/Czasopisma_116_06_0821_0001.djvu

			Organ Narodowej Partji Robotoił!.zej. 
li. b o 11 a m e II t mie!r.ięC7I1Y w elo.sl
(;)cji 2,- 2.1., ". I'Ipf'nturBch 2.15 %1., ra pon:t2d Ital<2e lIa l Og' o S % e II i a na sIr. 7.łamowe; 20 pr. od miejsca milimetrowego, lIa str. pierwszej 60 gr 
poczcie polskiej w Gdańsku) 2. odllos2.eniem do domu 2,34 zJ.. pod opaską w 
ols«:'! 2.50 zl.. od ariej!'ca milimetr., lIa str. drugiEj i trzeciej 10 gr. od miejsca milimetr. - Ruch towarzl
W 
z:agrallicą 1.,50 zł. Abonament kwartaIDY w ekspE'dycji 6.- zł., wagenturach 6,15 
I., n8 poc%łach 
() gr. od \\iersza tEkstowego, - Ogłoszenia tłomaczone. skomplikowane, 2. zastrzeł:MJe
 
a odlloszelliem do domu 7,01 %1., pod opaską ". l olsce 10.50 %1, " illllych krajach 11,- zJ. mieJl!ca oraz 2. niec2ytelnym rękopi5t'm przy kaidym poszc2.egćlnym wypaoku Wio 
adwyiki. 
W razie "ypadków spowodo\\oł!lIych silą "YŻ5Zą, prus%kód '" 7alo.lad2it', strajków lub tym Z iDnych krajów 2C(}II/f' nadwyżki. _. Konto P. K O. Po%nań 201060. - Ogloszel1la pIa!D- 
dodobuych lIieprzewidz:iallych okolicZI!Ości, wyda,,'nictwo nie odpowiada 2a costarczeDie pisma, I lIatychmial!I - Adrl'5 admilliatracji: Toruń, Piekary 11. - Telefon 617. - Za rękopIs,. 
a abonE.'uci nie mają prawa domagać się niedost;>rc%onych IIUI1 erów lub ods:rlo.odowania. - niezamówieue redakcja nie odpowiada. - Adres redakcji: Toruń, Piekary 11 - Telefoll 641 
Redakcja przyjmuje codziennie. za wyjątkiem niedziel i świąt. od godz. 16-18. Administracja i ekspedycja są czynne od 8-18 


19: . 


;....." . 


11&, 
cit: : 
d. , 
'ie- -J 
t y- 


'" 


." 


po 
łO 
zy- 


". ".." 


- 


)ę- 
m. 
Ha 
!
-
 
!d. , 


.
...
 


.' .) . 


ROk VIII 


II 


.J 


'
 }
" 
/q;. -ł"*
Y (; \ \ 
( 1-, / '. "-f I ". 'f:,; \ 
. f,f "':\..i'.

\. r:
, 
'; 
;"..t'
\
!.ł
 Z lł 
I I 
 .¥- < ,Itr ....... . 
, ..-t' 
 
". 


.,.' 
, 


\;
  


. 
v..... 
. . 


.
 


Toruń-Bydg08zcz-Grudziądz, czwartek, 25 sierpnia 1927 r. 


Ja
a demok..aeja jest najlepszł-? w 
ic- 
lia. 
lu 
Ił) 


Ut'mok I'a..j
 1181Y walll
 lISO'I'lj 
Ł-połel'z"o - polityczny, zapewlliają"y 
l.g()łowi obywat('lowi. a więt: wszyst- 
..J..im \\'pxstwom 
poł<
('znym w pań- 
,stwj(>, z81'ówno \\" dziędzinie stano- 
\vit>nia łJ1'SW (a więc w d.7.iedzinie 
lIsh"\,wodawczpj), jak i ich wykonywa- 
rtia, ol'az zai\l'esie sądownictwa. 
Ta wła.dza ogółu obywateli wyst
- 
. J$uj(' bądź to b('zpoElI'ednio bądź 
o 
}.)l.':weunio; mamy wif;'l' dpmokracj\, 
hl'zpmśl't:'dnicJ, pośrcdnią, czyli przed- 

ta.\\ kidską, oraz mif's,?,.a.lU}. 
f)cłJlokraeju łwzpośl.('unia lo .ipst 
taka,. \\ i.:tol'l',i ogi,ł bt'zpośrf'Qnio sta 
nowi prawa i. r'ząuzi przf'Z I uuzi 
"prost przez :,khi(' \\ ybrany('h uł
 
r'Óżnych NC.ynnośd wykonawczych - 
n}Ożl
\\'Q. była tylko w da,,'nyeh ma- 
I)'cb społcczcilstwach wiej!:!k. i miej- 
sldeh, w których wszysey obywah'It', 
(:boćby tyJko płl'i męskiej mogli się 
zl,brać razem i \\'spł-)lnie obradować 
i \\ yhif'l'ać swyeh urzędników.' Dp- 
mokJ.ada ht:'z,)ośl'('unia możliwą. byh 
him tylJ..o, gdzil' żyd(> 8połpezlw nif' 
ł.yło hArdzo skumplikowane, a 
pl'a- 
\\y l'ilŻIIl' ni(' wymagałr s}J('cjaliZ3rji, 
ani dług-kh narad. 
\\" sl'ołcc.?lłośdal'łl' duż
.t:h u
tt'q 
taki jest nif'możliwy, gdyż żyde bar- 
dzo się komplikuje, czynl1o
ci r('I7.ne 
!mokracja poś}'£'d- 
nia. to jpst taka, w k tl)J"ej wszystkie 
włauz<, \\ pailst wit'. u więc ustawo- 
(/a\\'('2:t:'. \\.ykon8wl'ze i sł.lllow(> wyeho 
t.lZ..ł \","pmwdzit:' od ogl.1u ol..)ywateli, 

.tJc W
t'hodzQ nit' \\.pl'Ost. lIit:' hezpo- 
SI'pdl1ll). alp pośl'ednio; 1 7 ..a.zwy('za.j 
w t en SpOl'lllb, że OR(-Ił wybicI'a posłów 
do 

jmu. a I'Z:]U wychodzi z więk- 
!SZOS(') t('
o sejmu, powołany przez 
głowt;' panstwa - pl'ezyd('lItu. Rzętl 
t<'n Zl:'. S\
f'j sb'ony znowu mianuje 
vnęumkow I'óżnej kategorji. Taki 
!:7'.ęd \\.Fhouz
cy z wi{'k
zośei sejmu. 
prz('d sejm£'m tym odpowie,lzialny 
lo z'.1uezy, obowiązany do ustQpienia 
z ,zaj H.1l 1\\: a n (,I.!"O, 


nowiska, na żą.da- 
me tej wI{'kszoSCI I wewnętrz solidar 
ny,. ezyli solidarnie odpowied
alny i 
. n.ła.Ją.ey progl'am j('dnolity, - zowie 
SIę rządem parlamentarnym. Taki 
zaś 
ystem rz,!-dów wraz z całym u- 
st 1'0.1em nI:! 111m opartym 7..owie się 
parlamen taryzmem. 
Wreszcie demokrację miel:'.1.o.nłJ, na.. 
zywamy takę,. w któr('j znajdujemy 
ul'z;:!.dzl'nia df'mokl'acji pośrpdniej i 
h'zpo
rt'dni('j. 
{ Ta k n. p. w SzwajcaJ'ji
 zarowno 
,w Konstytucji całej RI'puhłiki. jak 

. Konstytucjach jej poszczególnych 
('
ę
d, w Kantonach, !'potykamy 
próc?, s('jmów i sejmików, występu- 
jących pod róż1wmi nazwami i bezpo 
ś
'fdnit:' głosowanie og6łu obywateli 
nad pl'Ojcktami praw. Głosowanip to 
j<'dnal{ odbywa sił: bez \\sZ('lkiej dys- 
/ k4sji. obywatele tylko odpowiadają. 
na projekty ustaw: "tak", albo "nie". 
. Widzimy tu więl' już odstępstwo od 
czystf>j demokracji bE'zpośrpdni('j, 
przy istnieniu ktbr('j wszySC)- 
bie- 


,''' 
1]- 
ia. 
e- 


EL 
iu 
[ł. 
j- 
u 

- 


,a. 
ie 
a 
ie 
k 
n 
LI 


. 


l 
... 


