/Magazyn_128_04_001_0001.djvu

			'
Bibliołel.a |
UMK
Toruń i
99 8 3 7
RZECZPOSPOLITA POLSftA
PREZYDJUM RADY MINISTRÓW
ORDER
ODRODZENIA POLSKI
T RZĘCH LEC IE PIERWSZEJ KAPITUŁY
4/
1921-1924
WARSZAWA 1926
		

/Magazyn_128_04_002_0001.djvu

			I
I
I
		

/Magazyn_128_04_003_0001.djvu

			ORDER ODRODZENIA POLSKI
		

/Magazyn_128_04_005_0001.djvu

			RZECZPOSPOLITA POLSKA
PREZYDJUM RADY MINISTRÓW
ORDER
ODRODZENIA POLSKI
TRZECHLECIE PIERWSZEJ KAPITUŁY
1921-1924
WARSZAWA 1926
		

/Magazyn_128_04_006_0001.djvu

			i
°)<)83J-
( UUiWEHBTTBCKA
• to****.
TŁOCZONO CZCIONKAMI DRUKARNI PAŃSTWOWEJ, MIODOWA 22. N° 33013.
vUns fą
fcJlM
		

/Magazyn_128_04_007_0001.djvu

			PRZEDMOWA.
Książka niniejsza ukazująca się z opóźnieniem, wywołanem trudnościami technicz-
nemi, zamyka okres trzechlecia 1921 —1924 działalności pierwszej kapituły orderu Odrodzenia
Polski, powołanej przez Naczelnika Państwa w dniu 2 sierpnia 1921 r.
Czytelnik znajdzie w niej: 1) ustawę orderu wraz ze zmianami poszczególnych arty¬
kułów, wprowadzonemi w ciągu pierwszego trzechlecia, 2) statut orderu, 3) skład kapituły
orderu oraz krótki zarys jej działalności, 4) spis obywateli Rzeczypospolitej, którzy w tym
okresie to zaszczytne odznaczenie otrzymali, z podaniem dat nadania i wreszcie, 5) tablice
barwne odznak orderowych poszczególnych klas.
Wydawnictwa następne będą się ukazywały z końcem każdego trzechlecia ustępującej
kapituły orderu.
Warszawa 1926 r.
		

/Magazyn_128_04_009_0001.djvu

			USTAWA
z dnia 4 lutego 1921 roku
(Dz. CJ. R. P. N° 24 poz. 137).
O ustanowieniu orderu Odrodzenia Polski,
uzupełniona nowelą z dnia 28 kwietnia 1922 (Dz. (J. R. P. N° 31, poz. 255).
Art. 1. Ustanawia się order Odrodzenia Polski w celu nagrodzenia zasług, położo¬
nych w służbie dla Państwa i społeczeństwa.
Art. 2. Zasadniczemi odznakami orderu Odrodzenia Polski są:
a)	krzyż orderowy czteroramienny, pokryty białą emalją ze złotemi krawędziami;
w środku krzyża na czerwonem tle orzeł biały ustawowego wzoru; w otoku
błękitno-emaljowanym, napis złotemi literami: Polonia Restituta; odwrotna strona
krzyża złocista, gładka, bez emalji, w środku na czerwono-emaljowanem polu
data 1918;
b)	gwiazda orderowa srebrna ośmiopromienna, w środku gwiazdy pokryty białą
emalją monogram R. P., w otoku błękitno-emaljowanym napis: Polonia Restituta;
c)	wstęga orderowa z ponsowej mory jedwabnej z białemi prążkami wzdłuż brzegów.
Art. 3. (W brzmieniu art. 1 i 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 1922 r. Dz. U. R. P.
Nr. 31, poz. 255): order Odrodzenia Polski dzieli się na pięć klas. Odznakami orderu w po¬
szczególnych klasach są:
a)	w klasie I-ej wielki krzyż, zawieszony na szerokiej wstędze orderowej, przepasanej
z prawego ramienia na lewy bok; obok wstęgi na lewej piersi gwiazda orderowa;
b)	w klasie Ii-ej krzyż średniej wielkości, zawieszony na szyi na węższej wstędze;
na prawej piersi gwiazda orderowa;
c)	w klasie III-ej krzyż i wstęga tak, jak w klasie II, bez gwiazdy;
d)	w klasie IV-ej krzyż mały, przypięty do lewej piersi na wstędze wąskiej, na
wstędze rozetka, upięta z tejże wstążki;
e)	w klasie V-ej krzyż mniejszy, przypięty do lewej piersi na wstędze wąskiej.
Wzory rysunkowe odznak i ich szczegółowe wymiary według klas, według załącznika,
którego oryginał będzie przechowany w archiwum Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej.
Kawalerowie orderu Odrodzenia Polski w zależności od nadanych im klas orderu
otrzymują następujące tytuły:
a)	w klasie I-ej kawaler wielkiej wstęgi orderu Odrodzenia Polski;
b)	w klasie ll-ej kawaler krzyża komandorskiego z gwiazdą orderu Odrodzenia
Polski;
c)	w klasie III-ej kawaler krzyża komandorskiego orderu Odrodzenia Polski;
d)	w klasie IV-ej kawaler krzyża oficerskiego Odrodzenia Polski;
e)	w klasie V-ej kawaler orderu Odrodzenia Polski.
Artykuł ten ma zastosowanie i do kawalerów, mianowanych przed wejściem w życie
niniejszej ustawy.
		

/Magazyn_128_04_010_0001.djvu

			— 6 —
Art. 4. Orderem Odrodzenia Polski mogą być odznaczeni nieskazitelnego charakteru
i sumiennej pracy obywatele, którzy się szczególnie zasłużyli Ojczyźnie przez dokonanie czy¬
nów wybitnych, niezwykłe zalety umysłu i charakteru ujawniających, a mianowicie przez:
1)	wybitną twórczość na polu nauki, sztuki i literatury,
2)	bezpłatne pełnienie obowiązków publicznych z pożytkiem dla kraju przy wyka¬
zaniu wybitnych zdolności i sumienności pracy,
3)	przysporzenie przewyższających oczekiwania rządu korzyści przy wykonaniu
jego zleceń,
4)	ulepszenia niezaprzeczone, w jakimbądź wydziale administracji krajowej lub
samorządu przyjęte i z dobrym skutkiem zaprowadzone,
5)	zapobiegnięcie wielkim klęskom przez zarządzenie środków spiesznych i sku¬
tecznych,
6)	czyny wybitnego męstwa i odwagi,
7)	wydatne przyczynienie się do rozwoju rolnictwa, przemysłu lub rękodzieł, przez
dokonanie wynalazków lub trwałą i owocną działalność,
8)	ofiarną filantropijną działalność,
9)	przynajmniej dziesięcioletnią wyjątkowo gorliwą i nieskazitelną pracę w urzę¬
dach państwowych, cywilnych lub wojskowych, instytucjach samorządowych
lub społecznych.
Art. 5. Naczelnik Państwa z tytułu swego wyboru jest kawalerem orderu Odrodze¬
nia Polski I klasy, jest z urzędu wielkim mistrzem orderu i, jako taki, przewodniczy kapitule.
Art. 6. Kapituła orderu Odrodzenia Polski składa się z powołanych przez wielkiego
mistrza, z kontrasygnatą prezydenta ministrów, z pośród kawalerów orderu co lat 3, ośmiu
członków i 4-ch zastępców.
Art. 7. Kapituła wybiera z pośród swego grona kanclerza orderu, który jest zarazem
zastępcą wielkiego mistrza, jako przewodniczącego kapituły, oraz sekretarza i skarbnika orderu.
Art. 8. Kapituła zarządza sprawami orderu, przygotowuje i przedkłada do właściwego
zatwierdzenia projekty zarządzeń i ustaw w sprawach, dotyczących orderu, oraz opinjuje
w sprawie wniosków o nadanie odznak orderowych.
Dla ważności uchwał kapituły wymagana jest obecność, poza kanclerzem, 2-ch człon¬
ków kapituły lub ich zastępców.
Przy kapitule urzęduje kancelarja orderu pod kierownictwem kanclerza orderu.
Art. 9. (W brzmieniu art. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 1922 r. Dz. U. P. P.
Nr. 31, poz. 255):
Odznaki orderowe nadaje Naczelnik Państwa w drodze osobnych dekretów, ogłasza¬
nych w gazecie rządowej, za kontrasygnatą prezydenta ministrów.
Dekret odznaczenia orderem winien zawierać wyszczególnienie zasług, za które order
został nadany. Obowiązek ogłaszania dekretów w gazecie rządowej oraz wyszczególnienia
w dekrecie zasług, za które został order nadany, nie dotyczy cudzoziemców. Z końcem
każdego roku będzie ogłaszany w gazecie rządowej wykaz cudzoziemców, odznaczonych orde¬
rem Odrodzenia Polski.
Nie może być odznaczony poseł, ani członek senatu, w czasie trwania ich mandatu—
z wyjątkiem pierwszych 15, odznaczonych na wniosek tymczasowej rady orderu.
Art. 10. Kandydatów na kawalerów orderu przedstawia rada ministrów na podstawie
wniosków poszczególnych ministrów, którzy składają je każdy w zakresie swojego działania.
Uchwała rady ministrów o przedstawieniu do odznaczenia powinna zapaść większo¬
ścią 2/3 głosów.
		

/Magazyn_128_04_011_0001.djvu

			— 7
Wnioski poszczególnych ministrów przed złożeniem ich radzie ministrów podlegają
rozpatrzeniu kapituły. Opinje kapituły w zakresie moralnych kwalifikacji nowych kandydatów
są dla rządu obowiązujące.
flrt. 11. Naczelnikowi Państwa przysługuje prawo własnej inicjatywy przy nadawaniu
odznak orderu i wówczas, kiedy z niego korzysta, wnioski jego wnosi prezydent ministrów.
flrt. 12. (W brzmieniu art. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 1923 r. Dz. U. R. P.
Nr. 31, poz. 255).
Naczelnik Państwa władny jest na wniosek kapituły, w drodze dekretu, kontrasygno-
wanego przez prezydenta ministrów, ustanowić maksymalną liczbę kawalerów orderu.
W czasie wojny to ograniczenie traci swoją moc.
flrt. 13. Cudzoziemcy, którzy położyli zasługi dla Państwa Polskiego, mogą być
zaszczyceni odznakami orderu wszystkich klas, niezależnie od norm, ustanowionych w art. 1 i 4,
nie mogą być jednak członkami kapituły.
Wnioski o odznaczeniu ich nie podlegają opinji kapituły i są przedstawiane przez
ministra spraw zagranicznych w porozumieniu z właściwymi ministrami. Ministerstwo spraw
zagranicznych prowadzi ewidencję cudzoziemskich kawalerów.
flrt. 14. Odznaczony orderem winien zwrócić do skarbu rzeczywiste koszty ozdób
orderowych. Przepis ten nie dotyczy cudzoziemców.
Rada ministrów może na wniosek kapituły zwalniać od obowiązku kosztów w całości
lub w części także i obywateli polskich.
Wysokość kosztów nadania orderu ustanawia rada ministrów na wniosek kapituły orderu.
Wszystkie wydatki na order, przewyższające wpływy za odznaki orderowe pokrywa
skarb.
Wszelkie pisma i dokumenty w sprawach orderu Odrodzenia Polski nie podlegają
obowiązkowi opłaty skarbowej.
flrt. 15. Przestaje być kawalerem orderu, kto na mocy wyroku sądowego pozbawiony
został praw obywatelskich, lub za czyny niehonorowe na mocy zatwierdzonego przez Naczelnika
Państwa orzeczenia kapituły z listy kawalerów został skreślony.
flrt. 16. Szczegóły organizacji kapituły, zasady i porządek przedkładania wniosków
o	nadanie orderu oraz przepisy, normujące sposób wręczania, otrzymania i noszenia odznak
orderu — unormowane będą w statucie orderu, ustanowionym w drodze dekretu Naczelnika
Państwa na wniosek kapituły, zatwierdzony przez radę ministrów.
flrt. 17. Natychmiast po wejściu w życie ustawy niniejszej Naczelnik Państwa zwoła
radę tymczasową orderu Odrodzenia Polski, w której skład wejdą: marszałek sejmu ustawo¬
dawczego, jako przewodniczący, prymas Rzeczypospolitej—arcybiskup Gnieźnieńsko-Poznański,
prezydent ministrów lub przez niego wyznaczony minister jako przedstawiciel rządu, prezes
flkademji Umiejętności, pierwszy prezes Sądu Najwyższego i przedstawiciel Naczelnego Wodza
wojsk polskich w stopniu generała.
flrt. 18. Tymczasowa rada orderu przedstawi Naczelnikowi Państwa wniosek o za¬
twierdzenie pierwszych 15-tu kawalerów orderu, przyczem może przedstawić nie więcej jak 3-ch
kawalerów do klasy I, 3-ch kawalerów do klasy II i tyluż do klasy 111. Z pomiędzy odznaczo¬
nych na wniosek Tymczasowej Rady orderu kawalerów — Naczelnik Państwa zaprosi kapitułę
orderu według art. 6.
flrt. 19. Wykonanie niniejszej ustawy poleca się prezydentowi ministrów.
flrt. 20. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia.
Prezydent Ministrów: Witos.
Marszałek: Trąmpczyński
		

/Magazyn_128_04_012_0001.djvu

			ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ W PRZEDMIOCIE USTANOWIENIA STATUTU ORDERU
ODRODZENIA POLSKI.
(Monitor Polski 100 z d. 2 maja 1923 r.).
Na mocy art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1921 roku o ustanowieniu orderu Odrodze¬
nia Polski (Dz. U. R. P. N° 24, poz. 137) i zgodnie z wnioskiem kapituły, zatwierdzonym
przez radę ministrów, ustanawiam niżej podany
STATUT ORDERU ODRODZENIA POLSKI.
KAPITUŁA.
Art. 1.
Pierwsze posiedzenie kapituły zwołuje i otwiera wielki mistrz orderu, następne zaś
kanclerz orderu w miarę swego uznania lub na żądanie wielkiego mistrza orderu. Przewod¬
niczy na posiedzeniu kapituły wielki mistrz, zaś w jego nieobecności kanclerz orderu.
Art. 2.
Posiedzenia kapituły winny być zwoływane przynajmniej dwa razy do roku.
Art. 3.
Do prawomocności uchwał kapituły i wyborów wymagana jest obecność kanclerza
i przynajmniej dwóch innych członków kapituły lub ich zastępców.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, obecnych na zebraniu członków kapi¬
tuły. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego. Głosowanie przy wyborach
jest tajne.
KANCLERZ, SEKRETARZ, SKARBNIK.
Art. 4.
Kanclerz orderu przedstawia kapitule wnioski o odznaczenie orderem, które wpłyną
do kancelarji orderu i reprezentuje kapitułę na zewnątrz. Korespondencję urzędową kapituły
prowadzi i podpisuje bądź kanclerz, bądź w jego zastępstwie sekretarz orderu.
Korespondencję kancelarji kapituły orderu prowadzi i podpisuje upoważniony do tego
przez kanclerza urzędnik kancelarji orderu.
Skarbnik zarządza funduszami orderu.
Urzędników kancelarji orderu mianuje na wniosek kanclerza prezes rady ministrów.
NADAWANIE ORDERU.
Art. 5.
Kanclerz orderu przedstawia kapitule wnioski o odznaczenie orderem, które wpłyną
do kancelarji orderowej w czasie między dwoma najbliższemi terminami zebrania się kapituły.
		

/Magazyn_128_04_013_0001.djvu

			— 9 —
Kapituła rozpatruje wszystkie przedstawione jej przez kanclerza wnioski, poczem:
a)	jeżeli przeciwko zaliczeniu kandydata do grona kawalerów orderu żaden
z obecnych na posiedzeniu członków kapituły nie zgłosi sprzeciwu, kanclerz
zawiadamia prezydjum rady ministrów o przychylnej opinji kapituły w sprawie
danego wniosku.
b)	jeżeli który z obecnych członków zgłosi sprzeciw, otwiera się nad nim dy¬
skusja, poczem kapituła albo decyduje większością głosów w głosowaniu
jawnem natychmiast, albo stwierdza potrzebę odłożenia swej decyzji do naj¬
bliższego jej posiedzenia, w celu zebrania uzupełniających wiadomości.
c)	w razie nieprzychylnej dla wniosku decyzji kapituły, kanclerz orderu układa
na podstawie odbytej dyskusji motywy tej decyzji i przedkłada je do aprobaty
kapituły. Po przyjęciu przez kapitułę tekstu motywów, decyzję kapituły
wraz z motywami przesyła kanclerz do prezydjum rady ministrów.
d)	w razie uchwały o odłożeniu decyzji, kanclerz orderu zawiadamia o niej
prezydjum rady ministrów, podając przyczyny, dla których taką uchwałę
powzięto.
flrt. 6.
Po ogłoszeniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o odznaczeniu orderem, kanclerz
orderu zawiadamia odznaczonego pismem w formie listu o nadaniu mu orderu.
Odznaki orderowe wraz z dyplomem [będą wręczone po pokryciu kosztów ich wy¬
konania.
W wypadkach uwolnienia od kosztów wykonania odznak orderowych, wręcza się je
odznaczonemu wraz z dyplomem, po ogłoszeniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o nadaniu
orderu, bez uprzedniego zawiadomienia o tem listem przez kanclerza.
flrt. 7.
Odznaki orderowe i dyplom wręczane będą uroczyście w sposób ustalony przez
kapitułę, a zatwierdzony przez wielkiego mistrza orderu.
SPOSÓB NOSZENIA ODZNAK ORDEROWYCH.
flrt. 8.
Odznaki orderowe nosi się przy wystąpieniach oficjalnych na ubraniu frakowem
lub mundurze (galowym, polowym), a także na stroju narodowym albo ludowym.
flrt. 9.
Minjatury nosi się przy wystąpieniach półoficjalnych na ubraniu frakowem, a także
na stroju narodowym albo ludowym.
Gwiazdy wielkiej wstęgi i komandorji, noszone bez krzyżów, zastępują minjatury.
flrt. 10.
Rozetki (kokardki) nosi się na ubraniach zwyczajnych.
Przy wszystkich wystąpieniach oficjalnych i półoficjalnych, nie dozwalających włożenia
fraka, kawalerowie orderu obowiązani są nosić rozetki (kokardki), o ile nie występują w mun¬
durze, w stroju narodowym lub ludowym.
flrt. 11.
Kawalerowie wielkiej wstęgi noszą krzyż na szerokiej wstędze orderowej, którą się
przepasuje z prawego ramienia na lewy bok, w obecności zwierzchników państw—na kamizelce,
a w razie ich nieobecności—pod kamizelką frakową.
		

