/kb_1939_08_05_1780001_0001.djvu

			....... 


Sobota, 5 sierpnIa 1939 r. 
Rocznik XVIII.- Numea 178 


. 


" 


prSIIIP_ w -j _tracJI. .. --- IDIeJu. ,4> I 
- taaeta 

 
 
 I pnea ltAoaaa6w 1Ds.t-ł- 1,. d. .
 Oa-ł- I - mJe,... w 
 · allii na I .-,Ie 111 
 
,.si' ."ypadI<6W .,oWOdOW&rl7cb .. wytaq. 
6d, majkk BY D G O S K I na J-I1.J .. ....-,., na 
J · ....-,., na ...teJ I ..tej .. 1f'OOQ', .. 
" ...waie\WO Dl. odpowiada _ doootarcaeDl. pł....., . .l>oe --łłJ.e - W)'I"U 1.....-,.. O.łQlUDla _jm"" 81, dO 

 ...ł.ke,Ja pn;rjmuJe od 104" 1S-tJ. Tool. 'RedUejl nr 111M loda- I son-d 
 w eob0t7 I 4DI p.....s łwI.ł..JDl Cle Iod£ · 
...._ K""'n P. It. O. _6 lU' ..... _ 
 Admlnł.tneJl lU' DIS 
\flesltcl ułe II doIta
" d 1.99. u-,
-_.- Zakład...ł1cm7 I -
 odbicia, _da.... I mi.,... W7c1aD1a: 
.___ Pa--łeao. -ł-IeIe\ Ed_ Pa.........ł. 
 uL ManL 1'0CbA ... W !I1Inedat)' 8łf7..emplan 10 1(1'. 


- 


Jeśli nie rządy - 
 L d H l e f kI d h e I k e h 
N!
..
.Ok


;;:.,J or a I aK o u a at anQle s I[ 
Gdy bezpośrednie niebezpieczeństwo ER' .. . . 
nie grozilo żadnemu z państw słowiań- 
 onuca 'lnlt:d_y uk'ade,n .łłlglia :I Pol1Jką, a rO:lmo1Dami o uk'ad - Rosjq. 
Fkirb, istniały stosunki między tymi 
 L o n 
 y n (tel. wl.) Podczas deba- jocych o sprawy polskie, odpowiedział, sji pośredniej dla słusznych przyczyn. 
aństwami, a jeśli nie państwami, to 
 ty 
 Izbie Lordów, min. spraw zagrano że ostateczny układ z PolskO jeszcze Gwarancja angielFoka wobee Poh::kl 
p darni. \fieliśmy więc wszechsło- E Hahfax poruszył wszystkie aktualne dotod zawarty nie został i że postano- opiera się na naj zupełniej prostej. do- 
naro =ob e n' d " I ' t Od j d 
. ń k' kongreJ::Y I zjazdy 'st' I E . c le zaga mema po I yczne. po- wienia, na których odbywa się obecnie kładnej płaszczyźnie, odmienne o 
W1a s le . ' I. ma y 2 wl adajoc lordowi Davisowi I lordowi współpraca między AngliI) a Pol"kO. płaszcz)'zny, na której rokujemy z Re- 

d
łe kontakty mltdzy naszymi uuo- 
 Samuelowi z. partii liberalnej zapytu- nie zawierajo żadnej wzmianki o agre- sjO. Gwarancja wobec Polski nabiera 
n\'mi i politykami, odbywały się częste E mocy dzialania w wypadku, w którym 
,,'spólne zloty jedynej wielkiej slo- 
 - 

 -.-r-.---.__-_ 
_ -.-..- niepodległość Polski ulegnie wyraźne- 

iańskiej organizacji ..Sokoła". Pa- 
 mu zagrożeniu i rzod polski uzna za 
mietamy wszyscy dobrze, jak serdecz- 
 PaN Pre_ydeNt R. P. prflY pracy. niezbędne przeciwstawić się. Zaga- 
ny i braterski nastrój panował na 01- 
 dnienie pośredniej agresji w tej formie. 
bnr mim wszechsłowiańskim, a zara- 
 w jakiej zostało ono w toku dzisiejszej 
zem ogólnopolskim Zlocie Sokolim w 
 " debaty poruszone, nie wchodzi więc tu- 
poznaniu, odbytym w 1929 roku. 
 I 11 "
O taj w grę. RzOd sowiecki w przeciwień- 
.. #' stwie do tego, co byliśmy w stanie uzgo- 
Dziś pod wpływem wydarzeń mię- 
 '" dnić z TurcjI) i Polsklh wolał prz
sto- 
dZ
'I'Iarodowych wszystko ucichlo i za- 
 
 : 
: pić odrazu bez iadnego stadium pośre- 
miast kontynuować I potęgować pracę 
 . \ ,ft dniego do zawarcia formalnego ukła- 
nad zbliżeniem narodów słowiań!"kich. 
 :-\ . : t ' du, którego postanowienia wymagaj I) 
rozpoczęto wysilać się wzajemnie nad 
 I dokładnego omówienia. Fakt, że rząd 
Fzukaniem koniunkturalnych "przy- 
 -ł .' t- angielski i francuski postanowiły wy- 
mier!eńców. A ci koniunkturalni "przy- 
 . ..: słać swoje misje wojskowe do Moskwy, 
mieTZf'ńcy, pamiętajmy, maj" swoje 
 ,I zanim układ polityczny zostanie za- 
i wart
., stanowi najlepszy dowód dobrej 

prawy na glowie, nie na wszystkkh 
 woli i zdecydowania rzOdu anglei- 
paf1Ftwach słowiańskich jednakowo im 
 , . ...: k . 
_ "..- . 'i" . s lego. 
zale
-, a Juz najmniej zależy Im na 
 ,J' ,
. 
. ", Na temat Gdańska - oświadczyi 
tym, by państwa te wzmoeniły Ilę E .. 
 . .
} ,_ .
.. Halifu: ..nie pragnę powiedzieć dl1ŻO. 
pn:ez zjednoczenie, 2 . .- .,- .........,. Izba pamięta deklarację premiera z 10 
Znsztl) dla Polski koniunktural- j li .' --..... --,.;.. ., lipca. dot}'czI)CO stanowiska rzOdu an- 
nym przyjarielf'm p i I }laństwa. Bawiqc 11.I Wiśle na rv,,
lflll('h, Prm P ;vdtllt 
Jmo';ac 
l ,crtrrak mu
i u.trilll/mł gielskiego. Deklara.eja ta. jak z:ape"'nił 
.' r dl B ł ril O t t t t I1'raUlaml pllfi$twOWl/mi. Na :.dJt:cW Palł Prul/d.eut pnfl pral"J/ w lWI/m 9tlbi,m:j
 lord Halifax, zredagowana zo,::ulła 
amze I np. a u ga. ym e rze- E . . ., .... przy jl'go osobistym udziale. PQ5tano- 
ba pamiętać, nie zapominaję.c jedno- 
 Obok ,tolq crdlutann majOr HartmlJ.n ł karlIalI J(rl/rr
k,. Menia tej deklaracji były - zdaniem 
rześnie, że sprzymferzf'niec, z którym 
 -,",,"
......._,- - - __ - - ______ 

 
 lorda Halifua - ja..me i dokłaline. 
nic prócz doratnt'fro interesu politycz- 
 Lord Halifax nie uwaia przeto za ce- 
nego nie łl)czy, akurat Rdy Jest potrze- 
 D b e l e a H d e e lowe dodać cokolwiek do tej deklara- 
b b o n:' I ::ł zan oże ia Z c B h P . omnleć o prz)'jatnl I zo-
 _ - emo IIZaCJa W ola n II. Cji . , aby w tad . nym stopn . iu jej wart , OŚCI 
n ..... i jej efektu nie zmienić. RzOd angiel- 
Dl tak ' h t . . ół ' .:& H (P T) H I d k . .. I ski ob
erwuJe sytuacJę w GdaDs\)u 
a IC o przYJacI ,mczym me;;;; a g a. A o en ers I mimster do pulków zmotoryzowanych i sa pe r- b dz b ., . łk .. d . b . 
. ==. . . ar o aczme I ca oWIcie z aJe so le 
Zv,lłzanych, państwa I narody sło- sobrony narodowej wyrazI I swą zgodę na skich oraz husarskich. Demobilizacja sprawę z możliwych reperkusji, jakie 
wiańskie roz)uźniły stosunki wzaiem- 
częściowe zdemobllirowanie powola- ma się odbyć sl<>pniowo od dnia dzi- wydarzenia w Gdań.<:ku mogl) mieć dla 
ne między sob.. zamiast prZf'ciwnie, snych pod broń artylerzystów konnych i siejsJ:ego do 29 września br. przyszłości pokoju europej"kiego. 
wła
nle w tej rh wili być, jak nigdy 
pieszych, dalej niekt6rych powołanych Przechodzoc do sprawy roko\\ań 
razem. g _ 
_ _ -____ - -__ - - - - 
 pożyczkowych z PolskO, lord Halifax 
W dalszym cłę.gu nie widać, aby 
 - podkreślał, że - jak wiadomo - roko- 
przyklad Czechosłowacji CZf'goś na- 
 d wania te dotyczyły dwóch odrębnych 
nczy!. Przynajmnif'j w stosunkarh
 Artykuł E ena O Gdan ' sku. ( dziedzin, Pierwsza .dotyczyła kredy- 
miedzy. Pol
k.. JUgoi'lawio I Bułf{ario 
 tów eksportow}'ch i angielski min. 
spraw zagr. z zadowoleniem stwierdza, 
tego nie widać. Wydaje sle. że zar6w- 
 N o w y Jor k (P A T). Tutejszy ..He- punktów Wilsona, które Niemcy sami że w dniu wczorajszym podpisane zo- 
no Bułgaria jak Jugosławia uwaza, że 
 rald Tribune" o
losil dłuższy kablo- uznali za !;łuszne. Przez stulecia stało porozumienie dot}'czoce kredy- 
sprawa zniknięcia Czechoslowacji i 
 wany z Londynu artykuł byłego angiel- Gdańsk rozwijał się dumnie, jako wol- tów dla Polski w wysokości 8 milio- 
ewentualnego osłabienia Polski, to 
skiego sekretarza stanu dla spraw za- ne miasto dzięki swym dobrym sto- nóW funtów szterlingów. Co się tyczy 
co, tak obojętnego dla pań.stw bałkań- 
 granicznych, Antoniego Edena, na te- sunkom z PolskO. W sprawie Gdańska drugiej dziedziny, a mianowicie roko- 

kich, ze zajmować llIi-: tym nie należy. 
m!"t pr
blemat.u gda?skiego: Eden z Polska nie może zgodzić się na żaden wań o pożyczkę gotówkowO dla Polski, 
Tymczasem nie ulega wotpliwości, 
 wielko J.asnoścll) st'."lerdza, z
 Gdańsk kompromis. Wysuwanie naprzód inte- ze strony rzOdu angielskiego i francu- 
te państwa te, jeśli nie popro akcji 
w pokoJu 
ersalsklm s!usz
lIe d
l5tał resów Prus Wschodnich, rzekomo za- ski ego, to taluję - oświadczyl- iż nie 
wsk I C h j l I . t :osię Polsce Jako ekonomlczme I hlsto- grożonych przez odcięcie od Rzeszy'nie zostalo ur:nane za możliwe dojście do 
rzeuen a zec osłowac me s a- E . na l eżac y do P rzestrzeni życio- W ył rz y mu J 'e żadne J ' kn . 't y ki. Interes P orozumienia co do warunków, na któ- 
D.....k k P I k .......d rkw' =ryczDle y .. 
." a w rę 'z o s ę., ': O Z t 1- 
 wej" Rzeczypospolitej. Pomorze było 35-milionowego państwa polskiego w rych pożyczka mogła b}-ć udzielona 
do
ane przez połOczone siły państw E zawsze poiskie, nawet w czasach naj- utrzymaniu dost
pu do morza jest sto- tak, aby parlament mógł jeszcze przeli 
OSI. Nie łudzmy się, że w tf'j sprawie 
 okrutniejszej germanizacji i opresji kroć ważniejszy niż interes tej nic nie sw}'m rozejściem się na wakacje ł.'- 
is
nieJO rozhieżnoścl międ7:Y Italio a
pruskiej. Dostęp do morza prz}znany znaczocf'j wysepki germańskiej. tnie uchwalić niezbędny akt usta\'o- 
Niemcami. Rodbój gospodarczy Buł- E zostal polsce na zasadzie czternastu dawczy. 
garii, dv.iś się odbywajoc}', jest przy- 
lIlammUIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłllllllDltlllmll1l1lllunlllllllllllllllllllllllllllllllnllllllllIIIUIIUllllllllwmmnuumnmnnlUDUUlmllllllllllllllłllllllllllllllllllllllllllUlIlHUWIUIUIJIIIf ,,a 
gotowaniem drogi dla Niemiec przez. . .. ..,. . d . ł 

 
B ałk ół ł t y m rzuca ii, obietnice reWIDdYkaCJ1' 1 z: dotychczasowych posumęć Hitlera w mewoII, odzyskaJ I) mepo '. ,,-. 
any na Bagdad. Niemcy wsp - .. . . . . . . d I ' ń k' k t
. . . 
c' .' . k bo stary to i wypróbowany system me- I MussohDlego, wskazuJ I) wszystkim no, 1 ze naro }' s oWla s le, . r tYj, 
t y z l es k ne k mc Inne
o wszak ł: ue . rO tk b ó l1h J l a t m iecki P łacić cudzO ziemio innym, by Słowianom jednę. prawdę: wlasnym niepodległym byterr. 
pól- 
o ontynuuJI) od dZleslO w a ' . . . ń t ł . ń . t b t b d b 'ć 
I t . . .' t m w ten sposób rozszerzone pań- Między egzystencJO pa s w sowia - me ego Y u ę O rom. 
:':;JOc y . program Imperlahstyczny,. P: y v: całości dla siebie zagarn,ć. skich Istnieje ścisła zależnoŚć, Zagro- Jeżeli oficjalna polityka Itl1 pokry- . 
zmierza do 
yrobanla szlaków 

o hy majO za to na oku Jugosławię, fenie j..dnego z nich, to zagrożenie po- wa się dziś z tymi deienił' 11" . to po- 
przez: POI
kę I Ukramę nad Morze Czar- b oc entualnie przez jej zagarnięcie zostałych. O!;łabienie któregokolwiek, szczególne społeczeństwa, 1 Wi!j ini- 
ne I daJ eJ na Kaukaz, oraz przez Ru- Y eW b ić Adriah-k w wewnętrzne to oslablenie innych. Utrata niepodle- cjatywy muszo ożywić naJ .e wzajem- 
rnunię BUłgarię ł Turcję do Bagdadu. przeo raz. - .' . . . k . W t J h 'U I ś I 
Zn ' . . morze italskie, z tym wszakże, li: so- głości przt'z jedno z mch, to clęzkl CIOS ne stosun I. e c WI \ w a n e 
Iszczeme Czech I stworzenie bulo-. . e Niemcy uzyskajl) przez zie- dla reszty. Wszelkie drobne pretensje pora na manifestacje, & dy, zloty. 
rowego 
aństewka słowa

ie
o
 to pier- J
ZDlC
łnocno_zachodniej Jugoslawii i rozrachunki oraz zwil)Zane z tym do- kongresy, słowem na w"z Ild. wystl)- 
wszy wielki 
kok, u
ozhwI
JOCY na- 


ś: 'tarz do Adriatyku. rame !Oojusze, muszo ustopi
 miejsca pienia. które jedność nasz, . TJygOtUjl) 
stępne dwa skoki na KRukaz I Bagda
. Ja N I. 
r} tPll 'wie J 'uż P omi J a J 'lIc inne zasadzie s o I i d a r n o ś c i Słowian. \ i okaz. światu, że Słowiail.,- zna jest 
Tera t . N' C'" zupełnie le"'o ' y .' - . .' 
z przys ępuJO lem. ,. l d te zamierzenia imperialisty- Mu!;zO dać w rezultacie skutek taki, ze Jednym, me do rozbicia b.odem. 
I Vi}'r B atnle do uzaleinlenla \\ ęgler wzg ę :ń!!tw 0111 wynlkAjl)ce logicznie cztery narody słowiańskie żyj,ce dziś Zbi(1Tli
' lbłlłłąlłMi. . 
WBarfł. Prawdopodobnie państwom czne p'. ' ·
		

/kb_1939_08_05_1780002_0001.djvu

			.JrnRIER BYDGOSKI". .oboł&. bla I .ierpnla 19St r. 


lir. 118 

 
Kto będzie arcybiskupem 
warszawskim? 
War I z a w a (tel. wl) W 
dobrze poinformowanych tWie :ołaf h 
arcybllkupem wanzawskhn n
 2',. tE 
sce zmarlego śp. ks. kardynała K I!l1ej. 
.klego zostanie mianowany ks akow. 
dr Stanlslaw Janulk, rektor k 
ralat 
jw. Stanlslawa w Rzymie o dola 
Trybunalu jw. Roty Rzymskie 
U
tOł 
sultor Sw. KonaregacJt Pro ic l on. 
OrIentali. c esla 
B
e..e nominacyjne oglolzon 
być Jut w dniach najbliżlzych C . lila 
b d . 1 ch . Ode 
o sa zema ony wakujłcych b' 
skupstw na razie brak 6cislych Wi d l. 
m06c1. a o 


Str. I 


Splądrowanie Słowaczyzny przez Niemców. 


,.Nff'pod'eg'ol
 S'o
ac"''''1I Jest flltcJq" - pls.. Id.łełł"fkar. 'a..".,.kI. 
.. L e n d y n (pAT). Korespondent dy- "Autonomia" .Iowacka jest fikcjI) - gorszym tego slowa znaczeniu. Niem- 
plomatyczny "Manchester Guardian" zaznacza korespondent. - Nieprawda, cy interesuj, sl
 Słowaczyzn, li tylko 
ujawnia Interesujl)ce szczególy o sy- Iż Niemcy nie maJ, kolonU. Zarówno Jako obiektem go.podarczeJ eoploata- 
tuacJi na Slowaczyźnie. "protektorat" Crech I Moraw. Jak eJi, jako źródlem tanich rp roboczych 
"Slowaczyma _ pisze korespondent I "autonomiczna" .łowaczyma l' ko- I Jako bazI) wojskowI) dla przyułych 
_ zostala tak spll)drowana przez loniaml w pełnym lub raczej w naJ- podbojów'. 
Nlemc6w, fe w niecale 5 miesięcy po 
Iwolm "uwolnieniu" IIpod czeskiego 
panowania kraj Jest zrujnowany. 
Pod panowaniem Czechów ..rasy", 
religie i partie polityczne Słowaczyzny 
mlaly takie prawa I swobody. jakich 
nie mialy nigdy przed tym. a budżet 
Ilowacti był uównoważony przy po- 
mocy subsydi6w, udzielanych przez 
rz
d praski. Sprawa i swobody znik- 
nęly obecnie. Wydatki wzrosły do 
1.535 miln. koron, a dochody wyniosly 
tyłko 1,229 mlIn. koron, tak że powstał 
deficyt 
OO miln. Olbrzymia to suma 
dla bardzo biednej ludności Slowaczy- 
zny. 1iczl)cej tYlko 2.536.000 mieszkań- 
ców. 
Niemcy obrabowaly Słowaurznę z 
ulego jej nieobfitego bogactwa, nlu- 
cz'c lasy a nawet tartaki, wywożl)c 
- - - --- --- 
wszelkie zapasy żywności, zapasy ra- 
łych fabryk ł znaczni ilość maszyn 
I 1l1'qdzeń fabrycznych. 
Powstaly stl)d niedostatek podniósł 
koszty ufnymania, pogrłŻrł caly kraj 
w n
dze. Robotnicy !Iowaccy w wiel- 
kiej liczbie zostali wysiani do Niemiec. 
Większoś
 z nich zatrudniona jest obe- 
cnie w okolicach Hanoweru. Słowaczy. 
zna staje sle niemieckim rynkiem zby- 
tu. Niemcy wYł,cznle dostarczajl) kra- 
Jowi produktów przemysłowych. Fir- 
my slowackie, nie mog,ce konkuro- 
..a
 . niemieckimi. s, skazane na za- 
gladę, te zaś, które mogl) konkurowaf, 
zostaly pnejete połrednio lub bezpo- 
średnio przez Niemców_ 
Mniejszość niemiecka, IIcze.ca og6- 
łem 150.000 glów, zachowuje sle tak, 
jakby była panem kraju. Terytorium 
ł>torzone granicami Moraw I Potski, U- 
nlf I..czą.c, Braływła... z Piszczanamł, 
dolin, Wagu I Tatrami, zostało o
ło- 
Izone przez Nlemc6w jako specjalny 
obszar, znany offcjalnle jako ..teryto- 
"'um okupowane przez wojska nlfmlle- 
rkie I znafduJ,ce lIie pod zwierz,.hni- 
ctwem niemieckim". Słowa te wypl- 
lane., na przepustkach, wrdawanych 
Mobom pragn,cym uda
 sle na ten ob- 
szar. Jest to pozwał cenie statutu, na 
mocy którego Rzesza zagwarantowała 
autonomi. Słowarzyfnle. 


.,"""""'
"""" 


Przerwanie urlopu Goerlnga 
w a fi z a w &. (tel. wł.) Jedno z pism 
w&rll1;awskich donosi I Brukseli, 1* te- 
ru dopiero przedostalo się do wiado- 
mości omerwatorów zagranicznych w 
Berlinie. że ambasador angielski, który 
bawił o!tatnio dwa dni w Bayreuth na 
festivalu opery, odbył tam z kanclerzem 
Hitlerem dłub
 rozmowę na temat sy- 
tuacji europejskiej. 
Wiadomość ta wywołała w k
łach 
dyplomatycznych Berlina sensację 
Ari'lb8Mdor Henderson nie zaprze
zyl 
wiad
moścl tej wprost, lecz oświadczył, 
te wIzyta Jego w Bayreuth miliła cel 
czysto prywatny: usłyszenie oper Wag- 
nera. 
poza tym donoszą, te kanclerz Hit- 
ler wydał marsz. Goeringowi pole
9nie 
\ wcześniejszego powrotu z urlopu. tj. 5 
bm. Goering mial pozostał na wywna- 
.ach do ł& bm. 
.Maru. Goerins odbyć ma po powro- 
CIe do Berlina konferencję z kanclerzem 
Hitlerem, po czym udać się ma na in- 
spekcj,ę prac fortyfikacyjnych na w!!Cho- 
. dn.iej tranicy Rzeszy. gdyż - jak twier- 
dZI kanqlen Hitler - prace te postępuil\ 
w zbyt Powolnym tempie.  
V.1.V
-.-_-
.,ft.,-
..tt.r
 


Jaka będzie pogoda? 
Pnmc1JwanJ .tan pogody ua jutro' 
Umiarkowane. cbwUaml dośt lI11n. wio,. 
try połudnhwe. Zaehmul'Unle lmtenne. 
Tempentun bel włękuych zmian. 


VJ'Jr_"'_"


V""wrl?A-'
 


- -- ---- -- ------ ---
 -- 


..----
 

 


Wystrzelanie żołnierzy niemieckich. 


Kra k 6 w (tel. wl.) SeDJacyjn, 
wiadomość daje dziś pl. K. c." O za- 
strzeleniu S5 tolnlerzy niemieckich 
przez podoficera czeskiego w miejsco- 
wości Jinec. 
Dwaj zawodowi podoficerowie cze- 
scy demonstrowali na strzelnicy od- 
dzialowi woj.k niemieckich strzelanie 
z ciężkich karabinów maszynowych. 
Gdy jeden z czeskich instruktorów 
kilkakrotnie wytykał iolnierzowi nie- 
mieckiemu blędy. używszy przy tym 


Wakacje Chamberlalna. 
L o n d y n. (tel. wł.) Po rozejściu .i, 
Izby Gmin na ferie letnie, premier 
Chamberlain uda si
 do Chequers, gdzie 
pozostanie przez weekend. a nutępnie 
uda sie mniej więcsj na dwa ty!fodme 
do Szkocji, aby się oddać swojen1l1 umi- 
łowanemu sportowi łowienia ryb. a>N- 
mier pozostawać bedzie w Szkocji w 
stalym kontakcie telefonicznym z L:łD- 
dynem i w razie potrzeby powróci na- 
tychmiut. W katdym rule powrńt 
premiera do Londynu spodziewany J,d 
około 20 sierpnia. dla odbycia WÓWCI;" 
ewentualnej narady I członkami gabi- 
netu. 


Haprętenle 
turecko - niemieckie. 


Iłowa ..blM" (idiotyczny). uc1enył 10 
w twarl oficer niemiecki, 
Na UW&B
 Czecha. ie na taki czyn 
warmii czeskiej nie mógl sobie po- 
zwoliĆ nawet general, oficer niemiecki. 
dobywszy rewolweru. zastrzelił na 
miejscu inltruktora. 
Drugi podoficer cze!kl. zwrócił wte- 
dy karabin maszynowy na oddzial łol- 
nieny niemieckich. zastrzelil 
 ludzi. 
poczym popełnił samobójstwo. 


-
-- - --- 


lila. przy l,dawaniu samolot zaczepił 
podwoziem o wał liemny i &kapotował. 
stajĄc w p10mieniach. 
Dalsze śledztwo prowadzone będzie 
przy wsp6łudziale konstruktora samo- 
lotu, który przybywa niebawem z RzJ- 
mu. Aparat. na kMrym lotnicy peru- 
wiańscy dokonywali lotu RzJUl - Li- 
ma, hył produkcji włolkiej. 


. Stan zdrowia 
ks. arcyb. Jalbrzykowsklego 
W II n o. (KAP) Ks. arcyhlskup m&- 
tropoiita wile6ski Romuald Jałbrzykow. 
ski przebywa jelzcze w szpitalu św. J6- 
lefe, gdzie przeszedł operację- stan 
Idrowia stale li, poprawia I za kilka 
dni ehor)' opułci IZpi
 


B e r I i n (PA 1j. Ambasador tUJ'&- Zaburzenia strajkowe 
('ki przy rz
dzie Rze
zy Hamdi Arpag -. 
łlpuścił Berlin. Urzedowo podano po- W Ame ry ce 
cz
tkowo do wiadomości. że udal się · 
na dluższy urlop. Faktycznie jednak N o w y Jor k (PAT). Ubieglej nocy 
opuścił ambuaci
 tureck, w Berlfnie w miejlltow06ci Green Mountain, gdzie 
definitywnie. co stoi w zwll)zku I na- obecnie budowana J..t wielka zapora 
prężeniem stosunków, jakie powstały przez rzekę Colorado. doszło do lItar- 
między Berlinem i Ankar
 na Ue loju- cia między łOO robotnikami strajkuj,- 
szu turecko-angielskiego. cyml a 3M. którzy do strajku nie przy- 
..Deutsche Allg. Ztg." w dziale wla- st,piU. . 
domości towarzyskich, przynosi wia- W czasie starcia. podczas którego 
domość o udzieleniu przez rz
d Rzeszy robotnicy. wysadzili w powietrze most, 
agreement dotychczasowemu ambasa- 6 o.ób zostało ei
żko rannych. Spokój 
dorowi tureckiemu w Tokio Husrew przywróciły przybyle z Denver oddzia- 
Gerede. Bawi on na razie jelzcze w Ja- Iy gwardii narodowej. uzbrojone w ka- 
ponli i uda
 si
 ma do Europy przez I rablny muzynowe. 
Stany Zjednoczone. Przyczyn, nieporozumień I wyni- 
kłego na tyro tle strajku Jest odmowa 
przedsleblorstwa. buduj,cego zaporę. 
do zawarcia umowy zbiorowej. 


