/Czasopisma_127_01_00845_0001.djvu

			Nr. 197. 


.. 


Toruń. sobota dnia 29 sierpnia 1903. 


Gazeta 


GAZETA 
'wyohodzl codziennie z wyją,tklem poniedziałków I dni pOl'wl,tecznych.. - 
iKaidy abonent otrzyma bezpłatnie 6 dodatków p. tyt.: "Rodzma Chrzeacl- 
,.ńska", "Przewodnik Naukowy i Literacki", "Szkółka Polska", "Gospodarz", 
KUldec I Przemyalowiec", "Ogrodnik i Pszczelarz". - P.rzedpłata kwar- 
falaa na pocztach pruskich i u listowych wiejskich wyn081 I mrk. 50 fen. 
aa pocztach zagranicznych 1 m. 20 fen. z doliczeniem należytości pocztowej. 
- Przedpłata w miejscu li przyniesieniem do domu 1 
. 1i0 fen. - Egzem- 
plarze pojcdyńcze sprzedsją, si
 w EkspedycYI po li fen. 
Wszelkie listy winny byt'! frankowane. - Listów nie zwraca lIi
. 


F--- 
Uczmy dzieci m6wlt, czytać I 
pisać po polsku, a sami, gdzie motna, 
,osługujmy się językiem ojczystym. 
Z chwili. 


Ellcyklika Plusa X. 
Papież Pius X mebawem wyda en- 
cyklikę do qroybiskupów i biskupów, 
w której tradycyonalnym zwyczajem 
nasamprzód wspomni o swym wybo- 
rze na Papieża, a następnie w ogól. 
nych zarysach zaznaczy, podług jakich 
praw zamierza rządzić Kościołem. 
Celem poznania zapatrywań kardyna. 
łów i skonstatowania, czy i o ile zga- 
dzają się one z papieskiemi przekona- 
niami Papież przyjmował w duiach 
ostatnich codziennie po kilku kardy- 
na1ów. 
Prez,dent francuski I dar dla Slązaków. 
Dzienniki niemieckie donoszą, że 
prezydent rzeczypospolitej francuskiej 
Loubet przeznoczył 5000 fronk6w na 
poszkodowanych powodzią f:)lązak6w. 
Niemieckie gazety tłomaczą sobie dar 
ten w sposób, że Frano
'a szuka z 
Niemcami przyjaźni. 
Grecy z Turkami przeciw SłowianolI. 
Pnymierze greoko-tureckie blizkie 
jest zawarcia. v.l razie wojny armia 
greoka przeszłaby pod komendę ture- 
cką, a marynarka turecka pod komen. 
dę grecką. Z prujektami tymi wiąże 
się podr6ż króla Jerzego greckiego 
do Marienbadu do króla Edwarda an- 
gielEikiego, kt6ry żywo interesuje się 
przyjśoiem do skutku takiego sojuszu, 
bo powstrzymałby Bułgaryę od kro- 
ków nierozważnych i przyśpieszyłby 
uspokojenie się w Bałkanach. Anglia 
zazdrości Rosyi wpływów na Bał- 
kanie i dla tego gotowa także popie- 
rać Turka. 
'Popłoch Z powodu wybuchu Wezuwlulza. 
Silny wybuch Wezuwiusza obudził 
popłoch w całej okolioy Neapolu. Po- 
czyniono wszelkie krak i, celem śpie- 
. sznego opróżnienia zagrożonych miej- 
scowości. 
. Powalallcy macrdoflscy Z prełllą OpoIIDe 
do Ojca iw. 
Powstańcy macedońscy chociaż są 
. wyznania greckiego zwr6cili się do 
. Ojca św. z prośbą o pomoc przeciw 
okrucieństwom tureckim. 
Lud bułgarski chce wojnJ z Turcrą. 
Olbrzymi wiec, zwołany z powodu 
wypadków macedońskich w stolicy 
bułgarskiej. powziął uchwałę następu. 
jącą: RZlld i naród winny przeszko- 
dzić okrucieństwom tureckim w Mace- 
d....nii. 


Wlec w Starogardzie. Celem założenia 
Tow. ludowego na Bobowo i okolicę 
odbędzie się w niedzielę dn. 30 b. m. 
"W Starogardzie na sali cDeutsohes- 
Haus:> o godz. 4 po poło wiec, na kt6. 
ry się Szan. Rod. z Bobowa i okolicy 
uprzejmie zaprasza. 
Wyjazd wozami z Bobowa o godz. 
2 po poło od p. Kensickiego. 
Fr. Kośnick. 