/Magazyn_128_04_014_0001.djvu

			— 10 —
Gwiazdę wielkiej wstęgi nosi się na lewej piersi pośrodku (bezpośrednio przy
klapie fraka).
Duchowni noszą wielką wstęgę na szyi tak, by krzyż orderu był zawieszony na środku
piersi (poniżej krzyża pastoralnego) — gwiazda jak przy fraku.
Na togach nosi się wielką wstęgę z prawego ramienia na lewy bok, w obecności
zwierzchników państw — na pelerynie, w razie ich nieobecności — pod peleryną; gwiazda jak
przy fraku.
Na mundurze, oraz strojach narodowych i ludowych, nosi się wielką wstęgę z pra¬
wego ramienia na lewy bok; gwiazda jak przy fraku.
Art. 12.
Krzyże komandorskie noszą kawalerowie orderu na wstędze węższej, zawieszonej
na szyi po wierzchu krawatu, umieszczając krzyż poniżej węzła krawatu. Przy mundurze,
sutannie i todze wypuszcza się wstęgę krzyża komandorskiego z zapiętego kołnierza, przyczem
musi ona być widoczna w miejscu, w którem zawieszony jest krzyż.
Kobiety noszą krzyż komandorski na lewem ramieniu, na kokardzie upiętej ze wstęgi
orderowej.
Gwiazdę krzyża komandorskiego nosi się na prawej piersi, pośrodku.
Art. 13.
Krzyże oficerskie i kawalerskie nosi się na lewej piersi; przy ubraniu frakowem,
przypięte u spodu butonierki tak, by część wstążki i krzyża były widoczne z pod klapy fraka.
Art. 14.
Nie można nosić kilku wielkich wstęg równocześnie.
Dozwolone natomiast jest równoczesne noszenie kilku gwiazd, przyczem gwiazdę
orderu Odrodzenia Polski nosi się na lewej piersi poniżej gwiazd: orderu Orła Białego i orderu
Virtuti Militari, z ich lewej strony, w ten sposób, że górny promień gwiazdy orderu Odrodzenia
Polski znajduje się na wysokości połowy średnicy gwiazdy umieszczonej wyżej. Poniżej tych
gwiazd mogą być przypinane gwiazdy orderów zagranicznych.
Krzyż komandorski orderu Odrodzenia Polski zawiesza się poniżej krzyża Virtuti Mili¬
tari klasy II, natomiast wyżej od zawieszonych na szyi orderów cudzoziemskich.
Wstążki orderowe krzyży zawieszonych wyżej, nakłada się na wstążki krzyży zawie¬
szonych niżej.
Przy mundurze, krzyże komandorskie wypuszcza się, pierwszy z kołnierza, następne
zaś z pod guzików, zaczynając od pierwszego.
Krzyże oficerskie i kawalerskie nosi się po lewej stronie orderu Virtuti Militari, a po
prawej stronie Krzyża Walecznych, oraz orderów i medali cudzoziemskich.
Art. 15.
W wypadkach kilkakrotnego odznaczenia orderem Odrodzenia Polski, nosi się odznaki
tylko najwyższego stopnia.
Używanie niewłaściwych odznak, minjatur, rozet oraz wstążeczek orderowych jest nie¬
dozwolone.
Art. 16.
Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, przyczem dekret z dnia 20 gru¬
dnia 1921 r., ogłoszony w Monitorze Polskim z dnia 31 grudnia 1921 r. N° 95, traci moc
obowiązującą.
Prezydent Rzeczypospolitej:
(—) Wojciechowski
Prezes Rady Ministrów:
(—) Sikorski
		

/Magazyn_128_04_015_0001.djvu

			— 11 —
WIELKI MISTRZ ORDERU.
Wielkim mistrzem orderu, przewodniczącym kapitule, jest z urzędu Prezydent Rzeczy¬
pospolitej. Prezydent Rzeczypospolitej z tytułu swego wyboru jest również kawalerem wielkiej
wstęgi orderu Odrodzenia Polski.
Pierwszym wielkim mistrzem orderu był Naczelnik Państwa i Pierwszy Marszałek Polski
Józef Piłsudski. Drugim, świętej pamięci Gabrjel Narutowicz, pierwszy Prezydent Rzeczypospo¬
litej. Jako trzeci z rzędu, urząd ten sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Stanisław Woj¬
ciechowski.
O TYMCZASOWEJ RADZIE ORDERU.
Podstawą prawną orderu Odrodzenia Polski jest ustawa z dnia 4 lutego 1921 r. Pierwszym
krokiem w kierunku organizacji orderu, było zwołanie przez Naczelnika Państwa tymczasowej
rady orderu, która odbyła jedno tylko posiedzenie w dniu 2 lipca 1921 r. w pałacu Rady
Ministrów.
Zgodnie z artykułem 17 ustawy o ustanowieniu orderu Odrodzenia Polski, w skład tym¬
czasowej rady orderu weszli: jako przewodniczący marszałek sejmu Ustawodawczego Wojciech
Trąmpczyński, jako członkowie: prymas Rzeczypospolitej, arcybiskup gnieźnieński i poznański,
Jego Eminencja ks. kardynał Edmund Dalbor, prezydent ministrów Wincenty Witos, prezes
Mkademji Umiejętności, profesor dr. Kazimierz Morawski, pełniący obowiązki prezesa Sądu Naj¬
wyższego Jan Sawicki i, jako przedstawiciel wodza naczelnego, minister spraw wojskowych
generał dywizji Kazimierz Sosnkowski.
Tymczasowa rada orderu przedstawiła Naczelnikowi Państwa wnioski o odznaczenie
orderem Odrodzenia Polski pierwszych piętnastu kawalerów, ustaliła teksty dyplomów dla
piętnastu kawalerów orderu oraz dla odznaczonych orderem po ukonstytuowaniu się pierwszej
kapituły i przyjęła wniosek prezydenta ministrów o utworzeniu kancelarji orderu przy prezydjum
rady ministrów.
O PIERWSZEJ KAPITULE ORDERU ODRODZENIA POLSKI.
Z pośród pierwszych piętnastu kawalerów orderów Odrodzenia Polski, mianowanych
przez Naczelnika Państwa na wniosek tymczasowej rady orderu, powołani zostali na okres
trzyletni dekretami Naczelnika Państwa z dnia 2 sierpnia 1921 r. na członków kapituły pano¬
wie: Jan Dąbski, poseł do sejmu Ustawodawczego, Bernard Chrzanowski, kurator okręgu szkol¬
nego w Poznaniu, J. E. profesor dr. Jan Kochanowski, rektor uniwersytetu warszawskiego,
generał Kajetan Bolesław Olszewski, Władysław Raczkiewicz, minister spraw wewnętrznych,
profesor dr. Michał Siedlecki, Włodzimierz Tetmajer i profesor Leon Wyczółkowski, na zastęp¬
ców zaś: profesor Jacek Malczewski, profesor dr. Heljodor Święcicki, Jadwiga z Działyńskich
Zamoyska i pułkownik Kazimierz Zenkteler.
Członkowie kapituły, zebrani w Belwederze w dniu 4 sierpnia 1921 roku pod prze¬
wodnictwem wielkiego mistrza, obrali jednomyślnie z pośród swego grona zgodnie z art. 7
ustawy o ustanowieniu orderu Odrodzenia Polski kanclerzem orderu: profesora dr. Jana Kocha¬
nowskiego, sekretarzem orderu generała porucznika Kajetana Bolesława Olszewskiego, skarbni¬
kiem orderu zaś pana Bernarda Chrzanowskiego. W ten sposób ukonstytuowała się na lat
trzy pierwsza kapituła orderu Odrodzenia Polski. Odbyła ona w czasie od dnia 4 sierpnia
1921	r. do dnia 31 lipca 1924 r. jedenaście posiedzeń, w czasie których oprócz zaopinjowania
z górą 1300 wniosków ministerjalnych o odznaczenie orderem Odrodzenia Polski obywateli
Rzeczypospolitej, powzięła szereg uchwał zasadniczych w dziedzinie organizacji tego orderu.
		

/Magazyn_128_04_016_0001.djvu

			— 12 —
O ważniejszych uchwałach i postanowieniach kapituły orderu
Odrodzenia Polski.
Z pośród uchwał i postanowień kapituły orderu Odrodzenia Polski jako ważniejsze
wymienić należy:
fl) uchwałą z dnia 5 listopada 1925 r. o ogłaszaniu zarządzeń o nadawaniu orderu
Odrodzenia Polski tylko 2 razy w ciągu roku, a mianowicie w dniu Nowego
Roku i dniu 3 Maja. Na skutek tej uchwały, przyjętej przez rząd, odznaczenia
orderem Odrodzenia Polski nadawane były obywatelom Rzeczypospolitej 2 razy
w ciągu roku i ogłaszane w Monitorze Polskim z dnia 2 maja oraz 31 grudnia;
B)	uchwałę z dnia 10 grudnia 1921 r. o potrzebie stworzenia piątej klasy orderu.
W związku z tą uchwałą ogłoszoną została w Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia
1922	r. N° 31 poz. 255, nowela do ustawy o ustanowieniu orderu Odrodzenia
Polski, w której przedewszystkiem podkreślić należy nazwy, jakie wprowadza dla
poszczególnych stopni i kawalerów orderu (patrz uzupełniony nowelą art. 3
ustawy o ustanowieniu orderu Odrodzenia Polski);
C)	uchwałę z dnia 8 kwietnia 1922 r. o potrzebie zwrócenia się do rządu, aby
odznaki orderowe były wręczane w sposób uroczysty.
W wyniku tej uchwały — ustalono na zasadzie art. 7 statutu orderu Odrodzenia
Poiski następujący
CEREMON JflŁ
WRĘCZANIA ODZNAK ORDEROWYCH I DYPLOMU OBYWATELOM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
1)	Odznaki orderowe wraz z dyplomem, o ile tego inaczej nie postanowi Prezydent
Rzeczypospolitej, wręcza kawalerom orderu Odrodzenia Polski (osobom cywilnym i wojskowym)
prezes rady ministrów lub, w jego zastępstwie, uproszony przez niego minister, którzy mogą
do tego upoważnić na terenie województwa wojewodę.
2)	Upoważniony wojewoda wręcza odznaki w sposób uroczysty osobom cywilnym
w obecności najwyższego w województwie przedstawiciela przełożonej władzy odznaczonego,
wojskowym zaś w obecności dowódcy okręgu korpusu lub dowódcy garnizonu.
3)	Przed wręczeniem odznak orderowych odczytany będzie dyplom, poczem wręczający
(o ile nim nie jest Prezydent Rzeczypospolitej) po wygłoszeniu słów:
„W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczam Panu odznaki kawalera
(art. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 1922 r., Dz. U. R. P. N° 31, poz. 255) orderu Odrodze¬
nia Polski,
oddaje odznaki i dyplom odznaczonemu.
4)	Od uznania wręczającego odznaki orderowe zależeć będzie wybór dnia i miejsca,
w których uroczystość wręczenia nastąpi oraz kogo, prócz osób wymienionych w ustępie 2,
zaprosić należy do wzięcia udziału w tej uroczystości.
D)	uchwałę z dnia 27 listopada 1923 r., postanawiającą, że święto orderu obcho¬
dzone będzie każdego roku, w dniu 11 listopada, jako w rocznicę wskrzeszenia
Rzeczypospolitej Polskiej.
E)	uchwałę z dnia 27 listopada 1923 r., ustalającą ceremonjał pogrzebowy kawalerów
orderu Odrodzenia Polski polegający na:
1)	udziale, w miarę możności, kawalerów orderu w pogrzebie zmarłego kawalera orderu,
2)	niesieniu odznaki orderowej, o ile możności, przez kawalera orderu, na oddzielnej
poduszce.
3)	obowiązkowym udziale przedstawiciela rządu, względnie władzy rządowej, w stopniu
nie niższym od starosty lub jego zastępcy.
		

/Magazyn_128_04_017_0001.djvu

			— 13 —
O NftDMWANIU ORDERU ODRODZENIA POLSKI.
Wszystkie sprawy orderu ześrodkowane są w prezydjum rady ministrów.
Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej otrzymują order Odrodzenia Polski
na podstawie wniosków, które poszczególni ministrowie przesyłają do prezesa rady ministrów
dwa razy w ciągu roku. Wnioski, płynące z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej, podejmuje
prezes rady ministrów.
Cudzoziemcy otrzymują order Odrodzenia Polski na podstawie wniosków ministra
spraw zagranicznych, który przesyła je do prezesa rady ministrów w ciągu całego roku bez
względu na termin.
Wnioski o odznaczenie orderem Odrodzenia Polski obywateli Rzeczypospolitej
Polskiej, po ich przygotowaniu i uzgodnieniu z ministrami, prezes rady ministrów przesyła
kapitule orderu do zaopinjowania, w myśl art. 5 statutu orderu.
Wnioski o odznaczenie orderem Odrodzenia Polski cudzoziemców nie podlegają
opinjowaniu kapituły.
Zaopinjowane przez kapitułę wnioski o odznaczenie orderem Odrodzenia Polski
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz przesyłane przez ministra spraw zagranicz¬
nych wnioski o odznaczenie tym orderem c u d z o z i e m c ó w, prezes rady ministrów przedkłada
radzie ministrów, która większością 2/3 głosów przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej
kandydatów do odznaczenia.
Zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o nadaniu orderu obywatelom Rzeczy¬
pospolitej Polskiej ogłaszane są w Monitorze Polskim. Na podstawie tych zarządzeń
kancelarja orderowa przygotowuje i rozsyła listy kanclerskie, któremi zawiadamia nowych ka¬
walerów orderu o ich odznaczeniu.
Uroczyste, zgodne z ustalonym ceremonjałem, wręczanie odznak i dyplomu następuje
po wpłaceniu przez odznaczonych należności z tytułu zwrotu kosztów wykonania odznak ■
orderowych.
Cudzoziemcy otrzymują odznaki orderowe i dyplomy bezpłatnie za pośrednictwem
ministerstwa spraw zagranicznych.
		

/Magazyn_128_04_018_0001.djvu

			PIERWSI KAWALEROWIE ORDERCJ ODRODZENIA POLSKI
mianowani w dniu 13 lipca 1921 roku.
DĘBSKI Jan, podsekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych,—odznaczony wielką wstęgą.
ABRAHAM Władysław dr., profesor uniwersytetu we Lwowie,—odznaczony krzyżem oficerskim.
CHRZANOWSKI Bernard, kurator okręgu szkolnego w Poznaniu,—odznaczony krzyżem oficerskim.
KOCHANOWSKI Jan Karol dr., profesor, rektor uniwersytetu warszawskiego, — odznaczony
[krzyżem oficerskim.
MALCZEWSKI Jacek, profesor akademji sztuk pięknych w Krakowie,—odznaczony krzyżem
OLSZEWSKI Kajetan Bolesław, generał porucznik,—odznaczony krzyżem oficerskim, [oficerskim.
RACZK1EWICZ Władysław, minister spraw wewnętrznych,—odznaczony krzyżem oficerskim.
REYMONT Władysław Stanisław, powieściopisarz,—odznaczony krzyżem oficerskim.
SIEDLECKI Michał dr., profesor, rektor uniwersytetu w Wilnie,—odznaczony krzyżem oficerskim.
ŚWIĘCICKI Heljodor, profesor, rektor uniwersytetu w Poznaniu,—odznaczony krzyżem oficerskim.
SZLENKERÓWNA Zofja, filantropka,—odznaczona krzyżem oficerskim.
TETMAJER Włodzimierz, artysta malarz,—odznaczony krzyżem oficerskim.
WYCZÓŁKOWSKI Leon, profesor akademji sztuk pięknych w Krakowie,—odznaczony krzyżem
ZAMOYSKA Jadwiga z Działyńskich,—odznaczona krzyżem oficerskim.	[oficerskim.
ZENKTELER Kazimierz, podpułkownik,—odznaczony krzyżem oficerskim.
		

/Magazyn_128_04_019_0001.djvu

			— 15 —
KAWALEROWIE ORDERU ODRODZENIA POLSKI
(OBYWATELE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ)
KAWALEROWIE WIELKIEJ WSTĘGI
PIŁSUDSKI Józef, Naczelnik Państwa i Wódz Naczelny.
NARUTOWICZ Gabrjel, Prezydent Rzeczypospolitej.
WOJCIECHOWSKI Stanisław, Prezydent Rzeczypospolitej.
BILCZEWSKI Józef dr., ks. arcybiskup lwowski; — dekretem z d. 2.V. 1922.
DABSKI Jan, podsekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych; — dekretem z d. 13.VII. 1921.
DMOWSKI Roman, poseł do sejmu, b. prezes komitetu narodowego w Paryżu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
HRYNIEWIECKI Karol, ks. biskup; - dekretem z d. 2.V. 1922.
KAKOWSKI Aleksander, ks. kardynał, arcybiskup metropolita warszawski; — dekretem z d. 2.V. 1922.
KOCHANOWSKI Jan Karol dr., profesor, kanclerz orderu Odrodzenia Polski; — dekretem z d. 29.X11. 1921.
PADEREWSKI Ignacy Jan, były prezes rady ministrów; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PONIKOWSKI Antoni, były prezes rady ministrów; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SAPIEHA Adam Stefan, książę biskup krakowski; — dekretem z d. 2.V. 1924.
SIKORSKI Władysław Eugenjusz, generał dywizji, prezes rady ministrów; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SKIRMUNT Konstanty, poseł Rzeczypospolitej w Londynie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SKRZYŃSKI Aleksander dr., minister spraw zagranicznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SOSNKOWSKI Kazimierz, generał dywizji b. minister spraw wojskowych; — dekretem z d. 22.11. 1924.
TEODOROW1CZ Józef, ks. arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego; — dekretem z d. 2.V. 1924.
ZAMOYSKI Maurycy, poseł ęzeczypospolitej w Paryżu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ŻELIGOWSKI Lucjan, generał dywizji; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KAWALEROWIE KRZYŻA KOMANDORSKIEGO Z GWIAZDĄ
ASKENAZY Szymon, profesor, delegat Rzeczypospolitej do Ligi Narodów; — dekretem z d. 2.V. 1922.
BIECHOŃSKI Wojciech, weteran powstania narodowego roku 1863;—dekretem z d. 5.VIII. 1921.
BILIŃSKI Leon, b. minister skarbu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BOBRZYŃSKI Michał dr., profesor uniwersytetu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BUJAK Franciszek dr., b. minister rolnictwa i dóbr państwowych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BUKOWIECKI Stanisław, prezes prokuratorji generalnej; — dekretem z d. 29.X1I. 1921.
BURSCHE Juljan ks., generalny superintendent kościoła ewangelicko-augsburskiego; — dekretem z d. 2.V. 1922.
CHODŹKO Witold, minister zdrowia publicznego, — dekretem z d. 2.V. 1922.
CHMIELEWSKI Zygmunt, b. podsekretarz stanu w ministerstwie roln. i dóbr państw.;—dekretem z d. 2.V. 1923.
CHRZANOWSKI Bernard, kurator okręgu szkolnego poznańskiego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
CHRZANOWSKI Zygmunt, b. minister rolnictwa i dóbr państwowych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
CIELECKI-ZAREMBA Artur, prezes zarządu głównego Tow. Kółek Roln. w Małopolsce; — dekretem z d. 2.V. 1923.
DAROWSK1 Ludwik, poseł i minister pełnomocny; — dekretem z d. 22.11. 1924.
DUBIECKI Marjan, weteran powstania narodowego roku 1863; — dekretem z d. 5.VIII. 1921.
DYBOWSKI Benedykt, weteran powstania narodowego roku 1863; — dekretem z d. 5.VIII. 1921.
EBERHARDT Juljan, podsekretarz stanu w ministerstwie kolei żelaznych; — dekretem z d. 29.XII. 1921.
ENGLICH Józef, naczelny dyrektor banku Związku Spółek Zarobkowych; — dekretem z d. 2.V. 1924.
ESTREICHER Stanisław dr., rektor uniwersytetu Jagiellońskiego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
FIERICH Franciszek Ksawery, prezes komisji kodyfikacyjnej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GAŁECKI Kazimierz dr., wojewoda krakowski; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GŁOWACKI Marjan, dyrektor departamentu w ministerstwie skarbu; — dekretem z d. 2.V. 1924.
GODLEWSKI Emil (senior), profesor uniwersytetu Jagiellońskiego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GODLEWSKI Emil dr. (junior), profesor uniwersytetu Jagiellońskiego; — dekretem z d. 29.X1I. 1921.
HALBAN Alfred dr., profesor, poseł do sejmu Ustawodawczego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
JANICKI Stanisław, minister rolnictwa i dóbr państwowych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
JASIŃSKI Zygmunt inż., minister kolei żelaznych; — dekretem z d. 2.V. 1922.
KIŚLAŃSKI Władysław, prezes rady centr. i zarządu centr. zw. przem. p.; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KOSTANECKI Kazimierz prof., b. rektor uniwersytetu Jagiellońskiego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KUCHARZEWSKI Jan, profesor; — dekretem z d. 2.V. 1923.
LUDKIEWICZ Seweryn, prezes głównego urzędu ziemskiego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
		

