/KM_01057_1932_64_016_01.djvu

			;L 


.. . 


...(
 

, 
;--; <_" 1 \ .$
 
:r". 
., 
{.;o : 
;
-, . « 
 


;
) - 


"::.
. 
( , 
 
t , 
.;1 ;' 


",-.;  ;
 


NU 


0..... 


. 


.
 


- 


P e I p 11 n. SobO . dnta 0 lute 0 1 1 


.Ä. 


. 
"PIELOR2VlK" Z dodatkami: .Krzyt., .Gosp
<.1arstwo., .Mlode Lata., .Przvjaclet Dzieci- 
i _Czytelnia Piel
rzyma. wychodzi trzy razy w tygod
iu. .Abo
ament na miesi
c na poczcle 
wynosf If30 zl f pobory pocztowe 21 
r - raz
m 1,61 71, w ek
pedvcjl 1,30 zl; na kwartal 
na poc2cie 4,53 zt; pod opasktt m
sitcznle w Polsee i w W. M. Gdatisku 3,30 zl, da Niemiec 
3,50 21, do Frantjl 10 frank6w. Do Ameryld 1 dolara na kwartal. Nieprzewidziane przeszkody 
i strajki 2walntaj
 'Cd odszkodowan za niedor
czone. ntJmery. 
ADRES REDAKCJI: Redakcja .Pietgrzymaa - Pelpltn. TELEFON 104. 


a mer oJ*,ilTde., 1 I'ß 


......... .......--................ ..- .. 


.
 .. 
.' 


...t 


,\ 


".f' <. 


t_ 


OOf..OSZENIA: Miejsce miUmetrowe na stronie 6-Jamowej 20 groszy. Rektamv oa stronie 
pierwszej 80 groszy, oa datszych stronach 60 groszy za milimetrowe mlejsc
 4-lamowe 
Miejsce wybrane + 10 pro cent; nie porecza sl
 mielsca i terminu ogloszenfa. Ogloszenie 
posmiertne 25 procent .znitkl. Za tlumaczenia 20 procent wi
ceJ. - Z zagranicy f)gtoszenla 
drotsze 0 25 procent, a platne w walucie polskiej. Na odpowied£ trzeba d01
czyt 4) gr. 
KONTO CZEKOWE: Pacztowa Kasa Oszcz
dnosci WARSZAWA nr. 170.002 
ADRES DLA OOI:.OSZEN: D(ukarnla .Pielgrzyma- - Pelp1in. TELEFON t:>. 


Sobota 6 lutesro Doroty p. m TytuI. 
Niedz1el
 7 IU'ego Zap.)ltna. Romuatda op 


, 


Niech b
dzie pochwa1ony Jezus Chrystus! 


I 


. 
I 


I 


. 
mlan 


. 
Je 


! 


Ostatnie dni grudnia Drzyniosly 
Po!sce wa 
ne rozporzqdzenia R.zf\du 
\v sprawie przywOZU do Polski to- 
,varow . ze swiata. Rz
d og-Iosil, ii 
na \vi'eIe towarow zaR:ranicznych\ 
naklada ndwe wysokie eta., a wiele' 
to\varow nie .bedzie wog6Ie da kra-' 
;11 nasze
o wpuszczonych. Na Hose 
rozporzCldzenia Rz
du wymieniaj
 
96 tO\\ arow, kt6re maj
 wst
J) do 
Polski wzbroniony. Ale Minister 
Przc.mysl
. i liandlu ma prawo- ro- 
bj
 \vyjc:ttki i moze okresJona scisIe 
Host (tak. z\vany kontyng-ent) po- 
z'" üHe prz.y\viezc do PoJs.ki. 
Wsr6d towar6w, kt6re nie maj
 
,vst
pu do Polski, Sq: zboze, m
kaJ 
sl6d, groch,. - krochmaJ. warzywa, 
okopowe, jablka, droidze, chmiel, 
\v6dka, arak, rum, koniak, piwo, 
spirytus. ryby, zuzle. sk6ry surowe, 
obuwie. rekawiczki, wyrobv c.iesiel- 
skie, bednarskie, koJodziejskie garn- 
carskie, s
yby, lu
tl1l. szklo, miedz, 
nikiel, kobald.sviz, brop.z.. :. blacha, 
k16
ki, kosy,. sierpy, lopaty, 'widly, 
ma
zyny do 8 ycia" maszyny . . za
l' 
Rresu ele
tryczno
.
i, : aparatv. rai . 
djo\ve, papier, \verna przt:dzona, 
tkaniny b
.wetniane. Iniane. kono.p- : (KAP.) Opi!nja pubJi.czna da gl
bf 
He, bieliz.n.a, parasoIe, konopie, Ien, iostata poruszona niesly.chany
 od. 
guziki, spinki, przybory da pisania, czytem 0 projekcie -prawa malzenskie- 

6wki. -piora. go wygloszonym w Polskiem . Radjo, 
Drugie wazne postanowienie dl)ia 2
 ub. rn., przez niejakiego p. 
RZ'ldu dotycz
 towarow takich, Saczynskiego. W' Polskiern Radjo nie 
Jak kawa, herhata, owoce poludnio- moglismy zas
gn
c infQrmacyj, do- 
we (fbti, eytryny. po.marancze) itp. tycz
cych oso.by p'. Saczynskiego. 0- 
Rz&d postanowil tak: kto przywie- kazalo sif;, ze prelegent ukryl si
 pod 
zie towar przez port w Gdyni.. to pseudonimem. Poszukiwania nasze 
zaplaci za centnar 100 zl ela, a kto skiero\';!ali
my do wyl
garni wszelkich 
przywiezie towar' inna drog
, np. wypad6w i atak6w na religj
 
l'og6- 
kolejq, to zaplaci 300 zl. a in ni (z le, a l(os.ci61 katoEcki w szczeg61nosci, 
krai.6w. kt6remi mamy traktatv a mianowicie do zwiqzku t. zw. wal- 
handlowe) zaplaca 200 zr itd. RZfld tnomyslicieIi polskich. Na lamach or- 
nie krvje sie z tem, ze je
o zamia... gat}u tego zwiqzku, spotkalismy sie z 
rem iest stworzyc jednt\ wielkC\ nazwiskJem "W.. Saczynski " , kt6rem 
sp6lke. ktorahy otrzymafa od rzadu podpisa
ne 
 a
ykuly. bezbo
ni
ze. Z 
prawo sPtowadzanJa ze swiata 0- otr
yma.nych informacyj ok.azaJo sit;, 
woe
w poludniowych. Ktodo sp61- ze riazwiska: W.; Saczynski, Henryk 
ki nie nalezy, nie mialby prawa to- Wronski, czesto figurujqce na lamach 
warow tvch na \vlasna reke do Pol- ,jWolnomysliciela", - &1 pseudonimami, 
ski sprow,\dzac, alba tei musialby poet kt6rerni ukrywa si
 p. .Teofil JaS- 
zaplacic za ceritnar 300 zt To samo kiewicz zastc:pca. nacze)nika wydziatu 
mialoby byc z kaw(t, z herbatCl, Z personalnego Ministerstwa . Spra,v 
rvtem. Kukurydze ma.1
 pra\vo Zagra:nicznych. Wystqpienia p. Sa- 
sprowadzac tylko Paflstwo\ve Za- czyf1skiego - Wronskiego - JaSk. avicza, 
klady Prz
myslowo-Zbozowe. zion
 wprost patologicrnq nienawi- 
Powyzsze roznorz
dzeni a R z
du sci
 do wszystkIego , .co ma zwiqzek z 
i uiawrriane' JUz ;Jany"t wyWolatv"t w religjEb jak to widac z kaZdego nu- 
caly'm kraju wlelkie zaintereso\v a .: meru "Wolnomysliciela". Oto probki 
stylu p. Jaskiewicza: 
 
nie.. "Panstwo, pozwaIajqce na wyklad 
Jakiez jest nasze stanowisko? reHgji w szkola.ch, stwierdza wobec ca- 
. Rzad w pier,vs7ej czesci swych lege swiata, ze jest wrogiem pra
;dzi- 
rozpor qdzefl postanawia. ii nie wej os
'iaty i szerzy zamiast nauki 
\volno . da Polski przywozic' tych rozne odd1wna zbankrutvwane swia- 
niektorych towarow, ktore w Pol- tOpoghldy. z ktoremi wszystkie swia- 
see sa wytwarzane. Rzad dohrze tle narody nie chc
 juz miec nie wsp61- 
zrobU wyd.aj
c takie prawo. Pot- nego i odwra.C'aj
 sie do nich ty- 
no, bardzo p6zno wysti.\piI rzad.z lern" (tym 
wiattym narodem, ma 
temi r07norzadzeniami, ale. lepieJ [ : - -'---.....-. 
p6ino. ni. - nigdy.. Trzeba, abv. rzqd' ._ Choc ju. mniej sprowadzamy 
rozszerzyJ W3.zno C tef!o. p.rawa na' towar6w obcych do 
 porski. to jed-. 
te \Vszyst.kie towary., ktorych Pol- nak i to, -co sprowad
my, iest c'ze- . 
ska ma pod dostatklem. Ot
 naT)rzy-. s.to niepotrzebne i szkodli
ve. 
klad pi\vo czeskie., sukno anglelskie
 W roku 1931 spro,vladziHslny: 
lVlam po
 rek q tymczasqwe 7e- p$?=
n_icy 1.a. 2500 tys. zi 
stav.,ienie tych towar6\v, kt6rc w .yta 7"a 957 tys. zl ; 
ci
J{u 1931 ro-ku przywiezionc 0-': kukurvdlY za 4022. tys. zl 
stalv do PoIskJ. Priyjech.alo ich I rylu 
 za 
4 874 ty
 zl 
I1Jniej" ni. dawnieill W T. 1929 -przv- sJiwek a 7840 tys. zl 
\y'i
zionu d,o Polski obcych to\,!ar6w I cytryn i pomaranc J za 10000' tys. zl 
7a . 3.300 miJjonöw zlotyeh, W roku e sl
dzi . a 28429 tyS! zl 
1930 za 2.246 miJion6w zt. a \v roku I herbaty" kawy, kakao za ,43613 tys. zl 
19
1 a 1,462 mi.Uon6w zlotych. tY10niu 
 za 32 506 tys. zJ 


Sloftca \Vsch6d 7,ll 
Ksl
 yGa w9
h6d 7.05 


zach6d 1626 
zach d 1353 


. 


byc.. Rosja sowiecka!). 
deI" 15. 8. 30. 
JlKler watykanski.;. \Vj'dal dwa 
c;emne m.anifesty, ulozone na Jasnej 
G6rze. przeciwko polskiemu projek- 
towi kodeksu karnego . i projektowi 
prawa malzenskiego... . Z encyklikami 
watykanskiego grafomana w r
ku... 
chc
 si
 wtr
cac w wewn
trzne spra- 
wy Polski i narzu.cac jej' sw6j punkt 
widzenia...". ("Wolnomysli,ciel u 1. 12. 
1931 ). . . 
Tak pisze urzf;d-nik polski 0 Pa.. 
piezu .i 0 Episkopacie poIskim! Nie 
przytaczamy bluznierstw p. JaSkiewi- 
CZ3, przeciwko J;3ogu (zaSlepiona niena- 
w
sc kafe mu pisac nawet imie Boga 
przez mnle "b"), Chrystusowi Panu, 
N
jsw. Maryi Pannie, naig
awania si
 
z uczuc reHgijnych. 
. . 
W panstwie polskiem nie mniejsza 
panuje tolerancjfl religijna, anizeli w 
Szwaicarji.r A-nglji lub Ni.emczech. W 
Polsce nikomu nie. narzuca sie: wie- 
rzen lub praktyk rel!gijnych Tole- 
rancja jednak nie uprawnia nikogo 
do poniewierania uczuc reJigijnych tu- 
dzi wier:i
cych. ani da agitacji anty- 
religijnej na modl
 bolszewick
. A 
juz szczytem nielojalno
ci ze. strony 
p. ]askiewicza,. urz
dnika M. S. Z., 
jest obraza Olowy K05ciofa katolic- 
kiego z kt6rym Polska zawarla kon- 
kordat. 
P. Ja
kiewi<:z w swej akcji anty- 
religij:nej, nie jest odosobniooy, ma 
moznych opiekunow. B
dziemy mu- 
sieli oglosic ich nazwiska jeZ
1i nie 

stanie wre
ie nagan:ka na r«ligjc 
.1 Kosci61. . 


SanacJ - a W samor 
 dz . le I Zapvtuje kr6tko, ezy wszystkie 
. "i powyzej wymienione to\vary byty 
. SKARSZEWY .Co sif: bedzie przei'1l urzedowanie. Wsrod sanacji nam koniecznie potrzebne? Czy. nie 
9z.ia,lo w -samorzCldach miejsI\:ich i za\vrzato. Jedna po dru
iej jechaly mamy ich dOS
lC w Polsee ? 
\viejskich po wejseiu w z.ycie nowe- deIegacje do starosty to do woje- A wiec to, eo zrobil rZG\d, tylko 
go proje}{tu 0 ustro]u sarnorz q d6w, wody i skutek byl t
n, ie przyje- cZf:
ciowo zalat,,:ilo stare nasze :C\- 
dowodzi fakt. kt6ry juz obecnie ma chal z Torunia urz
dnik do zrewi- d
n1a. .A nadto ]esz<:ze rZf\

ost
- 
miejsce w Skarszewacb. R6znemi dowania 
calej gospodarki p. Domi- wII soble furtkf;, ktora WCI
nte Sl
 
sposobami prz}t nacisku wladz i nic7aka jeszcze. raz. SkofIczylo sie da Polski niejeden wag-on ObCBgO 
roznych obiecankach sanacja uzy- na tem '*iz p. Dominiczak na konfe- towaru: ta furtkc:t jest pra\vo, przy- 
skala wiekszosc w naszej Radzie rencji 
 Woje\v6dztwie zgodzil sie znane. Ministro
i . Przen:.yslu i Han- 
Miejskiei. Pierwszym jej krokiem na to, iz urzedowania nie obejmuje, dIu, 12; temu 
lnlstr?w.l }Volno d

 
byto usuni
cie burmistrza Domini- ale przYZnaj£l rnu az do koiIea te
o wac pozwolen1a wYJC\tkowe. Jes

 
czaka, ktory nie cheial stac sie po- czasu. przez ktory on mial urzedo- ma byc porzqdek, to te "furtke 
wolnem nar.zedziem w rekaeh sana- wac, to jest do 1934 roku 425,,- zl trzeba zniesc. 
cyJnego starosty Malanowskieg-o z miesi
cznie, a pozniej ustawowC\ e- Trzeba r6wni
-z zniesc drUg"q 
Köscierzyny. Panu burmistrzowi za- meryture. Tak wic:c p. Dominiczak czesc r07porz q dzen rzC\dowych. do- 
fzucono najpierw brak patrjotyzmu czlo\viek, mfody 33 lat, znajqcy do- tyczC\cych wysokosci cel oraz dajq- 
a potern inne rzeczy tak, ze zostal skonale 
ospodarke miasta bedzie cych rzqdowi podniete do tworze- 
zawieszony w urz
dowaniu. Spra- pobieral (bo mu sie to slusznie na- nia sp6lek. ktore otrzyma
q od rz
- 
wa oparla sie 0 Sqd Administracyj- lezy) pensje i emeryture z miasta t du pr
vwi1ei na handel z zag-ranicq 
ny w Toruniu. 
dzie P. Dominiczak dlatego tylko, ze nie poszedf na sluz- to ryzem. to kukurydz q , to herbat,!, 
przegral. Zrobil odwolanie do Sqdu be sanacji. Odpawiedzialnosc za ten to kawa itd. Rozumiern dobrze. ze 
AdITIinistracyjnego w Poznaniu, stan ponosi w duzej mierze starosta taka sp61ka doskonale zarobi, ale 
gdzie sprawe wyg-raf, a koszta pro- z Koscierzyny i miejscowi sanaeyj- kto za to zaplaei? Oczywis,cie ci, 
cesowe zostaly natozone na gmine. nl zwolennicy. Oto jeden z obraz- kt6rzy te to
rarv kupic musz,\. Po 
Kr6tko po otrzymaniu tei wiadomo- k6w sanacvinej gospodarki w Sl3..mo- C? to 
sz
st_.
 ?. W s
ie
ie s
erzy 
sei prz¥s7fo polecenie od p. woje- rZijdach. A ty obywatelu plac za Sle dZ1s popfoc 1. Ka de nanstwo 
W
y, KirtikIisa, by p. Dominiczak sanacy-jne chimery. mv
li ty1ko 0 sobie. Ot, d\va dni te- 
mu Niemcy nafoi.yJi nowe. olbrzy- 
mie opfaty.T' 11Jasfo.. id<\ce do nich 
PoJski i Danji. W
grv nie chc
 