.
 

. 


II 


r 
I .... 
,.. 
. 
4 
1 
r7' 
, 
. 
:\0 
, .. 
I 
 
8
 
f 
I . 
J 


a 
, 
 


Ceny zboża wyższe u nas 
niż zagranica. 
Ceny na rynku zbożowym berliń- 
skim wynoszę. za pszt'nicę 6 i pół d(l- 
la1'8.. za żyto za.4 5 i ćwi
rć dolara. Po 
pot1'ę.ceni
 da, ('eny te odpo\\iadają 
r ł . . 36 ł . 
-..;) Z . za psz(,nIcę l z , .r.8. zyto. 


Nałmłodszy pilot. 
Wkrótce przybywa z Ameryki do 
Eul'OPY miss LUłan DawsoD, którą 
hez!o o wprow:\- 
dZl'niu km'y śmit:'rt'i, został odrzuco- 
ny. I,at'a 
Ulil'l d w Szwajnu.ji istnie- 
jl', jak wiadomo Oh('l'nie lylko w IW- 
\\ nych kaJltonaeh. 


Litwa zadziera z swym opiekunem, Niemcem. 


BEHLI
. :!:J. H. ,1':\'1'.) \Y zWi:
Zk!l 
z donit'sit'nil'IH UJ'zł.łdo\\('j lit{'wsldej 
ag('ncji t('lt'
I'a.fkznej (I \\Tęczzuiu 
pł-1Z l'z;.ld lit<'w
ki posłowi nienlie..- 
I; knl1l \\ Kownip pispmnego prott'- 
:-1 U I'1"zl'<'iwko l'O'lpowszf'dmialliu 
P!'Zl'Z J:ra
£;' niemieekę. tend(,)lcyj- 
11\'1"11 wia
lomoś..i o stosullkal'h, PłI- 
1I;.j;:teyeh \\" Kłajpezdie, ..Berliner 
Tag('hlaU'. i ..\'08sische Ztg'''' twil'r- 
dz

 lIa podstawie informacyj z kóJ. 
?l,Jiżonveh do Ul'Zł
UU spraw zagrani- 
('zlIydl: że o tym' proteśde dotych- 
I'ZłłS II k nit' jest wiadomo. Rł-)\\'llif'ż 
pOSI'ł:::.t \\"0 litewskip w Bt'I'łinie miaJą 
O
;\\ iaul"zve że nota t3 dotvehcvas 
'Id.. została' wysłana. I'rotf'st" ten, 0- 
;wi:Hłt'za' ..Bt:"J'linl'l' Tageblatt." rua 
I'
-l- 1Iit'\',-:,ltpliwi<' oupowit'dzi
. na rt'- 


1\ł'ymiwlI'jl' Jli('mił'l'kit' w 
prawie 
IJodl'jt'zeil. \\ )'suwanydl pI'zez urzę- 
do\';r O!'gall JitewsJd ."Lietuwa" 
lU'Zl'eiwko nipmi('cJdemu konsulato- 
wi ł!('lwl'ałnemu, \\" Kłan)t>dzie. Jeśli 
<łotyehl"zas prot.est nil:' zo
ta.ł ogłu- 

.;'.ony i jak przYPu
t[l'zać nRleży, pi- 

ze dqlt:'j dzif'nnik, nie zostanie już 
l'głoszo"y, to nif' oznacza to jednak 
Hby uawi- 
ran;:! .if>st PI'ZPZ o
M. 
Opr'Óc
 Szwaj('arji d"łIIOkl'Ul'j(> mit' 
:-;zanf' ist II ip.iQ .i<'
z('z<' \\' 
t a.mH"h 
Z.i<'dnoczonYI'h .\mel'yki ł'(lhlOc1Wj. 
nlf' ni(' w cnł('j Rf>pubłke. ł('cz tyfko 
w jf'j t'z<:śl'iach w Sta.nal'ł! POSZI'zf'gÓI 
"ych. Po \\"ojnit:' świa.towe.i wprowa- 
dzono w nit'któr
rch pal1st wat'h, 
w I'za w Szwaj- 
('ar.ji to głosuwa.ni(' o
ołll obywateli 
nit:' uajl' ,lobrydl l'ezultat6w. O
ł-łł 
tUI nit' rozumi(' zazwyczaj dobrze 
tf'kstu pl'ojf'ktu ustaw; nie bierze 
udziału w uyskusji. gdyż jej Ilif>ma. 
O
ół ten trudno się orjentuje w ty"h 
s.prawach, u \-.p każuym razie żę,laję 
od posłt>w, kt("rzy są już z nimi ohyd. 
'lo też C,''''f.'sto" Szwajeal'ji to głosl)- 
wani(' o
!"Mu, I'zyJi 1'('tcI'('IHlum. albo 
piphiscyt ,- odrzll('a nif'1 az ważne 
p1.ojekty so(
j!lhw kon:ystnt' dla kla- 
8Y I'obotnicz(>j. Zrt'8ztę. i tam W1.wet 
s('j 1 ny i sejmiki istniPję i załatwie.jQ 
sprawy lllJJit>j ważuf'. Statystyka wy- 
kazała.. że daleko mni('j obywateli 
bif'rz(' udział w głosowaniu nad pro- 
..i('ktHmi ustaw. niż w głosowaniu T.a 
po
łÓ\\"; ('O wskazuj.' na to, że sami 
obywatel(' rO:
lImif'j
 to, Żf' Wyhl)l' po- 
słów jest ważniejszy i ż(' It:'pipj się 
,w nim oJ'jt:'ntu.i(l niż w głosowaniu 
IW. r1l'(}jf>'{t
T lJ
ta\\'. ". Stanaeh Zjed- 
11O(,7.onYI'h :\łIIl'l'yki Półnoenej to gło 

o\\'ani.. ol)\'watf'li "ie dajt:' wyników 
Iwnkl'''lnveh w dziedzinie ustawod:t- 
\Hl('j. w)
h"H' zaś łlrz
dnikbw, a zwłn BERLI
. 23. 
. (PAT.) Organ mniej 

:l.('za. sedlił-)w podąg-a ,'7.8 sobę 
kut
d 
zoś{'j pol
kiej w 
ł('mczech ,.Dzien- 
ujf'mne, WPI',)w9.dzaj
I'(' do sądownie, nik H{,l'łinsk j'.uoHo...i.. ŻP w konfn'esie 
IWfI wp..lld partyjnt', czego niema mniejszośei na)'octowych w Gent:'\.\.ie 
\\ d(>m(.lo'o('ja.l'h pośrt:'dnkh. Norę. ud7.iH.ł w imieniu mniejs.wści 
Tok wi<;,c widzimy, że zarówno de- polski£"j z 
iemiec: poseł do sejmu 
mokJ'acj(' L)(,zpo
I'f'dnj,
 jak i mit'8za- }:'l'uskiego Jan Baczewski, kierownik 
11f' nit' oupowia.da,iQ wymaganiom Zwi;:!z,ku Polaków w Niemczech. 
I" 
:w
p{)łezeSl)('go życ.iu społ('czno poli- .Jan. 
al'
n
al'ek d
t
.wlc
t:'1 
tye,"Ht:'go. Pozostaje tylł{l) demolq'a- mnu'.1SZ0 S ('1 połskw) \\- kOmlSj1 mH'- 
I'ja pORJ'f'dnia. znajdują,cu !'." ój p<'łny 
wyra?: w pal'lanwnt"lryźmi.... 


