/sp_1935_03_23_nr690001_0001.djvu

			-.; 
Sabata, 23 m..-ca 1935 
. . 

 Nr. 8S 
,. 
ydaDle 
.. 
P ()A.():Ił IE -p 


Rok 15 


Toru6. ul. Sw. KatarZ7'D7 4- 
'releioDY Uli I Uli, po gollz. tl-Iel I w Dledzfele I 'wl"la admlDlstracii !lOI. redakclf Uli 


TEGO BYŁO M02NA SIt; SPODZIEWAe: 
Niemcy odrzuciły noty Francji i Wioch 
Obszerne u zasadn ienie obu rządów, dlaczego nie godzt si, na samowolę Niemiec 
BerUn. pię.tek (rs) Ję.cę. protest przeciw jednostronnemu traktat wersalski z!amaDY zostaJ przez 
Amtiasador francuski Francois Pon- naruszenIu traktatu wersalskiego, iDDe państwa. 
eet przybył wczoraj przed południem przez ogłoszenie ustawy z dnIa 16 mar. Nota włoska. ujęta podobnie jak 
do njemlecklego ministra spraw zagra- ca 1935 r. o odbudowie niemieckIej siły francuska. podkreśla jeszcze to, że 
niunych. Neuratha i wręczył mu notę, zbrojnej. Włochy nie spodziewały się, aby za 
lawieraję.cl) protest przeciw ustawie Po zapoznaniu się z treścię. noty, mi ich współpracę z Niemcami otrzymały 
niemieckiej z 16 bm. o wprowadzoniu nister Rzeszy zwrócił ambasadorowi u. , z rę.k Niemców taką. niespodziankę. po- 
obowfę.zkowej służby wo¥-!kowej. wagę, że Niemcy maszo odda1l6 aza. legaję.cl). na łamaniu traktatów między 
JlllDbler Nearath GdebraJ Dot, I za- sadnienie kroka włoskiego, bowiem narodowych. 
 
znaczyi ambasadorowi, te azasadDleD1e 
protata rqda fraDcasklego Die a- Nola Francji .do Ligi Narad6w 
:1 19dDfa faktycznego poloteni4 I ma- 
_. .I. tro Dl młe 1.1_ 1 -..- Pary!, piątek (rs) RalhJe Lłgt .prawę sytuacJI, wytworzonej 
.. y.. ze a DY e c..... ......zaCODe. Kota. skierowana przez rząd tr8IDCU8k1 pa_ postaD01rieDia nądu Diem1ecJdego. 
BEliI NOTY I"RANCUSIUEJ do sekretarjatu generalnego Ligi Na.rodów, Wobec doniosłości zagadDieDla, wysUD1, 
Kanclerz Hitler, pnyjmuję.c w dn. brzmi jak n86tępuje: . tego z 1DIclalywy DiemlecIdeJ, rząd tranca- 
18 marca amba
dora Fra.ncji, zapo- Ustawll. kt6reJ teksl zoslał zakom.ua1. sld ma zaszczyt proslt o zwołaDie Dadzwy- 
rnał go z tekst&m ogólnym usta.wy, któ kowany dD. tl marca br. ambasadorom czalDeJ sesji Rady LigI, celem rw;wai8Dla 
rej moc!} rz,d niemiecki ustanowił w FrancJI, W. BrylaalI. WIoch I Polski, ora DiDleJszego użaleniL 
Niemczech obowię.zek nnwszechne J " słmi podaay do wiadomOścI. pubIlczDeJ. rząd Kotę podpisal m:-nister Lava1. 
..
.. Dlemieckl postaDowU przywróctt w Rzeszy (Art. 11. aJinea 2, brzmi: Ka.tdemu z 
by wojskowej i podniósł liczebnoś
 ar. powszechDlł NowlązkoWą ałułbę wojskowIł członków Ligi Narodów przyi3.ługuje prawo 
mji niemieckiej do 36 dywizyj. I zorganlzowat armJę Diemlecką z t2 kor. zwr6cit uwagę zgromadzeniu lub Ra
'zie 
Tydzień przedtem władze niemiec- palÓW I 31 dywizyj. na kaMą okoliczność, dotyczącą &t06Un..'k
 
kle podały urzędowo do wiadomości Ponadto władze D1em1eckie 1illk.a l1al międzynarodowych i zagrata.ją.c& pokoJowI 
fakt. utworzenia wojskowego lotnictwa przedtem oglostły pablioznle o utwonealu lub dobre.mu porozumieniu miedz'y naro- 
niemieckiego. . woJskowego lolDlclwa Dlemieę1dego. dami. od których zalety uł.nyman1e poko- 
Decyzje te sę. w sposól::i widoczny W JedDym I draglm wypadku rząd D1e- ju. - Przy red.) . 
sprżeczne z umownepll. zobowię.zania- mleckl zdecydowanie odrzucił aIr.lem lecI- 
mi
' zawartemi w traktataCh, podpisa- DvslroaDym lUDD'łI'1ie
" zawarte CO MYŚLI PARLAMENT ANGLJI 
nych przez Niemcy. Sę. one równiet w traktalach, przecę6 podplsaDych. d B I . 
sprzeczne z dekJaracj. rzę.du Rzeszy z WstępuJIłC do LIgi N1UOd6w, kl6reJ Ni" O DOdro ' Z . 'ł Sl e mona O er Ina 
do. 21 gru dnia 1933 r.. w którei rzad CJ 
talą leszcze cdonJdem at do cuaa 
" ... upłJWu tennlnu dwuletniego od chwili 
Rzeszy dobrowolnie uznał. it okreele- DolytiIr.owaDIa .-ego wyslvł..a.ia da. at -.- łbIt 
--+v 
nie ogólnego stanu zbrojeń. zapewniaję. gradnła tl23 r.. rząd DiQ\lacil1 przyl.ł lIG- Nikt nie wierzy w pOzy.
.....y w:-e ZU ...-
.
 
ce zróWnanie Niemiec ze W6zystkiemi bo...ł..n1e icbIego p l.-..I.
"'. ....1- Londyn, piątek 1 . Pierwgzy przemawiał przyw
ca Pat 
narodami. moc. .by
 a-ea1łzowal1e< 'tGIe kł- "'1l..,j.Jv-t\ traklatoWJ'Ch .. wuJem.- t>rzy szczelme obsadzonyd1 ławach tJi Prae
. Landsburr. który C?śWl
dcuł 
inacseJ, jak tylko łę.cznie z ustaoowie- DYch .losuDkach 1UłIOd6w IOrgaalIowa- rozpoczęta została wczoraj po południu Ze ostatnie wypadki na ł4:reme mu
dsr. 
niem powszechnego 8)"6temu bezpie- nych. . w angielskiej. Izbie qmin_ dysk
ja w n
rod.owym, a szczeg-ólDle zarządzeDl8 
czeństwa dla wszystkich. w lyBla waraBbOb I bIorąe pod uw8gll! sprawie wyjazdu angu
lskich' IDlwstrów NI.
IDI
 z ub. 6Ob0tr wywołały W' Ait- 
Ogłoszenie ustawy' niemieckiej z do. alln.. 2 art. 11 paktu Ligi Nar0d6w. rząd do Berlina.. . glJI ogo
ne p.orus

e. a 
awe
 pewne 
16 marca rb..' wyda.nej nagle przed da- repub1lkllrancasIr.leJ IIL& zaszczyl przeIr.azat załamaroe się 0plDJL' Wypadki te '" 
tę., uetalonl) dla. pierWszej wymiany po- znacznym stopniu porównać możn!łt je- 


¥Z

ię<.
:\" '«";Q f:
: ;

'
::;:
 ::<
 {::'
:; :<..'
":. 

;3t
i:
 


£ ab Y Wd Cjom, aw k ała tóre_m:: l os: .
.' .
.,..

'.::
;;.::
il
' 
5
' '. ,<Ą(t '

',,' 
.y
' 
 " . .". d d 
 0 :
 og 8 ó ii
 g F

!i

 J .:i

= 
wł;;r .;j
6 Da11ll'OOzy
 protat t. 
""
':?J.;":!h. '
l 3'1': .. o .
 poruszył sprawy handlowe,. przede- 
JlneoIwko tego rodzala ..ł-Obom, wo-'. ,
.'.
 <.. 't .? wszystkiem system kontyngentó-w. i t&4 
ho kl6rycla lai obecDie zgłasza wszel- .... ryf celnych. - 
kle uat:rzdeJlla. """ W imieniu opozycji liberalne] pne- 
Świadomy swego prawa do posługi- .,U.' -"}uu'> '). mawiał sir Herbert Samuel. który pod- 
= :=

:łejŚ
ka::p::
 
f,y r 
. ,.,:
. 

}:
 .;, 
l' ::ł:
ci
iWB 
:ł

 
nla niepokoJu l zapewnienia pokoju ..::- 8i
 na równouprawnienie Niemiec, ale 
Eu
ie. rqd fl"8lDcuski . ponownie. . odrzuca stan iCh przewagi militarnej. 
atwłUdu Bwol. Dlezło
 wol, co do W końcu podniósł konieczność powrotu 
D.lnmawanla tadnych rokcnraA ° ata. ";' ;;''''',; 
HV -< . Niemiec do Ligi Narodów. 
DIe. wJtworzoa ym przez lednostroDDł. '" ;. 2- Sir .Tobn Simon podziękował za iyez 
decyzJ. II pogwalceDlem zobowitZaD J

",' .'
 ... .. < .. 

. liwe słowa. odnoszące się do jego po- 
-łłdzyDarodoW'J'ch. I>;,.'
?-

{¥tt> dróży do Berlina i przedstawił. w jaki 
PROTEST WLOCB-- 
 .' ,,u. '- sposób wizyta dochodzi do skutku.. Za. 
HerliD, pio-tek (rs) 
f
.:

 '.'" " ..-.." 
 pewnił przy tem, że wizyta ta nie ozua 
'Xmbasador wł05ki w Berlinie, Ce
-" . .., '. 
.." cza ..odwróc
nia się plecami ani do Pa- 
nIt! oowiechll wczoraj w południe ml':>:'}
> d . u
 '
 . ,.,. ryża. ani do RZ3"DlU". 
nist.ra Rzeszy. v. Neuratha, któreJ!1u \' VENIZELOS JV NEAPOLU. Bardzo ostro zaatakował taktykę ną 
WJ'fczył not.ę J"Z4du włoskl880, wfraza- Duchowy pNYtiJódca ostatniego powsta nin grec
iego re,!izelos znajduje .się 0- du pnedstawiciel socjalistów niezależ- 
.. .. becn ;'" WTaz Z - al '; ook n 1» Nea p olu. gdzie - Jak wld.znny - przemawiał do nych Maxton. Taktyka ta w ciągu ()o 
'n'1'ULESCU TEł PODR6łUn: Ko .n.. '11 statnich 5 dni - wywodził - wywołała 
Bakareuł. plę.tek (TF) . . radja. dezercję z szeregów sojuszników Anglji 
MJn. rumuilski. Titulescu, obecn
 - Francji. Włoch i Rosji. IWzultat roz- 
kIerownik polityki zagranicznej Malej NI - ki ni - c n - .e wie mo"\\--y SimoBa z Hitlerem będzie na. 
Enteoty, wyjechał dzW pf'Zez Białogród · ... wskroś negatywny. 
I . k ooA d si" do , _ Całe posiedzenie robiło wrażenie u. 
Prag, do Paryza, s .,.. u a v Tajemnicze narady a.ow sanacYJnych dzielenia błogosławieństwa Simonowi 

r:
 zamierza równoczelirrle I Warszaw.. piątek (TF) poslecb:eDla sejmowego. o kl6rych piszemy na jego podróż do Berlina. 
Lavalem wyjecha
 do Moskwy. dokę.d Nie mona aupełDl. ql"blt laJemalcy obszer
le D: stron
.!
 Nlew.1tP::ł:o
" .. .__ 
go zaPl"06U komisarz Lłtwinow. wczorajszych Darad I konlereucyJ podczas taJema ue ODSzaC .
 DOUlł" - \ 
" . . :
:ł

 :'
:o =n;

ec :-;:J :ł: s:::' Samobójstwo defraudanta. 
P - B I - M skwa W a rs zawa Pra g a w. rozgrywa 51" pomiędzy '-7 lucUml (Car. Gdynia. pi,tek 
IIJZ- er In- o. · :==
I :':

sk1, Sł."e
 Pry.tor, 32-Ie-tni Mieczysław Ruks. porhodzt. 
DzU Eden rozpoczyna sw, wlelk, podrót polItyczn, .. Niezwykle ważDIł roi" odgrywa poseł cy z Koronowa, zdf'lfraudował 6500 zł 
" Lottd Ił, pilł tek .(AF) Londyn. piątek lOeddi1sIr.l, klóry kODleruJe a cdoDlr.aml na sz..kodę kupca !>likulskit'g'O w Bydgo- 
" Lord ioo.....i . Ede:, wyjedzie dzij Z a
gielskiego minis
erstwa !,pra
 Dlłdu, thlalaczaml I posłami .__cYlaymL SZCZ}- i zbie«ł do Sopotu. Przegraw
r., 
. - 1 .---- rem P do -ł
 Pary "- n-zekujl\, że zwo' zagramcznych donoszą. ze lord .plec
ę<:1 Wczoraj DP., gdy do Selmu pnylechał mln. w kasynie sopockie-m pie-niędze w ru- 
.. ""'... ;r.Go '-'" (p Ed któ to Ć będzIe miDI Beck, Mlethlnskl aalychmlast wsiał ze Ie-tkę, udał się do Gdyni i tam n/\ uL 
łana tam konferencja 8 mocarlltw o en... ry v:anyszy. B I: swego mlelsca I obal poszli Da tUuiazą Da- Ślo-skiej nucił się pod pn
jł'7.,:łż.aiąc7 
rq pierwszy od zawarcia BOjU8ZU rran- 8tr
wl Slm01!-0Wl.w p
drózy JO k e! l: rad", za chwU" do .arady tej PnyllłCZJI si" nnt';"'" pon oszar śmierć na mj('j
('u. 
, eU8ko _ wł08kiego) potrwa do. soboty na. po zakolIczemu wizyt v.: os . Wle. 1 manulek Seimu, śwltal.Ir.L ..

. Y"'" 
\lVieczora. Warszawie wyjedzie z Polski 3 kWlet
18 W lej chwili Ir.rltilł dwl. wanle: t) te 
. d . l DO od le i uda si" na za p roszenie rządu ('zeskl& ... oDs - IucJ 'a b-dde P nał'lloaow_a waobol", 
Eden zamierza w me Zle ę ra... \ ...
 ... 
eie6 eamolotem do Amsterdamu. gdzie go do Pragi. £dzie pozostanie przez r!1- 2) t. zGalaDle uchwaloaa we wtorek. 
przeailł" 
"KrOI angie1$ki n'Ołał na 29 marca 
pOISiedzenie rady tronowej.
		

/sp_1935_03_23_nr690002_0001.djvu

			"-- 


1«1'. ! 


"S LOWO POMORSKIE- sobota, dDla 23 marea tm r. 


NleSDodzi8nlci W Sejmie 
Pełnomocnictwa zcUete z parzadku obrad 


Na co UŻyta zosł-- nowa pożyczka W8W1Hłb.&łI.a ? 
G r u e t z m a c h e r zastrzegł sl
, że 
widzi w ustawie pewne braki. Tek,t 
jest nlewyratny, 'a zastrzeienla. budzi 
również przewaga polityczna ł C
Y'Dni- 
ka rq.doweg(). Wskazane byłooy
k. 
8ze uwzględnienie kół społecznych. Mi- 
mo tych bra.ków Klub Narodowy, uw&" 
żajf.C ustawę r.a pozytywny krok na-- 
przód, będzie r.a ni.. głoeował. 
Szert'g zastrzeżeń prz&ciwko ustawie 
w)'8un
11 po9łowie. Malinowski {Lud.}, 
Nowicki (PPS) i in. 
Wreszcie zabrał głos min. P o n i a- 
t o w s k f. który w zakończeniu oora.d 

wiadczył, że dobre t właadwe prze. 
prowadzEmfe klasyfikacji gruntów bę- 
dzie kosztowało kUka m1IWDÓW złotych. 
Ustawa ta nie jest opracowana ni&- 
dbale, gdyż pra('owano nad ni.. prz&- 
szło rok. 
W głO\9Owaniu ustawo przyjvoo jed. 
nomyŚlnle wszYt'tk.łemf głosa.mi. 
Na tem posie(benie odroczono df 
pf,tku. 