/Magazyn_128_04_020_0001.djvu

			— 16 —
ŁOPUSZAŃSKI Tadeusz, b. minister wyznań rei. i o. p.; — dekretem z d. 2.V. 1923.
LUKASIEWICZ Jan, rektor uniw. warszawskiego;—dekretem z d. 2.V. 1923.
MAKOWSKI Wacław Wincenty, profesor uniw. warszawskiego; — dekretem z d. 2.V. 1924.
MARKOWSKI Bolesław, podsekr. stanu w min. skarbu; — dekretem z d. 2.V. 1924.
MAROWSKI Kazimierz dr., pierwszy prokurator sądu najwyższego;—dekretem z d. 2.V. 1923.
MEYSZTOWICZ Aleksander, dyrektor banku Ziemskiego w Wilnie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MIKLASZEWSKI Bołesław, dyr. dep. w min. wyznań religyjnych i o. p.;—dekretem z d. 2.V. 1923.
MIKUŁOWSKI-POMORSKI Józef, profesor szkoły głównej gospod. wiejskiego; — dekretem z d. 2.V. 1924.
MOŚCICKI Ignacy, inżenier, profesor politechniki we Lwowie; — dekretem z d. 2.V. 1924.
NOWODWORSKI Franciszek, prezes sądu najwyższego; — dekretem z d. 2.V. 1922.
OLSZEWSKI Kajetan Bolesław, generał dywizji;—dekretem z d. 2.V. 1923.
PELCZAR Józef Sebastjan ks., biskup przemyski; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PLUCIŃSKI Leon, komisarz geneneralny Rzeczypospolitej w Gdańsku; — dekretem z d. 29.XII. 1921.
RADZISZEWSKI Ignacy profesor, b. rektor politechniki warszawskiej; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
RADZIWIŁŁ Ferdynąnd, ordynat na Ołyce i Antoninie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
RYBCZYŃSKI Mieczysław inżenier, podsekretarz stanu w min. robót publ. — dekretem z d. 2.V. 1923.
SAPIEHA Adam, książę biskup krakowski;—dekretem z d. 29.XII. 1921.
SIEDLECKI Michał dr., b. rektor uniwersytetu Stefana Batorego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SKRZYŃSKI Władysław, poseł Rzeczypospolitej przy Watykanie;—dekretem z d. 2.V. 1923.
SOBOLEWSKI Bronisław, prokurator sądu najwyższego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SRZEDNICKI-POMIAN Stanisław, pierwszy prezes sądu najwyższego; — dekretem z d. 2.V. 1922.
STECZKOWSKI Jan Kanty, dr., członek rady nadzorczej p. k. k. p.; — dekretem z d. 2.V. 1924.
STEFCZYK Franciszek dr., naczelny dyrektor Centr. Kasy Spółek Zarobkowych;—dekretem z d. 2.V. 1923.
STESŁOWICZ Władysław, b. minister poczt i telegrafów; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SUPIŃSKI Leon Władysław, prezes sądu apelacyjnego w Warszawie;—dekretem z d. 2.V. 1923.
ś. p. ŚWIĘCICKI Heljodor, b. rektor uniwersytetu poznańskiego; — dekretem z d. 31 .XII. 1923.
TARNOWSKI Zdzisław Jan, b. prezes Tow. Rolniczego w Krakowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WRÓBLEWSKI Władysław dr., poseł Rzeczypospolitej w Washingtonie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WIENIAWSKI Antoni, b. przewodn. biura del. polskiej na konferencji w Genui; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WYBICKI Józef dr., b. minister dzielnicy pruskiej; — dekretem z d. 2.V. 1922.
ZALESKI August, poseł Rzeczypospolitej przy Kwirynale; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ZAMOYSKI Maurycy, poseł Rzeczypospolitej w Paryżu; — dekretem z d. 2.V. 1922.
KAWALEROWIE KRZYŻA KOMANDORSKIEGO
ABRAHAM Władysław, profesor uniw. Jana Kazimierza: — dekretem z d. 31.XII. 1923.
ABRAMOWICZ Witold, prezes tymcz. komisji rządzącej w Wilnie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ADAMETZ Leopold, profesor studjum roln. uniw. Jagiellońskiego.; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ANCZYC Stanisław dr., inż. prof, politechniki w Lwowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ANDRZEJOWSKI Józefat, przewodn. towarzystwa „Oświata";—dekretem z d. 2.V. 1923.
AUGUSTYNOWICZ Władysław, dyrektor departamentu w min. sprawiedliwości;—dekretem z d. 31.XII. 1923.
AXENTOWICZ Teodor, profesor akademji sztuk pięknych w Krakowie; — dekretem z d. 2.V.1923.
BANDURSKI Władysław, ks. biskup połowy wojsk Litwy Środkowej; — dekretem z d. 2.V.1922.
BAŃKOWSKI Wiktor, prezydent m. Wilna; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BARAŃSKI Władysław, sędzia sądu najwyższego; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
BADZYŃSK1 Stanisław, profesor uniw. warszawskiego; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
BENZEF Stefan, prezes banku dla handlu i przemysłu; — dekretem z d. 2.V. 1924.
BERBECKI Leon, generał podporucznik; — dekretem z d. 29.XI1. 1921.
BERTONI Karol dr., dyr. dep. w min. spraw zagranicznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BIEDRZYCKI Stefan, profesor szkoły głównej gospod. wiejskiego; — dekretem z d. 2.V.1923.
BIELSKI Zygmunt, prof, inż., dyr. kopalni tow. Premier.; — dekretem z d. 2.V. 1924.
BIGO Kazimierz, dyrektor naczelny p. k. k. p.; — dekretem z d. 2.V. 1922.
BIRKENMAJER Ludwik Antoni dr., profesor uniwersytetu Jagiellońskiego; — dekretem z d. 2.V. 1924.
BLIZIŃSKI Wacław ks., b. poseł do sejmu Ustawodawczego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BŁASZKOWSKI Leon, sędzia sądu najwyższego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BN1ŃSKI Adolf, prezes wielkopolskiej izby rolniczej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BOCHEŃSKI Feliks dr., prezes sądu okręgowego w Cieszynie; — dekretem z d. 2.V. 1922.
BOCZKOWSKI Piotr, profesor studjum weterynaryjnego uniw. warszawskiego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BORZĘCKI Marjan, główny komisarz policji państwowej; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
		

/Magazyn_128_04_021_0001.djvu

			17
BORZĘCKI Tadeusz dr., dyrektor departamentu w ministerstwie zdrowia publ.; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
BREJSKI Jan, wojewoda pomorski; — dekretem z d. 2.V. 1923.
8RESIEW1CZ Tadeusz dr., sędzia sądu najwyższego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BUGNO Edward, prezes izby skarbowej we Lwowie; — dekretem z d. 2.V. 1922.
BUJAK Tadeusz dr., sędzia sądu najwyższego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BUJALSK1 Jerzy dr., podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia publ.; — dekretem z. d. 2.V. 1923.
CAR Stanisław, szef kancelarji cywilnej Naczelnika Państwa; — dekretem z d. 2.V. 1922.
CELICHOWSKI Zygmunt, prezes rady ludowej koźmińsko-bnińskiej; — dekretem z d. 2.V. 1922.
CHEŁMICKI Bohdan Stanisław, konsul gen. Rzeczypospolitej w Paryżu; — dekretem z d. 31 .XII. 1923.
CHLAMTACZ Marceli dr., profesor; —dekretem z d. 2.V. 1923.
CHOMICZ Bolesław, prezes zarządu instytucji ubezpieczeń wzajemnych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
CHRZANOWSKI Bernard, kurator okręgu szkolnego poznańskiego; — dekretem z d. 29.XII. 1921.
CHRZANOWSKI Gabrjel, dyr. dep. w ministerstwie przemysłu i handlu; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
CHRZANOWSKI Ignacy dr., profesor uniwersytetu Jagiellońskiego; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
CICHOWICZ Zacharjasz, adwokat i notarjusz w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
CIECHANOWSKI Jan, radca legacyjny poselstwa Rzeczypospolitej w Londynie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
CYBULSKI Leonard, prezes sądu okręgowego w Piotrkowie; — dekretem z d. 2.V. 1922.
CZALBOWSKI Zdzisław, dyrektor departamentu w ministerstwie reform rolnych; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
CZAPSKI Witold, inżenier, dyrektor departamentu w ministerstwie kolei; — dekretem z d. 2.V. 1923.
CZARKOWSKI-GOLEJEWSKI Tadeusz, właściciel ordynacji, filantrop i działacz; — dekretem z d. 2.V. 1924.
CZERWIŃSKI Adolf dr., prezes sądu apelacyjnego we Lwowie; — dekretem z d. 2.V. 1922.
DALKIEWICZ Mieczysław, dyrektor departamentu w ministerstwie rolnictwa i d. p.;— dekretem z d. 2.V. 1923.
DĄBROWSKI Juljan, inż., dyrektor departamentu w ministerstwie przemysłu i handlu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
DEMBIŃSKI Bronisław, profesor, b. poseł do sejmu Ustawodawczego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
DMOCHOWSKI Zdzisław, dr. podpułkownik lekarz;—dekretem z d. 2.V. 1923.
DOBROWOLSKI Włodzimierz inż., podsekretarz stanu w ministerstwie poczt i telegr.; — dekretem z d. 2.V. 1923
DOBRZYCK1 Bogusław, inż., prezes dyrekcji kolei państwowych w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
DOWNAROWICZ Stanisław, wojewoda poleski; — dekretem z d. 2.V. 1923.
DRZEWIECKI Piotr, inż., prezydent miasta stołecznego Warszawy; — dekretem z d. 2.V. 1922.
DUDEK Henryk inż., dyrektor okręgowej dyrekcji robót publicznych w Krakowie; — dekretem z d. 31 .XII. 1923.
DURSKI-TRZASKA Karol, generał broni; — dekretem z d. 2.V. 1922.
DWORSKI Zygmunt, prezes sądu najwyższego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
DZIEKOŃSKI Józef, architekt, profesor politechniki warszawskiej; — dekretem z d. 2.V. 1922.
DZIERZGOWSK1 Wacław, dyrektor depatamentu w ministerstwie skarbu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ERZEPKI Bolesław dr., dyrektor zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu; — dekretem z d. 29.XI1. 1921.
FAŁAT Juljan, dyrektor dep. sztuki w ministerstwie wyznań relig. i oświecenia publ.; — dekretem z d. 2.V. 1923.
FEDEROWICZ Jan Kanty, prezydent miasta Krakowa; — dekretem z d. 2.V. 1923.
FILIPOWICZ Tytus, poseł Rzeczypospolitej w Moskwie; — dekretem z d. 2.V. 1922.
FUDAKOWSKI Kazimierz, prezes Centralnego Towarzystwa Rolniczego; — dekretem z d. 2.V. 1924.
GADOMSKI Stanisław, inż., dyr. departamentu w ministerstwie poczt i telegr.; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
GALICA Andrzej, generał brygady; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GALL Stanisław dr., ksiądz biskup połowy; — dekretem z d. 2.V. 1922.
GANTKOWSKI Paweł, dr., kier. państw, sł. zdrowia w byłej dzielnicy pruskiej; — dekretem z d. 29.XII. 1921.
GASIOROWSKI Zygmunt, kurator okręgu szkolnego wileńskiego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GEMBARZEWSKI Bronisław, dyr. muzeum narodowego i wojska w Warszawie; — dekretem z d. 2.V. 1922.
GIEDROYĆ Franciszek dr., lekarz, członek honorowy rady lekarskiej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GIŻYCKI Stanisław, sędzia sądu najwyższego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GLUZ1ŃSK1 Antoni dr., profesor uniwersytetu warszawskiego; — dekretem z. d. 29.XI1. 1921.
GOŁKOWSKI Józef, prezes sądu okręgowego w Samborze; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GODLEWSKI Emil (senior), profesor uniwersytetu Jagiellońskiego; — dekretem z d. 29.X1I. 1921.
GORCZYŃSKI Władysław, dyrektor państwowego instytutu meteorologicznego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GÓRA Karol, dyrektor izby skarbowej w Białymstoku; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GRABOWSKI Kazimierz dr., wojewoda lwowski; — dekretem z d. 2.V. 1922.
GREGER Józef, dyrektor izby skarbowej w Krakowie; — dekretem z d. 31 .XII. 1923.
GROTOWSKI Erazm, generał brygady; — dekretem z d. 2.V. 1923.
HALLER Stanisław, generał dywizji; — dekretem z d. 2.V. 1922.
HAMERSKI Wiktor dr., naczelnego oddziału prokuratorji generalnej we Lwowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
Hf\CIA Kazimierz dr., dyr. Polskiego Banku Krajowego; — dekretem z d. 2.V. 1924.
HEURICH Jan, architekt, były kierownik ministerstwa kultury i sztuki; — dekretem z d. 2.V. 1923.
HOLEW1ŃSKI Stefan, sędzia sądu najwyższego; — dekretem z d. 31 .XII. 1923.
		

/Magazyn_128_04_022_0001.djvu

			— 18 —
HUBNER Zygmunt, prokurator sądu apelacyjnego w Warszawie; — dekretem z d. 2.V. 1922.
INGARDEN Roman inż., prezes generalnej dyrekcji regulacji rzek; — dekretem 2.V. 1922.
IWASZKIEWICZ Wacław, generał porucznik; — dekretem z d. 29.X1I. 1921.
JABŁOŃSKI Władysław, inżynier, prezydent m. st. Warszawy; — dekretem z d. 2.V. 1924.
JABŁOŃSKI Włodzimierz, konsulent prawny ministerstwa sprawiedliwości; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
JACYNA Jan, generał porucznik, adjutant generalny Naczelnika Państwa; — dekretem z d. 2.V. 1922.
JAHL Władysław, członek tymczasowy wydziału samorządowego we Lwowie; — dekretem z d. 2.V. 1922.
JAŁBRZYKOWSKI Romuald, ks. biskup sufragan sejneński; — dekretem z d. 2.V. 1924.
JAŁOWIECKI Mieczysław, delegat Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku; — dekretem z d. 2.V. 1924.
JAKUBOWSKI Władysław inż., b. prezes dyr. kolei państwowych w Warszawie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
JANKOWSKI Edmund, profesor szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
JANOWSKI Aleksander, kierownik wydziału w ministerstwie wyzn. rei. i ośw. publ.; — dekretem z d. 2.V. 1923.
JANUSZAJTIS-ŻEGOTA Marjan, generał brygady; — dekretem z d. 2.V. 1923.
JARSZYŃSKI Zygmunt dr., prezes dyrekcji poczt i telegrafów w Krakowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
JAŚKIEWICZ Romuald, prezes sądu okręgowego w Zamościu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
JEŁOW1CK1 Witold, prezes sądu okręgowego w Łucku; — dekretem z d. 2.V. 1922.
JĘDRZEJEWSKI Władysław, generał dywizji; — dekretem z d. 2.V. 1923.
JUNG Jan Władysław, generał brygady; — dekretem z d. 2.V. 1923.
JURJEW1CZ Fryderyk, dyrektor zarządu stadnin państwowych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KACZYŃSKI Antoni, generał podporucznik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
KAŁUŻN1ACKI Juljusz, prezes senatu sądu apelacyjnego w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KAMIEŃSKI Tadeusz, prezes sądu okręgowego w Łodzi; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KARL1ŃSKI Leon, członek komitetu naczelnego w Bytomiu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KASIŃSKI Karol, dyrektor departamentu w ministerstwie reform rolnych; — dekretem z d. 31 .XII. 1923.
KASPROWICZ Jan, rektor uniwersytetu Jana Kazimierza; — dekretem z d. 29.X1I. 1921.
KASPZYCKI Stefan, generał brygady; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KĘSZYCKI Daniel, konsul generalny Rzeczypospolitej w Opolu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KĘTRZYŃSKI Stanisław, dyrektor depart, w ministerstwie spraw zagranicznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KIEDROŃ Józef, inżynier górniczy; — dekretem z d. 2.V. 1923.
K1NEL Wacław, konsulent prawny ministerstwa sprawiedliwości; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KŁOCZKOWSKI Wacław, generał brygady; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KOŁAKOWSKI Stanisław, dyrektor departamentu w ministerstwie kolei; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KOMIEROWSK1 Roman dr., były poseł do parlamentu Rzeszy; — dekretem z d. 2.V. 1924.
KONIC Henryk, prezes sekcji komisji kodyfikacyjnej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KONOPIŃSKI Bronisław dr., dyrektor związku kas komunalnych w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KOPCZYŃSKI Jan Kazimierz, sędzia najwyższego trybunału administracyjnego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KOSIŃSKI Ignacy dr., prezes wydziału w Centralnem Towarzystwie Rolniczem; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KOSSAK Wojciech, artysta malarz; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KRASSOWSKI Marjan, sędzia sądu najwżyszego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KRONENBERG Leopold Juljan, finansista; — dekretem z d. 2.V. 1924.
KRUK Stanisław inż., prezes dyrekcji odbudowy generalnej; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
KRZEMIEŃSK1 Jakób, generał brygady; — dekretem z d. 2.V. 1922.
KUCHINKA Gustaw, generał brygady; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KUKIEŁ Marjan dr., pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
KULIŃSKI Mieczysław, generał podporucznik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
KUTRZEBA Stanisław, profesor; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KWAŚNICKI August dr., weteran powstania narodowego roku 1863; — dekretem z d. 2.V. 1923.
LALEW1CZ Marjan, profesor architekt; — dekretem z d. 2.V. 1923.
LASOCKI Zygmunt dr., poseł Rzeczypospolitej w Wiedniu; — dekretem z d. 29.XII. 1921.
LASZCZKA Konstanty, profesor akademji sztuk pięknych w Krakowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
LATINIK Franciszek Ksawery, generał porucznik; — dekretem z d. 29.XII. 1921.
LECHOWICZ Edward, dyrektor departamentu legislatywnego w p. r. m.; — dekretem z d. 2.V. 1922.
LEMIESZEWSK1 Marceli, sędzia sądu najwyższego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
LENC Konstanty Marceli Wojciech, szef kanc. cyw. Prezydenta Rzeczypospolitej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
LEŚNIOWSKI Stanisław, dyrektor departamentu w minister, rolnictwa i dóbr państ. — dekretem z d. 2.V. 1923.
LEŻAŃSKI Ryszard dr., sędzia sądu najwyższego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
LIMANOWSKI Bolesław, weteran powstania narodowego roku 1863; — dekretem z d. 5.VIII. 1921.
LINDE Hubert, dyrektor p. k. o.; — dekretem z d. 2.V. 1922.
LORENTZ Edward Gwido, sędzia sądu najwyższego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
LORET Maciej, radca legacyjny poselstwa Rzeczypospolitej w Rzymie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
		

/Magazyn_128_04_023_0001.djvu

			19 —
LUTOSTAŃSKI Karol, profesor uniwersytetu warszawskiego; — dekretem z d. 2.V. 1924.
ŁASZEWSK1 Stefan, wojewoda pomorski; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ŁAZARSKI Stanisław dr., prezes rady powiatowej w Białej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ŁOZIŃSKI Karol, dyrektor departamentu w ministerjum skarbu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ŁUCZK1EWICZ Włodzimierz, wiceprezes sądu apelacyjnego we Lwowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
LUKASIEWICZ Juljusz, naczelnik wydziału w ministerstwie spraw zagranicznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ŁUKOMSK1 Stanisław, ksiądz biskup poznański; — dekretem z d. 29.X1I. 1921.
MACEWICZ Gustaw, generał brygady; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MAJEWSKI Mikołaj Teodor, generał brygady;—dekretem z d. 2.V. 1923.
MAJEWSKI Stanisław Jan, inżynier; — dekretem z d. 2.V. 1924.
MAJEWSKI Stefan, generał dywizji; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MALANG1EW1CZ Władysław inż., dyrektor departamentu w min. przem. i handlu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MAŁECKI Jan, dyrektor departamentu skarbu w Wilnie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MALEWSKI Józef, generał brygady; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MALINA Tadeusz, prokurator sądu apelacyjnego we Lwowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MAŃKOWSKI Wiktoryn, prezes senatu sądu apelacyjnego w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1922.
MARKOWSKI Bolesław, podsekretarz stanu w ministerstwie skarbu; — dekretem z d. 29.XII. 1921.
MASSALSKI Antoni, prezes sądu okręgowego w Białej Podlaskiej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MAZURKIEWICZ Jan dr., profesor, członek rady lekarskiej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MEHOFFER Józef, profesor akademji sztuk pięknych w Krakowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MICHALSKI Stanisław, naczelnik wydziału w min. wyznań relig. i ośw. publ.; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MICHEJDA Jan dr., burmistrz miasta Cieszyna; — dekretem z d. 2.V. 1924.
MIKLASZEWSKI Jan, dyrektor departamentu w min. wyznań rei. i ośw. publ.; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MIKLASZEWSKI Walenty Piotr, profesor byłej Szkoły Głównej; — dekretem z d. 29.X1I. 1921.
MIKULSKI Konstanty, inżynier, prezes dyrekcji kolejowej; — dekretem z d. 31 .XII. 1923.
MINKIEWICZ Antoni, inżynier, naczelny komisarz Wołynia; — dekretem z d. 29.XII. 1921.
MODZELEWSKI Jan, dr. poseł i minister pełnomocny; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
MOGILN1CKI Aleksander dr., sędzia sądu najwyższego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MOKRZECKI Stefan, generał brygady, prezes tymczasowej komisji rządzącej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MORACZEWSKI Roman dr., sędzia sądu najwyższego; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
MORAWIAŃSKI-PRACHTEL Paweł inż., prezes dyrekcji kolei państw, w Krakowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MOSKALEWSKI Stanisław, wojewoda lubelski; — dekretem z d. 2.V. 1922.
MOSZCZYŃSKI Jan Maksymiljan, dyrektor departamentu w min. poczt i telegrafów; — dekretem z d. 2.V. 1922.
MOTTY Jan, prezes sądu apelacyjnego w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1922.
MROZOWSKI Józef, inż., dyrektor departamentu w ministerstwie kolei żelaznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MULLER Antoni, prezes senatu sądu apelacyjnego w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MYC1ELSKI Ludwik dr., przewodniczący związku obrony kresów zachodnich; — 2.V. 1923.
NAUMOWICZ Antoni, prezes sądu okręgowego w Suwałkach: — dekretem z d. 31.XII. 1923.
NESTOROWICZ Melchior, inż. dyrektor departamentu w min. robót publicznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
NORWID-NEUGEBAUER Mieczysław, generał brygady; — dekretem z d. 2.V. 1923.
NEUMAN Józef, prezydent miasta Lwowa; — dekretem z d. 2.V. 1923.
NIEDZIAŁKOWSKI Konrad, naczelnik okręgu wileńskiego zarz. c. ziem wschodnich; — dekretem z d. 29.XII. 1921.
NIEMENTOWSKI Stefan dr., inżynier, profesor politechniki we Lwowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
NIEWIAROWSKI Antoni, ksiądz dziekan; — dekretem z d. 2.V. 1923.
NOAKOWSKI Stanisław, profesor architektury politechniki w Warszawie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
NOWCA Władysław, prezes sądu okręgowego we Włocławku; — dekretem z d. 2.V. 1923.
OKĘCKI Zdzisław, poseł i minister pełnomocny Rzeczypospolitej w Belgradzie; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
ś. p. OLEWIŃSKI Władysław, wiceprezes głównego komitetu ziemskiego; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
OLPIŃSKI Karol, podsekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
OLSZEWSKI Kajetan Bolesław, generał dywizji; — dekretem z d. 29.XII. 1921.
OLSZOWSKI Kazimierz, dyrektor departamentu w ministerstwie spraw zagrań.; — dekretem z 29.XII. 1921.
OPOLSKI Józef, inżynier dyrektor departamentu w ministerstwie robót publ.; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
OSIŃSKI Aleksander, generał porucznik;—dekretem z d. 29.X1I. 1921.
OSTROWSKI-BEŁZA Kazimierz, dyrektor polskiego monopolu tytuniowego; — dekretem z d. 2.V. 1924.
PAJEWSK1 Aleksander, generał brygady: — dekretem z d. 2.V. 1923.
PANEK Józef, prezes sądu okręgowego w Krakowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PERNACZYŃSKI Stanisław, członek zarządu Banku Przemysłowego w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1924.
PIASECKI Eugenjusz dr., profesor; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PIK Aleksander, generał brygady;—dekretem z d. 2.V. 1923.
PŁAWSKI Kazimierz, generał brygady; — dekretem z d. 2.V. 1923.
		

