/sp_1933_09_08_nr2060001_0001.djvu

			Vf7 
 r 


ł... 


. 
łf1
ięcmle2,50 zł., egzemplarz 20 gr.. 


Rok 13 -lA 20& A. B. 


, 


P() 


J 


Piątek, 8 września 1933  


()
S.KIE 


Wypadki lotnicze 
w czasie Io'bl płatowców turystycznych dookoła Polski. 
Warszawa. 7. 9. - \V zwiQ.Zku z od- spadł na ziemię z wysokości około 100 
bywaj
cym się obecnie lotem samolo- m, i rozbił się d06zczętnle. Pilot Zy- 
tów turystvcznvch dookoła Polski, do- gmunt Martyniak i obserwator Zy- 
noszl) z Nieświ
ża, ie bior
cy w tym gmunt Kinel odnieśli ciężkie rany. Od- 
locie udział samolot klubu turystycz- wieziono ich nieprzytomnych pocię.- 
nego w Lublinie nr. 24 ,,L. K. L. IV" giem p
śpiesznym do Baranowicz. , 
uległ katastrofie. \V BIałYIJ,lSt.oku !'amolot nr. 18, kto- 
W pobliżu \\si pogorżelce, aparat rym pilotowała p. Sikorzanka, w cza- 


wyro. lest to istotnie tradycyjna po- obr&źnia żydow!'ka, węszą.ca wszę>:lzie 
lityka polska. Lecz ta. jej cecha nie ..oferty", rozpaliła się niewątpliwie pod 
rozstrzyga o jej trafnoścL Bo popeł- wpływem s t r a c h u, aby w Polsce nie 
niliśmy w przeszłości bląd zasadlli- doszło do wzmocnienia poczucia soli- 
czy, dając iydom przytułek na na- darności narodowej w stosunku do Zy- 
szej ziemi, wykoszlawiliśmy, przez to dów. Oni się tego boję.. panicznie się 
rozwój nasz!'go narodu w CIągu ca- bojl!- I dlatego wszystko przedstawia !'ię 
łych wieków. 
Przed nami staje znów to sa
10 ich oczom w powiększonych rozmia- 
zagadnienie. lesteśmy 
a ,rozdro
u. rach. Ogarnia ich lęk, 
od tego, w którym pÓJdzlem
: kle- ..Oferty" żadnej nIa było I nie bę- 
runku, zależy hardzo wieI!', b
'c ID?" dzta. ZresztQ nie SQ one potrzebne. W 
że wszvs
ko, Dlatego to sQdzę, za łonie narodu polskiego rodzą się samo- 
sprawi stosunku polityki polskiej do rzutnie sily. które doprowadzQ do wy- 
tyd6w i do polityki żydowskiej. na zwolenia P olskości z pod wszelkich 
tym przełomie ml,dzy dwoma okre- 
sami cywiUzacYJneml. Jest spra
1ł wplyw6w obcych, a przedewszysWem 
zasadnlcq. IstotnQ. d e c , d u J Q- żydowskich. Naród polski musi by
 u 
c Q. tak. Jak była zasadnicq spra.wQ siebie pełno-prawnym i nIezalemym 
orJentacJI w dobie wybuchu WOjny g o s p o d a r z e In. Jest to nieun1knlo- 
światowej. na koniecznoś
. kt6rej przyjście :t:ydzl 
Ta sprawa stawa6 si, bQdz1e cor
z (razem ze sprzymierzeńcami) mogQ o- 
bardziej tem kryterJum. wedlug kto- p 6 ź n I ć ale jej nie mogQ Jui od pol- 
rego następować będzie. w polsce po- ki d '. Ić' To jest ponad Ich sityl 
dział na obozy I stronnIctwa. Wobec s o WTOC 
wagi historycznej tej sprawy w

st- Nar6d polski chce być u siebie p
 
ko lDne uśuwa si, na plan drugi, - I I btdziel Tu niepotrzebne SIł .oterty"", 
2ydzi wyczytali w tyc.
 !;low.ach ..o- ponieważ jest t
 sprawa jasna jak słoń- 
fert.Q" pod a.dresem sanaCJI I BUjna w)".. ce I zwycięska Jak potężne morze. 


li 


(DzIennik Toruński - Gazeta Toruńs"a) 


'Zabity robotnik polski. 
BrednIe o PGI'OZUmienlu Nowa zbrodnia hitlerowców w G dańsku. 
z sanacj.. 
Gdańsk, 7. 9. - We wtorek dnia 5, dojarzem Zieuiskim a DOminikiem 
WarsmwskJ, żydowski "Nasz prze-- :ł,m. G w Stfiblau (Zblewie) na terenie W, Wardvnem. Przywołany żandarm Zie- 
glfd" (nr. 249, z dnia 5 bm.) puśdł w nik 
ańska zost
ł zastrzelony robOt. lińskiego zaprowadzi! na wójtostwo. 
świat poniźszt., bombastycZl14 wfaodo- p iskI, DomInik ,Wardyn. Zabój- zaś Wardyna polecił przytrzymać dwu 
mość: stwo Wardyna przedstawia si, bardzo hitlerowcom szturmowym. Gdy żan- 
_ "Stała się w naszej polityce zagadkowo: Inaczej przedstawia &pra' darm WTócił zastał Wardyna leżQcego 
rzecz niezw}'kła. Sen. K o z i c k i, któ WQ komUlllkat prasowy senatu. inaczej na bruku z ;ostrzalem w piersiach. Bi- 
j .. J : i prasa niemiecko - gdańska, tlerowcy (zwykły u nich spos6b!) tłu- 
ry zazwycza w ImIeniu Demokra.c Komunikat uJ?ędOWy senatu brzmi: maczyU się, że Wardyn rzucił sit na 
Narodowej zabiera głos niemal wy- - ..Polscy dOjarze napadli czynnie nich z nożem, wobec czego jeden z nich 
łę.cznie w sprawie polityki zagranicz- z 
osaml w. ręku na członka org. S, A. strzeli1 do niego, Postrzelony zmarl, 
nej, a wobec żydów odnosił f'ię do- I. Jak podaje świadek. r6wnież Polak. zanim przywołano lekarza. 
tych czas bardziej tolerancyjnie niż zagrozili mu obcięciem głowy. Wsku- Wielka rozbieżność w opisie zajścia 
jego koledzy partyjni, napisał dwa tek tego napadnięty rozc!.IJgllł1 na miej j k h zł ' ! 
artykuły ultra-antysemickie, które się :.:. 
pastnika wystrzałem. z pistole- pr as
:::':':: dOr:;:::
er::; k
: 
kończ, dość wyra.źn, ó f e r t '
od Urztdowy komunikat brzmi więc nikat senatu, - dowodzi, że sprawa 
adresem SanacjL bardzo lakonicznię.. Nie pOdaje żad- przedstawia siQ tajemniczo i nie można 
W sposób dyplomatyczny, ale cal- nych nazwisk. ani okoliczności zajścia. w tej chwili dawać wiary obu tym 
kiem niedwuznacznie, autor na ła- Odmiennie pisze o zajściu prasa nie- oświetleniom. 
mach "Gazety Wa.rszawskiej" tłuma- m.iecko - gdańska. Według doniesień Sprawa niewQtpUwie Odbije siQ e- 
czy,' że pogię.dy Sanacji i Endecji w tejże prasy doszlo do bójki pomiędzy chem tam, gdzie naleiy, 
wielu ważnych dziedzinach mało Się f 
od siebie różni, i że mogłoby dojść do Z . · I h 
. :ł:
jsk:g

'
cjf
 }'bY. nie polity- mian, w unlwers, elae . 
Te iydowskie brednie zllhłę.dziły do Na Uniwersytecie Poznańskim ma być zniesionych 17 katedr 
niektór}'ch dzienników polskich, które profesorskich. - Wszechnica lwowska ma komisarza 
pragn, wywołać wrażenie, jakoby rz&- rzQdowego. 
ł;zywfśde .,endecja" zamierzała "gdzieś Poznań, 6. 9. - Uniwersytet Poznań- ProL Stefko był kontrkandydatem 
coś" zrobić, aby się pogodzić z sanacjI) ski ogłosił następujQcy komunikat: nlezatwierdzDnego 
ektora ks. prof. 
DS tle spl'8.wy żydowskiej. Sił to _ o- ..Wobec pogłosek. jakie kursuj Q o zwi- Gerstmana, a następnie proL Balbana, 
ezrwiśde _ wymysły, podszyte s t r a- n1,clu na Uni
ytecie 
oznańskłm. 17 jednak za każdym wyborem otrzymy- 
katedr. sekretarjat Umwersytetu Po- wal zaledwie dwa głosy. 
c h e
. Obóz narodowy nie składał ni- znańsklego wyjaśnia, że sprawa ta nie W ub. poniedziałek odbył, się w U' 
komu ,żadnej t.ofert}'''; oskarżany jest Jest jeszcze definitywnie zadecydowa- niwersytecie.,J. K. wybory prorektora. 
raczej o coś wpl'05t przeciwnego, a na przez czynniki miarodajne. l'dini- Wybrany został proL Bulanda. zaś je- 
mianowicie o to, że się odgradza od ster wyznań religijnych I oświecenia pu go kontrkandydat, znowu prof, Stefko. 
innych stronnictw, trz}'majtc się w cał- bUcznego zwr6cił si, tylko do rad wy- otrzymał głosów cztery. 
kowitem odosobnieniu. działowych o wydanie przez nie opiuji Ponieważ wybór powyższy wymaga 
Sprawa żydowska jest _ według ro- w tej sprawie. Wpisy na poszczeg6lne zatwierdzenia ze strony ministra W. Ił. 
zumowania obozu narodowego _ naj- 


y będQ się odbywały normal- i O. P., przeto do ch"?ll zatwierdzenia 
istotniejszem zagadnieniem w chwili Lwów. 6. 9. _ Z powodu choroby rek prorektora.. r
dy :wnwersytetu. z po- 
obecnej. Ona decydować będzie o so- tora Ba1bana. z polecenia ministra W. wodu przec1llgaJQCł!J się choroby rekto- 
juszach i przymierzach politycznych Ił. i O, P. obowipki rektorskie pelnl l ra Balbana, spoczywać bQdQ w ręku 
Sen. K o z i c k i zaznacza wyraźnie, zast,pczo proL Stefko. prezes .,sana- proL stefki. mianowanego przez minl- 
że miał na myśli w s z y s t k i e ugrupo- cyjnego" ..Tow. Kultury Akademickiej". sterstwo oświaty komisarzem. 
wanla pOlityczne: 
_ "J'estem tego zdania, że inne 
zagadnienia. inne przedmioty walki 
między róż n e m ł obozami w na- 
szym kraju s
 tylko. pozornie wai- 
niejsze od zagadnienia żydowskiego" 
W polityce zllgranicznej, czy to w 
lltosunku do Niemiec, czy to w st06un- 
lu do Rosji - idziemy "ku wyrówna- 
niu różnic". Stronnictwa, które dotych- 
czas łudzily się, że doprowadzi do 
"porozumienia" z Niemcami, ZRCZ)'lla- 
jł szeregować się frontem obronnym 
"na za.chód" I "ku morzu". A na 
wschodniej granicy wyloniła się nloili- 
wość pokojowego współżyciII. Dzieje się 
to nieco Inaczej, niż zamierzał obóz 
narodowy, ale w każdym razie program 
Dmowskiego zasadniczo i na tem polu 
zwyci
żył. 
W sprawie żydowskiej istr'lieje na- 
dB.1 nteprz!'byta, p r z e p aŚĆ. pisze 
 
niej jasno i wyraźnie sen. K o z i c k I 
(..Gaz. Warsz.... nr. 261): 
_ ,..PozO!'t.aje natomlM-t !;prawa 
tydowska. Co więcej. będzie ona na- 
bierała, cor8.Z większej. wagi. a to w 
7.wil)zku z rozwojem wrpadków w 
Europie zachodniej. Bo przed Polsk
 
staje pytanie: czy popr
wa
zi
 P?I
- 
tykę zgodń, ze sw!'mi nnJIst?tm
J- 
IIzemi interesami. czy stać Się 
1łą 
posiłkowI) w po1ft
'ce. jakI) mug
 0- 
becnie prowadzić naród iY
OWS
I w 
tragicznej dla siebie chwili dZiejo- 
wej? 
Ohecnle pro" adzi Polska. politykę 
wllpńłdzlałania z żydami. Na nich 0- 
piera się obóz dziś rzę.dzę.cy na we- 
wnl)trz, na. ich pomoc liczy przede- 
JPiSzy.&tk.iem na terenie międzynarodo- 


Oferta l 


TonuS, ul1ca i.... Katarzyny ł, telefon 57 - redakcja 300 


sie l,!Jdowania na lotnisku wywrócił 
się wskutek silnego podmuchu wiatru, 
łaIl\iąc ŚIIiigło. Pilotka nie odni06ła 
obrażeń, lecz wycofała się"z dalszego lo 
tu. 
W, Wilnie, na lotnisku w Porzeban- 
ce, aparat nr. 29 pilota Kapuścińskiego 
skapotował przy lądowaniu' i uległ u- 
szkodzeniom. P. Kapuściński zrezy- 
gnował z dalszego lotu. 