Warszawa, piQ.tek, 
Clwal.tkowe po
iedzenie Sejmu za- 
kOliczyło się wie-Ik, nie5'podziankQ.. Na 
porzłdku obrad szere-gu dl-obniejszych 
-praw znajdowała !'ię ustawa o pełno- 
lIo,'nictwarh. Poprzednio już mini- 
"trowie otrzymali pol('ce-nie. by byli 
oł>(,l'ui na 
iedzcniu. toteż zjawił się 
,,:tły gabinet za wyj,tkiem premjera 
h'()złow;:kiego. któlT je!'t zaziębiony. 

iei-podlianką. dla wszystkich było, że 
po' załatwieniu spraw innych oraz.. u- 
,.tawy (. JX'datku gruntowym, rna.rsza- 
lek o 
odl. 8. kiedy miano przyst,pić 
rio obrad nad pełnomocnictwami. zam- 
kn
ł obrady. mimo, że pi,tkowe posie- 
dzenie niE.' posiada na swym porządku 
obrad takiego punktu. 
Fakt. że Sl"jm nie zajął s.ię wczoraj 
tr!'tawł o pełnomocnictwach. ma swoje 
przyczyny pozakulisowe. Obradom na 
poczQ.tku przewodniczył wicemarsułek 
)Iakowski. gdyż marszalek ŚwitaIski 
zajęt). był odbywajłc, się w je-go ga- 
binecie naradą.. w której wzięli udział 
płk. Sławek. płk. Prysłor ol'az posłowie 
Mi_edziński i Car. 
arada ta dot
.czyła 
podobno terminu uchwalenia Konstvtu 
cji oraz szczegółów takt}'cznych. Za- 
stanawiaJlo() się podobno nad te-m, czy 
uznać przepis, że do uchwalenia zmia- 
ny Konstytucji potrzebna jest więk- 
@zość dwóch trzecich. czy te-ż przepis 
ten obejść i traktować uchwałę Senatu, 
jak każdł inną us1awę. Podobno na- 
wet sam poseł Car, nie krępuj,cy się 
przeważnie przepisami prawnemi. miał 
co do tego ostatniego poważne wątpli- 
wości. Jakł decyzję zajęto, nie jest 
jednak wiadome. Podobno omawiano 
jeszcze kwest je drobnej wagi. jak na- 
przykład ,,manifestacyjność" posiedz&- 
nm i sprawę "stroju" posłów sanacyj- 
nych na. posiedzeniu Sejmu podczas 0- 
statecznego uchwalenia Konstytucji. 
. . . 


W ciQ.gu obrad Sejm uchwalił głoea- 
mi BB i opozycji ustawę o opodatko- 
waniu tłuszczów, kWl1ł zreferował pos. 
Psal"!ki (BB). Ustawa naJdada na tłu- 
szcze sztuczne podatek 50 gr od kilo- 
grama. 
W dyskusji -zabrał glos poe. G r u e \ z 
m a c h e r (KI. 
ar.). który przypom- 
niał, że Klub Narodowy już oddawna 
domagał się takiej ustawy, jednakże 
wówczas min. Janta - Polcz}"ński prz&- 
t'iwstawił sfę temu. 
Sastępnie uchwalono głosami BB u- 
staw
 o pmyczce inwestycyjnej, któr, 
zreferował pos. G l i ń s k i (BB)_ 
NA ZALATANIE DZIUR W BUDŻECIE 
W iIJIieniu Klubu Sar. przemawiał 
pos. R y m a r, który przypomnial, że- 


jest to jut trzecia barozo znaczna po- 
życzka wewnętrzna. Pożyczka Narodo- 
wa jako pierwsza przyniosła 350 miłj.. 
bilety skarbowe jako druga zkolei })O- 
życzka przyniosły 300 mUL a obecna 
inwestycyjna ma dać 200 mi'lj. To 
wszystko bardzo poważnie zaciQ.Ży na 
kapitałach obrotowych życia gOlSpod&l.- 
czego. Poza tern alema iadneJ g.a. 
raDcJI użycia Jej Da właściwa cele. gdyj 
pożyczka p_Jdzle Da załatanie dziur w 
budżecie. jak wykazuj. doświadczenia 
z lat ubiegłych. . 
Bez d)"l'lkusji. uchwalono nastf'P'ule 

łosam1 wlęks
c1 rzQ.dcwej zmiany w 
statucie Banku PloIskiego, umożliwia- 
jłłce bankowi zakup papierów warto- 
ściowych na sumę 150 milj. zł, zamiast 
jak dotQ.d tylko 10 proc. kapita.łów włat 
nych. 


PODATEK ORUN'I'OWY 
Ostatni, sprawę.. która wywołała 
długł dyskusje, był rzQ.dowy projekt 
ustawy o podatku gruntowym. Dot.Q.d 
istniały cztery odrQbne systemy podat- 
ku gruntowego i to w Małopolsce. WieI 
kopolsce, b. Królestwie I na kresach 
wschodnich. UstawQ zreferował pos. 
C z e r n i c h o w ski. Z projektu tego 
wiekszOlŚć rządowa w porozumieniu z 
rządem usunęła cały dział, dotyczQ.cy 0- 
podatkowania gruntu, a zatrzymała 
tylko postanowi9nia o klasyfikacji. 
Imieniem Klubu Narodowego poseł 


!lir 89 
-- 
 
Prą braku 
ta. kwBŚn.em 
ijani 
.. ze-psutym aoł4dku, walEJdlwem traWi Q 
niu, obetru.kql, wzdęciu kiezek, Z&burz e. 
Dlach przemiany materjl, Pokrz
e 8- 
swędzeniu skóry D60turaJno. woda gorzk I 
l"rIł
d..1r....J6ał a uauwa z organizmu 6U: 
-łnmJe gnilce, zatruwające organiZID. k 163l 
Atak szalu Iek
 -== 
Wlede6. piątek 
W Grazu wydarzył siQ tragiczny w
 
padek. Lekarz. wojsk
w.y dr. Kordon, 
który przed. 5-ClU ml6Slłłcami zostal 
zwolniony ze swego stanowi'3ka z Po- 
wodu choroby, zamordował kilkoma 
strzałami z rewolweru asystentk
 miej- 
scowego dentysty, p. Szekey, POCzem u- 
siłował wtargnąć do gabinetu lekarza. 
Zaalarmowana policja obeEwładniła le- 
karza. Jak się okazało. uległ on ostre- 
mu atakowi sułu. 
ZnUny ter minów 88UkucJ1 
War3Z4wa. piątek 
Ministerjum skarbu wprowadziło 
zmiany terminów przeprowadzania egu 
kncTj na wsi u dro
nych rolników. u- 
rzędy skarbowe maJ' przY.
owaó do 
przeprowadzania egzekucyj za zaległą 
I-oą Inb II-gą rat
 podatku gruntowe- 
go tylko po dniu 1 lipca lub po dnin ] 
lutego każdego roku. 


Zniżka cen zboża 
Watnymanie akcji in ł-w8IKYJne J pzpz. 
'l'or1l6, piQ.tek 
Z dniem 18 bm. PZPZ wstrzymały 
zakupy interwencyjne na naszydl ryn- 
ku wewnętrznym. Krok ten, jak się 


Z DNIA NA DZIEŃ WZMAGA Sil 
. Teror wyborcz, hitlerowc6w 
W Gdaiisku 
Wiec przedwyborczy na .... qdoweJ 
OcIaAak, piątek prezydenta policji gdadskiej, na jakieJ pod. 
W Gdadsltu doszło ponownie do wIelu sta",.le prawneJ rozwi
8no wlec centrum. 
w)-padk6w teroru wyborczego, stosowanego . W nU restauracji Biskupia G6ra " 
przez czynniki narodowo - socjalbtyczDe Gdańsku, gdPe odbY\\ało 8i
 zebranie so- 
wobec kolporterów ulotek opozycyjnych t cjaliBtek. władze policyjne zaBtosewały po. 
pism. doltną proceduM2 jak w Sopocie. Jednak 
W Zipplau d08rZło w związku z tem do do rozwi
anla zebl'kJ1ia wyborCJ:elO nie 
powlltne.t bójki, .pr2!'fCRm dakujący sztur- dOSEło..' . ' .' . 
mowfee- dobył rewolwer i dał w kierunku O tej samej -porze odbtya alQ" WłeUdej 
przeciwnik6w ł Btrzały. które na uczęAcie sali .ł.du' przysięgłych w Gdaz\sku zebra. 
chybiły. nie wyborcze Ul'Zt:dników ł pra
k6w 
W Ladekopp zmarł '12-letnl socjalista sądowych, na którem przemawia) Benator 
Paweł Haag, który w okresie ostatnich wy. Hutb. Mówca Btwłerd%ił ID. in., le 'wszyscy 
borów komunalnych został przez narodo- którzy nie będą głosowali na liB
 narodo- 
wych socjalistów powatnle pobity I od tego wo-socjałi8tycmą traktowani będą w przy- 
czam chorowal szłoAd jako seperatyAcI. Przem6w1enie swe 
W Sopocie odbyło się w domu katoU- zak06czył BeDator Huth Btwlerdzenlem, je 
ków gda6skich 
ebraDie wyborcze partji cen GdaiłBk jest narodowO'-socjalis&ycmy. Ił.. 
trowej. Wywiadowcy policji gdai18Jdej słępnie wzniósł okrzyk na cześć kanclerzs 
którzy BLli pn;y wejściu do saU w.:branla- HiUera. Podobne zebrania odbyly Bię wc&o- 
li Jednak dos
pu osobom, które nie -mogły raj w wielu InstJltucjach prywatnych I pu- 
sie wylegitymować dowodami o przyaalet- bUCZDYch Dl. In. tet w gmachn senatu przy 
noki do Btronnlctwa centrowego. Podczai uL Neugarten, gdzie przemawiał b. adJa- 
przemówienia b. redaktora katolickiego or. tant przywódcy IItl'Onnldw. Darodowo-ao- 
ganu ..Danziger LandeszeUun.g'" p. Steffe- cjali8tycznego w Gda6Bku Forstera, a obec. 
na wywiadowcy rozwiązali zebranie pod nie referent personaiDY BeDatu p. Straub- 
pretekstem, le pali"'. nie była w qtaDłe mann. . 
stwierdzif, ay na Bali znajdowały siQ tak- 'Zaznaczyć Dale1Y, te od czasu IBtnlenIa 
te OBObY. nienaleląc:e do organizacJi cen. Wolnego Mi..ła nie odbywały alf) j
i:Z8 
trowej. W związku z um centrowa "Daml- w sali sądu, ani &ci w gmachach publla. 
ger Vo1kszeituDg" protestuje BtanowCZO nych zebrania wyborcze partyj poUtyc:z. 
przecłwko póstA:powanlu policjI. zapytując DYch. 


dowiadujemy, jest spowodowany ID. in 
przepełnieniem magazynów. Mamy 
wloc już po raz drugi w 
znej 
kampanji zbożowej. wstrzymanie uJm- 
p6w pzpz. 
Posuniocie to r.aznaczyło się znacz- 
n.. obnlłk.. ceny ziemiopłodów na gieł- 
dach poznańskiej i bydgoskiej. W 
dniu 21 bID. notowano (w nawiasach 
podajemy ceoy w złotych za 100 kg z 
dnia 20 bm.) nastwuJfCe ceny: . 
Bydgoszcz: żyto 1&.50 - 1ł.
 
(15.25 - 15.50). pszenica '1ł.75 - 15.541 
(15.25 - 15.75). mpa żytnia 22.50-23.00 
(23.00-23.50). mQ.ka. pszenna I A 27.15 
do 29.75 (28.55-30.25), mQ.ka. pszenna 
II A 21.00-22.00 (21.50-22
). IDłks 
pszenna III A 13.50-14.50 (11.00-15.00). 
Na giełdzie poznańskiej 
notowano: iyto 13.50-13.75 (bez n0to- 
wania). pezen1ca 15.00-15.25 (15.00 00 
15.50). .mpa iyt.n
 I 20.00-21.00 (21.75 
do 22.75). mtk& żytni.&. II 13.50-U.OO 
(11.75-15.75). ceny JDł.ki pszennej u- 
trzymały siQ bez zmian. 
Mimo niewielkich zapasów zboia. 
znajdujf.CYcb sfQ jeucze w chwili obec- 
nej w rekach rolników, ceoy zbóż na 
naszym rynku wewnttrznym z chw11, 
zaniecbaoia zakupów przez PZPZ oka- 
zujQ. tendencjQ znlżkowQ.. 
Jest to tern ciekawszy objaw. te 
zniżka nasŁ.płła w o1mIsle przednów, 
ka. .. 
Sprawa utrzymania i tak jut ni- 
skich cen za zleml to akcJ . ę ratunko- łóddtiej rady ml..t.lrlej na którem mfały ... 1UJIawala ł-ł 
 .. l-ł dla DM :t1dzl t SIIIlsqja) są, cenne, to 
_
 
· ...., " . 'ł'- ! It" Klubu N oboł.ł-. _yi 8w 6 1 GIlI lał _ItgqUŚJDY. ...... D8łwIet1aIa 
"ł 416 --J- 
w," Z pod grubych gałęzi rozłożystej być przegłOSOtnDe WDIOB I 81'0- albowł- m6w1my .. iIo ntIy mIej-ł.l. poJ"ł
 l-ł t.. ......V..ł.ł:r ...n'
 
wierzby wydobyto ciężko rannych chłop dOW880 o 
iczem eaczeolu. 1_ do oBIel Polski. łyllowsk4, te pa,... 
 kaltanAI 
cn. U Sprengla sttl.ierd?Ono złama- . Po 
atwl8lUQ. 9Za"egu qII'&.w, Jak za. Nu&Qpnie zaiJral glos w IIp'awle oBwlad racaJ ....... aU poąte1L 
nie lewej nogi, zgniecenie klatki pler- Clągll!ęc le pot
«:zln dlugotemU D.OW:.! :a cEIola r. eanacyJIIy WaJaak, który mbwłł: Zkolei Kld) Na.rodowyponowil wnIosek 
. . _'-_ cele .JnweetY
YJne, sprawy rego\19ln 'I o. _ UcbW'Bla wl-"'-"-I radueddeł wy- swóJ o uamlęci. r; magłat.r&tu WII
łclł 
!'ioweJ. złamame '.nII.1jczyka i ogólne po mi&jl r
zYJDej I 
ył;h. przyetąplooo d
 rnA..;ła k o

k ;--wdę po1ekim 
 (7) I 
1ków _ jydbw. jedna« komiBao!'J 
tłuczenia. U drugiej ofiary wypadku głosowania. n
 wnio&klem lOubu Narod<> 
 j alJl!lłdm (fI) UOZODygD, Mteratom i WoJewódz1k1 oMviadcz)'ł, je nie podda WOlO 

twierdwno ciężkie rany na nogach o- W880 w .kweetJI etMIutu nagrody I1&er1U*Ie) malarzom. Pr.z,eJ: głoeowaole i pnyjQCle 8ku teco pod obrady. pOlllewBt .fJIni&il1& 
- 
raz lżejsze obrażenia na dełc. Odm- m. l 
' I ' adomo "",",i_; coy przez V1.."- t-o \Wrloeku więkKolić radziecka weku&- sOlIelu urzijdniezego nIc MI1cły do koropc' 
wIono ich do szpitala miejscowego, ...... w -..... n.auu -. &ci mał 'L 1'ad 
Jrdzłe pod dani Z08tali operacji. Sta.n Narodowy etaOJi iIo
 do 1Ił1:rUła w ła. ja.'koby po'" uCZ8DI, Uw i 
 toocJ y mlojeklej. 6 
__..1_ _J--ł- PoIak6w alu'&eMtl-' nie 8&&łł na wyeoltoki udania, bo nte mo- Kiedy adw. ltow1IbrJd aIuIIaI dDły pro. 
8prengla jest groźny. natomiast 
t&n z

ki;Kiullu Narodow-.o padło Są 1'ttIpÓtlJ&wodDk:zyt 8Weml dlZleiam1 z in- ł-t I 11 4aJ 6 -ł-Iuaa066 tyab JII,Oty. 
Pałubickiego nie budzi obaw. Władze 38 gl()8ÓW przeciw wntOlllo'kowt 2Z ....y nymi UClZOl1ymi, lecz trzeba łeh w.pi8N.d w6w. Ir_._ .... UłIIdeW 1D1I ...... I cł:8JJ1 
prowadzIł energiczne dochodzenia celem . 
 800i.u.t6w przy pomocy paragrafu &4"
eso. To gło. l 
"1 "'--111 .......-,. . 
ustalenia. kto pol)()Sl wine za WYDa. zYł::;p; J1Idayela .:ł.. D -..h&....... ... 8Owaoie J-t obrazą ł-a woJ łDteWgenq.t W tej oowliU radni narodowi powstali 
dek (d) od ....--. . 
 po)Ulej. z m1ejBo I 
 
 pro&elłbu. od(Ipłcwałl ra: 
T" ad I UclJwal.u. _o WOI08ku radni lGID1 Na to odpowJfJdrJ8I1O Z łaIw narodowych um z IPUb1lcZnokiq, Hymn 
fłO'dych, - 
a)emnlCZY nap .. Narodowego I Diezwykle lł1C1Uł
 zebrana -- -
 
rzy
VJ:


,?::
O
j
:c 

:= 


 

