/KM_01992_1926_03_21_1.djvu

			. 


. 


Organ urzęd<;>wy Magistratu miasta Torunia. 
WychOdzi w sobotę każdego tygodnia. 


OGŁOSZENIA drobne (wyłącznie poza tekstem) włers7 
petitowy jednołamowy lub jego miejsce 10 gr. 
Cała strona 25 zł. 
 

12 u 15" jednorazowo. 
/4 " IQ" . 
l/s " 6 " 
Konto P. K. o. Nr. 206 914. 


REDAKCJA i ADMINISTRACJA 
ł'4agistrat . Toruń; 
Wydział prezy'djalny (pierwsze pIętro.. pokój Nr.25.) 


. Redakcja;i Administracja czynne w:: dnie, powszednie ,od 
godz. 10. rat,to d
 1. po połud
u. 


Prenumerata kwartalna 2,10 zł
 
 Cena egzemplarza 20 gr. 


. Nr . 21.[125] I 
- 


Toruń, dnia 22. maja 1926 r. 


I Rok III. 


.,C,', ,\' 
l, "', <:._
,:" "
".,': 


. .
'. '-. 


Śp_ 


Dr. Bolesław Wolszlegier 


- ' .>" 


'Pierwszy polski prezyden,t m. Torunia 
zmarł dnia 20. 'maja. ,br
 w Szenfeldzie, Jego majątku 
rodzirt-nym. -- ; 
j: 


C
e,ść. J'ego palnięci! 


,.Magistrat m. Torunia. 


. ., . 
 


'.; .- 
,'...._ . _.:r" 


... - ..-
 


. -"I 
. to" ", . _ 
  :- 


'-l, . ...:i 
- ,
		

/KM_01992_1926_03_21_2.djvu

			2 
Wojewoda Pomorski 
L. dz. I. T. 137/26. 
r 


T O ru ń, dnia 14. maja 1926 ,r. , 


'
ł- 


-l " 


Rozporzqdzenie w przedmiocie zarzqdzenia .... .. 
. stanu w9jqtkoweQo. 


W myśl uchwały Rady Ministrów z dnia 14. maja 1926 r.:'::- .;
 
kontrasygnowanej przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej :

 ::: 
na podstawie art. 124. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia:' 
17-go marca 1921 r. ogłaszam wprowadzenie stanu wyjątkowego na '.: 
obszarze Województwa Pomorskiego. . 
Rozporządzenie to obowiązuje z dniem 15-go maja l 926 r.:' 


, 


WOJEWODA POMORSKI 
(-) Dr. Wachowiak. 
Powyższe podaję do wiadomości. . ' 
T o ruń, dnia 15. maja 1926 r. , 
. PREZYDENT MIASTA'!':;: , 
(-) Bolt. .. 


'1 j 


,{o;\. '" 
:,Jo 


L. dz. I. 10302/26. 


Wojewoda Pomorski 
L. dz.. - I d. 434/26. 


'2 ,": 


T OrlI ń, dnia 14. maja l 926 r
." 


Do ludności Pomorza! 


Wypadki ostatnich dni, które Pomorze bardzo żywo przeży
 
wało wspólnie z całą Rzeczypospolitą, wystawiły na ciężką próbę 
poczucie praworządności i godności całego społeczeństwa polskiego. 
Jednolite stanowisko całej ludności, gorąca miłość Ojczyzny 
i pełne zaufanie do władz, ułatwiły mi spełnianie mego urzędu ąla
 
dobra Rzeczypospolitej i wszystkich mieszkańców Pomorza.
,
 
Ponieważ znalazły się jednostki, które nie licząc się z tym 
nastrojem całej ludności, postępowaniem swojem mogłyby wywołać 
rozdrażnienie społeczeństwa, korzystając z praw mi przysługujących' 

 
ogłosiłem stan wyjątkowy. '
, '. , 
Po długich dniach niepewności nastąpiło wyjaśnienie. Pan,'
 ' 
Prezydent Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski wobec wytwo-"I - 


,.,"...--::
-
"J
		

/KM_01992_1926_03_21_3.djvu

			3 
rzonej sytuacji, zrzekł się urzędu w dniu 14. bm. i zgodnie z art. 40. 
Konstytucji przekazał Panu Marszałkowi Sejmu Maciejowi Ratajowi 
uprawnienie Prezydenta Rzeczypospolitej, podając równocześnie wnie- 
sioną prośbę o dymisję dotychczasowego Rządu. 
Dziękując całemu społeczeństwu pomorskiemu za usilne poparcie 
moich usiłowań i ścisłe zastosowanie się do zarządzeń władz, tak cy- 
wilnych jako i wojskowych, wydanych w porozumieniu i po uzgodnieniu 
zemną, oczekuję 9 d wszystkich obywateli SPOKOJU, od wszystkich 
władz WIERNOSer świętej przysiędze danej na Konstytucję. 
W Toruniu, dnia 15. maja 1926 r. 


