/Magazyn_113_01_001_0001.djvu

			* II
, A ^ * U •
■	y -,■■ '•■'>- ■ ;; >
1“.*>!?	12- ir i
i
; jfl|
i>-: :-U 4
Biblioteka |
U. M K. i
Toruń
307G98
WIESŁAW BOŃCZA-TOMASZEWSKI
KODEKS
ORDEROWY
■	.i*: ;- ;■ ■-,
MM
		

/Magazyn_113_01_005_0001.djvu

			WIESŁAW BONCZA-TOMASZEWSKI
KODEKS ORDEROWY
PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE POSIADACZY
ORDERÓW ODZNACZEŃ MEDALI I ODZNAK
ZATWIERDZONY DO UŻYTKU
Przez
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
I
MINISTERSTWO SPRAW WOJSKOWYCH
WARSZAWA 1939
GŁÓWNA KSIĘGARNIA WOJSKOWA
		

/Magazyn_113_01_006_0001.djvu

			WSZELKIE PRAWA PRZEDRUKU, PRZEKŁADU ORAZ NAŚLADOWNICTWA
FORMY I SPOSOBU UKŁADU ZASTRZEŻONE
COPYRIGHT BY WIESŁAW BOŃCZA-TOMASZEWSKI WARSAW
^\eUOTE*4 \
JJNIWERSYTFCKA J
VsJ^oru"'u^
3 i?
ODBITO CZCIONKAMI DRUKARNI NARODOWEJ W KRAKOW'IE
K .A^WfeO
		

/Magazyn_113_01_007_0001.djvu

			Jednym z licznych zagadnień potocznego życia co¬
dziennego, staje się w Polsce praktyczne ustosunkowywanie
się do posiadanych odznaczeń.
Utrata w XVIII wieku niepodległości państwowej, po¬
ciągająca za sobą likwidację istniejących w dawnej Rzeczy¬
pospolitej instytucyj orderów i odznaczeń, postawiła Polskę
odrodzoną wobec braku w tej dziedzinie tradycji zwycza¬
jowej, jaką posługują się społeczeństwa państw innych.
Wznowienie w Polsce odznaczeń dawnych i ustano¬
wienie szeregu współczesnych, stworzyło wobec tego po¬
trzebę znalezienia ścisłych form, ujmujących w określone
ramy zagadnienie ustosunkowania się do posiadanych
odznaczeń.
Powodowany chęcią wypełnienia tej luki, opracowałem
„Kodeks orderowy", posługując się przy tym materiałami,
zaczerpniętymi z tradycyj tych narodów, które ceniąc wy¬
soko a umiejętnie instytucję orderów, zwracają baczną
uwagę na publiczne posługiwanie się oznakami odznaczeń.
Niemniej jednak, w pracy mej uwzględniam głównie te
wszystkie momenty, które — nie ujęte dotychczas w tek¬
stach ustaw oficjalnych — przyjęły się już w Polsce zwycza¬
jowo, a nie są sprzeczne ze stosowanymi ogólnie zasadami.
Uznanie odznaczeń przez wszystkie niemal państwa za
jeden z nieodzownych czynników władzy suwerennej, wy¬
maga koniecznej dozy oficjalnego traktowania przez
ogół tego przedmiotu, tym bardziej, że w stosunkach
międzynarodowych odgrywa on rolę pierwszorzędną.
Wiesław Bończa-Tomaszewski
		

/Magazyn_113_01_009_0001.djvu

			SPIS RZECZY
Rozdział I.
SYSTEM ODZNACZEŃ WSPÓŁCZESNYCH	Str
A.	Klasyfikacja odznaczeń		17
B.	Ordery		17
C.	Odznaczenia 		18
D.	Medale		19
E.	Odznaki			 . .	19
F.	Oznaki i znaki		19
Rozdział II.
SPOSÓB ZAKŁADANIA
OZNAK ORDERÓW, ODZNACZEŃ, MEDALI 1 ODZNAK
A.	Oznaki orderów stopnia kawalerskiego i oficerskiego,
odznaczeń, medali i odznak na wstążkacli		20
B.	Komandorie i komandorie wielkie		27
C.	Gwiazdy orderowe 		31
D.	Krzyże wielkie i wielkie wstęgi		35
E.	Łańcuchy orderowe		38
F.	Odznaki, znaki i oznaki		39
G.	Umieszczanie oznak orderów, odznaczeń, medali i odznak
na sztandarach, chorągwiach i trąbkach sygnałowych 50
U. Umieszczanie oznak orderów, odznaczeń, medali i odznak
na poduszkach żałobnych 	 51
Rozdział Ul.
STARSZEŃSTWO I KOLEJNOŚĆ ZAKŁADANIA
OZNAK ORDERÓW, ODZNACZEŃ, MEDALI I ODZNAK
A.	Przepisy ogólne 	 53
B.	Starszeństwo odznaczeń polskich oraz ich wykaz . . 56
C.	Starszeństwo odznaczeń zagranicznych	 62
		

/Magazyn_113_01_010_0001.djvu

			10
Rozdział IV.
MARKOWANIE
OZNAK ORDERÓW, ODZNACZEŃ, MEDALI I ODZNAK
Str.
A.	Przepisy ogólne	 66
B.	Baretki 	 67
C.	Miniaturki		72
D.	Rozetki	 76
E.	Wstążeczki i kokardki	 77
F.	Wstążki na wierzchnich ubiorach mundurowych ... 79
'Rozdział V.
NOSZENIE W RÓŻNYCH OKOLICZNOŚCIACH
oznak Orderów, odznaczeń, medali, odznak
ORAZ STROJÓW ORDEROWYCH
A.	Noszenie odznaczeń w poszczególnych okolicznościach 81
B.	Noszenie odznaczeń na rozmaitych rodzajach ubiorów
i strojów 		 99
C.	Rodzaje zaproszeń na przyjęcia oficjalne	106
■IMP
Rozdział VI.
PHHi
PRAWA I PRZYWILEJE
KAWALERÓW ORDERÓW ORAZ ODZNACZONYCH
A.	Prawa i przywileje ogólne	110
B.	Prawa kawalerów Orderu Orła Białego	117
C.	Prawa kawalerów Orderu wojennego „Virtuti Militari“	117
D.	Prawa odznaczonych Krzyżem Niepodległości i Medalem
Niepodległości		122
E.	Prawa kawalerów Orderu Odrodzenia Polski	144
F.	Prawa odznaczonych Krzyżem Walecznych	145
G.	Prawa odznaczonych Krzyżem Zasługi		145
H.	Prawa odznaczonych Krzyżem Zasługi za Dzielność .	145
I.	Prawa odznaczonych Krzyżem Zasługi Wojsk Litwy
Środkowej	146
J. Prawa odznaczonych Odznaką honorową za Rany i Kon¬
tuzje 			146
		

/Magazyn_113_01_011_0001.djvu

			11
Str.
K. Prawa odznaczonych Odznaką za Władanie Bronią
Konno		147
L. Prawa odznaczonych Odznaką Celowniczego G. K. M.	147
Ł. Prawa odznaczonych jednostek zbiorowych	147
M. Utrata orderów, odznaczeń, medali i odznak lub prawa
ich noszenia	149
Rozdział VII.	mmmm
PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE
KAWALERÓW ORDERÓW 1 ODZNACZONYCH ORAZ
KOMISJE NADAWCZE ODZNAK I ORGANIZACJE
UŻYWAJĄCE PUBLICZNIE OZNAK
A.	Obowiązki kawalerów orderów oraz odznaczonych od¬
znaczeniami, medalami i odznakami polskimi .... 155
B.	Obowiązki kawalerów orderów oraz odznaczonych od¬
znaczeniami, medalami i odznakami zagranicznymi . 161
C.	Przepisy obowiązujące komisje nadawcze odznak oraz
organizacje używające publicznie oznak	168
D.	Postępowanie przy utracie oznak orderowych i dyplomów 173
E.	Postępowanie przy otrzymaniu odznaczeń na wystawach
i targach gospodarczych	179
Rozdział VIII.
BEZPRAWNE NOSZENIE ODZNACZEŃ
ORAZ ODZNACZENIA ZABRONIONE DO NOSZENIA
A.	Bezprawne noszenie oznak orderów, odznaczeń, medali
i odznak	182
B.	Odznaczenia i odznaki polskie zabronione do noszenia	184
C.	Ordery, odznaczenia, medale i odznaki zagraniczne za¬
bronione do noszenia			186
Rozdział IX.
WNIOSKI O ODZNACZENIE
A.	Wnioskodawcy i sporządzanie wniosków o odznaczenie 189
B.	Interwencje w sprawach odznaczeń	197
		

/Magazyn_113_01_012_0001.djvu

			12
Rozdział X.
ORGANIZACJA ORDERÓW POLSKICH ORAZ ZARZĄD
SPRAWAMI ODZNACZEŃ, MEDALI I ODZNAK
PAŃSTWOWYCH
A.	Kapituły orderów polskich
B.	Zarząd sprawami odznacżeń, medali i odznak państwo¬
wych
Rozdział XI.
CEREMONIAŁ DEKORACJI OZNAKAMI ORDERÓW
ORAZ WRĘCZANIA ODZNACZEŃ, MEDALI 1 ODZNAK
A.	Przepisy ogólne
B.	Ceremoniał wręczania oznak wielkiego mistrza orderu .
C.	Ceremoniał dekoracji oznakami Orderu Orła Białego .
D.	Ceremoniał dekoracji oznakami Orderu wojennego „Vir-
tuti Militari“
E.	Ceremoniał dekoracji oznakami Orderu Odrodzenia Pol¬
ski
F.	Ceremoniał wręczania oznak Krzyża Zasługi
G.	Ceremoniał wręczania oznak Krzyża Zasługi za Dziel¬
ność
H.	Ceremoniał wręczania oznak Medalu za Ratowanie Gi¬
nących
I.	Ceremoniał wręczania oznak Wawrzynu Akademickiego
J. Ceremoniał wręczania oznak odznak pamiątkowych for-
macyj wojskowych
Rozdział XII.
CEREMONIAŁ POGRZEBOWY
KAWALERÓW ORDERÓW,.POLSKICH
A.	Przepisy ogólne
B.	Ceremoniał pogrzebowy kawalerów Orderu Orła Bia¬
łego .....
C.	Ceremoniał pogrzebowy kawalerów Orderu wojennego
„Virtuti Militari"
Rozdział XIII.
OPIS ORDERÓW, ODZNACZEŃ, MEDALI I ODZNAK
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Order Orła Białego
Order wojenny „Yirtuti Miłitari“
Str.
199
202
•208
209
209
210
211
212
213
213
214
214
215
217
218
		

/Magazyn_113_01_013_0001.djvu

			13
Str.
Krzyż Niepodległości i Medal Niepodległości	226
Order Odrodzenia Polski	227
Krzyż Walecznych	229
Krzyż Zasługi	230
Krzyż Zasługi za Dzielność	231
Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej 	232
Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi ....	233
Krzyż Żołnierzy Polskich z Ameryki	235
Medal za Ratowanie Ginących 	236
Medal pamiątkowy za Wojnę 1918—1921 		236
Wawrzyn Akademicki 	239
Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości ....	240
Medal 3-go Maja	241
Medal za Długoletnią Służbę	242
Odznaka honorowa dla Oficerów i Szeregowych za Czas
Pobytu na Froncie	244
Odznaka honorowa dla Oficerów i Szeregowych za Rany
i Kontuzje	245
Odznaka honorowa dla Ochotników	246
Odznaka honorowa „Gwiazda Polskiej Akademii Literatury"*	246
Państwowa Odznaka Sportowa	247
Państwowa Odznaka Motorowa	248
Odznaki wojskowego personelu latającego oraz personelu
latającego marynarki wojennej	249
Odznaka „Znak Pancerny“	254
Odznaka „Znak Wojsk Łączności"	255
Odznaka pamiątkowa Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych	256
Odznaki przysposobienia wojskowego	257
Wojskowe żetony strzeleckie	260
Odznaka za Władanie Bronią Konno 	261
Odznaka Grenadierska	262
Odznaka Celowniczego C. K. M	262
Odznaczenia za prace wynalazcze	263
Medale dla Hodowców Koni dla Potrzeb Armii	264
Odznaczenie za produkcję owczarską i lniarską	264
Odznaka za Wybitne Zasługi w Pracy w Rzemiośle . . .	265
Odznaka za Długoletnią Pracę w Przemyśle Przetwórr
czym	266
Odznaka za Długoletnią Pracę w Przemyśle Górniczym	266
		

/Magazyn_113_01_014_0001.djvu

			14
——	Str
Odznaka pamiątkowa Pięciolecia Polskiego Sądownictwa
Państwowego	267
Odznaka pamiątkowa Pięciolecia Polskiego Więziennictwa '
Cywiln ego	268
Odznaka pamiątkowa Dziesięciolecia Istnienia Więzienni¬
ctwa Polskiego	269
Odznaczenia państwowe nadawane na wystawach gospo¬
darczych 	 . . 269
Odznaczenia państwowe nadawane na Powszechnej Wy¬
stawie Krajowej w 1929 r. w Poznaniu ....... 271
Odznaka honorowa „Za ofiarną pracę“	272
Odznaka pamiątkowa „Za ofiarną pracę"	273
Odznaka honorowa dla Korespondentów Rolnych Głównego
Urzędu Statystycznego	273
Rozdział XIV.
WYKAZ ORDERÓW, ODZNACZEŃ, MEDALI I ODZNAK
ZAGRANICZNYCH
Afganistan, Albania, Algeria, Anhalt-Bernburg, Anhalt-
Dessau, Anhalt-Kóthen, Annarn, Arabia Saudyjska, Ar¬
gentyna, Australijski Związek, Austria	275
Badenia, Bawaria, Belgia, Bengalia, Benin, Birma, Boliwia,
Borneo Północne, Brazylia, Brema w. m., Brunświk, Bu-
chara, Bułgaria	289
Cejlon, Chiny, Costa Rica, Czarnogórze, Czechosłowacja,
Czile 	309
Dania, Dżammu, Dżohor	313
Egipt, Ekwador, Estonia, Etjopia	319
Finlandia, Francja, Frankfurt w. m	325
Gdańsk w. m., Grecja, Gwatemala 	354
Haiti, Hamburg w. m., Hanower \v. m., Hawai, lledżas,
Hesja-Darmstadt, Ilesja-Homburg, Hesja-Nassau, Hi¬
szpania, Hong-Kong, Hohenlohe, Hohenzollern, Holan¬
dia, Honduras	357
Indie Brytańskie, Indie Wschodnie Holenderskie, Indochi-
ny, Irak, Iran, Islandia	378
Japonia, Jugosławia	380
Kambodża, Kamerun, Kanada, Kaszmir, Kolumbia, Ko¬
mory, Kongo Belgijskie, Korea, Kuba	390
		

/Magazyn_113_01_015_0001.djvu

			15
Str.
Laos, Liban, Liberia, Lichtenstein, Lippe, Litwa, Lombar¬
dia, Lubeka w. m., Lukka, Luksemburg	39B
Łotwa 	400
Madagaskar, Malta, Maroko, Maurylius, Meklemburgia-
Schwerin, Meklemburgia-Strelitz, Meksyk, Modena, Mo¬
nako, Mongolia	401
Nassau, Neapol, Nepal, Niemcy, Nikaragua, Norwegia, Nowa
Gwinea Brytańska, Nowa Kaledonia, Nowa Zelandia .	405
Oldenburg, Oranie		492
Panama, Paragwaj, Parma, Peru, Portugalia, Prusy . .	493
Reuss (Greiz), Reuss (Schleiz-Gera), Rosja, Rumunia . . .	501
Saksonia, Saksonia-Altenburg, Saksonia-Gota-Altenburg,
Saksonia-Koburg i Gota, Saksonia-Koburg-Saalfeld, Sak-
sonia-Meiningen, Saksonia-Weissenfels, Saksonia-Wej-
mar-Eisenach, Salwador, San Marino, Santo Domingo,
Sarawak, Sardynia, Schaumburg-Lippe, Schwarzburg-
Rudolfstadt, Schwarzburg-Sondershausen, Sedang, Ser¬
bia, Stany Zjednoczone Ameryki, Sudan, Sycylia, Syjam,
Syria, Szlezwig-Holsztyn, Szwajcaria, Szwecja ....	508
Tadżura, Toskania, Tunis, Turcja	523
Ukraina, Unia Południowej Afryki, Urugwaj	5^9
Waldeck, Watykan, Wenecja, Wenezuela, Westfalia, Wę¬
gry, Wielka Brytania, Wirtembergia, Włochy ....	529
Zanzibar, Zulu, Związek Socjalistycznych Republik Rad.	612
Odznaczenia instytucyj międzynarodowych	622
Oznaki Suwerennego Rycerskiego Zakonu Świętego Jana
Jerozolimskiego zw. Maltańskim			623
SKOROWIDZ ORDERÓW, ODZNACZEŃ, MEDALI
I ODZNAK ZAGRANICZNYCH
Ordery	625
Odznaczenia	637
Medale	646
Odznaki	685
SKOROWIDZ RZECZOWY CZĘŚCI ARTYKUŁOWEJ . .	693
TABLICE 1—41
		

/Magazyn_113_01_017_0001.djvu

			Rozdział I.
SYSTEM ODZNACZEŃ WSPÓŁCZESNYCH
A. klasyfikacja odznaczeń
Art. 1. Odznaczenie jest to znak o ustanowionej po¬
staci, udzielany za szczególne zasługi lub wyróżnienie się
czynami wybitnymi, za zasługi w służbie wojskowej,
dworskiej i cywilnej — na polu naukowym, artystycznym,
kulturalnym, społecznym, przemysłowym i handlowym,
jak również za przejaw aktów odwagi i poświęcenia.
Współcześnie istnieją cztery rodzaje odznaczeń: 1) or¬
dery, 2) odznaczenia, 3) medale, 4) odznaki.
Wszystkie odznaczenia dzielą się zasadniczo pod wzglę¬
dem uprawnienia do ich nadawania, na: a) państwowe,
b) domów panujących, c) organizacyjne; stosownie zaś do
swego charakteru, na: a) ogólne, b) cywilne, c) wojskowe,
d) damskie, e) specjalne (wojenne, morskie, lotnicze, za
zasługi na polu rolnictwa, przemysłu, handlu, sztuki,
nauki, ratownictwa itp.).
II. Ordery
Art. 2. Order jest instytucją, posiadającą kapitułę.
Ordery dzielone są na klasy, przeważnie od jednej do pięciu.
Oznakami orderów zasadniczo są:
1) krzyż kawalerski — noszony na wstążce po lewej
stronie piersi,
2
		

/Magazyn_113_01_018_0001.djvu

			18
2)	krzyż oficerski — noszony na wstążce po lewej stro¬
nie piersi,
3)	krzyż komandorski (tzw. komandoria) — noszony
na wstędze, zawieszonej na szyi, w rzadkich zaś
wypadkach — po lewej lub prawej stronie piersi
(na wstążce lub szpilce),
4)	gwiazda — noszona po lewej lub prawej stronie
piersi; przy czym gwiazda klasy II stanowi uzupeł¬
nienie komandorii wielkiej (oficera wielkiego), gwia¬
zda klasy I — krzyża wielkiego,
5)	krzyż wielki — noszony na wielkiej wstędze, zało¬
żonej przez lewe lub prawe ramię,
6)	łańcuch — noszony na ramionach.
Niektóre ordery posiadają poza tym krzyże względnie
medale jako niższy stopień odznaczenia.
I)	Do orderów, których oznaki komandorii wielkiej noszone
są nie na szyi, a po lewej lub prawej stronie piersi, należą m. Ih.:
d. austriacki—Odznaka honorowa za Zasługi dla Republiki
Austriackiej; belgijskie — Order Leopolda, Order Gwiazdy Afry¬
kańskiej, Order Lwa, Order Korony, Order Leopolda II; estoń¬
ski— Order Krzyża Wolności.
II)	Do orderów, których komandoria wielka oznaczana jest
oznaką krzyża oficerskiego łącznie z gwiazdą orderową, należą
m. in.: annamicki — Order Smoka Annamu; francuskie — Order
Legii Honorowej, Order Błyszczący (kolonialny), Order Gwiazdy
Anżuanu (kolonialny); kambodżański — Order Królewski Kam¬
bodży; kolumbijski — Order Krzyża Boyaca; monakijski Order
św. Karola.
C. Odznaczenia
Art. 3. Odznaczenie jest nagrodą, nadawaną przez
władze państwowe — zwierzchnika państwa, prezesa rady
ministrów lub ministrów poszczególnych działów.
Odznaczenia przeważnie mają kształt krzyżów (rza¬
dziej zaś palm lub gwiazd), noszonych na wstążkach.
		

/Magazyn_113_01_019_0001.djvu

			Odznaczenia mogą być nadawane parokrotnie i są dzie¬
lone często na stopnie (klasy).
I). Medale
Art. 4. Medal jest nagrodą nadawaną przez władze pań¬
stwowe lub instytucje społeczne i naukowe.
Medale mają kształt okrągły (bardzo rzadko — inny)
i są noszone na wstążkach (istnieją również medale bez
wstążek o tym samym znaczeniu, które jednak nie są prze¬
znaczone do zakładania lub markowania ich na ubiorach
i strojach).
Medale mogą mieć charakter bądź odznaczeniowy, bądź
też pamiątkowy, przy czym stanowiące odznaczenie, są
dzielone najczęściej na trzy rodzaje złote, srebrne, brą¬
zowe.
fi. Odznaki
Art. 5. Odznaka jest nagrodą o mniejszym znaczeniu,
nadawaną zarówno przez władze państwowe, jak i insty¬
tucje społeczne lub naukowe oraz umyślnie w tym celu
powstałe komisje nadawcze.
Odznaki mają kształt różny i są noszone na wstążce,
lub zakrętce (szpilce).
Odznaki zasadniczo dzielą się na: 1) honorowe, 2) pa¬
miątkowe, 3) naukowe i 4) za sprawność, przy czym mogą
posiadać po kilka odmian (stopni, rodzajów).
F. Oznaki i znaki
Art. (i. Oznaki (znaki) nie mają charakteru odznacze¬
niowego i służą wyłącznie do oznaczania posiadanych od¬
znaczeń (oznaki orderów, odznaczeń, medali, odznak),
przynależności do organizacji (oznaki organizacyjne), po¬
siadanej specjalności (oznaki specjalizacyjne) itp.
		

/Magazyn_113_01_020_0001.djvu

			t
Rozdział II.
SPOSÓB ZAKŁADANIA OZNAK ORDERÓW,
ODZNACZEŃ, MEDALI 1 ODZNAK
A. Oznaki orderów stopniu kawalerskiego i oficerskiego,
odznaczeń, medali i odznak na wstążkach
Art. 7. Oznaki orderów stopnia kawalerskiego i oficer¬
skiego, odznaczeń i medali pełnych (normalnej wielkości),
ustawowo nie przeznaczone do noszenia na szyi, zawiesza
się na właściwej dla danego odznaczenia wstążce odznacze¬
niowej, długości 5 cm i szerokości (przeważnie) 3,7 cm, prze¬
ciągniętej przez sprzączkę lub kółko oznaki. Oznaki medali
muszą być odwrócone na zewnątrz tą stroną, na której jest
wyobrażone godło państwowe czy też podobizna głowy
państwa, względnie osoby, na cześć której odznaczenie zo¬
stało ustanowione.
Ustawy niektórych odznaczeń zagranicznych przewi¬
dują zakładanie oznak orderów, odznaczeń i medali: na
wstążkach składanych w trójkąt (długości 5 cm), wiąza¬
nych w kokardę (przeważnie na sukni damskiej) lub przy¬
pinanie samej oznaki (bez wstążki) na szpilce.
I) Do odznaczeń, oznaki których są noszone na wstążkach
składanych w trójkąt, należą m. in.: polski Medal 3-go Maja oraz
niektóre odznaczenia d. austriackie, bułgarskie, duńskie, estońskie,
japońskie, jugosłowiańskie, łotewskie, d. rosyjskie, szwedzkie, wa¬
tykańskie, węgierskie.
a
		

/Magazyn_113_01_021_0001.djvu

			21
II)	Do odznaczeń, których oznaki poszczególnych klas są no¬
szone na kokardzie należą m. in.: d. austriackie — Order Austriacki
Zasługi, Odznaka honorowa za Zasługi dla Republiki Austriackiej,
Odznaka honorowa Czerwonego Krzyża; egipski —- Order Doskona¬
łości; d. etiopski — Order Królowej Saby; d. hiszpański — Order
Marii Ludwiki; japoński — Order Skarbu Korony; jugosłowiań¬
ski — Krzyż Miłosierdzia; liechtensteinowski — Order Zasługi;
luksemburski — Order Zasługi Adolfa Nassauskiego; niemiecka —
Odznaka honorowa Niemieckiego Czerwonego Krzyża; d. portu¬
galski— Order św. Izabeli; d. rosyjskie — Order św. Katarzyny,
Order św. Olgi; rumuński — Medal pamiątkowy Elżbiety; d. tu¬
recki — Order Dobroczynności; węgięrska — Odznaka Czerwonego
Krzyża Węgierskiego; wielko-brytańskie — Order Wiktorii i Al¬
berta, Order Towarzyszów Honoru, Krzyż Królewskiego Czer¬
wonego Krzyża; międzynarodowy — Medal Florencji Naghtin-
gal.
III)	Do odznaczeń, oznaki których noszone są na szpilce,
należą in. in.: d. austriackie: —• Order Austriacki Zasługi (kl. VIII),
Odznaka honorowa za Zasługi dla Republiki Austriackiej (kl. V),
Krzyż Austriacki Zasługi Wojskowej (st. I); japońskie — Medal
za Rany, Medal Zasługi Wojskowej, Medal za Gorliwą Służbę;
niemiecki— Krzyż Bałtycki; d. pruski — Order Krzyża Żelaznego
(kl. III); sowieckie — Order Lenina, Order Gwiazdy Czerwonej,
Order Sztandaru Czerwonego, Order Pracowniczego Sztandaru
Czerwonego Z. S. S. R., Order „Oznaka Honoru", Order Pracowni¬
czego Sztandaru Czerwonego R. S. F. R. R.; turecki — Medal Wo¬
jenny; węgierski—-Order Zasługi (kl. IV), d. Krzyż Zasługi (kl. III).
IV)	Do odznaczeń, noszonych na wstążce podkładanej pod
oznakę, należą m. in.: polski — Krzyż Żołnierzy Polskich z Ame¬
ryki oraz niektóre odznaczenia szwedzkie.
Art. 8. Oznaki orderów stopnia kawalerskiego i oficer¬
skiego, odznaczeń, medali i odznak (na wstążkach), usta¬
wowo nie przeznaczone do noszenia na szyi albo się za¬
wiesza na sznureczkach barwy ubioru, na którym są na¬
szyte (sposób ten obowiązuje przede wszystkim osoby woj¬
skowe) albo przyszywa się je bezpośrednio do ubioru.
		

/Magazyn_113_01_022_0001.djvu

			22
Szerokość sznureczków odpowiadać powinna odnośnym
wymiarom poszczególnych wstążek.
W celu zawieszenia w jednym rzędzie większej ilości
oznak (art. 11), sznureczki naszywa się w ten sposób, aby
każdy następny sznureczek zachodził mniej lub więcej,
zależnie od ogólnej ich liczby, pod sznureczek poprzedni,
nachylenie zaś poszczególnych sznureczków wynosiło
0,3—0,5 cm.
Oznaki zawieszone na sznureczkach, zapina się przy
pomocy haftek lub zatrzasków, przymocowanych do
wstążki na stronie przylegającej do ubioru.
Oznaki na wstążkach składanych w formie trójkąta
(art. 7) zawiesza się na sznureczkach w ten sam sposób,
jak wstążki normalne.
Na ubiorach marynarskich oznaki orderów stopnia
kawalerskiego i oficerskiego, odznaczeń i medali, usta¬
wowo nie przeznaczone do noszenia na szyi, można rów¬
nież zawieszać na mptalowej listewce obszytej czarnym
materiałem, którą przyczepia się do ubioru za pomocą czop¬
ków gwintowanych, przetkanych przez dziurki w ubiorze
i ściśniętych od strony spodniej płaskimi nakrętkami.
Art. 9. Na wstążkach większości oznak orderów stopnia
oficerskiego umieszcza się (stosownie do ustaw poszczegól¬
nych orderów) rozetkę z wstążki orderowej — o średnicy
2,8 cm i wysokości 0,7 cm.
Rozetkę przymocowuje się na samym środku wstążki
orderowej.
Art. 10. Na wstążkach szeregu oznak orderów (stopnia
kawalerskiego i oficerskiego), odznaczeń i medali (sto¬
sownie do ustaw poszczególnych orderów, odznaczeń i me¬
dali) są umieszczane oznaki dodatkowe, jak okucia (li-
		

/Magazyn_113_01_023_0001.djvu

			•23
stewki), gwiazdki, miecze, panoplia, herby państwowe,
gałązki laurowe, palmy, kokardy itp., których się z wstążki
orderowej nie zdejmuje.
Okucia (listewki) zakłada się na wstążce poziomo.
Art. 11. Oznaki orderów stopnia kawalerskiego i ofi¬
cerskiego, odznaczeń i medali pełnych (normalnej wiel¬
kości), ustawowo nie przeznaczone do noszenia na szyi,
zakłada się po lewej stronie piersi, tak, aby górny skraj
wstążek wszystkich oznak tworzył jedną linię poziomą
(art. 8), przy czym:
a)	pojedynczą oznakę — w odległości 4 cm od linii
guzików zapięcia ubioru; na ubiorze z kołnierzem
wykładanym — w odległości 1,5 cm od rogu klapy
kołnierza;
b)	od 2 do 4 oznak — w jednym rzędzie, bez przerw
między wstążkami;
c)	od 5 do 10 oznak — w jednym rzędzie tak, aby
wszystkie zajęły szerokość taką samą co cztery
wstążki założone bezpośrednio jedna obok drugiej
(pkt. b), przy czym wstążkę każdej następnej oznaki
podsuwa się mniej lub więcej, zależnie od ich liczby,
pod wstążkę oznaki poprzedniej;
d)	od 11 do 15 oznak — w dwóch rzędach, przy czym
w rzędzie pierwszym zakłada się 8 oznak, a w dru¬
gim — pozostałe;
e)	od 16 do 17 oznak — w dwóch rzędach, przy czym
w rzędzie pierwszym zakłada się 9 oznak, a w dru¬
gim pozostałe;
f)	od 18 do 19 oznak — w dwuch rzędach, przy czym
w rzędzie pierwszym zakłada się 10 oznak, a w dru¬
gim — pozostałe;
g)	od 20 do 27 oznak — w trzech rzędach, przy czym
		

/Magazyn_113_01_024_0001.djvu

			24
w rzędzie pierwszym zakłada się 9 wzgl. 10 oznak,
w zależności od ogólnej ich liczby, w rzędzie zaś
drugim — o jedną oznakę mniej, natomiast w rzę¬
dzie trzecim — pozostałe.
W wypadku zakładania oznak w ilości mniejszej niż
jest sznureczków naszytych na ubiorze, zawiesza się je
na najwyższym rzędzie sznureczków, przy czym:
a)	pojedynczą oznakę — w odległości 4 cm od linii
guzików zapięcia ubioru;
b)	od 2 do 4 oznak — bezpośrednio jedną obok drugiej;
c)	od 5 oznak wzwyż — w ten sposób, aby wstążka
każdej następnej oznaki zachodziła mniej lub wię¬
cej, zależnie od ich liczby, pod wstążkę oznaki po¬
przedniej.
Art. 12. Ustawy niektórych odznaczeń zagranicznych
przewidują zakładanie oznak orderów stopnia kawaler¬
skiego i oficerskiego oraz odznaczeń i medali:
a)	w trzeciej lub drugiej (licząc od kołnierza) dziurce
zapięcia ubioru, na wstążce, przeciągniętej przez
odpowiednią dziurkę pod kątem 45°, przy czym
w sposób taki zakłada się tylko jedną oznakę orde¬
rową; większą liczbę oznak orderowych tego rodzaju
nosi się poniżej pierwszej, założonej w trzeciej lub
drugiej dziurce zapięcia ubioru.
W wypadku jednoczesnego założenia oznak ko-
mandoryj orderów (art. 15 pkt. 1, 3, 4, 7), oznak
orderów (odznaczeń, medali), założonych w drugiej
lub trzeciej dziurce zapięcia ubioru, nie zdejmuje
się, oznaki komandoryj zakłada się natomiast po¬
wyżej (poniżej) nich;
b)	po prawej stronie piersi (art. 11).
I) Do odznaczeń, oznaki których noszone są w drugiej (trze-
		

/Magazyn_113_01_025_0001.djvu

			25
ciej) dziurce zapięcia ubioru, należą m. in.: brazylijski—Medal
Zasługi za Wybilny Czyn Humanitarny; estoński — Order Krzyża
Wolności (II kl.); jugosłowiańskie — Order Gwiazdy Karadżor-
dżów (IV kl.), Order Orła Białego (IV kl.), Order Korony Jugo¬
słowiańskiej (IV kl.), Order św. Sawy (IV kl.); niemiecka — Od¬
znaka Zasługi Śląskiej (2 st.); d. pruski — Order Żelaznego Krzyża
(II kl.); turecki — Medal Wojenny.
II) Do odznaczeń, noszonych po prawej stronie piersi, na¬
leżą m. in.: brazylijskie — Medal Waleczności, Medal Obrońców
Fortu Humayta, Medal Zasługi dla Wojska i Marynarki, Medal
za Ratowanie Ginących; d. czarnogórski — Medal Wojny 1875-
1878; wielkobrytański—Medal Królewskiego Towarzystwa Hu¬
manitarnego, Medal za Długoletnią Służbę w Marynarce Wojennej
i Dobre Sprawowanie się (ust. 1831 r.).
Art. 13. Oznaki orderów (stopnia kawalerskiego i ofi¬
cerskiego), odznaczeń i medali pełnych (ustawowo nie
przeznaczone do noszenia na szyi) zakłada się na poszcze¬
gólnych ubiorach i strojach w sposób następujący:
1)	Na mundurze (kurtka zwykła, kurtka z kołnierzem
wykładanym, czamara kapelanów wojskowych, blu¬
za członków organizacyj przysposobienia wojsko¬
wego) — pośrodku lewej strony piersi, w rzędzie po¬
ziomym, na wysokości pierwszego guzika (od góry);
na kurtce z kołnierzem wykładanym — w odległości
4,5 cm od górnej krawędzi klapy kieszeni.
W wypadku zakładania trzech rzędów oznak
(art. 11), rząd pierwszy (górny) umieszcza się
o 1,2 cm powyżej linii pierwszego guzika; na kurtce
z kołnierzem wykładanym —- 5,7 cm od górnej kra¬
wędzi klapy kieszeni, przy czym pierwszą wstążkę
podkłada się do połowy pod klapę kołnierza.
2)	Na mundurze (kurtka granatowa marynarska, sur¬
dut marynarski) oraz kurtce klubowej (dwurzęd-
nej)—pośrodku lewej strony piersi, w rzędzie po-
		

/Magazyn_113_01_026_0001.djvu

			ziomym, 2,5 cm poniżej dziurki w klapie kołnierza,
równolegle do linii przechodzącej przez tę dziurkę
(arl. 139).
Wstążka pierwszej oznaki orderu, odznaczenia
lub medalu założona przy większej ilości oznak pod
klapę kołnierza, może być zakryta klapą tylko
do połowy.
Na fraku dyplomatycznym, sutannie, todze duchow¬
nych oraz mundurze (kurtka biała marynarska) —
pośrodku lewej strony piersi, w rzędzie poziomym,
2,5 cm poniżej pierwszego guzika zapięcia ubioru.
Na mundurze (kurtka dwurzędna)—pośrodku le¬
wej strony piersi, w rzędzie poziomym, 5 cm poniżej
kołnierza ubioru.
Na mundurze (bluza marynarska) — pośrodku lewej
strony piersi, w rzędzie poziomym, na linii zejścia
się kołnierza.
Na mundurze (historyczny frak wojskowy, histo¬
ryczna kurtka wojskowa) — po lewej stronie piersi,
w rzędzie poziomym, na wysokości pierwszego gu¬
zika zapięcia ubioru.
Wstążkę oznaki orderu (odznaczenia)—jeśli
wskutek braku miejsca zachodzi potrzeba — można
częściowo założyć pod pas ładownicy; oznakę orderu
(odznaczenia) wykłada się na wierzch bandoliera.
Na płaszczu mundurowym:
a)	jednorzędnym — po lewej stronie piersi tak, aby
środek oznaki orderu znajdował się w odległości
7 cm od linii' środków guzików, zaś górny skraj
wstążki — na wysokości połowy odległości po¬
między pierwszym a drugim guzikiem (licząc
od góry);
b)	dwurzędnym z kołnierzem zakrytym — pośrodku
		

/Magazyn_113_01_027_0001.djvu

			27
piersi tak, aby górny skraj wstążki orderu znaj¬
dował się na wysokości drugiego rzędu guzików
(licząc od góry);
c) dwurzędnym z kołnierzem wykładanym (i pół-
płaszczu) — pośrodku piersi tak, aby górny skraj
wstążki oznaki orderu znajdował się na wysokości
drugiego rzędu guzików (licząc od góry).
8)	Na todze profesorskiej — po lewej stronie piersi,
w rzędzie poziomym, na linii dolnego skraju koł¬
nierza (na wierzchu pelerynki).
9)	Na mantolecie, mucecie — pośrodku lewej strony
piersi, w rzędzie poziomym, 5 cm poniżej obojczyka.
10) Na strojach narodowych i ludowych:
a)	męskim —r w zależności od charakteru, jak w pkt.
2 lub 3,
b)	kobiecym — pośrodku lewej strony piersi, w rzę¬
dzie poziomym, 5 cm poniżej obojczyka.
B. Komandorie i komandorie wielkie
Art. 14. Oznaki orderów (komandorie i komandorie
wielkie), ustawowo przeznaczone do noszenia na szyi,
zawiesza się na wstędze, szerokości przeciętnie 4,2 cm,
przeciągniętej przez ramkę, przymocowaną w górnej części
oznaki orderu.
Art. 15. Oznaki orderów (komandorie i komandorie
wielkie), ustawowo przeznaczone do noszenia na szyi, za¬
kłada się w sposób następujący:
1) Na fraku dyplomatycznym (ze stojącym kołnierzem
zapiętym), sutannie, todze, stroju narodowym lub
ludowym (z kołnierzem zapiętym) oraz mundurze
(kurtka zwykła, kurtka biała marynarska, cza-
		

/Magazyn_113_01_028_0001.djvu

			mara kapelanów wojskowych) — pierwszą koman¬
dorię zakłada się na szyi pod kołnierzem ubioru
tak, aby na zewnątrz (bezpośrednio pod nasadą koł¬
nierza) była widoczna oznaka orderu wraz z ramką,
przez którą przewleczona jest wstęga; resztę wstęgi
ukrywa się całkowicie pod kołnierzem. Na todze du¬
chownych wyznania ewangelickiego oznakę koman¬
dorską orderu zakłada się na wierzchu befek.
Każdą następną komandorię (ponad jedną) za¬
kłada się poniżej pierwszej, na linii pionowej skraju
lewej poły ubioru tak, aby na zewnątrz była widoczna
oznaka orderu wraz z częścią wstęgi długości 1 cm,
przy czym wstęgę oznaki zawieszonej niżej, można
podsunąć mniej lub więcej, zależnie od ich liczby,
pod oznakę komandorską zawieszoną wyżej; wszyst¬
kie oznaki komandorskie mogą jednak zajmować
przestrzeń tylko pomiędzy pierwszym a czwartym
guzikiem zapięcia ubioru, w ten sposób aby oznaka
komandorska zawieszona najwyżej, nie wystawała
poza linię pierwszego guzika, zawieszona zaś naj¬
niżej — poza linię piątego guzika.
Wstęgę komandorii przyczepia się za pomocą
haftki, zakładanej na pętelkę, przyszytą na odwrot¬
nej stronie poły ubioru.
Oznakę komandorii zakłada się na wierzchu
sznurów naramiennych i paska przezramiennego.
Na fraku zwykłym oraz mundurze (frak i półfrak
marynarski, półfrak lotniczy) — oznakę koman¬
dorską zawiesza się na wstędze na kołnierzyku pod
krawatem tak, aby wstęga zakrywała tylko dolną
część kołnierzyka, pozostawiając u góry obwódkę
wysokości co najmniej 0,5 cm, oznaka orderu zaś
znajdowała się bezpośrednio pod wiązaniem krawata.
		

/Magazyn_113_01_029_0001.djvu

			29
Jeżeli wstęga komandorska jest za szeroka, oznakę
orderu zawiesza się na wstążce stopnia najniższego
(art.7).
W obecności głów państw wstęgę komandorską
zakłada się na krawacie.
3)	Na mundurze (kurtka z kołnierzem wykładanym) —
wstęgę komandorii zakłada się całkowicie pod kołnie¬
rzykiem przy koszuli; na wierzchu krawata tak, aby
na zewnątrz (bezpośrednio pod węzłem krawata) była
widoczna oznaka orderu wraz z ramką, przez którą
przewleczona jest wstęga. Jeżeli oznaka komandorska
jest zbyt długa, wykłada się ją na wierzch klap ubioru.
Większą ilość (ponad jedną) komandoryj zakłada
się na linii pionowej skraju lewej poły ubioru tak,
aby na zewnątrz była widoczna oznaka orderu wraz
z częścią wstęgi długości 1 cm, przy czym wstęgę
oznaki zawieszonej niżej można podsunąć mniej
lub więcej, zależnie od ich liczby, pod oznakę ko¬
mandorską zawieszoną wyżej; wszystkie oznaki ko¬
mandorskie mogą jednak zajmować przestrzeń tylko
pomiędzy pierwszym a drugim guzikiem zapięcia
ubioru, w ten sposób aby oznaka komandorska,
zawieszona najwyżej, nie wystawała poza linię
pierwszego guzika, zawieszona zaś najniżej—poza
linię trzeciego guzika.
4)	Na fraku dyplomatycznym (z kołnierzem otwar¬
tym), kurtce klubowej (dwurzędnej) oraz mundurze
(surdut marynarski) — pierwszą komandorię za¬
kłada się, jak na fraku zwykłym (pkt. 2). Jeżeli
oznaka komandorska jest zbyt długa, wykłada się
ją na wierzch klap ubioru.
Większą ilość (ponad jedną) komandoryj za¬
kłada się na linii pionowej skraju lewej poły ubioru
		

/Magazyn_113_01_030_0001.djvu

			30
poniżej pierwszego, guzika (licząc od góry) tak, aby
na zewnątrz była widoczna oznaka orderu wraz
z częścią wstęgi długości 1 cm.
Zakładając komandorię przy ubiorze marynar¬
skim i kurtce klubowej (dwurzędnej) krawat długi
zastępuje się muszką.
5)	Na płaszczu mundurowym (dwurzędny z kołnierzem
zakrytym i jednorzędny) — oznakę komandorii, za¬
łożoną jak w pkt. 1 lub 3, wykłada się na wierzch
płaszcza tak, aby znajdowała się pod nasadą jego
kołnierza, w tym celu wstęgę założoną pod kołnie¬
rzem ubioru można odpowiednio rozluźnić; na pła¬
szczu z kołnierzem wykładanym oznaki komandor¬
skiej, założonej na ubiorze spodnim, na wierzch klap
płaszcza nie wyjmuje się, natomiast w wypadkach
takich nie zakłada się szalika.
6)	Na mantolecie i mucecie — oznakę komandorii,
założoną na sutannie (pkt. 1), wykłada się na wierzch
mantoletu wzgl. mucetu.
7)	Na stroju narodowym i ludowym (z kołnierzem
otwartym) —oznakę komandorii zakłada się, w za¬
leżności od rodzaju kołnierzyka i krawata, jak na
fraku (pkt. 2) lub kurtce z kołnierzem wykładanym
(pkt. 3); na kobiecym stroju narodowym i ludo¬
wym— jak na sukni damskiej (pkt. 8).
8)	Na sukni damskiej (wyłącznie balowej) — oznakę
komandorii zawiesza się na kokardzie, upiętej ze
wstęgi orderowej, którą zakłada się po lewej stro¬
nie piersi o 5 cm poniżej obojczyka.
Większą ilość (ponad jedną) komandorii zakłada
się poniżej pierwszej, przy czym brzeg kokardy ko¬
mandorii niżej założonej można podsunąć, mniej lub
więcej, pod kokardę założoną wyżej.
		

/Magazyn_113_01_031_0001.djvu

			31
Art. 16. Pełne (normalnej wielkości) oznaki komandoryj
zakłada się w ilości następującej:
a)	na fraku dyplomatycznym, sutannie, todze, stroju
narodowym i ludowym (męskim i kobiecym), sukni
damskiej (wyłącznie balowej) oraz mundurze (kurtka
zwykła, kurtka z kołnierzem wykładanym, kurtka
biała marynarska, surdut marynarski, czamara ka¬
pelanów wojskowych) — można założyć, jeżeli miej¬
sce na to pozwala, dowolną ilość oznak komandor¬
skich ;
b)	na mantolecie i mucecie — wykłada się tylko jedną
oznakę komandorską;
c)	na fraku zwykłym, kurtce klubowej (dwurzędnej),
oraz mundurze (frak i półfrak marynarski, półfrak
lotniczy) — zakłada się tylko jedną oznakę koman¬
dorską;
d)	na płaszczu mundurowym (dwurzędnym, jednorzęd-
nym) — wykłada się tylko jedną oznakę koman¬
dorską.
C. Gwiazdy orderowe
Art. 17. G wiazdy orderowe nosi się na mundurze
(kurtka zwykła, kurtka z kołnierzem wykładanym, cza¬
mara kapelanów wojskowych, półfrak, płaszcz, ubiór ma¬
rynarski—-kurtka biała, surdut, frak, półfrak, płaszcz),
fraku dyplomatycznym, fraku zwykłym, kurtce klubo¬
wej, sutannie, mantolecie, mucecie, todze, stroju narodo¬
wym i ludowym (męskim i kobiecym) oraz sukni damskiej
(wyłącznie balowej), przy czym gwiazdy klasy I (wielkie
wstęgi) zakłada się po lewej stronie piersi, gwiazdy orde¬
rowe klasy II (komandorie wielkie) — po prawej stronie
piersi.
		

/Magazyn_113_01_032_0001.djvu

			32
Ustawy niektórych orderów przewidują jednak zakła¬
danie gwiazd orderowych, zarówno I jak i II klasy, po
jednej stronie piersi; obie gwiazdy różnią się wówczas
wielkością lub rysunkiem.
Gwiazdy orderowe przyczepia się na ubiorze za pomocą
agrafek lub haczyków, przeciąganych przez uszka (pętelki),
naszyte na materiale ubioru.
Art. 18. Gwiazdę orderową (pojedynczą) zakłada się po¬
środku (lewej lub prawej strony) piersi nad linią stanu,
przy czym:
1)	na ubiorach mundurowych z kieszeniami przednimi
(kurtka zwykła, kurtka z kołnierzem wykładanym,
kurtka biała marynarska) — na środku łaty kieszeni;
2)	na ubiorach mundurowych bez przednich kieszeni
(surdut marynarski, czamara kapelanów wojsko¬
wych), kurtce klubowej, sutannie, mantolecie, mu-
cecie, todze, stroju narodowym i ludowym (męskim
i kobiecym) oraz sukni damskiej (wyłącznie ba¬
lowej)—1,5 cm ponad linią stanu; na todze gwiazdy
orderowe zakłada się poniżej pelerynki;
3)	na płaszczu mundurowym:
a)	jednorzędnym i dwurzędnym z kołnierzem za¬
krytym pośrodku lewej strony piersi nad pasem
głównym tak, aby górna krawędź gwiazdy znajdo¬
wała się na linii trzeciego guzika (licząc od góry),
b)	dwurzędnym z kołnierzem wykładanym — po¬
środku lewej strony piersi nad pasem głównym
tak, aby górna krawędź gwiazdy znajdowała się
na linii drugiego guzika (licząc od góry);
4)	na fraku dyplomatycznym — na wysokości drugiego
guzika (od dołu) tak, aby połowa średnicy gwiazdy
znajdowała się na linii tego guzika;
		

/Magazyn_113_01_033_0001.djvu

			33
5) na fraku zwykłym oraz fraku i półfraku munduro-
rowym (marynarskim i lotniczym) — na wysokości
pierwszego guzika (od góry), bezpośrednio przy klapie
ubioru tak, aby połowa średnicy gwiazdy znajdowała
się na linii guzika.
Jeżeli pasek przezramienny (przy pasie głównym) prze¬
chodzi przez miejsce zajęte przez gwiazdę orderową, pasek
podsuwa się pod gwiazdę.
Przy większej ilości gwiazd orderowych na mundurze
(kurtka zwykła, kurtka z kołnierzem wykładanym, cza-
mara kapelanów wojskowych, półfrak, ubiór marynarski
kurtka biała, surdut, półfrak, frak) zakłada się:
a)	dwie gwiazdy — jedna pod drugą, przy czym gwia¬
zdę założoną wyżej umieszcza się na łacie górnej
kieszeni, bezpośrednio pod dolną krawędzią klapy
tej kieszeni; na ubiorach bez przednich kieszeni —
15-17 cm ponad linią stanu;
b)	trzy gwiazdy —w kształcie trójkąta, przy czym
pierwszą gwiazdę zakłada się na łacie kieszeni górnej,
bezpośrednio pod dolną krawędzią klapy tej kie¬
szeni, pozostałe zaś umieszcza się poniżej, na jednej
linii poziomej tak, aby górna krawędź gwiazd zało¬
żonych niżej znajdowała się na linii dolnej krawędzi
gwiazdy założonej u góry; na ubiorach bez przednich
kieszeni — pierwszą gwiazdę zakłada się 15-17 cm
ponad linią stanu;
c)	cztery gwiazdy — w kształcie rombu, przy czym
pierwszą gwiazdę zakłada się bezpośrednio pod
dolną krawędzią guzika górnej kieszeni, drugą —
na linii pionowej gwiazdy założonej wyżej i bez¬
pośrednio pod nią, pozostałe — z prawej i lewej
strony, na jednej linii poziomej.
Przy większej ilości gwiazd orderowych na fraku zwy-
3
		

/Magazyn_113_01_034_0001.djvu

			34
kłym, fraku dyplomatycznym, kurtce klubowej, sutannie,
mantolecie, mucecie, stroju narodowym i ludowym (męs¬
kim i kobiecym) oraz sukni damskiej" (art. 19), gwiazdę
pierwszą zakłada się, zależnie od liczby gniazd, odpowied¬
nio wyżej oraz bliżej środka ubioru, przy czym każdą na¬
stępną gwiazdę zakłada* się z lewej lub z prawej strony
poprzedniej (stosownie do starszeństwa orderu) w ten spo¬
sób, żeby górny promień jej znajdował się na wysokości po¬
łowy średnicy gwiazdy orderowej, umieszczonej wyżej.
Najniżej założona gwiazda musi się jednak znajdować nad
stanem; najwyżej założona — nie może zachodzić poza li¬
nię pierwszego guzika zapięcia ubioru.
Art. 19. Gwiazdy orderowe (klasy 1 i II) zakłada się
w ilości następującej:
a)	na fraku dyplomatycznym, kurtce klubowej (dwu-
rzędnej), sutannie, mantolecie, mucecie, todze,
stroju narodowym i ludowym (męskim i kobiecym)—
można założyć dowolną ilość gwiazd orderowych
(kl. J i II); 1
b)	na fraku zwykłym oraz sukni damskiej (wyłącznie
balowej) — nie jest wskazane zakładanie więcej
niż trzech gwiazd orderowych po każdej stronie
piersi;
c)	na mundurze (kurtka zwykła, kurtka z kołnierzem
wykładanym, czamara kapelanów wojskowych, pół-
frak, ubiór marynarski — kurtka biała, surdut, pół-
frak, frak) zakłada się nie więcej niż po cztery gwia¬
zdy orderowe po każdej stronie piersi;
d)	na płaszczu mundurowym — zakłada się tylko jed¬
ną gwiazdę orderową klasy I łącznie z wielką wstęgą
(łańcuchem) tego samego orderu; gwiazd orderowych
klasy II na płaszczu nie zakłada się.
		

/Magazyn_113_01_035_0001.djvu

			35
Art. 20. Dla uniknięcia większego nagromadzenia
gwiazd po lewej stronie piersi, można przenieść część
gwiazd na prawą'stronę, żwłaszcza tych orderów, których
ogólny wymiar gwiazd, bądź ich rysunek nie budzi wąt¬
pliwości co do ich klasy.
I). Krzyże wielkie i wielkie wstęgi
Art. 21. Oznakę wielkiego krzyża orderu zawiesza się
na ramce, przymocowanej w górnej części oznaki orderu,
u dołu węzła utworzonego ze związanych w kokardę koń¬
ców wielkiej wstęgi (szerokości 10—11 cm), przy czym
oznaka nie może wystawać poza dolny koniec wstęgi.
Wielką wstęgę nosi się tylko jedną i nakłada przez
lewe (prawe) ramię, stosownie do ustawy danego orderu.
Art. 22. Wielką wstęgę z oznaką wielkiego krzyża
orderu zakłada się w sposób następujący:
1)	Na mundurze (kurtka zwykła, kurtka z kołnierzem
wykładanym, czamara kapelanów wojskowych, ubiór
marynarski — kurtka biała, surdut) oraz na płaszczu
mundurowym — wielką wstęgę nakłada się przez
ramię (prawe lub lewe) pod naramiennikiem (epo¬
letem— na ubiorach marynarki wojennej), skąd
przechodzi ona nad sznurami naramiennymi i pod
pasem głównym (salonowym, paradnym) tak, aby
oznaka krzyża wielkiego znajdowała się na kości
biodrowej, przy czym punkt zawieszenia na wstędze
oznaki krzyża wielkiego musi leżeć na linii bocznego
szwu na spodniach (przed rękojeścią szabli).
2)	Na fraku dyplomatycznym — wielką wstęgę nakłada
się przez ramię (prawe lub lewe) na wierzchu ubioru,
przyczepiając ją na ramieniu oraz w miejscu, gdzie
3*
		

/Magazyn_113_01_036_0001.djvu

			36
się znajduje kokarda, tak aby oznaka krzyża wiel¬
kiego znajdowała się na kości biodrowej, przy czym
punkt zawieszenia na wstędze oznaki krzyża wiel¬
kiego musi leżeć na linii galonu na spodniach (przed
rękojeścią szpady).
3)	Na fraku zwykłym oraz fraku i półfraku munduro¬
wym (marynarskim, lotniczym) — wielka wstęga
przechodzi przez ramię (prawe lub lewe) pod kami¬
zelką tak, aby oznaka krzyża wielkiego znajdowała
się na kości biodrowej, przy czym punkt zawieszenia
na wstędze oznaki krzyża wielkiego musi leżeć na
linii taśmy (lampasów) na spodniach.
W obecności głów państw wielką wstęgę zakłada
się na kamizelce frakowej (o ile pod tym względem
nie istnieją w statucie danego orderu przepisy spe¬
cjalne).
Przy nakładaniu wielkiej wstęgi na kamizelkę,
przednią część wstęgi (po uprzednim rozcięciu jej
u góry) przymocowuje się za pomocą dwóch guzików
do kamizelki na linii wykroju rękawa; część tylną
wstęgi (po odpowiednim jej przykrojeniu) przycze¬
pia się za pomocą dwóch guzików na linii szwu łączą¬
cego przednią część kamizelki z podszewką, przy
czym przednia (górna) część wstęgi powinna być
naciągnięta.
4)	Na sutannie, mantolecie i mucecie — wielką wstęgę
zakłada się na szyi tak, aby oznaka orderu była
zawieszona na środku piersi powyżej krzyża pasto¬
ralnego (albo distinctorium), którego łańcuch za¬
kłada się pod wielką wstęgę.
Distinctorium noszone na wstędze, w wypadku
założenia wielkiej wstęgi orderowej, zawiesza się na
łańcuchu (sznurze).
		

/Magazyn_113_01_037_0001.djvu

			37
Na sutannie wielką wstęgę zakłada się pod pe¬
lerynką; w obecności głów państw — na pelerynce
(o ile pod tym względem nie istnieją w statucie da¬
nego orderu przepisy specjalne).
5)	Na todze — wielką wstęgę nakłada się przez ramię
(prawe lub lewe) pod pelerynką tak, aby oznaka
krzyża wielkiego znajdowała się na kości biodrowej.
W obecności głów państw wielką wstęgę zakłada
się na pelerynce (o ile pod tym względem nie istnieją
w statucie danego orderu przepisy specjalne).
Łańcuch rektorski (dziekański), w wypadku za¬
łożenia wielkiej wstęgi orderowej, zakłada się na
wierzchu wstęgi.
6)	Na stroju narodowym i ludowym—-wielką wstęgę
zakłada się stosownie do ich charakteru, jak w pkt.
1, 3, 5 lub 7.
7)	Na sukni damskiej (wyłącznie balowej)—wielką
wstęgę nakłada się przez ramię (prawe lub lewe) na
wierzchu stroju, przyczepiając ją na ramieniu oraz
w miejscu, gdzie się znajduje kokarda tak, aby
oznaka krzyża wielkiego znajdowała się na tułowiu
na linii kości biodrowej, przy czym punkt zawiesze¬
nia na wstędze oznaki krzyża wielkiego musi leżeć
na linii środka przedniej części uda.
Art. 23. Jeżeli wielka wstęga przechodzi przez lewą stronę
piersi, na której są umieszczone oznaki orderów, odznaczeń
i medali (art. 8), zakłada się je na wierzchu wielkiej wstęgi,
zawieszając na specjalnej szpilce zakończonej kulkami.
Oznakę komandorii (ustawowo przeznaczoną do no¬
szenia na szyi), znajdującą się w miejscu, gdzie przechodzi
wielka wstęga, zakłada się na wierzchu wielkiej wstęgi.
Następną oznakę komandorii zakłada się na tej samej
		

/Magazyn_113_01_038_0001.djvu

			38
linii pionowej, bezpośrednio przy dolnym brzegu wielkiej
wstęgi.
Oznakę komandorii zawieszoną na wstędze związanej
w kokardę (na sukni damskiej), znajdującą się po lewej
stronie piersi w miejscu, gdzie przechodzi wielka wstęga
orderowa, zakłada się na wierzchu wielkiej wstęgi.
Jeżeli przy większej ilości gwiazd orderowych wielka
wstęga przechodzi przez miejsca zajęte przez niektóre
gwiazdy, zakłada się je częściowo pod wielką wstęgę.
E. Łańcuchy orderowe
Art. 24. Łańcuch orderowy nosi się na mundurze (kurtka
zwykła, kurtka z kołnierzem wykładanym, czamara kape¬
lanów wojskowych, półfrak, ubiór marynarski — frak,
półfrak, surdut, kurtka biała), płaszczu mundurowym,
fraku dyplomatycznym, fraku zwykłym, sutannie, manto¬
lecie, mucecie, todze, stroju narodowym i ludowym (mę¬
skim i kobiecym) oraz sukni damskiej (wyłącznie balowej),
przy czym zakłada się go na ramionach na wierzchu ubioru
w ten sposób, aby oznaka orderu zawieszona na łańcuchu
znajdowała się pośrodku piersi; w wypadku zaś jedno¬
czesnego założenia i wielkiej wstęgi orderowej — na
wierzchu wielkiej wstęgi.
Na ubiorach mundurowych łańcuch orderowy zakłada
się na naramiennikach (epoletach) oraz na wierzchu sznu¬
rów naramiennych.
Na sutannie i todze łańcuch orderowy zakłada się na
pelerynce, przy czym na sutannie tak, aby oznaka orderu
zawieszona na łańcuchu znajdowała się powyżej krzyża
pastoralnego (łańcuch od którego umieszcza się pod łań¬
cuchem orderowym), w wypadku zaś jednoczesnego zało¬
żenia i wielkiej wstęgi orderowej — powyżej oznaki zawie¬
szonej na wielkiej wstędze (art. 22 pkt. 4). Podczas wystą-
		

/Magazyn_113_01_039_0001.djvu

			39
pień w łańcuchu rektorskim (dziekańskim) łańcucha orde¬
rowego nie zakłada się.
Na ubiorze mundurowym można założyć jednocześnie
dwa łańcuchy orderowe, przy czym łańcuch krótszy za¬
kłada się bezpośrednio na kołnierz ubioru, drugi zaś — na
ramionach.
F. Odznaki, znaki i oznaki
Art. 25. Odznaki honorowe i pamiątkowe, zatwierdzone
przez władze do noszenia na wstążce na piersi, zakłada się
podobnie, jak oznaki orderów stopnia kawalerskiego i ofi¬
cerskiego, odznaczeń i medali (art. 7, 8, 11, 13).
Sposób noszenia odznak tego rodzaju na ubiorach woj¬
skowych ustala każdorazowo minister spraw wojsko¬
wych.
1) Do odznak polskich, które nosi się na wstążkach na piersi,
należą iii. in.:
a)	odzna ki pamiątkowe o charakterze wojskowym:
Odznaka pamiątkowa Legionu Puławskiego — (wstą¬
żka biała z amarantowymi paskami bo bokach),
Odznaka pamiątkowa Dywizjonu Artylerii Konnej
b. I Polskiego' Korpusu —- (wstążka czarna z ama¬
rantowymi paskami po bokach, złożona w formie
trójkąta),
Odznaka pamiątkowa I Załogi Obrony Lwowa —
(wstążka niebiesko-czerwona),
Odznaka pamiątkowa „Krzyż na Śląskiej Wstędze
Waleczności i Zasługi11 — dwa stopnie (wstążka
jasnoniebieska z białymi paskami po bokach i czer¬
wonymi prążkami po brzegach);
b)	odznaki honorowe o charakterze ogólnym:
Odznaka honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża —
cztery stopnie (wstążka biała z czerwonymi paskami
po bokach),
Odznaka honorowa Towarzystwa Polskiego Czerwo¬
nego Krzyża— trzy stopnie (wstążka czerwona),
		

/Magazyn_113_01_040_0001.djvu

			40
Odznaka honorowa Ligi Obrony Powietrznej i Prze¬
ciwgazowej — trzy stopnie (wstążka żółta z zielo¬
nymi paskami po bokach),
Odznaka honorowa Związku Straży Pożarnych Rze¬
czypospolitej Polskiej „Złoty Krzyż za Ratowanie
Ginących" — (wstążka szafirowo-biała z czarną
prążką pośrodku i po brzegach),
Odznaka honorowa Związku Straży Pożarnych Rze¬
czypospolitej Polskiej „Srebrny Krzyż za Dzielność
i Odwagę" — (wstążka niebieska z czarno-szafiro-
wymi paskami po brzegach),
Odznaka honorowa Związku Straży Pożarnych Rze¬
czypospolitej Polskiej „Medal Zasługi" — trzy stop¬
nie (wstążka biało-czerwono-biała),
Odznaka honorowa Związku Straży Pożarnych Rze¬
czypospolitej Polskiej „Medal Strażacki Dziesięcio¬
lecia"— trzy stopnie (wstążka zielona),
Odznaka honorowa Związku Harcerstwa Polskiego
„Za Uratowanie Życia" — (wstążka czerwona),
Odznaka honorowa Związku Harcerstwa Polskiego
„Za Zasługę" — (wstążka zielona),
Odznaka honorowa Związku Harcerstwa Polsjkiego
„Lilijka Z. H. P." — (wstążka zielona),
Odznaka honorowa Polskiego Związku Stowarzyszeń
Łowieckich „Medal Zasługi Łowieckiej" — trzy stop¬
nie (wstążka jasnozielona),
Odznaka honorowa Wszechświatowego Związku Po.-
laków z Zagranicy „Za Zasługi dla Polonii Zagra¬
nicznej" — (wstążka czerwono-biała),
Odznaka honorowa za Wybitną Działalność na Polu
Ratownictwa Mienia Polskiego, Zabytków i Dzwo¬
nów na Terytorium b. Cesarstwa Rosyjskiego w La¬
tach 1915-20 — (wstążka fioletowa):
II) Do odznak polskich, które nosi się, stosownie do ich sta¬
tutów, na wstążkach, a które minister spraw wojskowych zezwolił
nosić na ubiorze wojskowym wyłącznie na zakrętce, należą m. in.:
Odznaka pamiątkowa Legionu Puławskiego, Odznaka pamiątkowa
„Miecze Hallerowskie" (art. 26), Odznaka honorowa Ligi Obrony
Powietrznej i Przeciwgazowej.
		

/Magazyn_113_01_041_0001.djvu

			41
Art. 26. Odznaki (polskie i zagraniczne) honorowe oraz
pamiątkowe, przeznaczone do noszenia na wstążce w dru¬
giej lub trzeciej (licząc od kołnierza) dziurce zapięcia
ubioru, nosi się przeciągnięte przez tę dziurkę pod kątem
45°, na wstążce szerokości 2,3 cm. Na ubiorach z kołnie¬
rzem wykładanym zakłada się tego rodzaju odznakę
w pierwszej dziurce (licząc od góry) zapięcia ubioru.
W poszczególnej dziurce zapięcia ubioru zakłada się
tylko jedną odznakę na wstążce.
Odznak tego rodzaju nie nakłada się w wypadku jedno¬
czesnego założenia oznak orderów (odznaczeń), noszonych
w ten sam sposób (art. 12, 15).
I) Do odznak polskich, które nosi się na wstążkach w dru¬
giej lub trzeciej dziurce zapięcia ubioru, należą m. in.:
a) odznaki pamiątkowe o charakterze wojskowym:
Odznaka pamiątkowa Internowanych w Iluszt —
(wstążka biało-czerwona),
Odznaka pamiątkowa I Odcinka Załogi Obrony
Lwowa — (wstążka z trzech pasków — bocznych
czerwonych i środkowego niebieskiego),
Odznaka pamiątkowa II Odcinka Załogi Obrony
Lwowa — (wstążka czerwona),
Odznaka pamiątkowa III Odcinka Załogi Obrony
Lwowa — (wstążka czarna),
Odznaka pamiątkowa IV Odcinka Załogi Obrony
Lwowa — (wstążka czerwona),
Odznaka pamiątkowa 2 Kompanii Szturmowej Załogi
Obrony Lwowa — (wstążka czarna),
Odznaka pamiątkowa Oddziału Kawalerii „Wilki"
Załogi Obrony Lwowa — (wstążka czerwono-biała),
Odznaka pamiątkowa Milicji Obywatelskiej we Lwo¬
wie — (wstążka z trzech pasków — bocznych czer¬
wonych i środkowego białego),
Odznaka pamiątkowa Załogi Lewandówki (wstążka
z trzech pasków — bocznych czerwonych i środko¬
wego srebrnego),
		

/Magazyn_113_01_042_0001.djvu

			42
Odznaka pamiątkowa Odcinka „Sokół-Macierz“ Za¬
łogi Obrony Lwowa — (wstążka czerwona),
Odznaka pamiątkowa „Gwiazda Przemyśla'1 — (wstą¬
żka czerwona z białymi paskami po bokach),
Odznaka pamiątkowa „Miecze Ilallerowskie" — (wstą¬
żka jasnoniebieska z prążkami biało-amarantowymi
po brzegach);
b) odznaki honorowe o charakterze ogólnym:
Odznaka honorowa Związku Straży Pożarnych Rze¬
czypospolitej Polskiej „Złoty Znak" — (wstążka
amarantowa z białymi paskami po bokach).
Art. 27. Odznakę honorową dla Oficerów (Równorzęd¬
nych) i Szeregowych za Rany i Kontuzje zakłada się na
mundurze (kurtka zwykła, kurtka letnia, kurtka z kołnie¬
rzem wykładanym, kurtka dwurzędna, bluza członków or-
ganizacyj przysposobienia wojskowego, czamara kapelanów
wojskowych, ubiór marynarski — kurtka granatowa, kurt¬
ka biała, surdut, bluza marynarska granatowa i biała), su¬
tannie, todze, kurtce klubowej, (dwurzędnej), stroju naro¬
dowym i ludowym — po lewej stronie piersi o 5 cm powyżej
górnego skraju klapy kieszeni, w linii prostej nad guzikiem
kieszeń zamykającym, lub 4 cm poniżej kołnierza ubioru
bez kieszeni przednich.
Wstążkę odznaki (wysokości 1,5 cm) naszywa się
na czarnej aksamitnej podkładce (szerszej i dłuższej ód
wstążki o 0,2 cm), przy czym wstążka posiadać powinna:
a)	przy jednej gwiazdce — 4 cm długości,
b)	przy dwóch gwiazdkach — 5,5 cm długości,
c)	przy trzech gwiazdkach — 7 cm długości.
W wypadku posiadania odznaki za cztery lub więcej
ran i kontuzyj nosi się drugą wstążkę, którą zakłada się
o 1 cm powyżej pierwszej i nad jej środkiem.
Przy oznakach orderów, odznaczeń i medali Odznakę
honorową dla Oficerów (Równorzędnych) i Szeregowych
		

/Magazyn_113_01_043_0001.djvu

			43
za Rany i Kontuzje zakłada się o 1 cm nad linią pierwszego
rzędu wstążek oznak albo baretek (art. 13, 83), nad samym
ich środkiem.
Na ubiorach marynarskich wstążkę naszywa się na
metalowej listewce obszytej czarnym materiałem, którą
przyczepia się do ubioru za pomocą (jednego lub więcej)
czopków gwintowanych, przetkanych przez dziurki w ubio¬
rze i ściśniętych od strony spodniej płaskimi nakrętkami.
Art. 28. Odznaki honorowe i za sprawność, przezna¬
czone do noszenia na prawym (lewym) rękawie munduru
(kurtka zwykła, kurtka letnia, kurtka z kołnierzem wy¬
kładanym, bluza członków organizacyj przysposobienia
wojskowego, ubiór marynarski kurtka granatowa i bluza
granatowa), umieszcza się o 15 cm poniżej wszycia rękawa.
Na każdym z rękawów ubioru umieszcza się tylko jedną
odznakę tego rodzaju.
I) Do odznak polskich, noszonych na rękawie ubioru, należą
(wyłącznie): Odznaka honorowa dla Oficerów (Równorzędnych)
i Szeregowych za Czas Pobytu na Froncie {rękaw prawy), Odznaka
Celowniczego C. K. M. (rękaw lewy).
Art. 29. Odznaki (polskie i zagraniczne) honorowe,
pamiątkowe i za sprawność oraz oznaki organizacyjne,
przeznaczone do noszenia na zakrętce (szpilce), zakłada
się wyłącznie po lewej stronie piersi:
1) na mundurze (kurtka zwykła, kurtka letnia, kurtka
dwurzędna, kurtka biała marynarska, bluza człon¬
ków organizacyj przysposobienia wojskowego, cza-
mara kapelanów wojskowych), sutannie, todze,
stroju narodowym i ludowym (męskim) — 15 cm
poniżej kołnierza ubioru (albo 5 cm powyżej pasa —
głównego lub salonowego); na ubiorze z kieszeniami
		

/Magazyn_113_01_044_0001.djvu

			44
przednimi (odznakę bądź oznakę pojedynczą) — na
fałdzie górnej kieszeni, 5 cm poniżej dolnej krawędzi
jej klapy;
2)	na mundurze (kurtka z kołnierzem wykładanym,
ubiór marynarski — surdut i kurtka granatowa)
oraz kurtce klubowej — na wysokości środka mię¬
dzy trzecim a czwartym guzikiem, licząc od dołu;
3)	na mundurze (bluza marynarska) — na wysokości
węzła krawata marynarskiego;
4)	na garniturze marynarkowym, garniturze żakieto¬
wym, surducie, kostiumie damskim, wyłącznie ozna¬
kę organizacyjną — w dziurce lewej klapy stroju
(art. 155);
5)	na sukni damskiej oraz kobiecym stroju narodo¬
wym i ludowym, wyłącznie oznakę organizacyj¬
ną — pośrodku lewej strony piersi, 5 cm poniżej
obojczyka (art.155).
Wyjątek stanowią odznaki za sprawność: Państwowa
Odznaka Sportowa, Odznaka Strzelecka, Państwowa Od¬
znaka Motorowa, wojskowe żetony strzeleckie i Odznaka
Grenadierska, które — wyłącznie na ubiorach munduro¬
wych, sutannie, todze, stroju narodowym i ludowym (mę¬
skim) — nosi się po prawej stronie piersi, w sposób wska¬
zany dla odznak noszonych po lewej stronie piersi (art.
153).
Jednocześnie — z każdej strony piersi — zakłada się
najwyżej trzy odznaki (oznaki), przy czym (art. 148):
a)	dwie odznaki (oznaki) —jedną pod drugą na jednej
linii pionowej, w odstępie 1-1,2 cm (na ubiorze
z kieszeniami przednimi krawędź górnej odznaki
znajdować się powinna 1—2,5 cm poniżej dolnej
krawędzi klapy kieszeni),
b)	trzy odznaki (oznaki) — dwie jak w pkt. a), trze-
		

/Magazyn_113_01_045_0001.djvu

			45
cią z lewej ich strony (względnie z prawej — po
prawej strony piersi) w odstępie 1—2 cm, na wy¬
sokości odznaki (oznaki) dolnej.
Wyjątek stanowią:
a)	ubiór marynarski — na którym jednocześnie zakłada
się najwyżej dwie odznaki (oznaki),
b)	strój cywilny (garnitur marynarkowy, garnitur ża¬
kietowy, surdut, kurtka klubowa, kostium damski,
suknia damska, kobiecy strój narodowy i ludowy) —
na którym jednocześnie zakłada się tylko jedną
oznakę (organizacyjną).
Art. 30. Odznaki (polskie i zagraniczne) honorowe, pa¬
miątkowe i za sprawność, przeznaczone do noszenia na
zakrętce w sposób inny, aniżeli wskazane jest w art. 29,
zakłada się (stosownie do ustanawiających je przepi¬
sów):
a)	na mundurze (kurtka zwykła, kurtka letnia, kurtka
biała marynarska, kurtka dwurzędna, bluza człon¬
ków organizacyj przysposobienia wojskowego, cza-
mara kapelanów wojskowych), sutannie, stroju na¬
rodowym i ludowym (męskim)—pośrodku lewej
lub prawej strony piersi, bezpośrednio nad linią
sznureczków do zawieszania oznak orderów, odzna¬
czeń i medali (art. 11),
b)	na kurtce z kołnierzem wykładanym — po lewej
lub prawej stronie piersi, na wysokości rogu klapy
kołnierza, w odległości 2 cm na prawo od niego.
Przy jednoczesnym założeniu większej ilości odznak
umieszcza się je w równej linii obok siebie w odstępie
0,5-—1 cm.
I) Do odznak polskich (poza odznakami lotniczymi—art. 33),
noszonych po lewej stronie piersi w sposób wskazany w art. 30,
		

/Magazyn_113_01_046_0001.djvu

			4(5
należą: Odznaka pamiątkowa Generalnego Inspektora Sił Zbroj¬
nych, Odznaka Szkoły Oficerskiej Organizacyj Strzeleckich, Od¬
znaka „Znak Pancerny", Odznaka „Znak Wojsk Łączności",
Odznaka Oficera Czołgów.
II) Do odznak polskich, noszonych po prawej stronie piersi
w sposób wskazany w art. 30, należą: Odznaka pamiątkowa Szkoły
Oficerskiej Związków Strzeleckich w Stróży, Odznaka Pilota Szy¬
bowcowego.
Art. 31. Odznakę naukową (polską lub zagraniczną),
przewidzianą do noszenia na zakrętce (szpilce), zakłada
się.po prawej stronie piersi:
1)	na mundurze (kurtka zwykła, kurtka letnia, kurtka
dwurzędna, kurtka biała marynarska, bluza człon¬
ków organizacyj przysposobienia wojskowego, cza-
mara kapelanów wojskowych), fraku dyplomatycz¬
nym, sutannie, todze, stroju narodowym i ludo¬
wym (męskim) ‘— 15 cm poniżej kołnierza ubioru
(lub 5 cm powyżej pasa głównego); na ubiorze
z kieszeniami przednimi — pośrodku górnej kie¬
szeni, 4,5 cm poniżej dolnej krawędzi klapy Lej
kieszeni;
2)	na mundurze (kurtka z kołnierzem wykładanym,
ubiór marynarski — surdut i kurtka granatowa)
oraz kurtce klubowej (dwurzędnej) — na wysokości
środka między trzecim a czwartym guzikiem (licząc
od dołu);
3)	na mundurze (frak i półfrak marynarski, półfrak
lotniczy} — na wysokości pierwszego guzika (licząc
od góry).
Na ubiorze z kieszeniami przednimi odznakę zakłada
się na fałdzie kieszeni.
Jednocześnie zakłada się tylko jedną odznakę naukową
(znak naukowy).
		

/Magazyn_113_01_047_0001.djvu

			47
Art. 32. Odznak (znaków, oznak) na zakrętce (art. 29,
31) nie zakłada się w wypadku założenia po tej samej stro¬
nie piersi gwiazd orderowych (art. 17).
Wyjątek stanowią odznaki (znaki) noszone ponad
linią sznureczków do zawieszania oznak odznaczeniowych
(art. 30).
Art. 33. Odznaki lotnicze polskie — wojskowego per¬
sonelu latającego oraz personelu latającego marynarki wo¬
jennej, nosi się przypięte po lewej stronie piersi, przy czym:
na ubiorze lotniczym i wojskowym —■
a)	Odznakę Polową Pilota, Odznakę Polową Obser-
. watora, Odznakę Polową Pilota-Obserwatora, Od¬
znakę Pilota klasy I i II oraz Odznakę Obserwa¬
tora klasy I i II: na kurtce z kołnierzem wykłada¬
nym na wysokości rogu kołnierza, skośnie pod
45° tak, aby środek górnej krawędzi odznaki znaj¬
dował się w odległości 2 cm od brzegu kołnierza,
przy czym koluszek łączący łańcuszki zaczepia się
na spodniej stronie kołnierza; na kurtce lotniczej
szeregowców i wojskowej — skośnie pod 45° tak, aby
koniec prawego skrzydła odznaki znajdował się
w odległości 6,3 cm od górnej krawędzi klapy kie¬
szeni i 3 cm od brzegu kołnierza;
b)	Odznakę Strzelca Samolotowego klasy I i II: na
kurtce z kołnierzem wykładanym — na wysokości
rogu klapy kołnierza tak, aby środek dolnej krawę¬
dzi odznaki znajdował się w odległości 3 cm od
niego; na kurtce lotniczej szeregowców i wojsko¬
wej — w odległości 2 cm od brzegu kołnierza i 6,3 cm
od górnej krawędzi klapy kieszeni;
c)	Odznakę Obserwatora Balonowego klasy I i II: na
kurtce z kołnierzem wykładanym — na wysokości
		

/Magazyn_113_01_048_0001.djvu

			48
(środek odznaki — śruba) kąta klapy i kołnierza,
w odległości 5 cm od niego, skośnie pod 45° w prawo
do górnej krawędzi klapy kieszeni; na kurtce woj¬
skowej — na linii guzika górnej kieszeni, w odle¬
głości 6,3 cm od górnej krawędzi klapy kieszeni;
d) Odznakę Oficera Technicznego klasy I i II, Odznakę
Podoficera Specjalisty klasy I i II oraz Odznakę
Lekarza Lotniczej Służby Zdrowia klasy I i II:
na kurtce z kołnierzem wykładanym — na wyso¬
kości rogu klapy kołnierza tak, aby środek dolnej
krawędzi odznaki znajdował się w odległości 3 cm
od rogu klapy kołnierza; na kurtce lotniczej szere¬
gowców i wojskowej — na osi guzika górnej kieszeni
tak, aby środek dolnej krawędzi odznaki znajdował
się w odległości 1,5 cm nad linią dziurki pierwszego
(licząc od góry) guzika zapięcia ubioru;
na ubiorze marynarskim —
a)	Odznakę Pilota Morskiego klasy I i II oraz Odznakę
Obserwatora Morskiego klasy I i II: na surducie
i kurtce granatowej - na wysokości wycięcia klapy
kołnierza, w połowie odległości między kątem wy¬
cięcia klapy a wszyciem rękawa; na kurtce białej
— o 2 cm nad linią, między pierwszym guzikiem
a wszyciem rękawa; na bluzie marynarskiej —o 6
cm powyżej linii węzła krawata marynarskiego
i w połowie odległości między brzegiem kołnierza
marynarskiego a wszyciem rękawa;
b)	Odznakę Strzelca Samolotowego klasy I i II, Od¬
znakę Obserwatora Balonowego klasy Ii II, Od¬
znakę Oficera Technicznego klasy I i II, Odznakę
Podoficera Specjalisty klasy I i II oraz Odznakę
Lekarza Lotniczej Służby Zdrowia klasy I i II: na
surducie i kurtce granatowej — na linii dziurki
		

/Magazyn_113_01_049_0001.djvu

			49
klapy kołnierza, pośrodku między brzegiem klapy
kołnierza a wszyciem rękawa; na kurtce białej —
na linii pierwszego guzika i pośrodku między tym
guzikiem a wszyciem rękawa; na bluzie marynar¬
skiej — o 3 cm wyżej od linii węzła krawata mary¬
narskiego i w połowie odległości między brzegiem
wycięcia gorsu bluzy marynarskiej a wszyciem rę¬
kawa.
Jednocześnie można na ubiorze założyć dwie odznaki
lotnicze.
Art. 34. Odznaki i oznaki zagraniczne zakłada się sto¬
sownie do ustanawiających je przepisów, w sposób wska¬
zany w art. 29, 31 i 33.
Art. 35. Odznaki i oznaki w postaci sznura nosi się na
mundurze (kurtka zwykła, kurtka z kołnierzem wykłada¬
nym, kurtka letnia, bluza członków organizacyj przyspo¬
sobienia wojskowego, płaszcz), przy czym zakłada się je na
lewym ramieniu, zaczepiając jeden koniec sznura za drugi
(od góry) guzik zapięcia ubioru, drugi zaś koniec za guzik,
mieszczący się pod naramiennikiem w miejscu wszycia
naramiennika w rękaw; na kurtce z kołnierzem wykłada¬
nym górny koniec sznura zaczepia się za pierwszy guzik
zapięcia ubioru.
Na tym samym ramieniu można założyć jednocześnie
tylko jedną odznakę (oznakę) tego rodzaju.
Na ubiorze (kurtka) adiutantów sznury naramienne
orderowe zakłada się na ramieniu prawym łącznie ze sznu¬
rami naramiennymi dla adiutantów.
I) Do odznak polskich w postaci sznura, należy odznaka
za sprawność — „Sznur strzelecki", noszony wyłącznie na ubiorze
wojskowym.
		

/Magazyn_113_01_050_0001.djvu

			50
II)	Do oznak polskich w postaci sznura, należą sznurki
funkcyjne organizacyj przysposobienia wojskowego, Związku Har¬
cerstwa Polskiego i t. p.
III)	Ze sznurów naramiennych orderowych, dozwolonych do
noszenia na ubiorze wojska polskiego, należą—sznury naramienne
noszone przez żołnierzy 57 pułku piechoty Karola II Króla Ru¬
munii, odznaczonego Orderem wojennym Michała Walecznego.
Art. 36. Oznaki członków akademij naukowych, bęz
względu na ich rysunek i kształt (krzyż, medal, gwiazda)
nosi się na fraku zwykłym, fraku dyplomatycznym, su¬
tannie, mucecie, todze, stroju narodowym i ludowym (mę¬
skim i kobiecym), sukni damskiej (wieczorowej lub balo¬
wej) oraz mundurze (wszystkich odmian), zasadniczo po
prawej stronie piersi, jeżeli statut danej oznaki nie prze¬
widuje inaczej.
I) Odznakę honorową członków Polskiej Akademii Literatury
(„Gwiazda Polskiej Akademii literatury“), stosownie do brzmie¬
nia jej ustawy, nosi się po lewej stronie piersi.
(i. Umieszczanie oznak orderów, odznaczeń i medali na
sztandarach, chorągwiach i trąbkach sygnałowych
Art. 37. Na sztandarach i chorągwiach oznakę orderu,
odznaczenia lub medalu umieszcza się pod orłem, wień¬
czącym drzewce, na kokardzie z wstęgi odznaczeniowej
(szerokości 15 cm), której końce, zakończone złotą frędzlą
(długości 5 cm), zwisają wzdłuż drzewca.
Bandoliery do sztandarów (krótkie i długie), udekoro¬
wanych oznaką Orderu wojennego „Virtuti Militari“—
w odróżnieniu od bandolierów do wszystkich innych sztan¬
darów, obszytych suknem czerwonym — są obszyte suk¬
nem barwy niebieskiej, z dwoma czarnymi jedwabnymi
tasiemkami naszytymi na stronie zewnętrznej.
		

/Magazyn_113_01_051_0001.djvu

			51
Art. 38. Na trąbkach sygnałowych oznakę orderu, od¬
znaczenia lub medalu zawiesza się na kokardzie ze wstęgi
odznaczeniowej (szerokości 15 cm) zawiązanej pod ustni-
kiem. Końcami wstęgi, uzupełnionymi u dołu złotą frędzlą
(długości 5 cm), obwiązuje się uchwyt trąbki. Płomień
i sznur sporządza się z materiałów o barwach wstęgi
odznaczeniowej.
Przy zawieszeniu większej ilości odznaczeń, uchwyt
trąbki sygnałowej obwiązuje się wstęgą orderu, odzna¬
czenia lub medalu najstarszego (art. 51, 63), w której bar¬
wach sporządza się również płomień i sznur.
Art. 39. Odznaki (bez wstążek) i oznaki umieszcza się
na sztandarach i chorągwiach na drzewcu, bezpośrednio
pod kokardą (kokardami) tak, aby odznaka (oznaka)
znajdowała się po prawej stronie płata sztandarowego
(chorągwianego).
II. Umieszczanie oznak orderów, odznaczeń, medali
i odznak na poduszkach żałobnych
Art. 40. Oznaki orderów, odznaczeń i medali zmarłego
zakłada się na poduszkach (koloru czerwonego w odcieniu
minii) w sposób następujący:
1)	od jednej do ośmiu oznak orderów stopnia oficer¬
skiego i kawalerskiego, odznaczeń, medali lub od¬
znak (na wstążkach) — na jednej poduszce w dwóch
rzędach;
2)	przy większej ilości (ponad osiem) oznak orderów
stopnia kawalerskiego i oficerskiego, odznaczeń, me¬
dali lub odznak (na wstążkacłi) —- odznaczenia pol¬
skie i zagraniczne zakłada się na oddzielnych po¬
duszkach (art. 47);
4
		

/Magazyn_113_01_052_0001.djvu

			52
3)	krzyż komandorski oraz jedną do czterech oznak
odznaczeń — jak w pkl. 1, na jednej poduszce,
przy czym oznakę komandorską (wraz ze złożoną na
trzy części wstęgą) umieszcza się w rzędzie górnym;
4)	oznaki komandorii wielkiej (krzyż ze wstęgą i gwia¬
zda) — na poduszce oddzielnej, przy czym krzyż ze
wstęgą złożoną na trzy części umieszcza się w rzę¬
dzie górnym, a gwiazdę orderową poniżej;
5)	oznaki wielkiej wstęgi orderu (wstęga, oznaka krzyża
wielkiego i gwiazda) — na poduszce oddzielnej, przy
czym wielką wstęgę (z krzyżem wielkim) upina
się wzdłuż brzegów poduszki tak, aby tworzyła kwa¬
drat, w którego środku zakłada się gwiazdę orde¬
rową; oznakę krzyża wielkiego umieszcza się po¬
środku dolnego brzegu poduszki tak, aby zwisała na
zęwnątrz;
6)	łańcuch orderowy — na poduszce oddzielnej, przy
czym łańcuch przyczepia się wzdłuż brzegów podu¬
szki tak, aby tworzył koło; oznakę orderu umieszcza
się pośrodku dolnego brzegu poduszki tak, aby
dolny skraj oznaki znajdował się na linii brzegu
poduszki; gwiazdę orderową umieszcza się wewnątrz
koła utworzonego przez łańcuch.
Art. 41. Odznak, oznak i znaków zmarłego (art. 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35) na poduszkach żałobnych się
nie zakłada. Wyjątek stanowią: oznaki członków akademii
naukowych (art. 36).
		

/Magazyn_113_01_053_0001.djvu

			Rozdział III.
STARSZEŃSTWO I KOLEJNOŚĆ ZAKŁADANIA
OZNAK ORDERÓW, ODZNACZEŃ, MEDALI
I ODZNAK
A. Przepisy ogólne
Art. 42. Oznaki orderów, odznaczeń i medali poszcze¬
gólnych państw zakłada się w kolejności ich starszeństwa,
określonego ustawami danych orderów, odznaczeń i me¬
dali (art. 51, 63).
Art. 43. W wypadku otrzymania orderu, odznaczenia
lub medalu, którego niższą klasę już się posiada, nosi się
tylko oznaki klasy (stopnia) najwyższej, jeżeli ustawa da¬
nego orderu (odznaczenia, medalu) nie postanawia inaczej.
Wyjątek stanowi posiadanie łańcucha orderowego,
który można nosić łącznie z oznakami klasy bezpośrednio
niższej tego samego orderu.
Art. 44. Oznakę najwyższego starszeństwem orderu
stopnia kawalerskiego i oficerskiego, odznaczenia lub me¬
dalu zakłada się na piersi jako pierwszą z lewej strony.
Oznakę komandorii starszego orderu zakłada się wyżej
od innych komandoryj.
Gwiazdę orderu starszego zakłada się wyżej od innych
gwiazd orderowych, bliżej środka stroju.
		

/Magazyn_113_01_054_0001.djvu

			54
Arl. 45. W wypadku posiadania dwóch rodzajów oznak
tego samego orderu w tej samej klasie — ozdobionych
mieczami i bez mieczy (koroną i bez korony, względnie
palmami i bez palm), oznakę ozdobioną mieczami (koroną,
palmami) zakłada się przed oznaką bez mieczy (korony,
palm).
I) Do odznaczeń, posiadających podwójne oznaki — ozdo¬
bione mieczami i bez mieczy (które mogą być noszone jednocze¬
śnie), należą m. in.: afgański — Order Niepodległości; d. anhalcki—
Order Alberta Niedźwiedzia; d. austriackie— Order Leopolda,
Order Korony Żelaznej, Order Franciszka Józefa, Krzyż Zasługi
Wojskowej, Medal Zasługi Wojskowej „Signum Laudis"; d. ba-
deńskie — Order Lwa Zeryngeńskiego, Order Bertolda I; d. ba¬
warski— Order Zasługi Wojskowej; belgijski — Order Leopolda;
bułgarski — Order św. Aleksandra, Order Waleczności; cze¬
chosłowacki — Order Lwa Białego; fińskie — Order Białej
Róży Finlandii, Order Krzyża Wolności; d. hohenzollernow-
ski — Order Hohenzollernów; jugpsłowiańskie — Order Gwia¬
zdy Karadżordża, Order Orła Białego; d. lippeński — Me¬
dal Zasługi Wojskowej; litewski -— Order Krzyża Pogoni;
norweski — Order św. Olafa; d. oldenburski — Order Księ¬
cia Piotra Fryderyka Ludwika; d. pruskie — Order Orła Czer¬
wonego, Order Korony; d. reusski — Krzyż Zasługi, Krzyż
Honorowy Książęcy; d. rosyjskie — Order św. Andrzeja, Order
św. Aleksandra, Order Orła Białego, Order św. Anny, Order św.
Stanisława, Order św. Włodzimierza; rumuńskie — Order Gwiazdy
Rumuńskiej, Order Korony Rumuńskiej, Order Cnoty Lotni¬
czej, Medal za Odwagę i Wierność; d. saskie — Order Zasługi,
Order Alberta, Medal Fryderyka Augusta; d. saski-altenburski —
Order Sasko-Ernestyński; d. saski-koburg i gotajski — Medal
Księcia Karola Ernesta; d. saskie-wejmarskie — Order Czujności,
Odznaka honorowa Powszechna; d. schaumburg-lippeński — Or¬
der Schaumburg-Lippeński; d. schwarzburg-rudolfstadtskie —
Krzyż Honorowy Książęco-Schwarzburski, Medal Zasługi Wo¬
jennej; d. serbski — Order Krzyża Takowy; d. tureckie — Order
Zasługi, Medal Walecznych; d. wirtemberskie — Order Korony
Wirtemberskiej, Order Fryderyka, Krzyż Wilhelma, Krzyż Za-
		

/Magazyn_113_01_055_0001.djvu

			55
sługi; węgierskie — Oi'der św. Stefana, Order Zasługi, d. Medal
Zasługi.
Art. 46. Odznaki państwowe (honorowe, pamiątkowe,
za sprawność) zakłada się wyżej (bliżej środka piersi) od
tego samego rodzaju odznak, nadawanych przez specjalnie
w tym celu powstałe komisje (autonomiczne, organiza¬
cyjne).
Art. 47. Oznaki orderów (stopnia kawalerskiego i ofi¬
cerskiego), odznaczeń i medali zakłada się na poduszkach
żałobnych (art. 40) w kolejności ich starszeńs.twa (art. 51,
63, 64), przy czym oznakę najstarszego orderu (odznacze¬
nia, medalu) umieszcza się jako pierwszą w szeregu oznak.
Przy większej ilości oznak odznaczeniowych, oznaki
orderów, odznaczeń, medali i odznak tego samego państwa
umieszcza się (w kolejności ich starszeństwa) na oddzielnej
poduszce żałobnej.
Art. 48. Oznaki orderów (odznaczeń, medali) umieszcza
się na sztandarach i chorągwiach (art. 37) w kolejności
ich starszeństwa (art. 51, 63, 64), przy czym oznakę naj¬
starszego orderu (odznaczenia, medalu) umieszcza się naj¬
wyżej.
Art. 49. Oznaki (odznaczenia) Suwerennego Rycer¬
skiego Zakonu Świętego Jana Jerozolimskiego zw. Mal¬
tańskim zakłada się w ten sam sposób co oznaki wszyst¬
kich innych orderów, odznaczeń, medali i odznak zagra¬
nicznych (art. 64).
Art. 50. Oznaki członków akademij naukowych zakłada
się (art. 36) na ostatnim miejscu wśród oznak orderów, od-
		

/Magazyn_113_01_056_0001.djvu

			56
znaczeń oraz medali państwowych, zarówno polskich jak
i zagranicznych (art. 140).
1$. Starszeństwo odznaczeń polskich oraz ich wykaz
Art. 51. Oznaki orderów, odznaczeń i medali polskich
nosi się według ustanowionego ich starszeństwa względem
siebie, w następującej kolejności:
Order Orła Białego,
Order wojenny „Virtuti Militari“,
Krzyż Niepodległości (z mieczami lub bez),
Order Odrodzenia Polski,
Krzyż Walecznych,
Krzyż Zasługi złoty,
Medal Niepodległości,
Krzyż Zasługi za Dzielność,
Krzyż Zasługi srebrny,
Krzyż Zasługi brązowy,
Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej,
Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Za¬
sługi,
Krzyż Żołnierzy Polskich z Ameryki,
Medal za Ratowanie Ginących,
Medal pamiątkowy za Wojnę 1918—1921,
Wawrzyn Akademicki złoty,
Wawrzyn Akademicki srebrny,
Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości,
Medal 3-go Maja,
Medal za Długoletnią Służbę złoty,
Medal za Długoletnią Służbę srebrny,
Medal za Długoletnią Służbę brązowy.
Oznaki Krzyża Zasługi Wojsk Litwy Środkowej oraz
Krzyża na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi, jako
		

/Magazyn_113_01_057_0001.djvu

			57
odznaczeń równorzędnych, zakłada się w kolejności ich
otrzymania.
I) Odznaczenie Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Za¬
sługi należy odróżniać od odznaki pamiątkowej p. n. Krzyż na
Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi (str. 234).
Art. 52. Wszystkie oznaki orderów, odznaczeń, medali
i odznak polskich, bez względu na ich klasę i rodzaj, nosi
się zawsze na pierwszym miejscu, przed oznakami orde¬
rów, odznaczeń medali i odznak zagranicznych.
Nakłada się przeto wielką wstęgę i komandorię (I lub
II klasy) przede wszystkim orderów polskich, przy jedno¬
czesnym zachowaniu ich starszeństwa.
Wyjątek stanowią:
1)	chwila dekoracji oznaką orderu (wręczania oznaki
odznaczenia lub medalu) zagranicznego (bez względu
na rodzaj i klasę), kiedy zakłada się ją przed ozna¬
kami orderów, odznaczeń i medali polskich; jeżeli
akt dekoracji (wręczenia) odbywa się na terenie
obcego państwa, oznakę otrzymanego orderu (od¬
znaczenia, medalu, odznaki) można nosić wówczas
na pierwszym miejscu w ciągu całego danego
dnia;
2)	jeżeli z okazji dekoracji oznaką orderu (wręczenia
oznaki odznaczenia lub medalu) zagranicznego od¬
bywa się oficjalne przyjęcie w obecności przedsta¬
wiciela obcego państwa, który dokonał aktu deko¬
racji (wręczenia), kiedy oznakę otrzymanego orderu
(odznaczenia, medalu, odznaki) zakłada się na
pierwszym miejscu;
3)	uroczyste wystąpienia wobec przedstawicieli obcego
państwa (zarówno w kraju jak i za granicą), kiedy
wielką wstęgę (łańcuch orderowy) orderu danego
		

/Magazyn_113_01_058_0001.djvu

			58
państwa zakłada się zamiast wielkiej wstęgi orderu
polskiego; w wypadku nieposiadania wyższych klas
(wielkiej wstęgi, komandorii klasy II i III) orderów
polskich ani orderów państwa, wobec przedstawi¬
ciela którego się występuje, zakłada się oznaki orderu
państwa innego;
4) wystąpienia w stroju orderowym (art. 127), kiedy
oznaki danego orderu zakłada się na pierwszym
miejscu przed oznakami wszystkich innych orderów
(odznaczeń, medali) zarówno polskich, jak i zagra¬
nicznych.
Art. 53. Oznaki orderów stopnia kawalerskiego i ofi¬
cerskiego, odznaczeń i medali polskich nosi się na piersi
jako pierwsze z lewej strony (przy zachowaniu ich star¬
szeństwa, jak w art. 51) przed oznakami orderów, odzna¬
czeń, medali i odznak zagranicznych.
Art. 54. Oznaki komandorskie (11 i III klasy) orderów
polskich zakłada się na pierwszym miejscu od góry (przy
zachowaniu ich starszeństwa, jak w art. 51) przed ozna¬
kami komandorii zagranicznych.
Art. 55. Gwiazdy orderów polskich nosi się założone
wyżej oraz bliżej środka stroju niż gwiazdy orderów za¬
granicznych, przy czym gwiazdę orderu starszego zakłada
się powyżej innych gwiazd.
W wypadkach uroczystych wystąpień wobec przed¬
stawicieli obcego państwa, którego odznaczenie się posiada
(art. 52) i nałożenia w związku z tym wielkiej wstęgi (łań¬
cucha) lub oznak komandorii wielkiej orderu zagranicznego,
gwiazdy orderów polskich (I i II klasy) umieszcza się po¬
wyżej (lub z prawej strony) gwiazd orderów zagranicz¬
nych (art. 65).
		

/Magazyn_113_01_059_0001.djvu

			59
Art. 56. Wielka wstęga orderu polskiego ma pierwszeń¬
stwo przed wielkimi wstęgami orderów zagranicznych.
W wypadkach jednak uroczystych wystąpień wobec
przedstawicieli obcego państwa, którego odznaczenie się
posiada (art. 52), nie nakłada się wielkiej wstęgi orderu
polskiego, lecz wielką wstęgę orderu danego państwa.
W razie posiadana dwóch wielkich wstęg orderów
polskich, nakłada się wstęgę orderu starszego. Wyjątek
stanowi jednoczesne posiadanie Orderu Orła Białego i Or¬
deru wojennego „Virtuti Militari“, kiedy nakłada się wielką
wstęgę Orderu wojennego „Virtuti Militari“, natomiast
gwiazdę Orderu Orła Białego zakłada się powyżej gwiazdy
Orderu wojennego „Yirtuti Militari“ oraz bliżej środka
ubioru (stroju).
Art. 57. W wypadku otrzymania wyższego stopnia już
posiadanego polskiego orderu, odznaczenia łub medalu, nosi
się tylko oznaki najwyższej klasy danego orderu lub odzna¬
czenia (art. 43).
Wyjątek stanowią:
1)	Order wojenny „Virtuti Militari“, którego oznaki
wszystkich posiadanych klas nosi się jednocześnie;
jedynie na wierzchu płaszcza zakłada się tylko
oznaki klasy I tego orderu (wielką wstęgę i gwiazdę),
w wypadku zaś nieposiadania oznak klasy I — za¬
kłada się na wierzchu płaszcza oznaki klasy II i V
(łącznie), wzgl. III, IV i V (art. 141);
2)	Medal za Długoletnią Służbę, którego oznaki wszyst¬
kich posiadanych rodzajów można nosić jednocześnie.
Art. 58. W wypadku otrzymania odznaczenia lub me¬
dalu tego samego stopnia (rodzaju) większą ilość razy,
aniżeli przewidzianych jest w ustawie sposobów na od-
		

/Magazyn_113_01_060_0001.djvu

			60
różnienie poszczególnych nadań (okucia, listewki, gwiazdki
itp.), nosi się tylko jedną oznakę tego odznaczenia lub me¬
dalu, oznaczając na wstążce maksymalną ilość nadań prze¬
widzianą w ustawie.
Art. 59. Odznaki honorowe polskie, przeznaczone do
noszenia na wstążce na piersi, zakłada się w kolejności
ich otrzymania poza oznakami orderów, odznaczeń i me¬
dali polskich (wyszczególnionych w art. 51), przed ozna¬
kami orderów, odznaczeń, medali i odznak zagranicznych,
przy czym odznaki honorowe o charakterze wojskowym za¬
kłada się przed odznakami honorowymi o charakterze ogól¬
nym (art. 25).
Art. 60. Odznaki pamiątkowe polskie, przeznaczone
do noszenia na wstążce na piersi, zakłada się w kolejności
ich otrzymania, przy czym odznaki pamiątkowe o charak¬
terze wojskowym zakłada się bezpośrednio za odznakami
honorowymi o charakterze wojskowym, odznaki pamiąt¬
kowe o charakterze ogólnym — za odznakami honorowymi
o charakterze ogólnym (art. 59).
Art. 61. Wybór odznak polskich — honorowych lub
pamiątkowych, noszonych na wstążce w drugiej albo trze¬
ciej dziurce zapięcia ubioru (art. 26), jest pozostawiony do
uznania posiadacza.
Art. 62. Kolejność założenia i wybór odznak (oznak)
polskich, noszonych na zakrętce — honorowych, pamiąt¬
kowych, naukowych, za sprawność oraz organizacyjnych
(art. 29, 30), jest pozostawiony do uznania posiadacza.
Wyjątek stanowią (wyłącznie przy założeniu na ubiorze
wojskowym i marynarki wojennej):
		

/Magazyn_113_01_061_0001.djvu

			Cl
1)	Odznaka pamiątkowa Generalnego Inspektora Sił
Zbrojnych, którą się zakłada bliżej środka ubioru niż
Odznakę Szkoły Oficerskiej Organizacyj Strzelec¬
kich (art. 30);
2)	odznaki pamiątkowe z okresu walk o niepodległość,
które Się zakłada powyżej odznak pamiątkowych za
udział w pracy społecznej i państwowej;
3)	odznaki pamiątkowe formacyj i szkół wojskowych,
które się zakłada powyżej odznak (oznak) wszelkiego
innego rodzaju, przy czym w wypadkach występo¬
wania wobec formacyj wojskowych lub organizacyj
(wojskowych, społecznych) zakłada się na pierwszym
miejscu odznakę (honorową, pamiątkową) danej
formacji (organizacji);
4)	odznaki (znaki) naukowe wojskowe (art. 31), z któ¬
rych pierwszeństwo ma zawsze odznaka (znak) naj¬
wyższej uczelni naukowej;
5)	odznaki wojskowe za sprawność, które się zakłada po¬
wyżej tego samego rodzaju odznak nie wojskowych
(wyjątek stanowi Odznaka Strzelecka, Państwowa
Odznaka Sportowa oraz Państwowa Odznaka Moto¬
rowa, które się zakłada przed wojskowymi odzna¬
kami za sprawność);
6)	Odznaka Strzelecka, którą się zakłada powyżej Pań¬
stwowej Odznaki Sportowej, Państwowej Odznaki
Motorowej, wojskowych żetonów strzeleckich oraz
Odznaki Grenadierskiej (art. 30);
7)	Odznaka za Władanie Bronią Konno, którą się za¬
kłada powyżej wojskowego żetonu strzeleckiego lub
Odznaki Grenadierskiej (art. 30);
8)	wojskowe żetony strzeleckie (art. 30), które się za¬
kłada z uwzględnieniem ich starszeństwa, a miano¬
wicie: żeton Strzelca wyborowego, żetony zwycięz-
		

/Magazyn_113_01_062_0001.djvu

			62
ców z zawodów dywizyjnych — złoty, srebrny, brą¬
zowy, żetony zwycięzców z zawodów pułkowych —
złoty, srebrny, brązowy, przy czym nosi się żeton
najwyższy z jednej broni (więcej niż dwa żetony jed¬
nocześnie nie zakłada się, można natomiast w razie
posiadania dwóch żetonów nosić przy jednym dwie
podkładki).
Przy jednoczesnym noszeniu odznak i oznak, te ostat¬
nie zakłada się poniżej odznak lub bliżej ramienia.
C. Starszeństwo odznaczeń zagranicznych
Art. 63. Oznaki orderów, odznaczeń, medali i odznak
zagranicznych nosi się z zachowaniem starszeństwa, obo¬
wiązującego dla orderów, odznaczeń, medali i odznak po¬
szczególnych państw (rozdz. XIV).
Art. 64. Oznaki orderów, odznaczeń, medali i odznak
zagranicznych nosi się w kolejności ich otrzymania, przy
jednoczesnym zachowaniu podziału na poszczególne grupy,
tzn., że na pierwszym miejscu zakłada się oznaki wszystkich
orderów stopnia oficerskiego, następnie orderów stopnia ka¬
walerskiego, potem odznaczeń, wreszcie — medali i odznak.
W razie powtórnego otrzymania orderu (odznaczenia,
medalu, odznaki) państwa, którego order (odznaczenie,
medal, odznakę) już się posiada — oznakę nowootrzymaną
zakłada się jako ostatnią wśród oznak orderów (odzna¬
czeń, medali, odznak) w tej samej grupie.
W wypadku jednak, jeżeli powtórnie otrzymany order
(odznaczenie, medal, odznaka) tego samego państwa jest
wyższy starszeństwem (art. 42) od otrzymanych poprzed¬
nio orderów (odznaczeń, medali, odznak) tej samej klasy
(stopnia) — oznakę nowootrzymaną zakłada się powyżej
		

/Magazyn_113_01_063_0001.djvu

			63
oznaki orderu (odznaczenia, medalu, odznaki) już posia¬
danego.
Art. 65. W wypadku uroczystych wystąpień wobec
przedstawiciela obcego państwa oraz w razie pobytu na
terytorium obcego państwa — oznaki orderów, odznaczeń,
medali i odznak danego państwa zakłada się bezpośrednio
za oznakami polskich orderów, odznaczeń, medali i odznak.
Art. 66. Oznaki orderów stopnia kawalerskiego i ofi¬
cerskiego, odznaczeń, medali i odznak (na wstążkach) za¬
granicznych — jeżeli nie zachodzi wypadek wyszczegól¬
niony w art. 52, 65 — zakłada się w kolejności ich otrzy¬
mania (przy zachowaniu starszeństwa orderów, odznaczeń,
medali i odznak poszczególnych państw — art. 63, 64)
poza wszystkimi oznakami orderów, odznaczeń, medali
i odznak polskich.
Art. 67. Oznaki orderów stopnia kawalerskiego i ofi¬
cerskiego, odznaczeń i odznak zagranicznych, przeznaczone
do noszenia w trzeciej (drugiej) dziurce zapięcia ubioru -
jeżeli nie zachodzi wypadek wyszczególniony w art. 52, 65—
nosi się w kolejności ich otrzymania (przy zachowaniu star¬
szeństwa orderów, odznaczeń, medali i odznak poszczegól¬
nych państw — art. 63).
Art. 68. Oznaki komandorii zagranicznych (II i III
klasy), ustawowo przeznaczone do noszenia na szyi, na¬
kłada się poniżej oznak komandorskich orderów polskich
w kolejności ich otrzymania (jeżeli nie zachodzi wypadek
wyszczególniony w art. 52, 65), przy jednoczesnym zacho¬
waniu starszeństwa orderów każdego poszczególnego pań¬
stwa (art. 63).
		

/Magazyn_113_01_064_0001.djvu

			64
Art. <»9. Gwiazdy orderów zagranicznych zakłada się
poniżej gwiazd orderów polskich, z prawej lub lewej strony,
w kolejności ich otrzymania (jeżeli nie zachodzi wypadek
wyszczególniony w art. 52, 65), z jednoczesnym zachowa¬
niem starszeństwa orderów każdego poszczególnego pań¬
stwa (art. 63).
Jeżeli ustawa poszczególnego orderu wymaga noszenia
gwiazd orderowych obu klas (I i II) po jednej stronie
piersi, wówczas gwiazdy klasy II zakłada się poniżej wszyst¬
kich gwiazd klasy I.
Art. 70. Wielką wstęgę orderu zagranicznego nakłada
się w wypadku nieposiadania wielkiej wstęgi orderu pol¬
skiego (art. 56).
Przy posiadaniu dwóch lub więcej wielkich wstęg or¬
derów jednego państwa nakłada się tylko wielką wstęgę
orderu najstarszego (art. 63).
Przy posiadaniu dwóch lub więcej wielkich wstęg or¬
derów zagranicznych -jeżeli nie zachodzi wypadek wy¬
szczególniony w art. 52—nakłada się wielką wstęgę
otrzymaną jako pierwszą.
Art. 71. Z łańcuchów orderów zagranicznych — jeżeli
nie zachodzi wypadek wyszczególniony w art. 52 — na¬
kłada się łańcuch orderowy otrzymany jako pierwszy.
Przy posiadaniu dwóch lub więcej łańcuchów ordero¬
wych jednego państwa, nakłada się łańcuch orderu naj¬
starszego (art. 63).
Art. 72. Odznaki zagraniczne, przeznaczone do no¬
szenia na wstążce w trzeciej (drugiej) dziurce zapięcia
ubioru — honorowe i pamiątkowe, przy zakładaniu łącz¬
nym z tego samego rodzaju (pod względem sposobu zało-
		

/Magazyn_113_01_065_0001.djvu

			05
żenią) odznakami polskimi (art. 26)—jeżeli nie zachodzi
wypadek wyszczególniony w art. 52 — zakłada się poniżej
nich.
Art. 73. Odznaki zagraniczne, przeznaczone do noszenia
na zakrętce — honorowe, pamiątkowe, lotnicze, za spraw¬
ność (art. 29, 30, 34), jak również oznaki organizacyjne
i specjalizacyjne, przy zakładaniu łącznym z tego samego
rodzaju (pod względem sposobu założenia) odznakami
(oznakami) polskimi — jeżeli nie zachodzi wypadek wy¬
szczególniony w art. 52 — zakłada się poza tymi ostatnimi
(dalej od środka stroju) lub poniżej ich.
Art. 74. Oznaki orderów, odznaczeń i medali watykań¬
skich zakłada się —jeżeli nie zachodzi wypadek wyszcze¬
gólniony w art. 52, 65 — w ten sam sposób, co oznaki
wszystkich innych orderów, odznaczeń, medali i odznak
zagranicznych (art. 64).
I
k
.. . la
		

/Magazyn_113_01_066_0001.djvu

			Rozdział IV.
MARKOWANIE OZNAK ORDERÓW, ODZNACZEŃ
MEDALI I ODZNAK
A. Przepisy ogólne
Art. 75. We wszystkich okolicznościach, kiedy się nie
zakłada oznak orderów, odznaczeń, medali i odznak peł¬
nych (wielkości normalnej), można je markować za pomocą
baretek, miniaturek, rozetek oraz wstążeczek i kokardek.
Art. 76. Oznakę orderu, odznaczenia, medalu lub od¬
znaki markuje się jednocześnie tylko raz, w najwyższym
posiadanym stopniu.
Jeżeli ustawa orderu (odznaczenia, medalu) przewiduje
jednoczesne noszenie oznak wszystkich posiadanych klas
(stopni) danego odznaczenia (art. 43, 57, 58), wielokrotnie
można markować je tylko za pomocą miniaturek i baretek.
Art. 77. W wypadku założenia jakichkolwiek oznak
orderów, odznaczeń, medali lub odznak pełnych (wielkości
normalnej), nie markuje się ich jednocześnie.
Art. 78. Krzyż wielki (wielką wstęgę) i komandorie wiel¬
kie na fraku zwykłym, sutannie, mantolecie, mucecie,
kurtce klubowej (dwurzędnej), stroju narodowym i ludo¬
wym (męskim i kobiecym), sukni damskiej (wyłącznie ba-
		

/Magazyn_113_01_067_0001.djvu

			67
lowej) oraz mundurze (kurtka zwykła, kurtka z kołnierzem
wykładanym, czamara kapelanów wojskowych, półfrak,
ubiór marynarski — surdut, kurtka biała, frak i półfrak,)
można markować samymi gwiazdami (bez krzyży) tych
orderów.
Art. 79. Oznaki Suwerennego Zakonu Rycerskiego
Świętego Jana Jerozolimskiego zw. Maltańskim można
markować za pomocą baretek, miniaturek i rozetek, odzna¬
czenia zaś—-za pomocą wstążeczek.
Art. 80. W wypadku markowania na stroju cywilnym
oznak orderów, odznaczeń, medali, odznak (honorowych,
pamiątkowych, za sprawność, lotniczych, naukowych) lub
oznak organizacyjnych, nie nosi się jednocześnie znaczków
przygodnych, kwiatów itp.
Art. 81. W dziurce prawej klapy i po prawej stronie
strojów cywilnych: garnituru marynarkowego, żakietu,
surduta, kurtki klubowej, płaszcza oraz kostiumu i sukni
damskiej, żadnych oznak orderów, odznaczeń, medali, od¬
znak, znaków lub oznak nie markuje się, nawet gdy prze¬
pisy, dotyczące odnośnych orderów, odznaczeń, medali,
odznak, znaków lub oznak, przewidują noszenie ich w nor¬
malnej wielkości po prawej stronie ubioru.
B. Baretki
Art. 82. Baretki, wstążki barwy przepisanej dla danego
orderu, odznaczenia, medalu lub odznaki, o szerokości
stosowanej w najniższej ich klasie (3,5—3,7 cm) i wysokości
1 cm, naszywa się na wspólnej wkładce (z fiszbina lub tek¬
tury), przy czym baretki, markujące oznaki orderowe klas
s*
		

/Magazyn_113_01_068_0001.djvu

			68
wyższych (łańcuch, wielka wstęga, komandoria), posiadają
również szerokość 3,5—3,7 cm.
Na ubiorach marynarskich baretki umieszcza się na
metalowej listewce obszytej czarnym materiałem, którą
przyczepia się do ubioru za pomocą dwóch (lub więcej)
czopków gwintowanych, przetkanych przez dziurki w ubio¬
rze i ściśniętych od spodniej strony płaskimi nakrętkami.
Art. 83. Baretki zakłada się po lewej stronie piersi,
o 0,2 cm poniżej linii sznureczków, służących do zawieszania
odznaczeń pełnych (wielkości normalnej) tak, aby górny
brzeg wszystkich baretek tworzył jedną linię poziomą
(art. 8) przy czym:
1)	na mundurze (kurtka zwykła, kurtka letnia, kurtka
dwurzędna, kurtka biała marynarska, czamara ka¬
pelanów wojskowych, bluza członków organizacyj
przysposobienia wojskowego), sutannie, stroju naro¬
dowym i ludowym (męskim) —
a)	pojedynczą — w odległości 4 cm od linii guzików
zapięcia ubioru,
b)	od dwóch do czterech — w jednym rzędzie, bez¬
pośrednio jedna obok drugiej,
c)	od czterech wzwyż — w dwóch lub więcej rzę¬
dach (w każdym rzędzie po cztery), przy czym
w rzędzie dolnym — przy ilości mniejszej niż
cztery baretki — w ten sposób, aby znajdowały
się pod środkiem rzędu górnego;
2)	na mundurze (kurtka z kołnierzem wykładanym,
ubiór marynarski — kurtka granatowa, surdut, blu¬
za granatowa i biała) oraz kurtce klubowej (dwu-
rzędnej) —
a) pojedynczą — w odległości 1,5 cm od rogu klapy
kołnierza,
		

/Magazyn_113_01_069_0001.djvu

			69
b)	od dwóch do czterech—-w jednym rzędzie,
bezpośrednio jedna obok drugiej, przy czym ba¬
retka zewnętrzna, założona najbliżej środka
piersi, może być podłożona do połowy pod klapę
ubioru,
c)	od czterech wzwyż — w dwóch lub więcej rzę¬
dach (w każdym rzędzie po cztery), przy czym
baretki zewnętrzne w poszczególnych rzędach,
założone najbliżej środka piersi, mogą być czę¬
ściowo podłożone pod klapę ubioru; w rzędzie
dolnym (najniższym) — przy ilości mniejszej niż
cztery baretki — zakłada się je w ten sposób, aby
znajdowały się pod środkiem rzędu górnego.
W wypadku jednoczesnego zakładania pełnej oznaki
orderu, odznaczenia lub medalu łącznie z baretkami (art.
89), w poszczególnych rzędach zakłada się tylko po’ trzy
baretki.
Poszczególne rzędy baretek umieszcza się bezpośrednio
jeden pod drugim.
Art. 84. Baretki umieszcza się w kolejności starszeństwa
orderów, odznaczeń, medali i odznak (art. 63, 64, 86).
Art. 85. Na baretkach oznak orderów stopnia oficer¬
skiego umieszcza się rozetkę ze wstążki orderowej o śred¬
nicy 0,8 cm i wysokości 0,4 cm.
Na baretkach komandorii (III klasy) zakłada się pod
rozetkę podkładkę z galonika srebrnego (długości 0,8 cm
i szerokości 1,6 cm).
Na baretkach komandorii wielkiej (II klasy) zakłada
się pod rozetkę podkładkę z galonika w połowie szerokości
złotego, w połowie zaś srebrnego.
Na baretkach krzyża wielkiego (wielka wstęga lub
		

/Magazyn_113_01_070_0001.djvu

			70
łańcuch) zakłada się pod rozetkę podkładkę z gałonika
całkowicie złotego.
Podkładkę z gałonika przytwierdza się wzdłuż baretki
w linii poziomej.
Na rozetkach, umieszczonych na baretkach, marku¬
jących oznaki niektórych zagranicznych orderów —je¬
żeli ustawa ich to przewiduje — zakłada się oznaki do¬
datkowe (skrzyżowane miecze, palmy) odpowiedniej wiel¬
kości.
I) W niektórych państwach komandorie (II i III klasy) oraz
krzyże wielkie (wielkie wstęgi) markowane są za pomocą baretek
o (wymiarach podanych w art. 82), sporządzonych całkowicie
z galonu, na który zostaje naszyta rozetka z wstążki orderowej,
przy czym: baretka komandorii (III klasy) wykonywana jest
z galonu srebrnego; baretka komandorii wielkiej (II klasy) —
z galonu w połowie szerokości srebrnego, w połowie zaś złotego;
baretka krzyża wielkiego (wielka wstęga lub łańcuch) — z galonu
złotego.
Art. 86. Baretki orderów, odznaczeń i medali polskich
zakłada się w następującej kolejności:
Orderu Orła Białego,
Orderu wojennego „Yirtuti Militari“ (art. 76),
Krzyża Niepodległości (z mieczami lub bez),
Orderu Odrodzenia Polski (jedną — art. 76),
Krzyża Walecznych,
Krzyża Zasługi (złotego — art. 76),
Medalu Niepodległości,
Krzyża Zasługi za Dzielność,
Krzyża Zasługi (srebrnego lub brązowego — art. 76),
Krzyża Zasługi Wojsk Litwy Środkowej,
Krzyża na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi,
Krzyża Żołnierzy Polskich z Ameryki,
Medalu za Ratowanie Ginących,
Medalu pamiątkowego za Wojnę 1918—1921,
		

/Magazyn_113_01_071_0001.djvu

			71
Wawrzynu Akademickiego (złotego lub srebrnego),
Medalu Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości,
Medalu 3-go Maja,
Medalu za Długoletnią Służbę (art. 76).
Baretki oznak Krzyża Zasługi Wojsk Litwy Środkowej
oraz Krzyża na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi,
jako odznaczeń równorzędnych, zakłada się w kolejności
ich otrzymania.
Baretki oznaki Orderu wojennego „Virtuti Militari“
klasy III, IV i V nie nosi się (nie dotyczy to cudzoziemców)
poza wypadkami przewidzianymi w art. 136.
Art. 87. Baretki polskich odznak honorowych i pa¬
miątkowych, noszonych na wstążce na piersi (art. 25),
naszywa się bezpośrednio za baretkami oznak orderów,
odznaczeń i medali polskich (art. 86), w kolejności prze¬
pisanej dla oznak pełnych (art. 59, 60).
Wyjątek stanowią odznaki honorowe i pamiątkowe,
noszone na wstążce w drugiej lub trzeciej dziurce zapięcia
ubioru (art. 26), które markuje się za pomocą wstążki
szerokości 2,7 cm, przeciągniętej przez drugą lub trzecią
dziurkę pod kątem 45°, przy czym tego rodzaju wstążkę
zakłada się tylko jedną, której wybór pozostawiony jest
do uznania posiadacza.
Art. 88. Na baretkach, zakłada się wszystkie oznaki
dodatkowe, jak okucia (listewki), gwiazdki, miecze, pa-
noplia, herby państwowe, gałązki laurowe, palmy, kokardy
itp. (art. 10). Okucia na baretkach umieszcza się pionowo.
Art. 89. Łącznie z baretkami można jednocześnie za¬
łożyć jedną pełną (wielkości normalnej) oznakę orderu,
odznaczenia wzgl. medalu, przy czym zakłada się ją przed
		

/Magazyn_113_01_072_0001.djvu

			72
wszystkimi baretkami, nie wyłączając baretek orderów
(odznaczeń, medali) wyższych starszeństwem.
Pełną oznakę Orderu wojennego „Virtuti Militari“,
Krzyża Niepodległości wzgl. Krzyża Walecznych należy
nosić zawsze (art. 136, 137).
Art. 90. W wypadkach założenia pełnej oznaki orderu,
odznaczenia, medalu łącznie z baretkami (art. 83), nie nosi
się jednocześnie baretki danego odznaczenia.
C. Miniaturki
Art. 91. Miniaturki (o średnicy 1,3—1,5 cm) oznak
wszelkich posiadanych orderów, odznaczeń, medali i odznak
(na wstążce) nosi się wyłącznie na fraku zwykłym, fraku
i półfraku mundurowym (marynarskim, lotniczym), kurtce
klubowej (dwurzędnej), sukni damskiej balowej (wyjąt¬
kowo wieczorowej), kobiecym stroju narodowym i ludo¬
wym oraz tylko przy wystąpieniach oficjalnych i półofi-
cjalnych.
Na wszelkiego rodzaju innych ubiorach i strojach (za¬
równo mundurowych, jak i cywilnych) miniaturek oznak
orderów, odznaczeń, medali i odznak (na wstążkach) nie
nosi się (art. 144).
Art. 92. Miniaturki oznak orderów, odznaczeń, medali
i odznak (na wstążkach) nosi się:
a)	na wstążeczkach długości 3 cm i szerokości 1,3 cm,
b)	przymocowane do łańcuszka (listewki) bez wstąże¬
czek.
Przy większej ilości miniaturek oznak na wstążeczkach
zakłada się je w jednym rzędzie, jedną obok drugiej bądź
tak, aby wstążeczka każdej następnej miniaturki była pod-
		

/Magazyn_113_01_073_0001.djvu

			73
sunięta mniej lub więcej, zależnie od ich liczby, pod wstą¬
żeczkę miniaturki poprzedniej. W przypadku takim można
posługiwać się listewką złoconą (szerokości 0,2-—0,3 cm),
zaopatrzoną od strony spodniej w pręcik na którym zawie¬
sza się wstążeczki miniaturek; listewkę przyczepia się do
stroju (ubioru) za pomocą agrafki.
Miniaturek oznak orderów, odznaczeń, medali i odznak
(na wstążkach) nie nosi się na imitacji wstążeczek, wyko¬
nanych z emalii.
Art. J)3. Miniaturki oznak orderów, odznaczeń, medali
i odznak (na wstążce) zakłada się na ubiorach i strojach
w sposób następujący:
1)	Na fraku zwykłym i kurtce klubowej (dwurzędnej):
a)	pojedynczą miniaturkę — na wstążeczce, zało¬
żoną w dziurce lewej klapy stroju;
b)	od dwóch miniaturek wzwyż — na wstążeczkach,
zawieszone pośrodku lewej klapy stroju w linii
poziomej, 2,5 cm poniżej linii wcięcia kołnierza,
przy czym przy większej ilości miniaturek, w ra¬
zie braku miejsca na klapie kołnierza stroju,
można je zakładać (w przedłużeniu) i poza ze¬
wnętrzny skraj klapy kołnierza;
c)	od dwóch miniaturek wzwyż —- na łańcuszku za¬
wieszonym, jak w pkt. b, przy czym wewnętrzny
koniec łańcuszka może być przypięty do klapy
stroju (do prawego lub lewego skraju) niżej niż
koniec zewnętrzny.
2)	Na fraku i półfraku mundurowym (marynarskim,
lotniczym) —- na wstążeczkach, zawieszone pośrodku
lewej klapy w linii poziomej, o 2,5 cm poniżej dziurki
w klapie kołnierza, równolegle do linii, przechodzą¬
cej przez tę dziurkę.
		

/Magazyn_113_01_074_0001.djvu

			74
Przy większej ilości miniaturek, w razie braku
miejsca na klapie kołnierza ubioru, można je za¬
kładać (w przedłużeniu) i poza zewnętrzny skraj
klapy kołnierza.
3) Na sukni damskiej balowej (wyjątkowo wieczorowej)
oraz kobiecym stroju narodowym i ludowym — na
wstążeczkach lub łańcuszku, zawieszone po lewej
stronie piersi, 10 cm poniżej obojczyka.
Art. 94. Miniaturki nosi się w kolejności starszeństwa
orderów, odznaczeń, medali i odznak (art. 51, 59, 60, 63,64).
W wypadku założenia miniaturek w dziurce klapy
fraka zwykłego lub kurtki klubowej (art. 93 pkt. 1), wstą¬
żeczkę miniaturki oznaki najstarszego z posiadanych orde¬
rów, odznaczeń, medali lub odznak, nakłada się na wstą¬
żeczkę miniaturki oznaki niższego orderu, odznaczenia me¬
dalu lub odznaki tego samego państwa, przy czym jednak
wstążeczkę miniaturki oznaki orderu (odznaczenia, me¬
dalu) polskiego nakłada się na wstążeczkę miniaturki oz¬
naki orderu (odznaczenia, medalu) zagranicznego.
Art. 95. Na wstążeczkach miniatur oznak orderów
stopnia oficerskiego umieszcza się rozetkę ze wstążki or¬
derowej o średnicy 0,6 cm i wysokości 0,35 cm.
Na wstążeczce miniatur komandorii (III klasy) pod
rozetkę zakłada się podkładkę z galonika srebrnego dłu¬
gości 0,6 cm i szerokości 1 cm.
Na wstążeczce miniatur komandorii wielkiej (II klasy)
pod rozetkę zakłada się podkładkę z galonika w połowie
szerokości złotego, w połowie zaś srebrnego.
Na wstążeczce miniatur krzyża wielkiego (wielkiej
wstęgi) pod rozetkę zakłada się podkładkę z galonika całko¬
wicie złotego.
		

/Magazyn_113_01_075_0001.djvu

			75
Podkładkę z galonika przytwierdza się wzdłuż wstą¬
żeczki w linii poziomej.
Art. 96. W wypadku założenia na fraku zwykłym, kurtce
klubowej (dwurzędnej), sukni damskiej (wyłącznie balo¬
wej) oraz kobiecym stroju narodowym i ludowym samych
gwiazd (bez wielkiej wstęgi i oznak komandoryj), można
nie nakładać jednocześnie miniaturek pozostałych oznak
orderów, odznaczeń, medali i odznak (na wstążkach).
Art. 97. Na wstążeczkach miniatur oznak orderów,
odznaczeń, medali i odznak zakłada się wszystkie oznaki
dodatkowe (odpowiedniej wielkości), jak okucia, gwiazdki,
miecze, panoplia, herby państwowe, gałązki laurowe, pal¬
my, kokardy itp. (art. 10).
Art. 9tt. W dziurce lewej klapy garnituru marynarko¬
wego, garnituru żakietowego, surduta, kostiumu damskiego
oraz na innego rodzaju strojach cywilnych, zakłada się
miniaturki wyłącznie odznak (honorowych, pamiątkowych,
lotniczych, za sprawność, naukowych) oraz oznak organi¬
zacyjnych— art. 27, 29, 30, 31, 33, 34, nieprzeznaczonych
do noszenia na wstążce (art. 25, 26).
Art. 99. W dziurce lewej klapy garnituru marynarko¬
wego, garnituru żakietowego, surduta, kurtki klubowej,
kostiumu damskiego oraz na sukni damskiej, kobiecym
stroju narodowym i ludowym, jak i innego rodzaju strojach
cywilnych, zakłada się tylko jedną miniaturkę odznaki lub
oznaki (art. 98), której wybór bez względu na jej rodzaj,
jest pozostawiony do uznania posiadacza.
Na sukni damskiej oraz kobiecym stroju narodowym
i ludowym — miniaturkę odznaki (znaku, oznaki) zakłada
się pośrodku lewej strony piersi, 5 cm poniżej obojczyka.
		

/Magazyn_113_01_076_0001.djvu

			76
Art. 100. Miniaturek odznak (honorowych, pamiątko¬
wych, za sprawność, naukowych), nieprzeznaczonych w nor¬
malnej wielkości do noszenia na wstążkach, nie nosi się za¬
wieszonych na wstążeczkach lub na łańcuszku, ani na
imitacjach wstążeczek wykonanych z emalii (art. 92).
Art. 101. Oznaki członków akademii (instytutów) nau¬
kowych (art. 36) markuje się wyłącznie za pomocą minia¬
turek tych oznak zakładanych na zakrętce.
I). Ko/elki
Art. 102. Oznaki orderów stopnia oficerskiego, koman-
doryj, komandoryj wielkich oraz krzyży wielkich (klasy
IV, III, II i I), jak również — w niektórych wypadkach —
i wyższe stopnie odznaczeń, markuje się w dziurce lewej
klapy garnituru marynarkowego, garnituru żakietowego,
surduta, fraka zwykłego, kurtki klubowej i kostiumu dam¬
skiego, a także na sukni damskiej -rozetką orderową,
wykonaną z wstążki barwy przepisowej dla danego odzna¬
czenia, o średnicy 0,8 cm i wysokości 0,4 cm.
Art. 103. Pod rozetki, markujące oznaki komandoryj,
komandoryj wielkich oraz krzyży wielkich (klasy III, II
i I) podkłada się galonik długości 0,8 cm, szerokości 1,6 cm.
Pod rozetkę, markującą oznakę komandorii (klasy 111),
podkłada się galonik srebrny.
Pod rozetkę, markującą oznakę komandorii wielkiej
(klasy II), podkłada się galonik, w połowie szerokości złoty,
w połowie zaś srebrny.
Pod rozetkę, markującą krzyż wielki orderu, podkłada
się galonik złoty.
		

/Magazyn_113_01_077_0001.djvu

			77
Art. 104. Na rozetkach, markujących oznaki niektó¬
rych zagranicznych orderów i odznaczeń — jeżeli ustawa
danego orderu lub odznaczenia to przewiduje — zakłada
się oznaki dodatkowe (skrzyżowane miecze, palmy —
art. 10) odpowiedniej wielkości.
I) Do odznaczeń, oznaki których markuje się za pomocą ro¬
zetki ozdobionej palmami, należą m. in. francuskie — Palmy
Uniwersyteckie (złote).
Art. 105. Jednocześnie zakłada się tylko jedną rozetkę
orderową, przy czym — jeżeli nie zachodzi okoliczność,
przewidziana w art. 52 — nosi się przede wszystkim ro¬
zetkę orderową, markującą najstarszy order polski.
Art. 100. Jeżeli w dziurce klapy ubrania lub na sukni
damskiej jest założona miniaturka odznaki, znaku lub
oznaki (art. 98), wówczas rozetki orderowej się nie zakłada.
Art. 107. Na paltach i okryciach cywilnych (przy cy¬
lindrze) można —- wyłącznie jednak podczas wystąpień
oficjalnych — założyć w dziurce lewej klapy stroju jedną
rozetkę, przy czym (jeżeli nie zachodzi okoliczność, prze¬
widziana w art. 52) nosi się przede wszystkim rozetkę orde¬
rową, markującą najstarszy order polski.
E. Wstążeczki i kokardki
Art. 100. Oznaki orderów stopnia kawalerskiego, od¬
znaczeń, medali i odznak (ustawowo przeznaczone do no¬
szenia na wstążce) markuje się na garniturze marynarko¬
wym, garniturze żakietowym, surducie, fraku zwykłym,
kurtce klubowej (dwurzędnej) oraz kostiumie i sukni dam¬
skiej :
		

/Magazyn_113_01_078_0001.djvu

			78
a)	wstążeczką barwy przepisanej dla danego odzna¬
czenia, szerokości do 0,4 cm, którą się zakłada na
lewej klapie stroju, na linii dziurki, w ten sposób,
aby obydwa końce wstążeczki były przymocowane
na spodniej stronie klapy;
b)	podwójną kokardką, zrobioną ze wstążeczki barwy
przepisanej dla danego odznaczenia, szerokości
0,6 cm, długości 2 cm, założoną w dziurce lewej
klapy stroju.
Art. 109. Na wstążeczkach można zakładać odpowied¬
niej wielkości oznaki dodatkowe (okucia, gwiazdki, miecze,
panoplia, herby państwowe, gałązki laurowe, palmy, kokar¬
dy itp.), przewidziane do noszenia na wstążkach poszczegól¬
nych oznak orderów, odznaczeń, medali i odznak (art. 10).
Art. 110. Na klapie ubrania nie nosi się jednocześnie
więcej niż jedną—dwie wstążeczki, lub jedną kokardkę,
przy czym zasadniczo pierwszeństwo mają wstążeczki (ko¬
kardka), markujące oznaki najstarszych z posiadanych
polskich orderów, odznaczeń, medali lub odznak (na
wstążce).
Przy zakładaniu — w wypadkach przewidzianych
w art. 52, 65 — wstążeczki, markującej oznakę zagranicz¬
nego orderu, odznaczenia, medalu lub odznaki, powinno
się jednak założyć również i wstążeczkę polskiego orderu,
odznaczenia, medalu lub odznaki.
Art. 111. Wstążeczkę, markującą oznakę najstarszego
z posiadanych orderów, odznaczeń, medali lub odznak,
zakłada się powyżej wstążeczki markującej oznakę niższego
orderu, odznaczenia, medalu lub odznaki tego samego pań¬
stwa, przy czym jednak wstążeczkę, markującą oznakę
		

/Magazyn_113_01_079_0001.djvu

			79
orderu (odznaczenia, medalu) polskiego zakłada się powy¬
żej wstążeczki, markującej oznakę orderu (odznaczenia,
medalu) zagranicznego.
Art. 112. Wstążeczkę, markującą oznakę orderu, odzna¬
czenia, medalu lub odznaki, można nosić także w wypadku
założenia w dziurce lewej klapy stroju rozetki orderowej
lub miniaturki odznaki, znaku lub oznaki (art. 98), przy
czym jednak nie zakłada się wstążeczki tego orderu (od¬
znaczenia), który już jest markowany rozetką orderową.
Art. 113. Na paltach i okryciach cywilnych (przy cy¬
lindrze) można — wyłącznie jednak podczas wystąpień ofi¬
cjalnych — założyć w dziurce lewej klapy stroju jedną
wstążeczkę (nie szerszą niż 0,4 cm), markującą oznakę or¬
deru (odznaczenia, medalu), przy czym pierwszeństwo —
jeżeli nie zachodzi okoliczność, przewidziana w art. 52 —
ma wstążeczka (ewentualnie kokardka), markująca naj¬
starszy order (odznaczenie, medal) polski.
F. Wstążki na wierzchnich ubiorach mundurowych
Art. 114. Na płaszczach (półpłaszczach) i pelerynach
mundurowych oznak orderów, odznaczeń, medali i odznak
się nie markuje.
Wyjątek stanowi Order wojenny „Virtuti Militari"
i Krzyż Walecznych, których wstążkę, szerokości 3,7 cm,
nosi się (wyłącznie):
1)	na płaszczu jednorzędnym — w drugiej dziurce gu¬
zika (licząc od kołnierza), skośnie pod kątem 45°,
przyszytą do krawędzi lewego przodu płaszcza;
2)	na płaszczu (półpłaszczu) z kołnierzem wykłada¬
nym — przyszytą do krawędzi lewego przodu pła-
		

/Magazyn_113_01_080_0001.djvu

			80
szcza, skośnie pod kątem 45°, między drugim i trze¬
cim guzikiem (licząc od kołnierza);
3)	na płaszczu dwurzędnym z kołnierzem zakrytym
oraz pelerynie podhalańskiej — w trzeciej dziurce
guzika (licząc od kołnierza), skośnie pod kątem 45°,
przyszytą do krawędzi lewego przodu płaszcza (pe¬
leryny);
4)	na pelerynie zwykłej (sukiennej) oraz pelerynie ma¬
rynarskiej — przyszytą 21 cm poniżej nasady koł¬
nierza, skośnie pod kątem 45° do krawędzi lewego
przodu peleryny tak, aby odległość górnej części
wstążki od krawędzi przodu peleryny wynosiła
2,5 cm.
Okuć na wstążce Krzyża Walecznych nie zakłada się.
W wypadku jednoczesnego posiadania Orderu wojen¬
nego „Virtuti Militari“ i Krzyża Walecznych nosi się wy¬
łącznie wstążkę Orderu wojennego „Virtuti Militari“.
W razie występowania z pełną oznaką Orderu wojen¬
nego „Virtuti Militari“ na płaszczu lub półpłaszczu mun¬
durowym (art. 141) wstążkę, założoną na krawędzi przodu
płaszcza, zdejmuje się; wstążkę Orderu wojennego „Virtuti
Militarii“, założoną na pelerynie podhalańskiej, zdejmuje
się wyłącznie w dniu 11 listopada.
		

/Magazyn_113_01_081_0001.djvu

			Rozdział V.
N OSZ EN IE W RÓŻNYCH OKOLICZNOŚCIACH
OZNAK ORDERÓW, ODZNACZEŃ, MEDALI, ODZNAK
ORAZ STROJÓW ORDEROWYCH
A. Noszenie odznaczeń w poszczególnych okolicznościach
Art. 115. Podczas wszystkich sposobności występowa¬
nia w oznakach orderów, odznaczeń, medali i odznak,
nosi się zasadniczo tylko oznaki polskich orderów, odzna¬
czeń, medali i odznak.
Oznaki orderów, odznaczeń, medali i odznak zagra¬
nicznych nosi się — poza wypadkami wyszczególnionymi
w art. 116, 117, 120, 121, 128, 129 — wyłącznie podczas
występowania w obecności przedstawicieli państw obcych.
Art. 11G. Wszystkie posiadane oznaki orderów, odzna¬
czeń, medali i odznak (na wstążkach) polskich oraz zagra¬
nicznych, t. zn.: wielką wstęgę, gwiazdy orderowe, koman¬
dorie oraz oznaki orderów stopnia oficerskiego i kawaler¬
skiego, odznaczeń, medali i odznak na wstążkach (wielkości
normalnej lub ich miniaturki — art. 139), nosi się na fraku
dyplomatycznym, fraku zwykłym, sutannie, mantolecie,
mucecie, todze (rektorskiej, profesorskiej i duchowieństwa),
stroju narodowym i ludowym (męskim i kobiecym), kurtce
klubowej (dwurzędnej), sukni damskiej (balowej), mun¬
durze (kurtka zwykła, kurtka z kołnierzem wykładanym,
6
		

/Magazyn_113_01_082_0001.djvu

			czamara kapelanów wojskowych, półfrak, ubiór marynar¬
ski—surdut, kurtka biała, frak i półfrak granatowy i biały,
bluza granatowa biała) oraz płaszczu i półpłaszczu mundu¬
rowym (art. 141) — wyłącznie podczas następujących wy¬
stąpień oficjalnych:
1)	podczas oficjalnych wystąpień wobec prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej i głów państw obcych
(składanie życzeń noworocznych, świątecznych i oko¬
licznościowych) ;
2)	w wypadku przedstawiania się prezydentowi Rze¬
czypospolitej Polskiej, głowom państw obcych
i członkom domów panujących;
3)	podczas wystąpień przy wręczaniu przez ambasa¬
dorów prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej oraz
głowom państw obcych listów uwierzytelniających;
4)	podczas witania i żegnania głów państw, członków
domów panujących oraz członków rządów państw
obcych, przybywających z wizytą oficjalną;
5)	podczas składania życzeń noworocznych i okolicz¬
nościowych generalnemu inspektorowi sił zbrojnych
oraz ministrowi spraw wojskowych;
6)	na przyjęciach reprezentacyjnych i oficjalnych, wy¬
dawanych przez prezydenta Rzeczypospolitej Pol¬
skiej wzgl. generalnego inspektora sił zbrojnych
lub na cześć tych osób — z udziałem przedstawicieli
państw obcych;
7)	na przyjęciach reprezentacyjnych i oficjalnych, wy¬
dawanych przez głowy państw obcych, członków
domów panujących, członków rządów obcych przy¬
byłych z wizytą oficjalną lub na cześć tych osób;
8)	na przyjęciach wieczorowych wydawanych w dnie
świąt formacyj wojskowych oraz z okazji promocyj
oficerskich;
		

/Magazyn_113_01_083_0001.djvu

			83
9) na przyjęciach oficjalnych noworocznych oraz uro¬
czystościach ślubnych (o ile obowiązuje strój ba¬
lowy);
10)	na przyjęciach oficjalnych, na które są rozsyłane
zaproszenia z, zaznaczeniem obowiązku występo¬
wania w orderach;
11)	na akademiach uroczystych i przedstawieniach ga¬
lowych ku czci papieża, państw obcych, ich zwierz¬
chników (monarchów, prezydentów) oraz przedsta¬
wicieli, jeżeli zapowiedziany jest na nich udział
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, głów państw
obcych lub przedstawicieli państw obcych (członków
rządu, ambasadorów, ministrów pełnomocnych);
12)	na akademiach uroczystych i przedstawieniach ga¬
lowych, wydawanych przez miasta, organizacje na¬
ukowe, zawodowe i społeczne oraz w ramach obcho¬
dów jubileuszowych (rocznic, imienin) i kongresów
międzynarodowych, jeżeli jest zapewniona na nich
obecność głów państw obcych lub występujących
wyłącznie w charakterze oficjalnym przedstawi¬
cieli państw obcych (członków rządu, ambasadorów,
ministrów pełnomocnych):
13)	w czasie aktu uroczystej dekoracji odznaczeniami
zagranicznymi;
14)	podczas uroczystości pogrzebu prezydenta Rzeczy¬
pospolitej Polskiej, głów państw oraz przedstawi¬
cieli państw obcych, jak również podczas nabo¬
żeństw żałobnych, odbywających się w dniu po¬
grzebu zmarłego prezydenta Rzeczypospolitej Pol¬
skiej i głów państw obcych (monarchów, prezy¬
dentów) ;
15)	podczas uroczystych nabożeństw i procesyj religij¬
nych z udziałem prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
6*
		

/Magazyn_113_01_084_0001.djvu

			r
84
skiej, głów państw oraz przedstawicieli państw
obcych;
16)	podczas przeglądów i rewii wojskowych w dnie
świąt narodowych oraz w dnie świąt wojska lub
marynarki wojennej, jak również dokonywanych
przez głowy państw obcych oraz przedstawicieli
armij obcych;
17)	podczas objazdu redy na pokładzie okrętu wojen¬
nego przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
lub głowy państw obcych oraz na postoju okrętu
wojennego w porcie podczas zaokrętowywania się
(wyokrętowywania) prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej łub głów państw obcych, jeżeli odbywają
podróż oficjalnie;
18)	podczas podniesienia gali banderowej na okrętach
wojennych;
19)	podczas przyjmowania i składania wizyt przedsta¬
wicielom armij lub flot obcych;
20)	podczas wystąpień za granicą w charakterze przed¬
stawiciela prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
generalnego inspektora sił zbrojnych lub ministra
spraw wojskowych;
21)	podczas przeglądów i rewij wojskowych w czasie
oficjalnego pobytu za granicą;
22)	w wypadku występowania oficjalnego w dnie świąt
narodowych państw obcych oraz święta wojska lub	/
marynarki wojennej podczas oficjalnego pobytu
za granicą;
23)	podczas składania za granicą wieńca na grobie nie¬
znanego żołnierza.
Art. 117. Wszystkie posiadane oznaki (bez wielkiej
wstęgi) orderów, odznaczeń, medali i odznak (na wstąż-
		

/Magazyn_113_01_085_0001.djvu

			85
kach) polskich i zagranicznych, t. zn.: gwiazdy orderowe,
komandorie oraz oznaki orderów stopnia oficerskiego i kawa¬
lerskiego, odznaczeń, medali i odznak na wstążkach (wiel¬
kości normalnej lub ich miniaturki — art. 139), nosi się na
fraku dyplomatycznym, fraku zwykłym, sutannie, manto¬
lecie, mucecie, todze (rektorskiej, profesorskiej i duchowień¬
stwa), stroju narodowym i ludowym (męskim i kobiecym),
kurtce klubowej (dwurzędnej), sukni damskiej (balowej),
mundurze (kurtka zwykła, kurtka z kołnierzem wykłada¬
nym, czamara kapelanów wojskowych, półfrak, ubiór
marynarski surdut, kurtka biała, frak, półfrak grana¬
towy i biały, bluza granatowa i biała) oraz płaszczu i pół-
płaszczu mundurowym (art. 141) — wyłącznie podczas
wystąpień oficjalnych:
1)	na akademiach uroczystych i przedstawieniach ga¬
lowych ku czci papieża, państw obcych oraz ich
zwierzchników — nie w obecności prezydenta Rze¬
czypospolitej Polskiej oraz bez udziału członków
korpusu dyplomatycznego;
2)	na przyjęciach oficjalnych, wydawanych przez pre¬
zesa Rady Ministrów, marszałka Senatu (zastępu¬
jącego go wicemarszałka Senatu), marszałka Sejmu
(zastępującego go wicemarszałka Sejmu), członków
rządu lub zastępujących ich podsekretarzy stanu,
członków korpusu dyplomatycznego, prezesa Naj¬
wyższej Izby Kontroli (zastępującego go wicepre¬
zesa Najwyższej Izby Kontroli), I prezesa Sądu
Najwyższego, I prezesa Najwyższego Trybunału
Administracyjnego, wojewodów i starostów (jako re¬
prezentantów rządu), szefa Kierownictwa Mary¬
narki Wojennej, szefa Sztabu Głównego, konsu¬
lów (poza stolicą), jak również przez osoby urzę¬
dowe i prywatne — z udziałem członków korpusu
		

/Magazyn_113_01_086_0001.djvu

			86
dyplomatycznego (przedstawicieli rządów państw
obcych);
3)	podczas wystąpień przy wręczaniu prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej oraz głowom państw ob¬
cych listów uwierzytelniających przez ministrów
pełnomocnych;
4)	podczas składania wieńca na grobie Nieznanego
Żołnierza przez przedstawicieli państw obcych;
5)	podczas pełnienia służby ordynansowej lub adiutan-
ckiej przy przedstawicielach państw (armii) obcych;
6)	podczas wystąpień w charakterze oskarżonych na
rozprawach głównych przed sądami wojskowymi
(wojennymi) oraz oficerskimi sądami honorowymi.
Art. 118. Wszystkie posiadane oznaki polskich (bez
zagranicznych) orderów, odznaczeń, medali i odznak (na
wstążce) t. zn.: wielką wstęgę, gwiazdy orderowe, koman¬
dorie oraz oznaki orderów stopnia oficerskiego i kawaler¬
skiego, odznaczeń, medali i odznak (wielkości normalnej
lub ich miniaturki — art. 139) nosi się na fraku dyploma¬
tycznym, fraku zwykłym, sutannie, mantolecie, mucecie,
stroju narodowym i ludowym (męskim i kobiecym), kurtce
klubowej (dwurzędnej), sukni damskiej (balowej), mun¬
durze (kurtka zwykła, kurtka z kołnierzem wykładanym,
czamara kapelanów wojskowych, półfrak, ubiór mary¬
narski — kurtka biała, surdut, półfrak, frak) oraz płaszczu
i półpłaszczu mundurowym (art. 141)—wyłącznie pod¬
czas następujących wystąpień oficjalnych:
1) na akademiach uroczystych, przedstawieniach ga¬
lowych, wydawanych przez miasta, naczelne orga¬
nizacje naukowe, zawodowe i społeczne oraz komi¬
tety obchodów jubileuszowych — bez udziału przed¬
stawicieli państw obcych, jeżeli natomiast na uro-
		

/Magazyn_113_01_087_0001.djvu

			czystościach tych jest zapewniona obecność prezy¬
denta Rzeczypospolitej Polskiej;
2)	w czasie aktu uroczystej dekoracji odznaczeniami
polskimi;
3)	podczas uroczystych nabożeństw i procesyj religij¬
nych w obecności prezydenta Rzeczypospolitej Pol¬
skiej — bez udziału przedstawicieli państw obcych;
4)	podczas nabożeństw żałobnych i uroczystości po¬
grzebu generalnego inspektora sil zbrojnych oraz
członków rządu;
5)	podczas uroczystości wręczania sztandarów (cho¬
rągwi) i trąbek sygnałowych.
Art. 119. Wszystkie posiadane oznaki (bez wielkiej
wstęgi) orderów, odznaczeń, medali i odznak polskich (bez
zagranicznych), t. zn.: gwiazdy orderowe, komandorie
oraz oznaki orderów stopnia oficerskiego i kawalerskiego,
odznaczeń, medali i odznak na wstążkach (wielkości nor¬
malnej lub ich miniaturki — art. 139), nosi się na fraku dy¬
plomatycznym, fraku zwykłym, sutannie, manolecie, muce-
cie,todze (rektorskiej,profesorskiej i duchowieństwa),stroju
narodowym i ludowym (męskim i kobiecym), kurtce klu¬
bowej (dwurzędnej), sukni damskiej (balowej), mundurze
(kurtka zwykła, kurtka z kołnierzem wykładanym, cza-
mara kapelanów wojskowych, półfrak, ubiór marynarski —
surdut, kurtka biała, frak, półfrak granatowy i biały, bluza
granatowa i biała) oraz płaszczu i półpłaszczu munduro¬
wym (art. 141)—wyłącznie podczas następujących wy¬
stąpień oficjalnych:
1) na akademiach i obchodach uroczystych, wydawa¬
nych przez miasta, instytucje naukowe lub komitety
specjalne w dnie świąt narodowych, święta wojska,
ku czci prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i ge-
		

/Magazyn_113_01_088_0001.djvu

			88
neralnego inspektora sil zbrojnych, oraz z okazji
jubileuszy, rocznic, imienin, kongresów międzyna¬
rodowych itp. — bez udziału prezydenta Rzeczypo¬
spolitej Polskiej i członków korpusu dyplomatycz¬
nego (przedstawicieli państw obcych);
2)	podczas uroczystych nabożeństw i procesyj religij¬
nych bez udziału prezydenta Rzeczypospolitej Pol¬
skiej i przedstawicieli państw obcych;
3)	podczas witania i żegnania prezydenta Rzeczypo¬
spolitej Polskiej oraz generalnego inspektora sił
zbrojnych, wyjeżdżających za granicę z wizytą
oficjalną;
4)	przy meldowaniu się u prezydenta Rzeczypospo¬
litej Polskiej, generalnego inspektora sił zbroj¬
nych oraz prezesa Rady Ministrów w wypadkach
otrzymania misji specjalnej (krajowej lub zagra¬
nicznej);
5)	podczas występowania w składzie delegacji u prezy¬
denta Rzeczypospolitej Polskiej, generalnego inspek¬
tora sił zbrojnych, prezesa Rady Ministrów oraz
ministra spraw wojskowych;
6)	podczas składania wieńca na grobie Nieznanego
Żoł nierza — bez udziału przedstawicieli państw ob¬
cych;
7)	podczas uroczystości inauguracji roku akademic¬
kiego;
8)	podczas pełnienia czynności zastępców honorowych;
9)	podczas pełnienia obowiązku przewodniczących,
asesorów, oskarżycieli i obrońców na rozprawach
głównych w sądach wojskowych (wojennych) i ofi¬
cerskich sądach honorowych;
10) podczas uroczystości wojskowych:
— składania przysięgi przez oddziały wojskowe,
		

/Magazyn_113_01_089_0001.djvu

			89
—	przekazywania dowództwa przed frontem oddzia¬
łów,
—	promocyj oficerskich,
—	świąt formacyj wojskowych,
—	rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego w szko¬
łach i na kursach wojskowych,
-	witania i żegnania żołnierzy przed frontem od¬
działów z okazji przybycia i po odbyciu służby
wojskowej,
—	żegnania osób wojskowych przeniesionych z for¬
macyj, instytucyj itp.;
11)	podczas rewij i defilad wojskowych w garnizonach
(poza wyszczególnionymi w art. 116);
12)	przy meldowaniu się u przełożonych z okazji awan¬
su, lub odznaczenia, wzgl. zmiany stanowiska służ¬
bowego,
13)	przy meldowaniu się w składzie delegacji w kraju.
Art. 120. Wszystkie posiadane oznaki (bez wielkiej
wstęgi) orderów, odznaczeń, medali i oznak polskich, t. zn.:
gwiazdy orderowe, komandorie, oznaki orderów stopnia
oficerskiego i kawalerskiego, odznaczeń, medali i odznak
na wstążkach oraz wszystkie zagraniczne niższych klas orde¬
rów (oznaki stopnia oficerskiego i kawalerskiego), odzna¬
czeń, medali i odznak (wielkości normalnej lub ich minia¬
turki— art. 139), nosi się na fraku dyplomatycznym, fraku
zwykłym, sutannie, todze (rektorskiej, profesorskiej i du¬
chowieństwa), stroju narodowym i ludowym (męskim
i kobiecym), kurtce klubowej (dwurzędnej), sukni damskiej
(balowej), mundurze (kurtka zwykła, kurtka z kołnierzem
wykładanym, czamara kapelanów wojskowych, półfrak,
ubiór marynarski — surdut, kurtka biała, frak, półfrak
granatowy i biały, bluza granatowa i biała) oraz płaszczu
		

/Magazyn_113_01_090_0001.djvu

			90
i półpłaszczu mundurowym (art. 141) — wyłącznie pod¬
czas następujących wystąpień oficjalnych:
1)	na przyjęciach oficjalnych, wydawanych przez pre¬
zesa Rady Ministrów, marszałka Senatu, marszałka
Sejmu, członków rządu lub zastępujących ich pod¬
sekretarzy stanu, prezesa Najwyższej Izby Kon¬
troli, I prezesa Sądu Najwyższego, I prezesa Naj¬
wyższego Trybunału Administracyjnego, wojewo¬
dów i starostów (jako reprezentantów rządu), szefa
Kierownictwa Marynarki Wojennej, szefa Sztabu
Głównego, jak również przez osoby urzędowe i pry¬
watne;
2)	podczas wystąpień w szeregach w składzie oddzia¬
łów honorowych oraz asyst i wart honorowych,
wystawianych wobec przedstawicieli państw ob¬
cych (nosi się odznaczenia zagraniczne tylko pań¬
stwa, wobec przedstawiciela którego występuje się).
Art. 121. Nie więcej niż cztery oznaki polskich orde¬
rów stopnia kawalerskiego lub oficerskiego, odznaczeń,
medali i odznak (na wstążce) oraz nie większą ilość ta¬
kich samych oznak zagranicznych, nosi się na mundurze
(kurtka zwykła, kurtka z kołnierzem wykładanym, cza-
mara kapelanów wojskowych, ubiór marynarski — kurtka
biała, surdut, bluza granatowa i biała), sutannie, todze,
stroju narodowym i ludowym (męskim) oraz kurtce
klubowej (dwurzędnej) — podczas wystąpień następu¬
jących:
1) na przyjęciach oficjalnych wydawanych z okazji
witania lub żegnania osób urzędowych i prywat¬
nych, przybyłych z wizytą oficjalną, jak również
osób wojskowych, przydzielonych lub przeniesionych
z formacyj, instytucyj itp.;
		

/Magazyn_113_01_091_0001.djvu

			91
2)	na balach i rautach — poza wyszczególnionymi
w art. 116 pkt. 6, 7, 8, 9, 10 — na których obo¬
wiązuje strój balowy“ wzgl. „strój wieczorowy11;
3)	na przyjęciach prywatnych i towarzyskich o charak¬
terze specjalnie uroczystym — uroczystości ślubne
(o ile nie obowiązuje strój balowy — art. 116), rocz¬
nice, imieniny, święta Bożego Narodzenia, święta
Wielkiej Nocy itp.;
4)	na przyjęciach dziennych, wydawanych przez przed¬
stawicieli państw (armij) obcych lub na cześć tych
osób;
5)	podczas pierwszej wizyty oficjalnej.
Art. 122. Wszystkie posiadane oznaki polskich (bez
zagranicznych) orderów stopnia oficerskiego i kawaler¬
skiego, odznaczeń, medali i odznak (na wstążce) nosi się
na mundurze (kurtka zwykła, kurtka z kołnierzem wy¬
kładanym, czamara kapelanów wojskowych, ubiór mary¬
narski — kurtka biała, surdut, bluza granatowa i biała),
sutannie, kurtce klubowej (dwurzędnej), stroju narodowym
i ludowym (męskim) — podczas wystąpień następujących:
1)	na akademiach uroczystych (poza wyszczególnio¬
nymi w art. 116, 117, 118, 119);
2)	podczas uroczystości odsłonięcia pomników, tablic
pamiątkowych, otwarcia wystaw, przekazywania
do użytku publicznego instytucyj lub obiektów
budowlanych itp.;
3)	podczas witania i żegnania prezydenta Rzeczypo¬
spolitej Polskiej, generalnego inspektora sił zbroj¬
nych, członków rządu oraz osób urzędowych;
4)	podczas nabożeństw żałobnych i uroczystości po¬
grzebu osób urzędowych oraz prywatnych;
5)	podczas wystąpień w charakterze rzeczoznawców
		

/Magazyn_113_01_092_0001.djvu

			lub świadków na rozprawach głównych przed są¬
dami wojskowymi (wojennymi) i oficerskimi sądami
honorowymi, oraz w charakterze świadków na roz¬
prawach przed sądami powszechnymi;
6)	przy raportach i meldowaniu się u przełożonych
(z wyjątkiem pierwszego meldowania się i przed¬
stawiania oficerów oraz meldowania się z okazji
awansu, odznaczenia wzgl. zmiany stanowiska służ¬
bowego);
7)	w czasie pełnienia służby inspekcyjnej lub wartow¬
niczej, oraz podczas dyżurów służbowych;
8)	podczas wystąpień w szeregach w składzie oddzia¬
łów honorowycli oraz asyst i wart honorowych (nie
wobec przedstawicieli państw obcych).
Art. 123. Wyłącznie oznaki Orderu wojennego „Virtuti
Militari“ (klasy III, IV, V), Krzyża Niepodległości wzgl.
Krzyża Walecznych (łącznie z baretkami wszystkich innych
oznak orderów, odznaczeń i medali), nosi się (art. 89) na
mundurze (kurtka zwykła, kurtka z kołnierzem wykłada¬
nym, czamara kapelanów wojskowych, ubiór marynarski—
surdut, kurtka granatowa i biała, bluza granatowa i biała),
sutannie oraz stroju narodowym i ludowym:
1)	na przyjęciach prywatnych i towarzyskich (zwy¬
kłych) oraz na garden-party;
2)	w teatrach (z wyjątkiem przedstawień galowych -
art. 116, 117, 118), na koncertach;
3)	na zabawach tanecznych i dancingach.
Art. 124. Wyłącznie oznaki Orderu wojennego „Vir-
tuti Militari“ (klasy 111, IV, V), Krzyża Niepodległości
wzgl. Krzyża Walecznych (bez baretek wszystkich innych
oznak orderów, odznaczeń i medali), nosi się (art. 89) na
		

/Magazyn_113_01_093_0001.djvu

			93
mundurze (kurtka zwykła, kurtka z kołnierzem wykła¬
danym, czamara kapelanów wojskowych, ubiór mary¬
narski — kurtka granatowa i biała, bluza granatowa
i biała):
1)	podczas zgłaszania się w sztabach, dowództwach
oraz instytucjach (urzędach) wojskowych i ogól¬
nych;
2)	podczas zajęć w oddziałach oraz biurowych i admi¬
nistracyjnych, jak również podczas odpraw;
3)	w lokalach publicznych (kawiarnia, restauracja,
klub, teatrzyk, kino, cyrk, sala tańca);
4)	podczas prowadzenia wszelkiego rodzaju pojazdów
(konnych, motorowych);
5)	na zawodach sportowych (art. 136);
6)	w czasie odbywania podróży;
7)	we wszystkich okolicznościach nie wyszczególnionych
w art. 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124
(art. 137).
Art. 125. Łańcuchy orderowe, stanowiące w niektórych
orderach najwyższy ich stopień, nosi się wyłącznie w wy¬
padkach (ewentualnie w dniach), przewidzianych w statu¬
tach danych orderów.
I) Do orderów, posiadających łańcuchy, których noszenie jest
przywilejem wyłącznie głowy danego państwa, należą m. in.: albań¬
ski— Order Albanii; bułgarskie — Order św. św. Cyryla i Meto¬
dego, Order św. Aleksandra; egipski — Mohameda Alego; estoń¬
ski — Herbu Państwowego; liński — Order Róży Białej; francu¬
ski — Order Legii Honorowej; irański - Order Pahlavi’ego; jugosło¬
wiański Order Księcia Łazarza; polski - Order Orła Białego.
Art. 126. Łańcuchy orderowe, stanowiące wyższy sto¬
pień orderu, wzgl. jedyną oznakę orderu, jak i nadawane
we wszystkich jego klasach, nosi się tylko podczas wiel-
		

/Magazyn_113_01_094_0001.djvu

			94
kich uroczystości w obecności głów państw, członków do¬
mów panujących, członków rządów państw obcycłi (o ile
w danej okoliczności przysługuje noszenie wielkiej wstęgi
orderowej —art. 116), ewentualnie w wypadkach (w dnie),
przewidzianych w statucie danego orderu.
I) Do orderów, posiadających łańcuch, jako oznakę wyższej
klasy orderu (wzgl. jedyną oznaką), należą m. in.: albański —
Order Albanii; d. austriackie —- Order Leopolda, Order Franciszka
Józefa, Order Korony Żelaznej; d. badeńskie — Order Bertolda I,
Order Lwa Zeryngeńskiego, Order Zasługi Cywilnej Korony Ba¬
warskiej, Order Zasługi św. Michała; d. bawarskie — Order
św. Huberta, Order Maksymiliana Józefa; belgijskie — Order
Leopolda, Order Gwiazdy Afrykańskiej, Order Lwa; d. brazylij¬
ski— Order Róży; czechosłowacki — Order Lwa Białego; duń¬
skie — Order Słonia, Order Danebroga; egipski — Order „Łańcuch
Fuada“; estoński — Order Gwiazdy Białej; d. etiopskie—Order
Pieczęci Salomona, Order Królowej Saby; d. hanowerski — Order
Gwelfów; d. hawajski — Order Kapiolani Wielkiej; hiszpańskie —
Order Izabeli Katolickiej, Order Karola III; litewski—Order Wi¬
tolda Wielkiego; meksykańskie — Order Orła Azteckiego, d. Order
Najświętszej Marii Panny Gwadelupskiej, d. Order Orła Meksy¬
kańskiego; norweski — Order św. Olafa; d. parmeński — Order
św. JerzegoKonstantyneńskiego; d. pruskie —Order Orła Czarnego,
Order Wilhelma, Order Orła Czerwonego, Order Łabędzia; d. rosyj¬
ski — Order św. Andrzeja; rumuńskie — Order Karola I, Order Fer¬
dynanda I; d. sycylijskie — Order św. Jerzego, Order św. Janua-
riusza, Order św. Ferdynanda; szwedzkie — Order Miecza, Order
Gwiazdy Polarnej, Order Wazów, Order Serafinów; d. toskański —
Order św. Józefa; d. turecki — Order Dobroczynności, Order
Sławy; węgierski— Order św. Stefana; wielko-brytańskie —
Order Podwiązki, Order Łaźni, Order św. Michała i św. Jerzego,
Order Ostu, Order św. Patryka, Order Gwiazdy Indii; włoski —
Order św. Zwiastowania; domowe — Order Runa Złotego (rodziny
Habsburgów oraz rodziny Burbonów hiszpańskich), Order kró¬
lewski Hohenzollernów (b. dynastii panującej w Niemczech),
Order Chryzantemy (dynastii panującej w Japonii), Order Chak-
kri (dynastii panującej w Syjamie), Order Sasko-Ernestyński (b.
dynastii panujących w Saksonii-Mejningen, Saksonii-Altenburg
		

/Magazyn_113_01_095_0001.djvu

			95
oraz Saksonii-Koburg i Gota), Order Henryka Lwa (b. dynastii
panującej w Brunświku), Order Wierności (b. dynastii panującej
w Badenii), Order św. Jerzego (b. dynastii panującej w Bawarii),
Order Korony Wendyjskiej (b. dynastii panujących w Meklembur-
gu-Schwerinie oraz Meklemburgu-Strelitz), Order Zasługi Księcia
Piotra Fryderyka Ludwika (b. dynastii panującej w Oldenburgu),
Order Lwa Złotego (b. dynastii panującej w Hesji-Nassau).
II) Do orderów, posiadających łańcuch jako oznakę we wszy¬
stkich klasach, należą m. in.: portugalskie — Order Wieży i Szpady,
Order św. Jakuba od Miecza, Order Chrystusa.
Art. 127. Specjalny strój orderowy (mundur, płaszcz,
peleryna, kapelusz stosowany, szpada, ostrogi itp.), prze¬
widziany dla kawalerów (dam) niektórych orderów, można
nosić — jeżeli statut odnośnego orderu inaczej nie prze-,
widuje —w wypadkach następujących:
1)	w dnie świąt uroczystych,
2)	podczas uroczystości, związanych ze świętem da¬
nego orderu,
3)	podczas oficjalnych zebrań kawalerów orderu,
4)	podczas uroczystości pogrzebowych kawalera orderu.
I) Specjalny strój posiadają m. in. ordery: duński — Order
Danebroga, hiszpański — Order Izabeli Katolickiej; portugal¬
skie — Order św. Benedykta z Avis, Order św. Jakuba od Miecza;
rumuński — Order Michała Walecznego; watykańskie — Order
Chrystusa, Order Ostrogi Złotej, Order Piusa IX, Order św. Grze¬
gorza Wielkiego, Order św. Sylwestra, Order Grobu Świętego Jero¬
zolimskiego; wielko-brytańskie — Order Podwiązki/Order Impe¬
rium Indyjskiego; włoskie — Order św. św. Maurycego i Łazarza,
Order Sabaudzki Zasługi Cywilnej; domowy —- Order Runa Zło¬
tego (rodziny Habsburgów oraz rodziny Burbonów hiszpań¬
skich).
Art. 128. Odznaki zagraniczne (na zakrętkach) — ho¬
norowe, pamiątkowe, za sprawność, lotnicze, naukowe,
oraz oznaki organizacyjne (art. 29, 30, 31, 33, 34), nosi
		

/Magazyn_113_01_096_0001.djvu

			96
się wyłącznie w wypadkach przebywania na terytorium
państwa, którego odznakę (oznakę) posiada się, lub pod¬
czas wystąpień wobec przedstawicieli tego państwa.
Art. 129. Odznaki (żetony) sportowe — polskie i za¬
graniczne— nadawane w ramach formacyj wojskowych
(przysposobienia wojskowego) lub przez kluby (związki)
sportowe, nosi się (art. 157) na mundurze (kurtka zwykła,
kurtka z kołnierzem wykładanym, kurtka dwurzędowa, cza-
mara kapelanów wojskowych, bluza członków organizacyj
przysposobienia wojskowego, ubiór marynarski — kurtka
granatowa, kurtka biała, surdut, bluza marynarska biała
i granatowa), sutannie oraz stroju narodowym i ludowym
(męskim), wyłącznie w dnie świąt i zawodów sportowych
oraz podczas imprez klubowych.
Art. 130. Oznaki orderów, odznaczeń, medali i odznak
zagranicznych, nadane przez rządy (monarchów) krajów,
które następnie zmieniły swój ustrój polityczny lub też
utraciły samodzielność, jak również nadane przez by¬
łych monarchów (ordery domowe) można nosić nawet
w wypadku skasowania tych odznaczeń (ordery, odzna¬
czenia, medale, odznaki) przez nowe władze kraju (art.
261).
Wyjątek, kiedy oznak Łych orderów, odznaczeń, medali
i odznak nakładać nie należy, stanowią:
1)	moment oficjalnego występowania wobec przedsta¬
wicieli danego państwa,
2)	w czasie pobytu w kraju, którego dawne odzna¬
czenie (order, odznaczenie, medal, odznakę) posia¬
da się.
I) Do odznaczeń obecnie zniesionych (częściowo lub całkowi¬
cie) na skutek zmiany ustroju politycznego państw, należą m. in.
		