:ł- ;
: Abis,nia -nie chce rokować z Wiochami 
na admUlJStrałora dóbr hr. Alveoslebe- 7@łł-Uy na ręce komł-z.£a 1'rJIłIIIowego Pl- I 
nów. p. Gabrylewicza. Udał si
 OD kOD- MnJen:ne pc'oteety. LoadJ'Dt plQ.tek CAF) doszło do w.ia.doIDot- gubernatorom prowincyj. aby powr6- średnich rokowań nie 6Q. jeSlf.'1.
 \\
. 
lesie z roztrzaskanQ. czaszkQ.. W sta- kały się z tyC1Jllwym 
eabem kom_ma cW Da ... posterul1k1l byU gołowl Da czerpane; noty nie zawierały Jednak 
nie nieprzytomnym przewieziono go do 


u W:!rew6da1 88 o. o u kaide zawolanle. o Ueby ze .trony iadnej nowej propozycjI. 
BydgO!J£Czy i oddano pod opiekę leka- k4óry referował 

u
w::ro

:

y: Włoch D".t,pUy Jaldeł gwaltown. kro. Ablllynja, która !'Oprawę !liPO"\! 
 
ny lJZ'pltala św. Florjana. Ifllt.nieje doz! I Knaeja przerywali kllka.krotnle " kL MobUbacl1 J..zoze nie oglOUODO. Włocbą.-mł przekazała znów do Gen 
prz} puszczenie, że G. napadnięto z u- Wreezcte udaje liiI! 1'. Podgórskiemu Gdy po!!tanowienie c
arla. aby 'od- wy, jest obecnie 7.decvdowana P?".tł;'VO- 
kr1cia i rozbito mu głowQ łra.n.ieI11em ekoÓCIZYć WZfGlP.wjeD.ie -ło
aml. wołać .iifJ ponownie do Ligi Narod6w. wać tylko wedłua wakuówek Ligi 


LAUREATEM NAGRODY LITERACKIEJ I ARTYSTYCZNEJ MIASTA ŁODZI MO%E BY
 


. 
I 


aryjczyk
		

/sp_1935_03_23_nr690003_0001.djvu

			Toruń, 22 marca- 
Warunki 
społeczeństwa 
Nie atarcz, slowa premJera. - "l'rze 
ba czyn6w. - Chiński mur m1tdz 
Banaej, a społeczeństwem 
\V roku 1914, ze strony obozu, dziś 
Polsk, J"Zę.dzę.cego, padła pod adre- 
5em społeczeństwa pogróżka że 
"kto nie znajdzie się w naszyn{ obo- 
zie, zostanie zdrajcę. dla którego po- 
trafimy być bezwzględni". I tak sil;' 
tei stało. Obóz pomajowy był i jest 
bezw
lęd
y dla wszystkich, którzy 
nie daj' su
 wprzęgać do jednego 
rydwanu! Jadą.
ego dumnie prz
o 
wtórze pierwszej brygady. Wyraźnie 
zapowiedział to swego czasu jeden z 
premjerów pomajowych słowami o 
brażaję.ceml naród polski. I tak było: 
robiono wszystko bez wiedzy i mimo 
społeczeństwa. 
Ale daleko sanacja z tem nie za- 
szła. Zrobiła doświadczenie bardzo 
złe. Toteż premjer Kozłowski w o- 
statniej swej mowie wypowiedział 
może cierpkie dla niego, ale koniecz
 
ne słowa, że ratunek obecnej sytua 
cji. głównie gospodarczej. zależy i o- 
piera się na społeczeństwie. Stwier- 
dzenie to mówi wiele, ale tylko z jed- 
nej strony. musi przeto przemówić 
także druga. A więc: ratunek dajcie 
nam rodacy! Słuszny apel, ale kt 
dotę.d szedł sam, a dopiero teraz żą 
da pomocy od społeczeństwa, ten 
musi wiedzieć. że społeczeństwo ma 
pewne warunki do postawi"enia i od 
ich wypełnienia zależy reszta. 
1 est tych warunków sporo, bo 
bezwzględne postępowanie 1 nlelicze 
nie się dotę.d z opinją.. wywołało pe- 
wien stan. którego nie można zmie- 
nie! jednem przemówieniem, choćby 
samego szefa rzę.du. Zbyt długo zwo- 
dzono, zbyt długo czyny nie szły w 
parze ze słowami i oficjalneml enun- 
cjacjami. Między rzQ.dzę.cymi a społe- 
czeństwem rozsiadły się fakty takie, 
jak Brześć i sę.slednia Bereza, ustawa 
akademicka i klej,ca się Konstytu- 
cja zabe&pleczaję.ca obywatelowi 
wszystko, prócz obywatelskiej wol 
ności i prawa do narodowej Polski. 
Fakty dokonane i dokonywujęte się 
wytworzyły przepaść. której zasy- 
pać nie może jedna mowa, ale którą 
zasypać mog, czyny. 
Społeczeństwo chce wiedzieć, jak 
jest rq.dzone. zatem pragnie i musi 
wiedzieć jak wyglQ.damy na terenie 
sęgiadów bezpośrednich i pragnie 
wiedzieć, jak wyglQ.damy na terenie 
międzynarodowym, pragnie i musi 
wiedzieć, jaki jest nasz stosunek do 
słSiadów bezpośrednich . i pragnie 
wiedzie
. jak wyglQ.da wewn,trz bez- 
pieczeństwo obywatela. Społeczeń- CiOSPODARCZA I czel"WC&, wetIDie udział In&tytu\ Sprew Spo 
stwo pragnie naprawy tych krzywd, K RONIKA łec1lDych w Warszawie! o
anizuj
 
 
jakie mu wyrzę.dzono przez rozmal jak i na Targach pomańskuD, wla.sny dział 
tych komisarzy w deficytowyc Z K RAJU I sl.ąC)'m zalod!wie 30 proc. produkoji z 1008 pod l!Qzwą: "Higjena i 
ezpi

_

- 
ed l. b . I i . ..d_1_ .-.... od cy". Dział ten składać Się będz.ie s 2 -- 
prz slębiorstwac... przez za IC e m- (k) Wełna slabie!. PierVl'8Ze dni tego- Toku. W 
V\,l.._U Z v.yrow.....,.oną, mar- nicz -ch 
i: z części propagandowej i 
cjatywy prywatnej w przemYśle i 
'OOZ21.ej dl1Ug
ej 
erji aukcyj w:ł Y :
on- :zł:'
i


,
:


::y-ł.:z:';:ł:
: c
i handlowei..w której to wezmą OOz!ał 
handlu. przez przedwczesne emery- jalneJ w LandyOl
 
rzeszły p zn I:m ści pewien wzrost kansumcji. ROZlpoczęty firmy handlowe I przemysłowe 
rod.ukulł.. 
towanle . a W y na g radzanie uprzywi- powatnego oływ.ema. Zwła&
 we na k b.
 Lo-ort wódek do sta.nów ce środ'Iti odlronne dla pracowników. 
krzyłowa majd(}WeJa Zl\aczną bczbę Da- w. ro u -u 1
!.)"IDo e'''''''Y . 
lejowanych kilku dobrze płatnemi bywców. Ceny a.ustralijsk,iej vre1ny meri- ZJ
ocZ()nych Ole prz)Obrał w.ę
ych 
oz= OR ZECZEN1A 
!!ynekurami, słowem społeczeństwo o k9lZtałtowały się w granicach oko- 'Uu.arów u względu na tr'!ldno6cl org3: Olza 
i .c b t l k' . r o 
%c. nit6z y ch w P orównanMl z po- cnne rYł-ł ku a.morykań6kłego. .W IJWląz.kU ( o ) Dlie6 aadaDla Dakuu płatDlcdtlO- 
pragnie m e" prawa o ywa e s le l rrz
ią SKją aukcyJ llJn(\yóeldoch. Spadek z z
\\,Qrclem 
m(}Wy bandlo

eJ oZ W. Bcy- Dle J-t 4D1em doręczeaia. Doniosłe znacze- 
równość wobec prawa. Społeczeń- cen DOv.-ozelandrJdej weł.ny krzyi(}Wej wy t- ta-nJą. 
abr)'
 wódek przeV\o.d:UJ
 pewne! nie dla płatników podatkowych ma orze. 
stwo zechce wypowiedzieć się przy sz cb tUDków wahał się w gra.nicach 0- ac.z.kolwlek nleZ(U
cZD
. mOltl1WQ9c1 ękspor- czenie 
ajwylszego Trybunału Administra. 
. bl .. h b ach . up cłn le nie '. y "ga P . l tna red .,lo c . a C - we ł- bu na r)"Dek a.ngu"u. - . D k Lasó Państw. 
naj IZSZYc wy ar .. . - koło... proc. rzec: ę 
 J..... Stan W y twórczości rektyfikacY J . utrzy- cyjnego w sprawIe yre cji w . 
zależnie i chce raz mieć posłów wy- ny wloIiM..owała SIę na pOZIomi. około 5 ,. -, _ o .. w Radomiu przeciw przewodniczl\Cemu w1 
. h S proc. Poznęłe. oet&t.nio 72laorn& iloś
 zu strome! przep.s art. ł() drozPorz ) ą,dz-:ma Q 
. 
 l'Utym k6ztałtowała Btę na poziomie, wyno- podań z terenu woj. poz.oańakiego. pomor- post. admm. (poz. 3Uf2:8 z. u
t. Dle ma 

dy urzędmk nie jest pew!ly 
weg --ł-. '/k iego i śJl\!;Jkiego w fC)I"&wie ZWaIOl')"ZOWa- \ przy d.oręczamu nakazów płatniczych zasla 
Jutra, gdy mieszczanin łamie Się pod . - nia wkladów ma'l1kow)-cb w bankach ludo. SOw&ma. 
('i
żarem świadczeń. gdy magnat 
no
e szczerze powstała chęć w
pół \Vy
b tych wojew6da.tw. Poniev.-'U wa.1<>ry. r 
"-"reszcie zeszedł na dziada. Od oka- zycla i współpracy, trzebaby k
rnecz. za.cJ& wk
ad6:w "! bankacb l
owych, które Z ZAQRANICY 
lania w cz y nie dobrej woli rzędzą.- uie dowieść czynami prawdzIwoścI "ft apólldzlelllJolanu kred)otowem.. 1 7109t 7 ala 9 raz ( z ) B-'''''
- ..,.; 1 czka 1t-ł....IOWL Dooo- 
. . . d h ł o _. C J . P o- 1\$ zawsze unormowana w par. p. 
- -'
 r- . VPOJ 
cych zaJezy pomoc społeczenstw
 wypoW'u
 anyc s ow ma z
. porządzenia Prezydenta R. P. o pl'Z8l'aobo- gzą z Bl
k6eh. le pOOcp\B80.Y. 
 z
1 

ie możemy się łudzić, a musimy wled%eme: "ze społeczeństwem po- wa.niu zob(}Wiązali prywatno - prav.-'łI)"U1 uk
ad mIędzy Tow
rzy8ltwem Ko!et 
etgłł- 
ł)ra"'dzie spojrzeć w oczy. Między };ostanie tylko hasłem pięknem i fas .Dl. u. R. P. nr. 30/25. pOl. 213), prle&.o wma c'lJii
 a 
 ba
OW bole
lCh ł.
' 
li p ł ń t _ a sanację. i
tnleje cynujęco brzmię.cem - ale tylko ha wianie obecnie tyd) spraw niet)°łJto nie c
loOb w sprawIe połyc1.k1 w kwocle ;,oe 
O ccze s wem 
 o k Ó . l k . ć. !)rzyn06i petentom p maja do lO w&runki nie z06tały joszczc 08łOSJlOne. 


.
 
. "" I 
 


.e
. 

 
\1-' 


Mu w Ił Z Y Ił C Y jesteśmy przeciwni dwuletniej slllżbie wojskowej we Fran- 
cji. ("Grillgoire" - Paris). 


1. R.
		

/sp_1935_03_23_nr690004_0001.djvu

			1'. 81t 
nu i widzę peryskop łodzi podwOd n;j" 
39 lat P rzu god na morza cli _ 
'fł:e 
a

ro:a
s s
:
:
 
. ,. - WM. Łódt wyp'UŚclła jeszcze dwie torpe 
M".___. n- Ko6ału.:dd" O SW... bu)...m ........ 
 .. h 'ł. :>":'.' dy. & pótniej uciekła., ooawiajQ.C Bi
 wl 
...z- . -- docznie eskorty wojennych statków 
Chyba 
,m n:a
 pojawia sit w o-.tDio 
 statkiem chińskim. _ W ł-n lIpOI9i5ł) udało ma . od- rosyjskich. Cudem uszli
my cało. A te. 
prasie polskiej D.UWlSko EustachfJ80 OOpn...ły nie rozumiem d'luz880 nie- wł.edzf
 Berlin, przedostać się do WIe- raz ja i mój śmiertelny wróg Siedzimy 
Borkowskiego. Xaromiast bardllO cqsto Wl'ÓCił do ojeZ)'SDy.' dnia, otrzymać n:lezbędne- iJnł
e, sobie przy kuflu plwa. 
depesze donosz"" o podróiacb okrętu - Dawniej Ja byłem .kapitanem na które wpakował sobie pod kIOron, ,u&ucz. "Piotr WieW" tonie 
..Ko:ściuFZko". a wi
c t801 sa.mem 1»" ..tułanie". (IQ na ..Gacane". W czasie nego zp. PÓŹ11lej poJecbal do Buł- - Ten sam Schwieger zatopU statek 
średnio mówi"" nam. 00 dzieje 9it. WOjDY los J)Ołlj.Cl:ył nas w ..wywiadow- 'ar'ji. przez Koo,tantynoPOi do ArmezUi "Serbino", który wiózł z Rygi bronzo.. 
kpt. Borkow
ki!D' Ten 
iem. stary czym oddda1e .
u morskiego". Ta- i wypłyn-ł dopiero w :Erzerwn1e. 1)0. wy pomnik Piotra Wielkiego. Niemiec 
"wilk morski' J86t właśnie kapItanem k"" nazw, nosił ten urqd, który w Isto stał za tę historję order Stanisława. storpedował statek I zawrócił, nie przy 
jednego z największych naszych ok
- cle był centrom l'08yjsJdeso szpi
 jm1er6 lorda &1tola.en punczaj-.c. że na tonIJ.cym okrocie mo- 
tów handlowych. . stwa monkieso. Z hi8ł.orj.. tizpiegow- KpL Borkoweki sioga po klełl&zek gło majdowM się 008, ważnego. A tam 
Za to w ryskim dzienmku "Si
 sk. łł.Czy siC niejedna przygoda Klin- konjaku... Za.myem si9 DA chwile. po- jechał 6&01 "Piotr Wi
lki". Gdy kadłub 

odnia" zIlSjdUjt'OlY nazwisko Borkow genbeI"ia. czem mówi dalej. Opowiada o śmierci zanurzył siO, POSH. pusty wewnlłtrz, 

kiego, ba nawet dłuB"" rozmowę z Bor- - W roku 1915 wywiad rosyjski stał lorda Kitchenera. został przez wodę wypchnięty na po- 
kow
kim. W
rnika to s

. że 
pt.. Bor- bardw kiepsko. Wyłapano wszystkich Nie wierzy ostatnim rlJWela.cjom, o- wierzchnic. i unosił się na falach dop6- 
kow
k.i j
t z pochodzeOla ryzal11nem, nanych agentów. tle, nikt nie chce je głoszonym w pamiętnikach rM,Jotel. ki woda nie dostała Sił do środka. Wte 
toteż kores
ll
ent ryski Wy
oc:z
tał ch
. kogo tylko po61ell1Y _ każdego grafisty niemieckiego, jakoby okręt lor- dy "Piotr Wielki" uton..ł. 
tę sposołm06c, ze Ph"11łł na .,KOtiCIUJZ- złaplf. A tu. jak na 
ć, ol.rlymujflD1Y da Kltchenera. wpadł na minc. Kpt. ZDałomoN r: ..I'I
 D1etdeb 
ce" do Kanady, dla dłuż!'zej pogawtd- rozkaz: ..Wysłać, natychmiaet do BerIi BorkOW'8ki twierdzi.._ je 8talte-k r.oe-tał KpL Borkowski poprawił liO na fo- 
ki z kapitanem. na i Wiednia dzielnych agentów do wysad2011Y w po
1etrz. przez upieg6w telu t huknę.ł na chłopca okl'ttowego' 
WspomnieDla z RYli specjalnych 
ruczeń". Posłali
mY jed- niemieckich. którzy, 

wsZy - Kazik, jeszcze dwa konJaczkl: 
Dzipnnikarz i kapitan rozmawiali z nego za druglm - :wszy
tkich trzech dwóch m&rYn&;ny anglelsld'c
, rJdobyli prQdko. na, jednej nodze I 
foOb.,. w chwili, gdy silny wiatr uderzał are-sztowano..Wres
e1e Khnsen1?erg"ła dokumen
y 'WOjskowe t pny lch .pomo- Kiedy chłopak podał kieliszek ka- 