I 


WOJEWODA POMORSKI 
(-) Dr. Wachowiak. 
Powyższe podaje się do wiadomości. 
Toruń, dnia 15. maja 1926 r. 
PREZZDENT MIASTA 
(-) BoIt. 


L. dz. I. 10301/26. 


Obwieszczenie. 


Powaga chwili wymaga od każdego obywatela dbającego 
o dobro Państwa, zachowania jak największego spokoju, poszanowania 
przepisów i zaniechania rozsiewania fałszywych wiadomości, mogącj'c,h 
wywołać zaniepokojenie wśród społeczeństwa względnie naruszenie 
spokoju pu
Iicznego. 
Licząc na ułT1iłowanie Ojczyzny i patryotyzmu naszego oby- 
watelstwa wzywam wszystkich do zgodnego wysiłku, ażeby zacho- 
waniem spokoju i karności oraz unikaniem rozsiewania fałszywych 
wiadomości ułatwiali władzom spełnienie ich obowiązku. 
Ponieważ mogłyby się znaleść jednostki wrogie Państwu, 
które rozsiewaniem niesprawdzonych wiadomości świadomie działają 
na jego szkodę, przeto oznajmiam, że wobec tychże z całą bez- 
wzgl'tdnością korzystać będę z praw wynikających ze stańu wyjąt
owego. 
. W tej chwili dbamy tylko o dobro Ojczyzny i poszanowanie 
praw Konstytucji. 
T o ruń, dnia 


17. maja 1926 r. 
PREZYDENT MIASTA 
(-) BoI l 


1- dz., I. 10161/26.
		

/KM_01992_1926_03_21_4.djvu

			:. { 


4 


Wykaz zD1ian personał.. 
nych za miesiąc k'Wiecień 
1926 r. w Ob1Nodzie Sąd
 
Ap
lacyjnego 1N Toruniu. 
Sąd Apelacvjnv Toruń: 
Kancelistkakontr. Wirginja A',rci- 
mowiczowa zamianow'ana kance- 
listką prow. 
Sąd Okręgowv Chojnice: 
Aplikant Józef Kazimier:z uajda 
zmarł. 
Naczelny sekretarz JUljllsz Derek 
zwolniony wskutek przejścia w 
stan spoczynku. 
Kancelista na' próbę Augustvn 
Elwert zamianowany kancelistą 
stałym. 
Sąd Powiatowv Brodnica: , 
Kancelistka kontr. Jadwiga Ci- 
sewska zalIJ.ianowana kancelistką 
. ' 
prOWIzor. 
Sąd Poivlatowv Gniew: 
Asesor sądowy Wacław Wąsowski 
zamianowany sędzią powiatowym. 
Sąd Powiatowv Kartuzv: 
Kancelista stały Franciszek Trąp- 
kowski zwolniony na
 mocy art. 
116 ust. o p. sł. c. 
Sąd Powiatowv Nowemiasto: 
Kancelista kontr. Henrpk Czapnik 
zamianowany kancelistą prow. 
Sąd Powiatowv Puck': 


-' 


Posiedzenie Rady Miejskiej 
w piątek, dnia 28. maja 1926 r. 
o gogzinie 6-tej wiecz.orem. 
Posiedzenie-Wydziałów Admi- 
nistracyjnego i finansowego 
.- 'w
.środę, d
i_a .26-go kwietnia 1ą26 r. 
'o go'dź.inie 6-tęj wieczorem:j-: ,? 
Porządek obrad: 
1. Zawarcie umowy w sprawie 
dostawy energji elektr. z' Gródkcl. o 
2. Wybór wicepre
yde
ta p1ia
tą. 
3. Przeniesienie miasta d'o' wyż-
 