/Magazyn_113_01_097_0001.djvu

			97
niektóre ordery, odznaczenia, medale i odznaki: byłych monarchij—
austro-węgierskiej, bawarskiej, brazylijskiej, chińskiej, czarnogór¬
skiej, etiopskiej, hanowerskiej, hiszpańskiej, koreańskiej, lom-
bardzkiej, meksykańskiej, niemieckiej, portugalskiej, pruskiej,
rosyjskiej, sardyńskiej, saskiej, sycylijskiej, tureckiej, westfalskiej,
wirtemberskiej; byłycli księstw — Anhaltu, Anhaltu-Bernburgu,
Anhaltu-Dessau, Anhaltu-Kóthen, Badenii, Brunświku, Buchary,
Hesji-Darmstadu, Hesji-Homburgu, Hesji-Nassau, Hohenlohe,
Hohenzollern, Lippe, Lukki, Meklemburgii-Schwerinu, Meklem-
burgii-Strelitz, Modeny, Nassau, Oldenburgu, Parmy, Reussu
(Greiz), Reussu (Schleiz-Gera), Saksonii-Altenburgu, Saksonii-
Gota-Altenburgu, Saksonii-Koburg i Gota, Saksonii-Koburg-Saal-
feldu, Saksonii-Meiningen, Saksonii-Wejmar-Eisenach, Schaum-
burgu-Lippe, Schlezwig-Holsztynu, Schwarzburg - Rudolfstadtu,
Schwarzburg-Sonderhausenu, Toskanii, Waldeck; byłych repu¬
blik— austriackiej, weneckiej; wolnych miast — Bremy, Frank¬
furtu, Hamburga, Lubeki.
Art. 131. W wypadkach zmiany barw wstążki lub ry¬
sunku oznak orderu (odznaczenia, medalu, odznaki), jak
również w wypadkach zniesienia orderu (odznaczenia, me¬
dalu, odznaki), czy też zmiany jego rodzaju, nosi się
oznaki w formie otrzymanej, przy nadaniu orderu (odzna¬
czenia, medalu, odznaki).
Jeżeli jednak ustawa o wprowadzeniu zmian w wy¬
glądzie oznak orderu (odznaczenia, medalu, odznaki)
lub jego organizacji, przewiduje wyraźnie zamianę daw¬
nych oznak na nowe, należy się do tego zastosować.
Art. 132. W wypadku jeżeli ustawa zagranicznego
orderu (odznaczenia, medalu, odznaki) przewiduje nosze¬
nie stałe oznak pełnych (wielkości normalnej), do przepisu
tego stosować się nie należy, przy czym oznaki te można
markować za pomocą baretek (art. 82), miniaturek (art.
91) lub wstążeczek (art. 108).
7
		

/Magazyn_113_01_098_0001.djvu

			98
Art. 133. Jeżeli ustawa orderu (odznaczenia, medalu,
odznaki) zagranicznego przewiduje noszenie jego oznak
w sposób sprzeczny z odnośnymi przepisami o noszeniu
oznak orderów (odznaczeń, medali, odznak) polskich oraz
innych zagranicznych (tych, które dana osoba nosi), nie
należy ich zakładać.
Art. 134. W pełnych oznakach wzgl. miniaturkach
orderów, odznaczeń, medali i odznak — na fraku zwy¬
kłym oraz sukni damskiej, jak również w oznakach orde-'
rowych klas wyższych (komandorie, gwiazdy orderowe,
wielka wstęga, łańcuch orderowy)—-na mundurze, stroju
narodowym i ludowym, nie należy przebywać w lokalach
publicznych (restauracje, dancingi, kawiarnie it.p.).
Art. 135. W pełnych oznakach orderów na fraku
zwykłym oraz sukni damskiej ,nie należy się ukazywać
na ulicy bez wierzchniego okrycia.
Wyjątek stanowią miejsca, gdzie się odbywają uroczy¬
stości oraz pochody lub procesje (art. 116, 118, 119).
Art. 136. Podczas brania udziału w charakterze za¬
wodnika w zawodach — strzeleckich, narciarskich, hip¬
picznych, marszowych itp., żadnych oznak orderów, od¬
znaczeń, medali i odznak nie zakłada się ani też markuje.
Wyjątek stanowi udział w zawodach międzynarodo¬
wych, kiedy na mundurze (kurtka zwykła, kurtka z koł¬
nierzem wykładanym, kurtka marynarska, bluza mary¬
narska) można założyć baretki wszystkich posiadanych
orderów, odznaczeń i medali.
Art. 137. W czasie odbywania kary aresztu, więzienia
lub twierdzy, żadnych oznak orderów, odznaczeń, medali
i odznak nie zakłada się ani też markuje.
		

/Magazyn_113_01_099_0001.djvu

			99
B. Noszenie odznaczeń na rozmaitych rodzajach ubiorów
i strojów
Art. 138. Na mundurze (kurtka letnia, kurtka grana¬
towa marynarska) nie nosi się pełnych (wielkości normalnej)
oznak orderów, odznaczeń, medali i odznak (na wstąż¬
kach), lecz tylko markujące je baretki.
Wyjątek stanowią oznaki Orderu wojennego „Virtuti
Militari“ (klasy III, IV i V), Krzyża Niepodległości oraz
Krzyża Walecznych (art. 89).
Art. 139. Na fraku zwykłym, fraku i półfraku mundu¬
rowym (marynarskim, lotniczym), kurtce klubowej (uży¬
tej jako strój wizytowy, wieczorowy wzgl. balowy) oraz
sukni damskiej (z wyjątkiem kobiecego stroju narodo¬
wego i ludowego) nie nosi się — nawet w wypadkach wy¬
stąpień wobec głów państw — pełnych oznak orderów
stopnia kawalerskiego i oficerskiego, odznaczeń, medali
oraz odznak (na wstążkach), lecz wyłącznie ich miniaturki.
Art. 140. Na fraku zwykłym, fraku akademickim, su¬
tannie, todze oraz sukni damskiej (wieczorowej lub balo¬
wej) podczas wystąpień oficjalnych w charakterze członka
akademii naukowej, nie nosi się oznak orderów, odzna¬
czeń, medali i odznak. Wyjątek stanowią oznaki odzna¬
czeń o charakterze naukowym oraz oznaki członkowskie
akademij naukowych.
Art. 141. Na płaszczu (półpłaszczu) i pelerynie mun¬
durowej nie zakłada się oznak orderów stopnia kawaler¬
skiego i oficerskiego, odznaczeń, medali i odznak zarówno
pełnych (wielkości normalnej), jak i ich miniaturek.
Wyjątek stanowią oznaki Orderu wojennego „Yirtuti
7*
		

/Magazyn_113_01_100_0001.djvu

			100
Militari“, zakładane na płaszczu (półpłaszczu) wyłącznie
w dniu 11 listopada (art. 57).
Art. 142. Na płaszczu mundurowym zakłada się łań¬
cuch orderowy, wielką wstęgę (z gwiazdą) lub oznakę ko¬
mandorską orderu (bez gwiazdy) we wszystkich wypad¬
kach, kiedy przysługuje noszenie tych oznak na ubiorze
spodnim (art. 116, 117, 118, 119).
Wyjątek stanowią wystąpienia w dniu 11 listopada,
kiedy posiadając Order wojenny „Virtuti Militari“, za¬
kłada się na płaszczu wyłącznie oznaki tego orderu (art. 57).
Art. 143. Na mundurze historycznym wojska polskiego
(frak i kurtka) można nosić oznaki Orderu wojennego
„Yirtuti Militari“, Krzyża Niepodległości oraz Krzyża
Walecznych.
Oznak innych orderów, odznaczeń, medali, odznak
i oznak — zarówno polskich jak i zagranicznych — nie
nosi się, ani nie markuje.
Na płaszczu historycznym wojska polskiego nie nosi
się żadnych oznak orderów, odznaczeń, medali i odznak
(oznak).
Art. 144. Na strojach cywilnych: garniturze mary¬
narkowym, garniturze żakietowym, smokingu, surducie,
sukni (oprócz balowej względnie wieczorowej) i kostiumie
damskim, nie nosi się, ani nie markuje miniaturkami oznak
orderów, odznaczeń, medali i odznak (na wstążkach).
Wyjątek mogą stanowić:
1)	dzień dekoracji, jeżeli oznaki odznaczenia były
przypięte (wręczone) odznaczonemu uroczyście,
2)	zjazdy wojskowe i organizacyj wojskowych,
3)	święta formacyj wojskowych,
		

/Magazyn_113_01_101_0001.djvu

			101
4) wystąpienia zbiorowe kawalerów tego samego or¬
deru lub odznaczonych tym samym odznaczeniem
(defilada, pochód, uroczystości pogrzebowe).
W wypadku takim należy jednak ograniczyć noszenie
pełnej oznaki odznaczenia do miejsca, gdzie się odbywa
uroczystość (akt dekoracji, obrady zjazdu, obchód święta
formacji wojskowej), w żadnym zaś razie — poza wystą¬
pieniami zbiorowymi — nie ukazywać się publicznie w o-
znakach orderów, odznaczeń, medali i odznak pełnych na
stroju cywilnym.
Art. 145. Na strojach duchowieństwa wyznań niechrze¬
ścijańskich— muzułmańskiego (aba), karaimskiego (dżube)
i mojżeszowego (chałat), nosi się:
a)	oznaki orderów (stopnia kawalerskiego i oficer¬
skiego, komandorie, gwiazdy), odznaczeń, medali
i odznak (na wstążkach) — jak na sutannie (art.
13, 15, 18, 25, 26),
b)	wielkie wstęgi i łańcuchy orderowe — jak na todze
(art. 22, 24),
c)	odznaki, znaki i oznaki — jak na sutannie (art.
27, 29, 30, 31, 36).
Art. 146. Na specjalnym stroju orderowym, przewi¬
dzianym dla niektórych orderów (art. 127), można nosić
również oznaki innych orderów, odznaczeń, medali i od¬
znak.
Art. 147. Na mundurze (kurtka zwykła, kurtka letnia,
kurtka z kołnierzem wykładanym, kurtka dwurzędna,
bluza członków organizacyj przysposobienia wojskowego,
czamara kapelanów wojskowych, ubiór marynarski —
kurtka granatowa, kurtka biała, surdut oraz bluza gra-
		

/Magazyn_113_01_102_0001.djvu

			102
natowa i biała), sutannie, todze, stroju narodowym i lu¬
dowym — odznaki honorowe, pamiątkowe, za sprawność,
lotnicze, jak również wszelkiego rodzaju oznaki organiza¬
cyjne, przeznaczone do zakładania na zakrętkach (art.
29, 30, 33), nosi się wyłącznie po lewej stronie piersi.
Po prawej stronie — z wyjątkiem niektórych odznak
wymienionych w art. 29 i 30 oraz odznaki naukowej
(art. 31) — żadnych odznak ani oznak na zakrętkach się
nie zakłada.
Art. 148. Na ubiorze wojskowym nosi się odznaki (na
zakrętkach) — honorowe, pamiątkowe, za sprawność i nau¬
kowe (art. 29, 30, 31, 33, 34) w ilości następującej (art. 62):
1)	na ubiorze wieczorowym — dwie pamiątkowe (art.
29, 30) oraz naukową (art. 31);
2)	na ubiorze poza służbowym zwykłym, na ubiorze
służbowym zwykłym (podczas występowania w sze¬
regach, jak i poza szeregami), na ubiorze służbowym
uroczystym (podczas występowania w szeregach,
jak i poza szeregami) — dwie pamiątkowe lub za
sprawność (art. 29) oraz naukową (art. 31);
3)	na wszystkich rodzajach ubiorów żołnierzy nieza¬
wodowych (podoficerów i szeregowców czynnych) —
jedną pamiątkową (art. 29) oraz trzy — w tym
dwie wojskowe i jedną niewojskową — za sprawność
(art. 29).
Odznaki zakładane na rękawie munduru (art. 28) nosi
się na wszystkich rodzajach ubiorów wojskowych. Wyją¬
tek stanowi ubiór połowy i bluza drelichowa (art. 149, 159).
Odznakę za sprawność „Sznur strzelecki" (art. 35) nosi
się —- na ubiorze służbowym zwykłym (podczas występo¬
wania w szeregach), na ubiorze służbowym uroczystym
(podczas występowania w szeregach) oraz na wszystkich
		

/Magazyn_113_01_103_0001.djvu

			103
rodzajach ubiorów żołnierzy niezawodowych (podoficerów
i szeregowców czynnych).
Odznaki honorowe (art. 28, 29) nosi się na wszystkich
rodzajach ubiorów wojskowych. Wyjątek stanowi ubiór
połowy i bluza drelichowa (art. 149, 159).
Odznaki, noszone w sposób wskazany w art. 30 i 33,
nosi się na wszystkich rodzajach ubiorów wojskowych
(art. 62). Wyjątek stanowi ubiór połowy i bluza drelichowa
(art. 149, 159).
Art. 149. Na ubiorze polowym wojskowym nie nosi
się żadnych oznak orderów, odznaczeń, medali lub odznak,
jak również markujących je baretek oraz sznureczków do
zawieszania oznak.
Wyjątek stanowią pełne oznaki Orderu wojennego „Yir-
tuti Militari“, Krzyża Niepodległości wzgl. Krzyża Walecz¬
nych, które nosi się na ubiorze polowym zarówno w czasie
pokojowym, jak i podczas wojny.
Art. 1.50. Na ubiorze marynarskim (kurtka granatowa,
kurtka biała, surdut, błuza marynarska biała i granatowa)
zakłada się odznaki za sprawność (art. 29, 30) wyłącznie
w dnie świąt i zawodów sportowych.
Art. 151. Na ubiorze wojskowym i marynarskim, su¬
tannie, mantolecie, mucecie, todze, stroju narodowym
i ludowym (męskim) nie nosi się miniatur odznak, znaków
i oznak, przeznaczonych do zakładania na zakrętkach (art.
29, 30, 31, 33, 34).
Art. 152. Na ubiorze wojskowym i marynarskim nie
nosi się odznak pamiątkowych w kształcie proporczyka,
zawieszonych na łańcuszku.
		

/Magazyn_113_01_104_0001.djvu

			Art. 153. Na pasku przezramiennym (przy pasie głów¬
nym) żadnych odznak (oznak), ani ich miniaturek nie za¬
kłada się.
Art. 154. Na fraku zwykłym, fraku dyplomatycznym
oraz fraku i półfraku mundurowym (marynarskim, lotni¬
czym) nie nosi się, ani nie markuje odznak honorowych,
pamiątkowych, za sprawność, lotniczych, naukowych,
jak również wszelkiego rodzaju oznak organizacyjnych
i specjalizacyjnych, przeznaczonych do noszenia na za¬
krętce (art. 27, 29, 30, 33, 34), jak również odznak w formie
naszyć na rękawach ubioru (art. 28).
Wyjątek stanowią:
a)	odznaka naukowa (art. 31), którą można nosić na
fraku dyplomatycznym oraz fraku i półfraku mun¬
durowym (marynarskim, lotniczym),
b)	miniaturka oznaki członka akademii (instytucji) na¬
ukowej (art. 36,101), którą można nosić w dziurce
lewej klapy fraka zwykłego oraz fraka i półfraka
mundurowego (marynarskiego, lotniczego),
c)	miniaturka odznaki wojskowej lotniczej (art. 33,
34), którą można nosić w dziurce lewej klapy fraka
i półfraka mundurowego (marynarskiego, lotniczego).
Art. 155. W dziurce klapy garnituru marynarkowego,
garnituru żakietowego, surduta, kurtki klubowej, kostiu¬
mu damskiego, jak również na sukni damskiej, kobiecym
stroju narodowym i ludowym oraz wszelkiego rodzaju
strojach cywilnych, nie zakłada się normalnej wielkości
odznak honorowych, pamiątkowych, naukowych i za
sprawność, ani też oznak specjalizacyjnych.
Art. 156. W dziurce klapy garnituru marynarkowego,
garnituru żakietowego, surduta, kurtki klubowej, fraka
		

/Magazyn_113_01_105_0001.djvu

			105
zwykłego, kostiumu damskiego, jak również na sukni dam¬
skiej i wszelkiego rodzaju strojach cywilnych nie markuje
się za pomocą wstążeczki (art. 108) odznaczeń w formie
wstążek, noszonych normalnie na ubiorach mundurowych
po lewej stronie piersi (art. 27) lub w trzeciej (drugiej)
dziurce guzika zapięcia ubioru (art. 26). Odznaki tego
rodzaju (art. 26) markuje się za pomocą miniaturek (art.
98).
Art. 157. Na ubiorach mundurowych z kieszeniami
przednimi nosi się odznaki (żetony) sportowe — polskie
i zagraniczne — nadawane w ramach formacyj wojskowych
(przysposobienia wojskowego) lub przez kluby (związki)
sportowe — na łańcuszku zawieszonym na guziku prawej
górnej kieszeni ubioru; na ubiorach mundurowych bez
przednich kieszeni, sutannie oraz stroju narodowym i lu¬
dowym — na łańcuszku przyczepionym pośrodku prawej
strony piersi, 14 cm poniżej obojczyka.
Art. 158. Na ubiorach mundurowych, fraku dyploma¬
tycznym, sutannie, mucecie, mantolecie, todze, oraz stroju
narodowym i ludowym (męskim), oznak członków aka-
demij (instytutów) naukowych (art. 101) nie markuje się.
Art. 159. Na ubiorach i strojach następujących:
1)	na stroju liturgicznym,
2)	na todze przedstawicieli sądownictwa i adwokatury,
3)	na smokingu,
4)	na strojach specjalnych - sportowych i roboczych
(kombinezon, kurtka skórzana, sweter, wiatrówka,
frak myśliwski itp.),
5)	na bluzie drelichowej,
6)	na płaszczu i pelerynie przeciwdeszczowej,
		

/Magazyn_113_01_106_0001.djvu

			106
oznak orderów, odznaczeń, medali i odznak (oznak) nie
nosi się, ani nie markuje.
Wyjątek stanowi bluza drelichowa (zastępująca ubiór
mundurowy) członków organizacyj przyposobienia woj¬
skowego.
Art. 160. Na ubiorach mundurowych, ani na strojach
cywilnych nie nosi się medali, odznak i żetonów na wstąż¬
kach, stanowiących nagrody za wyczyny sportowe (art.
157).
Wyjątek stanowi strój wybitnie sportowy (kombinezon,
koszulka itp.), w wypadkach tych jednak nie zakłada się,
ani markuje żadnych oznak orderów, odznaczeń, medali
i odznak (niesportowych) zarówno polskich, jak i zagra¬
nicznych.
Art. 161. Na ubiorach mundurowych, ani na strojach
cywilnych nie nosi się i nie markuje oznak wszelkiego ro¬
dzaju odznaczeń, otrzymanych na wystawach (konkur¬
sach) za dobroć wytworów przemysłowych, rzemieślniczych
lub hodowlanych, jak również wybitych na pamiątkę
jakiegoś faktu, czy też sprzedawanych na dochód na cele
społeczne.
C. Itorizajc zaproszeń na przyjęcia oficjalne
Art. 162. Zaproszenia od osób urzędowych, poza przy¬
jęciami u głów państw, uważa się tylko wtedy za oficjalne,
gdy na drukowanych kartach zaproszeniowych jest podany
tytuł urzędowy osoby zapraszającej.
W wypadku takim osoby zaproszone powinny bez
żadnych szczególnych wskazówek założyć:
1) wielką wstęgę, oznaki komandorskie, gwiazdy or-
		

/Magazyn_113_01_107_0001.djvu

			107
derowe (klasy I i II) oraz miniaturki oznak orderów
(wielkich wstęg, komandoryj oraz stopnia oficer¬
skiego i kawalerskiego, względnie odznaczeń, me¬
dali i odznak na wstążkach) — wyłącznie w wy¬
padku zaproszenia przez prezydenta Rzeczypospo¬
litej Polskiej, obcego monarchę lub zwierzchnika
państwa, członków domów panujących, członków
rządów obcych (będących z wizytą oficjalną), lub też
w wypadku jeżeli przyjęcie jest wydawane na cześć
wymienionych osób względnie korpusu dyploma¬
tycznego;
2) gwiazdy orderowe (klasy 1 i II) oraz miniaturki
oznak orderów (wielkich wstęg, komandoryj oraz
stopnia oficerskiego i kawalerskiego, względnie od¬
znaczeń, medali i odznak na wstążkach) —• w wypad¬
ku zaproszenia przez prezesa Rady Ministrów, mar¬
szałka Sejmu, marszałka Senatu, kardynałów, człon¬
ków rządu, generalnego inspektora sił zbrojnych, pre¬
zesa Najwyższej Izby Kontroli Państwa, 1 prezesa
Sądu Najwyższego, 1 prezesa Najwyższego Trybunału
Administracyjnego, podsekretarza stanu w Minister¬
stwie Spraw Zagranicznych, ambasadorów i mini¬
strów pełnomocnych państw obcych oraz wojewo¬
dów (poza stolicą).
Na mundurze, sutannie, stroju narodowym i ludowym
(męskim) zakłada się pełne oznaki orderów stopnia ofi¬
cerskiego i kawalerskiego, odznaczeń, medali i odznak (na
wstążkach).
Art. 1(53. W wypadkach, nie wyszczególnionych w art.
162 pkt. 1, kiedy należy założyć wielką wstęgę i oznaki ko¬
mandorskie (oprócz gwiazd orderowych i miniaturek oznak
orderów stopnia komandorskiego, oficerskiego, kawaler-
		

/Magazyn_113_01_108_0001.djvu

			108
skiego względnie odznaczeń, medali i odznak na wstąż¬
kach) zaproszenia, zredagowane w zwykłej formie (art. 162),
powinny być uzupełnione wyrazem „ordery“, dopisanym
z boku.
Art. 164. Jeżeli przyjęcie mają zaszczycić swoją obec¬
nością głowy państw, osoby zapraszające muszą o tym
uprzedzić gości odpowiednią wzmianką, dopisaną na za¬
proszeniu.
W wypadku takim zakłada się oznaki orderowe, wska¬
zane w art. 162 pkt. 1.
Art. 165. W wypadkach, kiedy osoby urzędowe (art.
162) pragną nadać swoim przyjęciom charakter prywatny,
wówczas nie wymieniają na kartach zaproszeniowych
swoich tytułów urzędowych, podając tylko imię i nazwisko
rodzinne, albo dodają na zwykłych zaproszeniach uwagę:
„bez orderów“ lub też używają w tym celu specjalnych
kartonów zaproszeniowych, formatu nie większego, niż
bilety wizytowe, które to formy zaproszeń wyłączają
założenie (markowanie) oznak orderów, odznaczeń i me¬
dali w jakiejkolwiek bądź postaci.
Art. 166. Wszelkie zaproszenia, redagowane w imieniu
małżonek osób urzędowych oraz zaproszenia pisane na
biletach wizytowych, listowne itp. należy uważać za pry¬
watne, a tym samym wyłączające założenie (markowanie)
oznak orderów, odznaczeń i medali w jakiejkolwiek bądź
postaci.
Art. 167. Jeżeli po obiedzie oficjalnym ma się odbyć
liczniejsze przyjęcie (raut, bal), wówczas jest wskazane,
aby — dla uniknięcia wszelkiej rozbieżności w strojach
		

/Magazyn_113_01_109_0001.djvu

			109
gości — zaproszenia, rozsyłane na to przyjęcie, były reda¬
gowane w tej samej formie, jak na poprzedzający je obiad.
W wypadku takim zakłada się oznaki orderowe, wska¬
zane w art. 162.
Art. 168. Przy wysyłaniu przedstawicielom państw ob¬
cych zaproszeń na inne przyjęcia oficjalne, niewyszcze-
gólnione w art. 162, jeżeli obecność głów państw, członków
rządu lub członków korpusu dyplomatycznego jest na nich
zapewniona, należy po uprzednim porozumieniu się z biu¬
rem Protokółu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Za¬
granicznych, napisać na zaproszeniach słowo: „dćcora-
tions“ oraz zaopatrzyć zaproszenia w pieczątkę protokółu
dyplomatycznego („Vu au protocole“).
W wypadku takim zakłada się oznaki orderowe, wska¬
zane w art. 162 pkt. 1.
		

/Magazyn_113_01_110_0001.djvu

			Rozdział VI.
PRAWA I PRZYWILEJE KAWALERÓW ORDERÓW
ORAZ ODZNACZONYCH
A. Prawa i przywileje o<|ólne
Art. 169. Odznaczeni orderami polskimi lub zagranicz¬
nymi mają prawo do następujących tytułów, stosownie
do nadanych im klas orderu:
1)	kawalera wielkiej wstęgi lub krzyża wielkiego,
2)	kawalera krzyża komandorskiego z gwiazdą, oficera
wielkiego, komandora wielkiego lub komandora
z gwiazdą,
3)	kawalera krzyża komandorskiego lub komandora,
4)	kawalera krzyża oficerskiego lub oficera.
5)	kawalera (orderu).
Tytuły te ulegają modyfikacjom w zależności od ilości
klas i rodzajów poszczególnych orderów.
I)	Inne tytuły, przywiązane do orderów polskich, posiada:
Order wojenny „Virturi Militari“ (kawaler krzyża wielkiego, ka¬
waler krzyża komandorskiego, kawaler krzyża kawalerskiego,
kawaler krzyża złotego, kawaler krzyża srebrnego).
II)	Inne tytuły, przywiązane do orderów zagranicznych, po¬
siadają m. in. ordery: d. austriacki — Order austriacki Zasługi
(kawaler krzyża wielkiego I ki. z orłem, kawaler krzyża wielkiego,
komandor I kl. z gwiazdą, komandor I kl., komandor, oficer,
kawaler I kl., kawaler); duński — Order Danebroga (komandor
wielki, kawaler krzyża wielkiego, komandor z gwiazdą lub bez,
		

/Magazyn_113_01_111_0001.djvu

			111
kawaler, człowiek Danebroga); fińskie—Order Róży Białej, Order
Krzyża Wolności (komandor krzyża wielkiego, komandor klasy
pierwszej, komandor klasy drugiej, kawaler klasy I, kawaler
klasy II); d. hiszpański-—Order Alfonsa XII (kawaler wielkiej
wstęgi, komandor klasy I, komandor klasy II, kawaler); islan¬
dzki — Order Sokoła Islandzkiego (komandor krzyża wielkiego,
kawaler wielki z gwiazdą, kawaler wielki, kawaler); japońskie —
Order Słońca Wschodzącego, Order Skarbu Świętego, Order Kani
Złotej (kawaler klasy 1, II, III, IV, V, VI, VII, VIII); liechtenstei-
nowski — Order Zasługi (kawaler gwiazdy wielkiej, kawaler krzyża
wielkiego, komandor z gwiazdą, komandor, kawaler); litewskie —
Order Witolda Wielkiego, Order Krzyża Pogoni, Order Wielkiego
Księcia Litewskiego Gedymina (kawaler łańcucha orderu — w'ódz
wodzów, kawaler klasy I — wódz, kawaler klasy II — starosta,
kawaler klasy III — porucznik, kawaler klasy IV — towarzysz,
kawaler klasy V —młodzik); norweski — Order św. Olafa (ka¬
waler krzyża wielkiego, komandor klasy I, komandor klasy II);
szwedzkie — Order Miecza (komandor krzyża wielkiego, komandor
klasy I, komandor klasy 11, kawaler klasy I, kawaler klasy 11,
krzyż żołnierski), Order Wazów (komandor krzyża wielkiego,
komandor klasy I, komandor klasy II, kawaler klasy I, kawaler
klasy II, znak Wazów); tunetański Order Sławy (kawaler krzyża
wielkiego, oficer wielki, oficer, kawaler klasy I, kawaler klasy II);
wielko-brytańskie — Order Łaźni, Order św. Michała i św. Jerzego
(kawaler krzyża wielkiego, komandor, towarzysz), Order Imperium
Brytańskiego (kawaler krzyża wielkiego, kawaler komandor,
oficer, członek).
Art. 170. Kobiety, odznaczone niektórymi orderami
zagranicznymi, stosownie do statutów tych orderów,
otrzymują zamiast tytułu — kawalera, tytuł — damy
orderu.
I) Tytuł damy orderu przywiązany jest m. in. do orderów: d.
austriackich — Orderu Elżbiety, Orderu Krzyża Gwiaździstego;
bułgarskiego — Orderu Zasługi Cywilnej; egipskiego — Orderu
Doskonałości; d. etiopskiego — Orderu Królowej Saby; d. hiszpań¬
skiego— Orderu Marii Ludwiki; japońskiego—Orderu Skarbu
Korony; d. portugalskiego -—• Orderu św. Izabeli; d. rosyjskich —
		

/Magazyn_113_01_112_0001.djvu

			112
Orderu św. Katarzyny, Orderu św. Olgi; wielko-brytańskiego —
Orderu Imperium Brytańskiego.
Art. 171. Odznaczeni odznaczeniami i medalami uży¬
wają określenia „odznaczony".
W wypadku powtórnego (lub parokrotnego) otrzymania
danego odznaczenia lub medalu (tego samego rodzaju czy
stopnia) —- zaznacza się to przez wymienienie po słowie
„odznaczony" ilości nadań odznaczenia w formie „odzna¬
czony x-krotnie“.
I)	Do odznaczeń polskich, które mogą być nadane paro¬
krotnie, należą:
Krzyż Walecznych — może być nadany czterokrotnie,
Krzyż Zasługi — może być nadany czterokrotnie w każdym
stopniu,
Krzyż Zasługi za Dzielność — może być nadany trzykrotnie,
Medal za Ratowanie Ginących -— może być nadany wielo¬
krotnie.
II)	Do odznaczeń polskich, które nadane mogą być jedno¬
krotnie (w każdym stopniu), należą:
Wawrzyn Akademicki,
Medal za Długoletnią Służbę.
III)	Do odznaczeń polskich, nadanych jednorazowo i które
więcej nadawane nie będą, należą:
Krzyż i Medal Niepodległości,
Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej,
Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi,
Krzyż Żołnierzy Polskich z Ameryki,
Medal pamiątkowy za Wojnę 1918—1921,
Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości,
Medal 3-go Maja.
Art. 172. Z posiadaniem odznak (honorowych, pamiąt¬
kowych, za sprawność) żadne tytuły, ani inne prawa i przy¬
wileje nie są związane. Wyjątek spośród odznak polskich
stanowią: Odznaka honorowa za Rany i Kontuzje (art.
		

/Magazyn_113_01_113_0001.djvu

			113
191), Odznaka za Władanie Bronią Konno (art. 192), Od¬
znaka Celowniczego G. K. M. (art. 193).
Art. 173. 1 Josiadacze odznak naukowych używają ty¬
tułów, które wynikają z praw nadanych im przez odnośną
uczelnię, akademię naukową lub ich odpowiednik.
Art. 174. Cudzoziemcom, odznaczonym orderami, od¬
znaczeniami, medalami i odznakami polskimi, żadne
prawa ani uprawnienia, poza tytułem (art. 169), nie przy¬
sługują.
Art. 175. W nekrologach osób odznaczonych orderami,
odznaczeniami i medalami, zarówno polskimi, jak i za¬
granicznymi, wymienia się:
1)	ordery w kolejności starszeństwa (art. 51, 63) wraz
z tytułami, przywiązanymi do poszczególnych ich
klas, przy czym wymienia się tylko tytuł, przywią¬
zany do najwyższej klasy posiadanego przez zmar¬
łego orderu (art. 169, 170);
2)	odznaczenia i medale w kolejności starszeństwa
(art. 51, 63), poprzedzając ich wykaz słowem „od-
znaczony“, z jednoczesnym zaznaczeniem ilości
nadań poszczególnych odznaczeń (art. 171).
Przed nazwami zagranicznych orderów, odznaczeń
i medali zaznacza się ich pochodzenie państwowe (rozdz.
XIV).
Odznak honorowych, pamiątkowych, lotniczych, za
sprawność, naukowych itp. w nekrologach się nie wy¬
mienia.
Art. 17(». W nekrologach osób, posiadających oznaki
lub odznaczenie Suwerennego Rycerskiego Zakonu Świętego
8
		

/Magazyn_113_01_114_0001.djvu

			114
Jana Jerozolimskiego zw. Maltańskim, wymienia się ty tu 1
do jakiego przywiązana jest oznaka (względnie — rodzaj
odznaczenia) oraz nazwę zakonu.
Art. 177. Posiadanych orderów, odznaczeń i medali,
ani związanych z nimi tytułów nie zaznacza się na bile¬
tach wizytowych, blankietach listowych itp.
I) W szeregu państw (Wielka Brytania, Francja, Estonia i in.)
istnieje zwyczaj zaznaczania posiadanych orderów, odznaczeń
i medali oraz związanych z nimi tytułów, na biletach wizytowych
(blankietach listowych) przez umieszczenie rysunku oznaki danego
odznaczenia lub skrótu jego nazwy.
Art. 1711. Do zaznaczenia (w wykazach urzędników
lub osób wojskowych, arkuszach ewidencyjnych, życio¬
rysach itp.) posiadanych orderów, odznaczeń i medali,
używa się skrótów umownych.
Ordery, odznaczenia i medale polskie posiadają na¬
stępujące skróty umowne:
Order
Orła Białego:
OB
Order
wojenny „Yirtuti Militari'
‘ klasy
I
OVM.I
99
99 99
99
klasy
U
OVM. 11
99
99 99
99
klasy
III
OVM.III
99
99 99
99
klasy
IV
OVM.IV
99
99 _ 99
99
klasy V
OVM.V
Krzyż Niepodległości z
mieczami
KN.z.m
Krzyż Niepodległości
KN
Medal Niepodległości
MN
Order
Odrodzenia Polski klasy I . .
OP.I
ii
19 99
klasy
II .
OP.II
99
99 99
klasy
III .
OP.I1I
99
99 99
klasy IV .
OP.IV
99
99 99
klasy
V .
OP.V
		

/Magazyn_113_01_115_0001.djvu

			115
Krzyż Walecznych		KW.
» po raz drugi		KW.2.
» „ „ trzeci		KW.3.
» ,, „ czwarty. . . .	KW.4.
Krzyż Zasługi złoty 		KZ.z.
„ po raz drugi		KZ.z.2.
» » „ „ trzeci		KZ.z.3.
.» >, „ „ czwarty ....	KZ.z.4.
Krzyż Zasługi srebrny		KZ.s.
„ » „ po raz drugi . .	KZ.s.2.
» s> trzeci . . .	KZ.s.3.
» „ „ „ czwarty . .	KZ.s.4.
Krzyż Zasługi brązowy		KZ.b.
„ „ po raz drugi . .	KZ.b.2.
» » „ „ trzeci . . .	KZ.b.3.
» „ „ „ czwarty . .	KZ.b.4.
Krzyż Zasługi za Dzielność		KZD.
„ po raz drugi	KZD.2.
» ,, „ „ trzeci .	KZD.3.
Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej . . .	KZL.
Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Za¬
sługi 			KS.
Krzyż Żołnierzy Polskich z Ameryki . . .	KA.
Medal za Ratowanie Ginących		MRG.
Medal pamiątkowy za Wojnę 1918—1921. .	MW.
Wawrzyn Akademicki złoty		WA.z.
srebrny 		WA.s.
Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodle¬
głości 		MX.
Medal 3-go Maja		M3M.
Medal za Długoletnią Służbę złoty . .	MDS.z.
). „ „ srebrny . .	MDS.s.
» ,, „ brązowy . .	MDS.b.
8*
-
		

/Magazyn_113_01_116_0001.djvu

			116
Art. 179. Skrótów umownych orderów, odznaczeń i me¬
dali zagranicznych używa się w pisowni polskiej, według
wzorów podawanych w Roczniku Służby Zagranicznej
Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 1150. Podania, świadectwa i wszelkie inne pisma
w sprawach orderów, odznaczeń medali i odznak — zarówno
polskich, jak i zagranicznych (wyłącznie jednak państwo¬
wych) — oraz związanych z nimi uprawnień, są wolne od
opłat stemplowych. Wyjątek stanowią odpisy dyplomów
(legitymacyj), stwierdzanie zgodności, których z oryginałem
(art. 220, 221, 223) podlega opłacie stemplowej.
Art. 181. Oznaki orderów, odznaczeń i medali (wraz
ze wstążkami lub wstęgami), jak również części strojów
orderowych (art. 127), sprowadzane z zagranicy bezpo¬
średnio przez osoby odznaczone, są zwalniane od opłat
celnych na zasadzie okazanego odnośnym władzom (urzędy
celne) dyplomu lub legitymacji, stwierdzającej prawo
do sprowadzonego orderu, odznaczenia, medalu lub od¬
znaki.
Art. 182. Statuty niektórych odznaczeń zagranicznych
zezwalają odznaczonym na ozdabianie oznak orderów
(odznaczeń, odznak honorowych), drogocennymi kamie¬
niami według uznania posiadacza.
I) Do orderów i odznaczeń, których statuty zezwalają kawa¬
lerom (odznaczonym) na ozdabianie oznak drogocennymi ka¬
mieniami, należą m. in.: annamicki—Order Smoka Annamu;
francuskie—Order Legii Honorowej, Krzyż Wojenny, Order Za¬
sługi Rolniczej, Order Zasługi Morskiej, Order Zasługi Społecznej,
Palmy Uniwersyteckie; kambodżański-—Order Kambodży; tadżu-
rański — Order Błyszczący; tunetański—Order Sławy.
		

/Magazyn_113_01_117_0001.djvu

			117
B. Prawa kawalerów Orderu Orla ltiale(|»
Art. 183. Kawalerom Orderu Orła Białego, obywatelom
polskim, przysługuje prawo wyborcze do Senatu.
C. Prawa kawalerów Orderu wojennego „Virtuti Mililari“
Art. 184. Kawalerom Orderu wojennego „Virtuti Mili-
tari“, obywatelom polskim, przysługują —- bez względu na
posiadaną klasę orderu — prawa następujące:
1)	prawo pierwszeństwa do honorów ze strony woj¬
skowych równych stopni, nie posiadających tego
orderu;
2)	prawo do oficerskich honorów wojskowych przy po¬
grzebie, należnych oficerom służby czynnej w stopniu
podporucznika, jeżeli ze względu na inne upraw¬
nienia lub posiadanie wyższej klasy orderu (od
IV klasy wzwyż) nie przysługuje eskorta pogrze¬
bowa, przewidziana dla oficerów wyższych stopni
(rozdz. XII pkt. C.). W miarę możności ciała zmar¬
łych kawalerów Orderu wojennego „Virtuti Miłi-
tari“ powinny być przewożone na łożu działowym;
3)	prawo wyborcze do Senatu;
4)	prawo do otrzymania od państwa pracy w wypadku
nieposiadania wystarczających do życia środków,
przy czym jednak zachowane być muszą przepisy
ustawowe, obowiązujące dla danej dziedziny pracy.
Prośbę o pracę zainteresowany kawaler Orderu
wojennego „Virtuti Militari“ składa do kapituły
orderu przez właściwą, ze względu na miejsce za¬
mieszkania proszącego, władzę powiatową admini¬
stracji ogólnej. Do prośby powinien proszący dołą¬
czyć dowody posiadanego wykształcenia oraz za¬
świadczenia z poprzedniej pracy lub służby. Wła-
		

/Magazyn_113_01_118_0001.djvu

			dze powiatowe administracji ogólnej, po stwier¬
dzeniu warunków materialnych i stanu zdrowia
proszącego o pracę, oraz jego kwalifikacyj osobis¬
tych, skierowują podanie do kapituły Orderu wo¬
jennego „Yirtuti Militari“.
Rozwiązanie stosunku służbowego z kawalerem
Orderu wojennego „Virtuti Militari“ nastąpić może
w przypadkach, przewidzianych przez przepisy,
normujące stosunek służbowy. Jeśli nastąpiło ono
jednakże bez winy ze strony zwolnionego, zachowuje
on prawo do otrzymania stanowiska, odpowiadają¬
cego jego kwalifikacjom w innym dziale admini¬
stracji państwowej, albo przedsiębiorstwie wydzie¬
lonym z administracji państwowej. O powodach
rozwiązania stosunku służbowego właściwa władza
zawiadamia kapitułę Orderu wojennego „Virtuti
Militari“.
Jeśli kawaler Orderu wojennego „Yirtuti Mili-
tari“ nie zgłosi się z własnej winy do pracy w ciągu
dwóch tygodni od powiadomienia go o dostarcza¬
niu mu pracy, albo jeśli dostarczoną mu przez
państwo pracę porzuci bez uzasadnionych powodów,
traci na stałe prawo do otrzymania pracy od pań¬
stwa. O niezgłoszeniu do pracy w zakreślonym ter¬
minie, jak również o jej porzuceniu, właściwa wła¬
dza zawiadamia kapitułę Orderu wojennego „Virtuti
Militari".
Stosunek służbowy kawalera Orderu wojennego
,.Virtuti Militari“, który wywiązuje się należycie
z powierzonych mu obowiązków, jest najpóźniej
w ciągu jednego roku zmieniony na stosunek za¬
pewniający mu uzyskanie prawa do zaopatrzenia
emerytalnego, jeśli przepisy, obowiązujące w danym
		

/Magazyn_113_01_119_0001.djvu

			119
dziale administracji państwowej lub przedsiębior¬
stwie, wydzielonym z administracji państwowej,
przewidują możliwość uzyskania tego prawa;
5)	prawo do zaopatrzenia czasowego lub stałego
(w zależności od utraty charakteru zdolności do
pracy).
Prośbę o przyznanie zaopatrzenia zainteresowany
kawaler Orderu wojennego j,Virtuti Militari“ składa
do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez po¬
wiatową władzę administracji ogólnej (starostwo),
właściwą ze względu na miejsce zamieszkania proszą¬
cego. W wypadkach, gdy władza administracyjna
stwierdzi, że proszący o pracę kawaler Orderu wojen¬
nego „Virtuti Milit.ari“ nie posiada wystarczających
środków do życia, a komisja wojskowo-lekarska
ustali jednocześnie czasową, lub stałą utratę przez
niego zdolności do pracy, minister spraw wojskowych
występuje z wnioskiem o przyznanie mu zaopatrze¬
nia czasowego, lub stałego w zależności od charak¬
teru utraty zdolności do pracy, zawiadamiając o spo¬
sobie załatwienia sprawy kapitułę Orderu wojennego
„Virtuti Militari“. Zaopatrzenie może być przyznane
w gotówce, bądź w formie umieszczenia kawalera
Orderu wojennego „Yirtuti Militari“ w przeznaczo¬
nym na ten cel zakładzie, przy tym w tym drugim
przypadku otrzymuje on mieszkanie, utrzymanie
i odzież na koszt skarbu państwa;
6)	prawo do dożywotniej pensji orderowej w wysokości
300 złotycli rocznie, wypłacanych w całości z góry
w każdym poszczególnym wypadku otrzymania
orderu bez względu na klasę, przy czym pensja or¬
derowa jest wolna od wszelkich podatków i nie może
być zajęta sądownie.
		

/Magazyn_113_01_120_0001.djvu

			Termin płatności pensyj rocznych przypada
w dniu 2 stycznia każdego roku. Pensja orderowa
wypłacana jest przez właściwe kasy urzędów skar¬
bowych, zależnie od miejsca zamieszkania zaintere¬
sowanego kawalera orderu. Kawalerom Orderu wo¬
jennego „Virtuti Milit,ari“, pozostającym w czynnej
służbie wojskowej, pensja orderowa jest wypłacana
przez właściwych płatników.
Pensja orderowa przysługuje jedynie kawalerom
Orderu wojennego „Virtuti Militari“, znajdującym
się przy życiu; rodzinom kawalerów odznaczonych
po śmierci, poległych i zmarłych, pensja nie przy¬
sługuje. Jednostki zbiorowe pensji orderowej nie
otrzymują;
prawo pierwszeństwa przy obsadzaniu urzędów pań¬
stwowych i samorządowych;
prawo pierwszeństwa przy nadawaniu ziemi;
prawo pierwszeństwa przy przyjmowaniu do za¬
kładów inwalidów;
prawo do pomocy lekarskiej na zasadach i w za¬
kresie, ustalonym właściwymi przepisami dla żołnie¬
rzy zawodowych w stanie spoczynku;
prawo do 80% zniżki kolejowej przy przejazdach
kolejami państwowymi lub przez państwo zarzą¬
dzanymi, przy czym zniżka ta przysługuje w dowol¬
nej klasie pociągów osobowych i pośpiesznych, tylko
przy przejazdach jednorazowych (do biletów okre¬
sowych zniżka nie ma zastosowania). Prawo do zniżki
przysługuje wyłącznie na podstawie okazania legity¬
macji z fotografią, wystawionej przez kapitułę or¬
deru;
prawo pierwszeństwa dla kawalera Orderu wojen¬
nego „Yirtuti Militari“ oraz jego dzieci ślubnych (jak
		

/Magazyn_113_01_121_0001.djvu

			121
również uprawnionych i przysposobionych), przy
przyjmowaniu do państwowych, publicznych oraz
samorządowych szkół i zakładów naukowych (wy¬
chowawczych) wszelkiego typu, jak również — w ra¬
zie stwierdzenia niezamożności — do zwolnienia od
wszelkich szkolnych opłat administracyjnych, pobie¬
ranych na rzecz skarbu państwa, jeżeli czynią
dostateczne postępy w nauce i zachowują się zada¬
walająco.
Stwierdzenie niezamożności dokonywa na prośbę
zainteresowanego kawalera Orderu wojennego „Vir-
tuti Militari“, właściwa ze względu na miejsce za¬
mieszkania powiatowa władza administracji ogólnej,
przy czym opinia tej władzy jest dla władz szkolnych
wiążąca;
13)	podoficer, odznaczony krzyżem złotym Orderu wo¬
jennego „Virtuti Militari“, może być mianowany
podporucznikiem, a szeregowiec — sierżantem;
14)	kawalerowie Orderu wojennego „Virtuti Militari“
w dniu święta swego orderu (11 listopada) nie biorą
czynnego udziału w rewii wojskowej, zajmują nato¬
miast specjalnie wyznaczone miejsce obok przyjmu¬
jącego defiladę;
15)	koszty nadania oznak orderu ponosi skarb państwa.
Kawalerowi Orderu wojennego „Virtuti Militari“, w sto¬
sunku do którego nie zastosowano postanowień, wyszcze¬
gólnionych w pkt. 2—12, służy prawo złożenia zażalenia
do kapituły Orderu wojennego „Virtuti Militari“, która
w tym przypadku zwraca się do właściwej władzy cen¬
tralnej z prośbą o rozpatrzenie sprawy i wydanie stosow¬
nych zarządzeń. O wyniku badania sprawy i o wydanych
zarządzeniach zawiadamia właściwa władza centralna ka¬
pitułę Orderu wojennego „Yirtuti Militari“.
		

/Magazyn_113_01_122_0001.djvu

			122
I). Prawa odznaczonych Krzyżem Niepodległości i Medalem
Niepodległości
Art. 185. Odznaczonym Krzyżem Niepodległości lub
Medalem Niepodległości, obywatelom polskim, przysługują
prawa następujące:
1)	prawo wyborcze do Senatu;
2)	prawo do zniżki kolejowej przy przejazdach kole¬
jami państwowymi lub przez państwo zarządzanymi,
a mianowicie:
a)	odznaczonym Krzyżem Niepodległości z mie¬
czami — do zniżki w wysokości takiej, jak kawa¬
lerom Orderu wojennego „Virtuti Militari“ (art.
184 pkt. 11);
b)	odznaczonym Krzyżem Niepodległości lub Meda¬
lem Niepodległości — do zniżki w tej samej wy¬
sokości, co urzędnikom państwowym.
Zniżki te przysługują w klasie dowolnej pocią¬
gów osobowych i pośpiesznych, tylko przy przejaz¬
dach jednorazowych (do biletów okresowych zniżka
zastosowania nie ma). Kasy kolejowe udzielają
uprawnionym zniżki jedynie na podstawie oka¬
zanej legitymacji z fotografią, wystawionej przez
Komitet Krzyża i Medalu Niepodległości;
3)	prawo pierwszeństwa dla odznaczonych Krzyżem
lub Medalem Niepodległości oraz ich dzieci ślubnych
(jak również uprawnionych i przysposobionych),
przy przyjmowaniu do państwowych, publicznych
oraz samorządowych szkół i zakładów naukowych
(wychowawczych) wszelkiego typu, jak również —
w razie stwierdzenia niezamożności — do zwolnienia
od wszelkich opłat administracyjnych, pobiera¬
nych na rzecz skarbu państwa, jeżeli czynią do~
		

/Magazyn_113_01_123_0001.djvu

			123
stateczne postępy w nauce i zachowują się zada¬
walająco.
Stwierdzenie niezamożności dokonywa na prośbę
zainteresowanej osoby odznaczonej Krzyżem lub
Medalem Niepodległości, właściwa ze względu na
miejsce zamieszkania powiatowa władza admini¬
stracji ogólnej, przy czym opinia tej władzy jest dla
władz szkolnych wiążącą;
prawo do zaliczenia do wysługi emerytalnej okresu
działalności zmierzającej do odzyskania niepodległo¬
ści państwa polskiego. Prawo to dotyczy tylko
funkcjonariuszów państwowych i zawodowych woj¬
skowych, pozostających zarówno w służbie czynnej
(stanie czynnym lub nieczynnym), jak i w stanie
spoczynku (jeżeli stosunek służbowy rozwiązany
został przed dniem 31 marca 1932 r.), jak również
wdów i sierót po osobach wyżej wyszczególnionych.
Orzeczenia w sprawie działalności niepodległo¬
ściowej wydają:
a)	zawodowym wojskowym (w służbie czynnej
i w stanie spoczynku) oraz wdowom i sierotom
po nich — Ministerstwo Spraw Wojskowych
w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu,
b)	funkcjonariuszom państwowym (w służbie czyn¬
nej i w stanie spoczynku) oraz wdowom i siero¬
tom po nich — Ministerstwo Skarbu;
prawo do zaopatrzenia ze skarbu państwa dla od¬
znaczonych Krzyżem Niepodległości (wyłącznie),
wdów i sierot po nich oraz rodziców:
a) dla osób odznaczonych Krzyżem Niepodległo¬
ści— jeżeli nie posiadają środków zapewniają¬
cych egzystencję, a nadto jeżeli utraciły co naj¬
mniej 50% zdolności do zarobkowania, stwier-
		

/Magazyn_113_01_124_0001.djvu

			124
dzonej przez komisję lekarską, lub przekroczyły
55 lat życia;
b)	dla wdów po osobach odznaczonych Krzyżem
Niepodległości (wymienionych pod lit. a) —•
w przypadku, gdy małżeństwo zostało zawarte
przez te osoby przed przyznaniem im zaopatrze¬
nia, a następnie wspólność jego nie została są¬
downie rozdzielona (bez obowiązku męża do
utrzymywania żony), oraz sierot, pochodzących
z takiego małżeństwa, jeżeli wdowa i sieroty nie
posiadają środków, zapewniających egzystencję,
przy czym, jako sieroty są uznawane:
a)	dzieci ślubne (prawe), choćby zrodzone z mał¬
żeństwa unieważnionego,
b)	dzieci uprawnione (legitymowane),
c)	dzieci przysposobione (przybrane),
d)	dzieci nieślubne po matce, — oraz
e)	dzieci nieślubne po ojcu, jeżeli zostały przez
niego uznane, albo jeżeli obowiązek dawania
im alimentów opierał się na wyroku sądowym;
c)	dla rodziców osób zmarłych, odznaczonych Krzy¬
żem Niepodległości (wymienionych pod lit,, a) -
jeżeli zmarły nie pozostawił wdowy ani dzieci
i jeżeli rodzice nie otrzymują żadnego innego za¬
opatrzenia z jakiegokolwiek bądź innego tytułu
z funduszów publicznych i nie posiadają innych
środków zapewniających egzystencję, przy czym
rodzicom osoby zmarłej, odznaczonej Krzyżem
Niepodległości, służy zaopatrzenie tylko w przy¬
padku, gdy osoba zmarła była ich dzieckiem
ślubnym (prawym), lub uprawnionym (legity¬
mowanym), matce zaś służy zaopatrzenie po¬
nadto po dziecku nieślubnym.
		

/Magazyn_113_01_125_0001.djvu

			125
Wdowie, sierotom lub rodzicom, pozostałym po
osobie odznaczonej , służy zaopatrzenie również wów¬
czas, gdy osoba ta zmarła przed przyznaniem jej
zaopatrzenia.
Za nieposiadające środków zapewniających egzy¬
stencję uważane są:
a)	osoby,których dochód miesięczny z jakichkolwiek
bądź źródeł łącznie, nie przekracza kwot wypła¬
canych jako zaopatrzenie w miejscowościach po¬
szczególnych klas (łącznie z dodatkiem rodzin¬
nym), przy czym dochód uważany jest w rozumie¬
niu ustawy o państwowym podatku dochodowym,
bez względu na to, czy podlega temu podatkowi,
czy też jest od niego wolny) przy stosowaniu
ustawy o państwowym podatku dochodowym
bierze się pod uwagę: 1) przy dochodzie ze źródeł
wyszczególnionych w dziale I ustawy o państwo¬
wym podatku dochodowym — przeciętny dochód
miesięczny, 2) przy dochodzie ze źródeł wyszcze¬
gólnionych w dziale II — faktyczny dochód mie¬
sięczny, 3) przy ustalaniu minimum egzystencji —
dochód w chwili ubiegania się o przyznanie lub
o wznowienie wypłaty zaopatrzenia),
b)	właściciele gospodarstwa rolnego o powierzchni
nie przekraczającej 5 ha ziemi użytkowej I lub II
klasy, 8 ha 111 klasy i 10 ha IV klasy, jeżeli
czerpią swój dochód wyłącznie z gospodar¬
stwa,
c)	osoby, posiadające gospodarstwo rolne na mocy
przepisów o nadaniu ziemi żołnierzom wojska
polskiego lub z mocy ustawy z dnia 25 grudnia
1925 r. o wykonaniu reformy rolnej, jeżeli czer¬
pią swój dochód wyłącznie z gospodarstwa,
		

/Magazyn_113_01_126_0001.djvu

			126
d) osoby, posiadające osadę rentową o powierzchni
poniżej 20 ha na obszarze województwa poznań¬
skiego i górnośląskiej części województwa ślą¬
skiego oraz poniżej 35 ha na obszarze wojewódz¬
twa pomorskiego, o ile nabycie tych osad nastą¬
piło po dniu 1 lipca 1919 r., oraz jeżeli czerpią swój
dochód wyłącznie z osady.
Zaświadczenie o stanie majątkowym oraz o środ¬
kach egzystencji wydają powiatowe władze admi¬
nistracji ogólnej.
Zaopatrzenie osób odznaczonych Krzyżem Nie¬
podległości (wymienionych pod lit. a), wynosi mie¬
sięcznie: w miejscowościach zaliczonych do klasy
A — 90 zł, do klasy B — 70 zł, do klasy C — 60 zł,
przy czym w przypadku przesiedlenia się do miej¬
scowości klasy wyższej, zmiana wymiaru zaopatrze¬
nia może nastąpić po upływie trzech lat, w przy¬
padku zaś przesiedlenia się do miejscowości klasy
niższej — po upływie jednego roku zamieszkiwania
w nowej miejscowości. Za miarodajną do wymiaru
zaopatrzenia jest uważana ostatnia miejscowość,
będąca miejscem zamieszkania co najmniej w prze¬
ciągu jednego roku. W wypadkach innych służy
zaopatrzenie w wysokości, ustalonej dla miejsco¬
wości, zaliczonej do klasy B.
Zaopatrzenie wdów, sierot i rodziców wynosi
miesięcznie:
a)	dla wdowy — 50% zasadniczego zaopatrzenia
zmarłego męża,
b)	dla każdej sieroty, której matka pobiera zao¬
patrzenie— po 331/s% zaopatrzenia wdowy,
c)	dla każdej sieroty, której matka nie żyje lub nie po¬
biera zaopatrzenia — po 50 % zaopatrzenia wdowy,
		

/Magazyn_113_01_127_0001.djvu

			V
127
d) dla każdego z rodziców — po 25% zasadniczego
zaopatrzenia zmarłego.
Suma zaopatrzenia wdowiego łącznie z zaopa¬
trzeniem sierocym, bądź suma zaopatrzeń sierocych,
nie może przekraczać jednak 100% zasadniczego
zaopatrzenia zmarłego. W przypadkach tylko, zasłu¬
gujących na szczególne uwzględnienie, gdy po zmar¬
łej osobie, odznaczonej Krzyżem Niepodległości, po¬
zostanie więcej niż czworo dzieci, zaopatrzenie wdo¬
wie łącznie z zaopatrzeniem sierocym może być przy¬
znane do wysokości 100% zasadniczego zaopatrzenia
wraz z dodatkiem rodzinnym, jakie ostatnio zmarły
pobierał.
Osobom pobierającym zaopatrzenie, posiadają¬
cym na utrzymaniu rodzinę, przysługuje prawo do
dodatku rodzinnego: na żonę, wobec której ma obo¬
wiązek utrzymania — w wysokości 20% zaopatrze¬
nia zasadniczego, na każde zaś dziecko, będące na
wyłącznym utrzymaniu — w wysokości 10% zao¬
patrzenia zasadniczego, przy czym dodatek rodzinny
nie może być przyznany na więcej niż czworo dzieci,
będących na wyłącznym utrzymaniu pobierającego
zaopatrzenie. Prawo do dodatku na dziecko służy do
ukończenia 18 roku życia. Jeżeli jednak dziecko
uczęszcza do państwowej lub publicznej szkoły ogól¬
nokształcącej albo zawodowej bądź artystycznej
(wzgl. do takich samych szkół prywatnych z upraw¬
nieniami szkół państwowych), a okoliczność ta będzie
stwierdzona z początkiem i w połowie roku szkolnego
zaświadczeniem szkoły, albo gdy lekarz urzędowy
stwierdzi, że dziecko wskutek ułomności fizycznej,
umysłowej, albo nieuleczalnej choroby nie może za¬
rabiać na swoje utrzymanie, prawo do dodatku służy
		

/Magazyn_113_01_128_0001.djvu

			128
do ukończenia 24 roku życia (gdy dziecko pobiera
naukę zawodu poza szkołą — okoliczność ta powinna
być stwierdzona zaświadczeniem właściwej powiato¬
wej władzy administracji ogólnej). Zawarcie związku
małżeńskiego przed 18-tym bądź 24-tym rokiem
życia powoduje utratę dodatku rodzinnego na
dziecko.
Jeżeli osoba uprawniona do zaopatrzenia uzyska
je na podstawie innego tytułu: ze skarbu państwa,
z funduszów samorządowych, z przedsiębiorstw,
zakładów albo instytucyj państwowych lub samorzą¬
dowych, w wysokości niższej od sum zaopatrzenia
wyżej podanych, wówczas uzupełniane jest ono do
należnej wysokości (przez wspomniane zaopatrzenie,
otrzymywane na podstawie innego tytułu, rozumie
się zaopatrzenie zasadnicze wraz ze wszystkimi do¬
datkami wypłacanymi periodycznie oraz wynagro¬
dzeniem w naturze, otrzymywane brutto, bez żad¬
nych potrąceń, przy czym wartość wynagrodzenia
w naturze ustala się według zasad obowiązujących
dla wymiaru podatku dochodowego).
Minister skarbu może, w przypadku zasługu¬
jącym na specjalne uwzględnienie, przyznać osobie
pobierającej zaopatrzenie z innych tytułów, pełną
stawkę zaopatrzeniową, przewidzianą dla miejsco¬
wości poszczególnych klas. Nie może jednak to
mieć zastosowania w przypadku pobierania innego
zaopatrzenia z funduszów państwowych, jeżeli
ustawa, na podstawie której przyznano to zaopa¬
trzenie, określa inaczej granicę łącznych zaopatrzeń.
O przyznaniu zaopatrzenia osoba zainteresowana
otrzymuje z Ministerstwa Skarbu pisemną decyzję
ze wskazaniem izby skarbowej, która zarządzi wy-
		

/Magazyn_113_01_129_0001.djvu

			129
płatę zaopatrzenia. Zaopatrzenie jest wypłacane
miesięcznie z góry, od pierwszego dnia miesiąca po
przyznaniu go, przy czym wstrzymanie wypłaty
zaopatrzenia następuje z końcem tego miesiąca ka¬
lendarzowego, w którym nastąpiło wydarzenie, po¬
ciągające za sobą zawieszenie lub wygaśnięcie prawa
do zaopatrzenia; wypłata zaopatrzenia zostaje wzna¬
wiana od pierwszego dnia miesiąca, następującego po
ustaniu przyczyny zawieszenia prawa do zaopatrzenia.
Prawo do zaopatrzenia gaśnie w razie:
a)	śmierci osoby uprawnionej,
b)	zawarcia związku małżeńskiego przez wdowę,
przy czym rozwiązanie zawartego małżeństwa
przez śmierć małżonka lub przez rozwód nie po¬
woduje odzyskania prawa do zaopatrzenia,
c)	ukończenia przez sierotę 18 lat życia, zaś w przy¬
padku, gdy uczęszcza do szkoły publicznej, albo
kształci się zawodowo, bądź wskutek ułomności
fizycznej, umysłowej albo nieuleczalnej choroby
nie może zarabiać na swoje utrzymanie — w ra¬
zie ukończenia 24 lat życia,
d)	zawarcia przez sierotę związku małżeńskiego,
przy czym rozwiązanie zawartego małżeństwa
przez śmierć małżonka lub przez rozwód nie po¬
woduje odzyskania prawa do zaopatrzenia,
e)	skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodat¬
kową utraty praw publicznych lub utratę oby¬
watelskich praw honorowych,
f)	utraty prawa do Krzyża Niepodległości z innej
przyczyny, niż na podstawie wyroku sądowego.
Jeżeli osoba uprawniona do zaopatrzenia uzyska
środki zapewniające jej egzystencję, traci prawo
do zaopatrzenia przez czas posiadania tych środków.
		

/Magazyn_113_01_130_0001.djvu

			130
Kwoty nienależne, pobrane tytułem zaopatrzenia,
podlegają zwrotowi przez potrącanie z bieżącego
zaopatrzenia zasadniczego do wysokości 1/5 tego
zaopatrzenia, co nie wyłącza we wszystkich przy¬
padkach poszukiwania należności w drodze sądowej
z majątku lub z innych dochodów osoby obowiązanej
do zwrotu.
Obowiązek zawiadomienia izby skarbowej, za¬
rządzającej wypłatę zaopatrzenia, o wszelkich zmia¬
nach, mających wpływ na prawo do zaopatrzenia
lub na jego wysokość, — ciąży na osobie otrzymu¬
jącej zaopatrzenie lub na jej ustawowym przedsta¬
wicielu. W związku z tym decyzje o przyznaniu
zaopatrzenia sporządzane są na urzędowych for¬
mularzach, zawierających odpowiednie objaśnienia.
W braku ustawowego przedstawiciela dla osoby
uprawnionej do zaopatrzenia, w stosunku do której
zachodzi potrzeba ustanowienia takiego przedstawi¬
ciela (pkt. 12), minister skarbu może zarządzić wypłatę
całości lub części zaopatrzenia do czasu przedłożenia
dowodu ustanowienia ustawowego przedstawiciela —
do rąk osoby, która nad osobą uprawnioną sprawuje
faktyczną opiekę. Faktyczne sprawowanie opieki
nad osobą uprawnioną do zaopatrzenia stwierdza
właściwa ze względu na miejsce zamieszkania tej
osoby powiatowa władza administracji ogólnej,
dowód zaś choroby umysłowej osoby uprawnionej
do zaopatrzenia stanowi orzeczenie lekarza urzę¬
dowego (zarządzenie to może być przez ministra
skarbu każdej chwili cofnięte bez podania powodów).
W celu otrzymania zaopatrzenia należy wnieść
podanie do Ministerstwa Skarbu, dołączając: orygi¬
nał lub odpis dowodu nadania Krzyża Niepodległości,
		

/Magazyn_113_01_131_0001.djvu

			131
świadectwo urodzenia, oświadczenie własne o wyso¬
kości osi aliiio otrzymywanego dochodu miesięcznego
z dokładnym oznaczeniem wszelkich jego źródeł,
zaświadczenie stwierdzające ostatnią miejscowość,
będącą miejscem zamieszkania, oraz okres czasu
tego zamieszkania,
poza tym zaś:
a)	wdowa, sieroty lub rodzice — świadectwo śmierci
osoby, po której ubiegają się o zaopatrzenie oraz
świadectwa urodzeń osób, którym ma być przy¬
znane zaopatrzenie;
b)	wdowa—świadectwo małżeństwa oraz oświad¬
czenie własne o tym, że małżeństwo jej ze zmar¬
łym nie zostało sądownie rozdzielone, w przy¬
padku zaś sądowego rozdzielenia tego małżeń¬
stwa — wypis prawomocnego wyroku sądowego
lub umowę, zobowiązujące męża do dawania żo¬
nie alimentów; jeżeli zaś ubiega się również o zao¬
patrzenie sieroce dla swych dzieci — oświadcze¬
nie, że dzieci te pozostają pod jej opieką i że
opieka ta nie została jej odjęta, przy czym przy
ubieganiu się o zaopatrzenie dla sieroty, która
ukończyła 18 lat, należy dołączyć zaświadczenie
właściwej uczelni lub zakładu stwierdzające, że
sierota uczęszcza do tej uczelni lub zakładu, bądź
zaświadczenie właściwej powiatowej władzy ad¬
ministracji ogólnej stwierdzające okoliczność, że
sierota pobiera naukę zawodu poza szkołą, bądź
wreszcie zaświadczenie lekarza urzędowego o tym,
że sierota wskutek ułomności fizycznej, umysło¬
wej, albo nieuleczalnej choroby nie może zarabiać
na swoje utrzymanie;
c)	rodzice — oświadczenie, że zmarły nie zawierał
9*
		

/Magazyn_113_01_132_0001.djvu

			związku małżeńskiego, lub też nie pozostawił
wdowy ani dzieci;
Jeżeli osobie odznaczonej zaopatrzenie zo¬
stało przyznane za życia — pozostałe po tej
osobie wdowa, sieroty lub rodzice nie mają
obowiązku dołączania do swych podań dowo¬
dów, które znajdują się już w aktach administra¬
cyjnych;
osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku ro¬
dzinnego na żonę — świadectwo ślubu i oświad¬
czenie, że małżeństwo nie zostało sądownie roz¬
dzielone; w przypadku jednak, gdy małżeństwo
zostało sądownie rozdzielone z obowiązkiem da¬
wania żonie alimentów — należy złożyć wypis
prawomocnego wyroku sądowego lub umowę,
ustalającą ten obowiązek;
osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku ro¬
dzinnego na dzieci—świadectwa urodzenia dzieci,
na które ma być przyznany dodatek i dowody
uprawnienia dzieci uprawnionych (legitymowa¬
nych), albo też wyrok sądowy, nakładający obo¬
wiązek utrzymania dziecka, poza tym zaświad¬
czenie właściwej powiatowej władzy administracji
ogólnej: że dziecko nie posiada własnych środ¬
ków utrzymania, wystarczających na pokrycie
koniecznych potrzeb życiowych jednej osoby
w danej miejscowości, oraz że dzieci, znajdujące
się w wieku, w którym dopuszczalne jest zawar¬
cie związku małżeńskiego, są stanu wolnego;
osoba, która nie przekroczyła 55 lat — powołanie
się na utratę zdolności do pracy zarobkowej.
W wypadku takim zostaje poddana z urzędu
badaniu przez komisję lekarską II instancji dla
		

/Magazyn_113_01_133_0001.djvu

			133
funkcjonariuszów państwowych, celem stwier¬
dzenia, w jakim stopniu utraciła zdolność do
pracy zarobkowej (zbadanie przez komisję le¬
karską zarządza wojewódzka władza admini¬
stracji ogólnej, właściwa ze względu na miejsce
zamieszkania osoby ubiegającej się o zaopatrze¬
nie). Ponowne badanie może nastąpić na wnio¬
sek osoby ubiegającej się o zaopatrzenie nie
wcześniej aniżeli po upływie roku od daty po¬
przedniego orzeczenia, jedynie w wyjątkowych
przypadkach minister skarbu może zezwolić na
zbadanie osoby ubiegającej się o zaopatrzenie
przed upływem tego okresu;
6)	prawo pierwszeństwa (przy posiadaniu równych
kwalifikacyj zawodowych) przy obsadzaniu stano¬
wisk w urzędach, przedsiębiorstwach i zakładach
państwowych i samorządowych oraz w przedsiębior¬
stwach i zakładach przez państwo subwencjonowa¬
nych lub koncesjonowanych;
7)	prawo otrzymania pracy w instytucjach i zakładach
o charakterze publicznoprawnym oraz we wszystkich
innych przedsiębiorstwach i zakładach pracy, nie¬
zależnie od tego, czy stanowią one własność pań¬
stwową, samorządową, czy prywatną (nie wyłą¬
czając prowadzących tylko roboty sezonowe — bu¬
dowlane, ziemne, brukarskie, drogowe, kolejowe,
wodne — budowlane i regulacyjne, oraz meliora¬
cyjne).
Odznaczeni Krzyżem lub Medalem Niepodle¬
głości, poszukujący pracy, mają być zatrudniani
w wyżej wymienionych przedsiębiorstwach (zakła¬
dach) w stosunku co najmniej jednej osoby na
każdych 33 pracowników, na równi z innymi
		

/Magazyn_113_01_134_0001.djvu

			134
uczestnikami walk o niepodległość (nie odzna¬
czonymi Krzyżem wzgl. Medalem Niepodległości,
wykazującymi się natomiast zaświadczeniem stwier¬
dzającym czynny udział w walkach niepodległościo¬
wych), przy czym jeżeli zakład pracy zatrudnia pra¬
cowników umysłowych i fizycznych, obowiązany
jest na każdych 33 pracowników umysłowych przy¬
jąć co najmniej jednego pracownika umysłowego,
a na każdych 33 pracowników fizycznych — co naj¬
mniej jednego pracownika fizycznego. W przypadku
gdy podziału takiego nie da się dokonać, a liczba
pracowników umysłowych i fizycznych wynosi co
najmniej 33 lub gdy taka liczba pracowników po¬
została po dokonaniu podziału, — o obowiązku za¬
trudnienia przez zakład pracy pracownika umysło¬
wego lub fizycznego spośród uczestników walk
0	niepodległość decyduje właściwa publiczna insty¬
tucja pośrednictwa pracy, mając na względzie liczbę
pracowników umysłowych i fizycznych zatrudnio¬
nych w tym zakładzie pracy oraz liczbę pracowni¬
ków umysłowych i fizycznych spośród zarejestrowa¬
nych uczestników walk o niepodległość pozostają¬
cych bez pracy. W przedsiębiorstwach, instytucjach
1	zakładach pracy o zmiennej ilości pracowników liczba
osób odznaczonych Krzyżem wzgl. Medalem Niepo¬
dległości, przypadająca do zatrudnienia w danym
miesiącu kalendarzowym, ustalana jest na podsta¬
wie przeciętnej miesięcznej pracowników zatrudnio¬
nych w miesiącu poprzednim (z wyjątkiem gospo¬
darstw rolnych, gdzie za podstawę do obliczenia
bierze się tylko ilość stałych rocznych pracowników
rolnych). Jeżeli pracodawca w dniu wejścia w życie
ustawy zatrudniał większą niż należy ilość uczestni-
		

/Magazyn_113_01_135_0001.djvu

			135
ków walk o niepodległość, liczba ich nie może być
zmniejszona w przeciągu pięciu lat od dnia wejścia
w życie ustawy (t. j. do dnia 2 lipca 1942 r.). Mi¬
nister opieki społecznej może — w celu zapewnienia
zatrudnienia na danym obszarze wszystkich uczestni¬
ków walk o niepodległość — ustalić dla poszczegól¬
nych przedsiębiorstw i zakładów lub poszczególnych
obszarów wyższą normę zatrudnienia osób odzna¬
czonych Krzyżem wzgl. Medalem Niepodległości.
Osoba odznaczona Krzyżem wzgl. Medalem Nie¬
podległości, poszukująca pracy i zdolna do niej, po¬
winna zarejestrować się we właściwej ze względu na
miejsce zamieszkania publicznej instytucji pośred¬
nictwa pracy, przy czym uważa się, że osoba odzna¬
czona Krzyżem wzgl. Medalem Niepodległości jest
zdolna do pracy, jeżeli nie ukończyła 65 lat i utraciła
nie więcej niż 662/3% zdolności do zarobkowania.
O stopniu utraty zdolności do zarobkowania orzeka
lekarz urzędowy.
Każdy zakład pracy, na którym ciąży obowiązek
zatrudnienia uczestników walk o niepodległość, obo¬
wiązany jest w terminie dni 30 od dnia uruchomienia
zakładu pracy przesłać właściwej publicznej insty¬
tucji pośrednictwa pracy wykaz, zawierający dane
następujące:
a)	liczby pracowników umysłowych i fizycznych
zatrudnionych w zakładzie pracy,
b)	imienny spis uczestników walk o niepodległość
zatrudnionych w zakładzie pracy z podaniem
podstawy zaliczenia do kategorii tych uczestni¬
ków, — z wyjątkiem uczestników walk o niepod¬
ległość, którzy są zatrudnieni na podstawie prze¬
pisów o zaopatrzeniu inwalidzkim,
		

/Magazyn_113_01_136_0001.djvu

			136
c) liczbę miejsc podlegających jeszcze obsadzeniu
przez uczestników walk o niepodległość.
Za podstawę obliczenia liczby uczestników walk
o niepodległość, którzy powinni być zatrudnieni
w zakładzie pracy, przyjmuje się ogólną liczbę pra¬
cowników zatrudnionych w zakładzie pracy łącznie
ze wszystkimi oddziałami należącymi do tego za¬
kładu. Ponadto każdy zakład pracy obowiązany jest
zawiadomić właściwą publiczną instytucję pośred¬
nictwa pracy o następujących okolicznościach w cią¬
gu dni 30 od dnia powstania tych okoliczności, a mia¬
nowicie :
a)	o zakończeniu stosunku pracy bądź stosunku
służbowego z uczestnikiem walk o niepodległość,
b)	o takim zwiększeniu liczby zatrudnionych pra¬
cowników umysłowych i fizycznych, które powo¬
duje obowiązek zatrudnienia stosunkowo więk¬
szej liczby uczestników walk o niepodległość.
Publiczna instytucja pośrednictwa pracy, po otrzy¬
maniu wykazu miejsc, które podlegają obsadzeniu
przez uczestników walk o niepodległość, kieruje do
zakładu pracy odpowiednią liczbę zarejestrowa¬
nych uczestników walk o niepodległość, których
zakład pracy obowiązany jest zatrudnić w ciągu
dni 14 od dnia skierowania i zawiadomić o tym
publiczną instytucję pośrednictwa pracy w ciągu
dni 14 od dnia zatrudnienia.
Rodzaj pracy poruczonej osobie odznaczonej
Krzyżem wzgl. Medalem Niepodległości, powinien
odpowiadać jej przynależności do kategorii pracow¬
ników umysłowych lub fizycznych, jak również jej
zdolnościom fizycznym.
Wynagrodzenie za pracę osoby odznaczonej
		

/Magazyn_113_01_137_0001.djvu

			137
Krzyżem wzgl. Medalem Niepodległości nie może
być niższe, niż wynagrodzenie innych osób spełniają¬
cych takie same lub podobne czynności i zatrudnio¬
nych w tym samym zakładzie pracy.
Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę,
zawartą z osobą odznaczoną Krzyżem wzgl. Me¬
dalem Niepodległości, tylko z ważnych przyczyn,
a w szczególności:
a)	co do pracowników umysłowych — tylko z waż¬
nych przyczyn w rozumieniu art. 32, 33, 36 i 37
rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej z dn.
16 marca 1928 r. o umowie o pracę pracowni¬
ków umysłowych,
b)	co do robotników — tylko z ważnych powodów
lub winy w rozumieniu art. 13, 14, 15, 16, 18 i 19
rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej z dn.
16 marca 1928 r. o umowie o pracę robotników.
W przypadku zwolnienia z powodu niezdolności
do pracy osoby odznaczonej Krzyżem wzgl. Meda¬
lem Niepodległości, pracodawca obowiązany jest za¬
trudnić w granicach wolnych stanowisk członka
rodziny, na którym ciąży obowiązek utrzymania
rodziny zwolnionego, a który poszukuje pracy i jest
do niej zdolny.
Winni przekroczenia przepisów o zatrudnianiu
osób odznaczonych Krzyżem Niepodległości wzgl.
Medalem Niepodległości mogą być ukarani w drodze
administracyjnej aresztem do sześciu tygodni albo
grzywną od 200 do 2.000 złotych. W przypadku na¬
ruszenia przepisów o zatrudnianiu osób odznaczo¬
nych Krzyżem Niepodległości wzgl. Medalem Nie¬
podległości w przedsiębiorstwie lub zakładzie pańT
stwowym, albo samorządowym, bądź znajdującym
		

/Magazyn_113_01_138_0001.djvu

			138
się pod zarządem państwowym lub samorządowym,
w którym stosunek służbowy kierownika ma cha¬
rakter publiczno-prawny, publiczna instytucja po¬
średnictwa pracy występuje z doniesieniem do władz
przełożonych kierownika przedsiębiorstwa lub za¬
kładu, celem pociągnięcia winnego do odpowiedzial¬
ności w myśl przepisów służbowych.
Właściwą publiczną instytucją pośrednictwa
pracy dla zakładu pracy, na którym ciąży obowiązek
zatrudnienia uczestników walk o niepodległość, jest
wojewódzkie biuro Funduszu Pracy, na którego
terenie działania znajduje się główny zarząd tego
zakładu. Biuro Funduszu Pracy sprawuje również
kontrolę nad wykonywaniem obowiązku zatrudnie¬
nia uczestników walk o niepodległość przez zakład
pracy;
8)	prawo pierwszeństwa przy kierowaniu zarejestrowa¬
nych bezrobotnych przez publiczne instytucje po¬
średnictwa pracy na wakujące miejsca pracy;
9)	prawo do zwrotu przez skarb państwa kosztów po¬
grzebu osoby odznaczonej Krzyżem Niepodległości
(wyłącznie), posiadającej z tego tytułu prawo do
zaopatrzenia ze skarbu państwa (pkt. 5), przy czym
koszty pogrzebu zwracane są w wysokości jednomie¬
sięcznego zasadniczego zaopatrzenia osoby zmarłej.
Zwrot kosztów pogrzebu przyznaje i wypłaca wła¬
ściwa izba skarbowa, do której też osoba ubiegająca
się o zwrot kosztów pogrzebu, powinna wnieść odpo¬
wiednie podanie i dołączyć do niego: świadectwo
śmierci osoby zmarłej oraz rachunek kosztów po¬
grzebu, wystawiony na nazwisko osoby ubiegającej
się o ich zwrot, a gdyby opiewał na nazwisko innej
osoby - nadto zaświadczeuie właściwego ze względu
		

/Magazyn_113_01_139_0001.djvu

			139
na miejsce zamieszkania osoby zmarłej zarządu
gminnego (miejskiego), stwierdzające fakt pokrycia
przez osobę ubiegającą się kosztów pogrzebu.
Jeżeli o zwrot kosztów pogrzebu ubiega się kilka
osób - zwracana kwota dzielona jest między te
osoby w stosunku do poniesionych wydatków i za¬
ciągniętych zobowiązań, związanych z pogrzebem
osoby zmarłej;
10)	prawo do korzystania przez osobę odznaczoną Krzy¬
żem Niepodległości (wyłącznie), posiadającą z tego
tytułu prawo do zaopatrzenia (pkt. 5), z leczenia we
wszystkich przypadkach choroby lub kalectwa na
koszt skarbu państwa, o ile nie służy jej prawo do
opieki lekarskiej na podstawie innych przepisów
prawnych. Leczenie na koszt skarbu państwa obej¬
muje opiekę lekarską, pomoc położniczą, leczenie
w zakładzie, lekarstwa oraz środki lecznicze, pomoc¬
nicze i opatrunkowe dla osób obowiązkowo ubezpie¬
czonych na wypadek choroby i macierzyństwa, z tym
jednak zastrzeżeniem, że granice okresu leczenia
udzielanego osobom obowiązkowo ubezpieczonym
nie mają zastosowania do osoby odznaczonej, która
ma prawo do leczenia na koszt skarbu państwa po
wyczerpaniu okresu świadczeń, przewidzianego dla
osób obowiązkowo ubezpieczonych;
11)	prawo do ubezpieczenia (na koszt własny) na wy¬
padek choroby i macierzyństwa w instytucji ubez¬
pieczeń społecznych:
a) członków rodziny osoby odznaczonej Krzyżem
Niepodległości (wyłącznie), posiadającej z tego
tytułu prawo do zaopatrzenia (pkt. 5) — za
ogólną opłatą miesięczną w wysokości 3 zł, przy
czym za członków rodziny w wypadku tym uwa-
		

/Magazyn_113_01_140_0001.djvu

			140
żane są: 1( małżonek(a), 2) dzieci ślubne (prawe),
uprawnione (legitymowane), przysposobione
(przybrane) i nieślubne w wieku do ukończonych
lat 18, jeżeli natomiast dzieci uczęszczają do
szkoły publicznej, albo kształcą się zawodowo,
bądź wskutek ułomności fizycznej, umysłowej,
albo nieuleczalnej choroby nie mogą zarabiać
na swoje utrzymanie — do ukończonych lat 24,
oraz 3) rodzice—jeżeli zamieszkują we wspólnym
gospodarstwie domowym z osobą odznaczoną, są
wyłącznie i całkowicie przez nią utrzymywane,
a nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia;
b) osoby odznaczonej Krzyżem Niepodległości (wy¬
łącznie), nie posiadającej z tego tytułu prawa
do zaopatrzenia, której dochód z wszelkich źródeł
nie przekracza jednak łącznie dwukrotnie kwoty
równającej się zasadniczemu zaopatrzeniu (pkt.5),
oraz członków jej rodziny — za ogólną opłatą
miesięczną w wysokości 3 zł 50 gr.
Właściwą do udzielania świadczeń leczniczych oso¬
bom odznaczonym Krzyżem Niepodległości, jest ubez-
pieczalnia społeczna (na obszarze górnośląskiej części
województwa śląskiego — kasa chorych), na której
terenie działania odznaczony zamieszkuje. W wy¬
padkach jednak niecierpiących zwłoki, każda ubez-
pieczalnia społeczna obowiązana jest udzielić osobie
odznaczonej Krzyżem Niepodległości, posiadającej
prawo do zaopatrzenia (pkt. 5), świadczeń w zakresie
leczenia.
Celem przystąpienia do ubezpieczenia należy
złożyć ubezpieczalni społecznej pisemne zgłoszenie
z wymienieniem osób, które mają być ubezpieczone,
dołączając:
		

/Magazyn_113_01_141_0001.djvu

			141
a)	osoba posiadająca prawo do zaopatrzenia (pkt. 5),
która zgłasza do ubezpieczenia członków rodzi¬
ny — dowód stwierdzający przyznanie jej zaopa¬
trzenia (zaświadczenie o przyznaniu zaopatrzenia
pieniężnego wydaje na wniosek osoby odznaczo¬
nej izba skarbowa, która zarządziła wypłatę
zaopatrzenia),
b)	osoba nie posiadająca prawa do zaopatrzenia
(pkt. 5), która zgłasza do ubezpieczenia siebie
i członków swojej rodziny —- oryginał lub odpis
dowodu nadania jej Krzyża Niepodległości oraz
zaświadczenie powiatowej władzy administracji
ogólnej, właściwej ze względu na stałe miejsce
zamieszkania osoby odznaczonej, że jej dochód
miesięczny ze wszelkich źródeł nie przekracza
łącznie dwukrotnej kwoty zaopatrzenia zasadni¬
czego (pkt. 5).
Opłatę za ubezpieczenie należy wpłacać do ubez-
pieczalni społecznej za każdy miesiąc z góry, naj¬
później do dnia 10 każdego miesiąca, przy czym
ubezpieczenie rozpoczyna się od dnia wpłacenia
pierwszej opłaty; prawo natomiast do pomocy lecz¬
niczej i położniczej powstaje po upływie dni 14 ubez¬
pieczenia, a przed tym terminem tylko w nagłych
wypadkach. Prawo do pomocy leczniczej i położni¬
czej ustaje z dniem ustania ubezpieczenia, co jednak
nie uchyla obowiązku ubezpieczalni dalszego udzie¬
lania pomocy leczniczej i położniczej, przysługującej
na skutek okoliczności, powstałych przed dniem
ustania ubezpieczenia.
Jeżeli ubezpieczony zmieni stałe miejsce zamiesz¬
kania — ma prawo przeniesienia swego ubezpiecze¬
nia, bez przerywania ubezpieczenia, do ubezpieczalni
		

/Magazyn_113_01_142_0001.djvu

			142
społecznej ze względu na nowe stałe miejsce zamiesz¬
kania.
Ubezpieczenie członków rodziny osoby odzna¬
czonej, posiadającej prawo do zaopatrzenia (pkt. 5),
ustaje w razie zgaśnięcia lub zawieszenia prawa do
zaopatrzenia osoby odznaczonej. W przypadku
śmierci osoby odznaczonej ubezpieczenie członków
jej rodziny trwa nadal na warunkach dotychczaso¬
wych, jeżeli zamieszkują we wspólnym gospodar¬
stwie domowym oraz nie podlegają obowiązkowi
ubezpieczenia — i ustaje w odniesieniu do każdego
członka rodziny w razie zgaśnięcia lub zawieszenia
prawa do zaopatrzenia tego członka rodziny (ubez¬
pieczenie ustaje z końcem tego miesiąca, w którym
nastąpiło zgaśnięcie lub zawieszenie prawa do zao¬
patrzenia).
Ubezpieczenie osoby odznaczonej nie posiadają¬
cej prawa do zaopatrzenia (pkt. 5) i członków jej
rodziny ustaje wskutek:
a)	skazania osoby odznaczonej prawomocnym wy¬
rokiem na karę dodatkową utraty praw publicz¬
nych lub obywatelskich praw honorowych —
z końcem tego miesiąca, w którym zapadł wyrok,
b)	utraty przez osobę odznaczoną prawa do Krzyża
Niepodległości z innej przyczyny, aniżeli na pod¬
stawie wyroku sądowego — z końcem miesiąca,
w którym utrata tego prawa nastąpiła,
c)	osiągnięcia przez osobę odznaczoną miesięcznego
dochodu ze wszelkich źródeł, przewyższającego
łącznie dwukrotną kwotę zaopatrzenia zasadni¬
czego (pkt. 5) łącznie z dodatkiem rodzinnym —
z końcem tego miesiąca, w którym dochód taki
osiągnięto.
		

/Magazyn_113_01_143_0001.djvu

			143
W przypadku śmierci osoby odznaczonej ubez¬
pieczenie członków jej rodziny trwa nadal na wa¬
runkach dotychczasowych (przy czyni w przy¬
padku takim ogólna opłata za ubezpieczenie wynosi
3 zł miesięcznie) jeżeli zamieszkują we wspólnym
gospodarstwie domowym, nie podlegają obowiąz¬
kowi ubezpieczenia, a nadto w odniesieniu do dzieci —
jeżeli nie przekroczyły wieku określonego i ustaje
w razie osiągnięcia przez członków rodziny dochodu,
przewyższającego łącznie dwukrotnie kwotę zaopa¬
trzenia zasadniczego (pkt. 5) łącznie z dodatkiem
rodzinnym (ubezpieczenie ustaje z końcem tego mie¬
siąca, w którym dochód taki osiągnięto).
Ubezpieczenie osoby odznaczonej i członków jej
rodziny ustaje także:
a)	wskutek pisemnego oświadczenia o wystąpieniu
z ubezpieczenia — z końcem tego miesiąca, w któ¬
rym złożone zostało oświadczenie,
b)	w razie zalegania z opłatą za ubezpieczenie za
dwa miesiące — z końcem drugiego miesiąca.
12) prawo do umieszczenia na koszt skarbu państwa
osoby odznaczonej Krzyżem Niepodległości (wy¬
łącznie), posiadającej z tego tytułu prawa do za¬
opatrzenia (pkt. 5), w odpowiednim zakładzie opie¬
kuńczym, względnie w zakładzie leczniczym, przy
czym osoby zniedołężniałe lub ułomne, potrzebu¬
jące nieodzownie stałej opieki, są umieszczane
w zakładzie na własną prośbę, a osoby psychicznie
chore na wniosek opiekuna. Niedołęstwo lub ułom¬
ność, powodujące nieodzowną potrzebę stałej opieki,
stwierdza na zarządzenie wojewódzkiej władzy
administracji ogólnej komisja lekarska II instancji
dla funkcjonariuszów państwowych. Komisja ta
		

/Magazyn_113_01_144_0001.djvu

			144
stwierdza także na zarządzenie wojewódzkiej wła¬
dzy administracji ogólnej chorobę umysłową, jeżeli
choroba ta nie została stwierdzona w prawomoc¬
nym orzeczeniu sądu.
Przez czas przebywania w zakładzie osoby od¬
znaczone Krzyżem Niepodległości pobierają jedną
piątą część przyznanego im zaopatrzenia, natomiast
żona i dzieci osoby korzystającej z opieki zakłado¬
wej, mają prawo do pobierania zaopatrzenia, prze¬
widzianego dla wdów i sierot (zmianę wymiaru zao¬
patrzenia zarządza z urzędu właściwa izba skarbowa).
Decyzje w sprawie umieszczenia na koszt skarbu
państwa osoby odznaczonej lub sieroty w zakładzie
opiekuńczym lub w zakładzie dla umysłowo chorych
wydaje wojewódzka władza administracji ogólnej.
Władza, zarządzająca umieszczenie osoby odzna¬
czonej na koszt Skarbu Państwa w zakładzie opie¬
kuńczym lub w zakładzie dla umysłowo chorych,
obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić izbę skar¬
bową, wypłacającą zaopatrzenie, o dniu umieszcze¬
nia tej osoby oraz o dniu opuszczenia przez tę osobę
zakładu lub śmierci w zakładzie;
13) prawo do umieszczenia w zakładzie opiekuńczym
na koszt skarbu państwa sierot po osobie odznaczo¬
nej Krzyżem Niepodległości (wyłącznie), która po¬
siadała z tego tytułu prawo do zaopatrzenia (pkt. 5),
o ile sieroty te są pozbawione należytej opieki ze
strony pozostałej rodziny i o ile służy im prawo do
zaopatrzenia (pkt. 5).
E. Prawa kawalerów Orderu Odrodzenia Polski
Art. 186. Kawalerom Orderu Odrodzenia Polski, oby¬
watelom polskim, przysługuje prawo wyborcze do Senatu.
		

/Magazyn_113_01_145_0001.djvu

			145
F. Prawa odznaczonych Krzyżem Walecznych
Art. 187. Odznaczonym Krzyżem Walecznych, obywa¬
telom polskim, przysługują prawa następujące:
1)	prawo pierwszeństwa do honorów ze strony wojsko¬
wych równego stopnia, nie posiadających Krzyża
Walecznych lub wyższego odznaczenia (art. 51);
2)	prawo wyborcze do Senatu;
3)	prawo pierwszeństwa przy przyjęciu do zakładów
inwalidów;
4)	prawo pierwszeństwa przy nadawaniu ziemi;
5)	prawo pierwszeństwa przy obsadzaniu stanowisk
w służbie państwowej i społecznej, w miarę posia¬
dania wymaganych ustawą kwalifikacyj;
6)	prawo pierwszeństwa przy uzyskaniu stypendiów
w zakładach wychowawczych rządowych zarówno
dla odznaczonych Krzyżem Walecznych, jak i ich
dzieci;
7)	prawo do niezwłocznego awansu o jeden stopień
wyżej, w miarę wszakże posiadania wymaganych
kwalifikacyj i w granicach etatu (dotyczy tylko
wojskowych);
8)	koszty związane z nadaniem oznaki odznaczenia po¬
nosi skarb państwa.
(«. Prawa odznaczonych Krzyżem Zasliuji
Art. !{{}{. Odznaczonym Krzyżem Zasługi, obywatelom
polskim, przysługuje prawo wyborcze do Senatu.
II. Prawa odznaczonych Krzyżem Zasłuyi za Dzielność
Art. 189. Odznaczonym Krzyżem Zasługi za Dzielność,
obywatelom polskim, przysługują prawa następujące:
10
		

/Magazyn_113_01_146_0001.djvu

			146
1)	prawo wyborcze do Senatu;
2)	prawo do dożywotniej pensji w wysokości po 200 zło¬
tych rocznie (przy pierwszym i drugim nadaniu
odznaczenia), przy czym pensja odznaczeniowa jest
wolna od wszelkich podatków i nie może być zajęta
sądownie.
Pierwsza pensja roczna jest wypłacana w okresie
wręczenia oznaki odznaczenia; termin następnych
płatności przypada w dniu 2 stycznia każdego roku.
Pensja odznaczeniowa wypłacana jest przez najbliż¬
sze kasy urzędów skarbowych zależnie od miejsca
zamieszkania odznaczonego. Osobom odznaczonym,
pozostającym w czynnej służbie w policji państwowej
(policji województwa śląskiego), w wojsku (Korpus
Ochrony Pogranicza) oraz Straży Granicznej, pensja
odznaczeniowa jest wypłacana przez właściwych
referentów gospodarczych (płatników).
Pensja odznaczeniowa przysługuje jedynie odzna¬
czonym, znajdującym się przy życiu; rodzinom zmar¬
łych odznaczonych — pensja nie przysługuje;
3)	koszty związanę z nadaniem oznaki odznaczenia
ponosi skarb państwa.
I. Prawa odznaczonych Krzyżem Zaslnjji Wojsk Litwy
Środkowej
Art. 190. Odznaczonym Krzyżem Zasługi Wojsk Litwy
Środkowej, obywatelom polskim, przysługiwało prawo
pierwszeństwa przy nadawaniu ziemi na Wileńszczyźnie.
J. Prawa odznaczonych Odznaką honorową za Rany
i Kontuzje
Art. 191. Odznaczonym trzykrotnie Odznaką hono¬
rową dla Oficerów (równorzędnych) i Szeregowych za Rany
		

/Magazyn_113_01_147_0001.djvu

			147
i Kontuzje przysługiwało prawo do jednorazowego awansu
poza kolejnością określoną starszeństwem.
K. Prawa odznaczonych Odznaką za Władanie Hm nią
Konno
Art. 192. Odznaczonym Odznaką za Władanie Bronią
Konno (lancą i szablą) przysługuje prawo do jednorazo¬
wego okolicznościowego 10-dniowego urlopu.
Prawo to nie dotyczy rezerwistów powołanych na
ćwiczenia.
L. Prawa odznaczonych Odznaką Celowniczego C. K. M.
Art. 193. Odznaczonym Odznaką Celowniczego C. K. M.
przysługuje prawo do jednorazowego strzeleckiego 7-dnio-
wego urlopu, ze zwrotem kosztów przejazdów i strawnego.
Prawo to nie dotyczy kadry zawodowej.
Ł. Prawa odznaczonych jednostek zbiorowych
Art. 194. Jednostkom zbiorowym (grupy osób, uczelnie,
instytucje itp.) odznaczonym orderem, odznaczeniem lub
medalem, żadne prawa nie przysługują (art. 195, 196).
Art. 195. Miasta odznaczone orderem, odznaczeniem
lub medalem mają prawo umieszczania rysunku oznaki
otrzymanego orderu, odznaczenia lub medalu (wraz ze
wstążką) na swoich herbach.
Miastom polskim, odznaczonym orderem, herb nadaje
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Rady
Ministrów.
I) Ordery (odznaczenia) polskie posiadają miasta: Lwów i Ver-
dun (Francja) — Order wojenny „Virtuti Militari“ (klasy V),
Płock—Krzyż Walecznych.
10*
		

/Magazyn_113_01_148_0001.djvu

			148
Art. 1!H>. Poczty i formacje wojskowe ze sztandarami
(organizacje i ich poczty — z chorągwiami) udekorowa¬
nymi orderem (odznaczeniem), w wypadku występowania
łącznego z innymi formacjami (organizacjami), których
sztandary (chorągwie) nie są udekorowane, mają prawo
pierwszeństwa przy przemarszu przed innymi formacjami
(organizacjami), jak również odebrania od tych ostatnich
honorów.
I) Orderami polskimi, a mianowicie Orderem wojennym
„Yirtuti Milit,ari“ (klasy V), są udekorowane:
sztandary:
1 pułku piechoty Legionów
5	pułku piechoty Legionów
6	pułku piechoty Legionów
13	pułku piechoty
22 pułku piechoty
34	pułku piechoty"
35	pułku piecłioty
11 suwalskiego pułku piechoty im. Marszałka Józefa Piłsud¬
skiego
55	poznańskiego pułku piechoty
56	pułku piechoty
57	pułku piechoty Karola II Króla Rumunii
58	pułku piechoty
81 pułku strzelców grodzieńskich im. Króla Stefana Batorego
83 pułku strzelców wileńskich
86 pułku piechoty
1 pułku szwoleżerów Józefa Piłsudskiego
1 pułku ułanów krechowieckich im. Pułkownika Bolesława
Mościckiego
7	pułku ułanów lubelskich imienia Generała Kazimierza
Sosnkowskiego
14	pułku ułanów jazłowieckich
15	pułku ułanów poznańskich
1 pułku artylerii lekkiej Legionów
9 pułku artylerii lekkiej
14 pułku artylerii lekkiej
		

/Magazyn_113_01_149_0001.djvu

			149
li) pułku artylerii lekkiej
7 batalionu saperów
Oddziału Bajończyków
chorągiew:
Oddziału żeńskiego Polskiej Organizacji Wojskowej.
II) Orderami (odznaczeniami) zagranicznymi są udekorowane:
sztandar 57 pułku piechoty Karola II Króla Rumunii — rumuń¬
skim Orderem Michała Walecznego (klasy III), sztandar Od¬
działu Bajończyków we Francji (znajdujący się w posiadaniu
13 dywizji piechoty wojska polskiego) — francuskim Krzyżem
Wojennym.
Art. 197. Formacjom wojskowym (pocztom) z trąbkami
sygnałowymi udekorowanymi orderem (odznaczeniem)
żadne prawa nie przysługują.
Trąbkom sygnałowym, udekorowanym orderem (od¬
znaczeniem), nie przysługuje również specjalny poczet hono¬
rowy; podczas wystąpień formacji ze sztandarem powinny
znajdować się w pocztach dowódców właściwych oddziałów
(dywizjon, bateria).
I) Orderami polskimi, a mianowicie Orderem wojennym
„Virtuti Miiit.ari“ (klasy V), są udekorowane trąbki:
2	baterii 3 pułku artylerii ciężkiej im. Króla Stefana Batorego
3	baterii 3 pułku artylerii ciężkiej im. Króla Stefana Batorego
ł dywizjonu 7 pułku artylerii ciężkiej
I dywizjonu !) pułku artylerii ciężkiej
1 baterii 1 dywizjonu artylerii konnej imienia Generała .Jó¬
zefa Bema
1 baterii 3 lubelskiego dywizjonu artylerii konnej imienia
Pułkownika Włodzimierza Potockiego
1 baterii 4 dywizjonu artylerii konnej
1 baterii 5 dywizjonu artylerii konnej.
M. Utrata orderów, odznaczeń, medali i odznak lub prawa
ich noszenia
Art. 198. Utratę praw do orderów, odznaczeń, medali
i odznak — polskich i zagranicznych — oraz związanych
		

/Magazyn_113_01_150_0001.djvu

			150
z nimi tytułów, jak również praw, wynikających z ich
posiadania, powodują dla obywateli polskich:
1)	pozbawienie honorowych praw obywatelskich na
mocy prawomocnego wyroku sądowego;
2)	prawomocne wydalenie z wojska lub marynarki
wojennej;
3)	orzeczenie kapituły orderu lub komisji nadawczej
odznaki (ma moc obowiązującą wyłącznie w stosun¬
ku do danego orderu względnie danej odznaki);
4)	orzeczenie Sądu Honorowego Odznaczonych Krzy¬
żem lub Medalem Niepodległości zatwierdzone przez
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (ma moc obo¬
wiązującą wyłącznie w stosunku do danego odzna¬
czenia łub danego medalu), przy czym podstawą do
wszczęcia postępowania przez Sąd Honorowy Odzna¬
czonych Krzyżem lub Medalem Niepodległości są:
a)	prawomocny wyrok skazujący sądu państwo¬
wego,
b)	prawomocne orzeczenie oficerskiego sądu hono¬
rowego o wykluczeniu z korpusu oficerskiego,
c)	prawomocne orzeczenie dyscyplinarne o przenie¬
sieniu w stan spoczynku lub zwolnieniu ze służby,
d)	zarzuty, wysunięte przeciwko odznaczonemu
i godzące w jego honor.
Wyjątek stanowi Odznaka honorowa dla Oficerów
(równorzędnych) i Szeregowych za Rany i Kontuzje, w sto¬
sunku do której kary, wyszczególnione w pkt. 1, 2 i 3,
powodują tylko utratę praw wynikających z odznaczenia
(art. 191), natomiast nie powodują utraty samej odznaki.
I) Skutki, wynikające z utraty obywatelskich praw honoro¬
wych, określa art. 46 kodeksu postępowania karnego: „Utrata
obywatelskich praw honorowych obejmuje utratę tytułów zawo¬
dowych, orderów i odznaczeń, tudzież zdolności do ich uzyskania".
		

/Magazyn_113_01_151_0001.djvu

			151
II) Członkowie Sądu Honorowego Odznaczonych Krzyżem lub
Medalem Niepodległości powoływani są spośród osób odznaczo¬
nych Krzyżem Niepodległości, przy czym pełnią czynności swe
honorowo.
Ze składu sądu ustępuje corocznie 1/3 członków w drodze loso¬
wania, po czym ogólne zebranie sądu określa ilość członków,
powoływanych na miejsce członków ustępujących, oraz powołuje
nowych członków na okres trzechletni (członkowie ustępujący
w zebraniu tym nie biorą udziału), przy czym jednak członkowie
ustępujący mogą być ponownie powoływani.
Sąd na zebraniu ogólnym wybiera ze swego grona przewodni¬
czącego, jego zastępców oraz sekretarzy. Przewodniczący kieruje
pracami sądu, wyznacza komplety oraz spełnia inne czynności
zlecone mu przepisami.
Sąd orzeka w komplecie złożonym z trzech członków. Prze¬
wodniczący sądu z własnej inicjatywy lub na wniosek kompletu
orzekającego może jednak przekazać sprawę kompletowi wzmoc¬
nionemu, złożonemu z pięciu członków, jeżeli wymagają tego
zawiłe okoliczności sprawy. W skład kompletu wzmocnionego
wchodzą wszyscy członkowie kompletu zwykłego. W postępowaniu
wznowionym sąd orzeka zawsze w komplecie wzmocnionym.
Postępowanie wszczyna z urzędu przewodniczący sądu, który
przed powzięciem decyzji o wszczęciu postępowania, może w razie
potrzeby dokonać osobiście lub za pośrednictwem wyznaczonego
przezeń członka sądu sprawdzenia zarzutów, wysuniętych prze¬
ciwko osobie odznaczonej.
Postępowanie przed sądem jest niejawne i ściśle poufne.
Sąd rozpoznaje sprawy na posiedzeniach dyspozycyjnych
i rozprawach. Orzeczenie o utracie odznaczenia może zapaść
tylko po przeprowadzeniu rozprawy i wysłuchaniu tego, przeciw
komu toczy się postępowanie, jeżeli na wezwanie się stawi.
Sąd może uzależnić przeprowadzenie dowodów, zgłoszonych
przez interesowanego, od uprzedniego pokrycia przezeń kosztów
postępowania.
Sąd orzeka na mocy przekonania, opartego na swobodnej
ocenie całokształtu danych sprawy, przy czym związany jest usta¬
leniami, zawartymi w orzeczeniu sądu państwowego, oficerskiego
sądu honorowego lub komisji dyscyplinarnej.
Orzeczenia zapadają bezwzględną większością głosów, powinny
		

/Magazyn_113_01_152_0001.djvu

			152
być uzasadnione i podpisane przez członków kompletu, przy czym
komplet orzekający może zarządzić podanie orzeczenia do pu¬
blicznej wiadomości. Orzeczenia sądu są ostateczne i nie ulegają
zaskarżeniu.
Przewodniczący sądu może, po zasięgnięciu opinii kompletu
orzekającego, wznowić postępowanie, jeżeli po wydaniu orzeczenia
wyjdą na jaw nowe okoliczności, stwierdzające, że orzeczenie to
opierało się na błędnych przesłankach.
Orzeczenie zapadłe w postępowaniu wznowionym przedsta¬
wiane jest prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do zatwierdze¬
nia, jeżeli uchyla ono poprzednio zapadłe orzeczenie o pozbawieniu
danej osoby odznaczenia.
Wykonywanie orzeczeń należy do przewodniczącego.
O umorzeniu postępowania lub o zatwierdzonym orzeczeniu
co do utraty odznaczenia osoba zainteresowana jest zawiada¬
miana.
Sąd ma prawo wzywać osoby do stawienia się z oznajmieniem
skutków, przewidzianych w art. 117 kodeksu postępowania kar¬
nego. Grzywnę za niestawiennictwo orzeka i przymusowe sprowa¬
dzenie zarządza właściwy sąd grodzki na wniosek Sądu Honoro¬
wego Odznaczonych Krzyżem lub Medalem Niepodległości. W razie
nieusprawiedliwionej odmowy zeznań, Sąd Honorowy zwraca się
do właściwego sądu grodzkiego z wnioskiem o ukaranie świadka
w myśl art. 118 kodeksu postępowania karnego.
Sąd Honorowy może zwrócić się do miejscowego sądu grodz¬
kiego o przesłuchanie świadka, zamieszkałego poza Warszawą.
Art. 199. Utrata obywatelstwa polskiego nie pociąga za
sobą utraty praw do orderów, odznaczeń, medali i odznak
zarówno polskich jak i zagranicznych.
Art. 200. Utrata praw do orderów, odznaczeń, medali
i odznak zagranicznych (art. 198) ma moc obowiązującą
dla obywateli polskich również i w wypadku przebywania
ich za granicą.
Art. 201. Utratę praw do polskich orderów, odznaczeń,
medali i odznak oraz związanych z nimi tytułów, jak rów-
		

/Magazyn_113_01_153_0001.djvu

			153
nież utratę prawa noszenia na obszarze państwa polskiego
zagranicznych orderów, odznaczeń, medali i odznak, po¬
wodują dla cudzoziemca:
1)	pozbawienie honorowych praw obywatelskich na
mocy prawomocnego wyroku sądowego,
2)	orzeczenie kapituły orderu lub komisji nadawczej
odznaki (ma moc obowiązującą wyłącznie w sto¬
sunku do danego orderu względnie danej odznaki).
Art. 202. O wdrożeniu przeciwko kawalerowi orderu
polskiego (Order Orła Białego, Order wojenny „Virtuti
Militari“, Order Odrodzenia Polski) postępowania karnego
lub honorowego, tudzież o jego zakończeniu, prokuratorzy
(przewodniczący sądów honorowych) powinni zawiadamiać
kapitułę orderu, dołączając jednocześnie odpis wyroku
(orzeczenia), a na żądanie — akta sprawy karnej (hono¬
rowej).
O ^wdrożeniu przeciwko osobie odznaczonej Krzyżem
Niepodległości lub Medalem Niepodległości postępowania
karnego lub honorowego należy zawiadomić Sąd Honoro¬
wy Odznaczonych Krzyżem lub Medalem Niepodległości,
dołączając jednocześnie odpis wyroku, skazującego za
zbrodnię lub występek wzgl. odpis orzeczenia oficerskiego
sądu honorowego o wykluczeniu z korpusu oficerskiego,
a na żądanie — akta sprawy karnej (honorowej).
O ile kawaler orderu (odznaczony Krzyżem Niepod¬
ległości lub Medalem Niepodległości) jest funkcjonariuszem
publicznym, należy zawiadomić kapitułę orderu (Sąd Ho¬
norowy Odznaczonych Krzyżem lub Medalem Niepod¬
ległości) również i w wypadkach przeniesienia go w drodze
dyscyplinarnej w stan spoczynku lub wydalenia ze służby,
załączając jednocześnie odpis orzeczenia dyscyplinarnego,
a na żądanie — akta sprawy dyscyplinarnej.
		

/Magazyn_113_01_154_0001.djvu

			154
Art. 203. Utrata orderów i odznaczeń jest ogłaszana
w dzienniku urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Mo¬
nitor Polski“.
Rozporządzenie o utracie orderów i odznaczeń przez
żołnierzy w służbie czynnej jest ogłaszane również w Dzien¬
niku Personalnym Ministerstwa Spraw Wojskowych.
Art. 204. Odebranie oznak orderów i odznaczeń oraz ich
dyplomów w przypadku utraty prawa do orderów, odzna¬
czeń, medali i odznak (art. 198), następuje przez władze
administracji ogólnej na żądanie kapituł orderów (art. 278)
lub czynników państwowych, posiadających prawo za¬
rządu i nadawania odznaczeń oraz medali (art. 281, 282).
Art. 205. Utratę praw do odznak honorowych, pamiąt¬
kowych oraz odznak naukowych o charakterze wojsko¬
wym powodują, poza przyczynami wyszczególnionymi
w art. 198:
1)	kary sądowe i dyscyplinarne za dezercję lub samo¬
wolne oddalenie się,
2)	kary sądowe więzieniem za czyny hańbiące,
3)	uchwała ogólnego zebrania oficerskiego formacji,
zatwierdzona przez dowódcę okręgu korpusu (ma
moc obowiązującą wyłącznie w stosunku do odznaki
pamiątkowej danej formacji).
		

/Magazyn_113_01_155_0001.djvu

			Rozdział VII.
PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE
KAWALERÓW ORDERÓW I ODZNACZONYCH
ORAZ KOMISJE NADAWCZE ODZNAK
I ORGANIZACJE UŻYWAJĄCE PUBLICZNIE OZNAK
A. Obowiązki kawalerów orderów oraz odznaczonych
odznaczeniami, medalami i odznakami polskimi
Art. 206. Oznaki orderów, odznaczeń i medali polskich
wolno nosić z chwilą otrzymania odpowiedniego dyplomu
z rąk osoby upoważnionej (prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej, wódz naczelny, prezes rady ministrów, minister,
wojewoda, starosta, dowódcy wojskowi i inni), który to
akt jest poprzedzony ogłoszeniem w dzienniku urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski11 dekretu (roz¬
porządzenia) o nadaniu tych odznaczeń. Dekret (rozpo¬
rządzenie) o nadaniu odznaczeń żołnierzom w służbie
czynnej, jest przedrukowywany w Dzienniku Personalnym
Ministerstwa Spraw Wojskowych, zaś dekret o nadaniu
odznaczeń funkcjonariuszom Ministerstwa Spraw Zagra¬
nicznych — w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Spraw
Zagranicznych.
Wyjątek stanowią:
1) Order wojenny „Virtuti Militari“, którego nadanie
jest ogłaszane nie w dzienniku urzędowym Rzeczy-
		

/Magazyn_113_01_156_0001.djvu

			156
pospolitej Polskiej „Monitor Polski“, lecz w Dzien¬
niku Personalnym Ministerstwa Spraw Wojskowych;
podczas zaś wojny — również i w rozkazie dzien¬
nym odnośnej armii;
2)	Krzyż Walecznych, którego nadanie jest ogłaszane
nie w dzienniku urzędowym Rzeczypospolitej Pol¬
skiej „Monitor Polski", lecz w Dzienniku Perso¬
nalnym Ministerstwa Spraw Wojskowych; podczas
zaś wojny —- również w rozkazie dziennym odnośnej
armii;
3)	Medal za Ratowanie Ginących, którego nadanie
nie jest ogłaszane w dziennikach urzędowych;
w wypadkach jednak odznaczenia żołnierzy w służ¬
bie czynnej, stwierdzenie nadania odznaczenia ogła¬
szane jest w Dzienniku Personalnym Ministerstwa
Spraw Wojskowych;
4)	Medal za Długoletnią Służbę, którego nadanie jest
ogłaszane:
a)	przy nadaniu żołnierzom w służbie czynnej -
w rozkazach dziennych uprawnionych przełożo¬
nych (art. 281), przy czym przy nadaniu ofice¬
rom w stanie nieczynnym — w Rozkazie Dzien¬
nym Ministerstwa Spraw Wojskowych,
b)	przy nadaniu funkcjonariuszom państwowym
i pracownikom kontraktowym administracji woj¬
ska i marynarki wojennej, zatrudnionym w urzę¬
dach (instytucjach) centralnych—w Rozkazie
Dziennym Ministerstwa Spraw Wojskowych,
c)	przy nadaniu pracownikom przedsiębiorstw kon¬
cesjonowanych oraz zakładów przetwarzających,
pracujących dla wojska —w Załączniku do Roz¬
kazu Dziennego Ministerstwa Spraw Wojsko¬
wych.
		

/Magazyn_113_01_157_0001.djvu

			157
Art. 207. W wypadku, gdy akt wręczenia odznaczo¬
nemu dyplomu orderu, odznaczenia lub medalu poprze¬
dził ogłoszenie w dzienniku urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski" lub w Dzienniku Personalnym
Ministerstwa Spraw Wojskowych dekretu o nadaniu tych
odznaczeń, można je nosić od chwili otrzymania dyplomu.
Art. 208. Dekrety o nadaniu cudzoziemcom orderów,
odznaczeń lub medali polskich nie są ogłaszane w dzienni¬
kach urzędowych.
Wyjątek stanowi nadanie cudzoziemcom Orderu wojen¬
nego „Virtuti Militari“ oraz Krzyża Walecznych, kiedy
odnośny dekret jest ogłaszany w Dzienniku Personalnym
Ministerstwa Spraw Wojskowych lub w rozkazie dzien¬
nym odnośnej armii.
Art. 209. Nadanie wszelkiego rodzaju odznak (honoro¬
wych, pamiątkowych, za sprawność, naukowych) nie jest
ogłaszane w dziennikach urzędowych.
Wyjątek stanowią:
1)	Odznaka „Znak Pancerny", Odznaka „Znak Wojsk
Łączności", oraz Odznaka naukowa Oficerskiej
Szkoły Topografów, których nadanie jest ogłaszane
każdorazowo w Dzienniku Personalnym Minister¬
stwa Spraw Wojskowych;
2)	odznaki wojskowego personelu latającego oraz per¬
sonelu latającego marynarki wojennej, których na¬
danie jest ogłaszane każdorazowo w Tajnym Dzien¬
niku Personalnym Ministerstwa Spraw Wojskowych;
przy nadaniu zaś honorowo cudzoziemcom
w Dzienniku Personalnym Ministerstwa Spraw Woj¬
skowych;
3)	wojskowe żetony strzeleckie, których nadanie jest
		

/Magazyn_113_01_158_0001.djvu

			158
ogłaszane każdorazowo w rozkazie dziennym pułku
(formacji równorzędnej), bądź samodzielnego bata¬
lionu; nadanie zaś żetonu zwycięzcy z zawodów dy¬
wizyjnych — w rozkazie dziennym dywizji;
4) odznaki przysposobienia wojskowego, których na¬
danie jest ogłaszane: Odznaki Ukończenia II Stopnia
P. W. — w rozkazie dziennym formacji właściwej,
Odznaki Instruktorskiej P. W. — w rozkazie do¬
wództwa okręgu korpusu, Odznaki Komendanckiej —
Honorowej P. W. — w Dzienniku Zarządzeń Pań¬
stwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przy¬
sposobienia Wojskowego.
Nadanie podczas wojny Odznaki honorowej za Rany
i Kontuzje jest ogłaszane w rozkazie dziennym odnośnej
dywizji (dowództwa wyższego lub równorzędnego).
Nadanie podczas wojny Odznaki honorowej za Czas
Pobytu na Froncie jest ogłaszane w rozkazie dziennym
odnośnego pułku (formacji na prawach pułku).
Art. 210. Ogólne zezwolenie na prawo noszenia na
ubiorze wojskowym (marynarki wojennej) wszelkiego ro¬
dzaju odznak (honorowych, pamiątkowych, za spraw¬
ność) oraz oznak (organizacyjnych, specjalizacyjnych), jest
ogłaszane każdorazowo w Dzienniku Rozkazów Minister¬
stwa Spraw Wojskowych (art. 238).
W wypadkach otrzymania przez żołnierzy w służbie
czynnej oznak honorowych stowarzyszeń wyższej użytecz¬
ności publicznej, stwierdzenie dla celów ewidencyjnych
nadania odznaki ogłaszane jest również, w każdym po¬
szczególnym wypadku (na skutek prośby osoby zaintere¬
sowanej) w Dzienniku Personalnym Ministerstwa Spraw
Wojskowych.
I) Do stowarzyszeń wyższej użyteczności publicznej, posia-
		

/Magazyn_113_01_159_0001.djvu

			159
dających prawo nadawania odznak honorowych, należą: Polski
Czerwony Krzyż, Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej,
Związek Harcerstwa Polskiego oraz Związek Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 211. Osoby, odznaczone Orderem Orła Białego,
Orderem Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Zasługi, zwra¬
cają do skarbu państwa rzeczywisty koszt oznak odzna¬
czeniowych oraz wykonania dyplomu, przy czym:
za oznaki Orderu Orła Białego — 200 zł;
za oznaki Orderu Odrodzenia Polski: ki. I — 120 zł,
kl. 11 — 70 zł, kl. III — 35 zł, kl. IV — 25 zł, kl. V — 20 zł;
za oznaki Krzyża Zasługi złotego — 18 zł, srebrnego —
12 zł, brązowego — 6 zł.
Należne sumy, po uprzednim otrzymaniu pisemnego
zawiadomienia z Biura Prezydium Bady Ministrów, od¬
znaczeni wpłacają na odnośne konta Pocztowej Kasy
Oszczędności, stanowiące rachunki poszczególnych orde¬
rów i odznaczeń.
W wypadkach zwolnienia odznaczonych przez Badę
Ministrów od obowiązku zwrotu w całości kosztów wyko¬
nania oznak orderowych (odznaczenia) oraz dyplomu, nie
otrzymują oni pisemnego zawiadomienia.
Osoby odznaczone Wawrzynem Akademickim zwra¬
cają Polskiej Akademii Literatury rzeczywisty koszt oznak
odznaczeniowych oraz wykonania dyplomu, przy czym
za oznaki Wawrzynu Akademickiego ' złotego — 35 zł,
a srebrnego — 18 zł.
I) Rachunki poszczególńych orderów i odznaczeń posiadają
w Pocztowej Kasie Oszczędności konta o numerach następu¬
jących:
Rachunek Orderu Orla Białego — konto nr 30.225
Rachunek Orderu Odrodzenia Polski — konto nr 30.225
Rachunek Krzyża i Medalu Niepodległości — konto nr 24.560
		

/Magazyn_113_01_160_0001.djvu

			160
Rachunek Krzyża Zasługi — konto nr 30.328,
Rachunek Wawrzynu Akademickiego — konto nr 2.555
Art. 212. Osoby odznaczone, które odbierają wyłącznie
dyplom (bez oznak), zwracają do skarbu państwa tylko
koszty związane z jego wykonaniem, przy czym:
za dyplom Orderu Orła Białego — 5 zł,
za dyplom Orderu Odrodzenia Polski — 5 zł,
za dyplom Krzyża Zasługi — 3 zł.
Sam dyplom (bez oznaki) Wawrzynu Akademickiego
nie jest wydawany.
Dyplomy — Krzyża Zasługi za Dzielność, Medalu za
Ratowanie Ginących oraz Medalu za Długoletnią Służbę,
są wydawane bezpłatnie.
Art. 213. Cudzoziemcy otrzymują dyplomy oraz oznaki
orderów, odznaczeń i medali polskich bezpłatnie za po¬
średnictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Art. 214. Osoby, posiadające z mocy ustawy o pow¬
szechnym obowiązku wojskowym dowody wojskowe (ksią¬
żeczka stanu służby oficerskiej, książeczka wojskowa, ksią¬
żeczka inwalidzka, legitymacja osobista oficera w stanie
spoczynku i legitymacja osobista podoficera w stanie spo¬
czynku), są obowiązane przedstawić je właściwym urzę¬
dom (dowództwo okręgu korpusu, powiatowa komenda
uzupełnień, referat inwalidzki w starostwie) wraz z doku¬
mentami, stwierdzającymi otrzymanie orderu, odznacze¬
nia lub medalu polskiego, celem wpisania otrzymanych
odznaczeń do dowodów wojskowych.
Art. 215. Żołnierze (w służbie czynnej, rezerwy, po¬
spolitego ruszenia, w stanie spoczynku, inwalidzi) oraz
		

/Magazyn_113_01_161_0001.djvu

			161
funkcjonariusze państwowi i samorządowi, posiadający
dowody (legitymacje osobiste, książeczki stanu służby
oficerskiej, książeczki inwalidzkie) z fotografiami w ubio¬
rach mundurowych, obowiązane są uwidocznić na zdję¬
ciach fotograficznych pełne (wielkości normalnej) oznaki
wszystkich posiadanych orderów, odznaczeń, medali i od¬
znak (na wstążkach).
Art. 216. Osoby (oprócz żołnierzy w służbie czynnej),
którym przysługuje prawo do pensji orderowej (odzna¬
czeniowej), w wypadku zmiany miejsca stałego zamieszka¬
nia (nawet w obrębie tej samej miejscowości) obowiązane
są zawiadomić o tym pisemnie:
a)	kawalerowie Orderu wojennego „Virtuti Militari“
(również pozostający w służbie czynnej w policji
państwowej) — kancelarię kapituły Orderu wojen¬
nego „Yirtuti Militari“ (art. 278),
b)	odznaczeni Krzyżem Zasługi za Dzielność (nie po¬
zostający w służbie czynnej w policji państwowej) —
komendę wojewódzką policji państwowej, na tere¬
nie której pełnili ostatnio służbę.
B. Obowiązki kawalerów orderów oraz odznaczonych
odznaczeniami, medalami i odznakami zagranicznymi
Art. 217. Ordery, odznaczenia, medale i odznaki za¬
graniczne należy zasadniczo przyjmować ze względu na
zasady kurtuazji międzynarodowej.
Zwracanie odnośnym rządom otrzymanych orderów,
odznaczeń, medali i odznak zagranicznych nie jest wska¬
zane.
Sam fakt przyjęcia orderu, odznaczenia, medalu lub
odznaki zagranicznej nie obowiązuje natomiast osoby od¬
znaczonej do noszenia oznak otrzymanych odznaczeń.
n
		

/Magazyn_113_01_162_0001.djvu

			102
Art. 21K. Obywatele polscy, również przebywający
stale za granicą, w każdym wypadku otrzymania odzna¬
czenia zagranicznego (orderu, odznaczenia, medalu, od¬
znaki zaszczytnej), nadanego im w uznaniu zasług przez
głowy państw obcych i organa z mocy prawa do tego
upoważnione, są obowiązani uzyskać każdorazowo zezwo¬
lenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na prawo przy¬
jęcia tych odznaczeń (art. 256).
Art. 219. Otrzymanie wyższego stopnia orderu, odzna¬
czenia lub medalu zagranicznego, już posiadanego, obo¬
wiązuje odznaczonego do ponownego uzyskania zezwo¬
lenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na prawo przy¬
jęcia tego odznaczenia (art. 255).
Art. 220. Dla uzyskania zezwolenia prezydenta Rzeczy¬
pospolitej Polskiej na prawo przyjęcia odznaczenia zagra¬
nicznego (art. 218), muszą:
1)	funkcjonariusze państwowi, samorządowi i pracow¬
nicy kontraktowi, zatrudnieni we władzach i urzę¬
dach państwowych (samorządowych) — złożyć, za
pośrednictwem właściwych władz przełożonych, od¬
powiednią prośbę, zawierającą: a) imię i nazwisko
odznaczonego, b) jego zawód, c) miejsce zamiesz¬
kania, d) nazwę i wysokość otrzymanego odzna¬
czenia, e) datę i numer dyplomu (dowodu nadania);
2)	żołnierze w służbie czynnej — złożyć za pośrednic¬
twem władz przełożonych meldunek ministrowi spraw
wojskowych o wyjednanie zezwolenia prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej;
3)	wszystkie osoby (bez względu na posiadane stano¬
wisko lub zawód) nie objęte pkt. 1 i 2 — złożyć za
pośrednictwem właściwych powiatowych władz ad-
		

/Magazyn_113_01_163_0001.djvu

			163
ministracji ogólnej (starostwo) lub terytorialnie
właściwego urzędu konsularnego, odpowiednią proś¬
bę, zawierającą dane, jak w pkt. 1.
Do prośby (meldunku) należy załączyć:
a)	uwierzytelnioną kopię dyplomu (dowodu), którym
prawo do użytkowania oznak odznaczenia zostało
nadane, lub
b)	urzędowe zaświadczenie (przez dowództwo wojsko¬
we, właściwy urząd, ministerstwo, głównego komen¬
danta policji państwowej, wojewodę, delegata rządu,
komisarza rządu, starostę), wymienionych w prośbie
dat, numeru dyplomu oraz rodzaju przysługujących
oznak odznaczenia.
Prośba (meldunek) powinna być złożona dla każdego
odznaczenia osobno.
Art. 221. Obywatele polscy posiadający oznaki (od¬
znaczenie) Suwerennego Rycerskiego Zakonu Świętego
Jana Jerozolimskiego zw. Maltańskim nie potrzebują uzy¬
skiwać zezwolenia na prawo publicznego występowania
w oznakach zakonu.
Ali. 222. W wypadku otrzymania zagranicznej odznaki
wojskowej, odpowiadającej swoim charakterem odznakom
polskim (honorowym, pamiątkowym, naukowym, lotniczym
itp.), meldunek o zezwolenie na jej przyjęcie i noszenie
(jak w art. 220), należy złożyć zamiast do prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej do ministra spraw wojskowych,
przy czym:
1)	żołnierze w służbie czynnej—za pośrednictwem
swoich władz przełożonych,
2)	żołnierze rezerwy, w stanie spoczynku, pospolitego
n
		

/Magazyn_113_01_164_0001.djvu

			164
ruszenia — za pośrednictwem właściwej rejonowej
komendy uzupełnień,
3) inwalidzi wojenni i wojskowi — za pośrednictwem
referatu inwalidzkiego właściwej powiatowej władzy
administracji ogólnej.
Art. 223. W wypadku otrzymania zagranicznej odznaki
honorowej lub pamiątkowej (nie wojskowej), względnie
oznaki organizacyjnej, prośbę o prawo publicznego uży¬
wania jej składa się do ministra spraw wewnętrznych
przy czym:
1)	funkcjonariusze państwowi, samorządowi i praco¬
wnicy kontraktowi, zatrudnieni we władzach i u-
rzędach państwowych (samorządowych) — za po¬
średnictwem swoich władz przełożonych;
2)	wszystkie inne osoby (bez względu na posiadane
stanowisko lub zawód),'nie objęte pkt. 1-—za po¬
średnictwem właściwej powiatowej władzy admini¬
stracji ogólnej.
Do prośby należy dołączyć:
a)	uwierzytelnioną kopię dyplomu (dowodu nadania),
którym prawo do używania odznaki zostało na¬
dane, lub
b)	urzędowe zaświadczenie (przez dowództwo wojsko¬
we, właściwy urząd, ministerstwo, głównego komen¬
danta policji państwowej, wojewodę, delegata rządu,
komisarza rządu, starostę) wymienionych w prośbie
dat, numeru dowodu nadania oraz rodzaju przysłu¬
gującej odznaki.
Na prawo przyjęcia i noszenia zagranicznych odznak
za sprawność i naukowych oraz oznak członków aka-
demij (instytutów) naukowych zezwolenia uzyskiwać nie
trzeba.
		

/Magazyn_113_01_165_0001.djvu

			165
Art. 224. Zezwolenie (względnie odmowę) prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej na przyjęcie odznaczenia zagra¬
nicznego zainteresowani otrzymują:
1)	funkcjonariusze państwowi, samorządowi i pracow¬
nicy kontraktowi, zatrudnieni we władzach i urzę¬
dach państwowych (samorządowych) — pisemnie,
za pośrednictwem właściwych dla nich władz prze¬
łożonych; funkcjonariusze Ministerstwa Spraw Za¬
granicznych — przez ogłoszenie w Dzienniku Urzę¬
dowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
2)	żołnierze w służbie czynnej — przez ogłoszenie
w Dzienniku Personalnym Ministerstwa Spraw
Wojskowych;
3)	wszystkie inne osoby (nie objęte pkt. 1 i 2) — pi¬
semnie, za pośrednictwem właściwej powiatowej
władzy administracji ogólnej.
Zezwolenie ministra spraw wojskowych na przyjęcie
i noszenie odznaki zagranicznej o charakterze wojskowym
(art. 222) jest ogłaszane każdorazowo w Dzienniku Per¬
sonalnym Ministerstwa Spraw Wojskowych.
Zezwolenie ministra spraw wojskowych na noszenie
na mundurze wojskowym (marynarki wojennej) zagranicz¬
nych odznak nie wojskowych (art. 223) jest ogłaszane
każdorazowo w Dzienniku Rozkazów Ministerstwa Spraw
Wojskowych.
Zezwolenie (względnie odmowę) ministra spraw we¬
wnętrznych na publiczne występowanie w oznakach (od¬
znaczeniach) zakonu (zgromadzenia) rycerskiego lub ozna¬
kach odznaczeń religijnych (art. 221), jak również w ozna¬
kach (odznakach) wszelkiego innego rodzaju, zaintereso¬
wani otrzymują:
1) funkcjonariusze państwowi, samorządowi i pracowni¬
cy kontraktowi, zatrudnieni we władzach i urzędach
		

/Magazyn_113_01_166_0001.djvu

			166
państwowych (samorządowych) — pisemnie, za po¬
średnictwem właściwych dla nich władz przełożo¬
nych;
2) wszystkie inne osoby (nie objęte pkt. 1) — pisemnie,
za pośrednictwem właściwej powiatowej władzy ad¬
ministracji ogólnej.
Art. 225. Cudzoziemcy, przebywający czasowo lub
stale na terytorium państwa polskiego, nie podlegają obo¬
wiązkowi uzyskiwania zezwolenia prezydenta Rzeczypo¬
spolitej Polskiej na prawo publicznego używania oznak
orderów, odznaczeń, medali i odznak zagranicznych. Na
prawo natomiast publicznego używania oznak (odznaczeń)
nie państwowych obowiązani są do uzyskania zezwolenia
ministra spraw wewnętrznych (art. 229), przy czym od obo¬
wiązku tego zwolnione są:
a)	osoby, korzystające w myśl prawa międzyna¬
rodowego z prawa zakrajowości, oraz konsulowie
i urzędnicy konsularni państw obcych, o ile nie
są obywatelami polskimi, z zastrzeżeniem wza¬
jemności,
b)	przedstawiciele i delegaci państw obcych oraz ob¬
cych instytucyj państwowych, przebywający na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oficjalnie lub
z okazji zjazdów oraz zawodów,
c)	członkowie Suwerennego Rycerskiego Zakonu Świę¬
tego Jana Jerozolimskiego zw. Maltańskim, co do
oznak (odznaczeń) służących im na mocy praw
zakonu.
W celu uzyskania zezwolenia ministra spraw wewnętrz¬
nych na prawo publicznego występowania w oznakach
(odznaczeniach) nie państwowych, należy złożyć, za po¬
średnictwem właściwej, ze względu na miejsce zamieszka-
		

/Magazyn_113_01_167_0001.djvu

			167
nia, powiatowej władzy administracji ogólnej (starostwo)
odpowiednią prośbę, zawierającą: a) imię i nazwisko,
b) zawód, c) miejsce zamieszkania, d) nazwę i rodzaj przy¬
sługującej oznaki lub odznaczenia, e) datę i numer dy¬
plomu (dowodu nadania).
Do prośby należy załączyć:
a)	uwierzytelnioną kopię dyplomu (dowodu nadania),
którym prawo do używania oznak (odznaczenia)
zostało nadane, lub
b)	urzędowe zaświadczenie (przez właściwy urząd, mini¬
sterstwo, głównego komendanta policji państwowej,
wojewodę, delegata rządu, komisarza rządu, staro¬
stę), wymienionych w prośbie dat, numeru dyplomu
(dowodu nadania) oraz rodzaju przysługujących
oznak (odznaczenia).
Art. 22(5. Osoby, posiadające z mocy ustawy o po¬
wszechnym obowiązku wojskowym dowody wojskowe
(książeczka stanu służby oficerskiej, książeczka wojskowa,
książeczka inwalidzka, legitymacja osobista oficera w sta¬
nie spoczynku, legitymacja osobista podoficera w stanie
spoczynku), są obowiązane przedstawić je właściwym
urzędom (dowództwo okręgu korpusu, rejonowa komen¬
da użupełnień, referat inwalidzki w starostwie) wraz z ze¬
zwoleniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub mini¬
stra spraw wojskowych (art. 224) na prawo przyjęcia od¬
znaczenia zagranicznego, celem wpisania otrzymanych od¬
znaczeń do dowodów wojskowych.
Art. 227. Oznaki orderów zagranicznych, które — sto¬
sownie do poszczególnych statutów — w razie nadania
wyższej klasy tego samego orderu lub w razie śmierci
(zaginięcia bez śladu) odznaczonego podlegają zwrotowi,
		

/Magazyn_113_01_168_0001.djvu

			168
należy w wypadkach takich zwrócić (bez dyplomu) wła¬
ściwym rządom za pośrednictwem Ministerstwa Spraw
Zagranicznych (kancelaria protokółu dyplomatycznego),
podczas zaś pobytu za granicą — za pośrednictwem pla¬
cówek dyplomatycznych bądź konsularnych.
I) Do orderów, których oznaki podlegają zwrotowi, należą
m. in.: bułgarskie—Order św. św. Cyryla i Metodego, Order za
Waleczność, Order św. Aleksandra, Order Zasługi Wojskowej,
Order Zasługi Cywilnej; chiński -Order Nefrytu Barwnego; cze¬
chosłowacki— Onler Lwa Białego; duńskie — Order Słonia,
Order Dancbroga; egipskie — Order Mohameda Ali, Order Ismaila,
Order Doskonałości; ekwadorski — Order Zasługi; fiński — Order
Róży Białej; holenderskie — Order Lwa Niderlandzkiego, Order
Oranie Nassau; luksemburskie—-Order Korony Dębowej, Order
Lwa Złotego; niemiecki — Order Zasługi Orła Niemieckiego; nor¬
weski — Order św. Olafa; sowieckie — Order Lenina, Order Gwia¬
zdy Czerwonej, Order Sztandaru Czerwonego, Order Pracowni¬
czego Sztandaru Czerwonego Z. S. R. R.; szwedzkie — Order Sera¬
finów, Order iMiecza, Order Gwiazdy Polarnej, Order Wazów;
węgierskie — Order Zasługi, d. Krzyż Zasługi, Medal Węgierski
Zasługi; wielko-brytańskie — Order Podwiązki, Order Ostu, Order
św. Patryka, Order Łaźni, Order Gwiazdy Indii.
C. Przepisy obowiązujące komisje nadawcze odznak oraz
organizacje używające publicznie oznak
Art. 22U. Komisje nadawcze odznak wszelkiego rodzaju
obowiązane są do uzyskania pozwolenia władz administracji
ogólnej (art. 232) na ustanowienie i używanie odznaki
(art. 257).
Wyjątek stanowią:
a)	oddziały, dowództwa i szkoły wojskowe (art. 239),
b)	komisje nadawcze odznak za sprawność (organizacje
sportowe) w wypadkach ustanawiania odznak
		

/Magazyn_113_01_169_0001.djvu

			169
związanych bezpośrednio i wyłącznie z uprawianiem
określonych sportów.
I) Określanie komisji nadawczych odznak (honorowych, pa¬
miątkowych itp.) mianem „kapituł" jest niewłaściwe. Organizację
kapituł posiadają wyłącznie ordery.
Art. 229. Organizacje (grupy osób) prawnie istniejące,
które pragną ustanowić i publicznie używać jakąkolwiek
wspólną oznakę (bez względu na jej formę, rodzaj i kształt),
w celu oznaczenia określonej organizacji lub innej insty¬
tucji, przynależności do takiej instytucji lub stanowiska
w niej, albo też odróżnienia lub wyróżnienia pewnego ugru¬
powania lub kategorii osób, są obowiązane do uzyskania
od władz administracji ogólnej (art. 232), za pośrednict¬
wem właściwej władzy powiatowej, pozwolenia na usta¬
nowienie i używanie danej oznaki (art. 257).
Art. 230. Komisje nadawcze odznak (organizacje),
ubiegające się o pozwolenie ustanowienia odznaki (oznaki),
obowiązane są podać władzom administracji ogólnej, za
pośrednictwem właściwej władzy powiatowej:
a)	powody i cel zamierzonego ustanowienia odznaki
(oznaki),
b)	określenie kategorii osób, które mają być uprawnio¬
ne do używania odznaki (oznaki) oraz warunki jej
otrzymywania,
c)	dokładny wzór projektowanej odznaki (oznaki)
w trzech egzemplarzach, przedstawiony na ry¬
sunku we właściwych barwach z podaniem wy¬
miarów.
Art. 231. Wszelkie odznaki i oznaki projektowane
(art. 228, 229, 239) nie mogą być podobne do:
		

/Magazyn_113_01_170_0001.djvu

			170
1)	oznak istniejących orderów, odznaczeń, medali i od¬
znak państwowych, zarówno polskich jak i zagra¬
nicznych;
2)	oznak stanowiących zasadnicze cechy umunduro¬
wania wojska i marynarki wojennej;
3)	oznak osób duchownych i członków zakonów, nale¬
żących do kościołów i związków religijnych, uzna¬
nych przez państwo lub służących tym kościołom
i związkom do wykonywania obrzędów religijnych.
Poza tym —-
a)	odznaki na zakrętce nie powinny mieć powierzchni
większej nad 16 cm2 (4X4),
b)	oznaki organizacyjne powinny mieć — ze względów
estetycznych — powierzchnię możliwie jak najmniej¬
szą.
Jeżeli projektowana odznaka lub oznaka ma w rysunku
posiadać godło państwa (orzeł państwowy), musi ono od¬
powiadać ściśle wzorowi ustalonemu przez odnośną ustawę.
Art. 232. Pozwolenia na ustanowienie i używanie
odznaki (art. 228) lub oznaki (art. 229) wydaje:
a)	wojewoda (Komisarz Rządu na m. st. Warszawę) -
komisjom, których działalność nie przekracza granic
danego województwa (m. st. Warszawy),
b)	minister spraw wewnętrznych — komisjom, których
działalność obejmuje większy obszar.
Pozwolenie na ustanowienie odznaki, mającej na celu
wyróżnienie za zasługi, położone dla jakiejkolwiek orga¬
nizacji, może wydać — bez względu na obszar zakresu
działania danej komisji — wyłącznie minister spraw we¬
wnętrznych.
Pozwolenie na ustanowienie odznaki (oznaki) uprawnia
do jej używania w zakresie w tym pozwoleniu określonym.
		

/Magazyn_113_01_171_0001.djvu

			171
Art. 233. Pozwolenie na ustanowienie odznaki (oznaki)
i jej używanie (art. 232), zainteresowane instytucje otrzy¬
mują:
a)	ministra spraw wewnętrznych — przez ogłoszenie
w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Spraw We¬
wnętrznych,
b)	wojewody — pisemnie za pośrednictwem właściwych
powiatowych władz administracji ogólnej.
Art. 234. Oznaki organizacyjne, na ustanowienie któ¬
rych władza państwowa (art.232) udzieliła zezwolenia,
mogą być używane:
ą) jako oznaki członkowskie,
b)	na pieczęciach z nazwą organizacji,
c)	na chorągwiach,
d)	na szyldach, papierach, legitymacjach.
Art. 235. Dowodem uprawniającym do noszenia oznaki
(odznaki) jest legitymacja wydana przez właściwą władzę
organizacyjną.
Art. 236. Za oznaki organizacyjne (art. 234) władze
organizacji mogą pobierać od swych członków tytułem
zwrotu kosztów jednolitą opłatę w wysokości ustalanej
każdorazowo przez władze państwowe (art. 232).
Art. 237. Wład ze państwowe, o ile wymagają tego
względy bezpieczeństwa, spokoju lub porządku publicz¬
nego, mogą zakazać używania oznaki (odznaki) zarówno
już określonej (art. 232) jak i oznaki (odznaki), której uży¬
wanie nie wymaga zezwolenia (art. 223).
Cofnięcie pozwolenia na używanie oznaki (odznaki)
ogłaszane jest każdorazowo w dzienniku urzędowym Rze¬
czypospolitej Polskiej „Monitor Polski".
		

