/sp_1924_02_24_46001_0001.djvu

			CIałO aelrowe P. K. G. POzna.. -lIS. 
- 


.:: 


ł 


Telefony. Ue ... _. 
- 


... 


Cen. 200000 mk. 


. 
" 
.. 
. 
. 
, . 
. 


, 
. 
, 
. 
. 


. 
, 
. 
. 
. 
. 

 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
'. . 
. 
.. 
. 


. 
. 
, 


. . 
. 


. 
. 
. 
. 


, . .. . 
. . . . 
, . ',1 
. , 
. . . 
. , 
 . . . 
. .. I 
. . . . . 
. . 
 ' . 
. , . I 
. . . 
. . . 


. . " 

 £ 
1ł"! ">II 
..t 
...1Jł 
.'" 
t. 


Abonamen' mlelll4:t'zny na manee 3.600000- 
'III &@'eoqat'h 'III 'l'orunlu 3000 00ft mIL . 
k., 
lI0la Torulriem ł.OOO.OOO mIL, . w agen('J
ch 
. łldnoll
1Ił łOt!G.OOO rok podPr,:er. pocz&ę Jui 
ł.ooo UW mIL. A8ranl
 IHWIJOO puJu\ w Polli('e 

 fr- W nzle "')-padkbw mk.. dG Fran
ji 
wytlIz,,: 1IT ze s l k6d . .. k . 1ad 8pOwodo....a!1YCb 1111, 
. . - ale, etraJkÓw I tp. 
wyda1lPDlct1l'O Dle odpowiada la dOllta . . 
ma. a "Iionend IIle maJ_ prawa d
zenle 1118- 
ntedolltan-IGn)'cb Dumerów lub odszk=;;n

 
.......... ....... ł-J. 


Dziennik i (] ,eta Toruńska. 


Nr. 46. 


ł 


.., .". Con" oglOllzeń (wiersz millmł'troWf): Da -łr. '1- 
':J., lamowej _. I
.OOO mil., reklam)- za leketem red.k- 
, , <

 

 '
 
 ' c)-Jn)-.m Da lItron. ł-Iam. - 
.xJ.OOO mk_. rck:&m)' w 
/: 
 _ . "".e...:JI"', I ).....' . "'liśCIU - 4UJ.OOO mk.. na t-Nej _tnIole - 600000 
. "1;:.:) 
 rm ..., OJ'" Za ogoszcoia IIkOll1pliko"8De I a IaStneienl"m 
. _ 
 . 
. 

 _ ::- _ "' I ' ':_ . ':::" . 7'" . "- _ =.: ..,. 1 ' , '1. '.J I- 1; '" . miejsca 20" Dddw) tU. Ogloazen'a drobne: wjeraa 

, _ _ _ f'" naplllO"Y - 131.1.000 Dlk., katde. IllU!h:pne 1110....0 - 
....-: .___ __ 
 a 70.1)10 mil. Ruch towanylIl"'. k'ubow lip. za 
;"
i-
':
; . 

"; I 't":
tt ,:/ I ",eraI - IroWO UI"- UgIOllunła zagranIczne 100';;. 

 

 f,ł/ 
 nad"yikt. Za &e1
jno'O\,y druk nie ocIPOWII\dIlIIlY 

. , .-=$ "'-"_1", .łat.. ..trt....... 
ToruiI, niedziela dnia 24 lutego 1924 


. 


. 


II  .. 


Rok IV. 


O d szkodowania. leet przewiddane utwon:enle tlpec- 
!tl.lnego budżetu odszkodowawczego IE 
caly nerą maków zdaje' się wska: osobnrcb źródeł. Początkowe docTtody 
1)'W8Ć, że zbllżamy'się ku końcowi kil- tcgo lmdże\u maj, służyć równoważe- 
kuletnlej walkLo od8Zkodowanm. Ko- niu budżetu zwykłego, dalsze zaś spła.- 
tDl8ja rzea:olEnawców zakończyła S1Ve cle samych reparacyj. . · 
kiJkotygodniowe'prace-w Belrinie a w Po spełnieniu tych wstępnych wa- 
połowie marca ma przygotować oUc- runków należy przystlWić do realizacji 
ja1nt komunikaty. o wyniku IIWVch pożyczki zagranicznej w wysokości 
prac. I n.. 10 wiljardów marek zlotych. Eksperci 
C8.łł sprawę reparacyjn, podzielić wyra.żajł ufność, że znajdł się kapim- 
można na tny okresy. Pierwszy to o- ly ml
lynarodowe.. Niemcy zaciłgą- 
lre8 od diwUi ratyfikowania trakta.tu Jęc pozyczkę spłacIłyby ni, na tych- Za. 

lskiego do roku 1922, okres kon- 
iast .część odszkodowań na rzecz 
rerencyj. targów, tatatgow . które w rancji, część zaś zużyj, na równowa- 
gę I1udżetu. Jako zastaw pożyczki ma- 
lotlcu. sprowadziły drugi okres oku- ję. slużyć koleje zwilp:kowe. ktÓre pą- 
fację francusko w zagłębiu Ruhry. szłyby pod zarząd konsorcjum wlerzy- 
StanowClEY kro
 Francji zrobił jeden cieli. Teftm .samemu celowi posłuży- 
I&6adnlczy < .wyłom 'Vi kwestji od- łyby poza tem cła i podatki gruntowe. 
.kodowawC'£cj, tnlanowlcle przesW1ę.ł 
iemcy powinny jednakże otrz\o"1I'lać 
inlcjatY1fę IE r:,k angielskich do fran- kilkuletnie moratorjum. PrzcwidrllUW 
roskicl1. PłłraUżuJ,ce akcje Paryża, jest okres dwóch do trzech lat. . . 
wpłY,Wy i zabiegi Londynu zostały u- Tak przedsławiał)-b}' się w og61- 
łr1 cone i w zasadzie wszystkie ważniej nych zarysach projekt}' ekspertów mię 
.te nici pol1tyki odszkodowawczej dzynarodowej komisji. Zosta.ły one po- 
Ibległy się na Quai d'Orsay. dobno uchwałone jednomyślni'C a więc 
Francja wytrzYmuJłc nap6r finan- i 8łosami dełegatów francuę
iego I 
ajery, międzynarodowej, ujmujfcej się belgijskiego. Znamienne s
 uchwały 
1& Niemcami, wygrała już bez iadnej komisji o okupacji wojskowe! w znltłę- 
QbceJ_ pomocy dl"1łgą wojnę, wojnę gO-: biu Ruh:y. Delegaci doszli do przeko- 
spodarcą_ Skutki wj walki okazaJy na'llia, te je!'t On1l naJtupeJnłej uspra- 
eię dla Rxeszy Niemieckit'j fatalne. 01- w\
dIiwil)na, ie mogłaby !
nakie b)t 
bl't)'IDia infłsc."ła nI! pbdttz)'tOOnit! bLet- zmgód.zoł1e do rotlńiarÓ,," .niewlm:iaJ- 
DCg'O oporu. derorganfzacja we
nętrz- nej kcsztem-zastawów'gosp04arC!ych; 
Iłege.życia-patlstwó",,-ego. rozruchy ko- jakie mają Francja I Bels'ia otr£ymać 
QUłnIBt)
czne:samacby reakcji monar. od N"iemiec. 
 o! . . " ! 
cbil!
ycznej sprowadziły państwo 'nie- . Wypada. zaznaczyć, że 'opublikowa- 
mlec
ie na drag1! upadku I rozprzęże- n. przez Jlrasę projekt}' pol!!gaję. na 
oia społecznego. Niemcy zniszczone doni()słeniach nleoficj-alnych. Ostateez- 
tinari50wo musiały złożyć bron. ne zredagowanie propozycyj zastrzegli 
Z początkiem b. roku rozpoczęła filę !Oble rzec:zoznawcy do plerw8'£ej pbło- 
tri-ecia 1aza. ePoru najprawdopodobniej wy marca I jest, niew}'kluczonem, że 
Jut. ostatnia. Ustanowiono m1ędz}'na- zajdę. w nich je8J:c
 powainiejsze 
rodow
 komisje rzecZ()znaw
ów, złoto- zmialJ-y, · - ,- 
lit .': przedstawicieli Ang'łji, Francji, W międzyczasie zwróciły uwagę 
lt.elgji i 'Włocb pod przewodnictwem clEęste rolmowy J wlzyt.y tunbasadora 
Amerykanina gen. DareslI. Eksperci niemieckiego w Paryżu. Kołł!- polit).cz- 
1Iawlli pr£ez dwa ph
szło: tygodnie. w ne Hcz, Się "poważnie z rozpoczęciem 
Berlinlc.. badl!i'c skrupulatnie stan go- osobnych rokowań trancusko-niemiec- 
1:>pódarczy Niemiec. Poglę.dy do jakich kich pned opublikowaniem. wyn.iku 
d08zJa komisja rzeczoznawców pubU- prac rzeczoznawców. 
kuje .jut teraz prasa. W szczeg6łach -:Na tle wyniku prac kómlsji"kwesŁja 
przetlst.awiaJą oae sie w ne.słęP!ljłcy odszkQdowaó. nabiera: charakteru bar. 
-;pOsób. dziej pokojowego i nie należy wętpłł:, 
" Ni'emc)' SI) w stanie pOdj,ć w)'1!laty Ź& po zupełnem jej złagodzeniu. na- 
I"l'paracyjne. Nie został jednakie u- st,pi -odprężenie stosunków francusko- 
-talona suma od8Zkodowatl. Nt\łcży angielskich. dziś je8J:cze nielupelnie 
jednakże ueorganlzowRt życie gosl'o- dokonane." W zwiQJ;ku IE odkryciami 
dar.c-u Niemiec. T.mu celowi maję. po- kqw; rzeczoznawców w uprzednich bud 
i!lużyć następujł ce 3 projekty: Bank ietath niem. nadzwyczaj wY90kich w).- 
6IDisyjny..projekt nowego budżetu nle- datllów na cele woj
kowe, z081an1e w 
bliec:kiego i proj'ł!kt poj;ycz
 między- przyszłych rokowaniach kwe.tja kon- 
narodowej. Bank powinień być utwo- troli wojskowej I paktów gwaranc}'j- 
5:iF'..=
== S
7
=
:
 SeJ - mu 
i zagraniczne. Zapasy złota zostałyby zbliżaj. sle wydarzenia decydUJę.ce. . 
umieszczone paza granicami Niemiec któr
 pO'
alnj, snm. pomyśln
, :t 
pnyczem cała inst
tucja poszlally pod wrł::;
'er francU!lli jest mimo trud. W.aTu.wa,22. 2. (Pat.) c" " 1 &tłPionO do rozprawy 
!e"'lowel nIid 
kontrolę międzynaroo ow " ._ ,t J 'i finansowej Francji doJ)rej l02-głe posiedzenie Sejmu. projełL&em Wllawy . ocbrome lokatorów. 
R
cJ:Mnawcy donU do przekona- :j ś
t 


łe będzie niew,tpliwle we- [Po odesłaniu w plerw-łD CZ)'tOlu do - Mi_lMer baudlu I przemy_lu p. K I e - 
nI&. żs budżet niemiecki może być tat. . 
 Ód ątanowiska Anglji. Zdaje- s
 komb!ji 'II'OjBkowej proiektu ustawy o za- droll w porozu ml en1 U z 
r_em Rad, 
wo uporqdkowaDY. . Rqd nł
łecki 

ałtże że i tam po pierwszej radości. kwaterowaniu wojska i do komisU"wi&- Młnłllłzów 1I
1Ił o lIkr\!ślenae w 8.I"t. t u. 

ti. lnU8ifl jednakze pnystl)pIĆ do I t
a. nastąpiło utemperowanie I '\owej noweU do U8t&WY o kwaUfikacJach 1Itępu, 'v\"yjmuncego z pod ochrony poml
. 
r.eorKaDizaeH BW}'th dochod6w, p.?
 
v


w. _ Latwo było politykom z I zawodowych nauczania. w szkołach !ired-; szcr.ema, W)'D&j
 ,_pólkom AkCYJn
lu.. 
CUm obc:iąienie podatkowe musi · ł t. Party walctyć $lowt;m. - Trud- olch I 
jnarja.ch oauczyc:lelllkicb przy- I ,,"yezem zaznaaa. ze at spólkl akcYJne, 
natężenin o ł miljardy JD1IJ't!k zlt 

 =----- 
.................... ....... 
i W poniedzis 
: I , tA... 1I-P ._.e" 192ł 
i W Teatrze Miej 
: . w}tODllllla III'ł)'doW w_rna.-k'ej 
:,...... .....ł..........
 


noścl wyła
laj.łCe 
ę "! co/Dnej w
ce I Tern ba!"dzJej, te nici jej w sprawie od- 

 t
udllOŚ
laml 
htY
l międzynarodo- szkodowali tkwił .'ciłi jeszcze mocno 
Wel. lIIł wIększe Jak tilę Uaz\1 zdawało. w Pa1")'żu. . Ił. 


Zamieszki rewolucyjne w Rosji 
- sowieckieJ. 
Wykryde organizacyj przeciwsowieckiCh. - Znamienne zmIan, 
w daw6dztwle .rmJI czerwonej. 
zmla-, '" .o",6łzłWle ...... mi 1'I10llklewskl..go okr
 woj
kowego. 
en"","j, Murarowa.. nie nU'łpi. «d)'! dal '011 tłI. 
MOSkWa, (Rsp.). lIem118 zobowiQZllnle zapn:e1!LaĆ W!I
lkleJ 
W naJbli7.1!zej przyszłoŚCI Z<'\JOł waZTIf' dzlalalooścl opozyeyjnej w annJi clerwo- 
zmiany w najwytszych stanOwilIkach kic- nej. . 
rownlczych armji c7erwonej. Zmlany.,e Or.aJlIzacJ. .Dt
kIa. 
701l l &ly .:;powodowane tajni ucbwalo Cł'ntr. 
Kom, partji komunilltycJ.uł'j, wywolano Ił- Tallin, (Rewel). (nIlp.) 
statniem. walKami d"-och łł"enInków w Jak donosq . PlolrogJ'OdU. taml"IIIU 
łonie pllrlji. Nojbardzll'j IIl'nsacyjnł z tyrh władz.e IIOW. "''rk!'}ly rozlałez\onl) organ&- 
zmian będzie d
'millja obecnego «IÓW11o- zat'Ję kont.rrf'wolucyjn.. klÓł'& prowadziła 
dowodZłcl'go e.nnjl) czerwoDI) by1ego puł clynnl) a«ltację aAtyllOwieckl) wjród zalo- 
kownika Seqrjullu Kamieniewa, k'orv gl piotrogrodzklej I komunikowała IlIę lita- 
podCF.as' !llynnej "dyl!lm
ji" zlQCzyl 8we le s emigracJ... Organizacja nOl!ił3 nazwł 
los)" z opozycjQ pUlyjnQ I obecnie Inm- ,,zwil).zku \\yzwolenla ojclyzn,.' I poili&- 
alony jest porzucić _Ianowi_ko głównodo- dała Ile"n. filje w miastach prowincjonal
 
wooZfCego. I nych. Wykrycia orgaulzacjl oastopll
 
lednoneAnie otrzymuje roW!liei: były wskutpk prowokacji zaopatrzonego w pod. 
generał Lebiedlew d")-mlsję ze Iltanowlllko robione legitymacje delegata JednPgo I 
nef. UtaJnI łfene
ln
go, .otrzynflJJ4C 8\.- gvnizo n 6w prow\ntjonalnych. 

wiako I1&cUIIDłka akademjl Illta)Jo
 F'ł OrlJlll\lzacja pn)'80towywala IKI'Ulanłe 
reraJMłO-.Na rAie,iKe 47m1sJo
ego jut wojako",'. w flotrogrodde na konl('c 111ft! 
tioefa _owieck.l
j awiado-woJennej. R
"- go, kiedy miały jedriocześnie WYlltłf11ć z.a. 
ąolea, również naleitc.o:do opezycJi"F7.'" lOKi PloI.rogrodu I jego oJ"olic, Kronll&tlld 
j!'a':ie mIanuWaDY Gusiew. Prócl &e«o o- P

owa. Ługi I t. eJ 
trZ)'ł()uJI) dymia;j
 rownleł I I-ni wyllUr,1 l'Jotrogrodzka pralla !IO\VIecka dOJ1Clsl 
kierownicy armJi Clerwooej, w tej liczbie ro1\-łliei: o wykrrciu ano loglcznyCb 0l'lll- 
I kierownik zaopatn.enia Riabow. Pro- nip,cyj w Wologwe l Inn)'ch uliutadł 
Jektowa
a dymisja do....odZłCtJ80 wojska- pólnocnej Roajł. 
. 


. 


Warunki angielskie dla sowietów. 
StawlU Je priemysłowcy angielscy. 
Bernn, 22.! (pat.) wil)zania wyplaty odBZkodowatl WillY"'. 
"Vossillc:he Ztg." donoBI l: Lonornll: klm .obywatelom AnglJI, któny ponlciU 
PremJer Mac Donald uwiadomił Rakow. _traty I powodu rewolucji. 

klego o tekście listu jaki' otrzymaI od lWią' 5) Zawarcie z IIOwle t aml umowy .: 
zku przemysłowców angiel_klch. W illicie spr&wie ur
lowanla wzajemnych pr" 
tym zawarte 8ł D8IItęPUJP ł..1anla:', . tenllyj Oral Wlt"leDla 
yc:h swva n 
1). uzDanie .odpo1\ ledzialności I'ZIłdu eo- eyj. 
wietów za W8z)"stkle dlugl zacią8nl
UI 6} Utworzenie Oeari11B HO\IIII! an,ll'l 
przez rqdy dawniejgu Rosji D obywateli sko-rosy]sJi.lego, który zaalby III., ob"cze. 
angielskich oraz u rz44lu angielskiego, oiem' dlug6w Jlł"7Watoych angle1aklch · 
2) Podjęcie na nowo opłat 
ento- rosyjlIkIch. 
 Ił! 
wycb ł wyplaty odllzkodowail . niezapla. Anglelllkl 
w
k przemylllo....ców G- 
conemi dotychcz&l procentami Od tych śwladcza dalej, ze Anslja mUl!I uI)'!\ka(; 
długów. I jak najdalej idQCe prz)"WlIl'je w czasIe ro- 
3) Udzielenie zadawalniajłCYch pa- kowań I mu!1 zapewnić delegacji swl'ł%ka 
rancyj lIplaty powyżslycb dlU8()w. ł ud%łał W tych rokowaniach. 
ł) UznanIe prl8& ntd IIOwieckl 1000- - 


łI 


.4 ................................................................. ........ ............
... i 
:


:


JlgB . 
. . . I I 


.. 


(...
		

/sp_1924_02_24_46002_0001.djvu

			. 