... 


Pożar lasów - dzieleni zbrodniczej ręki. 


T1. 1 LON, 23. 8. (PAT., \\' .1.wiązkl1 
z pożarem, jaki wybuchł w lasach 
\'al' i któl'el(o ogniska !:-IQ już obecnit.. 
Ug3SZ01lf'. I'ozcię
ni...ta została nlt.l 
całą olwlil"ł}. ścisła czujność. Pozwo- 

iło t.o włau?om bezpieczei1stwa ZiL- 
tJ'zyma.: Jwu osobników, '?.apalają- 


('vch o
ieil w krzakach. Obu tVl'h 
O
Obłlik()w a.I'esztowano i oddano' do 
t.lyspozycji władz sądowych. Prowa- 
dzone są w  IIkzCI'1 w budowie sar.Iolotów na ob- 
1
1"'lwknic o kilku sprawach gdarl- sZaJ'ze" ołnego 
Iia<;ta. Pię.ty punkt 

kich, kl('n-£' będą przedmiotem obrad \\'I'PSZ<'i(' dotyczy opieki prawnej 
wrześniowej sf'sji Rady Lilri Naro- w sprawi t:' Iik\vidacji,.majątku pew- 
.H,w. 11<'gO obywatela gdańskiego w Polscp._ 
]';a pit'l'w
zpm mit'jscu stoi spl'a\,.::t Z powyższego ze
tawienia widać, 
J.JolsJ.. i('go bas('nu amunieyjnego na Ż(' Sf:nat gdań8ki stara sil,' wy
uną
 
W t'stt'l'pla.tt..., Senat Pl'agnie dopJ'o- w Gt:'n
wi(' jak najwi
k8Zą' ilość 
wn<łzil- do pon<1wrll'
O rozważania 
IIl.aw g-daJlskich, które bQ.dź były 
tl'j 
pJ'awy i uchyl('nia poprzedniej już I'Ozważane przez Radę Li
i 
ał'o- 
I"'"yz.ii Ligi Narodilw z dnia H-J!;o dów. bądź zostały pl'zez nit' df'ł-inity. 
IIIHI...a 1924 r. Drug-a kwest ja doty('zy wni.. załatwione. 

l--:-awy postoju polskich okrętÓw \\"0 __ 
jenrl)Th \\' Gdańsku. Senat ctomaga ' b' f b b' ł ł b . I 
sif mianowicie znif'sienia pł'awa po- y.rl[11 a ry., a IZYWY[ pleD edz,. 
:-;toju tych okl.{'tów w Guail
ku. Trzł'- "'IEDF.
. 23. 8. (pAT.) Po1icja wie- 
da sprawa. która będzie przedstawio denska wykryła w miejs(:ovi.oaci 
a w G{'IH'wie przez senat \Volnego :Miehgl'ab('n kompl('tnie urządzony 
miasta jest k wpstja wnoszenia przt>z warsz.tat ula fałszowanie. banknotów 
ur.
{'dnikćw kol('jow)o-ch gdańskich I rumUłlskkh po 100 lei. Dokonano 
pł'2ez sądy gdai18kic !	
			

/Czasopisma_116_06_0822_0001.djvu

			. oj 


. 


GŁOS ROBOTNIKA 


--ł 


"or 19if 


Sacco i Vanzetti już nie żyją! 


BOSTON. 2,'t 8_ (pAT.) .Tf>dyny r17.
(, już n3. fotelu elektrycznym "8- 
ł
..zt:'d..tawkiel prasy. któ.'emu Pl)- wołał po włosku: Niech żyjf> ana!'- 
zwololH) asystować przy eg.

kU('ji, (ltja! Nast{'pnif' w łamane
 angiel- 
. 
łł('CO i \'ł1.nzctti'eg-1i- l :hi(,r wyl< willl.ny. I'lIOl'iażhy Kłowa 
jt'st l'o7.\\"ini
ty protekejonalizm, któ- gentowi nieść przez ulicę naprzykład hyła pl1.;ta. S('I'('(' wyschf" 8 ąumi('11i
' 
Q' jest w!;7.(,I'hwładny ws.
ędzit:'. ctt'}I- wnrka z jakęś zawartością lub tez ,'za!"I1ł', daje prawo noszącemu takie 
('7.:
ey prawa i wywyższający nieza- IJrzywitać się i podać rękę znajome- ubranie wstęp nieomal wszędzie i ja- 
8łużOllvhe I('('z mających dobre plecy. mu, wracającemu z pl'acy, lecz w za- kąś wyższoi4ć nad ubogo ubranymi, 
Dziś porU do pl a. 
by, chnrobę głupoty. Głupota ma naj- ż:;tcYl'h (In sf
ry mhotniczej. ukrad- cy, kochajłJ. swojł;l. ojczyzJ\(', są pełni 
I"Ozmaitszf> kierunki i odcienie. By- klem czytaj, artykuły tyczące się i 'poświ('ceń, a jednem ich nieszc7..f-'Ś- 
wa wielką., małą., szkodliwą. śmiesz- hl"Oni:
('(' kit !'IW3WY w "Głosi(' Robot.- ci(
m j('st to. b pracy brak - ('zyż ta 
nI), ?Iośliwą.. a nawet nieszkodliwą. 11i1,:I", lłH'z hroil Bożf', nip pJ'zeczytR- nie głupota? . 
Rozrost tej chorohy wi?r6d warst",- . .1n otwan'ie t<'i ga1...t

 np. w tramwa- , :\IRmy wielu I'h('tnych i rozumieję- 
8poł{'cz('118twa je
t. przel'ażaję.I'Y. Cho .i II! 
' \\"i07.3 .ił:l w k il'szl'ni do domu. {'
'dl. Źl' n:!I('ż"l
 clo stl'onnirtwa żą- 
ł uj:.. Ir1 ni
 w tym luh innym \\'zglę- i tnm tlnJ}if'I'(I ('
ytaj
. Nie zaabonu- ,dajQ('ego polepszpnia stanu o.j- 
dzif' JI/'awie \\ S'!,Y8('y i ni(' pomoże tu ,h.' t('7. tt'fW pisma .ied,vni(' dla t('
."). ('zyzny naszej jest koniec.7,nem,. je- 
ani dyplulI1 7.dohytej wszechwit:'dzy 7e razi ich tytuł "Głos Robotnika"1 dnak nip pl'ZYStł;'płlj
 do stJ'Onnk. te- 
naukowt:'j. ani toga proft:'sorska.. alti Zapmnni('Ji bowiC'm bif'dacy, że SR- 
o li tyll\o dlntl'go. że jakiś t.am pan 
\\,i..ll,;i.. imi<,,' polit
Tka, lub wodza., ani mi sa niczem inne m, Jak robotnikami \:. Y. Z 7. 
łltO nabitpmi Ide
zeniami, 
dal' krasomówezy. bo głupota wszę- umysłowo pracująceml na tym wiel- 1'()7.\.n\IRj=.łI')" si(' \.\. audp i Pfctzł;lCY 
dzie przeniknie I nad wszystklem k
 kim warsztacie ojczyzny naszej. ulicami. straszę.c zwykłych śmiertel- 
luje. Pm'u!-:za.m kw('stjł:o g-hlpoiy Ten fałszywy wstyd, czyż można nikÓ" najpchaniNll i kalt:'rtwem, pa- 
śmit:'szl}('j. malo 
7",0(łliwf'j. a jf'tlnak iIUH'7.f'.i nan\'ać .ie
li nie głupotą.? Irz:;1'T 7. g-iH'Y /la tł1l1ny dągnłJ.eydl 
7.łf-.i, ho głłlpnt
 fałszywego wst
'f1ł1, 0\ PI'7.PI'if'Ż pomil:dzy t,'mi ludimi!ó\
 pie
,7" po trotuarach, powiedział, Ż(' . 
o.łm\"if'!\a !liN'az int('ligentJlego i ro- i "Tk

":.tał('('ni naulwwo h.!dzif' inte- I"tronnictwo to nir nit> wartf' i. Żf' dzi- 
L ---- ... 
 