. okręt. fale tliły o burty, na pokł
 eza się 
 l.powlada: ".Ja POJad
. cy doetah liO na okrot. Nut
nle wy- pitan 7mOWU powrócił do WSPOmnieli 
dach wszystko latało z miejsca na - Mów 11 swietnle 
 angiel
ku, ale wołali wybuch, przyczem poD1eśli boba - Wie pan, kto to jMt Marlena Di
 
rniej8ce pasażerowie pochowali się do w .angl
erykańskieJ .gwarze "mor- tenk. ahnier6 wraJI z eał, załogO ttat- trleb! Pewno p&D my'li, te Niemka' A 
k jut ' Sklego wllka". Tem lepIeJ. Dano mu ku. ja panu opowiem tak.. hiatorję. W 
8 r' . . kBk k' paszport amerykański. Pojechał, przez Pótniej wspomina kapitan rok 1919. drugim kadeckim korpusie w Peters- 
. W k
Ju<:le pt. ,or ows I
O. pano- Szwecjo i Danję dostał &it do Niemiec. Na statku "Bałkan" płyn.ł z Archan- burgu był profesor von Dietrich, pul- 
""'1
 
l
h do kOI1J
k
. .
ł': sClanach _ Co? ':\farynans Amerykanin' Zna- gielska do Hamhursa. "Bałkan" był kown1k. W czuie wojny mianowano 
kaJ
ty w
s
1ł portret} I blał) orzeł. w my się na takich _ powieddeli Niem- włunR A D J O W E'o 


Sobota, dnia 23 marca 
x..,jdebwsze 8ud)'cjl!; z
rą.n;cUl
: St.ra..buq 21,30 Koocert utw0r6w ork1e&łi'o- 
wycb I ch6ralnych S&int-Sa.eM&. Bamlluq 20,10 "Wasoer-Verdi", koncert mu- 
zyki operowej. Lipsk 20,10 "Jabuka". operetka lana Stra.uII6a. _oaMbj.. 19,00 
Koocert wleczoray; w programie Vival cli: Concl'rto groEO, Moz.ań: Fuga D-dur, 
Haydn I Beetho1'eD. 
kOPC. reklamowy. 22,15 
W-w&. PaDa6 12,00 m
 
po.... płyty. 13,56 gieł, 
da zbołOWL U,OO .ławn,j 
śpiewaey na płytach. 
18.30 odoey& pnJ'I"Odni' 
czy. 19.15 ,.tycie w por- 
cie pomafwIkim", repor- 
tat. :22,00 konc. reJdamo- 
wy. 23,00 ortI:. m8lDdolini- 
stów. Lw6w 18.00 ,,Mały 
Bob i wleHDi Morgan". 
słOchmvtBko cDa ckJeaI. 
22.00 kooc. reklamowy. 
22,:JI ..Wesoła faJa". WD- 
.. 1
,30 monolo« humory- 
8t;ycmy. 22,00 konceń re- 
klamowy. 


,
WARSZAWA . 


6.30 audycja pora.ona. 
12,ro wiad. meteoroL 12.oc, 
płyty. 12,50 chwilka dla 
k.ob1& 12,55 dJ:iennjk. 
13,00 koncert zespołu bu- 
1DOII.W6w. 13,ł.'J v.iad. go- 
spodarcze. lł,.ł,5 0I'k. jaz. 
zowa A. FIato. 15,30 recy- 
taele prozy, 1. .(\ ""'i\',' -, 
dla dzied. 16,
 &knynka 
techniczna, 16.4.') pieśni. 
17,00 pogadanka krajo- 
mawar.a.. 11,10 aajnow- 
.. nagrania na płytach. 
17,50 pogadanka pnyrod- 
nkza.. - .18,00 Lwów. 18,30 
pftelll
 wydawnictw. 
IMCI 
 na forte- 
plall w wyk. BukIioa. 19,rn 
plOg!'&m. 19,15 pnegląd 
wyda."-nJctw roJni
h. 
19.25 wiad. spm<łowe. 19,35 
koooert na. cytrze, 19,50 
feljeton. 20.00 wieczór 
muzyki rodzil Jej. 2O,ł6 
ddtmUk. 21,00 koocert 
utw. 1. S. Bacha; w pro- 
gramie TOCC3'ta, koncert 

knn)co""Y E-dur, Suita. 
"!2,M kooc, rliklaroO\VY. 
22,00 mkic lltem.ckl 22.30_ 
Lwów. 23,11) muz. lekka 
orko Witkowskipgo. 


. 'ZAGRANICA 


Toruil 63> W -\\'a. 11,57 
W-w&. 13,;,5 
e1da. a,'-5 
W-w&. 18
 uLw. Chopina 
1. pł
-ł. 1
.łO tycie kU}
J- 
!'ił.lnC, 18,ł:; fra.gmClM_ tea- 
!raln). 19.07 program. 
]!I,r. 
,'itary hawajolk:1e. 
l,łyty. 19.z:; \\ia.d. llporto- 
we. 19,30 W-wa. 22,00 


KkAJOWE 


Loa4p 18,15 m
 ta- 
DeCZD&. 20,3) mUl. 1eiLka. 
23,00 
k1-łn. 24.00 
orkiestra do łaDt&. Wł.. 
lIe6 17,25 koncert lekki. 
18,05 piosenki Judawe. 
00.00 orkiea&.ra i eolikf. 
21,-60 mU%- I-łc&. 23,.'K) 01'- 
kd.estra. cnl'aiIIb. PnIp 
15,5ó k
 odt. woj- 
"owej. 1716 recił. forte- 
p18lDOWY. 11,.'1) płyt y- 18.10 
muzyka fOl'tepiaQowa Ba- 
cha. 19,15 radjoorlti«'ltn. 
20.00 operetk.&. 
15 pły- 
ty. KG,...... 20,00 100&. 
lekka. 21,00 kooceri wM-, 
czarny. 2Z,09 wł-Ola au- 
dycja. BtrullRaw 3),15 
płyty. 21,3) ut.w. SaJat. 
Sa.ensa. 
 muz.. taA. 
][....0 
 płyty. 19,3) 
koncert. 21,50 płyty. B188 
17,30 mu'£Yłca CI'g8I1O'Wa 
1. S. Bacha. 19,15 wł-J17 
wIeczór. 21
 płyty .do 
fetI,ca. BlIDłlnart 00,10 


koncert operowy. 22,25 
płyty. 23.00 IOOZ. &8lleez- 
na. Bełlsbertl 11.3> radjo- 
oIitielJb'a. 13,00 płyty. 
16,00 k .: ... 

r:.:. ..
 -." ..--;
 
.,:.. t.,  .;
 r{ 
 .j 


: -J 


"«,.::,
.,, " 


o., 


": -'.oJ" 
.>':.  .. .0_ .a! 
. , .............

.. 


I ..... 
 ... 


,.-.---.-...... - 
-- ... .....
 


(
 ,-,'.'. 
'. 
!

c
;< 


,. 


, 


-" 


.-. 


...:..
..j.: 
( ......  ....i ł : 


........ "lo. 


;.V 


.., 


-.-','} 


-o. 


., 


.... 


.. .7": 
 


:.fI> #: - 
, . 


. 
 


- 


.
...: . ,. . 
 


. /\: ... '<: ( . 
 .. ._
 


73 OOO-TOllt.=oiOWA: ..NORMAN Dl E" NA UKO:'lCZENIU 
Najwiokszy ten parowiec pe.satenki jwła.t&, z którym może równał 8i
 je- 
dynie budujIJ.CY siO w Anglji ..Oueen M&rY". UJWLł wprowadzony do suches o 
doku w Saint NawT&, sd'zje dokona !!Ił OBtatntch poprawek t ul'tlpełnletI 
w urządzenIach techmcznyeh. . 


RZECZY CIEKAWE 
I POZVTICZNE 
+ w Irlandjl &aUWUODo niedawno ory- 
ainalDo zjawisko. Na pneatrEen1 ł800 k.m 
kwadratowych Bpadł deazcz, w czule kto- 
re,o ptaki J)Ochowały Ble do 
Iazd, a lu 
dZI. musieli pozapalać iwiatła. Zdaniem 
meteorologów teD czarny deBJCE był spo- 
wodowany przez BadEe. pn;JDiealoD8 W1'&& z 
mgłą z północnej Angljl i południowej 
SzkocjI. Podobne zjawisko zauwalono w 
1896 r. na Syberjl. CEarna chmW'a powstała 
prawdopodobnie z dymu przy wielkich po- 
tarach lasów. pojawiła elQ nad Samar" I za 
cZ4:ła Blę powoli opuszcza
. W pewnej chwi, 
li zrobiło elę tok clomno. te nie byto widać 
o kilka krokÓw, prEyczem w powietrzu uno- 
sił Ile BlIny zapach Ipalenlzny. 
+ W roku 1;00 było w Kanadzie 70000 
Fron('uzów. Dziś ludn06ć pochodzenia IrAn. 
cuskicBO Uczy w całej Kanadzie 
9279(1O. 


:+ W7ch
a w .tolicy Sowiełów ..Wie 
CJtnUaja :MMkwa" podała wia401110łć, I
 
wleJk.1. zaklady przemya1ow, ..Mout&mpa 
ukotIClył, produkcjO partJI zebów stalo. 
wych w llołcl aiO tYBiQCY BEtuk, 2M tyslecy 
koron I 200 tysięcy 8'Ó1"Dycb I dolnych sie- 
kaczy. W .Moskwie t LeDlnlP'adzie jul około 
000 olOb obojga pIci po8iada st&wwe zlj
Y. 
W dentystyce Rosja lowiecka dokonala U'U. 
bywałego I'rzcwrotu. Po dlugieJ epoce "zło- 
tych zęb6w" nastąpi teru nowy okres "sta- 
U". KotIcz" Ile zęby "burtuJ.kie" - złote, · 
zaczn" rdzewieć ..by telum!. 
+. W Bzpitalu w Rou", Bułgarja. znaj. 
duje Bię ł-miesięczne dziecko, które lTIa tri)' 
nogi I trzy ręce. Oprócz teKo dziecko jes L 
zdrowe i normalne. I..ekarze łaml" BObie 8'ł j 
 
wy nad tem, czy PfteprowadEenio opera c 
byłoby wskazancm czy t81 ryzykownem. 
+ Helm Hockstaetter, Austrjak, wyn" 
lazt przyrz..d. tłumiący zupełnie buk Ilr7... 
łów. Motua ten prz
 umieścić ba kalo 
drm karabinie. . 


MAL Y BOB I WIELKI _OJłGAN 
Dwa.j chlopcy przyjefJdctaJ'" do Noweso 
J'>I;(II bu gro&za prly dUl8'Zf. ale ZA to z 
l'ia:nomi zdobycia ma.jĄt&u. DewW4 ich 
- uczciw08ć, dobre. obeerWa.cja, zwarJt>- 
".ana praca I wesoła zaWC8 m6o&. Wa1.k4 
() "hleb zaeZ)-naj" od dobrego kawału - a 
jak im eip, \V tej wałce dalej powodzUo, do- 
v. e się katdy ich I'Ó'WII-łlk. który Ao8I.... 
dz.ie przy gło8noiku w eoboł4 dIDia 23 IlW'C& 
(J godz. 18. W dniu tym rozgłomia Iwow- 
.ka. nadaje słuchowlllko dla m10ddety pl. 
.,)Jaly Bob i 
iflki Morgan" wod-'UY J. 0- 
BU"ow&;oir.i.eIO. 


KnAlłZ'r "WZSOLJU FALI" 
W eezonie wJOII8DD11J1 ,.Wę-oła f.aI1a" 
nadawana 
 dwa, lub trzy1"8ZY w mle- 

 w soboty o gock. 22,3). K.lerownłk 
"faU", mir. Budzyńskl zamieI'p etJworzyć 
z "fal" sobotnich rodzaj kabQl'etu rad!jo- 
WO.. W kabarecie tym prócz 8CfllDY bt:. 
dde te! I widownia, meliczna wprawdzie, 
bo I!I1tIada.J'łC& ale z lliłłwna.5tu radjoełu. 
chaezy za.prooezonyc:h do studja, ale reagu- 
jąca na. pos%oC'l..e@"óJne .'inumery" kabaretu 
tak. jak kuda Widownia normalna. J.nau- 

j
 kabaretu "WeeołeJ faU" 
z,łe 
"balkon Iron.hJtów". któl')' u!lł}'FQ.)'",y w 
.obotło dDI& 23 mU'e1l. o pz. :t.!..30.
		

/sp_1935_03_23_nr690005_0001.djvu

			r. 69 

- 
pI,tek za. 3. Katarzyny 
sobota 23. 3. - M. B. BolelneJ 
NI.ddeia ał. 3. - Gabrjela 
pODleddalek as. 3. - Zwlast. NMP. 


..ILOWO POMORIKlElM loboła. dnia II maroa 1131 1'. 
-- . .- 
I KRON OKA I 


Str. 1 


W rkulbi4dza: Gr)" - rorJt06lAla Sblr- 
ley T
le w wesolym ft'lmle p. t. ..tywy 
..sta.w'; ApoUo - Gret& Garbo w arcy- 
dziele p. L .Malowana a&6lona"; Orzeł _ 
Joan CrawfoM i Clerk Glllble w fMmie 
..Tad
 W
UI". Jack Dempsey I Myr. 
nIL Lor w tlłDue p. l ..Dama i bokser". 


=--- 
st.. wod, w lUI. z dn. 22. 3.: Toruń 
+ :.'.16 (2,lł). Fordon + 2,15 (2,16). Chełmno f! Z'wod, m-łzoW_ w IIUIiIUoh. Lokal Z Ch J I - 
+ 1,115 (l,Oł), Grudziądz"", 2,24, (2,26). Korze- ny Komitet. L. O. P. P. ur
ił wiellkie O n c 
" I ' C WO -I- UO (2,-W\. Plekl o -ł- 1 89 (1 "" ) zawody marezowe drutyn w maekacb g a- A Z b od 
.. . lN zowYcO d któr h ł L.\ ,rac 1I.U o-.ego. W przYBZł4 BO- 
rczow + 2,
 (2,«», Einlage + 2,
 r:z.'4IJ) , o. re qr 06iło eię U drut)'1I, botę Wieczorem odbędzie się w Chojnicz- 
SclJiewenhor.t -I- 
ł8 (2,50). . , W l t6m 2 t61illkle. Tr84& in&l"6ZOwa biegła kach zebranie Stronnictw a Narodow. '." o. u - 
LI b u lcaml mluta i wynosiła d.la mętmym - 
U..ga. cz y w na\\iasllch oznnczajs 2.600 mtr.,. dla .koblet ok. 2.000 mtr. Wyniki prasza lię o liczny udział członków. Wygło- 
,tan z dula poprzedniego. . . za.wodów w poszczególnycb klaaach są na. szony zostanie aktualny referat. (d) 
UAR etępujące. klaaa. A ( jek) 1 I . 6. Z q
 młodzież,. kupiecki... Ostat- 
REPERT TEATRU Ujeła 
tyna 
 p. ;'°w C
8B; 16,
 = nl
 
yło Się W 
lce restauracji ..Polonja" 
ZIEMI POMORSKIEJ 2) Cenu-. WyBZIk. :land.'- 16,21 min. Kła- uueSUłczne zebrawe Towarzystwa Handlow 
81źri.... ,11& B (drut. WF. I PW. _ 1) ..sokół" III. w c
w. .Zebraniu przewodniczył prezes p. Mar- 
...... .. ,I pIlIlo. 22. lIT. - czasie lU,,') mi'l1; 
) K. P. W. _ 15,U min.; kjewlcz, który zreferował na wstępie kilka 

lłolaJ", lObo'" 23. III. - Tucholai nIe- 3) Strat Potania - 16,55 min. KI. C (drut a
l
alnych Bpraw. ogó
 młodziety kupiec- 
4Zł.ł.. 24. III. - GnUilldz, l P. C. K.) - 1) drut. Rz
t.ni Miejskiej _ klej obchodzących. Bhska realizacji jest 
16,53 mm.; 2) St.rU Pot. _ 17,26 min.; 3) sprawa budowy, domu letniskowego w 
1 Z ) w. Rez. -' 17,42 m; KI. D (drut. teMkiel Charzykowie. 
arząd tywi nadzieje, lit je- 
. P. W. K. - 15,16 m.; 2) Strat Pot. _ 17,
 szcze W roku bid. dom. zostanie wybudowa 
mm. Naloty podkreślić bezapelacyjDe 7JWY ny. Podczas sezonu członkowie będą mókli 
cl
wo drut)'ll1y sokoloj, która oelwnfJłB korzystać z bezplatnego pobytu w letnisku, 
na.jepezy CUiS dnia, do którego m.ne dJru- o Ue zechą czas wakacyj spędzić w uro- 
t)'t1y ani pn:)"bUtyć flię nie .zdolały. czym Cl1arzykowie. \\"końcu omawiano sze- 
f! Zjazd 1'01DJk6w. We wtorek, OOia 26 roko Iprawo wycieczek. w roku biot. mają- 
rn&1'ca br.. 
 eię o godz.. 11 przed poł. cych Bię odbyć. Wycieczki cieszyly Bię do- 
na sali sejmikowej Btarostwa powia.towego tąc1 wielką popularnością. Na przyszłe m 
obrady ro.J.n!.ków, UrządzoDe przez Pomor- zebraniu wygłoszone zOlt<łn_ 2 ciekawe re- 
ekle Tow. Roln. Podcu.s zjazdu w,.głoezo- ferały. (d) 
!le zo.
 facbowe referaty o uprawi-. roli 6. Odrocz..1e rozpr.wy. W miniOD4 śro- 
ł . boc1

1 w goepodarstwed1 ",łDych. W dę odbyła się rozprawa sądowa przeciwko 
r.Jetdzle 
CZ8litniezyć bł)d& preuei WZBl. niejakiemu HCJTmannowi Scbulzowi. oskar- 

onkowle za.rządów i delegaci Kółek Rol- tonemu o oszustwo matr)-monjalne, o czem 
ma;yci1... .' . swego czasu Informowaliśmy naszych czy tel 
c5 
.d.IDJ'- p.pl
.k.. Parafjalna Akcja nlkó
. RO
p'rawa r
zpoczęła się od przesłu- 
Katol1cka przy koścleb. 'w. Mikolaja uną- chama śWiadka WIchera z ChojDlc, który 
dza w aadchodzącą niedzielę, dnia 24 bm. o I zeznał. te oskarżony Schulz wobec śp. Ma- 
&'Odz. 
30 po pol. w sali "TfvoU" wielką a. lickiego przYZDał lIię, iż jego "narzeczona" 
kademJ'ł. papieską.. dl
 uczcze
ia rocznicy (p. M. Liedtke z Chojnic) asygnowała kapl. 
wyboru t korona"]1 Ojca św. PIUsa XI. Pro- tał zakładowy do jego interesu. Następnie 


.t&a JtOIod
. Temperatura powietrza w 
ciągu doby od godz. 7 r8l1O dnia 21. 3. do 
gooz. 7 rano dnJa 22. 3. najwytsza + Ił (1:!i, 
aaJniteza + 1 (2). Stan w do. 22. 3.: temp. 
pow. o godz. 11: ..... 12 (12), ciśo. pow. 7
 
wiatr E, lIogodnie. 