śledztwo w sprawie 
katastrofy lotniczej. 
C a s a b la n c a (P A 1j. W pobliłu 
Azemmour kolo Agadiru .padl w pło- 
mieniach samolot peruwiański, doko- 
nywuj
cy raidu z Limy do lUymu. Sa- 
motot, który wczoraj rano wystartowal 
z Casablancl na wysokoAeI Agadlru 
napotkał siln, burzę, wobec czego za- 
mlerzal powródf na lotnisko w Ca8a- 
blanka. zawladamiajl)c o swym powro- 
cie drogI) radiowI). Silna wichura Jed- 
nak Ipowodowala defekt motoru, wsku. 
tek czego samolot spadł na ziemię Ista. 
nI)l w piomieniach. W katastrofie zgł- 
nl)l-pilot samolotu płk. Canja oraz me- 
chanik Irasa. Trzeci czlonek zalogł ra. 
diooperator VilIanueva zdolał w osta- 
tniej chwilł wyskoczyć I .amolotu ł u- 
legi jedynie złaroaniu no8i I og6lnemu 
potłuczeniu. 
C8Iablanca. (PAT) Na miejłee 
tr
icz
ej kat
rofy. .amolołu peru- 
wlań.klego pod Aa'achrem udaJ .i
 ko- 
mendant francuskiej bazy lotniczej w 
Casablanca, celem złożenia holdu pa. 
mięci poległych lotników. Pierwsze 
dochodzenia wykazały, te przyczyn, ka- 
tastrofy było pęknięde p1'Zewodu oliw. 
Ilego, które zmusiło samolot do 14dow... 


Sprawy Chorwatów 
w Jugoslawll. 
Zagueh. (PAT) Nlezwlocznie po 
powrocie z An,1ii k.. re,enta Pawia ju- 
gosłowiańllklego oczsklwanl q tu wat. 
ne wydarzenia polityczne Ostatni. 
spotkanie premiera Cvetkowicza l prze 
wódc, Chorwatów dr. Maczkiem pod 
Karlovacem w Chorwacji pozwoliło 
przezwyciężyć główne trudno6ci porozu- 
mienia. Jak się dowiaduje agencja Ha- 
vua, jedna z dobrze poinformowanych 
osobisto6e1 chorwackich podała kilka 
szczegółów dotycz,cych kompromi.u, 
Przede wlzy.tklm uradnienia tery- 
torialne zOlt&l1 za w8p6ln, J:l0
 u. 
pro.zuone w najW)'iszym .topniu i po. 
zbawione wuelkicb momlnt6w dru
o- 
rzQdnych. Odt
 nie b,dzi. podno

o. 
na kw..tia pod!iału Bośni ani tet ulbJe. 
lenia jej autonomii. Sprawa podziału 
kompetencji międQt wladz" ce,.traln, 
a przyull\ banowin, chorwack, zostala 
załatwiona drog" kł!ll'llpr8mlm . u. 
wzglednieniem potrzeb pańatwa laspi. 
racyj chorwackich, .mle.....j
yl!b do 
lł&nowien1a O ..ołcb .lPf&wach. 


.-ii 


Woroszylow na czele deJe- 
gacjl sowieckiej do Anglii. 
PUJ'i. (PAT) Havu donosi 1 MOlo 
kw, o mianowaniu członków dele g .... 
. k .. do ... ....11 
.0Wlec leJ ro.....owa6 IwoiskowI! m' 
.j" francusko-angielskl\- Na czele de
 
gatów Itać bedzie marsz, WOro&ylow 
w skład jej wohodzić będ" szef sztab: 
gene
alnego armil gen. Szaposznikow. 
kOIDIsarz ludowy marynarki woJenn_1 
Kuznieoow. Bef lotnictwa gIn. toktio. 
now I lIutępca szefa utabu renerahIt 
BO armII gen. Smorodinow. 
Ambasadorowie francu.ki i hrrtJJ 
ski przedstawili komisarzowi MoIo\oo 
wowi .kład perlOnalny majlłClj PrI1' 
hyć misji brytyisko-francuskiei. 


Fortyfikacja wyspy Sylt. 
K o n p e n h a g a (tel wł.) Donolłl 
I Hamburga. te Niemcy Prz)'lłłpilJ 
OItatnlo do posplNmego fortyłikow," 
nla WYIPY Sylt. Jelit to najwyżej na 
pólnoc wysunięty punkt na Monu Pół. 
nocnym. na granicy DanH. 
Wyspa ta posiada wielkie znaczeni_ 
strategiczne dla Niemiec w razi. woj. 
D}'. na Morzu Północnym, Terenowo 
nadaje się najlepiej na utrwalenie buy 
lotniczeJ. Maraz. Goerlng podczu 
IWIJ oltatnleJ wycieczki Da wybneia 
Morza Pól nocnego .twierdzlł to okI> 
UC&DoU I podkreślił znaczenie Syltu 
w przYIZIej wojnie. 


Odpowledf na propagandę 
niemiecką. 
L o n d y n (PAT). Propaganda ni.. 
przyjacielska rozpowszechniła pogło- 
ski jakoby w obozach utworzonych dla 
nowo powolanych rekrutów wyiywi.. 
nie było nledo.tatecme. Generał Belth 
z ministerstwa wojny oświadczył 
przedstawicielom pruy. Ił poslosk! 
te nie odpowiadaj, prawdzie. oraz we- 
zVrał krewnych powołanych łołnimy. 
by odwiedzili rozmaIte obozy i osobl' 
ścle przekonali .ł
 o panuj,cych tam 
warunkach. 


Na Dalekim Wschodzie. 
Czungklng. (PAT) W wyniku 
nalotu 18 bombowców japońskich 111 
Czungking. siedzib" marazałka Clang- 
Kai-Szeka. prze.zło 100 os6b odniOlło 
rany I' powatnlejue obruenia. Lu
' 
noić Czungkingu oblerwowała na uli. 
cach walk
. jaka rozegrała .i, nad 
mlutem pomiędzy eskadl'l\ japońsk, I 
samolotami chińskimi. ..1. 
W Szantungu, ewakuowana 105- 
misja zakonników angielskich. prOWI. 
dz,cyeb jeden ze azplłaU. . 
Ewakuacja nu
plła na skutek flie- 
możności dalszej pracy w ezpitalu. 
.. 
pończycy bowiem zmulili W8Zystluo ll 
pracowników Chińczyków do oputz CZfo 
nla IlutbJ'. 


- 


P I S M O. 
kt6re .ta"olD
.o ,,1' ",. 
P t era handlu JlIdOrP,k I ,gD, 
nleohaJ domu Twego ,,1' ,(J. 
plugaw la. bo pr.
goto
uJ' 
d. t.o t TwoJ Ił dO p61" 
n'.JIł.
oh poslug dla 
11Grodu '
aolQ.łll o
		

/kb_1939_08_05_1780003_0001.djvu

			,.,. .18. 
-- 


Co pis
 ilUłi? 


propaganda i manewry. 
pol9ka" Zachodnia" 'łwraea uwagę 1101 
r otonIl lal
 pr.>pagandy niemiecklilj 
.Zf!l po wllJdZi nowych prób zastraszenia' 
tls . 
"Ptflpaganda !ltemiecka przybrała 
n" 
na sile. Radl?, .prasa, a lIawet poczt... 
tI1I 
 ostatnio minister Goo!bbels 'p08z
tll 
gdy Is d y an/rielskiego polit)'ka King Hallu 
.9 . b . 
, !Soypuje Francję I'08lUraml. nl\świet!a- 
I 'f!li \'II duchu hiUer Jwsklm zał(adnieni" Ska, usiłując przede wszystkim pod, 
'-' ć na duchu spolpczeństwo niemieckie. 
ni''> ol _ . . 
W tym celu propag
n.... memlecka lał- 
uje historia:. zrzucając odpowiedlialnoAć 
II wYbuch wojuJ' śwtatowej na ,angielskf\ 
I\t)"kę ok
te
ta" i u
iluj
 
rlPkonać 
PO ród niemiecki, t.e armia naemlecka nie 
na C " r6 
1'51d1 a pokona!lB: . zym Sl
 wlliet 
WlochOw najwlerme]6zego IIOJU8znlka, 
1 r/elTlilczajllc ich rolę w CZasie wojny. 
p WY
llki te S". zupełn!e zrozumiale WQ- 
bl>e Idecydowame pokojowych na'!ltrojGw 
spoleczAd!twa niemieckieg)o Masy nie ch cli 
wrmy, wProst przeciwnie, bojll si
 jej pa- 
ni
Die. A tymcz
m wladze Trzeciej 
RZd'ZY przygotoWU]1I nowy szantat., kt.ó- 
r3g0 insceniucj
 utrudniają w znaczn:lj 
lIIie"e nastroje społeczeństwa. 
Nalet)' ai
 liczy t, te pod koniec sierpnia 
lub w poczlltkach września będziemy mim) 
W'l1)slko 'wiadkamJ nowego posunięci.! 
Si
D1iec o charakterze polityczno'woj
G- 
W}1IL Zapo\\.iedziane na sierpień manlIwry 
armii niemieckiej na ŚIIISku I na Mora- 
wach katll przypuszczat, te celem olens,,- 
In Rzeszy będziil i tym razem P.>lska. 
\lotna z góry powiedzieć, te I tym razt'm, 
jak poprzednio, atak ten nie przyniesie 
Kiemcom !adnego rezultatu Po prostu 
woda wysiłku. Niemcy mogli siQ jut 
ebyba przekonat. te Polska nie da siQ 
1&9trasZ)'t, t.e nie boi się w)jny, nawet 
1roJDY sam na sam I Niemcami. Bo w sp"- 
ltaeńatwill polskim. wr
cz przeciwnie, nit 
II" niemieckim. tyje duch t.ołnii!rskt:' 


Właściwi prześladowc.-. 
.1. K. C." pisze: 
,,National Zeltung" bije na aluml 
Pol
cy na Zaolziu teroryzują Czechuw, 
_'Ysiedlajll ('1), polonizują ('1), pr'eśladllją 
i L d. Caly artykul poświ
ny rzekom,.m 
uciskoDl i prześt&Jowani.>m C:Ji!chó.v 
.. PlIlscel 
J-.kby &o dobru było, gdyhy Nu:mcy 
posiadali chot odroblD
 L zw. "IXoezucia 
hcmoru'" , Gdyby mieli ów zmysł. to po 
lDek.
ji Czech i !>f.>rolw, po zgnil"cenill tycia 
narod)\wgo czeskiego - dziŚ, gdy w oba- 
ucb koncl'ntracyjnych niemipckich jętr.ą 
Iysiące patriotów czeskich - nie mian,}- 
wallby 'JI
 obecni kaci Czechów icb... 
obrońcami ! 
Gdzie są przeAladowani Czesi w Pola.."I!7 
Czy w KatJwicach gdZie tysiące ucbodż
w 
mskicb z Protektoratu maj duje opi"k
, 
dach nad glową i kawałilk chleba? C"y 
ni Zaolziu, Rdzie niemal co noc uSilują 
pnekradat si
 przel granic
 nieszczęśliwI 
Cresi z Protektoratu do Polski? 
A te setki, a nołwet tystące listów, pny- 
chodzllcycb do Baazej redakcjt I Protekto- 
ratu od Czechów - li'Jty, pelne nienawiŚci 
do okupantów niemieckich, a pełne uczuch 
,rz)'jafni i nadziel w stosunku do I'łow1af1- 
Skiej Poltlziil. Jedne!!',) 
metra kwadratowego czeskiej ziemi nil! 
"'zi
liśmy i nie wetmtilmy. Wipdz" o tym 
CzesI. Dlatego garną siQ do nas w IJwym 
nieszczęściu. I to lapewne gniewa "obroń- 
ro
" Czechów - tych "obrońców", rozpie. 
I'Z.lącycb si
 butnie na czeskim IIradczy- 
nie - tych ,;3broń06w" ,kt6rzy le zlotej, 

kiej Pragi wywietlI skarby narodowe 
pamiątki C'lesktil - tych "obro
CÓW"', 
kt6rzy pru!lkim butem dusz" na ocncb 
Europy be7.bronny naród. 
letell prawdą jst te czeski DlU'OoJ 
I.totnie tyl w orbicie niemieckiej myśli, to 
nit tnnll'j'Jl.ą prawdą jest, t.e od dni mar- 
cowYch w narodzIe czeskim gromadzi się 
>!bl'%ymi potencjal nienawiści d) zaborcOw. 
fi"! pierw!lzej okarjl Clł!!Il zrzuCł\ I siebloi! 
..
Plekuńcze" rami
 .wych ..obrońców" 
I'hemc6w I wówczas nastąpi radykalny 
/lJzbrat pomiędzy Czechamt a NI
mcaml. 
letell Czt'81 byli kloclyś germanofilami - 
Pft1lym jt'st, te w przY8złoścl nimJ mu 

I\ Móglby nam kW zarzucić, t.e mob 
zbyt mało znamy Czechów, aby tak W)-ł';)- 

owatt Istotnie m)t.e Czechów nie m"m
' 
N
 dokladnie - Inamy natomiast dobrze 
. lemców, I to w tym wypadku - wy. 
!!tarclyl 


ki Ha.. AlIgU.. wczoraj rozpoczęly 
IQ 
el- 
'. 
 godzinne twlczenla angtelsklch 
:OJSk lotniczych. Zaloteniem twtczl'nia 
Udziall"m okolo 1300 aparatów jest próba 
OdPłrcla pozorowanego ataku lotniczego 
11& Al!gli.. c
 
8VDGOSKl 
W Niemae(h O podróżv ks. Pawia. 
. B e r l i n (PAT). Z dużym niepoko- 
Jem Śled
iły niemieckie koła politycz- 
ne 
odróz .ks. regenta Pawła do Londy- 
nu I Par
za. Choć pUblicyści niemiec- 
c
 zgodme pomijali obie wizyty pra- 
Wie zupełny
 milczeniem, dawalo sie 
tu . o
czuć mezadowoienie z wyjazdu 

su:cla regenta do stolic zachodnich 
I to, w 
iedługim czasie po wizYcie 
berlińskiej. 
Wczorajsza "National Ztg." donosi 
w 
epes
y. z Białogrodu, że ze strony 
angielskiej I f
ancuskiej zaproponować 


....,..-- -.. - 


- 


- ---.r- 

- 


- - 
- -

 


ctr. s. 


miano Jugosławii pożyczke, przekra- 
czaj
c
 20 miln. funtów na zmiane do- 
tychczasowego paktu balkańskiego na 
defensywny pakt wojskowy miedzy Ju- 
gosławiv., Rumuniv., GrecjI) i TurcjI). 
Obecn
 podróż króła Karola rumuń- 
skiego po Bałkanach uważa dziennik 
niemiecki za wypływaj
cl) z sugestii 
angielsko-francuskich, zaznaczaj
c Je- 
dnak przy tym, że jeżeli chodzi o Buł- 
garie, to ta nie da !!Iie kupić z pewno- 
ści
. 


Pan Pr
1#JIde"t R. P. na łCYłCc.asach. 

 .
L 
.-- 

...... \ . '" ').. . 

 '1 ... . 
\ 
!.:"\o 


.t. .. :Ol; 
'. 
" ., 
)/ .,
 f'" 
- .. .. 
\ ., '\ 
J ... 
,. 
'!:""- 

I 


-- 


..:.
 


Pan Pruł/denł R;ec:'ł/pospollteJ sped:.'1 wra:. :. mal.!onkq wł/wc:.aSł/ letnie 10 :.
- 
me1;:.ku mł/lli1Odcim 10 Wille. Na :.dieciu Pan Pruł/den t R. P. :. mal
onkq podc:.'1s 
odpoc:'JI1Iku  -

 
- 

- -
 
 - - 


Obawa o najbliższe tygodnie. 
I 


P a ryż (tel. wł.)- Debata w Izbie 
Gmin wywołała w całej prasie świato- 
wej echa.' Wszystkie umysły zaprz
ta 
sprawa Gdańska i możliwość wojny. 
P. Bernus na łamach ..Journal des 
Debats" pisze m. in.: 
..Wszystko wskazuje, iż premier 
Chamberlain obznajmiony przez osta- 
tnie doświadczenie z zamiarami nie- 
mieckimi, jak również zorientowany 
co do najlepszego sposobu udaremnie- 
nia tych zamiarów, nie zamierza siO 
cofn
Ć. Z cał
 pewności" podzieli on 
słuszne zapatrywania min. Halifaxa, iż 
wszelkie zachwianie sie stanowczości 
brytyjskiej byłoby istotnI) przyczynI) 
wojny. Chodzi jednak o to, by Niemcy 
nie mieli co do tego najmniejszej w
t- 
,liwości. Nie można dostarczyć Hitle- 
rowi żadnego pretekstu, aby mógł so- 
bie wyobrażać nadal, iż może sobie po- 
zwolić na powtórzenie znanych mane- 
wrów. Pokój zależy bowiem nie tylko 
od zdecydowanej woli meż6w stanu bę- 
d
cych u władzy we Francji i w Anglii, 
lecz także od tego, czy będ
 oni mogli 
przekonać dyktatora niemlecklt'go o 
swej stanowczości". . 
..z ostatniej debaty w Izbie Gmin - 
pisze "Le Temps" - wynika jasno, iż 
we wszystkich kołach społeczeństwa 
angielskiego, to jest zarówno wśród 
konserwatystów, liberałów jak i Partii 
Pracy, żrwlone sł poważne obawy, by 


najbliższe tygodnie nie przyniosły po- 
ważnych wydarzeń politycznych. Czy 
te obawy s
 uzasadnione? Czy rzeczy- 
wiście sytuacja jest tak poważna, jak 
j
 przedstawiaj
 niektórzy mówcy w 
Izbie Gmin 'l 
Ostatnie wiadomości z Gdańska po- 
twierdzaj
 wrażenie, iż na terenie Wol- 
nego Miasta przygotowuje się jakaś 
próba sił. Niemcy w dalszym cię.gu 
oświadczaj v., iż ch(ł rozwip;ać rady- 
kalnie problem Gdańska. Niemcy spe- 
kuluj
 na załamanie się Polski, tak jak 
spekulowałY dawniej na wahaniu się 
Anglii i Francji, co do interweniowania 
w konflikcie, który mógłby być zloka- 
lizowany tylko do sprawy Gdańska. 
Nie chodzi tu jednak o konflikt w 
:!!prawie Gdańska, lecz jeśli do nowego 
konfliktu dojdzie - to chodzić będzie 
o wojnę, o niepodległość polityczn
 
i gospodarcq. Polski, która jest zasa- 
dniczym czynnikiem równowagi euro- 
pejskiej. Rachuby Niemiec jeszcze raz 
mogl) się okazać fałszywe w świetłe wy- 
darzeń, a wówczas kwestia ograniczać 
się będzie od tego, czy państwa totali- 
tarne, wyczerpawszy już wszelkie zaso- 
by polityczne, będ
 mogły się jeszcze 
wycofać, czy tai pod naciskiem wszyst- 
kich swoich błędów zmuszone będł 
wziąć się do wojny i zdać sobie spra- 
Wę z tego, że musz
 jl) przegrać". 
'\ -
-  - """'""-- - - 
-- - 
 - 


Skazanie Niemców 
w Jugosławii. 
Bialog ród . (PAT) Wyrokiem 
- 
du kilkunastu agitatorów niemieckich. 
działających w okolicach Mariboru i w 
samym mieście Maribo
, 
a
anych. zo- 
stało na 6 miesięcy wlęzlema kazdy. 
Agitatorzy niemieccy 
zerzyli w
r
 nie
 
licznej w tych okolicach mmeJ
zoścI 
niemieckiej, oraz wśród ludnoścI sło- 
weńskiej pogloski. te niebawem Słowe- 
nia i Chorwacja znajdą się pod protek- 
toratem Rzeszy Niemieckiej. Agitato- 
rzy grozili r"wniej w razie stworzenia 


I 


I protektoratu prześladowaniem wszyst- 
kich tych, którzy obecnie pOsiadają 
orientację antyniemiecką. 


Nacjonalizowanie 
przedsiębiorstw w Rzeszy. 
W i e d e ń. (PA T) Dobrze poinfor- 
mowane koła gospodarcze donoszą. te 
\\' Niemczech istnieją tendencje do zna- 
cjonalizowania wszystkich większych 
przedsiębiorstw zagranicznych na tere- 
nie Rzeszy drogą wykupu. Przeprowa- 
dzenie tego wymagać będzie zmobili- 
zowania wielkiej ilości dewiz. 


Rekord długości lotu. 
s z t o k h o I m. (PAT) 26-letni lotnik 
niemiecki Heinz Gabler na jednoosobo- 
wej dwulitrowej maszynie "Erla 5 d" 
pobił rekord światowy długości lotu dla 
tej kategorii mll8Zyn, przebywając bez 
lądowania i.goo km. z Friedrichshafen 
do Vaennaes w Szwecji północno- 
wschodniej w ciągu I
 i pół godzin, ro- 
biąc przeciętnie 138 km/godz. Poprzed- 
ni rekord naJeżał do Amerykanina i wy- 
nosił 1.630 km. 


Wygasanie traktatu 
handlowego 
amerykańsko - sowieckiego. 
N o w y Jor k. (PA T) Amerykańskie 
kola polityczne spodziewają się, it w 
najbliższych dniach nastąpi przedłuże- 
nie amerykańsko-sowieckiego traktat.u 
handlowego, który wygasa już w przy. 
szly wtorek. 
Zasadnicze linie wytyczne traktatu 
dotfchczasowego zostaną utrzymane. W 
han(llu między obu państwami nadal 
obowiązywat będzie klauzula najwięk. 
szego uprzywilejowania z wyjątkiem 
węgla sowieckiego, którego import ogJ"&oo 
niczony bętłzie do łOO tys. Lon. 


Zjazd ZW. Legionistów 
w Krakowie. 
Kra k ó w. (tel. wl.) W dniu 6 sierp- 
nia wypada 25 rocznica wymarszu s 
Oleandrów krakowskich pierwszego od. 
działu legionistów I Brygady. W związ. 
ku z tą rocznicą odbędą się w niedzielę 
uroczystości Związku Legionistów, po- 
łączone ze zjazdem szeregu organizacyj 
społecznych i politycznych. 
Na obchodzie obecny będzie general- 
ny inspektor armii marsz. Rydz-Śmigły, 
który wyglosi przemówienie na Bło- 
niaeh. 


Niepowodzenie Niemiec 
w A fryce. 
Pretoria. (PAT) Rząd Unii Po- 
łudniowo-Afrykańskiej rozpoczął we 
wtorek wykonywanie kontroli admini- 
stracyjnej na terytorium znanym pod 
nazwą ..Caprivi-Zipfel", tworzącym ro- 
dzaj korytarza oddzielającego &czuana- 
land od Angoli. Fakt ten - jak jut 
wiadomo - wywolal ostre protesty ze 
strony prasy niemieckiej. 
Na posiedzeniu gabinetu południo. 
wo-afrykańskiego minister spraw zagr. 
Fagan oświadczył, że interpelacja decy. 
zji rządu południowo-afrykańskiego 
przez dzienniki niemieckie jest absur- 
dalna. Minister oświadczył, że zmiana 
została postanowiona ze względów prak. 
tycznych, zgodnie z postanowieniami 
mandatu i w tej sprawie Unia Połud. 
niowo-Afrykaf1ska nie zamierza stogo.. 
waĆ się do niczyich niepowołanych rad. 


Trudności gabinetowe 
w Holandii. 


- 


Haga (PAT). Utworzenie nowego 
gabinetu napotyka na poważne trudno- 
ści. Królowa Wi1helmina, która od 
chwili wybuchu tego jedynt'go W dzie- 
jach parlamentaryzmu Holandii prze- 
silenia, odbyła szereg konferencji s 
przedstawiciehtm.i poszczególnych par. 
Iii, jak również z prezydentami obu 
izb Stanów Generalnych, nie zdecydo- 
wała jeszcze komu powierzyć tworze- 
nie nowego rZl)du. Dowodzi to, jak za. 
wikłana jest obecna sytuacja wewnę- 
trzna Holandii. Okazuje się też, że 
prawica protestancka nie myśli współ. 
pracować przy tworzeniu rqdu, któ- 
ryby się miał opierać głównie na kato- 
likach i socjalistach. Wśród szerokich 
mas katolików i lewicy protestanckiej 
panuje poważny rozlam I powodu za- 
inicjowanego przez parlamentarne fra. 
kcje tych partii votum nieufności I 
wtorku ubiegłego tygodnia. Kola polt- 
t}-czne s4 zdania, że nie należy się spo- 
dziewać szrbkiego z&że&nania przest- 
leniL
		

/kb_1939_08_05_1780004_0001.djvu

			"KURIER BYDGOSKI", sobot&, dnia 5 aJerpnla 193a r, 


!łr. 171 
-- -..... 
-- 


Str. ł. 


Powrót "Zawiszy Czarnego" 
Gdynia (PAT). Wczoraj wrócił 
Clo GdynJ harcerski szkuner "Zawisza 
Cramy", który pod dowództwem gen. 
Mariusza Zarusklego odbył U-dniowI) 
podróż ćwiczebnę. na wschodnich wo- 
dach Szwecji, majl)c na pokładzie ł6 
ezłonk6w szkolnych kół LMK I War- 
azawy, Pomorza i województwa po- 
znańskiego. W podróży swej żaglowiec 
zawin,ł do Karikrony, Christlanso 
i Ronne na Bornholmie_ Dnia 6 bm. 
.,Zawisza Czarny" wyruszy w kilku- 
dniowI) podróż na Bałtyk. 


Dalsza deportacja 
Irlandczyków. 


