/KM_01992_15_39_1.djvu

			\ 


.- 
.
 


.ł s enia 
iejskie o w 


arąu 
Toruniu 


, R d k . . Ad . . t . " 
I e a cJa l mlnlS raCja , 
Zarząd lYIiejski \II Toruniu 
\.. Wydział Ogólny (ratusz pok. 20) 
 


, -, 
I Prenumerata kwartalna I 
1 ,20 zł. 

 
 


. 
( 
,,-,l ., 


-;-,>:' .,...... 


Toruń. dnia 17 września 1938 r. I Rok XV 
TREŚĆ: 
Poz. 171. Obwieszczeni
 Starosty Grodzkiego o zgłaszaniu uprawnień do udziału 
w wyborach do Senatu. 
Poz. 172. Ogłoszenie Zarządu Miejskiego w Toruniu o unieważnieniu dowodu oso- 
bistego Zygmunta Balcerowicza. 
Poz. 173. Ogłoszenie Zarządu Miejskiego w Toruniu o unieważnieniu dowodu oso- 
bistego Eugeniusza Richtera. 
Poz. 174. Ogłoszenie Zarządu Miejskiego w Toruniu o unieważnieniu dowodu oso- 
bistego Mariana Schenkera 


Nr 39. I 


Poz. 171. 


Obwieszczenie 
Starosty Grodzkiego 
z dnia 16 września 1938 r. 
O zgłaszaniu uprawnień do udziału w wyborach 
do Senatu. 
Na podstawie art. 9 Ordynacji wyborczej do Senatu (Dz. U. R. 
P. nr 47, poz. 320) i S 4-go rozporządzenia Min. Spraw Wewn. z dn. 
11. lipca 1935 r. o spisach wyborców do Senatu (Dz. U. R. P. nr 48, 
poz. 326) wzywam wszystkich obywateli, zamieszkałych na terenie 
miasta Torunia, którzy posiadają prawo wybierania do Senatu z tytułu 
zasługi osobistej, lub z tytułu wyksztalcenia, do zgłaszania 
swych uprawnień (tytuł zasługi lub wykształcenia) do udziału w wybo.... 
rach do Senatu. 
Osoby uprawnione winny zgłaszać się z dokumentami, stwier- 
dzającymi w spos6b niewątpliwy tytuł zasługi osobistej, bądź cen- 
zus wykształcenia. , 
Wyjaśniam, że prawo wybierania do Senatu posiadają.:
		

/KM_01992_15_39_2.djvu

			1. z tytułu zasługi osobistej: obywatele odznaczeni Orderem 
Orła Białego, Orderem Virtuti Militari, Krzyżem lub Medalem Niepod- 
ległości, Orderem Odrodzenia Polski, Krzyzem Walecznych lub Krzyżem 
Zasługi, 
2. z tytułu wyksztalcenia: 
a) obywatele, którzy ukończyli szkołę wyższą, lub zawodową 
typu licealnego, albo szkołę oficerską, lub szkołę podchorążych. 
b) obywatele, którzy ukończyli jedną ze szkół równorzędnych 
z określonymi w ustępie poprzednim albo posiadają stopień 
oficerski. 
Wykaz uczelni, których ukoń'czenie uprawnia do głosowania 
do Senatu, wywieszony jest w miejscach spisu. · 
Ponadto prawo wyborcze do Senatu z tytułu wykształcenia służy 
c
ynnym nauczycielom, którzy uzyskali dyplomy (świadectwa), uprawnia- 
jącę do nauczania w publicznych szkołach powszechnych, średnich, 
ogólno-kształcących, l
b zakładach kształcenia nauczycieli, choćby nie 
ukończyli jednej ze szkół wyżej wymienionych. 
Jako miejsce zgłaszania się do spisu wynaczam siedzibę Zarządu 
Miejskiego w Toruniu, (Ratusz, pokój 4 i 5), godziny żgłoszeń od 8...mej 
do 15-tej, a w soboty do godziny 13,30. 
-- -Ter-mln -osł--ałe.czny 'zgłoszenia swych uprawnień---upływa 
z dniem 26 września r. b. 
Obywatele, którzy zgłoszą się po tym terminie, nie będą 
wciągnięci do spisów wyborczych. 
Wszelkie pisma, podania, odpisy i pełnomocnictwa w sprawach wy- 
borczych są wolne od opłat stemplowych (art. 47 Ordynacji wyborczej 
do Senatu). 
Toruń, dnia 16 września 1938 r. 