Wybory do sejmu pruskiego. 


Według doniesienia pism niemiec- 
kioh wybory 110 aajmu pruskip,!"o mają 
'8i
 odby6 w listIJpadzie. "D,dennik 


d 


. 
enna. 


! eks
:
arnia I 

 znajduje sl
 S 
1__- wTorunlu przyul.MostoweJ(Briickenstr.) I 
I. 18 na dole. 
I Telefonu nr. 330. 
I 


. 


Rok XXXIX. 


... 


.- 
, 


OGlOSZENIA 


. 


we wszystkich J
ykach przyjmuje si
 za opłatą, 111 fen. od wiersla,drobnero. 
rek I a m y I ogł. un
d. po 
Ii od wiersza. - Tłomaczenie na językQpoIlJrI 
bezpłatnie. - Kto:często ogłasza, otrzymuje odpowledni,!zniżk
 clyliłl"iba" 


Wszelkie przesyłki pocztowe należy 
adresowa6 krótko: 
Gazeta Toruńska w Terunlu (Thorn). 


. AGENTURY DO PRZYJMOWANIA OGŁOSZE:A': 
I W Berlinie, Dreźnie, Wiedniu, Pradze: Rudolf M088e. - W Berllnle,IH... 
I burgu, Frankfurcie n. M.., Lipsku, Królewcu, Wrocławiu I Bazyle1:jHaUID. 
t stein &; Vogler. -. W Frankfurcie n. M. I Berlinie: G. L. Daube ł: Co.:- 
i W Warszawie: Warszawskie biuro ogłoszeń (UngraJ. 
, 


Berliński" zestawia z tego powodu 
statystykę kandydatów polskich i obli- 
cza nasze szanse. Przedstawiają się 
one tak: 
W ostatniej kadencyi sejmu pru- 
skiego mieli Polacy 13 posłów, a to: 
10 z W. Ks. Poznańskiego i 3 z Prus 
Zachodni połączona była 
wystawa przyrządów ratunkowych na 
wypadek ognia. 
Gośoi polskioh witały na dworcu 
tłumy publiczności oroz komitet miej- 
scowy. Podczas uroozystego powitania 
gości zamiejscowych przemawiał imie- 
niem czeskiego związku prezes pan 
Mayer z Horazdowic. W bardzo ser- 
deoznych słowach zwrócił się do Pola- 
k6w i Francuz6w. W imieniu miasta 
Pragi witał gości radny i prezes prag- 
skieio związku straŹBckiego p. Tereba. 
Prezes komitetu zjazdowego dr. Mi- 
chalik mówił oznaczemu uroozystośoi 
dla pożarnictwa słowiańskiego. Nad 
olbrzymiemi zastępami słowiańskich 
Btratak6w dz:
 już nie m07na przeJś6 
do porzł\dllu dzient:lt'go. Strażaoy po-
		

