Słowo Pomorskie 1935.03.23 R.15 nr 69

-.; 
Sabata, 23 m..-ca 1935 
. . 

 Nr. 8S 
,. 
ydaDle 
.. 
P ()A.():Ił IE -p 


Rok 15 


Toru6. ul. Sw. KatarZ7'D7 4- 
'releioDY Uli I Uli, po gollz. tl-Iel I w Dledzfele I 'wl"la admlDlstracii !lOI. redakclf Uli 


TEGO BYŁO M02NA SIt; SPODZIEWAe: 
Niemcy odrzuciły noty Francji i Wioch 
Obszerne u zasadn ienie obu rządów, dlaczego nie godzt si, na samowolę Niemiec 
BerUn. pię.tek (rs) Ję.cę. protest przeciw jednostronnemu traktat wersalski z!amaDY zostaJ przez 
Amtiasador francuski Francois Pon- naruszenIu traktatu wersalskiego, iDDe państwa. 
eet przybył wczoraj przed południem przez ogłoszenie ustawy z dnIa 16 mar. Nota włoska. ujęta podobnie jak 
do njemlecklego ministra spraw zagra- ca 1935 r. o odbudowie niemieckIej siły francuska. podkreśla jeszcze to, że 
niunych. Neuratha i wręczył mu notę, zbrojnej. Włochy nie spodziewały się, aby za 
lawieraję.cl) protest przeciw ustawie Po zapoznaniu się z treścię. noty, mi ich współpracę z Niemcami otrzymały 
niemieckiej z 16 bm. o wprowadzoniu nister Rzeszy zwrócił ambasadorowi u. , z rę.k Niemców taką. niespodziankę. po- 
obowfę.zkowej służby wo¥-!kowej. wagę, że Niemcy maszo odda1l6 aza. legaję.cl). na łamaniu traktatów między 
JlllDbler Nearath GdebraJ Dot, I za- sadnienie kroka włoskiego, bowiem narodowych. 
 
znaczyi ambasadorowi, te azasadDleD1e 
protata rqda fraDcasklego Die a- Nola Francji .do Ligi Narad6w 
:1 19dDfa faktycznego poloteni4 I ma- 
_. .I. tro Dl młe 1.1_ 1 -..- Pary!, piątek (rs) RalhJe Lłgt .prawę sytuacJI, wytworzonej 
.. y.. ze a DY e c..... ......zaCODe. Kota. skierowana przez rząd tr8IDCU8k1 pa_ postaD01rieDia nądu Diem1ecJdego. 
BEliI NOTY I"RANCUSIUEJ do sekretarjatu generalnego Ligi Na.rodów, Wobec doniosłości zagadDieDla, wysUD1, 
Kanclerz Hitler, pnyjmuję.c w dn. brzmi jak n86tępuje: . tego z 1DIclalywy DiemlecIdeJ, rząd tranca- 
18 marca amba
dora Fra.ncji, zapo- Ustawll. kt6reJ teksl zoslał zakom.ua1. sld ma zaszczyt proslt o zwołaDie Dadzwy- 
rnał go z tekst&m ogólnym usta.wy, któ kowany dD. tl marca br. ambasadorom czalDeJ sesji Rady LigI, celem rw;wai8Dla 
rej moc!} rz,d niemiecki ustanowił w FrancJI, W. BrylaalI. WIoch I Polski, ora DiDleJszego użaleniL 
Niemczech obowię.zek nnwszechne J " słmi podaay do wiadomOścI. pubIlczDeJ. rząd Kotę podpisal m:-nister Lava1. 
..
.. Dlemieckl postaDowU przywróctt w Rzeszy (Art. 11. aJinea 2, brzmi: Ka.tdemu z 
by wojskowej i podniósł liczebnoś
 ar. powszechDlł NowlązkoWą ałułbę wojskowIł członków Ligi Narodów przyi3.ługuje prawo 
mji niemieckiej do 36 dywizyj. I zorganlzowat armJę Diemlecką z t2 kor. zwr6cit uwagę zgromadzeniu lub Ra
'zie 
Tydzień przedtem władze niemiec- palÓW I 31 dywizyj. na kaMą okoliczność, dotyczącą &t06Un..'k
 
kle podały urzędowo do wiadomości Ponadto władze D1em1eckie 1illk.a l1al międzynarodowych i zagrata.ją.c& pokoJowI 
fakt. utworzenia wojskowego lotnictwa przedtem oglostły pablioznle o utwonealu lub dobre.mu porozumieniu miedz'y naro- 
niemieckiego. . woJskowego lolDlclwa Dlemieę1dego. dami. od których zalety uł.nyman1e poko- 
Decyzje te sę. w sposól::i widoczny W JedDym I draglm wypadku rząd D1e- ju. - Przy red.) . 
sprżeczne z umownepll. zobowię.zania- mleckl zdecydowanie odrzucił aIr.lem lecI- 
mi
' zawartemi w traktataCh, podpisa- DvslroaDym lUDD'łI'1ie
" zawarte CO MYŚLI PARLAMENT ANGLJI 
nych przez Niemcy. Sę. one równiet w traktalach, przecę6 podplsaDych. d B I . 
sprzeczne z dekJaracj. rzę.du Rzeszy z WstępuJIłC do LIgi N1UOd6w, kl6reJ Ni" O DOdro ' Z . 'ł Sl e mona O er Ina 
do. 21 gru dnia 1933 r.. w którei rzad CJ 
talą leszcze cdonJdem at do cuaa 
" ... upłJWu tennlnu dwuletniego od chwili 
Rzeszy dobrowolnie uznał. it okreele- DolytiIr.owaDIa .-ego wyslvł..a.ia da. at -.- łbIt 
--+v 
nie ogólnego stanu zbrojeń. zapewniaję. gradnła tl23 r.. rząd DiQ\lacil1 przyl.ł lIG- Nikt nie wierzy w pOzy.
.....y w:-e ZU ...-
.
 
ce zróWnanie Niemiec ze W6zystkiemi bo...ł..n1e icbIego p l.-..I.
"'. ....1- Londyn, piątek 1 . Pierwgzy przemawiał przyw
ca Pat 
narodami. moc. .by
 a-ea1łzowal1e 'tGIe kł- "'1l..,j.Jv-t\ traklatoWJ'Ch .. wuJem.- trzy szczelme obsadzonyd1 ławach tJi Prae
. Landsburr. który C?śWl
dcuł 
inacseJ, jak tylko łę.cznie z ustaoowie- DYch .losuDkach 1UłIOd6w IOrgaalIowa- rozpoczęta została wczoraj po południu Ze ostatnie wypadki na ł4:reme mu
dsr. 
niem powszechnego 8)"6temu bezpie- nych. . w angielskiej. Izbie qmin_ dysk
ja w n
rod.owym, a szczeg-ólDle zarządzeDl8 
czeństwa dla wszystkich. w lyBla waraBbOb I bIorąe pod uw8gll! sprawie wyjazdu angu
lskich' IDlwstrów NI.
IDI
 z ub. 6Ob0tr wywołały W' Ait- 
Ogłoszenie ustawy' niemieckiej z do. alln.. 2 art. 11 paktu Ligi Nar0d6w. rząd do Berlina.. . glJI ogo
ne p.orus

e. a 
awe
 pewne 
16 marca rb..' wyda.nej nagle przed da- repub1lkllrancasIr.leJ IIL& zaszczyl przeIr.azat załamaroe się 0plDJL' Wypadki te '" 
tę., uetalonl) dla. pierWszej wymiany po- znacznym stopniu porównać możn!łt je- 


¥Z

ię.
:\" '«";Q f:
: ;

'
::;:
 ::
 {::'
:; :..'
":. 

;3t
i:
 


£ ab Y Wd Cjom, aw k ała tóre_m:: l os: .
.' .
.,..

'.::
;;.::
il
' 
5
' '. ,Ą(t '

',,' 
.y
' 
 " . .". d d 
 0 :
 og 8 ó ii
 g F

!i

 J .:i

= 
wł;;r .;j
6 Da11ll'OOzy
 protat t. 
""
':?J.;":!h. '
l 3'1': .. o .
 poruszył sprawy handlowe,. przede- 
JlneoIwko tego rodzala ..ł-Obom, wo-'. ,
.'.
 .. 't .? wszystkiem system kontyngentó-w. i t&4 
ho kl6rycla lai obecDie zgłasza wszel- .... ryf celnych. - 
kle uat:rzdeJlla. """ W imieniu opozycji liberalne] pne- 
Świadomy swego prawa do posługi- .,U.' -"}uu' '). mawiał sir Herbert Samuel. który pod- 
= :=

:łejŚ
ka::p::
 
f,y r 
. ,.,:
. 

}:
 .;, 
l' ::ł:
ci
iWB 
:ł

 
nla niepokoJu l zapewnienia pokoju ..::- 8i
 na równouprawnienie Niemiec, ale 
Eu
ie. rqd fl"8lDcuski . ponownie. . odrzuca stan iCh przewagi militarnej. 
atwłUdu Bwol. Dlezło
 wol, co do W końcu podniósł konieczność powrotu 
D.lnmawanla tadnych rokcnraA ° ata. ";' ;;''''',; 
HV - . Niemiec do Ligi Narodów. 
DIe. wJtworzoa ym przez lednostroDDł. '" ;. 2- Sir .Tobn Simon podziękował za iyez 
decyzJ. II pogwalceDlem zobowitZaD J

",' .'
 ... ..  .. 

. liwe słowa. odnoszące się do jego po- 
-łłdzyDarodoW'J'ch. I;,.'
?-

{¥tt dróży do Berlina i przedstawił. w jaki 
PROTEST WLOCB-- 
 .' ,,u. '- sposób wizyta dochodzi do skutku.. Za. 
HerliD, pio-tek (rs) 
f
.:

 '.'" " ..-.." 
 pewnił przy tem, że wizyta ta nie ozua 
'Xmbasador wł05ki w Berlinie, Ce
-" . .., '. 
.." cza ..odwróc
nia się plecami ani do Pa- 
nIt! oowiechll wczoraj w południe ml'::'}
 d . u
 '
 . ,.,. ryża. ani do RZ3"DlU". 
nist.ra Rzeszy. v. Neuratha, któreJ!1u \' VENIZELOS JV NEAPOLU. Bardzo ostro zaatakował taktykę ną 
WJ'fczył not.ę J"Z4du włoskl880, wfraza- Duchowy pNYtiJódca ostatniego powsta nin grec
iego re,!izelos znajduje .się 0- du pnedstawiciel socjalistów niezależ- 
.. .. becn ;'" WTaz Z - al '; ook n 1» Nea p olu. gdzie - Jak wld.znny - przemawiał do nych Maxton. Taktyka ta w ciągu ()o 
'n'1'ULESCU TEł PODR6łUn: Ko .n.. '11 statnich 5 dni - wywodził - wywołała 
Bakareuł. plę.tek (TF) . . radja. dezercję z szeregów sojuszników Anglji 
MJn. rumuilski. Titulescu, obecn
 - Francji. Włoch i Rosji. IWzultat roz- 
kIerownik polityki zagranicznej Malej NI - ki ni - c n - .e wie mo"\\--y SimoBa z Hitlerem będzie na. 
Enteoty, wyjechał dzW pf'Zez Białogród · ... wskroś negatywny. 
I . k ooA d si" do , _ Całe posiedzenie robiło wrażenie u. 
Prag, do Paryza, s .,.. u a v Tajemnicze narady a.ow sanacYJnych dzielenia błogosławieństwa Simonowi 

r:
 zamierza równoczelirrle I Warszaw.. piątek (TF) poslecb:eDla sejmowego. o kl6rych piszemy na jego podróż do Berlina. 
Lavalem wyjecha
 do Moskwy. dokę.d Nie mona aupełDl. ql"blt laJemalcy obszer
le D: stron
.!
 Nlew.1tP::ł:o
" .. .__ 
go zaPl"06U komisarz Lłtwinow. wczorajszych Darad I konlereucyJ podczas taJema ue ODSzaC .
 DOUlł" - \ 
" . . :
:ł

 :'
:o =n;

ec :-;:J :ł: s:::' Samobójstwo defraudanta. 
P - B I - M skwa W a rs zawa Pra g a w. rozgrywa 51" pomiędzy '-7 lucUml (Car. Gdynia. pi,tek 
IIJZ- er In- o. · :==
I :':

sk1, Sł."e
 Pry.tor, 32-Ie-tni Mieczysław Ruks. porhodzt. 
DzU Eden rozpoczyna sw, wlelk, podrót polItyczn, .. Niezwykle ważDIł roi" odgrywa poseł cy z Koronowa, zdf'lfraudował 6500 zł 
" Lottd Ił, pilł tek .(AF) Londyn. piątek lOeddi1sIr.l, klóry kODleruJe a cdoDlr.aml na sz..kodę kupca !likulskit'g'O w Bydgo- 
" Lord ioo.....i . Ede:, wyjedzie dzij Z a
gielskiego minis
erstwa !,pra
 Dlłdu, thlalaczaml I posłami .__cYlaymL SZCZ}- i zbie«ł do Sopotu. Przegraw
r., 
. - 1 .---- rem P do -ł
 Pary "- n-zekujl\, że zwo' zagramcznych donoszą. ze lord .plec
ę:1 Wczoraj DP., gdy do Selmu pnylechał mln. w kasynie sopockie-m pie-niędze w ru- 
.. ""'... ;r.Go '-'" (p Ed któ to Ć będzIe miDI Beck, Mlethlnskl aalychmlast wsiał ze Ie-tkę, udał się do Gdyni i tam n/\ uL 
łana tam konferencja 8 mocarlltw o en... ry v:anyszy. B I: swego mlelsca I obal poszli Da tUuiazą Da- Ślo-skiej nucił się pod pn
jł'7.,:łż.aiąc7 
rq pierwszy od zawarcia BOjU8ZU rran- 8tr
wl Slm01!-0Wl.w p
drózy JO k e! l: rad", za chwU" do .arady tej PnyllłCZJI si" nnt';"'" pon oszar śmierć na mj('j
('u. 
, eU8ko _ wł08kiego) potrwa do. soboty na. po zakolIczemu wizyt v.: os . Wle. 1 manulek Seimu, śwltal.Ir.L ..

. Y"'" 
\lVieczora. Warszawie wyjedzie z Polski 3 kWlet
18 W lej chwili Ir.rltilł dwl. wanle: t) te 
. d . l DO od le i uda si" na za p roszenie rządu ('zeskl& ... oDs - IucJ 'a b-dde P nał'lloaow_a waobol", 
Eden zamierza w me Zle ę ra... \ ...
 ... 
eie6 eamolotem do Amsterdamu. gdzie go do Pragi. £dzie pozostanie przez r!1- 2) t. zGalaDle uchwaloaa we wtorek. 
przeailłhie się do specjalnł'go 8am
lotu, no i południe 4 kwietnia. Po połudmu raktyc:mle ale ale wiadomo. WIIla6 
"'io......."" g o min. Simona i delegacJę an- tegot dnia Eden samolotem powróci s tylko D1uwykle od S dal d..erwoww. 
-ł"V Pragi do Londynu. . i zaiDlrylowa.le pnyw6dc6w HDacJI. 
lielską do Bcrlina. ' , 


(Dziennik ToruÓ6k1 - Gazeta TorulUka1 


Kalaslrofa b,droplanu 
Pary!, pię.tek (A F) 
Wielka katastrofa Bamolotowa ""'Y' 
darzyła si, we czwartek, w godzlDacb 
wieczornych w bezpośredDlem qaIed.zo 
twie porta woJeDnego w Brest. nad ka. 
DaJem La MaDche. 
Od kilka dal odbywaly sit w Brelit 
manewry stacjonowaDych tam laYdro- 
planów. Wczoral po poła dnia wystar. 
lowało do lotu 
wiczebDego 5 wle1.Jdeb 
hydroplanów. kaidy z I-osobow. zało. 
at- 
Jaz kilka ch"U po starcie ledeD z a. 
paratów zacZfI spada6, ploqc. Cho- 
ciał pomoc była Datycbmlast na miel. 
IICD, Dle adało sit wydoby6 z i rad . 
hydroplaDa załogl Wszyscy 1otD1c, 
SpłOD,U iywcem. 
Konserwatyści ukorzyli si. 
WaTszawa, piąteli 
W kołach politycznych zwróciła u. 
wagę konferencja. jaka 
zyła 
i
 prz, 
udziale posła Sławka. między mIDlstrem 
Poniatowskim. a posłem Radziwiłłem. 
Minister Poniat{}wski opierając się na 
artykułach' "Czasu". robił p. Rad
wił. 
łowi wymówki i krążą wersje. że kOU8ef 
watyści musieli się ukorzyÓo 


j 


An afelska rada tronowa 
LoDdya.., pi4h" 
"KrOI angie1$ki n'Ołał na 29 marca 
pOISiedzenie rady tronowej.
>>>
"-- 


1«1'. ! 


"S LOWO POMORSKIE- sobota, dDla 23 marea tm r. 


NleSDodzi8nlci W Sejmie 
Pełnomocnictwa zcUete z parzadku obrad 


Na co UŻyta zosł-- nowa pożyczka W8W1Hłb.&łI.a ? 
G r u e t z m a c h e r zastrzegł sl
, że 
widzi w ustawie pewne braki. Tek,t 
jest nlewyratny, 'a zastrzeienla. budzi 
również przewaga polityczna ł C
Y'Dni- 
ka rq.doweg(). Wskazane byłooy
k. 
8ze uwzględnienie kół społecznych. Mi- 
mo tych bra.ków Klub Narodowy, uw&" 
żajf.C ustawę r.a pozytywny krok na-- 
przód, będzie r.a ni.. głoeował. 
Szert'g zastrzeżeń prz&ciwko ustawie 
w)'8un
11 po9łowie. Malinowski {Lud.}, 
Nowicki (PPS) i in. 
Wreszcie zabrał głos min. P o n i a- 
t o w s k f. który w zakończeniu oora.d 

wiadczył, że dobre t właadwe prze. 
prowadzEmfe klasyfikacji gruntów bę- 
dzie kosztowało kUka m1IWDÓW złotych. 
Ustawa ta nie jest opracowana ni&- 
dbale, gdyż pra('owano nad ni.. prz&- 
szło rok. 
W głO\9Owaniu ustawo przyjvoo jed. 
nomyŚlnle wszYt'tk.łemf głosa.mi. 
Na tem posie(benie odroczono df 
pf,tku. 


Warszawa, piQ.tek, 
Clwal.tkowe po
iedzenie Sejmu za- 
kOliczyło się wie-Ik, nie5'podziankQ.. Na 
porzłdku obrad szere-gu dl-obniejszych 
-praw znajdowała !'ię ustawa o pełno- 
lIo,'nictwarh. Poprzednio już mini- 
"trowie otrzymali pol('ce-nie. by byli 
oł(,l'ui na 
iedzcniu. toteż zjawił się 
,,:tły gabinet za wyj,tkiem premjera 
h'()złow;:kiego. któlT je!'t zaziębiony. 

iei-podlianką. dla wszystkich było, że 
po' załatwieniu spraw innych oraz.. u- 
,.tawy (. JX'datku gruntowym, rna.rsza- 
lek o 
odl. 8. kiedy miano przyst,pić 
rio obrad nad pełnomocnictwami. zam- 
kn
ł obrady. mimo, że pi,tkowe posie- 
dzenie niE.' posiada na swym porządku 
obrad takiego punktu. 
Fakt. że Sl"jm nie zajął s.ię wczoraj 
tr!'tawł o pełnomocnictwach. ma swoje 
przyczyny pozakulisowe. Obradom na 
poczQ.tku przewodniczył wicemarsułek 
)Iakowski. gdyż marszalek ŚwitaIski 
zajęt). był odbywajłc, się w je-go ga- 
binecie naradą.. w której wzięli udział 
płk. Sławek. płk. Prysłor ol'az posłowie 
Mi_edziński i Car. 
arada ta dot
.czyła 
podobno terminu uchwalenia Konstvtu 
cji oraz szczegółów takt}'cznych. Za- 
stanawiaJlo() się podobno nad te-m, czy 
uznać przepis, że do uchwalenia zmia- 
ny Konstytucji potrzebna jest więk- 
@zość dwóch trzecich. czy te-ż przepis 
ten obejść i traktować uchwałę Senatu, 
jak każdł inną us1awę. Podobno na- 
wet sam poseł Car, nie krępuj,cy się 
przeważnie przepisami prawnemi. miał 
co do tego ostatniego poważne wątpli- 
wości. Jakł decyzję zajęto, nie jest 
jednak wiadome. Podobno omawiano 
jeszcze kwest je drobnej wagi. jak na- 
przykład ,,manifestacyjność" posiedz&- 
nm i sprawę "stroju" posłów sanacyj- 
nych na. posiedzeniu Sejmu podczas 0- 
statecznego uchwalenia Konstytucji. 
. . . 


W ciQ.gu obrad Sejm uchwalił głoea- 
mi BB i opozycji ustawę o opodatko- 
waniu tłuszczów, kWl1ł zreferował pos. 
Psal"!ki (BB). Ustawa naJdada na tłu- 
szcze sztuczne podatek 50 gr od kilo- 
grama. 
W dyskusji -zabrał glos poe. G r u e \ z 
m a c h e r (KI. 
ar.). który przypom- 
niał, że Klub Narodowy już oddawna 
domagał się takiej ustawy, jednakże 
wówczas min. Janta - Polcz}"ński prz&- 
t'iwstawił sfę temu. 
Sastępnie uchwalono głosami BB u- 
staw
 o pmyczce inwestycyjnej, któr, 
zreferował pos. G l i ń s k i (BB)_ 
NA ZALATANIE DZIUR W BUDŻECIE 
W iIJIieniu Klubu Sar. przemawiał 
pos. R y m a r, który przypomnial, że- 


jest to jut trzecia barozo znaczna po- 
życzka wewnętrzna. Pożyczka Narodo- 
wa jako pierwsza przyniosła 350 miłj.. 
bilety skarbowe jako druga zkolei })O- 
życzka przyniosły 300 mUL a obecna 
inwestycyjna ma dać 200 mi'lj. To 
wszystko bardzo poważnie zaciQ.Ży na 
kapitałach obrotowych życia gOlSpod&l.- 
czego. Poza tern alema iadneJ g.a. 
raDcJI użycia Jej Da właściwa cele. gdyj 
pożyczka p_Jdzle Da załatanie dziur w 
budżecie. jak wykazuj. doświadczenia 
z lat ubiegłych. . 
Bez d)"l'lkusji. uchwalono nastf'P'ule 

łosam1 wlęks
c1 rzQ.dcwej zmiany w 
statucie Banku PloIskiego, umożliwia- 
jłłce bankowi zakup papierów warto- 
ściowych na sumę 150 milj. zł, zamiast 
jak dotQ.d tylko 10 proc. kapita.łów włat 
nych. 