Katowanie Polak6w 
\V _ Rzesz,. 
Bydgoszcz. 6. 9. - W niedziałę. dnia 
3 WTześnia w czasie odbywającej siQ w 
Zakrzewie., ziemi zlotowskiej. zabawy 
niemieckiej. urzę.dzonej przez hitlero", 
ców. dokonano napadu na ludność pol- 
skę. 
GrasujQce po wsi gromady szturmow- 
ców. uzbrojone w pałki gumowe oraz 
pręty sprężynowe. zakończone' 0ł0wia- 
nemi gaikami, biły do utraty przytom- 
ności napotykanych i wycillganych z 
mieszkań Polaków, Ciężko pobitych 
jest 7' osób. a wiela lżej. 
Pomocy udzielili rannym dwaj leka- 
rze. sprowadzeni do Zakrzewa. Miej- 
scowy żandarm, mimo obecności w cza 
sie napaści, nie wystQpił przeciwko na- 
pastnikom. ' 


i 
\ 


(I z!P' Ch ord d a\! k an!
 4. v. 
U II a. ' 
Lw6w. 6. 9. - .Tak sit dowiadujemy. 
termin procesu o skrytobójczy mord na 
śp. Chudziku, działaezu narOdowym 
 
Brzozowa. wyznaczoliy został na 
dzień 18 września rb. . t. . 
Proces potrwa prawdopodobnie 5 
dnL Wezwań na rozpraw, dotychczas 
jeszcze nie rozesłano. Zainteresowanie 
procesem olbrzymie. Trybunałowi prze- 
wodniczyć bQdzle sędzia okr. Zygfryd 
Goelis. Materjał śledczy obejmuje dwa 
grube łomy. 
Straszna katastrofa kolejowa., 
Nowy Jork. 6. 9. -' Na linji Chica,.l. 
go - Nowy lork, pod stacjI) Binha.mp" 
ton, wydarzyła się straszna katastrofa 
kolejowa.. Pociąg pośpieSzny wpadł. na 
pociąg towarowy, skutkiem, czego część 
wagonów pocię.gu pasażerskiego ulegla. 
znjszczeni\L 
 
Liczba zabitych wynosi 14, JiczłJs 
ciężko ra.nnych zaś 20, Kilkadziesią.t dal 
szrch 06ób odniosło lekkie obrażenia.. 
Ką;t:a.strofa nastąpiła w ,chwili pełnego 
biegu pocię.gu pasażerskiego i spowodo- 
wana zostaJa, według dotychczaSowych 
dochodzeń, wskutek fałszY.'vego, nasła... 
wienja zwrotnicy. 


! , 
< . kJ
1 " . , c
:

;' , 
I ,
 't. "-f t, 
, .',' / t <" "Oc. ",
 
-'.:-1 
 -..
 t'- :
\ . _:..l-... :.., 
" lO" ,
/
,:xi
: _ " , :.,:' ""-! 
'-= 
 n,- '-:
 
 
i >, 4 '
\"
<:" 

!: ł,.
/'"..;....,.


. ., 
.;
' "
C ., 

, ',' '\. 
(
 ' . "
,<.."':.ł..:;,.
;;':::;: '-" "" 
.
' . ,

. 
;:
 " "t . '" 
 , , , . : 
 . .. . '. < 
 , ';j' 1-,1-' : 

 , : . : , 
 . ' > ' , ;;

 ,,' ''_:' . .' _.to.-.
 ,- .- . ::. , ' , .l 

. ,...-<
 -. .
 y..... . 
<".\.;"..?:';
':.-
;. 


.............. - . 

 .'''
--' zwycIęZa. 
Premier angielski Mac Donald !''kła 
da. gratulacje automobiliście włoskiemu 
Nou"V'Ołariemu. który zwyciężył pod... 
czas wielkkh wyścigów samochodOo 
'tV3:cl1 
 .1rlandj
'
		

/sp_1933_09_08_nr2060002_0001.djvu

			str.-!' 


, 
Proces... o kichanie. 
Lw6w, 6, 9. - lak ,douosłliśD1Y j
 
!':" d .... &J .w'\"ż
zy uchyhł -wyrt:lK. st.d 

" .' . 
 1. -k ft - ł....y dz:t... 
okregoweg o w SanOAU. '" ........,...- , 
ł rodowego :!!: BrzozOWa. maJor
 
aC7a na 600 ' ł o-rz y wnv n kl- 
rez. OW(){'II. na z . e--.. - . 1 9 
rhsllie w czasie uroczystosCl w dnIU 
marL'a rb, . 
t bm. odbyło się w s/łdZle okr
go- 
\\T\1l w Sanoku ponowne rozp.ozn8J:ie 
l"
I{'j :"prawy, przyc.zem 
ędw
 okr. 
Lioelis nie dopatrzył lut w kłt:h&JlIU ez
- 
nu przestępczego i p. owoca uwolmł 
od ,dny i kary. 
Rusini urzeciw z,dom. 
Pra;:.a ż\"dow.,.ka. donC\5i ze Ln:owa o 
TJ.)\\ ych \\"1
stl\Pienra
h &\1tyżydowsklcll Ru 
,,'now. .\kcja antyżydo\\':"ka. w 
Ialopol
e 
w..
.hodl1iej prowadzona jeł!'l. I?rEez RuSI- 
nów i rozwija si
 w da.Lszym C1
. 'V K(I_ 
le KOI'cZ\'nic i S.ynowodzku wr b1to ost2ot- 
nio około' 200 5'Zyb w mieszk3J1iacb tyd?
'- 
6k:ch Wsrod narodowr6w 
\{ict! pohc
tI. 
dokol
ała li
!l1ych arc:"lJtoWłlIl. \\'e Lwowie 
przeprowadziły wladze J:'C
P!
eń.stwa., w 
zwi"zku z tł, akcją. reWIZJe w redak(:je.ch 
...."OWl'go Cza.su" i .."a;;zego _ 
łycz
:' oraz 
,.. ..l.'krs..ilii'kim domu aks.deml
k
 . Stu: 
«lenta Romana )figal& 
kU'ł:o w kaJda.ny 1 
odstaWlono do an'l>1:tu poliG)'jnego prz;y ul. 
Jachowicza. 
Dlaczego tak mało! 
..)IoIl1ent.. podaje. te 

 od 1. 1. do 15. 8. r. b. emigrowało z 
Pol6kł-'do Erec IzraE'l 6.500 osób. Przewiduje 
si
, te do końr.a roku liczba emigra.ntow 
osiągnie 10 tysi
cJ' ooob." - 
, J
 to mniej niż doroczny naturalny 
przyrost. tydów w po1Bce. Do tego prz;yro- 
stu doliczyć nłU
ty i.aJmigrację jydoW8k
 
z Xiemiee. Rodnie ona. z kaMym m[Mią- 
(:E!m i w,yoo;ii jUl; obecni
 dzieiłi"tki tysięcy 
nO
Tch .,bł
kitnych ptaków
, karmiących 

Q w Pol5ce, 
DlaCl.ego w.yjeł.dta ich ta.k maJo! Czy 
nie illatega. te w PaIsce czuj" 5ię lepiej nit 
w Pale$tynte! 
Ciągnienie S-ej klas, 
21 państw. loterji klll6OW8l. 
Ciągnienie :Hj k1&3y 'l:l laLerji k18l!-O\\ ej 
rozpoczęło eil) dziś, we czwart.ek 7 bln- 
Plm c1ągnienia z.ost&t &mieniOnY w ten 
spoeób te 
enie 5 kla6y zD'ac:z:ni
 ekr6 
eona: zamiam Z1 dni ciągnienie 5 k.laay 
Uwał będzie tylko 15. ()@ta.tni dizeń cIągnie 
nia. 23 wrzśnia.. Skrkenie ciągnienia prze 
pro
... teIi 
 u.w pm-wszyoh 
12 dniach odbyWaĆ aU, 
 po 2 ciągnienia. 

annie ił osaŁM trzy dni po 1 ciągni
niu. 
<-
 SamobóJstwo posła. . :.;.. 
WII1de6 1_ 9. - Poeeł parlJi soc:. demo_ 
uaty-em
j Fischer popełnił samobóJMw(t, 
I!In:eJ.aj
 do 8iebi
 z rewolweru. 
Powodem tego kroku b.yła choroba. 


Dziś 
ciągnięcie. 


MO%ES 


.SLOWO POMORSKIE" - plQtek. dnia 8 września 1133 r. 


Nowi wiceministrowie. 
NomIneeJe -p. Wacława J.ł..:zeiewic:za I Floyar-R-łd1mena.- 
P. Rożnowski przel1leSIOI1Y w.tan apoc
. 
WarszaWllo oz. 9. _ Prezydent Rze- blorstw w min. skarbu, p. Henryka 
czypospoiitej zantdzeniem z dnia 6-go Floyar-RaJchman a - podsekretarzem 
b
 przeniósł podsekr
ta.:U sta
u w stanu w min. przemysłu I handlu. 
DU.n. skarbu, Po K&z;JDl1en:A Rozoow- DotychclWlowy podsekretarz stanu 
sklego, w s
 ni Pr 8CZyn d ny . t . _, w min. skarbu p. Rożnowski desygno- 
1 ednoczesnle ezy en mianow.... wan y J ' est. a I ." 
dotychcusoweso dyrektora departa.- . II pr«;:esa. "....,y. ubezpi
- 
wentu adminllt.r6cyjnego w min. ł!
raw czen ipolecznych , która to 11.lstytucJ.a 
zagranicznycb, p. Wacława JedrzeJewi- stanowi
 
dlie naczeln. msta.DcJę 
cu. (rodzonego brata premjera) pad... wszystkich zakładów ubezpieczcnio- 
kretarzem stanu w ministerst.wie skar- wycb, reorganizowanych ooecnie na 
bu oraz szefa. biura iMpekcji przedsi
 podsta.wle "ust-awy scaJeniowej". 


Dekret o DoirCICe wewnetrznei. 
Wanmld i urzędowe wyjaśnienie jej motywów. 


Warszawa. 7. 9. - \V ..Dzienniku 
L!'taW" z datl) dzłslejszl) ukazał się do- 
kret Prezydenta RzecZYP05politej z 
dnia 5 v.Tz6Śnia 1933 r. O wypuszczeniu 
pożyczki wewnętrznej, upowainiaj.cy 
ministra skarbu do emisji imiennych 
obligacyj poiyczki do wysokości nomi- 
nalnej 120 mllj. zł. w złocie. Dekret 
zawiera 15 artykułóW, podpłse..ny jest 
przez Prezydenta RzeczypospolłteJ 0- 
raz wszystkich członków gabinetu. 
Z okujl ogłoszenia dekretu o po- 
iyczce. urz
dowa PAT. ogłosiła wy- 
wiad z ministrem skarbu, p. Zawadz- 
kim. oraz oświadczenie premjera. p. I, 
drzeje\\icza. 
W wywiadzie z ministrem skarbu 
1:najdujemy analizę warunków pożycz. 
ki oraz urzędowo W)'jaśpienie jej mo. 
tywów. 
Potyczka jest pomYślana jako śro- 
dek pokI")-cia prawdopodobnego deficy- 


tu budietowego za półrocr:e drugie bie- 
qeego roku budtetowego. 
Warunki pożyczki 81) następuję.ce: 
Stopa. - 6 proc., a nawet w rzeczywi- 
stoAcI, przy kursie 96, nieco wyższa. 
Termin spłaty pożyczki lO-letnI. obli- 
gacJe pożyczki poeladaJł prawa papie- 
rów pupilarnych. nadto zaś bedł ko- 
rzystać z dwóch specjalnych przywile- 
Jów: będl) prsyJmoWllDfJ w nominalnej 
wartości na spła
 podatku spadkowe- 
go i będł wolne od wszelkiego zaJ
cia 
za naleinoścl, nawet w wypadku egze- 
kucJI z tytułu cięur6w podatkowych. 
Dzi.. o gad%. U-ej rano, w sali Se- 
natu odbędzie sit poeledzenl
 konsty- 
tucyjne ob).watelllkiego komitetu po- 
tyczki pod przewodnictwem mal'llz. 
Raczk.lewicza. Po utworzeniu komite- 
tu stołecznego, majł być powołane do 
żyda również wojewódzkie komitety 
propagandy potyczkL 


Ulaskawienie R6iewicza. 


Prezydent Rzplitej zamienił mu kar9 śmierci na doŻyWotnie 
citżlde więzienie. 