/Magazyn_113_01_172_0001.djvu

			172
Art. 238. Komisje nadawcze odznak (art. 228), które
mają nosić również i osoby wojskowe (na mundurze), są
obowiązane (po przeprowadzeniu formalności, wyszcze¬
gólnionych w art. 230) do zgłoszenia w Ministerstwie Spraw
Wojskowych: a) odpisu zarejestrowanego przez władze
administracji ogólnej statutu komisji nadawczej (organi¬
zacji) bądź regulaminu odznaki; b) wzorów odznak
(w dwóch egzemplarzach); c) wzoru dyplomu (legity¬
macji); d) danych, stwierdzających kto i gdzie daną
odznakę wydaje.
Art. 239. Oddziały, dowództwa i szkoły wojskowe,
które mają zamiar utworzenia odznaki pamiątkowej,
przedkładają do Ministerstwa Spraw Wojskowych — drogą
służbową — odpowiednią prośbę, zawierającą: 1) wzór pro¬
jektowanej odznaki (w dwóch egzemplarzach); 2) obowią¬
zujący regulamin; 3) wykaz osób upoważnionych do przy¬
znawania prawa noszenia danej odznaki; 4) dokładny
adres, dokąd należy kierować prośbę o przyznanie odznaki.
Art. 240. Komisje nadawcze odznak wszelkiego rodzaju,
stworzone przez polskie formacje i oddziały wojskowe za¬
równo w dobie walk niepodległościowych, jak i w czasie
późniejszym, są obowiązane do zgłoszenia w Ministerstwie
Spraw Wojskowych: 1) statutu komisji (regulaminu od¬
znaki); 2) wzoru odznaki (w dwóch egzemplarzach);
3) krótkiej notatki historycznej; 4) wzoru dyplomu (legity¬
macji); 5) danych, stwierdzających, kto i gdzie daną od¬
znakę wydawał lub wydaje.
Art. 241. Po przedstawieniu do zatwierdzenia odno¬
śnym władzom (art. 232, 238, 239, 240) wzorów odznak
lub oznak, wprowadzanie w nich jakichkolwiek zmian przez
		

/Magazyn_113_01_173_0001.djvu

			173
instytucje (komisje nadawcze, organizacje) lub osoby
pojedyncze jest zakazane.
Art. 242. Wydawanie oznaki organizacyjnej osobom
nie będącym członkami danej organizacji (instytucji), jak
również wytwarzanie i rozpowszechnianie oznak (odznak),
co do których wydany został zakaz, a także oznak orga¬
nizacji zawieszonych, rozwiązanych lub prawnie nieistnie¬
jących, jest zakazane.
1). Postępowanie przy utracie oznak orderowych i dyplomów
Art. 243. W razie utraty (przez zgubienie, zniszczenie
itp.) dyplomu (lub legitymacji) na prawo posiadania pol¬
skich orderów, odznaczeń i medali wojskowych (Order wo¬
jenny „Yirtuti Militari“, Krzyż Niepodległości, Medal Nie¬
podległości, Krzyż Walecznych, Krzyż Zasługi Wojsk
Litwy Środkowej, Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności
i Zasługi, Krzyż Żołnierzy Polskich z Ameryki, Medal
pamiątkowy za Wojnę 1918—1921), jak również oznak
orderowych, wyłącznie jednak posiadających wybity na
nich numer kolejny (Order wojenny „Virtuti Militari"
i Krzyż Walecznych), należy:
1) złożyć bezpośrednio do biura kapituły Orderu wo¬
jennego „Virtuti Militari", biura Komitetu Krzyża
i Medalu Niepodległości lub Ministerstwa Spraw Woj¬
skowych (Krzyż Walecznych, Krzyż Żołnierzy Pol¬
skich z Ameryki, Medal pamiątkowy za Wojnę
1918—1921)— pisemne zawiadomienie o utracie dy¬
plomu (legitymacji) lub oznaki orderowej, podając:
a)	datę i liczbę rozkazu, którym nadano order
(odznaczenie),
b)	dowództwo (władzę), przez które nadano od¬
znaczenie,
		

/Magazyn_113_01_174_0001.djvu

			174
c)	numer dyplomu (legitymacji) i oznaki orderu
(odznaczenia),
d)	czas, miejsce i okoliczności, wśród których na¬
stąpiła utrata dyplomu (legitymacji), czy oznaki
orderu (odznaczenia).
Żołnierze w służbie czynnej składają w takich
wypadkach pisemny meldunek w drodze służ¬
bowej ;
2)	po upływie 60 dni, licząc od dnia następnego po
dniu, w którym meldunek (podanie) wpłynął, Mini¬
sterstwo Spraw Wojskowych, unieważnia utracony
dyplom (legitymację), bądź oznakę orderu (odzna¬
czenia) przez ogłoszenie w Dzienniku Rozkazów
Ministerstwa Spraw Wojskowych, dzienniku urzę¬
dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski"
i jednym z dzienników stołecznych;
3)	w razie odnalezienia dyplomu (legitymacji) lub oznaki
orderu (odznaczenia) w czasie od złożenia podania
(meldunku) do ogłoszenia unieważnienia, należy
niezwłocznie zawiadomić o tym odnośną instytucję
(pkt. 1) celem wstrzymania ogłoszenia unieważ¬
nienia.
W razie odnalezienia dyplomu (legitymacji) lub
oznaki orderu (odznaczenia) już po ogłoszeniu unie¬
ważnienia, należy celem odwołania unieważnienia
również zawiadomić o tym odnośną instytucję (pkt.
1). Odnalezioną oznakę oryginalną zatrzymuje u-
prawniony do noszenia, wtórnik zaś dyplomu (legi¬
tymacji), jeżeli w tym wypadku odznaczonemu już
był doręczony, należy zwrócić do odnośnej instytucji
(pkt. 1).
Unieważnienie (odwołanie unieważnienia) na podstawie
Dziennika Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych,
		

/Magazyn_113_01_175_0001.djvu

			175
ogłaszają wszystkie dowództwa i komendy wojskowe
w swoich rozkazach dziennych.
Koszty ogłoszenia unieważnienia i odwołania unieważ¬
nienia w dzienniku urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski“ i dzienniku ponosi osoba, która utra¬
ciła dyplom (legitymację) lub oznakę orderu (odznaczenia).
Art. 244. Wtórniki utraconych oznak polskich orderów,
odznaczeń medali i odznak wojskowych (art. 243) nie są
wydawane — można nabyć je w handlu.
Wtórniki utraconych dyplomów (legitymacyj) polskich
orderów, odznaczeń i medali wojskowych (Order wojenny
„Virturi Militari“, Krzyż Walecznych, Krzyż Żołnierzy
Polskich z Ameryki, Medal pamiątkowy za Wojnę 1918 —
1921) są wydawane bezpłatnie. Wyjątek stanowią dyplo¬
my i legitymacje Krzyża Niepodległości i Medalu Nie¬
podległości, za których wtórniki jest pobierany zwrot
kosztów ich wykonania, przy czym:
a)	za wtórnik dyplomu — 5 zł,
b)	za wtórnik legitymacji — 2 zł.
Wtórniki dyplomów Krzyża Zasługi Wojsk Litwy
Środkowej oraz Krzyża na Śląskiej Wstędze Waleczności
i Zasługi, jako nadawanych przez instytucje wojskowe
(Dowództwo Wojsk Litwy Środkowej, Naczelna Komenda
Wojsk Powstańczych Górnego Śląska), które uległy likwi¬
dacji, nie są wydawane.
Art. 245. W wypadku utraty (przez zgubienie, zni¬
szczenie, kradzież itp.) dyplomu orderu, odznaczenia lub
medalu polskiego (niewojskowego) należy złożyć do od¬
nośnej władzy (art. 281, 282) odpowiednie podanie (z za¬
znaczeniem numeru utraconego dyplomu), zawierające
prośbę o wydanie wtórnika, przy czym:
		

/Magazyn_113_01_176_0001.djvu

			176
1)	funkcjonariusze państwowi, samorządowi i pracow¬
nicy kontraktowi, zatrudnieni we władzach i urzę¬
dach państwowych (samorządowych) oraz żołnie¬
rze w służbie czynnej—-w drodze służbowej,
2)	osoby cywilne — przez właściwe powiatowe władze
administracji ogólnej.\
Jednocześnie ze złożeniem podania należy wpłacić na
właściwe konto w Pocztowej Kasie Oszczędności należność
za wtórnik dyplomu (art. 212).
Koszt wtórnika dyplomu Wawrzynu Akademickiego
(ze względu na stronę graficzną) ustalany jest każdora¬
zowo.
Wtórniki utraconych dyplomów (legitymacyj): Krzyża
Zasługi za Dzielność, Medalu za Ratowanie Ginących,
Medalu Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Medalu
3-go Maja oraz Medalu za Długoletnią Służbę są wyda¬
wane bezpłatnie.
Art. 24(J. Wtórniki utraconych oznak orderów (od¬
znaczeń) i medali polskich (art. 245) nabywa się
w handlu.
Osoby pragnące otrzymać wtórniki utraconych oznak
za zwrotem kosztów (art. 211) z Prezydium Rady Mini¬
strów (Order Orła Riałego, Order Odrodzenia Polski,
Krzyż Zasługi), z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
(Medal za Ratowanie Ginących), z sekretariatu Polskiej
Akademii Literatury (Wawrzyn Akademicki) lub z Głów¬
nej Komendy Policji Państwowej, Komendy Głównej Po¬
licji Województwa Śląskiego, Dowództwa Korpusu Ochrony
Pogranicza i Komendy Głównej Straży Granicznej (Krzyż
Zasługi za Dzielność), muszą złożyć odpowiednie poda¬
nie, zawierające prośbę o wydanie wtórnika oznaki orderu
(odznaczenia, medalu), przy czym z podaniem tym należy
		

/Magazyn_113_01_177_0001.djvu

			177
postąpić tak, jak w wypadkach składania prośby o wy¬
danie wtórnika dyplomu (art. 245).
Jednocześnie ze złożeniem podania należy wpłacić na
właściwe konto w Pocztowej Kasie Oszczędności należność
za wtórnik oznaki orderu, odznaczenia lub medalu (art.
211).
Koszty wtórników oznak odznaczeniowych — poza
wymienionymi w art. 211—wynoszą:
Krzyża Zasługi za Dzielność —12 zł,
Medalu za Ratowanie Ginących — 3 zł 75 gr.
I) Należność za wtórnik oznaki Medalu za Ratowanie Giną¬
cych wpłaca się na konto w Pocztowej Kasie Oszczędności nr
30.400 lub do kas urzędów skarbowych (na rachunek budżetu
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych).
Art. 247. W wypadku utraty (przez zgubienie, zni¬
szczenie, kradzież itp.) dyplomu (legitymacji) polskich
odznak wojskowych —
a)	odznak (odznaczeń specjalnych) wyszczególnionych
w art. 281 pkt. 6,
b)	odznak pamiątkowych formacyj i szkół wojskowych,
c)	odznak (znaków) naukowych wojskowych,
należy złożyć do odnośnej władzy (instytucji) odpowiednie
podanie (z zaznaczeniem numeru utraconego dyplomu lub
legitymacji), zawierające prośbę o wydanie wtórnika,
przy czym:
1)	funkcjonariusze państwowi, samorządowi i pracow¬
nicy kontraktowi, zatrudnieni we władzach i urzę¬
dach państwowych (samorządowych) oraz żołnierze
w służbie czynnej—w drodze służbowej,
2)	osoby cywilne — bezpośrednio.
Wtórniki utraconycli dyplomów (legitymacyj) odznak
wojskowych są wydawane bezpłatnie.
12
		

/Magazyn_113_01_178_0001.djvu

			178
Art. 24J5. W wypadku utraty (przez zgubienie, zni¬
szczenie, kradzież itp.) dyplomu (legitymacji) polskich
państwowych odznak honorowych, pamiątkowych, nau¬
kowych i za sprawność, nadawanych przez poszczególnych
ministrów (art. 281, 282), należy złożyć do odnośnej wła¬
dzy odpowiednie podanie (z zaznaczeniem numeru utraco¬
nego dyplomu lub legitymacji), zawierające prośbę o wy¬
danie wtórnika, przy czym:
1)	funkcjonariusze państwowi, samorządowi i praco¬
wnicy kontraktowi, zatrudnieni we władzach i u-
rzędach państwowych (samorządowych) oraz żoł¬
nierze w służbie czynnej—w drodze służbowej,
2)	osoby cywilne — bezpośrednio.
Wtórniki utraconych dyplomów (legitymacyj) odznak
państwowych są wydawane bezpłatnie. Wtórniki utraco¬
nych odznak nie są wydawane — można nabyć je w han¬
dlu.
Art. 249. W wypadku utraty (przez zgubienie, znisz¬
czenie, kradzież itp.) dyplomu orderu, odznaczenia lub
medalu zagranicznego należy złożyć bezpośrednio do pla¬
cówki dyplomatycznej (konsularnej) danego państwa od¬
powiednie podanie (z zaznaczeniem numeru utraconego
dyplomu), zawierające prośbę o wydanie wtórnika.
W razie nieistnienia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej placówki dyplomatycznej (konsularnej) państwa,
dyplom orderu (odznaczenia, medalu) którego został utra¬
cony, w celu otrzymania wtórnika należy zwrócić się
wprost do odnośnego ministerstwa spraw zagranicz¬
nych.
Wtórniki utraconych oznak orderów, odznaczeń i me¬
dali zagranicznych nie są wydawane — można je nabyć
w handlu.
		

/Magazyn_113_01_179_0001.djvu

			179
E. Postępowanie przy otrzymaniu odznaczeń na wystawach
i largach gospodarczych
Arl. 250. Osoby i instytucje, pragnące publicznie po¬
sługiwać się dla celów handlowych (reprodukowanie na
blankietach, szyldach, pieczęciach, etykietach, w ogłosze¬
niach itp.) odznaczeniem, otrzymanym za granicą na wy¬
stawie gospodarczej o charakterze przemysłowo-handlo¬
wym, są obowiązane do uzyskania zezwolenia ministra
przemysłu i handlu.
Celem uzyskania zezwolenia należy przedstawić, za
pośrednictwem terenowo właściwej izby przemysłowo-
handlowej (w terminie dwunastomiesięcznym od daty
zamknięcia wystawy), odpowiednią prośbę, która musi
m. in. zawierać:
a)	imię i nazwisko (lub firmę) ubiegającego się o ze¬
zwolenie,
b)	nazwę wystawy, jej charakter, miejsce gdzie się
odbywała oraz okres jej trwania,
c)	dowód przyznania odznaczenia,
d)	opis wystawionych eksponatów,
e)	imiona i nazwiska osób (lub nazwy instytucyj) orga¬
nizujących wystawę.
Poza tym władze wydające zezwolenie mogą żądać
przedstawienia katalogu lub regulaminu wystawy oraz
składu jej komisji sędziowskiej (art. 258).
Art. 251. Zezwolenia na prawo publicznego posługiwa¬
nia się odznaczeniem otrzymanym za granicą na wysta¬
wach gospodarczych (art. 250) nie trzeba uzyskiwać w wy¬
padku otrzymania tego odznaczenia:
1) na wystawach gospodarczych, organizowanych
w myśl postanowień układów międzynarodowych,
obowiązujących w państwie polskim;
12*
		

/Magazyn_113_01_180_0001.djvu

			180
2)	przez instytucje i przedsiębiorstwa państwowe;
3)	na specjalnych wystawach sztuk pięknych, jak
również mających charakter wyłącznie artystyczny
lub naukowy;
4)	przez firmy zagraniczne, jeżeli w Polsce nie posiadają
siedziby głównej, filii lub reprezentacji, a posługi¬
wanie się przez te firmy odznaczeniami polega wy¬
łącznie na ich reprodukowaniu.
I) Wykazy wystaw organizowanych w myśl postanowień ukła¬
dów międzynarodowych, obowiązujących w państwie polskim, są
ogłaszane przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu w dzienniku
urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski11.
Art. 252. Osoby i instytucje, którym zostały nadane
przez zainteresowanych ministrów państwa polskiego od¬
znaczenia na wystawach i targach gospodarczych w kraju,
a mianowicie:
Odznaka Wielkiej Nagrody (Grand Prix),
Dyplom Honorowy,
Medal — złoty, srebrny, brązowy,
List Pochwalny,
mają prawo publicznego posługiwania się tymi odznacze¬
niami dla celów handlowych (reprodukowanie na blankie¬
tach, szyldach, pieczęciach, etykietach, w ogłoszeniach itp.)
bez wyjednywania specjalnego w tym celu zezwolenia.
Art. 253. Osoby lub instytucje, które otrzymały polskie
odznaczenia państwowe nadawane na wystawach i targach
gospodarczych w kraju (art. 252), zwracają do skarbu pań¬
stwa rzeczywisty koszt oznak oraz wykonania dyplomu,
przy czym:
za oznaki i dyplom Odznaki Wielkiej Nagrody — 115 zł,
za Dyplom Honorowy — 15 zł,
		

/Magazyn_113_01_181_0001.djvu

			181
za oznaki medali: złotego —'20 zł, srebrnego — 18 zł,
brązowego — 15 zł.
Wyjątek stanowi list Pochwalny, za który skarb pań¬
stwa nie pobiera kosztów wykonania.
Przy nadaniu odznaczeń na wystawach rolniczych mi¬
nister rolnictwa i reform rolnych może zwolnić osoby
(instytucje) odznaczone od zwrotu do skarbu państwa
kosztów rzeczywistych medali — złotego, srebrnego, brą¬
zowego oraz wykonania odnośnych dyplomów, w wypadku
takim jednak medale —- złoty i srebrny nie są wykonane
ze złota lub srebra, lecz jedynie złocone względnie po¬
srebrzane. Osoby (instytucje) odznaczone tymi medalami,
które chcą otrzymać oznaki wykonane ze szlachetnych
kruszców, względnie wykonane według odmiennych wzo¬
rów rysunkowych, muszą zwrócić do skarbu państwa ich
koszt w wysokości określanej w każdym poszczególnym
wypadku.
I) Należność za oznaki odznaczeń państwowych na wystawach
i targach gospodarczych wpłąca się na konto w Pocztowej Kasie
Oszczędności nr 30.400 lub do kas urzędów skarbowych (na rachu¬
nek budżetu Ministerstwa Przemysłu i Handlu).
		

/Magazyn_113_01_182_0001.djvu

			Rozdział VIII.
BEZPRAWNE NOSZENIE ODZNACZEŃ
OH AZ ODZNACZENIA ZABRONIONE DO NOSZENIA
A. Bezprawne noszenie oznak orderów, odznaczeń, medali
i odznak
Art. 254. Osoby, noszące oznaki orderów, odznaczeń,
medali i odznak (zarówno polskich jak i zagranicznych),
do których nie mają prawa, jak również używające tytu¬
łów, przywiązanych do tych odznaczeń lub posiłkujące się
fałszywymi dokumentami, stwierdzającymi prawo do ich
posiadania, mogą być pociągnięte do odpowiedzialności na
podstawie art. 26 prawa o wykroczeniach.
I) Artykuł 26 „Prawa o wykroczeniach":
„Kio przywłaszczył sobie stanowisko lub tytuł albo publicznie
nosi odznaczenie, odznakę lub strój, do których nie ma prawa,
podlega karze aresztu do miesiąca lub grzywny do 1.000 zł“.
Art. 255. Osoby, noszące oznaki orderów, odznaczeń,
medali i odznak (polskich i zagranicznych) klas względnie
stopni wyższych, do których mają prawo, jak również
używające tytułów, związanych z klasą wyższą tych od¬
znaczeń, mogą być pociągnięte do odpowiedzialności na
podstawie art. 26 prawa o wykroczeniach.
I) Art. 26 „Prawa o wykroczeniach11 — patrz art. 254 „Ko¬
deksu orderowego".
		

/Magazyn_113_01_183_0001.djvu

			183
Art. 25(>. Osoby, odznaczone zagranicznymi orderami,
odznaczeniami, medalami i odznakami zaszczytnymi, które
bez uprzedniego otrzymania zezwolenia prezydenta Rze¬
czypospolitej Polskiej (art. 218, 219) albo ministra spraw
wojskowych (art. 222) na prawo przyjęcia tych odznaczeń
ukazują się w nich publicznie (względnie je markują), oraz
używają tytułów do tych odznaczeń przywiązanych, jak
również osoby używające publicznie wszelkiego rodzaju
odznak (oznak) zagranicznych, bez uprzedniego otrzyma¬
nia zezwolenia właściwych władz administracji ogólnej
(art. 221), mogą być pociągnięte do odpowiedzialności na
podstawie art. 26 „Prawa o wykroczeniach" (wzgl. — o ile
czyn nie stanowi przestępstwa przewidzianego w art. 26
prawa o wykroczeniach — ulec w trybie administracyj¬
nym karze grzywny do 1.000 złotych lub aresztu do
jednego miesiąca), przy czym żołnierze w służbie czynnej
oraz funkcjonariusze państwowi i samorządowi mogą po¬
nadto odpowiadać w drodze dyscyplinarnej.
Oznaki noszone wbrew przepisom administracyjnym
podlegają przepadkowi.
I) Art. 26 „Prawa o wykroczeniach"—.patrz art. 254 „Ko¬
deksu orderowego".
Art. 257. Osoby, używające nieprawnie oznaki (odznaki)
ustalonej dła określonej kategorii osób (instytucji) w dro¬
dze przepisu (zarządzenia, pozwolenia) władzy państwowej
lub samorządowej, jak również osoby używające oznaki
(odznaki), co do której wydany został zakaz oraz osoby
używające oznaki organizacji zawieszonej (rozwiązanej)
względnie prawnie nieistniejącej, mogą być pociągnięte
do odpowiedzialności na podstawie art. 26 prawa o wy¬
kroczeniach (wzgl.—o ile czyn nie stanowi przestęp¬
stwa przewidzianego w art. 26 prawa o wykroczeniach —
		

/Magazyn_113_01_184_0001.djvu

			184
ulec w trybie administracyjnym karze grzywny do 1.000
złotych lub aresztu do jednego miesiąca), przy czym od¬
znaka (oznaka) nieprawnie używana ulega przepadkowi.
I) Art. 26 „Prawa o wykroczeniach" — patrz art. 254 „Ko¬
deksu orderowego".
Art. 258. Osoby, które bez zezwolenia posługują się
publicznie odznaczeniami, uzyskanymi za granicą na wy¬
stawie gospodarczej o charakterze przemysłowo-handlo¬
wym (art. 250), mogą ulec karze grzywny w wysokości
do 3.000 złotych lub aresztu do sześciu tygodni, ponadto
podlegają przepadkowi odznaczenia i ich reprodukcje,
jak również obiekty, na których odznaczenia te czy też
ich wizerunki są umieszczone.
B. Odznaczenia i odznaki polskie zabronione do noszenia
Art. 259. Niezatwierdzonych przez władze państwowe
w drodze przepisu (zarządzenia, pozwolenia) odznaczeń,
medali i odznak (honorowych, pamiątkowych, naukowych
itp.), nie nosi się.
I) Do odznaczeń i odznak samozwańczych, których nadawa¬
nie lub noszenie zostało przez odnośne władze zakazane, m. in.
należą:
1)	Odznaka honorowa „Krzyż b. Armii Sprzymierzonych
gen. Bułłak-Bałachowicza", tzw. „Krzyż Walecznych
gen. Bułłak-Bałachowicza“ (krzyż czteroramienny, po¬
kryty białą emalią; w środku krzyża mieści się srebrny
wianek, w którego obwodzie na czarnym tle jest umie¬
szczona srebrna trupia główka oraz skrzyżowane —
miecz i pochodnia; wstążka — czarna z dwoma pa¬
skami złotymi po bokach).
2)	Odznaka honorowa „Krzyż za Męstwo i Odwagę 206
Pułku Piechoty Armii Ochotniczej i Obrony Płocka";
(wstążka — przeważnie biało-czerwona).
		

/Magazyn_113_01_185_0001.djvu

			\
185
3)	Odznaka pamiątkowa „Krzyż Ochotniczy" (srebrny
krzyż równoramienny, szeroki, z nałożonym na nim
orzełkiem wojskowym dawnego wzoru; wstążka — naj¬
częściej koloru czerwonego).
4)	Odznaka pamiątkowa „Krzyż ze Wstęgą Górnośląską
Walecznych i Zasługi" (krzyż czteroramienny, pokryty
białą emialią; w środku zewnętrznej strony krzyża na
czerwonym tle odbicie orła śląskiego w otoku z wieńca;
na ramionach krzyża napisy: na górnym—„Powst.“,
na dolnym — „1921“, na lewym — „Górny", na pra¬
wym— „Śląsk"; wstążka jasnoniebieska z białymi pa¬
skami po bokach, oddzielonymi od brzegów zewnętrz¬
nych czerwonymi prążkami).
5)	Odznaka „Order Wolności" (gwiazda dużych rozmia¬
rów z pozłacanej blachy z emblematami herbu Gór¬
nego Śląska).
6)	Odznaka pamiątkowa „Krzyż Wołynia" (krzyż o ra¬
mionach dwukrotnie wciętych pokryty czerwoną emalią;
na tarczy środkowej — herb Wołynia na niebieskim
polu, nałożony na biało emaliowany krzyżyk; pomiędzy
ramionami krzyża dwa miecze, skrzyżowane ostrzami
do góry; na ramionach krzyża napis: „Wołyń" —
„1918“ — „1919“ — „1920“; wstążka — ciemno¬
niebieska z dwoma białymi paskami po bokach)
i z palmą brązową na wierzchu.
7)	Odznaka pamiątkowa „Krzyż Wielkopolski" (medalion
w kształcie przypominającym gwiazdę; wstążka
czerwona).
8)	Odznaka honorowa „Krzyż za Zasługę Związku Po¬
wstańców Wielkopolskich" (biało-emaliowany krzyż
o dolnym ramieniu znacznie wydłużonym, uwieńczony
u góry koroną złotą; na ramionach krzyża napisy:
na górnych — „za", na poziomych — „zasługę", po¬
między ramionami wianek złoty; wstążka — przeważnie
czerwona).
9)	Odznaka jubileuszowa „Medal 900-lecia Koronacji Króla
Bolesława Chrobrego" (medal wybity w złocie lub
srebrze; na stronie wierzehnej —wizerunek głowy króla
Bolesława Chrobrego oraz napis: „1025—1925", na
		

/Magazyn_113_01_186_0001.djvu

			186
odwrocie— odbicie mapy Polski oraz napis: „Polska
za Bolesława Chrobrego'1; wstążka — czerwona).
10) Odznaka pamiątkowa „Gwiazda Kycerzy Śmierci b.
Armii Ochotniczej Sprzymierzonej gen. Bułlak-Balacho-
wicza“(gwiazda orderowa złota,ośmiopromiennaz nało¬
żonym na wierzchu krzyżem czteroramiennym, pokry¬
tym białą emalią; w środku krzyża mieści się srebrny
wianek, w którego obwodzie na czarnym tle jest
umieszczona srebrna trupia główka oraz skrzyżowane—
miecz i pochodnia; dookoła wianka napis złotymi lite¬
rami: „Za naszą i waszą wolność"; pomiędzy ramio¬
nami krzyża dwa miecze zwrócone ostrzami do góry).
Odznaczenia i odznaki wyszczególnione w pkt. 1—10 nie sta¬
nowią pełnego wykazu odznak samozwańczych, nadawanie lub
noszenie których zostało zabronione.
Art. 2G0. Oznak odznaczeń i odznak b. formacyj pol¬
skich z czasów wojny światowej, które zostały zamienione
na Krzyż Walecznych, nie nosi się.
I) Do odznaczeń, które zostały zamienione na Krzyż Walecz¬
nych, należą:
Wstążeczka Biało-Amarantowa b. Armii Polskiej we Franćji,
Wstążeczka Amarantowa b. I Polskiego Korpusu Wschod¬
niego.
C. Ordery, odznaczenia, medale i odznaki zagraniczne
zabronione do noszenia
Art. 2(51. Oznak orderów, odznaczeń, medali oraz
wszelkich innych odznak (np. temblaki orderowe przy
szablach, oznaki szambelańskie i podkomorskie) b. mo¬
narchii austro-węgierskiej, rosyjskiej i niemieckiej, otrzy¬
manych zarówno w dobie przedwojennej, jak również za
czyny bojowe i inne w czasie wojny światowej, nie nosi
się.
		

/Magazyn_113_01_187_0001.djvu

			187
Art. 2(52. Wszelkie oznaki orderów, odznaczeń, me¬
dali i odznak (jak również oznaki szambelańskie, podko-
morskie itp.), nadane przez b. panujących niemieckich
i austriacko-węgierskich lub przez b. zaborcze i okupa¬
cyjne władze niemieckie, austriackie i węgierskie (wzgl.
austriacko-węgierskie), o ile w myśl dotyczących przepi¬
sów prawnych lub postanowień statutowych nie stały się
własnością osób odznaczonych, w razie ich śmierci i w wy¬
padku pozbawienia honorowych praw obywatelskich na
mocy prawomocnego wyroku sądowego (art. 198), podle¬
gają zwrotowi na rzecz państwa polskiego, tj. do kas urzę¬
dów skarbowych lub banków państwowych.
Wyjątek stanowią:
a)-nadane	przez dawne władze austriackie, węgierskie,
wzgl. austriacko-węgierskie — Krzyż Zasługi Woj¬
skowej, Medal Zasługi Wojskowej „Signum Laudis“,
Medal Waleczności, Krzyż jubileuszowy Wojskowy,
Medal pamiątkowy dla Sil Zbrojnych, Medal pa¬
miątkowy Bośniacko-Hercegowiński, Krzyż i Medal
jubileuszowy pamiątkowy dla Cywilnych Funkcjo¬
nariuszy Państwowych;
b)	nadane przez dawne władze niemieckie — Krzyż
Zasługi dla Kobiet i Dziewcząt (1870—1871), Medal
Czerwonego Krzyża (brązowy), Medal pamiątkowy
wojenny Kampanii przeciwko Danii (1864), Medal
pamiątkowy Wojny 1870—71, Medal pamiątkowy
Wojny w Chinach (1900—1901), Medal pamiątkowy
Cesarza Wilhelma, Medal Koronacyjny na Pamiątkę
Koronacji Pary Królewskiej w Królewcu (1861),
Medal pamiątkowy Jubileuszowy Hanowerski, ozna¬
ka kawalerska Zakonu Rycerskiego Joannitów.
Wszelkie oznaki orderów, odznaczeń, medali i odznak,
nadane przez b. panujących rosyjskich, podlegają zwrotowi
		

/Magazyn_113_01_188_0001.djvu

			188
na rzecz państwa polskiego tylko w wypadkach, jeżeli
odznaczona osoba została ukarana sądownie za czyn po¬
ciągający za sobą utratę odznaczeń lub też wstąpiła do
klasztoru.
I)	Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, notariusze, ko¬
mornicy oraz egzekutorzy skarbowi są obowiązani przy sposobności
prowadzenia dochodzeń karno-sądowych, spisywania testamentów,
sporządzania spisu spadkowego, dokonywania zajęcia ilp., zawia¬
damiać władze skarbowe o ujawnionych a niezwróconych pań¬
stwu polskiemu oznakach orderów, odznaczeń medali, i odznak,
wyszczególnionych w art. 262.
II)	Osoby, które się uchylają od zwrócenia państwu polskiemu
wyszczególnionych w art. 262 oznak orderów, odznaczeń, medali
i odznak, mogą być przez władze pociągnięte do odpowiedzial¬
ności karno-administracyjnej.
		

/Magazyn_113_01_189_0001.djvu

			Rozdział IX.
WNIOSKI O ODZNACZENIE
A. Wnioskodawcy i sporządzanie wniosków o odznaczenie
Art. 263. Ordery i odznaczenia polskie, poza wypad¬
kami szczególnego znaczenia, są nadawane obywatelom
polskim:
1)	Order Orła Białego — bez określenia specjalnego
terminu, stosownie do uznania prezydenta Rzeczy¬
pospolitej Polskiej;
2)	Order wojenny „Virtuti Militari“ — tylko podczas
wojny, stosownie do uznania wodza naczelnego;
3)	Order Odrodzenia Polski — w dniu 11 listopada,
w innych zaś terminach wyłącznie w drodze wy¬
jątku (art. 264);
4)	Krzyż Walecznych — tylko podczas wojny, stosow¬
nie do uznania wodza naczelnego;
5)	Krzyż Zasługi — w dniu 11 listopada, zaś
żołnierzom, funkcjonariuszom policji państwowej
oraz oficerom i szeregowym Straży Granicznej -
w dniu 19 marca; w innych terminach wyłącznie
w drodze wyjątku (art. 264);
6)	Krzyż Zasługi za Dzielność — w dniu 19 marca
i 11 listopada funkcjonariuszom policji państwowej,
zaś oficerom i szeregowym Korpusu Ochrony Po¬
granicza i Straży Granicznej — bez określenia ter-
		

/Magazyn_113_01_190_0001.djvu

			190
minii, stosownie do uznania prezesa Rady Mini¬
strów;
7)	Medal za Ratowanie Ginących — najpóźniej w ciągu
trzech miesięcy od dnia dokonania czynu;
8)	Wawrzyn Akademicki — w dniu 8 listopada,
a w szczególnych wypadkach stosownie do uznania
ministra wyznań religijnych i oświecenia publicz¬
nego;
9)	Medal za Długoletnią Służbę — w ciągu ośmiu ty¬
godni od dnia uzyskania prawa do niego.
Art. 2(»i. Z wnioskami o odznaczenie obywateli polskich
Orderem Orła Białego, Orderem Odrodzenia Polski, Krzy¬
żem Zasługi oraz Krzyżem Zasługi za Dzielność, wy¬
stępować mają prawo wyłącznie właściwi ministrowie
resortowi.
Wszystkie władze organizacyjne i kierownicy urzędów
państwowych mogą natomiast występować (w drodze służ¬
bowej) do właściwego ministra z inicjatywą w zgłaszaniu
kandydatów do odznaczenia w zakresie ich zainteresowań,
przy czym:
1)	w stosunku do funkcjonariuszów państwowych oraz
osób cywilnych i duchowieństwa — starostowie
(równorzędni) i wyżsi,
2)	w stosunku do żołnierzy w służbie czynnej — do¬
wódcy pułków (równorzędni) i wyżsi,
3)	w stosunku do funkcjonariuszów samorządowych —
kierownicy urzędów (instytucyj) samorządowych
przez właściwe władze powiatowe administracji
ogólnej,
4)	w stosunku do członków organizacyj (instytucyj)
gospodarczych, społecznych, zawodowych, nauko¬
wych, humanitarnych, kulturalnych itp. — zarządy
		

/Magazyn_113_01_191_0001.djvu

			191
główne organizac.yj (instytucyj) przez odnośne wła¬
dze powiatowe administracji ogólnej,
5) w stosunku do członków organizacyj przysposobienia
wojskowego — komendy (zarządy) organizacyj przez
właściwe agendy Państwowego Urzędu Wychowa¬
nia Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego.
Z inicjatywą w zgłaszaniu kandydatów do odznaczenia
Orderem Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Zasługi wystę¬
pować należy w terminach określanych każdorazowo za¬
rządzeniami poszczególnych ministrów, przy czym minister¬
stwa mogą przedkładać wnioski do odznaczenia 19 marca
w terminie do dnia 1 lutego, do odznaczenia 11 listopada —
w terminie do dnia 15 sierpnia, zaś w wypadkach szcze¬
gólnego znaczenia (np. zjazdy, uroczyste obchody rocznic,
specjalnie doniosłe dla państwa zasługi wymagające na¬
tychmiastowego odznaczenia, specjalne nakazy chwili itp.)
w zasadzie na cztery tygodnie przed dniem odznaczenia
(wysokość kontyngentów wniosków dla poszczególnych
ministerstw ustalana jest każdorazowo oddzielnym zarzą¬
dzeniem prezesa Rady Ministrów).
Z wnioskami o odznaczenie Medalem za Ratowanie
Ginących występować mają prawo starostowie (równo¬
rzędni) i wyżsi, przy czym starostowie powinni przedkładać
wnioski najpóźniej w ciągu miesiąca po dokonaniu czynu,
wojewodowie zaś — najpóźniej w ciągu dziesięciu tygodni.
Z wnioskami o odznaczenie obywateli polskich i cu¬
dzoziemców Wawrzynem Akademickim występować mają
prawo wyłącznie władze Polskiej Akademii Literatury.
Art. 265. Z wnioskami o odznaczenie orderami, odzna¬
czeniami i medalami polskimi występować należy dopiero
po dokonaniu przez kandydata czynu, za który ma być
odznaczony.
		

/Magazyn_113_01_192_0001.djvu

			192
Art. 266. Z wnioskami o odznaczenie cudzoziemców
orderami, odznaczeniami i medalami polskimi występuje
wyłącznie minister spraw zagranicznych, przy czym od¬
znaczenia s«'i nadawane cudzoziemcom niezależnie od ter¬
minów ustalonych dla obywateli polskich (art. 264).
Art. 267. Funkcjonariusze państwowi, żołnierze w słu¬
żbie czynnej oraz inne osoby zajmujące stanowiska urzę¬
dowe, mogą być przedstawieni do odznaczenia Orderem
Odrodzenia Polski stosownie do posiadanego stopnia słu¬
żbowego (stanowiska), przy czym:
1)	prezes Rady Ministrów, kardynał, marszałek —
krzyżem wielkim;
2)	minister, arcybiskup, metropolita, I prezes Sądu
Najwyższego, I prezes Najwyższego Trybunału
Administracyjnego, prezes Najwyższej Izby Kon¬
troli— krzyżem komandorskim z gwiazdą (wyjąt¬
kowo krzyżem wielkim);
3)	były minister, rektor uniwersytetu (pełniący urząd
przez dwa lata z rzędu), generał broni (admirał),
prokurator Sądu Najwyższego — krzyżem koman¬
dorskim z gwiazdą;
4)	funkcjonariusze III stopnia służbowego, podsekre¬
tarz stanu, minister pełnomocny I klasy, biskup,
rektor uniwersytetu, prezes sądu apelacyjnego —
krzyżem komandorskim (wyjątkowo krzyżem ko¬
mandorskim z gwiazdą);
5)	funkcjonariusze IV stopnia służbowego, dyrektor
departamentu, minister pełnomocny II klasy, pro¬
fesor zwyczajny szkół akademickich, generał dywizji
(admirał porucznik), generał brygady (admirał
podporucznik), sędzia Sądu Najwyższego, prokura¬
tor sądu apelacyjnego — krzyżem komandorskim;
		

/Magazyn_113_01_193_0001.djvu

			193
6)	minister pełnomocny III klasy, profesor nadzwyczaj¬
ny szkół akademickich — krzyżem oficerskim (wy¬
jątkowo krzyżem komandorskim);
7)	funkcjonariusze V i VI stopnia służbowego, radca
legacyjny I i II klasy, sekretarz legacyjny I klasy,
konsul generalny, konsul, pułkownik (komandor),
podpułkownik (komandor porucznik), sędzia sądu
apelacyjnego, prezes sądu okręgowego, sędzia sądu
okręgowego, sędzia obywatelski przy sądzie okrę¬
gowym — krzyżem oficerskim;
8)	funkcjonariusze VII i VIII stopnia służbowego,
sekretarz legacyjny II klasy, attache poselstwa,
wicekonsul, sekretarz konsularny I i II klasy, ma¬
jor (komandor podporucznik), kapitan, porucznik,
podporucznik, prezes sądu powiatowego, sędzia
sądu powiatowego, sędzia nie prawnik — krzyżem
kawalerskim.
Art. 268. Funkcjonariusze państwowi oraz żołnierze
w służbie czynnej, mogą być przedstawieni do odznaczenia
Krzyżem Zasługi stosownie do posiadanego stopnia służ¬
bowego, przy czym:
1) żołnierze —
a)	marszałek, generał broni (admirał), generał dy¬
wizji (admirał porucznik), generał brygady (ad¬
mirał podporucznik), pułkownik (komandor),
podpułkownik (komandor porucznik) — do Krzy¬
ża Zasługi złotego,
b)	major (komandor podporucznik), kapitan, po¬
rucznik, podporucznik — do Krzyża Zasługi sre¬
brnego,
c)	podoficerowie i szeregowcy — do Krzyża Zasługi
brązowego;
		

/Magazyn_113_01_194_0001.djvu

			194
2) funkcjonariusze państwowi —
a)	od VI stopnia służbowego w górę — do Krzyża
Zasługi złotego,
b)	VII, VIII, IX i X stopnia służbowego — do
Krzyża Zasługi srebrnego,
c)	XI, XII stopnia służbowego oraz funkcjonariusze
niżsi — do Krzyża Zasługi brązowego.
Osoba odznaczona czterokrotnie srebrnym względnie
brązowym Krzyżem Zasługi, może następnie otrzymać
złoty względnie srebrny Krzyż Zasługi.
W sposób analogiczny zasady powyższe stosowane są
i do osób nie będących funkcjonariuszami państwo¬
wymi.
Art. 269. Z wnioskiem o odznaczenie za te same za¬
sługi dwoma lub więcej orderami nie występuje się.
Ponowne nadanie orderu może nastąpić tylko w wy¬
padku jeżeli zajdą nowe okoliczności należycie uzasadnia¬
jące przedstawienie do odznaczenia.
Art. 270. Z wnioskami o odznaczenie orderem ogólnym
(Order Orła Białego, Order Odrodzenia Polski) nie wystę¬
puje się w przeciągu roku od daty ostatniego nadania or¬
deru wojennego (Order wojenny „Virtuti Militari“).
Art. 271. Z wnioskami o odznaczenie Krzyżem Zasługi
nie występuje się:
a)	w przeciągu dwóch lat od daty ostatniego nadania
Orderu Odrodzenia Polski,
b)	przed upływem roku od daty ostatniego nadania
Krzyża Zasługi.
Wyjątek mogą stanowić czyny dokonane z narażeniem
życia.
		

/Magazyn_113_01_195_0001.djvu

			195
Art. 272. Z wnioskami o odznaczenie zasłużonych osób
zmarłych można występować wyjątkowo ze specjalnym
uzasadnieniem. W wypadku takim należy wyraźnie za¬
znaczyć, że chodzi o osobę zmarłą.
Art. 273. Wnioski o nadanie obywatelom polskim oraz
cudzoziemcom polskich odznaczeń ogólnych, a więc Orderu
Orla Białego, Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Zasługi,
Krzyża Zasługi za Dzielność, oraz Medalu za Ratowanie
Ginących przedstawia się na specjalnym formularzu (jed¬
nego wzoru dla wszystkich odznaczeń za wyjątkiem
Wawrzynu Akademickiego), drukowanym w drukarniach
państwowych.
Wniosek sporządza się w jednym egzemplarzu, który
następnie, po załatwieniu, pozostaje w przechowaniu wła¬
dzy decydującej o nadaniu odznaczenia.
Wniosek należy wypełniać w sposób następujący:
1)	nagłówka formularza się nie wypełnia; poniżej
zwięźle wyszczególnia się tytuł zasług, które mają
być podane w zarządzeniu o nadaniu odznaczenia
(np. za zasługi na polu wyszkolenia wojska, za wy¬
jątkowo gorliwą i owocną pracę w służbie państwo¬
wej itp.);
2)	nazwę odznaczenia oraz stopień podaje się we wła¬
ściwych rubrykach w pierwszym przypadku (np.
„Order Odrodzenia Polski. Klasa V“, „Po raz
pierwszy. Srebrny. Krzyż Zasługi");
3)	rubryki 1—8 tłumaczą się same przez się, z tym
jednak, że rubryki 3, 4, 6, 8 w zasadzie odnoszą się
do żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszów
państwowych, a rubryka 5 do osób nie będących
funkcjonariuszami państwowymi. W rubryce 4
wpisuje się ogólną ocenę kwalifikacyjną, uzyskaną
13*
		

/Magazyn_113_01_196_0001.djvu

			za rok ubiegły; w rubryce 6 — stopień wojskowy,
bądź stopień służbowy (tytuł) oraz datę ostatniego
awansu (nominacji);
rubryka 9 powinna zawierać posiadane odznaczenia
polskie oraz zagraniczne, z uwidocznieniem przy
polskich daty nadania (np. Order Odrodzenia Pol¬
ski V — Monitor Polski nr 12/38, Krzyż Walecz¬
nych 1,2, 3, 4— Dz. Pers. M. S. Wojsk, nr 22/23,
Krzyż Zasługi srebrny — Monitor Polski nr 15/28,
francuski Krzyż Ochotniczej Służby Wojskowej
złoty, jugosłowiański Order Orła Białego III, łotew¬
ski Medal Dziesięcioletniej Rocznicy Wojny Nie¬
podległościowej). Odznaczenia polskie wyszczególnia
się w kolejności ustalonego starszeństwa odznaczeń
(art. 51), zagraniczne zaś po odznaczeniacli polskich
w porządku alfabetycznym państw;
rubrykę 10 podpisuje własnoręcznie wojewoda (wzgl.
urzędnik pełniący funkcję kierownika województwa),
właściwy dla miejsca zamieszkania lub urzędowania
kandydata, bez względu ąa jego podległość służ¬
bową;
tytuły rubryk 11, 12, 13 tłumaczą ich przezna¬
czenie;
w rubryce 14 podaje się dzień, miesiąc i rok, miejsce
urodzenia kandydata, imiona rodziców, wyznanie
i wykształcenie z wymienieniem zakładów nauko¬
wych i miejscowości, w których się znajdują oraz
zwięźle, w porządku chronologicznym najważniej¬
sze szczegóły życia kandydata, wskazując wyraźnie
korzyści, jakie przysporzyła państwu lub jego oby¬
watelom jego działalność, praca wzgl. czyn lub
czyny;
w rubryce 15 przytacza się szczegółowo czyny, które
		

/Magazyn_113_01_197_0001.djvu

			197
uzasadniają wniosek, rodzaj i stopień proponowa¬
nego odznaczenia. Szczególne zasługi kandydata
podkreśla się przejrzyście, bez obciążania treści
zbędnymi omówieniami.
Rubrykę tę wypełnia i stwierdza podpisem wy¬
stępujący z wnioskiem o odznaczenie, po czym na¬
stępują opinie i podpisy wyższych władz lub prze¬
łożonych.
Odbitek pieczęci okrągłych się nie umieszcza.
Wnioski należy sporządzać w czeterech egzemplarzach
i wyłącznie pismem maszynowym.
Dla każdego kandydata sporządza się wniosek osobny.
B. Interwencje w sprawach odznaczeń
Art. 274. Ustawy orderów, odznaczeń i medali stwo¬
rzonych przez państwo polskie nie przewidują osobistego
ubiegania się o odznaczenie. Niedozwolone zatem jest oso¬
biste podawanie próśb o uzyskanie odznaczenia albo sta¬
ranie się o jego wyższy stopień.
Wyjątek stanowi Medal za Długoletnią Służbę, o na¬
danie którego — o ile przyznanie tego odznaczenia nie
nastąpiło z urzędu w terminie właściwym (art. 263) —
można wnieść zgłoszenie (pisemnie lub ustnie do proto-
kułu) do odnośnej władzy (art. 281), podając dane stwier¬
dzające uprawnienie do medalu (dokładny przebieg co naj¬
mniej dziesięcioletniej służby z wyszczególnieniem miejsc
służbowych), przy czym osoby pozostające w państwowej
służbie czynnej winny wnosić zgłoszenie w drodze służ¬
bowej .
Orzeczenie właściwej władzy naczelnej — odpowiada¬
jące przepisom art. 75 i 76 rozporządzenia prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej o postępowaniu administracyj-
		

/Magazyn_113_01_198_0001.djvu

			198
nym — stwierdzające brak warunków uzasadniających
prawo do Medalu za Długoletnią Służbę, osoba zaintere¬
sowana otrzymać powinna najpóźniej w ciągu trzech
miesięcy od daty dokonania zgłoszenia.
I) Rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o po¬
stępowaniu administracyjnym:
Art. 75. 1. Każda decyzja powinna zawierać powołanie się na
podstawę prawną, datę, osnowę decyzji, oznaczenie jej rodzaju,
podpis władzy oraz wskazać, czy przysługuje od niej odwołanie
czy skarga.
2.	Jeśli decyzja jest w całości lub części odmowna, powinna
zawierać prawne i faktyczne uzasadnienie.
3.	Jeśli decyzja jest pozostawiona całkowicie swobodnej ocenie
władzy, wystarczy powołać się na podstawę prawną, w innych
wypadkach swobodnej oceny wystarczy to jedynie wówczas, kiedy
ważny interes państwowy przemawia przeciwko bliższemu uza¬
sadnieniu.
Art. 76. 1. Objaśniając stronę o przysługującym jej prawie
wniesienia odwołania lub skargi do władzy wyższej, należy wskazać
tę władzę oraz termin i tryb zaskarżenia.
2. W decyzji głównej tej władzy, od której nie służy odwołanie
w toku instancji, należy wyraźnie zaznaczyć, że decyzja jest
ostateczna w administracyjnym toku instancyj.
		

/Magazyn_113_01_199_0001.djvu

			Rozdział X.
ORGANIZACJA ORDERÓW POLSKICH
ORAZ ZARZĄD SPRAWAMI ODZNACZEŃ, MEDALI
I ODZNAK PAŃSTWOWYCH
A. Kapituły orderów polskich
Art. 275. Ordery polskie (jak i zagraniczne) posiadają
kapituły, których przewodniczącymi są z urzędu:
1)	wielki mistrz orderu (Order Orła Białego i Order
Odrodzenia Polski), którą to godność piastuje
z mocy swego wyboru każdorazowy prezydent Rze¬
czypospolitej Polskiej;
2)	kanclerz orderu (Order wojenny „Virtuti Militari“),
mianowany w czasie wojny przez wodza naczelnego,
bądź generalnego inspektora sil zbrojnych w czasie
pokoju, spośród kawalerów orderu klasy I i II.
Art. 276. Członków kapituły Orderu Orła Białego oraz
kapituły Orderu Odrodzenia Polski powołuje wielki mistrz
orderu (art. 275) spośród kawalerów danego orderu:
a)	do kapituły Orderu Orła Białego — trzech członków
i jednego zastępcę,
b)	do kapituły Orderu Odrodzenia Polski — ośmiu
członków i czterech zastępców.
Powoływanie nowych członków kapituły Orderu Orła
Białego oraz kapituły Orderu Odrodzenia Polski odbywa
		

/Magazyn_113_01_200_0001.djvu

			200
się co trzy lata, przy czym urzędujący członek kapituły
może być mianowany ponownie.
Członków kapituły Orderu wojennego „Virtuti Mili-
tari“ powołuje wódz naczelny w czasie wojny, a generalny
inspektor sił zbrojnych — w czasie pokoju, spośród kawa¬
lerów orderu klasy II, III, IV i V, w ogólnej liczbie dwu¬
nastu — po trzech każdej klasy, przy czym w razie braku
kawalerów orderu którejś z wyżej wymienionych klas,
brani są pod uwagę kawalerowie orderu klasy bezpo¬
średnio niższej.
Do składu kapituły Orderu wojennego „Virtuti Mili-
tari“ wchodzą poza tym wszyscy kawalerowie klasy I
orderu.
Odnawianie składu osobowego kapituły Orderu wo¬
jennego „Yirtuti Militari“ odbywa się co dwa lata przez
zwalnianie czterech jej członków i mianowanie na ich
miejsce takiej samej ilości nowych.
Art. 277. Kapituły, na których czele stoi wielki mistrz
orderu (Order Orła Białego i Order Odrodzenia Polski),
wybierają spośród swoich członków kanclerza orderu,
który jest zarazem zastępcą wielkiego mistrza jako prze¬
wodniczącego kapituły.
Kapituły poza tym wybierają spośród swego grona
oficjałów, pełniących czynności sekretarza i skarbnika
(Order Orła Białego i Order Odrodzenia Polski) albo za¬
stępcę kanclerza (Order wojenny „Virtuti Militari“). Sekre¬
tarz Orderu wojennego „Virtuti Militari“ jest wybierany
przez kapitułę spośród ogółu kawalerów orderu.
Wszyscy kawalerowie Orderu wojennego „Yirtuti Mi-
litari “ — obywatele polscy — tworzą braterski zespół pod
nazwą: „Zgromadzenie Kawalerów Orderu wojennego „Yir¬
tuti Militari“.
		

/Magazyn_113_01_201_0001.djvu

			201
Art. 27H. Kapituły orderów stoją na straży honoru
orderu, zarządzają sprawami orderu, przygotowują i przed¬
stawiają do właściwego zatwierdzenia projekty zarządzeń
i ustaw w sprawach dotyczących orderu, oraz opiniują
w sprawie wniosków o nadanie — obywatelom polskim —
oznak orderowych. Wnioski o odznaczenie cudzoziemców
nie podlegają opinii kapituł orderów.
Do zakresu działania kapituły Orderu wojennego
„Virtuti Miłitari“ należy poza tym załatwianie spraw,
związanych z prawami przysługującymi kawalerom orderu
(art. 184) oraz zarządzanie sprawami zgromadzenia kawa¬
lerów orderu (art. 277).
Przy kapitułach urzędują kancelarie orderów, pozo¬
stające pod kierownictwem kanclerzy poszczególnych
orderów.
I) Kancelarie poszczególnych orderów mieszczą się:
Orderu Orla Białego — przy Biurze Prezydium Rady Mi¬
nistrów,
Orderu wojennego „Virtuti Militari“ — przy Generalnym
Inspektoracie Sil Zbrojnych,
Orderu Odrodzenia Polski — przy Biurze Prezydium Rady
Ministrów.
Art. 279. Prawo nadawania oznak orderów polskich
posiadają:
1)	Orderu Orla Białego i Orderu Odrodzenia Polski
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w drodze osob¬
nych dekretów, ogłaszanych w dzienniku urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej („Monitor Polski“) za
kontrasygnatą prezesa rady ministrów;
2)	Orderu wojennego „Virtuti Militari"
a) wódz naczelny, a po zawarciu pokoju — były
wódz naczelny, w razie zaś braku byłego wodza
naczelnego—jeden z najwyższych dowódców
		

/Magazyn_113_01_202_0001.djvu

			202
z czasu wojny — kawaler Orderu wojennego „Vir-
tuti Militari“ — wybrany przez kapitułę orderu.
Nadawanie oznak Orderu wojennego „Virtuti
Militari“ klasy I, II i III następuje na wniosek
kapituły, klasy IV i V — na wniosek dowódców
oddziałów.
Wódz naczelny ma prawo w czasie wojny
przekazać nadawanie srebrnego krzyża Orderu
wojennego „Yirtuti Militari“ dowódcom armij
(równorzędnym) i wyższym;
b) wodzowi naczelnemu i byłemu wodzowi naczel¬
nemu nadaje oznaki Orderu wojennego „Virtuti
Militari" — bez względu na klasę orderu — pre¬
zydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek
kapituły.
Art. 280. Cudzoziemcy —- kawalerowie orderów pol¬
skich, nie wchodzą w skład kapituł danych orderów, ani
Zgromadzenia Kawalerów Orderu wojennego ,.Virtuti Mi-
litari“ (art. 277).
B. Zarząd sprawami odznaczeń, medali i odznak
państwowych
Art. 281. Prawo nadawania odznaczeń, medali i od¬
znak państwowych oraz zarząd ich sprawami przysłu¬
guje:
1)	prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej przez pre¬
zesa rady ministrów —
Krzyża Zasługi (złotego — przy nadawaniu oby¬
watelom polskim, jak również srebrnego i brązo¬
wego— przy nadawaniu cudzoziemcom);
2)	prezesowi Rady Ministrów —
		

/Magazyn_113_01_203_0001.djvu

			203
Krzyża Zasługi (srebrnego i brązowego),
Krzyża Zasługi za Dzielność,
Medalu za Długoletnią Służbę (prezes Rady Mi¬
nistrów przekazał prawo nadawania Medalu za Dłu¬
goletnią Służbę właściwym ministrom, a w działach
służby nie podlegających ministrom — kierownikom
właściwej władzy naczelnej, bądź też upoważnionym
kierownikom władz bezpośrednio podległych w toku
instancji; w stosunku zaś do emerytów państwo¬
wych oraz osób otrzymujących zaopatrzenie na
podstawie przepisów odrębnych, nie pobierających
wynagrodzenia umownego z tytułu pracy w służbie
państwa lub instytucji publiczno-prawnej — kie¬
rownikom właściwej, dla ostatnio pełnionej służby,
władzy naczelnej, bądź też upoważnionym przez
nich kierownikom władz bezpośrednio podległych
w toku instancji — na podstawie wniosku władzy
lub instytucji wypłacającej zaopatrzenie; w stosunku
natomiast do osób, które już nie pozostają w stosun¬
ku służbowym z tytułu pracy w służbie państwa
lub instytucji publiczno-prawnych, a nie pobierają
zaopatrzenia emerytalnego — władzę właściwą do
nadawania medalu funkcjonariuszom tego urzędu,
instytucji, zakładu itp., w którym ostatnio dana
osoba pełniła służbę);
3)	generalnemu inspektorowi sił zbrojnych (podczas
wojny wodzowi naczelnemu) —
Krzyża Walecznych (wódz naczelny ma prawo
w czasie wojny przekazać nadawanie Krzyża Wa¬
lecznych podległym sobie dowódcom wojskowym,
nie niższym wszakże od dowódcy pułku);
4)	ministrowi wyznań religijnych i oświecenia pu¬
blicznego —
		

/Magazyn_113_01_204_0001.djvu

			2U4
Odznaki honorowej „Gwiazda Polskiej Akade¬
mii Literatury",
Wawrzynu Akademickiego (złotego i srebrnego);
5)	ministrowi spraw wewnętrznych —
Medalu za Ratowanie Ginących (minister spraw
wewnętrznych może przekazać wojewodom prawo
nadawania Medalu za Ratowanie Ginących),
Odznaki honorowej dla Korespondentów Rol¬
nych Głównego Urzędu Statystycznego (minister
spraw wewnętrznych upoważnił do nadawania od¬
znaki dyrektora Głównego Urzędu Statystycznego);
6)	ministrowi spraw wojskowych —
Państwowej Odznaki Sportowej (minister spraw
wojskowych upoważnił do nadawania Państwowej
Odznaki Sportowej dyrektora Państwowego Urzędu
Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Woj¬
skowego, który ze swej strony przekazał to prawo
komitetom powiatowym przysposobienia wojsko¬
wego,
Państwowej Odznaki Motorowej (minister spraw
wojskowych przekazał prawo nadawania Państwo¬
wej Odznaki Motorowej dyrektorowi Państwowego
Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia
Wojskowego, który ze swej strony upoważnił do tego:
wyznaczonych przez dowódcę broni pancernej do¬
wódców zmotoryzowanych formacyj wojskowych —
w stosunku do automobilistów i motocyklistów, za¬
rząd główny Automobil-Klubu Polski — w stosunku
do automobilistów, zarząd główny Polskiego Związku
Motocyklowego — w stosunku do motocyklistów,
zarząd główny Polskiego Touring-Klubu — w sto¬
sunku do automobilistów),
Odznaki „Znak Pancerny“,
		

/Magazyn_113_01_205_0001.djvu

			205
Odznaki „Znak Wojsk Łączności'1,
odznak wojskowego personelu latającego oraz
personelu latającego marynarki wojennej,
Odznaki Celowniczego C. K. M. (minister spraw
wojskowych upoważnił do nadawania Odznaki
Celowniczego C. K. M. dowódców właściwych for¬
macyj),
wojskowych żetonów strzeleckich (minister
spraw wojskowych upoważnił do nadawania woj¬
skowych żetonów strzeleckich dowódców pułków
i formacyj równorzędnych oraz samodzielnych ba¬
talionów; do nadawania zaś żetonu zwycięzcy z za¬
wodów dywizyjnych — dowódców dywizyj),
odznak przysposobienia wojskowego (minister
spraw wojskowych przekazał prawo nadawania od¬
znak przysposobienia wojskowego dyrektorowi Pań¬
stwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przy¬
sposobienia Wojskowego, który ze swej strony upo¬
ważnił do tego dowódców pułków i równorzędnych —
w odniesieniu do Odznaki Ukończenia II Stopnia
P. W., dowódców okręgów korpusów — w odnie¬
sieniu do Odznaki Instruktorskiej P. W.),
Odznaki za Władanie Bronią Konno (minister
spraw wojskowych upoważnił do nadawania Odznaki
za Władanie Bronią Konno dowódców właściwych
formacyj),
Odznaki Grenadierskiej (minister spraw wojsko¬
wych upoważnił do nadawania Odznaki Grenadier¬
skiej dowódców właściwych formacyj),
Medali dla Hodowców Koni dla Potrzeb Armii,
odznaczeń za prace wynalazcze,
odznaczenia za produkcję owczarską i lniarską;
7) ministrowi przemysłu i handlu —
		

/Magazyn_113_01_206_0001.djvu

			206
Odznaki za Wybitne Zasługi w Pracy w Rze¬
miośle,
Odznaki za Długoletnią Pracę w Przemyśle Prze¬
twórczym,
Odznaki za Długoletnią Pracę w Przemyśle Gór¬
niczym (Hutniczym),
odznaczeń państwowych nadawanych na wysta¬
wach gospodarczych;
8) ministrowi rolnictwa i reform rolnych’—
odznaczeń państwowych nadawanych na wysta¬
wach gospodarczych (tych samych co ministrowi
przemysłu i handlu — pkt. 7).
Art. 282. Sprawami odznaczeń, medali i odznak (pań¬
stwowych) polskich, więcej już nie nadawanych, zarzą¬
dzają:
1)	prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przez prezesa
Rady Ministrów —
Krzyża Niepodległości i Medalu Niepodległości;
2)	prezes rady ministrów —
Medalu Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodleg¬
łości;
3)	generalny inspektor sił zbrojnych —
Odznaki pamiątkowej Generalnego Inspektora
Sił Zbrojnych;
4)	minister spraw wewnętrznych —
Odznaki honorowej „Za ofiarną pracę",
Odznaki pamiątkowej „Za ofiarną pracę“;
5)	minister spraw wojskowych —
Krzyża Żołnierzy Polskich z Ameryki,
Medalu pamiątkowego za Wojnę 1918—1921,
Odznaki honorowej dla Oficerów (Równorzęd¬
nych) i Szeregowych za Rany i Kontuzje,
		

/Magazyn_113_01_207_0001.djvu

			207
Odznaki honorowej dla Oficerów (Równorzęd¬
nych) i Szeregowych za czas Pobytu na Froncie,
Odznaki honorowej dla Ochotników;
6)	minister wyznań religijnych i oświecenia publicz¬
nego —
Medalu 3-go Maja;
7)	minister przemysłu i handlu —
odznaczeń państwowych nadawanych na Po¬
wszechnej Wystawie Krajowej w 1929 r. w Poznaniu;
8)	minister sprawiedliwości —
Odznaki pamiątkowej Pięciolecia Polskiego Są¬
downictwa Państwowego,
Odznaki pamiątkowej Pięciolecia Polskiego Wię¬
ziennictwa Cywilnego,
Odznaki pamiątkowej Dziesięciolecia Więzien¬
nictwa Polskiego.
Sprawami (ewidencja) Krzyża Zasługi Wojsk Litwy
Środkowej oraz Krzyża na Śląskiej Wstędze Waleczności
i Zasługi, jako odznaczeń nadawanych przez instytucje
wojskowe (Dowództwo Wojsk Litwy Środkowej, Naczelna
Komenda Wojsk Powstańczych Górnego Śląska), które
uległy likwidacji, zajmuje się Archiwum Wojskowe.
		

/Magazyn_113_01_208_0001.djvu

			V
Rozdział XI.
CEREMONIAŁ DEKORACJI OZNAKAMI ORDERÓW
ORAZ WRĘCZANIA ODZNACZEŃ, MEDALI I ODZNAK
A. Przepisy oyólue
Art. 283. Dekoracja oznaką orderu (Order Orła Ria-
łego, Order wojenny „Virtuti Militari“, Order Odrodzenia
Polski oraz ze względu na charakter odznaczenia wojen¬
nego— Krzyż Walecznych), jak również wręczanie oznak
i dyplomu odznaczeń państwowych (Krzyż Zasługi, Krzyż
Zasługi za Dzielność, Wawrzyn Akademicki, Medal za
Ratowanie Ginących) odbywa się uroczyście przy zacho¬
waniu specjalnego ceremoniału.
Art. 284. Dekorujący oznaką orderu stopnia oficer¬
skiego i kawalerskiego (art. 283) zakłada ją odznaczonemu
tak, aby się znajdowała jako pierwsza wśród wszystkich
oznak orderów, odznaczeń i medali, zarówno polskich, jak
i zagranicznych.
Art. 285. Odznaczeni — obywatele polscy, którzy zwró¬
cili do skarbu państwa wyłącznie koszta związane z wy¬
konaniem dyplomu (art. 212), a sami oznaki orderu (odzna¬
czenia) nie dostarczyli, otrzymują z rąk dekorującego (wrę¬
czającego odznaczenie) jedynie sam dyplom.
		

/Magazyn_113_01_209_0001.djvu

			209
Art. 21HJ. Wybór dnia i miejsca, w których uroczystość
dekoracji oznaką orderu (wręczenia odznaczenia) nastąpi
oraz wybór osób, które mają wziąć udział w tej uroczy¬
stości, zależy od uznania dekorującego (wręczającego
odznaczenie).
Wyjątek stanowi uroczystość wręczania nowoobranenui
prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej oznak wielkiego
mistrza orderów polskich (art. 287), kiedy wybór dnia
i miejsca, w których wręczenie oznak nastąpi oraz wybór
osób, które mają wziąć udział w tej uroczystości, zależy
od uznania otrzymującego oznaki godności wielkiego mi¬
strza orderów.
B.	Ceremoniał wręczania oznak wielkiego mistrza orderu
Art. 287. Wręczenie nowoobranemu prezydentowi Rze¬
czypospolitej Polskiej oznak wielkiego mistrza orderów
polskich — Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia
Polski, dokonywują uroczyście kanclerze obydwu orderów.
Kanclerze orderów po wygłoszeniu okolicznościowych
przemówień (przy czym pierwszy zabiera głos kanclerz Or¬
deru Orła Białego) wręczają nowemu wielkiemu mistrzowi
specjalne dyplomy, stwierdzające otrzymanie tej godności,
wraz z oznakami obu orderów (łańcuchem i wielką wstęgą
Orderu Orła Białego oraz wielką wstęgą Orderu Odrodzenia
Polski).
C.	Ceremoniał dekoracji oznakami Orderu Orla Itialecjo
Art. 28B. Dekor acja oznakami Orderu Orła Białego od¬
bywa się według ceremoniału, ustalanego każdorazowo
przez kapitułę orderu i zatwierdzanego przez wielkiego
mistrza orderu (prezydent Rzeczypospolitej Polskiej).
14
		

/Magazyn_113_01_210_0001.djvu

			•210
Uroczystej dekoracji oznakami Orderu Orła Białego do¬
konywa prezydent Rzeczypospolitej Polskiej lub wyzna¬
czona przez niego osoba.
J). Ceremoniał dekoracji oznakami Orderu wojennego
„Yirtuti Militari“
Art. 289. Uroczystość dekoracji oznakami Orderu wo¬
jennego „Virtuti Militari“ odbywa się przed frontem oddzia¬
łów honorowych wojska.
Dekorację przeprowadzają przy klasie I, II i III (krzyż
wielki, krzyż komandorski, krzyż kawalerski) — wódz na¬
czelny lub kanclerz kapituły orderu; przy klasie IV i V
(krzyż złoty, krzyż srebrny) — wódz naczelny lub wy¬
znaczony przez niego delegat, kawaler Orderu wojennego
„Virtuti Militari“ co najmniej tej samej klasy co dekoro¬
wany.
Przed dekoracją oddziały honorowe wojska ze sztanda¬
rem ustawiają się jak oddziały, występujące na paradzie,
przy czym osoby, które mają być dekorowane, stają w gru¬
pie wyższych dowódców.
Po odebraniu raportu i przeglądzie oddziałów przez
dekorującego, osoby, które mają być dekorowane, usta¬
wiają się na dziesięć kroków przed prawym skrzydłem
oddziału, dekorujący — na sześć kroków przed ich środ¬
kiem, po czym dekorujący ogłasza imienną nominację no¬
wych kawalerów Orderu wojennego „Virtuti Miłitari“ i od¬
czytuje rotę przyrzeczenia (według tekstu zamieszczonego
w statucie Orderu wojennego „Virtuti Militari“), którą
powtarzają za nim nowomianowani kawalerowie; dekoru¬
jący, jeśli jest delegatem, mianuje w imieniu prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, albo wodza naczelnego. Od¬
działy w tym czasie stoją „na baczność" z bronią na ramieniu.
		

/Magazyn_113_01_211_0001.djvu

			211
Następnie dekorujący przystępuje do nowomianowa-
nych kawalerów, każdego salutuje, przypina oznakę or¬
deru, salutuje po raz drugi i podaje rękę. Podczas przy¬
pinania oznaki orderu orkiestra gra hymn narodowy, od¬
działy zaś prezentują broń.
Po dekoracji następuje defilada oddziałów wojska przed
dekorującym i nowymi kawalerami Orderu wojennego
„Virtuti Militari“, przy czym ostatni ustawiają się obok
dekorującego po stronie przeciwnej od miejsca wyjścia
defilady.
W czasie całej uroczystości otoczenie dekorującego salu¬
tuje tylko sztandary, oraz w momencie gdy orkiestra
gra hymn narodowy.
Art. 290. Ceremoniał dekoracji oznakami Orderu wojen¬
nego „Virtuti Militari“ klas wyższych zostaje, na zarządze¬
nie wodza naczelnego, uzupełniony przez obecność na uro¬
czystości członków kapituły orderu lub przedstawicieli naj¬
wyższych władz wojskowych oraz oddanie salw bateryjnych.
Art. 25)1. Skład oddziałów honorowych wojska, biorą¬
cych udział w uroczystości dekoracji, reguluje zarządzenie
wodza naczelnego — ilość i rodzaj oddziałów są uzależ¬
nione od wysokości klasy Orderu wojennego „Virtuti Mili-
tari“, której oznakami w danej chwili ma się odbyć dekoracja.
Przy dekoracji oznakami Orderu wojennego „Yirtuti
Militari“ klasy IV i V występuje oddział honorowy w skła¬
dzie kompanii (szwadronu, baterii).
E. Ceremoniał dekoracji oznakami Orderu Odrodzenia
Polski
Art. 292. Oznakami Orderu Odrodzenia Polski, jeżeli
inaczej nie postanowi prezydent Rzeczypospolitej Pol-
14*
		

/Magazyn_113_01_212_0001.djvu

			212
skiej, dekoruje nowomianowanych kawalerów — prezes
Rady Ministrów lub, w jego zastępstwie, delegowany przez
niego minister, który może do tego upoważnić:
1)	w stosunku do osób cywilnych: na terenie woje¬
wództwa — wojewodę, na terenie zagranicy — am¬
basadora, posła albo też konsula;
2)	w stosunku do żołnierzy — właściwego przełożonego.
Dekorujący wręcza oznaki orderu w sposób uroczysty:
a)	osobom cywilnym — w obecności najwyższego w wo¬
jewództwie przedstawiciela władzy przełożonej od¬
znaczonego,
b)	żołnierzom —-w obecności dowódcy okręgu korpusu
lub komendanta garnizonu.
Po odczytaniu dyplomu dekorujący (jeśli nim nie jest
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej) wygłasza słowa:
„W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wrę¬
czam panu oznaki kawalera Orderu Odrodzenia Polski“,
po czym zakłada odznaczonemu oznaki orderu i oddaje
mu dyplom.
F. Ceremoniał wręczania oznak Krzyża ZasłiHji
Art. 293. Oznakę Krzyża Zasługi wraz z dyplomem,
jeżeli inaczej nie postanowi prezydent Rzeczypospolitej Pol¬
skiej, wręcza odznaczonym prezes Rady Ministrów lub,
w jego zastępstwie, delegowany przez niego minister, który
może do Lego upoważnić:
1)	w stosunku do osób cywilnych: na terenie woje¬
wództwa —1 wojewodę, na terenie zagranicy — am¬
basadora, posła albo też konsula;
2)	w stosunku do żołnierzy — właściwego przełożonego.
Krzyż Zasługi jest wręczany w sposób uroczysty
w obecności najwyższego, na podległym wręczającemu
		

/Magazyn_113_01_213_0001.djvu

			213
obszarze, przedstawiciela przełożonej władzy odznaczo¬
nego.
Po odczytaniu dyplomu wręczający (jeśli nim nie jest
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej) wygłasza słowa:
„W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wrę¬
czam panu złoty Krzyż Zasługi“
lub też „W imieniu prezesa Rady Ministrów wręczam
panu srebrny (brązowy) Krzyż Zasługi
po czym wręcza odznaczonemu oznakę odznaczenia
i oddaje mu dyplom.
G. Ceremoniał wręczania oznak Krzyża Zasługi za Dzielność
Art. 294. Oznakę Krzyża Zasługi za Dzielność, jeżeli
inaczej nie postanowi prezes Rady Ministrów, wręcza
odznaczonym komendant główny Policji Państwowej, ko¬
mendant główny Policji Województwa Śląskiego, dowódca
Korpusu Ochrony Pogranicza lub komendant główny
Straży Granicznej (stosownie do kompetencji), albo też
w ich zastępstwie — upoważniony oficer.
Po odczytaniu dyplomu, wręczający (jeśli nim nie jest
prezes Rady Ministrów) wygłasza słowa:
„W imieniu prezesa Rady Ministrów wręczam panu
Krzyż Zasługi za Dzielność“,
po czym wręcza odznaczonemu oznakę odznaczenia
i oddaje mu dyplom.
LI. Ceremoniał wręczania oznak Medalu za Ratowanie
Ginących
Art. 295. Medal za Ratowanie Ginących wręcza odzna¬
czonym minister spraw wewnętrznych lub z jego upoważ¬
nienia wojewoda (bądź starosta), na terenie zagranicy
ambasador, poseł lub konsul.
		

/Magazyn_113_01_214_0001.djvu

			214
Po odczytaniu dyplomu wręczający (jeżeli nie jest nim
minister spraw wewnętrznych) wygłasza słowa:
„W imieniu ministra spraw wewnętrznych wręczam
panu Medal za Ratowanie Ginących",
po czym wręcza odznaczonemu medal i oddaje mu
dyplom.
I. Ceremoniał wręczania oznak Wawrzynu Akademickiego
Art. 29(J. Oznakę Wawrzynu Akademickiego wręcza
odznaczonym minister wyznań religijnych i oświecenia
publicznego lub z jego upoważnienia prezes Polskiej Aka¬
demii Literatury.
Po odczytaniu dyplomu, wręczający (jeżeli nie jest nim
minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego)
wygłasza słowa:
„W imieniu ministra wyznań religijnych i oświecenia
publicznego wręczam panu złoty (srebrny) Wawrzyn
Akademicki",
po czym wręcza odznaczonemu oznakę odznaczenia
i oddaje mu dyplom.
J. Ceremoniał wręczania oznak odznak pamiątkowych
formacyj wojskowych
Art. 297. Odznakę pamiątkową formacji wojskowej
wręcza zainteresowanym dowódca pułku (samodzielnego
oddziału) przed frontem oddziału honorowego, w miarę
możności w dniu święta oddziału lub w inny dzień uro¬
czysty, względnie w terminie zwolnienia roczników do
rezerwy.
		

/Magazyn_113_01_215_0001.djvu

			Rozdział XII.
CEREMONIAŁ POGRZEBOWY
KAWALERÓW ORDERÓW POLSKICH
A. Przepisy ogólne
Art. 298. Trumnę ze zwłokami zmarłego kawalera or¬
deru, (art. 304, 305) stojącą na katafalku w kościele (domu
żałoby), pokrywa się kirem. Wyjątek stanowi trumna żoł¬
nierzy marynarki wojennej — kawalerów Orderu wojen¬
nego ,.Virtuti Militari“, którą się okrywa banderą wo¬
jenną.
W wypadku umieszczenia na wieku trumny białej broni
bocznej, owija się ją w miejscu skrzyżowania krepą, zawią¬
zaną w kształcie kokardy, przy czym kokarda powinna być
takiej wielkości, aby czapka (hełm) umieszczona na wierz¬
chu, nie zakrywała jej całkowicie.
Oficerowie, wchodzący w skład eskorty pogrzebowej,
nakładają na lewym przedramieniu opaski z krepy ża¬
łobnej. Dowódca oddziałów zwartych, jeżeli występuje
konno, zamiast opaski na lewym przedramieniu zakłada
przez prawe ramię szarfę z krepy żałobnej (szerokości
11 cm), spiętą u dołu w kształcie kokardy; w wypadku ta¬
kim wielkiej wstęgi orderowej nie zakłada się.
Przedstawiciele organizacji (społecznej, przysposobienia
wojskowego, naukowej itp.), do której zmarły kawaler
orderu należał — występujący oficjalnie — zakładają na
		

/Magazyn_113_01_216_0001.djvu

			216
oznakę organizacyjną (zarówno na strojach cywilnych, jak
i ubiorach mundurowych) pasek z krepy żałobnej, przy
czym pasek ten może zasłaniać (po przekątni) tylko trzecią
część całej płaszczyzny oznaki.
Na drzewcach sztandarów wojskowych, uchwytach trą¬
bek sygnałowych z płomieniami oraz drzewcach chorągwi
organizacyjnych, zakłada się dodatkowe szarfy z krepy ża¬
łobnej (szerokości 15 cm), związane u góry na kokardę.
Na instrumentach muzycznych zakłada się szarfy
z krepy żałobnej, przywiązując je w kształcie kokardy
do górnej części instrumentu, przy czym długość szarfy nie
powinna przekraczać długości samego instrumentu. Skórę
bębnów pokrywa się czarnym suknem.
Konia zmarłego, prowadzonego w orszaku pogrze¬
bowym, okrywa się kirem.
Art. 299. Poduszki z oznakami orderów, odznaczeń
i medali zmarłego (art. 40) umieszcza się w kościele (domu
żałoby) na stopniach katafalku, a na cmentarzu przy trum¬
nie (od strony stóp zmarłego).
Przy większej ilości poduszek umieszcza się je tak, aby
poduszka z oznakami orderów, odznaczeń i medali naj¬
starszych (rozdz. III) znajdowała się pośrodku lub wyżej
od innych poduszek.
Art. 300. W orszaku pogrzebowym poduszki z ozna¬
kami orderów, odznaczeń i medali zmarłego niesie się bez¬
pośrednio przed niosącymi godła religijne (art. 307).
Przy niesieniu oznak orderów, odznaczeń i medali
zmarłego jednocześnie na kilku poduszkach, niosący je
ustawiają się według starszeństwa niesionych orderów,
odznaczeń i medali (rozdz. III) w ten sposób, aby przy
postępowaniu w rzędzie poduszka z oznakami orderów,
		

/Magazyn_113_01_217_0001.djvu

			217
odznaczeń i medali najstarszych znajdowała się najbliżej
karawanu, przy postępowaniu zaś w szeregu, aby poduszka
z oznakami orderów, odznaczeń i medali najstarszych znaj¬
dowała się pośrodku, a następne poduszki, stosownie do
starszeństwa niesionych na nich odznaczeń, najbliżej
środka.
Art. 301. Podczas uroczystości pogrzebowych kawa¬
lera orderu, w których uczestniczą w charakterze oficjal¬
nym przedstawiciele państw obcych, oznaki orderów, od¬
znaczeń, medali i odznak poszczególnych państw umieszcza
się na oddzielnych poduszkach, przy czym jednak należy
zakładać je w sposób wskazany w art. 40.
Art. 302. Wtórników oznak orderów, odznaczeń, me¬
dali i odznak, jakie zmarły kawaler orderu ma założone
na sobie, nie umieszcza się na poduszkach żałobnych.
Art. 303. Eskorta wojskowa (art. 305) nie bierze udziału
w pogrzebie kawalera orderu w wypadku, jeżeli zmarły:
1)	wyraził w swej ostatniej woli (testamencie) życzenie,
aby zaniechać udziału siły zbrojnej w pogrzebie,
2)	popełnił samobójstwo, a pobudką były czyny hań¬
biące,
3)	zmarł w więzieniu w czasie odbywania kary, nało¬
żonej na podstawie wyroku sądowego za przestęp¬
stwa hańbiące,
4)	został stracony na mocy wyroku śmierci.
II. Ceremoniał pogrzebowy kawalerów Orderu Orła Białego
Art. 304. Ceremoniał pogrzebu kawalerów Orderu Orła
Białego ustala każdorazowo prezes Rady Ministrów.
		

/Magazyn_113_01_218_0001.djvu

			218
C« Ceremoniał pogrzebowy kawalerów Orderu wojennego
„Virtuti Militari“
Art. 305. Pogrzeb kawalerów Orderu wojennego „Vir-
tuti Militari“ (zarówno żołnierzy, jak i osób cywilnych)
odbywa się przy udziale siły zbrojnej (art. 184 pkt. 2)
w składzie, odpowiadającym stopniowi wojskowemu zmar¬
łego kawalera orderu, nie mniejszym jednak niż dla pod¬
porucznika służby czynnej (1 pluton), jeżeli ze względu
na inne uprawnienia nie ma w pogrzebie brać udziału
eskorta pogrzebowa w składzie wyższym.
W pogrzebie kawalerów Orderu wojennego „Virtuti
Militari" klasy IV i wyższych skład eskorty pogrzebowej
może być zwiększony.
Skład wojskowej eskorty pogrzebowej kawalerów Or¬
deru wojennego „Yirtuti Militari“ stanowią:
a)	zwarte oddziały wojska,
b)	orkiestra (czterej trębacze, jeżeli nie ma orkiestry),
c)	niosący godła religijne (zależnie od zwyczajów da¬
nego wyznania),
d)	niosący poduszki z odznaczeniami zmarłego (na
pogrzebach oficerów — podoficerowie, na pogrze¬
bach podoficerów — szeregowcy),
e)	żołnierze do tworzenia szpaleru,
f)	żołnierze przeznaczeni do niesienia trumny.
Przy mrozie poniżej — 6° G. w skład eskorty nie wcho¬
dzą oddziały zwarte wojska, orkiestra i żołnierze do tworze¬
nia szpaleru.
Jeżeli z miejsca eksportacji zwłok ma się odbyć jedno¬
cześnie pogrzeb kilku kawalerów Orderu wojennego „Yir¬
tuti Miłitari“, wojskowe oddziały zwarte wraz z orkiestrą,
są wyznaczane w składzie przewidzianym dla najstarszego
spośród zmarłych kawalerów orderu.
		

/Magazyn_113_01_219_0001.djvu

			219
Art. 306. Oznaki Orderu wojennego „Virtuti Militari“,
jakie zmarły kawaler orderu posiadał, powinny być nie¬
sione — bez różnicy klasy — na oddzielnych poduszkach
(art. 40).
Art. 307. W czasie nabożeństwa wystawia się przy kata¬
falku podwójny posterunek honorowy z podoficerów lub
szeregowców.
W chwili wynoszenia trumny z kościoła (domu żałoby),
oddziały zwarte prezentują broń, a orkiestra (trębacze) gra
„modlitwę" przy jednoczesnym biciu ,.werbla“.
Orszak pogrzebowy posuwa się w porządku następu¬
jącym:
1)	związki, stowarzyszenia, organizacje przysposobienia
wojskowego z chorągwiami i godłami (lub bez) oraz
orkiestrami,
2)	dowódca wojskowych oddziałów zwartych,
3)	orkiestra (trębacze),
4)	wojskowe oddziały zwarte,
5)	żołnierze do niesienia trumny,
6)	koń zmarłego (na pogrzebach generałów i wzwyż),
7)	delegacje z wieńcami, przy czym niosący wieńce usta¬
wiają się według starszeństwa stanowiska osób
(instytucyj) — ofiarodawców wieńców, w ten sposób,
aby wieniec od osoby (instytucji) zajmującej sta¬
nowisko najwyższe, znajdował się od strony kara¬
wanu,
8)	niosący flagi i znaki okrętów wojennych, nad któ¬
rymi zmarły sprawował dowództwo (wyłącznie na
pogrzebach oficerów marynarki wojennej),
9)	niosący poduszki z odznaczeniami zmarłego (art.300),
10) niosący godła religijne (jak również chorągwie reli¬
gijne),
		

/Magazyn_113_01_220_0001.djvu

			220
11)	d uchowieństwo,
12)	łoże działowe lub kadłub płatowca (dla personelu
latającego wojsk lotniczych), bądź też karawan
(jeżeli warunki nie pozwalają na użycie łoża działo¬
wego), wzdłuż którego z obydwu stron postępuje
szpaler z żołnierzy,
13)	rodzina, delegacje itp.
Na cmentarzu, w chwili zdejmowania trumny z łoża
działowego (kadłuba płatowca, karawanu), orkiestra gra
„modlitwę", oddziały zwarte zaś prezentują broń.
Po doniesieniu trumny do mogiły orkiestra przestaje
grać, niosący poduszki z odznaczeniami zmarłego składają
je przy trumnie (od strony stóp zmarłego).
W chwili składania trumny do grobu oddziały zwarte
prezentują broń, orkiestra gra „baczność" i trzykrotnie
„Hasło wojska polskiego*' (na pogrzebie generałów —
„Marsz dla generałów").
Art. 308. W wypadku kiedy zwłoki zmarłego kawalera
Orderu wojennego „Virtuti Miłitari" mają być przewie¬
zione do innej miejscowości, eskorta wojskowa towarzyszy
pogrzebowi, stosownie do życzenia rodziny zmarłego:
a)	albo z miejsca eksportacji zwłok na dworzec ko¬
lejowy,
b)	albo z dworca kolejowego na cmentarz w miejsco¬
wości, w której zwłoki mają być pochowane.
Łącznie w obydwu powyższych wypadkach eskorta
wojskowa bierze udział jedynie za specjalnym zezwoleniem
ministra spraw wojskowych.
Jeżeli w obrębie garnizonu wojskowego odległość od
miejsca eksportacji zwłok do cmentarza wynosi więcej
aniżeli 5 km, eskorta wojskowa towarzyszy pogrzebowi,
stosownie do życzenia rodziny zmarłego:
		

/Magazyn_113_01_221_0001.djvu

			4
221
a)	albo przy wyruszeniu orszaku pogrzebowego z ko¬
ścioła (domu żałoby) po czym (oddział zwarty i or¬
kiestra) odłącza się w miejscu ustalonym przez ko¬
mendanta garnizonu,
b)	albo od ustalonego przez komendanta garnizonu
punktu do chwili złożenia zwłok do mogiły.
Eskorta wojskowa bierze również udział w pogrzebie
także w wypadku, kiedy eksportacja zwłok odbywa się
poza obrębem garnizonu, w miejscu oddalonym jednak
nie dalej niż 4 km. Na dalszą odległość eskorta pogrze¬
bowa może występować za zezwoleniem dowódcy okręgu
korpusu i tylko wtedy, jeżeli to nie pociąga za sobą żad¬
nych kosztów dla skarbu państwa.
		

/Magazyn_113_01_222_0001.djvu

			Rozdział XIII.
OPIS ORDERÓW, ODZNACZEŃ, MEDALI I ODZNAK
RZECZYPOSPOLITE J POLSKIEJ
Order Orła Hiałcgo
Order Orła Białego ustanowiony przez króla Augusta II
dnia 1 września 1705 r., odnowiony został 3 lutego 1921 r.,
jako najwyższa odznaka zaszczytną Rzeczypospolitej Pol¬
skiej w celu nagradzania znamienitych zasług zarówno cy¬
wilnych, jak wojskowych, położonych w czasie pokoju lub
wojny dla chwały i pożytku państwa. Order Orła Białego
nadawany jest osobom, które istotnie i wybitnie przyczy¬
niły się do odzyskania lub utrwalenia niepodległości i zjed¬
noczenia Polski albo do jej rozkwitu.
Order Orła Białego ma jedną klasę.
Oznaki Orderu Orła Białego stanowią:
a) polski krzyż kawalerski, ośmiorożny (o średnicy
7 cm), pokryty czerwoną emalią z białymi brze¬
gami, z pękami promieni złotych między ramio¬
nami; na krzyżu orzeł biało emaliowany ze złotymi
żyłkami, z koroną, dziobem i szponami złotymi;
odwrotna strona krzyża — gładka, z biało emalio¬
wanym brzegiem i z tłoczonym napisem na ramio¬
nach: „Za Ojczyznę i Naród“; w środku na
biało emaliowanym polu, w otoku ze złotych liści
dębowych, pokryty zieloną emalią, monogram „RP“\
		

/Magazyn_113_01_223_0001.djvu

			223
b)	gwiazda orderowa srebrna, złożona z ośmiu pęków
promieni (o średnicy 8 cm), noszona na lewej piersi;
na gwieździe krzyż wzoru opisanego w punkcie a)
z płomykami złotymi między ramionami krzyża,
bez orła; na ramionach krzyża napis, jak w punk¬
cie a) oraz taki sam monogram z taką samą or¬
namentacją;
c)	wstęga orderowa z błękitnej mory jedwabnej (sze¬
rokości 10 cm), przewieszona przez lewe ramię do
prawego boku;
d)	łańcuch orderowy złoty, złożony z orłów, biało
emaliowanych, z koroną, dziobem i szponami zło¬
tymi, połączonych na przemian z medalionami owal¬
nymi, emaliowanymi, z wizerunkiem Matki Bożej
z Dzieciątkiem Jezus na ręku, i medalionami owal¬
nymi, emaliowanymi, z monogramem „Maria“;
medaliony są otoczone promieniami złotymi; emalia
na medalionach niebieska; długość całego łańcucha —
93 cm; u dołu łańcucha, na monogramie złotym
w podwójnym otoku z liści dębowych i wawrzynów,
jest zawieszona gwiazda wzoru opisanego w punk¬
cie b), lecz wymiaru większego; krzyż na gwieździe
z orłem, jak w punkcie a), lecz bez promieni; oczy
orła brylantowe; na odwrotnej stronie gwiazdy —
krzyż bez emalii i orła z napisem, jak w punkcie a).
Order wojenny „Virtuti Militari“
Order wojenny „Yirtuti Militari“ ustanowiony przez
króla Stanisława Augusta dnia 22 czerwca 1792 r., po¬
twierdzony konstytucją Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 23
listopada 1793 r. i przywrócony ustawą sejmową z dnia
1 sierpnia 1919 r., jest nadawany za wybitne czyny wo-
		

/Magazyn_113_01_224_0001.djvu

			224
jenne, połączone z całkowitą ofiarnością w myśl hasła
„Honor i Ojczyzna".
Order wojenny „Yirtuti Militari“ dzieli się na pięć klas:
a)	klasa I — „krzyż wielki“ orderu (o średnicy 6,2 cm),
zawieszony na szerokiej wstędze, przepasanej przez
prawe ramię do lewego boku, oraz gwiazda orde¬
rowa, noszona na lewej piersi;
b)	klasa II — „krzyż komandorski“ orderu (o śred¬
nicy 5,4 cm), noszony na wstędze na szyi;
c)	klasa III — „krzyż kawalerski" orderu (o średnicy
4,3 cm), noszony po lewej stronie piersi;
d)	klasa IV — „krzyż złoty“ orderu (o średnicy 3,7 cm),
noszony po lewej stronie piersi;
e)	klasa V — „krzyż srebrny“ orderu (o średnicy
3,7 cm), noszony po lewej stronie piersi.
Oznaki Orderu wojennego „Virtuti Militari“ stanowią:
a)	krzyż czteroramienny metalowy, zakończony na ro¬
gach kulkami: w klasie I, II i III krzyż jest czarno
emaliowany, z obramowaniami złotymi, w klasie IV
krzyż złoty z czarną prążką z emalii, w klasie
V — krzyż srebrny z czarną prążką z emalii; na
ramionach krzyża jest umieszczony napis: „Virtuti
Militari“; w środku krzyża, w wieńcu laurowym
zielonym, na tarczy złotej jest umieszczony orzeł
biało emaliowany, w kształcie z roku 1792; na od¬
wrotnej, również złotej tarczy, jest umieszczony na¬
pis: „Honor i Ojczyzna“ oraz data „1792“ —
napis ten jest otoczony wieńcem laurowym zielo¬
nym; krzyże klasy i i II uwieńczone są złotą koroną
królewską;
b)	gwiazda orderowa — srebrna (o średnicy 9,5 cm),
składająca się z ośmiu pęków promieni, z krzyżem
Orderu wojennego „Virtuti Militari“ (o średnicy
		

/Magazyn_113_01_225_0001.djvu

			225
6 cm) nałożonym pośrodku, z lą zmianą, że w otoku
orła jest umieszczony napis: „Honor i Ojczyzna";
c) wstążka — ciemnoniebieska, z czarnymi paskami
po bokach, przy czym w klasie I szerokości — 11 cm,
w klasie II 4,9 cm, w klasie III, IV i V — 3,5 cm.
Order wojenny „Yirtuti Militari“ może być nadany:
a)	„krzyż wielki1' — wodzowi naczelnemu za zwycięską
wojnę, a wyjątkowo — po zakończonej zwycięsko
wojnie — dowódcy armii lub wyższemu dowódcy
za całokształt pracy wojennej, przy wykazaniu wy¬
bitnych wyników poszczególnych kampanij;
b)	„krzyż komandorski'1 — dowódcy armii lub wyż¬
szemu dowódcy, a wyjątkowo dowódcy grupy, dy¬
wizji lub równorzędnemu za śmiałe i pełne inicja¬
tywy prowadzenie operacji wojennej, mającej duże
znaczenie dla przebiegu wojny. W drodze wyjątku
może być „krzyż komandorski" nadany oficerowi,
który przyczynił się wybitnie i w sposób stanowczy
do rozstrzygającego zwycięstwa;
c)	„krzyż kawalerski" — dowódcy oddziału do armii
włącznie za nadzwyczajne czyny bojowe lub wy¬
bitną inicjatywę, połączoną z umiejętnym i skutecz¬
nym dowodzeniem, a wyjątkowo oficerowi sztabu za
współpracę z dowódcą, jeżeli współpraca ta w spo¬
sób wybitny przyczyniła się do rozstrzygającego
zwycięstwa w bitwie;
d)	„krzyż złoty" — żołnierzowi, posiadającemu już
„krzyż srebrny", za umiejętne i skuteczne dowo¬
dzenie oddziałem do dywizji włącznie lub za czyn
wybitnej inicjatywy, zapewniającej duży sukces
bojowy. W drodze wyjątku może być „krzyż
złoty" nadany żołnierzowi nieposiadającemu „krzyża
srebrnego";
		

/Magazyn_113_01_226_0001.djvu

			226
e) „krzyż srebrny“ — dowódcy za śmiały i pełen inicja¬
tywy czyn bojowy i osobistego męstwa, połączony
z umiejętnym i skutecznym dowodzeniem, lub żoł¬
nierzowi, który swoim przykładem wpłynął -na to¬
warzyszy, doprowadzając ich do wybitnego czynu
bojowego, bądź był przykładem niezwykłego oso¬
bistego męstwa. „Krzyżem srebrnym" mogą być
ponadto odznaczone osoby cywilne oraz jednostki
zbiorowe (oddziały, miasta, korporacje itp.) za oka¬
zanie niezwykłego męstwa.	—
Krzyż Niepodległości i Medal Niepodległości
Krzyż Niepodległości i Medal Niepodległości zostały
ustanowione rozporządzeniem prezydenta Rzeczypospoli¬
tej dnia 29 października 1930 r., jako odznaczenie woj¬
skowe, celem odznaczenia osób, które zasłużyły się czynnie
dla niepodległości ojczyzny w okresie przed wojną świa¬
tową lub podczas jej trwania oraz w okresie walk orężnych
polskich w latach 1918—1921, z wyjątkiem wojny polsko-
rosyjskiej na obszarze Polski, przy czym dla tych, którzy
walczyli z bronią w ręku o niepodległość ojczyzny przed
wojną światową lub poza szeregami wojska, bądź walką tą
kierowali, może być przyznany Krzyż Niepodległości
z mieczami.
Oznaki Krzyża Niepodległości stanowią:
a) krzyż o wymiarach 4,2X4,2 cm, wykonany z metalu
pozłacanego, składający się z równych ramion o prze¬
kroju spłaszczonego ośmioboku, rozszerzonego na
krańcach ramion, związanych pośrodku sześcianem;
czołowa strona ramion krzyża jest pokryta czarną
emalią, przedzieloną paskiem metalowym, na któ¬
rym jest wyryty w kierunku poziomym napis: „Bo-
		

/Magazyn_113_01_227_0001.djvu

			227
jownikom niepodległości", na czołowej zaś
stronie sześcianu znajduje się wyryty wizerunek
orła;
b)	krzyż jak w punkcie a) z umieszczonymi ponad
krzyżem, lecz poniżej kółka do wstążki, dwoma
skrzyżowanymi mieczami związanymi ornamentem;
c)	wstążka — czarna szerokości 3,7 cm, o dwóch pa¬
skach czerwonych, szerokości 0,3 cm, po bokach.
Oznaki Medalu Niepodległości stanowią:
a)	medal, wybity w brązie, o średnicy 3,5 cm, posia¬
dający na czołowej stronie w polu środkowym
wyobrażenie trzech hydr, przebitych trzema mie¬
czami; całość zamknięta w podwójny otok, zawie¬
rający napis: „Bojownikom niepodległości1*;
na odwrocie, w polu zamkniętym w pojedynczy
otok, są umieszczone pośrodku litery: „R.P.“;
b)	wstążka —jak przy Krzyżu Niepodległości.
Order Odrodzenia Polski
Order Odrodzenia Polski został ustanowiony przez
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dnia 4 lutego 1921 r.,
w celu nagrodzenia zasług, położonych w służbie dla pań¬
stwa i społeczeństwa przez nieskazitelnego charakteru i su¬
miennej pracy obywateli, którzy się szczególnie zasłużyli
ojczyźnie przez dokonanie czynów wybitnych, niezwykłe
zalety umysłu i charakteru ujawniających, a mianowicie:
1)	wybitną twórczość na polu nauki, sztuki i literatury*
2)	bezpłatne pełnienie obowiązków publicznych z po¬
żytkiem dla kraju przy wykazywaniu wybitnych
zdolności i sumienności pracy,
3)	przysporzenie przewyższających oczekiwania rządu
korzyści przy wykonywaniu jego zleceń,
15*
		

/Magazyn_113_01_228_0001.djvu

			228
4)	ulepszenia niezaprzeczone w jakim bądź dziale admi¬
nistracji państwowej lub samorządu, przyjęte i z do¬
brym skutkiem zaprowadzone,
5)	zapobiegnięcie wielkim klęskom przez zarządzenie
środków spiesznych i skutecznych,
6)	czyny wybitnego męstwa i odwagi,
7)	wydatne przyczynienie się do rozwoju rolnictwa,
przemysłu lub rękodzieł, przez dokonanie wynalaz¬
ków lub trwałą i owocną działalność,
8)	ofiarną i filantropijną działalność,
9)	przynajmniej dziesięcioletnią, wyjątkowo gorliwą
i nieskazitelną pracę w urzędach państwowych, cy¬
wilnych lub wojskowych, instytucjach samorzą¬
dowych lub społecznych.
Order Odrodzenia Polski dzieli się na pięć klas:
a)	klasa 1—-kawaler wielkiej wstęgi,
b)	klasa II — kawaler krzyża komandorskiego z gwia¬
zdą,
c)	klasa III —kawaler krzyża komandorskiego,
d)	klasa IV — kawaler krzyża oficerskiego,
e)	klasa V — kawaler.
Oznaki Orderu Odrodzenia Polski stanowią:
a)	krzyż czteroramienny, pokryty białą emalią ze
złotymi krawędziami; w środku krzyża na czerwo¬
nym tle orzeł biały ustawowego wzoru, w otoku
błękitno emaliowanym, napis złotymi literami:
„Polonia Restituta“; odwrotna strona krzyża
złocista, gładka, bez emalii, w środku, na czerwono
emaliowanym polu, data „1918“;
b)	gwiazda srebrna ośmiopromienna; w środku gwiazdy
pokryty białą emalią monogram „R.P.“; w otoku
błękitno emaliowanym napis: „Polonia Resti-
tuta“;
		

/Magazyn_113_01_229_0001.djvu

			229
c) wstążka — z pąsowej mory jedwabnej z białymi
paskami po bokach — przy czym:
w klasie I —- krzyż o średnicy 6,8 cm, zawiesza się
na wstędze (szerokości 10 cm), przepasanej przez pra¬
we ramię do lewego boku; gwiazdę orderową (o śred¬
nicy 7,4 cm) zakłada się po lewej stronie piersi,
w klasie II — krzyż o średnicy 5,8 cm, zawiesza się
na szyi na wstędze (szerokości 4,2 cm); gwiazdę
orderową (o średnicy 7,4 cm) zakłada się po pra¬
wej stronie piersi,
w klasie III — krzyż i wstęga tak, jak w klasie II,
bez gwiazdy,
w klasie IV — krzyż o średnicy 5,3 cm, zakłada się
po lewej stronie piersi, na wstążce (szerokości 3,5 cm);
na wstążce umieszczona jest rozetka (o średnicy
2,8 cm), wykonana z tejże wstążki,
w klasie V —krzyż o średnicy 4,2 cm, zakłada się po
lewej stronie piersi, na wstążce, jak w klasie IV.
Krzyż Walecznych
Krzyż Walecznych został ustanowiony przez Radę
Obrony Państwa dnia 11 sierpnia 1920 r., jako odzna¬
czenie wojskowe celem nagradzania czynów męstwa i od^
wagi, wykazanych w boju przez oficerów i szeregowych
armii czynnej, jak również w wypadkach wyjątkowych
przez osoby cywilne, współdziałające z armią czynną.
Krzyż Walecznych ma jeden stopień.
Oznakę Krzyża Walecznych stanowi:
a) krzyż równoramienny z brązu jasnego (o średnicy
4,4 cm); w środku zewnętrznej strony krzyża —
miniaturowa tarcza pięciokątna z wypukłym odbi¬
ciem godła państwowego; na ramionach krzyża
		

/Magazyn_113_01_230_0001.djvu

			230
rozłożony wypukły napis: „na polu chwały";
na odwrocie krzyża, w środku, na tarczy, wybity
wypukły miniaturowy wieniec z liści dębowych,
przedziany mieczem obosiecznym, postawionym pio¬
nowo ostrzem do góry; na poprzecznicy krzyża
wypukły napis: „walecznym";
b) wstążka — amarantowa, szerokości 3,7 cm, z bia¬
łymi paskami, szerokości 0,7 cm, umieszczonymi
w odległości 0,1 cm od brzegów.
Dalsze nadania Krzyża Walecznych, poza pierwszym,
odróżnia się przez nałożenie na wstążce posiadanej już
oznaki krzyża okuć w kształcie listewek z jasnej blachy
brązowej z wytłoczonymi na nich splotami liści dębo¬
wych, a mianowicie: na wstążce krzyża nadanego po¬
wtórnie— jednego okucia, po raz trzeci — dwóch okuć,
po raz czwarty — trzech okuć.
Krzyż Zaslmji
Krzyż Zasługi został ustanowiony rozporządzeniem
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca
1923 r., celem odznaczania osób, które od chwili wskrze¬
szenia państwa polskiego położyły względem niego lub
j^ego obywateli zasługi, spełniając czyny nieleżące w za¬
kresie ich zwyczajnych obowiązków, a przynoszące znacz¬
ną korzyść państwu lub poszczególnym obywatelom.
Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie: złoty, srebrny,
brązowy.	——
Oznaki Krzyża Zasługi stanowią:
a) krzyż złoty, o średnicy 4 cm, zawieszony na złotym
wieńcu z wytłoczonymi liśćmi laurowymi (średnicy
2 cm), czerwono emaliowany, ze złotymi krawędzia¬
mi; w środku w otoku z czerwonej emalii i złotego
		

/Magazyn_113_01_231_0001.djvu

			231
wianka z ornamentacją — biała tarcza ze złotymi
literami „R. P.“; między ramionami — złote pro¬
mienie; odwrotna strona gładka, złota;
b)	krzyż srebrny, o średnicy 4 cm, zawieszony na
srebrnym wieńcu z wytłoczonymi liśćmi laurowymi
(średnicy 2 cm), czeiwono emaliowany, ze srebrnymi
krawędziami; w środku, w otoku z czerwonej emalii
i srebrnego wianka z ornamentacją — biała tarcza
ze srebrnymi literami „R. P.“; między ramionami
srebrne promienie; odwrotna strona gładka, srebrna;
c)	krzyż brązowy, o średnicy 4 cm, matowy, zawie¬
szony na brązowym kółku (średnicy 2 cm); w środku
brązowa tarcza z literami „R. P.“, otoczona brą¬
zowym wieńcem laurowym; między ramionami pro¬
mienie z brązu; kanty krzyża, wieniec, promienie,
kulki i litery polerowane; odwrotna strona gładka,
brązowa;
d)	wstążka — amarantowa szerokości 4 cm z niebie¬
skimi paskami szerokości 0,3 cm po bokach, od¬
dzielonymi od brzegów amarantowymi prążkami
szerokości 0,1 cm.
Odznaczenie Krzyżem Zasługi może być udzielone tej
samej osobie w każdym stopniu czterokrotnie, przy czym
nadanie po raz drugi, trzeci i czwarty zaznacza się nało¬
żeniem na wstążkę posiadanej już oznaki krzyża — jednego,
dwóch, wreszcie trzech okuć w kształcie gładkiej, matowej
listewki ze złota (srebra, brązu), z polerowanymi krawę¬
dziami, szerokości 0,5 cm.
Krzyż Zasługi za Dzielność
Krzyż Zasługi za Dzielność został ustanowiony rozpo¬
rządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dnia
		

/Magazyn_113_01_232_0001.djvu

			7 marca 1928 r., jako odmiana Krzyża Zasługi, celem szcze¬
gólnego wyróżnienia funkcjonariuszów policji państwowej
i policji województwa śląskiego, oraz oficerów i szerego¬
wych Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej
za czyny, spełnione w szczególnie ciężkich warunkach
z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia
lub zdrowia w obronie prawa, nietykalności granic pań¬
stwowych oraz życia i mienia obywateli.
Krzyż Zasługi za Dzielność ma jeden stopień.
Oznaki Krzyża Zasługi za Dzielność stanowią:
a)	srebrny Krzyż Zasługi postaci zasadniczej,przy czym
na górnym i bocznych ramionach jego jest umie¬
szczony srebrnymi literami napis: „Za dzielność“;
b)	wstążka- jak Krzyża Zasługi, uzupełniona niebie-
sko-zielonym paskiem (w połowie niebieskim — od¬
cień chabrowy, w połowie zielonym), szerokości 1 cm,
biegnącym ukośnie od prawego górnego rogu do
lewego dolnego.
Krzyż Zasługi za Dzielność może być nadany tej samej
osobie tylko trzy razy, przy czym drugie i trzecie odzna¬
czenie wyraża się przez nałożenie na wstążkę posiadanej
już oznaki Krzyża Zasługi za Dzielność jednego (dwóch)
okuć w kształcie gładkiej matowej listewki ze srebra,
szerokości 0,5 cm, z polerowanymi krawędziami.
Krzyż Zashi(|i Wojsk Litwy Środkowej
Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej został ustano¬
wiony dnia 25 lutego 1922 r. na mocy uchwały Sejmu
Wileńskiego, zatwierdzonej przez Tymczasową Komisję
Rządzącą w dniu 27 marca 1922 r., jako odznaka za¬
szczytna, celem nagradzania czynów męstwa i odwagi,
wykazanych w bojach z wojskami rządu kowieńskiego
		

/Magazyn_113_01_233_0001.djvu

			233
oraz wybitnych czynów operacyjnych, organizacyjnych
i ideowo-organizacyjnych tych wojskowych, którzy nie
zawahali się przed wzięciem udziału w zbrojnym czynie
generała Żeligowskiego w dniu 7 października 1920 r.,
wyzwalając ziemię wileńską.
Oznaki Krzyża Zasługi Wojsk Litwy Środkowej sta¬
nowią:
a)	krzyż z brązu jasnego o średnicy 4,3 cm, z odbi¬
tym w środku wizerunkiem orła polskiego, trzyma¬
jącego w szponach tarczę z godłem Litwy (po¬
gonią); na ramionach krzyża, z przedniej strony,
napisy: na górnym — „Wilno", na dolnym -
„1920“, na poziomych — „9. X.“ i „19. XI.“, z od¬
wrotnej zaś strony: na lewym ramieniu — „Litwa",
na prawym — „Środkowa"; na ramionach piono¬
wych na stronie odwrotnej — dwa miecze obosieczne
zwrócone ostrzami do góry; pośrodku okrągła tarcza
do wybijania numeru oznaki; ramiona krzyża na
połowie ich długości połączone obwódką z brązu
o kształcie wieńca z liści laurowych;
b)	wstążka — ciemnozielona, szerokości 3,7 cm, z sie¬
dmiu żółto-czerwonymi prążkami podłużnymi,
szerokości 0,2 cm, umieszczonymi w odstępach
0,3 cm.
Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasilili
Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi usta¬
nowiony rozporządzeniem Naczelnej Władzy Cywilnej na
Górnym Śląsku dnia 30 maja 1921 r., włączony został
do odznaczeń państwa polskiego dnia 22 kwietnia 1922 r.
(zmodyfikowany dnia 15 maja 1931 r.), jako odznaka za¬
szczytna dla tych, którzy brali udział w walkach o oswo-
		

/Magazyn_113_01_234_0001.djvu

			234
bodzenie ziemi górnośląskiej spod jarzma pruskiego w po¬
wstaniach — 1919, 1920 i 1921 roku.
Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi po¬
siada dwa stopnie — I i II, przy czym prawo otrzymania
stopnia I służyło tym, którzy brali bezpośredni udział
w walkach, stopnia II — tym, którzy przejawili wytężoną
pracę wojskową.
Oznaki Krzyża na Śląskiej Wstędze Waleczności i Za¬
sługi stanowią:
a)	krzyż srebrny, czteroramienny, o średnicy 3,3 cm,
o rozszerzających się na końcu ramionach; w środku
zewnętrznej strony krzyża — wypukłe odbicie orła
śląskiego w otoku z wieńca; na ramionach krzyża
napisy: na górnym — „Powst.“, na dolnym —
„1921“, na lewym — „Górny“, na prawym —
„Śląsk“; na odwrotnej stronie krzyża, w środku,
wybity wypukły wieniec z liści dębowych i laurowych,
z napisem na ramionach poziomych: „Dzielnym";
b)	wstążka - jasnoniebieska (szerokości 4 cm) z bia¬
łymi paskami po bokach (szerokości 0,8 cm), obra¬
mowanymi z obydwu stron czerwonymi prążkami
(szerokości 0,1 cm); na wstążce odznaki stopnia I
umieszczona jest srebrna metalowa gwiazdka (śred¬
nicy 0,6 cm).
Odznaczenie państwowe „Krzyż na Śląskiej Wstędze Walecz¬
ności i Zasługi“, (lo którego prawo mają wyłącznie odznaczeni
przez Naczelną Komendę Wojsk Powstańczych Górnego Śląska
„Śląską Wstęgą Waleczności i Zasługi'1, odróżniać należy od od¬
znaki pamiątkowej o tej samej nazwie „Krzyż na Śląskiej Wstędze
Waleczności i Zasługi11 (zatwierdzonej przez Ministerstwo Spraw
Wojskowych dnia 10 stycznia 1927 r.), a nadawanej przez Górno¬
śląską Komisję Odznaczeń w Katowicach (patrz art. 25 „Kodeksu
orderowego"). Ostatnie nadanie „Śląskiej Wstęgi Waleczności
i Zasługi" nastąpiło w 1924 r.
		

/Magazyn_113_01_235_0001.djvu

			235
Odznaka pamiątkowa „Krzyż na Śląskiej Wstędze Walecz¬
ności i Zasługi" ma kształt czteroramiennego srebrnego krzyża
0	rozszerzających się ramionach, o średnicy 4,3 cm; w środku
zewnętrznej strony krzyża wypukłe odbicie orła śląskiego w otoku
z wieńca; na ramionach krzyża napisy: na górnym — „3. V. 21.“,
na dolnym — „za powst. śląskie", na lewym — „17. VIII. 10.“,
na prawym — „17. VIII. 20.“; na odwrotnej stronie krzyża,
w środku, wybity wypukły wieniec z liści dębowych i lauro¬
wych przedziany mieczem obosiecznym, postawionym pionowo,
ostrzem do góry; wstążka — jasnoniebieska z białymi paskami
po bokach, obramowanymi z obydwu stron czerwonymi prąż¬
kami.
Odznakę pamiątkową Krzyż na Śląskiej Wstędze Walecz¬
ności i Zasługi nosi się, jak jest wskazane w art. 60 „Kodeksu
orderowego “.
Krzyż Żołnierzy Polskich z Ameryki
Krzyż Żołnierzy Polskich z Ameryki został ustanowio¬
ny przez naczelnika państwa i wodza naczelnego w 1920
roku, jako odznaczenie pamiątkowe dla Polaków z Ame¬
ryki, którzy wstąpili do polskich formacyj wojskowych
1	brali udział w walkach o wyzwolenie państwa polskiego
spod obcej przemocy.
Oznaki Krzyża Żołnierzy Polskich z Ameryki stano¬
wią:
a) krzyż równoramienny brązowy, o średnicy 5,5 cm,
o ostro ściętych końcach, z wybitym pośrodku
orłem państwowym; na ramionach krzyża napisy:
na górnym — „Swoim Żołnierzom z", na pozio¬
mych— „Ameryki", na dolnym „Oswobodzona
Polska"; między ramionami krzyża promienie brą¬
zowe z wytłoczonymi napisami: „Szampanja“,
„Lwów", „Wołyń", „Pomorze"; odwrotna strona
gładka;
		

/Magazyn_113_01_236_0001.djvu

			236
b) wstążka szerokości 2,5 cm, składająca się z dwóch
równej szerokości pasków — czerwonego i białego
(przepleciona przez wycięcie w oznace).
Medal za Ratowanie Ginących
Medal za Ratowanie Ginących, ustanowiony za czasów
Królestwa Kongresowego w 1824 r., przez cesarza Rosji
i króla Polski Aleksandra I, został przywrócony rozpo¬
rządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dnia
22 marca 1928 r., celem nagradzania zasług, położonych
przy ratowaniu tonących oraz ofiar katastrof żywiołowych,
a mianowicie: obywateli Rzeczypbspolitej Polskiej oraz
cudzoziemców, którzy bądź na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej, bądź przy ratowaniu obywateli polskich za gra¬
nicą, nieśli ratunek z narażeniem życia własnego.
Oznaki Medalu za Ratowanie Ginących stanowią:
a)	medal o średnicy 3,5 cm, wybity w srebrze, posiada¬
jący ze strony przedniej wyobrażenie orła państwo¬
wego oraz w otoku napis: „Rzeczpospolita
Polska1'; na odwrocie zaś, w wieńcu z liści dębo¬
wych, napis: „Za Ratowanie Ginących1';
b)	wstążka — biała, szerokości 4 cm, z czerwonymi
paskami po brzegach i wąskim czerwonym prąż¬
kiem pośrodku.
Medal za Ratowanie Ginących może być nadany jednej
i tej samej osobie wielokrotnie i wtedy każde następne na¬
danie oznacza się przez umieszczenie na wstążce medalu
pięcioramiennej gwiazdki metalowej, brązowej, o śred¬
nicy 0,9 cm.
Medal pamiątkowy /.a Wojnę 1918—1921
Medal pamiątkowy za Wojnę 1918—1921 został usta¬
nowiony przez Radę Ministrów dnia 21 września 1928 r.,
		

/Magazyn_113_01_237_0001.djvu

			237
w celu przekazania pamięci potomnych wysiłku narodu
nad utrwaleniem niepodległości i zabezpieczeniem granic
ojczyzny w wojnie 1918—1921 r.
Prawo, otrzymania medalu służyło tym, którzy w okre¬
sie od 1 listopada 1918 r. do 18 marca 1921 r.:
1)	jako żołnierze:
a)	polegli lub byli ranni, bez względu na czas trwa¬
nia ich służby,
b)	zmarli wskutek choroby nabytej w polu lub
z powodu niesienia rannym i chorym żołnierzom
pomocy sanitarnej, bez względu na czas trwania
ich służby,
c)	co najmniej przez trzy miesiące pełnili służbę
w formacjach liniowych w polu lub jako ochot¬
nicy po wezwaniu Rady Obrony Państwa z dnia
3 lipca 1920 r., pełnili służbę w formacjach linio¬
wych w polu przynajmniej przez dwa mie¬
siące,
d)	co najmniej przez pięć miesięcy pełnili służbę
czynną;
2)	jako osoby cywilne:
a)	współdziałając (ochotniczo lub w wykonywaniu
swego obowiązku służbowego) z wojskiem w po¬
lu, polegli lub byli ranni, bez względu na czas
trwania ich służby,
b)	zmarli wskutek choroby, nabytej przy współ¬
działaniu z wojskiem w polu lub z powodu nie¬
sienia żołnierzom pomocy sanitarnej, bez względu
na czas trwania ich służby,
c)	co najmniej przez pięć miesięcy współdziałali
z wojskiem w polu względnie nieśli żołnierzom
w polu pomoc sanitarną lub duchową,
d)	co najmniej przez dziewięć miesięcy nieśli pomoc
		

/Magazyn_113_01_238_0001.djvu

			238
sanitarną żołnierzom w kraju lub współdziałali
z wojskiem w kraju w zabezpieczeniu mienia
wojskowego;
3)	jako żołnierze lub osoby cywilne, biorące udział
w akcjach zbrojnych, mających na celu wyzwolenie
poszczególnych części państwa polskiego spod obcej
przemocy oraz zespolenia ich z macierzą:
a)	polegli lub byli ranni w oddziałach powstań¬
czych lub przy współdziałaniu z tymi oddziała¬
mi, bez względu na czas trwania ich służby,
b)	zmarli wskutek choroby, powstałej w związku
z pełnieniem, służby w oddziałach powstańczych
lub wskutek choroby, nabytej przy współdzia¬
łaniu z tymi oddziałami, jak również przy nie¬
sieniu im sanitarnej pomocy, bez względu na
czas trwania ich służby,
c)	conajmniej przez dwa miesiące pełnili służbę
w oddziałach powstańczych lub co najmniej przez
okres trzech miesięcy współdziałali z tymi od¬
działami, względnie nieśli im pomoc' sanitarną;
4)	jako cudzoziemcy:
a) współdziałali z wojskiem polskim w polu.
Oznaki Medalu pamiątkowego za Wojnę 1918—1921
stanowią:
a)	medal o średnicy 3,5 cm, wybity w brązie; na stro¬
nie prawej — wizerunek orła państwowego z krzy¬
żem Orderu wojennego „Virtuti Militari“, zawieszo¬
nym na wstędze na szyi, po bokach daty: „1918—
1921“; na stronie odwrotnej —w wieńcu dębowym
dwuwierszowy napis: „Polska swemu obrońcy";
b)	wstążka — z mory, szerokości 3,7 cm, środek której
stanowi pionowy pas niebieski barwy wstążki Orderu
wojennego „Yirtuti Militari“, szerokości 1,3 cm,
		

/Magazyn_113_01_239_0001.djvu

			239
po bokach którego biegną pionowe paski, syme¬
trycznie rozmieszczone: najbliżej—czarny pasek,
szerokości 0,2 cm, następnie — biały, szerokości
0,2 cm, po czym — amarantowy, barwy wstążki
Krzyża Walecznych, szerokości 0,5 cm, w końcu —
biały, szerokości 0,2 cm; z obu stron wstążka jest
obramowana prążkami koloru niebieskiego.
Wawrzyn Akademicki
Odznaczenie Wawrzyn Akademicki zostało ustanowione
przez ministra wyznań religijnych i oświecenia publicz¬
nego dnia 21 lutego 1934 r., na mocy rozporządzenia Rady
Ministrów, w celu wyróżnienia osób zasłużonych dla lite¬
ratury polskiej:
1)	przez wybitną twórczość literacką,
2)	wybitną działalność w dziedzinie opieki nad pi¬
śmiennictwem polskim,
3)	wybitną pracę wydawniczą, organizacyjną itp.
w dziedzinie literatury pięknej,
4)	szerzenie zamiłowania do literatury polskiej,
5)	krzewienie czytelnictwa,
6)	przyczynienie się w ogóle do wzrostu zainteresowa¬
nia polską twórczością literacką.
Wawrzyn Akademicki dzieli się na dwa stopnie:
złoty i srebrny.
Oznaki Wawrzynu Akademickiego stanowią:
a) oznaka o średnicy 3,8 cm, składająca się z sześciu zło¬
tych ramion, złączonych ażurowymi polami; w środ¬
ku na skrzyżowaniu ramion, eliptyczne pole, pokryte
czerwoną emalią; na emalii srebrny monogram
„AL“; odwrotna strona — gładka złota; oznaka
jest połączona ze wstążką za pomocą złotego kółka;
		

/Magazyn_113_01_240_0001.djvu

			240
b)	oznaka o średnicy 3,8 cm, składająca się z sześciu
srebrnych ramion, złączonych ażurowymi polami;
w środku na skrzyżowaniu ramion, eliptyczne pole,
pokryte żółtą emalią; na emalii — srebrny mono¬
gram „AL“; odwrotna strona — gładka srebrna,
oznaka jest połączona ze wstążką za pomocą srebr¬
nego kółka;
c)	wstążka — zielona, szerokości 3,7 cm, z prążkami
białymi, szerokości 0,1 cm, po bokach w odległości
0,4 cm od brzegów.
Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości
Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości został
ustanowiony przez Radę Ministrów dnia 27 września
1928 r., na pamiątkę dziesięciolecia odrodzenia państwa
polskiego, które po przeszło stuletniej niewoli, zostało
dzięki krwawym wysiłkom na polach walk i niezmordo¬
wanej pracy najlepszych swych synów, powołane na no¬
wo do życia.
Prawo otrzymania medalu służyło tym, którzy pełnili
nienagannie służbę państwową — wojskową albo cywilną,
służbę samorządową albo służbę w innych instytucjach
publiczno-prawnych w czasie od dnia 11 listopada 1918 r.
do dnia 11 listopada 1928 r., przy czym:
a)	odbyli czynną służbę wojskową w charakterze woj¬
skowych zawodowych lub niezawodowych, bądź
b)	pełnili faktyczną służbę w urzędach i instytucjach
państwowych, samorządowych lub innych insty¬
tucjach publiczno-prawnych, a to przez okres co
najmniej pięciu lat, licząc służbę określoną w punk¬
tach a) i b) łącznie.
		

/Magazyn_113_01_241_0001.djvu

			241
Oznaki Medalu Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodle¬
głości stanowią:
a)	medal, o średnicy 3,5 cm, wybity w brązie, posia¬
dający na stronie prawej wizerunek głowy Pierwsze¬
go Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, na stronie
zaś odwrotnej — alegorię pracy z napisem: „1918—
1928“.
b)	wstążka — z mory, szerokości 3,8 cm, barwy cha¬
browej.
Medal 3-go Maja
Medal 3-go Maja został ustanowiony na mocy uchwały
Rady Ministrów dnia 25 kwietnia 1925 r., jako zaszczytna
odznaka, będąca widomym znakiem, że państwo interesuje
się rezultatami pracy każdego obywatela Rzeczypospolitej
Polskiej, oraz w celu pobudzenia do szlachetnej rywali¬
zacji najszersze warstwy społeczeństwa i wzbudzenia
w nich zmysłu państwowego.
Prawo do otrzymania medalu przysługiwało zwycięz¬
com w konkursach pracy oraz w zawodach artystycznych
i sportowych, zorganizowanych z okazji święta narodo¬
wego w dniu 3 maja 1925 r.
Oznaki Medalu 3-go Maja stanowią:
a)	medal, o średnicy 3 cm, wybity w srebrze, posia¬
dający na stronie prawej wizerunek orla państwo¬
wego, wzoru używanego na monetach, oraz w otoku
napis: „Rzeczpospolita Polska", a pod szpo¬
nami orła — dwa romby; z odwrotnej zaś strony —
napis dwuwierszowy: „3 maj 1925“, a pod nim
liczbę kolejną;
b)	wstążka — szerokości 3,8 cm, z poprzecznych pa¬
sków białych i czerwonych, długości po 1,5 cm
każdy, złożona w trójkąt.
16
		

/Magazyn_113_01_242_0001.djvu

			Medal za Długoletnią Służbę
Medal za Długoletnią służbę został ustanowiony przez
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dnia 8 stycznia 1938 r.
celem wyróżnienia obywateli z tytułu ich pracy w służbie
państwa lub instytucji publiczno-prawnych.
Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy rodzaje:
złoty, srebrny i brązowy.
Prawo do otrzymania Medalu za Długoletnią Służbę
przysługuje pracownikom tak umysłowym, jak fizycznym,
niezależnie od rodzaju i charakteru wykonywanej pracy,
którzy pozostają w stosunku służbowym do państwa, albo
instytucji publiczno-prawnych, bez względu na to, czy
podstawą zawiązania tego stosunku było mianowanie,
wybór, czy też umowa, a w szczególności:
1)	urzędnikom, niższym funkcjonariuszom państwo¬
wym (śląskim) i pracownikom kontraktowym we
wszystkich działach zarządu państwowego,
2)	sędziom, prokuratorom, pisarzom hipotecznym, no¬
tariuszom, asesorom i aplikantom sądowym w są¬
dach powszechnych i szczególnych,
3)	oficerom służby stałej i podoficerom zawodowym
w wojsku i marynarce wojennej,
4)	funkcjonariuszom policji państwowej i policji woje¬
wództwa śląskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza,
Straży Granicznej i Straży Więziennej,
5)	profesorom, zastępcom profesorów, nauczycielom
i naukowym siłom pomocniczym we wszystkich
zakładach naukowych państwowych i publicznych,
6)	pracownikom przedsiębiorstw, monopolów, ban¬
ków i innych instytucyj i zakładów państwowych
oraz funduszów,
7)	członkom i pracownikom organów zarządzających
		

/Magazyn_113_01_243_0001.djvu

			243
i wykonawczych samorządu terytorialnego oraz
pracownikom przedsiębiorstw i zakładów tego sa¬
morządu,
8)	członkom i pracownikom organów wykonawczych
samorządu gospodarczego (izb przemysłowo-handlo¬
wych, rolniczych, rzemieślniczych, adwokackich itp.)
oraz pracownikom przedsiębiorstw i zakładów tego
samorządu,
9)	pracownikom ubezpieczeń społecznych, Powszech¬
nego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych i innych
związków i zakładów publiczno-prawnych.
Medal złoty przysługuje po trzydziestu latach służby,
medal srebrny —- po dwudziestu latach, medal brązowy —
po dziesięciu latach, przy czym do okresów dziesięciolet¬
nich wliczana jest służba rzeczywista od daty zawiązania
stosunku służbowego, nie wcześniej jednak, niż od dnia
11 listopada 1918 r.; do okresów tych wliczany jest rów¬
nież czas obowiązkowej i ochotniczej służby wojskowej,
a także czas ćwiczeń wojskowych. Przepisy o korzystniej¬
szym zaliczaniu czasu służby nie są stosowane. Przerwy
w okresach służby, zmiany stosunku służbowego lub
opuszczenie służby nie stanowią przeszkód do otrzymania
medalu, przy czym jednak za przerwę w czasie trwania
stosunku służbowego uważany jest okres czasu, który
z mocy przepisów obowiązujących w danym dziale służby
nie ulega zaliczeniu do służby czynnej (przerwy w fak¬
tycznym pełnieniu służby w czasie trwania stosunku służ¬
bowego lub po jego rozwiązaniu, a przed zawiązaniem
nowego stosunku nie są zaliczane). Osoby skazane prawo¬
mocnym wyrokiem sądowym lub dyscyplinarnym, jeżeli
w wyniku skazania nastąpiło rozwiązanie stosunku służ¬
bowego względnie jeżeli z ich winy rozwiązana została
umowa o pracę, nie posiadają prawa do Medalu za Dłu-
16*
		

/Magazyn_113_01_244_0001.djvu

			244
goletnią Służbę; w wypadkach jednak przyjęcia ponow¬
nego do służby mają prawo do otrzymania medalu po
przesłużeniu dziesięciu, dwudziestu lub trzydziestu lat,
liczonych od dnia ponownego przyjęcia do służby.
Oznaki Medalu za Długoletnią Służbę stanowią:
a)	medal złoty, o średnicy 3,5 cm, z wyobrażeniem orła
państwowego w otoku stylizowanego ornamentu oraz
napisu: „Za długoletnią służbę'1; na odwrocie —
cyfra „XXX“ oparta na gałązce laurowej;
b)	medal srebrny, o średnicy 3,5 cm, z wyobrażeniem
orła państwowego w otoku stylizowanego ornamentu
oraz napisu: „Za długoletnią służbę“; na od¬
wrocie— cyfra „XX“ oparta na gałązce laurowej;
c)	medal brązowy, o średnicy 3,5 cm, z wyobrażeniem
orła państwowego w otoku stylizowanego ornamentu
oraz napisu: „za długoletnią służbę“; na od¬
wrocie— cyfra „X“ oparta na gałązce laurowej.
d)	wstążka — amarantowa, szerokości 3,7 cm, z podłuż¬
nym paskiem białym (szerokości 1,1 cm) pośrodku.
Odznaka honorowa dla Oficerów (Równorzędnych) i Sze¬
regowych za Czas Pobytu na Froncie
Odznaka honorowa dla Oficerów (Równorzędnych)
i Szeregowych za Czas Pobytu na Froncie została ustano¬
wiona przez Radę Obrony Państwa dnia 14 lipca 1920 r.,
dla oficerów (równorzędnych) i szeregowych, którzy pełnili
służbę na froncie w wojsku polskim (w oddziałach do do¬
wództwa dywizji włącznie) po dniu 1 listopada 1918 r.,
w bezpośredniej styczności bojowej z nieprzyjacielem.
Prawo do odznaki mają również i wszyscy żołnierze,
którzy brali udział w wojnie światowej przed dniem 1 li¬
stopada 1918 r., walcząc:
		

/Magazyn_113_01_245_0001.djvu

			245
a)	w b. Legionach Polskich,
b)	w b. I, II i III Korpusach Wschodnich,
c)	w b. Armii Polskiej we Francji, oraz
d)	w innych formacjach polskich, uznanych przez
Rzeczpospolitą Polską.
Odznakę honorową dla Oficerów (Równorzędnych)
i Szeregowych za Czas Pobytu na Froncie stanowi na¬
szywka z galonu srebrnego, wzoru przyjętego dla czapek
oficerskich, w kształcie kąta prostego, z ramionami dłu¬
gości 3 cm każde, umieszczona na prawym rękawie ubioru
wojskowego o 15 cm poniżej wszycia rękawa, kątem do
góry (patrz art. 28 „Kodeksu orderowego1').
Za każde 6 miesięcy pobytu na froncie przysługuje
prawo do jednej naszywki.
Odznaka honorowa dla Oficerów (Równorzędnych) i Sze¬
regowych za Rany i Kontuzje
Odznaka honorowa dla Oficerów (Równorzędnych)
i Szeregowych za Rany i Kontuzje została ustanowiona
przez Radę Obrony Państwa dnia 14 lipca 1920 r., dla
oficerów (równorzędnych) i szeregowych, którzy odnieśli
w wojsku polskim rany lub kontuzje podczas walk w obro¬
nie ojczyzny po dniu 1 listopada 1918 r.
Prawo do odznaki mają również i wszyscy żołnierze,
którzy otrzymali rany i kontuzje w woj nią wszechświato¬
wej przed dniem 1 listopada 1918 r., walcząc:
a)	w b. Legionach Polskich,
b)	w b. I, II i III Korpusach Wschodnich,
c)	w b. Armii Polskiej we Francji, oraz
d)	w innych formacjach wojskowych polskich, uzna¬
nych przez Rzeczpospolitą Polską.
Odznakę honorową dla Oficerów (Równorzędnych)
		

/Magazyn_113_01_246_0001.djvu

			246
i Szeregowych za Rany i Kontuzje stanowi naszywka ze
wstążki o barwach wstążki Orderu wojennego „Virtut,i
Militari“, wysokości 1,5 cm, szerokości 4,7 cm, z pięcio¬
ramiennymi małymi srebrnymi gwiazdkami, oznaczają¬
cymi ilość ran, przy czym rany otrzymane w jednej bitwie
oznaczane są jedną gwiazdką.
Odznakę honorową dla Oficerów (Równorzędnych)
i Szeregowych za Rany i Kontuzje nosi się na lewej piersi,
powyżej oznak (baretek) orderów, odznaczeń i medali
(patrz art. 27 „Kodeksu orderowego").
Odznaka honorowa dla Ochotników
Odznaka honorowa dla Ochotników została ustano¬
wiona przez ministra spraw wojskowych dnia 17 sierpnia
1920 r., jako odznaczenie honorowe dla ochotników, któ¬
rzy zgłosili się do wojska polskiego w myśl odnośnej ode¬
zwy Rady Obrony Państwa oraz tych wszystkich, którzy
wstąpili do wojska polskiego po dniu 11 listopada 1918 r.
nie z poboru lecz z własnej woli, przy czym przebyli naj¬
mniej trzy miesiące na froncie, w bezpośrednim kontakcie
z nieprzyjacielem.
Odznakę honorową dla Ochotników stanowi:
a)	orzełek na tarczy, srebrny nieoksydowany (o roz¬
miarach 3,3 cm — 5 cm) z wybitym na tarczy mo¬
nogramem „AO“; na stronie odwrotnej zakrętka;
b)	rozeta jedwabna średnicy 5 cm, złożona z dwóch
pól: koła wewnętrznego — białego i otoku zewnętrz¬
nego — amarantowego.
Odznaka honorowa „Gwiazda Polskiej Akademii Litera-
tury“
„Gwiazda Polskiej Akademii Literatury" została usta¬
nowiona przez ministra wyznań religijnych i oświecenia
		

/Magazyn_113_01_247_0001.djvu

			247
publicznego dnia 21 lutego 1934 r., na podstawie rozpo¬
rządzenia Rady Ministrów, jako odznaka honorowa człon¬
ków Polskiej Akademii Literatury.
Prawo noszenia „Gwiazdy Polskiej Akademii Litera¬
tury" przysługuje:
2)	osobom, spoza członków akademii, powołanym
przez Polską Akademię Literatury na godności
honorowe, po zatwierdzeniu wyboru tych osób
przez ministra wyznań religijnych i oświecenia
publicznego.
„Gwiazda Polskiej Akademii Literatury", o średnicy
7 cm, składa się z sześciu promieni w formie złoconych
pasków, złączonych sześcioma ornamentacyjnymi ażuro¬
wymi polami srebrnymi, wypełnionymi krótszymi potrój¬
nymi promieniami złoconymi; w środku na skrzyżowaniu
promieni znajduje się pole eliptyczne, pokryte amaran¬
tową emalią w srebrnym otoku; na emalii umieszczone
są dwa złączone skrzydła orła, srebrne oksydowane, ze sre¬
brnym oksydowanym monogramem „AL“ pośrodku.
Państwowa Odznaka Sportowa została ustanowiona
przez Radę Ministrów dnia 27 czerwca 1930 r., celem
wyróżnienia osób, które wykazują dodatnie wyniki w za¬
kresie sprawności fizycznej.
Państwowa Odznaka Sportowa dzieli się na trzy ro¬
dzaje: złotą, srebrną i brązową.
Prawo otrzymania Państwowej Odznaki Sportowej
służy każdemu nieposzlakowanemu obywatelowi polskie¬
mu, który ukończył 14 (osoby płci żeńskiej 16) lat życia
1)	każdemu akademikowi literatury,
Państwowa Odznaka Sportowa
		

/Magazyn_113_01_248_0001.djvu

			248
i poddał się z dodatnim wynikiem okresowej próbie spraw¬
ności fizycznej.
Państwową Odznakę Sportową stanowi stylizowany
orzeł polski z białej emalii o rozpiętości skrzydeł 2 cm,
którego dolna część spoczywa na połówce owalnej tarczy,
wykonanej — zależnie od klasy — z brązu, srebra lub
złota (wysokość całości 3,5 cm, szerokość 2,9 cm); na tarczy
umieszczone są litery „P. O. S.“ z czerwonej emalii;
strona odrotna gładka z zakrętką.
Państwowa Odznaka Motorowa
Państwowa Odznaka Motorowa została ustanowiona
przez Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przy¬
sposobienia Wojskowego dnia 21 grudnia 1936 r., celem
spopularyzowania motoryzacji wśród najszerszych warstw
społeczeństwa oraz przysposobienia kierowców pojazdów
mechanicznych do potrzeb obrony kraju.
Państwowa Odznaka Motorowa dzieli się na trzy ro¬
dzaje: złotą, srebrną i brązową.
Prawo otrzymania Państwowej Odznaki Motorowej
służy każdemu nieposzlakowanemu obywatelowi polskie¬
mu bez różnicy płci, który posiadając prawo prowadzenia
pojazdów mechanicznych (cywilne lub wojskowe), poddał
się z pomyślnym wynikiem próbie sprawności teoretycznej
i praktycznej.
Państwową Odznakę Motorową stanowi srebrny (oksy¬
dowany) żeton w kształcie koła samochodowego, o śred¬
nicy 4 cm, z biało emaliowanym orłem państwowym na¬
łożonym w górnej części oraz brązowo emaliowanym mo¬
nogramem z liter „P. O. M.“ — nałożonym w dolnej części;
tarcza kołowa — zależnie od klasy — złota, srebrna lub
brązowa; odwrotna strona gładka z zakrętką.
		

/Magazyn_113_01_249_0001.djvu

			249
Odznaki wojskowego personelu latającego oraz personelu
latającego marynarki wojennej
Odznaki wojskowego personelu latającego oraz perso¬
nelu latającego marynarki wojennej zostały ustanowione
przez wodza naczelnego dnia 19 lutego 1919 r. (zmodyfi¬
kowane dnia 22 grudnia 1933 r.), jako oznaki zaszczytnego
wyróżnienia oraz przynależności do personelu latającego.
Prawo do otrzymania odznaki przysługuje członkom
wojskowego personelu latającego I i II klasy oraz człon¬
kom personelu latającego marynarki wojennej 1 i II
klasy.
Odznaki lotnicze, odrębne dla każdej specjalności
i klasy, stanowią:
a)	Odznaka Polowa Pilota —
orzeł z białego przyćmionego metalu, z rozpięty¬
mi skrzydłami długości 7 cm, z głową zwróconą
w prawą, stronę, trzymający w dziobie zielono ema¬
liowany wieniec laurowy; do skrzydeł przyczepione
dwa łańcuszki, połączone u góry na wspólnym ko-
luszku; na stronie odwrotnej zakrętka oraz wyryta
data nadania i numer porządkowy;
b)	Odznaka Polowa Obserwatora —
orzeł z brązu, z rozpiętymi skrzydłami długości
7 cm, z głową zwróconą w prawą stronę, trzyma¬
jący w dziobie zielono emaliowany wieniec, w szpo¬
nach zaś — trzy iskry; do skrzydeł przyczepione
dwa łańcuszki, połączone u góry na wspólnym ko-
luszku; na stronie odwrotnej zakrętka oraz wyryta
data nadania i numer porządkowy;
c)	Odznaka Polowa Pilota-Obserwatora —
orzeł z białego przyćmionego metalu, z rozpię¬
tymi skrzydłami długości 7 cm, z głową zwróconą
		

/Magazyn_113_01_250_0001.djvu

			I
250
w prawą stronę, trzymający w dziobie zielono ema¬
liowany wieniec laurowy, w szponach zaś — trzy
iskry; do skrzydeł przyczepione dwa łańcuszki, po¬
łączone u góry na wspólnym koluszku; na stronie od¬
wrotnej wyryta data nadania i numer porządkowy;
d)	Odznaka Pilota I klasy —
orzeł z białego przyćmionego metalu, z rozpiętymi
skrzydłami długości 7 cm, z głową zwróconą w pra¬
wą stronę, trzymający w dziobie pozłacany wieniec
laurowy; do skrzydeł przyczepione dwa łańcuszki,
połączone u góry na wspólnym koluszku; na stronie
odwrotnej zakrętka oraz wyryta data nadania i nu¬
mer porządkowy;
e)	Odznaka Pilota II klasy —
orzeł z białego przyćmionego metalu, z rozpiętymi
skrzydłami długości 7 cm, z głową zwróconą w pra¬
wą stronę; do skrzydeł przyczepione dwa łańcuszki,
połączone u góry na wspólnym koluszku; na stronie
odwrotnej zakrętka oraz data nadania i numer po¬
rządkowy;
f)	Odznaka Pilota Morskiego I klasy —
kotwica stojąca z oksydowanej stali, o długości
trzonu 2,5 cm, z dodanymi po obu stronach skrzy¬
dłami stylizowanymi o rozpiętości 7 cm i szerokości
1,4 cm; na skrzydłach — po obu stronach kotwi¬
cy — po trzy miecze w kolorze błyszczącego srebra,
rękojeściami skierowane do trzonu; na trzonie ko¬
twicy złoty wieniec wawrzynowy o średnicy 0,8 cm;
strona odwrotna gładka z zakrętką;
g)	Odznaka Pilota Morskiego II klasy —
kotwica stojąca z oksydowanej stali, o długości
trzonu 2,5 cm z dodanymi po obu stronach skrzy¬
dłami stylizowanymi o rozpiętości 7 cm i szerokości
		

/Magazyn_113_01_251_0001.djvu

			251
1.4	cm; na skrzydłach —po obu stronach kotwi¬
cy — po trzy miecze w kolorze błyszczącego srebra,
rękojeściami skierowane do trzonu; strona odwrotna
gładka z zakrętką;
h)	Odznaka Obserwatora I klasy —
orzeł z brązu, z rozpiętymi skrzydłami długości 7
cm, z głową zwróconą w prawą stronę, trzymający
w dziobie brązowy wieniec laurowy, w szponach
zaś — trzy iskry; do skrzydeł przyczepione dwa
łańcuszki, połączone u góry na wspólnym koluszku;
na stronie odwrotnej zakrętka oraz wyryta data
nadania i numer porządkowy;
i)	Odznaka Obserwatora II klasy —
orzeł z brązu, z rozpiętymi skrzydłami długości 7
cm, z głową zwróconą w prawą stronę, trzymający
w szponach trzy iskry; do skrzydeł przyczepione
dwa łańcuszki, połączone u góry na wspólnym ko¬
luszku; na stronie odwrotnej zakrętka oraz wyryta
data nadania i numer porządkowy;
j) Odznaka Obserwatora Morskiego I klasy —
kotwica stojąca z oksydowanej stali, o długości
trzonu 2,5 cm, z dodanymi po obu stronach skrzy¬
dłami stylizowanymi o rozpiętości 7 cm i szerokości
1.4	cm; na skrzydłach — po obu stronach kotwi¬
cy— po trzy miecze w kolorze błyszczącego srebra,
rękojeściami skierowane do trzonu; pod kotwicą —
w miejscu wycięcia skrzydeł — cztery strzałki
w kształcie błyskawicy, długości po 2 cm; na trzonie
kotwicy złoty wieniec wawrzynowy o średnicy 0,8
cm; strona odwrotna — gładka z zakrętką;
k) Odznaka Obserwatora Morskiego II klasy —
kotwica stojąca z oksydowanej stali, o długości
trzonu 2,5 cm, z dodanymi po obu stronach skrzy-
		

/Magazyn_113_01_252_0001.djvu

			252
dłami stylizowanymi o rozpiętości 7 cm i szerokości
1,4 cm; na skrzydłach — po obu stronach kotwi¬
cy — po trzy miecze w kolorze błyszczącego srebra,
rękojeściami skierowane do trzonu; pod kotwicą —
w miejscu wycięcia skrzydeł — cztery strzałki,
w kształcie błyskawicy, długości po 2 cm; strona
odwrotna — gładka z zakrętką;
1) Odznaka Strzelca Samolotowego I klasy —
strzała skrzydlata z białego metalu długości 4,5 cm,
skierowana w lewo, na tle wieńca laurowego z bia¬
łego metalu o średnicy 3 cm; strona odwrotna —■
gładka z zakrętką;
m) Odznaka Strzelca Samolotowego II klasy —
strzała skrzydlata z żółtego metalu długości 4,5 cm,
skierowana w lewo, na tle wieńca laurowego z żół¬
tego metalu o średnicy 3 cm; strona odwrotna —
gładka z zakrętką;
n) Odznaka Obserwatora Balonowego I klasy —
wieniec wawrzynowo-dębowy, wewnątrz kotwica
z wijącą się dokoła niej liną i tworząca litery „O.
S. A.“; na kotwicę nałożony orzeł wysokości 5,5
cm z rozpostartymi skrzydłami o rozpiętości 5,5
cm; wieniec, kotwica i orzeł wykonane są z metalu
białego, dziób i szpony orła oraz lina — z metalu
żółtego; strona odwrotna — gładka z zakrętką;
o) Odznaka Obserwatora Balonowego II klasy —
wieniec wawrzynowo-dębowy, wewnątrz kotwica
z wijącą się dokoła niej liną i tworzącą litery „O.
S. A.“; na kotwicę nałożony orzeł wysokości 5,5 cm;
orzeł wykonany jest z metalu białego, wieniec, kot¬
wica, dziób i szpony orła oraz lina — z metalu żół¬
tego; strona odwrotna — gładka z zakrętką;
p) Odznaka Oficera Technicznego I klasy —
		

/Magazyn_113_01_253_0001.djvu

			silnik gwiaździsty siedmiocylindrowy z białego me¬
talu, otoczony półwieńcem laurowym z białego me¬
talu o średnicy 1,8 cm, oparty o rozpięte skrzydła
długości 6 cm; strona odwrotna — gładka z za¬
krętką;
Odznaka Oficera Technicznego II klasy -
silnik gwiaździsty siedmiocylindrowy z żółtego me¬
talu, otoczony półwieńcem laurowym z białego
metalu o średnicy 1,8 cm, oparty o rozpięte skrzy¬
dła długości 6 cm; strona odwrotna — gładka z za¬
krętką;
Odznaka Podoficera Specjalisty I klasy —
koło trybowe o średnicy 1,5 cm z białego metalu,
oparte o rozpięte skrzydła z białego metalu szero¬
kości 6 cm; strona odwrotna — gładka z zakrętką;
Odznaka Podoficera Specjalisty II klasy —
koło trybowe o średnicy 1,5 cm z żółtego metalu,
oparte o rozpięte, skrzydła z żółtego metalu szero¬
kości 6 cm; strona odwrotna—gładka z zakrętką;
Odznaka Lekarza Lotniczej Służby Zdrowia I kla¬
sy —
wieniec laurowy z białego metalu o średnicy 1,5 cm,
wewnątrz z krzyżem z czerwonej emalii na okrągłej
tarczy z białego metalu; wieniec oparty jest na roz¬
piętych skrzydłach z białego metalu długości 6 cm;
strona odwrotna -— gładka z zakrętką;
Odznaka Lekarza Lotniczej Służby Zdrowia II
klasy —
wieniec laurowy z żółtego metalu o średnicy 1,5 cnl>
wewnątrz z krzyżem z czerwonej emalii na okrągłej
tarczy z żółtego metalu; wieniec oparty jest na roz¬
piętych skrzydłach z żółtego metalu długości 6 cm;
strona odwrotna gładka z zakrętką.
		

/Magazyn_113_01_254_0001.djvu

			254
Odznaka „Znak Pancerny44
Odznaka „Znak Pancerny" została ustanowiona przez
ministra spraw wojskowych dnia 3 listopada 1932 r., jako
oznaka wyróżnienia służbowego i specjalizacji formacyj
pancernych.
Prawo do Odznaki „Znak Pancerny“ przysługuje:
a)	żołnierzom, którzy w ciągu sześciu miesięcy pełnili
służbę w polskich oddziałach pancernych na froncie,
w czasie od 11 listopada 1918 r. do 31 października
1920	r. (w oddziałach Wojsk Litwy Środkowej i in¬
nych, nie wchodzących w skład wojsk gen. Żeligow¬
skiego, lecz współdziałających z nimi — do 15 maja
1921	r.);
b)	żołnierzom, którzy w ciągu dwunastu miesięcy peł¬
nili służbę w polskich oddziałach pancernych w cza¬
sie wojny (od 1 listopada 1918 r. do 31 października
1920 r.);
c)	żołnierzom, którzy ukończyli kurs czołgów, samo¬
chodów pancernych lub pociągów pancernych,
względnie szkołę podoficerską formacji pancernej;
d)	żołnierzom, którzy pełnili służbę czynną w forma¬
cjach pancernych nie mniej niż przez trzy lata,
w tym najmniej dwa lata na stanowiskach liniowych
lub byli zaliczeni co najmniej przez sześć lat do re¬
zerwy formacyj pancernych i odbyli najmniej trzy
ćwiczenia rezerwy;
e)	żołnierzom formacyj pancernych, którzy wybitnie
zasłużyli się broni pancernej.
Poza tym Odznakę „Znak Pancerny" otrzymać mogą
honorowo:
a) żołnierze, osoby cywilne oraz formacje, szczególnie
zasłużone dla broni pancernej;
		

/Magazyn_113_01_255_0001.djvu

			255
b) żołnierze i formacje wojskowe armij państw obcych
(w specjalnych wypadkach).
Odznakę „Znak Pancerny" stanowi srebrno-oksydo-
wana uskrzydlona ręka z mieczem, umieszczona w kole
zębatym o średnicy 3,5 cm (strona odwrotna —■ gładka
z zakrętką).
Odznaka „Znak Wojsk Łączności44
Odznaka „Znak Wojsk Łączności'1 została ustanowiona
przez ministra spraw wojskowych dnia 19 czerwca 1937 r.,
jako odznaka wyróżnienia służbowego żołnierzy, którzy
położyli zasługi w dziedzinie łączności sił zbrojnych.
Prawo do Odznaki „Znak Wojsk Łączności" przysłu¬
guje:
a)	żołnierzom, którzy w ciągu jednego roku pełnili
służbę w polskich formacjach wojsk łączności na
frontach polskich w czasie od 11 listopada 1918 r.
do 31 października 1920 r. oraz w szeregach Wojsk
Litwy Środkowej w czasie do 15 marca 1921 r.;
b)	żołnierze, którzy pełnili służbę czynną w formacjach
wojsk łączności z opinią dodatnią nie mniej niż pięć
lat, względnie byli zaliczeni co najmniej przez pięć
lat do rezerwy formacji wojsk łączności i odbyli dwa
ćwiczenia z wynikiem dobrym;
c)	żołnierze (oficerowie służby stałej i rezerwy, pod-
chorążowie-kandydaci na oficerów służby stałej
i rezerwy, podoficerowie zawodowi i nadetatowi,
szeregowcy) pochodzący z wojsk łączności i pułków
broni, którzy ukończyli z wyróżnieniem kurs (ofi¬
cerski, podchorążych, podoficerski) w Centrum
Wojsk Łączności, względnie szkołę podoficerską
w formacjach wojsk łączności;
		

/Magazyn_113_01_256_0001.djvu

			256
d) żołnierze, którzy dokonali nieprzeciętnego czynu dla
dobra łączności.
Poza tym Odznakę „Znak Wojsk Łączności1' otrzymać
mogą honorowo:
a)	formacje wojskowe oraz instytucje i osoby cywilne
szczególnie zasłużone dla dobra wojsk łączności sił
zbrojnych;
b)	żołnierze i formacje wojskowe armii państw obcych
(w specjalnych wypadkach).
Odznakę „Znak Wojsk Łączności" stanowi srebrno-
oksydowana ręka z mieczem na tle złotych promieni, umie¬
szczona w kole o średnicy 3,4 cm, emaliowanym w barwach
wojsk łączności (strona odwrotna — gładka z zakrętką).
Odznaka pamiątkowa Generalnego Inspektora Sil Zbroj¬
nych
Odznaka pamiątkowa Generalnego Inspektora Sił Zbroj¬
nych została ustanowiona przez generalnego inspektora sił
zbrojnych dnia 6 maja 1936 r., jako symboliczna i droga
pamiątka pełnienia zaszczytnej służby w Generalnym
Inspektoracie Sił Zbrojnych, w okresie od 6 sierpnia 1926 r.
do 12 maja 1935 r., pod rozkazami Józefa Piłsudskiego,
Pierwszego Marszałka Polski, jako generalnego inspektora
sił zbrojnych.
Prawo do otrzymania Odznaki pamiątkowej General¬
nego Inspektora Sił Zbrojnych posiadają:
a)	generałowie — inspektorzy armij i do prac przy
Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych,
b)	oficerowie —-
sztabów generałów inspektorów armij oraz ge¬
nerałów do prac przy Generalnym Inspektoracie
Sil Zbrojnych,
		

/Magazyn_113_01_257_0001.djvu

			257
Gabinetu Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych,
Biura Inspekcji Generalnego Inspektoratu Sił
Zbrojnych (i pododdziałów bezpośrednio podleg¬
łych),
Samodzielnego Referatu Personalnego General¬
nego Inspektoratu Sił Zbrojnych.
Odznakę pamiątkową Generalnego Inspektora Sił Zbroj¬
nych stanowi żeton w formie tarczy, pokrytej niebieską
emalią, rozmiarów 3,4 X 3,4 cm, z obciętymi rogami, ob¬
lamowanej po brzegach srebrnym wężykiem generalskim;
pośrodku tarczy umieszczone są złote inicjały „J. P.“,
pod nimi zaś skrzyżowane dwie złote buławy marszał¬
kowskie.
Odznaki przysposobienia wojskowego
Odznaki przysposobienia wojskowego zostały ustano¬
wione przez ministra spraw wojskowych dnia 28 marca
1933 r., w celu wyróżnienia:
1)	młodych obywateli, którzy z pobudek ideowych,
w wieku przedpoborowym, dobrowolnie pracowali
nad przygotowaniem się do zaszczytnej roli obroń¬
ców ojczyzny i osiągnęli na polu przysposobienia
wojskowego określony zakres wiadomości i wyszko¬
lenia wojskowego;
2)	osób należących do rezerwy lub pospolitego rusze¬
nia, które dobrowolnie pracowały w charakterze
instruktorów nad przysposabianiem młodzieży przed¬
poborowej i rezerwistów do zaszczytnej roli obroń¬
ców ojczyzny;
3)	osób służących czynnie w wojsku, przydzielonych do
prac przysposobienia wojskowego, które osiągnęły
wybitne rezultaty w pracy przysposobienia wojsko-
17
		

/Magazyn_113_01_258_0001.djvu

			258
wego, jak również wszystkich osób, które pracując
bezinteresownie, położyły duże zasługi dla sprawy
przysposobienia wojskowego.
Odznaki przysposobienia wojskowego są trzech ro¬
dzajów i prawo do otrzymania icli posiadają:
Odznaki Ukończenia II Stopnia P. W.—junacy, po¬
siadający formalne warunki przewidziane regulaminem
przysposobienia wojskowego, którzy zarówno w pracy
przysposobienia wojskowego, jak i poza nią, byli wzo¬
rem dla innych;
Odznaki Instruktorskiej P. W.—instruktorzy przy¬
sposobienia wojskowego, którzy ukończyli kurs instruk¬
torski p. w. z wynikiem pomyślnym względnie zdali
egzamin instruktorski p. w., jak również ci, którzy pra¬
cowali owocnie w charakterze instruktorów p. w. w ciągu
dwu lat kalendarzowych;
Odznaki Komendanckiej P. W. — oficerowie i pod¬
oficerowie zawodowi oddani do prac przysposobienia
wojskowego, którzy osiągnęli wybitne wyniki w dziedzi¬
nie organizacji i wyszkolenia przysposobienia wojsko¬
wego, wzorowo pełnili swe obowiązki oraz nie byli karani
w czasie służby w przysposobieniu wojskowym; do
otrzymania Odznaki Komendanckiej P. W. „Honoro¬
wej “ posiadają prawo — członkowie kadry kontraktowej
(honorowej) za specjalne zasługi oraz osoby cywilne
i wojskowe, nie wchodzące w skład przysposobienia woj¬
skowego, które pracując bezinteresownie położyły duże
zasługi w pracy przysposobienia wojskowego.
Odznaki przysposobienia wojskowego stanowią:
a) Odznaka Ukończenia II Stopnia P. W. -
krzyż metalowy koloru stali (patynowany) o ramio¬
nach stożkowatych, zwężających się ku środkowi,
o średnicy 3,5 cm; pośrodku krzyża umieszczony
		

/Magazyn_113_01_259_0001.djvu

			259
jest medalion okrągły z wyobrażonym plastycznie
orłem nad tarczą (wzór orzełka strzeleckiego); prze¬
strzeń pomiędzy ramionami krzyża wypełniona jest
monogramem z liter „P. W.“; wzdłuż ramion krzyża
znajdują się kolorowe paski (szerokości 0,2 cm z po¬
lem wolnym szerokości 0,1 cm) wykonane z emalii,
z ewentualnymi wstawkami (długości 1,1 cm), przy
czym dla p. w. ogólnego — granatowe (kolor pie¬
choty), dla p. w. lotniczego — żółte (kolor aeronau-
tyki), dla p. w. konnego — czerwone (kolor 15 pułku
ułanów), dla p. w. elektrotechnicznego —- czarne
z wstawką czerwoną (kolor baonu elektrotechnicz¬
nego), dla p. w. radiotelegraficznego — czarne
z wstawką niebieską (kolor pułku radiotelegraficz¬
nego), dla p. w. geograficznego — czarne z wstawką
białą (kolor Wojskowego Instytutu Geograficznego);
medalion z orłem oraz przestrzenie pomiędzy ramio¬
nami krzyża i monogramy są oksydowane; strona
odwrotna — gładka z zakrętką;
b) Odznaka Instruktorska P. W. —
krzyż srebrny o ramionach stożkowatych, zwężają¬
cych się ku środkowi, o średnicy 3,5 cm, emaliowany
w kolorach: dla p. w. ogólnego — granatowym (kolor
piechoty), dla p. w. konnego — czerwonym (kolor
15 pułku ułanów), dla p. w. lotniczego — żółtym
(kolor aeronautyki), dla p. w. elektrotechnicznego —
czarnym (kolor baonu elektrotechnicznego), dla p.
w. radiotelegraficznego — czarnym (kolor pułku ra¬
diotelegraficznego), dla p. w. geograficznego — czar¬
nym (kolor Wojskowego Instytutu Geograficznego);
pośrodku krzyża umieszczony jest medalion okrągły
z wyobrażoną plastycznie głową Pierwszego Mar¬
szałka Polski Józefa Piłsudskiego w profilu zwróco-
17*
		

/Magazyn_113_01_260_0001.djvu

			nym w lewo; przestrzeń pomiędzy ramionami krzyża
wypełniona jest monogramem z liter „P. W.“; me¬
dalion z podobizną Marszałka Józefa Piłsudskiego
oraz przestrzenie pomiędzy ramionami krzyża i mo¬
nogramy są oksydowane; strona odwrotna — gładka
z zakrętką;
c) Odznaka Komendancka P. W. —
krzyż srebrny o ramionach stożkowatych, zwęża¬
jących się ku środkowi, o średnicy 3,5 cm, pokryty
białą emalią; pośrodku krzyża umieszczony jest
medalion okrągły z wyobrażoną plastycznie głową
Pierwszego Marszałka Polski .Józefa Piłsudskiego
w profilu zwróconym w lewo; przestrzeń pomiędzy
ramionami krzyża wypełniona jest monogramem
z liter „P. W.“; medalion z podobizną Marszałka
Józefa Piłsudskiego oraz przestrzenie pomiędzy ra¬
mionami krzyża i monogramy są złocone; strona
odwrotna — gładka z zakrętką.
Wojskowe żetony strzeleckie
Wojskowe żetony strzeleckie zostały ustanowione przez
ministra spraw wojskowych dnia 29 grudnia 1932 r., dla
wyróżnienia żołnierzy — strzelców wyborowych, jak rów¬
nież zwycięzców w pułkowych i dywizyjnych zawodach
strzeleckich.
Wojskowe żetony strzeleckie stanowią:
a) dla strzelców wyborowych —
żeton owalnego kształtu, średnicy 3 cm, wyko¬
nany z metalu barwy srebrnej; na płaszczyźnie że¬
tonu wybite napisy: u góry — „strzełec“, u dołu—
„wyborowy", pośrodku — kompozycja rysunkowa
z tarczy strzeleckiej, karabinu, gałązki laurowej
		

/Magazyn_113_01_261_0001.djvu

			261
oraz czaka żołnierza piechoty z 1831 r.; strona od¬
wrotna gładka z zakrętką; pod oznaką okrągła pod¬
kładka z sukna, średnicy 3,3 cm, w kolorze czerwo¬
nym (Za strzelanie z karabinu), granatowym (za
strzelanie z ręcznego karabinu maszynowego) lub
żółtym (za strzelanie z ciężkiego karabinu maszy¬
nowego); w wypadku zdobycia dwóch lub trzech
żetonów za strzelanie z poszczególnych rodzajów
broni, podkładka spodnia posiada średnicę 3,5 cm
lub 3,7 cm;
b) dla zwycięzców z zawodów pułkowych i dywizyj¬
nych —
żeton owalnego kształtu, średnicy 3 cm, wyko¬
nany z metalu barwy złotej, srebrnej lub brązo¬
wej; na płaszczyźnie żetonu wybite dwa skrzyżo¬
wane karabiny z orłem stylizowanym u góry i tar¬
czą strzelecką u dołu oraz z napisem pośrodku:
„za celność“; strona odwrotna gładka z zakrętką;
pod oznaką okrągła podkładka z sukna, średnicy
3,3 cm, w kolorze czerwonym (za strzelanie z ka¬
rabinu), granatowym (za strzelanie z ręcznego ka¬
rabinu maszynowego) lub żółtym (za strzelanie
z ciężkiego karabinu maszynowego), obszyta sre¬
brnym galonikiem szerokości 0,1 cm (wyłącznie przy
żetonach dla zwycięzców w zawodach dywizyjnych);
w wypadku zdobycia dwóch lub trzech żetonów za
strzelanie z poszczególnych rodzajów broni, pod¬
kładka spodnia posiada średnicę 3,5 cm lub 3,7 cm.
Odznaka /.a Władanie Bronią Konno
Odznaka za Władanie Bronią Konno została ustano¬
wiona przez ministra spraw wojskowych dnia 22 grudnia
1933 r., dla wyróżniania zwycięzców — oficerów i podo-
		

/Magazyn_113_01_262_0001.djvu

			262
ficerów, w zawodach o władanie bronią (lancą i szablą)
konno.
Odznakę stanowi romb z białego metalu ze ściętymi
wierzchołkami, o rozmiarach 7X5,6 cm; na płaszczyźnie
rombu wybite słońce, pod nim dwie skrzyżowane szable
oraz wężyk typu używanego na patkach szeregowych;
strona odwrotna — gładka z zakrętką.
Odznaka Grenadierska
Odznaka Grenadierska została ustanowiona przez mi¬
nistra spraw wojskowych dnia 17 stycznia 1931 r., dla
wyróżniania żołnierzy, którzy na podstawie wyników kla¬
syfikacyjnych wykazują się umiejętnością władania gra¬
natem ręcznym.
Odznakę stanowi żeton eliptycznego kształtu wyko¬
nany z białego metalu, o rozmiarach 3X2 cm, z wybi¬
tym pośrodku wizerunkiem płonącego granatu; strona od¬
wrotna — gładka z zakrętką.
Odznaka Celowniczego C. K. M.
Odznaka Celowniczego C. K. M. została ustanowiona
przez ministra spraw wojskowych dnia 22 lipca 1932 r.,
dla wyróżnienia żołnierzy, którzy na podstawie wyników
klasyfikacyjnych wykazują się umiejętnością celowania
z ciężkiego karabinu maszynowego.
Odznakę Celowniczego C. K. M. stanowią:
a)	stylizowana taśma karabinu maszynowego z pię¬
cioma nabojami, rozmiaru 5,2X3,8 cm, wykonana
z żółtego sukna (naboje) na granatowym tle — (dla
strzelca „dobrego");
b)	odznaka jak w pkt. a) z naszywką z ciemno-oksydo-
		

/Magazyn_113_01_263_0001.djvu

			263
wanego galonu, długości 0,3 cm i szerokości 2,5 cm,
umieszczoną pod odznaką — (dla strzelca „bardzo
dobrego").
Odznaczenia za prace wynalazcze
Odznaczenia za prace wynalazcze zostały ustanowione
przez ministra spraw wojskowych dnia 12 listopada 1928 r.,
w celu zachęty do pracy wynalazczej przez odznaczenie
osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju wynalazczości
w kraju, jak również osób które osiągnęły wyjątkowo po¬
myślne wyniki w rozwiązaniu ważnych zagadnień dla celów
wojskowych.
Prawo do otrzymania odznaczeń za prace wynalazcze
przysługuje:
a)	osobom zasłużonym na polu wynalazczości;
b)	osobom, które wynalazek swój, mający znaczenie
wojskowe, ofiarowały bezinteresownie Ministerstwu
Spraw Wojskowych;
c)	osobom, które osiągnęły dodatnie wyniki w pracy
nad rozwiązaniem zagadnień z zakresu wojsko¬
wego;
d)	wynalazcom, którzy prace swe wystawili na oficjal¬
nych wystawach lub wzięli z dodatnim wynikiem
udział w konkursach na rozwiązanie zagadnień inte¬
resujących Ministerstwo Spraw Wojskowych.
Odznaczenia za prace wynalazcze stanowią:
a) Dyplom Honorowy —
dyplom rozmiarów 32X45 cm z wizerunkiem
orła państwowego w ornamencie z chorągwi oraz
napisem: „Ministerstwo Spraw Wojskowych1'
w górnej części; treść dyplomu zawiera: napis —
„Dyplom Honorowy11; nazwisko osoby, której
		

/Magazyn_113_01_264_0001.djvu

			264
nadano odznaczenie (z przydziałem lub adresem);
wyszczególnienie dziedziny (pracy) za jaką nadano
odznaczenie; datę i miejsce podpisu; podpis II wi¬
ceministra spraw wojskowych i szefa administracji
armii oraz pieczęć okrągłą (wyciskaną);
b) medale —
(rysunek oraz rodzaje nieustalone).
Medal dla Hodowców Koni dla Potrzeb Armii
Medal dla Hodowców Koni dla Potrzeb Armii został
ustanowiony przez ministra spraw wojskowych dnia 12
sierpnia 1925 r., celem nagradzania specjalnych zasług,
położonych na polu hodowli koni dla potrzeb armii.
Prawo do Medalu dla Hodowców Koni dla Potrzeb
Armii przysługuje hodowcom koni remontowych oraz po¬
siadaczom stadnin końskich.
Medal jest kształtu okrągłego (bez wstążki), o średnicy
5 cm, wybity w złocie lub srebrze; pośrodku orzeł
państwowy, w otoku zaś napis: „Ministerstwo Spraw
Wojsk owych"; na stronie odwrotnej—napis: „za ko¬
nia remontowego" w otoku z dwóch gałązek laurowych.
Odznaczenie za produkcję owczarską i Imarską
Odznaczenie za produkcję owczarską i Iniarską zostało
ustanowione przez ministra spraw wojskowych dnia 17
listopada 1934 r., celem wyróżnienia osób i instytucyj,
zasłużonych dla rozwoju krajowego owczarstwa i lniarstwa.
Prawo do odznaczenia za produkcję owczarską i Iniarską
posiadają:
a) rolnicy, którzy wykazali się wybitnymi wynikami
w produkcji owczarskiej lub lniarskiej;
		

/Magazyn_113_01_265_0001.djvu

			26">
b) osoby i instytucje, wykazujące specjalne zasługi
w produkcji krajowej owczarskiej lub lniarskiej.
Odznaczenie za produkcję owczarską i Iniarską stanowi
Dyplom Uznania — dyplom rozmiarów 50-35 cm, z wi¬
zerunkiem orła państwowego w ornamencie symbolizują¬
cym owczarstwo i lniarstwo oraz napisem: „Ministerstwo
Spraw Wojskowych“ w górnej części; treść dyplomu
zawiera: napis — „Dyplom Uznania"; nazwę izby rol¬
niczej, na wniosek której nadano odznaczenie; nazwisko
i imię osoby (względnie nazwę instytucji), której nadano
odznaczenie wraz z jej dokładnym adresem (województwo,
powiat); uzasadnienie nadania odznaczenia; datę i miejsce
podpisu; podpis ministra spraw wojskowych; odbicie pie¬
częci okrągłej oraz numer porządkowy.
Odznaka za Wybitne Zasługi w Pracy w Rzemiośle
Odznaka za Wybitne Zasługi w Pracy w Rzemiośle
została ustanowiona przez ministra przemysłu i handlu
dnia 31 grudnia 1930 r., w celu nagradzania samoistnych
rzemieślników, zarówno obywateli polskich, jak i obcokra¬
jowców, którzy najmniej 25 lat pracują w rzemiośle pol¬
skim i w pracy swojej położyli wybitne zasługi dla roz¬
woju, utrwalenia, udoskonalenia lub organizacji rzemiosła
polskiego.
Odznakę za Wybitne Zasługi w Pracy w Rzemiośle
stanowi żeton okrągłego kształtu, średnicy 1,5 cm, wyko¬
nany z brązu pozłacanego; w górnej części otoku z białej
emalii napis: „Minister Przemysłu i Handlu“, w dol¬
nej części otoku napis: „za wybitne zasługi"; na pół¬
kolistej poprzeczce z białej emalii w dolnej części otoku na¬
pis: „w rzemiośle"; w środkowej części oznaki widnieją
promienie z brązu pozłacanego uwidocznione na tle czer¬
wonej emalii; strona odwrotna — gładka z zakrętką.
		

