Słowo Pomorskie 1924.02.24 R.4 nr 46

CIałO aelrowe P. K. G. POzna.. -lIS. 
- 


.:: 


ł 


Telefony. Ue ... _. 
- 


... 


Cen. 200000 mk. 


. 
" 
.. 
. 
. 
, . 
. 


, 
. 
, 
. 
. 


. 
, 
. 
. 
. 
. 

 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
'. . 
. 
.. 
. 


. 
. 
, 


. . 
. 


. 
. 
. 
. 


, . .. . 
. . . . 
, . ',1 
. , 
. . . 
. , 
 . . . 
. .. I 
. . . . . 
. . 
 ' . 
. , . I 
. . . 
. . . 


. . " 

 £ 
1ł"! "II 
..t 
...1Jł 
.'" 
t. 


Abonamen' mlelll4:t'zny na manee 3.600000- 
'III &@'eoqat'h 'III 'l'orunlu 3000 00ft mIL . 
k., 
lI0la Torulriem ł.OOO.OOO mIL, . w agen('J
ch 
. łldnoll
1Ił łOt!G.OOO rok podPr,:er. pocz&ę Jui 
ł.ooo UW mIL. A8ranl
 IHWIJOO puJu\ w Polli('e 

 fr- W nzle "')-padkbw mk.. dG Fran
ji 
wytlIz,,: 1IT ze s l k6d . .. k . 1ad 8pOwodo....a!1YCb 1111, 
. . - ale, etraJkÓw I tp. 
wyda1lPDlct1l'O Dle odpowiada la dOllta . . 
ma. a "Iionend IIle maJ_ prawa d
zenle 1118- 
ntedolltan-IGn)'cb Dumerów lub odszk=;;n

 
.......... ....... ł-J. 


Dziennik i (] ,eta Toruńska. 


Nr. 46. 


ł 


.., .". Con" oglOllzeń (wiersz millmł'troWf): Da -łr. '1- 
':J., lamowej _. I
.OOO mil., reklam)- za leketem red.k- 
, , 

 

 '
 
 ' c)-Jn)-.m Da lItron. ł-Iam. - 
.xJ.OOO mk_. rck:&m)' w 
/: 
 _ . "".e...:JI"', I ).....' . "'liśCIU - 4UJ.OOO mk.. na t-Nej _tnIole - 600000 
. "1;:.:) 
 rm ..., OJ'" Za ogoszcoia IIkOll1pliko"8De I a IaStneienl"m 
. _ 
 . 
. 

 _ ::- _ "' I ' ':_ . ':::" . 7'" . "- _ =.: ..,. 1 ' , '1. '.J I- 1; '" . miejsca 20" Dddw) tU. Ogloazen'a drobne: wjeraa 

, _ _ _ f'" naplllO"Y - 131.1.000 Dlk., katde. IllU!h:pne 1110....0 - 
....-: .___ __ 
 a 70.1)10 mil. Ruch towanylIl"'. k'ubow lip. za 
;"
i-
':
; . 

"; I 't":
tt ,:/ I ",eraI - IroWO UI"- UgIOllunła zagranIczne 100';;. 

 

 f,ł/ 
 nad"yikt. Za &e1
jno'O\,y druk nie ocIPOWII\dIlIIlY 

. , .-=$ "'-"_1", .łat.. ..trt....... 
ToruiI, niedziela dnia 24 lutego 1924 


. 


. 


II  .. 


Rok IV. 


O d szkodowania. leet przewiddane utwon:enle tlpec- 
!tl.lnego budżetu odszkodowawczego IE 
caly nerą maków zdaje' się wska: osobnrcb źródeł. Początkowe docTtody 
1)'W8Ć, że zbllżamy'się ku końcowi kil- tcgo lmdże\u maj, służyć równoważe- 
kuletnlej walkLo od8Zkodowanm. Ko- niu budżetu zwykłego, dalsze zaś spła.- 
tDl8ja rzea:olEnawców zakończyła S1Ve cle samych reparacyj. . · 
kiJkotygodniowe'prace-w Belrinie a w Po spełnieniu tych wstępnych wa- 
połowie marca ma przygotować oUc- runków należy przystlWić do realizacji 
ja1nt komunikaty. o wyniku IIWVch pożyczki zagranicznej w wysokości 
prac. I n.. 10 wiljardów marek zlotych. Eksperci 
C8.łł sprawę reparacyjn, podzielić wyra.żajł ufność, że znajdł się kapim- 
można na tny okresy. Pierwszy to o- ly ml
lynarodowe.. Niemcy zaciłgą- 
lre8 od diwUi ratyfikowania trakta.tu Jęc pozyczkę spłacIłyby ni, na tych- Za. 

lskiego do roku 1922, okres kon- 
iast .część odszkodowań na rzecz 
rerencyj. targów, tatatgow . które w rancji, część zaś zużyj, na równowa- 
gę I1udżetu. Jako zastaw pożyczki ma- 
lotlcu. sprowadziły drugi okres oku- ję. slużyć koleje zwilp:kowe. ktÓre pą- 
fację francusko w zagłębiu Ruhry. szłyby pod zarząd konsorcjum wlerzy- 
StanowClEY kro
 Francji zrobił jeden cieli. Teftm .samemu celowi posłuży- 
I&6adnlczy  .wyłom 'Vi kwestji od- łyby poza tem cła i podatki gruntowe. 
.kodowawC'£cj, tnlanowlcle przesW1ę.ł 
iemcy powinny jednakże otrz\o"1I'lać 
inlcjatY1fę IE r:,k angielskich do fran- kilkuletnie moratorjum. PrzcwidrllUW 
roskicl1. PłłraUżuJ,ce akcje Paryża, jest okres dwóch do trzech lat. . . 
wpłY,Wy i zabiegi Londynu zostały u- Tak przedsławiał)-b}' się w og61- 
łr1 cone i w zasadzie wszystkie ważniej nych zarysach projekt}' ekspertów mię 
.te nici pol1tyki odszkodowawczej dzynarodowej komisji. Zosta.ły one po- 
Ibległy się na Quai d'Orsay. dobno uchwałone jednomyślni'C a więc 
Francja wytrzYmuJłc nap6r finan- i 8łosami dełegatów francuę
iego I 
ajery, międzynarodowej, ujmujfcej się belgijskiego. Znamienne s
 uchwały 
1& Niemcami, wygrała już bez iadnej komisji o okupacji wojskowe! w znltłę- 
QbceJ_ pomocy dl"1łgą wojnę, wojnę gO-: biu Ruh:y. Delegaci doszli do przeko- 
spodarcą_ Skutki wj walki okazaJy na'llia, te je!'t On1l naJtupeJnłej uspra- 
eię dla Rxeszy Niemieckit'j fatalne. 01- w\
dIiwil)na, ie mogłaby !
nakie b)t 
bl't)'IDia infłsc."ła nI! pbdttz)'tOOnit! bLet- zmgód.zoł1e do rotlńiarÓ,," .niewlm:iaJ- 
DCg'O oporu. derorganfzacja we
nętrz- nej kcsztem-zastawów'gosp04arC!ych; 
Iłege.życia-patlstwó",,-ego. rozruchy ko- jakie mają Francja I Bels'ia otr£ymać 
QUłnIBt)
czne:samacby reakcji monar. od N"iemiec. 
 o! . . " ! 
cbil!
ycznej sprowadziły państwo 'nie- . Wypada. zaznaczyć, że 'opublikowa- 
mlec
ie na drag1! upadku I rozprzęże- n. przez Jlrasę projekt}' pol!!gaję. na 
oia społecznego. Niemcy zniszczone doni()słeniach nleoficj-alnych. Ostateez- 
tinari50wo musiały złożyć bron. ne zredagowanie propozycyj zastrzegli 
Z początkiem b. roku rozpoczęła filę !Oble rzec:zoznawcy do plerw8'£ej pbło- 
tri-ecia 1aza. ePoru najprawdopodobniej wy marca I jest, niew}'kluczonem, że 
Jut. ostatnia. Ustanowiono m1ędz}'na- zajdę. w nich je8J:c
 powainiejsze 
rodow
 komisje rzecZ()znaw
ów, złoto- zmialJ-y, · - ,- 
lit .': przedstawicieli Ang'łji, Francji, W międzyczasie zwróciły uwagę 
lt.elgji i 'Włocb pod przewodnictwem clEęste rolmowy J wlzyt.y tunbasadora 
Amerykanina gen. DareslI. Eksperci niemieckiego w Paryżu. Kołł!- polit).cz- 
1Iawlli pr£ez dwa ph
szło: tygodnie. w ne Hcz, Się "poważnie z rozpoczęciem 
Berlinlc.. badl!i'c skrupulatnie stan go- osobnych rokowań trancusko-niemiec- 
1:pódarczy Niemiec. Poglę.dy do jakich kich pned opublikowaniem. wyn.iku 
d08zJa komisja rzeczoznawców pubU- prac rzeczoznawców. 
kuje .jut teraz prasa. W szczeg6łach -:Na tle wyniku prac kómlsji"kwesŁja 
przetlst.awiaJą oae sie w ne.słęP!ljłcy odszkQdowaó. nabiera: charakteru bar. 
-;pOsób. dziej pokojowego i nie należy wętpłł:, 
" Ni'emc)' SI) w stanie pOdj,ć w)'1!laty Ź& po zupełnem jej złagodzeniu. na- 
I"l'paracyjne. Nie został jednakie u- st,pi -odprężenie stosunków francusko- 
-talona suma od8Zkodowatl. Nt\łcży angielskich. dziś je8J:cze nielupelnie 
jednakże ueorganlzowRt życie gosl'o- dokonane." W zwiQJ;ku IE odkryciami 
dar.c-u Niemiec. T.mu celowi maję. po- kqw; rzeczoznawców w uprzednich bud 
i!lużyć następujł ce 3 projekty: Bank ietath niem. nadzwyczaj wY90kich w).- 
6IDisyjny..projekt nowego budżetu nle- datllów na cele woj
kowe, z081an1e w 
bliec:kiego i proj'ł!kt poj;ycz
 między- przyszłych rokowaniach kwe.tja kon- 
narodowej. Bank powinień być utwo- troli wojskowej I paktów gwaranc}'j- 
5:iF'..=
== S
7
=
:
 SeJ - mu 
i zagraniczne. Zapasy złota zostałyby zbliżaj. sle wydarzenia decydUJę.ce. . 
umieszczone paza granicami Niemiec któr
 pO'
alnj, snm. pomyśln
, :t 
pnyczem cała inst
tucja poszlally pod wrł::;
'er francU!lli jest mimo trud. W.aTu.wa,22. 2. (Pat.) c" " 1 &tłPionO do rozprawy 
!e"'lowel nIid 
kontrolę międzynaroo ow " ._ ,t J 'i finansowej Francji doJ)rej l02-głe posiedzenie Sejmu. projełL&em Wllawy . ocbrome lokatorów. 
R
cJ:Mnawcy donU do przekona- :j ś
t 


łe będzie niew,tpliwle we- [Po odesłaniu w plerw-łD CZ)'tOlu do - Mi_lMer baudlu I przemy_lu p. K I e - 
nI&. żs budżet niemiecki może być tat. . 
 Ód ątanowiska Anglji. Zdaje- s
 komb!ji 'II'OjBkowej proiektu ustawy o za- droll w porozu ml en1 U z 
r_em Rad, 
wo uporqdkowaDY. . Rqd nł
łecki 

ałtże że i tam po pierwszej radości. kwaterowaniu wojska i do komisU"wi&- Młnłllłzów 1I
1Ił o lIkr\!ślenae w 8.I"t. t u. 

ti. lnU8ifl jednakze pnystl)pIĆ do I t
a. nastąpiło utemperowanie I '\owej noweU do U8t&WY o kwaUfikacJach 1Itępu, 'v\"yjmuncego z pod ochrony poml
. 
r.eorKaDizaeH BW}'th dochod6w, p.?
 
v


w. _ Latwo było politykom z I zawodowych nauczania. w szkołach !ired-; szcr.ema, W)'D&j
 ,_pólkom AkCYJn
lu.. 
CUm obc:iąienie podatkowe musi · ł t. Party walctyć $lowt;m. - Trud- olch I 
jnarja.ch oauczyc:lelllkicb przy- I ,,"yezem zaznaaa. ze at spólkl akcYJne, 
natężenin o ł miljardy JD1IJ't!k zlt 

 =----- 
.................... ....... 
i W poniedzis 
: I , tA... 1I-P ._.e" 192ł 
i W Teatrze Miej 
: . w}tODllllla III'ł)'doW w_rna.-k'ej 
:,...... .....ł..........
 


noścl wyła
laj.łCe 
ę "! co/Dnej w
ce I Tern ba!"dzJej, te nici jej w sprawie od- 

 t
udllOŚ
laml 
htY
l międzynarodo- szkodowali tkwił .'ciłi jeszcze mocno 
Wel. lIIł wIększe Jak tilę Uaz\1 zdawało. w Pa1")'żu. . Ił. 


Zamieszki rewolucyjne w Rosji 
- sowieckieJ. 
Wykryde organizacyj przeciwsowieckiCh. - Znamienne zmIan, 
w daw6dztwle .rmJI czerwonej. 
zmla-, '" .o",6łzłWle ...... mi 1'I10llklewskl..go okr
 woj
kowego. 
en"","j, Murarowa.. nie nU'łpi. «d)'! dal '011 tłI. 
MOSkWa, (Rsp.). lIem118 zobowiQZllnle zapn:e1!LaĆ W!I
lkleJ 
W naJbli7.1!zej przyszłoŚCI Z'\JOł waZTIf' dzlalalooścl opozyeyjnej w annJi clerwo- 
zmiany w najwytszych stanOwilIkach kic- nej. . 
rownlczych armji c7erwonej. Zmlany.,e Or.aJlIzacJ. .Dt
kIa. 
701l l &ly .:;powodowane tajni ucbwalo Cł'ntr. 
Kom, partji komunilltycJ.uł'j, wywolano Ił- Tallin, (Rewel). (nIlp.) 
statniem. walKami d"-och łł"enInków w Jak donosq . PlolrogJ'OdU. taml"IIIU 
łonie pllrlji. Nojbardzll'j IIl'nsacyjnł z tyrh władz.e IIOW. "''rk!'}ly rozlałez\onl) organ&- 
zmian będzie d
'millja obecnego «IÓW11o- zat'Ję kont.rrf'wolucyjn.. klÓł'& prowadziła 
dowodZłcl'go e.nnjl) czerwoDI) by1ego puł clynnl) a«ltację aAtyllOwieckl) wjród zalo- 
kownika Seqrjullu Kamieniewa, k'orv gl piotrogrodzklej I komunikowała IlIę lita- 
podCF.as' !llynnej "dyl!lm
ji" zlQCzyl 8we le s emigracJ... Organizacja nOl!ił3 nazwł 
los)" z opozycjQ pUlyjnQ I obecnie Inm- ,,zwil).zku \\yzwolenla ojclyzn,.' I poili&- 
alony jest porzucić _Ianowi_ko głównodo- dała Ile"n. filje w miastach prowincjonal
 
wooZfCego. I nych. Wykrycia orgaulzacjl oastopll
 
lednoneAnie otrzymuje roW!liei: były wskutpk prowokacji zaopatrzonego w pod. 
generał Lebiedlew d")-mlsję ze Iltanowlllko robione legitymacje delegata JednPgo I 
nef. UtaJnI łfene
ln
go, .otrzynflJJ4C 8\.- gvnizo n 6w prow\ntjonalnych. 

wiako I1&cUIIDłka akademjl Illta)Jo
 F'ł OrlJlll\lzacja pn)'80towywala IKI'Ulanłe 
reraJMłO-.Na rAie,iKe 47m1sJo
ego jut wojako",'. w flotrogrodde na konl('c 111ft! 
tioefa _owieck.l
j awiado-woJennej. R
"- go, kiedy miały jedriocześnie WYlltłf11ć z.a. 
ąolea, również naleitc.o:do opezycJi"F7.'" lOKi PloI.rogrodu I jego oJ"olic, Kronll&tlld 
j!'a':ie mIanuWaDY Gusiew. Prócl &e«o o- P

owa. Ługi I t. eJ 
trZ)'ł()uJI) dymia;j
 rownleł I I-ni wyllUr,1 l'Jotrogrodzka pralla !IO\VIecka dOJ1Clsl 
kierownicy armJi Clerwooej, w tej liczbie ro1\-łliei: o wykrrciu ano loglcznyCb 0l'lll- 
I kierownik zaopatn.enia Riabow. Pro- nip,cyj w Wologwe l Inn)'ch uliutadł 
Jektowa
a dymisja do....odZłCtJ80 wojska- pólnocnej Roajł. 
. 


. 


Warunki angielskie dla sowietów. 
StawlU Je priemysłowcy angielscy. 
Bernn, 22.! (pat.) wil)zania wyplaty odBZkodowatl WillY"'. 
"Vossillc:he Ztg." donoBI l: Lonornll: klm .obywatelom AnglJI, któny ponlciU 
PremJer Mac Donald uwiadomił Rakow. _traty I powodu rewolucji. 

klego o tekście listu jaki' otrzymaI od lWią' 5) Zawarcie z IIOwle t aml umowy .: 
zku przemysłowców angiel_klch. W illicie spr&wie ur
lowanla wzajemnych pr" 
tym zawarte 8ł D8IItęPUJP ł..1anla:', . tenllyj Oral Wlt"leDla 
yc:h swva n 
1). uzDanie .odpo1\ ledzialności I'ZIłdu eo- eyj. 
wietów za W8z)"stkle dlugl zacią8nl
UI 6} Utworzenie Oeari11B HO\IIII! an,ll'l 
przez rqdy dawniejgu Rosji D obywateli sko-rosy]sJi.lego, który zaalby III., ob"cze. 
angielskich oraz u rz44lu angielskiego, oiem' dlug6w Jlł"7Watoych angle1aklch · 
2) Podjęcie na nowo opłat 
ento- rosyjlIkIch. 
 Ił! 
wycb ł wyplaty odllzkodowail . niezapla. Anglelllkl 
w
k przemylllo....ców G- 
conemi dotychcz&l procentami Od tych śwladcza dalej, ze Anslja mUl!I uI)'!\ka(; 
długów. I jak najdalej idQCe prz)"WlIl'je w czasIe ro- 
3) Udzielenie zadawalniajłCYch pa- kowań I mu!1 zapewnić delegacji swl'ł%ka 
rancyj lIplaty powyżslycb dlU8()w. ł ud%łał W tych rokowaniach. 
ł) UznanIe prl8& ntd IIOwieckl 1000- - 


łI 


.4 ................................................................. ........ ............
... i 
:


:


JlgB . 
. . . I I 


.. 


(...
>>>
. 


Ir.owO POIIOJIIJaJI _ ....
, au No lat... 1121 Nr. I&. 
torJt :O 
kow. woj8kow8IDulIf4owi oIP't- Jłca fOIIdłpłlb1-" Da ClIlI oll8..r. '
 ł Bac ,;, nos ' c . - , 
lowemu 11I'. 1. mulować ... Ipra w l O8'6I n l.. wreuete ko- . _ Iw 
..... włr6j VknIW", mit!Ja pnytłłPUa do projektu utawr o "'U'WSZ ZCOU sz,lfIe Iwł.. 
II W8l'l!zawa, 22. 2. (PaL) p0d8t&wowycb obOwlłdt.acb I prawacb t ri or ,. 'JI fi I .1
CS' I. 
w dD1u dl;ullljszym k&lleelarja m.,... lzererowJch. Pn1Jłto WJ' ",wlaJ 
 N. loec:lalnym aparKI. "p:łmo 
lzalka sejmu otrzymala IlUtevujl)Ce pl!l- cI,. tn.&tuJOCJ . obOwl,zkacb I prawAcb II"', eleklryc:inej Idllul' I Obci'R: "'.. 
mo: Do pana marszałka sejmu Rzpll'ej szereJOWJcb rGIII'WJ I poapoJltego rusze- łvlIl ,elet. ,.k'-e soecl.lnł. II III ul, I Obc
 
PoiNIeJ. Nl a lej8zem mam, Z&IIuqt za- iii&. lam wpro" do lolonta bn
l*y n. Itol .,. 
wiadomi!! p. manulk&, ie w dniU :tzl- f'oI. Ir.nc..skł 1.10' 'I WV!.
ld'" lo.q...rł 
sleJuym wystl)plllAmy IE ukraltlsklqo klu WiadOmo ści za g rania , net uli' M t..rd, 1'lPO!It :)lIi'Ui, ..ast:- 
bu sejmo",'ego I utworzyliAmJ klub !OCja. do _'''6w I do 1II",t."" bydł., re":ui I 
IIstJnDy pod nuv.'I): Klub Ukrałflsk h lCh .ł'EMCY. m k lll" h "' do m' I ,I" l odn d '.Iam fIO'e SI"''': 
IOCJal-demokJ'atów. Do klubu łfIIO wc o- 
.a . Ile . I ue . WD'.. 11m arab'AIII now o ' O " rl, 
An drz ... .,...ł6....... . ." I tł . d .. 
dq poslowle Bazyli M8chnluk, e) BertIn. 22 2. (Pał.) ł O no., lłołollrYCh, Dł'.lmul, "ot,ce kra. 
Paslczuk, Józef Skrzypi!, TolDlUlz Pry8 l u. Ńlemlocka partJa DIIcJonalf!t)"Cztla 
 _lecIcI. I Irvl"""_, ao.. hłlro!lłl8tO"kit 
pa, 'akób Wojtluk. Prezesem klubu j"t li &Ci I druk.r.lde. łn'trum""t. "".r.kio I ,..... , 
Jakób Wojtluk, lIekretarzem 1&8 Józe' 
adclyla kanclerzowi RUSIJ, a" WSlelk,. r
b t,- WYkonuj; tllnlo I p .l''''' 
Skrzypa. 
aslępujl) podpili'. nłem oacJonallstów, wybOry do parilUlleD- rlln ił- R )"'''10* polec:. n -lelki ... b /'!" w ' 
tu 'pow(no, IIlt odbyć równoc:zeŚli;e I wy- k . .1 
Kl'IJWu .. III, """111 borami 40 lIejmu bawenklelfO. wyznaczo- bnYlwach. ICYZory ach I notveach. 
-I 
II, () n ' em . I D a d l ietJ 8 kWietnia. Inne partJe tlie A nłonl Zalet S-- dgotl. 
:


: ko
2. j a ::
ln''''-- l l1a 1'01- .. ." 'C_ 
I ---, &dał';' II- popI erat &1180 łtdanta. ..Vor- al lIo..owa. ...,II!.. ul G I 
P at ryw ala wniosek PO l. Brzezlnskle-o w Iv" ... polIaiII. . 
., warta" 08luA dzieiaJ od.lWt partU 8()0 
tlprawle zmlanJ pruskiej ua!aW)' o obo- C J a l llltvCzJle j. WlvwajłCł do przygo!owa- !lI t !fi marca w Lolkl-t Wedł 

'e wtorek o,. wll)zku gmin do pokrycia auM WIlkutek 
 
 .,.. 8 Ul wled!- 
pobUcznych I'OII"Uchów. Komuja ł-vjęla nla Ile do WJboI'6W wobee teSo. Ii nalet., hlotlcl otnyDtan)'cb I Rlynni. wzaowlł'll" 
,.._
 l i czy ł il lt I te ID, ie P arla.men l lostani. rot .tOIJU....OM dv p łomal y -" cb mI d 
naatępujtcJ' .WIIloll8k: S.Jm wlJWa rq.d, . '-" 
_.y t 'J WI' 
S aby wnlósl w przeciogu 8 tygodni projekl wlfZ&D1 I wynikł wyboriw lale
t btdł t,kanem a l'Zł
m IIOWlel6w Jell ałnewl 
P raw y P OlSKie. Wltawy o obowl,EltU odlzkodowanla pr'Ze% od tego. Jak dalece part je pglltyune btdt , 

I I 
:. l taa na. WI"'" IlU pn1bJ'clu do Hzrma 
pailslwo stra l , powstalych z powodu zble- do wyborÓW przygotowane. - '""' - 
Zapisy Da BIIIIk PąllJd. gowlsk I rozrucbów lUb wykonania odpo- , ..wy nt. lajDgdIkł. BIł. ......... · .... 
War s z a w a, 2'l. 2. (Vat.) wledIlich ArZl)dzeil wladz państwowych Welmar, 2!. !. (Pal.) Moskw.. tt 2. (Pal.) . 
Zap18y na akcjo Banku pollrklogo: w celu jch stlumlenlL Sejm turyngeiulkl dokonal wczoraJ Wf-; Na potledlen'u rad, 'omł"',., J a 
Bank Poznański w Poznaniu ł!Ubslr.rybo- Nast.;:pnie komisja rozpatrywała. dwa borU nowego 
dtL NoWJ rzQd sklada sit. wycll, kt6remu przewodnlclył RY'kowU.
 
""al 250 aJu:;rj, TOWIU'Z)'8IWO StarachowIc- wnioski poslów klubu j;ydQwsklego wolemal wyłłcznle 
 cElonk6w, partyj pra-: chwalnno dekret w .prawie bicia m
'. 
kio jako plerwsZ4ł partjt akcyj lubskrybo- sprawie pobicia 2Jdów przez PolicJe Pail- WICOWJCb, . prze.....atule b. unędnilr.ów & j lll'ebrnYCb I mledlElan)'cb IIu6t Ile! nę\ 
w.lo IIUazw 180 akcJJ. Zwio.zek To
 IItWOWI). Co do tych wolosków komisja csu6w -przedwoJennJch. t&lowych k t 6re, maj, bJ'\! w "'
lli,- 
rz)'SIW dla handlu I pl"Ulmyslu oraz Bank przyjęla wniosek poII. Kotfowsklego (ZLN) ,- 8łnMmuaJI · PalatyDaCla. CZallo pUllzc:r:oDe w ohl,." dojU DI,IJI8 
WIlp6ldzłellli w \hnzawie aubskrybowa- Sejm przyjmuje do wIadomoki 
wlad- 8. r I I n , 
. 2. (Pa\-) stycmla 192a r do 100 mlljOllllw rubli": 
IJ po 100 a.kcyj_ Drnkamla Pol!'ka w Po- czeDie rZłdu, te w sprawllcb objt1ycb . J'Odu.a.t dyskusji nad sytuacji w PaI&-: wartośt kruszcow. nowej woroetJ' 
 .,. 
maniu 100 ucyJ. Poza tem mniejsze lub wnioskiem naglym poslOw kola iydow. tynaci. zabrał. dzisiaj w pal'lameocle glol. ta sama co przecI woJn.. 
wlęk&R:e ilości subekrybOwaly: Teatr Pol- sklego tocą sit; równolegle śledztwo s,- min. spr. 
- Slnsemann. M4wc:a prze. UTWA KO..,.ENSkA.: 
liki w Poznaniu, Krajowa Hurtownia Her- dowe I docbodzenla dyscypllnlU'll8 _ oraz dewezystkJem bl
1 rztdu przed zanu- 
"tJ, 25 pracOwników firmy "J6zef FrB3el" wzywa 1I1t; rzod, aby przyspieszyi woń- iem beze1.Tnnoścl w kweltU Palatynatu I 1T. ....... LIt.... 
oraz pp. Romuatli Kroblerakt, Marjan Go- czeule tej Ipraw,. Wn'osek posł6w koła ot w 1&dcq1, że ewakuacja terenu okupo- KOMlo, t2 2 (Pat:) 
lasMWlkl, ZbIgnIew WaJ_Icl I f. Na o- .łydowsklego w sprawie eksces6w antyiy- w'hn.ego nie tylko w NadrenJI I Wes..faljl. PodCZ8łl obrad w seJmlo IIId sprawo. 
-ł&tnl
m posiedzeniu koml&ew orgao1ta. dowsklch w Poznaniu po dluiszeJ d1Sku- aj., I obszaru Saal')' lI81eży. do kompleksu zdaniem I dZialalnoścl kOlIIroiera -paflst- 
CJJnego Banku PoIlIkiego. odbytem 20 b. -Jj I08tał a limioe odrzuconJ. spraw franeusko . nlemiecltlcb. k.6re o- wa Zubrłsklsa, posel Smullkl ItwiPT'dzll 
M. pMtanowlono zwrócić sit & opy1&olem W,Jazd po:;Ia Duow.ldego. mawiane będł w prz)'wym tYBodnłu. na podstawie dokumentó
, te w urądatll 
do _Jllklcb wlt;klllJCh firm b8lldlowych Warallawa, 23. 2. (tel. wl.) Slresemann zapewnił. te wkr6tco ukaill państwowycb dOkonywane 8f malwena" 
I przemyelowycb w Polsce, jakI) iloŚĆ ak- Posel polul w Moekwle P. Darowski lit niemiecka biała kslt;la w. spraw1e Pa- cje na w
lkł 5'ar
. .znlkaj, 1I1Iatio
d
 
eyj Banku Polskiego tI8mIerzaJł podpislu!. 'tVyjechal wczoraj na swe stanowisko. Na lat)'1l8łtL Dot
'chczuowe zażalenia NIe. pozoslalokl lfudtolow. w ponneg6ln,rb 
"oualu' organlza.c:yjny prosi o lIatych- odjezdnem wręczyi mu p. prez,dent Rze- I mlec n:.ł francuski zwrócił bez Ich bada- unędach, docbodqc:e do lulkunastu mA- 
mlut.owe. nadMIanIe IDu odnośnycb wla- CZlpo11poli\eJ Wielk. WSł-' ordq 1'010- nla. Dzisiaj o..rzymal Su_mann wjado- Jon6w lIt6w. 
domokl. POt5piech w &ej 8,p ra w:t e Je
 n.
 llia Iłeeti'ua.- ,T, '''łq W"., 
_ m 0 4!! 
 
buadora .. Paryiu, to rqd 
!lbt;dllY. ze 
Iędą na to. ie JD8l'zec: ma p
esydeDt p. leli. SOankoWfj(lemu" IrancUllkl zw
cłL 

 COtf I.mua 2,luiego, Fran ' 
 ""' ,., ' '. llo ' , '-u zac ' '1 '': y ' . : ' 

 ostatnim bezwąl!4nle mlN
m do- c: O ..... I
 .. "'łł-& 
 w ktore) rzod nlentlecki nekomo utQwQa- . ,.. 
 
