/slowo_pomorskie_1923.07.05_R.3_nr.15000001_0001.djvu

			- 


Konto aeKowe P.K.O. 200895 


. 

. 
, 
 

.. 
... 

 
? 
. 

 

 


. 
.. 

 


. 
. 
. . 
. 
. 
. 
.. 


. 
. 
, ' . 
'", ,,'. .. 
. ? . 
,t .. -... ., 
.
 " . 
.. .: , 


. 
.. 
. 
, . 
. . 
. 


.' 


.' 


Cena 700 m il., 
':1" . . . , . 
. . . . 
. . " . . . . 
.. . . . . , . , , , . . 
.. . , " , .. . .. , , 
: 
 . . . . . . . , 
. . . 
 . . 
 .. t " . ,t 
, . . " , .. " , 
. .. . 
 . . , 
. .. . .. . . . . . . .. . . 
.-t "I. . . . . .. . . . . , . 
.. ' . . . . .. . .. , .. . . 
,.
 . . . , . . . . . 
. . . .. . . t .. . 
. . . . . 


. 
. 
. 
, . 

 . 
.. 
, 
. 
.. 


. 
.. 
, , 
.. 
. 
;. 
.. 
. . 

 
. 
. 


Dziennik I Oazeta Tonn\ska. 


.ł.boaa weDł mleaię CUl 1 w ekspedycJI mil. 9000 _ w 
...eucJ8cb mk 9700 - przez pocztę Jut I odn
 
lUelD mk.. 10000 - pod opalIk" w Polsce mk 11500- 
&agraDi
 mil.. 10000 W ruie wypadll.ó1II IIpQwodo- 
wuł1cb ell. "yt
 pneazk6d w sakladzie, IItraJ- 
ItOw I &. P. wydawoldwo ule udpowi&da za doat.... 
ClMlIe piama . 
DeDd ote lbał- prawa dOIlIap. 
Dla .I
 Dledoetarczull bumeró. lub odszkodowania. 


Cena 1& wteru mmm. ba str. 7-łam. 500 mk. OIIoa. 
reki. sa tekstem redakc. ba atr. 6-łam. 1& wlen. ml- 
lim. lłOO mk. Ogl. reJd. umicsZC1. w tekście 2000 mIL 
Wienz mi1lm. na 1 str. 3000 mk. Ogł08L akomp1lk.. 
oru z lastne&. miejsca od poszaeg. wypadlr.u :ło
 
nadwJiki. Drobne egł.: wiersa upl.. mk.. 800, k'II.'1de 
dalsze slowo marek 
 O«loazenla dla zqran1ą 
30010 nachv)'&1d Za terminowy druk ale odpowIad. 


. 


........,; II. IDO. .. 


Nr. 150. 


:relelClD,)': 51. IDO. - 


Rok ID. 


Czy triumf 
Moskwy i Berlina? 
Przeżywamy obecnie orgję drożyz- 
ny. Przyszła ona do nas., jakby fala ga- 
zów truję,cych, zamąciła nasze życie go 
spodarcze. zamroczyła umysły. wywo- 
lała, morze niezadowolenia i szemrań. 
Marka polska. wycieńczona czterolet- 
niemi rzą.dami lewicy. musiała wy trzy 
mać zaciekły. huraganowy atak gieł- 
dziarzy i spekulantów. Były takie dni 
w Warszawie, że za 1 dol
a płacono 
24().OOO. mkp. a zdawało się że na tem 
nie koniec! 
Wszystkie żmije, wszystkie 
adziny 
wypełzły z ukrycia i rzuciły się z wście 
kłościę, na nowy. polski 
d. aby mu 
zgotować grób w przepaści walutowej 
f drożyźnianej. Wszystko złe. wszystkie 
niedomagania, wszystkie niemal ży- 
wiołowe klęski przypisywano temu 
rZQdowi._ 
Sprytnie to urzQ.dzonol Żydostwo. 
Niemcy. bolszewja. komuna - rzuciły 
miljony i miljardy na to. aby Polskę. 
zepchnę,ć do tej samej przepaści. do kto 
rej lecą z błyskawiczną. szybkościę, 
Niemcy i Rosja.. Zatrzęsł się gmach 
Rzeczypospolitej, ale nie runął! Zatrze- 
&
czały ściany i więzadl-a, lecz: się- nie 
mlamałyl Pozostał tylko ślad w spad- 
ku waluty polskiej. W tę wyrwę natych 
miast wskoczyła spekulacja, 6rubuję.c 
drożyznę. . 
A ludność, tyjQ.ca z ciężkiej pracy. 
popadła nagle w wielką nędzę. ponie- 
waż zarobki nie mogły nadążyć tej go- 
nią.cej szalonej orgji na giełdach i na 
rynkach spekulacji. Zarobki robotni- 
ka i urzędnika reguluję. się co tydzień. 
lub co miesiąc a tymczasem piekielna 
machina czarnych giełdziarzy błyska- 
wicznie dławiła markę polską i z go- 
dziny na godzinę potęgowała drożyznę. 
Zarobki i pensje nie mogły dogonić 
tej sprytnie obmyślanej i nagle prze- 
prowadzonej nagonki na państwo pol- 
skie. Drożyzna pobiegła w olbrzymich 
podskokach naprzód. a społeczeństw'\. 
",Iecze się za nią powoli i z trudem. 
Podwyżki zarobkowe trzeba obliczyć. 
przygotować i wypłacić (a na to trzeba 
też jakiegoś czasu).... spekulacja nato- 
miast i drożyzna skaczę. i hulaję.. jak 
19icher. 
Nadeszła wreszcie pora, aby polski 
kupiec. polski rzemieślnik. polski fabry 
"!k nt i polski rolnik zrozumieli grozł: 
n
ebe
'Pieczeństwa. Gdy państwo cier- 
pI, gdy b.) t Ojczyzny zagrożony. gdy 
wrogowie z 1achodu. ze w
chodu i od 
wewnę.trz u
iłuJą naszą budowę naro- 
dową J"ozslldrit dynamitem niezadowo 
lenia i buntu. wywołanego przesil e- 
n1
m gospl>darczem, - wtedy obowią- 
niem patrJot)"cznego producenta i kup 
ca powinno być usiłowanie, aby się nie 
dać. porwać tej orgji spt'kulacyjnej i 
drozyźnianej. którQ. nad na!'izem pań- 
stwem pragn
 rozpętać wrogie żywioły 
wewnętrzne i zagraniczne. 
Sę, pewne granice w tym względzie. 
S. też takie chwile. że część swych za- 
robków i mienia należy poświęcić Oj- 
Czyźnie. aby uratować zagrożonę. resz- 
tę. Kto wie. czy bodaj teraz taka chwila 
nie nadeszła! 
Niemcy_ lecę. w pnepaść i chcia.lyby 
bo Bas w nię. porn at, a z tylu za nami stoi 
ISZewik. który nas nie będzie ratował, 
leez raczej nas w nię. zepchnie. Trzeba-o 
tem parnił:tać! .Jui: teraz samodzierżcy 
Moskwy i Berlina zacieraj" ręce na "idok 
tego, co Polsce grozić może ze !':trony nie- 
eblicwnych i)"'Wiołów. Ci samodziE'ricy 


ądzili. ze Polska runie, przepowiadali DO- lach przełomowych, lecz musq. ml
.&- 
wemu rządowi tylko t r z y miesiece istnie pewnlony przynajmniej minimalny zaro- 
nia. . . . a potem ... a potem spodzie\\a- bek na wyiywienie siebie I rodziny. Jeżeh 
li sl
 tego samego. co si
 dzieje w Rosji tego nie otn:ymaję. przez czas dłuższ)-, to 
od lat sześciu, a co się w Niemczech już staję. się przystępniejsi czynom rozpacZy 
zaczęło: ruina gospodarcza I chaos. I ror.goryc.z;enia. 
Przeliczyli się! Polska okazała. się sfl- Piekielna ma.szyna przeciw państwu 
nIejszQ, nii przypuszczali! Każdy Polak była jui da\\no pl'zygot. I zmont. Wybuch 
musi jednak pamiętać o tcm, że jed
n a- jednak miał dopiero Da
t.tpić w poczet- 
tak minQ.ł, ale że mogą. przYJ
ć dalsze. W kach urzędowania nowego rzQ.du - wy- 
takich czasach muszę. twardo staną.ć ""szy buch nagły. 2WJ.I"pię.cy, wybuch rewolucyJ- 
scy obywatele. Stanę.ć - jak mur! A do ny i ekonomiczny. Pierwszy trUlSk min.,.ł! 
ot111r i do poświęceń na\\oływać I poczu- Przyniósł mody I zostawił ślady. Kto 
wa
 się musi każdy obywatel. Trzeba zro- spowoduje dalsze wstrzą.śnienla'l C&y wróg 
zumieć. że obok robotnika i urzędnika, zjawi się z zewnę.t.n:. uy od WQWDę.trz'l 
kt6rzy najwięcej ciel'p:ę. wskutek spckula- Polska pneżywa teraz o"talni'ł faJę 
cji I droż)'zny. sta.nQ.ć mw;zę. ofiarnie tak- swej walki o niemlełność I niepodległość 
że Inne warstwy. Robotnik '1 urr.ędnik mo- w Europie. Wierzymy w to. że P.Jlaka 
g" ofiarować nieco więcej pracy w ch ",1- 
wycięż1. 


Obliczenie \ wzrostu drożyzny 
nastąpi dnia 5. bm. 
Rzęd przyspieszyl zwolanie komlsJi.- Ustalenie dodatk6w 
drożyfnianych. 
\V a r s z a w a. 3. 7. (Pat.) Stosownie tystycznym na dzień 5 bm. Do tych obU- 
do oświadczenia rządu z dnia. 29. to. rzę.d czeh będ" dostosowkne dodatki dra- 
mołał komisję do badania wzrostu koszt. żyźniane. 
utrzymania przy Głównym Urzędzie Sta- ł 
- 


Przełomo\va chwila. 