/Magazyn_128_04_024_0001.djvu

			20 —
POHORECKI Bolesław Norbert, prokurator sądu najwyższego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
POŁCZYŃSKI Leon dr., były wiceminister; — dekretem z d. 2.V. 1922.
POMYKALSKI Jerzy, szef kancelarji sejmu; — dekretem z d. 2.V. 1922.
PONIKOWSKI Cezary, adwokat w Warszawie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PORĘBOWICZ Edward, profesor uniwersytetu Jana Kazimierza; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PORĘBSKI Kazimierz, admirał; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PRf\DZYŃSKl Witold, dyrektor departamentu ziem zachodnich w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1922.
PROKOPOWICZ Józef, prokurator sądu najwyższego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PRZANOWSKI Stefan, członek rady państwowej przemysłowo-handlowej;—dekretem z d. 2.V. 1924.
PRZESMYCKI Zenon (MIRJAM), literat; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PRZEZDZIECKI Stefan, dyrektor protokułu dyplomatycznego; — dekretem z d. 2.V. 1922.
PRZYBYLSKI Zygmunt, dr. wicedyrektor departamentu w minister, sprawiedliwości; — dekretem z d. 2.V. 1923.
RACZKIEWICZ Władysław, członek kapituły orderu Odrodzenia Polski; — dekretem z d. 29.XII. 1921.
RADWAN Józef, dyrektor departamentu w ministerstwie reform rolnych; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
RADWAŃSKI Stefan, prezes dyrekcji ceł w Poznaniu; — dekretem z d. 2.5. 1923.
RAKOWIECKI Kazimierz, starszy radca prokuratorji generalnej; — dekretem z. d. 2.V. 1923.
RAPPAPORT Emil Stanisław dr., sędzia sądu najwyższego; — dekretem z. d. 2.V. 1923.
RASZEWSKI Gustaw, patron kółek rolnych w byłym zaborze pruskim;—dekretem z d. 2.V. 1923.
RASZEWSKI Kazimierz, generał dywizji; — dekretem z d. 2.V. 1923.
RATAJSKI Cyryl, prezydent miasta Poznania; — dekretem z d. 2.V. 1923.
RAUSZER Zdzisław, inżynier dyrektor główny urzędu miar;—dekretem z d. 31.XII. 1923.
REYMONT Władysław Stanisław, pisarz; — dekretem z d. 29.XI1. 1921.
RIVOLI Józef, profesor; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ROGALSKI Wojciech, generał brygady; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ROMAN Walery, delegat rządu w Wilnie, — dekretem z d. 2.V. 1923.
ROMER Eugenjusz dr., profesor, geograf; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ROMER Jan, generał dywizji; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ROSSMAN Kazimierz, notarjusz, b. prezes sądu okręgowego w Łodzi; — dekretem z d. 2.V. 1924.
RÓŻAŃSKI Adam dr., inż, dyr. departamentu w ministerstwie robót publicznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
RUDNICKI Kazimierz, podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości; — dekretem z d. 2.V. 1923.
RUNDSTEIN Szymon, radca prawny ministerstwa spraw zagranicznych; — dekretem z d. 2.V. 1922.
RUSZCZYC Ferdynand, profesor uniwersytetu w Wilnie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
RUSZCZYŃSKI Adam, prezes sądu okręgowego w Lesznie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
RUTKOWSKI Maksymiljan, dr. medycyny, profesor, — dekretem z d. 2.V. 1923.
RYBARSKI Roman, podsekretarz stanu w ministerstwie skarbu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
RYBICKI Stanisław, inżynier, prezes Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
RYBIŃSKI Czesław, generał brygady; — dekretem z d. 2.V. 1923.
RYDZ-ŚMIGŁY Edward, generał dywizji; — dekretem z d. 29.XII. 1921.
ś. p. RYMER Józef, wojewoda śląski; — dekretem z d. 2.V. 1923.
RZAD Antoni dr., członek zarządu Banku Towarzystw Współdzielczych; — dekretem z d. 2.V. 1924.
RZADKOWSKI Jan, generał brygady; — dekretem z d. 2.V. 1923.
RŻEWSKI Aleksander, prezydent miasta Łodzi; — dekretem z d. 2.V. 1923.
RZĘTKOWSKI Kazimierz, dr. medycyny, profesor uniwersytetu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SAWICKI Bronisław dr., profesor; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SEMPOŁOWSKI Antoni dr., prof., nacz. wydz. w inst. gosp. wiejskiego w Puławach; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
SEYDA Władysław, minister dzielnicy pruskiej; — dekretem z d. 2.V. 1922.
SIEDLECKI Michał dr., profesor uniwersytetu Stefana Batorego; — dekretem z d. 29.XII. 1921.
SIEROSZEWSKI Wacław, literat; - dekretem z d. 2.V. 1923.
SIKORSKI Władysław Eugenjusz, generał dywizji; — dekretem z d. 29.XII. 1921.
SIMON Alfred, dyrektor izby skarbowej w Lublinie; — dekretem z d. 2.V. 1922.
SIMON Gustaw, podsekretarz stanu w ministerstwie pracy i opieki społecznej;—dekretem z d. 2.V. 1923.
SKARBIŃSKI Stanisław senior, inż. dyr. Grodzieckiego Towarzystwa Kopalń Węgla; — dekretem z d. 2.V. 1924.
SKIERSKI Leonard, generał dywizji; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SKOWROŃSKI Aleksander, ksiądz dziekan; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SKRZYŃSKI Aleksander dr., poseł Rzeczypospolitej w Bukareszcie; — dekretem z d. 2.V. 1922.
SMOLEŃSKI Władysław, profesor uniwersytetu warszawskiego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SOBIŃSKI Stanisław, kurator okręgu szkolnego lwowskiego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SOKAL Franciszek, delegat rządu do międzynarodowego biura pracy w Genewie — dekretem z d. 2.V. 1923.
SOKOLNICK1 Michał dr., poseł Rzeczypospolitej w Helsingforsie; — dekretem z d. 2.V. 1922.
SOKOŁOWSKI Alfred dr. medycyny, profesor uniwersytetu warszawskiego; — dekretem z d. 29.XI1. 1921.
		

/Magazyn_128_04_025_0001.djvu

			— 21 —
SOKOŁOWSK! Stanisław, inżynier, profesor uniwersytetu Jagiellońskiego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SOŁTAN Władysław, wojewoda warszawski;— dekretem z d. 2.V. 1922.
SOSNOWSKI Oskar, architekt, profesor; — dekretem z d. 2 V. 1923.
SOSNOWSKI Paweł, dyrektor państwowego instytutu pedagogicznego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SROKOWSKI Stanisław, konsul generalny Rzeczypospolitej w Królewcu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
STAHL LEONARD dr., wiceprezydent miasta Lwowa; — dekretem z d. 2.V. 1923.
STANIEWICZ Wiktor, rektor uniwersytetu Stefana Batorego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
STANISZEWSKI Stanisław, rejent, były minister pracy i opieki społecznej; — dekretem z d. 2.V. 1922.
STANKIEWICZ Władysław dr., weteran powstania narodowego r. 1863; — dekretem z d. 2.V. 1923.
STARK Tadeusz, wiceprezes sądu apelacyjnego w Katowicach;— dekretem z d. 2.V. 1923.
STARZEWSKI Leopold dr., dyrektor departamentu w ministerstwie kolei żelaznych; — dekretem 2.V. 1923.
STECEWICZ Józef, inżynier, członek państwowej rady kolejowej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
STELIŃSKI Ignacy, prezes sądu apelacyjnego w Lublinie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
STEIN Ignacy, wicekurator okręgu szkolnego w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
STRASSBC1RGER Henryk, podsekretarz stanu w ministerstwie przemysłu i handlu; — dekretem z d. 2.V. 1922.
STUDZIŃSKI Władysław dr., podsekretarz st. w prezydjum rady ministrów; — dekretem z d. 29.XII 1921.
SUMOROK Restytut, prezes sądu apelacyjnego w Wilnie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SUSZYŃSKI Stefan, generał podporucznik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
SYROCZYŃSKI Leon, weteran powstania narodowego r. 1863; — dekretem z d. 5.VIII. 1921.
SZELĄŻEK Adolf, ksiądz biskup; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SZELLER Oskar, sędzia sądu najwyższego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SZEPTYCKI Stanisław, generał broni; — dekretem z d. 29.XII. 1921.
SZTOLCMAN Gustaw, dr. medycyny; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ś. p. SZUMAN Władysław, były prezes sądu apelacyjnego w Toruniu; — dekretem z d. 2.V. 1924.
SZYMANOWSKI-KORWIN Eustachy, naczelny dyrektor Banku Ziemiańskiego; — dekretem z d. 2.V. 1924.
ŚLIWIŃSKI Artur, były wiceprezes rady miejskiej w Warszawie; — dekretem z d. 2.V. 1924.
ŚWIĘTOCHOWSKI Stanisław, inż., dyr. dep. w ministerstwie przemysłu i handlu; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
TETMAJER Włodzimierz, artysta malarz; — dekretem z d. 29.XII. 1921.
THGLLIE Jan, generał brygady; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
TILL Ernest dr., profesor, adwokat we Lwowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
TINZ Eugenjusz, generał brygady; — dekretem z d. 2.V. 1923.
TOMKOWICZ Stanisław, dr. historyk sztuki; — dekretem z d. 2.V. 1923.
TCJROWICZ Feliks, dyrektor departamentu w ministerstwie pracy i opieki społecznej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
TGROW1CZ Mieczysław, wiceprezes sądu apelacyjnego w Krakowie; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
TYMIENIECKI Wincenty, ks. biskup łódzki; — dekretem z d. 2.V. 1923.
UBYSZ Feliks, dyr. departamentu w ministerstwie rolnictwa i dóbr państwowych; — dekretem z d. 31.XII 1923.
URBAŃSKI Jan dr., prezes dyrekcji poczt i telegrafów w Poznaniu; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
WASILEWSKI Leon, były min. spraw zagr., prezes komisji granicznej w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1922.
WAYGART Jan dr., podsekretarz stanu w ministerstwie spraw wojskowych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WEINFELD Ignacy dr., zastępca dyrektora głównego urzędu statystycznego; — dekretem z d. 31.XII 1923.
WERNER Tadeusz, radca prokuratorji generalnej; — dekretem z d. 2.V. 1924.
WĘSŁAWSKI Witold, prezes polskiej macierzy szkolnej w Wilnie; — dekretem z d. 2.V. 1922.
WIELOWIEYSKI Józef, radca legacyjny poselstwa Rzeczypospolitej w Paryżu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WIERCIŃSKI Henryk, weteran powstania narodowego roku 1863; — dekretem z d. 5.VIII. 1921.
WIESENBERG Herman, urzędnik ministerstwa skarbu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WOJCIECHOWSKI Stanisław; — dekretem z d. 29.X1I. 1921.
WOLICKI Ignacy, inżynier, dyrektor departamentu w ministerstwie kolei żelaznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WOLNY Konstanty, adwokat w Sosnowcu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WOLTER Władysław, prezes sądu apelacyjnego w Krakowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WOYNIŁŁOWICZ Edward, sędzia honorowy sądu okręgowego w Nowogródku; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WROCZYŃSKI Jan, generał podporucznik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
WRÓBEL Ignacy, dr. dyrektor departamentu w ministerstwie kolei żelaznych; — dekretem z d. 29.X1I. 1921.
WRÓBLEWSKI Stanisław, generał brygady; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WRZOSEK Adam, profesor, dr. medycyny; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WYCZÓŁKOWSKI Leon, profesor, członek kapituły orderu Odrodzenia Polski; — dekretem z d. 29.X1I. 1921.
WYRZYKOWSKI Ludwik, prezes sądu okręgowego w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WYSZATYCKI Lubosław, dyrektor departamentu w ministerstwie skarbu; — dekretem z d. 2.V. 1922.
ZACZEK Kazimierz dr., dyrektor departamentu w ministerstwie skarbu; — dekretem z d. 2.V. 1922.
ZAJCHOWSKI Józef dr., ks. infułat, dziekan rz. kat. kapit. metrop. lwowskiej—dekretem z d. 2.V. 1924.
TRZASKA-ZAKRZEWSKI Ignacy, profesor uniwersytetu Jana Kazimierza — dekretem z d. 31.XII. 1923.
		

/Magazyn_128_04_026_0001.djvu

			- 22 —
ZAKRZEWSKI Jan, prezes sądu okręgowego w Toruniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ZAKRZEWSKI Józef, dyrektor departamentu w ministerstwie poczt i telegrafów; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
ZAWADZKI Grzegorz, kurator okręgu szkolnego warszawskiego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ZAWIDZKI Jan, profesor politechniki warszawskiej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ZBOROWSKI Włodzimierz, inż. prezes dyrekcji kolejowej w Krakowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ZIENKOWSKI Edward, dyrektor izby skarbowej w Warszawie; — dekretem z d. 2.V. 1922.
ZWIERKOWSKI Jerzy, kontr-admirał; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
ZW1ERZCHOWSKI Franciszek dr., generał podporucznik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
ŻEROMSKI Stefan, literat; — dekretem z d. 29.XII. 1921.
ŻŁOBICKI Władysław, dyrektor departamentu w min. wyznań rei. i ośw. publ. — dekretem z d. 2.V. 1923.
ŻÓŁTOWSKI Adam dr., profesor uniwersytetu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ŻURAWSKI Zygmunt, wicewojewoda śląski; — dekretem z d. 29.XII. 1921.
KAWALEROWIE KRZYŻA OFICERSKIEGO
ABRAHAM Władysław, profesor, rektor uniwersytetu Jana Kazimierza; — dekretem z d. 13.VII. 1921.
ADAMKIEWICZ Włodzimierz, dr. naczelnik wydziału w min. przem. i handlu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ALEKSANDROWICZ Jan, wicedyrektor głównego urzędu probierczego; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
ANDRACKI Florentyn, starosta w Kobryniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ANUSZ Franciszek, komisarz rządu na miasto stołecżne Warszawę; — dekretem z d. 2.V. 1922.
ARMIŃSKI Gerard, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BABIŃSKI Wacław, wicedyrektor departamentu w min. spraw zagranicznych; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
BAGIŃSKI Henryk, podpułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BAJER Michał, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BANCER Antoni, podpułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
BAŃKOWSKI Józef, właściciel dóbr; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BARCEWICZ Stanisław, artysta skrzypek; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BARDZIŃSKI Jerzy, podpułkownik, attache wojskowy w Londynie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BARTOSZEWICZ Stefan, dr. naczelnik wydziału w min. przemysłu i handlu; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
BARYLSK1 Bronisław; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BATOGOWSK1 Adam Henryk, naczelnik wydziału izby skarbowej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BACZALSKI Wiesław, naczelnik wydziału w ministerstwie kolei żelaznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
de BEAURA1N Janusz, podpułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
BECK Józef, majoi szt. gen., attache wojskowy w Paryżu i Bruxelli; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BECKER Józef, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
BECZKOWICZ Zygmunt, radca ministerjum sprawiedliwości; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BEDNARSKI Jan dr., kierownik starostwa Spiszu i Orawy; dekretem z d. 2.V. 1922.
BEGALE Ludwik, prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BENEDEK Czesław, inżynier, naczelnik wydziału w min. przemysłu i handlu; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
BERENSON Leon, radca ministerjum sprawiedliwości; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BERENT Wacław, literat; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BIELIŃSKI Jerzy Adam, generał porucznik; — dekretem z d. 29.XII. 1921.
BIEN1ECKI Witold Jan inż., wiceprezes dyrekcji kolei państwowych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BILSKI Mieczysław, dyrektor departamentu w ministerstwie spraw wewnętrznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
B1ŁYK Alfred, major; dekretem z d. 2.V. 1922.
B1ROŃSKI Juljusz, wicedyrektor wydziału administrac. dyrekcji kolei w Gdańsku; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BIZ1EL Jan dr., przewodniczący rady miejskiej w Bydgoszczy; — dekretem z d. 2.V. 1922.
BLUTH Maksymiljan, członek dyrekcji polskiej krajowej kasy pożyczkowej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BOGUSKI Józef Jerzy, profesor chemik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
BOGUSŁAWSKI-PRUS I-y Antoni Jan, major sztabu generalnego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BOHUSZ-SZYSZKO Adolf, architekt; — dekretem z d. 29.XII. 1921.
BORECKI Stanisław, kierownik oddziału izby skarbowej we Lwowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BOROWSKI Michał, generał podporucznik; — dekretem z d. 29.XII. 1921.
BOZNAŃSKA Olga, artystka malarka; — dekretem z d. 2.V. 1924.
BROMIRSKI Wacław, wizytator szkół w ministerjum wyznań relig. i ośw. publ.; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
BRONIKOWSKI Józef, inżynier kierownik inspekcji dróg wodnych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BRUCHNALSKI Kazimierz, wizytator szkół we Lwowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BRUŚNICKI Feliks, prokurator sądu apelacyjnego w Lublinie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BRYŁA Stanisław, dr. naczelnik wydziału urzędu wojewódzkiego w Lublinie; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
BRZEZIŃSKI Czesław, adwokat, wiceprezes rady miejskiej m. st. Warszawy; — dekretem z d. 2.V. 1924.
ta
		