/Czasopisma_127_01_00846_0001.djvu

			"in:1i bj"c tez przejęci ideą narodową. 
Od miasta do miasta, (Ii! wsi do 'Wsi 
powinno t:>ły nąć hasło: « Wszystko dla 
bliźniego i ojczyzny». 
Imieniem Polak6w przemawiał dr. 
C wiklicer, kt6ry sławił czeską straż 
vgniową, nazywając ją mistrzynią stra- 
żact...-a polskiego. I w tej dziedzinie 
zaznacza się łąC\'1ność f'0lsk6w z naro. 
dem czeskim. C/;esi i Polacy są sy- 
nami jednej matki, kt6rzy się jeszcze 
we wszystkiem porozumieją. W gorą' 
cych słowach witał p. Cwiklicer Sło- 
weńców, Chorwat6w i Rusinów, co 
przyjęto gromkiemi oklaskami. 
Pu mowle dra Cwiklicera, którą 
llagl'odzoco owacyjnemi okrzykami na 
cześć Polaków, przemawiał przedsta- 
wiciel Rusinów, p. Cha nik. Ten na. 
więzuje,c do ciepłych słów prezesa, za- 
kończył swe ruskie przemówianie sło. 
wy: "Czołem Polakom!" Mówili na- 
stępnie między innymi poseł Brzeznov. 
aky i p. Habalek, który witał Fran. 
cnzów w ich języku. Dziękował przy- 
był
: ? Paryża prezydent centralnego 
zwi
zku francuskiego p. Tave, sławiąc 
braterstwo narodów francuskiego i 
czeEkiego. Obecni wznosili okrzyki: 
«Niech żyje Francya!. i «Na zdar!. 
Przebieg zjazdu był pod każdym 
w
ględem wspaniały. Najbardziej im- 
ponująco przedstawiał się poch6d kil- 
kunastotysięcznej armii strażackiej 
przez miasto i hołd, złożony miastu 
Pradze. Na czele pochodu kroczyli 
prezesowie komitetu zjazdowego, dalej 
mutyka, za nią prezes związku sło- 
w1a'6skiego dr. Cwiklicer z Dobromila, 
wiceprezesi z Czech, Moraw, Sląska i 
Gelicyi, oraz członkowie wydziału. 
Muzyka grała pieśni czeskie polskie, 
gdyż tuż za nią kroczyli gośoie polscy 
(w uniformach). Za naszymi postępo- 
wał] zastępy straiaków w sile 15 ty. 
sięcy chłopa; na czele każdego od. 
działu powiewał barwny sztandar.- 
Porządek nie został nigdzie zakłó' 
cony. 
= -, -- 
Wiadomości kościelne. 


. Oyecezya warmilIska. 
19 go bm. został kościół katoli- 
cki w Ełku przez X. Biskupa Sufra- 
gana Herrmanna z Fromborka uro- 
czyście poświęconym. 
- t Dnin 22 go bm. uTarł po dlu 
goletniem cierpieniu nagle ks. pro. 
boszcz Justus Hul'-ł1owski w LitJhtenau 
PQd Kelzakiem w 6ł. roku żyoia a 39. 
kapłaństwa. R. i. p. 
- KEt. proboszcz BaraDowski w 
Olsztynku dnia 25-go b. m. został w 
swój urząd uroozyście wprowlldzony 
przez ks. dzi£:knn Teflchnero. 
- - 


Polska. 


Kalendarz. W lIobo
 29 bm ::;cięde 6W. 
Jalla Chrzc. [Ra!'ibór błog I - W niedzielę 30 
bm. Róży p. [Szczęsny św.] - W pon'l'dzlałek 
81 'bm. Feliksa [
więtosław]. 
8łońce wschodzi 29 sier(mia o 'l. f) m. 05, 
uchodzi o g. (; min. 56. 
Księzyc wschodzi o g. 1 mln. 4, zacho. 
dzl . g 1 min. !fi. 
- --- 
 


4) 
ZlMEK ftIALBORSK1. 


IClu dalll''Iv). 
Starzec, kulejąc, przesunął się zwol- 
na przez długi refektarz i wyszedł 
prowadzony przez knechtów na pod- 
wÓ!'7e, skąd prowadzono gu do śred- 
niego zamku, gdzie były izby dostoj- 
nycb rycerzy i kapituły zakonu. Przez 
kręte krużganki dostał się wreszcie 
d.) niewielkiej. lecz bogato przyozdo. 
hif'nej izby. Mężczyzna postawy wy- 
nif)słej, pięknej twarzy, z oczyma czar- 
nemi, bystre mi, w ubiorze rycer:>kim, 
przechadzał się po izbie, a gdy księ- 
dza Wypu8zczona, stanął przed nim i 
mocno s!
 w niego wpatrywać począł, 
łJ plJtem rzekł: 
- Kto cię tu posłał'? 
- Mnie posł8ł
 - spytał f!tarzec: 
a kt6ż i po co miałby mnie tu po- 
syła
? 
Rycerz uśmiecbnął się wzgardliwie. 
- Czy wiesz, kto jestem? - spytał. 
D:>myślam się: wielki mistrz za. 
konu. " 
- Nim jestem - odparł ryoerz, 
- w moich ręku życie wasze, mówcie 
u,tem prawdę. Kto was tu Apiegiem 
ł'""..ła? . 
- O panie m6j! - zawoł ksiądz, 


. 


