/Czasopisma_144_01_0193_0001.djvu

			Nr. 45.
Toruń, niedziela dnia 25 lutego 1912
Rok 48
Gazeta Toruńska
Gazeta Codzienna.
i
GAZETA
i wyjątki«* ponledslalków 1 dni połwiąleciriych. —
(iUf akorant otrcyna fcćspJatnl* 6 Maików p. i „Rodsliia Chrseiclań-
*1»“, „Pnwwodnlk Naakowy 1 Literacki", „Sikótka Polaka", „Goapodar«“,
JKaplM 1 Piwuayalowlee“, „Ogrodnik I Pawaalar*“. — Priedpłata kwar-
latna na poestaeh praakleta 1 a llatowyeh wlajaklcta 1 mrk. 50 fen., na
fMataefa lagranlcroyeh 1 ark. M (en. s dollesenlam naleiytoicl pocztowej.
PrseipiaŁa w odejaca a pnynoaswnlui do doata 1 mrk. 80 fen. —
fgaMMdarn po)edyiiev> aprsedaje alq w »kapedyejrl po S fen.
Waaalkl« Uaty winny kyd frankowana. — Łlatów nie awraca się.
Redakcja,
ekapcdyeya I drakami«
snajdaje alq
w Teraila przy cl. Mutawejdrlaknatr.)
L 4 na dole.
Telelora nr. SIO.
WaaelUa prseayłkl poaatowa nalai
adreaowad krótko i
■azeta Teraiaka w Teraala Tkani
OGŁOSZENIA
we wasyat klata Jqijkach pnyjagjc alf sa opłatą 1* fan. od wlarasa drokn»««
r e k ¡ a m j, egL ari^d. po II f«a. od wlama. Vlaaueitnlt najęiyk pclak
beapłatnle. — Ito e*ą§to cglaua, otisyni]« cdfowiadnlą inlikq eayll iaka
A.GBNTORT DO PWYJMOWANU 0”tŁ»,H8a5! ,
W Berlinie, Dreźnie, Wiednia. Pradse Madol! ■etat* - w Pcmanla Tecdoi
Lange. - W Berlinie, Hankarga, Frankfaiela n. M., Llpaka, Królewca.
Wrocławia, Baiyleb Haaaeoatclc * Togler, — W Fianklanie n. W. ! Berlin)«
L. G. Daabt á Co. — W Warafawlal Warna wakle bino ogloaień (Uniría
SBBSBBSBBSS, —— B—»
Dalsze sensacye
w procesie Macocha.
Pisma krakowskie, otrzymujące la-
formacye z Królestwa, potwierdzają w
zupełności szczegóły podane przez
lwowskie .Słowo Polskie* o udziale
tajnej policyi rosyjskiej w zbrodni
Jasnogórskiej.
I tak, dnia 2. października, a więc
24 godziny pized wkroczeniem policyi,
kręcił się w klasztorze agent tajnej
policyi łódzkiej Zyrkowskl, dopytując
się gorączkowo o Macocha, Miał on
bezspornie powierzoną sobie mlsyę
uprzedzenia Macocha o śledztwie w
klasztorze. Wogóle nalety w całej tej
sprawie rosrólnlać działalność policyi
kryminalnej od działalności policyi
tajnej, czyli ochrany.
Podczas gdy pierwsza badała służbę
klasztorną, nrzędnlk ochrany skwapli¬
wie rewidował podziemia klasztorne,
t. iw. katakomby, gdzie spoczywały
zwłoki zmarłych zakonników, szukając
tam spodziewanego materyału rewolu¬
cyjnego. Zawiodły jednak oczekiwa¬
li«. Macoch, zajęty lnneml sprawka¬
mi, nie zdątył tam jeszcze spreparować
rzekomego arsenału bomb i składu
druków zakazanych, jakich dostarczali
■o szpieg Stanisław Rybak, Jan Kop¬
czyński 1 „bojowiec* .Polskiej* Partyi
Soeyalistycznej Antoni Sukiennik.
Wszyscy trzej wymienieni osobnicy
pełnili w czasie tym gorliwie obowiązki
współpracowników ochrany łódzkiej i
warszawskiej. Pisma krakowskie za
powiadają w sprawie tej dalsze, jeszcze
ciekawsze odkrycia.
Tymczasem procesem Macocha za¬
jęła się jut na swój sposób liberalno-
niemiecka prasa żydowska. „Beri.
Tageblatt* z widoczną przyjemnością
ogłasza korespondencyę, nadesłaną
rzekomo z Piotrkowa, której autor
obszernie opisuje historyę zbrodni okra¬
dzenia cudownego obrazu w świątyni
jasnogórskiej 1 w związku z tem, roz
pisując się o życiu zakonników tam¬
tejszych, przedstawia sprawę tak, ja¬
koby i inni zakonnicy nie byli wiele
lepsi od Macocha i wogóie uwata cały
klasztor za najgorszy dom rozpusty.
Icrespondencya, napisana z wynźcą
tendencyą szkodzenia znienawidzone¬
mu przez tydowskl „Tageblatt* Ko
śclołowl katolickiemu, celu swego
oczywiście nie osięgnie, zwłaszcza, te
katolicka opinia publiczna dobrze jest
Sinformowaną o przyczynach, jakie
tej zbrodni doprowadziły niektóre
niegodne jednostki w stanie ducho
wnym. Twierdzenie zaś, jakoby wszy¬
scy zakonnicy z wiedzą pi zaora R«j
mana prowadzili tak niegodne tycie,
jest kłamstwem, godnem tak zacietrze¬
wionego pisma antykatolickiego, za
jakie znany jest „Beri. Tagebl.“
Parlament
przeciwko handlowi żywym
towarem.
Przedmiotem piątkowych rozpraw
parlamentu były najpierw przepisy
ustawodawcze w sprawie zwalczania
handlu dziewczętami.
v>s«}cittit> sir.nnictwa powitały
przedłożony projekt s zadowoleniem.
Socyallsta Goehien wyraził tycze
nie, aby Niemcy przyciągnęły do kon-
wencyl międzynarodowej dla zwalcza¬
nia handlu dziewczętami te kraje,
które dotychczas do niej nie naletą,
a w których handel dziewczętami
kwitnie.
Centrowiec Pfeiffer wywodzi,
te na liście przestęp ów w urzędzie
policyjnym w Berlinie np zanotowano
przeszło 1400 handlarzy dziewczętami.
Mówcy innych stronnictw doma
gają się takie, by rząd stanowczo
wszelklemi siłami przeciwdziałał temu
sromotnemu niewolnictwu, które jest
hańbą naszego wieku.
Imieniem K >ła polskWo zabrał
głos poseł górnośląski Dombek
1 powiedział mniej więcej co aa
stępuje: Imieniem Koła polskiego z
zadowoleniem przyjmuję projekt rzą
dowy. Rząd winien wsaakte postarać
się, by i te kraje, które do konwen-
cyi się nie przyłączyły, a które są
właśnie główneml źródłami handlu
ływym towarem, spowodować do
wspólnego działania w tym kierunku.
Poszczególni mówcy dowodzili tu¬
taj, w jaki sposób motna uświado
mieniem wpływać, by młode dziew¬
częta nie wpadały w szpony tych
ohydnych handlarzy. W tym kie¬
runku prasa jut wiele dobrego zdzia¬
łała. Zwracam uwagę, te niestety
wschodnie dtlelnlce głównem są ogni-
sklem działalności tych ludzi, którzy
zawodowo pracują nad tem, by nie¬
szczęśliwe Istoty moralnie zrujnować.
Handlarze tywym towarem najwięcej
dają się we znaki Górnemu Śląskowi,
połotonemu nad dwiema granicami.
A głównemi jaskiniami tej zbrodni
czej działalności są Katowice, Oświę¬
cim i Bogumln. Tam przedewszyst-
klem należałoby rozszerzać kontrolę.
Koniecznie rtąd powinien w tych
miejscowościach ustanowić urzędnicz¬
ki, które przede* szystkiem musiałyby
władać językiem tamtejszej ludności,
umieć więc po polsku 1 po rosyjsku.
Wtedy nnlemotliwl się większe trans¬
porty nieszczęśliwych cf¿ar za granicę
Zwalczanie tego zła byłoby o wiele
łatwiejsze, gdyby starano się się o po¬
lepszenie st< sunków społecznych na
drodze prawodawczej Ale uwzględnić
tutaj musimy takte lrne momenty, a
przedewsfcystklem system wychowania,
wykształcenia religijnego — wogóle
wychowania szkólnego (Wielka praw
da! u Polaków.)