/Magazyn_113_01_266_0001.djvu

			266
Odznaka za Długoletni;} Pracę w Przemyśle Przetwórczym
Odznaka za Długoletnią Pracę w Przemyśle Przetwór¬
czym została ustanowiona przez ministra przemysłu i han¬
dlu dnia 6 września 1928 r., celem nagradzania za długo¬
letnią— najmniej 25-cio letnią — nieskazitelną pracę w pol¬
skim przemyśle przetwórczym.
Odznakę za Długoletnią Pracę w Przemyśle Przetwór¬
czym stanowią:
a)	żeton srebrny oksydowany, średnicy 2,5 cm, składa¬
jący się z otoku z wybitym w jego części górnej napi¬
sem: „Dyplom Honorowy", w części zaś dolnej
napisem: „M. P. i H.“; wewnątrz otoku ażurowa
kompozycja z symbolów pracy — cyrkla, młotka
i klucza francuskiego; strona odwrotna gładka z wy¬
bitym numerem kolejnym oraz z zakrętką;
b)	rozeta jedwabna (pod żeton), o średnicy 3 cm, zło¬
żona z dwóch pól: koła wewnętrznego — amaran¬
towego i otoku zewnętrznego — białego.
Odznaka za Dlujjolctniii Pracę w Przemyśle Górniczym
(Hutniczym)
Odznaka za Długoletnią Pracę w Przemyśle Górniczym
(Hutniczym) została ustanowiona przez ministra przemysłu
i handlu dnia 20 lutego 1925 r., celem nagradzania za dłu¬
goletnią—-najmniej 25-cio letnią — nieskazitelną, uży¬
teczną a wytrwałą pracę w polskim przemyśle górniczym
względnie hutniczym.
Odznakę za Długoletnią Pracę w Przemyśle Górniczym
(Hutniczym) stanowią:
a) żeton srebrny oksydowany, średnicy 2,5 cm, skła¬
dający się z otoku z wybitym w jego części górnej
		

/Magazyn_113_01_267_0001.djvu

			267
napisem: „Dyplom Honorowy'1, w części zaś dol¬
nej — wiankiem laurowym; wewnątrz otoku ażurowa
kompozycja z dwóch złączonych na krzyż młotów
oraz liter: „M“, „P“ i „H“; strona odwrotna — gład¬
ka z wybitym numerem kolejnym oraz z zakrętką;
b) rozeta jedwabna (pod żeton), o średnicy 3 cm,
złożona z dwóch pól: koła wewnętrznego — ama¬
rantowego i otoku zewnętrznego — białego.
Odznaka pamiątkowa Pięeiolecia Polskiego Sądownictwa
Państwowego
Odznaka pamiątkowa Pięciolecia Polskiego Sądownic¬
twa Państwowego została ustanowiona przez ministra spra¬
wiedliwości dnia 22 stycznia 1923 r., dla upamiętnienia
pełnej zapału i oddania współpracy prawników, którzy
wzięli czynny udział w budowie podwalin polskiego sądow¬
nictwa państwowego na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Odznaka pamiątkowa Pięciolecia Polskiego Sądownic¬
twa Państwowego posiada dwa rodzaje oznak.
Prawo do odznaki przysługiwało:
1)	sędziom, prokuratorom oraz urzędnikom referen-
darskim b. Departamentu Sprawiedliwości, którzy
pełnili służbę w dniu 1 września 1917 r. i nieprzer¬
wanie pozostawali na tej służbie przynajmniej
w ciągu roku;
2)	urzędnikom pomocniczym, którzy pracowali przy
organizacji wymiaru sprawiedliwości w dniu 1 wrze¬
śnia 1917 r. i w dniu 1 września 1922 r. pozostawali
na służbie w sądownictwie lub innej służbie pań¬
stwowej .
Odznakę pamiątkową Pięciolecia Polskiego Sądownic¬
twa Państwowego stanowi:
		

/Magazyn_113_01_268_0001.djvu

			268
a)	żelon, o średnicy 2,6 cm, w formie gwiazdy ośmio¬
ramiennej emaliowanej w kolorze amarantowym
z wypukłym białym orłem pośrodku; w otoku ema¬
liowanym w kolorze fioletowym, napis: „sprawie¬
dliwość podwaliną Rzplitej“; z boków liście dę¬
bowe złocone; strona odwrotna — gładka z zakrętką;
b)	żeton, o średnicy 2,6 cm, z biało oksydowanego
metalu w formie gwiazdy ośmioramiennej z wy¬
pukłym orłem pośrodku; w otoku napis: „sprawie¬
dliwość podwaliną Rzplitej“; z boków liście
dębowe; strona odwrotna — gładka z zakrętką.
Odznaka pamiątkowa Pięciolecia Polskiego Więziennictwa
Cywilnego
Odznaka pamiątkowa Pięciolecia Polskiego Więzien¬
nictwa Cywilnego została ustanowiona przez ministra spra¬
wiedliwości dnia 9 listopada 1923 r., dla upamiętnienia peł¬
nej obywatelskiego zapału i oddania współpracy tych osób,
które wzięły udział w budowie więziennictwa polskiego na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Prawo do Odznaki pamiątkowej Pięciolecia Polskiego
Więziennictwa Cywilnego przysługiwało urzędnikom b.
sekcji więziennej oraz przełożonym urzędnikom i funk¬
cjonariuszom więziennym wszystkich stopni, którzy roz¬
poczęli służbę w więziennictwie polskim najpóźniej dnia
I	stycznia 1919 r., przy czym nieprzerwanie i nienagannie
pełnili tę służbę przynajmniej w ciągu trzech lat, a w dniu
II	listopada 1923 r. pozostawali na służbie więziennej,
lub innej służbie państwowej.
Odznakę pamiątkową Pięciolecia Polskiego Więzien¬
nictwa Cywilnego stanowi żeton okrągły o średnicy 2,6 cm,
z wypukłym białym orłem na tarczy z czerwonej emalii;
		

/Magazyn_113_01_269_0001.djvu

			269
na tarczy napis: „11 XI 1918—1923“; w otoku brązowym
napis: „Ministerstwo Sprawiedliwości Więzien-
nictwu“; pomiędzy tarczą, a otokiem- liście dębowe
złocone; strona odwrotna — gładka z zakrętką.
Odznaka pamiątkowa Dziesięciolecia Istnienia Więzien¬
nictwa Polskiego
Odznaka pamiątkowa Dziesięciolecia Istnienia Wię¬
ziennictwa Polskiego została ustanowiona przez ministra
sprawiedliwości dnia 19 lutego 1929 r.
Prawo do Odznaki pamiątkowej Dziesięciolecia Istnie¬
nia Więziennictwa Polskiego przysługiwało wszystkim
urzędnikom departamentu karnego Ministerstwa Sprawie¬
dliwości oraz funkcjonariuszom więziennym (oprócz pro¬
wizorycznych), którzy w dniu 11 listopada 1928 r. pozosta¬
wali w służbie departamentu karnego lub więziennictwie.
Odznakę pamiątkową Dziesięciolecia Istnienia Więzien¬
nictwa Polskiego stanowi żeton w formie gwiazdy ośmio-
promiennej (o czterech promieniach krótszych), rozmiaru
6,3 X6,3 cm, ze srebrnym orłem pośrodku; na tle emalii
zielonej napisy: u góry—„X“, u dołu—- „więziennic-
two“, po stronie lewej — „1918“, po stronie prawej —
„1928“; pomiędzy promieniami gwiazdy złota prążkowana
taśma; strona odwrotna gładka z zakrętką.
Odznaczenia państwowe nadawane na wystawach gospo¬
darczych
Odznaczenia państwowe nadawane na wystawach go¬
spodarczych zostały ustanowione przez prezydenta Rze¬
czypospolitej Polskiej dnia 17 listopada 1927 r., jako od¬
znaczenia honorowe.
		

/Magazyn_113_01_270_0001.djvu

			270
Odznaczenia państwowe nadawane na wystawach go¬
spodarczych stanowią:
a)	Odznaka Wielkiej Nagrody (Grand Prix) —
Krzyż stylizowany (bez wstążki), złocony, o roz¬
miarach 8X8 cm, czteroramienny z rozchodzącymi
się na końcach ramionami, pokrytymi białą i czer¬
woną emalią; wiązanie krzyża okrągłe, złocone, ze’
stylizowanym wizerunkiem orła państwowego po¬
środku, w otoku z białej emalii na której znajduje
się napis: „Rzeczpospolita Polska“; pomiędzy
ramionami krzyża złocone promienie, a w każdym
po dwa trójkąty pokryte białą emalią; na odwrocie
wiązania krzyża na tle białej emalii napis: „za
chlubne wyniki pracy“ w otoku z laurowego
złoconego wieńca;
b)	Dyplom Honorowy —
dyplom rozmiarów 45 X 45,5 cm z wizerunkiem
orła państwowego i literami: „R. P.“ w górnej części
ornamentacyjnego obramowania; treść dyplomu za¬
wiera: nazwę ministra nadającego odznaczenie; na¬
zwę osoby względnie przedsiębiorstwa, otrzymują¬
cego odznaczenie; wyszczególnienie zasługi, za jaką
odznaczenie nadano; nazwę i datę wystawy, na
której nadano odznaczenie; miejsce i datę podpisu
oraz podpis ministra i pieczęć;
c)	medal —
medal (bez wstążki) o średnicy 5,5 cm, wybity
w złocie, srebrze lub brązie, ze stylizowanym wi¬
zerunkiem orła państwowego i literami „R. P.“ po¬
środku, w otoku z wieńca laurowego; na odwrocie
alegoria przemysłu, handlu, rolnictwa i górnictwa,
w górnej części z napisem: „za chlubne wyniki
pracy“;
		

/Magazyn_113_01_271_0001.djvu

			271
d) List Pochwalny —
dyplom (wzór i rozmiar ustala każdy zaintere¬
sowany minister we własnym zakresie) z wizerun¬
kiem orla państwowego i literami „R- P“ w górnej
części ornamentacyjnego obramowania; treść dy¬
plomu zawiera: nazwę ministra nadającego odzna¬
czenie; nazwę osoby względnie przedsiębiorstwa
otrzymującego odznaczenie; wyszczególnienie za¬
sługi, za jaką odznaczenie nadano; nazwę i datę wy¬
stawy, na której nadano odznaczenie; miejsce i datę
podpisu oraz podpis ministra i pieczęć.
Odznaczenia państwowe nadawane na Powszechnej Wy¬
stawie Krajowej w 1929 r. w Poznaniu
Odznaczenia państwowe nadawane na Powszechnej
Wystawie Krajowej w 1929 r. w Poznaniu zostały ustano¬
wione przez Radę Ministrów dnia 23 września 1929 r.,
jako odznaczenia honorowe.
Odznaczenia państwowe nadawane na Powszechnej
Wystawie Krajowej w 1929 r. w Poznaniu stanowią:
a) Odznaka Wielkiej Nagrody (Grand Prix) —
krzyż stylizowany (bez wstążki), złocony, o roz¬
miarach 8X8 cm, czteroramienny z rozchodzącymi
się na końcach ramionami, pokrytymi białą i czer¬
woną emalią; wiązanie krzyża okrągłe, złocone, ze
stylizowanym wizerunkiem orła państwowego po¬
środku, w otoku z białej emalii, na której znajduje
się napis: „Powszechna Wystawa Krajowa
1929 Poznań“; pomiędzy ramionami krzyża zło¬
cone promienie, a w każdym po dwa trójkąty po¬
kryte białą emalią; na odwrocie wiązania krzyża,
na złoconym tle, wizerunek prezydenta Rzeczypo-
		

/Magazyn_113_01_272_0001.djvu

			272
spolitej Polskiej Ignacego Mościckiego, w otoku
z białej emalii ze złoconym napisem: „za chlubne
wyniki pracy";
b)	Dyplom Honorowy —
dyplom rozmiarów 50 X 50,3 ćm z wizerunkiem
orla państwowego, literami „R. P.“ napisami —
„Powszechna Wystawa Krajowa w Po-
znaniu“ i „1929“, symbolicznymi oznaczeniami—-
przemysłu, handlu, rolnictwa i górnictwa oraz frag¬
mentem wystawy w górnej części ornamentacyjnego
' obramowania; treść dyplomu zawiera: nazwę mini¬
stra przemysłu i handlu, przyznającego odznaczenie;
nazwę osoby względnie przedsiębiorstwa, otrzymu¬
jącego odznaczenie; wyszczególnienie zasługi, za jaką
odznaczenie przyznano; nazwę i datę wystawy;
miejsce i datę podpisu oraz podpis ministra prze¬
mysłu i handlu;
c)	medal —
medal (bez wstążki) o średnicy 5,5 cm, wybity wzlo¬
cie, srebrze lub brązie, ze stylizowanym wizerun¬
kiem orła państwowego w podwójnym otoku z na¬
pisów: wewnętrznym—„Poznań" i „1929“, ze¬
wnętrznym— „Powszechna Wystawa Krajo¬
wa"; na odwrocie wizerunek prezydenta Rzeczy¬
pospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego w podwój¬
nym otoku: wewnętrznym z napisu — „za chlubne
wyniki pracy", zewnętrznym — ze stylizowanego
ornamentu.
Odznaka pamiątkowa „Za ofiarną pracę"
Odznaka pamiątkowa „Za ofiarną pracę" została usta¬
nowiona przez dyrektora Głównego Urzędu Statystycz-
		

/Magazyn_113_01_273_0001.djvu

			273
nego dnia 30 sierpnia 1921 roku, jako dowód podzięki
i uznania dla komisarzy spisowych, którzy za swą pracę
przy pierwszym powszechnym spisie ludności Rzeczy¬
pospolitej Polskiej w dniu 30 marca 1921 roku nie wy¬
magali i nie otrzymali wynagrodzenia.
Odznakę pamiątkową „Za ofiarną pracę“ stanowi żeton,
rozmiaru 3,7 x3,7 cm, z białego metalu, w formie krzyża
z ornamentów, z napisami na ramionach: „30“, „IX“,
„19“, „20“; w kole w środku krzyża wybity jest napis
trzywierszowy: „za“, „ofiarną", „pracę“; strona od¬
wrotna gładka z zakrętką.
Odznaka honorowa „Za ofiarną pracę“
Odznaka honorowa „Za ofiarną pracę“ ustanowiona
została przez Radę Ministrów dnia 2 września 1931 roku
dla komisarzy spisowych oraz naczelnych i starszych komi¬
sarzy spisowych drugiego powszechnego spisu ludności
Rzeczypospolitej Polskiej, którzy pełnili gwoje czynności
jako honorową funkcję obywatelską. Prawo do Odznaki
honorowej „Za ofiarną pracę“ miały również inne osoby
prywatne i funkjonariusze publiczni, którzy brali udział
w akcji drugiego powszechnego spisu ludności.
Odznakę honorową „Za ofiarną pracę“ stanowi żeton
okrągły o średnicy 3,3 cm, z wybitym pośrodku wize¬
runkiem alegorycznym Polski oraz napisami: u góry—
„za ofiarną pracę“, u dołu „9. XII. 1931.“; strona
odwrotna gładka z zakrętką.
Odznaka honorowa dla Korespondentów Itolnych Głównego
U rzędu Statystycznego
Odznaka honorowa dla Korespondentów Rolnych Głów¬
nego Urzędu Statystycznego została ustanowiona przez
18
		

/Magazyn_113_01_274_0001.djvu

			274
ministra spraw wewnętrznych dnia 7 września 1931 roku
(częściowa zmiana w dniu 26 lipca 1938 roku) dla hono¬
rowych korespondentów rolnych Głównego Urzędu Sta¬
tystycznego oraz osób, które położyły specjalne zasługi
w organizowaniu sieci korespondentów.
Odznaka dla Korespondentów Rolnych Głównego Urzędu
Statystycznego jest trzech rodzajów: złota — nadawana
po 20 latach współpracy, srebrna — po 10 latach i brą¬
zowa — po 5 latach.
Odznakę dla Korespondentów Rolnych Głównego Urzędu
Statystycznego stanowi żeton okrągły, o średnicy 2,3 cm,
wykonany z metalu, z wybitymi pośrodku stylizowanymi
kłosami oraz literami „G U S“; z lewej strony żetonu
wybity jest napis „za pracę“, z prawej — „honorową11;
strona odwrotna gładka z zakrętką.
		

/Magazyn_113_01_275_0001.djvu

			Rozdział XIV.
WYKAZ ORDERÓW, ODZNACZEŃ, MEDALI
I ODZNAK ZAGRANICZNYCH
ułożony podług starszeństwa w poszczególnych państwach
Afganistan
Order Gwiazdy (Neszan Słor).
Cztery klasy.
Wstążka: jasnoniebieska.
Order Wierności (Neszan e Wafa).
Trzy klasy.
Wstążka: ciemnoczerwona.
Order Waleczności (Neszan e Skodżał).
Jedna klasa: gwiazda orderowa.
Order Niepodległości (Neszan Esleklal).
Order Patriotyzmu (Neszan e Gairal).
Order Esata (Neszan e Esal).
Order Duranów (Neszan Durani).
Order Pracowitości Wielkiej (Neszan e Husn e Kidmet).
Order Pracowitości (Neszan e Kidmet).
Order Dobroczynności (Neszan e Sadakal).
18*
		

/Magazyn_113_01_276_0001.djvu

			•276
Order Czynów (Neszan e Hażal).
Order Wiedzy (Neszan e MaarifJ.
Albania
Order Albanii (Shqiptare).
Jedna klasa: łańcuch.
Order Waleczności (Urdhni i Trimnis).
Trzy klasy.
Medal Waleczności (Medal je i Trimnis).
'Przy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Order Honoru (Urdhni Besa).
Cztery klasy: wielka wstęga, komandor, oficer, kawaler.
Wstążka: jasnoniebieska z czarnym paskiem pośrodku.
Order Skanderbega (Urdheri Skanderbeg).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: ciemnoczerwona z czarnymi paskami po
bokach.
Order Moich Przyjaciół (Urdhni Miki e Mii).
Algeria
(patrz —■ Francja)
Anhalt-Bernburg
(patrz —- Niemcy)
Anhalt-Dessau
(patrz— Niemcy)
Anhalt-Kotlien
(patrz — Niemcy)
		

/Magazyn_113_01_277_0001.djvu

			277
Annam
Order ,Bai“.
Jedna klasa: gwiazda.
Order „Khanh“.
Cztery klasy: oznaka z jadeitu (Ngoc-Khanh), oznaka
złota lub pozłacana (Kim-Khanh), oznaka srebrna. (Ngam-
Khanh); oznaki orderu nadawane cudzoziemcom dzielą się
na trzy klasy, oznaczane odpowiadającą im ilością frędzli,
stanowiących zakończenie sznura, na którym zawieszona
jest oznaka.
Sznur: czerwony (frędzle różnobarwne, ozdobione per¬
łami i koralami) względniewstążka—czerwono-żólto-zielona.
Order „Boi“.
Cztery klasy: oznaka z jadeitu (Ngoc-Boi), oznaka
złota lub pozłacana (Kim-Boi), oznaka srebrna (Ngam-
Boi)\ oznaki orderu nadawane cudzoziemcom dzielą się
na trzy klasy, oznaczane odpowiadającą im ilością frędzli,
stanowiących zakończenie sznura, na którym zawieszona
jest oznaka.
Sznur: czerwony (frędzle różnobarwne, ozdobione per¬
łami i koralami).
Order „Tien“.
Cztery klasy: oznaka z jadeitu (Ngoc-Tien), oznaka
złota lub pozłacana (Kirn-Tien), oznaka srebrna (Ngam-
Tien); oznaki orderu nadawane cudzoziemcom dzielą się
na trzy klasy, oznaczane odpowiadającą im ilością frędzli,
stanowiących zakończenie sznura, na którym zawieszona
jest oznaka.
Sznur: czerwony (frędzle różnobarwne, ozdobione per¬
łami i koralami) względnie wstążka — żółto-pomarań-
czowo-czerwona.
		

/Magazyn_113_01_278_0001.djvu

			278
Order królewski Smoka Zielonego.*
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: zielona z żółtymi paskami po brzegach.
Arabia Saudyjska
Odznaczeniu zniesione w 1925 r.
HEDŻAS
Order Niepodległości (Niszam Isliklal).
Argentyna
Medal pamiątkowy Wojny Niepodległościowej (Me-
dalla conmemoraliva de Guerra de la Indeperidencia).
Jeden rodzaj.
Wstążka: z dwóch pasków jasnoniebieskich z białym
pośrodku.
Medal pamiątkowy Wojny z Paragwajem (Medalla
conmemoraliva de Guerra eon el Paraguay).
Cztery rodzaje: złoty, srebrny (dwa rodzaje), brązowy.
Wstążka: z dwóch pasków jasnoniebieskich z bia¬
łym pośrodku.
Medal pamiątkowy Wojny z Brazylią (Medalla conme-
moraliva de Guerra eon el Brasil).
.Jeden rodzaj.
Wstążka: z dwóch pasków jasnoniebieskich z bia¬
łym pośrodku.
Medal pamiątkowy Ekspedycyj na Pustynię, 1880 (Me¬
dalla conmemorativa de Expedicionarios al Desierto, 1880).
* Nadawany od 1896 r. również i przez prezydenta republiki francuskiej p. n. Orderu
Smoka Annamu (patrz — Francja).
		

/Magazyn_113_01_279_0001.djvu

			279
Jeden rodzaj.
Wstążka: z dwóch pasków jasnoniebieskich z bia¬
łym pośrodku.
Australijski Związek
(patrz — Wielka Brytania)
Austria
Odznaczenie zniesione w 1938 r.
Order austriacki Zasługi (Osterreichischer Verdiensl-
orden).
Dziesięć klas: krzyż wielki I klasy z orłem, krzyż
wielki I klasy, krzyż wielki, krzyż komandorski I klasy
z gwiazdą, krzyż komandorski z gwiazdą, krzyż koman¬
dorski I klasy, krzyż komandorski, krzyż oficerski, krzyż
kawalerski I klasy, krzyż kawalerski.
Wstążka: czerwona z białym paskiem pośrodku
i białymi prążkami po brzegach; w klasie I —- czerwona
z podwójnymi białymi paskami po bokach.
Krzyż austriacki Zasługi Wojskowej (Osterreichisches
Militanerdiensłkreuz).
Trzy stopnie: w I stopniu (oznaka na szpilce),
w II stopniu (oznaka noszona na szyi), w III stopniu
(oznaka noszona na piersi).
Wstążka: czerwona z białymi paskami po bokach
oraz czerwono-białymi prążkami po brzegach.
Medal austriacki Zasługi Wojskowej (Osterreichische
Milil	
			

/Magazyn_113_01_280_0001.djvu

			280
Odznaka austriacka Zasługi (Osterreichisches Verdiensl-
zeichen ).
Dwa stopnie: ziota, srebrna.
Wstążka: czerwona z białym paskiem pośrodku
i białymi prążkami po brzegach.
Medal austriacki Zasługi (0sierreichische V erdienst-
inedaille).
Cztery stopnie: złoty, duży srebrny, srebrny, brą¬
zowy.
Wstążka: czerwona z białym paskiem pośrodku
i białymi prążkami po brzegach.
Medal austriacki za Wieloletnią, Gorliwą i Wydatną
Działalność na Polu Pożarnictwa i Ratownictwa (Oster-
reichisclie Medaille jur Vieljahrige, Eifrige und Erspriess-
liche Tdtigkeil auf dem Gebiele des Feuerwelir- und Ret-
tungswesens).
Dwa stopnie: srebrny, brązowy.
Wstążka: żółto-pomarańczowa.
Odznaka honorowa Czerwonego Krzyża (Ehrenzeichen
vom Boten Kreuze1).
Sześć stopni: gwiazda, oznaka komandorska, krzyż
oficerski, krzyż kawalerski, medal—srebrny, brązowy.
Wstążka: czerwono-biało-czerwona z białymi prąż¬
kami po brzegach.
Medal pamiątkowy Wojenny (Kńegserinnerungsme-
daille).
Jeden rodzaj.
Wstążka: biała z dwoma czerwonymi paskami po¬
środku i czerwonymi prążkami po brzegach.
		

/Magazyn_113_01_281_0001.djvu

			281
Medal pamiątkowy krajowy Tyrolu (Tiroler Land.es-
Denkmiinze).
Jeden rodzaj.
Wstążka: czerwona z białymi paskami po brzegach,
oddzielonymi od środka zielonymi prążkami.
Odznaczenia zniesione w 1934 r.
Odznaka honorowa za Zasługi dla Republiki Austriac¬
kiej (Ehrenzeichen fiir Verdiensle um die Republik Oster-
reich).
Dziesięć stopni: wielka wstęga (gwiazda złota),
wielka wstęga (gwiazda srebrna), komandoria wielka,
komandoria, krzyż (na szpilce), krzyż złoty, krzyż
srebrny, medale — złoty, srebrny wielki, srebrny (za¬
miast medalu złotego mógł być nadawany krzyż pozła¬
cany, zamiast medalu srebrnego wielkiego — krzyż
posrebrzany).
Wstążka: czerwona z białymi prążkami po brzegach.
Odznaczenia zniesione w 1918 r.
Order wojskowy Marii Teresy (Militdrischer Maria-
Theresien-Orden). *
Trzy klasy: wielka wstęga, komandor, kawaler
(oznaka noszona na szyi).
Wstążka: biała z pąsowymi paskami po brzegach.
Krzyż Zasługi Wojskowej (Militaruerdiensłkreuz).
Dwa stopnie: złoty, srebrny.
Wstążka: czerwona; przy nadaniu podczas wojny —
biała z czerwonymi paskami po bokach, połączonymi
czerwonymi prążkami poziomymi.
* Włączony do orderów węgierskich (patrz — Węgry).
		

/Magazyn_113_01_282_0001.djvu

			282
Order cesarsko-austriacki Leopolda (Kaiserlicher-Oesler-
reichischer-Leopolds-Orden).
Trzy klasy: wielka wstęga (łańcuch), komandor,
kawaler.
Wstążka: czerwona z szerokimi paskami białymi po
brzegach.
Order cesarsko-austriacki Korony Żelaznej (Kaiser-
licher-Oesłerreichischer Orden der Eisernen Krone).
Trzy klasy: wielka wstęga (łańcuch), komandor,
kawaler.
Wstążka: żółta z ciemnoniebieskimi paskami po
brzegach.
Order cesarsko-austriacki Franciszka Józefa (Kaiser-
lich-0esterreichischer Franz-Josef-Orden).
Trzy klasy: wielka wstęga (łańcuch), komandor
wielki, kawaler.
Wstążka: pąsowa.
Krzyż Zasługi dla Duchownych Wojskowych (Ver-
dienstkreuz fur Militdryeisłliche).
Dwa stopnie: złoty, srebrny.
Wstążka: biała; przy nadaniu podczas wojny—-
biała z trzema czerwonymi paskami.
Odznaka Fundacji Wojskowej Elżbiety Teresy (Deko-
ration der Elisabełh-Theresien-Militdr-Stiflung).
Jeden rodzaj: krzyż.
Wstążka: czarna.
Medal Zasługi Wojskowej „Signum Laudis“ (Miliłar-
verdienstinedaille „Signum Laudis“).
		

/Magazyn_113_01_283_0001.djvu

			283
Dwa stopnie: złoty, srebrny.
Wstążka: czerwona; przy nadaniu podczas wojny—
biała z czerwonymi paskami po bokach, połączonymi
czerwonymi prążkami poziomymi.
Medal Waleczności (Tapferkeiłsmedaille).
Cztery stopnie: złoty, srebrny duży, srebrny mały,
brązowy.
Wstążka: biała z czerwonymi paskami po bokach,
połączonymi czerwonymi prążkami poziomymi.
Krzyż Zasługi Cywilnej (Zivilverdieństkreuz).
Dwa stopnie: złoty, srebrny.
Wstążka: czerwona; przy nadaniu podczas wojny —
biała z czerwonymi paskami po brzegach, połączonymi
czerwonymi prążkami poziomymi.
Order wyższy szlachecki Krzyża Gwiaździstego (Hocli-
adeliger Sternkreuz-Orden).
Dwie klasy: dama krzyża wielkiego, dama krzyża
kawalerskiego.
Wstążka: czarna.
Order Elżbiety (Elisabełh-Orden).
Trzy klasy orderu: dama kl. I, 11 i III oraz Medal
Elżbiety (Elisabełli-Medaille.).
Wstążka: biała z czerwonymi paskami po brzegach.
Krzyż Żelazny Zasługi (Eisernes Verdienstkreuz).
Dwa stopnie: krzyż z koroną i bez korony.
Wstążka: czerwona; przy nadaniu podczas wojny —
biała z czerwonymi paskami po bokach, połączonymi
czerwonymi prążkami poziomymi.
		

/Magazyn_113_01_284_0001.djvu

			284
Medal Wojenny (Kriegs-Medaille).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: żółta z czarnymi paskami po bokach,
połączonymi czarnymi prążkami poziomymi.
Krzyż Armatni (Kanonenkreuz).
Trzy rodzaje: duży, średni, mały.
Wstążka: pomarańczowa z czarnymi paskami po
bokach.
Krzyż Szlachecki Czeski (Bólimisches Adelskreuz).
Jeden rodzaj.
Wstążka: z dwóch pasków białych z czerwonym
pośrodku.
Medal wojskowy Waleczności za 1866 r. (Militarische
Tapferkeitsmedaille fur 1866).
Jeden stopień: złoty.
Wstążka: żółta z ciemnoniebieskimi paskami po
brzegach (Orderu Korony Żelaznej).
Medal pamiątkowy Hołdu Tyrolskiego w Insbrucku
(Erinnerungsmedaille an die Tiroler Huldigung in Inns¬
bruck).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: biało-zielona.
Medal pamiątkowy Kampanii przeciwko Danii 1864 r.
(Erinnerungsmedaille an den Feldzug 1864 gegen Dtine-
mark).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czarna z białym paskiem z lewego boku
i z żółtym z prawego boku.
		

/Magazyn_113_01_285_0001.djvu

			285
Medal pamiątkowy dla Tyrolczyków Obrońców Kraju
w 1848 r. (Denkmiinze fur die Landesv er te idiger Tirols im
Jahre 1848).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: biało-zielona.
Medal Praskiej Obrony Obywatelskiej (Prager Biirger-
wehr-Medaille).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: biało-czerwona.
Medal pamiątkowy dla Tyrolczyków Obrońców Kraju
w 1859 r. (Denkmiinze fur die Tiroler Landesuerleidiger
im Jahre 1859).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: zielona z bialo-czerwono-białym paskiem
pośrodku, oblamowanym czarnymi prążkami.
Medal pamiątkowy dla Tyrolczyków Obrońców Kraju
w 1866 r. (Denkmiinze fur die Landesuerleidiger Tirols
im Jahre 1866).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: biało-czerwona.
Krzyż pamiątkowy Mobilizacji, 1912—1913 (Erinne-
rungskreuz an den Mobilisierung, 1912—1913).
Jeden rodzaj.
Wstążka: czerwona.
Krzyż Wojskowy Karola (Karl-Truppen-Kreuz).
Jeden rodzaj.
Wstążka: czerwona z białymi prążkami poziomymi
wzdłuż brzegów pionowych.
		

/Magazyn_113_01_286_0001.djvu

			286
Odznaka za Służbę Wojskową w Cesarsko-Królewskiej
Armii (MilUdrdiensłzeichen fur die Kaiserliche and Kónig-
liche Armee).
Dwa rodzaje: trzy stopnie dla oficerów, oraz dwa
stopnie dla szeregowych.
Wstążka: żółta z czarnymi paskami po bokach.
Medal honorowy za Czterdziestoletnią Wierną Służbę
(Elirenmedaille fur Vierzigjćihrige Treue Diensłe).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: czerwona.
Odznaka honorowa za Zasługi dla Czerwonego Krzyża
(Ehrenzeichen fur Verdiensie urn das Bole Kreuz).
Cztery stopnie odznaki: stopień I (gwiazda), sto¬
pień II (oznaka noszona na szyi), stopień III (oznaka
bez wstążki noszona po lewej stronie piersi), stopień IV
(oznaka na wstążce noszona po lewej stronie piersi),
oraz Medal honorowy za Zasługi dla Czerwonego
Krzyża (Ehrenmedaille jur Verdiensłe um das Bole
Kreuz) — srebrny i brązowy.
Wstążka: biała z podwójnymi czerwonymi paskami
po bokach.
Krzyż jubileuszowy Dworski (Jubilaums-Hofkreuz).
Jeden rodzaj.
Wstążka: czerwona z białymi paskami po brzegach.
Medal jubileuszowy Dworski (Jubilaumshofmedaille).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: czerwona z białymi paskami po brzegach.
Medal jubileuszowy pamiątkowy dla Sił Zbrojnych
(Jubilaumserinnerungsmedaille fur die Bewaffnete Macht).
		

/Magazyn_113_01_287_0001.djvu

			287
Dwa rodzaje: złoty, brązowy.
Wstążka: czerwona.
Medal jubileuszowy pamiątkowy dla Cywilnych Funk-
cjonariuszów Państwowych (Jubilaumserinnerungsmedaille
fur Zivil-Staalsbedienslele).
Jeden rodzaj.
Wstążka: biało-czerwona.
Krzyż jubileuszowy Wojskowy (Milit(ir-Jubil(iums-
kreuz).
Jeden rodzaj.
Wstążka: biała z czerwonymi paskami po brzegach.
Krzyż jubileuszowy dla Cywilnych Funkcjonariuszów
Państwowych (Jubilciumskreuz fiir Zivil-Slaatsbedienstełe).
Jeden rodzaj.
Wstążka: czerwona.
Krzyż Jubileuszowy, 1908 (Jubilaumskreuz, 1908).
Jeden rodzaj.
Wstążka: biała z czerwonymi paskami po bokach.
Medal pamiątkowy Bośniacko-Hercegowiński (Bosnisch-
hercegovinische Erinnerungsmedaille).
Jeden rodzaj.
Wstążka: czerwono-żółta.
Krzyż pamiątkowy 1912—1913 r. ( Erinnerungskreuz
1912—1913).
Jeden rodzaj.
Wstążka: żółta z podwójnymi czarnymi paskami
po bokach.
		

/Magazyn_113_01_288_0001.djvu

			288
Medal pamiątkowy Podróży Morskiej 1892—1893 r.
( Seereise-Denkmiinze 1892—1893).
Jeden rodzaj.
Wstążka: biała z niebieskimi paskami po bokach,
połączonymi niebieskimi prążkami poziomymi.
Odznaka honorowa cesarsko-królewska austriacko-
węgierska za Sztukę i Wiedzę (Kaiserliches und Kónigliches
ósterreichisch-ungarisches Ehrenzeichen fur Kunsl und
W issenschaft).
Dwa rodzaje.
Wstążka: czerwona.
Medal Rannych ( Verwundetenmedaille).
Jeden rodzaj.
Wstążka: popielata z czerwonymi paskami po
brzegach.
Medal honorowy za 25-letnią Użyteczną Działalność
na Polu Pożarnictwa i Ratownictwa (Ehrenmedaille jur
25-Jahrige Verdienslliche Tatigkeit auf dem Gebiete des
Feuerwehr- und Bettungswesens).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: pomarańczowa.
Odznaka pamiątkowa ś. p. Cesarsko-Królewskiej Wy¬
sokości Marszałka Polnego Arcyksięcia Albrechta (Erin-
nerungszeichen an Weiland Kaiserliche und Kónigliche
Hoheit Feldrnarscliall Erzherzog Albrecht).
Jeden rodzaj (na szpilce).
Odznaka Tyrolskiego Stowarzyszenia Szlachty Wylegity¬
mowanej (Zeichen der T iroler Adels-Matrikel-Genossenschaft).
		

/Magazyn_113_01_289_0001.djvu

			289
Jeden rodzaj: oznaka noszona na szyi.
Wstążka: zielona ze złotymi paskami po bokach.
Odznaka honorowa za Długoletnią Użyteczną Działal¬
ność Członkowską w Organizacji Należącej do Pospoli¬
tego Ruszenia (Ehrenzeichen fur oieljahrige, verdienstliche
Miłgliedschaft bei einer landsturmpflichligen Kórperschafł).
Dwa rodzaje: brązowe z odmiennymi napisami.
Wstążka: czarno-żółta z czarną prążką z prawego
brzegu i z żółtą prążką z lewego brzegu.
Medal Straży Ogniowej (Feuerwehr-Medaille).
Jeden rodzaj.
Wstążka: pomarańczowa.
Odznaczenia zniesione w 1887 r.
Medal złoty za Sztukę i Wiedzę (Goldene Medaille fur
Kunst und Wissenschafi).
Odznaczenie domowe rodziny Habsburgów
Order Runa Złotego (Orden vom Goldenen Vlies).
Jedna klasa: łańcuch lub komandoria.
Wstęga: czerwona. ,
Badenia
(patrz — Niemcy)
Bawaria
(patrz — Niemcy)
Belgia
Order cywilny i wojskowy Leopolda (Ordre Civil
et Militaire de Leopolde).
19
		

/Magazyn_113_01_290_0001.djvu

			290
Pięć klas: wielka wstęga (poza lym łańcuch, noszony
w dnie uroczyste), oficer wielki, komandor, oficer, kawaler.
Wstążka: pąsowa; przy nadaniu osobom cywilnym,
które się wyróżniły w czasie wojny 1914-1918 r. — ze
złotymi listewkami na brzegach wstążki; przy nadaniu
za czyny specjalne w obliczu nieprzyjaciela — ze złotą
listewką pośrodku wstążki.
Krzyż Żelazny (Croix de Fer).
Dwa stopnie: krzyż klasy 1 i II.
Wstążka: czerwona z żółto-czarnymi paskami po
brzegach.
Krzyż pamiątkowy Ochotników 1830 r. (Croix com-
memoralive des Volontaires de 1830).
Jeden rodzaj.
Wstążka: czarna z żółto-czerwonymi paskami po
brzegach.
Odznaka Wojskowa (Decoraiion MilUaire).
Dwa stopnie: krzyż klasy I i II.
Wstążka: czarno-żółto-czerwona.
•
Krzyż Wojenny (Croix de Guerre).
Trzy stopnie: krzyż z lwem złotym, srebrnym
i brązowym.
Wstążka: czerwona z pięcioma zielonymi prąż¬
kami— trzema pośrodku i dwoma po bokach.
Odznaka Morska Wojenna (Decoraiion Maritime de
Guerre ).
Pięć stopni: dwa rodzaje krzyża i dwa rodzaje me¬
dalu.
		

/Magazyn_113_01_291_0001.djvu

			291
Wstążka: zielona z dwoma czarno-żółto-czerwo-
nymi paskami, dzielącymi wstążkę na trzy równe
części.
Odznaka Obywatelska 1914—1918 (Decoralion Civique
1914—1918).
Dwa rodzaje: krzyż i medal.
Wstążka: modra z czarno-żólto-czerwonymi paska¬
mi po brzegach.
Medal honorowy Króla Alberta (Medaille dhonneur
du Boi Albert).
Jeden rodzaj.
Wstążka: amarantowa z prążkiem czarno-żólto-
czerwonym pośrodku; przy nadaniu za akcję żywno¬
ściową w Belgii okupowanej — amarantowa z dwoma
prążkami czarno-żółto-czerwonymi pośrodku.
Medal honorowy Królowej Elżbiety (Medaille d’hon-
neur de la Beine Elisabeth).
Jeden rodzaj.
Wstążka: jasnoniebieska z różowymi prążkami po
brzegach.
Krzyż Izery (Croix de VYser).
Jeden rodzaj.
Wstążka: ceglasto-czerwona z czarnymi szerokimi
paskami po brzegach.
Krzyż Ogniowy (Croix du Feu).
Jeden rodzaj.
Wstążka: czerwona z trzema lazurowymi prążkami
po bokach.
19*
		

/Magazyn_113_01_292_0001.djvu

			292
Medal Ochotnika Walczącego 1914—1918 (Medaille
du Volonłaire Combałlanl 1914—1918).
Jeden rodzaj.
Wstążka: niebieska.
Medal Międzyaliancki zw. „Zwycięstwa" (Medaille In-
teralliee dile „de la Vicloire“).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: tęczowa z białymi prążkami po brzegach.
Medal pamiątkowy Wojny 1914—1918 (Medaille com-
memorative de la Guerre 1914—1918).
Jeden rodzaj.
Wstążka: żółta, z paskami czerwonymi po brzegach,
oddzielonymi od środka prążkami czarnymi.
Medal pamiątkowy Kampanij Afrykańskich (Medaille
commemoratioe des Campagnes d’Afrique).
Dwa rodzaje: srebrny, brązowy.
Wstążka: jasnoniebieska z żółtymi paskami po brze¬
gach. Na wstążce listewka z napisem — „Mahenge“.
Medal Kampanii Arabskiej (Medaille de la Campagne
Arabe).
Jeden stopień: brązowy.
Wstążka: żółta z sześcioma jasnoniebieskimi prąż¬
kami.
Medal Więźnia Politycznego 1914—1918 (Medaille
du Prisonnier Polilique 1914—1918).
Jeden stopień: brązowy.
Wstążka: jasnoniebieska z poziomym paskiem
czarno-żółto-czerwonym.
		

/Magazyn_113_01_293_0001.djvu

			293
Krzyż Wysiedlonych (Croix des Deportes).
Jeden rodzaj.
Wstążka: amarantowa z ukośnymi prążkami czarno-
żółto-czerwonymi.
Medal pamiątkowy Komitetu Narodowego Pomocy
i Wyżywienia (Medaille commemoralive du Comite Na¬
tional de Secours et d’Alimenlalion).
Cztery rodzaje: I i II — brązowy pozłacany,
III — brązowy posrebrzany, IV — brązowy.
Wstążka: biała z- czerwonym paskiem pośrodku.
Medal honorowy Odrodzenia Narodowego (Medaille
d’honneur de la Restauralion Nalionale).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: jasnoczerwona z niebieskimi paskami po-
brzegach poziomych.
Krzyż Wojskowy za Długoletnią Służbę (Croix Mili-
laire pour Aciennete).
Dwa stopnie (w stopniu I rozeta na wstążce).
Wstążka: zielona z dwoma pąsowymi paskami.
Odznaka Wojskowa za Długoletnią Służbę (Decoralion
Militaire pour Aciennete).
Dwa stopnie (w stopniu I pozłacana listewka na
wstążce). '
Wstążka: czarno-żółto-czerwona.
Odznaka Obywatelska (Decoralion Civique).
Pięć stopni: dwa rodzaje krzyża i trzy rodzaje
medalu.
Wstążka: pąsowa z czarnymi prążkami — przy
		

/Magazyn_113_01_294_0001.djvu

			294
nadaniu za zasługi w służbie administracyjnej; pą¬
sowa z prążkami czarnymi i żółtymi — przy nadaniu
za czyny odwagi, poświęcenia lub humanitarności;
fioletowa z dwoma paskami czarno-żółto-czerwonymi —
przy nadaniu żołnierzom za czyny odwagi i poświę¬
cenia w czasie dowodzenia oddziałem.
Odznaka honorowa Przemysłowa i Rolnicza (Deco-
rałion honorifique Induslrielle el Agricole).
Dwa rodzaje: złota, srebrna.
Wstążka: czarno-żółto-czerwona.
Medal Domu Królewskiego (Medaille de la Maison du
Roi).
Trzy kategorie: pierwsza — trzy stopnie (medal
złoty, srebrny, brązowy) oraz medal za szczególne
zasługi; druga —trzy stopnie (medal złoty, srebrny, brą¬
zowy); trzecia — dwa stopnie (medal złoty, srebrny).
Wstążka: dla kategorii I — pąsowa z zielonymi
paskami po brzegach; dla II —czarno-żółto-czerwona;
dla III — zielona z pąsowymi paskami po brzegach.
Odznaka pamiątkowa 25-ej Rocznicy Wstąpienia na
Tron J. K. M. Leopolda I- (Decoration commemoralive du
25-me Annioersaire de 1’Inauguralion de S. M. le Roi
Leopold I-er).
Dwa rodzaje: dla oficerów i dla szeregowych.
Wstążka: zielona z dwoma czerwonymi prążkami;
przy nadaniu członkom gwardii obywatelskiej — pą¬
sowa z trzema zielonymi paskami.
Medal pamiątkowy Panowania J. K. M. Leopolda II
(Medaille commemoralive du Regne de S. M. Leopold II).
		

/Magazyn_113_01_295_0001.djvu

			295
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: czerwona z czarnym paskiem pośrodku,
oblamowanym żółtymi prążkami.
Medal pamiątkowy Stulecia Niepodległości Narodu
i Dwudziestej Rocznicy Wstąpienia na Tron Króla Alberta
(Medaille commemoralive du Centenaire de iIndependance
Nałionale ei du XX-e An.niversa.ire de VAvenement du Boi
Albert au Tróne).
Jeden rodzaj.
Wstążka: biała z czerwono-żółto-czarnymi paskami
po brzegach.
Krzyż pamiątkowy Oddanej Służby dla Jego Królew¬
skiej Mości Króla Alberta (Croix commemoraliue des Ser-
vices Bendus a. Sa Majeste le Boi Albert).
Jeden rodzaj.
Wstążka: fioletowa z czarno-żółto-czerwoną prążką
pośrodku i białymi paskami po bokach.
Medal pamiątkowy 1870—1871 (Medaille commemora-
live 1870—1871).
Jeden rodzaj.
Wstążka: dwa paski żółto-czerwone z czarnymi po
brzegach.
Odznaka pamiątkowa Pięćdziesięciolecia Kolei (Decora-
tion commemorative du Cinquanlenaire des Cliemins de
Fer).
Dwa rodzaje: krzyż i medal.
Wstążka: niebieska z czerwonymi paskami po
brzegach.
		

/Magazyn_113_01_296_0001.djvu

			296
Odznaka pamiątkowa Pięćdziesięciolecia Komunikacji
Okrętowej Ostenda — Dover (Decoralion commemoralive
du Cinquanlenaire des Paąuebots Osłende — Douvres).
Dwa rodzaje: krzyż i medal.
Wstążka: zielona.
Odznaka pamiątkowa Pięćdziesięciolecia Telegrafów
(Decoralion commemoralive du Cinquanlenaire des Tele-
graphes).
Dwa rodzaje: krzyż i medal.
Wstążka: niebieska z pąsowymi paskami po brze¬
gach.
Odznaka pamiątkowa 75-lecia Telegrafów (Decoralion
commemoraliue du 75-e Anniuersaire des Telegraphes).
Jeden rodzaj: krzyż.
Wstążka: niebieska z pąsowymi paskami po brze¬
gach.
Odznaka pamiątkowa 75-lecia Wydania Pierwszej Marki
Pocztowej w Belgii i 50-lecia Udziału Belgii przy Założeniu
Powszechnego Związku Pocztowego (Decoralion comme¬
moraliue du 75-e Anniversaire de /’Ernission du Premier
Timbre-Posle en Belgigue el du 50-e Annioersaire de la
Parlicipalion de la Belgique a la Fondalion de l’Union
Poslale Uniuerselle).
.Jeden rodzaj: medal.
Wstążka: niebieska z pąsowymi paskami po brze¬
gach.
Medal pamiątkowy VII Olimpiady (Medaille comme-
moratiue de la VII-e Olimpiadę).
Jeden rodzaj.
		

/Magazyn_113_01_297_0001.djvu

			297
Wstążka: czerwona z białymi paskami po brze¬
gach.
Medal pamiątkowy Jubileuszu Srebrnego Wesela, 1878
(Medaille commemovalive de l’Anniversaire de Noce d’Ar-
genle, 1878).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwona z żółto-czarnym paskiem po¬
środku.
Medal Epidemii (Medaille des Epidemies).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: czarna z żółto-czerwonymi paskami po
brzegach.
Medal za Okazanie Pomocy przy Wypadkach w Ko¬
palniach (Medaille de Secours den Accidents Miniers).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: czarno-żółto-czerwona.
Medal za Ratowanie Ginących — Królewskiego Towa¬
rzystwa Ratowników w Belgii (Medaille de Sauuelage de
Societe Royale des Sovetageurs en Belgiąue).
Cztery rodzaje: srebrny, pozłacany z koroną srebrną,
pozłacany z koroną pozłacaną (dwa rodzaje).
Wstążka: ciemnoczerwona z żółto-czarno-żółtym
paskiem pośrodku oraz czarnymi paskami po bokach
i niebieskimi prążkami po brzegach.
Odznaczenia ustanowione przez rząd belgijski dla Icolonij
KONGO BELGIJSKIE
Order Gwiazdy Afrykańskiej (Ordre de l’Etoile Afri-
caine ).
		

/Magazyn_113_01_298_0001.djvu

			298
Pięć klas orderu: wielka wstęga (poza tyra łańcuch,
noszony w dnie uroczyste), oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler, oraz medal — złoty, srebrny, brą¬
zowy.
Wstążka: z dwóch pasków błękitnych z jasnożółtym
pośrodku; przy nadaniu osobom cywilnym, które się
wyróżniły w czasie wojny 1914—1918 r. — ze złotymi
listewkami na brzegach wstążki; przy nadaniu za czyny
specjalne w obliczu nieprzyjaciela — ze złotą listewką
pośrodku wstążki.
Order królewski Lwa (Ordre royal du LionJ.
Pięć klas orderu: wielka wstęga (poza tym łańcuch,
noszony w dnie uroczyste), oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler oraz medal — złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: amarantowa z jasnożółtym paskiem po¬
środku i błękitnymi paskami po brzegach; przy na¬
daniu osobom cywilnym, które wyróżniły się w czasie
wojny 1914—1918 r. — ze złotymi listewkami na brze¬
gach wstążki; przy nadaniu za czyny specjalne w obli¬
czu nieprzyjaciela — ze złotą listewką pośrodku
wstążki.
Order Korony (Ordre de la Couronne).
Pięć klas orderu: wielka wstęga, oficer wielki, ko¬
mandor, oficer, kawaler, palmy—złote i srebrne, poza
tym medal —- złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: ciemnoczerwona; w klasie VI (palmy
i medale) — ciemnoczerwona z białymi brzegami; przy
nadaniu osobom, które wyróżniły się w czasie wojny
1914—1918 r.—ze złotymi listewkami na brzegach
wstążki; przy nadaniu za czyny specjalne w obliczu
nieprzyjaciela—ze złotą listewką pośrodku wstążki.
		

/Magazyn_113_01_299_0001.djvu

			299
Order Leopolda II (Ordre de Leopold II).
Pięć klas orderu: wielka wstęga, oficer wielki, ko¬
mandor, oficer, kawaler, oraz medal — złoty, srebrny,
brązowy.
Wstążka: ciemnoszafirowa z czarnym paskiem po¬
środku; przy nadaniu osobom cywilnym, które wyróż¬
niły się w czasie wojny 1914—1918 r. — ze złotymi
listewkami na brzegach wstążki; przy nadaniu za
czyny specjalne w obliczu nieprzyjaciela — ze złotą
listewką pośrodku wstążki.
Gwiazda za Służbę (Ełoile de Seroice).
Dwa stopnie: złota, srebrna.
Wstążka: niebieska.
Medal Powstania 1892—1894 (Medaille de VInsur-
reclion de 1892—1894).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: niebieska z pięcioma żółtymi paskami.
Medal pamiątkowy Konga (Medaille commernoraliue
du Congo).
Jeden rodzaj: brązowy pozłacany.
Wstążka: lazurowa.
Bengalia
Order Gwiazdy Zasługi Sourindro Mohun Tagore’go
(The Star oj Meril oj Sourindro Mohun Tagorę).
Jedna klasa: gwiazda orderowa.
Heniu
Order Gwiazdy Czarnej.*
* Wcielony w 1894 r. do orderów francusłdch (patrz—Francja).
		

/Magazyn_113_01_300_0001.djvu

			300
Pięć klas: krzyż wielki, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: jasnoniebieska.
Birma
Order Słońca Złotego.
Boliwia
Order Kondora And (Condecoración del Cóndor de los
Andes).
Medal Zasługi Wojskowej (Medalla al Merilo Militar).
Medal Zwycięzców spod Ingavi (Medalla a los Vence-
dores de Ingavi).
Medal Zwycięzców w Kampaniach Konfederacji Peru-
wiańsko-Boliwijskiej (Medalla a los Vencedores en las Cam-
pańas de la Confederación Peruano-Boliuiana).
Medal Kampanii na Pacyfiku (Medalla de la Cam-
paha del Pacijico).
Medal Kampanii w Acre (Medalla de la Campańa
del Acre).
Odznaka dla Rannych w Działaniach Wojennych (Pła¬
ca para Heridos en Acciones de Guerra).
Odznaczeniu zniesione
Order Krzyża Krzysztofa Kolumba (Orden del Cruz
del Crisłóbal Colun).
		

/Magazyn_113_01_301_0001.djvu

			301
Order Legii Honorowej (Orden de la Legion del Honor).
Order Zasługi Wojskowej (Orden al Merilo Miliiar).
Borneo Północne
(patrz — Wielka Brytania)
Brazylia
Order narodowy Krzyża Południowego (Ordem nacional
do Cruzeiro do Sul).
Pięć klas: wielka wstęga, komandor wielki, koman¬
dor, oficer, kawaler.
Wstążka: lazurowa.
Order Zasługi Wojskowej (Ordem do Merilo Miliiar).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: zielona z białymi prążkami po bokach
i białymi paskami po brzegach.
Krzyż Wojenny (Cruz de Guerra).
Jeden rodzaj.
Wstążka: pomarańczowa z czarnymi paskami po
bokach.
Medal Waleczności (Medalha do Heroismo).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: czerwona z zielonymi paskami po brze¬
gach.
Medal Wojskowy (Medalha Miliiar).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: zielono-żółta.
		

/Magazyn_113_01_302_0001.djvu

			302.
Medal Zasługi dla Wojska i Marynarki (Medallia do
Merilo para o Exercilo e a Marinha).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: dwa paski zielone ze szkarłatnym po¬
środku.
Medal Obrony Fortecy Humayta (Medallia da Defeza
da Forialeza de Humayta).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: dwa paski szkarłatne z jasnoniebieskim
pośrodku.
Medal pamiątkowy Bitwy pod Cayenne (Medallia com-
memoralica da Bałallia de Cayenne).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: zielono-żółta.
Medal pamiątkowy Kampanii 1817—1822 (Medallia
commemorativa da Campanha 1817—1822).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: zielona z żółtymi paskami po brzegach.
Medal pamiątkowy Wojny o Niepodległość Bahii (Me-
dalha commemorativa da Guerra da Independencia Ba¬
lii ana).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: zielono-żółta.
Medal pamiątkowy Bitwy pod Passagem dos Tonelleros
(Medalha commemorativa da Balalha da Passagem dos
Tonelleros).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: niebieska.
		

/Magazyn_113_01_303_0001.djvu

			303
Medal pamiątkowy Operacyj Wojennych na Rio de la
Plata (Medalha commemorałiva da Guerra de Rio de la
Plata).
Dwa rodzaje: zloty, srebrny.
Wstążka: zielona.
Medal pamiątkowy Kampanii Wschodniej (Medalha
commemorativa da Campanlia Orienlal).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: niebiesko-karmazynowa.
Medal pamiątkowy Zdobycia Portów w Urugwaju (Me¬
dalha commemoraliva da Conquisla dos Poiios Uruguayos).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: jasnoniebieska z zielonym paskiem po¬
środku.
Medal pamiątkowy Bitwy Morskiej pod Riachuelo (Me¬
dalha commemoraliua da Batalha Naval do Riachuelo).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: biała z zielonymi paskami po brze¬
gach.
Medal pamiątkowy Obrony Fortecy Nova Coimbra
(Medalha commemoratioa da Defeza da Fortaleza de Nova
Coimbra).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: dwa paski czerwone z czarnym pośrodku.
Medal pamiątkowy Kampanii Paragwajskiej (Medalha
commemoraliua da Campanlia do Paraguay).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: biało-zielono-niebiesko-żółto-biała.
		

/Magazyn_113_01_304_0001.djvu

			304
Medal za Długoletnią Służbę (Medalha de Sewięos Pre-
słados ).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: zielono-niebieska.
Medal Zasługi za Wybitny Czyn Humanitarny (Me-
dalha de Merilo por Actos Humanitarios Excepcionais).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: czerwona; przy nadaniu za ratownictwo
na wodzie — zielona; przy nadaniu za ratownictwo
podczas pożaru — żółta.
Odznaczenia zniesione w 1891 r.
Order Piotra 1 (Ordem de Pedro I).
Trzy klasy: wielka wstęga, komandor, kawaler.
Wstążka: zielona z białymi paskami po brzegach.
Order Róży (Ordem da Bosa).
Sześć klas: wielka wstęga (łańcuch), komandoria
(wielki dygnitarz i dygnitarz), krzyże oficerskie (ko¬
mandor i oficer), kawaler.
Wstążka: różowa z dwoma białymi paskami po
brzegach.
Order Chrystusa (Ordem de Christo).
Trzy klasy: wielka wstęga, komandor, kawaler.
Wstążka: czerwona z błękitnymi paskami po brze¬
gach.
Order wojskowy św. Benedykta z Awiz (Ordem miliłar
de S. Bento de Aviz).
Trzy klasy: wielka wstęga, komandor, kawaler.
Wstążka: zielona z czerwonymi paskami po brzegach.
		

/Magazyn_113_01_305_0001.djvu

			305
Order wojskowy św. Jakuba od Miecza (Ordem miliiar
de Suo Tiago da Espada).
Trzy klasy: wielka wstęga, komandor, kawaler.
Wstążka: fioletowa z niebieskimi paskami po brze¬
gach.
Order Krzysztofa Kolumba (Ordem de Christovam Co-
lombo ).
Trzy klasy: wielka wstęga, komandor, kawaler.
Wstążka: zielona.
Medal za Ratowanie Ginących (Medalha de Salvaęao).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: czerwona; przy nadaniu za ratownictwo
na wodzie — zielona.
Brema w. in.
(patrz — Niemcy)
Brunświk
(patrz — Niemcy)
Buchara
Odznaczenia zniesione w 1918 r.
Order Aleksandra III.
Jedna klasa: wielka wstęga.
Wstęga: ciemnoczerwona z białymi paskami po¬
środku.
Order Korony.
Jedna klasa: wielka wstęga.
Wstęga: niebieska z białymi prążkami po brzegach.
20
		

/Magazyn_113_01_306_0001.djvu

			306
Order Gwiazdy Wschodzącej.
Sześć klas: gwiazda brylantowa, gwiazda złota
(dwa rodzaje), gwiazda srebrna (dwa rodzaje).
Bez wstążki.
Medal za Gorliwą Służbę.
Trzy stopnie: oznaka noszona na szyi, medal
złoty i srebrny.
Wstążka: czerwona.
Bułgaria
Order św. św. Cyryla i Metodego (Orden sw. sw. Kirił
i Metodi).
Jedna klasa: wielka wstęga lub łańcuch.
Wstęga: pomarańczowa w odcieniu jasnoczerwo-
nym.
Oi der królewski wojskowy Waleczności (Carski wo-
jenen Orden „za Chrabrost“).
Cztery klasy orderu: komandoria wielka, koman¬
doria, krzyże kawalerskie — III i IV klasy (ze specjalną
odmianą krzyża kawalerskiego klasy IV dla osób cy¬
wilnych), poza tym — wielka wstęga (noszona wyłącz¬
nie przez władcę Bułgarii), oraz cztery klasy krzyża dla
szeregowych: krzyże I i II ki. — złote, III i IV kl.—
srebrne.
Wstążka: jasnoniebieska ze srebrnymi paskami po
brzegach.
Order- królewski św. Aleksandra (Carski Orden na
„sw. Aleksandr“).
Sześć klas orderu: wielka wstęga, oficer wielki, ko¬
mandor, oficer, kawaler, krzyż srebrny oraz łańcuch
		

/Magazyn_113_01_307_0001.djvu

			(noszony wyłącznie przez władcę Bułgarii), poza tym
należące do orderu: Order Zasługi (Orden „za Za¬
sługa.") — dwie klasy (oznaka złota i srebrna) oraz
Medal Zasługi (Medal „za Zasługa“)—trzy rodzaje
(złoty, srebrny, brązowy).
Wstążka: czerwona; wielka wstęga — czerwona
z czarnymi paskami po brzegach; wstążka Orderu
Zasługi i Medalu Zasługi przy nadaniu za czyny wo¬
jenne— jasnoniebieska ze srebrnymi paskami po brze¬
gach (Orderu królewskiego wojskowego Waleczności).
Order narodowy Zasługi Cywilnej (Naroden Orden „za
Grażdanslca Zasługa").
Sześć klas orderu: wielka wstęga, oficer wielki, ko¬
mandor, oficer, kawaler, krzyż srebrny, oraz Krzyż
dla Kobiet (Damski Kreśl) — trzy klasy: krzyż klasy
J, II i III.
Wstążka: biała z zielonymi paskami po bokach
i czerwonymi piążkami po brzegach.
Order narodowy Zasługi Wojskowej (Naroden Orden
„za Wojenna Zasługa").
Sześć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler, krzyż srebrny.
Wstążka: biało-czarno-żółta; w klasie IV, V i VI
przy nadaniu za czyny wojenne — jasnoniebieska ze
srebrnymi paskami po brzegach (Orderu królewskiego
wojskowego za Waleczność).
Medal za Wiedzę i Sztukę (Medał „za Nauka i Izkuslwo")■
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: biało-czerwona z biało-zielonymi paskami
po brzegach.
		

/Magazyn_113_01_308_0001.djvu

			Odznaka za Humanitarność (Znak „za Nasardczenije
kam Czełowiekolubie“).
Cztery klasy orderu: komandoria wielka, komando¬
ria, krzyż kawalerski klasy III i IV oraz medal —
złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: biała z czerwono-zielonymi paskami po
brzegach; przy medalu — czerwona z zielono-biało-
zielonymi paskami po brzegach.
Odznaka za Dziesięcio- i Dwudziestoletnią Nieskazitelną
Służbę (Znak za Desie i Dwadeset-godiszna Olliczna Służba).
Dwa rodzaje: złota, srebrna.
Wstążka: biało-czarno-żółta.
Krzyż Niepodległości (Kreśl „za Nezawisimost“).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: ciemnoczerwona z zielonym paskiem
pośrodku, oblamowanym białymi prążkami.
Medal pamiątkowy Wojny Bułgarsko-Serbskiej, 1885
(Waspomenatelen Medal za Balgarsko-SrbskalaW oj na, 1885).
Jeden rodzaj.
Wstążka: czerwona z dwoma białymi paskami.
Medal pamiątkowy Wojny 1912—1913 (Waspomena-
lelen Medal za Wojna 1912—1913).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: zielona z białym paskiem z lewego brzegu
i czerwonym paskiem z prawego brzegu.
Medal pamiątkowy Wojny 1915—1918 (Waspomena¬
telen Medal za Wojna 1915—1918).
Jeden rodzaj: brązowy.
		

/Magazyn_113_01_309_0001.djvu

			Wstążka: czerwona z biało-zielonym paskiem z le¬
wego brzegu.
Medal za Ratowanie Ginących (Medal „za Spasjawanije
Pogibajuszłi“ ).
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: czerwona z zielono-bialymi paskami po
brzegach.
Krzyż pamiątkowy Proklamacji Księcia Ferdynanda
Sachsen-Koburg i Gotha na Księcia Bułgarii (Waspomena-
telen Krest za Prokłamacjata na Kniaź Ferdinand Saks-
Koburggotski za Kniaź na Bałgarja).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: zielono-biała.
Medal pamiątkowy Zaślubin Ferdynanda I z Marią Lud¬
wiką Burbon-Parma (Waspomenałelen Medal za Wencza-
nijeło na Ferdinand I i Maria Luiza Burbon-Parma).
Jeden "odzaj: srebrny.
Wstążka: ciemnoniebieska z czerwonymi paskami
po bokach.
Odznaka Czerwonego Krzyża (Znak „Czerwen Kresl“).
Cztery rodzaje: krzyż (na szpilce) oraz medal —
złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: czerwona z zielono-białymi paskami po
brzegach.
Cejlon
(patrz—Wielka Brytania)
Chiny
Order Wielki Nefritu Barwnego (Caj-Ju Ta Szun Czan).
		

/Magazyn_113_01_310_0001.djvu

			310
Jedna klasa: wielka wstęga.
Wstęga: czerwona.
Order Nefritu Barwnego (Caj-Ju Szun Czan).
Dziewięć klas: wielka wstęga klasy I, II, III,
komandor klasy I, II, oficer klasy I, II, kawaler
klasy I, II.
Wstążka: w klasie I — czerwona z białymi paskami
po brzegach, w klasie II — biała z czerwonymi paskami
po brzegach, w klasie III — ciemnoniebieska, w klasie
IV — czerwona z niebiesko-białymi paskami po brze¬
gach, w klasie V — biała z niebiesko-czerwonymi pas¬
kami po brzegach, w klasie VI — jasnoczerwona z nie¬
bieskimi paskami po bokach i białymi paskami po brze¬
gach, w klasie VII — ciemnoniebieska z czerwonymi
paskami po brzegach, w klasie VIII — różowa, w klasie
IX — bordo.
Order Nieba Niebieskiego i Słońca Białego (Tsing-Tien-
Pei-J ih-Czan).
Dziewięć klas.
Order Wazy Drogocennej (Pao-Ting-Czan).
Dziewięć klas.
Order Dzielności Stałej (Yun-Hwei-Czan).
Dziewięć klas.
Medal pamiątkowy Zwycięstwa (Dzen-San-Czi-Ljen-
Czan).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: tęczowa z białymi prążkami po brze¬
gach.
		

/Magazyn_113_01_311_0001.djvu

			311
Odznaczenia zniesione
Order Kłosa Złotego (Kja-Ho Czan).
Dziewięć klas.
Order Tygrysa Gętkowanego (V en-Ii u Czan).
Pięć klas.
Order Orła Białego (Paj-Jin Czan).
Pięć klas.
Order Smoka Podwójnego (Czung Lun Czan).
Pięć klas (czternaście stopni).
Order Smoka (Lun Czan).
Dwie klasy.
Order Gwiazdy Drogocennej (Pao-Sing Czan).
Trzy klasy.
Order Zasługi Cywilnej (Szu-Huj Czan).
Trzy klasy.
Order Herbu Narodowego (Kuo Czan).
Pięć klas.
Order Zasługi Ministerstwa Komunikacji (Kio-Tong
Czan).
Cztery klasy.
Costa Rica
Medal Pierwszego Stulecia Niepodległości Republiki
(Medalla del Primer Cenlenario de la Independencia de
la Bepublica).
		

/Magazyn_113_01_312_0001.djvu

			312
Jeden rodzaj.
Wstążka: z pięciu pasków — środkowego czerwo¬
nego oraz bocznych — niebieskich i białych.
Czarnogórze
(patrz — Jugosławia)
Czechosłowacja
Order czechosłowacki Lwa Białego (Ćeskoslovensky Bad
Bileho Lwa).
Pięć klas orderu: wielka wstęga (przy czym stopniem
wyższym klasy I-ej orderu jest łańcuch), oficer wielki,
komandor, oficer, kawaler, oraz medal: klasy I — złoty,
klasy II — srebrny.
Wstążka: ciemnoczerwona z białymi paskami po
brzegach.
Krzyż Wojenny Czechosłowacki (Ceskoslouensky Ya¬
le cni) Kriz).
Jeden stopień.
Wstążka: czerwona z pięcioma białymi prążkami,
przetykanymi czerwoną nitką.
Medal Rewolucyjny Wojenny Czechosłowacki (Ćesko-
slovenska Bevolu*cni Valecnd Medaile).
Jeden stopień.
Wstążka: czerwona z białym paskiem pośrodku,
oblamowanym niebieskimi prążkami. Na wstążce li¬
stewka: z nazwą kampanii — 1) Zborov, 2) Bachmat,
3) Sibir, 4) Elsasy, 5) Argonny, 6) Doss Alto, lub for¬
macji— 1) fceska Druzina, 2) Legion Etrangere albo
dla cudzoziemców — 1) Engage Yolontaire.
		

/Magazyn_113_01_313_0001.djvu

			313
Medal Zwycięstwa (Medaile Vitezstvi).
Jeden rodzaj.
Wstążka: tęczowa z białymi prążkami po brzegach.
Odznaczenia zniesione w 1918 r.
Order Sokoła (Ftad Sokola).
Dwie klasy: krzyż kawalerski z mieczami lub bez.
Wstążka: czerwona z białą prążką pośrodku i po
bokach.
Medal Jana Żiżki z Trocnowa (Jan Żizka z Trocnowa
Medaile ).
Trzy stopnie: z dwoma gwiazdkami na wstążce,
z .jedną i bez.
Wstążka: czerwono-biało-czerwona.
Czile
Order Zasługi (Orden al Merilo).
Sześć klas: łańcuch, wielka wstęga, oficer wielki,
komandor, oficer, kawaler.
Wstążka: ciemnoniebieska.
Medal pamiątkowy Wojny 1839 (Medalla conme-
morałiva de la Guerra 1839).
Medal pamiątkowy Wojny 1879 (Medalla comne-
morativa de la Guerra 1879).
Dania
Order Słonia- (Elefanlordenen).
Jedna klasa: wielka wstęga oraz łańcuch.
Wstęga: niebieska.
		

/Magazyn_113_01_314_0001.djvu

			314
Order Danebroga (Dannebrogordenen).
Sześć klas orderu: wielki komandor (komandoria
z gwiazdą lub łańcuch noszony w dnie uroczyste),
krzyż wielki (wielka wstęga z gwiazdą poza tym łań¬
cuch noszony w dnie uroczyste), komandor I klasy
(komandoria i krzyż na piersiach), komandor II klasy
(komandoria), kawaler oraz Odznaka Honorowa (Hae-
derslegnet).
Wstążka: biała z wąskimi pąsowymi paskami po
brzegach.
Medal Zasługi (Forljenstmedaille).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: czerwona z białym krzyżem przez całą
długość.
Medal za Czyn Szlachetny (Medaillc jor Aedel Daad).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwona z białym krzyżem przez całą
długość.
Medal „Ingenio et Arte“ (Medaille „Ingenio et Arle“).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: czerwona z białym krzyżem przez całą
długość.
Medal królewski Nagrody (Den kongelige Beloennings-
medaille).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: czerwona z białym krzyżem przez całą
długość; przy nadaniu za czyny szczególnego zna¬
czenia — biała z wąskimi pąsowymi paskami po brze¬
gach (Orderu Danebroga).
		

/Magazyn_113_01_315_0001.djvu

			315
Medal pamiątkowy Szleswigu za 1920 r. (Den Sles-
vigske Erindringsmedaille af 1920).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: trzy paski — dwa czerwone z białym po¬
środku.
Medal za Ratowanie Ginących (Medaillen for Drukncdes
Red/iing).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwona z białym krzyżem przez całą
długość.
Odznaka honorowa za Dobrą Służbę Morską (Haeders-
tegnei for god Tjenesle ved Soecłałen).
Jeden rodzaj: srebrna.
Wstążka: czerwona z białym paskiem pośrodku.
Odznaka pamiątkowa Złotego Wesela Króla Chrystiana
IX i Królowej Ludwiki (Erindringslegnet i Anledning af
Kong Christian IX’s og Dronning Lonises Guldbryllub).
Trzy rodzaje: złota, srebrna, brązowa.
Wstążka: niebieska.
Odznaka pamiątkowa Króla Chrystiana IX (Kong
Christian IX’s Mindetegn).
Jeden rodzaj.
Bez wstążki.
Medal pamiątkowy Króla Chrystiana IX (Kong Chri¬
stian IX’s Mindemedaille).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwona z białym paskiem pośrodku.
		

/Magazyn_113_01_316_0001.djvu

			316
Medal pamiątkowy Stulecia Urodzin Króla Chrystiana
IX (Mindernedaille i Anledning af Hundredeaarsdagen for
Kong Christian IX’s Foedsel).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwona z białym krzyżem przez całą
długość. Na wstążce listewka z datą „1818—1918“.
Odznaka pamiątkowa Kióla Fryderyka VIII (Kong
Frederik VIII’s Mindelegn).
Jeden rodzaj.
Bez wstążki.
Medal pamiątkowy Króla Fryderyka VIII (Kong Fre¬
derik VIII’s Mindernedaille).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwona z białym krzyżem przez całą
długość.
Medal pamiątkowy wojskowy Króla Chrystiana X
(Kong Christian X’s mililaere Erindringsmedaille).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwona z białym krzyżem przez całą
długość.
Odznaka pamiątkowa 25-lecia Wstąpienia Jego Kró¬
lewskiej Mości Króla Chrystiana X do Szkoły Oficerskiej
(Kong Christian X's Erindringstegn lii Minde om 25-Aars
Dagen for Hs. Majestaets Afgang fra Officersskolen).
Jeden rodzaj: srebrna.
Wstążka: niebieska.
Odznaka honorowa dla Szeregowych Tymczasowych
i Równorzędnych Marynarki Wojennej (Ilaederstegnel
		

/Magazyn_113_01_317_0001.djvu

			317
for midlerłidige Befalingsmaend og ligesłillede ved Soe-
vaernet).
Dwa rodzaje.
Wstążka: czerwona z białym krzyżem przez całą
długość.
Odznaka honorowa dla Podoficerów i Równorzędnych
Wojska (Haederstegn for Underofficerer og med dem i Klasse
słaaende Personer af Armeen).
Dwa rodzaje.
Wstążka: czerwona z białym krzyżem przez całą
długość.
Medal pamiątkowy dla Uczestników Walk za Ojczyznę
1848—50 i 1864 (Erindringsmedaille for dem, der har del-
taget i Kampene for Faedrelandeł 1848—50 og 1864).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: czerwona z białymi paskami po bokach.
Odznaka honorowa dla Listonoszy Wiejskich za Wierną
i Długoletnią Służbę (Haederstegn for Landposłbude for
lang og tro Tjeneste).
Jeden rodzaj: srebrna.
Wstążka: czerwona z białymi paskami pośrodku.
Medal jubileuszowy 50-lecia Urzędu Ratowniczego
(Redningsuaesenels 50 Aars Jubilaeums-Medaille).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwona z białym krzyżem przez całą
długość.
Odznaka honorowa dla Oficerów Kopenhaskiej Straży
Ogniowej (Haederstegn for Officerer i Koebenhaims Brand-
imcsen ).
		

/Magazyn_113_01_318_0001.djvu

			318
Jeden rodzaj: srebrna.
Wstążka: żółta.
Odznaka jubileuszowa dla Komendantów i Szeregowych
Prowincjonalnej Straży Ogniowej (Jubilaeumstegn lii Be-
falingsrnaend og Menige i Brandkorps i Koebslaederne).
Jeden rodzaj: srebrna.
Wstążka: żółta.
Odznaka jubileuszowa dla Komendantów i Szeregowych
Wiejskiej Straży Ogniowej (Jubilaeumstegn lii Befalings-
maend og Menige i de jaśle Brandkorps paa Landel).
Jeden rodzaj: srebrna.
Wstążka: żółta.
Medal pamiątkowy Gwardii Konnej (Heslgardens Erin-
dringsmedaille).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwona z białym krzyżem przez całą
długość.
Medal pamiątkowy srebrny Króla Chrystiana X dla
Podporuczników, Sierżantów i Kaprali Szkoły Kawa¬
lerii 1891—92 (Kong Christian X's Erindringsmedaille
i Soelv fra Bylteriełs Sekondloejłnant-, Sergenl- og Korporal-
skole 1891—92).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwona z białym krzyżem przez całą
długość.
Odznaka honorowa Duńskiego Czerwonego Krzyża
(Dansk Boede Kors’ Haederslegn).
Jeden rodzaj: srebrna.
Wstążka: czerwona z białymi paskami po brzegach.
		

/Magazyn_113_01_319_0001.djvu

			319
Odznaka pamiątkowa Duńskiego Czerwonego Krzyża
dla Opiekunów Jeńców Wojennych (Dansk Roede Kors’
Mindelegn for Krigsfdngehjaelp).
Jeden rodzaj: srebrna.
Wstążka: czerwona z białym paskiem pośrodku.
Medal Duńskiego Czerwonego Krzyża (Dansk Roede
Kors’ Medaille).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwona z białymi paskami po brzegach.
Dżammu
Medal Maharadży Rangbir Singh’a za Zdobycie Fortu
Jasin.
Jeden rodzaj: srebrny.
Sznur: karmazynowy.
Medal Maharadży Rangbir Singh’a za Kampanię
w Darel.
Jeden rodzaj: srebrny.
Sznur: karmazynowy.
Medal Maharadży Dżammu za Obronę Czitralu, 1895.
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: biała z zielonym paskiem pośrodku i czer¬
wonymi paskami po brzegach. Na wstążce listewka
z napisem. 1) Chiłral 1895.
Użolior
Order Korony Dżohoru.
Egipt
Order Mohameda Alego (Niszan Mohamed Ali).
		

/Magazyn_113_01_320_0001.djvu

			320
•Jedna klasa orderu: wielka wstęga i łańcuch (no¬
szony wyłącznie przez władcę Egiptu wzgl. regenta),
oraz medal — złoty, srebrny.
Wstążka: zielona z białymi paskami po brzegach.
Order „Łańcuch Fuada [“ (Keladel Fouad-al-Awal).
Jedna klasa: łańcuch.
Order Ismaila (Niszan IsmailJ.
Cztery klasy: wielka wstęga, oficer wielki, koman¬
dor, oficer.
Wstążka: ciemnoniebieska z czerwonymi paskami
po brzegach.
Order Nilu (Niszan-al-Nil).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: niebieska z żółtymi paskami po brze¬
gach.
Order Gwiazdy Wojskowej Króla Fuada (Nittzan-al-
Nadżmal-al-Malik Fouad-al-Askareyah).
Jedna klasa (noszona jak krzyż kawalerski); przy
następnych nadaniach — okucia.
Wstążka: pięć pasków — dwa niebieskie, dwa „cha-
mois“ i jeden czarny (środkowy).
Order Rolnictwa (Niszan-al-Felahah).
Dwie klasy: komandor, kawaler.
Wstążka: pięć pasków zielonych i cztery żółte.
Order Doskonałości (Niszan-al-Kamal).
Trzy klasy: wielka wstęga (stopień wyższy klasy I
		

/Magazyn_113_01_321_0001.djvu

			321
wysadzany brylantami), dama klasy TT (kokarda
z rozetą), dama klasy III (kokarda).
Wstążka: jasnoniebieska ze złotymi paskami po
brzegach.
Medal Wychowania (Naout-al-Maaref).
.leden rodzaj.
Wstążka: niebieska.
Medal Przemysłu i Handlu (Naout Assenaah w’Attega-
rah).
Jeden rodzaj.
Wstążka: niebieska.
Medal Obowiązku (Naoul-al-Wadżiab).
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: niebieska.
Medal Zadowolenia (Naout Arrida).
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: dwa paski niebieskie z czerwonym po¬
środku.
Medal za Czyny Chwalebne (Naouł-al-Dżadarah).
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy (przy na¬
stępnych nadaniach — okucia).
Wstążka: fioletowa.
Odznaczenia ustanowione dla wojsk wielko-brytańslcich
Gwiazda Kedywa, 1882—1889 (Khedive’s Star, 1882—
1889).
Jeden rodzaj.
Wstążka: ciemnoniebieska.
21
		

/Magazyn_113_01_322_0001.djvu

			322
Medal egipski za Dzielność (Egypłian Medal for
Bravery).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: błękitna.
Medal Sudanu, 1896 (Sudan Medal, 1896).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: dwa paski żółte z niebieskim pośrodku.
Na wstążce listewki z nazwami kampanij: 1) Hajir,
2) Firket, 3) Abu Hamed, 4) Sudan, 1897, 5) The
Atbara, 6) Khartoum, 7) Gedarof, 8) Godid, 9) Sudan,
1899, 10) Bahr-el-Ghazel, 1900—02, 11) Jerok, 12) Nyam-
Nyam.
Medal Sudanu, 1910—1918 (Sudan Medal, 1910—1918).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: ciemnoniebieska z czerwono-zielonymi
paskami po brzegach. Na wstążce listewki z nazwami
kampanij: 1) Alrool, 2) S. Kordofan, 1910, 3) Sudan,
1912, 4) Zeraf, 1913—14, 5) Mongalla, 1915—19, 6) Dar-
fur, 1916, 7) Tasher, 8) Ałroot, 1918.
Ekwador
Order narodowy Zasługi (Orden nacional al Merilo).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: żółta.
Order narodowy Gwiazdy Abdona Calderona (Conde-
coración nacional Estrella Abdón Calderon).
Trzy klasy: klasa I (oznaka złota), klasa II (oznaka
srebrna), klasa III (oznaka brązowa).
Wstążka: żółto-czerwono-niebieska.
		

/Magazyn_113_01_323_0001.djvu

			323
Medal Zasługi (Medalla al Merilo).
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: żółta — przy medalu złotym; niebieska —
przy srebrnym; czerwona — przy brązowym.
Medal za Długoletnią Służbę (Medalla a la Anłiguedad).
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: żółta — przy medalu złotym; niebieska —
przy srebrnym; czerwona — przy brązowym.
Estonia
Order Krzyża Wolności (Vabaduse Risl).
Trzy klasy, z których każda ma trzy stopnie: ko¬
mandorię, krzyż oficerski, krzyż kawalerski.
Wstążka: w klasie 1 — czarna z niebiesko-białymi
paskami po brzegach, w II — niebieska z czarno-bia¬
łymi paskami po brzegach, w III —biała z niebiesko-
czarnymi paskami po brzegach.
Order Herbu Państwowego (Riigivapi Teenetemark).
Siedem klas orderu: łańcuch, wielka wstęga spe¬
cjalna, wielka wstęga, komandor wielki, komandor,
oficer, kawaler oraz medal — duży złoty (noszony na
szyi), duży złoty, mały złoty, duży srebrny, mały sre¬
brny.
Wstążka: jasnobłękitna; wielka wstęga specjalna —
jasnobłękitna ze złotymi paskami po brzegach.
Order Gwiazdy Białej (Valgetahe Teenetemark).
Siedem klas orderu: łańcuch, wielka wstęga spe¬
cjalna, wielka wstęga, komandor wielki, komandor,
oficer, kawaler, oraz medal — złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: czerwona; wielka wstęga specjalna —
czerwona ze złotymi paskami po brzegach.
21*
		

/Magazyn_113_01_324_0001.djvu

			324
Order Krzyża Orła (Kotka Risl Teenctemark).
Pięć klas: wielka wstęga, komandor wielki, komari-
dor, oficer, kawaler, oraz krzyż — zloty, srebrny, że¬
lazny.
Wstążka: pomarańczowa z niebieskimi paskami
po brzegach.
Medal pamiątkowy Wojny Niepodległościowej (Vabu-
dussója Malestusmark).
Dwa rodzaje: brązowe.
Wstążka: granatowa z czarnymi paskami po bo¬
kach (dla rannych — z kokardą na wstążce).
Odznaczenia organizacyjne
Order Krzyża Białego Związku Obrony (Kaiłseliidu
Val(je Bisl).*
Trzy klasy: komandor, oficer, kawaler.
Wstążka: szafirowa z żółtymi paskami po bokach.
Order Czerwonego Krzyża Estońskiego (Eesti Punase
Risti Teenetemark). *
Pięć klas orderu: wielka wstęga, komandor wielki,
komandor, oficer, kawaler, oraz medal — złoty, srebrny,
brązowy.
Wstążka: jasnobłękitna z czarnymi paskami po bo¬
kach, przedzielonymi białą prążką.
Etiopia
Odznaczenia zniesione w 1936 r.
Order Pieczęci Salomona.
Pięć klas: wielka wstęga (lub łańcuch), oficer wielki,
komandor, oficer, kawaler.
Wstążka: niebiesko-zielono-czerwono-żółta.
* Do roku 1936, wobec nieistnienia odznaczeń oficjalnych, nadawany był jako odzna¬
czenie państwowe.
		

/Magazyn_113_01_325_0001.djvu

			325
Order Gwiazdy Etiopii.
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: niebiesko-czerwono-żółto-zielona.
Order Królowej Saby.
Order Trójcy Świętej.
Order Waleczności.
Medal Czerwonego Krzyża Etiopii.
Medal Menelika za Zasługi Wojskowe.
Medal pamiątkowy Koronacji Króla Haile Sellasie I.
Finlandia
Order Białej Róży Finlandii (Suomen Valkoinen Huu-
su).
Pięć klas orderu: komandor krzyża wielkiego
(wielka wstęga), komandor klasy I, komandor kl. II,
kawaler kl. I, kawaler kl. II oraz dwa stopnie krzyża
i dwa stopnie medalu.
Wstążka: granatowa.
Order Krzyża Wolności ( Vapaudenrisli).
Pięć klas: komandor krzyża wielkiego (wielka
wstęga), komandor kl. I, komandor kl. II, kawaler
kl. I, kawaler kl. II.
Wstążka: żółta z prążkami czerwonymi po brze¬
gach; w klasie IV i V — czerwona z dwoma prążkami
białymi pośrodku.
		

/Magazyn_113_01_326_0001.djvu

			326
Medal Wolności ( Vapaudenmiłali).
Dwa rodzaje: srebrny, brązowy.
Wstążka: w stopniu I — niebieska z prążkami bia¬
łymi, w stopniu II—-czerwona z żółtymi paskami.
Medal pamiątkowy Wojny o Wolność (Vapaussodan
Muistomilali).
Jeden rodzaj.
Wstążka: niebieska z prążkami czarnymi.
Krzyż Zasługi Korpusu Obrony (Suojeluskunnan An-
siurisli).
Dwa stopnie: żelazny, srebrny.
Wstążka: zielona z czarnym paskiem pośrodku
i białymi węższymi po bokach.
Medal Zasługi Korpusu Obrony (Suojeluskunnan An~
siomitali).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: czarna z zielonymi paskami po brzegach
oddzielonymi od środka paskami (węższymi) białymi.
Francja
Order Legii Honorowej (Ordre de la Legion d’Honneur).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler, poza tym łańcuch orderowy, noszony
przez prezydenta republiki.
Wstążka: czerwona.
Order królewski Smoka Annamu (Ordre rogal du Dra¬
gon de 1'Annatn).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: zielona z żółtymi paskami po brzegach.
		

/Magazyn_113_01_327_0001.djvu

			327
Order królewski Kambodży (Ordre royal du Cambodge).
Pięć klas: krzyż wielki, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: biała z żółtymi paskami po brzegach.
Order Gwiazdy Czarnej Beninu (Ordre de l’Eloile Noire
du Benin).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: jasnoniebieska.
Order Błyszczący (Nichan-el-Anouar).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: dwa paski jasnoniebieskie z białym po¬
środku.
Order królewski Gwiazdy Anżuanu (Ordre royal de
iEloile d’Anjouan).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: jasnoniebieska z podwójnymi pomarań¬
czowymi prążkami po bokach.
Order Zasługi Rolniczej (Ordre du Meriie Agricole).
Trzy klasy: komandor, oficer, kawaler.
Wstążka: zielona z czerwonymi prążkami po bo¬
kach.
Order Zasługi Morskiej (Ordre du Merile Marilime).
Trzy klasy: komandor, oficer, kawaler.
Wstążka: szafirowa z podwójnymi zielonymi pa¬
skami po bokach.
		

/Magazyn_113_01_328_0001.djvu

			328
Order Zasługi Społecznej (Ordre du Merite Social).
Trzy klasy: komandor, oficer, kawaler.
Wstążka: pomarańczowa z niebieskimi paskami po
brzegach.
Palmy Uniwersyteckie (Palmes U niuersilaires ).
Dwa stopnie: złote, srebrne.
Wstążka: ciemno-fioletowa.
Medal Wojskowy (Medaille Mililaire).
Jeden rodzaj.
Wstążka: żółta z zielonymi paskami po brzegach.
Krzyż Wojenny (Croix de Guerre).
Cztery rodzaje: z datą —„1914-1915“, „1914-1916“,
„1914-1917“, „1914-1918“.
Wstążka: zielona z pięciu czerwonymi prążkami.
Krzyż Wojenny Teatrów Operacyjnych Zewnętrznych
(Croix de Guerre des Theatres d’Operałions Exterieurs).
Jeden rodzaj.
Wstążka: jasnoniebieska z czerwonymi paskami
po brzegach.
Medal Uciekinierów z Niewoli (Medaille des Źoades).
Jeden rodzaj.
Wstążka: zielona z pomarańczowym paskiem po¬
środku i pomarańczowymi prążkami po bokach.
Medal Wdzięczności Francuskiej (Medaille de la Hecon-
naissance Franęaise).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: biała z niebiesko-biało-czerwonymi pa¬
skami po brzegach.
		

/Magazyn_113_01_329_0001.djvu

			329
Medal Międzyaliancki zw. „Z\vycięstwa“ (Medaille In-
leralliee dite „de la Vicloire“).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: tęczowa z białymi prążkami po brzegach.
Krzyż Lipca, 1830 (Croix de Juilleł, 1830).
Jeden rodzaj.
Wstążka: jasnoniebieska z czerwonymi paskami
po brzegach.
Medal Lipca, 1830 (Medaille de Juilleł, 1830).
Jeden rodzaj.
Wstążka: niebiesko-biało-czerwona.
Medal pamiątkowy św. Heleny, 1792—1815 (Medaille
commemorative de Sainle-Helene, 1792—1815).
Jeden rodzaj.
Wstążka: zielona z pięcioma paskami bordo po¬
środku oraz prążkami bordo po brzegach.
Medal pamiątkowy Zdobycia Fortecy Antwerpii, 1832
(Medaille commemoraliue de la Prise de la Forleresse
d’Anvers, 1832).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: niebiesko-biało-czerwona.
Medal Gwardii Narodowej (15 maj 1848 r.) (Medaille
de la Gardę Nalionale (le 15 Mai, 1848).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: niebiesko-biało-czerwona.
Medal Rannych 1848 r. (Medaille des Blesses de 1848).
Jeden rodzaj: srebrny.
		

/Magazyn_113_01_330_0001.djvu

			Wstążka: czerwona z biało-niebieskimi paskami
po brzegach.
Medal pamiątkowy Włoch, 1859 (Medaille comrnerno-
raiive d’ Italie, 1859).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwona z pięcioma białymi paskami
oraz białymi prążkami po brzegach.
Medal pamiątkowy Chin, 1860 (Medaille commemo-
ralive de Cliiue, 1860).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: żółta z chińskim napisem pośrodku.
Medal pamiątkowy Meksyku, 1863 (Medaille cornme-
morative du Mexique, 1863).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: biała z krzyżem św. Andrzeja o ramio¬
nach — zielonym i czerwonym, oraz z herbem Meksyku
pośrodku.
Medal pamiątkowy 1870—1871 r. (Medaille comme-
morałioe de 1870 -1871).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: zielona z czterema czarnymi paskami; dla
ochotników — listewka na wstążce z napisem „Engage.
volontaire“.
Medal Odwagi Ochotników Obrońców Paryża, 1870—
1871 (Medaille du Courage des Defenseurs Volonlaires
de Paris, 1870—1871).
Dwa rodzaje: srebrny klasy I, srebrny klasy II.
Wstążka: dwa paski czarne z niebieskim pośrodku.
		

/Magazyn_113_01_331_0001.djvu

			331
Medal pamiątkowy Obrońców Belfortu, 1870—1871
(Medaille commemorative des Defenseurs de Belforl, 1870—
1871).'
Odznaka Weteranów Armij Lądowej i Morskiej, 1870—
1871 (Insigne des Velerans des Armees de Terre eł de Mer,
1870—1871):
Medal pamiątkowy Tonkinu, 1883—-1885 (Medaille
commemoralive de Tonkin, 1883—1885).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: żółta z czterema paskami zielonymi po¬
środku.
Medal pamiątkowy Madagaskaru, 1885—1886 (Medaille
commemoralive de Madagascar, 1885—1886).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: z pasków zielonych i jasnoniebieskich
(poziomych).
Medal pamiątkowy Dahomeju, 1892 (Medaille cornme-
morałive du Dahomey, 1892).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: żółta z czterema paskami czarnymi po¬
środku.
Medal pamiątkowy Sudanu (Medaille commemoralioe
du Soudan).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: żółta z czarnym paskiem pośrodku.
Medal Kolonialny (Medaille Coloniale).
Jeden rodzaj.
* Odznaczenie nieoficjalne.
		

/Magazyn_113_01_332_0001.djvu

			332
Wstążka: jasnoniebieska z białym szerokim pa¬
skiem pośrodku i białymi węższymi po brzegach. Na
wstążce listewki z nazwami kampanij — 1) Adrar,
2) Algerie, 3) Afrique Occidenlale Franęaise, 4) De l'Allan-
ligue d la mer Rouge, 5) Centre Africain (listewka złota),
6) Cocliinchine, 7) Comores, 8) Congo, 9) Congo-Gabon,
10) Cole d’Iuoire, 11) Cole d’Or, 12) Dahomey, 13) Guinee
Franęaise, 14) Guyane, 15) Haul-Mekong, 16) Haul-
Oubanąui, 17) Laos et Mekong, 18) Madagascar, 19) Iles
Marąuises, 20) Maroc 1925, 21) Mauritanie, 22) Nossi-
Be, 23) Noucelle Caledonie, 24) Mission Saharienne,
25) Sahara, 26) Senegal el Soudan, 27) Iles de la Sociele,
28) Teliad, 29) Tonkin, 30) Tunisie, 31) Afriąue Equa-
loriale Franęaise, 32) Centre Africain (listewka srebrna),
33) Maroc 1925—1926, 34) Sud Tunisien, 35) Sud
Oranais, 36) Asie, 37) Afrique.
Medal pamiątkowy Madagaskaru, 1895 (Medaille com-
memorative de Madagascar, 1895).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: z pasków poziomych zielonych i jasno¬
niebieskich, z gałązkami wawrzynowymi i laurowymi
oraz listewką z napisem „1895“.
Medal pamiątkowy Chin, 1900—1901 (Medaille com-
memorative de Cliine, 1900—1901).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: żółta z czterema paskami zielonymi. Na
wstążce listewka z napisem „1900—Cliine—1901“.
Medal pamiątkowy Maroka (Medaille commemoralioe
du Maroc).
Jeden rodzaj: srebrny.
i
		

/Magazyn_113_01_333_0001.djvu

			333
Wstążka: zielona z trzema białymi szerokimi pa¬
skami pośrodku i węższymi po brzegach. Na wstążce
listewki z nazwami kampanij: 1) Casablanca, 2) Oudjda,
3) Hauł-Guir, 4) Maroc.
Medal pamiątkowy Wielkiej Wojny (Medaille comme-
moralive de la Grandę Guerre).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: biała z pięcioma czerwonymi paskami. Dla
ochotników oraz pełniących ochotniczą służbę pomoc¬
niczą w wojsku — na wstążce listewka z napisem
„Engage volontaire“.
Krzyż Ochotnika Walczącego (Croix dii Combattanl
Volonlaire).
Jeden rodzaj.
Wstążka: jasnoniebieska z siedmioma czerwonymi
paskami.
Medal pamiątkowy Yerdun (Medaille commemorative
de yerdun).'
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: czerwona z czerwono-biało-niebieskimi
paskami po brzegach.
Odznaka Rannych (Insigne des Blesses).
Jeden rodzaj.
Wstążka: szafirowa z szerokim żółto-czerwono-żół-
tym paskiem pośrodku i białymi prążkami po brze¬
gach poszczególnych barw.
* Odznaczenie nieoficjalne.
		

/Magazyn_113_01_334_0001.djvu

			334
Odznaka Zwolnionych od Udziału w Wojnie (na skutek
otrzymanych ran lub przebytych chorób) (Insigne des
lieformes de la Guerre).
Jeden rodzaj.
Wstążka: pięć pasków — żółty pośrodku, niebieskie
i białe po bokach.
Odznaka Rannych Cywilnych (Insigne des Blesses Ci-
vils).
Jeden rodzaj.
Wstążka: ciemnoniebieska z żółtym szerokim pa¬
skiem pośrodku i żółtymi węższymi paskami po bokach.
Medal pamiątkowy Lewantu (Syria-Cylicja) (Medaille
commemoralive du Levant (Syrie-Cylicie).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: z pasków białych i jasnoniebieskich
(poziomych). Na wstążce listewki z nazwami kampa-
nij — 1) Levant, 2) Leoanł 1925—1926.
Medal pamiątkowy Wschodu (Medaille commemorative
d'Orienł).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: niebieska z żółtym paskiem pośrodku
i żółtymi paskami po bokach.
Medal pamiątkowy Dardaneli (Medaille commemora-
live des Dardanelles).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: biała z pięcioma zielonymi paskami.
Medal Ofiar Inwazji (Medaille des Viclimes de l'In~
vasion ).
		

/Magazyn_113_01_335_0001.djvu

			335
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: fioletowa z czarnym prążkiem pośrodku
i czerwonymi paskami po bokach. Na wstążce listewki
z napisem: 1) „Prisonniers poliłiques“, 2) „Olage de
guerre“.
Medal pamiątkowy Związku b. Walczących Nadrenii
i Rury (Medaille commernoralive de la Federałion des
Anciens de la Rhenanie et de la Ruhr).'
Jeden rodzaj.
Wstążka: ciemnoniebieska z białym prążkiem po¬
środku i szaro-białymi paskami po brzegach.
Medal Wierności Francuskiej (Medaille de la Fidelite
Franęaise).
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: ciemnoniebieska z czerwono-białymi pa¬
skami po bokach i białymi prążkami po brzegach.
Odznaka Polowa Sanitariuszy (Insigne de Campagne
des Infirmieres).
Trzy rodzaje palm: złote, srebrne, brązowe (no¬
szone na wstążce medalu organizacji sanitarnej, do
której odznaczony należy).
Wstążka: w wypadku nieposiadania medalu orga¬
nizacji sanitarnej — biała.
Krzyż Ochotniczej Służby Wojskowej (Croix des Ser-
vices Militaires Volonlaires).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: lazurowa z ciemnoczerwonym paskiem
* Odznaczenie nieoficjalne
		

/Magazyn_113_01_336_0001.djvu

			336
pośrodku i białymi prążkami po brzegach przy
krzyżu złotym i srebrnym; lazurowa z ciemnoczerwo¬
nym paskiem pośrodku — przy krzyżu brązowym.
Medal honorowy za Czyny Odwagi i Poświęcenia
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Medaille d’honneur
pour Acłes da Courage et de Devouement — Ministere de
l' Interieur).
Pięć stopni: złoty, pozłacany, srebrny klasy I,
srebrny klasy II, brązowy.
Wstążka: niebiesko-biało~czerwona.
Medal honorowy za Czyny Odwagi i Poświęcenia -
Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Medaille d’honneur
pour Acles de Courage et de Devouemenl— Ministere des
Affaires Etrangeres).
Pięć stopni: złoty, pozłacany, srebrny klasy I,
srebrny klasy II, brązowy.
Wstążka: niebiesko-biało-czerwona.
Mfjdal honorowy za Czyny Odwagi i Poświęcenia —
Ministerstwa Kolonij (Medaille d'honneur pour Acles de
Courage et de Deoouement — Ministere des Colonies).
Pięć stopni: złoty, pozłacany, srebrny klasy I,
srebrny klasy II, brązowy.
Wstążka: niebiesko-biało-czerwona.
Medal honorowy za Czyny Odwagi i Poświęcenia —
Ministerstwa Marynarki Narodowej (Medaille d’honneur
pour Acles de Courage et de Deoouemenl — Ministere de la
Marinę Nationale).
Pięć stopni: złoty (dwa rodzaje), srebrny (dwa ro¬
dzaje), biązowy.
		

/Magazyn_113_01_337_0001.djvu

			337
Wstążka: niebiesko-biało-czerwona z czerwoną ko¬
twicą pośrodku.
Medal honorowy za Czyny Odwagi i Poświęcenia —
Ministerstwa Marynarki Handlowej (Medaille d’honneur
pour Actes de Courage et de Deuouement — Ministere de la
Marinę Marchande).
Pięć stopni: złoty (dwa rodzaje), srebrny (dwa ro¬
dzaje), brązowy.
Wstążka: niebiesko-biało-czerwona z czerwoną ko¬
twicą pośrodku.
Medal honorowy za Ratowanie Ginących dla Perso¬
nelu Wojskowego we Flocie (Medaille d'honneur de Sau-
vetage du Personnel Militaire de la Flotte).
Pięć stopni: złoty (dwa rodzaje), srebrny (dwa ro¬
dzaje), brązowy.
Wstążka: niebiesko-biało-czerwona.
Medal honorowy Wojskowej Służby Zdrowia (Medaille
d’honneur du Sercice de Sanie Militaire).
Cztery stopnie: złoty, pozłacany, srebrny, brązowy.
Wstążka: niebiesko-biało-czerwona.
Medal honorowy Epidemii—Ministerstwa Zdrowia Pu¬
blicznego (Medaille d’honneur des Epidemies — Ministere
de la Sanie Publiąue).
Cztery stopnie: złoty, pozłacany, srebrny, brązowy.
Wstążka: niebiesko-biało-czerwona.
Medal honorowy Epidemii — Ministerstwa Spraw We¬
wnętrznych (Medaille d’honneur des Epidemies— Mini¬
stere de VIntśrieur).
22
		

/Magazyn_113_01_338_0001.djvu

			338
Cztery stopnie: zloty, pozłacany, srebrny, brązowy.
Wstążka: niebiesko-biało-czerwona.
Medal honorowy Epidemii — Ministerstwa Higieny
(Medaille d'honneur des Epidemies — Ministere de l’Hy-
yiene).
Cztery stopnie: złoty, pozłacany, srebrny, brązowy.
W stążka: niebiesko-biało-czerwona.
Medal honorowy Epidemii — Ministerstwa Wojny
(Medaille d’honneur des Epidemies —Ministere de laGuerre).
Cztery stopnie: złoty, pozłacany, srebrny, brązowy.
Wstążka: niebiesko-biało-czerwona.
Medal honorowy Epidemii — Ministerstwa Kolonij
(Medaille d'lionneur des Epidemies — Ministere des Colonies).
Cztery stopnie: złoty, pozłacany, srebrny, brą¬
zowy.
Wstążka: niebiesko-biało-czerwona.
Medal honorowy Epidemii — Ministerstwa Mary¬
narki Narodowej (Medaille d’honneur des IŹpidemies —
Ministere de la Marinę Nalionale).
Cztery stopnie: złoty, pozłacany, srebrny, brą¬
zowy.
Wstążka: niebiesko-biało-czerwona.
Medal honorowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych
lub Medal honorowy Prezydenta Republiki (Medaille
d’honneur du Ministere des Affaires Elrangeres ou Medaille
d’honneur da Presidenł de la Bepublique).
Trzy stopnie: pozłacany, srebrny, brązowy.
Wstążka: niebiesko-biało-czerwona.
		

/Magazyn_113_01_339_0001.djvu

			339
Medal honorowy Wód i Lasów (Medaille d'honneur
des Eaux el Forels).
Dwa stopnie: .srebrny, brązowy.
Wstążka: żółta z sześcioma zielonymi paskami.
Medal honorowy Urzędów Celnych (Medaille d'lionneur
des Douanes).
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: czerwona z sześcioma zielonymi paskami
(pionowymi).
Medal honorowy Podatków Pośrednich (Medaille d'hon-
neur des Contributions Indirecles).
Jeden stopień: złoty.
Wstążka: zielona z pięcioma białymi prążkami po¬
środku oraz białymi prążkami po brzegach.
Medal honorowy Marynarzy Handlowych (Medaille des
Marins du Commerce).
Jeden stopień: srebrny.
Wstążka: niebiesko-biało-czerwona (paski w ukła¬
dzie poziomym) z niebieską kotwicą pośrodku.
Medal honorowy Marynarki Narodowej dla Personelu
Nie Wojskowego (Medaille d’honneur de la Marinę Nalio-
nale pour le Personnel non Militaire).
Cztery stopnie: złoty, pozłacany, srebrny, brązowy.
Wstążka: niebiesko-biało-czerwona (paski w ukła¬
dzie poziomym) z czarną kotwicą pośrodku.
Medal honorowy Opieki Publicznej (Medaille d’hon¬
neur d'Assislance Publigue).
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
22*
		

/Magazyn_113_01_340_0001.djvu

			340
Wstążka: żółta z trzema białymi paskami pośrodku
i czerwonymi prążkami po brzegach — przy medalu
złotym i srebrnym; żółta z trzema białymi paskami po¬
środku — przy medalu brązowym.
.Medal honorowy Związków Zawodowych (Medaille
d’honneur des Syndicals Professionnels).
Medal honorowy Higieny (Medaille d’honneur d’Hy-
giene).
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: szafirowa z podwójnymi białymi paskami
po brzegach; przy medalu brązowym —szafirowa z bia¬
łymi paskami po brzegach.
Medal honorowy Lotnictwa i Komunikacji Lotniczej
(Medaille d’honneur de iAerunaułique et des Transporls
Aeriens ).
Dwa stopnie: pozłacany, srebrny.
Wstążka: z siedmiu pasków — czerwonego, białego,
niebieskiego, białego, czerwonego, białego i niebieskiego,
z oznaką lotniczą pośrodku.
Medal honorowy Robotników Drogowych i Funkcjo-
nariuszów Niższych (Medaille d'honneur des Cantonniers el
Agenls Suballernes).
Dwa stopnie: srebrny, brązowy.
Wstążka: z siedmiu pasków — czerwonego, białego,
niebieskiego, białego, czerwonego, białego, niebieskiego.
Medal honorowy Funkcjonariuszów Kolei (Medaille
d'honneur des Agenls des Chemins de Fer).
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
		

/Magazyn_113_01_341_0001.djvu

			341
Wstążka: z siedmiu pasków — czerwonego, białego,
niebieskiego, białego, czerwonego, białego, niebieskiego,
z metalową lokomotywą pośrodku.
Medal honorowy Administracji Dróg Departamental¬
nych i Samorządowych (Medaille d’honneur de la Vuirie
Departementale et Communale).
Jeden stopień: srebrny.
Wstążka: z siedmiu pasków — czerwonego, bia¬
łego, niebieskiego, białego, czerwonego, białego, nie¬
bieskiego.
Medal honorowy Hal Targowych i Jarmarków (Me¬
daille d’honneur des Halles et Marches).
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: z siedmiu pasków — czerwonego, białego,
niebieskiego, białego, czerwonego, białego, niebieskiego.
Medal honorowy Samorządowy (Medaille d’honneur
Communale).
Dwa stopnie: złoty, srebrny.
Wstążka: jasnozielona z białymi paskami ukośnymi.
Medal honorowy Urzędników Samorządowych (Me¬
daille d’honneur des Employes Communaux).
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: zielona z białymi paskami ukośnymi.
Medal honorowy Straży Ogniowej (Medaille d’honneur
des Sapeurs-Pompiers).
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: żółta z dwoma niebiesko-bialo-czerwonymi
paskami pośrodku oraz po brzegach.
		

/Magazyn_113_01_342_0001.djvu

			342
Medal honorowy Policji Miejskiej i Wiejskiej (Medaille
d'honneur de Police Municipale et Rurale).
Trzy slopnie: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: niebieska z czerwonymi paskami po brze¬
gach, oddzielonymi od środka białymi (węższymi) pas¬
kami.
Medal honorowy Monopoli (Medaille d'honneur d’Octroi).
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: złota z czerwono-biało-niebieskimi pa¬
skami po brzegach.
Medal honorowy Funkcjonariuszów Poczt i Telegrafów
(Medaille d’honneur des Agents des Posles el Telegraphes).
Dwa stopnie: srebrny, brązowy.
Wstążka: siedem pasków niebiesko-biało-czerwo-
nych.
Medal honorowy Administracji Więziennej (Medaille
d'honneur d’Adminislration Penilenliaire).
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: zielona z fioletowymi kątami (w układzie
pionowym).
Medal honorowy Administracji Więziennej Kolonialnej
(Medaille d’honneur d'Adminislration Penilenliaire Colo-
niale).
Jeden stopień: złoty.
Wstążka: jasnoniebieska z paskami niebiesko-biało-
czerwonymi po brzegach.
Medal honorowy Rolniczy (Medaille d'honneur Agricole)■
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
		

/Magazyn_113_01_343_0001.djvu

			343
Wstążka: niebiesko-biało-czerwona (paski w ukła¬
dzie poziomym).
Medal honorowy Towarzystw Muzycznych i Chóral¬
nych (Medaille d’honneur des Socieles Musicales et Cho-
rales).
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: bordo z zielonym paskiem pośrodku
i po brzegach.
Medal honorowy Nauczycielstwa (Medaille d’honneuv
d’ I nslituleurs ).
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: fioletowa z żółtymi paskami po bokach
oraz z wieńcem wawrzynowym pośrodku.
Medal Kolonialny Wychowania Publicznego (Medaille
Coloniale de l'Instrucłion Publique).
Dwa stopnie: srebrny, brązowy.
Wstążka: fioletowa z żółtymi paskami po brzegach.
Medal honorowy Wychowania Fizycznego (Medaille
d'honneur de l’lSducation Physique).
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: lazurowa z żółtymi brzegami — przy me¬
dalu złotym i srebrnym; lazurowa —przy medalu brą¬
zowym.
Medal honorowy Pracy — Ministerstwa Handlu i Prze¬
mysłu (Medaille d'honneur du Travail de Ministere du
Cornmerce et de i Industrie).
Cztery stopnie: złoty, pozłacany, srebrny, brązowy.
Wstążka: niebiesko-biało-czerwona (paski poziome)
		

/Magazyn_113_01_344_0001.djvu

			344
ze złotymi prążkami pomiędzy poszczególnymi pa¬
skami.
Medal honorowy Pracy — Ministerstwa Wojny (Me-
daille d’honneur du Tracail de Ministere de la Guerre).
Cztery stopnie: złoty, pozłacany, srebrny, brązowy.
Wstążka: niebiesko-biało-czerwona (paski w ukła¬
dzie poziomym).
Medal honorowy za Wybitną Służbę (Medaille d’lion-
neur pour Seruices Exceplionnelles).
Cztery stopnie: złoty, pozłacany, srebrny, brązowy.
Wstążka: niebiesko-biało-czerwona.
Medal honorowy Długoletnich Służących (Medaille
d’honneur des Vieux Serviteurs).
Jeden stopień.
Wstążka: niebiesko-biało-czerwona.
Medal honorowy Kopalń Saary (Medaille d'honneur
den Mines de la Saarre).
Trzy stopnie: pozłacany, srebrny, brązowy.
Wstążka: jasnoniebieska z żółtymi paskami po
brzegach.
Medal honorowy Rodziny Francuskiej (Medaille d’hon-
neur de la Familie Franęaise).
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: z dwóch pasków czerwonych z zielonym
pośrodku.
Medal honorowy Wystawy Powszechnej, 1900 (Me¬
daille d'honneur de l’Exposilion Universelle, 1900).
		

/Magazyn_113_01_345_0001.djvu

			345
Jeden stopień: złoty.
Wstążka: niebiesko-biało-czerwona.
/
Odznaka honorowa Francuskiego Towarzystwa Pomo¬
cy Rannym Wojskowym, 1864—1866 (Insigne d’honneur
de Sociele Franęaise de Secours aux Blesses Militaires,
1864—1866)/
Odznaka honorowa Francuskiego Towarzystwa Pomo¬
cy Rannym Wojskowym, 1870—-1871 (Insigne d’honneur de
Sociele Franęaise de Secours a,ux Blesses Militaires, 1870—
1871).*
Odznaczenia zniesione w 1936 r.
Medal honorowy Pomocy Wzajemnej (Medaille d'hon¬
neur de la Mutualite).
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: czarna z jasnoniebiesko-złotymi paskami
po bokach — przy medalu złotym; czarna z jasnonie-
biesko-srebrnymi paskami po bokach — przy medalu
srebrnym; czarna z jasnoniebieskimi paskami po bo¬
kach — przy medalu brązowym.
Medal honorowy Opieki Społecznej (Medaille d’hon¬
neur de Preooyance Sociale).
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: pomarańczowa z podwójnymi białymi pa¬
skami po brzegach — przy medalu złotym i srebrnym;
pomarańczowa z białymi paskami po brzegach — przy
medalu brązowym.
* Odznaczenie nieoficjalne.
		

/Magazyn_113_01_346_0001.djvu

			346
Medal honorowy Ubezpieczeń Społecznych (Medaille
d’honneur des Assurances Sociales).
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: niebieska z czerwonym paskiem po¬
środku; przy medalu złotym — niebieska z czer¬
wonym szerokim paskiem pośrodku i węższymi po
bokach.
Odznaczenia zniesione w 1830 r.
Order św. Michała (Ordre de Saint-Michel).
Jedna klasa: łańcuch i wielka wstęga.
Wstęga: czarna.
Order św. Ducha (Ordre du Saint-Esprit).
Dwie klasy: łańcuch lub wielka wstęga, koman¬
doria.
Wstążka: jasnoniebieska.
Order królewski i wojskowy św. Ludwika (Ordre Royal
el Mililaire de Sainl-Louis).
Trzy klasy: wielka wstęga, komandor, kawaler.
Wstążka: czerwona.
Order Zasługi Wojskowej (Ordre du Merile Mili¬
laire).
Trzy klasy: komandor, oficer, kawaler.
Wstążka: ciemnoniebieska.
Odznaka Lilii (Decoration du Lis).
Jeden rodzaj.
Wstążka: biała; dla gwardii narodowej departa¬
mentu Nord i Pas-de-Calais — biała z lazurowymi pa¬
skami po brzegach; dla gwardii narodowej departa-
		

/Magazyn_113_01_347_0001.djvu

			347
mentu Seine-et-Oise — biała z czerwonymi (w odcieniu
zorzy) paskami po brzegach.
Odznaka Wierności (Decoralion de la Fideliłe).
Jeden rodzaj.
Wstążka: dwa paski niebieskie z białym pośrodku.
Odznaka Opaski Bordeaux (Decoralion de la Brassard
de Bordeaux).
Jeden rodzaj.
Wstążka: zielona z białymi paskami po brzegach.
Odznaczenia zniesione w 1824 r.
Order św. Huberta (Ordre de Saint-Huberl).
Trzy klasy: komandor, oficer, kawaler.
Wstążka: zielona z czerwonymi paskami po brze¬
gach.
Odznaka honorowa Ochotników Królewskich z Rouen
(Decoration d’honneur des Volonlaires Royaux de Bouen).
Jeden rodzaj: pozłacana.
Wstążka: fioletowa.
Odznaka honorowa Ochotników Królewskich z Bajonny
(Decoralion d’honneur des Volontaires Boyaux de Bayonne).
Jeden rodzaj: srebrna.
Wstążka: jasnoniebieska.
Odznaka honorowa Ochotników Królewskich z Lionu
(Decoration d'honneur des Volontaires Boyauóc de Lion).
Jeden rodzaj: krzyż srebrny.
Wstążka: biała z czerwonymi paskami po brze¬
gach.
		

/Magazyn_113_01_348_0001.djvu

			348
Odznaka honorowa Gwardii Narodowej w Lionie (De-
coraiion d’honneur de la Gardę Nationale dc Lion).
Jeden rodzaj: krzyż srebrny.
Wstążka: biała z czerwonymi paskami po brze¬
gach.
Odznaczenia zniesione w 1815 r.
Order cesarski Zjednoczenia (Ordre imperial dc la
Reunion).
Trzy klasy: komandor, oficer, kawaler.
Wstążka: jasnoniebieska.
Odznaczenia zniesione w 1879 v.
Order królewski i wojskowy św. Łazarza i Najświętszej
Marii Panny z Góry Karmelu (Ordre royal et mililaire
de Sainl-Lazare et de Notre-Dame-du-Mont-Carmel).
Jedna klasa: łańcuch i wielka wstęga.
Wstęga: zielona.
Odznuczenia ustanowione przez rząd francuski dla kolonij, krajów
prolekloralowych oraz leryioriów mandatowych
ALGERIA
Medal honorowy za Czyny Odwagi i Poświęcenia (Me-
daille d'honneur pour Actes de Courage et de Deoouement).
Pięć stopni: złoty (dwa rodzaje), srebrny (dwa ro¬
dzaje), brązowy.
Wstążka: niebiesko-biało-czerwona z oznaką (pół¬
księżyc i gwiazda w obramowaniu gałązek laurowych)
pośrodku wstążki.
Medal honorowy Epidemii (Medaille d’honneur des
Epidemies ).
		

/Magazyn_113_01_349_0001.djvu

			349
Cztery stopnie: złoty, pozłacany, srebrny, brązowy.
Wstążka: niebiesko-biało-czerwona.
Medal honorowy Samorządowy (Medaille d'honneur
Communale ).
Dwa stopnie: złoty, srebrny.
Wstążka: jasnozielona z białymi paskami ukośnymi.
Medal honorowy Opieki Społecznej (Medaille d’hon-
neur de l’Assistance Publique).
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: żółta z trzema białymi paskami oraz
oznaką (półksiężyc i gwiazda w obramowaniu gałązek
laurowych) pośrodku wstążki.
Medal honorowy Pomocy Wzajemnej (Medaille d’hon-
neur de la Mulualite).
Cztery stopnie: złoty, pozłacany, srebrny, brązowy.
Wstążka: czarna z jasnoniebiesko-złotymi paskami
po bokach — przy medalu złotym i pozłacanym; czarna
z jasnoniebiesko-srebrnymi paskami po bokach — przy
medalu srebrnym; czarna z jasnoniebieskimi paska¬
mi po bokach — przy medalu brązowym.
Medal honorowy Pracy (Medaille d’honneurdu Travail).
Cztery stopnie: złoty, pozłacany, srebrny, brązowy.
Wstążka: niebiesko-biało-czerwona.
Medal honorowy Podatków Różnych (Medaille d’hon-
neur des Conlribulions Diverses).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: zielona z białymi paskami po bokach
i brzegach.
		

/Magazyn_113_01_350_0001.djvu

			350
Medal honorowy Administracji Dróg Departamental¬
nych i Samorządowych (Medaille d’honneur de la Voirie
Deparlamentale et Communale).
Jeden stopień: srebrny.
Wstążka: z siedmiu pasków — czerwonego, białego,
niebieskiego, białego, czerwonego, białego i niebieskiego.
Na wstążce listewka z napisem — „Algerie“.
Medal honorowy Policji Miejskiej i Wiejskiej (Medaille
d’honneur de la Police Municipale et Rurale).
Trzy stopnie: złdty, srebrny, brązowy.
Wstążka: niebieska z czerwonymi (szerszymi) pa¬
skami po brzegach, oddzielonymi od środka białymi
(węższymi paskami). Na wstążce oznaka - półksiężyc
i gwiazda w obramowaniu gałązek laurowych.
Medal honorowy Straży Ogniowej (Medaille d’honneur
des Sapeurs-Pompiers).
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: żółta z dwoma niebiesko-biało-czerwo-
nymi paskami pośrodku oraz po brzegach. Na wstążce
oznaka — półksiężyc i gwiazda w obramowaniu gałązek
laurowych.
Medal honorowy Administracji Więziennej (Medaille
d’honneur de VAdministration Penilenliaire).
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: zielona z brunatno-czerwonymi kątami
(w układzie poziomym). Na wstążce oznaka—półksię¬
życ i gwiazda w obramowaniu gałązek laurowych.
INDOGHIN Y
Krzyż Zasługi Indochińskiej (Croix du Merite Indochi-
nois).
		

/Magazyn_113_01_351_0001.djvu

			351
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: żółta.
Medal Wojskowy (Medaille Mililaire).
Jeden rodzaj.
Wstążka: żółta z ciemnoniebieskimi paskami po
brzegach oraz z napisem chińskim pośrodku.
Medal honorowy za Czyny Odwagi i Poświęcenia
(Medaille d’honneur pour Acles de Courage et de Deiwue-
menl).
Pięć stopni: złoty I klasy, złoty II klasy, srebrny
I klasy, srebrny II klasy, brązowy.
Wstążka: niebiesko-biało-czerwona.
Medal honorowy Administracji Więziennej (Medaille
d’honneur de rAdministration Penitentiaire).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: jasnoniebieska z niebiesko-biało-czerwo-
nymi paskami po brzegach.
Medal honorowy Funkcjonariuszów Poczt i Telegrafów
(Medaille d’honneur des Agents des Postes el Telegraphes).
Dwa stopnie: srebrny, brązowy.
Wstążka: niebieska z siedmioma biało-czerwonymi
paskami.
Medal honorowy Wychowania Publicznego (Medaille
d’honneur d’Inslruction Publique).
Dwa stopnie: srebrny, brąiowy.
Wstążka: fioletowa z żółtymi paskami po brzegach.
Medal honorowy Nauczania Powszechnego (Medaille
d’honneur d’Instruction Primaire).
		

/Magazyn_113_01_352_0001.djvu

			352
Dwa stopnie: srebrny, brązowy.
Wstążka: fioletowa z żółtymi paskami po brze¬
gach.
Medal honorowy Opieki Lekarskiej (Medaille d’honneur
de /’Assisłance Medicale).
Jeden stopień: srebrny.
Wstążka: żółta z trzema jasnoniebieskimi pa¬
skami.
Medal honorowy Urzędów Celnych i Monopoli (Medaille
d’honneur des Douanes eł Regies).
Dwa stopnie: srebrny, brązowy.
Wstążka: z trzech pasków ułożonych poziomo —-
ciemnozielonego, czarnego i czerwonego.
Medal honorowy Służby Leśnej (Medaille d’honneur
du Seruice des Forets).
Jeden stopień: srebrny.
Wstążka: czerwona z żółto-zielonymi paskami po
brzegach.
Medal honorowy Funkcjonariuszów Kolei (Medaille
d’honneur des Agents des Chemins de Fer).
Jeden stopień: srebrny.
Wstążka: żółta z zielono-czerwonymi paskami po
brzegach.
Medal Gwardii Krajowej (Medaille de la Gardę Indi-
gene).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: ciemnoniebieska z żółtymi paskami po
brzegach.
		

/Magazyn_113_01_353_0001.djvu

			353
Medal Policji (Medaille de la Police).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: z trzech pasków — czerwonego, jasno-
żółtego i ciemnozielonego (w układzie poziomym).
KAMERUN
Medal Zasługi Krajowej (Medaille pour le Merile Indi-
gene).
Dwa rodzaje (dla tubylców i Europejczyków) po
trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: niebiesko-biało-czerwona.
MADAGASKAR
Medal Zasługi Krajowej lub Medal Zasługi Malgaskiej
(Medaille da Merile Indigene ou Merile Malgache).
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: niebiesko-biała.
Medal honorowy Pracy (Medaille d'honneur da Travail).
Dwa stopnie: srebrny, brązowy.
Wstążka: brunatno-czerwona z żółtymi paskami po
brzegach.
Medal honorowy Funkcjonariuszów Poczt i Telegrafów
(Medaille d’honneur des Agents des Posles el Telegraphes).
Dwa stopnie: srebrny, brązowy.
Wstążka: jasnoniebieska z siedmioma biało-czer¬
wonymi paskami.
Odznaka „Dyplom Honorowy" (Insigne „Brevet d’hon-
neur“).
Jeden rodzaj: baretka z listewką.
Wstążka: niebieska.
23
		

/Magazyn_113_01_354_0001.djvu

			NOWA KALEDONIA
Medal Honorowy (Medaille d'Ilonneur).
Pięć stopni: zloty, pozłacany, srebrny ze złotym
kółkiem, srebrny, brązowy.
Wstążka: niebiesko-biało-czerwona.
SYRIA
Medal honorowy Zasługi Syryjskiej (Medaille d’hon-
neur du Merite Syrien).
Cztery klasy: medal kl. I — złoty z palmami, me¬
dal kl. II — pozłacany z palmami, medal kl. III —
srebrny, medal kl. IV — brązowy.
Wstążka: z trzech pasków — dwóch białych z zielo¬
nym pośrodku.
Frankfurt w. m.
(patrz — Niemcy)
Gdańsk w. 111.
Medal gdański za Ratowanie Ginących (Danziger
Rellungsmedaille ).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwona z żółto-białymi paskami po
brzegach.
Medal Państwowy (Staalsmedaille).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy (nie do nosze¬
nia na ubiorze).
Bez wstążki.
Grecja
Order domowy św. św. Zofii i Olgi (Tagma lis aghias
aghias Sophias ke Olgas).
		

/Magazyn_113_01_355_0001.djvu

			355
Order Zbawiciela (Tagma tou Soliros).
Pięć klas: krzyż wielki, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: jasnoniebieska z białymi paskami po
bokach.
Order Jerzego 1 (Tagma Georgiou tou I).
Pięć klas orderu: krzyż wielki, oficer wielki, koman¬
dor, oficer, kawaler oraz Medal pamiątkowy Jerzego I
(Anamnistikon Metallion Georgiou tou I).
Wstążka: czerwona.
Order Feniksa (Tagma tou Phinikos).
Pięć klas: krzyż wielki, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: pomarańczowa z czarnymi paskami po
brzegach.
Krzyż Wojenny (Polemikos Stauros).
Trzy stopnie.
Wstążka: czarna z niebieskimi paskami po brzegach.
Odznaka za Męstwo (Arisleion lis Andreias).
Jeden stopień.
Wstążka: niebieska z białym paskiem pośrodku.
Odznaka za Walkę (Arisleion tou Agonos).
Dwa rodzaje: srebrny, złoty.
Wstążka: jasnoniebieska.
Medal Zasługi Wojskowej (Metallion Slratiotikis Axias).
Cztery stopnie.
Wstążka: żółta z czarnymi paskami po bokach.
23*
		

/Magazyn_113_01_356_0001.djvu

			356
Medal pamiątkowy Proklamacji Konstytucji w 1843 r.
(Anamnistikon Metallion Anakiryxeos tou Synlagmalos tou
1843).
Jeden rodzaj.
Wstążka: czerwona.
Medal pamiątkowy Wojny Grecko-Tureckiej (Anamni¬
stikon Metallion lou Hellino-Tourkikou Polanu).
Jeden rodzaj.
Wstążka: jasnoniebieska z czerwonym paskiem
pośrodku i białymi paskami po bokach.
Medal pamiątkowy Wojny Grecko-Bułgarskiej (Ana-
mnistikon Metallion tou Hellino-Boulgarikou Polemu).
Jeden rodzaj.
Wstążka: biała z czerwonym paskiem pośrodku
i niebieskimi paskami po brzegach.
Medal pamiątkowy Walk o Kretę (Anamnistikon Me¬
tallion tou Kritikou Agonos).
Jeden rodzaj.
Wstążka: jasnoniebieska z zielonym paskiem po¬
środku, oblamowanym białymi prążkami oraz z białymi
paskami po bokach.
Medal Międzyaliancki zw. „Zwycięstwa" (Diasymma-
chikon Metallion Nikis).
Jeden rodzaj.
Wstążka: tęczowa z białymi prążkami po bokach.
Odznaka narodowa za Wiedzę i Sztukę (Ethnikon
Arisleion Grammaton kai Technon).
Jeden rodzaj (noszona na łańcuchu).
		

/Magazyn_113_01_357_0001.djvu

			357
Medal Funduszu Obrony Morskiej (Melallion Naulikou
Apomachikou Tameiou).
Jeden rodzaj.
Wstążka: jasnoniebieska z białymi paskami po
brzegach.
Odznaczenia dawne, ustanowione dla wojska bawarskiego
Odznaka pamiątkowa dla Bawarskiego Korpusu Po¬
mocniczego.
Jeden rodzaj: krzyż żelazny.
Wstążka: jasnoniebieska.
Odznaka pamiątkowa dla Ochotników Bawarskich.
Jeden rodzaj: brązowa.
Wstążka: jasnoniebieska z białymi paskami po
brzegach.
Odznaczenie zniesione w pierwszej połowie XIX w.
Order Walki (Tagma iou Agonos).
Gwatemala
Order Quesala (Orden del Quetzal).
Odznaczenie zniesione w końcu XIX w.
Krzyż Wojskowy (Cruz Militar).
Haiti
Order Honoru i Zasługi (Ordre „Honneur el Merile“).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: niebieska z czerwonymi paskami po brze¬
gach.
		

/Magazyn_113_01_358_0001.djvu

			358
Odznaczeniu zniesione w 1859 r.
Order św. Faustyna (Ordre de Sainl-Faaslin).
Order św. Anny (Ordre du Sainle-AnneJ.
Order św. Henryka (Ordre de Saint-Henri).
Order św. Marii Magdaleny (Ordre du Sainle-Marie
Madeleine).
Order Legii Honorowej (Ordre de la Legion d’IIon-
neur).
Iłanilmry w. m.
(patrz — Niemcy)
Hanower w. 111.
(patrz — Niemcy)
Hawai
Odznaczenia zniesione w 1898 r.
Order Gwiazdy Oceanii.
Cztery klasy orderu oraz dwa rodzaje medalu.
Wstążka: zielona z białymi paskami po brzegach.
Order Kamehamea’y V.
Trzy klasy.
Wstążka: czerwona z białymi paskami po brzegach.
Order Kalakaua’y I.
Cztery klasy.
Wstążka: błękitna z czterema białymi paskami.
		

/Magazyn_113_01_359_0001.djvu

			359
Order Kapiolanio Wielkiej.
Sześć klas: (w wyższym stopniu klasy 1 —łańcuch).
Wstążka: żółta z biało-czerwono-niebieskirai pa¬
skami po brzegach.
Order Korony Hawajskiej.
Cztery klasy.
Wstążka: biała z błękitnym paskiem pośrodku.
Hcdżas
(patrz — Arabia Saudyjska)
Hesja-Darmstadt
(patrz — Niemcy)
Hesja-Homburg
(patrz — Niemcy)
Hesja-Nassau
(patrz — Niemcy)
Hiszpania
Order Izabeli Katolickiej (Orden de Isabel la Calólica).
Cztery klasy orderu: wielka wstęga (łańcuch jako
wyższy stopień), komandor z gwiazdą, komandor,
kawaler, oraz medal.
Wstążka: biała z żółtymi paskami po brzegach.
Order wojskowy św. Ferdynanda (Orden miliłar de San
Fernando).
Trzy klasy: wielka wstęga, komandor wielki, ka¬
waler.
		

/Magazyn_113_01_360_0001.djvu

			360
Wstążka: czerwona z paskiem fioletowym pośrodku
i szerokimi paskami żółtymi po brzegach (w okresie
monarchii — bez paska fioletowego pośrodku).
Order Zasługi Wojskowej (Orden del Merito Mililar).
Cztery klasy orderu: wielka wstęga, kawaler klasy
III (krzyż kawalerski oraz gwiazda złota dwóch rodza¬
jów), kawaler klasy II (krzyż kawalerski oraz gwiazda
srebrna dwóch rodzajów), kawaler klasy I (krzyż
kawalerski), oraz krzyż srebrny dla szeregowych.
Wstążka: czerwona z białym paskiem pośrodku -
przy nadaniu za zasługi wojenne; biała z czerwonym
paskiem pośrodku — przy nadaniu za zasługi w czasie
pokoju.
Order wojskowy św. Hermenegilda (Orden mililar de
San Hermenegildo).
Trzy klasy: wielka wstęga, komandor, kawaler.
Wstążka: czerwona (o odcieniu malinowym) z bia¬
łymi paskami po brzegach.
Order wojskowy Marii Krystyny (Orden mililar de
Maria Cristina).
Cztery klasy: wielka wstęga, komandor wielki, ko¬
mandor, kawaler.
Wstążka: biała z fioletowym, żółtym i czerwonym
paskiem pośrodku (w okresie monarchii — z paskiem
czerwonym zamiast fioletowego).
Order Zasługi Wojskowej Morskiej Marii Krystyny
(Orden Merilo Mililar Naval de Maria Crislina).
Cztery klasy: wstęga wielka, komandor wielki, ko¬
mandor, kawaler.
		

/Magazyn_113_01_361_0001.djvu

			361
Wstążka: biała z fioletowym, żółtym i czerwonym
paskiem pośrodku oraz karmazynowymi prążkami po
brzegach (w okresie monarchii—z paskiem czerwo¬
nym zamiast fioletowego).
Order Republiki (Orden de la Republica).
Pięć klas: wielka wstęga, komandor wielki, koman¬
dor, oficer, kawaler.
Wstążka: biało-czerwona.
Medal pamiątkowy Kainpanij (Medalla conmemora-
liva de Campanas).
Jeden rodzaj.
Wstążka: żółta z błękitnymi paskami po brzegach.
Na wstążce listewki z nazwami kampanij: 1) Cuba,
2) Filipinas, 3) Marruecos.
Medal Wojskowy (Medalla Mililar).
Medal Lotniczy (Medalla Aerea).
Jeden rodzaj.
Wstążka: niebieska z białymi paskami po brzegach.
Odznaczenia zniesione w 1931 r.
Order królewski i znakomity Karola III (Real i) dis-
linguida Orden de Carlos III).
Cztery klasy orderu: wielka wstęga (łańcuch jako
wyższy stopień), komandor klasy I, komandor klasy II,
kawaler oraz medal.
Wstążka: dwa paski jasnoniebieskie z białym po¬
środku.
Order Zasługi Cywilnej (Orden del Merilo Civil).
Cztery klasy*orderu: kawaler krzyża wielkiego, ko-
		

/Magazyn_113_01_362_0001.djvu

			362
mandor „de numero“, komandor, kawaler, oraz krzyż
srebrny dla funkcjonariuszów niższych.
Wstążka: ciemnoniebieska z białym paskiem po¬
środku.
Order Zasługi Wojennej Morskiej (Orden del Merito
Navcil).
Cztery klasy orderu (pierwsza najniższa): wielka
wstęga, kawaler klasy III (krzyż kawalerski oraz gwia¬
zda złota dwóch rodzajów), kawaler klasy II (krzyż
kawalerski oraz gwiazda srebrna dwóch rodzajów),
kawaler klasy I (krzyż kawalerski), oraz krzyż srebrny.
Wstążka: z dwóch pasków białych z czerwonym
pośrodku.
Order wojskowy Kalatrawy (Orden mililar deCalalrava) .*
Jedna klasa: komandor.
Wstęga: pąsowa.
Order wojskowy Alkantary (Orden miliłar de Alcan-
lara). *
Jedna klasa: komandor.
Wstęga: zielona.
Order wojskowy św, Jakuba (Orden mililar de San¬
tiago ). *
Jedna klasa: komandor (oznaka na łańcuchu lub
wstędze).
Wstęga: pąsowa.
Order wojskowy Najświętszej Marii Panny z Montesa
(Orden miliłar de Nueslra Madonna de la Monlesa)
* Oznaki orderów wojskowych: Kalatrawy, Alkantary, św. Jakuba oraz Najświętszej
Marii Panny z Montesa były właściwie oznakami zgromadzeń rycerskich o tych samych naz¬
wach, które królowie hiszpańscy, jako wielcy mistrzowie wspomnianych zgromadzeń, nadawali
w charakterze orderów za zasługi dla państwa lub korony. v
		

/Magazyn_113_01_363_0001.djvu

			363
Jedna klasa: krzyż kawalerski.
Wstążka: pąsowa.
Order Zasługi Rolniczej (Orden del Merito Agricola).
Trzy klasy: komandor, oficer, kawaler.
Wstążka: z dwóch pasków zielonych z czerwonym
pośrodku — przy nadaniu za zasługi w dziedzinie rol¬
nictwa; z dwóch pasków czerwonych z zielonym pośrod¬
ku—-przy nadaniu za zasługi w dziedzinie przemysłu.
Order Alfonsa XII (Orden de Alfonso XII).
Cztery klasy: wielka wstęga, komandor klasy I,
komandor klasy II, kawaler.
Wstążka: fioletowa.
Order królewski Marii Ludwiki (Real Orden de Maria
Luisa).
Dwie klasy: wielka wstęga, krzyż kawalerski.
Wstążka: fioletowa z białym paskiem pośrodku.
Medal Pokoju—Freden i Maroko (Medalla de la
Paz—-Freden y Marruecos).
Jeden rodzaj.
Wstążka: biała z zielono-czerwono-żółto-czerwono-
zielonymi paskami po brzegach.
Medal Cierpień dla Ojczyzny lub Medal wojskowy Ma¬
rokański (Medalla de los Sufrimienłos por la Patria ó Me¬
dalla militar de Marruecos).
Krzyż Obrony Fortecy Ampurias (Cruz de la Defensa
de Ampurias).
Krzyż Obrony Kastylii (Cruz de la Defensa de Caslilla).
		

/Magazyn_113_01_364_0001.djvu

			364
Krzyż Bitwy pod Almonacid, 1809 (Cruz de la Balalla
de Almonacid, 1809).
Krzyż 1-ej Armii, 1811 (Cruz del Primer Ejercito, 1811).
Krzyż Akcji pod Otrel (Cruz de la Acción de Olrel).
Krzyż Obrony Tarragony (Cruz de la Dejensa de Tarra-
gona).
Krzyż Wypadków pod Aranżuez, 1809 (Cruz de los
llechos de Aranjuez, 1809).
Krzyż Obrońców Villaciervos, 1823 (Cruz de los De-
fensores de Villaciervos, 1823).
Krzyż Bitwy pod Alcolea, 1808 (Cruz de la Balalla
de Alcolea, 1808).
Krzyż Obrony Madrytu, 1808 (Cruz de la Defensa de
Madrid, 1808).
Krzyż Zdobycia Villafranca del Vierzo, 1809 (Cruz de
Toma de Villafranca del Vierzo, 1809).
Krzyż Bitwy pod Menjibar, 1808 (Cruz de la Balalla
de Menjibar, 1808).
Krzyż Waleczności za Zdobycie Gartageny, 1814 (Cruz
del Valor en la Toma de Cartagena, 1814).
Krzyż Bitwy pod Medina del Campo, 1809 (Cruz de la
Balalla de Medina del Campo, 1809).
		

/Magazyn_113_01_365_0001.djvu

			365
Krzyż Bitwy pod Tamames, 1809 (Cruz dr la Balalla
dr Tamamrs, 1809).
Krzyż Zasłużonych przy Ucieczce do Portugalii (Cruz
dr Meritos dr la Fuga dr Portugal).
Krzyż Armii Ekstremadurskiej (Cruz drl Ejercito de
Exlremadura ).
Krzyż Obrony Asturii, 1808 (Cruz de la Defensa de
Asłurias, 1808).
Krzyż Oblężenia Pamplony, 1813—1814 (Cruz drl Si-
tio de Pamplona, 1813—1814).
Krzyż Obrony Taryfy, 1811 (Cruz de la Defensa de Ta-
rifa, 1811).
Krzyż Bitwy pod Valls, 1809 (Cruz de la Batalia de
Valls, 1809).
Krzyż Obrony Astorgi, 1810 (Cruz del Sitio de Astorga,
1810).
Krzyż Obrony Zamku San Lorenzo del Puntal, 1814
(Cruz de la Defensa del Castillo de San Lorenzo del Puntal,
1814).
Krzyż 7-ej Armii Generała Mendizabal (Cruz del 7-°
Ejercito del General Mendizabal).
Krzyż 3-ej Armii (Kadyks) (Cruz del 3-° Ejercito
( Cadiz ).
		

/Magazyn_113_01_366_0001.djvu

			366
Krzyż 2-ej Armii (Murcja) (Cruz deI 2-° Ejercilo
( Murcia).
Krzyż 1-ej Armii (Katalonia) (Cruz del 1-° Ejercito
(Calaluha).
Krzyż Bitwy pod Allenfera, 1811 (Cruz dc la Batalia
de Allenfera, 1811).
Krzyż Bitwy pod Alcaniz (Cruz de la Batalia de Al-
caniz).
Krzyż Powtórnego Zdobycia Sewilli, 1.811 (Cruz de la
Segunda Toma de Setńlla, 1811).
Krzyż Bitwy pod Tolozą, 1811 (Cruz de la Batalia de
Tolosa, 1811).
Krzyż Armii Andaluzyjskiej (Cruz del Ejercito de
A ndali).
Krzyż Obrony Giudad Rodrigo, 1810 (Cruz de la De-
jensa de Ciudad Bodrigo, 1810).
Krzyż Bitwy pod San Marcial, 1813 (Cruz de la Ba¬
talia de San Marcial, 1813).
Krzyż Obrony Saragossy, 1808—1809 (Cruz de la De-
fensa de Zaragoza, 1808—1809).
Krzyż Bitwy pod Ordal, 1813 (Cruz de la Batalia de
Ordal, 1813).
		

/Magazyn_113_01_367_0001.djvu

			367
Krzyż Obrony Lerin, 1808 (Cruz de la Defensa de
Lerin, 1808).
Krzyż Akcji pod Talawera, 1809 (Cruz de la Acción de
Talavera, 1809).
Krzyż Obrony Gerony, 1809 (Cruz de la Defensa de
Gerona, 1809).
Krzyż Wojsk Generała La Romanesa—kampania Pół¬
nocna, 1809 (Cruz del Ejercito del General La liomanesa —
campaha del Norie, 1809).
Krzyż Kapitulacji Baj len, 1808 (Cruz de l	
			

/Magazyn_113_01_368_0001.djvu

			368
Medal pamiątkowy Stulecia Szturmu i Bombardo¬
wania Briguega (Medalla conmemoralioa del Cenłenario
dcl Asalto y Bombardeo de Brihuega).
Medal pamiątkowy Stulecia Akcji pod Bruch (Me¬
dalla conrnemoraliva del Cenłenario de la Acción del Bruch).
Medal pamiątkowy Stulecia Konstytucji i Oblężenia
Gortez de Gadiz (Medalla conmemoraliva del Cenłenario
de la Conslitulión y Silio de Corlez de CddizJ.
Medal pamiątkowy Stulecia Bitwy pod Villaviciosa
(Medalla conmemoraliva de la Baicdla dc Villaviciosa).
Medal pamiątkowy Stulecia Oblężenia Ciudad Bodrigo
(Medalla conmemoratiua del Cenłenario dcl Siłio de Ciu¬
dad Bodrigo).
Medal pamiątkowy Stulecia Oblężenia San Sebastian
(Medalla conmcmoratiua del Silio de San Sebastian).
Medal pamiątkowy Stulecia Oblężeń Astorgi Medalla
conmemoratioa dcl Cenłenario de los Silios de Astorga).
Medal pamiątkowy Stulecia Ponownego Zdobycia Vigo
(Medalłla conmemorałiva del Cenłenario de la Beconąuisla
de V igo ).
Medal pamiątkowy Stulecia Chiclany (Medalla conme-
moraliua dcl Cenłenario de Chiclana).
Medal pamiątkowy Stulecia Bitwy pod San Marcial
(Medalla conmemorałiva del Cenłenario de la Batalia de
San Marcial).
		

/Magazyn_113_01_369_0001.djvu

			369
Medal pamiątkowy Stulecia San Payo (Medalla con-
memoratioa del Centenario de San Payo).
Medal pamiątkowy Stulecia Oblężeń Gerony (Medalla
conmemoratioa del Cenlenario de los Siłios de GeronaJ.
Medal pamiątkowy Stulecia Wojny Niepodległościowej
(Medalla conmemorativa del Centenario de la Guerra de la
Independencia).
Medal pamiątkowy Obrony Cerviva (Medalla conme-
morativa de la Defensa de Cerviva).
Medal pamiątkowy Obrony Puigcerdy (Medalla con-
memorativa de la Defensa de Puigcerda).
Medal pamiątkowy Obrony Vitorii, 1813 (Medalla
conmemoraliva de la Defensa de Vitoria, 1813).
Medal pamiątkowy Obrony Arsenału w Garraca (Me¬
dalla conmemoratioa de la Defensa del Arsenał de la Carraca).
Medal pamiątkowy Obrony Teruel (Medalla conmemo-
raliva de la Defensa de Teruel).
Medal pamiątkowy Obrony Chiclany, 1811 (Medalla
conmemoratioa de la Defensa de Chiclana, 1811).
Medal pamiątkowy Wojny Karlistowskiej (Medalla
conmemoratioa de la Guerra Carlista).
Medal pamiątkowy Oblężenia Bilbao (Medalla conme¬
moratioa del Silio de Bilbao).
24
		

/Magazyn_113_01_370_0001.djvu

			370
Medal pamiątkowy Bombardowania Callao (Medalla
conmemoraliua del Bombardeo del Callao).
Medal pamiątkowy Kampanii Północnej (Medalla eon-
rnemoratiua de la Campaha del Norie).
Medal pamiątkowy Kampanii Kubańskiej — 1882 (Me¬
dalla conmemoraliua de la Campaha de Cuba — 1882).
Medal pamiątkowy Kampanii Kubańskiej — 1895-98
(Medalla conmemoraliua de la Campaha de Cuba —
1895-98).
Medal pamiątkowy Kampanii Filipińskiej — „Ochot¬
nikom Królewskim z Filipin" (Medalla conmemoraliua de
Campaha de la Filipinas — „A los Voluntarios Reales
de Filipinas“).
Medal pamiątkowy Kampanii Filipińskiej - „Kam¬
pania na Mindanao“ (Medalla conmemoraliua de la Cam¬
paha de Filipinas — ,.Campahas de Mindanao“).
Medal pamiątkowy Kampanii Afrykańskiej — „Ma¬
roko" (Medalla conmemoraliua de la Campaha de Africa
„Marruecos“ ).
Medal pamiątkowy Kampanii Kubańskiej — 1876
(Medalla conmemoraliua de la Campaha de Cuba --
1876).
Medal pamiątkowy Kampanii Filipińskiej — „Armii
Filipińskiej" (Medalla conmemoraliua de la Campaha de
Filipinas — „Al Ejercito de Filipinas“).
		

/Magazyn_113_01_371_0001.djvu

			371
Medal pamiątkowy Kampanii Afrykańskiej — „Hisz¬
pania i Afryka1' (Medalla conmemoraliua de la Campaha
de Africa — „Espaha y Africa“).
Medal pamiątkowy Kampanii Afrykańskiej —■ „Kam¬
pania Rifeńska“ (Medalla conmemorativa de la Campaha
de Africa — „Campaha del Rif“).
Medal pamiątkowy Koronacji Alfonsa XIII (Medalla
conmemoratiua de la Coronación de Alfonso XIII).
Medal Alfonsa XIII na Pamiątkę Złożenia Przysięgi
przez Króla (Medalla de Alfonso XIII para Conmemorar
el Acto de la Jura del Rey).
Medal Regencji (Medalla de la Regencia).
Medal Ochotników z Pospolitego Ruszenia (Medalla de.
los Somalenes).
Medal Więziennictwa (Medalla Penilenciaria).
Medal za Ratowanie Rozbitków (Medalla del Salva-
mento de Naufragos).
Medal Czerwonego Krzyża (Medalla de la Cruz Roja).
Odznaczenie domowe rodziny Rurbonów
Order Runa Złotego (Orden del Toisón de Oro).
Jedna klasa: wielka wstęga lub komandoria (w świę¬
ta uroczyste — łańcuch).
Wstęga: czerwona.
24*
		

/Magazyn_113_01_372_0001.djvu

			372
Odznaczenie ustanowione dla wojsk wielko-bnjlańskich
Medal Bagur i Palamos, 1810 (Medalla de Bagur y
Palamós, 1810).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: czerwona z żółtymi paskami po brzegach.
Odznaczenia zniesione w 1875 r.
Order Izabeli II (Orden de Isabel II).
Trzy klasy: wielka wstęga, komandor, kawaler.
Wstążka: lazurowa.
Order Marii Wiktorii (Orden de Maria Vidoria).
Trzy klasy: wielka wstęga, komandor, kawaler.
Wstążka: żółtozłota — dla lekarzy; biała — dla
teologów; czerwona — dla prawników; ciemnofiole-
towa — dla farmaceutów; niebieska — dla filozofów
i literatów; turkusowa — za nauki ścisłe; turkusowo-
czarna — za przemysł i handel; różowa — za sztuki
piękne; turkusowo-różowa — za roboty publiczne; tur-
kusowo-fioletowa — dla mineralogów; turkusowo-po-
marańczowa — dla górników; czarno-zielona — dla że¬
glarzy; biało-zielona — dla nauczycieli szkół powszech¬
nych.
Order Dobroczynności (Orden de Benefieencia).
Cztery klasy: wielka wstęga, komandor wielki,
komandor, kawaler.
Wstążka: biała z czarnymi paskami po brzegach.
Odznaczenie zniesione w 1813 r.
Order królewski Hiszpanii (Beal Orden de Espaha).
Trzy klasy: wielka wstęga komandor, kawaler.
Wstążka: ciemnoczerwona.
		

/Magazyn_113_01_373_0001.djvu

			373
Hong-Kong
(patrz— Wielka Brytania)
Hohenlohe
(patrz •— Niemcy)
Hohenzollern
(patrz — Niemcy)
Holandia
Order wojskowy Wilhelma (Militaire Willemsorde).
Cztery klasy: wielka wstęga, komandor, kawaler
III i IV klasy.
Wstążka: pomarańczowa z ciemnoniebieskimi pa¬
skami po brzegach.
Order Lwa Niderlandzkiego (Orde uan den Nederland-
schen LeeuwJ.
Trzy klasy: wielka wstęga, komandor z gwiazdą,
kawaler.
Wstążka: niebieska z żółtymi paskami po brzegach.
Order Oranie-Nassau (Oranje-Nassau-Orde).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: pomarańczowa z niebieskimi paskami
po bokach, oddzielonymi od środka białymi prąż¬
kami.
Order domowy Orański (Huisorde van Oranje).
Sześć klas orderu: wielka wstęga, oficer wielki, ko¬
mandor, oficer, kawaler klasy I i II, oraz Odznaka
		

/Magazyn_113_01_374_0001.djvu

			374
Honorowa dla Kobiet (Eeredame der Huisorde van
Oranje).
Wstążka: pomarańczowa.
Medal honorowy za Sztukę i Wiedzę (Eereinedaille
voor Kunst en Welcnschap).
Dwa rodzaje: złoty (noszony na szyi), srebrny
(z rozetą oficerską na wstążce).
Wstążka: pomarańczowa (Orderu domowego Orań-
skiego).
Medal za Przedsiębiorczość i Talent (Medaille voor
Vuortvarendheid en Vernuft).
.Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: pomarańczowa (Orderu domowego Orań-
skiego).
Medal za Ratowanie Ginących (Buyter-Medaille).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: pomarańczowa (Orderu domowego Orań-
skiego).
Krzyż Zasługi Czerwonego Krzyża (Kruis van Verdien-
ste van lieł Roode Kruis).
Trzy stopnie.
Wstążka: czerwona.
Medal Czerwonego Krzyża (Medaille van het Roode
Kruis).
Jeden rodzaj.
Wstążka: czerwona.
Medal Obrony Dordrechtu (Medaille Verdediging van
Dordrecht).
		

/Magazyn_113_01_375_0001.djvu

			375
.(eden rodzaj: brązowy.
Wstążka: niebiesko-żółta.
Medal Oblężenia Naarden (Medciille Ontzet van Naar-
den ).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: biało-czarno-czerwona.
Medal Wojny na Jawie, 1825—1830 (Medaille Java
Oorlog, 1825—1830).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: pomarańczowa.
Krzyż Hasseltu (powstanie belgijskie) (Kruis van Has-
selt (belgische Opsiand).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: trzy paski żółte i trzy niebieskie; dla
ochotników — trzy paski żółte i trzy zielone.
Medal Obrony Cytadeli Antwerpii, 1832 (Medaille Ver-
dediging Citadel van Antwerpen, 1832).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: błękitna.
Medal za Wierną Służbę, 1825 (Medaille voov Trouwen
Dienst, 1825).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: pomarańczowa.
Medal Wojny w Atiech, 1873—1874 (Medaille Atjeh
Oorlog, 1873—1874).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: błękitna.
		

/Magazyn_113_01_376_0001.djvu

			376
Odznaka pamiątkowa Wojny 1813—1815 (Herinne-
ringsleeken Oorlog 1813—1815).
Jeden rodzaj: krzyż srebrny.
Wstążka: pomarańczowa z białymi paskami po
bokach.
Medal za Gorliwość i Wierność (Medaille voor Yver
en Trouw).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: pomarańczowa.
Odznaka Powszechna za Wybitną Służbę Wojskową
(Algemeene Onderscheiding voor Belangrijke Krijgsverrich-
lingen).
Jeden rodzaj: krzyż z białego metalu.
Wstążka: zielona z pomarańczowymi paskami po
brzegach.
Odznaka honorowa za Długoletnią Służbę (Eere On¬
derscheiding voor Langdurigen Diensl).
Cztery rodzaje: krzyż — srebrny, pozłacany, ozna¬
ka—pozłacana, srebrna.
Wstążka: pomarańczowa; przy krzyżu pozłaca¬
nym — pomarańczowa z biało-niebieskimi paskami
po brzegach.
Medal Hagi (Medaille van 's-Gravenhage).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: niebiesko-żółta.
Medal pamiątkowy Zaślubin Królewskich (Ilerinne-
ringsmedaille Koninklijk Huwelijk).
Jeden rodzaj: srebrny.
		

/Magazyn_113_01_377_0001.djvu

			377
Wstążka: pomarańczowa z jasnoniebieskimi pa¬
skami po bokach i czerwonymi paskami po brzegach.
Medal pamiątkowy Drugiej Haskiej Konferencji Po¬
kojowej (Herinnćringsmedaille van de Tweede Vredescon-
ferenlie te ’s-Gravenhage).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: lazurowa.
Medal Muzeum (Museum-Medaille).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: pomarańczowa z czerwoną prążką po¬
środku.
Medal za Humanitarność (Medaille voor Menschlieoend
llulpbeloon).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: pomarańczowa z czerwoną prążką po¬
środku.
Odznaczenie zniesione w 1811 r.
Order Zjednoczenia (Vereeniging-orde).
Trzy klasy: wielka wstęga, komandor, kawaler.
Wstążka: jasnoniebieska.
Odznaczenie ustanowione przez rząd holenderski dla kolonii
INDIE WSCHODNIE HOLENDERSKIE
Medal za Odwagę i Wierność (Medaille vour Moed en
Trouw).
Dwa rodzaje: srebrny, brązowy.
Wstążka: pomarańczowa z błękitnymi paskami po
bokach.
		