Sta n p 0...1 et r z II. Tl'rmoml'tr wslrazuje : 8 
.topni ciepła R. 
Sta D Wisłv. W Torualu 2, sierpnia o K. 
II liki. Gdy pr1.ybyli do pewne 
go miosteczka '"
 Poznańskiem, stra. 
cili widocznie chęć do podróży, bo za. 
telefollOwali do rodziców, Qzeby im 
nadesłnli pieni
dzy, za które chc», za. 
raz wrócić. Wystraszeni rodzice po- 
słnli im żądane pieniądze. lecz synal- 
kowie ani pomyśleli o powrocie, tylko 
ud.ali si(1 w dllhzą podróż. Rodzice 
donieśli o tern zajśoiu włady policyj- 
nej. która obecnie śledzi zbiegów. 
Grudziądz. W ozasie od 12 da 1& 
września pobudowanych zostanie kilka 
mostów wojennych na Wiśle, które 
częśoiowo stać będą także poilczaa 
nooy. 
- Golub. Ubiegłej nocy uderzył 
grom w stajnię pewflego posiedziciela 
w Li3gewie, która zgorzała doszczętnie. 
W płomieniach zginął koń oficeraki z 
2 batervi zalogującego ohwilowo w Li- 
sewie 35 pułku pieszej artyleryi. Wraz 
z koniem spaliły się niekt61'R rzeczy 
oficerowi. 
- Lubawa. Zmorł tu długoletni 
burmistrz miasteczka naszego, Emil 
Zimm6lr, który sprawował urząd bur- 
mistrza w ozasie od 1276-1901 roku. 
- Susz. Konferencya nauczyciel. 
ska oświadozyła powiatowemu i.18pe- 
ktorowi, że zaprowadzone od dłuższe. 
go już CZ8SU szkolne kasy oszczędno- 


Nie mówiąc nic, mistrz w dłonie 
uderzył: zakonnik ukazał się w progU. 
- Oddać tego kaznodzieję knech. 
tum! -. zawołał, - a że należy go 
uczye, wt. ącU go do lochu Witoldo- 
wogo. 
- Bóg zapła6 - rzekł staruszek. 
Knechoi przypadli do księdza, u. 
jęli go pod ręce i z izby wyprowa. 
dzili. 
Ciemno już było na dworze zupeł- 
nie, na niebie migotały tylko blade 
gwiazdki, a z poza słarego zamczy. 
ska błyskały gdzieniegdzie mdłe świa- 
tełka; z nO&ą skaleozoną, szedł starzeł!, 
ledwie mogąc si
 rUliJza45, popychany 
przez knechtów poprzedzany przez klu. 
cznika, aż do Gdańskiej wieży, kiędy 
było wniście do loohów. Grube mury 
podziemne ponuro wyglądały - stra. 
szniej jeszcze okute ciężkie drzwi że. 
lazne, w kt6rych maleńkie widać było 
okienko. Klucznik z wielkim wysileniem 
zaledwie zdołał przy pomooy knechta 
otworzyć je na zardzewiałych wrze. 
ciądzach. Po kilkunastu stopniach 
z8zedłs y, znajeźli się w wązkim ko- 
rytarzu, w którego końcu były dru- 
gie drzwi, żelazny blachą ('kute. O- 
tworzył je kluczDik i pchnął staroa. 
do środka. 
(Ci
g dalBzy us
pi. 


1I'q
1 


ŚC 
\\' 
M 
5{ 
żJ 


k
 
ki 
W 
i 
g 


fi 
13: 
n 
n 
Ż, 
n 
d 


g 
d 
n 
n 


o 
11 
11 
d 
ł 
fi 
c 
I 
(' 


ł - 


I 
( 
( 
- \f : 
1
		

/Czasopisma_127_01_00847_0001.djvu

			śei \'1'!rnzo Fi'} kc rZYfitnip rozwi]a1ą. 
W r-ku r!\cht1Y11ww
m 1902 7.ł07yło 
551 n'\'Zczędnych rlzie('i pokaźną sumę 
505
 m. Od istnienia owej kasy zł\)- 
żyło ,08 rlziflci o
ółem 10,500 m. 
_ Chełmna .GeeeJliger» donosi, lZ 
ksiądz niem.-katolicki Scheffs z Chełm1& 
kt6r,. dawniej zawiadował probostw'" 
w Sarnowie, przyjął protestantyzm 
i obeouie studyuje ewangelicką teolo. 
gię w Królewcu. 
_ Sztum W nocy z czwartku na 
piątek powstał wielki pożar w domu 
szklarza p. Salewskiego, w kt6rym 
mieścił się także skład sI roi. Płomie- 
nie tr.k gwałtownie objęły cały dom, 
że o ratunku nawet mowy być nie 
mogło. Także sąsiedni dom, należący 
do mistrza krnwieckiego p. Sikorskie. 
.go spalił się doszczętnie. Sąsiednie 
domy ocalały dzi.;>ki energicznej obro- 
nie straży ogniowej, lecz uległy znacz. 
nemu 7niszczeniu. 