Pomań, i. 9. - ',"czoraj po godz.. 1 
po południu prokurator tlłdu okręgo. 
wego, dr. Eimer, skomunikował się z 
kancelarj
 cywiłn
 Prezydenta RzpliteJ 
w spranie prośby Różewicza o ułaska- 
wieni
 Krótko potem z kancełarji Pre- 
z}'denta Rzplitej nadesda na ręce pro- 
kuratury wiadomo'ć. Ii Prez)-dent 
Rzplitej skorzystał z prawa łaski, za,. 
rnieniaji£ Różewic!owi karę 'mlercl 
na dożywotne wł,zienie. 'Viadomość 
ta nadeszła do Poznania o godz. 13.55 
l w chwilę potem zakomunikowano j. 


skazafu::owi. ktA5ry przygotowywal się 
właAnie na 'm1erć. Wiadom06ć W ska- 
u.ny PrzyJłł z płaczem. 
O godz. 2.10 usunięto z dziedziiu:a 
wledenia przy ul. t-fłyńskiej ustawlo- 
nI) rano szubienicę. na której miano 
dokonać egzekucji. Równocześnie be- 
d'łea w pogotowiu policja opuściła. te- 
ren więzienia. 
R6żewlcz, skazany na karę śmierci, 
przekazany zostanie do odpowiedniego 
wiezienia i, w myśl W)"roku, ma w njem 
przebywac do końca życia. 


Nr. 200 


-=- -= 
Zajścia \V Piaskach 
Wielkich. 


Wedle doniesiel1 urz
doweJ p A 
r.-lewej, powiatowy zarzłd litron
ic: 
twa ludowego no. pow. slopnlckl (wo' 
kieleckie) usiłował 
organlrować 3 h
' 
w Plaskach Wielkich pod P1'etekstem 
urzłdzenia. dożynek ludowyrh zgroma_ 
d7;enie polltyczlle pod . g?łem nieben], 
Pon1ewU władze. administracyjne nie 
wydały zezwolel11a na U1:'-/łdnnie tej 
imprez)", zgroma
zel1le. jako nlelega.l_ 
ne, zostało J'OZWlę.
al1e, a uczellilników 
jego wezwano do rozeJ'cla .I
. Pod- 
burzona pnez agitatorów oraz po
la 
Araszkiewicza cZQŚć z
ranych zaczęla 
wznosi,ć okn:)'.kl antyrzQ.d
we oralS na
 
woływa
 do merozcbodzenl8. się, wobec 
czego znajduJłca si, na mieJscu policja 
przys
piła do oc:zyszczenia placu, W 
czasie tej akcji policja zaatakowana. 
zostala kamieniami, wobec czego zmu- 
szona była oddać w górę str2:alyostrze- 
gawcze, po których tłum ,rozprosz,"1 

ię. Kilku policJantów, a w'ród nlćh 
komendant powiatowy pOlicji w Stop- 
nicy, poturbowani zostali dotkliwie. ka 
mieniamI. Kilku bardziej czynnych a- 
wanturników i podiegaczy ar
!lztowa. 
no, poczem spokój został w pełni przy. 
wrócony. 


Cmentarzysko statków 
powiQksza si,. 
GdJ11la. 6. 9. - W dniu dzfi;iejliz"m 
został unieruchomiony tra.nsportowlec 
..Wilno", a. w najblltsz).m cMSle będę 
przywiiZano statki "Kraków" I "Po. 
znań". \V ten sposób bezrobotny ton- 
naJ: osięgnlo razem 18.000 tonn. Z no- 
ty ,,2eglugl Polskiej" kursować będę 
tylko te statki, które ob8ługuJł IInJe 
re>gU.Iarne, natomiast wszystkie "tram- 
py" <-tatki żeglugi nleregulanleJ) znaj. 
, d. sit na cmentarzysku polskiej floty 
handlowej, mieszC2:łcem si, w drugim, 
wewnętrznym basenie portowym. 
Armatorzy tłumaczł dalue unlem- 
chomianie statków tem, ii marynarze 
nie zgadzaj. slO na konleczn, reduk- 
cję załóg I u
tawicznie groil) straJkiem. 


Pogłos.d O zmłanach w rz,dzie, 
Wanuwa. 7. 9. - W kolach poli- 
t)"C!nych rozeszły si, wczoraj pogłoeki, 
że zaraz po 1łOwrocte mln. Piłsudskie- 
«o z Zal8S
uyk D&!ł4pie zmiany w rz, 
dlie. MówilJ., że usLf.plć majł mla. 
spraw wewnętrznych płk. Pleracki - I 
min. przemysłu I handlu gen. Za.nyt
 
ki, pnyczem istnieje podobno moiIj. 
wość objecia resortu przeWYllłu i han. 
dla przez b. premjera płk. Prystora. 


JESZCZ
 KUPlrL 


- - ---.... 
5- KOLEKTURY 


Nowy typ samolotu poIskiep. 
Wsuuwa. - W najblltsz;)m cusie 
\-.. prowa.d;,;ony Z06tanie do pa8ll.tc16lde! ko- 
munIkacji lotniczej nowy e.am01ot t)"PU 
PWS ;H. Aparat ten przcezedł Ju! WMyst- 
kie 'W)'IDagane dla samolotów komunika- 
cyjnych próby w Inet}tucie Badań Tech- 
nicznych Lotn1ct\\a, oraz odbył kłlkadz:c- 
6iąt godzin lotów pocztowych na linjach. 
Obecnie samolot 
ródl do fabl"}ki w celu 
poczymenla drobnych poprawek.. następnie 
zaś oddany zostanie linjom lotniczym do 
B. B. ledzie do Jugosławjl. regularn
j komunikaeJL 
Warszawa, 6. 9. - W skład wy- - 
cieczki parlamentarzystów pOlskich. 
która w. sobotę rano wyjeżdża do lu- 
goslawji. wchodzi 16 posłów i 8 sena- 
torów. wszyscy oczywiście z Be-Be. 


Ks. %ongołłowicz biskupem? 
Warszawa, 6. 9. - W kołach "sana- 
Cyjnych" mówi się, że kurator poznań- 

'kiego okręgu szkolnego p. PoIlak bę- 
dzie powołany na wiceministra oś\\ ia- 
ty, ponieważ dot)"chcU50WY \\icemini- 
ster OŚVriaty ks. 2:ongołło'" icz zostanie 
jakoby biskupem przemyskim. 
Należy odczekać, czy te wersje "sa- 

acyjne" znajd
 potftierdzenl
 


Dziennikarze bratysławscy 
w Gdańsku. 
Gd.ut 7" 9. - Wczonj bawiła tu wy- 
cleezka dziennikarzy z Bratyl:awy. Przed 
południem gośeie zwiedzili port gdAński. a 
w połudme uC%elltniC'Zyli w obiedzie, wyd&- 
nym dla nich w "Klubie Po18kim" pruz 
SyDdykat Dziermiką.rzy Po18kich w Gda.ń. 
eku. Dziennikarzy hratYlJła
'1Iklch podej- 
mowała wie(:zarem deleguja niemiecka 
Rady portu .. ..Kuino.Hoter' w Sopocie. 
}JOC'Zem o @'odz. 21.37 nutąpJI wy)ud dO 
Poznania. 


Aparat sportowy typu PWS M. który 
podlegał e
ert!gowl pneróJ;lt!k w kierunku 
modernizacji I pn:ystoiowanJa go do dale- 
kieJ turyetyki. oddany zostanie w nQjbU1- 
szym czuie do dyapoQ'cJi minJetcretwa ko 
munlkacyj, kt6r
 przylhleIi go jednemu z 
klubów lotniczy eh. 
Sztuczne jezioro. 
Dla oiy\\ienia żegługi rzecznej na 
Elbie, rZ/łd SAski projektuje budowę 
wielkiego jeziora sztucznego w pobliżu 
Pirmy. Budowa będzie w:rm
gała trzy 
letniej pracy 10 tysięcy robotnlkó\\'. 


Manewry zmo tOf'Y'ZOW'8Mł 
armJL 
Pary!. - Odbyv. alQ.Ce etę obecnie 
mane'\'o-I'Y wojskowe w Sum.panii r6z.. 
nią. się Od dawnych tego roduju ćwi- 
czen tem. ie SI) \\oyłą.eznle pokazem po- 
stępu, jaki zrobiła armJa francuska 'fi 
motolJ-zaeJL Na. polach manewrów I11e 
widać linij tyraljerskicb i nie Jłycha f 
strzałów. WarC7:1ł tylko automltralje- 
zy, motocykle t tanki. przykryte pl
ziB 
mi t liśćmi. aby stały eię niewIdoczne 
dla obserwatorów lotniczych. W eks- 
perymencie tym bierze udział 15,000 
żołnierzy. a wśród nleh Jeden pułk ka- 
walerii, całkowicie zmotoryzowanY. 
Błlłd Z roku 1914-&0. 
"Ere Nouvelle" publikuJe eerję utr' 
kulów na temat armji francuskiej. Au, 
tor rozprawia siC z zarzutami, C!ynlo- 
nem I FrancJI, Jakob
. hołdowała polllY' 
ce militarystyczneJ. I przestrzega. by 
nie powtanano błędu z r. 191ł, kiedy 
Francja przedstawiła 'wletnemu uzbrl>- 
jenlu ..ta.kuJ
cych Niemiec nleprzyg
o 
wanc i nicdostatecznie uzbrojone "dY 
francuskie. 
Kał..trOfa k oleJow & 
MOWy Jork, fi. 9. - WCUII"&J podła 
p
pleszny Chicago - N. 1000k 
dl
rl 
się koło fl.Inghamton z nowoJorskU11 
poclQ.8'lem -mleCłnym-. W kawtr o - 
fle zginęło lt..I NÓb
 . 112 odniosło po- 
1caIeezenla. 
Zab6Jczy 
Ion. 
Cyk1on. który nswiedzll brzegi lit
: 
nu Tes-u, wyrzt-d.1.fł olbrzymie IItkod
. 
Fale zalały .zereg mleI8('.owoc'
1 przd
 
hrzeżnych. zmul!zaJfł c ml8flłzkanró w i 
ilr.hronlenl& ..t
 na IItatkl, Liczba Óh b ' 
tych 1 rannych dochodr.i do 500 o;; '. 
Skutki cyklonu. 
Z archipelagu Bahama nadch
ZQ 
wlejci o szko<1u.I;h, wyrządzonych pr

 
ostatni cyklon. I..lczba zabitych W)'II 
sI 8 08&, Uc1erp1&ła st.ol1ea N&l!!au. 


Gwałtowne alarmy żydowskie. 
"Nasz Przealłł-d u o sytuacji w LodzI. 

ydow!!kl .;Nasz Przegh,łd" w kore- w &pIsie sklepy ż:rdowskie. nie dopu- 
spondencji z Łodzi n zwykł. rasie se- szczajl,łC kupuj,cych, pragnl,łCYch wejU 
ml
iej gwałtownościl,ł bije na alarm: do tych sklepów. W kilku miejscach 
_ "Od pewneso czasu jesteśmy doszło też do awantur, które zlikwtdo- 

wladkaml szalonej wpr05t orgJi iydo- wala. policja. 
żerczeJ w Lodzl, która staje się cora7; policja łódzka wprawdzie zajścia te 
bardziej trwołl!ca i niebezpieczna, Na zazwyczaj Ukwidowała w zarodku, lecz 
poc:zl)tku niemal konspiracyjnie, z ble- w nie wyczerpUje j
nak sprawy. 
giem dni jednak coraz częściej i odwał Czynniki powołano muszł nlezwloc:z 
niej rozlepiane zostaJł na murach mia- nfe zakrz'łtnąć się koło tej niepokojl}- 
sta, duiych poczęki rozmiarów, kolo- cej sprawy i energicznie stanl}ć na 
TOwe płachty, 8zczuję.ce przeciwko lud- straży bezpIeczeństwa publicznego". - 
ności żydowskiej. Znamienny Jest zwrot: ..musZlj. nte- 
ledna z tych ot'!ezw miała tpn I'ku- rwłocznie", Jak i wog61e ton całej tej 
tek. że zaczęto blokować wymienione żydowskiej korespondencji. . 


Banki niemieckie załamuJt si,. 
Londyn. - W tutejszych kołach fl- 
nanso
"ych oczekuJI) w naJbUbzym R I - K b - 
CMllle załamania się ulego tlzeregu 
banków niemieckich, które na skutek ewo uCla na ule. 
cor
z .większeJ niewyplacalnośet swych Rozruchy komunistyczne. - Flota atlantycka St. Zjedn. 