 


wi sit;'. że do niego inteligencja chce 
wstępować. Usłuchanie takiego pana 
i Uczenie się z jego opinią - czyi to 
nie głupota? 
Gdy sZ('I'egi całe POd('zaM wyborów 
ny to do sejmu czy choćby radnych 
do Hady miejskiej, idę.c do urny wy- 
J.'OI'('zt:',i ze stanowczym pOMtanowie- 
niem oddania głosu na pl'zedstawi- 
<:leli tych właśnie, którzy w obronie 
ludu pracującego stoją., pl'zed samt'- 
mi drzwiami izby wybolTzej wstrzy- 
mani zosta.ją. jaskrawym plakatem, 
I,; rzyczącym ogllistemi frazesami, 
wzywający: "Głosuj na naszą listę, 
bo my w
zystko ci ctamy robociarzu 
hiodny, bo my walczymy o dobro 
l" oj£' i dla ('it:'hit.... 
I zw',w chm'oba głupoty, obałamu- 
d nit:'jednl'go. każł}.c mu odda
 
glos na list!;' nieznanego krzykacza, 
J.t6ry tylko w1enczas zna robotnika. 
gdy potrzebuJe pomocy jego, by po sil 
nych Jego barkach wydrapać si, na 
upl'agnion
 wyżyny, a pOlf'm powie 
słowam i: 
..,...1 gawiedż szunli, szyderstwem 
wita, obelg, plwa! I kt6ż ich zrozu- 
mie: chleba, pracy!.., kt6ż o to dba? 

My złota chcemy. bo my za złoto bla- 
ski kupimy. - tłumów oklaski, honor 
Iłl
ŻÓW i niewiast cześć!" 

)ozatcm nit:' dbaję. oni o I"Obotllika, 
l,; tOI'ł'go 
łosami wywyższeni zostali, 
d1Od7.iło im t
'II{O odorwanic si{' do 
IJełnegD koryta i żerowania przy nim. 
Czyż takie oddnwanie głosu na nie- 
znanych k!!ykaczy nie jest glupot,? 
P07.hyć się jej łatwo i choroba ta, 
t'hol'Oba g-łupoty, nie jest znów tak 
straszną.. powinniśmy tylko prze- 
mó(lz sił:. pokonać w sobi(' fałszywy 
wstyd teJ śmiesznej strony ludzi ma- 
10dusznych, a idąc prostą drogt ku 
wytkniętemu celowi, dla dobra ojczyz 
ny, nie zbaczać na manowce, nie słu- 
chać krzykaczy, a temsamem nie 

śmiesznć się ł pozbyć się te o cho- 
robliwego przejawu. ' . Ija) 


.. 


j 


- 


-- 


'\(IZEF \\"ATH \, 


Nasza dola. 


Ż..Jwacza wasza cl01a, '!'i 
Zebl':H'l,Y Jl)ai'ur los: 
t;pm.whć !'tHlzl' pola - 
Cu(lzy napt'łniać tr'7. 
raz. al
 sto razy. żądam .7Ątem, aby!i 
8ie»ip i świat uwolnił od tt:'
w pot wo- 
ra. ktÓry mnif' tym- powozem do de- 
bit. od('sła ł! 
Sułtau był tal" rozgniewauy, że 
,1łudchodz
cvlU eUlludwm I'ozkazał 
zabić l-:Ołlie zdradzieckiego W(,ZYł'a... 
kUn-c dąg-nt;'ły sułtanl{ę. Nie ehciał 
'" id?icć u siehie 1y('h koni. Sułtalll,R 
""alida hardzo słusznie uczyniła, że 
odprawiła eUłlw'hów i sługę serajo- 
.wą" })yliby bowiem niezawodnie 


.... - IItit'I'Ć p,mieśli ,gdyhy !"ułtan uj,'zał 
kh w tej chwili. 
;'\; if'\\"olll i(T rzueili sit' 118 bił'dne !w 
"if' i P()lłI'7.<:,
zy\ntli kh' pif'I'si :o:woimi 
ląl,t Id rn i mi('ezami. 
astępnil' ł'U7,- 
bili Id:\tk(
. 1 t
 nll'za",.'m sułtan ,7R 

"o.1
 matłul miał si
 do swych pokoi 
widosk", 
rtJtaj we spaniale oświetlonyeh ))0- 
l"oj:H'h ('Zelm, 
fonly zclohl:tlzi.e wiell"jp ..hrz('ścij!lll- 
!oOld(' mił1sto! 
- Tl'gO ni(' lW7.yni Rułtalllw! -- 
r:l('kł Mohamed. . 
- J 3.1<że stąd dosi
7.I'

 tt"go pot.wo- 
ra, J.:tin'y ('7yha na twoje 7.ycip i mni.. 
tu przysł:1ł, ażeby ci
 upokorzyć! 
- 7,(1('])('<.' 
o, 
lłłtanl\O! 
-- Byle ci
 tylho nie upl"zedził, by- 
le dę ty1łw nie zaslw("zyJi jego lIajp.- 
mni monłprcy! --m()\\Oiła Rułtanl"a, 
óa Ipj - ja hc;'dc: 'dllif'JTI i nocę. ezuwa- 
hl nad tob
, ale 1. DopiPl") 
gdy siC.' los.y ".ic'<1nja I'ozstrzygną. 
mogCJ sił: I'Ozstr7yglU
Ć i jf'go losy, a 
'o ,Z,(' wZ
!ł.'du na jauczar'ów. 
- I'I'zY7.naję ci słuszność. sułtanie, 
ja.nczal.y S

 przywiązani do Kara Mu- 
stafy, Idóry jpst dla nidl szczodrym 
i łaskawym, ale sę.dzę, że potępię. go 
i odwrócę. si!;' od niego, jeżeli nie zdo- 
ła dotr.?.ymać sweg-o przyrzeczenia, że 
zbiOłą bogatc łupy w chrześcijań- 
!'ikiem mieście! ,Jal" mi donieśli dwaj 
dymisjonowani haszowi(', którzy 
mnie dogonili już blislw Stambułu i 
cheif'1i uwolllić. I{ara Mustafa za- 
trzymc.ł w swoim obozie czerwonego 
Sa rafA II a, widmo wojny, i przez to 
przyszło pod WiNlnicm do ciężkiej 
pOł"R?k i. 
,- r<.ti,,''?',y to baszowie? - zapytał? 
- Assad iSoliman, - odpowie- 
działa sułtanka. 
"'"7" Dlaczego tu przebywają? 
- Ponieważ Kara Mustafa zrzucił 
na nich odpowiedzialność za porażkę 
i skazał ich na śmierć, Czując sic: nie- 
n innymi, uciekli, aby wrócić do cie-  


J,ie, najjaśnicjszy panie. Kara Mu- 
stafa O(hlał sił.' zupełnie w ręce ppw- 
/lego indyjskiego I	
			

/Czasopisma_116_06_0823_0001.djvu

			!N,. IW 


"GŁOS ROBOTNrKA". 


Str. 3 


Wieści z Gdanska. 


-- 


I Sierpień 
24 
Środa 
Barilomiel. 
- 


Sierpie' 
25 
Czwartek 
Bartłoml
 


Co dzień niesie... 