Przy tej sposobności, niestety, zwró¬
cić muszę uwagę, lt system wychowa¬
nia szkolnego, stosowany we wschod¬
nich dzielnicach względem lud
ności polskiej, pod zaborem
pruskim, bynajmniej w tym kierunku
nie spełnia swojego zadania. (Wielka
prawdal — u Polaków) Rtąd powinien
koniecznie wpłynąć na państwo związ¬
kowe, Prusy, by co do wychowania
szkolnego wobec ludności polskiej kie¬
rowało się istotneml zasadami pedago-
glcznemi Mianowicie wychowanie re¬
ligijne, skoro nie odbywa się w
języku ojczystym, chybia
zupełnie swojego celu. Fał¬
szywy system polityki szkólnej wiele
się przyczynia takte do rozwoju han¬
dlu tywym towarem. (Wielka prawda!
u Polaków.)
W tym kierunku usiłowaliśmy na
Górnym Siąsku, prey pomocy prasy 1
odpowiednich towarzystw szerzyć jak
najwięks&e uświadomienie. W Byto¬
miu np utworzono w tym celu polskie
towarzystwo kobiet, które jednak-
tepolicya pruska uznała
jako nadzwyczaj niebez¬
pieczne dla pnństwa pruskiego.
Towarzystwo to dwa lata musiało
walczyć o prawa do tycia. Albowiem
według przestarzałych przepisów usta¬
wodawczych kobietom nie wolno się
było łączyć w towarzystwa o chara¬
kterze politycznym A w naszych
dzielnicach wystarcza jut, gdy się
ptyę natych¬
miastowego aresztowania
osób, które oświadcealą, te nie znają
języka niemieckiego tak dobrze, aby
mogły się przed sądem jasno wyrazić.
(Słuchajcie! słuchajcie! u Polaków.)
Zianało się, lt na osoby takie nakła¬
dano kary porządkowe, 1 to kary wię¬
zienne (*	
			

/Czasopisma_144_01_0194_0001.djvu

			zdaje się w kwocie 3 czy 6 mank.
(Słuchajcle 1 Słuchajcie! u Polaków.)
Sądzę, Se nie stoi to w żadnym sto¬
sunku do niesprawiedliwości, jaką mu
wyrządzono, skazując go na natych¬
miastowy arerzt. (Bardzo słusznie! u
Polaków.) Dlatego żądamy od mini
strs, aby postarał się, by podobne wy¬
padki w przyszłości się nie zdarzały.
(Bardzo słusznie! u Polaków.) Ministra
sprawiedliwości prosimy w tym wzglę¬
dzie o wyjaśnienie. (Brawo! u Pol.)
Polska.
—	Konfiskata. Policya odbyła
rewlzyę w księgarni p. Przybysza
wrey ul. Szerokiej w Poznaniu i za¬
brała cztery powinszowania z polskie-
mi herbami i orzełkami.
Toruń I okolica.
— Kalendarz. W niedzielę 25 bm. Ma¬
cieja ap. (Sławobójl. — W poniedziałek 2® bm.
Zygfryda b. IMlroslaw], — We wtorek 27 bm.
Mechtyldy [Wiarosława].
Stobce Włohotel 25 lutego o g. 7 ■. 1
cseaodsi o g. 5 nin. 27.
lUlęiye w**hodsi o g. 9 min. 20, sMhc-
4il t g. 1 min. 15
—	Wodostan we Wiśle« Od
22 do 23 bm. opadła woda we Wiśle
2,32 2,30domti. Wodostań Wisły był
w Fordonie 2,28, w Chełmnie 2 22,
Grudziądzu 2,66, Kturceb^aka 2,14,
Tczewie 2,44, Malborka 1,30 mti.
W Chwałkowlcach opadła woda i
3,31 na 3,30 mti.
—	Posiedzenie To w. Prze¬
mysłowego w Torumu odbędzie
się w poniedziałek o godz. 9. wieczo¬
rem w Muzeum. Ze względu na zna¬
ny, Interesujący porządek dzienny, jak
najliczniejszy udział członków pożą-
dany.
—	Listem gończym poszukuje
prokuratoria toruńska dujum Jana
Nowaka dawniej z Brodnicy, oskarżo¬
nego o osiustwo i sfałszowanie doku¬
mentów. Nowak urodził się w roku
1885 w Giównie pod Poznaniem.
—	Rychłą i ciepłą wiosnę
przepowiada jaUls „znawca powietrza".
Śnieg rychło staje — po części już
»niknął — a w marcu mleć będziemy
piękne, ciepłe dni wiosenne. Powie¬
trze to nie będzie jednak stałem i od
czasu do czasu dadzą się jeszcze we
■nakl przymrozki.
—	Kupno polskie. Panowie
Kazimierz Barański i Toiesfor Usso-
rowski z Torunia nabyli «kład cygar
p Pr Turowskiego w Olsztynie na
Warmii z\ 20 tyś. mk. Jest to jedy¬
ny polski skład tej branfy w Olsztynie.
Nowc-nabywcom „Szczęść Bole!“
10
Ciemna potęga.
POWIBSC,
(Ciąg dalszy.)
W tej chwil! opadła z niego maska
ezłowieka światowego. Poddawał się
bez oporu cierpieniu i stracił wiele ze
swej egzotycznej dystynkcyi. Na twa¬
rzy jego wystąpiło »nużenie i wyglą¬
dał o jakie dziesięć lat starszy, niż
zazwyczaj. Przed zaśnięciem zwrócił
się do swej siostrzenicy, użalając się
na wąską, niewygodną ławkę
—	To trudno — odpada panna —
w podróly człowiek musi znosić ro¬
zmaite nieprzyjemności i przymusowe
towarzystwo ludzi nieznanych.
Były to pierwsze słowa, jakie usły¬
szałem z jej ust, słowa niezbyt po¬
chlebne, bo zwrot o przymusowem
obcowaniu z ludźmi, odnislł się nie¬
zawodnie do mnie. Udałem, że nle-
rozumtem alnzyi i fee jestem całkowi¬
cie pochłonięty czytaniem
Po chwili Delora zasnął, ja zaś
pozwalałem sobie obserwować z pod
oka uroczą mą towarzyszę.
Siedziała oparta o poduszki wago¬
nu, a wzrok jej miał wyraz daleki,
widocznie była myślami gdzieindziej.
Pociąg pędził całą siłą pary przez
eiemne przestrzenie, tonące w mroku
nocnym. Nauczyłem się w czasie mych
wypraw i podróly odgadywać chara
kter z rysów twarsy, to też przypa¬
trywałem się bacznie tej młodej dzie-
wc?ynle, która pociągnęła mnie ku
—	Ze sądów. Żona robotnika
Zuzanna Dondelewska z Wabcza ob¬
winioną była przed izbą karną o oszu¬
stwo 1 sfałszowanie dokumentów.
Oskarżona kupiła swego czasu od
Braci Jachowskich w Chełmnie towaru
za 46,55 mk., na co wpłaciła 25 mk.
Gdy po pewnym czasie ją upominano
o	resztę, przybyła do składu i oświad¬
czyła, że nie ona towaru nabrała, lecz
niejaka Marya Dantelowska. Pćźnlej
nadszedł rzekomo od owej Danlelow
sklej list z prośbą o zaczekanie, a
wreszcie przysłała przekazem 7 mk.
celem upłaty rachunku Wszelkie te
manipulacye kładiie oskarżenie na
karb Dondolewsklej 1 na mocy tego
skazano ja na 3 miesiące więzienia.
—	Pokwitowanie. W miejsce
wstępnego na zaDawę Karnawałową na
rzecz Tow. Czytelni Ludowych, złożył
w Administracyi naszej p Stanisław
Szwaba z żoną 5 mk. Pieniądze odda¬
liśmy gdale należy
—	Zjazd przedstawicieli
miast. Tegoroczny »jazd »acnoamo-
pruskich przedstawicieli miast odbę¬
dzie się w dniach 24 i 25 czerwca we
Wałczu. Przewodniczącym jest nad-
burmlstrz S< huUa z Gdańska
—	Pensyonat p. Heleny
Fryzowej * tt*zn»uiu polecamy
szczególniejszej uwadze rodziców, któ¬
rzy pragną uzupełnić wykształcenie
swych córek bądź pod względem
przyswojenia obcych języków lub też
malarstwa, muzyki itd. Panienki w
zakładzie tym otrzymują prawdziwie
katolickie polskie wychowanie, a więc
rodzice z pełnem zaufaniem p Fryzo¬
wej córki swe powierzyć mogą. Iate
resentom zwracamy uwag*} na zamie¬
szczony w daisiejszym numerze in-
serat.
Prusy król. z Pomorzem.
—	Wąbrzeźno. Członkowie To¬
warzystwa właścicieli kamienic przy¬
jęli na ostatniem posiedzeniu przed¬
łożony Im projekt inżynierów, doty¬
czący przyłączenia kamienic do głów¬
nych tur kanalizacyjnych. Prace zie
mne rozpoerrą się zaraz z nastaniem
łagodniejszego powietrza.