łuzmków nie posladaJł Jut faktycznie W po..otow1u. 
zadnych zasob6w l utrzymuj. IIlę JJ!d\.- a 
nie dzfl.:ki IIztuczn
.m zarzQdzenlom rił 'Nowy JOrk, 7. 9. - Chociaż rząd re- obywatelI' amerykańscy t g1tbi WJIP)" 
£lu. Co więcej, panuje tu pogll,łd. .że '\\oluc)"jny w proklamacjach sw)'ch za- ucł.kaj. do Hawanny. 
obec!1Y system finanfJo,,'Y wogóle nic powiada wprClwadzenie fpokoju I ostro Rządzłca "Junta", I!!kłat'!aJI,łe& efe z 
da Sl
 utrzymać, gdyż IlIt!1fenle 9-u róź- występuje przeciw mieszaniu sle St. P i..ciu o"ób cywUnych nie panuje nad 
n}'ch r!>dr.aJów pienll,łdza o r6inej war- \ Złednoczonrch do spraw wewn';łr7... .. 
toścl realnej prowadzi do zupełnpgo nych KubY. ". ameryka{l!4klrh k"łnrh armJę, dowodzoni przez podoficerów; 
chaosu. Ta oplnja City odbija Mię na I t'ZlJdowych uważaJ I) IngerpncJł: 18. nle- rozruchy w Kłębi W)IIPy noszlł chll.ra.k.- 
kunie papierów n[emleckich. które na. uniknioną. ter k'>munistyczny. W lIawannle żoł- 
tutej.5zej 

ełd
ie zwoluA, le
z nletJr
cr- Cała fI.ota. atl.antyck8. .
n. Z,iennoc70- nierzo '!Przed aj, na ulicach swe kara- 
JVame. znlZkuJQ.o n) ch znajduje Się w pOgotOWiU. LicznI bID)" ro1:Krtnikom
		

/sp_1933_09_08_nr2060003_0001.djvu

			Nr. 208, 

 
Domagają sie urzed6w... 
NIetrudDO zgadnl,łĆ. kto Ich do tego 
olimlela. 
:2;argonowy "HaJnt" rozpoczę.ł stre- 
szczenie pracy Żyda krakowskiego, Jó- 
zefa Diament&, "Gospodarcza agonja 
ZydÓW w polsce" Cartykuł "Nowe ghet- 
to dla Żydów w Polsce"). 
Zydzi sę. wpychani do handlu 
do ślepej ulic)": ' 
_ "Tutaj, w tej uliczce, Jest coraz 
ci
śniej i ci
,śniej, powietrze coraz wiO- 
ceJ duszne... - 
:2;ydom wszędzie ciasno: w rolntc- 
twie. w przemyśle, w zawodach wol- 
nych; jeszcze względnie swobodnie jest 
W adwokaturze, ale nie na długo: 
_ ,,
l
 Ży.dów pozostaj
 przeto 
trzY mozhWOŚCI: 1) stanowisko urzęd- 
nika - państwowe lub prywatne, 2) 
handel, 3) rzemiosło....' - 
W 1924 r. urzędnicy - Żydzi stanG- 
wili na urzędach 13 pro mille. dzięki Wyb Rl k. - h. - tlerowsk. - e W Gdan ' sku 
pozostałości z czasów austrJackich. 0- . . 
becnl e jest mniej, Jakkolwiek statysty- · 
ki brak: Pobicie dwu Polaków za to, że nie saiutowali sztandarów ze 
_ ..Latwo sobie przedstawić, Jakle swas tyk :.! 
skutki podę.ga za sob!) taki stan dla "t' 
życia gospodarczego Żydów... Rzl)d "Kurj. 
a
z," donosi z Gdańska: kich przechodniów, bez względu na 
jest obecnie olbrz)"mim przedsiębiorcę.: Podobme Jak w dniu 19 sierpnia przekonania i przynateżność państwo- 
prowadzi on in
ro:esy. wyrywa z rąk p
czas pochodu z powodu "Dnia pra.- wę., salutowania sztandarów ze swa- 
prywatnych WCIQ.Z nowe i nowe gałę- cy, pobIto polskiego urzędnika pocz- stykę., 
zyli s
tandaru prywatnego, któ- 
de gospodar
i.:." - . . tc;>weg,? Rudlowskiego, jak w dn. 31-go rego uzywa Jedno tytko stronnictwo 
PrzedstawIcIelstwo zydowskie w slerpł: ua podczas pogrzebu hitlero
'ca gdańskie, nosi wszelkie znamiona te- 
Sejmie prowadzi walkę z tendencjami Rudziały zbito licznych przechodnió
' roru, i to planowo przeprowadzanego, 
r nUDlenIS clausus". Jest to błQ.d. tak dn. 5 bm. o godz. 19 m. 30, pooczas o, czem świadczy ustawianie w zorga- 
Trzeba dQ.Ż)"Ć 
o obsadzenia urzędów, pochodt.l powr
CAjQ.cych z Norymbergi mzowanych pochodach pałkarzy. Na- 
a nie tylko wyzszych uczelDl: uczestmków zjazdu hitlerowskiego, u- pad na dziennikarza polskiego, ko- 
_ "leżeli rzQ.d nie będzie dawał mundurowani bojówkarze pobili na responde
t::ł' organu polskiego, rzuca 
stanowisk, jakież znaczenie może mieć Langgasse, za niesalutowanie sztanda- ponury c
en, na toczące się obecnie mię- 
dyplom wyższego zakładu? Ci wszyscy, ru 
e swastykę.,. dyrektora oddziału dzy Gdansklem, a Polskę. rokowania, 
którzy walczl). przeciw numerus elau- gdansk? - sosnowIeckiego Towarzystwa . Pobicie zaś przedstawiciela wielkiej 
sus, winni to wzi!)ć pod uwagę i pa- Kopalm. \Vęgla, p. Franciszka Dulkow- firm)" węglowej, daję.cej znaczny zaro- 
miętać, że walka nie Jest dostatecz- SkI ego I napadli na p. Tadeusza Bień- bek Gdańskowi, wskazuj
 że w Gdań- Flota brazyłijska. 
na..... _ ko
,
kiego, korespondenta "Gazety Pol- sk
 ł;łitlero
'skim nie traktuje się po- Brazylja zamierza zamówić w la. 
Apetyty żydowskie rosn
 I JUeruj, sk.leJ". 
wiadkiem tego zajścia był wazme własnych interesów gospodar- pcmji 30 okrętów wojennych. Program 
slO Jeszcze wyratnlej w stronę zaży- między Innymi p. Zarske, redaktor hi- czyc
. 
resztą. nie może być inaczej. budowy jest r02łożony na 12 lat, a 
dtenia urzędów w Polsce. W tym sa- tl
rowskieg
 "Der DI!-
ziger Vorposten" C.odzlenme od 
zeregu tygodni urządza koszty wyniosą 180 miljonów jen. Rząd 
m) m czasie, kiedy Rzesza odmawia im bl,?rQ.C)" udział rówmez w tym pocho- SIę tu olbrzymIe demonstracje pod ha- brazylijski zapłaci częściowo te koszty 
praw obywatelskich. Żydzi dQ.Źę do te- dZle. słem "Zuruck zum Reich" z mowami kawę. i manganem. 
go, ażeby opanować nie tylko polski Oprócz. tego na Langgarten, w tym t
.tej
zych senatorów i mi
:1istrów ber- Śmierć lotniczki. 
handel ł pOlskie rzemiosło, lecz I pol. sar;nym 
1I
mal 
zasie, członk: 0wie te- lInsk.lch,_ 
tórey rozpalaj
 namiętności Podczas meetingu lotniczego w Chi- 
skle życie państwowe, w sposób jasny goz oddzIału bOJ?
'karzy pObI!i do . u- do bmłoscl. \
 ooec takIego stanu rze- cago poniosła śmierć znana ' lotniczka 
I otwarty. przez obsadzenie urzędów. traty przytomnoscl dwu uczmów gIm- czy na.wet 
aJbl!-rdLiej. s
pul!"-tnie 0- 1 Florence Kłingensmith. sp
dłszy z wy- 
Czem się dzieje, że tak rosnl). apetyty na
jum niemieckiego, 
iemców,. braci praco"ana 1 naJsolenmeJ podpISana u- sok ości 300 m. Florence KIingensmith 
ż)'dowskie w Polsce! Kto ich do tego He1Dzendo
ów. oraz lIcznych ,mnych mowa prawdopodobnie do niczego nie wsławiła się akrobatyką po\\tycznej do tydów. Równiet na 
d
ień wczorajszy z"'Qłano masówk
 komu. 
n1Btyczną. 
Wret'zcie na niektórych gmachach (np. 
na G. Z. K.) widniały w 6Qoot.e napisy: 
"Precz z HItlerem, precz z rządE'rn niecb 
tyje POk>ka Part ja Komunistyczna!':. 
Krątą wersje. te cała ta. robota. jest dzie 
lem młodych bd6w-komunlstów. W ci
u 
dn
a w mieście krątyły sitne patrole poli. 

'lne. 
. En
rgicr;nie w6Zczęt.e śledztwo ni

'I\
pli 
.Wle UJawnI I&prawc6w wSZY6tkich pow)'tej 
opi8a.nych zajść. 
Zwinięcie urzędu. 
Powodujq.c siO 05zcz
dnościami, mi. 
nisterjum poczt i t.elegra.f6w p05tan() 
wiło zwiDlłĆ samodzielny urz/łd radjo 
telegraficzny w Poznaniu. 


Bierze w nim udział 2S płatowców turystycznych. 
Warszawa. - \V środę o 
odz. 5-d podzielona na dwie CZęSCI. Odbędzie 
rano odbył się start samolotów. biorą- 
ję więc lot nad wschodni!) Polską. 
cych udział w konkursie turystycz- który się zakończy w Warszawie, a La 
lJym do Jotu okrężnego dookoła Polski. stępnie lot do morza, który równiez za 
Do lotu tego stanęło 25 samolotów, w kończy się w \Yarszawie. 
tej liczbie 9 aeroklubu warszawskiego, Cał
 trasę podzielono na 7 Ptd.pów. 
3 _ krakowskiego, ł - l
'owskiego, 2 W cię.gu pierwszych trzech dni lotu 
_ lubelskiego, 2 - ślQ.Skiego, 2 - po- z9.wodnicy muszą. przebr;vać po dwa 
znańskiego, 2 - wileńskiego i 1 - (:tapy, dopuszczalne s
 jednak od;;t.
p- 
gdański3go. P. Olszewska \V ostatnigj stwa od tej reguły. DnIa 9 l.m. nastl
- 
chwili zrez)rgnowała z dalszego udzla- pi przerwa, 1G-go bm. zaw
Jdnicy wy- 
łu w zawodach, ze względu na defekt 6tartuj
 do ostatnieęo etapu. 
m&ft"neta w silniku. Start odbył się według kolejn03ci 
Trasa lotu okrężnego wynofi' 3.805 \1stalonE'j na podstawie losowł'.nia. Ko- 
km. i prowadzi przez 
5 lotnlbk i 2 lejno startowali: Wiktor Gedrcyć, Wla 
punkty kontrolne. Po iaz pier\vszy w dysław Korbel, Suszyński. Ewald So- 
tych konkursach trasę lotu okn;;:tn!'-go pora, Stanisław Latwis, Stan. Leszczyn 


.0.. r 


',." 
 . ..4' . ' 
.> 
, 


't. '.",,_ ;{
>'" 

.:
 \


... 
,. -".c. 

:.\


 {'
. 


\ 


:-to \i;'- .
 
'\ 
 


'. 
. 
-:' 


" ,,' 
'.
 

 
:

..:
.... 
;',':...}::,"" ..
:

... 
...,. 


-.... . 
 .
. 
 :::-< 


. ".;

\
 
.
 
,.'{
;' 


, -- 


\ 


"-:>;t . 


'e, 


\' ,

t 


.' 


iit . 

 ": 


. , 
,'. 


'\ 
".;;...,1' 


.,. . 
, >
l'.:. 


",,-,".'': 

,,""'\ 


,..".,....-: 


. I 


. "', 


oł;;: 


...... ,""." 
't
 """. : 
 -'l;t
 
,- ,'..ł. 


.. 


" '
', 


.' . 
 
. "u""
"-'< c." 


, 
. 


'. " ....
.:.
,. !-..":;,:. :,
 :{..
. 


"przyjaźń" włosko-bolszewicka. 
W rezydoncji Mussoliniego w Rzymie. \\<. pał8.cU WE'neckim podpisany został 
obowlęzujl)Cy na lat 5 pakt ,,przyjainl, nieagresji i neutralności" między WłG- 
chami a Rosję.. sowieckI). Na obrazku Mussolini \V ch wili podpisywa.nia 
paktu.
		

/sp_1933_09_08_nr2060004_0001.djvu

			tr ł 


Literatura-nauka-sztuka. 


.IILOWO POMORSIUE" - pł.,ek. dnia . wrze.nla 1833 1'. 


Radjo. 
Sobota, 9 wn:£
nia. 
. Wars1!awa. 7,00 Audycja p
ran
a: 11,57 
S\' nal czasu b
jnal z 1ol'uma. 1
,05 Mu- 
zyta lekka \Pl
 t)'!. 1::.,::J_ ł:rzeglą? pra,,
. Oto mija pół wieku od śmierci Iwana 
1 ..... homo IDet
Orol. l
,J:J V, c, koncert . Turgeniewa. wielkIej miary pisa.r;r;a 
j- 
1
:
 Dziennik polut.ln. 
ł,,,j M
zyk9. /. ,
I
't. skie"o który pierw6zy wywiódł litera
 
lj'llj WIadom, hlez. 1J,lU hon1. l all,:' 

_' 6Wego' narodu na europej&kię szlaki i ZoO- 
lll
t. Ek5pOl"1. Ij,1:' Muzyka z płyt. 1J,
;) sta\'o'U na ZachodZIe glęboki ślad swojej 
1\011I, go.spoda.rczy, 1;:'.35 J. S, :Bacb: hO
- my
li. Zwłaszcza Francja, potem Anglja i 
cen .:;kI"zypcowy pod\\oJny d-moll w "? OO k, 
iemcy czerpały wiele z ducha Turgenie\V11. 
'l. :\1cnnh:lla i 
. Elmana (plr. t ?). 