'Z podwórka gdańskiego. I obecne

 senató
 chyb
 że 
dań- 
. \ szczamp Jeszcze nICzego SIę nie na- 
Czas . pł:zed
borczy "!c
ska. na ucz
.li i pójdę. na lep oszczerstw ha- 
cełem zyelU pohtycznem I mepohty- katvst6w, I\torzy przedstawiaję Pol- 
cznł-
m .W Gda.ilSku swoje piętno. Je- 
I,ę' jako djabła z rogami. 
dnym z najważuiejszyeh wypadków W' Gdańsku panuje epidemja sprze 
na art:'nip polityki gdailskiej jest wy- niewlerzeń. c.o rusz to się słyszy, że 
stąpien
(' liberał6
 gdańs
ich z 
za- tu lub tam wykryto sprzenlewierze- 
d
 g
ansklego: Llber
łowIe
 k.tOl'.zy nia, czy to w kasie podatkowej albo 
. łmeh. 2 ('złol
ko\\" partjl \\'
 r.zę.dzIe wy w kasach gminnych. \V jednej gmi- 
..cofalI tydl7.p ,U zasad maJ ę.(' krok nie na wyżynach gdańskich sołtYS 
S\
ój tl'm, że ni
" mogą pJ"Ogr
mu pal' . dopuścił si, sprzeniewierz. na znacz- 
t.Yjn£>g"o pOgOdZIC z głosowalllem nRd ne sumy. Ten pan (ct:'ntrowiec) ścię.- 
s7k<:>łą ,\"yznanj
w
 \\" Okrz('. Libe:ra- gal podatl;i i tychże nie księ.żkował. 
łowIe domagalI ..nę od centl'owcow, Obecnif' o-miua ta śdąga ponownie 
aby pozwolili im w tcj sJ?rawie.zaj.ąć ,podatki od ł'oku 23. wstecz. Kto '3ię 
odmienne stanowisko. Na takI(' zą- . mo;;.{' wvkłw.ać kwitem, że podatki 
.dani
 ('eutrow'
y się 
ie 
godzili i za- iv.apłacił; ni(' potrv>buje powtórnie 
grozIli nawet wystąpIelHem z ,'ządu. placić. a kto nie posiada kwitów 
. \\- 1<'m uprz('(lzili ieh ilbcl'ałowie i musi dwa razy płaci6. 
z{)
taw
1i 
(,IIt
'O'\TÓW !. na
jonali- Stoeznia 
dań:o;"a zamierza \\" Gdy- 
. Ntnw 1I1I'1ll1l'd\1\'h w mnleJszoSci rzą- ni wyhudować nową.. stocznię. gdzie 
d
wej, 
 
I'g-'ł I"Jst,?p(l,
'a".ia Iihel'a- rrm.j
 wylwny.wać reparacJę okrętów. 
..low "nahqa. l'll;lc1o
'-;1 me. Jest. 
ado- 
a pI'zyszłpj sesji Ligi Narod6w 
wolom
" g-dyz będZie musiała I
Ć do l'fu
 roz
tJ
'7..ygan(' sprawy gctańskie. 
..'wyborn\
 . z pł'O
'1'alllem pracy,. mit:>dzy innl'mi sprawa kolejarzy 
kt6ry me Jest dla Gdańska korzyst- gdańskich kt6rzy skarżyli Polskę. 
ny. Czy wystąpit:'nip libi'l'ałów tPj , 
l)al-łji przynicsi(' korzy
ci. to oka7.:,ł 
wybory, bo niejpdni .iuż prOl'ol,owali. 
że part ja Iihl'l'ałÓw zupełnie zniknie. 
Drugit:'m Znamil'IIIlem zdal'zellit'm 
jeRt pOdwviszenle poborów wyższyn1 
. nrzędnikom i mianowanie nowych 
urzędników. TYlll lo'okiem. - jak 
twit:'n1zą P.i('!Bl. gazpt
-. - senat gdail- 
.6. sk i ('\1('t:' pozyskać względy urz,dnl- 
ków. Wyższym urz
dnikom zostaną 
pensj
 pOdwyżs71)IJI'. gdy niżsi urz,d 
nicy i robotnicy miejscy słusznie do- 
ffiagajł.1 !'oIię podwyżki poborów i do- 
kład('l, soejalnych, to spna( ni(' tylko 
7.E' nie nie słyszy. Icez nawet chce na- 
domial' ru'zvstę.pić do zmniejszenia 
zarobków robotnikom miejskim I 
państwowym. Polityka senatu jest 
przejl'zysta:. Kto ma wiele dostanie 
więcej, a kto otrzymuje mało, temu 
i zabiera się i to. Spod-'ljewać się na- 
leży. że wybOl'Y wystawi, termlnatk, 


.. 


& 


* Kto znalazł gwiazd,? Major 
Esman z \Vojskowcj Misji Francu- 
skiej w Warszawie będęc w przejf'ź- 
dzie w Toruniu zgubił gwiazdę nale- 
7l;lCę. do kr.
wża. Lł'gji Honorowej. 
.J
eJj ktoś ten przedmiot odnaj- 
dzie wz
ł. j'Iż odnalazł. należy go 
dożyć w Wydziale Śledczym P. F. 
Stary Rynek nr. 10 wz
1. na najbliż- 

zym posterunku P. P. z powołaniE'm 

if;' na powyższą notatkę. 


Languwna ('harlotta z TOI"Unia 
zgłosiła kr-adzież torE>bki z zawarto- 
śdą- 5 zł. 
\Y powyższych wypadkach docho- 
d:!.enia w toku. 


, 


'" NagI)" zgon. Dnia 22. bm, o godz. 
1:?,40 zmarł "a udar seł"ea w teatrEe 
mi
jskim Popowicz Kons.tanty. Ul'. 19 
5. 1874 I'. W Załatoszonowie gm. pol- 
tawska., zam. w Toruniu przy ul. Ko- 
pernika 30. Przeprowadzone docho- 
II:u'nia nie \\ ykazały winy osób trze. 
cicho 


,.. 


* Szanowni obywatele. I ('ważajcie 
Ha swojp i I"Odziny zdrowie; nif' pij- 
(ie wod
'. z kt()I'ej powstaje wielf' 
ehOl'()b 
. tylko warzde sobi(' 
ami pi 
\\"0 domowe. 
PIWOWAR SMAKOSZ 
HÓI'(' .it'st n8.ilep1'zem. najzt wraz z koi"lmi za 1200 
rowski - sekretarzem, Michal Wiś- J:.antem, Rozpoczt;'ła !'I{' WięC h.oJka zł. To przypadl\Ow(' Impno podpadło 
niewski z Gl'abowca i Antoni Spich z cyganimmi, któl'a pJ'..(,
niosła Sl.ę z
 policji, ktnra też ow('go ..kupca" .Tas- 
z. ł-ubichowa - ławnikami. !'\Idadu na ulicę. Cyg-ankom nadbieglI nocha sprowadziła na posterunek, 
O godz. 17-ej solwo",'ał I)J"('zes tow. Ha porno" cyganie. którzy .J?rzyb
a1i ' godzit' !:iiI;' okazało, ŻP J. oprócz wY:7.ej 
chwhkowski konferencję, wzywając 
noną po
tawę. Przybxły..", Ojt 
mlll! wymi('nionej gotl'wki posiadał jesz- 
wszystkich do wsp61nej I wytężonej 