I) W olno.n1ysli.. puszczac naszego wf:
Ia, Czesi j 
Austria naszych swhi, Prancja na- 
sze
o bydla i we\!Ja. Ameryka od 
niko1!o nie kupic nie ehce. 
fda ciezkie czas¥. Tylko mus, 
ostateczny mus moZe nas sktonic 
da te
o. aby cokolwiek zaJ{ranic
 
kupic. Szkoda ka :dego grosza, kt6.. 
ry idzie za
ranice. 
WSZYSCy to zrozumiec mUSZq. 
Stanislaw Rvmar. .
- 


sk6r surowych .. 
roter surowych 
skar wyprawionych 
oIej6w rosHnnycb- 
tluszcz6w zw:er 
c. 
farb, bar\vnik., lakler. 
maszyn. r.o1nic ..ych 
n,a.sr_yn wiokienn. 
kofl6w i aparato\v 
 . 
prz.yrzqdo\v elektr. 
samochod6w 
p
pieru 
\veJny 
tkanin r- 


za 30.584 tys. z.1 
za 27 039 tys. zl 
za ?9 220 tys. zl 
za 25'465 tys. zl 
.a 13 167 tys. zl 
a 14 560 tys. zl 
r- Al 6 289 . t
ys. t 
Al 12 790 tys. 71 
za 10 139 tys. zl 
za 50 889 tys zl 
za 18.045 tys. zl 
za 38 625 tys. zl 
za 96 279 tys. zt 
za 75 886 tyS zt 


POlalsfwo i Donlki. i 
o wypadkach na Dalekim Yrschod i 
Poselstwo japotiskie w Wars7awie; 
Qgl3sza deklaracj
 r
du japoflskiego 
z d.nia 
4 stycznia r. b. w sprawie 
polityki Japonji na Dalekim Wsch.Q;- 
dzie. 
W deklaracji swej rzqd japonskl 
stwierdza, ze jui: w memorandum 
swem z 9 pazzdziernika r. 1931, z\vra- 
cal uwag
 rzqdu chinskiego na g\vat- 
towny ruch antyjaponski, kiero\xrany 
przez Kuomintang i domagal si<; sl
lo- 
nienia tej organizacji, ktor't wedlug 
sl6w 
du japonskiego trudno 00- 
roznic od rzqdu centraInego ChIn, 
da zaniechania swojej a
{cji przeciwko 
Japonji. Szczeg61nie szkodliwy cha- 
rakter. przybral ten ruch w Szanghaju. 
Rz
d chinski nietylko nie ujawnit 
szczerych ch
ci zadoscuczynienia 7
- 
daniu r1.. q d.u japon
kiega, ale zach
- 
cal nawet da wragiej agitacji. Wre"" 
szcie dnia 28 stycznia, wtadze chift.. 
skie przyjf:ly zadania japoflskj
. 
Wladze japonskie Zna!4C iednak 
spos.oby PC?stepowania wlad chin- 
skieh, czuwaly nad wykonaniem ich' 
obietnic, a jednoczesnie przedsi
bra- 
Iy srodki ostroznoSci przeciwko ele- 
menfom, siejqcym niepok{Sj. dru- 
giej strony urladze miejskie na tere.. 
nie m:
Jzynarodo'W'"ei koncesii \ 
S
nghaju, zaa
arn10wane niei" koja
 
m
 \\lywo1anemi ['rlez wojska chifl- 
skle dookola obszaru konresyjnego. 0- 
glosily 0 godz. } po pol. stan obl
- 
zenia. .W H n3.st
pstwle' tego garnizony 
zagranlczne stacionowane w Szanu- 
haju, zaj
l, stanowisko \vedle plano:', 

stal.onych dIa wsp61!1ej obronv ob- 
szaru kon.cesyjnego. A wi
 r6\vniez
		

/KM_01057_1932_64_016_02.djvu

			,\ f- 


. :>< 
 > 


- - -p-,--. --- .---- - 


japofIskie dd.1aly des
ntow"e aj
lv 
, poli1o
y W)llaczone stano
 iska na 
polnoc od Su-Chuan-Lu. Kagle regu- 
larne 
 oj
ka chinskie Qt\vor yly 0- 
gien; odd7tal." japonskit mus one by.. 
l) na ogi
n ten 0 powiedziec. \Vla- 
de japonskie \
ZC 
ly rokowa'nia 
wlad ami chil1skierrii 
r ce1u usuni
cia 
'\\.ojsk chinskich Z okolic d ielnicy, za- 
mieszkalej prze Japonczyk6
:-. 
Akcja m&rynarki japonskiej ma Je- 


,. 


1'i1'tdR  - Ufffa n lufego f932' 


, ; 
I dytJ1ie n,a..
celu ochron
 .ycta i tnienia 
. obywateU japonski.ch, jak tO\\ nie- ich 
praw i mtereso\ - pO
'ebnie, jak 
inn
 glo
!n
, rtlocatst.\va, muS20ne by- 
Iy da tego w przes 
ö$ci. , 
Japonja 'rli,e ma zadnych cetG" po- 
litycmych w okr
gu Szanghaju, jest 
te" rzecz(\ samo przez si
 zro umialq., 
.e nie zamie a 
 czemkolwiek na- 
ruszac praw i ititereso innych mo- 
, ärstw. 


I.c 


s erst 0 
ronie-Lamo 


r ec 
.. 
I 


. 
oe 


. 
18 


\' sobote, dnta 30 styc nia br., 
o god . 10 TO poc el'a sie przeq S'\- 
dem grodzkim \v toruniu rozprawa 
S1do\v'a, \\'"ytoc ona pr ez X. sena- 
tora Bolta przeciwko b. \voie\vodzie 
p0l110rskieniu Wrohie-Lamoto\vi i 
redaktorom "Dnia Pomorskiego" 0 
public ne oszezerst\\ra. Ro pra\\tÖm 
T'f 
\\Yod dc yl nac elnik sqdu grodz- 
kH
go p. dr. Guminski. 
\\ sz
"scy oskarzenl staneli OSO- 
bisci
. Ü:::,1\:ar ohyeh teda
toroW 
}\"' o\yako,,, 
l\iego i 'Pisko"uba-ßrzega 
bronili ad\\ okaci l\lonne Torunia 
i rer :rnski (senator BB.) ,- War- 
s a\y\". Oska .ony \\Trona-Lamot 
broni tc sie san]. 
...1 nievDeCl1ego öskar.yciela pry- 
\ "Ltllego 
., sen. Bolta stan&1 adw. 
dr. Pa\" e Osso\vski z Torunia. 
Pr ed ro POC eciem rozprawy 
pr 
\\?odnlchqcy dr. Gun1il1skl wr6:.. 
eil si
 dö s rön z, pröpo' 
rcjq ugodo- 
"


O akoric enia spra\vy. Do teg.O 
jednak nie dosztö gdyz", oskarzon.y 
\ '"rona-Lamot os\viadc'iyl, ie pod;. 
tr 1tm
{je ,_\VS ystkie arzuty. "\vypo- 
, 
JL,iane pod adresem oskar,"}'- 
r-i 1'\ 
"" .:.. \.. l. 


..e\vodniczqcy odczyta.t potem 
aJ. t s 1(ar · enia, w kt6rym btzyto:.. 
c cn 
Jstaly ust
tJY artykut6w i 
...
 no\vicn P. \Vrony.;..Lamota, ata
 

..:1
 -1ce . sen. Bolta i atzucajqce 
I lU 
kta 11St\\ 0", "falsz", "oblud
" 
1 J. _ J t 

Ta
l
pnie odczytal pr ewodni- 
c r :T ro s -er enie a {tu oskarzenia 
e
 n ie doosf{arzonego \Vron
T
 
L Il..O i 11':a t 
rudnia 1931 rokit, 
y.niesionp dta ego poniewa. oskar- 


. 


(f\P.). {)rttan z\'viqzku wofno- 
_1 T '}1---ieli n\\ olnomyslicie]
 w nr. 3 
, r. '\. \V not1.tee p. t. "Nareszcie 
r 
o 1. 0511 w Polskiem Radjo" Di- 


S . ". 
'" . 


", otJ7chc as p . ksi\;. a w ro - 
r:"iiiO/'''''l mi

 eh Poiski podc as 
\. '11 r du .ywaU Radja i w spos6b 

'ln:e 1 1 : napadali la Komis
 Ko- 
_ ,. ,likacyju,!, bf:dqcC\ cialem pan- 
s \"t
" opraco,',any pr 
e niet 
pr .e\ o"yeo pra\\.a mal. enskie- 
.' o
oIe l\oseio Katolicki nadu- 
z a\ .S i "J:S 'J d
ie s\v-ej pr' e- 
\''"a i ic ebnej - lic 
c na SW(\ nie- 
k a übc" _te na\"/et \v nas ych 
"a UD 'ac 1 przebra a sie miatka. 
. a atura Pol
kiego Radja psula 
SA. 'v sam(! porf:, gdy jakis jegomosc 
\\ s 1 annie, \v c asie \vzhios ,ego na- 
b e"8 ,va, ktore dawatobr sie, 
\ i 0 oe ys icka" nod feie' bt yd- 
k'" C t Y\\'a lud kien, mitll c et.. 
n 
 n pa an'ia na ur qd panstwo- 
\\ \., sp s sk,and.afic ny
 odny... 
o .1chownej osoby. '
l'szla (Y- 
bec ie ian. I w' Inomyglicielom 
p no prawö g-tosu. Oto 'w dniu 
"'.3 .
 t i 0 "'d . 20 ob. \tVies' aw 
S -:,
 --
... ':1:." 1> osit w studio 'Pol- 
s ie Aa od-c yt p. t. HO profek- 
h raw malre enskiego. n 


. 


. 


,. LN. pos czeg6Inych 1'0- 
..". . Je\," \ twa wileftskie
 0 
s', s a l a a tarn '" nocy siI- 
.r 
 
n. e
 na, pot'lczona z \viel- 
,i_ 0 a 'lmi. \Vicher pozrywa 
ip. o,iczn, o".vrvwal slup}'" 
· 
;'"- .;yd. ne. \\' powiqtach 
u . -':
1. 
 2
 
 
 1 1, swif;ciaIlSkinJ i molo- 


( 


.  
< 


y. JORK We ug d011iesien 
sienie iel11i ro 
fo 
. . i le pr epe nione 
k-.lk mi jscach Santja
o, 
, -- r k' r bral i I kie 
u ku od. We- 
br 


, 


1 


, t. 


} 


, . 


. 


o 


· ahy na 'zebtattib 4 lipca ostrzej 
sIe \\lyra -al 0 ducho\vienstwie po- 
morskieri1, rtizeli p6zntej dtukowano 
w "Dniu Pomotskirrl", jak referowal 
"Olos \\ abt, eskt" i "Glos Pogra- 
nicza ". 
Dalej nastq:pilo odezytanie roz- 
szer l
nia aktu oskatzefiia i dnia 
26 styeznia br.. wniesionego na sku- 
tek odpowiedzi p. Lamota na pierw- 
SZ& skarg
. W odpo\viedzi tei ,Lamot 
dopttscil sie dals, ych nie\\'ag. 
Po ode ytahiU akto\\i oskarzenia 
nast
pilY os\viadczenia oskarzo- 
nych poczem nastG\pifo rozlpocz
eie 
poste:powania dowodowego. Oskar- 
· eni - \vlasz£za p. Lamöt - pod- 
tr yrtlali swe twierdieni'a, zawiera
 

ce askarzoht:\' riiewage. Odczy- 
tano pisrria otaz artykuly. 
Po Ptierwie st\d ogtosil tlcl1wa- 
le tlowodown, aopuszczajElc 'caly 
s' ere'g 'swiadk :'. e strony X. se11. 
Bblta powolani zostanC\ pp.: b. sta- 
rost
 wq.brzeski Pr<\dzynski na oko 
He, nosc,- :. e stärostowie pod naci- 
skiern Larfiota zbierali udziatv i 
werbowali abolletit6w dIa "Dnia 
POm
rskiego", b prezes dytekcji 
I k .. oleiOweJCzarnQWSki z Gdanska 
na okoIicznosc, · e osk. Lamot na- 
z\vaJ ksiezy na Pötrtbrzu "nsjwiek- 
szYmi szkodnikami panst\va", Zl
- 
taka z Unislawia na okolicznosc te 
samq, co 
r. Pr
d'zyIiskie
o, oraz 
pulk. Gtzedzh1Skief!O na okoIicznosc 
ptzytoczotIf:i wy. ci VI rozszerz
l1iu 
aktu oskarzenia dhia 1 grudnia 
1931 roku. 
- Rozpra\ve pr erwano do dnia 
16 lutego br. 


s · .0 
Tyle ;,Wolnomyslieiel". Obywa- 
tela Saczriskiego ju demaskowa- 
lismy. lest nim p. Teofil Jaskiewicz, 
ur ednik M. 'S. Z. Ch
tniej uzywa 
on pseudonimu "lienryk Wronski", 
pisywal w "Robotniku'\ ale i dIa 
pisll1a so'cjaIistyc n-ego jego bezbo.- 
nictwo okil, ale sie za radykalne. 
,,\Volnomysliciel" wyjasnia rtam 
agadke, dla'czego radjo aws e sie 
psuJe, gdy ,aczyna sie kazanie w 
c asie nabo
. enstw transmitowanych 
pr ez radio. Okazuje sie, ze chodzi 
tu 0 projekt prawa malzenskiego 
Komisij KodyfikacyjneJ, kt6ry prze- 
cie · nte jest wnioskiem r 
dowym, 
jak to kilkakrotnie ju. o8wiadczaIl. 
pos czegolni pp. ministrowie. Dla- 
czego wiec uwa'. a sie za wystepek 
omawianle proJektu i wyka .ywar i 
niezgodnos
i jego asadami kato'!8' 
lickienli? Jak ma rozumiec spore- 
czenstwo katoliekie tego rodzaju 
polityke ar 'ldu Polskiego Radja? 
p()wY.s e wYZnanie "Wolnomy- 
sticiela"o wptywäch bezboznik6w 
w Polskiern Radio jest charaktery. 
styczne dIa naszych stosunk6w tem.. 
bard i
j ze \V J1:1
du na stosunki, ja- 
kie l'tc. & wo}nomysJicieH w Polsee 
Z osciennemi mocarstwami. 


de anskim wiatr po nosil daehy 
'niekt6rych dom6w. W powiecie 
s\vi
cianskim zostal-y pozrywane 
.drut telefonicztle Korpusu Ochrony 
Pogranic a. W zwiqzI
u z wielkirtli 
sniegami po wsiach uka at sie wiI- 
ki Podc as urzad onejobtawv a- 
bito 4 wilI<:i. (PAT.). 
, 50 


s 


niÖMO smierc, a. 1 GO<) Jest rann.yett. 
NOWY. JORK. Przvpusczaj
, ze 
r :,"c 0 tatniego trz
sienia ziemi w 
S'ntjago rta Kubie, ktore zburzylo 
t e.ci!i cz
sc miasta, stracilo zycie 0- 
k., 0 1500 os ob. (P AT.) 


Cl 


. ' 


350 8 \ e \ I I " 
"sr. wo Pötnorskie" o'C1asza bar- I 
d 0 
icka\vy ,. doküment ktorv nam 
n
 Pomorzu ,bard '0 'dobitrlie wvja- 

nla, na eo sc! picniqdze na Porno- 
r u. a na co ich nielna w czasie 
I{dy tysiqce bezrobotnych wycze
 
'k
lJq pracy, a tysiqce przedsif;- 
blorst\
 \vskutek astoJu gospodar- 
czego 1 braku 1(redyt6w ginie. 