Ir.owO POIIOJIIJaJI _ ....
, au No lat... 1121 Nr. I&. 
torJt :O 
kow. woj8kow8IDulIf4owi oIP't- Jłca fOIIdłpłlb1-" Da ClIlI oll8..r. '
 ł Bac ,;, nos ' c . - , 
lowemu 11I'. 1. mulować ... Ipra w l O8'6I n l.. wreuete ko- . _ Iw 
..... włr6j VknIW", mit!Ja pnytłłPUa do projektu utawr o "'U'WSZ ZCOU sz,lfIe Iwł.. 
II W8l'l!zawa, 22. 2. (PaL) p0d8t&wowycb obOwlłdt.acb I prawacb t ri or ,. 'JI fi I .1
CS' I. 
w dD1u dl;ullljszym k&lleelarja m.,... lzererowJch. Pn1Jłto WJ' ",wlaJ 
 N. loec:lalnym aparKI. "p:łmo 
lzalka sejmu otrzymala IlUtevujl)Ce pl!l- cI,. tn.&tuJOCJ . obOwl,zkacb I prawAcb II"', eleklryc:inej Idllul' I Obci'R: "'.. 
mo: Do pana marszałka sejmu Rzpll'ej szereJOWJcb rGIII'WJ I poapoJltego rusze- łvlIl ,elet. ,.k'-e soecl.lnł. II III ul, I Obc
 
PoiNIeJ. Nl a lej8zem mam, Z&IIuqt za- iii&. lam wpro" do lolonta bn
l*y n. Itol .,. 
wiadomi!! p. manulk&, ie w dniU :tzl- f'oI. Ir.nc..skł 1.10' 'I WV!.
ld'" lo.q...rł 
sleJuym wystl)plllAmy IE ukraltlsklqo klu WiadOmo ści za g rania , net uli' M t..rd, 1'lPO!It :)lIi'Ui, ..ast:- 
bu sejmo",'ego I utworzyliAmJ klub !OCja. do _'''6w I do 1II",t."" bydł., re":ui I 
IIstJnDy pod nuv.'I): Klub Ukrałflsk h lCh .ł'EMCY. m k lll" h "' do m' I ,I" l odn d '.Iam fIO'e SI"''': 
IOCJal-demokJ'atów. Do klubu łfIIO wc o- 
.a . Ile . I ue . WD'.. 11m arab'AIII now o ' O " rl, 
An drz ... .,...ł6....... . ." I tł . d .. 
dq poslowle Bazyli M8chnluk, e) BertIn. 22 2. (Pał.) ł O no., lłołollrYCh, Dł'.lmul, "ot,ce kra. 
Paslczuk, Józef Skrzypi!, TolDlUlz Pry8 l u. Ńlemlocka partJa DIIcJonalf!t)"Cztla 
 _lecIcI. I Irvl"""_, ao.. hłlro!lłl8tO"kit 
pa, 'akób Wojtluk. Prezesem klubu j"t li &Ci I druk.r.lde. łn'trum""t. "".r.kio I ,..... , 
Jakób Wojtluk, lIekretarzem 1&8 Józe' 
adclyla kanclerzowi RUSIJ, a" WSlelk,. r
b t,- WYkonuj; tllnlo I p .l''''' 
Skrzypa. 
aslępujl) podpili'. nłem oacJonallstów, wybOry do parilUlleD- rlln ił- R )"'''10* polec:. n -lelki ... b /'!" w ' 
tu 'pow(no, IIlt odbyć równoc:zeŚli;e I wy- k . .1< 
Kl'IJWu .. III, """111 borami 40 lIejmu bawenklelfO. wyznaczo- bnYlwach. ICYZory ach I notveach. 
-I 
II, () n ' em . I D a d l ietJ 8 kWietnia. Inne partJe tlie A nłonl Zalet S-- dgotl. 
:


: ko
2. j a ::
ln''''-- l l1a 1'01- .. ." 'C_ 
I ---, &dał';' II- popI erat &1180 łtdanta. ..Vor- al lIo..owa. ...,II!.. ul G I 
P at ryw ala wniosek PO l. Brzezlnskle-o w Iv" ... polIaiII. . 
., warta" 08luA dzieiaJ od.lWt partU 8()0 
tlprawle zmlanJ pruskiej ua!aW)' o obo- C J a l llltvCzJle j. WlvwajłCł do przygo!owa- !lI t !fi marca w Lolkl-t Wedł 

'e wtorek o,. wll)zku gmin do pokrycia auM WIlkutek 
 
 .,.. 8 Ul wled!>- 
pobUcznych I'OII"Uchów. Komuja ł-vjęla nla Ile do WJboI'6W wobee teSo. Ii nalet., hlotlcl otnyDtan)'cb I Rlynni. wzaowlł'll" 
,.._
 l i czy ł il lt I te ID, ie P arla.men l lostani. rot .tOIJU....OM dv p łomal y -" cb mI d 
naatępujtcJ' .WIIloll8k: S.Jm wlJWa rq.d, . '-" 
_.y t 'J WI' 
S aby wnlósl w przeciogu 8 tygodni projekl wlfZ&D1 I wynikł wyboriw lale
t btdł t,kanem a l'Zł
m IIOWlel6w Jell ałnewl 
P raw y P OlSKie. Wltawy o obowl,EltU odlzkodowanla pr'Ze% od tego. Jak dalece part je pglltyune btdt , 

I I 
:. l taa na. WI"'" IlU pn1bJ'clu do Hzrma 
pailslwo stra l , powstalych z powodu zble- do wyborÓW przygotowane. - '""' - 
Zapisy Da BIIIIk PąllJd. gowlsk I rozrucbów lUb wykonania odpo- , ..wy nt. lajDgdIkł. BIł. ......... · .... 
War s z a w a, 2'l. 2. (Vat.) wledIlich ArZl)dzeil wladz państwowych Welmar, 2!. !. (Pal.) Moskw.. tt 2. (Pal.) . 
Zap18y na akcjo Banku pollrklogo: w celu jch stlumlenlL Sejm turyngeiulkl dokonal wczoraJ Wf-; Na potledlen'u rad, 'omł"',., J a 
Bank Poznański w Poznaniu ł!Ubslr.rybo- Nast.;:pnie komisja rozpatrywała. dwa borU nowego 
dtL NoWJ rzQd sklada sit. wycll, kt6remu przewodnlclył RY'kowU.
 
""al 250 aJu:;rj, TOWIU'Z)'8IWO StarachowIc- wnioski poslów klubu j;ydQwsklego wolemal wyłłcznle 
 cElonk6w, partyj pra-: chwalnno dekret w .prawie bicia m
'. 
kio jako plerwsZ4ł partjt akcyj lubskrybo- sprawie pobicia 2Jdów przez PolicJe Pail- WICOWJCb, . prze.....atule b. unędnilr.ów & j lll'ebrnYCb I mledlElan)'cb IIu6t Ile! nę\ 
w.lo IIUazw 180 akcJJ. Zwio.zek To
 IItWOWI). Co do tych wolosków komisja csu6w -przedwoJennJch. t&lowych k t 6re, maj, bJ'\! w "'
lli,- 
rz)'SIW dla handlu I pl"Ulmyslu oraz Bank przyjęla wniosek poII. Kotfowsklego (ZLN) ,- 8łnMmuaJI · PalatyDaCla. CZallo pUllzc:r:oDe w ohl,." dojU DI,IJI8 
WIlp6ldzłellli w \hnzawie aubskrybowa- Sejm przyjmuje do wIadomoki 
wlad- 8. r I I n , 
. 2. (Pa\-) stycmla 192a r do 100 mlljOllllw rubli": 
IJ po 100 a.kcyj_ Drnkamla Pol!'ka w Po- czeDie rZłdu, te w sprawllcb objt1ycb . J'Odu.a.t dyskusji nad sytuacji w PaI&-: wartośt kruszcow. nowej woroetJ' 
 .,. 
maniu 100 ucyJ. Poza tem mniejsze lub wnioskiem naglym poslOw kola iydow. tynaci. zabrał. dzisiaj w pal'lameocle glol. ta sama co przecI woJn.. 
wlęk&R:e ilości subekrybOwaly: Teatr Pol- sklego tocą sit; równolegle śledztwo s,- min. spr. 
- Slnsemann. M4wc:a prze. UTWA KO..,.ENSkA.: 
liki w Poznaniu, Krajowa Hurtownia Her- dowe I docbodzenla dyscypllnlU'll8 _ oraz dewezystkJem bl
1 rztdu przed zanu- 
"tJ, 25 pracOwników firmy "J6zef FrB3el" wzywa 1I1t; rzod, aby przyspieszyi woń- iem beze1.Tnnoścl w kweltU Palatynatu I 1T. ....... LIt.... 
oraz pp. Romuatli Kroblerakt, Marjan Go- czeule tej Ipraw,. Wn'osek posł6w koła ot w 1&dcq1, że ewakuacja terenu okupo- KOMlo, t2 2 (Pat:) 
lasMWlkl, ZbIgnIew WaJ_Icl I f. Na o- .łydowsklego w sprawie eksces6w antyiy- w'hn.ego nie tylko w NadrenJI I Wes..faljl. PodCZ8łl obrad w seJmlo IIId sprawo. 
-ł&tnl
m posiedzeniu koml&ew orgao1ta. dowsklch w Poznaniu po dluiszeJ d1Sku- aj., I obszaru Saal')' lI81eży. do kompleksu zdaniem I dZialalnoścl kOlIIroiera -paflst- 
CJJnego Banku PoIlIkiego. odbytem 20 b. -Jj I08tał a limioe odrzuconJ. spraw franeusko . nlemiecltlcb. k.6re o- wa Zubrłsklsa, posel Smullkl ItwiPT'dzll 
M. pMtanowlono zwrócić sit & opy1&olem W,Jazd po:;Ia Duow.ldego. mawiane będł w prz)'wym tYBodnłu. na podstawie dokumentó
, te w urądatll 
do _Jllklcb wlt;klllJCh firm b8lldlowych Warallawa, 23. 2. (tel. wl.) Slresemann zapewnił. te wkr6tco ukaill państwowycb dOkonywane 8f malwena" 
I przemyelowycb w Polsce, jakI) iloŚĆ ak- Posel polul w Moekwle P. Darowski lit niemiecka biała kslt;la w. spraw1e Pa- cje na w
lkł 5'ar
. .znlkaj, 1I1Iatio
d
 
eyj Banku Polskiego tI8mIerzaJł podpislu!. 'tVyjechal wczoraj na swe stanowisko. Na lat)'1l8łtL Dot
'chczuowe zażalenia NIe. pozoslalokl lfudtolow. w ponneg6ln,rb 
"oualu' organlza.c:yjny prosi o lIatych- odjezdnem wręczyi mu p. prez,dent Rze- I mlec n:.ł francuski zwrócił bez Ich bada- unędach, docbodqc:e do lulkunastu mA- 
mlut.owe. nadMIanIe IDu odnośnycb wla- CZlpo11poli\eJ Wielk. WSł-' ordq 1'010- nla. Dzisiaj o..rzymal Su_mann wjado- Jon6w lIt6w. 
domokl. POt5piech w &ej 8,p ra w:t e Je
 n.
 llia Iłeeti'ua.- ,T, '''łq W"., 
_ m 0 4!! 
 
buadora .. Paryiu, to rqd 
!lbt;dllY. ze 
Iędą na to. ie JD8l'zec: ma p
esydeDt p. leli. SOankoWfj(lemu" IrancUllkl zw
cłL 

 COtf I.mua 2,luiego, Fran ' 
 ""' ,., ' '. llo ' , '-u zac ' '1 '': y ' . : ' 

 ostatnim bezwąl. 
p;ł. ".lękl1nO-lIrebł"'e 'alo mOCJlł I I'OIk08Joo poddawąl s-
'sorIJcJm 

 ł'Qzk
z, 

ICJ, podnlNI
ola ollony na &aDktu- 1 - Al". to nlemGłllwe terali pewlrd ta.. 
n. ples
.c7.oł. ehloslaly Ich mlode clala 1'01 CI01om. HallZka leżała podal J1D piesZO . Jwn. zniszczenia delilr..tDych pla l k6w la tak spokoJIIfm ..1 .!allowe:r:ym -tODOm, łf 
gnali, plR.8ek IIIUK)'I Im za łO&e, atlll8 -'o- l I SpaJa linem znUil;)OegoO uleck Da pluku P'
 OlłaDlaJlJcycb eud kwUnienla.
 ponul nagły ehl6d w plcnL ' . 

7.np promlente OWIIzaIJ I opalałJ Z, ł:JarDJ \r)okat nie l8oIu)'w L Krótki " ex dzleil cały łołnlenka, 1ward. - Dlaczegof- 
muni w)-gll}dal jak I'OIM z bromu u .-łr.1 s,tycll. I wysmuklyCb DÓB .: J.
I apr,tJ. :łe lla talia w eoble clcbł radoś.! I nroc:1.Y- - WJ. m.;łczyint w nfekMryd1 ł\ff- 
łlll1!'\ulatW'ł potęŻDt, HaJlua Jak N..,. 11 c h ramIoD. Pozwalal 
 dnnJ
 okrw- k ł w:w'zenl e . Koło Hałukl chodzi_ Jak -Jach Eyeiowych JestŃcle qpclne dzleet 
dR o zlQCu,.tej IIkón.. PlII dnia ł.rałi " mlodego elał.. rl,tkJega. a Ił. IBI)'IJ' ::łil o rólowej" dOltoJnej; aś 8poglidlla - Nie ł'Qzumiem. powle4"daJ aztywn&" 
monu. nlczem rozbawIon. dałecl, . 
 Sportami I rimll&ll k I'OIiWlhlt;fego teł na po raz z mtłem zdziwieniem Bo 'M)puszenJłc J, IE ramion . 
I

 ł'
1i na cleplym pluku ramiOD&Dlt kształty. y ł w 1uum00łJ
 Wla;:' lI1)'ł1t akladal w Jej ręce ktÓI
!kQ - To poprostu wielki 
:rtek, ni ki"" c(,nI. r.zatlem puszczali sl
 w. d-ole --,. Musz, ci podziękował, Z aaJut&
 konyl _I, pned Jej Pl'IiJ'8&łym 8dlle obeeoie .pon'ollt nie możemy. 
, \' nB. pełne mone, łmleJoc: el, do 8'" mieniu calł'8o rod K' 
a. .. I- . Dl. . - Zbytek! Cót 1'& dzIwaczn. oJl.re!I& 

:': rndo
nle wBród br7qh pleny. cMu- qś 'W)'"bral Zdł:w,le
C:Ć ' :k:- k*:fI' ja- 111:
:Cjrł!lfl, przed BJIOCzynktern, Wycll)- 
:... nIeco za modernlslyczne dla wiei" 
(JW .wo y, buJ6.IIIa na gnblt!\aCb f&L __ twJm WJborem J erował.. esz na wybruź-. . 
"c:h peJ
. odparl azorstko, bołełll 1t 
:::_dllll z rybak.lltl na polów. bł,dzlll pll Dzieci tWOje I HaJaes:.:: b=t
1 I rodu. - JakOlc'al byt z nil) sam wobec bezmiaru II1cluWajłc ruJn, Jakiejś łlleel)cj,'1 ll i( 

 
urzenl u,pachem MO slODeCzDelto Z mun wspaniałe. dZlal': uroczysIeJ Ś'Wil)tJDi. Morze, niewi: IJ';\neJ wiBlJ'. Mnie sl
 zdawRIo, Je 
 
" ...1 ania i lIublelnym pylklem Ił8alen- NJst g ta ogun.ło aUn. WVuazenI.. D,eb e, Wzburzone, szumlalo w aksamit- 
1 lalwo zrozumla_J obowlłzek. ) 

:

n:
ę::
t;k zł::: chmuranu. ł-Io nle-:8 1 = 
ł::ł
J kWNIJi tak Ja- CJ, wz
=
I;:':lepłej, :łe murnej no- - W dZla!ejslJch ",arunkach'.i 
.. Ic:h Da ewłe- .łowie. leci lIleelormuło
ł:.u s

 po boklej eilllY całej 
;::: ; aJ &-M gl
 . - ZawllZe. Bcb' III, ;o.ia4a tal Jak ntS 
.._ Da pełbem Ulor&1ł, . eko. na Dłodośt, zdrowie I _.. .... 
prueuwal lit ..... . -,-. 
'CJu d&1av ......,.,) 


MP." 

 


które nie Ił poł)'leClJ1e x punktu wIcIani. 
1'-łtlpodarel41la. jednak wlal. mam, In- 
D.)ch poi:yłec:myc:b I wyjtcłe Ich I pod u- 
8la\\ y o ocl1ronio loknłorów moslobJ Da- 
rolit Je na powaine ""s1rqśnł-UL 
N8
pnte prnwodnicq.cr p. wlc:emar- 
6U\\ek Sf'yda odczytuje cały lIzeni popra- 
w('Ii., k.óc)-cb umotywowlll11& srzeklt f't
 
\lo nloskodawcl. 
1'. p u t a k stawia poprawk
 aby za 
,"a7.ol) prz)-cz)'n.; do wypowiedzenia naj- 
roll nie U\\ażat zalegania z oplatl) komoro 
nego, u.
talonego na zasadzia dobro....-olneJ 
umowy, I)Oł.a tem zamacza. Ii poprawka 
lpgo zm!cr7..8 do MIga. aby sl)41 mógl wstny 
mac rk!'ml!!j
,ldJ nlezaplncenle czyntlzu 
",")'niUo z b"'dku pracJ lub. wyj
lkowoJ 

	
			

/sp_1924_02_24_46003_0001.djvu

			. ,.,. .. 

 
L I t W . 8LO...0 I'OIIOIłUD ..,.. 
S Z arszawy . 1 =ł


6re ąloeł1, 8fO do 
Wa4leei. · -ł-. .... Zł. ...... la&. Str. a 
(l[oresJlOll4encj& własna). kowal :
i1=
 8ZCZe8óly t1ch 
 I O krzywde Polaków I chynlU"Odowe nam nlE'pl"Z) j
1! maj :.. 


=- :: :'ł:owaala. - Bw"aw8' =:ne, r ł1Pę 
I! =:'k,":'
:= W Niemczech. =ł
 podnie
 do k
lenia niewlein:aci I 
fil .... "uak.
':::':
.Oft.- 1 ml':: 
:;' oł:i r=r:

 ab, w :=: =
 BokolaJek", · -0łJ'ft- tej 
ejO:::=:
 :a,:Z;=
 
War s z a w.. dni. ZZ bln. m6g1 róU I port morakl Na ;:"ł

u .......ł.njł.::::c.. -.rawie..... s
u
Jm do niej I umles&kujl)CYch H 
pol1 t yc:zDe Awiklania przesłaniaM nie- &y: mność handlowa portu jest oWiCl,lOll& -: tiU .....ł--hl'::':. ;:.a..::--- 
Jnoki narodowościowych ze atr&ł4 
.. wewnętrzDł pracfJ w eejmie. 1>rzec Niemców. Jaki da. 
ł.fsie. Ani wladze gdataskle :ISkim pnie sklm I miastom Jak najpoł::y'
n
 
ieJ- 

u faktów, te zabiegł i racje nie- je nam Francja, nie znajduje nuladow. ' 
SU przycbylne, ani też warunkl e 8ł 01- 
óS 
 kierunku narodowym I
I: m eche potrafUy ZW)'c:łoiy
 wzgllJ.d na do. 
cl,,:a w Pols
 w zakn-
Ie knmpeteDCJt 
at. mogł Z88pokolł poll'lkl h portowe" JWioze slO w tym w%ględ I . po . bro \\ IMnych Obywateli, co wałnit'J87.& · moznokl, ktonoml l'O%pon$dz&. 
"owJcb i wojskowych C z r tneb b
n- tylko z mniejszościami D

:III
a n: e prU'móc wzgll)d ujwJiKy na 
s Przez \V5trz).mar.ie ł'£tortlJi PO:I!U 
WIIioeek i:e Polska mus.. zb d ego wynika także i I t£mi klubami ftnlSkleł: l m, 8 1 e narodu I pa'l.,twL słra.ciła moment odpowiedni do zmn1aj' 
, I \I ował 1'I0ble Ic k tó ...
 na e- C I I . slenla na j grotnI . j k .. 
parł wlasny i odpowiadaj4CJ n w y, re zawsze popierajl) po5l.:pow'. s ęp IWOŚ
 w
bee 
Iemców łat".o- t sz.ego I WBZyst Icb nic- 
marantom. aszym wy- 
td3nia obcoPlemieilców." e wiernosc dla łeb slów I obietni:. mimo 
pleczeń.'Itwa 8ernaań!lkił'go zredukowa. 
. 
Iczny handel polski mu' Iet' Język tłrzłdowy, proporcjohalnoAc! I poWB
bnych w świecie I wł8lln)'c:h do- naa warunków ..pn.YJajl)C}'ch prul'lkiej ..... 
110 portu morskiego dostęp woln I
 m pluralnoś
 wyhorów, zakres działania lIa- awiadczeil lamania JIl7.M Niemców naj..- c!1 /ltanu, od\\l
emu UrallB nach O- 
1Ioiin,. Wielkie okręty handl y swo- mo
du, wybiE'ralno'
 (czy nominacja. roaystszych nawet Pl1Z1ne.-:zeń I pnystQII' Sten, przygotowaniu pnisklego Odwetu 
r.awljać tylko do portów głę::ic:'(I
 władz, dopuszczalność. pewnych odrębn
 umów Ankcjonowanycb I .wanntowa.' za w)"l1lkl woj
y ś\\iałowej. Na llemJacb 
Wzglt-d na wOjskowe bezpieczeństw 'ci w dzielnicach- wyzeJ stojQc:,cb, WJ. nyc
 Iraktalami mJę1:.:yuarodoweml - o- Polski, st.anO
 I,cych. Jej ochronoJ wał 
td nakazuje znowu w1brat takie m
 por- I'!ło
nlowość snmol"Zlłdu (gmina, powlnl, boiza zaufAnie I ".tarę " d
jru.LIit poH. od za.chodu. pmc:U.14 i.arllwfe, nJestnJdze 
które siO da obronił przed m'lI eJKe, 
oJewództwo) itd. - WIIzY!llkle te ugad tycml) poll'lkicb f'zj'T.olkow. 
 nie poufne I tajne pruz Berlin w ludll 
karoL _ Te kilka ",'zględówo
o:

1 at
. n
enla b
dł przedmiotem gor""1ch ro&- W duszy polskich \\)Cbodic1\.. pow- i plenll)dzE' zasilane Dlemleckle zwltzkl 
port polf'ki musi by
 wleJki gl bok Zł. ze praw I spo
. sial lpoglębl/1 się żal df, UJUYZD11 rod.' f PO
lty
zne, WYlDie
he przeciwko RlII!Cą- 
piecZDy i całkowicie od POI
kl 
zale
 tez- won S
Ie;ze
l'Itwo po
skle musi I o '.em kÓw, ie dla dogOll.::enta niemieckim 
 
poh
j 7ł8klej: polskim w nJej ł'Zł"' 
Gd tu_ t y. r-my. e , a , stronnictwa polBkle w .ej- Lląom I racjom li d k om, pn:ec: w Mmemu i.'łlnl/lnlu Pobklej 
Będz! a )': "
Dkom nie odpowid.!a. mle broniły Interesów p o I s koś c I pn"- I Dędz4 nJe8uzęś
: po.:'1 h t'{;,[Wd' ł państwowości - organizacje rozbudowllJlt' 
n e on na a ważDQ placówk, morskQ. chv zakusom obcoplemiennJID W 
J . WJc l po. c acz)'\ jako ntd w nf(J:złeo, gotoWI pruski tajn, 
;r e le nadaje slo do Iych celów, jakle na pańl'ltwo I na jego Jln}'I!r:lośi po

 Lud.nolk! pol.ska ml
lIZkaJoca w Niem. I rzQ.Il z potnebnE'mi urzędami I funkcj8DIi, 
olska ma nad monem. Zatoka !>ucka nas nalcbl14ć do rOrNażnpgo pn:emyślpn
ła czech,. pozostaje narazonB na dalsze, chot poCZlłwszy od iandarma aż do n&CMIDI8O 
jest 
lytka. 1>og l obie n le dna mOł'Bklego projektu ustaw I18mo1"Złdow)'C"h. Ogó
r.t' by w mnej formie inl!Cenizowane prześla-I pI'£zesa rcJpncji. 

tokl byloby tak kosztowne, te pańs1WO rasady tych projektów podao:) '" najbUi- dO
8l1la ze stroł.ł': Niemców, roa
ch
a.' WrAlut granicy polllko-nlemlecall'J mte 

le podola
oby tym kosztom. WSku=ck I!z}'cb numerach. St. S lon] cb bezkarnosclI) lfWaltów mozno..ci/ł I. ka zwartym pler4c1enicm ludooU nleo 
eBo budowa przystani portowych w p\&- ucby.łenla slO przed odpowtedzlalDOŚcll) miecka, bojowo pl'7.yspo1.loblona awaD' 

 i 
 I Da Helu musi hyc! odlożona na pół- . . . .. . . Wielekrot ś
laUe
z coli dobre go u. 
e, - Niemców reaguj,cych nie na I gerda nll'1nll'cklej armjl. Niemcy nie po 
eJ.. k Ś -# - Jakiekolwiek pobudki, wzglO/ly I wplywy slo.d.a.j4CY obywatelstwa polskiego e&a- 
Iłównieł budowa portu wewn
rzDegO J
 lej. samotnej op u9ZCZO lIeJ duszy 11& moralne, "1I1e .na pol
1) tolerancję lub ioc alę bezpieczni pod ochronI) nieml
 
. T

wie zostanie narazle Da uboc:ru. zIemi, robisz BObie przyjaciela w niebie. polskQ cierpliwość lecI. tylko Da udene- kl('go państwa I jego ntdu, .lInI w 1'01- 
ehocllłI sludja techniczne w tej sprawi\! d


eole jest pośrednikiem pomięd%., .oIe pi<;ści. na. oparcie gwahów - sU.. su I'IW. IIczebnośdo. st.a.nowił pod.ławv, 
tlll. Z08t &l14 zaniechane.. Swiatlo 'lnem Ustępliwość i bezkarność ze st.roo, glównł I!przżynę I kolo rozpe dowe tetto po 
Wszystkie wysiłki pobkle maj. slO'" ale nie poJL l'fJqIlTA!fS a lIwIadomoJć, Rz.Q.du Poll'lkląo .. dla opinjl &&«ranlcy golowla, szpiegostwa i zdrady. 
p
l'Ikowac! w G d )' n I, ktÓł"ł UzDano za oznakł 
 dowode
 iego 
aboścł. co nie- Organl7A1.Cja kościoła unijnego w Pol. 
II&JdOSOcllllejaze mieJac:e ... łłudow, wiei- CI klórzy ci' Or..ot. (z) pomienue sz
odzi 
tanowi&ku Polski w ace podlega Ra.dz.le Kościelnej (Oberki!;. 
kieBo portu. R
 rozpocqł Już nawe. ro- I tyc! będl) \\1 e
, I umieraj4 dla ideału, świecie mlpyna.rodowym, IiCIłCyD1 si" & chenra.t) w Berlinie, odwolano z pOł
k1 
kowllD1a IE kilkoma finDami ZdBł"aniczne- eUlUe. - silI), z si
nł postaw.. . r; sUnęmł Ich zna 

r6w lojaln).ch a pozoe\4 w looo baka. 
Lae-tta mionami I przeJaWBlnL CzynoiJLI b11... tystów wrogo przeci""ko :-liej dltialajl)Cych. 


=,;1 UnarneJ 
a::=.' ; iód stołowY 
T&DI Dr. W. A. Uenatsch, Unisław. pow. Chełmno (pomorze). 


! 


IL D.OWsn .) rem zastanawiano sit; powatnie nad 
sprawą polski jako całościę. - & 
Jak odbudowano Polsk-? myśl1;1 o umiejętnem jej zlikwidowaniu 
.. - b}'1 Berlin. 
(CiQg dalszy.) II. Pocqtld ..... ..Utyki .....k..J. 
U ludzi niepnywyklycb do głęb- Zdana się aytat u 1188 polemikI na 
uego ft!:ltanawiania sit nad zagadnie- temat. kto pierwsz}' wymówił w ostat- 
niauli polityc.l:nemi zazwyczaj ich nich czasach wyraz "niepodleglośt", 
przejścia osobiste decyduję. o ich spt)- ktory obóz pierwszy powiedLiał Slośno, 
!Obie politycznego myślenia. Było też te chce niepodległoścL lest to ł'pór 
niemalo takich Polaków, któny wię- dziecinny, niedoneczn)'._. 
cej 1Dyśleli o tem, ieby Rosja Q'inęla. Niepodleglość nie dlatego mamy, że 
bU teby Polska powstała. .. ktoś pow.ied.l:ial gloś
, li jej chce jeno 
. . dlatego, ze byl1ludlle zmier-roJłcy pla- 
Jezeli ewolucja polityczna Europy nowo do jej odzyskanIa orjentuję.cy się 

 poc:r;ę.tku XIX wieku wskazywala. mniej więcej ",. wtu'Unkach do tego nie- 
ze powstanie na nowo państ
 a POI- I zbędnych l umiejQcy t.e warunki dla 
8k.icgo w s
eregu inn}'ch P
ł:łst,,: 'na- p01ltawionego sobie eelu wykonystał. 
rodowych Jest prędzej czy poznJeJ nle- Zadowalat się chceniem może 
unIknione. to położenie międzynaro- pnf'cię\n}' obywatel kraju nie działajł- 
dowe na poc:r;ę.tku obecnego stulecia C}' politycznie, ludzie 
'szakże majl)c}' 
POzwalało przewidywal w niedalekim pretensję do kierowania lo!!&mi narodu 
czaele konflikt zbrojny między pań- musJ'.4 wiedzieć nie tyl).o<:o chcą mieć, 
stwami, które rozebrały Polskę, a tem ale co maJQ zrobi
, jakł drog
 dojść 
BIID1em wystąpIenie na widownię kwe- do upragnionego celu. Programy chceń 
stji polskiej, wyruszenie jej z martwe- - to tylko jałowe, p.uste hasła. 
go punktu, na którym Sił ci,żica md Grzeszyi takieml programami na- 
cal, środkowQ i wschodniQ Euro
 po- wet obóz. do którego sam nałeżałem. 
tęga Nlemiee utrzymywała. Z tych Za błę.d uważałl'llJ\ i spneciwiałem się 
Widoków Polski nie zdawano sobie temu, gdy w progromie nakreślony'11 z 
Iprawy ani w EuropIe ani w polsce pOł:zuciem odpowiedzialności (Pro- 
s:ułaeS. W EuropIe dlatego, że Polsks gram stronnictwa demok
atyczno-na- 
61
 .nlc:zem uwadze polityków nie pn)'- rodowego w zaborze rosYJskim. Rok 
ltóminala. nikt si
 łeż niQ. nie intere- 1903; wstawiono jako cel dąŻ"ń obozu 
!!Ował i nad Jej możliwemi losami nie nil.'podlegloŚć Polski, nie umiejąc 
la8ł.anawial' w Polsce _ bo tu albo wskn.zat dróg. które mają do niej do- 
nie umkmo' myśleć połllyC.l:nie, albo prowadzić. Uczyniono to ze wzgl::uow 
Dlytil nic wychodziła poza granice da- połityczno.\iychowawczych: uważałem 
hej dzielnicy I państwa, do którego ta i uważam, że do wychowywania myśli 
dZielnica naleiała. politycznej slużyć wil1l1}' bię.żki, art}-- 
led)'nem bodaj miejscem, . któ- kuły, ",ykłady, programy zaś oficjalne, 


Bdy wskuuj, cete, wiDny obok. nich 
wskaz)"Wa
 środki. · 
ZreszUJ osięgnięclu celu niezawsze 
pomaga glośne jego zawczasu deklaro- 
wanie. . 
l\igdy nie bylo takiej ehwni w na- 
tlzycll dziejach porozbiorowych. żeby 
nie byłu ludzL chcQ
ych nIepodległości. 
Nawet w okresie popowstanIowym, w 
okrc,sie ogólnego przygn
blenia i upad- 
ku I16d7.i
i, ideę niepodlegloścl w głe bi 
duszy pielęgnował każdy Polak, majł- 
ey świadomość narodowę. i politycznie 
niewynarodowiony. Co prawda, nie 
śmial m).śleć o niej jako o rzeczy real- 
nej. 2ywioly czynne polit}'cznie ogra- 
niczały swe zadania do spraw miejBCO- 
wych kaidego z trzech zaborów, poru- 
szanie zaŚ spraw}' zjednoczenia i nie- 
podległości Ojczyzny uważaly pnewai- 
nIe za necZ zdrożnQ., bo pnc
kadza- 
j,cę. ich zabiegom. 
Pamiętam, kiedy "Przeglę.d Wszech- 
polski" w r. 1895, w utnl) rocznicę o- 
statnjl.'go rozbioro 1>olskl, wysudł IE 
iałobną obwódkł i w słowie wsitpnem 
powledzial, że u. cel swojej pracy sta- 
wia odzyskanie niepodlegloścl - b,dt 
nie chcillno tego zauważyć. będt wzro- 
szano ramionami, pat
c na to jako 
na nieodpowiedzialny, młodzieńczy 
wył..ryk. 

iepodlełtlo
ć, jako hasło. zjn\\-ia się 
w naszem życiu polityczne m na nowo 
już na kiłkanaście lat pned kotJccm 
ubieglcgo stulecia. W r. 1886 pow
taje 
organizacja tajna .,Liga Polska", pne- 
kszwłcona\ potem, w r. 1893, na "LIgę 
!\arodowQ.', tlt

'ia1Qca sobie w l!Wej 
ustawie za cel - odzyskanie nłepod- 
lł!łi lości . Gropuje ooa koło Siebie pra- 


. 


POi7_"" 


I.,Ba ....... aa"" 
wartUd ...ł,.
 
.,.... ce ..... jł-J" 


OSZCZęclD7 1e wyłęcznie ł:ywloły młode. wstt;pu. 
JQ.ce dopiero w życIe lub do tego się 
przygotowujl)Ce, prr:eciwstawiajQ.ce sił 
z jednej strony t. zw. polityce ugodo- 
wej. z drogiej - mi
dzynarodowemu 
socjalizmowi, majQ.cemu na 6wcotas tlU- 
ny wpływ wśród młodych pokole
. Z 
tych to młodych kół wyszły ooówCotlUl 
manifestacje narodowe w Warszawie 
ku upamh:tnleniu hlstorycznycb rocs- 
nic 3 maja 1891 r. I 11 kwietnia 1894 r. 
Sam byłem inicjatorem i klerownlklpm 
pierwszej z tych manifestacyj i pami
 
taDa jak sfery poważne, kierownicze · 
kraju b)'ły niemi zastraszone. Nie !DOf- 
Iy się one op
dzić analogjom z tern, co 
pornedzalo r. 63, i bały się dal
otego 
ci
gu. Jednakże dalszy cilJg byl cał- 
kiem Inny... 
Te młode koła byly dzie
ml epoki 
względnie trze:twej, f;połeczetlstwa 
przekszlalcaj:).cego l'Iię w kienmku no- 
woi.ytnym. miały zac
tki rozuml:enla 
nct'".l:ywJstości polskiej i mialy wśród 
!!Iieble czlowieka o dziesiQ.tek lat od 
swych współpracowników starsze
. 
ktbry tę necz
.wlstoś
 ogromnie j1Lsno 
",'idzbl. i o Polsce 8Zers
, niż ktokol- 
wiek wówczas, wiedzę posiadał, i któ- 
rym byl nie żyjący od lat kilkunastu 
pub!icysta. Jan Popław!!k.i. Był to du- 
chowy ojciec nowoczesnej polityki pol- 
skiej. Pod jego wpływem myśl tego 
nowego pokolenia skiero",'ała się do 
zagadnJen bieżących oorodowego bytu, 
do c)mowania ich ot punktu widzenia 
całości sprawy polskiej, do 8zukania '" 
połozenJu wspólczesnem Polski i w ro& 
woju politycznej sytuacji Europy drÓf 
ku odbudQwaniu pabstwa polskiego. 
	
			

/sp_1924_02_24_46004_0001.djvu

			I łaIa Ił. Iw",. m.. 
lIIoO'Wo .v


 - .wP 
 t ,. w 

 e warunki 
 w KróIutWt. Ochrona loka oru . 
\\' latach 1920-30. 
eJ
 Ill y 
:: L Pro ,leld _we) U5"". 
ba urodzin chrześcijan o 76, a . I 
o .'-. w r. 193()-40 chn-łjaa o It. a lilowej rów Jut WJtW01"JOfteut .PI"IeI BłollUn
 
I'.ydów o .,. czeAt. Sejm p7'l)'łłWUle do na:hronie powujeJwe prawem w)'J,ikowem, adn 
- Widzlm, . tego naoemie, .. 11tul. d7S kul jl nad now, ulław, °l
 ma 000 odbiera wla4ciclelom prawo ewobodn.. 
klem f'JDlgnc:JI lItrat krwawych od
 lokatorów Ulława ta &Utąr alycbanle go ruzporqdlEanla włunukit łub Pfa. 
tek tydów w cJtBU lat dwudziestu wipuj,cl) dotychcr:aa n e cbomości wo to ogranicza. - to Jednak na lU- 
war
nle niepomiernie (& II ba 17
 knywtJqCł wldcleleIl 
l;łr Ma ona pelne Jej I natychmlalltowe mleel8llle 
wr.łrl. na III
). IdeU pnytem uw.r.gl
- u.tawę & dn. III grudn
 włerda kata- nie polEwala pow.zechnł' bl'll.k Illlesz. 
nimy InO ekooomiezq 2ydów, Dlezwy. lItać 110 podwaUno u ro nkó miea' 'taili stwarzaj,cy wy t podatne poi, dla 
klo 'mJertelDoU eWecl ehrzdt:IJai1- słrofalnycb wprost stosu w brunnej \\oyzyaku. _ 
sklch, Jeucu gromiej pnedlltawl alę kantowycb i &apobl 
 eu
WDYch I'rojekt nowej usta., uBłłu
 roz. 
&JrlEYlIZluść naua. pr"y d&isłeJaTcb pnep p wl

 zwlalEcza &nł' &aladnienIa: q. 
- - - I lełcl ru1nJe m1aaL j Sejmie j'egulowanle wysokości stawek, ho- 
Nlepoko liCe · 
 Dotycb
zUOW& d)"lkulI a w 1 twa body umow)' oraz okrdlenle wJj,tków 
W prula ad.ń-k
' ukazała ft,:--t: !'twlerdzlła, że WlI&)'sille :
w
stji Jd aaaady nieulluwalności najemc,. 
lIpiewajllCA te w Mlniat.et'um ..ole &m1 PI"'&)' .&naJł. Ii obecny II . ' PrzepieJ ..6.... 
· W&I'1IZ&wIe rozpatruje 11141 04 lUlku dlal pluJ lea&kaniowej Jes& wpl"Ollt grozny. R ddał I aR I ra 

::::łe: B 
o::!:".IC ::: 
wie
 to 
ł:
 I :;::


: WT
:!,
Ólnfo:

t!\
j:: :Ie 

 
I:jl -łena Ide dokODał .polowo: najpier.. komisji. .,Doqd Istnie
emu porqd j,ce ustawie. Wyje&e q s pod przepl- 
ma b1
 pneDJealOllJ' W)'dllal IIaDcIJowY..ł.. uiwł.-;a wbrew tJ-set, I wbrew 80w o ochronie najemców m. l dom" 
telD W)'dd&J rucbu, wkllucu r8U&6 W1c1
.O" Junn I'rawnemu
 
 Z8118
" li na- których budowł ukoDczono po t. .. 
TrIIlIlllukKja IDIaIabI l17e wlłoak-HDł · cłIto- zamIarom praw wc I ezeA w cu- 10111 r. dalej pomieszczenia wynajętt 
BU rb. -CDlca konTata s pom ellZ dyt w na przedsiębiorstwa rozrywkowe, kino. 
WladomGU la W)"WCIIat m... w 
 Jzej uJeruchomo'cI .la d.nr", g teatry kabarety eale &abców Itp orac 
BSwle _8m po.UM ZU;e
oJI!llle. "'le..- i
tocłe zwraca wl
c1cielowl IIleruch
 mle
zenla ":ynaje&e na bank
 ke- 
'aOle jaki..SO łllłdł urzcdu poIlIluego I Gd&illlkI 
okl JedynIe bieqee wydatkI. Jak
e io'ry wymiany I pomieszczenia od ł .. 
· eh.1II sd1 IIZowinJakt tamt.JaI waellU-ł 'eDŻe poDOili na utrzymanie porq - . j te pólk ak 
lIlIemi dll.ł- dG wyparcia ł,...ł..I.a polll/ł-8IO. '
u. ll1ł oAwIi!tIeuJe, dostarczenie 
3jów ,.-.zw y : ,;,
a e s om 
y,. 
w. 11-, naldl wwaiat I PULJI.t.. wIdzenia 011 od ł Ta ra4ca I Biczem uJe- nym. Od I.. r. pcreqwnJ' wYjęte 
rodowep I paAllłwowep .. Diea:ł'cb&Die ullo. 

d
f
na nlesprawledllwoU. pro- '.Jędł. pod ochron)' budynki fabl'}'cZDJ. 
dUwe. _ \vod ca do ruiny miast. byla I Jelit DopustaalDa podWJłka komonlgl. 
Bka
oro.:o':u
:e
::k:-