/Magazyn_128_04_027_0001.djvu

			— 23 —
BRZEZIŃSKI Stefan Juljan, inspektor administracyjny minist. spraw wewnętrznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BRZOZOWSKI-HALUCH Jan Adam, inżynier podpułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
BURHARDT-BUKACK1 Stanisław, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BURCZYŃSKI Edmund, inż. dyrektor oddziału dyrekcji wileńskiej kolei pąństw.: — dekretem z d. 2.V. 1923.
BZOWSKI-NOWINA Stefan, major; — dekretem z d. 2.V. 1922.
CEGIEŁKA Wacław, b. dyrektor departamentu minister, b. dzielnicy pruskiej; —- dekretem z d. 29.X1I. 1921.
CELICHOWSKl Stanisław dr., naczelnik wydziału w minister, b. dzielnicy pruskiej;'—dekretem z d. 2.V. 1923.
CHILARSKI Eugenjusz, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
CHŁAPOWSKI Mieczysław, ziemianin z Kopaszewa; — dekretem z d. 2.V. 1923.
CHŁAPOWSKI Tadeusz, prezes izby przemysłu naftowego w Borysławiu; — dekretem z d. 2.V. 1924.
CHŁUSEWICZ Benedykt, major; — dekretem z d. 2.V. 1922.
CHMIELEWSKI Alfons, były sędzia w Wejherowie; — dekretem z d. 2.V. 1922.
CHMIELIŃSKI Józef, artysta dramatyczny; — dekretem z d. 2.V. 1923.
CHODKIEWICZ Bronisław, naczelnik wydziału w ministerstwie przemysłu i handlu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
CHOŁODECKI-BIAŁYNIA Józef, historyk; — dekretem z d. 2.V. 1923.
CHOROSZEWSK1 Władysław, inż., naczelnik wydziału w min. przemysłu i handlu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
CHRZANOWSKI Bernard, kurator okręgu szkolnego w Poznaniu; — dekretem z d. 13.V11. 1921.
CHRZANOWSKI Gustaw, p. o. dyrektora wojew. urzędu zdrowia w Nowogródku; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
CHWAŚCIŃSKI Edmund, inżynier, wiceprezes dyrekcji budowy kolei państwowych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
COZEL Feliks, ksiądz, rektor zakonu o.o. jezuitów w Tarnopolu; — dekretem z d. 2.V. 1924.
CWOJDZIŃSKI Stefan dr., wicewojewoda w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
CYBULSKI Juljan inż., naczelnik wydziału w ministerstwie przemysłu i handlu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
CYWIŃSKI Bohdan, inż., dyrektor wydziału admin. wileńskiej dyr. kolei państw.; — dekretem z d. 2.V. 1923.
CZAPSKI Józef, ziemianin; — dekretem z d. 2.V. 1923.
CZACJDERNA Roman, dyrektor głównego urzędu kasowego w min. skarbu; — dekretem z d. 2.V. 1922.
CZECHOWICZ Gabrjel, dyrektor izby skarbowej w Brześciu n/B.; — dekretem z d. 2.V. 1922.
CZECHOWSKI, ksiądz proboszcz w Chodzieży; — dekretem z d. 2.V.1923.
CZEKANOWSKI Stanisław, obywatel ziemski; — dekretem z d. 2.V. 1923.
CZERWIJOWSKI Zygmunt, naczelnik wydziału urzędu wojewódzkiego poleskiego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
CZCJMA Walerjan, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
CZURUK Otton, major; — dekretem z d. 2.V. 1923.
DANIEC Józef, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
DANIELEWICZ Adam Bolesław, główny matematyk tow. ubezpieczeń „Przezorność"; — dekretem z d. 2.V. 1924.
Df\BKOWSKI Mieczysław, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
DĄBROWSKI Walenty, ksiądz proboszcz w Wejherowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
DEMBOWSKI Tadeusz, doktór medycyny; — dekretem z d. 29.XII. 1921.
DERGIMAN Bolesław, wicedyrektor wydziału w radomskiej dyrekcji kolei państw.; — dekretem z d. 2.V. 1923.
DĘBICKI Zdzisław Klemens, literat; — dekretem z d. 2.V. 1924.
DŁUSKI Kazimierz, dr. medycyny; — dekretem z d. 2.V. 1923.
DOBIJA Józef, sędzia sądu apelacyjnego w Krakowie; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
DOBRODZ1CKI Adam, major; — dekretem z d. 2.V. 1922.
DOBROWOLSKI Stanisław, wizytator szkół; — dekretem z d. 2.V. 1923.
DOBROWOLSKI Stefan Jacek, naczelnik wydziału w ministerstwie spraw wewn.; — dekretem z d. 2.V. 1923.
DOWSIN Leon, inż., dyrektor oddziału wileńskiej dyrekcji kolei państwowych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
DREWNOWSKI Kazimierz inż., pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
DCJB1EŃSKI Aleksander dr., naczelnik wydziału w ministerstwie skarbu; — dekretem z d. 2.V. 1922.
DUDA Józef dr., starosta w Bielsku; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
DUTCZYŃSK1 Kazimierz inż., prezes dyrekcji poczt i telegrafu w Bydgoszczy: — dekretem z d. 2.V. 1923.
DYKIER Wacław, dyrektor izby rolniczej wielkopolskiej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
DYLĄG Jan inż., radca ministerjalny w prezydjum rady ministrów; — dekretem z d. 2.V. 1923.
DYTKIEW1CZ Wacław, starosta w Tczewie; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
DZIEKAN Henryk, ksiądz proboszcz na Śląsku Cieszyńskim; — dekretem z d. 2.V. 1924.
DZIEKOŃSK1 Stanisław, starszy referent w ministerstwie kolei żelaznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
DZIERŻANOWSKI Kazimierz, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
DZIĘCIOŁOWSKI Bohdan, naczelnik wydziału w prezydjum rady ministrów; — dekretem z d. 2.V. 1923.
DZIUBIŃSKA Jadwiga, poseł na sejm; — dekretem z d. 2.V. 1923.
EILE Henryk, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
EKIELSK1 Władysław, profesor wyższej szkoły przemysłowej w Krakowie; — dekretem z d. 2.V. 1922.
EPSTEIN Tadeusz, prezes izby handlowo-przemysłowej w Krakowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
FALTER Alfred inż., radca kolei państwowych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
		

/Magazyn_128_04_028_0001.djvu

			— 24 —
FEDEROWICZ Zygmunt Józef, dyrektor gimnazjum w Wilnie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
F1LAN0WICZ Władysław, komandor porucznik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
FILIPOWICZ Tadeusz, major; — dekretem z d. 2.V. 1922.
FIR1CH Karol, major; — dekretem z d. 2.V. 1923.
FISCHOEDER Franciszek dr., naczelnik wydziału w min. rolnictwa i dóbr państw.; — dekretem z d. 31 .XII. 1923.
FR^CZKOWSKI Zygmunt, naczelnik wydziału w ministerstwie poczt i telegrafów; — dekretem z d. 2.V. 1922.
FRENKIEL Mieczysław, artysta dramatyczny; — dekretem z d. 2.V. 1923.
FROELICH Karol, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
FRYDRYCHOWICZ Romuald ksiądz, profesor teologji w Pelplinie; — dekretem z d. 2.V. 1922.
GALIJEWSKI Jan, dyrektor wydziału wileńskiej dyrekcji kolei państwowych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GAŁECKI Adam dr., szef biura prezydjalnego ministerstwa kolei żelaznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GARAPICH Paweł dr., naczelnik wydziału województwa łódzkiego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GARNUSZEWSKI Antoni inż. morski, dyrektor szkoły morskiej w Tczewie; — dekretem z d. 2.V. 1924.
GASZTOWT Tadeusz, sekretarz legacyjny pos. Rzeczypospolitej w Konstantynopolu; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
GAWROŃSKI Stanisław, wicedyrektor urzędu emigracyjnego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
Gf\SIOROWSKI Janusz, podpułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GĄSSOWSKI Maurycy, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GERLACH Emil, prezes Towarzystwa Przeciwgruźlicznego; — dekretem z d. 2.V. 1922.
GŁAŻEWSKI Adam dr., obywatel ziemski; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GODLEWSKI Włodzimierz dr., adwokat we Lwowie; — dekretem z d. 2.V. 1922.
GOERNE Antoni, naczelnik wydziału w ministerstwie skarbu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GOLIŃSKA-DASZYŃSKA Zofja dr., profesor uniwersytetu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GOMOLIŃSKI Juljan inż., dyrektor wydziału drogowego lwowskiej dyr. kol. państw.; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GORZECHOWSKI Józef dr., naczelnik wydziału w ministerstwie spraw zagrań.; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
GORZECKI Edmund, dyrektor wydziału krakowskiej dyrekcji kolei państwowych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GOSZCZYŃSKI Antoni, podprokurator sądu apelacyjnego w Warszawie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GÓRECKI Roman dr., pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GÓRSKI Artur dr., krytyk i estetyk; — dekretem z d. 2.V. 1924.
GÓRSKI Karol dr., radca ministerjum spraw wewnętrznych; — dekretem z d. 31 .XII. 1923.
GÓRSKI Kazimierz, inżynier; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GRABIANOWSKI Stanisław, inżynier; — dekretem z d. 29.XII. 1921.
GRABOWSKI Eugenjusz, major; — dekretem z d. 2.V. 1922.
GRABOWSKI Witold, naczelnik wydziału w ministerstwie skarbu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GRALEWSKI Jan ksiądz, wizytator szkół; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GRODYŃSK1 Tadeusz dr., naczelnik wydziału w ministerstwie skarbu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GROTOWSKI Stefan Ludwik dr., konsul generalny Rzeczypospolitej w New-Yorku; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GRYMIŃSK1 Karol, naczelnik wydziału w ministerstwie sprawiedliwości; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GUTKOWSKI Mieczysław, delegat ministerstwa skarbu w Wilnie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GUNTHER Wacław inż., urzędnik wojskowy VII rangi; — dekretem z d. 2.V. 1922.
HABICHT Kazimierz dr., podpułkownik lekarz; — dekretem z d. 2.V. 1922.
HALLER Konstanty, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
HANINCZAK Włodzimierz, naczelnik sądu powiatowego w Drohobyczu; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
HANKE Maksymiljan, lekarz w Bytomiu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
HAUSER Edward, główny inspektor lwowskiej dyrekcji kolei państwowych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
HAUSNER Roman, naczelnik wydziału w ministerstwie spraw wewnętrznych;—dekretem z d. 31 .XII. 1923.
HAUSZYLD Wacław inż., naczelnik wydziału w ministerstwie przemysłu i handlu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
HECZKO Karol, podpułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
HEILMAN Henryk Kazimierz, nacz. wydziału w ministerstwie poczt i telegrafów; — dekretem z d. 2.V. 1923.
HERSE Bogusław, prezes izby handlowej polsko-francuskiej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
HEWELL Jan, były naczelnik wydziału w ministerstwie rolnictwa i dóbr państwowych; — dekretem z d.2.V. 1923.
HOSER Piotr, profesor szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
IHNATOWICZ Zygmunt Lucjan, nacz. wydziału urzędu wojew. warszawskiego — dekretem z d. 31.XII. 1923.
IŻYCKI Stanisław, komisarz rządu na miasto Łódź; — dekretem z d. 2.V. 1923.
JACHIMOWSKI Tadeusz, ks. kanclerz kurji biskupiej wojska; — dekretem z d. 2. V. 1923.
JACKOWSKI Tadeusz dr., b. nacz. wydziału w ministerstwie spraw zagranicznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
JACYNIK Kazimierz, pułkownik, — dekretem z d. 2.V. 1923.
JAMONTT Witold, starszy referent w ministerstwie sprawiedliwości; — dekretem z d. 2.V. 1923.
JANASZ Aleksander, ziemianin; — dekretem z d. 2.V. 1923.
JANICKI Juljan, ksiądz profesor gimnazjum świętej Marji Magdaleny w Poznaniu; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
JANOWSKI Bronisław Władysław, docent politechniki lwowskiej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
		

/Magazyn_128_04_029_0001.djvu

			— 25
JANOWSKI Marjan, naczelnik wydziału w ministerstwie sprawiedliwości; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
JASIEŃSKI Roman, pułkownik; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
JASIEŃSKI Feliks, pisarz i krytyk; — dekretem z d. 2.V. 1924.
JASTZĘBSKI Zygmunt, były prezes polskiego komitetu narodowego na Syberji; — dekretem z d. 2.V. 1922.
JASZCZOŁT Władysław, naczelnik wydziału w ministerstwie spraw wewnętrznych; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
JATELN1CKI Bolesław, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
JAWOR Tadeusz, podpułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
JAWORCZYKOWSKI Kazimierz, naczelnik wydziału województwa tarnopolskiego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
JAWOROWSKI Aleksander dr., członek honorowy rady lekarskiej; — dekretem z d. 2.V. 1922.
JAŹWIŃSKI Bolesław, pułkownik, szef wojskowego instytutu geograficznego; — dekretem z d. 2.V. 1922.
JELEŃSKI Konstanty, sekretarz legacyjny poselstwa Rzeczypospolitej w Rzymie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KACZANOWSKI Mieczysław dr., nacz. wydziału w ministerstwie przemysłu i handlu; — dekretem z d. 2.V. 1922.
KACZKOWSKI Edmund, pułkownik korpusu sądowego; — dekretem z d. 2.V. 1922.
KAMIŃSKI Kazimierz, artysta dramatyczny; — dekretem z d. 2.V. 1924.
KAMIŃSKI Tadeusz dr., podpułkownik, zast. szefa gabinetu ministra spraw wojskowych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KAMOCKI Walenty, dr. medycyny okulista; — dekretem z d. 2.V. 1922.
KAMSKI Milan Maksymiljan, podpułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KARA Stanisław, major; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KARPUS Marjan, dyrektor skarbca emisyjnego p. k. k. p.; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KASPERSKI Kazimierz prof., konsultant ministerstwa przemysłu i handlu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KAUZIK Stanisław, szef sekcji w ministerstwie skarbu; — dekretem z d. 2.V. 1922.
KĘDZIERSKI Apolonjusz, artysta malarz; — dekretem z d. 2.V. 1923.
K1ESZNIEWSKI Kazimierz, podpułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
KLEEBERG Franciszek, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KOBYLIŃSKI Stanisław; — dekretem z d. 2.V. 1923
KOC Adam, podpułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
KOCHANOWSKI Jan Karol, prof., rektor uniw. warsz., kanc. or. Odrodzenia Polski; — dekretem z d. 13.VII. 1921.
KOMORRA Tadeusz, zastępca naczelnika wydz. stanisławow. dyrekcji kol. państw.; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KONARZEWSKI Daniel, generał podporucznik; — dekretem z d. 29.XII. 1921.
KONCKI Tadeusz dr., naczelnik wydziału w ministerstwie spraw wewnętrznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KORNAFEL Władysław, notarjusz w Jaworowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KORTA Karol dr., naczelnik wydziału w ministerstwie skarbu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KORYTOWSKI Adam, podpułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KOSKOWSK1 Bronisław, profesor; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KOSSOWSKA Zofja, przełożona gimnazjum w Białymstoku; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KOSZKO Wacław, naczelnik wydziału w ministerstwie skarbu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KOŚLACZ Edmund, p. o. starosty w Siedlcach; — dekretem z d. 31 .XII. 1923.
KOTARBIŃSKI Józef, literat i artysta dramatyczny; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KOTARBIŃSKI Miłosz, artysta malarz; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KOWALIKOWSKI Władysław, naczelnik wydziału województwa krakowskiego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KOWALSKI Henryk inż., wiceprezes dyrekcji poczt i telegrafów w Warszawie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KOZŁOWSKI Bolesław, naczelnik wydziału w ministerstwie spraw wewnętrznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KOZUBSKI Włodzimierz dr., dyrektor Banku Budowlanego w Warszawie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KRAJEWSKI Wojciech, nacz. wydziału prawniczego w ministerstwie robót publ.; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KRAUSHAR Aleksander, historyk, weteran powstania narodowego roku 1863; — dekretem z d. 5.VIII. 1921.
KREUTZ Aleksander dr., zastępca naczelnego dyrektora monopolu tytuniowego; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
KROEBEL Adam dr., naczelnik wydziału urzędu województwa w Kielcach; — dekretem z d. 31 .XII. 1923.
KROK1EWICZ Antoni, dr. medycyny; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KRÓL Jan Kazimierz profesor, nacz. wydziału w ministerstwie spraw wojskowych; — dekretem z d. 2.V. 1924.
KRÓLIKOWSKI Stefan, naczelnik wydziału w ministerstwie rolnictwa i dóbr państw; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KRUPSKI Czesław, prezes towarzystwa rolniczego; — dekretem z d. 2.V. 1924.
KRYNICKI Włodzimierz, podpułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
KRYSAKOWSKI Józef dr., pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KRYSIAK Franciszek Salezy, urzędnik państwowy; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KRYSIEWICZ Bolesław, lekarz w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KRZEMIENIEWSK1-EWERT Hilarjusz, sędzia sądu administracyjnego w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KRZESZKIEW1CZ Włodzimierz, główny inspektor lasów państwowych; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
KRZYMIŃSKI Józef dr., burmistrz Inowrocławia; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KRZYŻANOWSKI Tadeusz, właściciel dóbr; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KUBINA Teodor dr., ks. proboszcz w Katowicach; — dekretem z d. 2.V. 1923.
		

/Magazyn_128_04_030_0001.djvu

			— 26 -
KCJCIEL Jan, podpułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KUKOWSKI Maksymiljan, podpułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KULCZYCKI Ludwik, ekonomista; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KULISZ Karol ks., pastor ewangielicki w Cieszynie; — dekretem z d. 2.V. 1924.
KUNICKI Ryszard dr., lekarz, działacz narodowy; — dekretem z d. 2.V. 1924.
KURZAWSKI Józef, ks. proboszcz w Pakości; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KUTRZEBA Tadeusz, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KUZNOWICZ Mieczysław ks., prezes bursy rękodz.-przem. w Krakowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KWAŚNIEWSKI Stanisław, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KWIATKOWSKI Roman, urzędnik województwa pomorskiego; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
KWIATKOWSKI Romuald, podpułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
LACHOWICZ Zdzisław dr., naczelnik wydziału w ministerstwie zdrowia; — dekretem z d. 2.V. 1923.
LANDE Jerzy Władysław, radca ministerstwa sprawiedliwości; — dekretem z d. 2.V. 1923.
LASKOWN1CKI Bronisław, dziennikarz; — dekretem z d. 2.V. 1923.
LASKOWSKI-RODICH Daniel, naczelnik wydz. w prezydjum rady ministrów; — dekretem z d. 2.V. 1923.
LASOCKI Ignacy, ksiądz prałat; — dekretem z d. 2.V. 1923.
LASOCKI Wacław, weteran powstania narodowego roku 1863; — dekretem z d. 5.VIII. 1921.
LAUDAŃSKI Stanisław, podpułkownik;—dekretem z d. 2.V. 1922.
LECHNICKI Tadeusz, major; — dekretem z d. 2.V. 1922.
LENARTOWICZ Kazimierz Juljan dr., prezes dyrekcji poczt w Gdańsku;—dekretem z d. 31 .XII. 1923.
LENCEWICZ Stanisław dr., geograf, profesor uniwersytetu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
LENKIEWICZ Włodzimierz, komisarz rządu w Tarnopolu; — dekretem z d. 2.V. 1924.
LESSER Helena, filantropka, pracowniczka szpitala ujazdowskiego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
LEŚNIEWSKI Wiktor, naczelnik wydziału w ministerstwie rolnictwa i dóbr państw.; — dekretem z d. 2.V. 1923.
LIBICKI Stanisław, dyrektor Towarzystwa Kredytowego m. Warszawy; — dekretem z d. 2.V. 1923.
LISICKI Henryk, starszy referent prezydjum rady ministrów; — dekretem z d. 31 .XII. 1923.
LIT WINO WICZ Aleksander, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
LNISKI Hipolit, lekarz; — dekretem z d. 2.V. 1923.
DES LOGES Konstanty, naczelnik wydziału województwa tarnopolskiego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
LÓWENHERZ Henryk dr., adwokat, członek rady miejskiej Lwowa; — dekretem z d. 2.V. 1922.
LUBIAN1EC Karol ks., kanonik kapituły wileńskiej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
LUTOMSKI Henryk, naczelnik wydziału w ministerstwie roln. i dóbr państwowych;—dekretem z d. 2.V. 1923.
LAGUNA Stanisław, inż., dyrektor oddziału dyrekcji wileńskiej kolei państwowych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
LASZEWSKI Stefan dr., wojewoda pomorski;—dekretem z d. 2.V. 1922.
ŁAZOWSKI Mieczysław, wicedyrektor wydziału dyrekcji warszawskiej kolei państw.—dekretem z d. 2.V. 1923.
ŁĘGOWSKI Józef dr., profesor, prezes komisji szkolnej w Toruniu; — dekretem z d. 2.V. 1922.
ŁODYŃSK1 Marjan dr., pułkownik, dyrektor centralnej bibljoteki wojskowej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ŁOSIŃSKI Bernard, ks. proboszcz w Sierakowicach; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ŁOSSOWSKI Hipolit, podpułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
ŁOWICKI Franciszek, ks. proboszcz w Oxywji; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ŁUCZYŃSKI Wincenty, sędzia w Wilnie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
LUKOSKI Kazimierz, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ŁUSK1NO Leon, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ŁYSZKOWSKI Władysław, naczelnik wydziału województwa łódzkiego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MACHALSKI Tadeusz, major; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MACHAY Karol, ksiądz z Lipnicy na Orawie; — dekretem z d. 2.V. 1922.
MAC1ESZA Adolf, major; — dekretem z d. 2.V. 1922.
MACIESZA Aleksander dr., członek honorowy rady lekarskiej; — dekretem z d. 2.V. 1922.
MADEYSK1 ANTONI, artysta rzeźbiarz; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MAJEWSKI Bolesław, nacżelnik wydziału izby skarbowej w Kielcach; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MAJKOWSKI Aleksander dr., z Pomorza; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MALAWSKI Zydmunt, inż., naczelnik wyższego urzędu górniczego w Katowicach; — dekretem z d. 31 .XII. 1923.
MALCZEWSKI Jacek, profesor akademji sztuk pięknych w Krakowie; — dekretem z d. 13.VI1. 1921.
MALCZEWSK1-TARNAWA Juljusz, generał podporucznik; — dekretem z d. 29.XII. 1921.
MAŁECKI Dominik, inżenier, komandor porucznik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
MALESZEWSKI Janusz, podpułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
MALHOMME Leon, urzędnik ministerstwa spraw zagranicznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MALINOWSKI Tadeusz, podpułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
MAŁACHOWSKI Stanisław, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MAMICA Józef, ks. proboszcz wojskowy; — dekretem z d. 2.V. 1923.
		