Sensacyjne sprawozdanie dziennik6w francusklch.- NadzIeje 
bolsz:ewików.- Ostatni atak na Po!skę się rozpoczął.- Kto Idzie 
na rękę komunistom. 
Warsza... ł. T. (Tel. wł.) Dzienniki ..Polska. twf(!rdzll pewien dygnitarz 
francuskie oglaszaję. korespondencję ob)'" sowiecki, - stoł nam jedynie na prze- 
watela francuskiego z łr1os
wy, w .l.:tÓl'Cj szkodzie do osięgnięc1a ....ieLkiego celu. 
tenże twierdzi. że w kolach komunisty- t. j. urzeczywistnienia. wszechświatowego 
cznych żywię. wielkie nadzieje na obecne ustroju komunistycznego. Dzisiaj sy- 
stosunki, jakie się wytwoł-Zyły wakutek tuacja jest dla. nas korzystna. .HZł)d pol- 
ogólnej dewaluacji w Ew-opie. ::;pallck ski, który obecnie doszedł do steru pail- 
waluty we Francji, Włoszech, Niem- stwa. napotkał bezwzględn" opozycje 
czech i Polsce oraz w zwią.zku z tem po- stronnictw lewicowych, które prawdo- 
stępuj"c" drożyznę, uważaj" koła te za podobnie nie cofn'ł slQ przed żadnYJlI 
najdogodniejszq. chwilę.. aby rozpocząć :srodkicm.. aby utraconlł władzę odzyskać. 
wielką. i ostatecznlł akcję wYWl'otoW'ł I Spekulacja. i drożyroa stwarzaj" hardzo 
w celu wprowadzenia komunizmu w dogodne podłoże dla postępu agitacji ko- 
Europie. Szczególne nadzieje pokładają. munistycznej." 
bolszewicy w Polsce 1 r.;iemczech. I - 


P. Piłsudski przestanie "milczeć". 
Po ustlIpieniu ze swego stanowiska ma wolAII rękę.- UstlIpił, bo 
nie chciał bronić rządu narodowego. 
Waruawa. ł. "l. (Tel. wl.) Wczoraj dzieł... "M6wię. o mnłe, te z narodem 
odb)-ł się bankiet, wydany przez 2.wolen- polskim nie umialem sobie dać rady, 
ników na cześć ustępuję.cego ze stano- mimo to nikt jednak nie odważył się 
wiska przewodniczq.ccgo ścisłej rady \\0- sięgnę.ć po moje laury wojskowe. Z-dol- 
jennej, p. Piłsudskiego. Międly innymi ność. temperament i doświadczenie da. 
byli obecni Daniło,,"ski. Strug, Car. Wie- waly mi łatwość pracy wojskoweJ, a je- 
niawa-Długoszewski, p08ło\\ie z: klubu dnak nie pracowałem (T). Gdym Bobie 
.. Wyzwolenie" z p. Thugultem na czele. pomyślał. że ja będę bronU tych panów 
Po przemówieniach kilku osób wyglo- obecnie rLę.dzq.cycb, zawahałem słfJ i 
sił diugę. mowę p. PLsudski, w której zdecydowałem. że żołnierzem dłużej być 
między innemi oświadczył. że przez nie mogę." 
5 lat obowi"zek nakładał mu pieczęć I Potem rozŁoctył przed Bluchacuunl 
milczenia. na usta. Dzisiaj, kiedy czuje alegorję o ks. Józefie Poniatowskim "na- 
si
 obywatelem ..wolnego i łat
ugo pO'- czełn)'m wodzu wojsk polskich również 
wietrza." może się ..swobodnie wy powie- powalonym w błoto:' 


Paryż i Londyn. 
. Sj111a
a 
e FraJu:jL 
P a ryż, 3. 7. (Pa.t.) ..Echo de Parls.' 
pisze. że rada ministrów. . która Blę zbie- 
rze dziś pod przewodnictwem Mi1leranda 
będzie miała wielkie znaczenie dla roko- 
i wań niemiecko-francuskich. .1
a posie- 
dzeniu tern Poincare zakomunikuje in- 
'slrukcje, jakie przesłał ambasadorowi 
. francuskiemu dQ Londynu. Instrukcje' te 
obejmuj
 przeszło 40 arkuszy. W kuJu- 


arach izby panuje podniecenie. T\Vler- 
duJ, że rzQ.d i nadaj znajdzie włększo
ć 
w izbie i w Qpinji publicznej, która prlPo- 
gnie porozumienia z Anglj" nie jednak ze. 
cenę równajQ.CQ. się klęsce. 
P a ryż, 3. 1. (Pat.) Londyń
ki kore- 
spondent .,Petit Parisic-n'. donosi, że am- 
basdor belgijski w Londynie nie otrzy- 
mał dot)-chcl.a.'! od swojego rzQdu instruk 
cji w sprawie an(\lelskiego memorandum. I 


Zwłoka wplywa ujemnie na uatr6i . ... 
gielskich kołach politycznych. 
Ambasador łra.cuki a lor" c---. 
Bordeaux. S. 7. (Pat.-P. B.) ... 
haMdor belgijski Vi Londynie n" OWą- 
był dzisiaj przez lorda Curzooa Da po'" 
chanhL Rqd WIf"lkieJ BrytuJi ue'" 
\Vuje wielk" ostrożność w obecnej .kOla- 
plikow.mej, i lorQ.czkowej alm_.... 
wytworzonej pRU ostatni. tarcia mltdIr, 
ugrupowaniami politycznemi &DIielUłlf 
il.by gmin. 


Sprawy polskie.' 
z Rad, 1IIn18tr6w. 
War s II: a w a, S. 7. (Pat.) Na 'WeIIM'II' 
"zem posiedzeniu Rady )UnlstI'ÓW odbJła 
się sfczegółowa dyskusja nad refera'" 
o polityce zagranicmej, wnłOSZODJ1D. 
ponIedz1aJek przez p. mlD. Seydę. Op. 
skIJSja wykazala zgod.nośt posl.,d" ... 
dy Ministrów na zaeadnicq Unj, poUłr-- 
Id zagrnlczneJ I na aktualDe .....Unie. 
leq,ce w Jej zak.reale ł l:u06C&yła l6t 
przyjęciem pn.e& Radę M1nistr6w do .... 
domoścł referatu p. min. spraw up'. 
. W dalszym toku zebrania p. mln. 1(_ 
nik wygłosił wyczerpujtcy "fwał G .. 
ga.dnleniach po11tykl wewnttnnej peA- 
sLwa, nakre'laj,ey propam ujbl1łn-J 
dz.1&ła1nośel rztdu w kierunku upol'lłdo- 
kowania adminisLracji. \U'egulewaala. 
stawodawczego sprawy eamontd1L Po. 
za tem U8taJOno liDJC połit1'ki ntd1l ". 
kierunku walki z: drOtyznł. . 
ROZJIr.., Da. bR...'.... .... V..... 
War fE a w.. 3. 1. (Pat.) Na -ł-łfoI. 
ncm posiedzeniu sejmowej komisji INo 
dżetowej rozpat.r'yw'ano W'SZJstkle dd.aIJ: 
dochodów M. S. WOjsk. Co do ..... 
pozycyj poatanow1oDQ r.ail)dat WJ'jum.. 
od Mo S. Wojsk. 8peCjalnie w aakneia 
działu techDlczno - InżTDierrjnego. a mla 
rwwtcie dotYCSQ.CYch spnedaiy małA>..,.. 
łów drzewnych. Wicemlnlet.er 4Ipr_ 
wojsk p. Weygart dotył apr.Vr"Otdaule _ 
tyczę.cc umowy pisma "polski Zbrojt 
nej" z M. S. Wojsk. W Bprawie \ej złoł7t 
spra.wozdanie przedstawiciel Na"". 
szej Izby Kontroli PatlatW'L Dysk..... 
nad ł.. sprawQ. odłożono do nal!t.ł.!p
 
posle
nla. kt6re odbędr;łe Iłl
 j\14rf). 
, WpJywJ walat olIm" 
WUR8_a, ł. 7. (Tel. wl.) . Podaż lo- 
larów do kas JJkarbowyeb nie 
 
pomimo ustalenia kursu. na gioldde. 
Według raportów centrali P. K. K. P._ 
bywa się w dalszym ciQtJU. przył--- 
\\ lelka czę6ć wpływa r,e wsehod.Dil!ł 
Mlłłopolskl _ 
Koniec .halka w pobull....,... .,.. 
cJach 1101.10",.... 
Lwów (AW.) Strajk kolejowJ .. .. 
br
bi. dyrekcyj lwowskiej I stanisławow- 
skiej ma się ku końcowI. PoeLMi kurnł.. 
zupełnie normalnie. W
rócł robolnikttw 
warsztatowych, którzy jeszcze dzU .,... 
kuję.. istnieje silna tendencja po1n'Ot1l ... 
pracy. Jest nadzieja, że strajk dl1a1t.j __ 
stanie ostatecznie zlikwidowany. 
W .pra"e aJeporozumlenla POl8ko-alllL 
War 8 l: & waS OZ (tel. wL) 30 czerw. 
poseł polski w Pradze p. Bader odb1l 
dłuŻ!q rozmowo z mlnlałrem BeGelI" 
Po odbyciu rozmoW7 p. Bader W7ł.cbał 
do Wanz,,""i)' celem złożenia spraworA&- 
nla panu mlntatrowi Seyd%1e. 
Agitacja hlaewłcka. 
Lwów, ł. 7. (Tel. wł.) Gueta. łw.:m 
ska donosI, że okollee pograntCZIM kelt 
Horodcnki ostatniemi er.a.s1' n&
 
zost.a.ły przez CaIQ. falangę q1tałar6w .... 
azewicklch, kt6rty mltW:7 IIIDeIDI ... 
pU8ZCZajlł 
nie, jakoby rq4__ 
za.nueruł wprowa4dć pał......,....
		

/slowo_pomorskie_1923.07.05_R.3_nr.15000002_0001.djvu

			.Lawo POIIOItSIUJl 


czwartek d.1a I .uptta 11'" 


!łr.m 


tm". a 


NaJ,lepar łrCMł8k. 
Gdańsk (AW.) Wobec tego iż \'riadze 
gdańskie każdego polskiego ob:rwatela 
zmul:lr:aj/ł do meldowania się w urzędach 
policyjnych. rq.d polski wydal analogi- 
czne rot:pol'
dzenle dla obywateU gdań- 
skich. pn:yjeidżajlłcych do Polski. Każdy 
obywatel gdański. wkra.craj.q.cy na tery- 
torjum polskie. obowilłzany j
t zameldo 
wać się w przeclęgu 24 godzin w staro- 
stwie. W cJogu dnia wcaorajsrego zatrzy- 
mano w Starej PUf: kllkunastu obyv.ateIt 
8dańskieb. którzy mimo wyrainego zwró- 
cenia na to uwagi, nie zameldowali slfo1 
w starostwie. Gdańsz.czan tych CQfni('to z 
powrotem eełem ameJdowanla się. 


