Deutsch   polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Neografia gotycka : podręcznik pisma neogotyckiego XVI-XX w.

Publication structure:
 • Górski Karol prof. UMK - prace wybrane
  • Śmierć Przemysława II
  • Z rozważań nad upadkiem Polski
  • Wojciech z Żychlina, Wielkopolanin w kancelarii królewskiej
  • Zarys dziejów osadnictwa na Pomorzu
  • Pomorze w dobie wojny trzynastoletniej
  • Toruń w 700 rocznicę
  • Historia polityczna Torunia do roku 1793
  • Polityka narodowościowa dawnej Rzplitej
  • Siedemsetlecie prawa chełmińskiego
  • Pomorze wczoraj i dziś
  • Początki kolonizacji polskiej w Prusach
  • Rodzina a kultura współczesna
  • Wychowanie personalistyczne
  • Szczerość w sztukach pięknych a światopogląd katolicki
  • O Janie Bażyńskim w świetle dokumentów
  • Społeczny ustrój średniowiecza
  • Państwo chrześcijańskie średniowiecza
  • Ustrój państwa i Zakonu Krzyżackiego
  • Korporacjonizm średniowieczny a pauperyzm
  • Państwo krzyżackie w Prusach
  • Krótkie dzieje Prus Wschodnich
  • Polska w zlewisku Bałtyku
  • Umysłowość średniowiecza Cz. 1 i 2
  • Związek Pruski a geneza złotej wolności
  • O sprawie św. Stanisława
  • O interpretacji i wartościowaniu w historii
  • Kilka dokumentów toruńskich z r. 1453
  • Związek Pruski i poddanie się Prus Polsce : zbiór tekstów źródłowych
  • Inwentarz aktów sejmikowych Prus Królewskich : (1600-1764)
  • Formularz Jerzego : pisarza grodzkiego krakowskiego ok. 1399-1415
  • Geneza i tło bezpośrednie konfederacji stanów pruskich w r. 1485
  • Domostwa Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Sprawa Skolimów : i pierwsza próba oporu zbrojnego przeciw Krzyżakom w Prusach w latach 1443-46
  • Zastosowanie kalendarza przyrostów drzewnych do ustalania chronilogii wczesnego średniowiecza
  • Toruń : przewodnik, informator
  • Uwagi o źródłach budzisławskich
  • W sprawie statystyk narodowościowych w późnym średniowieczu
  • Esquisse d'une histoire de la spiritualité polonaise
  • Na północ od Wełny : studium z dziejów osadnictwa pogranicza pomorsko-wielkopolskiego
  • Historyk przeciw pozytywizmowi
  • Religijność Bogdana Jańskiego przed nawróceniem
  • Dzieje Malborka
  • Starostowie malborscy w latach 1457-1510 : pierwsze półwiecze polskiego Malborka
  • Neografia gotycka
   • Neografia gotycka : podręcznik pisma neogotyckiego XVI-XX w. Cz. 1
   • Neografia gotycka : podręcznik pisma neogotyckiego XVI-XX w. Cz. 2, Tablice
  • Dzieje Tucholi i okolic do końca XVIII w.
  • Od religijności do mistyki : zarys dziejów życia wewnętrznego w Polsce. Cz. 1, 966-1795
  • Les idées politiques de Lucas Watzenrode, évêque de Warmie (1447-1512)
  • Ostatnie słowo Pawła Włodkowica o zakonie krzyżackim
  • Dzieje Kruszwicy do końca XVIII w.
  • Lata wojny trzynastoletniej w "Rocznikach, czyli kronikach" inaczej "Historii polskiej" Jana Długosza : (1454-1466) : komentarz krytyczny. Vol. 2
  • The originis of the polish sejm
  • Pokój toruński 1466 roku i jego znaczenie dla Polski
  • La structure economique et sociale de l'etat de l'ordre teutonique en Prusse (XIV-XV s.)