,Spoteczeftst\vo pornorskie tal\: 
pisze, niejednokrotnie zastan
wialQ 
sie, . na czem opiet:a sie istnienie eza- 
sOPIs!lla .,
 ien Pomorski". Wy"" 
padk: b?Wlem wykazaly, · e pismo 
to nIe Jcst samowystarezalnem. 
Te tajemnice odslania natn znaj- 
dujqcV sie przv aktach gru.ntowych 

f\du Grodz'kie
o w Toruniu karta 
134 protokol spisany p'rzed notarju- 
9 em Tem,pskin1 (nt. rej. n . 121/31) 
przez czlonkow zarzqdu Pomor- 
skiej ?p6tdzielni Wydawnic
." (Wy- 
dawnlctwo "Dnia Po.morskiego"). 
Protok61 ten '\vyra nie stwietdza: 
,,- *,P'omorska Sp6ldzielnia Wy- 

awnicza" SP. Z ogr. QdP.9 uznaje, 
ze otrzymala od pana W ojewody 
P ' omorsk1ieg,o Wiktora Lamüta VI 
T,oruniu z funduszow dyspo YCyj- 

ych Woiewody Pomorskiego po- 
zyczke w wysoko.sci 350 000 zl!otych 
'\v zlocle. W spos6b pon:
ej podany 
po 7
 proc. oprocent.owac i zwr6cic 
sie maljaca. cetenl deZyszczenia z 
dlugow i nabycia ponad 80 procent 
akrcji .,Drukarni" ("Pomorska Dru- 
kar.nia Rolnicza S. A.". w kto.tej 
drukuje sie "Dzieft Piomorski") po- 
dIng osobnego planu, kt6ry z.obo- 
wiazuje sie seisie przestrze
ac. DIa 
dIugu tego, odset
k jego i koszt6w 
s,poldzielnia poddaje caly sw6j ma- 


SPRA WY POLSI(IE 
Ostateczne mianowania komisa... 
rzv Kas Chorych. Minister Pracy 
i Opieki SiPoleeznei podpisal ostat- 
nio nominacje komisarz,y zarz?dza-' 
iaGych Kas Chorych ,t:iil' terenie ea- 
lej Polski
 Nowomianowarii komisa- 
rze obejmuiq 'urzedowan,ie z d,nlem 
1 lutego br. . ' 
Na terenie okr
gowego urzedu u- 
beZipiecz.en w Poznan1u kamisarzem 
Kasy Chorych w Brodnlcv zostal mia- 
nowany Kucharski' Stanislaw'. w Byd.. 
göszczy - Jasiflski Antoni. w Chojni- 
cach i VI Starog'ardzie - Cichncki 
DyonizY9 w Gdyni - SokolWilhelm, 
w Gnieznie - W 01 ski Stefan. w OriQ
 
d isku - dr. Pilec}{i Jerzy. w Gru- 
dzif\dzu Zdanowi-cz Apoli'nary" 
w Inowr{jclawiu - Galinski Adam, 
w ,L
sz'nie - dr. Skokowski 'Boles1a\v,' 
w Ostrowiu - dr. Jakubowski Cze- 
slaw, w Poznaniu - dr. Macko Jozef. 
w Szamotulach - Baranski Karoi" 
w ToruI1iu - Zawadzki Lndwik, 
w W
gr'owcu - Gatkiewicz Marjan., 
Prezydent R ec ypospGlitei W 

1.oscicach. Dnia 31 stycinia br. 
przybyl do Moscic p. Prezydent 
Rzplitej Ignaey Moscickt P. Prezy-, 
dent przybyl w cbarakterze pry- 
watnym jako gose dyrektora Mo- 
seie. byte2"o ministra Kwiatkowskie- 
. P. Prezydent w ial udzial w po- 
le waniu na lisv i dziki, urza,dzot1E
m 
w 
...d,"'arach. a nastet>nie w poswi
- 
ceniu ochronki, urza,dzonei prze p. 
Zwistowskiego. Wyja d nasW>il 
o god . 1 Q,30.(P AT.) 
P6twyset> Hel tu mal zalany wo.. 
dit. WSkutek gwattownej burzy na 
Baltyku i podrtiesienia sif; poziomu 
morza, na p6fwyspie Helu w Polu- 
binie, od strony zatoki Puckiej, wo- 
da doszla do srodka p6twyspu, za- 
lewajqc domy mie
zkalne. Ludnosc 
zmuszona byta opuscic domostwa. 
W Jastarni woda alala nilej polo.. 
· one tereny, wiele rodzin ewal,uo- 
wano. W HeIu woda padmyla hotel 
Polonia, kt6ry czesciowo stoi W WQ- 
die. niszczeniu ule
fo r6wnie' 
wiele sprz
t6w rybac'kich. 
W Kuzni
Y, kt6re] grozifo zala- 
nie od strony petnego morza, lu- 
nose pracQ\va Ja C(. q noC z dnia 1 
na 2 b.. m. nad umocflteniem brze-
 
gow. Gd strony,' atoki woda, pod- 
mywata brze
, przylegajqcy do to- 
ru, kölejowego. 
Ofiar w lud 
jach nie byto. 
Po · ar abrykl sukna w BleIsku. 
Sz'kbdy, wvrzt\dzone pr ez wielki 
pozar w fabryce sukna w Bielsku. 
oblic aja aiTlteresowane firmv na 
miljony 't>tyc!L rirma Guckb.er. 


r. 16 


U 
i OP kiego" 
j
tek natychmiastlo
e.j e
zieku
ji 2 


tu . tego na rownl. Z _ POnlzij urnö... 
Wlona . \\. ykonalnoSCl<:\ .Je
o w nieru- 
chOJno,
c tt.Drukarni" \rorUil k. 134." 
W d
lszym ciqgu protok6lu. 
CZIOl1ko\Yle .. za
zf.\d.
 ,,
omorskieJ 

rukarnl . Ro
nlCZe! oswiadczaja u 
ze. c:dP?Wl
'dzlalnos
. 
a" pozyczk
... 
te pI z,eJmuJe "DruI(arnla , ktora e.- 
i
ala t1a. wpis hipötcki dö ksi
gi 
Wl
CZysteJ, przewlaszcza urz2tdzenie 
watSztatowe wierzycielowi, i w're... 
szcie . wszyscv stawajqCY notarjüSze 
zIecaja: 
,,
 ...by Vfydat \.w
i
 wykonaJny 


tu te
I
: WlertYCleloWl (Lati'loto\vi) 
1 J
go 
ast
pcom pra\vnYni,'. jako 
kterych wierzyeiel wskazal swo.ieh 
nastepc6w w t1r
edzie W olj.ew dy 
Pomorskiego w k,oIejn,os6i t tra c '1s 
ich urzedowania. kt6rym hipotekf: i 
pretensJe za,bez:piecz,ona odst(\i])i..." 
W funduszu dyspozyeyjnym wo. 
jewody pomorskiego znaIazta $i
 
wiec az tak wielka kw'Ota na pokry- 
eie dlugo\v "Dnia Pomorskiego". 
350 tysi
cy zloty,eh w zlocie to su- 
ma, ktora ptzydalabv sie na pod.. 
trzJTn1anie szeregu watsztatow tze- 
mieslniczych czy bandlo\vych, kto- 
rym na przetrwanie potrzeba setne... 
go ulalnka kwoty. jäka otrzymata 
pismo .,sanacyjne". 
Narazie tyle. Mamy jesicze ob.. 
szerniejszy materjal w tej sprawie, 
da ktorej jeszcze ki
,dvs, wr6c
my. ,( 
A "vi
c na ö,rgan partyjnv sanacji 
na Ponlorzu znajd q sie i dZls i setkl 
tysi
cy zlotych! 
A na co niema pieni
dzy na Po.. 
morzu, niech czytelriicy sarni sÖbie 
dop
owiedz'1 ! 


Sterriikel ktorej fabryka doszcz
t- 
nie s.pton
ta, byta ubezpieczona w 
towarzystwie ,Silesia" na 100 000 
dolar6w; firma Rabinewicz, ktorei 
fabr_yke pozar zniszczyr tylko CZ
- 
, sciowo, 'ubezpieezo:na jest na 140000 
, fr:ank6\v 'sz:vväje." Przyczyna poiaru 
, 
otycl1czas' nie ustaloi1a. W akcji ';ra- 
, towniezei brafo udzial 13 s,trazv po- 
zarnych.\ W zwiqzku z pozatem 
stracitQ prace, 80 robolliikow. (PAT): 
Bezrobocie wzrasta. W edJu
 da.. 
nych statystycznych, llczba' bezro- 
botnych na obszarze 'calego pair- 

twa wynosita W 'dniu 1 lutego br. 
325'78
 os6b. cO' stanowi wzrost w 
stosunku do, poprzedJiieg.o tygodnia 

 6420. (PA'f.) 
l
tfMCY 
PodpiSy z.a k ndydatur
 Hinden- 
burga. Wymagana usfawo
o mini. 
maina ilo
c 20 000 podpis6w na Ii. 
stach, wysuwaJqcych ka'ndydatur
 liin- 
denburga na prezydenta Rzes 'y '0- 
sta
a w ,dn1U 3 bm. \\11el'okrotnie prze- 
kroczona. Chc
c jednak zorganizowac 
manlfestacJ
 na f fez H 1 neenburga, 
inic]ator y akcJi postanowlH zamkn
t 
listE: dopiero po 10 dt1ia eh. (P AT.) 
HISZPANJA 
ro1est postow baskiiski'W, rze
 
clw wydaleniu zakonu tezuitow. 
(I	
			

/KM_01057_1932_64_016_03.djvu

			. 


.-;-. 
, 
t 


:. 
: ;. I ;. 
.. 


j 


Nt. f6'. stoA6 alu 
Biuro Powszech,nych Spisow prze- 
p!o\vadzilo obliczenie g
stoSci zalud. 
tTlienia iem Polski na podstawie wy... 
nik6w .drugiego powszechnego spisu 
ludnoscl. 
W cafej Polsee ll1a r klm 2 po- 
:wierlchni przypada ob.ecnie 82,2 mie- 
s kan.ca, gäy w roku 1921 liczba ta 
wynosila zaledwie 69.2. Tak wielki 
wzrost g
stoSci zaludnienia pozootaje 
w bezposrednim zwiqzku Z ogromnym 
jak 
:iadomo przyrostem ludnoSc.t w 
ubieglem dziesi
.cioleciu. · 
Ponizsza tablica zorjentuje czytelni- 
ka co do miejsca. jakie zajmuje. Pol- 

ka pod wZgI
dem g
stosci zaludnie- 
(1ia w gronie innych kraj6w. 
K r a j "1.i.. 
 J km.' pow. 
ßelgja 
61 
Holandja \ 226 
Anglja DS6 
JaponJa .t163 
Niem,cy, 1138 
WIo.ehy \ 
134 
Czeehostow

j
. 
105 
W c;gry ) 94 
Pölska :82 J 2 
Francja , 75 
:Rumunja '
'fiO 
iJugosla.wja 56 
tIiszpanja 
5 
:Chin): !41 
Lit.
a :11 
Lotwa: . 
Q9 
E
onja 
3 
Turcja 18 
Stany Zjedn A1)J.eJ
Y
l J'; 
16 
Szwe.cja '
14 
.ifinlandja; 9 
NorwegjJ.: 9 
l. S. S. R. . 7 
Jak \vidac wI«:c z' 'rego poprze- 
dzaj
 Polsk
 najbardziej uprzemyslo- 
wione kraje Europy, stoi ona jednak 
w tym s- eregu przed Fra!ß.cj'l, Rumunj'L 
i t. d. 
Najwie
sz
 gf;stosc zalud:ni
nia wy- 
\(a ujq wojewodztwa PQludniowe, w 


. :.
:::"t' 
-:'::
.
."'

-:' 
.............' 
.
 ..,..
..... 

..
' 

::: 
\
::* 
"'-!
:: 
..... 
.:

: 


PIBtOR YM --. On18 6 -1iit
2'o t
:12 


ent ols 
kt6ry t ch na 1 km 2 przypada 107 5 0- 
s6b, drugie i tr
ecie miejsce zajmuj
 
wojew6dztwa -eentralne - 97,3 i za- 
chodnie - 95,4, daleko 
 tyle pozo- 
stajq wojew6dztwa wschodnie, gdz!e 
na jednyn1 kilometrze k\v. zal11ieszkuJe 
zaledwie 44,4 osoby (\V r. 1921 - 
33,3). 
Bardzo eh arakterystyczne liczby 
przynosi ponizszy przegl(td posz,cze- 
golnych woje\vodzt\v. 
Wojew6dztwa !Vlieszk. na t km. 2 pow. 
Warszawskie 72,1 86,3 
L6dzkie 118,4 138,3 
Kieleckie. 98,5 114,0 
Lubelskie 67.0 79,3 
Bi
lostockie .40.,3 51,0 
Wilenskie .34 t 6 44,0 
Nowogr6dzki
 .35,0 45,5 
Poleskie 20,3 30,8 
Wolynskie '43,9 58,3 
Poznanskie · 74,2 79,6 
Pomorskie 57,1 66,3 
Slqskie 265,9 307,1 
Krakowskie 114,2 131,6 
L wowskie 98,2 110,1 
Stanisla\vows'Kie l74,7 87,3 I 
Tarnopolskie 87,8 97,9 
Jak widzimy, 'SI
sl
 \vybitn.ie g6.r u - 
je nad innemi wojewodztwaml wYJ
t- 
kowo wysoklt g

toSci
 zaJudnieniCl;, 
kt6r
 si
ga liczby 307 1 os6b .na 1 
kIT12. -. Terenenl '0 najniz
ej w 
Polsc.e g
stosci zalud-nienia jest woje- 
w6dztwo poleskie, gdzie 1 km 2 za- 
mi(
szkuje zaledwie 30.8 osob. ( w.
. 
1921 - 20,3) t. j. 10-cio krotnle mnleJ- 
sza niz w wojewodztwie sl
skiem. 
Ciekawem jednak jest, ie i ta najnii- 
sza u nas cyfra jest wYZSZq od g
- 
stoSci zaludnienia Lotwy i Estonji, a 
nad Stanami ZjedI1o:czonemi g6ruje bli- 
sko dw'ukrotnie. 
Na poziomie przeci
tnym dia cale- 
go kraju utrzymujq sie wojew6dztwa: 
Warszawskie, Lubelskie, Poznanskie J 
Stanisla wowskie. 


- 


:";'

:.::
:...::::--:::::,
 .
;
 ... :c oe. 


. 

- 


.;( 
.:-: 
f? . ".
 .' 
.. . 
.; >,.., '
t
 ';':' .,' 


. ".\ ."\ ; ,
r(  . . 


: :':;::;C'. 
". ':'.':
.-:' : > .:-:- 


..... -." .('\ 


.:
...,> ," . 


'
.t 
. 
, ...
;" . 


.JII;,A
t
:,
 


.
':. -.':' 


-:... .".. :. . 
.. '.:<::'" ,... (. :':' 
'- "':" ., H:
) +;';?;; .. . . 
 . .:. . ;. . . . : . 
: .. ;
; .. .. . . . : . . . . : :; . ., , : . : . .£
 . : . .
 . 
 . ' . :,::.: . . : : : .. . . . ' : : . .. . . . : . .. . . . .. . . : . : . . if!, . .
'. ., 
!.", " . :

)! 
'ik.1t

F 
wW ¥B
 1tf iJ;
1W 


,
t",,
 dJtWJdjWi1@1lt
gj;
*:;i;;:

::J 


W Ameryce maj
 i snieg 
Samochody zd
tal
ce na sporty Ztmowe ugrz
zly w zaspach. . L AS EWSKI 


. 


R 


TIS 


. . . 
: t . 
. t . I 
.o!! 


Pisma .naS7C \\ ostatnich czasach 
podajq wiele pr,-yllad6\vz zycia \XJ.si, 
k are .obrazuj
 jej polozenie. 
"...ielony S tandar ll przytaCZ"l e 
wsi Ruchle, PO\v.. Molodcz
uls1degu, JC- 
den z wypad 1 .6w. b
dqcych dzisiaj na 
porzqdku dziennym w&i: Otoz: 
"Ody przyszlo do debaty .nad bu- 
dzettm, walKa rozgorzala na dobre. 
Opozy<:ja walila gromy w system 
podatko\vy. grom]a sekwestiatorow, 
ci'lgnqeych cLlopu ostatn
rwapie ksieiny Pr?Dskiei 8yl t
 mo- 
ment laSnie, w kt6rym. ksJadz Ols owski wY- 


S\r.'
 


m
zowi czynic zarzuty, ze za tanio 
sprzerl<.ll na targu w Cz
stocho\vie 2 


\
 inie. Prz} pomniala nH
.lowi, Je 
maj
 do wykupienia weksel na .500 
zloty.ch kt6rych nie zdol \li z
brac, n:a 
dobitJ.:
 r 

 zlego rnqt sprzedal SWl- 
nie tak tanio. Oospojar \\ ys edt . 
Inieslkania. a wszyscy przypus czah, 
ze udal si
 da wsi, aby labiegac 0 po- 
zy<:zk
, celem W} kupienia we
sla. Gdy: 
jednak przez dluZEZY czas nie wracat/ 
wszcz
to poszukiwania i 
 stod?le 
dokonano strasznego odkrycla. row'i.em 
Zyskowski ze zgryzoty powies] si
 na 
postronku. Wszelka pom?c. okazat
 
si
 bezskutecznq. Zastano JUz zupetnle 
2:imne zwloki san1obojcy, ktory pozo- 
stawil zone i kiIkoro nieletnich dzieci." 
Nawet "sanacyjno-radziwillowski lf 
.,Dzien Polski" przyta.cza: 
"W powiecie rowienskim Iicyto
a- 
no za podatki gminne zamoznego nie- 
gdys wtoseianina. Sprzeda\vano. n1U 
ostatni
 krow
. Przyglqdal on Sl
 te- 
mu z min
 tak powazn
, ze az ko- 
mornikowi zrobilo si€; zal i jqf go r o - 
. , . " 
cieszac, tlumac
c konlecznosCl pan- 
stwowe. 
Na to przenlowil wloscia111n: . 
- Ja panie "tuze" (troskam S1
) 
nie z tego, ze nli sprzeda !eeie osta4tnl
 
kro\1\:e, ale "tuz
tI nad tern co wy 
, . . 
na raz przyszly u mnie we nl1eele
. 
kiedy mi juz nie wit:cej nie poz
stalo". 
Jakze dosadnie u1f;te w Jedne
 
zdaniu skutki szeScioletniej sanacyiJ" 
nej "rados.ci zycia": "N:e mozemy do- 
pUScic do zlicytowania ostatniej kro. 
wy". 