/Magazyn_113_01_378_0001.djvu

			378
Honduras
Order św. Róży od Cywilizacji (Orden dc Sanla Rosa
y de la Civilización).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: czerwona z niebieskim paskiem pośrodku,
przedzielonym przez pół białą prążką.
Indie Brytańskie
(patrz—Wielka Brytania)
Indie Wschodnie Holenderskie
(patrz — Holandia)
Indochiny
(patrz — Francja)
Irak
Order Pola Bitwy (Vissam al Rafidain Niszan).
Pięć klas: wielka wstęga, komandor wielki, koman¬
dor, oficer, kawaler.
Wstążka: czerwona.
Order Haszima (Haszim Niszan).
Medal Waleczności.
Medal Służby Czynnej.
Iran
Order Pahławi’ego (Neszane Pahlawi).
Jedna klasa: wielka wstęga, oraz łańcuch noszony
wyłącznie przez cesarza Iranu.
		

/Magazyn_113_01_379_0001.djvu

			379
Wstęga: niebieska z żółtymi paskami po brze¬
gach.
Order Korony (Neszane Tadż).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: niebieska; w klasie I — niebieska z bia¬
łymi paskami po bokach i zielonymi paskami po brze¬
gach.
Order Portretu Władcy (Neszane Homajun).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: zielona; w klasie 1 — zielona z czerwonymi
paskami po brzegach.
Medal Wiedzy (Medale Elmi).
Trzy rodzaje: złoty, pozłacany, srebrny.
Wstążka: zielona.
Medal Koronacyjny (Medale Tadżgozari).
Jeden rodzaj.
Wstążka: niebieska.
Odznaczenia zniesione w 1930 r.
Order Lwa i Słońca (Neszane Sziro khor Szid).
Pięć klas orderu: wielka wstęga, oficer wielki, ko¬
mandor, oficer, kawaler oraz medal — złoty, srebrny,
brązowy.
Wstążka: niebiesko-biało-czerwona - dla krajow¬
ców; niebieska — dla urzędników dworu cesarskiego;
zielona — dla cudzoziemców.
		

/Magazyn_113_01_380_0001.djvu

			380
Order Słońca (Neszane Aflab).
Trzy klasy.
Wstążka: różowa z zielonymi paskami po brzegach.
Odznaczenie zniesione w 1850 r.
Order Alego (Neszane Ali).
Jedna klasa: łańcuch.
Islandia
Order Sokoła Islandzkiego (Den Islandslce Falk).
Cztery klasy: wielka wstęga, kawaler wielki z gwia¬
zdą, kawaler wielki, kawaler.
Wstążka: niebieska z białymi szerokimi paskami
po brzegach, przedzielonymi przez środek czerwoną
prążką.
Japonia
Order domowy Chryzantemy (Kikuka Daidzu-sio).
Jedna klasa: łańcuch lub wielka wstęga.
Wstęga: czerwona z fioletowymi paskami po brze¬
gach.
Order Słońca Wschodzącego (Kyoku-dżilsu-sio).
Osiem klas: kawaler klasy I (wielka wstęga —
oznaka wyższego stopnia klasy I jest ozdobiona kwia¬
tami pawłówni), kawaler klasy II (komandoria wielka),
kawaler klasy III .(komandoria), kawaler klasy IV
(oznaka oficerska), kawaler klasy V, VI, VII i VIII.
Wstążka: biała z czerwonymi paskami po brzegach;
w wyższym stopniu klasy I — czerwona z białymi
paskami po brzegach.
		

/Magazyn_113_01_381_0001.djvu

			381
Order Skarbu Świętego (Dzui-ho-sio).
Osiem klas: kawaler klasy I (wielka wstęga), ka¬
waler klasy II (komandoria wielka), kawaler klasy III
(komandoria), kawaler klasy IV (oznaka oficerska), ka¬
waler klasy V, VI, VII i VIII.
Wstążka: jasnoniebieska z pomarańczowymi pas¬
kami po bokach.
Order Skarbu Korony (Ho-kan-sio).
Osiem klas: wielka wstęga, dama klasy II, III, IV,
V, VI, VII i VIII.
Wstążka: żółta z czerwonymi paskami po brzegach.
Order Kani Złotej (Kinsi-Kunsio).
Siedem klas: kawaler klasy I (wielka wstęga), ka¬
waler klasy II (komandoria wielka), kawaler klasy III
(komandoria), kawaler klasy IV, V, VI i VII.
Wstążka: zielona z białymi paskami po brzegach.
Order Kultury (Bunka-Kimsio).
Jedna klasa: wielka wstęga.
Wstęga: fioletowa.
Order Czerwonego Krzyża Japońskiego (Nippon Seki-
dzudzi-sio).
Dwie klasy orderu: krzyż złoty i srebrny, oraz me¬
dal —- złoty, srebrny.
Wstążka: czerwona z podwójnymi prążkami nie¬
bieskimi po brzegach.
Medal Zasługi Wojskowej (Gunjin Koro Kisio).
Jeden rodzaj.
Bez wstążki.
		

/Magazyn_113_01_382_0001.djvu

			382
Medal Honorowy (Meijo Kisio).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: czerwona — przy nadaniu za ratowanie
ginących; zielona — przy nadaniu za znakomite za¬
sługi; niebieska—-przy nadaniu za czyny użyteczności
publicznej.
Medal za Udział w Wojnie w 7 roku ery Meidzi (Meidzi
scinen dzugun Kisio).
Jeden rodzaj.
Wstążka: biało-zielona.
Medal za Udział w Wojnie.w 27 i 28 roku ery Meidzi
(Meidzi nidzuści-liaci nen dzugun Kisio).
Jeden rodzaj.
Wstążka: biała z dwoma zielonymi paskami po¬
środku.
Medal za Udział w Wojnie w 33 roku ery Meidzi (Meidzi
sanju-san nen dzugun Kisio).
Jeden rodzaj.
Wstążka: biało-zielono-biała z zielonymi prążkami
po brzegach.
Medal za Udział w Wojnie w 37 i 38 roku ery Meidzi
(Meidzi snndzuści-haci nen dzugun Kisio).
Jeden rodzaj.
Wstążka: granatowo-zielona z białymi paskami po
brzegach.
Medal pamiątkowy Koronacji (Tairei Kinen sio).
Jeden rodzaj.
Wstążka: purpurowa z białymi paskami i purpuro-
		

/Magazyn_113_01_383_0001.djvu

			383
wymi prążkami po brzegach — przy nadaniu przez
cesarza loszihilo; fioletowo-biało-czerwono-żółto-nie-
bieska — przy nadaniu przez cesarza Hirohito.
Medal za Udział w Wojnie w 3 i 4 roku ery Taisio
(Taisio san jo nen dzugun Kisio).
Jeden rodzaj.
Wstążka: dwa paski granatowe z białym pośrodku.
Medal za Udział w Wojnie od 3 do 9 roku ery Taisio
(Taisio sannen musi kunen dzugun Kisio).
Jeden rodzaj.
Wstążka: niebieska z białym paskiem pośrodku.
Medal Międzyaliancki zw. „Zwycięstwa" (Sensio Kisio).
Jeden rodzaj.
Wstążka: tęczowa z białymi prążkami po brze¬
gach.
Medal za Udział w Wojnie od 6 do 9 roku ery Sioua
(Sioua rohunen naisi kunen dzugun Kisio).
Jeden rodzaj.
Wstążka: czerwona z dwoma różowymi paskami
pośrodku.
Medal pamiątkowy Proklamacji Konstytucji (Kenpo-
liappu Kinen sio).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: purpurowa z białymi paskami po bokach.
Medal wojskowy za Rany (Gunjin sio i Kisio).
Dwa rodzaje.
Bez wstążki.
		

/Magazyn_113_01_384_0001.djvu

			384
Medal za Gorliwą Służbę dla Podoficerów Armii Lądo¬
wej (Rikugun Kaszi Kinko sio).
Jeden rodzaj.
Bez wstążki.
Medal Rodziny Poległego Żołnierza (Gunjin Izoku
Kisio ).
Jeden rodzaj.
Sznur: fioletowy.
Jugosławia
Order Księcia Łazarza (Orden Kneza Lazara).
Jedna klasa: łańcuch.
Order Gwiazdy Karadżordża (Orden Karadzordzeve
Zvezde).
Cztery klasy orderu: wielka wstęga, oficer wielki,
komandor, kawaler, oraz Order Żołnierski Gwiazdy
Karadżordża ( Vojnicki Orden Karadzordzeoe Zvezde)
krzyż złoty, krzyż srebrny.
Wstążka: czerwona z białymi paskami po brzegach;
przy nadaniu za zasługi bojowe — czerwona.
Order Orła Białego (Orden Belog Orla).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: czerwona z jasnoniebieskimi paskami
po bokach; przy nadaniu za zasługi bojowe — czer¬
wona.
Order Korony Jugosłowiańskiej (Orden Jugoslcwenske
Krune).
		

/Magazyn_113_01_385_0001.djvu

			385
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: ciemnoniebieska.
Order św. Sawy ('Ord.cn Soetog Save).
Pięć klas: wstęga wielka, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: biała z jasnoniebieskimi paskami po
bokach; przy nadaniu za zasługi bojowe — czerwona.
Medal za Waleczność (Medalia za Hrabrosl).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: czerwona.
Medal Króla Piotra I (Medalia Kralia Petra I).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: biała z czerwono-niebieskimi paskami po
brzegach.
Medal „Pamiątka Albańska" (Medalia „Albańska Spo-
menica“).
Jeden rodzaj.
Wstążka: zielona z czarnymi paskami po bokach.
Medal za Cnotę Żołnierską (Medalia za Vojnicke
Vrline).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: biała z czterema niebieskimi prążkami.
Medal za Wyborową Służbę (Medalia za Revnosnu
Slużbu).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: fioletowa.
25
		

/Magazyn_113_01_386_0001.djvu

			386
Medal za Zasługę Obywatelską (Medalia za Gradzanske
Zasługę).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: czerwona z niebiesko-białymi paskami
po brzegach.
Medal za Ulepszenie Gospodarcze (Medalia za Una-
predzenie Poljopriore.de).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: czerwona z niebieskimi paskami.
Krzyż Miłosierdzia (Krsi Milosrdza).
Jeden stopień.
Wstążka: jasnoniebieska.
Medal za Usługi dla Domu Królewskiego (Medalia
za Usluge Kralievom Domu).
Cztery rodzaje.
Wstążka: z żółtych i czerwonych poprzecznych
prążków z biało-czerwonymi paskami po brzegach.
Medal Czerwonego Krzyża (Medalia Cruenog Krsla).
Trzy rodzaje: krzyż oraz medal — srebrny, brązowy.
Wstążka: biała.
Medal pamiątkowy Wojny 1815 roku (Spomenica Me¬
dalia iz liala 1815 godine).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: czerwona z niebieskimi paskami po brze¬
gach.
Medal za Waleczność Milana Obrenowicia (wojna
1876 r.) (Medalia za Hrabrosl Milana Obrenooicia (rala 1876).
		

/Magazyn_113_01_387_0001.djvu

			387
Dwa stopnie: złoty, srebrny.
Wstążka: jasnoszara—- przy medalu złotym; czer-
wono-niebiesko-biała - przy medalu srebrnym.
Medal pamiątkowy Wojny 1876-1878 roku (Spome¬
nica Medalid iz Hala 1876—1878 godine).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: czerwona z niebieskimi paskami po
brzegach.
Medal Czerwonego Krzyża za Zasługi Sanitarne pod¬
czas Wojny 1876—1878 (Medalia Croenog Krsla za Sani-
lełske Zasługę za wenie Hala 1876 -1878).
Jeden rodzaj: krzyż srebrny.
Wstążka: czerwona z białymi paskami po brzegach.
Medal pamiątkowy Proklamacji Królestwa Serbii, 1882
(Spomenica Medalia Proklamacije Kralievine Srbije, 1882).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwona z trzema białymi paskami.
Krzyż Wojny 1885—1886 (Krsl iz Bata 1885—1886).
Jeden rodzaj: żelazny.
Wstążka: ciemnoczerwona z dwoma czarnymi pa¬
skami pośrodku.
Medal pamiątkowy Wojny 1885—1886 roku (Spome¬
nica Medalia iz Rata 1885—1886 godine).
Dwa rodzaje: krzyż złoty, krzyż srebrny.
Wstążka: czerwona.
Medal pamiątkowy Powrotu na Tron Dynastii Kara-
dżordżów (Spomenica Medalia Povratka na Preslo Dina-
slije Karadzordzeuicia).
25*
		

/Magazyn_113_01_388_0001.djvu

			388
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: niebieska z czerwonymi paskami po brze¬
gach.
Medal pamiątkowy Wojny Serbsko-Tureckiej w 1912
roku (Spomenica Medalia Srbsko-Turshog Bata 1912
godine).
Jeden rodzaj.
Wstążka: czerwono-biało-niebieska.
Medal pamiątkowy Wojny Serbsko-Bułgarskiej w 1913
roku (Spomenica Medalia Srbsko-Bugarskog Rata 1913
godine).
Jeden rodzaj.
Wstążka: czerwona z czarnymi paskami po brzegach.
Medal pamiątkowy Wojny za Oswobodzenie i Zjedno¬
czenie 1914—1918 roku (Spomenica Medalia iz Bata za
Oslobodzenia i Ujediniena, 1914—1918 god.).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: czerwono-niebiesko-biała.
Medal pamiątkowy 60-letniej Rocznicy Istnienia Gwar¬
dii Królewskiej (Spomenica Medalia na Proslaou 60 Go-
diSnice Kralieve Gardę).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: czerwona z niebieskimi paskami po brze¬
gach.
Odznaczenia zniesione w 1918 r.
CZARNOGÓRZE
Order domowy Czarnogórski lub Order św. Piotra
(Crngorski Orden iii Orden Suetog Petra).
		

/Magazyn_113_01_389_0001.djvu

			389
Jedna klasa: krzyż kawalerski.
Wstążka: czerwono-biało-niebieska.
Order Daniły I lub Niepodległości Czarnogórskiej
(Orden Danila I iii Orden Nezaviznosti Crnogorske).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: biała z czerwonymi paskami po brze¬
gach.
Order Czerwonego Krzyża (Orden Crvenog Krsla).
Jedna klasa orderu oraz dwa rodzaje medalu.
Wstążka: czerwona z białymi paskami po brze¬
gach.
Medal Mikołaja I za Gorliwość (Medalia Nikole I za
Vrline ).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka biało-niebiesko-czerwona.
Medal za Dzielność (Medalia za Hrabrosł).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: biała z trzema czerwonymi paskami.
Medal pamiątkowy Wojny 1875—-1878 (Spomenica
Medalia za Bal 1875—1878). '
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: czerwona z białymi paskami po brzegach.
Medal pamiątkowy Wojny 1862 (Spomenica Medalia
za Rat 1862).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: biała z czerwonymi paskami po bokach.
		

/Magazyn_113_01_390_0001.djvu

			390
Medal pamiątkowy Bitwy pod Grahova (Spomenica
Medali u za Bitkę kod Grahoua).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: biała z czerwonymi paskami po brzegach.
Odznaczenie zniesione w 1903 r.
S E R B I A
Order Krzyża Takowy (Orden Takouskoga Krsła).
Pięć klas: wielka wstęga, komandor wielki, ko¬
mandor, oficer, kawaler.
Wstążka: czerwona z biało-niebieskimi paskami po
brzegach; przy nadaniu za czyny wojenne — jasno-
czerwona.
Kambodża
Order królewski Kambodży.*
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: czerwona z zielonymi paskami po brze¬
gach.
Order Sowathara’y lub Order Kambodżański Zasługi
Rolniczej.
Trzy klasy: komandor, oficer, kawaler.
Wstążka: ciemnozielona.
Order Muniseraphon’a lub Order królewski Zasługi
Historycznej, Literackiej i NaukoWej.
Jedna klasa: palmy.
Wstążka: żółta.
* Nadawany od 1896 r. również i przez prezydenta republiki francuskiej p. n. Orderu
królewskiego Kambodży (patrz — Francja).
		

/Magazyn_113_01_391_0001.djvu

			391
Medal Sisowath’a Monivong’a.
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: zielona z czerwono-żółtymi paskami po
brzegach.
Odznaczenie zniesione w 1927 r.
Medal Sisowath’a I.
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: fioletowo-żółto-czerwona.
Odznaczenie zniesione w 1900 r.
Medal Norodom’a I.
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: niebiesko-żółto-czerwona.
Kamerun
(patrz -— Francja)
Kanada
(patrz — Wielka Brytania)
Kaszmir
Medal pamiątkowy Obrony Fortecy Czitralu, 1895.
Kolumbia
Order wojskowy Krzyża św. Mateusza (Orden mililar
de la Cruz de San Mateo).
Jedna klasą: krzyż kawalerski.
Wstążka: żółto-niebiesko-czerwona z herbem Ko¬
lumbii pośrodku.
Order Krzyża Boyaca (Orden de la Cruz de Boyaca).
Pięć klas: wielka wstęga (dwóch rodzajów — ze zło-
		

/Magazyn_113_01_392_0001.djvu

			392
tą lub srebrną gwiazdą orderową), oficer wielki, ko¬
mandor, oficer, kawaler.
Wstążka: niebieska z żółto-niebiesko-czerwonymi
paskami po brzegach; przy nadaniu osobom wojsko¬
wym — żólto-niebiesko-czerwona.
Komory
Order królewski Gwiazdy Anżuanu.*
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: jasnoniebieska z podwójnymi pomarań¬
czowymi prążkami po brzegach.
Odznaczenia zniesione w 1896 r.
Order Gwiazdy Komoro lub Order Said Alego.
Trzy klasy: wielka wstęga, komandor, kawaler.
Wstążka: jasnoczerwona.
Order Gwiazdy Moheli.
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: niebieska.
Kongo Belgijskie
(patrz — Belgia)
Korea
Odznaczenia zniesione w 1910 r.
Order Miary Złotej (Kom-Czok Te Hun Czan).
Jedna klasa: wielka wstęga.
Wstęga: żółta z czerwonymi paskami po brzegach.
* Wcielony w 1896 r. do orderów francuskich (patrz — Francja).
		

/Magazyn_113_01_393_0001.djvu

			393
Order Gwiazdy Świętej (Se-Seng Czan).
Jedna klasa: wielka wstęga.
Wstęga: purpurowa z podwójnymi złotymi paskami
po brzegach.
Order Kwiatu Śliwy (Howa Te Hun Czan).
Jedna klasa: wielka wstęga.
Wstęga: czerwona z żółtymi paskami po brze¬
gach.
Order Flagi Narodowej (Tai Kok Czan).
Osiem klas.
Wstążka: czerwona z podwójnymi niebieskimi pa¬
skami po brzegach.
Order Ośmiu Świętych Żywiołów (Pal Koai Czan)
Osiem klas.
Wstążka: niebieska z czerwonymi paskami po brze¬
gach.
Order Sokoła Purpurowego (Czah Ung Czan).
Osiem klas.
Wstążka: biała z podwójnymi czerwonymi paskami
po brzegach.
Kultu
Order Karola Manuela Gespedesa (Orden de Carlos
Manuel de Cespedes).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: niebieska.
		

/Magazyn_113_01_394_0001.djvu

			394
Order Karola Finlay’a (Orden de Carlos Finlay).
Pięć klas orderu: wielka wstęga, oficer wielki, ko¬
mandor, oficer, kawaler, oraz medal (srebrny).
Wstążka: żółta.
Order Zasługi Wojskowej (Orden Militar al Merilo).
Cztery klasy: wielka wstęga, komandor, oficer, ka¬
waler.
Wstążka: niebiesko-czerwono-zielono-biała— w I
klasie; biało-niebieska — w II klasie; biała—-w III
klasie; czerwona — w IV klasie.
Order Zasługi Marynarki Wojennej (Orden Naval
ul Merilo).
Cztery klasy: wielka wstęga, komandor, oficer, ka¬
waler.
Wstążka: niebiesko-czerwona z białymi paskami po
brzegach — w I klasie; niebieska — w II klasie; biała —
w III klasie; czerwona—w IV klasie.
Order Czerwonego Krzyża (Orden de la Cruz Boja).
Trzy klasy orderu: wielka wstęga, komandor, oficer
oraz krzyż (brązowy).
Wstążka: biała z czerwonym paskiem pośrodku
i fioletowo-czerwonymi paskami po brzegach.
Medal Międzyaliancki (Medalla Inłeraleada).
Jeden rodzaj.
Wstążka: tęczowa z białymi prążkami po brzegach.
Medal Wojny Europejskiej (Medalla de la Guerra
Europea ).
Jeden rodzaj.
Wstążka: czerwono-czarna.
		

/Magazyn_113_01_395_0001.djvu

			395
Medal Kampanij (Medalla de las Campanas).
Jeden rodzaj.
Wstążka: biała z niebieskimi paskami po brze¬
gach.
Medal Niepodległości (Medalla de la Indepedencia).
Jeden rodzaj.
Wstążka: biało-niebieska, pośrodku wstążki czer¬
wony trójkąt z białym krzyżem.
Medal za Lata Służby (Medalla por Ahos de Servieio).
Jeden rodzaj.
Wstążka: czerwono-biało-niebieska.
Medal VI Konferencji Panamerykańskiej (Medalla de
la VI Conferencia Panamericana).
Jeden rodzaj.
Wstążka: niebieska z białymi paskami po bo¬
kach.
Krzyż Adiutantów Prezydenta (Cruz de los Atjudanles
del Presidenla).
Jeden rodzaj.
Wstążka: niebieska z biało-czerwonymi paskami po
brzegach.
Laos
Order Miliona Słoni i Białego Parasola.
Cztery klasy: wielka wstęga, komandor, oficer, ka¬
waler.
Wstążka: czerwona z żółtym fryzem w stylu laockim
oraz podwójnymi żółtymi paskami po bokach.
		

/Magazyn_113_01_396_0001.djvu

			396
Liban
Medal honorowy Zasługi Libańskiej (Medaille d’hon-
neur du Mer ile Libanais).
Pięć klas: wielka wstęga, medal kl. I—-pozłacany
z palmami, medal kl. II—-srebrny z palmami, medal
kl. III — srebrny, medal kl. IV — brązowy.
Wstążka: niebiesko-biało-czerwona z wizerunkiem
zielonego cedru na pasku białym; wielka wstęga — bez
wizerunku cedru.
Order Wychowania Publicznego (Ordre de l'Inslruc-
łion Publiąue).
Trzy klasy: oznaka klasy I, II i III (noszone po
lewej stronie piersi).
Wstążka: biała z wizerunkiem cedru.
Odznaczenia ustanowione dla wojska francuskiego
Medal pamiątkowy Libanu (Medaille commemoralive du
Liban ).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: niebieska z pięcioma czerwonymi prąż¬
kami pośrodku i czerwonymi paskami po brze¬
gach.
Liberia
Order Gwiazdy Afrykańskiej.
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: jasnoniebieska z różowymi paskami po
brzegach.
		

/Magazyn_113_01_397_0001.djvu

			397
Order Oswobodzenia Afryki.
Cztery klasy: wielka wstęga, komandor, oficer, ka¬
waler.
Wstążka: czerwona z trzema białymi prążkami po
bokach i niebieskimi prążkami po brzegach.
Order Zasługi Wojskowej.
Cztery klasy: wielka wstęga, komandor, oficer, ka¬
waler.
Wstążka: niebieska z czerwonymi paskami po bokach.
Liechtenstein
Order książęcy liechtensteinowski Zasługi (Fiirstlich
liechlensteinischen Verdienstorden).
Pięć klas: wielka gwiazda (wielka wstęga), krzyż
wielki i (wielka wstęga), komandor z gwiazdą, koman¬
dor, kawaler.
Wstążka: niebiesko-czerwona.
Medal pamiątkowy Jubileuszowy Książęco-Liechten-
steinowski (Fiirstlich Liechtenstein’sche Jubilaums-Erinne-
rungs-Medaille).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: czerwona z żółtymi paskami po brze¬
gach.
Lippc
(patrz — Niemcy)
Litwa
Order Witolda Wielkiego (Vytauto Didziojo Ordinas).
Pięć klas orderu: kawaler łańcucha, kawaler kl. I
(wielka wstęga), kawaler kl. II (komandoria wielka),
		

/Magazyn_113_01_398_0001.djvu

			398
kawaler kl. III (komandoria), kawaler kl. IV (krzyż
oficerski), kawaler kl. V (krzyż kawalerski) oraz me¬
dal (Vylaulo Didźiojo Ordino Medalis) — zloty, srebr¬
ny, brązowy.
Wstążka: perłowa z ciemnożółtymi paskami po
brzegach.
Order Krzyża Pogoni (Vycio Kryźiaus Ordinas).
Pięć klas orderu: kawaler kl. I (wielka wstęga),
kawaler kl. II (komandoria wielka), kawaler kl. III
(komandoria), kawaler kl. IV (krzyż kawalerski) oraz
Krzyż Pogoni (Vycio Kryzius)—-złoty, srebrny, brą¬
zowy, poza tym sztandar orderowy (Vycio Kryziaus
Ordino Veliava) dwóch rodzaji — dla oddziałów woj¬
skowych (trzy klasy), dla miast i wsi (jedna klasa).
Wstążka: jasnoczerwona z czarnymi paskami po
bokacłi.
Order Wielkiego Księcia Litewskiego Gedymina (Di-
dziojo Lietuuos Kunigaikscio Gedimino Ordinas).
Pięć klas orderu: kawaler kl. I (wielka wstęga),
kawaler kl. II (komandoria wielka), kawaler kl. III
(komandoria), kawaler kl. IV (krzyż oficerski), kawaler
kl. V (krzyż kawalerski) oraz medal (Didziojo Lietu-
vos Kunigaikscio Gedimino Ordino Medalis) —złoty,
srebrny, brązowy.
Wstążka: złota z brązowymi paskami.
Medal Organizatorów Ochotniczego Wojska Litew¬
skiego (Lieluvos Kariuomenes Kiireju Sauanoriu Me¬
dalis ).
Jeden rodzaj.
Wstążka: zielona z trzema czerwonymi paskami.
		

/Magazyn_113_01_399_0001.djvu

			399
Medal Niepodległości Litwy (Lietuvos Nepriklausomy-
bes Medalis).
Jeden rodzaj.
Wstążka: złocista z czarnymi paskami po brzegach.
.	/ ^ —	V-
Krzyż za Ratowanie Ginących (Zustanciu (ielbejimo
Kryzius).
.Jeden rodzaj.
Wstążka: ciemno-czerwona z dwoma białymi pa¬
skami szerokimi i dwoma białymi węższymi po brzegach.
Gwiazda Szaulisów (Śauliu Żvaiyzde).
Jeden rodzaj.
Wstążka: zielona z czerwonym paskiem pośrodku
i białymi paskami po brzegach.
Lombardia
(patrz — Włochy)
Lubeka w. m.
(patrz — Niemcy)
Lukka
(patrz — Włochy)
Luksemburg
Order domowy nassauski Lwa Złotego (Ordre du Lion
d’Or de la Maison de Nassau).
Jedna klasa: wielka wstęga.
Wstęga: pomarańczowa z ciemnoniebieskimi paska¬
mi po brzegach.
Order Korony Dębowej (Ordre de la Couronne de Chene).
Pięć klas orderu: wielka wstęga, oficer wielki, ko-
		

/Magazyn_113_01_400_0001.djvu

			400
mandor, oficer, kawaler oraz medal — złoty, srebrny,
brązowy.
Wstążka: pomarańczowa z trzema ciemnozielonymi
paskami.
Order Zasługi Wojskowej i Cywilnej Adolfa Nassau-
skiego (Ordre de Merile Civil et Miliłaire d’Adolphe de
Nassau).
Osiem klas orderu: wielka wstęga, oficer wielki,
komandor (z koroną i bez), oficer (z koroną i bez),
kawaler (z koroną i bez) oraz: 1) Medal—zloty, srebrny,
brązowy; 2) Krzyż honorowy dla Kobiet (Croix
d’honneur pour Dames)—-jeden rodzaj; 3) Medal za
Sztukę i Wiedzę (Medaille pour Arts ei Sciences)—-
złoty, srebrny; 4) Krzyż Zasługi (Croix de Merile) —
złoty, srebrny; 5) Medal za 25-letnią Wybitną Służbę
dla Domu Wielko-Książęcego (Medaille pour 25 ans
de Bons Services dans la Maison Grand-Ducale) —
złoty, srebrny.
Wstążka: ciemnoniebieska z pomarańczowymi pa¬
skami po brzegach.
Medal pamiątkowy Złotego Wesela Wielkiego Księcia
Adolfa (Medaille eommemoratiue des Noces d'Or du Grand
Duc AdolplieJ.
Trzy rodzaje: złoty, pozłacany, srebrny.
Wstążka: niebieska z żółtymi paskami po brzegach.
Łotwa
Order Pogromcy Niedźwiedzia (Lacplesa Kara Ordenis).
Trzy klasy: wielka wstęga, komandor, kawaler.
Wstążka: srebrna z trzema czerwonymi paskami.
		

/Magazyn_113_01_401_0001.djvu

			401
Order Trzech Gwiazd (Triju Zwaig'zt\u Ordenis).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: jasnoniebieska ze złotymi prążkami po
brzegach.
Medal pamiątkowy Łotewskiej Wojny Niepodległościo¬
wej (Laluijas Albrlvoscinas Pieminas Medala).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: czerwona z białym paskiem pośrodku.
Medal pamiątkowy jubileuszowy Dziesięcioletniej Rocz¬
nicy Wojny Niepodległościowej (Atbrwosanas Cinu 10
Gadu Jubilejas Pieminas Medala).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: czerwona z niebieskimi paskami po bo¬
kach.
Krzyż Zasługi Obrońców (Aizsargu Nopelnu Krusts).
Jeden stdpień: krzyż kawalerski.
Wstążka: biała z dwoma czerwonymi paskami po¬
środku i żółtymi paskami po bokach.
Madagaskar
(patrz — Francja)
Odznaczenia zniesione w 1890 r.
Order Zasługi.
Jedna klasa orderu: krzyż kawalerski, oraz medal.
Wstążka: biała z niebieskimi paskami po bokach.
Order Ranavalo I.
.Jedna klasa.
26
		

/Magazyn_113_01_402_0001.djvu

			402
Wstążka: biała z jasnoniebieskimi paskami po
brzegach.
Malta
(patrz — Wielka Brytania)
Maroko
Order Alauitów (Uissam Alauil).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: pomarańczowa.
Medal Zasługi Wojskowej.
Jeden rodzaj.
Wstążka: biała z czerwonymi paskami po brze¬
gach.
Medal Zasługi Cywilnej.
Jeden rodzaj.
Wstążka: granatowa z podwójnymi pomarańczo¬
wymi paskami po bokach.
Medal honorowy Policji Szerifa.
Jeden rodzaj.
Wstążka: pomarańczowa z podwójnymi zielonymi
paskami pośrodku.
Odznaczenie zniesione w 1913 r.
Order Hafida (Uissam Hafidien).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: czerwona z białymi paskami po brze¬
gach.
		

/Magazyn_113_01_403_0001.djvu

			403
Maurytius
(patrz — Wielka Brytania)
Meklemburgia-Schwerin
(patrz — Niemcy)
Meklemburgia-Slrclilz
(patrz — Niemcy)
Meksyk
Order Orła Azteckiego (Orden del Aguila Azteca).
Trzy klasy: wielka wstęga (łańcuch), komandoria,
krzyż kawalerski.
Wstążka: żółto-złota — dla osób cywilnych; biała
z zielono-czerwonymi paskami po brzegach — dla osób
wojskowych.
Order Zasługi Wojskowej (Orden del Mśrito Miliłar).
Odznaczenia zniesione w 1867 r.
Order Najświętszej Marii Panny Gwadalupskiej (Orden
de Nueslra Senora de la Guadalupe).
Pięć klas: wielka wstęga (w dnie uroczyste — łań¬
cuch), oficer wielki, komandor, oficer, kawaler.
Wstążka: niebieska z fioletowymi paskami po brze¬
gach.
Order Orła Meksykańskiego (Orden del Aguila Meji-
cana).
Sześć klas: łańcuch, wielka wstęga, oficer wielki,
komandor, oficer, kawaler.
Wstążka: zielona z karminowymi paskami po brze¬
gach.
26*
		

/Magazyn_113_01_404_0001.djvu

			404
Order św. Karola (Orden de San Carlos).
Dwie klasy: wielka wstęga, krzyż kawalerski.
Wstążka: czerwona.
Medal Zasługi Wojskowej (Med	
			

/Magazyn_113_01_405_0001.djvu

			405
Medal za Ratowanie Ginących (Medaille de Sauvetaye).
Jeden rodzaj.
Wstążka: biała z amarantowym paskiem pośrodku
i amarantowymi prążkami po brzegach.
Mongolia
Order Zasługi Wojskowej.
Order Zasługi Cywilnej.
Nassau
(patrz—: Niemcy)
Neapol
(patrz — Włochy)
Nepal
Order Gwiazdy Gorkha Sarasvati’ego.
Jedna klasa: krzyż kawalerski.
Wstążka: niebieska, haftowana w kwiaty — czer¬
wone, białe i czarne.
Niemcy
Order Zasługi Orla Niemieckiego (Verdienslorden vom
Deutschen Adler).
Pięć klas orderu: wielka wstęga, komandoria wielka,
krzyż I stopnia (komandoria), krzyż 11 i III stopnia,
oraz Medal Zasługi ( Verdienstrnedaille)—srebrny.
Wstążka: czerwona z biało-czarno-białymi paskami
po brzegach.
Krzyż honorowy dla Walczących na Froncie (Ehren-
kreuz fiir Fronlkampfer).
		

/Magazyn_113_01_406_0001.djvu

			406
Jeden rodzaj: żelazny brązowany (z mieczami).
Wstążka: czarna z czerwonymi paskami pośrodku
i białymi paskami po brzegach.
Krzyż honorowy dla Uczestników Wojny (Ehrenkreuz
fur Kriegsteilnehmer).
Jeden rodzaj: żelazny brązowany.
Wstążka: czarna z czerwonym paskiem pośrodku
i białymi paskami po brzegach.
Krzyż honorowy dla Wdów i Rodziców po Poległych
(Ehrenkreuz fur die Witwen und Elłcrn Gefallener).
Jeden rodzaj: żelazny matowy.
Wstążka: biała z czerwonym paskiem pośrodku
i podwójnymi czarnymi paskami po brzegach.
Odznaka za Służbę Wojskową (Militarische Dienslab-
zeichen).
Cztery rodzaje: krzyż złoty, medal złoty, krzyż
srebrny, medal srebrny.
Wstążka: jasnoniebieska.
Odznaka Rannych (Verwundełenabzeichen).
Trzy rodzaje: złota, srebrna, oksydowana. .
Bez wstążki (na szpilce).
Medal za Ratowanie Ginących (Rettungsmedaille).
Jeden rodzaj.
Wstążka: pomarańczowa (w odcieniu żółtym).
Krzyż Bałtycki (Baltenkreuz).
Jeden rodzaj.
Bez wstążki (na szpilce).
		

/Magazyn_113_01_407_0001.djvu

			407
Odznaka Zasługi Śląskiej (Orzeł Śląski) (Schlesisches
Bewdhrungsabzeiclien (Schlesischer Adler).
Dwa rodzaje: oznaka na szpilce, oznaka na
wstążce.
Wstążka: żółto-biało-żółta.
Odznaka honorowa niemiecka Olimpijska (Deułsches
Olimpisches Ehrenzeichen).
Dwa rodzaje: oznaka noszona na szyi, oznaka no¬
szona na piersi.
Wstążka: pomarańczowa z pięcioma białymi prąż¬
kami pośrodku i pojedynczymi prążkami czarnymi
po brzegach.
Medal pamiątkowy niemiecki Olimpiady (Deutsche
Olimpia Erinnerungsmedaille).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: czerwona z pięcioma białymi prążkami
pośrodku i pojedynczymi prążkami czarnymi po brze¬
gach.
Medal pamiątkowy za Ratowanie z Niebezpieczeństwa
(Erinnerungsmedaille fur Rellung aus Gefahr).
Jeden rodzaj (nie do noszenia na ubiorze).
Odznaka honorowa Niemieckiego Czerwonego Krzyża
(Ehrenzeichen des Deulschen Rotenkreuzes).*
Trzy rodzaje: gwiazda, oznaka noszona na szyi,
oznaka noszona na piersiach.
Wstążka: czerwona z białymi paskami po brze¬
gach.
* Odznaczenie nieoficjalne.
		

/Magazyn_113_01_408_0001.djvu

			■108
Odznaczenia partii narodowo-socjalistycznej
Odznaka Złota Partii (Goldener Parteiabzeichen).
Jeden rodzaj (oznaka na szpilce).
Odznaka honorowa dla Członka Narodowo-Socjali-
stycznej Niemieckiej Pracowniczej Partii poniżej 100.000
(Ehrenzeichen jur Milglieder der Nalional-Sozialistischen
Deułschen Arbeiterparłei unler 100.000).
Jeden rodzaj (na szpilce).
Order Krwi z 9 listopada 1923 (Blulorden vom 9. Nu-
vember 1923).
Jedna klasa: krzyż kawalerski.
Wstążka: czerwona z czarn-obiałymi paskami po
bokach i białymi prążkami po brzegach.
Odznaka Koburska (Coburger Abzeichen).
Jeden rodzaj (oznaka na szpilce).
Odznaka Norymberskiego Dnia Partyjnego w 1929
(Niirnberger Parteilagsabzeichcn von 1929).
Jeden rodzaj (oznaka na szpilce).
Odznaka Zjazdu S. A. w Brunświku 1931 (Abzeichen
vom S.A.-Treffen Braunschweig 1931).
Jeden rodzaj (oznaka na szpilce).
Odznaczenia zniesione w 1933 r.
Medal za Ratowanie Ginących ^- Anhalt (Rettungs-
medaille — Anhalt).
Medal za Ratowanie Ginących'—Badenia (Reltungs-
medaille — Baden).
		

/Magazyn_113_01_409_0001.djvu

			409
Medal za Ratowanie Ginących—Bawaria (Bettungs-
rnedaille — Bayern).
Medal za Ratowanie Ginących — Brema (Betlungs-
medaille — Bremen).
Medal za Ratowanie Ginących — Hamburg (Beltungs-
medaille — Hamburg).
Medal za Ratowanie Ginących — Hessja (Betłungs-
medaille — Hessen).
Medal za Ratowanie Ginących — Lippe (Bettungs-
medaille — Lippe).
Medal za Ratowanie Ginących — Lubeka (Bellungs-
medaille — Liibeck).
Medal za Ratowanie Ginących — Meklemburgia
(Bellungsmedaille — Mecklemburg).
Medal za Ratowanie Ginących - Oldenburg
( Bellungsmedaille — Oldenburg).
Medal za Ratowanie Ginących — Schaumburg - Lippe
(Bellungsmedaille. — Schaumburg-Lippe).
Medal za Ratowanie Ginących — Turyngia (Beltungs-
medaille — Thiiringen).
Medal za Ratowanie Ginących — Wirtembergia
(Bellungsmedaille — Wiirttemberg).
		

/Magazyn_113_01_410_0001.djvu

			410
Odznaczenia zniesione w 1919 r.
A N H A L T
Order domowy Alberta Niedźwiedzia (Hausorden
Albrecht des Bdren).
Pięć klas orderu: wielka wstęga, komandor wielki,
komandor, kawaler I i II klasy, oraz Medal Zasługi
(Verdiensfmedaille) —złoty, srebrny.
Wstążka, ciemnozielona z purpurowymi paskami
po brzegach.
Order Zasługi za Sztukę i Wiedzę (Verdienstorden fur
Kunst und Wissenschaft).
Jedna klasa: kawaler.
Wstążka: zielona z pąsowymi paskami po brzegach.
Krzyż Fryderyka (Friedrich-Kreuz).
Jeden stopień.
Wstążka: czerwona.
Medal za Ratowanie Ginących (Retlungsmedaille).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: ciemnozielona z dwoma czerwonymi pa¬
skami.
Medal za 50-letnią Wierną Służbę (Medaille fur 50-
Jahrige treue Dienste).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: zielona z białymi paskami po bokach.
Odznaka za Służbę dla Szeregowych (Dienslauszeich-
nung fiir Mannschaft).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, żelazny.
Wstążka: jasnozielona.
		

/Magazyn_113_01_411_0001.djvu

			411
Odznaka honorowa Straży Ogniowej (Feuerwehr-Ehren-
zeiclien).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: ciemnozielona z czerwonym paskiem po¬
środku i białymi paskami po bokach.
Krzyż dla Służby Żeńskiej (Kreuz fur weibliche Diensl-
bolen).
Dwa rodzaje (noszone na szyi).
Wstążka: zielona.
Odznaka honorowa za Wierność w Pracy (Ehrenzei-
chen fur Treue in der Arbeił).
Jeden rodzaj- srebrna.
Wstążka: biało-zielono-pąsowa.
Odznaka pamiątkowa 90-lecia Urodzin Księżny Wdo¬
wy Fryderyki (Erinnerungszeichen an dem 90. Geburlsłag
der Herzogin-Witwe Friederike).
Jeden rodzaj: pozłacana.
Wstążka: zielona ze srebrnymi paskami po bo¬
kach.
Medal jubileuszowy 25-letniej Rocznicy Objęcia Rzą¬
dów przez Księcia Fryderyka I (Jubildumsmedaille an-
lasslich des 25. Jahresłages des Regierungsantritłes Herzogs
Friedrich I).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: jasnoczerwona ze srebrno-zielonymi pa¬
skami po brzegach.
Krzyż honorowy za 30-lecie Zawodu Akuszerskiego
(Ehrenkreuz fur 30-Jahrigen Hebammenberuf).
		

/Magazyn_113_01_412_0001.djvu

			412
Jeden rodzaj (noszony na szyi).
Wstążka: zielona.
A N H A L T-D E S S A U
Krzyż pamiątkowy Kampanij 1814 i 1815 (Erinne-
rungskreuz fur die Feldzuge 1814 und 1815).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: biało-zielono-czerwona.
Odznaka za Służbę dla Wojskowych (Dienslauszeich-
nung jur Militar).
Trzy rodzaje: krzyż pozłacany, oznaka — pozłacana
srebrna.
Wstążka: biało-czerwona.
BADENIA
Order domowy Wierności (Ilausorden der Treue).
Jedna klasa: łańcuch i wielka wstęga.
Wstęga: pomarańczowa ze srebrnymi paskami po
brzegach.
Order Zasługi Wojskowej Karola Fryderyka (Militar-
Karl-Friedrich- Verdienslorden).
Trzy klasy orderu: wielka wstęga, komandor, kawa¬
ler, oraz Medal Zasługi Wojskowej ( Militar-Verdiensl-
medaille) — złoty, srebrny.
Wstążka: żółta z czerwonym paskiem pośrodku
i białymi prążkami po brzegach.
Order Bertholda I (Berlhold 1. Orden).
Cztery klasy: wielka wstęga i łańcuch, komandor
klasy I, komandor klasy II, kawaler.
Wstążka: czerwona ze złotymi paskami po bokach.
		

/Magazyn_113_01_413_0001.djvu

			413
Order Lwa Zeryngeńskiego (Zahringer Lówen Orden).
Pięć klas orderu: wielka wstęga (łańcuch), koman¬
dor wielki, komandor, kawaler klasy I i II, oraz Krzyż
Zasługi ( Verdienslkreuz).
Wstążka: zielona z pomarańczowymi paskami po
bokach; przy Krzyżu Zasługi nadanym za czyny wo¬
jenne — żółta z czerwonym paskiem pośrodku i bia¬
łymi prążkami po brzegach (Orderu Zasługi Wojsko¬
wej Karola Fryderyka).
Krzyż Zasługi Wojennej (Kriegsverdiensłhreuz).
Jeden stopień.
Wstążka: czerwona z dwoma żółtymi paskami po¬
środku.
Medal Zasługi Cywilnej (Zivil-Verdienstmedaille).
Trzy rodzaje: złoty duży, złoty mały, srebrny.
Wstążka: żółta z czerwonym paskiem pośrodku
i po bokach.
Medal za Ratowanie Ginących (Rettungsmedaille).
Trzy rodzaje: złoty duży, złoty mały, srebrny.
Wstążka: żółta z czerwonym paskiem pośrodku
i białymi prążkami po brzegach (Orderu Zasługi Woj¬
skowej Karola Fryderyka).
Krzyż honorowy za 1870—71 r. (Erinnerungskreuz fur
1870—71).
Jeden rodzaj.
Wstążka: żółta z czerwonymi paskami po bokach
i białymi prążkami po brzegach.
Odznaka za Służbę Polową (Felddienslauszeiclinung).
Jeden rodzaj.
		

/Magazyn_113_01_414_0001.djvu

			414
Wstążka: żółta z czerwonymi paskami po bokach
i białymi prążkami po brzegach.
Medal pamiątkowy Wojskowy z 1849 r. (Militarische
GedacMnis-Medaille von 1849).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: żółta ze złotymi prążkami przetykanymi
po bokach.
Odznaka za Służbę dla Wojskowych Gzynnycli (Diensl-
auszeichnung jar aktive Militars).
Pięć rodzajów: krzyż (dwóch rodzajów) — dla ofi¬
cerów; baretka z listewką (trzech rodzajów) — dla sze¬
regowych.
Wstążka: czerwona z żółtymi paskami po bokach.
Odznaka za Służbę Wojskową (MiliUirdienslauszeich-
nung).
Trzy rodzaje: krzyż brązowy, medal — brązowy,
żelazny.
Wstążka: czerwoną z żółtymi paskami po bokach.
Odznaka za Służbę dla Obrony Krajowej (Landwehr-
diensiauszeichnung ).
Dwa rodzaje: medale brązowe.
Wstążka: czerwona z żółtymi paskami po bokach.
Medal jubileuszowy Rządu, 1906 ( Regierungs-1 idń-
laums-Medaille von 1906).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: żółta z czerwonymi paskami po bokach.
Krzyż za Ochotniczą Pomoc podczas Wojny, 1914—
191G (Kreuz fiir freiwillige Kriegshilfe, 1914 1916).
		

/Magazyn_113_01_415_0001.djvu

			415
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: czerwona z dwoma żółtymi paskami po
środku.
Medal za Sztukę i Wiedzę (Medaille fur Kunst und
Wissenschafl).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: złota z czerwonymi paskami po brzegach.
Medal za Rolnictwo, Przemysł i Handel (Medaille fur
Landwirtschafł, Gewerbe und Handel).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Bez wstążki.
Medal-Pamiątka (Gedachtnis-Medaille).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Bez wstążki.
Odznaka honorowa dla Członków Ochotniczych Straży
Ogniowych (Ehrenzeichen fiir Milglieder der freiwilligen
Feuerwehren).
Jeden rodzaj.
Wstążka: czerwona z sześcioma żółtymi paskami.
Medal Pracy (Arbeiter-Medaille).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: żółta z trzema czerwonymi paskami.
Medal Fryderyka i Ludwiki (Friedrich-Luisen Me¬
daille ).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: czerwona z żółtymi paskami po bokach
i białymi prążkami po brzegach.
		

/Magazyn_113_01_416_0001.djvu

			416
Medal pamiątkowy 1906 r. (Erinnerungsmedaille fur
1906).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: żółta z czerwonymi paskami po bokach.
Odznaka honorowa za 1906 r. (Erinnerungszeichen fur
1906).
Jeden rodzaj.
Wstążka: żółta z czerwonymi paskami po bokach,
BAWARIA
Order św. Huberta (St. Huberlus-Orden).
Jedna klasa: łańcuch i wielka wstęga.
Wstęga: czerwona z zielonymi paskami po brzegach.
Order domowy św. Jerzego (Haus-Orden vom heiligen
Georg).
Trzy klasy orderu: wielka wstęga (łańcuch), ko¬
mandor, kawaler, oraz medal (St. Georgs-Medaille) —
złoty.
Wstążka: jasnoniebieska z biało-czerwonymi pa¬
skami po bokach.
Order wojskowy Maksymiliana Józefa (Milildr-Max-
Josef-Orden).
Trzy klasy: wielka wstęga (w stopniu wyższym
łańcuch), komandor, kawaler.
Wstążka: czarna z ciemnobłękitno-białymi paskami
po brzegach.
Order Zasługi Cywilnej Korony Bawarskiej (Zitńl-
Verdienstorden der Bayerischen Krone).
Cztery klasy orderu: krzyż wielki (w stopniu wyż-
		

/Magazyn_113_01_417_0001.djvu

			417
szym — łańcuch), komandor wielki, komandor, kawa¬
ler, oraz medal — złoty, srebrny.
Wstążka: jasnobłękitna z białymi paskami po
brzegach.
Order Zasługi św. Michała ( Verdienstorden vom hriligen
M ichael).
Pięć klas orderu: krzyż wielki (w stopniu wyż¬
szym — łańcuch), komandor wielki, komandor, oficer,
kawaler; Krzyż Zasługi (Verdienslkreuz) — srebrny,
oraz Medal Zasługi ( Verdienstmedaille) — srebrny, brą¬
zowy.
Wstążka: ciemnoniebieska z różowymi paskami po
brzegach.
Medal Waleczności (Tapferkeitsmedaille).
Order Maksymiliana za Wiedzę i Sztukę ( Maximilians-
Orden fur Wissenschafł und Kunst).
Jedna klasa: komandoria.
Wstęga: błękitna z białymi paskami po brzegach.
Order Zasługi Wojskowej (Miliłar-Verdienstorden).
Cztery klasy orderu oraz trzy stopnie Krzyża Zasługi
Wojskowej (Milildr-Verdienslkreuz).
Wstążka: biała z błękitnymi paskami po brzegach;
przy nadaniu żołnierzom i urzędnikom wojskowym -
biała z czarnymi paskami po brzegach.
Order Króla Ludwika (Kónig-Ludwigs-Orden).
Jedna klasa orderu: krzyż kawalerski, oraz Medal
Honorowy (Ehrenmiinze).
Wstążka: biało-niebieska (paski poziome) z nie-
biesko-białymi paskami po brzegach.
27
		

/Magazyn_113_01_418_0001.djvu

			418
Order św. Elżbiety (St. Elisabeth-Orden).
Jedna klasa: krzyż kawalerski.
Wstążka: jasnoniebieska z czerwonymi paskami
po brzegach; przy nadaniu szlachciankom — czerwona
z jasnoniebieskimi paskami po brzegach.
Order Teresy (Theresien-Orden).
Jedna klasa: krzyż kawalerski.
Wstążka: biała z podwójnymi niebieskimi paskami
po brzegach.
Medal Ludwika za Wiedzę i Sztukę (Ludwigs-Medaille
fur Wissenschaft und Kunst).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: jasnoniebieska z białymi paskami po¬
środku — wewnątrz których znajduje się pasek złożony
z białych trójkątów złączonych wierzchołkami — oraz
z białymi paskami po bokach.
Medal Ludwika za Przemysł (Ludwigs-Medaille fur
Industrie).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: jasnoniebieska z białymi paskami po¬
środku — wewnątrz których znajduje się pasek złożony
z białych trójkątów złączonych wierzchołkami — oraz
z białymi paskami po bokach.
Odznaka honorowa Wojskowa Sanitarna (Miliłar Sa-
niłałs-Ehrenzeichen).
Dwa rodzaje: złota, srebrna.
Wstążka: czarna z biało-niebiesko-białymi paskami
po brzegach.
		

/Magazyn_113_01_419_0001.djvu

			419
Krzyż Wybitnej Służby (Dienslauszeichnungskreuz).
Dwa rodzaje: srebrny, brązowy.
Wstążka: jasnoniebieska z białymi paskami po
bokach.
Odznaka za Służbę dla Obrony Krajowej (Landwehr-
dienstauszeichnung).
Dwa rodzaje.
Wstążka: jasnoniebieska z dwoma białymi paskami
po brzegach.
Medal za Ratowanie Ginących (Rełtungsmedaille).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: jasnobłękitna z białymi paskami po brze¬
gach (Orderu Zasługi Korony Bawarskiej).
Krzyż Zasługi za Ochotnicze Pielęgnowanie Chorych
( Verdienstkreuz fur freiwillige Krankenpflege).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: ciemnoniebieska z białymi paskami po
bokach.
Medal Zasługi Wojskowej (Militaruerdienstmedaille).
Dwa stopnie: złoty, srebrny,
Wstążka: czarna z biało-niebiesko-białymi paskami
po brzegach.
Odznaka pamiątkowa wojskowa za Lata 1813 -1815
(Militardenkzeichen fur die Jahre 1813- -1815).
Jeden rodzaj.
Wstążka: biała z jasnoniebieskimi paskami po bo¬
kach i czarnymi prążkami po brzegach.
27*
		

/Magazyn_113_01_420_0001.djvu

			420
Odznaka pamiątkowa Kampanii 1849 (Feldzugsdenk-
zeichen fur 1849).
Jeden rodzaj: krzyż brązowy.
Wstążka: pąsowa z zielonymi paskami po bokach.
Medal pamiątkowy Armii za 1866 (Armeedenkmiinze
fur 1866).
Jeden rodzaj: krzyż brązowy.
Wstążka: biała z jasnoniebieskimi paskami po
bokach.
Krzyż Zasługi za Ochotniczą Opiekę nad Wojskiem,
1870—1871 (Verdienstkreuz fur freiutillige Fiirsorge fur das
Hee.r, 1870—1871).
Jeden rodzaj: krzyż emaliowany.
Wstążka: jasnoniebieska.
Medal Zasługi Cywilnej (Ziińl-Verdienst-Medaille).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: niebieska z dwoma białymi paskami po¬
środku.
Odznaka pamiątkowa za 1849 rok (Denkzeichen fur
das Jahr 1849).
Jeden rodzaj: medal złoty.
Wstążka: czerwona z zielonymi paskami po brze¬
gach.
Krzyż Zasługi Straży Ogniowej (Feueru>ehr-Verdiensl-
kreuz).
Jeden rodzaj.
Wstążka: jasnoniebieska z sześcioma białymi pa¬
skami pośrodku i białymi prążkami po brzegach.
		

/Magazyn_113_01_421_0001.djvu

			421
Odznaka pamiątkowa dla Lekarzy Cywilnych, 1866
(Erinnerungszcichen fur Ziuilarzlc, 1866).
Jeden rodzaj: krzyż brązowy (z zakrętką).
Odznaka Straży Ogniowej za 25 Lat (Feuerwehrschnalle
fur 25 Jahre).
Jeden rodzaj.
Wstążka: jasnoniebieska z sześcioma białymi pa¬
skami.
Odznaka za Długoletnią Służbę dla Pracowników War¬
sztatów Wojskowych (Dienslalterszeichen fur Heereswerk-
słattenarbeiter).
Dwa rodzaje: srebrny, brązowy.
Wstążka: jasnoniebieska z białymi paskami po
brzegach.
Medal jubileuszowy Armii (Armee-Jubilaumsmedaille).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: czerwona z zielonymi paskami po brzegach.
Medal Księcia Regenta Leopolda (Prinzregenl Luitpold-
Medaille).
Trzy rodzaje: złoty (noszony na szyi), srebrny,
brązowy.
Odznaka Służby Bezpieczeństwa dla Żandarmerii i Mo¬
nachijskiej Straży Bezpieczeństwa (Sicherheitsdiensł-Aus-
zeichnung fur Gendarmerie und Miinchener Sicherheils-
wache ).
Jeden rodzaj.
Wstążka: jasnoniebieska z białymi paskami po
brzegach.
		

/Magazyn_113_01_422_0001.djvu

			422
BREMA w. m.
Krzyż llanzeatyckiBremeński (BremerHanseatenlcreuz).
Jeden rodzaj.
Wstążka: czerwono-biała.
Odznaka za Służbę (Dienstauszeichnung).
Pięć rodzajów: krzyż złoty, krzyż srebrny, oznaka
złota, oznaka srebrna, oznaka żelazna.
Wstążka: czerwono-biała.
B R U N Ś W I K
Order domowy Henryka Lwa (Hausorden Heinrich
des Lówen).
Sześć klas orderu: wielka wstęga (łańcuch), koman¬
dor wielki, komandor, oficer, kawaler kl. 1 i II, oraz
Krzyż Zasługi ( Verdienstkreuz) — złoty, srebrny.
Wstążka: czerwona z pomarańczowymi paskami
po bokach.
Krzyż Zasługi Wojennej (Kriegsverdienstkreuz).
Jeden rodzaj.
Wstążka: ciemnoniebieska z żółtymi paskami po
brzegach; przy nadaniu za czyny poza frontem —
żółta z ciemnoniebieskimi paskami po brzegach.
Krzyż honorowy za Kampanię 1809 (Ehrenkreuz fiir
den Feldzug 1809).
Dwa rodzaje: srebrny, brązowy.
Wstążka: jasnoniebieska.
Medal honorowy za Kampanię w Portugalii i Hisz¬
panii, 1810 -1814 (Ehrenmedaille fiir die Feldziige in Por¬
tugal und Spanien, 1810 1814).
		

/Magazyn_113_01_423_0001.djvu

			423
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: pąsowa.
Medal Waterloo (Waterloo-Medaille).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: jasnożółta z jasnoniebieskimi paskami po
brzegach.
Odznaka pamiątkowa Kampanii 1848—49 (Holsztyn)
(Erinnerungszeichen fur die Feldziige 1848—49 (Holsłein).
Jeden rodzaj.
Wstążka: niebiesko-żółto-niebieska.
Odznaka Zasługi za Sztukę i Wiedzę (Verdienstzeichen
fur Kunst und Wissenschafl).
Owa rodzaje: złota, srebrna.
Wstążka: ciemnoczerwona z żółtymi paskami po
brzegach.
Krzyż Wybitnej Służby (Dienslauszeichnungskreuz).
Cztery stopnie: klasy I (krzyż srebrny z promie¬
niami), klasy II (krzyż srebrny bez promieni), klasy
III (oznaka srebrna), klasy IV (oznaka żelazna).
Wstążka: niebieska z żółtymi paskami po brze¬
gach.
Odznaka za Służbę dla Obrony Krajowej (Land-
wehr-Dienslauszeichnung ).
Dwa rodzaje: złota, srebrna.
Wstążka: niebieska z żółtymi paskami po brze¬
gach— przy odznace złotej; niebieska z jąsnożółtą
literą „W“ wyhaftowaną pośrodku—-przy odznace
srebrnej.
		

/Magazyn_113_01_424_0001.djvu

			424
Medal za Ratowanie Ginących (Rettungsmedaille).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: ciemnozielona.
FRANKFURT w. m.
Medal pamiątkowy Wojny 1813—1814 (Kriegsdenk-
miinze fur 1813—1814).
Dwa rodzaje: srebrny duży, srebrny mały.
Wstążka: biała z trzema czerwonymi paskami —
przy medalu srebrnym dużym; czerwona z trzema bia¬
łymi paskami — przy medalu srebrnym małym.
Odznaka pamiątkowa Wojny 1848—1849 (Kriegsdenk-
zeichnen fur 1848—1849).
Jeden rodzaj: krzyż.
Wstążka: biała z czerwonymi paskami po bo¬
kach.
Krzyż Wybitnej Służby (Dienstauszeichnungskreuz).
Sześć rodzajów: złoty, srebrny duży, pozłacany,
srebrny mniejszy, srebrny, brązowy.
H A M B U R G w. m.
Krzyż llanzeatycki Hamburski (Hamburgisches llan-
seatenkreuz).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwono-biała.
Krzyż Zasługi Wojskowej (Militdr-Verdienstkreuz).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: karmazynowa z białymi paskami po brze¬
gach.
		

/Magazyn_113_01_425_0001.djvu

			425
Krzyż Zasługi (Verdienslkreuz).
Jeden rodzaj: srebrny. v
Wstążka: karmazynowa.
Medal pamiątkowy Wojny 1814—1815 (Krieasdenk-
miinze fur 1814—1815).
Dwa rodzaje: brązowy, żelazny.
Wstążka: niebieska z karmazynowymi paskami po
brzegach — przy medalu brązowym; biała z karmazyno¬
wymi paskami po brzegach — przy medalu żelaznym.
Krzyż Wybitnej Służby (Dienstauszeichnangkreuz).
Jeden rodzaj.
Wstążka: karmazynowa z żółtymi paskami po
brzegach.
Odznaka za Służbę (Diensłauszeichnung).
Trzy rodzaje: krzyż pozłacany, srebrny, żelazny.
Wstążka: karmazynowa z żółtymi paskami po brze¬
gach —- przy krzyżu pozłacanym; karmazynowa z bia¬
łymi paskami po brzegach — przy krzyżu srebrnym;
karmazynowa z czarnymi paskami po brzegach — przy
krzyżu żelaznym.
Medal Uznania za Pomoc podczas Pożaru Miasta (1842)
(Anerkennungsmedaille fur Hilfeleistung beirn Stadlbrande
(1842).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: czerwona z białymi paskami po bokach
i białymi prążkami po brzegach.
Medal za Służbę w Straży Obywatelskiej (Medaille
fur Diensłe im Burgermilildr).
		

/Magazyn_113_01_426_0001.djvu

			426
Dwa rodzaje: zloty, srebrny.
Wstążka: czerwono-biała.
HES JA-DARMSTAD
Order Ludwika (Lud.wigs-Ord.en).
Trzy klasy orderu oraz Medal Zasługi (Verdiensl-
medaille).
Wstążka: czarna z czerwonymi paskami po brzegach.
Order Zasługi Filipa Wspaniałomyślnego (Verdienst-
Orden Philipps des Grossmiiligen).
Sześć klas orderu: wielka wstęga, komandor klasy I,
komandor klasy II, kawaler krzyża honorowego, ka¬
waler klasy I, kawaler klasy II, oraz Krzyż Zasługi
(Verdienslkreuz) -srebrny i Medal Zasługi (Verdiensl-
medaille) —- zloty, srebrny.
Wstążka: czerwona z błękitnymi paskami po brze¬
gach; przy Medalu Zasługi — czarna z czerwonymi
paskami po brzegach.
Order Gwiazdy Brabanckiej (Stern vun Brabanl).
Krzyż Zasługi Wojskowej (Milildroerdienstkreuz).
Jeden rodzaj.
Wstążka: jasnoniebieska z pąsowymi paskami po
brzegach.
Medal Waleczności (Tapferkeitsmedaille).
Krzyż Wojskowy Sanitarny (Militarsanitalskreuz).
Jeden stopień.
Wstążka: czerwona ze srebrnymi paskami po brze¬
gach.
		

/Magazyn_113_01_427_0001.djvu

			427
Odznaka honorowa Powszechna (Allgerneines Ehren-
zeichen ).
Osiem rodzajów: oznaki srebrne z różnymi napi¬
sami.
Wstążka: jasnoniebieska z ciemnoczerwonymi pa¬
skami po brzegach — przy odznace „za zasługę1' (fiir
Verdiensle), „za wierną służbę" (fiir Ireue Dienste),
„za długoletnią wierną służbę" (fiir tangjahrige Ireue
Dienste), „za 50-letnią wierną służbę“ (fur 50-jahrige
ireue Dienste), „za waleczność1' (fur Tapferkeit), „za
oddaną pracę“ (fur ireue Arbeit)] ciemnoczerwona
z jasnoniebieskim paskiem pośrodku i biało-niebieskimi
paskami po brzegach —- przy odznace „za ratowanie
ludzkiego życia“ (fiir Rettung von Menschenlebenj^
„za ratowanie ginących z narażeniem życia" (fiir Ret¬
tung aus Lebensgefahr).
Odznaka honorowa za Opiekę podczas Wojny (Ehren-
zeichen fiir Kriegsfiirsorge).
Jeden rodzaj (na szpilce).
Medal Zasługi za Wiedzę, Sztukę, Przemysł i Rolnictwo
(Verdienstmedaitte fiir Wissenschaft, Kunst, Industrie und
Landwirtschaft).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: pąsowa z czterema białymi paskami.
Odznaka honorowa za Zasługi podczas Suszy 1882—83
(Ehrenzeichen fiir Verdiensie wahrend der Wassersnot
1882—83).
Jeden rodzaj:srebrny.
Wstążka: ciemnoczerwona z jasnoiiiebięskimi pas¬
kami po brzegach.
		

/Magazyn_113_01_428_0001.djvu

			428
Odznaka za Służbę dla Obrony Krajowej (Landwehr-
dienstauszeichnung ).
Dwa rodzaje.
Wstążka: czerwona, z literą „L“ wyhaftowaną po¬
środku oraz oznaką krzyża pospolitego ruszenia.
Odznaka za Służbę Polową (Felddiensłzeichen).
Jeden rodzaj: brązowa.
Wstążka: czerwona z białymi paskami po brze¬
gach.
Medal za Ratowanie Ginących (Reilungsmedaille).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: niebieska z dwoma czerwono-białymi pa¬
skami pośrodku.
Odznaka pamiątkowa wojskowa za Udział w Kam¬
panii (1790—1830) (Militar-Erinnerungszeichen fur Feld-
zugsłeilnahme (1790—1830).
Jeden rodzaj: pozłacana.
Bez wstążki.
Odznaka pamiątkowa wojskowa Wielkiego Księcia
Ludwika I (Miliiarisches Erinnerungszeichen an Grossher-
zog Ludwig I).
Jeden rodzaj: brązowa (na szpilce).
Odznaka honorowa dla Członków Ochotniczych Straży
Ogniowych (Ehrenzeichen fur Milglieder der freiwilligen
Feuerwehren ).
Jeden rodzaj: pozłacana.
Wstążka: pąsowa z czterema białymi paskami.
		

/Magazyn_113_01_429_0001.djvu

			429
Krzyż Wybitnej Służby za Długoletnie Pielęgnowanie
Chorych (Dienslauszeichnungskreuz fiir langjahrige Kran-
kenpflege).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: czerwona ze srebrnymi paskami po brze¬
gach (Krzyża Wojskowego Sanitarnego).
Medal pamiątkowy za Znamienite Zasługi dla Domu
Wielko-Książęcego (Erinnerungsmedaille fiir hervorragende
Verdienste um das grossherzogliche Haus).
Dwa rodzaje: srebrny, brązowy.
Wstążka: czerwona z biało-niebieskimi paskami
po brzegach.
Medal Alicji (Alice-Medaille).
Dwa rodzaje: srebrny, brązowy.
Wstążka: czerwona z biało-niebieskimi paskami
po brzegach.
Odznaka za Służbę dla Żołnierzy (1871) (Dienstaus-
zeichnung fiir Soldalen (1871).
Trzy rodzaje: pozłacana, srebrna, żelazna.
Wstążka: czerwona z białymi paskami po brze¬
gach.
Krzyż złoty dla Służby Żeńskiej (Goldenes Kreuz fiir
weibliche Dienstbołen).
Dwa rodzaje (noszone na szyi).
Wstążka: czarna.
Medal pamiątkowy Ślubu Wielkiego Księcia Ernesta
Ludwika (Erinnerungsmedaille an die Vermahlung des
Grossherzogs Ernst Ludwig).
		

/Magazyn_113_01_430_0001.djvu

			430
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: biała z czerwonymi paskami po bokach.
Odznaka pamiątkowa Powtórnego Ślubu Wielkiego
Księcia Ernesta Ludwika (Erinnerungszeichen an die
zweiłe Vermahlung des Grossherzogs Ernsł Ludwig).
Jeden rodzaj: srebrna.
Wstążka: biała z czerwoną prążką pośrodku i czer¬
wonymi paskami po bokach.
Medal za Służbę dla Burmistrzów i Urzędników Gmin¬
nych (Diensimedaille fur die Biirgermeister und die Ge-
meinde Beigeordnełen).
Jeden rodzaj: srebrny (noszony na szyi).
Wstążka: ciemnoczerwona.-
Odznaka pamiątkowa 25 i 40-lecia Nieposzlakowanej
Służby Kolejowej (Erinnerungszeichen jur 25 und 40-jah-
rige vorwurfsfreie Dienstzeił im Eisenbahndienste).
Jeden rodzaj (na szpilce).
H O HENLOH E
Order książęcy domowy Feniksa (Fiirsllicher Haus-
und Phoenix-Orden).
Jedna klasa: komandoria wielka.
Wstęga: czerwona z perłowo-złotymi paskami po
bokach.
H O II K NZOLLERN
Order książęcy domowy Hohenzollernów (Fiirsllich
Hohenzollerischer Hausorden).
Cztery klasy orderu oraz Krzyż Honorowy (Ehren-
kreuz) — emaliowany, Medal Honorowy (Ehrenme-
		

/Magazyn_113_01_431_0001.djvu

			431
I
daille) — złoty i Medal Zasługi (Verdienstmedaille) —
srebrny;
Wstążka: biała z trzema czarnymi paskami.
Medal złoty za Sztukę i Wiedzę (Goldene Medaille fur
Kunsi and W issenschafl).
Dwa rodzaje: złoty kl. I, złoty kl. II (nie do noszenia
na ubiorze).
Medal jubileuszowy Złotego Wesela Pary Książęcej
Księcia Karola Antoniego i Księżny Józefy von Hohen¬
zollern (Jubilaumsmedaille anlasslich der goldenen Hoch-
zeit des Furstenpaares Fiirst Carl Anton und Fiirstin Jose-
fine vun Hohenzollern).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy (nie do no¬
szenia na ubiorze).
I. I P I* K
Order domowy Lippeński (Lippischer Hausorden).
Cztery klasy orderu: kawaler klasy I (komandoria),
kawaler klasy II (komandoria), kawaler klasy III
(krzyż kawalerski), kawaler klasy IV (krzyż kawalerski),
oraz Krzyż Zasługi (Verdienslkreuz) —pozłacany, sre-
bruy i Medal Zasługi (Verdienslmedaille) ~ - pozłacany,
srebrny.
Wstążka: czerwona ze złotymi paskami po bokach.
Order Leopolda (Leopold-Orden).
Dwie klasy orderu: krzyż kawalerski z koroną,
krzyż kawalerski, oraz Krzyż Srebrny (Silbernes Kreuz)
i medal — złoty, srebrny.
Wstążka: biała z czerwonymi paskami po bo¬
kach.
		

/Magazyn_113_01_432_0001.djvu

			432
Medal Zasługi Wojskowej (Milildruerdienslmedaille).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: czerwona z żółtymi paskami po brzegach.
Medal Zasługi Ciywilnej (Zivilverdienstmedaille).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwona z żółtymi paskami po brze¬
gach.
Krzyż honorowy Wojenny za Bohaterski Czyn (Kriegs-
ehrenkreuz jur heldenmiitige Tal).
Jeden stopień (na szpilce).
Krzyż Zasługi Wojennej (Kriegsverdiensłkreuz).
Jeden stopień.
Wstążka: żółta z czerwono-białymi paskami po brze¬
gach; przy nadaniu za czyny poza frontem — biała
z czerwono-żółtymi paskami po brzegach.
Medal honorowy Wojenny (Kriegsehrenmedaille).
Jeden stopień.
Wstążka: żółta z czerwono-białymi paskami po
brzegach; przy nadaniu za czyny poza frontem —- biała
z czerwono-żółtymi paskami po brzegach.
Order Berty (Bertlia-Orden).
Jedna klasa orderu: krzyż kawalerski, oraz Krzyż
Zasługi dla Kobiet (Frauenverdienstkreuz) i Medal Za¬
sługi ( Verdienstmedaille ).
Wstążka: czerwono-żółta.
Order Bóży Lippeńskiej za Sztukę i Wiedzę (Orden
der Lippe’schen Bose fur Kunst und Wissenschaft).
		

/Magazyn_113_01_433_0001.djvu

			433
Trzy klasy: oznaka klasy I, II, III (noszone na
piersiach).
Wstążka: biała z czerwonymi paskami po bokach.
Medal pamiątkowy Kampanii 1866 r. (Erinnerungs-
medaille an den Feldzug 1866).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: czerwona z biało-żółtymi paskami po
brzegach.
Medal za Ratowanie Ginących (Bełlungsmedaille).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwona z dwoma złotymi paskami po
bokach.
Medal pamiątkowy Wjazdu Założyciela i Hrabiny-Re-
gentki Karoli (Erinnerungsmedaille an den Einzug des
Sliflers and der Grafin-Regęntin Karolinę).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: czerwona ze srebrnymi paskami po brze¬
gach.
Medal pamiątkowy Wstąpienia na Tron Księcia Leo¬
polda IV (Erinnerungsmedaille an die Thronbesteigung
des Fiirslen Leopold IV).
Jeden rodzaj: pozłacany.
Wstążka: żółta z czerwonymi paskami po brze¬
gach.
Krzyż Związku Uczestników Wojen za Szczególne Za¬
sługi (Kriegeroereinskreuz fur besondere Verdiensle).
Jeden rodzaj.
Wstążka: żółto-czerwona.
28
		

/Magazyn_113_01_434_0001.djvu

			434
LUBEKA w. ni.
Krzyż Hanzeatycki Lubeński (Lubeka Hanseatenkreuz).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwono-biała.
Odznaka za Służbę (Dienslauszeichnung).
Pięć rodzajów: krzyż złoty, krzyż srebrny (dwóch
rodzajów), oznaka złota, oznaka srebrna.
Wstążka: czerwono-biała.
M E KLEMBURGIA-SCH W K R I N
Order Gryfa (Greifeti-Orden).*
Pięć klas: wielka wstęga, komandor wielki, koman¬
dor, kawaler krzyża honorowego, kawaler.
Wstążka: żółta z czerwonymi paskami po brzegach.
Order domowy Korony Wendyjskiej (Hausordeti der
Wendischen Krone).'
Pięć klas orderu: krzyż wielki na łańcuchu, wielka
wstęga, komandor wielki, komandor, kawaler, oraz
Krzyż Zasługi (Verdienstkreuz)—złoty, srebrny.
Wstążka: błękitna z czerwono-żółtymi paskami po
brzegach.
Krzyż Zasługi Wojskowej (Militar-Verdienstkreuz).
Dwa stopnie (krzyż klasy I — bez wstążki).
Wstążka: jasnoniebieska z żółto-czerwonymi paska¬
mi po bokach; przy nadaniu za służbę sanitarną —
czerwona z niebiesko-żółtymi paskami po bokach.
Mejlal Zasługi za Sztukę i Wiedzę (Verdiensłmedaille
fur Kunst und Wissenscliajt).
* Order wspólny dla Meklemburgii-Strelitz i Meklemburgii-Schwerinu.
		

/Magazyn_113_01_435_0001.djvu

			435
Dwa rodzaje: złoly (noszony na szyi), srebrny.
Wstążka: błękitna z czerwono-żółtymi paskami po
brzegach (Orderu Korony Wendyjskiej); przy wyjątko¬
wym nadaniu medalu srebrnego na wstędze do no¬
szenia na szyi — czerwona z niebiesko-żółtymi paskami
po brzegach.
Medal Zasługi „rzetelnemu człowiekowi i wiernemu
obywatelowi" (Verdienst-Medaille „dem redlichen Mannę
Lind Ireuen Biirger“ ).
Dwa rodzaje: złoty (noszony na szyi), srebrny.
Wstążka: błękitna z czerwono-żółtymi paskami po
brzegach (Orderu Korony Wendyjskiej); przy wyjąt¬
kowym nadaniu medalu srebrnego na wstędze do no¬
szenia na szyi— czerwona z niebiesko-żółtymi paskami
po brzegach.
Medal Zasługi .:Per aspera ad astra“ ( Verdienstmedaille
„Per aspera ad aslra“).
Dwa rodzaje: srebrny, brązowy.
Wstążka: jasnoniebieska; przy nadaniu za ratowa¬
nie ginących — pąsowa z jasnoniebieskimi paskami po
bokach i żółtą prążką pośrodku (Medalu za Ratowanie
Ginących).
Medal Zasługi Wojskowej za Kampanię 1813 1815
(Militar-Verdienstmedaille fur Feldzug 1813—1815).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: jasnoniebieska z żółto-czerwonymi pa¬
skami po bokach.
Krzyż pamiątkowy Kampanii 1808—1815 i 1848 —
1849 (Kriegsdenkmiinze jur Feldziige 1808—1815 und
1848-1849).
28*
		

/Magazyn_113_01_436_0001.djvu

			436
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: żółta z czerwono-niebieskimi paskami
po brzegach.
Krzyż Fryderyka Franciszka Aleksandry (Friedrich
Franz-Alexandra-Kreuz).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwona z niebiesko-żółtymi paskami
po brzegach (Krzyża Zasługi Wojskowej).
Odznaka za Służbę Wojskową (Miliidr-Dienslauszeich-
nung).
Trzy rodzaje: krzyż brązowy z medalionem zło¬
tym, srebrnym, brązowym.
Wstążka: karmazynowa z niebiesko-żółtymi paska¬
mi po brzegach.
Odznaka za Służbę dla Obrony Krajowej (Land-
wehr-Dienstauszeichnung ).
Jeden rodzaj: żelazna.
Wstążka: pąsowa z niebiesko-żółtymi paskami po
brzegach.
Medal honorowy za Ofiarną Pomoc podczas Suszy
1888 (Ehrenmedaille fur opfcrwillige Hilfe in der Wassers-
nol 1888).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: pąsowa.
Medal za Ratowanie Ginących (Medaille fur Hettung).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: pąsowa z jasnoniebieskimi paskami po
bokach i żółtą prążką pośrodku.
		

/Magazyn_113_01_437_0001.djvu

			437
Medal Zasługi Wielkiego Księcia Fryderyka Franci¬
szka I, II (Verdienstmedaille des Grossherzogs Friedrich
Franz I, II).
Medal pamiątkowy Wielkiego Księcia Fryderyka Fran¬
ciszka III (Gedachtnismedaille fur Grossherzog Friedrich
Franz III).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: żółta z czerwonymi paskami po brzegach.
Medal Związku Uczestników Wojen (Kriegeruereins-
Medaille).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: żółta z czerwonymi paskami po bokach
i jasnoniebieskimi paskami po brzegach.
MEKLEMBURG1A-ŚT R E L I T Z
Krzyż Adolfa Fryderyka (Adolph-Friedrichkreuz).
Krzyż Zasługi za Odznaczenie się podczas Wojny,
1871 (Verdienslkreuz fur Auszeichnung im Kriege, 1871).
Dwa rodzaje (klasy I — bez wstążki).
Wstążka: jasnoniebieska; dla niebiorących udziału
w walkach — czerwona.
Medal za Sztukę i Wiedzę (Medaille fur Kunst and
W issenschafl).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: ciemnoniebieska.
Krzyż Zasługi (Verdienslkreuz).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: pąsowa z żółtymi paskami po bokach
i jasnoniebieskimi paskami po brzegach.
		

/Magazyn_113_01_438_0001.djvu

			438
Krzyż za Służbę Wojskową dla Oficerów i Urzędników
Wojskowych (Mililardienstkreuz fiir Offiziere und Militar-
beamte ).
Trzy rodzaje: złoty, miedziany (dwa rodzaje).
Wstążka: ciemnoniebieska z czerwonymi paskami
pośrodku i jasnoniebieskimi paskami po brzegach.
Medal pamiątkowy Złotego Wesela Pary Wielko-Ksią-
żęcej (Erinnerungsmedaille an die goldene Hochzeit des
grosslierzoglichen Paares).
Trzy rodzaje: brązowy, srebrny, pozłacany.
Wstążka: ciemnoczerwona z niebiesko-żółtymi pa¬
skami po brzegach (Orderu domowego Korony Wen-
dyjskiej).
Medal pamiątkowy Brylantowego Wesela Pary Wiel-
ko-Książęcej (Erinnerungsmedaille an die diamanlene Hoch¬
zeit des grosslierzoglichen Paares).
Trzy rodzaje: brązowy, srebrny, pozłacany.
Wstążka: w połowie ze wstążki Orderu domowego
Korony Wendyjskiej (ciemnoczerwona z niebiesko-
żółtymi paskami po brzegach), w połowie ze wstążki
wielko-brytańskiego Orderu św. św. Jerzego i Michała
(ciemnoniebieska z czerwonym paskiem pośrodku).
Krzyż dla Kobiet za Wyróżnienie się podczas Wojny,
1914—1918 (Kreuz fiir Auszeichnung im Kriege fiir Frau-
en, 1914—1918).
Jeden rodzaj.
Wstążka: jasnoniebieska z czerwono-żółtymi pas¬
kami po brzegach; dla osób przebywających poza fron¬
tem — czerwona z żółto-niebieskimi paskami po brze¬
gach.
		

/Magazyn_113_01_439_0001.djvu

			439
Odznaka za Służbę dla Obrony Krajowej (Landwehr-
Dienslauszeichnung ).
Jeden rodzaj: żelazna.
Wstążka: jasnoniebieska z czerwono-żółtymi pas¬
kami po brzegach oraz z literami „F. W.“ wyhaftowa¬
nymi pośrodku.
Medal Związku Uczestników Wojen (Kriegewereins-
Medaille).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: niebiesko-czerwona z żółtymi paskami
po brzegach.
NIEMIECKIE PAŃSTWO
Medal Zasługi Wojennej (Krieger-Verdienslmedaille)•
Pięć stopni: oficerski I klasy (złoty), oficerski II
klasy (srebrny), żołnierski 1 klasy (złoty), żołnierski
II klasy (srebrny), oraz specjalny dla Prus (srebrny).
Wstążka: czarna z białymi paskami po brzegach;
przy nadaniu w Prusach jako odznaki uznania—biała
z pomarańczowymi paskami po bokach.
Medal pamiątkowy Wojny 1870 1871 (Kriegs-Denk-
miinze fiir den Krieg 1870—1871).
Dwa rodzaje: brązowy, stalowy.
Wstążka: czarna z czerwonym paskiem pośrodku
i białymi paskami po bokach; jarzy nadaniu osobom
niewalczącym — biała z czerwonym paskiem pośrodku
i czarnymi paskami po bokach. Na wstążce listewki
z nazwami miejsc bitew: 1) Spicheren, 2) Wórth, 3) Co-
lombeg, 4) Viónville-Murs la Tour, 5) Grauelolle —*Sl.
Priuat, 6) Beaumonl, 7) Noisseville, 8) Sedan, 9) Amiens,
10) Beaune la Rolande, 11) Yiliers, 12) Loigny — Pou-
		

/Magazyn_113_01_440_0001.djvu

			440
pry, 13) Orleans, 14) Beaugency — Trava.nl, 15) an der
Hallue, 16) Bapaume, 17) Le Mans, 18) an der Lisaine,
19) St. Qienłin, 20) ani Monl Valerien, 21) Belagerung
von Strassburg, 22) Belagerung von Paris, 23) Belage¬
rung von Belforl.
Medal pamiątkowy Wojny w Chinach, 1900—1901
(Denkmiinze fur den Krieg in China, 1900 —1901).
Dwa rodzaje: brązowy, stalowy.
Wstążka: biała z żółtym paskiem pośrodku oraz
czarnymi i czerwonymi paskami po bokach. Na wstążce
listewki z nazwami kampanij: 1) Kitschou, 2) Hophu,
3) Foupliing.
Medal pamiątkowy Powstania w Niemieckiej Połud¬
niowo-Zachodniej Afryce, 1907 (Denkmiinze an den Auf-
sland in Deutsch-Sudwesł-Afrika, 1907).
Dwa rodzaje: brązowy, stalowy.
Wstążka: biała z czerwonymi (poziomymi) paskami
pośrodku i czarnymi paskami (pionowymi) po brzegach.
Na wstążce listewki z nazwami kampanij: 1) Ifcrero-
Land, 2) Omaruru, 3) Onganjira, 4) Waterberg, 5) Oma-
heke, 6) Fahlgrass, 7) Gross-Namaland, 8) Toasis, 9)
Karasberge, 10) Gross-Nabas, 11) Auob, 12) Narudas,
13) Nossob, 14) Oranje.
Medal pamiątkowy Cesarza Wilhelma (Kaiser Wilhelma
Erinnerungsmedaille).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: pomarańczowa.
OLDENBUHG
Order domowy i Zasługi Księcia Piotra Fryderyka
		

/Magazyn_113_01_441_0001.djvu

			441
Ludwika (Ilaus- and Verd.iensl-Ord.cn des llerzogs Peler-
Friedrich-Ludwig ).
Osiem klas: wielka wstęga (wielki krzyż z koroną)
oraz łańcuch, wielka wstęga (wielki krzyż bez korony),
komandor wielki (krzyż z koroną), komandor wielki
(krzyż bez korony), komandor, oficer, kawaler klasy I,
kawaler klasy II.
Wstążka: ciemnoniebieska z czerwonymi paskami
po brzegach.
Krzyż Zasługi za Poświęcenie i Wierność podczas
Wojny 1870—1871 (Verdienslkreuz fur Aufopferung und
Pflichttreue in Kriegszeiten 1870—1871).
Jeden rodzaj: pozłacany.
Wstążka: niebieska z dwoma czerwonymi paskami
pośrodku.
Krzyż Fryderyka Augusta (Friedrich-August-Kreuz).
Dwa rodzaje: żelaznykl. I (bezwstążki), żelazny kl. II.
Wstążka: ciemnoniebieska z czerwonymi paskami
po brzegach (Orderu Zasługi Księcia Piotra Fryderyka
Ludwika); dla niewalczących — czerwona z ciemno¬
niebieskimi paskami po brzegach.
Medal Zasługi Wojskowej za Kampanię przeciw Na¬
poleonowi (Militar-yerdiensłmedaille fur die Feldziige ge-
gen Napoleon).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: ciemnoniebieska z czerwonymi paskami
po bokach.
Medal Zasługi Wojennej (wojna światowa) (Kriegs-
Verdiensłmedaille (Weltkriege).
		

/Magazyn_113_01_442_0001.djvu

			442
Jeden rodzaj: żelazny.
Wstążka; czerwona z niebieskim paskiem pośrodku
i po bokach.
Odznaka za Służbę Wojskową dla Żandarmów (Mililar-
Diensłauszeichnung jur Gendarmen).
Trzy rodzaje: krzyż złoty, medal — srebrny, brą¬
zowy.
Wstążka: czerwona z ciemnoniebieskimi paskami
po bokach.
Medal Zasługi Cywilnej (Zivil-Verdienslmednille).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: ciemnoniebieska z czerwonymi paskami
po brzegach.
Medal pamiątkowy Kampanii 1866 r. (Erinnerungs-
medaille an den Feldzug 1866).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: czerwona z niebiesko-żółtymi paskami
po brzegach.
Medal pamiątkowy Kampanii 1870—1871 r. (Erinne-
rungsmedaille an den Feldzug 1870—1871).
Dwa rodzaje: srebrny, brązowy.
Wstążka: czerwona z niebiesko-żółtymi paskami po
brzegach.
Medal pamiątkowy dla Weteranów Wojny Szlezwig-
Holsztyńskiej, 1848 1849 (Erinnerungsmedaille fur die
Vełeranen aus dem Schleswig-Holsłeinschen Krieg, 1848—
1849).
Jeden rodzaj: brązowy.
		

/Magazyn_113_01_443_0001.djvu

			443
Wstążka: czerwona z dwoma jasnoniebieskimi
paskami po bokach.
Odznaka za Zasługi dla Czerwonego Krzyża (Auszeich-
nung fiir Verdienste um das Bole Kreuz).
Jeden rodzaj.
Wstążka: ciemnoniebieska z czerwonymi paskami
po bokach.
Krzyż Zasługi Związku Uczestników Wojen (Krieger-
verein-Verdienstkreuz).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: niebieska ze złotymi paskami pośrodku
i czerwonymi paskami po bokach.
Medal za Ratowanie Ginących (Bełtungsinedailla).
Dwa rodzaje: srebrne (różnych wielkości).
Wstążka: ciemnobrązowa z jasnoniebieskim pas¬
kiem pośrodku i żółtymi prążkami po brzegach.
Medal Zasługi za Sztukę i Wiedzę (Verdienstmedaille
fiir Kunst und Wissenschaft).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: dwa paski niebieskie z czerwonym po¬
środku.
PRUS Y
Order królewski domowy Hohenzollernów (Kótiiglicher
Hausorden von Hohenzollern).
Cztery klasy: komandor wielki — łańcuch i gwiazda
(siedem odmian krzyża), komandor (siedem odmian),
kawaler (trzy odmiany), właściciel (dwie odmiany).
Wstążka: biała z trzema czarnymi paskami; w wy-
		

/Magazyn_113_01_444_0001.djvu

			44-1
jątkowych wypadkach - biała z dwoma czarnymi pa¬
skami pośrodku, czarna z białymi paskami po brzegach,
biała z czarnymi paskami po brzegach.
Order Orła Czarnego (Schwarzer Adler-Orden).
Jedna klasa: wielka wstęga oraz łańcuch (jako
wyższy stopień).
Wstęga: pomarańczowa.
Order „Pour le Merite" (Orden „Pour le Merile“).
Dwie klasy: wielki krzyż (noszony na szyi), ko¬
mandor.
Wstęga: czarna ze srebrnymi paskami po brze¬
gach.
Order Wilhelma (Wilhelrn-Orden).
Jedna klasa: łańcuch.
Order Zasługi Korony Pruskiej (Verdiensłorden der
Preussischen Krone).
Jedna klasa: wielka wstęga.
Wstęga: niebieska ze złotymi paskami po brzegach.
Order Orła Czerwonego (Roter-Adler-Orden).
Pięć klas orderu: krzyż wielki (łańcuch lub wielka
wstęga względnie komandoria) w siedmiu odmianach,
cztery klasy pozostałe — w czterdziestu odmianach,
oraz Medal Orła Czerwonego (liole-Adler-Medaille) —
srebrny.
Wstążka: biała z pomarańczowymi paskami po
brzegach; przy wielkim krzyżu — pomarańczowa z bia¬
łymi paskami po bokach i białymi prążkami po brze¬
gach; przy nadaniu za czyny wojenne — czarna z bia-
		

/Magazyn_113_01_445_0001.djvu

			445
łymi paskami po brzegach albo z pięciu pasków: dwóch
czarnych i trzech białych; przy nadaniu wojskowym
wyższych stopni — biała z czarnymi paskami po brze¬
gach.
Order królewski Korony (Kóniglicher Kronen-Orden).
Cztery klasy orderu: klasa I w dziewięciu odmia¬
nach, klasa 11—w sześciu, klasa III —w czterech,
klasa IV — w trzech, oraz medal (Kronenorden-Me-
daille) — pozłacany.
Wstążka: jasnoniebieska; przy nadaniu za zasługi
wobec nieprzyjaciela — czarna z białymi paskami po
brzegach; przy nadaniu z najwyższym odznaczeniem
wojennym — biała z trzema czarnymi paskami przy
nadaniu szeregowym za zasługi wojenne — biała z czar¬
nymi paskami po brzegach; przy nadaniu za ochotniczą
służbę sanitarną podczas wojny (klasa III i IV) —
biała z sześcioma czarnymi paskami oraz z czerwonymi
prążkami po brzegach.
Order Krzyża Żelaznego (Eisernes Kreuz-Orden).
Trzy klasy: gwiazda orderowa, krzyż klasy I, krzyż
klasy II.
Wstążka: biała z czarnymi paskami'po brzegach;
przy nadaniu za czyny bojowe — czarna z białymi
paskami po brzegach.
Order Ludwiki (Luisen-Orden).
Dwie klasy: krzyż kawalerski (dwóch rodzajów).
Wstążka: biała z czarnymi paskami po brzegach —
przy nadaniu za zasługi podczas wojny; biała z trzema
czarnymi paskami — przy nadaniu za zasługi podczas
pokoju.
		

/Magazyn_113_01_446_0001.djvu

			446
Medal Waleczności (Tapferkeitsmedaille).
Dwa stopnie: złoty, srebrny.
Wstążka: jasnożółta z niebieskimi paskami po
brzegach.
Medal Zasługi Cywilnej (Zivil-Verdienstmedaille).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: pomarańczowa z trzema niebieskimi pa¬
skami.
Medal pamiątkowy Bitwy pod Waterloo (Medaille zur
Erinnerung an die Schluchl bei Waterloo).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: ciemnoniebieska z pomarańczowymi pa¬
skami po brzegach.
Medal pamiątkowy Eckernforde (Errinnerungsmedaille
fiir Eckernforde).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: niebieska.
Order Zasługi dla Kobiet (Fra.uen-Verdiensi-Ordeti).
Dwie klasy: oznaka złota, oznaka srebrna.
Wstążka: biała.
Order Łabędzia (Schwanen-Orden).*
Jedna klasa: łańcuch.
Medal za Sztukę i Wiedzę (Medaille fiir Kunst and
Wissenschafl).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
* Order autonomiczny, uznany przez państwo pruskie.
		

/Magazyn_113_01_447_0001.djvu

			Wstążka: niebieska z pomarańczowymi paskami po
brzegach.
Odznaka honorowa za Służbę (Dienslehrenzeichen).
Pięć rodzajów: złota, pozłacana, srebrna (trzy ro¬
dzaje).
Wstążka: jasnoniebieska — przy oznace złotej, po¬
złacanej i srebrnej (za 22 lata służby); jasnoniebieska
z jasnożółtym paskiem pośrodku - przy oznace sre¬
brnej (za 16 lat służby); jasnoniebieska z jasnożółtymi
paskami po bokach — przy oznace srebrnej (za 10 lat
służby).
Krzyż Zasługi dla Kobiet i Dziewcząt (1870—1871)
(Verdienstkreuz fur B'rauen und Jungfrauen (1870—1871).
Jeden stopień: żelazny.
Wstążka: biała z czarnymi paskami po, bokach.
Odznaka honorowa Wojskowa (Militar-Ehrenzeichen).
Dwa rodzaje: krzyż (srebrny), medal srebrny.
Wstążka: biała z czarnymi paskami po bokach;
przy nadaniu uczestnikom wojen — czarna z białymi
paskami po bokach.
Krzyż królewsko-pruski Zasługi (Kóniglich Preussi-
sches Verdienstkreuz).
Dwa stopnie: złoty, pozłacany.
Wstążka: biała z czarnymi paskami po bokach;
przy nadaniu uczestnikom wojen — czarna z białymi
paskami po bokach.
Odznaka honorowa Powszechna (Allgemeines Ehren-
zeichen).
		

/Magazyn_113_01_448_0001.djvu

			448
Dwa stopnie krzyża (złoty, srebrny) oraz trzy ro¬
dzaje medalu (złoty, srebrny, brązowy).
Wstążka: pomarańczowa z białymi paskami i bia¬
łymi prążkami po brzegach; przy nadaniu za służbę
podczas wojny (poza frontem) niższym urzędnikom
wojskowym — biała z czarną prążką pośrodku i poma¬
rańczowymi paskami po bokach; przy nadaniu za pa¬
triotyczną działalność w 1870—1871 r. poza miej¬
scem działań wojennych oraz za pracę ochotniczą w sze¬
regach Genewskiego Krzyża — biała z sześcioma czar¬
nymi paskami oraz czerwonymi prążkami po brzegach.
Krzyż Zasługi za Pomoc podczas Wojny (Verdiensl-
Kreuz fur Kriegshilfe).
Jeden stopień.
Wstążka: biała z sześcioma czarnymi paskami.
Krzyż Wybitnej Służby dla Oficerów (Diensłauszeich-
nungskreuz fur Offiziere).
Jeden stopień.
Wstążka: chabrowa.
Odznaka za Służbę (Dienslauszeichnung).
Cztery rodzaje: krzyż brązowy oraz medale —
pozłacany, srebrny, żelazny.
Wstążka: chabrowa — przy krzyżu; chabrowa z po¬
marańczowymi paskami po brzegach — przy medalu
pozłacanym; chabrowa z białymi paskami po brze¬
gach— przy medalu srebrnym; chabrowa z czarnymi
paskami po brzegach — przy medalu żelaznym.
Mćdal za Ratowanie Ginących (Retłungsmedaille).
Jeden rodzaj: srebrny.
		

/Magazyn_113_01_449_0001.djvu

			449
Wstążka: pomarańczowa z białymi paskami po bo¬
kach.
Medal Koronacyjny na Pamiątkę Koronacji Pary Kró¬
lewskiej w Królewcu, 1861 (Krónungsmedaillezur Erinnerung
an die Krónung des kóniglichen Paares in Kónigsberg, 1861).
Jeden rodzaj: pozłacany.
Wstążka: pomarańczowa.
Medal pamiątkowy wojenny 50-letniej Rocznicy dla
Uczestników Kampanii 1813—1815 (Erinnerungs-Kriegs-
denkmunze am 50. Jahreslane fur die Kriener der Feldziiae
1813—1815).
Dwa rodzaje: brązowy, żelazny.
Wstążka: dwa paski biało-czarne z pomarańczo¬
wym pośrodku — przy medalu brązowym; dwa paski
pomarańczowo-czarne z białym pośrodku — przy me¬
dalu żelaznym.
Medal pamiątkowy Kampanij 1813—1815 r. (Kriegs-
denkmiinze fur Feldziige 1813—1815).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: pomarańczowa z czarno-białymi paskami
po bokach; przy nadaniu osobom niewojskowym —
czarno-biała z pomarańczowymi paskami po brzegach.
Medal Neuenburgu (Neuenburger-Medaille).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwono-biało-czarno-pomarańczowo-
czarno-biało-czerwona.
Krzyż Szturmowy Duppelski, 1864 (Diippeler Słurm-
kreuz, 1864).
29
		

/Magazyn_113_01_450_0001.djvu

			450
Dwa rodzaje: brązowy, żelazny.
Wstążka: niebieska z biało-czarno-białymi paskami
po brzegach; przy nadaniu osobom niewojskowym —
pomarańczowa z dwoma niebieskimi paskami po¬
środku i biało-czarno-białymi paskami po brzegach;
przy nadaniu członkom Zakonu Joannitów i lekarzom—
biała z trzema czarnymi paskami; dla oddziałów rezer¬
wowych — niebieska z biało-czarno-białym paskiem
pośrodku i białymi prążkami po brzegach.
Krzyż Alzacki (Elsassisches Kreuz).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: ciemnoniebieska z żółtymi paskami po
bokach i biało-czarno-białymi paskami po brzegach;
dla osób niebiorących udziału w walkach — pomarań¬
czowa z niebieskim paskiem pośrodku i biało-czarno-
białymi paskami po brzegach.
Krzyż dla Uczestników Bitwy pod Alsensund, 1864
(Kreuz fur die Teilnahme an den Kampfen am Alsensund,
1864).
Dwa rodzaje: brązowy, żelazny.
Wstążka: niebieska z dwoma pomarańczowymi pa¬
skami po bokach i pzarno-białymi paskami po brzegach;
przy nadaniu osobom niewojskowym — pomarańczowa
z niebieskim paskiem pośrodku i czarno-białymi paska¬
mi po brzegach; przy nadaniu członkom Zakonu Joan¬
nitów, lekarzom itp. — biała z trzema czarnymi pa¬
skami.
Medal pamiątkowy wojenny Kampanii przeciwko Danii,
1864 (Kriegsdenkmiinze fur den Feldzug gegen Danemark,
1864).
		

/Magazyn_113_01_451_0001.djvu

			451
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: czarna z białym paskiem z lewego boku
i żółtym paskiem z prawego boku.
Medal pamiątkowy wojenny Hohenzollernów za 1848 —
1849 r. (Hohenzollern-Kriegsdenkmiinze fur 1848—1849).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: biała z trzema czarnymi paskami.
Krzyż pamiątkowy Kampanii, 1866 r. ( Erinnerungs-
kreuz fur den F'eldzug, 1866).
Dwa rodzaje: brązowy, oksydowany.
Wstążka: czarna z biało-pomarańczowymi paskami
po. bokach; dla osób nie biorących udziału w wal¬
kach — biała z pomarańczowo-czarnymi paskami po
bokach.
Medal dla Wyróżniających się w Opiece nad Rannymi
lub Medal Augusty (Medaille fur Auszeichnung bei Ver-
wundelenpflege oder Augusta-Medaille).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: biała z czarnymi paskami po bokach.
Medal pamiątkowy Złotego Wesela Króla Wilhelma I
(Medaille zur Erinnerung an die goldene Hochzeit Kónig
Wilhelm I).
Trzy rodzaje: złoty, emaliowany złoty, brązowy.
Wstążka: biała z pomarańczowym paskiem po¬
środku i czarnymi paskami po bokach.
Krzyż Jerozolimski dla Świty podczas Podróży do Pa¬
lestyny (Jerusalemkreuz fur Gefolge bei der Paldslina-
Iieise).
29*
		

/Magazyn_113_01_452_0001.djvu

			452
Jeden rodzaj: srebrny pozłacany.
Wstążka: czerwona.
Odznaka pamiątkowa Srebrnego Wesela J. K. Mości
Cesarza i Króla Wilhelma 11 (Erinnerungszeichen an die
silberne lloclizeil S. M. Kaisers und Kónigs Wilhelm II).
.leden rodzaj: srebrna.
Wstążka: któregoś z innych odznaczeń stosownie
do nadania.
Medal pamiątkowy Jubileuszowy Hanowerski (Ilanno-
versche Jubildums-Denkmiinze).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: biała z pomarańczowymi paskami po bo¬
kach.
Medal Czerwonego Krzyża (Roles Kreuz-Medaille).
Trzy rodzaje: krzyż złoty, medal srebrny, medal
zloty.
Wstążka: czerwona z czarno-białymi paskami po
bokach.
Odznaka za Służbę dla Obrony Krajowej (Landwehr-
dienslauszeichnung ).
Dwa rodzaje: krzyż srebrny, oznaka żelazna.
Wstążka: chabrowa.
Medal „Bene Merenti“ (Medaille „Bene Merenli“).
Medal za Sztukę (Medaille fur Kiinst).
Medal za Wiedzę (Medaille fur Wissenschafl). r
Medal za Zasługi dla Rolnictwa (Medaille fur Verdiensle
urn die Landwirlschafl).
		

/Magazyn_113_01_453_0001.djvu

			453
Medal za Zasługi dla Budownictwa (Medaille fiir
Verdiensie urn das Bauwescn).
Medal za Wybitne Zasługi dla Budownictwa i Ko¬
munikacji (Medaille fiir Verdienslvolle Leistunyen im Bau-
und Verkehrswesen).
Medal za Zasługi dla Przemysłu (Medaille fiir Verdiensle
um das Gewerbe).
Medal za Zasługi dla Hodowli Koni (Medaille /itr
Verdiensle um die Pferdezucht).
Odznaka Jubileuszu 50 i 60-letniej Służby (Abzei-
chen fiir Jubilden 50 und 60 Dienstjahre).
Jeden rodzaj: srebrna.
Wstążka: posiadanego już orderu lub Odznaki
honorowej Powszechnej.
Odznaka pamiątkowa 25 i 40-letniej Nieposzlakowanej
Służby na Kolejach Państwowych (Erinnerungszeichen
fiir 25- und 40-jdlirige uorwurfsfreie Dienstzeil im Slaals-
eisenbahndiensle ).
Dwa rodzaje: srebrna z koroną, srebrna.
Bez wstążki.
R E U S S (G R E I Z)
Krzyż Zasługi ( Verdienstlcreuz).
Trzy stopnie krzyża: złoty, srebrny emaliowany,
srebrny, oraz Medal honorowy za Wierność i Zasługę
(Ehrenmedaille fiir Treue und Verdiensl) — srebrny,
Medal honorowy „Merito ac dignitati“ (Ehrenmedaille
„Merito ac dignitati— srebrny.
		

/Magazyn_113_01_454_0001.djvu

			454
Wstążka: niebieska z amarantowymi paskami po
brzegach; przy Medalu honorowym za Wierność i Za¬
sługę z mieczami — amarantowa z trzema niebieskimi
paskami.
Krzyż honorowy Kampanii 1814—1815 r. (Ehrenkreuz
fur die Feldzuge 1814—1815).'
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: czarna z żółto-czerwonymi paskami po
brzegach.
Krzyż pamiątkowy za Eckernforde w Szlezwigu (Erin-
nerungshreuz fur Eckernforde in Schleswig) . *
Jeden rodzaj: żelazny.
Wstążka: żółty z czarnymi paskami po bokach
i czerwonymi paskami po brzegach.
Medal za Działalność Ofiarną Podczas Wojny (Medaille
fur uufopfernde Tatigkeit in Kriegszeit).
Jeden rodzaj.
Wstążka: żółta z czarno-czerwonymi paskami po
brzegach.
Odznaka za Służbę (Dienstauszeichnung).'
Trzy rodzaje: pozłacana, srebrna, żelazna.
Wstążka: amarantowa z żółtymi paskami po brze¬
gach — przy oznace pozłacanej; amarantowa z białymi
paskami po brzegach — przy oznace srebrnej; amaran¬
towa z czarnymi paskami po brzegach — przy oznace
żelaznej.
* Odznaczenie wspólne dla obu linij książęcych — starszej (Greiz) i młodszej (Schleiz-
Gera).
		

/Magazyn_113_01_455_0001.djvu

			455
Odznaka honorowa dla Służących za 30-letnią Służbę
(Eh renzeichen fur Dienstboten fur 30-jahrige Dienstzeil).
Jeden rodzaj: brązowa.
Wstążka: czarno-czerwono-żółta.
REUSS(SCHLEIZ-GERA)
Krzyż Honorowy Książęcy Reusski (Fiirst. Reuss' sches
Elirenkreuz) . *
Cztery klasy: kawaler klasy I (oznaka noszona na
szyi), kawaler klasy II, III, IV (oznaka noszona na
piersiach).
Wstążka: amarantowa; dla linii starszej (Greiz) —
ciemnoniebieska z amarantowymi paskami po brze¬
gach.
Krzyż Zasługi Wojennej (Kriegs-Verdienst-Kreuz). *
Jeden rodzaj (z zakrętką).
Krzyż Zasługi (Verdiensłlcreuz).
Dwa stopnie krzyża: złoty, srebrny, oraz Medal
Zasługi ( Verdienslmedaille) — złoty, srebrny.
Wstążka: amarantowa.
Order Zasługi za Sztukę i Wiedzę (Verdienslorden fur
Kunsl und Wissenschafl).
Krzyż Zasługi Reusskiej za Sztukę i Wiedzę (Beussi-
sches Verdiensłkreuz fur Kunst und W issenschafl).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: amarantowa z czarno-żółtymi paskami po
bokach.
* Odznaczenie wspólne dla obu linij książęcych — starszej (Greiz) i młodszej (Schleiz-
Gera).
		

/Magazyn_113_01_456_0001.djvu

			456
Medal za Ratowanie Ginących (Rettungsmedaille).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: pomarańczowa.
Medal za 30-letnią Czynną Służbę (Medaille fur 30-
jahrige łreue Dienslleislung).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: zielona.
Odznaka honorowa Straży Ogniowej (Feuerwehr-
Ehrenzcichen).
Jeden rodzaj: pozłacana.
Wstążka: czarno-czerwono-żółta.
SAKSONIA
Order domowy Korony Rucianej (Hausorden der
Rautenkrone).
Jedna klasa: wielka wstęga.
Wstęga: jasnozielona.
Order wojskowy św. Henryka (Militar-Sankl-Hein-
richs-Orden).
Cztery klasy orderu: wielka wstęga, komandor kl.
I, komandor kl. II, kawaler oraz Medal Zasługi Woj¬
skowej (Militdr-Verdienstmedaille)—-złoty, srebrny.
Wstążka: błękitna z żółtymi paskami po bo¬
kach.
Order Zasługi ( Verdiensłorden).
Pięć klas orderu: wielka wstęga, komandor kl. I i 11,
kawaler kl. Ii II oraz Krzyż Zasługi ( Verdienslkreuz) —
srebrny i Medal Zasługi (Verdienslmedaille) — złoty.
Wstążka: biała z zielonymi paskami po bokach.
		

/Magazyn_113_01_457_0001.djvu

			457
Order Alberta (Albrechts-Orden).
Sześć klas orderu: wielka wstęga, komandor kl. I,
komandor kl. II, oficer, kawaler kl. I, kawaler kl. II,
oraz Krzyż Alberta (Albreclils-Kreuz) — srebrny
i Medal Orderu Albrechta (Medaille des Albrechł-
Ordens) — złoty.
Wstążka: zielona, z białymi paskami po bokach.
Order Sidonii (Sidonien-Orden).
Jedna klasa: wielka wstęga.
Wstęga: fioletowa z białymi paskami (oblamowa¬
nymi podwójnymi zielonymi prążkami) po bokach.
Order Marii Anny (Maria-Anna-Orden).
Dwie klasy orderu: krzyż kawalerski z koroną,
krzyż kawalerski bez korony oraz Krzyż Marii Anny
(Maria- Anna-Kreuz) — srebrny.
Wstążka: jasnoniebieska z białymi paskami po
bokach.
Krzyż pamiątkowy Kampanii 1866 r. przeciw Prusom
(Erinnerungskreuz fur den Feldzug 1866 gegen Preussen).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: żółta z trzema niebieskimi paskami;
przy nadaniu osobom niewojskowym — jasnoniebie¬
ska z trzema żółtymi paskami.
Krzyż pamiątkowy za Pielęgnowanie Rannych w La¬
tach Wojny 1870—1871 (Erinnerungskreuz fur Verwunde-
lenpflege in den Kriegsjahren 1870—1871).
Jeden rodzaj: pozłacany.
Wstążka: biała z trzema zielonymi paskami po
bokach.
		

/Magazyn_113_01_458_0001.djvu

			458
Krzyż pamiątkowy Kampanii 1849 r. przeciw Holszty¬
nowi (Erinnerungskreuz fur den Feldzug 1849 gegen Ilolsłein ).
Dwa rodzaje.
Wstążka: żółta z pięcioma (dwoma szerszymi)
jasnoniebieskimi paskami po bokach; przy nadaniu
osobom niewojskowym — jasnoniebieska z pięcioma
(dwoma szerszymi) żółtymi paskami po bokach.
Krzyż pamiątkowy Holsztynu, 1863—1864 (Erinne¬
rungskreuz fiir Holsłein, 1863—1864).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: żółta z jasnoniebieskimi paskami po
bokach.
Medal Fryderyka Augusta (Friedrich-Augusł-Medaille),
Dwa rodzaje: srebrny, brązowy.
Wstążka: żółta z jasnoniebieskimi paskami po
bokach; przy nadaniu podczas wojny — żółta z czar¬
nym paskiem pośrodku i po bokach.
Krzyż Zasługi Wojennej (Kriegsuerdienstkreuz).
Jeden stopień.
Wstążka: zielona z białymi paskami po brzegach.
Odznaka honorowa Powszechna (Allgerneines Ehren-
zeichen ).
Dwa rodzaje: krzyż brązowy z koroną, krzyż brą¬
zowy bez korony.
Wstążka: jasnozielona z trzema białymi paskami.
Medal za Ratowanie Ginących (Bettungsmedaille).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: biała.
		

/Magazyn_113_01_459_0001.djvu

			459
Krzyż honorowy za Ochotnicze Pielęgnowanie Chorych
(Elirenkreuz fiir freiwillige Krankenpflege).
Jeden stopień.
Wstążka: biała z trzema zielonymi paskami.
Odznaka za Służbę (Dienslauszeichnung).
Odznaka za Służbę dla Obrony Krajowej (Landwehr-
dienslauszeichnung ).
Dwa rodzaje: krzyż srebrny, oznaka pozłacana.
Wstążka: jasnozielona z trzema białymi paskami.
Medal za Sztukę i Wiedzę (Medaille fiir Kunst und
Wissenschafl).
Dwa rodzaje: złoty, pozłacany.
Wstążka: zielona z białymi paskami po bokach
(Orderu Alberta).
Medal za Wierną Pracę (Medaille fiir Treue in der
Arbeit).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: ciemnoniebieska — dla mężczyzn; czar¬
na — dla kobiet.
Medal Karoli (Carola-Medaille).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: żółta z czarno-niebieskimi paskami po
bokach.
Medal Następczyni Tronu Karoli (Kronprinzessin
Carola-Medaille ).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: zielona z białymi paskami po bokach.
		

/Magazyn_113_01_460_0001.djvu

			460
Odznaka honorowa za 25-letnią służbę w Straży Ognio¬
wej (Ehrenzeicken fur 25-jahrigen Feuerwerdienst).
Jeden rodzaj: pozłacana.
Wstążka: jasnozielona z siedmioma białymi pa¬
skami.
SAKSONIA-ALTENBURG
Order domowy książęcy Sasko-Ernestyński (Herzogl.
Sachsen-Erneslinischer Hausorden).*
Pięć klas orderu: wielka wstęga (w stopniu najwyż¬
szym— łańcuch), komandor klasy I, komandor klasy
II, kawaler klasy I, kawaler klasy II oraz Krzyż Za¬
sługi ( Verdienslkreuz) — złoty, srebrny, brązowy i Me¬
dal Zasługi ( Verdiensłmedaille) — złoty, srebrny.
Wstążka: amarantowa z ciemnozielonymi paskami
po bokach, oblamowanymi czarnymi prążkami.
Medal Waleczności (Tapferkeilsrnedaille).
Jeden rodzaj.
Wstążka: zielona z białym paskiem pośrodku i po
brzegach.
Odznaka za Służbę (Dienstauszeichnung).
Trzy rodzaje: pozłacana, srebrna, żelazna.
Wstążka: zielona z żółtymi paskami po brzegach —
przy oznace pozłacanej; zielona z białymi paskami po
brzegach — przy oznace srebrnej; zielona z czarnymi
paskami po brzegach — przy oznace żelaznej.
Krzyż Zasługi za Sztukę i Wiedzę (Verdienslkreuz fur
Kunst und Wissenęchaft).
* Order wspólny dla trzech księstw — Sasko-Altenburskiego, Sasko-Koburskiego i Go-
tajskiego oraz Sasko-Meiningenskiego.
		

/Magazyn_113_01_461_0001.djvu

			461
Dwa rodzaje: pozłacany, srebrny.
Wstążka: zielona z srebrnymi paskami po bokach.
Medal Księcia Ernesta (Herzog-Ernst-Medaille).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwona z zielonymi paskami po brze¬
gach.
Medal za Ratowanie Ginących (Bettungsmedaille).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: biała z zielonymi paskami po brzegach.
Medal pamiątkowy Wojny 1870—1871 r. ( Erinnerungs-
medaille an die Krieg 1870—1871).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: amarantowa.
Medal pamiątkowy Wojny w Szlezwigu-Holsztynie,
1849 (Erinnerungsmedaille an den Krieg in Schleswig-
Holslein, 1849).
Jeden rodzaj: pozłacany.
Wstążka: zielona z białymi paskami po bokach.
Medal pamiątkowy 50-letniego Jubileuszu Rządów
Księcia Ernesta (Erinnerungsmedaille an das 50-jahrige
Regierungsjubilaum Herzog Ernst).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: zielona z białymi paskami po bokach.
Medal pamiątkowy 50-lecia Istnienia Księstwa (Erinne¬
rungsmedaille an den 50-jahrigen Besiand des Ilerzoglums).
Jeden rodzaj: pozłacany.
Wstążka: zielona z białymi paskami po brzegach.
		

/Magazyn_113_01_462_0001.djvu

			462
Odznaka honorowa Straży Ogniowej (Feuerwehr-Ehren-
zeichen).
Jeden rodzaj: pozłacana.
Wstążka: zielona ze srebrnymi paskami po bokach.
Odznaka honorowa Robotników i Służby Domowej
za 30-letnią Pracę (Arbeiler- und Dienslboten-Ehrenzeichen
fiir 30-jahrige Tdtigkeit).
Jeden rodzaj: krzyż srebrny.
Wstążka: zielona z białymi paskami po bokach.
Medal pamiątkowy za Pomoc przy Pożarze Zamku
Altenburskiego (Erinnerungsmedaille fiir Hilfe beim Alten-
burger Schlossbrande).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: jasnoczerwona.
SAKSONI A-KOBURG I GOTA
Order domowy książęcy Sasko-Ernestyński (Herzogl.
Sachsen-Ernesłinischer Hauęorden).*
Pięć klas orderu: wielka wstęga (w stopniu naj¬
wyższym — łańcuch), komandor kl. I, komandor kl. II,
kawaler kl. I, kawaler kl. II oraz Krzyż Zasługi (Ver-
dienslkreuz) — złoty, srebrny, brązowy i Medal Za¬
sługi ( Verdienslmedaille) — złoty, srebrny.
Wstążka: amarantowa z ciemnozielonymi paskami
po bokach, oblamowanymi czarnymi prążkami.
Medal Zasługi Wojskowej za Wojnę 1814 r. (Militar-
Verdienslmedaille fiir den Krieg 1814).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
* Order wspólny dla trzech księstw — Sasko-Altenburskiego, Sasko- Koburskiego i Go¬
ta jskiego oraz Sasko-Meiningenskiego.
		

/Magazyn_113_01_463_0001.djvu

			463
Wstążka: amarantowa z zielonymi paskami po
brzegach.
Krzyż Wojenny Karola Edwarda (Karl-Eduard-Kriegs-
kreuz ).
Medal pamiątkowy Wojny 1814—1815 r. (Kriegs-
denkmiinze fur 1814—1815).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: biała z trzema zielonymi paskami.
Krzyż pamiątkowy Udziału w Potyczce pod Eckern-
fórde (Erinnerungskreuz fur Teilnahme ani Gefecht zu
Eckernfórde ).
Dwa rodzaje: srebrny, brązowy.
Wstążka: czarna z pomarańczowo-zielonymi paska¬
mi po bokach.
Medal Księcia Ernesta (Herzog-Ernst-Medaille).
Dwa rodzaje: srebrny (noszony na szyi), srebrny.
Wstążka: zielono-biała; przy medalu noszonym na
szyi — dwa paski zielone z białym pośrodku.
Medal Księcia Alfreda (Herzog-Alfred-Medaille).
Cztery rodzaje: pozłacany (noszony na szyi), sre¬
brny (noszony na szyi), pozłacany, srebrny.
Wstążka: biało-zielona; przy medalach noszonych
na szyi — dwa paski zielone z białym pośrodku.
Medal Księcia Karola Edwarda (Herzog-Karl-Eduard-
Meduille).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny większy, srebrny
mniejszy.
Wstążka: czarno-żółta.
		

/Magazyn_113_01_464_0001.djvu

			404
Medal Wiktorii Adelajdy (Viktoria-Adelheid-Medaille).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: czerwona z dwoma białymi paskami po¬
środku.
Odznaka za Służbę (Dienslauszeichnung).
Trzy rodzaje: pozłacana, srebrna, żelazna.
Wstążka: zielona z żółtymi paskami po bokach —
przy oznace pozłacanej; zielona z białymi paskami po
bokach — przy oznace srebrnej; zielona z czarnymi
paskami po bokach — przy oznace żelaznej.
Medal Zasługi za Opiekę nad Chorymi (Verdienslme-
daille fiir Krankenpflege).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: zielona z białym paskiem pośrodku.
Odznaka honorowa za Sztukę i Wiedzę (Ehrenzeichen
fiir Kunst und Wissenschafł).
Trzy rodzaje: krzyż pozłacany, medale — złoty,
srebrny.	,
Wstążka: ciemnozielona ze srebrnymi paskami po
bokach.
Medal za Ratowanie Ginących (Rdlungsmedaille).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: ciemnozielona z białymi paskami po bo¬
kach.
Medal Zasługi Kobiecej (Medaille fiir weibliches Ver-
diensł).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: dwa paski zielone z białym pośrodku.
		

/Magazyn_113_01_465_0001.djvu

			465
Medal pamiątkowy Jubileuszu Srebrnego Wesela Pary
Wielko-Książęcej (1899) (Erinnerungsmedaille an das sil-
berne Hochzeitsjubildum des lierzoglichen Paares (1899).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: biała z zielonym paskiem pośrodku i po
bokach.
Medal pamiątkowy Wesela (1905) (Hochzeit-Erinne-
rungsmedaille (1905).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: dwa paski białe z czerwonym pośrodku.
SAKSONIA - MEININGEN
Order domowy książęcy Sasko-Ernestyński (Herzogl.
Sachsen-Erneslinischer Hausorden).*
Pięć klas orderu: wielka wstęga (w stopniu najwyż¬
szym— łańcuch), komandor klasy I, komandor klasy
II, kawaler klasy I, kawaler klasy II oraz Krzyż Za¬
sługi ( Verdiensłkreuz) — złoty, srebrny, brązowy i Me¬
dal Zasługi ( Verdiensłmedaille) — złoty, srebrny.
Wstążka: amarantowa z ciemnozielonymi paskami
po bokach, oblamowanymi czarnymi prążkami.
Odznaka honorowa za Zasługi Wojenne (Ehrenzeichen
fiir Verdiensł im Krieg).
Dwa rodzaje.
Wstążka: żółta z czarnym paskiem pośrodku i zie¬
lonymi prążkami po brzegach.
Odznaka honorowa za Zasługi Kobiet i Dziewcząt przy
Opiece podczas Wojny (Ehrenzeichen fiir Verdienst von
Frauen und Jungfrauen in der Kriegsfiirsorge).
* Order wspólny dla trzech księstw — Sasko-Altenburskiego, Sasko-Koburskiego i Go-
tajskiego oraz Sasko-Meiningenskiego.
30
		

/Magazyn_113_01_466_0001.djvu

			466
Jeden rodzaj.
Wstążka: czarna z zielonożółtymi paskami po
brzegach.
Order Zasługi za Sztukę i Wiedzę (Verdienstorden fur
Kunst und Wissenschaft).
Jedna klasa orderu: kawaler, oraz medal — złoty.
Wstążka: zielona.
Odznaka za Służbę (Dienstauszeichnung).
Trzy rodzaje: pozłacana, srebrna, żelazna.
Wstążka: zielona z żółtymi paskami po brzegach —
przy oznace pozłacanej; zielona z białymi paskami po
brzegach — przy oznace srebrnej; zielona z czarnymi
paskami po brzegach — przy oznace żelaznej.
Medal za Ratowanie Ginących (Bellungsmedaille).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: biała z zielonymi paskami po bokach.
SAKSONIA-WEIMAR-EISENACH
Order domowy Czujności lub Sokoła Białego (llaus-
orden der Wachsamkeit oder vom weisen Falketi).
Cztery klasy orderu: wielka wstęga, komandor ki. I,
komandor kl. II, kawaler kl. I, kawaler kl. II oraz
Krzyż Zasługi (Verdiensikreuz) — srebrny.
Wstążka: purpurowa.
Krzyż Wojenny Wilhelma Ernesta (Wilhelm-Ernsl-
Kriegskreuz ).
Jeden rodzaj.
Wstążka: czarna z żółto-zielonyini paskami po
brzegach.
		

/Magazyn_113_01_467_0001.djvu

			467
Krzyż honorowy Wojenny (Kriegsehrenkreuz).
Jeden stopień (oznaka na zakrętce).
Medal Wilhelma Ernesta (Wilhelm-Ernst-Medaille).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: czerwona.
Odznaka honorowa Powszechna (Allgemeines Ehren-
zeichen).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: czarna z żółtymi paskami po bokach
i zielonymi paskami po brzegach.
Medal Zasługi Wojskowej (Militdrverdienstmedaille).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: czarna z żółtymi paskami po bokach
i zielonymi paskami po brzegach.
Medal za Zasługi podczas Wojny z Francją 1815 r.
(Verdienslmedaille fiir Verdiensl wahrend des Krieges ge-
gen Frankreich 1815).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: purpurowa.
Odznaka honorowa za Działalność Chwalebną podczas
Wojny 1870—71 (Ehrenzeichen fiir riimliche Tdłigkeil
wahrend des Kriegs 1870—71).
Jeden rodzaj: srebrna.
Wstążka: czarna z żółtymi paskami po bokach
i zielonymi paskami po brzegach.
Medal pamiątkowy Kampanij 1809—1815 r. (Erinne-
rungęmedaille die fiir Feldziige 1809—1815).
30*
		

/Magazyn_113_01_468_0001.djvu

			468
Dwa rodzaje: srebrny, brązowy.
Wstążka: purpurowa.
Medal za Sztukę i Wiedzę (Medaille fur Kunst und
Wissenscliaft).
Trzy rodzaje: zloty (noszony na szyi), zloty, srebrny.
Wstążka: purpurowa (Orderu domowego Czujności).
Odznaka za Służbę (Diensłauszeichnung).
Trzy rodzaje: złota, pozłacana, żelazna.
Wstążka: czarna z żółtymi paskami po bokach
i zielonymi paskami po brzegach.
Medal za Ratowanie Ginących (Relłungs medaille).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: zielona z żółtymi paskami po bokach
i czarnymi prążkami po brzegach.
Odznaka honorowa Straży Ogniowej (Feuerwehr-
Ehrenzeichen).
Jeden rodzaj: pozłacana.
Wstążka: czarna z żółtymi paskami po bokach
i zielonymi paskami po brzegach.
Medal Uznania (Anerkennungsmedaille).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: zielona z żółto-czarnymi paskami po bo¬
kach.
Medal pamiątkowy Złotego Wesela Pary Wielko-Ksią-
żęcej, 1892 (Erinnerungsmedaille an die goldene Hochzeil
des grossherzoglichen Paares, 1892).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
		

/Magazyn_113_01_469_0001.djvu

			469
Wstążka: pomarańczowa z zielono-żółto-czarnymi
paskami po brzegach.
Odznaka honorowa dla Kobiet Zasłużonych na Wojnie
(Ehrenzeichen fur Frauenverdicnsl im Kriege).
Trzy rodzaje: srebrna z koroną i wieńcem, srebrna
z koroną, srebrna.
Wstążka: czerwona z pomarańczowymi paskami
po brzegach.
SCHADMBURG-LIPPE
Order domowy książęcy Schaumburg-Lippeński (Fiirst-
lich Schaumburg-Lippe’scher Hausorden).
Cztery klasy orderu: koinador kl. I, komandor
kl. II, kawaler kl. I, kawaler kl. II, oraz Krzyż Za¬
sługi (Verdienstkreuz)—złoty, srebrny i Order Za¬
sługi za Sztukę i Wiedzę (Verdicnslorden fiir Kunsl
und Wissenschajl): jedna klasa (krzyż kawalerski), oraz
medal — srebrny.
Wstążka: czerwona ze złotymi paskami po bokach.
Medal Zasługi Cywilnej (Zivil-Verdienst-Medaille).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: pąsowa z żółtymi paskami po bokach.
Medal Zasługi Wojskowej (Militdr-Verdienst-Medaille).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: ciemnoczerwona z jasnoniebieskimi pa¬
skami po bokach.
Medal Zasługi (Verdienstmedaille).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: niebieska z ciemnoczerwonymi paskami
		

/Magazyn_113_01_470_0001.djvu

			470
po bokach i białymi paskami po brzegach; przy nadaniu
żeńskiej służbie domowej za długoletnią pracę —jasno¬
niebieska.
Medal pamiątkowy Kampanij 1814—1816 r. (Denk-
miinze fiir die Feldziige 1814—1815).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: niebieska z białymi paskami po bokach.
Krzyż pamiątkowy Kampanii w Szlezwigu 1849 r.
(Erinnerungskreuz fiir den Feldzug in Schleswig 1849).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: niebieska z czerwonym paskiem po¬
środku i po bokach.
Krzyż pamiątkowy za 1870—1871 r. (Erinnerungs¬
kreuz fiir 1870—1871).
Jeden rodzaj: pozłacany.
Wstążka: niebieska z białym paskiem pośrodku
i po bokach.
Krzyż za Wierną Służbę, 1914 (Kreuz fiir Ireue Diensłe,
1914).
Jeden stopień.
Wstążka: niebieska z białym paskiem pośrodku i po
brzegach.
Odznaka honorowa za Sztukę i Wiedzę (Ehrenzeichen
fiir Kunsl und Wissenschaft).
SZLEZW1G- H O I - S Z T Y N
Krzyż pamiątkowy Wojny 1848—1849 r. (Erinne¬
rungskreuz an den Krieg 1848—1849).
		

/Magazyn_113_01_471_0001.djvu

			471
Jeden rodzaj: żelazny.
Wstążka: niebiesko-biało-czerwona.
Odznaka honorowa dla Muzykantów Armii w Wojnie
1848—1849 r. (Erinnerungszeichen fur die Musiker der Ar-
inee an den Krieg 1848—1849).
Jeden rodzaj.
Wstążka: niebiesko-biało-czerwona.
Medal pamiątkowy Proklamacji Księcia Fryderyka
VIII (Erinnerungsmedaille an die Proklamation Herzog
Friedriclis VIII).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: niebiesko-biało-czerwona.
SCHWARZBURG-RU D O L F STAD T
Krzyż Honorowy Książęco-Schwarzburski (Fiirstlich
Schwarzburgisch.es Ehrenkreuz).*
Cztery klasy orderu: komandor, kawaler klasy I,
II i III oraz Medal Honorowy (Ehrenmedaille) — złoty,
srebrny.
Wstążka: żółta z niebieskim paskiem pośrodku i po
bokach.
Medal Zasługi Wojennej (Medaille fur Kriegsver-
dienst).'
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: żółta z niebieskim paskiem pośrodku i po
bokach (Krzyża Honorowego Książęco-Schwarzbur-
skiego); dla osób nie biorących udziału w walkach —
niebieska.
* Odznaczenie wspólne dla obu księstw — Schwarzburg-Rudolfstadt oraz Schwarzburg-
Sondershausen.
		

/Magazyn_113_01_472_0001.djvu

			472
Krzyż pamiątkowy Wojny 1814—1815 r. (Erinne-
rungskreuz an den Krieg 1814—1815).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: niebieska z białymi paskami po bokach.
Odznaka za Służbę dla Żołnierzy (Dienstauszeichnung
fur Soldaten).
Trzy rodzaje: pozłacana, srebrna, żelazna.
Wstążka: ciemnoniebieska z żółtymi paskami po
bokach — przy oznace pozłacanej; ciemnoniebieska
z białymi paskami po bokach — przy oznace srebrnej;
ciemnoniebieska z czarnymi paskami po bokach
przy oznace żelaznej.
Order Zasługi za Sztukę i Wiedzę (Verdienstorden fur
Kunst und Wissenschafl).
Medal Zasługi za Sztukę i Wiedzę, Handel, Przemysł
i Rolnictwo (Verdienstmedaille fur Kunst und Wissen-
schaft, Handel, Gewerbe und Landwirtschafl).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: jasnoniebieska z białym paskiem pośrod¬
ku i po bokach.
Medal Uznania za Chwalebny Czyn i Dobrą Służbę
(Anerkennungsmedaille fur lóbliche Leistungen und gule
Dienste).	'
Dwa rodzaje: srebrny, brązowy.
Wstążka: jasnoniebieska z białym paskiem po¬
środku i po bokach.
Medal Nagrody za Służbę (dla długoletnich służących)
(Dienstbelohnungsmedaille (fur langjćihrige Diener).
		

/Magazyn_113_01_473_0001.djvu

			473
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: żółta z niebieskim paskiem pośrodku i po
bokach.
SCHWARZBUR G-S ONDERSHAUSKN
Medal Wojenny za 1814—1815 r. (Kriegsmedaille fur
1814—1815).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: niebieska z białymi paskami po bo¬
kach.
Medal za Sztukę i Wiedzę (Medaille fur Kunst und
Wissenschafl).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: ciemnoniebieska.
Medal za Zasługi dla Rolnictwa (Medaille fur Ver-
dienste um die Landwirtschafl).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: ciemnoniebieska.
Medal za Zasługi Przemysłowe (Medaille fur gewerbli-
ches Verdiensl).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: ciemnoniebieska.
Medal za Ratowanie Ginących (Rettungsmedaille).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: pomarańczowa.
Medal za Wierność w Służbie (Medaille fur Treue in
der Arbeił).
Jeden rodzaj: srebrny.
		

/Magazyn_113_01_474_0001.djvu

			474
Wstążka: ciemnoniebieska z białymi paskami po
bokach.
Odznaka honorowa Straży Ogniowej za 25-letnią Służbę
(Feuerwehr-Ehrenzeichen fur 25-jahrige Dienstzeit).
Jeden rodzaj: srebrna.
Wstążka: ciemnoniebieska z białymi paskami po
bokach.
Medal pamiątkowy 25-letniego Jubileuszu Rządów
(Erinnerungsmedaille an das 25-jahrige Regierungsjubi-
liiuni).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: biała z jasnoniebieskimi paskami po-bo¬
kach.
W A L D E C K
Order Zasługi (Verdienslorden).
Cztery klasy orderu: kawaler klasy I, II (oznaka
noszona na szyi), III i IV oraz Krzyż Honorowy (Ver-
diensłkreuz)—-srebrny i Medal Zasługi (Verdienstme-
daille) — złoty, srebrny.
Wstążka: żółta z czarno-czerwonymi paskami po
brzegach.
Krzyż Zasługi dla Osób Cywilnych i Wojskowych (Ver-
dienstkreuz jiir Zivil- und Mililarpersonen).
Pięć stopni krzyża oraz Medal Zasługi (Verdienst-
medaille) — złoty, srebrny.
Wstążka: biała z czarno-czerwono-żółtymi paskami
po brzegach — przy nadaniu za zasługi wojskowe;
żółta z czarno-czerwonymi paskami po brzegach (Or¬
deru Zasługi) — przy nadaniu za zasługi cywilne.
		

/Magazyn_113_01_475_0001.djvu

			475
Odznaka za- Służbę (Dienslauszeichnung).
Trzy rodzaje: pozłacana, srebrna, żelazna.
Wstążka: czarna z czerwono-żółtymi paskami po
bokach.
Medal pamiątkowy Kampanij 1813—1815 r. (Erinne-
rungsmedaille an die Feldziige 1813—1815).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: czerwona z czarno-złotymi paskami po
brzegach.
Medal Kampanii 1849 r. (Feldzugsmedaille 1849).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: czerwona z czarno-złotymi paskami po
brzegach.
Medal za Sztukę i Wiedzę (Medaille fur Kunst und
W issenschafl).
Dwa rodzaje: złote (różnych wielkości).
Wstążka: żółta z czerwono-czarnymi paskami po
brzegach (Orderu Zasługi).
Medal Fryderyka Batylda (Friedrich-Bałhildis-Me-
daille).
Jeden rodzaj.
Wstążka: czerwona z czarno-żółtymi paskami po
brzegach.
W I R T E M B E R G I A
Order Korony Wirtemberskiej (Orden der Wiirllember-
gischen Krone).
Pięć klas orderu: wielka wstęga, komandor wielki,
		

/Magazyn_113_01_476_0001.djvu

			476
komandor, kawaler krzyża honorowego, kawaler oraz
Medal Zasługi (Verdienstmedaille) — złoty.
Wstążka: amarantowa z czarnymi paskami po bo¬
kach; dla głów państw i członków domów pamijących—-
purpurowa z czarnymi paskami po bokach.
Order Zasługi Wojskowej (Militdr-Verdiensl-Orden).
Trzy klasy orderu: wielka wstęga, komandor, ka¬
waler oraz Medal Zasługi Wojskowej (Milildr-Ver-
dienstmedaille) — złoty, srebrny.
Wstążka: żółta z czarnymi paskami po bokach.
Order Fryderyka (Friedrichs-Orden).
Pięć klas orderu: wielka wstęga, komandor kl. I,
korńandor kl. II, kawaler kl. I, kawaler kl. II oraz
Medal Zasługi ( Verdienslmedaille)—złoty.
Wstążka: błękitna.
Order Olgi (Olga-Orden).
Jedna klasa orderu: krzyż kawalerski oraz Medal
Karoli Olgi (Karl-Olga-Medaille)—srebrny, brązowy.
Wstążka: czarna z karminowymi paskami po bo¬
kach.
Krzyż Wilhelma (Wilhelm-Kreuz).
Dwie klasy: krzyż bez wstążki, krzyż kawalerski.
Wstążka: żółta z czarnym paskiem pośrodku i po
brzegach.
Krzyż Karoliny (Charlotten-Kreuz).
Trzy stopnie.
Wstążka: żółta z podwójnymi czarnymi paskami
po brzegach.
		

/Magazyn_113_01_477_0001.djvu

			477
Medal honorowy Bitwy pod Brienne (Ehrenmedaille
fur die Schlacht bei Brienne).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: czerwona.
Medal honorowy Bitwy pod La Fere Champenoise
(Ehrenmedaille fur die Schlacht bei la Fere Champenoise).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: czerwona.
Medal honorowy Zwycięstwa pod Paiyżem (Ehrenme¬
daille fur den Sieg vor Paris).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: czerwona.
Odznaka honorowa Kampanii 1815 r. (Ehrenzeichen
fiir den Feldzug 1815).
Dwa rodzaje: krzyż złoty, krzyż srebrny.
Wstążka: czarno-żółto-czerwona.
Odznaka honorowa za Służbę Wojskową (Mililiir-
dienstehrenzeichen ).
Dwa rodzaje: krzyż złoty, krzyż srebrny.
Wstążka: czerwona z niebieskimi paskami po bokach.
Krzyż Zasługi (Verdienslkreuz).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: jasnoczerwona z dwoma czarnymi pa¬
skami pośrodku i pojedynczymi czarnymi paskami po
bokach.
Medal Zasługi (Verdienslmedaille).
Jeden rodzaj: srebrny.
		

/Magazyn_113_01_478_0001.djvu

			478
Wstążka: jasnoczerwona z dwoma czarnymi pa¬
skami pośrodku i pojedynczymi czarnymi paskami po
bokach.
Medal za Ratowanie Ginących (Rettungsmedaille).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: czarna z żółtymi paskami po brzegach.
Odznaka za Służbę dla Obrony Krajowej (Land-
wehrdienstauszeichnung ).
Dwa rodzaje: krzyż srebrny, oznaka pozłacana.
Wstążka: czerwona z niebieskimi paskami po bokach.
Medal pamiątkowy wojenny dla Członków Sił Zbroj¬
nych (1795—1815) (Kriegsdenkmiinze fur Angehórige der
beivaljnelen Maclil (1795—1815).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: czerwona z czarnym paskiem pośrodku
i po bokach.
Medal za Sztukę i Wiedzę (Medaille fur Kunst und
W issenschafł).
Dwa rodzaje: złoty (noszony na szyi), złoty.
Wstążka: błękitna (Orderu Fryderyka) lub amaran¬
towa z czarnymi paskami po bokach (Orderu Korony
Wirtemberskiej).
Medal pamiątkowy jubileuszowy 25-lecia Rządów
Króla Karola (Erinnerungs-Jubilaumsmedaille an das 25-
jahrige Regierungsjubilaum Kónig Karls).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: amarantowa z dwoma czarnymi paskami
pośrodku.
		

/Magazyn_113_01_479_0001.djvu

			479
Odznaczenie zniesione w 1896 r.
WALDECK
Krzyż Zasługi Wojskowej dla Oficerów (Militai-Ver-
diensłkreuz fiir Offiziere).
Cztery rodzaje: klasy 1 (emaliowany noszony na
szyi), klasy II (emaliowany), klasy III, IV (srebrne).
Wstążka: biała z czarno-czerwono-żółtymi paskami
po brzegach.
Odznaczenie zniesione w 1894 r.
SAKSONIA
Medal za Długoletnią Wierną Służbę (Medaille fiir
langjahrige treue Dienste).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: ciemnozielona — dla mężczyzn; czarna —
dla kobiet.
Odznaczenie zniesione w 1892 r.
W IRTEMBĘRGIA
Medal Zasługi Cywilnej (Zivil-Verdienslmedaille).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: amarantowa z czarnymi paskami po
brzegach.
Odznaczenie zniesione w 1886 r.
B R U N Ś W I K
Krzyż Wybitnej Służby Wojskowej (Mililar-Diensł-
auszeiclinungskreuz ).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: chabrowa z żółtymi paskami po bokach.
		

/Magazyn_113_01_480_0001.djvu

			480
Odznaczenie zniesione w 1876 r.
SAKSONIA
Medal Orderu Zasługi Cywilnej (Medaille des Ziuil-
V erdiensłordens ).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka biała z zielonymi paskami po bokach.
Odznaczenie zniesione w 1871 r.
H E S J A-D ARMSTADT
Odznaka honorowa za Służbę Wojskową (Mililar-
Diensłehrenzeichen ).
Cztery rodzaje: złota z koroną, złota, srebrna z ko¬
roną, srebrna.
Wstążka: czerwona z białymi paskami po bokach.
Odznaczenia zniesione w 1869 r.
A N I I A L T-D. E S S A U
Medal Zasługi za Sztukę i Wiedzę (Medaille fiir Ver-
diensł urn Kunst und Wissenschafł).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: zielona z białymi paskami po bokach.
R E U S S (SCII LEJZ-GERA)
Medal Zasługi Cywilnej (Zivil-Verdienstmedaille).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: amarantowa.
Odznaczenia zniesione w 1867 r.
L I P P E
Odznaka za Służbę (Dienstauszeichnung).
Trzy rodzaje: krzyż srebrny, oznaka srebrna, oznaka
żelazna.
		

/Magazyn_113_01_481_0001.djvu

			481
Wstążka: czerwona z żółtymi paskami po brzegach;
przy oznace żelaznej —- żółta z czerwonymi paskami
po brzegach.
OLDENBURG
Krzyż Wybitnej Służby (Diensłauszeichnungskreuz).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: czerwona z ciemnoniebieskimi paskami
po bokach.
R E U S S (S C I-I L E 1 Z-G ERA)
Krzyż Wybitnej Służby (Diensłauszeichnungskreuz).
Dwa rodzaje, złoty, srebrny.
Wstążka: czerwona.
SCHAUMBUR G-L I P P E
Odznaka za Służbę (Diensłauszeichnung).
Pięć rodzajów: krzyż — złoty, pozłacany, oznaka —
pozłacana, srebrna, żelazna.
Wstążka: ciemnoniebieska.
SCHWARZBUR G-R UDOLFSTADT
Odznaka za Służbę (Diensłauszeichnung).
Cztery rodzaje: krzyż — pozłacany, srebrny, me¬
dal — srebrny, żelazny.
Wstążka: niebieska.
SCHWARZBUR G-SONDERSHAUSEN
\
Odznaka za Służbę (Diensłauszeichnung).
Trzy rodzaje: krzyż złoty, oznaka — pozłacana,
srebrna.
Wstążka: ciemnoniebieska.
31
		

/Magazyn_113_01_482_0001.djvu

			482
Odznaczenia zniesione w 1S'66 r.
HANOWER
Order domowy św. Jerzego (St. Georg’s-Iiausorden).
Jedna klasa: krzyż kawalerski.
Wstążka: czerwona.
Order Gwelfów (Gwelfen-Orden).
Pięć klas orderu: wielka wstęga (w stopniu najwyż¬
szym łańcuch), komandor wielki, komandor, oficer, ka¬
waler oraz medal.
Wstążka: jasnoniebieska.
Order Ernesta Augusta (Ernst-Augusł-Orden).
Cztery klasy orderu oraz dwie klasy krzyża.
Wstążka: jasnoczerwona z lazurowymi paskami po
bokach.
Medal Zasługi (Verdienst-Medaille).
Medal honorowy za Sztukę i Wiedzę (Ehrenmedaille
fur Kunst und Wissenschaft).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: pomarańczowa z jasnoniebieskimi paska¬
mi po brzegach.
Medal Wilhelma (Wilhelms-Medaille).
Odznaka honorowa Powszechna (Allgemeines Ehren-
zeichen).
Medal za Ratowanie Ginących (Reltungsmedaille).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: ciemnoniebieska.
Medal pamiątkowy 1903 (Erinnerungsmcdaille 1903).
		

/Magazyn_113_01_483_0001.djvu

			483
H E S J A-N A S S A U
Order książęcy Wilhelma (Kurfiirsłlicher Wilhelms-
Orden).
Cztery klasy: wielka wstęga, komandor kl. I, koman¬
dor kl. II, kawaler.
Wstążka: czerwona z białymi paskami po brzegach.
Order Hełmu Żelaznego (Orden vom Eisernen Ilelm).
Trzy klasy: wielka wstęga, kawaler klasy Ii II.
Wstążka: czerwona z niebieskimi paskami po brzegach.
Order Zasługi Wojskowej (Miliłar Verdiensl-Orden).
Jedna klasa: krzyż kawalerski.
Wstążka: pąsowa ze złotymi paskami po brzegach.
Order domowy Lwa Złotego (Hausorden vom Goldenen
Lówen).
Cztery klasy: wielka wstęga (w stopniu najwyż¬
szym — łańcuch), komandor kl. 1, komandor kl. II,
kawaler.
Wstążka: karmazynowa.
HESJA-HOMBU R G
Krzyż honorowy za 1814—1815 r. (Ehrenkreuz fur
1814—1815).
Jeden rodzaj.
Wstążka: pąsowa z czterema białymi paskami.
Odznaka za Służbę Polową podczas Kampanii Szlezwig-
Holsztyńskiej przeciwko Danii, 1849 (Felddienslzeichen
fur den Feldzug in Schleswig-Holsteingegen Danemark, 1849).
Jeden rodzaj: brązowa.
Wstążka: pąsowa z czterema białymi paskami.
31*
		

/Magazyn_113_01_484_0001.djvu

			484
NASSAU
Order domowy nassauski Lwa Złotego (Nassauischer
Haus-Orden vom Goldenen Ldwen).*
Jedna klasa: wielka wstęga.
Wstęga: pomarańczowa z ciemnoniebieskimi pa¬
skami po brzegach.
Order książęcy nassauski Zasługi Wojskowej i Cywilnej
Adolfa Nassauskiego (Herzoglicli Nassauischer Militar-
Zivil-Verdienst-Orden Adolph’s von Nassau).*
Cztery klasy orderu: wielka wstęga, komandor
kl. I, komandor kl. II, kawaler kl. I, kawaler kl. II oraz
Krzyż Zasługi (Verdienst-Kreuz).
Wstążka: ciemnoniebieska z pomarańczowymi pa¬
skami po brzegach.
Medal za Ratowanie Ginących (Rettungsmedaillc).
Dwa rodzaje: srebrne (różnej wielkości).
Wstążka: czerwona.
Odznaczenie zniesione w 1864 r.
PRUS Y
Medal Zasługi Ogólnej (Allgemeine Verdienstmedaille).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: biała z pomarańczowymi paskami po
bokach.
Odznaczenia zniesione w 1863 r.
ANHALT-BERNBURG
Medal pamiątkowy wojenny Kampanii 1814—1815 r.
(Kriegsdenkmiinze fur Feldziige 1814—1815).
* Order wspólny i dla wielkiego księstwa Luksemburgu.
		

/Magazyn_113_01_485_0001.djvu

			485
Jeden rodzaj: żelazny.
Wstążka: jasnozielona z białymi paskami po bo¬
kach.
Odznaka za Służbę Wojskową (Militar-Dienstaus-
zeichnung).
Pięć rodzajów: krzyż pozłacany z koroną i bez,
oznaka — pozłacana, srebrna, żelazna.
Wstążka: zielona.
Medal pamiątkowy Aleksandra Karola za 1848—1849 r.
(Alexander Carl-Denkmunze fiir 1848—-1849).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: biała z ciemnozielonym paskiem po¬
środku i po bokach.
Medal Zasługi za Sztukę i Wiedzę (Medaille fiir Ver-
dienst um Kunst und Wissenschafł).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: jasnozielona z białymi paskami po bo¬
kach.
Medal za 50-letnią Wierną Służbę (Medaille fiir 50-
jahrige Diensltreue).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: jasnozielona z białymi paskami po bokach.
Odznaczenia zniesione w 1833 r.
ANHA L T-K 0 T H E N
Medal pamiątkowy Wojny 1813—1815 r. (Krieasdenk-
miinze 1813—1815).
Jeden rodzaj: żelazny.
Wstążka: biało-zielona.
		

/Magazyn_113_01_486_0001.djvu

			486
Odznaka za Służbę Wojskową (Milildr-Diensłaus-
zeichnung ).
Cztery rodzaje: krzyż, oznaka — złota, srebrna,
żelazna.
Wstążka: zielona.
Medal za Zasługę, Przywiązanie i Wierność (Medaille
fur Verdienst, Anhanglichkeił und Treue).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: biała z zielonymi paskami po bokach.
Odznaka dla Wyższych Urzędników za 50-letnią Wier¬
ną Służbę (Zeichen fur hohe Bearnte fur 50-jdhrige Ireue
Dienste).
Jeden rodzaj (noszona na szyi).
Wstążka: dwa paski zielone z białym pośrodku.
Odznaczenie zniesione w 1840 r.
S AKSON I A-KOBURG-SAAL|FELD
Order św. Joachima (SI. Joachim-Orden).
Trzy klasy: komandor wielki, komandor, kawaler.
Wstążka: zielona.
Odznaczenie zniesione w 1833 r.
PRUSY
Medal pamiątkowy Nieustraszonej i Ofiarnej Pomocy
(Erinnerungsmedaille fur unerschroclcene and aufopfernde
Hilfeleisłung).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: pomarańczowa z białymi paskami po bo¬
kach.
		

/Magazyn_113_01_487_0001.djvu

			487
Odznaczenia zniesione w 1832 r.
I1KSJA-N ASSAU
Medal Zasługi Wojskowej (Militdr-Verdienstmedaille).
Dwa rodzaje: pozłacany, srebrny.
Wstążka: amarantowa z białymi paskami po bo¬
kach.
Medal Zasługi Cywilnej (Zivil-Verdienstmedaille).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: amarantowa.
Odznaczenie zniesione w 1829 r.
SAKSONIA-W EIMA R-E ISEN ACH
Medal Zasługi ( Verdienstmedaille).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: ciemnoczerwona.
Odznaczenia zniesione w 1825 r.
S A K S O N I A-G O T A-A LTENBURG
Medal pamiątkowy Wojny 1814—1815 r. (Kriegsdenk-
miinze fur 1814—1815).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: zielona z czarnymi paskami po brzegach.
SAKSON! A-K OB.UR G-S A A L F E I, D
Medal Żelazny dla Ochotników 5-go Niemieckiego Kor¬
pusu Armii (Eiserne Medaille fur Freiwillige. des 5. Deu-
Ischen Armeekorps).
Jeden rodzaj: żelazny.
Wstążka: pomarańczowa z czarnym paskiem po¬
środku, zielonymi paskami po bokach oraz czarnymi
prążkami po brzegach.
		

/Magazyn_113_01_488_0001.djvu

			488
Odznaczenia zniesione w 1818 r.
WIRTEMBERGIA
Order Orła Złotego (Goldener Adler-Orden).
Order Zasługi Wojskowej (Miliłdr-Verdiensł-Orden).
Trzy klasy: wielka wstęga, komandor, kawaler.
Wstążka: żółta z czarnymi paskami po brzegach.
Order Zasługi Cywilnej (Zivil-Verdienst-Orden).
Trzy klasy: wielka wstęga, komandor, kawaler.
Wstążka: żółta z czarnymi paskami po brzegach.
Odznaczenia zniesione w 1814 r.
P RUSY
Medal Zasługi Ogólnej (Allgemeine Verdienstmedaille).
Dwa rodzaje: krzyże srebrne.
Wstążka: biała z pomarańczowymi paskami po bo¬
kach.
Odznaka honorowa Wojskowa (Mililar-Ehrenzeichen).
Dwa rodzaje: krzyże srebrne.
Wstążka: czarna z białymi paskami po bokach.
Odznaczenie zniesione w 1813 r.
WESTFALIA
Order Korony Westfalskiej (Orden der Westphalischen
Kr one ).
Trzy klasy: wielka wstęga, komandor, kawaler.
Wstążka: niebieska.
Odznaczenie zniesione w 1808 r.
BAWARIA
Order Lwa Palatyńskiego (Pfalzischer Lowen-Orden).
		

/Magazyn_113_01_489_0001.djvu

			489
Odznaczenie zniesione w 1746 r.
SAKSONI A-W EISSENFELS
Order Miłości Szlachetnej lub Order Querfurtu (Orden
der Edelen Liebe oder Ouerfurl-Orden).
Odznaczenia zniesione w 1740 r.
PRUSY
Order Szlachetności (Edelinut-Orden).
Jedna klasa: komandoria.
Wstęga: niebieska.
WIRTEMBERGIA
Order Trupiej Głowy (Tolenkopf-Orden).
Jedna klasa: komandoria.
Wstęga: biała.
Nikaragua
Order św. Jana (Orden de San Juan).
Trzy klasy: wielka wstęga, komandor, kawaler.
Wstążka: zielona z niebieskim paskiem pośrodku
i po brzegach.
Norwegia
Order Lwa Norweskiego (Den Norske Lóve Orden).
Jedna klasa: wielka wstęga.
Wstążka: ultramarynowa z czerwonymi szerokimi
paskami po brzegach, oddzielonymi od środka białymi
węższymi paskami.
Order królewski św. Olafa (Den Kongelige Sand Olavs
Orden).
		

/Magazyn_113_01_490_0001.djvu

			490
Pięć klas: krzyż wielki (poza tym łańcuch orderowy,
noszony w dni uroczyste), komandor I klasy (koman¬
doria wielka) komandor II klasy (komandoria i krzyż
kawalerski), kawaler I klasy (krzyż kawalerski), ka¬
waler II klasy (wyłącznie cudzoziemcy).
Wstążka: czerwona z brzegami biało-niebiesko-
białymi.
Medal 7 Czerwca (7. Juni-Medaljen).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: czerwono-niebiesko-biała.
Medal Czynu Obywatelskiego (Borgerdadsmedaljen).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: czerwona z szafirowym paskiem po¬
środku obramowanym białymi prążkami.
Medal królewski Zasługi za Sztukę i Wiedzę (Kongens
Fortjenstmedaljen lii Belonnings for Forljensler av Kunsl
og Videnskap).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: czerwona z żółtym paskiem pośrodku.
Medal za Ratowanie Ginących (Redningsmedaljen).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: czerwono-niebiesko-biała.
Medal za Czyn Szlachetny (Medaljen for Edel Daad).
Dwa stopnie: złoty, srebrny.
Wstążka: czerwona z szafirowym paskiem pośrodku,
obramowanym białymi prążkami oraz z białymi prąż¬
kami po brzegach.
		

/Magazyn_113_01_491_0001.djvu

			491
Medal Króla Oskara II za Zasłużoną Działalność (Kong
Oscar II-s Medalje lii Belónnings for Forłjensllig Virksom-
het).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: ciemnoczerwona z niebiesko-białym pa¬
skiem pośrodku.
Medal Króla Oskara II za Zasługi dla Norweskiego Rol¬
nictwa (Kong Oscar II-s Medalje til Belónnings for del
Norske Landbruk).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: ciemnoczerwona z niebiesko-białym pa¬
skiem pośrodku.
Medal Koronacyjny Króla Haakona VII (Haakon VII
Kroningsmedaljen).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: pąsowa z żółtymi paskami po brzegach.
Medal jubileuszowy Króla Haakona VII (Haakon VII
Jubileumsmedaljen).
Medal „Fram’a“ („Fram“-Medaljen).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: ciemnoczerwona z niebiesko-białym pa¬
skiem pośrodku.
Medal pamiątkowy Wyprawy „Fram’a“ do Bieguna
Południowego, 1910—1911 (Medalje lii Erindring om
„Fram-s“ Ekspedisjon lii Sydpolen, 1910—191 lj.
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: ciemnoniebieska z czerwono-białymi pa¬
skami po brzegach.
		

/Magazyn_113_01_492_0001.djvu

			492
Medal „Norsk Militaerl Tidsskrift“ (Medalje „Norsk
Mililaerl Tidsskrifl“).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: niebieska z biało-czerwonymi paskami po
brzegach.
Odznaka honorowa Czerwonego Krzyża (Bodę Kors
Hederslegn).
Nowa Gwinea Brytańska
(patrz — Wielka Brytania)
Nowa Kaledonia
(patrz — Francja)
Nowa Zelandia
(patrz — Wielka Brytania)
Oldenburg
(patrz — Niemcy)
Oranie
Odznaka za Wierną Służbę (Decoralie voor Troiwe
Diensl).
Jeden rodzaj: srebrna.
Wstążka: ciemnogranatowa z czerwono-zielonym
paskiem z lewego brzegu oraz żółto-białym paskiem
z prawego brzegu.
Medal za Wojnę Angielsko-Burską (Medaille voor An-
glo-Boereoorlog ).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: zielono-żółta z białym paskiem pośrodku,
czerwonym paskiem z lewego brzegu oraz ciemno¬
granatowym paskiem z prawego brzegu.
		

/Magazyn_113_01_493_0001.djvu

			493
Odznaka Rannych (Wound Decoratie).
Jeden rodzaj.
Wstążka: zielono-żółta z czerwono-biało-granato-
wym paskiem pośrodku.
Panama
Medal Międzyaliancki zw. „Zwycięstwa" (Medalla de
la Vicloria).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: tęczowa z białymi prążkami po brzegach.
Odznaczenie zniesione
Medal Solidarności (Medalla de la Mancomunidad).
Trzy rodzaje: złoty, dwa — brązowe.
Wstążka: czerwona z biało-niebiesko-białym pa¬
skiem pośrodku.
Paragwaj
Krzyż Chaco (Cruz del Chaco).
Krzyż Obrońcy (Cruz del Defensor).
Odznaczenie zniesione w końcu XIX w.
Order Zasługi Wojennej (Orden del Merito de Guerra).
Parma
(patrz — Wiochy)
Peru
Order Słońca Peru (Orden del Sol del Peru).
Pięć klas: krzyż wielki (wielka wstęga) z brylanta-
		

/Magazyn_113_01_494_0001.djvu

			494
mi, krzyż wielki (wielka wstęga), oficer wielki, koman¬
dor, oficer.
Wstążka: czerwono-biało-czerwona.
Medal Pierwszego Stulecia Niepodległości Peru 1821—■
1921 (Medalla del Primer Centenario de la Independencia
del Peru 1821—1921).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: czerwono-biała.
Medal Pierwszego Stulecia Bitwy pod Ayacucho 1824—
1924 (Medalla del Primer Centenario de la Balalla de
Ayacuclio 1824—1924).
Jeden rodzaj.
Wstążka: biało-czerwono-biała.
Odznaczenie zniesione, w końcu XIX w.
Order Krzyża Honorowego (Orden de la Cruz de Honor).
Portugalia
Wstęga Trzech Orderów — Orderu wojskowego Chry¬
stusa, Orderu wojskowego Aviz i Orderu wojskowego
św. Jakuba od Miecza (Banda das Tres Ordens — Ordem
mililar de Christo, Ordem militar de Aviz e Ordem militar
de Sao Tiago da Espada).
Jedna klasa: wielka wstęga.
Wstęga: zielono-czerwono-fiołetowa.
Wstęga Dwóch Orderów—Orderu wojskowego Chry¬
stusa i Orderu wojskowego Aviz (Banda das Duas Or¬
dens — Ordem militar de Christo e Ordem militar de Aviz).
Jedna klasa: wielka wstęga.
Wstęga: czerwono-zielona.
		