PODATEK ORUN'I'OWY 
Ostatni, sprawę.. która wywołała 
długł dyskusje, był rzQ.dowy projekt 
ustawy o podatku gruntowym. Dot.Q.d 
istniały cztery odrQbne systemy podat- 
ku gruntowego i to w Małopolsce. WieI 
kopolsce, b. Królestwie I na kresach 
wschodnich. UstawQ zreferował pos. 
C z e r n i c h o w ski. Z projektu tego 
wiekszOlŚć rządowa w porozumieniu z 
rządem usunęła cały dział, dotyczQ.cy 0- 
podatkowania gruntu, a zatrzymała 
tylko postanowi9nia o klasyfikacji. 
Imieniem Klubu Narodowego poseł 


!lir 89 
-- 
 
Prą braku 
ta. kwBŚn.em 
ijani 
.. ze-psutym aoł4dku, walEJdlwem traWi Q 
niu, obetru.kql, wzdęciu kiezek, Z&burz e. 
Dlach przemiany materjl, Pokrz
e 8- 
swędzeniu skóry D60turaJno. woda gorzk I 
l"rIł
d..1r....J6ał a uauwa z organizmu 6U: 
-łnmJe gnilce, zatruwające organiZID. k 163l 
Atak szalu Iek
 -== 
Wlede6. piątek 
W Grazu wydarzył siQ tragiczny w
 
padek. Lekarz. wojsk
w.y dr. Kordon, 
który przed. 5-ClU ml6Slłłcami zostal 
zwolniony ze swego stanowi'3ka z Po- 
wodu choroby, zamordował kilkoma 
strzałami z rewolweru asystentk
 miej- 
scowego dentysty, p. Szekey, POCzem u- 
siłował wtargnąć do gabinetu lekarza. 
Zaalarmowana policja obeEwładniła le- 
karza. Jak się okazało. uległ on ostre- 
mu atakowi sułu. 
ZnUny ter minów 88UkucJ1 
War3Z4wa. piątek 
Ministerjum skarbu wprowadziło 
zmiany terminów przeprowadzania egu 
kncTj na wsi u dro
nych rolników. u- 
rzędy skarbowe maJ' przY.
owaó do 
przeprowadzania egzekucyj za zaległą 
I-oą Inb II-gą rat
 podatku gruntowe- 
go tylko po dniu 1 lipca lub po dnin ] 
lutego każdego roku. 


Zniżka cen zboża 
Watnymanie akcji in ł-w8IKYJne J pzpz. 
'l'or1l6, piQ.tek 
Z dniem 18 bm. PZPZ wstrzymały 
zakupy interwencyjne na naszydl ryn- 
ku wewnętrznym. Krok ten, jak się 


Z DNIA NA DZIEŃ WZMAGA Sil 
. Teror wyborcz, hitlerowc6w 
W Gdaiisku 
Wiec przedwyborczy na .... qdoweJ 
OcIaAak, piątek prezydenta policji gdadskiej, na jakieJ pod. 
W Gdadsltu doszło ponownie do wIelu sta",.le prawneJ rozwi
8no wlec centrum. 
w)-padk6w teroru wyborczego, stosowanego . W nU restauracji Biskupia G6ra " 
przez czynniki narodowo - socjalbtyczDe Gdańsku, gdPe odbY\\ało 8i
 zebranie so- 
wobec kolporterów ulotek opozycyjnych t cjaliBtek. władze policyjne zaBtosewały po. 
pism. doltną proceduM2 jak w Sopocie. Jednak 
W Zipplau d08rZło w związku z tem do do rozwi
anla zebl'kJ1ia wyborCJ:elO nie 
powlltne.t bójki, .pr2!'fCRm dakujący sztur- dOSEło..' . ' .' . 
mowfee- dobył rewolwer i dał w kierunku O tej samej -porze odbtya alQ" WłeUdej 
przeciwnik6w ł Btrzały. które na uczęAcie sali .ł.du' przysięgłych w Gdaz\sku zebra. 
chybiły. nie wyborcze Ul'Zt:dników ł pra
k6w 
W Ladekopp zmarł '12-letnl socjalista sądowych, na którem przemawia) Benator 
Paweł Haag, który w okresie ostatnich wy. Hutb. Mówca Btwłerd%ił ID. in., le 'wszyscy 
borów komunalnych został przez narodo- którzy nie będą głosowali na liB
 narodo- 
wych socjalistów powatnle pobity I od tego wo-socjałi8tycmą traktowani będą w przy- 
czam chorowal szłoAd jako seperatyAcI. Przem6w1enie swe 
W Sopocie odbyło się w domu katoU- zak06czył BeDator Huth Btwlerdzenlem, je 
ków gda6skich 
ebraDie wyborcze partji cen GdaiłBk jest narodowO'-socjalis&ycmy. Ił.. 
trowej. Wywiadowcy policji gdai18Jdej słępnie wzniósł okrzyk na cześć kanclerzs 
którzy BLli pn;y wejściu do saU w.:branla- HiUera. Podobne zebrania odbyly Bię wc&o- 
li Jednak dos
pu osobom, które nie -mogły raj w wielu InstJltucjach prywatnych I pu- 
sie wylegitymować dowodami o przyaalet- bUCZDYch Dl. In. tet w gmachn senatu przy 
noki do Btronnlctwa centrowego. Podczai uL Neugarten, gdzie przemawiał b. adJa- 
przemówienia b. redaktora katolickiego or. tant przywódcy IItl'Onnldw. Darodowo-ao- 
ganu ..Danziger LandeszeUun.g'" p. Steffe- cjali8tycznego w Gda6Bku Forstera, a obec. 
na wywiadowcy rozwiązali zebranie pod nie referent personaiDY BeDatu p. Straub- 
pretekstem, le pali"'. nie była w qtaDłe mann. . 
stwierdzif, ay na Bali znajdowały siQ tak- 'Zaznaczyć Dale1Y, te od czasu IBtnlenIa 
te OBObY. nienaleląc:e do organizacJi cen. Wolnego Mi..ła nie odbywały alf) j
i:Z8 
trowej. W związku z um centrowa "Daml- w sali sądu, ani &ci w gmachach publla. 
ger Vo1kszeituDg" protestuje BtanowCZO nych zebrania wyborcze partyj poUtyc:z. 
przecłwko póstA:powanlu policjI. zapytując DYch. 


dowiadujemy, jest spowodowany ID. in 
przepełnieniem magazynów. Mamy 
wloc już po raz drugi w 
znej 
kampanji zbożowej. wstrzymanie uJm- 
p6w pzpz. 
Posuniocie to r.aznaczyło się znacz- 
n.. obnlłk.. ceny ziemiopłodów na gieł- 
dach poznańskiej i bydgoskiej. W 
dniu 21 bID. notowano (w nawiasach 
podajemy ceoy w złotych za 100 kg z 
dnia 20 bm.) nastwuJfCe ceny: . 
Bydgoszcz: żyto 1&.50 - 1ł.
 
(15.25 - 15.50). pszenica '1ł.75 - 15.541 
(15.25 - 15.75). mpa żytnia 22.50-23.00 
(23.00-23.50). mQ.ka. pszenna I A 27.15 
do 29.75 (28.55-30.25), mQ.ka. pszenna 
II A 21.00-22.00 (21.50-22
). IDłks 
pszenna III A 13.50-14.50 (11.00-15.00). 
Na giełdzie poznańskiej 
notowano: iyto 13.50-13.75 (bez n0to- 
wania). pezen1ca 15.00-15.25 (15.00 00 
15.50). .mpa iyt.n
 I 20.00-21.00 (21.75 
do 22.75). mtk& żytni.&. II 13.50-U.OO 
(11.75-15.75). ceny JDł.ki pszennej u- 
trzymały siQ bez zmian. 
Mimo niewielkich zapasów zboia. 
znajdujf.CYcb sfQ jeucze w chwili obec- 
nej w rekach rolników, ceoy zbóż na 
naszym rynku wewnttrznym z chw11, 
zaniecbaoia zakupów przez PZPZ oka- 
zujQ. tendencjQ znlżkowQ.. 
Jest to tern ciekawszy objaw. te 
zniżka nasŁ.płła w o1mIsle przednów, 
ka. .. 
Sprawa utrzymania i tak jut ni- 
skich cen za zleml!płody winria być 
ureguIowana przez kompetentne w

e 
- gd)'ł w przeciwnym' razie daI
 
znftka grod rułnIJ. rolnictwa. dosta- 
tecmie już przeclQ.ionego podatt Amf i 
odpłataml dług6w. zadQgIrlętycb w la- 
tach koojunktury. (
) 


OstatniQ wiadomoścI 
z Pomorza 
Okropny wypadek 
Cholalce. plQ.tek 
w dniu wczorajszym przed połud- 
niem. wydarzył sie na dziedzińcu 9Zko- 
ły 'powszechnej okropny wypadek. któ- 
rego marami padli 9-letni StanIsław 
Spreogeł (szosa Szenfeldzka) t 7-letnJ T I k P I k 
Edward Palubicki (uj. Wysoka). Od U O O a 
rana robotnicy miejscy byli zajęci na , 
dziedzińcu szkolnym ścinaniem stanj 
wiermy. stojtcej na środku dziedziń- Doniosł. uchwał. rMIy mieJskieJ - Wśclekłołć Żydów I ..nacJI 
ca.. W chwili, gdy dzieci w przerwie I 
wybiegły na dziedziniec, drzewo si
 L6di, pl_tek - Cały iwIat IGle .. ........-owł 8&lłacyjnemu pacbolkowl łydoweldemu, e 
przewróciło, grzebią.: pod sob'ł dwóch Z ni8'1JWyk1em ui.ntereeowaoiem ocze. (okrzyit na Nil: ,,Precz z -.zowk1lunp.m"). cllocla! eC.aDwkowe prof. .AMJt
O 
",
nia'llych uczniów. kiwBllo 'rodowego poei8!lzeola płenamego .Je6Ił IIIDtmJIUIn Wofew{Mlzkt ....ł.. te Da. I Hand (0& 1D1ch powoływ
 Is,,: 
N a . ychml '''
 t podJ ' to akcJ . ę ratunko- łóddtiej rady ml..t.lrlej na którem mfały ... 1UJIawala ł-ł 
 .. l-ł dla DM :t1dzl t SIIIlsqja) są, cenne, to 
_
 
· ...., " . 'ł'- ! It" Klubu N oboł.ł-. _yi 8w 6 1 GIlI lał _ItgqUŚJDY. ...... D8łwIet1aIa 
"ł 416 --J- 
w," Z pod grubych gałęzi rozłożystej być przegłOSOtnDe WDIOB I 81'0- albowł- m6w1my .. iIo ntIy mIej-ł.l. poJ"ł
 l-ł t.. ......V..ł.ł:r ...n'
 
wierzby wydobyto ciężko rannych chłop dOW880 o 
iczem eaczeolu. 1_ do oBIel Polski. łyllowsk4, te pa,... 
 kaltanAI 
cn. U Sprengla sttl.ierd?Ono złama- . Po 
atwl8lUQ. 9Za"egu qII'&.w, Jak za. Nu&Qpnie zaiJral glos w IIp'awle oBwlad racaJ ....... aU poąte1L 
nie lewej nogi, zgniecenie klatki pler- Clągll!ęc le pot
«:zln dlugotemU D.OW:.! :a cEIola r. eanacyJIIy WaJaak, który mbwłł: Zkolei Kld) Na.rodowyponowil wnIosek 
. . _'-_ cele .JnweetY
YJne, sprawy rego\19ln 'I o. _ UcbW'Bla wl-"'-"-I radueddeł wy- swóJ o uamlęci. r; magłat.r&tu WII
łclł 
!'ioweJ. złamame '.nII.1jczyka i ogólne po mi&jl r
zYJDej I 
ył;h. przyetąplooo d
 rnA..;ła k o

k ;--wdę po1ekim 
 (7) I 
1ków _ jydbw. jedna« komiBao!'J 
tłuczenia. U drugiej ofiary wypadku głosowania. n
 wnio&klem lOubu Narod 
 j alJl!lłdm (fI) UOZODygD, Mteratom i WoJewódz1k1 oMviadcz)'ł, je nie podda WOlO 

twierdwno ciężkie rany na nogach o- W880 w .kweetJI etMIutu nagrody I1&er1U*Ie) malarzom. Pr.z,eJ: głoeowaole i pnyjQCle 8ku teco pod obrady. pOlllewBt .fJIni&il1& 
- 
raz lżejsze obrażenia na dełc. Odm- m. l 
' I ' adomo "",",i_; coy przez V1.."- t-o \Wrloeku więkKolić radziecka weku&- sOlIelu urzijdniezego nIc MI1cły do koropc' 
wIono ich do szpitala miejscowego, ...... w -..... n.auu -. &ci mał 'L 1'ad 
Jrdzłe pod dani Z08tali operacji. Sta.n Narodowy etaOJi iIo
 do 1Ił1:rUła w ła. ja.'koby po'" uCZ8DI, Uw i 
 toocJ y mlojeklej. 6 
__..1_ _J--ł- PoIak6w alu'&eMtl-' nie 8&&łł na wyeoltoki udania, bo nte mo- Kiedy adw. ltow1IbrJd aIuIIaI dDły pro. 
8prengla jest groźny. natomiast 
t&n z

ki;Kiullu Narodow-.o padło Są 1'ttIpÓtlJ&wodDk:zyt 8Weml dlZleiam1 z in- ł-t I 11 4aJ 6 -ł-Iuaa066 tyab JII,Oty. 
Pałubickiego nie budzi obaw. Władze 38 gl()8ÓW przeciw wntOlllo'kowt 2Z ....y nymi UClZOl1ymi, lecz trzeba łeh w.pi8N.d w6w. Ir_._ .... UłIIdeW 1D1I ...... I cł:8JJ1 
prowadzIł energiczne dochodzenia celem . 
 800i.u.t6w przy pomocy paragrafu &4"
eso. To gło. l 
"1 "'--111 .......-,. . 
ustalenia. kto pol)()Sl wine za WYDa. zYł::;p; J1Idayela .:ł.. D -..h&....... ... 8Owaoie J-t obrazą ł-a woJ łDteWgenq.t W tej oowliU radni narodowi powstali 
dek (d) od ....--. . 
 po)Ulej. z m1ejBo I 
 
 pro&elłbu. od(Ipłcwałl ra: 
T" ad I UclJwal.u. _o WOI08ku radni lGID1 Na to odpowJfJdrJ8I1O Z łaIw narodowych um z IPUb1lcZnokiq, Hymn 
fłO'dych, - 
a)emnlCZY nap .. Narodowego I Diezwykle lł1C1Uł
 zebrana -- -
 
rzy
VJ:


,?::
O
j
:c 

:= 


 

:ł- ;
: Abis,nia -nie chce rokować z Wiochami 
na admUlJStrałora dóbr hr. Alveoslebe- 7@łł-Uy na ręce komł-z.£a 1'rJIłIIIowego Pl- I 
nów. p. Gabrylewicza. Udał si
 OD kOD- MnJen:ne pc'oteety. LoadJ'Dt plQ.tek CAF) doszło do w.ia.doIDl8cf pułrliczneJ, ,p)-'IC 
no na objazd la
łU. Gdy w jakiś CZ88 Hł-.yk1. --..u.. ......... łyll6w I sa "D a i ł Y T e 1 e g r a p hU donO!li z włoski, hr. -Vhu;, wręczył rząOOwl 
bl. 
potem powrócił do "Itajni sam koń, naj- ....... W'J--ł-ła 4u!e aaprę!eale Da. aaJI Addis Abeba: syMIdemu ki'lka not, w których ", ło' 
wyraźniej spłoszony, ror;pocrzęt.o po8zu.. oIn'atL Mlęd,:y iooeml tydzł 281uza1i lIZe- Cesarz Abisynii Duaz.1 wszyatklm chy 
wIadcr.aJ., te moźliw()@cI be1.
 
kiwania i znaleziono Gabrylewicza w reg prowokuJąCym wnloelków. które lI!IIot- gubernatorom prowincyj. aby powr6- średnich rokowań nie 6Q. jeSlf.'1.
 \\
. 
lesie z roztrzaskanQ. czaszkQ.. W sta- kały się z tyC1Jllwym 
eabem kom_ma cW Da ... posterul1k1l byU gołowl Da czerpane; noty nie zawierały Jednak 
nie nieprzytomnym przewieziono go do 


u W:!rew6da1 88 o. o u kaide zawolanle. o Ueby ze .trony iadnej nowej propozycjI. 
BydgO!J£Czy i oddano pod opiekę leka- k4óry referował 

u
w::ro

:

y: Włoch D".t,pUy Jaldeł gwaltown. kro. Ablllynja, która !'Oprawę !liPO"\! 
 
ny lJZ'pltala św. Florjana. Ifllt.nieje doz! I Knaeja przerywali kllka.krotnle " kL MobUbacl1 J..zoze nie oglOUODO. Włocbą.-mł przekazała znów do Gen 
prz} puszczenie, że G. napadnięto z u- Wreezcte udaje liiI! 1'. Podgórskiemu Gdy po!!tanowienie c
arla. aby 'od- wy, jest obecnie 7.decvdowana P?".tł;'VO- 
kr1cia i rozbito mu głowQ łra.n.ieI11em ekoÓCIZYć WZfGlP.wjeD.ie -ło
aml. wołać .iifJ ponownie do Ligi Narod6w. wać tylko wedłua wakuówek Ligi 


LAUREATEM NAGRODY LITERACKIEJ I ARTYSTYCZNEJ MIASTA ŁODZI MO%E BY
 


. 
I 


aryjczyk
>>>
Toruń, 22 marca- 
Warunki 
społeczeństwa 
Nie atarcz, slowa premJera. - "l'rze 
ba czyn6w. - Chiński mur m1tdz 
Banaej, a społeczeństwem 
\V roku 1914, ze strony obozu, dziś 
Polsk, J"Zę.dzę.cego, padła pod adre- 
5em społeczeństwa pogróżka że 
"kto nie znajdzie się w naszyn{ obo- 
zie, zostanie zdrajcę. dla którego po- 
trafimy być bezwzględni". I tak sil;' 
tei stało. Obóz pomajowy był i jest 
bezw
lęd
y dla wszystkich, którzy 
nie daj' su
 wprzęgać do jednego 
rydwanu! Jadą.
ego dumnie prz
o 
wtórze pierwszej brygady. Wyraźnie 
zapowiedział to swego czasu jeden z 
premjerów pomajowych słowami o 
brażaję.ceml naród polski. I tak było: 
robiono wszystko bez wiedzy i mimo 
społeczeństwa. 
Ale daleko sanacja z tem nie za- 
szła. Zrobiła doświadczenie bardzo 
złe. Toteż premjer Kozłowski w o- 
statniej swej mowie wypowiedział 
może cierpkie dla niego, ale koniecz
 
ne słowa, że ratunek obecnej sytua 
cji. głównie gospodarczej. zależy i o- 
piera się na społeczeństwie. Stwier- 
dzenie to mówi wiele, ale tylko z jed- 
nej strony. musi przeto przemówić 
także druga. A więc: ratunek dajcie 
nam rodacy! Słuszny apel, ale kt 
dotę.d szedł sam, a dopiero teraz żą 
da pomocy od społeczeństwa, ten 
musi wiedzieć. że społeczeństwo ma 
pewne warunki do postawi"enia i od 
ich wypełnienia zależy reszta. 
1 est tych warunków sporo, bo 
bezwzględne postępowanie 1 nlelicze 
nie się dotę.d z opinją.. wywołało pe- 
wien stan. którego nie można zmie- 
nie! jednem przemówieniem, choćby 
samego szefa rzę.du. Zbyt długo zwo- 
dzono, zbyt długo czyny nie szły w 
parze ze słowami i oficjalneml enun- 
cjacjami. Między rzQ.dzę.cymi a społe- 
czeństwem rozsiadły się fakty takie, 
jak Brześć i sę.slednia Bereza, ustawa 
akademicka i klej,ca się Konstytu- 
cja zabe&pleczaję.ca obywatelowi 
wszystko, prócz obywatelskiej wol 
ności i prawa do narodowej Polski. 
Fakty dokonane i dokonywujęte się 
wytworzyły przepaść. której zasy- 
pać nie może jedna mowa, ale którą 
zasypać mog, czyny. 
Społeczeństwo chce wiedzieć, jak 
jest rq.dzone. zatem pragnie i musi 
wiedzieć jak wyglQ.damy na terenie 
sęgiadów bezpośrednich i pragnie 
wiedzieć, jak wyglQ.damy na terenie 
międzynarodowym, pragnie i musi 
wiedzieć, jaki jest nasz stosunek do 
słSiadów bezpośrednich . i pragnie 
wiedzie
. jak wyglQ.da wewn,trz bez- 
pieczeństwo obywatela. Społeczeń- CiOSPODARCZA I czel"WC&, wetIDie udział In&tytu\ Sprew Spo 
stwo pragnie naprawy tych krzywd, K RONIKA łec1lDych w Warszawie! o
anizuj
 
 
jakie mu wyrzę.dzono przez rozmal jak i na Targach pomańskuD, wla.sny dział 
tych komisarzy w deficytowyc Z K RAJU I sl.ąC)'m zalod!wie 30 proc. produkoji z 1008 pod l!Qzwą: "Higjena i 
ezpi

_

- 
ed l. b . I i . ..d_1_ .-.... od cy". Dział ten składać Się będz.ie s 2 -- 
prz slębiorstwac... przez za IC e m- (k) Wełna slabie!. PierVl'8Ze dni tego- Toku. W 
V\,l.._U Z v.yrow.....,.oną, mar- nicz -ch 
i: z części propagandowej i 
cjatywy prywatnej w przemYśle i 
'OOZ21.ej dl1Ug
ej 
erji aukcyj w:ł Y :
on- :zł:'
i


,
:


::y-ł.:z:';:ł:
: c
i handlowei..w której to wezmą OOz!ał 
handlu. przez przedwczesne emery- jalneJ w LandyOl
 
rzeszły p zn I:m ści pewien wzrost kansumcji. ROZlpoczęty firmy handlowe I przemysłowe 
rod.ukulł.. 
towanle . a W y na g radzanie uprzywi- powatnego oływ.ema. Zwła&
 we na k b.
 Lo-ort wódek do sta.nów ce środ'Iti odlronne dla pracowników. 
krzyłowa majd(}WeJa Zl\aczną bczbę Da- w. ro u -u 1
!.)"IDo e'''''''Y . 
lejowanych kilku dobrze płatnemi bywców. Ceny a.ustralijsk,iej vre1ny meri- ZJ
ocZ()nych Ole prz)Obrał w.ę
ych 
oz= OR ZECZEN1A 
!!ynekurami, słowem społeczeństwo o k9lZtałtowały się w granicach oko- 'Uu.arów u względu na tr'!ldno6cl org3: Olza 
i .c b t l k' . r o 
%c. nit6z y ch w P orównanMl z po- cnne rYł-ł ku a.morykań6kłego. .W IJWląz.kU ( o ) Dlie6 aadaDla Dakuu płatDlcdtlO- 
pragnie m e" prawa o ywa e s le l rrz
ią SKją aukcyJ llJn(\yóeldoch. Spadek z z
\\,Qrclem 
m(}Wy bandlo

eJ oZ W. Bcy- Dle J-t 4D1em doręczeaia. Doniosłe znacze- 
równość wobec prawa. Społeczeń- cen DOv.-ozelandrJdej weł.ny krzyi(}Wej wy t- ta-nJą. 
abr)'
 wódek przeV\o.d:UJ
 pewne! nie dla płatników podatkowych ma orze. 
stwo zechce wypowiedzieć się przy sz cb tUDków wahał się w gra.nicach 0- ac.z.kolwlek nleZ(U
cZD
. mOltl1WQ9c1 ękspor- czenie 
ajwylszego Trybunału Administra. 
. bl .. h b ach . up cłn le nie '. y "ga P . l tna red .,lo c . a C - we ł- bu na r)"Dek a.ngu"u. - . D k Lasó Państw. 
naj IZSZYc wy ar .. . - koło... proc. rzec: ę 
 J..... Stan W y twórczości rektyfikacY J . utrzy- cyjnego w sprawIe yre cji w . 
zależnie i chce raz mieć posłów wy- ny wloIiM..owała SIę na pOZIomi. około 5 ,. -, _ o .. w Radomiu przeciw przewodniczl\Cemu w1 
. h S proc. Pozl8taje to w rowiąZJku ze spadkiem mUJe 81.ę na.d.al. na barozo n.6klm pOZlomle, działu powiatowego w Kielcach w pned- 
branych. nie nommowanyc ._. po- t bowan'a na rynkach światowym wyrata)¥Yl!l Slf: w 8-10.proc. w sto
1D;!tu miocie wymiaru lIwiadczen drogowycb za 
łeczeństwo pragnie uszanowama pa- 
'aP


ek 
ego osłabieDia produkqji, d? zdolnoti
1 przetwó
J zakładów. Obec- r. 1932133 na rzecz gminy Sansonów. Sporną 
. . I . . i i t d I wł "a n e J I O OS 1 ' 1 Nadm ' .e.n. . ć nale! .. e me oast.ą.p.ła bardzo memacZl\a popra,v. - "_1. ..-,-... d enlR 

uJę.ceJ re IgJ ra ycj --.. - z.właszcza w. Ans J . .' Y... dzięki przydzieleniu na rok 1935 przez MI)- była kwestJa. czy J.....o 
CU. o
z : 
byczaju polskiego, bo społeczeństwo 
:'k.:rY w 
=
cb 
=-::: oopol SpłrYtu
wy pew:ły
 Doadkont)-n- 
:::
k:W
::a:r
u ;


 =
 
:z


: 
polsk. musi być gospodarzem na włas riicaJł S
UDKOWO eIabsz)"Cb. aniteli tI'a.n&. ge.ntów w ZWlą1Jk
. z likwIdacją spl'
wy pocztowym, czy tel dzien otr.z
ani
 !"ł!'" 
nej polskiej ziemI. Nie może ono się akcje odbiorców z kontYlIlentu ora& kupców mł:ooP oł : u w Turcj.i (zwrO't naletnoścl w zwania przez płatnika. W sprav.,e tej NaJ-- 
zgodzić na miljonowe subwencje dla zamOl'8ktch.' BlllrytU81e). wyiszy Trybunał AdmiIL orzekł! il dzi':Q 
ZW. Ob. Pracy Kobiet, gdy zastrasza- I (k) prywat.. fabryk! w6dek. Prywatny (k) Sprawa waloryzacji wkJad6w JIL&Iko. nadania na pocz
 na

u płatni
ego me 
ję.co wzrasta ilość bezrobotnych. gdy przemysł ...ódek i lLk
erów jest w dałezym wyc:h. Do Rady StPółdzie;1(:ze-j przy Min. ł mole bY
 uznany. za dZlen doręczema nl!-ka. 
chło p na wsi nie widzi soli i nafty ciągu w ciQiokiej 8ytuac.jt, a wytwórczość w Skarbu "\\1JIlynęłe. oet&t.nio 72laorn& iloś
 zu strome! przep.s art. ł() drozPorz ) ą,dz-:ma Q 
. 
 l'Utym k6ztałtowała Btę na poziomie, wyno- podań z terenu woj. poz.oańakiego. pomor- post. admm. (poz. 3Uf2:8 z. u
t. Dle ma 

dy urzędmk nie jest pew!ly 
weg --ł-. '/k iego i śJl\!;Jkiego w fC)I"&wie ZWaIOl')"ZOWa- \ przy d.oręczamu nakazów płatniczych zasla 
Jutra, gdy mieszczanin łamie Się pod . - nia wkladów ma'l1kow)-cb w bankach ludo. SOw&ma. 
('i
żarem świadczeń. gdy magnat 
no
e szczerze powstała chęć w
pół \Vy
b tych wojew6da.tw. Poniev.-'U wa.1ry. r 
"-"reszcie zeszedł na dziada. Od oka- zycla i współpracy, trzebaby k
rnecz. za.cJ& wk
ad6:w "! bankacb l
owych, które Z ZAQRANICY 
lania w cz y nie dobrej woli rzędzą.- uie dowieść czynami prawdzIwoścI "ft apólldzlelllJolanu kred)otowem.. 1 7109t 7 ala 9 raz ( z ) B-'''''
- ..,.; 1 czka 1t-ł....IOWL Dooo- 
. . . d h ł o _. C J . P o- 1\$ zawsze unormowana w par. p. 
- -'
 r- . VPOJ 
cych zaJezy pomoc społeczenstw
 wypoW'u
 anyc s ow ma z
. porządzenia Prezydenta R. P. o pl'Z8l'aobo- gzą z Bl
k6eh. le pOOcp\B80.Y. 
 z
1 

ie możemy się łudzić, a musimy wled%eme: "ze społeczeństwem po- wa.niu zob(}Wiązali prywatno - prav.-'łI)"U1 uk
ad mIędzy Tow
rzy8ltwem Ko!et 
etgłł- 
ł)ra"'dzie spojrzeć w oczy. Między };ostanie tylko hasłem pięknem i fas .Dl. u. R. P. nr. 30/25. pOl. 213), prle&.o wma c'lJii
 a 
 ba
OW bole
lCh ł.
' 
li p ł ń t _ a sanację. i
tnleje cynujęco brzmię.cem - ale tylko ha wianie obecnie tyd) spraw niet)°łJto nie c
loOb w sprawIe połyc1.k1 w kwocle ;,oe 
O ccze s wem 
 o k Ó . l k . ć. !)rzyn06i petentom pKytywmych wyników ImlJon. fI1LDków. Fraocuska czębć )"lOtycz. 
walka. \\'alka trwa I trwać będzie slem, t rem me wo no lerowa. Sl
 locz Ilflrata ich na POO06zenie lu.pełni
 ki na 8um
 
 miljon. fr. udzie1oo.a 
i. 
dopókI nie nast ę.p i poszanowanie społeczeństwu. myślę.cemu realme o r.będnych wydatków. w pięoiolełiDi:b bonad1 kasow)°cb i opro- 
prawa i równość obywatelska wobec swej bliższej i dalszej przyszłOści. cmtowana na :) proc. Kum emi6Y
DY wy. 
Czekam y zatem za hasłem na (Ik) KlaJ.- I łł-Plecae6stwo pnc:y Dl! n?Si
 ma 97 pJ'O('
 Splata potya.kl DaMt\o 
prawa. . . o w,.awla eteklrotechDlczDel w Bydgoaca,. piĆ ma 15 marC"& 19łO r. 
Padło hasło: ze społeczeństwem. czyny! Od tych ostalnlch zalez
 w wystawie eJl'kt.rotechniocliOej w Byd4;06Z. Co 8i
 tyCQ:). t.ranszy, holen-.lemie}. 100 
Może tylko ze względu na wybory, reszta. CZY. któca bf.'dzio t.\"wała od :. maja do lO w&runki nie z06tały joszczc 08łOSJlOne. 


.lr.69 

 


..liLOWO POMORSKIE- Bobota, . dDla Z3 marca 1935 r. 


!';tr. 
 


Hlstorrczna sobota 1& marca 1935 
W ParyŻU o gadz. 2 1 


w 


Berlinie a 15-ej 


. . 
Jak doszło do przedłużenia służby wojskowej we Francji 
Pary!. w marcu Na to stanowisko wpływaję. również zajęcie tak zdecydowanego stanowiska 
Rozprawy w Izbie Deputowanych w i względy wyborcze. Przywódcy stron- przez p. Lavala w sprawie o wielkiem 
"prawie przedłużenia czasu służby woj nictwa radykalno-społecznego obawiaję. znaczeniu og61no-politycznem i to bez 
skowej ukończyły się zwycięstwem rzę. się. że głosowanie za dwuletnię. służbę. uprzedniego porozumienia się ze swy- 
duo Projekt rzQ.lowy wstał uchwalony wojskowę. nie byłoby dobrze widziane mi kolegami? Jest rzeczę. niewę.tpliwę.. 

nacznę. większościę. głosów. Byłoby przez te masy wyborców. na których że sytuacja międzynarodowa, jaka się 
Jednak błędem mierzyć siły; zwolenni- się wspieraję. i mogłoby spowodować wytworzyła, odegrała tu poważnł- rolę. 
ków i przeciwników wprowadzenia porażkę wyborczę.. Ponadto utrudniłoby Wobec jawnego zbrojenia się l'iemiec. 
dwuletniej służby wojskowej według ono. o ile nie uniemożliwiłoby, porozu- chodziło o wykazanie, że Francja zdecy 
rezultatów głosowaniao Cały S"lereg tych mienie wyborcze z socjalistami, które. dowana jest przeciwdziałać faktom do- 
zwolenni'ków opowiedział się przeciw- praktykowane przez szereg łat, stało konanym i utrzymać przewagę miUlAr- 
ko projektowi i odwrotnie liczni prze- się już tradycję. partji. Tymczasem sr nę.. jakę. obecnie posiada. Z drugiej 
dwnicy głosowali za nim. Uchwała cjaliści francuscy ze swoim żydowskim strony, poczuwaję.c się do solidarności 
Izby, która posiada wielkę. doniosłość przywódcę. Leo Blurnem przeciwstawili z Anglję.. nie mogła ona nie poprzeć 
(Ila ukształtowania się stosunku sil w się najzacieklej wprowadzeniu dwulet- stanowiska Londynu co do konieczności 
Europie, wymaga pewnych komentarzy niej służby wojskowej. zbrojeń, wywołanej zbrojeniami Nie- 
hez których trudno zrozumieć jej istot- Tak się tedy stało. że stronnictwo miec. 
ne znaczenie. radyk
lów. kier4?wane prze
 Herriota. i Premjer Flandin, który osobiście 
Rzę.d p. Flandin'a jest rzędem kon- Daladle
a .przecl
ostawI!o SIę . zasadZie nie chciał, by zagadnieniem przedłuża- 
L:entracyjnym i musi się liczyć ze stron przedluzema słuzby wOJskoweJ- . I nia służby wojskowej rząd i parlament 
nictwami. politycznemi, które mu za- TJ:mcza:;
m nagle marszałek Petain zajmowały się przed zbliżają.ceml. si., 
pewniaję. większość na terenie parla- oglosIł sWOJ znany artykul w "Revue wyborami samorzę.dowemi, został w 
mentu. Do .rzędu tych stronnictw nale-- des Deux !\łondes". Artykuł ten. po- ten sposób zmuszony wnieść spraw
 
ży potężne masońskie stronnictwo rady wtórzony przez calę. prasę. wywołał pod obrady rady ministrów. 
kalno-spoleczne. Stronnictwo to. które wielkie wrażenie i zainaugurowal kam - . - 
na swym sztandarze wypisało hasła panję licznych organów prasy na rzecz Projekt rządo
y. ktory jest rez,!-I
: 
pacyfistyczne i popierało niestrudzenie natychmiastowego przedłużenia czasu tern tych obrad l który zostal pózDleJ 
politykę Briand'a, dążyło wytrwale do slużby wojskowej do dwóch lat. Ponad uchwalony przez: Izbę. Deputo
anych. 

tworzel1ia takiej sytuacji międzynaro- to jeden z najw)'bitniejszych członków ma charakter k4?mp

mlsowyo Nie wpro 
rlowej, która umożliwiłaby ogranicze-- gabinetu. minister spraw zagranicznych w.a
za 
 byn8;JmmeJ. 
sady dwulet- 
nie zbrojeń. Ono przedewszystkiem p. Laval poparł stanowisko marszalka DleJ słouzby wOJ;;koweJ. Jak. tego doma- 
przeforsowało stopniowe redukcje fran petai'U'a w mowie wygłoszonej ł-go gał
 Się stronmctwa opraw
cowe. Utrzrł 
l:uskich sił zbrojnych w okresie Pokojo marca. To nieoczekiwane wystę.pienie mUJe .!,n. zas
dę sluzbr Jednorocznej. 
wym. Zgodnie ze swQ. tradycję. odnosi członka gabinetu przyczyniło się wiel- prze\\ldz!a!1e1o 
 ustaw.le z 3
 marca 
!'óię ono niechętnie do wszystkich poczy ce do zaktualizowania całej sprawy i 192
 !,., l Jed) me prowlzorrcz
lle upo- 
nań, które mogłyby wpłynąć na rozwój uczynienia z niej kwestji nagłej, która wa
ma 
z
 d
 przedl
zeDla czasu 
militaryzmu i przyczynić się do wyści- musiała stać się przedmiotem obrad słuzby wOJs
oweJ w Okr
e _od 1936 do 
gu zbrojeń. rady ministrów Co mogło spowodować l
łO r., to Jest w okresie kle!y skut- 
o klem znacznego spadku urodz1D w cza. 
sie wojny liczba poborowych będzie 
dwukrotnie mniejsza niż w chwili 0- 
becnej. Poborowi, którzy ukończę. sw," 
służbę w 1936 r. pozostanę. w armji 
przez dalszych sześć miesięcy, a na- 
stępne roczniki, aż do 1939 r. włę.cznie, 
przez dalszy roko 
Jak widać. zachowano jedynie zasa- 
dę. Radykali społeczni mog" głosić, te 
dzięki ich interwencji służba wojsko- 
wa jest, podobnie jak była poprzednjo, 
zasadniczo jednoroczna. Będzie ona jed 
nak fakt)'cznie, przez okres czteroletni. 
dwuletnia. _ . '.' - 
Posiedzenie parlamentu Francji, na 
którem uchwalono po dlugiej debacie 
przy sprzeciwie radykałów. socjalistów 
i komunistów przedłużenie służby woj- 
skowej na najbliższe cztery lata, zakoń 
czyło się w sobotę 16-g0 bm. o gooz. 
2 rano. W ten sam dzień. o godzinie 
pię.tej po południu, wiedział już Paryż 
o decyzji rzę.du Hitlera, przekreślaję.cej 
wszystkie postanowienia pię.tej części 
Traktatu \Versalskiego, co nast-łPilo w 
Berlinie o godz. 3-ej po południu 
Nikt nie sQ.lził, nawet gorę.cy zwo- 
lennicy przedłużenia służby wojskowej, 
że bieg wydarzeń tak rychło potwie!'dzi 
słuszność ich dQ.Żeń. 


- 


) 
\ i' 
. (iJ?(J) fI . 
.. ,!. 
 .......1 
 

1) it 
\
 

 
. "" I 
 


.e
. 

 
\1-' 


Mu w Ił Z Y Ił C Y jesteśmy przeciwni dwuletniej slllżbie wojskowej we Fran- 
cji. ("Grillgoire" - Paris). 


1. R.
>>>
1'. 81t 
nu i widzę peryskop łodzi podwOd n;j" 
39 lat P rzu god na morza cli _ 
'fł:e 
a

ro:a
s s
:
:
 
. ,. - WM. Łódt wyp'UŚclła jeszcze dwie torpe 
M".___. n- Ko6ału.:dd" O SW... bu)...m ........ 
 .. h 'ł. :":'.' dy. & pótniej uciekła., ooawiajQ.C Bi
 wl 
...z- . -- docznie eskorty wojennych statków 
Chyba 
,m n:a
 pojawia sit w o-.tDio 
 statkiem chińskim. _ W ł-n lIpOI9i5ł) udało ma . od- rosyjskich. Cudem uszli
my cało. A te. 
prasie polskiej D.UWlSko EustachfJ80 OOpn...ły nie rozumiem d'luz880 nie- wł.edzf
 Berlin, przedostać się do WIe- raz ja i mój śmiertelny wróg Siedzimy 
Borkowskiego. Xaromiast bardllO cqsto Wl'ÓCił do ojeZ)'SDy.' dnia, otrzymać n:lezbędne- iJnł
e, sobie przy kuflu plwa. 
depesze donosz"" o podróiacb okrętu - Dawniej Ja byłem .kapitanem na które wpakował sobie pod kIOron, ,u&ucz. "Piotr WieW" tonie 
..Ko:ściuFZko". a wi
c t801 sa.mem 1»" ..tułanie". (IQ na ..Gacane". W czasie nego zp. PÓŹ11lej poJecbal do Buł- - Ten sam Schwieger zatopU statek 
średnio mówi"" nam. 00 dzieje 9it. WOjDY los J)Ołlj.Cl:ył nas w ..wywiadow- 'ar'ji. przez Koo,tantynoPOi do ArmezUi "Serbino", który wiózł z Rygi bronzo.. 
kpt. Borkow
ki!D' Ten 
iem. stary czym oddda1e .
u morskiego". Ta- i wypłyn-ł dopiero w :Erzerwn1e. 1)0. wy pomnik Piotra Wielkiego. Niemiec 
"wilk morski' J86t właśnie kapItanem k"" nazw, nosił ten urqd, który w Isto stał za tę historję order Stanisława. storpedował statek I zawrócił, nie przy 
jednego z największych naszych ok
- cle był centrom l'08yjsJdeso szpi
 jm1er6 lorda &1tola.en punczaj-.c. że na tonIJ.cym okrocie mo- 
tów handlowych. . stwa monkieso. Z hi8ł.orj.. tizpiegow- KpL Borkoweki sioga po klełl&zek gło majdowM się 008, ważnego. A tam 
Za to w ryskim dzienmku "Si
 sk. łł.Czy siC niejedna przygoda Klin- konjaku... Za.myem si9 DA chwile. po- jechał 6&01 "Piotr Wi
lki". Gdy kadłub 

odnia" zIlSjdUjt'OlY nazwisko Borkow genbeI"ia. czem mówi dalej. Opowiada o śmierci zanurzył siO, POSH. pusty wewnlłtrz, 

kiego, ba nawet dłuB"" rozmowę z Bor- - W roku 1915 wywiad rosyjski stał lorda Kitchenera. został przez wodę wypchnięty na po- 
kow
kim. W
rnika to s

. że 
pt.. Bor- bardw kiepsko. Wyłapano wszystkich Nie wierzy ostatnim rlJWela.cjom, o- wierzchnic. i unosił się na falach dop6- 
kow
k.i j
t z pochodzeOla ryzal11nem, nanych agentów. tle, nikt nie chce je głoszonym w pamiętnikach rM,Jotel. ki woda nie dostała Sił do środka. Wte 
toteż kores
ll
ent ryski Wy
oc:z
tał ch
. kogo tylko po61ell1Y _ każdego grafisty niemieckiego, jakoby okręt lor- dy "Piotr Wielki" uton..ł. 
tę sposołm06c, ze Ph"11łł na .,KOtiCIUJZ- złaplf. A tu. jak na 
ć, ol.rlymujflD1Y da Kltchenera. wpadł na minc. Kpt. ZDałomoN r: ..I'I
 D1etdeb 
ce" do Kanady, dla dłuż!'zej pogawtd- rozkaz: ..Wysłać, natychmiaet do BerIi BorkOW'8ki twierdzi.._ je 8talte-k r.oe-tał KpL Borkowski poprawił liO na fo- 
ki z kapitanem. na i Wiednia dzielnych agentów do wysad2011Y w po
1etrz. przez upieg6w telu t huknę.ł na chłopca okl'ttowego' 
WspomnieDla z RYli specjalnych 
ruczeń". Posłali
mY jed- niemieckich. którzy, 

wsZy - Kazik, jeszcze dwa konJaczkl: 
Dzipnnikarz i kapitan rozmawiali z nego za druglm - :wszy
tkich trzech dwóch m&rYn&;ny anglelsld'c
, rJdobyli prQdko. na, jednej nodze I 
foOb.,. w chwili, gdy silny wiatr uderzał are-sztowano..Wres
e1e Khnsen1?erg"ła dokumen
y 'WOjskowe t pny lch .pomo- Kiedy chłopak podał kieliszek ka- 