...;;> 


Czy nie za droga administracja? 
Parcelanci, kt6rzy zakupili ziem!
 
z majqthow panst\vowych, otrzymuJ

 
wez\vania platnoScl z Pa6stwowe
o\ 
Banku Rolnego w posta.ci prZeka70\V 
na P. K. 0., gdzie na odwrotnej stro- 
nie Sq. 
 yliczone raty platnosci i da- 
datek 
dministracyjny na rzecz Pan.. 
stwowego ßanku RoInego. Dodatek 
ten. kt6ry podobno wynosi 1 proc.,. 
W obHczeni1.1 Banku, na przekazach" 
. "' 
dochodzi do powaznych surn znacznle.! 
przewyzszaj,!cycfh 1 proc. JezeI:by na-: 
wet oplaty te \vynosity tylko 1 proc.: 
- to parcelanci u\vazajq to za zbytt 
wielkie ich obcialenie na rzecz Pan- 
. '" 
stwo\vego Banku Rolnego. Parcelan- 
ci rozumuj
, ze przeciez, jesli kupilil 
ziemie od Urz
d6w ZiemsKieh, mogc.t 
wplacac pieni
dze tym urz
dom, a 
jeSli urzCdy te, zamiast same przyjmo- 
wac nalezne raty, powierlaj
 to IJan- 
stwowemu Bankowi Rolnemu, to one. 
p.owinny oplacac prace Ban!\u, a nie 
parcelanci, kt6rym wszystko jedno, da..: 
k
d pieniqdze wptacac. 
Co do samej wysoküSci oplatyl to 
wobec po
rszechnego obn
zenia cen 
mic::dzy innemi opIat za prac
 i zni- 
zek pensyj pracownik6w w Panstw?- 
wym .Banku Rolnym - nasu
va S.1
 
pytanie, czy o"...e 1 proc. nie po- 
winno byc rowniez znacznie obni' 0.' 
ne. (Arol.) 


Jadwiga znalazla mieszkanie wyswiezone, 
wonne, zastawione z przepychem i z niewysto- 
wionern zadowoleniem padla na spoczynek, juz 
tylko roj
c 0 zabawach strojach i opo'\viada- 
niach swej niewoJi.. Dw6r Pelki stal na jej uslu- 
gi, a czeladt zbrojna miala polecenie dzien i noc 
strat odpra\viac. 
Nazajutrz kolebka z konmi s\viezemi byta na. 
uslugi... jak na skinienie czarnol{sieskiei 1aski sta- 
wilo si
 wszystko, czegokolwiek zazqdac mo- 
gla.
. Jednak juz jej troche byto nudno. Potr .ebo- 
wala ludzi, bo bez nich .y
 nie umiala. Dlate
o 
wieziettie samotne. na kt6re j,-\ skazal ksi
Zt;. by- 
10 d]a niej niewyslowion& meczarni
. W War- 
szawie niepokoilo j
t iz nie miala juz komu opo- 
wiada
 nieszczesc swoich i cudownego ocalenia. 
_ Palila j
 ta z£\dza pochwa1enia sie tak
 rol
 tra- 
gic1n" i takt\ mifo
ci
 bohatersk
cztowieka, 
ktörego placila jednym u
miechem. 
Ku wieczorowi Jadwisia iewala Ju
 i ka 
n 
zapr 
c, by sie przejecha
. Snod iewa a sie spo 
ka6 kogo, wr6cte oczy i mieö jak

 dro e d 
wejscia W 7ycie wif:KSzego swiata... Göd ine 
strawila na ubieraniu.... WY$zl.a patern obeir e. 
kolebke i konie, ale tyrn nie do zarzuceT1ia nie 
byto. Siadta wi
c ; ka ata si
 \vie_
 do niasta 
Do tel pory na mysl jej nie DrZ'
lS ta matt. ) 
a raczej ile ra y pr Y'OOTnniala sobie nrlekroc od 
su'\,,"ata od siebte rnysl s':l.lkania j{! bo c ul s
:
" 
s!abosc i niemo nosc oparcia si
 podc Jas vni . 
Cllci"la byc swobDdnq.. a sama nie umiata t"1 

\\?'Obl)d,\ ro--por 'qdzac".. B.r:la sie matki 1 potr e- 
bo\vata jej razem. Petka nadto b"\'t nokornv i 
stn7ebn
1, by 1116Q'1 t3c istot q , potrzebujqc,\ ulega
 
komus, za\vtac.\nC\c. 
(C
& dalsg nas4\p!).
		

/KM_01057_1932_64_016_04.djvu

			tr :::

::
;
1( :::

. -\:::t:


I
W:' ..<::.:t
i
l' t
 

 
 
. ..:',:: 


.
,:. 


'. : . .,,
..}:,:::-' '., . . .'.
 .:.
'
 
 
,c 

: 
 
,..... :"¥-:o: 
t
 
, .' ,.:
" "',"x'S\ i'ft. I .; t
 
 "\;,;.;....... ..... ":::' '4.: 
..;..... 

::,
).:\i

' .t.'.
'
" , 
...... '.,,, . ",' 
 
 
.;
:; ',' .
; "',
 
I 

!" .;t
J


' :(1 
f,
: ,i
'


' " 

,


;
f:,

t ,,1 
: . ... .' . ::
' . . -
 .:v
 
.. . _ 
" 
 .
 
?r 

 /- - 

 . :.
 
 
:,,
 

: -.-. 
"<
 - .  ;*' . 


..... 
""........ 


<
: 


I,  
1

{'
 


:
::. 
. ::

 
 t:: .

 


Gen'eral Sandino 

ac elny berszt b nd konJunistycznycb t 
kl .. re " \1iolaiy rewolUCl
 w Srodkowo- 
amer kaiiskiej TzeC ypospohtel San 
S 1 dar. - 0 tym samym Sandinie 
hylo bard 0 glosno VI roku 1927 pod- 
c s po stani8 r -eczyposoo!,t-eJ Ni- 
car g
Ja, tak e w Ame-ryce SrodkoweJ. 


1\ .sze si
 do grona c -tonk6w 
sr; h ladni, st. 
Po nantu? 
o ov;i
zek . est t) lko jeden: sk ad... 
wskiego 261' 
PKO. 20 24. 


. 


morvstyc 


de ! 
r ec 
c ulictL rn; st c ka, o- 
s er 0 y po 1C]1 ailstwoweJ usly- 
s f ot altee:o ok pewne 0 do- 
m ok yk : 
ree r 
dem! 
Pos erunkowy zrobit 0 tem meldu- 
nek komendantowi posteru. tu. Ten 
wdro .yl sIed two 
, stan1 na miejsce W w1adowca i 
r 0 · OWI11 stwierd ili e to p8pU a 
czy: 
- Precz rzqdeml Prec rz
deml 
Pr eC1wko wlascicielowi papugi ko- 
menda osterul1ku robita doniesienie 
karne. 
- 
qd grod ki s go na 1 
dni ar s tu. 
Skazany niasl odwolanie do s - 
dJ 0 ego. 
Tr bunalo i odwol wczemu, jako 
e to b a spra a polityczna, pr e.. 
dn. czyl sam pIe es s
du, kt6ry ie 
osi dal S1
 obur enia na t
 anty- 
s w 
, przewrotow
 agjtacj
. 
ted ja, pros 
 przeswiet1nie- 
go sEIdu, nie oczuwam si
 do iny 
- J kto? A kt6 WYUC2yt paJJugt: 
n : Prec z r IIdem ? 
-J 
- No i
cl!... 
le ja j
 te 0 yuc I m je- 
r e r ewro em ma Jwym 
pier s eJ instanc( ostat 
1 51 i c lee n
 UWOln!fC 00 od 
1 


. . . -... 
T SC .. t lelTeLlt 
J ym po- 
r 1 i t . "1"} , . 
... J..... 'i"Q U, a 
. at k" katoli ... 
1m em 
. 
d "n li-lon h 
\ rodu . d7ic }- 
blor 1 "U . 


. TEI.iOR YM 


. 


.. 


Jak krowy... ptaci-ty podatki'l 
Hlstorja po, ornie ni samowita, 
le p awd -iwa 
Pows echnie dotqd znan
 rzecz
 
bylo, iz e ws w .sbd.ch cz\
foronog6\
t 
pla.c, podatki (i to nie bezpoSred-nio) 
tylko psy, a w niekt6rych miastecz- 
k. eh i... fortepiany, prawdopodob'nie 
tego w gl,du, i. przeby\vaj
c stale 
wsr6d ludzi, atruw 3j
 ÜTl zywot nie- 
aw"S e pr yjemnemi dz\"V'i
kami, ja... 
kie wydajq... Zw'laszcza w nocy uja... 
danie psa, czy s czekanie... fortepia- 
nu, moze nie.;ednego czl
owieka wypt'o.. 
wadzic z rOwnowagi... 
Woboc powy.szego, prawdopodob.. 
nie zainteresuje naszych Czytelnik6w 
'niecodzienny f kt, jak to "krowy.., 
placily poda.tek I i to w dodatku 
nie za siebie, lecz za swego gospoda- 
r '. 
wlasa, .e ta niecodzienna na... 
wet \v dzisiejs \ch, sana-eyjnych cza
 
sach, w kt6ryeh ka. da chwila przyno- 
si fiRm coS 'niezwyklego,historja zda- 
rzyc si
 mi
 a naprawde, a ,nie \vy" 

gla si( \V kalamarzu jakiegos dow.. 
cipnego reportera, poSZUkUj4eegO te.. 
matu do t. zw. "blljdyll. 
P

nego dnia zjawil si
 -u wla.. 
Sclciela pewnego wit:.kszego maj
tku 
Da zachodzie Po1:ski p. W., komomik 
54,dowy i z slG>dko-kwasn:t mini{
 
zazqdal paru tysi
k6w zloty eh zaIe'" 
g y.ch podatk6w. 
Ziem iAni1n przyjql p. "s<:dziego" Z 
"otwartemi ramionami", zaprosit na- 
wet strud onego podrozq przedstawi... 
ciela wladz na skrolnne sniadanko. 
ale kiedy ten zazqdal '\vreszcie \va... 
luty, rzekl .zielTlianin glasern grzecz- 
nym, choc stano\vczym: 
- Nie mam got6wki ani grosza, 
nie s
dzio dobrodziejku! \ 
- W takim razie b
d
 musial 
przystqpic da zaj
ia! - zagrozil pan 
komornik. 
- A 2ajmuj, s
dzia dobrodziej, 
co 
.
 panu podoba chocby !11awet 
teScio\
"
. Nie na to nie roradz
, bo 
goto\vki z:nik
d wytrZ4SnqC nie m.Q
 
g(, choc si
 0 niet staratem. 
-- Moglby pan dziedzic poz)' ezya 
sk
d! - doradzil komornik. 
--- Chcia em ale od kogo? Oby... 
. .ateIe WSZ) scy be gros--a. Pi ywat.. 
ne banki - tez. A urz
dowe i p6lu- 
rz
dowe instytucje finansowe, wobec 
tego, ze nie mam nikogo ani z kuzy- 
now,ani z pr yja
i61 W obozie rzqdo- 
wym, nawet gadac ze mnet nie chcia.. 
I ..... 
Ra.d nie rad p. komornik zajql 
obywa.t'-:IQwi na p()f'-zet naleZnoSci po- 
datkowych 150 kr6w, a kiedy nad
 
szedl termin lieytacji najql lud i i 
pod istym dozorem przep
dzil sta.. 

 VI . dzien targo;vy do 5qßiednieg
 
m affi:eczka, w ktorem wyznaczyt 11- 
cyU#
j
. 
Przepedzen.e 150 ki6w w dodat.. 
ku pod nadzorem pr .edstawiciela wla... 
cL ''', wywolalo w miasteczku niemal
 
Se11sacje. Na targowisku zgromadzil si
 
t Jm prawdziwy, z ktorego pod adre... 
, em p. komomika od czasu do czasu 
latywaty slowa uZ11ania i zache" 
ty w rodzaju: 
_ Moi ludzie, widzicie, ie 1 egze.. 
kuter teraz chwyta sit ludzkieJ pracy: 
Alba : 
-- Panie komorniku, batem t
 ... 
c a
, GO sie nieprzvzwoieie zachO u- 
je i za,nieczyszcza miasto! 
Zainteresowanie byto duze, ale..... 
· to czasy Sq, naprawd
 coraz bar.. 
d iej... sanacyjne, wi
c po kilku go.. 
d inach postoju na targowisku, zde>- 
ano sprzedac za kiIkanaseie zlotych 
tylko .edn
 krÖ\V
. Na reszte zabraklo 
kupc , . 
Bied. y k()momik nie wiedzial, CO 
zro c z krowami. Nie wpakuje . ich 
· · d t . · d zt ? 
eclez 0 e 
1. ant 0 ares u. ... 
Po zasi
ni
ciu rzez t Iefon opinji 
p. n elnika urzedu skarbowego i w()" 
ec trudnoSri znaJezienia w malem 
i stec ku odpowiedniego hotelu dla 
1 9 kro uradzono pop
dzic je z 
rotem do majqtku b. ich wlaScicie... 
Ja p. W. 
Kledy m
czony i zgryziony niepo- 
od eniem p. komornik poznym wie- 
zor m znalazl sie z krowami i ich or.. 
szakiem "pop
dowymll przed folwar.. 
kiem, t I bram folwarczn(), zam- 
. nif:t q , a t ciciel za · adne skarby 
,nie chciaJ przyjqc krow po\vrotem, 
uma c: 
- Jaf:to panie s
d io dobro- 
iejku - Pr .eZ te krowska 
 ju. 


.Dni 6 tute 0 rn 


.- '''':-..$' - .,'- "::

 
0::" __. ,
..; 
....... :-......': 


1'l'r t-6 


.' 
-' " 


;;(t;:0

k:

" . 
.:. :i

'
:
 


; 
 " 


t
 
 - .- - : :'}{". . . 


. .... ....
 
..::::
:1:\

 : 


.,:.:
 


... : 


.... 
' 


,.;. :-::. 


.:,,;; :
:- 
. ) {'" 
"" :.- 
-+' .

., 


. /'" '0: ' ..:... 

 '.,,' '. .
 
h')..;;;/i 
 .iifM.
'!j
,,:) ;,. 

:!,; : . 
. "< . :-.. ,.;
.
..... ' , . 
'
 i,.:,:\:
,i
,
.ri':
W 
\\
 
,;
'" ":'
',
;:
t
,:
::5i: :

>;;:

;',

 '
ii;t!
i

. 
t' \. '.,.
 
 .',' .", ...., \ ;'......
. .:
 ':'.,: :'''''
r''t\... \i/"
 , :' . .. , .. ....... 
, i .
.'\.
 ' 
 \ :1':;. .'.:'\ , y.;
?V'i:.<" \} ',: ':. .,. :;1.\f :
?