l:zechowa,. rhcęc zhl,,,, Idow
c zaJ- eze 
koło 2000 z
otych, razem 3,054 
ł. 
pracy w Interesie ludu pracuJącego. 
("H'. wystąpIł Uf'zędow.o. wnwc
as cy: "toldl bada" prowatl'l.Onych J. me 
. gaJlie rzucili sit;' na mego z wIdłami !tył w stanie jasno i dostatecznie wy- 
Obecny. kijami i potUl'bowali w6jta, a nawf't. tłomaczyć pochodzenia tych pienit;'- 
jNI(,lI 'l'. cyganów chciał przebić woj- <łzy, \\ obce czego policja doszła do 
-- ta widłami i jedynie dzięki pl'zypad- pl'
ekonallia. że w tym wypadku fiI:l 
1\0 \\" i. żt:' widły zesunęły się po bocz- 1.1' złotJziejem do czyni(,llia. 1. tłuma- 
nej części ubrania, uratował wójt ży t'zyt. it:' pieniądz.e, które posiada za- 
cie. (:yganie iWl'zy!'tajQ.c ze zmierz- oszczędził sobie z pracy, co jednalw- 
\Y Teodo.,?,ji na Krymie popełnił sa- chu uciekJi wraz z wov..nmi. WÓjt te- woź po s!wierdzeniu przez policję 
mobójstwo wybitny komunista Izrae- lefonicznie zawa.idomił o zajściu po- okazało .3if.' nieprawd
 Przy dał- 
litienko. Był on przez dłuższy CZRS !jej,? w Świeciu, która na.tychmiast szych lu.zyżowych badaniach .T. pr.'l.y- 
wybitnym współpracownikiem krym puściła się w pogoń za cyganami. - party do muru po 2 dniowe m bada- 

kiego G. P. U. i wl'. 1918 po zajęciu. Po cłlłonoenem pościgu, zdołano pod niu wreszcie przyznał. że pienię.dze, 
li I'ymu przez wojska bolszewickie l\otomierzem dopędzić cyganów, któ które posiada, skradł w dniu 16. b. m. 
pl:7.eprowadził masowe rozstrzeliwa- I'zy widząc zbJiżającę. się policjęl po- jednemu nieznanemu panu w KOWR- 
nie oficerów I burżuazji, która schro- .z,ostawili wozy z kobi('tami, a mężczy lewie p. Toruniem. Próu tego skradł 
niła się na Krym. Ostatnio samobój- źni wszyscy pouciekali w las. Zabra- jeszc7-c owemu panu złoty zegarek 
ea przez dłuższy okres czasu był lt:'- no więc' wozy i odprowadzono do męski, który pr2'
chowywał w krza- 
czony w psychjatrycznej klinice w Przechowa, a za zbiegłymi urządzo- I,ach po dnłgiej stronie lHsły, 

zie 
TE'odozji. no obławę; czterech cyganów zdoła- policja zegarek ten odszukała. 
no przytr'l.ymać. a mi
dzy nimi w6jt Z powodu, że miejscem dokonanej 
rozpoznał dwóch, którzy go bili. Spi- I,radzi('ży jest Toruń - zo
a.ł J. w 


Obłed krWDWeg O hata. 


.
		

/Czasopisma_116_06_0824_0001.djvu

			...... 


... 
, 


Str. 4 
\ni. sobotr odstitwiony wraz z łupem 
do wyc.lz. śledcz. w Ton.miu, celem 
dalszYl'h doehodz('ń. 


, 
O{I 


NapAd w biały dzień w śródmieściu. 
POZl\"\
. Dw{'ch opryszkó\\' IIapa- 
dło w baiły ozieil na spoczywającego 
na ł
wl'l' w .-\Iejach Marcinkowskie- 
gu lIiejaki<'go Lenc8.. Pod groźbą u- 
żyda b 1"0 II i usiłowali wymusj(
 pie- 
Idł.ldz('. PI'zel'hodnie jl'dnak w porę 
opryszl-JI\\' zatrzymali i oddali w ręce 
Rprawied J i v,; ości. 


11 


1: 


,i 
.i, 


r, 
I 

 


Smutne skutki pijaństwa. 
.J(,
1"'Z(, jpd(,1l dow.',d zgublly{'h 
skutkflw pijailstwa pl'zyniosła nam 
110(' z 
oboty na niedzielę. Jadący do 
p(l('j
gll w w
pomnianą noc tramwaj 
ąaj('chał IIa Jeżą.cego przy drodze 
z n:kł,! IIa szynaeh tl'amwajowych 
nif'jak<'ig-o Lis{'wslde
o z Dobrzynia 
II. Drwęl'ł
, h:aJe('ząe mu głowę i odci- 
nająe kill,a palców u I'ęki. Gość flW 
;i.; nietr:reźwym stanif' widocżnie nie 
.'.vołał znalpść dla siebie odpowied- 
niej
zf'
o mił'jsl'a nodpgowego od ro- 
wu ulkzn{'g-o - a szyny pI'awdopo- 
dobnif' br3ł sobie Z2. poduszkę. Stało 
..'I'i
 to np. zakręcie drogi tramwajo- 
....'j nipdaleko restauracji p. Przybyl 
:-I.;jf'go około Głównego Dworca. 
Powy7.sz{' żdl1rzpnie ni.'ch b
ddzie 
! I"zestrol!
 dla tyc.h ws,7'.ystJdch, ktb- 
ł'zy za g-łf;boko zaglądaję. w kieliszek, 
ho nie wil>dzą. dnia, ani miejsca, gdzie 
idl po<1/Jhnł"' niesz('zęśdf' spotkać 
mbżp. " . ., 

. i- hłł' - 


1\ 
'1. 


e 
t. 
. 
t', 
k: 
ó 

i 
a 
c 
11 


)i 
)J 
il 


,e 
'I 
LI. 
. 


" 


A .J'. . 
'Krwawe !tarrie l komoDlllaml. 


ł' 
Dl 


WAR SZA W Ą. 
Onegdaj pożnym wieczorem ut>iło- 
wała g-nąa homunisło:nv w 'Var
.łl- 
wie u1"7.ędzić manifestacJę. Oddziały 
policji pie
zcj i konnej, wJ'jentowaw- 
BZY się w próbach manifestacji, roz- 
biły manifestant6w. Nieliczni wieco- 
wnicy ruszyli w stronę ul. Żelaznej. 
Tłum wynosił około 200 ot>ób. Poli- 
cja konna przystęplła do szarży. 
C
 demol1Btrant6w stawiala op6r. 
\\' czasie walki ranuych zostalo 2-ch 
: poUcjant6w. Aresztowano 15 osób, 
I"tawiaję.cych opór. i< 


r
 


n 
I"( 
's 


f" 
)J 
[) 
\\ 
sI 
:b 
li: 


,\' 

 I. 
IZ 
,.( 


ZQłada taSOCl) państllJorovch 
pod flJłocłu(JJklem. 

. lasach nadleśnictwa Kowal pod 
Włocławskiem pojawiła się w tym ro- \.... 
ku barczatka, której gęsienIca znisz- 
c
ła w przecłęgu kr6tkiego czasu 750 
morgów lasu sosnowego. Władze pail 
stwowe i spe.::jalnie wyłonione komi- 
sje okazały się bezsilnemi wobec ni- 
8zczydclskich postępów barczatki. 
Las objedzony z igliwia, po żmud- 
łlveh vadaniach uznano za niezdolny 
do dal
zej weg-etacji. "'-krótce lag ten 
:rostanIe wyci,ły. 
Pozostaje obecnie do rozstrzygnię- 
cia, czy nie da się uchronl
 od znisz- 
czenia dalszych olbrzymieli połaci 18- 
IiU. ZdaJe si". że nie Trzebaby wytę- 
pić bsrczatkę, której .
 wiosn
 poj
- 
wią. się miljardy. Niema wętphwOŚCJ, 
ic ..zjedzą one resztę lasu. Są wpraw- 
dzie środki, tępięce barczatkę,ale tM1 
dno je stosować. Środków jednak za- 
pobiegawu:ych, radykalnie, tanio i w 
flposób wygodny niszczących tego mo 
tyla., niema. Pozostaje okuro1Jł,nie la- 
su arsenianem wapna z aeroplanów, 
o ("zem sift nawet myśli, zbyt to je- 
, dnak ryzykowna i kosztowna impre- 
za. 