"mhftde wyata..,. IrrodBłokłeJ. Wiadomości zagraniozne. PlHO'łlNllyamacb w Nłam
" 11} =
o

k I tikie1'ów Gaede, 
B r o d D f e a. S. 1. (Teł. wL) D&U o B e l' 11 n. 3. 7. (pat.) Seneaej, W)'1ił"'O-' 12) O1eJJrlcma f,abryta "Erru&a u . Sta. 
SOch. I po południu 
1tP1lo z&m
cie N I E M C Y. łaJ tataj artykuł polityen1J' berlińskIego rogard. . 
w,'lItmvy pnemy8łowo - I'Ołn.Iczaj. O SOOJ:. Przeciw SUeetOWl. organu ł!entrowego Gennalti.. który ja- 1
) KrakowSki Zwtę.tek .ArlYłtÓ1V PI&litr- 
2.:JO odb7ł sit w lokalu "Wylltawy w&półny Berlin. (A. W.) W liberalnym ..BeJ- wnl.e ogwza obiega.jęcfł 1'/ kołach paU- ków, Krak6w. m UJ'Z4dLewe wnta- 
obiad. w którym. h.rało udział około 160 o- I . n

_ t y czn y -.... W1 ....A
 mo l5.. O .
 m. ...... rad-b_1na. on,... ob!"azó w . 
P IDei' 
Den CourleJ''' znany pl'JyJnysł&- 
 auv _'" "'" --
- ", 

. odcuuI obiadu p. d1r. Bizan pl'U- _
 . . k . R hb pr a.
" ca P '
 nuj A --"""' ach, m -''''' y ...'" e.ełu 1 .-. Domena RadzyÓ za. selekcjonowa" e 
wodn
 v.-y9fAwy podzlęt.O'wal ucz
t.- ......c 1U.eIIUec l. Arnold cc erg, z:amł
 ,..,. NI '" ierwI!,m pomorska wytworn1a. łodzi 
plauzu blm Wl'łCZ&Di& dypłomu do meda- HOl1wega, jak to wynika z listu do Ober- !tfłpłć prz;e.clwko aktQm sabo
u. k
re R. Markowski i Z. Mianow!'!kl w Lłdz. 
tu złotego dla wystawy krakowskIego befehlsbabt>r 05l datowanego z d. 19 lipea l\-yn:ą.dUJfł nBl'od.owf nf0mieaacmu me- barku. 
Zwlę.zk.u A11.y8t6w-P1astyk6w oraz plerw- l!łr pod . ła zmłerne szkod.,. 
88ej nagrody dła p. t3-łetniej lód Goisz- L. U r., a , PlSalleg? w sn
znłe pnez łj FBbryXa mebli .It.. Salamowiu w Brod- 
dowakiej m zwyc
wo przy wy
cJgach StinneM. ".skutek Jego postawy wszelka R U M U N 
 A. niq'. 

h. Wystawcy po więk9zeJ czę
cf mołl1wość zawarcia pokoju w drodu ro- 51 PomonJrle zakłady ceramfczn
 Gnt- 
1IJ4J I'OI
hah. BrodD.iea wraca do swego kowail byla z góry wylQ.CZona. PI'Vpago- KlJDłeuaeja -eł.J Z.I..ty. dz1Q.dz. 
Uł'1klego I uormaJot'gO ruehu malomleJ- wany przez cf
tki pn.emysł ze Stinn
m P r a. " a, 3. 7_ (.A.. Vi.) ViMłu« mb'- 6) Hurtownia spółek 
ywt; ÓW, Gro. 
@kiego .Ił kt6rego :wsta1a na tydzień Wl'r- na cz:ele. a.neklljooif!tt, prz:rczynił si
 w macyj Prager Pl'e5SE>, na konferencJ
 
ądz. 
wana. bardzo znacznej mlc\'7e do rozbicia. jedno- p.rzedstawlclell Malej Ententy cI. 2()..go Ii- 7} ZwifłLełt ZACb.odnio-Pott!k[
 Pnem1" 
ści narodu niemieckiego w Jego ciężkiej pca w Sinal ptZ)'będQ mlnistro\\1e apl'aw 8łu 
iczego w Poma.niu. 
wa.ke. zgranicZDych: NIDczi
 Bene.sz i Duca. 8) St. Psuty. pleke;z w Brod.n1ey. 
KIt!6kf;! Niemiec dętki pnemysł nit!- Polska i Grecja wezmfł udział w konfe- 9) laeger fałlryka likierów w Bro4nley. 
miecki przetrwał stosunkowo dobrze, gdyi rencji za pośrednictwem po_łów n"oich w 10) Ch
unyńs1d l 
Qt1skf. fabr7k1 
dł:i
kl poiyczkom woJe.nnym ma
zne bar- Buk8J.'eSzcle. Na konferencji ma być o- likierów w Tomum. 
dm uęśei niemieckiego mienia narodowe. ma.w1a.ny udzia.ł Polsk1 i Grecji w Malej 11) M8Śia.nka 1 le.nowek1 paJamła. k8WJ w 
go pruszły w 
e c.fężkiego przemysłu. E t. ___.__.... d Bułg .. 'D
ftA Brodnley. . 
Po wojnie poBtępujQ.ea doeprecjacja mar- ał
 e;c;: oraz:;;;:
 
 d UJI. "112) M11ller. fa.bryka marmelady. 
ki otworzyła przed spekuJacjfł nieograni- go 
o s 


 \Y k::{

:;:ji. opuszczen a 13) Dąbek Piotr ru.ibiarz: w MJcbałow1e. 
czone możliwości. Dzieki agonji JU'MY nie Ił) Osmański fotograf w Brodniey. 
Lot okrtłDy młecłdeJ, wskutek tej dept'ecj'lr.jf pienią.- 1&) Karollffełke JIU'O'W& garbam1a .. W,- 
Wana.... 3. 7. (Pat.) ł sierpnia br. dza, udało się Stinneeowt I towany@zom Z sta b d . ki · brzeinie. 
adbędUe sio dorot':my 101 okrężny na utwierdzić swoje ma.czenie polityczne wo- wy wy ro nIC ej. 16) F. R. Sander mi9trJ slodla.nrki w Gme- 
pn:e8trzeni WlI.l'S%8wa - Lwów-Kraków góle. ZD.le 
-PoznaiI - War1!%8.wa (1243 km.j o na- Raz jui polttyka Stin(wsa w n:8sie Ogloaeale nagród. 17) ;O
a.ński Ba.nk ZJemiaD, filja " GR. 
81'odę przechodnią (srebrny puhar). ofia- wojny ś'''1atowej f'powodowsła katastro. Brodnica. 2 lipea 1923. drJQdzu.. 
rowan
 przez M. S. Wojsk. roobytą w f ł d od" Id t t 8 
roku ublr.głym przez pilota Stefana Pa- a. ne la nar. .u Ulemlec 
go nal! ęps wa Dziś wieaorem nastę.piło ogłoszenie na.- 1 ) Imvali
zka 
"Ol'nia w;:rroMw pl> 
wUkOWBktego na 
e tnm Breg\1eta Nadto po WO)Ule potęga Stmnes!l rosła. 'W gTód dta w).stawców na wystawie brodnl- VrTotmczych w Grudzlędzu. 
w 11 gods. 'l mln. i ł8 sek. Prócz na- miarę upa.d.ku \ruuty niemiecki\'). Jego ckit'j. 19) Len tow. ue. w Toruniu . 
r;rody. ofiarowanej pI"'ZO& Mo. S. Wojsk tnteresy \,..łMne sprzeciwiają. si
 pod tym. 20. Wiktor Kulenki, 
z, zaklMy 
('%loty puh&r), 
oszony )eN ca.ly szereg względem iTlteresom narodu nieD1
klego. JIIed8Je zlote otrzymali: druk8l'5k.ie, wyrobnia czelonek I fhI. 
Dagród honOl'Owyc:h od Instytucyj i osób 1) FabrykA wyrobów włóknistych Leon strac)e barwne. 
))Q'Watnyeh. LiIlUl. nagrM 
rle ogl- Ił zdano . daJ -- 
..- 
wek l'I.iemiecklch. wynosiła dzisiaj jut 28. S) Zjednoczone fabrvkl m8!!ZJU Un1a" o JeSZCze N19 --J __....., 
Sfł poważne obawy, te licxba. tych ofiar Chełmno. "'.srOOme oraz tiłltana.
de nagród br'omJoo 
. j _. d . t . . wrcb.. (w tem SIo:wo Pomo1'8kM, Glos Po- 
powiększy Slfo1 eszcze znacz.llle. g yz san ł) Fłtb . ryka maaz
"D Głogowski i Syn Bro- m --"' 1 t ..--- 
- b -"-'--\ , kt Jl_- 'fttI. 
kilkunastu rannych jest pra\\ie bema- dni Ul.... 
 '-UZ<: _u.......... \)1"'" r- 
dziejny. Potwierdza. się obecnie przypusz- ca. da.m7 w następnym numerze. 
czenit'. że bomba umieszczona zo8ta.ła w 5} Fabryka odLiety m
kiej t dla chłop- 
jedn)""J11 z wagonów tak, aby wybuch oów V. 1Jsiedti i Spółka, Pomań. 
 Wstępne notowania giełdowe. 
mógł być spowodowan
'. gdy pocilł8' będzie 6) Fabryka kr
wat.Ó'W. 
zelek 1 rękawi- War u a w a. ł. 7. (A. W.) DoJIZ1 
8ię znajdować na mo8cie. Dzięki tylko Qek Bała., I Kajetamak. Poznań. t 01 600-102000. Fun- .!InD'. ł70000. 
prz) padk.ow1, unikniew nieszczęścia w Je- v -oc 
szcze większych rozmiarach. 7) Fabr1ka 
ee W. Tomczak. Gniezno. Franki fr. 6200. Franki belg. 5250. Fr. 
Z KOblencji donosze. że władze oku- 8) Hurtownia Ma.rehlewski I Zawadzki. 1!%'W'&jc. 18000. Marki. niem. got. -. Mar. 
pacyjne posta.nowiły zabierać :r.a.kładnl- GrudzJ.
....or - n.dy nuka. C£łowieka ..ł..mas I otuchy 

la.rz niemiecki 8p\ev" jf'go boJnoU £li9 straszlrnT demon pogroma. CI. co · . . . nlemaMl. Spojrzał llear1k Da dot)" Ikon 
i m
. bo wrós nawet nie jem nał)"Je mu opór stawl
 chcleU. są. jak 
m.y. które 
płł BoJes1Mr 40 rata tia...qtoru tw.)f&ar'J'U80. zawieMODy Da4 łotem ,... 
Mep7, ieby me widzieć jego cnót i wicl- po&ecialy w ogi
. pomarlL St.u
w , W Kalwie i łBm. gdzie Soława do Łaby namiocie. 