:::JW&lJ1a zaplllÓW na akcJe Banku Pot- Waru.wa,22. &. (Pat.) nil wsp6łdz.1alanie Fr8llcjł"z '.eparatyilCa. . 'V'W '1-" 
.łh}strr'.k.rłl. 
. 
=om la 
 zwiflJtu z'l&lIrglem. jaki ł-tnJeJe lOt Z
eDle no!
 wuadnłoQe Jest tern. o-talll warlo
 'nnk. &Iofep ;..1: 
. wip..J. Po PIb_t1UIep. Da G. Eił..ku w sprawie długośct dnia ro- ze FrancJa nie chce lit miesza!! w sprav#)' n. a ił 
:- ar:;: w a 2Z. 2. (pal) .. botn
ez.ego w lórnictwie 4!nJa ZZ b. m. w,- W.wntl
 Niemiec. Jednakie zdaniem U. 1L Sł : t:gg. ooo _ali' 
_mi 
edn:łn Iz :: :
::::ł umles!ll:!O- jeidzajl do KatoWic InBpeklor PI'ILCJ p. . 
esemanna 
 mleaz.anla sit rzt,du 'ran tło & ft - 1.800::::. - II 
dotv1.""'NnI -
ko . l W I l pora.nnyCh. Mar.)&D KlolZ oraz na.czelnllt wychlalu g6r- ego i Poincan.go w spraW)' weWOł- I ' - 
.----r- .
 mej IłW g lacjl mu- nlcąo MlnLsterst Prze trule Niemiec cała k edj 
::j:o pjl:d;::ł" 
Inimrał- Sp!"'w p. CJbulllkL WII. mJ'8lu I Haodlu czna bylahy dikwidQ
:ł. awseppa::e


 WSTĘP:ołE NOTOWA
IA 6'E
DOWE\ 
docbodze
 w 
CIe: 
oPł;"'a.drono O .ł.łł.. woł-to.., dl. Go ....... 2ł lodzłD. War I z · w.. 23 !. P. K .K. P. II.
, 
lego dOniesienia. Przeciwni e po 
rdzUo Waruawa, 22. &. (Pat.)' ROSJA. . Dolary II 200 000 do 1I:u:a 000. Fun:)' an- 
na akt prowokacji na tle oe:b

 o;' 
jmowa komlllJa wojskowa odbyła W.....ł..Ie .łGl1dlkh m' · 
el6kle 30 6OO00fi. Franki 'ram. 393000 
l)'cll .prawy por. Bloilllklego. poruszone
 t!ruii. 
I. projeklu Wltawy o stOlo- '. W."
az, snrtełamI franki belg. Mil 000. Franki 8zwaJcarst1e 
w tlch lU't)'kulach ki akta &ej spra wanlu nlektórycb ustaw wojtlkow,cb na BerU" 2Z 2. (P I) ł 1 000 000. LIr7 wioski. - S9ł 000. "KoroliJ 
I!laly wraz I aktalnl oskarioo Wf 10- obsmne wolew6dz1wa śloakląQ, Uchwa- Jak don . · . czesk. 262 000, Kdrooy austr. m 
lane pnec1 kilku dniami P 1!łJ0 P
ka- r lano przeredqow8f całł WltaW, I &amiaat ski. rokow 08
. 
 
ndJDu, anglo-l'08yj- ł Tendencja: bez unlan,. ,lA 
nu pro ara- W)"UC1ADia ustaw. kt6l')'ch moc ObowltlQ- I .toaunk6w 


 o ycqco , urąulowanla G d a tI. k. 23. 2. .. lO. CA. W.) 
__ __ __ _. __n ___ __ _ m.....zJ' obu krajami rozPUC:IfIQ DoIłIQ 6.ti3. Marki blle.0.66.. . 

A DO.dlKA. -- - po 
te 
tdr)'. Uetekall od wslJl1klfBO co po- I Halsu jakli . -. . 
MaltenstwD 20). cbmalo cywilizacJI) ",'Ielkomiejtlkłł. Gdail- osamJ 80 I:I J : wld"ał po r&& pierwszy: ktrie'lony ".;el
cle zł"tpml pun
,.rJtlml 
Zygmunta Kle tll ".'!!II 

m, I S : em . domem 1fI'J: pogardzali d&1
lnoy.. jak' 
:=:
 j l:!. nIefał okien. dzlengaJ14 tlwlt'tla n , IIn.eg na 1!11 

. em _ okami lokomocji Jak kole) , Koblecoa;ćl macierz t --..emn cy. towem tle. Od czaau do czalU jal"l tuol 
p o. I . . 6 :
;:: rrowe. PoetaDoWIł
 JednozgodlIle ne nlejx)jtte mls
:: 
 c6t ln z&' cudo
- latarni monklej I clenl6. coraz to lliot 
Ie.. t!a..., t Wet ,.,..ot ..dllklclt ludII. Gd, wracali ta Da świeci. ni. mote byt na r6 n. koble- PI'7.ł!8tneil 
!J. Jaekrawo ołwtellnjtt 
Każda niemal młoda para prz
łJwa Ja. 
":::':
aa

 d
:
emUpoJenJ 810I'lCOUI, śpl,ceJ.., 1II06cu- IE dZleęięc
m :.::ł:
e:::' :'
OIY, poczom wRJstko .Jt pogt'łP 
atlś okres,. najlllodazy I najpromleDtli
jllą, I nieprzytomni, że stryj : =;:,;:: eebn
 Spoczywa w nieJ prv_zlość I na4:tII'j\Je- 80 w a:o,::le J8Zt noc. Z ł lUU W)'gt'Zl'pllIII- 
k
. w tyciu p6tnlojazem, cbotby baNIO skowledzQC,m ulImiechem co prcd 7"' : at:ares o rodu, w niezłomnym nakazie btlJ "oni J :rze: cal,. dugi dzletl, 
 


żklem przyświeca blaskiem zof'%J_ I pi'aWiał Ich do ich koju. Pozba ze "'7- m&gajIJc:ego II
 dalllzego tycia - . 1'&" e a IE r)'bulan&. 
Okrp.a \akl nad8aedl dla młOl1Jcb KI. glch gaw
 wlenor
cb na kt6 w.rdlu- raum Jego wluna nl"'mlertelnollt prze- blo ZygmUnl obJ,ł lont; ramlrnfem I .ulu- 
f1i('zów. \ruch.. lubll &ato 1IIad
 re Iczyl kazanie 0\lObiat,cb cech. Mial OCbo;, klo- DJm ruchem &łożyl jej Ifł
 na IW
 
Dall'ko poza nimi POZOllIaI:r klopo! Prz)-lłl)41ać jak ilboja &linl ł s::a
' kll4t! prze
 III.. naJtki;W8Z
'm 8zeptem taj flr L r1&. WtJwcm., makc tuj; pod tU!8ml 
codziennI'. praca obowitzkow.. u 
 nęli obok slebi. wśrM rozkol ,p.J- Deml I dril)Ceml od wzruazenla 1I10W, 111- e u o wyłanlljvee .1(1 · '"f!I
)"II'''cłI 
naDe drobne troski: stryj nad wazel:
1t I Podllwla1 Ich I etealJI się s
::: taL !-ł. bad
_ I czul teB , zdobywca aere. Splotllw,. zacqł uep'ai!. tkliwie pytaeIa; 
ra." gośclnoy. usuwał to I ",k paml
i'i IladzleJt, . OSllł fmlaJJ az 40 bezcz.lDOścl, że nie mlalbJ' 
plalan. pocaJunkaml. .. . 
. I.'l"Ud Ich OCtU Szły dlugle, paehnl)Ce Raz Iledział tak I Znmunlem, kt6 :: BS,alb Y nte
J I .wa
aJQCY. w obawie ni Bałszka podn:osła !ławt ze Uz!WI
. 
11m majowe, lIalane alotlc:em po 88me brze nledaW1lo WJlzed_ I mo " ro, ItłIOwanla nlesł)'cllanle lIubtelDeJ ta-. om. . I . . 
p;ł. ".lękl1nO-lIrebł"'e 'alo mOCJlł I I'OIk08Joo poddawąl s-
'sorIJcJm 

 ł'Qzk
z, 

ICJ, podnlNI
ola ollony na &aDktu- 1 - Al". to nlemGłllwe terali pewlrd ta.. 
n. ples
.c7.oł. ehloslaly Ich mlode clala 1'01 CI01om. HallZka leżała podal J1D piesZO . Jwn. zniszczenia delilr..tDych pla l k6w la tak spokoJIIfm ..1 .!allowe:r:ym -tODOm, łf 
gnali, plR.8ek IIIUK)'I Im za łO&e, atlll8 -'o- l I SpaJa linem znUil;)OegoO uleck Da pluku P'
 OlłaDlaJlJcycb eud kwUnienla.
 ponul nagły ehl6d w plcnL ' . 

7.np promlente OWIIzaIJ I opalałJ Z, ł:JarDJ \r)okat nie l8oIu)'w L Krótki " ex dzleil cały łołnlenka, 1ward. - Dlaczegof- 
muni w)-gll}dal jak I'OIM z bromu u .-łr.1 s,tycll. I wysmuklyCb DÓB .: J.
I apr,tJ. :łe lla talia w eoble clcbł radoś.! I nroc:1.Y- - WJ. m.;łczyint w nfekMryd1 ł\ff- 
łlll1!'\ulatW'ł potęŻDt, HaJlua Jak N..,. 11 c h ramIoD. Pozwalal 
 dnnJ
 okrw- k ł w:w'zenl e . Koło Hałukl chodzi_ Jak -Jach Eyeiowych JestŃcle qpclne dzleet 
dR o zlQCu,.tej IIkón.. PlII dnia ł.rałi " mlodego elał.. rl,tkJega. a Ił. IBI)'IJ' ::łil o rólowej" dOltoJnej; aś 8poglidlla - Nie ł'Qzumiem. powle4"daJ aztywn&" 
monu. nlczem rozbawIon. dałecl, . 
 Sportami I rimll&ll k I'OIiWlhlt;fego teł na po raz z mtłem zdziwieniem Bo 'M)puszenJłc J, IE ramion . 
I

 ł'
1i na cleplym pluku ramiOD&Dlt kształty. y ł w 1uum00łJ
 Wla;:' lI1)'ł1t akladal w Jej ręce ktÓI
!kQ - To poprostu wielki 
:rtek, ni ki"" c(,nI. r.zatlem puszczali sl
 w. d-ole --,. Musz, ci podziękował, Z aaJut&
 konyl _I, pned Jej Pl'IiJ'8&łym 8dlle obeeoie .pon'ollt nie możemy. 
, \' nB. pełne mone, łmleJoc: el, do 8'" mieniu calł'8o rod K' 
a. .. I- . Dl. . - Zbytek! Cót 1'& dzIwaczn. oJl.re!I& 

:': rndo
nle wBród br7qh pleny. cMu- qś 'W)'"bral Zdł:w,le
C:Ć ' :k:- k*:fI' ja- 111:
:Cjrł!lfl, przed BJIOCzynktern, Wycll)- 
:... nIeco za modernlslyczne dla wiei" 
(JW .wo y, buJ6.IIIa na gnblt!\aCb f&L __ twJm WJborem J erował.. esz na wybruź-. . 
"c:h peJ
. odparl azorstko, bołełll 1t 
:::_dllll z rybak.lltl na polów. bł,dzlll pll Dzieci tWOje I HaJaes:.:: b=t
1 I rodu. - JakOlc'al byt z nil) sam wobec bezmiaru II1cluWajłc ruJn, Jakiejś łlleel)cj,'1 ll i( 

 
urzenl u,pachem MO slODeCzDelto Z mun wspaniałe. dZlal': uroczysIeJ Ś'Wil)tJDi. Morze, niewi: IJ';\neJ wiBlJ'. Mnie sl
 zdawRIo, Je 
 
" ...1 ania i lIublelnym pylklem Ił8alen- NJst g ta ogun.ło aUn. WVuazenI.. D,eb e, Wzburzone, szumlalo w aksamit- 
1 lalwo zrozumla_J obowlłzek. ) 

:

n:
ę::
t;k zł::: chmuranu. ł-Io nle-:8 1 = 
ł::ł
J kWNIJi tak Ja- CJ, wz
=
I;:':lepłej, :łe murnej no- - W dZla!ejslJch ",arunkach'.i 
.. Ic:h Da ewłe- .łowie. leci lIleelormuło
ł:.u s

 po boklej eilllY całej 
;::: ; aJ &-M gl
 . - ZawllZe. Bcb' III, ;o.ia4a tal Jak ntS 
.._ Da pełbem Ulor&1ł, . eko. na Dłodośt, zdrowie I _.. .... 
prueuwal lit ..... . -,-. 
'CJu d&1av ......,.,) 


MP." 

 


które nie Ił poł)'leClJ1e x punktu wIcIani. 
1'-łtlpodarel41la. jednak wlal. mam, In- 
D.)ch poi:yłec:myc:b I wyjtcłe Ich I pod u- 
8la\\ y o ocl1ronio loknłorów moslobJ Da- 
rolit Je na powaine ""s1rqśnł-UL 
N8
pnte prnwodnicq.cr p. wlc:emar- 
6U\\ek Sf'yda odczytuje cały lIzeni popra- 
w('Ii., k.óc)-cb umotywowlll11& srzeklt f't
 
\lo nloskodawcl. 
1'. p u t a k stawia poprawk
 aby za 
,"a7.ol) prz)-cz)'n.; do wypowiedzenia naj- 
roll nie U\\ażat zalegania z oplatl) komoro 
nego, u.
talonego na zasadzia dobro....-olneJ 
umowy, I)Oł.a tem zamacza. Ii poprawka 
lpgo zm!cr7..8 do MIga. aby sl)41 mógl wstny 
mac rk!'ml!!j
,ldJ nlezaplncenle czyntlzu 
",")'niUo z b"'dku pracJ lub. wyj
lkowoJ 

Izy lokatora. 
. DałNIł ro.tpraw, odroczono. Po rerera- 

Ie p Kozłowskiego lZLN) prt)-ję,o w dro- 
Biem "1tamu UIII.&W, o IaIlczenlu Im lny 
WJnnlki do nt;du miAlIteczek. Na &em obca 
dr pnerwano. 
Nu\.ępne poeledlenie 
3 po poło
>>>
. ,.,. .. 

 
L I t W . 8LO...0 I'OIIOIłUD ..,.. 
S Z arszawy . 1 =ł


6re ąloeł1, 8fO do 
Wa4leei. · -ł-. .... Zł. ...... la&. Str. a 
(l[oresJlOll4encj& własna). kowal :
i1=
 8ZCZe8óly t1ch 
 I O krzywde Polaków I chynlU"Odowe nam nlE'pl"Z) j
1! maj :.. 


=- :: :'ł:owaala. - Bw"aw8' =:ne, r ł1Pę 
I! =:'k,":'
:= W Niemczech. =ł
 podnie
 do k
lenia niewlein:aci I 
fil .... "uak.
':::':
.Oft.- 1 ml':: 
:;' oł:i r=r:

 ab, w :=: =
 BokolaJek", · -0łJ'ft- tej 
ejO:::=:
 :a,:Z;=
 
War s z a w.. dni. ZZ bln. m6g1 róU I port morakl Na ;:"ł

u .......ł.njł.::::c.. -.rawie..... s
u
Jm do niej I umles&kujl)CYch H 
pol1 t yc:zDe Awiklania przesłaniaM nie- &y: mność handlowa portu jest oWiCl,lOll& -: tiU .....ł--hl'::':. ;:.a..::--- 
Jnoki narodowościowych ze atr&ł4 
.. wewnętrzDł pracfJ w eejmie. 1rzeLIt&- :: milJona tOIID rocznie. . d.I.. PoIFJi.i a z klJl'Zy
' it d.la lej wewnotn 
włwu1 dłżęola łewicowe do władz S. wszelkie widoki, te W.
ymame _UlIkiem r.ałlłeg6w Die- Dycb wrogów, którzy nie omleszkajł 
Wffrj miDisterjalne pp. Sikorakieg: 
;:;- pienvazonędna dla Pomorz 
 ta mleekicb ftWJnJi, kt
 Rztd Polski za- 
nidc! na !eren międzynarodowy DOWYch 
lU
skieso, pragno zwrocit uwagO Da dw;
 sprawa zMtallle JIIUIIyślnle :ł.ałwr
wa :'otOował do Nlemcllw,.ue posiadajOCych nle u......dni onych preteolllyj I roezczeń 
wame sprawy, któteml lejm zajml DruBlem Dad )'wateltlt_ polskiego la wwaltowne ru- nowych, w rzeczp1stoŚei nJeistnJejoeveh 
w. nledlugtm C&&llle e liit :łnieniem. które 
j w&lnem UBa- gi I'ol8Jtów · l'ilen1l11C, powoduje różno- kwestyj, zdobywBt znów prawa, oJe 
 
Pierwsza I nkh _ to bud I ł sprawa samorqd:" ł:ł: p
lO:U, I
ł =Ie 
e dla Pałski na.st:pstwa w nIkajłU z Istoty postanowień U"a.k
 

o portu w G d D L K ow
 w e - że\! powiem że byt . z m)', Je- JU, naz.ewJ1I)tn. Ded8l'nOŚc! ze stra- wersalskich. 
I ppoclarcze, a 
zem 
a polityczn.e tal od tegO,J'jakle us::'OISki. 
zle We- ny RZ4CIu Polsk. gwałtów, dokonywanych Czynlęc tle lIoble I swoim ole oddaJe. 
e\WO armJl _ .doszły do 
e
O
Ie:OWII"- państwo sobie IJadL .,. samol"7..łdowC! prze
 Niemc
w na obywatelach pol
kieb, my pny!!1ug1 naszym spn:ymierzei:lcom 
polska musi mle
 8WÓJ wlasn a:a, ze Związek Ludowo-Narodowy I obnlza jego autorytet w oczach zarówno Iwięzanym z nami wspólnym łate
 
-łe sJtrvpowany port mo ..
, n czem nadac! tJID ustawom tak . Jll'8«n e własneso apoIec:zetKtwa, Jak I zagranicy. I nie
EPieCU'i:lstweD\. 
doświadczenia z Gdailllki
kL PlfJcłoletnle klad. aby zabezpleez c! leo
'::łlenle I u- W)"tWIIn& siO w UJ sprawie rozłam gl
 UbolewMia Je6t godne, te śwIetn)' WIiI1r 
lego, te Gdańsk takim portł:m na ';'CZ 1 I y lllis &er pallstwa I umotl{wi: m.n I CJlar: ak . roki międ%y społecuil5twem 6 I'l4deal1 zoleustępllwoścl wobtc Niemców. Jaki da. 
ł.fsie. Ani wladze gdataskle :ISkim pnie sklm I miastom Jak najpoł::y'
n
 
ieJ- 

u faktów, te zabiegł i racje nie- je nam Francja, nie znajduje nuladow. ' 
SU przycbylne, ani też warunkl e 8ł 01- 
óS 
 kierunku narodowym I
I: m eche potrafUy ZW)'c:łoiy
 wzgllJ.d na do. 
cl,,:a w Pols
 w zakn-
Ie knmpeteDCJt 
at. mogł Z88pokolł poll'lkl h portowe" JWioze slO w tym w%ględ I . po . bro \\ IMnych Obywateli, co wałnit'J87.& · moznokl, ktonoml l'O%pon$dz&. 
"owJcb i wojskowych C z r tneb b
n- tylko z mniejszościami D

:III
a n: e prU'móc wzgll)d ujwJiKy na 
s Przez \V5trz).mar.ie ł'£tortlJi PO:I!U 
WIIioeek i:e Polska mus.. zb d ego wynika także i I t£mi klubami ftnlSkleł: l m, 8 1 e narodu I pa'l.,twL słra.ciła moment odpowiedni do zmn1aj' 
, I \I ował 1'I0ble Ic k tó ...
 na e- C I I . slenla na j grotnI . j k .. 
parł wlasny i odpowiadaj4CJ n w y, re zawsze popierajl) po5l.:pow'. s ęp IWOŚ
 w
bee 
Iemców łat".o- t sz.ego I WBZyst Icb nic- 
marantom. aszym wy- 
td3nia obcoPlemieilców." e wiernosc dla łeb slów I obietni:. mimo 
pleczeń.'Itwa 8ernaań!lkił'go zredukowa. 
. 
Iczny handel polski mu' Iet' Język tłrzłdowy, proporcjohalnoAc! I poWB
bnych w świecie I wł8lln)'c:h do- naa warunków ..pn.YJajl)C}'ch prul'lkiej ..... 
110 portu morskiego dostęp woln I
 m pluralnoś
 wyhorów, zakres działania lIa- awiadczeil lamania JIl7.M Niemców naj..- c!1 /ltanu, od\\l
emu UrallB nach O- 
1Ioiin,. Wielkie okręty handl y swo- mo
du, wybiE'ralno'
 (czy nominacja. roaystszych nawet Pl1Z1ne.-:zeń I pnystQII' Sten, przygotowaniu pnisklego Odwetu 
r.awljać tylko do portów głę::ic:'(I
 władz, dopuszczalność. pewnych odrębn
 umów Ankcjonowanycb I .wanntowa.' za w)"l1lkl woj
y ś\\iałowej. Na llemJacb 
Wzglt-d na wOjskowe bezpieczeństw 'ci w dzielnicach- wyzeJ stojQc:,cb, WJ. nyc
 Iraktalami mJę1:.:yuarodoweml - o- Polski, st.anO
 I,cych. Jej ochronoJ wał 
td nakazuje znowu w1brat takie m
 por- I'!ło
nlowość snmol"Zlłdu (gmina, powlnl, boiza zaufAnie I ".tarę " d
jru.LIit poH. od za.chodu. pmc:U.14 i.arllwfe, nJestnJdze 
które siO da obronił przed m'lI eJKe, 
oJewództwo) itd. - WIIzY!llkle te ugad tycml) poll'lkicb f'zj'T.olkow. 
 nie poufne I tajne pruz Berlin w ludll 
karoL _ Te kilka ",'zględówo
o:

1 at
. n
enla b
dł przedmiotem gor""1ch ro&- W duszy polskich \\)Cbodic1\.. pow- i plenll)dzE' zasilane Dlemleckle zwltzkl 
port polf'ki musi by
 wleJki gl bok Zł. ze praw I spo
. sial lpoglębl/1 się żal df, UJUYZD11 rod.' f PO
lty
zne, WYlDie
he przeciwko RlII!Cą- 
piecZDy i całkowicie od POI
kl 
zale
 tez- won S
Ie;ze
l'Itwo po
skle musi I o '.em kÓw, ie dla dogOll.::enta niemieckim 
 
poh
j 7ł8klej: polskim w nJej ł'Zł"' 
Gd tu_ t y. r-my. e , a , stronnictwa polBkle w .ej- Lląom I racjom li d k om, pn:ec: w Mmemu i.'łlnl/lnlu Pobklej 
Będz! a )': "
Dkom nie odpowid.!a. mle broniły Interesów p o I s koś c I pn"- I Dędz4 nJe8uzęś
: po.:'1 h t'{;,[Wd' ł państwowości - organizacje rozbudowllJlt' 
n e on na a ważDQ placówk, morskQ. chv zakusom obcoplemiennJID W 
J . WJc l po. c acz)'\ jako ntd w nf(J:złeo, gotoWI pruski tajn, 
;r e le nadaje slo do Iych celów, jakle na pańl'ltwo I na jego Jln}'I!r:lośi po

 Lud.nolk! pol.ska ml
lIZkaJoca w Niem. I rzQ.Il z potnebnE'mi urzędami I funkcj8DIi, 
olska ma nad monem. Zatoka !ucka nas nalcbl14ć do rOrNażnpgo pn:emyślpn
ła czech,. pozostaje narazonB na dalsze, chot poCZlłwszy od iandarma aż do n&CMIDI8O 
jest 
lytka. 1og l obie n le dna mOł'Bklego projektu ustaw I18mo1"Złdow)'C"h. Ogó
r.t' by w mnej formie inl!Cenizowane prześla-I pI'£zesa rcJpncji. 

tokl byloby tak kosztowne, te pańs1WO rasady tych projektów podao:) '" najbUi- dO
8l1la ze stroł.ł': Niemców, roa
ch
a.' WrAlut granicy polllko-nlemlecall'J mte 

le podola
oby tym kosztom. WSku=ck I!z}'cb numerach. St. S lon] cb bezkarnosclI) lfWaltów mozno..ci/ł I. ka zwartym pler4c1enicm ludooU nleo 
eBo budowa przystani portowych w p\&- ucby.łenla slO przed odpowtedzlalDOŚcll) miecka, bojowo pl'7.yspo1.loblona awaD' 

 i 
 I Da Helu musi hyc! odlożona na pół- . . . .. . . Wielekrot ś
laUe
z coli dobre go u. 
e, - Niemców reaguj,cych nie na I gerda nll'1nll'cklej armjl. Niemcy nie po 
eJ.. k Ś -# - Jakiekolwiek pobudki, wzglO/ly I wplywy slo.d.a.j4CY obywatelstwa polskiego e&a- 
Iłównieł budowa portu wewn
rzDegO J
 lej. samotnej op u9ZCZO lIeJ duszy 11& moralne, "1I1e .na pol
1) tolerancję lub ioc alę bezpieczni pod ochronI) nieml
 
. T

wie zostanie narazle Da uboc:ru. zIemi, robisz BObie przyjaciela w niebie. polskQ cierpliwość lecI. tylko Da udene- kl('go państwa I jego ntdu, .lInI w 1'01- 
ehocllłI sludja techniczne w tej sprawi\! d


eole jest pośrednikiem pomięd%., .oIe pi;ści. na. oparcie gwahów - sU.. su I'IW. IIczebnośdo. st.a.nowił pod.ławv, 
tlll. Z08t &l14 zaniechane.. Swiatlo 'lnem Ustępliwość i bezkarność ze st.roo, glównł I!przżynę I kolo rozpe dowe tetto po 
Wszystkie wysiłki pobkle maj. slO'" ale nie poJL l'fJqIlTA!fS a lIwIadomoJć, Rz.Q.du Poll'lkląo .. dla opinjl &&«ranlcy golowla, szpiegostwa i zdrady. 
p
l'Ikowac! w G d )' n I, ktÓł"ł UzDano za oznakł 
 dowode
 iego 
aboścł. co nie- Organl7A1.Cja kościoła unijnego w Pol. 
II&JdOSOcllllejaze mieJac:e ... łłudow, wiei- CI klórzy ci' Or..ot. (z) pomienue sz
odzi 
tanowi&ku Polski w ace podlega Ra.dz.le Kościelnej (Oberki!;. 
kieBo portu. R
 rozpocqł Już nawe. ro- I tyc! będl) \\1 e
, I umieraj4 dla ideału, świecie mlpyna.rodowym, IiCIłCyD1 si" & chenra.t) w Berlinie, odwolano z pOł
k1 
kowllD1a IE kilkoma finDami ZdBł"aniczne- eUlUe. - silI), z si
nł postaw.. . r; sUnęmł Ich zna 

r6w lojaln).ch a pozoe\4 w looo baka. 
Lae-tta mionami I przeJaWBlnL CzynoiJLI b11... tystów wrogo przeci""ko :-liej dltialajl)Cych. 


=,;1 UnarneJ 
a::=.' ; iód stołowY 
T&DI Dr. W. A. Uenatsch, Unisław. pow. Chełmno (pomorze). 


! 


IL D.OWsn .) rem zastanawiano sit; powatnie nad 
sprawą polski jako całościę. - & 
Jak odbudowano Polsk-? myśl1;1 o umiejętnem jej zlikwidowaniu 
.. - b}'1 Berlin. 
(CiQg dalszy.) II. Pocqtld ..... ..Utyki .....k..J. 
U ludzi niepnywyklycb do głęb- Zdana się aytat u 1188 polemikI na 
uego ft!:ltanawiania sit nad zagadnie- temat. kto pierwsz}' wymówił w ostat- 
niauli polityc.l:nemi zazwyczaj ich nich czasach wyraz "niepodleglośt", 
przejścia osobiste decyduję. o ich spt)- ktory obóz pierwszy powiedLiał Slośno, 
!Obie politycznego myślenia. Było też te chce niepodległoścL lest to ł'pór 
niemalo takich Polaków, któny wię- dziecinny, niedoneczn)'._. 
cej 1Dyśleli o tem, ieby Rosja Q'inęla. Niepodleglość nie dlatego mamy, że 
bU teby Polska powstała. .. ktoś pow.ied.l:ial gloś
, li jej chce jeno 
. . dlatego, ze byl1ludlle zmier-roJłcy pla- 
Jezeli ewolucja polityczna Europy nowo do jej odzyskanIa orjentuję.cy się 

 poc:r;ę.tku XIX wieku wskazywala. mniej więcej ",. wtu'Unkach do tego nie- 
ze powstanie na nowo państ
 a POI- I zbędnych l umiejQcy t.e warunki dla 
8k.icgo w s
eregu inn}'ch P
ł:łst,,: 'na- p01ltawionego sobie eelu wykonystał. 
rodowych Jest prędzej czy poznJeJ nle- Zadowalat się chceniem może 
unIknione. to położenie międzynaro- pnf'cię\n}' obywatel kraju nie działajł- 
dowe na poc:r;ę.tku obecnego stulecia C}' politycznie, ludzie 
'szakże majl)c}' 
POzwalało przewidywal w niedalekim pretensję do kierowania lo!!&mi narodu 
czaele konflikt zbrojny między pań- musJ'.4 wiedzieć nie tyl).o:o chcą mieć, 
stwami, które rozebrały Polskę, a tem ale co maJQ zrobi
, jakł drog
 dojść 
BIID1em wystąpIenie na widownię kwe- do upragnionego celu. Programy chceń 
stji polskiej, wyruszenie jej z martwe- - to tylko jałowe, p.uste hasła. 
go punktu, na którym Sił ci,żica md Grzeszyi takieml programami na- 
cal, środkowQ i wschodniQ Euro
 po- wet obóz. do którego sam nałeżałem. 
tęga Nlemiee utrzymywała. Z tych Za błę.d uważałl'llJ\ i spneciwiałem się 
Widoków Polski nie zdawano sobie temu, gdy w progromie nakreślony'11 z 
Iprawy ani w EuropIe ani w polsce pOł:zuciem odpowiedzialności (Pro- 
s:ułaeS. W EuropIe dlatego, że Polsks gram stronnictwa demok
atyczno-na- 
61
 .nlc:zem uwadze polityków nie pn)'- rodowego w zaborze rosYJskim. Rok 
ltóminala. nikt si
 łeż niQ. nie intere- 1903; wstawiono jako cel dąŻ"ń obozu 
!!Ował i nad Jej możliwemi losami nie nil.'podlegloŚć Polski, nie umiejąc 
la8ł.anawial' w Polsce _ bo tu albo wskn.zat dróg. które mają do niej do- 
nie umkmo' myśleć połllyC.l:nie, albo prowadzić. Uczyniono to ze wzgl::uow 
Dlytil nic wychodziła poza granice da- połityczno.\iychowawczych: uważałem 
hej dzielnicy I państwa, do którego ta i uważam, że do wychowywania myśli 
dZielnica naleiała. politycznej slużyć wil1l1}' bię.żki, art}-- 
led)'nem bodaj miejscem, . któ- kuły, ",ykłady, programy zaś oficjalne, 


Bdy wskuuj, cete, wiDny obok. nich 
wskaz)"Wa
 środki. · 
ZreszUJ osięgnięclu celu niezawsze 
pomaga glośne jego zawczasu deklaro- 
wanie. . 
l\igdy nie bylo takiej ehwni w na- 
tlzycll dziejach porozbiorowych. żeby 
nie byłu ludzL chcQ
ych nIepodległości. 
Nawet w okresie popowstanIowym, w 
okrc,sie ogólnego przygn
blenia i upad- 
ku I16d7.i
i, ideę niepodlegloścl w głe bi 
duszy pielęgnował każdy Polak, majł- 
ey świadomość narodowę. i politycznie 
niewynarodowiony. Co prawda, nie 
śmial m).śleć o niej jako o rzeczy real- 
nej. 2ywioly czynne polit}'cznie ogra- 
niczały swe zadania do spraw miejBCO- 
wych kaidego z trzech zaborów, poru- 
szanie zaŚ spraw}' zjednoczenia i nie- 
podległości Ojczyzny uważaly pnewai- 
nIe za necZ zdrożnQ., bo pnc
kadza- 
j,cę. ich zabiegom. 
Pamiętam, kiedy "Przeglę.d Wszech- 
polski" w r. 1895, w utnl) rocznicę o- 
statnjl.'go rozbioro 1olskl, wysudł IE 
iałobną obwódkł i w słowie wsitpnem 
powledzial, że u. cel swojej pracy sta- 
wia odzyskanie niepodlegloścl - b,dt 
nie chcillno tego zauważyć. będt wzro- 
szano ramionami, pat
c na to jako 
na nieodpowiedzialny, młodzieńczy 
wył..ryk. 

iepodlełtlo
ć, jako hasło. zjn\\-ia się 
w naszem życiu polityczne m na nowo 
już na kiłkanaście lat pned kotJccm 
ubieglcgo stulecia. W r. 1886 pow
taje 
organizacja tajna .,Liga Polska", pne- 
kszwłcona\ potem, w r. 1893, na "LIgę 
!\arodowQ.', tlt

'ia1Qca sobie w l!Wej 
ustawie za cel - odzyskanie nłepod- 
lł!łi lości . Gropuje ooa koło Siebie pra- 


. 