, Totet na Zachodzie duto się dziś mówi l 
Auli, Liia chor
'ch ze Lw
wa. _ 1?,30 l"1
"

 piolze o wielkim trm pisarzu, A nie bez 
\\ \\)k. p,_H: Ostr
wskle
." l.,
:v_ O

y_ wpł
'\\u pozostala twó:rczosć '!'urgeniewa 
"":,uaIIlY. 1.,10> 
luz) ka le
",a. .ł-,l
 O c łi
 na na(!ł;ą IIteM\tul"
 Więc \V dniach l"(X:Z- 
z hl'akowa, 18.35 Rectal 5łll
V.8:c2 _ 
. nicy jego śmicrci w6pominam.y pokrótce 
puwsklcj, l) J. Brahms: a} " me Zl
 ę ra t - dz ie J "e t_ocia autora Ojców i dzieci" a prze_ 
ł ' ' 1 J ' a ml 'lo
ć J 'ak kw'at c) 
amo - , .. , 
11.), 'I ' o . - , " _ dewl5z)'sikiem tak popularnych u Das .,Z1l- 
IIJSC (FeldemsamkeIl), d) O lica k
chane '.,' ' .. 
(O liebliche Waugen). 
) St. )1on,usz.ko: plsko\
 m)
hwe
o. _.',', .' 
}' ' d . h} ZeJeri-k" Ja5kółka c} Znakomity pIsarz ros,j.skl h
an, c:-yn 
L
\;\I
Ż\


t 


na LeJnie:, 'd) Z. ::\Oekow- s


. T
.rgeł'!.icw u
od.tił s

 w .?rle 
ski: Serce pęka mi z holu, e) 
Ie)'erbeer: 2S paz:dzlernIk
 
M8 roku. Prl) "zly 
H..arz. 
Arja Paz:a z op, 
Hugenoci". 19.ffi-19,:?O prz,yszedł na 1)\\1a
 I wycho",ywal 8
ę ": 
)luzyka lekka z płyt. 19,15 "Wiadomos":i z domu bogat}łD, "śród dos!atk
w, h
neJ 
pola bitwy pod Wiedni
 z. 
nia 9 ....:zes- służby i. 
uwcrr;erow_ "Rod
ce 1 u


DI
wa 
nia 1683 r:'. 19,
J Rouna.1
CI. 19,-iO Kwa- ł PCOW9.dZ1h tytle W)l5ta\'.ne, l.bytko\\ne. 
draru; literacki pi. .Slowik l róża". 
owe- przyjmując mnóstwo gokl, wśród zabaw 
la O. Wilde.a, 2
,ł5 Pio;;;enki w wyk. 
1. i gwaru. I to własIlIe tycie bogatego dworu 
Fogga_ 21,05 Dziennik wieczorny_ 21,15 .,Ble a jednocześnie widok nieszczęś
i
 i .nędz
. 
tące wiadomosci rolnicze':. w
'gl. J!. J, Pł9.- w jakiej znajdowali się poddanI wł06Clame 
tek. 21,30 Koncert muzyki poł
eJ w \\
k. bez. własnej woli, od kapry8Ów panów 6WO- 
J. Smidowicza. 1) Z. StoJowskl: Chant d a- ich całkowicie zaletni - działaly siLn,ym 
mour. 2) L. Rótycki: I¥MZki fal. 3) J. Z,?,- kontrastem na wratIiwą duszę dziecka i 
reII!bt;ki: Krako\'oiak. 
.r. 4. ł} F. BrzeZIn.. młodzieńca. Kontrasty te były powodem 
ski: Thema con Yar
ation. op. 3. 22,00 Mu. te Turgeniew panicz stał 6ię Turgeniewem 
!yka t

eczDa. 2"2.25 
lad

, sporto....e. uutorem. ohrońcą biednych. u
iśnionycb, 
ł2.35 \\mdom. meteor. 
_,
_ł.OO Muzyk'l rzecznikiem spra\'oiedłiwoAci, jednym z 
tan;.;
 (Dośw.). 17,25 ..Borys Godunow" najg?rIi
ez
c.h proPll8atorów Idei oswobo- 
op )lusorg-kiego dzema \\ 10;;C.lall. 
'LoDdyn Beg. 20,00 Koncert symf. Po ukoń
iu 
n!wersytetu w Moskwie, 
Danntry. 20,00 
Waltz Time". Pet
rgu I Ber
I.D1e. w r. 1843 wydruko- 
Budapeszt. 20,10 "Prymas cyganów", o- wa
. Plerw.slJ SWOj, wll: kBz r u
wór !,

a- 
t'eretka Kalmana_ sza . PoeIn1l.
 

n !Ile z.roblł. "ratenlB, je- 
Rzym. 20.15 Koncert symfoniczny. den tylko Bleiulskl. znakomIty krytyk ro_ 
MedjOłau: 20,45 Koncert symfon_ 6yj6ki, wyraził się o nim przychylnie. Ale 
. 


50 rocznica śmierci Turgieniewa. 
Ten, który ppoznał Euro p@ z literatur. rosyJskll. 


SZOSy wojskowe w Rzesz,. 
Jeszcze )eden objaw przy gotowywania się do wojny. 
w tych dniach ukonstytuowal& się w ców wojskowych oddziałów aa.mocbodo. 
8erlirne rada naczelna towarzystwa budo- wyeb. rozrzuconych \\ e wszystkich wat.' 
"9 nowych &OS samochodowych. nie
ych strategicznych punktach RZe8;q 
Towa.rzyet.wo to powołano do tycia przy XiemIeckiej. 
wybitnym współudziale przedf!iębiOI'!!twa Wilmo
&ki zasiadać będzie w nowej 
'!Olei Rzeszy. organizacji jako rzeczn,ik interesów firmt 
Do rady nadzorczej nowego towarzy&twa KrupI!- W kołach dobrze pomformo\'oanych 
weezJi Dl. in. major Huebnlein, dowódca wskazują, na \O, te jednem z naj\'oiekszych 
1&1'. socj8.b!ltycznego oddziału 8&IDOChodo- zadań Jl().wego to....-arzy31wa będf.ie budo- 
,,-ego oraz małżonek Barba.r;y Krupp Wił. SZOdy 8aII1ochodowej \\zdłut Renu, z odga- 
nowaki. Skład rady na.czelnej wskazuje na lęzitniem ku północy do Hamburga. 
::bBrakter wojskowy DOw-ego przed6iębior- 
1ilitarn.v charakter tej £ZOISY jest al 
&twa. Mjr. Buehnlein jest jednym z tw6r- nadto \\ idoczny. 

 


Zm,sl smaku o ludów. 
Narody Wscbodu ceniły cebulę, jako pękarm. - Ludy pół. 
, nocne pogjrdzały nią. 
Od c:zaeów najdawniej!lzycb cebula była r nie. cenili mało cebulę. lak opowiada Ta- 
wysok.o ceniona jako pokarm, zwłaszcz& cyt, Germa.nów u.derza!o niepnyjemme 
przez ludy południowe. Egipcjanie, 2:ydzi, su.tow&Die cebulą, 
z)piorJuem i czoeo- 
pfftOwie a takte Chiilczycy epotywa.l1 i kiem przy stole cezarów nyJIl.!k.kh. 
.potywają, ł:ebulę chętnIe na- 6Ul'OWo. U- 
chodziła u nkh za pokarm Judowy. 
Natomiast 6tarotytni Grecy uwatali ce- 
bulę za delikates. W "Djadzie-. Homer 0- 
piewa .,zachęcaNą do picia cebulę-. Poda- 
wano ją gOŚCIom podczae. uczt tak. jak dzi- 
	
			

/sp_1933_09_08_nr2060005_0001.djvu

			Elektrownia \V B,dgoszcz,. 
o .rotianę dotychczasowej poli tyki gospodarczej elektrowni. 
Elektrownia bydgQe.ka. jak to jut pny kombin&Cjach elektryfikac
'jnsch naj. 
\\'un.imłJtow8.l.ilm1y w artykułach o projek- !J::L
zJch powiatów. Czy pI'zypadkicm nie 
cie elektcyfikacjl powiatu bydgoskiego, bu- \\ blędne) polityce bydgoskich władz miej- 
dowana była z tem przeznaczeniem, aby skH:n? Czy nie w małej ruchliwości i za,. 
14.15 lItat się centraJą elektryfikacyjną dIs c&- bii!;!"ii\,-ości miejscow.ych czpmików komu- 
łej pobliSkiej ois:oJicy. W tym właśnie celu 1.alr F'h, . . 
zast060\\ano turbiny o motliwościach pro- Bez chęci uchyblema komukolwiek wy- 
13.75- 14.25 dukcji prądu zna.cznle wIększych od zapo- razić mUE,lmy przypuszczenie, te elektrow- 
trzebOwania samej By
y. nia bydgoska jut co najmniej od roku j
li 
Niestety dotychC2:11S zaElięg E'l
ktrowni n
e dwóch stać si
 była powinna centralą 
20,15- 20,75 bydgoskiej nie przedostaje się poza gra- elcktr}'fikacyj
ą dla sl\,?iednich. po\VIa
\\'! 
nKc 5IUI1ego mlMta i ogromna ilość prądu gdJ'by decyduJące w te) sprawie czynmkl 
15.
 111.50 produkowtł.nego w niej, ginie bezutyt-ecz- miejskie umillły b}'ł.y zdob).t. Bię na bar- 
nie. Sprawa elektryfikacji powiatu byd- dZiej rzutką i energiczną poht}'kę eke-pan- 
14.00- 14.50 goakleR"o przez bydgoską wytwórnię prądu .;y,:,::,
' .' . . 
13,00- 14,00 ugn:
la wczesną Wlosną roku bi
o .
.e"'Lro

ma mU/n .br ć przedsU:bI
1"6twem 
12.25- 12,75 wl!iród rozmaitych kompJiJtae,yj prestlto- '!ywfm. 
Ie mot!1 a .Jej krępować bll
rokra_ 
"'yob, polit}'cwych, osobistYCh itd. Czy ?_ ty
znem ur:ale
mamem od ró
1\}'ch mstan- 
be-cnie myśli eią powat.nie o tej kwest) I. loYJ. lecz raczej trzeba narzucIć ?akaz, aby 
trudno dociec, a jeśli tak, to podobno wy- szla pol
zebom tycIa naprzecIw, aby w 
sun-11. się racz
j koncepcję elekt.ryfikowania bwej polityce te potrzeby nawet wyprze... 
pO\\'latu p"", pomooy prądu z elek.trownl d&&la. i \lJ"8ibiała je wedlug własnych. zgór.v 
pomorekich w Gródku i lurze, a Dle z e- pv\\zlętych wytyczny
. , 
lektrowni bydgOSkiej. prawda, te w dZ1BleJBzych warunkach 
SI\!'icdni powiat inowroclawskl, zdawa- trudno prtewidywać pn}'szlość. I to praw_ 
loby się. równie! powinien być natural- da, te elektro\\'
'R miejska, jako prz
d- 
llyrn odbiorcą prądu b)'dgoskiego od tej sil:1J1orstwo publlczne, za katdy krok me: 
chwili. gdy w BydgOEJ'CZY poweta.la po

- opstrw,) mote b
Ć. 

a\
ana s
rowel 
na centrala elektryczna. Niestety I tutal me krytyce, szczególnIe). )eśll krok taki spo- 
m6wi się o czerpaniu prl\du z Bydgoszczy, woduje chociatby drobne I!
raty m
ter
al- 
natomiast. PI'Ow1I'li:t:i się podobno pertrakta. tlP dla miMta. Ale c:r:ynm,kl odI?O\nedzlB
- 
cje i nawet parafuje projekt umowy na ne 
a poht
kę. elektrow!11 powinny. sobl,e 
dOE'lawę prt\du dla pOWlA.tu ino\\rocław- Jh:I&łb'" lć p).tan
e zasadm
zl!: r:£Y me .na)- 
!;.kieJrO z elektrownią w dalekim \Vłocławku. \\:Jękną dla Inlasta stratą Jest to, te co_ 
Gdy się weł.mie pod uwagę niewątpIi- dziennie pl'\\na i :r:naczna iloM prądu po- 
wy pewnik, te d()@/arczanie prądu z Hyd. zosta.je 
iew.Y:l
'skana?, . 
gvr,t.czy do powiatu h} dgoskle.go i !lRwet .W zWI
7.kl1 z kon<:epc)ą elekt.ryflkow&- 
':nO\uoc!awskiego. ze \H
lędu na blIskość ma po\\ latu b
'd!l
lcg!) puez 
r6dek t 
i rf!\\l!OŚ'; terenu, ,Iesl łatwiejsze i pr.zeto 2:ur, R ino
\Toclawsk[(:
o prze:!'. \\ łocła\y
k 
musi b.yć ekonomiczniejsze nit r. elektrol
- l>olrzcbna )cst, zdam
m nflSzem, r.ewlz)a 
ni pom('1"Pkkh czy z Wlocla\\'ka. tM'.cba SH
 \ dot)'Cl!CfW . 
owCJ ,I1?lltykl gospoda.rc
e
 