ł przed C1iłl1ezem tłvrięłe- 
Jdiej r,.:en1deJ dusz,. W8"Lyslkim wla- krórewicz Mieszko, Le6tek, to jak trzy wpada. te1ezne &łapy .. 
 .bIJat Jea- 80. wnet upadł Da twam.- - 
dolnO. że Bołe6ław poległych w boju nic- sk.rzydla halnego wiatnI, huragan wpadł że. Wbito w ziemie telazne ogromy. WY,. - IIPrzyt:rq'j pychę wraga Bołes}&"a 

ół opłakuje. .Jeśli wróg był ry- w ludzki las... gdy sil7 etargał. 'wtedy jut f.7cz. Franic:e Słowlańazczymie. Gd)- 1ft. o to eię f.'e !!krusmnem !Ie!'eeIn proszę". 
eerskim. . zacnym człowiekiem, ł.(, ilmiert t.J.-sią.c sosen trupem Ieiało. 
 wszech mieślnik 
 SWfł ukończył, zwołał Bo- 
e łaJem wr.biera, słowa prośby!" 
JeIo &pada na serce bołcsławowsklo u.!
 stron chlopetwo się wc:hiera, pl
lu86t Po let.!law mora.wsldcl1 pułkowtłlków. pny- tamowały łzy. Boł
 duszy odbiera siły 
bt- A l'dY ni&mteckl hlll"Iian pieŚ1J na \ laków przy obleienłu LGbusza poległo. pral Lestka. Sorabów i Słowińców, któ- ciału, d.zie&icma ehoroba. wybucha J drę- 

 BoIeaława śpiewa, &o motłoch tol- pięć tytJj
-C7 Niemców teraz pod \oporami ny się razem z nim bUL Wódz pols"-Iego cr.y cesa.rza.. ClwycU aft Hepryk za bOk 
nłersltl obelgO m8ci 

 na Chrobrym za lUociwE'j czerni padnie. Nie, nie Pa.dnie. 1 h:du \\"'!;ka&a.ł r
 na szeroq WlIł@t J7.e- - Kołki! KołkU Ot 
IlQB1'Om i k
 w.. --łe pokoju, 
 
aieroniczt. dzia: ocaU. Vr1elkie 1 zacne ki Laby. na tv hi8to
R)i granią 
. 4Ciis 
 lI88łłP.Ii
		

/slowo_pomorskie_1923.07.05_R.3_nr.15000003_0001.djvu

			Z walki o 6dańsk. 


:'=
58=

 Jubileusz 'VI 


 u. kra woów Dział gospodarczy. 
mtała myśl. ab1' Gd&'ńsk mógł Ide na- .L U 
i 
Prasa pobka J'ÓŻl11eb odcleDi I kle- leżeć do NieI:r&leef Pnectwnie! P_ Da- '-- _ .-........... .. 1I1'1!I.A& 
d"" 
runk6w mjęła siQ eprawt Gd.maka ayński UumacQ'J Niemcom, Ile odbv- 
 w d$,- -- .. t!8;. 
 . cł-a . Up-. 
dość energicmie. Przy tej spoeobDokf dowa.ni$ l>olski będzie korz)'s&De za- b
db.&. a.td":
 
. t: aaJpo- .... ..--... 
pnytarA 
 · 
złośet pewne R- l'Ówn
 dla Austrji (ekspansja!h 
 l 
 _ 
 c6w -= 
 ,.ł.

 i: :: lIm
 
rzuty. które Jakoby maję. świadczyć o 
 Niemlec, a zwłaszcza dla Dfem.le- U."- 
 _LL 
 łł- Zw. Sp. &..t-X em. i30000 
 .. 

 ile obóz narodowy n
 pamJetał o ck:J.ego Gdańska. ktory pozyska... PoI- .... - - - - ..,) Pot. Ił. 1liudL. Eosbad 1SOOO. 
Gdańsku, gdy walczył o Polskv. 8Ce ..olbrzymi hinterland". ... -ł8II PoNoa. Dowocł.D liI80 JIcme ciele- Poe. 8aDt .ziem. I-Vem. SIIOO. 
Chcemy dae par.., dokumentów. W Gdańsk. dzisiejszy sq.dzi tak -.mo. @'8e1e, które at8DłIY · -egu, by ta.łwtad Wielk. Bauk BoID. wv. .. li1()
 
T. t91'l w c:serwcu wygłoszono w parla- Gdai1sz.CI.allie my
 że Polska. powiD- eqć SWO sympe.t,JQ JabDałow1 Z Ka&owtc. l:JaDk MłJ......, ... .
. 
roenele 8U8trjaekim wiele mów o Da ałniyć Gdańskov.i. a nie odwrotnie. . K rl'lkmra" z ł...odd, Bydgoqczy. 
 ł.= 

. , UOOO-ł--ł 
sprawie polskiej. Przem8wło.ł ł- łe- A jakie ŻlJ,danie stawia! i stawia polski 
dm.1arodna IInnyeh miast pn;;r- Barcik""'*i a... kup. 6OOO--QiOO. 
a.der socjalizmu polskiego. p. D a 8 z y ń obóz narodow¥t, _ O tem w nasttiJ- h,ti gok1e. poezękl Ile fldaDdU"ab:d. które 8rowR 
 _ łPtp. 60000---' 
s k i wówezas jeden II przywódeów Na- nym aril'kule. Sto 8 potem. ... pocbodaeb. po mIe*JIe swracał.1 8rsaald Au&ę l-U .... , tIOOO. I0IO. 
cze
 Komitetu Narodowego (N. It. . trW'8gę 
 cz:dgodnym wygll.)dem. jako CesieJaJd B. I--N.tn em. g)O- 
Pod Jp lerw kD.ka n-....-.ł.. aw . ' ...........ł1rł po wielu pcIk 
 
 !:ent.raJ& Sk6c . . . . . JOOOQ. 
N.). amy na . .....Jw..... Z 'l azd osadnik 
 o ' w polskich =:;i:::n...... 
 
_!-
 . .. , 

 
; jego pnemówień. a później pnejdzie 
 .___.....UUA.v-. 
.. __ ____ 
Jn'f do 
wiadezef1 obozu narodowego. · , dzt ki WwWklej eeJI l>w'ora Ał'łtu18. rospo- l:IenteJd Y łł
 . . . 
 

..- Po ...
 Po n-.....r...'-ł- wOJ ewo wa pomors e g o CF4ł 
 obchód <*. !0,30 powtt,auIem cIele- Iskra l-lli eID. . . . . 
.. 
- -- --
_.....- gejl 
 p. Pentlinaw'sldEgo imMmiem JUDO . . . . . . . . . 
 
II W sierpniu 191ł r. narodziła 81ę W sobotę dn. 30 
eł"wca. odbyło się w cecha kraweóW, p. etarosą kraJ00w0e80 Wy L.uheD Fabr. pnIIItw. .ł.D. i'1OOOL JOOII. 
łd
 idea polskiego pa.f1stwa, które Grudziądzu wa1De ze
nle deI
t6w bidriego i p. iM.. Brody im. wbIrls, którJeh 
1n 
ł
ł : : : : 
1 
miało by
 urzeczywistnione przez Au- nowotw'orzteego si( Zwi4z,ku Osadników 'ł prz
tawidelamL O 11,30 ndaJ7 s't de Papienda B7'd8oaa . . 11000. 
stro-Węgry". (str. 304). Połskich na Kresaeh Zacbod1Ueh. Zjud 1esaeJe ze. srtaDdaramt ł gokte do 
io- Pairia . . . . . . . . lbOO-IOOQ. 
,.Ponieważ ekspansja Austrji na. zagaił tymcr.asowy prezes okręgowy p. la R. Jana, gdde wysłuchano 1U'OOQ'Stej 8. PeDdońld l... . . . 12000-11000. 
sewnę..U'z, ku północnemu wschodowi, Osmań9k.i powitaniem zebraaych i za.pro- mszy t\w. na to.tencJe cechu. Po nabołetr :=.tilc i..:.łiI ;m
 
 : 
2000. 
mogła slęgn'łĆ na polskie terytorjum. pono
 na marszałka 
. kpl rer.. Hanule !!Ił.wie msW złomny wieniec pod pomni- PozD. Sp. Dra. I-VI .... 25U00-2aOIII. 
z tego to włdnie powodu polska poli- z ChoJtm, oraz skład blU.ra, który przez Idem Kopernika, delecacje obcsz.ły Staro- Br. S&abrowaq ( Zv.pałkij »600. 
ąka była zawsze ezęklę. (austrjackiej zebra.nych zosta.ł przyjęty- P. Kum o- 
wództwo oświadczyły zupełno 
 nik. KuroWłlki, p. major Szmid z Rog6tna. ar.ono aeretr toastów i tak 8Pęd7Jono mUo sObienie mOClMo 
Da takie D88118 IItanowigko." (Btr'. 801.) p. kapitan Ha.nu1a., :Po dr. PJ'.etss i P. chwile, zapomailłc sio 'WZaJemnie i ...i4- 
CW CJl'ygfnałe niemieckim, według 
owski z Kowa.Iewa. 
 nici 8tosunków kolełe:69kich. 
1II'SQdowyeh sprawozdań stenograncz.. P. :mat'6zalek HaoWa powitał ,.. ł-- Ok. wJ ra5Z7ł poehód 
 
 
n1dL . poeiedzeń parłamentu au- dec:znreh slowach przJb
 na ułn,. parku Cegielni. gd.słe 
 delegatów 
IIłl"J&cldego w r. 1m, hrBnłt .. W7Wo- nie posłów p. O6eowskiego z łi.a.jmowa 
ra

 na salce do wieczora. w sp;a- 
.... .......... puj -,.. i WA'- "'" II Osówki CII'8Z repreanta.nta Wle ułożewa programu zjazdu na dZIeń 
..., -..y V-' '. nastłpD7
 podczas gd,. reszta bawiła się 
(,...Bme 
 i8& B8iJ«ł- WOI'dID Im -- o. u.. & P. poeeł Ossowski wypowiedział ochoczo. O 10-
 nastąpił poW1'Ćt do 

 
 
 Idee 
 
 ł....o Eejm\lj.fc,y l'Pfcrai, 
iłc DworIl Artusa na bal, któr1' t:rw.ł do 
ne -al Tel'W UAJ " 088dDik ów do zjednoczenia si, w silneiI I'&D&.- 

bea. ........ es.. mł). 
Ji Zll.wooowaJ osadników' palB- W ponłedzlałek rano kiJk1lD88tłl daIe- 
....Gerade 
 dIe AX]IelIIIior1 
 ł:ieh: P. reprezeoł8Dt o. U. Z. omówił saM'" zwredJWo miasto poci Jll"Eewod- 
Dad1 &U88eD bm, D&Ch dem NordOl!lten biD,. . - n1ctwem p. Kopcia- 
 1"0:1- 
iD dM polnisebe L8Dd 
 konnłe, ser&- sprawę przewł ll..-.AT\ł OWilJ., oraz sprawę pouQły się obrady Plenarne w &>spodz1e 
de cIe8we8eb 'WIlI' €Ue połDł&ebe Pontik immer 
traktów I t. 
 P. 
seł W&ł8Mek '" Zjednoezonych Cechów przy al. Suklen- 
em Stdck der 
 Połłt:rk- dłuiar;ym releracJa 0r06wił wsą8Ucł. bo- nicuJ. Dyskusja na tle spra... organi1.a- 
UDd wIJ: "'"..
.... .. Diebt u l'IeIIa 1łezk1 osadników pol
kich. Nuł.ępa)e VI cyJnyeh uwydatniła pocleazajłoey fakt, 
połDt&ebem VoIb, an aełDen 
 d7w
JI pn:emaw-łi pp. R
 s. te Torni1 należy do środ0wf8k najlepiej 
Beełrebuns'oo fQr cne Zakunft, welin wir -- Nieałępowa, 1Gnlt r; Zale
 Wleł8.Iłd z zorgarWowanyeb.; pomimo to POZoMe.je 
lWd1 
 AltCb 11m deiDe s.cbe, Hura Tueboli. pułkownik Kurowski, maJor f tu jencze wielkie pole do pracy. aJdy:il 
BabIbu& bandełt e& lIieh jełz.t! 
-: d 'D
"'-- d Pra ł 
_ ąIk.o * krawców toruńskich należy do 
-BIl ł- keiDe 
 _ 1st '011- az.u.u z 

...-...-, 
. . es, &-r
 
c.n-. WóraD lIkb 1IDSeN B8s18N111 lID4 ąfry .ły
czne Wfborów dD 5e.jma. UDlMH mewotpłłwie 
 Jłodat .
 