L o n d y n. (PAT) Ministerstwo spraw 
wewnotrznych wydało ił nowych na- 
kazów deportacji działaczy irlandz- 
kich. 12 nakazów dotyczy wysiędlenia 
Irlandczyków, przebywających na tere- 
nie Anglii, 2 zaś miały na celu niedo- 
puszczenie do wylądowania w portach 
angielskich 2 Irlandczyków przybywa- 
j"cych s zasranicy. Ponadto ł ItIand- 
ezyk6w, podejrzanyoh o działalność te- 
roryatyczn", przybywających z Irlandii, 
sostalo zatrzymanych w Birmingham i 
po przewiezieniu pod eskort, policyjną 
do Liverpoolu, skierowanych z powro- 
&em do Irlandii. 


Petycja w sprawie wyboru 
rządu w Szwajcarii. 
B e r n (P A 11- Sekretariat szwaj- 
eanklej partii socjalno-demokratycz- 
nej złożył w kancelarii rZl)dowej pety- 
cje, popartt wymaganę. ustawowo licz- 
b!) podpls6w, tl)dajl)cl) przeprowadze- 
nia plebiscytu w Szwajcarii w spra- 
wie wyboru rzl)du federalnego przez 
naród. Na podstawie tej inicjatywy 
członkowie rqdu szwajcarskiego wy- 
bierani by byli drogę. Plebiscytu, odpo- 
wiadajl)cegO, zdaniem socjalistów, naj- 
bardziej demokratycznemu ustrojowi 
Szwajrarił. 


.t 1,..11 tlIli Ił I 


111'111111 


1111 I 


Mnie; tłuszaów, wiece; ziemniak6w. 
dynie winny liclYĆ iiO s podał.. Autor 
zaleca ograniczenie konsumcjl mlosa 
i tłuszczów, kt6re miało w&r08n,ć w li- 
czbie globalnej na terenie starej Rze- 
szy w porównaniu s latami 1913-1932- 
Ten wlrost autor przypisuje m. In. roz- 
budowie armII. Pożl)dana jut kon- 
aumcja jledzi w zwil)zku s alerpnIowy- 
mi połowami na monu P6łnocnym. 
Na miejsce mięsa I tłuszcz6w autor za. 
leca m. in. konlumcj, m,czkl Ilemnla- 
czanej, aago, cukru, marmelady, aerów. 
mleka, altucIOego miodu, grup I pła
 
ków owsianych. 


B e r l I n (tel. wł.) Na łamacb "Zel- 
tung Dienst des Reichsnihrstand" 
ad- 
ca Clauss omawia sytuacj, aprowIU- 
cyjnl) w sierpniu. Przede wszystkim 
konstatuje opótnienie żniw. Przy wy- 
pieku i konsumcji ma być forsowany 
chleb żytni. Do nowej mpi pszennej 
ma być na zasadzie przepisów doda- 
wane 10 proc. specjalnej jasnej mpl 
żytniej. KoniecznościI) gospodarczl) 
jest wzrost konsumcji ziemniak6w, 
Zbiór warzyw zapowiada się w tym 
roku obficie. Natomiast gorsze SI) ho- 
roskopy na owoce, wobec czego gospo- 
- 


--- 


- 

,.-- ---- 


- 


-
   
Pierwszy Polak odznaczon
 
orderem litewskim. 
K o w n o. (PAT) Pierwazy selut 
poselstwa polskiego w Kownie M 
 
ZałOSki, który obejmuje w tych cł: leJ 
stanowisko pierwszego sekretcirza po 
 
atwa polskiego w Helsinkach, odzn Ił 
ny lostał komandori" liteW!kiero :
 
ru Oedymina. .. 


K łamsłwo niemieckie. 


M o s k w a (tel. wł.) Komisariat 
marynarki zamieścił w pismach komu- 
nikat, w którym oświadcza, te wiado- 
mość o zatonięciu sowieckiego okrętu 
podwodnego. najechanego przez wła- 
sny transportowiec podczas obchodu 
..Dnia Morza" w Murmańsku, została 
zmyślona przez prasę niemieckI). ta- 
den bowiem fakt tego rodzaju nie &da- 
rzył si,. 


Tadeusz Doł-:ga - mostowicz 


nin, bowiem udając się w ubieglym ty- 
godniu na V.7Wr:L1JSY w Castelgandolfo, 
latrzymał si, po drodze przed siedzibą 
jQulcką. Na szerokich stopniach świ". Z kraj U I ze Ś I t 
tyni ustawili lie wszyscy obecni w Rzy- ° W a a. 
mie kslota Jezuici I generelem swym O. W Odyal wczoraj rozpocz-ł .t, Itut 
Wł. Led6chowakim na ciele. Ojciec św. utafety, k1.óra ma sanielt płOl1\C, '*' 
gdy samochód stanął przed kościolem, chodni, mad polakleao mona do Krak!). 
wezwał do siebie Ojca Gener&ła i asy- WL Start odbył li, w Gdyni pnel Wlcb
 
stentów Zakonu i parę minut I nimi roz- dnie powiaty Pomorza ku 
anlcy Wojt. 
al W łał '-" w6dztwa warua_klego, gdste p!0JI4Q 
mawi. ywo O ov meop1l5any en- pochodnia z?ltanle przekazana waru,.. 
tuzjum włl'6d zgromadzonlfo ludu. Iklej szt.&fecI" 
wldząc88'O w tym akcie odnawianie sta- "NowIay CocWeaa" donosz,," .. ., uh. 
Odnow. . en. o e stare I I tradycJ o l rych tradycji. do których ludność Rzy- lobotQ dnia 29 lipca br. &rllllltoWan,.
 
l mu jest tak bardzo pnywiązana. ltał w Sochum kierownik dzielnicy I z. 
rzy mskie J . Polak6w w Niemczech (Westfalia I N,.. 
renia) p. Michał WMołowskl 
M i a I t o Wat y k a iłl k i e. (KAP) Sekretarz króla Zogu w Le..a1..d.. w pollułu 'hIou .pad] 
Od czas6w papieża Piusa V (iM6-1r.72) wczoraj przed południem wojskowy 
 
. k Bo . d . a aresztowan y . molo' bombowy. Dw6ch członków I&IO!! 
i św. FrancIsz a rgla, rugle!O J1 - poniosło łmlert dw6ch zu Jllllt cl'lto 
s\ępcy św. I@'I1acego Loyoii w rz"dach S I t o k h O l m. (PAT) Z Oslo dono- rannych. 
Towarzystwem Jezusowym, istniała w UIł. te zOltal tam aresztowany sekretarz W 'I'a_eaberga obchodzono oDe@d,1 
Rzymie tradycja, te ilekroć papiej prze. b. króla albańskiego Zogu dla spraw uroczylele " rocznic, Ikonu prezyden
 
jeżdżal przez dzielnicę Kapitolu, załrzy- prasowych, DuńCJyk Paul Emst.. kt6ry Hindenburp. Przed mauzoleum Hlnde
. 
mai sie zaWlze przed k
iołem je3ui- w roku 1929 był wydalony I Norwegii burga przez ł8 godlin utrzymywana była 
łów , b y od Towarz""'twa Je!usowego wzmocniona warta honorowa, lU .pecia!. 
.. 
 na skutek zatargu z tamtejszymi w la- j .. I . ł . ... 
P rz YJ 'mow8Ć należne mu hołdy. Od ro- na delegac a armll z O.y a Wleuet. 
dzami. Przeb yw a on w areszcie do cza- · ..... 10 d 
-.. A e P l o " I .. .... I 
ku i870. po zagarnieciu Rzymu przez · V. on........... B n.. y ...m "'
. 
lU depenowania go do Danii. kle tartaki w okolicy mluta LUleatroem. 
wojska wloskie. papiete przesta]i od- St - ty wyno ... około pól ml ' ll ' ona k A- n. 

 """""""""
 .. 

 
v 
wiedzać kościół jezuitów. Tradycja POII Rzyaem w czasie lotów próbnyd! 
tych odwiedzin u ludu jednak pozostała. UżDY KUPIEC POMOBSKI WINIEN IIpadł na ziemi, I rozbił sl
 włoski samo- 
Wiedział o tej tradycji niewątpliwie Pa- .ALE!J:O DO SWEGO ZWIĄZKU lo' my6liwakl Pilot poni6s1 'mlerl n. 
pież Pius XII. sam rodowity Rzymia- ZAWODOWEGO. miejsc u. 
InmIIlllllllllllnIHWIIIIIIIIIIUUIUIllIUIIII""IIIIIIUIIWlllllllWlllll iI"llłlllllIlOlIll IUWIIIIWII '1111.111" I dd , , "1,,,, "'I RRI!JWnllllllillll1llll.uIIIIIIIIIIIIIIWIIDl mllllllllllllllllllllnll 
który miał tytuł bl..ł,cy, i byl krew- lecz s, W gruncie rzeclY powtarzllnieo 
nym król6w. Byłam kochankI) bandy- siebie s&mych. oderwanych i pustych 
ty, który zgin41 na stryczku. Zbiera- musi zatQsknlć do tego, przed czym ,iC 
łam hołdy, należne wielkiej damie, uciekło. Tak, uciekłam od lunyzny, 
i kopnięcia, należne ulicznicy. Nosi- ueiekłam do świat&, który nęcił mnie 
lam brylanty I łachmany. Moje foto- jaskrawymi barwami, niczym tapet& 
grafie znajdowały si, w wytwoMlych up:!!trzona tysl,eem kolorowych papUI 
tygodnikacb I w albumach krymlnal- tysll)cem powt6rzeń tej samej pap
. 
nych. I dzl6 jeszcze jestem piękna, I powiedz, czy jut nie ma dla umili po- 
tam. Tak trudno mi i dzi6 jeslcze 6wiat, jak dawniej, atol wrotuT... Czy muszę do śmierci żyt.. 
przede mn, otworem!... tej pustce T... Czy powinnam byt tak 
W)'])roatowała II, I podniosla głowę: nielitościwie karana za Iwykł, omyl. 
- Patrz na mnie! Czy mówi, nie- k" za głupoto. za oble dT ... . 
prawdę T Czy II, mylę T Czy przece- Jej głos przeszedł w jaki' przlI)m\lo 
niam si ebi et... A jednak... Nie ehc, j,ey szept: . 
już niczego. Doszłam do koiłca.. do gra- - Czy na zawsze ma być zamknlł 
nicy, do jakiejś ściany, za któr, jest te dla mnie to, czego nie doceniłam. 
już tylko pustka. Doszłam po to, by czy to jest sprawiedliwe odepchntf 
zobaczyć w niej, jak w lustrze, moj, mnie brutalnie od brzegu, gdy ...ołllll 
przeszleść. Tę samI) przeszłość, I kt6- o ratunek T... Czy nie wolno ci wycił 
rej drwiłam na poczl)tku drogi. T, gJ1I)ć do mnie rokl, nie dlatego, ie Dl 
przeszłość, którłŚ ty mi cbclał nanu- to zasłuży lam, ale dlatego, te gln,l' 
cić. To skromne urzędnicze mieszkan- Murek zaśmiał alę: 
ko, te mieszczańskie drobne aprawy, - I diaczegoż to ja, dlaczego wll' 
to jałowe życie w prowincjonalnym śnie ja mam pani, ratować! 
mieście, pokorna wedrówka do poczet- - Bo tylko ty moiesz. . 
wej starości... - MogęT PanI przecenia mOJe si 
Dostrzegła grymas uśmiechu na je- ły. Nie potrafiłbym liO nigdY zdobył 
go twarzy I zawolała: nigdy, nawet za dawnycb czas6
, b
 
- Aeh, nie, Frankul Nlel Nie mo- litować ai, nad kimś, kto wyrz,dZlł ID 
żesl wiedzieć, jak wielka, jak rozpa- najwioklz, krzywd,. To jedno, a PO!: 
czliwa tęsknota ogarnela mnie za tym tym pani zdaje się nie lastana wlat na 
wszystkimi lak piekna wydała mi si, tym, te nic nu jut lłcZYć nie mote. le 
ta utracona, wzgarchona, podeptana - Jednak.., jednak kochał mo 
przeszłość!... Zmarnewałam jł. niedo- pan kiedyś... oł. 
ceniałam jej wartości, nie rozumiałam, - Pani,T... Nie. Kochałem kOi m 
że tylko w niej mote być azczęście. klm pani nigdy nie była. koc bale 
O, nie dlatego, te życie to miało by6 moje wyobraienla o panI. d&\' 
mieszczai1lkle i ubogie, ale te miałoby - Lubuje lit pan w tej pogar Icb 
wclłŻ narutaj,Cł trejć. a tym samym I w tych obetBach. leatem wobec D 
sena I prawo trWania, podczu gdy dro- bezsilna... .. 
,a, kłór, ja wybrałam, prowadzi w - No, I cbyba do nich przyl"f c . 
kółko wokół prawdziwie ludzkich jon a T... de 
apra w , nie Itykajłc II, z nimi nigdy, - Niech sit pan nie znęca !II b!' 
Na mojej drodle nic sit nie zmienia, mn.. JesteM zbyt nienczęłUw" 
a wazystkle etapy Ił do siebie podobne. próbować bronić si,... BY' 
I obojitne, gdzie si, zatrzymać, gchie - Tego by jeszcze brakowałO: I 
umrzeć. Teraz to rozumiem. Teraz łOby to JUŻ liCZY tern bezczelnoŚCI 
wiem, ie t&kiego tycia nikt pragnłć _ Czy t: nie dość Jeszcze jestem po- 
nie moie, że pozna wazy jego śmlertel- komat 
nł jednostajnoAć. w kt6rej dni I zda- 
nenia nie 1V1H8taj, j
e . druałcb. [lU dalSZJ W lastcpnJ- lIIIIer1L 


Drugi
 życi
 d-ra murka 
Pow1e5t no 


Przeraiona )tika trzęsła Ilę I dygo- 
tała, pOr\lSzajl)e bezgłośnie wargami. 
Długo nie mogła oprzytomnieć. Nagie 
porwała kapelusl I torebk, le stolika, 
I m6wi,e co6, czego ani 11urek, ani Ni- 
ra nie zrozumieli. wybiegła na schody. 
Trzask umykajłcych się za ni, 
dnwl, otrzefwil Murka. Słaniajl)c slo. 
wstał I aięgn41 po kapelw;z- 
- Zostaó - szepnęła. 
- Poco T 
- Wysłuchaj mnie. 
- PocoT - powtórzył. 
- Nie oczekuję od ciebie przeba- 
czenia. Niczym nie zaslużyłam na nie. 
- Więc czego pani ehceT 
- Nie wiem. Nie rozumiem samej 
al.bie. Sktdże mogę wiedzieć. czego 
chc:tT Moie po prostu... spowlechi. ale 
niel Chc, ci powiedziet, że dzisiaj 
wiem. że poaŁ4piłam głupio I podle. 
Coś mnie zmuszało, by przyjŚĆ z tym 
do ciebie. Do ciebie, jedynego na całym 
Mecie, wobec którego mam ten kosz- 
marny dług. Zasypałeś mnie obelgami. 
A ja ci mówlo. że Ich pragnęłam. że nie 
zaznałabym apokoju, gdybym ieh nie 
u.łylzała- 
-Pewno Inni luchle tei et łcb nie 
i:&łowalł - zaśmiał si, pegardliwie. 
- InniT... Może. la mu.lałam je 
usłysz8t od ciebie. I jeteli pron, ci, 
CI łukę, Jeżeli pros q, by6 był wspania. 
lomyjlny I został, to nie dlatego, że 
mam nadziei, dostać jałmużnę pobła- 
1I:1Iwołeł, czy litości. Nawet nie marzy- 
lam o tym. Zdawałam sobie sprawf, że 
obuch, w tobie tylko wstręt. I dobrze. 
Inaczej bye! nie mogło. Ale pomimo 
WSl)'ltko, pozw61 mi m6wićl 
- 
łuebam - odpowiedział krótko 
NIra uChyUla drlwi c» pokoJu: 


- Wejdfmy 
stać. 
Wzruszył ramionami, leez wszedł 
za nil). U8iadła naprzeciw niego i po 
dłuższym milczeniu. powiedziała: 
- Byłam nietylko zła, nietyłko nik- 
czemna, nietylko brudna: byłam sza- 
lona. Bo moje życie nauczyło mnie, że 
zło, I brud, i nikczemność sI) szaleń- 
stwem. Obłędem! Pragnęłam się na- 
sycić, upoić się ż)'ciem. a życie rozu- 
miałam tak, jak żarłoczne zwierzę. Nie 
wiedzialam, że mogę zapragn
ć kie- 
dyś powrotu, że w przyszłości znajdQ 
coś, bodaj jedno tdtbło, za kt6rym za- 
tęsknię. To było obłl)kaniel 
Uśmlechneła się smutno: 
- lak to trudno wypowiedzieć I 
Przez tyle nocy, przez tyle nocy ukła- 
dałam sobie to, co et mówi O teraz. I cza- 
sami nawet zaczynałam wierzyć w roz- 
grzeszenie. O, nie z twoich ust. W roz- 
grzeszenie, które zapisze się dla mnie 
gdzieś nad naszymi głowami, wysokie 
i niewichialn.. ale tak potężne, że oply- 
nie ze wszystkich stron, jak koję.ce, 
chłodne I czyste powietrze. Nie wiem, 
czy to jest zuchwalstwo, czy tylko bła. 
ganle 'Istoty bardzo ałabej I bardzo nie- 
szczęśliwej. 
Głos jej zadrżał: . 
- Powiedz mi, czy ty nie wieszT 
Czy nie wiesz nic o tym. te gdzieś prze- 
cłe musi trwać jakaś nlepoj,t&, a pne- 
deż odczuwalna sprawiedUwojĆT._ 
- Nie wiem I nie chc, wiedzieć - 
odpowiedział gniewnie. 
Lecz Nlra zdawała slO nie SłYIZ8c! 
jego słów I zaczęła znowu: 
- tyłam, jak ehclałam. Osll)gnęlam 
wszystko. Sprzedawałam słeble I kupo- 
wałam sobie Innych. Rzucałam plenił- 
che Karścłami, byłam ton, człowieka. 


\
		

/kb_1939_08_05_1780005_0001.djvu

			... :. , ,. .- . ' 
rmG08Kł 
WIADOMOŚCI ROLNICZE 
-- 


",. f 78. 
-- 


Czy popłatniejsze 5" małe 
czy dute indyczki'l 
W praIIle amerykańskl.j fachowej wy- 
\Yj
zala alę dyskulja clY popłatnlejlze Ił. 
dute czy male indyczkt. Wiltklzo't bo. 
dowców Jest jednak zdania te najlepiej 
płacone 1\ Ptaki watri 8-10 kg. Indyki 
lnnle)8ze o wadzp ł-6 kg. poliadała w 
lło.unku do wleikołcl zbyt duto kołcL 
Znana w Ameryce rasa Indyk6w Brabma 
ro
nle najwolniej ale daje dulo cennego 
lIlIęsa w wieku dojn:ałym. 
Jako ptaki netne wlode, pouuld wane 
l' białe indyki Rock (Whtte Rock), któ... 
"', Yłieku około 6 mi8lt
cy l" najImacz. 
IJle)lZe, Izybko I'OBn" I dojrzewaj.,  


f, 


Str. I. ... 
. ł! 
.. 


ARTRETYZM-REUMATYZM 
Choroby ..re.. scborzenla kobiece # 
INOWROClIW.lOROJ 


n-llU 
Inrorm.cjl uchlela bezpł. lee.,. 
Zarzl\d ZdrojowiskII, Biura Orbis, PAR. INftALATOIIVH.WODOLICZNICTWO 


Ceny na rynkach pomorskich. 
. Na pomonklD) rynku zOOtowym w mie- 
IJ"CU lipcu br. ceny wykazywały tenden- 
cję wybitnie znltkow-. W ciąru okref;u 
sprawozdawczego ceny pszenicy obnityły 
Ilę o około 8 zł. ceny tyta o 3 zł, jęczmie- 
nia o 5 Ił na kwintalu. W drugiej poło- 
wie mielli"a pojawiło lię na rynku tyto 
z nowych zbior6w, za które płacono w 
powiatach wlcbodnicb i południowych 
województwa pomorlkiego około 10-12 zł, 
a w powlat.acb centrałnych wojew6dztwa 
około 13,50 zł za kwintał. W analogicz. 
nym okresie roku'ub. płacono za nowe ty- 
to około 18,50 Ił. ZatAlm cena wyjściowa 
dla tyt.a jelit w tym roku o okolo 5 do 7 
zł niten nit w roku ub, 
Podat zbóa byla mala za wyjlltkiem 
pierwlzycb dni mleliąca, w którym wo- 
bec Iblltania li, w Izybkim &empie no- 
wym tniw. a nawet rozpoczęcia koszenil 
tyta w południowych powialach woje- 
wództwa pomonkleso, poJawtły li41 na 
rynku ponownie wi4lksz8 partie pszenicy 
I Iyta starero. Podat ta wywolała na- 
tychmiaat spadek cen. W dutej mierze 
Ipadek cen porłebila jeaz:cze ta okolicz- 
no't. te w drugiej polowie okrelu Ipra- 
wozdawczego spadło r6wnlet zapotn:ebo- 
v.anie młynów oraz zaniechano całkowi. 
cie zakupów IntAlrwencyjnych. Zapas) 
ItareSO tył.. ZOlttły u rolnlk6w całko,,'I. 
cie wyct8rp
ne; ril"znal'Zn
 110'<,1 tego ty- 


-

 


---- 


- 


przysposobienie ogrodnicze na wypadek wojny. 
VI pWiadomo.cłacb OlTOdniclyeb" ub. u l'&W 
ul si, artykuł p. Glrdwoyńca, który P.. k
ltu y rol
e a włł:c bod,eycb w nltlzeJ 
WI,I
dU na jer ll aktualnoU I"amlellzczamy W 
 : e bYlaby WYlata. 
" całośCI. w ok YC l) -.c Il8łoten
a, II gl)lpodantw\) 
uprzytomnit !!Oble nalety, It w razie jut, ,:Ie I wojn,. będzie kierowane, nalety 
rowadzenia stanu wojenni!go na zje- Zwi) en e rozwatyt lian, problemów, 
:;facb Pol.ki, całe tycte iPlipodarcn bę- pro:


rtCh:OO włAŚciwym nastawieniem 
dJie musiało byt podporządkowane naj. Sal t I}g ntczej na W)'padek wojny. 
f/Yt8 Zl rnJJ celowi coałeR'o narodu _ wal
e ble
y:e y rozpatrzeć naatępujące pro- 
Ił do zwyci4l8 tw a. Znaczna CIl)U młodo 1) U . _ Jak zorganizowat dosł..1.wę I zbyl tycJ1 
ch obywateli będzie powołana do walki cO prawy ]aklcb warzyw, ewentuałnie produktów' 

YbrJl1ią w I'4Iku; starszym I kobietom 
;:
 p
 jagod,OwYCh I1&lety wyeunllć na KaMa z tych kwe.tyj nasuwa caly ilIe. 
rJYPadnie w udziale cietka pr1.a poza 2) 1 e
azy . . . Ng rozwiązal\ I odpowiedzi. Winny one 
frontem dla armii t lpołeczeń.stwa. J\"a cz nn' a. pape\\nJt producentoWI wllzrlkle byt pn:edyskutowani! i uJgodnione w kr6t- 
CSC Io USadnler\ wyaun" elę l-ładnlenla st-;na Ikl IJtezbędne w .jeso produkcji (na. I klm czaele w organlzacjacb ')grodnlczycb, 
rowizacyjne. Mamy jll8lcze tywo w pa. m' nawozy na
Z1a motorowe w la.- łbyśmy w katdej eytuacjl świadomi byU 
:
 okrel Wielkiej Wojny, kiedy IIi!mle I t
 ):prz
aju minimum rąk rOb1>czycb celÓW, do których dlltyć 
emy I hod- 
polekl były tAlrenem I"acł,tych walk, a na . . ków, któn bł:dl\ nam doetł:J!ne. 
"ł.,arze obecnych województw central. 
 