—	Chełmno. W uMegłą środę
odbył radca Górscnner z Gdańska re-
wlzyę w tutejszej przemysłowej szkole
Uzupełniającej.
—	Parobka, zatrudnionego u go-,
spodem,p Felsklego, przy podawa¬
niu paszy kopnął koń tak nieszczę¬
śliwie, że parobek wskutek odniesla
nych ohrafteń niebawem fyć przestał.
—	Lubawa. Dwa konie gospo¬
darza Juakera w Łątynie uwikłały
się w nocy pomiędzy łańcuchy 1 udu
«0 II mwwutmił—uu—whiim iii—» iwilhu»
sobie od pierwszego wejrzenia Ubrana
była z doskonałym smafclem w czarny
kostyum podróżny, cokolwiek krótszy,
niż je nossą w Anglii. Stopy jej małe,
szczupłe w kostce, a wysokie na pod¬
biciu, prawdziwe stopy Kreolki, obute
były w lakierowane buciki i cienkie,
jedwabne pończochy Na głowie miała
czarny toczek, owinięty koronkowym
woalem, haftowanym w gałązki. Woal
ten, cokolwiek ekscentryczny, drapo
wał harmonijnie jej kształtną główkę.
Podniosła go w tej chwili, co mi po
zwalało pouzlwiać delikatny jej profd,
małe uszka 1 łuki czarnych brwi Ojzu
tylko nie mogłem dostrzedz, nie wi¬
działem je już poprzednio. Były to
oczy podłużne, wycięte w migdał,
clemno-szafirowe, ale robiły najeżę-
śclfj wrażenie czarnych. Wówczas
tylko, gdy uśmiechała się, w oczach
tych ukazywały się szafirowe odbły-
ski. Patrzyłem na nią bez przerwy,
obiecując sobie odwrócić natychmiast
wzrok w razie, gdyby na mnie spój
rżała ale ona uprzedziła mnie.
Nagłym ruchem, pełnym natural¬
nego wdzięku, zwróciła ku mnie
główkę*tak, że oczy nasze spotkały się.
—	Panie! — raeik wyniośle, cho¬
ciaż dość cicho, jakby obawiając się
obudzić swego towarzysza. — Czy nie
raczysz ml pan wyjaśnić przyczyn
swej bezczelnej ciekawości?
Byłem tak nieprzygotowany na
tego rodzaju ton, że zapomniałem, jak
to mówią, języka i nie byłem w sta¬
nie słowa wypowiedzieć. C*ułem się
przytem na proch zmiażdżony bły¬
skiem nadbrzeżnej pogardy, jaką czy¬
tałem w tych pięknych oczach.
siły się. Konie przedstawiały wartość
około 1200 mk.
—	Lidzbark. Z rozporządzenia
prezydenta regencyjnego 2 dniem 1.
marca r. b poczynają obowięzywać
przepis? o zamykaniu składów o go¬
dzinie 8 wlec»orem
—	Świecie. Ml« sto uchwaliło
nabyć za 3000 mk. hektar ziemi przy¬
legający do dworca celem powiększe¬
nia terenu dworcowego.
—	Aptekarza p. Casparego obrano
członkiem magistratu. a księgarza p.
Orlińskiego radcą sierót.
—	Podczas ostatniej kampanii prze¬
robiła tutejsza cukrownia ogółem 768
tys centnarów boraków, a że zawar¬
tość cukru wynos ła 19 procent, więc
wytworzono okrągło 146 tys. centna¬
rów cufrru.
—	Tczew. Pewnego zamiejsco
wego obywatela, który spieszył w
nocy na dworzec, nanadł jakiś nie-
acany męfcc*ysma na Nowem mieście
i odebrał mu przemocą wszelką go¬
tówkę. Napastnik znikł w ciemności
nocnej ? nrz*oadł bes śladu
—	Gdańsk. Znane bogato zbiory
Glełdzlńs&iegu pozostają nadal w rnle
ście nnszem i jak dotychczas, można
muzeum to zwiedzać bezpłatnie.
—	Gniew. Ponieważ powiat kwi¬
dzyński wolay Jfst od pryszczycy, od¬
bywać się mogą obecnie znowu w
Gniewie targi na bydło 1 trzodę
chlewna.
—	Kwidzyn. Czeladnik ciesiel¬
ski Herman Kitnenau w Mszanie, za¬
trudniony pracami budowlanemi przy
koszarach artyleryi, spadł z wysokości
czterech metrów i odniósł dotkliwe
obrażenia zewnętrzne i wewnętrzne.
Życiu jego nie zagraża jednak niebez¬
pieczeństwo
—	Wejherowo. Przy rozstrze¬
liwaniu kamieni w G.Uaberg (?) wsku¬
tek przedwczesnej eksplony 1 prochu,
poraniły odłamki kamienia posiedzi-
cielą p. Juliusza Baranowskiego na
twarzy, rękach i całem ciele; również
oko jest skaleczone, tak że rannemu
grozi utrata wzrokn. B przewieziono
do lazaretu w Wejherowie.
—	Złotowo. Nauczyciel Ulck
w Górrme zachorował na tyfus, z tego
wrględu zamknięto szkołę ewange¬
licką n* <*iss nieograniczony.
—	Grudziądz. Obawa różnych
przestępco» & w łaszczą po wsiach przed
psami śledczemi jest wielka. Zonie
robotnika Karszewsklego w Starym
dworze skradziono złoty zegarek z
łańcuszkiem. Gdy rozeszła się pogło¬
ska, że będzie sprowadzony pies poll-
cyjay, na dragi dsJeń leżał zegarek
przed drzwiami mieszkania Karszew-
IIIIllll.MII—■ I Willi IIMP—Tiy MU i ITIWt
—	Nie roeumlem pani — rzekłem
po chwili — Jeśli pani czuje się ura¬
żoną uwagą, z jaką poważyłem się
pani przypatrywać, to uznaję się Isto¬
tnie winnym Protestuję jednak sta¬
nowczo przeciw nazwaniu winy mej
bezczelnością.
—	Dlaczego więc — spytała mnie
wtedy, mieriąe mnie surowem spoj¬
rzeniem — dlaczego śledzisz pan nas
wciąż od chwili, gdyśmy się spotkali
w operze Uważałam doskonale, żeś
pan starał się podsłuchać adres, który
mój stryj podał szoferowi. Potem gdy¬
śmy pjs&li na kolacyę do bardzo mało
uczęszczanej restauracyi, pan się tam
także wcisnąłeś w towarzystwie kel¬
nera a Londynu, a na dobitek wyru¬
szyłeś pan z Paryża tym samym po¬
ciągiem co my, na statku ulokowałeś
się pan tuż pod naszą kajutą, a teras
jedziesz pan w jednym z nami prze¬
dziale. i jakże nazwać mam tego ro¬
dzaju postępowanie? Jest ono stano¬
wczo bezczelnem.
—	Na miłość Boga niech się pani
hamuje w wyrażeniach — zawołałem
—	protestuję stanowczo raz jeszcze
przeciw pani zarzutom.
—	Siczególne pan masz przyzwy¬
czajenia — mówiła dalej nieubłaganie
panna Delora. — W Paryżu jest się
ostatecznie przyzwyczajoną do zuchwa¬
łych spojrzeń obcych mężczyzn, ale
Anglicy mają zwykle szacunek dla
kobiet, a przynajmniej ci, którzy za¬
sługują na nazwę gentlemanów.
Rzekłszy to odwróciła się do mnie
plecami 1 wlepiła oczy w książkę,
którą miała rozłożoną na kolanach,
chcąc ml dać poznać, że rozmowę
skiego. — Podobny wypadek raszedf
w król. domenie, gdzie pewnemu se¬
zonowemu robotnikowi skradziono ze
szafy mozolnie zaoszczędzone 35 mk.
Na wieść o sprowadzeniu psa policyj¬
nego, nazajutrz pieniądze w nienaru¬
szonym stanie znalazły się na łóżku.
—	Sztum. Od ubiegłej soboty
znikł be* wieści i śladu 35 letni chory
na umyśle robotnik Fryc Schlesser
z Par parów. Wedle wszelkiego praw¬
dopodobieństwa przechodząc przez No-
gat zarwał się na lodzie i utonął.
Schlesser szedł do PogorzałeJ wsi na
dworzec
—	W Białej górze zachorowało
wśród objawów otrucia dwoje dzieci
9- i 10 letnich robotnika Gustawa
Pennera. Młodszy chłopiec zmarł, a
starszy walczy również ze śmiercią.
D&iecl zachorowały podobno po spoży¬
ciu margaryny.