t - 


Wielkopolska. 
folwark Kobelnlkl pod Kościanem 
ca. 300 mórg Ilujprzedniejszej ziemi 
kQśoiańBkiej -z pi.;>knem odbudowaniem. 
który to majątpk PL zed paru tygo- 
dniami przeszedł na własność domu 
bankowo komisowego DrwęBki i Lan- 
gner w Poznaniu - już sprzedano 
dalej. Nowonabywcą jest gospodarz D. 
PIOtr Dubski z Dembska pod Wieli. 
chov;em. 
Nowemu nabvwoy ,Szcześó Boże". 
_ Bledzewo. (Wypadek w ko
ciele). 
We wtorek o god zinie 7 rano podczas 
.mszy św. w kościele oderwała się 
część dachu ko
cielugo nad wielkim 
ołtal'Zem i spadła z trzaskieom na 
\ cmentarz. Na szczęście nikt nie od- 
- f nió"ł ran. W kościele wielki ołtarz 
był ugłouiony obłokiem kurzu; ludzi 
słuchających mszy 
w. opanml,nł wieI. 
ki strach. 
- Mleliyn, miasto 1V powieoie gnie- 
źnieńskim, zamie, ionem zostało na 
wieś, dla tego, że liczy zaledwie iOO 
w:eszkańców. Burmistrz Joop prze. 
ł-
i się VI równym charakterze na 

sk do j('dnego z mia
teczek. 
- Bydloski plwlat Zniwa u nas 
jeszcze nie wszędzie ukończone. W 
przel'!złym tygodniu widziałem jeszoze 
żyto zwożących. Opóźnienie końoa 
ż:1iw spowo
r,w3łr ni'1pogcrly i h";Jte 
zbiory. Ort lipca do dziś nie było 
dwóch dni pop-odnych jednego pe 
drnJ!im. 
- Polacy na obczyźnie. 
- Wlec polski w Hcrne odby
 lilię 
w przeszłą niedzielę, 03taraniem "Zwiq. 
zku Polaków'" Prócz przewodnicz. 
wiecR p, Szafrnńskiego z Baukau, oma- 
wiali położenie ogólne Polaków, szcze 
golnie Z:lŚ położenie Polaków na ob. 
czyźnie p. Tomasz. Kubiak i p. Ignacy 
Kwaśniewski z Bochum. 
"Wiarus Polski II . 
- Wlec "Zjednlczenla" w Ho.bruch 
przy Barop. W przeSZłt niedzielę po 
IJołudniu o godz. w pół do 5 odbył 
się w Hombl'uchu wiec w sprawach 
robouaczych pod przewodnictwem dru. 
ha Re;rulskiego z Duispurga. Druh 
Regulski omawiał sprawę organiz.acyi 
zawodowych, stawiając za przykład 
robotników innych pańs
w. Przypomi- 
nał tez przyszłoroczne wybory star- 
szych knapszaftowych, przy których 
górll;'''r pol;;cy o przeprowadzenie włas- 
nv(}h l
 
11113-137.,31- .,fO 
118 . ł,l:: 


12
 


8.06 


126 
Uf) 


1i,6
 
1.9b 


t, 


Zebrania i r owarzy,twa. 
Stara Klszewa. Nadzwyczajne zebranie 
Towarzystwa rolniczego odb
dzie I!i
 W nle- 
dziel
 80 bm. po czwartej godzinie po połudnh1 
w lokalu p. Drą,żkowskiego. O liczny 1Idział 
prosi Zar
ą,d. 
- Mlewo. Zebranie Towarzystwa rolniczell'O 
dla Mlewa i okolicy oclb
dzie si
 w prayszł4 
nledziel
 dnia 3u _m. w lokalu p. Makowskie- 
go o li godz. po południu. Uprasza o liCzny 
udział tak członków jako i gOBci Zarząd, 