. okręt. fale tliły o burty, na pokł
 eza się 
 l.powlada: ".Ja POJad
. cy doetah liO na okrot. Nut
nle wy- pitan 7mOWU powrócił do WSPOmnieli 
dach wszystko latało z miejsca na - Mów 11 swietnle 
 angiel
ku, ale wołali wybuch, przyczem poD1eśli boba - Wie pan, kto to jMt Marlena Di
 
rniej8ce pasażerowie pochowali się do w .angl
erykańskieJ .gwarze "mor- tenk. ahnier6 wraJI z eał, załogO ttat- trleb! Pewno p&D my'li, te Niemka' A 
k jut ' Sklego wllka". Tem lepIeJ. Dano mu ku. ja panu opowiem tak.. hiatorję. W 
8 r' . . kBk k' paszport amerykański. Pojechał, przez Pótniej wspomina kapitan rok 1919. drugim kadeckim korpusie w Peters- 
. W k
Ju:le pt. ,or ows I
O. pano- Szwecjo i Danję dostał &it do Niemiec. Na statku "Bałkan" płyn.ł z Archan- burgu był profesor von Dietrich, pul- 
""'1
 
l
h do kOI1J
k
. .
ł': sClanach _ Co? ':\farynans Amerykanin' Zna- gielska do Hamhursa. "Bałkan" był kown1k. W czuie wojny mianowano 
kaJ
ty w
s
1ł portret} I blał) orzeł. w my się na takich _ powieddeli Niem- włunl8c1, kontrrewołucyjnego rqdu BO "woi
s1dm. nacza.lntkom" wArchan 
kłC1e clt z kle futro. . CV. Zaczoli go rewidowa
. w}'Pytywać, rosyj.kieso na Murmani&, a w Ha.m- gielsku. Mial 'licm. córko. Wówczas 
_ Kazik. dwa. konjac
kl! t y- wypruwać podszewki, rozclnać obcasy. burgu zjawił 8iO jako pierwszy statek miała dziewczynka. lat około U. pi.,t- 
woooL - woła kapitan. KUngenberg trzymał się dzielnie" nie rosyjski w niemieckim porcie od CZ&8U nutu. Ledwo podroeła, wszystkim ofi- 
_ Więc pan jest ryŻAninem' - m6- pi9l'1tl ani słowa. Udało siO. przepuści- wojny. cerom _wróciła w głowie. ZYWa. miła 
wf dalej _ bardzo mi p"yjemnie. W II. I kiedy uci

y idzie już z waliz. - Wte pan - powiada Borkmnld! - piOkna, cudowne miała nogi. . 
Rr dze właśnie kończyłem 
zkołę real- kł po nadb"ezneJ ultcy I)agle dyłu czego si
 WÓWCZIU dowłedzi..łem, eie- - Po rewolucji spotykam pułkowni 
nQ., a potem szkołę mor
kQ.. 
_ój Bote, sł)"szy pnyci
ronr głos woJaje.cy. IX! lO- dz.c pny kuflu piwa z moimi niemiec ta w parytu. Jest w randze generała, 
ktoby pomy'ślał!... T)"le lat!... Ktob):' 
 
yj
ku: - EJ, 
11ngenb
. PI7YJaclelu, kimi przyjaciółmi. a JNSCze do niedaw ale bez a.rmji. bez ojczyzny. Emigrant. 
myślał wówcza
, że dumna. ..
Ica, JaklemI 
y tutaj drogaDl1 trafJł
1 na wrogamI! Pracuje w j$Jdmś banku, powodU mu 
chluba Jj"&kiego portu zostame kiedyś - Khngenberg ani drgn..ł. NIe wy- ..Graba Berta" ł ałem. elł kiepsko. - Ale eórka - mówi - 
naszym .,K
ciuszk"".', a ja. kapitanem dał 
ię. Idzie dalej, a za nim .ów Rosja: - Oto, że "Gn1b.. Bertc" c1tgnQły pornasa mi trocho. - .Jakto! - pytam 
polskiego okrętu na służbie wła,nej i nin. W pł:w
ej chwili odwrocIł si
, SPOJ na froncie słonie. Tak, tak, słonie z się. - Ano, wy8tOpowała w teat"yku 
niepodległej ojcz)'zny. Tyle lat!,.. Czy nał - widzI przed sob. okrQgł.. twan cyrku Sarasani. 12 słoni ciQgnęło jedn. w Paryżu. P6tntej zaangatowano j"" do 
pamięta kto jPlSzcze w Rydze Euetache o ry!!ach naprawdę rosyjskich; niema- armatę połoronl) na szynach. A Fran- fłlmu. do Niemiec. Teraz ,.krtci" w wiei 
go Borkowskiego! Pewnie już wielu jomy uśmiecha s.t' znacz""oo t pny- cud nie mogli si
 domyślił, skod to kim tUmie I wyqpi pod Iwojem naz- 
moich przYjaciół niema na świecłe... OlUnie. "Berta" strzela DA Paryż. wiskiem. ale oolecała nte zdradzl
 sw&- 
W morSkim wywiadde rosyjskim - A idźcie do wszystkich djabłów! - Gdy mi tak opowiadał znajomy go pocl\odzenla. 
_ Oto niedawno dowiedziałem sit, Cz
 się do mnie pnyczepUl - wrza w Hamburru. przez okno reet.a'tlJ'&Cjl - Dow1edd&łem 
 p6tD1ej. te Z&- 
le w Hong-Kong umarł mój przyjaciel śnie nagle KJingenberg port.o'wIJ. gw
 spoftrzegłem jakl..- mot.czyzno- Mój 
&DO Jo do Hollywood - dodaje 
kpt. Klingenberg. także rodem z R)'gt. marynarzy... I poszedł swoj.. drogi).. łowanysz zrywa 111, . miejsca I woła: )[pL Borkowald. - To ta aama. 
"Che_z, łeby clO zapoznać ze Schwie- Statek kołysze s10 na falach, to prze 
serem! On tam u wal na Bałtyku go- elna falO dziobem, wyjadła w IÓ
 na 
spodarował w czasl. wtelkaj wojny'" Jej ITzebieniu, to zMlill'UJe -ł, wd6ł. to 
_ Oczyw18ci.. chc,1 znów kładzie na burty. 
_ Przyszedl, kuał IIOble 
 pt. Sztorm uder;a w o
 Na kia- 
wo. Od ełowa do słowa. Cóż u BJIOtka- uch kajuty kapitana ł:hw1eje sit: 
nie. On to właśnie dowodził łocU14 pod bl&ły orzeł, a portre&y taiIcq. tak. 
wodn... która. omal mnie nie utopiła. jakby miały u chwHC spdć na 
Płyn,łem wówczu na swoim ..tułanie" podłogę. 
z Rygi do Petersburga, E ładunkiem Z kielł-zków rozlewa BIt koniak, 
"ewakuacji". SagI e wzdłuż burty prze- kpt. Borkowski opowi&d& daJej o 8Wo- 
leciała torpeda. ich wojennych I nt.wojennych P"ygo- 
0, niedobrze. Rozgltdam siV po mo- dach na IDOI'7ACh całf!@O 
włata. 


..1 


.-.owo POMOIIłIKIP aotiota, lbUa ;es mana ł- II. 


P' R,.O,;;(rR A.M'"y...:-R A D J O W E'o 


Sobota, dnia 23 marca 
x..,jdebwsze 8ud)'cjl!; z
rą.n;cUl
: St.ra..buq 21,30 Koocert utw0r6w ork1e&łi'o- 
wycb I ch6ralnych S&int-Sa.eM&. Bamlluq 20,10 "Wasoer-Verdi", koncert mu- 
zyki operowej. Lipsk 20,10 "Jabuka". operetka lana Stra.uII6a. _oaMbj.. 19,00 
Koocert wleczoray; w programie Vival cli: Concl'rto groEO, Moz.ań: Fuga D-dur, 
Haydn I Beetho1'eD. 
kOPC. reklamowy. 22,15 
W-w&. PaDa6 12,00 m
 
po.... płyty. 13,56 gieł, 
da zbołOWL U,OO .ławn,j 
śpiewaey na płytach. 
18.30 odoey& pnJ'I"Odni' 
czy. 19.15 ,.tycie w por- 
cie pomafwIkim", repor- 
tat. :22,00 konc. reJdamo- 
wy. 23,00 ortI:. m8lDdolini- 
stów. Lw6w 18.00 ,,Mały 
Bob i wleHDi Morgan". 
słOchmvtBko cDa ckJeaI. 
22.00 kooc. reklamowy. 
22,:JI ..Wesoła faJa". WD- 
.. 1
,30 monolo« humory- 
8t;ycmy. 22,00 konceń re- 
klamowy. 


,
WARSZAWA . 


6.30 audycja pora.ona. 
12,ro wiad. meteoroL 12.oc, 
płyty. 12,50 chwilka dla 
k.ob1& 12,55 dJ:iennjk. 
13,00 koncert zespołu bu- 
1DOII.W6w. 13,ł.'J v.iad. go- 
spodarcze. lł,.ł,5 0I'k. jaz. 
zowa A. FIato. 15,30 recy- 
taele prozy, 1. .(\ ""'i\',' -, 
dla dzied. 16,
 &knynka 
techniczna, 16.4.') pieśni. 
17,00 pogadanka krajo- 
mawar.a.. 11,10 aajnow- 
.. nagrania na płytach. 
17,50 pogadanka pnyrod- 
nkza.. - .18,00 Lwów. 18,30 
pftelll
 wydawnictw. 
IMCI 
 na forte- 
plall w wyk. BukIioa. 19,rn 
plOg!'&m. 19,15 pnegląd 
wyda."-nJctw roJni
h. 
19.25 wiad. spmłowe. 19,35 
koooert na. cytrze, 19,50 
feljeton. 20.00 wieczór 
muzyki rodzil Jej. 2O,ł6 
ddtmUk. 21,00 koocert 
utw. 1. S. Bacha; w pro- 
gramie TOCC3'ta, koncert 

knn)co""Y E-dur, Suita. 
"!2,M kooc, rliklaroO\VY. 
22,00 mkic lltem.ckl 22.30_ 
Lwów. 23,11) muz. lekka 
orko Witkowskipgo. 


. 'ZAGRANICA 


Toruil 63 W -\\'a. 11,57 
W-w&. 13,;,5 
e1da. a,'-5 
W-w&. 18
 uLw. Chopina 
1. pł
-ł. 1
.łO tycie kU}
J- 
!'ił.lnC, 18,ł:; fra.gmClM_ tea- 
!raln). 19.07 program. 
]!I,r. 
,'itary hawajolk:1e. 
l,łyty. 19.z:; \\ia.d. llporto- 
we. 19,30 W-wa. 22,00 


KkAJOWE 


Loa4p 18,15 m
 ta- 
DeCZD&. 20,3) mUl. 1eiLka. 
23,00 
k1-łn. 24.00 
orkiestra do łaDt&. Wł.. 
lIe6 17,25 koncert lekki. 
18,05 piosenki Judawe. 
00.00 orkiea&.ra i eolikf. 
21,-60 mU%- I-łc&. 23,.'K) 01'- 
kd.estra. cnl'aiIIb. PnIp 
15,5ó k
 odt. woj- 
"owej. 1716 recił. forte- 
p18lDOWY. 11,.'1) płyt y- 18.10 
muzyka fOl'tepiaQowa Ba- 
cha. 19,15 radjoorlti«'ltn. 
20.00 operetk.&. 
15 pły- 
ty. KG,...... 20,00 100&. 
lekka. 21,00 kooceri wM-, 
czarny. 2Z,09 wł-Ola au- 
dycja. BtrullRaw 3),15 
płyty. 21,3) ut.w. SaJat. 
Sa.ensa. 
 muz.. taA. 
][....0 
 płyty. 19,3) 
koncert. 21,50 płyty. B188 
17,30 mu'£Yłca CI'g8I1O'Wa 
1. S. Bacha. 19,15 wł-J17 
wIeczór. 21
 płyty .do 
fetI,ca. BlIDłlnart 00,10 


koncert operowy. 22,25 
płyty. 23.00 IOOZ. &8lleez- 
na. Bełlsbertl 11.3 radjo- 
oIitielJb'a. 13,00 płyty. 
16,00 kDC. popul&rDy. 
17,50 mO%y
a organowa. 
19,00 muzyka na In8tro- 
menly dete- 21.10 wesoła 
lD'ł!Zyka tanea:na. ItODlgs. 
waet. 12,00 koncert. H,OO 
rorunai1Mci m1ay0'Jl16 
16,00 radjoorkieetnL. 18,65 
płyty. 20,15 muz. t.aaecz. 
na. Lipsk 19.30 płyty. 
20,10 OperetkL :?3.00 "Od. 
gł-Y 
y". muzyb 
taneana. _aehjam 
19,00 koocwt wlecsomY. 
2'l.,m płyty. 23.00 muzyka 
taneczna. SłaH,art 18,3) 
muz. J
kka I t.aDec&n&. 
20,10 w" aUdycja mu. 

 22,3) płyty. 2ł,OO 
kone. DOODy. W...... 
18,00 kooC. popołudniowy. 
22.30 !DOZ. ł-QecIIDa: o.Ie 
:»,30 kODCfJl"l l'Oa'}'Wkowy 
22,15 mUl. łe1tkL 22
 

 płyty do tańca. 
__..ł... l
l') 
Qlta lekb. ph'ły. rf...., 
koncert broenlny, 
1!) 
płyty taDM:me. ldełdlobD 
-.17.a. red&. fOl'tet)la'llO'WY. 
18,00 płyty. 19,30 ndjoka- 
baNt. 21,m dawna mu- 
zYka ł-necma. 22,00 n0- 
we pnebo:Ie. ....apeat 
19,20 "o na gttarEa 
OO,m mebl" 
MVf'. 
22,10 muz. cygafl8ka. 2'4.00 
płyty. "'jolaD 19,00 
J1rIn. lekka. 20,
 POPUlu'- 
ne pleD- 22,00 muzyka 
wep6łezł-na." -łzy. 19,00 

. 2.0,ł6 film. łekka. 
21,00 opera. 22,ł6 płJt1 
do tal'ica. 


,.. 


I
r .... 
. '2 " 


- 

 


''}-'Y-' 
f-
' . 
- ," -lo. t 


." ,:.-. 


,. 
. 
,. 


. -"'"'" 
...: . 
....j . -..:.' '." 


" łrj' . -. 
.., .. ',.lł 
- 1 


. 
  5 ".;... 
";
-,:. -
 ,;- 
. 
. . 
..- 


- ':
,:.'T .  .: ... 

r:.:. ..
 -." ..--;
 
.,:.. t.,  .;
 r{ 
 .j 


: -J 


"«,.::,
.,, " 


o., 


": -'.oJ" 
.':.  .. .0_ .a! 
. , .............

.. 


I ..... 
 ... 


,.-.---.-...... - 
-- ... .....
 


(
 ,-,'.'. 
'. 
!

c
; 


,. 


, 


-" 


.-. 


...:..
..j.: 
( ......  ....i ł : 


........ "lo. 


;.V 


.., 


-.-','} 


-o. 


., 


.... 


.. .7": 
 


:.fI #: - 
, . 


. 
 


- 


.
...: . ,. . 
 


. /\: ... ': ( . 
 .. ._
 


73 OOO-TOllt.=oiOWA: ..NORMAN Dl E" NA UKO:'lCZENIU 
Najwiokszy ten parowiec pe.satenki jwła.t&, z którym może równał 8i
 je- 
dynie budujIJ.CY siO w Anglji ..Oueen M&rY". UJWLł wprowadzony do suches o 
doku w Saint NawT&, sd'zje dokona !!Ił OBtatntch poprawek t ul'tlpełnletI 
w urządzenIach techmcznyeh. . 


RZECZY CIEKAWE 
I POZVTICZNE 
+ w Irlandjl &aUWUODo niedawno ory- 
ainalDo zjawisko. Na pneatrEen1 ł800 k.m 
kwadratowych Bpadł deazcz, w czule kto- 
re,o ptaki J)Ochowały Ble do 
Iazd, a lu 
dZI. musieli pozapalać iwiatła. Zdaniem 
meteorologów teD czarny deBJCE był spo- 
wodowany przez BadEe. pn;JDiealoD8 W1'&& z 
mgłą z północnej Angljl i południowej 
SzkocjI. Podobne zjawisko zauwalono w 
1896 r. na Syberjl. CEarna chmW'a powstała 
prawdopodobnie z dymu przy wielkich po- 
tarach lasów. pojawiła elQ nad Samar" I za 
cZ4:ła Blę powoli opuszcza
. W pewnej chwi, 
li zrobiło elę tok clomno. te nie byto widać 
o kilka krokÓw, prEyczem w powietrzu uno- 
sił Ile BlIny zapach Ipalenlzny. 
+ W roku 1;00 było w Kanadzie 70000 
Fron('uzów. Dziś ludn06ć pochodzenia IrAn. 
cuskicBO Uczy w całej Kanadzie 
9279(1O. 


:+ W7ch
a w .tolicy Sowiełów ..Wie 
CJtnUaja :MMkwa" podała wia401110łć, I
 
wleJk.1. zaklady przemya1ow, ..Mout&mpa 
ukotIClył, produkcjO partJI zebów stalo. 
wych w llołcl aiO tYBiQCY BEtuk, 2M tyslecy 
koron I 200 tysięcy 8'Ó1"Dycb I dolnych sie- 
kaczy. W .Moskwie t LeDlnlP'adzie jul około 
000 olOb obojga pIci po8iada st&wwe zlj
Y. 
W dentystyce Rosja lowiecka dokonala U'U. 
bywałego I'rzcwrotu. Po dlugieJ epoce "zło- 
tych zęb6w" nastąpi teru nowy okres "sta- 
U". KotIcz" Ile zęby "burtuJ.kie" - złote, · 
zaczn" rdzewieć ..by telum!. 
+. W Bzpitalu w Rou", Bułgarja. znaj. 
duje Bię ł-miesięczne dziecko, które lTIa tri)' 
nogi I trzy ręce. Oprócz teKo dziecko jes L 
zdrowe i normalne. I..ekarze łaml" BObie 8'ł j 
 
wy nad tem, czy PfteprowadEenio opera c 
byłoby wskazancm czy t81 ryzykownem. 
+ Helm Hockstaetter, Austrjak, wyn" 
lazt przyrz..d. tłumiący zupełnie buk Ilr7... 
łów. Motua ten prz
 umieścić ba kalo 
drm karabinie. . 


MAL Y BOB I WIELKI _OJłGAN 
Dwa.j chlopcy przyjefJdctaJ'" do Noweso 
J'I;(II bu gro&za prly dUl8'Zf. ale ZA to z 
l'ia:nomi zdobycia ma.jĄt&u. DewW4 ich 
- uczciw08ć, dobre. obeerWa.cja, zwarJt- 
".ana praca I wesoła zaWC8 m6o&. Wa1.k4 
() "hleb zaeZ)-naj" od dobrego kawału - a 
jak im eip, \V tej wałce dalej powodzUo, do- 
v. e się katdy ich I'Ó'WII-łlk. który Ao8I.... 
dz.ie przy gło8noiku w eoboł4 dIDia 23 IlW'C& 
(J godz. 18. W dniu tym rozgłomia Iwow- 
.ka. nadaje słuchowlllko dla m10ddety pl. 
.,)Jaly Bob i 
iflki Morgan" wod-'UY J. 0- 
BU"ow&;oir.i.eIO. 


KnAlłZ'r "WZSOLJU FALI" 
W eezonie wJOII8DD11J1 ,.Wę-oła f.aI1a" 
nadawana 
 dwa, lub trzy1"8ZY w mle- 

 w soboty o gock. 22,3). K.lerownłk 
"faU", mir. Budzyńskl zamieI'p etJworzyć 
z "fal" sobotnich rodzaj kabQl'etu rad!jo- 
WO.. W kabarecie tym prócz 8CfllDY bt:. 
dde te! I widownia, meliczna wprawdzie, 
bo I!I1tIada.J'łC& ale z lliłłwna.5tu radjoełu. 
chaezy za.prooezonyc:h do studja, ale reagu- 
jąca na. pos%oC'l..e@"óJne .'inumery" kabaretu 
tak. jak kuda Widownia normalna. J.nau- 

j
 kabaretu "WeeołeJ faU" 
z,łe 
"balkon Iron.hJtów". któl')' u!lł}'FQ.)'",y w 
.obotło dDI& 23 mU'e1l. o pz. :t.!..30.
>>>
r. 69 

- 
pI,tek za. 3. Katarzyny 
sobota 23. 3. - M. B. BolelneJ 
NI.ddeia ał. 3. - Gabrjela 
pODleddalek as. 3. - Zwlast. NMP. 


..ILOWO POMORIKlElM loboła. dnia II maroa 1131 1'. 
-- . .- 
I KRON OKA I 


Str. 1 


W rkulbi4dza: Gr)" - rorJt06lAla Sblr- 
ley T
le w wesolym ft'lmle p. t. ..tywy 
..sta.w'; ApoUo - Gret& Garbo w arcy- 
dziele p. L .Malowana a&6lona"; Orzeł _ 
Joan CrawfoM i Clerk Glllble w fMmie 
..Tad
 W
UI". Jack Dempsey I Myr. 
nIL Lor w tlłDue p. l ..Dama i bokser". 


=--- 
st.. wod, w lUI. z dn. 22. 3.: Toruń 
+ :.'.16 (2,lł). Fordon + 2,15 (2,16). Chełmno f! Z'wod, m-łzoW_ w IIUIiIUoh. Lokal Z Ch J I - 
+ 1,115 (l,Oł), Grudziądz"", 2,24, (2,26). Korze- ny Komitet. L. O. P. P. ur
ił wiellkie O n c 
" I ' C WO -I- UO (2,-W\. Plekl o -ł- 1 89 (1 "" ) zawody marezowe drutyn w maekacb g a- A Z b od 
.. . lN zowYcO d któr h ł L.\ ,rac 1I.U o-.ego. W przYBZł4 BO- 
rczow + 2,
 (2,«», Einlage + 2,
 r:z.'4IJ) , o. re qr 06iło eię U drut)'1I, botę Wieczorem odbędzie się w Chojnicz- 
SclJiewenhor.t -I- 
ł8 (2,50). . , W l t6m 2 t61illkle. Tr84& in&l"6ZOwa biegła kach zebranie Stronnictw a Narodow. '." o. u - 
LI b u lcaml mluta i wynosiła d.la mętmym - 
U..ga. cz y w na\\iasllch oznnczajs 2.600 mtr.,. dla .koblet ok. 2.000 mtr. Wyniki prasza lię o liczny udział członków. Wygło- 
,tan z dula poprzedniego. . . za.wodów w poszczególnycb klaaach są na. szony zostanie aktualny referat. (d) 
UAR etępujące. klaaa. A ( jek) 1 I . 6. Z q
 młodzież,. kupiecki... Ostat- 
REPERT TEATRU Ujeła 
tyna 
 p. ;'°w C
8B; 16,
 = nl
 
yło Się W 
lce restauracji ..Polonja" 
ZIEMI POMORSKIEJ 2) Cenu-. WyBZIk. :land.'- 16,21 min. Kła- uueSUłczne zebrawe Towarzystwa Handlow 
81źri.... ,11& B (drut. WF. I PW. _ 1) ..sokół" III. w c
w. .Zebraniu przewodniczył prezes p. Mar- 
...... .. ,I pIlIlo. 22. lIT. - czasie lU,,') mi'l1; 
) K. P. W. _ 15,U min.; kjewlcz, który zreferował na wstępie kilka 

lłolaJ", lObo'" 23. III. - Tucholai nIe- 3) Strat Potania - 16,55 min. KI. C (drut a
l
alnych Bpraw. ogó
 młodziety kupiec- 
4Zł.ł.. 24. III. - GnUilldz, l P. C. K.) - 1) drut. Rz
t.ni Miejskiej _ klej obchodzących. Bhska realizacji jest 
16,53 mm.; 2) St.rU Pot. _ 17,26 min.; 3) sprawa budowy, domu letniskowego w 
1 Z ) w. Rez. -' 17,42 m; KI. D (drut. teMkiel Charzykowie. 
arząd tywi nadzieje, lit je- 
. P. W. K. - 15,16 m.; 2) Strat Pot. _ 17,
 szcze W roku bid. dom. zostanie wybudowa 
mm. Naloty podkreślić bezapelacyjDe 7JWY ny. Podczas sezonu członkowie będą mókli 
cl
wo drut)'ll1y sokoloj, która oelwnfJłB korzystać z bezplatnego pobytu w letnisku, 
na.jepezy CUiS dnia, do którego m.ne dJru- o Ue zechą czas wakacyj spędzić w uro- 
t)'t1y ani pn:)"bUtyć flię nie .zdolały. czym Cl1arzykowie. \\"końcu omawiano sze- 
f! Zjazd 1'01DJk6w. We wtorek, OOia 26 roko Iprawo wycieczek. w roku biot. mają- 
rn&1'ca br.. 
 eię o godz.. 11 przed poł. cych Bię odbyć. Wycieczki cieszyly Bię do- 
na sali sejmikowej Btarostwa powia.towego tąc1 wielką popularnością. Na przyszłe m 
obrady ro.J.n!.ków, UrządzoDe przez Pomor- zebraniu wygłoszone zOltłn_ 2 ciekawe re- 
ekle Tow. Roln. Podcu.s zjazdu w,.głoezo- ferały. (d) 
!le zo.
 facbowe referaty o uprawi-. roli 6. Odrocz..1e rozpr.wy. W miniOD4 śro- 
ł . boc1

1 w goepodarstwed1 ",łDych. W dę odbyła się rozprawa sądowa przeciwko 
r.Jetdzle 
CZ8litniezyć bł)d& preuei WZBl. niejakiemu HCJTmannowi Scbulzowi. oskar- 

onkowle za.rządów i delegaci Kółek Rol- tonemu o oszustwo matr)-monjalne, o czem 
ma;yci1... .' . swego czasu Informowaliśmy naszych czy tel 
c5 
.d.IDJ'- p.pl
.k.. Parafjalna Akcja nlkó
. RO
p'rawa r
zpoczęła się od przesłu- 
Katol1cka przy koścleb. 'w. Mikolaja uną- chama śWiadka WIchera z ChojDlc, który 
dza w aadchodzącą niedzielę, dnia 24 bm. o I zeznał. te oskarżony Schulz wobec śp. Ma- 
&'Odz. 
30 po pol. w sali "TfvoU" wielką a. lickiego przYZDał lIię, iż jego "narzeczona" 
kademJ'ł. papieską.. dl
 uczcze
ia rocznicy (p. M. Liedtke z Chojnic) asygnowała kapl. 
wyboru t korona"]1 Ojca św. PIUsa XI. Pro- tał zakładowy do jego interesu. Następnie 


.t&a JtOIod
. Temperatura powietrza w 
ciągu doby od godz. 7 r8l1O dnia 21. 3. do 
gooz. 7 rano dnJa 22. 3. najwytsza + Ił (1:!i, 
aaJniteza + 1 (2). Stan w do. 22. 3.: temp. 
pow. o godz. 11: ..... 12 (12), ciśo. pow. 7
 
wiatr E, lIogodnie. 