/Magazyn_113_01_495_0001.djvu

			495
Order wojskowy Wieży i Szpady (Ordem mililar da
Tórre e Espada).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler, poza tym łańcuch, nadawany we
wszystkich klasach: w klasie I, II, III i IV — złoty,
w klasie V — srebrny.
Wstążka: ciemnoniebieska.
Krzyż Wojenny (Cruz de Guerra).
Cztery stopnie: złoty z wieńcem laurowym, złoty,
srebrny, brązowy.
Wstążka: czerwona z pięcioma jasnozielonymi
prążkami.
Order wojskowy Chrystusa (Ordem mililar de Chrislo).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: czerwona.
Order wojskowy Aviz (Ordem militar de Aviz).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: zielona.
Order wojskowy św. Jakuba od Miecza (Ordem mililar
de Sao Tiago da Espada).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler, poza tym łańcuch, nadawany we
wszystkich klasach: w klasie I, II, III i IV — złoty,
w klasie V — srebrny.
Wstążka: fioletowa.
Order Zasługi Rolniczej (Ordem do Merilo Agricola).
		

/Magazyn_113_01_496_0001.djvu

			496
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: z trzech pasków — dwóch zielonych
i środkowego białego.
Order Zasługi Przemysłowej (Ordem do Merito In-
dustrial).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: z trzech pasków — dwóch zielonych
i środkowego białego.
Order Wychowania Publicznego (Ordem da Instrucęuo
Publica ).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: żółta.
Order Dobrej Zasługi lub Order Zasługi Cywilnej
(Ordem de Benemerencia — Ordem do Merito Civil).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: z trzech pasków — dwóch czarnych i środ¬
kowego żółtego.
Order Cesarstwa Kolonialnego Portugalskiego (Ordem
do Imperio Colonial Porlugues).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: czerwona z trzema paskami czar¬
nymi.
Medal Zasługi Wojskowej (Medalha de Valor Militar).
		

/Magazyn_113_01_497_0001.djvu

			497
Dwa stopnie: złoty, brązowy.
Wstążka: niebieska z czterema białymi paskami.
Medal wojskowy Przykładnego Prowadzenia się (Me-
dalha mililar de Exemplar Comporlamenlo).
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: jasnozielona z czterema białymi paskami.
Medal wojskowy za Dobrą Służbę (Medalha miliłar
de Bons Senięos).
Dwa stopnie: złoty, brązowy.
Wstążka: czerwona z czterema białymi paskami.
Medal Międzyaliancki zw. Zwycięstwa (Medalha da Vi-
lória).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: tęczowa z białymi prążkami po brzegach.
Medal pamiątkowy Kampanij Wojska Portugalskiego
(Medalha commemorativa das Campanhas do Exereito Por-
tugues).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: zielona z czerwonymi paskami po brze¬
gach.
Medal Rewolucji 31 Stycznia 1891 r. (Medalha da Ue-
ooluęao de 31 de Janeiro de 1891).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: czerwono-zielona.
Palmy Akademickie (Palmas Aeademicas).
Dwa stopnie.
Wstążka: fioletowa z żółtymi paskami po brzegach.
32
		

/Magazyn_113_01_498_0001.djvu

			498
Medal za Ratowanie Rozbitków (Medalha de Socorros
a Ndufiwjos).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: zielona z czerwonymi paskami po bo¬
kach.
Medal za Długoletnią Służbę Zamorską (Medallia de
Assiduidade nos Servięos do Ultramar).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: \czerwona z czterema czarnymi pa¬
skami.
Medal za Wybitną Służbę Zamorską (Medalha de
Sercięos Dislinctos do Ultramar).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czarno-czerwona.
Medal Portugalskiego Czerwonego Krzyża (Medalha
da Cruz Vermelha Porluguesa).
Osiem odmian: gwiazda, cztery stopnie krzyżów
oraz trzy rodzaje medali.
Wstążka: czerwona z czterema białymi prążkami —
przy Medalu Dobrze Zasłużonych (Benemerencia); czer¬
wona z białą prążką pośrodku i po bokach — przy Me¬
dalu Zasługi (Merito); czerwona z białymi paskami
po bokach — przy Medalu za Poświęcenie (Dedicaęao);
czerwono-biała — przy Medalu za Długoletnią Służbę
(Assiduidade); biała z czerwonymi paskami po bo¬
kach— przy Medalu za Wyróżniającą się Służbę (Ser-
vięos Dislinctos); biała z czerwoną prążką pośrodku i po
bokach -przy Medalu Pochwały (Louvor); biała z czte¬
rema czerwonymi prążkami — przy Medalu Wdzięcz¬
ności (Agradecimento).
		

/Magazyn_113_01_499_0001.djvu

			499
Odznaka Inwalidów i Okaleczałych na Wojnie (Deco-
raęao de Mutilados e Esłropiados da Guerra).
Jeden rodzaj: baretka.
Wstążka: czerwona z zielonymi paskami po bokach.
Odznaka Awansowanych z Wyróżnienia (Decoraęao
de Promooidos por Dislinc^ o).
Jeden rodzaj: baretka.
Wstążka: czerwona z czarnym paskiem pośrodku.
Medal Zasługi za Filantropię i Szczodrobliwość (Me-
dallia de Merito, Philanlropia e Generosidade).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: zielono-czerwona.
Medal za Filantropię i Miłosierdzie (Medalha de Philan¬
lropia e Caridade).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: zielona z białym paskiem pośrodku.
Odznaka Mistrza Strzeleckiego (Decoraęao de Meslre
Atirador).
Jeden rodzaj.
Wstążka: niebieska z białym paskiem pośrodku.
Odznaczenia zniesione w 1910 r.
Order św. Elżbiety (Ordetn de Santa Isabel).
Jedna klasa: medalion na kokardzie.
Wstążka: różowa z białymi paskami po brzegach.
Order Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
z Villa Yisoza (Orderu de Nossa Senhora da Conceięao de
Villa Vięosa).
32*
		

/Magazyn_113_01_500_0001.djvu

			500
Trzy klasy: wielka wstęga, komandor, kawaler.
Wstążka: jasnoniebieska z białymi paskami po
brzegach.
Krzyż Wojny na Półwyspie, 1816 (Cruz de Guerra
Peninsular, 1816).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: niebieska z czerwonymi paskami po
brzegach.
Krzyż Dowódcy (Cruz de Comandante).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: niebiesko-czerwona.
Krzyż Bohaterskich Wiernych z Transmontany, 1822
(Cruz de Heroica Fidelidade Transmonlana, 1822).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: zielono-biała.
Krzyż Wierności Królowi i Ojczyźnie, 1822 (Cruz de
Fidelidade ao Rei e Pairia, 1822).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwona z zielonymi paskami po brze¬
gach.
Krzyż Ochotników z Montevideo, 1822—1823 (Cruz
dos Volunldrios de Monteuideo, 1822—1823).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: jasnoniebieska z czerwono-niebieskimi
paskami po brzegach.
Krzyż Emigracji, 1826—1828 (Cruz de Emigraęao,
1826—1828).
		

/Magazyn_113_01_501_0001.djvu

			501
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: biało-czerwona.
Medal za Ratowanie Ginących (Medalha de Salva-
menlo de Vida).
Dwa rodzaje: zloty (noszony na szyi), srebrny.
Wstążka: niebiesko-biała.
Medal za Wierną Służbę (Medalha por Fieis Sewięos).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: biała z pąsowym paskiem pośrodku i po
brzegach.
Prusy
(patrz — Niemcy)
Reuss (Greiz)
(patrz — Niemcy)
Ucuss (Schleiz-Gera)
(patrz — Niemcy)
Rosja
(patrz—Związek Socjalistycznych Republik Rad)
Rumunia
Order Michała Walecznego (Ordinal Mihai Vileazul)-
Trzy klasy: krzyż złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: purpurowa ze złotymi paskami po brzegach.
Order Karola I (Ordinul Carol I).
Jedna klasa: wielka wstęga oraz łańcuch.
Wstęga: jasnoniebieska ze złotymi paskami po
brzegach.
		

/Magazyn_113_01_502_0001.djvu

			502
Medal Cnoty Wojskowej (Medalia Virłulea Militara).
Dwa stopnie: złoty, srebrny.
Wstążka: czerwona z niebieskimi paskami po
brzegach
*
Order Cnoty Lotniczej (Ordinul Virłułea Aeronaulica).
Trzy klasy orderu: komandor, oficer, kawaler,
oraz Medal Cnoty Lotniczej (Medalia Virtułea Aero¬
naulica ).
Wstążka:, jasnoniebieska ze srebrnym paskiem po¬
środku i po brzegach.
Order Gwiazdy Rumuńskiej (Ordinul Steaua Roma-
niei).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: czerwona ze srebrnymi paskami po
brzegach.
Order Korony Rumuńskiej (Ordinul Coroana Homa-
niei).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: niebieska z szaro-srebrnym paskiem po¬
środku; przy nadaniu za czyny bojowe — czerwona
z niebieskimi paskami po brzegach.
Order Zasługi (Ordinul pentru Merił).
Cztery klasy orderu: wielka wstęga, komandor,
oficer, kawaler oraz Krzyż Zasługi (Crucea penlruMerit).
Wstążka: zielona z niebieskim paskiem pośrodku;
w wypadku osobistego nadania przez króla — zielona
z niebieskimi paskami po brzegach.
		

/Magazyn_113_01_503_0001.djvu

			503
Order Ferdynanda I (Ordinul Ferdinand I).
Pięć klas orderu: wielka wstęga (poza tym łańcuch
noszony w dnie uroczyste), oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler oraz Medal Ferdynanda I (Medalia
Ferdinand).
Wstążka: ciemnoniebieska z żółtym paskiem po¬
środku rozdzielonym czerwoną prążką; przy medalu —
ciemnoniebieska z czerwonym paskiem pośrodku.
Order Wiernej Służby (Ordinul Seruiciul Credincios).
Trzy klasy: wielka wstęga, oficer wielki, komandor.
Wstążka: jasnoniebieska z białym paskiem po¬
środku i po brzegach.
Order Zasługi Kulturalnej (Ordinul Merilul Cultural).
Trzy klasy orderu: komandor, oficer, kawaler oraz
Medal Zasługi Kulturalnej (Medalia Meritul Cultural) —
złoty, srebrny.
Wstążka: biała z fioletowymi paskami po brzegach —
przy nadaniu za zasługi na polu literatury; biała z zie¬
lonymi paskami po brzegach —- nauki; biała z poma¬
rańczowymi paskami po brzegach — sztuki, muzyki,
teatru; biała z niebieskimi paskami po brzegach i zie¬
lonym paskiem pośrodku — kultury ogólnej; niebieska
z czerwonymi paskami po brzegach — religii; biała
z czerwonym paskiem pośrodku i czerwonymi paskami
po brzegach—-nauczania; jasnoniebieska z czarnymi
paskami po brzegach — harcerstwa, wychowania fizycz¬
nego, sportu; fioletowa z zielonymi paskami po brze¬
gach— pracy społecznej.
Order Zasługi Rolniczej (Ordinul Meritul Agricol).
Cztery klasy orderu: oficer wielki, komandor,
		

/Magazyn_113_01_504_0001.djvu

			504
oficer, kawaler, oraz Medal Zasługi Rolniczej (Medalia
Meriłul Agricol) — złoty, srebrny.
Wstążka: zielona z sześcioma żółtymi prążkami.
Order Krzyża Królowej Marii (Ordinul Crucea Regina
Maria).
Trzy klasy: krzyż emaliowany, krzyż złoty, krzyż
brązowy.
Wstążka: żółta.
Krzyż Zasługi Sanitarnej (Crucea Meritul Sanitar).
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: biała z czerwonymi paskami po brzegach.
Medal .Nagroda za 40-letnią Służbę'1 (Medalia „Ras-
plała penlru 40 Ani Serviciu“).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: żółta z sześcioma niebieskimi paskami.
Odznaka honorowa Złota za 25 Lat Służby Oficerskiej
(Semnul Onorific de Aur penlru 25 Ani de Seruiciu al
Ofiterilor).
Jeden rodzaj.
Wstążka: żółta z sześcioma niebieskimi (podłuż¬
nymi) prążkami.
Medal Odwagi i Wierności (Medalia Rarbatie si
Credinla).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: żółta z czerwono-niebieskimi paskami
po brzegach.
Krzyż Przejścia Dunaju (Crucea Trecerei Dunarei).
Jeden rodzaj.
		

/Magazyn_113_01_505_0001.djvu

			505
Wstążka: pięć równych pasków—-dwa czarne
i trzy czerwone.
Medal Obrońców Niepodległości (1878) (Medalia Apd-
rałorilor Independentei (1878).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: niebieska z czerwono-żółto-czerwonymi
paskami po brzegach.
Medal pamiątkowy Wojny Rosyjsko-Rumuńskiej
(1877—-1878) (Medalia comemoratiua a Rasboiului Ruso-
Romdna (1877—1878).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: z dwóch równych pasków —- żółtego z trze¬
ma czarnymi prążkami oraz jasnoniebieskiego.
Medal Wysiłku Kraju (kampania 1913) (Medalia
„Avantul Tarei“ (campania 1913).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: granatowa z paskami z czerwonych i żół¬
tych poprzecznych prążków po brzegach.
Krzyż pamiątkowy Wojny 1916—1919 (Crucea come-
morativa a Rasboiului 1916—1919).
Jeden rodzaj.
Wstążka: trzy paski zielone i cztery niebieskie.
Medal Międzyaliancki zw. Zwycięstwa (Medalia Vicloria).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: tęczowa z białymi prążkami po brzegach.
Medal jubileuszowy Karola I (1906) (Medalia jubiliara
Carol I, 1906).
		

/Magazyn_113_01_506_0001.djvu

			506
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: czerwona z żółtymi paskami po brzegach
i jasnoniebieskim szerokim paskiem pośrodku, prze¬
dzielonym wyższym paskiem ciemnobrązowym obla¬
mowanym białymi prążkami.
Medal „Nagroda za ‘25-letnią Pracę w Służbie Pań¬
stwowej “ (Me,dalia „Bsaplata Muncei penlru 25 Ani
in Serviciul Statului“).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: niebieska z sześcioma żółtymi prążkami.
Medal „Nagroda za Służbę Wojskową-' (Medalia
„Rasplala Seruiciului Militar“).
Dwa rodzaje: srebrny, brązowy.
Wstążka: żółta z prążkami (podłużnymi) czarnymi
i czerwonymi.
Medal „Pro Virtuti Militari“ (1860) (Medalia ,,Pro
Virluli Militari“ (1860).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: czerwona z trzema białymi paskami.
Medal pamiątkowy Elżbiety (1878) (Medalia comemo-
raliua Elisabel (1878).
Jeden rodzaj: krzyż złoty.
Wstążka: jasnoniebieska ze złotymi paskami po
brzegach.
Medal pamiątkowy Koronacji w Alba-Julia (1922)
(Medalia comemoralivU Incoronarei de la Alba-Julia (1922).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: niebiesko-żółto-czerwona.
		

/Magazyn_113_01_507_0001.djvu

			507
Odznaka Inwalidów Wojennych (Semnul Invalizilor
de Basboiu).
Jeden rodzaj: plakietka.
Wstążka: czerwona z niebieskimi paskami po
brzegach (poziomych).
Krzyż Wiernej Służby (Crucea Serviciul Credincios).
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: jasnobłękitna ze srebrnymi paskami po
brzegach i żółtym paskiem pośrodku.
Medal Wiernej Służby (Mcdalia Seruiciul Credin¬
cios).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: jasnobłękitna ze srebrnymi paskami po
brzegach i żółtym paskiem pośrodku.
Medal Zasługi Handlowej i Przemysłowej (Medalia
Meriłul Comercial si Industrial).
Trzy rodzaje: zloty, srebrny, brązowy.
Wstążka: zielona ze złotym paskiem pośrodku.
Odznaczenia zniesione w 1931 r.
Medal „Bene Merenti" (Medalia „Bene Merenli“).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: bordo ze srebrnymi paskami po brze¬
gach, przetykanymi nitkami koloru bordo.
Medal „Nagroda za Pracę Nauczycielską1' (Medalia
„Rasplata Muncei penlru Invatamanl“).
Jeden rodzaj: zloty.
Wstążka: czerwono-biało-czerwona.
		

/Magazyn_113_01_508_0001.djvu

			508
Medal . Nagroda za Pracę dla Kościoła “ (Medalia
„Rasplata Muncei pentru Biserica“).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: czerwono-niebiesko-czerwona.
Medal za Sztukę i Wiedzę (Medalia penlru Stiinte si
Arte ).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: fioletowa ze srebrnymi paskami po brze¬
gach.
Medal „Nagroda za Pracę nad Organizacją Szkolnic-
twa“ (Medalia ,,Rasplata Muncei penlru Constructiuni
Scolare“ ).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: czerwona z trzema białymi paskami.
Saksonia
(patrz — Niemcy)
Saksonia- Altenburg
(patrz — Niemcy)
Saksonia-Gota-Altenburg
(patrz — Niemcy)
Saksonia-Kobury i Gota
(patrz — Niemcy)
Saksonia-Kobiirg-Saalfeld
(patrz — Niemcy)
Saksonia-Meiningen
(patrz —■ Niemcy)
		

/Magazyn_113_01_509_0001.djvu

			509
Saksonia-Weissenfels
(patrz — Niemcy)
Saksonia-Wejinar-Eiscnach
(patrz — Niemcy)
Salwador
Medal Wojskowy (Medalla Mililar).
San Marino
Order rycerski San Marino (Ordino equeslre di San
Marino).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: niebieska z trzema białymi paskami
pośrodku i pojedynczymi białymi paskami po brzegach.
Order rycerski św. Agaty (Ordine equeslre di Sani'
A gala).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: czerwona z żółto-białymi paskami po
brzegach.
Medal za Dzielność (Medaglia al Valore).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: błękitna.
Medal Zasługi Wojskowej i Cywilnej (Medaglia al
Merilo Militare e Civile).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy, przy czym
przy nadaniu za zasługi wojskowe — z napisem „Anzia-
		

/Magazyn_113_01_510_0001.djvu

			510
nila“ („Wysługa lat“), przy nadaniu za zasługi cy¬
wilne— z napisem „Merilo“ (,,Zasługa“).
Wstążka: błękitna z czerwonymi paskami po brze¬
gach.
Santo Domingo
Order Jana Pawła Duarte (Orden de Juan Pablo
Duarle).
Order Zasługi Wojskowej (Orden del Merito Miliłar).
Sarawak
(patrz — Wielka Brytania)
Sardynia
(patrz — Włochy)
Schaumburjj-Lippe
(patrz — Niemcy)
Schwarzburg-Rudolf stadt
(patrz — Niemcy)
Schwarzburg-Sonderhausen
(patrz —• Niemcy)
Scdang	v
Odznaczenia zniesione w 1891 r.
Order królewski Sedangu.
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: pomarańczowa.
Order Zasługi Sedangu.
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: czerwona z białymi paskami po brzegach.
		

/Magazyn_113_01_511_0001.djvu

			511
Order św. Małgorzaty.
Cztery klasy: wielka wstęga, oficer wielki, koman¬
dor, kawaler.
Wstążka: niebieska.
Serbia
(patrz — Jugosławia)
Stany Zjednoczone Ameryki
Medal Kongresowy Honoru (The Congressional Me¬
dal oj Honor).
Jeden stopień.
Wstążka: jasnoniebieska z trzynastu srebrnymi
gwiazdkami.
Krzyż Wybitnej Służby (The Distinguished Service
Cross).
Jeden stopień.
Wstążka: niebieska z czerwonymi paskami po brze¬
gach, przedzielonymi białymi prążkami.
Krzyż Wybitnej Służby Marynarki Wojennej (The
Distinguished Serińce Navy Cross).
Jeden stopień.
Wstążka: niebieska z białym paskiem pośrodku.
Medal Wybitnej Służby (The Dislinguished Seruice
Medal).
Jeden stopień.
Wstążka: biała z czerwonymi paskami po brzegach,
oddzielonymi od środka niebieskimi prążkami.
		

/Magazyn_113_01_512_0001.djvu

			512
Krzyż Wybitnej Służby Lotniczej (The Disłinguished
Flying Cross).
Medal Żołnierski (Soldier’s Medal).
Medal Międzyaliancki zw. Zwycięstwa (The Victory
Medal).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: tęczowa z białymi prążkami po brzegach.
Medal pamiątkowy Wojny Obywatelskiej (1861-—1865)
(The Civil War Commemoralion Medal (1861—1865).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: biała z podwójnymi niebieskimi paskami
pośrodku i czerwonymi paskami po brzegach.
Medal pamiątkowy Wojny z Hiszpanią (1898) (The
War wilh Spain Commemoralion Medal (1898).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: żółta z czerwonymi paskami po bokach
i niebieskimi prążkami po brzegach.
Medal pamiątkowy Wyprawy na Filipiny (1899—1903)
(rl'lie Philipine Expedition Commemoralion Medal (1899—
1903).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: niebieska z czerwonymi paskami po
brzegach.
Medal pamiątkowy Wyprawy do Chin (1901) (The
China Expedition Commemoralion Medal (1901).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: żółta z niebieskimi paskami po brzegach.
		

/Magazyn_113_01_513_0001.djvu

			513
Medal pamiątkowy Uśmierzenia Buntu na Kubie
(1908) (The Mitigation of Rebellion in Cuba Commemora-
tion Medal (1908).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: szara z czerwono-biało-niebieskimi pas¬
kami po brzegach.
Medal pamiątkowy Wojny Indyjskiej (Tlie Indian War
Commemorałion Medal).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: czerwona.
Odznaka dla Wyróżnionych w Rozkazach (The Dis-
linetion for Mention in Orders).
Jeden rodzaj: baretka.
Wstążka: niebieska z biało-czerwono-białymi pa¬
skami po brzegach.
Medal za Ratowanie Ginących (The Life-Saving Medal).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: niebieska — przy medalu złotym; czer¬
wona — przy medalu srebrnym.
Odznaczenia niepaństwowe [organizacyjne] *
Order Wielkiej Armii Republikańskiej (The Order of
Grand Army of the Republic).
Jeden rodzaj: krzyż kawalerski.
Wstążka: trzynaście pasków czerwonych i białych,
w prawym górnym rogu wstążki trzynaście srebrnych
gwiazdek na niebieskim polu.
* Poza wymienionymi odznaczeniami organizacyjnymi istnieje na terenie Stanów Zjed¬
noczonych Ameryki jeszcze szereg innych odznaczeń niepaństwowych tego samego
rodzaju.
33
		

/Magazyn_113_01_514_0001.djvu

			514
Order Cyncynnata (The Order of Ihe Cincinnati).
Jeden rodzaj: komandoria.
Wstęga: jasnoniebieska z białymi paskami po
brzegach.
Order wojskowy Lafayette’a (The military Order of
Lafayetle).
Jeden rodzaj: krzyż kawalerski.
Wstążka: z czerwonych i białych pasków.
Order wojskowy Pułaskiego (The military Order of
Pułaski).
Jeden rodzaj: krzyż kawalerski.
Wstążka: żółta z siedmioma fioletowymi paskami.
Order Ligi Wiernych (The Order of Loyal Legion).
Jeden rodzaj: krzyż kawalerski.
Wstążka: czerwona z niebiesko-białyrni paskami
po brzegach.
Order Serca Purpurowego (The Order of Ihe Purple
Iiearl).
Jeden rodzaj: krzyż kawalerski.
Wstążka: purpurowa.
Krzyż Zasługi Stowarzyszenia Weteranów Armii Pol¬
skiej w Ameryce (The Cross of Meril of Society Polish Anny
Velerans in America).
Jeden rodzaj.
Wstążka: jasnoniebieska, w górnej części z baretką
ze wstążki czerwono-biało-niebieskiej z gwiazdkami na
każdym polu — z białymi na tle czerwonym i niebies¬
kim, z niebieską na tle białym.
		

/Magazyn_113_01_515_0001.djvu

			515
Sudan
Odznaczenie zniesione w 1898 r.
Order Palmy i Aligatora.
Jedna klasa: łańcuch i gwiazda.
Sycylia
(patrz — Włochy)
Syjam
Order Dziewięciu Kamieni Drogocennych.
Jedna klasa: wielka wstęga.
Wstęga: żółta ze złoto-srebrnymi paskami po brze¬
gach.
Order domowy Maha Chakkri.
Jedna klasa: wielka wstęga lub łańcuch.
Wstęga: żółta z niebiesko-czerwono-zielonymi pa¬
skami po brzegach.
Order Ghula’y Ghom Klao.
Cztery klasy: wielka wstęga (w stopniu wyższym —
łańcuch), komandor, kawaler, krzyż klasy IV dla kobiet.
Wstążka: różowa.
Order wojskowy Ramy.
Pięć klas orderu: wielka wstęga, oficer wielki, ko¬
mandor, oficer, kawaler, oraz cztery stopnie medalu.
Wstążka: ciemnoniebieska.
Order Słonia Białego.
Pięć klas orderu: wielka wstęga, komandor wielki,
33*
i
		

/Magazyn_113_01_516_0001.djvu

			51G
komandor, oficer, kawaler oraz medal — pozłacany,
srebrny.
Wstążka: czerwona z zielonymi paskami po brze¬
gach, oddzielonymi od środka prążkami niebiesko-żół-
tymi; w klasie I — czerwona.
Order Korony Syjamu.
Pięć klas orderu: wielka wstęga, komandor wielki,
komandor, oficer, kawalei oraz medal —- pozłacany,
srebrny.
Wstążka: niebieska z zielonymi paskami po brze¬
gach, oddzielonymi od środka prążkami czerwono-
żółtymi; wielka wstęga — niebieska.
Order „Ratna Varabhorn“.
Jedna klasa (oznaka w formie gwiazdy).
Bez wstążki.
Order „Vajira Mala“.
Jedna klasa (oznaka w formie gwiazdy).
Bez wstążki.
Order „Vallabhabhorn“.
Jedna klasa (oznaka w formie gwiazdy).
Bez wstążki.
Medal za Sztukę i Wiedzę.
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: zielona z niebieskimi paskami po brze¬
gach, oddzielonymi od środka prążkami czerwonymi
i niebieskimi — dla literatów; czerwona z zielonymi
paskami po brzegach, oddzielonymi od środka prążkami
żółtymi i niebieskimi — dla artystów.
		

/Magazyn_113_01_517_0001.djvu

			517
Medal Zasługi.
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: czerwona.
Medal pamiątkowy Króla Ramy VI.
Jeden rodzaj.
Wstążka: czerwona z czarnymi paskami po brzegach.
Medal Międzyaliancki zw. „Zwycięstwa1'.
Jeden rodzaj.
Wstążka: tęczowa z białymi prążkami po brzegach.
Medal jubileuszowy 36-letniej Rocznicy Panowania
Króla Chulalongkorn’a.
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: różowa z białymi paskami po brzegach.
Syria
(patrz—^ Francja)
Szlezwig-Holsztyn
(patrz — Niemcy)
Szwajcaria
Odznaczenia zniesione w XIX w. t
Medal Wierności Helweckiej (Medaille „Fidelite licloe-
tique“).*
Jeden rodzaj.
Wstążka: czerwona z białym paskiem pośrodku.
Medal 10 sierpnia 1872 r. (Medaille de 10 Ao&t 1872).'
Jeden rodzaj.
* Nadany jednorazowo w 1812 r.
		

/Magazyn_113_01_518_0001.djvu

			518
Wstążka: czerwona z białymi paskami po brzegach
i białym krzyżem pośrodku.
Szwecja
Order królewski Serafinów (Kungl. Serafimer Orden).
Jedna klasa orderu: wielka wstęga (lub łańcuch)
oraz medal.
Wstążka: jasnoniebieska.
Order królewski Miecza (Kungl. Svardsorden).
Pięć klas orderu: krzyż wielki (wielka wstęga oraz
łańcuch noszony w dni uroczyste), komandor ki. 1
(z gwiazdą), komandor kl. II, kawaler klasy I i II
oraz krzyż żołnierski (srebrny) i medal (Svardsmedalj).
Wstążka: żółta z granatowymi prążkami po brze¬
gach.
Order królewski Gwiazdy Polarnej (Kungl. Nordstjar-
neorden).
Cztery klasy: krzyż wielki (wielka wstęga oraz łań¬
cuch, noszony w dni uroczyste), komandor klasy I,
komandor kl. II, kawaler.
Wstążka: czarna.
Order królewski Wazów (Kungl. Vasaorden).
Pięć klas orderu: krzyż wielki (wielka wstęga oraz
łańcuch noszony w dni uroczyste), komandor klasy I,
komandor kl. II, kawaler klasy 1 i II oraz krzyż srebrny
i medal ( Vasarnedalj) — złoty, srebrny.
Wstążka: zielona (szmaragdowa).
Order Króla Karola XIII (Konung Carl XIII:s Orden).
Jedna klasa: komandoria z gwiazdą.
Wstęga: czerwona (szkarłatna).
		

/Magazyn_113_01_519_0001.djvu

			519
Medal za Męstwo w Polu (Medalj for Tapperhd i Fali).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: niebiesko-żółta.
Medal pamiątkowy 70-lecia Urodzin Króla Gustawa
V (Minneslecken med anledning av Konung Gustaf V:s
70-arsdag Medalj).
Jeden rodzaj: pozłacana.
Wstążka: jasnoniebieska.
Medal pamiątkowy Olimpijski Króla Gustawa V (Ko¬
nung Gustaf V:s Olimpisha Minnesmedalj).
Jeden rodzaj.
Wstążka: żółta z jasnoniebieskimi prążkami po
brzegach.
Medal „lllis quorum meruere labores“ (Medal] „Illis
ąuorum meruere labores“).
Jeden rodzaj.
Wstążka: ciemnoniebieska z żółtymi paskami po
brzegach.
Medal za Sławne Czyny (Medalj for Berómliga Gdr-
ningar).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: niebieska z żółtymi paskami po brzegach.
Medal ,.Litteris et artibus“ (Medalj „Lilleris el arlibus“).
Jeden rodzaj.
Wstążka: ciemnoniebieska.
Odznaka jubileuszowa Króla Oskara II (Konung Oscar
II-.s Jubileumsminneslecken).
		

/Magazyn_113_01_520_0001.djvu

			520
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: jasnoniebieska.
Medal Srebrnego Wesela Księcia Gustawa i Księżnej
Wiktorii (Kronprins Guslafs och Kronprinsessan Vicłorias
Silverbróllopsmedalj ).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: żólto-czerwona.
Odznaka pamiątkowa Złotego Wesela Króla Oskara II
i Królowej Zofii (Konung Oskar II: s och Drottning Sofias
.Guldbrollopsminnesłecken).
Jeden rodzaj: srebrna.
Wstążka: jasnoniebieska ze złotymi paskami po
brzegach.
Medal Vegi (Vega Medalj).
Jeden rodzaj (oznaka nie przeznaczona do noszenia
na ubiorze).
Medal Zasługi Obywatelskiej (Mądalj jor Medborgerlig
Forljansł).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: niebieska z żółtymi paskami po bokach.
Medal za Gorliwość i Uczciwość w Służbie Państwowej
(Medalj for Nit och Bedlighel i Rikels Tjdnsl).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: niebieska z żółtymi paskami po bo¬
kach.
Medal za Dzielność na Morzu (Medalj for Tapperheł
till Sjóss).
		

/Magazyn_113_01_521_0001.djvu

			521
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: niebieska z żółtymi paskami po bo¬
kach.
Odznaczenia organizacyjne
Medal Szwedzkiego Czerwonego Krzyża (Svenska Boda
Korsets Medalj).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: lazurowa z żółtym paskiem pośrodku.
Medal Szwedzkiej Czerwonej Gwiazdy (Svenska Róda
Stjarnans Medalj).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: żółta z niebieskim paskiem pośrodku.
Medal Naczelnego Zjednoczenia Szwedzkich Związków
Pospolitego Ruszenia (Sveriges Landstormsfóreningars Cen-
tralfórbunds Medalj).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: niebieska z podwójnymi żółtymi paskami
po bokach.
Medal Szwedzkiego Ochotniczego Korpusu Łodzi Moto¬
rowych (Sveriges Frivilliga Mołorbalskars Medalj).
Jeden rodzaj.
Wstążka: niebieska z podwójnymi żółtymi paskami
po brzegach.
Medal Zasługi Szwedzkiego Oddziału Międzynarodo¬
wego Związku Strzeleckiego (Fórljanslmedalj Svenska
Aodelningen av Internationella Skylleunionen).
Dwa rodzaje: zloty, srebrny.
Wstążka: ciemnoniebieska.
		

/Magazyn_113_01_522_0001.djvu

			522
Medal Zasługi Szwedzkiego Związku Strzeleckiego
(Svenska Skyłłefórbundełs Fórljdnslmedalj).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: pomarańczowa.
Medal Naczelnego Związku Szwedzkiego dla Popierania
Sportu (Sveriges Centralfórbunds for Idrollens Befranijande
Medalj ).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: ciemnoniebieska z żółtym paskiem po¬
środku i po bokach.
Medal Szwedzkiego Wojskowego Związku Sportowego
(Sveriges Militara Idrollsfdrbands Medalj).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: żółta z podwójnymi niebieskimi paskami
po bokach.
Medal Krajowego Zjednoczenia Szwe'dzkich Związków
Gimnastyki i Sportu (Svenska Gymnastik- och Idrolts-
foreningarnas Biksfórbunds Medalj).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: jasnoniebieska z żółtymi paskami po
bokach.
Medal jubileuszowy Światowego Kongresu Pocztowego
1924 r. (Varldsposlkongressen dr 1924 Jubileumsmedalj).
Jeden rodzaj.
Wstążka: żółta.
Odznaczenie dawne
Medal za Gliickstadt, 1813—14 (Medalj for Gliicksladl,
1813—14).
		

/Magazyn_113_01_523_0001.djvu

			523
Jeden rodzaj.
Wstążka: żółto-niebieska.
Tadżura
Order Błyszczący (Niszan el-Anuar).*
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: dwa paski ciemnoniebieskie z białym
pośrodku.
Toskania
(patrz — Włochy)
Tunis
Order Sławy (Niszan el-Iftikhar).
Sześć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler 1 i II klasy.
Wstążka: zielona z podwójnymi czerwonymi prąż¬
kami po bokach.
Order Krwi (Niszan el-Dcm).
Jedna klasa: komandoria.
Wstęga: zielona z czerwonymi paskami po brzegach.
Order Trwałej Unii (Niszan el-Ahed el-Murassa).
Jedna klasa: komandoria.
Wstęga: biała z jasnozielonymi paskami po bokach,
oblamowanymi podwójnymi czerwonymi prążkami.
Order Trwałego Pokoju (Niszan el-Ahed el-Aman).
Jedna klasa: wielka wstęga.
* Włączony w 1896 r. do orderów francuskich (patrz—Francja).
		

/Magazyn_113_01_524_0001.djvu

			524
Wstęga: biała z jasnozielonymi paskami po bo¬
kach, oblamowanymi podwójnymi czerwonymi prąż¬
kami.
Order domowy Husseinitów (Niszan el-Huseinit).
Jedna klasa: komandoria.
Wstęga: zielona z podwójnymi czerwonymi pa¬
skami po brzegach.
\
Medal pamiątkowy Wyprawy przeciwko Powstaniu
Ben Gdahum’a w 1864 r.
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: zielona z podwójnymi czerwonymi pa¬
skami po bokach (Orderu Sławy).
Medal pamiątkowy Wyprawy przeciwko Powstaniu
Adel Beja w 1867 r.
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: zielona z podwójnymi czerwonymi paska¬
mi po bokach (Orderu Sławy).
Medal pamiątkowy Wyprawy przeciwko Powstańcom
w Testur w 1881 r.
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: zielona z podwójnymi czerwonymi pas¬
kami po bokach (Orderu Sławy).
Medal honorowy Policji Tunizyjskiej.
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: zielona z dwoma czerwonymi paskami
pośrodku.
		

/Magazyn_113_01_525_0001.djvu

			525
Turcja
Medal Niepodległości (Isliklal Madalyasi).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwona — przy nadaniu wojskowym;
biała — cywilnym; czerwono-zielona — posłom.
Medal Lotniczy (Tayyare Madalyasi).'
Dwa rodzaje oznak (na szpilce): złota, srebrna.
Medal Czerwonego Półksiężyca (Hilaliahmer Mada¬
lyasi).*
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: biało-czerwona.
Odznaczenia zniesione w 1923 r.
Order Zasługi (Imtiyaz Nisani).
Trzy klasy orderu: wielka wstęga, komandor, ka¬
waler oraz medal — złoty, srebrny.
Wstążka: zielono-czerwona.
Order Osmana (Osmani Nisani).
Cztery klasy: wielka wstęga, komandor klasy I,
komandor klasy II, kawaler.
Wstążka: zielona z czerwonymi paskami po brze¬
gach.
Order Hanedani-Ali-Osmana (Hąnedani-Ali-Osman
Nisani).
Jedna klasa: wielka wstęga.
Wstążka: zielona z amarantowymi paskami po
brzegach.
* Odznaczenie nieoficjalne.
		

/Magazyn_113_01_526_0001.djvu

			526
Order Ertegrulów (Erlogrul Nięani).
Jedna klasa: gwiazda.
Order Medżydów (Mecidyie Nięani).
Pięć klas: wielka wstęga, komandor klasy I, ko¬
mandor klasy II, oficer, kawaler.
Wstążka: czerwona z zielonymi paskami po bokach.
Order Dobroczynności (Sefkał Nisani).
Trzy klasy: komandor (ewent. łańcuch), oficer,
kawaler.
Wstążka: biała z czerwono-zielono-czerwonymi pa¬
skami po brzegach.
Medal Wojenny (Harp Madalydsi).
Jeden rodzaj (oznaka noszona na szpilce).
Wstążka: czerwona z białymi paskami po bokach.
Medal Walecznych (Liyakat Mcidalyasi).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: czerwona z zielonymi paskami po bokach.
Medal pamiątkowy Syrii (Suriyemadalyasi).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: czerwona z białymi paskami po brzegach.
Medal pamiątkowy Dunaju (Tunatnadalyasi).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: karmazynowa z jasnozielonymi paskami
po brzegach.
Medal pamiątkowy Sylistrii (SilisłremadalyasiJ.
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
		

/Magazyn_113_01_527_0001.djvu

			527
Wstążka: karmazynowa z jasnoniebieskimi pa¬
skami po brzegach.
Medal pamiątkowy Krymu (Kirimmadalyasi).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: purpurowa z jasnoniebieskimi paskami
po brzegach.
Medal pamiątkowy Karsu (Karsmadalyasi).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: karmazynowa z jasnozielonymi paskami
po brzegach.
Medal pamiątkowy Krety (Giritmadalyasi).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: zielona.
Medal pamiątkowy Grecji (Yunanmadalyasi).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: zielono-czerwona.
Medal pamiątkowy Odwiedzin Cesarza (Wilhelma II)
w Konstantynopolu (Alamaiiya Imperatorunun Instanbul-
madalyasi).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: zielono-czerwono-żółta.
Medal pamiątkowy Konstytucji 1908 r. (Hidemativa-
laniye 1908 Mesrutiyeł MadalyasiJ.
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: zielona.
Medal Zasługi Patriotycznej (Ziyareti Hałirase Ma-
dalyasi).
		

/Magazyn_113_01_528_0001.djvu

			528
Jeden rodzaj: aluminiowy.
Wstążka: zielona.
Medal Rolnictwa (Ziraal Madalyasi).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: zielona.
Medal za Ratowanie Ginących (Tahlisiye Madalyasi).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: jasnozielona — przy nadaniu pierwszym;
czerwona — przy nadaniach następnych.
Medal Wychowania Publicznego (Mąarif Madalyasi).
Odznaczenia ustanowione dla woj.sk wielko-brytańslcich
Medal Kampanii Syryjskiej, 1840 (Syrian Campaign
Medal, 1840).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: różowa z białymi paskami po brzegach.
Medal Wojny Krymskiej, 1855 (Crimean War Medal,
1855).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwona z zielonymi paskami po brze¬
gach.
Odznaczenie zniesione w 1888 r.
Medal za Sztuki Piękne (Sanayii-Nefise Madalyasi).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: biało-zielona.
Odznaczenie zniesione w 1852 r.
Order Sławy (Iftihar Nięani).
		

/Magazyn_113_01_529_0001.djvu

			529
Jedna klasa orderu: wielka wstęga Lub łańcuch,
oraz medal.
Wstążka: czerwona z zielonymi paskami po brze¬
gach.
Odznaczenie zniesione w 1831 r.
Order Półksiężyca (Ay Nisani).
Trzy klasy: wielka wstęga, komandor, kawaler.
Wstążka: różowa.
Ukraina
Krzyż Żelazny (Zaliznyj Chresl).*
Jeden rodzaj.
Wstążka: z sześciu pasków — trzech żółtych i trzech
niebieskich.
Unia Południowej Afryki
(patrz — Oranie oraz Wielka Brytania)
Urugwaj
Medal Wojny z Paragwajem, 1865—1869 (Medalla
de Guerra eon cl Paraguay, 1865—1869).
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: biała z jasnoniebieskimi paskami.
Waldeck
(patrz — Niemcy)
Watykan
Order rycerski najwyższy Chrystusa (Ordine equesire
supremo del Cristo)
* Odznaczenie ustanowione w 1920 r.
34
		

/Magazyn_113_01_530_0001.djvu

			530
Jedna klasa: komandoria wielka (wstęga lub łańcuch).
Wstęga: czerwona.
Order rycerski Ostrogi Złotej (Straż Złota) (Ordine
eąueslre dello Speron d’Oro (Milizia Aurata).
Jedna klasa: komandoria wielka.
Wstęga: czerwona z białymi paskami po brzegach.
Order rycerski Ojca Świętego Piusa IX (Ordine equesłre
del Santo Pulre Pio IX).
Cztery klasy: krzyż wielki, komandor wielki, ko¬
mandor, kawaler.
Wstążka: ciemnoniebieska z podwójnymi czerwo¬
nymi prążkami po brzegach.
Order rycerski św. Grzegorza Wielkiego (Ordine eąueslre
di San Gregorio Magno).
Cztery klasy: krzyż wielki, komandor wielki, ko¬
mandor, kawaler.
Wstążka: czerwona z żółtymi paskami po brzegach.
Order rycerski św. Sylwestra Papieża (Ordine eąueslre
di San Silveslro Papa).
Cztery klasy: krzyż wielki, komandor wielki, ko¬
mandor, kawaler.
Wstążka: czerwona z czarnymi paskami po bokach.
Order Grobu Świętego (Ordo Sancli Sepuleri).
Cztery klasy: wielka wstęga, komandor wielki,
komandor, kawaler, oraz trzy klasy dla kobiet: wielka
wstęga, krzyż kawalerski kl. II i III.
Wstążka: czarna.
* Nadawany z upoważnienia władz watykańskich przez patriarchę łacińskiego w Jero¬
zolimie.
		

/Magazyn_113_01_531_0001.djvu

			531
Krzyż „Pro Ecclesia et Pontifice“ (Croce „pro Ecclesia
et Ponłijice“).
Jeden stopień: krzyż kawalerski.
Wstążka: purpurowa z białymi paskami po bokach,
przedzielonymi żółtymi prążkami.
Medal „Benemerenti" (Medaglia „Benemerenti“).
Cztery rodzaje: krzyż, medal — zloty, srebrny,
brązowy.
Wstążka: żółta z białymi paskami po brzegach.
Medal „Benemerenti“ Gwardii Palatyńskiej (Medaglia
„Benemerenli“ della Guardia Palalina).
Dwa rodzaje: złoty kl. II, srebrny kl. II.
Wstążka: biało-żółto-biała.
Krzyż Błogosławieństwa (Croce della Benedizione).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: żółta z białymi paskami po brzegach.
Medal „Benemerenti“ za Wystawę Misyjną w 1925 r.
(Medaglia „Benemerenli“ per Esposizione Missionaria in
1925 anno).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: żółto-czerwona.
Krzyż „Benemerenti“ za Bok święty 1925 (Croce ,;Be-
nemerenti“ per Anno Santo 1925).
Cztery rodzaje: złoty kl. I, srebrny kl. I (noszone
na szyi), złoty kl. II, srebrny kl. II.
Wstążka: niebieska z białymi paskami po bokach
i złotymi prążkami po brzegach — przy krzyżach
klasy I; niebieska z białymi paskami po bokach
34*
		

/Magazyn_113_01_532_0001.djvu

			532
i srebrnymi paskami po brzegach — przy krzyżach
klasy II.
Medal za Uśmierzenie Bandytyzmu w Państwie Papie¬
skim, 1825 (Medaglia per Distrazione del Bandiiismo in
Słało Ponłifico, 1825).
Jeden rodzaj: krzyż pozłacany.
Wstążka: żółta z białymi paskami po brzegach.
Medal Powstańców Lombardzko-Weneckich, 1848 (Me-
dagłia dei Combattanti Lombardo-Veneziani, 1848).
Cztery rodzaje: brązowy (owalny), brązowy (o-
krągły), mosiężny, tombakowy.
Wstążka: zielono-biało-czerwona.
Medal Kampanii 1849 r. (Medaglia della Campagna
1849).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: żółta z białymi paskami po brzegach.
Medal Wierności, 1849 (Medaglia della Fedelła, 1849).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: żółto-biała.
Medal Bitwy pod Castelfidardo, 1860 r. (Medaglia della
Ballaglia verso Caslelfidardo, 1860).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: ciemnoczerwona z żółto-biało-żółtymi pa¬
skami po bokach.
Medal Bitwy pod Mentaną, 1867 r. (Medaglia della
Ballaglia verso Mentana, 1867).
Jeden rodzaj: krzyż srebrny.
		

/Magazyn_113_01_533_0001.djvu

			533
Wstążka: biała z dwoma niebieskimi paskami
pośrodku.
Medal pamiątkowy Straży Ogniowej, 1836 (Medaglia
commemorativa dei Pompieri, 1836).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: żółto-biała.
Medal pamiątkowy Epidemii Cholery, 1837 (Medaglia
commemorativa della Epidemia della Colera, 1837).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czarna z białymi pa'skaini po brzegach.
Medal pamiątkowy Otwarcia Muzeum Etruskiego, 1838
(Medaglia commemoratioa della Aperłura del Museo Elrusco,
1838).
Jeden rodzaj: krzyż złoty.
Wstążka: czarna z czerwonymi paskami po bokach.
Medal pamiątkowy Straży Ogniowej, 1847 (Medaglia
commemoraliva dei Pompieri, 1847).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: żółto-biała.
Medal pamiątkowy Gwardii Obywatelskiej, 1840 (Me¬
daglia commemoratioa della Guardia Cioica, 1840).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: żółta z białymi paskami po bokach.
Medal pamiątkowy Gwardii Szlacheckiej, 1901 (Me¬
daglia commemoratiua della Guardia Nobile, 1901).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwono-niebieska.
		

/Magazyn_113_01_534_0001.djvu

			534
Medal pamiątkowy Gwardii Szwajcarskiej, 1906 (Me-
daglia commemoralioa. della Guardia Soizzera, 1906).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: żółta z białymi paskami po brzegach.
Medal pamiątkowy Jubileuszu Kapłaństwa Piusa X,
1908 (Medaglia commemoratiua del Giubileo Sacerdotale
del Pio X, 1908).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwono-biało-żółta.
Medal pamiątkowy Żandarmerii Państwa Papieskiego,
1916 (Medaglia commemoralioa della Gendarmeria Ponti-
jicia, 1916).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: niebieska z żółtymi paskami po brzegach.
Medal pamiątkowy Jubileuszu Kapłaństwa Piusa XI,
1928 (Medaglia commemoralioa del Giubileo Sacerdolale del
Pio XI, 1928).
Cztery rodzaje: złoty, srebrny (dwa rodzaje), brą¬
zowy.
Wstążka: czerwona z dwoma niebieskimi paskami
pośrodku.
Odznaczenia zniesione w 1870 r.
Order Moretta (Ordine dei Morello).
Jedna klasa: krzyż kawalerski.
Wstążka: czerwona z czarnymi paskami po brze¬
gach.
Order św. Cecylii (Ordine della Santa Cecilia).
Jedna klasa: łańcuch.
		

/Magazyn_113_01_535_0001.djvu

			535
Medal Zasługi Wojskowej (Medaglia dei Meriti Mili-
lari).
Pięć rodzajów: złoty, srebrny (dwa rodzaje), brą¬
zowy (dwa rodzaje).
Wstążka: żółto-biała.
Wenecja
(patrz — Włochy)
Wenezuela
Order Oswobodzicieła (Orden del Libertador).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: żółto-niebiesko-czerwona.
Order Zasługi (Orden del Meriło).
Trzy klasy: wielka wstęga, komandor, kawaler.
Wstążka: czerwona z niebieskimi paskami po brze¬
gach .
Medal Wychowania Publicznego (Medalla del Insłruc-
ción Publica).
Jeden rodzaj.
Wstążka: żółta.
Odznaczenia zniesione
Order Legii Honorowej (Orden de la Legion de llonorj.
Trzy klasy: wielka wstęga, komandor klasy I i II.
Wstęga: żółto-niebiesko-czerwona; wielka wstęga —
biała z żółto-niebiesko-czerwonym paskiem pośrodku.
Krzyż Caracas (Cruz de Caracas).
Jeden rodzaj.
Wstążka: biała z zielonymi paskami po brzegach.
		

/Magazyn_113_01_536_0001.djvu

			536
Westfalia
(patrz •— Niemcy)
Węgry
Order wojskowy Marii Teresy (A kalonai Maria Tc-
rezia Rend).
Trzy klasy: wielka wstęga, komandor, kawaler
(oznaka noszona na szyi).
Wstążka: biała z pąsowymi paskami po brzegach.
Odznaka „Zakonu Bohaterów11 (A „Vitezi Ręnd“ Jel-
veny).
Jeden rodzaj (oznaka na szpilce).
Order węgierski Zasługi (A magyar Erdemrend).*
Krzyż wielki i pięć klas zwykłych: krzyż wielki
(wielka wstęga), krzyż klasy I (wielka wstęga), koman¬
dor wielki, komandor, oficer (oznaka na szpilce), kawaler
oraz 1) Krzyż Zasługi (Erdem Kereszt)—złoty, srebrny,
brązowy, 2) medale: Medal Zasługi (Erdem Erem) -
srebrny, brązowy; Medal „Signum Laudis“ Signum
Laudis“ Erem) — srebrny (ze srebrną listewką na wstąż¬
ce), srebrny, brązowy; Medal Zasługi Pełnej (Teljes Elis-
meres Erem) dla cywilnych lub Medal Zasługi Szcze¬
gólnie Wybitnej (Kiilónós Disceró Elismeres Erem)
dla wojskowych — trzy rodzaje oznak (noszonych na
szyi); Medal Dzielności (Balorsagi Erem) — srebrny.
Wstążka: ciemnozielona; przy krzyżu wielkim
ciemnozielona z biało-czerwonymi paskami po brze¬
gach; przy Krzyżu Zasługi — ciemnozielona z czerwo-
* Do roku 1935 — Krzyż węgierski Zasługi i Medal węgierski Zasługi (A magyar Brdem
Kereszt es magyar Brdem Brem).
		

/Magazyn_113_01_537_0001.djvu

			nymi paskami po bokach i po brzegach; przy Medalu
„Signum Laudis“ (wyłącznie dla oficerów) — ciemno¬
zielona z czerwono-białymi paskami po brzegach; przy
Medalu Zasługj Pełnej i Medalu Zasługi Szczególnie Wy¬
bitnej — czerwona z białymi paskami po brzegach; przy
Medalu Dzielności — z czterech pasków białych i czte¬
rech czerwonych.
Odznaka honorowa Węgierskiego Czerwonego Krzyża
(A magyar 1Soros Kereszl Diszjelveny).
Trzy rodzaje: oznaka w kształcie gwiazdy, krzyż
(na szpilce), medal.
Wstążka: biała z czerwono-zielonymi paskami po
bokach.
Medal pamiątkowy węgierski Wojny (A magyar lldbo-
rus Emlekerem).
Dwa rodzaje: srebrny z mieczami, srebrny.
Wstążka: biała z czerwonymi i zielonymi paskami
po bokach; przy medalu z mieczami — biała z po¬
przecznymi paskami zielonymi oraz biało-czerwonymi
podłużnymi paskami po brzegach.
Odznaka węgierska Korwina (A magyar Coruin Jel-
veny).
Trzy rodzaje: oznaka na łańcuchu, dwie oznaki na
szpilce.
Medal Zasługi Toldi’ego Mikołaja (Erdemerem Toldi
Miklós).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: ciemnoniebieska z białymi paskami po
brzegach.
		

/Magazyn_113_01_538_0001.djvu

			538
Odznaka Służby Wojskowej (A Katonai Szotgalati Jel-
veny).
Sześć rodzai: trzy' rodzaje krzyży złotych dla ofi¬
cerów, trzy rodzaje krzyży złotych dla szeregowych
oraz Medal Honorowy (A Diszerem)— dwa rodzaje
złote.
Wstążka: czerwona z zielono-białymi paskami po
bokach.
Odznaka Inwalidów Wojennych (A Iiadirokkanl-jel-
veny).
Jeden rodzaj: brązowa (na szpilce).
Odznaczenia nadawane wyłącznie przez króla
Order św. Stefana (A Szenl Islvan Rend).
Trzy klasy: wielka wstęga (łańcuch), komandor,
kawaler.
Wstążka: czerwona z zielonymi paskami po brze¬
gach.
Odznaka Ostrogi Złotej (Aranysarkantyu Jelueny).
Jeden rodzaj (oznaka noszona na szyi).
Wstęga: czerwona z zielonymi paskami po brzegach
(Orderu św. Stefana).
Wielka Brytania
Krzyż Wiktorii (The Vicłoria Cross
Jeden stopień.
Wstążka: pąsowa.
Order wielce szlachetny Podwiązki (The Mosł Noble
Order of the Carter).
		

/Magazyn_113_01_539_0001.djvu

			539
Jedna klasa: wielka wstęga z gwiazdą oraz łań¬
cuch.
Wstęga: ciemnobłękitna.
Order wielce szlachetny i wielce starożytny Ostu (The
Most Noble and Most Ancient Order of the Tliisłle).
Jedna klasa: wielka wstęga z gwiazdą oraz łańcuch.
Wstęga: ciemnozielona.
Order wielce znakomity św. Patryka (The Most Illu-
słrious Order of SI. Patrick).
Jedna klasa: wielka wstęga z gwiazdą oraz łańcuch.
Wstęga: jasnoniebieska.
Order wielce zaszczytny Łaźni (The Most Honourable
Order oj the Balii).
Trzy klasy: kawaler krzyża wielkiego (wielka wstęga
oraz łańcuch), komandor (komandoria z gwiazdą), to¬
warzysz (komandoria).
Wstęga: ciemnokarmazynowa.
Odznaka Rycerza Kawalera (The Knights Bachelor).
Jeden rodzaj: oznaka noszona na szyi bez wstęgi.
Odznaka Baroneta Szkockiego (Baronets of Scotland
Badge).
Jeden rodzaj: oznaka noszona na szyi.
Wstęga: żółta.
Odznaka Baroneta (The Baronels’ Badge).
Jeden rodzaj: oznaka noszona na szyi.
Wstęga: żółta z ciemnogranatowymi paskami po
brzegach.
		

/Magazyn_113_01_540_0001.djvu

			540
Order Zasługi (The Order of Merit).
Jedna klasa: krzyż kawalerski.
Wstążka: karmazynowo-niebieska.
Order wielce znamienity św. Michała i św. Jerzego
(The Most Dislinguished Order of St. Micliael and St. George).
Trzy klasy: kawaler krzyża wielkiego (wielka
wstęga oraz łańcuch), komandor (komandoria wielka),
towarzysz (komandoria).
Wstążka: ciemnobłękitna z czerwonym paskiem
pośrodku.
Order królewski Wiktorii (The Royal Victorian Order).
Pięć klas orderu oraz medal (The Royal Vidorian
Medal) — zloty, srebrny, brązowy.
Wstążka: ciemnoniebieska z czerwono-biało-czer-
wonymi paskami po brzegach.
Order wielce wspaniały Cesarstwa Brytańskiego (The
Mosl Excellent Order of llie British Empire).
Pięć klas orderu: kawaler (dama) krzyża wielkiego,
kawaler (dama) komandor, komandor, oficer, członek,
oraz medale — Medal za Męstwo (The Gallanlry Me¬
dal), Medal za Wierną Służbę (The Medal for Meri¬
tor ious Service).
Wstążka: ciemnofioletowa; dla wojskowych —
ciemnofioletowa z czerwonym paskiem pośrodku.
Order królewski Wiktorii i Alberta (The lioyal Order
of Vicłoria and Alberl).
Cztery klasy: kawaler krzyża wielkiego (wielka
wstęga), komandor, oficer, członek.
Wstążka: bialowodnista.
		

/Magazyn_113_01_541_0001.djvu

			541
Order Towarzyszów Honoru (The Order of łhc Com-
panions of Honour).
Jedna klasa: komandoria.
Wstęga: czerwona z przetykanymi po bokach brą¬
zowymi paskami.
Order Służby Wybitnej (The Distinguished Sernice
Order).
Jedna klasa: krzyż kawalerski.
Wstążka: karmazynowa z niebieskimi paskami po
brzegach.
Order Służby dla Cesarstwa (The Imperial Sernice
Order).
Jedna klasa orderu: krzyż kawalerski oraz medal
(The Imperial Sernice Medal).
Wstążka: dwa paski karmazynowe z niebieskim
pośrodku.
Krzyż Królewskiego Czerwonego Krzyża (The Boyal
Red Cross).
Dwa stopnie.
Wstążka: ciemnoniebieska z czerwonymi paskami
po brzegach.
Krzyż Wybitnej Służby (The Distinguished Sernice
Cross).
Jeden stopień.
Wstążka: dwa paski ciemnogranatowe z białym po¬
środku.
, Krzyż Wojskowy (The Military Cross).
Jeden stopień.
		

/Magazyn_113_01_542_0001.djvu

			542
Wstążka: dwa paski białe z ciemnogranatowym
pośrodku.
Krzyż Wybitnej Służby Lotniczej (The Disłinguished
Flying Cross).
Jeden stopień.
Wstążka: biała w ukośne paski granatowe.
Krzyż Wojsk Powietrznych (Air Force Cross).
Jeden stopień.
Wstążka: biała w ukośne paski czerwone.
Zakon poważany Szpitala św. Jana Jerozolimskiego
(The Venerable Order oj Ihe Hospital oj SI. John oj Jeru-
salem).
Siedem rodzajów oznak, oraz odznaczenia — Medal
za Ratowanie Życia (The Saving Life Medal), Medal
za Służbę (The Seroice Medal), Medal Wojny Połu-
dniowo-Afrykańskiej (Tlie South Ajrican War Medal).
Wstążka: czarna; przy Medalu za Służbę — czarna
z białymi paskami po brzegach; przy Medalu Wojny
Południowo-Afrykańskiej — czarna z dwoma białymi
paskami pośrodku.
Medal Alberta (The Alberl Medal).
Dwie klasy: złoty, brązowy.
Wstążka: czerwona z czterema białymi paskami
(przy złotym) lub czerwona z dwoma białymi paskami
(przy brązowym) — przy nadaniu za ratowanie giną¬
cych na lądzie; niebieska z czterema białymi paskami
(przy złotym) lub niebieska z dwoma białymi paskami
(przy brązowym) — przy nadaniu za ratowanie giną¬
cych na morzu.
		

/Magazyn_113_01_543_0001.djvu

			543
Medal Wybitnego Zachowania się w Polu (Medal for
Disłinguislied Conducl in the Field).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: dwa paski czerwone z ciemnogranatowym
pośrodku.
Medal Dzielności Znamienitej (The Conspicuous Gal-
lantry Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: biała z ciemnogranatowymi paskami po
brzegach.
Medal Wybitnej Służby (The Dislinguished Service
Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: ciemnogranatowa z podwójnym białym
paskiem pośrodku.
Medal Wojskowy (The Mililary Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: biała z ciemnogranatowymi paskami po
brzegach i dwoma czerwonymi paskami pośrodku.
Medal Wybitnej Służby Lotniczej (The Dislinguished
Flying Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: biała w ukośne paski granatowe.
Medal Wojsk Powietrznych (Air Force Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: biała w ukośne paski czerwone.
Medal za Ratowanie Życia na Morzu — Ministerstwa
Handlu (The Board of Trade Medal jur Saving Life al Sea).
		

/Magazyn_113_01_544_0001.djvu

			544
Dwa rodzaje: srebrny, brązowy.
Wstążka: czerwona z białymi paskami po bo¬
kach.
Medal za Ratowanie Życia Obywatelowi Brytańskiemu
Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Foreign O/fice Medal
for Sauing the Life of a Brilish Subjed).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: bordo.
Medal za Ratowanie Życia Obywatelom Brytańskim —
Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Foreign Office Medal
for Saving the Lives of British Subjecls).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: bordo.
Medal za Dzielność i Humanitarność — Ministerstwa
Spraw Zagranicznych (Foreign Office Medal for Gallantry
and Humanity).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: bordo.
Medal za Okazanie Pomocy w Niebezpieczeństwie Okrę¬
towi Brytańskiemu — Ministerstwa Spraw Zagranicznych
(Foreign Office Medal for Assisling a Brilish Vessel in
Distress ).
Dwa rodzaje: zloty, srebrny.
Wstążka: bordo.
Medal Edwarda (The Edward Medal).
Dwa rodzaje: srebrny, brązowy.
Wstążka: granatowa z żółtymi paskami po brze¬
gach.
		

/Magazyn_113_01_545_0001.djvu

			545
Medal Policji Króla (The King'a Police Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: biała z dwoma granatowymi paskami po¬
środku — przy Medalu Wybitnej Służby (The Dislin-
guished Sewice Medal)] biała z dwoma ciemnogranato¬
wymi paskami pośrodku oraz czerwonymi prążkami
pośrodku pasków białych — przy Medalu Znamienitej
Dzielności (The Conspicuous Gallantry Medal).
Medal Zaszczytnej Kompanii Wschodnio-Indyjskiej —
Dekan, 1778 (The Honourable Easl India Cotnpany’s Me¬
dal — Decan, 1778).
Jeden rodzaj: srebrny.
Sznur: żółty.
Medal za Indie Wschodnie i Guzerat, 1778—84 oraz
Karnataku, 1780—84 (Medal for Wesl of India and Guze-
ral, 1778—84 and Carnatic, 17801—84).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Medal Zaszczytnej Kompanii Wschodnio-Indyjskiej —
Majsur, 1793 (The Honourable Easl India Company's Me¬
dal—- Mysore, 1793).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Sznur: żółty.
/ Medal Zaszczytnej Kompanii Wschodnio-Indyjskiej —
Cejlon, 1795 (The Honourable Easl India Company's Me¬
dal— Ceylon, 1795).
Jeden rodzaj: srebrny.
Sznur: żółty.
Medal Seringapatamu, 1799 (The Seringapatam Medal,
1799).
35
		

/Magazyn_113_01_546_0001.djvu

			546
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: żółta.
Medal za Egipt, 1801 (Medal for Egypt, 1801).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: ciemnoniebieska z dwoma białymi pa¬
skami pośrodku.
Medal Trafalgaru, 1805 (The Trafalgar Medal, 1805).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: bordo.
Medal Maidy, 1806 (The Maida Medal, 1806).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: bordo z niebieskimi paskami po brzegach.
Medal Rodriguezy, Burbonu i Mauritiusa, 1810 (The
Budriguez, Bourbon and Mauritius Medal, 1810).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Sznur: żółty.
Medal Jawy, 1811 (The Java Medal, 1811).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: bordo z niebieskimi paskami po brzegach.
Krzyż złoty Półwyspu (The Peninsular Gold Cross).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: karmazynowa z granatowymi paskami
po brzegach. Na wstążce listewki z nazwami kampanij:
1) Boleira, 2) Vimiera, 3) Sahagun, 4) Benevenle, 5) Co-
runna, 6) Martinique, 7) Talacera, 8) Guadaloupe, 9)
Busaco, 10) Fuenłes d'Onor, 11) Albuhera, 12) Java,
13) Ciudad Bodrigo, 14) Badajoz, 15) Salamanca, 16)
		

/Magazyn_113_01_547_0001.djvu

			547
Villuria, 17) Pyrenees, 18) SI. Sebaslian, 19) Nivelle,
20) Clinjstier’s Farm, 21) Nive, 22) Orllies, 23) Tnu-
louse, 24) Fort Detroit, 25) Chaleauguay.
Medal Półwyspu — Roleira (The Peninsular Medal —
Roleira).
Dwa rodzaje: złote (różnej wielkości).
Wstążka: czerwona z granatowymi paskami po brze¬
gach.
Medal Półwyspu — Vimiera (The Peninsular Medal —
Vimiera).
Dwa rodzaje: złote (różnej wielkości).
Wstążka: czerwona z granatowymi paskami po
brzegach.
Medal Półwyspu — Coruna (The Peninsular Medal —
Corunna ).
Dwa rodzaje: złote (różnej wielkości).
Wstążka: czerwona z granatowymi paskami po
brzegach.
Medal Półwyspu — Talavera (The Peninsular Medal —
Talavera ).
Dwa rodzaje: złote (różnej wielkości).
Wstążka: czerwona z granatowymi paskami po
brzegach.
Medal Półwyspu —Sahagun (The Peninsular Medal—
Sahagun).
Dwa rodzaje: złote (różnej wielkości).
Wstążka: czerwona z granatowymi paskami po
brzegach.
35*
		

/Magazyn_113_01_548_0001.djvu

			548
Medal Półwyspu — Benevente (The Peninsular Me¬
dal — Beneuente).
Dwa rodzaje: złote (różnej wielkości).
Wstążka: czerwona z granatowymi paskami po
brzegach.
Medal Półwyspu — Martynika (The Peninsular Me¬
dal — Marlinique).
Dwa rodzaje: złote (różnej wielkości).
Wstążka: czerwona z granatowymi paskami po
brzegach.
Medal Półwyspu — Gwadalupa (The Peninsular Me¬
dal — Guadaloupe).
Dwa rodzaje: złote (różnej wielkości).
Wstążka: czerwona z granatowymi paskami po
brzegach.
Medal Półwyspu — Busako (The Peninsular Medal —
Busaco ).
Dwa rodzaje: złote (różnej wielkości).
Wstążka: czerwona z granatowymi paskami po
brzegach.
Medal Półwyspu — Fuentes d’Onor (The Peninsular
Medal Fuentes d'Onor).
Dwa rodzaje: złote (różnej wielkości).
Wstążka: czerwona z granatowymi paskami po
brzegach.
Medal Półwyspu — Albuera (The Peninsular Medal —
Albuera).
Dwa rodzaje: złote (różnej wielkości).
		

/Magazyn_113_01_549_0001.djvu

			549
Wstążka: czerwona z granatowymi paskami po
brzegach.
Medal Półwyspu — Jawa (The Peninsular Medal--
Jawa).
Dwa rodzaje: złote (różnej wielkości).
Wstążka: czerwona z granatowymi paskami po
brzegach.
Medal Półwyspu — Giudad Rodrigo (The Peninsular
Medal —Ciudad Rodrigo).
Dwa rodzaje: złote (różnej wielkości).
Wstążka: czerwona z granatowymi paskami po
brzegach.
Medal Półwyspu — Badajoz (Tlie Peninsular Medal —
Badaj oz).
Dwa rodzaje: złote (różnej wielkości).
Wstążka: czerwona z granatowymi paskami po
brzegach.
Medal Półwyspu — Salamanka (The Peninsular Me¬
dal — Salamanca).
Dwa rodzaje: złote (różnej wielkości).
Wstążka: czerwona z granatowymi paskami po
brzegach.
Medal Półwyspu — Fort Detroit (The Peninsular Me¬
dal — Forl Detroit).
Dwa rodzaje: złote (różnej wielkości).
Wstążka: czerwona z granatowymi paskami po
brzegach.
		

/Magazyn_113_01_550_0001.djvu

			550
Medal Półwyspu Chateauguay (The Peninsular Me¬
dal — Chateauguay).
Dwa rodzaje: złote (różnej wielkości).
Wstążka: czerwona z granatowymi paskami po
brzegach.
Medal Półwyspu — Vittoria (The Peninsular Medal —
Villoria).
Dwa rodzaje: złote (różnej wielkości).
Wstążka: czerwona z granatowymi paskami po
brzegach.
Medal Półwyspu — Pireneje (The Peninsular Medal —
Pyrenees ).
Dwa rodzaje: złote (różnej wielkości).
Wstążka: czerwona z granatowymi paskami po
brzegach.
Medal Półwyspu — San Sebastian (The Peninsular Me¬
dal — San Sebastian). ■
Dwa rodzaje: złote (różnej wielkości).
Wstążka: czerwona z granatowymi paskami po
brzegach.
Medal Półwyspu — Nivelle (The Peninsular Medal —
Nioelle).
Dwa rodzaje: złote (różnej wielkości).
Wstążka: czerwona z granatowymi paskami po
brzegach.
Medal Półwyspu — Chrystier’s Farm (The Peninsular
Medal - Chryslier’s Farrn).
Dwa rodzaje: złote (różnej wielkości).
		

/Magazyn_113_01_551_0001.djvu

			551
Wstążka: czerwona z granatowymi paskami po
brzegach.
Medal Półwyspu —Nive (ThePeninsular Medal — Nive).
Dwa rodzaje: złote (różnej wielkości).
Wstążka: czerwona z granatowymi paskami po
brzegach.
Medal Półwyspu — Ortes (The Peninsular Medal —
Orllies ).
Dwa rodzaje: złote (różnej wielkości).
Wstążka: czerwona z granatowymi paskami po
brzegach.
Medal Półwyspu — Tuluza (The Peninsular Medal —
Toulouse).
Dwa rodzaje: złote (różnej wielkości).
Wstążka: czerwona z granatowymi paskami po
brzegach.
Medal Służby Ogólnej Wojskowej, 1793—1814 (Mi-
lilary General Service Medal, 1793—1814).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: karmazynowa z granatowymi paskami po
brzegach. Na wstążce listewki z nazwami kampanij:
1) Egypt, 2) Maida, 3) Roleria, 4) Vimiera, 5) Sahagun
and Beneoenle, 6) Corunna, 7) Marlinique, 8) Talavera,
9) Guadaloupe, 10) Busaco, 11) Barrosa, 12) Fuenles
d’Onor, 13) Albuhera, 14) Java, 15) Ciudad Rodrigo,
16) Badajoz, 17) Salamanca, 18) Villoria, 19) Pyrene.es,
20) SI. Sebastian, 21) Niwelle, 22) Chrysller’s Farm,
23) Nive, 24) Orthes, 25) Toulouse, 26) Forl Detroit,
27) Chateauguay.
		

/Magazyn_113_01_552_0001.djvu

			552
Medal Waterloo, 1815 (The Wałerloo Medal, 1815).
Jeden rodzaj: drebrny.
Wstążka: karmazynowa z granatowymi paskami po
brzegach.
Medal Nepalu, 1814—16 (The Nepal Medal, 1814—16).
Jeden rodzaj: srebrny.
Sznur: żółty.
Medal Birmy, 1824—1826 (The Barman Medal, 1824—
1826).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: karmazynowa z granatowymi paskami po
brzegach.
Medal Armii Indyj, 1799—1828 (The Anny of India
Medal, 1799—1828). '
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: błękitna. Na wstążce listewki z "nazwami
kampanij: 1) Allighur, 2) Ballle of Delhi, 3) Assaye,
4) Assurgliur, 5) Laswaree, 6) Argaum, 7) Gawilghur,
8) Defence of Delhi, 9) Ballle of Deig, 10) Capture of
Deig, 11) Nepal, 12) Kirkee, 13) Poona, 14) Kirkee
and Poona, 15) Seelabuldee, 16) Nagpore, 17) Seel-
abuldee and Nagpore, 18) Maridpoor, 19) Corygaum,
20) Ava, 21) Bhurlpoor.
Medal Kurgu, 1837 (The Coorg Medal, 1837j.
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Sznur: żółty; dla oficerów — łańcuch.
Medal Guznee, 1839 (The Ghuznee Medal, 1839).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: karmazynowo-zielona.
		

/Magazyn_113_01_553_0001.djvu

			553
Medal Służby Ogólnej Morskiej 1793—1840 (The Naval
General Seruice Medal, (1793—1840).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: biała z granatowymi paskami po brze¬
gach. Na wstążce listewki z nazwami kampanij —-
230 rodzajów.
Medal Kabulu, 1842 (The Cabul Medal, 1842).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: barwy zachodzące na siebie — czerwona
i biała oraz biała i niebieska przedzielone żółtą po¬
środku.
Medal Dżelalabadu, 1842 (The Jellalabad Medal, 1842).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: barwy zachodzące na siebie—czerwona
i biała oraz biała i niebieska przedzielone żółtą po¬
środku.
Medal Kelat-i-Gilzia, 1842 (The Kelat-i-Ghilzia Medal,
1842).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: barwy zachodzące na siebie — czerwona
i biała, oraz biała i niebieska przedzielone żółtą po¬
środku.
Medal Kandaharu, 1842 (The Candahar Medal, 1842).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: barwy zachodzące na siebie — czerwona
i biała, oraz biała i niebieska przedzielone żółtą po¬
środku.
Medal Kandaharu, Guznee i Kabulu, 1842 (The Can¬
dahar, Ghuznee and Cabul Medal, 1842).
		

/Magazyn_113_01_554_0001.djvu

			554
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: barwy zachodzące na siebie — czerwona
i biała, oraz biała i niebieska przedzielone żółtą po¬
środku.
Medal Guznee i Kabulu, 1842 (The Glmznee and
Cabul Medal, 1842).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: barwy zachodzące na siebie — czerwona
i biała, oraz biała i niebieska przedzielone żółtą po¬
środku.
Medal Chin, 1841—1842 (Tlie China Medal, 1841—
1842).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: jasnoczerwona z żółtymi paskami po
brzegach. Na wstążce listewki z nazwami kampanij:
1) Amoy, 2) Ningpo, 3) Chinpae, 4) Tsekee, 5) Chapoo,
6) Yang-lse-Kiang, 7) Ching-Kiang-Foo, 8) Canton, 1841,
9) Chusan.
Gwiazda Maharajpuru, 1843 (The Maharajpoor Star,
1843).
Jeden rodzaj.
Gwiazda Penniaru, 1843 (The Punniar Siar, 1843).
Jeden rodzaj.
Medal Meeane’u, 1843 (The Meeatie Medal, 1843).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: barwy zachodzące na siebie — czerwona
i biała, oraz biała i niebieska przedzielone żółtą po¬
środku.
		

/Magazyn_113_01_555_0001.djvu

			555
Medal IIajderabadu, 1843 (The Hyderabad Medal,
1843).
Jeden rodzaj: zloty.
Wstążka: barwy zachodzące na siebie — czerwona
i biała, oraz biała i niebieska przedzielone żółtą po¬
środku.
Medal Meeane’u — Hajderabadu, 1843 (The Meeane-
Hyderabad Medal, 1843).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: barwy zachodzące na siebie — czerwona
i biała, oraz biała i niebieska przedzielone żółtą po¬
środku.
Medal Kampanii nad Satledżem, 1845—46 (The Sułlej
Campaign Medal, 1845—-46).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: ciemnoniebieska z karminowymi paskami
po brzegach. Na wstążce listewki z nazwami kampanij:
1) Moodkee, 2) Ferozeshuhur, 3) Aliwal, 4) Sobraon.
Medal Pendżabu, 1848-49 (The Punjab Medal,
1848—49).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: granatowa z żółtymi paskami po bo¬
kach. Na wstążce listewki z nazwami kampanij: 1)
Goojerat, 2) Mooltan, 3) Chilianwala.
Medal Bałtyku, 1854—1855 (The Ballic Medal, 1854 —
1855).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: żółta z ciemnoniebieskimi paskami po
brzegach.
		

/Magazyn_113_01_556_0001.djvu

			556
Medal Krymu, 1854—1856 (The Crimea Medal, 1854—
1856).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: błękitna z żółtymi paskami po brzegach.
Na wstążce listewki z nazwami kampanij: 1) Alma,
2) Balaklaua, 3) Inkerman, 4) Sebastopol, 5) Azoff.
Medal Rozruchów w Indiach, 1857—1858 (The Indian
Mutiny Medal, 1857—1858).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: biała z dwoma czerwonymi paskami po¬
środku. Na wstążce listewki z nazwami kampanij:
1) Delhi, 2) Defence of Luclcnow, 3) Relief of Luck-
now, 4) Lucknow, 5) Central India.
Medal Chin, 1857—1860 (The China Medal, 1857—
1860).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: karminowa z żółtymi paskami po brze¬
gach. Na wstążce listewki z nazwami kampanij: 1)
China, 1842, 2) Canlon, 1857, 3) Taku Forls, 1858, 4)
Taku Forls, 1860, 5) Pekin, 1860, 6) Fatslian, 1857.
Medal Nowej Zelandii, 1845—66 (The New Zealand
Medal, 1845—66).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: dwa paski ciemnoniebieskie z jasno-
czerwonym pośrodku.
Medal Abisynii, 1867—1868 (The Abyssinia Medal,
1867—1868).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwona z białymi paskami po brzegach.
		

/Magazyn_113_01_557_0001.djvu

			557
Medal Kanady, 1866—1870 (The Canada Medal, 1866—
1870).
.Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: dwa paski jasnoczerwone z białym po¬
środku. Na wstążce listewki z nazwami kampanij:
1)	Fenian Raid, 1866, 2) Fenian Raid, 1870, 3) Red
River, 1870.
Medal Afryki Południowej — Zulu, 1853—1879 (The
South Africa, Zulu Medal 1853—1879).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: żółta z dwoma granatowymi prążkami
pośrodku i granatowymi paskami po bokach. Na
wstążce listewki z datami kampanij: 1) 1877—8,
2)	1879, 3) 1878—9, 4) 1877—8—9, 5) 1879.
Medal Afganistanu, 1878-—1880 (The Afghanistan Me¬
dal, 1878—1880).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: ciemnozielona z ciemnoczerwonymi pa¬
skami po brzegach. Na wstążce listewki z nazwami
kampanij: 1) Ali Musjid, 2) Peiwar Kolal, 3) Charasia,
4) Kabul, 5) Ahmed Khel, 6) Kandahar.
Gwiazda Kandaharu, 1880 (The Kandahar Star, 1880).
Jeden rodzaj.
Wstążka: barwy zachodzące na siebie — czerwona
i biała oraz biała i niebieska przedzielone żółtą po¬
środku.
Medal Kanady Północno-Wschodniej, 1885 (The North¬
west Canada Medal% 1885).
Jeden rodzaj: srebrny.
		

/Magazyn_113_01_558_0001.djvu

			558
Wstążka: ciemnoniebieska z czerwonymi paskami
po bokach. Na wstążce listewka z nazwą kampanii:
1) Saskalcliewan.
Medal Egiptu, 1882- 1889 (The Egypłian Medal, 1882
1889).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: niebieska z dwoma białymi paskami po¬
środku. Na wstążce listewki z nazwami kampanij:
1)	Alexandria, 2) Tel-el-Kebir, 3) Suakia, 4) El Teb,
5) Tamaai, 6) El Teb-Tamaai, 7) The Nile, 1884—85,
8) Abou Klea, 9) Kirbekan, 10) Suakin, 1885, 11) Tofrelc,
12) Gemaizah, 13) Toski 1889.
Odznaka Hunzy-Nagaru, 1891 (The Hunza-Naaar
Badge, 1891).
Jeden rodzaj: brązowa.
Wstążka: zielona z poprzecznymi trzema paskami —-
dwoma karmazynowymi z seledynowym pośrodku.
Medal Aszanti, 1874—1894 (The Aslianti Medal, 1874—
1894).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czarna z trzema żółtymi paskami po¬
środku (środkowy szerszy od bocznych). Na wstążce
listewki z nazwami i datami kampanij: 1) Coomassie,
2)	1887—8, 3) 1891—2, 4) 1892, 5) 1893—4.
Medal Służby Ogólnej w Indiach, 1852—1895 (The
Indian General Sernice Medal, 1852—1895).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwona z dwoma granatowymi paskami
pośrodku. Na wstążce listewki z nazwami kampanij:
		

/Magazyn_113_01_559_0001.djvu

			559
I)	Pegu, 2) Persia, 3) North-Wesł Fronlier, 4) Um-
beyla, 5) Bhootan, 6) Looshal, 7) Perak, 8) Jowaki,
1877—8, 9) Naga, 1879—80, 10) Burma, 1885—7,
II)	Silckim, 1888, 12) Hazara, 1888, 13) Burma, 1887-9,
14) Chin Lushai, 1889, 90, 15) Sahana 1891, 16) Ha¬
zara, 1891, 17) N. E. Frontier, 1890—91, 18) Ilunza,
1891, 19) Lushai, 1889—92, 20) Birma, 1889 92,
21) Chin Hills, 1892—93, 22) Cahin Hills, 1892—93,
23) Waziristan, 1894—5.
Gwiazda Aszanti, 1896 (The Ashanli Star, 1896).
Jeden rodzaj.
Wstążka: żółta z czarnymi paskami po bokach.
Medal Przylądka Dobrej Nadziei, 1880—1897 (The
Cape oj Good Hope Medal, 1880—1897).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: dwa paski ciemnoniebieskie z poma¬
rańczowym pośrodku. Na wstążce listewki z nazwami
kampanij: 1) Bechuanaland, 2) Basutoland, 3) Transkei.
Medal Kompanii Brytańskiej Potudniowo-Afrykańskiej,
1893—97 (The British South Africa Company’s Medal,
1893—97).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: pomarańczowa z trzema ciemnoniebie¬
skimi paskami pośrodku. Na wstążce listewki z na¬
zwami kampanij: 1) Matabeleland, 1893, 2) Rhodesia,
1896, 3) Mashonaland, 1897.
Medal Kompanii Królewskiej w Nigerii, 1896—1897
(The Boyal Niger Company’s Medal, 1896—1897).
Dwa rodzaje: srebrny, brązowy.
		

/Magazyn_113_01_560_0001.djvu

			560
Wstążka: żółto-czarno-biała. Na wstążce listewki
z nazwą kampanij: 1) Nigeria, 1896—1897 (przy me¬
dalu srebrnym) lub Nigeria (przy medalu brązowym).
Medal Afryki Środkowej 1894—1898 (The Central
Africa Medal 1894—1898).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: pomarańczowo-biało-czarna. Na wstążce
listewka z nazwą kampanii: 1) Central Africa, 1894—98.
Medal Służby Ogólnej w Indiach, 1895—1898 (The
Indian General Seruice Medal, 1895—1898).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: karminowa z dwoma ciemnozielonymi
paskami pośrodku. Na wstążce listewki z nazwami
kampanij: 1) Defence of Chilral, 1895, 2) Relief of
Chiłral, 1895, 3) Malakand, 1897, 4) Samana, 1897,
5) Tirali, 1897—98, 6) Punjab Fronlier, 1897—98.
Medal Sudanu, 1896—1898 (The Sudan Medal, 1896—
1898).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: żółto-czarna z czerwoną prążką pośrodku.
Medal Kompanii Brytańskiej Borneo Północnego —
Ekspedycja Karna, 1897—1898 (The Brilish Norlh Borneo
Company’s Medal — Puniliue Expedilion, 1897—1898).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: pomarańczowa. Na wstążce listewka z na¬
pisem: Punilioe Expedilion.
Medal Kompanii Brytańskiej Borneo Północnego —
Ekspedycje Karne, 1897—1898 (The Brilish Norlli Borneo
Company’s Medal—Punitive Expeditions, 1897—1898).
		

/Magazyn_113_01_561_0001.djvu

			561
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: pomarańczowa. Na wstążce listewka z na¬
pisem: Punitive Expeditions.
Medal Afryki Zachodniej i Centralnej (The Easl and
Cenlral Ajrica Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: żółto-czerwona. Na wstążce listewki z na¬
zwami kampanij: 1) Lubwa’s, 2) Uganda, 1897—98,
3) Uganda 1898, 4) Uganda, 1899.
Medal Afryki Zachodniej i Wschodniej, 1887—1900
(The Easl and Wesl Africa Medal, 1887—1900).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: żółta z czarnymi paskami po brzegach
i dwoma czarnymi prążkami pośrodku. Na wstążce li¬
stewki z datami i nazwami kampanij: 1) 1887—8, 2)
Witu, 1890, 3) 1891—92, 4) 1892, 5) W ilu, August 1893,
6) Liwondi, 1893, 7) Juba River, 1893, 8) Lake Nyassa,
1893,	9) 1893—4, 10) Gambia, 1894, 11) Benin River,
1894,	12) Brass River, 1895, 13) 1896—87, 14) 1896—98,
15) 1896—99, 16) Niger, 1897, 17) Benin, 1897, 18)
Dawkita, 1897, 19) 1897—98, 20) Sierra Leone, 1898—99
21) 1899, 22) 1900.
Medal Afryki Zachodniej i Wschodniej, 1890—1900
(The Easl and Wesl Africa Medal, 1890—1900).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czarna z trzema żółtymi paskami po¬
środku (środkowy szerszy od bocznych). Na wstążce
listewki z nazwami i datami kampanij: 1) W ilu, 1890,
2) Liwondi, 1893, 3) Witu, Augusl, 1893, 4) Juba Biver,
1893, 5) Lake Nyassa, 1893, 6) Gambia, 1894, 7) Benin
36
		

/Magazyn_113_01_562_0001.djvu

			562
Biver, 1894, 8) Brass River, 1895, 9) Niger, 1897, 10)
Benin, 1897, 11) Dawkila, 1897, 12) Sierra Leone, 1898—
99, 13) Sierra Leone, 1896—98, 14) Sierra Leone, 1897
98, 15) Sierra Leone, 1898, 16) Sierra Leone, 1899, 17)
Sierra Leone, 1900.
Gwiazda Kimberley’a, 1899—1900 (The Kimberleu Star,
1899—1900).
Jeden rodzaj: srebrna.
Wstążka: czarno-żółta z czerwono-biało-fioletowym
paskiem pośrodku.
Medal Kompanii Brytańskiej Borneo Północnego —
Ekspedycja Tembunan’a, 1900 (The Brilisli Norlli Borneo
Company's Medal — Tembunan Expedition, 1900).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: z trzech pasków — dwóch żółtych z zie¬
lonym pośrodku. Na wstążce listewka z datą: 1900.
Medal Aszanti, 1900 (The Ashanli Medal, 1900).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czarna z dwoma zielonymi paskami po¬
środku. Na wstążce listewka z nazwą kampanii:
1) Kumassi.
Medal Afryki Południowej, 1899—1902 (królowej) (The
Soulh Afriea Medal, 1899—1902 (Queen’s).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwona z czarnymi paskami po bokach.
Na wstążce listewki z nazwami kampanij: 1) Cape
Colony, 2) Nalał, 3) Bhodesia, 4) Relief o/ Mafeking,
5) De[ence oj Kimberley, 6) Talana, 7) Elands Laagte,
8) Dejence oj Ladysmilh, 9) Belmont, 10) Modder, Biver,
		

/Magazyn_113_01_563_0001.djvu

			563
11) Tugela Heighls, 12) Relief of Kimberley, 13) Paar-
deberg, 14) Orange Free Stałe, 15) Relief of Ladysmith,-
16) Driefonlein, 17) Wepener, 18) Defence of Mafeking,
19) Transuaal, 20) Johannesburg, 21) Laings Nele, 22)
Diamond Hill, 23) Wiłlebergen, 24) Belfast, 25) Soulli
Africa, 1901, 26) South Africa, 1902.
Medal Transportów, 1899—1902 (The Transport Medal,
1899-1902).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwona z czarnymi paskami po bokach.
Na wstążce listewki z nazwą kampanij: 1) South
Africa 1899—1902, 2) China, 1900.
Medal Chin, 1900—1902 (The China Medal, 1900—
1902).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: jasnoczerwona z żółtymi paskami po
brzegach. Na wstążce listewki z nazwami kampanij:
1)	Taku Forls, 2) Defence of Legations, 3) Relief of
Pekin.
Medal Afryki Południowej, 1901—1902 (króla)''* (The
South Africa Medal, 1901—1902 (King’s).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: zielono-biało-pomarańczowa. Na wstążce
listewki z nazwami kampanij: 1) Soulh Africa, 1901,
2)	Soulh Africa, 1902.
Medal Służby Ogólnej w Indiach, 1901—1902 (The
Indian General Service Medal, 1901—1902).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: karminowa z dwoma ciemnozielonymi
36*
		

/Magazyn_113_01_564_0001.djvu

			paskami pośrodku. Na wstążce listewka z nazwą kam¬
panii: 1) Wazirislan, 1901—02.
Medal Kompanii Miedzi na Przylądku Dobrej Na¬
dziei, 1902 (The Cape oj Good Ilope Copper Company's
Medal, 1902).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: brązowa z zielonym paskiem pośrodku.
Medal Tybetu, 1903—1904 (The Tibel Medal, 1903—
1904).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: bordo z zielonymi paskami po brzegach
oddzielonymi od środka białymi prążkami. Na wstążce
listewka z nazwą kampanii: 1) Gyantse.
Medal Powstania Tubylców w Natalu, 1906 (The Na¬
lał Nalive Rebellion Medal, 1906).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: karmazynowa z czarnymi paskami po
brzegach. Na wstążce listewka z datą kampanii:
1906.
Gwiazda 1914 r. (The 1914 Siar).
Jeden rodzaj.
Wstążka: karminowo-żółta, biała, błękitna i nie¬
bieska zachodzące na siebie. Na wstążce listewka
z datą: 5 Aug. — 22 Nov. 1914.
Medal Służby Ogólnej Morskiej 1909—1915 (The
Naval General Seroice Medal, 1909—1915).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwona z trzema białymi paskami po-
		

/Magazyn_113_01_565_0001.djvu

			565
środku. Na wstążce listewka z nazwą kampanii:
Persian Gulf, 1909—1914.
Gwiazda 1914—15 r. (The 1914—15 Siar).
Jeden rodzaj.
Wstążka: barwy — karminowo-żółta, biała, błę¬
kitna i niebieska zachodzące na siebie.
Medal Kompanii Brytańskiej Borneo Północnego
Ekspedycja Bundum’a, 1915—16 (The British Norlh
Borneo Company’s Medal —- Bundum Expedition,
1915—16).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: pomarańczowa. Na wstążce listewka z na¬
pisem: Bundum.
Medal Służby Ogólnej w Afryce, 1902—1918 (The
Afriean General Service Medal, 1902:—1918).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: żółta z dwoma zielonymi prążkami po¬
środku i brązowymi paskami po brzegach. Na wstążce
listewki z nazwami kampanij: 1) N. Nigeria, 1902,
2) N. Nigeria, 190$, 3) N. Nigeria, 1903-4, 4) N. Ni¬
geria, 1906, 5) S. Nigeria, 1902-3, 6) S. Nigeria, 1903-4,
7) S. Nigeria, 1904-5, 8) S. Nigeria, 1906, 9) Jubaland,
10) Somaliland, 1901, 11) Somaliland, 1902-4, 12)
Uganda, 1900, 13) Uganda, 1901, 14) B. C. A., 1899—
1900, 15) Gambia, 16) Aro, 1901—1902, 17) Lango, 1901,
18) Jidballi, 19) Kissi, 1905, 20) Nandi, 1905-6, 21) E.
Africa, 1902, 22) E. Africa, 1904, 23) E. Africa, 1905,
24) E. Africa, 1906, 25) W. Africa, 1906, 26) Easl Africa,
1913-14, 27) Easl Africa, 1913, 28) Easl Africa, 1914,
29) Shenber Berrie, 1914-15, 30) Nyasaland, 1915, 31)
		

/Magazyn_113_01_566_0001.djvu

			566
Easl A/rica, 1915, 32) Jubaland, 1917—18, 33) Easl
Africa, 1918.
Medal Wojenny Brytański, 1914—1918 (The Brilish
War Medal, 1914—1918).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: żółta z ciemnoniebieskimi paskami po
brzegach, oddzielonymi od środka czarno-białymi pa-
seczkami.
Medal Wojenny Marynarki Handlowej, 1914—1918
(The Mercanlile Marinę War Medal, 1914—1918).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: zielono-czerwona z białym paskiem po¬
środku.
Medal Międzyaliancki zw, „Zwycięstwa" (The Viclonj
Medal).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: tęczowa z białymi prążkami po brzegach.
Medal Służby Ogólnej w Indiach, 1908—1919 (The
Indian General Sernice Medal, 1908—1919).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: ciemnozielona z jasnozielonymi paskami
po brzegach. Na wstążce listewki z nazwami kampanij:
1) Norlh-West Fronlier, 1908, 2) Abor, 1911—1912,
3) Afglianistan N. W. Fronlier, 1919.
Medal Wojenny Wojsk Terytorialnych, 1914—1919
(The Territorial Force War Medal, 1914 1919).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: żółta z czarnymi paskami po bokach.
		

/Magazyn_113_01_567_0001.djvu

			567
Medal Służby Ogólnej, 1918—1920 (The General Ser-
vice Medal, 1918—1920).
Jeden iodzaj: srebrny.
Wstążka: ciemnofioletowa z zielonym paskiem po¬
środku. Na wstążce listewki z nazwami kampanij:
1) S. Persia, 2) Kurdistan, 3) N. W. Persia.
Medal Pomocy Brytańskim Jeńcom Wojennym (The
British Prisoners of War Succours Medal).
Dwa rodzaje: srebrny, brązowy.
Wstążka: żółta z brązowym paskiem pośrodku
i czerwono-biało-brązowymi paskami po brzegach.
Medal Arktyczny, 1815—1855 (The Arclic Medal,
1815—1855).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: biała.
Medal Arktyczny, 1876 (The Arclic Medal, 1876).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: biała.
Medal Antarktyczny, 1901 -1904 (The Anlarctic Me¬
dal, 1901—1904).
Dwa rodzaje: srebi’ny, brązowy.
Wstążka: biała. Na wstążce przy medalu srebrnym
listewka z napisem: 1) Antarclic 1901—1904, 2) Anl¬
arctic 1907—1909, 3) Anlarclic 1910—1913, 4) Ant¬
arclic 1912, 5) Anlarclic 1914—1916.
Medal jubileuszowy Królowej Wiktorii, 1887 (Oueen
Victnria’s Jubilee Medal, 1887).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
		

/Magazyn_113_01_568_0001.djvu

			568
Wstążka: jasnoniebieska z białymi paskami po
bokach — dla wojskowych; biała z jasnoniebieskimi
paskami po bokach — dla cywilnych.
Medal jubileuszowy Królowej Wiktorii dla Policji, 1887
(Queen Vicloria’s Police Jubilee Medal, 1887).
Dwa rodzaje: srebrny, brązowy.
Wstążka: ciemnofioletowa.
Medal Brylantowego Jubileuszu Królowej Wiktorii,
1897 (Queen Vicłoria’s Diamond Jubilee Medal, 1897).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: jasnoniebieska z białymi paskami po
brzegach — dla wojskowych; biała z jasnoniebieskimi
paskami po brzegach — dla cywilnych.
Medal Brylantowego Jubileuszu Królowej Wiktorii dla
Policji, 1897 (Queen Vicloria's Police Diamond Jubilee
Medal, 1897).
Dwa rodzaje: srebrny, brązowy.
Wstążka: ciemnofioletowa.
Medal pamiątkowy Królowej Wiktorii, 1900 (Irlan¬
dia) (Queen Vicloria's Commemoralion Medal, 1900 (Ire-
land).
Medal Koronacyjny Rodziny Króla Edwarda VII
(The King Edward VII Family Coronation Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: granatowa z czerwonymi paskami po bo¬
kach oblamowanymi od strony zewnętrznej prążkami
brązowymi, od strony wewnętrznej prążkami żół¬
tymi.
		

/Magazyn_113_01_569_0001.djvu

			569
Medal Koronacyjny Króla Edwarda YI1 (The King
Edward VII Coronation Medal).
Dwa rodzaje: srebrny, brązowy.
Wstążka: granatowa z czerwonym paskiem po¬
środku i białymi paskami po brzegach.
Medal Koronacyjny Króla Edwarda VII dla Cywilnych
(The King Edward VII Coronation Civil Medal).
Dwa rodzaje: srebrny, brązowy.
Wstążka: granatowa z białym paskiem pośrodku
oraz szerokimi czerwonymi paskami po brzegach.
Medal Koronacyjny Króla Edwarda VII dla Policji
(The King Edward VII Police Coronation Medal).
Dwa rodzaje: srebrny, brązowy.
Wstążka: czerwona z granatowym paskiem po¬
środku.
Medal Króla Edwarda dla Policji, 1903 (Szkocja)
(The King Edward Police Medal, 1903 (Scotland).
Medal pamiątkowy Odwiedzin Króla Edwarda VII,
1903 (Irlandia) (The King Edward VII Visil Comme-
moration Medal, 1903 (Ireland).
Dwa rodzaje: srebrny, brązowy.
Wstążka: szaro-niebieska.
Medal Koronacyjny Króla Jerzego V (The King
George V Coronation Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: ciemnoniebieska z dwoma karmazyno¬
wymi paskami pośrodku.
		

/Magazyn_113_01_570_0001.djvu

			570
Medal Koronacyjny Króla Jerzego V dla Policji (The
King George V Police Coronałion Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwona z granatowymi paskami po bo¬
kach i pośrodku.
Medal Srebrnego Jubileuszu Króla Jerzego V (The
King George V Siluer Jubilee Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: niebieska z czerwonymi paskami po brze¬
gach.
Medal pamiątkowy Odwiedzin Króla Jerzego V, 1911
(Irlandia) (The King George V Cominemoralion Visit Medal,
1911 (Ireland).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: zielona z czerwonymi paskami po bokach.
k
Medal pamiątkowy Odwiedzin Króla dla Policji, 1911
(Irlandia) (King's Visit Police Cominemoralion Medal, 1911
(Ireland ).
Medal Koronacyjny, 1937 (The Coronałion Medal,
1937).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: błękitna z biało-czerwono-białymi paskami
po brzegach.
Medal Króla Edwarda VII za Sztukę i Wiedzę (The
King Edward VII Medal for Arls and Sciences).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwona z granatowym paskiem po¬
środku i białymi paskami po bokach.
		

/Magazyn_113_01_571_0001.djvu

			571
Medal Królowej Wiktorii dla Dworu Królewskiego
(Queen Vicłoria’s Royal Household Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwona z szerokim paskiem (złożo¬
nym z siedemnastu różnokolorowych prążków) po¬
środku.
Medal Króla Jerzego Y dla Dworu Królewskiego (The
King George V Royal Household Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: ciemnoczerwona z granatowymi ukoś¬
nymi paskami.
Medal Długoletniej Służby w Wojsku i Dobrego Pro¬
wadzenia się (The Army Long Service and Good Conduet
Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: karmazynowa z białymi paskami po brze¬
gach.
Medal Długoletniej Służby w Marynarce Wojennej
i Dobrego Prowadzenia się (The Naval Long Seruice and
Good Conduet Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: ciemnoniebieska z białymi paskami po
brzegach.
Medal Inżynierów Morskich za Zdolność i Dobre Pro¬
wadzenie się (The Naval Engineers' Medal for Abilily and
Good Conduet).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: ciemnogranatowa z białymi paskami po
brzegach.
		

/Magazyn_113_01_572_0001.djvu

			572
Medal za Wierną Służbę (The Medal jor Meriłorious
Service).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: bordo z białymi paskami pośrodku i po
brzegach.
Medal Królewskiej Piechoty za Wierną Służbę Morską
(The Royal Marines’ Meriłorious Service Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: ciemnogranatowa.
Medal Królewskiej Marynarki Wojennej i Królewskiej
Piechoty Morskiej za Wierną Służbę (The Royal Navy
and Royal Marinę Meriłorious Service Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwona z białym paskiem pośrodku
i po brzegach.
Medal Królewskich Sił Powietrznycli za Wierną Służbę
(The Royal Air Force Meritorious Sernice Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: granatowo-czerwona z białym paskiem
pośrodku i po brzegach.
Medal Królewskich Sił Powietrznych za Długoletnią
Służbę i Dobre Prowadzenie się (The Royal Air Force Long
Seruice and Good Conduct Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: granatowo-czerwona z białymi paskami
po brzegach.
Odznaka Oficerska Ochotnika (The Volunleer Officers’
Decoralion).
		

/Magazyn_113_01_573_0001.djvu

			573
Jeden rodzaj: srebrna.
Wstążka: ciemnozielona; dla wchodzących do skła¬
du wyborowej kompanii artylerii — granatowo-czer-
wona z żółtymi paskami po brzegach.
Medal Długoletniej Służby Ochotniczej (The Volunłeer
Long Sernice Medal).
Odznaka Oficerska Ochotnika (dla lndyj i kolonij)
(The Volunteer Officers’ Decoration (for India and the
Colonies).
Medal Długoletniej Służby Ochotniczej (dla lndyj
i kolonij (The Volunłeer Long Service Medal (for India
and the Colonies).
Odznaka Oficerska Kolonialnych Wojsk Posiłkowych
(The Colonial Auxiliary Forces Officers’ Decoration).
Jeden rodzaj: srebrna.
Wstążka: zielona.
Medal Kolonialnych Wojsk Posiłkowych za Długoletnią
Służbę (The Colonial Ąuxiliary Forces Long Service Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: zielona.
Medal Milicji za Długoletnią Służbę i Dobre Prowa¬
dzenie się (The Militia Long Seruice and Good Conduci
Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: błękitna.
Medal Kawalerii Ochotniczej Imperium za Długo-
		

/Magazyn_113_01_574_0001.djvu

			574
letnią Służbę i Dobre Prowadzenie się (The Imperial
Yeomanry Long Service and Good Conducl Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: żółta.
Odznaka Terytorialna (The Territorial Decoralion).
Jeden rodzaj.
Wstążka: ciemnozielona z żółtym paskiem pośrodku.
Medal Wojsk Terytorialnych za Sprawność (The Terri¬
torial Force Efficiency Medal).
Jeden ródzaj: srebrny.
Wstążka: ciemnozielona z żółtymi paskami po
brzegach.
Medal Rezerwy Specjalnej za Długoletnią Służbę
i Dobre Prowadzenie się (The Special Reserce Long Ser¬
nice and Good Conducl Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: granatowa z błękitnym paskiem pośrodku.
Medal Królewskiej Rezerwy Morskiej za Długoletnią
Służbę i Dobre Prowadzenie się (The Rogal Naval Re-
serue Long Seroice and Good Conducl Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: ciemnozielona.
Medal Wojsk Granicy Wschodnio-Afrykańskiej za
Długoletnią Służbę i Dobre Prowadzenie się (The Wesl
African Fronlier Force Long Service and Good Conducl
Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: karminowa z czarnym paskiem pośrodku.
		

/Magazyn_113_01_575_0001.djvu

			575
Medal Długoletniej Służby Zamorskiej i Dobrego Pro¬
wadzenia się (The Ocerseas Long Seroice and Good Conduct
Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: karmazynowa z białym paskiem pośrodku,
przedzielonym węższym paskiem czarnym.
Odznaka dla Oficerów Królewskiej Rezerwy Morskiej
(The Decoralion for Officers of Ihe Boyal Nawal Reseroe).
Jeden rodzaj: srebrna.
Wstążka: ciemnozielona.
Odznaka dla Oficerów Królewskiej Ochotniczej Re¬
zerwy Morskiej (The Decoralion for Officers of llie Royal
Naual Volunteer Reseroe).
.Jeden rodzaj: srebrna.
Wstążka: ciemnogranatowa z zielonym paskiem
pośrodku oddzielonym od strony zewnętrznej czerwo¬
nymi węższymi paskami.
Medal Królewskiej Ochotniczej Rezerwy Morskiej za
Długoletnią Służbę i Dobre Prowadzenie się (Tlie Royal
Naval Volunleer Reserue Long Service and Good Conducl
Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: ciemnozielona z ciemnogranatowymi pa¬
skami po brzegach oddzielonymi od środka czerwonymi
węższymi paskami.
Medal Ministerstwa Handlu za Długoletnią Ocłiotniczą
Obsługę Aparatów Rakietowych (The Board of Trade
Rocket Apparalus Volunleer Long Sernice Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
		

/Magazyn_113_01_576_0001.djvu

			r»7f>
Wstążka: jasnoniebieska z czerwonymi paskami po
brzegach.
Medal Policji Specjalnej (The Special Constabulary
Medal).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: czerwona z biało-czarno-białymi paskami
po brzegach. Na wstążce listewka z napisem: 1) The
Greai War.
Medal Królewskiej Morskiej Posiłkowej Rezerwy Sa¬
nitarnej za Długoletnią Służbę i Dobre Prowadzenie się
(The Boyal Naval Auxiliary Sick Berlh Beserue Long
Sernice and Good Conducł Medal).
Medal Rezerwy Floty Królewskiej za Długoletnią
Służbę i Dobre Prowadzenie się (The Boyal Fleeł Beseroe
Lang Service and Good Conducl Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: ciemnogranatowa z białymi paskami po
brzegach, oddzielonymi od środka czerwonymi w꿬
szymi paskami.
Medal Magdali (za najlepszy strzał) (The Magdala
Medal (for best shol).
Jeden rodzaj: złoty.
Wstążka: karmazynowa z żółtym ukośnym paskiem
pośrodku i żółtymi prążkami po bokach.
Medal Króla dla Wojskowych Mistrzów Strzeleckich
(The King's Medal for Champion Shots in Ihe Military
Forces ).
Jeden rodzaj: srebrny.
		

/Magazyn_113_01_577_0001.djvu

			577
Wstążka: czerwona z czarno-żółto-czarnymi paska¬
mi po brzegach.
Medal Morski za Dobre Strzelanie (The Naval Good
Shooliny Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwona z fioletowymi szerokimi pa¬
skami po brzegach, oddzielonymi od środka białymi
węższymi paskami.
Medal Narodowego Towarzystwa Strzeleckiego (The
National Ri[le Associalion Medal).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: zielona z czerwonymi paskami po bokach.
Odznaka Ligi Miłosierdzia (The League oj Mercy
Badge).
Jeden rodzaj.
Wstążka: z trzech pasków —■ dwóch białych z czar¬
nym pośrodku.
Odznaka Królowej Aleksandry za Służbę Pielęgniarską
w Wojsku Imperium (The Queen Alexandra’s Imperial
Military Nursing Serviee Badge).
Jeden rodzaj.
Wstążka: czerwona z czarnym paskiem pośrodku
i czarno-szaro-czarnymi paskami po brzegach; przy
nadaniu za służbę czynną — czerwona z dwoma czar¬
nymi paskami pośrodku i białymi paskami po bokach.
M.edal Wojny Bałkańskiej -— Brytańskiego Towa¬
rzystwa Czerwonego Krzyża (The Bałkan War Medal —
Brilish Red Cross Society).
37
		

/Magazyn_113_01_578_0001.djvu

			578
Dwa rodzaje: złoty, pozłacany.
Wstążka: biała z czerwonym paskiem pośrodku. Na
wstążce listewki z nazwami kampanij: 1) Bałkan War,
1912—13, 2) Servia 3) Montenegro, 4) Bułgaria.
Odznaka Pielęgniarek Terytorialnych (The Terriiorial
Nurses’ Badge).
Jeden rodzaj.
Wstążka: czerwona z białym paskiem pośrodku.
Odznaka Zasługi Brytańskiego Towarzystwa Czerwo¬
nego Krzyża (The Brilish Bed Cross Sociely’s Merit Badge).
Jeden rodzaj.
Wstążka: czerwona z dwoma białymi paskami.
Medal za Służbę Wojenną 1914—1918 Brytańskiego
Towarzystwa Czerwonego Krzyża (The British Bed Cross
Sociely’s Medal for War Sercice 1914—1918).
Jeden rodzaj: pozłacany.
Wstążka: biała.
Krzyż za Służbę Specjalną Brytańskiego Towarzystwa
Czerwonego Krzyża (The British Bed Cross Socieły’s
Special Sernice Cross).
Jeden rodzaj.
Bez wstążki.
Odznaka Brytańskiego Towarzystwa Czerwonego Krzy¬
ża (The Brilish Bed Cross Society’s Badge).
Jeden rodzaj: pozłacana.
Wstążka: biała z czerwonymi paskami po bokach —
przy odznace za okazanie pierwszej pomocy; biała
z czerwonym paskiem pośrodku i po bokach — przy
		

/Magazyn_113_01_579_0001.djvu

			579
odznace za działalność na polu higieny i zdrowia; kre¬
mowa z dwoma karmazynowymi paskami pośrodku —
przy odznace za znajomość pielęgniarstwa; kremowa
z trzema czerwonymi paskami pośrodku — przy od¬
znace za służbę w dziale pomocy technicznej.
Medal za Dzielność Stowarzyszenia Ambulansów św.
Andrzeja (The St. Andrew's Ambulance Associałion Braueru
Medal).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: z pięciu pasków — żółtego, białego, czer¬
wonego, białego, żółtego.
Medal za Służbę Stowarzyszenia Ambulansów św. An¬
drzeja (The .St. Andrew’s Ambulance Associałion Service
Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: karminowa z żółtym paskiem pośrodku
i po brzegach.
Medal Lloyd’u za Wyróżniającą się Służbę (The Lloyd’s
Meriłorious Seruice Medal).
Dwa rodzaje: srebrny, brązowy.
Wstążka: ciemnoniebieska z dwoma białymi pa¬
skami po bokach.
Medal Lloyd’11 za Służbę (The Lloyd’s Service Medal).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: niebieska z dwoma białymi paskami po
bokach.
Medal Ochotniczej Służby Medycznej (The Voluntary
Medical Service Medal).
37*
		

/Magazyn_113_01_580_0001.djvu

			580
Medal za Ratowanie Życia Królewskiego Towarzystwa
Humanitarnego (The Royal Humane Socieły's Medal for
Life-Sacing).
Trzy rodzaje: złoty — Medal Złoty Stanhope’a (The
Słanhope Gold Medal), srebrny, brązowy.
Wstążka: ciemnofioletowa z czarno-żółtymi paska¬
mi po brzegach — przy Medalu Złotym Stanhope’a;
ciemnogranatowa ze złotym paskiem pośrodku i bia¬
łymi paskami po bokach — przy medalu srebrnym;
ciemnogranatowa — przy medalu brązowym.
Medal Królewskiego Narodowego Instytutu Łodzi Ra¬
tunkowych (The Royal National Lifeboal Inslilution Medal).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: niebieska.
Medal Towarzystwa Ochrony Życia przed Ogniem (The
Society for the Proleclion of Life from Fire Medal).
Dwa rodzaje: srebrny, brązowy.
Wstążka: czerwona.
Medal za Ratowanie Życia Królewskiego Towarzystwa
Dobroczynności dla Rozbitków Rybaków i Żeglarzy (The
Shipwrecked Fishermen and Mariners Royal Reneuolent
Society’s Medal for Saving Life).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: ciemnofioletowa.
Medal Lloyd’u za Ratowanie Życia na Morzu (The
Lloyd’s Medal for Saving-Life at Sea).
Dwa rodzaje: srebrny, brązowy.
Wstążka: biała z czerwonym paskiem pośrodku
i ciemnofioletowymi paskami po brzegach.
		

/Magazyn_113_01_581_0001.djvu

			581
Medal za Odwagę Rady Hrabstwa Londynu (The,
London Counly CouriciUs Medal for Bravery).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwona z dwoma białymi paskami po¬
środku.
Medal za Ratowanie Życia Liwerpoolskiego Towarzy¬
stwa Opieki nad Rozbitkami (The Liverpool Shipwreck
and Humane Sociely’s Medal jor Saving-Life).
Trzy rodzaje: zloty, srebrny, brązowy.
Wstążka: ciemnofioletowa — przy odznaczeniu za
ratowanie życia na morzu; czerwona z dwoma białymi
paskami pośrodku — przy odznaczeniu za ratowanie
życia na lądzie; czerwona — przy odznaczeniu za rato¬
wanie życia od ognia.
Medal za Gorliwość i Wierność Rady Hrabstwa Lon¬
dynu (The London Counly Council’s Medal for Zeal and
Fidelily ).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: pomarańczowa.
Medal Długoletniej Służby Londyńskiego Korpusu
Ratunkowego (The London Salvage Corps Long Seruice
Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: brązowo-szara z białymi paskami po
brzegach.
Medal za Znamienitą Dzielność Stowarzyszenia Narodo¬
wej Straży Ogniowej (The National Fire Brigades Asso-
ciałion Conspicuous Gallantry Medal).
Jeden rodzaj: brązowy.
		

/Magazyn_113_01_582_0001.djvu

			582
Wslążka: czerwona z różnych odcieni barwy czer¬
wonej z białą prążką pośrodku.
Medal za Służbę Stowarzyszenia Narodowego Straży
Ogniowej (The National Fire Brigades Associalion Service
Medal).
Dwa rodzaje: srebrny, brązowy.
Wstążka: czerwona z granatowym paskiem po¬
środku oblamowanym żółtymi prążkami — przy me¬
dalu srebrnym; niebieska z jasnoniebieskim szerokim
paskiem pośrodku oblamowanym czerwonymi węższy¬
mi paskami — przy medalu brązowym.
Medal Członków: Czynnych Narodowej Straży Ogniowej
(The National Fire Brigade Life Member's Medal).
Dwa rodzaje: pozłacany, srebrny.
Wstążka: granatowa.
Medal Długoletniej Służby i Dobrego Prowadzenia się
Stowarzyszenia Zawodowej Straży Ogniowej (The Pro¬
fessional Fire Brigade Associalion's Long Service and Good
Conducl Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: karminowa z niebieskimi paskami po
brzegach, oddzielonymi od środka białymi węższymi
paskami.
Medal Policji Specjalnej w Birmingham (The Birming¬
ham Special Constabulary Medal).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: ciemnoniebieska z biało-czerwono-żółto-
czerwono-białym paskiem pośrodku.
		

/Magazyn_113_01_583_0001.djvu

			583
Medal Straży Ogniowej w Birmingham (The Birming¬
ham FireJBrigade Medal).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: karminowa z niebiesko-żółtymi paskami
po brzegach.
Medal za Ratowanie Życia Straży Ogniowej w Birming¬
ham (The Birmingham Fire Brigade Life-Saving Me'dal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwona z żółto-niebiesko-żółtym pa¬
skiem pośrodku oraz niebieskimi paskami po brzegach.
Medal Straży Wodnej w Birmingham (The Birming¬
ham Wałer Guard Medal).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: lazurowa.
Medal Policyjny (Irlandia) (Conslahularg Medal (Ire-
land).
Medal Długoletniej Służby Policji Liwerpoolskiej (The
Liverpool Police Medal for Long Service).
Dwa rodzaje: srebrny, brązowy.
Wstążka: czerwona z ukośnym ciemnogranatowym
paskiem.
Medal za Dzielność Policji Miejskiej Manchesteru (The
Manchester City Police Medal for Bravery).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: karmazynowa.
Medal za Znamienitą Dzielność Policji Miejskiej Kar-
diffu (The Cardiff City Police Medal for Conspicuous
Brauery).
		

/Magazyn_113_01_584_0001.djvu

			584
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: żółta z czerwonymi kątami o ramionach
rozwartych ku górze; przy baretce — żółLa z jednym
czerwonym kątem.
Medal Policji Glasgowu (Glasgow Police Medal).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: zielona z czerwonymi paskami po brzegach.
Medal Zasługi Korpusu Wysłużonych Podoficerów
(The Commissionaire Corps Medal of Meril).
Dwa rodzaje: srebrny, brązowy.
Wstążka: czerwona z niebiesko-białymi paskami po
brzegach.
Medal za Ratowanie Życia Królewskiego Towarzystwa
Zapobiegania Znęcaniu się nad Zwierzętami (The Ftoyal
Sociely for Ihe Prevenlion of Cruelły to Animals Life-Saving
Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: ciemno fioletowa z trzema białymi paska¬
mi pośrodku.
i
Medal za Wierną Służbę Królewskiego Towarzystwa
Zapobiegania Znęcaniu się nad Zwierzętami (The Royal
Sociely for the Preuenlion of Cruelly to Animals' Merilo-
rious Seruice Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: biała z niebieskimi paskami po bokach
i po brzegach.
Odznaczenia dawne
Medal Armady (The Armada Medal).
		

/Magazyn_113_01_585_0001.djvu

			585
Trzy grupy: I — zloty (z wizerunkiem en face kró¬
lowej Elżbiety w koronie i z berłem); II — zloty,
srebrny, brązowy (z wizerunkiem en face Królowej El¬
żbiety bez korony i berła); III — srebrny z wizerun¬
kiem profilu królowej Elżbiety).
Medal za Dzielność (Jakuba I) (The Medal for Bravery
(James I).
Jeden rodzaj: srebrny.
Medal Welch’a (Tlie Welch Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Medal Straconej Nadziei (The Forlorn Hope Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Medal Fairfax’a za Naseby (The Fairfax Medal for
Nasebij).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Medal Parlamentu za Służbę Morską (Medal of Parlia-
ment for Sea Sernice).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Medal Holandii, 1653 (The Dulch Medal, 1653).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Medal La Hogue, 1692 (The La Hogue Medal, 1692).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Medal Culloden’u, 1716 (The Culloden Medal, 1716).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
		

/Magazyn_113_01_586_0001.djvu

			586
Medal Davison’a, 1798 (The Daoison Medal), 1798.
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Medal złoty Morski (The Naval Gold Medal).
Dwa rodzaje (różnych wielkości).
Odznaczenia ustanowione przez rząd wielko-brylański dla dominiów,
kolonij i krajów prołekłorałowych
AUSTRALIJSKI ZWIĄZEK
Medal Współzawodnictwa dla Starszych Kadetów (The
Senior Cadet Competition Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: ciemnozielona z dwoma żółtymi paskami
pośrodku.
Medal Królewskiego Australazjatyckiego Towarzystwa
Humanitarnego (The Australasian Royal Hutnane So-
ciety’a Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: karmazynowa.
BORNEO PÓŁNOCNE BRYTANSKIE
Medal Koronacyjny Króla Edwarda VII (The King
Edward VII Coronalion Medal).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: czerwona z granatowym paskiem po¬
środku.
Krzyż za Dzielność (The Cross for Bravery).
Dwa stopnie: srebrny, brązowy.
Wstążka: jasnoniebieska.
		

/Magazyn_113_01_587_0001.djvu

			587
CEJLON
Medal Długoletniej Służby i Dobrego Prowadzenia się
Policji Cejlońskiej (The Long Service and Good Conducl
Ceylon Police Medal).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: czerwona z biało-granatowo-białymi pa¬
skami po bokach.
HONG-KONG
Medal Policji (The Police Medal).
Cztery stopnie.
Wstążka: czerwona — przy stopniu I; żółta—: przy
stopniu II; żółta z brązowym paskiem pośrodku —
przy stopniu III; żółta z dwoma brązowymi paskami
pośrodku — przy stopniu IV.
Medal Zarazy, 1894 (The Plaąue Medal, 1894).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: czerwona z dwoma żółtymi paskami po¬
środku oraz żółtymi paskami po brzegach.
INDIE BRYTAŃSKIE
Order wielce wzniosły Gwiazdy Indii (The Mosl Exal-
ted Order of Ihe Star of India).
Jedna klasa: komandoria wielka oraz łańcuch.
Wstęga: jasnoniebieska z białymi paskami po brze¬
gach.
Order wielce znamienity Cesarstwa Induskiego (The
Mosl Eminent Order of Ihe Indian Empire).
Trzy klasy: wielka wstęga, komandor wielki, ko¬
mandor.
Wstęga: jasnoniebieska.
		

/Magazyn_113_01_588_0001.djvu

			588
Order cesarski Korony Indii (The Imperial Order
of the Crown of India).
Jedna klasa: krzyż kawalerski.
Wstążka: jasnoniebieska z białymi paskami po
bokach.
Order wielce znamienity, Indii Brytańskich (The Most
Eminenl Order of Brilisli India).
Dwie klasy: komandorie (oznaka większa i mniejsza)
Wstęga: karmazynowa.
Order Induski Zasługi (The Indian Order of Merit).
Trzy klasy.
Wstążka: ciemnoniebieska z czerwonymi paskami
po brzegach.
Odznaka Tytułu Induskiego (The Indian Tille Badge).
Trzy stopnie.
Wstążka: jasnoniebieska z ciemnoniebieskimi pa¬
skami po brzegach — przy stopniu I; czerwona z ciem¬
noczerwonymi paskami po brzegach — przy stopniu II;
ciemnoniebieska z jasnoniebieskimi paskami po brze¬
gach— przy stopniu III.
Medal Induski Edwarda Księcia Walii (The Edward,
Prince of Wales India Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: karmazynowa z granatowymi paskami
po bokach.
Medal Cesarza Indii (Kaisar-i-hind Medal).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: szaro-niebieska.
		

/Magazyn_113_01_589_0001.djvu

			589
Medal imperialny Indii (The Imperial Medal oj India).
Dwa rodzaje: zloty, srebrny.
Wstążka: karmazynowa z żółtymi paskami po brze¬
gach.
Medal Induski Wybitnej Służby (The Indian Dis-
łinguished Sernice Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: dwa paski granatowe z karmazynowym
pośrodku.
Medal Durbaru Króla Edwarda VII w Delhi (The
King Edward VII Delhi Durbar Medal).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: szaro-niebieska z granatowymi paskami-
po bokach i pośrodku.
Medal Durbaru Króla Jerzego V w Delhi (The King
George V Delhi Durbar Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: ciemnoniebieska z dwoma karmazyno¬
wymi paskami pośrodku.
Medal Induski Długoletniej Służby i Dobrego Prowa¬
dzenia się (dla Europejczyków w wojskach induskich)
(The Indian Long Service and Good Conducl Medal (jor
Europeans of Indian Amig).
Medal Induski Wiernej Służby (dla Europejczyków
w wojskach induskich) (The Indian Merilorous Seruice
Medal (for Europeans of Indian Armg).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwona.
		

/Magazyn_113_01_590_0001.djvu

			590
Medal Induski Długoletniej Służby i Dobrego Prowa¬
dzenia się (dla wojsk induskich) (The Indian Long Ser-
uice and Good Conducł Medal (for Indian Army).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: karmazynowa z białymi paskami po brze¬
gach.
Medal Induski Wiernej Służby (dla wojsk induskich)
(The Indian Meritorious Service Medal (for Indian Army).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: karmazynowa.
Medal Odwiedzin Wicekróla w Delhi (The Viceroy’s
Visil lo Delhi).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: jasnobrązowa z lazurowym paskiem po¬
środku.
Medal Policji Induskiej (The Indian Police Medal).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: karmazynowa z czarnymi szerokimi pa¬
skami po bokach i białymi wąskimi paskami po brze¬
gach.
KANADA
Medal za Dzielność Królewskiego Kanadyjskiego To¬
warzystwa Humanitarnego (The Royal Canadian Humane
Association Medal for Bracery).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: niebieska.
MALTA
Medal Długoletniej Służby i Dobrego Prowadzenia się
		

/Magazyn_113_01_591_0001.djvu

			591
Policji Maltańskiej (Maila Police Long Seruice and Cood
Conducl Medal).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: jasnoniebieska z białym paskiem po¬
środku.
MAURITIUS
Medal Policji Mauritiusa (The Mauritius Police Medal).
Dwa rodzaje: srebrny, brązowy.
Wstążka: granatowa z podwójnymi białymi paskami
po bokach — przy medalu srebrnym; biało-granatowa
przy medalu brązowym.
NOWA ZELANDIA
Krzyż Nowej. Zelandii (The New Zealand Cross).
Jeden stopień.
Wstążka: karmazynowa.
Medal Długoletniej i Sprawnej Służby (The Long and
Efficient Seruice Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: karmazynowa z dwoma białymi paskami
pośrodku.
Medal Służby Terytorialnej (The Territorial Service
Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: khaki z karmazynowymi paskami po
brzegach.
SARAWAK
Medal Dzielności Znamienitej (The Conspicuous Bra-
venj Medal).
		

/Magazyn_113_01_592_0001.djvu

			592
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwono-żółto-brązowa.
Medal Długoletniej Służby Wojskowej (The Military
Long Seruice Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwono-brązowa z żółtym paskiem
pośrodku.
Medal Długoletniej Służby Policji Sarawaku (The
Sarawak Police Long Service Medal).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: żółty z czerwonym paskiem na lewym
brzegu i z brązowym paskiem na prawym brzegu.
Medal Długoletniej Służby Policji Cywilnej (The Civil
Police Long Service Medal).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: z dwóch pasków — czerwonego i żółto-
brązowego.
UNIA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
Medal Wiernej Służby (The Merilorious Seruice Me¬
dal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: karmazynowa z biało-granatowo-białym
paskiem pośrodku oraz granatowymi paskami po brze¬
gach.
Medal Przylądka Dobrej Nadziei za Długoletnią7Służbę
i Dobre Prowadzenie się (The Cape of Good Hope Long
Service and Good Condud Medal).
		

/Magazyn_113_01_593_0001.djvu

			593
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: karmazynowa z pomarańczowym paskiem
pośrodku.
Medal Wiernej Służby Policji Południowo-Afrykańskiej
(The South African Police Meriłorious Service Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: granatowa z zielono-białymi paskami po
brzegach.
Medal Wojsk Granicy Wschodnio-Afrykańskiej za Wy¬
bitne Prowadzenie się (The West African Frontier Force
Distinguished Conduct Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: granatowa z karmazynowo-zielono-kar-
mazynowym paskiem pośrodku.
Medal Wojsk Granicy Wschodnio-Afrykańskiej za Dłu¬
goletnią Służbę i Dobre Prowadzenie się (The West African
Frontier Force Long Service and Good Conduct Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: karmazynowa z jasnozielonym paskiem
pośrodku.
Medal pamiątkowy Unii Południowej Afryki (The
Union of Soulh Africa Commemoralion Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: niebieska z pomarańczowymi paskami po
brzegach.'
Medal Policji Afrykańskiej (The African Police Medal).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: żółta z czerwonymi paskami po brzegach.
38
		

/Magazyn_113_01_594_0001.djvu

			594
Odznaczenia zniesione w 1910 r.
AUSTRALIJSKI ZWIĄZEK
Medal Wiernej Służby (The Meritorious Seruice Me¬
dal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: karmazynowa z dwoma zielonymi paskami
pośrodku.
Medal Nowej Południowej Walii za Długoletnią Służbę
i Dobre Prowadzenie się (The New South Wales Long
Service and Good Conducl Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: karmazynowa z niebieskim paskiem po¬
środku.
Medal Queensland za Długoletnią Służbę i Dobre
Prowadzenie się (The Queensland Long Seruice and Good
Conducl Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: karmazynowa z jasnoniebieskim paskiem
pośrodku.
Medal Tasmanii za Długoletnią Służbę i Dobre Pro¬
wadzenie się (The Tasmanian Long Service and Good
Conducl Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: karmazynowa z ciemnoróżowym paskiem
pośrodku.	j»
Medal Wiktorii za Długoletnią i Sprawną Służbę
(The Yicloria Long and Ejficient Service Medal).
		

/Magazyn_113_01_595_0001.djvu

			595
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: biała z karmazynowymi paskami po
brzegach.
KANADA
Medal Długoletniej Służby i Dobrego Prowadzenia się
(The Long Service and Good Conduct Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: karmazynowa.
NOWA GWINEA BRYTANSKA
Medal Długoletniej Służby i Dobrego Prowadzenia się
(The Long Service and Good Conduct Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: karmazynowa.
NOWA ZELANDIA
Medal Długoletniej Służby i Dobrego Prowadzenia się
(The Long Seruice and Good Conduct Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: karmazynowa z jasnozielonym paskiem
pośrodku.
UNIA POŁUDNIOWE.) AFRYKI
\
Medal Natalu za Długoletnią Służbę i Dobre Prowa¬
dzenie się (The Nalał Long Seruice and Good Conduct
Medal).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: karmazynowa z żółtym paskiem po¬
środku.
38*
		

/Magazyn_113_01_596_0001.djvu

			59G
Wirtembergia
(patrz — Niemcy)
Wiochy
Order najwyższy Św. Zwiastowania (Ordine Supremo
della SS. Annunziala).
Jedna klasa: łańcuch oraz gwiazda.
Order św. św. Maurycego i Łazarza (Ordine dci SS.
Maurizio e Lazzaro).
Pięć klas orderu: kawaler krzyża wielkiego, oficer
wielki, komandor, oficer, kawaler, oraz Medal św. Mau¬
rycego za Zasługi Wojskowe (Medaglia Mauriziana per
Merilo Mililare) — dla generałów (noszony na szyi),
dla oficerów sztabowych i ndodszych (noszony po lewej
stronie piersi).
Wstążka: jasnozielona.
Order Sabaudzki Wojskowy (Ordine Miliiare di Sa-
voia).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: dwa paski granatowe z czerwonym po¬
środku.
Order Sabaudzki Cywilny (Ordine Civile di Savoia).
Jedna klasa: krzyż kawalerski.
Wstążka: dwa paski białe z granatowym pośrodku.
Order Korony Włoch (Ordine della Coronci d’Ilalia).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: dwa paski czerwone z białym pośrodku.
		

/Magazyn_113_01_597_0001.djvu

			597
Order Zasługi Rolniczej, Przemysłowej i Handlowej
(Ordine del Merilo Agrario, Induslriale e Commerciale).
Jedna klasa: krzyż kawalerski.
Wstążka: dwa paski zielone z czerwonym pośrodku.
Order Kolonialny Gwiazdy Włoch (Ordine Coloniale
della Stella d’Italia).
Pięć klas: wielka wstęga, oficer wielki, komandor,
oficer, kawaler.
Wstążka: czerwona z paskami zielono-białymi po
brzegach.
Krzyż Wojenny za Męstwo Wojskowe (Croce di Guerra
al Valor Mililare).
Jeden stopień.
Wstążka: ciemnoniebieska z podwójnymi białymi
paskami po brzegach.
Krzyż Zasługi Wojennej (Croce al Merito di Guerra).
Jeden stopień.
Wstążka: niebieska z dwoma srebrnymi paskami
pośrodku.
Medal za Męstwo Wojskowe (Medaglia al Valor Mi-
litare).
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: jasnoniebieska.
Medal za Męstwo Marynarskie (Medaglia al Valor di
Marina).
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: ciemnoniebieska z białymi prążkami i pa¬
skami po brzegach.
		

/Magazyn_113_01_598_0001.djvu

			598
Medal za Męstwo Lotnicze (Medaglia al Vulore Aero-
naulico).
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: niebieska z czerwonymi paskami i czer¬
wonymi prążkami po bokach.
Medal za Męstwo Cywilne (Medaglia al Valor Civile).
Trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: czerwono-biało-zielona.
Medal Zasłużonych dla Ochotników Wojny Włosko-
Austriackiej 1915—1918 (Medaglia di Benemerenza per
i Volonlari della Guerra Ilalo-Auslriaca 1915—1918).
Jeden rodzaj.
Wstążka: bordo.
Medal Tysiąca Lądujących w Marsali z Generałem
Garibaldim (Medaglia ai Mille Sbarcali a Marsala col
Generale Garibaldi).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwona z żółtymi paskami po brzegach
i herbem Marsali pośrodku.
Medal Zasługi za Służbę w Pasie Działań Wojennych
(Medaglia di Benemerenza di Seruizio in Zona di Guerra).
Jeden rodzaj.
Wstążka: biała z zielono-biało-czerwonymi paskami
po brzegach.
Krzyż za Długoletnią Służbę Wojskową (Croce per
Anzianila di Seruizio Militare).
Trzy rodzaje: złoty z koroną, złoty, srebrny.
Wstążka: zielona z białym paskiem pośrodku.
		

/Magazyn_113_01_599_0001.djvu

			599
Medal wojskowy lotniczy za Długoletnią Żeglugę Po¬
wietrzną (Medaglia militare aeronautica di Lunga Navi-
gazione Aerea).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: jasnoniebieska z oznaką lotniczą pośrodku.
Medal Weteranów Strażników Grobowca Wiktora
Emanuela II (Medaglia pei Veterani Castodi della Tomba
di Vitłurio Emanuele II).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: niebieska z białvm paskiem pośrodku
oraz czerwonym paskiem z prawego brzegu i zielonym
z lewego brzegu.
Medal pamiątkowy Kampanii Krymskiej (1856) (Me¬
daglia commemorativa della Campagna di Crimea (1865).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: niebieska z żółtymi paskami po brzegach.
Na wstążce listewka z napisem: Sebaslopol.
Medal pamiątkowy Wojny o Niepodległość i Zjedno¬
czenie Włoch (1865) (Medaglia commemorativa della Guerra
per V Indipendenza e l’Unila d’Italia (1865).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: dziewiętnaście prążków — czerwonych,
niebieskich i białych.
Medal pamiątkowy Kampanii Afrykańskiej (Medaglia
a ricordo delle Campagna d’Africa).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: czerwona z niebieskimi paskami po brze¬
gach. Na wstążce listewki z nazwami kampanij: 1) Agor-
dat, 2) Spedizione 1867.
		

/Magazyn_113_01_600_0001.djvu

			600
\
Medal pamiątkowy Zjednoczenia Włoch (Medaglia
a ricordo dell’ Unita d’Italia.
Jeden rodzaj.
Wstążka: zielona z biało-czerwonymi paskami po
brzegach. Na wstążce listewki z datami kampanij:
1) 1848, 2) 1849, 3) 1855, 4) 1856, 5) 1859, 6) 1860,
7) 1861, 8) 1866, 9) 1867, 10) 1870.
Medal pamiątkowy Kampanii Dalekiego Wschodu
(Chiny) (Medaglia commemorativa della Campagna dcll’E-
stremo Orienle (Cina).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: żółta z dwoma niebieskimi paskami po¬
środku i po brzegach.
Medal pamiątkowy Wojny Włosko-Tureckiej (1911—
1912) (Medaglia commemorativa della Guerra Ilalo-Turca
(1911—1912).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: sześć prążków niebieskich i pięć czerwo¬
nych.
Medal pamiątkowy Wojny Narodowej 1915-1918
(Medaglia commemoratica della Guerra Nazionale 1915—
1918).
Jeden rodzaj:
Wstążka: sześć pasków zielono-biało-czerwonych.
Medal Międzyaliancki zw. „Zwycięstwa" (Medaglia
Inleralleala della ,,Vittoria“).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: tęczowa z białymi prążkami po brze¬
gach.
		

/Magazyn_113_01_601_0001.djvu

			601
Medal pamiątkowy Fiume (1919—1921) (Medaglia
commemoratioa di Fiume (1919—1921).
Jeden rodzaj.
Wstążka: czerwona z biało-niebieskimi paskami po
brzegach.
Medal pamiątkowy Wojny w Libii (Medaglia comme-
moratioa della Guerra di Libia).
Jeden rodzaj.
Wstążka: niebieska z pięcioma czerwonymi paskami.
Medal pamiątkowy Działań Wojennych w Afryce
Wschodniej (Medaglia commemoratiua delle Operazioni
Miliłari in Africa Orientale).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: niebieska z pięcioma czarnymi pa¬
skami.
Medal Zasługi dla Zasłużonych podczas Trzęsienia
Ziemi w Kalabrii i Sycylii (28 grudnia 1908 r.) (Me¬
daglia di Benemerenza per i Benemerili del Terremolo in
Calabria e in Sicilia (del 28 dicembre 1908).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: zielona z białymi paskami po brzegach.
Medal Zasługi Czerwonego Krzyża (Medaglia di Bene¬
merenza della Croce Bossa).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: biała z czerwonym krzyżem pośrodku.
Medal za Zasługi dla Zdrowia Publicznego (Medaglia
per i Benemerili della Salule Pubblica).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
		

/Magazyn_113_01_602_0001.djvu

			602
Wstążka: niebieska z czarnymi paskami po brze¬
gach.
Medal za Zasługi dla Porządku Publicznego (Medaglia
di Benemerenza dell’Ordine Pubblico).
Jeden rodzaj.
Wstążka: siedem prążków — trzy białe, rozdzie¬
lone niebieskimi i czerwonymi.
Medal za Zasługi dla^ Nauczania Powszechnego (Me¬
daglia di Benemerenza della Popolare Istruzione).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: zielona z czerwonymi paskami po brzegach
Medal za Zasługi dla Higieny Publicznej (Medaglia
al Merilo della Sanila Pubblica).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: jedenaście pasków niebieskich i czarnych.
Gwiazda Zasługi za Pracę (Slella al Merilo del Lavoro).
Jeden rodzaj.
Wstążka: jasnozielona ze złoto-żółtymi paskami
po brzegach.
Medal za Zasługi dla Oświaty Przemysłowej i Han¬
dlowej (Medaglia di Benemerenza per /’Istruzione Induslria-
le e Commerciale).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Bez wstążki.
Medal Zasługi dla Personelu Kierowniczego i Nauczy¬
cielskiego Szkół za Granicą (Medaglia di Benemerenza al
Personale Dirigente e Insegnante delle Scuole alt’Estero).
		

/Magazyn_113_01_603_0001.djvu

			603
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy.
Wstążka: zielono-biała z czerwonymi paskami po
brzegach.
Medal Wdzięczności Narodowej dla Matek i Wdów po
Poległych (Medaglia di Gratitudine Nazionale alle Madri
e Vedove dei Caduli).
Jeden rodzaj.
Wstążka: szara z zielono-biało-czerwonym paskiem
pośrodku.
Odznaka honorowa Inwalidy Wojennego (Dislinlioo
d'onore ai Mutilato di Guerra).
Jeden rodzaj (z zakrętką).
Odznaka honorowa Rannych na Wojnie (Dislintivo
d' onore per i Ferii i in Guerra).
Jeden rodzaj (srebrny galon).
Odznaka honorowa Zmarłych z Przyczyny Służbowej
(Dislintivo d'onore ai Deceduti per Causa di Sercizio).
Jeden rodzaj (z zakrętką).
Odznaka honorowa Inwalidów z Przyczyny Służbowej
(Dislintioo d’onore ai Mulilałi per Causa di Sercizio).
Jeden rodzaj (z zakrętką).
Odznaka honorowa Rannych z Przyczyny Służbowej
(Dislinlivo d’onore ai Feriti per Causa di Servizio).
Jeden rodzai (z zakrętką).
Odznaka honorowa Sierot po Poległych (Dislinliuo
d’onore per gli Orfani dei Caduli).
Jeden rodzaj (z zakrętką).
		

/Magazyn_113_01_604_0001.djvu

			604
Medal honorowy za Długoletnią Żeglugę (Medaglia
d’onore per Lunga Nauigazione).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: niebieska z białym paskiem pośrodku.
Medal za Długoletnią Służbę w Królewskiej Straży Cel¬
nej (Medaglia di Anzianila della Reggia Guardia di Fi-
nanza).
Jeden rodzaj: krzyż.
Wstążka: zielona z żółtą prążką pośrodku i żółtymi
paskami po brzegach.
Medal pamiątkowy Trzęsienia Ziemi w Kalabrii i Sy¬
cylii (28 grudnia 1908 r.) (Medaglia commemoraliva del
Terremoto iri Calabria e in Sicilia (del 28 dicembre 1908).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: z pięciu pasków — trzech białych i dwóch
zielonych.
Medal pamiątkowy Trzęsienia Ziemi w Marsyce (Meda¬
glia commemoraliva del Terremoto della Marsica).
Jeden rodzaj.
Wstążka: czerwona z czarnymi paskami po brzegach.
Medal pamiątkowy Raidu Lotniczego Dziesięciolecia
Faszyzmu (Medaglia commernorativa della Crociera Aerea
del Decennale).
Jeden rodzaj.
Wstążka: czerwona.
Medal pamiątkowy Wyczynów Lotniczych (Medaglia
commemoraliwa di Iniprese Aeronauliche).
Trzy rodzaje: złoty, srebrny, brązowy (bez wstążki).
		

/Magazyn_113_01_605_0001.djvu

			605
Odznaczenia organizacyjne
Medal pamiątkowy Marszu na Rzym (Medaglia com-
memorativa della Marcia su Roma).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: żółto-amarantowa.
Medal Ochotników Wojennych (Medaglia dei Volon-
tarii di Guerra).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: ciemnoczerwona.
Odznaczenia władz miejskich
Medal Władz Miejskich Como, 1848 (Medaglia Munici-
pale di Como, 1848).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: czerwono-biała.
Medal Władz Miejskich Bolonii, 1848 (Medaglia Mu-
nicipale di Bologna, 1848).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: czerwono-biała.
Medal WJadz Miejskich Livorno, 1849 (Medaglia Mn-
nicipale di Liuorno, 1849).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: czerwono-biała.
Medal Władz Miejskich Mediolanu, 1848 (Medaglia
Municipale di Milano, 1848).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: żółto-czerwona.
		

/Magazyn_113_01_606_0001.djvu

			606
Medal Władz Miejskich Cadore (obrona w 1848 r.) (Me¬
daglia M unici pale di Cadore (difesa 1848).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: zielona.
Medal Władz Miejskich Vicenzy (obrona w 1848 r.)
(Medaglia Municipale di Vicenza (difesa 1848).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: biało-czerwona.
Medal Władz Miejskich Brescia (obrona w 1849 r.)
(Medaglia Municipale di Brescia (difesa 1849).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: biało-niebieska.
Medal Władz Miejskich Rzymu (obrona w 1848 r.)
(Medaglia Municipale di Roma (difesa 1848).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwono-żółta.
Odznaczenia zniesione w 1866 r.
W ENECJA
Medal Waleczności (Medaglia al Valore).
Dwa rodzaje: srebrny, brązowy.
Wstążka: czerwono-biała.
Medal Obrony Wenecji (Medaglia della Difesa di Ve-
nezia).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: karmazynowa z żółtymi paskami po
brzegach.
		

/Magazyn_113_01_607_0001.djvu

			f>07
Medal Weneckiej Gwardii Obywatelskiej (Medaglia
della Guardia Civica Veneta).
Dwa rodzaje: złoty, srebrny.
Wstążka: żółta.
Odznaczenia zniesione w 18G1 r.
L U K K A
Order Zasługi Wojskowej św. Jerzego (Ordine al Merito-
Militare s. Giorgio).
Trzy klasy: wielka wstęga, komandor, kawaler.
Wstążka: czerwona z białym paskiem pośrodku.
Order Zasługi Cywilnej św. Ludwika (Ordine al Meriło
Civile s. Lodovico).
Trzy klasy: wielka wstęga, komandor, kawaler.
Wstążka: błękitna z żółtymi paskami po bokach.
Medal Długoletniej Służby (Medaglia per Lungo Ser-
vizio).
Jeden rodzaj,
Wstążka: ciemnoniebieska z pomarańczowymi pa¬
skami po bokach.
HODEN A
Order Orła Esteńskiego (Ordine deliAguila d'Esle).
Trzy klasy: wielka wstęga, komandor, kawaler.
Wstążka: biała z niebieskimi paskami po brze¬
gach.
Medal Wojskowy za Wierność (Medaglia Militare della
Fedelta).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: dwa paski niebieskie z białym pośrodku.
L
		

/Magazyn_113_01_608_0001.djvu

			GOS
Medal Zasługi Wojskowej (Medaglia al Valor Mililare).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: niebieska z białymi paskami po brzegach.
Odznaka za Służbę dla Oficerów (Dislintiuo per Ser-
vicio di Ujficiale).
Jeden rodzaj: krzyż srebrny.
Wstążka: biała z niebieskimi paskami po brzegach.
Odznaka za Służbę dla Żołnierzy (Disliniiuo per Ser-
vicio di Solsalo).
Dwa rodzaje: gwiazda srebrna, oznaka srebrna.
Bez wstążki.
Medal Rozformowania Brygady (Medaglia di Sciogli-
menlo della Brigala).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: niebiesko-biala z niebiesko-białymi pa¬
skami po brzegach.
PARMA
Order św. Konstantyna lub św. Jerzego Konstantyń-
skiego (Ordine s. Conslanlino o s. Giorgio Conslanlinense).
Pięć klas: krzyż wielki na łańcuchu, wielka wstęga
komandor, kawaler I klasy, kawaler II klasy.
Wstążka: jasnoniebieska.
Order Zasługi św. Ludwika (Ordine al Merito di s.
Lodovico).
Cztery klasj orderu: wielka wstęga, komandor, ka¬
waler I klasy, kawaler II klasy, oraz krzyż.
Wstążka: niebieska z żółtymi paskami po brzegach.
		

/Magazyn_113_01_609_0001.djvu

			609
Medal Zasługi (Medaglia al Merilo).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: niebiesko-czerwona.
SARDYNIA
Medal Dzielności Wojskowej (Medaglia al Valor Mili-
tare).
Dwa stopnie: zloty, srebrny.
Wstążka: ciemnoniebieska.
SYCYLIA
Order św. Januariusza (Ordine s. Gennaro).
Jedna klasa: wielka wstęga lub krzyż wielki na
łańcuchu.
Wstęga: pąsowa.
Order św. Ferdynanda (Ordine s. Ferdinando).
Trzy klasy orderu: wielka wstęga lub łańcuch, ko¬
mandor, kawaler, oraz medal — złoty, srebrny.
Wstążka: ciemnoniebieska z czerwonymi paskami
po brzegach.
Order wojskowy św. Jerzego od Połączenia (Ordine
militare s. Giorgio dell’ Unione).
Trzy klasy orderu: wielka wstęga lub łańcuch, ko¬
mandor, kawaler, oraz medal — złoty, srebrny.
Wstążka: niebieska.
Order wojskowy św. Konstantyna (Ordine militare s.
Constantino),
Dwie klasy: wielka wstęga, kawaler.
Wstążka: lazurowa.
39
		

/Magazyn_113_01_610_0001.djvu

			610
Order Franciszka I (Ordine Francesco I).
Trzy klasy orderu: wielka wstęga, komandor, ka¬
waler, oraz medal — zloty, srebrny.
Wstążka: purpurowa z białymi paskami po brze¬
gach.
'I' O S K A N I A
Order św. Józefa (Ordine s. Giuseppe).
Trzy klasy: wielka wstęga lub łańcuch, komandor,
kawaler.
Wstążka: czerwona z białymi paskami po brzegach.
Order szlachetny i wojskowy św. Stefana (Ordine nobile,
e militare s. Stefano).
Trzy klasy: wielka wstęga, komandor, kawaler.
Wstążka: pąsowa.
Order Zasługi Wojskowej (Ordine al Merito Militare).
Trzy klasy: wielka wstęga, komandor, kawaler.
Wstążka: biała z fioletowymi paskami po brzegach.
Order Krzyża Białego lub Order Wierności (Ordine
Croce Bianca o Ordine della Fedelta).
Jedna klasa: krzyż kawalerski.
Wstążka: czerwona.
Medal Wojskowy (Medaylia Militare).
Jeden rodzaj: srebrny.
Wstążka: czerwono-biała.
Medal Długoletniej Służby Wojskowej (Medaglia di
Lungo Sercicio Militare).
		

/Magazyn_113_01_611_0001.djvu

			Gil
Jeden rodzaj: mosiężny.
Wstążka: czerwono-biała.
Medal Zasługi (Medaglia al Merito).
Pięć rodzajów: złote (dwa), srebrne (dwa), brązowy.
Wstążka: ciemnoczerwona z czarnymi paskami po
bokach.
Medal za Sztukę i Wiedzę (Medaglia all'Arie e Scienza).
Jeden rodzaj: złoty.
Bez wstążki.
Odznaczenie zniesione w 1829 r.
SYCYLIA
Order Obojga Sycylii (Ordine della Due Sicilie).
Trzy klasy; wielka wstęga i łańcuch, komandor,
kawaler.
Wstążka: czerwona z niebieskimi paskami po
brzegach.
Odznaczenie zniesione w 1815 r.
NEAPOL
Order Powtórnego Połączenia (Ordine della Seconda
Unione).
Trzy klasy: wielka wstęga, komandor, kawaler.
Wstążka: czerwona.
Odznaczenie zniesione w 1814 r.
LOMBARDIA
Order Korony Żelaznej (Ordine Corona Ferrea).*
* Odnowiony w 1816 r. jako order austriacki (patrz — Austria).
39*
		

/Magazyn_113_01_612_0001.djvu

			fil 2
Trzy klasy: komandor, oficer, kawaler.
Wstążka: pomarańczowa z zielonymi paskami po
brzegach.
Zanzibar
Order Gwiazdy Błyszczącej (El Kaukeb ed Dorri).
Cztery klasy: wielka wstęga, komandor wielki
(gwiazda orderowa bez oznaki komandorskiej), ko¬
mandor, kawaler, oraz stopień specjalny dla zwierzch¬
ników państw obcych.
Wstążka: amarantowa z białymi paskami po brze¬
gach.
Order Hamuda.
Cztery klasy: wielka wstęga, komandor, oficer,
kawaler.
Wstążka: amarantowa.
Order Alego.
Cztery klasy: wielka wstęga, komandor, oficer,
kawaler.
Wstążka: amarantowa z zielonymi paskami po
brzegach.
Zulu
Odznaczenie zniesione w 1877 r.
Order Krokodyla.
Związek Socjalistycznych Republik Rad
Order Lenina (Ordien Lenina).
Jedna klasa (oznaka na szpilce).
		

/Magazyn_113_01_613_0001.djvu

			613
Order Gwiazdy Czerwonej (Ordien Krasnoj Zwiezdy).
Jedna klasa (oznaka na szpilce).
Order Sztandaru Czerwonego (Ordien Krasnowo Zna-
mieni).
Jedna klasa orderu: oznaka na szpilce; odznaczenia
honorowe: Honorowy Rewolucyjny Sztandar Czerwony
(Poczetnoje Rewolucjonnoje Krasno je Znamia) — cho¬
rągiew, Honorowa Rewolucyjna Flaga Wojenno-Morska
(Poczetnyj Rewolucjonnyj Wojenno-Morskij Flag) —
Haga okrętowa z oznaką Orderu Sztandaru Czerwonego
wyszytą na płachcie, Honorowa Broń Rewolucyjna
(Poczetnoje Rewolucjonnoje Orużje) — szabla (kordzik)
lub rewolwer z oznaką Orderu Sztandaru Czerwonego
na gardzie (rękojeści).
Order Sztandaru Czerwonego Pracowniczego Z. S. R. R.
(Ordien Trudowowo Krasnowo Znamieni S. S. S. R.).
Jedna klasa (oznaka na szpilce).
Order „Oznaka Honoru“ (Ordien , Znak Poczęła'1).
Jedna klasa (oznaka na szpilce).
Order Sztandaru Czerwonego Pracowniczego R. S. F.
R. R. (Ordien Trudowowo Krasnowo Znamieni R. S. F.S.R.).
Jedna klasa (oznaka na szpilce).
Medal jubileuszowy XX-lecią Robotniczo-Włościańskiej
Armii Czerwonej (Jubilejnaja Miedal XX Lei Rabocze-
Kresliańskoj Krasnoj Armii).
Jeden rodzaj.
Wstążka: czerwona.
		

/Magazyn_113_01_614_0001.djvu

			G14
Odznaczenia monarchii rosyjskiej zniesione w 1917 r.
Order św. Apostoła Andrzeja Pierwszego Powołania
(Ordien sw. Apostola Andrieja Pierwozwannawo).
Jedna klasa: wielka wstęga lub łańcuch.
Wstęga: jasnoniebieska.
Order św. Aleksandra Newskiego (Ordien su>. Aleksan¬
dra Niewskawo).
Jedna klasa: wielka wstęga lub komandoria.
Wstęga: czerwona.
Order Orła Białego (Ordien Bielawo Orla)."
Jedna klasa: wielka wstęga lub komandoria wzgl.
krzyż kawalerski.
Wstążka: ciemnoniebieska.
Order św. Anny (Ordien sw. Anny).
Cztery klasy orderu: kawaler klasy I (wielka wstę¬
ga), kawaler klasy II (komandoria wielka), kawaler
klasy III (komandoria), kawaler klasy IV (oznaka
noszona wyłącznie na gardzie szabli), oraz Odznaka
Honorowa Orderu św. Anny (Znak Otliczja Ordiena
sw. Anny).
Wstążka: czerwona z żółtymi prążkami po bokach.
Order św. Stanisława (Ordien sw. Stanisława)." *
Trzy klasy: wielka wstęga, komandor, kawaler.
Wstążka: czerwona z podwójnymi białymi paskami
po brzegach.
* Dawny order polski włączony w 1831 r. do orderów rosyjskich (patrz str. 222).
** Dawny order polski ustanowiony przez króla Stanisława Augusta dnia 7 maja 1765 r.,
włączony w 1831 r. do orderów rosyjskich.
		

/Magazyn_113_01_615_0001.djvu

			615
Order św. Jerzego (Ordien sw. Gieorgja).
Cztery klasy orderu: kawaler klasy [ (wielka wstę¬
ga), kawaler klasy II (komandoria wielka), kawaler
klasy III (komandoria), kawaler klasy IV (krzyż ka¬
walerski); odznaczenia honorowe: Broń św. Jerzego
(Gicorgiewskoje Orużje) oraz Broń Złota (Zololoje
Orużje) — szable z oznaką Orderu św. Jerzego na gar¬
dzie; Krzyż św. Jerzego (Gieorgiewskij Kriesł) —
kawaler I, II, III, IV klasy; Medal św. Jerzego
(Gicorgiewskaja Miedal) — cztery stopnie. (I i II —
złote, III i IV — srebrne).
Wstążka: pomarańczowa z trzema czarnymi paskami.
Order św. Równego Apostołom Księcia Włodzimierza
(Ordien sw. Rawnoapostolnawo Kniazia Władimira).
Cztery klasy: kawaler klasy I (wielka wstęga), ka¬
waler klasy II (komandoria wielka), kawaler klasy III
(komandoria), kawaler klasy IV (krzyż kawalerski).
Wstążka: czerwona z szerokimi czarnymi paskami
po brzegach.
Order Wielkiej Męczennicy św. Katarzyny (Ordien
Wielikomuczenicy sw. Jekatieriny).
Dwie klasy: dama krzyża wielkiego (wielka wstęga),
dama (wielka wstęga).
Wstęga: czerwona ze srebrnymi paskami po
brzegach.
Order św. Wielkiej Księżny Olgi (Ordien sw. Wielilcoj
Kniagini Olgi).
Order Niebieskiego Mikołaja Cudotwórcy (Ordien Swia-
tiiiela Nikołaja Czudolworca).
		

/Magazyn_113_01_616_0001.djvu

			616
Medal za Zwycięstwo pod Połtawą (Miedal za Pol-
lawskoju Pobiedu).
Medal za Bitwę pod Gangutem (Miedal za Ganguckoj
Boj).
Medal pamiątkowy Bitwy pod Kunnersdorf (Miedal
w parnial’ Srażenja u Kunniersdurfa).
Medal ^a Zwycięstwo nad Kagułem (Miedal za Kagul-
skoju Pobiedu).
Medal za Bitwę pod Czesmą (Miedal za Boj u Czesmy).
Krzyż za Zdobycie Oczakowa (Kreśl za Wzialje Ocza-
kowa ).
Krzyż za Zdobycie Izmaiłu (Kreslza Wzialje Izmaila).
Krzyż za Zdobycie Pragi (Krest za Wzialje Pragi).
Medal za Zdobycie Ganży (Miedal za Wzialje Ganży).
Krzyż dla Oficerów-Uczestników Walk pod Prejsisz-
Ejlau (Krest dla Oficerów Uczaslnikow Bojew pri Priejsisz-
Ejlau ).
Medal za Kampanię do Szwecji przez Zatokę Bot-
nicką (Miedal za Pochod w Szwiecju czerez Bolniczeskij
Zaliw ).
Medal za Kampanię do Szwecji przez Tornea (Miedal
za Pochod w Szwiecju czeriez Tornea).
		

/Magazyn_113_01_617_0001.djvu

			617
Krzyż dla Oficerów-Uczestników Zdobycia Bazardżyka
(Kresł dla Oficerow-Uczaslnikow Wziałja Bazardżika).
Medal za Zdobycie Bazardżyka (Miedal za Wziałje
Bazardżika ).
Medal pamiątkowy Wojny Ojczystej (Miedal wpamiat’
Ołieczeslwiennoj Wojny).
Medal pamiątkowy Wkroczenia do Paryża (Miedal
w pamial' Wslupleńja w Pariż).
Medal pamiątkowy Wydarzeń Wojennych w Latach
1812—15 (Miedal w pamial' Wojennych Sobylij 1812—15
99-)■
Medal za Wojnę Perską w Latach 1826—28 (Miedalza
Pierskuju Wojnu 1826—28 gg.).
Medal za Wojnę Turecką w Latach 1828—29 (Miedal
za Turieckuju Wojnu 1828—29 gg.).
Medal za Zdobycie Szturmem Warszawy (Miedal za
Wziałje Szturmom Warszawy).
Odznaka Honorowa Polska (Polskij Znak Otliczja).'
Medal za Zdobycie Ahulgo (Miedal za Wziałje Aliulgo).
Medal za Uśmierzenie Węgier i Transylwanii (Miedal
za Usmirienje Wiengrji i Transilwanji).
* Dawny polski Order „Virtuti Militari“ włączony w 1831 r. do odznaczeń rosyjskich,
pod nazwą „Polskij Znak Otliczja“ (patrz str. 223).
		

/Magazyn_113_01_618_0001.djvu

			618
Medal za Obronę Sewastopola w Latach 1854—55 (Mie¬
dal za Zaszczytu Siewaslopola 1854—55 gg.).
Medal pamiątkowy Wojny Krymskiej w Latach 1854—
56 (Miedal u) pamial' Krimskoj Wojny 1854—56 gg.).
Medal za Podbój Gzeczni i Dagiestanu w Latach
1857—59 (Miedal za Pokorienje Czeczni i Dagieslana
1857—59 gg.).
Medal za Podbój Kaukazu Zachodniego w Latach
1859—64 (Miedal za Pokorienje Zapadnawo Kawkaza
1859 -64 gg.).
Medal za Uśmierzenie Buntu Polskiego (Miedal za
Usmirienje Polskawo Mialieża).
Medal za Kampanię Chiwińską (Miedal za Chiwinskij
Pochod).
Medal za Podbój Kokanskiego Chanstwa (Miedal za
Pokorienje Chanslwa Kokanskawo).
Medal pamiątkowy Wojny w Latach 1877 -78 (Miedal
w pamial' Wojny 1877—78 gg.).
Medal za Zdobycie Gieok-Tiepie w r. 1881 (Miedal za
Wziatje Gieok-Tiepie 1881 g.).
Medal za Pomoc Okazaną w 1883 r. Sułtanowi Turec¬
kiemu przeciwko Kedywowi Egiptu (Miedal za Pomoszcz
Okazannuju w 1883 g. Turieckomu Sullami proliw Egipiel-
skowo Kiediwa).
		