Tele[l'afoW8nv turs tiRldY berliu1tił 


łłBHLI
. 28 sierpnia 
Papiery: TflndeneYII IIt'-!,!. 
BOIyjllkle banlrno
)' I(t)\ó........ 
Weksle' no Waran.II 8 o... . 
Austryackle banknoty. .. . 
Pruskie S-procento"ll"l! Col'''"'-' 
Pruakie 31/.-proeel1tti'tl'e 00nl."-1 
Pruskie 31/t-pl'o:,en!.t,...e ('C.,.,--.. . 
Niemiecka poi)'cztll plllb
"'(I"'. ';' '" . 
Nlemicl'ka POłYClOkll ¥JB'1ot....(f...... /I - \:....r 
Zach.- Pruak. lillty SlUIta w..." . oJ.!'.... :: , 
Zach.-Prusk. listy aastaw!.lt. "
o - 
PozuaDskie 3':.-l'ł'OC. li"h ... '.


.. 
Poznańskie 4-proc. lłll
:r bat.WI'/<._ 
Polskie ListJ' ustawne ł'!.-prC'lI. _ . 
Turecka I-p"o!:!, porYf'lIh 0.- _ -... . 
Włoska l-proc. rent!... _ _ . . .... . . . . . . . . 
Rumuńs!l:!< 4-prae. rtntlt I r. !t
f,...... 
Udzie.ły Townr;lYliIl;lJ1! dYllIr! IOtU'Yil!Jtu... . 
Akcye wielkiej kolai konnrn ". 
II..'![)I
 
HarpeńRkfe RacJ' łt:6f'nlo'..,
 . .. . ... 
Akc)"e huty Laory. , 
.&kcye P6ł:nocn('-Dle..., Tow, IrrtHi:'& " 
1'0ruńoka S'it.proł'. p!'!tv,..wklll ..I
''1:'-1! 
PIIJ:l'nh:,,. . 
"rzesień. ........ 
październik -_ 
grudzień. . 
l,oCO Nowy Yo;-k 
Zyto: 
wrzesleii - . 
październik. . 
grudzień.. . 
Okowita .. 
Loco 70 proc..... .. . . . 
DySkon&o od weksU " prolI.. lo.bard I"/D' 
- - 
Ze reklamy I olłOllB"nła redakeJ' 111'0..... 1':1'''' 
OKnoec. nil" odvnwfsd. . 


PI" 21) 
lb tiU 
StUłlł 
8)8'3 
.ul.f.O 
IOJ."-' 
tnIJ ) 
tOI 90 
87.75 
91l
O 
9975 
l/1:i - 
99.80 
3"' 50 
102.80 
86.2" 
H7-- 
IIłt! 75 
Iti 70 
.226 95 
jęł
 
I . 
II ł\H5 

ł.;'i- 
.. -11)'625 
1"8 -- 
" . lu\.- 
It:łfl - 
187 76 
_i-.- 


-- 


Formularz do zapisania "GazetY Cod%.. 
na jeden miesiąc. 


POJtbtJłtlllnASIOl'llllar . 


 befteUe 
lermit bei Ilem Słoiłerli
eII "'r., 
bie 
eitung uGaseta Coa.e..." Drit 11m eh. 
tt!lbeilogen >Bodzina ChneAoiańsk.., »Pn.....oła.. 
Naukowy I Literacki», .Szk6łka Poł-a«. »g.. 
apodarz>, «Kupiec I Pnemysłowlee», »OlJ'Odala 
I Pszczelarz. auli %born fut den Monat i5eptem- 
ber 1903 <3citunge.
reillifte 26 A) ud aa
L. .IU' 
Ylbunneawnl ó!Jlrł. 0,60 (unb U 'I. !6eł'lelJflel'ł" 
fi 
- 
Oii' 
i< 
"" 
151 
- 
- 


.... 