-- 
 


KOPERNIK 
UŚMIECHNĄŁ SI E 


tycie 


10.000 lłott[
 
a
ło W ..uimie[
u fortunJ" 
Zaledwie rozpoczęło się ciągnienie klasy 2-ej. a już zn6w większa 
wYirana 10.000 zł padła w tutejszej naj szczęśliwszej kolekturze 
"Uimiech Fortun
'1 
ni nr. 116012. GRZEGORZ. 
Jak nas Informują. tym razem fortuna u
mlechnęła się - 
dwom wytrwałym graczom kolektury "Uśmiech Fortuny.', kt6rzy Przed 25 laty "GAZE'fA TOBUaS&A- 
powyłszy numer losu grają jut od kilku loteryj. d 37
 · dal. za I ttt. doaoeI: 
Ks. Ludwik Rogacki z Wabcza miano- 
wa
y _ zOltał proboszaem w T o r u n i u. pa- 
ra.fJl sw. Jakóba_ KB. Paweł Ktl'lltein z Kap. 
licy Królewskiej przente810ny został do pa. 
rafjl 'w. Mikołaja w Gdailsku. 
W wielu mlejBeowołciach w p o w. I n i ń. 

 k i 
 usunięto nauczycieU władających 
Jl:zyklem polskim a na ich miejsce nasmno 
Niemc6w-katolików. którzy nawet religję 
btdI\ wykład8
 dzieciom polskim ..in der 
Amtssprache". 
W Wejherowie zmarł w wieku la' 
65 ks. Józef Zelewski, proboszcz w KurzQt- 
niku, ostatnio przebywaj"cy, jako emcr)"t w 
Wejherowie. 
W C z e r s k u nauczyciel Bincyk, podczas 
sprzeczki z robotnikiem Kitowskim. stnem 
do niego. raniąc go cięiko w płuca. 
W W i l n i.e sąd rosyjski zawiesił wy 
dawnic&wo organu narodowo-demokratycz- 
nego "Gońca Wileńs)dego", roo&Jrowancgo 
przez Aleksandra Zwierzyńskiego i Józefa 
Hłaskę. 


Niech co cheq- mówiq. ale l...aJda fan- 
tazja blednic wobec życia. a już niemo- 
żliwościq jest prześciglW,{: u'uobraillia 
rzeczywi8iq rzeczywiBtoAć amerykań- 
Bko,. 
Nic to, że tO USA można oglQdać tre. 
sowane pchły wielkoici jeża. że 2łUlj- 
dz;e si(! tam okolice tak ubogie w deszcz. 
iż 
.letnie żaby jeBzcze nie umieJq pł'JJ- 
wo(". 
To jednak, o czem donosi z Am
rJlki 
"Gazeta Katolicka w Kanadzie.'. pru. 
chodzi nie tylko wszelkie pojęcie, ałe tli 
ntJ8zetn zrozumieniu sprzeczne jest po- 
prostu z natur€{. Posłuchajmy. co ,iq 
stało z tamtej BtrOlłY "wielkiego Btawy", 
+ W Birmingham (Alabama) zdllny" 
81ę, te at policja musiaJa interwcnjować i 
przelzkodzić Jamesowi F.. Bailes w... prze- 
bietu głową muru. WalU on rozpaczliwie 
BW_ głową o mur, wołaj"c: "Moja tona opu 
kiła mnie, więc ja chcę umrzeć'.. 
Pomyllet5 tylko: Gdyby wielu na- 
8Zuch dostojników warBzawskich doda- 
ło fakiego Bamego napadu, tożby ta bł6- 
dł'UI policja miał6 robote! .VoglibJ/3m1l 
na to nwsowe widowisko spraszoć tu- 
rystów z calej Europy. 
Może mujdzie się jaki patriota. któ- 
ru da dobry przykUJd'! A reBzta za nim. 
bule hurmem. Uprzedźcie tei PAT-a, ie- 
bu to f.ilfKOt.l1all 


leDertulrJ kin 


I 
-* ........at. poaonka zawiadamia, 
te Z powodu prób technicznych będzie nie- 
czynna w pl"tek 22 bm. od .odz. 1l
7 c10 
l5,ł5, onz w sobotę 23 bm. od ,odz. 11
7 do 
14,&5. POR Um nadawaDle odbyw&t się bę. 
dlle DOJ'D1a1Dle. ' 
_e.. Z.. Z.......... .. JIoaaonw., W 
dniu 18 bln. odbyło Idę w ToruDk1 pod 
prze'łll'Oda4et w em etal'Oll!lty k1'ajoweso p. 
WiDeeptego Ł-c:kleso zebl'Ulle 
 0- 
krUU Pomonkłe,o P. Z. Z. (daWDlejszy 
Zw.OIlr. Kresów Z&ch.), na kł.ł..em, po wy- 
6łuchu1lu eprawozdanla kierownika Obę- 
«II I om6wIanlu bleqc,Ch ......w orpnł- 
z&Cyjn7cb pos&a.DowiooD zorsa.nitowat na 
Pomorzu lrolODje letDle dla drziecl po1ekjch 
z Niemiec. Gdańllra I ziem zacbodnich cnz 
urMc1&115 "T7c1z1e6 
1 I zbiÓJtti 
PctJakIIlO Zw. ZachodQi.". Tyd:de6 ten 
na Pomorzu ocLbtUie .. w czułe od 31 
mII'C& do 7 kwt-łDla br. 
-* ...... ..aarI 
... KDła 
pedagogiczn_ za.jmujłl, alę k
 wakaeyj 
letnid1. t-ła.10D7dJ pnec1 2 lat)' na CZ88 
:sd 15 CUI"VoQ do m .iwpIlia. Spotyka się 
lo włród rodzków I Dauczyda1ńwa z po- 
wałQeml ...łrzełłDł-DI I krJtJk... a wielO 
kJeJ'O'WDik6w kun&orjów wJPOWledlZialo lię 
lA prz)"WI'ÓCon1ł-D wakacyj 1emid1 od 3) gram akademji jest następujący. 1) Hymn 
Clłł"'"& 40 3 wrze6n1a. Decyzja nalety do papieskI w wykonaniu orkiestry KS
I - 
mili_tra. fara; 2) deklamacja: "Conflteor" Rostwo- 
. rowsklego 3) występ chóru śpiew. "Lutnta"; 
. - N....ł....... ....ut......... ł) przemówienie okolicznościowe, 5) koncert 
Abnle&lr8two pGOIt7 W)'1)WlIIOA wkrótce J?oO- orklesb'y KSM I 6) zakończeDie wsp6lnym 
w. 
 dola prz881 ł _ k IU'Ięc1oWJeb. IlU&- Aplewem hymnu "My chcemy Boga'.. - Za. 

owk:tO w&l'to6d 8 po kolon fiol.ław. chęeamy g0rI\C0 całe społeczeńlItwo kato- 
I 1% 
 koioruc:lem'DopomanAczowfCo. Uclrie do tłumnego udziału w tej włelkiel Z .,dIOSlar 
-* ..1'... taka "v"'J.
cIa . udIe- akademIi. Tańce wpOicl. 
.1r'7""" Sta.ro6ta byd- 
wIIUab. Związek uzdrowilk pot.klch pod- o R.d. olatlgow. "Sokol.... W nad. pki z,awiadamaa, że na mocy ro&pomr 
Jął akcjCj zmierzaj,cą do zlikwidowania chodzącą niedzielę, dnia 
 bm-, odbędzie dzenia wojewody pomańsk.iego z dm.. Z'l 
thaow. jaki panuje w dziedzinJe taks kura- się w Grudziądzu walny zjazd i ołn-ady ra- lutego 1926 r. rakaawe są bezwzględnie w 
t)'jP1ch. Zamiarem Związku jut ujec1nostaj dy IV okręgu "Sokoła.'. Obrady poprzedzo- okl'esie wielkiego postu w6zelkie ta.óce i 
nienie taka we wlZyBtkleb Ulc1rowiBkacb, u- De będ, wysłucbanlem Mszy Iw_ pn:cz de. 
wy taI1eczne w Iok&1a.ch pub
h. 
sW,nI_ BPOIOWw leb 6eluania oraz Prz1- I.,ałów w kościele famym. W miaaach zatem nie wolno umądzać tad- 
znawanla milek. Dot1chczas czę6t tUdro- o A...tar. I Wlk. . poUeJIIo MiMzka. rIYw w resta.uł'8.cja.ch, kawiafttiach. kaba- 

Iak leiwa takar co tyc1zle6. Inne co mle- nJec Nowejwsi pod Grudziądzem ł6-le&ni retach i dalnciQgach; po wslacb w ober- 
!lląc Jub teł z,6..,. za cał, kurację. 
oszcze- Komackl, małorolny, wezwaDY zOltał przed 2ach. 
oiflcach itp. 
g6!ne Glob,.. zwl..,zlrl I stoW&1'Z1SZen1a, kt6- kUku dlUami prses policj
 w związku z AnlsdowanIe f8bl'J'kADtld uloIkn. Za 
re w pewn,.ch uzdrowiskach 1r0000YBtak ze pewną I
Wą kam, do stawienia się w III dokonywame Iljedozv,'OIOllych zabit'@'6w w 
zl1ll.. w Innrcb B' D&rałoDe 11& odmowtJ, komill&rJacie PP. celem przesłuch.nia. K. kilkWUl6tu ujawnionYch prr.ez śledztwo 
co wywołuje przykre nieporolumlenJL ..uwania teso nie usłuchał, wobec czego 
h władze prokuratondcJie wydały 
Na podatawle materjBł6w. nadeełanych ..e czwartek rano przybyło do jOlo miesz- D6ku; aretJ2Jlowanta mieezkallki Bydgo- męty 'zosł.a.ł prz
 młodych hłtderowców 
lina a&nł.d
 uzdrowisk. ma b1t oprac:owa- kaDla w Nowejwsi dwóch policjantów ce- szczy, meja.k.iej Ma.rjl R. Zallliądzfe on&. podar.aa wyborów 00 gmin w po\\iMSC:l nI- 
na prz.ełe&na taba kun.eyjaa. lem przymUlSOwep dop
wadzenia go. Kor- niebawem na ławie osk&rWnyICh przed 8110- Zb1ydJ.. 
* . ----a ..... --- W dniu nacki weh
cycb do ..Jego mieszkani d a po- cl der:n . v7

 ';J

 niedzlel- . · PnetII4d.6 listy WJborcu. Jak sęi po- 
- --.- "'7-___._ . licjantow przywitał ouetgaml, a g y ..---.-. .. k8l;Uje, wielu wyborców nie oł.rzvmało 
20 bm. w torufl8ldm urzędzie stanu cYMI- prz)'stąpill do 
konania swej przymuso- dnta 2ł marca br. o godz. 17
 
ie się karty wyborczej (EtnJadung). NieotNyma- 
nego qrłoeaooo: wej czynności, począł najpierw stawiać ()o w Byds
 w auli Gimnar.j'Um Hume.- me t&kdej karty jest mAkiem, te odnoIIr1y 
U r O d z _ D I a sJQÓW sgł08lU: rOOotnik pór a potem rzucił 1110 wraz I łon" swoją nisł,.amego wy1lład docenta zaet. prof. U. wyborca me jest wpisany do spisu wvbor- 
JÓłof Plueekl. robotul'k Jan OJikoW'Ki, mu- na 'policjantów, bijąc Icb pochwyconem
 P. dr. Marjana Z. Jedłickiego na temat: cze(fo i nie 
dzle mtał momokl ,.10 ;wat. 
tyk Jan Nowak I prof. Jułjan ZeDt.keler. łopatami Wrwiązała. BI
 bójka, z której "W
óaczesne Włochy". Prelegent n8SZlki- Wobec tego po
-iNen k8Jdy wybon:a, kt6- 
Urod.zenJa córek qrłosUl: un:
Uc Alojzy policjanci zdołali wyjść obronną "ką. Za- cuje etru'kturę tycia polityanego dlZisiej- ry karty t&lciiJj nie otrEyme.ł, udać fI
 na- 
Kalka, ognIomiatn Jan paret., OIDlom. J6- kutego w bjdany KOT11ackhlgD doprowa. &ej Italji i lJI'Zedste.wi. jak na tJe ban]m)c- tycbmiut do 10kalt wyboI'CEych (w Gda1).. 
zEf' Dulek I Remiamn. J8I1 Kamlilekl. d!ł1t oni wreBzcie do komlsarjatu. . twa form pariam_t.amyd1 i WIUOBłIu na- KU - Pł'el:yd}um poile)l, na pneOmte- 
li! u b y: rułblarz 
&Ił Kub&c*i I Lucj. Na mlejs
u 1?rzed domem Komackiero strojów nacjonalłetycmydl po wojnie wy- Adaeh urzędy policy)ne) I zatądat Wpteft. 
S
achta, roboliPIk AIo IJ Urba6X1 I Zofja powstało WleUue 'zbl.,C?wl
o, albo ! wle
 rósł potQtiny prąd faayzD3Q I lak 
 ten nia go do listy. K.to nie ma CAeU, mott! po- 
Lukomeka. tłum m!8IIkańców z. całej wal wyleg na u ogamął wszyetllde dziedzlcy łTda v.ioekle- prosie o to r:najomego. W katd)"IIJ ""E.e w 
Z I o Ił y: BemadeCt& Kope11Ika, 8 lat (Sz. lioe, obl
jł.C Diecod:zienn" bl\d! co be,dł 6°. SkrerMł'WBZy syłwe&ę t\V'Ó!'cy fMZY
 
 23 hm. upłyWa tet
1n wytotenl. 
C beł ... . ....--. . ......, Kl --..... D o "'e-ła , walk'ł s pobcją. .. - YuseoUDieso. r.apoma dr. JettOOkl łi3t i załatwienia t
j flprawy 
... ł- _lo ......-.,- n J"O _eaka.... W niecki e swoldł 91włua('.lly Z ey&temem wychowaw- . 
lit 72 (uL Iw. KatanY1lY 8)' I Henrletta c! Włam
 do .... złodziej do csYm Mw.oliAf-e80, Maz . cowlIDi 'orma- · .Qw.o y.a1a" w Gdańska. W. wtorek: 
Cobo, lat?2 (SlCłIytpa 10). m lei 
 u
=

ł:
 td. For- mi UIIC1ra.łu pat\stwowego. klóre lUpr
ł 
. 
 o godz. 7 wiecz. 116 Stocz.n.i Gdań- 
28 I korzystając! l: nleobeeno6el OD we wtCCAd1 I które sn--ły ..t:Dło e1deJ . Teatr Zi-ł- Pomorskiej wystawi 
Z Grudzl .s dzl 
=
D:6w, którzy wybrali 'ł. .brU "- pełne wfko6clenie w niedawno wprawa- Vt'IIIIUUa.1Ą &tuk, w 5 akł..dt i 8 obruu('h 
.. echacbkIJ pne
 wezJBUde szafy d:Zor1ych IooIpOr8(ljach. W8tfJp Da wyld:ad 
 l. Ba.rreta pod tył. "LCja.... SztuJca ta jl'ot 
+ D,tu aplUl NPod lwem". ul. Pań. r guf]adr, 
 
 tylko zna1nioa, gr.,
& 

 
 !r
a młodziety i =
 

 iP:


=
 I !..!ft " . . . .r: n - 
Iłi;, nr. tft , telef -- nr, 2060. . W --.......c1l1e rewolwer wartołcl GIr. m d. WO.-OWYwa nl___.1 ......,...1. 
 -.1' "'" 

........... 
P' .... 
.. Z 
.. ..
 -..dis". ..GmiDa Polaka", p
ą.c E
o\\af 
+ Clą"'. I "'IJoI" T. C. L w Mu. t! UkndU pa-łCł w noki ok. p6Itora UłI.
. -ł-
 epołeO!etlBtwu tego rodzaju 
!8um Mloj&kiom (ul. LCijon6w) ot.wBrta eo- centnara trzej bfJmotJbotnł. aml-łlt8l1 Da e ......1.. JIOI*Ie w -hM,.. . 
 ueD.ę duchową pod,kla 8i4: opła.ty 
dZ,leMle od Sodz. 11 do 12 t od 17 do 20 "Maderzo", w sobot.ę w .połódBle II WOSU 0ddU.: w NQłIDe .... .....,. ł-I1 ul. 
 pnedst.alwiem&, wobec (Ze@(» 
(blblJoteka do 19). . . pewnego rolnł.ka, ft'II'8GJ 
 I: ł:s na- iw. la.na et, och. 11,33 MIIn iw. I: kGa- 
 będzie be-zplatn)". Uprasza B
 EBtem 
ci ZU1twlclowaDI. -łarg
 o .,ł-- =:
 
 

 
 ::aJł-a:: niem. o Iiorny udział całeoj Połooji gdańekiej. 
:

Yn
:
ym t

ęchy j

C:; kUk.a 
nut póln1ej prr;ytnJmaJa połicja, - :ł=) 
 = ś c::=. .:.. 
:ł.

.d =:s
:;-:-
 Z:-zi

:
 
kllXli plokarzaml 
cie1amT eUadów odb.eraJ4'O Im MTaddone Ibołe. 10 l!U1D& Z 1t&z:IIIIftm, o 
 3,S) 1II
.1 p6łD0c)' w poblilu dworca głównego w 
kolonJ.aloDo _ ł.otywClydJ o eprr.ed" ch» t! BtqIt 
 sąb. NI
 I £'OI"!tie ł..1e. Gdailaku nagabywał w stanie podchmieto- 
ba i pieczywa w tych &kładach. Jedna I ......WC& wyt.łukł w nocy ze środy .. C'fJWV W Kewym P8nie .. b61iel. IL .. CbIt- nym przecbodni6w Fr. Dr-łkowlki. inllpck. 
clrU@'a alrona l: wl.ldem saclęclem i Upoi tek kamieniem szybą w oknie wyetMvo- IItOcIaOwMIeJ o gOlllL 10 I!IWIIII. .. kMu11fim, tor prz.)' Radzie Portu i przewodllic.xącJ 
rom broniła .w.... lt&nowlUL Kupcy np. wem składu kOl1on,jalnego p. M. Schmidto- o godz. 3 niesr.pory ł gon:)de lale. Polskie£Q Zr&euenia Pracy. Policja prlY- 
Aprowldwll pieczywo al & wariubLa I W. woj p
 ul. Brackiej 01'. 9 i skradł wyło- w. WA .. .. kolalele Iw. SUabI.. trzymała go i sprowadziła na odwach, ... 
kom6reka o.łeODde jlllk al, dowia4ujem,. lone &am toW&1"1 warlla6c1 ok. m zł. Wa.r. .. (1I88I'e88IIPI' U) o l'OdL 8 Mea. łw. o dworeu głóWQyID. - Nie,,'iadomo. CEy wi". 
1Itarw 
 'poml
y Cechlm Pie1tanlklm 
t 8tIIocz,one. Ryby ocenia poakodoWlJ,. loda. 10 SUIIXIa s kU8Ditm, o gocłz. 3 POPal domolić .,VOł'OOIł&ena" jest 8cisła. JednaU. 
I kołem branly .połYWCIej p't$J T-wie na na 800 dotydl. - W &akl MlD ł-Ioe6I? 
 i lOftJId6 tałe. pzp. które wbrew ugodsi.e ostawo Eawar- 
kupc6w Samodde1rlyeh .oeł&ł slikwidowa- d6kOD&DO kn&Ieły 2 JlI4' .apcx\nl W8:rtołcl W. W
l .... . .......e panllalaJ1D &ej w orgaDle IIwym ,,słzały Gdańskiej.' ł.. 
ny 11& NUtek Interw-łJOJl 
u mleJl*Ie- m mi z okna wylll&wowego Ulepu )lawat- IN'ZY ez..mej Drod:Ie o 8Odz. 11,30 BlUma z miast dla wyborów, czyni reklam
 dla Bi.. 
ID, »r'ZJQIeID Awarł4 ..wio ..oda. w DCO łyda lojny Kaeay6Klco prfy uloiey 
 I śpil'wem poUkim. bie. wnkre80wane j..t mocno w v."iwi.. 
Jny81 której _lady fł}otywa;e bod. mosty 3-11'0 Maja nr. Ił. O kradr;\eł-ch&Yd1 p- · OCIu. W7bor61r. W lecao.)oy IoJDIl'I nomu &ej spnWJ' i zapneczeniu wiadomo- 

 lMcz.ywo I c:b1eb _ eda wK. wiMłomłoDo J]ICIłk:ja. 26-1e&D1 P. Hus . ł...'M-.... :ttdII7 
- :Sd 


Z Toruni. 