-- 
 


KOPERNIK 
UŚMIECHNĄŁ SI E 


tycie 


10.000 lłott[
 
a
ło W ..uimie[
u fortunJ" 
Zaledwie rozpoczęło się ciągnienie klasy 2-ej. a już zn6w większa 
wYirana 10.000 zł padła w tutejszej naj szczęśliwszej kolekturze 
"Uimiech Fortun
'1 
ni nr. 116012. GRZEGORZ. 
Jak nas Informują. tym razem fortuna u
mlechnęła się - 
dwom wytrwałym graczom kolektury "Uśmiech Fortuny.', kt6rzy Przed 25 laty "GAZE'fA TOBUaS&A- 
powyłszy numer losu grają jut od kilku loteryj. d 37
 · dal. za I ttt. doaoeI: 
Ks. Ludwik Rogacki z Wabcza miano- 
wa
y _ zOltał proboszaem w T o r u n i u. pa- 
ra.fJl sw. Jakóba_ KB. Paweł Ktl'lltein z Kap. 
licy Królewskiej przente810ny został do pa. 
rafjl 'w. Mikołaja w Gdailsku. 
W wielu mlejBeowołciach w p o w. I n i ń. 

 k i 
 usunięto nauczycieU władających 
Jl:zyklem polskim a na ich miejsce nasmno 
Niemc6w-katolików. którzy nawet religję 
btdI\ wykład8
 dzieciom polskim ..in der 
Amtssprache". 
W Wejherowie zmarł w wieku la' 
65 ks. Józef Zelewski, proboszcz w KurzQt- 
niku, ostatnio przebywaj"cy, jako emcr)"t w 
Wejherowie. 
W C z e r s k u nauczyciel Bincyk, podczas 
sprzeczki z robotnikiem Kitowskim. stnem 
do niego. raniąc go cięiko w płuca. 
W W i l n i.e sąd rosyjski zawiesił wy 
dawnic&wo organu narodowo-demokratycz- 
nego "Gońca Wileńs)dego", roo&Jrowancgo 
przez Aleksandra Zwierzyńskiego i Józefa 
Hłaskę. 


Niech co cheq- mówiq. ale l...aJda fan- 
tazja blednic wobec życia. a już niemo- 
żliwościq jest prześciglW,{: u'uobraillia 
rzeczywi8iq rzeczywiBtoAć amerykań- 
Bko,. 
Nic to, że tO USA można oglQdać tre. 
sowane pchły wielkoici jeża. że 2łUlj- 
dz;e si(! tam okolice tak ubogie w deszcz. 
iż 
.letnie żaby jeBzcze nie umieJq pł'JJ- 
wo(". 
To jednak, o czem donosi z Am
rJlki 
"Gazeta Katolicka w Kanadzie.'. pru. 
chodzi nie tylko wszelkie pojęcie, ałe tli 
ntJ8zetn zrozumieniu sprzeczne jest po- 
prostu z natur€{. Posłuchajmy. co ,iq 
stało z tamtej BtrOlłY "wielkiego Btawy", 
+ W Birmingham (Alabama) zdllny" 
81ę, te at policja musiaJa interwcnjować i 
przelzkodzić Jamesowi F.. Bailes w... prze- 
bietu głową muru. WalU on rozpaczliwie 
BW_ głową o mur, wołaj"c: "Moja tona opu 
kiła mnie, więc ja chcę umrzeć'.. 
Pomyllet5 tylko: Gdyby wielu na- 
8Zuch dostojników warBzawskich doda- 
ło fakiego Bamego napadu, tożby ta bł6- 
dł'UI policja miał6 robote! .VoglibJ/3m1l 
na to nwsowe widowisko spraszoć tu- 
rystów z calej Europy. 
Może mujdzie się jaki patriota. któ- 
ru da dobry przykUJd'! A reBzta za nim. 
bule hurmem. Uprzedźcie tei PAT-a, ie- 
bu to f.ilfKOt.l1all 


leDertulrJ kin 


I 
-* ........at. poaonka zawiadamia, 
te Z powodu prób technicznych będzie nie- 
czynna w pl"tek 22 bm. od .odz. 1l
7 c10 
l5,ł5, onz w sobotę 23 bm. od ,odz. 11
7 do 
14,&5. POR Um nadawaDle odbyw&t się bę. 
dlle DOJ'D1a1Dle. ' 
_e.. Z.. Z.......... .. JIoaaonw., W 
dniu 18 bln. odbyło Idę w ToruDk1 pod 
prze'łll'Oda4et w em etal'Oll!lty k1'ajoweso p. 
WiDeeptego Ł-c:kleso zebl'Ulle 
 0- 
krUU Pomonkłe,o P. Z. Z. (daWDlejszy 
Zw.OIlr. Kresów Z&ch.), na kł.ł..em, po wy- 
6łuchu1lu eprawozdanla kierownika Obę- 
«II I om6wIanlu bleqc,Ch ......w orpnł- 
z&Cyjn7cb pos&a.DowiooD zorsa.nitowat na 
Pomorzu lrolODje letDle dla drziecl po1ekjch 
z Niemiec. Gdańllra I ziem zacbodnich cnz 
urMc1&115 "T7c1z1e6 
1 I zbiÓJtti 
PctJakIIlO Zw. ZachodQi.". Tyd:de6 ten 
na Pomorzu ocLbtUie .. w czułe od 31 
mII'C& do 7 kwt-łDla br. 
-* ...... ..aarI 
... KDła 
pedagogiczn_ za.jmujłl, alę k
 wakaeyj 
letnid1. t-ła.10D7dJ pnec1 2 lat)' na CZ88 
:sd 15 CUI"VoQ do m .iwpIlia. Spotyka się 
lo włród rodzków I Dauczyda1ńwa z po- 
wałQeml ...łrzełłDł-DI I krJtJk... a wielO 
kJeJ'O'WDik6w kun&orjów wJPOWledlZialo lię 
lA prz)"WI'ÓCon1ł-D wakacyj 1emid1 od 3) gram akademji jest następujący. 1) Hymn 
Clłł"'"& 40 3 wrze6n1a. Decyzja nalety do papieskI w wykonaniu orkiestry KS
I - 
mili_tra. fara; 2) deklamacja: "Conflteor" Rostwo- 
. rowsklego 3) występ chóru śpiew. "Lutnta"; 
. - N....ł....... ....ut......... ł) przemówienie okolicznościowe, 5) koncert 
Abnle&lr8two pGOIt7 W)'1)WlIIOA wkrótce J?oO- orklesb'y KSM I 6) zakończeDie wsp6lnym 
w. 
 dola prz881 ł _ k IU'Ięc1oWJeb. IlU&- Aplewem hymnu "My chcemy Boga'.. - Za. 

owk:tO w&l'to6d 8 po kolon fiol.ław. chęeamy g0rI\C0 całe społeczeńlItwo kato- 
I 1% 
 koioruc:lem'DopomanAczowfCo. Uclrie do tłumnego udziału w tej włelkiel Z .,dIOSlar 
-* ..1'... taka "v"'J.
cIa . udIe- akademIi. Tańce wpOicl. 
.1r'7""" Sta.ro6ta byd- 
wIIUab. Związek uzdrowilk pot.klch pod- o R.d. olatlgow. "Sokol.... W nad. pki z,awiadamaa, że na mocy ro&pomr 
Jął akcjCj zmierzaj,cą do zlikwidowania chodzącą niedzielę, dnia 
 bm-, odbędzie dzenia wojewody pomańsk.iego z dm.. Z'l 
thaow. jaki panuje w dziedzinJe taks kura- się w Grudziądzu walny zjazd i ołn-ady ra- lutego 1926 r. rakaawe są bezwzględnie w 
t)'jP1ch. Zamiarem Związku jut ujec1nostaj dy IV okręgu "Sokoła.'. Obrady poprzedzo- okl'esie wielkiego postu w6zelkie ta.óce i 
nienie taka we wlZyBtkleb Ulc1rowiBkacb, u- De będ, wysłucbanlem Mszy Iw_ pn:cz de. 
wy taI1eczne w Iok&1a.ch pub
h. 
sW,nI_ BPOIOWw leb 6eluania oraz Prz1- I.,ałów w kościele famym. W miaaach zatem nie wolno umądzać tad- 
znawanla milek. Dot1chczas czę6t tUdro- o A...tar. I Wlk. . poUeJIIo MiMzka. rIYw w resta.uł'8.cja.ch, kawiafttiach. kaba- 

Iak leiwa takar co tyc1zle6. Inne co mle- nJec Nowejwsi pod Grudziądzem ł6-le&ni retach i dalnciQgach; po wslacb w ober- 
!lląc Jub teł z,6..,. za cał, kurację. 
oszcze- Komackl, małorolny, wezwaDY zOltał przed 2ach. 
oiflcach itp. 
g6!ne Glob,.. zwl..,zlrl I stoW&1'Z1SZen1a, kt6- kUku dlUami prses policj
 w związku z AnlsdowanIe f8bl'J'kADtld uloIkn. Za 
re w pewn,.ch uzdrowiskach 1r0000YBtak ze pewną I
Wą kam, do stawienia się w III dokonywame Iljedozv,'OIOllych zabit'@'6w w 
zl1ll.. w Innrcb B' D&rałoDe 11& odmowtJ, komill&rJacie PP. celem przesłuch.nia. K. kilkWUl6tu ujawnionYch prr.ez śledztwo 
co wywołuje przykre nieporolumlenJL ..uwania teso nie usłuchał, wobec czego 
h władze prokuratondcJie wydały 
Na podatawle materjBł6w. nadeełanych ..e czwartek rano przybyło do jOlo miesz- D6ku; aretJ2Jlowanta mieezkallki Bydgo- męty 'zosł.a.ł prz
 młodych hłtderowców 
lina a&nł.d
 uzdrowisk. ma b1t oprac:owa- kaDla w Nowejwsi dwóch policjantów ce- szczy, meja.k.iej Ma.rjl R. Zallliądzfe on&. podar.aa wyborów 00 gmin w po\\iMSC:l nI- 
na prz.ełe&na taba kun.eyjaa. lem przymUlSOwep dop
wadzenia go. Kor- niebawem na ławie osk&rWnyICh przed 8110- Zb1ydJ.. 
* . ----a ..... --- W dniu nacki weh
cycb do ..Jego mieszkani d a po- cl der:n . v7

 ';J

 niedzlel- . · PnetII4d.6 listy WJborcu. Jak sęi po- 
- --.- "'7-___._ . licjantow przywitał ouetgaml, a g y ..---.-. .. k8l;Uje, wielu wyborców nie oł.rzvmało 
20 bm. w torufl8ldm urzędzie stanu cYMI- prz)'stąpill do 
konania swej przymuso- dnta 2ł marca br. o godz. 17
 
ie się karty wyborczej (EtnJadung). NieotNyma- 
nego qrłoeaooo: wej czynności, począł najpierw stawiać ()o w Byds
 w auli Gimnar.j'Um Hume.- me t&kdej karty jest mAkiem, te odnoIIr1y 
U r O d z _ D I a sJQÓW sgł08lU: rOOotnik pór a potem rzucił 1110 wraz I łon" swoją nisł,.amego wy1lład docenta zaet. prof. U. wyborca me jest wpisany do spisu wvbor- 
JÓłof Plueekl. robotul'k Jan OJikoW'Ki, mu- na 'policjantów, bijąc Icb pochwyconem
 P. dr. Marjana Z. Jedłickiego na temat: cze(fo i nie 
dzle mtał momokl ,.10 ;wat. 
tyk Jan Nowak I prof. Jułjan ZeDt.keler. łopatami Wrwiązała. BI
 bójka, z której "W
óaczesne Włochy". Prelegent n8SZlki- Wobec tego po
-iNen k8Jdy wybon:a, kt6- 
Urod.zenJa córek qrłosUl: un:
Uc Alojzy policjanci zdołali wyjść obronną "ką. Za- cuje etru'kturę tycia polityanego dlZisiej- ry karty t&lciiJj nie otrEyme.ł, udać fI
 na- 
Kalka, ognIomiatn Jan paret., OIDlom. J6- kutego w bjdany KOT11ackhlgD doprowa. &ej Italji i lJI'Zedste.wi. jak na tJe ban]m)c- tycbmiut do 10kalt wyboI'CEych (w Gda1).. 
zEf' Dulek I Remiamn. J8I1 Kamlilekl. d!ł1t oni wreBzcie do komlsarjatu. . twa form pariam_t.amyd1 i WIUOBłIu na- KU - Pł'el:yd}um poile)l, na pneOmte- 
li! u b y: rułblarz 
&Ił Kub&c*i I Lucj. Na mlejs
u 1?rzed domem Komackiero strojów nacjonalłetycmydl po wojnie wy- Adaeh urzędy policy)ne) I zatądat Wpteft. 
S
achta, roboliPIk AIo IJ Urba6X1 I Zofja powstało WleUue 'zbl.,C?wl
o, albo ! wle
 rósł potQtiny prąd faayzD3Q I lak 
 ten nia go do listy. K.to nie ma CAeU, mott! po- 
Lukomeka. tłum m!8IIkańców z. całej wal wyleg na u ogamął wszyetllde dziedzlcy łTda v.ioekle- prosie o to r:najomego. W katd)"IIJ ""E.e w 
Z I o Ił y: BemadeCt& Kope11Ika, 8 lat (Sz. lioe, obl
jł.C Diecod:zienn" bl\d! co be,dł 6°. SkrerMł'WBZy syłwe&ę t\V'Ó!'cy fMZY
 
 23 hm. upłyWa tet
1n wytotenl. 
C beł ... . ....--. . ......, Kl --..... D o "'e-ła , walk'ł s pobcją. .. - YuseoUDieso. r.apoma dr. JettOOkl łi3t i załatwienia t
j flprawy 
... ł- _lo ......-.,- n J"O _eaka.... W niecki e swoldł 91włua('.lly Z ey&temem wychowaw- . 
lit 72 (uL Iw. KatanY1lY 8)' I Henrletta c! Włam
 do .... złodziej do csYm Mw.oliAf-e80, Maz . cowlIDi 'orma- · .Qw.o y.a1a" w Gdańska. W. wtorek: 
Cobo, lat?2 (SlCłIytpa 10). m lei 
 u
=

ł:
 td. For- mi UIIC1ra.łu pat\stwowego. klóre lUpr
ł 
. 
 o godz. 7 wiecz. 116 Stocz.n.i Gdań- 
28 I korzystając! l: nleobeeno6el OD we wtCCAd1 I które sn--ły ..t:Dło e1deJ . Teatr Zi-ł- Pomorskiej wystawi 
Z Grudzl .s dzl 
=
D:6w, którzy wybrali 'ł. .brU "- pełne wfko6clenie w niedawno wprawa- Vt'IIIIUUa.1Ą &tuk, w 5 akł..dt i 8 obruu('h 
.. echacbkIJ pne
 wezJBUde szafy d:Zor1ych IooIpOr8(ljach. W8tfJp Da wyld:ad 
 l. Ba.rreta pod tył. "LCja.... SztuJca ta jl'o>t 
+ D,tu aplUl NPod lwem". ul. Pań. r guf]adr, 
 
 tylko zna1nioa, gr.,
& 

 
 !r
a młodziety i =
 

 iP:


=
 I !..!ft " . . . .r: n - 
Iłi;, nr. tft , telef -- nr, 2060. . W --.......c1l1e rewolwer wartołcl GIr. m d. WO.-OWYwa nl___.1 ......,...1. 
 -.1' "'" 

........... 
P' .... 
.. Z 
.. ..
 -..dis". ..GmiDa Polaka", p
ą.c E
o\\af 
+ Clą"'. I "'IJoI" T. C. L w Mu. t! UkndU pa-łCł w noki ok. p6Itora UłI.
. -ł-
 epołeO!etlBtwu tego rodzaju 
!8um Mloj&kiom (ul. LCijon6w) ot.wBrta eo- centnara trzej bfJmotJbotnł. aml-łlt8l1 Da e ......1.. JIOI*Ie w -hM,.. . 
 ueD.ę duchową pod,kla 8i4: opła.ty 
dZ,leMle od Sodz. 11 do 12 t od 17 do 20 "Maderzo", w sobot.ę w .połódBle II WOSU 0ddU.: w NQłIDe .... .....,. ł-I1 ul. 
 pnedst.alwiem&, wobec (Ze@(» 
(blblJoteka do 19). . . pewnego rolnł.ka, ft'II'8GJ 
 I: ł:s na- iw. la.na et, och. 11,33 MIIn iw. I: kGa- 
 będzie be-zplatn)". Uprasza B
 EBtem 
ci ZU1twlclowaDI. -łarg
 o .,ł-- =:
 
 

 
 ::aJł-a:: niem. o Iiorny udział całeoj Połooji gdańekiej. 
:

Yn
:
ym t

ęchy j

C:; kUk.a 
nut póln1ej prr;ytnJmaJa połicja, - :ł=) 
 = ś c::=. .:.. 
:ł.