POi7_"" 


I.,Ba ....... aa"" 
wartUd ...ł,.
 
.,.... ce ..... jł-J" 


OSZCZęclD7 1e wyłęcznie ł:ywloły młode. wstt;pu. 
JQ.ce dopiero w życIe lub do tego się 
przygotowujl)Ce, prr:eciwstawiajQ.ce sił 
z jednej strony t. zw. polityce ugodo- 
wej. z drogiej - mi
dzynarodowemu 
socjalizmowi, majQ.cemu na 6wcotas tlU- 
ny wpływ wśród młodych pokole
. Z 
tych to młodych kół wyszły ooówCotlUl 
manifestacje narodowe w Warszawie 
ku upamh:tnleniu hlstorycznycb rocs- 
nic 3 maja 1891 r. I 11 kwietnia 1894 r. 
Sam byłem inicjatorem i klerownlklpm 
pierwszej z tych manifestacyj i pami
 
taDa jak sfery poważne, kierownicze · 
kraju b)'ły niemi zastraszone. Nie !DOf- 
Iy się one op
dzić analogjom z tern, co 
pornedzalo r. 63, i bały się dal
otego 
ci
gu. Jednakże dalszy cilJg byl cał- 
kiem Inny... 
Te młode koła byly dzie
ml epoki 
względnie trze:twej, f;połeczetlstwa 
przekszlalcaj:).cego l'Iię w kienmku no- 
woi.ytnym. miały zac
tki rozuml:enla 
nct'".l:ywJstości polskiej i mialy wśród 
!!Iieble czlowieka o dziesiQ.tek lat od 
swych współpracowników starsze
. 
ktbry tę necz
.wlstoś
 ogromnie j1Lsno 
",'idzbl. i o Polsce 8Zers
, niż ktokol- 
wiek wówczas, wiedzę posiadał, i któ- 
rym byl nie żyjący od lat kilkunastu 
pub!icysta. Jan Popław!!k.i. Był to du- 
chowy ojciec nowoczesnej polityki pol- 
skiej. Pod jego wpływem myśl tego 
nowego pokolenia skiero",'ała się do 
zagadnJen bieżących oorodowego bytu, 
do c)mowania ich ot punktu widzenia 
całości sprawy polskiej, do 8zukania '" 
połozenJu wspólczesnem Polski i w ro& 
woju politycznej sytuacji Europy drÓf 
ku odbudQwaniu pabstwa polskiego. 
o.a da.y nut,," 


"
>>>
I łaIa Ił. Iw",. m.. 
lIIoO'Wo .v


 - .wP 
 t ,. w 

 e warunki 
 w KróIutWt. Ochrona loka oru . 
\\' latach 1920-30. 
eJ
 Ill y 
:: L Pro ,leld _we) U5"". 
ba urodzin chrześcijan o 76, a . I 
o .'-. w r. 193()-40 chn-łjaa o It. a lilowej rów Jut WJtW01"JOfteut .PI"IeI BłollUn
 
I'.ydów o .,. czeAt. Sejm p7'l)'łłWUle do na:hronie powujeJwe prawem w)'J,ikowem, adn 
- Widzlm, . tego naoemie, .. 11tul. d7S kul jl nad now, ulław, °l
 ma 000 odbiera wla4ciclelom prawo ewobodn.. 
klem f'JDlgnc:JI lItrat krwawych od
 lokatorów Ulława ta &Utąr alycbanle go ruzporqdlEanla włunukit łub Pfa. 
tek tydów w cJtBU lat dwudziestu wipuj,cl) dotychcr:aa n e cbomości wo to ogranicza. - to Jednak na lU- 
war
nle niepomiernie (& II ba 17
 knywtJqCł wldcleleIl 
l;łr Ma ona pelne Jej I natychmlalltowe mleel8llle 
wr.łrl. na III
). IdeU pnytem uw.r.gl
- u.tawę & dn. III grudn
 włerda kata- nie polEwala pow.zechnł' bl'll.k Illlesz. 
nimy InO ekooomiezq 2ydów, Dlezwy. lItać 110 podwaUno u ro nkó miea' 'taili stwarzaj,cy wy t podatne poi, dla 
klo 'mJertelDoU eWecl ehrzdt:IJai1- słrofalnycb wprost stosu w brunnej \\oyzyaku. _ 
sklch, Jeucu gromiej pnedlltawl alę kantowycb i &apobl 
 eu
WDYch I'rojekt nowej usta., uBłłu
 roz. 
&JrlEYlIZluść naua. pr"y d&isłeJaTcb pnep p wl

 zwlalEcza &nł' &aladnienIa: q. 
- - - I lełcl ru1nJe m1aaL j Sejmie j'egulowanle wysokości stawek, ho- 
Nlepoko liCe · 
 Dotycb
zUOW& d)"lkulI a w 1 twa body umow)' oraz okrdlenle wJj,tków 
W prula ad.ń-k
' ukazała ft,:--t: !'twlerdzlła, że WlI&)'sille :
w
stji Jd aaaady nieulluwalności najemc,. 
lIpiewajllCA te w Mlniat.et'um ..ole &m1 PI"'&)' .&naJł. Ii obecny II . ' PrzepieJ ..6.... 
· W&I'1IZ&wIe rozpatruje 11141 04 lUlku dlal pluJ lea&kaniowej Jes& wpl"Ollt grozny. R ddał I aR I ra 

::::łe: B 
o::!:".IC ::: 
wie
 to 
ł:
 I :;::


: WT
:!,
Ólnfo:

t!\
j:: :Ie 

 
I:jl -łena Ide dokODał .polowo: najpier.. komisji. .,Doqd Istnie
emu porqd j,ce ustawie. Wyje&e q s pod przepl- 
ma b1
 pneDJealOllJ' W)'dllal IIaDcIJowY..ł.. uiwł.-;a wbrew tJ-set, I wbrew 80w o ochronie najemców m. l dom" 
telD W)'dd&J rucbu, wkllucu r8U&6 W1c1
.O" Junn I'rawnemu
 
 Z8118
" li na- których budowł ukoDczono po t. .. 
TrIIlIlllukKja IDIaIabI l17e wlłoak-HDł · cłIto- zamIarom praw wc I ezeA w cu- 10111 r. dalej pomieszczenia wynajętt 
BU rb. -CDlca konTata s pom ellZ dyt w na przedsiębiorstwa rozrywkowe, kino. 
WladomGU la W)"WCIIat m... w 
 Jzej uJeruchomo'cI .la d.nr", g teatry kabarety eale &abców Itp orac 
BSwle _8m po.UM ZU;e
oJI!llle. "'le..- i
tocłe zwraca wl
c1cielowl IIleruch
 mle
zenla ":ynaje&e na bank
 ke- 
'aOle jaki..SO łllłdł urzcdu poIlIluego I Gd&illlkI 
okl JedynIe bieqee wydatkI. Jak
e io'ry wymiany I pomieszczenia od ł .. 
· eh.1II sd1 IIZowinJakt tamt.JaI waellU-ł 'eDŻe poDOili na utrzymanie porq - . j te pólk ak 
lIlIemi dll.ł- dG wyparcia ł,...ł..I.a polll/ł-8IO. '
u. ll1ł oAwIi!tIeuJe, dostarczenie 
3jów ,.-.zw y : ,;,
a e s om 
y,. 
w. 11-, naldl wwaiat I PULJI.t.. wIdzenia 011 od ł Ta ra4ca I Biczem uJe- nym. Od I.. r. pcreqwnJ' wYjęte 
rodowep I paAllłwowep .. Diea:ł'cb&Die ullo. 

d
f
na nlesprawledllwoU. pro- '.Jędł. pod ochron)' budynki fabl'}'cZDJ. 
dUwe. _ \vod ca do ruiny miast. byla I Jelit DopustaalDa podWJłka komonlgl. 
Bka
oro.:o':u
:e
::k:-

O:: :::. 
_ 
IIJ\\'-:' pobud
 ąłenla dó zmiany o- nozdzlał drugi 
olltanawta dopulII- 
IIłwOW)1cb.. Pomijając wZBled
 necwwe -. \ł!cnej ustawy. - czalnośt ewo
dneJ umow, pny mllll 
ile W.eIU)' tr'aoalokal:Ja oia pn)'nfolla alt ol. Sprawozd8l11't lItwIerdza d
le
, te kaniach od pięciu pokojów (art. SI oru 
pawitJkuellJa aprawDOAd cIaaep un,cdw - lotychcullowa us&awa lltanęła JUZ da- normuj" "-ysokośt komomi!go W 8to. 
wq1ecly pulił1CZDjI oakaq.'al¥ racuJ pulO wno w raqeej sprzecznokl . wymo- gunku do komorneso za c:&erwiec r. 
lltawieme D)'I'8kcJI w Gdailaka. Oł-DH la 'ami rolSłdku. że zapadaly jut nawet 191£ (art. r. I 6). 
rui,,"a al, OB .jckaz4 llkale powtón)'t rejtera 
,rokl I!c!dowe. które zupelnle otwar- Dla mIeszka" t-pokojowycb _ 5%; 
d, I Gdamka, ku olema/ej acleae miejIle'" cle lamały jej po!tanowlenla. l-3 pokojowycb _ IO
; ł
 I lakIa. . 
w)'eh hakat)'lItów. Car w Mlu sterjam Z&!!tB JejU jednak" w ocenie stanu oba:- do. naukowycb I trychowa\\c:zych 
nowIono aI
::tł;n
I;-: 
:="'l:

e.::. nego Sejm okazuje zupelnl) nIemal 15r;.,; 7 
kojuwych I więbzYCb o.... 
=t:
.o, te opuazczenle takiej plaeówkl jednomyślność. to co do sposobow 1111- JI" sklepow I Innych pomlel!zczetl baD' 
UOII&n, apety t 1 
eh tól I!dBmkicb, ktu_ praw)' zacbodq pomiędzy klubami JIm'ycb I przemyslowyeh. za k&ól'fl 
re bedli. w tem 
dzeniu wldllal
 zapowied: różnice bardlEo znaczne podobnie zre. podstawowe komorne nie przekraczam 
I.kwldacjl w&B)'utte. IIrzędbw polakicI. szł-ł jak I poml
y zwolennikami po- 1200 mk, (000 rb. 1500 koron) ronnln 
w Gdańaka7 IIZczególnycb -partyj politycznych. _ 20%. Dla Inn)'ch IIkłepów I pomlesa 
NaazeJ pollt,ce l!dBi1akJ
 brat 8ta1eł "aJII I Znów jednak wnyacy niemal przy.&na' czetl handlowo. przemysłowych 
wyt)'cmeJ, I I114d «:iłł!le DI
potrubDe ImiaJQ', jl). ie utrzymanie oChrony lokatorów tS,.; dla budynków fabrycznyc
- 
gdzlll po\rZeba kODJ!ekweu«:JI I DJeugł. 1 _
 tołc l llli.
f jelit konieczne. Godq IIlę W8ZYIICY ns jO% (zanim wyjt;te bc:dł s pod dZIala. 
T) m IIpOIIObem zamlut wzmaca '"" po k .. ł ta ) . 
Gdań-ku oelllb &Dl)' J-. młmowoll ....c - ł wywody sprawozdawcy omlsjl praw- n a Ul'; w.. y . La 
· q lrrecIellC:ia alelllleeldel. nlaeJ. .. aakol...lek ochrona lokato- Stuwkl te obowfQz
R
. mal'l Ba 
&ro t ba zalewu 
dowsklego. 
 - n-Si kwartał I podWYZU8JO Ilł co 
..
 kwartal o ł
 a od I. I 1925 o 6" pod- 
 
Wiadomo powszcchnte, te sinęU w T,lkO lesloe 3ta""(Iwego Iwmomego. . . , I I 
wojnie W7lącznle chrześcijanie, a ty. W ten lIposób wite komorne_ 
dzi pełnili bezpleunł 8łuibę w biurach. O 2 5 b.. mielIZkanIe jednopokojowe OI!Ilfg1I
loby 
W łf&łopolllCe w r. 1920-30 liczba uro- wJ'&okoś
 przedwojenno w 3 kwartale 
ddn ehnekij8n zmnJP.JU1 sIt o " I r. 11128. za miea&kanie 7 pokojowe _ 118 
c
 a Z, d ów o I,.. czyh przyrost rocz. . 1. I. IL28. 
ny ludności chrzddjail8klej wynle!Ie Ponadto wła6cieiele poblerai mon 
I
, a 2)"d6w Ił"'_ W latach 1930-60 a.mawlat moin. ..stO.łO POMORSKIE-' n. MARZEC od najemców opiaty od d08tarczania 
smoleje!y .elę liczba urodzin o 
- Blo- I - t ___ wod)" I od kanałów. za światło za ..,. 
ric te daty za podstawę, ot-lEymamy w ---- U IlOnOlzy....... wł.z śmieci I tp. Prawo to wygasa kito 
1930 r. 7,2 mUj. c:hrześciJan I I,S mllJ...... - dy komorne doale81lle 75% (ł:a 
 I 
"'dów (Jr»?I»_ 8 w 1940 r. 7,4 mUj. chr.le' Poni_at obiel
' m1e5łtc jest kr6t"' 1 Pn. p6'nlejnem 
.ID6wlelllu nie moiemy kanalizacjO) wzgl. 5O
 (Inne opiaty do- 
· tleljan. 1,3 mllj. ildów (11
) w MaJo- od IhnJCb, oleca li, barno, odllow,t r
e .a punktualNI doataw, plCrwwych datkowe). Art. 8 reguluje op lat l 1& 
polsce. f pt ,dpl.lę . wpel wym'enion,JII aule numerów w marcu. 
Sa. 
..... Pea1le. cle wafta o b", - lo oc!wlee!ft8 prawo. wokl .olldartlle potcguJe 110 pod 
J'- 'I., J:ftajomo
11 s8m
o faktu. lecz doł1 
.UolejBlelJO raeja lIoda I .)'clow.j nie- WDm.och&, komenci, &ak daJece, ze w do wyjaśnienia okolicznoścI. w kt6tJcb 
Za g adnienie wojny wygod,. w:łzu człowiek tak duio ma w BnHD&d&ie owiaDej jedoem po8ta11owle- powetaje, przycz,o I Sllulków oraz wla. 
I IObl. swIel'qc:ościl ftiem. jednOIItki p117cblcUlIe aJaba.. do- "'lwotiCl w relatJWll71D atołlUllku do .. 
I pako u. . Pierwae watki toc:ąl7 sit o 'ts poą. l&rajaje IIlę do ogólnego poziomu, - 8WD-1 0lcb tegoż rodzaju faktów, Jeśli chodzI o 
fCł.. ".IaaJ.1 wienia, o oleogry:zlonł kość, o II'P'ł"JaUJ- je br'a&i doclUajł do kODiecznego II&tęte- . 'WOjD" to takiem Wuec:hstI"ODDem Icb & 
II Dit o pochiał Iupów my611waklch, o Da- Dla Daatroju. Wuak Bromada to Jeden! '.owie,leniem, w miar, po..ad&nycb ir6deł. 
-- 
 
 
zla morda I prac,. To poc:qtek aa- wielki I lun, człowiek. Wite Id, 810 lud& I 
.JlDuje &tO butorjozofjL ODa lo mowt 
. WotBy,... I -........ paŚCi, ataku, - a jednocl8ŚDle w przeaw- ko8ć IVUUDoŻ)'la w rod&IDJ. klan, I azcze. Dam. ie kaida wojna w bistorycznYl1I prze 
Odwtec:ma walk. Dobra.. Złem IE nłe- , roiku rodzi li., cbtc! obJ'Oll" odwetu. WI
 IIJ, - DaDllfJ'DośCi I paaje tylkO jencze biegu przedstawia lit iDaezeJ, kaida ;;a 
.ł.tIllk "'8'jon6w pn8ll1olla III., ... ziem- "'lka aac:zepaa i wallta odpGł"1IL R)'waU- bardziej li, lpotęgowaly a co 1& tem Idzie 1110)' podkład foLkloro I etnografJl, ka . 
Ikle 'enDJ I wypełDila lIObt ucielllŚlllaJtc zacJa atala a.., potnełł. cocb:ie11Df. łrafłajł 81
 coru C&faLa&e okalJ. lpuru l , Inflłł k.lel'owana polltyt" lecz przycZJDJ t 
8I
 warócł lu411 w pG8'ac:i WoJD" c:aą l.eD I PnYU1D& uwoVtnDa jut tJlko PI'ZJ'- I walJo;i. Bodaj ŻIInajp.erwlza orguizacja cdc jawoe cZJ ukryte, w Ucznycb woj. 
łJad6ł placzu I niedoli. Leci II'l1y wśród czyn, ctrugorzedDt. zm,lIlow.. .lubjektyw. ludzkiej Bromuy, to zbiorowy I18pad, od- Blich lIię powUl'7..ajł: o terytorJum, o pod 
duch6w lae!clel8llnJcb I&"'sze Do- Dł I ma ... widoku cel zewDfJtnIIJ. mater. .et lub obrona, cz,li pierwau poczYDa- bój 8..lacla, o lup" o baracz. o zMldo.... 
bro 
yc:ięta, 10 warou ludzi, podzlelon,cb jaJoJ. A te cr.lowlek Jut obd.aczolly du- Dla .poIec:m. ludr.kOlkI bylyby plerw.
 liiI!, o l'uza"...BI',,, iraJllc pIU..tw.. o lIuk. 
tIJI dwa ""Ujerm. obot)", ElU'ówno zWJci.. PZl), w której .:ład wchocht takie JIOIIł- woll11 na kiemi. _ I . C41aJO tronu, wojn, rellg.jne, dyflll8l,czat, 
8\wo (d()ratDe) bJWa udzIalem Dobra t cly Plllchłc:zuej Dat1lI7. więc ae1V1I
1.I'ZDe \\i najdawniejllz)"ch tr6dłach bistorJ- Ioatr)'mol1jaloe, ekollomlczne. balldlo,..' I 
Zła. Widoczoie Zło ma' w cieleenośeł, w 
Yllłowe podniet, aięgaJI) do źródla we- aD)'ch Dajltanzy
b ZJ18,IIj-cJ1 Dam ludów i l. p_ Waród b. liezlI)'cb wojeD bistorJa WJ. 
rnatl'rJi, BWegO 1I0jullznikL 'Y czlo"leku, wnę'rznco, duchowego. SkaioDB Datura obok przejawów kultu rel.gilnego zawsze licu Bporo taklcb, które mlaly lUpokolt 
w Jego duszy, istnieJ, poteDcJalLie te dwa czloWl.eka Prul gruch, pnez ..wtadomo"
 ... plerwazem ltoJłcego mle j 8C:u,.lpoa t rze. 1 W)l!óruwan. ambicje paouJłc,cb, kapl1- 
plp-I"\1oIBl'tki. - jak m6w" teologOWie. - dobrego i złego" I latwościt wYCIula w lam)' lub intuicyjoie wyczuwam, 61ad)" l)' tJumy, 1uJ) urawą lIliłość wlasllt .-. 
· zależnie od we'W D fJtrzDl'80 
uu woli liobie podloże cbciwości. zazdrości, samo- 
'Ojen. które ludy te prowadzIłJ. Ownem, Dan:b6w _ ł te, W)'WOlł!.lle blabeml prs,. 
oraz zewnę,rzny
h CL)"nn.Lków, Cl.ioW
ek o-! IU1ł5tw.. c:bytrobCi, OllzustW" buntu, zło- .. OU'Okacb pra-wlek6w. w przedblstol')'_ ' I cz)'uilIIIi dla oarGdu byly II&Jukodll w8d 
powiada 81ę jUlIO Zl'. )ccłn,m, juito za Acl I lUen.wUcI przeciw bratlL R6inica CUlJcb legendarnycb podaniach wOIDa Niek.órzy butorycy utrzymuj.. Ie uIII
j 
drugim, lltosownle do tego, co 80 wl,cej ..PUJI:ł:". rr.ecl.li.CU, uapo
b&enie. tempera.. jeat świadectwem i:YWOtOO8c:i ludu. Jest lDOIIarcbican" IIZCzeg6lni. monarcbjl aD- 
poclęga. S'4d wnlOllek, te oiewlele po- ment,. co ważnlejllza. przewll3a Ily fi. dowodem jego utoienia. Naród JakU wo- 
h..
'łCJ. till"11_ł Uł:....)'W WOJ.....II. ,
 "le 
trzebn. aby E Iych romlc peYchlanycb tycznej Ilta.1, Ile i8ą Dtena.wb..oego CZY- I jowal. a "'Ięc żył; iatoiu. łiiatorja za- I lu w)'padkacb tak bylo. gd, Jedynie wola 
wojna :r:ewnę'rma, realDa lit Daroc1r.IIa. BU, podc:r.aa Id, poer.ucie krzywdJ, znle- mlerzchiej ,lItarotytnokl umienia wlela IbUlJ&rcli, popychaJa naród do rozlewu 
1i
y się to zdarzylo po raz plerwazy. kto wll8l, um81" cbę
 wladania - to 1I0JUSZ- ludów nie dOlltn... b:r
 może dlatego, że krwI, cbo4! Oill &&W8" tak. LecI I rePU- 
wznl
c!1 plE'rwsze zarzewie tej połosl' .
J IloAlIw afektu. Walka (a wi
 wojna) . te ludJ wOJeu n.e prowadzUy, a K innJcb iJlikańaki ustrój n e I&waze dawał 
koj 
\\ oJna Jelit ł-k dawnI Jak ludr.li:
. leE)' gleboito w duazy alowieka, w Jego dziedzIn łyci. pozostawiły po 80ble lak mJt, że wOjna wypowiedziana jest koJlWo 
PIł'lwotn)" c710wlek Da lowach IEWOIzyl ebaraktene, pop.:daeb l poJęc:tach. Wojna. alabe I nielrwaJe 61adJ. że te lit do a.. cZl1i I Iprawledllw.. Nleśmlertelue C
 

'JI'I'\\"lIzy Zll:paC:b krwi l 108ta1 nim oa
 rocizłc III, z IDlewu I zaWziłtkU, "'ypl)'wa lIZych cr.aeów nie dochowaly. I ru'Da: ulerum cenaeo Cał"half1nam de- 
lomtony )hazma l , 8Wlełej krwi podh&- jednak I 1.'6rctych cech psycbikl, które HistorJa politJczDa D&rod6w zajmUJ. leDdam aae, _ w wielu republikacb w 
nlly Jego nerwy, -,ętyl)' mu.IUIIJ' I osła- at odPOWled
ika
 łagodności I cierpll- eio (,zczególowo IYII
 roznyc'n WOjeo I U,JJIU.OIl) ł:U OkOIlC""""\-I.."" ",.
LJlI
hl 
11.)" na mÓlIU Człowiek pgc:zul lWI aUe. wokl, us'ępllwOIIcl I przebaczenia, . tak ; od nlepr.miętnych czasów, ,,'skazuje pn,- 8io. l'Ó!nem 8zc!ęAc:II'm. Daleko jrdM' 
a 
łlQ z8pragn
la IriWDI6w - arazu DIUI jed... ł dru
8 .. częściAmi IIklactowemł f czyny wybucbu. przebieg waJk i IIko'kI cztśclej baalo podobne l.Iylo echelll d
l" 
l"'lerz\:clem, a Idl człowiek w walce!. duu)' ludzkieJ. którychbJ &reszt, nie mo- p!Zn Wojnę zdzlalane; PfE)- lIPOSObnoŚCI w¥GU LanJi
.lJubCl, u.JJłi:e.., lai!. u t..:ic:tlf\/tlB 
",.ll'nem naucz)'1 alt uływat BIły brutal- Bla al, wJl'lec bel 1IIIZCzer!*U dla .weJ sl
ga w \i&Lrój llpołeczny I państwoWy na. I'rzewidujl)Cł myśl, poliI)'czn" odIIu Yi B- 

i'b


:

I
 Wk =:
 IIc:zJo.:.. 
 jednostce I I'Odu, jego cberakter I Interesy - korz)'śc1 JOCI od ojczyzny dalekie jeszcze, a arrołł- 
tloJ!'ar Ia:..ło....:. .a..... ..
.:: ___
_._.u ozem W)'Btopuje na - stra.ty sl.Q.d wyD1kle. Nauka lIOwoczellfla e., jł!j niebezpleczeńe1wo. 
tQ" - - -- _..-U jednoatkl. ... dlior. w iadnej dziedzini. włedq Dl. AdowaJa au cIał.Q auta" 


litr." 
- 
Wedl1lg IltatptJkllE roka 111IO. oplu pa 
stor6w poelad&1o oll,..&8"tw. nł.młeo- 
kiII 83 proc:. w Wł-ikopoł--. a '1 proc:. 
na Pomonu. 
Bea 8kulka poIOIta" raport,. lftIICItrO 
si I wskazanJa IDleJKOW)"ch cąnDlk6w 
miarodaJnych, ocIpowiedzJ&lD,cla la 
 
nenJ I Jego kOllMkwencJei Dle maJdu- 
M pollłucbU 110111 obJW.telllkleao ranumu 
. nm1enl& I połr6d mlejacoweJ I
 
lwiadom.' n1ebazplen.tl8\wa, .aJbliieJ 
IlezpoUednio Diem aapotonej. Nie drJa 
ła w Pol'lce pn)-kla.d Innycb pańatw, kon- 
aeJ!w8Otnl. I bezwqlęclnle WJkODywuJ.. 
ą'ch JIn)'8łquioc:e kaid.mu pail8łWu. nl- 
kim I nJczem Dłe mogl)ce b)'t WlJpowane 
prawo wydalenia .zkodUw)'cla I ucł.tli- 
W)'cb cudzoziemców. 
W Polsce cudzodemCJ et potJOIItajl da,. 
_.. zaiywaJłc ZUpeJDelO .pokoju, JIOd o- 

 pol8klelO prawa. pod o"lekl rUI 
sklcb wlad&. W Polsce Niemcy. nie po- 
lladaJtcJ obywatelstwa polikiego, zaJmu- 
Jł na wsi I po mIulac:b wygodne mies. 

 Intratne waradat, praCJ, kled, 
r6wnoc:seśnie polscy obywatele, wycbodż- 
er polllCJ robotnicJ r\liowaDJ . Niemiec 
aI
 majduJ, w wl.....,j Ojc:z,ytnle dachu 
lIIId Elow.. modków zarobkOWBllia I \ł- 
tnymanlL 
Wpokl SeJm. - w 
ocłafc' :de- 
...... ....Ici wre I JaI WJCZUJI.j. dt 
........ ąo......tw.. kUn widzi w to- 
........ I pnadhlłaDł. gnałaycla dła 
fi , .-&fOII I" lIos1lDkłw lcIa .trwaJ.. 
.... .ł-.......e pahl l '-.... at J II ! 
..... .. IcalaatroIJ aUa .dslwa. 
Z UCZZlJcb zebna6 I wlecdw w Wll'llto- 
pDlIt:e I n. Pomorzu doc:bodq D&II IIpra- 
....danl. I "1OIucje, btdoce wyrueZD 
1DIeł-Yeh oastroJow I Żfda1'I. 
Sejm RzeczypoI!polltej jest obok Rqdu 
WIIp6loc1powledz1alny za stOllUnkl na za- 
cbodDleh dem1Kh. za Icb rozw6j I konsek 
wetlCJe. 
IItdrą po naJwlttnlłJ szkodzie, J.t, 
JBal dla narodu utrata jedności I DiepOftle. 
.ł.O bytu, wlonlbJ6mJ obec:nie. odbu- 
dOwujfC Rzec:zpoepoUłt oprzeć lI1ę Da do- 
Iwta4c:zenlaeh przeszłości I ml
 Da oku 
Butki dla pl"lynłości dnia chJsle
. 