. szej klasy uposa'żeniowej wobec u- 
rzędników komunalnych
 


Kancelistka kontr. Helena Boga-',; 
lecka, zamianowana kancelist
,ą 
. ; , 
prOWIzor. . 
Kancelist
 kontr. 
Jan Paweł Much'- , 
liński zamianow. kancelistą prow. ,': 
Sąd Powiatow'p Skarszewv: ,:, 
Kancelistka słała Helena Dąbro..;: 
wska zwolniopa na mocy art. 116" 
ust. o p. sł" cyw. ; ,'" 
Sąd' powiatowv' Sępaln'o: :; '" 
'" Kbmprnik sądowy z pol. Jan ułów-",> 
czewski zamianowany stałym ko
,
;: 
mornikiem. ' -
,; 
Sąd Powiatowv Starogard: '
 
Asesor sądowy Dr. Wincentv ]od<"- 
łowski zamianowany sędzią pow:' 
Sąd Powiatowv Tczew: '.:' 
- Asesor sądowy Edward Znaniecki 
zamianowany sędzią powiatowym. 
Sąd Powiatowv Toruń: _ 
Asesor sądowy Józef Czodrowski 
zamianowany sędzią powiatowym. 
Sąd Powiatowv Wejherowo: 
Starszy sekretarz, reliks ,5zpitter 
zwolniony na mocy art. 116 ust. 
o p. sł. cyw. 
Sąą, Powiatow'v Wi
cbork: 
Asesor sądowy Antoni Kaczkowski 
zamianowany sędzią powiatowym. 
Komornik z pol. Leon Janiszewski 
za'mianowany komornikiem stałym 
i pr
eniesiony do Sądu w Koście-" 
rzynIe. 
' 


'" 


. .... . .. 


" 


4. Wybór zastępcy przewodni:- 
czącego Urzędu', rozjemczego dla 
spraw najmu w mi'ejsce p. Eckhardta. 
q. Wybór 'ławnika 'Urzędu roz-' 
jemczego dla spraw 'najmu z grona 
lokatorów. w miejsce p. \, Owsianego. 
6. Wybór zastęp':cy 'rozjemcy, 
a 
,I. .'Okręg w miejs.
e p. Pawła ]ur
i
- 
/WI 
za. ;:'
 
';, - ;7. Wybór rozjemcy 'i zastępcy na 
okręg V. w miejsce pp. Winiarskie- , 
g,o ,i Czehaka. --' 
'8. Wybór 'rozjemcy i zastępcy na
, 
VII. Okręg w miejsce pp. P. Gębar:-- 
ski ego i Józefa Krajewskiego. .' -, _ 
9. Wybór rozjemcy i zastępcy na . 
VIII. Okręg w miejste 'pp. W. 'Gaj-;
		

/KM_01992_1926_03_21_5.djvu

			dusa i Józefa Rutkowskiego. , 
10. Odpowiedź Magistratu na in
 
terpelację 'w sprawie remontu domu 
przy ulicy, Przy Rzeźni 20. 
II. Odpowiedź Magistratu na in
 
terpelację w sprawie domu robotni- 
czego na Bielanach. 
12. Odpowiedź Magistratu na in- 
terpelację w -sprawie budowy domów 
z drzewa. ' 
13. Interpelacja Tow. Urzędn.miej- 
skich w sprawie' Kasy C'horych. 
t'4. Zaciągnięcie poż'yczki w kwo- 
cie 8,0.000 zł. przez Miejską Kasę 
Oszczędności w P.- K. U. 
15. Zaciągnięcie pOiycżki 200.000 zł 
na roboty inwestycyjne. 
16. Dostosowanie płac robotni- 
ków miejskich do płac pobieranych 
przez rob9tników prywatnych. 
17. Podwyższenie btJdżetu Wy- 
dzJału bezp_ pubL w celu wynagro- 
dzenia chwytacza psów. 
18. Wydzierżawienie ,wywiadow- 
czyni miejskiej p. Leńskiej mieszka- 
nia w domu przy uL Chełmiń
kiej 16. 
19. Wydzierża-wienie ubikacji 'w 
:starej wieży ratuszowej przy ulicy 
Podmurnej p. Janowi Szymkowia- 
kowi. ' . 
20. Zwolnienie p. Almy Kaschik 
od gminego podatku od lokali i o- 
płaty za wywóz śmieci za rok 1925 
w kwocie 22 zł. 45 gr. 
21. Umorzenie 'dodatkowej opłaty 
za czyszczenie ulic na ro,k 1925 w 
kwocie 40 zł., 87 gr. Walentemu 
Parifilowi. 
22. Przydzielenie placu pod bu- 
dowę domu p. Chełmińskiemu. 
23. Sprawozdanie z rewizji kas 
miejskich, przepro,wadzonej 31. marca . 
br. 
24. ,Sprawozdanie z rewiżji kas 
miejskich, przeprowadzonej 30. kwie- 
tnia br. 
25. Zwolnienie b. radnego p. J. 
Miarki od, grzywny za nieobecność 
na posjedzeniach Rady Miejskiej w 
rok
 1925. 
.' 26. Zwolnienie b. rad.nego pana 
Franc
szka Kuiawski
go, od grzywny 
za nieobecność na posiedzeniach 
Rady Miejskiej w' roku 1925. 