"'- _
 
 _ - ___
 
 _ - -
 
(lych i na'!ltępnle wachodnlch, 
dziły 
wladZII 'Jkupacyjne niemiecki.. b,dt 
lU!triackie. 
W pane I okupacj" uła nkwlzycjł 
JrodkóW tywnośctowycb pnede WllYltklm 
1b6a. ziemniaków, artykułów bodowlanycb 
i L d. Ludno'ci miejscowej wydzlel...no. 
skllpe racje. Głód zajrzał w oczy nit jedId 
rodzinie. Wyratano pogląd, te wytw6r. 
czość Jgrodnicza, przede w8z)'IItkim wa. 
rJywnlcu uratowała w Polsce ludnoAt 
miejlcową od głodu Warlywa I owoce 
bj'ly Jednymi z nielicznych artykułów 
lipot) wczych kt6re znajdowały alQ w wul- 
Dj'm obrocie i nie uległy rekwilycjl. W Jj. 
Iko ukupowało warzywa i owoce w wol- 
Ovn1 bandlu. r6wnlet wykupywali je 
kupcy niemieccy I Berlina I innych miast 
I!zPo7.Y. Jednak przede wszystkim słutyły 
on
 dla potrzi!b najbIitszych miast I mla. 
5UClek 
BfZpo
rednlm nastt:pstwem wybu<,hu 

'Oi!1Y 
dzlll oibrzymle obclątenle kol'Jł 
pl7
w)zaml wojennymi. Normalny rucb 
towarowy Eostanle bard70 orranl
zo",. 
Tłó"'nld 
II utrudnione dostawy dr:>RI\ 
koło\\"
 wobec zajęcia dla cel6w Wojen- 
nych leJ'lll7yrh koni, W)EÓW I platform la- 
moehod?wych. 
\V wyniku tej sytuacji aprowbacjs 
mJ
lIt i okr

w przemyIłowych ". duł ,j 
'111.,'7' 
zie m1JlllaJa !Ile ')przet na d.). 
ltawach z na)blltsz.1IfO rejonu I te tylk3 

,"lIwy mogli ucłJ)rlrl
 EaWSI!';' la ptwne. 
Sa-u"'a sił: pytanie' jakle upraw)' bę:!1I 
najracjonalniejaze w okn:gach podmiej. 
.kich! Odpowiedt na to pytanie wydaje 
II
 pmllta - uprawy warzywne, jako ds- 
jaCl' najwh:ksze lIo'cł produkt6w spolyw- 
Clj'cb z jednostki przestrzeni. Potwierdza- 
j_ tJ w)'liczenia. It warzywa dostarczaj" 

1'I!3nizmowi ludzkiemu kilkandc;p raz)' 
1I;
j kalorIł, nit zbote. Et'brane z tel 
""mllj po"1
l"IchnL Cxy łatwo j
 po. 
wJ
ka,yć tereny. ujfłte pod uprawy wa. 
nywn;, w czaili. ltanu wojenne
' Wy. 
dajna pr'OOukcja warzywna wyma,a wy. 
IOkiłlj kultury gleby. dob"fl!o naw)t.nla 
I wlelokr,)tnle wieksleRf! nakładu pracJl', 
w pnr6wnRnlu z uprawami rolnlczymL 
Btdzle rE8CZII trudnIl ostILRJU'Ć wszystkIe 
I. warunki w MJ'elIle wojny. 
Z dru,;!!j Itrony wyspecjalizowane na. 
Wfl wlI"ltaty warz)wne. mimo InI"lJl'It- 
nych wldok6w na zb} t swych prcdukl6"', 
I1IU
tl\ wpi
ć pod uwaR't: konieC7.noAt wy t,. 
witnIl. lIW)"ch pracownik6w I dostarczania 
puzy inwentanowi, a w braku pewnołcl. 
ił otnymaj" zbote, II.mniaki I pasZł: dla 
inwentarza w wysokolcl niez
dneg) ml- 
OID1Um, muslą cz
4t teri!nU, prze7naClone- 
,O dotąd pod wal"lYwa, obr6c1t pod upra. 
\\'Y rolne dla potrzeb własnych. Stworzy- 
loby to tendencje raczej do zmniejszenia 
P!'%eStrzenl ,,)d upraw
 wanyw w warss. 
fatRch najlepiej przYlZ'Owwanych do tej 
produkcjI. Te sytuacj
 łag()d7it by hkt, 
It 'O!lpodarstwa rolne w poblitu 0!rodk6w 
'bytu przr.złyby w pewnym f\topnlu na 
Jlrolłukcjt: warzyw. 
WYd1.jnośt takich upraw, jak) prowa- 

zonych na cruntach dotąd ujetych po4 
"'-""

"""""'
 


t.a doetarcz,.1I w drugiej połowie mlelllL. 
a jeszcze rolnicy powiatów p6łnocnych. 
Do zahamowanIa podaty tyta, pochodzą- 
cego z nowych zbtor6w, pn:yczyniła II, 
akcja kredytowa Par\8twoweso Banku 
Rolnego. który przystąpił do rozprowadza. 
nia kredytów zaliczkowych I rejeltrowych 
pod zaltaw wota. Ponadto rolnicy watrzy 
mUją się z podatą. licząc na zwytkę cen 
z chwilą rozpoczęcia zakupów Interwen- 
cyjnych oral wzmotenia eksportu zoo ta. 
Na rynku zwierząt rzeinych ceny byd- 
ła utrzymywaly sit: na ogół na poziomie 
z poprzedntego mieaiąca. Na rynkacb lo- 
kalnych pojawilo lię bydło 'redniej jako- 
'ci, pochodz
e z opaau paatwiskowego. 
W zwlUku I tym zv. i,kszyła Ilę rozpit:o 
to'\! pomiędzy rórną rraniCl\ cen, płaco. 
nycb za nieliczne sztuki opasowe, a cena- 
mi nltszyml, płaconymi za towar nie od. 
pasiony. Rozmiary podały pokrywały na 
orół lapotrzebowanie zredukowane po- 
watnte z uwagi na okres tntw. 
Rynek trzody chlewnej wykazał w o- 
krelie Iprawozdawczym tendencję moc- 
nłl,. DowolY pokrywały zapotrzebowanie 
t pomimo prac tnlwnych nigdzie nie zano- 
towano braku towaru. W podały przewa- 
tał materiał typu bl"konowego I Irf!dniego. 
Wyratnie obnityła się podat 8ztuk ct.,t- 
kicb słoninowym. 


Lato w kurniku. --

 


-

- 


Znany 8zeroko w kołacb hodowców 
i n
 Odcinku prac Ce",trę.lnl"go Ko
itetu 
do Spraw Hodowli Drobiu w Polac. pre- 
zes Trybułski zamieścił olltatnlo bardzo 
Interesuj,cy artykuł Po t. nLato w kurni. 
ku', kt6ry le wzgl
u na aktualność przy. 
taczamy w całości: 
_ Letnie upały da]" się zazwyczaj do- 
brie we zn,kl ptactwu domowemu, Iwła. 
IIcza przy braku odpowiedniego zaopie- 
kowania le strony bodowcy. Zacienic;me 
wybiegi pokryte rołlinnołcią sprzyjaj" nte- 
zawodnie rozwojowi j zdrowiu ptactwa 
Nlualetnle jednak od powytszcgo. nalety 
dbat o czystośt I ',,1ete powietrze w 
kurniku oraz dopllnowat, aby drób mluł 
do swej dYllpolydl za_ze CEysł!l wodę. 
Nie Ił. to Iprawy Ibyt łatwe. Rozkłada. 
j-.cy iii, pomiot podczaa. upalów w azcse. 
rOlniejlzy spos6b zanJeczyszcza P!ZY- 
krymi wyziewami po"ieme w. kurnik!-'. 
o I1&le&ytAI wentylowanie pomIeszczenia 
równie! trudno. Trzeba przeto jak naj. 
cz
clej usuwat pomiot, urządzać prze- 
wiew w pomieszczeniu, uluwaj"c okn.a 
ouklone, anatomlut zaatępu"c je alatk" 
druclan,," l'Gzplętlł na ramach d...wnla. 
nych łatwych do _ławiania do otwo. 
r6w 'oltlennyeb. Dnwi kurnika równlel 
nalety laopatnyt w otwory wentylacyjne, 
aby ułatwit rucb powietrza. 
Cele
 lachowanla ezyetoAci w kurnI. 
ku zaleca li, polypywat podłOfę torfem, 
w:pnem, popiołem I lucbym piaskiem. 
WOdę nalely csflllto zmIeniat. 8ta
laj:\c 
poidło w mlejlce laelenlon.. POluewu 
woda podcsu upał6w sarówno uybko pa. 
ruje, jak tel I zanieczYllaa li... pruto 
tym bardziej trzeba kUlta ruy dzlennłe 
laglądlĆ do pold'" r8llttł wylewat, na. 
caynle opłukiwat, nalewajł.C wody Iwie- 
lej W okresie tym trzeba tet wad, CZ
 
lto' odkuat, u!ywaj"c do tego celu ogól. 
oJe znanych środk6w, ltosowanych w bodo- 
wlach drobiu, jak to dodawanie do wody 
chinoliny w ilo'ell JI' na wiadro wody, łub 
Ilaresanu lelua w łlolel 25 f(. na w
ar'lro 
wody. Zaleca Ilę ponadto dla ułatwienIa 
ptactWU trawienła ł pn;eciwelliałula r.. 


przynosi szkodę Ptact\\.u domowemu, nie- 
pokojąc go i wpływając ujemnie na wy- 
dajnośt tAlgot. Do rzł:du najbardziej u- 
przykrzonych pasotytów naletą gł6wnie 
pi6rojady, jak tet kleszcze naścienne (pt... 
8zyilce) oraz pluskwy. Walka z tymi zew- 
netrznymi wrogami ptactwa bynajmn;pJ 
nie jelit łatwa. Robactwo bowiem, o któ- 
rym mowa, gości nlet)-Iko w kurnik'lch 
laniedbanych, ale nawet w najbardztej 
wzorowo prowadzonych. 
Przy Iwalczaniu piórojadów dutą prI- 
moc okazat mote odpowiednio urządzons 
kl\piel pyłowa, 8kładaJąca się z drobn.@'e 
plaaku, zmieszanego z popiołem, pylem 
torfowym oraz małą domieszką tłuczonej 
Ilarki. Nalety dodat, te kąpiel pyłoWa. 
powinna byt umieszczona w miejscu ZOI- 
cisznym, suchym I majdowat 8ię pod 
osłODą dachu. Urządzenie k"pieli pyło"Pj 
nie roz8trzyga w8Zelako lIprawy walki z 
p16rojadami, ale raczej ułatwia kuropl 
usuwanie nadmiaru tych uprzykrzonych 
pasorzytów. Do bardziej radykalnych me. 
tod walki z nimi nalety stosowa.1;e 
fluorku sodu w połllczeniu z talkiem łub 
wazeliną. Ponlewat fluorek 80du nalety 
do n:ędu środków niezmiernie gryZąCYC!1, 
które ponadto wpl) wają bardzo szkodli. 
wie na błonę śluzową. zar6wno ptactW1., 
jak i osób !ltnsujących u-n 
ro"ek, przeh 
zalt'ca si!: jak najc1alej posuni
tą ostru'- 
nośt. ZazwFzaj na 1 częśt fluorku !lO"U 
daje li
 10 czdcl talku i pro8zkiem t
'm 
obsypuje się pióra ptaka głównie w ok ,- 
licach zadu t pod skrzydłami. Ob!'
'py\\"'- 
nie, rzecz orzywista. po\\ inno b
 t n
łr";t.. 
ne. aby zbytnio nie ro7.p
'lat pr()!IZk'l. 
zwracał dutll uwag
 na oczy zarówno 
ptactwa, jak i swoje. Fluorek 80"\1 .. · '". 
lącr:enlu r: ''''7.l''liną, IItollnwa!' latwi!'i 
smarując pl6ra pod Skl'lydłllmł ora
 1\.1 
brzuchu w okoli<'ach Eac1u. \\ ppwm.m 
!ltopnlu motna IIto!t W .JEDNOSCI SILA. 
:I:iawodnłe pomoe, przy zwalClan
u lBDNOS'J'1tA NIU NIB ZNACZY, 
8kutków dej pTJ:emian, matflrli. .JBDNOSUI ZLĄCZONB W S1LIf'f KWL\' 
Nalet.y ",.lIszcte zwrócić UW8.B
 na IIze- lEK .ODĄ WALCnO UtJftQZNIB 
ł-- iii, " lecie ki'" 1'Oł-etwa, które O .\VII POS'IUL.ł.'I'L .
		

/kb_1939_08_05_1780006_0001.djvu

			Str. .. 


..KURIER Byt)GO
c-. l&bOta. anta & lIierpnla t9Sł r. 


Iłr. Ul. 

"- 


Śliw u nas. Celem wy!zukanla taklcłi od- I ko przesła
 poił _k
anym 
teJ adr.. 

_ przygotować tuczone gęsi. mian, podobnie jak popn:ednio wiśni, od- 118m (b1itlzym wysyłaJ"cego) Jako eklpre. 
Gdy 
I są jut ut';czone i w stanie me- znaczaj
ycb li41 wybitnymi zaletami, !IÓ
 paczk41 .ywnoAcio w ... Do próbki da- 
.ywym mają być sprzedane nalety dziaD Dział Sadowniczy P. I. N. C. W. w pula- ne na kart
e. plsan. zwykłym oł6wklem: 
pned-bicieffi nie dawat im JeM, aby prze- wach ogł&lza konku" na najlepsze AIiWY adres włuctclela, 2) znak drlewa lub nu- 
wody pokarmowe były puste. Zastosować (węgierki1. Nagrody la najłepśze. owoc. mer I miejsce jego wzroltU, 3) wiek drze. 
klU>il"l, bo przeciet cztery tygodnie I chi". są następujące: 5 nagród po 50 Ił, 10 na- wa, ł) zdrowotnoAć (CZY. nie p
dlega cho- 
wika nie w)'chJdzily, a pierze powinno być gród po 25 zł, 25 nagród po 10 zł. Owoce robom), 5) plennoAć (Ile daje owoc6w 
czy!;te. C,dzie brak jl"st stawka. aby mogly z wyrótniających li41 dnew (siewek lub rocznie). 
wybiec, nalety im \V)'Stawit choćby wanny I odrostów korzeniowych) nalety wysyła" Dn:ewa I nagrodlonych ow0c6w b,dl\ 
I l:Zystą wodą. W chlewiku dać zQraż do najblitszego I ponlwych dw6ch punk. W. nut,pnym roku wzlote do' 
onkunu 
'widą podściółkę, aby po kąpil"li jut się łów gdzie b
dą Ibadane: 1) Dr. Fr. Goc, AciAlejszego t najlepsze otn:ymaJ" WJłO. 
nie pobnldziły. Gdy pi6ra wyschną, wów- Kra'kó w , ul. Kazimierza Wielkiego 89 kle nagrody. Dział Sadowniczy ZWTaca 
clas dopiero g
si bit. Przedtłm przyg.>- m. 2. 2) Dział Chemii RoAlinnej P. L N. koszta przesylkl w lumle 1 Ił sa kaidą 
łować nacz)'nla do pi6r, które uraz po. G. W. Puławy. w dobrym ltanl. nadellzł" próbkę. 
dzielit n8 3 gatunki: 1) puch, 2) pierze Próbka po
inna zawIerać owoce rwa- Wnelkich Informacji odnołnle kon. 
drobne. 3) pi6ra @TUbsze. ne r4lcznie motIiwIe I ogonkami, nie pne- kunu udziela Dliał Sadowniczy P. I. N. 
l'i"ajpierw g
ś lekko Jgłuszyt, potem bterane, dojrzałf', wagi około 3 kilo. Prób- G. W. w Puławach. , Jak b 
Mtrym notem przeciąć gł
boko i ul"rok.J . mamy udowa6 silOSy, 
tylną CI
śt głowy, a n<epnle dla wy. 
 ___ ----P""'_ - - - - _ _____r- - - - -....... Zaleca II, w piel'W1lzym rzędz' 
cil"ku krwi trzymać g
ś piopowo głową wat zbiorniki betonowe, ponlew l: bU.do. 
.na dół tll.k długo, at krew przestanie wy- . nlki glinobite Ił. mało trwałe, a :bI zbio
 
cillkat. :teby nie lakrwawić pierza, ran, Praca w pasiece w sierpniu. drewniane, trudne w budowle, OllUiJ 
owinąć 
łatkiem. , nietrwałe I niewiele tailI" od beio róWniel 
DJp6J.;i g
ś jest ciepła, oskubać ją Obecny rok pezclelny nie byl _zOC1Jie gniazda Ol I az:erszenL Buduj_c zbiornik, w pierw!lzyxn n01lych 
I pierza. Skubanie rozpocz"ć od pi
rsi, korzystny, ale za to lipiec i sierpiel1 dopi Nast
ni. kto w lipcu m. uaun-.J.ł.&- vzeba li, zaopatrzy t w dobl'\ lo "tdzi, 
która jest naj\1\T-'LtItwsza na zadarcie. Po sal. wif:C motna. miet nadziej" te obecne rych matek. powinien to uBkutecmlt bel. Ikowan" od weWDł.tn I od ze nn, Ode 
oekubaniu natychmiast g
i opalić z po- ciepłe dni . wyrOwnaj" bra,ki popnednlcl1 wzglednie w sierpniU. W grunci. neczY Wlkuana jest., &by WYSOko

 
zos\&łych wlosków. Uwatat jednak, teby miesif:CY. PrJede wszystkim kwitnie teru nie nalety polOStawlał w pasIeos .łal'. ka była laWHe wi,kaza w stollllllk lOMll 
pYzy opaląniu nie wysmatyć tłuszczu seradela, W1'I08, gryczka i biaJa koniczyna, uych DUtek ponad dwa lata. Nale&r Aredn1cy. lełlt wiOC np. Arsdnica u 
L 
gęsi
o. Do opalania nadaje si
 najlepiaj która jest właściwi,) najleplllą r.>Alin" rOwniea lbadat czy wuysWe pucaoly- miała 2 metry (ni. powinna być mn
 I '."
 
6pir)"1US, który nalety wIat do jdkiejDś miodną. Konicl)"Da czerwona nie jnt dla matki cJerwią. Gdzi. ni. ma czerwiu, to W)'8OkoU zbiorn.Lka powinna IDI
 - 
płytkiego nacz)'nia. Motna do wieczka pszczół dobra, gdy t poeiada zbyt długi Ide- trzeba natychmiast wstawIt ramkf: I jaJ- najmniej S metry. Zbiornik taki." PI't1 
I pudelka pasty, jetell nie ma masz y nki lich. co unil"motli\1\ia dostanie si, owadu karni. Skoro pszczoły utworz" m&Ucmikl, '_-ł. d j . Ul roz. 
. mh..-"W a. POJemnoA., ut ) rtkow. ...._._ 
spirytusowej. G
ś pr
o przesuwać na:! do wn
trza, aby W)'ssać. miód. W okoli. matki nie maj... l'i"aletJ Wf:C podał im 8 metrów luAciennych, co JIr%7" 
 
ogni
m. Aby g
si po opaleniu były czyste, <:ach, nie mających odpowiednich r
li'1 w klauczCl gotJ
 matko. lub tet poł"czyt 1 Dl. az:elŁ kiszonki 800-700 kg. I da
 
J1alpły je wymyt wodą i grubymi otrębami dla pszczół. nalety zalotyć dla nich pa- rój bez matki I rojem. pMiadajl\CYJD mat- dziennej 15 kg. na krow" ""' Itar - .. 
pstennymi. \\1sściwie nie tylko wymyć stWlsko. Po skoszeniu lbo&a I ustawIemu k
. Rojom naletJ podawał wieclOrami WYkarmienie 2-3 kl'Ów pn:;; 200 
d I1J Y' 
 

i, I
tz dobrze . wyszorJwat otr
bami, go w kopy, nalety zasiot pomiedzy zbote niec.> eukru, &by polladały 10 w wystar- dWU roku. 11 
potem nall"tyci
 opłukaŁ Jl"teli J;kórka si, ustawióne w nędy facelj4!, )ttóra kwitnie czającej noki do budowy gniazd&. W0g6le 
zadarła przy darciu pierza, co PI7Y nai- przl"Z 6 tygodni, I jest doskJJ1ałą rog1iną druga połowa tlierpnia j_t najodpowie- Grobo
 lcian zblornlka ni. powinna 

kszej ostrotn
ri li
 zdarza, dobrze ran, miodną. l'i"a jedną morgo potneba 
 kg dnlj>jBz" po" do llpekulatywnego kannie- by
 mn1ejtlza nil 15 cm., przy czym nal.. 
Z
l
. Scero\1\anie !;k6rki g
iej zrobić nasienia. ' nla PNCZ6ł. podkarmia slo wioc co drugi .
 uwag, trzeba zwr6clt na dokładni 
jak najmniejszymi ściegami, by całoA
 I Kto pragnie wykorzystał ciepłe mle- wiecz6r mniejszymi dawk&ml wazr-tkIe I Iwi-ł&nle dna SI IcIan&mL W tym etl, 
ladnie wyglądała I lepszą cen, uzyskała.. mące, ten niech
j pszczo!f wywi.,)lie jeszcze pnie. celem pobudzenia ma.tek et.> moszenl!!. nalety koniecsn1e wybudowat " pieni. 
. Po zabiciu .g
si i wycZYSlczeniu I ple- 
 .dalszą okollc4!, gdZIe rośnie. gryczb jajek, r których wy)eg
 pszclOł1 doez:ekaj, lzy1D rzodzle dno t dopiero od wybudowł, 
nil., pt'Iwiesić je w chłodnym miejscu. I bl.ała. kon.Ic
a. Tak. poe
puJąc, uzy- wiOlIn,.. nego dna wyprowadzat Ielany. 
Wreszcie . Zrobić pętl, i lawiesit głow
 do skuje S14!. WIelkie korzyścI. Jed
akte przy W .Ierpniu tneba wyr6wn..t snO pn', Przy budowie Ibiornlka powinna był 
!ÓlY, aby 'CI'I1
trzności si4! zsunęły. Wygląd WYWJ
n
u PSIC
 nalety aYluć to nader przel dodanie Błabym rojGm ramek I kry- równie. zwr6cena uwaga na na1etyte J'OIo 
g
i je
t' wtedy pełniejszy i łatwi aj ją uwatma I OAtrotnll". gdy! nledoAwIadczeDY tym CIerWiem I B1lDych pni, r6wni.. na- mieaesenie Pl'4!tów w betonie i na amie. 
sprzedaŁ. pezczelan m6głby przy tym poni
 wi
j letJ teraz wyponą4ztt domki t d&!Izkl jctne ubijani.. betonu, ponlewa& pny Qo 
szkOdy, ni. potytku. Wyv."OUn1e pIZCJ
 Leniwe; I -powodu upałów pnesoły, wlllą- mieJotnym ubljł-Dlu g6rnych cz:ełd 
 
u!lkutecmia si, wczesnym -rankiem albo ce 
patycmle w długich nodach pod ot....>- IOItaj" nieraz przelunlote do dołu. a C&!a 
Konkurs na najlepsze śliwy. p6żnyn1 wil"cz:ort'm na noszach elom" W'/- relD, nalety. pobudlit do pracy. t1obi"c konstrukcja traci na mocy. Sroaunek Cł- 
'Pollk
 posiadając w calym szeregu słanych. w miodzie otwór. pnel który p'lczoły mentu do plasku powinien wynollł 1:5 
okregó w odpowiednie warunki dla pro_ Wielkie trudno6ci podclU wybierania dostaj" Bi, do miodu, pracują I łączą aio lub 1:40, a dla wyprawy wewnętrznej U. 
dukcji 'Iliw IIprowadza olbrzymie iloAcI mi >du w siarpniu sprawia włalcicielowl I Innymi. Stoaowanle przykrywy bermetytlnel 
tego owocu za lum41 około kilkunast
 pasieki s
nnośt p!lzczół do napadania ,Po ukol\czonym mbdobraniu przysto- ułatwia otrzymywanie dobrej kiazonki, 
milionów zł rocznie. innych, słabSzych i rabowanie im upasów puje!!io niezwłocznie ci\) zw,tenia I upo- nie jest jednak konieczne. 
Przyczyną takiego stanu rzecz" je!!t miodu. Jest to 
mQząc;h9
WPY .In!l
yn
!. nl\..dko:wani!ł__
iazda na zimo. Pozo.ta- Co li, .tya.y pul zakisza
'ch, ło naj. 
J kt6ry tkwJ vy Jtat.d)'
 tYJątku:Oło pllZCIoły wła si"; "ucrotom naj . lf' p ue ramki I . młod !\ lepiej jelit tal'z'"'
 od kllzenIa pa l Z d.. 
1ńnij>j!14I zainłernG".me -się rolnika 
II_ bo . .. kt6 .. - .. r J 
 
Ją Sl
 limy;. r:ą czuj" 'JUt' w Pówietrzu wo . lrtzym . ą P . Slc . zel" na lim- ItolłJWIlie do j,,
eh BI
 łatwo lialdlza
 , a wi'"": ,,'ol 
-",..mi -mI. Innymi owocami ale "ł6wnie' d . . _ I .... 
- ut" 
" I napa al" na Inne" pnie, . Żw wua..be, Biły 
nia. . 10 tło . 12 ramek. NacłIiczbowe, buraczanych, końskiego z,bu, kuliu ryd ..., 
::
n
:
iednkh odmian dla naszych m
tki". ucz
gólme trutnIOWe, usuwa sIę . pnlR, słonecznika I kapult, put8wnłlj, unlk
 
Od . Celem zapobie
iecia napadu, nalety po oczr- . zcze . niU Ich przez P IIIC-..h.. Pned J '"c zu w po .."'tkach kllzenla ............. 
. mlany takie posiadam y w O gr ó<1- .. Ć k . . kać Ikt h ._' '"""3 ...... y- -,- 
1.__ zW
La ocz a I um _ze c 
no8\.;I, P . l"ZPchoW8mem r&mek zb"'
ln y ch na l - ty kobiałko......ch , J ' a l. lucerna lub tra - I .. 
...,..;h włóŚciańskich i amatorskich w wielu kt6 b rab k ł 3
 .. -..... '-i .. 
re y une m.Jg y umotllwiŁ A wIee Je rozgatunkowat, układ&j"c oddlielnle kowa. prz y zaItJszanlu pali ..... sokobl . a! . 
miej8eowoAt:ia(!h. Są to odmian y bez nazw m - I .... I '" jod I 1..-- -. 
'.. na e.." roi ewa" m u po......-...u, nie stare I woszczymą pucleI" I łrutnl\)w
 ko""." na1et y dodawa'" do lU ' ch m Al uy 
mnotone ..z odrostów korzenio wy c h, nie. lOlita '" pł tr6 t Ik ' ...,_ -J...... ł- a 
wiał- &I w w p&l ece. waze l. .'6 . jlepi.ej przecluwuje slO P iast- po ...,- l ub pali - w.... lowodanowych. 
kiedy otn:ymywane z samosiewu.. Te wla.. L: I lć I 
 . ... -J .. ..... 
szpar... za ep u
.." 
ywa" zaWl
 Ilukowaniu Icb w BUlelnych zamknl,tycb 
lnie odmiany, narazie mai o znane, a od- w pasiekach czystolt. W 9Ierpniu r6wn1!!1 ..dacb lub Bknyniaeb w belWlglednie lu. .""""",..""",,'" 
lDaczające się cennymi zaletami winny osy i szenunie zakradaj" &lO do uli na cbych Dłlejetadl. . 
. 
aj-ć d

inujące lItanowilIko w sprawie rabunj>k.. NaldY wI
 niszczy t WlZYltkie Chleb dl. Polak6w. 
", .. , I ,,'I II 11111 '1'1 ' 11,1" III "" ," I' 'I',""ill,1I I' I1II DmlllHlIIIIIIINłlUIIIIIIIIU.IIIUUUIHUUIIIIIII 1IIłIm
 Informacji beztnteresowni. udslell Cen. 
== trała ZwI
ku Polak lego, Poznali, SkaJ'bo. 
po tych drzewach at do koAa drogi. iwa 5 - w biurze od 16-18, iub UlłoWIII. 
od której nie było jui da)eko do leśni. I tym, któn:y sał
 maczek na od
 
czówki. _ wl6dł, prulI" referencje I zalwtada.enia 
Doszedlem wi'c do kolica st08u I po- od osób powatnych lub oq&Dlzat
 
lVoif'elka. tzłłem rok' sl,gaf gał,zi drzewa. 08i... = stwierdzaj
. narodowolŁ lacbCl
 