I: - -.---.-...-...------- 
:; 


... 
oM -
.-_._------ 

 
- 
... 
- 
:!I -- - m_______._.__________ 
.!! 
ObłQe 1JIłtł. 0,10 (tmb Ił .ł. 
) ....... 
a:;fJl1ben kf
emłgt 


__________.__._____._.______..__. Oc I 


tlO 


..flnl. .0'
		

/Czasopisma_127_01_00848_0001.djvu

			I. iI.iI.iliI!liliI i@@
@::r
'

:

.=


.i S

:
:':ln


s 

 J Pomlerskl Toruń. fi; poł,czony z estetyk, salollow, . )I( nosz
 jsknajuprzejmlej, iż z dniem 13 bm. przenio- )I( 
-.. · . . . . '. 
 1ft ;

:n:
ei P
?
e
a

: 4
g:O

r:I
ni
_t
;a :;'ańSal
 @. *-)1( alem mój )I( 

 (własclCiel Gorczynskl) ltł'$ . "HOTEL MUZEUM". Łaskawe zgłoszenia przyjmuj
. )I( interes goJarsJd )I()I( 
i
 poleca sw6j bogato zaopatrzony Składl 
 osobiście tamże W ozwartek dnia 3-go I w pl,
ek dnia dQ, )I( II K Ik 
 
. - wprost od producentów zakupionych 'łI!J' 
-go. od godz. 2-:-4 po południu. Nadmieniam, ze k I!.rs 0 __ wina czerwone medycynalne 
 i 
, 
 przeciw chorobom cukrowym w butelk'.ch I 
!f'J po 1,60
 2,00,2,60 włl!.cz. 
kła,_ T Dr I 

.
.
 
.... araki. rumy koniak. -- I · F L . 
 

:
herbaty ruskie, chińskie I wanilie. hompson'a Et 
 endzlon en. 
it
 Fabl'Vka wszelkich wódek I likier

,. lok6w: mali- 
 _. 
. . 
 . 


 lJ nowego, cytrynowego, WISDlOWegO. proszek mydlany  :o:; ul. Mostowa 17 Toruń, ul.Bruckenstr.17 
 . 

 cygara, papierosy, tabaki itd. sprawia zupełnie białą bieliznę 
 -:. 
 p o I e c a s i 
 d o w y k o n y w a n I a 
 . 
iI-"h 11'1 d ..... niezrównany środek do pr
nia I milczkowania 4-- tn'" na sezon wiosenno-latowy t'D.&.. 
") nrtowny S1 a przy ulicy Bachestr. nr. 9. Należy zważać dokładnie na nazwisko ..Dr. Thompson 
 -.
i wszelkiego rodzaju =- .. 
I na Imak ochronny "tabądź". 
 
.v , 
 

:"
detaliczny przy Btarym Rynku nr. 26 narożnik. Baczność Przed naśladownictwem. 
 
... ubrań i paltotow "'!e. 
 
i1 . . szewskiej aUcy. h h d h . 
 P o d ł u g n a j n o w s z e j m o d y. J1i 
 
._ \ Telefon w obu składach nr. 72. 902' Do nabycia we wszelkich lepszyc an lac kob .&.. 
 __ ___ ". .&.. 
.... 
 nialnych, drogeryjnycb i mydła. .. Skład najnowszych I najlepszych materyj - .. 


...{


 Jedyny fabrykant 
 1018 I k . 
'ivJ 

NJ 

 lłł'e) 
 1tI'Jlf1'e) 
 l'"


s::: ..
.

;;;;
;

.

. 


Najtańszem pismem polskiem jest 


ePR 


JA 


E 


. 


- 


Przedpłata na miesiq,c wrzesień -fDosi tylko 25 feD. 
Za odno.zenie w dom przez listonosza dopłaca się 8 fen. 


- .Wyr
fbbYk_ I-k 1.:...1.\.'...'.:.'...:. 
pierwszej parowej a ry I I wo- 'I .. .. 
Ó - . II. h- '7fi' Mam zaszczyt polecić si
 Szanownpj Publi- '7fi' 
r - I esencyj raJowyc I zagra- .. cznoścl miasta Torunia i okolic1 jaknajuprzej- .. 
nicznych . miej jako 2076 . 
GaDskteego Rr PODteepkteego .! IU3Jarz i deJ\orator. !. 
\tJ U .- Wseelkie prace malarskie wykonywane będl!. .. 
Pod firmA ... pod mem własnem kierowllictwem dobrze i ... 
... .. tanio. '7fi' 
"Loekoe" * Z wysokim szacunkiem . 
. J. Sulecki . 
w L i d z b ark u (Lautenburg W/Pr.):..... MOKRE przy Toruniu, ul. Badana. .. 
Bernardynka to samo co Benedynktynka, .. ¥ 
Chartreuse imperial żółta lub zielona, ......:...'...,...
.... 
Creme de Ananas, Creme de Anisette, '*.. .. 
Creme de Caffee, Creme de Mocca, 
Creme de Cacao ala Vanille. 
Maraschino, Abricotine etc. 
zeiitawiane podług prawdziwej francuskiej recepty, 
jed.lak z powodu oszczedzenia frachtu i cła o sIr, taniej. 
Holenderskie Curagao, Samarytanka 
r6wno się w smaku i dobroci znanej holenderskiej 
wódce Boonekamp. 16
4 
Gdańskie wódki jako to: 
Złoła woda (Goldwasser). Elektorska (Kur. 
fiirstl Magen-Bitter), Pomarańczówka. 
Najróżniejsze likwory i rosolisy galicyjskie, węgierskie 
i ruskie. - - - -- 
.... Nalewki polskie 
podług recept przeszło 150 lat przechowywanych w 
Oalicyi w Cesarsko-królewskiej uprzywilowanej fa- 
bryce rosolisów. Cesarsko-królewskiego dostawcy. 
Wysyłki uskutecznia si
 franko od najmniejszej ilości 
poczl!.wszy I jak najtaniej. 
__ Export do różnych krajów. __ 