,5 


,OBW'IESZCZENIE. 
Podaje SIę do wiadomości publi- 
cznej że w Urzędach pocztowych: 
Nowy Korczyn, powiat Stopnica, po- 
wiat Ostrołęka, zaprowadzono'służbę 
telegraficzną, a w urzędach poczto- 
wych: Garbów, powiat Pu.ławy, Dą- 
browice k. Kutna, powIat Kutno 
oraz w agencjach pocztowych Rud- 
niki koło Jaszun, powiat, Wilno, 
Zabrzeż, p,owiat Wołoży, Swinice, 
powiat Turek Porub
nek,. powiat 
Wilno, służbę telegrafIczną I telefo- 
nIczną. 
Toruń, dnia 15. maja 1926 r. 
Prezydent: 
(-) BOLT. 


L. dz. I . 10088/26. 


Wezft7anle. 
Na mocy art 1'22 ustawy o pań- 
stwowym podatku dochodowym (Dz. 
U. R. P. Nr. 58, poz. 411) i zarzą- 
dzenia UrzęduSkarbowepo podatków 
i opłat ska.rbowych w Toruniu z d!1. 
7. 4. 26 r. L. dz. 4230/26 wzywa SIę 
pp. Westphala Karola ' 
i N owotczyńskiego Czesława, 
by w ciągu 2-ch tygodni od daty 
niniejszego wezwania zgłosili się 
w Wydtiale podatkowym (Ratus.z, 
II. piętro pokój 48) celem odebranIa 
nakazów płatniczych na podatek 
dochodowy. 
O ile wyżej wymienieni nie zgło- 
szą się w ciągu wyżej wyznaczonego 
terminu, nakazy płatnicze będą u,- 
ważane jako doręczone.- 
T o ruń, dnia 22. maja 1926 r. 
MAGISTRAT. 
L. dz. XIV. 2611/26. 


, , 
j 
i 


j 


'. 
I _ 


I : 


r. : 
 


f ,; 
I i 


Wez1Nanie. 
Na mocy arf. 86 ustawy z dnia 
II. 8. 1923 r. (Dz. U. R. P. N,r. 94, 
poz. 746) i zarządzenia Urzędu $kar- 
bowego podatków i opłat skarbo- 
wych w. Toruniu z dnia 17. 4. 26 r. 
L. dz. 10501/26 wzywa się 
p. Antoniego, SokuIskiego, zamiesz- 
kałego przedtem w Toruniu, przy ul. 
Bydgoskiej 2,4, . 


I ;1 

q 
l I
'I 
f I 
f I,
 

 = '," 
! " :;
j 


.- -- '.
 


',' !,I  ,--_.; 


. =
: !  fn 
ij, . 
i 

 .
 
  ;, 
II 
'q
		

/KM_01992_1926_03_21_6.djvu

			-'u 


6 
aby vi ciągu 2-ch tygodni od daty 
niniejszego wezwania zgłosił się, w 
Wydziale podatkowym (Ratusz II. 
piętro, pokój 48), celem odebrania 
nakaz" płatniczego na podatek ma- 
jątkowy. O ile wyżej wymieniony 
nie zgłosi się w ciągu wyżej wyzna- 
czonego terminu, nakaz płatniczy 
będzie uważany jako doręczony. 
T o ruń, dnia 22. maja 1926 r. 
MAGISTRAT. 
L. dz. XIV. 2894/26. 
.. ...... 