zeznawał syn poszkodowanej. Max Uedtke 
z Chojnie. który złotył przed sądem wyczer 
pujące szczegóły z przebiegu afery oszuk.- 
c:zej. Poniewa! wuwapy teleif&flcznie 
świadek. Betty StaJIJbul z Bydgoszczy. nie 
jawił się. sąd postanowił odroczy
 rozprawę 
do dnia 30 bm. (d)
>>>
Z OBRAD RADY MIEJSKIEJ 
Toruń buduje nowa elektrownie 
Rozbudowa miasta - Zbudowa nkt elektrowni Jest konieczne - Odroczenie debaty budłetoweJ 
Toru6, piątek dwóch następnych _ we czwartek I w plą- zostaną dokomme. moina będzie rozpatry- 
Wbrew oczE"ltiwaniom odkladane J

 je- tek biel. tygodnia, prezyd. miasta p. BoJt wać prelimmarz budietowy na następny 
den raz rOllpatr)"wanie przez radę m.eJską wyglosił obszerne expose oświetlające pre- okres z uwzględnieniem budletu poprzednie 
budtetu na r. 1935-36 znow'! pot'zlo '.Y od. liminarz budtetowy. N
 tem się jednak go. 
wlokę. Tyle. te na. wnoraJOlz.em posledz
 skończyło i do rozpraw nad budtetem nie 
oiu p. prezydent miasta. wolal wygł06U! doszło, gdy t klub sanacyjny wystąpił z 
.l'xp06e" budtetowe tU
let uchwalono bud- wnioskiem o odroczenie debaty budtetowej: 
tet zakładów c;zyszozen.la. miasta. O przy- motywując &o tern. te władze wojewódzkie 
t:1yna
 zw,,?kl - pomteJ. . . dotychczas jeucze nie zatwierdziły budletu 
PosłOdzenIe rozp
częł«? SIę puo.kl?alme na r. 19M-35. i poleciły poczynienie w nim 
o godz. 18 pod prze'i\ odnlch
'em prez) den.ta pewnych zm.an. tlopiero. kiedy te zmiany 
mia8ta p. Botta. Rada prawIe w komplecIe. 
1'a wstępie rad.ny p. Rolew9k.i od
ytał 
5):.rawozda.nie komitetu rozbudowy mia..Jta. 
SprawO'l.danie t.o podajemy w elI'eZCzeniu 
()o:Iobno. 
Po kilku eprawach formalnych, jak przy- 
dz.iE"lenie terenów budowlanych, sprawa wy 
własz.czenia wz.gl. kupna gruntów na bu- . 
d(wę ulic na Górach Kozackich i na roz- 
szerzenie ul. LegjoDÓW. :udziel po prz)'dzi&o 
ItIDiu bl'l.platnem parafJi Chryst
 Króla 
n" !tlookrem 8.000 9Ztuk cegiel, rada miej- 
R'ka dokonala zmiany statutu opłat za wy' 
wóz śmiooi domowych przez: ulupl'lnienil' 
tt-go statutu w6tawiemem punktu. dotyczą,- 
C880 pobierania opłat od nowow)'budwa- 
n)ch domów oraz: od placów niezabudowa. 
nych. 
Po zloteniu przez: radno p. Kociunkiego 
I5pr8wozdania z ramienia wybranej na po- 
pnedniem zebraniu komisji w celu zbada- 
n;a Eoprawy budow)' nowej elektro\\D1 rada 
miejska bez: dy&k UBj i jeóD0gi08nie uchwa- 
liła wniosek zarządu miejskiego co do bu- 
dowy nowej elektrowni. KomISja rad&iecka 
dokonala wi&ji 10ka.łDej w elektrowni 1.0- 
ruÓ8kiej oraz zwiedzi la nowe elektrownie 
w Bydg08UZY i w Gruddądzu i d:)S&ta do 
przekonania, II' elektrownia toruń..a iSt.o" 
nie jest przestarzalą i nie mote wystarczał, 
jako reZE"rwa na wypadek przerwania do- 
plywu p
u z: Gródka. Dla przykładu war- 
&iI prz:ytoczyt. te nowa e1ektl'lJlwnia bydgo- 
ska dla wyprodukowania 1 kwg prądu zu- 
Iywa 0,8 kg w
la, podczas gdy elektrow- 
Dia toruńska potNE"buje na to ł kg węgla. 
:\fają być zakupione nowe kotły wral: z 
cał)-m zespołem masz)'n. Maszyny te mają 
byt ustawione w specjalnie na ten ceł 
wzniesionym budynku na Jakóbskiem przed 
mieścin. 
Kiedy doszło do sprawy budletu na r. 
1
 który miał być jul definitywnie za- 
łatwiony na tem posiedzeniu i ewenŁ Da 


!l:tr.8 


śWIECIE 

 ha.pracla cykl. palłUczaycJa wy. 
MIId6w Akcl1 K.toHck1eJ. W ubtegły piątek 
na9Uyliła inauguracja cyklu wykładów, 
lIIŃłJ:cjowaDyd1 przez PlW'8fjalaą Akcję Kac 
totiet!\, pod tytulem ..Ratujmy rodzinę 
chruścij&ńską". Po zagajeniu przez: prezesa 
P. . A. K- p. Zieli6skiego, ",'ygłoeil p. prof. 
Ludwiuak pierwszy referqt na t&mat ,.Tra- 
gedja dzi6iejszego małZcń9llwa
. Po refera- 
cie nastąpiła dyskusja. 
86
 . wykład 

ie się w najbłiay piątek, w_sali p. 
Chełstov.1!Ikiego. 
6. Ragły zgoL Zmarła tu nagle tMla 
mi6tna stola.rs.kiego Wittbausa zam i e8Zlka- 
lego pny oJicy Sądowej. 
6. JIIodzI8ży. korzystaj z iwletllcy UM. 
Katolickie Stowarzyszenie 
(łodzieły mę- 
ekiej ma swą 6wietlicę w eaJee ..Domu św- 
JaDa". otwa.rł4 dla mlodzier!y we wtorki I 
piątki, od g0d2:iny 19-tej do 21-ej_ \V świet- 
licy majdują się rozmaite potyteczne Czai!O- 
P;!KDa, gry. odbywają się pouczające poga- 
dłł-i-, lekcje jpieM1 it.d. Cała młodziet Da- 
1E't1\C3 do KS){ męskIej powinna &lumoie 
odwieckat ten miły przybytek. 
6. Wili.. ....I1I1II. Koal. m..ł.J iw. 
WiaC. . PII1I1.. }fiejeoowa Konferencja mę- 
tika św_ Winc. a Paulo odbyla swe wame 
poeiedz:eoie, przy tiemym udziale czlooków 
czynnych i wspierającydL. Wyałucbano 
eprawozda6 członków zarządu, któuy wy- 
kasali cytro,,-1O, ile w okreeie trzymieeiecz:- 
Dym zrobiono dla biednych. Obrót kasowy 
'" .tym okresie kwartalnym wynosił okola 
%.500 zlotych. Za pieniądze te kupiono bied- 
nym chleba, mleka, węg!a i mych nie- 
zbędnych przedmiotów. Dz:ięki ofiarności 
IIpOleczeÓ8twa zdołano urucbomit szatnię. 
z której korzystało IIIpOI'O biednych.. 
ledrJym z watniejBI:ycb przedmiotów 0- 
brad była aprawa obcbodu li.-leeia iet.nie- 
nia Konf.. który przypada Da dzień 8 ma- 
ja br. W najblit..&zycb dIIi
h przyetąpl 
1{oot do przygotowania tego obchodu. 
CHEŁMNO 
..D1ktatOl' I lego artysta-. Przypomlina- 
my, . II' w 
i
ziel
. dnia Zł marca o som. 
17-8) w au).i 8lmn8&Jum męskiego w Chełm- 
Jlie odbędzie się w ramaclJ PowatectJnydl 
Wykładów UlIlwenytetu POUlań&kiego od- 
nyt wy
ładając:ej na U. P. dr. Mieczyeł&- 
wy RUJ:erowny Da temat: ,,Dyktator I jego 
anysta.... Wyk Ied jluMl'owany będzie prz:.e- 
"oczami. 


PRZECHOWO 
6. 'Droeą.te ..ltraDle..koI&. Ostatnio 
odbylo się uroczyste zebranie miejscowego 
Sokoła, na które przybyli członkowie zarzą- 
du okręgowego ze Świeci.. z wiceprezesem 
p. Janem Mączkowsklm na czele. Na zebra- 
niu nastąpi lo mian wanie członków bono- 
rowych gniazda I wręczenie dyplomów, 
wsp6lzałotycielom gniazda miejscowego 0- 
raz dlugoletnim jego dzialaczom. Dyplomy 
otrzymali drnhowie: Oparka, dyr. Mordaw. 
aki, Pilcek I Matuszewski. 
Na marginesie pracy sokolej w Pnecho- 
.ie naldY zaznaczy t, II gniazdo to Uczy 
jut obecnie 80 członków a ponadto w OBtat. 
Iłicb dniacb zorganszowanl od_dział teiakL 
( 


..8LOWO POMOR8KlE A sobotll. doJa 23 mllrce 1135 r. 


Wniosek ten oczywiście został przy- 
jęty I debata budletowa została odroczona 
na ok. ł tygodnie. Na wniosek prezydenta 
miasta ucbwalono jedynie budtet zakladów 
czyszczenia miasta a to poniewat jest; to 
konie'czne dla dokonania wymiaru opłat za 
wywóz śmiecL 


Slrannidwa Naradowe 
i "Jungdeulsche partei.. 
Kiedy nareszcie skończ. si. prowokacje mniejszości 
I nłemKddeJ1 
CJruddtdz. pilłtek wojny. Z ul. Gnmwaldz.kiej u wylołu 
Jak już donosiliśmy roz:wilłUDO w ul. Słowackiego wyruszył pocbód człon 
ub. sobotę wielkie zebranie Stronnie- ków ..lungdeutscbe Partei" w białycb 
twa Narodowego. Fa.kt ten wywołał w i bronzowych mundurkach z proporczy 
mieście powszechne poruszenie, tern kami na cmentarz poległych. Prz:emó- 
łJardziej. że "młodoniemcy" z "Jung- wił tam pastor ....IIDge1lcld. dzltkul.c 
deutsche Partei" urzlłdzajlł ostatnio w Bogu, i. przysłllł Niemcom człowiek... 
Grudzi,dzu i w powiecie liczne zoora- który . D1edzle1, mIalodwlIg, obdaro- 
nia, nie spotykaj,c iadnycb przeszkód. wa6 Niemców obowłpkowł siał'" woj 
. Na zebraniach tych WU}()6i się o- eko... 
k.rz:!ki: ,..Hell Hitłerl.... a w takim La- Dalej wyraził pastor ra.dośt, że Niem 
SlD!e umIeszczono napIs wręcz prowo- cy coraz liczniej się zbieraj. i łQ.CZł- 
kUJ'cv: - . 
vi.. deutsch W81: muss deutsch W tym samym ducbu pner:na wlaI 
blei'beD" I p

stawicieł wł
dz R:zeszy .Nlemiec- 
(czyli: "Co b)'ło niemieckie, musi kl.ej, który w jej lmiemu zł
)-ł dw
 
z:ostać niemieckiem"). . wIeńce II barwami czarno - biało - cze.- 
L"roczyście obchodzili Niemcy gru- I wonemi 1 ze swastyk'ł- . . 
dzi,dzcy w dniu 17 bm. swój ..dzień cała uroczystośt odbyła BIfJ z wleł- 
iałoby" za połegł)'ch podczas wielkiej k, pom)?.. 


Organizac,jn, zjazd kolanilt6w Pomorza 


W niedzielę, dnia 17 marca br. odbył 
się w Grudl:iądzu w saL "Piwiarni Okocim- 
skiej" zjazd organizacyjny kolonjalistów Po 
morza, na kt6ry przybyli kupcy detaliścI 
branly spolywczo-koloDjalnej. jako delega- 
ci, wysłani przez poszczególne Kola bran- 
towe, utworzone ostatnio przy Towarzy- 
stwach Kupców Samodzielnych. 
Zjazd zagaił prezes Zwi
u Tow. Kup. 
na Pomorzu p. T. Marcblewski. zapoznając 
zęb
anycb z najnowszemi przejawami poli- 
tyki gospodarczej I przebiegiem ostatnich 
obrad Naczelnej Rady Zrzeszeil Kupiectwa 
polskiego w Warszawie w sprawach przy- 
musu organizacyjnego. składów fabrycz- 
nych. interwencji w Monopolu Spirytuso- 
wym oraz ze sprawą ostato. projektów rzą- 
dowych w związku l: likwidacją zaległości 
podatkowych. poczem nakreślił dalszą liDjt: 
rozbudowy organiz
yjnej Zw-il,,:ku w kie- 
runku wybitnie braniowym. Celem zjazdu 
bylo właśnie ukonstytuowaDie się sekcji 
ogólno-pomorskiej kupców detallstów bran- 
iy spotywczo-kolonjalneJ. której praca opie 
rać się będzie na kołacb brantowych przy 
poszcl:ególnych Towarzystwach Kupców Sa- 
modzielnych. 
Następnie p. dyr. lI'ieWlakowski zrefero- 
wał projekt regulaminu sekcyjDego, który 
zosłał przyjęty. 
. Po dłutazej dyskusji. w której zablerab 
głos pp. Okoil (Gdynia), Wolny (Grudziądz), 
Buda (Brodnica), Zawi'lewski (Toruil), 0- 
chocki (Nowemiasto). Neumann (Tuchola), 
Ricbter (Cbojnlce). B"czyflBkI (Skórcz). De- 
ja (Brodnica). Jankowski (Lubawa) I InnI, 
wybrano przewodnictwo sekcji w następu- 
jącym składzie: 


Przewodniczący _ p. Bernard Kreft, 
Grndsiądz, zasŁ przewodu. - pp. Juljan 
Ok'.)ń, Gdynia I K. Zawl'lewskl, Toruń, se- 
kretarz - p. Jerzy Ochocki, Nowemiasto, 
skarbnik - p. Fr. Wolny. Grudslądz refe- 
reDci bandlu &eWD4:trzDelo I wewn
trzo. - 
pp. SŁ Rotkiewicz, Gdynia I Alf. Talstra, 
Grudziądz, lawnlcy - pp. Fr. Deja, Brod- 
nic'; Blońskl. Tczew. M.. Kwuigrocb, ChoJ- 
nice i Józef Karwik. Tuchola. 
Refetł\ Jlranlow1 p. \. .,Przydział poma- 
railcz a rynek podaly" wyglosi-ł p. Antoni 
Górski. Nad referatełD wywi-.zał& .., Ipa 
dyskusja, w koakluzji której z
padła u- 
chwała, aby dla uzyskania nalelytego przy- 
dzialu pomarańcl: zwrócić się do Izby Prze 
mysłowo-Handlowej w Gdyni s propozycjtt 
zaakceptowania stalego przedstawicielstwa 
sekcji przy przydsiale pomarańcz w oso- 
bacb wiceprzewodn. sekcji p. Okonia I re- 
ferenta dla spraw zewo. p. Rotkiewicza z 
Gdyni. 
Referat Informacyjny o zarządzenlacb 
w związku z usta
 o mleku l jego przetwl 
l:acb wygł06ił p. dyr. Nłe.wiakowakl.' 
W obradach uczestDlayll z ramienia za- 
rządu głównego Zw. Tow, Kup. pp. Karol 
PiąUtowski i dyr. RadojewskL 
Obrady obfitowały w szereg b. aktual- 
nych tematów dyskusyjnych, nad któremi 
prace podejmie jut DOwoutworzona sekcja 
braniowa. 
Sekcja apeluje do wnystklch tych To- 
warzystw, które jeszcze Dle utworzyły Kol. 
kupców branty kolonjalnej. aleby natych- 
miast powolały Je do Iycla I nawiązały bez. 
poirednl kontakt z sekcją związ:kow
 


Nie ob,ło sie bez uda 
Wolt Gussmann na czele bandy włamyw8CZY 

czew. pi.tek I dawno OPu8eU mury wl
1enia staro- 
Funkcjonarjusze Wydziału Śledcze- g!-rdzk.ił:go, gdzie odbył kll1"t. kilkolet- 
go zlikwidowali grotn. bandę włamy. OJego więzienia. 
wany która od dłuższego czasu gra- Da16zymi członkamI tej szajki b)'U 
&OWał
 na terenie ID. Tczewa. żyd Wolf Grya.mann, zamieszkały przy 
Na czele tej szajki wła.mywaczy staj ul. Starej n.... 1. oraz Franciszek Guss- 
młody wleklem. lecz bogaty w reje9tr mann. zamieszkały przy ul. Krótkiej 
kamy zawodowy włamywacz 25-letoi nr. 11. 
Paweł Soc.harzeWski, zamieszkały' 'W Cał. trójkę dodziejsk" oead2JOOO Vi 
Tczewie przy ul Wigury -19. który nie- więzieniu sę.du grodzkiego. 


nętnn. i . dołk.Hwy uraz jamy brJIuIIrIIe:t. 
kt/Jry wywolał kOlliec
 dltJłlllEej obeer- 
wacjl leltaraklej w sr:pit&llu miejskim. 
Kary lila krzywopl'Zfsl4Zc6w. Przed eąd. 
o
owym w Bydgoszczy odbyły 81, d\\;le 
ror;prawy o krzywoprzysięstwo. W jednym 
wypadku Da lawie oskanonych zasiadł Ka. 
zimlerz SalkoWllki z Zofina, powlatll byd- 
goskiego, który za 20 zł złotyl przed wła- 
dzami zeznanie na korzyAt skRzane
o wy. 
rokiem sądu bydgoskiego bandyty Majew- 
skiego. Rozprawa ustaliła niezaprzeczoną 
winę Salkowsklego, wobec czego 84d ua- 
zał go na dwa lata bezwzględnego wlęzle- 
n:L 
W drugim wypadku Da lawie OIIkartt'- 
nych zasiadła niejaka Wanda Lewandow- 
ska, mieszkanka Bydgoszczy, która w proce- 
sie o pobicle złotyła fałszywe zeznanie, ob- 
cląła....c w niem zupe
ni. niewinn" osobę. 
Sąd skal:p' t .a"'Andowską na karQ więzicniu 
pn.. 1 \k. 


BYDGOSZCZ 
Wypadek...łowca. Podc.Ir.ae łren
 
na bo_u PoloDjI jedeII. ze zna.uyeh plllk a - 
rzy z I drolynr tego k'lubu, p. Ale1tN.nder 
Dąkoweki, upadł na ziemię t.ak nie87J02'.ę8ll- 
wie, te złamał prawą rękę. Przewlet&lono go 
karetką pogotowia do 811pita.Ja mł:ejskiego. 
gdEłe z:a,ją,ł się ofiarą wypadku chlrorg dr. 
DzlemboWllkI. 
PnedI-ł-ł- go4zIa ..... ..,..... 
W okreeie od l kwieł.nia do 1 patdzlemika 
lIIkłady ze elodyczaml, owocami I napojami 
chł
1 
 mogly byt otwarte do 
godll:. 12 o póIoocy. \V 1Jmycb I!II1dadadllo- 
dz:iDy handlu pozost.a.j" Dieanfenlone. 
. .....r-..łwy ....* _ 84IbOd6w. W do- 
mu przy ul. InOW!'OdaW8kiej 2t na Szwe- 
derowi e zd.anył się 3Z-letnlej Teodorze 
ChcJdzitw!kleJ nlł!Jlrl)(lEęśłlw1 w
adek. Socho- 
dr&Ąe nad6ł, poMl
nęła sI, nA je&nym ze 
schodów I .toazyla o klllka etopnl nttoj. 
OdI1ioeła Jlrzył.em leJWlioe oIIrat.eoia' zęw- 


- . 


NI'. f!ł- 
- - -. ---- - ---=:I 


I 


, 


, 
, ł , 


I 


, 


',,'-. 


."... 


'", 


"fi I 
.-;p,;1.: 


.(. 


- m6111J 
jaK qednać 
mDość me
Cz!lZJl 


BJlam EDlech,con. laD. cbi.wc.eta 
robiły bo.at. perti. i były ilU" 
Iliwe. Mai. aikt iii. proail o r,k
 CnaDk, 
wrói,e. oatn:..la Iftaie, i. Dieladaa c..... błJlz. 
es,e, Doa I tlllat.. i_k mola wła.lIi. akór.. od- 
atręnai, męieE,z", PoradEila mi aipeG lilaka- 
miteso Pudru Tokalo,! lIa Pi.a
. Krelllowej. 
Elekt bJI wproat maf1cł:ar-całki... ocIDliea., 
liii pn:y atoaowa,!il! wIIJatkicla inaJela pudrów. 
Uauwa 011 wuelkl alad połyab. ł:walua rOili.. 
raoa. po.., i lIadai. cena cudowaJ. ...toWJ WJ' 
,I,d. któ.., porua
a a.rce kaid.,o ..ęi
Ip:.,. 
Jedllo ł:aatoaowaDJ. WJatarcu III cały dEIU lu. 
wieuór. lIienleilli. od t.. Idli. lut.m i j.. 
.pędu.. cua. Jut... ptw... io bida kobieta 
lIIoi. a.tychllliut upomoc, padru T okaloa .. 
Piaac. Kremow.i acapić ai, berdł:iai poci,,_. 
i,q i wręcz faac,..ai,c.. SUł:ęiliwy WJIIik jut 
p.r..towaIlJ. lub pieoi,dł:. Eoataj, awróco.L 
- 
Konsul francuski W Gdańsku 
Pan Prezydent R. P. w porozumie- 
niu z Senałł3m Wolnego Miasta Gdań. 
ska udzielił exequatur p. Le Hoy de 1& 
Tournelle, jako konsulowi republiki 
francuskiej na obszar Wolnego Miasta 
Gdańaka, . siedzibą Vi Gdailsku. 