P j h ł . '"'.'e j I b ł .- . bk ' I I monlnoAt, poda4
 WYlOkołć poBIad" 
_ o 
c a em na wakacje do Borow I gęstych zaroślach było duszno. Nagle ,,
... m .. a e - y y ""'.81 le topole nego kapitału, oraz dokł&dny adres. 
Tuchol
kich _ ta
 rozpocz
ł swe opo- zobaczy lem przed lIobł małł w puki - razem. z .gałe zi .. kt6ra ugięła si, pod W miastach, gdzie znajdują II' Kola 
w1ad
me stary !\Ilchał _ bylem wteQ- przybranł latorośl dzikiej wiśni. Przy
 mol
 clęz
reI?' zesunłłem si, na Związku Polskiego mołna załatwiał to"' 
czas Jeszcze bardzo młody i zakochany puszczalem. że obrazki w ksilikach chwlle na ZIemi'. Na to tylko moja _ lpondencję za Ich polrednlctwem. 
.w t.ych s

tach prawie niedo- zoologicznych przesadzaly. a tymcza- wartowniczka czekała. O.t
e kły I&nu- 1 Polacy z lagranl
 prollz enl !II\ o pl" 

tepnych kmel. w tych zarosłych jcie- sem oto stoi pnede mn, taki mał d'k rZfły III, w mojl biedni PI,te, urwały czanle zamJast znaczk6w - ml
!ynaro- 
.zynach! . WYdeptanych. chyba tylko I patrzy na mnie i chrzpa. POlsU
1 kawalek spodni. zdarły bucik. Gał
f dow. kupony na odpowIedt. . . 
lIrzez 
w
erzęta. Blłdzdem cały dzień lem się bliżej. uchwyciłem 1& UCh'" zabrała mnie prawie nieprzytomnego _ 40 ty.. miasto woj. ltaniBławowlkler' 
.PO naJwH
kszych głSzczach wracajłc stworzonko niesamowite rykn I ja: z bólu w górę. Usiadłem na srubym 5: potrzebuje: czapnika, Ikładu farb IlakJ!, 
do do
u wuja. wieczorem.' zgłodniały by zaplakało. Na ten glos .: o
eł. konarze. pelen I,ku - te oto spadnę w 
 rów. Motna równie. pn:ej"ć kllęg
;: 
jak Wilk, ale rad i szczęśliwy. Byłem si, z krzewów oddalonych ode r:łme: dół I ta. dzika beetla potr. mnie. jak 51 
 w
t
:łnl' ksllotek IA

na Y/T. 

 prz)'jaz
 z. c
lym borem, z wszyst- 20 metrów wielka dzika świnia I suno- potarła .moj, !,I,łe. któr, t4!ru prowl- I d

:aawit 
t::. m
: :

 . 
kjm. C? tam zYJe. c
 porus.za li, taje- la I zaciętości, w moj, Itron,. Zrozu- zoryczme za w l4Z8 łe m chusteezk.. Za. W 12 ty'. mielcle woj. pomonkl
 
mQYID1 szePta
, dziwnymI .&zmer
ml. miałem niebezplecze:il&two I wskoczy- .cz,ło mi ai, roblf ałabo, przed oczyma mote OIledIlt BI, zegarml lltrz ze Ikladlll- 
By
em szc:qśhWY. wszystkie bOWIem lem na szczapy drzewa, poukładane w poczęła tańczył! cała kopuła nieba I Miasto powiatowe C. O p. potrzebo- 
. zWierzęta. okazywaly l!1 i 
ufani
 Je- wysokie stosy, Ten stos b,a na szczę- księżycem t gwiazdamI. Spojrzałem w je: Ikładu Ik6r I Izklan:a. Potn:ebny ró.... 

ego .dma spot
ałem Jelema. Lezał na ścle specjalnie wysoki. dół, na pół zamglonymi oczyma, ujrza. - nl.a wsp6lnik z kapitałem około !O tył. 
mIękkim mchu I patrzał na mnie bła. Bylem k te- hwll łem krwio*ercl, balJtle cl&jtc. ale na zł <10 uruchomienia Ikładu konfekcji. 
. galnym wzrokiem. Podszedlem bliżej d s prze onany. - c 
 Ide- mnie... I straciłem przytomnoU. Obu. 30 tys. miasto C. O. P. potrEebujll: Ikl.. 
I zauważ}"łem. że w lewej przedniej no- nie ł:
 10
aJ7', te je j l małemu nIc sit dziły mnie jakleś krzyki. usiłowałem du Bkór, mebli, IIziła I porcelany, Iklll dd 
dze tkwił mu długi, ostry cierń. Wy- Zo t ł 
 ,o e 
e. A e omyl1lem III,. sle podnieŚ!'. odpowledzief, al. w tejże artykuł6w technicznych I nantdz

 
alem g.o zwolna, otarlem wodł z po- 8 a a czuwa a nade Oln.. Przeml- samej chWi
i poczułem. te Jei na drze- --: W Ił tYI. mif'Acle C. O. P. motna 
bliskiej' sadzawki ranę I odszedlem. n
ła ,:dzlDa I dwie I trzy. zbUtał al, wie. na gałęziach. kUre sPleJone _ 10- - ty t druka
lę IlIkład obuwIa. ki pll: 
Zwierze stanęlo, spróbowało czy n oga Wlecz . a strałnlczka nie opuszczała bł utworzyły wolt Op t ś I ł tya. ml
to woj. bIało.toc ego",d 
boli I . '. mnl.. Przeciwnie jak tylko próbow&- d dl a rzno c wygo- tnebuje Ikł,du materlał6 W opało 
Jakby 


i:::

I


 dal. a
 W?h:ł0' łem sle I drugiej' atrony stosu lejU- d

 -ł
 łoż: Za j cZłłeOl wolać, lu. I budowlanych, telaza I rzefnlka. 
 
. swe 1& aDle o zgntl. zaraz pojawiała II, t jż tr 6 1 po mo e drlewo. był to mi tys. miasto woj. kieleckIego po 
::;:e k od
zlo w krzewy. Bylem w nr. chrqkajtc na mnl. gr

I. e I o- m . wuj 'I jego pomocnicy. Znieśli buje Ikładu artykuł6w BPOrtOWYcb. . 
rej om.Jtywle I .gołęblaml leśnymi, Ale mnIe si _ . mnie II: drzewa, pod którym utwonyła _ W wl
klzym mielcie na Wołyniu bJ'I' 
le 
tar,. S
ł I 
6hkami. Aż pewnego jeU I&chclało : łó
r
q państwa - ale I mojej krwi mała kałuta. Zem- - zuobnłejsze!\,o skladu konfj>kcJi I bIBIIIII1 
FI.a,k WIerzcIe mi: te to było I straszne q. Postanowiter: d :t 
ł
 dorad- dlałem znowu, I mdlałem jelllcze kiJka da
sk'eJ. IIkladu telaza. oraz Iklac!U:; 
plę ne, zrozuml&lem. *e jednak nie kiego drzew któ os a, o wy'o- razy... kiedy mi lekarz opatrywał nOI' - terlał6w bu<1owhnych, farb I ,kor. 
 
zalatnieje już prawdziwa przyjat6 po- t k a, re stanowiło pocz... Przatylem kilka obl,żeń podclal na I'Ównlet wydzlertawlć mlyn pl 
miedzy lWierz,clem a człowiekiem. e rogi, obladzanej wyeoklml drze- wojny, ale ładne z nich nie było dl na bardzo dogodnych warunkacb. 
Peezedlem Jak zwykle do boru po ;:: 

=rr
ako aleble. GdY. ) mnie tak Itruzne jak to, w który: 9 ł>:'" miasto powiatowe na pol.i
 
ebiedzi.. Dzlef1 był upalny Nawet w b star ł_ drzewo, to mÓlI. oblegała mnl. dzika śwlńla w puszczy tnebu)e: fotojlrafa. tapicera. rym 
 
. ym _ aRc II, b,ć uf(ZDfm. iU olak1eJ... ,aklana, czapnika oraz skła"u bła1Vl 
. "" I,uma. 


Duia warłość na", 
indyczego. oz.. 
Na
ól indyczy jelt artYkUllm 
poszukIwanym przel ogrodn'k6 bll'dq 
ski ch. Obliczono, te zdroW: w an8l'L 
ptak produkuje tygodniowo 1 k WYl'OlnitlJ 
nawozu. Śwlety nawóz lOdy g. -U ki 
około 70 proc:.. wody; okrąglo c
 """ie!, 
mo.na, &e z katdego kg. suc

C I'%Yl1l 
otrzymuje III, 1 kg. nawozu. JeBi I. 
IIJ 
m" około 72,7 proc. nawozu enl" I n. 
nych ieIIt w dzled, a 27,8 
:.odUko"L 
kiedy ptaki Iledz" na grzędach." IIGtJ 
wydajnoU nowozu w ciągu dni LaleIII 
cza 90 proc. a Przekr&, 


Obielenie.
		

/kb_1939_08_05_1780007_0001.djvu

			......'1& 
-- 


1Jef"Plłef/ ."oU'U na "ogacli. 


, . II 

 
, 
...f
 
 
...-? 
k.: 
;1 .r: i 
r\ 
t'\- "\'. 
, 1 


f 
, 


\. 


p
 ""I ckł1ciej c'&oTo&it, o ktdTtJ n
- 
.,_ pUa1ilmv (sapaltnit lOł/f'o,tka ro. 
łUł to1D '1I 0 ), Dtmp.tV juS 1011121 I OW 
ribi"" pUTlOlSe adj
cie bl/Ul1o millr:.1J 

d J "ruchadski 10 parku ctntralnl/1I& 
. NelDJlfl' 10,.ku It 'WI/mi c6rkami loannq 
. Barbarq. """"""""'" 


Wspaniała autostrada. 
P!UJDaczona dla turyatów autoluada, 
prowads4C& z Kanady poprzez Rocky 
)IouDtaiDI jest JUS na ukoilczenlu I Kan8- 
.
 Ił. I lUej niezwykle dumni. 
lloSliWOłeł turywtycme. p1ęknoU I toz- 
alit066 krajobrazu oraz rezerwaty przy- 
rody Illaj" I tej trasy uczynit atrakCje, 
tIdra Mdsle pnyn,Ł- dla wszystkich 
ł4dJreb nIezwykłych wra.tei1 turystycz- 
a,e!l. 


CeUa Bederkhan - tancerlia 
Z Kurdystanu. 
Epotyun je!lt 'Jbecnie w modzie. Prym 
tej dJIedJ:inłe tnymaj" sceny rewiowe 
-łOwnych mt'tropoIll Świata. W Pary tu 

uje ob&cnl.
 kurdyjska tanct'!'ka. 
.1111 . BederkhAn, ktOra w 
ańe.u !lWyJ;n 
'IOirafila wyralit urok legend j podań 
i'ł'fIgO kraju. 8.lcug6lnym urnanieUl kry- 
Jki clelzyły si, jej taJ\ce ..Hieroglify" 
.
rretete", opal"te Da motywach Rtaro-. 
'!iptklch, 


Psy Jadalne. 
Ulubione rwie
 dom:>we. 'Wlarny pnI' 
aCieI CJłowieka - piee. doU rOłnorodne 
r6tnych eleAclacb Awlaf:t pełni funkcje. 
II ChUracb np. many jeef gatunek pe6w, 
Airych mi.-o uwatiU1e jest prul Chlil. 
II)'\lnr za uczegOlny pnY!lmak. PIY tego> 
l!'Ianku trzymane .. w zamknlQdu i tu- 
:lNIe jak u nas trzoda chlewna lub drób, 
po WicIU pr
dza III, I Ich ml
a 
... potraw, ulubionych przez tółto- 
Icych IImak:>lIz6w. Co clekawe. te latu- 
lei ten DAZyw&Dy jElIt przez Chii1clyków 
chau-c:hau", co przypomina poIpoli
 
lilii hIW., plÓW w narzeczu dll
ecym. 


Podpalił stodołę, po czym się 
w niej powiesił. 
We WlI KoAkowce pod Krzemle6cem 
WYbuchł w nocy potar w zabudowaniach 
Zah&ra Hot
luka. Ogień znllzezył do- 

Clllltnie całe gOlpodarstwo, .kładaj"ce 
.alt I domu mleazk.lneg(t I S budynk6w 
BOIpod&l8kich, a nut,pnle wlkutek liI- 
DI&Q Wiatru przenucił li, rOwnle! I na 
--łleclnie zabudowania, wskutek czego 
1P&lił lit dom mieszkalny Stepanluka 
Jana, oraz 2 ltodoly Innego 1
lada Ja- 
\imczuka Michała. W ogniu IpalIła .1, 
takle WI,klza UoAt zOOla, pochodz"cego 
z łeroroCZnych zblorOw, oraz cały Inwen- 
tvs I&rÓwno Iywy' jak I martW)'. 

 Po uguuniu polaru natrafiono wlr6d 
)'IIIiWch ZIIlucz ltodoły Hotaluka na 
n,glon. zwłoki lospodarza. Dochodzenie 
1I8ta1l1o, te poi&!' powstał wskutek pod- 
puenla, którego dokonał włałnie Hota- 
łuk na tle rOlltroju D@rwowe«o. Hotaluk 
Jut Od klIku tygodni objawiał IlIny roz- 
Btr6j Jłer1VoWJ I podpa11ł ltodoł'. a na- 
lł-ł. JIOwlellił II, w płonącym budynku. 

-
"'
"'-""'-, 


Czytelniku 

 lubo - a'b1 rodIiDa 
TwoJa 
a IIW'Oj. pnt4t 
-.wm w K-ł- BydpkD 
IILI;l.Q3V;AZ,.... .
 
8VDGOSKł 
"Wisła" uratowała szkuner. 


Podetu ol
tniej p?drOty do Lewantu, 
Ita
k n2:eglugJ PolskIej", parowiec "Wi- 
lła napotkał.w odległoAcl 60 mil mOl'1lkich 
od 

Ify szkuner ze Al adami powatnej 
awanJ, którego załoga, zebrana na pokła- 
dzie, 
awała .Iygnały, pros
c o pomoc. 
Paro
ec "Wllła" zblitył li, do Izkunera 
I po kIlkugodzinnej akcji ratowniczej do- 
holował go do portu w Haifie. 
Ratunek był niezmiernie utrudniony, 
ze względu na WY!lOką falę i niemotnośt 
porozumienia II, z załogą arabską. Dople. 
ro po dwukrotnycb próbach zdołano po. 
dać lin, bolownicz" i w ten spoll6b uzy- 


- 


-
---
--.,...-.- 


.... 7. 


Ikano poł"czenle I tagloweem. Cał" akcję 
przeprowadzono bez Ipuszczania łodzi ra- 
tunkowych. 
Uratowany azkuner n Tofik", płynący 
pod bander" franculką. szedł z ładunkiem 
ry
u I portu El Rachid do Halfy. Wkrót- 
ce po wyjAclu z portu nat>otkał Illną bu- 
n" 'doznał powa!nych uszkodzeil I nle- 
Ilony Illnym wiatrem, bł"kał Ilę po mo- 
rzu przez ł doby. Według relacyj mary- 
narzy z "Tofika" - Izkuner przed urato- 
waniem go przu .. Wllłę" napotkał po 
drodze inne statki, lecz najwtdoczniej 
taden z nich nie dostrzegł jego Iygnałów 
- 
w- - -- 


Oddalony proces o 129 000 zł. 


. Podkomisarz straty granicznej Ludo_ 
mIr K. WYltąpił z oryginalnym procelem 
przeciwko Skarbowi P!U1stwa, tądają: 
l
.OOO zł tytułem nagrody za wykrycie "'. 
g6rnoAłąskiej firmie "Oswag" w Lazlskach 
Górnych niestemplowanych rachunk6w 
na 13 milicnów franków szwajcarlkich. 
W powództwie komisarz Itraty grani. 
czneJ podał. It wykrycie naruszeń ustawv 

templowej nie naletało merytorycznie do 
Jego obowiązk6w, wobec czego, zgodnie z 
praktyką Ikarbową, nalety mu się wyn!ł.- 
grodzenie w wysok,oAci połowy opłaty 
stemplowej. Poniewat od ministel'1ltw
 
lkarbu otrzymał tylko 10.000 zł, przeto t
 
da dopłaty 119.000, z 8 pro
. odr.etkami fa 


5 lat. 
Proces, jako zasadniczy, wzbudził zro- 
zU.D?-lałe zainterelowani.e. lednak podk:).. 
mlsarz przegrał spraw, we wslystkich in. 
stancjach, gdy t I\ądy uznały niedopusz- 
czalJ10Ać drogi procesu cywilnego do roz- 
patrywania tego rodzaju pretenlji. przy- 
znanie nagrody i oznaczenie jej WY!lOkołci 
zalety wylącznie od decyzji władz IIkarbo_ 
wych I Ikargl 
OAh'! motna tylko w dr')- 
dze postępowania administracyjnego. Rów 
niet i Sąd NajW)'tszy o
rzucił kasację. 
uznaj
, .te fl,l!1kcjo
ariulz państwowy nie 
mote sądownie dochodzić od Skarbu Pail- 
Itwa Wynagrodzenia za wykrycie narulże. 
nla ustawy o.op
.tacn sternplo

ch. 


.". v-_
 _ _ 


-  - ---t-"'-- 


Muzea morskie zagranicą. 


Gdynia takie posiada polskie mu.eNm morskie. 
M
zea 
onkie, których ilo6ć I WYP'>- wIęksi" dotąd, datujll
 li, od czalów 
sateme AWIadcz
 o stopniu. zainter
sowa. 1 Wiktnr6
t 'kolek ej, z his.ł0ril morskie) 
ma danego kraju Iprawaml monklml - tego kraJU. Bogate akwana uzu.pełnial'\ 
to iMtytucje, grupujące przedmioty ba- zbiory. Marynarce handlowej i wojennlij 
da:ń naukowych I technicznych oraz pa- poświęcone jest 
uzeum w Sztokbolmi'l. 
mll\tkl historycznj> z tej dziedziny. W Leningradzie władze sowieckie strzegą 
W Ameryce, która posiada wiele mu- zabytków morskich z. czasów Piotra Wie'- 
ze6w morskich, skupiających cały doro- kiego
 Francja i Holandia po
iadają \Ii 
bek wiedzy oceanQgraficznl\j, ufundowano stolicach l większych swych portach mu- 
w 1930 .roku )lowe mu
euDi JMt
le. 1-'6te ze&. mOl'łkie { kpton\II,In,j>. 
zajmuje teręn"l00 km 
w'. .Przy.ujściu i'%e.. . W IIp-tt!!rdamJł! szczegófnie.. ciekawe _są 
ki lames urządzono przyst4il I basen dla zbiory..w. muzeUm techniki i kon
trukcjj 
prób I badań r6tnych t
-p6w statk6w. . ok
towej. \V Belgii o
tatnio opracowuje 
Muzeum w Newport Ne,,!s skada się z lię projekt. NarodowegO Muzeum Mor- 
kompleksu budynków parterowych, kry- skiego; w którym znajdĄ liII rozprollzon.e 
tych wyłącznie dachem !lZklanym. MUle- doł-d wszystkie pamiątki tycia m,")r- 
um w Washingtonie, bogactwem I wielk'}. .kiego Belgów. 
AcI" mote Amialo rywalizowat z 10ndyfJ- W Gdyni .taranlem Stacji Morskiej 
skim .,South Kenslngton". rozpoczęto budowę muzeum I akwarium. 
W Szwecji otwarto w 1912 r. muzeum maj-.eego scentralizowat dorobt'k pr:lI'Y 
monkie w GOteborgu. Zawiera ono naj. polskiej na. morzu. . 


--ł"""'""- --
 -- 


- 


- 


---
 - - 


- - 
- 


_ ....s. 


Astrologowie w Rzeszy Niemieckiej. 


Prasa waZ)'ltkicb kraj6w, . wyjątkiem dodatkowy obowiązek .col'OClnego opracu 
oczywiAcie państw tJtalnych, szeroko kO- I wywanla. przepowiedni, które wychodziły 
mentuje metody przed!liębrania decyzji w dwóch Mycjach kalendarza. Po łacinie 
pnez 1tanclena Rleszy, który jako noa]blil- dla ludzt ołwieoonych t p:> pol
ku dla 
uych doradców !lkupla wokół siebie kilku prostaclk6w. Sława polskicb utrolog6w 
astrologów, kt6rJy mają wyczytywał .1ęA'ał daleko. Do .uczelnl polskich. zjet- 
I 8wiazd, uy motna wyclągnąt łapczywe Iłtałl tądnl wiedzy adepci a1trolof\'i1 z da- 
dłonie po now" Idobycz, czy lepiej dal'! lekich kraj6w. a ..chyba najwie
j.1 tego 
!lp:>k6j. Tak jest w Ntemclech, chlubi" pańatwa, w kt6rym teraz utrolOgJa naj 
cych li, realizmem myAlanioa I kulturą, więksZY Awięci triuiDf - I Niemiec. Mar- 
prz:ewyt.szającą wslystkie ląslednl."Le- cłn Bylica był I1adwornym utrologiem 
bt'n!ltaumy" razem wzi,łe. we
erskiego krOloa Macieja Korwłna. Jan 
Dostojny kunm astrologów nie ma.J
 "J Głołowa, Wojciech I Brudzewa I inni 
w Polsce tak wybitnych, ł'ODtnygaj,cych f"czyli facb utrologiczny I netelDą 
o przyszłości narodu przedBtawlclell, chx i wazecbstron" wiedz,," Za przykładem 
dawniej lśnil nIelada blukiem. Akad.mii KrakoW'Jkiej posrła Akademia 
Pi.r'WIQ' lIad wiedQ' astrologicznej %amoy
ktcb. fundując ró
ie
 4
dl'l: 
w Ilteraturze polskiej datuje II, I roku astrolorii. K
tedra astrohgll na Umwar 
1368 _ kiedy 
:>nlmoWY astrolog w za- Iytecle Iag:lenoń!lkim pn@trwał a at do 
chowanym do
d dziele probował prupG- roku 1756. proby jej p nyw
 nla w ro 
wiadać prz:)'8Jło
, co mu al, udało raezej ku 1771 spełzły na nIczym. 
miarnie, I pnewidziaJ maj
 al, wkrótce 
ukaut komete, co lię rzecsywiAcle Ipn w - 
dzilo, dobrze lwIadcl"c o polaklej wiedzy 
a.tron:>micznej I owych lat. Plerwal .utro. 
logowie poliCY nie orraniczall Bi, jedynie 
do W)'I!nuW8nla horoskop6w I "upektow 
ciał nleble!lkich", lecI lajmowa.1i II, rOw. 
ntet chemi" I alchemią. astronomi.. mat.. 
matyk" I medycyną. Przybo
ych .utrn- 
h
w mieli wszyscy Iaglełlono'Wle, a nawet 
jeslcze Jan Kalimien, któramu w. roku 
1655 w czule ślr,5klego wygnania Mikołaj 
!6rawski wyprorokował szybki powrót dł! 
wyzwolonej ojczymy. 
WledU astrologiczna prJeI długi cz.. 
wcbodziła w ':>ficJalny lakrell naUCUI'Jla 
na wyt.szych uczelnlacb polsktcb. Katedra 
aatr:>logli Iltnlała na Unl_nytecie Jagie'. 
loi1sklm od połowy wieku .1!)..go. Profes/)- 
rowl. tAlj katedry ,któny ł
lyII nauez&nl@ 
Ilntratn" posad" krOlewsklch pnybocz- 
Dych utroloJÓw, mieli Dałotooy na .ieł>te 


""""""""""'
 


Płonie zbołe w Sowietach. 

owieckle łany znów płon.. Olbrzy- 
mie potary obejmuj" niejednokrotnie 
wielkie przestrzenie zb6t. Nullenle pota- 
rów WU'uta zwł&dcza w okrelie zbiorOw. 
Między Innymi akcja podpalaczy specjal- 
nie daje li, zauwatyt w okolicach, które 
nie znały pańazczyzny. W kołchozie im. 
WOl'Oszyłowa w rejonie kriworotkim 
(Ukraina !IOwiecka) putw" ornia padły 
łany lbota, I kt6rych zdołano uratowat 
zaledwie około 100 hektarOw. Ponadto 
ogleia Itrawlł Iiczn. ltoii liana. Do rato- 
wania pól zgromadzono wlzystkicb koł- 
CbOlDik6w, którzy pracowali wespół le 
ItraSami ogniowymi pod kierunkiem 
pe. 
cjall.t6w do gasz@nia płon
 p61 z od- 
dziaMw:wojlk llpecjalnycb NKWD. 
ł 


-41. 
.
1

n 
 
,

'fl" o". 
j, T",.r OLICVII 


- 


Ewangelia. 
Na dzI.llłtlł aledzlel, po ZeaIaaI. 
Ducha Sw.. Koicl61 Jw, czyta .waageI.l4 
6w, Lukuza (18, 
1ł): W on czu: Po-. 

iedzlał Jezus do niektórych, co dufaU. 
It są sprawiedhwi, a pogardlali innymI. 
taką przypowieśt: "Dwóch ludzi weNło 
do Awiątyni na modlitwę; jeden faryze- 
usz, a drugi celnik. Faryzeusz, stoj"c, tak 
li, 
 
uszy modlił: "Bot e, dziękuję q. 
te me Jestem jako inni ludzie: drapi
zcy. 
nielprawiedIiwi, cudzolotnicy, lub tel jak 

n oto celnik. Poszczę dwak.rot w tygod. 
D1U, składam dziesięciny ze wszystJtiego 
co nabywam". Celnik zaś zdaleka 1t&nI\W. 
szy, nawet oczu nie chciał podnie6ć w nie- 
bo, ale bił się w piersi, mówi
: "Bota, 
bądt miłoAciw mnie grzesznemu"1 -' Po- 
wiadam wam, te ten odszedł do doą:l,u 
usprawiedliwiony, a nie tamten; albo- 
wiem katdy, kto lię wywytlza, btdzj. 
poniton. a kto lię unita, będzie wywył. 
szon".  