,
 :', 1 


KRONIKA. 
Kale ndarz tygod niowy. 
23. maja - Niedziela - Zielone ,Świątki. 
24. « - Poniedz
 - P. Ziel. Sw. 
25. 
 - Wtorek - Grzegorza VII. 
26. « - Śro
a - Filipa Nereusza. 
27. « - Czwartek - Jana Pap. 
28. ( - Piątek - Germana B. 
29. ( - Sobota - Teodozji i Rest. 


, "ł). 


Kalendarz posiedzeń w Magistracie. 
W poniedziałek, 17. maja br. o godz 
6-tej wieczorem rozprawy przed Sądem prze- 
mysłowym w pokoju nr. 28. 
W środEł, 19. maja o godz. 6-tej wiecz. 
rozprawy przed Sądem kupieckim w pokoju 
nr. 28. 
W czwartek, 20. maj
 br. o. g. 5 wie- 
czorem posiedzenie Magistratu. 
W sobotę, dn. 22. maja br. o godz. 4-ej 
popoł. rozprawy przed Urzędem rozjemczym 
dla spraw najmu w pokoju Nr. 28. 


" 


W czasie od 7. V. do 13. V. 1926 r. 
ubito w Rzeźni miejskiej 145 sztuk bydła ro- 
gatego, 353 sztuk trzody drobnej i 257 sztuk 
trzody chlewnej. 
W czasie od 14. do maja br. ubito w 
Rzeżni miejskiej, 203 sztuk bydła rogatego, 
625 sztuk trlody drobnej, 255 sztuk trzody 
chlewnej i 1 konia.. 
Spędzono na targowicę miejską dnia 20. 
maja 1926 r: 
56 warchlaków, 54 świń tucznych 82 prosiąt, 
37 sztuk bydła rogatego i 18l koni. 
Płą.cono na jarmarku dnia 20. maja 1926 r. 
za: 
warchlaki poniżej 35 kg. żywej wagi 70 - 80 zł. 
" po\vyżej 35 kg. żywej wagi t 0- 90 " 
świnie tuczne 50 kg. żywej wagi 95-100 " 
prosięta za parę . . . . 70- 90 " 
kro\vy starsze . . . . . . . 180 -220 " 
" d oj n e. . . . . . . . 400 - 500 " 
jałowice . . . . . 150-250" 
konie starsze . . . . . . . 50-100 J' 
" robocze . 150-250" 
" d o b re . . . . . . . . 400 - 550 " 
" lepsze i materj. hodowl. . 600- 700 " 
źrebięta roczne. . .. . 80-12eJ" 
źrebięta 2
Ietnie . . . . . . 150-250 " ...;..- 
Pan Wojewoda Pomorski udzielił w mar- 
cu br.' zezwolenie na zakładanie radjostacyj, 
odbiorczych dla użytku osobistego pp.: '-. ',., 
leonowi Nowickiemu, Rybaki 45. '<" \' v, 
por. Władysławowi Ruszkowskiemu, koszary, 
ul. Sienkiewicza. 
Waltero,wi Heese, Sobieskiego 32/34. 
Ignacemu Stadniczeńko, ul. Sw. Jerzego. 
pułk. Hulanickiemu, uj. Prosta 24. 
Alicji Barte', Podgórz, Mickiewicza 1. " ,.' 
Romanowi Gniewoskiemn, Rynek Nowom. 8. 
. 
temu ostatniemu dla demonstracji publicznej 
bezpłatnie. 


. I 


Minister Sprawiedliwości przeniós-ł pro- 
kuratora przy Sądzie Apelacyjn. p. Dr. Edmun- , 
da Łnkanowskiego w stan spoczynku. Aż do -
 
mianowania zastępcy objął kierownictwo {:' 
Prokuratury przy Sądzie Apelacyjnym p. Za- ;':' 
leski, podprokurator przy Sądzie Najwyższym 
w Warszawie. 