Konkurs wok....y 
r
Dlolłtł poZ71olWcieJ 
W do. 9 i 10 kwietnia br. rozgłośnia 
poznańska urządza konkun wokalny, 
Do konkursu zgłaszaó się mog" śpie- 
waeski j śpiewacy; mienkaillc,. w okrę- 
gu rozgłDŚDi poznańskiej i torUJiskiej 
oraz posiadający odpowiednie pnygo- 
towanie muzyczne i wokalne. Termin 
zgł08zeia upływa z dniem 24 marca br. 
W dniach 2. 3 i 4. kwietnia staną wazy- 
scy kandydaci przed komisją muzycz. 
ną. która wyznaczy l().ciu najlepszych 
kandydatów do ubiegania się o nagro- 
dy. 
W dniach 9 i 10 kwietnia od
ą 
się dwie audycje radjowe, w których 
wyróżnieni pnes komisj
 sędziowskIl 
śpiewacy i śpiewaczki wykonaj.. utwo- 
ry konkursowe przed radj08łuchacami. 
Zalemie od 8l080wania słuchaczy i 
opinji jury W)7óżnieni kandydaci 0- 
trzymają Dagrody pienięłoe i będ4 mleć 
możu066 regularnych występów przed 
mikrofonem. 
Zgłoszenia przyjmuje i blił.8zycb in. 
formacyj udziela: Wydział MusyezD1 
"Polskiego Radja" w Poznaniu. pL Wol- 
noki U, codzieDnie mi
 godz. 11 · 
13. ' . 
KOłCIERZVNA 
6. Z łyaIa 8oUW". QstaU1io odbyt ehl 
boczny zja 
 czł onków Rady XI 01uWU 
..Sokoła" z udElałem delegata dzielnicY po- 
morekiej, p. Doet&tolego II Gdyni I delega- 
tów gniazd: Koa\c.Ierzyo.. KarWz1. SkaJU& 
wr I Jaro...".y. przewodnłzył obradom 
prez.. okl'flfU ka8ZlUbeklego, p. Mok"" Z 
w)'8'łou.ooycb IIprawolJdaó wyDikało. te 0- 
kręg posiada 2ł8 OZIłoDków, Fialda 
e. 
gólDs lpt"ęlY*:Ie 
I\ na poliu "!
- 
wania f.izycznego. cz. dowod(Gl, Ił U9 
członków j_ w poeiadanlu odrIIIak P. O. 
S. Maz c&efJo dowodzą CZ4IIte zawody lIPO'" 
tows. Zarząd. okręgowy uzupdJlO'DO prus 
wyłJór p. Guzl6Uieso z Ko6clerzyny ja

} 
wtoepr....... jako cmłonk6w pp. Wlel......- 
łDwl!lł. Bleilililklego z Kartuz I BuitowUl.. 
go ze SkaNiZew. Budlet prelLmiJlowano ; 
dochodad1 I rolktlodad1 n4 -łJIIIe 18ó . 
Zlał oklWOWf p
oDO ą
t. 
Kuwz8lch. (d) 
Sł;P6LNO 
'6 JlI--łłUWJ' wypad.. W majętno- 
lei Skarpa uległa n1eszCZfjAJlwemu wypad. 
kowl córka stangreta Pekl. Przy IIChodl:eD
lI 
z wozu naładowanego słomą nadziała s., 
na widły. Clętko ranną odstawiono do upl 
tala w Wlecborku. (d) 
6. J: laU ...d....J. Za kradzle& rółnyc1l 
rzeczy warlOłcf okolo 500 zlotycb na szkode 
p. ReglitJakiego w Lutówku, s_d ska&8 l : c
 
cylję Meggerównt:l z Karolewa, na 1 ro 
wl
zlenla, Martę M. na 6 miełlęcy wlll ll .. 
nta, Ann. M. Da umieszczenie w domu wy. 
cbowawczym. Wuystkle trzy slOltry odPO- 
wiadały za kradzIp.t. Za pasentwo sk az . an ' 
lostał FranclliZek M. (ojciec) nil A mie8 l ęcJ 
wluienlL (d)
>>>
z:,:u
iclwoiDI
r:z

ęll?:a

Zi
 Da og6łu kobiet' 
czyna stracHa. pracę. Bo któżby tam Kwest ja wyborU pudru jest. dzieiaj za.. 
trzymaJ na posadzie pracownicę, którlj. sadnkzą kwest ją obdJ.odIr.ąc4 tywo _yst.- 
bije publicznie po twarzy' tak wyt'Wor- kie kobiety. KróUk.a odpowiedź ł- pyiMłie. . 
nr dżentelmen... jakiego puda-u utywać - nie W}'czet"PuJe 
kwestji. Nalety w pierwt!zym rz.ędzie wy- 
Straciła pracę. Zabrakło jej już sil bieiJ'P,Ć puder niesu.odIiwy - to znaczy, te 
do dalszej walkI. Napisała teraz list nlepowit:\,ł1y się w nim znajdować tadDe 
do policji, błagaj.ę.c o wyrwanie Jej z domiesz.ki sz.kod!itwe dda cery w poetae1 
rlj.k ,utenera. Policja rozpoczęła docho- rozmaitych 
_ów meta.lic.?JDyd1, k1óre 
dzenie. zatykają pory 6k6ry, nl6zozą ją. pow
jąe 
BlaDy zapałne, PrySUbC i zaognienia. Z te- 
go W74!1ędu musi kaMa Pani powawie sit 
zaetaoawić nad wyborem pudru. Puder 
Aberid nie zawiera tadnyoh metaliaclYch 
domiesrł:ek, a pnygotowany jest z produ-k- 
to-w wyłą,.alJllie roś.łi.nnycb, pnEtiiewa.Dy kie. 
s;
tki razy i pOorlumowany na.jwytwornieJ 
6b801i zapaobamL Stanowi on .d
ona
 
odżywkę dla cery, zawiera. bowiem epr06lo- 
kowane cząstki c
k Ji.ljl białej i korze 
nia . tiołk
ego, niedo&Lrzcgalnie preyl
& 
do cery, ID&tuje. ją i trzyma się na nieJ 
 
wąlędA1 na. zmiany ałmlhiferyozne, Cz/er 
aaśde odciooi pudru ,Abarld pozwal.a Pani 
na dobór' l'lajo
owiod.ni
jszego . kqłQrI1 
Qla jej cery_ Z I)'ch lo względów. kaMa Pa. 
ni, która pragnie mieć cerę i;wietą, czyeUI. 
bez;. zmarszczek utywa slale tyłko pudru 
Aba.rkl. k 1638 


.... Za o8łoBaeDla I reklam, odpo. 
8.00- 9.00 wlada administracja " osobl, Mlea,ał..a 
Dieje:ł. u-' t ...... Sałecklqo. TOruDIu. Jeczmlenna S. 


!'Jr. 89 
-- 


, 
 


.... ,": z 
'- 


. t. 


-, 


,,8LOWO POlllfORBltn:- sobota. dnia 23 marca 1131 r. 


Zbrodnia sutenera ż,dowskiego 
 t , 
wytwomy InŻynłer" Oskar Gubtein i jego' chrześdjańska -, 
'.' on... 
. . 
Warszawa. pi,tek. od nowa. . Nikczemny żyd .zaczę.ł 00- 
Jaskrawy obraz prawdziwej. gehen- m.ć .sIO od eX:koc
an
i. pieniędzy. 
y roztoczyła w rozpaczliwym lWcle do Odmawiała, bromła. Się, Jak mcgła - 

icji warszawskiej Wiera Uszczynów- wszystko nadaremme. 
na. która była fortancerklj. w jed'nym z Łotr uderzył jQ. w twarz. Gutsteina 
dancingów w Wal"Szawie. Tam 
 po- aresztowano. Ale. na nieszczęście, nIe 
EnaJa przed pIociu laty "wytworneso" ___ 
iyda, który przedstawił się jej jako In- 
iynier Oskar Gutstein z LodzL 
Elegancki "Inżynier" pocZlj.ł narzu- 
cać się fortancerce, za.pewnłaj.ę.c jlJ o 
swem "gol'Ij.Cem" uczuciu. . 
Uszczynówna nie oparła slO nalega- 
niom adoratora. Została jego kochan- 
kę.. a wkrótce potem porzuciła swój 
nIe\Vdzl
zny fach. 1 przeniosła siO do 
LodJf. 
Sielanka nie trwała jedn&'k. długo. 
Siebawem przekonać sIę miał& ni&- 
szcz
liwa dziewczyna. jakę. ponur" pu 
lapkO zastawił na nilj. los. ,,2yd. In- 
żynler'A rychło o
tygł w swych uczu- 
daCh do pięknej Wiery 1 POCZłłtkowo W ubiegłę. sobOtę odbyło się w Gru. ł Tereny wystawowe 'mieścić się będlj. 
podlitopnie, a. później już całkiem 'cy- dziQdzu w!\aU posied'zeń 7AU"ZQdU miej dzięki uprzejm08ci władz wojs-kowych 
nit:zoie i bruta-Ime f z&A:'Zlj.ł ję. zmuszać skiego posiedzenie Komitetu Wyko- w większości w kompleksie budynków 
do uległOlIci wobec innych, przygodnie nawczego pł8d1QWanej Ogólnopomor- i magazynów wo
kowych przy uJ. Pro- 

wanych mQŻCZyzn. skiej Wystawy Rolnictwa,. Rzemiosła \\iantowej, gdzie urzę.dzone 2KJSta.nQ 
zrozpaczona dziewczyna, nie JDOgQ.C i Przemysłu. Po referatach, jakle wy- działy przemysłu, rzemiosła i handlu; 

i, pogodzić z ohydlj. procooero, w jaki głosili pp. prezydent miasta Włodek l wystawa drobiu i zwierząt futerko- 
jl) wclq.gnlj.ł "przyjaciel", uciekłA z Ło- wfoceprez. Micha.łowskt, robwi'l1ęła się wych mieścić się będzie na terenach 
dzl 1 przyjechała do Wa.rszawy. Tu, !lzeroka dyskusja przy żywym udziale fabryki "Unja A ' przy ul. Ventzkiego, 
nauc
 gankiem doświadczeniem i obecnych przedstawIcieH zainteresowa- pokazy bydła, trzody chlewnej i koni 
tnIechęcona do zawodneso blichtro. do- tlych sfer gospQdarczych, w której wy- zostanlj. umieszczone w Rbeźni Miej- 
11 p8.rkletowej tancerki, postanowiła niku postano,,-:iol1Q urzQdzić wystawę ski ej, wystawa cgrodniaa zaś w sa- 
zerwać raz na zawsze ze swym po- w jesieni bieq.cego roku, a t9 od dn. lach i ogrodzie "TivoJi'A. Przewiduje 
przednim zawodem. Nauczył& się ma- U do 30 września, przyczem ostatni t.y- się zorganizowanie specjałnej wystawy 
nfcure'u i zaczęła zarabiać na svvoje dzień jej trwania.. poświęcony byłby myśliwskiej i pokazu psów, dalej wy- 

kromne utrzymanie. szczególnie imprewm i pokazom z dzie 9ta.wy przemysłu domowego, mJeczar- 
Po pewnym czasie ud.alo się jej u- dziny rolnictwa., stw&, serowarstwa itd. W cię.gu H- 
zyskać n1
ł. posadę na wyjazd do Ja- Ze względu na trwają.cy kryzy.,; go- dnłoweso okresu trwania pokazów od. 
remcza, na sezon zimowy do jednego z spodarczy oraz zbyt krótki czasokres być się maję. w GrudziQdzu liczne zjaz- 
uzdrowiskowych zakładów fryzjerskIch. przygotowania wY!ltawy uchwalono u- dy rzemIeślnicze, kupieckie i organiza. 
W pi
Jmej doUnie Prutu niedługo jed- rzę.dzić jlj. w ramach ciaśniejszych, któ cyj społecznych. 
nak pracować mogła spokojnie. Zły los reby jednak ob
azowały dostatecznie . Komitet wystawy na sobotniern po- 

ci
..ł do Jaremcza rownież i Gut- całokształt po6zczególnych _działów ży- siedzeniu uchwalił szczegółowy budżet 
!'teina który znałazł się ta.m - jakoby cia gospodarczego Pomorza, a więc rol- zamierzonej imprezy i upoważnił pre- 
przyp
dkowo. nictwą. przemysłu, rzemiosła i handlu zydjum do przedsiQbrania dalszych 
NIe mogli się nie spotkać w tak ma- I pomorskiego: Imprezę tę ul"Zlj.dzi się czynności. Należy zaznaczy t, że stano- 
łej miejscowości opusł.08załej ue':Izf4 w pod nazwij. .,PomDrskle Pokazy Oo8po- wisko zarówno władz wojewódzkich, 
porze zimowej. Dramat rozpoczę.ł się daRze w Grudzltcln". jak i zainteresowanych instytucyj go- 
_ spodarczych Pomorza, a więc Izby Roi: 
niczej, Izby Przem
łowo - Handlowe) 
I Izby Rzemieślniczej jest jak na.jbar- 
dziej przychylne w stosunku do zaml
 
izeń komitetu orga.nizacyJnego' "Poroot 
skkh Pokazów Gospoda.rczy(h". 'i - -.Nt 


Tylko do poniedziałku, dnia 25 
odnowić można przedplate 


." 
a "Słowo Pomorskle u 
,"
 
 . na II kwarlał lub kwiecie" 


....., 


e" 


==== 


u listowych :E:E 


- - - 


ODomorskie DOkaz, gOsDodarae 


Mord podczas "w,praWJ
1 na - czereśnie 
.:

; Zbroc:InWz skazany na 12 ł-t d.żkie&o w..zieliia' . od 
 .- 
; 
'.;i - IttpDO. płę.tek c
. kilkudzi
tęcłu świadkóW; 
ei 
przed Sł-dem okr{l8'owym z O6trowa proces 
ł trzy dni 
na 588ji wyjazdowej w Kępnie odbył się W wyniku rozprawy std skazał 
procee przecIwko mordercom zutrzelo- Pr6chnickIego na 12 łat więzienia, bio- 
nego w cgródkach działkowych w czerw l'Ij.C pod uwagę. że nie wybrał się on z 
I u ub. r. śp. Gatczyńskiego. zamiarem zamQrdowan
. a ty
k? kra- 
Na ławie oskarżonych zasiedli Jan dzieży 1 popełnU zbrodDlę, tra.fla

c na 
Prochnlckl z Kępna, Koniec
ny z Bucz- opór. P
ych. dwóch oskarronych 
ku oraz: Piotr Jokieł z Kępna. Akt 0- sę.d uwolnił od WIDY I kary. . 
skarżenIa . zarzucał Próchoickiemu i Prochnickiego odtransportowano do 
10ktelowI umyślne zamordowanie, a Ko więzienia. w Ostrowie. - 
Riecznemu udżiehmIe pomocy przy u,- 
bójMwIe. 
.- Morderstwo dokonane zostało pod- 
czas wyprawy złodziejskiej niL czere- 
śnIe do ogródka zamordowaneso, kt6ry 
w. obronie swego mIenia stoczył walkQ 
że 'Złodziejami, a otrzymawszy 3 knie 
rewolwerowe, zmarł. Poniewai oskar- 
F.I'n! do winy 
fę nłe przyznaU. przesłu- 


BRUSY 
w......... od.zDM. Z okazji zapisania 
sit: k6. k8lllnilka. Bernarda Griininga, pp. 
Leonarda w
6Ws1deso. Eryka Austena i 
16&elfa RÓIlka z Brus na cllauików dolywot- 
nicb L. O. P. P., odbyio się w ubiegłą nie- 
dzieJę w Brusach. w sali gmiDDej uroczyste 
zebranie Koła pa.rafjamego L o. P. P.. na 
którem p. sł.8-roeta Lipski wręczył im }agi. 
tymQCje i odzna
i. 


. SbzaIIie butnego Niemca I Małgoszewicz-May e1c..-ł)' 
'. . Tczew. piątek Tczew, piątek 
Sąd irodzki .ąJtaza.ł zażartego Niem.- Donosiliśmy. że :Małg08zewiez-May 
ca-hakatys
Ludwika Hofmeistera, zasiądzą na. ławie oskarżonyc
 z oskarż. 
pned8i
bior
 budowy studzien i pomp. BłaszkowskiegC? Osl odbył
 SIę prozpra 
zamieszkałego przy ul. Forstera, na 30 wa :MałgOSzeWlCza. W wyniku przepro- 
złotyeh grzywny za wywo
ie zbiega- wadzonej 
ozprawy 
ą pod przewodnie- 
wiska na dworcu i niewła.SClwe zacho- twem sędziego Pawlickiego skazał Jana 
wante 
 przez wyknykiwanie do u- Małgoszewicza-Maya za 
edozwoloną 
nędnika. kasy biletowej. od. którego żą,
 k.ry
yk
 
du na 3 tygodnie 
tu z 
dał biletu kolejowego (mieslf
cmego) z zaWleszemem na 2 lata., ponoszeme kon 
Gda:óska do 
rschau" (Tcsew) , k
y- Łów oraz opła
 sądowej. . _ 
cząo przy tem: 
rschau ist und blelbt . :MałgoszeWlcz - ¥ay ..J88t gorliwym 
Di.rsehau". -, działaczem ,,san&eyJnytD . 


K ronika sportowa 
O mistrzostwa bokserskie 
Pomot za 
w ubiegł" eobot
 I Die&ielę, dnia 16 
i 1'l marca br.. odbyły się w Grudzłl\dZU 
tE'gWOCClle zawody ł:.okllerakie o mistrzo$llMtO 
Pomorza przy u4z1a.le ł8 zawodnikÓIW, ł:e" Giełd. Dienieina 
pt'eEentlUjącycb )duby f!IIortowe z TorulU8i, 
BydsOOCllY, Tzewa, Gdailt!k& i Grudziądz
 War....". 21. 3. IW 
- . '.
.ł- 
W 8OboiQ pok:zae przedbojÓIIV odbY'o SIQ ....ty. Go&6wka. 


:

z
n


;:

v.:i; .. (rau. .pned. wp. 

 _ Skalnego I K",raaa - Wdeckiego. Beł,Ia h
 1t3,.W 1tUI 1tJ,19 
PółUnały odbywaJy się w Dłedzlelę jut 
 Gdaillk 173.05 173.48 17s,eJ . 
południa, walki ko6cowe mA rollpOCZ
ły Sl
 HolaDdia 
= 
fi 

 
\WIeczorem o gock. 2O-tej wobec S2ICZ81aic wy- Loadya c -ł ...... ł 5.. , 1 
P elbiOlle J P ub1
oicią wIelkiej sali "Ti- Nowy Jork _'ł 5....
1 . 
Now y Jork kabe l 5.30 5.33 5.11 
yoU" Mm 34- 
, Wyniki finałów walk finałowych po4&- 

: :1
 si1. n,"'oó 
itmy pooIlej: ' S 11!.70 17t.13 11U1 
:
S:ół pi=

 
!4:
oK
 
=c: '::
: I::: '::: 

ort.) na punk.ty; w .adze 1Iu..... W}'- Serb 
13.00 1114.00 112.00 
9łeckl (Gedania) pokonaJ J{umi
iegC? p_"'_ -..to.. pdatwOwe: 3 proc. 
Pne& k. o., . ..... kogaoleI KRlElallńskl ---, ...-- ..._"-'ł-- 
(G. K. S.) połolył w 3-cie-j rundzie Rad01'l- pot. budowlaaa ",50; 7 proc. pot. ........ . 
IJldep:o (Astorja BydgOl'lPJCZ). .. cyjIl8 71.63-72.00-71,88 (w proc.); ł proc. 
W wadze pl6rkow8I BOI'O'WI
 (AstDrja) pot. 
e. 11ł.38-11ł,25; ł proc. paiIst.. 
00D.ilr.d zwycięstwo no. p1Jt\kty nl\d KowaI- pot. premjowa dolarowa 53,łO; {; JrOC. k
:, 
ekim (Grodz.), w w-ł.ł. lekkiej Witkowski wl!Jl'S)"jna 68,'15----m.00-6S;15; 6 proc. P 
IG. K. S.) pokonał nle:r:naocmle na.. punkty dolarowa 78,00 (w proCo). :; proc. pa1. kole- 
ar88ka z B
08ZC&Y. '. jaw& kODwersyjoa m.00; S proc. L Z. BaD- 
. W.... P6łł1'lid.Dhl Bies (Sokół Tczew) kU 

tu I kom1lD&lae: ł i pól 
Y(ypunktorwal wysoko Neumanna z Gdań- ___ L. Z. ziemskie _--_1900: , 5 proc. L 
Skaj w w8dae..... San10wekl (GedanIa) .-- .-,..,........,... 
zwyciOiył UrbaaUaJta (Sokół Tczew). W Z. Wa.na.wy (19SJ. r.) 00,7&-61,2&-61,00; 
tneclem st.areUu WYł!'l'aJ Weener (G. K. S.) 5 proc. m. Siedlec 19'33 r. łO,OO; l) proc. L 
'Ót.ka.n.ie w wec1a p6łcl
1 . z Lulto-w- Z. Ca,Jtochowy (1
 1'.) M,7S; , i pół proc. 
. .Im (Aet.orja BYQg.) MistrzoIIItwo w....lllti. QbJig. ID. W..-rw.awy 5 em. 51,00; 6 proc. o- 
kl.. uzytlkał Cbome. z Ged8Gi wałkawerEm. bUg. m. W8l8Z&W1' 8 198m. 66,00. 
Tytuły mletrzowlilde Idob
Y. więc: Giru- I Akc,,: B&Dk Połeki oo,()()-..00,25. w8ł'f!L 
d
t IOuib Sportorwy - S. Gedania I Tow. fa«'. cukro 3!,75; Wwiel 1
i LiI- 
Gdailik - 3, Sokół Tczew - a .1 'A8bMia pop 11,35 - 11,25; Mod"ej6w s,2O - 5,00 
I Bydgoeaczy. - L 1-5,16; 9BtroWiec 23,00 - 23.25; su..rą-:ho- 


I wice 17,25-17,00-17,«; HaberVusch",OO 
- "-50. 
Ziem io p po
aaĄ o B:aaeł:
 
21" lt1i3 
płacono dotych aa 100 ka. 


Zyto . . _ ,. 13.50-13,75 
p'ł:eaica. _ ., 15,00-15.25 
"csmiell. brow. 20.00-20,50 
i.caaień jeda. 18.J5-11,50 
owIe.. . .. . 14.50-15.00 
m_k. IyL 10-55"0 . 20.00-21.00 
. łyL 11 55-10'/.. . 13.50-14.00 
.pUCII. I A 0-2f1Ifo 16.00-28.50 
ot.. IIA20-5S8/ o 21,50-22,00 
.. .' 1llA65-7Q1/ 0 14.25-14.15 
otr
bJ iJłai.. . 10,15-11.15 
.. pSł:enn. . 11.15-11.15 
ne,u . . , . . 39.00-41.00 
arOch Victoria. . 35.00-40,00 
. Folgera. . 30.00-32.00 
makuch rzep. . 11,15-13.00 
. lniuy 18.15-lłł.OO 
łubiD ł6łty _ ., 13.00-11,50 
zlemalaki ladalne 
.. fabr. za 
 '10 
.roma l...... . . . 
. pruowlIIIA. . 
.Iaao lume . _ . 
_ prUOWq. . 
.łoma pszenna luzem 
.. lytDia . 
owaillllA . 
. i
csmienna. 
118110 zwykłe 
wylłodki hur.eJ!. 
Teadaneja 


1..50-14,75 
14.75-15,50 
10.00- 21,00 
17,50-18.00 
14.50-15,10 
22,50-23,50 
16,00-18,50 
27.75-29,15 
21.00-22,00 
13,50-14,50 
10.50-11.00 
10.50-11,00 
40.00-42.08 
37.00-4t,OO 
'27.
2,OO 
13,00-13,50 
18.25-la.15 
12.00-13.00 
o.U 
3,50 - 4,GO 
a.oo- 1.00 


a.oo- a.so 
1,50- 1.00 
3,00- 1,10 
3,15- 3.50 
3.75- 4.00 
1,45- U5 
1,00- 7.50 


3,J5-3.75 


......_ I .,.-
!-= tr. ;-- 


- 


Epilog upadłości Banku '. 
Stadthagen 
. Bydgolizcz, pi..t.ek 
Swego czasu prred sQdem okręso- 
wym w Bydgoszczy toczyła się rozpra 
wa przeciw .kierownikom Banku Stadt 
hagen i firmie Loehnert: Stanisławowi 
Rolbiewskiemu, Karolowi Bauerowi - i 
Janowi Pampuchowi, oskarżonym o 0- 
szukańcze manipulacje wekslowe, k.t.Óo 
re naraziły cukrownię. w Nakle na 162 
tys. zł strl.it. 
Sę.d okręgowy uwolnił O!"-karżonych 
od kary, mimo, że przewód' wykazał 
ich winę. , 
W ub. sobotę odbyła się przed Sł- 
dem apelacyjnym w p01JDaniu rozpra- 
wa odwoławcza, w której wyniku 54d 
apelacyjny skazał Rolbiewskiego i Bau 
era po dwa lata więzienia i u.pła.cenie 
kosztów sę.dowych w kwocie około 60 
t
"5ięcy złotych. 