O:: :::. 
_ 
IIJ\\'-:' pobud
 ąłenla dó zmiany o- nozdzlał drugi 
olltanawta dopulII- 
IIłwOW)1cb.. Pomijając wZBled
 necwwe -. \ł!cnej ustawy. - czalnośt ewo
dneJ umow, pny mllll 
ile W.eIU)' tr'aoalokal:Ja oia pn)'nfolla alt ol.> Sprawozd8l11't lItwIerdza d
le
, te kaniach od pięciu pokojów (art. SI oru 
pawitJkuellJa aprawDOAd cIaaep un,cdw - lotychcullowa us&awa lltanęła JUZ da- normuj" "-ysokośt komomi!go W 8to. 
wq1ecly pulił1CZDjI oakaq.'al¥ racuJ pulO wno w raqeej sprzecznokl . wymo- gunku do komorneso za c:&erwiec r. 
lltawieme D)'I'8kcJI w Gdailaka. Oł-DH la 'ami rolSłdku. że zapadaly jut nawet 191£ (art. r. I 6). 
rui,,"a al, OB .jckaz4 llkale powtón)'t rejtera 
,rokl I!c!dowe. które zupelnle otwar- Dla mIeszka" t-pokojowycb _ 5%; 
d, I Gdamka, ku olema/ej acleae miejIle'" cle lamały jej po!tanowlenla. l-3 pokojowycb _ IO
; ł
 I lakIa. . 
w)'eh hakat)'lItów. Car w Mlu sterjam Z&!!tB JejU jednak" w ocenie stanu oba<:- do. naukowycb I trychowa\\c:zych 
nowIono aI
::tł;n
I;-: 
:="'l:

e.::. nego Sejm okazuje zupelnl) nIemal 15r;.,; 7 
kojuwych I więbzYCb o.... 
=t:
.o, te opuazczenle takiej plaeówkl jednomyślność. to co do sposobow 1111- JI" sklepow I Innych pomlel!zczetl baD' 
UOII&n, apety t 1 
eh tól I!dBmkicb, ktu_ praw)' zacbodq pomiędzy klubami JIU.OIl) ł:U OkOIlC""""\-I.."" ",.
LJlI
hl 
11.)" na mÓlIU Człowiek pgc:zul lWI aUe. wokl, us'ępllwOIIcl I przebaczenia, . tak ; od nlepr.miętnych czasów, ,,'skazuje pn,- 8io. l'Ó!nem 8zc!ęAc:II'm. Daleko jrdM' 
a 
łlQ z8pragn
la IriWDI6w - arazu DIUI jed... ł dru
8 .. częściAmi IIklactowemł f czyny wybucbu. przebieg waJk i IIko'kI cztśclej baalo podobne l.Iylo echelll d
l" 
l"'lerz\:clem, a Idl człowiek w walce!. duu)' ludzkieJ. którychbJ &reszt, nie mo- p!Zn Wojnę zdzlalane; PfE)- lIPOSObnoŚCI w¥GU LanJi
.lJubCl, u.JJłi:e.., lai!. u t..:ic:tlf\/tlB 
",.ll'nem naucz)'1 alt uływat BIły brutal- Bla al, wJl'lec bel 1IIIZCzer!*U dla .weJ sl
ga w \i&Lrój llpołeczny I państwoWy na. I'rzewidujl)Cł myśl, poliI)'czn" odIIu Yi B- 

i'b


:

I
 Wk =:
 IIc:zJo.:.. 
 jednostce I I'Odu, jego cberakter I Interesy - korz)'śc1 JOCI od ojczyzny dalekie jeszcze, a arrołł- 
tloJ!'ar Ia:..ło....:. .a..... ..
.:: ___
_._.u ozem W)'Btopuje na - stra.ty sl.Q.d wyD1kle. Nauka lIOwoczellfla e., jł!j niebezpleczeńe1wo. 
tQ" - - -- _..-U jednoatkl. ... dlior. w iadnej dziedzini. włedq Dl. AdowaJa au cIał.Q auta" 


litr." 
- 
Wedl1lg IltatptJkllE roka 111IO. oplu pa 
stor6w poelad&1o oll,..&8"tw. nł.młeo- 
kiII 83 proc:. w Wł-ikopoł--. a '1 proc:. 
na Pomonu. 
Bea 8kulka poIOIta" raport,. lftIICItrO 
si I wskazanJa IDleJKOW)"ch cąnDlk6w 
miarodaJnych, ocIpowiedzJ&lD,cla la 
 
nenJ I Jego kOllMkwencJei Dle maJdu- 
M pollłucbU 110111 obJW.telllkleao ranumu 
. nm1enl& I połr6d mlejacoweJ I
 
lwiadom.' n1ebazplen.tl8\wa, .aJbliieJ 
IlezpoUednio Diem aapotonej. Nie drJa 
ła w Pol'lce pn)-kla.d Innycb pańatw, kon- 
aeJ!w8Otnl. I bezwqlęclnle WJkODywuJ.. 
ą'ch JIn)'8łquioc:e kaid.mu pail8łWu. nl- 
kim I nJczem Dłe mogl)ce b)'t WlJpowane 
prawo wydalenia .zkodUw)'cla I ucł.tli- 
W)'cb cudzoziemców. 
W Polsce cudzodemCJ et potJOIItajl da,. 
_.. zaiywaJłc ZUpeJDelO .pokoju, JIOd o- 

 pol8klelO prawa. pod o"lekl rUI 
sklcb wlad&. W Polsce Niemcy. nie po- 
lladaJtcJ obywatelstwa polikiego, zaJmu- 
Jł na wsi I po mIulac:b wygodne mies. 

 Intratne waradat, praCJ, kled, 
r6wnoc:seśnie polscy obywatele, wycbodż- 
er polllCJ robotnicJ r\liowaDJ . Niemiec 
aI
 majduJ, w wl.....,j Ojc:z,ytnle dachu 
lIIId Elow.. modków zarobkOWBllia I \ł- 
tnymanlL 
Wpokl SeJm. - w 
ocłafc' :de- 
...... ....Ici wre I JaI WJCZUJI.j. dt 
........ ąo......tw.. kUn widzi w to- 
........ I pnadhlłaDł. gnałaycla dła 
fi , .-&fOII I" lIos1lDkłw lcIa .trwaJ.. 
.... .ł-.......e pahl l '-.... at J II ! 
..... .. IcalaatroIJ aUa .dslwa. 
Z UCZZlJcb zebna6 I wlecdw w Wll'llto- 
pDlIt:e I n. Pomorzu doc:bodq D&II IIpra- 
....danl. I "1OIucje, btdoce wyrueZD 
1DIeł-Yeh oastroJow I Żfda1'I. 
Sejm RzeczypoI!polltej jest obok Rqdu 
WIIp6loc1powledz1alny za stOllUnkl na za- 
cbodDleh dem1Kh. za Icb rozw6j I konsek 
wetlCJe. 
IItdrą po naJwlttnlłJ szkodzie, J.t, 
JBal dla narodu utrata jedności I DiepOftle. 
.ł.O bytu, wlonlbJ6mJ obec:nie. odbu- 
dOwujfC Rzec:zpoepoUłt oprzeć lI1ę Da do- 
Iwta4c:zenlaeh przeszłości I ml
 Da oku 
Butki dla pl"lynłości dnia chJsle
. 


Mr. 1& 
- 


.
		

/sp_1924_02_24_46005_0001.djvu

			Nr. M. 
; rzy"fanle I własnych centralnych u- 
rzłdzetl (ogrzewanie. ciepła woda) oru 
wiud, które oznaaa się według kaBa- 
ło.N włssnych. Art. 9 uBtala wysokojt 

morDego poble
anego od podnajem- 
CÓW (sublakatorowl. które nie maie 
przl.Jtrac£ać sumy płaconej za odnaj.. 
Ił CIIęić mieszkania o 30% za pokaje 
PUtlt.8, a a 75% Ba pokoje umeblawane. 
o,rulcze ale pl'aw. WJ'POwladaala 
a.bw. 
Przepisy rozdlElału trzeclea-a tycq.- 
NO pl"8wa wypowiadania spotkały 
lIif I astr, krytyk, wywołam,J po częŚCI 
Dledakładn, znajomości, przepiaow. 
dlate80 nalei)' je omowi
 IIzczegółowo. 
ROlwl,zanle najmu z winy najemcy 
nastąpić maże w wypadkach przewI- 
dzianych w dEiełnlcowych ustawach 
cywilnych. Oprócz tegO' wynajmuj,cy 
mote 
 ypawledzieć najem jak równie! 
korzystać z postanowieb kodek'JU cY- 
wUnego o ustaniu najmu tylkO' wów- . - -.- - 
CJ8S. gdy Istniej, ku temu watne przy. Kr e d v t u d v skontowe 
Uyny. przy ocenie, CIY Istnieje wama ", 
przyczyna należy przedewszYlltklem p e K. K. P. 
uwzględniać Interes najemcy. Ze sprewozdanla Palsklej Krajowej 
Za ważn, przyczyn e należy m Ił- Kaay PażyczkoweJ la rok 1923 dowja- 
dzli n n e m I uWażać: dujemy "Ię. ie z kredytu drskonto- 
a) jeżeU najemca mimo upomnłenia wego karzystały w roku ubiegłrm w 
snlega z u.płato co najmnrej dwóch naslej instytucji emisyjnej Instytucje 
D&StępujljcyCh po sobie rat kamarnegoj kredytowe. przedsieblorstwa pnemy- 
C) jezeU najemca przez swe nieprzy- s1awe handlowe I rolnictwa. Suma 
poite lub wogóle nienależyte &acho- udzielanych kredytów dyskontowych 
wliDie si, obrzydza wllpółmieszkailcam wynaslła łO biljonów 972 680 000 000 
pobyt w domu lub porztdek w damu mkp. NaJwleb
e kred)"t)' uzyskal prze- 
poważnie zakłócaj Ol zachowaniem IIlt mysł wlokienniczy (20 736 823 miljo- 
llaJemcy lltol narównl _chowanie IIi, nów mkp.)j następnie przedsIebiorstwa 
osób przez niegO' do mieazkanla przy- hUlnicz. i lórnicze (6642225 miUonów 
Jłtycb, jeżeli on temu postępowaniu, mkp.); Inlltytucte kredytawe (6097 229 
chać to było możliwe, zaradzić - miljonów mkp.)j przedsiębiorstwa me- 
niedbał; tałurglc:zne (1 bUjan 7
 332 000 000 
d) Jdeli najemu przedmJot najmu mkp.) j przedslębiarstwa chemiczne 
... całości lub w części I urqdzenlem (t m 38S mllj. mkp.). 
lub &-z niego oddal w podnajem łub Pozaatałe gałęzie przemysłu korzy- 
U8f4pll za wynagrodzenie nadmiernie lltały z kredytów mnlejllzych. wahaj,- Dział 
wysokie w porównaniu s kamarnem, cych się pomiędzy 691119 miljanów 
Jakie sam płaci; mkp. (przedsiębiarstwa naftawe). a d CzY 
e) jeżeli najemca prawa z umowy t61a5 miljonów mkp. (cukrownicze). gospo ar . 
najmu '" całOŚCI bez zgody wynaJmu- h-eds i .....lorstw a handlowe ka......- _ 
. . d ł" Ił brak rn:;..... . u
 W,..., 'r. Ił. .. ......... _ 
- 
J'cego mnemu o s
p ; w u zgo- stały w roku zeszłym E kredytu dYB- ZDana powalecbIUe ftrma Sewe..,.. 1>eDdo. 
dy wynajmuJ,cego UJ'ZQ.d 
zjemcl:Y kantowego w kwocie 875549 miljanów *1, Tow. Ake. . l'alllaDiII, ..-",ia -łII 
lub Sld może - uwzglłdnlaj
 przy- mkp.. rolnictwa otrzymało kredyt na dzlalalnoAt takłe I 11& PGm_, POWMna).\C 
&oezęne 
rzez 
Ie IItron'y akaliczności lIumt 187192 miljanów mkp. 
próc:z pr-.edatawłd.la\wo w)'I'Ol>ów nrycb 1irD>1. 
- zezwaU
 najemcy na bezpłatne odo. kredyt6w dyskantowych' udzielała SI,. Llaieclu w T_lu. Jak ....ł.dcImo. fInna 
dtpienie praw 
mu w całości lub w WKKP. w roku zeułym kredyty na Sewer)"ll PllDdowBkl "')'rabta 'DrDlelT pierw. 
aęki; zastaw tawarów. Wyniasły one w cit- IUOrltdDeJ jako6cl, pOIrab..,k a ł1 drze_, jak 
. g) jeżeli w celu przYI!f4pfenla do bu- gu roku 9 
6 673 mi ij onów mk p. W te j . eqAd do krzeeel Itp.. GraI p.rnltulT 
 
I h k we 1I1'IIłdunta dmnowe 114. 
J 
dowy pomleszczeb mieszka nye '0- grui>ie.z nnJwlębzych kredytów ko- jakoAcl. PclJawleui.....-yraIoóW fłrm6 s. 
nieczne jest zniesieni
 lub przerabianie I'Z)'l!Ital przemysł metalurgiczny (3 bil. PendGWIIltf _ pomana j-ł poeł-aJ
7. 
budO\\-lI. nie bedłcych z pneznaczenla jony 870) 868 000 000 mkp.) anu: pne- objawem. rdł'* dGł-d wtekaa eq6l! zapotr_ 
bud)'nknml mle8zkalnemi (ustawa po- m}'sł włóklennlc&y (2178 łł2 milJan.t bo_ii w tuleJ-J CIkoIICJ 
1arJ
 b1w.
 
daje jednak c:aly szereg 

trzeień do mkp.). prze& '1rm7 .7doWIIJd.. F...... S. PeDdoWIIlu 
teg? pu
tU); \V ten sposób PKKP. wydatnie t'CZ71D7 11& PCIIIIGI'I- Jak -JI...... JIOW'O- 
.) JeEelt wynajmuj'ef przedmiot przyczyniła się da ażywlenla D&SUIO dUD.&. . la) 
najmu. który już prze
tem służył do życia I;ospodarcugo. -o.!;alJ w G .,..w. UI. -.- 
 y -= 

 :-:: 
pomleuczenla pracownik. jego przed- w.... ...... 
_n 1kIerO 
I!lębiol'8fwa, albo służył jemu samemu wieka zDllll8j wl.lkopollkiel r&blT ki I w
 
J ak o sk l ep lub P racownia na ten sam W S p rawie bJnego uniwersytetu wabudlll up'OIDD7 wuędlle pop" · --
 
k . .. k' to teł makolD1l,)' ł- ptanek 6wiełDie .... 
cel. lub dla razsEerzen1a swego przed. U r. uS ello. zaprowadza. '" 
sieblorstwa kanlecznie I zaraz potne- W odpowledlt na Interpelacje eeJ- rszaw*a, 
bujej wynajmuj,cy winien !" tym ra- mD1'" pos. Prószyńskiego (ZLN.) I to. &leId. .e 
 
zie wypowiedzieć umow, najmu z ter- warzyszy . dnia 12. bm. w sprawie ........II-to 
Dlinem eonajmnlej trzymlesiec:znym. rzekomegO' tolerowania przez władze Abte: 
 
 (tnł); Sole .. 
Vrqdy nzJemcze. - .oralorl'" tajnego uniwersyt-etu ukraińskiegO' we taIIOWe 30.000 (30.000); K JjewUJ 
= 
dl. baI'obotn....... Lwawie minister spraw wewo. w po- do lł!lOO (15.500); Pub lłO()- _...: 
,. '. aA r łOOCI (łOOO). Wlldt łm-.....-........ 
RozdzJał I omawia utworzenie, rozumienlu z mml8&rem wyan re ag. Spl_ ooO-19!JOO (20.0001' Blek.... 
atład I zakres dzłałania urzedów roz- i ośw. pubL przesl
ł na ręce manualka 7
erA 2C.QOO-t9 . Elekt czDOAt 1eoo.-'nOO 
dzielczych. Rozdzlal 5 zawiera prze- Sejmu wYJdn
eme! w którem &aZ
- D_I,raw. 
. (3700),. ell.... 
 (1Z5); 
pi8, cbronlł ce bezrobotnych przed cza, te I!!tnieme melegalnych organl- do 15011 r.CAI). PcI
 (
). Cbodrriw 
ekamiaJł). zacyj wogóle, a w tej liczbie taJn1ch Sila I h-ia&lG . 
 2'100 do 
f &&kładów naukowych. ntd uwata - 11>.000-1'0 T.R-$.2I5O (20.000), 
 do 
Poł..... r.&ecz zupełnie niedopu8Zcza1n.., a w 1ł%.'--2000 (25:5). c.wełc. I . III. 
W kołach wldcidell domów wywo- szczególności w stosunku do tzw. tajne- 81'010 ( ססoo ); GMlawlce '
.::. T_. 
lał Diel:adowalenle arL U usławy, go uniwersytetu ukralt1sklego. o któ- chaMw St IlO X8I\t !800 ::7100 (17.C1011)' 
który brzmi: r mowlO interpełancL rqd lawsze rabr. eullN 11.500-.17 1110 UO 
 
..Od właśclclelf nler\1cbomołcl poło- !lr: I stoi Da stanowisku niedopug- Flrlel nJO (2S)O); Laz1 ł30 ł50........ nao 
łonych w gminach miejskich bedue po- czalnold istnienia tajnego un1wel'8y- fi:!:) (500): Dmwtly '=ło: ł-!OI' WalU. 
b1erany na rzecz Skarbu PaDstw
 po- t
tu. (1':'0'1,; ........ylll 1e6D7 10.000 do 
ciatek w w aokości nie prze
rac:
aJ,ceJ Wobee włAdomoBcl o istnłen1u tego To... 
. weBłl tD.ooo-t9
.
 ('), 
ao
 oplacanego przez najemcow ko- 'UDi\\'ersytetu wladzepnedslębrały sze- O-!8IoJ (1 ZI"ililski 2000. IV em. 17m do 
ck podatku od właśclcłeU nleru
 ne:e mol!'. wystQ.plĆ przeciwko nor- 
;
)'17:b
u&ki 1200-7200 (t), '1400 (Z). 
lhoAcI. aby w bu
łecie nie pows o: malnym I legalnym pnejawa
 życia 
__-75n (3). 
 (ł I t), .. m: 
IUkL CbcłC ląDożliwi
 rqdowl UD . kulturalnela ludności rusIbs
tlej. jak Staracl'(lwlee 15łOO-
M-15
 (16.mI; 
Ih(j_an
e przepls?w co d
 tego pod::_ posiedzenia. odczyty. I l p., ktore Ol Ist- l SuchodDł6w 1ICkX>-7800 
); UnUl 5000 
ku zgaunle z zanuaraml J
o co 

 nieniem tajnegO' UDlwersytetu nie s, !51oo); ZIt!lellicwakł ł6.()()O.-4.'1.500 !47AO!J; 
DatJI SkaJ'l)u, pozastawiano 
_ 
 zwi
zllne I nie BIJ podejrzane a 
as A k T a ) - ŻJł pol. rallT. _,. I-Ul ea. 
lłOO; 
określenie p
epJsow rozpol'Zł!....en waoie tej placówki ... . 
fre&,1aent& Rzec&)'poapolUej. 


u.owo I'O.OJł8KD - aleddel .. .... Ił. "I ... I
 _ _ 
Post - 
-owteala ........ , Tnr lconkUfSJ T-wa ,.RDZW6ł-. KOllO)Jłe I
: Zawlt'rełe 280.000 - 270001 
W POStanowieniach kobeoWTCla na Za
 OkJ'elowJ T-wa "R.-..r _ _ 
OOO); t,rantOw 1.
.000-1.ł25.000 de 
uWłlgęl. zasługuje art. 26 poataDawaa- Jewództ_ l6dald. ..... 
 II-. U7:iCJOO-t.łWoOOO (I.łOO.oooJi Borlto.ekl ł- 
kcy. .. od og!aszenla ustawy do l. 7. kurą Da Jll'Sa literackie: d. łOW-
 (3U7S); BedllaWllk1 I125j 
abł. 
tll28 ładne mIeszkanie nie moie by6 I) K-łlura Da ....zw, .. PoIak6w towlq 
 (m); Sk6rJ I prlonUd IM 
przerabiane na biura, kantory. 11kłady. cbneklJaa
 (
); S¥1IdJ.UI roI
 8JOO (6110O). Zacb. To.. 
teatry, kinematografy itp.. chyba ie Warallkl kOlllturllu: lIII.a_ JIOWIDII& 
 