—	Kartuzy. Panowie kupiec
Emil Lmsiu i or. Bruski, obydwaj
z Kartuz, sprzedali Niemcom 300»
morgowy folwark Leszno pod Kartu¬
zami.
—	Wałcz. Na spadzistej szosie
w poblitu Łubowic spadło koło z woza.
na którym sledslał robotnik Franci¬
szek Kaltsch. Ostatni spadł tak nie-
sscięśłiwle, że ciężki wóz przejechał
przez jego ciało. Kallsch odniósł bar¬
dzo cięlkie obrażenia i mimo natych¬
miastowej pomocy lekarskiej nieba¬
wem ducha wyzionął.
Warmia 1 Mazowsze pruskie.
—	Królewiec. Zastrejkowah tu¬
taj stolarze budowlani, zatrudnieni po
większych przedsiębiorstwach.
Wielkopolska.
—	Poznań. Gdy we wtorek po
południu grouo dzieci bawiło się na
zamarzniętej Warcie przy Tamie Ber-
dychowsklej, dwa dziewczęta, 12-let-
nta Wlfctorya Rutta 1 11-letnia Fran¬
ciszka Cichoń3ka, poślizgnąwssy się,
wpadły w miejsce otwarte. Pierwszą
kliku chłopców uratowało, druga na¬
tomiast dostaws«y się pod lód, uto¬
nęła. Ciała nieszczęśliwego dziewczę¬
cia dotąd jeszcze nie znaleziono.
—	Pewien robotnik wybrał się
przed mnlejwlęcej 6 laty do Ameryki,
pozostawiając w kraju żonę z trzema
chłopcami. Z biegiem czasu poszczę¬
ściło mu się w pracy i z zaoszczędzo¬
nym groszem wrócił w tych dniach
do Poznania. Lecz o dziwo, rodzina
jego pomnożyła się w tym czasie
0	troje dzieci, tak Że zamiast troje
zastał ich sieścioro. Niewierna po¬
łowica na widok męża zemdlała ze
wzruszenia i zarazem z przerażenia,
Osiukany mąż własnych swoich sy-
naszą uważa *a skończoną. Ale ja
postanowiłem przełamać jej uprzedze¬
nia. Spojrzałem na stryja jej, który
chrapał już donośnie 1 nie mógł nam
przeszkadzać. Przysunąłem się trochę
bliżej, usiadłem wprost naprzeciw niej,
a pochyliwszy się na wpół, zacząłem
mówić z ogniem:
—	Pani naprawdę sądzi mnie nie¬
sprawiedliwie. Patrzyłem wprawdzie
na panią w operze, jakbym zresztą
patrzył na każdą inną młodą damę,
równie piękną jak pani, ale poza tem
wszystkie Inne nasze spotkania były
czysto przypadkowe. W kawiarni, c
której pani wspomina, nie spodziewa¬
łam slfj wcale pani zastać, co się ty¬
czy zaś podróży naszej w jednym
przedziale, to daruje pani, ale wsia¬
dłem tu pierwszy I państwo to wła¬
śnie przerwali moją samotność, mimo,
żo dałem napiwek konduktorowi, aby
tu nikogo nie wpuszczał.
Stanowczy ton mowy mej wywarł
wrażenie na pannę Delora, patrzyła
na mnie w milczeniu, a potem rzekła:
—	Ależ sama bytność pańska w
tej tam kawiarni i ten człowiek, w
którego towarzystwie pan się ukazałeś
1	z którym pan się zdawał być za-
przyjaźalony?
—	Ten człowiek, to Ludwik, star¬
szy kelner z restauracyi Mllano w
Londynie. Niema między nami żadnej
przyjaźni, znam go tylko z tego po¬
wodu, lż korzystam zazwyczaj z jego
usług, bywając w jego hotelowej re¬
stauracyi. Wprowadził mnie do tej
bulwarowej kawiarni, nazywając ją
jedną z osobliwości Paryża.
(Ciąg dalszy nastąpi.)
		

/Czasopisma_144_01_0195_0001.djvu

			nów g&brtł laras do siebie, a nie¬
wierna 4ona iałuje dzisiaj, te poswo-
ltła się n»łeSć
—	Dobrzyca. Gościnny L*m-
pert e Wilc*yi.n Olędrów prsybył fur¬
manką do Wilciy i preed odja«dem
w<źilca priejeldftał niecierpliwe ko¬
nie; naraa konie spłoseyły się, pobie¬
gły pr*«a pola i rowy, zapizgg
ioter*ał, a biedny wtź-ilca poniósł
śmierć na miejscn Konie wróctly do
domu same; wcźnlcę nleftywego i
brycika adruzgotaną znaleziono na
drugi dTłi*ń na drodze
—	Żnin. w Elmundowłe spa
lita się stoa. la gospodarza Wojciecha
Mazanego, który będą: nisko zabez
pieczony, ponosi zoactne straty.
Zabór anstryackl.
—	Stan rodziny Juliana
Fata ta. Jak donos»q z Kra*o*a,
stan pokąsanej przez psa wściekłego
rodziny znakomitego artysty-malarza,
Juliana Fałat a, jest zadowalający
Wszelkie niebezpieczeństwo — wyłą-
czone Leczenie w zakładzie dr. Buj¬
wida postępuje nnrmaln e.
—	Trzeci milion na „obro¬
nę niemczyzny**. Powieściopisars
niemiecki iiotr Kosegger ogłasza na
łamach „N. Wiener Tagebl", te zbie¬
ranie trzeciego z rzędu miliona koron
na fundusz obrony niemceyzoyw kra¬
jach austro-węgierskich jest jut na
skończeniu.
Rozmaitości.
—	76-letni zabójca. O nie
swykłeui zaoojstwle donoszą do pism
tutfjseyrh z Korneuburga pod Wied¬
niem. Oto w tamtejszem schronisku
dla nledłętnych starców i nieuleczalnie
chorych pr-sysiło do zaciekłej bójki
mtędsy dwoma mieszkańcami. 46 let¬
nim Karolem Postl em a 76 letnim
J*nem Lt x’em, z powodu drobnej
sprzeczki o Kawałek chleba W czasie
bójki Lox, wldrąc lż siłą nledorównnje
silniejszemu znacznie od siebie prze¬
ciwnikowi, uchwycił za leżący na sto¬
le nóż 1 pchnął nim tak silnie Postla
w skroń, iż ten padł bezprzytomny i
zalany krwią na ziemię.
Wszelka pomoc okazała się bezce¬
lowa, gdyfe ostne nota naruszyło po¬
ważnie mózg. Rannny zm*rł w chwilę
jkiźnlej, nie odiyskujac przytomności.
Zabójcę uwięziono 1 cdstawkno do ob-
wodow<*eo sadu karnego.
—	Uczniowie—rozbójnika*
mi. W Bfioii. ku do miesz&tnta bo¬
gatego przemysłowca leśnego, Mogi-
lewcewa, wdarło się dwu zamaskowa¬
nych u»brojoDvrh rabusió®. Zrabowali
oni brylact i 3 000 rb. Wykryto ich
następnie i aresztowano. Jak się oka¬
zało, jeden z nich jest uczniem gimna-
zyum prywatnego, drogi zaś uczniem
szkoły technicznej.
—	Pogromca w opałach.
Licznie zebrana paoiicznośc w cyrku
warszawskim, bjła świadkiem wstrzą¬
sającego wypadku, który tylko dzięki
przytomności umysłu pogromcy dzi-
kicn zwierząt, nie zakończył się tra¬
gicznie. W chwili, gdy wpuszczono na
arenę lwy z wagonu, jeden z nich
„Herkules" rucli się na swego po¬
gromcę, któremu jednem uderzeniem
łapy zdarł z ramion ubranie Na ob
nażonem ramien u trysnęła krew * rany
zrobionej pr«e* 1*1 pazur. L'w, jakby
przerażony s*ym czynem, ct fnął sle Ta
chwila wystarczyła pogromcy do cofnlę
ciaslę sa br«t*aao w piąiek w dal¬
szym ciągu nad etatem mlnisteryum
sprawiedliwości Narodowy liberał Haar-
mann żądał, aby podczas wyborów nie
gwałcono wolności somienia nrzędnl
ków sądowych, bo to wychodsl tylko
na kortyść socyalnej demokracyl, Mi¬
nister sprawiedliwości Beseler odpo¬
wiedział, te już w roku zeszłym wy¬
dał zakaz wpływania na urzędników
sądowych podczas wyborów. Centro¬
wiec Gronowski żądał większych kar
za obrazę duchownych w prasie socya-
llstycznej. Minister oświadczył jednak,
te ogólnego rozporządzenia w tym
względzie wydać nie może Po dalszej,
mniej Interesującej dyskusyi, odroczy¬
ła sie Izba do soboty.