Mr. 1& 
- 


.
>>>
Nr. M. 
; rzy"fanle I własnych centralnych u- 
rzłdzetl (ogrzewanie. ciepła woda) oru 
wiud, które oznaaa się według kaBa- 
ło.N włssnych. Art. 9 uBtala wysokojt 

morDego poble
anego od podnajem- 
CÓW (sublakatorowl. które nie maie 
przl.Jtrac£ać sumy płaconej za odnaj.. 
Ił CIIęić mieszkania o 30% za pokaje 
PUtlt.8, a a 75% Ba pokoje umeblawane. 
o,rulcze ale pl'aw. WJ'POwladaala 
a.bw. 
Przepisy rozdlElału trzeclea-a tycq.- 
NO pl"8wa wypowiadania spotkały 
lIif I astr, krytyk, wywołam,J po częŚCI 
Dledakładn, znajomości, przepiaow. 
dlate80 nalei)' je omowi
 IIzczegółowo. 
ROlwl,zanle najmu z winy najemcy 
nastąpić maże w wypadkach przewI- 
dzianych w dEiełnlcowych ustawach 
cywilnych. Oprócz tegO' wynajmuj,cy 
mote 
 ypawledzieć najem jak równie! 
korzystać z postanowieb kodek'JU cY- 
wUnego o ustaniu najmu tylkO' wów- . - -.- - 
CJ8S. gdy Istniej, ku temu watne przy. Kr e d v t u d v skontowe 
Uyny. przy ocenie, CIY Istnieje wama ", 
przyczyna należy przedewszYlltklem p e K. K. P. 
uwzględniać Interes najemcy. Ze sprewozdanla Palsklej Krajowej 
Za ważn, przyczyn e należy m Ił- Kaay PażyczkoweJ la rok 1923 dowja- 
dzli n n e m I uWażać: dujemy "Ię. ie z kredytu drskonto- 
a) jeżeU najemca mimo upomnłenia wego karzystały w roku ubiegłrm w 
snlega z u.płato co najmnrej dwóch naslej instytucji emisyjnej Instytucje 
D&StępujljcyCh po sobie rat kamarnegoj kredytowe. przedsieblorstwa pnemy- 
C) jezeU najemca przez swe nieprzy- s1awe handlowe I rolnictwa. Suma 
poite lub wogóle nienależyte &acho- udzielanych kredytów dyskontowych 
wliDie si, obrzydza wllpółmieszkailcam wynaslła łO biljonów 972 680 000 000 
pobyt w domu lub porztdek w damu mkp. NaJwleb
e kred)"t)' uzyskal prze- 
poważnie zakłócaj Ol zachowaniem IIlt mysł wlokienniczy (20 736 823 miljo- 
llaJemcy lltol narównl _chowanie IIi, nów mkp.)j następnie przedsIebiorstwa 
osób przez niegO' do mieazkanla przy- hUlnicz. i lórnicze (6642225 miUonów 
Jłtycb, jeżeli on temu postępowaniu, mkp.); Inlltytucte kredytawe (6097 229 
chać to było możliwe, zaradzić - miljonów mkp.)j przedsiębiorstwa me- 
niedbał; tałurglc:zne (1 bUjan 7
 332 000 000 
d) Jdeli najemu przedmJot najmu mkp.) j przedslębiarstwa chemiczne 
... całości lub w części I urqdzenlem (t m 38S mllj. mkp.). 
lub &-z niego oddal w podnajem łub Pozaatałe gałęzie przemysłu korzy- 
U8f4pll za wynagrodzenie nadmiernie lltały z kredytów mnlejllzych. wahaj,- Dział 
wysokie w porównaniu s kamarnem, cych się pomiędzy 691119 miljanów 
Jakie sam płaci; mkp. (przedsiębiarstwa naftawe). a d CzY 
e) jeżeli najemca prawa z umowy t61a5 miljonów mkp. (cukrownicze). gospo ar . 
najmu '" całOŚCI bez zgody wynaJmu- h-eds i .....lorstw a handlowe ka......- _ 
. . d ł" Ił brak rn:;..... . u
 W,..., 'r. Ił. .. ......... _ 
- 
J'cego mnemu o s
p ; w u zgo- stały w roku zeszłym E kredytu dYB- ZDana powalecbIUe ftrma Sewe..,.. 1eDdo. 
dy wynajmuJ,cego UJ'ZQ.d 
zjemcl:Y kantowego w kwocie 875549 miljanów *1, Tow. Ake. . l'alllaDiII, ..-",ia -łII 
lub Sld może - uwzglłdnlaj
 przy- mkp.. rolnictwa otrzymało kredyt na dzlalalnoAt takłe I 11& PGm_, POWMna).\C 
&oezęne 
rzez 
Ie IItron'y akaliczności lIumt 187192 miljanów mkp. 
próc:z pr-.edatawłd.la\wo w)'I'Olów nrycb 1irD1. 
- zezwaU
 najemcy na bezpłatne odo. kredyt6w dyskantowych' udzielała SI,. Llaieclu w T_lu. Jak ....ł.dcImo. fInna 
dtpienie praw 
mu w całości lub w WKKP. w roku zeułym kredyty na Sewer)"ll PllDdowBkl "')'rabta 'DrDlelT pierw. 
aęki; zastaw tawarów. Wyniasły one w cit- IUOrltdDeJ jako6cl, pOIrab..,k a ł1 drze_, jak 
. g) jeżeli w celu przYI!f4pfenla do bu- gu roku 9 
6 673 mi ij onów mk p. W te j . eqAd do krzeeel Itp.. GraI p.rnltulT 
 
I h k we 1I1'IIłdunta dmnowe 114. 
J 
dowy pomleszczeb mieszka nye '0- gruiie.z nnJwlębzych kredytów ko- jakoAcl. PclJawleui.....-yraIoóW fłrm6 s. 
nieczne jest zniesieni
 lub przerabianie I'Z)'l!Ital przemysł metalurgiczny (3 bil. PendGWIIltf _ pomana j-ł poeł-aJ
7. 
budO\\-lI. nie bedłcych z pneznaczenla jony 870) 868 000 000 mkp.) anu: pne- objawem. rdł'* dGł-d wtekaa eq6l! zapotr_ 
bud)'nknml mle8zkalnemi (ustawa po- m}'sł włóklennlc&y (2178 łł2 milJan.t bo_ii w tuleJ-J CIkoIICJ 
1arJ
 b1w.
 
daje jednak c:aly szereg 

trzeień do mkp.). prze& '1rm7 .7doWIIJd.. F...... S. PeDdoWIIlu 
teg? pu
tU); \V ten sposób PKKP. wydatnie t'CZ71D7 11& PCIIIIGI'I- Jak -JI...... JIOW'O- 
.) JeEelt wynajmuj'ef przedmiot przyczyniła się da ażywlenla D&SUIO dUD.&. . la) 
najmu. który już prze
tem służył do życia I;ospodarcugo. -o.!;alJ w G .,..w. UI. -.- 
 y -= 

 :-:: 
pomleuczenla pracownik. jego przed- w.... ...... 
_n 1kIerO 
I!lębiol'8fwa, albo służył jemu samemu wieka zDllll8j wl.lkopollkiel r&blT ki I w
 
J ak o sk l ep lub P racownia na ten sam W S p rawie bJnego uniwersytetu wabudlll up'OIDD7 wuędlle pop" · --
 
k . .. k' to teł makolD1l,)' ł- ptanek 6wiełDie .... 
cel. lub dla razsEerzen1a swego przed. U r. uS ello. zaprowadza. '" 
sieblorstwa kanlecznie I zaraz potne- W odpowledlt na Interpelacje eeJ- rszaw*a, 
bujej wynajmuj,cy winien !" tym ra- mD1'" pos. Prószyńskiego (ZLN.) I to. &leId. .e 
 
zie wypowiedzieć umow, najmu z ter- warzyszy . dnia 12. bm. w sprawie ........II-to 
Dlinem eonajmnlej trzymlesiec:znym. rzekomegO' tolerowania przez władze Abte: 
 
 (tnł); Sole .. 
Vrqdy nzJemcze. - .oralorl'" tajnego uniwersyt-etu ukraińskiegO' we taIIOWe 30.000 (30.000); K JjewUJ 
= 
dl. baI'obotn....... Lwawie minister spraw wewo. w po- do lł!lOO (15.500); Pub lłO()- _...: 
,. '. aA r łOOCI (łOOO). Wlldt łm-.....-........ 
RozdzJał I omawia utworzenie, rozumienlu z mml8&rem wyan re ag. Spl_ ooO-19!JOO (20.0001' Blek.... 
atład I zakres dzłałania urzedów roz- i ośw. pubL przesl
ł na ręce manualka 7
erA 2C.QOO-t9 . Elekt czDOAt 1eoo.-'nOO 
dzielczych. Rozdzlal 5 zawiera prze- Sejmu wYJdn
eme! w którem &aZ
- D_I,raw. 
. (3700),. ell.... 
 (1Z5); 
pi8, cbronlł ce bezrobotnych przed cza, te I!!tnieme melegalnych organl- do 15011 r.CAI). PcI
 (
). Cbodrriw 
ekamiaJł). zacyj wogóle, a w tej liczbie taJn1ch Sila I h-ia&lG . 
 2'100 do 
f &&kładów naukowych. ntd uwata - 11.000-1'0 T.R-$.2I5O (20.000), 
 do 
Poł..... r.&ecz zupełnie niedopu8Zcza1n.., a w 1ł%.'--2000 (25:5). c.wełc. I . III. 
W kołach wldcidell domów wywo- szczególności w stosunku do tzw. tajne- 81'010 ( ססoo ); GMlawlce '
.::. T_. 
lał Diel:adowalenle arL U usławy, go uniwersytetu ukralt1sklego. o któ- chaMw St IlO X8I\t !800 ::7100 (17.C1011)' 
który brzmi: r mowlO interpełancL rqd lawsze rabr. eullN 11.500-.17 1110 UO 
 
..Od właśclclelf nler\1cbomołcl poło- !lr: I stoi Da stanowisku niedopug- Flrlel nJO (2S)O); Laz1 ł30 ł50........ nao 
łonych w gminach miejskich bedue po- czalnold istnienia tajnego un1wel'8y- fi:!:) (500): Dmwtly '=ło: ł-!OI' WalU. 
b1erany na rzecz Skarbu PaDstw
 po- t
tu. (1':'0'1,; ........ylll 1e6D7 10.000 do 
ciatek w w aokości nie prze
rac:
aJ,ceJ Wobee włAdomoBcl o istnłen1u tego To... 
. weBłl tD.ooo-t9
.
 ('), 
ao
 oplacanego przez najemcow ko- 'UDi\\'ersytetu wladzepnedslębrały sze- f1.W) (
" 21
I':.Ra t7OO-tl!OO do 
Dlornego, WIBlędn1e wartości aynuo- środków policyjnych, mIlerza',- 25 ooo-.!ł.OOO ,:;. ft. ł2OO' Nobel 
YieJ p,?mieszczenla nleoddanego w 
h do jegO' zUkwidowanlL Prze.. 1700
' v
oł. 
 
__ (5000); 
bJe
. na. prowadzano rewizje w celu wykr)'cl3 
 n 700-m-T.IO: CeIrIe!eId 1701 do 
UzasadnienIe artykułu teIO pod Jest t. taJn}'cb wykladów, w IUczególnaśc! dn. ł-rłowt (2'100). "ł- 1I!5" IIJI(» do 
BtłPujQ.ce: Z powodu 
nacznej ..::ll 17121 grudnia r. ub. w instytucie IfłU- .

 AJOO.' ui,., Z8I» 
 (2850); 
ki komarnego I'Złd zmuszony 
 z e zycznym Imienia LyszenkL RównIc! 2S.iOO (:.'11 ;r
 (1) ...000 do 
OdpaWlednla podwyż8Z1
 place ':J
- zastała rozwiljzaD8 dn. 18 marca r. ub. Mod1'V'-:-.500 ;47(00)' NCII'IIIIa 
 (I). 
Dłcze. w ustalaniu których doq n: stowarzyszenie ,.Akademiczna hroma- 50:(1110 S2OO-31
1 (2)' 
 (S1OO); 
brano .upelnie w rachubf n8; kosztó da"' i ,.Akademiczna pomlcz'" pakry- 3(I.jO.-. liro -1-zi-1600 (IOOO)i o.&ł--- 
kOlII ornego. Rz,d damagał SIt Jedł:: wBJvce 6W" fino, u
iwersyteL Z dru- 
bW
_37.'l:AJ (36.000); Paro-f UIIIO do 
Ibl mu du moino
 pokrycł.a . J ..trony w wyjaśmeniu I'Złd zwraca k,
 33. _ trn». Pocisk 
1
 
IJlacznego wydatku w cIro4.be ŚClłPlę-.:: ,na to, że ",ładze admlnistraqJ- 1?7O-!8IoJ (1 ZI"ililski 2000. IV em. 17m do 
ck podatku od właśclcłeU nleru
 ne:e mol!'. wystQ.plĆ przeciwko nor- 
;
)'17:b
u&ki 1200-7200 (t), '1400 (Z). 
lhoAcI. aby w bu
łecie nie pows o: malnym I legalnym pnejawa
 życia 
__-75n (3). 
 (ł I t), .. m: 
IUkL CbcłC ląDożliwi
 rqdowl UD . kulturalnela ludności rusIbs
tlej. jak Staracl'(lwlee 15łOO-
M-15
 (16.mI; 
Ih(j_an
e przepls?w co d
 tego pod::_ posiedzenia. odczyty. I l p., ktore Ol Ist- l SuchodDł6w 1ICkX-7800 
); UnUl 5000 
ku zgaunle z zanuaraml J
o co 

 nieniem tajnegO' UDlwersytetu nie s, !51oo); ZIt!lellicwakł ł6.()()O.-4.'1.500 !47AO!J; 
DatJI SkaJ'l)u, pozastawiano 
_ 
 zwi
zllne I nie BIJ podejrzane a 
as A k T a ) - ŻJł pol. rallT. _,. I-Ul ea. 
lłOO; 
określenie p
epJsow rozpol'Zł!....en waoie tej placówki ... . 
fre&,1aent& Rzec&)'poapolUej. 


u.owo I'O.OJł8KD - aleddel .. .... Ił. "I ... I
 _ _ 
Post - 
-owteala ........ , Tnr lconkUfSJ T-wa ,.RDZW6ł-. KOllO)Jłe I
: Zawlt'rełe 280.000 - 270001 
W POStanowieniach kobeoWTCla na Za
 OkJ'elowJ T-wa "R.-..r _ _ 
OOO); t,rantOw 1.
.000-1.ł25.000 de 
uWłlgęl. zasługuje art. 26 poataDawaa- Jewództ_ l6dald. ..... 
 II-. U7:iCJOO-t.łWoOOO (I.łOO.oooJi Borlto.ekl ł- 
kcy. .. od og!aszenla ustawy do l. 7. kurą Da Jll'Sa literackie: d. łOW-
 (3U7S); BedllaWllk1 I125j 
abł. 
tll28 ładne mIeszkanie nie moie by6 I) K-łlura Da ....zw, .. PoIak6w towlq 
 (m); Sk6rJ I prlonUd IM 
przerabiane na biura, kantory. 11kłady. cbneklJaa
 (
); S¥1IdJ.UI roI
 8JOO (6110O). Zacb. To.. 
teatry, kinematografy itp.. chyba ie Warallkl kOlllturllu: lIII.a_ JIOWIDII& 
 
 (m); PollIkt LICI)'d 
 łOI) lai 
wlaŚClclel dostarczy odno!nrm najem- "pl- popularnie w dudla ant,..mirkJm Tow. łraII8p. 11&eI!1. Sl5, VII em. CJOO, Cmielólr 
com rownay,-aJ'tościowe mieszkanie w I qodD

 I ebDom
 aadaIał-l T._ \11IOO. -MOlI (4IW); Haberilueda 17000-.... 
n6dbudo.-anej CJ:ęścJ tegO' samego do- ,.RCI%woJ. ujęl& w a"'lOZł- '0I'IUę. m.p...."')'&- 40 16000 (17.000); klucae 
 
mu. Art. 27 głasl. i'e włdclciel jeat ua
 CZłer78&U W)'ru6w. T-ł. .....,,
 151IOO). "arek łCIO (300)' Maryniu 8200. .ł..!' 
ob .1 lila prae 4G dIUa 10 , Ił/:U F. ,-"- 
011 Q.Sany utrzymywać pnedmlot )/acntd, dwie' p...... ..... druIa II nUI (50001: Spłr,t- 7
2eOII (Z), ... 
najmu .. 8tanie matnym da użytku Iłp. Ruaa&ral__ .....u.... 
 .... 1 (
IWI--ł50 \110OO). 
I \\"ykOD)'wa
 odnośne Dl'lfdaeDja...ts 11126 r. 
władzy policyJno-budowlanej. 2) KOIIk_ - ....1'IDD R_ja.,... K 
Oto najważniejsze polltanow!enfa WaruDId: ..łł,mDM w 'Cll'lDI. ..,_1 
u!;tawy według prajektu komisji praw. wluleD IIUIIU'owat 
I I 6rocIkI dzialula T.w.. R O N I K A. 
niczeJ. StanQwisko stronnictw uJaw- .,Ro.wór doprowadzaMc9 do pono,AiDe80 re- KALENDARZ. 
nlune w dotychczasowej dyskusji araz aultatu. Cal«*! ujęta w edeI7 dG ołmia nrre. ... II ...... l'ietr. lilia 
araanizae" J l al. a .--'- w i wła '£- ł . cI ' ell d n... &ek. Rllm maraZL T-łD 1Iad.,1aIaia prK ... x.....deJ. 
. ._&t l e M..I- ... 
.. 
.. . "'£u Da; ..- dnia I maja ł9U r. ,. es 
mow przedsła\\"lD1Y w nastepn)'m ar- 
 dwi.: pIerwIIa 30 IIp. *"la . .....eu..I.k ... ..... ZJ.ł..,.- 
tykule. zlp. Kookura 1'GAłn:nm.ł7 ",ziłI w dDla r"łłlJlC. oIaIa Iti I_ł-o 1112I · .. 
KoIIIomblll&Hj' lIIeleol'OiOf(ieanej 'ftIfw4 
10 maja 192ł F. 15-.0........ lelllper.luh pllwld,..e. 1.. OJOJ-Ii- 
I) KoIIlura - Newe1" ..... d
. 
... - 1'.' .eJ..... _ &1.6 CIłlłleale pow..,. 
obraz.
7 apLDe "uW UUZflllJW1IIIia ja.. ,P6 6 pow...... pocłaalll'lMlo 
klchlloł-łq .toeuo1l6w I: 
dam.I pnez Pola. W O D O 
ków.t:hrześc.jllD. Forma populama w objęło.\eł . 
 A . I . A W., L" 
DlA IIIIIleJaze; jak 51100 8I6w. hrmIII 
- Z...ieboel, dni. IQ II + ł..6' W--.., 
łanIa prae dG I 6 llI2ł r. J... 
 1& . 1,18 .. PI....d.. 
"L + I" 
N..:..... dwie: "I.rwna teO 8Ip. cInp.. 'URn. d. .:J I..... .... .. ..0).... du. . u. 
.......... r t I.UII.. CbelIDIIO. do Ił II. T 1.99 a. o... 
prawlooa blbljotet:zka łldolll&-. s.cł k
 oIllIłdł. da. .8 II. .. I lIS .. k.n.brGII)5 !J. 
kuRO"')' od
zle ełe dnia 10 
 III2ł r. 
 I'" .. 1'Ie1l1O. d. .1 U. + "'I .. T_ 
VtwOl7 wlaD)' 1r7t! pocIpla_ lodIem lab Ja. Ja Al ... e,lII a. a....... da. II al ot'" 
pe8ucsonlmem au&cwa. Daawlake 11I6 I ..... .1 SZl"eoh
1, d. ..
 II. + 1.110 .. 
nal.i,. do:łICQ'e . raaalLal4teJ kllplll'Cill 011II' _ N. ...1)'. W81u nelu Wiei, eped_.. ...116... 
"'-J łemlepdłem lo peeudClllł-. 17.... ..
.
.e.Mlloda
aalodGII"IJ'ł.l (SZJ
 
a kODkunowe w _1UIi,ł7ą kepeńacb I - r..... Hi.,.1d. Dl" o lOda ....11I 
II&PI_ ,.I(Clllkura Da Cldez",-, .J\oatura 11& 30 ..łIldJłiu komedIe .,10". J. Kora.. 
b)'1DD
. .,Konkura .. aowe 1 k4 M . II&la, akła. n.....kIoao ..W'SJ I P
k." 
1IIe dle 
dat! lub ud8,lać JIIId adreeeaa T.WG ,.ROI' młocIaldJ a.kolneJ. Waeaorem o IOddnle 
w6jM Lód.. aL PodleiDa Dr. .. I'I'IM)'lki poe1lo 8-mej 1ft." leftC8rlli połak
 po HaUn, 
.... _la, rekomeDdowat. NqrodaoIIe _twGr)' rlululckłej . p!erw.4oraędn,.. pro......... 
MM al, WIuD'" T._ 
OIw6J", eo ad oral p. Zofji Jarouewlcaowej, kt6ł. .,.. 
do łDn,dI utworów t.o T-wo aae&nep &oble ko... ... lIoncertowynl Iorteplallie at-ł,' 
pra_ plerwazefaat_ w II&bl du I&kow)'dI pa. Cnopl... Ceny mlel8CI 1I.,lde. 
porozuml.ula 8It I IWinrem. W "ledllel, O pI. 3.30 po połudfthI 
Rllkopl8)' z__ DIe 
 'wietna komedla-'.rM Hopwood'. ....1ItrO 
.lOeoda" . na której pub1k:lnott bewl .It 
lawsae do8konalll. Wlecaorlllll O lOftIn" 
7 30 komedie J. KoraeAiOW'AleJo ..W'SJ 
I Peruk.... Olcho... _lab.ott ... 
epoki Stanl.ława AU'Ulta. pI'Olitole c"'r.
 
terów ulKlaacldc:lt . .aIce a .fntDall.... 
illlucznołcl,6wcJe8Mj U).lokraqi, apnede- 
waystkiaa adrowy 
 na *Jde i oby- 
cl.je połalc. up" " la omedj
 .ICZ.. 
,t6lnlc cieka., dia 8f01ecn6atwa po_- 
tkieJo. 
_a Bal Gwid..I8ty. Zapow..... w. 
[
 aantd.-ao w dnJu 3-10 marca "e 
rzecz Itudow, lmachu Polakie. łn.tJ'lutl! 
,'rleclw.u_ea.J. aamlea&aona pn811 l,. 
:ocInieIa na tena ..lejSCII wzbudz"a .... 
ylllo . Toruniu, ... nawet w ..łestKh 
it8ied..,ch 11N14..,tc'e .aclekawł-l.. Z.... 

n1Ch 8łIOn .,rp.Mi jut leN. aałoaeaia 
.) ..proSIe"'" k&6re k_llet ae -.'od" 
". lIIeao aJenłełftJch WJlył
 bcd.łe cło.. 
.ieło . poclttkielll prI,..ł.. I....... 
'race w pouuea6laycll podlaomltelach .". 
* nape"... Koml&et poatarał RIt O Mł- 
.,... &Ił, ałe. 8kompleto.enł. orkie.łrf 
...,calIowej I leJ w laki. lIkJackle, kt6.., 
llmołllwla cIoboro.. ..u.," do tatoca IlU 

 at do 7-el .Jdlmy raM. Dekorą 
sal M ... .iec:aór pnettM III1fłc1-.aler.e 
I plaałłcJ. Proar- wIec:aoN lIerdla urez. 
malco", uareal... alapodzIanek, .npet. 
IIlony IOI:..nie w cIocIatku przez Kontr.. 
ternk Art).I6w . Llt..t" w ToruaIu" 
dm . ....._łenlu tak cIonlo8leto c*v, 
.)ftaro..la .. tlaleł tu swoi, pI'&eę d.. 
I( .mlllltu. -Z pnc dotychc&a jut przJlOto- 
NllftJch I .,konanycb MOiM WyWnIOsko- 
wat, 68 Bel Gwł.u...., . pa..1ęc:I ...,.. 
.tldc:h uc:ustnłc1eJ& I UCle&Ulik6wr ,.... 
.t.nIe lak MIdi"" 
Z _1.lena. uucl6łll1lll apo...., ł-'r 
relnlk6w w dniach Mjblltltyeh. 
- Ponl..d....OWJ' W.
 W..... 
1'0"''''. W poaleda,ał.k dftIa 25 luleao . 
łada. a wieczoretll w Teaun Miał.ł- .. 
'Jędde ... Wielki 
1ecz6r W..
 . 
"",",Mntu 6wlaaowej ...., .,..waczld. ...... 
",.eIonny opery W8rl&_ald.J pp. H. ZłIoI6o 
.kieł - RUSlkow.kleJ. berytona apery war- 
.zaw8kiej K PaIewIa.. IIohatenkJeeo ... 
'or. Iya-. prof. SIod.ltlsklelo. N..... 
Ira.. ałot, ... 111Wory wa.nerow.1de ..W'" 

irl.". ..Lo"...,",,". .. Tannhluscr". 
Bilety . 08rUe od millana do Ił ..... 
ą do ubyci. . k.... łeauu. . 
_e s.op!ra Toru.;ak... oeI..RatuJoe 
!deoi '. S.opka TondIlllta. "lInlIII &chowa 
la arc:hhrutla awe .rt)8ł)c:r" wykona.. 
n.rjoMI!d, delII leazelc leano Ol..... 
,;zed
tawłen" na cel ,,Ratujcie Dded" .. 
.IWertek dnia ts-ao ... III. W NIi bot.. 
Tn, KorollJ. Kto poaplesa, lIa to OliutnIe 
.ncds..wle"ie. prayc",,1 .Ie tlo zwit- 
kue"" dochodll ".e.MaOMIIO .. ułnr 
tri.,,1e IIeroL 
.. Koncept .Latni- w d,,'u I _Cle 
b. r.. tek 1\1IIII IIIn,d tow.nY!ftw. teeo 
donoll, bu., .. t.oac.t ... 410 nIb
 


.. 


-łr-t,
>>>
- 1ą.@. 
POlIO_lUlI . .... U. bit S . _'_ __ 
 

"l" ... ROWO::::: Jt(a ł.DI Oł-nłe tyJemJ. w porze przygotuwa
(, 
---- o J - - --- -- o - - . rowaI P. pelk. Nleezaja.lbJIIIłoWkI. . do IłOwych wyborow , ktore mają l.. :!J 
... ... I . S .. J I .. _e O ......u..enle rvda. _Ie1owetO o..-A __u
...nn dni 6 kWI,, '- I L Acz k ol wiek te Idł,! 
.... K
 
Ił..rlll .. le"a. p(l
&"""
4)1 (I poił &' .. --- N ie H K l. porządek o...... -#
..---' W 
inlelł w u... . rtDi. ..
 
..Jzilllku crl £Odz. ) o-Iej. Ce
J miejllC 1.2. - POIROr&llo II rozDOR40zell m.z.- (W,.oz 
dla). lane la- deIIla. Uat kaDdyt1at.ów. do Rady up.,.. I 
:i 1 4 rr.llj. rnk. wSir.łllu;, aię z dniem 22 lutqo 1924 r. dniaeb m1ejlleOwI j ollohcm! 
all kole)1ł 29 IL do dDia dUllSejllzego . Jest .JI!UQe :. 
-I. Br3Q:WO Słru)uk!a w 'lonuaia. 
nt\d z powodu slebelO zlIludnlemo bieg pGCłł- kupione tu w GkGl1ey .flTdłG w
1d Ceo
 kojnia; PTlYIIZI.y t)'dzlen zapoWlllda lit lit. 
.,-zypomina nlnlejszem o ponledlialkowew iłów Pllsażersklchnana8tCPUI.C)/chszJakllCh
 do Yoięuzydl m.aa& la. 
o
eaoDob" krowy plero pad znaldem w.
w ł OOI'll4ł. n..... 
IItrzelawu G premje w łokalacb BractWl& Ne azlctku Kar.uz, -/\o'cienyraa poc l 4a ł pJaconG llardzo 
Iarko . aD J jak 
 Jlłiljar- czuu pewną II(!rclI)'Yo'Dui;t 1VykaaaJ, I
 
łStrzelnlClloJ Przedzamcze ł llpoddewa się 2e 1
32 1 )633; IUI ..deku Morzeuczyn-Cinlew mJeezne aie 
J, WJęU ' I rzyatwo RzeDLIMiolcze ł podobno I"
 
pp. cZlol,lwwle zrozumlek WJ'ellZcie Intencje poe- 2243 I 22:4 i M ul.ku Puck - Reda da marek. dl ceD gospo- P. S. L tj. 'witollOwcy. nesz&a zaś 8jIIJjl't2t&. 

rzado I stawią Idę liczniej jak · 051at1lle poe. 3ł58 i 3483. . Pomimo tak alelLorąllłD)' lDĆe zapi&- litwa dopiero alę I'UIIU ł lno...U PGd..ł.. .. 

lftledzlalkl bywało. Jedaoaełnlll 0ll'llnlcz. siC bie, poc'" daTle pozbywaj" .tę byL.. aSe
 I 1., do u
worzeoia jednej baty. 
Dalej prz)pomJna Zarząd CI odbJt IIIę ma- 1!6w m..ezlln,ch 11. 
zlaku Che mza.Mełno e1t rozmaite podatki. pOW. ebe1JIIh'aekL tv u,. 1'0....A. (Kr.d,ie:u: i rebunki). Su 
J:l.Q U. 1W bl'Odę. 'Z1. bm. o godzinie 8 w Jokalacb Nr. (45) .545l I 5453 5łM łyllO do .3 razy .1 
m
ucbł potu Da WJbudowa. przIlkNCza,
 dwa milillrdy m.rel! "111= 
Bractwa Wlecrorku towarzYIlk.m- I uprasza w łyaoł".a . mianowicie: we wtorka; pl.t. p."teJt .......na FI')der1 k11 llaumaJIJIL DoIlI uabawet pewen zllledwle 1t.
letni "but. 
" jak na
icZOiejllle prz)'Lycie, zwracajł4: za. ki I IIObol
; zd NI niellu Smelow
O
Ie. DJ m 
II
:r.;;- 1Ip!0
1 dosu:zeuaie a w prom... "I.cIZIII iednej firmy zydOwsk,ej pr" 11.. 
".lcm m.,u.gę 2e wle«:zór ten postara e.ę tak nI e .......i 'l i 4151/4)1)2 I 4153 41.54 łyllce de m leiaII &JII lO8P'-- R k I' lU l. ..... 
urolm łL l 'i
 ab'- lak na J .dluu J ' po zostal W miłej "..... I boty Itladl IlIIIluł 6mlert - ",m Jn u. OZWO 8... zamt.nęt.... CIIa 
" ,... iwa ral V w "" dniu I to: we środ, 110 . ob.e owe. podczas kt6 ' 
jamlęcl pp. czlonkllw. _. Demonsuacja bearoboC..yc:1t. W darz&. :at .. WJm'aI przerwy ". rej PłIJo 
L- to na " u ren d zle udzla:u nie Igłoslł. Irp L_ Cbej-ł- 
WJt.szeDie op
 . -łanG';".1 WI.uczył 500ie z kasy 2 m"jllrdy llllre\. 
n .. ub. .. rod, P ned P ołudniem QrOmeda -
. _.._
 ) T te.." ceeb mI)aaraki .......- 6 i k cło .... lo. 
oprasza się G zgloszen
e najpóźniej do ponl.,- " b , ........ . u J # leIIIa WfID8CS)'C łOI Nec cle lU! "" W)so... IlIlI\ę. Nil 
dzialku 2: bm. na roce p. prezella .lan""'sluc- robotnych w liczbie JW OfoÓO ze ra. .al
 na 6wem O8tainl... tpoe:::.t.a. CeDa ma b)-t mla' niesłety .zclęścill, bo pnydyb.'IO ID 
10 Ratusz pok. ł. nad WlsłQ, poclem pnez Rynek Slaromle'. inną Uklt CIel 
ymłG u . ma '-t 25 funłO" prl' powtórnem olwlerllnlu .klepu ł odC_ 
... te ---- C kl ' po mauero....'. przed I",ech wole- ..........,t8zo
. "" ce_ Ul _.
. . L 
-- Przc.IIt.w1nJe ..uyczae · 
..- 
 be robot .......-J. ch"
 W)'DIlocie na m"ko, ..... pollq . 
Dow:aduJem, alę. te uczniowie tutejszego -łódzki. Przyb\wsIJ raa mleisce I. n odcl..