 (m); PollIkt LICI)'d 
 łOI) lai 
wlaŚClclel dostarczy odno!nrm najem- "pl- popularnie w dudla ant,..mirkJm Tow. łraII8p. 11&eI!1. Sl5, VII em. CJOO, Cmielólr 
com rownay,-aJ'tościowe mieszkanie w I qodD

 I ebDom
 aadaIał-l T._ \11IOO. -MOlI (4IW); Haberilueda 17000-.... 
n6dbudo.-anej CJ:ęścJ tegO' samego do- ,.RCI%woJ. ujęl& w a"'lOZł- '0I'IUę. m.p...."')'&- 40 16000 (17.000); klucae 
 
mu. Art. 27 głasl. i'e włdclciel jeat ua
 CZłer78&U W)'ru6w. T-ł. .....,,
 151IOO). "arek łCIO (300)' Maryniu 8200. .ł..!' 
ob .1 lila prae 4G dIUa 10 , Ił/:U F. ,-"- 
011 Q.Sany utrzymywać pnedmlot )/acntd, dwie' p...... ..... druIa II nUI (50001: Spłr,t- 7
2eOII (Z), ... 
najmu .. 8tanie matnym da użytku Iłp. Ruaa&ral__ .....u.... 
 .... 1 (
IWI--ł50 \110OO). 
I \\"ykOD)'wa
 odnośne Dl'lfdaeDja...ts 11126 r. 
władzy policyJno-budowlanej. 2) KOIIk_ - ....1'IDD R_ja.,... K 
Oto najważniejsze polltanow!enfa WaruDId: ..łł,mDM w 'Cll'lDI. ..,_1 
u!;tawy według prajektu komisji praw. wluleD IIUIIU'owat 
I I 6rocIkI dzialula T.w.. R O N I K A. 
niczeJ. StanQwisko stronnictw uJaw- .,Ro.wór doprowadzaMc9 do pono,AiDe80 re- KALENDARZ. 
nlune w dotychczasowej dyskusji araz aultatu. Cal«*! ujęta w edeI7 dG ołmia nrre. ... II ...... l'ietr. lilia 
araanizae" J l al. a .--'- w i wła '£- ł . cI ' ell d n... &ek. Rllm maraZL T-łD 1Iad.,1aIaia prK ... x.....deJ. 
. ._&t l e M..I- ... 
.. 
.. . "'£u Da; ..- dnia I maja ł9U r. ,. es 
mow przedsła\\"lD1Y w nastepn)'m ar- 
 dwi.: pIerwIIa 30 IIp. *"la . .....eu..I.k ... ..... ZJ.ł..,.- 
tykule. zlp. Kookura 1'GAłn:nm.ł7 ",ziłI w dDla r"łłlJlC. oIaIa Iti I_ł-o 1112I · .. 
KoIIIomblll&Hj' lIIeleol'OiOf(ieanej 'ftIfw4 
10 maja 192ł F. 15-.0........ lelllper.luh pllwld,..e. 1.. OJOJ-Ii- 
I) KoIIlura - Newe1" ..... d
. 
... - 1'.' .eJ..... _ &1.6 CIłlłleale pow..,. 
obraz.
7 apLDe "uW UUZflllJW1IIIia ja.. ,P6 6 pow...... pocłaalll'lMlo 
klchlloł-łq .toeuo1l6w I: 
dam.I pnez Pola. W O D O 
ków.t:hrześc.jllD. Forma populama w objęło.\eł . 
 A . I . A W., L" 
DlA IIIIIleJaze; jak 51100 8I6w. hrmIII 
- Z...ieboel, dni. IQ II + ł..6' W--.., 
łanIa prae dG I 6 llI2ł r. J... 
 1& . 1,18 .. PI....d.. 
"L + I" 
N..:..... dwie: "I.rwna teO 8Ip. cInp.. 'URn. d. .:J I..... .... .. ..0).... du. . u. 
.......... r t I.UII.. CbelIDIIO. do Ił II. T 1.99 a. o... 
prawlooa blbljotet:zka łldolll&-. s.cł k
 oIllIłdł. da. .8 II. .. I lIS .. k.n.brGII)5 !J. 
kuRO"')' od
zle ełe dnia 10 
 III2ł r. 
 I'" .. 1'Ie1l1O. d. .1 U. + "'I .. T_ 
VtwOl7 wlaD)' 1r7t! pocIpla_ lodIem lab Ja. Ja Al ... e,lII a. a....... da. II al ot'" 
pe8ucsonlmem au&cwa. Daawlake 11I6 I ..... .1 SZl"eoh
1, d. ..
 II. + 1.110 .. 
nal.i,. do:łICQ'e . raaalLal4teJ kllplll'Cill 011II' _ N. ...1)'. W81u nelu Wiei, eped_.. ...116... 
"'-J łemlepdłem lo peeudClllł-. 17.... ..
.
.e.Mlloda
aalodGII"IJ'ł.l (SZJ
 
a kODkunowe w _1UIi,ł7ą kepeńacb I - r..... Hi.,.1d. Dl" o lOda ....11I 
II&PI_ ,.I(Clllkura Da Cldez",-, .J\oatura 11& 30 ..łIldJłiu komedIe .,10". J. Kora.. 
b)'1DD
. .,Konkura .. aowe 1 k4 M . II&la, akła. n.....kIoao ..W'SJ I P
k." 
1IIe dle 
dat! lub ud8,lać JIIId adreeeaa T.WG ,.ROI' młocIaldJ a.kolneJ. Waeaorem o IOddnle 
w6jM Lód.. aL PodleiDa Dr. .. I'I'IM)'lki poe1lo 8-mej 1ft." leftC8rlli połak
 po HaUn, 
.... _la, rekomeDdowat. NqrodaoIIe _twGr)' rlululckłej . p!erw.4oraędn,.. pro......... 
MM al, WIuD'" T._ 
OIw6J", eo ad oral p. Zofji Jarouewlcaowej, kt6ł. .,.. 
do łDn,dI utworów t.o T-wo aae&nep &oble ko... ... lIoncertowynl Iorteplallie at-ł,' 
pra_ plerwazefaat_ w II&bl du I&kow)'dI pa. Cnopl... Ceny mlel8CI 1I.,lde. 
porozuml.ula 8It I IWinrem. W "ledllel, O pI. 3.30 po połudfthI 
Rllkopl8)' z__ DIe 
 'wietna komedla-'.rM Hopwood'. ....1ItrO 
.lOeoda" . na której pub1k:lnott bewl .It 
lawsae do8konalll. Wlecaorlllll O lOftIn" 
7 30 komedie J. KoraeAiOW'AleJo ..W'SJ 
I Peruk.... Olcho... _lab.ott ... 
epoki Stanl.ława AU'Ulta. pI'Olitole c"'r.
 
terów ulKlaacldc:lt . .aIce a .fntDall.... 
illlucznołcl,6wcJe8Mj U).lokraqi, apnede- 
waystkiaa adrowy 
 na *Jde i oby- 
cl.je połalc. up" " la omedj
 .ICZ.. 
,t6lnlc cieka., dia 8f01ecn6atwa po_- 
tkieJo. 
_a Bal Gwid..I8ty. Zapow..... w. 
[
 aantd.-ao w dnJu 3-10 marca "e 
rzecz Itudow, lmachu Polakie. łn.tJ'lutl! 
,'rleclw.u_ea.J. aamlea&aona pn811 l,. 
:ocInieIa na tena ..lejSCII wzbudz"a .... 
ylllo . Toruniu, ... nawet w ..łestKh 
it8ied..,ch 11N14..,tc'e .aclekawł-l.. Z.... 

n1Ch 8łIOn .,rp.Mi jut leN. aałoaeaia 
.) ..proSIe"'" k&6re k_llet ae -.'od" 
". lIIeao aJenłełftJch WJlył
 bcd.łe cło.. 
.ieło . poclttkielll prI,..ł.. I....... 
<'race w pouuea6laycll podlaomltelach .". 
* nape"... Koml&et poatarał RIt O Mł- 
.,... &Ił, ałe. 8kompleto.enł. orkie.łrf 
...,calIowej I leJ w laki. lIkJackle, kt6.., 
llmołllwla cIoboro.. ..u.," do tatoca IlU 

 at do 7-el .Jdlmy raM. Dekorą 
sal M ... .iec:aór pnettM III1fłc1-.aler.e 
I plaałłcJ. Proar- wIec:aoN lIerdla urez. 
malco", uareal... alapodzIanek, .npet. 
IIlony IOI:..nie w cIocIatku przez Kontr.. 
ternk Art).I6w . Llt..t" w ToruaIu" 
dm . ....._łenlu tak cIonlo8leto c*v, 
.)ftaro..la .. tlaleł tu swoi, pI'&eę d.. 
I( .mlllltu. -Z pnc dotychc&a jut przJlOto- 
NllftJch I .,konanycb MOiM WyWnIOsko- 
wat, 68 Bel Gwł.u...., . pa..1ęc:I ...,.. 
.tldc:h uc:ustnłc1eJ& I UCle&Ulik6wr ,.... 
.t.nIe lak MIdi"" 
Z _1.lena. uucl6łll1lll apo...., ł-'r 
relnlk6w w dniach Mjblltltyeh. 
- Ponl..d....OWJ' W.
 W..... 
1'0"''''. W poaleda,ał.k dftIa 25 luleao . 
łada. a wieczoretll w Teaun Miał.ł- .. 
'Jędde ... Wielki 
1ecz6r W..
 . 
"",",Mntu 6wlaaowej ...., .,..waczld. ...... 
",.eIonny opery W8rl&_ald.J pp. H. ZłIoI6o 
.kieł - RUSlkow.kleJ. berytona apery war- 
.zaw8kiej K PaIewIa.. IIohatenkJeeo ... 
'or. I>ya-. prof. SIod.ltlsklelo. N..... 
Ira.. ałot, ... 111Wory wa.nerow.1de ..W'" 

irl.". ..Lo"...,",,". .. Tannhluscr". 
Bilety . 08rUe od millana do Ił ..... 
ą do ubyci. . k.... łeauu. . 
_e s.op!ra Toru.;ak... oeI..RatuJoe 
!>deoi '. S.opka TondIlllta. "lInlIII &chowa 
la arc:hhrutla awe .rt)8ł)c:r" wykona.. 
n.rjoMI!d, delII leazelc leano Ol..... 
,;zed
tawłen" na cel ,,Ratujcie Dded" .. 
.IWertek dnia ts-ao ... III. W NIi bot.. 
Tn, KorollJ. Kto poaplesa, lIa to OliutnIe 
.ncds..wle"ie. prayc",,1 .Ie tlo zwit- 
kue"" dochodll ".e.MaOMIIO .. ułnr 
tri.,,1e IIeroL 
.. Koncept .Latni- w d,,'u I _Cle 
b. r.. tek 1\1IIII IIIn,d tow.nY!f>tw. teeo 
donoll, bu., .. t.oac.t ... 410 nIb
 


.. 


-łr-t,
		

/sp_1924_02_24_46006_0001.djvu

			- 1ą.@. 
POlIO_lUlI . .... U. bit S . _'_ __ 
 

"l" ... ROWO::::: Jt(a ł.DI Oł-nłe tyJemJ. w porze przygotuwa
(, 
---- o J - - --- -- o - - . rowaI P. pelk. Nleezaja.lbJIIIłoWkI. . do IłOwych wyborow , ktore mają l.. :!J 
... ... I . S .. J I .. _e O ......u..enle rvda. _Ie1owetO o..-A __u
...nn dni 6 kWI,, '- I L Acz k ol wiek te Idł,! 
.... K
 
Ił..rlll .. le"a. p(l
&"""
4)1 (I poił &' .. --- N ie H K l. porządek o...... -#
..---' W 
inlelł w u... . rtDi. ..
 
..Jzilllku crl £Odz. ) o-Iej. Ce
J miejllC 1.2. - POIROr&llo II rozDOR40zell m.z.- (W,.oz 
dla). lane la- deIIla. Uat kaDdyt1at.ów. do Rady up.,.. I 
:i 1 4 rr.llj. rnk. wSir.łllu;, aię z dniem 22 lutqo 1924 r. dniaeb m1ejlleOwI j ollohcm! 
all kole)1ł 29 IL do dDia dUllSejllzego . Jest .JI!UQe :. 
-I. Br3Q:WO Słru)uk!a w 'lonuaia. 
nt\d z powodu slebelO zlIludnlemo bieg pGCłł- kupione tu w GkGl1ey .flTdłG w
1d Ceo
 kojnia; PTlYIIZI.y t)'dzlen zapoWlllda lit lit. 
.,-zypomina nlnlejszem o ponledlialkowew iłów Pllsażersklchnana8tCPUI.C)/chszJakllCh
 do Yoięuzydl m.aa& la. 
o
eaoDob" krowy plero pad znaldem w.
w ł OOI'll4ł. n..... 
IItrzelawu G premje w łokalacb BractWl& Ne azlctku Kar.uz, -/\o'cienyraa poc l 4a ł pJaconG llardzo 
Iarko . aD J jak 
 Jlłiljar- czuu pewną II(!rclI)'Yo'Dui;t 1VykaaaJ, I
 
łStrzelnlClloJ Przedzamcze ł llpoddewa się 2e 1
32 1 )633; IUI ..deku Morzeuczyn-Cinlew mJeezne aie 
J, WJęU ' I rzyatwo RzeDLIMiolcze ł podobno I"
 
pp. cZlol,lwwle zrozumlek WJ'ellZcie Intencje poe- 2243 I 22:>4 i M ul.ku Puck - Reda da marek. dl ceD gospo- P. S. L tj. 'witollOwcy. nesz&a zaś 8jIIJjl't2t&. 

rzado I stawią Idę liczniej jak · 051at1lle poe. 3ł58 i 3483. . Pomimo tak alelLorąllłD)' lDĆe zapi&- litwa dopiero alę I'UIIU ł lno...U PGd..ł.. .. 

lftledzlalkl bywało. Jedaoaełnlll 0ll'llnlcz. siC bie, poc'" daTle pozbywaj" .tę byamlęcl pp. czlonkllw. _. Demonsuacja bearoboC..yc:1t. W darz&. :at .. WJm'aI przerwy ". rej PłIJo 
L- to na " u ren d zle udzla:u nie Igłoslł. Irp L_ Cbej-ł- 
WJt.szeDie op
 . -łanG';".1 WI.uczył 500ie z kasy 2 m"jllrdy llllre\. 
n .. ub. .. rod, P ned P ołudniem QrOmeda -
. _.._
 ) T te.." ceeb mI)aaraki .......- 6 i k cło .... lo. 
oprasza się G zgloszen
e najpóźniej do ponl.,- " b , ........ . u J # leIIIa WfID8CS)'C łOI Nec cle lU! "" W)so... IlIlI\ę. Nil 
dzialku 2:> bm. na roce p. prezella .lan""'sluc- robotnych w liczbie JW OfoÓO ze ra. .al
 na 6wem O8tainl... tpoe:::.t.a. CeDa ma b)-t mla' niesłety .zclęścill, bo pnydyb.'IO ID 
10 Ratusz pok. ł. nad WlsłQ, poclem pnez Rynek Slaromle'. inną Uklt CIel 
ymłG u . ma '-t 25 funłO" prl' powtórnem olwlerllnlu .klepu ł odC_ 
... te ---- C kl ' po mauero....'. przed I",ech wole- ..........,t8zo
. "" ce_ Ul _.
. . L 
-- Przc.IIt.w1nJe ..uyczae · 
..- 
 be robot .......-J. ch"
 W)'DIlocie na m"ko, ..... pollq . 
Dow:aduJem, alę. te uczniowie tutejszego -łódzki. Przyb\wsIJ raa mleisce I. n odcl..


 A;:;'
 d.lłk&ta!aJ.ugo ł
 Wolny Ba"ku I'rnmyslłlwc6w c:ierp:4CJ 
r-mnazjum unądzają w najblitllzych dniach usioo..n ..ejśt dO a machu w celu przed. :: ::;;;:t: «rU
IIZCSO Aru.u 12 funtow 
 M IIpaJepsj, ze'llolllł na ulICY. Skon'stall 
aroczYlty wieczór w Teatrze Miejskim. W 'otenla p. wulewodzle awtch 
tu..tów.:- !llldnl
o ch
 Gd
 za centllaJ' 1bcI
 ro t soę 0"010 lIiealczęśllweao jakiś WolQl. 
,.;n:.:::ł': w":=
ę 
::'IO); 


. Ceny n. wcrz)'Wo I owoce nie zmie =;,.CZ

 'j'8: 
:'.
 u::raoae 
 to .-sku kl6ry ud.i.c krew
lo cz, prlYlee
la jeao. 
· wieczorem wygłoal w auli gimnazjum 11II)- nlone; kartofle !IP1'ledllwano.po 7 mlljond\o. tek znitki ceay 118 .
leL pOIDle.z,1 mu III_l to z pomoc. I pnedeo 
Iklego (Male Garba".) profesor uniwersytet.. la ce
tnar D
..l'Iz!'\ob"'" "'..'nannv. !'.... (Tyfus planlist,,, WeclłuS "I"'j_ wSl d Y.
iem (jd w
i' d ł d k O h "l
bie. torllc z. 
 