J> :'

.. ,,;,' · df" 
,,:.:. ...-,",' ''''1: " ""' 1 .
.,,' 
.. <.., i
'I!
i"., .J... . . . \ . '., 
. ,> "
, : · : ,j;'\ <". !:-'., ' 
;...;i: :
 \' 
:r\::.v' :}? :" t :
, :,'C, _I.-r:
;, '
:;
.::
;,
' < .
: iJ ::: .
' 

)'f. '
Ft:..:.:
: .:'. 
 i
 ;;:\..: '::\ 

 V", . 
.1- ..,c"t .,
 .' .. (":11' '.' '.. --, 
.
 .'> 
.-".., '..". " ) .'. . " " 
i ,
. .....' . 
 ..' ,. 'x" f" . 
 .1, - .. > 
 ,. . ... 

 . 5
' .. 
 .., %>. >-- . -- ... B 
" "'$' ' L:",'" ; k '
 
YI' f;" .tl : 
. \i .,

t:if
4F -r
ii.{ ßit
M
t;i&' ,,?,'1 
'1;"...;
14il

«
'*M ;:'WiW0
!i{tflfiti'

¥/Ztt1:" ',' "':
I:
_
tll,ijli!t


' , 


Spr 
t tr clny na lodzte. 


wlasnoScift skarbo\V4;! Przebolalem 
strat
, a nawet musz
 si
 przyznac, 
ze jestem zadowolony, iz w ten spo- 
sob przestalem b} c dluznildem skar... 
bowym, co nie nalezy do przyjemno- 
sei, ani dia mnie, ani dia pana, kt6... 
ry musi tu do mnie .ciqgle zagl
dac, 
choc pan wie, ze patrzymy naI1 w ta.. 
kich razach, jak na tego przystowio- 
wego gOScia lInie w por
", gorszego 
od Tatarzyna! 
- Ale co ja zrobi
 temi krowa... 
mi? - b1ada
 zrozpaczony komomik. 
- Tego juz nie wiem! My ludzie 
ze wsi nie znamy sie na wszystkiem 
tak, jak w' , w mieS.eie.... Pe\VT10 W 
panski.ch p-=t' ak' a
a 'h ;rst przewidzia.. 
ne, jak postd öyr. E. Zvgmana
 Ja- 
dwiga Ht:unert (sopran) i lVingda1ena Lipkow- 
ska (torteplan). 14.00 .Co dltS metna i na.. 
lety zrob1c w drcbnych gospodarUt\"a::h W 
zakresie hodow1i & wygtosi Int. Edward B2ird. 
14.20 Muzyka ludowa (pl
?ty). 1440 "Per.. 
spektywy rolnict\va w 1932 roku. wyglosj 
inz. E. Kwiatkowskl. 15.00 .Kuligi,m na za- 
loty" audycja muzyczna w wyk. ZWi
zktJ 
l\1Iodz. Ludowe1. 15..55 Program ala .dzieci 
starszych: a) .Co s'
 dzieje na 8w
tcie. tyg. 
rad. w oprac. J. Milewsk1ego; b) d
ilog Cze.. 
sJaw Freudens6wny .Jak powstala nasza 
bibtjoteka. p-g Janusza Korczaka. 16.20 Mu.. 
zyka z plyt gramof. 16.40 Odczyt pt. .Szkol- 
ne przedstawieni3 tdasyczne. wvgl, prof. St. 
Srebrny. 16.55 C\1uzyka z plyt tamofoI1. 
17.15 ,. Ta1emnice stratosfery" wyg. int. Z. 
Kacprowsk1. 17.30 . \Viadomosci przyjemne 
i pozyteczne-. 17.45 Koncert p01Jd1udniowy 
- wyk.: orkiestra Repr. Pol. Paitstw. m. st. 
Warszawy pod dyr. Al Sielskiegd, Halina 
Dudlczo\vna (sopran) i prof. L. Urste,iI1 (akomp.) 
19.25 Muzyka z p}yl gramof. 19.45 Slucho.. 
wisko pt. . Gfupstwo! nie Inartwmy :si
 1. p-g 
Kawczyitskiego. 20.15 Koncert pOPlllarny - 
wykonawcy: orkiestra P. R. pod dYr. J. Ozi.. 
minskiego oraz zesp61 wokalny . Te 4". 21.40 
K \vadrans hteracl(j: Gustaw 1\t\orcinet . Glupia 
maszyna 8 nowela ze zbioru .Serce a tam
". 
21.55 Recital fottep1anowy Heleny MOlszty- 
nowny. 23.00 
luzyka lekka i taneCZn3, 
oDiedzialek" 8. 11. 32 r. - 12.10 -MuzV ka 
z p1Vt gramof. 14.45 lVluzyka z pi gramof. 
15.25 Odczyt z cyklu dIa nauczycieti . Dzi- 
siejsza mlodziet szkolna C \vygt PiPf. J6ze{ 
Reiss. 15.50 Muzyka z plyt gra t 
 16. '0 
Lekc1a j«:zyka lrancuskiego (kurs :ele? ' ent.., . y 
lektor p. L. Roqufgny. 16.40 Muz} I
a Z piyt 
gramof. 17.10 .Czartoryski i Nhk41aj I - 
pO}edv nek historyczny. wy
1. prof Marcetj 
Handelsman. 11.35 Muzyka lekka Zi k3wiarni 
. Gastronomja orkiestra pod kierownictwein 
Jozeta. uck'a i Henryka Pewznera. 19.15 
It Wiadomosci bietqce i rolnicze" wyglosi p
 
J6 ef Platek. 19.35 M vka z plyt gramof. 
20.00 Feljeton mu yczny. 20.15 Operetka 
,.Dziewcz
 z HolandJI8 KaImana. 22.30 Felje. 
. ton pt. nio de Janeiro. wygt. p. 1eofjl Le- 
pecki. 23.40 Muzyka lekka j taneczna. 
Wtorek, 9. 11. 32 r. - 12.10 Muzyka z plyt 
gramo'. 14.45 Muzyka plyt grame!. 15.15 
.Chwilka lotnicza 8 . 15 25 .,Dleta (}Ja uzdro- 
wiefic6w. wyglosi p. Marja Mortkowska. 
15.50 Program dia dzieci najmlodSzych: a) 
.Muszks- opowiadanie J Colonny-Watewskiej; 
b) obrazek St. R'ostahfiskiet..Chovnowsk;ej pt. 
. Kiedy nadszedl wtorek tlusty.. 16.20 .BVfOD 
- kr61 poet6w romantyeznvchG wVg p. Irena 
Poplawska. 16.40 Muzyka z Ivt gramof. 
17.10 .,Polska jako kraj przemvslovy w ro-- 
dzinie narod6w. int. st. Nitsch. t1.35 Po.. 
pularny koncert symfonrczny - wytonawc
: 
ork. Ftlharm. Warsz. pod dyr. Orzelorza Ft. 
telberga i J6zef Kaminski (skrzypce). 19.15 
. Ksj
tka ,olnlcza. wyglosi int. WI. SawickL 
19 35 Muzyka z plyt 
ramof.. 20.00 f 0 ge
e- 
rale szeregowcu. wyglost p. Adam Borkte- 
wicz. 20.15 Muzyka lekka VI wykonlnt-u ork., 
P. R. pod dyr. J. Ozimtoskiego. 21.10 jkr ya- 
ka Pocztowa Techniczna. - koresp. bjet
ct 
om6wi j porad udzielf - p. W. f'renkiet. 
21.25 Poputarny koncert solistow 
 wyk.: 
Irena Dubiska (skrzypce), At S .ie i.ska (SO- 
J)rauJ j L. Urs.!eill (akom;.) 


, . 


\:; . 


" 
.' 


-J. -- 

f -. ;.
 
"c
}
 ..;
		

/KM_01057_1932_64_016_05.djvu

			J:_- 


--, 
i- 
,. 
/

. 
'.1-; 
I 


[;ij ,


 


Nr. 


Gd I n Idule sie ob enle 
aciorkowskl- r
iiris- i? 
Prosba do naszych Czytelnik6w 
o lJOdanie adresu. 
W dniu 21 pa£dziernika 1930 r. 
niejakis Paciorkowsk.- (prawdziwe 
nazwisko Breliilski), konfident po- 
licyjny, byly policjant z Katowic i 
I'lainy Ptajmita sanacji, napadl byl. 
na naszegO redaktora "Gonca Po- 
rnotskiego h sp. Stanislawa Lewan- 
dowskJego w Tczewie bez wszel- 
kiej przyczyny tylko, zebv go znie- 
waivc jako przeciwnika sana.
ji. 
Prz'eciwko napastniko\\ti zostafo 
wdrozone post
powaniekarne prz-e-d 
s1d.em. Paciorkowski jednak zgin(\t 
po wyborac-h Tczewa i nie stawil 
sie na pierwszy termin, a nie moina 
tlowiedziec sie wykl(:t . dro
a 0 0- 
becnem mieiscu jego zamieszkania. 
Zdaje sie, ze zalezy mu na tem, 
azebv zatrzec sIady za sob
, a do 
teR:o prawdopodobnie pomagaj
 mu 
tnne osobistosci. 
MozebY ktos z naszych Czytel- 
nik6,v haI ad'res t{»g
 osobnika? 
Prositny 0 laskawe podanie n
'm 
tegoz jak najrychleJ 
£....aznaczamy, ze prawdzi\ve na- 
\visko jego brz.mi BrelifIski. Wy- 
meldowal sie z Tczewa do Staro- 
gardu, ale w Sta.ro
ardzie nie za- 
meldowal sie: w biurze zgtoszeft. 
Z po.wodu niemoznosci doreczenia 
mu wezwania na termin termin 
przed sqdem odbyc sie nie mo. c. 
Wiadomosci prosimy przeslac 
da redakcji "PieI
r7yma" w Pelpli- 
nie, albo do redakcji "GofIca Po- 
morskiego" w T'czewie. 


i 


m- SeI 


c 


--------. 


....... Dzier.3W'a b'ufetu koJejowego 
Clwraca si
 uwag
 inwalidow wojen- 
tnych na ogloszenie przez Dyrekcj
 

olei Panstw. w Gdansku publi.cznego 
pa-zetargu na dzierzaw
 bufetu kole- 
jowego na stacji Osiek terminem ob- 
j
cia w dniu 1 kwietnia 1932 r. Bliz- 
szych' .n-formacyj, udzieli wydzial 0.. 
sobowy.r()wyzszej Dyrek,cji w poko- 
au Inr. 244, codziennie pr6cz dni sw.i
.. 
teC2ll1ych, w godz. od 11-13. 
- ELPLIN. Adoracja Najsw. 
SakramLatu odbedzie sie w tutej- 
;szej Katedrze \v niedziel
, 7 bm. 
Porz(\:dek nabozenstwa jest nast
- 
pujq'cy: 0 godz. 6 rano wystawie- 
nie Przenajsw. Sakramentu, 0 %10 
suma, 0 3 niesz,pory. ° 7 wieczorem 
. 1J.stawienie. W poniedzialek 0 godz. 
rano wystawienie, 0 9 suma, 0 7 
. wieczorem ustawienie. We wtorek 
o godz. 6 rano wystawienie, ° 9 
suma, 0 5 uroczyste nieszpory. ka- 
anie., procesja, "Te Deum", a na 
zakonczenie "Jezu Chryste". 
.- L. O. P. P. Uczestnikom kur- 
su L.. O. P. P. przypomina si
. ze 
ponied iaJek, 8 bm., odbt:dzie sie 
ebranie 0 J(od . 8 wiec . "\v lokalu 
p. awadzkiego. 
- Stebrne gody Inal'! enskie ob- 
Cll0dzi dzis w piqtek 5 bm. asfuzo- 
11Y przewodniczqcy Rady Mtejskiej 
i wlasciciel "Bazaru" p. Bolesla"\v 
Knast mal.onk q swojq Wanda 
Urbanowicz6w. Pp Knasto\vie od 

r asu zamieszkania w Pelplinie 
pr ed 20 laty brali czynny udzial w 
polskietn zyciu narodowem j spo... 
lecznem i przewodnicz
 do dzis 
dnia \V niekt6rych organizacjach, 
pan Knast jest przewodniczqcym 
\viqzku to\varzyst,v i Bractwa 
Kurko\vego, a pani Knastowa prze- 
wodnicz
cq Kola Polek. Z ramienia 
upiectwa pomorskiego poslowal p. 
Knast do Sejmu Usta\vodawcezgo, 
wybrany listy Zwi q ku Ludowo- 
Narodowego. Czcigodnym JubiJa- 
tom, kt6rzy dzien jubileuszu swego 
sPtdzajq w Poznaniu, na tej drodze 
przesylamy zyczenia najlepsze dIa 
daIszego szczf;s}iwego pozycia. 
S cz
sc Bo. e ! 
- ON lEW. Posied ..enie Rady 
MleJsklef. W sobot
. 30 stvcznia br. 
odbyJo sit: posiedzenie lt. Rady 
Mie1skiei. Poc:iedzenie aga11 przew. 
Rady Mle1skiej p. Ludwig. Na 12 
Radnych ol1ecnych bV10 11. brakowal 
jedyn1e p. radny Netoch (P. P. S 
 
ktory znaidu1e sie: obecnie w Sana- 
tOf1um w Ludwikowie pod Poznanlem. 
Po przY1
ciu porzC1dku obrad zostaJ 
prze(' vtany protok6J ostatnich po- 
sied en SDrawo danie p. przew. wy- 


LGRZYM 


.. 


1a rufe 0 rq
3
 


'\ 
f. 


-- 
----- --
--.__... $..- -- - --+' '-_. . - - ---.----
 -- --..- -- -----..-- 


--_.
--- . 

c ,"
<:.r :;- 
 .n 


"'-'
" 
'¥:.... 
 ::.... . 
:. -:." A/.._,r 


- 
 
----...., --
-- ---"--- ---- - ---
._..........-- ----- 
-.
;;r' j;":{<::';::;';
 "
ci-';-
":}
:
.,_';-:;(
'/

':' ...,. .;;:
 ..

 ' 


",! .;::_:
:.:::;
-:7 


.. - 
;;, .:.?( "'\' "
;
x. '«. ..:a


: . _
.. >_.....::. . .
- 
-. 
...:1 :. .,
.. .4,.0.'", . 
."" .-,' .....-....: "".' . . "'t..'> "". 

. . . .';. - 
:!< -;_ 
. - _.
 
_ - . -, · -..c;,; '- - -:.; ; :;:-. :,:-::::r-- '_::':': - .',':< _ ,'..,'., 
.,; .} . ...;'l
j'.;..
 t."",- . _,_ - " 
; . .f _ >, . :':
 Wo. -- :.:>::'-
' .: > '- :,:,,-. 
,-;
\::: ,i" f.:_ /( --'--,.-
i-;,::
:-:---?--:::}::::::: ;:".' ??-.

. - ',' ,_' - ': 
 _ _ ) 
_ :=:::':-a"

:;'.: .'. 1 : :. 
'-:ri . ,,
 .: .: ':_.. .;..W. 
. - _' 

,. 
.- , 
- _ ';: ,. : . :-<:-': _ ;: > 

: , : -'. 

i..:<: ::;)-.:....:;.::.;,;- "'
 , :+/ -. ... - # . - 
. "." \
 .....;':'
<' .


J 


..'.:".(-" 
...:.;<:
 ....A. .. - H..... 
&:,;;;
dr".:':/ "''''''';r . 'v. ,: . ,:'
l,'.' T 
k :.;:, ,.,' .' ,.' ,> :'.- ::. . 
t .. -. 
. ,". .... w -.. .'; .r ..-,:::::.
:::::: ;;..
 .- . "-.." ...." ".'-4 ", 
.' ,< -"-::::)-;(-/- -,:;:.;: : -;.i,.....: - : 'J..... -_' 
,,_ -r-:


:;.:. .::: ?:::):' 
:;:::;';::';-..: . - - - - f- '-:,,: - _' _,'. :_:_:-::: ' :-:: . _<
_ 
; :
 . 

::

 , :";:";":;Frt.
 '/.. v
'*
;;;.; ..',:L;s{, 

"
:. 
.. .,.,.,,__ . ,. . . . . .: ' __. -- : 
-
 , :v _ 
:.. - _ 
;. , -. ," .:. 
 
 ... 
 - . ....._..
:.
..-.
...::. .......-. . 
- - j,
:
- .
. ..;:":--::
: - " - :::« 
i(f
' 
". .k-(,
:.;,:::
:-.:::
j::;:::::
::-:--' ;'
:;:y" 
f - 

 
 

r 


_ :'¥\" ,-' 
 ..-  -' 
. '; 


".-.' 
".*, 


, .':::> ..:
.. ::":::::
: '. - . . . .' " . < 
. ....... ...
.... 
/::::::::: :- .. ,.. 


sie jej weseIe, lee z tego powodu mu- 
sian j odlozy
 na ,6inie . 