Z Urzędu Stanu Cywilnego w Toruniu. ., 
W czasie od 9. maja, do 15. maja 1926' r. 
urodziło się osób 35, zmarło osób 18, ślubó
 
zawarto 7. ' 


U rodzenie zgłosili: 
s y n ów: - Stefan Szeferski, Franciszek 
Kamiński, Jan Dąbrowski, Józef Zelke, Józef- 
Rattaj, Jan Gum'iński, Władysław Gruźlewski,. 
Aleksanber Streich, Franciszek Nadgrabski, 
Stanisław Ciesielski, Wacław Olszewski,' Jan' . 
Tkaczuk, Wiktor Sobieraiski, Józef Wiśniews
; 
MaksymIljan Araczewski, Władysław Glaubert, 
Władysław Zieliński, Stanisław "Myśliwek, '. 
Jan Kordziński, Józef leier, Walerjan Iwański. "." 
c ór e k: - Kazimierz Witkowski, Sta-' 
nisław Romano
ski, Abraham Kędzior, Wła. , 
dysław Krynk,e, Jan leopolt, Andrzej Ko. 
nieczny, Władysław Gnatt. 
Nieślubn. 6, - nieżyw. urodz. 1. 
Zmarli: 
Jan Plyszczyński 93 2 /3 1., Kląra tłarke 
z ,d. Bodicker 80 1 /3 1., Małgorzata Świątkowska . 
z d. Sudomir 77 1., Józef Jankowiak 75 2 /3 I. :: { 
Franciszka Preetzmann z d. Maśłankiewicz"," 
74 3 /4 1., Marta Ćwikowska 67 1 /12 1., leonard '
':
" 
Maliszewski 38 1 /2 1., Jan Głowacki 36 5 /12 1.,'" 
Piotr lubczyc 25 5 /6 1., Jan Juszczyk 22 1., Jan.. 
Bo! anowski 21 3 /4 1., Bronisław Miinster 18 5 /6 I. '
 
Elżbieta Rosińska 6 7 /12 1., Klara Banaszewska 
1 5 /6 L, Czesław Goszka 12/3 I, Elżbieta Kwiat- . 
kowska 10 m" Stanisław Berg 10 m., Henryk.: 
Walicki 6 tyg. <" 


Ślub zawarli: 
Stanisław Wasilewski ż Franciszką Koczo
 {
 
rowską, Franciszek KłosowskizJózefą'Kaniecką, ;

 
Wincenty Małecki z Martą Kaniecką, Apoli- ,
.
:; 
nary Głowiński z Leokadją Kozłowską, Sta-;
 '! 
nisław Włodarczak z Węroniką Gęstwińską,'
 ,'T 
Adam Dudziński z Juljanną Kwiecień, Bernax d ,'. i 
Posiadłowski ,z Anną Beyger. ",,
:',- 
--;- - 


t'" 

,,'-
		

/KM_01992_1926_03_21_7.djvu

			Z Dziennika Ustaw Rzeczvpospolitej 
Polskiej z dnia 24. kwietnia 1926 r. 
Nr. 36, poz. 224. 


Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 9. kwietnia 1926 r. 
o zniesieniu obszaru dworskiego 
Pasieki w powiecie brodnickim w 
województwie pomopsklem i włĄ- 
czeniu jego terytorjum do gminy 
wiejskiej MaIki w tymże powiecie 
i województwie. 
Na mocy 9 2. p. 3 pruskiej or- 
dynacji dla gmin wiejskich siedmiu 
wschodnich prowincyj z dnia 3. lipca 
1891 r. (Zbiór ustaw pruskich str. 
233) oraz na mocy ąrt. 14 ustawy 
z dnia 23.. czerwca 1821 r. o wpro- 
wadzeniu dekretów, 
staw sejmo- 
wych i rozporządzeń Rządu oraz 
o dalszem uzgodnieniu ustawodaw- 
stwa na obszarze b. dzielnicy pru- 
skiej (Dz. U. R. P. Nr. 75, poz. 511) 
postanawia się co następuje: 
9 1. Obszar dworski Pasieki w 
powiecie brodnickim w wojewódz- 
twie pomorskiem znosi się, a tery- 
torjum jego włącza się do gminy wiej- 
skiej Małki w tymże powiecie i wo- 
jewództwie. 
9 2. Wykonanie niniejszego roz- 
porządzenia powierza się Ministrowi 
Sp'raw Wewnętrznych. 
9 3. Rozporządzenie niniejsze u- 
zyskuje moc obowiązującą z dniem 
1. lipca 1926 r. 
W z. Prezes Rady Ministrów 
i Minister Spraw Wewnętrznych: 
(-) W ł. Raczki ewicz. 
Z Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 24. kwietnia 1926 r. 
Nr. 36, poz. 225. 