... Poznllnlu dr- Eug. Piasecki odczyt p. to -. BzRą ZJUlJezł_ w azalii .. .. L wej ..Dt. Ztg. M. w rowill!t:ie tutejszym O8tatnlo n.ę lml. y le n. c caa. IIle
slnez
.. 
Wychowanie fizyczne w SkandynawJI. (I pne 'e 21. IL Zł w. \V raLu'!¥u. pokGju ar. ro -ł b)-Io klika wypadków tyfuau plamIlItego o- umk",t. are..r.towal 10 urz..dnlk 
1Ic)1"" 
uoczaml). Wiadomo. t.e wychowame to - debrać motna: I) portfel I mai, kwo.. ple gnIskfem któreao jeII& wiei MaUnla. 1'&00 kt6ry lO ob
er"'owet. Po prz\wołanlu r.a. 
S!r.&J\dynewjl stoi bardzo w)-8Oko. bodaj czy niędz)', 2) dWIe mnieJue IIUWY pienaęd
,. 3: zanotowano O&ułl) II rodz.... zara;;.WftYt'b" ree o do przylomIlOŚcI Wo.ski łostAł ł- 
ale. najw)'
j na w)-m kOnL):nellcle euro
J- jeden aweter wewany. ł) jedn, rękawlczko:. dlorQ
 Ilłól')o:!J f'lbnk6w ... .Jczbłe łO . maskow.ny. 
*101, IIkorO, jak akj to czyta «:lĄgle · dzleo- S) jedli' torebkę darusk, 6) kiJka kluczy. 7; mleszczODO w llarakub epldemit:ZJl)'cb łUW" Z WŁOCŁA ,uv A I OXOUCY ! 
lI:kaeh, I'portsmanl llkandynawscy bi,i4 z
la- papiery 118 nazwisko Mar:a Bnezińaka. llzego szpitala. Du4J Imarla tylko l CIIIOLoa. w R . . 
aCl& w pnvn"cb dziedzinach sportu. IOne OKOLICY Takte .. Mi.o
zu są p.xIoł- W)'łJadItJ t)'. LI.... (ObchM rot'm'ł:)' kOl'OllUjł OJII 
llarod,. Warto wię«: i posluchat i przyjrr.P.t Z GRUDZIĄDZA I . fusu. Zar
zenla 
UaJ'l1e 8'\ . toku. 'w.) !Joja IZ lutl!lO rb. obchudzlllŚDlY 18 rvtI 

 jak to mlodzlet I BpOleczeństwo Skand,- Ontp&, pow. «rndzilldzkł. (GdzIe jeIIł o- nico korona«:jl Oje& św ł'luea XI l!roe
 
":VJI do OIIJąganla tych triumf6w Blę prz,- IIznędJ1ośt
;. Lei)' tutaj w pobIilu leśnlcztw 1["""" (1l1aJrto lin łwlatla elektr)- wOt)'WO odprawil dziekan mlejllCOWY ta q. 
,rrtowuje, JIOIiI!e. te zdrowie fizyczne J('et ka 1IGJ&D01WCI, gdzie 1&W8IB dotąd lUbe Kto eznego). Elektrownia k
erslt3 ..talMI" "" oowk Sawick, podCzai! której chór para3j1!o 
pOO!ltawą zdro
a duszy I tęlyzny umY8lu. czasów n.emiec:k.ich), hyl jeden .Ieśniczy. \\O, ..biegly poD rdzlalek po pa;udniu I powoda ny pod dyrek;
 organisty p. JÓlefa GóM. 
Wlltęp dla publiczDOicł 300000 mk, dla mlo_ atarezyl on w zupelooścl. bo obszar las,h. 

psueia ait pewnej CZOki 11 d)'1lamomaaz). kieso śplewal WSZł! Wita Chór lIlA lIIIell'O' 
.zle2,. IIzkolnej 100000 mk. nie ...... -..... Iki. To łeI& .....u j e tuta l ogoln" I '''' . Pon lewat ez"ŚĆ Oa odea-aDo dG J'{p&raejł j pod bal '" f n p. lo 
e. W a'ne-abrallie kre.owców. W.m..- ...... _.
 ..- ,'# " ... wego simnaz um u... pro ee.. 
... - .. zdziwienie, la D. O. K. XIII. pnya.aIu JIIII"..- podobno do Gdaiaska, zapowiadaj, la C.ichl- niaiego W)'kooal Da cztery SIOllY pr.)' ak... 
situ Z komunikatem w nr.2g .,5Iowa Pom." ue jedJaego urzędnika leśDego i to &i nad- noścl el!ip8ltie palIOwat . _ 
" U dw. panjameocie orklelltry lIIOyczkowej klita .... 
I dnia 5 Ił. m. zlIn,d Stowar.yszettica Po- leśniczego. Cs)' ta ł,akte Dalet.J do OIII«:Z,11- IJSOdnle. śni liturgieznycla:. Kazanie. po IkGnuetlll 
laleÓW Kres1w Wsc:h. aawledllmill, te walne DOści t GdóaII. CW,dollrde lIo1owII'b). Z Gdm\- wotyWie. CI «:%cl 1I&Iefndj 8tollq. A
ł.. 
'ubrallle CzłOM" Sto...arz. celem w,boru . Z P O M O R z A. aks doooeq, "polBid boIo'!nłik ..GdaiaAIt.. 
 punktu natOdo
e8G f rortigl/D
 wyi!lMt 
lIOWeao ..n
u I komisji rewlzYlnel. od
 ktÓl')' ,rzed kll
om& da amt l8&GO'\l w tz.... h_ Alelulaodu Niej)ortelti. I\a 
... 

zie się lutro, to I. wIliedziele 2ł bo 1ft,. Cłlel",ła. (Wieczorek uczn.;owslcl). Ucz. wolnej -s&refle w porcie gdańait.i.. net.. prze' bYI7 obecne- wezyltkle ezkoly, które łeł. 
II godzinie 4 po połud"iu w sekrełerjllCie nłowie P.
lłw. Gimnaz. Hum. w Che m lo'. w
 w,dobyty z wad,. tym dniu 
zil)' na czeAt PIUBA XI arueą- 
""ędu pny III. Szcz,tnej nr. 6 pa..er. ur,.dr.iIi w sobotc 16 bo m. wieczorek Z wtRKOPOlSkt..'. lite akademje na program /(lOrJeb złoł1ł 
Ze ",zlllędu "e "'1I
t oon
ku obrad zaproueti 
Ii rodzice I .'cie. N. pro. .11:/ oda)'ty, deklamacje; śpiewy iap: W .... 
e łiczne ł punktualne p")łt,cie 
prasze gram ale z.otyły: refeNI II<:ZlIla \lU! kl., luwrwlaw. Wałah. pam,.!b). r.pno- nazjum 118 IIIIli rekreacyjnej otworz)'1 au- 
. '. Zarzłld. . I będQc, IIzUpe,,,ielliem ode5'rllnych na5t
Oftl' @'lem pewnego tngił:znep W)'pad
. 
:& delDJCl przemÓwieniem dyrektor uk.... .. 
.. 
onre
IICle InFormacyfIla w. mler dwu scen: z ..Nicbosldet Komedjl" Z. Kr.. tGzpraw" w m_ejaeowym .....łzie. w totu ku.- \\Oladylll&w DrzewlńakL Odczyt p. t. .1:._ 
Ulem i lm . nu,um kJ\sldem odb
 . zle - . Ił S l fa s k i e1: i -'ne humoru ,. CoMllium 'ecul- rej h&Ddlan Paweł Altmann llka
any ZM&a
 jelit papieł ., koidele" 111I)'8'1011I. ucze
 a..., 
I 24 b bo ł\stw"- za mimowollle Z&b6jlltWG I uwqlędnłenielU 8 Witold RadomlIki. wIem .Rozu.. I "'. 
w nłed.Zle 
 . . IR. po na se ae tatls" redry. Grej,cJ ucalllOWie w zu
. okollc:mokt łIIBod
ycla Da kał" Z .mle5
cl rll" Mkklewicza UCZeO.ca Luc)-... Olek" 
.łm::
I
lnem o aocIz. lo-t
. IlOŚci wy...i,zaN sit ze a-łZ 0 lacł.ni. wif:zienf&. ska. Solo na skrzJPC8Ch ..A ve Mana" I at.. 
Farma WeWllt POIeIti , wldc. Cz
sł.w Następnie prl' IU!der milej -.aZYle ttez- Rozpra_ mla" de autępuMN... OiIenIle panjamenlem .fortepianu .ykcnal lIeJIIi'I Wit- 
Oe!l:z
ł\ski pr2J' uL 
mił\skłe; JlC!daj
 lllowsklej odbJła slo Hbow. tane(;r.na zUądlODema IIkradzjODO dwukmtnie z zabu mimleTl MarteW1CZ- Wiersi Węl&ylla 
 
11/ 
oszenlach dzlsleluellO numeru,. sw6, Wieczorki ..kle w Chełm z,. o duchu cz
stl dowail majduJt\eydl a., w podwmu r6tn. llC) mi Pania" deklamcnval uUlll\ SwuIIW 
tem cenIlIk towaru. na co. Sz.L Czylela,,
 polskina, łIOzOSlewiejł HClzWJClaj dode"'i. przedmiot)'. W DOeJ II l! Da ISI patdziem.ikll Czaplew.kl. I wreauie drugi odcz,. Da .... 
kom zwraC&IItJ UW8H- wraienie. 1923 u.ł
aała Je80 *-. t.e ktoł Uęc:U &tę ..oJdec św. Piu. XI a ,ł'ollka", I 

I8ie4: 
-. Podl!l6
ie koJo 'ple_ ..H.lke" Za leli liliI, i AJl'lpaa,ewny wiecz. rei na pOOwónu. OskariuD, "lita!, podszedJ do olem I!to&unku Stolił:)' ApoetMkleJ do ł 
przed poiwlęcell
1II Nta
del'1l. Nadehodzl szczere ur.nonie naleiy si, O)rekcji ibnn okD& I zdawało mu ai.. t.e kW mulpuluja ski, 1Vypowlec1ziaJ une'" Zysmuol GcII.ł... 
2-&1 marzec:, dZIet\ po....lęcenl. azl.ndllru a w Izc:zea5l".>ścł p. prof. RllIszolukiem", przJ _ku od ,
aI -jduJt\eeJ Bit Da- sld l\;a zakoilezeoie orki...tra .m)'cl..... 
nasleao koła ŚpIewu, w którym lo dniu który IIle sza:ędzil prac:, w IIn,dnlliu pneclw jego mieszkania. WzI¥ W.lle dullel_ wraz I chórem _ uw!')' If,UIIJ w)"k1JOIII 
poniesiemy sztendar wśród dtwl
k6w or- UIOZmalcellhi wiecr.orJru lIalliow
kle,o łówkI!' I podazedł do CIt.-art
 okna ku«:łloI, ,.Ad multoa 1UlDfW'. 
kieslry 6'3 pp. do kokło/a. fldzle poświęd Ero:' aWG al: kto ta."!. poezem aI"elll w ty.. Zaznaez)'!! Dalet7. te Wft1IIł'1e N -ł- 

r.tand
roz
bl
 
rbem miastaPoda 6rl ll, CJIaIJata. (Z zebraaia OII8dnlk6w). Ollad
l_ klerunJm."lIkI\d dodtoclzll _r. Nledaleke eU,. cIoIIk.ooale sio W)'wl"Z&I.J 18 .w", ... 
n. Mlkołalem. mleJscow
 ks. .PfOboazcz. C7 powiatu tarUliIIkiego zebrali &ill w dAiu l owej prahU Jrtała 
 Ceeylja KoIt__kB Ie oill. . 
To teł · dniu t)m nJechal w P"dQ6nu lutego w Chelmi)' dla omówienia najpilnlej_ IIWYDI DarzecZOD)'Jll, Stenlaławem Toeklr:.\ Szkoły powazeełme r6wJlleł ełnIId
: 
rozbnmiewa plc:.ś:\ poleka z ust pieśniany ezY«:b IIpraw zW."zku. Zebronie zapil pn- "Srut, I (lwego IIt.rZalu U1IDU
 jllo w p.ersł. roc:Z)'lItą 'akademją w eall Syndykalu ł:.uo 
Ile zDek feto. ie po.ażnle mkto"'lI", jest leI' p. pułkownik ZieSler &reśc.wem przemo.. pluca I IICIfte I a&al)'''' pnł'Cll
 pn.'1e c
go. dokąd dZiatwa po akuncZOłIl!lll 
.. .. ...... nad podniesieniem polslelej .-lemem. w kturem wykazal potrubę Zwl,- DIItychJDJaatawej 6mIerel ... teńlitwle ud"a sili pllrami Sala II.)'Ia "". 
fletIII i w ..S2em dawniej z\łCl11Ienizowa- zka, dodajął:, I&e Związek ZawodOWI Osad. lnuwroc:caw. .Zje" byłych IICI- OZClobloDa pll'Mn.t.em papseta. . 
Ilem IDlasteczku. ników Ro.nycb Jest organ1zacM apolł&y
1.IIIł, ni6w szkuł, IOhtIc:ej'- Celem od- LSZYCH S TRON I 
. Akt poPtlęcenla szłandllna odbędlle IIę DO....5
 lojaln" względem Paillltwa & jest śwletenJa alo!lUftkdw kolełrtalkich. na...ił- Z DA . 
· · lOdzlnie 11.30 w kojclele parafjemym; tylko 
forma
orem d
 IDU)' O8łIdDików I 'lanych w a:..-c:ł. ukolnycł. ""za roł..i ftIenJewIca. (0aGb11we _mnbójetw': 
wlec::zorrm ZII'. ° aoclz. 7-mej, przede..- 1Vyradclelem u:h myślL Dlatep p.. preZ811 k6w
Pol.k6w Cldltedzie siC w _iu 26 bm. Przeel IYllodn,em popa.nll tu _ wl8łIJI6UI . 
wienie emałor,kle w Domu Polskim". IIO,",CO lachęca do orgaulaowania .1' I do ., Ino.. roc,lIWła q.z4 ... IICIIU6w a koły IIzkanlu eamobóJlltwo por tu .taCJUIIi':::ł.. 
D B b 2...ł" . I d . -. wllpolnej prac, pOO sztandarem Z. Z. O. R. rolnicze" Zlezd poprzed&l nabotel\llwo w pu ku Sl&nia:aw Sr.okalskl Z przepro ISkI 
II 6Q. y .' manec POWu:. 
-,...7 Po odc.)-taniu porzlłdka obrad pTl)'sI4P'ono 
oścle'e ... Mikołaj.. O Jedz. 10 
twarcle nych doehodzela WJoika. te por 
=IJ' 
łpiewecze orez łnftyc:h uuestn ów,
 40 omawiania rozmatt"c:h S p raw tłr8'8nazac: J I. .. ł- M L po po 
ie z zabaw y w otJII..kU . _ .. _I 
--ł # obrad zl.achl w łalł ...er..CI leh..ieto. 
po. -.
 _A_............ 
............. P. P
1eII zareferował lIprawę uatąpien.a p. f delskiem o IOOzinl4l 8 rano -.._ .... 
Kunza le ataDow_lIka aekretarza. JedOOSlOŚnle c1łirw.ne jest WJ 'OIllCllie re er.tów Dne& P rzed koleA por. AmbrozłUłeID .. 
lIa1loh6ał-- w lołeła.. 
 .-1 w.. pp . Orllcz.,k. o celach aleztlu. "'-. Błocf- 
. -, . v;yra20nG p Kuozowi wotum zaufllllla I po-, -,.. awój wiersz. Ie wtce ., 
adaJę Zł ba. Msze św. o ffO:h.. l,r:, 7, % 8 dz. 10. 
lesZPOry o If. ,1ICkre!arjat Prowadzil W sprawia pGd.tk.. oa61neao kształcelli. rolników. _. Za o- byt IIkrycie". (t) _ W)'J_I azyblum '
l'CIf 
I. Po. nleezpo'a<:h zebranie Ma
k Chrześd_ 1 majqtkowego ref"rowal p.. pu.k. NIeczuja 111- szettia nele'J pneayłK cle PftZeaalromlłetu pilll.olet ,.stey
 i wymierzyw.zy 'II 
jańs]u
h I TowanYllt",a św.. ,,:"oJelecha. nałowiez; w tej _ej eprawle zabral SI... p. zj.Zdu p, Ca. Or.ca,ka W .t,rosł.wlclICh w)-I'trzęlU. .... t1
 
- łłI-IocIZI.nnll nabozenatwo ....0'" PrzybYI& I Dz.lemłow I .)'jUlliI IIpra
 nł. pow illowrocl.waki PrloYWOJ8By lekarz skOll8ta&ował..':- 
Idele P. ".1'11 od ponledzlalku 20_. do dla II. WOjlkoW)'ch. P. WiśniewaItI ref"lO.-ał 1Iakł& (Rada młejskll ronrt"n.t.a). Debr.- ",«on. k d tłb- 
.rOd, 27 b. m . W powyłsze dni NIII'W &praw, laltaowuia GAd oraz lIprawę prze- tein POZllafaak.e
 
u IIdmlnletra
yjDf'l!'O I- Dow()dca n beom.J. major MałuIU . ze:uat 
Sakrement do .dorllCji wyslawlo", będzie w.&Blelenia. W epraw!e IIkladek na rzec.. IIIIIlej,ca ad Z lat Rada miejlIka ZOIItala- roa- rego por Szokalllkl by' lId,uLanu!I"'. I GIl- 
od ;odz. 6 rano 00 IOdz. 7 wieczorelll związku 
fenJje llkarbnik p.. "':lśnlewakl, wiąl8na ł W)'00t7. klbre odb)'l
 lIIę 6. II. 2t łt aamobójc:a cIerplai na przY8oę bieDi , 
Msze iw ... tym CZllsie odpr.wane będ. przedstaWIając: etan kasy. W eprawle plant&- .znano za nle-łDe_ f'nyezyn, nIZ"'IIIoZllma cieniem patologlcznlm. ..łJlf r4 
o IIO d .. 6, 7. 8 i g. lllew:pory zd O IJ'Idz. ejl blif'akOw cukrow)-da I nl.kiej cen
 za nie Rad,. mieliklej Ir)'ł fakt, I&e dzlm PI'U'd 810- 1 W)"bltn;e hitell8enlny. pośwl
1 :.ł....-ł...I 
1/ 1 7 wieczorem. . placoncj przea eukrown111 · Chelml&)' refa. alIwantem OIIII"plla pot,czenie Z-ch liat. ałuiby czas .. puclllbiaDie wsze«: 


--- 

.......................... ..................
........ ................ 
 
. Su.. orłys......o-lileracka ł W nledz;.I. F- 'I kiW' O ne występy 
l
 !
,
,
,:.

!
.!.::.ł.:::
:

:.....
!.!..
.5"
.._...mJ

::.f::
.'.
 
 


..
		

/sp_1924_02_24_46007_0001.djvu

			"eJ wtedzr, nie majduJł\e .. lIł1J ' ILOwo l'OIIoIUJKJB 
let)tego do jej w)'korz).stania łbie pol.. Prwm - -- - Dl ..... IL 111' 
lIodzioa, kWI"a natYehmiaat I 
Z&n1a. eja do I yIL (Eł:nlgracja do K.
). Em - .. nZł. 
II' )byl&, zeznala, ii lAp. por. SZ:ka
otń;owa n
ła róf
d
;:łJ
. ktora .sMrOk" fall\::: I SPORT ,- - 
'c wentyla przy kOlie siatek pol ki .
 Oogll 11) th 1UD3!Oró n.
e m'ł I .. PrMmyiłu liea, · I 
 
 ł 
ł/CO tywot&. s ..Gdańsk
 6ze.j
 rot.,,. ". !:
Ól').(ł. 
pełnie nił' ocI.,"," Za..., · JIUIuI ... ml
. rl
 
 
ta 
li:oledly denata@tmerdzal ' rn',d.,w)'ch. E
t;,'g:i"'c- iIoInun.kat1 sfer mllltn:.rm ok....,MU - a Khlbem 
 
,,
.s,_ Bil milrl
[ 
o
jst...o !>opcłnić mWll&lj" 
 Jed wp 
k sa. !'>
' niet I wlelea;;
ą I 
łe t;pd2i. a jes: 
ro
l-:za odbęcbł sl
 jutro w m:dzielę';m:. 
r-Imecenla. ) WłllII JaJą z"
1nie tu ";o
 po.!lkkh, ktÓN> zwf- hubalu. r. punktuIIInie o troclz. 2-t!&ej po 110- 
wuaa... (Zagadkowa k . I myśl, o szybkiej POP:wl przedlllłbłorst_ . tlIp)" ... 
S1OCkgold chciał wlee.) Jak 
e
 - na dolarowym bne«u. łI IIWe@O poloillllill 
 Gd -ł-o" ,,'.'...kł. G IIIletrzG.hrG T.......I. Inl& on 
 na 

T "jed j onosl ..Gez. . Lw6w. (W .11. . ' bJł, .'41 .łertlf1Mm u-q' I t I . g 
'. arsz. De z OBtatnlcb nocy nlewYkry- nego). Na dw J rycie gnlucla kOlOIIDIst,ye1' ..ied'lelt dn.. li luteIlo Dr' ". .r.tlej T. K: s. 3 60 
II dottd 
prawcy włamali silJ do lokal sztowano Ell:;' 81ó
m 
.. Lwowie &re. :::..w.. T.r Klubu "'wn-Tellll
:o


 L

ellla O 000 
przy ul. Nowy Świat łO. w którym mi u odbieral wtel
 r ak Iłret"Iwra "" chwm, gdy łe..::;..
:
"I', do zew0ll6w ..oe"dp.ow..:;: 
\
 sl
 biura Zwilp:ku Dowborcz kó e-I munlst)'czn)'cb. W ':

Ię, p"łn" dMJkOw ker .u.
 ':'ulI,.
:::.I
u::..d" 'P'.YI J". 00 
::::. 

J,; f
"::".:""
"':': :
::: 
:
 ": .=:';:::; 
.=.: .:::..

;::-$"$.:i':
 C... lII'l.dpl.t, 
JntemO
ania u nleznan'ycb gO
;i IJ:

-I 
,,
:-o


rym .udow
nIOD:"':
::
:a::: Ole
i
t

:"'::T
c;.::,:6""TPK
 S Jr


.. ,z:u:
ej "Słowa Pomorskle,oll 
dokumenty, akta i korcspondeneje tyC
 I resztowlID¥:n d:;
łnoAt ł<:0muAIstyur;t\. .,_ 

 :':ł:cn'\łcdt.tellach n.u.,kl lItu j ::!..;:8' l,: ° na martle wynolł: 
iIOW
az.eń. SQ widoczne 
Iady prze- ....Ic).cb. rano wielkie zapasy w&Jut ..I...... dl. ...