  • Krzyżacy jako "religijne bractwo"
  • Dom i środowisko rodzinne Mikołaja Kopernika
  • L'influence du milieu social sur la formation de l'attitude scientifique de Nicolas Copernic
  • Les débuts de la représentation de la communitas nobilium dans les assemblées d'états de l'est Européen
  • Zarys dziejów pisma łacińskiego w Polsce (od w. XVI)
  • Ćwierćwiecze "Naszej Przeszłości"
  • L'Ordine teutonico : all origini dello stato prussiano
  • Matka Mortęska
  • Le réveil religieux en Pologne au XIXe siècle l'émigration polonaise en France et l'eglise catholoque 1831-1840
  • Metoda porównawcza a historia kultury
  • Mikołaj Kopernik : środowisko społeczne i samotność
  • Łukasz Watzenrode : życie i działalność polityczna (1447-1512)
  • Czy Kopernik był kapłanem?
  • Spis beneficjów kościelnych Torunia z 1541 r. : nowe źródło do dziejów miasta (komunikat)
  • Uwagi o historii domu mieszkalnego w krajach nadbałtyckich
  • Institutions représentatives et émancipation de la noblesse : pour une typologie des assemblées d'états au XVe siècle
  • Ludwik Kolankowski jako historyk
  • Soziale Aspekte der Wohnungsgeschichtlichen Forschung im Ostseeraum
  • Lund et Gniezno dans les annés 1130-1139 : suppresion et restitution de deux provinces ecclésiastiques
  • Zagadnienie geografii historycznej mórz na przykładzie Bałtyku
  • Nowa praca o Falkenbergu
  • Communitas, Princeps, Corona Regni : studia selecta
  • Pozagospodarcze czynniki kształtujące konsumpcję (XIV-XVIII w.)
  • Polemica ad Udo Arnold
  • Zakon Krzyżacki a powstanie państwa pruskiego
  • Tworzenie kultury : założenia metodyczne
  • Duchowość chrześcijańska
  • Copernicus and Cayado
  • Pour une histoire sociale du logement
  • Polska nauka historyczna - problemy odbudowy
  • Przemówienie na doktorat honoris causa UMK
  • Teologia mistyczna Jakuba z Paradyża
  • Tworzenie kultury : myśl na marginesie dyskusji o kulturze chrześcijańskiej
  • Rozwój duchowości chrzescijańskiej w Polsce
  • Polscy intengryści : nieznana karta dziejów katolicyzmu polskiego
  • Studia i materiały z dziejów duchowości
  • Kierownictwo duchowe w klasztorach żeńskich w Polsce XVI-XVIII wieku : teksty i komentarze
  • Descriptiones Terrarum : (nowo odkryte źródło do dziejów Prus w XIII wieku)
  • Problemy chrystianizacji w Prusach, Inflantach i na Litwie
  • Zanik dawnych Prusów
  • Sporysz w obliczu historii
  • Europejczycy wobec śmierci
  • Chrześcijańska filozofia dziejów : 1945-1966
  • Przedmieścia Torunia i Chełmna oraz początki obu miast w świetle nowych badań
  • Nieznany fragment dziejów Cystersów w Polsce : opat Zbigniew Męczennik z Koprzywnicy
  • Z pogranicza heraldyki i historii sztuki : Zakon Krzyżacki i Jaszczurkowcy
  • Religijność krzyżaków a klimat kulturalny
  • Uwagi o metodzie badań socjotopografii średniowiecznego Torunia
  • Między lękiem a rozpaczą
  • Rola kulturalna klasztorów na Pomorzu
  • Zarys dziejów pracy charytatywnej kościoła : (od czasów najdawniejszych do drugiej wojny św.)
  • Studia i szkice z dziejów państwa krzyżackiego
  • Zarys dziejów duchowości w Polsce
  • Utrata Działdowa na rzecz Zakonu Krzyżackiego w 1465 roku
  • Die Vergangenheit der Marienburg
  • Studenci z Prus w Bolonii w XIV-XV wieku
  • L'intégrisme en Pologne
  • Prawda w historii
  • Autobiografia naukowa
  • Robimy nie dla siebie, ani dla względu ludzkiego, ale dla zasady - korespondencja 1952-1988
  • Społeczne podstawy kultury : zbiór prac
  • Zarys dziejów katolicyzmu polskiego