/Magazyn_128_04_031_0001.djvu

			— 27 —
MANTEUFFEL Ignacy, zastępca wojewody warszawskiego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MARCINKOWSKI Władysław, prezes rady sztuki w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MARCZEWSKI Józef dr., prezydent m. Częstochowy; — dekretem z d. 2.V. 1924.
MARKOWSKI Wacław, naczelnik wydziału w ministerstwie kolei żelaznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MARTINI Leonard inż., naczelnik wydziału w ministerstwie przemysłu i handlu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MARTYSZ Bazyli, ks. protoprezbyter wyznania prawosławnego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MARZECKI Sergjusz, major, lekarz; — dekretem z d. 2.V. 1922.
MASNY Ignacy, pułkownik; •- dekretem z d. 2.V. 1923.
MASNY Karol, podpułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
MASZYŃSKI Piotr, profesor konserwatorjum warszawskiego; — dekretem z d. 2.V. 1924.
MATKOWSKI Jan, naczelnik wydziału województwa lwowskiego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MATUSIŃSKI Henryk, sędzia sądu apelacyjnego w Krakowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MATUSZEWSKI Ignacy, pułkownik; — dekretem z d. 2.V- 1923.
MAX Kazimierz dr., szef biura szyfrowego w ministerstwie spraw zagranicznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MAZANEK Mieczysław Ferdynand, inż., wiceprezes dyrekcji poczt i tel. w Gdańsku;—dekretem z d. 2.V. 1923.
MACZYŃSK1 Czesław, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
MELCER Henryk, dyrektor państwowego konserwatorjum muzycznego w Warszawie;—dekretem z d. 2.V. 1923.
MEYER Antoni inż., dr., starosta górniczy w Krakowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MEYLERT Wilhelm, członek honorowy Centralnego Towarzystwa Rolniczego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MICHAŁOWSKI Aleksander, profesor wyższ. szkoły tow. muzycznego w Warszawie;—dekretem z d. 2.V. 1923.
MIECZKOWSKI Władysław dr., dyrektor banku w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MIEDZ1ŃSKI Bogusław, podpułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
MIELCZARSK1 Romuald, dyrektor związku spółdzielni spożywczej lwowskiej: — dekretem z d. 2.V. 1922.
MIKOŁAJSKI Szczepan Jan dr., naczelnik wydz. urzędu województwa lwowskiego;—dekretem z d. 31.XII. 1923.
MILDNER Jan dr., adwokat; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MŁODZIANOWSKI Kazimierz, podpułkownik; — dekretem z d. 2-V. 1922.
MŁYNARSKI Emil, dyrektor opery miejskiej w Warszawie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MODELSKI Izydor, podpułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MOMIDŁOWSKI Walery, dr. medycyny; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MORAWSKI Kajetan, naczelnik wydziału w ministerstwie spraw zagranicznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MORGULEC Michał, konsul Rzeczypospolitej we Władywostoku; — dekretem z d. 31 .XII. 1923.
MOSKWA Franciszek, sędzia trybunału rozjemczego w Gdańsku; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MOSSOR Stefan dr., wiceprezes dyrekcji kolejowej w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MUCZKOWSKI Józef, historyk sztuki; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MUTNIAŃSKI Michał, aptekarz w Warszawie; — dekretem z d. 2.V. 1922.
MUHLSTEIN Anatol, sekretarz poselstwa Rzeczypospolitej w Bruxelli; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MYCIELSKI Edward, prezes rady powiatowej w Chrzanowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MYDLARSKI Tadeusz inż., dyrektor wydziału dyrekcji lwowskiej kolei państwowych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
NAWRATIL Arnulf inż., okręgowy inspektor pracy we Lwowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
NELARD Oktawjusz inż., dyrektor oddziału wileńskiej dyrekcji kolei państwowej;—dekretem z d. 2.V. 1923.
NEYMAN Antoni, naczelnik wydziału w ministerstwie sprawiedliwości; — dekretem z d. 2.V. 1923.
NIEDABYLSKI Franciszek, podprokurator sądu apelacyjnego w Warszawie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
NIEGOLEWSKI Kazimierz, obywatel ziemski; — dekretem z d. 2. V. 1923.
NIEN1EWSKI Adam, pułkownik; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
NONIEWICZ Teofil, dr. medycyny; — dekretem z d. 2.V. 1923.
NOWAKOWSKI Stanisław, pułkownik; — dekretem z d. 31.X11. 1923.
NOWICKI Juljan, naczelnik wydziału urzędu wojewódzkiego w Krakowie: — dekretem z d. 2.V. 1923.
NOWOTARSKI Leon, dyrektor państwowego zakładu zdrojowego w Krynicy; — dekretem z d. 31.X1I. 1923.
NUSSBAUM Henryk, dr. medycyny; — dekretem z d. 2.V. 1922.
OBMIŃSK1 Władysław, naczelnik sądu powiatowego w Żółkwi; — dekretem z d. 2.V. 1923.
OBRZUD Stanisław, dyrektor pomorskiej izby skarbowej; — dekretem z d. 2.V. 1922.
OKOLSKI Stanisław Jan inż., konsultant ministerstwa przemysłu i handlu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
OKOŁOWICZ Alfred, naczelnik wydziału w ministerstwie reform rolnych; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
OKOŁOWICZ Antoni, zastępca dyrektora departamentu w min. przem. i handlu;—dekretem z d. 31.XII. 1923.
OKOŁOWICZ Stanisław, dyrektor wydziału gdańskiej dyrekcji kolei państwowych;—dekretem z d. 2.V. 1923.
OLSZEW1CZ Wacław dr., naczelnik wydziału w ministerstwie spraw zagranicznych;—dekretem z d. 2.V. 1923.
OLSZEWSKI Kajetan Bolesław, generał porucznik; — dekretem z d. 13.VII. 1921.
OPIEL1ŃSK1 Franciszek, właściciel dóbr; — dekretem z d. 2.V. 1923.
OPPMAN Artur (OR-OT), porucznik, poeta; — dekretem z d. 2.V. 1922.
OROBKIEWICZ Władysław dr., zastępca prezesa okręgowego urzędu ziemskiego;—dekretem z d. 2.V. 1923.
		

/Magazyn_128_04_032_0001.djvu

			— 28 —
ORŁOWICZ Juljusz inż., naczelnik parowozowni w Woli Duchackiej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ORZECHOWICZ Bolesław, ziemianin; — dekretem z d. 2.V. 1922.
OSMÓLSK1 Władysław, doktór medycyny, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
OSSOWSKI Paweł dr., starosta w Chełmnie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
OSTERWA Juljusz, artysta dramatyczny; — dekretem z d. 2.V. 1923.
OSTROWSKI Stanisław, major; — dekretem z d. 2.V. 1922.
OTMIANOWSKI Telesfor, prezes korporacji kupieckiej w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
OTW1NOWSKI Kazimierz, starszy referent prezydjum rady ministrów; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PACEW1CZ Augustyn, doktór medycyny w Prużanie; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
PACYŃSKI Antoni, naczelnik wydziału w minister, rolnictwa i dóbr państwowych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PAJKERT Jan, ksiądz dziekan; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PAJOR Marjan, naczelnik wydziału w ministerstwie poczt i telegrafów; — dekretem z d. 2.V. 1922.
PANAŚ Józef, ksiądz dziekan; — dekretem z d. 2.V. 1922.
PANKOWSKI Mieczysław dr., profesor uniwersytetu w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PARFJANOWICZ Marjan, naczelnik wydziału województwa nowogródzkiego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PASZKĘ Ryszard ksiądz senior, podpułkownik; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
PASZKIEWICZ Lucjan, wicedyrektor wydziału warszawskiej dyrekcji kolei; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PASZKIEWICZ Ludwik dr., członek rady lekarskiej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PASZKOWSKI Franciszek dr., kurator tow. ubezpieczeń wzajemnych w Krakowie; — dekretem z d. 2.V. 1924.
PAWŁOWSKI Adolf, naczelnik wydziału izby skarbowej we Lwowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PAWŁOWSKI Bronisław dr., pułkownik, historyk; — dekretem z d. 2.V. 1924.
PESZKOWSK1 Zygmunt inż., naczelnik wydziału w ministererstwie kolei żelaznych; — dekretem z d. 2.V 1923.
PETELENTZ Czesław, komandor; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PETRAŻYCKI Tadeusz, podpułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PETZ Leopold, naczelnik wydziału izby skarbowej w Kielcach; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PIECHOCKI Stefan dr., dyrektor departamentu w ministerstwie spraw wewnętrz.;— dekretem z d. 2.V. 1922.
PIECHOWSKI Michał, inspektor w ministerstwie kolei żelaznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PIEKUT Józef, ksiądz; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PIĘTAK Jan Kanty, radca ministerjalny w prezydjum rady ministrów; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PIL1N Władysław ksiądz, podpułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1924.
PIOTROWSKI Aleksander, doktór medycyny i filozofji; — dekretem z d. 2.V. 1922.
PISKOR Tadeusz, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PLAPPERT Stanisław, major; — dekretem z d. 1922.
PLUCIŃSKI Zygmunt, prezes rady nadzorczej banku w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1924.
POCHWALSKI Kazimierz, artysta malarz; — dekretem z d. 2.V. 1924.
POL1KOWSKI Mikołaj dr., p. o. naczelnika wydziału urzędu wojew. w Brześciu; — dekretem z d. 31 .XII. 1923.
POŁOMSKI Ksawery, ksiądz kanonik w Wąbrzeźnie; — dekretem z d. 2.V. 1922.
PORWIT Marjan, major; — dekretem z d. 2.V. 1923.
POTYKA Józef dr., sędzia; — dekretem z d. 2.V. 1923.
POŹN1AK Wiktor, dyrektor okręgowy regulacji rzek w Krakowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
POŻERSK1 Mieczysław, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PRICH Rudolf, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
PRÓCHNICKI Aleksander, dyrektor okręgowej dyrekcji odbudowy w Brześciu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PRÓCHNICKI Zdzisław dr., profesor; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PRZANOWSKI Władysław, dyrektor kursów robót ręcznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PRZEPIELIŃSKI Henryk, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PRZYBYLSKI Marjan, inżynier, major; — dekretem z d. 2.V. 1922.
PUSZET du PUGET Ludwik dr., artysta rzeźbiarz; — dekretem z d. 2.V. 1923.
RACZKIEWICZ Władysław, członek kapituły orderu Odrodzenia Polski; — dekretem z d. 13.VII. 1921.
RACZYŃSKI Aleksander dr., prezes krajowego urzędu odbudowy; — dekretem z d. 29.XII. 1921.
RACZYŃSKI Wiktor, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
RADOSKI Ludwik inż., wicedyrektor budowy dyrekcji kolei państwowych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
RADZ1W1ŁŁOW1CZ Rafał, dr. medycyny, docent uniwersytetu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
RADZIMIŃSKI-LUBA Zygmunt, historyk, heraldyk; — dekretem z d. 2.V. 1923.
RAPACKI Wincenty, artysta dramatyczny; — dekretem z d. 29.XI1. 1921.
RAPPE Adolf, naczelnik wydziału w ministerstwie spraw wewnętrznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
RAPPE Mieczysław inż., naczelnik wydziału w ministerstwie robót publicznych; — dekretem z d. 31 .XII. 1923.
RAYSKI Ludomił, major; — dekretem z d. 2.V. 1922.
RAWSKI Michał, starosta w Podgórzu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
RE1TER Marjan, naczelnik wydziału w minister, wyznań religijnych i ośw. publ.; — dekretem z d. 2.V. 1923.
		

/Magazyn_128_04_033_0001.djvu

			— 29 —
REMBOWSKI Marjan inżynier, starosta w Kaliszu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
REYMONT Władysław Stanisław, literat; — dekretem z d. 13.V11. 1921.
RĘDZIEJOWSK1-ŁOJKO Otton, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
RODZIEWICZÓWNA Marja, powieściopisarka; — dekretem z d. 2.V. 1924.
ROGOZIŃSKI Kazimierz inż., dyrektor okręgowej dyrekcji robót publicznych; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
ROKOSZNY Józef ksiądz, dyrektor państwowego seminarjum nauczyciel, w Radomiu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ROSEN Jan, artysta malarz; — dekretem z d. 2.V. 1924.
ROSENKRANZ Achilles, naczelnik wydziału w ministerstwie skarbu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ROSTEK Józef dr., lekarz; — dekretem z d. 29.X1I. 1921.
ROSTWOROWSKI Antoni dr., prezes Lubelskiego Towarzystwa Rolniczego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ROTTERMUND Stefan, doktór medycyny; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ROZWADOWSKI Juwenal dr., naczelnik wydziału prokuratorji generalnej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
RÓMMEL Juljusz, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
RUCIŃSKI Stanisław, wiceprezes dyrekcji kolei państwowych w Katowicach; — dekretem z d. 2.V. 1923.
RUMSZA Kazimierz, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
RYBAK Józef Artur, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
RYBARZEWSKI Franciszek Dominik inż., naczelnik wydz. w min. przem. i handlu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
RYCHLIŃSK1 Karol, doktór medycyny; — dekretem z d. 2.V. 1922.
RZEPECKI Stanisław inż., naczelnik wydziału robót publicznych woj. poznańskiego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
RZYMOWSKI Jan Grzegorz, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1924.
SALKOWSK1 Wacław, były prezes sądu okręgowego w Lublinie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SALLER Alfred, wicedyrektor wydziału dyrekcji kolei w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SAMULSK1 Seweryn, prezes związku fabrykantów w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SCHEITZ Marjan, urzędnik wojskowy Vlll-ej rangi; — dekretem z d. 2.V. 1922.
SCHLEICHER Filip dr., adwokat; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SCHOENGUT-STRZEMIEŃSK1 Stefan, doktor medycyny; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SCHUBERT Edward, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SERKOWSKI Józef dr., sędzia sądu okręgowego we Lwowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SERWATOWSKI Władysław, właściciel dóbr; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SIEDLECKI Michał dr., rektor uniwersytetu Stefana Batorego; — dekretem z d. 13.V11. 1921.
SIEDLECKI Stanisław, naczelnik wydziału województwa łódzkiego; — dekretem z d. 31 .XII. 1923.
SIEKIRSKI Seweryn, starosta w Kosowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SIKORSKI Bolesław, major; — dekretem z d. 2.V. 1922.
SIKORSKI Bronisław dr., pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
SIKORSKI Rudolf dr., naczelnik wydziału w ministerstwie spraw wewnętrznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SIKORSKI Stanisław, starosta w Chojnicach; — dekretem z d. 2.V. 1922.
SKRZYŃSKI Stefan dr., członek rady powiatowej w Krakowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SLOMIŃSKI Zygmunt inż., dyrektor okręgowej dyr. robót publicznych w Lublinie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SOBIESZCZAŃSK1 Ignacy, inżynier; — dekretem z d. 2.V. 1924.
SOKOLOWICZ Kazimierz inż., naczelnik wydziału w ministerstwie poczt i telegrafów; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SOSNOWSK1-SOLSKI Ludwik, artysta dramatyczny, dyrektor teatru; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SRZEDNICKI-KOLLATAJ Jan, doktór medycyny, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
STACH1EWICZ Juljan, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
STACHIEWICZ Piotr, artysta malarz; — dekretem z d. 2.V. 1923.
STACHIEWICZ Wacław, podpułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
STAFF Leopold, literat;—dekretem z d. 2.V. 1923.
STALINGER Eugenjusz inż., nacz. wydziału w ministerstwie poczt i telegrafów; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
STANKIEWICZ Władysław dr., weteran powstania narodowego roku 1863; — dekretem z d. 5.VIII. 1921.
STARCZEWSKI Eugenjusz, publicysta; — dekretem z d. 2.V. 1923.
STARZEWSK1 Jan dr., naczelnik wydziału izby skarbowej w Krakowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
STARZYŃSKI Witold dr., starszy radca prokuratorji generalnej; — dekretem z d. 31 .XII. 1923.
STAWISKI Bronisław inżynier, dyrektor robót publicznych województwa łódzkiego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
STEFANOWICZ Antoni, wizytator szkół okręgu lwowskiego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
STEFAŃSKI Zdzisław, starosta w Sieradzu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
STOCK1-SOSNOWSKI Kazimierz, weteran powstania narodowego roku 1863; — dekretem z d. 2.V. 1924.
STOLPE Kazimierz, komisarz rządu w komisji odszkodowań; — dekretem z d. 2.V. 1922.
STRASZEWSKI Michał, naczelnik wydziału w ministerstwie spraw zagranicznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
STRÓŻECKI Michał inż., naczelnik wydziału w ministerstwie robót publicznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
STRZESZEWSK1 Zygmunt, starosta w Radomiu; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
SUCHODOLSKI Witold, starszy referent wydziału archiwów państwowych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
		

/Magazyn_128_04_034_0001.djvu

			— 30 —
SUCHOWIAK Jan, del. min. wyznań religijnych i ośw. publicznego w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SUKIENNICKI Jan, starszy radca prokuratorji generalnej; — dekretem z d. 31.XI1. 1923.
SWARYCZEWSKI Józef, naczelnik wydziału w ministerstwie kolei żelaznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SZAYNOWSKI Marjan Bronisław, naczelnik wydziału urzędu wojew. lubelskiego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SZCZURKIEWICZ Leon, naczelnik wydziału w ministerstwie poczt i telegrafów; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SZENAJCH Władysław, dr. medycyny; — dekretem z d. 2.V. 1922.
SZLENKIERÓWNA Zofja, filantropka; — dekretem z d. 13.V1I. 1921.
SZMIDECKI Wincenty, radca ministerjum sprawiedliwości; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SZNIOLIS Bolesław dr., lekarz w Wilnie; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
SZPAKOWSKI Edward, pułkownik, szef gabinetu ministra spraw wojskowych; — dekretem z d. 2.V. 1922.
SZPOR Lucjan dr., dyrektor Polskiego Banku Krajowego; — dekretem z d. 2.V. 1924.
SZULC Seweryn, właściciel dóbr; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SZUMANÓWNA Wanda, referentka kuratorjum szkolnego pomorskiego; — 2.V. 1923.
SZUMLAKOWSKI Marjan, zastępca nacz. wydziału w min. spraw zagranicznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SZURA Gustaw, radca legacyjny poselstwa Rzeczypospolitej w Paryżu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SZWEM1N Jan, kierownik wydziału kurator okręgowego szpitalnictwa w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SZYMANOWSKI Wacław, artysta rzeźbiarz; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SZYMAŃSKI Jan, referent ministerstwa zdrowia; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SZYMCZAK Feliks, naczelnik wydziału w prezydjum rady ministrów; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
ŚCIĘGOSZ Józef, naczelnik wydziału w ministerstwie reform rolnych: — dekretem z d. 31 .XII. 1923.
ŚLIWICKI Józef, artysta dramatyczny; — dekretem z d. 2.V. 1924.
ŚLIWIŃSKI Stanisław dr., konsulent prawny ministerstwa sprawiedliwości; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ŚWIĘCICKI Heljodor dr., rektor uniwersytetu w Poznaniu; — dekretem z d. 13.VI1. 1921.
ŚWIRSKI Jerzy, komandor; — dekretem z d. 2.V. 1922.
ŚW1TALSKI Kazimierz, major; — dekretem z d. 2.V. 1922.
TARCZYŃSKI Stanisław dr. naczelnik wydziału w ministerstwie zdrowia; — dekretem z d 2.V. 1923.
TERCZYŃSKI Władysław, naczelnik wydziału w ministerstwie skarbu — dekretem z d. 2.V. 1923.
TETMAJER Włodzimierz, artysta malarz, członek kapituły orderu Odr. Polski;—dekretem z d. 13.VII. 1921.
T1CHY Karol, artysta malarz; — dekretem z d. 2.V. 1924.
TOKARZ Wacław dr., profesor uniwersytetu Jagiellońskiego, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
TOKARZEWSK1 Marjan ks., kapelan przyboczny Naczelnika Państwa; — dekretem z d. 2.V. 1922.
TOKARZEWSKI-KARASIEWICZ Michał, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
TOSIO Kacper, wizytator szkół powszechnych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
TREPKA Teodor, naczelnik wydziału w ministerstwie poczt i telegrafów; — dekretem z d. 2.V. 1923.
TREPKOWSKI Stanisław inż., naczelnik wydziału w ministerstwie kolei żelaznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
TROCZEWSKI Antoni, doktór medycyny, w Kutnie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
TRUSZKOWSKI Aleksander, generał podporucznik; — dekretem z d. 29.XII. 1921.
TRYLIŃSKI Władysław inż., dyrektor okręgowej dyrekcji robót publ. w Warszawie; — dekretem z 31 .XII. 1923.
TRZCIŃSKI Aleksander, starosta w Będzinie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
TRZECIAK Stanisław, ksiądz; — dekretem z d. 2.V. 1923.
TRZEMESKI Józef dr., pułkownik lekarz; — dekretem z d. 2.V. 1922.
TUPALSKI Andrzej, b. pułk., delegat okręg, rady kolejowej wojew. nowogródzk.; — dekretem z d. 2.V. 1923.
TURSKI Marjan, dyrektor Akcyjnego Banku Związkowego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
TYSZYŃSKI Kazimierz, naczelnik wydziału w ministerstwie kolei żelaznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
UDZIELA Seweryn, etnograf; — dekretem z d. 2.V. 1924.
ULRYCH Juljusz, major; — dekretem z d. 2.V. 1922.
VIRION Adam inż., naczelnik wydziału dyrekcji budowy kolei w Warszawie; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
WALTER Wacław, naczelnik wydziału w ministerstwie skarbu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WARCHALOWSKI Zdzisław inż., naczelnik wydziału w min. robót publicznych; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
WARDĘSKI Henryk, zastępca komendanta głównego policji państwowej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WARTHA Witold, podpułkownik; — dekretem z d. 2.V 1923.
WASILEWSKI Stanisław, naczelnik wydziału w ministerstwie kolei żelaznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WASSERAB Zygmunt, podpułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WATRASZEWSKI Ksawery, doktór medycyny; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WAWRAUSCH Zdzisław, naczelnik wydziału urzędu wojewódzkiego krakowskiego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WEISSBROD Władysław, naczelnik wydziału w ministerstwie spraw wewnętrznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WERESZCZYŃSKI Antoni, członek rady miejskiej we Lwowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WERESZCZYŃSKI Edward, podpułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
WERNER Tadeusz, radca prokuratorji generalnej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WEYSSENHOFF Józef, literat; — dekretem z d. 2.V. 1923.
		