':cż;ebś
nrl .p..bb
.nollci lez c Prr, odblone ... Nszel ekspe- 
,lędaDla papierów, których cz".... u'" byI P I».
k' I ...1" '. "" 7 " le 1. I U\'el'ce .do. dycil.. 3 
t\..... 
fe 'fI! . k 6 
- .......rano, T ..
"IilJC 11'.. runU611t /I mi I Pn . . . . . .. uvv",
1 
p ni ze us; t re tam sl
 znajdo
'ały Z Un,du Si 
 fi 
m.
ze...sk' 7a-.. p. II, miej.CI: p W"n, e el pOeZlę prlY zam6...lenla 
na widoc
em mieJscu w sumie okolo 100 W cr.sle od anu cywilnego vii po S:.::ł:kl
Vr.an 411 p. v, OI
le""I';-;' · nasIej ek.peayell. . . . 3890000 
,illjooów wkp. POZ08lJ1ly nielknięte U rod z 1 10 do 16 IUlellO r810sill: .....nle ..e/.....le i..:e DJbo...1 IL C" ",clelólne Pnez pocztę pr.y r..mówlenlu 
Opr6ez dokumentów znikła mu' d R
blckl e II . a: .t. sekretarz blonl.l.w kI&, ro."Ie ...ł.M n.::S:.. p ,bo..k.e/lo ł. II, listonoszy lub przy okienku 4086010 
pieanla. _ zyna o P lul o S c., "upiec frllncis,ek BrIesld c .,ch .dolnułci_ I ....Gd'm ..
r:!. ,ei'-' wtl,llro W agenturech ... Toruniu 3 900 "")!\ 
n. tllnlf;ła... Błnli
 k' d " N..tcpn'e odo,.. . '. '" " 
Sk/WlJlY na 3 lata wi den! Czesł.... J . S I 50, urzę nik Słd. d."'1' II. pt.. I .,
 I".d. ...tb"" dl. mi... · POZII 10runlcIII . 4000 OOJ 


pstwa walulOWe Adolf 
lieł;o::':
 De ewskl :nl::e:::,:ł B.' 
Iuton. K ' . w . Jlln I TYlluw,kI, II T:

::.:.:'ill 
:,:
.;:
r
\iel 'rod opask, w "ol
ce . . . . 4000 000 
Ili&l podstępnie wy I Łać 10- rob. S . ." ronls BW rllll5e Ił. 'Ól.ł . ' I'. · zlIgrBnla,.... 9000 00 I 
. WaJ"SZQwie celerr: o:. :Ię z wlęl.!enl& Połom t:t'!I.W Nyks 50, sieri. I.... Plol; I:. da ..tuczn. " mlllrloltw.. TonanI. zabrsl. · .. do francli 20 frank. 
u ett I.do Amer:vki k' . s Ił.. pl)!terunkowy Ber...rd W.n :';1 oli e 6 .Cle.lh .6.. w 'I;m Jedli" palli Wtnlkl 
Płstrk6w. (Bardzo 11I1I8zny w).rok. Na I lewlCZ L, hllndlov. lec Edwln WiCCk ki ., ,n.:cP.'" e: M Ilu. .1"0 r "ru"la I T K S. Ił 
..cb .,Gal<'ty PloCrkowBklej"' poJav"ti 
i &- s.. rob. frandslek Schimmel 5 OWB: 
U:':II 1.'I"człle
 dla p.nllw .... r 19!ł '
.IrI." epertuar 
tro,l?!.: l @rUbeJclllrn"jObwód..e n....ę p uD J .:- 
edCZY J.n Ostrows
i C k ole ' I ' lIr 
rI J ęd ó n e lk D,uQ'e m
:::: ... . : n .S. k 
 I .. , .jOlC 1>7. p..,lIlów. Teatt'U Miejskie g o w Toruni u 
r-'l. ..__ . W dol I -... .. '-11 I k' . ... " MI . . e.) '''''C;' I zer.zeon. . 
łmierelą 'cy;il M
ec u: a ...." .I
 r. zll.arl 1<1 p er lewICZ. c. wł..śe. restauracji Jan pa:lr::
::aT"ru",. I T. S,. lit 
ld.1e .tlIlC....1 5o.la, dnłll 23 IUlello 1923 r. 
ł.fn1er, jedIJn zitajbo
rs
;c
 
%
ń-::\.. In- Cz
=
t :.. 

roW:'
PIl:O"'O S ZU WI.d\
łaW m"i
e w .J;n
I'.:::li..:;

/II:a
:':;. T,::
: d f.dz. '\r' poło wldo...lsko dlll mte:. 
tawle spnedaWllzy t .dow . lotr- Ś d 'k . K ' . a ys.... ZUI 
wskl Co. 1I..r e" JlttdJ'e ..luczIIC'J ,....6.. pn' n .. z elY lO IIIsy I Peruk..., kOllledjB 
lIlOWi' za rok 80 mil 
n6 I ordce ..oldbh, po re ni onslanty \\esner l., porucznik por
 Je....m.. tY. K. S J 7ł p. C,..rre :'ł:,ł:e
 '!'" 3 Bklllch J. KonenloW5kieoo. 
moki Dr 5łO w Plot/km..: 

:
t .nler'l
ho- Jan CII.łuplI c.. pluton. Anioni Wyczyfl-ki 
:.. "per,oIIc,., .doby. p 
..,zerbo"'.1 IT K 
 I NledzlelB, dnill 24 Iutqo o aoda. 3 " . po 
placu ł polO'LllY budynlt6
 . w ::łJ
;::ł) s.: 
 ;;.z pi.zetokW
y J6zef R.nlszewski c.. kole- 676",. I :':.Ie łe..::=..:.s:b
 .:
cI

:c:!k 6'.t K. J ) PO!, po cen.ch do połowy znlłonych 
tartak.... P. hępiński, czuJ\C się dotkni t.w rek eon. Itt" c, poslerunk. J6zef Kotlll- clne",l okl-.komi w.naand..le bca
1łI :ebr"
; oo!Ulro pog04a". komedja, o godz. 
łreśrlt po.\\"y.,,
!, wutdQ.no
.:ł, zw.....c.. 'lit:.'lI J6 i" KCle
la A
olf Lanlle Co. mistrz plek. pubk
ci"ołć ł. cle pop"'''.' po Bul". l p.Oc ol . 7 · ...Iecz. ,.WIIII)' I Peroke. 'komedl. 
Sitdu Okręgowego w I'IOlrko\\',e z ę o , . ze. IInle....skl... konouklor ładownlcz · cN; I
:-on n,blka. . .tY,lo.... J J redaktora p'łicl1ala "'alk:"' d 
 od " fr.nclszek JlIsl
skl ., rob. Arkadiusz Le! re., Je....lI:: n : 
b'l. SIC 1.lda popi."... pIS' PoniedZiałek, dnia 25 IUle
 Wielki WleczM 
.ed I I _A_. - . G _ ....lIdowski c h W . Wl · . n urellC)Jn. p.n po OęsllltlCk. WII'ne O k' Zb ... k R 
JlClWI Z a n"""r karnej. za co Sąd. Okn:g o \\")" .. ...ac m z.w. Incetlt, Niem- I por. , .....lIe p 
..eI" p',_", I .h.....on..o.... .. r -:ł s I,. OlnS 11-: u",zkow.k., 
skaZał lU Da m
.p ::.oDVJtI kary Pleni';{[leJ.1 c!,k c.. slert sztllb. frllnciszek JlIskula Co. I..d
 'IIIIC:
 ,r.e ÓIIMI w.lee, ._rybnyl pr:': Dyga5, llllewlcz I SledzlJ\skł. 
!'la skutek apelaeJI lII!14dzonlll!O 8Dl'lIwa I> Ilert. SU.b. ftellclszekStamowskl ... urlędn ró'lI" e...ol..c... 8"0 to bel ....tpoenl" lI.jCI'...... 
pda dG Sądu Apelac).jnego "-\Varsza
- wojew. A'IlIstazv Iwifkl s.. urzędn wydr:. ;

:,,:
nj
::z:a3

. 'ci: n
n jy.tęo_elt 211 
::' sprawł przed kilku 
nlaDlI rozpozn
 

illt. feliks Osiek. II., monler Antoni le_, p. Mroc..o....... : po tI.:
:.:O":.
f.;. 
ela: 

ooal"" 
 b 
' k !,. W nil, ybicka OhmpI. 2. I. 5 m.. *7. 0 ,,,, I epO'CI,.I. orR.II...clę I p.erw..y lIa "0- mllI i3 n 
,
ków Ijkl'e.ŚIODV'-. Sąd apela . , .fll ""I .1\8 I . tłold 5 drri, Bn4kola Władysła- mor.. · mo.e I leden I n..l'czn,eI. 
...w... 
s
 40 wywod6
 adwokllta 
:
ZI
I

:
-J: :-:. 
ob
tł;
' J.fi k ' .t s ' P.plerkiewlcz HBlbla :;:::-.
 :' S8
:: 
:'eWf,,-ł
,

ki:,nle limo- U 
\V)'dal wyrok zupelnle uniewinniający redu- II j II rul1"S I tllnisłllW 3 t.II.. Lieb- 
 o 
 
'(1)'& Malka. chen Eltble,. 
 domu Wille 29 I.. Kobela Ruch t t h 1'''1,'1 " " "",'01,' '.'\. ' 
ZekOplI." (Nawet nlebollzczykom śnieg Wllldysł.w.1 
Ie... Bendzirek Sleflln rekrut W Owarzys wac. .' Uli .!lIU! '".. "io.
! , ' 
daje 51
 we znakI.) Zawieje śnieżne zatm- 22 I. RydliJ\skl Zypfryd 7 1 /. mie!!!, Kuima Sok6ł 
 O. P. N. Dziś wieczorem o azodt mam. oraz h5dn
 buz,ę. Pragnę 
ms.ły nie tylko koleje z' el&Z1le leca: odcięi y 
ere
. szere,. 23 I. g mie!. Ols'ewske 7-mej pOl!lIdllnk. · loklllu klubowym przy 
 wyjść zamfł! ale zaraz 
lńałe miuleczka I wm od ca.łf'BO świata. e <11111 2 1 /. mies.. KruszewskIl Walu;_ 20 l. NowomiejsKim Rynku. Komplet pozlldllny. S II- · . . II 
W zwllpku z um W)'danyl się smutnJ wy 3 stelo. Lewandowski Marjan 2 jes. C,ołem, KIerownictwo pOtnasl mOle I marca · 
_ padek na Pooka I gdzie rut: es.! I u b v: ślusllrl.mechllnik Bronon Besłry '1'0.. 01_ ,.8ak61" - "dZo kolowa1Jl6w. W. Ud R .. 
....... mu lał .;:'.... . 't 
' .. KI... K..... ............. ,_o ,........ __ __ '" 
 .,................ · no .e el eduet. w Teofno 
me '.amie
/ Ś i D.'e J zezy eze t dna u'J d J.nkowskl:Z p Teofilt J 651! 669 .06 .u; 1107 (I 20G 0(0) 910. 1000 185 103 ł23 
...., 50!I 6ł6 6S6 M9 8M 891 913 947. 
_A .1021 081 (750 (00) 17ł 100 1!17 tłl 200 361 ł7ł 
80 4-'!S 

(iOO) Sil S83 588" 007 610 (750{)('(I) 7ł7 (Ta(\()I1OI 86ł !119 
_> 059. III tO ('r.-.ooom 186 231 (1200000) 282 300 ł56 5M 
::'0 671! 006 (750 000). IZO'28 (750 (00) 00ł 139 168 2Ri (750 ()((I) 
...L (T..o (00) S08 351 :!OO łlO (750 0(0) 420 (750 (00) ID ł!)6 
\.",,000) 53:! 537 
 560 500 612 731 (750 0(0) 759 797 !<2ł 
:7 (75C000). 13001 007 035 2M (7.:-.0000) ::!SI 376397 łTS 618 
,.,2.,3) If'{) 213 !7!') (TaO ()(J(I) !7S :.'85 
7 356 121 
:J:.!i& 5i8 
\.",,(00) !\86 587 tI25 (iaOO...()} 638' (i!JOOOO) W; m6 6Y1 7OC. 
!"; 896 941 9G6 972. 15071 (/9
 195 20.'1217 2&ł 27B ZSl (7!"ł'lOOO) 
ooo, 8115 912 (750 0(0). 11010 083 092 I:y, 112 (750 0(0) 266 
27 , . 281 3re 155 łS6 SI6 &1 li63 (7!jO 0(0) 7U 775 (1..0 (I(IO'! 

 17 Im 964 978. 1.-00 010 007 100 122 2311 rr.:-.o(('(l) 259 
OOO'J 386 3!J9 
OO ł57 55!1 618 681. (750000) 685 686 
"00) 72., (7r,o ()()(I) 760 861 876, 
. 110.1 mo OOO) U!O «()3 C7:iO (dl IItI 4OJ) ISO ZZS. 


267 (900 (00) 355 372 .00 ł11 ł28 100 :113 (1 ZOO 000) 513 5711 
61ł 679 735 7;,3 Wł M9!m. 11112 122 (750000) 139 (750000) 
Ir.o (750000) lin ł-ł5 \7500(0) 151 W ł09 ł72 52-ł &66 611 
726 m 843 846 (1.,0000) K>2 891 (750000). DUł (750000) 
119 U9 1m 197 210 2:'iO ii50 (00) 157 (750 000) ł78 M2 M5 
l!a8 767 791 (750 (00) 836 (900 0(0) 904 (T..o 000) 968 (T..o 000) 
77t1. 13081 (750 000) 119 167 I
 24G 291 (750 000) :!Zł 342 
371 3Rt! ł-CIg 519 716 735 7łl 860 892 re7 9-13 (750 0(0) I):.B 
'900 0(0) 99ł 999. ZłOił (750 0(0) Oł 7 009 252 (750 OOIJ) ł03 
(750 000) 490 5iO (750 0(0) 576 595 685 813 875 86t 958 90;;. 
ł50rt (T..oOOO) 015 028 O!IO liS lU (900000) 151 Sił (750000) 
322 353 (750 0(0) 1502 503 6I!T 70s '159 (750 0(0) 86.'i 866 R72 984. 
2tOO6 OO'.! (';3 (750000) 239 IT..oOOO) 35.1 (7..0000) 357 (ThOOOO) 
ł83 5?Z 
ł 52." 63ł Mł' 64" OOG 737 799 833 (900 (00) 835 
(I 500 (100) 886 911 919 1900 ()('(\). %7037 ()f;() 0fi7 1
 :!3'J 
 
282 285 (750 or.o) 318 łi6 1750 OIJO) 51ł &lR W ('7!'.{I (00) 693 
715 722 771 "101 836 (7!"-.o O'V)) 840 843 902. Z80'!S 000 103 114 
11512' (7M()OII).ISl (750000) I
 198 (1200000):!"0 2:",0 
 
:r.?6 łOs łiR (,
 (000) 41!O r.iO r.:?1 (I 21'(\ ()OlI) 61-
 830 ('r.",o f\Of)) 
8'.5 967. Z!Of8 12' 128 129 153 i5
 2(rl 211 241 28:1 :JO(\ J"l3 
(750 (00) 360 366 ł31im 
 (-:!iO 0(0) 5?'J 531 5-15 609 710 
j21 II :;00(00) 760 i
 m 798 815 8!f.; K¥). 
JIłI13II 072 138 156 17500001 187 I
łj (i:.oOOO) :x;;, 379 3
. 
3!"11 107 ł5ł ł6ł 51'1 5i4 579 1750 (00) f.02 151 6(1' 745 819 8
 
912 918 II
. 3t114 3'7 ł51 łll.1 (l2f\C ()()(,) 1!Ił 
 ;'24 
.9:. 6M 
m:! 6?5 71" 736 7ł3 7ł!! 771 BI7 83-ł 

 t75f' ('I(II)\
. 311
t 
lro 239 3(09 3!'6 429 (,:;t) ('(10\ ł71 !'oOO (!J('() (00) /VI5 70t 
o 
93'7 950. 33
16 (';'50r,i'(\' re; (7500((1) 030 I'8"l 126 1,,,001'(\) 
1"1 (...o 0(0) 197 2(19 2f':> 
 IiJO 0(0) 4&1 
,f:9 714 i34 (,,,I) (00) 736 
 7SCł !«"06 (T;oO (00) 
8C
 
70 Ir.'
 V-;1 OCY.. (;:11 r«-) 911-I 11"I1. 3 ' 016 (f.?6 180 2?1 2!Ił 
:r.>3 1".(000) 
51 170 ;,...:; f1';.'!! 1750 (00) 67t 71ł 11
 K,f; !t!l'! 
!I,')f\ . iJO f()(I) !167 997. 350:.7,75(10001 06:\ 08!1 170 1

 19!1 
2r.!t 231 253 26.1 t....o PI'f)) 2!\1 ?AA 331 3Gł :}Q I .
łj ł
 '8'1 4117 
YI\ 5"iI IT.,o (\('(,) 002 /III tm 6"J(J 60fi 
I !t:!1 1\.111 
;
3 Oi6 ()!I!I 11":1 
3ł 2:15 31!! 
 A67 :\'4 
.'9 5.'1.1 5.
 
:)9-; 7'
 '795 800 @32 S5':' 8:'." 1'1)" r750(00) 
 !r.' POO 37(1l1t 
(0;;.0001)) itR til nR 2ł5 (';:,()OOO) 2-46 7,)'1 :r.?6 

:!Gt 
 
At::<; ,,"3 ,,!'fi ,.!lO (I !'o(\O(O'I) 700 i'4 
OI"(I' 7(;1 f"n II 50(\1'001 
f<35 
">5 (7:.,0000) S6!) {T.:,,')('(W'1 976 909. 311038 (\
 l?l1F
 ',,1) 
I!I!I :,!'i II ;,(;NI()()) 613 (IJO{I ()(lO) il15 t7!;{l0l1l'\"' il!. 71G 7f<3 f!.
7 
(7:>
 /'00) 1102 Ritl (900 COO") !'90 (750 0001. 3!lnro (\

 ił 
., noo) 
115 151) (7";00 0001 1117 199 4&1 1"1 (T"o 000' 4"'1 ,...o I,(()) ;,19 
529 Fnn 11 
(\I) ror.o) 1\72 7;>Q ;
 rof\l\'l 871 m !Ul7 
"4 9!Y.I, 
Wlłl 
-, Of.1 136 163 112000001 20!\ 219 2H 3!:. :;!r. .ror. 
5?!1 
.'O ero (750 000.12 /124 (-:r,o ero) (,"(1 
!łI'1 !lit; !1:10 
roI! ,7.",0 (I(()). łtN"-IT:>C (>00) OR.! :!fIl 1;:-,1'10(0) 233 ?7ł'\ :1''2 

I 383 S?ł (750 rom 7M 1;:;0 ('(1."') ,,'fi !i
, (9(1(\ (1(00) 1\'23 "O 
7!tł 11 2i'O 00()) GI6 :(I('() «.o.. ł 7 IJ77 275 
ł '..,o y,m ł
ł 
(;7 
!j(F., 5:>7 /I:;If 1'«11.!i7F1 
 &-'1ł ft"" 17:;000(1) 6"" 7'3 ('j!'ofI(ro) 
'12
 1i50 mm >:95. f3'!38 'S18 IT.,I) l'fIO' 4(17 4B? 
Q3 5'-.:1 1\15 /IM 
(T..{) (>()O) 6.'1(\ 711 ,...,0 001"1' r:..1 71\7 R:',s S7!J 1!5
. .4onr. (IM 
(1/!f10000) ?s."> (T.--,I\ (00) 278 S'5 35ł 407 łal 17!00l(.1 li6 518 
51\1 M2 117ł 6i7 68'l FI'7 Sł7 oor
 '!lnn, moo 000) 
 2111 3'11 
(
(100'1 .\(11 1(\1 !\15 575 606 70t 7f"I 7"" (T.'>/' 01\1)', !I'" !!51\ 
j9i (T.,c,OOO). 
 13!> Jił 273 (7.>0000) 
6:!G3 ł.lII U1 


str. r. 