Wybór marszałków parla¬
mentu musi sl*j odbyć ponownie dnia
13 marca Wśród stronnictw parla¬
mentarnych rozpoczęły się już w tej
sprawie narady. Centrowcy 1 konser¬
watyści zabiegają usilnie, aby prze
ciągnąć na swoją stronę narodowo-
liberałów i obiecują lm nawet godność
pierwszego wicemarszałka. Centriwcy
wysuwają na prezesa ponownie Spah-
na. Konserwatyści zrzekli się popie¬
rania kandydatury na drogiego wice¬
marszałka znanego hakatysty Dletri
cha, ze względu na Polaków, którzy
stanowczo nie będą na niego głoso¬
wali.
Z Rosyi.
Przeciwko Stanom Zjed¬
noczonym. Przed budynkiem klubu
szlauiiecRifgo w Petersburgu odbyło
się w czwartek zgromadzenie, prote
stujące przeciwko zerwaniu przez Stany
Zjednoczone traktatu handlowego« Ro-
syą Mo*ę wygłosił hr. Bobrirskij, po¬
czem 4 tysiące wiecownikó w uchwaliło
retolucyę, tądającą podwyższenia cła
na towary amerykańskie w Rosyl 1
całkowitego zamknięcia granicy rosyj¬
skiej przed żydami amerykańskimi.
Z Anglii.
Strejk powszechny« W ca¬
łym kraju objawia s.ę wieist strach
przed rozpocząć się mającym strej-
kiem powssechnym. Pracodawcy chcą
poczynić niektóre dskze ustępstwa.
Pomiędzy robotnikami i pracodawca¬
mi odbiła się w piątek konfereneya.
Po konforencyi przedstawiciele górni¬
ków udali się do mlnisteryum dla
spraw »»granicznych, aby z mini¬
strami naradzić się nad ogólnem po
łofteniem. Jotell ostateczna konferen¬
eya gsneraiua, naznaczona na 27 lu¬
tego, nie doprowadzi do porozumienia,
uależy napewno spoddewać się wybu¬
chu strełku
Z Włoch.
Zapał wojenny w parla¬
mencie. Parlament włoski bjł na
c»*atUowem, pierwszem posiedzeniu
od czasu wypowiedzenia wojny, wi¬
downią niebywałego zapału wojen¬
nego, który tłączył wszystkie partye
od sfcrajnej lewicy do orawego skrzy¬
dła konserwatystów. SUa posiedzeń,
trybuny dla publiczności, delennikaizy
i ljte dyplomatów były przepełnione,
a przed gmachem parlamentu ty¬
siączne rzesze lada wznosiły okrzyki
na cześć Włoch 1 męstwa armii wło
skiej. Pny Łtole mlnisteryalnym za¬
siadł prezydent ministrów Giollttl z
wszystkimi ministrami, powitany entu
eyastyczciie. Przedmiotem obrad były
tylko pochwały, wznoszone ciągle dla
armii 1 marynarki włoskiej Jest to
dowodem, że izba god	
			

/Czasopisma_144_01_0196_0001.djvu

			V. -.y,	'
Dziś o godzinie pół do 8-mej wieczorem zasnęła w Panu,
opatrzona Sakramentami śn. nasza najdroższa matka i babka, śp.
• Manna z Sngajskich Hillar
w 09 roku życia, o czem zawiadamiają w głębokim smutku pogrążone
dzieci i wnuki.
Wąbrzeźno, dnia 22. lutego 1912.
Kksportacya zwłok do kościoła i pogrzeb w poniedziałek o g. 9 rano.
Osobnych zawiadomień nie wysyła się.
Zdrowe silne bydło
tłuste, zdrowe świnie,
uzyskać można pewnie
przez aptekarza P. .lan-
ke'go Unlversalną-byd-
le,cą - emulsyą „Universal-
Vieh-Emulsion“ ¡wapno, leber-
tran, sól do got., i sole fosfo¬
ryczne. 1 Nie powinno jej
zabraknąć w iadnem
gospodarstwie domo-
wem. Przez iekarzy-we-
terynarzy świetnie osza¬
cowane. Oo nabycia we
wszystkich aptekach i
drogeryach. Prawdziwa tyl¬
ko ze znakiem fabrycznym
(krowa i świnią] i z czerwonym
podpisem wynalazcy na ety¬
kiecie. Gdzie jeszcze nie jest
do nabycia zamawiać należy
wprost pod następującym adre¬
sem: „Chemische Versuchs-
und Untersuchungslaborato-
rium der Ostpreussischen Land-
wirtschafts ■ Gesellschaft m. b.
H. zu Rastenburg Ostpr.“ W
Lisewie pow. chełmiński, na¬
być można w aptece. [192J
©®tą)(5)©®
Teatr pałacowy
(kinematograf).
na wielkiej sali
w ,.Strzelnicy“
ul. Zamkowa
jutro w niedzielę
polecamy nowy urozmai-
— eony program —
pierwszorzędnych autorów
kmoreski,
dramaty.
zdjęcia z natury itd.
obejrzenia tak pięknego
programu.
posiadłość
z ziemią w pobliżu Toru¬
nia dobrze się procentu
jąca (9 proc.) jest zaraz
do sprzedania pod korzy-
stnemi warunkami. Zgł.
przyj m. eksp. Gaz. Tor.
pod nr. 208.
Unetnit Eosgodarcn
pod dyspozycyą, z kilko-
letnią praktyką potrzebny
od 1 kwietnia do Dom.
Jarnsiewice b. Goss-
lershausen Wpr. 215
Prowadzenie spraw po¬
licyjnych konieczne.
Kucharka
starsza, doskonała, umiejąca
także prasować, potrzebna na
probostwo do dwóch osób pod
dyspozycyę pani. Służąca do
pomocy. Zgłoszenia piśmienne
lub ustne: Goździewicz To¬
ruń, ul. Łaziebna 9. II.
(Baderstr.)
Początek o 2-glej
Koniec około 11.
—o—
Ceny miejsc:
I miejsce 60 fen., II
miejsce 40 fen, III
miejsce 25 fenygów.
Dyrekcya.
Oryg. beczka około 1200 sztuk
najlepszych, solonych
tłustych śledzi,
białomięsne i bardzo znak. w
smaku 32 mk. ł/2 beczki 18 mk.
V* beczki 9,50 mk., Vs beczki
5,25 mk.
Gwarancya za najlepszą jakość,
puszka śledzi opiekanych
4 litr. 2 mk.
5 paszek 8,60 10 puszek
16
W pensjonacie
Heleny Fryzowej
znajdą pomieszczenie, stosowną opiekę i najlep¬
sze wskazówki panienki, pragnące uzupełnić
swoje wykształcenie w językach: polskim,
francuskim, angielskim i niemieckim — w mu¬
zyce, śpiewie i malarstwie oraz w zawodach
praktycznych i gospodarczych. — Uwzględnia
się w szczególności hygienę, oraz moralne i
— fi7,yr.7,nft wychowanie. . ...
Poznań, Ogrodowa 19. I ptr. (róg ul. Piotra).
Wyjątkowej
«««w* dobroci
nowe
papierosy
„Fosami e“ 2o 2 fen.
„P o s a m i e“ 2% fen.
„Regffio“ & 3-2fen.
również znane dotychczas z dobrego smaku.
R e g n u m nr. 20 2 fen.
poleca
Stefan Stawiński
Fabryka papier°sów „Orianda“
Brodnica, Strasburg Westpr.
c. G.Hardeir, st»ip a Centralna Drogerya
30 koszek pszczół
(Konica)
dobrze przezimowanych sprzeda za przystępną
cenę z wszelkiemi należącemi ubikacyami, jako
i maszynę do trzepania miodu za 540 mk.
Owsianowski, Brzeźno b. TauerWpr.
Drukarnia domowa.
>: Każdy Nam dla siebie drukarzem.
Z obok wyszcz. odmianami, może każdy natychmiast
łrukowae. Karty wizytowe lub adresowe, zawiadomienia,
•yrkulurze, urzędowe doniesienia, zaproszenia na zebrania itd.
Jedno ustawienie umożliwia 1000 odbitek.
Z wszelkimi przyborami po cenach:
1.00, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 4.00, 5.00
■ ■ 	-—aż do 12.00 mk. -———:
Bieg. met. pudełka zaw. trwałą poduszkę do farby,
1 met oprawę na litery i 1 szczypce.
Poleca 1 odwrotnie wysyła:
J. REICH, - księgarnia. — Toruń — Thom.
(Central Drogerie)
M. Barałkiewiez
główny skład ul. Bydgoska 60 — filia uL Melllna 109.
Telefon nr. 122.
Filia główna ul. Łaziebna 23 (Baderstr.)
Telefon nr. 843.