ł-łcbe Partelen sm meisIen .ao.ea. iIt dal Blok iJUowik.o-nioo1ieek.1 
a.h w wra.łem& 

 dM zw.ttłe. &1Im lI8IN- Be- kt.ónJlo sk.ł8d Jak wiadomo 
 
..... deon das eineD KrIq mit dtm Des- Buslai i B!ałOl't1Bioi, oirz»mał OSółem 
"en BeJcbe, Siod vJr d8Dn Ton poas, 1IIIS głMów 1398 "1. Na Iistł Z,.dów wsebod- 
... 
 sołebe n Krieg ... 8I:bAreD! D:Io-galieyj8kich kf.61v 
 w MIa4 
des rrieht ewntaen eiDe'D ...... '. . 
- -.. th.n1a _ aRek .....,---ł- WeJ,. 
tk!, 
 1
 394. Na f
io- 
-ł-ł za Uaead ..... .ł... in dJeeem Fan. gaJicyjski Z'Wlf.Zek 11łIl'Odo'w7 p8dlo 81325 

 &fen V«l Damig? Wird es nkb' im ID- głosów. n& socja}myttD7 Bund - 81 m 
ł--e Deut&ch1aDd5 l1eBeo. me Bed
 głosów, na. łDtę jydowekich ludoweów' 
ł-- .. bebe, 1iDd ibm em deałs- HiDtn' (Prilacld.) - 536ł9 głosów. na U6'e ty.. 
ł-! za 8Cba.f1erri es. Dl. dowakich l"Obotni.ków w -W
W
 

 mP
 łmów1t
.
 ue 
 


- 


-- 


!e!'. mJ 


., .- 
aowo MIl o".". 6£"'
 """ 


... 


SI'._ 


.. 


CIIBL'DA WAB8U.W8KA. 
:werar-. s Upa 
1hIat¥ J......... Dołar;y Bt. Z)e4Dono. 
nyeb 103.000, ł-ati fń.Dcuskle 8220, marki nil 
m1ecł:te (IQ, BeISJ& b34.0, Herhu 61. Ldąi1ak 61, 

 625.łOO, Now)' Jork łOł.ooo, rSl'J'ł 82M, 
Prasa 3080, Ssw'ajarja 18,270 Wiedel1 MI. 
PeIduY ,.," I ,,l(tljOllÓW'kA" ł- 
...... (W 
 IaIorik po"kłdL) ł-Ik 
d 
 185. BalIJ<. handlowy 660____ 
625, BaDk dla bandlu l prsem. 1
1!O-t25, 
B&Dk 
 ł---125, Bank małopoWt 'W 
Krakowie 
 poł1Ild BalIk hIIDcUowy w 
PouaDłtl 1800 łłu.k pol1tk. Pł'
rn. we Lwowie 
2r.-ł2-24, B. l8Ch. 
 B. ziemak kr._ 
Lwcnrie 21\ &nk aJedno<:zoD)'cb złem polHieb 
8&-QO. BaD.k AV. .. zsrobk. w PozDaoMI 3OG- 
:m-2II6, BalIk Zw. liemł-l. 21;,5 JO 
 m. 
,ł....k1. Scbołbe l .... 100-185. WlkIt 
, 
CZiOROdce J86ó-l1W-l700. Michałów Iii. -. 
1,gQ. ...n. Tow. talw1k cukru 
ł 
Pirłer l-n II1II... 11Jł-..-ttO-l_ 
V eaL tGO, 
ŁaTy
, dnMm. P'sełn. ł baDdlu . 
18 .arą. 'low. bp. 
 375-115-&00, B. 
c"V........ w Pomanh 
 UJpap as 
131-J25, Modnejewalde 38O-38'l
 QeWo. 
whd:Se I--IV. em. łI8O--łi5:), v em. 
, 
Ot'tł--, IhInei68kt l sp. 4', !\obu, zteIt6IId 
t II'- 10, K. R1łdzk1 t lip. lm-lłO.. Staracbowf- 
cłciI 
 Unue I 8m. 
 U 
em. r.!O-l.ł6---13O, Parowoą' 11D-l
uo, L 
ZlełeoJe.wHl . Kl'&Jrowie 560
 Za- 
wiercle 17_000-18.aoo. t)'lWdo
skłe:lUOO- 
1.5.00:1, L J. 
aId 
, HłUŚ ZZ, 
&.da labłk.owacy 23-20-22, Połbe.l fO..-łf. 
łł.a.ł-b...<:h U&-
 Pobka Nafta 
-łO, 
Bzada MołMI w Pohce TlO--1f6-ł«), ł....- 
taowtcz, 
 Ry1ee7 i ... 2ł-20- łł. .. I .... 
tło ti5--111,5, 
.. pota_e 51!;, his łIIIO--a, 
Cerata 
J8D, 
odoł'6w 
 
Czandt 3IlO-31O, GoIIawIee 
 .... 
NIn 9O--IOO---Q5, Tnebinia 1G-1i, BeIpoł ta- 
29, 8piee 
, S'*7 l G. 85--'" 'Iftoołr.(,-,-, 
DDAt 86I}-ł-, pał-. Tow. 8'*11'. e; . .. 
"KabaI" ___ul--aDA S
 D> .. . 
połst. prceał. 
 _____ _ 


l 


...... . ... 


u u 


-. --- lbIn ZLOB. 
JIuyb I łpmr. Nr. 27. LIpleo !923. 
 14Dia I Upoa 1921. 
l'JOW-J numer iedJ"Dego eEUOpimna pohiecoDe Pollka 
a Kasa PoiJcdrowa ... .. 
SD muzy£1!, "' &I:
ólnem 1I'IVZ8
ientem VII. sa P1łbIa lIIołego 6O.8l7 mit. 
.__ 
mmyki kW-łełne.j -wlera f.t'CŚe me&ępuAA marIr.t 
 
 m. pol., _ 
 . 
Dr. Ił. Wezm\lt; SignUDl telDpOris - trafne.. =Il. 
::i 

Dr:Jllą') ł= 
 
\Wg! W :>prawjo 1Jpadku mua)1>i koidełDei; pol., Ja 
 dolara 800 mk. Polor . ... 
K3i.'pU Piotr Skarga. o £p}e1rie i mm. koścle1 <:I)'ateao k'raiwIIs ClS,638 mk. pal. 
1\iD(a. 
łbw o PłI8łterzu Dawidm\T.m. - Scbo- Za wa
 
 Dlacłlat 1UbJe"
 al:. 
lae owriwn 4-. .De. 1lT0CZ)"- 

 trUtka &,!ł:i mJr. poL. .. -ł-a 4.'f.,ł. 
&cści Bot.. Cia# 
 . _ 
. I-!'IO --...... ..
 t'-!&
		

/slowo_pomorskie_1923.07.05_R.3_nr.15000004_0001.djvu

			-* z 
 C. Lo Termin odebrania faD- 
łów Wielkiej LoWji Fant.owej prr.e4Juta 
Idt do 15 l1pca. ze względu na łoi U ich 
wielka liczba dotychezu nie 2'D8t&ła ode- 
.bra-. Po ąm t.er'IDJnje zost.aD4 W't!ZY- 
lRkłe fant,. wtuD0Ści4 Tow. C&yt. Lud. 
-- Do kobIe. Polek ... 
 Za- 
l'%ł d woJewódl£ki Narodowej Organizacji 
Kobiet zapraaza wszystkie Polki reUgijnłe 
i narodowo myślę.ce na zebranie WBttpne 
które 
dzie sit we czwartek 5 bm. o g. 
7 wlecz. w sali obrad Rady miejskiej 1\' 
ratuuu. 
-- PodedzaJe Zu'qdu 'row. b. 
iobL. I woj. .strat" odbędzie się we uwe.r 
tek, S. bm. o god.z. 7
j wieczorem w lo- 
kalu "Pod lwem". Łazienna 19. ;';a po- 
rZłdku obrad m.' in. mbawa w sobotę, 
7. . bm. oraz przyjęcie członków. Także 
przybycie p. Pempkowskiego poqdane. 
Gumul.sk..i, ZA.!t. sekr. 
-* o.'atDfe WY8'," fakira earopeJ- 
Diego. W środę 4 i we czwartek 5 !:Jm. 
odbęd.t się w DworDr Artwsa o 8 wiecz. 
'Występy fajdra europejskiego Rom-Ro- 
mano ostatnie przed jego wyjazdem do A- 
merykL Program zupelnie nowy wzbudzi 
z pewno
c4 zainteresowanie ogółu miesz- 
kańcó'ł\' Tonmla, którzy i tym. razem, jak 
przedtem nlewę.tpliwle wypełnią sale po 
brzegi. 
-' BacmoAcS wlałclcle1e samoehod6w 
I poJazd6w. Biuro ruchu Elektrowni to- 
ruńskiej donosi nam: Na ul. Bydgoskiej 
na przestrzeni od Grzyba do ul. Sienkie- 
wicza wykonuje się sekcjami naprawę 
toru tramwajowego. Każdorazowa sekcja 
będę.c& w naprawie oznaczona jest noą 
białoczerwonem! lampami elektrycznemi, 
z&wieszonemi u góry nad miejscem na- 
prawy .Właścicielom samochodów I po- 
jazdów podaje się powyższe ninlejszcm do 
wiadomości. aby ich szoferzy i furmani 
przejeżdżajłcy uL Bydgosq zwrócili bA- 
cznł uwagę na tAkie miejsca, będę.ce 'tV 
ńaprawie. 
-* PodwyłNeDle opiat sblmplowych. 
Pom. Izba Skarbowa w Grudziąba nie zabrakniE". Wszf>l- 
z arcyde
a
1) pre
jerł jedn
. z naj- kie pogłoski o zagra1aję.c)"ID Toruniowi 
oryginalmeJszych plsarzy ostatmeJ doby,. . d 
StaDi,ława Ignacego Witkiewicza, daję.c głoct't.le SQ. zatem zupełnIe be.zpo sta\'\--ne. 
jeso utwÓl' p. t. "W małym domku". -. ptennza polaka WJ1IIaws monka. 
EJu!perymentalne to widowisko, nad W Tow. Krajozn,a.wC?em w Warszawie 
trt6rem asp6ł pracowa.ł od szeregu t).- odbyło sił: 
iedzen.ie komitetu Oł"gani- 
BOdni. posa praą programowo., będzie. ta -'-"""'as mo 
odegrane dla ograniCtWDą;o grona pu_ zacyJDC80 wys wy mO

IeJ ,..: ze - 
1Iliunok1. . !'I'Je". Ustalono plan W)"&t.aWy 1- postano- 
Od pi
u Met. tygodnia. kasa t
l\tru wiono ZAprosić szereg instytucyj do 
wyda)e zaproszenia i sprzedaje bilety po Wllpółpra.CY, jak: Ligę Zeglugi Polskiej, 
cenacb zwykłych ze zniżko. łO % z wy- Tow. kresów pomorskich, ptt
d..st.awiclc- 
jttklem trzech pierwszych. rZQdów kne: 11 marynarki wojl!kowej i handlowej, 
!lei parteru I wszy.tkic:h lóż. sr.kołt mOl'flkł w Taew1e, redakcję > 
-. .a .... pa!..łJeIa Z8 wobaoi6. t5. bm. glana Polskiego" i In. 