 A;:;'
 d.lłk&ta!aJ.ugo ł
 Wolny Ba"ku I'rnmyslłlwc6w c:ierp:4CJ 
r-mnazjum unądzają w najblitllzych dniach usioo..n ..ejśt dO a machu w celu przed. :: ::;;;:t: «rU
IIZCSO Aru.u 12 funtow 
 M IIpaJepsj, ze'llolllł na ulICY. Skon'stall 
aroczYlty wieczór w Teatrze Miejskim. W 'otenla p. wulewodzle awtch 
tu..tów.:- !llldnl
o ch
 Gd
 za centllaJ' 1bcI
 ro tlio jak,ś o.)r)lslek f zabr., mu lekę II- 
plogram wIeczoru wejdzie tet odegranie tra- W...ykoNlniu telO prleszkocllla Im po
iclf funt..w -.k' 12:1 funtów "py. BIedDle
za wlerll',ell kiI...e cleków na ł'CZIIł sUlIC 
BcdJi Sofoklesa p. t. nAntygona h w p
ckla. ""obec czelO po IIpływle .kllkUJWISla IIIUW lauoośt i depu&ael maj_ Głrzyma
 60 funtuw .;800 mil,o"Ó.., m.rek. GotOw"i w tecc iii 
dde polskim. Przedstawienie poprzedzI w)'- si, rozeszli. "'''kl i 15 funtów O8PY. Mlynarze twierdził. &...10. . 
klad G dramacie staro2)-tnym greck.m. [;0 _. Z t.rgg. T.,. ..eror.i", po mo ..... _ I koka 011,.. -1 
-" ód Z .' Iec - orku P -aznaczon" na Bratnią . 1 ' . 1 abla te ."zelkłe ar\)"kalY jak w
g1e. . f -- hL 
 Podob- ......dek zdlll'Zył Iłę . so...... 
.... - & , 
 # y ......'nle łrw"j,cej slabl Izacl cen Zll n I d 1IJIJa. cI&1eJ ._
 J Ul - ,.. ""'Ii 
P om
 ucznIów gimnazjum. Spodziewat s:ę 
 d -. ć do opalania o II!D&row _ I ... a b J około "odz_ 3 po pc.łudnlu przy ul 27 Grv- 
p",nI6.' nam ponowII' "'" zr.czn.. z"'r . GbllezaDe bywaJ_ . z u.y
. dl 
..'''t" te i l1iez",)-k a l.nI8edJa klasyczna I z«c cel\. funt m.st. kOSIIO:Wllt prlec
łnl. i reparacje d h' _em ClellIZko. dn., lidr.ie peWlell p.n, wY sze Il' z CI- 
pIękn" cel, DO jaki przeznaczon)' Jelit dochod, ""esz'o 3 miljolI, m.rek . qd.no II_t: stĄ
 
')
rza 
rb otre
 lue.ni. u.)lIdł w kur..z.ch na ziemię I uP4l' 
tełą-
 DO ten wieczór do teatru Ilum,. 11I- jo 3 mIli. 300 1'5. z. funt. Mendel j.1 kei. J01WanIU n m
 y o II za II I elektJ7""- ścil torbę z 1600 m Ijonam. marek Inalad 
wllgenUlt'J publ.czoośd 
zIOWII' około 3.3 do 3,5 miljon. IlIarek lit...... (ZIutka ee: 
tra eeuy lO soę 0"010 lIiealczęśllweao jakiś WolQl. 
,.;n:.:::ł': w":=
ę 
::'IO); 


. Ceny n. wcrz)'Wo I owoce nie zmie =;,.CZ

 'j'8: 
:'.
 u::raoae 
 to .-sku kl6ry ud.i.c krew
lo cz, prlYlee
la jeao. 
· wieczorem wygłoal w auli gimnazjum 11II)- nlone; kartofle !IP1'ledllwano.po 7 mlljond\o. tek znitki ceay 118 .
leL pOIDle.z,1 mu III_l to z pomoc. I pnedeo 
Iklego (Male Garba".) profesor uniwersytet.. la ce
tnar D
..l'Iz!'\ob"'" "'..'nannv. !'.... (Tyfus planlist,,, WeclłuS "I"'j_ wSl d Y.
iem (jd w
i' d ł d k O h "l
bie. torllc z. 
 
... Poznllnlu dr- Eug. Piasecki odczyt p. to -. BzRą ZJUlJezł_ w azalii .. .. L wej ..Dt. Ztg. M. w rowill!t:ie tutejszym O8tatnlo n.ę lml. y le n. c caa. IIle
slnez
.. 
Wychowanie fizyczne w SkandynawJI. (I pne 'e 21. IL Zł w. \V raLu'!¥u. pokGju ar. ro -ł b)-Io klika wypadków tyfuau plamIlItego o- umk",t. are..r.towal 10 urz..dnlk 
1Ic)1"" 
uoczaml). Wiadomo. t.e wychowame to - debrać motna: I) portfel I mai, kwo.. ple gnIskfem któreao jeII& wiei MaUnla. 1'&00 kt6ry lO ob
er"'owet. Po prz\wołanlu r.a. 
S!r.&J\dynewjl stoi bardzo w)-8Oko. bodaj czy niędz)', 2) dWIe mnieJue IIUWY pienaęd
,. 3: zanotowano O&ułl) II rodz.... zara;;.WftYt'b" ree o do przylomIlOŚcI Wo.ski łostAł ł- 
ale. najw)'
j na w)-m kOnL):nellcle euro
J- jeden aweter wewany. ł) jedn, rękawlczko:. dlorQ
 Ilłól')o:!J f'lbnk6w ... .Jczbłe łO . maskow.ny. 
*101, IIkorO, jak akj to czyta «:lĄgle · dzleo- S) jedli' torebkę darusk, 6) kiJka kluczy. 7; mleszczODO w llarakub epldemit:ZJl)'cb łUW" Z WŁOCŁA ,uv A I OXOUCY ! 
lI:kaeh, I'portsmanl llkandynawscy bi,i4 z
la- papiery 118 nazwisko Mar:a Bnezińaka. llzego szpitala. Du4J Imarla tylko l CIIIOLoa. w R . . 
aCl& w pnvn"cb dziedzinach sportu. IOne OKOLICY Takte .. Mi.o
zu są p.xIoł- W)'łJadItJ t)'. LI.... (ObchM rot'm'ł:)' kOl'OllUjł OJII 
llarod,. Warto wię«: i posluchat i przyjrr.P.t Z GRUDZIĄDZA I . fusu. Zar
zenla 
UaJ'l1e 8'\ . toku. 'w.) !Joja IZ lutl!lO rb. obchudzlllŚDlY 18 rvtI 

 jak to mlodzlet I BpOleczeństwo Skand,- Ontp&, pow. «rndzilldzkł. (GdzIe jeIIł o- nico korona«:jl Oje& św ł'luea XI l!roe
 
":VJI do OIIJąganla tych triumf6w Blę prz,- IIznędJ1ośt
;. Lei)' tutaj w pobIilu leśnlcztw 1["""" (1l1aJrto lin łwlatla elektr)- wOt)'WO odprawil dziekan mlejllCOWY ta q. 
,rrtowuje, JIOIiI!e. te zdrowie fizyczne J('et ka 1IGJ&D01WCI, gdzie 1&W8IB dotąd lUbe Kto eznego). Elektrownia k
erslt3 ..talMI" "" oowk Sawick, podCzai! której chór para3j1!o 
pOO!ltawą zdro
a duszy I tęlyzny umY8lu. czasów n.emiec:k.ich), hyl jeden .Ieśniczy. \\O, ..biegly poD rdzlalek po pa;udniu I powoda ny pod dyrek;
 organisty p. JÓlefa GóM. 
Wlltęp dla publiczDOicł 300000 mk, dla mlo_ atarezyl on w zupelooścl. bo obszar las,h. 

psueia ait pewnej CZOki 11 d)'1lamomaaz). kieso śplewal WSZł! Wita Chór lIlA lIIIell'O' 
.zle2,. IIzkolnej 100000 mk. nie ...... -..... Iki. To łeI& .....u j e tuta l ogoln" I '''' . Pon lewat ez"ŚĆ Oa odea-aDo dG J'{p&raejł j pod bal '" f n p. lo 
e. W a'ne-abrallie kre.owców. W.m..- ...... _.
 ..- ,'# " ... wego simnaz um u... pro ee.. 
... - .. zdziwienie, la D. O. K. XIII. pnya.aIu JIIII"..- podobno do Gdaiaska, zapowiadaj, la C.ichl- niaiego W)'kooal Da cztery SIOllY pr.)' ak... 
situ Z komunikatem w nr.2g .,5Iowa Pom." ue jedJaego urzędnika leśDego i to &i nad- noścl el!ip8ltie palIOwat . _ 
" U dw. panjameocie orklelltry lIIOyczkowej klita .... 
I dnia 5 Ił. m. zlIn,d Stowar.yszettica Po- leśniczego. Cs)' ta ł,akte Dalet.J do OIII«:Z,11- IJSOdnle. śni liturgieznycla:. Kazanie. po IkGnuetlll 
laleÓW Kres1w Wsc:h. aawledllmill, te walne DOści t GdóaII. CW,dollrde lIo1owII'b). Z Gdm\- wotyWie. CI «:%cl 1I&Iefndj 8tollq. A
ł.. 
'ubrallle CzłOM" Sto...arz. celem w,boru . Z P O M O R z A. aks doooeq, "polBid boIo'!nłik ..GdaiaAIt.. 
 punktu natOdo
e8G f rortigl/D
 wyi!lMt 
lIOWeao ..n
u I komisji rewlzYlnel. od
 ktÓl')' ,rzed kll
om& da amt l8&GO'\l w tz.... h_ Alelulaodu Niej)ortelti. I\a 
... 

zie się lutro, to I. wIliedziele 2ł bo 1ft,. Cłlel",ła. (Wieczorek uczn.;owslcl). Ucz. wolnej -s&refle w porcie gdańait.i.. net.. prze' bYI7 obecne- wezyltkle ezkoly, które łeł. 
II godzinie 4 po połud"iu w sekrełerjllCie nłowie P.
lłw. Gimnaz. Hum. w Che m lo'. w
 w,dobyty z wad,. tym dniu 
zil)' na czeAt PIUBA XI arueą- 
""ędu pny III. Szcz,tnej nr. 6 pa..er. ur,.dr.iIi w sobotc 16 bo m. wieczorek Z wtRKOPOlSkt..'. lite akademje na program /(lOrJeb złoł1ł 
Ze ",zlllędu "e "'1I
t oon
ku obrad zaproueti 
Ii rodzice I .'cie. N. pro. .11:/ oda)'ty, deklamacje; śpiewy iap: W .... 
e łiczne ł punktualne p")łt,cie 
prasze gram ale z.otyły: refeNI II:ZlIla \lU! kl., luwrwlaw. Wałah. pam,.!b). r.pno- nazjum 118 IIIIli rekreacyjnej otworz)'1 au- 
. '. Zarzłld. . I będQc, IIzUpe,,,ielliem ode5'rllnych na5t
Oftl' @'lem pewnego tngił:znep W)'pad
. 
:& delDJCl przemÓwieniem dyrektor uk.... .. 
.. 
onre
IICle InFormacyfIla w. mler dwu scen: z ..Nicbosldet Komedjl" Z. Kr.. tGzpraw" w m_ejaeowym .....łzie. w totu ku.- \\Oladylll&w DrzewlńakL Odczyt p. t. .1:._ 
Ulem i lm . nu,um kJ\sldem odb
 . zle - . Ił S l fa s k i e1: i -'ne humoru ,. CoMllium 'ecul- rej h&Ddlan Paweł Altmann llka
any ZM&a
 jelit papieł ., koidele" 111I)'8'1011I. ucze
 a..., 
I 24 b bo ł\stw"- za mimowollle Z&b6jlltWG I uwqlędnłenielU 8 Witold RadomlIki. wIem .Rozu.. I "'. 
w nłed.Zle 
 . . IR. po na se ae tatls" redry. Grej,cJ ucalllOWie w zu
. okollc:mokt łIIBod
ycla Da kał" Z .mle5
cl rll" Mkklewicza UCZeO.ca Luc)-... Olek" 
.łm::
I
lnem o aocIz. lo-t
. IlOŚci wy...i,zaN sit ze a-łZ 0 lacł.ni. wif:zienf&. ska. Solo na skrzJPC8Ch ..A ve Mana" I at.. 
Farma WeWllt POIeIti , wldc. Cz
sł.w Następnie prl' IU!der milej -.aZYle ttez- Rozpra_ mla" de autępuMN... OiIenIle panjamenlem .fortepianu .ykcnal lIeJIIi'I Wit- 
Oe!l:z
ł\ski pr2J' uL 
mił\skłe; JlC!daj
 lllowsklej odbJła slo Hbow. tane(;r.na zUądlODema IIkradzjODO dwukmtnie z zabu mimleTl MarteW1CZ- Wiersi Węl&ylla 
 
11/ 
oszenlach dzlsleluellO numeru,. sw6, Wieczorki ..kle w Chełm z,. o duchu cz
stl dowail majduJt\eydl a., w podwmu r6tn. llC) mi Pania" deklamcnval uUlll\ SwuIIW 
tem cenIlIk towaru. na co. Sz.L Czylela,,
 polskina, łIOzOSlewiejł HClzWJClaj dode"'i. przedmiot)'. W DOeJ II l! Da ISI patdziem.ikll Czaplew.kl. I wreauie drugi odcz,. Da .... 
kom zwraC&IItJ UW8H- wraienie. 1923 u.ł
aała Je80 *-. t.e ktoł Uęc:U &tę ..oJdec św. Piu. XI a ,ł'ollka", I 

I8ie4: 
-. Podl!l6
ie koJo 'ple_ ..H.lke" Za leli liliI, i AJl'lpaa,ewny wiecz. rei na pOOwónu. OskariuD, "lita!, podszedJ do olem I!to&unku Stolił:)' ApoetMkleJ do ł 
przed poiwlęcell
1II Nta
del'1l. Nadehodzl szczere ur.nonie naleiy si, O)rekcji ibnn okD& I zdawało mu ai.. t.e kW mulpuluja ski, 1Vypowlec1ziaJ une'" Zysmuol GcII.ł... 
2-&1 marzec:, dZIet\ po....lęcenl. azl.ndllru a w Izc:zea5l".ścł p. prof. RllIszolukiem", przJ _ku od ,
aI -jduJt\eeJ Bit Da- sld l\;a zakoilezeoie orki...tra .m)'cl..... 
nasleao koła ŚpIewu, w którym lo dniu który IIle sza:ędzil prac:, w IIn,dnlliu pneclw jego mieszkania. WzI¥ W.lle dullel_ wraz I chórem _ uw!')' If,UIIJ w)"k1JOIII 
poniesiemy sztendar wśród dtwl
k6w or- UIOZmalcellhi wiecr.orJru lIalliow
kle,o łówkI!' I podazedł do CIt.-art
 okna ku«:łloI, ,.Ad multoa 1UlDfW'. 
kieslry 6'3 pp. do kokło/a. fldzle poświęd Ero:' aWG al: kto ta."!. poezem aI"elll w ty.. Zaznaez)'!! Dalet7. te Wft1IIł'1e N -ł- 

r.tand
roz
bl
 
rbem miastaPoda 6rl ll, CJIaIJata. (Z zebraaia OII8dnlk6w). Ollad
l_ klerunJm."lIkI\d dodtoclzll _r. Nledaleke eU,. cIoIIk.ooale sio W)'wl"Z&I.J 18 .w", ... 
n. Mlkołalem. mleJscow
 ks. .PfOboazcz. C7 powiatu tarUliIIkiego zebrali &ill w dAiu l owej prahU Jrtała 
 Ceeylja KoIt__kB Ie oill. . 
To teł · dniu t)m nJechal w P"dQ6nu lutego w Chelmi)' dla omówienia najpilnlej_ IIWYDI DarzecZOD)'Jll, Stenlaławem Toeklr:.\ Szkoły powazeełme r6wJlleł ełnIId
: 
rozbnmiewa plc:.ś:\ poleka z ust pieśniany ezY«:b IIpraw zW."zku. Zebronie zapil pn- "Srut, I (lwego IIt.rZalu U1IDU
 jllo w p.ersł. roc:Z)'lItą 'akademją w eall Syndykalu ł:.uo 
Ile zDek feto. ie po.ażnle mkto"'lI", jest leI' p. pułkownik ZieSler &reśc.wem przemo.. pluca I IICIfte I a&al)'''' pnł'Cll
 pn.'1e c
go. dokąd dZiatwa po akuncZOłIl!lll 
.. .. ...... nad podniesieniem polslelej .-lemem. w kturem wykazal potrubę Zwl,- DIItychJDJaatawej 6mIerel ... teńlitwle ud"a sili pllrami Sala II.)'Ia "". 
fletIII i w ..S2em dawniej z\łCl11Ienizowa- zka, dodajął:, I&e Związek ZawodOWI Osad. lnuwroc:caw. .Zje" byłych IICI- OZClobloDa pll'Mn.t.em papseta. . 
Ilem IDlasteczku. ników Ro.nycb Jest organ1zacM apolł&y
1.IIIł, ni6w szkuł, IOhtIc:ej'- Celem od- LSZYCH S TRON I 
. Akt poPtlęcenla szłandllna odbędlle IIę DO....5
 lojaln" względem Paillltwa & jest śwletenJa alo!lUftkdw kolełrtalkich. na...ił- Z DA . 
· · lOdzlnie 11.30 w kojclele parafjemym; tylko 
forma
orem d
 IDU)' O8łIdDików I 'lanych w a:..-c:ł. ukolnycł. ""za roł..i ftIenJewIca. (0aGb11we _mnbójetw': 
wlec::zorrm ZII'. ° aoclz. 7-mej, przede..- 1Vyradclelem u:h myślL Dlatep p.. preZ811 k6w
Pol.k6w Cldltedzie siC w _iu 26 bm. Przeel IYllodn,em popa.nll tu _ wl8łIJI6UI . 
wienie emałor,kle w Domu Polskim". IIO,",CO lachęca do orgaulaowania .1' I do ., Ino.. roc,lIWła q.z4 ... IICIIU6w a koły IIzkanlu eamobóJlltwo por tu .taCJUIIi':::ł.. 
D B b 2...ł" . I d . -. wllpolnej prac, pOO sztandarem Z. Z. O. R. rolnicze" Zlezd poprzed&l nabotel\llwo w pu ku Sl&nia:aw Sr.okalskl Z przepro ISkI 
II 6Q. y .' manec POWu:. 
-,...7 Po odc.)-taniu porzlłdka obrad pTl)'sI4P'ono 
oścle'e ... Mikołaj.. O Jedz. 10 
twarcle nych doehodzela WJoika. te por 
=IJ' 
łpiewecze orez łnftyc:h uuestn ów,
 40 omawiania rozmatt"c:h S p raw tłr8'8nazac: J I. .. ł- M L po po 
ie z zabaw y w otJII..kU . _ .. _I 
--ł # obrad zl.achl w łalł ...er..CI leh..ieto. 
po. -.
 _A_............ 
............. P. P
1eII zareferował lIprawę uatąpien.a p. f delskiem o IOOzinl4l 8 rano -.._ .... 
Kunza le ataDow_lIka aekretarza. JedOOSlOŚnle c1łirw.ne jest WJ 'OIllCllie re er.tów Dne& P rzed koleA por. AmbrozłUłeID .. 
lIa1loh6ał-- w lołeła.. 
 .-1 w.. pp . Orllcz.,k. o celach aleztlu. "'-. Błocf- 
. -, . v;yra20nG p Kuozowi wotum zaufllllla I po-, -,.. awój wiersz. Ie wtce ., 
adaJę Zł ba. Msze św. o ffO:h.. l,r:, 7, % 8 I' dzltko_ane 'mu za jego dotyebezaao
 nYD- uewsleiejlO ... ..met: ..SzkoInłc:lwo rolllicze . Straciło d.. mnie _rtOU tJc, Po-- 
przemową) I "".12- MBz.a św. IIzko!
 o godL t. i ność, WJrataj¥ t)'CQgla, b7 P. Kum l18
aI w Polsce" i , MII.ewsIrieto: ::0 potrrebIe pog
t.yt 1110 w niebycie, tnełJa alł iyc
 JII'I 
g"ma I kazaniem o Pdz. 10. 
lesZPOry o If. ,1ICkre!arjat Prowadzil W sprawia pGd.tk.. oa61neao kształcelli. rolników. _. Za o- byt IIkrycie". (t) _ W)'J_I azyblum '
l'CIf 
I. Po. nleezpo'a:h zebranie Ma
k Chrześd_ 1 majqtkowego ref"rowal p.. pu.k. NIeczuja 111- szettia nele'J pneayłK cle PftZeaalromlłetu pilll.olet ,.stey
 i wymierzyw.zy 'II 
jańs]u
h I TowanYllt",a św.. ,,:"oJelecha. nałowiez; w tej _ej eprawle zabral SI... p. zj.Zdu p, Ca. Or.ca,ka W .t,rosł.wlclICh w)-I'trzęlU. .... t1
 
- łłI-IocIZI.nnll nabozenatwo ....0'" PrzybYI& I Dz.lemłow I .)'jUlliI IIpra
 nł. pow illowrocl.waki PrloYWOJ8By lekarz skOll8ta&ował..':- 
Idele P. ".1'11 od ponledzlalku 20_. do dla II. WOjlkoW)'ch. P. WiśniewaItI ref"lO.-ał 1Iakł& (Rada młejskll ronrt"n.t.a). Debr.- ",«on. k d tłb- 
.rOd, 27 b. m . W powyłsze dni NIII'W &praw, laltaowuia GAd oraz lIprawę prze- tein POZllafaak.e
 
u IIdmlnletra
yjDf'l!'O I- Dow()dca n beom.J. major MałuIU . ze:uat 
Sakrement do .dorllCji wyslawlo", będzie w.&Blelenia. W epraw!e IIkladek na rzec.. IIIIIlej,ca ad Z lat Rada miejlIka ZOIItala- roa- rego por Szokalllkl by' lId,uLanu!I"'. I GIl- 
od ;odz. 6 rano 00 IOdz. 7 wieczorelll związku 
fenJje llkarbnik p.. "':lśnlewakl, wiąl8na ł W)'00t7. klbre odb)'l
 lIIę 6. II. 2t łt aamobójc:a cIerplai na przY8oę bieDi , 
Msze iw ... tym CZllsie odpr.wane będ. przedstaWIając: etan kasy. W eprawle plant&- .znano za nle-łDe_ f'nyezyn, nIZ"'IIIoZllma cieniem patologlcznlm. ..łJlf r4 
o IIO d .. 6, 7. 8 i g. lllew:pory zd O IJ'Idz. ejl blif'akOw cukrow)-da I nl.kiej cen
 za nie Rad,. mieliklej Ir)'ł fakt, I&e dzlm PI'U'd 810- 1 W)"bltn;e hitell8enlny. pośwl
1 :.ł....-ł...I 
1/ 1 7 wieczorem. . placoncj przea eukrown111 · Chelml&)' refa. alIwantem OIIII"plla pot,czenie Z-ch liat. ałuiby czas .. puclllbiaDie wsze«: 


--- 

.......................... ..................
........ ................ 
 
. Su.. orłys......o-lileracka ł W nledz;.I. F- 'I kiW' O ne występy 
l
 !
,
,
,:.

!
.!.::.ł.:::
:

:.....
!.!..
.5"
.._...mJ

::.f::
.'.
 
 


..
>>>
"eJ wtedzr, nie majduJł\e .. lIł1J ' ILOwo l'OIIoIUJKJB 
let)tego do jej w)'korz).stania łbie pol.. Prwm - -- - Dl ..... IL 111' 
lIodzioa, kWI"a natYehmiaat I 
Z&n1a. eja do I yIL (Eł:nlgracja do K.
). Em - .. nZł. 
II' )byl&, zeznala, ii lAp. por. SZ:ka
otń;owa n
ła róf
d
;:łJ
. ktora .sMrOk" fall\::: I SPORT ,- - 
'c wentyla przy kOlie siatek pol ki .
 Oogll 11) th 1UD3!Oró n.
e m'ł I .. PrMmyiłu liea, · I 
 
 ł 
ł/CO tywot&. s ..Gdańsk
 6ze.j
 rot.,,. ". !:
Ól').(ł. 
pełnie nił' ocI.,"," Za..., · JIUIuI ... ml
. rl
 
 
ta 
li:oledly denata@tmerdzal ' rn',d.,w)'ch. E
t;,'g:i"'c- iIoInun.kat1 sfer mllltn:.rm ok....,MU - a Khlbem 
 
,,
.s,_ Bil milrl
[ 
o
jst...o !opcłnić mWll&lj" 
 Jed wp 
k sa. !'
' niet I wlelea;;
ą I 
łe t;pd2i. a jes: 
ro
l-:za odbęcbł sl
 jutro w m:dzielę';m:. 
r-Imecenla. ) WłllII JaJą z"
1nie tu ";o
 po.!lkkh, ktÓN zwf- hubalu. r. punktuIIInie o troclz. 2-t!&ej po 110- 
wuaa... (Zagadkowa k . I myśl, o szybkiej POP:wl przedlllłbłorst_ . tlIp)" ... 
S1OCkgold chciał wlee.) Jak 
e
 - na dolarowym bne«u. łI IIWe@O poloillllill 
 Gd -ł-o" ,,'.'...kł. G IIIletrzG.hrG T.......I. Inl& on 
 na 

T "jed j onosl ..Gez. . Lw6w. (W .11. . ' bJł, .'41 .łertlf1Mm u-q' I t I . g 
'. arsz. De z OBtatnlcb nocy nlewYkry- nego). Na dw J rycie gnlucla kOlOIIDIst,ye1' ..ied'lelt dn.. li luteIlo Dr' ". .r.tlej T. K: s. 3 60 
II dottd 
prawcy włamali silJ do lokal sztowano Ell:;' 81ó
m 
.. Lwowie &re. :::..w.. T.r Klubu "'wn-Tellll
:o


 L

ellla O 000 
przy ul. Nowy Świat łO. w którym mi u odbieral wtel
 r ak Iłret"Iwra "" chwm, gdy łe..::;..
:
"I', do zew0ll6w ..oe"dp.ow..:;: 
\
 sl
 biura Zwilp:ku Dowborcz kó e-I munlst)'czn)'cb. W ':

Ię, p"łn" dMJkOw ker .u.
 ':'ulI,.
:::.I
u::..d" 'P'.YI J". 00 
::::. 

J,; f
"::".:""
"':': :
::: 
:
 ": .=:';:::; 
.=.: .:::..

;::-$"$.:i':
 C... lII'l.dpl.t, 
JntemO
ania u nleznan'ycb gO
;i IJ:

-I 
,,
:-o


rym .udow
nIOD:"':
::
:a::: Ole
i
t

:"'::T
c;.::,:6""TPK
 S Jr


.. ,z:u:
ej "Słowa Pomorskle,oll 
dokumenty, akta i korcspondeneje tyC
 I resztowlID¥:n d:;
łnoAt ł:0muAIstyur;t\. .,_ 

 :':ł:cn'\łcdt.tellach n.u.,kl lItu j ::!..;:8' l,: ° na martle wynolł: 
iIOW
az.eń. SQ widoczne 
Iady prze- ....Ic).cb. rano wielkie zapasy w&Jut ..I...... dl. ...

':cż;ebś
nrl .p..bb
.nollci lez c Prr, odblone ... Nszel ekspe- 
,lędaDla papierów, których cz".... u'" byI P I».
k' I ...1" '. "" 7 " le 1. I U\'el'ce .do. dycil.. 3 
t\..... 
fe 'fI! . k 6 
- .......rano, T ..
"IilJC 11'.. runU611t /I mi I Pn . . . . . .. uvv",
1 
p ni ze us; t re tam sl
 znajdo
'ały Z Un,du Si 
 fi 
m.
ze...sk' 7a-.. p. II, miej.CI: p W"n, e el pOeZlę prlY zam6...lenla 
na widoc
em mieJscu w sumie okolo 100 W cr.sle od anu cywilnego vii po S:.::ł:kl
Vr.an 411 p. v, OI
le""I';-;' · nasIej ek.peayell. . . . 3890000 
,illjooów wkp. POZ08lJ1ly nielknięte U rod z 1 10 do 16 IUlellO r810sill: .....nle ..e/.....le i..:e DJbo...1 IL C" ",clelólne Pnez pocztę pr.y r..mówlenlu 
Opr6ez dokumentów znikła mu' d R
blckl e II . a: .t. sekretarz blonl.l.w kI&, ro."Ie ...ł.M n.::S:.. p ,bo..k.e/lo ł. II, listonoszy lub przy okienku 4086010 
pieanla. _ zyna o P lul o S c., "upiec frllncis,ek BrIesld c .,ch .dolnułci_ I ....Gd'm ..
r:!. ,ei'-' wtl,llro W agenturech ... Toruniu 3 900 "")!\ 
n. tllnlf;ła... Błnli
 k' d " N..tcpn'e odo,.. . '. '" " 
Sk/WlJlY na 3 lata wi den! Czesł.... J . S I 50, urzę nik Słd. d."'1' II. pt.. I .,
 I".d. ...tb"" dl. mi... · POZII 10runlcIII . 4000 OOJ 


pstwa walulOWe Adolf 
lieł;o::':
 De ewskl :nl::e:::,:ł B.' 
Iuton. K ' . w . Jlln I TYlluw,kI, II T:

::.:.:'ill 
:,:
.;:
r
\iel 'rod opask, w "ol
ce . . . . 4000 000 
Ili&l podstępnie wy I Łać 10- rob. S . ." ronls BW rllll5e Ił. 'Ól.ł . ' I'. · zlIgrBnla,.... 9000 00 I 
. WaJ"SZQwie celerr: o:. :Ię z wlęl.!enl& Połom t:t'!I.W Nyks 50, sieri. I.... Plol; I:. da ..tuczn. " mlllrloltw.. TonanI. zabrsl. · .. do francli 20 frank. 
u ett I.do Amer:vki k' . s Ił.. pl)!terunkowy Ber...rd W.n :';1 oli e 6 .Cle.lh .6.. w 'I;m Jedli" palli Wtnlkl 
Płstrk6w. (Bardzo 11I1I8zny w).rok. Na I lewlCZ L, hllndlov. lec Edwln WiCCk ki ., ,n.:cP.'" e: M Ilu. .1"0 r "ru"la I T K S. Ił 
..cb .,Gal'ty PloCrkowBklej"' poJav"ti 
i &- s.. rob. frandslek Schimmel 5 OWB: 
U:':II 1.'I"człle
 dla p.nllw .... r 19!ł '
.IrI." epertuar 
tro,l?!.: l @rUbeJclllrn"jObwód..e n....ę p uD J .:- 
edCZY J.n Ostrows
i C k ole ' I ' lIr 
rI J ęd ó n e lk D,uQ'e m
:::: ... . : n .S. k 
 I .. , .jOlC 17. p..,lIlów. Teatt'U Miejskie g o w Toruni u 
r-'l. ..__ . W dol I -... .. '-11 I k' . ... " MI . . e.) '''''C;' I zer.zeon. . 
łmierelą 'cy;il M
ec u: a ...." .I
 r. zll.arl 11 p er lewICZ. c. wł..śe. restauracji Jan pa:lr::
::aT"ru",. I T. S,. lit 
ld.1e .tlIlC....1 5o.la, dnłll 23 IUlello 1923 r. 
ł.fn1er, jedIJn zitajbo
rs
;c
 
%
ń-::\.. In- Cz
=
t :.. 

roW:'
PIl:O"'O S ZU WI.d\
łaW m"i
e w .J;n
I'.:::li..:;

/II:a
:':;. T,::
: d f.dz. '\r' poło wldo...lsko dlll mte:. 
tawle spnedaWllzy t .dow . lotr- Ś d 'k . K ' . a ys.... ZUI 
wskl Co. 1I..r e" JlttdJ'e ..luczIIC'J ,....6.. pn' n .. z elY lO IIIsy I Peruk..., kOllledjB 
lIlOWi' za rok 80 mil 
n6 I ordce ..oldbh, po re ni onslanty \\esner l., porucznik por
 Je....m.. tY. K. S J 7ł p. C,..rre :'ł:,ł:e
 '!'" 3 Bklllch J. KonenloW5kieoo. 
moki Dr 5łO w Plot/km..: 