/Magazyn_128_04_035_0001.djvu

			— 31 —
WICZKOWSKI Józef, doktor medycyny; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WIEROŃSKI Stanisław, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WIERZBICKI Aleksander, dyrektor okręgowej dyrekcji robót publiczn. we Lwowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WIERZBICKI Melchjor, radca sprawiedliwości w Bydgoszczy; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WILCZEK Franciszek dr., starszy radca kolejnictwa w Katowicach; — dekretem z d. 2.V. 1923.
W1LCJSZ Bronisław, major; — dekretem z d. 2.V. 1922.
WIMBOR Kazimierz, komisarz rządu w Wilnie; — dekretem z d. 31 .XII. 1923.
WINDAK1EWICZ Kazimierz dr., naczelnik wydziału w min. spraw wewnętrznych; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
WINDAKIEWICZ Mieczysław, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WINKOWSKI Józef, dyrektor gimnazjum państwowego w Krakowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WITKIEWICZ Ignacy adwokat, działacz na kresach wschodnich; — dekretem z d. 2.V. 1924.
WITKIEWICZ Jan inż., starszy radca lwowskiej dyrekcji kolei państwowych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WITKOWSKI Bolesław, ksiądz dziekan w Mechowie na Pomorzu; — dekretem z d. 2 V. 1923.
WIZE Feliks z Dzierzchnicy; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WODZ1CKA Marja, prezes związku niewiast katolickich; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WOJTKIEWICZ Michał inż., inspektor dróg wodnych; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
WOLCZYŃSKI Józef, dyrektor fabryki w Lodzi; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WOLIKOWSKI Romuald, podpułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
WRÓBLEWSKI Stanisław dr., naczelnik wydziału urzędu wojewódzkiego kieleckiego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WRÓBLEWSKI Zygmunt, inspektor policji państwowej w Łodzi; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
WYCZÓŁKOWSKI Leon, profesor akademji sztuk pięknych w Krakowie; — dekretem z d. 13.V1I. 1921.
WYCZYŃSK1 Wacław dr., starosta w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1922.
WYROSTEK Michał dr., podpułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WYSPIAŃSKI Władysław, sędzia sądu apelacyjnego we Lwowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ZABOROWSKA Marja, wizytatorka szkół; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
ZACHARJASZ Stanisław, naczelnik sądu powiatowego w Bochni; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ZACHOROWSKI Władysław, podpułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ZAQRODZKI Kazimierz, podpułkownik weterynarz; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ZAJAS Jan, radca ministerstwa kolei żelaznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ZAJĄC Józef, pułkownik, szef oddziału I sztabu generalnego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ZAJĄCZKOWSKI Tadeusz, naczelnik wydziału w ministerstwie kolei żelaznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ZAKRZEWSKI Marjan, naczelnik wydziału w ministerstwie skarbu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ZAKRZEWSKI Stanisław dr., były dyrektor generalny monopolu tytuniowego; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
ZALESKI Edward, przewodniczący komisji repatrjacyjnej w Moskwie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ZAMOYSKA z DZIAŁYŃSKICH Jadwiga, obywatelka;—dekretem z d. 13.VII. 1921.
ZAPAŁOWSKI Władysław, weteran powstania narodowego 1863; — dekretem z d. 5.VIII. 1921.
ZARUSKI Marjusz, pułkownik, adjutant generalny Prezydenta Rzeczypospolitej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ZARZECKI Lucjan Józef, były dyrektor Polskiej Macierzy Szkolnej; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
ZARZYCKI Ferdynand dr., pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ZASZTOWT Aleksander, inżynier; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ZAWADZKI Michał, kierownik oddziału urzędu wojewódzkiego krakowskiego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ZAWIL1ŃSKI Tadeusz, naczelnik sekretarjatu prawn, w najw. tryb. administrac.; — dekretem z d. 31 .XII. 1923.
ZAWISZA Kazimierz inż., dyrektor okręgowej dyrekcji robót publicznych w Wilnie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ZDANOWICZ Stanisław, starosta w Lidzie; — dekretem z d. 29.X1I. 1921.
ZENKTELER Kazimierz, podpułkownik, członek kapituły orderu Odrodzenia Polski; — dekretem z d. 13.VII. 1921.
ZIELIŃSKI Jan Heljodor, ksiądz; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ZIMNY Stanisław, zastępca wojewody lwowskiego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ZIÓŁKOWSKI Tadeusz, kapitan statku Lwów; — dekretem z d. 2.V. 1924.
ZWOLIŃSKI Wincenty, naczelnik wydziału w ministerstwie przemysłu i handlu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ŻAK Jan Stanisław ksiądz, dziekan w Szadku; — dekretem z d. 2.V. 1924.
ŻEBROWSKI Edward prof. dr., pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1924.
ŻELAZOWSKI Roman, artysta dramatyczny; — dekresem z d. 2.V. 1924.
ŻELEŃSKI-BOY Tadeusz dr., literat; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ŻELESKI Zygmunt, kierownik starostwa we Lwowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ŻN1NIEWICZÓWNA Janina, doktór medycyny; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ŻÓŁTOWSKI Józef inż., inspektor ministerstwa poczt i telegrafów; — dekretem z d. 2.V. 1922.
ŻÓŁTOWSKI Leon, obywatel ziemski, filantrop; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ŻUK Bronisław, pułkownik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ŻYCHLIŃSKI Anton:, podprokurator sądu najwyższego; — dekretem z d. 2.V 1923.
		

/Magazyn_128_04_036_0001.djvu

			— 32 —
KAWALEROWIE
ABCZYŃSKI Henryk, major korpusu kontrolerów; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ABRAHAM Antoni, kierownik wędzarni w Pucku; — dekretem z d. 2.V. 1922.
ADELSTEIN Jerzy, starszy referent w ministerstwie spraw wewnętrznych: — dekretem z d. 2.V. 1923.
ALEKSANDROWICZÓWNA Aniela, dyrektor szkoły powszechnej we Lwowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ALEKSANDROWICZÓWNA Julja, działaczka na polu społecznem; — dekretem z d. 2.V. 1922.
ANDRASZEK Jan, naczelnik wydziału w ministerstwie poczt i telegrafów; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ANGERMAN Stanisław, referent w prezydjum rady ministrów; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ANIOŁA Wincenty, rolnik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ANTERSZLAK Andrzej, ślusarz warsztatów kolejowych w Warszawie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ARCISZEWSKI Mirosław, referent w ministerstwie spraw zagranicznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BALABAN Józef, dyrektor szkoły we Lwowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BARAŃSKI Leon dr., starszy referent w ministerstwie skarbu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BARTECZEK Franciszek, porucznik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
BEŁZA Stanisław, adwokat; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BEUGE Amelja, przełożona zakładu Wincentek w Tczewie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BIAŁY Feliks, lekarz w Rybniku; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BIESIADZKI Bronisław, inżynier, kierownik działu dyrekcji kolei we Lwowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BIES1EKIERSKI Kazimierz, porucznik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BŁOŃSKI Józef, major; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BOBROWSKI Tadeusz, major; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BOGDAN1KÓWNA Marja, nauczycielka w Krakowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BOLEWSKA Marja, przełożona zakładu N. M. P. w Kościerzynie; — dekretem z d. 2.V. 1922.
BONCZEK Eleonora, siostra miłosierdzia w Pelplinie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
de BONDY Władysław, referent w ministerstwie spraw zagranicznych; — dekretem z d. 2.V. 1922.
BOYE Anna, właścicielka dóbr Sierzchów; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BROMIRSKI Józef, (obywatel JOT.); — dekretem z d. 2.V. 1922.
BCJRHARDT Mieczysław, kapitan marynarki; — dekretem z d. 2.V. 1922.
BURZYŃSKI Jan, weteran powstania narodowego roku 1863; — dekretem z d. 2.V. 1923.
BUZEK Karol, inspektor szkolny; — dekretem z d. 2.V. 1922.
CHĘTNIK Adam, redaktor w Nowogrodzie Łomżyńskim, etnograf; — dekretem z d. 2.V. 1923.
CIECHANOWSKA Marja, właścicielka dóbr Grodziec; — dekretem z d. 2.V. 1922.
C1ELESKI Leopold, weteran powstania narodowego roku 1863; — dekretem z d. 2.V. 1924.
CIEŚLEWICZ Jakób dr., lekarz w Strzelnie; — dekretem z d. 2.V. 1922.
CYRAN Emil dr., lekarz w Bytomiu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
CZAPLIŃSKA Janina, nauczycielka; — dekretem z d. 2.V. 1923.
CZARNEK Władysław, kontroler kolejowy w Krakowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
CZARNOWSKA Anna Walerja, wizytatorka zgromadzenia sióstr Nazar, w Wilnie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
CZERNECKI Józef, emeryt, profesor gimnazjalny; — dekretem z d. 2.V. 1923.
DABIŃSKI Wincenty, starosta w Gostyniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
DĄBROWSKI Władysław, nadkomisarz policji państwowej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
DĄBROWSKI Włodzimierz dr., starosta w Katowicach; — dekretem z d. 2.V. 1923.
DIETL Bronisław, starosta w Inowrocławiu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
DOLIWA Helena, siostra miłosierdzia; — dekretem z d. 2.V. 1923.
DORABIALSKI Tomasz, kierownik urzędu pocztowego w Sosnowcu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
DROZDOWSKI Karol, dyrektor szkoły powszechnej w Krakowie; — 2.V. 1923.
DRZAŻDŻYŃSKI Stanisław Wojciech, nauczyciel gimnazjalny; — dekretem z d. 2.V. 1923.
DURSKI-TRZASKA Zygmunt, major, szef sztabu 8-ej dywizji piechoty; — dekretem z d. 2.V. 1923.
DUSZYŃSKI Władysław, naczelnik urzędu pocztowego w Bydgoszczy; — dekretem z d. 2.V. 1922.
DWORNIK Stefan, kapitan; — dekretem z d. 2.V. 1922.
DYGAS Ignacy, artysta śpiewak; — dekretem z d. 2.V. 1923.
DZIEKOŃSKI Włodzimierz, inżynier dyrekcji kolei państwowych w Stanisławowie: — dekretem z d. 2.V. 1923.
DZ1ERDZIEJEWSK1 Władysław, radca ministerstwa spraw wojskowych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
DZIERŻYŃSKI Józef Stanisław Florjan, profesor gimnazjalny w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
DZIEWANOWSKI Kazimierz, ziemianin; — dekretem z d. 2.V. 1924.
ECKHARDT Czesław Leon, starosta w Tarnopolu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
FEDUKOWICZ Andrzej, ksiądz kapelan; — dekretem z d. 2.V. 1922.
FELSZ Stanisław, wicedyrektor wydziału warszawskiej dyrekcji kolei państw.; — dekretem z d. 2.V. 1923.
FILIPOWICZ Czesław, porucznik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
		

/Magazyn_128_04_037_0001.djvu

			— 33 —
FILIPOWICZ Jan, kierownik oddziału dyrekcji poczt w Lublinie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
FOERSTER Paweł, naczelnik wydziału komendy głównej policji państwowej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
FOJCIK Wilhelm, decernent dyrekcji kolei państwowych w Katowicach; — dekretem z d. 2.V. 1923.
FORYŚ Walenty, starszy referent w ministerstwie poczt i telegrafów; — dekretem z d. 2.V. 1923.
FRANKIEWICZ Ludwik, budowniczy w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
FRASZKA Franciszek, włościanin z Sięganowa— dekretem z d. 2.V. 1924.
GAJDAS Emil, aptekarz w Tarnowskich Górach; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GAJEWSKI Józef, radca pocztowy w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GALĘSKI Walenty, mistrz garncarski w Kościerzynie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GARLICKI Aleksander, starszy rachmistrz izby skarbowej w Lublinie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GAWLIKOWSKI Tadeusz, administrator rolny; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GAWRYCH Alojzy Jerzy, kapitan, (z Katowic); — dekretem z d. 2.V. 1923.
GEBEL Leopold, major; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GIEYSZTOR Władysław, redaktor tygodnika Przemysł i Handel; — dekretem z d. 2.V. 1923.
G1RDWOYN Kazimierz Józefat, weteran powstania narodowego roku 1863; — dekretem z d. 2.V. 1924.
GLABISZ Kazimierz, kapitan; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GOLCZEWSKI Emil dr., starosta w Skolem; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GOLUS Teofil dr., lekarz w Pszczynie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GOMERSKI Franciszek, dyrektor urzędu telegraficznego w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GÓRSKI Jan dr., lekarz w Krakowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GÓRSKI Telesfor, naczelnik oddziału dyrekcji radomskiej kolei państwowych;—dekretem z d. 2.V. 1923.
GRABOWSKI Maciej, kierownik urzędu telegraficznego w Katowicach; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GRAJEK Michał, prezes związku górników w Katowicach; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GRANATOWICZ Stefan, naczelnik urzędu warsztatów kolejowych w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GRUSZKA Augustyn, major; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GRZEŚKOWIAK Sylwester, urzędnik konsulatu Rzeczypospolitej w Opolu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
GRZĘDA Stanisław, ksiądz; — dekretem z d. 2.V. 1923.
HAAS Adolf, kierownik urzędu pocztowego w Poznaniu: — dekretem z d. 2.V. 1923.
HAGER Stanisław dr., lekarz w Tarnowskich Górach; — dekretem z d. 2.V. 1923.
HALKA Józef, major; — dekretem z d. 2.V. 1923.
HAMERSKI Juljan, dyrektor urzędu pocztowego w Borysławiu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
HARASIMCZUK Józef, porucznik; - dekretem z d. 2.V. 1922.
HASIŃSKI Maksymiljan, profesor gimnazjum w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
HEMPEL Stefan, złotnik w Warszawie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
HĘĆKA Mieczysław, starszy referent ministerstwa kolei żelaznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
HLOND Józef dr., lekarz w Katowicach; — dekretem z d. 2.V. 1923.
HOFFMAN Franciszek, werkmistrz warsztatów kolejowych w Bydgoszczy; — dekretem z d. 2.V. 1923.
HOLÓWKO Antoni, lekarz w Wilnie; — dekretem z d. 2.V. 1922.
HÓRL Wilhelm, major; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
JACKOWSKI Kazimierz, kapitan; — dekretem z d. 2.V. 1922.
JACZYŃSKI Kazimierz, podporucznik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
JAMKA Stanisław, kapitan; — dekretem z d. 2.V. 1923.
JANDA Jerzy, decernent dyrektor kolei państwowych w Katowicach; — dekretem z d. 2.V. 1923.
JANUSZEWSKI Józef, referent ministerstwa kolei żelaznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
JANUSZKIEWICZ Stanisław, urzędnik starostwa w Nowogródku; — dekretem z d. 2.V. 1923.
JARCZYK Henryk dr., lekarz w Katowicach; — dekretem z d. 2.V. 1923.
JARECKI-HEIMANN Edward, obywatel m. Lodzi; — dekretem z d. 2.V. 1923.
JAROS1EWICZ Zygmunt inż., naczelnik sekcji dyr. krakowskiej kolei państwowych;—dekretem z d. 31 .XII. 1923.
JAROSZYŃSKI Maurycy Zdzisław dr., starosta w Mławie; — dekretem z d. 31 .XII. 1923.
JASIŃSKI Stanisław, major; — dekretem z d. 2.V. 1923.
JASKOWIEC Jan dr., starszy radca izby skarbowej w Krakowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
JELLINEK Józef, starosta w Nowogródku; — dekretem z d. 2.V. 1923.
JENIKE Tekla, weteranka powstania narodowego r. 1863; — dekretem z d. 2.V. 1924.
JERZYKOWSKI Zbigniew dr., starosta w Chodzieży; — dekretem z d. 2.V. 1923.
JEZIERSKI Henryk inż., starszy referent ministerstwa kolei żelaznych; — dekretem z d. 2-V. 1923.
JĘDRZEJEWSKI Franciszek, naczelnik biura dyrekcji poznańskiej kolei państwowych;—dekretem z d. 2.V. 1923.
JUNG Kazimierz, naczelnik stacji w Przemyślu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KAISER Stanisław inż., naczelnik sekcji dyrekcji krakowskiej kolei państwowych; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
KAJETANOWICZ Albin, kierownik stadniny państwowej w Bogusławicach; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KALINOWSKA z BARTOSZEWICZÓW Teresa Jadwiga, nauczycielka; — dekretem z d. 2.V. 1923.
		

/Magazyn_128_04_038_0001.djvu

			34 —
KANIOWSKI Adam, kierownik zarz. techn. telegr. i telef. w Lublinie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KARASIŃSKI Walerjan, starosta w Kopyczyńcach; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
KAUFMAN Franciszek, inspektor policji; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KAUTY Kazimierz Jan, dyrektor urzędu pocztowego w Cieszynie; — dekretem z d. 2.V. 1922.
KAWECKI Henryk, podinspektor policji państwowej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KAŹMIERCZAK Andrzej, radca magistratu w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KĘDZIOR Jan, dyrektor banku w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KĘPKA Paweł, adwokat w Pszczynie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KIERBEDZIOWA z KIERBEDZIÓW Eugenja, właścicielka dóbr, filantropka; - 2.V. 1923.
K1SIALA Jerzy, starosta w Cieszynie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KISIEL Aleksander, pomocnik naczelnika parowozowni w Wilnie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KLAWEROWA Józefa, przewodnicząca koła pracy kobiet w Warszawie; — dekretem z d. 2.V. 1922.
KLECHNIOWSKI Zygmunt dr., starszy referent ministerstwa kolei żelaznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KLIMEK Karol, nauczyciel szkoły powszechnej w Warszawie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KLIMKIEWICZ Józef, kontroler wydziału telegraficznego w Radomiu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KLOS Tadeusz, starosta powiatu wschodnio-poznańskiego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KOEHLER Karol, starszy radca pocztowy we Lwowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KOJALOW1CZ Paweł, rolnik; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KOMARN1CKI Wacław, naczelnik oddziału mechan. dyr. radomskiej kolei państw.; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KONKIEWICZ Roman, lekarz w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KONOPKA Teodor (ROLAND), artysta dramatyczny; — dekretem z d. 2.V. 1924.
KORAL Ignacy, inspektor policji państwowej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KORBUTT Wilhelm, weteran powstania narodowego roku 1863; — dekretem z d. 2.V. 1924.
KORNIŁOWICZ Tadeusz, major; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KORZENIEWSKI Mieczysław, sekretarz komitetu obrony kresów zachodnich; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KOSIBA Adam, major; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KOSIŃSKA Józefa, nauczycielka w Chełmie; — dekretem z d. 2.V. 1924.
KOSSAK Hilary dr., major; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KOT Alojzy, przewodniczący zespołu związku górników w Katowicach; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KOWALEWSKI Franciszek, kierownik urzędu pocztowego w Wołkowysku; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KOWALSKI Leon, starosta w Kartuzach; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KOZIARA Adam, dyrektor seminarjum w Leśnej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KRAMER Feliks inż., naczelnik parowozowni w Rzeszowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KRAUZE Adolf, starosta w Lublinie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KRÓLIKOWSKI Juljan, kapitan; — dekretem z d. 2.V. 1922.
KRZEMIŃSKI Konstanty, dyrektor urzędu telegraficznego w Warszawie; — dekretem z d. 2.V. 1922.
KRZYCZKOWSK1 Dyonizy, profesor państwowej szkoły przemysłowej we Lwowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KRZYKALA Karol, inspektor dyrekcji kolei państwowych w Katowicach; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KRZYMUSKI Ignacy, inspektor policji państwowej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KUCHARZEWSK1 Adam, kapitan; — dekretem z d. 2.V. 1922.
KUCZKA Paweł ksiądz, proboszcz w Lublińcu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KUJAWSKI Stefan, wójt w Lubiczu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KULIK Walerjan, naczelnik urzędu ruchu w Tarnowie; — dekretem z d.2.V. 1923.
KULIŃSKI Andrzej, starszy referent ministerstwa przemysłu i handlu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KURZENIECKI Jerzy, referent ministerstwa spraw zagranicznych; — dekretem z d. 31 .XII. 1923.
KWIATKOWSKI Michał, redaktor w Rybniku; — dekretem z d. 2.V. 1923.
KWIATKOWSKI Remigjusz, kapitan; — dekretem z d. 2.V. 1922.
KWIATKOWSKI Romuald, zastępca inspektora szkolnictwa we Lwowie; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
LABUKO Włodzimierz, porucznik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
LASKOWSKI Aleksander, major; — dekretem z d. 2.V. 1923.
LASZKIEWICZ Tadeusz, sygnałomistrz dyrekcji stanisławowskiej kolei państwowych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
de LAVEAUX Ludwik, major; — dekretem z d. 2.V. 1923.
LEGIEŻYŃSKI Bronisław, referent w prezydjum rady ministrów; — dekretem z d. 2.V. 1923.
LEKKI Wincenty, major; — dekretem z d. 2.V. 1923.
LELIGDOW1CZ Leon, major; — dekretem z d. 2.V. 1923.
LERCH Franciszek dr., starosta w Pszczynie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
LEWANDOWSKI Adam inż., starszy referent ministerjum przemysłu i handlu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
LIPSKI Józef, sekretarz legacyjny poselstwa Rzeczypospolitej w Paryżu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
LISOWSKI Czesław, puszkarz w Warszawie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
LOHRFING Jan inż., kierownik działu dyrekcji stanisławowskiej kolei państwowych;—dekretem z d. 2.V. 1923.
		