3? Najtańsze irflło zakup Ha Mato 35
a mianowicie:
Waty, opatrunki || Wody mineralne 1 wszelkie
termofory. || przybory do kąpieli.
Perfumy, mydełka i
przybory toaletowe,
francuskie, angiel¬
skie i krajowe.
Farby, pokosty, la
klery, luźne i w puszkach,
m -i.a woskowa na
posadzki.
Mydła 1 wszelkie ar- II Oliwy i tłuszcze do
tykuły do prania. || wszelkich maszyn.
• •••• ••••••••••••
Warkocze I Ucznia
z długich włosów sztuka l,f O. P082^6 *ar»z	^
poleca B. Araczewskl, ul Kazimierz Schulz
Chełmińska 24.	(198) I Toruń, ul. Szewska 22.
IM troili metalowcl 1 drewmanycD
w roanattyoh gatoakanh, Jaka tai
przybory do takowych
poleca w raiia potrseby
A, Szubryczyński,
f o r a fl, alloa Sukiaanleaa (Taohmacharatr ar. 4
Wielkie
wyjątkowe dni!
95 fen.
Tylko 7 dni! Tylko 1 dni!
Od poniedziałku dnia 26 lutego
do wtorku dnia 5 marca.
1 dywanik przed łóżko „Axminster“	95 fen.
1 serweta do kawy z frenzlami lub bez	95 „
1 damastowy obrus	95 ,,
1	obrus sukienny z bogatem wyszyciem	95 ,,
3	serwetki damastowe	95	„
4	ręczniki *Vioo	95	,,
3 ręczniki w paseczki	95	,,
2	ręczniki damastowe specyalnie długie	95	„
6 dobrych ścierek do szorowania	95	,,
1 biała lub kolorowa kurtka (z dobrej piki) - 95 „ 1
1 nadzwyczaj eleg. koszula damska’zap. na ram. 95 „ '
1 pantalony dam. do kolan lub dhigie z haftem 95
1 sukienka dla dziecka „Velour“ z falbaną 45—60 95
1 modny fartuszek dla dziecka z fałdami
"	¡95
»
*
99 .
*. 4?
»*
r
i
biały, czarny lub kol. 45—80
2	fartuszki dla chłopców, ubierane, dobre
do prania prawnie zastrzeż, fason	95
1 damski miderowy lub bluzkowy fartuch	95
1 fartuch reformowy z falbaną	95 „
1 nadzwyczaj eleg. fartuch wieczorny, fason
pryncesowy, biały czarny lub kolor. % ^95 „
1 gorset frakowy z podwiązkami	95
4 lub 10 mtr. prawdz. haftu szwajcarskiego 95 „
3	męzkie lub damskie chustki do nosa}
w rodz. jedw.	95 ,,
1 koszula męzka w p«.sączki	95
1 koszula męzka z płótna „Normal“ lab
„Macco“ 4, 5. 6
1 switer dla chłopca 1—3”1
l para spodni dla chłopcami—6	-'l
1 nadzwyczaj nobliwa torebka damska ]
1 wielka kołdra do spania kolorowa lub biała 95 ,,
3 pary bardzo trwałych pończoch damskich “ 95 1
3 pary męzkich skarpet bez szewka ,,
3 pary kolorowych pończoch dla dzieci
1 para bardzo trwałych szelek
1 wspaniały damski pasek gumowy
1 eleg. tiulowy chodnik na stół i 2 serw.
1 barankowa kurtka dla dziecka 1—3 *
95 „
95 „
m »s:*,,
t 95
»5 „
»5 „
95 „
95 „
»5
m 95r„
Tjlko dopóki zapas starczy!
Do wyszukania! Do wyszukania!
(Mo 400 senat z poljzkiai, 1 brzepą
85X115
Różne robótki ręczne
95 fen.
95 fen.
Około 150 parosoli męzkich 1
damskich bez błędu za sztukę 1.55 mk.
Około IOO różnych damskich matynek
dawniejsza cena 9.00 mk. teraz 3.95 mk.
Dom sprzedaży
S. BARON
ul. Szewska
(Schuhmacherstr.) 20.
Wydawca Jan Breja* «* Tor aula. — Za iwUac/ą od^owMstaina Bmganla
ib - Nakładam ! «alonii»! Dimkanrf |i»' w Tormni«.
		

/Czasopisma_144_01_0197_0001.djvu

			Nr. 45
Toruń, niedziela dnia 25 lutego 1912.
Rok 48.
U»**} 01 Im i mßvli, Ujtll piM«
iwltka, a aaml, gdsla «nina,
slf Ifzffclsisi Rfazystym.
Stanownjth Czytelników
spraszamy, by osobom obywającym
się bez gazety, a najlepiej Im zna-
■ym, polecali „Gazetę Toiuósfeą“-
„CodzienDą". Celem zapoznania stę a
naszem pismem nailepsza ba temo
sposobność, zaabonowania go na jeden
Miesiąc.
Przedpłata na marzec
Itynosi i odnoszeniem w dom przez
Łstowego na wszystkich niwiskich 1
wiejskich pocztach tylko 64 fen.
W mieście kosztuje „Gaseta To*
roćska-CodBtenoa" na jeden miesiąc
w efcspedytyi i egecturach 35 fen.,
a a odnoszeniem do domc 50 fen.
Kafcdy nowy abonent otwyma
prócz pięknego Kalendaria Maryań
skiego na rok 1912, kilka ponciają*
5 eh ksiąteczek i broszurek jako bez
atny podarek. Nadesłać nam nalety
Iko kwit pocztowy 1 20 fen. na
oitankowana.
Eto nam zjedna przynajmniej je¬
dnego nowego abonenta i na dowód
kwit jego nadeśle, otreyma jako po¬
darek przecudne opowiadanie pod tyt
„Podrófc do środka ziemi".
Kto nam zjedna przynajmniej pię
*łu nowych abonentów i nadeśle ich
kwity, utrzyma jako podarek wedle
tyczenia wielką traytomową powieść
pod tytułem .Noc śmierci czyli ślepa
niewolnica a Sziras“ której cena w
handlu księgarskim wynosi 5 marek
«raa „Podrófc do środka ziemi" lub
tal pięknie oprawną dwutomową bar¬
dzo ciekawą i przykuwającą czytelnika
powieść pod tytułem .Jasna Główka"
1
Sprawozdanie handlowe toruiisfcli,
KB. Hoiakowakl. Toruń).
Toruń, dnia 23 lutego 1U12.
Płacono la 1000 kg.l
fnenlea itito •••.•«• 195—20fi
iyło	166-176
•¿csmleń browarowy ..... 190- 210
pastewny .... 150--170
Jwles . 		!ßu—175
9rocb	IdO—180
Płacono za 30 kg.
Koniczyna czerwona	60—80
biała	60—110
» szwedzka ...... 50$—70
, przelot pospolity . . . 55—65
. chmielowa iółts . . . 60—60
, Inkarnatka	45 50
Fymoteusz . 		 75—80
Seradela	 15-21
Gorczyca	15—18
Hozakowakl) Toruń
za 0 tonę za korze-
■>iał»j — i —
I 204 1 8.67
020—204 8,50- 8,67
biała
218,90
7,30
18»-9R' 6,68—63»
140—lii 4,90 6,82
8 2 918 4,55—4,37
fl i a ń • k, 82 lutego
Telegram zboiowy a
Pszenica:

ęc imienia 70 (ni. owsa «0 (ni. grocht 4* *>
»epika 72 (nt
Toruń, dnia 23 lutego 1912.
Sprawozdania z handlu nasion
B. Hozakowskl, Toruń.
\dres telegraficzny Hozakowskl, Tora A.
Płacono za 50 Kgr. w party ach Marek
Lucerna prewanaka wolna od kanlaakl 70-75
Koniczyna czerwona
Koniczyna biała
Koniczyna azwedzka
Koniczyna biała z szwedzką
Koniczyna chmielowa żółta
Inkarnatka rychła
Koniczyna przelot pospolity
Wyka zwyczajna
Rajgras szkocki (życica)
włoski
Trawa kupkowa
Trawa miodowa
Tymoteusz
Rzodkiew olejna
Sporek olbrzymi
Seradela
Rzepak gruboziarnisty
Rzepik litowy
Slemle lniane a tonowe
Gorczyca żółta
Żyto iw. jańskle z wlezką
75-85
120-135
75-85
90-100
50-66
50-56
75-80
11-12
19-22
21-23
75-86
20-25
80-8 S
18-20
12-15
20-22
15-18
25-30
18-20
12-18
Wlczkę zimową
Mieszanki traw 1 kon. na łąki mokre
Mieszanki traw 1 kon. na łąki auche
28-40
48-
45
Wrocław, 22 lutego.