 Krazl.. wa PisalisntY jut, 
· e os atnio daty si, tutaj bard we 
naki t t dzie 
 dr -ewa. I .ctk id ' . , 
nie ustat

 one jeszcze dot q . Ody. .- 
ra nowu pr ytrzymano niejakiego S. 
Cekr' nka, kt6ry ju. wc sn1e rat:l 0 
wio 
 dr '0, pochodzqce i ewatpl1.. 
ie krad' ie.y do Tucholi na spr - 
d .. Ow S. podobn .ch spra ek ma j 
 · 
i'cej na 'umieniu. 
- - --. ..;. - KLEMENTYN WO, W." se
 
;:;
:--:
. l - -::%::; :::,:
._' . .:_::.,-:----:. poteftski. Ko 0 wi
 u osa nik6 . 
::-::t:- e
 . 
t...- :::-t::::---_,..)(
i ::.:: W dniu 24. J. br alozo.no kolo 
::
 Zwi q ku osadniko". Roln eh Do 
zar '1du wybrani zostali pp.: pre es 
_.'.' 'fo.masz Drq :ko
vsk} t, pre esa 
--
 . -,. -.f-:'::
:; Marcin S yca 9 skarbnik Antoni Ran- 
.... -: -:- .' -,
';:Vi; keri, sekretar J6 ef Pyszka, czlo- 
nekarzqdu Aleksander Ostrowski, 
" . . 
-__-:;:;:;i:
::i wszvsCy osadnicy z Klementyno,va. 
- CHOJNICE. Stras oe skutkl 
nleostroznego bchod nla sie bro- 
nl
. W dniu d isieis ym okolo go- 
dziny 5..tej popoludniu 28-letni J6 ef 
Pinczyna 11 kur, kt6re na mle1SCu K-ralczYllSki, a"\vodu technik po- 
zabth. -WIZy t t: zlodziei otrzymat cztoWY, zamieszkaly w Choinicach 
r6wniet p. Krefta, kt6remu skradzio- przy ulicy Mlytiskiej, udal si
 da la-
 
no r6 ne rzeczy Jak mlotki, pUy i t. p, sku w to,var ysh\ ie ur 
dnic ki
 
rzeczy. Tu jednak zlodzie1 sptoszono. pocztowej p. BrzezifIsklej i iej bra- 
W osta nim czasie zdarzylo si
 tu ta, gdzie poc eto abawiac sie re- 
okolo 7 kradzie y. wolwerem automatycznym, strzeIa- 
-TUCHOLA. Licytacia na drzewo jqC do drzewa Krale ynski po od- 
opalowe, o-dbyla sie w "Strzelnicyu, daniu strzalu, odwrocif lufe rewo 
z panst:\vowego nadlesnictwa Swit. Ku- we{u do twar y i przyiozywszy Ie-; 
powano tylko za taksq. Za szczapy we oko do lufy, zairzal da wnetrza' 
ptacono 9,50 zt, za watki sosnowe 8 nie "Tiadomo w jakim celu. Podobno 
zl, za walki swierk()we 7,50 zl, za ga- zaciekawil sie ulatniajqCYlU si
 dYI 
lezie 2,,,0 zt, za lepsze wiecej. NabyW- mem z lufy. Ta ciekawosc miala fa,..,; 
c6w bylo malo, do czego przYczynia talne nastepstwa, owiem gd-v tak da. 
sie niewqtpliwie' panujqca dütqd lagod- tej lufy zagladal, padl st . ., , kt6ry;' 
na zima. Zaznacz'STc ,v:rpad
 ze cena przez Iewe oko u1-kwi w mo gu. 
drzewa, l-k widac, jest nlee<> mniejsza Ci
'!ko rannego przeniesiono do 
' 
i r6wna sie z cena, roku ubiegl
go. Ale kladu sw. Borome s a. 
z uwagi na ci
zkie polozenie na
zych - Komisatzem Kasy Chorycli
 
rolnik6w iest ona jc
cze za wysok
. Dnia 1 lutego przybyl na stanowi- 
- SlIJl\\IACA, p. tucholski. Uru- s1:..: "0 . " 


'. 
__ .::" 
_
_f  -i-" .
...
.>
.
 c.'::'::"" . . 
:,.(:
" 
:::: . . ..,q" . 


"r - :'

::"'. ' '-. 
- 
. 
-'::.-._-.' -; .

_ i
. ;' 
. - ," ',-' 


- . - 
,,
, . , 


- ....... ....... -. 


, :
{ '-- . 


. .: ..
. - :..".", 
'. :?; .::" '

;'-'. 
 


.....-......... 
. 
. ::::.: 
. . ,.
:::: 
. -::::.:-: 
......'... 
."'..... 
............ 


;-'! 


...._.:
:
-::.; 


" ,>'. 

 


,',-V. "0. 
.. . 
<>
t "..
:
:::.:-. . .
. ..
& c":' 
....-. .. :

- 
,..... -, pt:::::.:.. 
< j{,
t:.
i::;i
' <;;:Fä';:<
<' . , 
'Hf' . 
li .".}t z . 
i
,
}):;' ". ....u". 


. ).... 
 


CzoIgl (tanki) na uHcach Szanghaju 


kaZY\\7aJo, ie posiedzefi iawnych Rad 
Mle}Skiej bylo 16, zas t jnych 10. 
. burmistr. w",..()W' it w t1rz
d 
czlon..a Magistf( .. \. leine od- 
bierBlqC od nieg J.O sprawE: wyboru 
przew(
dntczC\cego do nast
pnego po- 
siedzenl8. Z powodu opuszczenla przez 
w,
kszosc radnych sah posied en mu- 
siano rezygnowa	
			

/KM_01057_1932_64_016_06.djvu

			\. 


---..."., 
f t5' 


PTFT OR} VM - On'a " 1htei!O 1t)
! 


... " . 


-.. . .. . ..- 
 
- '-
 ,-_
,_


 h .. ._<00 .
:;:::

. r,

. ... -

 
-. 


 '<
'
L .,,
. 
 
-, k...." ." 
",t;!

t:
 (
t..
 
:\ 


... 


, .... " ;'1:
::::.' .. .... " '- 


::
 


.,- "'" 

:. J : <' {
{

?,
:'
"
,. 

.. '
:, " f'
:
I 

,.¥, 


"4, 


"'\" 
. -.... 
. ".:
 

:, 


.
'.."- ,. 
;l
 , - .
 
:

;r 
o)

 
 

 ",-.< 
";" r4 :-:' ..' 
.. :'<
:
 
 - . ",",' . .. 
i$
....,.;.
... 
"::-:
; 
'C' 
.

 ..':-;
 .;:;;;:. 
";)

i
\


;
;"'+:


t:3!',:,\ .
 '
,; '
'" ;1;

'r:
;.......,.... \' ., 
; 
':--- 


.':::

':
$h

r
_ ;
,;'l
:
?: 
;f

;

£ 

:-:':;;

'" > - '. 


..
. . '- t. 
: . 
'. ,. 


, \
/"'iW j1 
. :-.
 
"........" ........ 

. 
,:

'. . 
. ,s. 

 

..' '.
- 
.... 
 


.... 


.' 
'f:
.... 
- .:. 


;z ,it;;t;, 
'
 


.
. ., ',. 
;
;
ii
. 
;,
!, :l 


,;tl":t


',' 
 
.,
 - 


:$
 , . 
.
: 
 
. '. ,} 


..: 


,.
 


. 


, , 


. .'. .... 


'. 


........., 


". 


.
x

_ ., 
...;:" 

-:
. -:" 


....;.
*.-' 
" ....'.

::- -. 


'.'. 
" 


.. ..- ....." 
.
$
:
 '}
: 


(


&
1 


i

x:
'
 

l.;

t,. 


" 

"' -':{ 


... -. 


-..:" 

 


, .
 
 ' 
: 
i; 
'. 
,'-....
 .
..... 
. .. 


,
, .

. 
, <:-0,. 
.
:. 
. 
t'
 
. 
. ..':! 

,
.
.


, 
. . - / '

:. 


, 
, . '  ..,..

 ....."'..'- 
: ":
 

 


'« 
, "R'x
',... 


..:;,: 


.

.,....
.... 
. "
';
 'v; :i* . 


''L 


Siedz1ba rz
du chinskiego w Nankinie 


- BOR YSZKOWY, p. choJnicki. 
c ßp entewierzenie. Trzebiatowski z 
r yszkow wrec y! nlejakiemu j an 0- 
.. Owczarkowi Chajnic 250 zlotych, 
kt6re mlal tenze przywiez
 z Choj- 
..c towary. Owc arek pieni<\dze te 
r enJewierzYl. za co skazany zostal 
. prze 
 d grodzki w Cbojnicach na 14 
dni wiezienia. 
- ROLBIK p. chojnlcki. KradzieZ. 
Ntejaki Teca Jan st
d przy pomocy 
swego brata Plotra dokonal kradziezy 
paszy, za co zostal przez sad grodzki 
- Choinicach sk aza ny na .3 dni wie- 
. · enia. 
- PA WLOWO, .p<>w. chojnicki. Kra- 
.' iet. Lica i Wal
k z Choinic doko- 
aJi kradziety drobiu u p. Dulka Pa- 
!owa, za co skazani zostaIi na kare 
lW"ie ienia I to Lica na 14 dni i Walczak 
Da 7 dnL Wykonanie kary zawieszono 
· na przcci
g 2 tal 
- STOBNO, pow. chojnicki. Uka- 
a kradziet. J uz od dluzszego czasu 
radziono p. Kreckiemu Rytla drze- 
o budulcowe. Nigdy nie mozna byto 
Iod ieia przYlapac. Dopiero zupelnie 
rzypadkowo przYtrzymano na gorq.. 
eym uczynku krad ie.y drzewa nieja- 
'-ego An ton iego Janikowskiego 
"$tobna, kt6ry za to .. wynagrodzony 
rostal pr e Sftd w Chojnicach 3 tygo- 
dniowem wio ieniem i musi wYrownac 
kode w wYSOkOSC1 116 zlotych; tyle 
wiem wynosi s koda jak
 1). Kreckie- 
wyrzqd .1. 0 Ue wYrzqdzon
 s ..ko- 
t: w ci
gu roku naprawi, kara zosta- 
.e mu darowana. 
- KONARlYNY, pow. choinicki. 
Icytacia drzewa. W czwartek od- 
byla si
 tu Jic\'tac1a drzewa. Placono 
s c apy 7 zl, walkl 4 zl. Ruch 0- 
wlony. 
- Zalo enle OChotn1czej Strazv 
ozarnel. W niedz 1 el
 81. I. zara z 
po nabotenstwie odbylo SI
 zebranie 
parahaine na saU p. PaluszkieW1cza. 
Sto 0 wst
pne yg.o
iI nauczyciel P. 
Kre' t poczem W obszernem przemo- 
ieniu ka sI kier. szk 01 p. Redlar- 
ski Swornychgaci potr eb
 zatote- 
nia Kots Ochotnicze) Stra y Po ar- 
ne)-. W my AI hasta: .Panu Bogu na 
chwaft; a bh n1emu Da potytek - or- 
ani owano i powotano do yci t
 
a n
 plac 6wk t:. 
- Zebranie r dzlclelskie. W 
1edzielc; 3 J. 1. jec orem odbyto 914; 
mte scoweJ szkoJe zebranie rodzl" 
cielsk1e. StawJIi SI
 C tonkOW1e rady 
skolnej, X. adm. Przybys i praw,e 
s ,cy oJco 1e i matk1 d 1atwy. W 
ebecnOaC1zebranych przeDrowad l' lek- 
CJ
 n ue . p. KreJs. Zebrani yra ill 
dum'enie nad obecnym systemem 
uc n 0 a , odnem obe:
clu 
n uc . J d m dIeci. W tu. 
r m ieniu pr ed t i! kl r. 
p. CU c n i potr b utwo. 
r nt r Da eJ oIe ko 
se 1 n d, ckiem. Akcl ta o. 
t f J nomy
lnje popart I utwor 0- 
DO poSr6d ebranycb arzad 
skI ktore 0 chod 
: pp. Nickowa, 
No S ryt, Je ewski naue" p. 
Ghs nskl i adm. Przybys. Do 
o kie 0 D1 a szkoty spra- 
. ie L. O. . P. i os c dnos
i kol- 
B J S ez I t os C E:dno
ci o- 
Ie rod tee odnleQI1 S1
 p eh Inie. 
Po om6 ien.u Innych Jes ces raw 
oJnych s scy zebra ni st.j d ih 
tr ebE: S 6tprac . omu rod iciel- 
S Je e s j. 0 S 1e an e pie- 


Ani "Wszystkie nasze dzienne spr8wy" 
zakonczono zehran\e. 
- PI:.OCIClNO, pow. koscierski. 
Krwawa böika na zabdwle. W nie 
dZ1e1t: 31. ). podczas zabawy nowO- 
zal02one) Straty Pota,neJ wynikla 
sprzeczka pomu:dzy goscmi, z kt6re) 
wyw'l4zata Slt: p6tn1ej kr\\'awa bo)ka 
na note, Jaski 1. t. p. Wyn 1 k1em )ej 
bylo: zakonczenie zabawy, wyt f uczeo 1 e 
wszystk'ch szylJ woknach oberiyscie, 
a 1eden z uczestn1k6w c1

ko zostat 
ta01ony. Udz al w tej walce brali mle- 
szkancy dv. 6ch wiosek: C1ec1orka i 
P'ociczno. Oczywtscie ze przyczvnq 
b6jki byta w6dka, kt6rej za w1ele 
w)' plto i 5i-: popito.. ° Takie oto s
 
s)(utki tej przekl
teJ opary, przez kt6 
ry czlowiek ponlta SI«: nitei zW1erl
cla! 
X PALUßIN, pow. koscierski. Apo- 
stolo wie nowej wiary. W ostatnim 
czasie obchodzili naszq wioske i wio- 
ski okoliczne apostotowie sekty t. zw. 
,Badacze Pisma 5wietego" aby SW
 
falszyw
 wiare zaszczepiac wsr6d lu- 
du kaszubskiego przez sprzedaz bez- 
boznych ksi'tzek. SprzedawaIi je pra- 
wie za bezcen, bo od 20 gr. do 1 zl i 
to objetosci 100 do 300 stron. Nawie- 
dzali oni tylko rodziny robotnicze i 
mnicjszych gospodarzy na wybudowa- 
niach. Gdy wysYlano ich do nauczy- 
eieli, to tarn nie poszIi, m6wiqc, iz ci 
ju
 dawno je kupili. a w rzeczywisto- 
sei bali sie, zeby ci im niezdarU n:aski 
twarzy. Tresci
 owych ksi
zek iest 
ci
gle wYszydyanie religji katolickiej. 
Mowa tarn, i: Boga. nieba i piekla nie- 
ma, ze po smierci cz}()wiek pozostanie 
tak jak zwierze, w nie innego czlowiek 
nie ma wierzyc tylko wich gtupie 
brednie. ZnaJazlo sie takich kilku, co 
na sOl nie maj
t ale te bezbozne ksi
z- 
ki kupili t a patern dawa1i je innym do 
czytania. Przy kolend?ie dowied7ial 
sie 0 wszystkim ko1endniC\cy ksi
dz I 
z ambony wyjasnil. co to za sekta i do 
czego onl d