Iek. 
pmvatnit' ZIIl!tllJlowlć. \V c7.
 lE'ty pr
Y: 
rt)\\ a: h
c1
Oi'kl(')' I to zaraz dZIl!-1aJ. bo 
...'.n'! Domijanla elektro\\,1l1 bydg06klcJ Jutro mOZ-Ą "lIĆ tĄ nt>1Jr>n 


Nr. 206.  =--- 
Dział gospodarczy 
Masło w opakowaniu. 
Zgodnie z życzeniem hurtowników. 
wladze wydadzą. wkrótce rozporządze- 
ie na mOCY którego masło będzie 

p
edawane tylko \V opa
owaniu, Na 
. a.pieJ"ze woskowym ma wld!lieć firma 

zględnie nazwisko wytwórc)'. ' 
Ułatwienia pocztowe. 
Obrót przesyłek pocztowych za po- 
braniem rozszerzono na Francję I AI- 
gar. W ten spo;;ó
 będziemy mogli 
.sprowadzać z Pary za drobne przedmio- 
ty bez ucię.żllwych formalności poczto- 
Wych i walutowych, 
Materiały wełniane zdrożały. 
Na rynku wlókiE'nnirzym zaobserwo 
wano poważną 7.wyżkę cen towarów 
,,'elnianych, która tłumaczy się mocną. 
lendencjq. cen surowca wełnianego. :\fa 
ierJałY 
'elnlane damskie podrotal)' o 

10 proc. , 
Cllm.lel. Z powodu zupełnego prawie 
wycr.erpama zapll8Ów chmi
lu CJ8t.1.tniego 
lbioru, przy 
łabem zapotrzebowaniu ryll- 
kav.' ZtIgranu:w}'eh. eksport polskiego 
cl1Dlielu ustal prawie zupełnie, tak, it 0- 
alalnio dokonano t)"lko paru mal)'ch trans- 
akcyj chmielem starszym, Nowy zbiór 
chmielu mpo\\ iada się pod względem ja... 
koś<:low.)'m dobrze, o cenie wezakte dzi_ 
siaj jeszcze nic konkretnego powiedsiet 
uie moWa. 
W,.. "0Db1, do ROIłIL W wyniku 
dlublzych roko\\an. nawi/lzanych jesZC%8 
podczas pobytu w M06kwie przed9l.awiclell 
polakiego tycia J;ospodarczego, zost1iila przez 
Torgsin" moekiewilki zakontraktowana ZA 
J,ośrednict\\em "Sowpoltorgu" d08tawa 
lIięlUlZej iloścI słoniny. 
Jako pierwszy t
8POrt z tej tranSllkcji 
IIJslano w ł,}'ch dmach do Moekwy pertję 
100.000 kg. aloniny. 
W chwili obecn
j czynlon
 
 IJn}'go- 
10\\ ania do nutępn
j wysył!u. 
Tabor łLlIt Śl4ak-Gd,1dII. Na r;wołanem 
io pacym II
 dzień 9 b. m. posiedzeniu ra_ 
dy :r:aM:l\dza)ącej kon&oJ'Cjum linji kolejo- 
wej Śląek-Gd)"Ilia, rDąIMTywana 
ie 
Kwest ja kupna lokomotyw i taboru kolejo- 
\I
O dla DOYi'ej lin)i. Tabor ma byt r.a.ku- 
plony od po1ekiego Ministerstwa Komuni- 
Kacji. 
Obliczono, ił na kupno nieodzownej tlo.. 
ki taboru i lokomot)'w potrzebna jeet su- 
ma około 100 mlljODów franków, czyli oko- 
lo 
 mlIjooów sIotycb. It!I1nleje motliwo6t 
do\i;ol!ania uj tram;akcjl na -łldzie regt1- 
lacli ratami. Od dojAda do porozumienia 
\\ te) eprawle za.1etne jest pnej
le 
ksplo 
'lacjj kolei Śll\8k - Gdynia prze:!'. kOMOt"- 
" ,\ I .\",1'11. 21.75- 22,00 
U,PolICblemw _pokoJUe. 
M
,," JI"t..n h;'."... \\ I "oC'!.. 34 00- 36.00 
O UlIpolObieol. spokojne. 
trę by tYlnie . 8,00- 8.50 

IU-ęb, p!!ltf'rme ., 8.50- 9,00 
Rll'f:hY Pllenne (&Tube) . 9.50- 10.00 
Rlepak zimowy. ,.,.. 34,00- 35,00 
Gteplk linIowy . , . . . . . 42.00- 43.00 
.orczyca '. ., 40,00- 42.00 
'!I'ocb \"ictQrla . . 18.00- 2i.00 
Groch FOIIt"ra 21.00- 25.011 
S.loma pS7.cnn
 IUff'm 1,25- 1,50 

:onlll fjt;l.enUIl prll"u\\a 1.7So- t,OO 
.omll tytnla lUtl'lIl' 1.2
 1.50 

Iomll ty/ula pl'łkIOwana 1,75- 2,00 
'i/OmR o\\t'innn. luzrm ' 1.25- l,SO 

llJma 0.\6iann prR<'!OWn-na 1.7
- 2,00 

:onlO /
rzmjl'nIlI1 /lrllZ}stklem przez orgamza.- widzianych w znowelizowanej uiltawIe () 
cJe dobrowolne oraz samorząd goapoda.rczy. ochronie lasów, funkcyj w zakresie orga- 
Poza t
m uchw
.la zgromadzenia gtwier niza.cji eksportu, narówIIi z org"a.nizacjami 
dza, te me
?ne )est okr
len.i
 rocznego I przemysłowemI; opieki nad l-asami małej 
zapotrzebowama przed rozpoczęcIem kam- własności i epraw zalesienia nieutytków 
panji leAonej; motliwe niezmD1
jsza:nie za- oraz propagandy leśnictwa. 


.r 


Zła kaniuktura na ziemniaki. 
Zwi4Zek Eksporterów Ziemniaków ocenia położenre bardzo 
pesymisłyca1ie. 
ZbliU1.jący się ee.on eksportowy ziem- przywozu, 'kontyngentowanie, kompensa.. 
niaków wywoluj
 pewne otywienle w za- ela l wreszcie nlewspółmłeme do ceD' 

eg8ch kupców polskich. którz.y starają produktu cła przywozowe. Do tego nałei:, 
Się zorjentować w sytuacji. Związek Eks- dodat, że i.mporte1'ZJ' zagraniczni ziemnle- 
porterów Ziemniak6w w Toruniu przyst
 ków żądają Od polskich eksporterów kre- 
pJł do zbadania, jak przedsta.wiać się b
ą d,tu od &-elu tygodni do 9-ciu miesięcy. 
jesienne zbiory zieł!millków. jakie jakości W takich warunkach bezpo
red!1i inte.. 
poszczególnych odmlfl:l1 wybo.rowego, sorto_ ces rolnictwa, w.yr
ają.cy się w koniecz.. 
wllZlego towaru będzIe posll
dać polskie ności ć!-pie:nięi.enia po dobry
 _cena.cq po- 
roJnlctwo 11& eksport. Z drugiej strony wainiejszych ilOŚCI ziemniakow Vi jesieni 
Zwle,zek Ek£lpo1'terów Ziemniaków prz&- br. jest bardzo powatnie zagrotony."'" 
prowad&a Bumienną ane.lizę konjunktury Związek Eksporterów Ziemniaków w 
na rynkach zhytl;1 i prowadzi oiywioną Toruniu, oceniając konjunktu.rę bardzo 
propagamdę, ma)
ą na celu naklonienie pes} mistyanie zwrócił SIę do władz pań- 
zagranlcznych kupców do nawiązania wzgl. 6twowych z propozycjami, mającem1 na 
podtnymania stosunków handlow}'ch w celu umotli",ieaie ek/!.portu ziemniaków I 
za;kresie handlu ziemniacza.ne,p:o z _Polską. zracjonalizowanie handlu ziemnia-czanego. 
KonJnnktura na rynk8c:h zbytu w tej 
1. in. Z\\'lązek podnosi koniecznośt orga.. 
chwW lest calkowłde Dlewylaśnion a . R,- nizacji kredytów eksportowych i obnitenia 
nIą się peWD8 mołl1waścl, ale DA bardzo \\'BzeLkich ś",iadczeń, w.ymaganych przy 
ograniczone ilości. ałbOwłem nlemBl WSZfst_ eksporcie ziemmaków. Dzięki znanej tYcz- 
kle krale Odbiorcze w ostatnich miesiącach IiwO<5ci dla tego problemu ministerstwa 
prowadziły 'Q siebie protekclonłz.m ImpDr. rolnictwa, min, przemys:u i handlu oraz 
towy dla ziemniaków, wyrażalący się w Państwowego II1Etytutu Eksportowego. eks- 
blU"dzo rOzCIągłel skaU stosowanIa różnych pOŃerzy mają nadzieję uWl
ńaenia swpich 
{;rodków prohiblc,lnych, lak np. zakaz, zamierzeli dodatniemi rezultatami. 


.f. 


Str. f». 


r 
WSZYSTKIE GOSPODYNIE 
MUSZĄ WYPRÓBOW At. 
D RA WANDERA 
proszek do pieczenia 
"D A W AU 


"".." 
: :,-ft 


.." .- 


Pieczywo sporządzOlloC na proszku .,DAWA" 
jest pul.chna. łatwostrawne, wyborne w 
smaku I zachowuje długo świeżość. 
Dokładny przepis na opakowaniu. k-394 


Z teatru tonIńskiego. 
,,20 dni kozy". 
komedia w 3-ch aktach 
M. Bennequln'a. 
Powiedzieć, że ,,20 dni kozy" jest 
"bombą. śmiechu" - byłoby za mało. 
Sztuka Hennequin'a to nie "bomba". 
ale 42-centymetrowa "gruba Berta.. 
śmiechu, wybuchaj
ca nie raz. ale nie- 
zliczoną. ilość razy w ciągu przed;;ta- 
wienia. 
Na widowni zwieszone zazwyczaj 
gremjalnie "nosy na :rwintę" podnoszą. 
się na tej komedji do góry. Licho bie- 
rze przygnębienie. "Kryzys" staje się 
poprostu muchę.. Widmo komornika 
I'ozwiewa się jak dym. \Vierzyciel na 
dłużnika, a kamienicznik na lokatora 
nie patrzy zezem. Siedząc obok sie- 
bie, zaśmiewają. się do łez i pd czasu 
do czasu trą.cają. się kordjalnie łok- 
ciem w bok porozumiewawczo. Roz- 
bawiony kupiec, lada chwila porwie w 
objęcia kontrolera urzędu skarbowe- 
go. 
Gipsowe maski ze sztukateryj na 
powale, lampjony i fotele zdają. się za- 
taczać razem z publicznością.. I oto - 
bezustannie niemal - po sali przewa- 
la się długie: - Cha, cha, cha. cha! - 
Cha, cha, cha, chal 
I niżej podpisany w cię.gu niesp	
			

/sp_1933_09_08_nr2060006_0001.djvu

			str. S. 


PODGORZ. 
k1ista najechał UstOIlosu, W 
 
"MO!?cr odz:- 15-ej na ulicy Puł
le. 

 \\ l'Zt"nm o g:.ot,. . m "' tocyk l1;ta lISto- 
. h I wOJ=o\,;v v 
go ,naJec 
inoI.kU IIl1e.. 
6iecz n e zebra.nie przy bardzo lIcz;nym o u- 
dziale członkiń i gości. ZebraniU prze
od- 
nit"nła preze.;ka p, \Yiniarska, poczem se- 
kretarka p. Kowalkowska zdała, obszerny 
protokół, k-tóry bez zmiany,prz!Jęto. J
o 
kand\"datkę przyjeto p. I. \\.aśmewską..,
to 
óo wne de,klamacje wygł?5l1y pp." lerz. 
chowska C. i Woźna Agrueszka.. BarIbo :n- 
teresujący odczyt wygło;;iła _ p'. Szulczy. 
kówna .-\nna. Sprawe zakoncz
 _ ceronu 
przekazano zarządowi do załat'\\"leroa. 
CHELMNO 
KradzIeże i włamania. Ostatnio na t&- 
renie miasta jak i powiatu zostaly doko- 
nane liczne kradriete i 
ł
a.nia. a 
: \
 
Li6ewie 6kradziono rolmkO"o"l H. Zil
Wl 
skrzypce wartości. 80 
 Sprawq u
ęto. 
jl'lSt nim niej. O. K. z 

ewa.. - " Szyn
- 
chu skradziono ze f'tajnł na szkodę p. Bart- 
la ł iiwinie wartości roo zł. Świnie zło.. 
drleje na miej;;;cu ubili i pozostawili jedy. 
nie nogi. W toku dochodzeń ustalono. te 
f'pra\vc:ów kradzieży było a! S. wszyscy,po- 
chodzą z Grudziądza z k- 
sv: w;;;zY6tkim Towarzystwom Powstailców 
i Wojakow. te \\ ładze udzieliły swojego ze- 
ZM>lenia i obchód ten się odbędzie 10-go 
września 1003 zgodnie z podanym progra- 
mem w rozkazie Xr. ł/33 O. K.. 
Wszyscy członkowie \\-szystkich Towa- 
rzystw O. K. stawić 
 ml1Szą obowi
ko- 
wo. 
Za Wolność! 
(-) Mazurowskl, sekretarz O. K." - 

 narodowo _ katolicką rozchodzącą 
Bie w po'" iatach Kościerzyna. Kartuzy i 
morekim, uprae.za Się o PO\\ tórzenie po.. 
wyUzE!j1;O zaprzeczenia. 
Pies uratował robotnikowi 
życie. 
Kntuzów, - Podczas przywiązy
 anm 
buhaja w oborze, !łpłoszone zwIerzę zadalo 
robotnikowi Wojciechowi Fryderyko\\ i 
BunkD",i dotkliwy cios TOIJftmi. 
astępnie 
rozjątrzony buhaj przygnIÓtł upadłego 9W
_ 
mi racicami, by dalej ofiarę obrabiać nie- 
bezpiecznemi rogami. 
iewątphwie koniec 
byłby tragiczny. gdyby w OBteltniej chwili 
nie był doskOCZYł wierny pi&;, Móry prze- 
CIwstawiając się grofnie buhaJo
 i. prze- 
szkodził 
mierte1nemu ciosowi, Zada.ne o- 
bratenia. robotnika były tak powa-t.ne, fe 
m1JBiano go odwiefć do szpitala w Słllp5ku. 