.,Dal myW katollcki'l dla pp. aa..,-. 
clel.k" odbędlł II, 'Ił' dalacb Od 11-17 
Ilerpala br, !II Pozaaalu. Program ..Dni" 
obejmuje nas
pujące wykłady: Natura 
a nadnatura - Filozofia a teololPa .:.... 
Człowiek w A'YietJe teologii - Stan I u- 
padek pierwotny; problem zła - DZl.... 
łalnośt człowieka a wspąłdziałani. Bołe 
- Katolickie postulaty w ołwlacie pou.- 
szkolnej - Współczesne podr,czniki pa,. 
chologii, a katolicyzm - Powleśt I kry- 
tyka katolicka - 2:ycie międzynarodowe 
w świetle nauki kawlłckiej - Akcja Ka- 
wlicka a zagadnienia społeczna itd. Po 
wykładach dnia 2.'i t 26 lIierpnła ..dni sku_ 
'pienia" zakończą się w niedziel" 27 Ilerpo 
nia rano. Zgłoszenia pnyjmuje jeazcz. do 
15 sierpnia br. sekretariat Katollckie!t o 
Stow&rz)-szenia Kobiet - Poznaf1, AL 
MarcinJtowsktego 1, teL 15-27. 
Grota Aw. Barbazy w Cborzowł.. Orranl- 
zacje górnicze w Chorzowie projektują 
wybudować na górze Wyzwolenia grot. 
z figurą Aw. Barbary. Figura Aw. Barbary 
oraz wnętrle groty J:I1a byt wykonane z 


gla. ką(l\len,nego.. .. Ho '" 
. SkOn aalałaru8j kumellł-kI. W- fto),. 
chester N. Y., w -Stanach Zjednoczonycb 
A. P., zmarła najstarsza na Awlecie kar. 
melitanka, Ś. p. matka Beatrice MageA, 
rodem z Baltimore.. w 93 roku tycia. Przy 
czYHita się ona do powstania całego IU- 
regu nowych klasztorOw karmelitańskicb. 
Gdy wstępowała do Karmelu było ich na 
ziemi Washingtona zaledwie d",a, dziA 
jelt ich trzydzieAd dwa. 
cara wiei chb\ska aawT6cłla .... W.. 
dług intormacji, otrzYmanycb z DaleklelO 
Wschodu przez agencję "Fides", nledawu8 
w prowincji Szantung nawróciła II, n. 
prawdzi
ą wiarę cała wiei chińska, fkła. 
dająca się ze 100 rodzin. Mielzk!U1cy Ile- 
ściu najblit
zych wli, je
zcze pogańskich, 
zwr6cili lIię do pretekta apostol8kiego I 
prośbl\ o przy!;łanie misjonarza. 
Obcb6d ltulecla kaaoałzacll I..., AUoa. 
.. dł LlguorL W związku z setną roczni
 
kanonizacji św. Altonsa Marii di Liguori, 
dOkonanej przez papieta GrzegorzA' x'n 
w dniu 29 maja 1838 r.. w Nl'apolu, jako 
lltolicy biskupiej świętego, przygotowy- 
wane są wielkie uroczYltości jubiIeUl%o- 
we, kt6re rozpocznie triduum w dniu 11 
lIierpnia r. b. W ramach tych uroczystołct 
w katedrze neapołitaiJskiej 
dą W)'llta- 
wione pamiątki po św. Alton
ie, m. in. 
jego mitra biskupia oraz rękopilY pr1.Cl 
jego I listów. .. . 
Petycia Slowa606w do KanlJD.... Le- 
gat.. Słoweilcy przybyli na urouyst.old 
kongrnowe z Włoch złoty1l na r
 k.. 
kardynała It'gata papieskiego A.. monda 
petycJI!, w której przedstawiaj" ciętkif! 
połotenie zs.mie!lzkałych we \\"O!Ize
h 
&'iO.OOO Sloweilc6w I Chorwatów, pozba- 
wionycb całkowicie własnych azk6ł I pN.- 
wa utywania nawt't w koiciele awojec o 
j
zyka ojCZy!ltego, 
Swlece ala ltapłaAakl. ... IRdde 1Hna1l. 
Miuto ł"ingpo (Chiny) cZłllto odwiedzaj" 
japońskie bombowce. W ciągu Ił dni od- 
były powietrzne eskadry IaponU at 8 raI- 
d6w I zrzuciły na miuto .187 bomb 1ł.1. 
clętszego kalibru. Mimo nle
e6. 
stwa zagrataj
emu tyciu ludzkiemu, 'Ił' 
większym I mniejszym aemłnarlum. mi- 
syjnym odbywa li, ngu1ama liauka, a 
dnia 16 kwietnia b. r. mgr. Def.ure mł-d 
bombardowania udzielił kl'l'7kota .ił. 
szych I wyi!lzych IwI
A kapł 
 
Na IzczęAcl. saIIudoW&!łia miay1De.
 
nie nie ucierpiały 04 bomb l&
c1io 
Za to nerwy mleszkaf1r6w tak mł., ja
 
i miuta BI\ w stałym napltctu. .
		

/kb_1939_08_05_1780008_0001.djvu

			,,KUIUER BYDGOSKr', sobota, dnia 5 IIlerp nla 1 9

 r.. 


""J.t 


Str. 8.  
"I' ł. 
'._ f(:. -r 
.
Z 


;
 
 
t
--

 -: 
- 
 -. 
 
. 
" . ł 
 ____ - 
 ';"0\ ....-.. ..... - I ...... ", 
 
r _ ,"': 
 w-- 
 
 . . .",
 ..
... 
oC -
 - - ....... - 
 
..;tI .
 
, - 
Ił I( _ !:i./Jł. "- _ - .' . . 
'{i""'Th'")' > .;. - .....
 --"- 
 
.. .:-./'

\ : 

 : 
_-
 
 : r._.-;
 
>
 -- _ '. 
'
-r__ ;'.

.\,

 .
..J-"
.

 .:. 


..  


.
. 
:. 


....;. 'I. .1: fi .. 
..... -= 
'- 
 ;- ----'/', 
---........ - . . ...... . -:.'- 
 
II: (I) .)
II  
 
""', \I. 
 

:
. 
'
1.'" 


Brodnie.. 
- *,daala bezrołtotnJoh. Do 
miejskiego przybyła grupa belroł:rz
u 
prOllZą,c o zatrudnienie. Pontllwaa 
Yth. 
Pracy nie prowadzi latem robót I&k UM 
nych na wlękuą, Ikalę, przeto roJ
 
przybyłych mUliano odm6wte. Bel=e 
opuAeiU bUdynek z&rzą.du mtejaklelO I I 
zajśt .adnych nie douło. Zarz
 lilie' :
 
rozumleją,c trudne ich połoteniII poezJS I 
starania w celu uZYlkania fund'ulzlI
lld 
ich latrudnlenie. Ił- 


TORU
. 
- Pnedlt8w1c1l1lahro "Kariera BJdgo. 
Iklago" - WladJSław Wlplawlcz, ronaA. 
aJ. PaalłJ .arł.I li Dl. L 
- Agaatara Kariera BJdlOlklego w 
'I'onala Pnflmala _zande oglolZeal& 
- Krwaw. poracb_kL Na tle pora- 
chunkow osobi!!tych znany opryszek to- 
ruński Alfons Ćwiklidski podszedł do 
okna mieszkania maltonk6w Szalklewi- 
n6w w Stawkach pod Toruniem I wy- 
strzelił z pistoletu. Rannych Szalkiev,1- 
n6w od'CIiezlono do szpitala miejskiego 
na Mokrem. Ćwikliński po dokonaniu 
zbrodniczego napadu zbiegł w nieznanym 
kierunku. 
- Bawl
 si, zapaIkamI. Ipcnrodowal 
poier, W Czarnym Błocie, w pow. toruń- 
Iklm, wrbuchł potar, który strawił dom 
robotnika Emila Troja na. Potar spoWI}. 
dował 6-letnl syn Trojana Gerhard. kt6- 
ry ba\\.ił sle zapałkami. Dom spalony 
pn:edltawiał wartośt 300 złl nie był ubez_ 
pieczony. 
- Otwarcia I pohrlęeenla aowowyba- 
dowaDel nosJ, P. wiceminister komuni- 
kacJI Int. Piasecki dokonał w towan:}'- 
Itwie p. wojewod}' pomoJ:$kiego Włady- 
sława Rankiewlcza lustracji oraz otwar- 
cla 
ła ruchu nowo\\'ybudowanej drog1 
Toruń-Clechocinek. W akcie otwarcia 
I poświęee:1la tej drogi brali udział: In- 
lpektor Annll generał Bortnowskl. "0- 
w6dca O. K. VIII. gen. Karaszewin - To- 
karzewskl. dyrektor depo Min. Komunlk'ł- 
di p. XowRklewicz. wIcestarosta krajowy 
dr GąI!owski, starosta powiatu torutlsltie- 
110 BruniewskI. powiatu Dlesza\\"!IkIPJr? 
PiątkoW!lki. dyrektor Funduszu Prl
 
Bie!llekleł'!!ki z Wał'!!zawy. dyr. SieradzkI. 
dvrektor Ztłrofowisklt Wiśniewski li Cle- 
I"hocinka. Ponadt
 pn:y pojwi
ceniu I o- 
twarciu drogi obecni byli robotnicy, prl!. 
cujący przy budowie oraz liczni zgroma- 
dzeni mieszkańl"Y okolinnych wiosek. Nil 
wsu:pie kierownik robót int. Piotr Susn...- 
ki przed!!tawtł zebranym w cyfrach wy- 
konan_ prac
. obrazują.ca dobitnie. o,"om 
wykonanych robót zi
nvcb i brulnr- 
ski ch. 
a!!t
pnle kolejno pn:emawlall p. 
drr. Wiśniew
kl. p. gen. Bortn01l\'!lkl. oraz 
p. wiceminister PiaseckI. P. wicemin. 
Piasel"ki. drl
kując w swym przem6wi!!- 
nlu kierownlct\\"U i robotnikom za wylD- 
naną prac
. stwierdzI. te bu
owa tet droRi 
odbyła sil: w rekordowym czasie. gtłyt w 
t'iąJru dw6ch mipslę"v wykonano prze'lzł:> 
20 kilometr6w dro,n. której budowa pł"'l- 
i PI . ton"ma b,'ła na klika lat. Po zwietłP.ł!I- 
Dfu całego odcinki droll1 p. wicemin. PiR- 
urłu odjechał do Waruawv. 


"Rittmeisłer" grozi wójłowi. 
Koerber w Ii'cia Iwym lrozi, te w ra. 
lia gd)' ktoś I urzędników I rub..ulIk 
w 
majątku poniesia IIzkodę m'łterl"ln" lub 
moralną.. lub tet sytuacja mrot.aril\ln', 
majątku dozna uszczerbku, on Kocrb"r, 
wyciągnie z tego konsekwencje. 
To bezczelne odezwanie się junkrQ pru- 
skiego do przedstawiclela władzy tJOl:\klej 
malazło sw6j epilOf w grudziądzkim !lą- 
dzie grodzkim, który zasądził Koerb..ra 
za występek z arl 127 kk (Iniewagi władz) 
na 3000 zł oraz 300 zł kO!lztów POlto:pOW"- 
nia karnego i opłaty .ą.dowej. Gdyby 
grzywny nie dało si, 'cią.gn,t, natanczas 
Koerber będzie musiał (je.oli wr6ci do 
Polsk i' od8iedlieć fIO dni w a"'8zcle. 


Onad:ri,lIz. Jak to sobie nasi czytelnu:y 
przypominają z procesu o zamach w La- 
sinie kt6rego spra\\.C& Niemiec Geuenter 
Grill' skazany został na 15 łat więzienI!!, 
właściwym ..bohaterem" tego proCI'!SU był 
osławiony ..rittmelster
 Kol'ber, włd,.!cł"ł 
loajątku Nowe lankowice. 
Otót osła"iony ..rlttmeister" Koerbt>r, 
po usunięciu go I lankowie, zbiegł do 
Gdańska. gdzie si
 ukrywa przed J!'n11\- 
cym mu prooesem o zdrad
 stanu. Z Gdl1ń 
ska Koerher \\.ysłal list do w6jta "miny 
Łasln - wid, w kt6rym w bezczelny 
po. 
s6b od grata li
 w6jtowl za obecny ,tan 
rzeczy w jego majątku w Nowy;;b Janko 
wica,.h. którym obecnit zarządz" zaRlI.d 
prz
'muso\\'y. 


GDYN I A. 


- S8IDołt61
J Ikek chorego, Okole 
północy I trzeciego ptętra Izpitala Sili tr 
!\liłoslerdzla prz)' Placu Kaszubskim s 
Gdyni wyskoClył przez okl1o ł7-llItni 
 
botnik II'ranciszek lurnyk z Gdyni. Wit 
tek odniesionycb przy upadku ohl'lae: 
robotnik w łS minut po wypadku zlDir!. 
- Bozpocqcle ltadow, w1ai1lkt61. 
Urzą,d MONkl w Gdyni Przystąpił i1U 1t 
budow) dw6ch wladukt6w telbetonowycb 
nad kanałem przemysłowym I torami k3- 
lajowymi, obsługującymi częActoWl) pl'n. 
gotowane t{'reny przy kanale. Wilduki, 
mają, rozpl,łou 15 t 22 metr)'. ROEpocz; 
to obecnie ziemne I bicie pali fundame;' 
towych. Budowa obu wiaduktów mi byc 
ukotlczona w patdziemiku roku hi
 
go. Wiadukty te znacznie skr6
 drogę 
na Oksywie, bowiem dotychcZB!lOwa (I). 
munikacJa Gdyni z OkBywiem odbyv.a'it 
tras" okrętną, dlutsz" o par, kilometrów ------- 
 - -- _
-__- ---L-r-- -- 


"'ranciszka Rolakowskiego z Bobowa (P:l- 
wiat ltarogardzkl), Brunona Holu Ol'lil 
.ł.ntoniego Starka ze Swarotyna (pow. 
tczewskI). kt6rzy na ponf\tku lipca b. r. 

okona1i zuchwałego włamania do biur 
maj,tku ziemlkiego p. PalesJdego w Swa- 
rotynie. skąd Ikradli przeuło 2000 zł w 
got6wcl' I inne rzeczy. 


Gdzie godność n8l'Odowa'l 
Kor o n o w o. :\Iimo znajomoAci huła 
..Sw6j do swego" - znajduj.. 11, zawIU 
tacy nierQJ1I\'a1ni Polacy, który jakbJ na 
urągowisko, załatwiają, awe interesy z ay- 
darni. 
Z przykrością zanotowat musimy, te 
pewne jednoltki wyłamuj, liO z og61nej 
solidarności i o ile nie popierają rzemiosła 
i handlu tydowskiego, to jednak w inny 
sposób ułatwiają aydom egz)stencip.. ze 
szkodą dla chrześcijan. 
lak nam bowiem donoszą p. Antoni 
Spt'rkowski, właściciel domu w Korono- 
wie przy ul. Sobieskiego 10. wynajął lokal 
aydowi warszawskiemu, który zamien:a 
otworzyć Ikład bławatów. lut podobno 
podpisany nawet lotW kontrakt t umowa 
dziertawna. Zaznan}.t przy tym trzeba. 
t. w OItatnim czuie Koronowo pozbyło 
li, zupełnie tyd6w I nie było tam ani je- 
dnego. tydostwo wyniolło 11,.z Koronowa 
dztękl lolidarnej poIItawie całego lpołe- 
czeństwa. Ostatnio byliAmy Awładkaml 
urol"zYlltości poświęcenia Sokolnl. N'i. 
gdyś budynek ten słutył tydolJl za bótni- 

 Gdy Ich nie słało. gmach oddano w 
ręce chrze'cijan. 
Trudno wytlumaczyt, w jaki lpoll6b 
do Koronowa dOltał si, znowu PUfttyt 
ayd - sp
kulant. NI,włtpllwie dłu,o II
 
tam nie utrzyma. Społeczeństwo powinno 
odpowiednio ureagowat I pn:eprowadzit 
bezwzględny bojkot przybyłego handełesa. 


Starogard. 
- Batam w przaolwalk& AłoJzy WI. 
śniewski prowadzi od 1'4'11\ nego czasu są- 
do\\ą "Ipraw
 przeciwko \\'eronlce SZOł- 
frails)tiej lOSOWa, pow. ltarogardzkiegt). 
Ostatnio po wyjśl"iu I gmachu s,	
			

/kb_1939_08_05_1780009_0001.djvu

			,.r. 118. 
-- !!!
y!

a 
" POCqlek 1,11, 7,16 I 9,10. 
;;.r- 


I Dzf! wielka PREMIE
 I 
MIDGE EVIMS 
JOHN BOLES 
 
8VDGOSKI 
WY5PTiiiiiiifiow 


SObo. a : ..w BoaJdeJ iDl.m.., 
t"cSVl7" pien
d
u wieItI i p6tneJ '/tl- 
I, br
'O ,drOWłG ł $tGleJ rad
.fci, [rolei, 
f' cW Iił ,pelni kGtdIJ tuczmitl. 

 p-llIDrIe obr6ci ,erCG marlenie. 


'" 


,IłO
IU 
BydgoszcZ, płatek. 4 sierpnia 
,IDiel: wschód ł-22 - zach6d tUg. 
D!UBolt dnia 15 godz. 27 mln. 
IJItlr ca : wschód 20.56 - zachód 8.5,. 


la 


py!UR NOCNY APTEK. 
Od st, 7. - 8. 8. 1939 r. 
.Gltkll po' ł...tdd... aL GdaAl
a ar, &, 
pieroG !If()ł. 
.GIt" I.aromlelaka. af. Dłup. 111', ag, 
"ldoD 
 
lut,k. przy Biel.... aL GaaAl& 01. 
181"00 1m, e B.hakowe, Pombnh nr. 
ItlefOD !615 I MI&. 
Ptrd Połan.. Pomon1ta 1ft. lelefon 05. 
kDtD1t.rI.. OI6W11Y p, P. tA'macłi woj. 
w6dJkO, I.,lelloilska &. telefon 2700. 

 - 


Ode!UDa ! 


WYSTAWY I BIBCIOTEKI. 
K1JI81U11 11tellkle (uL Fama) otwarte 
!l?dł!ennle od 11-18, w niedziel, . łw1,ts 
II-tł. 
KIIII1IIII -łallkle Biel_ki, uL Br., Ple- 
kiego 8. otwarte codz. od U-Ił. Stała 
"1I1a..1 darOw: obrazy I: Wyez6łkow. 
,".ro I rzetby K. Lauezld. 
BlbUotake Rowołd '1'. C. 
 przy uL Po. 
nklllj 1.. wypotycza ksl"tkl eodzłennle 
todz. i-19, w soboty od 0-18. 


De Obywatelstwoa 
miasta Bl/dgosllcllY! 
W dniu 6 sierpnia czcit będziemy 
twierćwiecu czynu legionowego, s w prz
 
nośni równie! twierćwiecu odrodunia lIi
 
naszej zawsze tak gorąCJ i serdecznie umi- 
łowanej Armil Polskiej. 
ZanoszQ gorący apel do obywał8lstwa 
naszego miasta, aby od dnia 5 lierpnla 
południa poprzez dzieil 6 sierpnia zachciaJa 
swoje dJmy I WYlltawy IkIepowe udekoN- 
wat' Qagaml narodowymi oraz portretami 
Marszałka J6zefa Pillludskiego I Marszałka 
ŚmIgłego-Rydza. 
Wemy duchowo udziaJ w wielkim 
I uroczystym akcie, który w dniu 6 .ierpJlia 
dokona lIit: w Krakowie pnez grJmadzeni
 
sit: przy głośnikach radiowych. 
Bydgoucr, dnia ł lierpnia 1939 r. 
PTesydenł Mi4Ita: 
(-) L. BarciuewI1ri. 
Poza głośn1k&ml, rozmieszczonymI na 
placach publicznych zainstalowane zostan'ł 
celem udost
nienla wyg.>dnego wysłuch". 
nia audycji głośniki w następuj"rych 
 
lach do których zaprasza lIię obywał8lstw3 
nft8zago miasta: 
1) w wi Resur!lJ Kupieckiej - kt.6r"J 
rospod.1nem jest Towanystwo Kupców, 
Ol) w sali Sokolnl - której gospodarzem 
jest TJw. Gimn. .,Sokół", 
S) w aali Domu Społecmego - którego 
gospodarzem jest Komitet Nlepodległośclo- 
Wf oraz F. O. Z. O. 
We wszystkich aalach będ" wygłoszone 
prelekcje wstępne o rodzinie 10,30. 
Zwraca II, uw
 te przem6wienie Ns- 
caeln-ago Wodza rolJ)Ocmie li, punktualnie 
o godzinie 10,M. 
Ws
 bezpłatny. 
'* 
25 lat mija 'Jd chwili, kiedy długoletnie 
wysiłki pozwoliły po przel Sybir I kajdany 
Komendantowi IWIaIkiemu Marszalk.owl 
U'8alizow
 lego wielkie myŚli I idee przez 
etwonenie I wysłanie na front walki dzie. 
jowej pierwszego zorganizowanegJ oddzia- 
łu Wojska polskiego, to jest Plerw
ej 
Kompanii KadrowIj, Kompania ta It.ulO. 
wiła wątek bohaterskich pułków leglonJ- 
wych, które BWą zdecydowan" postawq 
I gotowości całkowlł8go oddania at, dla 
, - Kredzie'" WładYlław Schmidt (uL wskneuenla Niapodległej Ojczyzny, zna. 
!bella 2), .głOlU kradzle! roweru męskie. oyły krwi" sIlaki dziejowe Polski, przy. 
,0 I gmachu przy uL IagleIlońskl
j nr 
 ł pominaJ'c 6wiatu nieAmleryelnoŚĆ I wlel- 
AI1tonl Smyk (uL Promenada 7) zgłosił kie maczenie NarJdu pols]nego, oraz pny. 
ar'eWlt brollzk11 2 obł"'ezek Alubnych 110- czyniaj-ł: Ilę do u.łalenia dzisiejszych j
" 
Iych . mielzkwL Samuel Fuchl (ulica grsrda. ..' 
GIllUnI I) zgłoaił kradl1e& pary buclk6w W związku . tą dZIeJoWI! I paml"tkowl\ 
lII.klch. O kradzlet podejrzany jest SL uroczyatoki.. miasto Bydgoszcl przez swe 
N. I BydgOI.CIY. Ian Wardeckl (ul. ŚnIa. go włodarza paDa prezydents BarcISz,:". 
d,cklch 12) zgłolU kradzieł banknotu t()()' Ikiel{O, zwT&ca 110 do Oby
ał8lltwa mlas.", 
ł!otawll o w nltauracjl .Imperlal" przJ o wzlęcle duchowegJ udZ
 w urorzylto- 
111 Dworcowaj 92 przez nłamanego Ipraw. Aclach, odbfW!""C:1
h II' 
 Krakowie, 

 Hllena Henowia (ul Dworcowa tOO) w ni
lelę. dnia 6 sierpnia 1 r. 
IgI000ła cadzleł , DOty i 3 wldelcy alpa. Komitat Obchodu Uroczystości Clynu 
kołiych przel lłu!ą
 Sch. M., wart. 2ł zl. LegionowIgo, lanąd Federacji P?I
klcn 
TlOm KUf
1 (ul. Zakopiańska 17) zgloslł Zwt"zk6w Obrol\c6w Ojcl
my, Komll
t 
Uadzlea roweru m4l8kiego z podwórla Orft8ntzacji Zwlązk6w NlepJdleglo6c!lo- 
P/'IJ uL Słowackie o. Pflaumfon (ulica wyrh, dla rOwnomlemego poddału ucnst. 
?
nronego Krzy.: 8) zgłosił kradzl"t nlk
w, Iwr
caj
;I
:r:r.0ł:::ęze

:ł
a:f. 
I łArJ

ZCZ:Y melklch, plaszcza damskiego ga


owan

1 w DJmu Społecznym. Re- 
_ł- 10 UłroW:8IQ I wUni&m1. I ......rągw1 


Z TEATRU MIE.JSKIEGO. 


DJiA w pI"tek teatr nteczynny z pow
 
, próby genuaJnej doskonałej polskiej 
, .m,dl! M. Iasnorzewsk1ej-PawIlkoWlkiej 
POWROT MAMY'". 
W IObo
 premiera komedll...POWR()T 
YV", która wywołala wielkie zalntere- 
. ,1.1 wzgltdu na bardzo mane w 11- 
'InnI nazwilko autorki oraz dekawy 
robl,m Iztukl: perypetie wsp6łczelnej ro- 
'liny. Znakomlts ta komedia otrzymała 
oboro,,", obsado w osobach pp.: KrzywI. 
k!f
 OkońskieJ, Wańlklej, Gajdeckiego, 
,1'tyńllkIego, Sklrgłełł
Iacewlcza I Sza- 
rań.klego, rOwnoczeAnle I retysua Inu- 
" Oprawa sunlczna 1. Pneradzklej I A. 
J
dnejeWlklego. 
W nllldzłelo. 8 lim. o godz. 18 po poła.. 
niu po cenach o 50 proc. ł:nl!onych we- 
':.. pogodna amerytal\ska komedia 
CJESZ
 SI
 tYCIEM". Wieczorem 
o ru drogi "pOWR()T MAMY'". 
W poniedziałek, 7 bm. "CIESZMY SIĘ 
YCIEM". 
Przypominamy, te do kotlca mlell"ca 
ID, mlejse I" o SO proc. Ini!one, naleay 

'C 
 okuj, jak najwięcej wykorzystaŁ 

""""""""'" 


I(RONIKA POCICY.JNA. 
- Nalecb.alL Na Placu Weyuenhoffa 
!1renyata Borys Malinowski (ul. Het- 
laf1ata 11.) najechał na Francilzko Bu- 
"taJ'k, (uL SoWlńe1dego Ił). WlkUł8k 
'j.chanta doznała ona złamania reki 
okaleczenia głowy. Odstawiona 10ltala 
do IZpltala mlejlklego. 


s.... e. 


FascynujlIce przygody nowocze.nyeh 
Robinsonów na bezludnej "'Y.ple. 
EmocJonu"cel cen, ....Ikl z rozszala. 
tymi tywlolamL ...1 fltecjll ....)11 


...,,.,.: Dodatek rYlyn- 
kowy orez jednoaktówka 
Nalnowsz:y T y g o d n I k 
I Kror Ika PRY.a 


. 


Jean Paul - psucholog i poeta - po- 
wiedsiGl, te ..wlpomnieni4 to jed1J1lU 
raj, s którego nu nikt w"pedzit nie 
zdol4". l cSJ!j tak n
 jest naprawde? 
Lecz snamu i tak
 w"padki. w kl6r1lch 
wlp01nn'enU ,ttlje 
 ciemnum cie- 
niem, kąstljącą marą, ktMa StJtruwa ty- 
cie wlp01ninającego łamiąc mu rile i 
serce. 
Kob
ta, która dneń w dzień JtJtru- 
WG ,
biIJ i otocsenie wspominaniem ,e- 
go co bUlo, co poliadal4. wlp01ninaniem, 
u mogla miet wUl/8tko, a tertJz jut ne- 
dlarką - rsecl1JWilcie le8t w ct1l1/m te- 
go .łowa' snt1Cuniu truci
lką :tycia 
noego i innl/ch. 
Jakie mlutM 'ą tlmcl matki. ktMa 
wiecsnie placze po umarlJlm 
łtl. 
Juie cietkie jest tlIcie dru(Jiego "* 
żtJ, czr tlrvgiłJj 
r. Tamten btll tw, 
moja pierwlStJ '0114 bJlla aniołem, m6l 
pierwszlI tn4P SIJW,.e mi '0 csr tamto 
JWSJIftl'8il, i tu w k6lko. t 11m mellcse-- 
nuch tOWMSJ!'q/ ttłkicla uto' 'taj, lit 
piekłem na riemi. 
A tJ/1Tłcsasem co mi
o nu powr4U. 
I ft4 nic placu i lameft4t, nG nic 'W1J- 
mawianie 10bM i inntłm. " mOf/IQ bUł 
lak /I brlobl/lqieJ. na nic SIarpanitI st}. 
'. . 
biIJ 'Mca ł tnnJI81u boulftum& w'po- 
mnimi4mi. Co brlo i mi
o. nie wr/l. 
C4. l trS6be konircsniIJ ,
 . Cym pog
 
dził. Bo jJe tuJ
 8ił temu, kto pasiedtl 
kqsające wspomnienitl, clr jrlllez
 go- 
rzej t.mau, kto nie umie sie l1/ch wspo- 
mniM wrzbu ł . 
Czrł naprawde nie mo
 kobirta - 
wdowa pomUllet i; rozjarnioną twarsą o 


ulicami mld8ta orkiestry P. W. I W. ... 
o godzinie 19,30. 
Dr. Kalimierl Slvma MwI1 ,i, 
Za Komitet Zw. NiepJdległołciowych. 
S
dlia Alfnd Janow.1ri, 
Prerall Federacji P. Z. O. O. 
Dr. Jan BeM7I41i"d, 
Przewodniczący Powiatowego Komitetu 
Obchodu C
ynu Legionowel'J. 