Za 100 kg.
najw. najn. na] w. najn. najw. nai
Pszenica
biała 20,30 19,40 19,30 18,40 18,80 17,3
Pszenica
żółta
2yto
Jęczmień
Owies
Groch
Wlktorya 27,00 26,00 25,00 24,00 23,00 22,CO
20.20	19,3	19,20 18,30	18,20 17,20
18.20	17,70	17,60 16,70	16,60 15 7C
16,50 16.20	16,10 15,80	15,70 15.0<
19.20	18,70	18,60 18,40	18,30 18 10
Gdańsk, 17 lutego. Ceny targowe
Masło za pół kgr. 1,30—1,60 ił, Jaja za men
lei 1,40—2,00 mrk.. Cebula za 5 litr. 1,60
m. Kapusta biała za mendel 1,60—3,00 mk.,
Kapusta czerwona za mendel 1,50—4,00 mk.,
Kapusta kędzierzawa za mendel l,t0 - 3,00 m„
Kapusta włoska za mendel *,50—6,bl nu, Ogórki
iztuka — len.. Kartofle za ctr. 3,50—4,tO
ol. Brukiew za korzec 2,50 mk, Gęal zabite
sei 5,00—8,0» m.. Kaczki zabite, szi 2,50— I U
¡ł, Kury stare, sztuka 1,00—3,50 mk., K>if
jił., azi 1,10—1,1« m. Wieprze żywe za eto
38-46 mk.. Cielęta za ctr. 33-60 mk.
Mączka -y»uDy z mączki.
Berlin, 22 lutego Suoha mączka kariotu..
33,50 mk. - Mączka kartoflana 3850
mk. Mokra mączka —,— mk
Bydgoazc z,22 lutego.
[Sprawozdanie handla targów.]
Pszenica 203 m. — 2yto, suche nleporu»»
i83 nu, lżejsze gatunki niże] notowania. Jęci
mień na mąkę 176—180 ‘łrocb do gotowania
bez interesu. Owies 181— 18Z
Berliński taro na bydłe.
(Miejskie targowisko)
Berlin, 21 lutego 1912.
Spędzono na sprzedaż:
91 sztuk bydła rogatego. Płacono **
funtów wagi żywe], za la — mrk« aa In
—	mrk., za lila — mrk., za W»
—	mrk.
2117 sztuk cieląt. Płaoono za 100 funt wag
żywej, za la 80—ICO mrk, za Ila 60—63 mrk.,
za Oli 52—58 mrk.
634 sztuk skopow. Płacono aa fant wa«l
żywej, za la — mrk.. sa Ila — mk
ta jagnięta — mrk.
17193 sztuk nierogacizny. Płacono za 100 Unt
wagi żywej, za la 50 mrk, sa Oa 48—50
mrk, za Ula 46- 49 mrk.
Cennik młynów bydgoskich
Bydgoszcz, dnia 20 lutego.
Płacono za 50 kilo — 100 funt.:
Mąka pszenna wyciąg cesarski . . M. 18.—
Mąka pszenna nr. 000 		 17,—
Mąka pszenna nr. 00 biała ..... 15.S8
Mąka pszenna nr. 00 żółta ..... lö ja
Mąka pszenna nr. 0	10,«)
Mąka pszenna na paszę .... . 7,M
Pszenne otręby		 7,«a
Rżanna mąka nr. 0		 15,—
Rżanaa mąka nr. 0 1 1 razem . . . 14,20
Rżanna mąka nr. 1		 IHM
Rżanna mąka nr. 2 		 9.8®
Rżanna mąka mlęszana		 12,29
Rżanny irót		 11,80
Rżanne otręby		 7,60
Mar? li zapiiaila „Ga Tir."
na jeden mleslye.
Postbestellungsformular.
Ich bestelle hiermit bei dem Kai¬
serlichen Postamt die Zeitung ,Gazeta
Codzienna" mit den Beilagen „Rodaina
Chiześciańska", .Przewodnik Naukowy
i Literacki“, .Szkółka Polska“, .Go¬
spodarz", .Kupiec i Przemysłowiec“,
„Ogrodnik i Pszczelarz“ aus Thora
Ib. den Monat Maen 1912. (Zeitungs-
Preisliste 26 A.) und zahle an Abon¬
nement 0,50 M. (und 14 Pfg. Bestell¬
geld).
Obige 0 60 M. (und 14 Pte. Best»*
geld, erhalten zu haben, bescheinigt.
-den.
I«
Kaiaarl. Pastami.
Żadna fabrjka na świetie
Żądaj Pan darmo katalog na ślubne obrączki,
zegarki, łańcuszki, gramofony, harmoniki, klar¬
nety, skrzypce, kołowce, brzytwy etc.
J. STRZELECKI, Mogilno iP-
Schliessfach 16.
Adres:
Hutę śltdiie sloie
3 sztuki 10 f., kopa 1.80
Wędzone śledzie
łososiowe
Najlepsze śledzie
opiekane
Wielkie minogi
poleca
A. Kirmes
ul. Elżbiety (Eliesabetstr.)
0	«aäs.
S £ - _£• *3
S S £ »a
o S „ o
goBfc
I3¡¡u*
00 £ ®
«►.»
1
EEsfr5
03 O
w:
r
T *
00
*4
CD
JZ
tí
«C
B
4S
P
JCZ
V
CO
s
X
aa
Z
|
-
, Pł BU B «6 ■§ 9
- S’g.gIS n
ąy P- „
■z Äj
k
c
B
E
p-.
o
te-
O
a
03
M
00
C 'P,
>jb5 0 1 c *8 5!
"«’S« ®
.S B
N
> 09
*® ® E "2
m a rr o
S E
CT i, fct
5 S « t «
2fSSo.5
£
|/1|. ezyta gazetę polską, po-
IV Ml winian tylko u swoich ku¬
pować i innych do tego zachę¬
cać. Polecam po zniżonych ce¬
nach centryfugi: Titania. Luwel,
Globu, Croso, Planet, Westfalia
itd. po 70, 95, 120, J40, 150 do
2C0 mrk. daję na próbę i 2 lata
na odpłatę. Maślak, wagę i for¬
mę darmo do każdej centryfugi,
zużyte odbieram także. Alfa-
Layali wszelkie przybory do
mleczarń ręcznych i parowych.
Parówki, motory i młockarnie
każdego systemu, na życzenie
wyjeżdżam albo podróż zwra¬
cam, doniesienie wynagrodzę.
Maneże. śrótowniki, wialnie, ski-
bowce, kultywatory po 82, 40,
50 60 mk. Parowniki „Arka*,
żniwiarki „Deeringa“, torfiarld
1 dryle, maszyny do szycia, pra¬
nia, kolowce i gramofony. Pro¬
szę cenników żądać z podaniem
życzonych maszyn i dokładnego
adresu. Dostarczam każdy inny
fabrykat udzielam wyoski rabat
Poszukuje zastępców.
Jak. Jaśtak I.
Cebeyn(Poln. Cekzln, Weetpr.)
Spółka
„0SZCZEDN0SC"
CONSUM-, SPAR- UND BAUVKRRIN
E. G. m. b. H.
W Ttniiiu ulica U os t o w a nr. 4
na dole:
Przyjmują oszczędności «« dapazyt
i płaci od nich:
za wypowiedzeń. mie3ięcznem i
za wypowiedzeń, kwartalnym 4.;
za wypowiedzeń, póirocznem 4l/t
Adres listów l przekazów»
„OSZCZĘDNOŚĆ“
Consum-, Spar- u, Bauverein B.O.m.b.H.
w Toruniu (Thorn Briickenstr 4.)
Zofia Meyza.
Zakład dentystyczny
przy Starym Rynka nr. 1).
S1 Żądajcie 3
cennik firanko 1 darmo
na zegarki, budziki i łań¬
cuszki, broszki, pierścionki, kol¬
czyki, krzyżyki, medaliki, bre-
oki, branzoletki, korale, lornet¬
ki termometry, brzytwy, noże,
maszynki do spuszczania wło¬
sów, nożyczki, pistolety, rewol¬
wery, stemple, drukarnie, port¬
monetki, kufry, fąjki, cygar¬
niczki, gramofony, płyty pol¬
skie i harmoniki, flety, klar¬
nety, skrzypce, bębny, tambo-
riny, książki do nabożeństwa 1
powieściowe, perfumy, garde¬
robę męzką, obuwie, szelki, rę¬
kawiczki, damskie bluski, suknie
chustki, bluski i. t d.
Hieronim Tilgner,
Berlin, Paulstr. 8.
Lekeęi miizvki
udziela gruntownie	(36
Mniła liecauonta,
aUca Szewska 3 p. 111.
Kisze! j tyckaiiu
Ma jat itybm
przy używaniu
kropli „Tonx“.