1 
( 
l,. 
l, 
ł\ 
(J 


)
 


\\" 
. 
. 


I ł I c 


Iz 


.r 


l-sza labr9ka kos II) Polsce. 
'v najbliższym czasie maję. byt roz 
poc7.ęte roboty inwestycyjne około 
pierwszej wielkiej fabryk i _ kos w Pols 
ce. Fabryka ta znajdować się będzie 
na Górnym Ślę.sku, jako część skła- 
dowa Zjednoczonych Hut "Laura" i 
"KrólewsIm". \Vytwórnia ta będzie 
nietylko zaopatrywała w kosy całę 
Polskę" ale też rozszerzy, według 
wszelkiego . prawdopodobieństwa, 
swoją d'l,iałalność również na krajE' 
bałkański('. Założenie w
pornnianej 
fa.bryki ma dla Polski znaczenie 
pierwszoJ.:1
dne,ponieważ dotychczas 
sprowadzamy kosy wyłę.cznie z za- 
. granicy, przedewszystkiem ,'l
 Styrji 
i Niemiec. 


tł.. 


) 
,r 
w 
a  
<- 


li{ 
kI 
Ol 
ul 
lcl 
ić 
rc 
,,
Ii 
li. 


In 


"GŁOS ROBOTNIKA". 
. --.........-- 
 


.0.,:" ./I. 


.. 


Brylanty skradzione w Paryż.u 
znaleziono - w Łodzi. 


.. pl'aw("ę kl'adzieży brylantów" do- 
kOll:1IH',i ,,- I'al-Yżu, 'I.\' firmie "Zjedno- 
tłwni jllhilel
7.y Singcr i Sp." ---'.okazał 
I'if: nil'jaki GOI.cton Rajczuk. Aresz- 
to\\'allo go, \\" ubiegłym tygodniu w 
jednej z pim'wszm'z('d11ych re.staura- 
'")'.1 w By<łgosz('zy i prZł'kazano urzę
 
uowi 
Iedc"u
mu w \Varszawie. Tu 
lJl'zyzll8ł si(' do kradzieży, lecz pod- 
I
za
 wstf,'pnych hadail zeznał, że bry- 
lanty oddał l, lipcowi z sowietÓw, ktb- 
ł"Y wyj{,I'hał ,i'.łż z niemi przez s.r
Z{'- 
("iII do »<'tl'I'shtłł'g'a, \\'Iuf)tce jednak 
zmi£'ltił swe pienvsze zeznanie i 0- 

\\iadczył. Ż(' bryIalIty ukrył u "l'G- 
dziny" swojej \v Wilnie. Pojechano 
więt' z Hajezukil'm do \Yilna, brylan- 
I {'w jf'dnl!,k lIie 7,naleziono, natomiast 
znalpzlollo kluczyk do slnytid d.f'plJ- 
zyt owej Hallim Handlowego w Ło- 
,t!zi, OJ'a-z upoważnienie na wejście 
i dostf.'p do skry Ud. 
\\" uit:'dziell?, di) ł.odzi udali się: kie 
J'ownik uł'zęthl śledc7.ego kom. Suche 
łll'k 'i Jladiwm. Szafrański wra:(, Z po- 


-Jkj;.
 fI'aLlI:W:.d-;ł! i przedstawicielem 
!,o:-:zl,u'lowalwj firmy p. Siug-l'rpm. Za 
!Iranu ze 
o.bą HajczuJ,tł., ktÓl'y przy- 
lllal sit:. że bl.'ylanty ukryte są. w 
skrzyw't:' depozytO\wj Ila imię Bel'lm 
Szapin
. 
Bf'z wzg-Ięmu. 
Firma 
\'yznaczyła za wykrycie tej 
olbrzymki kradzieży nag-)'odĘ' \\ wy- 

.()klJ
t'i 2 tysi{'cy doJał'I')W, do poLlzi-"L- 
lu pOłl1il,'tlzy p
li('jf.' Wat'
zawslią i pg,- 
Q-ską, 
HU J "("2'uk I wu'I,\"wa jn;zeze w aresz- 
J.l ." 
,'11' l1I'z._'d 11 ślNlt'z('!!O do l'zasu znale- 
zil'lJia IdlJ.:u lH"
!I.:.ujł!('yeh LlI'ylantbw, 
J:oczrm oddallY zostani£' do dyspozy- 
cji polskie.l! .)\'ładz .sądowych. 


Podłoga zarwała się Iedltwo . wIPrawie geo.' lagórlkieuo 
t J Da martwym punk[ie. ( 
śledztwo w sprawie taJemniczego 
zniknięcia gen. Zagórskiego nie posu- 
n.ęło się naprzód. Z,
 tego POWOltu 
dzi"IInil)\ o])ozyeyjnę krytykt,iją dzia- 
łalność wła.dz $J('dczych. "Robotnik" 
.W artyk ule "Nif.'dołęstwo władz (','(.y 
tuszo\.yanie sprawy" cytuje wywiad 
- 
 sze(('ll1 żalldarll1ęrji Piętko\vskim, 
\V którym tPłl7.R stwierdza, że śledz- 
two nie posuneło się naprzód
 Pismo 
do\\ ouzi, że niemożliwości, jest, aby 
\\" cięgu 13 dni śledztwa nie zdołanu 
nawet stwierdzić J , czy ma si, do czy- 
nienia z faktem ucieczki, czy uprowa 
[izenia. l )jsmo zWI'aca się do władz o 
j:.d, łlajszybszc Wy ja:;nicuie afCl;Y. 


120 osób wpadło do piwnicy. 


LONDYK, 23. 8, (I' A T). W miej
co- 
\\"o
ci .Stockton zapadła się podłoga 
lokalu. w ktlwym odbywała się licy- 
tf:cjR. ttO osób wpadła do piwnicy. 
tu kohil,t i dzif'('j odwif',7
ono do szpi- 
t.ala. 


___ liii 


r y 


/:.i?1ty
' -'--1<:Ł 


:

''f:,<

\- 
  . ,,-..' -
-: 
 
, (
i::
'?r

-i
;
';4 ił 
. -t. . ::.; . _-
:
'.)ł 


N'" 
:...... 


;. ""::"t
:.:,:.
 "\.. 
. 
-.....
\ 


.,. 

 "';" " 


Stany Zjedn. powiększaią 
budżet floty i armji. 
J e\nera} Lord, dyrek tor wydziału 
budżetowego skarbu Stanów Zjeduo- 
c20nych, po konff>rencji swojej z pre- 
zydlmtpm CooJidgem oświadczył pra 
Sif
, Ż(' prezydent zatwierdził bardzo 
znaczne podwyższenie wydatków 
" w 1928 rokn na obronę narodową i to 
\ zarówno w armji jak i we flocie. j-Ip- 
tni program armji, maryna.rki i lotni- 
dwa hętlzi(' b. szybko przeprowa.- 
UZOIlY i oprocz budowy 6 nowych kr,- 
żowalk6w obejmit:' on Inne jednostki 
bojowe floty. 
Między iUBymi pancerniki "Newa- 
da" I "Oklahoma" będą znacznie zmo 
dernlzowan8 i zdoI noś":; ich hojowa ł-łę 
dzi(' ogromnie powi
'kszona. 


/ :<''1 


., 
;
_ii
 


. . 


, . 

 


; 
. '- 


... . ". . .
..:
': 
, -,-
? ',,


,j< 
....... yo". 
:- 
 = 


. -, .- -. 
 
.- 'I 


,:,t" 
- o:'; -'.:-':1' 


I ". 