/Magazyn_113_01_619_0001.djvu

			619
Medal za Kampanie w Azji Środkowej w Latach
1853—85 (Miedal za Pochody w Sriedniuju Azju 1853—
85 gg.).
Medal za Kampanię Chińską (Miedal za Pochodu) Kiłaj).
Medal za Bitwę pod Bariaga i Koriejca (Miedal zaBoj
Bariaga i Koriejca).
Medal pamiątkowy 50-lecia Obrony Sewastopola (Mie¬
dal w pamiat’ 50-lelja Oborony Siewaslopola).
Medal pamiątkowy 200-lecia Zwycięstwa pod Połtawą
(Miedal w pamiat’ 200-letja Pollawskoj Pobiedy).
Medal pamiątkowy 100-lecia Bitwy pod Borodinem
(Miedal w pamial’ 100-lelja Borodinskawo Boja).
Medal pamiątkowy 200-lecia Bitwy pod Gangutem
(Miedal w pamiat’ 200-letja Ganguclcawo Boja).
Medal Czerwonego Krzyża (Miedal Krasnawo Kresla).
Medal za Gorliwość (Miedal za Usierdje).
Medal za Odwagę dla Szeregowych Straży Granicznej
(Miedal za Chrabrosl dla Niżnich Czynów Pogranicznoj
Straży).
Medal za Batowanie Ginących (Miedal za Spasieńje
Pogibawszycli).
Medal 1-go Marca 1881 r. (Miedal 1 Marla 1881 g.).
		

/Magazyn_113_01_620_0001.djvu

			620
Medal za 20-letnią Nieskazitelną Służbę (Miedal za
20-lelniuju Biezporocznuju Służbu).
Medal dla Ochotników za 3 i 6-cioletnią Służbę w Od¬
działach Garnizonowych (Miedal za Prosłużeńje 3 i 6 let
w Garnizonnych Wojskach dla Postupiwszych Dobrowolno
na Służbu).
Medal dla Oficerowi Szeregowych Pospolitego Ruszenia
za 3 i 6-cioletnią Służbę (Miedal za Prosłużeńje 3 i 6 let
dla Oficerów i Ralnikow Ziemskawo Wojska).
Medal za Pracę przy Organizacji Włościaństwa w Kró¬
lestwie Polskim (Miedal za Trudy po Ustrojstwu Kreslian
w Carstwie Polskom).
Medal za Działalność w Czerwonym Krzyżu podczas
Wojny 1877—1878 (Miedal za Diejalielnosl po Krasnomu
Kriestu w Wojnu 1877—1878).
Medal za Działalność w Czerwonym Krzyżu podczas
Kampanii Chińskiej (Miedal za Diejalielnosl po Krasnomu
Kriestu wo Wriemia Pochoda w Kituj).
Medal za Działalność w Czerwonym Krzyżu podczas
Wojny Rosyjsko-Japońskiej (Miedal za Diejalielnosl po
Krasnomu Krieslu w Rusko-Japonskuju Wojnu).
Medal za Szczególne Zasługi przy Budowie Strategicz¬
nych Linij Komunikacyjnych na Wybrzeżu Oranienburs-
kim w 1909 r. (Miedal za Osobiennyja Zasługi po Ustroj¬
stwu Stratieaiczeskich Putiej na Orańjenburskom Bierieau
w 1909 g.J.
		

/Magazyn_113_01_621_0001.djvu

			621
Medal za Organizację Warunków Egzystencji Ludności
Wojskowo-Fabrycznej (Miedal za Ustrojstwo Była Woin-
sko-Zawodskawo Nasieleńja).
Medal dla Wychowanków Wojskowych Zakładów Nau¬
kowych za Panowania Cesarza Mikołaja I (Miedal dla
Wospitannikow Woinsko-Uczebnych Zawiedienij pri Impie-
ratorie Nikołaja I).
Medal za Podróż 2-ej Eskadry Oceanu Spokojnego
dookoła Afryki (Miedal za Plawanje 2-oj Ticho-Okieanskoj
Eskadry wokrug Afriki).
Medal za Pomyślną Mobilizację 1914 r. (Miedal za
Udacznuju Mobilizacju w 1914 g.).
Medal za Powszechny Spis Ludności (Miedal za Wsie-
narodnuju Pieriepis).
Medal pamiątkowy Koronacji (1883) (Miedal w pamiat’
Koronacji (1883).
Medal pamiątkowy Koronacji Cesarza Mikołaja II
(Miedal w pamiat’ Koronacji Impieratora Nikołaja II).
Medal pamiątkowy Panowania Aleksandra III (Miedal
w pamiat’ Carstwowańja Aleksandra III).
Medal pamiątkowy Panowania Mikołaja I (Miedal
w pamiat’ Carstwowańja Nikołaja I).
Medal pamiątkowy 300-lecia Domu Romanowych
(Miedal w pamiat’ 300-lełja Doma Romanowych).
*
		

/Magazyn_113_01_622_0001.djvu

			622
Odznaka honorowa Marii za Nieskazitelną Służbę (Ma-
rinskij Znak Ołliczja Biezporocznoj Służby).
Odznaka honorowa za Nieskazitelną Służbę (Znak
Ołliczja Biezporocznoj Służby).
Krzyż dla Duchowieństwa na Pamiątkę Wojny 1812 r.
(Kresł dla Duchowieństwa w Parniat’ Wojny 1812 y.).
Krzyż dla Duchowieństwa na Pamiątkę Wojny 1854—
55 r. (Kresł dla Duchowieństwa w Pamial' Wojny 1854—55
99-)■
Krzyż dla Duchowieństwa na Pamiątkę Wojny 1874 r.
(Kreśl dla Duchowieństwa w Pamial' Wojny 1874 g.).
Krzyż dla Duchowieństwa na Pamiątkę Wojny 1905 r.
(Krest dla Duchowieństwa w Pamiat’ Wojny 1905 y.).
Odznaczenia instytucyj międzynarodowych
Medal Międzyaliancki zw. „Zwycięstwa" (Medaille In-
leraillee dite „de la Vicloire“) —ustanowiony przez Kon¬
ferencję Pokojową w Wersalu.
Jeden rodzaj: brązowy, przy czym każde z po¬
szczególnych państw, walczących po stronie koalicji
(Belgia, Chiny, Czechosłowacja, Francja, Grecja, Ja¬
ponia, Kuba, Panama, Portugalia, Rumunia, Stany
Zjednoczone Ameryki Północnej, Syjam, Wielka Bry¬
tania, Włochy), ustanowiło dla swego medalu odrębny
rysunek.
Wstążka: tęczowa z białymi prążkami po brzegach.
		

/Magazyn_113_01_623_0001.djvu

			623
Medal pamiątkowy Komisji Międzyalianckiej Rządu
i Plebiscytu Górnego Śląska (Medaille commemoratiue de
la Commission Interaillee de Gouuernement et de Plebiscite
de la Haute-Silesie).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: lazurowa z paskiem żółtym pośrodku.
Medal Florencji Naghtingale (Medaille Florence Nagh-
tingale) — ustanowiony przez Międzynarodowy Komitet
Czerwonego Krzyża.
Jeden rodzaj.
Wstążka: biała z żółtymi paskami po bokach i czer¬
wonymi paskami po brzegach.
Medal pamiątkowy Federacji Międzynarodowej b. Wal¬
czących (Medaille commemoratiue de la Federation Inte¬
raillee des Anciens Combattants).
Jeden rodzaj: brązowy.
Wstążka: szara.
Oznaki Suwerennego Zakonu Rycerskiego Świętego 	
			

/Magazyn_113_01_624_0001.djvu

			624
dzie komandorskiej), kawalerów — profesyjnego, hono¬
rowego i dewocyjnego, magistralnego (oznaka na wstę¬
dze komandorskiej), damy honorowej i dewocyjnej
(oznaka na kokardzie komandorskiej), kapelanów —
konwentualnego, rzeczywistego, honorowego (oznaka
na wstędze komandorskiej), kapelanów „de obedienta
magistrali'- —- rzeczywistych, honorowych (oznaka no¬
szona na piersi), donata I klasy (oznaka na wstędze
komandorskiej), donata II i III klasy (oznaka noszona
na piersi), oraz oznaka specjalna wyłącznie dla duchow¬
nych członków zakonu (noszona na piersi), poza tym
Medal Zasługi — złoty, srebrny, brązowy i Medal Za¬
sługi w Służbie Sanitarnej w Czasie Wojny 1915-1918,
oraz Krzyż Zasługi (wielkiego przeorstwa czesko-
austriackiego) — kl. I (noszony na szyi), kl. II, III i IV
(noszone na piersi).
Wstążka: czarna; dla baliwów (przy oznace noszo¬
nej na szyi) i dam maltańskich wielkiego krzyża ma¬
gistralnego (przy oznace noszonej na kokardzie) ■—
czarna ze złotym haftem w formie podwójnej gałązki
cierniowej; dla kawalerów wielkiego krzyża magistral¬
nego ■— czarna ze złotym haftem w formie podwójnej
obwódki; przy Medalu Zasługi w Służbie Sanitarnej
w Czasie Wojny 1915—1918 — czarna z dwoma bia¬
łymi paskami po bokach, oblamowanymi czerwonymi
prążkami.
Rozdział XIV zawiera wykaz wszystkich orderów, odznaczeń,
medali i odznak poszczególnych państw, zarówno istniejących
w chwili druku „Kodeksu orderowego", jak i zniesionych w stu¬
leciu ubiegłym. Z orderów i odznaczeń, zniesionych przed wiekiem
XIX-tym, zostały uwzględnione tylko bardziej w swoim czasie
rozpowszechnione.
		

/Magazyn_113_01_625_0001.djvu

			SKOROWIDZ
ORDERÓW, ODZNACZEŃ, MEDALI 1 ODZNAK
ZAGRANICZNYCH	v
Ordery	str.
Order Alauitów, Maroko	402
Order Albanii, Albania		276
Order Alberta, Saksonia		457
Order Alberta Niedźwiedzia, Anhalt	410
Order Alego, Iran	380
Order Alego, Zanzibar		612
Order Aleksandra III, Buchara	305
Order Alfonsa XII, Hiszpania	363
Order Alkantary, Hiszpania	362
Order Aviz, Portugalia	495
Order „Bai“, Annam	277
Order Bertholda I, Badenia	412
Order Berty, Lippe	432
Order Błyszczący, Francja	327
Tadżura	523
Order „Boi“, Annam	277
Order Cesarstwa Brytańskiego, Wielka Brytania	540
Order Cesarstwa Induskiego, Wielka Brytania (Indie Bry-
( tańskie)	587
Order Cesarstwa Kolonialnego Portugalskiego, Portugalia.	496
Order Chrystusa, Brazylia 	304
Order Chrystusa, Portugalia	495
Order Chrystusa, Watykan	529
Order Chryzantemy, Japonia	380
Order Chula’y Chom Klao, Syjam	515
Order Cnoty Lotniczej, Rumunia	502
Order Cyncynnata, Stany Zjedn. Ameryki	514
40
		

/Magazyn_113_01_626_0001.djvu

			626
Str. '
Order Czarnogórski lub św. Piotra, Czarnogórze	388
Order Czerwonego Krzyża, Czarnogórze	389
Order Czerwonego Krzyża, Kuba	394
Order Czerwonego Krzyża Estońskiego, Estonia ....	324
Order Czerwonego Krzyża Japońskiego, Japonia ....	381
Order Czujności lub Sokoła Białego, Saksonia-Weimar-Eise-
nach		466
Order Czynów, Afganistan	276
Order Danebroga, Dania	314
Order Daniły 1, Czarnogórze	389
Order Dobrej Zasługi lub Zasługi Cywilnej, Portugalia . .	496
' Order Dobroczynności, Afganistan	275
Order Dobroczynności, Hiszpania	372
Order Dobroczynności, Turcja	526
Order Doskonałości, Egipt	320
Order Duranów, Afganistan	275
Order Dzielności Stałej, Chiny	310
Order Dziewięciu Kamieni Drogocennych, Syjam . . .	515
Order Elżbiety, Austria	283
Order Ernesta Augusta, Hanower	482
Order Ertogrulów, Turcja	526
Order Esata, Afganistan	275
Order Feniksa, Grecja	355
Order Feniksa, Hohenlohe	' . .	430
Order Ferdynanda I, Rumunia	503
Order Flagi Narodowej, Korea	393
Order Franciszka Józefa, Austria	282
Order Franciszka I, Sycylia	610
Order Fryderyka, Wirtembergia	476
Order Grobu Świętego, Watykan	530
Order Gryfa, Meklemburgia-Schwerin	43,4
Meklemburgia-Strelitz	434
Order Gwelfów, Hanower		 .	482
Order Gwiazdy, Afganistan 		275
Order Gwiazdy Abdona Calderona, Ekwador	322
Order Gwiazdy Afrykańskiej, Belgia (Kongo Belgijskie) .	297
Order Gwiazdy Afrykańskiej, Liberia	396
Order Gwiazdy Anżuanu, Francja	327
Komory	392
		

/Magazyn_113_01_627_0001.djvu

			627
Str.
Order
Gwiazdy
Order
Gwiazdy
Błyszczącej, Zanzibar
612
Order
(łwiazdy
Brabanckiej, 1 lesja-Darmstadt
426
Order
Gwiazdy
Czarnej, Benin. . . .
299
Francja
3->7
Order
Gwiazdy
Czerwonej, Z. S. R. R
613
Order
Gwiazdy
Drogocennej, Chiny
311
Order
Gwiazdy
Etiopii, Etiopia
3?.fv
Order
Gwiazdy
Gorkha Sarasvati’ego, Nepal
405
Order
Gwiazdy
Indii, Wielka Brytania (Indie Brytańskie)
587
Order
Gwiazdy
Karadżordża, Jugosławia
Order
Gwiazdy
Komoro lub Said Alego, Komory . . .
392
Order
Gwiazdy
.Molieli, Komory
39->
Order
Gwiazdy
Oceanii, Hawai
Order
Gwiazdy
Polarnej, Szwecja
518
Order
Gwiazdy
Rumuńskiej, Rumunia
502
Order
Gwiazdy
Świętej, Korea
Order
Gwiazdy
Wojskowej Króla Fuada, Egipt
320
Order
Gwiazdy
Order
Gwiazdy
Zasługi Sourindro Mohun Tagore’go, Ben-
galia . . .
299
Order
Hafida, i
Maroko
402
Order
Hamuda,
Zanzibar
612
Order
Hanedani-Ali-Osmana, Turcja
525
Order
Haszima,
Order
Hełmu Żelaznego, Hesja-Nassau
483
Order
1 ienryka
Lwa, Brunświk
422
Order
Herbu Narodowego, Chiny
311
Order
Herbu Państwowego, Estonia
323
Order
Order
Hohenzollernów (książęcy), Hohenzollern
430
Order
Hohenzollernów (królewski)., Prusy
443
Order
Honoru,
Albania
276
Order
Honoru
Order
Order
Indii Brytańskich, Wielka Brytania (Indie Brytań-
skie) . . .
588
Order
Ismaila,
Egipt
320
Order
Izabeli Katolickiej, Hiszpania
359
		

/Magazyn_113_01_628_0001.djvu

			628
Str.
Order Izabeli II, Hiszpania	372
Order Jana Pawła Duarte, San Domingo 	510
Order Jerzego I, Grecja	355
Order Kalakaua’y 1, Ilawai . . 		358
Order Kalatrawy, Hiszpania	362
Order Kambodży, Francja		 .	327
Kambodża	390
Order Kamehamea’y V, Hawai	358
Order Kani Złotej, Japonia		381
Order Kapiolanio Wielkiej, Ilawai	359
Order Karola I, Rumunia 			501
Order Karola 111, Hiszpania	361
Order Karola XIII, Szwecja	518
Order Karola Finlay’a, Kuba	394
Order Karola Manuela Cespedesa, Kuba	393
Order „Khanh“, Annam . 		277
Order Kłosa Złotego, Cluny	311
Order Kolonialny Gwiazdy Włoch, Włochy	597
Order Kondora And, Boliwia	300
Order Korony, Belgia (Kongo Belgijskie)	298
Order Korony, Buchara	305
Order Korony, Iran . 		379
Order Korony, Prusy	445
Order Korony Dqbowej, Luksemburg	399
Order Korony Dżohoru, Dżolior	319
Order Korony Hawajskiej, Hawai	359
Order Korony Indii, Wielka Brytania (Indie Brytańskie)	588
Order Korony Jugosłowiańskiej, Jugosławia 		384
Order Korony Rucianej, Saksonia	'.	456
Order Korony Rumuńskiej, Rumunia	502
Order Korony Syjamu, Syjam	516
Order Korony Wendyjskiej, Meklemburgia-Schwerin . . .	434
\ Meklemburgia-Strelitz. . . .	434
Order Korony Westfalskiej, Westfalia	488
Order Korony Wirtemberskiej, Wirtembergia	475
Order Korony Włoch, Włochy	596
Order Korony Żelaznej, Austria	282
Lombardia	611
Order Krokodyla, Zulu	612
		

/Magazyn_113_01_629_0001.djvu

			629
Str.
Order Króla Ludwika, Bawaria	417
Order Królowej Saby, Etiopia		325
Order Krwi, Tunis		523
Order Krwi z 9 Listopada 1923, Niemcy		408
Order Krzysztofa Kolumba, Brazylia		305
Order Krzyża Białego lub Wierności, Toskania		610
Order Krzyża Białego Związku Obrony, Estonia ....	324
Order Krzyża Boyaca, Kolumbia		391
Order Krzyża Gwiaździstego, Austria	283
Order Krzyża Honorowego, Peru		494
Order Krzyża Królowej Marii, Rumunia		504
Order Krzyża Krzysztofa Kolumba, Boliwia	300
Order Krzyża Orła, Estonia	324
Order Krzyża Pogoni, Litwa	398
Order Krzyża Południowego, Brazylia	301
Order Krzyża św. Mateusza, Kolumbia 		391
Order Krzyża Takowy, Serbia			390
Order Krzyża Wolności, Estonia	323
Order Krzyża Wolności, Finlandia	325
Order Krzyża Żelaznego, Prusy	445
Order Księcia Łazarza, Jugosławia	384
Order Kultury, Japonia		381
Order Kwiatu Śliwy, Korea		393
Order Lafayette'a, Stany Zjedn. Ameryki		514
Order Legii Honorowej, Boliwia		301
Order Legii Honorowej, Francja		326
Order Legii Honorowej, Haiti		358
Order Legii Honorowej, Wenezuela		535
Order Lenina, Z. S. R. R		612
Order Leopolda, Austria		282
Order Leopolda, Belgia		289
Order Leopolda, Lippe	431
Order Leopolda II, BelgiaJ(Kongo Belgijskie). . . . . .	299
Order Ligi Wiernych, Stany Zjedn. Ameryki	514
Order Lippeński, Lippe		431
Order Ludwika, Hesja-Darmstad	426
Order Ludwiki, Prusy	445
Order Lwa, Belgia (Kongo Belgijskie)	298
Order Lwa Białego, Czechosłowacja		312
		

/Magazyn_113_01_630_0001.djvu

			630
Str.
Order Lwa i Słońca, Iran	379
Order Lwa Niderlandzkiego, Holandia	373
Order Lwa Norweskiego, Norwegia	489
Order Lwa Palatyńskiego, Bawaria	488
Order Lwa Zeryngeńskiego, Badenia	413
Order Lwa Złotego, Hesja-Nassau	483
Order Lwa Złotego, Luksemburg	399
Order Lwa Złotego, Nassau	484
Order Łabędzia, Prusy 		446
Order „Łańcuch Fuada ł“, Egipt	320
Order Łaźni, Wielka Brytania	539
Order Maha Chakkri, Syjam		515
Order Maksymiliana Józefa, Bawaria 	416
Order Maksymiliana za Wiedzę i Sztukę, Bawaria ....	417
Order Marii Anny, Saksonia	457
Order Marii Krystyny, Hiszpania	360
Order Marii Ludwiki, Hiszpania	363
Order Marii Teresy, Austria	'281
Węgry	536
Order Marii Wiktorii, Hiszpania		 , .	372
Order Medżydów, Turcja			526
Order Miary Złotej, Korea		 .	392
Order Michała Walecznego, Rumunia			501
Order Miecza, Szwecja	518
Order Mikołaja Cudotwórcy, Hosja	615
Order Miliona Słoni i Białego Parasola, Laos	395
Order Miłości Szlachetnej lub Order Querfurtu, Saksonia-
Weissenfels	489
Order Mohameda Alego, Lgipt	319
Order Moich Przyjaciół, Albania	276
Order Moretta, Watykan	534
Order Muniseraphon’a lub Zasługi Historycznej, Literackiej
i Naukowej, Kambodża	390
Order Najświętszej Marii Panny z Montesa, Hiszpania	362
Order Nefritti Barwnego, Chiny	310
Order Nieba Niebieskiego i Słońca Białego, Chiny. . . .	310
Order Niepodległości, Afganistan	275
Order Niepodległości, Arabia Saudyjska	278
		

/Magazyn_113_01_631_0001.djvu

			631
Str.
Order Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Joanny
z Villa Visoza,. Portugalia	499
Order Nilu, Egipt	320
Order Najświętszej Marii Panny Gwadalupskiej, Mek¬
syk 	403
Order Obojga Sycylii, Sycylia	611
Order Ojca Świętego Piusa IX, Watykan	530
Order Olgi, Wirtembergia	476
Order Oranie-Nassau, Holandia	373
Order Orański, Holandia	373
Order Orla Azteckiego, Meksyk	403
Order Orła Białego, Chiny	311
Order Orła Białego, Jugosławia	384
Order Orła Białego, Rosja	614
Order Orła Czarnego, Prusy	444
Order Orła Czerwonego, Prusy	444
Order Orła Esteńskiego, Modena	607
Order Orła Meksykańskiego, Meksyk	403
Order Orła Złotego, Wirtembergia	488
Order Osmana, Turcja	525
Order Ostrogi Złotej, Watykan	530
Order Ostu, Wielka Brytania	539
Order Oswobodzenia Afryki, Liberia 		397
Order Oswobodziciela, Wenezuela	535
Order Ośmiu Świętych Żywiołów, Korea	393
Order „Oznaka Honoru", Z. S. R. R	613
Order Pahlawfego, Iran	378
Order Palmy i Aligatora, Sudan	515
Order Patriotyzmu, Afganistan	275
Order Pieczęci Salomona, Etiopia	324
Order Piotra I, Brazylia	304
Order Podwiązki, Wielka Brytania	538
Order Pogromcy Niedźwiedzia, Łotwa	400
Order Pola Bitwy, Irak	'	378
Order Portretu Władcy, Iran	379
Order „Pour le Merite11, Prusy	444
Order Powtórnego Połączenia, Neapol	611
Order Półksiężyca, Turcja			529
Order Pracowitości, Afganistan	275
		

/Magazyn_113_01_632_0001.djvu

			632
Str.
Order Pracowitości Wielkiej, Afganistan	275
Order Pułaskiego, Stany Zjedn. Ameryki	514
Order Quesala, Gwatemala		 .	357
Order Ranavalo I, Madagaskar	401
Order Ramy, Syjam	515
Order „Ratna Varabhorn“, Syjam	516
Order Republiki, Hiszpania . 		361
Order Rolnictwa, Egipt	320
Order Róży, Brazylia	304
Order Róży Białej, Finlandia	325
Order Róży Lippeńskiej za Sztukę i Wiedzę, Lippe . . .	432
Order Runa Złotego, Austria	289
Order Runa Złotego, Hiszpania	371
Order Sabaudzki Cywilny, Włochy	596
Order Sabaudzki Wojskowy, Włochy	596
Order San Marino, San Marino			509
Order Sasko-Ernestyński, Saksonia-Altenburg	460
Saksonia-Koburg i Gota . . .	462
Saksonia-Meiningen	465
Order Schaumburg-Lippeński, Schaumburg-Lippe ....	469
Order Sedangu, Sedang . 					510
Order Serafinów, Szwecja	518
Order Serca Purpurowego, Stany Zjedn. Ameryki ....	514
Order Sidonii, Saksonia	457
Order Skarbu Korony, Japonia	381
Order Skarbu Świętego, Japonia	381
Order Skanderbega, Albania	276
Order $ławy, Tunis	523
Order Sławy, Turcja	528
Order Słońca, Iran	380
Order Słońca Peru, Peru	493
Order Słońca Wschodzącego, Japonia		380
Order Słońca Złotego, Birma	300
Order Słonia, Dania	313
Order Słonia Białego, Syjam	515
Order Służby dla Cesarstwa, Wielka Brytania	541
Order Służby Wybitnej, Wielka Brytania	541
Order Smoka, Chiny	311
Order Smoka Podwójnego, Chiny	311
		

/Magazyn_113_01_633_0001.djvu

			633
Str.
Order Smoka Zielonego (Smoka Annamu), Annam . . .	278
Francja . . .	326
Order Sokoła, Czechosłowacja	313
Order Sokoła Islandzkiego, Islandia	380
Order Sokola Purpurowego, Korea	393
Order Sowathara'y lub Kambodżański Zasługi, Kam¬
bodża 	■	390
Order Szlachetności, Prusy 		489
Order Sztandaru Czerwonego, Z. S. R. R	613
Order Sztandaru Czerwonego Pracowniczego, Z. S. R. R..	613
Order Sztandaru Czerwonego Pracowniczego R. S. F. R. R.,
Z. S. R. R	613
Order św. Agaty, San Marino	509
Order św. Aleksandra, Bułgaria	306
Order św. Aleksandra Newskiego, Rosja		 .	614
Order św. Andrzeja Pierwszego Powołania, Rosja ....	614
Order św. Anny, Haiti	358
Order św. Anny, Rosja	614
Order św. Benedykta z Awiz, Brazylia		 .	304
Order św. Cecylii, Watykan	534
Order św. Ducha, Francja	346
Order św. Elżbiety, Bawaria	418
Order św. Elżbiety, Portugalia 		499
Order św. Faustyna, Haiti 				358
Order św. Ferdynanda, Hiszpania	359
Order św. Ferdynanda, Sycylia	609
Order św. Grzegorza Wielkiego, Watykan .......	530
Order św. Henryka, Haiti	358
Order św. Henryka, Saksonia 		456
Order św. Hermenegilda, Hiszpania 		360
Order św. Huberta, Bawaria	416
Order św. Huberta, Francja	347
Order św. Jakuba, Hiszpania	362
Order św. Jakuba od Miecza, Brazylia			305
Order św. Jakuba od Miecza, Portugalia	495
Order św. Jana, Nikaragua	489
Order św. Januariusza, Sycylia	609
Order św. Jerzego, Bawaria	416
Order św. Jerzego, Hanower	482
		

/Magazyn_113_01_634_0001.djvu

			634
Str.
Order św. Jerzego, Rosja	615
Order św. Jerzego od Połączenia, Sycylia 	609
Order św. Joachima, Saksoniaj-Koburg-Saalfeld	486
Order św. Józefa, Toskania	610
Order św. Karola, Meksyk	404
Order św. Karola, Monako	404
Order św. Katarzyny Wielkiej Męczennicy, Rosja ....	615
Order św. Konstantyna, Sycylia	609
Order św. Konstantyna lub św. Jerzego Konstantyńskiego,
Parma	608
Order św. Ludwika, Francja	346
Order św. Łazarza i N. M. P. z Góry Karmelu, Francja .	348
Order św. Małgorzaty, Sedang	511
Order św. Marii Magdaleny, Haiti	358
Order św. św. Maurycego i Łazarza. Włochy	596
Order św. Michała, Francja	346
Order św. Michała i św. Jerzego, Wielka Brytania . . .	540
Order św. Olafa, Norwegia	489
Order św. Olgi Wielkiej Księżny, Rosja	615
Order św. Patryka, Wielka Brytania	539
Order św. Róży od Cywilizacji, Honduras	378
Order św. Sawy, Jugosławia	385
Order św. Stanisława, Rosja	614
Order św. Stefana, Toskania	610
Order św. Stefana, Węgry	538
Order św. Sylwestra Papieża, Watykan	530
Order św. św. Cyryla i Metodego, Bułgaria	306
Order św. św. Zofii i Olgi, Grecja	354
Order św. Włodzimierza Równego Apostołom, Rosja . .	615
Order św. Zwiastowania, Włochy	596
Order Teresy, Bawaria	418
Order „Tien“, Annam	277
Order Towarzyszów Honoru, Wielka Brytania . . . .	541
Order Trójcy Świętej, Etiopią	325
Order Trupiej Głowy, Wirtembergia	489
Order Trwałego Pokoju, Tunis	523
Order Trwałej Unii, Tunis	523
Order Trzech Gwiazd, Łotwa	401
Order Tygrysa Cętkowanego, Chiny	311
		

/Magazyn_113_01_635_0001.djvu

			635
Str.
Order Waleczności, Afganistan	275
Order Waleczności, Albania	276
Order Waleczności, Bułgaria 	306
Order Waleczności, Etiopia	325
Order Walki, Grecja			357
Order Wazów, Szwecja		518
Order Wazy Drogocennej, Chiny. . .	310
Order Wiedzy, Afganistan	276
Order Wielkiego Księcia Litewskiego Gedymina, Litwa. .	398
Order Wielkiej Armii Republikańskiej, Stany Zjedn. Ame¬
ryki 	513
Order Wielki Nefrilu Barwnego, Chiny 	309
Order Wiernej Służby, Rumunia . 		503
Order Wierności, Afganistan	275
Order Wierności, Badenia	412
Order Wieży i Szpady, Portugalia	495
Order Wiktorii, Wielka Brytania	540
Order Wiktorii i Alberta, Wielka Brytania	540
Order Wilhelma, Hesja-Nassau	483
Order Wilhelma, Holandia	373
Order Wilhelma, Prusy . . . 		444
Order Witolda Wielkiego, Litwa	397
Order Wstęgi Dwóch Orderów —■ Orderu Chrystusa i Orderu
Aviz, Portugalia . 	494
Order Wstęgi Trzech Orderów - Orderu Chrystusa, Orderu
Aviz i Orderu św. Jakuba od Miecza, Portugalia . . .	494
Order Wychowania Publicznego, Liban	396
Order Wychowania Publicznego, Portugalia	496
Order „Vajira Mala“, Syjam	516
Order „Vallabhabhorn“, Syjam	516
Order Zasługi, Austria			279
Order Zasługi (przy Orderze św. Aleksandra), Bułgaria .	307
Order Zasługi, Czile	313
Order Zasługi, Ekwador	322
Order Zasługi, Lichtenstein	397
Order Zasługi, Madagaskar	401
Order Zasługi, Rumunia	502
Order Zasługi, Saksonia	456
Order Zasługi, Turcja	525
		

/Magazyn_113_01_636_0001.djvu

			636
Str.
Order	Zasługi, Waldeck	474
Order	Zasługi, Wenezuela . . . .	535
Order	Zasługi, Węgry	536
Order	Zasługi, Wielka Brytania		540
Order	Zasługi (induski), Wielka Brytania (Indie Brytańskie)	588
Order	Zasługi Cywilnej, Bułgaria	307
Order	Zasługi Cywilnej, Chiny	311
Order	Zasługi Cywilnej, Hiszpania . 		361
Order	Zasługi Cywilnej, Mongolia	405
Order	Zasługi Cywilnej, Wirtembergia	488
Order	Zasługi Cywilnej Korony Bawarskiej, Bawaria. . .	416
Order	Zasługi Cywilnej św. Ludwika, Lukka . . . . . .	607
Order	Zasługi dla Kobiet, Prusy			446
Order	Zasługi Filipa Wspaniałomyślnego, Hesja-Darmstadt 426
Order	Zasługi Korony Pruskiej, Prusy	444
Order	Zasługi Księcia Piotra Fryderyka, Oldenburg . . .	440
Order	Zasługi Kulturalnej, Rumunia	503
Order	Zasługi Marynarki Wojennej, Kuba	394
Order	Zasługi Ministerstwa Komunikacji, Chiny	311
Order	Zasługi Morskiej, Francja		327
Order	Zasługi Orła Niemieckiego, Niemcy	405
Order Zasługi Przemysłowej, Portugalia	496
Order	Zasługi Rolniczej, Francja	327
Order	Zasługi Rolniczej, Hiszpania 		363
Order	Zasługi Rolniczej, Portugalia	495
Order	Zasługi Rolniczej, Rumunia . 		503
Order Zasługi Rolniczej, Przemysłowej i Handlowej,Włochy 597
Order	Zasługi Sedangu, Sedang	510
Order	Zasługi Społecznej, Francja	328
Order	Zasługi św. Ludwika, Parma	608
Order	Zasługi św. Michała, Bawaria	417
Order	Zasługi Wojennej, Paragwaj	493
Order	Zasługi Wojennej Morskiej, Hiszpania	362
Order	Zasługi Wojskowej, Bawaria	417
Order	Zasługi Wojskowej, Boliwia	301
Order	Zasługi Wojskowej, Brazylia	301
Order	Zasługi Wojskowej, Bułgaria	307
Order	Zasługi Wojskowej, Francja	346
Order	Zasługi Wojskowej, Hesja-Nassau	483
		

/Magazyn_113_01_637_0001.djvu

			637
Str.
Order Zasługi Wojskowej, Hiszpania	360
Order Zasługi Wojskowej, Kuba	394
Order Zasługi Wojskowej, Liberia	397
Order Zasługi Wojskowej, Meksyk	403
Order Zasługi Wojskowej, Mongolia	405
Order Zasługi Wojskowej, Sanlo Domingo	510
Order Zasługi Wojskowej, Toskania	610
Order Zasługi Wojskowej, Wirtembergia	476
Order Zasługi Wojskowej, Wirtembergia	488
Order Zasługi Wojskowej i Cywilnej Adolfa Nassauskiego,
Luksemburg	400
Order Zasługi Wojskowej i Cywilnej Adolfa Nassauskiego,
Nassau			484
Order Zasługi Wojskowej Karola Fryderyka, Badenia . .	412
Order Zasługi Wojskowej Morskiej Marii Krystyny, Hi¬
szpania 	360
Order Zasługi Wojskowej św. Jerzego, Lukka	607
Order Zasługi za Sztukę i Wiedzę, Anhalt	410
Order Zasługi za Sztukę i Wiedzę, Reuss (Schleiz-Gera) .	455
Order Zasługi za Sztukę i Wiedzę, Saksonia-Meiningen. .	466
Order Zasługi za Sztukę i Wiedzę (połączony z Orderem
Schaumburg-Lippeńskim), Schaumburg-Lippe	469
Order Zasługi za Sztukę i Wiedzę, Schwarzburg-Rudolfs-
stadt	472
Order Zbawiciela, Grecja	N	355
Order Zjednoczenia, Francja			348
Holandia	377
Order Żołnierski Gwiazdy Karadżordża (przy Orderze Gwia¬
zdy Karadżordża), Jugosławia	384
Odznaczenia
Gwiazda Aszanti, 1896, Wielka Brytania	559
Gwiazda Kandaharu, 1880, Wielka Brytania	557
Gwiazda Kedywa, 1882—1889, Egipt	321
Gwiazda Kimberley’a, 1899—1900, Wielka Brytania . . .	562
Gwiazda Maharajpuru, 1843, Wielka Brytania	554
Gwiazda Penniaru, 1843, Wielka Brytania	554
Gwiazda Szaulisów, Litwa	399
		

/Magazyn_113_01_638_0001.djvu

			Str.
Gwiazda Zasługi za Pracę, Włochy. .		 .	602
Gwiazda za Służbę, Belgia (Kongo Belgijskie)	299
Gwiazda 1914 r., Wielka Brytania	564
Gwiazda 1914—15 r., Wielka Brytania	565
Krzyż Adiutantów Prezydenta, Kuba	395
Krzyż Adolfa Fryderyka, Meklemburgia-Strelitz	437
Krzyż Akcji pod Otrel, Hiszpania	364
Krzyż Akcji pod Talawera, 1809, Hiszpania	367
Krzyż Alzacki, Prusy		450
Krzyż Armatni, Austria	284
Krzyż Armii Andaluzyjskiej, Hiszpania	366
Krzyż Armii Estremadurskiej, Hiszpania	365
Krzyż Bałtycki, Niemcy	406
Krzyż „Benemerenti“ za Rok Święty 1925, Watykan . .	531
Krzyż Bitwy pod Alcaniz, Hiszpania	366
Krzyż Bitwy pod Alcolea, 1808, Hiszpania	364
Krzyż Bitwy pod Allenfera, 1811, Hiszpania	366
Krzyż Bitwy pod Almonacid, 1809, Hiszpania	364
Krzyż Bitwy pod Medina del Campo, 1809, Hiszpania. .	364
Krzyż Bitwy pod Menjibar, 1808, Hiszpania	364
Krzyż Bitwy pod Ordal, 1813, Hiszpania	366
Krzyż Bitwy pod San Marcial, 1813, Hiszpania	366
Krzyż Bitwy pod Tamames, 1809, Hiszpania	365
Krzyż Bitwy pod Tolozą, 1811, Hiszpania	366
Krzyż Bitwy pod Valls, 1809, Hiszpania	365
Krzyż Błogosławieństwa, Watykan		 .	531
Krzyż Bohaterskich Wiernych z Transmontany, 1822, Por¬
tugalia 	500
Krzyż Caracas, Wenezuela	535
Krzyż Chaco, Paragwaj	493
Krzyż dla Cywilnych Funkcjonariuszów Państwowych (jub.),
Austria		287
Krzyż dla Duchowieństwa na Pamiątkę Wojny 1812 r., Rosja	622
Krzyż dla Duchowieństwa na Pamiątkę Wojny 1854—55 r.,
Rosja	622
Krzyż dla Duchowieństwa na Pamiątkę Wojny 1874 r., Rosja	622
Krzyż dla Duchowieństwa na Pamiątkę Wo jny 1905 r., Rosja	622
Krzyż dla Kobiet Orderu Zasługi Cywilnej, Bułgaria . . .	307
		

/Magazyn_113_01_639_0001.djvu

			(>39
Str,
Krzyż dla Kobiet(hon.) Orderu Zasługi Wojskowej i Cywilnej
Adolfa Nassauskiego, Luksemburg	400
Krzyż dla Walczących na Froncie (hon.), Niemcy ....	405
Krzyż dla Kobiet za Wyróżnienie się podczas Wojny, 1911
1918, Meklemburgia-Strelitz	438
Krzyż dla Oficerów-Uczestników Walk pod Prejsisz-Ejłau,
Rosja	616
Krzyż dla Oficerów-Uczestników Zdobycia Bazardżyka, Rosja	617
Krzyż dla Służby Żeńskiej, Anhalt	411
Krzyż dla Służby Żeńskiej, Hesja-Darmstadt	429
Krzyż dla Uczestników Bitwy pod Alsensund, 1864, Prusy	450
Krzyż dla Uczestników Wojny (hon.), Niemcy	406
Krzyż dla Wdów i Rodziców po Poległych (hon.), Niemcy	406
Krzyż Dowódcy, Portugalia	500
Krzyż Dworski (jub.), Austria	286
Krzyż Emigracji, 1826—1828, Portugalia	500
Krzyż Fryderyka, Anhalt	410
Krzyż Fryderyka Augusta, Oldenburg	441
Krzyż Fryderyka Franciszka Aleksandry, Meklemburgia-
Schwerin	436
Krzyż Hasseltu, Holandia	375
Krzyż Hanzeatycki Bremeński, Brema w. m	422
Krzyż Hanzeatycki Hamburski, Hamburg w. m	424
Krzyż Hanzeatycki Lubeński, Lubeka w. m. ..... .	434
Krzyż Hiszpanów Uwięzionych w Zamku San Lorenzo, 1811,
Hiszpania	367
Krzyż Holsztynu, 1863- 1864 (pam.), Saksonia	458
Krzyż Honorowy, Reuss (Greiz)	455
Reuss (Schleiz-Gera)	455
Krzyż Honorowy, Schwarzburg-Rudolstadt	471
Schwarzburg-Sondershausen	471
Krzyż Honorowy Orderu Hohenzollernów, Hohenzollern .	430
Krzyż Honorowy Orderu Zasługi, Waldeck	474
Krzyż Izery, Belgia			291
Krzyż Jerozolimski dla Świty podczas Podróży do Palesty¬
ny, Prusy		451
Krzyż Jubileuszowy 1908 r., Austria		287
Krzyż Kampanii 1849 r. przeciw Holsztynowi (pam.),' Sa¬
ksonia 				458
		

/Magazyn_113_01_640_0001.djvu

			640
Str.
Krzyż Kampanii, 1866 r. (pain.), Prusy	451
Krzyż Kampanii 1866 r. przeciw Prusom (pam.), Saksonia	457
Krzyż Kampanii w Szlezwigu 1849 r. (pam.), Schaumburg-
Lippe	1	470
Krzyż Kampanij 1808—1815 i 1848—1849 (pam.), Meklem-
burgia-Schwerin		435
Krzyż Kampanii 1814 i 1815 (pam.), Anhalt-Dessau . . .	412
Krzyż Kampanii 1814—1815 (hon.), Reuss (Greiz) . . .	454
Reuss (Schleiz-Gera) .	454
Krzyż Kapitulacji Bajlen, 1808, Hiszpania	367
Krzyż Karoliny, Wirtembergia	476
Krzyż Królewskiego Czerwonego Krzyża, Wielka Brytania	541
Krzyż Lipca, 1830, Francja	329
Krzyż Miłosierdzia, Jugosławia	386
Krzyż Mobilizacji, 1912—1913 (pam.), Austria	285
Krzyż Niepodległości, Bułgaria	308
Krzyż Nowej Zelandii, Wielka Brytania (Nowa Zelandia)	591
Krzyż Oblężenia Pąmplony, 1813—1814, Hiszpania . . .	365
Krzyż Obrony Astorgi, 1810, Hiszpania	365
Krzyż Obrony Asturii, 1808, Hiszpania	365
Krzyż Obrony Ciudad Rodrigo, 1810, Hiszpania ....	366
Krzyż Obrony Fortecy Ampurias, Hiszpania ......	363
Krzyż Obrony Gerony, 1809, Hiszpania	367
Krzyż Obrony Kastylii, Hiszpania			363
Krzyż Obrony Lerin, 1808, Hiszpania	367
Krzyż Obrony Madrytu, 1808, Hiszpania	364
Krzyż Obrony Saragossy, 1808—1809, Hiszpania ....	366
Krzyż Obrony Tarragony, Hiszpania,	364
Krzyż Obrony Taryfy, 1811, Hiszpania	365
Krzyż Obrony Zamku San Lorenzo del Puntal, 1814, Hi¬
szpania 	365
Krzyż Obrońców Viłlaciervos,- 1823, Hiszpania	364
Krzyż Obrońcy, Paragwaj	493
Krzyż Ochotniczej Służby Wojskowej, Francja	335
Krzyż Ochotnika Walczącego, Francja	333
Krzyż Ochotników z Montevideo, 1822—1823, Portugalia	500
Krzyż Ochotników 1830 r. (pam.), Belgia	290
Krzyż Oddanej Służby dla .J. K. M. Króla Alberta (pam.),
Belgia			295
I
i
		

/Magazyn_113_01_641_0001.djvu

			641
Su.
Krzyż Ogniowy, Belgia	291
Krzyż Orderu Alberta, Saksonia	457
Krzyż Orderu Czerwonego Krzyża, Kuba	394
Krzyż Orderu Ernesta Augusta, Hanower	482
Krzyż Orderu Krzyża Orła, Estonia	324
Krzyż Orderu Krzyża Pogoni, Litwa	398
Krzyż Orderu Leopolda, Lippe	431
Krzyż Orderu Marii Anny, Saksonia	457
Krzyż Orderu Miecza, Szwecja	518
Krzyż Orderu Róży Białej, Finlandia	325
Krzyż Orderu św. Jerzego, Rosja	615
Krzyż Orderu Waleczności, Bułgaria	306
Krzyż Orderu Wazów, Szwecja	518
Krzyż Orderu Zasługi, Rumunia	502
Krzyż Orderu Zasługi Cywilnej, Hiszpania	361
Krzyż Orderu Zasługi św. Ludwika, Parma	608
Krzyż Orderu Zasługi Wojennej Morskiej, Hiszpania . . .	362
Krzyż Orderu Zasługi Wojskowej, Hiszpania	360
Krzyż Powtórnego Zdobycia Sewilli, 1811, Hiszpania . .	366
Krzyż Półwyspu, Wielka Brytania	546
Krzyż „Pro Ecclesia et Pontifice“, Watykan	531
Krzyż Proklamacji Księcia Ferdynanda na Księcia Bułgarii
(pam.), Bułgaria	309
Krzyż Przejścia Dunaju, Rumunia	504
Krzyż Szlachecki Czeski, Austria	284
Krzyż Szturmowy Duppelski, 1864, Prusy	449
Krzyż Udziału w Potyczce pod EckernfOrde (pam.), Saksonia-
Koburg i Gota			463
Krzyż Waleczności za Zdobycie Kartageny, 1814, Hiszpania	364
Krzyż Wiernej Służby, Rumunia	507
Krzyż Wierności Królowi i Ojczyźnie, 1822, Portugalia .	500
Krzyż Więźniów Cywilnych, Hiszpania	367
Krzyż Wiktorii, Wielka Brytania	538
Krzyż Wilhelma, Wirtembergia	476
Krzyż Wojenny, Belgia	290
Krzyż Wojenny, Brazylia	301
Krzyż Wojenny, Czechosłowacja	312
Krzyż Wojenny, Francja 		328
Krzyż Wojenny, Grecja	355
41
		

/Magazyn_113_01_642_0001.djvu

			642
Str.
Krzyż Wojenny, Portugalia	495
Krzyż Wojenny (hon.), Saksonia-Weimar-Eisenach . . .	467
Krzyż Wojenny Karola Edwarda, Saksonia-Koburg i Gota	463
Krzyż Wojenny Teatrów Operacyjnych Zewnętrznych,
Francja		328
Krzyż Wojenny Wilhelma Ernesta, Saksonia-Weimar-Ei-
senacli	466
Krzyż Wojenny za Bohaterski Czyn (hon.), Lippe . . .	432
Krzyż Wojenny za Męstwo Wojskowe, Włochy	597
Krzyż Wojny na Półwyspie, 1816, Portugalia	500
Krzyż Wojny 1814—1815 (pam.), Schwarzburg-Rudolstadt	472
Krzyż Wojny 1848—1849 (pam.), Szlezwig-llolsztyn . . .	470
Krzyż Wojny 1885—1886 (pam.), Jugosławia	387
Krzyż Wojny 1916—1919 (pam.), Rumunia	505
Krzyż Wojsk Generała La Romanesa, 1809, Hiszpania. .	367
Krzyż Wojskowy (jub.), Austria	287
Krzyż Wojskowy, Gwatemala	3,57
Krzyż Wojskowy, Wielka Brytania	541
Krzyż Wojskowy Karola, Austria		285
Krzyż Wojskowy Sanitarny, Hpsja-Darmstadt	426
Krzyż Wojskowy za Długoletnią Służbę, Belgia	293
Krzyż Wojsk Powietrznych, Wielka Brytania	542
Krzyż Wybitnej Służby, Bawaria	419
Krzyż Wybitnej Służby, Brunświk	423
Krzyż Wybitnej Służby, Frankfurt w. m	424
Krzyż Wybitnej Służby, Hamburg w. m	425
Krzyż Wybitnej Służby, Oldenburg	481
Krzyż Wybitnej Służby dla Oficerów, Prusy	448
Krzyż Wybitnej Służby, Stany Zjedn. Ameryki	511
Krzyż Wybitnej Służby, Wielka Brytania	541
Krzyż Wybitnej Służby, Reuss (Schleiz-Gera)	481
Krzyż Wybitnej Służby Marynarki Wojennej, Stany Zjedn.
Ameryki	511
Krzyż Wybitnej Służby Lotniczej, Stany Zjedn. Ameryki	512
Krzyż Wybitnej Służby Lotniczej, Wielka Brytania . . .	542
Krzyż Wybitnej Służby Wojskowej, Brunświk	479
Krzyż Wybitnej Służby za Długoletnie Pielęgnowanie Cho¬
rych, Hesja-Darmstadt	429
Krzyż Wypadków pod Aranżuez, 1809, Hiszpania ....	364
		

/Magazyn_113_01_643_0001.djvu

			64.1
Str.
Krzyż Wysiedlonych, Belgia	293
Krzyż za Długoletnią Służbę Wojskową, Włochy ....	598
Krzyż za Dzielność, Wielka Brytania (Borneo Północne) .	586
Krzyż za Eckenforde w Szlezwigu (pam.), Reuss (Greiz).	454
Reuss (Schleiz-
Gera) ....	454
Krzyż za Kampanii; 1801) (lion.), Brunświk	422
Krzyż za Ochotnicze Pielęgnowanie Chorych, Saksonia .	459
Krzyż za Ochotniczą Ponioc podczas. Wojny, 1914—1916,
Badenia	414
Krzyż za Pielęgnowanie Rannych w Latach Wojny 187(1 —
1871 (pam.), Saksonia	457
Krzyż za Ratowanie Ginących, Litwa	399
Krzyż Zasługi, Hamburg w. m	425
Krzyż Zasługi, Meklemburgia-Strelitz 	437
Krzyż Zasługi, Prusy	447
Krzyż Zasługi, Reuss (Greiz)	453
Krzyż Zasługi, ReuSs (Schleiz-Gera)	455
Krzyż Zasługi, Wirtembergia	477
Krzyż Zasługi, Zakon Maltański	624
Krzyż Zasługi Cywilnej, Austria	283
Krzyż Zasługi Czerwonego Krzyża, Holandia	374
Krzyż Zasługi dla Duchownych Wojskowych, Austria . .	282
Krzyż Zasługi dla Kobiet (Orderu Berty), Lippe ....	432
Krzyż Zasługi dla Kobiet i Dziewcząt, 1870-—1871, Prusy	447
Krzyż Zasługi dla Osób Cywilnych i Wojskowych, Wal-
deck	• . . .	474
Krzyż Zasługi Indoęhinskiej, Francja (Indochiny) ....	350
Krzyż Zasługi Korpusu Obrony, Finlandia	326
Krzyż Zasługi Obrońców, Łotwa	401
Krzyż Zasługi Orderu Czujności lub Sokoła Białego, Sakso-
nia-Weimar-Eisenach	466
Krzyż Zasługi Orderu Henryka Lwa, Brunświk	422
Krzyż Zasługi Orderu Korony Wendyjskiej, Meklemburgia-
Schwerin. . .	434
Meklemburgia-
Strelitz . . .	434
Krzyż Zasługi Orderu Lippeńskiego, Lippe	431
Krzyż Zasługi Orderu Lwa Zeryngeńskiego, Badenia ...	413
41*
		

/Magazyn_113_01_644_0001.djvu

			644
Str.
Krzyż Zasługi Orderu Sasko-Ernestyńskiego, Saksonia-Al-
tenburg . .	460
Saksonia-Ko-
burg i Gota.	462
Saksonia-Mei-
ningen . . .	465
Krzyż Zasługi Orderu Schaumburg-Lippeńskiego, Schaum-
burg-Lippe . . 			469
Krzyż Zasługi Orderu Zasługi, Saksonia . . 		456
Krzyż Zasługi Orderu Zasługi, Węgry	.	536
Krzyż Zasługi Orderu Zasługi Filipa Wspaniałomyślnego,
Hesja-Darmstadt				426
Krzyż Zasługi Orderu Zasługi św. Michała, Bawaria ...	417
Krzyż Zasługi Orderu Zasługi Wojskowej i Cywilnej Adolfa
Nassauskiego, Luksemburg	400
Krzyż Zasługi Orderu Zasługi Wojskowej i Cywilnej Adolfa
Nassauskiego, Nassau		484
Krzyż Zasługi Reusskiej za Sztukę i Wiedzę, Reuss (Selileiz-
Gera)		 •	455
Krzyż Zasługi Sanitarnej, Rumunia	504
Krzyż Zasługi Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej
w Ameryce, Stany Zjedn. Ameryki	514
Krzyż Zasługi Straży Ogniowej, Bawaria ........	420
Krzyż Zasługi Wojennej, Badenia	413
Krzyż Zasługi Wojennej, Brunświk	422
Krzyż Zasługi Wojennej, Lippe		432
Krzyż Zasługi Wojennej, Reuss (Greiz) 	455
Reuss (Schleiz-Gera) .....	455
Krzyż Zasługi Wojennej, Saksonia 		458
Krzyż Zasługi Wojennej, Włochy	597
Krzyż Zasługi Wojskowej, Austria			279
Krzyż Zasługi Wojskowej, Austria . 		281
Krzyż Zasługi Wojskowej, Hamburg w. m. . . . . . . .	424
Krzyż Zasługi Wojskowej, Hesja-Darmstadt	426
Krzyż Zasługi Wojskowej, Meklemburgia-Schwerin....	434
Krzyż Zasługi Wojskowej dla Oficerów, Waldeck ....	479
Krzyż Zasługi Wojskowej. Orderu Zasługi Wojskowej, Ba¬
waria 	417
		

/Magazyn_113_01_645_0001.djvu

			645
Str.
Krzyż Zasługi za Ochotniczą Opiekę nad Wojskiem, 1870—-
1871, Bawaria		420
Krzyż Zasługi za Ochotnicze Pielęgnowanie Chorych, Ba¬
waria 	419
Krzyż Zasługi za Odznaczenie się podczas Wojny, 1871,
Meklemburgia-Strelitz ...............	437
Krzyż Zasługi za Pomoc podczas ,Wojny, Prusy. ....	448
Krzyż Zasługi za Poświęcenie i Wierność podczas Wojny
1870—1871, Oldenburg	441
Krzyż Zasługi za Sztukę i Wiedzę, Saksonia-Altenburg .	460
Krzyż Zasługi Związku Uczestników Wojen, Oldenburg .	443
Krzyż za Służbę Specjalną Bryt ańskiego Towarzystwa Czer¬
wonego Krzyża, Wielka Brytania.		 .	578
Krzyż za Służbę Wojskową dla Oficerów i Urzędników Woj¬
skowych, Meklemburgia-Strelitz	438
Krzyż Zasłużonych przy Ucieczce do Portugalii, Hiszpania	365
Krzyż za Wierną Służbę, Schaumburg-Lippe	470
Krzyż za Zdobycie Izmaiłu, Rosja	616
Krzyż za Zdobycie Oczakowa, Rosja	616
Krzyż za Zdobycie Pragi, Rosja	616
Krzyż za 30-lecie Zawodu Akuszerskiego (hon.), Anhalt .	411
Krzyż za 1814—1815 r. (hon.), Hesja-Homburg . . . . .	483
Krzyż za 1870—1871 r. (hon.), Badenia-'		413
Krzyż za 1870—1871 r. (pam.), Schaumburg-Lippe . . .	470
Krzyż Zdobycia Yillalranca del Vierzo, 1809, Hiszpania	364
Krzyż Związku Uczestników Wojen za Szczególne Zasługi,
Lippe		 . ... . .	433
Krzyż Żelazny, Belgia	290
Krzyż Żelazny, Ukraina	529
Krzyż Żelazny Zasługi, Austria . 			283
Krzyż 1-szej Armii, 1811, Hiszpania	i 364
Krzyż 1-szej Armii (Katalonia), Hiszpania	366
Krzyż 2-giej Armii (Murcja), Hiszpania			366
Krzyż 3-ciej Armii (Kadyks), Hiszpania		 .	365
Krzyż 7-mej Armii Generała Mendizabal, Hiszpania . . .	365
Krzyż 1912 1913 r. (pam.), Austria	287
Palmy Akademickie, Portugalia	497
Palmy Orderu Korony, Belgia (Kongo Belgijskie) ....	298
Palmy Uniwersyteckie, Francja . < . . . .... . . .	3,28
		

/Magazyn_113_01_646_0001.djvu

			646
Str.
Medale
Medal Abisynii, 1867- 1868, Wielka Brytania	556
Medal Administracji Dróg Departamentalnych i Samorzą¬
dowych (hon.), Francja	341
Medal Administracji Dróg Departamentalnych i Samorzą¬
dowych (hon.), Francja (Algeria)	350
Medal Administracji Więziennej (hon.), Francja	342
Medal Administracji Więziennej (hon.), Francja (Algeria).	350
Medal Administracji Więziennej (hon.), Francja (lndochiny)	351
Medal Administracji Więziennej Kolonialnej (hon.), Francja	342
Medal Afganistanu, 1878—1880, Wielka Brytania ....	557
Medal Afryki Południowej, 1899—1902, Wielka Brytania	562
Medal Afryki Południowej, 1901—1902, Wielka Brytania	563
Medal Afryki Południowej- Zulu, 1853—1879, Wielka Bry¬
tania 	557
Medal Afryki Środkowej, 1894—1898, Wielka Brytania .	560
Medal Afryki Zachodniej i Centralnej, Wielka Brytania .	561
Medal Afryki Zachodniej i Wschodniej, 1887—1900, Wiel¬
ka Brytania	561
Medal Afryki Zachodniej i Wschodniej, 1890—1900, Wiel¬
ka Brytania	561
Medal Alberta, Wielka Brytania 			542
Medal Aleksandra Karola za 1848—49 r. (pani.), Antialt-
Bernburg		 .	485
Medal Alfonsa XIII na Pamiątkę Złożenia Przysięgi przez
Króla, Hiszpania	371
Medal Alicji, Hesja-Darmstadt	429
Medal Antarktyczny, 1901—1904, Wielka Brytania . . .	567
Medal Arktyczny, 1815—1855, Wielka Brytania	567
Medal Arktyczny, 1876, Wielka Brytania	567
Medal Armady, Wielka Brytania	584
Medal Armii (jub.)„ Bawaria	421
Medal Armii Indii, 1799—1828, Wielka Brytania	552
Medal Armii za 1866 (pam.), Bawaria	420
Medal Aszanti, 1874—1894, Wielka Brytania	558
Medal Aszanti, 1900, Wielka Brytania	562
Medal Bagur i Palamos, 1810, Hiszpania	372
Medal Bałtyku, 1854 1855, Wielka Brytania	555
Medal „Bene Merenti“, Prusy	452
		

/Magazyn_113_01_647_0001.djvu

			647
Str.
Medal „Bene Merenti“, Rumunia	507
Medal „Benemerenti“, Watykan	531
Medal „Benemerenti“ Gwardii Palatyńskiej, Watykan . .	531
Medal „Benemerenti“ za Wystawę Misyjną w 1925 r., Wa¬
tykan 	 ......	531
Medal Birmy, 1824—1826, Wielka Brytania	552
Medal Bitwy Morskiej pod RiachuBlo (pam.), Brazylia . .	303
Medal Bitwy pod Brienne (hon.), Wirtembergia	477
Medal Bitwy pod Castelfidardo, 1860, Watykan	532
Medal Bitwy pod Cayenne (pam.), Brazylia		302
Medal Bitwy pod Grahova (pam.), Czarnogórze	390
Medal Bitwy pod Kunnersdorf (pam.), Rosja	616
Medal Bitwy pod La Fere Champenoise (hon.), Wirtem¬
bergia 	477
Medal Bitwy pod Mentaną, 1867, Watykan	532
Medal Bitwy pod Passagem dos Tonelleros (pam.), Brazylia	302
Medal Bitwy pod Waterloo (pam.), Prusy	446
Medal Bombardowania Callao (pam.), Hiszpania	370
Medal Bośniacko-Hercegowiński (pam.), Austria	287
Medal Brylantowego Jubileuszu Królowej Wiktorii, 1897,
Wielka Brytania	568
Medal Brylantowego Jubileuszu Królowej Wiktorii dla Po¬
licji, 1897, Wielka Brytania	568
Medal Brylantowego Wesela Pary Wielko-Książęcej (pam.),
Meklemburgia-Strelitz		438
Medal Cesarza Indii, Wielka Brytania (Indie Brytańskie)	588
Medal Cesarza Wilhelma (pam.), Niemcy	440
Medal Chin, 1841—1842, Wielka Brytania	554
Medal Chin, 1857—1860, Wielka Brytania	556
Medal Chin, 1860 (pam.), Francja	330
Medal Chin, 1900—1901 (pam.), Francja	332
Medal Chin, 1900—1902, Wielka Brytania	563
Medal Cierpieli dla Ojczyzny lub Marokański, Hiszpania	363
Medal Cnoty Wojskowej, Rumunia	502
Medal Culloden’u, 1716, Wielka Brytania	585
Medal Czerwonego Krzyża, Dania	319
Medal Czerwonego Krzyża, Etiopia	325
Medal Czerwonego Krzyża, Hiszpania	371
Medal Czerwonego Krzyża, Holandia . 				374
		

/Magazyn_113_01_648_0001.djvu

			648
Medal Czerwonego Krzyża, Jugosławia
Medal Czerwonego Krzyża (Medal Dobrze Zasłużonych, Me¬
dal Zasługi, Medal za Poświęcenie, Medal za Długoletnią
Służbę, Medal za Wyróżniającą się Służbę, Medal Po¬
chwały, Medal Wdzięczności), Portugalia
Medal Czerwonego Krzyża, Prusy
Medal Czerwonego Krzyża, Rosja
Medal Czerwonego Krzyża, Szwecja
Medal Czerwonego Krzyża za Zasługi Sanitarne podczas
Wojny 1876—78, Jugosławia
Medal Czerwonego Półksiężyca, Turcja
Medal Czerwonej Gwiazdy, Szwecja
Medal Członków Czynnych Narodowej Straży Ogniowej,
Wielka Brytania
Medal Czynu Obywatelskiego, Norwegia
Medal Dahomeju, 1892 (pam.), Francja
Medal Dardaneli (pam.), Francja
Medal Davison’a, 1798, Wielka Brytania ........
Medal dla Cywilnych Funkcjonariuszów Państwowych (jub.),
Austria
Medal dla Członków Sił Zbrojnych, 1795—1815 (pam.), Wir¬
tembergia			 .
Medal dla Ochotników za 3 i 6-cioletnią Służbę w Oddziałach
Garnizonowych, Rosja
Medal dla Oficerów i Szeregowych Pospolitego Ruszenia za
3 i 6-łetnią Służbę, Rosja
Medal dla Sił Zbrojnych (jub.), Austria
Medal dla Tyrolczyków Obrońców Kraju w 1848 r. (pam.),
Austria
Medal dla Tyrolczyków Obrońców Kraju w 1859 r. (pam.),
Austria
Medal dla Tyrolczyków Obrońców Kraju w 1866 r. (pam.),
Austria
Medal dla Uczestników Walk za Ojczyznę 1848—50 i 1864
(pam.), Dania
Medal dla Weteranów Wojny Szlezwig-IIolsztyńskiej,1848—
49 (pam.), Oldenburg
Medal dla Wychowanków Wojskowych Zakładów Nauko¬
wych za Panowania Cesarza Mikołaja I, Rosja ....
		

/Magazyn_113_01_649_0001.djvu

			649
Str.
Medal dla Wyróżniających się w Opiece nad Rannymi lub
Medal Augusty, Prusy	451
Medal Długoletnich Służących (hon.), Francja 	344
Medal Długoletniej i Sprawnej Służby, Wielka Brytania (No¬
wa Zelandia)	591
Medal Długoletniej Służby, Lukka	607
Medal Długoletniej .Służby i Dobrego Prowadzenia się,
Wielka Brytania (Kanada)	595
Medal Długoletniej Służby i Dobrego Prowadzenia się,
Wielka Brytania (Nowa Gwinea)	595
Medal Długoletniej Służby i Dobrego Prowadzenia się,
Wielka Brytania (Nowa Zelandia)	595
Medal Długoletniej Służby i Dobrego Prowadzenia się
Policji Cejlońskiej, Wielka Brytania (Cejlon)	587
Medal Długoletniej Służby i Dobrego Prowadzenia się
Policji Maltańskiej, Wielka Brytania (Malta)	590
Medal Długoletniej Służby i Dobrego Prowadzenia się Sto¬
warzyszenia Zawodowej Straży Ogniowej, Wielka Brytania 582
Medal Długoletniej Służby Londyńskiego Korpusu Ratun¬
kowego, Wielka Brytania		581
Medal Długoletniej Służby Ochotniczej, Wielka Brytania. 573
Medal Długoletniej Służby Ochotniczej (dla Indii i kolonij),
Wielka Brytania . . . 			573
Medal Długoletniej Służby Policji Cywilnej, Wielka Bry¬
tania (Sarawak)				 . 592
Medal Długoletniej Służby Policji Liwerpoolskiej, Wielka
Brytania	583
Medal Długoletniej Służby Policji Sarawaku, Wielka Bry¬
tania 	592
Medal Długoletniej Służby w Marynarce Wojennej i Do¬
brego Prowadzenia się, Wielka Brytania	571
Medal Długoletniej Służby Wojskowej, Toskania .... 610
Medal Długoletniej Służby Wojskowej, Wielka Brytania
(Sarawak)		592
Medal Długoletniej Służby w Wojsku i Dobrego Prowadze¬
nia się, Wielka Brytania			571
Medal Długoletniej Służby Zamorskiej i Dobrego Prowadze¬
nia się, Wielka Brytania	575
Medal Domu Królewskiego, B^e'1'	294
		

/Magazyn_113_01_650_0001.djvu

			650
Str.
Medal Dunaju (pani.), Turcja	526
Medal Durbaru Króla Edwarda VII w Delhi, Wielka Bry¬
tania (Indie Brytańskie)	589
Medal Durbaru Króla Jerzego V w Delhi, Wielka Bryta-
tania (Indie Brytańskie) . . .	589
Medal Dworski (jub.), Austria	286
Medal Działań Wojennych w Afryce Wschodniej (pam.),
Włochy	601
Medal Dzielności (Orderu Zasługi), Węgry	536
Medal Dzielności Wojskowej, Sardynia	609
Medal Dzielności Znamienitej, Wielka Brytania	543
Medal Dzielności Znamienitej, Wielka Brytania (Sarawak)	591
Medal Dżelalabadu, 1842, Wielka Brytania	553
Medal Eckernforde (pam.), Prusy	446
Medal Edwarda, Wielka Brytania	544
Medal Egiptu, 1882—1889, Wielka Brytania	558
Medal Ekspedycyj na Pustynię (pam.), Argentyna . . .	278
Medal Elżbiety, 1878 (pam.), Rumunia	506
Medal Epidemii, Belgia	297
Medal Epidemii (hon.), Francja (Algeria)	348
Medal Epidemii Cholery, 1837 (pam.), Watykan	533
Medal Epidemii — Ministerstwa Higieny (hon.), Francja .	338
Medal Epidemii — Ministerstwa Kolonij (hon.), Francja .	338
Medal Epidemii — Ministerstwa Marynarki Narodowej
(hon.), Francja	338
Medal Epidemii — Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
(hon.), Francja	337
Medal Epidemii — Ministerstwa Wojny (hon.), Francja .	338
Medal Epidemii — Ministerstwa Zdrowia Publicznego
(hon.), Francja	337
Medal Fairl'ax’a za Naseby, Wielka Brytania	585
Medal Federacji Międzynarodowej b. Walczących, między¬
narodowy 	623
Medal Fiume, 1919—1921 (pam.), Włochy	601
Medal Florencji Nightingale, międzynarodowy 	623
Medal „Fram'a“, Norwegia	491
Medal Fryderyka Augusta, Saksonia	458
Medal Fryderyka Batylda, Waldeck	475
Medal Fryderyka i Ludwiki, Badenia	415
		

/Magazyn_113_01_651_0001.djvu

			651
Str.
Medal Funduszu Obrony Morskiej, Grecja	357
Medal Funkcjonariuszów Kolei (hon.), Francja	340
Medal Funkcjonariuszów Kolei (hon.), Francja (Indochi-
ny)	352
Medal Funkcjonariuszów Poczt i Telegrafów (hon.), Fran¬
cja 	342
Medal Funkcjonariuszów Poczl i Telegrafów (hon.), Fran¬
cja (Indochiny) 		351
Medal Funkcjonariuszów Poczt i Telegrafów (hon.), Fran¬
cja (Madagaskar)	353
Medal Grecji (pam.), Turcja	527
Medal Guznee, 1830, Wielka Brytania	552
Medal Guznee i Kabulu, 1842, Wielka Brytania	554
Medal Gwardii Konnej (pam.), Dania	318
Medal Gwardii Krajowej, Francja (Indochiny)	352
Medal Gwardii Narodowej (pam.), Francja	329
Medal Gwardii Obywatelskiej, 1840 (pam.)', Watykan . .	533
Medal Gwardii Szlacheckiej, 1901 (pam.), Watykan . . .	533
Medal Gwardii Szwajcarskiej, 1906 (pam.), Watykan. . .	534
Medal Hagi, Holandia	376
Medal Hal Targowych i Jarmarków (hon.), Francja . . .	341
Medal Hajderabadu, 1843, Wielka Brytania	555
Medal Higieny (hon.), Francja	340
Medal Hohenzollernów za 1848—49 r. (pam.), Prusy. . .	451
Medal Holandii, 1653, Wielka Brytania	585
Medal Hołdu Tyrolskiego w Insbrucku (pam.), Austria. .	284
Medal Honorowy, Francja (Nowa Kaledonia)	354
Medal Honorowy, Japonia	382
Medal Honorowy, Monako. 		404
Medal Honorowy Krzyża Honorowego Książęco-Schwarz-
burskiego, Schwarzburg-Rudolstadt	471
Schwarzburg-Sondershausen	471
Medal Honorowy Hohenzollernów, Hohenzollern	430
Medal Honorowy Odznaki Służby Wojskowej, Węgry . .	538
Medal Honorowy Orderu Króla Ludwika, Bawaria ...	417
Medal „Illis quorum meruere labores", Szwecja	519
Medal łnduski Długoletniej Służby i Dobrego Prowadzenia
się (dla europejczyków w wojskach, induskich), Wielka
Brytania (Indie Brytańskie) 		589
		

/Magazyn_113_01_652_0001.djvu

			652
Str.
Medal Induski Długoletniej Służby i Dobrego Prowadzenia
się (dla wojsk induskich), Wielka Brytania (Indie Brytań-
skie) .	590
Medal Induski Edwarda Księcia Walii, Wielka Brytania
(Indie Brytańskie)	588
Medal Induski Wiernej Służby (dla europejczyków w woj¬
skach induskich), Wielka Brytania (Indie Brytańskie) 589
Medal Induski Wiernej Służby (dla wojsk induskich), Wielka
Brytania (Indie Brytańskie)	590
Medal Induski Wybitnej Służby, Wielka Brytania (Indie
Brytańskie)	589
Medal Indii, Wielka Brytania (Indie Brytańskie) .... 589
Medal „Ingenio et Arte“, Dania	314
Medal Inżynierów Morskich za Zdolność i Dobre Prowadze¬
nie się, Wielka Brytania	571
Medal Jana Żiżki z Trocnowa, Czechosłowacja	313
Medal Jawy, 1811, Wielka Brytania	546
Medal Jubileuszowy Hanowerski (pam.), Prusy	452
Medal Jubileuszowy Książęco-Lichtensteinowski (pam.),
Lichtenstein	397
Medal Jubileuszu Kapłaństwa Piusa X, 1908 (pam,), Wa¬
tykan 	534
Medal Jubileuszu Kapłaństwa Piusa XI, 1928 (pam.), Wa¬
tykan 	”. . . 534
Medal Jubileuszu Srebrnego Wesela, 1878 (pam.), Belgia . 297
Medal Jubileuszu Srebrnego Wesela Pary Wielko-Książęcej,
1899 (pam.), Saksonia-Koburg i Gota ........ 465
Medal Kabulu, 1842, Wielka Brytania ......... 553
Medal Kampanii Afrykańskiej (pam.), Włochy	599
Medal Kampanii Afrykańskiej „Hiszpania i Afryka" (pam.),
Hiszpania	371
Medal Kampanii Afrykańskiej „Kampania Rifeńska"
(pam.), Hiszpania	371
Medal Kampanii Afrykańskiej „Maroko" (pam.), Hiszpania 370
Medal Kampanii Arabskiej (pam.), Belgia		 . 292
Medal Kampanii Dalekiego Wschodu — Chiny (pam.),
Włochy	600
Medal Kampanii Filipińskiej „Armii Filipińskiej" (pam.),
Hiszpania			370
		

/Magazyn_113_01_653_0001.djvu

			653
Str.
Medal Kampanii Filipińskiej „Kampania na Mindanao“
(pam.), Hiszpania	370
Medal Kampanii Filipińskiej „Ochotnikom Królewskim“
(pam.), Hiszpania			370
Medal Kampanii Krymskiej, 1856 (pam.), Włochy. . . .	599
Medal Kampanii Kubańskiej, 1876 (pam.), Hiszpania . .	370
Medal Kampanii Kubańskiej, 1882 (pam.), Hiszpania . .	370
Medal Kampanii Kubańskiej, 1895—98 (pam.), Hiszpania	370
Medal Kampanii nad Satledżem, 1845—-1846, Wielka Bry¬
tania .'	555
Medal Kampanii na Pacyfiku, Boliwia	300
Medal Kampanii Paragwajskiej (pam.), Brazylia	303
Medal Kampanii Północnej (pam.), Hiszpania	370
Medal Kampanii przeciwko Danii, 1864 r. (pam.), Austria	284
Medal Kampanii przeciwko Danii, 1864 r. (pam.), Prusy .	450
Medal Kampanii Syryjskiej, 1840 Turcja	528
Medal Kampanii w Acre, Boliwia	300
Medal Kampanii Wschodniej (pam.), Brazylia	303
Medal Kampanii 1817—1822 (pam.), Brazylia 	302
Medal Kampanii 1849 r., Waldeck	475
Medal Kampanii 1849 r., Watykan	532
Medal Kampanii 1866 r. (pam.), Lippe	433
Medal Kampanii 1866 r. (pam.), Oldenburg	442
Medal Kampanii 1870—1871 (pam.), Oldenburg	442
Medal Kampanij (pam.), Hiszpania. . . . 		361
Medal Kampanij, Kuba	395
Medal Kampanij Afrykańskich (pam.), Belgia 	292
Medal Kampanij Wojska Portugalskiego (pam.), Portugalia	497
Medal Kampanij 1809—1815 (pam.), Saksonia-Weimar-
Eisenach	467
Medal Kampanij 1813—1815 (pam.), Prusy 	449
Medal Kampanij 1813—1815, Waldeck	475
Medal Kampanij 1814—1815 (pam.), Anhalt-Bernburg .	484
Medal Kampanij 1814—1816 (pam.), Schaumburg-Lippe .	470
Medal Kanady Północno-Wschodniej. 1885, Wielka Brytania	557
Medal Kanady, 1866—1870, Wielka Brytania	557
Medal Kandaharu, Guznee i Kabulu, 1842, Wielka Brytania	553
Medal Kandaharu, 1842, Wielka Brytania	553
Medal Karola I, 1906 (jub.), Rumunia	505
		

/Magazyn_113_01_654_0001.djvu

			654
Su.
Medal Karoli, Saksonia			459
Medal Karoli Olgi (Orderu Olgi), Wirtembergia	476
Medal Karsu (pam.), Turcja	527
Medal Kawalerii Ochotniczej Imperium za Długoletnią Służ¬
bę i Dobre Prowadzenie się, Wielka Brytania .... 573
Medal Kelat-i-Gilzia, 1842, Wielka Brytania	553
Medal Kolonialny, Francja	331
Medal Kolonialny Wychowania Publicznego, Francja . . 343
Medal Kolonialnych Wojsk Posiłkowych za Długoletnią Służ¬
bę, Wielka Brytania	573
Medal Komisji Międzyalianckiej Rządu i Plebiscytu Gór¬
nego Śląska, międzynarodowy	 623
Medal Komitetu Narodowego Pomocy i Wyżywienia (pani.),
Belgia	293
Medal Kompanii Brytańskiej Borneo Północnego — Ekspe¬
dycja Karna, 1897-—98, Wielka Brytania	560
Medal Kompanii Brytańskiej Borneo Północnego - Ekspe¬
dycje Karne 1897 98, Wielka Brytania	560
Medal Kompanii Brytańskiej Borneo Północnego — Ekspe¬
dycja Rundum’a, 1915—16, Wielka Brytania	565
Medal Kompanii Brytańskiej Borneo Północnego — Ekspe¬
dycja Tembunan’a, 1900, Wielka Brytania		 562
Medal Kompanii Brytańskiej Południowo - Afrykańskiej,
1893—97, Wielka Brytania	559
Medal Kompanii Królewskiej w Nigerii, 1896 97, Wielka
Brytania . 		559
Medal Kompanii Miedzi na Przylądku Dobrej Nadziei, 1902,
Wielka Brytania		564
Medal Kompanii Wschodnio - Indyjskiej Cejlon, 1795,
Wielka Brytania	545
Medal Kompanii Wschodnio - Indyjskiej — Dekan, 1778,
Wielka Brytania	545
Medal Kompanii Wschodnio-Indyjskiej —- Majsur, 1793,
Wielka Brytania	545
Medal Konga (pam.), Belgia (Kongo Belgijskie)	299
Medal Kongresowy Honoru, Stany Zjedn. Ameryki .... 511
Medal Konstytucji 1908 r. (pam.), Turcja	527
Medal Kopalń Saary (hon.), Francja	344
Medal Koronacji, Japonia	382
		

/Magazyn_113_01_655_0001.djvu

			655
Str.
Medal Koronacji Alfonsa XIII (pam.), Hiszpania ....	371
Medal Koronacji Cesarza Mikołaja II (pam.), Rosja . .	621
Medal Koronacji Króla Haile Sellasie I, Etiopia ....	325
Medal Koronacji w Alba-Julia, 1922 (pam.), Rumunią . .	506
Medal Koronacji, 1883 (pam.), Rosja	621
Medal Koronacyjny, Iran	379
Medal Koronacyjny, 1937, Wielka Brytania	570
Medal Koronacyjny Króla Edwarda VII, Wielka Brytania	569
Medal Koronacyjny Króla Edwarda VII, Wielka Brytania
(Borneo Północne)	586
Medal Koronacyjny Króla Edwarda VII dla Cywilnych,
Wielka Brytania	569
Medal Koronacyjny Króla Edwarda VII dla Policji, Wiel¬
ka Brytania	569
Medal Koronacyjny Króla Haakona VII, Norwegia . . .	491
Medal Koronacyjny Króla Jerzego V, Wielka Brytania .	569
Medal Koronacyjny Króla Jerzego V dla Policji, Wielka
Brytania	570
Medal Koronacyjny na Pamiątką Koronacji Pary Królew¬
skiej w Królewcu 1861, Prusy	449
Medal Koronacyjny Rodziny Króla Edwarda VII, Wielka
Brytania	568
Medal Krajowego Zjednoczenia Szwedzkich Związków Gim¬
nastyki i Sportu, Szwecja	522
Medal Krety (pam.), Turcja	527
Medal Króla Alberta (hon.), Belgia	291
Medal Króla Chrystiana IX (pam.), Dania	315
Medal Króla Chrystiana X (pam.), Dania	316
Medal Króla Chrystiana X dla Szkoły Kawalerii 1891 —2
(pam.), Dania	318
Medal Króla dla Wojskowych Mistrzów Strzeleckich, Wielka
Brytania	576
Medal Króla Edwarda dla Policji, 1903 (Szkocja), Wielka
Brytania	569
Medal Króla Edwarda VII za Sztukę i Wiedzę, Wielka Bry¬
tania 	570
Medal Króla Fryderyka VIII (pam.), Dania	316
Medal Króla Haakona VII (jub.), Norwegia	491
		

/Magazyn_113_01_656_0001.djvu

			656
Str.
Medal Króla Jerzego V dla Dworu Królewskiego, Wielka
Brytania	571
Medal Króla Oskara II za Zasługi dla Norweskiego Rolni¬
ctwa, Norwegia	491
Medal Króla Oskara II za Zasłużoną Działalność, Nor¬
wegia 	 . . 491
Medal Króla Piotra I, Jugosławia	385
Medal Króla Ramy VI (pam.), Syjam	517
Medal Królewskich Sił Powietrznych za Długoletnią Służbę
i Dobre Prowadzenie się, Wielka Brytania . . . . . 572
Medal Królewskich Sił Powietrznych za Wierną Służbę,
Wielka Brytania	572
Medal Królewskiego Australazjatyckiego Towarzystwa Hu¬
manitarnego, Wielka Brytania (Australijski Związek) . 586
Medal Królewskiego Narodowego 111 sty tu l.u Łodzi Rai linko¬
wych, Wielka Brytania	580
Medal Królewskiej Marynarki Wojennej i Królewskiej Pie¬
choty Morskiej za Wierną Służbę, Wielka Brytania. . 572
Medal Królewskiej Morskiej Posiłkowej Rezerwy Sanitarnej
za Długoletnią Służbę i Dobre Prowadzenie się, Wielka
Brytania			576
Medal Królewskiej Ochotniczej Rezerwy Morskiej za Długo¬
letnią Służbę i Dobre Prowadzenie się, Wielka Brytania 575
Medal Królewskiej Piechoty Morskiej za Wierną Służbę,
Wielka Brytania		572
Medal Królewskiej Rezerwy Morskiej za Długoletnią Służbę
i Dobre Prowadzenie się, Wielka Brytania	 574
Medal Królowej Elżbiety (hon.), Belgia	291
Medal Królowej Wiktorii, 1887 (jub.), Wielka Brytania . 567
Medal Królowej Wiktorii, 1900 (Irlandia) (pam.), Wielka
Brytania	568
Medal Królowej Wiktorii dla Dworu Królewskiego, Wielka
Brytania	571
Medal Królowej Wiktorii dla Policji, 1887 (jub.), Wielka
Brytania	568
Medal Krymu (pam.), Turcja			527
Medal Krymu, 1854—1856, Wielka Brytania	556
Medal Księcia Alfreda, Saksonia-Koburg i Gota . , . . . 463
Medal Księcia Ernesta, Saksonia-Altenburg	461
		

/Magazyn_113_01_657_0001.djvu

			657
Str.
Księcia Ernesta, Saksonia-Koburg i Gota.
463
Księcia Karola Edwarda, Saksonia-Koburg
i Gota
463
Księcia Regenta Leopolda, Bawaria . . .
421
Kurgu, 1837, Wielka Brytania
552
La Hogue, 1692, Wielka Brytania ....
Lewantu (Syria —Cylicja) (pam.), Francja.
334
Libanu (pam.), Liban		 .
396
Lipca, 1830, Francja
329
„Litteris et artibus“, Szwecja
519
Lloyd’u za Ratowanie Życia lia Morzu, Wielka Bry-
lia
580
Lloyd'u za Służbę, Wielka Brytania . . .
Lloyd’u za Wyróżniającą się Służbę, Wielka Brytania
579
Lotnictwa i Komunikacji Lotniczej (hon.),
Francja
340
Lotniczy, Hiszpania
361
Lotniczy, Turcja
525
Ludwika za Przemysł, Bawaria
418
Ludwika za Wiedzę i Sztukę, Bawaria . .
418
Łotewskiej Wojny Niepodległościowej (pam
), Łotwa
401
Madagaskaru, 1885—1886 (pam.), Francja
331
Madagaskaru, 1895 (pam.), Francja . . .
332
Magdali, Wielka Brytania
576
Maharadży Dżammu za Obronę Gzitralu, 1895, Dżammu
319
Maharadży Rangbir Singh’a za Kampanię w Darel,
a mm u
319
Maharadży Rangbir Singh’a za Zdobycie Fortu .Jasin,
ammu
319
Maidy, 1806, Wielka Brytania
546
Maroka (pam.), Francja
332
Marszu na Rzym (pam.), Włochy . . . .
605
Marynarki Narodowej dla Personelu Nie Wojskowego
on,), Francja
339
Marynarzy Handlowych (hon.), Francja .
339
Meeane'u — Hajderabadu, 1843, Wielka Brytania .
555
Meeane’u, 1843, Wielka Brytania . . . .
Meksyku, 1863 (pam.), Francja
330
Menelika za Zasługi Wojskowe, Etiopia
395
„Merito ac dignitati" Krzyża Zasługi (hon
.), Reuss
reiz)	453
		

/Magazyn_113_01_658_0001.djvu

			658
Str.
Medal Międzyaliancki zw. „Zwycięstwa11, Belgia . . . 292 (622)
Medal Międzyaliancki zw. „Zwycięstwa", Chiny . . . 310 (622)
Medal Międzyaliancki zw. „Zwycięstwa", Czechosłowa¬
cja 	 313 (622)
Medal Międzyaliancki zw. „Zwycięstwa", Francja . . 329 (622)
Medal Międzyaliancki zw. „Zwycięstwa", Grecja . . . 356 (622)
Medal Międzyaliancki zw. „Zwycięstwa", Japonia . . 383 (622)
Medal Międzyaliancki zw. „Zwycięstwa", Kuba . . . 394 (622)
Medal Międzyaliancki zw. „Zwycięstwa", Panama . . 493 (622)
Medal Międzyaliancki zw. „Zwycięstwa", Portugalia . 497 (622)
Medal Międzyaliancki zw. „Zwycięstwa", Rumunia . 505 (622)
Medal Międzyaliancki zw. „Zwycięstwa", Stany Zjedn.
Ameryki	 512 (622)
Medal Międzyaliancki zw. „Zwycięstwa", Syjam . . . 517 (622)
Medal Międzyaliancki zw. „Zwycięstwa", Wielka Bry¬
tania 	 566 (622)
Medal Międzyaliancki zw. „Zwycięstwa", Włochy . . 600 (622)
Medal Mikołaja I za Gorliwość, Czarnogórze	389
Medal Milicji za Długoletnią Służbę i Dobre Prowadzenie się,
Wielka Brytania	573
Medal Ministerstwa Handlu za Długoletnią Ochotniczą Ob¬
sługę Aparatów Rakietowych, Wielka Brytania. . . . 575
Medal Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub Medal Pre¬
zydenta Republiki (hon.), Francja	338
Medal Monopoli (lion.), Francja	342
Medal Morski, Wielka Brytania	586
Medal Morski za Dobre Strzelanie, Wielka Brytania . . 577
Medal Muzeum, Holandia	377
Medal Naczelnego Zjednoczenia Szwedzkich Związków Po¬
spolitego Ruszenia, Szwecja	521
Medal Naczelnego Związku Szwedzkiego dla Popierania Spor¬
tu, Szwecja	522
Medal „Nagroda za Pracę dla Kościoła", Rumunia. . . . 508
Medal „Nagroda za Pracę nad Organizacją Szkolnictwa",
Rumunia		508
Medal „Nagroda za Pracę Nauczycielską", Rumunia . . . 507
Medal „Nagroda za Służbę Wojskową", Rumunia .... 506
Medal „Nagroda za 25-letnią Pracę w Służbie Państwowej",
Rumunia	506
		

/Magazyn_113_01_659_0001.djvu

			059
Str.
Medal „Nagroda za 40-letnią Służbę*1, Rumunia	504
Medal Nagrody, Dania		314
Medal Nagrody za SlużbQ, Schwarzburg-Rudolfstadt . . .	472
Medal Narodowego Towarzystwa Strzeleckiego, Wielka Bry¬
tania 	577
Medal Następczyni Tronu Karoli, Saksonia	459
Medal Natalu za Długoletnią Służbę i Dobre Prowadzenie
się, Wielka Brytania (Unia Południowej Afryki) . . .	595
Medal Nauczania Powszechnego (hon.), Francja (Indochiny)	351
Medal Nauczycielstwa (hon.), Francja	343
Medal Nepalu, 1814—16, Wielka Brytania			552
Medal Neuenburgu,. Prusy. ... /	449
Medal Niepodległości, Kuba	395
Medal Niepodległości, Turcja	525
Medal Niepodległości Litwy, Litwa 	399
Medal Nieustraszonej i Ofiarnej Pomocy (pam.), Prusy	486
Medal Norodom’a I, Kambodża			391
Medal „Norsk Militaert Tidsskrift“, Norwegia	492
Medal Nowej Południowej Walii za Długoletnią Służbę
i Dobre Prowadzenie się, Wielka Brytania (Australijski
Związek)		594
Medal Nowej Zelandii, 1845—66, Wielka Brytania ....	556
Medal Oblężenia Bilbao (pam.), Hiszpania	369
Medal Oblężenia Naarden, Holandia	375
Medal Obowiązku, Egipt	321
Medal Obrony Arsenału w Carraca (pam.), Hiszpania . .	369
Medal Obrony Cerviva (pam.), Hiszpania	369
Medal Obrony Chicłany, 1811 (pam.), Hiszpania. ....	369
Medal Obrony Cytadeli Antwerpii, 1832, Holandia ....	375
Medal Obrony Dordrechtu, Holandia	374
Medal Obrony Fortecy Czitralu, 1895 (pam.), Kaszmir .	391
Medal Obrony Fortecy Humayta, Brazylia	302
Medal Obrony Fortecy Nowa Coimbra (pam.), Brazylia .	303
Medal Obrony Puigcerdy (pam.), Hiszpania	369
Medal Obrony Teruel (pam.), Hiszpania	369
Medal Obrony Vitorii, 1813 (pam.), Hiszpania	369
Medal Obrony Wenecji, Wenecja	606
Medal Obrońców Belfortu, 1870—1871 (patn.), Francja. .	331
Medal Obrońców Niepodległości, 1878, Rumunia	505
42*
		

/Magazyn_113_01_660_0001.djvu

			<>60
Str.
Medal Ochotniczej Służby Medycznej, Wielka Brytania. .	579
Medal Ochotnika Walczącego 1914 —1918, Belgia ....	292
Medal Ochotników Wojennych, Włochy	605
Medal Ochotników z Pospolitego Ruszenia, Hiszpania . .	371
Medal Odrodzenia Narodowego (hon.), Belgia 		293
Medal Odwagi i Wierności, Rumunia	504
Medal Odwagi Ochotników Obrońców Paryża, 1870, Francja	330
Medal Odwiedzin Cesarza w Konstantynopolu, Turcja . .	527
Medal Odwiedzin Króla dla Policji, 1911, Irlandia (pam.),
Wielka Brytania . . 		570
Medal Odwiedzin Króla Edwarda VII, 1903, Irlandia (pam.)
Wielka Brytania	569
Medal Odwiedzin Króla Jerzego V, 1911, Irlandia (pam.)
Wielka Brytania	570
Medal Odwiedzin Wicekróla w Delhi, Wielka Brytania (Indie
Brytańskie)	590
Medal Ofiar Inwazji, Francja	334
Medal Olimpiady (pam.), Niemcy	407
Medal Olimpijski Króla Gustawa V (pam.), Szwecja . . .	519
Medal Operacyj Wojennych na Rio de la Plata (pam.),
Brazylia	303
Medal Opieki Lekarskiej (hon.), Francja (Indochiny) . .	352
Medal Opieki Publicznej (hon.), Francja	339
Medal Opieki Społecznej (hon.), Francja	345
Medal Opieki Społecznej (hon.), Francja (Algeria) ....	349
Medal Orderu Alberta, Saksonia	457
Medal Orderu Cnoty Lotniczej, Rumunia	502
Medal Orderu Czerwonego Krzyża, Czarnogórze ....	389
Medal Orderu Czerwonego Krzyża Estońskiego, Estonia .	324
Medal Orderu Czerwonego Krzyża Japońskiego, Japonia .	381
Medal Orderu Elżbiety, Austria	283
Medal Orderu Ferdynanda I, Rumunia 	503
Medal Orderu Franciszka 1, Sycylia . .-	610
Medal Orderu Gwelfów, Hanower	482
Medal Orderu Gwiazdy Afrykańskiej, Belgia (Kongo Bel¬
gijskie) 			 		297
Medal Orderu Gwiazdy Białej, Estonia	323
Medal Orderu Gwiazdy Oceanii, Hawai	358
Medal Orderu Herbu Państwowego, Estonia	323
		

/Magazyn_113_01_661_0001.djvu

			6(31
Str.
Medal Orderu Izabeli Katolickiej, Hiszpania	359
Medal Orderu Jerzego I (pam.), Grecja	355
Medal Orderu Karola Finlay’a, Kuba	394
Medal Orderu Karola III, Hiszpania	361
Medal Orderu Korony, Belgia (Kongo Belgijskie) ....	298
Medal Orderu Korony, Prusy	445
Medal Orderu Korony Dębowej, Luksemburg	399
Medal Orderu Korony Syjamu, Syjam .'	516
Medal Orderu Leopolda, Lippe	431
Medal Orderu Leopolda II, Belgia (Kongo Belgijskie) . .	299
Medal Orderu Lwa, Belgia (Kongo Belgijskie)	298
Medal Orderu Lwa Białego, Czechosłowacja	312
Medal Orderu Lwa i Słońca, Iran	379
Medal Orderu Miecza, Szwecja	518
Medal Orderu Mohameda Alego, Egipt	319
Medal Orderu Orła Czerwonego, Prusy	444
Medal Orderu Ramy, Syjam	515
Medal Orderu Róży Białej, Finlandia	325
Medal Orderu Serafinów, Szwecja	518
Medal Orderu Sławy, Turcja	528
Medal Orderu Słonia Białego, Syjam	515
Medal Orderu Służby dla Cesarstwa, Wielka Brytania . .	541
Medal Orderu św. Jerzego, Bawaria	416
Medal Orderu św. Jerzego, Rosja 		615
Medal Orderu św. Jerzego od Połączenia, Sycylia ....	61)9
Medal Orderu św. Ferdynanda, Sycylia	609
Medal Orderu Wazów, Szwecja			518
Medal Orderu Wielkiego Księcia Litewskiego Gedymina,
Litwa	398
Medal Orderu Wiktorii, Wielka Brytania	540
Medal Orderu Witolda Wielkiego, Litwa	397
Medal Orderu Zasługi, Madagaskar	401
Medal Orderu Zasługi, Saksonia	. . .	456
Medal Orderu Zasługi, Turcja			525
Medal Orderu Zasługi Cywilnej, Saksonia	480
Medal Orderu Zasługi Cywilnej Korony Bawarskiej, Bawa¬
ria 	416
Medal Orderu Zasługi Filipa Wspaniałomyślnego, Hesja-
Darmstadt	426
		

/Magazyn_113_01_662_0001.djvu

			662
Str.
Medal Orderu Zasługi Kulturalnej, Rumunia	503
Medal Orderu Zasługi Rolniczej, Rumunia	503
Medal Orderu Zasługi św. Michała, Bawaria. 		417
Medal Orderu Zasługi Wojskowej, Wirtembergia	470
Medal Orderu Zasługi Wojskowej i Cywilnej Adolfa Nassau-
skiego, Luksemburg	400
Medal Orderu Zasługi za Sztukę i Wiedzę, Saksonia-Mei-
ningen	466
Medal Orderu Zasługi za Sztukę i Wiedzę, Schaumburg-
Lippe	469
Medal Organizatorów Ochotniczego Wojska Litewskiego,
Litwa	i	398
Medal Otwarcia Muzeum Etruskiego (pam.), 1838, Watykan	533
Medal Pamiątka, Badenia	415
Medal „Pamiątka Albańska", Jugosławia	385
Medal Panowania Aleksandra III (pam.), Rosja	621
Medal Panowania J. K. M. Leopolda II (pam.), Belgia .	294
Medal Panowania Mikołaja I (pam.), Rosja	621
Medal Państwowy, Gdańsk w. m	354
Medal Parlamentu za Służbę Morską, Wielka Brytania .	585
Medal Pendżabu, 1848—1849, Wielka Brytania	555
Medal Pierwszego Stulecia Bitwy pod Ayacuchol824—1924,
Peru	494
Medal Pierwszego Stulecia Niepodległości Peru 1821—1921,
Peru	494
Medal Pierwszego Stulecia Niepodległości Republiki, Costa-
. Rica	311
Medal Podatków Pośrednich (hon.), Francja	339
Medal Podatków Różnych (hon.), Francja (Algeria) . . .	349
Medal Podróży Morskiej 1892—93 (pam.), Austria ....	288
Medal Pokoju — Freden i Maroko, Hiszpania	363
Medal Policji, Francja (Indochiny)	353
Medal Policji, Wielka Brytania (Hong-Kong)	587
Medal Policji Afrykańskiej, Wielka Brytania (Unia Połud¬
niowej Afryki)	593
Medal Policji Głasgowu, Wielka Brytania	584
Medal Policji Induskiej, Wielka Brytania (Indie Brylańskie)	590
Medal Policji Króla (Medal Wybitnej Służby, Medal Zna¬
mienitej Dzielności), Wielka Brytania	545
		

/Magazyn_113_01_663_0001.djvu

			663
Str.
Medal Policji Mauritiusa, Wielka Brytania (Mauritius) .	591
Medal Policji Miejskiej i Wiejskiej (hon.), Francja ....	342
Medal Policji Miejskiej i Wiejskiej (hon.), Francja (Algeria)	350
Medal Policji Specjalnej, Wielka Brytania	576
Medal Policji Specjalnej w Birmingham, Wielka Brytania	582
Medal Policji Szerifa (hon.), Maroko	402
Medal Policji Tunizyjskiej (hon.), Tunis	524
Medal Policyjny (Irlandia), Wielka Brytania	583
Medal Pomocy Brytańskim Jeńcom Wojennym, Wielka
Brytania	567
Medal Pomocy Wzajemnej (hon.), Francja	345
Medal Pomocy Wzajemnej (hon.), Francja (Algeria) . . .	349
Medal Powrotu na Tron Dynastii Karadżordżów (pam.),
Jugosławia	387
Medal Powstania Tubylców w Natalu, 1906, Wielka Bry¬
tania 	564
Medal Powstania w Niemieckiej Południowo-Zachodniej
Afryce, 1907 (pam.), Niemcy	440
Medal Powstania 1892—94, Belgia (Kongo Belgijskie) . .	299
Medal Powstańców Lombardzko-Weneckich, 1848, Watykan	532
Medal Półwyspu -— Albuera, Wielka Brytania	548
Medal Półwyspu — Badajoz, Wielka Brytania	549
Medal Półwyspu — Benevente, Wielka Brytania	548
Medal Półwyspu — Busako, Wielka Brytania	548
Medal Półwyspu — Chateauguay, Wielka Brytania ....	550
Medal Półwyspu — Chrystier’s Farm, Wielka Brytania . .	550
Medal Półwyspu — Ciudad Rodrigo, Wielka Brytania . .	549
Medal Półwyspu — Coruna, Wielka Brytania	547
Medal Półwyspu — Fort Detroit, Wielka Brytania ....	549
Medal Półwyspu — Fuentes d'Onor, Wielka Brytania . .	548
Medal Półwyspu -— Gwadalupa, Wielka Brytania ....	548
Medal Półwyspu—Jawa, Wielka Brytania	549
Medal Półwyspu — Martynika, Wielka Brytania	548
Medal Półwyspu — Nivelle, Wielka Brytania	550
Medal Półwyspu — Nive, Wielka Brytania	551
Medal Półwyspu-—Ortes, Wielka Brytania			551
Medal Półwyspu -— Pireneje, Wielka Brytania	550
Medal Półwyspu — Roleira, Wielka Brytania	547
Medal Półwyspu — Sahagun, Wielka Brytania	547
		

/Magazyn_113_01_664_0001.djvu

			664
Str.
Medal Półwyspu — Salamanka, Wielka Brytania ....	549
Medal Półwyspu — San Sebastian, Wielka Brytania . . .	550
Medal Półwyspu — Talavera, Wielka Brytania	547
Medal Półwyspu — Tuluza, Wielka Brytania	551
Medal Półwyspu—Vimiera, Wielka Brytania ......	547
Medal Półwyspu — Vittoria, Wielka Brytania	550
Medal Pracy, Badenia	415
Medal Pracy, Monako	404
Medal Pracy (lion.), Francja (Algeria)	349
Medal Pracy (hon.), Francja (Madagaskar)	353
Medal Pracy — Ministerstwa Handlu i Przemysłu (hon.),
Francja	343
Medal Pracy — Ministerstwa Wojny (hon.), Francja . .	344
Medal Praskiej Obrony Obywatelskiej, Austria	285
Medal Proklamacji Konstytucji w 1843 r. (pam.), Grecja	356
Medal Proklamacji Konstytucji (pam.), Japonia	383
Medal Proklamacji Królestwa Serbii, 1882 r. (pam.), Jugo¬
sławia 	387
Medal Proklamacji Księcia Ferdynanda Sachsen-Koburg
i Gotha na Księcia Bułgarii (pam.), Bułgaria	309
Medal Proklamacji Księcia Fryderyka VIII (pam.), Szlezwig-
Holsztyn	471
Medal „Pro Virtuti Militari", Rumunia	506
Medal Przemysłu i Handlu, Egipt	321
Medal Przykładnego Prowadzenia się, Portugalia ....	497
Medal Przylądka Dobrej Nadziei, 1880—1897, Wielka Bry¬
tania 	559
Medal Przylądka Dobrej Nadziei za Długoletnią Służbę
i Dobre Prowadzenie się, Wielka Brytania (Unia Po-	1
łudniowej Afryki) 		592
Medal Queensland za Długoletnią Służbę i Dobre Prowadze¬
nie się, Wielka Brytania (Australijski Związek) . . .	594
Medal Raidu Lotniczego Dziesięciolecia Faszyzmu (pam.)
Włochy	604
Medal Rannych, Austria		288
Medal Rannych 1848 r., Francja	329
Medal Regencji, Hiszpania	 .	371
Medal Rewolucji 31 Stycznia 1891 r., Portugalia ....	197
Medal Rewolucyjny Wojenny Czechosłowacki, Czechosłowacja	312
		

/Magazyn_113_01_665_0001.djvu

			665
Str.
Medal Rezerwy Floty Królewskiej za Długoletnią Służbę
i Dobre Prowadzenie się, Wielka Brytania	576
Medal Rezerwy Specjalnej za Długoletnią Służbę i Dobre
Prowadzenie się, Wielka Brytania	574
Medal Robotników Drogowych i Niższych Funkcjonariuszów
(hon.), Francja	340
Medal Rodziny Francuskiej (hon.), Francja	344
Medal Rodziny Poległego Żołnierza, Japonia	384
Medal Rodriguezy, Burbonu i Mauritiusa, 1810, Wielka
Brytania	546
Medal Rolnictwa, Turcja	528
Medal Rolniczy (hon.), Francja		 .	342
Medal Rozformowania Brygady, Modena	608
Medal Rozruchów w Indiach, 1857—1858, Wielka Brytania	556
Medal Rządu, 1906 (jub.), Badenia	414
Medal Samorządowy (hon.), Francja	341
Medal Samorządowy (hon.), Francja (Algeria)	349
Medal Seringapatamu, 1799, Wielka Brytania 	545
Medal „Signum Laudis11 (Orderu Zasługi), Węgry ....	536
Medal Sisowath’a I, Kambodża	391
Medal Sisowath'a Monivong’a, Kambodża	391
Medal Służby Czynnej, Irak	378
Medal Służby Leśnej (hon.), Francja (Indochiny) ....	352
Medal Służby Ogólnej Morskiej, 1793—1840, Wielka Bry¬
tania 		553
Medal Służby Ogólnej Morskiej, 1909—1915, Wielka Bry¬
tania 	564
Medal Służby Ogólnej w Afryce, 1902—1918, Wielka Bry¬
tania 	565
Medal Służby Ogólnej w Indiach, 1908- 1919’, Wielka Bry¬
tania 	566
Medal Służby Ogólnej w Indiach, 1852—1895, Wielka Bry¬
tania 	558
Medal Służby Ogólnej w Indiach, 1895—1898, Wielka Bry¬
tania 	560
Medal Służby Ogólnej w Indiach, 1901 -1902, Wielka Bry¬
tania 	563
Medal Służby Ogólnej Wojskowej, 1793—1814, Wielka Bry¬
tania 	551
		

/Magazyn_113_01_666_0001.djvu

			666
Str.
Medal Służby Ogólnej, 1918—1920, Wielka Brytania . .	567
Medal Służby Terytorialnej, Wielka Brytania (Nowa Ze¬
landia) 	591
Medal Solidarności, Panama 		493
Medal Srebrnego Jubileuszu Króla Jerzego V, Wielka Bry¬
tania 	570
Medal Srebrnego Wesela Księcia Gustawa i Księżnej Wik¬
torii, Szwecja	520
Medal Straconej Nadziei, Wielka Brytania	585
Medal Straży Ogniowej, Austria	289
Medal Straży Ogniowej (hon.), Francja	341
Medal Straży Ogniowej (hon.), Francja (Algeria) ....	350
Medal Straży Ogniowej w Birmingham, Wielka Brytania	583
Medal Straży Ogniowej, 1830 (pam.), Watykan	533
Medal Straży Ogniowej, 1847 (pam.), Watykan	533
Medal Straży Wodnej w Birmingham, Wielka Brytania .	583
Medal Sudanu (pam.), Francja	331
Medal Sudanu, 1896, Egipt	322
Medal Sudanu, 1896—1898, Wielka Brytania	560
Medal Sudanu, 1910—1918, Egipt	322
Medal Sylistrii (pam.), Turcja	526
Medal Syrii (pam.), Turcja			526
Medal Szlezwigu za 1920 r. (pam.), Dania	315
Medal Szwedzkiego Ochotniczego Korpusu Łodzi Motoro¬
wych, Szwecja	521
Medal Szwedzkiego Wojskowego Związku Sportowego,
Szwecja 		522
Medal Ślubu Wielkiego Księcia Ernesta Ludwika (pam.),
Hesja-Darmstadt	429
Medal Światowego • Kongresu Pocztowego w 1924 r. (jub.),
Szwecja	522
Medal św. Heleny, 1792—1815 (pam.), Francja	329
Medal św. Maurycego za Zasługi Wojskowe (Orderu św.
św. Maurycego i Łazarza), Włochy	596
Medal Tasmanii za Długoletnią Służbę i Dobre Prowadzenie
się, Wielka Brytania (Australijski Związek)	594
Medal Tonkinu, 1883—1885 (pam.), Francja	331
Medal Towarzystwa Ochrony Życia przed Ogniem, Wielka
Brytania	580
		

/Magazyn_113_01_667_0001.djvu

			667
Str.
Medal Towarzystw Muzycznych i Chóralnych (hon.), Francja	343
Medal Trafalgaru, 1805, Wielka Brytania	546
Medal Transportów, 1899—1902, Wielka Brytania ....	563
Medal Tybetu, 1903—1904, Wielka Brytania	564
Medal Tyrolu (pam.), Austria	281
Medal Tysiąca Lądujących w Marsali z Generałem Garibal¬
dim, Wiochy	598
Medal Trzęsienia Ziemi w Kalabrii i Sycylii (pam.), Włochy	604
Medal Trzęsienia Ziemi w Marsyce (pam.), Włochy ....	604
Medal Ubezpieczeń Społecznych (hon.), Francja	346
Medal Uciekinierów z Niewoli, Francja	328
Medal Unii Południowej Afryki (pam.), Wielka Brytania
(Unia Południowej Afryki)	593
Medal Urzędników Samorządowych (hon.), Francja . . .	341
Medal Urzędów Celnych (hon.), Francja . 		339
Medal Urzędów Celnych i Monopoli (hon.), Francja (Indo-
chiny)	352
Medal Uśmierzenia Buntu na Kubie, 1908 (pam.), Stany
Zjedn. Ameryki			513
Medal Uznania, Saksonia-Weimar-Eisenach	468
Medal Uznania za Chwalebny Czyn i Dobrą Służbę, Schwarz-
burg-Rudolfstadt	472
Medal Uznania za Pomoc podczas Pożaru Miasta, 1842,
Hamburg w. m	425
Medal Vegi, Szwecja	520
Medal Verdun (pam.), Francja	333
Medal Waleczności, Albania	276
Medal Waleczności, Austria	283
Medal Waleczności, Bawaria	417
Medal Waleczności, Brazylia	301
Medal Waleczności, Hesja-Darmstadt	426
Medal Waleczności, Irak	378
Medal Waleczności, Prusy	446
Medal Waleczności, Saksonia-Altenburg	460
Medal Waleczności, Wenecja		606
Medal Waleczności za 1866 r., Austria	284
Medal Walecznych, Turcja 	526
Medal Walk o Kretę (pam.), Grecja	356
Medal Waterloo, Brunświk 		423
		

/Magazyn_113_01_668_0001.djvu

			668
Str.
Medal Waterloo, 1815, Wielka Brytania	552
Medal Wdzięczności Francuskiej, Francja	328
Medal Wdzięczności Narodowej dla Matek i Wdów po Po¬
ległych, Włochy	603
Medal Welch'a, Wielka Brytania	585
Medal Weneckiej Gwardii Obywatelskiej, Wenecja ....	607
Medal Wesela, 1905 (pam.,) Saksonia-Koburg i Gota . .	465
Medal Weteranów Stlfażników Grobowca Wiktora Emanuela
II, Włochy	599
Medal Wiedzy, Iran	379
Medal Wielkiego Księcia Fryderyka Franciszka III (pam.i,
Meklemburgia-Schwerin	437
Medal Wielkiej Wojny (pam.), Francja	333
Medal Wiernej Służby, Rumunia	507
Medal Wiernej Służby, Wielka Brytania (Australijski Zwią¬
zek) 		594
Medal Wiernej Służby, Wielka Brytania (Unia Południowej
Afryki)	592
Medal Wiernej Służby Policji Południowo-Afrykańskiej,
Wielka Brytania (Unia Południowej Afryki)	593
Medal Wierności, 1849, Watykan	532
Medal Wierności Francuskiej, Francja	335
Medal Wierności Helweckiej, Szwajcaria . 		517
Medal Więziennictwa, Hiszpania 		371
Medal Więźnia Politycznego 1914—1918, Belgia	292
Medal Więźniów Wojennych (pam.), Hiszpania	367
Medal Wiktorii Adelajdy, Saksonia-Koburg i Gota . . .	464
Medal Wiktorii za Długoletnią i Sprawną Służbę, Wielka
Brytania (Australijski Związek) 		594
Medal Wilhelma, Hanower	482
Medal Wilhelma Ernesta, Saksonia-Weimar-Eisenach . .	467
Medal Wjazdu Założyciela i Hrabiny-Regentki Karoli
(pam.), Lippe	433
Medal Wkroczenia do Paryża (pam.), Rosja	617
Medal Władz Miejskich Bolonii, 1848, Włochy	605
Medal Władz Miejskich Brescia (obrona w 1849 r.), Włochy	606
Medal Władz Miejskich Cadore (obrona w 1848 r.), Włochy	606
Medal Władz Miejskich Como, 1848, Włochy	605
Medal Władz Miejskich Livorno, 1849, Wiochy	605
		

/Magazyn_113_01_669_0001.djvu

			669
Sir.
Medal Władz Miejskich Mediolanu, 1848, Włochy ....	605
Medal Władz Miejskich Rzymu (obrona w 1848 r.), Włochy	606
Medal Władz Miejskich Vicenzy (obrona w 1848 r.), Włochy	606
Medal Włoch, 1859 (pam.), Francja	330
Medal Wojenny (pam.), Austria	'280
Medal Wojenny, Austria	284
Medal Wojenny (hon.), Lippe	432
Medal Wojenny, Turcja	526
Medal Wojenny Brytański, lili i—1018, Wielka Brytania	566
Medal Wojenny Marynarki Handlowej, 1914 1918, Wielka
Brytania	566
Medal Wojenny Wojsk Terytorialnych, 1914—1919, Wielka
Brytania	566
Medal Wojenny za 1814—1815, Schwarzburg - Sonders-
hausen	473
Medal Wojny (pam.), Węgry	537
Medal Wojny Bałkańskiej Brytańskiego Towarzystwa
Czerwonego Krzyża, Wielka Brytania	577
Medal Wojny Bułgarsko-Serbskiej, 1885 (pam.), Bułgaria	308
Medal Wojny Europejskiej, Kuba	394
Medal Wojny Grecko-Bułgarskiej (pam.), Grecja	356
Medal Wojny Grecko-Tureckiej (paru.), Grecja	356
Medal Wojny Indyjskiej (pam.), Stany Zjedn. Ameryki .	513
Medal Wojny Karlistowskiej (pam.), Hiszpania	369
Medal Wojny Krymskiej, 1855, Turcja	528
Medal Wojny Krymskiej w Latach 1854 56 (pam.), Rosja	618
Medal Wojny na Jawie, 1825- 1830, Holandia	375
Medal Wojny Narodowej 1915 -1918 (pam.), Włochy . .	600
Medal Wojny Niepodległościowej (pam.), Argentyna . . .	278
Medal Wojny Niepodległościowej (pam.), Estonia ....	324
Medal Wojny Obywatelskiej, 1861 — 1865 (pam.), Stany
Zjedn. Ameryki	512
Medal Wojny Ojczystej (pam.), Rosja	617
Medal Wojny o Niepodległość Baliii (pam.), Brazylia . .	302
Medal Wojny o Niepodległość i Zjednoczenie. Włoch, 1865
(pam.), Włochy	599
Medal Wojny o Wolność, Finlandia	326
Medal Wojny Południowo-Afrykańskiej, Wielka Brytania .	542
Medal Wojny Rosyjsko-Rumuńskiej, 1877—1878, Rumunia	505
		

/Magazyn_113_01_670_0001.djvu

			670
Str.
Medal Wojny Serbsko-Bułgarskiej 1913 r. (pam.), Jugosławia	388
Medal Wojny Serbsko-Tureckiej 1912 r. (pam.), Jugosławia	388
Medal Wojny w Atiech, 1873—1874, Holandia	375
Medal Wojny w Chinach, 1900—1901 (pam.), Niemcy . .	44U
Medal Wojny w Latach 1877—78 (pam.), Rosja	618
Medal Wojny w Libii (pam.), Włochy	601
Medal Wojny Włosko-Tureckiej, 1911—1912 (pam.), Wło¬
chy 			600
Medal Wojny w Szlezwigu-Holsztynie, 1849 (pam.), Sakso-
nia-Altenburg		461
Medal Wojny za Oswodzenie i Zjednoczenie 1914—1918roku
(pam.), Jugosławia	388
Medal Wojny z Brazylią (pam.), Argentyna	278
Medal Wojny z Hiszpanią, 1898 (pam.), Stany Zjedn.
Ameryki	512
Medal Wojny z Paragwajem (pam.), Argentyna	278
Medal Wojny z Paragwajem, 1865—1869, Urugwaj . . .	529
Medal Wojny 1813—1814 (parn.), Frankfurt w. m		424
Medal Wojny 1813—1815 (pam.), Anhalt-Kóthen ....	485
Medal Wojny 1814 -1815 (pam.), Hamburg w. m. ...	425
Medal Wojny 1814—1815 (pam.), Saksonia-Gota-Altenburg	487
Medal Wojny 1814—1815 (pam.), Saksonia-Koburg i Gota	463
Medal Wojny 1815 (pam.), Jugosławia	386
Medal Wojny 1839 (pam.), Czile	313
Medal Wojny 1862 (pam.), Czarnogórze	389
Medal Wojny 1870—1871 (pam.), Niemcy . 		439
Medal Wojny 1870—1871 (pam.), Saksonia-Altenburg . .	461
Medal Wojny 1875—1878 (pam.), Czarnogórze	389
Medal Wojny 1876—1878 (pam.), Jugosławia	387
Medal Wojny 1879 (pam.), Czile	313
Medal Wojny 1885—1886 (pam.), Jugosławia	387
Medal Wojny 1912—1913 (pam.), Bułgaria	308
Medal Wojny 1914—1918 (pam.), Belgia	292
Medal Wojny 1915—1918 (pam.), Bułgaria	308
Medal Wojsk Granicy Wschodnio-Afrykańskiej za Długo¬
letnią Służbę i Dobre Prowadzenie sic;, Wielka Brytania	574
Medal Wojsk Granicy Wschodnio-Afrykańskiej za Długo¬
letnią Służbę i Dobre Prowadzenie się, Wielka Brytania
(Unia Południowej Afryki)			593
L
		

/Magazyn_113_01_671_0001.djvu

			G71
Str.
Medal Wojsk Granicy Wschodnio-Afrykańskiej za Wybitne
Prowadzenie się, Wielka Brytania (Unia Południowej
Afryki)	593
Medal Wojskowej Służby Zdrowia (hon.), Francja ....	337
MedaL Wojskowy, Brazylia	301
Medal Wojskowy, Francja	328
Medal Wojskowy, Francja (Indochiny)	351
Medal Wojskowy, Hiszpania	361
Medal Wojskowy, Salwador	509
Medal Wojskowy, Toskania	610
Medal Wojskowy, Wielka Brytania	543
Medal Wojskowy za Wierność, Modena	607
Medal Wojskowy z 1849 r. (pam.), Badenia	414
Medal Wojsk Powietrznych, Wielka Brytania	543
Medal Wojsk Terytorialnych za Sprawność, Wielka Brytania	574
Medal Wolności, Finlandia	' • ■	326
Medal Wód i Lasów (hon.), Francja	339
Medal Wschodu (pam.), Francja	334
Medal Współzawodnictwa dla Starszych Kadetów, Wielka
Brytania (Australijski Związek) . .	586
Medal Wstąpienia na Tron Księcia Leopolda IV, Lippe .	433
Medal Wybitnego Zachowania się w Polu, Wielka Brytania	543
Medal Wybitnej Służby, Stany Zjedn. Ameryki	511
Medal Wybitnej Służby, Wielka Brytania	543
Medal Wybitnej Służby Lotniczej, Wielka Brytania . . .	543
Medal Wychowania, Egipl	321
Medal Wychowania Fizycznego (hon.), Francja	343
Medal Wychowania Publicznego (hon.), Francja (Indochiny)	351
Medal Wychowania Publicznego, Turcja	528
Medal Wychowania Publicznego, Wenezuela	535
Medal Wyczynów Lotniczych (pam.), Włochy	604
Medal Wydarzeń Wojennych w Latach 1812—1815 (pam.),
Rosja	617
Medal Wyprawy do Chin, 1901 (pam.), Stany Zjedn. Ame¬
ryki 			512
Medal Wyprawy „Fram’a“ do Bieguna Południowego,
1910—11 (pam.), Norwegia 	491
Medal Wyprawy na Filipiny 1899—1903 (pam.), Stany
Zjedn. Ameryki	512
		

/Magazyn_113_01_672_0001.djvu

			672
Str.
Medal Wyprawy przeciwko Powstaniu Adel Beja w 1867 r.
(pam.), Tunis	524
Medal Wyprawy przeciwko Powstaniu Ben Gdahum'a w
1864 r. (pam.), Tunis	524
Medal Wyprawy przeciwko Powstańcom w Testur w 1881 r.
(pam.), Tunis	524
Medal Wysiłku Kraju (kampania 1913), Rumunia ....	505
Medal Wystawy Powszechnej 1900 r. (lion.), Francja . .	344
Medal za Bitwę pod Bariaga i Koriejca, Rosja	619
Medal za Bitwą pod Gzesmą, Rosja	616
Medal za Bitwą pod Gangutem, Rosja	616
Medal za Cnotą Żołnierską, Jugosławia	385
Medal za Czyn Szlachetny, Dania	314
Medal za Czyn Szlachetny, Norwegia	490
Medal za Czyny Chwalebne, Egipt	321
Medal za -Czyny Odwagi i Poświęcenia (hon.), Francja (Al-
geria)	348
Medal za Czyny Odwagi i Poświącenia (hon.), Francja (Indo-
chiny)	351
Medal za Czyny Odwagi i Poświącenia — Ministerstwa Ko-
lonij (hon.), Francja	336
Medal za Czyny Odwagi i Poświącenia — Ministerstwa Ma¬
rynarki Handlowej (hon.), Francja	337
Medal za Czyny Odwagi i Poświącenia-—Ministerstwa Ma-	*
rynarki Narodowej (hon.), Francja	336
Medal za Czyny Odwagi i Poświęcenia — Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych (hon.), Francja	336
Medal za Czyny Odwagi i Poświęcenia—Ministerstwa Spraw
Zagranicznych (hon.), Francja	336
Medal za Długoletnią Służbę, Brazylia	304
Medal za Długoletnią Służbę, Ekwador	323
Medal za Długoletnią Służbę w Królewskiej Straży Celnej,
Włochy	604
Medal za Długoletnią Służbę Zamorską, Portugalia . . .	498
Medal za Długoletnią Wierną Służbę, Saksonia	479
Medal za Długoletnią Żeglugą,Włochy	604
Medal za Długoletnią Żeglugę Powietrzną, Włochy ....	599
Medal za Dobrą Służbę, Portugalia	497
Medal Zadowolenia, Egipt	321
		

/Magazyn_113_01_673_0001.djvu

			673
Str.
Medal za Działalność Ofiarną podczas Wojny, Reuss(Greiz)	454
Medal za Działalność w Czerwonym Krzyżu podczas Kam¬
panii Chińskiej, Rosja	620
Medal za Działalność w Czerwonym Krzyżu podczas Wojny
Rosyjsko-Japońskiej, Rosja	620
Medal za Działalność w Czerwonym Krzyżu podczas Wojny
1877—1878, Rosja				 .	620
Medal za Dzielność, Czarnogórze 	389
Medal za Dzielność, Egipt	322
Medal za Dzielność, San Marino	509
Medal za Dzielność (Jakuba I), Wielka Brytania ....	585
Medal za Dzielność i Humanitarność — Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, Wielka Brytania	544
Medal za Dzielność — Królewskiego Kanadyjskiego Towa¬
rzystwa Humanitarnego, Wielka Brytania (Kanada) .	590
Medal za Dzielność na Morzu, Szwecja	520
Medal za Dzielność Policji Miejskiej Manchesteru, Wielka
Brytania	583
Medal za Dzielność — Stowarzyszenia Ambulansów św.
Andrzeja, Wielka Brytania	579
Medal za Egipt, 1801, Wielka Brytania	546
Medal za Filantropię i Miłosierdzie, Portugalia	499
Medal za Gliickstadt, 1813—14, Szwecja	522
Medal za Gorliwą Służbę, Buchara 	306
Medal za Gorliwą Służbę dla Podoficerów Armii Lądowej,
Japonia	384
Medal za Gorliwość, Rosja . . >	619
Medal za Gorliwość i Uczciwość w Służbie Państwowej,
Szwecja	520
Medal za Gorliwość i Wierność, Holandia	376
Medal za Gorliwość i Wierność — Rady Hrabstwa Londynu,
Wielka Brytania	581
Medal za Humanitarność, Holandia	377
Medal za Indie Wschodnie i Guzerat 1778 -84 oraz Karna-
taku 1780—84, Wielka Brytania	545
Medal za Kampanię Chińską, Rosja	619
Medal za Kampanię Chiwińską, Rosja	618
Medal za Kampanię do Szwecji przez Tornea, Rosja . . .	616
Medal za Kampanię do Szwecji przez Zatokę Botnicką, Rosja	616
43
		

/Magazyn_113_01_674_0001.djvu

			674
Str.
Medal za Kampanie w Azji Środkowej w Latach 1853—85,
Rosja	619
Medal za Kampanię w Portugalii i Hiszpanii, 1810—1814
(hon.), Brunświk	422
Medal za Lata Służby, Kuba	395
Medal za Męstwo Cywilne, Włochy	598
Medal za Męstwo Lotnicze, Włochy	598
Medal za Męstwo Marynarskie, Włochy	597
Medal za Męstwo (Orderu Cesarstwa Brytańskiego), Wielka
Brytania	540
Medal za Męstwo Wojskowe, Włochy	597
Medal za Męstwo w Polu, Szwecja	519
Medal za Obronę Sewastopola w Latach 1854—55, Rosja . 618
Medal za Odwagę dla Szeregowych Straży Granicznej, Rosja 619
Medal za Odwagę i Wierność, Holandia (Indie Wschodnie
Holenderskie)	377
Medal za Odwagę — Rady Hrabstwa Londynu, Wielka
Brytania	581
Medal za Ofiarną Pomoc podczas Suszy 1888 r. (hon.),
Meklemburgia-Schwerin			436
Medal za Okazanie Pomocy przy Wypadkach w Kopal¬
niach, Belgia	297
Medal za Okazanie Pomocy w Niebezpieczeństwie Okrętowi
Brytańskiemu — Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
Wielka Brytania		544
Medal za Organizację Warunków Egzystencji Ludności Woj-
skowo-Fabrycznej, Rosja 	621
Medal za Podbój Czeczni i Dagiestanu w Latach 1857—59,
Rosja	618
Medal za Podbój Kaukazu Zachodniego w Latach 1859 —64,
Rosja	618
Medal za Podbój Kokanskiego Chąnstwa, Rosja .... 618
Medal za Podróż 2-giej Eskadry Oceanu Spoko jnego dookoła
Afryki, Rosja	621
Medal za Pomoc Okazaną w 1883 r. Sułtanowi Tureckiemu
przeciwko Kedywowi Egiptu, Rosja	618
Medal za Pomoc przy Pożarze Zamku Altenburskiego
(pam.), Saksonia-Altenburg	462
Medal za Pomyślną Mobilizację 1914 r., Rosja	621
		

/Magazyn_113_01_675_0001.djvu

			675
Str.
Medal za Powszechny Spis Ludności, Rosja	621
Medal za Pracę przy Organizacji Włościaństwa w Królestwie
Polskim, Rosja			620
Medal za Przedsiębiorczość i Talent, Holandia	374
Medal za Rany, Japonia	383
Medal za Ratowanie Ginących, Anhalt			410
Medal za Ratowanie Ginących, Badenia		113
Medal za Ratowanie Ginących, Bawaria	419
Medal za Ratowanie Ginących, Brazylia	305
Medal za Ratowanie Ginących, Brunświk	424
Medal za Ratowanie Ginących, Bułgaria	309
Medal za Ratowanie Ginących, Dania	315
Medal za Ratowanie Ginących, Gdańsk w. m	364
Medal za Ratowanie Ginących, Hanower	482
Medal za Ratowanie Ginących, Hesja-Darmstadt .....	428
Medal za Ratowanie Ginących, Holandia	374
Medal za Ratowanie Ginących, Lippe	433
Medal za Ratowanie Ginących, Monako	405
Medal za Ratowanie Ginących, Meklemburgia-Schwerin .	436
Medal za Ratowanie Ginących, Nassau	484
Medal za Ratowanie Ginących, Niemcy			406
Medal za Ratowanie Ginących, Norwegia			490
Medal za Ratowanie Ginących, Oldenburg	443
Medal za Ratowanie Ginących, Portugalia	501
Medal za Ratowanie Ginących, Prusy	448
Medal za Ratowanie Ginących, Reuss (Schleiz-Gera) . .	456
Medal za Ratowanie Ginących, Rosja	619
Medal za Ratowanie Ginących, Saksonia	458
Medal za Ratowanie Ginących, Saksonia-Altenburg . . .	461
Medal za Ratowanie Ginących, Saksonia-Koburg i Gota .	464
Medal’za Ratowanie Ginących, Saksonia-Meiningen . . .	466
Medal za Ratowanie Ginących, Saksonia - Weimar - Eise-
nach	468
Medal za Ratowanie Ginących, Schwarzburg - Sondershau-
sen	473
Medal za Ratowanie Ginących, Stany Zjedn. Ameryki . .	513
Medal za Ratowanie Ginących, Turcja	528
Medal za Ratowanie Ginących, Wirtembergia	478
Medal za Ratowanie Ginących — Anhalt, Niemcy ....	408
43*
		

/Magazyn_113_01_676_0001.djvu

			676
Str.
Medal za Ratowanie Ginących — Badenia, Niemcy . . .	408
Medal za Ratowanie Ginących Bawaria, Niemcy . . .	409
Medal za Ratowanie Ginących- Brema, Niemcy ....	409
Medal za Ratowanie Ginących — Hamburg, Niemcy . . .	409
Medal za Ratowanie Ginących Hesja, Niemcy ....	409
Medal za Ratowanie Ginących — Lippe, Niemcy ....	409
Medal za Ratowanie Ginących -Lubeka, Niemcy . . .	409
Medal za Ratowanie Ginących Meklemburgia, Niemcy .	409
Medal za Ratowanie Ginących — Oldenburg, Niemcy . .	409
Medal za Ratowanie Ginących — Schaumburg - Lippe,
Niemcy	409
Medal za Ratowanie Ginących -Turyngia, Niemcy . . .	409
Medal za Ratowanie Ginących Wirtembergia, Niemcy .	409
Medal za Ratowanie Ginących dla Personelu Wojskowego
we Flocie (hon.), Francja	337
Medal za Ratowanie Ginących — Królewskiego Towarzy¬
stwa Ratowników w Belgii, Belgia	297
Medal za Ratowanie Rozbitków, Hiszpania	.	371
Medal za Ratowanie Rozbitków, Portugalia	498
Medal za Ratowanie z Niebezpieczeństwa (pam.), Niemcy 407
Medal za Ratowanie Życia, Wielka Brytania	542
Medal ża Ratowanie Życia — Królewskiego Towarzystwa
Dobroczynności dla Rozbitków, Rybaków i Żeglarzy,
Wielka Brytania	580
Medal za Ratowanie Życia — Królewskiego Towarzystwa
Humanitarnego, Wielka Brytania	580
Medal za Ratowanie Życia —- Królewskiego Towarzystwa
Zapobiegania Znęcaniu się nad Zwierzętami, Wielka
Brytania			584
Medal za Ratowanie Życia —• Liwerpoolskiego Towarzys¬
twa Opieki nad Rozbitkami, Wielka Brytania ....	581
Medal za Ratowanie Życia na Morzu—Ministerstwa Handlu,
Wielka Brytania	543
Medal za Ratowanie Życia Obywatelom Brytańskim — Mi¬
nisterstwa Spraw Zagranicznych, Wielka Brytania . .	544
Medal za Ratowanie Życia Obywatelowi Brytańskiemu —
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Wielka Brytania .	544
Medal za Ratowanie Życia — Straży Ogniowej w Birming¬
ham, Wielka Brytania	583
		

/Magazyn_113_01_677_0001.djvu

			677
Str.
Medal Zarazy, 1894, Wielka Brytania (Hong-Kong) . . .	587
Medal za Rolnictwo, Przemyśl i Handel, Badenia ....	415
Medal za Sławne Czyny, Szwecja	519
Medal Zasługi, Austria	280
Medal Zasługi, Dania	314
Medal Zasługi, Ekwador			323
Medal Zasługi, Hanower	482
Medal Zasługi, Parma	609
Medal Zasługi (przy Krzyżu Zasługi), Reuss (Schleiz-Gera)	455
Medal Zasługi, Saksonia-Weimar-Eisenach	487
Medal Zasługi, Schaumburg-Lippe	469
Medal Zasługi, Syjam	517
Medal Zasługi, Toskania	611
Medal Zasługi (przy Krzyżu Zasługi dla Osób Cywilnych
i Wojskowych), Waldeck	474
Medal Zasługi, Wirtembergia	477
Medal Zasługi, Zakon Maltański	624
Medal Zasługi Cywilnej, Badenia	413
Medal Zasługi Cywilnej, Bawaria	420
Medal Zasługi Cywilnej, Hesja-Nassau	487
Medal Zasługi Cywilnej, Lippe	432
Medal Zasługi Cywilnej, Maroko	402
Medal Zasługi Cywilnej, Oldenburg		 .	442
Medal Zasługi Cywilnej, Prusy			446
Medal Zasługi Cywilnej, Reuss (Schleiz-Gera)	480
Medal Zasługi Cywilnej, Schaumburg-Lippe	469
Medal Zasługi Cywilnej, Wirtembergia	479
Medal Zasługi Czerwonego Krzyża, Włochy	601
Medal Zasługi dla Personelu Kierowniczego i Nauczyciel¬
skiego Szkół Zagranicą, Włochy	602
Medal Zasługi dla Wojska i Marynarki, Brazylia ....	302
Medal Zasługi dla Zasłużonych podczas Trzęsienia Ziemi
w Kalabrii i Sycylii, Włochy	601
Medal Zasługi Handlowej i Przemysłowej, Rumunia . . .	507
Medal Zasługi Kobiecej, Saksonia-Koburg i Gota ....	464
Medal Zasługi Korpusu Obrony, Finlandia	326
• Medal Zasługi Korpusu Wysłużonych Podoficerów, Wielka
Brytania	584
Medal Zasługi Krajowej, Francja (Kamerun)	353
		

/Magazyn_113_01_678_0001.djvu

			678
Str.
Medal Zasługi Krajowej lub Zasługi Malgaskiej, Francja
(Madagaskar) 			 			353
Medal Zasługi Libańskiej (hon.), Liban			396
Medal Zasługi Obywatelskiej, Szwecja		 .	520
Medal Zasługi Ogólnej, Prusy	484
Medal Zasługi Ogólnej, Prusy	488
Medal Zasługi Orderu Alberta Niedźwiedzia, Anhalt ...	410
Medal Zasługi Orderu Berty, Lippe	432
Medal Zasługi Orderu Fryderyka, Wirtembergia	476
Medal Zasługi Orderu Hohenzollernów, Hohenzollern . . .	430
Medal Zasługi Orderu Korony Wirtemberskiej, Wirtember¬
gia 	'	475
Medal Zasługi Orderu Lippeńskiego, Lippe	431
Medal Zasługi Orderu Ludwika, Hesja-Darmstadt	426
Medal Zasługi Orderu Orła Niemieckiego, Niemcy ....	405
Medal Zasługi Orderu Sasko-Ernestyńskiego, Saksonia-Al-
tenburg . . .	460
Saksonia - Ko-
burg i Gota .	462
Saksonia-Mei-
ningen . . .	465
Medal Zasługi Orderu św. Aleksandra, Bułgaria	307
Medal Zasługi Orderu Zasługi, Waldeck	474
Medal Zasługi Orderu Zasługi, Węgry	536
Medal Zasługi Patriotycznej, Turcja	527
Medal Zasługi Pełnej Orderu Zasługi, Węgry	536
Medal Zasługi „Per aspera ad astra", Meklemburgia-Schwerin	435
Medal Zasługi „Rzetelnemu człowiekowi i wiernemu obywa¬
telowi", Meklemburgia-Schwerin		435
Medal Zasługi Sanitarnej, Zakon Maltański	624
Medal Zasługi Syryjskiej (lion.), Francja (Syria)	354
Medal Zasługi Szczególnie Wybitnej Orderu Zasługi, Węgry	536
Medal Zasługi — Szwedzkiego Oddziału Międzynarodowego
Związku Strzeleckiego, Szwecja			521
Medal Zasługi — Szwedzkiego Związku Strzeleckiego, Szwe¬
cja 	 ...	522
Medal Zasługi Toldi’egó Mikołaja, Węgry		537 1
Medal Zasługi Wielkiego Księcia Fryderyka Franciszka I, II,
Meklemburgia-Schwerin 				437
		

/Magazyn_113_01_679_0001.djvu

			679
Str.
Medal Zasługi Wojennej, Niemcy			439
Medal Zasługi Wojennej, Oldenburg	441
Medal Zasługi Wojennej, Schwarzburg-Rudolfstadt . . .	471
Schwarzburg-Sondershausen . .	473
Medal Zasługi Wojskowej, Austria	279
Medal Zasługi Wojskowej, Bawaria	419
Medal Zasługi Wojskowej, Boliwia	300
Medal Zasługi Wojskowej, Grecja	355
Medal Zasługi Wojskowej, Hesja-Nassau			487
Medal Zasługi Wojskowej, Japonia	381
Medal Zasługi Wojskowej, Lippe 	432
Medal Zasługi Wojskowej, Maroko	402
Medal Zasługi Wojskowej, Meksyk	404
Medal Zasługi Wojskowej, Modena			608
Medal Zasługi Wojskowej, Portugalia	496
Medal Zasługi Wojskowej, Saksonia-Weimar-Eisenach . .	467
Medal Zasługi Wojskowej, Schaumburg-Lippe	469
Medal Zasługi Wojskowej, Watykan	535
Medal Zasługi Wojskowej i Cywilnej, San Marino. . . .	509
Medal Zasługi Wojskowej Orderu św. Henryka, Saksonia	456
Medal Zasługi Wojskowej Orderu Zasługi Wojskowej Ka¬
rola Fryderyka, Badenia	412
Medal Zasługi Wojskowej „Signum Laudis“, Austria . .	282
Medal Zasługi Wojskowej w Kampanii 1813—1815, Me-
klemburgia-Schwerin	435
Medal Zasługi Wojskowej za Kampanię przeciw Napoleo¬
nowi, Oldenburg	441
Medal Zasługi Wojskowej za Wojnę 1814 r., Saksonia-
Koburg i Gota	462
Medal Zasługi za Filantropią i Szczodrobliwość, Portugalia	499
Medal Zasługi za Opiekę nad Chorymi, Saksonia - Koburg
i Gota	464
Medal Zasługi za Służbę w Pasie Działań Wojennych, Wło¬
chy 	-598
Medal Zasługi za Sztukę i Wiedzę, Anhalt-Bernburg . . .	485
Medal Zasługi za Sztukę i Wiedzę, Anhalt-Dessau ....	480
Medal Zasługi za Sztukę i Wiedzę, Meklemburgia-Schwerin	434
Medal Zasługi za Sztukę i Wiedzę, Norwegia	490
Medal Zasługi za Sztukę i Wiedzę, Oldenburg	443
		

/Magazyn_113_01_680_0001.djvu

			680
Str.
Medal Zasługi za Sztukę i Wiedzę, Handel, Przemysł i Rol¬
nictwo, Schwarzburg-Rudolstadt	472
Medal Zasługi za Wiedzę, Sztukę, Przemysł i Rolnictwo,
Hesja-Darmstadt	427
Medal Zasługi za Wybitny Czyn Humanitarny, Brazylia .	304
Medal za Służbę, Wielka Brytania	542
Medal za Służbę dla Burmistrzów i Urzędników Gminnych,
Hesja-Darmstadt	430
Medal za Służbę — Stowarzyszenia Ambulansów św. An¬
drzeja, Wielka Brytania	579
Medal za Służbę — Stowarzyszenia Narodowego Straży O-
gniowej, Wielka Brytania	582
Medal za Służbę Wojenną 1914—1918 —Brytańskiego To¬
warzystwa Czerwonego Krzyża, Wielka Brytania . . .	578
Medal za Służbę w Straży Obywatelskiej, Hamburg w. m.	425
Medal Zasłużonych dla Ochotników Wojny Włosko-Austria-
ckiej, 1915—1918, Włochy	598
Medal za Szczególne Zasługi przy Budowie Strategicznych
Linij Komunikacyjnych na Wybrzeżu Oranienburskim
w 1909 r., Rosja	620
Medal za Sztukę, Prusy	452
Medal za Sztukę i' Wiedzę, Austria	2,89
Medal za Sztukę i Wiedzę, Badenia	415
Medal za Sztukę i Wiedzę, Hanower	482
Medal za Sztukę i Wiedzę, Hohenzollern	431
Medal za Sztukę i Wiedzę, Holandia	374
Medal za Sztukę i Wiedzę, Meklemburgia-Strelitz ....	437
Medal za Sztukę i Wiedzę, Prusy	446
Medal za Sztukę i Wiedzę, Rumunia	508
Medal za Sztukę i Wiedzę, Saksonia	459
Medal za Sztukę i Wiedzę, Saksonia-Weimar-Eisenach . .	468
Medal za Sztukę i Wiedzę, Schwarzburg-Sondershausen .	473
Medal za Sztukę i Wiedzę, Syjam	516
Medal za Sztukę i Wiedzę, Toskania	611
Medal za Sztukę i Wiedzę, Waldeck	475
Medal za Sztukę i Wiedzę, Wirtembergia	478
Medal za Sztukę i Wiedzę Orderu Zasługi Wojskowej i Cy¬
wilnej Adolfa Nassauskiego, Luksemburg	400
Medal za Sztuki Piękne, Turcja	528
		

/Magazyn_113_01_681_0001.djvu

			681
Str.
Medal Zaślubin Ferdynanda I z Marią Ludwiką Burbon-
Parma (pam.), Bułgaria	309
Medal Zaślubin Królewskich (pam.), Holandia	376
Medal za Udział w Wojnie w 7 roku ery Meidzi, Japonia . .	382
Medal za Udział w Wojnie w 27 i 28 roku ery Meidzi, Japonia	382
Medal za Udział w Wojnie w33roku ery Meidzi, Japonia. .	382
Medal za Udział w Wojnie w 37 i 38 roku ery Meidzi, Japonia	382
Medal za Udział w Wojnie w 3i4 roku ery Taisio, Japonia	383
Medal za Udział w Wojnie od 3 do 9 roku ery Taisio, Japonia	383
Medal za Udział w Wojnie od 6 do 9 roku ery Sioua, Japonia	383
Medal za Ulepszenie Gospodarcze, Jugosławia	386
Medal za Usługi dla Domu Królewskiego, Jugosławia . .	386
Medal za Uśmierzenie Bandytyzmu w Państwie Papieskim,
1825, Watykan 		532
Medal za Uśmierzenie Buntu Polskiego, Rosja	618
Medal za Uśmierzenie Węgier i Transylwanii, Rosja ...	617
Medal za Waleczność, Jugosławia	385
Medal za Waleczność Milana Obrenowicia, Jugosławia . .	386
Medal za Wiedzę, Prusy		452
Medal za Wiedzę i Sztukę, Bułgaria	307
Medal za Wieloletnią, Gorliwą i Wydatną Działalność na
Polu Pożarnictwa i Ratownictwa, Austria	280
Medal za Wierną Pracę, Saksonia	459
Medal za Wierną Służbę, 1825, Holandia	375
Medal za Wierną Służbę, Portugalia	501
Medal za Wierną Służbę, Wielka Brytania	572
Medal za Wierną Służbę — Królewskiego Tow. Zapobiega¬
nia Znęcaniu się nad Zwierzętami, Wielka Brytania .	584
Medal za Wierną Służbę (Orderu Cesarstwa Brytariskiego),
Wielka Brytania	540
Medal za Wierność w Służbie, Scliwarzburg-Sondershausen	473
Medal za Wojnę Angielsko-Burską, Oranie	492
Medal za Wojnę Perską w Latach 1826—28, Rosja ...	617
Medal za Wojnę Turecką w Latach 1828—1829, Rosja .	617
Medal za Wybitną Służbę (hon.), Francja	344
Medal za Wybitną Służbę Zamorską, Portugalia	498
Medal za Wybitne Zasługi dla Budownictwa i Komunikacji,
Prusy	453
Medal za Wyborową Służbę, Jugosławia	385
		

/Magazyn_113_01_682_0001.djvu

			682
Str.
Medal za Zasługę Obywatelską, Jugosławia	386
Medal za Zasługę, Przywiązanie i Wierność, Anhalt-Kóthen	486
Medal za Zasługi dla Czerwonego Krzyża (Odznaki honoro¬
wej za Zasługi dla Czerwonego Krzyża), Austria . . .	286
Medal za Zasługi dla Budownictwa, Prusy	453
Medal za Zasługi dla Higieny Publicznej, Włochy ....	602
Medal za Zasługi dla Hodowli Koni, Prusy	453
Medal za Zasługi dla Nauczania Powszechnego, Włochy .	602
Medal za Zasługi dla Oświaty Przemysłowej i Handlowej,
Włochy	602
Medal za Zasługi dla Porządku Publicznego, Włochy . . .	602
Medal za Zasługi dla Przemysłu, Prusy	453
Medal za Zasługi dla Rolnictwa, Prusy	452
Medal za Zasługi dla Rolnictwa, Schwarzburg-Sondershau-
sen	473
Medal za Zasługi dla Zdrowia Publicznego, Włochy . . .	601
Medal za Zasługi podczas Wojny z Francjąl815 r., Sakso¬
nia Weimar-Eisenach		467
Medal za Zasługi Przemysłowe, Schwarzburg-Sondershausen	473
Medal za Zdobycie Ahulgo, Rosja	617
Medal za Zdobycie Bazardżyka, Rosja	617
Medal za Zdobycie Ganży, Rosja	616
Medal za Zdobycie Gieok-Tiepe w r. 1881, Rosja ....	618
Medal za Zdobycie Szturmem Warszawy, Rosja	617
Medal za Znamienitą Dzielność Policji Miejskiej Kardiffu,
Wielka Brytania	583
Medal za Znamienitą Dzielność —Stowarzyszenia Narodo¬
wej Straży Ogniowej, Wielka Brytania	581
Medal za Znamienite Zasługi dla Domu Wielko-Książęcego
(pam.), Hesja-Darmstadt	429
Medal za Zwycięstwo nad Kagułem, Rosja	616
Medal za Zwycięstwo pod Połtawą, Rosja	616
Medal za 20-letnią Nieskazitelną Służbę, Rosja	620
Medal za 25-letnią Użyteczną Działalność na Polu Pożar¬
nictwa i Ratownictwa (hon.), Austria	288
Medal za 25-letnią Wybitną Służbę (Orderu Zasługi Adolfa
Nassauskiego), Luksemburg	400
Medal za 30-letnią Czynną Służbę, Reuss (Schleiz-Gera) .	456
Medal za 40-letnią Wierną Służbę (hon.), Austria ....	286
		

/Magazyn_113_01_683_0001.djvu

			683
Str.
Medal za 50-letnią Wierną Służbę, Anhalt	410
Medal za 50-letnią Wierną Służbę, Anhalt-Bernburg . . .	485
Medal Zdobycia Fortecy Antwerpii, 1832 (pam.), Francja	329
Medal Zdobycia Portów w Urugwaju (pam.), Brazylia . .	303
Medal Zjednoczenia Włoch (pam.), Włochy	600
Medal Złotego Wesela Króla Wilhelma I, Prusy. ....	451
Medal Złotego Wesela Księcia Karola Antoniego i Księżny
Józefy (jub.), Hohenzollern 	431
Medal Złotego Wesela Pary Wielko-Książęcej (pam.), Me-
klemburgia-Strelitz	438
Medal Złotego Wesela Pary Wielko-Książęcej, 1892 (pam.),
Saksonia-Weimar-Eisenach	468
Medal Złotego Wesela Wielkiego Księcia Adolfa (pam.),
Luksemburg	400
Medal Związku b. Walczących Nadrenii i Rury (pam.),
Francja. 			335
Medal Związku Uczestników Wojen, Meklemburgia-Schwe-
rin		437
Medal Związku Uczestników Wojen, Meklemburgia-Strelitz	439
Medal Związków Zawodowych (hon.), Francja	340
Medal Zwycięstwa pod Paryżem (hon.), Wirtembergia .	477
Medal Zwycięzców w Kampaniach Konfederacji Peruwiań-
sko-Boliwijskiej, Boliwia	300
Medal Zwycięzców spod Ingavi, Boliwia	300
Medal Żandarmerii Państwa Papieskiego, 1916 (pam.), Wa¬
tykan 		534
Medal Żelazny dla Ochotników 5-go Niemieckiego Korpusu
Armii, Saksonia-Koburg-Saalfeld	487
Medal Żołnierski, Stany Zjednoczone Ameryki			512
Medal 1 Marca 1881 r., Rosja 	619
Medal 7 Czerwca, Norwegia	490
Medal 10-letniej Rocznicy Wojny Niepodległościowej (pam.),
Łotwa	401
Medal 10 Sierpnia 1872 r., Szwajcaria	517
Medal 25-lecia Rządów Króla Karola (pam.), Wirtembergia	478
Medal 25-let,niego Jubileuszu Rządów (pam.), Schwarzburg-
Sondershausen	474
Medal 25-letniej Bocznicy Objęcia Rządów przez Księcia
Fryderyka (jub.), Anhalt	411
		

/Magazyn_113_01_684_0001.djvu

			684
Str.
Medal 38-letniej Rocznicy Panowania Króla Cliulalong-
korn’a (jub.), Syjam	517
Medal 50-lecia Istnienia Księstwa (pam.), Saksonia-Alten-
burg	461
Medal 50-lecia Obrony Sewastopola (pam.), Rosja ....	619
Medal 50-lecia Urzędu Ratowniczego (jub.), Dania ...	317
Medal 50-letniego Jubileuszu Rządów Księcia Ernesta
(pam.), Saksonia-Altenburg	461
Medal 50-letniej Rocznicy dla Uczestników Kampanii
1813—15 (pam.), Prusy	449
Medal 60-letniej Rocznicy Istnienia Gwardii Królewskiej,
Jugosławia	388
Medal 70-lecia Urodzin Króla Gustawa V (pam.), Szwecja	519
Medal 100-lecia Akcji pod Bruch (pam.), Hiszpania . . .	368
Medal 100-lecia Bitwy pod Borodinem, Rosja	619
Medal 100-lecia Bitwy pod San Marcial (pam.), Hiszpania	368
Medal 100-lecia Bitwy pod Villaviciosa (pam.), Hiszpania	368
Medal 100-lecia Chiclany (pam.), Hiszpania 	368
Medal 100-lecia Konstytucji i Oblężenia Cortez de Gadiz
(pam.), Hiszpania	368
Medal 100-lecia Niepodległości Narodu (pam.), Belgia . .	295
Medal 100-lecia Oblężenia Ciudad Rodrigo (pam.), Hiszpania	368
Medal 100-lecia Oblężenia San Sebastian (pam.), Hiszpania	368
Medal 100-lecia Oblężeń Astorgi (pam.), Hiszpania . . .	368
Medal 100-lecia Oblężeń Gerony (pam.), Hiszpania . . .	369
Medal 100-lecia Oblężeń Saragossy (pam.), Hiszpania . .	367
Medal 100-lecia Ponownego ZdobyciaVigo (pam.), Hiszpania	368
Medal 100-lecia San Payo (pam.), Hiszpania			369
Medal 100-lecia Szturmu i Bombardowania Brihuega (pam.),
Hiszpania		 . 		368
Medal 100-lecia Urodzin Króla Chrystiana IX (pam.), Dania	31 (i
Medal 100-lecia Wojny Niepodległościowej (pam.), Hiszpania	369
Medal 200-lecia Bitwy pod Gangutem, Rosja	619
Medal 200-lecia Zwycięstwa pod Połtawą (pam.), Rosja	619
Medal 300-lecia Domu Romanowych (pam.), Rosja . . .	621
Medal 1870—1871 r. (pam.), Belgia	295
Medal 1870—1871 r. (pam.), Francja	330
Medal 1903 r. (pam.), Hanower	482
Medal 1906 r. (pam.), Badenia	416
		

/Magazyn_113_01_685_0001.djvu

			685
Str.
Medal II Haskiej Konferencji Pokojowej, Holandia . . .	377
Medal VI Konferencji Panamerykańskiej, Kuba	395
Medal VII Olimpiady (pani.), Belgia	296
Medal XX-lecia Robotniczo-Włościańskiej Armii Czerwonej
(jub.), Z. S. R. R	613
Oil/.naki
Odznaka Awansowanych z Wyróżnienia, Portugalia . . .	499
Odznaka Baroneta, Wielka Brytania	539
Odznaka Baroneta Szkockiego, Wielka Brytania	539
Odznaka Brytańskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża,
Wielka Brytania	578
Odznaka Czerwonego Krzyża (hon.), Austria	280
Odznaka Czerwonego Krzyża, Bułgaria	309
Odznaka Czerwonego Krzyża (hon.), Dania	318
Odznaka Czerwonego Krzyża (hon.), Niemcy	407
Odznaka Czerwonego Krzyża (hon.), Norwegia	492
Odznaka Czerwonego Krzyża (hon.), Węgry	537
Odznaka Czerwonego Krzyża dla Opiekunów Jeńców Wo¬
jennych (pam.), Dania	319
Odznaka dla Bawarskiego Korpusu Pomocniczego (pam.),
Grecja	357
Odznaka dla Członka Narodowo-Socjalistycznej Niemieckiej
Pracowniczej Partii Poniżej 100.000 (hon.), Niemcy. .	408
Odznaka dla Członków Ochotniczych Straży Ogniowych
(hon.), Badenia	415
Odznaka dla Członków Ochotniczych Straży Ogniowych
(hon.), Hesja-Darmstadt,'	428
Odznaka dla Kobiet Zasłużonych na Wojnie (hon.), Saksonia-
Weimar-Eisenach	469
Odznaka dla Komendantów i Szeregowych Prowincjonalnej
Straży Ogniowej (jub.), Dania	318
Odznaka dla Komendantów i Szeregowych Wiejskiej Straży
Ogniowej (jub.), Dania	318
Odznaka dla Lekarzy Cywilnych, 1866 (pam.), Bawaria .	421
Odznaka dla Listonoszy Wiejskich za Wierną i Długoletnią
Służbę (hon.), Dania	317
Odznaka dla Muzykantów Armii w Wojnie 1848—-1849 r.
(hon.), Szlezwig-Holsztyn	471
		

/Magazyn_113_01_686_0001.djvu

			686
Str.
Odznaka dla Ochotników Bawarskich (pani.), Grecja. . .	357
Odznaka dla Oficerów Kopenhaskiej Straży Ogniowej (hon.),
Dania	317
Odznaka dla Oficerów Królewskiej Ochotniczej Rezerwy
Morskiej, Wielka Brytania	575
Odznaka dla Oficerów Królewskiej Rezerwy Morskiej, Wiel¬
ka Brytania	575
Odznaka dla Podoficerów i Równorzędnych Wojska (hon.),
Dania	317
Odznaka dla Rannych w Działaniach Wojennych, Boliwia	300
Odznaka dla Służących za 30-letnią Służbę (hon.), Reuss
(Greiz)	455
Odznaka dla Szeregowych Tymczasowych Marynarki Wo¬
jennej (hon.), Dania	316
Odznaka dla Wyróżnionych w Rozkazach, Stany Zjedn.
Ameryki	513
Odznaka dla Wyższych Urzędników za 50-letnią Wierną
Służbę, Anhalt-Kothen	486
Odznaka „Dyplom Honorowy", Francja (Madagaskar) . .	353
Odznaka Francuskiego Towarzystwa Pomocy Rannym Woj¬
skowym, 1864—1866 (hon.), Francja	345
Odznaka Francuskiego Towarzystwa Pomocy Rannym Woj¬
skowym, 1870—1871 (hon.), Francja	345
Odznaka Fundacji Wojskowej Elżbiety Teresy, Austria .	282
Odznaka Gwardji Narodowej w Lionie (hon.), Francja . .	348
Odznaka Honorowa dla Kobiet Orderu Orańskiego, Holandia	373
Odznaka Honorowa Orderu Danebroga, Dania	314
Odznaka Honorowa Orderu św. Anny, Rosja	614
Odznaka Honorowa Polska, Rosja	617
Odznaka Hunzy-Nagaru, 1891, Wielka Brytania	558
Odznaka Inwalidów i Okaleczałych na Wojnie, Portugalia.	499
Odznaka Inwalidów Wojennych, Rumunia	507
Odznaka Inwalidów Wojennych, Węgry	538
Odznaka Inwalidów z Przyczyny Służbowej (hon.), Włochy	603
Odznaka Inwalidy Wojennego (hon.), Włochy	603
Odznaka Jubileuszu 50 i 60-letniej Służby, Prusy ....	453
Odznaka Kampanii 1815 r. (hon.), Wirtembergia ....	477
Odznaka Kampanii, 1848—49 (pam.), Brunświk	423
Odznaka Kampanii 1849 (pam.), Bawaria	420
		

/Magazyn_113_01_687_0001.djvu

			687
Str.
Odznaka Koburska, Niemcy	408
Odznaka Korwina, Węgry	537
Odznaka Króla Chrystiana IX (pam.), Dania	315
Odznaka Króla Fryderyka VIII (pam.), Dania	316
Odznaka Króla Oskara II (jub.), Szwecja	519
Odznaka Królowej Aleksandry za Służbę Pielęgniarską
w Wojsku Imperium, Wielka Brytania	577
Odznaka Ligi Miłosiedzia, Wielka Brytania	577
Odznaka Lilii, Francja	346
Odznaka Marii za Nieskazitelną Służbę (hon.), Rosja . .	622
Odznaka Mistrza Strzeleckiego, Portugalia	499
Odznaka Morska Wojenna, Belgia	290
Odznaka Norymberskiego Dnia Partyjnego w 1929, Niemcy	408
Odznaka Obywatelska, Belgia	293
Odznaka Obywatelska 1914—1918, Belgia	291
Odznaka Ochotników Królewskich z Bajonny (hon.), Fran¬
cja	347
Odznaka Ochotników Królewskich z Lionu (hon.), Francja	347
Odznaka Ochotników Królewskich z Rouen (hon.), Francja	347
Odznaka Oficerska Kolonialnych Wojsk Posiłkowych, Wiel¬
ka Brytania	573
Odznaka Oficerska Ochotnika, Wielka Brytania	572
Odznaka Oficerska Ochotnika (dla Indii i kolonij), Wielka
Brytania	573
Odznaka Olimpijska (hon.), Niemcy	407
Odznaka Opaski Bordeaux, Francja	347
Odznaka Ostrogi Złotej, Węgry	538
Odznaka Pielęgniarek Terytorialnych, Wielka Brytania .	578
Odznaka Polowa Sanitariuszy, Francja	335
Odznaka Pomagających Królowi w Ucieczce Za Granicę,
1814, Hiszpania	367
Odznaka Powszechna (hon.), Hanower	482
Odznaka Powszechna (Odznaka za Zasługę, Odznaka za
Wierną Służbę, Odznaka za Długoletnią Wierną Służbę,
Odznaka za 50-letnią Wierną Służbę, Odznaka za Walecz¬
ność, Odznaka za Oddaną Pracę, Odznaka za Ratowanie
Życia Ludzkiego, Odznaka za Ratowanie Ginących),
Hesja-Darmstadt	427
Odznaka Powszechna (hon.), Prusy	447
		

/Magazyn_113_01_688_0001.djvu

			688
Str.
Odznaka Powszechna (hon.), Saksonia	458
Odznaka Powszechna (hon.), Saksonia-Weimar-Eisenach .	467
Odznaka Powszechna za Wybitną Służbę Wojskową, Ho¬
landia 	376
Odznaka Powtórnego Ślubu Wielkiego Księcia Ernesta Lu¬
dwika (pam.), Hesja-Darmstad	430
Odznaka Przemysłowa i Rolnicza (hon.), Belgia	294
Odznaka Rannych, Francja	333
Odznaka Rannych, Niemcy	406
Odznaka Rannych, Oranie	493
Odznaka Rannych Cywilnych, Francja	334
Odznaka Rannych na Wojnie (hon.), Włochy	603
Odznaka Rannych z Przyczyny Służbowej (hon.), Włochy.	603
Odznaka Robotników i Służby Domowej za 30-letnią Pracę
(hon.), Saksonia-Altenburg	462
Odznaka Rycerza Kawalera, Wielka Brytania	539
Odznaka Sierot po Poległych (hon.), Włochy	603
Odznaka Służby Bezpieczeństwa dla Żandarmerii i Mona¬
chijskiej Straży Bezpieczeństwa, Bawaria	421
Odznaka Służby Wojskowej, Węgry	538
Odznaka Srebrnego Wesela J. K. M. Cesarza Wilhelma Ił
(pam.), Prusy	452
Odznaka Straży Ogniowej (hon.), Anhalt	411
Odznaka Straży Ogniowej (hon.), Reuss (Schleiz-Gera) . .	456
Odznaka Straży Ogniowej (hon.), Saksonia-Altenburg . .	462
Odznaka Straży Ogniowej (hon.), Saksonia-Weimar-Eise¬
nach 		468
Odznaka Straży Ogniowej za 25 Lat, Bawaria	421
Odznaka Straży Ogniowej za 25-letnią służbę (hon.), Schwarz-
burg-Sondershausen	474
Odznaka ś. p. Marszalka Polnego Arcyksięcia Albrechta
(pam.), Austrja	288
Odznaka Terytorialna, Wielka Brytania	574
Odznaka Tyrolskiego Stowarzyszenia Szlachty Wylegitymo¬
wanej, Austria		288
Odznaka Tytułu Induskiego, Wielka Brytania (Indie Bry-
tańskie)	588
Odznaka Weteranów Armii Lądowej i Morskiej, 1870—1871,
Francja	... . . .-v	331
		