Ksi
garnia "Wiarusa Polskiego" 
'fi} U laJt
esentr. l? w Bochum '11' III. lalteseratr. l? 


)I( 
I i (I) lIT polt"ca w wit"lkim wyborze I ,i _ ,! 
.. !! książki 

. nabożeństwa ; 
 'I'; 
, \e1 w naJrozn. oprawach , 
 
! 
 powieści ludowe i na ! ID\ ': 

I' '
II 

 " * tle narodowem * .. 
VI figury swl
tyCh Pansklch. krzyie I' 
 
: 
 (pasYJki), elementarze, ' * 
I 
, kateohlzmy, ;'
 
I 811 różne książki z obrazkami I i 8 
: "i
 I IrH% 
Slelk1:I;;;
:
 
 J11811a. ; i 8 f 


I P. . i wszelkie nieczy- 
legI stościakórne usuwa 
szybko I nadaje twarzy delika- 
tnI!. i białą płec "creme I bal- 
zam nowskl". Cena 3 m. Setki 
podziękowań odebrałem na do. 
skonały slrutek tego wyrobu. Do 
nabycia p. adr.: H. SMYCZY
- 
SKI aptek. Neuenburg Wpr. [I 


Używane miechy. 
1] do w)'syłki kartofli 24 
 
1 ctr. I . 
2] do wysyłki kartofli 30 
11'2 ctr. " 
3) miechy [worki] zbo. 
żowe bez dziury i nle- 42 
łatane prawie 2 ctr. " 
4] miechy zbożowe 45 
2 ctr. ., 
wysyła przez zaliczk
 nie mniej 
jak 26 sztuk razem tak długo 
dop6kl zapas IItarczy. Także! newe 
mle.hy po ka:2deJ cenie poleca 
A. Bfihm, 
fabryka miecbów i planów 
w T o r u n i u. 


Drogerya 
Ad ol fa 
I aj era 
p(lleca 
Olej do jedzenia 
jako oliwy do maszyn, pokost 
- Farby olejne, wszelkie bron- 
zy, pendlle itd. 1"12 


Majątek 


około 1;00 mórg obejmujl!.cy na 
wybndowaniu, podłul!; landszaf- 
towej taklly ziemia II klasy, i 
doskonałemi budynkami I z in. 
wentarzeDl z całko_item żni- 
wem zaraz do sprzedania. Majl!.- 
tek ten leży w pobliżu żwirówki 
i kolei, 12 kilometrów od miasta 
powiatowego Ełku oddaJony . 
Bobern, p. Neuendorf' powiat 
Ełk (Lyck O. Pr.) 
Kleingartner. 
dziedzic. 


lt1
. 


Ernst Reinh. Voigt, 
Markneuklrchen 1:1. 780 
Najkorz. fródło zakup. instrum. 
muzycz. wszelkiego rodzaju. Naj. 
nowszy katalop; bezpłatnie. 1288 


Ka"W"aler 
26 łat, :I: maJl!.tklem poszukuje 
towarzyszki :1:ycia 
panny lub młodej wdowy. Z
ło- 
szenia uprasza się pod lit. J. K. 
100 postlag. Biitow. 


Knchlll.a Dolska naj!. książka 
I kucharska dla 
kuchni obywatelsklej.Z fr. przes. 
2m.wys. W.LambekTorllń