 OkręgoVl)" Polskiego Uło
o Kny- Na wystwie morskiej re
ntOW&ne 
ta obebodn uroely8t
 Wmuro1VaDla tabU? 
 działy: gospodarczy, przyrodniczy, 

koweJ Da c:ait poległych za WoJDOŚt naukowy i artystyczny, prócz tego s-rereg 

:;""111e odbf:dsie filę w Irokł
 Ba poddziałów, jak
 hydrografjl, nawigacji, 
ał
OWJID, poprHdz.oDe kAZBI1iem ot.ołj
 rybacki I t. p. _ 

iowem b. dziekana Sienkie'VIicza ł Poe1edzenia kOlDlt.etu' ",-ykona.v.-cz.ego 
W dnia trm nakładem ZlU'7.I\du ..ryd&na bę- w:ystawy odbywać sil) btOOO .. 
.. zimowa .... . fiOO4.JOO-&OOCO.. 
Pelullb .... 86OOO-9liOOO . 
118101&. . . . . . . JOOOOO-I20000 .. 
Groch Wiktorja .. 

 ........ . 
GorC3)'C& . . . . . . . . IO(XX)() . 33OJOO .. 

 .. . . . . . . 28.).X)Q-3OOJOO . 
Rzepik ........ 2SOOOO-2l4OJOO II 
ł..t)Jn IUebl8llJd lliewDI .. 
 -l0w00., 
ŁułmJ :dJlty lieYl1J' . . . . 110000 -1;!5Q.X) .. 
::)iemJę lliliIDe ..... 2:20000-270000 .. 
.ł:(..1
 .... ... - .. 
KOnopie . . . . . . . . 3"2óOOO . a60000 .. 
Mak I1iobleslti . . . . . . 400000-4W..W .. 
Iałal'ka. . . . . , . . . 75000-85000 .. 
Proeo ........ 66000-70000 Ił 
ZBOŻE: 

 ... . 106000--120000, 
Pazealea .. . . . . . . 19-'OOO-21óOOO.. 
Jpuueir . . . . 86UOU-OO Dyrekcji poczt i \elegraf6w w War- 

zawie p. Rot)'lI5ki, który przeprowad&ił rewio 

ję urzędu pocztowo-ŁeJegraficzD. w Upnie, 
gdz\e znaleziono "'8Z)'
ko w nałetytym po- 
TT.I\dk11.' Obrót l1
U dochodd do 2 mf1jar- 
dów mk. młesi
lnie. - Pnodownllt pol. pań- 
&wowe.j p. Kornackt otnymał Z tygodniowy 
urlop-; obowlł\zl..i jego pełni w zastępstwie star 
szy auregowiee policji państw. p. Stefan Trze- 
ciak. 
 POkoju II okręgu na powiat lip.. 
noski p. Luk
zewicz otrzymal 28-!1ni01Y)' ur- 
lop dla poratowania zdrowia i letniego odpo- 
ttynkn. Wobec bezustAnnego des!- 
czu, wieśniacy znowu podwytsxyU cenę na ty- 
t
 i p!'.zeni
. przeto piekarze podnieśli ponow K oniec cbJałn redatCJJD8IQ. 
nie t'.on
 ('hłeba. Obecnie 1 kg. chleba pytio, %a redakcjQ ocłpowledziałn" MarJAII SdO" 
we8Q 'I\')'nosi łOOO mk.. Poniew
t «,.na, na nie. 1)AJk. J MkJad - Toruniu. "'_--I[.ł-ł- 1.1 
_'" _em. 
 
_ 


-
		

/slowo_pomorskie_1923.07.05_R.3_nr.15000005_0001.djvu

			r. 1:50 


I om R omano ! 


Str. & 
BlI_ 
w 
kll
..",1 
"I gnl." 


15LOWO rO.OR8Km - c:awartek dnia I 11. . 18Z3 


· , , 4. li p ca .. t 5 li P ca o god%. · wlecz
, 
IS ' l JU ro . cały Tonn\ pośpltSZy 
. srod.,.!! _ czwartek doD

n':ćrtus. 
Rozporządzenie 
. Polaka Loterja Pan
owa. lItIJ etar 'd O WO CU Przymusowa licytacja. 
listra Spraw Wewnętr2:nych co do obow;lłm, Ciągnienie UL Xłasy ania 10. I 11. lipca. fl6 J . n . W pilitek, dnia 6. lipCa I'b, o godz. 2-e1 popoI. 
]dowania eię obywateli gdańskicb przybyft- . 'h L c.dneW nadb
SJe .Tona". sprzedawać będę publicznie na. 
ku. d PI
 Hal.. 
. Ol" . . S antGIN o _te SI
 lera koło poczty, za eotówk
 naJwlęcel al,cemu: 
j,C)'ch na teren Rzecl'pospO lłeJ PolskieJ. . . W woclę. 11. lipca br., , 3 skrzynie za.... 700 paczek cykorjl. 
Na Z8Mdzie 
 10 Tytuł 17 ezęM n og6lnego o godz. 10 przed pol, 1 beczke (.5 clr.) syropu, 
wa Krajowego, na zasadzie 
 136 U6tawr o Ogól- w ołten.J pen,a Ob0r8hiegD 200 skrzyń rófneJ wielko
cf. ' 
ł ZaUł\
 Krajowym z 30 
 181?3 !'. i na aa. , . połecll po 12,600 mk. d 80 Cs:::O

 ZIeJ wsI, '(d'Ji L I d z b ark. dnia 2. lipca 1923 r. 
je śi 6. I 12. ustawy o zarządzJe poli
YJnlm lO do. ..... NaJWYZ&Z8 ył.1'e rane 120.0c0.('.()()
. __ Kllucja liqfecylna d 81 KomC\rnik S,dowy G o r z k .. 

rca 1850 r. zarządzam co następuJe: Je M6wlnskl, Kartuzy-Pom., 600000 IIIk. W re'es'rze han dlo wym df.1al A pod nr. 83 8 u. 
. _ Art. 1. Kolektor pllństwo,""y. TOM, 3. lipca 18!!8 r. pisano fir
ę ..W. SUisieweki i !d. Szumeki !1rud
i,d&': 
Pn;yj
a]ący Ba,teren Rz

JIt.e:i ł:oIski
j .. _'.......... .... ........ _......., Ul ... Powiatowy Urllłd I jako spóInlkow ku
w WI
ra Stał!l:eW1lkif'
 I 
. lIratele W. M. Gdanska, o Jle rue pos1ada
 WIZ · '"'-- dstawiciel d .. 11:. budo wian, MaksYlDJljnna Szumsklego z GrudZUidza. Ja":Dl\ ap6łka 
kich pJac6wek 
agran:czn'ych lub Komu.arza Ge. i 
 rv I . handlowa. Spółka rozpocz
a swe CEynno!icl dnia 15. 
Llnego Rzeczypospolitej Polskiej w GdaAsku na Jn t ematicnal V-canhle er ' Metale ! 6łycxnia 1923 r. Do zast
 ap6ltri 
 ap6lniey 
Id do Rzeczypospolitej Polskiej lub przejazd przez I'M'I e razem npowaioieni. (kUl 
.ery1orjllm winni w ciągu 24 godzin od ebwili W X a ł o W I C a c h z. o o. . Grud
dz, dnia 29. maja 1923 r. 
kroczenia granicy polskiej zgłosić się osoNtrze h andlowym dZiał B pod ar. l' n- 
6. administracYJnych: podaje do oQólnel w
domości. te pnyt- Ił I ' . k ł. T pisano dm firmę Tenga" Specjalny interes lrawy 
w Starostwie Tc'L
 muje zem6wkmla na wcgonowe dostawy ,,£8 aInla . Z O, p, TOW'llr%Vlitwo z ogr:nic&ooa poręką Pozna6, Odchial 
· GDlew W" g la Z Dail
 szy ch g ł ę bokich ul. św. Jerzego nr. 14, w Grud%Iądzu. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest 
II Btar
rd .. 
 .... Telef. 5'11 . 59. wyrabianie i uruchomienie artykułów społywosych. 
D KOI1olerz;yna ko pa ln 60fRełlO Sl ą ska KapItal zakładowy wYDOili 20000 mIL Wap6lneml kle, 
. 

uzy . . , rownlkaml 8
: Kupi('(O Antoni Korzyniewski t pannR 
Ił "eJberowo oraz zawiadamia. że osoby zainteresowene Kazł'Jnlera NOW1ult0W8ka z Poznania. 'Towanyetwo z 
. Puck . przed zemewlanlem węgle mo6!'a takowy ogranlozonlł poręk
 Kontrakt towarzystwa 
WIII'? 
. lO "Grodz
em Po;ma'6 ogl
deć w składnicy u p. dnia U patdzicrnika 1919. Kupiec Rudolf Klein nIe 
1WYdJtrm m. TorunIa, Grulh
dza I Bydgoszczy. FranCiGzka Woh1fella , Toruń. jest ju! lrierownikit'm towarzY8twa. Na nowych kle- 
Art 2. . rownik6\V wybrano kupca Antoniego KorzynłewUlego 
Obywatele W. M. Gda6m przybyli na teren Sienkiewicze 20 i 25 I pannę Kazimler
 NowaBtowskl\ z Poznania. Do za: 
-yp. przed wydaniem nin. rozporz. Inb przeM!a. któremu wyżej wymieniona firma stele do- 8
owa
la tow
nystwa upowaf.l1ieuł 
 obJd'WaJ 
na przeciąg czaan krótszy niż 2. godzin, . winni starcza węgla g6rnośląsk. o b.rdzo wysokiej kłerown;cy łl\czm8.. (kUl 
wyjazdem z zagrsnic Rzeczypospolitej zgłosl4! marce."- Dostawe szybka i bezpośrednio Grndzł
dz. dnia 23. maja 1923 r. 
)&Obiści8 weeln zameldowania się w jednym z po- z koplllń pod edreAem odbiorców. _ Gw... S Ą D P O W I A T O W Y. . 
J wskazanych urzędów administrscyjnych. rancja z. wysokość marki i pierwszorzedn, W rejestrze handlowym dałał A pod nr. 83 7 za:. 
Art 8. wartość w
le CIIłkowlte. pisano 
 firmQ pTiburtiu& i Szałecld Gruchi"dz" I 
W,JmIenione w fi 1 nnędy administraeyjoa ¥
 