/Magazyn_113_01_689_0001.djvu

			689
Str.
Odznaka Wielkiego Księcia Ludwika I (pam.), llesja-
DarmstadL	428
Odznaka Wierności, Francja	347
Odznaka Wojny 1813—1815 (pam.), Holandia	376
Odznaka Wojny 1848—1849 (pam.), Frankfurt w. m. . .	424
Odznaka Wojskowa, Belgia	290
Odznaka Wojskowa (hon.), Prusy	447
Odznaka Wojskowa (hon.), Prusy	488
Odznaka Wojskowa Sanitarna (hon.), Bawaria	418
Odznaka Wojskowa za Długoletnią Służbę, Belgia ....	293
Odznaka za Długoletnią Służbę (hon.), Holandia ....	376
Odznaka za Długoletnią Służbę dla Pracowników Warszta¬
tów Wojskowych, Bawaria	421
Odznaka za Długoletnią Użyteczną Działalność w Organiza¬
cji Należącej do Pospolitego Ruszenia (hon.), Austria .	289
Odznaka za Dobrą Służbę Morską (hon.), Dania ....	315
Odznaka za Działalność Chwalebną podczas Wojny 1870—-71
(hon.), Saksonia-Weimar-Eisenach	467
Odznaka za Humanitarność, Bułgaria	308
Odznaka „Zakonu Bohaterów", Węgry	536
Odznaka za Lata 1813—1815 (pam.), Bawaria	419
Odznaka za Męstwo, Grecja	355
Odznaka za Nieskazitelną Służbę (hon.), Rosja	622
Odznaka za Opiekę podczas Wojny (hon.), Hesja-Darmstadt	427
Odznaka Zasługi, Austria	280
Odznaka Zasługi — Brytańskiego Towarzystwa Czerwonego
Krzyża, Wielka Brytania	578
Odznaka Zasługi Śląskiej (Orzeł Śląski), Niemcy	407
Odznaka Zasługi za Sztukę i Wiedzę, Brunświk ....	423
Odznaka za Służbę, Brema w. m	422
Odznaka za Służbę, Hamburg w. m	425
Odznaka za Służbę, Lippe. . 		480
Odznaka za Służbę, Lubeka w. m	434
Odznaka za Służbę, Prusy	448
Odznaka za Służbę (hon.), Prusy	447
Odznaka za Służbę, Reuss (Greiz)	454
Reuss (Schleiz-Gera)	454
Odznaka za Służbę, Saksonia	459
Odznaka za Służbę, Saksonia-Altenburg	460
44
		

/Magazyn_113_01_690_0001.djvu

			690
Str.
Odznaka za Służbę, Saksonia-Koburg i Gota	464
Odznaka za Służbę, Saksonia-Meiningen	466
Odznaka za Służbę, Saksonia-Weimar-Ełsenacli	468
Odznaka za Służbę, Schaumburg-Lippe	481
Odznaka za Służbę, Schwarzburg-Rudolstadt	481
Odznaka za Służbę, Schwarzburg-Sondershausen ....	481
Odznaka za Służbę, Waldeck	475
Odznaka za Służbę dla Obrony Krajowej, Badenia . . .	414
Odznaka za Służbę dla Obrony Krajowej, Bawaria ...	419
Odznaka za Służbę dla Obrony Krajowej, Brunświk	423
Odznaka za Służbę dla Obrony Krajowej, Hesja-DarmstadL	428
Odznaka za Służbę dla Obrony Krajowej, Meklemburgia-
Schwerin	436
Odznaka za Służbę dla Obrony Krajowej, Meklemburgia-
Strelitz 	439
Odznaka za Służbę dla Obrony Krajowej, Prusy ....	452
Odznaka za Służbę dla Obrony Krajowej, Saksonia . . .	459
Odznaka za Służbę dla Obrony Krajowej, Wirtembergia .	478
Odznaka za Służbę dla Oficerów, Modena	608
Odznaka za Służbę dla Szeregowych, Anhalt	410
Odznaka za Służbę dla Wojskowych, Anhałt-Dessau ...	412
Odznaka za Służbę dla Wojskowych Czynnych, Badenia .	414
Odznaka za Służbę dla Żołnierzy, Modena	608
Odznaka za Służbę dla Żołnierzy, Schwarzburg-Kudolstadt	472
Odznaka za Służbę dla Żołnierzy (1871), Hesja-Darmstadt	429
Odznaka za Służbę Polową, Badenia	413
Odznaka za Służbę Polową, Hesja-Darmstadt	428
Odznaka za Służbę Polową podczas Kampanii Szlezwig-
Holsztyńskiej przeciwko Danii, 1849, Hesja-Homburg .	483
Odznaka za Służbę Wojskową, Anhall-Bernburg	485
Odznaka za Służbę Wojskową, Anhalt-Kóthen	486
Odznaka za Służbę Wojskową, Badenia	414
Odznaka za Służbę Wojskową (hon.), Hesja-Darmstadt .	480
Odznaka za Służbę Wojskową, Meklemburgia-Schwerin.	436
Odznaka za Służbę Wojskową, Niemcy	406
Odznaka za Służbę Wojskową (hon.), Wirtembergia . . .	477
Odznaka za Służbę Wojskową dla Żandarmów, Oldenburg	442
Odznaka za Służbę Wojskową w Cesarsko-Królewskiej Ar¬
mii, Austria	286
		

/Magazyn_113_01_691_0001.djvu

			691
Str.
Odznaka za Sztukę i Wiedzę (hon.), Austria	288
Odznaka za Sztukę i Wiedzę (hon.), Saksonia-Koburg i Gota	464
Odznaka za Sztukę i Wiedzę (hon.), Schaumburg-Lippe . .	470
Odznaka za Udział w Kampanii 1790—-1830 (pam.), Hesja-
Darmstadt	428
Odznaka za Walkę, Grecja	355
Odznaka za Wiedzę i Sztukę, Grecja 	356
Odznaka za Wierną Służbę, Oranie	492
Odznaka za Wierność w Pracy (hon.), Anhalt	411
Odznaka za Zasługi dla Czerwonego Krzyża (hon.), Austria	286
Odznaka za Zasługi dla Czerwonego Krzyża, Oldenburg .	443
Odznaka za Zasługi dla Republiki Austriackiej (hon.), Au¬
stria 	281
Odznaka za Zasługi Kobiet i Dziewcząt przy Opiece podczas
Wojny (hon.), Saksonia-Meiningen	465
Odznaka za Zasługi podczas Suszy 1882—83 (hon.), Hesja-
Darmstadt	427
Odznaka za Zasługi Wojenne (hon.), Saksonia-Meiningen	465
Odznaka za 10-cio i 20-letnią Nieskazitelną Służbę, Bułgaria	308
Odznaka za 25-letnią Służbę w Straży Ogniowej (hon.),
Saksonia	460
Odznaka za 1849 rok (pam.), Bawaria	420
Odznaka za 1906 rok (hon.), Badenia	416
Odznaka Zjazdu S. A. w Brunświku 1931, Niemcy ....	408
Odznaka Złota Partii, Niemcy	408
Odznaka Złota za 25 Lat Służby Oficerskiej (hon.), Ru¬
munia 	504
Odznaka Złotego Wesela Króla Chrystiana IX (pam.),
Dania	315
Odznaka Złotego Wesela Króla Oskara II i Królowej Zofii
(pam.), Szwecja	520
Odznaka Zmarłych z Przyczyny Służbowej (lion.), Włochy	603
Odznaka Zwolnionych od Udziału w Wojnie, Francja . .	334
Odznaka 25-lecia Wstąpienia J. K. M. Króla Chrystiana X
do Szkoły Oficerskiej (pam.), Dania	316
Odznaka 25-tej Rocznicy Wstąpienia na Tron J. K. M.
Leopolda I (pam.), Belgia	294
Odznaka 25 i 40-lecia Nieposzlakowanej Służby Kolejowej,
Hesja-Darmstadt	430
44*
I
		

/Magazyn_113_01_692_0001.djvu

			692
Str.
Odznaka 25 i 40-letniej Nieposzlakowanej Służby na Kole¬
jach Państwowych (pam.), Prusy	453
Odznaka 50-lecia Kolei (pam.), Belgia	295
Odznaka 50-lecia Komunikacji Okrętowej Ostenda-Dover
(pam.), Belgia			296
Odznaka 50-lecia Telegrafów (pam.), Belgia	296
Odznaka 75-lecia Telegrafów (pam.), Belgia	296
Odznaka 75-lecia Wydania Pierwszej Marki Pocztowej
w Belgii (pam.)', Belgia	296
Odznaka 90-lecia Urodzin Księżny Wdowy Fryderyki (pam.),
Anhalt	411
i
		

/Magazyn_113_01_693_0001.djvu

			SKOROWIDZ RZECZOWY CZĘŚCI ARTYKUŁOWEJ
A
Aba 101
Adiutant 49
Administracja państwowa 118
119 228
Admirał 192 193
Adres — patrz Miejsce za¬
mieszkania
Agrafka (przy oznace) 32 73
Akademia (instytut) nauko¬
wa 113
Akademia uroczysta 83 85 86
87 91
Akademik literatury — patrz
Członek Polskiej Akademii
Literatury
Akcja zbrojna — patrz Walka
Akta administracyjne 132
Akta sprawy karnej (hono¬
rowej, dyscyplinarnej) 153
154
Alimenty 124 131 132
Ambasador 82 83 107 212 213
Aplikant sądowy 242
Archiwum Wojskowe 207
Arcybiskup 192
Areszt — patrz Kara aresztu
Arkusz ewidencyjny 114
Armia — patrz Wojsko pol¬
skie
Armia (jednostka) 156 157
Armia czynna 229
Armia obca — patrz Wojsko
obce
Armia polska we Francji 245
Asesor sądowy 88 242
Asysta honorowa 90 92
Attache poselstwa 193
Awans 89 92 121 145 147
196 242
Automobiłista 204
Automobil-Klub Polski 204
It
Badanie lekarskie 132 133
Bal 91 108
Bandera wojenna 215
Bandolier sztandaru 50
Bandolier tasaka 26
Bank państwowy 187 242
Baretka 43 66 67 68 69 70
71 72 92 97 98 99 103 246
Baretka z galonu 70
Barwa płomienia trąbki 51
Barwa poduszki żałobnej 51
Barwa rozety (podkładki) 246
261 266 267
Barwa rysunku oznaki 169
Barwa sznura trąbki 51
Barwa wstążki (wstQgi) 51 97
		

/Magazyn_113_01_694_0001.djvu

			694
Batalion samodzielny 158 205
Bateria 149 211
Bezpieczeństwo publiczne 171
Bezprawne nadawanie odzna¬
czeń 185 187
Bezprawne noszenie oznak 183
184 185 187
Bezprawne używanie tytułu
183 184
Befki 28
Bezrobotny 135 138
Bęben 216
Bilet kolejowy (okresowy) 120
122
Bilet wizytowy 108 114
Biodro 35 36 37
Biskup 192 193
Bitwa 225
Blankiet listowy 114
Blankiet firmowy 179 180
Bluza członków organizacyj
przysposobienia wojskowe¬
go 25 42 43 45 46 48 49
68 96 101
Bluza drelichowa 102 103 105
106
Bluza marynarska biała 26 42
44 48 49 68 82 85 86 87 89
90 91 92 93 96 98 101
103
Bluza marynarska granatowa
26 42 43 44 48 49 68 82
85 86 87 89 90 91 92 93
96 98 101 103
Bok (ciała) 223 224 229
Bój — patrz Walka
Broń (biała, palna) 62 210
211	215 226 261
Broń pancerna 254
Budżet 177 187
C
Cel handlowy 179 180
Cel społeczny 106
Cel ustanowienia odznaki 169
Cel wojskowy 263
Celowanie 262
Centrum Wojsk Łączności
255
Ceremoniał dekoracji 208 209
210 211
Ceremoniał pogrzebu 217 218
Ceremoniał wręczenia oznak
odznaczenia (medalu) 208
212	213 214
Ceremoniał wręczenia oznak
wielkiego mistrza orderu
209
Cesarz Aleksander I 236
Chałat 101
Charakter 227 242
Chorągiew organizacyjna 50
51 55 87 148 149 171 216
219
Chorągiew religijna 219
Choroba 139
Choroba nieuleczalna 127 129
131 140 237 238
Choroba umysłowa 130 143
144
Chwała państwa 222
Ciało zmarłego — patrz Zwło¬
ki
Cmentarz 216 220
Cofnięcie zezwolenia na uży¬
wanie odznaki (oznaki) 171
Cudzoziemiec 71 113 153 157
160 166 191 192 195 201
202 236 238 265
Cylinder 77 79
Cyrk 93
		

/Magazyn_113_01_695_0001.djvu

			695
Cywilny(a) 176 177 178 190
212 218 226 229 237 238
254 256 258
Czamara kapelanów wojsko¬
wych 25 27 31 32 33 34
35 38 42 43 45 46 67 68
82 85 86 87 89 90 91 92
93	96 101
Czapka 215
Czas 173
Członek akademii naukowej 99
Członek domu panującego 82
94	107
Członek kadry przysposobie¬
nia wojskowego 258
Członek kapituły orderu 199
200 211
Członek korpusu dyploma¬
tycznego — patrz Przed¬
stawiciel państwa obcego
Członek organizacji (instytu¬
cji) 171 172 190
Członek organizacji gospodar¬
czej 190
Członek organizacji humani¬
tarnej 190
Członek organizacji kultural¬
nej 190
Członek organizacji naukowej
190
Członek organizacji przyspo¬
sobienia wojskowego 191
Członek organizacji społecz¬
nej 190
Członek organizacji zawodo¬
wej 190
Członek personelu latającego
249
Członek Polskiej Akademii Li¬
teratury 50 247
Członek rodziny 137 139 140
141 142 143
Członek rządu 82 83 85 87
90 91 94 108 109
Członek sądu honorowego 151
152
Członek zakonu religijnego
(kościelnego) 170
Członek zarządu 242 243
Czopek gwintowany 22 43 68
Czyn bojowy 186 225 226
Czyn (przestępstwo) hańbiący
154 217
Czyn ideowo-organizacyjny
233
Czyn operacyjny 233
Czyn organizacyjny 233
Czyn wojenny 223
Czyn wybitny 17 191 196 223
225 227 228 229 230 232
256
Czyn zbrojny 233
Czynnik państwowy — patrz
Władze państwowe
Czynność 137 273
Czynność honorowa 151
Czytelnictwo 239
Ć
Ćwiczenia wojskowe 147 243
254 255
I)
Dama orderu 95 111
Dancing 92 98
Data (różne) 196 198 243 271
272
Data awansu (nominacji) 196
Data nadania orderu (odzna¬
czenia, medalu, odznaki)
162 163 164 167 194 196
		

/Magazyn_113_01_696_0001.djvu

			696
Data podpisu 264 265 270
271 272
Data ustanowienia orderu (od¬
znaczenia, medalu, odznaki)
Rzeczypospolitej Polskiej
222 223 226 227 229 230
231 232 233 234 235 236
239 240 241 242 244 245
246 247 248 249 254 255
256 257 260 261 262 263
264 265 266 267 268 269
271 272 273
Data zgłoszenia prawa do
odznaczenia 198
Decyzja 128 130 144 151 198
Defilada 89 101 121 211
Dekoracja 57 83 87 100 101
208 209 210 211 212
Dekorowany 210 211 212
Dekorujący 208 209 210 211
212
Dekret o nadaniu orderu (od¬
znaczenia, medalu) — patrz
Rozporządzenie
Delegacja 88 89 220
Delegacja z wieńcem (na po¬
grzebie) 219
Delegat nadającego order (od¬
znaczenie) 210 212
Delegat państwa obcego —
patrz Przedstawiciel pań¬
stwa obcego
Delegat prezesa Rady Mini¬
strów — patrz Przedstawi¬
ciel prezesa Rady Ministrów
Delegat prezydenta Rzeczy¬
pospolitej Polskiej — patrz
Przedstawiciel prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Delegat rządu 163 164 167
Delegat wodza naczelnego
210
Delegowanie 212
Departament karny Minister¬
stwa Sprawiedliwości 269
Departament Sprawiedliwości
Królestwa Polskiego 267
Dezercja 154
Dinstinctorium 36
Dochodzenie karno-sądowe
1^8
Dochód 106 125 126 130 131
140 141 142 143
Dodatek rodzinny 125 127
132 142 143
Dodatek pieniężny 128
Dokument 160
Dokument fałszywy 182
Doniesienie 138
Dom żałoby 215 216 219 221
Dowody (różne) 132 141 171
Dowodzenie (sprawowanie do¬
wód z Lwa) 219 225 226
Dowódca armii 202 225
Dowódca batalionu 205
Dowódca broni pancernej 204
Dowódca dywizji 205 225
Dowódca grupy 225
Dowódca Korpusu Ochrony
Pogranicza 213
Dowódca oddziału (formacji)
149 202 205 225 226
Dowódca oddziału zwartego
215 219
Dowódca okręgu korpusu 154
205 212 221
Dowódca okrętu wojennego
219
Dowódca pułku 190 203 205
214
		

/Magazyn_113_01_697_0001.djvu

			697
Dowódca wojskowy 155 201
202 203 210
Dowódca wyższy 190 201
210 225
Dowódca zmotoryzowanej for¬
macji wojskowej 204
Dowód choroby 130
Dowód nadania odznaczenia—
patrz Dyplom
Dowód osobisty 161
Dowód ustanowienia przed¬
stawiciela 130
Dowód wojskowy 160 161 167
Dowództwo okręgu korpusu
160 167
Dowództwo Korpusu Ochrony
Pogranicza 177
Dowództwo Wojsk Litwy
Środkowej 175 207
Dowództwo (komenda) woj¬
skowe 93 158 163 164 168
172	173 175
Droga sądowa 130
Droga służbowa — patrz Wła¬
dza przełożona
Drukarnia państwowa 195
Drukowanie 195
Drzewce (chorągwi, sztanda¬
ru) 50 51 216
Duchowieństwo 190 220
Duchowny 170
Duchowny wyznania ewan-
gielickiego 28
Duchowny wyznania karaim¬
skiego 101
Duchowny wyznania mojże-
szowego 101
Duchowny wyznania muzuł¬
mańskiego 101
Dworzec kolejowy 220
Dwudziestolecie 243 244 274
Dynastia panująca 94 95
Dyplom Honorowy 180 270
272
Dyplom odznaczenia z wysta¬
wy gospodarczej 180 181
Dyplom orderu (odznaczenia,
medalu, odznaki) 116 130
141 154 155 157 159 160
162 163 164 167 168 172
173	174 175 176 177 178
208 209 212 213 214 263
265 270 271 272
Dyplom Uznania 265
Dyplom wielkiego mistrza or¬
deru 209
Dyrektor departamentu 192
Dyrektor Głównego Urzędu
Statystycznego 204 272
Dyrektor Państwowego Urzę¬
du Wychowania Fizycznego
i Przysposobienia Wojsko¬
wego 205
Dywizja 158 225 244
Dywizjon 149
Dyżur służbowy 92
Działalność filantropijna 228
Działalność niepodległościowa
123
Działalność ofiarna 228
Działalność wybitna — patrz
Czyn wybitny
Dział służby 203
Dziecko (ślubne, nieślubne,
prawe, przybrane, legity¬
mowane, uprawnione, przy¬
sposobione) 120, 122, 124,
127, 128, 131, 132, 143,
144, 145
Dziedzina pracy 264
		

/Magazyn_113_01_698_0001.djvu

			698
Dziennik (gazeta) 172 175
Dziennik Personalny Minister¬
stwa Spraw Wojskowych
154	155 156 157 158 165
Dziennik Rozkazów Minister¬
stwa Spraw Wojskowych
158 165 178
Dziennik urzędowy 156 157
Dziennik Urzędowy Minister¬
stwa Spraw Wewnętrznych
171
Dziennik Urzędowy Minister¬
stwa Spraw Zagranicznych
155	165
Dziennik Urzędowy Rzeczy¬
pospolitej Polskiej 154 155
156	157 171 174 175 180
196 201
Dziennik Zarządzeń Państwo¬
wego Urzędu Wychowania
Fizycznego i Przysposobie¬
nia Wojskowego 158
Dzień dekoracji 57 209
Dzień odznaczenia 191
Dzień święta oddziału 214
Dzień uroczysty 93 94 95 214
Dziesięciolecie 240 243 244 274
Dziurka w klapie stroju 44
48 6.7 73 74 75 76 77 78 79
104
Dziurka w ubiorze 22 68
Dziurka zapięcia ubioru 24 25
26 41 48 60 63 64 71 79
80 105
Dżube 101
Ii
Egzamin instruktorski przy¬
sposobienia wojskowego 258
Egzekutor skarbowy 188
Egzemplarz wniosku 195 197
Egzystencja 124 125 126
Eksponat 179
Eksportacja 218 220 221
Emalia 73 76
Emeryt państwowy 203
Emerytura 123
Epolet 35 38
Eskorta pogrzebowa 117 215
217 218 220 221
Etat 145
Etykieta (nalepka) 179 180
Ewidencja (stwierdzenie dla
celów ewidencyjnych) 158
Ewidencja odznaczonych 207
F
Fałda kieszeni 46
Filia 180
Firma handlowa 179 180
Fiszbin 67
Flaga okrętowa 219
Flota obca 84
Formacja liniowa 237
Formacja pancerna 254
Formacja wojsk łączności 255
Formacja wojskowa 61 88 89
96 105 148 149 154 158 168
172	177 214 226 235 244
254 255 256
Formacje polskie (byłe) 186
245
Formalności 172
Forma oznaki 169
Formularz urzędowy 130
Formularz wniosku o odzna¬
czenie 195
Fotografia 120 122 161
Frak akademicki 99
Frak dyplomatyczny 26 27
		

/Magazyn_113_01_699_0001.djvu

			699
•29 31 32 34 35 38 46 50
81 85 86 87 89 104 105
Frak lotniczy 72 73 82 85
86 87 89 99 104
Frak marynarski 28 31 33
34 36 38 46 67 72 73 82
85	86 87 89 99 104
Frak myśliwski 105
Frak wojskowy historyczny
26 100
Frak zwykły cywilny 28 29
30 31 33 34 36 38 50 66
72 73 74 75 76 77 82 85
86	87 89 98 104
Frędzle (przy kokardzie) 50 51
Front 237 238 240 244 245
246 254 255
Front oddziału 89 210
Fundusz Pracy 138
Fundusz publiczny (państwo¬
wy, samorządowy) 124 128
242
Funkcja 196
Funkcja obywatelska hono¬
rowa 273
Funkcjonariusz instytucji pu-
bliczno-prawncj 203
Funkcjonariusz konsularny
166
Funkcjonariusz Ministerstwa
Spraw Zagranicznych 155
165
Funkcjonariusz niższy 242
Funkcjonariusz państwowy
122 123 133 143 156 161
162 164 165 176 177 178
183 190 192 193 194 195
196 203 242 267 268 269
Funkcjonariusz policji pań¬
stwowej 189 232 242
Funkcjonariusz policji woje¬
wództwa śląskiego 232 242
Funkcjonariusz prowizorycz¬
ny 269
Funkcjonariusz publiczny 153
273
Funkcjonariusz samorządowy
161	162 164 165^176 177
178 183 190
Funkcjonariusz więzienny 268
269
Ci
Gala banderowa 84
Galonik (galon) 69 70 74 75 76
Galon na spodniach 36
Gałązki laurowe 23 71 75 78
Garden-party 92
Garnitur marynarkowy 44 45
67 75 76 77 100 104
Garnitur żakietowy 44 45 67
75 76 77 100 104
Garnizon 89 220 221
Generalny Inspektorat Sil
Zbrojnych 201 206 256
— Biuro Inspekcji 257
Gabinet Generalnego In¬
spektora 257
Samodzielny Referat Per¬
sonalny 257
Generalny inspektor sił zbroj¬
nych 82 84 87 88 91 107
199 200 203 256
Generał 192 193 219 220 256
Generał do prac 256
Głosowanie 151
Głowa państwa 18 20 29 36
37 82 83 84 85 86 93 94
96 99 106 107 108 109
162	187
		

/Magazyn_113_01_700_0001.djvu

			700
Główny Urząd Statystyczny
274
Godło organizacyjne 219
Godło państwowe 20 170
Godło religijne 216 218 210
Godność honorowa 199 247
Gospodarstwo domowe 140
142 143
Gospodarstwo rolne 125 134
Gość 108
Gotówka 119
Górnośląska Komisja Odzna¬
czeń 234
Górny Śląsk 126 140 234
Granat ręczny 262
Granica państwa 232 237
Granica województwa 170
Grób — patrz Mogiła
Grób nieznanego żołnierza 84
86 88
Grupa osób 147 169
Grupa oznak orderów (od¬
znaczeń, medali, odznak) 62
Grzywna 137 152
Guzik (różne) 36
Guzik fraka 26 32 33
Guzik kieszeni 33 42 48 105
Guzik płaszcza 26 27 32 79 80
Guzik pod naramiennikiem 49
Guzik zapięcia ubioru 23 24
25 28 29 30 34 44 46 48
49 68
Gwiazda (kształt) 18 50
Gwiazda orderowa 18 31 32
33 34 35 38 47 52 53 58
59 64 67 75 81 85 86 87
89 98 100 101 107 223 224
228 229
Gwiazda orderowa klasy I 18
31 32 34 58 59 64 106 107
Gwiazda orderowa klasy II
18 31 32 34 58 64 106 107
Gwiazda Polskiej Akademii
Literatury 50 204 246 247
Gwiazdka 23 42 60 71 75 78
236
n
Haftka 22 28 32
Haczyk — patrz Haftka
Handel 175 176 178
Hasło 224
„Hasło wojska polskiego" 220
Hełm 215
Hektar 125 126
Herb miasta 147
Herb państwa 23 71 75 78
Hodowca koni 264
Hodowla koni 264
Honor 150 201
Honory wojskowe 117 145
148 211
Hymn narodowy 211
I
Imię 108 162 167 179 196 265
Imieniny 83 88 91
Impreza klubowa 96
Inauguracja roku akademic¬
kiego 88
Inicjatywa 190 191 225 226
Inspektor armii 256
Instancja 198
Instruktor przysposobienia
wojskowego 257 258
Instrument muzyczny 216
Instytucja 91 147 171 173
219 264 265
Instytucja — patrz Organiza¬
cja
		

/Magazyn_113_01_701_0001.djvu

			701
Instytucja gospodarcza 179
181 182 190
Instytucja humanitarna
patrz Organizacja huma¬
nitarna
Instytucja kulturalna — patrz
Organizacja kulturalna
Instytucja naukowa — patrz
Organizacja naukowa
Instytucja orderowa 17
Instytucja państwowa 128 166
180 240 242
Instytucja pośrednictwa pra¬
cy 134 135 136 138
Instytucja publiczno-prawna
133 203 240 242
Instytucja samorządowa —
patrz Urząd samorządowy
Instytucja społeczna —- patrz
Organizacja społeczna
Instytucja wojskowa — patrz
Urząd wojskowy
Instytucja wyższej użytecz¬
ności publicznej — patrz
Stowarzyszenie
Instytucja zagraniczna 166
Instytucja zawodowa —- patrz
Organizacja zawodowa
Inwalida (wojenny, wojskowy)
160	164
Inwalidzki referat — patrz Re¬
ferat inwalidzki
Interes państwowy 198
Izba adwokacka 243
Izba przemysłowo-handlowa
179 243
Izba rolnicza 243 265
Izba rzemieślnicza 243
Izba skarbowa 128 130 138
141 144
.1
Jarzmo obce 234
Jednostka zbiorowa 120 147
226
Jubileusz 83 86 88
Junak 258
lv
Kadłub płatowca 220
Kadra (zawodowa, kontrak¬
towa, honorowa) 147 258
Kalectwo 139
Kamień drogocenny 116
Kamizelka 36
Kampania 225
Kancelaria kapituły orderu
161 201
Kanclerz orderu 199 200 201
209 210
Kandydat do odznaczenia 190
191 196 197
Kapelusz stosowany 95
Kapitan 193
Kapituła orderu 17 117 118
119 120 121 150 153 154
161	169 173 199 201 202
209 210 211
Kapituła Orderu Odrodzenia
Polski 199 200
Kapituła Orderu Orła Białego
199 200
Kapituła Orderu wojennego
„Virtuti Militari" 200 201
202
Kara 129 150 258
Kara administracyjna 137 182
183	184 188
Kara aresztu 98 137 182 183
184
		

/Magazyn_113_01_702_0001.djvu

			702
Kara dodatkowa (sądowa) 129
142
Kara dyscyplinarna 153 154
183
Kara grzywny 182 183 184
Kara sądowa 152 154
Kara służbowa 138
Kara twierdzy 98
Kara więzienia 98 154 217
Karabin maszynowy 262
Karawan 217 219 220
Kardynał 107 192
Karta zaproszeniowa 106 108
Kasa banku państwowego
187
Kasa chorych — patrz Ubez-
pieczalnia społeczna
Kasa kolejowa 122
Kasa urzędu skarbowego 120
146 177 181 187
Katafalk 215 216 219
Katalog wystawy gospodar¬
czej 179
Katastrofa (klęska żywiołowa)
228 236
Kategoria instytucji 183
Kategoria osób 135 136 169
183
Kawaler krzyża komandor¬
skiego (komandor) 110 111
228
Kawaler krzyża komandor¬
skiego z gwiazdą (oficer
wielki, komandor wielki, ko¬
mandor z gwiazdą) 110 111
228
Kawaler krzyża kawalerskie¬
go 110 111 228
Kawaler Krzyża srebrnego 110
Kawaler Krzyża złotego 110
Kawaler łańcucha 111
Kawaler orderu 95 101 110
111 116 117 118 119 120
121 144 153 161 199 200
201 202 210 211 212 215
217	218 219 220 228
Kawaler wielkiej wstęgi (krzy¬
ża wielkiego) 110 228
Kawiarnia 93 98
Kierowca pojazdu 248
Kierownictwo kancelarii orde¬
ru 201
Kierownictwo walką 226
Kierownik przedsiębiorstwa
138
Kierownik urzędu państwo¬
wego (samorządowego) 190
196 203
Kieszeń przednia 44 46 105
Kino 93
Kir 215 216
Klapa kieszeni 25 33 42 44
46 47 48
Klapa kołnierza 23 25 26
45 47 48 49 68 73 74
Klapa płaszcza 30
Klapa ubioru (stroju) 29 33
44 48 69 73 74 78 79
Klasyfikacja 262
Klasa miejscowości 125 126
128
Klasa odznaczenia — patrz
Stopień odznaczenia
Klasa odznaki 249
Klasa orderu 17 18 35 53 54
57 58 59 62 63 64 66 67
71 76 89 92 93 94 95 98
99 110 113 117 119 162
167 182 200 202 210 211
218	219 223 224 228 229
		

/Magazyn_113_01_703_0001.djvu

			703
Klasa pociągu 120 122
Klasa ziemi 125
Klasztor 188
Klęska — patrz Katastrofa
żywiołowa
Klub 93
Klub sportowy 96 105
Kobieta 111
Kodeks postępowania karnego
150 152
Kokarda z krepy żałobnej 215
21 (i
Kokarda z wstążki (wstęgi)
orderowej 20 21 30 35 36
37 38 50 51
Kokardka do markowania na
stroju cywilnym 66 78 79
Kokardka na wstążce orde¬
rowej (odznaczenia) 23 71
74 78
Kolej (państwowa, przez pań¬
stwo zarządzana) 120 122
Kolejność otrzymania orderu
(odznaczenia, medalu) 57
62 63 64
Kolejność w awansie 147
Kolejność zakładania oznak
orderów, odznaczeń, medali,
odznak — patrz Zakładanie
oznak (kolejność)
Koluszek 47
Kołnierz fraka dyplomatycz¬
nego 27 28 29
Kołnierz marynarski 48
Kołnierz peleryny 79 80
Kołnierz płaszcza 79 80
Kołnierz togi 27
Kołnierz ubioru mundurowego
(stroju) 23 24 25 26 28 39
41 42 43 46 47 48 49 73 74
Kołnierzyk przy koszuli (mięk¬
ki) 29
Kołnierzyk sztywny 28 29
30
Komandor 193
Komandor — patrz Kawaler
krzyża komandorskiego
Komandor wielki — patrz Ka¬
waler krzyża komandor¬
skiego z gwiazdą
Komandor z gwiazdą — patrz
Kawaler krzyża komandor¬
skiego z gwiazdą
Komandoria 24 27 28 29 30
31	37 38 53 58 68 75 76
81 85 86 87 89 98 100 101
106 107
Komandoria klasy III 18 52
57 58 63 69 70 74 76 192
193 228 229
Komandoria wielka (koman¬
doria klasy II) 18 27 31
52 57 58 63 66 69 70 74
76 192 228 229
Kombinezon 105 106
Komenda Główna Policji Pań¬
stwowej 177
Komenda Główna Policji Wo¬
jewództwa Śląskiego 176
Komenda Główna Straży Gra¬
nicznej 176
Komenda Naczelna Wojsk
Powstańczych Górnego Ślą¬
ska 175 207 234
Komenda organizacji przy¬
sposobienia wojskowego 191
Komenda wojewódzka policji
państwowej 161
Komenda wojskowa — patrz
Dowództwo wojskowe
		

/Magazyn_113_01_704_0001.djvu

			704
Komendant garnizonu 212 221
Komendant główny policji
państwowej 163 164 167
213
Komendant główny policji
województwa śląskiego 213
Komendant główny straży
granicznej 213
Komisarz rządu 163 164 167
Komisarz rządu na m. st.
Warszawę — patrz Wojewo¬
da
Komisarz spisowy 273
Komisja dyscyplinarna 151
Komisja lekarska (wojskowo-
J lekarska) 119 124 132 133
U« 143
Komisja nadawcza odznaki 55
150 153 168 169 170 172
173
Komisja sędziowska 179
Komitet Krzyża i Medalu
Niepodległości 122 173
Komitet obchodu 86 87
Komitet powiatowy przyspo¬
sobienia wojskowego 204
Komornik 188
Kompania 211
Kompetencja 213
Komplet sędziowski 151 152
Kompozycja rysunkowa —
patrz Rysunek
Koncert 93
Konfiskata oznaki odznacze¬
nia — patrz Przepadek ozna¬
ki
Kongres międzynarodowy 83
88
Konkurs gospodarczy 106
Konkurs pracy 241
Konkurs wojskowy 263
Konstytucja 223
Konsul 85 166 193 212 213
Konsul generalny 193
Konsulat — patrz Placówka
konsularna
Konto Pocztowej Kasy Osz¬
czędności 159 160 176 177
181
Kontakt z nieprzyjacielem —
patrz Styczność z nieprzy¬
jacielem
Kontrasygnata 201
Kontrola 138
Kontuzja 42 245
Kontyngent wniosków 191
Koń 215 216 219
Koń remontowy 264
Kopia 163 167
Korespondent rolny 274
Korona 54
Korporacja 226
Korpus dyplomatyczny —
patrz Przedstawiciel pań¬
stwa obcego
Korpus Ochrony Pogranicza
146 177 189 213 232 242
Korpus oficerski 150 153
Korpus Wschodni I, II i III
245
Korzyść dla państwa 196
227 230
Kostium damski 44 45 67
74 75 76 77 100 104 105
Koszt dyplomu (legitymacji)
160 175 176 208
Koszt dyplomu odznaczenia
z wystawy gospodarczej 180
181
Koszt ogłoszenia unieważnie-
		

/Magazyn_113_01_705_0001.djvu

			705
nia dyplomu (legitymacji)
175
Koszt ogłoszenia unieważnie¬
nia oznaki orderu (odzna¬
czenia) 175
Koszt oznaki odznaczenia z wy¬
stawy gospodarczej 180 181
Koszt oznaki orderu (odzna¬
czenia, medalu, odznaki)
121 159 171 17(1 177
Koszt pogrzebu 138 139
Koszt ponoszony przez skarb
państwa 119 121 122 123
128 138 139 143 144 145
146 147
Koszt postępowania sądowego
151
Koszt udziału eskorty pogrze¬
bowej 221
Koszula 29
Koszulka sportowa 106
Kościół 170 215 216 219 221
Kółko (przy oznace) 20
Kradzież dyplomu (legity¬
macji) — patrz Utrata dy¬
plomu (legitymacji)
Kradzież oznaki orderu (od¬
znaczenia, medalu) — patrz
Utrata oznaki orderu (od¬
znaczenia, medalu)
Kraj - patrz Państwo Pol¬
skie
Kraj (państwo obce) 96
Krawat 28 29 30
Krawat marynarski 44 48 49
Krepa żałobna 215 216
Król August II 222
Król Stanisław August 223
Królestwo Kongresowe 236
Kruszec szlachetny 181
Krzewienie czytelnictwa 239
Krzyż (kształt) 18 50 226 227
229 230 231 232 233 234
235 258 259 260 270 271
Krzyż (odznaczenie) 18
Krzyż kawalerski 17 193 228
229
Krzyż kawalerski (klasy III)
Orderu wojennego „Virtuti
Militari" 210 224 225
Krzyż komandorski — patrz
Komandoria
Krzyż komandorski Orderu
wojennego „Virtuli Milita¬
ri" 210 224 225
Krzyż na Śląskiej Wstędze
Waleczności i Zasługi 56
57 70 71 112 115 173 175
207 233 234
Krzyż Niepodległości (z mie¬
czami i bez) 56 70 72 92 99
100 103 112 114 122 123
124 126 127 129 130 133
134 135 136 137 138 139
140 141 142 143 144 150
151 152 153 159 173 175
206 226 227
Krzyż oficerski 18 193 228 229
Krzyż pastoralny 36 38
Krzyż srebrny (klasa V) .Or¬
deru wojennego „Virtuti Mi-
litari“ 202 210 224 235 236
Krzyż Walecznych 56 70 72
79 80 92 99 100 103 112
115 145 147 156 157 173
175 186 189 196 203 208
229 230
Krzyż wielki 18 35 36 37
52 66 67 69 70 74 76 192
222 228 229
45
		

/Magazyn_113_01_706_0001.djvu

			706
Krzyż wielki Orderu wojen¬
nego „Virtuti Militari“ 210
224 225
Krzyż Zasługi 56 70 112 115
145 159 160 176 189 190
191 193 194 195 196 202
203 208 212 213 230 231
232
Krzyż Zasługi Wojsk Litwy
Środkowej 56 70 71 1 12
115 146- 173 175 207 232
233
Krzyż Zasługi za Dzielność 56
70 112 115 145 160 161
176 177 189 190 195 203
208 213 231 232
Krzyż złoty (klasy V) Orderu
wojennego „Virtuti Militari“
121 210 224 225
Krzyż żołnierski 111
Krzyż Żołnierzy Polskich z A-
meryki 56 70 112 115 173
175 206 235
Książeczka inwalidzka 160 161
167
Książeczka stanu służby ofi¬
cerskiej 160 161 107
Książeczka wojskowa 160 167
Kształcenie się — patrz Nauka
Kształt oznaki 169
Kurs czołgów (samochodów
pancernych, pociągów pan¬
cernych) 254
Kurs instruktorski przyspo¬
sobienia wojskowego 258
Kurs łączności ^55
Kurs oficerski 255
Kurs podchorążych 255
Kurs podoficerski 255
Kurs wojskowy 89
Kurtka dwurzędna 26 43 45
46	68 96 101
Kurtka klubowa (dwurzędna)
25	29 30 31 32 34 42 44
45 46 66 67 68 72 73 74
75 76 77 81 85 86 87 89
90 91 99 104
Kurtka letnia 42 43 45 46
49 68 99 101
Kurtka lotnicza szeregowców
47	48
Kurtka marynarska biała 26
27 31 32 33 34 35 38 42
43 45 46 48 49 67 68 82
85 86 87 89 90 91 92 93
96 98 99 101 103
Kurtka marynarska granato¬
wa 25 42 43 44 46 48 68
92 93 96 98 99 101 103
Kurtka skórzana 105
Kurtka wojskowa — patrz
Kurtka zwykła
Kurtka wojskowa historyczna
26	100
Kurtka z kołnierzem wykła¬
danym 25 29 30 31 32 33
34 35 38 42 43 44 46 47
48	49 67 68 81 85 86 87
89 90 91 92 93 96 98 101
Kurtka zwykła 25 27 31 32
33 34 35 38 42 43 45 46
48 49 67 68 81 85 86 87
89 90 91 92 93 96 98
101
Kurtuazja międzynarodowa
161
Kwalifikacje osobiste (zawo¬
dowe) 118 133 145
Kwiat 67
Kwota 125
		

/Magazyn_113_01_707_0001.djvu

			707
L
Lanca 147 262
Lampas — patrz Taśma na
spodniach
Legitymacja orderu (odzna¬
czenia, medalu, odznaki)
110 120 122 172 17:i 174
175 176 177 178
Legitymacja osobista 160 161
167 171
Legiony Polskie 245
Lekarska pomoc 130 143
Lekarstwo 139
Leczenie 130 140
Lekarz urzędowy 127 130
131 135
Liczba rozkazu 173
Liga Obrony Powietrznej i
Przeciwgazowej 159
Likwidacja instytucji woj¬
skowej 175 207
Listewka — patrz Okucie
Listewka do zakładania ba¬
retek 43 68
Listewka do zakładania wstą¬
żek (wstążeczek) oznak 22
72	73
Listopad 11 -ty 80 100 121
189 191 240 243 246 254
255
List Pochwalny 18(1 181 271
Listy uwierzytelniające 82
86
Literatura 227 239
Literatura polska 239
Lniarstwo 264 265
Lokal publiczny 93 98
Lwów 147
Losowanie 151
Ł
Łańcuch distinctorium 36
Łańcuch dziekański 37 39
Łańcuch krzyża pastoralnego
38
Łańcuch orderowy 18 34 38
39	52 53 57 58 64 68 70 93
94 95 98 100 101 209 223
Łańcuch rektorski 37 39
Łańcuszek do miniaturek 72
73	74 76
Łańcuszek odznaki (żetonu)
47 103 105
Lata (kieszeni) 32 33
Łączność 255 256
Łoże działowe 117 220
M
Macierz 238
Macierzyństwo 139
Majątek 130
Major 193
Małżeństwo 124 128 129 131 132
Małżonek 129 140
Małżonka osoby urzędowej 108
Mantolet 27 30 31 32 34 36
38 66 81 85 86 87 89 103 105
Markowanie 19 66 67 70 71
76 77 78 79 97 98 99 100
103 104 105 106 108 183
Marszałek 192 193
Marszałek Polski Józef Pił¬
sudski 256
Marszałek sejmu 85 90 107
Marszałek senatu 85 90 107
„Marsz dla generałów11 220
Marynarka wojenna 150 170
219 242
Materiał czarny 22 43
Matka 124 126
45*
		

/Magazyn_113_01_708_0001.djvu

			708
Mąż 124 126 131
Medal 17 18 19 20 53 59 62
63 66 67 69 72 97 98 112
113	114 116 147 150 154
157 184 216
Medal (kształt) 19 50 227 236
238 241 244 264 270 272
Medal nie do noszenia na ubio¬
rze 19
Medal dla Hodowców Koni
dla Potrzeb Armii 205
Medal dla wystawcy na wy¬
stawie 180 181
Medal Dziesięciolecia Odzy¬
skanej Niepodległości 56 71
112 115 176 206 240 241
Medal b. monarchii austria¬
cko-węgierskiej 186 187 188
Medal b. monarchii niemiec¬
kiej 186 187 188
Medal b. monarchii rosyjskiej
186 187 188
Medal Niepodległości 56 70
112 122 123 133 134 135
136 137 150 151 152 153
159 173 175 206 226 227
Medal niezatwierdzony —
patrz Medal samozwańczy
Medal pamiątkowy 19
Medal pamiątkowy za Wojnę
1918-1921 56 70 112 115
173 175 206 236 237 238
Medal państwowy 56 202 206
Medal polski 56 57 58 59 60
63 70 71 74 78 79 81 84
86 87 89 90 91 98 106 113
114	149 152 155 157 160
170 173 175 176 182 191
192 197 202 206 208
Medal religijny 55
Medal samozwańczy 184 185
186
Medal sportowy 106
Medal watykański 65
Medal wojskowy 174 176
Medal za Długoletnią Służbę
56 59 71 112 115 156 160
176	190 197 198 203 242
243 244
Medal zagraniczny 56 57 58
60 63 65 74 78 79 81 84
86 87 89 90 91 96 97 98
106 113 149 152 153 161
162 166 170 178 182 183
208 217
Medal za Ratowanie Ginących
56 70 112 115 156 160 176
177	190 191 195 204 208
213 214 236
Medal 3-go Maja 56 71 112
115	176 206 241
Meldowanie się 88 89 92
Meldunek 162 163 174
Metropolita 192
Męstwo 17 226 228 229 232
Mianowanie kawalera orde¬
ru — patrz Dekoracja
Miasto 147 226
Miasto —patrz Władza miejska
Miecze 23 54 70 71 75 77 78 226
Miejsce dekoracji 209
Miejsce eksportacji 218 220
221
Miejsce podpisu 264 265 270
271 272
Miejsce pracy 136 138
Miejsce służbowe 197
Miejsce uroczystości 101
Miejsce urodzenia 196
Miejsce urzędowania 196
		

/Magazyn_113_01_709_0001.djvu

			709
Miejsce utraty oznaki (dy¬
plomu) 173
Miejsce wyjścia defilady '211
Miejsce wystawy 179
Miejsce zamieszkania 117 11!)
120 121 123 126 130 131
135 139 141 142 143 140
161 162 166 167 172 196
264 265
Miejscowość 125 126 128 131
132 161 196 220
Mienie obywateli 232
Mienie wojskowe 238
Miniaturka odznaki (oznaki,
znaku) 72 73 74 75 76 77
79 103 104 105
Miniaturka oznaki orderu, od¬
znaczenia, medalu, odzna¬
ki na wstążce 66 67 81 85
86 87 89 97 98 99 100
11)7 116
Minister (członek rządu) 18
155 178 180 190 191 192
203 212 270 271
Minister opieki społećznej 135
Minister pełnomocny 83 86
107 192 193 212 213
Minister przemysłu i handlu
197 205 206 207 265 266
Minister rolnictwa i reform
rolnych 181 206
Minister skarbu 128 130 133
Minister sprawiedliwości 207
267 268 269
Minister spraw wewnętrznych
164	165 166 170 171 204
206 274
Minister spraw wojskowych 39
40 82 84 88 119 162 163
165	167 183 204 205 206
220 246 254 255 257 260
261 262 263 264 265
Minister spraw zagranicznych
192
Minister wyznań religijnych
i oświecenia publicznego 190
203 207 214 239 246 247
Ministerstwo 163 164 167 191
Ministerstwo Przemysłu i Han¬
dlu 180 181 206 272
Ministerstwo Skarbu 123 128
130
Ministerstwo Sprawiedliwości
269
Ministerstwo SprawWewnętrz-
nych 176 177 204 213 214
Ministerstwo Spraw Wojsko¬
wych 123 172 173 174 204
205 234 263
Ministerstwo Spraw Zagra¬
nicznych 107 109 155 160
168 169 178
Ministerstwo spraw zagranicz¬
nych państwa obcego 178
Misja specjalna (krajowa, za¬
graniczna) 88
Młodzież 257
„Modlitwa11 219 220
Modyfikacja orderu, odzna¬
czenia, medalu, odznaki 233
249 274
Modyfikacja tytułu ordero¬
wego 110
Mogiła 220 221
Monarcha — patrz Głowa pań¬
stwa
Monarchia 97 186
„Monitor Polski" — patrz
Dziennik urzędowy Rzeczy¬
pospolitej Polskiej
		

/Magazyn_113_01_710_0001.djvu

			710
Monopol państwowy 242
Motocyklista 204
Motoryzacja 248
Mróz 218
Mucet 27 30 31 32 34 36 38
50 66 81 85 86 87 8'.) 103 105
Mundur — patrz Ubiór mun¬
durowy
Mundur historyczny wojska
polskiego — patrz Kurtka
(frak, płaszcz) wojskowa hi¬
storyczna
Mundur marynarki wojennej
—• patrz Ubiór marynarki
wojennej
Mundur orderowy 95
Muszka (krawat) 30
N
Nabożeństwo uroczyste 83 87
88
Nabożeństwo żałobne 83 87
91 219
Nabywanie osady 126
Nabywanie oznaki orderu (od¬
znaczenia, medalu) 175 176
178
Naczelna Władza Cywilna na
Górnym Śląsku 232 233
Naczelnik państwa polskiego
235
Nadanie honorowe odznaki
157 254 256
Nadanie orderu (odznaczenia,
medalu, odznaki) 89 92 155
156 157 158 167 189 190
191 192 193 194 197 201
202 222 223 226 230 234
235	263 264 265 270 271
272 274
Nadanie orderu (odznaczenia,
medalu, odznaki) — patrz
Prawo nadawania orderu,
odznaczenia, medalu, od¬
znaki
Nadanie orderu (odznaczenia,
medalu) —wielokrotność 19
59 60 97 112 113 146 230
231 232 236
Nadanie odznaczenia na wy¬
stawie gospodarczej 180 181
182 269 271
Nadanie ziemi 120 145 146
Nagradzanie 222 227 229 232
236	264 265 266
Nagroda 18 19
Nagroda sportowa 106
Nagłówek 195
Nakaz chwil i — patrz Wypa¬
dek szczególnego znaczenia
Nakrętka 22 43 68
Należność-—patrz Koszt
Naratniennik 35 38 49
Narażenie życia 194 236
Naród 237
Nasada kołnierza 28 30 79 81)
Naszywka z galonu 245
Nauczyciel 242
Nauka (kształcenie się) 121
123 128 129 131 140
Nauka (twórczość) 227
Nazwa orderu (odznaczenia,
medalu) 113 114 162 167
195
Nazwa wystawy 179
Nazwa zakonu (zgromadzenia)
rycerskiego 114
Nazwisko 108 138 167 171 179
263 265 270 272
Nekrolog 113
		

/Magazyn_113_01_711_0001.djvu

			711
Niepodległość 61 172 222 226
237
Nieprzyjaciel 244 246
Niesienie poduszki żałobnej
216 217
Niesienie pomocy 237 238
Niestawiennictwo przed są¬
dem 152
Niewola 240
Niezamożność 121 122 123
Niosący flagę (znak okrętu)
219
Niosący godło religijne 216
218 210
Niosący poduszkę żałobną 216
218 210 220
Niosący trumnę 218 210
Niosący wieniec 210
Nominacja—patrz Awans
Nominacja członka kapituły
109 200
Nominacja kanclerza orderu
190
Nominacja kawalera orderu
210
Noszenie oznak — patrz Za¬
kładanie oznak (sposób)
Noszenie oznak w poszczegól¬
nych okolicznościach 58 59
63 64 65 71 72 78 80 81 85
86 87 89 90 91 92 93 94 95
96 97 98 106 107
Noszenie oznak w poszczegól¬
nych przypadkach 50 59
63
64
65
66
67
72 75
76
77
78
79
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
157
182
183
184
185
187
Notariusz 242
Notatka historyczna 172
Noworoczne życzenia — patrz
Życzenia
Numer dyplomu (legitymacji)
162 163 164 167 173 174
175 177 178
Numer konta 159 160 177 181
Numer oznaki orderu (odzna¬
czenia, medalu) 173
Numer porządkowy 265
O
Obchód jubileuszowy — patrz
Jubileusz
Obchód święta 101
Obchód uroczysty '87 191
Obcokrajowiec—patrz Cu¬
dzoziemiec
Obiad oficjalny 108 109
Obiekt budowlany 91
Objazd redy 84
Objaśnianie 198
Obojczyk 27 30 44 74 75 105
Obowiązek przedstawienia do¬
wodu 160 167
Obowiązek publiczny 227
Obowiązek służbowy 230 237
258
Obowiązek ubezpieczenia 139
140 142 143
Obowiązek udzielenia pomocy
lekarskiej 140 141
Obowiązek utrzymania człon¬
ka rodziny 124 127 131
132 137
Obowiązek uzyskania zezwo¬
lenia na posługiwanie się
odznaczeniami z wystawy
gospodarczej 179
Obowiązek uzyskania zezwo-
		

/Magazyn_113_01_712_0001.djvu

			lenia na przyjęcie odzna¬
czenia 1(52
Obowiązek uzyskania zezwo¬
lenia na ustanowienie (uży¬
wanie) oznaki 168 169
Obowiązek uzyskania zezwo¬
lenia na używanie oznak
odznaczeń 166
Obowiązek zatrudnienia 133
134 135 136 137 138
Obowiązkowość w pracy 118
Obrady zjazdu 101
Obręb — patrz Teren
Obrona kraju (ojczyzny) 245
248
Obrona prawa, życia, mie¬
ni? 232
Obrońca ojczyzny 257
Obrońca w sądzie 88
Obrzęd religijny 170
Obsadzenie urzędu (stanowi¬
ska) 120 133 145
Obszar -— patrz Terytorium
(teren)
Obywatel państwa 106 227
230 236 241 242 257
Obywatel polski 117 122 144
145 146 150 152 162 163 166
189 100 191 102 105 200 201
202 208 247 248 265
Ocena kwalifikacyjna
patrz Opiniowanie wniosku
o odznaczenie
Ocena władzy 198
Ochotnik 237 246
Odczytywanie dyplomu 212
213 214
Odczytywanie przyrzeczenia
210
Oddanie dyplomu odznaczo¬
nemu — patrz Wręczanie
dyplomu
Oddanie salwy 211
Oddział Bajończyków we Fran¬
cji 149
Oddział honorowy — patrz
Oddział wojska (zwarty)
Oddział pancerny — patrz
Formacja pancerna
Oddział powstańczy 238
Oddział samodzielny 214
Oddział wojska (zwarty) 90 92
210 211 214 215 218 219
220 221
Oddział wojskowy — patrz
Formacja wojskowa
Oddział zakładu pracy 136
Oddział żeński Polskiej Orga¬
nizacji Wojskowej 149
Odebranie dyplomu orderu
(odznaczenia, medalu) 154
Odebranie oznaki orderu (od¬
znaczenia, medalu) 154
Odezwa 237 246
Odległość- 220 221
Odmowa na przyjęcie lub no¬
szenie oznaki odznaczenia
zagranicznego 165
Odmowa przyznania odzna¬
czenia 108
Odmowa złożenia zeznania 152
Odnalezienie dyplomu (legi¬
tymacji) 174
Odnalezienie oznaki orderu
(odznaczenia) 174
Odnowienie składu kapituły
orderu 200
Odnowienie (przywrócenie) or¬
deru (odznaczenia, medalu)
222
		

/Magazyn_113_01_713_0001.djvu

			713
Odpis 116 130 141 153 172
Odpowiedzialność karno-ad-
ministracyjna — patrz Kara
administracyjna
Odpowiedzialność dyscypli¬
narna ■— patrz Kara dyscy¬
plinarna
Odpowiedzialność służbowa —
patrz Kara służbowa
Odprawa 93
Odrodzenie państwa 240
Odsłonięcie pomnika (tablicy)
91
Odwaga — patrz Męstwo
Odwołanie od decyzji 198
Odwołanie unieważnienia utra¬
conego dyplomu (legity¬
macji) 174 175
Odzież 119
Odznaczenia (pojęcie ogólne)
17 18 19 20 21 24 25 51 52
54 57 59 66 76 78 100 105
113	145 150 154 156 173
182 217 218 219 220
Odznaczenia cywilne 17
Odznaczenia damskie 17
Odznaczenia domowe 17
Odznaczenia lotnicze 17
Odznaczenia morskie 17
Odznaczenia naukowe 99
Odznaczenia niepaństwowe
166 167
Odznaczenia niezatwierdzo-
ne -— patrz Odznaczenia sa¬
mozwańcze
Odznaczenia ogólne 17 195
Odznaczenia organizacyjne 17
Odznaczenia pamiątkowe (nie
przeznaczone do noszenia na
ubiorze) 106
Odznaczenia państwowe 17 56
116 208
Odznaczenia polskie 51 56 87
155 157 159 160 182 192
195 196 197 233
Odznaczenia religijne 165
Odznaczenia samozwańcze 184
186
Odznaczenia specjalne 177
Odznaczenia wojenne 17
Odznaczenia wojskowe 17
Odznaczenia wystawowe 106
180 181 182 185
Odznaczenia zagraniczne 20
24 51 56 58 83 90 96 161
162 163 165 167 182 183 196
Odznaczenia zakonu (zgroma¬
dzenia) rycerskiego 165
Odznaczenia Zakonu Rycer¬
skiego św. Jana Jerozolim¬
skiego zw. Maltańskim 55
67 113 114 163 166
Odznaczenia za zasługi na polu
handlu 17
Odznaczenia za zasługi na[polu
nauki 1 7
Odznaczenia za zasługi na polu
przemysłu 17
Odznaczenia za zasługi na polu
ratownictwa 17
Odznaczenia za zasługi na polu
rolnictwa 17
Odznaczenia za zasługi na polu
sztuki 17
Odznaczenie 17 18 19- 53 55
59 62 63 66 67 69 71 72
74 76 77 79 98 101 112 113
114	116 146 147 148 149
154 160 173 184 186 208
209 216 231 239
		

/Magazyn_113_01_714_0001.djvu

			714
Odznaczenie — patrz Nada¬
nie orderu (odznaczenia, me¬
dalu, odznaki)
Odznaczenie (oznaka) — patrz
Oznaka odznaczenia
Odznaczenie honorowe 217
•269 -271
Odznaczenie b. monarchii au¬
striacko-węgierskiej 180
Odznaczenie b. monarchii nie¬
mieckiej 180 187 188
Odznaczenie b. monarchii ro¬
syjskiej 186 187 188
Odznaczenie niezatwierdzone
—- patrz Odznaczenie sa¬
mozwańcze
Odznaczenie pamiątkowe 235
Odznaczenie państwowe 170
202 206 234
Odznaczenie państwowe na¬
dane na wystawie gospo¬
darczej 180 i«l 206 260 270
Odznaczenie państwowe na¬
dane na Powszechnej Wy¬
stawie Krajowej w Pozna¬
niu w 1929 r. 207 271
Odznaczenie polskie 56 57 58
59 60 63 70 71 74 78 79
81 84 86 87 89 90 91 98
100 106 112 113 114 116
149 152 155 157 160 170
173 175 176 182 189 191
192 197 202 206 208
Odznaczenie watykańskie 65
Odznaczenie wojenne 208
Odznaczenie wojskowe 175
207 226 229
Odznaczenie zagraniczne 55
56 57 60 62 63 65 74 77
78 79 81 84 86 87 89-90
91 96 97 98 100 106 110
116 149 152 153 161 163
166 171) 178 182 183 208
217
Odznaczenie za prace wyna¬
lazcze 205 263 264
Odznaczenie za produkcję ow¬
czarski! i lniarską 205 264
265
Odznaczenie z wystawy (tar¬
gów, konkursu) gospodar¬
czej zagranicznej 179 180
184
Odznaczony(a) 50 60 71 75
100 101 110 Ul 112 113
116 121 122 123 124 125
126 127 132 133 134 135
136 137 138 139 140 142
143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 157
159 160 161 162 167 174
181 187 188 194 208 212
213 214 226 234
Odznaka 17 19 43 44 45 47 48
51 52 55 61 62 63 67 69
74 97 102 103 104 116 150
153 154 165 168 169 170
171 172 173 177 182 183
184 186
Odznaka b. formacji polskiej
186
Odznaka b. monarchii au¬
striacko-węgierskiej 186 187
188
Odznaka b. monarchii nie¬
mieckiej 186 187 188
Odznaka b. monarchii rosyj¬
skiej 186 187 188
Odznaka Celowniczego C.K.M.
43 113 147 205 262
		

/Magazyn_113_01_715_0001.djvu

			715
Odznaka członka akademii
naukowej 50 76
Odznaka Grenadiorska 44 61
‘205 *262
Odznaka honorowa 19 3!) 4 1 43
45 55 60 61 64 65 67 71 75
76 95 102 103 104 112 113
116 154 157 158 159 163
164 169 178 184 185 247
Odznaka honorowa Polskiej
Akademii Literatury
patrz „Gwiazda Polskiej
Akademii Literatury"
Odznaka honorowa dla Ochot¬
ników 207 246
Odznaka honorowa dla Kores¬
pondentów Rolnych Głów¬
nego Urzędu Statystycz¬
nego 204 273 274
Odznaka honorowa Ligi Obro¬
ny Powietrznej i Przeciw¬
gazowej 40
Odznaka honorowa Polskiego
Czerwonego Krzyża 39
Odznaka honorowa Polskiego
Związku Stowarzyszeń Ło¬
wieckich „Medal Zasługi
Łowieckiej" 40
Odznaka honorowa Towarzy¬
stwa Polskiego Czerwonego
Krzyża 39
Odznaka honorowa Wszech¬
światowego Związku Pola¬
ków z Zagranicy „Za Za¬
sługi dla Polonii Zagranicz¬
nej" 40
Odznaka honorowa za Wy¬
bitną Działalność na Polu
Ratownictwa Mienia Pol¬
skiego Zabytków i Dzwonów
na Terytorium b. Cesar¬
stwa Rosyjskiego w Latach
1915-20 40
Odznaka honorowa Związku
Harcerstwa Polskiego „Li-
lijka Z.H.P." 40
Odznaka honorowa Związku
Harcerstwa Polskiego „Za
Uratowanie Życia" 40
Odznaka honorowa Związku
Harcerstwa Polskiego „Za
Zasługę" 40
Odznaka honorowa Związku
Straży Pożarnych R. P.
„Medal Strażacki Dziesię¬
ciolecia" 40
Odznaka honorowa Związku
Straży Pożarnych R. P.
„Medal Zasługi" 40
Odznaka honorowa Związku
Straży Pożarnych R. P.
„Srebrny Krzyż za Dziel¬
ność i Odwagę" 40
Odznaka honorowa Związku
Straży Pożarnych R. P.
„Złoty Krzyż za Ratowanie
Ginących" 40
Odznaka honorowa Związku
Straży Pożarnych R. P.
„Złoty Znak" 42
Odznaka honorowa dla Ofi¬
cerów i Szeregowych za
Czas Pobytu na Froncie 43
158 207 244 245
Odznaka honorowa dla Ofi¬
cerów i Szeregowych za
Rany i Kontuzje 42 112
146 150 158 206 245 246
Odznaka honorowa „Za ofiar¬
ną pracę" 206 273
		

/Magazyn_113_01_716_0001.djvu

			716
Odznaka Instruktorska P.W.
158 205 258 259
Odznaka jubileuszowa 185
Odznaka Komendancka P. W.
(honorowa) 158 258 260
Odznaka Lekarza Lotniczej
Służby Zdrowia 48 253
Odznaka lotnicza 45 47 49
65 67 75 95 102 104 113
163 249
Odznaka na rękawie ubioru
102	104
Odznaka (oznaka) na szpilce
19 20 21 43 46
Odznaka naukowa 19 46 60
61 67 75 76 95 102 104 113
154 157 163 164 177 178
184
Odznaka naukowa Oficerskiej
Szkoły Topografów 157
Odznaka na wstążce 21 39
40 41 5lł60 63 64 72 73
75 76 77*"78 81 84 85*86
87 89 90 91 99 100 101
106 107 108 161
Odznaka (oznaka) na zakrętce
40	45 46 47 60 65 95 102
103	104 170
Odznaka niezatwierdzona -
patrz Odznaka samozwań¬
cza
Odznaka Obserwatora 47 251
Odznaka Obserwatora Balo¬
nowego 47 48 252
Odznaka Obserwatora"' Mor¬
skiego 48 251
Odznaka Oficera Czołgów 46
Odznaka Oficera Technicz¬
nego 48 252 253
Odznaka ogólna 39 42 60
Odznaka organizacyjna 43 44
60
Odznaka pamiątkowa 19 39
41	43 45 55 60 61 64 65 67
71 75 76 95 102 104 112
113 154 157 158 163 164
169 172 177 178 184 185
186 214
Odznaka pamiątkowa Dywiz¬
jonu Artylerii Konnej b. I
Polskiego Korpusu 39
Odznaka pamiątkowa Dzie¬
sięciolecia Więziennictwa
Polskiego 207 269
Odznaka pamiątkowa General¬
nego Inspektora Sił Zbroj¬
nych 46 61 206 256 257
Odznaka pamiątkowa „Gwiaz¬
da Przemyśla" 42
Odznaka pamiątkowa Inter¬
nowanych w Huszt 41
Odznaka pamiątkowa „Krzyż
na Śląskiej Wstędze Wa¬
leczności i Zasługi" 39 57
234 235
Odznaka pamiątkowa Legionu
Pułaskiego 39 40
Odznaka pamiątkowa „Miecze
Hallerowskie" 40 42
Odznaka pamiątkowa Milicji
Obywatelskiej we Lwowie 41
Odznaka pamiątkowa Odcinka
„Sokół-Macierz" Załogi O-
brony Lwowa 42
Odznaka pamiątkowa Oddzia¬
łu Kawalerii „Wilki" Załogi
Obrony Lwowa 41
Odznaka pamiątkowa Pięcio¬
lecia Polskiego’" Sądownic¬
twa Państwowego 207 267
		

/Magazyn_113_01_717_0001.djvu

			717
Odznaka pamiątkowa Pięcio¬
lecia Polskiego Więzien¬
nictwa Cywilnego 207 268
Odznaka pamiątkowa Szkoły
Oficerskiej Związków Strze¬
leckich w Stróży 46
Odznaka pamiątkowa Załogi
Lewandówki 41
Odznaka pamiątkowa „Za
ofiarną pracę11 206 272 273
Odznaka pamiątkowa 2 Kom¬
panii Szturmowej Załogi
Obrony Lwowa 41
Odznaka pamiątkowa I Odcin¬
ka Załogi Obrony Lwowa 41
Odznaka pamiątkowa 1 Za¬
łogi Obrony Lwowa 39
Odznaka pamiątkowa II Od¬
cinka Załogi Obrony Lwo¬
wa 41
Odznaka pamiątkowa III Od¬
cinka Załogi Obrony Lwo¬
wa 41
Odznaka pamiątkowa IV Od¬
cinka Załogi Obrony Lwo¬
wa 41
Odznaka państwowa 55 171
178 202 206
Odznaka Pilota 47 250
Odznaka Pilota Morskiego 48
250
Odznaka Pilota Szybowco¬
wego 46
Odznaka Podoficera Specja¬
listy 48 253
Odznaka Polowa Obserwatora
47 249
Odznaka Polowa Pilota 47 249
Odznaka Polowa Pilota-Obser-
watora 47 249
Odznaka (oznaka) polska 39
40	41 43 45 46 47 49 50
57 60 63 65 71 78 81 84
86	87 89 90 91 96 98 100
105 106 116 149 152 163
170 175 177 178 182 202 206
Odznaka przysposobienia woj¬
skowego 158 205 257 258
Odznaka samozwańcza 184
185 186
Odznaka sportowa 96 105
Odznaka Strzelca Samoloto¬
wego 47 48 252
Odznaka Strzelecka 44 61
Odznaka Szkoły Oficerskiej
Organizacyj Strzeleckich 46
61
Odznaka Ukończenia II Stop¬
nia P. W. 158 205 258
Odznaka w dziurce zapięcia
ubioru 71
Odznaka Wielkiej Nagrody
(Grand Prix) 180 270 271
Odznaka w kształcie propor¬
czyka 103
Odznaka wojskowa 39 41 60 61
102 154 163 165 176 178
Odznaka (oznaka) w postaci
sznura 49 50
Odznaka za Długoletnią Pracę
w Przemyśle Górniczym
(Hutniczym) 206 266
Odznaka za Długoletnią Pracę
w Przemyśle Przetwórczym
206 266
Odznaka (oznaka) zagraniczna
41	43 45 46 49 55 57 58
60 62 63 64 65 81 84 86
87	89 90 91 95 96 97 100
105 106 116 149 152 153
		

/Magazyn_113_01_718_0001.djvu

			718
161 162 163 164 165 166
170 182 183 217
Odznaka za sprawność 19 43
44 45 49 55 60 61 65 67
75 76 95 102 103 104 112
113 157 158 164 168 178
Odznaka zaszczytna 162 183
186 222 232 233 241
Odznaka za Władanie Bronią
Konno 61 113 147 205
261 262
Odznaka za Wybitne Zasługi
w Pracy w Rzemiośle 206
265
Odznaka „Znak Pancerny" 46
157	205 254 255
Odznaka „Znak Wojsk Łącz¬
ności" 46 157 205 255 256
Odznaki wojskowego perso¬
nelu latającego oraz mary¬
narki wojennej 47 157 205
249
Odzyskanie niepodległości 222
230
Ofiara katastrofy 236
Ofiarność 224 263
Ofiarodawca wieńca 219
Oficer 92 117 156 160 167
189 213 215 218 219 225
229	232 242 244 245 255
258 261
Oficer orderu — patrz Kawa¬
ler krzyża oficerskiego
Oficer sztabu 245 256
Oficer wielki — patrz Kawaler
krzyża komandorskiego z
gwiazdą
Oficjał kapituły orderu
patrz Sekretarz (skarbnik)
kapituły orderu
Ogłaszanie 154 155 156 157
158	165 171 174 175 201
210
Ogłoszenie (handlowe) 179 180
Ojciec 124
Ojczyzna 226 227 237 245 257
Okolicznościowe życzenia
patrz Życzenia
Okoliczności specjalne 194
Okrył wojenny 84
Okrycie wierzchnie 77 79 98
Okucie 22 23 60 71 75 78 80
230	231 232
Omówienie 197
Opaska z krepy żałobnej 215
Operacja wojenna 225
Opieka 130 131 143 144
Opieka lekarska — patrz Le¬
karska pomoc
Opieka zakładowa 143 114
Opiekun 143
Opinia sądu 152
Opinia władzy administracyj¬
nej 123 197
Opinia władzy przełożonej 197
255
Opinia władzy szkolnej 121
Opiniowanie wniosku o od¬
znaczenie 195 201
Opis eksponatu 179
Opłata celna 116
Opłata stemplowa 116
Opłata szkolna 121 122
Opłata ubezpieczeniowa 139
140 141 143
Opłata za oznaki; organiza¬
cyjną 171
Opuszczenie służby 243
Order 17 18 35 52 53 54 55
57 62 63 64 66 67 69 72
		

/Magazyn_113_01_719_0001.djvu

			719
74 76 77 79 93 94 95 98
101 108 110 113 114 116
147 148 150 154 160 168
169	173 174 194 216
Order b. monarchii austro-
węgiorskiej 186 187 188
Order b. monarchii niemiec¬
kiej 186 187 188
Order b. monarchii rosyjskiej
186 187 188
Order domowy 17 94 96
Order Odrodzenia Polski 56
70 114 144 153 159 160
176 189 190 191 192 194
195 196 199 200 201 208
209 211 212 227 228
Order ogólny 194
Order Orła Białego 56 59 70
114 117 153 159 160 176
189 190 194 195 196 199
200 201 208 209 210 217
222
Order państwowy 56
Order polski 55 56 57 58 59
63 64 70 71 74 77 78 79
81 84 86 87 89 90 91 98
100 106 110 113 114 116
118 149 152 153 155 157
159 160 170 175 176 182
189	191 192 197 199 201
202 208 209
Order watykański 65
Order wojenny 194
Order wojenny „Virtuli Mi-
litari“ 50 56 59 70 71 72
79 80 92 99 100 103 110
114 117 118 119 120 121
147 148 149 153 155 157
161 173 175 189 194 199
200 201 202 208 210 211
215 218 219 220 223 224
225
Order wojskowy 175
Order zagraniczny 55 56 57
58 59 60 62 63 64 65 70
74 77 78 79 81 84 86 87
89 90 91 96 97 98 100 106
110 111 113 114 116 149
152 153 161 162 166 167
170 178 182 199 208 217
Organizacja (czynność) 258
265 267 274
Organizacja 19 61 148 169
170	171 172 173 191 219
Organizacja gospodarcza 190
Organizacja humanitarna 190
Organizacja kulturalna 190
Organizacja naukowa 19 83
86 87 190 215
Organizacja orderu 97 169
Organizacja prawnie nieistnie¬
jąca 173 183
Organizacja przysposobienia
wojskowego 50 96 105 215
219 257 258
Organizacja religijna 170
Organizacja rozwiązana 173
183
Organizacja społeczna 19 61
83 86 190 215 228
Organizacja sportowa 96 105
168
Organizacja wojskowa 61 100
Organizacja zawieszona 173
183
Organizacja zawodowa 83 86
190
Organ wykonawczy 243
Organ zarządzający — patrz
Władza
		

/Magazyn_113_01_720_0001.djvu

			720
Organizator wystawy gospo¬
darczej 179
Orkiestra 211 -218 219 220 221
Orszak pogrzebowy 216 219
221
Oryginał dokumentu 130 141
Orzeczenie dyscyplinarne 150
153 243
Orzeczenie kapituły orderul53
Orzeczenie (różne) 123 157
Orzeczenie lekarskie 130 133
Orzeczenie sądowe — patrz
Wyrok sądowy
Orzeł na drzewcu sztandaru,
chorągwi 50
Orzeł państwowy 170
Osada rentowa 126
Oskarżony 86
Oskarżyciel 88
Osnowa decyzji 198
Osoba cywilna — patrz Cy-
wilny(a)
Osoba prywatna 90 91
Osoba urzędowa 85 90 91
106 108
Osoba wojskowa — patrz Woj¬
skowy
Osoba zapraszająca na przy¬
jęcie 106 108
Osoba zaproszona na przyję¬
cie 106
Ostrogi orderowe 95
Oswobodzenie 233
Oświadczenie 131 132 143
Otoczenie dekorującego 211
Otrzymanie dyplomu 155 160
Otrzymanie orderu (odznacze¬
nia, medalu, odznaki) 53
59 60 112 119 158 160 162
163	164 169
Otwarcie wystawy 91
Owczarstwo 264 265
Owijanie krepą 215
Oznaka 19 22 23 24 25 44
47 51 52 60 61 62 65 67
104 163 165 169 170 171
172 173 183 184
Oznaka członka akademii nau¬
kowej 52 55 99 104 105
164
Oznaka członkowska — patrz
Oznaka organizacyjna
Oznaka dodatkowa 22 70 71
75 77 78
Oznaka komandorska — patrz
Krzyż komandorski
Oznaka kościelna (religijna)
170
Oznaka medalu 19 20 21 22
23 24 25 26 37 39 42 45
53 55 56 57 58 60 62 63
65 66 67 69 71 72 73 74
75 77 78 79 81 84 85 86 87
89	90 91 92 96 97 98 99
100	101 103 106 107 108
116 147 155 160 161 166
170 176 177 178 186 187
188 208 216 217 227 236
238 246
Oznaka niepaństwowa 166 167
Oznaka odznaczenia 19 20 21
22 23 24 25 26 37 39 41
42 43 45 50 51 53 55 56
57 58 59 60 62 63 65 66
67 69- 71 72' 73 74 75 77
78 79 81 84 85 86 87 89
90	91 92 96 97 98 99 100
101	103 106 107 108 116
145 146 147 154 155 159
160 161 166 170 174 175
		

/Magazyn_113_01_721_0001.djvu

			721
176 177 178 182 186 187
188 208 212 213 214 216
217 226 229 230 231 232
233 234 235 239 240 241
244 246
Oznaka odznaczenia z wysta¬
wy gospodarczej 180 18 i
Oznaka odznaki 19 21 55 57
58	60 62 63 65 66 67 72
73 74 75 78 79 81 84 85
86 87 89 90 91 96 97 98
99	100 101 103 106 107 108
116 161 166 170 182 183
186 187 188 217
Oznaka orderu 17 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29
30 35 36 37 38 39 41 42
45 50 51 52 53 55 56 57 58
59	60 62 63 65 66 67 69
70 71 72 73 74 75 77 78
79	81 84 86 87 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98 99
100	101 103 106 107 108
109 116 121 147 154 155
159 160 161 166 167 168
170 173 174 175 176 177
178 182 186 187 188 201
202 208 209 210 211 212
216 217 219 222 224 228
246
Oznaka orderu (odznaczenia,
odznaki) na szpilce 21
Oznaka orderu stopnia ka¬
walerskiego 20 21 22 23 24
25 39 51 53 55 58 62 63
77 81 85 86 99 101 107
208
Oznaka orderu stopnia ofi¬
cerskiego 20 21 22 23 24
25 39 51 53 55 58 62 63
69	74 76 81 85 86 99 101
107 208
Oznaka organizacyjna 19 44
45 65 67 75 95 102 104 158
164 170 171 173 183 216
Oznaka pełna orderu, odzna¬
czenia, medalu, odznaki 20
22 25 31 66 68 71 72 76
80	81 85 86 87 89 97 98
99 101 103 104 107 161
Oznaka podkomorska 186 187
188
Oznaka polska — patrz Od¬
znaka polska
Oznaka specjalizacyjna 19 65
104 158
Oznaka szambelańska 186 187
188
Oznaka wyróżnienia 249 254
255
Oznaka zagraniczna — patrz
Odznaka zagraniczna
Oznaka zakonu (zgromadze¬
nia) rycerskiego 165
Oznaka Zakonu Rycerskiego
św. Jana Jerozolimskiego
zw. Maltańskim 55 67 113
114 163 166
P
Palmy 18 23 54 70 71 75 77 78
Palto 77 79
Pamiątka 240 256
Panoplia 23 71 75 78
Panujący — patrz Głowa pań¬
stwa
Państwo 53 55 59 62 63 64
70	74 78 114 117 118 120
122 133 170 191 196
Państwo obce 57 58 63 64
46
		

/Magazyn_113_01_722_0001.djvu

			722
82 83 84 85 86 87 88 92
94 96 107 162 166 178 196
217 255 256
Państwo polskie 123 153 166
178	179 187 188 197 222
226 227 230 233 235 236
238 240 241 242 245 263
268 273
Państwowa Odznaka Motoro¬
wa 44 61 204 248
Państwowa Odznaka Sporto¬
wa 44 61 204 247 248
Państwowy Urząd Wycho¬
wania Fizycznego i Przy¬
sposobienia Wojskowego 191
248
Papier listowy 171
Papież 83 85
Parada wojskowa 210
Parokrotne otrzymanie od¬
znaczenia 112
Pasek przezramienny 28 33
104
Pasek z krepy żałobnej 216
Pas główny 32 33 35 43 104
Pas ładownicy 26
Pas paradny 35
Pas salonowy 43
Peleryna marynarska 80
Peleryna mundurowa 79 99
Peleryna orderowa 95
Peleryna podhalańska 80
Peleryna przeciwdeszczowa
105
Peleryna zwykła (sukienna) 80
Pelerynka przy sutannie 37
Pelerynka przy todze 27 32 37
Pensja odznaczeniowa 146
161
Pensja orderowa 119 120 161
Personel latający marynarki
wojennej 249
Personel latający wojskowy
220 249
Pętelka 28 32
Pieczęć (pieczątka) 109 171
179	180 197 264 265 270
271 272
Piersi 17 18 23 24 25 26 27
30 31 32 34 35 36 37 38
39 43 44 45 46 47 50 53
55 58 60 64 68 69 71 74
75 102 105 224 229 246
Pierwszeństwo do honorów
117 145 148
Pierwszeństwo przy nadawa¬
niu ziemi 120 145 146
Pierwszeństwo przy otrzymy¬
waniu posady 120 133 138
145
Pierwszeństwo przy otrzymy¬
waniu stypendium 145
Pierwszeństwo przv przemar¬
szu 148
Pierwszeństwo przy przyjęciu
do szkoły 120 122
Pierwszeństwo przy przyjęciu
do zakładu inwalidów 120
145
Pięciolecie 274
Pisarz hipoteczny 242
Pismo maszynowe 197
Pismo w sprawie orderu (od¬
znaczenia, mędalu) 116
Pisownia polska 116
Piśmiennictwo polskie 239
Placówka dyplomatyczna 168
178
Placówka konsularna 163 168
178
		

/Magazyn_113_01_723_0001.djvu

			723
Plaka — patrz Gwiazda or¬
derowa
Pluton 218
Płaszcz (palto) cywilny 67
Płaszcz dwurzędny z kołnie¬
rzem wykładanym 27 30 32
79
Płaszcz dwurzędny z kołnie¬
rzem zakrytym 26 30 31
32 80
Płaszcz jednorzędńy 26 30 31
32 79
Płaszcz marynarski 31
Płaszcz mundurowy 26 30 31
32 34 35 38 59 79 80 82
89 99 100
Płaszcz orderowy 95
Płaszcz przeciwdeszczowy 105
Płaszcz wojskowy historyczny
100
Płaszczyzna oznaki 216
Płat (chorągwi, sztandaru) 51
Płatnik 120 146
Płeć 247 248
Płock 147
Płomień (przy trąbce sygnało¬
wej) 51 216
Pobór 246
Pobyt na froncie 245 246
Pobyt w Polsce 166
Pobyt za granicą 84 96 152
162 168
Pochodzenie państwowe od¬
znaczenia 113
Pochód 98 101
Pociąg osobowy (pośpieszny)
120 122
Poczet chorągwiany (sztan¬
darowy) 148 149
Poczet dowódcy oddziału 149
Pocztowa Kasa Oszczędności
159 176 177 181
Podanie 116 117 118 119 130
132 138 158 162 163 164
167 172 174 175 176 177
178 181 197
Podanie ręki 211
Podatek 119 125 128 146
Podchorąży — kandydat na
oficera 155
Podkładka sukienna (pod od¬
znakę, żeton) 42 62 261
Podkładka z galonika pod ro¬
zetkę 69 70 74 75
Podległość służbowa 196
Podobizna— patrz Wizerunek
Pododdział 257
Podoficer 102 103 121 160
167 193 218 219 242 255
258 261
Podpis 152 196 197 198 264
265 270 271 272
Podporucznik 117 121 193 218
Podpułkownik 193
Podróż (odbywanie) 93
Podróż oficjalna 84
Podsekretarz stanu 85 90 192
Podsekretarz stanu w Mini¬
sterstwie Spraw Zagranicz¬
nych 107
Podstawa prawna 198
Podszewka 36
Poduszka żałobna z odznacze¬
niami 51 52 55 216 217
218 219 220
Podzięka 273
Pogrzeb 83 87 91 94 101 117
139 217 218 219 220 221
Pojazd (prowadzenie) 93
Pojazd konny 93
4S*
		

/Magazyn_113_01_724_0001.djvu

			724
Pojazd mechaniczny 93 248
Pokój (okres pokojowy) 103
199 200 201 222
Polak z Ameryki 235
Pole — patrz Front
Poległy 120 237 238
Policja państwowa 146 161
163 164 167 189 213 232
242
Policja województwa śląskie¬
go 146 213 232 242
Polska — patrz Państwo pol¬
skie
Polska Akademia Literatury
50 159 176 191 214 247
Polski Czerwony Krzyż 159
Polski Touring Klub 204
Polski Związek Motocyklowy
204
Poła ubioru 28
Pomoc duchowa 237
Pomoc lekarska 120 141
Pomoc położnicza 139 141
Pomoc sanitarna 237 238
Port 84
Popularyzacja 248
Porządek alfabetyczny 196
Porządek chronologiczny 196
Porządek orszaku pogrzebo¬
wego 219
Porządek publiczny 171
Porucznik 193
Poseł (dyplomata)—patrz Mi¬
nister pełnomocny
Posiadacz odznaczenia (me¬
dalu, odznaki) — patrz Od-
znaczony(a)
Posiadacz stadniny 264
Posiedzenie sądu 151
Pospolite ruszenie — patrz
Wojskowy w pospolitym
ruszeniu
Posterunek honorowy 219
Postępowanie karne (honoro¬
we) 153
Postępowanie sądowe 150 151
152
Postępowanie w rzędzie (sze¬
regu) 216 217
Postępy w nauce 121 123
Postój okrętu 84
Poszukujący pracy 133
Poświęcenie 17
Potomek 237
Potrącenie (pieniężne) 128 130
Potrzeby życiowe 132
Potwierdzenie ustanowienia
orderu 223
Powiat 265
Powierzchnia oznaki 170
Powołanie członka sądu 151
Powód ustanowienia odznaki
169
Powstanie 234
Powszechny Zakład Ubezpie¬
czeń Wzajemnych 243
Powtórne otrzymanie odzna¬
czenia 112
Pożytek państwa 222 227
Półfrak lotniczy 28 31 33 34
36 38 46 67 72 73 82 85
86 87 89 99 104
Półfrak marynarski (spencer)
— granatowy, biały 28 31
33 34 36 38 46 67 72 73
82 85 86 87 89 99 104
Półpłaszcz 27 79 80 82 85
86 87 90 99 100
Praca 117 118 119 134 135
136 137 138 203 241 242
		

/Magazyn_113_01_725_0001.djvu

			725
243 258 264 265 266 267
273
Praca (dzieło) 263
Praca (niezgłoszenie się) 118
Praca (otrzymanie) 117 118
Praca (porzucenie) 118
Praca cywilna 228
Praca dla państwa 227 240 242
Praca długoletnia 265 266
Praca gorliwa 195 228
Praca obywatelska 273
Praca organizacyjna 239
Praca państwowa 61 195 196
. 228
Praca sezonowa 133
Praca społeczna 61 227
Praca wojenna 225
Praca wojskowa 228 234
Praca wydawnicza 239
Praca wynalazcza 263
Praca zarobkowa 132 133
Pracodawca 134 137
Pracownik 133 134
Pracownik fizyczny 134 135
136 137 242 243
Pracownik kontraktowy 156
162 164 165 176 177 178 242
Pracownik przedsiębiorstwa
(zakładu) pracującego dla
wojska 156
Pracownik rolny 134
Pracownik umysłowy 134 135
136 137 242 243
Prawa (przywileje) kawalera
orderu (odznaczonego, po¬
siadacza odznaki) 112 113
116 117 119 120 122 123
133 145 147 149 150 201
Prawa obywatelskie honoro¬
we —- patrz Utrata oby¬
watelskich praw honoro¬
wych
Prawnik 267
Prawo (pojęcie ogólne) 232
Prawo do awansu 145 147
Prawo do dodatku rodzinne¬
go 127
Prawo do leczenia 139
Prawo noszenia (używania)
oznaki orderu, odznaczenia,
medalu, odznaki 163 164
166 172 247
Prawo do odwołania (skargi,
zażalenia) 121 198
Prawo do odznaczenia 129
190	198
Prawo do otrzymania od¬
znaczenia 194 197 234 237
240 241 242 243 244 245
247 248 249 254 255 256
258 263 264 267 268 269
273
Prawo do otrzymania pracy
133 138
Prawo do pensji orderowej (od¬
znaczeniowej) 119 146 161
Prawo do ubezpieczenia 139
Prawo do umieszczenia w za¬
kładzie opiekuńczym (lecz¬
niczym) 143
Prawo do urlopu 147
Prawo do wystąpienia z wnio¬
skiem odznaczeniowym 190
191	192
Prawo do zaopatrzenia 119
123 124 125 127 129 130
131 133 138 139 140 141
142 143 144
Prawo do zwrotu kosztów
pogrzebu 138
		

/Magazyn_113_01_726_0001.djvu

			726
Prawo międzynarodowe 166
Prawo nadawania orderu od¬
znaczenia, medalu, odznaki
17 18 154 162 178 191 195
201 202 203 204
Prawo o wykroczeniacli 182
183 184
Prawo prowadzenia pojazdów
mechanicznych 248
Prawo używania oznaki (od¬
znaczenia) niepaństwowej
166 167
Prawo używania oznaki od¬
znaczenia z wystawy gosno-
gardzej 179
Prawo wyborcze 117 122 144
145 146
Prawo zakonne 166
Prawo zakrajowości 166
Prawo zarządu odznaczenia¬
mi (medalami) 154
Prezentowanie broni 211 219
220
Prezes Najwyższego Trybu¬
nału Administracyjnego 85
90 107 192
Prezes Najwyższej Izby Kon¬
troli 85 90 1(17 192
Prezes Polskiej Akademii Li¬
teratury 214
Prezes Rady Ministrów 18 85
88 9(1 107 155 190 191 192
201 202 203 206 212 213 217
Prezes sądu apelacyjnego 192
Prezes Sądu Najwyższego 85
90 107 192
Prezes sądu okręgowego 193
Prezes sądu powiatowego 193
Prezydent państwa — patrz
Głowa państwa
Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej 82 83 84 85 86 87
88 91 107 119 147 150 152
155 162 163 165 166 167
183 189 197 198 199 201
202- 206 209 210 211 212
213 226 230 231 236 269
Prezydium Rady Ministrów
159 176 201
Procesja religijna 83 87 88 98
Produkcja przemysłowa (ho¬
dowlana) 264 265
Profesor nadzwyczajny szkoły
akademickiej 193
Profesor zwyczajny szkoły aka¬
demickiej 192
Projekt odznaki (oznaki) 169
170 172
Projekt zarządzenia (ustawy)
201
Prokurator 153 242 267
Prokurator sądu apelacyjnego
192
Prokurator Sądu Najwyższego
192
Promień gwiazdy orderowej 34
Promocja oficerska 82 89
Proszący(a) 117 118 119 120
121 123 128 158 171 179
198
Prośba 121 123 113
Prośba— patrz Podanie
Protokół 197
Protokół Dyplomatyczny Mi¬
nisterstwa Spraw Zagra¬
nicznych 109 168
Prowadzenie dochodzenia 188
Prowadzenie operacji wojen¬
nej 225
Prowadzenie pojazdu 93
		

/Magazyn_113_01_727_0001.djvu

			727
Próba sprawności fizycznej248
Próba sprawności prowadzenia
pojazdów mechanicznych
248
Przebieg służby 197
Przebieg wojny 225
Przechowywanie wniosku 195
Przedkładanie projektu zarzą¬
dzenia (ustawy) 201
Przedkładanie wniosku 191
Przedpoborowy 257
Przedramię 215
Przedruk 155
Przedsiębiorstwo 133 134 135
136 137 138 270 271 272
Przedsiębiorstwo koncesc jono¬
wane 133 156
Przedsiębiorstwo państwowe
128 133 137 180 242
Przedsiębiorstwo pracujące
dla wojska 156
Przedsiębiorstwo przetwarz-
jące 156
Przedsiębiorstwo publiczno¬
prawne 133 138
Przedsiębiorstwo (instytucja)
samorządu terytorialnego
128 133 137 243
Przedsiębiorstwo samorządu
gospodarczego 243
Przedsiębiorstwo subwencjo¬
nowane 133
Przedsiębiorstwo wydzielone z
administracji państwowej
118 119
Przedstawianie do odznacze¬
nia — patrz Wystąpienie o
odznaczenie
Przedstawianie się 82 92
Przedstawiciel adwokatury 105
Przedstawiciel armii 84 86 91
Przedstawiciel floty 84
Przedstawiciel generalnego in¬
spektora sił zbrojnych 84
Przedstawiciel ministra spraw
wojskowych 84
Przedstawiciel organizacji 215
Przedstawiciel osoby pobiera¬
jącej zaopatrzenie 130
Przedstawiciel państwa obce¬
go 57 58 59 63 81 82 83
84 85 86 87 88 90 91 92
107 109 166 217
Przedstawiciel prezesa Rady
Ministrów 212
Przedstawiciel Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
84 210
Przedstawiciel władz wojsko¬
wych 211
Przedstawiciel władzy przeło¬
żonej 212 213
Przedstawiciel wymiaru spra¬
wiedliwości 105 188
Przedstawienie galowe 83 85
86 92
Prywatna osoba 273
Przegląd oddziałów wojsko¬
wych 84 210
Przejazd koleją 120 122 147
Przekazanie pamięci 237
Przekazanie prawa nadania
orderu (odznaczenia, meda¬
lu, odznaki) 202 203 204 205
Przekazanie dowództwa 89
Przekazanie do użytku publicz
nego instytucji (obiektów
budowlanych) 91
Przełożony —• patrz Władza
przełożona
		

/Magazyn_113_01_728_0001.djvu

			728
Przemarsz przed oddziałem
148
Przemoc obca 235 238
Przemówienie okolicznościowe
209
Przemysł 228
Przemysł górniczy 266
Przemysł hutniczy 266
Przemysł przetwórczy 266
Przeniesienie ubezpieczenia
141
Przeniesienie z formacji —
patrz Zmiana stanowiska
służbowego
Przepadek oznaki 183 184
Przepisy administracyjne 183
184 197
Przepisy o nadaniu ziemi żoł¬
nierzom wojska polskiego
125
Przepisy o noszeniu oznak
orderu, odznaczenia, meda¬
lu, odznaki — patrz Ustawa
orderu, odznaczenia, meda¬
lu, oznaki
Przepisy o zaliczaniu służby
243
Przepisy o zaopatrzeniu pie¬
niężnym 203
Przepisy prawne 139 187
Przepisy sądowe 151
Przepisy służbowe 118 243
Przeprowadzanie rozprawy są¬
dowej 151
Przeprowadzanie dowodów na
rozprawie sądowej 151
Przerwa w służbie 243
Przesiedlenie się 126
Przesłuchiwanie 152
Przestępstwo 183 217
Przewodniczący kapituły or¬
deru 199 200
Przewodniczący sądu 88 151
152 153
Przewóz zwłok 220
Przydział służbowy 90 264
Przyjęcie do służby 244
Przyjęcie dzienne 91
Przyjęcie noworoczne 83
Przyjęcie oficjalne 57 82 83
85 90 106 107 108 109
Przyjęcie prywatne 91 92 108
Przyjęcie reprezentacyjne 82
Przyjęcie towarzyskie 91 92
Przyjęcie wieczorowe 82
Przyjmowanie wizyt — patrz
Wizyta oficjalna
Przyjmowanie orderu 161
Przyjmujący defiladę 121
Przykład do naśladowania 226
258
Przypinanie oznaki orderu,
odznaczenia 100 211 212
Przyrzeczenie 210
Przysięga 88
Przyspasabianie do obrony
kraju 248
Przysposobienie wojskowe —
patrz Organizacja przy¬
sposobienia wojskowego
Przywileje kawalera orderu
(odznaczonego, posiadacza
odznaki) — patrz Prawa
kawalera orderu
Przywłaszczenie 182
Przywrócenie orderu (odzna¬
czenia, medalu) 223 236
Przyznanie odznaki 172
Przyznanie zaopatrzenia 119
125 128 130 132 141
		

/Magazyn_113_01_729_0001.djvu

			729
Pułk 158 255
Pułkownik 193
R
Rachunek 138
Rachunek budżetu 177 181
Rachunek orderu (odznacze¬
nia) 159 160
Rada Ministrów 147 159 236
239 240 241 247 271 273
Rada Obrony Państwa 229
237 244 245 246
Radca legafeyjny 193
Ramię 18 35 36 37 38 39 49
62 210 215 223 224 229
Ramka (przy oznace) 27 28
29 35
Rana 42 245
Ranny 237 238
Raport wojskowy 92 210
Ratowanie tonących (ofiar ka¬
tastrof) 236
Raut 91 108
Referat inwalidzki 160 164 167
Referendarz 267
Referent gospodarczy 146
Reforma rolna 124
Regulamin odznaki 172
Regulamin przysposobienia
wojskowego 258
Regulamin wystawy 179
Rejestracja bezrobotnych 135
138
Rejestracja statutu 172
Rejestracja uczestników walk
o niepodległość 134 136
Rejonowa komenda uzupeł¬
nień 160 164 167
Rektor uniwersytetu 192
Reprezentacja handlowa 180
Reprezentant rządu 85 90
Reprodukcja wizerunku od¬
znaczenia 179 180 184
Republika 97
Restauracja 93 98
Rewia wojskowa 84 89 121
Rezerwa — patrz Wojskowy
w rezerwie
Rezerwista — patrz Wojsko¬
wy w rezerwie
Rezultat — patrz Wynik
Ręka 211
Rękaw 36 43 48 49
Rękodzielnictwo 228
Rękojeść szabli (szpady) 35 36
Robota — patrz Praca
Robotnik — patrz Pracownik
fizyczny
Roboty (budowlane, ziemne,
wodne, brukarskie, drogo¬
we, kolejowe, melioracyjne)
133
Rocznica 83 88 91 191
Rocznik (rok urodzenia) 214
Rocznik Służby Zagranicznej
Rzeczypospolitej Polskiej
116
Rodzaj broni 261
Rodzaj decyzji 198
Rodzaj (stopień) medalu 19
59 112 242 264
Rodzaj odznaczenia (pojęcie
ogólne) 57 110 114 167 197
Rodzaj (stopień) odznaki 19
61 64 65 75 247 248 258 267
274
Rodzaj oznaki 167 168 169 172
Rodzaj pracy 242
Rodzice 123 124 125 126 127
131 132 140 196
		

/Magazyn_113_01_730_0001.djvu

			730
Rodzina 120 127 137 144 146
220 '
Rok szkolny 89 127
Rolnictwo 228
Rolnik 264
Rota przyrzeczenia 210
Rozdział wspólności małżeń¬
skiej 124 131 132
Rozeta (pod oznaką) 246 266
267
Rozetka na beretce 69 70
Rozetka na stroju cywilnym
66 67 76 77 79
Rozetka na wstążce orderu 22
229
Rozetka na wstążeczce minia¬
turki 74
Rozkaz dowództwa okręgu
korpusu 158
Rozkaz dzienny 175
Rozkaz dzienny batalionu 158
Rozkaz dzienny armii 156 157
Rozkaz dzienny dywizji 158
Rozkaz dzienny Ministerstwa
Spraw Wojskowych 156
Rozkaz dzienny pułku 158
Rozkaz wojskowy 173
Rozkwit państwa 222
Rozpoczęcie służby 268
Rozporządzenie 154 233 247
Rozporządzenie o nadaniu or¬
deru (odznaczenia, medalu)
155 157 201
Rozporządzenie o ustanowie¬
niu odznaczenia (medalu,
odznaki) 226 230 231 236
239
Rozporządzenie Prezydenta
Rzeczypospolitej — patrz
Ustawa
Rozpowszechnianie odznak
(oznak) 173
Rozpoznanie sprawy 151
Rozprawa sądowa 86 88 92 151
Rozwiązanie organizacji -
patrz Organizacja rozwią¬
zana
Rozwiązanie stosunku służbo¬
wego 243
Rozwiązanie zagadnienia 263
Rozwód 129
Rozwój lniarstwa 264
Rozwój owczarstwa 264
Rozwój rzemiosła 265
Rozwój wynalazczości 263
Równorzędny 190 191 202
205 225 244 245
Rubryka 195 196 197
Rysunek oznaki orderu (od¬
znaczenia, medalu, odznaki,
oznaki) 35 50 97 114 147
169 170 181 264
Rywalizacja 241
Rząd obcy 96 161 168 232
Rząd polski 228
Rzeczoznawca sądowy 91
Rzeczpospolita Polska
patrz Państwo polskie
Rzemieślnik 265
Rzemiosło 265
S
Sala tańca 93
Salutowanie — patrz Honory
wojskowe
Salwa bateryjna 211
Samobójstwo 217
Samorząd gospodarczy 243
Samorząd terytorialny 228 243
Samowolne oddalenie się 154
		

/Magazyn_113_01_731_0001.djvu

			731
Sąd grodzki 152
Sąd honorowy 153
Sąd honorowy oficerski 86 88
92 150 151 153
Sąd Honorowy Odznaczonych
Krzyżem lub Medalem Nie¬
podległości 150 151 152 153
Sąd okręgowy 193
Sąd powszechny 92 150 151
242
Sąd szczególny 242
Sąd wojenny 86 88 92
Sąd wojskowy 86 88 92
Sądownictwo 267
Sejm Rzeczypospolitej Pol¬
skiej 223 227 242
Sejm Wileński 232
Sekcja więzienna 268
Sekretarz kapituły orderu 200
Sekretarz konsularny 193
Sekretarz legacyjny 193
Sekretarz sądu 151
Senat Rzeczypospolitej Pol¬
skiej 117 122 145 146
Sędzia 193 242 267
Sędzia obywatelski 193
Sędzia sądu apelacyjnego 193
Sędzia Sądu Najwyższego 192
Sędzia sądu okręgowego 193
Sędzia sądu powiatowego 193
Sieć korespondentów rolnych
274
Siedziba 180
Sierota 123 124 125 126 127
129 131 132 144
Sierżant 121
Siła pomocnicza 267
Siła pomocnicza naukowa 242
Siła zbrojna — patrz Wojsko
Skarbnik kapituły orderu 200
Skarb państwa 119 121 122
123 128 138 139 143 144
145 116 159 160 180 181 208
221
Skarga 198
Składanie do mogiły 220
Składanie przysięgi 88
Składanie wieńca 84 86 88
Składanie wizyty — patrz Wi¬
zyta oficjalna
Składanie życzeń 82
Skład eskorty pogrzebowej 215
218
Skład komisji sędziowskiej 179
Skład oddziału wojska 211 254
Skład osobowy kapituły or¬
deru 200 202
Skład przysposobienia woj¬
skowego 258
Skład sądu 151
Skóra bębna 216
Skraj wstążki 23 26 27
Skrót umowy 114 116
Skrzydło oddziału zwartego
210
Służba 117
Służba adiutancka 86
Służba cywilna 17 240
Służba czynna 123 146 154
155 156 158 161 162 163
165 177 178 183 190 192
193 197 218 237 243 244
254 255 257
Służba dla państwa 227
Służba dworska 17
Służba inspekcyjna 92
Służba na froncie 244
Służba ochotnicza 243
Służba ordynansowa 86
Służba państwowa 145 195
		

/Magazyn_113_01_732_0001.djvu

			732
197 203 240 243 267 268
269
Służba publiczna 153 240 242
243
Służba społeczna 145 227
Służba stała 242 255
Służba zaszczytna 256
Służba wartownicza 92
Służba więzienna 268*269
Służba wojskowa 17 89 120
237 238 240 243 254 255
Służba w przysposobieniu
wojskowym 258
Smoking 100 105
Specjalizacja 254
Specjalność 249
Spis imienny 135
Spis ludności 273
Spis spadkowy 188 189
Spisywanie testamentu 188
Spodnie 35 36
Spokój publiczny 171
Społeczeństwo 241 248
Sport 169
Sporządzanie spisu spadko¬
wego 188
Sporządzanie wniosku odzna¬
czeniowego— patrz Wypeł¬
nianie wniosku
Sprawa honorowa 151 153
Sprawa karna 153
Sprawność fizyczna 247 248
Sprawowanie dowództwa —
patrz Dowodzenie
Sprawowanie opieki 130
Sprowadzanie oznak z za gra¬
nicy 116
Sprowadzenie przymusowe
świadka 152
Sprzączka 20
Srebro — patrz Kruszec szla¬
chetny
Stadnina końska 264
Stan (linia stanu) 32 33 34
Stan nieczynny 123 156
Stan spoczynku 123 150 153
163 167
Stan wolny 132
Stan zdrowia 118
Stanowisko 118 133 137 145
162 164 169 182 192 219
Stanowisko liniowe 254
Starosta 85 90 155 163 164
167 190 191 213
Starostwo — patrz Władza
administracji ogólnej (po¬
wiatowa)
Starszeństwo orderu (odzna¬
czenia, medalu, odznaki) 34
51 53 55 56 57 58 59 61 62
63 64 69 72 74 77 78 113
196 216 217
Starszeństwo osób (instytucyj)
219
Starszeństwo stopnia 147
Statut komisji nadawczej od¬
znaki 172
Statut orderu, odznaczenia,
medalu, odznaki — patrz
Ustawa orderu, odznacze¬
nia, medalu, odznaki
Statut Orderu wojennego „Vir-
tuti Militari" 210
Stawka zaopatrzeniowa 128
Stolica 85 107
Stopień katafalku 216
Stopień odznaczenia 18 19 21
29 39 40 53 57 59 62 66 76
112 162 182 195 197 229
230 231 232 234 239
		

/Magazyn_113_01_733_0001.djvu

			733
Stopień służbowy 117 145 192
193 194 196 268
Stopień wojskowy 196 218
Stopy 216
Stosunek pracy 136
Stosunek służbowy 118 123
136 138 203 242 243
Stowarzyszenie — patrz Orga¬
nizacja
Stowarzyszenie wyższej uży¬
teczności publicznej 158
Stracenie na mocy wyroku
śmierci 217
Strawne 147
Straż graniczna 146 189 232
242
Straż więzienna 242
Strona — patrz Zaintereso¬
wany
Strój 19 25 53 58 59 65 182
Strój balowy 83 91 99
Strój cywilny 37 44 45 67 72
73 75 77 100 101 104 105
106 108 216
Strój duchowny 101
Strój liturgiczny 105
Strój ludowy kobiecy 27 30 31
32 34 37 38 44 45 50 66
72 74 75 81 85 86 87 89
98	99 104 105
Strój ludowy męski 27 30 31
32	34 37 38 42 43 44 45
46 50 66 68 81 85 86 87
89 90 91 92 96 98 102 103
105 107
Strój narodowy kobiecy 27 30
31 32 34 37 38 44 45 50
66 72 74 75 81 85 86 87
89 98 99 104 105
Strój narodowy męski 27 30
31 32 34 37 38 42 43 44
45 46 50 66 68 81 85 86
87 89 90 91 92 96 98 102
103 105 107
Strój orderowy 58 95 101 116
Strój roboczy 105
Strój sportowy 105 106
Strój wieczorowy 91 99
Strój wizytowy 99
Strzelanie 261
Strzelec (zawodnik) 260
Strzelec „bardzo dobry" 263
Strzelec wyborowy 260
Stwierdzenie nadania odzna¬
czenia 156 158
Stwierdzenie podpisem 197}
Stwierdzenie z oryginałem 116
Styczność z nieprzyjacielem
242 246
Stypendium 145
Sukces bojowy 225
Suknia balowa 30 31 32 34
37 50 66 72 74 75 81 85
86	87 89 99 100
Suknia damska 20 30 31 32
34 37 38 44 45 50 66 67
72 74 75 76 77 81 85 86
87	89 98 99 100 104 105
Suknia wieczorowa 50 72 74
99	100
Sukno 50 216
Sumienność 227
Surdut cywilny 44 45 75 76
77 100 104
Surdut marynarski 25 29 31 32
33	42 44 46 48 67 68 82
85 86 87 89 90 91 92 96
101 103
Sutanna 26 27 30 31 32 34
36 37 38 42 43 44 45 46
		

/Magazyn_113_01_734_0001.djvu

			734
50 66 68 81 85 86 87 89
90 91 92 96 99 101 102 103
105 107
Sweter 105
Symbol 256
Szabla 35 14 7 186 262
Szalik 30
Szarfa z krepy żałobnej 215
216
Szef administracji armii 365
Szef Kierownictwa Marynarki
Wojennej 85 90
Szef Sztabu Głównego 85 90
Szeregi wojska 255
Szeregowiec 102 103 121 193
218 219 255
Szeregowy 189 229 232244245
Szew na ubiorze 35 36
Szkoła (państwowa, publiczna,
samorządowa) 122 127 128
129 131 140 145 196 242
Szkoła artystyczna 127
Szkoła ogólnokształcąca 127
Szkoła podoficerska 254 255
Szkoła prywatna 127
Szkoła wojskowa 61 169 172
177
Szkoła zawodowa 127
Sznur distinctorium 36
Sznurek do zawieszania oznak
21 22 24 45 47 68 103
Sznurek funkcyjny 49
„Sznur strzelecki" 50 102
Sznur trąbki sygnałowej 51
Sznury naramienne 28 35 38
Sznury naramienne orderowe
49 50
Szpada 36 95
Szpaler 218 220
Szpilka do zakładania wstą¬
żek orderowych (odznaczeń,
medali) 18 19 37
Szpilka przy oznace 20 13 45
Sztab 93 225
Sztandar 50 51 55 87 148 149
210 211 216
Sztuka 227
Szwadron 211
Szyja 18 20 21 22 23 25 27
28 36 37 63 224 229
Szyld 171 179 180
Ś
Śląska Wstęga Waleczności
i Zasługi 234 235
Ślub —• patrz Uroczystość
ślubna
Śmierć 120 128 142 143 144
167 187 217
Środki do życia 117 118 119
123 124 125 126 129 130 132
Środki lecznicze 139
Środki ochronne (w wypadku
klęski żywiołowej) 228
Środki opatrunkowe 139
Środki pomocnicze (w lecznic¬
twie) 139
Świadczenia lecznicze 140
Świadczenia ubezpieczeniowe
139
Świadectwo (różne) 116
Świadectwo ślubu 131 132
Świadectwo śmierci 131 138
Świadectwo urodzenia 131 132
Świadek 92 152
Święta Bożego Narodzenia 91
Święta Wielkiej Nocy 91
Święto marynarki wojennej 84
Święto narodowe 84 87 241
Święto 'oddziału (formacji)
		

/Magazyn_113_01_735_0001.djvu

			735
wojskowego 82 89 100 101
214
Świnio orderu 95 121
Święto sportowe 96 103
Święto uroczyste 95
Święto wojska 84 87
T
Targi gospodarcze — patrz
Wystawa gospodarcza
Tasiemka 50
Taśma (lampas) na spodniach
36
Teatr 92
Teatrzyk 93
Tektura 67
Temblak orderowy 186
Termin (różne) 118 123 126
127 129 135 136 141 142
143 144 174 179 180 200
Termin nadawania orderu (od¬
znaczenia) 189 190 192 197
Termin płatności pensji orde¬
rowej (odznaczeniowej) 120
146
Termin występowania z wnio¬
skiem 191 194
Termin zwolnienia rezerwy 214
Terytorium (teren) 57 89 135
138 140 153 161 166 170
178 212 213 220 221 226
236 267 268
Terytorium państwa obcego 96
Testament 189 217
Toga adwokacka 105
Toga duchownych 26 27 28
31 32 34 37 38 42 44 46 50
81 85 87 89 90 99 101 103
105
Toga dziekańska 27 31 32
34 37 38 42 44 46 50 81
85 87 89 90 99 101 103 105
Toga profesorska 27 31 32
34 37 38 42 44 46 50 81 85
87 89 90 99 101 103 105
Toga rektorska 27 31 32 34
37	38 42 44 46 81 85 87
89 90 99 101 103 105
Toga sędziowska 105
Tok instancji 198 203
Tonący 236
Towarzysz 226
Towarzyszenie pogrzebowi —
patrz Udział w pogrzebie
Trąbka sygnałowa 51 87 149
216
Treść wniosku 197
Trębacz 218 219
Trumna 215 216 218 219 220
Trzydziestolecie 243 244
Twierdza — patrz Kara twier¬
dzy
Twórczość artystyczna 227
Twórczość literacka 227 239
Twórczość naukowa 227
Tymczasowa Komisja Rzą¬
dząca na Wileńszczyźnie 232
Tytuł orderowy (odznaczenio¬
wy) 110 111 112 113 114
150 152 182 183
Tytuł urzędowy 106 108 182
196
Tytuł zawodowy 150 182
U
Ubezpieczalnia społeczna 139
140	141
Ubezpieczenie chorobowe 139
141	142 143
Ubezpieczenie społeczne 243
		

/Magazyn_113_01_736_0001.djvu

			736
Ubezpieczony 139 140 141
Ubiegający się— palrz Pro¬
szący
Ubieganie się o odznaczenie
197
Ubiór adiutanta 49
Ubiór bez przednich pieszeni
32 33 42 105
Ubiór lotniczy 47
Ubiór marynarki wojennej 35
GO 158 165 170
Ubiór marynarski 22 29 30
31	33 34 35 38 42 43 44 45
46 48 67 68 81 85 86 87
89‘90 91 92 93 96 101 103
Ubiór mundurowy 19 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31
32	33 34 35 38 39 41 42
43 44 45 46 49 50 59 60
61 63 67 68 69 72 73 81
85 86 87 89 90 91 92 93
96 98 99 101 105 106 107
161 216
Ubiór połowy (wojskowy) 102
103
Ubiór pozasłużbowy zwykły
102
Ubiór służbowy uroczysty 102
Ubiór służbowy zwykły 102
Ubiór spodni 100
Ubiór wieczorowy 102
Ubiór wojskowy 39 40 47 49
50 60 102 103 158 165 170
172 245
Ubiór z kieszeniami przed¬
nimi 32 43 44 46 105
Ubiór z kołnierzem wykłada¬
nym 23 41
Ubiór żołnierzy niezawodo¬
wych 102 103
Uchwała Rady Ministrów 241
Uchwała sejmowa 221
Uchwała zebrania oficerskiego
154
Uchwyt trąbki 51 216
Uchylanie się od zwrotu oznak
odznaczenia 187
Uczelnia naukowa 61 113 147
Uczestnik walk o niepodle¬
głość 134 135 136 138
Udekorowany— patrz Odzna¬
czony '
Udo 37
Udoskonalenie 265
Udział w konkursie 263
Udział w organizacji sądow¬
nictwa 267
Udział w organizacji więzien¬
nictwa 268
Udział w pogrzebie 217 218
220 221
Udział w spisie ludności 273
Udział w walce (wojnie) 233
234 235 238 244
Ugrupowanie 169
Ukazywanie się publiczne 101
Układ międzynarodowy 180
Ukończenie kursu 254 255 258
Ulepszenie w administracji228
Ulica 98
Ułomność (fizyczna, umysło¬
wa) 127 129 131 140 143
Umiejętność 262
Umowa 131r 132 137 242 243
Umożenie postępowania są¬
dowego 152
Unieważnienie utraconego dy¬
plomu (legitymacji) 174
175
Unieważnienie utraconej ozna-
		

/Magazyn_113_01_737_0001.djvu

			737
ki orderu (odznaczenia) 174
175
Upamiętnienie 267 268
Upoważnienie do dekoracji
212 213 214
Upoważnienie do nadawania
odznaki 204 205
Upoważniony(a) 155 162 172
174 203
Uprawnienia (wynikające ze
stanowiska) 218
Uprawnienia — patrz Prawa
kawalera orderu
Uprawniony(a) 128 129 130
169
Urlop 147
Uroczystość 98
Uroczystość dekoracji — patrz
Dekoracja
Uroczystość ślubna 83 91
Uroczystość wojskowa 88
Uruchomienie zakładu pracy
135
Urząd celny 116
Urząd (instytucja) centralny
156
Urząd (instytucja) cywilny
228
Urząd konsularny — patrz
Placówka konsularna
Urząd (instytucja) ogólny 93
Urząd (instytucja) państwo¬
wy 120 160 162 163 164
165 167 176 177 178 192
203 228 240
Urząd (instytucja) publiczno¬
prawny 203 240
Urząd (instytucja) samorzą¬
dowy 120 128 162 164 165
176	177 178 190 228 240
Urząd skarbowy 120 146 177
181
Urząd (instytucja) wojskowy
89 90 93 160 174 175 207
228 256
Urzędnik — patrz Funkcjo¬
nariusz
Ustalanie ceremoniału &09 217
Ustalanie kosztów 176 181
Ustalanie wzoru dyplomu 271
Ustalanie udziału w pogrzebie
eskorty 221
Ustanowienie orderu (odzna¬
czenia, medalu, odznaki,
oznaki) 20 168 169 170 171
222 223 226 227 229 230
231 232 233 235 236 239
240 241 242 244 245 246
247 248 249 254 255 256
257 260 261 262 263 264
265 266 267 268 269 271
272 273
Ustawa o godłach i barwach
państwowych 170
Ustawa o państwowym po¬
datku dochodowym 125
Ustawa o postępowaniu admi¬
nistracyjnym 197 198
Ustawa o powszechnym obo¬
wiązku wojskowym 160 167
Ustawa o pracy 117 137
Ustawa orderu, odznaczenia,
medalu, odznaki 20 21 22
23 24 25 27 32 35 36 37
40 45 49 50 53 59 60 63
64 66 67 70 77 92 93 96 97
98 111 116 167 187 197
201
Ustawa o wykonaniu reformy
rolnej 125
47
		

/Magazyn_113_01_738_0001.djvu

			738
Ustawa o zaopatrzeniu inwa¬
lidzkim 135
Ustawa o zaopatrzeniu ucze¬
stników walk o niepodle¬
głość 137
Ustawa o zatrudnianiu ucze¬
stników walk o niepodle¬
głość 134 135
Ustawa sejmowa 223
Ustawienie się podczas defi¬
lady 211
Ustawienie się w orszaku po¬
grzebowym 216 219
Ustnik trąbki 51
Uszko — patrz Pętelka
Utrata dodatku rodzinnego
128
Utrata dyplomu (legitymacji)
173 174 175 176 177 178
Utrata obywatelskich praw
honorowych 129 142 150
153 187
Utrata obywatelstwa polskie¬
go 152
Utrata oznaki orderowej (od¬
znaczenia, medalu) 174 175
176 177 178
Utrata prawa do orderu (od¬
znaczenia, medalu, odznaki)
142 149 151 152 154 188
Utrata prawa noszenia oznak
orderu (odznaczenia, meda¬
lu, odznaki) 153
Utrata praw publicznych 129
142
Utrata praw (przywilei) wyni¬
kających z odznaczenia 118
150
Utrata samodzielności pań¬
stwowej 96
Utrata tytułu orderowego
(odznaczeniowego) 150
Utrata tytułu zawodowego
150
Utrata zaopatrzenia 129
Utrata zdolności do pracy 119
123 132 133 135
Utrata zdolności do uzyskania
odznaczenia 150
Utrwalenie niepodległości 222
237
Utrzymanie 119 129 131 132
140
Utworzenie odznaki 172
Uzasadnienie decyzji 198
Uzasadnienie nadania odzna¬
czenia 265
Uzasadnienie wniosku 194 195
197 198
Uznanie 273
Uznanie formacji 245
Używanie odznaczenia z wy¬
stawy gospodarczej 179 180
Używanie odznaki (oznaki)
168 169 170 171 172 183
184
Używanie tytułu orderowego
182 183
W
Walczący z bronią w ręku 226
Walka niepodległościowa 61
172 233 234 235
Walka orężna 226 229 232
233 238 244 245
Warta honorowa 90 94
Warunki materialne -— patrz
Środki do życia
Warunki otrzymania odznaki
(oznaki) 169 198
		

/Magazyn_113_01_739_0001.djvu

			739
Wawrzyn Akademicki 56 112
115 159 160 176 190 191
195 204 208 239
Wdowa 123 124 125 126 127
129 131 132 144
Wdrożenie postępowania 153
Werbel 219
Wezwanie — patrz Odezwa
Wezwanie przez sąd 152
Węzeł krawata 29 44 48 49
Węzeł ze wstęgi orderowej 35
Wiadomości wojskowe 257
Wiatrówka 105
Wicekonsul 193
Wicemarszałek sejmu 85
Wicemarszałek senatu 85
Wiceminister spraw wojsko¬
wych 264
Wiceprezes Najwyższej Izby
Kontroli 85
Wiek 124 127 128 129 131
132 135 140 143 247 257
Wieko trumny 215
Wielki mistrz orderu 199 200
209
Wielokrotność odznaczenia —
patrz Nadanie orderu (wie¬
lokrotność)
Wieniec 219
Więzienie 217
Więzienie — patrz Kara wię¬
zienia
Więziennictwo 268 269
Wileńszczyzna 233
Wina 118 243
Witanie osób oficjalnych 82
88 90 91
Witanie żołnierzy 89
Wizerunek na oznace odzna¬
czenia 20
Wizerunek oznaki odznacze¬
nia 185
Wizyta oficjalna (przyjmowa¬
nie, składanie) 82 84 88 90
91 107
Wkładka (do baretek) 67
Władanie granatem 262
Władza administracji ogól-
nej —- powiatowa 117 118
119 121 123 126 128 130
131 132 141 154 160 162
164	165 166 167 169 171
172 176 177 178 188 190
191
Władza administracji ogól¬
nej — wojewódzka 133 143
144 168 169 172 183
Władza centralna — patrz
Władza państwowa^
Władza miejska 83 86 87 139
162 164 165
Władza okupacyjna 187
Władza organizacyjna 171 190
191 204
Władza państwowa 18 19 39
96 121 154 168 169 171
175 176 177 178 179 183
184 187 195 197 198 203
Władza przełożona 89 92 138
162 163 164 165 166 172
174 176 177 178 190 197
212 213 268
Władza samorządowa 162 164
165	176 177 178 183 243
Władza skarbowa 116 188
Władza szkolna 121 123
Władza wojskowa 173 211
Władza zaborcza 187
Władze austriackie (austria¬
cko-węgierskie) 187
47*
		

/Magazyn_113_01_740_0001.djvu

			740
Władze niemieckie 187
Własność J 87
Właściciel gospodarstwa rol¬
nego 125
Włączenie orderu (odznacze¬
nia) 233
Wniosek kapituły orderu 202
Wniosek o odznaczenie 190
191 192 194 195 197 201
202 265
Wniosek opiekuna 143
Wniosek o zaopatrzenie 119
Wniosek Rady Ministrów 147
Wniosek sądu 151 152
Wojewoda 85 90 107 155 163
164 107 170 171 191 190
204 212 213
Województwo 170 196 212 205
Województwo pomorskie 126
Województwo poznańskie 126
Województwo śląskie 126 140
146
Wojna 103 156 158 189 199
200 202 203 222 225
Wojna polska 1918—1921 r.
226 237 254
Wojna światowa 186 226 244
245
Wojska gen. Żeligowskiego 254
Wojska Litwy Środkowej 175
207	254 255
Wojska łączności 255 256
Wojsko 91 217 218 232 255
256
Wojsko polskie 50 125 146
150 226 237 238 242 244
245 246 255 257 264
Wojskowy 22 50 89 90 117
125 145 172 189 212 218
219 220 225 226 233 237
238 244 245 254 255 256
258 260 262
Wojskowy nadetatowy 255
Wojskowy niezawodowy 240
Wojskowy w pospolitym ru¬
szeniu 160 163 257
Wojskowy w rezerwie 147 160
163 214 254 255 257
Wojskowy w służbie czynnej
117 123 154 155 156 160
161 163 165 174 176 177
178 183 190 192 193
Wojskowy w stanie czynnym
123
Wojskowy w stanie nieczyn¬
nym 123 156
Wojskowy w stanie spoczynku
120 123 160 163
Wojskowy zawodowy 120 123
195 240 242 255 258
Wojskowy żeton strzelecki 157
158 205 260
Wolne miasto 97
Wódz naczelny 155 189 199
200 201 202 203 210 211
225 235 249
Wpisywanie odznaczeń do do¬
wodu 160 167
Wpłata 159 176 177
Wręczający oznaki odznacze¬
nia (medalu, odznaki) 57
208	209 212 213 214
Wręczanie chorągwi (sztan¬
daru trąbki sygnałowej) 87
Wręczanie dyplomu orderu
(odznaczenia, medalu, od¬
znaki) 155 157 208 209 212
213 214
Wręczanie listów uwierzytel¬
niających 82 86
		

/Magazyn_113_01_741_0001.djvu

			741
Wręczanie oznak odznaczenia
(medalu, odznaki) 100 146
208 209 212 213 214
Wręczanie oznak wielkiego mi¬
strza orderu 209
Wskrzeszenie państwa 230
Współdziałanie 229 237 238
254
Współpraca 225 267 268
Wstąpienie do klasztoru 187
Wstąpienie do wojska 235
246
Wstążeczka Amarantowa b. I
Korpusu Wschodniego 186
Wstążeczka Biało-Amaranto-
wa b. Armii Polskiej we
Francji 186
Wstążeczka do markowania na
stroju cywilnym 66 67 78
79 97 105
Wstążeczka miniaturki 72 73
74	75 76
Wstążka odznaki 39 40 41 51
75	76 77 78 105 184 185
186
Wstążka Odznaki honorowej
za Rany i Kontuzje 42 43
Wstążka orderowa (odzna¬
czenia, medalu) 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 60 67
69 70 71 74 77 78 79 80
116 147 225 227 229 230
231 232 233 234 235 236 238
239 240 241 244 270 271 272
Wstążka podkładana pod oz¬
nakę 21
Wstążka składana w trójkąt
20 22
Wstęga distinctorium 36
Wstęga komandorska 18 27
28 29 30 38 52 116 224 225
229
■Wstęga orderowa (na sztan¬
darze, chorągwi, trąbce syg¬
nałowej) 50 51
Wstęga wielka 18 31 34 35
36 37 38 52 57 58 59 64
66 68 69 70 74 75 81 84
86 87 89 94 98 100 101 106
107 116 209 215 223 224
225 229
Wtórnik dyplomu (legityma¬
cji) 174 176 177 178
Wtórnik oznaki orderu (od¬
znaczenia) 175 176 177 178
217
Wybory kanclerza kapituły
orderu 200
Wybór osób (różne) 202 209
242 247
Wydalenie ze służby — patrz
Zwolnienie z pracy
Wydalenie z wojska (mary¬
narki wojennej) 150
Wydatki 139
Wydawanie dyplomu orderu
(odznaczenia, medalu, od¬
znaki) 160 176 177 178
Wydawanie oznak orderu (od¬
znaczenia, medalu, odznaki,
oznaki) 172 174 178
Wygaśnięcie zaopatrzenia 129
142
Wygłaszanie słów 209 212 213
214
Wyjazd za granicę 88
Wyjątek 44 45 47 54 57 59 60
71 79 96 98 99 100 102 103
104 106 150 155 157 167
188 197
		

/Magazyn_113_01_742_0001.djvu

			742
Wykaz osób wojskowych 114
Wykaz odznak 186
Wykaz pracowników 135
Wykaz urzędników 114
Wykaz wystaw 180
Wykluczenie z korpusu oficer¬
skiego 150 153
Wykształcenie 117 196
Wymiar sprawiedliwości 267
Wymiary baretki 67 68 70
Wymiary dyplomu 263 265
270 271 272
Wymiary frędzli przy wstę¬
dze 50 51
Wymiary gwiazdki 234 236
Wymiary gwiazdy orderowej
223 224 228
Wymiary kokardki do marko¬
wania 78
Wymiary listewki do minia¬
turek 73
Wymiary łańcucha orderowe¬
go 223
Wymiary miniaturki 72
Wymiary okucia (listewki) 231
232
Wymiary oznak orderu (od¬
znaczenia, medalu, odznaki)
42 49 170 222 224 226 227
229 230 231 233 234 235
236 238 239 240 241 244
245	246 247 248 249 250
251 252 253 255 256 257
258 259 260 261 262 264
265 266 268 269 270 271
272 273
Wymiary podkładki pod ozna¬
kę 261
Wymiary podkładki pod ro¬
zetkę 69 74 76
Wymiary rozetki do marko¬
wania 76
Wymiary rozetki na baretce
69
Wymiary rozetki na wstążce
miniaturki 74
Wymiary rozetki na wstążce
odznaczeniowej 22
Wymiary rozety pod oznakę
246	266 267
Wymiary wstążeczki do mar¬
kowania 78 79
Wymiary wstążeczki minia¬
turki 72
Wymiary wstążki orderu (od¬
znaczenia, medalu) 20 79
225 227 229 230 231 232
233	234 236 238 239 240
241 244
Wymiary wstążki noszonej
w dziurce ubioru 41 71
Wymiary wstęgi komandor¬
skiej 27 225 229
Wymiary wstęgi przy sztan¬
darze (chorągwi, trąbce sy¬
gnałowej) 50 51
Wymiary wstęgi wielkiej 35
223 225 229
Wynagrodzenie 128 136 137
203 273
Wynalazca 263
Wynalazczość 263
Wynalazek 228 263
Wyniki badania sprawy 121
Wyniki ćwiczeń wojskowych
235
Wyniki kampanii 225
Wyniki klasyfikacji 262
Wyniki konkursu 263
Wyniki kursu 258
		

/Magazyn_113_01_743_0001.djvu

			743
Wyniki organizacji 258
Wyniki pracy 257
Wyniki produkcji 264
Wyniki próby sprawności
prowadzenia pojazdów 248
Wyniki rozwiązania zagadnień
wojskowych 263
Wyniki skazania wyrokiem
sądowym 243
Wyniki w zakresie sprawności
fizycznej 247
Wyniki wyszkolenia 258
Wynoszenie trumny 219
Wyokrętowywanie 84
Wypadek nagły (szczególnego
znaczenia, specjalny) 140
141	189 190 191 255 256
Wypis 131 132
Wypełnianie wniosku odzna¬
czeniowego 195 197
Wypłata 125 129 130 138 141
144 146 203
Wypowiedzenie pracy 137
Wyrok dyscyplinarny — patrz
Orzeczenie dyscyplinarne
Wyrok sądowy (orzeczenie,
uchwała) 124 129 131 132
142	144 150 151 152 153
187 217 243
Wyrok śmierci 217
Wyróżnienie 169 170 232 239
242 247 249 254 255 257
264
Wyruszenie orszaku pogrze¬
bowego 221
Wysiłek 237
Wysługa emerytalna — patrz
Emerytura
Wysokość dochodu 131
Wysokość grzywny 184
Wysokość kary aresztu 137
183 184 185*
Wysokość opłaty za oznakę-
171 181
Wysokość zaopatrzenia 126
127 128 138 142 144
Wystawa artystyczna 180
Wystawa gospodarcza 106 179
180 181 183 270 271 272
Wystawa naukowa 180
Wystawa oficjalna 263
Wystawa przemysłowo-han¬
dlowa 179 184
Wystawa rolnicza 181
Wystawa sztuk pięknych 180
Wystawianie posterunku ho¬
norowego 219
Wystąpienie konno 215
Wystąpienie oficjalne 57 58
72 77 79 82 83 84 85 86 87
90 91 99 215 217
Wystąpienie o odznaczenie
190 191 192 194 195
Wystąpienie poza szeregami
102
Wystąpienie półoficjalne 72
Wystąpienie przed sądem 86
Wystąpienie uroczyste 58 59
63
Wystąpienie wobec formacji
wojskowej 61
Wystąpienie wobec organi¬
zacji wojskowej 61
Wystąpienie wobec przedsta¬
wiciela państwa obcego 57
58 59 63 81 82 83 96
Wystąpienie w szeregach 90
92 102
Wystąpienie w oznakach od¬
znaczeń 81 83 183
		

/Magazyn_113_01_744_0001.djvu

			744
Wystąpienie za granicą 84
Wystąpienie zbiorowe (łącz¬
ne) 101 148
Wystąpienie ze sztandarem
(chorągwią) 149
Występujący z wnioskiem 197
Występek 153
Wyszkolenie wojskowe (przy¬
sposobienia wojskowego)
195 257 258
Wytwarzanie oznak (odznak)
173
Wytwórczość hodowlana 106
Wytwórczość przemysłowa 106
Wytwórczość rzemieślnicza
106
Wyznaczenie przedstawiciela
(delegata) 210
Wyznanie 195 218
Wyzwolenie państwa 233 235
238
Wzajemność 166
Wzmianka na zaproszeniu na
przyjęcie 108
Wznowienie postępowania są¬
dowego 152
Wzór — patrz Przykład do
naśladowania
Wzór dyplomu 172 271
Wzór formularza wniosku
195
Wzór oznaki (odznaki) 169
170 172 181
Wzór skrótu umownego 116
Z
Zabawa taneczna 92
Zabezpieczenie granic 237
Zabezpieczenie mienia 238
Zabranie głosu — patrz Wy¬
głaszanie słów
Zabór rosyjski 267
Zachęta do pracy 263
Zachowanie się 121 123
Zagadnienie wojskowe 263
Zaginięcie osoby 167
Zagranica 57 152 162 179 184
212 213 236
Zainteresowany(a) — patrz
Proszący(a)
Zajęcia w oddziale wojsko¬
wym 93
Zajęcie administracyjne 93
Zajęcie biurowe 92
Zajęcie sądowe (areszt) 119 146
188
Zakaz ubiegania się o odzna¬
czenie 197
Zakaz używania odznaki (oz¬
naki) 171 173 183 186
Zakaz wydawania oznak 173
Zakaz zmian wzoru oznaki
173
Zakładanie oznak — patrz
Przypinanie oznaki orde¬
ru (odznaczenia, medalu)
Zakładanie oznak — kolejność
60 70 71 74 77 79 217
Zakładanie oznak — sposób 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 41 42 43 44 45 46
47 48 49 50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80
208 229 236 246
Zakład dla umysłowo chorych
144
		

/Magazyn_113_01_745_0001.djvu

			745
Zakład inwalidów 120 145
Zakład leczniczy 139 143
Zakład maltański 67
Zakład naukowy (wychowaw¬
czy) — patrz Szkoła
Zakład opiekuńczy 119 143
144
Zakład państwowy 203 242
Zakład pracy — patrz Przed¬
siębiorstwo
Zakład publiczno-prawny 203
243
Zakon kościelny (religijny)
170
Zakon Rycerski św. Jana Je¬
rozolimskiego zw. Maltań¬
skim 55 67 163 166
Zakończenie postępowania kar¬
nego (honorowego) 153
Zakończenie roku szkolnego
88 89
Zakończenie stosunku służ¬
bowego (pracy) 136
Zakończenie wojny 225
Zakres działania 201
Zakrętka 19 43 45 46 76
170
Zaleganie z opłatą 143
Zalety umysłu 227
Zaliczanie do rezerwy 254
255
Zaliczanie służby 243 244
Załatwianie wniosku 195
Załącznik do Rozkazu Dzien¬
nego Ministerstwa Spraw
Wojskowych 156
Zamiana odznaczenia 186
Zamiana oznak orderu (od¬
znaczenia, medalu, odznaki)
97
Zamknięcie wystawy 179
Zaokrętowywanie 84
Zaopatrzenie emerytalne 118
• 203
Zaopatrzenie pieniężne 119
123 124 125 126 127 128
129 130 131 132 133 138
139 140 141 142 143 144
203
Zapał 267 268
Zapobiegnięcie klęsce 228
Zaproszenie listowne 108
Zaproszenie na przyjęcie 83
106 107 108 109
Zaproszenie prywatne 108
Zarobek 127 129 131 140
Zarząd gminny 139
Zarząd miejski — patrz Wła¬
dza miejska
Zarząd organizacji (instytucji)
— patrz Władza organiza¬
cyjna
Zarząd państwowy 242
Zarząd przedsiębiorstwa 138
Zarząd sprawami odznaczeń
(medali, odznak) 154 202
206
Zarząd sprawami orderu 201
Zarząd sprawami zgromadze¬
nia kawalerów orderu 201
Zarządzenie 121 130 143 144
184 185 191 195 201 211
228
Zarzut 150 151
Zaskarżenie orzeczenia 152
Zasługa 17 162 170 226 230
236 255 258 264 265 274
Zasługa artystyczna 17
Zasługa cywilna 17 222
Zasługa handlowa 17
		

/Magazyn_113_01_746_0001.djvu

			746
Zasługa kulturalna 17
Zasługa naukowa 17
Zasługa obywatelska 227
Zasługa państwowa 191 227
Zasługa przemysłowa 17
Zasługa rzemieślnicza 228 265
Zasługa społeczna 17
Zasługa wojskowa 17 195 222
Zasługi kandydata do odzna¬
czenia 191 194 195 197
Zasłużony 195 227 239 254
256 263 264
Zastępca członka kapituły or¬
deru 199
Zastępca honorowy 88
Zastępca kanclerza orderu 200
Zastępca profesora 242
Zastępca przewodniczącego są¬
du 151
Zastępca wielkiego mistrza or¬
deru 200
Zastępstwo 212 213
Zaświadczenie lekarskie 131
Zaświadczenie o dochodzie
141
Zaświadczenie o nauce poza
szkołą 128
Zaświadczenie o nieposiadaniu
środków utrzymania 132
Zaświadczenie o miejscu za¬
mieszkania 131
Zaświadczenie o pokryciu ko¬
sztów pogrzebu 138
Zaświadczenie o przyznaniu
zaopatrzenia 141
Zaświadczenie o stanie mają¬
tkowym 126
Zaświadczenie o udziale w wal¬
kach niepodległościowych
134
Zaświadczenie o znajdowaniu
się w stanie wolnym 132
Zaświadczenie prawdziwości
danych 163 164 167
Zaświadczenie szkolne 127 131
Zaświadczenie z pracy (służ¬
by) 117
Zatrudnianie — patrz Obo¬
wiązek zatrudnienia
Zatrudniony 136 137 162 176
177 178
Zatwierdzenie ceremoniału
209
Zatwierdzenie odznaki 234
Zatwierdzenie orzeczenia są¬
dowego 152
Zatwierdzenie projektu za¬
rządzenia (ustawy) 201
Zatwierdzenie uchwały sej¬
mowej 232
Zatwierdzenie wyboru 247
Zatwierdzenie wzoru odznaki
(oznaki) 172
Zawiadamianie (w różnych
wypadkach) 153 159 174
Zawiadomienie o nadaniu od¬
znaczenia 159
Zawiadomienie pisemne 159
161 173
Zawiązanie stosunku służbo¬
wego 242 243
Zawieszanie oznaki odznacze¬
nia — sposób 20
Zawieszenie organizacji —
patrz Organizacja zawieszo¬
na
Zawieszenie zaopatrzenia 129
142
Zawodnik 98
Zawody artystyczne 241
		

/Magazyn_113_01_747_0001.djvu

			747
Zawody dywizyjne 158 205
260 261
Zawody hippiczne 98
Zawody marszowe 98
Zawody międzynarodowe 98
166
Zawody narciarskie 98
Zawody o władanie bronią
konno 262
Zawody pułkowe 260 261
Zawody sportowe 62 93 96
103 241
Zawody strzeleckie 98 260
Zawód 128 129 131 140 162
164 167
Zaznaczanie posiadania odzna¬
czenia 114
Zaznaczanie wielokrotnego o-
trzymania odnaczenia 231
Zażalenie 121
Zbrodnia 153
Zdawanie egzaminu 258
Zdejmowanie trumny 220
Zdolności 227
Zdolność do pracy 137
Zdolność fizyczna 136
Zdrowie 232
Zebranie kawalerów orderu
95
Zebranie oficerskie 154
Zebranie sądowe 151
Zeznanie 152
Zespolenie państwa 238
Zezwolenie na noszenie od¬
znaki (oznaki) na mundu¬
rze 158 163 165
Zezwolenie na posługiwanie
się odznaczeniem z wysta¬
wy gospodarczej 179 180
184
Zezwolenie na przyjęcie oznak
orderu (odznaczenia, me¬
dalu, odznaki) zagranicz¬
nego 163 164 165 167 183
Zezwolenie na udział eskorty
w pogrzebie 220 221
Zezwolenie na ustanowienie
i używanie odznaki 168 169
170	171
Zezwolenie na ustanowienie
i używanie oznaki 169 170
171
Zezwolenie na używanie ozna¬
ki (odznaczenia) nie pań¬
stwowego 166
Zezwolenie na używanie ozna¬
ki orderu (odznaczenia, me¬
dalu, odznaki) zagranicz¬
nego 166
Zezwolenie na używanie oznak
odznaczeń religijnych 165
Zezwolenie na używanie oznak
(odznak) różnych 165
Zezwolenie na używanie oznak
zakonu rycerskiego 163 165
Zgłaszanie się w sztabach (do¬
wództwach, instytucjach)
93
Zgłoszenie o nadanie odzna¬
czenia 197 198
Zgłoszenie pisemne 140 197
198
Zgłoszenie się do wojska 246
Zgłoszenie wniosku o odzna¬
czenie — patrz Wystąpienie
o odznaczenie
Zgon — patrz Śmierć
Zgromadzenie Kawalerów Or¬
deru wojennego „Virtuti Mi-
litari" 200 201 202
		

/Magazyn_113_01_748_0001.djvu

			748
Zgubienie dyplomu — patrz
Utrata
Zgubienie oznak—patrz Utra¬
ta
Ziemia użytkowa 125
Zjazd 191
Zjazd międzynarodowy 166
Zjazd wojskowy (organizacji
wojskowej) 100 101
Zjednoczenie Polski 222
Zlecenie rządu 227
Złoto — patrz Kruszec szla¬
chetny
Zmarły 51 52 113 117 120
124 125 126 127 130 132
138 139 146 195 215 216
217 218 219 220 237 238
Zmiana miejsca zamieszkania
161
Zmiana oznak orderu (odzna¬
czenia, medalu, odznaki)
97
Zmiana stanowiska służbowe¬
go 89 90 92 153
Zmiana stosunku służbowego
243
Zmiana ustroju politycznego
96
Zmiana wzoru oznak 172
Zmysł państwowy 241
Znaczek 67
Znaczenie wojskowe 263
Znak — patrz Oznaka
Znak okrętu wojennego 219
Zniedołężnienie 143
Zniesienie orderu (odznacze¬
nia, medalu, odznaki) 96
97
Zniszczenie dyplomu orderu
(odznaczenia)—patrz Utrata
Zniszczenie legitymacji orderu
(odznaczenia) — patrz Utra¬
ta
Zniszczenie oznak — patrz
Utrata
Zniżka kolejowa 120 122
Zobowiązania 139
Związek — patrz Organizacja
Związek Harcerstwa Polskie¬
go 50 159
Związek małżeński — patrz
Małżeństwo
Związek publiczno - prawny
243
Związek sportowy — patrz
Organizacja sportowa
Zwierzchnik państwa — patrz
Głowa państwa
Zwiększenie składu eskorty
pogrzebowej 218
Związek Straży Pożarnych R.
P. 159
Zwłoki 117 215 218 220 221
Zwolnienie członka kapituły
orderu 200
Zwolnienie od opłat celnych
116
Zwolnienie od opłat stemplo¬
wych 116
Zwolnienie od opłat szkolnych
121 122
Zwolnienie od podatków 119
146
Zwolnienie od zwrotu kosztów
oznak orderu (odznaczenia)
159
Zwolnienie rocznika do rezer¬
wy 214
Zwolnienie ze służby 150
Zwolnienie z pracy 137 153
		

/Magazyn_113_01_749_0001.djvu

			749
Zwrol kosztów dyplomu or¬
deru (odznaczenia) 160 175
180 181 208
Zwrot kosztów legitymacji
orderu (odznaczenia) 175
Zwrot kosztów oznaki orga¬
nizacyjnej 171
Zwrot kosztów oznak orderu
(odznaczenia, medalu) 159
176 180 181
Zwrot kosztów pogrzebu 138
139
Zwrot oznak odznaczeń od¬
nalezionych 174
Zwrot oznak odznaczeń rzą¬
dom obcym 161 167 168
Zwrot oznak odznaczeń skar¬
bowi państwa 187
Zwrot zaopatrzenia 129 130
Zwycięstwo 225
Zwycięzca w konkursie 241
Zwycięzca w zawodach 61 158
205 241 260 261
Zwyczaje wyznaniowe 218
Ż
Żakiet — patrz Garnitur ża¬
kietowy
Żegnanie osób oficjalnych 82
88 90 91
Żegnanie żołnierzy 89
Żeton (forma) 248 257 260 261
262 265 266 268 269 273
274
Żeton sportowy 96 105 106
Żeton Strzelca wyborowego
61
Żeton strzelecki wojskowy 61
62
Żeton zwycięzcy z zawodów
dywizyjnych 61
Żeton zwycięzcy z zawodów
pułkowych 62
Żołnierz — patrz Wojskowy
Żołnierz marynarki wojennej
215
Żona 124 127 131 132 140
144
Życie ludzkie 232 236
Życiorys 114 196
Życzenia (noworoczne, świą¬
teczne, okolicznościowo) 82
Życzenie w testamencie 217
Ź
Źródło utrzymania 131 140
141 142
*
1 dywizjon artylerii konnej
, 149
1 pułk szwoleżerów 148
1 pułk artylerii lekkiej 148
1 pułk piechoty 148
1 pułk ułanów 148
3 dywizjon artylerii konnej
149
3	pułk artylerii ciężkiej 149
4	dywizjon artylerii konnej
149
5	dywizjon artylerii konnej
149
5	pułk piechoty 148
6	pułk piechoty 148
7	batalion saperów 149
7 pułk artylerii ciężkiej 149
7 pułk ułanów 148
9 pułk artylerii ciężkiej 149
		

/Magazyn_113_01_750_0001.djvu

			750
9 pułk artylerii lekkiej 148
13	dywizja piechoty 149
14	pułk artylerii lekkiej 148
14	pułk ułanów 148
15	pułk piechoty 148
15 pułk ułanów 148
19 pułk artylerii lekkiej 149
22 pułk piechoty 148
34	pułk piechoty 148
35	pułk piechoty 148
41 pułk piechoty 148
55	pułk piechoty 148
56	pułk	piechoty 148
57	pułk	piechoty 50 148 149
58	pułk	piechoty 148
81 pułk	strzelców 148
85	pułk	strzelców 148
86	pułk	piechoty 148
		

/Magazyn_113_01_751_0001.djvu

			TABLICE
		

/Magazyn_113_01_752_0001.djvu

			SPIS TABLIC
Tablica 1
Frak zwykły
2
Frak zwykły
3
Frak dyplomatyczny
4
Frak (półfrak) marynarski
5
Frak (półfrak) mundurowy
„ 6
Suknia damska (balowa)
7
Suknia damska (balowa)
8
Toga profesorska
9
Toga duchownego
10
Sutanna
U
Sutanna
12
Mantolet
13
Mucet
14
Strój narodowy (męski)
15
Strój ludowy (męski)
16
Strój ludowy (kobiecy)
17
Kurtka klubowa
18
Strój cywilny (marynarka)
19
Kurtka zwykła
20
Kurtka zwykła
21
Kurtka zwykła
22
Kurtka zwykła
23
Kurtka z kołnierzem wykładanym
24
Kurtka z kołnierzem wykładanym
25
Kurtka marynarska granatowa
26
Kurtka marynarska biała
		

/Magazyn_113_01_753_0001.djvu

			Tablica
27	Kurtka dwurzędna
28	Surdut marynarski
29	Gzamara kapelana wojskowego
30	Bluza członka przysposobienia wojskowego
31	Bluza marynarska
32	Płaszcz jednorzędny
33	Płaszcz dwurzędny
34	Płaszcz marynarski
35	Płaszcz jednorzędny
36	Płaszcz dwurzędny z kołnierzem wykładanym
37	Płaszcz dwurzędny z kołnierzem zakrytym
38	Płaszcz (półpłaszcz) marynarski
39	Peleryna zwykła (sukienna)
40	Poduszka żałobna
41	Poduszka żałobna
42	Poduszka żałobna
43	Poduszka żałobna
44	Sztandar (chorągiew)
		

/Magazyn_113_01_754_0001.djvu

			tablica 1
FRAK ZWYKŁY
Łańcuch orderowy (art. 24), wielka wstęga (art. 22),
gwiazdy orderowe (art. 18 i 19), komandoria (art. 15 i 16),
miniaturki oznak na łańcuszku (art. 93)
		

/Magazyn_113_01_756_0001.djvu

			TABLICA 2
FRAK ZWYKŁY
Wielka wstęga (art. 22), gwiazda orderowa (art. 18 i 19),
komandoria (art. 15 i 16), miniaturki oznak na wstążeczce
(art, 93)
		

/Magazyn_113_01_758_0001.djvu

			FRAK DYPLOMATYCZNY
Wielka wstęga (art. 22), gwiazdy orderowe (art. 18 i 19),
komandorie (art. 15 i 16), oznaki orderów stopniał kawa¬
lerskiego i oficerskiego, odznaczeń, medali i odznak na
wstążkach (art. 11, 13 i 25)
		

/Magazyn_113_01_760_0001.djvu

			TABLICA 4
FRAK (PÓŁFRAK) MARYNARSKI
Wielka wstęga (art. 22), gwiazdy orderowe (art. 18 i 19),
komandoria (art. 15 i 16), miniaturki oznak (art. 93)
		

/Magazyn_113_01_762_0001.djvu

			TABLICA 5
FRAK (PÓŁFRAK) MUNDUROWY
Gwiazdy orderowe (art. 18 i 19), komandoria (art. 15 i 16),
miniaturki oznak (art. 93)
		

/Magazyn_113_01_764_0001.djvu

			TABLICA G
SUKNIA DAMSKA (BALOWA)
Wielka wstęga (art. 22), gwiazda orderowa (art. 18 i 19),
komandoria (art. 15 i 16), miniaturki oznak (art. 108
i 110)
		

/Magazyn_113_01_766_0001.djvu

			TABLICA 7
SUKNIA DAMSKA (BALOWA)
Gwiazda orderowa (art. 18 i 19), komandorie (art. 15 i 16)
		

/Magazyn_113_01_768_0001.djvu

			TABLICA 8
TOGA PROFESORSKA
Wielka wstęga (art. 22), gwiazda orderowa (art. 18 i 19),
komandorie (art. 15 i 16), oznaki orderów stopnia kawaler¬
skiego i oficerskiego, odznaczeń, medali i odznak na
wstążce (art. 11, 13 i 25)
		

/Magazyn_113_01_770_0001.djvu

			TABLICA 9
TOGA DUCHOWNEGO
Wielka wstęga (art. 22), gwiazdy orderowe (art. 18 i 19),
komandorie (art. 15 i 16), oznaki orderów stopnia kawaler¬
skiego i oficerskiego, odznaczeń, medali i odznak na
wstążce (art. 11, 13 i 25)
		

/Magazyn_113_01_772_0001.djvu

			TABLICA 10
SUTANNA
Wielka wstęga (art. 22), gwiazda orderowa (art. 18 i 19),
oznaki orderów stopnia kawalerskiego i oficerskiego, od¬
znaczeń, medali i odznak na wstążce (art. 11, 13 i 25)
		

/Magazyn_113_01_773_0001.djvu

			rfmfl
irni
o
		

/Magazyn_113_01_774_0001.djvu

			SUTANNA
Gwiazda orderowa (art. 18 i 19), komandorie (art. 15 i 16)
oznaki orderów stopnia kawalerskiego i oficerskiego, od
znaczeń, medali i odznak na wstążce (art. 11, 13 i 25
		

/Magazyn_113_01_775_0001.djvu

/Magazyn_113_01_776_0001.djvu

			TABLICA 12
MANTOLET
Gwiazda orderowa (art. 18 i 19), komandoria (art. 15 i
oznaki orderów stopnia kawalerskiego i oficerskiego,
znaczeń, medali i odznak na wstążce (art. 11, 13 i
		

/Magazyn_113_01_778_0001.djvu

			TABLICA 13
MUCET
Wielka wstęga (art. 22), gwiazda orderowa (art. 18 i 19),
komandoria (art. 15 i 16)
		

/Magazyn_113_01_780_0001.djvu

			TABLICA 14
STRÓJ NARODOWY (MĘSKI)
Gwiazdy orderowe (art. 18 i 19), komandoria (art. 15 i 16),
oznaki orderów slopnia kawalerskiego i oficerskiego,
odznaczeń, medali i odznak na wstążce (art. 11, 13 i 25)
		

/Magazyn_113_01_782_0001.djvu

			TABLICA 15
STRÓJ LUDOWY (MĘSKI)
Komandoria (art. 15 i 16), oznaki orderów stopnia kawa¬
lerskiego i oficerskiego, odznaczeń, medali i odznak na
wstążce (art. 11, 13 i 25)
		

/Magazyn_113_01_784_0001.djvu

			TABLICA 1P.
STRÓJ LUDOWY (KOBIECY)
Gwiazda orderowa (art. 18 i 19), komandoria (art. 15 i 16),
miniaturki oznak (art. 93 i 139)
		

/Magazyn_113_01_786_0001.djvu

			TABLICA 17
KURTKA KLUBOWA
Komandorie (art. 15 i 16), miniaturki oznak (art. 93)
		

/Magazyn_113_01_788_0001.djvu

			TABLICA 18
STRÓJ CYWILNY (MARYNARKA)
/
Wstążeczki na klapie stroju (art. 108 i 110)
		

/Magazyn_113_01_790_0001.djvu

			TABLICA 19
KURTKA ZWYKŁA
Łańcuch orderowy (art. 24), wielka wstęga (art. 22),
gwiazdy orderowe (art. 18 i 19), oznaki orderów stopnia
kawalerskiego, oficerskiego, odznaczeń, medali i odznak na
wstążce (art. 11, 13 i 25)
		

/Magazyn_113_01_792_0001.djvu

			TABLICA 20
KURTKA ZWYKŁA
Wielka wstęga (art. 22), gwiazda orderowa (art. 18 i 19),
oznaki orderów stopnia kawalerskiego i oficerskiego,
odznaczeń, medali i odznak na wstążce (art. 11, 13 i 25)
odznaka na zakrętce (art. 30)
		

/Magazyn_113_01_794_0001.djvu

			TABLICA 21
KURTKA ZWYKŁA
Gwiazdy orderowe (art. 18 i 19), komandorie (art. 15 i
oznaki orderów stopnia kawalerskiego i oficerskiego,
znaczeń, medali i odznak na wstążce (art. 11, 13 i
		

/Magazyn_113_01_796_0001.djvu

			TABLICA 22
KURTKA ZWYKŁA
Baretki (art. 83), odznaka w postaci wstążeczki (art. 27),
odznaki na zakrętce (art. 29 i 30), odznaka w postaci
sznura (art. 35)
		

/Magazyn_113_01_798_0001.djvu

			TABLICA 23
KURTKA Z KOŁNIERZEM WYKŁADANYM
Wielka wstęga (art. 22), gwiazdy orderowe (art. 18 i 19)
oznaki orderów stopnia kawalerskiego i oficerskiego, od
znaczeń, medali i odznak na wstążce (art. 11, 13 i 25
		

/Magazyn_113_01_800_0001.djvu

			TABLICA 24
KURTKA Z KOŁNIERZEM WYKŁADANYM
Komandorie (art. 15 i 16), oznaki orderów stopnia kawa¬
lerskiego i oficerskiego, odznaczeń, medali i odznak na
wstążce (art. 11, 13 i 25), odznaka w postaci wstążeczki
(art. 27)
		

/Magazyn_113_01_802_0001.djvu

			TABLICA 25
KURTKA MARYNARSKA GRANATOWA
Oznaki orderów stopnia kawalerskiego i oficerskiego,
znaczeń, medali i odznak na wstążce (art. 11, 13 i
		

/Magazyn_113_01_804_0001.djvu

			TABLICA 26
KURTKA MARYNARSKA BIAŁA
Gwiazdy orderowe (art. 18 i 19), komandoria (art. 15 i 16),
oznaki orderów stopnia kawalerskiego i oficerskiego, od¬
znaczeń, medali i odznak na wstążce (art. 11, 13 i 25)
		

/Magazyn_113_01_806_0001.djvu

			TABLICA 27
KURTKA DWURZĘDNA
Oznaki orderów stopnia kawalerskiego i oficerskiego,
znaczeń, medali i odznak na wstążce (art. 11, 13 i
odznaki na zakrętce (art. 29)
		

/Magazyn_113_01_808_0001.djvu

			TABLICA 28
SUHDUT MARYNARSKI
Wielka wstęga (arL. 22), gwiazdy orderowe (art. 18 i 19),
komandorie (art. lf> i 16), oznaki orderów stopnia kawa¬
lerskiego i oficerskiego, odznaczeń, medali i odznak na
wstążce (11, 13 i 25)
		

/Magazyn_113_01_810_0001.djvu

			TABLICA 29
CZAMAHA KAPELANA WOJSKOWEGO
Gwiazda orderowa (art. 18 i 19), komandorie (art. 15 i 16),
oznaki orderów stopnia kawalerskiego i oficerskiego, od¬
znaczeń, medali i odznak na wstążce (art. 11, 13 i 25)
		

/Magazyn_113_01_812_0001.djvu

			TABLICA 30
BLUZA CZŁONKA PRZYSPOSOBIENIA WOJSKO¬
WEGO
Oznaki orderów stopnia kawalerskiego i oficerskiego, od¬
znaczeń, medali i odznak na wstążce (art. 11, 13 i 25),
odznaki na zakrętce (art. 29 i 30)
		

/Magazyn_113_01_814_0001.djvu

			TABLICA 31
BLUZA MARYNARSKA
Oznaki orderów stopnia kawalerskiego i oficerskiego, od¬
znaczeń, medali i odznak na wstążce (art. 11, 13 i 25),
odznaki na zakrętce (art. 29, 30 i 33)
		

/Magazyn_113_01_816_0001.djvu

			TABLICA 32
PŁASZCZ JEDNORZĘDNY
Wielka wstęga (art. 22), gwiazda orderowa (art. 18 i 19)
komandoria (art. 15 i 16)
		

/Magazyn_113_01_817_0001.djvu

			v.
		

/Magazyn_113_01_818_0001.djvu

			TABLICA 33
PŁASZCZ DWURZI^DNY
Wielka wstęga (art. 22), gwiazda orderowa (art. 18 i 19),
komandoria (art. 15 i 16) wstążka Orderu wojennego
„Yirtuti Militari“ lub Krzyża Walecznych (art. 144)
		

/Magazyn_113_01_820_0001.djvu

			TABLICA 34
PŁASZCZ MARYNARSKI
Wielka wstęga (art. 22), gwiazda orderowa (art. 18 i
komandoria (art. 15 i 16)
		

/Magazyn_113_01_821_0001.djvu

			/
		

/Magazyn_113_01_822_0001.djvu

			TABLICA 35
PŁASZCZ JEDNORZĘDNY
Oznaka Orderu wojennego „Yirtuti Militari“ (art. 13)
		

/Magazyn_113_01_824_0001.djvu

			TABLICA 36
PŁASZCZ
DWURZĘDNY Z KOŁNIERZEM WYKŁADANYM
Oznaka Orderu wojennego „Yirluti Militari“ (art. 13)
		

/Magazyn_113_01_826_0001.djvu

			PŁASZCZ
DWURZĘDNY Z KOŁNIERZEM ZAKRYTYM
Oznaka Orderu wojennego „Yirtuli Militari“ (art. 13)
		

/Magazyn_113_01_828_0001.djvu

			TABLICA 38
PŁASZCZ (PÓŁPŁASZCZ) MARYNARSKI
Oznaka Orderu wojennego „Yirtuti Militari“ (art. 13)
		

/Magazyn_113_