 1 wzywal do spalenia 
tych ksi
zek. Strz
 eie sie falsZ1 1 Wycb 
prorok6wl 
- ODVNIA. Kradzle e. Robot- 
nik portowy Stefan Svrata skradl 
wozu rnleczarni VöJzinga banke 
z zawartoscia 20 Iitr6w mJeka. Pod- 
c as rewizji u wymienionego zn ale- 
ziono jcszcze r6zne rzcczy. pocho- 
dz
ce z kradziezy u p. Nicrz\\ ickie- 
gOf kt6re zwr6cono Doszkodowane- 
mu. - niezamknh;tego micszka- 
nia p. F. Tucholskiego skradziono 
2 plaszcze i 2 parasoIe. w wartosci 
500 zl. Policja dnlala sprawc6w 
przytrzyma
; 1110 sw6i zdotali ju 
spienieiv
 (f) 
-Po'. . Ostatnfo wybuchl po- 
ar w domu p. Nier wlckjf'
o pr y 
ul. PortoweJ. O
ic
 powstal na sku- 
tek wadhweJ budow nowe
o ko. 
mina. Mhrto. e stra I)o..arna otrfen 
w kr6tkjm c asfe )okali
 owal t 
powstale straty wynos 
 okolo () 
tysiecv zlotych. Straty pokrywa 
w calosci ubezpieczenie. Podczas 
po aru ares towano Jana Kujcika, 
kt6rv dopuscit sie kradzie" y, zabie- 
raj
c obu\vie i inne rzec y (f) 
cbwa e wlamanle. Niezna- 
ni sprawcy dokonali ,vlamania da 
,ospoda a p. FeJskieg-o. W nocy 
weszh pr e okno do rnieszkania i 
nie amieszkale
o pokoJu sl(radli 
futro. uhrania i inne r ec 
v. w I(\c - 
nej wartosci 500 Mies k tic 


przebudzeni podejrzanerni szmera- 
In1 au\va;.,
 1i iu. tyl1{O nikaj<\ce 
w cien1nosciach p05'tacie
 Polic:ja 
lest na trop;e spra\\ CO\v. (f) 
- P AS"i pow grud Il\d k1. Kart: 
na band\ltöw kt6r y W ostatnlch 
dnt8Ch 1930 f. ograhtl1 pD. Schellerc)w 
1 zn
ca1i S'
 nad n rniJ w"mter'zyt s
d 
_ 9 ub. m. Witold PlIeck, zostat ska- 
any ns 6 lat, a Zy;!nlunt Cho)eckl 
na blat' C'
 k\ego w1
2ienia; trzect z 
oskar onych Jan Matczak 2m ar I tyn1- 
czasem w wl
z'eniu, a J6zef Kwa- 
s
1e
sk1 zostat z braku podstaw unte.. 
W1nnt0f1V. 
- JELENIEC, pow. cheIminski. 
Syn d ied ica i jeR:o bona utonell, 
ratu1ac psa. Pit:cioletni synek p. 
Wintera szedt na przechadzke w to- 
warzystwie bony. Pies, ktory inl 
towarzyszyl, pobiegl na Iod pirzyle- 
gfeg-o sta\vu i \vpadl do przer<=:bH. 
Maly Winter. chcqc ratowac psa, 
pobiegl a nim i '\vpadl rownicz do 
\vody. Bona, widzqc tonaceg-o chlop- 
ca, po.bieg-la m,u na ratunek. Nieste- 
ty Iod si
 pod ni& zafamat i oby- 
d\voje utQn
li. Na krzyk 0 ratun
k 
przybieg-la pani Winterowa i sko- 
czyla do wody. ale nie udato sie jej 
urato\\iac ani dziecka s\vego ani 
bony. Z wody wydobyto juz tyll{o 
zwloki chlopca ibony. 
- LISEWO. pow at chetmiflski. 
Walne zebranie Tow. Ludowego. W 
niedzlcle. 31 st

eznia br.. w lokalu p. 
()treby odbylo si
 \vaIne zebr dnie 
Tow. Ludowego przy udzia
e licznych 
czlonko\v i gosci Zebran e zagail pre- 
zes p. L. IQlskosci w myS] hasla: ..B6g 
i Ojczyzna ,., 
- KRUS YNKI, pow. hrodnicki. 
Krad1lez. W nocv na sobote okra- 
d7iono stuibe foJwarc7nC\ p Oradu. 
szewskieR'o i tak skradziono jedn
- 
mu robotni'kowi 7 kur. dru
iemu :; 
kur. trzeciemu 1 kure i czwartemu 
2 
winje, kt6re na miejscu zahUi. 
- IJEMßARO, pow. brodnickf. 
Putro skrad ione X. oral. Mankow- 
s lemu, wr6cilo da swe
o pana. 
Skradf Je awodowy lodzirJ Hen- 
ryk Mo1
ki. rn dem z powiatu mfaw.. 
skiejto, kt()Te
o policja przytr yma- 
la w Jablono\vie 
- JA lONOWO, pow. brodnicki. 
Skradzlono '11 nocv dnia 30. 1. u 
w.a
cjc1ela kawiarni "Enka Sznacken- 
berga okoto 100 zl got6 w ki, okoto 80 
tabhczek rzekolady 10 cwircJjtr6wek 
c ystei. OTR dW8 o'brusy, w8rto
ci 
okolo 300 zt. Policja Jest jU na tro- 
pie S Dfa \\' cow. 
- LIPINK! pow. lubawski. Po- 
ar.Dnia 20 ubm. okolo godz 5 z 
rana wvhuchl potar w zabudowaniu 
rnln ka Letrrta Krvstjana S"s1iJa s 
 
stodola. daeb od staJni i cblewa, ma- 


N,' 1t:r 


. 

.----- 
- ---"'- - - - - 


szVny roloicze, sante, okolo 8 fur s.o.. 
my i ledna para potszork6\\t, og6tnei 
wartosci okoto 6( 00 zl. Spalone bl1- 
c1yn
', Jak 1 ruchomo
ci ubezpit'rlone 
byly w Pom. Stow. Ubezp. w Toru.. 
n'u na 
l1m
 95 r '0 z.. Istnie1e po'dei
 
rzenle, e ogiffi Sp01.\10 10\\1"1 robotn\k 
Rochon przez n eostrotnosc. Dalsze 
sledlt
'\lO wyka
e niezawodnie pr y. 
czyn
 pot;iru. 
....:- KAZANICE, pow. lubawski 
Kradzie'. . W ubieglym ty
odniu 
wlamali sie ztodzieje da mieszkania 
P. J. Neumanowej, wyttukl.7z,r szy- 
by woknie. Lupem ich padta rozna 
odziez i bieIizna, kt6rej \\'artosc 
\\'Iascicielka ocenia na 350 zt. PoU... 
cia wd:rozyta dochodzenia, kt6re na... 
razie nie doprowadzily do ujt;cia 
spravJ'c6w. 


cia T war 


st 


.. 
TO\V ARZYSTW A LUDOWE. 
Sop
t. W czwartek po pi
tna5tym 
kazdego miesi
ca, zbiera si
 miejsco.. 
we Tow. Ludowe w Domu Polskim 
na zeb-rania. W sty!czniu bylo walne 
zebranie. Sa1a byla po brzegi wypel.. 
niona. 1:>0 krotkim zagajeniu przez p; 
Ul1era jako prezesa odspiewano k
 
lende "Aniol paster70m mowil ll . Na.. 
sternie odcz}tano protok6ly, a patern 
byly spra\vozdania. W roku ulbieglyn1 
bylo 253 czlonlOproszono na marszalka 
zebrania. Poszcze
61ni czlonkowie za" 
rzadu zdali spraw.ozdanie z catorocz- 
nej dziatalnosci, przyjete jednomvslnie 
ze szcz,erem zadowoleniem. Na rok 
biezacy wybrano z maht zmiana stary 
zarzqd ponownie z ni.ezmordowanym 
knkoletni,m prezesem dh. Borowiczem 
na ezete. Oh. Pokorniewski WY9:tosit 
bardzo tresc;,vy referat. P-rele
nt 
wspomnial. dJaczego doszto do znane- 
JeO rozlamu w Towarzvstwie
 stwier.. 
dzajac, ze wojacy chcieli i nadal stu
 
ojCZY ..nie. a nie partji. M6wca 'Dodkre.. 
slil rowniet katoHcki chara kter orsta- 
ni1Alcji. Porywaj
ceJ?:o nrzem6wienia 
wystucha110 w skupieniu I ))odzieko- 
wano sedziwemu prelegentowi hucz" 
nemi oklaskami. Po zatatwieniu sze-, 
reg:
 spraw organizacYinych zaspJe- 
wa no w skupicniu 
.Rote". J)oczem dh. 
prezes zakonczyt to harm.onijne ze.. 
branie hastem ..Za Wolnosc"" 
Chojn
ce. W Jokatu D. Se.Jdy odhy!O 
sie walne zebranie l'ow. Powst. i Woi. 
przy bardzo licznym udz.iafe czlnnk6w 
I 
osci. Zebranie zaJl;ail prezes (J. Paw- 
low;cz. Mars2atkiem pO raz 6smy z 
rzedu zostaJ 1). Banasiak. Protok6ty 
odczyta1 sekretarz J) Lubeckf. kt6re 
bez zastrze1 efa przyjeto. Jako nowef(O 
c Jonka pr-zyjeto J). Szym,ona S1A:Ze- 
gatkowa. e spra 
ozdania cztonk6\V, 
nrz
dt1 wynika. e Tow. w roku ub, 
nadzwyczaJ ow.ocnie praco,vato. e. 
braft odbyto si'e w cin..u ro.ku 12: wy- 
ktad6w byto 14. w tern t 1 wyg:rosz O - 
nych przez p. majora Nieboraka: ob- 
choc17ono lO-Jec:e istnienia Tow. bra- 
n.o udziaJ W obchodach narodowycb; 
z}ozono wience na 9:robie czJo-nk6w 1 
odprawiona zostata msza 
w. za dusZ
 
poleglych wojak6w: zor
anizowa
o 
jazd okregowy. urzadzano kilkanascle 
strzelafI 0 na
rody 1 obowiazkowe, 
utworzono w Tow. kase po
rzebo\V
 
dIa czlonk6w. uchwalono odrzuci6 tak 
zwany statut .,grudziadzki". W cfa
U 
roku przJ'bylo Towarzystwu 50 00- 
\v v ch cztonk6\v. Przenies'onemu da 
1- 
Chetmiv P. Banachowi Tow. uchwa,l- 
Il) dyplom 1-Ut
1. Towar. ystwo pla. :
t 


: > 

 
 
.
 , 


" 
:
 1. 


." } : :
 
;>,. . 


':'
-f' : 

,... ' 


1';.0,. ,. 

:
.- : 


:;.'
 . 
"
.- . 
':;...
 ? 


-,
 
-.
		

/KM_01057_1932_64_016_07.djvu

			t
., 


-, 
..:. 

£: 


" 
'. 
.: > 
 


f't', 
r1 i> ,: 
I' :,. 
::.-;. 


t 
l 
t  


JiI 


.. 
.. 


," :.  ;,. 


-; 

.f ::; ..t 
,.
 
 
 


"< 
;'
- 
;
 ... 
t '. 


,
 .
 


..; ::f
" 


;., 
... 
(- 


.-' 


- 
s 


....
 
<{'.. 


.... . 
, 0 


_ .. -;, :

 


'

 


:/1>;i;:; 


,,qr. 


cowaio te! na niwde humanitarnei! 
ßezrobütttym czlonkom wrec on.o 100 
-:
otycb wSparcia. 20 zl ofarowano Da 
o.dnow.ienie kaplicy Ostrobramskiej W 
Wilnie. 10 zl" na, pomnik polep:tych 1>0- 
- stanc6w wt! francJi i tidzielHo kilka 
illDych drobnieisz}w1. oHar.. Obrr.tu 
"r.ow
 mia!,Q 2500 zJ. Imieniem komisii 
rewizyjnej wni6s1 p. Rozek 0 uchwa]
- 
nie calemu zarzadowi, opr6cz skarbni- 
ka, absoIutorjum, co tet zostal.o jedno
 
gtosni.e uchwalone. 
JednogloslIY' wyb6r p. Pawlowicza 
na prezesa 1>rzyj
Ii czlonkQwie hucz- 
nemi oklaskami. Na zastepce prezesa 
wybrano P. lozerfa Grygiela, ktory 
-przez 10 1at prowadzil pioro w Tow. 
Sekretarzem WYbratl/o' p. Lube:...kiego, 
a zaste1>ca P. Bronislawa Wisniewskie- 
go. Skarbnikiem wybrano jednoglosnie 
}}; Marjana Knittera, komendantem p. 
Boguckiego, zastepc
 P. Zabrockiego, 
tawnikatili ,pp. PawJaka. Banasiaka i 
Stawiakfl. P:üczet sztandarowY 
wor
 
· Z.abro.c.kt MiJoch, Gemba. r
uener 
i Witkus. OOSDodarzem Strzelnicy zo.. 
st.al b. Wietec.ki. zas bibUotekarzem p. 
Broda. Kier'ownictwo kasy posmiert- 
nej pozostawiono nada] p. Banasiako\vi 
mlotlszemu, rewiz-orem wybrano p. 
B,anke. De 'komiSji re\v.izyjnej weszli 
Pf}. Rozek,- BudziiIski i IVlysz.ka. W 
w,oIirych glo.sach uchwalnno urzadze- 
nie strzelania z wiatrowek w }.okalu 
.zebtan P. Sejdy w srode wiec:zorem. 
rn6wczewice
. pow. choinicki. Wal- 
ne zebranie Tow. Powst. i Woi. od- 
bylo sie dnia 24 um. na saH drh. 51.0- 
tn:iIlski .'. Pretok61 Z ostatni€go wal- 
nego zebtdnia zostal jednoglosnie przy- 
j
ty. W sklad no 'v ego zar7...adu weszli: 
Drzewicki Antoni - prezes. G16w- 
czewski Jarl - zast., Skwi
rawski 
Marceli - sekret.arz. Skw.ierawski 
Konrad ..,.- komendant, K6ska J6zef - 
skarbnik. Druh prezes podziekowal za 
zaiIfanie i stawil czlonkom pytanie, 

Zy 
h

 
alezyc do ZwjC\zku P
w
t 
r .WO]. DOK. VIII.. czy t.ez do ZWlazku 
Tow. Powst. !i W-oj!ak6w \v P.oznaniu. 
Qkazato sif:, ze wszyscy eh ca nalezyc 
d-ö Zwiazku poznanSkiego. Statut da- 
neg-o Zwiazku odG?ytany przez sekre- 
tatzä Skwierawskiego o,becni przyjeli 
i podlug niego chca pnst
,po\vac. To- 
\varzystwo Iiczy ,o.becnie 30 czlo-nkow, 
a prze.dtGm Iiczylo tylk,o 10.' Widac, 
· e jesic _e '\v naszej wiosce nie zatra- 
z

o Q.lJc_ha.. ze _panuje w sercach praw- 
d'ziwa mHosc Oj,czyzny. iz mozemy si
 
skupi-ac w t'Owarzyst\vie. a w razie 
naglej p-otrzeby be-dziemy mo
1i stanqc 
do jej o-brony. T-owarzystwo nasze ist- 
nieje od dnia 17. 7. 1927 t. Dz

ki usil- 
. nej 'p.racy potra:filo sobi.e Spra,vic dro- 
g.(}lcenny sztandar. ktorego poswieceni.e 
Qdbyl.o sie W sierptiiu 1928 r. OdsPle- 
waniem j ö;degraniem wlasnej orkiestry 
pjes11i "Boze co-s Polske" i "N=e rzu- 
C-trfl zi
1ni. skqd nasz tod" zakonczono 
iebranie. 


p 'c' ta redakcli. 
N. .J. Dz. Liczy _ s.i
 .wed1e rozporzqdze- 
nia p. Prezydenta z 14. 5. 1924 r. za It1Jtde 
1800 ()OO mkp. 1 zl, w t-
m wyp3dku wi
c 
.:ni :- ..... ... -- ....- 


Do 


tek., YC E'" 
- 


I 


o U.. PU 


}\lA()E
t NB 
in pe f eho , 
pragn
cych wy1eczvc siE; z astmy, katarai nego 
iajf;cia szcz)'t6w plucnych, kaszlu, chrypki 
lub zaf1egm 1 enia dr6g oddechowych; nfJlety 
zapozn8c si
 z broszur
 f1fmv Puhln1fJnn & Co, 
Berlin N2 872. Mü0 drod.Je 
sklady 7Y\\ nosci. 
. SZANOliAJ. K,rqzownik "Hud- 
san' wysadzil na lqd oddzial 300 
strzeIcow morskich. Trzy krt\zo\v- 
niki japonskie ponownie bombardu- 
ja port W oosung. Z Szapei docho- 
dzC} od!4losy walk artyleryjskich. 
W pobJizu koncesji miedzynarodo- 
wej walki ustaly niemal zupelnie 


t di 
LONDYN. W zwi'lzku Z odnale- 
zieniem miejsca, R'dzie na dnie mo- 
rza spoczywa 16di "M. 2", prasa 
donosi, ze wydobywanie lodzi po- 
trwa byc moze do lata. Na skutek 
znalezienia' lodzi wyznaczone nro- 
czyste nabo. enstwo zalobne zosta- 
10 odwolane i odbedzie sie w formie 
uroczystego pogrzebu - po wydo- 
byciu zwlok marynarzy 


d a 1  " 


. 


tX>.lniej ob
erniej poset Czapiiiski (P
 
P. 5.1 Lewicki (Kl. Ukr.), Tempk 
(Ch. D.), Ch
dzytiski (N. P. R.), fran - 
(KL 
Hein) i Lewin (Zyd ortod.), GrünlII( 
baum (Kl. Zyd.), Jereluicz (Kl. Bial'or.). i 
Po nich przemawial minister skarbu i 
Jan PHsudski i jako generalny referent' 
budletu poset lvlie dzifI ski. Posiedzenie' 
przeciqgn
lo sie do poznej noc
 


. . 
I I 
dl'Dlpala JapotJ.& fe 0 __ 
MOSI(W A. Dnia 3 bm. iaponskie 
bkrety wojenne bombardowaly:. 
przez kilka godzin fortyfikacje eh i ti-' 
skiego portu wojennego Usunie': 3 
Porty zostaly poWa. nie uszkodzo
 
ne. Wsrod garnizonu chiflskiego 
panowata pariikft. 
SZANGfiAJ. Uporczywie obiega;1 
tu pog-loska. akoby adJ .rql Shiosa-t 1 
wa popelnil harakiri. Jakkolwiek -
 
rzedo\vo zaprzeczajq tei pogtosce;' 
mimo to w dalszym ci
gu znajduj 
 
ona wiare t1 wielu os6b, a to ze_
' 
wzgIedu na odwo-Ianie go ze stan
1 
wiska do,vodcy floty na wodacli 
chifIskich, na kt6re to stanowisko:; 
mianowany zostat admiral Nomura;.' 
(PA TJ;_. 
etatern 
LONDYN Kadlub lodzi pod

 
 
nej "M. 2" wykryl jeden z torpe..!- 
dowcow Drzv pomocy potezneg
 
aparatu. rejestruj
cego diwie"-. 
Dwa polawiacze min ustalily pol	
			

/KM_01057_1932_64_016_08.djvu

			\ 

, 


. 