/Magazyn_128_04_039_0001.djvu

			35 —
LUBOWSKI Edward, literat, weteran powstania narodowego r. 1863; — dekretem z d. 2.V. 1924.
LUDWIG Włodzimierz, major; — dekretem z d. 2.V. 1923.
LUDWIKOWSKI Wiktor, inspektor komendy głównej policji państwowej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ŁABUDA Józef, djetarjusz sądu w Kartuzach; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ŁABUŚ Michał, kapitan; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ŁASZEWSK1 Ryszard, weteran powstania narodowego r. 1863; — dekretem z d. 2.V. 1923.
Łf\ŻYŃSKl Stanisław, weteran powstania narodowego r. 1863; — dekretem z d. 2.V. 1924.
LOKUCIEWSKA Ewelina, prezes koła polek w Wilnie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ŁOŚ Stanisław, referent w ministerstwie spraw zagranicznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ŁOZA Stanisław, urzędnik wojskowy w gabinecie ministra spraw wojskowych; — dekretem z d. 2.V. 1922.
ŁUKASZEWSKI Sylwester, radca pocztowy w Bydgoszczy; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MACH Kazimierz, major, attache wojskowy w Washingtonie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MACHOWSKI Mieczysław Aleksander, st. rewizor radomskiej dyrekcji kolei państw.; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MAC1EJEWICZOWA z MOSZCZYŃSKICH Julja Kazimiera, nauczycielka w Wilnie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MAKOWSKI Antoni, dyrektor banku ludowego w Wąbrzeźnie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MALANOWSKI Wacław, starosta w Włodzimierzu Wołyńskim; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MALIŃSKI Stanisław, naczelny sekretarz urzędu województwa w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MAŃKOWSKI Franciszek, prezes zarządu centralnego Zjednoczenia Zawód. Polsk.; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MARCINKOWSKI Alojzy, kierownik szkoły w Poznaniu; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
MATUSIAK Klemens, kapitan; — dekretem z d. 2.V. 1922.
MAUERSBERGER Jan, ksiądz kapelan; — dekretem z d. 2.V. 1922.
MAZANEK Kazimierz, kapitan; — dekretem z d. 2.V. 1922.
MĄCZKOWSKI Jan Maciej, właściciel fabryki w Świeciu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MENCEL Antoni, prezes Towarzystwa Kursów Zawodowych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MICHALSKI Czesław, były komisarz plebiscytowy w Strzelcach; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MICHALSKI Karol, major; — dekretem z d. 2.V. 1924.
MICHAŁOWSKI Antoni dr., weteran powstania narodowego r. 1863; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MIECZKOWSKI Ludwik, burmistrz m. Ostrowia; — dekretem z d. 2.V. 1923.
M1EDZIEJEWSKI Rudolf, kierownik techniczny zarządu telegrafu w Sosnowcu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MIKOŁAJEWSKI Stanisław, radca skarbu w Poznaniu; — dekretem z u. 2.V. 1923.
MIKOWA z MACHAYÓW Józefa, nauczycielka na Spiszu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MODELSKI Teofil Emil dr., urzędnik ministerstwa spraw wojskowych; — dekretem z d. 2.V. 1922.
MOŃCZUŃSKA Teodora, weteranka powstania narodowego r. 1863; — dekretem z d. 2.V. 1924.
MONKIEWICZ Jan, major; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MORSTIN Ludwik Hieronim, literat, major, attache wojskowy w Rzymie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
MOSZCZEŃSK1 Józef, kapitan; — dekretem z d. 2.V. 1922.
MOŻDŻEŃSK1 Leonard, porucznik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
MULLER Leopold Stanisław, major; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
NAJDER Stanisław, kierownik oddziału izby skarbowej w Łodzi; — dekretem z d. 2.V. 1923.
NARKOWICZ Juljan, naczelnik wydziału dyrekcji wileńskiej kolei państwowych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
NAZIMEK Bronisław, starosta w Szczuczynie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
NOWAK Ignacy dr., lekarz w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
NOWAK Stanisław, podporucznik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
NOWAKOWSKI Kazimierz, radca pocztowy w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
NOWICKI Stanisław, inżynier, major; — dekretem z d. 2.V. 1923.
OB1EZIERSKA ze ŚWIĘTORZECKICH Józefa, weteranka powstania narodowego r. 1863;—dekretem z d. 2.V. 1924.
OBIREK Juljan, członek rady miejskiej we Lwowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
OKULICZ Stanisław, starosta w Warszawie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
OLEARCZYK Walenty, starosta w Tarnowskich Górach; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ORLICK1 Feliks, burmistrz m. Lublińca; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ORŁOWSKI Aleksander, dyrektor urzędu pocztowego w Oświęcimiu; — dekretem z d, 2.V. 1923.
OSTROWSKI Bronisław, starszy referent w ministerstwie spraw wewnętrznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PACHOŃSK1 Henryk, profesor w Krakowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PARA Stanisław, urzędnik wojskowy; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PAWIŃSKA Marja, kierowniczka instytucji Kolonij Letnich; — dekretem z d. 2.V. 1922.
PĘDRACKI Józef, kapitan, attache wojskowy w Belgradzie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PILCH Stanisław Jan, podinspektor policji państwowej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
P1NAKIEW1CZ Antoni, starosta w Gostyninie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PODGÓRSKI Edward, dyrektor państwowej szkoły przem. drzewnego w Kołomyi; — dekretem z d. 2.V. 1923.
POGONOWSKA Joanna, dyrektorka szkoły powszechnej w Krakowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
		

/Magazyn_128_04_040_0001.djvu

			— 36
POKORSKI Błażej z miasta Lodzi; — dekretem z d. 2.V. 1923.
POMIRSKI Stanisław ks., weteran powstania norodowego roku 1863; — dekretem z d. 2.V. 1923.
POPRAWSKI Jan, inspektor szkolny w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
POSADZĘ Franciszek, włościanin, działacz narodowy; — dekretem z d. 2.V. 1922.
POSTĘPSKI Jerzy, podporucznik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
PRASZALOW1CZ Bronisław, inspektor policji państwowej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PROCHASKA Felicjan, starszy referent ministerstwa skarbu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PRÓCHNICKA Janina; — dekretem z d. 2.V. 1922.
PRUSZYŃSKA Wenche, przełożona norweskiego komitetu pomocy Polsce; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PRZYBYŁA Jan, kierownik oddziału urzędu wojewódzkiego w Katowicach; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PTASZYCKI Stanisław, konsul Rzeczypospolitej w Opolu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
PUCIATA Wandalin, inżynier, urzędnik wojskowy IX st.; — dekretem z d. 2.V. 1922.
PC1SŁOWSKI Franciszek Ksawery, porucznik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
PUSZCZYŃSKI Tadeusz, kapitan; — dekretem z d. 2.V. 1922.
RACZYŃSKI Edward, sekretarz legacyjny poselstwa Rzeczypospolitej w Londynie;—dekretem z d. 2.V. 1923.
RAPACKA Jadwiga, urzędniczka konsulatu generalnego Rzeczypospolitej w Opolu;—dekretem z d. 2.V. 1923.
RAPALSKI Stanisław, piekarz w Lodzi; — dekretem z d. 2.V. 1923.
RAPPE Mieczysław, kierownik wydziału w urzędzie wojewódzkim w Stanisławowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
RASZKA Józef, naczelnik biura prezydjalnego dyrekcji kolei w Katowicach; — dekretem z d. 2.V. 1923.
REDLICH Włodzimierz; — dekretem z d. 2.V. 1922.
RE1CHARDSPERG-REICHARD Stefan, naczelny insp. hodowli w Tow. Gosp. we Lwowie; — dekretem z d. 2.V. 1924.
ROBACZEWSKI Antoni Karol, inspektor kanc. ministerstwa spraw wewnętrznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ROBAK1EW1CZ Zygmunt, starosta w Krzemieńcu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ROGALA Tomasz, majster pantoflarski w Kościeszynie; — dekretem z d. 2.V. 1922.
ROGALSKI Maurycy Medard, agent konsularny Rzeczypospolitej w Warnie;—dekretem z d. 2.V. 1924.
ROMANOWICZÓWNA Zofja, weteranka powstania narodowego r. 1863; — dekretem z d. 2.V. 1924.
RÓSZK1EWICZ Władysław, starszy referent ministerstwa poczt i telegrafów; — dekretem z d. 2.V. 1923.
RÓŻAŃSKI Marjan dr., adwokat w Rybniku; — dekretem z d. 2.V. 1923.
RUDZKI Bohdan, dyrektor gimnazjum państwowego w Warszawie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
RUTKOWSKI Leopold, starszy referent ministerstwa spraw wewnętrznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
RYBARZ Edward, b. referent wydziału prasowego komisji plebiscytowej górnośl.; — dekretem z d. 2.V. 1923.
RYCHLICKI Stanisław, naczelnik wydz. kuratorjum okręgu szkolnego poznańskiego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
RYDLEWSKI Celestyn dr., b. członek komisji granicznej w Gdańsku; — dekretem z d. 2.V. 1923.
RYTEL Stanisław dr.; — dekretem z d. 2.V. 1922.
RZYMELKA Jan, ks. misjonarz z Krakowa; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SAGAN Stanisław, inspektor kancelarji ministerstwa sprawiedliwości; — dekretem z d. 2.V. 1923.
de SANDON Aleksander PONCET, kapitan; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SAWICKI Jan, zawiadowca stacji Warszawa Główna towarowa; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SCHMIED Antoni, nadzorca warsztatów dyrekcji stanisławowskiej kolei państw.; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SCHUCH Jan, nadkomisarz policji państwowej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SCZANIECKA Marja, przewodnicząca pomocy naukowej dla dziewcząt w Poznaniu;—dekretem z d. 2.V. 1923.
S1B1LSKI H., współzałożyciel zjednoczenia zawodowców polskich w Bochum; — dekretem z d. 2.V. 1923.
S1EBENEYCHER-SIEBENEICHEN Alfred Walter, starszy ref. w min. przem. i handlu;—dekretem z d. 2.V. 1923.
KARSZO-S1EDLEWSKI Jan, b. konsul Rzeczypospolitej w Opolu; — dekretem z d._2.V. 1923.
SIELSKI Aleksander, urzędnik wojskowy Vill-ej r., kapelmistrz; — 2.V. 1924.
S1ENKOWSKI Józef inż., b. starosta ziemski; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SIKORSKA Jadwiga, kierowniczka państwowego gimnazjum w Warszawie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SIKORSKI Kazimierz, kierownik oddziału w ministerstwie spraw zagranicznych;—dekretem z d. 31.XII. 1923.
SIKORSKI Michał, kapitan; — dekretem z d. 2.V. 1922.
SITEK Stanisław, kapitan; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SKARBKOWA Felicja, właścicielka dóbr; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SŁAWIŃSKI Wiktor, monter warsztatów kolejowych w Radomiu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SOBCZYK Piotr, członek wydziału powiatowego w Jędrzejowie; — dekretem z d. 2.V. 1924.
SOCHACZEWSK1 Aleksander, weteran powstania narodowego roku 1863; — dekretem z d. 2.V. 1924.
SOCZKIEWICZ Adam, dyrektor urzędu pocztowego w Chojnicach; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SOSABOWSKI Stanisław, major; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SPASOWICZ Wacław, kapitan; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SPASOWSKI Bronisław, weteran powstania narodowego r. 1863; — dekretem z d. 2.V. 1924.
STABIŃSKI Stanisław, wicedyrektor ruchu dyrekcji krakowskiej kolei państwowych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
STACHOWSKi Wacław, naczelnik biura magistratu w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
		

/Magazyn_128_04_041_0001.djvu

			— 37 —
STADLER Karol Ludwik, kapitan; — dekretem z d. 2.V. 1922.
STANO Jan, dyrektor urzędu pocztowego w Tarnowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
STAŃCZYK Karol, kapitan; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
STARZYŃSKI Klemens, b. naczelnik rezerwy straży obywatelskiej w Warszawie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
STATTLERÓWNA Helena, instrukt. oświatowa w ministerstwie spraw wojskowych; — dekretem z d. 2.V. 1922.
STEMPNIEW1CZ Franciszek, kapitan; — dekretem z d. 2.V. 1922.
STĘPKOWSKI Józef, kapitan; — dekretem z d. 2.V. 1922.
STRZELECKI Konstanty, komisarz graniczny w Sosnowcu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SULECKI Jakób, burmistrz m. Pucka; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SZACKI Jerzy, ks. kapelan garnizonu w Inowrocławiu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SZCZECIŃSKI Zygmunt, referent ministerstwa kolei żelaznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SZCZEPKOWSKI Władysław, ziemianin w Chaławach;—dekretem z d. 2.V. 1923.
SZCZERBICKI Fabjan, ks. prefekt; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SZCZYRK Jan, członek rady miejskiej we Lwowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SZELĄG Józef, kapitan; — dekretem z d. 2.V. 1922.
SZMIDT Jan, urzędnik dyrekcji Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Suwałkach;—dekretem z d. 2.V. 1923.
SZUKIEWICZ Jarosław dr., lekarz dyrekcji wileńskiej kolei państwowych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SZULC Marcin, weteran powstania narodowego r. 1863; — dekretem z d. 2.V. 1924.
SZUMSKI Stanisław, lustrator kas skarbowych we Lwowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SZUWALSKI Wincenty, weteran powstania narodowego r. 1863;—dekretem z d. 2.V. 1923.
SZWYKOWSKI Wacław inż., major; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SZYMBORSKI Kazimierz, zawiadowca stacji w Wilnie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ŚMIGLA-KRUK Jan, kapitan; — dekretem z d. 2.V. 1922.
ŚNIEGOCKA Cecylja, nauczycielka; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ŚWIALKOWSKI Czesław, kierownik grupy w dyrekcji gdańskiej kolei państwowych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
SWIEŻYŃSKI Stanisław, pełniący obowiązki inspektora ochrony lasów; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ŚWISTELNICKI Kazimierz, oficjał dyrekcji lwowskiej kolei państwowych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
TARGOWSKA Wanda, organizatorka szkół tajnych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
TEODOROWICZ Nestor, naczelnik wydziału dyrekcji poczt, i telegr. w Wilnie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
THUN Gabryjela, przełożona pielęgniarek; — dekretem z d. 2.V. 1922.
TOKARSKI Franciszek, dyrektor miejskiej szkoły rzemieślniczej w Warszawie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
TOMANOWSKI Tadeusz, inspektor policji państwowej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
TROJANOWSKI Adam, dyrektor państwowej szkoły włókienniczej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
TRYNKOWSKI Stanisław, wicedyrektor banku wzajemnych ubezpieczeń „Vesta”; — dekretem z d. 2.V. 1924.
TULODZIECKA Aniela, pomocnik inspektora szkolnego w Poznaniu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
TYC Teodor, kierownik wydziału związku obrony kresów zachodnich; — dekretem z d. 2.V. 1923.
URBANEK Władysław, starszy referent dyrekcji poczt i telegrafów w Gdańsku; — dekretem z d. 2.V. 1923.
VASCU ze SWIEYKOWSK1CH Helena, prezes oddziału Czerwonego Krzyża; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WAGNER Zygmunt, porucznik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
WALCZAK Henryk, podinspektor policji państwowej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WALIGÓRSKI Karol, prezydent m. Kowla; — dekretem z d. 2.V. 1924.
WĄSIK Edmund, decernent dyrekcji kolei państwowych w Katowicach; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WICZYŃSKI Walerjan, komisarz policji państwowej okręgu lwowskiego; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WIERZBICKI Władysław, inspektor kontroli izby skarbowej we Lwowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WILKOSZEWSKI Stanisław ks., proboszcz w Przybyszewie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WILKOWICZ Stanisław, kapitan; — dekretem z d. 2.V. 1922.
WISŁOCKI-GUCKLER Władysław, kierów, oddziału urzędu wojew. w Stanisławowie;—dekretem z d. 2.V. 1923.
WIŚNIEWSKI Stanisław Feliks, kontroler ruchu stanisławowskiej dyr. kolei państw.;—dekretem z d. 2.V. 1923.
WITECKI Bronisław, rotmistrz; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WITKOWSKI Jan, rolnik z Główna; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WŁODEK Gustaw inż., dyrektor zarządzający fabryki K. Rudzki w Warszawie; — dekretem z d. 2.V. 1924.
WNĘKOWSKI Feliks, kierownik parowozowni stanisławowskiej dyr. kolei państw.; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WOJCIECHOWSKI Czesław, porucznik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
WOJCIECHOWSKI Kazimierz, księgarz w Brodnicy; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WOJCIECHOWSKI Konstanty dr., dyrektor gimnazjum państwowego we Lwowie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WOYTKIEWICZ Aleksander, starszy referent ministerstwa skarbu; — dekretem z d. 2.V. 1922.
WRONCKA Stanisława, dyrektor seminarjum nauczycielskiego w Radomiu; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WRONIECKI Edmund, dyrektor urzędu pocztowego we Wrześni; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WRÓBLEWSKI Bolesław, inspektor policji państwowej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
WRÓBLEWSKI Witold, dyrektor gimnazjum w Warszawie, — dokretem z d. 2.V. 1923.
		

/Magazyn_128_04_042_0001.djvu

			38 —
WYDRZYŃSKI Edward, podporucznik; — dekretem z d. 2.V. 1922.
WYSOCKI Paweł, starszy referent ministerstwa kolei żelaznych; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ZAKRZEWSKI Władysław, kapitan; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ZAROSKI Józef dr., inspektor lekarski województwa nowogródzkiego; — dekretem z d. 31.XII. 1923.
ZAWOJSKI Michał, dyrektor urzędu pocztowego we Lwowie; — dekretem z d. 2.V. 1922.
ZIELIŃSKI Władysław, b. sekretarz ministerstwa dzielnicy pruskiej; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ZWISLOCKI Tadeusz, major; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ŻABIŃSKA Marja, nauczycielka; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ŻYCHL1ŃSKA Zofja, właścicielka dóbr Gorazdowa; — dekretem z d. 2.V. 1923.
ŻYLIŃSKI Franciszek, naczelnik urzędu pocztowego w Brześciu; — dekretem z d. 2.V. 1922.
ŻYWICKI Jakób, ksiądz w Kościerzynie; — dekretem z d. 2.V. 1923.
OMYŁKI DRUKU:
Str. 5, wiersz 4 od dołu. opuszczono wyraz: orderu.
„ 7, „ 19 od góry, „	„ zwrotu.
„17, „ 4 od dołu, zamiast naczelnego ma być naczelnik.
UNlWERSYtlGRA
		

/Magazyn_128_04_043_0001.djvu

			Wielka wstęga
Odwrotna strona krzyża
Gwiazda
Rozetka dla wojskowych
Rozetka dla cywilnych
		

/Magazyn_128_04_044_0001.djvu

			Druk i lit Jan* Co«.y wW*r ar&wre
		

/Magazyn_128_04_046_0001.djvu

			Krzyż komandorski z gwiazdą
•*
Krzyż komandorski J&
•■«mF MWfey’^
M.
S ' A'jw/41 * "jj
, ™_-Pł . -J wanr
; >-, ■ ‘X:-;r--'‘ł'i;
'•! - ■■ '.v • ■'	v. ■ •:'■..
Odwrotna strona krzyża	, Gwiazda
Rozetka dla wojskowych
Rozetka dla cywilnych
		

/Magazyn_128_04_047_0001.djvu

			*>T(f |
f	Vt M .|||
r	%ife Jam
ltiłł^m«i!H||
fWi
X
■■i
		

/Magazyn_128_04_049_0001.djvu

			Krzyż oficer:
Krzyż komandorski
Odwrotna strona krzyża
'r
Rozetki dla wojskowych
I	? i i-łlute	łAl ; UH
Rozetki dla cywilnych
		

/Magazyn_128_04_053_0001.djvu

			ss-gsF
		

/Magazyn_128_04_055_0001.djvu

			onisggg