. Jako 8
lnik6w ku
w Ołona TiburUnS& l Caeelawa 
twa' oeobom zgłaszaJąoyms
 bezpłatnie zaAwiad. . Ii ....1111..(1.." 1T1I .. J.....u...u.. l J .... ..e .. 8zalealnego s Grud.zUldza. Ja\\
 
p6łka bandlowL 
'. o meldowaniu się które to zal!;wiadezenia win- PoS%Ukujęmy kupna Spółka roz.p
 S,!8 czyn
oAcl 
 12 lutego 1921. 
ole! nastlHln1e przedatawlaoe wladzom granicanym II fi . Do zastępstwa spó
 S" o
J WSpólnICY upowałnienl. 
przy wyjefdzie s granic Rzeczypospolitej 600 tr art Grudzll\dz, dma 29 m8J11 1923 r. (k17 
Art 4.. . C O l SĄD POWIATOWY. 
wUmt 
. łe6 InI · (ł W rejestrze handlow;r m Ihiał B pod nr
 ł9 amie- 
'a P podJ.ega]'tDlkai
o UJOO ;,sz
:r:łz- __ do jedunia.... D24 .. Diono dziA firmQ Sp6łka Techniczna In&. 'J. G. Ka- 
daleu" . Rzecz .'. y C t I R l . W . h . ama, TowarZY8\W'O z ograniozon" portłkJł siedziba w 
"'1 lU S gramc ypospolireJ Pobklej. en ra a o nlcza ej erowo. Wytworca: Grndz11\dzu na ,.spółka Techniczna, Towarzystwo & 
Art. li. . ograniczona odpowiedzialnoAcll\ OrudJiądz". Xapitał 

 to wchO	
			

/slowo_pomorskie_1923.07.05_R.3_nr.15000006_0001.djvu

			SLOWO 1'01ll0R5JUG - czwartek dnia 5 U pca 1123 

 Nadprogram I 
Od trud y , Mozżuchen i Lisienko Występy 
ościnne baletu Warszawsko p 
I. do D.I!. w 6 aktowym dramacie 
 k tt iero pO w l n S iC
 l b B a etm K wiii' y 
ań ś 
 p 
 1 7 ew e

; 
dll... 8. Miłość i Sprawiedliwość. t> n 
 
ł . W pi'ltek, I L u ci tV i k N z )'" lU Ił ń 8 k i :::::::::::::,:::::::::::X:::::::::::::::::::::::::::, 

;:d
e
1: PO:
d
; urzędow)' ekIJped)wr kolei paiłlltw. ii Cegle szamotowlI. 
zakup.ę 
kIJped)t"J" fraeht.
 Tran.port; mebli li zagrarucznq. pod gwar. ognlotrwBłij 
w lIIoim lokalu. w drodze Meg
nowanie I łinanSOW Ż anie towarów: II . . . . m :a k A szam . otow- 
pubbcznel!o pnetar,.. od V E .N Y Z 
 lON E ;1 ,.. .. ... 
nalmr.iej t,deJ4 ce ao. Da r. proszę ł/łdać ofert. Własne filje na Głów. Dwol'cu SE poleca i dostarczll natychmłe5t z !JydRORC%J 
a hunek Intereeolll ł .,n O e 
 801 t i Toruń Mokre łDnotliwiaj, natychmiest. dostawę :: po naj korzystniejszych ceRech dZIennych 
I lc tr U fTlI DY 
 r .II&. .& 
 y
y 55 c..I. Targowsld i Ska., B.dgoszcz, 
," H u. li. ł- .z 
 := ł)worcowlI31.. tel. 1273. adr.tełł'g.Holzc.entrlle. 
i zie
niakbw z bocznice mi kolejowemi z wył
dowaniem. wprost 
E_......_..",,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. , 
I...

;

:l; POSZ' U kuji"iDiesikanii I
s;i
i
' 
'!!
!_ 
:a!e f 
I'zapn)'&ięton)'malderhandl
 .-10 POkojowego w Toruniu. I lIpow y , b
.,wy do piW p a (d 11)( 
..y przy I£b
 przemysłowo- task. ofer ty do eks. Słowa Pomorskiego" nek kl;'puJę (d 979ł i. restauraCja 
I handlu"'''J''' Turuhlu. - d 1 ft<1' 1 p " Kosc:uszkl 151. Warszawska 6. 
Nowy R)nek Uj-17. tel. 10Sb. po nr. vv. r. d.  uP łLłCE" 


, 
pocz. o 6 1 /. 
w niedzielę 
o 4 1 .. 


Dnia 2 lipca br. zt po dlualch I Cięikich 
cierpieniach, zaopatrzony Sakramentami 
w.. w ó7 
roku tycia. mój najdrobzy mllt, MU .kochen)' 
ojcIec, brat i cz.agier 
Onufry GraboUlski 
P08ueb odbędzie się w czwartek dnll!l. 
 bm. 
o godl nie 4-ej z dumu :łIIłoby prz, u.l. 
Ienllle- 
wicza 
9 na cmentarz przy ul. WybicIuego na 
kt6ry zapran. wuy!otllich Krł:wnyclJ I Znejomyc;h 
w IImutl.:u pogrllionll 


d 21) 


Rodzina. 


c, 


Drobne o 


loszenia. 


Znak oferty n. p. 583 g = 1 słowo. 
Dla poszukuj posady udziela się 50"/ 0 znltki. 
Przyjmuje si
 tylko do godziny 1/.11. 


Napisowy wiersz tłusty ł'j00 mk. - każde I 
dalsze stowo 3UO mk. - do 
 licz. b = 1 sto- 
wo. i. w. z, li. - każde stanowI 1 słowo. 


Trzyłemowa Średnica strony: milimetl' 3:)00 mk. 


] l brylanco:eO::j

SC8zej wo- j Przetarg sporny. 20 murarz y 
S p rzeclaże. 
dy IIl;'czedam ."l uko 'Ję d
- We czwartek, 
. b. m, poszukuje się od zaraz 
c.fduJącemu ZIl ceuIi! Iv/] g od 12 t. po łud . 
Ods, ,,nif' mi]jon. mk. Adres. wskaze l o Z. ć b _ d ej W I b ,' do budowy ..bry!
 do 
.... I d S J u ... IC)lo..a ę ę..a argu y- Ci d d N . 
zaraz dobrze prosperującą h8pe .. 0111'4" omors... dh;cym przy rldnl mitcjskiel ru ziłł za. oCleg i 
piekarnię w mi
ci" Nowem pod Ił 109Q. najwiecej dając.emu u na. utrzymanie na Piacu l 
po w. świecki Zgl. do eks. i ele.anck:e tychmies'ewą:a:epłetęgotowklł budowlanym. (d 10103 
pod D 64 białe d"lecięl.:e Jozka i aze- f M ' Id 
Słowa Pom. . zlong &IIaio n. sprzed. Mi- pare eleg. koni wy- rane ansie. 
Na .przedat ckiewlcu 118d. (g 1089 jazdowych (klacz 8 budo.mczy. Cirud£i,dz, 
urzRdzeme składowe, regał, lat, wałach 9 lat). Piec 23-go St
cznia nr. 4/5. 
biurka, stół 00 składu. Interes wóz m y śhwski (JAdd- Poazukule (g1131 
.'l'.)mbak). b.urko (Herren. - s'ę zaraz cZe!aon ka szew- 
dipłomatenschreibtisch)kA. kolon J 'aln y wagen) i t. d. (d82 6klego. FraI1CJszk8illlkaI8. 
sę i inne rzeczy. Wiad(>o Ja i 

 BWS " 1 Ch 
molić S;enkiew.cza U, I p. z restauracj, i wolnem n II" n', lbpca 
k d b star. KomornIk IOlłdow y . do koni. poszuhuje zaraz. 
C...rclk Igl056 miesz anjem, o rze . Sz
roka 
8, II. Al'1!c2lewskł. naroi. Chełm.- 
angielski (bez Ilierki) oryfi. prosp., Z towarem. Z po- t;zew
ka. (g 1121 
naln,. do sprzedanIa. od d . Rower (g 1102 
Chrobrego nr. 21 w u przeprawa zenIe mę!'ki w dobrym stan
e n
 Bie gł a stEnof YP I
fka 
się zaraz na sprzedaż. sprzedaż. KOticluszki '19 p . 
Rower Z ł d ks Sł znaj'ł_a dOkladnie Jc;z,k pulsili 
męski w dobrym sIanie na g OSz. o e p. ;. owa Dom i niemieck!, potrzebna n"fJch- 
spneda!,. ul. liw_ Ducha II. Pom." pod nI'. d 85. zaraz na sprzedaj O. Byd- miast. Adllloht Dr. Sk"....kl. 
pa rter oit pr. (g 1060 goaluew P rzedm. przy par r . S t ID. (d 1 
 
Itodo ł a f : . IS
Brm
n
 ' R D
'niel
V
:

: .. 