:
t .nler'l
ho- Jan CII.łuplI c.. pluton. Anioni Wyczyfl-ki 
:.. "per,oIIc,., .doby. p 
..,zerbo"'.1 IT K 
 I NledzlelB, dnill 24 Iutqo o aoda. 3 " . po 
placu ł polO'LllY budynlt6
 . w ::łJ
;::ł) s.: 
 ;;.z pi.zetokW
y J6zef R.nlszewski c.. kole- 676",. I :':.Ie łe..::=..:.s:b
 .:
cI

:c:!k 6'.t K. J ) PO!, po cen.ch do połowy znlłonych 
tartak.... P. hępiński, czuJ\C się dotkni t.w rek eon. Itt" c, poslerunk. J6zef Kotlll- clne",l okl-.komi w.naand..le bca
1łI :ebr"
; oo!Ulro pog04a". komedja, o godz. 
łreśrlt po.\\"y.,,
!, wutdQ.no
.:ł, zw.....c.. 'lit:.'lI J6 i" KCle
la A
olf Lanlle Co. mistrz plek. pubk
ci"ołć ł. cle pop"'''.' po Bul". l p.Oc ol . 7 · ...Iecz. ,.WIIII)' I Peroke. 'komedl. 
Sitdu Okręgowego w I'IOlrko\\',e z ę o , . ze. IInle....skl... konouklor ładownlcz · cN; I
:-on n,blka. . .tY,lo.... J Jor.en(ow5kicgo... 3 ektach. 
pociągnięcI redaktora p'łicl1ala "'alk:"' d 
 od " fr.nclszek JlIsl
skl ., rob. Arkadiusz Le! re., Je....lI:: n : 
b'l. SIC 1.lda popi."... pIS' PoniedZiałek, dnia 25 IUle
 Wielki WleczM 
.ed I I _A_. - . G _ ....lIdowski c h W . Wl · . n urellC)Jn. p.n po OęsllltlCk. WII'ne O k' Zb ... k R 
JlClWI Z a n"""r karnej. za co Sąd. Okn:g o \\")" .. ...ac m z.w. Incetlt, Niem- I por. , .....lIe p 
..eI" p',_", I .h.....on..o.... .. r -:ł s I,. OlnS 11-: u",zkow.k., 
skaZał lU Da m
.p ::.oDVJtI kary Pleni';{[leJ.1 c!,k c.. slert sztllb. frllnciszek JlIskula Co. I..d
 'IIIIC:
 ,r.e ÓIIMI w.lee, ._rybnyl pr:': Dyga5, llllewlcz I SledzlJ\skł. 
!'la skutek apelaeJI lII!14dzonlll!O 8Dl'lIwa I Ilert. SU.b. ftellclszekStamowskl ... urlędn ró'lI" e...ol..c... 8"0 to bel ....tpoenl" lI.jCI'...... 
pda dG Sądu Apelac).jnego "-\Varsza
- wojew. A'IlIstazv Iwifkl s.. urzędn wydr:. ;

:,,:
nj
::z:a3

. 'ci: n
n jy.tęo_elt 211 
::' sprawł przed kilku 
nlaDlI rozpozn
 

illt. feliks Osiek. II., monler Antoni le_, p. Mroc..o....... : po tI.:
:.:O":.
f.;. 
ela: 

ooallor
 Malka broni I e,dwokllt Mar- a.c,er c. z ,. "hll.ie.. Cela." I",pno. .pO
. Druk 
ja!! Niedzielski, który dGwodzil. te oskarie- N;ełlubnych dzieci zllłoszono szdcl . 1_. ..".,g" ...,d.o dłlbr... aa"lere_anle... 
IIle jest pozhawlooe wszelkiej podlIlawy gd I nlełjfoAlych Urodz tro'e. oro, JUR, e CH'" '.."dca, ,'umllle aebran. publl
l' 


Inj& nll:rodowa w Polsce stoi. Da. s';'oo';'-I ZI/ony: Wie"wi6
.Ą/skIMaks ym " l an rob ::::d::::'.0.
udu6:':i.
.krepp.lIt..e po ."Inl. Dzisiejszy numer zawiera l 
'-"1u. li me WOli'" Polakow' b .._' I 27 I K I . . . ........e .._a,.. . 1 2 stron ' 
lice" 'Y . I wyz 
.._ ziem .. II jnowskll J6zefinll z Wiśniewskich P'
"s '"' rok.. 1lIIlIlen.e ...'dc..e.o sp«t.. ł,.. . 
c
 II I"f:, .8. Skoro p Kęplń!kl teo zaku 73 L 11 m Błlrlh G W 3 ..ar.1L e.o III TOflln.u. ::łpecle/ne ""'nle n.td 
 
_ 
a'
o.nlle pogwlllcił. m6
ł z SOry pru...i- Kopc
 flski Siei l' eora ernet. tYI/, .11; TON...lliemu /\Iubu 
porl_om.. u6r, .. m
 ........ " .. · · · · - 
 
,;.cql
c.).t. W . oplnjl polskieJ .U . tf.8.,CI t).tul doL....- . t d l 5 a'k. m es., 
Icz!,etsn Geł- s.e.o kr6lkoe.o 'SIlIlenl" ..,...aje ...d.""caa\ 
 . 1 . 
 . . 
... ohy.wntQJe. i Z08tanal!. Ź listy p..o:w).ch i"" 
 b 
' k !,. W nil, ybicka OhmpI. 2. I. 5 m.. *7. 0 ,,,, I epO'CI,.I. orR.II...clę I p.erw..y lIa "0- mllI i3 n 
,
ków Ijkl'e.ŚIODV'-. Sąd apela . , .fll ""I .1\8 I . tłold 5 drri, Bn4kola Władysła- mor.. · mo.e I leden I n..l'czn,eI. 
...w... 
s
 40 wywod6
 adwokllta 
:
ZI
I

:
-J: :-:. 
ob
tł;
' J.fi k ' .t s ' P.plerkiewlcz HBlbla :;:::-.
 :' S8
:: 
:'eWf,,-ł
,

ki:,nle limo- U 
\V)'dal wyrok zupelnle uniewinniający redu- II j II rul1"S I tllnisłllW 3 t.II.. Lieb- 
 o 
 
'(1)'& Malka. chen Eltble,. 
 domu Wille 29 I.. Kobela Ruch t t h 1'''1,'1 " " "",'01,' '.'\. ' 
ZekOplI." (Nawet nlebollzczykom śnieg Wllldysł.w.1 
Ie... Bendzirek Sleflln rekrut W Owarzys wac. .' Uli .!lIU! '".. "io.
! , ' 
daje 51
 we znakI.) Zawieje śnieżne zatm- 22 I. RydliJ\skl Zypfryd 7 1 /. mie!!!, Kuima Sok6ł 
 O. P. N. Dziś wieczorem o azodt mam. oraz h5dn
 buz,ę. Pragnę 
ms.ły nie tylko koleje z' el&Z1le leca: odcięi y 
ere
. szere,. 23 I. g mie!. Ols'ewske 7-mej pOl!lIdllnk. · loklllu klubowym przy 
 wyjść zamfł! ale zaraz 
lńałe miuleczka I wm od ca.łf'BO świata. e 11111 2 1 /. mies.. KruszewskIl Walu;_ 20 l. NowomiejsKim Rynku. Komplet pozlldllny. S II- · . . II 
W zwllpku z um W)'danyl się smutnJ wy 3 stelo. Lewandowski Marjan 2 jes. C,ołem, KIerownictwo pOtnasl mOle I marca · 
_ padek na Pooka I gdzie rut: es.! I u b v: ślusllrl.mechllnik Bronon Besłry '1'0.. 01_ ,.8ak61" - "dZo kolowa1Jl6w. W. Ud R .. 
....... mu lał .;:'.... . 't 
' .. KI... K..... ............. ,_o ,........ __ __ '" 
 .,................ · no .e el eduet. w Teofno 
me '.amie
/ Ś i D.'e J zezy eze t dna u'J d J.nkowskl:Z p Teofilt Jlenlewsk" deślll 2:",. lutego D lIodz.. 6-eJ wlpn. .., Parku I Miejskim. (d5014 
l n ezne, poczem I ru ero z ° ZYQmunł RynkowsIcI II p. M.rt, BllltkJWSk
. Wilrtorj1. Czołem
 KlcrowolctWG, (ci. 5MO P________.._ILaJIJL " · · · ::._- 


8..m8 'ollka 
PaDatwa.. LoterIa IUas:Wa. 
Klan Y. 
. C.ł, .11.6 c14g lll ' D !& 
...., !MIlI 
 lkdIy wrsra" ",''o Ifari, 
Stawka wygrywA marek 562.500. 
8ft pareocJL 
MIl mB f'I78 (750 000\ M 1«! (750 oon 19S 
..o 000' ro2 !2% 
:: 431 łł5 451 oW7 676 (750000) 71B (750000) 755 764 911 
'1"",,
:ł.I(168 150 w.m lRi (7..,0000) 505:i2-ł (T..oOOO) 545 

' 7 "'" (MI) 500 (750 0(0) 587 fi56 677 (1 800 (00) i66 (T..o (00) 
... (7ro 0(0) 86! 863 8M (900 0(0) sao 886 lIOł (750 (00) 92:i 
t!!-' 000) 950 1Ji6 (900
) 995. 2203 (750 (00) łOO (750 000) 

 -ł37 ł55 5(1l 
6 533 (750 0(0) 580 5911 689 roI 721 781 B06 
__ (750 (00) 872 Bre 898 99ł (750 0(0). 1007 II 200 0(0) 2((\ 


 295 MI (9f.ooro) 5TS (750000) 748 
OOO) SI(J 903 IW! 
""" ooa 968 (750 (00) 982 (900 (00) 984. łmł 251 (750 0(0) 

 273 303 (iM (00) :!::?O (750 0(0) 300 To7 391 :!95 51)8 

OOO) M7 r.65 570 (750000) (I,IS 65.) 19000(0) 763 1750(00) 
mo 797 /750 000) flI7 8M (750000) 568 
 8M 911 929 1M3 
000) tui, &062 006 232 23ł 299 3O'l SI3 :m 376 (750 (00) 

I łOI 413 ł62 538 (750 000) :'IAO 11S 8::'"* 8:'J9 889 (750 (00) 
..,1 (IM ltIOO (00) 971. 1062 liS 122 (900 0(0) 161 172 268 338 
11I2 (750000) 487 52ł 606 622 (900000) 679 C7500(0).687 70! 
7m 875 
 99ł. 7017 IN 279 (i50000 1 297 300 (7511000) 397 

 1750 ) 409 WI 5?ł 551 003 611 ros (750 000) 733 @07 
lł6 8M 12 035 290 313 '17 (T';,O 0(0) łOO '5' 517 fI36 M1 

 Gl! 651! 669 .06 .u; 1107 (I 20G 0(0) 910. 1000 185 103 ł23 
...., 50!I 6ł6 6S6 M9 8M 891 913 947. 
_A .1021 081 (750 (00) 17ł 100 1!17 tłl 200 361 ł7ł 
80 4-'!S 

(iOO) Sil S83 588" 007 610 (750{)('(I) 7ł7 (Ta(\()I1OI 86ł !119 
_ 059. III tO ('r.-.ooom 186 231 (1200000) 282 300 ł56 5M 
::'0 671! 006 (750 000). IZO'28 (750 (00) 00ł 139 168 2Ri (750 ()((I) 
...L (T..o (00) S08 351 :!OO łlO (750 0(0) 420 (750 (00) ID ł!)6 
\.",,000) 53:! 537 
 560 500 612 731 (750 0(0) 759 797 !2ł 
:7 (75C000). 13001 007 035 2M (7.:-.0000) ::!SI 376397 łTS 618 
,.,2.,3) If'{) 213 !7!') (TaO ()(J(I) !7S :.'85 
7 356 121 
:J:.!i& 5i8 
\.",,(00) !\86 587 tI25 (iaOO...()} 638' (i!JOOOO) W; m6 6Y1 7OC. 
!"; 896 941 9G6 972. 15071 (/9
 195 20.'1217 2&ł 27B ZSl (7!"ł'lOOO) 
oooV 31ł 3-'4 (750(Y.\('I) 3ł3 35ł (I WJOOO) 379 S1!'i 1-17 ł70 :-'16 
6ł7 ,.SS ero 8116 (750 (00) 8.'\1 .!.J((! 983 (750 0(0). 11(181 O'r
 
!!! 129 147 212 :!62 (750 (100) 
7 
t 151 572 (T;JO fO"JI 65ł 
-ł f'lr7 (750 ((lo) 70ł 75ł (7'",,(\ 0((\) 80S 819 826 (I 200 ('00) 929 

£«). 170ł3 180 131 11» 252. 2
 3fI9 ł33łi5 &2.' 647 6-99 
00, 8115 912 (750 0(0). 11010 083 092 I:y, 112 (750 0(0) 266 
27 , . 281 3re 155 łS6 SI6 &1 li63 (7!jO 0(0) 7U 775 (1..0 (I(IO'! 

 17 Im 964 978. 1.-00 010 007 100 122 2311 rr.:-.o(('(l) 259 
OOO'J 386 3!J9 
OO ł57 55!1 618 681. (750000) 685 686 
"00) 72., (7r,o ()()(I) 760 861 876, 
. 110.1 mo OOO) U!O «()3 C7:iO (dl IItI 4OJ) ISO ZZS. 


267 (900 (00) 355 372 .00 ł11 ł28 100 :113 (1 ZOO 000) 513 5711 
61ł 679 735 7;,3 Wł M9!m. 11112 122 (750000) 139 (750000) 
Ir.o (750000) lin ł-ł5 \7500(0) 151 W ł09 ł72 52-ł &66 611 
726 m 843 846 (1.,0000) K2 891 (750000). DUł (750000) 
119 U9 1m 197 210 2:'iO ii50 (00) 157 (750 000) ł78 M2 M5 
l!a8 767 791 (750 (00) 836 (900 0(0) 904 (T..o 000) 968 (T..o 000) 
77t1. 13081 (750 000) 119 167 I
 24G 291 (750 000) :!Zł 342 
371 3Rt! ł-CIg 519 716 735 7łl 860 892 re7 9-13 (750 0(0) I):.B 
'900 0(0) 99ł 999. ZłOił (750 0(0) Oł 7 009 252 (750 OOIJ) ł03 
(750 000) 490 5iO (750 0(0) 576 595 685 813 875 86t 958 90;;. 
ł50rt (T..oOOO) 015 028 O!IO liS lU (900000) 151 Sił (750000) 
322 353 (750 0(0) 1502 503 6I!T 70s '159 (750 0(0) 86.'i 866 R72 984. 
2tOO6 OO'.! (';3 (750000) 239 IT..oOOO) 35.1 (7..0000) 357 (ThOOOO) 
ł83 5?Z 
ł 52." 63ł Mł' 64" OOG 737 799 833 (900 (00) 835 
(I 500 (100) 886 911 919 1900 ()('(\). %7037 ()f;() 0fi7 1
 :!3'J 
 
282 285 (750 or.o) 318 łi6 1750 OIJO) 51ł &lR W ('7!'.{I (00) 693 
715 722 771 "101 836 (7!"-.o O'V)) 840 843 902. Z80'!S 000 103 114 
11512' (7M()OII).ISl (750000) I
 198 (1200000):!"0 2:",0 
 
:r.?6 łOs łiR (,
 (000) 41!O r.iO r.:?1 (I 21'(\ ()OlI) 61-
 830 ('r.",o f\Of)) 
8'.5 967. Z!Of8 12' 128 129 153 i5
 2(rl 211 241 28:1 :JO(\ J"l3 
(750 (00) 360 366 ł31im 
 (-:!iO 0(0) 5?'J 531 5-15 609 710 
j21 II :;00(00) 760 i
 m 798 815 8!f.; K¥). 
JIłI13II 072 138 156 17500001 187 I
łj (i:.oOOO) :x;;, 379 3
. 
3!"11 107 ł5ł ł6ł 51'1 5i4 579 1750 (00) f.02 151 6(1' 745 819 8
 
912 918 II
. 3t114 3'7 ł51 łll.1 (l2f\C ()()(,) 1!Ił 
 ;'24 
.9:. 6M 
m:! 6?5 71" 736 7ł3 7ł!! 771 BI7 83-ł 

 t75f' ('I(II)\
. 311
t 
lro 239 3(09 3!'6 429 (,:;t) ('(10\ ł71 !'oOO (!J('() (00) /VI5 70t 
o 
93'7 950. 33
16 (';'50r,i'(\' re; (7500((1) 030 I'8"l 126 1,,,001'(\) 
1"1 (...o 0(0) 197 2(19 2f': 
 IiJO 0(0) 4&1 
,f:I 571 (1,,0 (00) 
fil I t!łOO (00) F37 1':9 714 i34 (,,,I) (00) 736 
 7SCł !«"06 (T;oO (00) 
8C
 
70 Ir.'
 V-;1 OCY.. (;:11 r«-) 911-I 11"I1. 3 ' 016 (f.?6 180 2?1 2!Ił 
:r.3 1".(000) 
51 170 ;,...:; f1';.'!! 1750 (00) 67t 71ł 11
 K,f; !t!l'! 
!I,')f\ . iJO f()(I) !167 997. 350:.7,75(10001 06:\ 08!1 170 1

 19!1 
2r.!t 231 253 26.1 t....o PI'f)) 2!\1 ?AA 331 3Gł :}Q I .
łj ł
 '8'1 4117 
YI\ 5"iI IT.,o (\('(,) 002 /III tm 6"J(J 60fi 
I !t:!1 1\.111 
;fó 17
ł'I (00) 
9"lZ 
'O (
3 Oi6 ()!I!I 11":1 
3ł 2:15 31!! 
 A67 :\'4 
.'9 5.'1.1 5.
 
:)9-; 7'
 '795 800 @32 S5':' 8:'." 1'1)" r750(00) 
 !r.' POO 37(1l1t 
(0;;.0001)) itR til nR 2ł5 (';:,()OOO) 2-46 7,)'1 :r.?6 

:!Gt 
 
At::; ,,"3 ,,!'fi ,.!lO (I !'o(\O(O'I) 700 i'4 
OI"(I' 7(;1 f"n II 50(\1'001 
f35 
"5 (7:.,0000) S6!) {T.:,,')('(W'1 976 909. 311038 (\
 l?l1F
 ',,1) 
I!I!I :,!'i II ;,(;NI()()) 613 (IJO{I ()(lO) il15 t7!;{l0l1l'\"' il!. 71G 7f3 f!.
7 
(7:
 /'00) 1102 Ritl (900 COO") !'90 (750 0001. 3!lnro (\

 ił 
., noo) 
115 151) (7";00 0001 1117 199 4&1 1"1 (T"o 000' 4"'1 ,...o I,(()) ;,19 
529 Fnn 11 
(\I) ror.o) 1\72 7;Q ;
 rof\l\'l 871 m !Ul7 
"4 9!Y.I, 
Wlłl 
-, Of.1 136 163 112000001 20!\ 219 2H 3!:. :;!r. .ror. 
5?!1 
.'O ero (750 000.12 /124 (-:r,o ero) (,"(1 
!łI'1 !lit; !1:10 
roI! ,7.",0 (I(()). łtN"-IT:C (00) OR.! :!fIl 1;:-,1'10(0) 233 ?7ł'\ :1''2 

I 383 S?ł (750 rom 7M 1;:;0 ('(1."') ,,'fi !i
, (9(1(\ (1(00) 1\'23 "O 
7!tł 11 2i'O 00()) GI6 :(I('() «.o.. ł 7 IJ77 275 
ł '..,o y,m ł
ł 
(;7 
!j(F., 5:7 /I:;If 1'«11.!i7F1 
 &-'1ł ft"" 17:;000(1) 6"" 7'3 ('j!'ofI(ro) 
'12
 1i50 mm :95. f3'!38 'S18 IT.,I) l'fIO' 4(17 4B? 
Q3 5'-.:1 1\15 /IM 
(T..{) (()O) 6.'1(\ 711 ,...,0 001"1' r:..1 71\7 R:',s S7!J 1!5
. .4onr. (IM 
(1/!f10000) ?s." (T.--,I\ (00) 278 S'5 35ł 407 łal 17!00l(.1 li6 518 
51\1 M2 117ł 6i7 68'l FI'7 Sł7 oor
 '!lnn, moo 000) 
 2111 3'11 
(
(100'1 .\(11 1(\1 !\15 575 606 70t 7f"I 7"" (T.'/' 01\1)', !I'" !!51\ 
j9i (T.,c,OOO). 
 13! Jił 273 (7.0000) 
6:!G3 ł.lII U1 


str. r. 


IlObtec d.,.lu Nd..lLc, luejIn 
ndaltcJII odpo.'lec!zialn)' I'awel GrueaMo. 
.. rorulllu. 
ł oakład..... tłroll"orol Torv6.kłsL l: A.  


r 1Imoc:L) 8911 (mord L'16 (OOO
Z.) 
!)\ ttlL tu. 
 819 009 
 1000 U'LI },)9 
 (!;Z L(;Z ero 'J!ił 
61,)t£ .UII l.6S 
 (oooo::t) ill!. t69 "1''9 
9 0'19 6
9 u;c; SlI
 
lItt 1000 0"..1.1 l/C1' 1.lC 1(;£ lOOO oc..!.) 1!.6 ł..'X \l9t 9;'0 m W.lU 
. '(000 0'.iL) ()III 8S1J tiItI 808 001. t1L UL I:9'J !!'Al (';t9 6i» (000 v.I.I' 
66\: 9t!: 2;19 900 ttlt c:tt ott LU \J8'1 II'.)) illOU ;U8 6t:. 
Ol!. ;,00 (0001106) tti'l \ILe; WOOUCLI OLe; \OOJur.;L) 1:.'9t nt ;OC 
!OIII 6'.lI otOlL, .
US f;&6 (000 O".l.' !:OS II!.!! OO!. illt IW (00) (Y'.I.) 
699 tOO lł8CO tL'l tt; 91ł e;tt 'Ot ;c:;g 0.6 '.:!.II gw ;;:.(JI£ 
.tOO :.w t68 w.s Lł.8 &I
 808 69L ,JC'..!. 
:. leL 
.. l6ł 
6lt &yt CLC llJ.)() 
I tI9& im 11m ()(K) 0&) \m 
 .ro \000 O"..!.J 
LOO 800ł1 -886 986 tc:J6 LM UlI lL8 \)I
 6tL 9fL (f)!XIOOfI) 
L
,\} 8t9 O'l'l lIł.i tt.i Ott 
 6\Ot 
 .w& 
a \.'00 IlIt O't 81:1 
E60 U80 lorX)!.));; o Slu81 'L86 i,'..i6 \;bli t'.1J c;z.L ;:;:z. ;-.00 ,,
 
&z,c; Ol' 91t 10'.100"":'1 6&t (00.1006) gJ& tO!: WIZ ut6 lj()6 !/IIIU 
'l.:)6 (000 ,j;LJ tt6 
"l8 lAlI. WOO lJOtj ti U;L .!.;;II lOOO 001I' !i99 O!M' 
II!!' 8;;t lOOOO';L) ooł:: t\'6 WI" .1000 O".!) '.0'00 Io:
L c;tL 61'9 01(1 
110II ue; m t\,'t '.tt ('.ilE łOUU 0'.iL' tLe '21:ł: 1;tJi: (lilIO ()"
J 0''; 
1000 O'.iLi CJ3t :!l.t 891 \'00 6W W'JSI '£66 L
!6 !lIS (;fJ1j «(j(' 0'/.) 
ti89 tII9 60,} 8';G 01:1 w;; L» om: 11'-'1: OLt !I'.it ..,;; !Xt (000 O".!' 
&11 tul" .&1i6 !JW 
 \owOC"':' w: 01': 00)'; łOOO(J'.i!.1 :91. 
91£ (orY.) 101)(; U 00& 0:'6 tO;; ć9
 Ul (lIIJEt .IiLe Itti IDi CC'..! 
1 0ססoo (,1) t\.!! t69 Uj'.) 1i!l'O \JOJ'.i 66t \)I, m.t 

t !.t1: L.'I£ «()UIJ o;L! 
'.:7.i: EU; lU'iO ""L) ;'1& .:.."Z t81 tet (,iIf) (,oo
1 "(I!AI St6 OQI 
'.;fiL OOL otL lOO!JII'.:L) lJijU tLo\! M (,Ile; 61'.: c.;z.: ..i'lIO'JOOtJlj, OL' 

t 9Jf .:r£" \I!:: I!JE Lr.& 0;;; tt;i; Ol;(. tlil \IJoJlJ WL' tllil I[
)J I) l' 
;tt il'At wt lWO O'Lj 
 Ltu &1'0 IWJI "L. o h
!. LS9 loocIO'"O 

'19 109 UJ;, OLe; I.... c;t'O ti.! 10& lOOJ'I()'Hj Wf; 91111 
'.,00 9'"6 ;;1-6 6'
 
!J 009 11«; li' u)t») OW 7-Lt fil.:\' 6111 
"j()() O'JO 1;; \jQO IJI.ł.JGS .1000 0061 ');6 1(1)1J 00\: 11 ef6 9L8 tLI.! LI)
 
(j;.
 \
.IIIO"..Lj Ul)',) (J("'.: t'lt 6\1: \06t ffit I
)()(JCL) tOO uolI!; .pt,r. 
(,J(IO Olu t: C!.!. 11
)U ur.;U l'l!. 0'.lJ 6t'l t!:& I:;:C 11(',(; 6U ttO£S liliI' 
t96 100 'X6 L
' iS3 \.'C]8 '.ii'!S (o'")() u'lLi \.'tS l-6L ł.':\!L 8(,L. ".19 ;!
 
W'.: .'t_l()lr.:U ,ftt .!.tt Ut LLe IlJO') 1.
J3 l) c;11; (1
 6t6 1j\II) LI; 
(JW Ltu9'3 '(OOOIl'lLJ Ll6 (;ltI ł6G \;tL L1&L '1bU !,,
 f:!.O;: O\r
 1;:. 
(.)I)OU"":'; t':t (
.o l".iO\iS .J"tol5 U;
 ,1)_
IlJ''::'; I'-":i 99L 't'.iL c.:;'.:. '.'\1.' 
;;OC 0\1: lWU O'.:!.r (,(tł; 112 lM II';!.J g;i\ ,'j(
llJI)f,' ".'1: UI(JOH

, 
6n tu;;.!I6t 1';11 LI:I 680 !J
" l")JtS .WO 
 !łJ;') 7'.:9 lit'. 
i\I.... Ut ;:';r :'It lb6 9tl 10\J'1'''lL) :J'"'IJ II1Jt)f)!J6
) LVI \'II"'J'_
 
.;£uti 1116 .ooJo!:
' '..88 Ifl'JJlf.:!.' L6!. 98L (fU i....:J lWJO''::' 
t;;9 1000 ur...:j W!J ulVO lJ';
) !ltiL ....'.: 
:e; 
l.': 9Lt tlJ'j(J :1')0 11 '-"
I 
YOC tY.: 
!:(; ({JUoIO'':
J tt;(; t96 (OWO'.:LI Et6 c£(; iii; ,IIOII,...L. 
9U lLl L&I I:JJ WJ !;IOZS 
(j OL.!! 11."8 96
 U8 !.SL :;f.!J II
J 
'OOOOJ'i łi 019 U\/ł 4\It Lt I/,,!; tIJ
 OU bUl 
S .;",; &01; 1106 !ilj,! '.1'-"41 
0:.8 '.:t1l W' ttL (\JW O'.:!.! 
"L 1."J9 1000 O'-'!.I 
 .l)./II oot w I '.JOl 
Ot'l 
-..; !.9t I tt UIt 6Lł: :JJ& :I!.3 £L6 11'.:('; .81 .ot WJO'J 
100;) ur.;LJ lII!cI tt6 00tI tilli 
 
(()I)Q O".J.) !j;:8 9'J8!:'.i!. ()69 '.8'.: 1,"
llJOIjl 6Lc; 
',;, n.. W'.i :łn. 
[I!.'T U:t II),I') 0'/6 II \lit li"" .(JI)I) \JJtIJ t!U 8tl 101:1 'D) ;;'06' 
&L6 69; f.i.6 .(JI)I) ()IJ6J 1116 IWO ue":'l C))6 9L8 tt8 1000 O"":'j U'd
 
(OWoc;J.l otL OIL (,II!. IUW"';':'I IJOJII fl1II 009 bd
 00... II'}.; ICJ'. hl\ł 
,.(It \W'},.i:.1 Lłit 60& '.:II!: i.1:!C !li.!: loa lOWI!".!) C;U: I'j(IOU"...w 
b'9iI t'l6 1,(; !;!j
 Ut tU L60 lOO)1!'lW 
 n.lat ffiI r£t; 
110O (;4.o!; UL lOO)U U'LI 6'l!. 80
 \Jti9 61.9 W9 \00; O"..!.I 
 tU\' II!; 
101.1: Le,!; Le;I t1jIll.t ',»» 
 ti.ll '..11I tU WL m tL
>>>
S1r. . 


KOWO POJIOIłS&n: 


_ Illedzte1a, ,aIa z.. I.teao 112&. 


Nr ł8. 
-
 


f...

;;;; . :
:.'..
 
i L ..ORIENT" Praednł B. na ..ORIENT II... Średnł A. 
2. ..RUSAŁKI.' Praednł B. na ..RUSAŁKIII'. Średni A. 
ce... do 24 b. m. _fIlanie 29000.- mIL ZII !lzlukę. 
R6wniet, ne liczne tycze n... zaprowadzlhśmy z w
bornej 
ąUe
zenkl .,tuń w peczkach po 
 grem. pod nuw4
 
;' 
"TYTUN Nr. 2." 
cena do l4. b m. ",cznle 1800 000.- mil .e peczkc. 
Nie mniej polecemy, nadel łeskewym 
wzgl,dom, nasze znane z.dobrocl papierosy:. . i 
"PALOM'::" i "SAN REMO" 
kl6r. przez odbi6r nowego transportu IIZllIchetnych Iylunl, 
mleslmlcl znllcznle uzupehuliśmy. tak te nejwybredn.eJ- 
- .zych pelllCZJ z pe*noścl, bedli mOllły _dowolit. - 

 "ORIEN , Tli T. A. BydgoSlcz, Chrobrego 20 Tei. ,.. 
1t 
 
.. D
..t
. f. .. ..  .
 ) fet _ teł.. t. . ; =J. 