.d =:s
:;-:-
 Z:-zi

:
 
kllXli plokarzaml 
cie1amT eUadów odb.eraJ4'O Im MTaddone Ibołe. 10 l!U1D& Z 1t&z:IIIIftm, o 
 3,S) 1II
.1 p6łD0c)' w poblilu dworca głównego w 
kolonJ.aloDo _ ł.>otywClydJ o eprr.ed" ch» t! BtqIt 
 sąb. NI
 I £'OI"!tie ł..1e. Gdailaku nagabywał w stanie podchmieto- 
ba i pieczywa w tych &kładach. Jedna I ......WC& wyt.łukł w nocy ze środy .. C'fJWV W Kewym P8nie .. b61iel. IL .. CbIt- nym przecbodni6w Fr. Dr-łkowlki. inllpck. 
clrU@'a alrona l: wl.ldem saclęclem i Upoi tek kamieniem szybą w oknie wyetMvo- IItOcIaOwMIeJ o gOlllL 10 I!IWIIII. .. kMu11fim, tor prz.)' Radzie Portu i przewodllic.xącJ 
rom broniła .w.... lt&nowlUL Kupcy np. wem składu kOl1on,jalnego p. M. Schmidto- o godz. 3 niesr.pory ł gon:)de lale. Polskie£Q Zr&euenia Pracy. Policja prlY- 
Aprowldwll pieczywo al & wariubLa I W. woj p
 ul. Brackiej 01'. 9 i skradł wyło- w. WA .. .. kolalele Iw. SUabI.. trzymała go i sprowadziła na odwach, ... 
kom6reka o.łeODde jlllk al, dowia4ujem,. lone &am toW&1"1 warlla6c1 ok. m zł. Wa.r. .. (1I88I'e88IIPI' U) o l'OdL 8 Mea. łw. o dworeu głóWQyID. - Nie,,'iadomo. CEy wi". 
1Itarw 
 'poml
y Cechlm Pie1tanlklm 
t 8tIIocz,one. Ryby ocenia poakodoWlJ,. loda. 10 SUIIXIa s kU8Ditm, o gocłz. 3 POPal domolić .,VOł'OOIł&ena" jest 8cisła. JednaU. 
I kołem branly .połYWCIej p't$J T-wie na na 800 dotydl. - W &akl MlD ł-Ioe6I? 
 i lOftJId6 tałe. pzp. które wbrew ugodsi.e ostawo Eawar- 
kupc6w Samodde1rlyeh .oeł&ł slikwidowa- d6kOD&DO kn&Ieły 2 JlI4' .apcx\nl W8:rtołcl W. W
l .... . .......e panllalaJ1D &ej w orgaDle IIwym ,,słzały Gdańskiej.' ł.. 
ny 11& NUtek Interw-łJOJl 
u mleJl*Ie- m mi z okna wylll&wowego Ulepu )lawat- IN'ZY ez..mej Drod:Ie o 8Odz. 11,30 BlUma z miast dla wyborów, czyni reklam
 dla Bi.. 
ID, »r'ZJQIeID Awarł4 ..wio ..oda. w DCO łyda lojny Kaeay6Klco prfy uloiey 
 I śpil'wem poUkim. bie. wnkre80wane j..t mocno w v."iwi.. 
Jny81 której _lady fł}otywa;e bod. mosty 3-11'0 Maja nr. Ił. O kradr;\eł-ch&Yd1 p- · OCIu. W7bor61r. W lecao.)oy IoJDIl'I nomu &ej spnWJ' i zapneczeniu wiadomo- 

 lMcz.ywo I c:b1eb _ eda wK. wiMłomłoDo J]ICIłk:ja. 26-1e&D1 P. Hus . ł...'M-.... :ttdII7 
- :Sd 


Z Toruni. 


zeznawał syn poszkodowanej. Max Uedtke 
z Chojnie. który złotył przed sądem wyczer 
pujące szczegóły z przebiegu afery oszuk.- 
c:zej. Poniewa! wuwapy teleif&flcznie 
świadek. Betty StaJIJbul z Bydgoszczy. nie 
jawił się. sąd postanowił odroczy
 rozprawę 
do dnia 30 bm. (d)
		

/sp_1935_03_23_nr690006_0001.djvu

			Z OBRAD RADY MIEJSKIEJ 
Toruń buduje nowa elektrownie 
Rozbudowa miasta - Zbudowa nkt elektrowni Jest konieczne - Odroczenie debaty budłetoweJ 
Toru6, piątek dwóch następnych _ we czwartek I w plą- zostaną dokomme. moina będzie rozpatry- 
Wbrew oczE"ltiwaniom odkladane J

 je- tek biel. tygodnia, prezyd. miasta p. BoJt wać prelimmarz budietowy na następny 
den raz rOllpatr)"wanie przez radę m.eJską wyglosił obszerne expose oświetlające pre- okres z uwzględnieniem budletu poprzednie 
budtetu na r. 1935-36 znow'! pot'zlo '.Y od. liminarz budtetowy. N
 tem się jednak go. 
wlokę. Tyle. te na. wnoraJOlz.em posledz
 skończyło i do rozpraw nad budtetem nie 
oiu p. prezydent miasta. wolal wygł06U! doszło, gdy t klub sanacyjny wystąpił z 
.l'xp06e" budtetowe tU
let uchwalono bud- wnioskiem o odroczenie debaty budtetowej: 
tet zakładów c;zyszozen.la. miasta. O przy- motywując &o tern. te władze wojewódzkie 
t:1yna
 zw,,?kl - pomteJ. . . dotychczas jeucze nie zatwierdziły budletu 
PosłOdzenIe rozp
częł«? SIę puo.kl?alme na r. 19M-35. i poleciły poczynienie w nim 
o godz. 18 pod prze'i\ odnlch
'em prez) den.ta pewnych zm.an. tlopiero. kiedy te zmiany 
mia8ta p. Botta. Rada prawIe w komplecIe. 
1'a wstępie rad.ny p. Rolew9k.i od
ytał 
5):.rawozda.nie komitetu rozbudowy mia..Jta. 
SprawO'l.danie t.o podajemy w elI'e<>ZCzeniu 
()o:Iobno. 
Po kilku eprawach formalnych, jak przy- 
dz.iE"lenie terenów budowlanych, sprawa wy 
własz.czenia wz.gl. kupna gruntów na bu- . 
d(>wę ulic na Górach Kozackich i na roz- 
szerzenie ul. LegjoDÓW. :udziel po prz)'dzi&o 
ItIDiu bl'l.platnem parafJi Chryst
 Króla 
n" !tlookrem 8.000 9Ztuk cegiel, rada miej- 
R'ka dokonala zmiany statutu opłat za wy' 
wóz śmiooi domowych przez: ulupl'lnienil' 
tt-go statutu w6tawiemem punktu. dotyczą,- 
C880 pobierania opłat od nowow)'bud<>wa- 
n)ch domów oraz: od placów niezabudowa. 
nych. 
Po zloteniu przez: radno p. Kociun>kiego 
I5pr8wozdania z ramienia wybranej na po- 
pnedniem zebraniu komisji w celu zbada- 
n;a Eoprawy budow)' nowej elektro\\D1 rada 
miejska bez: dy&k UBj i jeóD0gi08nie uchwa- 
liła wniosek zarządu miejskiego co do bu- 
dowy nowej elektrowni. KomISja rad&iecka 
dokonala wi&ji 10ka.łDej w elektrowni 1.0- 
ruÓ8kiej oraz zwiedzi la nowe elektrownie 
w Bydg08UZY i w Gruddądzu i d:)S&ta do 
przekonania, II' elektrownia toruń..a iSt.o" 
nie jest przestarzalą i nie mote wystarczał, 
jako reZE"rwa na wypadek przerwania do- 
plywu p
u z: Gródka. Dla przykładu war- 
&iI prz:ytoczyt. te nowa e1ektl'lJlwnia bydgo- 
ska dla wyprodukowania 1 kwg prądu zu- 
Iywa 0,8 kg w
la, podczas gdy elektrow- 
Dia toruńska potNE"buje na to ł kg węgla. 
:\fają być zakupione nowe kotły wral: z 
cał)-m zespołem masz)'n. Maszyny te mają 
byt ustawione w specjalnie na ten ceł 
wzniesionym budynku na Jakóbskiem przed 
mieścin. 
Kiedy doszło do sprawy budletu na r. 
1
 który miał być jul definitywnie za- 
łatwiony na tem posiedzeniu i ewenŁ Da 


!l:tr.8 


śWIECIE 

 ha.pracla cykl. palłUczaycJa wy. 
MIId6w Akcl1 K.toHck1eJ. W ubtegły piątek 
na9Uyliła inauguracja cyklu wykładów, 
lIIŃłJ:cjowaDyd1 przez PlW'8fjalaą Akcję Kac 
totiet!\, pod tytulem ..Ratujmy rodzinę 
chruścij&ńską". Po zagajeniu przez: prezesa 
P. . A. K- p. Zieli6skiego, ",'ygłoeil p. prof. 
Ludwiuak pierwszy referqt na t&mat ,.Tra- 
gedja dzi6iejszego małZcń9llwa
. Po refera- 
cie nastąpiła dyskusja. 
86
 . wykład 

ie się w najbłiay piątek, w_sali p. 
Chełstov.1!Ikiego. 
6. Ragły zgoL Zmarła tu nagle tMla 
mi6tna stola.rs.kiego Wittbausa zam i e8Zlka- 
lego pny oJicy Sądowej. 
6. JIIodzI8ży. korzystaj z iwletllcy UM. 
Katolickie Stowarzyszenie 
(łodzieły mę- 
ekiej ma swą 6wietlicę w eaJee ..Domu św- 
JaDa". otwa.rł4 dla mlodzier!y we wtorki I 
piątki, od g0d2:iny 19-tej do 21-ej_ \V świet- 
licy majdują się rozmaite potyteczne Czai!O- 
P;!KDa, gry. odbywają się pouczające poga- 
dłł-i-, lekcje jpieM1 it.d. Cała młodziet Da- 
1E't1\C3 do KS){ męskIej powinna &lumoie 
odwieckat ten miły przybytek. 
6. Wili.. ....I1I1II. Koal. m..ł.J iw. 
WiaC. . PII1I1.. }fiejeoowa Konferencja mę- 
tika św_ Winc. a Paulo odbyla swe wame 
poeiedz:eoie, przy tiemym udziale czlooków 
czynnych i wspierającydL. Wyałucbano 
eprawozda6 członków zarządu, któuy wy- 
kasali cytro,,-1O, ile w okreeie trzymieeiecz:- 
Dym zrobiono dla biednych. Obrót kasowy 
'" .tym okresie kwartalnym wynosił okola 
%.500 zlotych. Za pieniądze te kupiono bied- 
nym chleba, mleka, węg!a i mych nie- 
zbędnych przedmiotów. Dz:ięki ofiarności 
IIpOleczeÓ8twa zdołano urucbomit szatnię. 
z której korzystało IIIpOI'O biednych.. 
ledrJym z watniejBI:ycb przedmiotów 0- 
brad była aprawa obcbodu li.-leeia iet.nie- 
nia Konf.. który przypada Da dzień 8 ma- 
ja br. W najblit..&zycb dIIi
h przyetąpl 
1{oot do przygotowania tego obchodu. 
CHEŁMNO 
..D1ktatOl' I lego artysta-. Przypomlina- 
my, . II' w 
i
ziel
. dnia Zł marca o som. 
17-8) w au).i 8lmn8&Jum męskiego w Chełm- 
Jlie odbędzie się w ramaclJ PowatectJnydl 
Wykładów UlIlwenytetu POUlań&kiego od- 
nyt wy
ładając:ej na U. P. dr. Mieczyeł&- 
wy RUJ:erowny Da temat: ,,Dyktator I jego 
anysta.... Wyk Ied jluMl'owany będzie prz:.e- 
"oczami. 


PRZECHOWO 
6. 'Droeą.te ..ltraDle..koI&. Ostatnio 
odbylo się uroczyste zebranie miejscowego 
Sokoła, na które przybyli członkowie zarzą- 
du okręgowego ze Świeci.. z wiceprezesem 
p. Janem Mączkowsklm na czele. Na zebra- 
niu nastąpi lo mian wanie członków bono- 
rowych gniazda I wręczenie dyplomów, 
wsp6lzałotycielom gniazda miejscowego 0- 
raz dlugoletnim jego dzialaczom. Dyplomy 
otrzymali drnhowie: Oparka, dyr. Mordaw. 
aki, Pilcek I Matuszewski. 
Na marginesie pracy sokolej w Pnecho- 
.ie naldY zaznaczy t, II gniazdo to Uczy 
jut obecnie 80 członków a ponadto w OBtat. 
Iłicb dniacb zorganszowanl> od_dział teiakL 
( 


..8LOWO POMOR8KlE A sobotll. doJa 23 mllrce 1135 r. 


Wniosek ten oczywiście został przy- 
jęty I debata budletowa została odroczona 
na ok. ł tygodnie. Na wniosek prezydenta 
miasta ucbwalono jedynie budtet zakladów 
czyszczenia miasta a to poniewat jest; to 
konie'czne dla dokonania wymiaru opłat za 
wywóz śmiecL 


Slrannidwa Naradowe 
i "Jungdeulsche partei.. 
Kiedy nareszcie skończ. si. prowokacje mniejszości 
I nłemKddeJ1 
CJruddtdz. pilłtek wojny. Z ul. Gnmwaldz.kiej u wylołu 
Jak już donosiliśmy roz:wilłUDO w ul. Słowackiego wyruszył pocbód człon 
ub. sobotę wielkie zebranie Stronnie- ków ..lungdeutscbe Partei" w białycb 
twa Narodowego. Fa.kt ten wywołał w i bronzowych mundurkach z proporczy 
mieście powszechne poruszenie, tern kami na cmentarz poległych. Prz:emó- 
łJardziej. że "młodoniemcy" z "Jung- wił tam pastor ....IIDge1lcld. dzltkul.c 
deutsche Partei" urzlłdzajlł ostatnio w Bogu, i. przysłllł Niemcom człowiek... 
Grudzi,dzu i w powiecie liczne zoora- który . D1edzle1, mIalodwlIg, obdaro- 
nia, nie spotykaj,c iadnycb przeszkód. wa6 Niemców obowłpkowł siał'" woj 
. Na zebraniach tych WU}()6i się o- eko... 
k.rz:!ki: ,..Hell Hitłerl.... a w takim La- Dalej wyraził pastor ra.dośt, że Niem 
SlD!e umIeszczono napIs wręcz prowo- cy coraz liczniej się zbieraj. i łQ.CZł- 
kUJ'cv: - . 
vi.. deutsch W81: muss deutsch W tym samym ducbu pner:na wlaI 
blei'beD" I p

stawicieł wł
dz R:zeszy .Nlemiec- 
(czyli: "Co b)'ło niemieckie, musi kl.ej, który w jej lmiemu zł
)-ł dw
 
z:ostać niemieckiem"). . wIeńce II barwami czarno - biało - cze.- 
L"roczyście obchodzili Niemcy gru- I wonemi 1 ze swastyk'ł- . . 
dzi,dzcy w dniu 17 bm. swój ..dzień cała uroczystośt odbyła BIfJ z wleł- 
iałoby" za połegł)'ch podczas wielkiej k, pom)?.. 