 


<' 


."_V":.: . . ".0 


.,,".0 


- ,. 
:
 S .-;".. ," .. 


'--,'#.,- 


" 


; - . 
, 


--- 


, 


Prezydent St. Zjedn. Coolidge, ktÓI-Y 
nie chcE' kandydować już na to stano- 
wisko. 


r r_ l' 
I 
Straszliwa .katastrofa 
puwodzi w Rosji az,iatycJ 
100 wsi pod wodą, - Rzeki ciąg 
wzbierają. I 
l\:ata
tl'Ofa powodzi, jaką zosta 
nuwi.'t\zolla HO:-lja az,jatycka, przy
 
I'a coraz większe rozmiary. Nowe 
h"l"\\-ania !':i
 'chmur, :,;;powodowa 
dalszy przybór wody we wszystki. 
r7.ekach, tak, żt:' na pJ'z('stJ
'l,eni wie, 
mil tł:'I'.my lIadbrzeŻIIl' z08tały zalał: 
w(ld:.\. Hzel,a LJSSUJ'l wystąpiła z br2 
g,'I\\". a \\"ZhurZOllP jej fale sięgają 5. 
ponad lin,i<:> kOiPjowł;ł.. Miasto USS1; 
:I.lIn.itllljp :-;i
 kompletnie pod wo?.... 
Utonęło tam 30 osób. I :ały tartak '/.'
 
stał pOl'wany przez wzburzony .ł. 
\\"iol. 'Y
7.:'rstl.;:ie plalltae.je rvżn znigr. 

ron
 I 
Od 50 lat nie nawiedziła tego ter 
trujum tak straszliwa katnstrofa i 
wiołowa. Z Charahowska donoszą, . 
IIJ-zcsr.!o 100 wsi pozostaje pod wod 
OI1f'gdaj trzy całt:' wsit:' ,'ll>stały porw 
IH' JII"Zf'Z \\"od('. Szlwdy wS'7,,
dzie ( 
ł))"zymic. \\- spieuionych Burt.a! 
l'z.'I
, pływaję. zwłoki ludzkie, don1 
stodoły i trupy zwierząt. G.l'ozę te, 
ohl'uzu zwi
'ksza jCSZl'Zl' Kfsta mgl 
k ""I'a ot ula c
lłt:' tl'l'ytorj um. I 
EI('mł'lIt
- hawlyckie wykorzysta 
pow.',dź ('elern dolwnania napad., 
labunkowych. \Vła.dzt:' sowieckie w 

łały IIa. mit'jsee katastl'Ofy oddzia 
wo.i
lw\\'ł', lit.Óre prowadzą energie 
lHJ Hkc,i" pt.zceiw ha.ndytom. 20 rab' 

iÓw. sl"ł-łw
'""tanych na gorącym ł 
(- z\' 11 1\\1, natychmiast rozstrzelano. 
oL ,ift' 'C.) t..rU1t nto-fu j 


ZTEMIOPŁODY. "1 


ł Poznań. 22.. 8. Urz. not. .13 100 li 
H. załad. Lad\Ulki wagonowe, dost 
wa natychmiastowa. Żyto nowe 37. 
:ł8, P8z81
ica. Jiowa .48..-49, jęczmil 
" 
hł'Q\\;. 36-38, targ. 32--34, owies no\' 


2--3;1,50, rm,.ł.ka żytnia 70 proc. łę.c 
nip z wOJ'.' 57 ,6()':"';'" 59,00, żytnia 65 I 
h,ł('zni(' z woJ'. 59-60,50, - pszem 
(;t) yroc. łł;lCZ. z workI 74---76, otrę} 
żytnie 24,5
25,50, - ps.wnne 2",,1 

 :25,50. rZPp
 k 54...
....56. Tendencja s 
kojna. 


'\ 


. " 


PIENIĄDZ 


Warszawa, 
3. 8. Dolar 8,91 i pół. 
Gdańsk, t3. 8. Złoty 57,64-57,78.1 


--- - 
Red. odpow.: Mieczysław Bagibsk 
Druk i Wydawnictwo "Drukarni Ił 
botniczej ,V. Pawlak i S-ka. I 
.

 
l WilalDow
ki. Iornń 


Smalec funt l 60 I 
margaryna funt 1 60 Syrop 
funt 55 gr. poleca Sklep 
spotywczy ul. K-,pernlka 30 


- 


II 


Baczność 1 
JeFt ..posób wymiany, Który 
optant życzył by sobie po 
wrócIć do Nlemil'c? 
Adres wl!kde GlOB Robotn 
(-380-) 


- 


RÓD ratusza - naBrl!t . DOtlIJ 


poleCłl 
do Dajlepo!zycb gatunk')w 
Koszule wiertcbnie od 4,95 
" białe płóc, ,,3. 7 5 
., rob. doore , a.30 
Kalesony ,. 2,95 
Spodnie do pral'Y ,. ..flO 
Bluzy i Ja
1 do p'acy 
dobre i tanie" 
Kołnierzyki miękkie od 0,30 
" pralIowa De,. 0,90 
., Slowllcklegll" 1,50 
Półkot!zulkł białe t, 1,2' 
MllDklely 4 15 facb. po 1.95 
Szelki mę-kie od O,9f\ 
" cbłop'ł;:ce " 0,7' 
Skarpetk. morlno .. 0,60 
Rękllwic2ki .. 1,85 
Pończochy d.'imskie .. O,S!) 
,. -d"i. cięee .t tl,50 
SkaJ petk dz'el'_ trwale. 
, modne ., O.7Ó 
Pasklakórzano męsko od 1,9' 
KI\.p elowe .. 1,2' 
Haft - Koronki klockowe 
w dobry
h gatunkacb po 
znacznie zDU"onycb Cfnach, 
Wllzelkłe inDe towary jak: 
ł-'artD
bJ I Blellzn't 
damska I d
lecl
a w do- 
bry,'b galonkach - TANIO_ 

"o

 


Polecam w wielkim wyborze: 
bieliznEj dam8kl\. mEjNkl\ i dzieeiEjel\, 
kołnierzyki, krowatt', skarpetki, far- 
tueb)'. parasole. POI&ezoeb:r spor._ w (o. 
wlelk. wyb,l Dadzw. tlIni<'b c8nącb. Ws£elkie. 
towary krótkie. "aluł- 'rorebki. 


\II. KUDczvk, Toruń 


Szeroka, 4. 


Szeroka 4_ 
. 1. 


Plimy pami
at o o
nowieniu prenumerab na mie uM wrzesiii 
J- 


Ponltej podajemy dwa fOrmo!ąn;e do zamówienia "GłoBo Robotnika. r ormulsn; prosimy wypełnili 
wycil\6 z gazety. odddć 1I8towemu lub wnol
lć w k
8etkę pocztową; na drug\ dzion zgło
i się UstOWY po 
pienl4dz.e. I)rogi formuląn; prOI;:my oddali BIlsiadowi i Zlłcbęclć go do zaabono'Vanla IlBJIzego pisma -. 
1..amawiam I1Jl1Jejllzem pu.mo Zamawiam niniejszem plemo 


Glos Robotnika 


z TOrtllua 


Da miesiąc wrzesień 1927 r. 
I pr08&ę pobrat odemnie orze! łh'towejto f}rzed- 
płat
 miealęczDl\ - 2.34. zł 


dO'1I 


19'.:; 


l . 
r mię I nazwisk O 


I 


Oot.ładny lidrea ( 
( 


Głos Robotnika 


z TOrtlnia 


na mie8ią
 wrzesień 1927 r. 
I prOBZę pobrać ocIemnie pnez listowego przed- I 
platę m esi
:ZDI\ - 2.34 7.ł 
I 
, dD1a 1927. r. 
ł 


Iml
 i oa..iako 


.tJ 
Dokładny adres