 I  - -  


Dzi' " DOC)' zam
 'fi' Bogu po kr6tlńej ohoroble 
'p. Siostra Elfbietanka 
Amadeja Regulska, 
która z prawdziwem poAwIęcenlem pielęgnowa" choryob 'fi' Powiał?wej 
Lecznicy, składaJąo 1)'Cle w on"rze D. 8_ u'lOftnem IlłaDvwl.!lka 
"Cześt Jej pamlęcll" 
T o f1tj
, dnia 22. II. 2ł r. 
Pl'Zewodnlcz
cy Wydziału Powiatowego 
Starosta A. CI _ r 116. ki 


6656 


- Jj 
I ...., 

 


Dblll 21. lotego 1924 r. O godzia1e 22-liei zmarła kiIlcakrotDie 
opIłrzoaa 'w. Sakramentami 
'p. Siostra 
Amadeja Regulska 
pa4ajlłc ofiartt I1fUBU plamistego. 
W zmarlej &racJml norow. i doilwfacłew.. 8ioetrę. kł61'\ dłu80 
1r pamltcl zatrzrmamy. 
Zarzlłd Lecznicy Powiatowej w Chełmiy. 
BksportaeJa zwłok ocIbędale 8i
 . oledzieł" U. 2. 2ł. o godx. 
6-łej po pol. a oa miej_ 1rieczAego spoczynka w ponIedzialek z 
k*loła parali_mego. 6657 


I 


-- 


Ce", l"acl"le Inlłone III 

 Weglel g6rnołlaskl 
 
.. tran.portach ...._,eb a nlileps..c" "palń Koncernu 
C. WOLLl1E1MA GlU kob . koksown, Kn0rr6. na Q. ŚlelIku 
poleca podłulI or.aI....I"'ch cen n.. hRjdullocInlelu,ch "Ir"nk..
h pł.łnoki 
. . . A O Ci A . . O N Sp. AkC. 
d.. PtozelllJ.łll 1 AOlnlct.. . K....I C . C ... 
EkapOa,tura W Poznaniu Iw. Marctna _'17. 'IL II-SI 
k .!I" _"I 
-
I 


.-. .......--- . . . . .. ..-.-.-. . . . ...- 


- 


Ceny znacznie zniżonel 
Chcesa sł\ """" licIni., _cl..Ie, eJellBftdI. . t...1o - 
pi!l. do firltl, 
_"..,ol" .. ł..od.i, kiMa Gl w
le sa ..lIcaenle", pecztewem lo...r na 
.ł.ro.... I... "ostju", nIIJIePU'" 1Ir1ł'OM i w cłe..niada ..IIUIiol IIICHI, pe 
-.cli ne!llcpul,cJCh: ,WlI7 
gat. A -. 30 mllJon6w mit. .. a m-ł." 
gat. B - 45 mllJon6w mlc. aa 3 metry 
gat. C - aa milJon6w mit. za 3 metry 
. Uwe... Do "otde,. olIstai...... nil k..alju. 11III ubr...... wy. eIc 
IIapIltnłe oJ m. podIleWIIi. 
Spnedaiellly ró..nid po cel\acII ..o....urenCJłnrch I plaS..... Med.. 
1N'ł
. p,aełclereclł.. 
canlltl. .ofl,». ...wJoty. pł6cbnk. 
lU! k.»Uulo. Oxford po'elolo_». łJfI C&III'WOII,If _ W8JłP». pon- 
ClIOC'" I L do 
Uwe.. 
 &roili"" _l'Ilłlc" lIupc4. ,,.,lelll._;.,,,c" do "...d ocI. 
W..ulć neu sW.d. który In!. IIIttaA.... jridle. t....ró. ..nufQ..tur
 

 ł ,oflczounlcc,ch I 
11111: Bln ura: ,Junl" (I) Il 'Q8ułllr.ll tljzt. 


----  Bank Zj ednoczenia I: Poznań 
ł 
..I'.II ' FIlJa w Toruaiu CIa-ł-łilla-;- 
i pruJmuJe zapisy I wpła" Da akcje 
, Banku Polskie g o 
.. aadto pruł-uje wlllaQ waIOl'1zow8De
 

 1Iq)1 I 
fD 
- 
fD 
Q" 
II 
Ol 
VI 
.... 
. 


.. . 
.- _ " -"Y.1: "1
"
" 


 i'
f;


),:.Q7 

 m{

 

 ,; 
 
t NA RATY!!! 
w::::.
 
 \ 
i. boa WJi,lku dl. wUYllkich. (k2ma 

 t 
PŁÓTN A w .łł-c...ch, plelden"'ewe. po'delo... 
 
 -" I 
-; I 1"1ełJ IIratow_ I I..r.n.. try- otyn, i le"ry, I 
) W E Ł N Y I bo!Oton, - II."'","" - l.ewjOIJ - lI.bard,n, 
 
ł "brl/lloweI UlIlenne. ........ _.. 
 
; UW AGA. Ud..ł. I' ale Da raty t 18.leilC8Wy11l, U'lt«I"itJ P'
:IW. la: s;.x 
 
. ' ..lelsc-ł W_t ....... na re" .. .""1.. leait) maq\, 
 f 


 B7dgoa&ca "BOSTON" Długa a I p. 
:;.: i."  ....x....

 'l:,ł.. L 

«..
M .', -. .. v

Ą,Jox

 t 
Żądajcie "Słowa Pomorskiego" r 


I 


-
 
- ......... 

...A......
A
..4ł 

 .. - · Do slewul . 
" wszelkie nasiona 
 

 ......, "
,' ogrodowe, leśne i polne 
 

 ,... - 

... 
), pierwszorzędnej krajowej , 

 .. '.
,ł
" ffl; ' i zalfraniczne J " hodowli 
 

 \ .' ." -
 -1t .. . e , 

 - ,
:
'i.:'. Ł. To
;zewski . 

 - _'........ '., Hodowla Nasion 
 

 I 

_".r";._ .:;.... . -_...... Chełmll\"ke 15... Te!efon 804 
 
.., ; Kalafjor Duński ol')g. __ Cenniki belpłatnłe i frenko. __ ... 
.....................
...
......
...... 


- 


HURTOWNIA BŁAWATÓW 
C .HATECm' 
Teler. 1100 BYDGOSZCZW.ł.
-:k Ił. 
. 

 S P E C J A L N O S C: $ 
Zagraniczne Inlety - podslewlU - adamaszlU 
pośdelowe - stolowlzna - woale kolorowe 
I deseniowe - muśUDJ' - .obeUDJ' - IIraDIII 
adpasowaDe kolorowe I z metra. .. WIelIII WJe 
hór " .aterjałach damskich i m,slllch sezon... 
. WJch oraz wszelkich dadatk6w krawleck1ch... 
Własna 'abr"kacla kołder watowan7ch 


II !O'IO 


. .. 


. 
Drukarnia T oruńska TA. 


'I!: ... , 
. 


Dl'ukl żałobne 
, 


.'''0- 
....Ie 


. ... 


. " l, 


I 


j 


j 


t 
. 
  


ł 


i 


I 


- . . 


" 


Polecem, hurtownie po celIlIch przyltępn,ch wsaelkie 
kaw
 · berbat
 · Oieou. rył 


ertyku', kolonialne jllkl 
· 
rnale[ · kałan 
, I. 
r. 


oraz wszelkie artykuły pierwszej potrz aby jak: 
mydła dO prania I toaleJO\ll8. prOSZki do Drania, cykorie, 
ka\llC SłOdową. ułalkl owsiane. zapał"l. miód sIIuc 7 ny II 
 
Poznańskie Składy Spóżywcze 
BRACIA STAM T. Z o. P. 
ullcl OWllrne nr. 8 P O Z N A Ń Telefon nr. 1
-23 


lO!!! 


! 


II
>>>
r;r. 
 

 


I 111II.- riIWijrnl
,_, 11II. 
L " 


ILOWO "O.08SKID - altdalet.. .aIa ZI. ..1... t121. 


zebraide mleslcclne 
na kfórem WYlllosł ref. p. Ini R)'blIlWSklllll łe..ł= 
.,
zem:osło a stosunki obecne" 
B.HOlAKOWSKI Torun II . I "' 
 .......
 ?r :
:
R
 
-:: 
Skład I hadowle nasion. 
II 17R4) (Ce"nl.l.n e)c....I. d.
 I ....".G.) \ 


,." I
 


.J(

 
, ..t:....
r...- 
01=" l" 
t 
a""" ." 
'¥
 
,
 -i
-" .B'. 
i9. .. ' 
 'tVJ/ 
.,::\
 
 f.. fi- 
,r 
łf.J:'t"';.ł::- 
 .
 
 . 
" .&
;' lłJ 
...._...:: 
 - ....
:x \.' ... I '''Jf. \,. ' . 
"'.. '\\ . 
 .
- 
 - 
..I-{
, :-
. ;J-t ł ,( .1 "',' . '. ;...., 
 .. tt'\
 
I I .L....lW; ..., "1. '" r o t" 

 (. "'. 

 C .- 
 ';. .'. 
 

 (;.. . C.:. ... ", .""- '.. .J. . .,' Jaj ..
 k\, 
 
_ 
 "" \.... 
 
_ 
'-
}t
, 
-,' 

 . 
."'.
.?:.,.:ż .' [J y 
- --łl"*
" .- . . 

 
1IW1111_:
r.IIIIU'IIJIII__
lIImm_ 


o
o 


, 1 :1 'I 


polec.na. 


[:
R\VSZORZ_ĘDNE NASIONA 
Gospodarcze. \'/arzywne. 
Kwfatowe. Le!ne 


.- 


, 


- 
,!I!ln'J
 '111II. g;;a_:_"
I!I
;tjęm.-Jlllii a:. 


, S nasi. 
wlsic. 
. 
POlnsil. ul.Wielka14 
'II. 3!JJS. I]jl. 1111. 111. 18
9 raka. 


ł1aJłańsl8 i
ódło dla DD. RUDeów I Prz£mysloulI:ów. 
STALE NA SKŁADZIE, 
Bsencja od. 80
/. Szelak 
h.jno , . bulel..ch lelel .,o.ankl 
n.lron boraks k.ej stl6rn, 
dykstr,na beac, "Art." 
naftalina w łusko wszelk. la kiery 
ultramar,na I poko.., 
pro...d,I.... terpen"na 


. 


, 


. 


.,. . 


') 


ł. 


, 


. - 


LI 
": 


,n 


"\ 


'AABY 
w wszelkich ° teien'.ch 
olejno I waJlenno 
kil ID A .a 
Ip.owl. r . - 
AtllLINY 
d. ."",ły, ....sl . II....... 


" 


SP£[JAl
DU: Klej stolankl [a!b3IJnc:rn. BenIJ) aD m
tD:d'J. 
jJolecarn w mnieisz
c" I wlękuvch OArlIB' h. 
N. tyczenIe wysylom IJft:rt, opr6bko..,lIne. 


, 
 


I
R

WII! 


IH
Ilt.
Rtij

JH!. 


. - 


Str. .. 
---- 

 


. 
 anny 
, f. Pit:ce kąpielowe 
. - . Wyroby faJansowe 
Arma t ury I .u.I.1o .r....... 
4u _..4ft. lUli I 

 IIr..d&.'" 1I.ltll, ...... -łł . 
:..
 "n...,,'.r,o ..r......11I 

'M 
 Części zapasowe 
l,j 
 d.. .0116_ 
Radjatory a rury łebrowe 
do c
ntrll"'elo oaru....n.. 
.1 ury g a LO we I ....I.... 'fCIIIIM 
f. SeSor Nast. Bydgoszcz 
Dwerco.. 18e h' SłU) .-ł. .. 


Gdzie można nabyt 


IIIln..k, lo lIuki.n . W
".N l!ł'd,nej 
101..,. ł 101')'" liGI....... Ka..' I S... 
PG'''''' D o Lrv.....I"!!" "a lei. bilL 


\Vkażdym składzie 


popi.....I"e' lA p"lIoaul .woJIIId 
,. & l1
lnelU Iro
um eanl. 
WIInKnUI-e " U....'II IJezrv
 
or.1 ..U)C.)....I". I'C 410 dOl.orvUJłW 


- 


Kraju i Ojczyzny! 
.. 


, _ f .' ,. , .'''
 
,. 
. . .-\...
 
_ _ ł Z powOdU _»,azdu Jest moj. łd
3g. 
- ' ' '- (1_ ,
.. - l labrYKB WOdBk IIIIUB,6w O ki 80 1 b 
. , ' ) ' . 
 b I IIp,,'m lO_lirÓW. . domem o,.. c.I.owile.u. brClCZ _ .. U ne 

 W on l n ) nn fD nr 
f KI oraz nn
 
 ::
r
.;::rei:

:!
:
£
I:::;

 j 
V:
s
::;;;;s

'O;or pq
 

y 
 yU U
 

 11 ł/lla kil C. 8000 dolaróIIII CZt ll równOWllrlO6C w mer" uL Chełmu\slco nr. I. 
lń I cenach lIalnU..' c. I kech ool,kich.' k 
I plerwszorzc;JlI)'ch kOPII po eCB po GolUlela B.alucll. Inowrocle., Keslleltfls e 11. El ktr n n T , m' 
Y omors
i Hurt Górniczo-łlułniczy Kuolę keid. większ, lub. mnl.III', lIoAt e . u 1.1 D. D. 10lU 
. B d l :k. e 20 drzewa ujcloslego Inł. Kl'4łcKl 
. ToruA T. I O. 0.. 3 )' QO Detal. jak. d,b, br,o... brzost, lel'on I inne R6wnle- "I\. Ii; T.I.'.... _o. . .......- .. 
.. Hurt. Teldony 41g I 96 . orll,i DraozO.... I losnow" :: O ell, II po.l.men. 
 'YłllUl' ł
J IIftIJWl. 
ceny uprlISIII słe n.os
l.t pod II. r. Id 6486 1ap1l1Q1 I U.. lItII... _illit. 
Q. 
p,Jał't. tarlelI p.rowy. ToniĄ. Mokro 
Penieńs. nr. J. 


.... 


G 
Od 2-8 marca f .' Y,
, 
I:
 !!
!
 

JII. n . lI!II,iJlllillIIolalllllllllllllllll UIJIIIIiIIIII 
" Lipskie Targi Wi,ą
en
ie 1924 
Ig
IDJ Jrzeglad ekSDDsa:a, I wla
6i¥ z. Gl'u IJ tuło 1.1 

d!WD
tlWL 
najwiewe i nalttal!le k


,

1 !
ta 
Niezw
kle lc
rlYSlne WII'U
le orzy nelnirclych kosz'ach 
7l1k..pu w na,kr6ls 
m cu . . . II: IRlflll 
T ar '" IIS 'II1I1 2 t924 1
2dą s1e It t 3t.aI S12 ;PDla la lo II-gl. 
III m.... I liC' j . .Zlela d .,1,;4 
.tir 04U'D 
 ,.r y '"UI" , III orli! - Kan taka fil nL23g5 
Otto Mix, POlna n ,  . 


... 


. :  ''.  
PrZY zakupach proslau .WZ
łdDI

 
. SI wie pomo... kiem 
(firm" o3łaszai4Cf slł VII.. o VVV 

 


Właśc.: A. Kulwieki. (kl",r 
,1\' .


WN
t'(
m. 

 II IJI . ::l

r-\.J.:')Ą
l

'" Co. . 

 ",iii 
"5 
"W.k,t
 ''-
 t'łł-' 
.. 
. ,11 I "I:!mt\1.£
"'5 r:... i.:', J. 
:,l lll n

\

,.. .. 
tł:
,1 

 Y" ..
.. 
 
.'
 
rf
 . Telrfo'n 12. t
..... I 
....;oł..'l l' e
, 


- 
f.mo louowl4zulo Ile do IwcłenlA ucanv ch fr.:; 
pollÓW .'ROno...ych Pf,y urr,l"rIlOWlln)dt cen. D\VB Z motory 


4-5 PS. trójf.zowe 220/380 wolI IIv_ 
II"': .itc8 sie do sieci Oródek- Torutl- 
Cnelmno zupełllie no...e, korIJSlk
1
 
Iprledllnl.. ( 
Pomorsk . Z.Wedy ElektryclM T .zo. po 
Cirudlł1jda. S,Jichrzow. lir. 16. 


J(!lrło'fłllia ko:onll1u 
.pecjalllo6ć: . 
nr
iuie ..KrJu!cJ
nłie" 
.........eunle ,..le.. 

mn\e[ am
ukań1ki 
la
ał
i "MUnUDÓw" 
Dobrolin" 
, , Mjlep". p..ła do Ob_.. .. 
Spółka Hiindlowa 
Jrtidicki i Z:ruskolaski 
TłU a.. ł 
ul. Łazienna 3. T
łefoft s
e. , 


.
>>>
Nr. " 

. 
 
. (liK. ImmenfmJ IJIJIh Białego . ytniaka L limDIkz I 
 

 Reprezentacja. W. Chrzanowski, ChełmA. ... 
lierewlidwo RejOD' Id. i Sa,. w Tonli, , . 
1#ji;-""':/t Nc'';;'':/J
.J{ 
 ' I Z"d_j wlUędalellr -- 
.L ł-erz. .... ł Ir' 
. RJ/' 

;b
;


.
 jC lfD [ft[!II" t undz l it ms.1łd JllJbedIII p .. I 
) WilD ' rt 
 alle il P;lych l . P.P , IePOS6W ill - Bllrl ! 
tek lIlOwych I.k I remontÓW kaj;II.lnych. - firmy O e U O O nJ a \' 
::O

";
t
:::fZ
IK:::
n

w
"':.:ec=-=
=: 
 "" 
 ' . , · I 
c:ele... .uejellrowanł. M lUcie pnedllCblorcOw ::; Yia B rił T.'- -':lie
""'" trio .) wyłqcznle polskiej fabryki 
ReJonu. . ull.'- · ....r:;

';;.';
 
 r.f Bolesława W k i 
Kler....lk .eJ... ..t".lnJI. \ klem k
.oerlająe1'm je.real! · WISie. ojnarows ien o , 
w . . przed"OJeauJ'm 11II dworze eeaaraldlll Ił 
olodko.lcz. inZYllleMlloljor. ( , :. :. :-; w PiotrOfl'Odme. :. :. :. w Bydgoszczy. 
Plany gospodarstwa le'nego ;/ BuFet oWlde aopełnollY - r6me "'2;Id. - K

hnle \ j _ mI 
.. I h d _ "" 

AO""". t" AAC..ako- poJ. z k 
'. n 
 m "' pnJB...pne. _ \ ( - 
· IlsaC prywatnej wł.sno.d lpo
 Z. _ r---- _ . JoOOO()OOOO()OO - 
Inf. Ieln. A. CZ8 jlrowskf, , z. WOJDAIL OOQ o o o o g..g Q 0000000000e0 
Ohrona Interes6... .1.śclcicU lasó. . KomiI'!. 
 Poszukuię od ..rllz lub l. lit br. lIarsr 
Ochrony Las6w. Adre.: W......... Al. Jero- 
 
 '
 
 
 6 1k20 
=";6,"'-
 s.:.
"-'" r..... ul..
 - . . "y ': v. . "-'-'
'" ,
 '",- ' . ....... 8 .'.3 ę Z . ęns ' tą 
Kilkunastu Krawców Pomimo ZW7łkllOoro Da bławav.prze- U 
... ekorło.... pracę konfekcji męskiej (ubr.
, płIlSZ- 
czy. .podnl) oraz kr.w,oW)'ch na .kortow. prec:ę dalł! Dadal pO c.Dach aDlłoD7Ch. 
RnfekCI


II
 ::o
z
z
:


 bielisny Sur6wkę 70 ctm. szeroq . . . .1.250.000 
Zbroiski I CZ7łDlewsIU Sur6wkę 140 " .. ... .2.650.000 
flIbryklI konfekcji roboczo-zllwoclowel Barchan bluzkowy. . . . . . .1.750.000 
Kt61°wel JlldwlfZl 16. Wejście Hałe Gerber,. Barchan koszulowy .. . . 1.780.000 
Pł6tno biale 80 ctm. szerokie . . 1.875.000 
Fartuchowe 90" ".. .1.975.000 
Barchan (Sybir) 100 dm. szeroki .2.250.000 
Zefir trwały kolor 80 clm. szeroki 2.950.000 
Szewjot we wszystkich kolorach 
11.5 dm. szeroki 3.650.000 
Modne pasy. I kraty półwelniane .4.650.000 
Na J- st 
my I płaszcze 130 ctm. szer. 4.850.000 
tli "mo e 150 ctm. szerokie. . .7.6-501 fi.iaD.OUt) 
BI. 'WAT POLSKI 
Cae.ław Gas
skl 
.L Cheł....... .. To.vll. 


tiu. 10. 


-------- - 
- 


. 
BLOWO l'O.olUlam 


aJeGlBla,.... 17. ..... 1Ua. 


-J J!OJIj U:) IQ 'Glo: OlE)fOIQIO'OłofQ!G 
.
 .,lIIarnll Izkll I fabrylll .IS'., O 
." .,lIo.uJe Wlzelld. . ukres wcllodqce ,,"Cli ..... 
pa pn)..,p"r cll 
. r.\ 

. Pelekl. }liG,,)' Ryaek II. TeL lca. . 
. 
"" 

,(:)ł01(:)1(0I!Jr. f G : .:: ,8 :..:J\.I:Jh:.hE}'G10tO 


WszeIł. Jeuara[je . Węgiel Górnośl. 
1I'Ykouoje pod II'Wllnnt'j1\ S d .. I dełalłc:anle I.nlo na :pned.t. (4 .uJ! 
poamierkowlloyehrenaeb pe YCI 
 I 
WIII.na Em. ijoraia, II A" er......r.ęd.le I ta.l. wykolIuje 65,1 .. Z I . M I O P L O II.. 
K. .ł..w.ndoW:

 S2uylna I . S" =.::
= Bllrania, kOlnIJ i mallUP. TeL .... -.. 711 roi ... 
. . 
 .. cen.ab "-nlO pnl.t
PIL I W. W...,.. mislrz b.wicekł, uL Plek." 13 II P- 
-\ Klewe ł Zbroiski. 
= I
Dle mtnie, .Im 11tter JUaWL 
;
 7" Ibralia meskil Tełef. BU, ł-ł, 2łL (.... 

 A 
 wleaon... 
ukalinki. 
MU In", odzleł 
BlJbko I tanio 
c:zyłd 
f."llnłI hrall 
"lllłl Uml[1I1 
"liRWa" 
RIL l JIIIIIIsM. 
IllEJSCA PRZYł-OWAJIłA ZLECEi. 
terv6. SZ....b21. S. Kałuujllli...z. larwa' 
hzDM, ..... WelDMcI I. I. 
 
"dzieł .Barwa' 
hzaaA, Wlnbltclce 41. WI-ł fAjI ....,. 
Ostrów, 81M. 29. w..... fllja ,..,.",. 
."łu, III. ł...ke... w..... fUJa ,Ierwy'. 
OTWARCIE DALSZ. FI.U W PRZYGOTOWANIU. 
Aa"'ł-y: KriclH. Jarecł., ... WeIatp, 
le. K,..... 1031 


rl 
i t. L 


l\ła
 IBW21ÓW 


1Irllll I1I1JI .IIZJEił 
I ".z)..'k.cb częaci &lip.. 
801I'Jcla a.._ u ekbdz.e 


lem iest czas I 
t' 


PIIplcfo krepewy 
... "",lIC. 
papier Jd...ltny 
kwlat9WY 
papier daDsoW.DY 
ItIlo..". "J'.I eoll" 
p.pler I...o_y 
UDcelMryj.y 
I kaaceptowJ 
kal1J .0 J!1 
da.IIIJ (Słral_aiłzkle). 
HSec..obo" 
T. s .. p. tłUR rOWNIA 
8,dgonc&. Dworcowa 
 i 


Akuszerka 
Gryflcowa1ea 
i KUIliIle PI'JW.LdIa poIoiaie 
I B,d,6szcz. 
Dla,,. 5, 'fel. am. 


- 


T.lefon ..... 


""IUU 
. 
SUUIIII:A SIlID.
OV,.
 

 ,. I:IUlllwskl . '.'..1"\:1 
CnnrOM łro... teL eo6 


I zahUD ielaza staroto,! 
_,liII. ,1,llr.. lU'" kD'rt 
n..ł 'tJ. 1.1111 ID.' . 
, rlllDillJcb glłnklcll 
.łele M .kładlle. 
.... - ....,. 


HURTOWNIA MYDŁA 
Proata a (d 5:J54) Proata 30. 
polec:.! po cenach fsbryaftJCh I 

,dło I proszek do prani.. froter, 
..tece, pastę do obuwia 
ł mydło toaletowe. 
Grabowski I Daiski 
Telefon 448. T o r II 6. Telefon 448. 


do mego oddziału ehoecłycll obezMłIIł z ...... 
klm. ",.eaml blla'Owemł. Posada atela I doli! 
pł.tna. 


ToruńskI Skład Farb 
"Łazienna 28. .Il1n Kllpcąllald T . PI" 


Benzol do motorów 
p .1 e c. ".It."jej I ń. decodntch ..nmkech ..ł.. 
BU..ło.....I. Tecba.-clroce!l'.. 
F. G. Fl'aas nasL W.. K...... 
reI a- 13 1967. Poznll",.l Woelk. lf ZII. III 


Cegielnię' 
parow, boię. Szczegóło.e oferty Z."MI 
i cent kupne klerowllt WIlIdpI.. LePCI)t 
W.rszll... Kopernik. 10. II 21m 


... 

 


... 


PrzyjmuJemy na warunkach oryginalnych zepisy I wpłaty na 
KC JE BANKU POLSKIEGO. 
Tel.10ft 692-694 'HORNER VEREt

..
..!NK . TORUNIU KomlsJon.er dewll o '!!- 
I 


...,
>>>
r.
 
- 


ILOWO .OBOUUI: 


.... Ił. ...... lUł. 


KINO. 
PAL AC E" 


Ostatnie 2 anil 
w aobott 23-,. I . aI.dalel, 
"",o lute,.. 
4-la serjal 


Ib'. II. 


"Hrabiny. Paryża", 


".}IICKIEWI.CZA 106. 
!Ił o ..,1" 6 ł.. . " 8' I. W noedaoelę II l. .. 


""1 
"Nad. własną Dlogiłl\'. _.. 
PAT:I PATACHOn 
.........'" P............. .....11......., .a_, ....... ._ą .. fI.cttr ....."1 lo... H" .. to: 
!
 "Narzeczona z Austral1i 'l . .... 
l i VObi" 8"
nDS
1 1t Dziś w 
iedlielę o
t8t!,i dzień Dr Mabuze lIoczętek o godz. 
eJ. 
,. . y 
 ,a-CI eJ I ostatnieJ serJi - 4.30, 6-tel, 7.30 I '.ł_j. 
n . .. 
· obrowolna liC y lBC J ea. I 
 . ' 9a

.

s9It ' 
XII!III)".. San.w.,t'. OtIbl...." uwl.d.,,'.m, .,n.-J..I.., Ił 
'J.' 

e ",t..rell, IIn'lI 
. lm. o RUII. III w pOło I ł I ...Id'" -. Od ... tS I 'a - '\ . 
eddWIIĆ będe w dro IZII licłlacti' la ROt6wkę O · e _lilii" ...." ....... ..., .n.. .....,....0 ,n)' u.1 .., 
O pnliosłalule fnds!n:ka I ' 
t ;
i
Y::

:'. 
1I
a::

 n=

. 
;I;
j:::;; Pfeffer '. st ' adt l
 (tu 
 zo " kl . ,. ornn . skl si.' i 
!lINyn" 
o p'llln.II, 1 ręczny w6Zr 
 Ile 4 ;:.. ",p. r '- "j 
, ,.Ch. 4 cementowe rury 50 ctm. 'redniCY .IJ' I . . 
dutych' beczek dł.bowyc". 1 Cluzy .IÓ. ._ye&. na I".
em piętrze. 
..' ontedz:erek, 25 1 '1 ,g2ł ro" 
10\:''' do włUII6w I Cli 5 J pr6tnYCh worków 
 . Skwlerawskl I S-k :t . 
.
« W sali "I rzech Koron- 
51C1zeDllnowski. a.. ł.ł 
 .. W 
IS kom rnlk 54oowy. 
ł). l
c'lł;ek II 
od.. 7 1 '1 will
" Bilety 110 . 
! f t dl P il U . -1(. P . b I HurtownJ..low.r6. w.6aluaacaJCII. 'l\. neby...a .w kll
en'" ..III I. I pr.y b.'. 
. JS Da D 2f a B r. rzeil
;DBW anSlw]w
e . Od.6ak, dni. . I_lep llł"U r. 5
1S3 te'S 'Ć/tI.pU£.Iny 0'1, wleC.urem. - -' (
 
'lIC !lllIbi"'lIcj
 marki pob'dei I unormowania (
eeEeEEe
:
EeE.EE 
";en po
l"noWlhśmy .prled"wIlĆ "II!I'. 10"1I1'y . 
'.Inll I mA'lnu IIlnurOw4I. 1I:I..,er,IIIY ubr..nl,;weI!l A.. 
 AA.A A A." .. ... ... . 25 _ I - ' d 
Ino, bleli,nę. j-=."weble .iłp n"
łUIi.terllunOWII .. .. mI J na gro Y 
I . pr
y .plollunlll ma/el C.ęSCl 1"16wk4. Ceny 
 y II 
......ncyi
 Oru
l. dekarllqe l, .pi.. eOAlarów 
 Gdan l Sk ll ) ... l.. hilll.nlenllll oa...nllllłrebrneeo ReI" atoło... 
j I.tnle,nl cen
11I1 ,nl:loneml. wy..'lIm nalu;h. , 
 .,0' monDllr.mem H. O. I £. H &łub..... 
, '. be,plll!nie po otrc)m.niu ad!e.... Nllosy,,,ć 
 Handel Zamorskl ll 511 Ali 
 w ollłle
 WIC(lor.... · d,od,. I Zql-ł.klej .. 
. "11 ". O'o..,nll nr, 
91. W S H. k 2\.114 MoIniu
łkl ZI2,o"lInlll Zell'llrske 

. L l.toM 
_ :.\ . N:.r"
 I"..-r"'.. ....__......-. Ma.. 
. . 4 Gdańsk, Adres lelear
 .,Hu1ck-ad

. 
 '.
"11'.' 
Płaszcze gumowe, kurt. 
 Ka.subiscbe1" Markt 17120. .
 
ki skórzane. kapelusze,' . 4 Tcłelon1' ad,.",k. fiJ. 7910 ł 8'4
 
 
cZ8'lri i krawaty. - 
. IUI nlldesz'
 nil 
lonwio"Nly 
 Kupułe..., ł.?lko ..a'ODOWOI 
 
,., . w' 'wiell\im W)bor.. ' S ł ód .. ... 'h». '" tJ .... 
Leon KltczYl1ski 
 ,h Bób .
 .T t-'l;
. 
 -
. 

 
 
Tel 496. SI(s;6U 37 . T
I. 4ge, 
.. Bobik y 
. 
 faso!e 
 

 50aewke . 
DOm £M.8peducUino - Handlow
 
 (jrach Vlktorja 
... 1" 
Ludwik Szymański 
 Groch żielony 
 
łJnędowo ek.pedł'q. koł&jo..1 4 (jroch polny VI nen. raf. 
 