CZERSK 
Xradzieże ow0e6w. \V ostatnim aaeie 
powtarzają się w 6J>OSOb zastraszający kra- 
d.ziete owocow i to cv:sto niedojrzalych.. 
Kradziete te stały się iatną plagą dla 
 ła.. 
ścicleii 88.dów i ogrodów. Zwracamy eię 
przeto do rodziców z apetem. aby dzieciom 
swoim przykazali niedojrzał
o owocu nie 
zrywać. gdy t sJlotywanle niedojrzałych 0- 
woców powoduje cz
gto chor
 bieg-.mk
 
która się jut w kilku powiatach rozpano- 
szyła nawet z wynikiem śmiertelnym, po 
drugie nieładnie to wygląda., gdy dzieci 
przekradają się do cudzych ogrodów i ni- 
SZCZlł drzewa i owoce. sprawiaj
 tem sa_ 
mem właścicielom dute nieraz straty. 
Kradzieże. W nocy z 31. 8. na 1 wrze- 
śnia br, niewYMledzenl dotychczas złodzlej
 
zakradli się przez okno do mie8zkania rol- 
nika P. Lipińskiego I skradli więk&ą ilość 
garde'"Oby mf;6kiej I damskiej. 
Tej samej nocy ekradziono na szkodę p. 
Juljusza Jaroczka 6Ztukę płótna, wyłotoną 
w ogrodzie celem bielenia. 
SIUłZEBZEWO. pow. 1un1u*J. 
,Ideale przechodzą "zieloną graDIcę", 
W nocy z 'n na 28 8. 33 przekroczyła. gra- 
nicę I p17.e6zla na stronf: pnl8lu\ wię1urza 
ilość jeleni. "PrLeszkM" w . p17.cjściu do 
PolskI ł skorzYBłaDła z Jej 
oścl 
władze graniczne zwierzętom nie robił", 


Grudziądz. 


STAROGARD 
z sall SllCio_1. W dniu 2 bm. rozpat.ry- 
\\ał tut. sąd ok
wy sprawę ohydnego 
moroemtwłl. popełnionego w d'Jl1u 3 maja 
biM_ roku w Bon:echowie na osobie 7ł- 
I
tni
j Tereol')- Rhod
. Na łe.wie 09kart'o- 
nych rasiedli dwaj młodzi tebra<;y z Bo- 
rzechowa 'n
j. Józ
f Kujawski i Aleksa.ndtJr 
Gt!igN' jako podejrza.nl o dokonanie mor. 
del'8twa. 
a .rozprawę powołano 84 20 
świadków. którzy jednak niedlitych dowo- 
dów winy podejrzanych nie 1Wst&rczyli, tak, 
te eąd wobec braku dostatecmych do
'o. 
dów uwolnił oska.rtonych od 
'łny I kary. 
Pan prokurator zgłoeił apelacj
 od wJ"roku. 
Woda Wierzycy aak_ona, W ostatnich 
tygodniach donio;;ła pl'lIBa pomoł'8ka o kil- Dytul'J aptek od 1-10 wneSiua apt6ka 
kudziesięciu w)"'Padkach z:a.chon:eń na t y- "Pod aniołem" pny uL Gdańskiej, &pteko 
tuli. ObeGnie choroba ta nabrała w ni
któ- Przy Placu Teatralnym I apteka Kara!ie- 
rych miejec:owościach cech epi06pie8zył na miej8c:e wy- Sl k' ' 
padkn i Z8bral nieezczdliw
o do 8ZPItaJa. pcrzl\dku pubIlcznego prz,y ul. Grodz ICJ 
Stan jego nie bu- jut. w wlęzlontll cd. blU1dy Klf'illa i 1.yeDfłf- 
dziewać 8ię nałety. te tut. 8połeczeństwo ł!!kiego. W oetatnlm tygodniu ł'twif'rd7.ono 
potekle bP,dzie tę nową placówkę popierać. puszczenie w obieg kilkunastu nowych fal. 
_ 8Yfikatów. Pohcji udalo mę w ponicrl
lał('k 
&reszWwBĆ ł osoby. trudniąco się kolpor. 
tMem fał8Zywych tO.złotówek. 
'batJlcm. im.Ier6 .tarce. We wtorek 5 
l:L:I. prawie BO-letni emeryt A11guet Lun' 
konbem, umicszka.ly przy ulicy Winetn, 
tego Pola 16, wychodząc ze swego mUISZ. 
.ka.n:a., e-podł ze schodów i roztrzaska.ł tJ? 
h'., glow41. ZaweZwu,na kafotka połtotoWla 
ł'dwJozła ofiarę tmgJcmego wypadku do 
N;pltaja diaJmnlsek, lecz etaMJ8zek w dro. 
dzo) zmarl z powodu pęknu
cla cZMzkl. 
PIłka noł..... Polonja bydgoskR o1'gn
l. 
zuje we wrześniu jcezC7.e 2 rozgrywki pll. 
karskio: 10 M.taśma z klubem GrrlłJJljR I 
22 września 7. WM'tI\. 
UJęłO 
 osoby 111. kradzieto i 1 ZI1- \\ la- 
XIłImi,  ----- 


Z B,dgOSZCQ. 


Urztdnlk 


gOl!lpOd8.l'tey Z ka 1Jcją 
szuka posady jako zbo- 
łowiec w przedfliębior. 
stwach zbotowych od t. 
X. 33. Oferty: "Słowo Po_ 
morskie" Grud:r;iąd7.. 
(Gr 1118 


... 


Gospodarstwo 
1
 morgo pszennej zie- 
mi przy mIeście. Cena 
12.000. wpłata 12.000. _ 
"Dobrobyt", Grudziądz, 
pl. 23 StJczn1a 21. (Grl12ł 
i, ''''''
		

/sp_1933_09_08_nr2060007_0001.djvu

			r. 206. 


..SLOWO POMOIUjIUC" - pl,.ek. d.UJ.a I wrze8D1a lIIaj! r.  


.K ROINOK 11. 


- ,....+'...'.'......'....'.......'1.;...,. [ Czwartek. 7. " -- Anaj;tazji. 
:::::::::::: .... .. t. .t:: . ....!:-.. 'J.-':.' PI,tek. 'lo l. _ Nar. N
łP. 

 
\ teatr Pal ski Kler.: JGzel £Droobil {
? 
I i I._on 188
/88, Pacz_tek .. 20 "
: .. Szkoł. Im. JKarji K.onoPD1ck.IeJ. pr
y 
...:.:.............................:....................1..I. 121. Wal'8zaw6kiej 
-1
 przyjmuje zgłO&!'!.... 
C We (;zwartek. dłlla 7 bm. 
 nla dzieci do kl. I j II i IIi c
jonme od 
n Dwadzieścia dni kozy" godz.. 13 d
 U. Szkola prznrotQwuje dzieci 
! Ił Ceny znltone. do gun
azjum nowego t,ypu. - prZ)'t!taJle
 
, 
 tnlmwaJowy przed S'Zkoll\- ' d 100,) 
W plątllk. dnia 8 b. III. 
Przocl_tawienie dl. ""ol_ka Wiadomości potoczne_ 
Dwadzieścia dni kozy'. ' - 
'Abollamenty I pos


ortout niewatne. -. Ostatnia .,StrP!a Bełtycka". W &0- 
on botę 2 bm. Z Warizaw,y do Gdyni a w nocy 
W _obot,. dnia 9 b. lit. o I!odz. 16-tej na p()Oledzl111
k :i pm. z' Gdyni do Warsza. 
Przedstawi,mit" Akodemic"kello Koia wy po !'II.!: ostatni w lym 6ezonie przeje_ 
ToruJl_kiego cMl przez Toruń letni pociąg "błYI!.kawic
 
CIOTKA KAROLA.' ny". zwany "Strzałą ns.lt)'cką". Pociq,g ten 
.
rołochwlia w 3 akt. Braodona 
 kursowal w dni prz:edswiątec7.ne z Wa.r9'la 
(E zycio IItudentów.) Ceny EDitone. wy i w śWI
t& zpowrol.om od 6 czerwca br. 
W ł e c z o r II m _ i cie8zyl trIIII du
 .. frekwencją pa9aterów. 
C Przedstawienie Abdemlckie,o 'Kola . Był to na.jsz.yMzy-pocul,.g w Pol8ce. Drogę 
n Toruńskiello z Wama,,-y do Gdyni (466 km..) Jlrzebywal 

 .,CIOT KA KA R OLA" . w czasie 7 !lodz. 22 min., czyli Z pn6ctętnl\ 
!Jzybkołcią 63 km. "na godzillI: a jcteli od1i- 

e:::!IC!lI!::!Jt!=
II::EJe;:::!IO!:J
 czyć przystanki, to Jechał on z przeclętną 
Repertuar kin szybkością 00 km. na godzinp" - w nieJrtó- 
rych miej6cach (mi
z
 Toruniem a Byd- 
Awłatowłd" - Biała LUla. ostatni raz. g06
czą. Lw;kowicaroi Q Tczewem) rozwlja.- 
n "ars" _ Syn DżungU, ostatni raz. ląc efektywną 'szybkość przeezlo 00 km. na 
..... godZ111P,. Stqd nB.Z\\'a ,.Strzały" 8lusznie mu 
lałace" - .. W lktorja I lej huzar" - się nalmaba.. 
-. NIezwykła wycieczka w '1'01'UJ11u. 
Kiezwykła wycieczka zwiedziła mlMto na.- 
Me w środę 6 bm,: b)'lo to 70 ludzi oficer6w 
i tołnierzy z 2 pulku saperów z '{rakowa, 
IIt.anowi
ych ze.!ogę pociągu pancernego. 
Pociąg ten odbywał podr6t ćwiczebną a po 
drodze zawadził o Toruń. Zaloga Jego przy 
tej eposoonOłcI zwiedziła miasto i jego za_ 
bytki. 
-. Pieszo dookoła PolskI. W środę 6 
bm. redakcję lltl6zq' od\\iedzili dwaj mlo. 
dZI 1udzi
: m.letnl 'Klemena Muszyński z 
Poznania i 17_letni Jan VOI!B, uczeń gimnar. 
zjum toruń8kicgo. \'OS9 wyruszył z Toru- 
nia w czerwcu br. na picszą. w
r6wkę po 
Polece, przeszedł Poznań, KaUsz i Cz
tc- 
chowę, gdzill spotkał SIę z 
luKyńskim, 
który w pojed,ynkp' wyhrał 61ę lIa taką 
parn" wt:dr6wkę z Pozna.nia. Od Ctl)6tocbo. 
"fAT maszerowali wlłp61nie i zwiedzi"\\"8zy 
KlI.t.owice, Kraków. Wjel1'czk
, Zakopane, 
KrynicQ, L""ów, Lublin, 'Vanz:aw
, przez 
Tonn\ podątaj" do Gd)'tli, gdzie zamie- 
rują zakcmczyć awoJ_ wQdr6\\ kp'. Dzielni 
ul Ch.ł. w
rowcy przeb)'li w _weJ podr6:ty dot,ych_ 
ez... ok. 3.000 km. 
-. rlk.cfJ- kOlltrllkty. Dwóch ..nie- 
bieskich" ptaków z Torunia, niejsc)' C. i S. 
Iw. Ann,., Mlcklewf- wpadIl na orygina.1ny spOllób zdobycia (1:0- 
towki w tyd1 kry
'eowych czaeęch: oto, 
podają.<: się fA- wl*icieh wielkleh firm, 
ząwierali $ r6tnemł. p
kujf\.Ceml 1I1'acy 
OBObatpl kontrakty, pobierając od kandy- 
dalów na posady wysokie kaucje. W 'ten 
Bpo8Ób poszkodowam, zQ6.tall przez 08
 
etów p. Jan Musiał z Torunia na łOO zł i 
p. AtanB.ZY !f.ytilińJ>ki z Cekcyna. pow. tu- 
cholskiego na 230 zł. Obaj zrolbili donie- 
sienIe do policji. która poezukuje sprytnych 
"pracodawców". 
-' Ulęcie ,.kleptomllGk.l". Donosiliśmy 
przed kilku dniam! O kra.dZlety lustra I 2 
kneeeł z poczekalni gabinetu leka
kiego 
dr. B.. Swinarakiego przy tli. SzerokIej :r1, 
dokoo&Ilej przez złodziei, udająC)'d!1 P8- 
cJentów. Spreiwca. a' raczej sprawczyni tej 
krn.dzle:ty ZOIrł4ła ujęta: oka.za1A się nią 