8
r.
' I 1'
I
 orun. Kł:::
1Tr- .; 
obita deskamI. dach papoW)'o H .. ki ik b I 'k 
w dobrym stanie. 31 mtr. Karninski (g 110, eu ern 1 y pracowni 
d/ul/ości. 8 8zerokośct. 4 wy' TlUlio dużych fabryk rosYjskich 
b
:
i.,:
II::
c:,ł:: . I : :
:


:zw
:łt

 

:łi;o
a::ł 0Je;
r;. 
IitaL kolej., p_o ToruńskI. amerykańslaa 'plICkerd o.... i kostjum Doszony. ROotałlll Poszukujł 
Lnisk" (d'" lian., .1<\ regbtro.a. pra..le Stary RYBek 17 w p Potrzebny. 
eka 1 III p. prawo. (gl0b3 s.piQtrowa ze sklepem I . N d t korepe'ytor (nłtjChętOle ł u. 
Bo_tony wołnem mieszkaniew ka- I a li k prze . b k czeń VJJ. VIII kI.) do ch op- 
.. . · sto ow y po o' (U" · aua p - d I . ol ' a kurs 
gatunk6w pIerwszorzęda. m.leDlCA 3 piętrowa za 65 _ f ' tół' I Cd, I
 pow orze u 
I kolorów olljmodniejllzych miljon6w. kamienica ze ka. 2 

ele
' b ll ... rozciąga; l kL glllJn. . Oferty uprasz:. 
L. 
 . u1 oa ""* oso ",zczytna · ,lIę uadsyłac do eksp. -SI 
aa. pła8z
 męslUe. 
am- sklepem 1 wolnem IDle5Z- AnlczakowlI. 'R III
 Pom. od 1100 
Bltle, kosCJumy, garnltu
 kaniem za 100 milj dom . p g . ed f aj b e stale 
 F O

 c z ogrodem za 3'03 mtlj. za- Gos p odarstvJO :ii.. młJ:z
Z g "OkU p j
.nocniklł 
"",I...e a ryczn. _. . . ...... raz na S P rzedaż. Po pł aw- . .... . 
Szeroka sa (Pl.drozu)ący po. ,._. n morg ziem, pszennej, IyYz)ersklego do obozu 
Wielkopolsce i Pomorzu 
 skI, Torun, WielkIe G

- zabudowania nowe. inwen- ;:,znoły Arlylel'jl na M
 
.oznkiwauy ). Id 9919 bary 14. (gU:!2 terz ty""y ! martwy. kom- krem. (g 10
3 
Piekarnia Skład pletny, oKohce Turunla. :.ta 1 _ I ... 
na sprzedaJ:, inteJ.eII odpo- i 'picbierz z kantorem przy 110 miljonów na IIpr
edll:t. Dzielnych kr.wców 
wied:r;ia1J1y. wypieka 8ię Iy- ul. Proecej 2, nadajł.cy 81ę Reklam. P
mors.ka. na dute stłuKi potne- 
łl:odmovo 60 do 70 centa. na fabrykę odatąpię zalll:!;. StMY Ryne. 12, telt:ł. 1118. buje Jan M!lkow
ili 
mqki, 11" ładnem położenIu. Kryn. Chrobreg J H. (1ll11b (Ie 
I Franciszkańska iL 
Gdzie' wskaie ..SL Pom.« Ubranie Korz
.tne. kupna. 
pod g 51318. lIIęt!kie ar.nac. .korzystnie Maj/łtlo:.1 ziemskie. kamienice Poszukuję od uraz 
- Skład na S p rze daL Zg lo szen. do uklepami, ł.ille, dOtlly z oaro- kS ' ląZ ' kową 
.
kul6w piśmi
nnych na- JnfornlałOr: (Ił 1134 
ami, 
ste.ur.cje, plelu
rnie . . 
dająt'J' się na kazde przed- I puedsl
blorst.,a pnemy:s- pewnlł w ksta..lanlu biJa n- 
SięblOrBtwo z mieflwnlem ręczny w6z
:C:::: aprzedaj. lowe i handlowe w
zel.dt'l!o 106.. I mlodu'ł (I! 1109 
2 pokoj i kuchnią zaraz do Mostowa 1. II J. (g 1124 rodzajU poleca (dti9 stenotYPJ ' stkę 
odSt.!lplenia. Adres wskaze Pomorslla Agentu.... 
9ksped. .8Jo.. Pomorsk.c Biurko (g 1l

 Toruń, 
torom. Rynek nr. 2'1, do niemieck ej stenogralji i 
pod El 1108. orzecbowe I: krzesłem. u- Teleton 1J3G. lekkich prac tiurowych. obie 
Mlo d e (g 1100 myw.lka z płytą marwul'O' V ) Io\,ł
ej
ce .Jęz)kiem polskim 
Y ( lIti ) na sprzedaż. - wiło komoda (mabon.) 1011- [ I niemIeckIm. 
f:. w L Mickiewicza 1
 8zyna do IIZYCla damsnoa Kupna.. Zllł
sz
nia z
pisem'wie.: 
elD u sprzedał. Sukiennicza l. . . decI... 1 podaniem pens,l 
RasowI' (g UW Kanarki przyjmuje Ill'I1Ia 
wil.kUntodulOwy n88prze- l para I: k.laUu" oraz biala l(up i ł.1 Herrnaann ThO..... 
da
 ło umclszkanska 7 11 p. sukieak. Da 8przedai, ul 811lowk. jl!dalnię, sypialuię, No"ol1liej. RYlM:k 4. 
Dom ltbclriell"icza 114, I piętro fortepian, fll'"dOIa 1 porce- Dzieln4 
P iętr. 70 mtr. fron.....-.-.Y na lewo. ( d 20 lan
 - WSzystkO w d:>brym eks..Mjent1,... .n'\eli g eDtn" 
.... "6'....... stanie. Olel.ty do eksped. ł""'.. .. 
Ul 120 mil sprzedam. Ma. N. .prze d ał .Sjowa Pom.c pod g lW7. pral.'Owicą. 
ła
ajęca jli!zy- 
jewski Lindego 1. g1069 ubranie żalUewwe w do- klom p\?ll!k. I nIem. obczn. 
Okaz"lnie blToIl atanie. 1'. Msrchlea.- te. Rak
e(ł kll,BOWCSCII\ i rachunkowo- 
S P rzedamy tiz
f.. żelazu" o- IIkr ul. Kopernika 21. (gl127 nl118Ow, c ętllie k_pę. ścilł h f l.DdlO
1I. potIzU l l.Ułe 
niotrwal" mss"' d' . 1_ olgłou. przyjmuje ..Słowo uraz prosI o przes aDle 
g. ... f "l.ynę. o PI- Kompletne t'om.c pod. 8' 1110. piśmiennych ofert z poda. 
lIaDl!l. 8za ę 5taro"l.ytnę urząd
Die 
d
we, Dada- I niem referencji B. Hou. 
gdanl!ką. 
yrandol. !,eneckl jące 81' do kazdB) branży. ] kowelti Torun, akłady n.- 
I koblerze_ smyrnenskl. - I!kJadailloe . IIi, I: az, . f olzklo- Wolne posad y . . ( .. 0=- 70 
Toruń Bydgoska 10 ..., IIIOU. II ..... 
mie!lzkani
 drugie. (g i09
 nyeh polic (l'eglłJI) o w.... P oszu k uJemy 
- Nowe tych: ato/a l: bial' lo pł1 t , O.loszen
e I ( k a.! 8lui . lłcej wynagrodzenie wy 
m:. 
pod g 1096. elektromotor ł km. 
Kupiec d ł 
rutynowany, energłczny z z pr, em sta ) m. na 
długoletnią praktyką ku. elektromotor trójfa- 
piecką i bankową. z grun- IIOwy 2 km. 
to'llV1Ul znajomości, buchal- Obellł (g 113l 
terji podwójnej i smerf. rzuooDIł na p. Włoddrską 
kańskiej. kort:spondenc l .i odwoluJe. GraboW8kl 
polskiej i niemieckiej, ka - Klo pl'Z
lmle 
kulacji handlowej i lab- clllopca 12-letniego. sierotę. 
d bezpłl!tnie Ji dOlllu 8lerot? 
rycznei. poszukuje posa y; ZI!'osa. uprasu MlI,llIłrat 
Ła!Sk. zgłosz. uprasza lIię R.dz)D. ( d 1!6 
do wp. Sl Pom. pod 1123. Lekc J . 
Gospod)nl mUlJ'ki (fortepian) dyplom 
w IiredmDl wleitD. uajqea peteraburgsklego kou8el' 
dobrą kuchD'ę i krawieezy- 1I".torJum. rzytmika sYdIem 
znę poszukuje od I. 8. 23 J Da1croze'a, soJfei. SleD- 
posady somoc.izieln. 11' mniej kiewicz.::19 parL pr. (gl126 
szem gospodlirstwle. i glo. ObIad, 
SZeDła uprasza SIę pod adr. prywatne "yd'jli! od gadz. 
A_ 8prenglew.k4 ul. Fran- 1-4. tej. Bydg08k l e plOZed- 
ci.zkllDBka 16 Toru.i1. (gl062 mie&cie ul. Jgn Danieiew- 
2 biuralostki sinego 5 I p. oa pl'. (K 1106 
l-na a praktyką Ol? letniIł, ManikurzysIka 
2.ga z pr, ktyką półroczu, WJltony....a mal11liurę po ce- 
uLeznane z wszelką ...racą nach przystępnych D4 u,iej- 
blurLwą piSZące bIegle na scu. Od gadz. 10-7 wlecz. 
maszyme POSZUkUJą p088dy ul. Szeroka wejAcie ze Szczy. 
od 1 go s erpn;a r. b. Ła- lU t ( U).: 8 
skawe oferty do etsp. -::;Ł tDel p r. g' 
09'1 B.czllcśćl 1090 
Pom.. pod g 1. Polecam SIli! do' wykony. 
L ) wama '\Vszelkiego rodzlłJu 
Mi e szkanIa. Kaoap. foteli, szezlongów 
. itd. Również kompl. urz". 
- . dzeuia pokojów, mQżna Da- 
Odst'loię b1Ć tylko po solldnvch 
1 lub 2 pokoje z uł,tkowa censch i n8 odpowiedne 
"lem kuchni na nie ogra. sp.aty. Bolesław ł\.osińf!kl, 
niczony c;za. częściowo z warsztat stolarakI i tapICer. 
umeblo...nlem za złote. ska, oUick:ewlcza 1tbd. 
niem kaucji. Gdzie? ...kate Hurt _ Detal 
eksp. Sł. Pom. ig 1115 Czytajcie. NaJwlększy
- 
Pokó j bór garderoby męskie)- 
dla 2 panów z utrzymaniem towar sOlidny. ceny naj niż. 
do wynajęcia. KIJDOwiczlI sze, f.rUla Chrzescijań8kL 
nr. 42 I p. pr. (g IOR'1 Torun. 8zezyUla U, ceL 31. 1 
PokóJ ;:;il'O'i ab i Majewski. Po. 
I1rnebl. do wYDaj
;L Pro aladamy włs80e fabryki 
sta 17 I p. na pr. (g l1U ubrań'ł obuwia w Waraz.- 
Mieszkanie wie. (k ;.:800 3000000 
:ł pokojowe z kucbnill 
 W,śclelanle (glO09 pot,uę na' en nieołcNłloi 
szukuje malżeiltitwo bez- i odnawlenle n,lIteracOw i i bez procentu te... kto 
dzietne. Łask. oferty do Iranl!p6w, oraz nowe mate. udstiłpi 3-4 pokole l. ladnl 
eksped. .Słowa Pomom.c race. kanapy i sze&longi w,. wej'ciem. Pertraktuje tyli 
pod g 1118. konule starannie i po CI!- & włałciciela.d realllołel 
Letniego nach prz
stępn)ch. Czynsz Jllac
 wedłu. .111" 
mieszkania w. Toruuiu w 8. Heckenberg, mistrz upl- ZglO.L do ekap. .5ł_IIP- 
okolic,y szosy Cbełminskiej sierski, ł.ezien.... 2. pod nr. If 114- 
Ił lub Ił pokoi umeblewane P
 łkDjąe1m [ ] 
Da parterze.. z niYll"aiaością po
rzebującym p?1DOC1 u- Zwn b v 
kuebnl i 6gro