E
pedrq;..=:::
.._,,
:

:;r' 
b'lI l 
 Przeroby kartuUanea 
 Urza
uDia ODfl2\¥ama [2nn
lneUD. 
Ib"J'mll m"łfll.tO' a.. dl. V...urca I Tora' 11M. Krochmal \.. urząd Y 80 a IIIDn l "liC yJ D8 


:k
":';::

'
,;,.,u!..(;::",
"':'::;'-:ł 4 Płatki y ln 'I:l lil u } ' 2 W ' 8 
 8( W l ''A; n 'lI 6 ' "c n alU!lrii 
s _,
I"UMl. ..O
1Uo 
 :)uszonkl 
 MI U liliO I lijI 
,,",1-1If. .
ae!Ir,":):.:
II.!IelQ'

 1J;'
'ł 4 a M"k p ka'rto'nan" ..... B3wnk !ieti Itaz t2m
nt . 
.-'" tłO ilU pr,. ,a..o.JIl ,...,. kilUlI "t 'C' .... Clę
&ł zapasoWYCh dąstarCtamJ 
, . Ii...... .....nl...i.,' ".' (Kertoffel-.alzmehl).... ... 8 ' d a l C .. 
 .11.. 
' po'ttdnrtJb f,rw II" ..,...,.w..o.: 1ia
-łID"'cIa II ... 
 11 . II 11 

 KIU,. I II. .........nłe! 
 .. .. ..... ........... .... . Xosz!orysy bez zcbtW1azau'a kroił. 
1r.l8&o"'1 łw.u"u Cle, do bu,o....o.. UIII. I Ile... ... . .. .... DJ ,UBprOWildZenla mDn łlJ Ilclaltll 
. ..a"k .... . .£0 
u (I',p".,o:"" r::Ir::I.
r:2ł"":lr.::Jr:::Ir::Jr.::Jr:Jr.:I
r:Jr:J'
 UlJslllJlunl "lr.DItL 
Ctny jjrIY.I,one:. Pro." i.cf.
 ofert raJra.:aU:U.g....lłLUWWWU:n,gWLI:IWWW.1W G · B 
"'boł. I wo"'
 lako I P.,woJ&J' ua 6Iuu,. k 
 oer tz l aumann 
ObrAłY _UlU uo d)'_P"&'Oj'., C!:I . g ut,wenJch tokare . 

 .....k. II. T O R U ... 'le,. ". I 
 .!I 2
O do 33D mm wysokośt szpic.. 1600 do:ltiOO mm oJul
'ł '(lIIlIrsllll 1S7'
gO.ZCZT;;: ,,
i
t

'l. S""" lo d"U' 
L!ł 1 hebJark
 8OJX500 mm pr.II.
.efl.3000mm..koll [!:I 00 .la
)molc,S!an.1 Lol0,loruolalOkoUcj. 
. 

 . at II . : 00 : 
 II JI:t I. I (g 1110:al':8 wie
arka, 1 wiertarka do [g ... p"dcownla obuwia .... 

 FA . RBIARN I A 
 n:I kolum!en,1 sztanca [9 r6a ul Kopermaa I'",. OllCh. 
," . 'II' L::ł ... "'..... ..,..1. kI ... o... do r.bel,. .1...... r.-II... -.... m .. ZDi;£, la ceD)' .. 
: i chemiczna pralnia L!I.s.... e .;:.pc.ou". pa COlloe lud-" l.n"t,p'UII do .p..d..... 14..5'1\1 L:I .. DbaWurUU ""'lIlkleęo rodzaju ClIł"".. 
.' HO '
AnA KO[mR
KI(
D . (!) BORN ł SCHO rZE, Fabryka moszyn, Toruń:-Mokre. ta I 25'''''.: · 6131 
ę. .
 Lic. nauk III 
 L!)11:ar:arararar:ar:a[i!rara[in:ara
[iIl::a ta W,kOft,w. ttł)dtu. miary Nlj..y
..'n'nl"lIe ohwłe 
Tel. tl7J. . TORUNIU. TeL 873. OJd.,e1ny ..,ubl ,.,.,IIGYI'" 
follbr.ul III. Hkklewlclll IOd 7 r 
 s l 
 ł nbJ'n Kil....' Zelowanie bu ol kewl 
flIja: ul. Kr61. JadwilI' 141/14. I U.II.II unl., r. t


:!
:::!w e1 
taij P alI " er .lImsk,.301M10U1ł - -ęallle 4001I011. 
Nl} wł tKsze .ego rocllaJu przeł- ł-ł . as.ld1 ..etu ...... 
!ithiontwo Vi Toruniu I oKoliC1. d...elllocIa .. liP .. ...... ..e. a..."'.." . 
 
I W,ko...łe.sz,bKle. aKurat.e. po 'N !)om. l(oslelewy IJtl1
łDnodlaretlllll odcinkl,makullllurę.

III- Ślubne obr ą czki: 

- C ..---I. .'-' ar 
 ow -""ch. ..
 . DI " I -!l:..
 .. Ił:..' I dM6 ..)IWUU'...... I ,kI. EllzeLy itJ. u48Q. , ....""', 
-.... ..- IIUILI ........ 
 .- ..ew - R tJ -CH 8 .er. IIJ:IJi1IOUI Ił ".r. 16&:'1'1 Ot l.. ..r. ( .......-, 
o...., , I P_ lub kota. H" r

wn
k flrmI: t
al SfareGD 
aJ1m' I 4........ lł..o/-I utaI. Da liki.....'.. - 

 :1 
 .m.-+--:
 ",."'eKu .... .'III"U" kliP'; T. ,"hlHo r a ."'. 1 SI ""'. ll I hn 
&um.iJald. I J I " a ' aS I KD lUf" l Z.kup .Iot.' er_Iw.. . 
-- .CljdOhne Zglos. nM ..IU. I IIJł 5100' . Torlla ::'11" "..o.caa ur. e a Uj .110 kóż.n." \\hIOGIC" "'.,) . 
OCZlówkl .. .. ........, I - likI dl III fu my SUł.TAN l..aI 
W"" h.. '1.., 1&" J ' 
w...._.a To...... t. A. ::.... Suro". 2ł t)bł2 _ - 


- 
eR I STAL" 
. PrO." 3 T_Iefoft ..i
 
. o.' .... W Dłed&iel.- o 3 p. p. 
. - . 


Dziś W sobotę i jutro W 
niedzie1
 
ostatnie dwa dnlll 


R]
szel11 w'elkl tran

al1 
Z3granicznychi kralow}c:
 

 w" dywanów 
..... 
fran
u

iej io

lInv. 
If:ut CZB\"" BUZI 
Tor... .. 


. 


..
>>>
I!u. Ił- 

- 


tII.OWO .łJI( ()pIIlrn o .::- 


... Ił. ...... lIK. r., 


NaplIlOwI -ł- 
 __ .. ...... 
dalllze IIląwo ... 811. do . U_ _ I .... 
-o. I. w. lo .. - ka&de 
 I "uw.. 


Drobne ogloszeni.. 

 
....... -et 
I a.,1 -. ........... .........-.. 


ZDalI ofer17 Ił. P. fi83 I = I ..... 
Dla 
sukUJ 
ł' uddela lIit 
 111&" 
Pn7JmUJe ol, tylko clo lodlil1J %Il 


. 


I I 1111 ."...at. I D___ .&
 I ,., ..;.... W I Kl t7:
i! 6

'=

łIo l 
8pn..d_łe. II A S Z Y N Y 
OH =!
 

 
1ak.I mI do Dat7cbmlalltoWego 
"a ' I.
 "IC L. I 
 ... W D I CO kUpall dlU POW"IO,ab re- 
koclol p.ro., tS.,. .,Ir. O n rowow. u. 1 DOIli 

__ flell",alów. Spiaape agl
 
o 67łl) Kewkl po.I....c....I.............' . lł-ł . aap..- , i --...--' ueoh opnlla: ..'II..... 
"szelkil!!o ro4zaJo pole- ceł, .1'III.t..r.. I"ł-łłł-elllo 
 -l,JqJ. I .. KIIł-ąI1, I ł
 
Ol kurz)'!!&ni... MuDdIJ8, PO-Ph alt'Grnlkl... do... ....... II 2'l tute- [ J u. . . 
.'uro kOllllllO,.,8o foruta, d,. '1_' Wall' Erfurt, roll · no . .- Dzler .& . "" t 
U 10 t
l_ 6:U. Ioudo., 1ł1.. I lila. roloo- o lOda. tll'l pnlld pol. · n#. . 
'" '
s
_...-=- __ ca"h. .....'n. ._.111.. IlqlOW" będę- w TonaiII _ -. Bc\jne. 

 It" . P. S. 19t1 ... ł w.- II/"Z)' 111. Grudai.dlllle, 1!8 P_..."" 
do .pnedan.a ba",EO kIJ. I. trl..IIIII."".. ... 3 1 ". t. iIIIjwi¥l'i 4-J,_u la I. d . e l m 1 . llku G 7110) Kte'Y 
n)'stnl. I akladem koloo- fI/s ",tr..,Na. .alu 10_ - pI.tq gOłÓwkq: łdMI' j II r awy a mi pom ......1 " IYUftO ce- 
Jlln) m I relltaul'!lcj4 w a 
".la..Ucle...._I. ko- h k t etol, u.. 
Wobrzetnie prz)' 1I)'lIku l. p.... 'eI.a". od 15 -:':::e, .'.::;1, .r.- - lem uzy!!kanlu ma

 
Adre.a w "sI. PGm w poci COlI. do t _ 210, .Ie...or :':ckl. 5 ba..... eto,,- lulo ad-ł_trKjl pIWCa.kcel 
oae T nła pIŚ' ..'.?
"" ci
 
lir 'l383. 7 ..tr. .,.111, ..a'IIUIe. ą autG-ł _.,cI nr I MOR aIoayi! 
 ""Ihoplt III
. I"OJAIIO .-J'_ 
7387) ft.. , ... .t..... 4Gb,... oltecal.. '''eP)IIaAa.1 pr.,......,.' i....n..ne. Olerty 4. 510.. mliallb -ł- 
. 
...... ...wb ruchu. (4 b!73 .,macak.. 
.łP)'..,. _, P-*leao pH ""M. 
bl. 16 w dullo.m ltaole Ule..., do ekeped .BłowlI I I .. del. I 'ro32) Pnr 
11" sprz..dat. Toru6. ł'ro- p(;.... pod "lIa
FaJ"". ::.
:: ro
C:: 31;.,. Plluua&U'_ II" c.I_.,. DOWtlUlWOnone' pneow- 

 11/10 II piClro. .'GrIII ro"Ch. Ił ... dlllerł-.le.... . łl74111 ni clum.kle' garderob, 
... ,... . J()(X)(Je)(Je)( s - .ło..:ł ..II ,,_ac.) - - k _ .'YkonuJe si'! meretkl ,... 
... J( I t I Id ane. maszynow.. I ...szel. 
:ł:
.!!
o..W:e 
k
:,k
:r

 -- Drzewo ' , ::'
ł
*.:"1':':"'I. 1 101 :: P I B a rn I klej bielizn,. Slowackl. U ZamIaJe 
"'l?row..1U1oy Iklad b.a- 
' ( kG. ..Ipl" 3110II1.. III,. BO 36, parwr prawo. cznia m/eazkal1J" ł POkojl 
..aL 1 modn1&rI!tw. w bar 
 ., blc:.. h ł)w.
 I rol- _odami Da Iłickin 
111'0 ot)'wl"OOO1 mle6"le 
 W ...Ita I..... r_.,. W".. &IInz lub póło.ej. WJIIOk. K",., Iolvrowo'cl. loucł..1 ponukeJB (d 6626 na 
7 POkoJ. dziet 
pow. garoiz,m. IIIłdy puw. ODałowe " ar....ił .1,... ...... proW.I,I. Olel"l,: tarł'. ....OWG'c i . ba..lla..o- M . Walsntowl:a OboJl:tDa. ZgIOlUQia 
I okręg. I!'lrułl&zJa. jesL za- -' Je t." '- ol \. 1 ki 
 . 'c:I. ..rIto.oAd. rKh..... semne do .,SL POlIo 
nz do ł!prj:edani. w '..ar- - W Tl'Hlllwaj edchodll D 11-lej II emil ews . "oran ko.a'cl. "._ f r.. pl..nlll Ogrodnictwo. G 7361. . 
Ioścl 8000 doL .2'.8108&. do " . .., goda. za Sta7ł: RJflku I l S kil ... ....a'...c....do (
ToruA-"Okre. :I pobJa 
::;.r N"'SIP

 = szczapo.we, Je 

a pned om.1II 'iq- u lews. Wpisy Ze..:':.r.. g:
:OW'
:od
i= 
.
 &II/ G KD8cz e!'- Je orał - S .lUISZI.skl,. I K U , PIIa. J D,r."or Be...... I I'G"G. [ .'osa.l)" po67.0k. .J ..sl. I-'om.- pod G 7U. 
G 73831- lMIIe .: I akrąifahcJI _ -!'B r. "
 l'IIi
'lI do.,.. . _.. G 7łZ3J P-ł- 
Jaea u18terac)' tanie 118 :: .. _...... Ił . 'G 74Oa) 8lBeabnda W y kon y wa si
 mai)". skromnie illit 
apnedllt. łlOIItowa 
 w A _-łO , · b nad.jot:a Ue 40 wiebae- Torflar"
 ... Ił :i Wer....atn ...any odda willa 111. 
podwonlJ III p
tro. )( przy. ,po,e. Je go maj4'lIu-do slly wo"... e1l'1I uZ'W.0!ł IlI
z w do- l a ..l'Uw le .....:... .P
 na rlerwtlzorzl;j....a .lIla b:d_- I bicD 28. 
Dwe _ ( połeea llale lIa.081 Je ro_J. w dobrym ltanie.. brym ltanle kupi, .. BO- .Ift
, e ... ..._I
 . I'" c, 13 lat w,"rkmlatr-f.eln G 7łll) 2..u1 . 
m " "! I ) ' 7 maeal-- PO .. I za 1
lsdnl!!, gotowa' do uty'ku II! prze , 'Iówkę. 9lerłl. podanIeIII .o.... . RII :iyczente po- IIIUjąC)' wszelkie LlaSZ)nJ umebl. do W)D&JęCIa 
,. . cb r ....w.
 od . I __ h . . Je hnrto-:olO (111693 W IFZąsacze do lIlana do Geu, IlIeroWlla: (dbblU k-. .1 ' ł-IIo_ l laOI"! byl, kjel'01ll'olk IIIbrykI porząQo palIÓW. U 
' rem J owa'" 
 
 I .. e 'a ll - ule " j -, - masz J o rolnac£ycta I In- lU _L. 16 U .... 
In
 00 . fr. BZ....,. SU"... J(. " ... 
 Je: ł!pnedaDl.. Dom Rubm. ".J. "_.nowo. Po I.... · l anA D l nycb pned.lllot6w w...... r" 
b tO fr. u....Jc. ma do;C Flr..: 'W "..,.,.. I.od lC11'uniBm L;pln.ł. pow. L..IIa_ Szereka 8,. "",.. 
 Nlemnecb 1 ra Ponaonu 

daIaJa. Wru»iilakl. Up- WI bii IJlllieDle[[J C .. . poszukuJ_ .t,aIlV\t I
ka O(J l'otSf'SkL 
.a1u pow W4brzelUlO. :: w TonaiII A I. a lub L , .:6. ofert, do 
G 7łllJ) ........ _ III. i". Dachll U. )( . 
.:.. pod li 11:it. 
c.rglelola paruwa aa r6W11 J( TeldOll 
 .)( P_.... 
=:0;. :
:.
 

 )()(X)CXX)O(Je Pom. eodzkmt1dt aDIu dekoracji m.rcJa oki... 1ry ....""I.:1a 
n:kt3. :ł 
 P ': :'
 t . 
un¥aJa I ,- 
tartak peruw, u. r6"D. P _ Il)'m. Zgl do etep. ,J)L 
.:m dol., dom murowo I lani - nO w niedz1el. dnia Zof. h... 
 I'QlD.W l!Pd 7'
19. 
,1'Itr. .. łl/o mllJanła. · Ik ki --- 
Dl8Jł\łek 120 1D8. p8UDlleJ wIe ą W y staw- S epową Walu-łł4 po.ed:r: 
:lłeml 6000 dol.. m&J"lIIk 
 od I. m.re.. 
.łł. 11III. pazellD8t I.,IUII dobne u.nJm.... (jllk 110o . - W1Ip8O&8Ie oAwieUon, do JI6&oł-O wiIIc:zon. *
podł'DI w.ek Indol, 1) ałl'
) ltaplao 
'800 dol.. D81ycbmiU\ 118 we) eprzedam IlorarBlnie. Daje DIOboCC! Szuowuel PubliemoAei do W l braOIa .... aubre !folOwau.!!, p'
eo.e 
IIPraed.t. ..Warta" uL Iw. 19l_l' pI
.elae. 110 1 ch mad ' 0łNt lIlodowilI llroblu _ Illt", bruD8I bardza DII 
ł...&&nyD1 8. ekspcd. ,SIOwa ł'Olllorat.. D8 oow&z7 eli glrderoby .damllklej odłołeaia WIII..I po&e1e1. O&l'odBI- "OJD'. ulal"halneBo 

;;;-_ ........ 
 saaB;. , ., . takowej do l. marca. ka ...walera od I IIW.emll. rakt
ru poeia4 wI- 
...v, az_ 
 tej okazji powiDDa konyaW kllda. pot6! W,6ł1al:'_. 
Iow.eco przooslęb. balldlowe t 
dla IIIIIWGÓwt Obrał uJeJ. $1 - at t ...: 
, 

"., .. ' ..rB......... o..N,JnoorJII.,a fUchomoAf poIIJutujj' 
.1'. ILatlaloa (&leiolI)' pllJ"al .KI Jan Kowalewski . ma ga ' z ' U n m Ai d ozeł. dalkault ł . 'lr11l1Jbł- ...arz)'sz/LI łfci&.. - 
_buk dzieciQq I iDDe ne 
 , U ..row,. Do"," ."1".0-, I'ame dD lal CO reJ , 
ay Da Iprzed_ł. b)'lo .... C&epllow. pod.oj... 811Ub Szeroka 33. TORUŃ T.lefon 146
 pod Ton.. 8ID,. 1,IWV;l Ile I IIkromne, posiad. 
 
,aL GrucWtdaka 811 parter !.Jo. .,. poI- łk2U38 D s551 ) - Po _.. ., :---T , . powiedlII _jllltk. r 
-- Z. 01 11. 1 I -- oadellat IIwe ofert1 
...- . - ew O z, ' od 1 ł 2ł r n" "J" '" ........ 
.. 'b I - ....... 1 fo'ogral tą ktorq lit. 
G 73113J....... C .. mlń
k.. , WOźnica I trllema &kl_- Ilowem bonoru JW 
wbuk IlpUNW,. duie lu. .. -........akl - gaml. Zo8IU 111'1 takie ne pod nr. .Im do ekip. 
.tro m'lo IUl&ywalle, dut. po 
 rJol)'ch I ..00 kl*. IJllrudoicLwho. Zg:.o!o& :ta. Pom. M 
"811118 cyDtow.. :ł naw, ..,.. I pudlllad8ml lila. lU'IkonY 'll am B"Qll06
! G 7373) reJ_t a"slać: .lollef Adam!!kl. 
łocbeDD8. ł obralJ. IlarL neml po (),16 ."... _nt W I_I..PlII II _' II .
 Cicbondz potnebuje 2 Gurtatowo, poczta --Sznu- D :-.473) D" 
2IG


i'
!O II. ..ok..... ko w dobrym III.nle gOło. IlIrdero
 demak, I dlie- 1ImI__; 11I1 IriA UCZDl od l mllrca \albo ka, pow. BrodDlC&. Po. mojej bratanki. ' .,,' 
_":u.vw_ w. do UŻYCII. jea' do Iprze- W 80"" t .._ pozoiejl br. chcącycb 81'1 morze. I ki. lat i!5. \\'ysolUej t - 
G 7111).11 ........ deola. S
lo, 6i mi... BIl!- ci,Cł - tllkłe wszelkie Wl o l -r l Ba - I \t)'uczyt ogrodoictwa. - dyDki wyk8ZtaiCOlll!J, 
wózek eportow)' w do. I'OkoU toru łkJII mlJl. hllh, etI a..i.uomriiej- ... .. Zgl przyjmuje "rodllik 
 7
10) -- . z,kalnej .krOwJII' "1 
brym atanle I lótecako Do.. .lIblak_._ 81ych do najwykollintaioj- (Fa"'.ohł-DaUł lJaglÓłlkl CIchoradl. pow I kilkule'D", VI'akty1cq po waneJ mllu'kleJ poIII- 
da-ięce. ł'roata 21 -J6- pod T.rullle-. uvcla (Richelieu) inO-" lL&óry ..ruA łdó027 toruński. j)O«ta D
rowll łrzełJ
y. Uferty I 2ycłurl. cbown'ok
 I m8JeUIeJ ' 
YaoJUeJ L Tel.'. 1GI'\III.&IIO. Id
M2 IIOgrllmy M biBlital. -ł-. aacuae I9sgodeu. 
cJa Wy bcL :; II
IJZ .:łła::
n:;ie-= k

o:;:n

:;;j:.
' 
.,....,.. _ - . ptll czech i w jed...blu. P.traobBy łdM71 1
ruĄ. 2:l:&\araka 3L , cbci.o"80 cliarak
ru _ 
h U'Cla Ibellea1LGWII) I': 
,.,
. Zalura [ W I ł I ogrodnik G 74(0) 1IIIł.. - łat:Ja DaJcbeUII
e 
 - 
-):010 --....Bą. II/Iupke. . ,..
 
'1 -"-Y R,.. ur. I. t (1Si5&8 O ne polia. J. do ZaIlJad. Hodo...IMgl'. potrzebna hrol. Iad-ł... I uw:dnlcy r!IC

.h._ . 
".1. lJI'IUIIOłon a ZO plył&. _ , ....... a _ I I dobre"l iWoWec&łII'IIUlI I 
16 J .ł.c. - -e' I 'ł' ...ru z......""..... 

. ..

 łanł p 

':!': . 0 ..!!:..". _ I.... . a 1t.OSZ ę st- lII'Wł1louf . 1 11 bielA, . lO . h .....a
dI ulloale,..1 .etII., prdk- .)"cb 
 
we ... Joła. calem aaułlniem pol . 

 _va.v __v._ -. - · l' ,,,.- O ter il '7k" - HOJuwca IIw",ló_ -- . U'Ił 'do slLBp ft I'L 
lir\. &ewy. : 

Dr
kł;A 
 
-=
 
r.. . ac=:
 m n O w.. DSBR II :=::e: d . :,'_a::.: G 7ł(3) O..., prlllll8Ć. łlaw tIU 
G 7ł
 --łaILtua .. 
,.,'
 . Iolell-ę. he't .1£."'" . " y u...'" =_..._
:;...... do prowud;,:eo,a IJOIIpodar_ l lłę poolla 2nie._ 

__
 I 
J I! ł.:.
' plł18ZC18 _ _ fnJ...u'" -_waRIe poaneboje ....,eb..I..L. _ _

rr..". BI...& dODłuwego i !!aU1D- J)de1DJ 
. 
-...... - - N
Ur)' paerw. 011'" - # J W d&lel1lellV 1 dObreqal re- kupiec blaWaLll 11I .IIft .. 
Runi;c1ne ga\uilki. tanio D..tare&am a' UIllia'.1LOW1lne. Iłnle_kl. Chelmie. G 7ł07)"""" komen
cJ8mi pollZulLuJę I ka....a'er JIi lat obeo'
 t , . 
lIa Da pielru poleca Jw. Specl.IIOGU wFP..wF. dziewcz,na 010 trojga dzle zaraz. K Malaki. "'-.,rze- drotujący na ł'owO!' 
.I\iII&:SzerQka 32. blok6w Pn,jmu"ucuauce. U.II... ""k
.lIrlk_,,_. CI (od .
 I
') .ylku I mu. POlD(.lrze; - Biad.,ący wartośC1J" '. 
-- k h Pro.. IIY .ł... Ccla4!1- pJer..zonęaaa .oJ:wemi 6wiadect.waml. -- rzeczy :w 5(XJ dol
. ptL" 
G 7ł!1) ......UBtWe a.-owyo PC. WiacIOl'1Iow.... kra od ł albel od 1:-0 oIarca Dz....,. kuje '0\\arZ)8zk1 . łJ 
115 mg. doLrej ueml ID' po ceu.eb o.8IL
cb. ulen. r ..... ....,w-« :\ W . cowa 
ojCIYOł!k... TorllĄ. 1-'0. doAwladczuu)' rulolk !tO- P annl;j luu '\"łJwe.
 
wentarze tomplf'tlle. wzoo. ODróblf.ow. nI ..,aulll od- ....._..... a" 17 b ... d lIlatowllklego L BtukUJe od 1 ł lu" ....t. 8O '
 oym W .eku. 
s1 
rOweM cena 6ł! mllJ&rduw II"I'O'ne (d ł1M3 P . . i ....-..- C ....D. o -- 11 ..... 
 lad 
spn!da .....ortUIl8:. Suro- . J'ZYJm1Q8 S ę 'L pneowal. Adres. .
.e G 7łOł) Z łDYc:ą-y lej posady Jako nadln niej posiadającą &l 
 

 32. R. WoJteckl, - II' ł'om. pod d ssaa. rozszcnenia pracowni po- I!pek'or lub. nqflcII - \\aLoW. ł'o8redni
t",O 
G 1....... ___ W ,lo.. . II.... Woj. Po. 
'Ide .. 
ty W 1 "CI&neb... araz llab pOżnleJ 2ądane "'ykwallfikDwane tolwarku. Prl"duHtatn"l wnych clM:toie '\1dZ
", 
-, --.. I ....n. ..e..UI.... IOSDD1I . B m 
 pracown;ce a takie przyj_ V,:,81łdI;j miał w majt\Lku Ołerty z dolllcieDlelII. 
'pn;ed1UlJ tanio: aegtarelr 
 1416) Do. -ł- d_maklelo i g nl. U !11' 
 muje aię uczeoice. I-'raco- 36W mg. w kturyul :_a 'ograrji ktora 
 

,,
:ę
o:: k;::


 m:,,

oT::e
.
II

: .... wcbodqce '. lU Ul U W.I1I.
: Wojd.tt, S.o\\ac. 

:ZYl
".:


:"d!:: :.

.
";
o
a
.= 
dki bronIOwe. ,WSZ).IIILO ła18ml 1IL0lankim i 'Iu- on. 
-!8 Ił du O_oru a. _'es. W,ma. 
l egO 
 pa
r _-jII'8w ,-=-- BWladecLwa. "..oze Da t).. Iwnorowa. I . 
nowe). 1)81qdat motna 1."0 aarskim ora
 wielllJ II&- mllu
.merei.:'::1 II' dobrego gotow.ols. PomOCn. . K ("ZeDI. zlotyt kłlucję.'ł.&/I :J 
dZiennie. w ponledaiałek I rat 118 Iprzedat. cena 11) Id _ -ł--....... . 1 pteezeu.. C,'It, P....OW"OI. ka_ Z_L -UprH81a się 'Ia. [ 
cz\\artek do mIl J -ar" Z g lo s - Chel -..- '.".DeI bielIlIa , . .......,;" d i 
lJł'yklWa1n rł't
 łp
:

 ul. To;';;a'\aka li Ilob I do .war.taill koro- . ., drobIellI . praalełD
 ogro n czy =1
.dl3łL.slu- PtJUI.- Zsr1lb). 
-.-- ---- nek -1U..,.a.ual.
'" Reflektuje iii, ".110 ua 0/100 moil! lilij zgl",.it. (M f - 
, · .u..lt6wkł G &29) Ne ...... kIrk. - pI.IIOWL_" bę UCZCi", I AlOłKoaałe po. . I I J G 7ł2?) Za l lJl4l do ,; e rfDII- 
2 Irllrkowe ui)"walle I Je. baranica. 2 Ibtka .tare hlNa i uuklen - I lecDO,: ZgIOlla. "raa z od. M. WaleqtowlCz. MIet!7.k"nla. duty pies M .:..",ttf 
dll8 heZkurli.o\",a .nleu1,- Izata, stół. I kneala, c:. " W)'IIOUUJe ..,bkle. /I pIA..1 iWllllec'. I poda. Ol(rOdR;oawo. . uprasza ale OL''';. 
.. 
_na 12 kal.. I myjillw. bru,. kaaal&. plao 118 i S. B . ł /I' U'.'D wJ.80koim i,dlneJ T."'fł."G.r. la wYllngr04zen:
roeIł' 
.oie dlUlPe buty "010_ stóg i iOll,! ruclY. Pod- II la OWąs : penlJI. .),.IG, przyjma,. : al E"rTęlope.ln n;. lO. SkJd.. plę takte e
ke:- ut. Ił 
"kaz,jnie nil Bprzed.t Ko górna łL ; Ste ry R y nek 8 . Rebló.
o. Op.IODlo. G 7113) - ... '- I praJ le 8 l ym. polrojt'm of...,,)". Pluela'laiJ 
nopnkliiej 1'91111 ad 3 do . · * ..w Br..obIlca. ,6óU u"._... (lub bell w'n_Jlepszew po bl k 28. __ 
.I.:. _L....-,
 _
 o .. \: puwr I G 'l38r» . - pracowitego 
1'Cła (1tq IOleoiu Icentrum) uaJ. c a __ 
K 2028} t'od Ole i J ad 0, Tel łI3. . Tel łG, 6 uczciw 
 .
 .. I neral znaJI\ce8'o równiea rhl;jlJ:1!ej wprost oCł 1J05P." 
1.- WłłgOII Slnelewo._ lir Ut.G.OUO "a _ 

_."1"... "" wat p
)"jmę 1:::Z 
z:ł-' ::
 
mową. ze. ''''la. dana poszukuJIJ u.rn. Nauczy cielka 
..przelat. Iz,dor WOJI.. . - . G 7115) ... le jWi
c'walIlł 
 po Q R;':łek' r::,uk
Ję. 13ta- I ' lub póf.nlej Lask. Igl.... 
'10\\ liki. KruIh10. pocZUł Margarynę chce si,! uca,.t _ 
"Crk.. pol Mickiewicza J1
 I - ple'l'Oo_ 
 MS
m.. pod G 
 egum'no... adzieł:redlll 

ne
o. Tel. 16. "'.t 1600'00 _.. mls'rza tcchnlka Itp. do G 7376) p....... ,- 7ł(8) UIIZe6 G 738ł' ....,. w ..krese IIZ801J....łud 

ł!7) L6ł-11e .... egzaminu' Z8108lt 
 u mlodsza We Iyn po
doych rodlil'ÓW porząd . I od a.ch p"""ł""
ot 
oIatedt"l tanio na ARACZJi;WeKl. S.ZI"lepal1{)wł!kiega ul. Pod tlczclw cr oka córka moie Ilę 
gl08it do !!kla- Ole -UDl.... 0"'o10ł!jfO "'1( z Spec I .oiC: I"':. 
n...łtańcola 21. o _. Cheł....jS e_.... o Krz1w" Wletą Dr. 11 II jąca ':,.t d
= UI111e du rzezł!lcklego MlaLn 
;Uk
lłd
;tj ::'
'::.:e
 

:;:;. i Id 5
 f 'l 
I Jj. od fOdL ł-6 po 110I. ,
. RYnek 1
 II. No.. l 
:;
 

De
Ii:t, TuruII.,: ;z:ł, by
", wrymawem. Frandszkaolka Ił, r 


I 


J 


Do cło.t.., W mwcu k D n D I 
W pertłoch Wlla onow . . Im, 
karlollBladalnlI ryChliki 
I (Klllserkrone. Industrie R6ie. AIJIIt, 
EllII. UJ 10 dllte. Bleue NIeren 
ZII nll.YI:
mlll.tow. aepłet
 na Pod...!ne 
trwll1tłJ wili U., I pros.my o oferty 
- WrObll\VSkIIS-ka 

 Zlemlopłod, BYDOOSZCI. tel 71 I 'li 
Adr. telear. ..Zboże" ŚnIlIdeckich 
 

 20,' .. · 


w
 
1& '""'"' IIw.ralJ(
 
krOltsa temllo .. I 
jardOw marek Ofert! 
..SL Pom.' pod G lm 


Ołeu,t 


. 


..
>>>