Rozporządzenie Rady Iinistrów 
z dnia 9. kwietnia 1926 r. 
o zniesieniu obszaru dworskiego 
Owczarki w powiećie tczewskim 
w województwie pomorskiem i włą- 
czeniu jego terytorjum do gminy 
wiejskiej Lubiszewo w tymże po- 
wiecie ł województwie. 
Na mocy 
 2 p. 
 pruskiej ordy- 
acji n dla gmin wiejskich siedmiu 


7" 
wschodnich prowincyj z dnia 3. lipca 
1891 r. (Zbiór ustaw pruskich str. 
233) oraz na mocy art. 14 ustawy 
z dnia 23. czerwca 1921 r. o wpro- 
wadzeniu dekr
tówł ustaw sejmo- 
wych i rozporządzeń Rządu oraz 
o dalszem uzgodnieniu ustawodaw- 
stwa na obszarze b. dzielni<;y pru- 
skiej (Dz. U. R. P. Nr. 75, poz. 511) 
postanawia się co następu-je: 
9 1.- Obszar dworski Owczarki 
w powiecie tczewskim w wojewódz- 
twie pomorskiem znosi się, a tery- 
torjum jego włącza się do gminy 
wiejskiej Lubiszewo w tymże po- 
wiecie i województwie. 
9 2. Wykonanie niniejszego roz- 
porządzenia powierza się Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych. 
9 3. Rozporządzenie niniejsze u- 
zyskuje moc obowiązującą z dniem 
1. lipca 1926 r. 
W z. Prezesa Rady Ministrów 
i Minister Spraw Wewnętrznych: 
(-) Wł. Raczkiewicz. 


Z Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 14. maja 1926 r. 
Nr. 48, poz. 289. 


Rozporządzenie 'Rady Ministrów 
z dnia 30. kwietnia 1926 r. 
o zezwoleniu gminie wiejskiej Czersk 
w powiecie chojnickirn w woje- 
wództwie pomorskiem na przyjęcie 
ustroju według pruskiej ordynacji 
miejskiej dla sześciu prowincyj 
wschodnich z dnia 30. 1858 r. (Zb. 
Ust. pr. str. 261). 
Na mocy 9 1. ustęp 2. pruskiej 
ordynacji dla gmin wiejskich siedmiu 
prowincyj wschodnich z dnia 3. lipca 
1891 r. (Zb. ust. pr. str. 233) ina 
mocy art. 14 ustawy z dnia 23. czer- 
wca 1921 r. o wprowadzeniu dekre- 
tów, ustaw sejmowych i rozporzą- 
dzeń Rządu oraz o dalszem uzgod- 
nieniu ustawodawstwa na obszarze 
b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. 
Nr. 15, poz. 511) postanawia się co 
następuje: 
9 l. Ominie wiejskiej Czersk w 
powiecie chojnickim w województwie 
pomorskiem zezwala sie na przyjęcie
		

/KM_01992_1926_03_21_8.djvu

			8 
ustroju wędtug pruskiej ordynacji 
miejskiej dla sześciu prowincyj weho.. 
dnich z dnia 30. maja 1853 r. (Zp. 
ust. pr. str", 271). 
9 2. W,ykonanie niniejsź-ego roz- 
p-orządzenia powierza się Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych. 
9 3. Rozporządzenie nlnle)SZe 
wchodzi w życie z dniem 1. lipca 
1926 roku. 
Prezes H-ady Ministrów: 
(-) Al. Skrzyń ski. 
Minister Spraw Wewnętrznych: 
(-) Wł. R a c z k i e w i cz. 


-- - - -:::.
-
- ---- 
c-
--:
. 
:.. i
-=='

__ 
- - 


Posiedzenie Rady Miejskiej 


Q1 piątek, 
dnia 28-go maja 1926 r. ) 


:) 


o godz. 6-tejwieczorem. 


. :? 


Posiedzenie Wydziałów 
Administracyjnego 
i finansowego 


'" środę, 
dnia 26-go maJa 1926 r. 


o godz. 6-tej wieczorem. 
Porządek obrad wywieszony w ratuszu. 
T o ruń, dnia 25. maja 1926 f. 


Przewodniczący Rady miejskiej 
(-) Antczak.  -. 
--  :- 


Drukiem S Buszczyńskięgo w Torun

.:: .. 


.......1 ! 


I .
 - " 
Fabrykacja lodu sztu
znego . 
UJ Rzeźni Hlejskiej rOlpoCZętp 
Cena' za -dostawę: I 
loeo:"RzeźniH . . . 1 kawał (50funl), 
-_t.-=- zł., ' 
Z wozu