Butelka 1 mk. Prawdziwe tyl¬
ko wy »eia
«
Lublinitz O.-S.
Poszukuje
(182)
psiar
około 400—500 mórg.
Zgłoszenia przyjmuje
„Gaz. Tor.“ pod nr. 182.
Od depozytów płacimy
- --i w
s !•
stosownie do wypowiedzenia.
Bank Handlowy
G. m. b. H. Pr. Starogard.
Dyrekcya.
Bd. Suwalski T. Jarczewsld
J Marczyński.
Centrala: Pr. Starogard.
P i 1 i a: BQtow i. Pom.
Agentura: Sulenczyn
Poeztowe konto czekowo: Daoatę
nr. 1916.
I Ernst Reich V»is[i
w Markneukirchen nr. 53S.
J Najlepszy gatunek!
Najtańsze ceny-
		

/Czasopisma_144_01_0198_0001.djvu

			'MAA/WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
*	Przy zmianie sezonu przypomina się
wwwwwwwww
(1002 *
I skład i pracownie kapeluszy *
f cLla pań. i dzieci
pod firmą :
„REKORD“
w Grudziądzu przy rynku Zbożowym nr. 28
Wyjątkowo
olbrzymi wybór
taniej garderoby,
® tuż obok przystanku kolei elektrycznej. Zarazem donosimy uprzejmie
© Szan. Paniom, że najnowsze modele już nadeszły.	^
Każdy wybrany fason wykonywa się wedle żumali we własnej w
pracowni.	^
* Przerabianie używanych kapeluszy *
'	, , ■■ 			szybko i tanio. 	-			Q
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Przybylski.
Powiedz mi chłop
oze u kogo twój
ojciec kupuje dla
siebie i dla cie¬
bie ubranie?
Chłopiec:
Mój ojciec kupu¬
je ubrania,
paltoty, ul-
stry, jupy,
spodnie i kami¬
zelki czy to go¬
towe, czy na mia¬
rę tylko u
Ludwika
Makowskiego
w Toruniu
przy ulicy
Schillera
C6
O
©
N
P3
Skład najnowszych materyi.
W. L. Florczak mistrz krawiecki, Toruń
ulica Szewska nr. 23 narożnik ulicy Chełmińskiej
poleca
na sezon7 jesienno - zimowy
gotowe ubrania, ulstry, paltoty,
Jupy i spodnie po najtanszych cenach.
Także polecam swój dobrze dobrany skad materyi
WW angielskich i krajowych jj
SMF~ we wielkim wyborze. 1S^/
Zamówienia wykonuję pod gwarancya dobrego leżenia.
Także polecam się Wielebnemu Duchowieństwu do wykonania
~=!tiii==njs!	- rewerend, płaszczy lid.
Warsztat w domu!
Największa oszczędność bielizny
przez używanie
Dr. Tompson’a
proszku mydlanego.	(9«
~ Wszędzie do nabycia.
Tanie czesx't)
pierze!
10 funtów: nowego dartego 8 mi
lepszego 10 mk., białego mięk¬
kiego jak puch, dartego 15 20
mk., śnieżno - białego.miękkiego
jak puch, dartego 25, 30 i 35 mk.
Lepsze pierze dla państwa
40 mk. Specyalność. Rodzaj
puchu 45 mk.
Nowe czerwone
pierzyny
duża wierzchnia pierzyna, spo¬
dek i 2 poduszki) 1 pościel 30,
35, 40 mk., podwójna szerok.
40, 45, 50 mk.
Wysyłka za zaliczką, od 8 mk.
pocz. franko. Cła nie płaci się.
Zamiana i odbiór dozwolony tylko
za wynagr. portoryum.
Artur Wollner, Lobes No. 1.
via PllNen, Czechy Bóhmen
Bank Indowy v Lisewie
Bingetr. Genoss. m. u. Haft.
udziela pożyczek pod bardzo dogodnemi wariat¬
kami, i przyjmuje depozyta we wszystkie du.
powszednie od godz. 10 pocz.
Zarząd:
Lechowicz. Czortek. Makowski.
Rada nadzorcza:
Ks Łebiński, prezes. Buczkowski, Regowski,
Kalka, Makowski, Chrzanowski.
Aparaty do iwiń
naj lepszy ch][i'abrykatóT, pocs. od
mk. 12.50.
Podwójne płyty
25 cm. wielkie, pocz. od 1.00 mk;
przy zakupnie 5 płyt od mk. 1.50
szósta darmo.
Prawdziwe gramofony i płyty
Fatteghosy i Patte-Płyty zmiany śpilki.
Spotrzebowane płyty każdego fabrykatu wymija się
tylko w największym interesie specyalnym
Alex Beil
ul. Chełmińska (Cnlmerstr.) 4. Tel. 439
V Artykuły elektryczne.
Lampki kieszonkowe. Zapalacze.
Zabawki mechaniczne.
(3&UjLX3l1L%tint^
^o/t/u&cfiwifung
Jesień I9ll
t
najnowszy model nadający
piękną figurę w każdej
wielkości i cenie na skła¬
dzie. Specyalność:
gorsety podług miary.
Pranie i reparacyę gorsetów
wykonuje się szybko i sta¬
rannie.
F. Friedewald.
Specyalny skład gorsetów
pierwszego rzędu.
TORUŃ ul. Żeglarska 29.
„3.60 4. — 4.50
„5.— 5.50 — 6.
Spółka Kredytowa
Blngetragene Gonossenschaft mit beschränkter Haftpflicht
w Toruniu, ulica Mostowa 12 L
przyjmuje oszczędności płacąc .31/»—5% stósownie do
wiedzenia.	‘ (2
Udziela pożyczek pod dogodnymi warunkami, dyskontuje
weksle, przeprowadza wogóle lnteresa bankowe każdego rodzaju.
Zarząd
Dr. Wolszlegier. J. Jankowski.
a przytem dobre Kupuje każ¬
dy li tylko wprost z wielkiej i
wszechznanej fabryki.
100 sztuk
3fcn.cyg.zal.50 1.90 2.—
4	„ „ „2.30 2.40 2.70
5	„ „ „3.— 3.20 3.50
|”
lo” „ „6.50 7.— —8.
aż do 15.—mk. za lOOszt.
Aieby każdego o dobroci moich
wyrobów przekonać wysyłam ten
loo sztuk w lo rozmaitych gatun¬
kach po lo cyg. według tyczenia
albo tei kolekcyą od 3oo sztuk
dobrych cygar w 14 gatunkach po
rozmaitych cenach za tylko 7 mk.
przez zaliczkę. Cennik na życzenie
wysyłam darmo.
fabryka
Zakład więinienia
pończoch
Anna Winklewska
Toruń ul. Katarzyny 10.
Jedyny specyalny interes
na miejscu
Modne rękawiczki,
majtki, wełniane koszule,
żuawki i kamizelki.
W* Ceny najtańsze. *^1
P. Pokora
Wejherowo (Neus
Założona r. 1888 ca 2oo robo in
A. 222
cygar.
stadt W.P.
Warszawianka
udziela korepetycyi w jęz.:
polsk., roe. 1 franc. Zgłosz. do
eksp. „Gaz. Tor.“ pod nr. 34.
«» Sachsen Altenburg.
Technikum Altenburg. {|
Oddziały dla inżynierów, tschników, werkmistrzów. Budowa l
maszyn, ElektrotechniKa,Budowa samochodów. 5 laboratoryi.J
Program darmo.
Tylko jeszcze krótki czas!
Wyprzedaż!
zegarków, towarów złotych 1 srebrnych.
po znacznie zniżonych cenach.	(116
Niechaj nikt nie zaniedba tak taniego zakupua!
R. Lesser, & Katanjli (Katharinenstr.) 12
5 minut od dworca'miejskiego.
Formularz do zapisania „Gaz, Tor/1
■a jeden miesiące.
PostbesteUungsformular.
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserlichen Post¬
amt ein Exemplar der Zeitung „Gazeta Toruńska'‘
mit den Gratisbeilagen „Rodahia ChraeiciaAslka ‘
.Przewodnik Naukowy i Literacki“, „Szkółka Fal¬
ska“, „Gospodarz“, „Kupiec i Przemysłowiec“, „0-
grodnlk i Pszczelarz“ aus Thora fał die Monate
Febr nar u. Maerz 1912,
Zeitungspreisliste 26 A) und zahle sin Aborsneraeni
050 M. and (14 Pfg. Bestellgeld),
Obige 0.50 M. and (14 li lg. Bestellgeld) erhalten
zu haben, bescheinigt
den
1»
Kaiteri. Past.
Wydawca Jan brei»* y T.wari». — Za reda««yq oSpowtadxtalna lag«-ila <♦< Malawi« Tomnia. — Nakłada» I «aalonkaxai Drakami gaaat w Torasta.”