Organizac,jn, zjazd kolanilt6w Pomorza 


W niedzielę, dnia 17 marca br. odbył 
się w Grudl:iądzu w saL "Piwiarni Okocim- 
skiej" zjazd organizacyjny kolonjalistów Po 
morza, na kt6ry przybyli kupcy detaliścI 
branly spolywczo-koloDjalnej. jako delega- 
ci, wysłani przez poszczególne Kola bran- 
towe, utworzone ostatnio przy Towarzy- 
stwach Kupców Samodzielnych. 
Zjazd zagaił prezes Zwi
u Tow. Kup. 
na Pomorzu p. T. Marcblewski. zapoznając 
zęb
anycb z najnowszemi przejawami poli- 
tyki gospodarczej I przebiegiem ostatnich 
obrad Naczelnej Rady Zrzeszeil Kupiectwa 
polskiego w Warszawie w sprawach przy- 
musu organizacyjnego. składów fabrycz- 
nych. interwencji w Monopolu Spirytuso- 
wym oraz ze sprawą ostato. projektów rzą- 
dowych w związku l: likwidacją zaległości 
podatkowych. poczem nakreślił dalszą liDjt: 
rozbudowy organiz
yjnej Zw-il,,:ku w kie- 
runku wybitnie braniowym. Celem zjazdu 
bylo właśnie ukonstytuowaDie się sekcji 
ogólno-pomorskiej kupców detallstów bran- 
iy spotywczo-kolonjalneJ. której praca opie 
rać się będzie na kołacb brantowych przy 
poszcl:ególnych Towarzystwach Kupców Sa- 
modzielnych. 
Następnie p. dyr. lI'ieWlakowski zrefero- 
wał projekt regulaminu sekcyjDego, który 
zosłał przyjęty. 
. Po dłutazej dyskusji. w której zablerab 
głos pp. Okoil (Gdynia), Wolny (Grudziądz), 
Buda (Brodnica), Zawi'lewski (Toruil), 0- 
chocki (Nowemiasto). Neumann (Tuchola), 
Ricbter (Cbojnlce). B"czyflBkI (Skórcz). De- 
ja (Brodnica). Jankowski (Lubawa) I InnI, 
wybrano przewodnictwo sekcji w następu- 
jącym składzie: 


Przewodniczący _ p. Bernard Kreft, 
Grndsiądz, zasŁ przewodu. - pp. Juljan 
Ok'.)ń, Gdynia I K. Zawl'lewskl, Toruń, se- 
kretarz - p. Jerzy Ochocki, Nowemiasto, 
skarbnik - p. Fr. Wolny. Grudslądz refe- 
reDci bandlu &eWD4:trzDelo I wewn
trzo. - 
pp. SŁ Rotkiewicz, Gdynia I Alf. Talstra, 
Grudziądz, lawnlcy - pp. Fr. Deja, Brod- 
nic'; Blońskl. Tczew. M.. Kwuigrocb, ChoJ- 
nice i Józef Karwik. Tuchola. 
Refetł\ Jlranlow1 p. \. .,Przydział poma- 
railcz a rynek podaly" wyglosi-ł p. Antoni 
Górski. Nad referatełD wywi-.zał& .., Ipa 
dyskusja, w koakluzji której z
padła u- 
chwała, aby dla uzyskania nalelytego przy- 
dzialu pomarańcl: zwrócić się do Izby Prze 
mysłowo-Handlowej w Gdyni s propozycjtt 
zaakceptowania stalego przedstawicielstwa 
sekcji przy przydsiale pomarańcz w oso- 
bacb wiceprzewodn. sekcji p. Okonia I re- 
ferenta dla spraw zewo. p. Rotkiewicza z 
Gdyni. 
Referat Informacyjny o zarządzenlacb 
w związku z usta
 o mleku l jego przetwl 
l:acb wygł06ił p. dyr. Nłe.wiakowakl.' 
W obradach uczestDlayll z ramienia za- 
rządu głównego Zw. Tow, Kup. pp. Karol 
PiąUtowski i dyr. RadojewskL 
Obrady obfitowały w szereg b. aktual- 
nych tematów dyskusyjnych, nad któremi 
prace podejmie jut DOwoutworzona sekcja 
braniowa. 
Sekcja apeluje do wnystklch tych To- 
warzystw, które jeszcze Dle utworzyły Kol. 
kupców branty kolonjalnej. aleby natych- 
miast powolały Je do Iycla I nawiązały bez. 
poirednl kontakt z sekcją związ:kow
 


Nie ob,ło sie bez uda 
Wolt Gussmann na czele bandy włamyw8CZY 

czew. pi.tek I dawno OPu8eU mury wl
1enia staro- 
Funkcjonarjusze Wydziału Śledcze- g!-rdzk.ił:go, gdzie odbył kll1"t. kilkolet- 
go zlikwidowali grotn. bandę włamy. OJego więzienia. 
wany która od dłuższego czasu gra- Da16zymi członkamI tej szajki b)'U 
&OWał
 na terenie ID. Tczewa. żyd Wolf Grya.mann, zamieszkały przy 
Na czele tej szajki wła.mywaczy staj ul. Starej n.... 1. oraz Franciszek Guss- 
młody wleklem. lecz bogaty w reje9tr mann. zamieszkały przy ul. Krótkiej 
kamy zawodowy włamywacz 25-letoi nr. 11. 
Paweł Soc.harzeWski, zamieszkały' 'W Cał. trójkę dodziejsk" oead2JOOO Vi 
Tczewie przy ul Wigury -19. który nie- więzieniu sę.du grodzkiego. 


nętnn. i . dołk.Hwy uraz jamy brJIuIIrIIe:t. 
kt/Jry wywolał kOlliec
 dltJłlllEej obeer- 
wacjl leltaraklej w sr:pit&llu miejskim. 
Kary lila krzywopl'Zfsl4Zc6w. Przed eąd. 
o
owym w Bydgoszczy odbyły 81, d\\;le 
ror;prawy o krzywoprzysięstwo. W jednym 
wypadku Da lawie oskanonych zasiadł Ka. 
zimlerz SalkoWllki z Zofina, powlatll byd- 
goskiego, który za 20 zł złotyl przed wła- 
dzami zeznanie na korzyAt skRzane
o wy. 
rokiem sądu bydgoskiego bandyty Majew- 
skiego. Rozprawa ustaliła niezaprzeczoną 
winę Salkowsklego, wobec czego 84d ua- 
zał go na dwa lata bezwzględnego wlęzle- 
n:L 
W drugim wypadku Da lawie OIIkartt'- 
nych zasiadła niejaka Wanda Lewandow- 
ska, mieszkanka Bydgoszczy, która w proce- 
sie o pobicle złotyła fałszywe zeznanie, ob- 
cląła....c w niem zupe
ni. niewinn" osobę. 
Sąd skal:p' t .a"'Andowską na karQ więzicniu 
pn.. 1 \k. 


BYDGOSZCZ 
Wypadek...łowca. Podc.Ir.ae łren
 
na bo_u PoloDjI jedeII. ze zna.uyeh plllk a - 
rzy z I drolynr tego k'lubu, p. Ale1tN.nder 
Dąkoweki, upadł na ziemię t.ak nie87J02'.ę8ll- 
wie, te złamał prawą rękę. Przewlet&lono go 
karetką pogotowia do 811pita.Ja mł:ejskiego. 
gdEłe z:a,ją,ł się ofiarą wypadku chlrorg dr. 
DzlemboWllkI. 
PnedI-ł-ł- go4zIa ..... ..,..... 
W okreeie od l kwieł.nia do 1 patdzlemika 
lIIkłady ze elodyczaml, owocami I napojami 
chł
1 
 mogly byt otwarte do 
godll:. 12 o póIoocy. \V 1Jmycb I!II1dadadllo- 
dz:iDy handlu pozost.a.j" Dieanfenlone. 
. .....r-..łwy ....* _ 84IbOd6w. W do- 
mu przy ul. InOW!'OdaW8kiej 2t na Szwe- 
derowi e zd.anył się 3Z-letnlej Teodorze 
ChcJdzitw!kleJ nlł!Jlrl)(lEęśłlw1 w
adek. Socho- 
dr&Ąe nad6ł, poMl
nęła sI, nA je&nym ze 
schodów I .toazyla o klllka etopnl nttoj. 
OdI1ioeła Jlrzył.em leJWlioe oIIrat.eoia' zęw- 


- . 


NI'. f!ł- 
- - -. ---- - ---=:>I 


I 


, 


, 
, ł , 


I 


, 


',,'-. 


."... 


'", 


"fi I 
.-;p,;1.: 


.(. 


- m6111J 
jaK qednać 
mDość me
Cz!lZJl 


BJlam EDlech,con. laD. cbi.wc.eta 
robiły bo.at. perti. i były ilU" 
Iliwe. Mai. aikt iii. proail o r,k
 CnaDk, 
wrói,e. oatn:..la Iftaie, i. Dieladaa c..... błJlz. 
es,e, Doa I tlllat.. i_k mola wła.lIi. akór.. od- 
atręnai, męieE,z", PoradEila mi aipeG lilaka- 
miteso Pudru Tokalo,! lIa Pi.a
. Krelllowej. 
Elekt bJI wproat maf1cł:ar-całki... ocIDliea., 
liii pn:y atoaowa,!il! wIIJatkicla inaJela pudrów. 
Uauwa 011 wuelkl alad połyab. ł:walua rOili.. 
raoa. po.., i lIadai. cena cudowaJ. ...toWJ WJ' 
,I,d. któ.., porua
a a.rce kaid.,o ..ęi
Ip:.,. 
Jedllo ł:aatoaowaDJ. WJatarcu III cały dEIU lu. 
wieuór. lIienleilli. od t.. Idli. lut.m i j.. 
.pędu.. cua. Jut... ptw... io bida kobieta 
lIIoi. a.tychllliut upomoc, padru T okaloa .. 
Piaac. Kremow.i acapić ai, berdł:iai poci,,_. 
i,q i wręcz faac,..ai,c.. SUł:ęiliwy WJIIik jut 
p.r..towaIlJ. lub pieoi,dł:. Eoataj, awróco.L 
- 
Konsul francuski W Gdańsku 
Pan Prezydent R. P. w porozumie- 
niu z Senałł3m Wolnego Miasta Gdań. 
ska udzielił exequatur p. Le Hoy de 1& 
Tournelle, jako konsulowi republiki 
francuskiej na obszar Wolnego Miasta 
Gdańaka, . siedzibą Vi Gdailsku. 


Konkurs wok....y 
r
Dlolłtł poZ71olWcieJ 
W do. 9 i 10 kwietnia br. rozgłośnia 
poznańska urządza konkun wokalny, 
Do konkursu zgłaszaó się mog" śpie- 
waeski j śpiewacy; mienkaillc,. w okrę- 
gu rozgłDŚDi poznańskiej i torUJiskiej 
oraz posiadający odpowiednie pnygo- 
towanie muzyczne i wokalne. Termin 
zgł08zeia upływa z dniem 24 marca br. 
W dniach 2. 3 i 4. kwietnia staną wazy- 
scy kandydaci przed komisją muzycz. 
ną. która wyznaczy l().ciu najlepszych 
kandydatów do ubiegania się o nagro- 
dy. 
W dniach 9 i 10 kwietnia od
ą 
się dwie audycje radjowe, w których 
wyróżnieni pnes komisj
 sędziowskIl 
śpiewacy i śpiewaczki wykonaj.. utwo- 
ry konkursowe przed radj08łuchacami. 
Zalemie od 8l080wania słuchaczy i 
opinji jury W)7óżnieni kandydaci 0- 
trzymają Dagrody pienięłoe i będ4 mleć 
możu066 regularnych występów przed 
mikrofonem. 
Zgłoszenia przyjmuje i blił.8zycb in. 
formacyj udziela: Wydział MusyezD1 
"Polskiego Radja" w Poznaniu. pL Wol- 
noki U, codzieDnie mi
 godz. 11 · 
13. ' . 
KOłCIERZVNA 
6. Z łyaIa 8oUW". QstaU1io odbyt ehl 
boczny zja 
 czł onków Rady XI 01uWU 
..Sokoła" z udElałem delegata dzielnicY po- 
morekiej, p. Doet&tolego II Gdyni I delega- 
tów gniazd: Koa\c.Ierzyo.. KarWz1. SkaJU& 
wr I Jaro...".y. przewodnł	
			

/sp_1935_03_23_nr690007_0001.djvu

			z:,:u
iclwoiDI
r:z

ęll?:a

Zi
 Da og6łu kobiet' 
czyna stracHa. pracę. Bo któżby tam Kwest ja wyborU pudru jest. dzieiaj za.. 
trzymaJ na posadzie pracownicę, którlj. sadnkzą kwest ją obdJ.odIr.ąc4 tywo _yst.- 
bije publicznie po twarzy' tak wyt'Wor- kie kobiety. KróUk.a odpowiedź ł- pyiMłie. . 
nr dżentelmen... jakiego puda-u utywać - nie W}'czet"PuJe 
kwestji. Nalety w pierwt!zym rz.ędzie wy- 
Straciła pracę. Zabrakło jej już sil bieiJ'P,Ć puder niesu.odIiwy - to znaczy, te 
do dalszej walkI. Napisała teraz list nlepowit:\,ł1y się w nim znajdować tadDe 
do policji, błagaj.ę.c o wyrwanie Jej z domiesz.ki sz.kod!itwe dda cery w poetae1 
rlj.k ,>utenera. Policja rozpoczęła docho- rozmaitych 
_ów meta.lic.?JDyd1, k1óre 
dzenie. zatykają pory 6k6ry, nl6zozą ją. pow
jąe 
BlaDy zapałne, PrySUbC i zaognienia. Z te- 
go W74!1ędu musi kaMa Pani powawie sit 
zaetaoawić nad wyborem pudru. Puder 
Aberid nie zawiera tadnyoh metaliaclYch 
domiesrł:ek, a pnygotowany jest z produ-k- 
to-w wyłą,.alJllie roś.łi.nnycb, pnEtiiewa.Dy ; HaberVusch",OO 
- "-50. 
Ziem io p po
aaĄ o B:aaeł:
 
21" lt1i3 
płacono dotych aa 100 ka. 


Zyto . . _ ,. 13.50-13,75 
p'ł:eaica. _ ., 15,00-15.25 
"csmiell. brow. 20.00-20,50 
i.caaień jeda. 18.J5-11,50 
owIe.. . .. . 14.50-15.00 
m_k. IyL 10-55"0 . 20.00-21.00 
. łyL 11 55-10'/.. . 13.50-14.00 
.pUCII. I A 0-2f1Ifo 16.00-28.50 
ot.. IIA20-5S8/ o 21,50-22,00 
.. .' 1llA65-7Q1/ 0 14.25-14.15 
otr
bJ iJłai.. . 10,15-11.15 
.. pSł:enn. . 11.15-11.15 
ne,u . . , . . 39.00-41.00 
arOch Victoria. . 35.00-40,00 
. Folgera. . 30.00-32.00 
makuch rzep. . 11,15-13.00 
. lniuy 18.15-lłł.OO 
łubiD ł6łty _ ., 13.00-11,50 
zlemalaki ladalne 
.. fabr. za 
 '10 
.roma l...... . . . 
. pruowlIIIA. . 
.Iaao lume . _ . 
_ prUOWq. . 
.łoma pszenna luzem 
.. lytDia . 
owaillllA . 
. i
csmienna. 
118110 zwykłe 
wylłodki hur.eJ!. 
Teadaneja 


1..50-14,75 
14.75-15,50 
10.00- 21,00 
17,50-18.00 
14.50-15,10 
22,50-23,50 
16,00-18,50 
27.75-29,15 
21.00-22,00 
13,50-14,50 
10.50-11.00 
10.50-11,00 
40.00-42.08 
37.00-4t,OO 
'27.
2,OO 
13,00-13,50 
18.25-la.15 
12.00-13.00 
o.U 
3,50 - 4,GO 
a.oo- 1.00 


a.oo- a.so 
1,50- 1.00 
3,00- 1,10 
3,15- 3.50 
3.75- 4.00 
1,45- U5 
1,00- 7.50 


3,J5-3.75 


......_ I .,.-
!-= tr. ;-- 


- 


Epilog upadłości Banku '. 
Stadthagen 
. Bydgolizcz, pi..t.ek 
Swego czasu prred sQdem okręso- 
wym w Bydgoszczy toczyła się rozpra 
wa przeciw .kierownikom Banku Stadt 
hagen i firmie Loehnert: Stanisławowi 
Rolbiewskiemu, Karolowi Bauerowi - i 
Janowi Pampuchowi, oskarżonym o 0- 
szukańcze manipulacje wekslowe, k.t.Óo 
re naraziły cukrownię. w Nakle na 162 
tys. zł strl.it. 
Sę.d okręgowy uwolnił O!"-karżonych 
od kary, mimo, że przewód' wykazał 
ich winę. , 
W ub. sobotę odbyła się przed Sł- 
dem apelacyjnym w p01JDaniu rozpra- 
wa odwoławcza, w której wyniku 54d 
apelacyjny skazał Rolbiewskiego i Bau 
era po dwa lata więzienia i u.pła.cenie 
kosztów sę.dowych w kwocie około 60 
t
"5ięcy złotych. 