WŁOCLAWEK 
Loty szybowca. DllIa 17 man:a o gock 
15 min. :n instruktoł' p. Sobczak r; Bydgo!ll 
czy dokonał prółnego oblatania 6I&)'bowca, 
wudQ:wa.uego 
.uc.miów 
 J:i- 
1ił
 
Ziemi Kuja
iej. Loty.' odb)-ly się, na 
pl"'ZMmic6CitJ .Kapiłia1ka..:. Szybowi
 .t)'IIU 
Wroua. przy pomocy mlMhimy b"£
e 
startował na. wysokość do 15 mełrów i po 
pne1eceoiu okolo 100 mtr. wyłądow&ł. L
 
ty kontrolował O6Obiście prezes miejBclMVe- 
g;) obwodu L O. P. P. p. dr. SO!iiga. 
S-łłc-Ia kllpłd.slti& w IIIOOOtę, 16 11m. 
w bazylice k& biskup Radoń8ki udzi.f!ł
 
święceń na diakOllÓW U alumnom i. świę- 
ceń IlII1iej8zydJ. łł a.Iumoom miejBcoweso 
seminarjum d'Ilchownegoo. 


'abela wrlrln,cII 
2-ef klasy 32 łoterIl klasowej 
(2-gi dzień ciągnienia) 
C ł""I..ł . I. 
11.. d nr. 1
 1l-i3m 1
 1713n 
... d nr.31857 181675. 
1_ al Dł'. 1'lf18OO. 
_ d nr. 501:7" 51822 00812 
 
'" d nr. 2Z75O Z9» 3"J6()1 łQ08 5ółOł' 
00227 7U105 101387 107082 138M) e8Ifi3 
172l56. - - 
251 al IlI'. 8781 10182 25885 50015 6Mlt7 
74.082 798&3 9OOł2 1
 10f.536 ](19602 118689 
l58OOł. 16ł612 100607 173190 176825 ltm35. 
.. al nr. łosIO 8287 
10 9913 13816 lł1588 
21Aó7 21817 23888 
 31867 &,1569 ł263I. 
53388 6łOO7 67382 '1Ol00 73753 7!'"JIM} ?aYi5 
9ffiOł 97398 1061.86 11079v 117119 11'lOO5 118858 
t2ł122 12
 128283 13219l 139783 1łoł.łoo 
150061 151Z76 151296 15r3'm6 161111 1tJn.9I 
1691m 1
 171171). 
C'.....-\ . I. 
__ al Dr. 15ó7.&.2. 
l.... al Dr. 110072.. 
5.101 al n-ry: 17173 
. 

 zł l1-ry: 22107 26500. 
ł... al D-ry: 27ł91 112251. 
_ zł n..-y: 56i77 
79 1
76 115081 
1267i6 127889 177ti56 1&'DU 
Dl zł n-ry: 96 2225 19Q15 227'81 31)'1'82 
Wi2 61519 72076 9ł861 9tm2 moT'! 1(Q8ł 
11r0łi9 139601 1
. 
ZSO zł n...ry: &196 
 l2670 21881 25rJę9 
26800 3901ł ł2:5OCl moo 56.YJ9 5ge18 6ł773 
6825ł 686łł ;1
 100886 104196 \06e30 11e8fn 
1
ł50 138003 1-'7678 17m)1. 
.. zł n-ry: 1MJ5 2'395 26383 20089 :II69Ił 
Sł256 85re1 
 00155 52W6 5f:JOi3 5621.7 
00995 '1mkZ 7ffił2 93200 !li615 10ł33l 105ł41 
1
 t1
-.62 l:?OOl1 12OOi" 131723 136U8 
1:ł15ffi 13!hi5 157&U 159126. 100)76 161ti31 
1701016 171753 1
. 


".-.. 


.f' 


Dzłslall0.tr3l1 


Drukiem I Dut ł)ruk&rllt. Toru6eka S. A 
. Torun. uL Iw. KatanJD,. " 
Redaktor odpo"i&1ziaIDJ: 
Zbignie" LukomeU. 
Toru6. uL Sw. KatarsJDJ ł. miesr.k.
>>>
..sz,owo PGJIORzuu:r .I ,' J " .... ",
J --- 1111 .. 


Kp\ 

  to 


Znak orert Dł-. 1585 - t lilowo. Na "J. 
 
..
 DROBNE OGI.OSZENIL 
J-ł- wna& tłue1ym drukiem m -". kaid. alanie .fert pobiera aI4 ro lJ'OKy. 
___ .aowo swyklJm druk. tO 
 do . 
 t Do 1S "6w 1.00 ... . Drobn. ł-loezenl. trlko za ro&ó1rq. 
Uc-ł I -łowił f. w. -.bid. .łaDowi ... Dla PGa1IhJ
eIł pną do 10 .16_ SO .r. piała. pnecl....o.CMDIe... 

ac - - 


.. 


aMIIY 'pIe..ek I aktor .. eQł:otyCJIn.ym! · od t 
I ..lAUZANA MELODI A " 
.JIIIo praepyssay.. romaatycmym f.lmie p y .. . 
D. n'-leJ. d.my. k'Ó., ....y.cJ' ...y...1I ..lali, kobli"" .sEKIET IOBI Et -- 
.. pello..a.,oklo..} m. '.dcl.y.. rumi. P l o d , Y , U D e m . ,.. 
W roli 1Zł6wnel. r. II . U II II .. 
__ 


KINO ARJ." I (DzIS czwartek) I' J MOJICI 
......... . .
D'. So$O. &.+O. I .IIIISfeJQc., . 

.
;;;'::
ł:;


C:: ::
: 1111f1J. .....11J .II,r'l - 


-- 


Mieszkani. 
3-pokojo w e. pzv.edPokój 
I kucbDi& do wynajęcia. 
Gołębia l. ..-zedm. "... 
k6bekie, 
11ee6 --- 
I KUPNA } I 
------- - 


Zegarki BI!uterję 'slubne obr " 
poleca najtaalei ąezkl 
M. SIUDA Zellarml!ltu-Jubit.r 
TorllA. R'fllek N. 21. 


l' 


Biurko 
dule, 80SD0W'e lub dęb0- 
we ulYW8l1e w dobrym 
&tanie kup
 Telefon 
125:L g 116ł9 


Mieszkani. 
8-pokojowe, komforioW. 
ełooec:z.D8. DBJIepsze po- 
łotenJe. 08l'JW'lUm. do 
wynajęala. oterty: Sło- 
wo PQED. g lum 


( Rynuk pracy ] 
Służ.ca 
do 
ch Prac eo. 
mowych bez BP&IUa po. 
t.rzeOna. Zgł.: 5-7 PI- 
wiamJa, PI'O&t.& al.' 
g 11811i 


Daia 20 muclI 1935 r. routal się J: tym światem. prJełyWlzy lat M. 
p. 


Stefan Nawrocki 


Dom 
Jru,pię mY wpładll 
25.000 zł. Szczegółowe 0- 
ferty do Słowa. Pom. 
gllm9 


i
 
s;
 


W Zmarlym słraciliłmy włeloletaie,o prac:owaik. rz.dki_J. Diakui. 
teluej oCł:ciwości, c:dowfek.. kt6r
o 'wietlaa, pasnfec! D_ &IIwue za- 
chowamy. CEGIELNIE GREBOCIŃSIIE 
Ini. J6zef Chrzanowakl. 


MIM""" 
ł pokoje, łuleDk.. &lo- 
aeczn. do W1II&jQOia II Dzle--na 
piętro. J
eooa S. --I 
parter. g 11887 pracowMa, do weaelk.kh 
prac domowych pat.rzIeb. 
Pok6J Da D& wle6. Oferl.y z od- 
plaem łwladectw do 
w Al'ódinie6du. Jll"ÓID'J'. Słowa pod g llffi3. 
ewentuaJn!e z utywal- 
noAci" kuebol od 1. ł. 
do wynajęci.. Adre8 w 
Słowie. g 11668 


Aparat 
do nafty kompletny z 

mJkjem kupi Jan 
Gerszeweki. P.rost.& 10. 
g 11683 


Czel.dnlk 
kra:wlec.ld POtrzebo 
Rut.kowaki. Lubicka Y. 
31. 
II 1166i 


Po znacznie 
Znllonych 
Cenach 


ze szkłem ł.łOX2,90 do- 
brze utrzymana na 
sprzedal. Stolarnia Pro. 
sta 30. podwórze. 
g 11672 


Poe7;ukuję zanLZ d0- 
brego 
tachowca 


polecamy 
Firanki 


Poszukuję zaraz lub 
od 1.7.35 r. 
== dzler:lawy == 
mailltk6w 
od 800 do 2000 morg.. 
bez lub z inwentarzem 
na Pomorzu lub w Po- 
znalisle. Ol pod adr. 
JII nill. Ilmlle!1 
d 3IIIiI pow. Tuchol.. 


6-poko)owe 
m j,erlr-n.. Da biura 
albo mił-kaD1e wołiDe. 
SiUY Rynek 29. I. Zgło- 
szenia II p. g 11600 


Skarpetki 
Rękawiczki 
Szelki 
Podwiązki 
Paski 
Laski 
Parasole 


w braIlty aamocbodo- 
weJ. na eam
lne pro- 
wachenle warszte.tq. z 
dłusoleCDi, praktyk, 
władającego J4)Zykiem 
polskim i niemiedtd.m. 
B. Mroczy6eld. G1'u. 

 Mk:ktew6cu. "- 
ł8. Gru
 Skład 
Au1omobiłL Gr 80 


Bilard 


Pomocnik 
z branty leluno . kolo. 
nJaln
j 1 restauracji, po_ 
ezulroJ. posady odpo. 
wlednieJ z dniem 1 
kwietnia br. awiadectwa 
bardzo dom przedsta- 
wi4 Da &ądaDle. Oferty 
do Słowa Pom. pod 
d 373a. 


odpuowaae i zmelTa 
Kapy, Story 
KOłdry 
watowe i DII owcł:ej 
wełnie 
Podpinki 
Halar JoruóJki 


N11fi&rkę do szlifowa.- 
nia płył kamiennych. 
lQotory. drewniaoe for- 
my nagrobkowe !Sprze- 
dam t.IwUo. Szosa Che!- 
miilska t. g 1161' 


2 pokoJe 
umeb1ow8Dlt _ Jwobni" 
i lazieołu\, tneci pokój 
na biuro 
 obołL 
teatru Wi8domo6t: uL 
Bydgoeka 3i. ID. L 
2.poko)owe 
JT' -
...ł.. dO .,..)ę! 
da. KMejk1 28, ID. 19. 


llilamols_i 
T o_A, 
lerskll24 


EkspedJentk. 


Dom 
nowy. N_o miut.a. 
docbód l'OCZlIY 2700, 
sprr.eda za 20.000. wpła- 
ty 13.000 Lubiewski 
Toruń. Sw. Jakóba 16. 
g 11631 


Gorzelany 
kawal.. II Jll"lllWem pę_ 
ckQa, ezuka JlQ6ady. 
Oferty do Słowa Pam. 
pod d 37t». 


młńł'a.. rułynowaoa. 
ze 
 branly. 
wkd&j-.ca takle I me- 
mJeckim. poswklwana. 
PHm.. oIer1¥ &. fotogra.. 
f M I Iydoryeem 1tiero- 
wa6 do: Gł-a.Y Weese. 
Toru6, Małe Garb..., 5- 
dm3 


d.wn. Cz. Buz. 
T0nr4. Wielkie Garb.,.., 
rnn-II.IIIIJ .an.." 
..KredJrt KuplecIII" 


I

 

 


W
wski. 
kapelusze 
damskie połeeamy po 
Iłiskich cenach; przerób- 
ki od 50 gr. Małe Gar- 
-ł'1 %. 
 . « 1ttlel 


----- --
 
[ RÓŻNE J 
---- 


UdzI...... 
&anio korepetyeyJ I 
lekcyj 
DtItIVo'1. płętzodW1. ba do- fraDcuskieso. Dlemiec- 
sodnycb WłJ.!WIkacb Da kiego. an&ielsklego 1 gry 
....4&L Wlado
 w na fortepianie. A d.....\I;. 
Słowie Pom. g 11662 Sukiennicza ł. 


Wladr. 
Du;łe cynkowe 1.&0 
Wallay .. op 3.50 
KoU
 do praoia S.ISO 
TarIIl .. to" 1,1& 
Szczołlll ręCł:De ts gr do 
zami.t 45,r Sprzęty ko. 
c:heJUM. u"'o. faillD8 Naj- 
.msze ceay tylko 
FolllerOWa 
Wielkie Garb.rJr 8. 


Mistrz piekarski 
bwal... lredni wiU, 
maJqcy karł. D& wypiek 
cukiernictwa. po8oZukul' 
poeady. Oferty do "Par' 
P0ma6 pod M,49. 
k 1635 


Dom 


ZarcCZJIIJ . '
'_''7' F lerka 
z P. 
. Zawodniaklem m_ 
CJ'7'W&ID' Uarta Krawt. biegła w lelazkoweJ. 
c:zyAsk.. PodgólIł, k. To- woa.łej. lIII.I'aZ potrzeb- 
"ni&. g 1158ł 1& WAI'1JoOki dobre, u- 
b'zym1lDie. - Ofeńy: Sło- 
wo Pom. pod g 11&)7. 


Pasy 
zapędowe wszelkiego ro- 
cbaju. wki. spinacze. 
najtaniej w fmie Z. Blłl- 
reroWiez, sklad ..kór. 
2eg1arska 2L d 3i16 


Meb'e 


lółk.a me&aJowe, ł6tko I 
.......,.. dywany, ..... 
mahoniowy epnedam 
okazyjnie. Tonu". Byd_ 
1'0000a 62. ID. ł. g 11617 


l Udzi...... 
. ....... ...-.... ...... 
wiam sprawy .ł.dowe. 
adminłBtncyjne, =.:.1.... 
kaniowe, rozwodow.. 
Adam.ki. doradca praw. 
ny. TOI'VlI. SukJennlcu 
ł. d 1075 


POKOJE WOLNE 


Butetowa 
IDteIIgeałna. pnY8tojna, 
p\*ukuje pondy za. 
ru lub od 1 kwiel.nia. 
Oferty do Slo,,"& Pom. 
. gU
 


Ekspedientki 
z braNy rz.ełulcJdeJ po- 
azuku.k za.raz lub od 1 
kwJMai&. Oewald Rei. 
mer. "etnJetwo. d:J175 


D'A.a w. jeden . 
pok6J 
z kuc
 1 bUkOllem 
umebiowaoy. Błooecmy. 
wynajmę. Wybickiego 
89j9L g 11668 


Karbolinę 
sadowniczą do epQ-ski- 
wania drzew owocowycb 
i krzewów poleca dro- 
gerja A. Gałdyński. Sze- 
roka 9. d 3681 


Kamgarny 
bielskie 
a ł-iI i. 
Neweiel wlMeaae 
c.., nkł-ewe 


Wózek 
d
. glęboki. bia1y 
..Hnkor1" dom. utrzy- 
many -' sprzedam łr.an.z. 1 
NOWJ Rynek 19. DL 7. 
III. g 11673 


P....n. 
z . uWo
IE! J rodtin1. 
poezulruj. od dnia 1 
maj. bł'. poeady e.lewki 
w wleQzyJD majątku. 
Lukawe qłoszeui a prQ- 
eq łDerow.
 do Słowa 
Pom. pod d sm. 


Bufetow. 
pnystoJna mole aię 

łoele. Mick.łewlcza 100. 
.........cj.. g 11119 


oJ 


Za 


długi 
I mej Iooy Zofjl ni. od. 

. La.ngow&kl. 
: .................« u... 


MIESZK. WOLNE 


Na post 
..Iecaa . wl."la ,"- 
hn. .. c..ado ..J- 
.J"
. 
Inw.
ł'" 


W.lrunePl 
lilii. SZIIItl 32 


Marszantka 
d7Jelaa I w ek ap.,dycJ' . 
język pJi8kj I otemiec. 
Id. połnełIoa Z/U'U. A- 
diw wekaIe Słowo Po- 
lDOI'8kłe. II 11678 


Mieszkanie 
wOale wo1IDe. mnieJeEe, 

ze oraz przeplM1Je 
na m&ez11li. 1W!IPJelki. 
WDioek1. Stal'y Rynek 
12. podw6J'Gó8 puter. 
g1166Cł 


Komplety . 
kOlJtjumy. płur:ae dam. 
akie wedlUC na}naw. 
szych łun:lAJi - 
 
Id wykOlUlje zakład 
knw6ecki Bracia No- 
.u. Suk.I--łCl.. 4. 


Magle ( 
mało utywaue w Cło- 
b1')"ID ataaie lub ma- 
gJowWę odM4pl41 taGio. 
Sleroka 8, 3. wej6de 
Podmu-m&. g .11666 


serr iledzle 
lconselWJ 
marrnalJ 
!!!!KO[ZkOlSki 
_T.
 
td. Kr6l J.d..I.'" 


Osoba 
eumJ-ł-ł pracowita, 
lila W8&8lkj. prace do- 
mowe. posrukuje posady 
od l. ł. 1935 r. Swiadec- 
twa dobre. Adres ",'ska. 
te Słowo Pom. d 8770 


&DO zł 
kaucJI dam za prowa. 
dzenie JaldejkolwJek fi. 
łjI. Adns w Słowie. 
II 11671 


Zawsze naltanleJ 
.zkło. fajane, pOrcela
. 
llaezynia emalj
 ane. (
 
cynkowane. 
6Zelkie 

y kueheoDe poleca 
H. Trafas 
Prosta s. obok kina 
.,.8wiatowld". d 31'Qł 


!5!E 
:::::c: 

 
:::::c: 
=c 
= 
=-= 
= 
= 
= 
= 
= 
== 
== 
= 


06ŁOSlENIA DROBNE 


Pan... 
ezuka pOMdJ' kl
'" 
niczki filjl za złołenJ em 
kaucji. Oferty: Słowo 
Pom. I 116'75 


Uczenie. 
do wYUCUl1la .Ń. praso. 
wan.ia bieUUlY. za maJ" 
dopł&t, . przyjJMIJemy; 
potem -łała p-aca., O. 
flll1y: SłowO. . 11661 


zamieszczone w poczytnem piwie, 
lNł nIetylko skutecznym 'rodklem do 
osillenięcla posady. ale ta1de nallep- 
8%41 najakutecznlejaq i najtańsz
 re- 
k1all\4 dJa kupca, prz.my-łowc. 
oraz rz.ml.6Inlka. Tekiem naJpo- 
czyłnlejszem pismem na Pomorzu 
Jest SI.OWO POMORSKI
 
to teł Panowie kupcy. rzemle'lnlcy 
I przemysłowcy c h c ta c ID le
 na 
swoJe towa", popyt oełauaJ. alę 


Zamienię 
200-morgowy ma.jąt.ek Da 
dom lub mn1e;.ze go- 
spodarstwo z dDpłalą.. 
Lubiewski. 7oru6, aw. 
Jakóba 16. g 11628, 
Jadalnię 
dębow1\, mOOoe" prawie 
cową, Itrueła skóra m 
powodu wyjazdu spl"le- 
dem t8aIO. Oferty:. Sło- 
wo pod Gr 82. 
Wózek 
dla dziecka -..... dobrym 
8t.aa.Ie na aprzedet. - 
MOIJt P8u1i
 ł, I p
- 
. tro lewo. B 11682 


Starsza 
IotelllJeotna. _ub 
 
sad)' do jednej lub 
dwóch eł.aI'IIII:ych osób. 
Ofecv: Sławo P
i1(jj6 


Pnflemnoś( 


Bufetow. 
l)8DIenb do bufetu po- 
tnebna do restauracji 
dworcowej. Zgłoazenla Urz ......1k 
pi6ml8Dlle z tydory- 
.. 
lJ6ID ew8Dłll. &e 'wi4dec- goepodareZr. b_II'. 
Lwam!: RestAuracja lat za. . .ł-D1, p
' 
Dwonec .. PftedmIeAcle Lyką ro
 I S-Ie
 
TOJU6. d:rT67 praktyk4 aamorządow:f' 
poazukuje po8ad1 unł . 
Chło lec alka lloepodar0Je80 oeJ- 
P . c
tDl.J do prac błuro;: 

 do obsługi Da I w'"ch I podwóna 
 
peroILIe. ZgloneQl&: R.. PI"Z1'JmJe Inne _JOC'.' 
-łauracja Dwwzec - Ofert.r dl. Sowa PtI80 
Prr.edm. Toruii. 4 3768 pod d :rm. 


.__..u 


..awta 
nk..tecznienie " 
:uk..p6. na 
wiosnę 


= 
= 
= 


- '1.._1. 


WI. Hlt.li
sbi 


w Słowie Pomorskiem 


Abonament .. . 1upedycP I .....c:JedsIllł.jKOWJcł. t.SOd._ ap1lt'.ch ze,. 
mlejs. 2.80 d. pruz poczlt lut s .daou.nleJII 2,89 d. prze. 
-roatD8icklł miej-. 2,80 d. a_lelec. t.1IO d. pod op..q w Pol.ce 5,jO d. aagrlJllc, 
..00 si, _ Gclu!lku 2 
d. s doatarc:aenlea 1.30 
d. W rui. W'Jp.dkn ..._od. mi, 
..,.-. pr_k6d w aaJU.dzle. mejkn. konłł.kat lip. ""d._letw. .1. ecJ,_fada u 
1łiedo.ca,czenIc piaae. _lIcad IlIe ....., pnw. 
 .i,.ued-łaraconych numer6... 
.dedrodowd lab swroł. .bona_nt... Koeto cH...e P. K. O. Po
a
 ar. 200 N. 
Oddział _ G_dałł.d... Mlelillewlcz.27. Tel. "7. 


Odł oszenia ..lerh .lIIm. ... etronle 7....0..0110 fr. Da etronłe tek.towel 
. 1!5 ł-I.mowef 10 gr. Da 2 13m. 80 ,. a. tatr. 100 fr. Drob_ 
włerez ..p1-, ł., ". Iratcle naat,p.' .Iowo f O ". Do 15 -ł6w f.OO sł. 11. pono- 
Iruf,cych pra.cy do 10 .ł6w 50 fr. Kom_lkat, 50 .' ..ler.. telrltoW)'. PRY .,do... 
.d....al.. naletyto.cl lab przy konkursach rabat odpadL OlZłouenl. .,dowe 35 lor .. 
"Y"as zwyklym draidom. Z. tumla. drak I pr.pl.. ..I.i.ca Gilou. ale odpowlacJ8łI!Y' 
Koale bankowe. Buk Zwlllł:w Sp. Zarobkowych w Toru"lu. Kom. Kua Onca. ID. ronlD 
 
O_dzlal w CII.'llltJr. .1. Tor...... 1.
>>>