TOI1Iń. dnia 7 września 1933 
stIlB pogody. T
mperatUT'8. powietrza w 
":!!!u doby od god:L 7 rano don. 6, 9, do godz. 
;'rano dn. 7. 9. najwytna. + 17 (10), naj- 
IIJm:a + T (11). : 

UlD w dniu 7. 9. temp. powIetna o 
KOdZ- 11 rano + 1.1 (17). CiśnIenie powietrza. 
:66 Wiatr NW (:o..-W), pochmurno. 
I 'st_ wody w Wiśle z do 7. 9. KrakÓw - 
!.;i. z&\\-ICbe»t + 2.35 (1.4.0). Warezawa. + 
W
 (0,00). Plock + 0.60 (0.83), 'fun1ń + 
1.61 (0.65), Fordon + 0.64. (0,00). Chelmno + 
1.:ł5 (0.62), Grudziądz + 0,'19 (0,86), Kon:e- 
IUBWO + 0,96 Cl.03j, Piekło + 0.21 (0.28), 
racw + 0.13 CO,19). EinJage + 2.00 Sobie. 
,.tnhl'l11lt + 2.78. 
U.... Lia;by' w Da't\1aea.cb otYI.aaaJą. 
F.aII z dnia poprudnlej'o. 


Komunikaty.. 
Apteki dyłum9= 
w Jr64mlelelul .Centralna-. 
mINka IL 
Na Bokrem: ..Pod ła
d.tl_m-. Kc- 
l/łuSlkl 15, 
N. B,dllolklem: 
na 98. 
.. Teatr tora6*L t:a wtol'ko'\\
J pre- 
mferTe w teatru PolSkim raz poraz na wl- 
dO"'1Ii \\jbucbały -łw)' «106nego Ann
hu. 
Licwie z
bra.na publicmość da.nył.. "fAY_ 
kona\\'c6w pn:MlLbawn
J fany )(. Henno. 
I/Idll'a p. t. ..DwadJ:I'" 4D1 kozy" dłu80 
aiemilknąeemI oklMJmmI. To tet fanie tej 
Dalet). wrotyĆ d
ale powodzenie. 
Pnezab&wne to przedsta'tl'ienie. w premje- 
'Owej obe&dzle, ujn:ymy dziA we crwn.Ttek 
I Jutro w pl
 na ecorue teatru Potekieso. 
.. Wesołe prarłycla studentów przed- 
l:a"1 nam 81'C'Y1VMOla krot.och'tl'ila T. Bran 
donll p.l ..Ciotka K6ł'01a" w)'l!!tawlana w 
IObot4j 9 wrzdnla 'W teatrz. Polskim sta.- 
l1!lill11 Ak. Koła Toru1I8klego. BiJmy wad 
allj mmna zamaW1ać w firmie W. l\l&llnow 
R
 -.kłlL	
			

/sp_1933_09_08_nr2060008_0001.djvu

			l 


'Str. tu. 


JOOEG wYJ"8z tłustym drukiem 25 gr, kstde 
ifaJ
e 5ło",0 zwykłym druk. 10 łr: do 5 
liczb 1 słowo i. w. z-kat de stanowI słowo 


na nowy rok 
szkolnv 


Wueikiego rodzaju 
Koszulki 
I spodenki 
do gimnastyki 


Pianino 


"przedam korzystnie. 
Zeglarska l:.
. m. 5. /3'
11 


Sprzeda.m białe 
łóżko 


B. Wilamowski 
TornD. ul Żeglarska 24. dzieci
ce. stół i 
. ... 
w. Jerzego 4S, 
kanie 2. 


Siodlarze 


kupują blaszki. 6Uro- 
wiec okucie. filce: Z. 
Balc
rowicz. Toruń. Ze_ 
gla1'6ka 
. skład 5ki:-. 
{d 
 


Chodniki 
kokO50we. jutowe. 
wełniane. pluszowe. 
D.ży wybór! 
Ceny niskie 
W. Grunert 
Toruń 
Stary Rynek 24. 


Bruljony 
zeszyty 
lItoXii rySUDkowe, farbki 
olejne _ akwarelowe, 
wieczne pióra. najtan:ej 
w składzie papieru L. 
Gulda, 2:eglarska.. (d 969 


Smalec! 


at. fŁ 90, matja:.-y .szt. 
30, grzyby dkg. 15, oli\'o a 
franc. 100 gram, 50 gr. 
,Aracu", ski. Chełm:ńoka. 
(g 3155 


KaIda pani 
Irop{ elsJf&lleki. lwano- 
'wy kapelusz najkorzyst- 
niej U"lko w firmie "Ba- 
zar Toruilski", dawno 
Cz. Buza. (g 3198 


Hallo I 


Hallo I 


pończochy jedw. m3ta- 
we 3.75, Zloty Be
rg 
2.-ł5. Macco 1.- pole;:a 
Buchlerowa. RMana 5- 
(g 3'"21. 


Filateliści 


Wybory znaczków wy;;y_ 
la czasopismo filateli_ 
atyczne .Ikaros", Biały_ 
Btok" Ksiegarnia komi& 
Cd 10"25 


;r----....-.... 
. 't;, 
i. Nadeszły 
· lIW'ełerki (ZJeeięce, 
cIalllski
 f męskie. 
Bielizna mako 
"m!lu i .
Iecita. 
lity IJktr, Wie UlJ! 

zJj[
[iń

i, 
Kr6l Jadwigi nr. S. 
Szewska Jlr. 12. 
............e.......
 


, 
1 


SPRZEDAŻ 


WiU, 
11& B,cIgoskieD4 wolne 
6-pokojowe miesz.kan
 
sprz.edam glJt6wką 75 
tya. Qferty: Słowo Porn. 
. . (g 31402 


t
' 


Meble 


r6tne oraz dywan łX5 
aJ)nedam u. beUen za.. 
raz. B,(]goska 62. fi. 
trool (g 31"" 


.,sz.OWO POMORSKU:- 


P1ł
 dDJa . 'łr1'ZeSII1a t1l:A . 


DROBNE OGI.OSZENIA. 
Do 1G .ł6w 1,00 zł. 
DJa pOaJIn1cuillCTch pracy do 10 .ł6w GO gr. platne przed zamIeuczenlem. 


Pianino 


Lekcy) 


I CZarne. jak nOo\le, sprze- sknypiec l teorji u
le. 
dam korzystnie. Proota lam. Prosta 8. III, mJesz 
8. III.. mieszko 3. (g 3045 kanie 3. (g 3044 


e-pOkoJowe 
mieszkanie 
z wszelkiemi WYlIodami I 
centralnem ogrzewlUliem 
zaraz do wynajęcia. 
S. KałamaJskl 
Szeroka 21. 


KUPNA 
Skrzypce 


prawdziwe wł06kie, 'W 
do
rym stanie kupi ar- 
trst&-muzyk. Kr. Jad- 
wigi 5, m. ł. (g 3183 


Pianino 


Maturzysta 
zdolny, z fran('.. niem" 
łac., grec" voszukuje ko- 
repetycyj lub jakiej po_ 
sady. Oferty do Slowa 
Poro. pod d 10".21. 
( POkOJE WOLNE J 


Pokój maj
 krzyoo1';e kupił:. Oferty 
mie6
; z pOdaniem ceny do SI. umeblowany do wyn
jt:- 
(g 31
 Pom. (g 3177 cia.. Zgl.: uL Podg6rna 
30. m. 5. (g 3190 


Regały 


rótne dla biur adwo 
kackich okazyjnie na 
sprzedat. Szymański. 
Taruń. leglareka 3.. 
{k398 


Papuga 
(kakadu) tanio na 
sprzedat. lIickiewicza 
104, kiook. (g 3'".210 


Pies 


wilk rasOW}'. 6'2-mie- 
si
czny na 6przeda.t oraz 
płaezcz zimowy IDę,;;ki. 
Św. Jakóba 17, partc:-. 
(g:łNl 


Okalyjnie nat}'cil_ 
miast sprzedam 
dOM 


murowany, mas)'\\ny, 
nuesl
czny dochód 200 
zł, porozumienie z Io'ła... 
ścicietem na miejo;cu. - 
Toruń. ul Grunwaldzka 
nr. 6, Cena 14 tysi
 d, 
w tern hipoteka 1000 d. 
(g 3189 


Skład 


kolonialny z towarem 
6przedam. Adres oIlisk:v 
:te Slowo Pom. (g 3188 


Samoch6d 
Fiat 503. oryginalna li- 
muzyna. na chodzie, po 
gruntownym remoncie 
sprzedam. UL Gru- 
dziądzka 21. (g 
i 


Xową 
maszyn. 
krawiecką, szaf
 do p!e- 
ni.,uy za 175 zł sprze- 
dam. Król Jadw'gi 10. 
II. (g 3I::A) 


Skład 


modnial'5twa z W"ZĄdu- 
niem. w wielkiej wsi 
koście1nei. z powodu 
zmian rodzinnych, za- 
pro\\adzony od 35 tat, 
na dogodnych Vo'&rolD- 
kach sprzedam. Oferty: 
.,slowo Pomorskie". 
GrudziMZ. lGr 1127 


Kino 


w 12-ty6ięcmem mie- 
ście na Pomorzu ko- 
rzYBtnie na sprudU.- 
Oferty do adminiBtl'. Slo. 

a pod k 396. 


I nowoczesne okazyjnie 
. 'pnOOam. p_o p
. 
!tO'\\a 17. (d 9C
 


Biur1d g 3223. 


Pok6J 
komfortowo umeblowa.- 
ny, parkiet, tentr. 0grze- 
wanie, lazienka, telefon, 
wyborowa kuchnia do 
wYIlaj
a. Moniuszki 25 
II piętro. (d oo.ł 
Elegancki 
pok6J 
frontowy dta wy1enego 

a lub oficera. 
WiadomDŚt J' Sło:>a.ia. 
. - ... (g :U99 
Pokój 
n meblowany. O8Obne 
w
jkie. 2 JMka za rac 
zdu6sk.ic:h poszukuję 
zaraz. Sukiennicza 11, l 
Kwiatkow8k.l. {g 3215 


Do ofert 


wysłanycb na ogłoszenia 
szYfrowane, nalety uni- 
kat dolączenla ol)'ginal. 
nych świadectw. 1 foto- 
grafjl, naleły je dołł\- 
czy t t)'lko na specjalne 
tFczenie ogłuzającego. 
Wydawnictwo sa nie- 
Z1\'l"ÓCODe lwiadectwa i 
fotograf Je ubiegaj,cym O 
posady nie odpowiada. 


DzIewczyna 
do posług potrzebn!L - 
Rótan& 1. (g 

 


RÓŻNE 


U-Juro 


Wywiadowcze 
AdamsJuego, Toruń, Su. 
kiennicta ł. załatwia 
wszelkie sprawy. takte 
famiUjne, tanio, lum:en 
nie I dyskretni.. d
 


"SA VOY" 
codziennie 
KONCERT 
najlepnel!o zeapolu. 


1 zł MANICURE 
.,ton..)'ł .'....Ullto..oe 
PI.nltun,.t"t . .pec).lnle 
1U''ł
DII,cb ..peulkocb. 
1.tł." ł .1 ..ltl 
J. LOBODA 
. r:h.łrnl
lta 7 Id...n S). 


Bacznośfl 
Bractwo Czeladzi Mu- 
Tal'5ki"j unądza prl..o- 
tlJrg na ,,-yddeM;3"jc- 
nie Goapody ;\Iuraraki'"j 
Toruń. Nowy Rynek 17. 
na dZień 13. IX. 3-.1 o 
godz. 6_oi wICczór. Wa- 
runki: kaucJa l kance,. 
ejs na W
sl)'nk alkohO- 
lu ,,vyma.iane, Zarząd. 
(g 
16 


.Nową? 
nie, ale jak 
 04bfe- 
ra kUliy 8
 .arderob" 
czyszczonq w pralnl che- 
micznej tylko Wielkie 
Garbary &. (g 
 


pracy 


Potrzebna 
dziewcZyna 
do kuchni do reo!ta 
cif "Pod orłem" ., II 
na 17. ' "'
b 
(g .rłu 
Kuchar ;;- 
lub pierwszorzę