""""""""

"
 


Choroba raka - 


jej pocz
tek nieznany. 
Mucha go IUI.. 
Zabij kUd,1 


. 


fł"U
. 


Błekitna armia w pogotowiu. 
Hallercaycy p 
omorscy t",orlll{ ochotniC*JI pułk błękltHIJ 
.J. . Oby
atels1.."ego Pogot01ri4 Obro"y Kraju. 

 \ Mimo Przadłutającego' I' 
.. tuacH mi
dzynarodowej lIlę 
 
C14 sy. kt6ry po Ikompletowaniu wszystkich od. 
ezedstwa polskiego nie t 1:8.1 Je IPI!C- dZl1l16w, rozsianych pJ eałym Pom
nu, 
lecz stale podnoszą s' y 
 nie. opadaJą, zameldowaJ o powytlllym reD Hallerowi, 
wzrasta gotowość do I
 c:u e z. tym 
 ł8n z kolii zgłOlIł utwonenie och"tni. 
piei1 przygotowania 
 r:IDY raJu I sw- czego pułku pogotowia władZJm WOjBko- 
tualnej wojny. wypadek ewen- wy
 I administracji ogólnej na PomnrzlL 
Ru po raz obBenvujem . . Pierwszym wyruem dzlaJalności t kon. 
wy 9amonutnie dOkJnvun; j bo j Wl
m obJ
 trolą sprawnoki organizacyjnej pułku 
J . j #"
 ąu Rlę mobl- O P O K ..... dzl . e . d s6 I 
Izac I apołeczeńltwa polski I f . . ., "'" zJaz preze w p a. 
dla padstwL cg
 o larnooid cówek I odprawa komendantów WfzyJltkl

 
Jednym z nich jest k' oddztaJOw, jaka w dniu 6 sierpnia b. r. 
Pomorskiej Związku H It c J a k6 Chorągwl odbędzie się w GonuchowIe, mlejlcn z.. 
tająca alo w t a .erczy w, wyra- miesIkania generała Hall
ra. 
PierWlle,o PUl
Uwo::ł:
tU na cJ;,0mor7U Na odprawie ł8j 
ą wydane jedno\ił8 
,kie,o Pogołouna Obron; ';::,U VlVattl- 1
ITUkcje, dotyczą
 dalazego prowadza- 
Formowanie .-0 P łk t . nu pracy w oddziałach oraz Ich ro
bu. 
r h - u u o rzech bata.. dowy 
IOn
c I 
mpanil Ipecjalnej dokonab się 

łerzeństwo pJmorskt-a kt6re do
d 

gu H k

kU O
':wtniCh dn
 i wy
r,łało bardzo tyczlIwie o
nosiło 
Ie do Haller. 
Dowo e a erc
 
elkl entuzJ
zm. czyk6w, nie
tpliwie jeszcu większą 
Placó
k
 


Jest o
ohc
no:ć. te nl..kt61"1! sYD.lp
tią darzyć będzie błękitnych hlnl"- 
ton. utworzyły :r o :CJno 8.ormo'Waf pIu. rz)7, kt6rzy jeslcJe raz pragną podkreślił', 
O aniza' "Jmpanut. te 9ą gotowi do walki o utrzymani p Po- 
. rg H CJ" pułku uJmuje Bie z polece- mJna przy Polsce I rOlSzerzenie lunu 
l- 
 


ef
n wi '. 

r H a, Z II &rząd k6 Cbor/Ulwl Pomor poIIiadanla nad polskim morzem. 
u, I ..ZA U a erczy w w Byd
szCIY, 


Groiny poiar. 
W zakładach pnemyslowych Krel\lIkle
o 
przy ulicy Gdańskiej wybuchł wezoraj 
... godzinach popołudniowych połar, który 
wobec n'a,romadzonegJ tam mał8riału 
łatwopalengo, jak papy, amoły i t. ot m6;Jł 
pnybrat katastrofalne rozmiary. Skutkiem 
gorąca zapaliła lIi
 smoła w zbiorntku, 
a naatępnte dach fabryki, który wkrOt.,:e 
stanął w płomieniach. Zalannowan. ItrU 
polarna przybyła w rekJrdowym czule 
i po godsinnej akcji ,rotny potar uluiła. 
Wieczorem o god.L 19,56 zaalarmowano 
ponownie strat potarną. Jak si
 okalah 
naFt"pil wybuch w kotle, gdzi'i mimo za- 
kazu znowu rozpoczęto gotować smołę. 
Wybuch nastąptł wskutek wyciekania 
smoły dJ specjalnych kanał6w. W tym 
wypadku sytuacja przedstawiala Ilę jelJacM 
,rotniej. Akcja straty polarnej trwała do 
ROdziny 1,30 rano. Po tych godzinach przel 
dłullll)' CIU musiano pozostawIt j_zcu 
_'"'- 
 --.-.....,- ____ 
_ _ _ _
 dyturuj-ł=8go Itralak&. 
. . Uwaga Siódmaoyl 
I lunle KupieckieJ .1 Sokolni, dla wysłucha.- Walne lebranle koła odbędzie liO w nie. 
n
a wsł.l:p
e.go bllbrycznego przem6wi
 dzlelo 6 b. m., o godlinie 11,30 w Awietlicy 
Dla o 
O
ZID1e 10,30 rano oraz punktualDle ł pułkowej "Pułku Murowanego'" WaJne 
o godzlł:łle.11 przed polUdnlam oczekiw,," zebranie pJprzedzl nabo!eńltwo w kościel" 
nego Wlelklego przem6wipnla 
ac7pln..JO garnizonow}-m o god
 10. Zbi6rka o gO)- 
Wodza Marszałka Edwarda Śmlglego-F-y- dlinie 9.i!> prJed kościolem. 
dJ
 wysłuzaneg:) na Błoniach Krakow. KoledlY, kt6rzy mają prawo przynale. 
Sklcb. .' lenia do kola, a dotychcza!l deklarac" 
P<;,dplsanl za]ecaJą udział w uroczy- czlonkJwskiej nie odebrali, prnsimy o uczy. 
!IlośCIach jak naltępuje: nienie tego u kole!fi: Napierały I., ul. Wio 
Dom Społeczny. Gdaf1ska 20: Or,ani leńlka nr. 6. m. 9; Miiołajczyka 1.. ulica 
zarje sfederowane i ni..podlelllościowe. Sowińllkiego nr. 28. m. 131 Poplelewek1f'ę" 
Resursa Kupiecka, Jagiel1ol\Bka 13: Ku. L., ul. Chodkipwicza nr. 18. sklad. 
piedwo, Przemyał I RzemiosIo, oru W'JI.3e Wszyscy, któny _ 
")"pełnionycb dekla- 
Zawody. racji dotychclas nie oddali I ci. któny 
Sokolnia, ulica Torotlska: organizacja takowe do wypałnlenla .>dbinrą. oddad7ą 
P. W. I W. F. je prJed rozpoczęciem Waln
go ZebraniA. 
Podkreśla lIię. te niezalemie od ł8ło Komitet or,IJnilac-vJnll. 
podziału, kaMy obywatel ma wsłfp na 181
 
wedIU« własnegJ wyboru. 
Na Rynku Marszałka J6zefa Ptłsud.kie- 
go. gdlie będą ustawione megafony, kaliy 
będzie m6g1 wysłuchał wielką mow, Nar 
Cleln
 Wodza Manzałka Edwarda Śm;- 
głe!l"o- Rydza. 
W sobo
 5 Ilerpnla 19.W r. przejdą 


IJIch chwilach, które s
zil4 I 
iffl&, 
o t"ch dobrJJch dniach i l4tach7 Poeo 
mówił sobie. dzieciom i obCJf11&. że ..mi.- 
lGbll w SUciu lepiej, gdUbll mąt tUl". M
 
że bl/ł, ale taku ciągle wlf17UlWi4nie lo- 
80wi swej 8t1motnoAci nie wujaAnia dr
 
gi życiowej. przeciwnie "ciemnia ją. 
Znam córke, ktMa fUJde wlZy8tko k
 
ehałd swą fMtke. Obie bUllI nierozdzie- 
lone S6 sobą. At śm
t prS"Slla i ZG. 
brGla nie starszą wiekiem mat
, tiU 
cMke. l co robi fł14tkG? Oto nie zapla- 
kuje rif na Jmiert. n
 IlItruwtl 80bie i 
innr m ciąglym wspomiMniem śmi"- 
ci dziecka t.lkocluzMflo, ale 'atn41 chadl. 
lam, gdzie chadzala wpienD s córką i 
iI/je tak. jakbU ta córka miala zaraz 
wrócił. 
_ Co paniq cudownie Ulrzrmuje w 
takiej równowadze ducha po tak straU. 
neJ .tracie7 - Włali ją przyjaciele. 
_ To Wlp01nnienia o mojej eórcr - 
brsmitll/l jej odpowiedł.. 
Oto cudOW1łt1 sila w$pomnieJłi_, 
WIfJ077InMma o smM'lei, które osilJroco- 
ną matk
 cZJf1łilo spokojną i cichą. 
I prace pom4I_ W stlf)01ftnien.it.l 
smumrcla rucs", /I rorpami
11fW4nit.l 
rzet'lfl mini,,"ucla. _ milrch.. 
Muł 8"Ctł o'warte tll/l w8zY8tkicla i 
ml/Il j4.m4, mieł u(nolł w Bogu,. te pl' 
Wach 8trmoIMlci ",uciaj ujrsł""r ne. 
slr ch najmilsSJ/c1&, W6wcZIU i csai "je 
bf{l&ie boltli, i dni 
dą jlUm OU.Jlftł 
wspomnieniem, 
tMe nie bf{l:Jie pi
"- 
Irm .clIJ rcjftn, 'le
41iwolci4 i rc4ol"4 
I
.tknotc. 


. 
...
		

/kb_1939_08_05_1780010_0001.djvu

			Str. 10. 


"KURIER BYDGOSKI", soboła, dnia 5 sierpnia 1939 r. 


Nr. l'" 
_ 10..... 
-- 
ISPOB6b pienl
zy C. O. P. P 
Bydgoską Szkołę SZYbJwcow" i.. Prov,.&d11 
w Fordonie. O. P. F 
Dezutyteczny złom składat 
dzienme w Mie]sklm Obw&dzlll 
a 
 
ulira Długa 
 O. p. p 
, 
Ostatnie dni zapisów n 
cieczkę kupiectwa na Z:o
,. 
Organizowana przez ZWi Ile, 
rzystw Kupieckich na Pomorz
zek !o\\\. 
na . Zaobie, przy technicznej WYCiecZki 
..Orbis
", wyrus:&a 11 b. ID. I G
bs
dl. 
prz
z cIekaw" I Inaną jut W8ZYStki
l\dz:. 
te1nlkom tra
. DotYchcZUOwa tI CI, 
Uilr'1 daje jut pewnośt uruchJIIli 
 Igh 
ciqgu raldowt'go, wyposatonego w elita Po 
miejsca do siedzenia I letenla, .wygoon 
kąpiolowy I barowy, oraz Instalac' wagIJl 
wo-głośnikow". lę l'adi.J 
Uc.&t'stnicy tej wycleczki b!:dl\ . 
podr6ty mieli tclsły kontakt r&di CIasl 
światem bf:dą korzystać ze Vo'8 0\\1., 
wiadomoścl, tak politycznych, lak 

 
towych, oraz z koncertOw. Dalszą a 8POI 
wycieczki b4dą wagony k"plelowy 
CI 
wy. Zglosz.enla tylko do 7 b. ID. Pl'% . &1'. 
wszystkie placówki "Orblsu M na p:
mul< 
Z uwagi na ograniczoną iloŚĆ lilie' onI 
numerowanych, opieszali, a chCl\C
I.\ 
udział, ':'10gą Ilę apotkat oz nlepl'%YI 
 
zgłoszeDla. W!II 


Przed meczem tenisowym 
polska - Chiny. 
w dn1aCh 11, 11 I 11 bm. odbędzie slll na korde 
centralnym LegIJ w warsaw1e mI
two- 
wy mecz tenL!loWY PolU:a - Chiny. 
Chln7 w:rat.u»1I w sl<ładtJe: KbO-Sin-Kle I 
CbOy. 
Wczoraj wlec1IOrem odbyły .J, w BelsInJtach na Skład Polsld n1e zostal Jeszcze na razie Wlta- 
IltadJon1e o1lmpljsJt1m wlellrle mlęc1zynarodowe lony. Prawdopodobn1e walczy t: będll Hebda I 
..wody IoI!I: 


1&_,00ro 


Motocyklowe mistrzostwa 
Pomorza w Bydgoszczy. 
Bydgo8kl Kluh Motocyklowy pięknie 
zapoczątkował swoje istnienie. Osiem 
miesi
c
. pracy, a t}'le jut zdobył sukce- 
sów. Rozwój klubu i szeroka propaganda 
sportu motocyklowego w B)-dgoszczy dają 
doskonałe \\.)niki. 
Bydgoski Kluh Motocyklowy podjął się 
obecnie organizacji powatnej imprt'ZY - 
mistrzostw Pomon:a na tutlu. Impreza 
ta ściągnie zapewne zawodnik6w z całej 
Polski, ubit'gających si, o tytuł mistn:a 
Pomorza. Saj\\.i
cej grotnymi są Ślązacy. 
Dotychczas zgłosili się zawodnicy: 
lie- 
loch - Poznar'1, Dąbrowski - Gdynia (zdo- 
bywca Pucharu Bałtyku dla Polski w mię. 
dzynarodowym wyścigu w Gdyni w dniu 
II lipca br.), Śrubowskt - Bydgoszcz (zdo- 
bywca I miejsca w jetdzie terenowej w 
Bydgoszczy dnia 23 lipca br.) oraz 6 Byd- 
goszczanek, które jadą pod hasłem: nie 
damy li
 m
tezyznom. Zawodników w 
Clals:r:ym ci"gu pn:yjmuje B. K. M. 


Zawody lekkoatletyczne 
w Helsinkach. 


Obóz Alexa "Jamesa przegrał 
w Chorzowie. 
w Chanowie odbyl -łę mecz plłbrsJr::I pomię- 
dzy 
 d>Ozt1 AJen .Jamesa a m1e]ecową 
c1ruł:rn1l K. S. Kresy. Zwyciwwo o4nbIła dru- 
i7M chonoow*.a ..; -ło.unku I:L 


Unia zwycięŻyła. 
w ezwarteJt odbyt -ł, w Lublln1e mlęd%yna- 
JOełiowy mecz pUkar8k:I pomiędzY drutynll WUler- 
Mą BocsJta:r I mlejsco"lll(Y1D wojskowYm klubem 
aportow:rm Un1a. Niespodziewane . zwycięstwo 
odmo8Ia tTn1a w atosunktJ' S:I (2:1). 


Odwołany mecz piłkarski 
z Tunisem. 
'IV pI'Ił* m1ał .J, odbyt: w Katow1each mecz 
p1łI- 
wat:. łatwo go poblt: na flnls
u I nl&dy n1. będzie dwójnej Ilen1or6w pierwsze miejsce zajllł kr6t 
n1ebezplecu>y. ,zupełnie lnac:uJ pne&tawla alę awedul Gustaw V, .ra.lIICY wraz z 8oedenlrłl- 
sprawa z jege iodaklem .JollUOnllm. który na 5 mem. Wynlld Innych konkunmcJi: 
km pnedstawla Idasę, z kl6rll tneba al, zawsze W .rze poeJdy6c
eJ panów w final. v. Cramm 
Uczyt:. Jonsaan ma tylio Jeden blllCl, ble&n1e zbyt pokonal Czecha CeJnara ':ł, ':ł, ':1. 
blemle. pozwala Innym pracowat:. aby zebrat: po W 
e podwójnej pali amerykanka Wbeeler 
tym owoce tego na finIazu. Nie przypua:cza,;" yt ' a
 uJęła pierwsze mlej.ce, biJ liC węllerk, SomolY l 
14 taktykIl mołna było oo;sto wygrywa... g 7'5, 8" 
wszyscy będll chcleU mu tit: na r
k, I prowadzit: . W gne podw6JneJ pan6w zwyclętYła para 
go do zwycięstwa. Cramm _ SchrOder. biJ lic par, S
an1 - Ko-Sln- 
Biegaczem pned kt6rym mam naJwlllksZY re- Ki e.t, ... .... 
spekt Jest Polak Kuaoct6akl. Jest lo "non plua 
 .

 '...,;,wóJneJ pali para amer.ykaitalto-w,- 
wira" - fantastyCU17 fajter, który II\lmo aweJ IIIeraka Wheeler _ SomOIY wy.rala z parli dm"- 
apecyflczneJ budowy potrafi wydobyt: 
I::ł: Uli Gleerop - Hollla ':1, ł:5, 7:5. 
"szalone" wyn1ki. Na f1nlem J
. nłe.wY W pul podwójnej sen1orow kr61 Gustaw Wł.Z 
be
eczn:r
g
:, 
..=,

:
:'i to pneclwnlk SoedenlrOmem wygrali latwe z parli Ber. - 
p
ł:ł.
 mam na]wlększY respekt, którego Svedfelt 1:1, ':L 
najbardziej al, boj,. K\18OclfIS1d ma zawsze do6t: 
rezerw. abY dat: z siebie więceJ, n1i MlD .przy- 
puszcza. .Jest tak wytrzymały. twardy I zacięty. 
te aby go pobit: tneba byt: u ucz;ytu formy. .Jest 
lo. Jeśu woJDo mi tak powledzlet:. biecacz JtJM:r 
f!nskleJ". 
Maeld wypawłedzlal te uwllllt o Kusocl6altlm 
samorautn1e, cb
 ftikt MO o lo n1. nagabYWał. 
Tym wlęaz. wartoU majll a10wa ml5tna łwlata. 
który Polaka ceni na]wyteJ z po&r6cI 8WOlch ry- 
wall. 


Palme mistrzem Szwecji 
w maratonie. 
w I:I<&JII odbyl al, maraton o młałno.two 
Sawec:JL ze względu na azalony upał z :tO -łanu- 
jllCYch zawodn!k6w odpadlo at II, a tylio I-mlu 
uJr:06czylo ble.. Zwyclęiyl Henr:rk PaIme w c:za- 
aa 1:13:lł," 


Włochy pokonały Węgry 6 I O. 
KlędzypaAatwowy mecz tenlOWY Wiochy - 
Węgry uko6czy1 al, ZASecydowanym zwycięstwem 
Wioch w atosUnku ':L Meez wyJtual. le WłochY 
maJlI szereg łwletny'Ch młodych tenlslatów. Wę- 
grzy pn:e..-ali. mimo te wystawlll najlepK7 
sJtIad z Sz:I&etlm, Dalosem I Ferenczym. Banr 
WIoch bronW GuzeI1J, Romanonł. VJdo. Taron! I 
Gulntavallo. 


Utrzymyw"anie prywatnych 
..maszyn w porządku- 
obo.wiązkiem obywatelskim. 
Podczas wielkiej wojny mówiono 
bitwę nad Marną Francuzi wygrali dzieki 
tak80wkom paryskim. Istotnie taxi" p 
 
ry
kie odegrały p?watną rJlę w" ro1.8Ł; 
gającym momencIe bitwy. Owczeany k 

ondant. Pary t&, gen. Gourand, maj
. 
mformacje I frontu, te wojska francuski, 
nad Mam" powstrz.ymują napór niepuJ 
jaciela z OBtatnim jut niemal na
teni!" 
swych Bił, zmobilizował wszystkie tab6. 
_ OdzaaczealL Srebrnym Krzytem 1"Z4dzit w mocy, jaka jest najodpowied- ki I wysłał I Pary ta lOO-tysi
czn" alllU 
Zasługi za pracę społeczn" odznaczony niejsza do mar)nowanego produktu. St:>- na pomoc marsr.ałkJwi Jolfril'o
i. 
został p. Stanisław Szczepaniak, alesor lują.c ocet z esencji 9ctowej ze znakiem Pomoc pnybyła w porę. Ś\\1eU 
F. P. T. K. W Bydgoszczy. - Brązowy Rak na buteleczce zapewniamy lobie m'l. francuskie wstrzymaly rozpęd orena, 
h.rzyt Zasługi za prac
 społecmą otrzy- rynaty trwałe, o wyglądzie Awietym i po- niemieckiej. Bitwa była wygrana, Xiem.. 
mał w Bydgoszczy p. Franciszek Wal- nętnym. n116' musiaJy u'!lztywnlt sw6j front w okapa , 
dowski zam. przy uL Bocianowo 1', rOw- - .Bljou" - klejnot, oto zupełnie wł... Taksówki parys&.le ujawniły wtedy tal 
niet pracownik F. P. T. K. Aciwa nazwa dla pielW!lzego w Bydgosz- znaczenie poja
d6w mechanicm,cb IW 
_ OdpusL W Osieisku odbędzie lię w czy składu galanterii paryskiej I sk6rz!ł- wsp6łcusnej wojnie. 
niedzielę, 6 bm. odpust Przemienienia nej, jaki wczoraj wieczorem został otwar- Polska posiada niespełna 500:10 p 
Pańskiego. W dniu tym porządek nabo- ty przy Placu Teatralnym. narotnik uL watnych "maszyn W , t. j. pJjazd6w mecb 
testw jest nastepuj"cy: 7.30 msza Aw., 8..ł5 Gdańskiej. "Bijou M - skład dla Paf1, w nicznych - !lamochod6w osobowycb i CI 
przywitanie pielgrz}'1Ilek, 9,00 wotywa, którym one będą się nuły na)leplej ogll\- tarowych oraz motllcyk16w. Jest to liczb 
kazanie I schadzka bracka, 11,00 IUm8 nasze tak86wki I samochody prywl 
_ Cuklerala przauła w polskie 
 - Apel Związek PodoflcerOw Rez. powołane będ" d.> pelnienia llutb, \1 
Cukiernia I kawiarnia Rooka przy uL przy Elektrowni I Tramwajach MiejBklch Ikowej. Nie cza. będzie wtedy na pl 
Gdańskiej ff1 przeszła w r
e polskia. zwołuje zebranie organizacyjne niezrze- prowadzanie remontu, wymianę ml)1J 
Sabył ją drogą kupna mistrz cukierniczy szonycb podoficerOw rezerwy, rzemieślnl. części mechanizmu na zapallO we . Gole" 
p. Franciszek Prus, rodem z Gniezna. pra- k6w I pracownik6w przedsi
biorltw pry- ut)tkowo-technlczna owych kilkudzi
ie I 
cowal jak.o mistn cukiernicfy pn:ez BZe- watnych na dzier'1 S bm. godz. 19 u p. Ko- tysi
y pojazdów mechaniclO)cb. lU 
reg lat w pierw8Zorz
dnych przed&iębior- walIkiego uL Wrocławska. _ Koledzy I rozpJnąd:camy w Polsce, rOwna byt wir 
stwach cukierniczych, ostatnio w Byd- Nam podoficerom rezerwy nie \\.olno ZI1- gotowości moralnej Ich właścicieli do II 
goszczy. W uznalu swej aztukl cukternl- pomlnać o tym, te jesteśmy powatn" czę- nienia obowi"zk6w w dobie kl')1yl't1 
czeJ otnymał on juz rotne listy pochwal- Acią te] Armil I te tym lamym ciąty na Stan pojazd6w będzie z&ruilm naJlejj5T" 
ne I wyroby jego zostały odznaczone IIcz- nas zawsu obowtązek tołniel'!'ki byt w sprawdzianem sumiennego traktowI" 
nymi nagrodami Otwarcie cukierni na.. katdej chwili gotowym i Btanąt na poste- obowiązk6w patrhtycznych ze Btrony 
Itąpl w sobotę, 5 bln. w południe, co zap
 runku. Tylko jednoAclą Iilni odepchnie- rowców I właścicieli. Bo niedośĆ ;
, 
wiada ogłoszenie w dzisiejszym numerze my wroga, a łI\ jednoA!! da nam ailna o>r- wit, dekłamowat o p:otowoścl IIpełni e 
naszego pisma. P. Prusowi tyczymy po- ganizacja. DAjci
ych nawet ofiar w rązit' Idt 
wodzenie na nowej plac6wce, a Czytelnl- __"""""""""""",,, by - trzeba tej gotowJścllkladaf do'" 
kom polecamy lego przp.dsiębiorstwo. jut teral w .pełnieniu czynności I o 
_ ,.IIe1od1e ZIemi Polslder. Polskie Zaświadczenia tymczasowe wiązków drobnych pozornie, lecz w BUL 
Radio nadaje w katd" aobot, o godz. 20,05 P. O. P. dajl\cych wielkie, decydujące mote Bkll;l 
audyc!ę ..Mełodle. ziemi pollklejW, w kt6rej Izba Prrilmysłowo-HaDl\lowa w War- ...""""""""",,.. ... 

aznaJamla r
dlOsłuc
aczy z coraz to I 'Rwie podaje do wiadomoAcl, te tymcza- I - .uran pftJgalooloaJ gl'1Uł 1l1o 
I '. 
mnym l Zakątk i di l
m 
ra l j
: ch ml ara l kte d rylty- aowe zaświadczenia (koloru pomarańczo- przebudowie domu na ul. Ks. Skorupki 
cznym me o amI aJ 
a u u rOt- we,r.» O pełn i' by ł k . I częłć ( 
nych dzielnic. Tym rue dni 5 b wy emu o wate a leg!) ob.>- na Szwederowie załamała I ę 
. m . a m. .u- wiązku lubskrypcjl P. O. P. straciły wat- chu I przygniotła 69.letnlpgo D1
 
 

:,
 T::
c:;::tyń...