WŁOCLAWEK 
Loty szybowca. DllIa 17 man:a o gock 
15 min. :n instruktoł' p. Sobczak r; Bydgo!ll 
czy dokonał prółnego oblatania 6I&)'bowca, 
wudQ:wa.uego 
.uc.miów 
 J:i- 
1ił
 
Ziemi Kuja
iej. Loty.' odb)-ly się, na 
pl"'ZMmic6CitJ .Kapiłia1ka..:. Szybowi
 .t)'IIU 
Wroua. przy pomocy ml	
			

/sp_1935_03_23_nr690008_0001.djvu

			..sz,owo PGJIORzuu:r .I ,' J " .... ",
J --- 1111 .. 


Kp\ 

  to 


Znak orert Dł-. 1585 - t lilowo. Na "J. 
 
..
 DROBNE OGI.OSZENIL 
J-ł- wna& tłue1ym drukiem m -". kaid. alanie .fert pobiera aI4 ro lJ'OKy. 
___ .aowo swyklJm druk. tO 
 do . 
 t Do 1S "6w 1.00 ... . Drobn. ł-loezenl. trlko za ro&ó1rq. 
Uc-ł I -łowił f. w. -.bid. .łaDowi ... Dla PGa1IhJ
eIł pną do 10 .16_ SO .r. piała. pnecl....o.CMDIe... 

ac - - 


.. 


aMIIY 'pIe..ek I aktor .. eQł:otyCJIn.ym! · od t 
I ..lAUZANA MELODI A " 
.JIIIo praepyssay.. romaatycmym f.lmie p y .. . 
D. n'-leJ. d.my. k'Ó., ....y.cJ' ...y...1I ..lali, kobli"" .sEKIET IOBI Et -- 
.. pello..a.,oklo..} m. '.dcl.y.. rumi. P l o d , Y , U D e m . ,.. 
W roli 1Zł6wnel. r. II . U II II .. 
__ 


KINO ARJ." I (DzIS czwartek) I' J MOJICI 
......... . .
D'. So$O. &.+O. I .IIIISfeJQc., . 

.
;;;'::
ł:;


C:: ::
: 1111f1J. .....11J .II,r'l - 


-- 


Mieszkani. 
3-pokojo w e. pzv.edPokój 
I kucbDi& do wynajęcia. 
Gołębia l. ..-zedm. "... 
k6bekie, 
11ee6 --- 
I KUPNA } I 
------- - 


Zegarki BI!uterję 'slubne obr " 
poleca najtaalei ąezkl 
M. SIUDA Zellarml!ltu-Jubit.r 
TorllA. R'fllek N. 21. 


l' 


Biurko 
dule, 80SD0W'e lub dęb0- 
we ulYW8l1e w dobrym 
&tanie kup
 Telefon 
125:L g 116ł9 


Mieszkani. 
8-pokojowe, komforioW. 
ełooec:z.D8. DBJIepsze po- 
łotenJe. 08l'JW'lUm. do 
wynajęala. oterty: Sło- 
wo PQED. g lum 


( Rynuk pracy ] 
Służ.ca 
do 
ch Prac eo. 
mowych bez BP&IUa po. 
t.rzeOna. Zgł.: 5-7 PI- 
wiamJa, PI'O&t.& al.' 
g 11811i 


Daia 20 muclI 1935 r. routal się J: tym światem. prJełyWlzy lat M. 
p. 


Stefan Nawrocki 


Dom 
Jru,pię mY wpładll 
25.000 zł. Szczegółowe 0- 
ferty do Słowa. Pom. 
gllm9 


i
 
s;
 


W Zmarlym słraciliłmy włeloletaie,o prac:owaik. rz.dki_J. Diakui. 
teluej oCł:ciwości, c:dowfek.. kt6r
o 'wietlaa, pasnfec! D_ &IIwue za- 
chowamy. CEGIELNIE GREBOCIŃSIIE 
Ini. J6zef Chrzanowakl. 


MIM""" 
ł pokoje, łuleDk.. &lo- 
aeczn. do W1II&jQOia II Dzle--na 
piętro. J
eooa S. --I 
parter. g 11887 pracowMa, do weaelk.kh 
prac domowych pat.rzIeb. 
Pok6J Da D& wle6. Oferl.y z od- 
plaem łwladectw do 
w Al'ódinie6du. Jll"ÓID'J'. Słowa pod g llffi3. 
ewentuaJn!e z utywal- 
noAci" kuebol od 1. ł. 
do wynajęci.. Adre8 w 
Słowie. g 11668 


Aparat 
do nafty kompletny z 

mJkjem kupi Jan 
Gerszeweki. P.rost.& 10. 
g 11683 


Czel.dnlk 
kra:wlec.ld POtrzebo 
Rut.kowaki. Lubicka Y. 
31. 
II 1166i 


Po znacznie 
Znllonych 
Cenach 


ze szkłem ł.łOX2,90 do- 
brze utrzymana na 
sprzedal. Stolarnia Pro. 
sta 30. podwórze. 
g 11672 


Poe7;ukuję zanLZ d0- 
brego 
tachowca 


polecamy 
Firanki 


Poszukuję zaraz lub 
od 1.7.35 r. 
== dzler:lawy == 
mailltk6w 
od 800 do 2000 morg.. 
bez lub z inwentarzem 
na Pomorzu lub w Po- 
znalisle. Ol pod adr. 
JII nill. Ilmlle!1 
d 3IIIiI pow. Tuchol.. 


6-poko)owe 
m j,erlr-n.. Da biura 
albo mił-kaD1e wołiDe. 
SiUY Rynek 29. I. Zgło- 
szenia II p. g 11600 


Skarpetki 
Rękawiczki 
Szelki 
Podwiązki 
Paski 
Laski 
Parasole 


w braIlty aamocbodo- 
weJ. na eam
lne pro- 
wachenle warszte.tq. z 
dłusoleCDi, praktyk, 
władającego J4)Zykiem 
polskim i niemiedtd.m. 
B. Mroczy6eld. G1'u. 

 Mk:ktew6cu. "- 
ł8. Gru
 Skład 
Au1omobiłL Gr 80 


Bilard 


Pomocnik 
z branty leluno . kolo. 
nJaln
j 1 restauracji, po_ 
ezulroJ. posady odpo. 
wlednieJ z dniem 1 
kwietnia br. awiadectwa 
bardzo dom przedsta- 
wi4 Da &ądaDle. Oferty 
do Słowa Pom. pod 
d 373a. 


odpuowaae i zmelTa 
Kapy, Story 
KOłdry 
watowe i DII owcł:ej 
wełnie 
Podpinki 
Halar JoruóJki 


N11fi&rkę do szlifowa.- 
nia płył kamiennych. 
lQotory. drewniaoe for- 
my nagrobkowe !Sprze- 
dam t.IwUo. Szosa Che!- 
miilska t. g 1161' 


2 pokoJe 
umeb1ow8Dlt _ Jwobni" 
i lazieołu\, tneci pokój 
na biuro 
 obołL 
teatru Wi8domo6t: uL 
Bydgoeka 3i. ID. L 
2.poko)owe 
JT' -
...ł.. dO .,..)ę! 
da. KMejk1 28, ID. 19. 


llilamols_i 
T o_A, 
lerskll24 


EkspedJentk. 


Dom 
nowy. N_o miut.a. 
docbód l'OCZlIY 2700, 
sprr.eda za 20.000. wpła- 
ty 13.000 Lubiewski 
Toruń. Sw. Jakóba 16. 
g 11631 


Gorzelany 
kawal.. II Jll"lllWem pę_ 
ckQa, ezuka JlQ6ady. 
Oferty do Słowa Pam. 
pod d 37t». 


młńł'a.. rułynowaoa. 
ze 
 branly. 
wkd&j-.ca takle I me- 
mJeckim. poswklwana. 
PHm.. oIer1¥ &. fotogra.. 
f M I Iydoryeem 1tiero- 
wa6 do: Gł-a.Y Weese. 
Toru6, Małe Garb..., 5- 
dm3 


d.wn. Cz. Buz. 
T0nr4. Wielkie Garb.,.., 
rnn-II.IIIIJ .an.." 
..KredJrt KuplecIII" 


I

 

 


W
wski. 
kapelusze 
damskie połeeamy po 
Iłiskich cenach; przerób- 
ki od 50 gr. Małe Gar- 
-ł'1 %. 
 . « 1ttlel 


----- --
 
[ RÓŻNE J 
---- 


UdzI...... 
&anio korepetyeyJ I 
lekcyj 
DtItIVo'1. płętzodW1. ba do- fraDcuskieso. Dlemiec- 
sodnycb WłJ.!WIkacb Da kiego. an&ielsklego 1 gry 
....4&L Wlado
 w na fortepianie. A d.....\I;. 
Słowie Pom. g 11662 Sukiennicza ł. 


Wladr. 
Du;łe cynkowe 1.&0 
Wallay .. nkor1" dom. utrzy- 
many -' sprzedam łr.an.z. 1 
NOWJ Rynek 19. DL 7. 
III. g 11673 


P....n. 
z . uWo
IE! J rodtin1. 
poezulruj. od dnia 1 
maj. bł'. poeady e.lewki 
w wleQzyJD majątku. 
Lukawe qłoszeui a prQ- 
eq łDerow.
 do Słowa 
Pom. pod d sm. 


Bufetow. 
pnystoJna mole aię 

łoele. Mick.łewlcza 100. 
.........cj.. g 11119 


oJ 


Za 


długi 
I mej Iooy Zofjl ni. od. 

. La.ngow&kl. 
: .................« u... 


MIESZK. WOLNE 


Na post 
..Iecaa . wl."la ,"- 
hn. .. c..ado ..J- 
.J"
. 
Inw.
ł'" 


W.lrunePl 
lilii. SZIIItl 32 


Marszantka 
d7Jelaa I w ek ap.,dycJ' . 
język pJi8kj I otemiec. 
Id. połnełIoa Z/U'U. A- 
diw wekaIe Słowo Po- 
lDOI'8kłe. II 11678 


Mieszkanie 
wOale wo1IDe. mnieJeEe, 

ze oraz przeplM1Je 
na m&ez11li. 1W!IPJelki. 
WDioek1. Stal'y Rynek 
12. podw6J'Gó8 puter. 
g1166Cł 


Komplety . 
kOlJtjumy. płur:ae dam. 
akie wedlUC na}naw. 
szych łun:lAJi - 
 
Id wykOlUlje zakład 
knw6ecki Bracia No- 
.u. Suk.I--łCl.. 4. 


Magle ( 
mało utywaue w Cło- 
b1')"ID ataaie lub ma- 
gJowWę odM4pl41 taGio. 
Sleroka 8, 3. wej6de 
Podmu-m&. g .11666 


serr iledzle 
lconselWJ 
marrnalJ 
!!!!KO[ZkOlSki 
_T.
 
td. Kr6l J.d..I.'" 


Osoba 
eumJ-ł-ł pracowita, 
lila W8&8lkj. prace do- 
mowe. posrukuje posady 
od l. ł. 1935 r. Swiadec- 
twa dobre. Adres ",'ska. 
te Słowo Pom. d 8770 


&DO zł 
kaucJI dam za prowa. 
dzenie JaldejkolwJek fi. 
łjI. Adns w Słowie. 
II 11671 


Zawsze naltanleJ 
.zkło. fajane, pOrcela
. 
llaezynia emalj
 ane. (
 
cynkowane. 
6Zelkie 

y kueheoDe poleca 
H. Trafas 
Prosta s. obok kina 
.,.8wiatowld". d 31'Qł 


!5!E 
:::::c: 

 
:::::c: 
=c 
= 
=-= 
= 
= 
= 
= 
= 
== 
== 
= 


06ŁOSlENIA DROBNE 


Pan... 
ezuka pOMdJ' kl
'" 
niczki filjl za złołenJ em 
kaucji. Oferty: Słowo 
Pom. I 116'75 


Uczenie. 
do wYUCUl1la .Ń. praso. 
wan.ia bieUUlY. za maJ" 
dopł&t, . przyjJMIJemy; 
potem -łała p-aca., O. 
flll1y: SłowO. . 11661 


zamieszczone w poczytnem piwie, 
lNł nIetylko skutecznym 'rodklem do 
osillenięcla posady. ale ta1de nallep- 
8%41 najakutecznlejaq i najtańsz
 re- 
k1all\4 dJa kupca, prz.my-łowc. 
oraz rz.ml.6Inlka. Tekiem naJpo- 
czyłnlejszem pismem na Pomorzu 
Jest SI.OWO POMORSKI
 
to teł Panowie kupcy. rzemle'lnlcy 
I przemysłowcy c h c ta c ID le
 na 
swoJe towa", popyt oełauaJ. alę 


Zamienię 
200-morgowy ma.jąt.ek Da 
dom lub mn1e;.ze go- 
spodarstwo z dDpłalą.. 
Lubiewski. 7oru6, aw. 
Jakóba 16. g 11628, 
Jadalnię 
dębow1\, mOOoe" prawie 
cową, Itrueła skóra m 
powodu wyjazdu spl"le- 
dem t8aIO. Oferty:. Sło- 
wo pod Gr 82. 
Wózek 
dla dziecka -..... dobrym 
8t.aa.Ie na aprzedet. - 
MOIJt P8u1i
 ł, I p
- 
. tro lewo. B 11682 


Starsza 
IotelllJeotna. _ub 
 
sad)' do jednej lub 
dwóch eł.aI'IIII:ych osób. 
Ofecv: Sławo P
i1(jj6 


Pnflemnoś( 


Bufetow. 
l)8DIenb do bufetu po- 
tnebna do restauracji 
dworcowej. Zgłoazenla Urz ......1k 
pi6ml8Dlle z tydory- 
.. 
lJ6ID ew8Dłll. &e 'wi4dec- goepodareZr. b_II'. 
Lwam!: RestAuracja lat za. . .ł-D1, p
' 
Dwonec .. PftedmIeAcle Lyką ro
 I S-Ie
 
TOJU6. d:rT67 praktyk4 aamorządow:f' 
poazukuje po8ad1 unł . 
Chło lec alka lloepodar0Je80 oeJ- 
P . c
tDl.J do prac błuro;: 

 do obsługi Da I w'"ch I podwóna 
 
peroILIe. ZgloneQl&: R.. PI"Z1'JmJe Inne _JOC'.' 
-łauracja Dwwzec - Ofert.r dl. Sowa PtI80 
Prr.edm. Toruii. 4 3768 pod d :rm. 


.__..u 


..awta 
nk..tecznienie " 
:uk..p6. na 
wiosnę 


= 
= 
= 


- '1.._1. 


WI. Hlt.li
sbi 


w Słowie Pomorskiem 


Abonament .. . 1upedycP I .....c:JedsIllł.jKOWJcł. t.SOd._ ap1lt'.ch ze,. 
mlejs. 2.80 d. pruz poczlt lut s .daou.nleJII 2,89 d. prze. 
-roatD8icklł miej-. 2,80 d. a_lelec. t.1IO d. pod op..q w Pol.ce 5,jO d. aagrlJllc, 
..00 si, _ Gclu!lku 2 
d. s doatarc:aenlea 1.30 
d. W rui. W'Jp.dkn ..._od. mi, 
..,.-. pr_k6d w aaJU.dzle. mejkn. konłł.kat lip. ""d._letw. .1. ecJ,_fada u 
1łiedo.ca,czenIc piaae. _lIcad IlIe ....., pnw. 
 .i,.ued-łaraconych numer6... 
.dedrodowd lab swroł. .bona_nt... Koeto cH...e P. K. O. Po
a
 ar. 200 N. 
Oddział _ G_dałł.d... Mlelillewlcz.27. Tel. "7. 


Odł oszenia ..lerh .lIIm. ... etronle 7....0..0110 fr. Da etronłe tek.towel 
. 1!5 ł-I.mowef 10 gr. Da 2 13m. 80 ,. a. tatr. 100 fr. Drob_ 
włerez ..p1-, ł., ". Iratcle naat,p.' .Iowo f O ". Do 15 -ł6w f.OO sł. 1>1. pono- 
Iruf,cych pra.cy do 10 .ł6w 50 fr. Kom_lkat, 50 .' ..ler.. telrltoW)'. PRY .,do... 
.d....al.. naletyto.cl lab przy konkursach rabat odpadL OlZłouenl. .,dowe 35 lor .. 
"Y"as zwyklym draidom. Z. tumla. drak I pr.pl.. ..I.i.ca Gilou. ale odpowlacJ8łI!Y' 
Koale bankowe. Buk Zwlllł:w Sp. Zarobkowych w Toru"lu. Kom. Kua Onca. ID. ronlD 
 
O_dzlal w CII.'llltJr. .1. Tor...... 1.