Poz. 171 i 172. 


Nr 39. 


Starosta Cirodzki 
(-) Tadeusz Bruniewski 


Poz. 172 
Ogłoszenie 
Zarządu Miejskiego w Toruniu 
z dnia 8 września 1938 r
 
O unieważnieniu d,owodu osobistego 
Zygmunta Balcerowicza. 
-....
. -, 
'" ' Na ,podstawie S ,2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
. VII. 
1928. (Dz. U. R. P. Nr 72 poz. 648) Zarząd Miejski ogłasza: 
Unieważnia 
ię zagubiony w nie
nanych 'okolicznościach dowód 
osobisty nr 13230, wysfawiony przez Zarząd Miejski w Toruniu dnia 


.!. 


ł" "
		

/KM_01992_15_39_3.djvu

			',: , 
 


, ił> 
Nt 
9. » 


Poz. 172, 173 l 174. 


7. VIII. 1936 r. na nazwisko Zygmunta Balcerowićza, urodżonego dnia 
13. v. 1889 -r. w 
ąbrzeźnie po
iat Wąbrzeźno, zamieszkałe.go w To- 
runiu przy ulicy Zeglars
iej nr 21. 
Za Prezydenta Mi.asta 
Naczelnik Wydziału 
(
) Kirstein 
Radca Magistratu 


Poz. 173 


Ogłoszenie 
Zarządu Miejskiego w Toruniu 
z dnia 8 września 1938 r. 
O unieważnieniu dowodu osobistego 
Eugeniusza Richtera. 
Na podstawie S 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5. VII. 
1928 r. (Dz. U R. P. Nr 72 poz. 648) Zarząd Miejski ogłasza: 
Unieważnia się zagubiony w nieznanych okolicznościach dowód 
osobisty nr 3290, wystawiony przez Zarząd Miejski w Toruniu dnia 23. 
V. '930 f. na nazwisko Eugeniuszu Richtera, urodzonego dnia 21. V. 
1910 r w Łodzi, zamieszkałego w Toruniu przy ulicy Grudziądzkiej 84. 


Za Prezydenta Miasta 
Naczelnik Wydziału 
(-) Kirstein 
Radca Magistratu 


Poz. 174. 


Ogłoszenie 
Zarządu Miejskiego w Toruniu 
z dnia 8 września 1938 r. 
O unieważnieniu dowodu osobistego Mariana Schenkera. 
_ N
 podstt:lwie 9 
_ r.g
por
C}.dz

ia Ra9Y, Mi
istró
 !- dnia .5. VII. . 
1928 r. lDz" U. R. P. Nr 72 pez. 646) Za'r
,ą4 MieJski ogłasza;
-' 


:'.-.:..,'
		

/KM_01992_15_39_4.djvu

			P ,.,. 1 r.'IJ 
OL. '
r. 


() -1f r' (
 ') 
· .; .h: 
i
 ,l..J 


Unieważnia się zagubiony w nieznanych okolicznościach dowód 
osobisty nr 14162, wystawiony przez Zarząd Miejski w Toruniu dnia 
3. IV. 1937 r. na nazwisko Mariana Schenkera, urodzonego dnia 7. VI. 
191<7 r. w Kysztym (Rosja), zamieszkałego w Toruniu przy ul. Cheł- 
mińskiej 26. 


Za Prezydenta Miasta 
Naczelnik Wydziału 
(-) Kirstein 
Radca Magistratu. 


..... 


" 


/ 


Czcionkami Drukarni T'oruńskiej S
 A. w Toruniu, Sw. Katarzyny 4.