c: 
z
tW1: ność I winny być wymienione na zaAwla.t- Wojciecha Słowlr'1skiego, który odDD' 
. ce Clenia ltałe. zgniecenia klatki plentoweJ. W 81&1. 
=
; -:a n:ł::


c
o
 y 


!'le
.r6- j Celem dokoI?ania powyltlzej wymian!, beznadzlejnym przewieziono go do sr' 
, , ...... e - nałety zgło"lć II
 do biura Izby w jak naj- talL 
sklch walcach I rOtnorodnyc
 tar'1cacb krOt8zym terminie w godzinach urz
do- _ Dwa adld aajechul.. Na pr 
I ł'l::;.wJlach. WYko
:
ą je lamna Szczy- wych II dowodami wpłat oraz :r:aAwiadcZoJ- chod"cego 
e:r: ulicę lS-łetniego HeDI,! 
g a - aopran, JBAurycy lanowlki - niem tymczasowym. k R -'- ( I u S .. k H2 ) nalecl 
tenor oru Orkiestra I Ch6r Polllkiego Ra- . a osz....a u. pl. ..orup wa1D' \ 
dlL (rp). 1.':. o. P. P. W Bydgoszczy rowerzYlta. Chłopiec doznał ł:w1e1IO ' 
_ Owoce dOlrzewal... lelte6my w okre- zbiera łom obratef1. W Btanle grotnm : ro wel1 Y' 
 
sle dojrzewania owocOw. Czu więc po- na Szkołę Szybowcową. gO j do h azPltala. pn:e rO z )ak I , t ego89 letnII si 
myAlet o przygotowaniu i h t na ec ana została wn e - 1\ 
I kOMerw na zl J k Z :ł c maryna W ubiegły tydziel'i Zarz"d Obwodu MI"J- ruszka Marianna FreIlchoWllk a (
e 
lepiej konserwu)ll m:
m a t I 
domo naj- Ikle
o L. O. P. P. zwrócił IIi, ci.> komen- tew!lkipgo 16). Odnlolła ona z181D 8DIa 
naty dobry nie psuJący
 y 
n
 m{- dantów oplg. dom6w (blok6w) I apelem bojczyka I og61ne obratenl a , Odttall' 
ki przyrządza Bi, najekon:.:ł:nle j C:
:; ..w katdym domu (b1C?ku) znajduje filię no ją do Izpitala miejskiego. ...... . 
I TO sporo zlomu - zbierajmy na Bydgosk" - Jeucza e wypadk_ aa al -
 

s:ncJ_ octowej Zakładów. Chemicznych Szkołl: Szybowrow" L O. P. P.... NIe- dr61kle" lak wczoraj donOlUlAmY 111 
I odz18
 S. 
 
e znakiem Rak na bute- kt6rzy komendancl 'Jplg. blok6w odpowie- Bernardyńlkiej wydanył II' wypadek 
ecz
i c:t. d kI, Je
t - jak to oficjalnie dzieli czynem i drlA Obwód MleJ
ki mochodowy. Okazuje Blę. te winę spo' ' 
orze y w a ze - n eszko	
			

/kb_1939_08_05_1780011_0001.djvu

			rfr. '78. ..
h-.. 
lI't'DGQIIQ 


otH£. 
D W. II. Im aalwl,bEa atrakola 
- PDlJkL Druga Doroczna WYlltawa 

. ,... pJ'ledstawlat al, b,dzle znacznla 
d 1 0 1e ) od wyDtawy zeazłorocznej. Znacz- 
lI
ięcej firm radlowycb zgło.Uo jut 
udział. to te. Wystawa odb4lCfzla .1, 
ó) &5zertonym terenia I będzie obejmo- 

DaCJnle wI,oej ltol.k. Na .pecJaln. 
t tnlel1 le luługuj. tu przygotowane 

kD polJklego Radia Ol''' .tollto Spo- 
I! ego Komitetu Radiofonicznego Kraju. 

lOiskU S. K. It 1[. b,dzłe In. In. zade- 
. trO wana Idealna zradlofonlJ'.owana 

lira. Dutą lIenllację WJ:budzl napaw- 
I'Qwniet stoisko PoIli kiego ZwI"zku 
lkolal owCÓW , gdzie będzie czynna I wI- 
. 
na dl. WIIzy.tklcb nadawcza I odblor- 
. 5tacja krótkofalowa. W ramach Wy. 
w pokazany będzie cały lIZereg naj- 

ych zdobyczy post
pu ! techniki w 
.dzinl e r.dia, nieznanych jeucze ue- 
lllD u ogOlowI wPolllce. Nalety przy- 
Inlet. le będzie rOwnie. czynne .pe- 
ne studio publiczn. PoIlIkiego Radia. 
którego transmitowane będą aUdycje 
koncerty na fali ogOlnopolllklej. Zwle- 
jacy Wystawę będą mieli spo.obnoś
 
DZIla nia II. w ten spos6b z kulleaml r.. 
cnił. oraz ze IIwyml uluble6caml ra- 
, .,ymi, znanymi dotychaall jedynie z fal 
0"'11. Nie ulega najmnlejllzej wątpliwo- 
t. Druga Doroczna Wy.tawa Radio- 
l_ D. W, R. t939 - .tanie 'Ię najwlęk- 
atrakcją letnią .tollcy I całej Polllkl 
o -stąd bowiem pOlpiellzą .pecjalne po- 
. popularnI!, umo!Uwiaj,ce miellzka6- 
"'1 calej PoIlIki zwiedzania tej ciekawej 
'yltawy. (rp). 
_ Chór badapeutdlld pn.' mIkroi.. 
, . W piatek. , bm. o godz. 111.20 wy. 
,.pi przed mikrofonam PoilIkiego Radia 
,ór Towarz)
tw. Unędnlk6w Koleja- 
ch I Budapelztu. Chór ten, Ucz"cy UIO 
. nkÓw, prz) bywa do PolsJd w .kładzle 
, ,'ejszonym do liczby M os6b, pod dy- 
keil! lanO Adama po raz plerwllzy za- 
, .ntowat .Ię pol.kleJ pubUcznoścl Ze- 
. ten powstał w 1923 r. I bardzo szybko 
iunat wysoki poziom wykonawczy. 

 fi rok po zorganizowaniu Ile tłdbył 
-WSZ, pedr6t koncertową do Italii, w 
lach nastepnych koncertował w pań- 
mb baJkań.kłch, Jugoslawil I Niem. 
Ieb. odnosząc wllzędzie znaczne .ukce.y. 
pelOllltrz ChOru, p. JanO Adam, uczeń 
'&Da Kadaly'ego I Feliku Weingartna- 
. je.t profesorem teorII w Kr61ewllkleJ 
[ldemli lfuzycznaJ w Budapeude I za- 
pm kierownikiem chóru I orkiestry tej 
..lnl; poza tym kompozytorem, holdu. 
rym kierunkowi współcze.nemu. Wy- 

 \eJo dotyehczaa w Pol lice nieznanego 
apolu budzi zrosumiala uinterellowanie. 
(rp), 


.... II. 


- , 


KINO KRISTlłL 
I W BYDGOSZCZY i III I tl 
DZiŚ W piątek PREMIERAI 
Nowy wspaniały arcyfilm, sezonu 1939/40 
którym z8chwyca si
 cały świat pod tyt.: 
IIIlflY 'RIfl Y[lf 


Pas)onujltcy dramat miłosny ret. "....'. leł-lok'. 
W rolach głównych królowa ekranu 
(arola Lombard · James Stewart 


Niezwykły film o nadzwyczaj dek.wym scenariuszu, 
fascynu'lIcym napIęciu i artystycznej gne, który 
przewyzsza takie arcydzieła jak "SIódme Niebo" 
lub "Wzgardzona" pozostZljąc na długo W paml
i 
widza, wywołulltc nIekłamany lachwyt u kaidego. 


T reSł! Naplecie I W,sla wa! Muzy ka! ArlJzm ! 
rłAJNOWSZY TYGODNIK PATA. 
! 
ClI 
Początek przedstawień o godz. 5, 7 I 9, W niedzielę 3:'>. 5 10 , 7 i 9. ;o 


ZMARLI. 
Ap. Aatonl Wanltu, w Poznaniu. 
śp. Szczepaa Sobecki, lat :18, w Pozna- 
niu. 
Śp. Jaa BydzD6aki, w Toruniu. 


TEATR, REWJE 
I KiNA 


KlIf' BTDOOSIUI: DRAJĄ: 
Apono: ..6-ciu z przedmieścia". 
KrilIa1: ..Idziemy pl"lez tyci.... 
Lido: ..Brat djabla". 
Mary.leńka: ..Wyspa rozbitków". 


RUCH 
TOWĄRZY,JTW 


- ZwI4se" w.teru6w Po1nU.A Narodowy"!!. 

oło B)'dConn - KIUtb. W 11I711 od"ZWY Pan. 
.....,.d.nta Kluta BJ'dpzcQ, l'.cIerael1 P. Z. 
O. O. I Komitetu Oł"iełacyJn".. Zw1.u:ów 
Nł"JIOdleglołckn.,.ch, qłGnkowl" Kola n_lO 
błor, .nmJalll,. u4ELał . vroen-Iłok! 28-leda wy- 
IrIAIVU Pi_J Kadnt
 Kompanl1, któr. od- 
btc1&I. al, . nied&lcl" dnia . 
 UlI r. 
o pa. I". . DorDu lpołtICIft7ll\, PIV uL Gd&6- 
IkI.J" Or.mI.lII,. udQJ koll1ecsny. ... Z.n.cL 
... .ytrDRł Ch6r M,tki. 1nJIj.
, . pI.te-. lek- 
ej. clI6ru o ,041. . w łok.lu dm. 81t1l.....kJ..o. 
Komplecn<*. powodU 
n1e4dehs,.eh _ I bll*leilO temdnu raS. 
--ł- _lIddł pIłII.arQ eIIowłł*--- '1'_ 
.. lIIIIą DOW7cl1 -łoftIt6.. 
_ T. G. 10k61 ID. W lI1ecb1e1, wycIecU:. pa. 
rMtatld.... do .rdyuJ.... pe_ dal.j do I'or4o- 
Nil 
 ..,j.14 _ o COd&- IL Zbiór- 
Ira .. 
taD1 prą pociMI.. 
 praaj.zdU 
1:I\IłOII)'. 
 o 11_ ....",yclll. COłclodro,,! I Wl&dolll, 'p"rt.1 AndnaJ JOylSYilaJd- 
Re4aktor daI.łów: Zyde QoIpOd&reP I WIBdomo- 
ki RoInlne: Leon W.8ZkoQ!<. Red.ktor
- 
ataJy"h "nałów: Edw.
 ł..bentow1"I. 
KieroWI!. dn.łu ogłoR. I relr;lam: WI. atnyto_1d. 
Zan.duj"cy uklad.'" 
r.: Bo,dan Pawłowski. 


Przetarg nieograniczony. WYDZIERŻAWIENIE 
Oddział Drogowy P. K. P. w Toruniu alei jabłkowej. 
rasza do .kladanla ofert na wykon3.- We wtorek, dnia 8 Ilerpnia 19s9 r, 
0 0 robó, 1) dekarskich, 2) blacharskich, o @'Odz. tO odbędzie .1. w gmachu Wydzl
 
zdutaklch I ł) malarskich w Obrębie lu Powiatowego w Bydioszczy, ul Slo. 
Idzlału Drogowego PKP. w Toruniu. wackiego nr. 7 pn:etarg ustny na zbi6r 
Oferty nalety skladae do skrzynki ofer. owoców. alei jabłkowej w km 0,0 - ł.7 
Ile), UlD!eazczoDej w Oddziale Drogo- I 8,5 - 10,5 no.y powiatowej WlOkl- 
1ID Tonm. Fordon. 
Warunki dzlertawy i bUiue informa- 
o Tannm rozpoczęcia przetarru: dnia eje ogłoszono w Oredowniku powiatu byd. 
o 
i'rpn:a 1113jj r. ,odz. 12 '" pokoju nr. 8. goskiego nr. 31 s dnia ł bm. nlSlł 
BlitszjI tnformacje motna otrzymat w T Y 

 -linach urzędowych w OddzlaJa Drogo- T A P E 
Jm pokÓj nr. 7, gdzie mo!na r6wnle! na.. 
ć włrunkl wykonywania robót bezpht- I wielki wybór. Bydgoski Dom Tapet, Bydg., 
t. n1815 Jezuicka t8. nM8 


Nareszde makamit, środek 
usuwaJlc, calkowide HEMOROIDY. 


) 


, 


,. 


t 
/b._ 


Donlo-ły wynalazek demonatro.any 
w ho".1I Len.nln. w Bydgoazczy. 
Z prawdsiw.. uig" odetchn' oaoby (.Jar pl,ce na dokuczli9le I psujące humor ile. 
lIIoroldy, gdy. dzięki doniollłemu wynalukowl opatentowanemu I zatwlerdzonem'J 
przq wladza minleterialne (departament zdrowia) radykalnla motna ulluna
 
u na 
law... tak pnykn cierpienie. Fenomcna lny ten ape.rat konstrukcji polskieJ "Pa- 
raol
 Zutoaowany w połączeniu z krótką I bardzo prostą kuracją slolaml, daje 
IdlullJlwające wyniki tak .e przy niewl.lklch kosztach kaldy pozbyt .11 mote teJ 
IIteznoAn.J chorob,. Apa;at par.ol"' ma JelZcze inne doniosi. zalety I zeatosowan, 
być moa. tak u.m
 Ikuteczni
 PrlY Innycb chorobach. Warto więc IIlę zapoznat I tym 
Olllwenelnym aparatem w hotelu LenJótni ng w Bydgoszczy przy ul. Dł

eJ 
 
 
t6j I, gdzl. dłlmoDltruje lIię aparat I udziela się bezpłatnych WYJ
n e . o 
 
łi.\elktego ulnterelOwanla pozoltaje nalz przedstawiciel d
 10 .Ierpnla br. Dla Pa 
Przed POludniem od godz. 10 do t3, dis Panów po polUdnIU od 1& do 18. Repre
.n. 
:nt cbrzeAcljań.klaJ wytw6rni tych poay tycznych aparatów I p.rzyjaChał": ł:ll
 
: do BYdgoszczy I .łuiy katdego czalU I
formacja
i.w Z
:z
:

:,y
lae 
.lIera 
IP
kty I folografIe z oddzlełu wytw6rnl ..Paraol 
nr. 25. Korzystajcl. z okazji. . b I I 
o 
ainteralowan)'m, ktorym Jeet niem
.I1we prlYbY

 a de 
t:P
r:,:
.z:al:ł: 
OdW1 k. POdanie dokładnego adrelu do bote ad lU Len:w:Oia aparatu przez higte- 
Iri...edzenla, bezpłatnego poinformowania l z emOl (nl151 
-" fil'!l1J "Paraot", 


. 


. o ,.:;


:;Ó:r:AO}.. ,.' ..,.:.,.-....""'. 
12 1 13 Sł'RPNtA'
 
'O\.,
: 
;:t. t.
'-

o 
t o ...
. o
, 
:.- . .:

.:,. 
:.: .:.:
 
	
			

/kb_1939_08_05_1780012_0001.djvu

			Str. 12. .
 
-';svtiG<>SJO 


KaVliarnia 
Cukiernia A 
 PB 1J S 
ST ..A..NlS
ierll'a RookA.... SS-II 
de wll . 7 T:£". 


I<1\. 3 lokalu 
'CI.. o- D - o d II o 'II , o II , u 
\I
owi\ym a 
po ea i.a
5i. , okol\ey 
. B dg05zeZV 
..,a\e's\W O m. y . 
Szeli. Oby _'IIła.tcl e 
łła 
rz"dzollego 
. , gus\OWII,e . 
oczeŚllle 5 . D........J.a o 
swego 110'11 J." i a st,.,L¥"'"......-- d01'l1. 
... ID UNł" 'en,e 91 
... 5Op O 
, . e lt nD la1'l1 6911 
__ ,ek Cl 

łasIlJ9IYP 


, 


Tak . moi na I 
nie Drobne ogłoszenia, kt6ryoh wie Ika i10śt u nas codziennie od inserent6w 
naplywa, "" zazwyczaj tle I nieu dolnie traktowane przez o f e r e n t 6 w. 
Nie nale&y nadllyłat lub IIkładat nam ofert I IIzyfrem wypisanym Iite- 
rami I liczbami umieszczonymi na kopercie na a1ewlalclwJID mlellca. 
Szyfr (znak oferty) naleły wyplsat na pnedalel &troDla kartki lub ko- 
perty z góry po lewej stronie I oferty nigdy nie adresowa t do redakcji, lecz do 
ADMINISTRACJI KURIERA 
Bydgollcz 
. : ' . uL Marsz. Focba - nr 18 
F. G. 9137 
'Wzór Do AdministracJi Kuriera Bydgoskiego 
- 
Bydgoszcz 
ul. Marsz. Focha 18 


OGł::OIZEN'A 


Wózek 
dzieci
cy !;krzynkowy sprzedam. 
Nakielllka 63. 


Byd
., 
dOll96S 


DROBNE 


JPRZEDAŻ' 


Kolonialkę 
bez urządzenia 8przedam z powodu 
cia wlasności Adnll w Kurierze 
goskim. 


obję- 
By1- 
dl3J7 


Sypialki 
olllzowe tanio na sprzedał. Stolarnia Byd- 
goszcz, Król. ladwigi 9. d0119ł6 
Klatki 
oraz rOtne przybory dla kanark6w za p6ł 
darmo sprzeda Skibicki, Bydgoszcz, Spo- 
kojna 17. d0119« 


Skład 
kolonialny przy głównej ulicy z towarem 
i urządzeniem od zaraz tanio IIprzedam. 
Gl5ja z Krakow. uroczystojc:\ obChodu XXV 
Przerwa; 11,57 SYCn.' czasu I hejnał z KrakOW.; Rocznicy Czynu Legionów. 2) Przybycie Wodza 
I1.U Audycja południowa; U.. prz........a; Ił,U Naczelnego. M.nz. PoIsIłn1 KatowlcldeJ: U.U Wlac1omołc1 nów na Wawelu, l) Defll.4a, 1) Hołd na W.welu 
cospodUcze; II.. Dziennik popołudniowy: 11.11 przez poczty Rtand.rowe I grupy zj.zdowe: Ił,. 
Popdank. aktualna; U,21 Polonezy w wykon.- Czytamy Mickiewicza: "P.n T.deusz" (Księga n); 
NU Zb. Druwiec!delo: U,U Kreolka wydarzeil lł,U Audycj. dla _: 1) Po8Zli I zwyclętyl1 (opn- 
,., technice: 17,. Muzy1<. do tańca; u,. Echa wI.danle), 2) ,,Moje pler-ZII! boje" - traemen1y 
JnOCY I chwały; U,U Koncert mUZ}'kł polsldeJ; z UlątId ;S
a PlJBudsldeco, J) Koncert, ł) Aud. 
U.. Wesoła powlełć r.dlowa p. t. "Bałtyk kiwa" dla m1odz1ety wleJ!lideJ; 15.. Plełnł pohkle; U.l1 
(.ud. ze Lwowa); 11,25 Pogadanka aktualn.; U.. ;Sakto w lllł roku bylo (wwpomNen1. kadrowia- 
Audycja dla Polaków ZA gram....; .,. Melodie ków); 11,. KOneert rozrywkowy. W przerwach: 
Sleml polsld.j; _,25 Przybycie aztafet 25-lecIa wy- Transml.J. z marszu dru!yn szlakiem I Kompa- 
maruu I Kadrowej do Oleandrów. (Tr.naml.,a I: n11 KadroweJ; II,. "Polska - to 'ftt wlelk. 
Krakow.); 21,01 Dzlenn1lt wieczorny. Wladomok1 rzecx" _ ubrane sceny I: "Wesela" 8tanlm- 
meteorologiczne. WladOrn06cl oponowe; 21,21 KOn- wa Wyoplaflaltiego; U,. Muzyka poł-u (płyty): 
cert IJYIDfonlezny w wymnaniu or'ldeetr)' P. It.; .,U Beportat dtwIękowy z manifestacji leglono- 
22,. "Rłlchunek Wodza" (KDmendant przed I wych w Krakowie; .,. Przegląd polityczny. 
Sierpnia): 22,. D. e. muzy1tl; 22,. Ostatnie wI.. Dl:lenn1J< wieczorny. WI.domołcl meteorologlcm.. 
domołd dzlennłIta wleczorne,o t komunikat me- W1adomołcl aportowe; 21,U PIoaenId I hwnor w 
łeorolo8lczny; 22.. Wladomołcl w Języku nie- I le&k>nach (.udycja muzyczno-1łown.); 22.. Oltat- 
m1ec1dm; 22,U WlacSomołcł w języku .nzlellldm; nie wladomo6cł dzIenn1Igadank. LOR.; lT.. KOncert ork. pułku "Dzle- ni. ałup6w gran1omJ'ch w MIchałowIcach; D." 
e B)'d&OIldeb" - Tranun1sja z O&rodu Tutralne- Hejnał 
 :II; wlety kołdoła M.rj.cldeco 
.0 w .,.
; 17,st-U.0I Władomołcl opor- w Krakowie. 
- z Pomoru. BozglołDl. Pomonu 
B_głeinl. PozaalulkL 7,. Audycja dla wll; lł,_U,1I ..Le8Un na 
l,. Płyty; 1.. Posawędi. dla kobiet; U,. kwa!ene" - .ud. aIown.-mU%.; U.. P'))łada'lu: 
Władomok:1 biet.ljce; U,. PrzAg!"d giełdowy; U.U U,U PIdnł polslde: .,. Sport: 22,tJ-21. Płyty. 
Melodie ;Sana 8tr.U518 (płyty); 1"20 Rozmaltołcl; BDZIIlołnI. POZDwkL 
l". 8kJQnka OIóln.; 17._U,. Muz;y!Os7,,11kuje urzę
mk 
od zaraz lub od 15. 8. Ofl'rty pod "H 
o 
Kuriera Bydg. d01195.'i 


d ,.b\orS\wa 
prze s.. 
12. e j 
god:l:- 


011165 


Pokój 
do wynajęcia dla starszej oloby od zaraz 
Bydg., Stroma 19. d01195ł 


2 pokoi 
z kuchnią. blisko dworca poszukuję. Ofer. 
ty pod "SierJlietJ." do Kuriera Bydgo- 
skiego. d1311 


Pokój 
umeblowany z osobnym wejściem dla lIa- 
motnych lub bezdzietnego malteństwa z 
utywanlem kuchni do wynajęcia zaraz. 
Bydg., Grunwaldzka 11 . ł. dOllOO6 


M ATRYMONJALtiI E , 


Kawaler 
lat 31, monter, z gotówką 10.000 zł praR'nle 
poznat pannę do lat 30 z got6wkl\. e\\ tI. 
właśe. domu dla wllp6lnego dobra. Oferty 
pod ..1. 31" do Kuriera Bydg. d011950 


Urlop 
2 tygodniowy ch
tnie IIpędzę na lepIIZym 
majątku jako ł do brige'a, do tenisa itd. 
Oferty pod "Wdowiec ł5" do Kuriera By/!. 
gOl'kiego. dOl 1808 


ROZ 


.TE. 
. ,
 


Zgubi on.. 
kIIiąteczkę wojllkow, na nazwillko Kad- 
mierz Robackl unlewatnla lIię. A. Robac- 
ka, Bydg.. Szublńllka 59. dOl 1953 


Składu 
z mJeszkaniem poIIZukuj,. 
"Skład" do Kuriera Bydg. 


Oferty pod 
dl3łl 


Bezdzietni 
wezm, dziecko na własne, ewt1. na wy_ 
chowanie. Potądana łest jednorazowa 
lIpłata. D
krecja zapewniona. Oferty 
pod ..Dobra przyszłośt.. do Kuriera Byd- 
goskiego. dl312 
Dzieriawy 
domku na przedmieściu z ogrodem Pl)- 
azukuje urzędnik. Oferty pod ..I. 02" do 
Kuriera Bydg. d01106ł 
Ubikacja 
jelit do wydziertawlenia. Bydgoszcz, Kor_ 
deckiego lS, gOlpodarL dOll963 


Nr. 17 8, 
- ... 


Znaleziono 
obrąM:kę ślubną. Ortpbrać BYf1gos 
Br. Plerarkil'go 50. 


'I 
Zgubiono 
torl'bkę damską czarną w aulobusie r 
Poznań-Bydgoszcz, wraz z dok um I I 
I . '&" . Z t ents M 
plemoqur:ml. wro za wynagrodze . 
Wiad. w Kurierze Bydg. d
;
 


-- 


WOLNE MIEJSCA 
 


Dziewczyna 
potrzebna od zarar: do prac domowy 
Zgłoszenia Bydgollzcz, ul. Grunwald 
nr. tła, rzetnlctwo. d01\ 
Chłopaka 
do koni oraz słutący r: dojeniem kr6w 
wyjazd poszukuj,. Adrell wllkate Kurl 
Bydgollkl. dOlI . 
Stolarza 
na lepllze meble poszukuję oraz chlop 
k6w do lltolami. Bydgoszcz, ul. Zduny 
d01193ł 
Podręozna 
do zakładu krawieckIego potrzebna. By 
goszcz, Długa 1 - 6. dOli 
Panienki 
umiejącej gutowat I IZyt, która takte m 
si pomagat w Interellie mote lIię zglc . 
Oferty pod ,.B. S." do Kuriera By! 
ekiego. dOI 
Czeladnik 
8zeWllkl potrzebny od uraz na 11tale Uln 
manie 12 zł tygodniowo. Tomu, Nowe 
W.. Grudziądzka 10. dOI. 
Uczennica 
Inteligentna potrzebna do u\\odu fryz, 
lIkiego. Górski, mllltrz fryzjl'nki, By' 
Pomorska r6g Zduny. dOI : 


, ntelig
ntn.. 
. panienkę pozamiejlIcową na roczną pre . 
t) kę do cukierni - piekarni z utrzymln' , 
przyjmę. Oferty pod ..E. W." do Kur' 
Bydgollki
go. dOI. 
Dziewczyna 
do lik ładu gazet ł wyrobów tyloniowyr 
całkowitym utrzymaniem I do pomocy 
 
ni domu potrz
bna. 1\ocienieweka, Chel 
no, Mal'llz. Focha 3. dOI. 


Dziewczynę 
młodllzą do dzieci oraz pomocy dorot" , 
potrzebuję od zaraz. Bukoweka, By 
Karłowicza 8 a _ 3. dOli! 
Uczennica 
'ryzjenka I uczeń mogą Ilę .zgloslŁ ( 
rzelany, Bydg., Grunwaldzka 31. dOI,. 


Chłopak 
Iilny z rowerem, pracowniczki do ki . 
melu potrzebne. Fabryka cukrÓw Bv 
Garbary 17. dl 
Chłopak 
do pallzenia bydła potrzebny. 
Stryszek, poczta Brzoza, pow. 
d0l1961 


Leśnid 
Bydg081 


Dziewozyna 
do kuchni potrzebna. Rutaurarja 
Sp 
towa" Bydg., Mo Facha 20. dOli 


Humor. 


*'" 


.. 


labllaau. 
_ Ie.t_m Jut dzisiaj poraz 
ty 11 
na z tym rachunktem' 
_ I nie przyniósł pan tadnych k 
&ów!