IFLf1'R YM 


.'..'<. ..- .' h ',
' 


- ._
-

 "\ 
. 
 .
,'- . ,- :,"--'''''' 

 
'. -' .. ...;
:-:.' ' ..."". 


Dnia 2 Jutego 1932 r mari w s pitaJu pow \v Gnie\vie 
g. p. 


\ 


. 


. 


o 


s 


6 .'ew.e. 


s c 


. 


. 


W rnarlym tracimy gorIiwego 1 dlugoletniego Czlonka 
Rady Nas 
 


esc ego pamic:ci! 


i 


- 


7 


. 


. 


(j-n lew. 


,;;: :-.,1 


'" ...-. 


,{i "\
 ;- 
_._

- l__
"

" 


-. 1. : 


< t 
1 


. ". 


.
 


"'--- 


_ ,_-2 
' 
 


"\' r 
bez Wla1
mnego wyna.
rO(1le..! 
nla potrzeony ar8Z. (340 

 - PomY1e 


--
 


-""-  


D71ia 2 lett- ,0.1932 r. zmarl w Szpita1u Po. 
wiatow\ m w On tewte clloneK \Vydtia}u 1 byJy 
czlonek SeJmika oWi3tJWego 


-,.- r 


C
!\J 


yn rs 
mlyn wodny zaraz potrzebn yo ' 
I." I - l, (
41 ) 
Roko
in - ., Ivn I . 
poe I. I pow. Starogard. 


_ ,."i-,- 


- .,
 I 
, -:. '.. < h n 
. 
',  twa wyrnagane 
Otertv nad
vta
 do eksped. 
Pielgrzyma pod nr. 326. 
. I 
I 
I 


o lato y 


- --- 
--: -
 - 
-. - -- - -- - -- 


On; 6 Inty 1 
8 


'-I 


-" -- 
 7<.'" ,-. .. , 

\.':"",,(:..:.
,.
 ; ,_Ir 


:..
 
-. i'-'-'. .
 -- 


--- <-
 
- . 
 


. ,\' 


.....- 


-'
' 
" . 


\. 
. . 


- 
.
- ,"::. -':"..... 
. ........ 


:. -
 
 


We wtofek, dnfa 2 lute20 b f. 0 R'odz. 12 
w nocy za
nl\1 w BnQU, Opatrlony \)akramef1tami 
sw., W S .oitalu w Gntewie, wskutek ni
slcz
c;h- 
weg t ) wypadku, nasz najdrOlS y syn, olclec, In'}! 
i brat 


_n,.?, 


, 


. 


- " 


I 
czJonek Wydziatu Powiat. w Gniewie 
'" 48 f( ku tyc1a. 
o pobo n
 modlit\v
 18 dusz
 Zmarlego 
plosi w cu:tltJm smutku pog, 
'tona 
. . 
 '
 
, '\.t 


,
 _-:
- 


Lipfag6ra, dnia 2 lutego 1932 f 
Pogr leb odbedlie c;tE: w kQ
cit'le parafj 
w Barlolni
, w pon 1 edzhtlek, dnta 8 lutego br. 
o gndl.. 9 pr?ed potu 1niem. 
Osoboveh zawfadotniefi Sft; nie wysyla. 


. ' 
:... , "1-'" ",1<' 


-...1- '¥.- , 
 . 
" ;-
 

 5. _
-,{. · '" J_- - 


zi 
- 
::: 


. 


1= 
je: 
;0 

 
o 

 
z 


1.
li 
F. ryk 


CD I 


- 


< 


.... 


.
 6w 


. 


" 


z 
== 
o 

II u l . Kosciuszki nr. 46 (222) 
:c 11 Telefon 50 i 31. Telefon öO i 31 


Nr. 16 


. 
Szan. Publlczno8cl mtasta 
. I Pp I,. 'Ina I ukolley P'1.v. 
',. pomlnlJmy, It f3
5) 
w .ted lel
. d .7b n, 
I 
,- I urz4 d za 
. 
 
TOW. OIMN. "SOKOt" 

A\ 
pnodsfüwiun e omnfJrskie 
p. t. 


-'" -.:-:: '. 


., 


i Is 1'1 


komedja w 4 aktach. 
Pocz
tek .. 2'..d

. 8 wiecz 
w saU p. Szpr.;gL 
Po p r 1 e d s t 8 W 1 e 0 t u 
AßAWA TANEt NA. 


.. 


.., 


.. . 


" t 


Strzelnlc elplln 
ur!qdza 
W sobote. dnla 6. 11. br. 
zabawe karnawiJlow. 
na kt6'
 Szan. gO
CJ naJuor Jej- 
mlej za..>rasz. (33t») 
GOSPODAIC r , 
Pt..' 't1tek 0 a'odz. 19-ej. 


fot rafi 11 
2 pOkoje I pawllon 
. dobre polotenit', do wy"ajt:cia, 

r. JI"I
WMki, 
PeJplill, Dworcowa 15. 


.... 


Na sor1eda! 


( 338) 


>  


fUllt 6 zl. 
Zam6wienia: 
(..ut , Hotel pod Orlern, 
elpliD. 


.... 


z 


s e 


c 


(337) 
S. n
 S 


in"" ue .cj'
a 


l\
AM 


· do wszelkich orae \1omowych 
t drob u na \\ ie
 ootr leOna 
Oiob1St
 zglnS7enia wraz z 
s\Vladectwami pr/yjmu;e 
KOlt .1"" , "tarogard. 
uI. Warszaws'ka 2, llewo. 


" 
Si'Ig'f'ra 


I rzemioslo 
na sDrzedat. 
Aloi y Jabloii kl, 
R
jkQwy. OfZY Pelplin'e, 
P0\'.'. Tczew. 


-- \9.s"a Os 
" 


. 


.. 


. 


SpoldzieJnia nasza Z odp. nieogr. Ijcz
ea przeszlo 1.400 ezlonkow 
daje gwarancj
 za zupe nCl pewnosc ziozonych na ksi
- 
zeczk
 kapitalow przy scislej tajemnicy 
i pfaci najwyzsze odsetki (procenty) stosownie do wy- 
powiedzenia oraz 
a atwia wszelkie czynnosci ban.kowe. 
Spot. Z odp. nleogr. 
R Y N E K n r. 8. 
Wlasny dom obok Centralnej Orogerfi - C. NaK6rskJ. 


! 
 
,. 
. . Ine . I 
J 0 le J c 
t . 
c r cVJe 


o niklych kosztach admi nistracyjnvch na ce1e budo- 
w oe I sptaly wVsokooprocentowanycb hipotek i t. d. . 
Obj s ienia udziela i preprowadza (2161) 
" E E", S. o. o. 
s
pc:a: INOWROCLAW (Wlkp.) KasztelaIiska 11 
(Skrytka poc towa 40) 
Na listy, nie za iera
ce znaczka potzt. na odpo- 
wiedt odpowledzl si<: nie ud iela. 


-
'- r" 


(2977) 


Sprzedam oatychmiast 


OW , 
wesola, sym Dat., w wieku 1.t 
6, Z dWotgiem dziect w.a
c'. 
c1elka Wi
ksz. gosp. w mleSCle 
pozna 


Oso 


. 


UCZCI , pracoQ;it
" pos 11 nje 
jako 
d ni na robost ie 
lub m a j 
 t KU. 
t szenf do eksped. Pie!- 
g) pod nr. 8
. 


. 
, Z odpow maj
tklem. Wdowca 
A 
 · nje wvkluC 1 8 st
. 
'o';ladalac
 dobre ::twladectw8, . 
PO!lUKuje jak i 
 · I iek Of
rtJ, do 
k
p. Ple'grzyma 
prary Vi notelu. re-staufacu' pod . W 'owka nr 332. 
tub w skl
dzte kolonJslnym - KA W ALERt z wlasnem 26 
W yntlR
odze'11e Skromne, na
 mor
. gusoodarstwem Dez de. 
chf;t r 1teJ Z u1rzymaniem, motl1: putatu szuka 
wi
 w mteScte lub w \\ i
{Slt»J . 
wtosc:e. - Oferty prosl
 kie Z 0 ny . 
owat pod adr.
 (321) P I b d d 1 t 35 ' 
C I I Ik kl anny u W owyo a · 
. es a .. 0 OWS, poslad. wi
ksle gosDod., Interes 
Sie u ,ul. D\\torcowa 4 lub 2o t Owke, zechcq la
k. 110- 
po.. f( run. tvt of
rtv da ekSD P.elgrzy 
ma pod nr. 151. 


g 


. 


ktra n 51 n aOre) kuch J 
nl eh Je , d , ' robtU i s yciu, Jest . 
pr ytem .lo1J i UC CI at, po- 
s u u e ai (313) I 
G . 
oe. j ie 0, pow. kosclerskf. 


I 


C 
fonaty, beldzi
tJ1Y, donrv fa. 
chowiec j gospoaarz zn i
ey 
doDrze UDra\\l
 roll I gospo.. 
darstwo poiworlowe. Pos'sda. 
jacy Zkof
 rolnte
, 8 Jat 
praktyki oraz Pler.s Orz
dne 
rekomendacJe, pra, uJe bez u- 
bytkOW - .
war.,n('j I 
OS 
na ordyn zaraz lub po nie) 
na mn.ejszy maj
tek pod dysp. 
wl' Sc. tub i
ksz)m ma- 
jatku J ko , 
f 


. . . l - 
les, 11 mo 1 


. 


. 


e 


I t J 
 ehelni pr ,J- 
u P nst 8, jakO 
, 
lote Je J 0 eKSp, 

 
osz ni do eis . 
m · pod "r. 312. 


Pel lin 


DLYN 
motorowy s la 36 k. w pelnvm 
oiegu, .Okoltcy neZkonkurenc:yj. 
nej, df) tego 40 mor
. flospo- 
darstwo zlemi oszennej, p-r y 
dUlej ws, ko
c'elneJ, stac1B kol. 
w mtejscu, z8ml
n'
 ns $lospo- 
darst \\10 doble od 70 morg6\\ 
wzwyt. 
Dft D 
dwupf
trowy, z dwoma sklada- 
mi, przy tem 2 morg ' o2ro,1u, 
doch6d mieSt
C7ny pr6cz wta. 
sne
o tnteresu 250 Z..I dU'8 wtej 
koA
'elna, stitcja koletowa w 
mte,scu, zam'enl
 na 
ospodar.. 
stwo oa 50 mOfg. wzwv'. lub 
n sprzedam przv wptacle 10.000 zl. 
, ... Sp, DA 11ST\VO 
4 rnor
t w duleJ wst ,,
d SlO
:t, 
stacj
 w miel
(,u. Zabuaowania 
pi«, kne, zamteo 1
 na WI
kSZC 
. PIZY doplacte 
ot6Wkl4. 
i \V Ikie t.C.
 OI).
KS 'Wf.. 
52 morg., ziem'8 dobra, J:t k da. 
W partjach agon. I mniejszych . brych dwuko
ny(h z tortem 10 
morg Zabudowan18 dobre Ce. 
k u p u jena 6 Ooozl, wpt. 3.000 zt. 
Zgiosz. uprasza: (346) 
J. .. rflwb , 
Sk r
.. ul Dworeowa 5. 
Na odpow. upraSZdm znaczek 


- 


Przedlier
awi
 


. 
I , 
Dardzo Slesowne do lato
enia 
skJadu htawatnego bez konku 
renc)i. Kolt'1 i pocz. w mieJsru. 
Z gioszenta da eksp. . Pie!. 
grzyma- ood "r. 351. 
Na odpowledi znaczek. 


a 
1 


u 


\ 


1 


W koscielnej wiosce. - Cena 
3500 z!, wptata wedtug ugody. 
a owskl - Wda, 
DOW. Starogard. .330 


Sz 'zapy i 


alk i 


PanDa 
1ntt'IfEentna. 'at 20, posfadaf
c8 
5.000 zi go'6wki i kompl
tn:t 
wypraw
, poszuKuie para8 celem 


sprzeöaje (329J 
aJ. .J blo"fO, 
pow. St3roRard. 


zam
 · pO jscia. 


Panowie urzednicy, tub pIe- 
karze. fze:tntcy raCl
 SWe oferty wa g onowo 
wrlZ z f010gratt
 Skter , d.:) eksp I 
Pielgrzyma pod Mt. 323. ' ma do oddan1a (185) 
. -------- · .' " un:u 
ul. Przed lamcze 20. tel. 242. 


fle 


Pomor e 
polec8 
na CZIS wl Ikle 0 postU: 


ub 
d nt 
lel 


F",. , . 


r m te 


r )jade 0 


.. . 


c 
t r 
i 


t 
pr yj i 


. . 
.-. 


Je 


I b 1., sk R.O
1.. pros 
 sk er d!> 
1 tn. e 5 P Plel rzyma p.d "r. 309 
I 


Wvdanfe nowe pOp w one 
Ce 40 
t' . . K .p. r #Y PlAbat 


. 


. 


e p. 


f 1 r 


. 


lad a I n e, 


tudlie 


. 
18 O' 81 
. 
8 lee 


y 0 m ce 
oraz 


aiiskie · 


. . 
.-. 


. 


D .. , 
Odynja, szosa Gddf1ska, 
telet 1416. (3673 


'lu nl ainu 
we wlosce Z okolo 3.000 dUS2 
W n811E'p
zem polotentu tanifi 
laB Mprzedltf 
Do obJ
cia towaru t urzadze. 
nia skladu ootrzeba 2-3000 21. 
Przy skladlie 2 DOKoje t kuc,h,A 
"18. - lRIt')-;zenta do eKsDed' 
Ptelgrtyma pod .DobrOD}t F. 
K.. nr. 328. 


:. 


Mam na sprzedat 
10 ,
 morgowe 
ospod rstwo 
w t
m 1/ 2 mo ga h,k, z toffem 
Cena i wptata wedlug ugody
; 
Beraard Kotow kl, 
k 0 wal t 297) 
pja ecznn. pow. Oniew 
Pomorze. 


Mam Da 8przeda' 
1 kanap
 clerwono-plu- 
szowe}, 4 lote.le, 1 duzy 
dywan, pluszowe nakry. 
eie na s'ol, oraz "iE:k.. 
SZ
 il9SC grochu 
(wcz"
nle maJowv Pt pod gwa. 
ranct
 za 1 kg 1,20, przy w1
k. 
sleaj llo
ei 1 zl. (325) 
Bar" ikowskl, Starz
cjnt 
p. SUbkOWY, pow. fczew. .< 


D zl milli [ 01 
1 stat4 pos a d 
 otrzymtlj
 o. 
soby zredukowa"e, ma1
ce Sle. 
rok 'e kola zns,omoSCI. KapitaJ 
oraz fachowo
c lbvteclne. 
Z2t')szeo18 OOZAKRED - 
Lw6w, Walowa 11. (4U56) 


c 


ie t n : Fr n t 


G 1 1:1 I Pelobnie.. ........ W dawntrtwem i C clookafni DruKdrai i K:)H
garni S.o6tka Z 0ir. POl. W P
l'phlJje4t pjlJa w fC&e\Yle 
 
,
--- 

 
:

 


'- & -
; \ 


--",;..-.t 
.-''J.