IlObtec d.,.lu Nd..lLc, luejIn 
ndaltcJII odpo.'lec!zialn)' I'awel GrueaMo. 
.. rorulllu. 
ł oakład..... tłroll"orol Torv6.kłsL l: A.  


r 1Imoc:L) 8911 (mord L'16 (OOO
Z.) 
!<)\ ttlL tu. 
 819 009 
 1000 U'>LI },)9 
 (!;Z L(;Z ero 'J!ił 
61,)t£ .UII l.6S 
 (oooo<::t) ill!. t69 "1''9 
9 0'19 6
9 u;c; SlI
 
lItt 1000 0"..1.1 l/C1' 1.lC 1(;£ lOOO oc..!.) 1!.6 ł..'X \l9t 9;'0 m W.lU 
. '(000 0'.iL) ()III 8S1J tiItI 808 001. t1L UL I:9'J !!'Al (';t9 6i» (000 v.I.I' 
66\: 9t!: 2;19 900 ttlt c:tt ott LU \J8'1 II'.)) illOU ;U8 6t:. 
Ol!. ;>,00 (0001106) tti'l \ILe; WOOUC>LI OLe; \OOJur.;L) 1:.'9t nt <;OC 
!OIII 6'.lI otOlL, .
US f;&6 (000 O".l.' !:OS II!.!! OO!. illt IW (00) (Y'.I.) 
699 tOO lł8CO tL'l tt<; 91ł e;tt '>Ot <;c:;g 0<.6 '.:!.II gw ;;<:.(JI£ 
.tOO :.w t68 w.s Lł.8 &I
 808 69L <,JC'..!. 
:. leL 
.. l6ł 
6lt &yt CLC llJ.)() 
I tI9& im 11m ()(K) 0&) \m 
 .ro \000 O"..!.J 
LOO 800ł1 -886 986 tc:J6 LM UlI lL8 \)I
 6tL 9fL (f)!XIOOfI) 
L
,\} 8t9 O'l'l lIł<.i tt<.i Ott 
 6\Ot 
 .w& 
a \.'00 IlIt O'>t 81:1 
E60 U80 lorX)!.));; o Slu81 'L86 i,'..i6 \;bli t'.1J c;z.L ;:;:z. ;-.00 ,,
 
&z,c; Ol'> 91t 10'.100"":'1 6&t (00.1006) gJ& tO!: WIZ ut6 lj()6 !/IIIU 
'l.:)6 (000 ,j;LJ tt6 
"l8 lAlI. WOO lJOtj ti U;L .!.;;II lOOO 001I' !i99 O!M' 
II!!' 8;;t lOOOO';L) ooł:: t\'6 WI" .1000 O".!) '.0'00 Io:
L c;tL 61'9 01(1 
110II ue; m t\,'t '.tt ('.ilE łOUU 0'.iL' tLe '21:ł: 1;tJi: (lilIO ()"
J 0'';< 
1000 O'.iLi CJ3t :!l.t 891 \'00 6W W'JSI '£66 L
!6 !lIS (;fJ1j «(j(' 0'>/.) 
ti89 tII9 60,} 8';G 01:1 w;; L» om: 11'-'1: OLt !I'.it ..,;; !Xt (000 O".!' 
&11 tul" .&1i6 !JW 
 \owOC"':' w: 01<': 00)'; łOOO(J'.i!.1 <:91. 
91£ (orY.) 101)(; U 00& 0:'6 tO;; ć9
 Ul (lIIJEt .IiLe Itti IDi CC'..! 
1 0ססoo (,1) t\.!! t69 Uj'.) 1i!l'O \JOJ'.i 66t \)I, m.t 

t !.Lj 
 Ltu &1'0 IWJI "L. o h
!. LS9 loocIO'"O 

'19 109 UJ;, OLe; I.... c;t'O ti.!< 10& lOOJ'I()'Hj Wf; 91111 
'.,00 9'"6 ;;1-6 6'
 
!J 009 11«; li'> u)t») OW 7-Lt fil.:\' 6111 
"j()() O'JO 1;; \jQO IJI.ł.JGS .1000 0061 ');6 1(1)1J 00\: 11 ef6 9L8 tLI.! LI)
 
(j;.
 \
.IIIO"..Lj Ul)',) (J("'.: t'lt 6\1: \06t ffit I
)()(JCL) tOO uolI!; .pt,r. 
(,J(IO Olu t: C!.!. 11
)U ur.;U l'l!. 0'.lJ 6t'l t!:& I:;:C 11(',(; 6U ttO£S liliI' 
t96 100 'X6 L
' iS3 \.'C]8 '.ii'!S (o'")() u'lLi \.'tS l-6L ł.':\!L 8(,L. ".19 <;!
 
W'.: .'t_l()lr.:U ,ftt .!.tt Ut LLe IlJO') 1.
J3 l) c;11; (1
 6t6 1j\II) LI;< 
(JW Ltu9'3 '(OOOIl'lLJ Ll6 (;ltI ł6G \;tL L1&L '1bU !,,
 f:!.O;: O\r
 1;:. 
(.)I)OU"":'; t<':t (
.o l".iO\iS .J"tol5 U;
 ,1)_
IlJ''::'; I>'-":i 99L 't'.iL c.:;'.:. '.'\1.' 
;;OC 0\1: lWU O'.:!.r (,(tł; 112 lM II';!.J g<;i\ ,'j(
llJI)f,' ".'1: UI(JOH
<
, 
6n tu;;.!I6t 1';11 LI:I 680 !J
" l")JtS .WO 
 !łJ;') 7'.:9 lit'. 
i\I.... Ut ;:<';r :'It lb6 9tl 10\J'1'''lL) :J'"'IJ II1Jt)f)!J6
) LVI \'II"'J'_
 
.;£uti 1116 .ooJo!:
' '..88 Ifl'JJlf.:!.' L6!. 98L (fU i....:J lWJO''::' 
t;;9 1000 ur...:j W!J ulVO lJ';
) !ltiL ....'.: 
:e; 
l.<': 9Lt tlJ'j(J :1')0 11 '-"
I 
YOC tY.: 
!:(; ({JUoIO'':
J tt;(; t96 (OWO'.:LI Et6 c£(; iii; ,IIOII,...L. 
9U lLl L&I I:JJ WJ !;IOZS 
(j OL.!! 11."8 96
 U8 !.SL :;f.!J II
J 
'OOOOJ'i łi 019 U\/ł 4\It Lt I/,,!; tIJ
 OU bUl 
S .;",; &<01; 1106 !ilj,! '.1'-"41 
0:.8 '.:t1l W'> ttL (\JW O'.:!.! 
"L 1."J9 1000 O'-'!.I 
 .l)./II oot w I '.JOl 
Ot'l 
-..; !.9t I tt UIt 6Lł: :JLI 6'l!. 80
 \Jti9 61.9 W9 \00; O"..!.I 
 tU\' II>!; 
101.1: Le,!; Le;I t1jIll.t ',»» 
 ti.ll <'..11I tU WL m tL
		

/sp_1924_02_24_46008_0001.djvu

			S1r. . 


KOWO POJIOIłS&n: 


_ Illedzte1a, ,aIa z.. I.teao 112&. 


Nr ł8. 
-
 


f...

;;;; . :
:.'..
 
i L ..ORIENT" Praednł B. na ..ORIENT II... Średnł A. 
2. ..RUSAŁKI.' Praednł B. na ..RUSAŁKIII'. Średni A. 
ce... do 24 b. m. _fIlanie 29000.- mIL ZII !lzlukę. 
R6wniet, ne liczne tycze n... zaprowadzlhśmy z w
bornej 
ąUe
zenkl .,tuń w peczkach po 
 grem. pod nuw4
 
;' 
"TYTUN Nr. 2." 
cena do l4. b m. ",cznle 1800 000.- mil .e peczkc. 
Nie mniej polecemy, nadel łeskewym 
wzgl,dom, nasze znane z.dobrocl papierosy:. . i 
"PALOM'::" i "SAN REMO" 
kl6r. przez odbi6r nowego transportu IIZllIchetnych Iylunl, 
mlesroili"" _l'Ilłlc" lIupc4. ,,.,lelll._;.,,,c" do "...d ocI. 
W..ulć neu sW.d. który In!. IIIttaA.... jridle. t....ró. ..nufQ..tur
 

 ł ,oflczounlcc,ch I 
11111: Bln ura: ,Junl" (I) Il 'Q8ułllr.ll tljzt. 


----  Bank Zj ednoczenia I: Poznań 
ł 
..I'.II ' FIlJa w Toruaiu CIa-ł-łilla-;- 
i pruJmuJe zapisy I wpła" Da akcje 
, Banku Polskie g o 
.. aadto pruł-uje wlllaQ waIOl'1zow8De
 

 1Iq)1 I 
fD 
- 
fD 
Q" 
II 
Ol 
VI 
.... 
. 


.. . 
.- _ " -"Y.1: "1
"
" 


 i'
>f;


),:.Q<7>< 

 m{

 

 ,; 
 
t NA RATY!!! 
w::::.
 
 \ 
i. boa WJi,lku dl. wUYllkich. (k2ma 

 t 
PŁÓTN A w .łł-c...ch, plelden"'ewe. po'delo... 
 
 -" I 
-; I 1"1ełJ IIratow_ I I..r.n.. try- otyn, i le"ry, I 
) W E Ł N Y I bo!Oton, - II."'","" - l.ewjOIJ - lI.bard,n, 
 
ł "brl/lloweI UlIlenne. ........ _.. 
 
; UW AGA. Ud..ł. I' ale Da raty t 18.leilC8Wy11l, U'lt«I"itJ P'
:IW. la: s;.x 
 
. ' ..lelsc-ł W_t ....... na re" .. .""1.. leait) maq\, 
 f 


 B7dgoa&ca "BOSTON" Długa a I p. 
:;.: i."  ....x....

 'l:,ł.. L 

«..
M .', -. .. v

Ą,Jox

 t 
Żądajcie "Słowa Pomorskiego" r 


I 


-
 
- ......... 

...A......
A
..4ł 

 .. - · Do slewul . 
" wszelkie nasiona 
 

 ......, "
,' ogrodowe, leśne i polne 
 

 ,... - 

... 
), pierwszorzędnej krajowej , 

 .. '.
,ł
" ffl; ' i zalfraniczne J " hodowli 
 

 \ .' ." -
 -1t .. . e , 

 - ,
:
'i.:'. Ł. To
;zewski . 

 - _'........ '., Hodowla Nasion 
 

 I 

_".r";._ .:;.... . -_...... Chełmll\"ke 15... Te!efon 804 
 
.., ; Kalafjor Duński ol')g. __ Cenniki belpłatnłe i frenko. __ ... 
.....................
...
......
...... 


- 


HURTOWNIA BŁAWATÓW 
C .HATECm' 
Teler. 1100 BYDGOSZCZW.ł.
-:k Ił. 
. 

 S P E C J A L N O S C: $ 
Zagraniczne Inlety - podslewlU - adamaszlU 
pośdelowe - stolowlzna - woale kolorowe 
I deseniowe - muśUDJ' - .obeUDJ' - IIraDIII 
adpasowaDe kolorowe I z metra. .. WIelIII WJe 
hór " .aterjałach damskich i m,slllch sezon... 
. WJch oraz wszelkich dadatk6w krawleck1ch... 
Własna 'abr"kacla kołder watowan7ch 


II !O'IO 


. .. 


. 
Drukarnia T oruńska TA. 


'I!: ... , 
. 


Dl'ukl żałobne 
, 


.'''0- 
....Ie 


. ... 


. " l, 


I 


j 


j 


t 
. 
  


ł 


i 


I 


- . . 


" 


Polecem, hurtownie po celIlIch przyltępn,ch wsaelkie 
kaw
 · berbat
 · Oieou. rył 


ertyku', kolonialne jllkl 
· 
rnale[ · kałan 
, I. 
r. 


oraz wszelkie artykuły pierwszej potrz aby jak: 
mydła dO prania I toaleJO\ll8. prOSZki do Drania, cykorie, 
ka\llC SłOdową. ułalkl owsiane. zapał"l. miód sIIuc 7 ny II 
 
Poznańskie Składy Spóżywcze 
BRACIA STAM T. Z o. P. 
ullcl OWllrne nr. 8 P O Z N A Ń Telefon nr. 1
-23 


lO!!! 


! 


II
		

/sp_1924_02_24_46009_0001.djvu

			r;r. 
 

 


I 111II.- riIWijrnl
,_, 11II. 
L " 


ILOWO "O.08SKID - altdalet.. .aIa ZI. ..1... t121. 


zebraide mleslcclne 
na kfórem WYlllosł ref. p. Ini R)'blIlWSklllll łe..ł= 
.,
zem:osło a stosunki obecne" 
B.HOlAKOWSKI Torun II . I "' 
 .......
 ?r :
:
R
 
-:: 
Skład I hadowle nasion. 
II 17R4) (Ce"nl.l.n e)c....I. d.
 I ....".G.) \ 


,." I
 


.J(

 
, ..t:....
r...- 
01=" l" 
t 
a""" ." 
'¥
 
,
 -i
-" .B'. 
i9. .. ' 
 'tVJ/ 
.,::\
 
 f.. fi- 
,r 
łf.J:'t"';.ł::- 
 .
 
 . 
" .&
;' lłJ 
...._...:: 
 - ....
:x \.' ... I '''Jf. \,. '< . 
"'.. '\\ . 
 .
- 
 - 
..I-{
, :-
. ;J-t ł ,( .1 "',' . '. ;...., 
 .. tt'\
 
I I .L....lW; ..., "1. '" r o t" 

 (<<. "'. 

 C .- 
 ';. .'. 
 

 (;.. . C.:. ... ", .""-> '.. .J. . .,' Jaj ..
 k\, 
 
_ 
 "" \.... 
 
_ 
'-
}t
, 
-,' 

 . 
."'.
.?:.,.:ż .' [J y 
- --łl"*
" .- . . 

 
1IW1111_:
r.IIIIU'IIJIII__
lIImm_ 


o
o 


, 1 :1 'I 


polec.na. 


[:
R\VSZORZ_ĘDNE NASIONA 
Gospodarcze. \'/arzywne. 
Kwfatowe. Le!ne 


.- 


, 


- 
,!I!ln'J
 '111II. g;;a_:_"
I!I
;tjęm.-Jlllii a:. 


, S nasi. 
wlsic. 
. 
POlnsil. ul.Wielka14 
'II. 3!JJS. I]jl. 1111. 111. 18
9 raka. 


ł1aJłańsl8 i
ódło dla DD. RUDeów I Prz£mysloulI:ów. 
STALE NA SKŁADZIE, 
Bsencja od. 80
/. Szelak 
h.jno , . bulel..ch lelel .,o.ankl 
n.lron boraks k.ej stl6rn, 
dykstr,na beac, "Art." 
naftalina w łusko wszelk. la kiery 
ultramar,na I poko.., 
pro...d,I.... terpen"na 


. 


, 


. 


.,. . 


') 


ł. 


, 


. - 


LI 
": 


,n 


"\ 


'AABY 
w wszelkich ° teien'.ch 
olejno I waJlenno 
kil ID A .a 
Ip.owl. r . - 
AtllLINY 
d. ."",ły, ....sl . II....... 


" 


SP£[JAl
DU: Klej stolankl [a!b3IJnc:rn. BenIJ) aD m
tD:d'J. 
jJolecarn w mnieisz
c" I wlękuvch OArlIB' h. 
N. tyczenIe wysylom IJft:rt, opr6bko..,lIne. 


, 
 


I
R

WII! 


IH
Ilt.
Rtij

JH!. 


. - 


Str. .. 
---- 

 


. 
 anny 
, f. Pit:ce kąpielowe 
. - . Wyroby faJansowe 
Arma t ury I .u.I.1o .r....... 
4u _..4ft. lUli I 

 IIr..d&.'" 1I.ltll, ...... -łł . 
:..
 "n...,,'.r,o ..r......11I 

'M 
 Części zapasowe 
l,j 
 d.. .0116_ 
Radjatory a rury łebrowe 
do c
ntrll"'elo oaru....n.. 
.1 ury g a LO we I ....I.... 'fCIIIIM 
f. SeSor Nast. Bydgoszcz 
Dwerco.. 18e h' SłU) .-ł. .. 


Gdzie można nabyt 


IIIln..k, lo lIuki.n . W
".N l!ł'd,nej 
1>01..,. ł 101')'" liGI....... Ka..' I S... 
PG'''''' D o Lrv.....I"!!" "a lei. bilL 


\Vkażdym składzie 


popi.....I"e' lA p"lIoaul .woJIIId 
,. & l1
lnelU Iro
um eanl. 
WIInKnUI-e " U....'II IJezrv
 
or.1 ..U)C.)....I". I'C 410 dOl.orvUJłW 


- 


Kraju i Ojczyzny! 
.. 


, _ f .' ,. , .'''
 
,. 
. . .-\...
 
_ _ ł Z powOdU _»,azdu Jest moj. łd
3g. 
- ' ' '- (1_ ,
.. - l labrYKB WOdBk IIIIUB,6w O ki 80 1 b 
. , ' ) ' . 
 b I IIp,,'m lO_lirÓW. . domem o,.. c.I.owile.u. brClCZ _ .. U ne 

 W on l n ) nn fD nr 
f KI oraz nn
 
 ::
r
.;::rei:

:!
:
£
I:::;

 j 
V:
s
::;;;;s

'O;or pq
 

y 
 yU U
 

 11 ł/lla kil C. 8000 dolaróIIII CZt ll równOWllrlO6C w mer" uL Chełmu\slco nr. I. 
lń I cenach lIalnU..' c. I kech ool,kich.' k 
I plerwszorzc;JlI)'ch kOPII po eCB po GolUlela B.alucll. Inowrocle., Keslleltfls e 11. El ktr n n T , m' 
Y omors
i Hurt Górniczo-łlułniczy Kuolę keid. większ, lub. mnl.III', lIoAt e . u 1.1 D. D. 10lU 
. B d l :k. e 20 drzewa ujcloslego Inł. Kl'4łcKl 
. ToruA T. I O. 0.. 3 )' QO Detal. jak. d,b, br,o... brzost, lel'on I inne R6wnle- "I\. Ii; T.I.'.... _o. . .......- .. 
.. Hurt. Teldony 41g I 96 . orll,i DraozO.... I losnow" :: O ell, II po.l.men. 
 'YłllUl' ł
J IIftIJWl. 
ceny uprlISIII słe n.os
l.t pod II. r. Id 6486 1ap1l1Q1 I U.. lItII... _illit. 
Q. 
p,Jał't. tarlelI p.rowy. ToniĄ. Mokro 
Penieńs<. nr. J. 


.... 


G 
Od 2-8 marca f .' Y,
, 
I:
 !!
!
 

JII. n . lI!II,iJlllillIIolalllllllllllllllll UIJIIIIiIIIII 
" Lipskie Targi Wi,ą
en
ie 1924 
Ig
IDJ Jrzeglad ekSDDsa:a, I wla
6i¥ z. Gl'u IJ tuło 1.1 

d!WD
tlWL 
najwiewe i nalttal!le k


,

1 !
ta 
Niezw
kle lc
rlYSlne WII'U
le orzy nelnirclych kosz'ach 
7l1k..pu w na,kr6ls 
m cu . . . II: IRlflll 
T ar '" IIS 'II1I1 2 t924 1
2dą s1e It t 3t.aI S12 ;PDla la lo II-gl. 
III m.... I liC' j . .Zlela d .,1,;>4 
.tir 04U'D 
 ,.r y '"UI" , III orli! - Kan taka fil nL23g5 
Otto Mix, POlna n ,  . 


... 


. :  ''.  
PrZY zakupach proslau .WZ
łdDI

 
. SI wie pomo... kiem 
(firm" o3łaszai4Cf slł VII.. o VVV 

 


Właśc.: A. Kulwieki. (kl",r 
,1\' .


WN
t'(
m. 

 II IJI . ::l

r-<\.J.:')Ą
l

'" Co. . 

 ",iii 
"5 
"W.k,t
 >''-
 t'łł-' 
.. 
. ,11 I "I:!mt\1.£
"'5 r:... 	
			

/sp_1924_02_24_46010_0001.djvu

			Nr. " 

. 
 
. (liK. ImmenfmJ IJIJIh Białego . ytniaka L limDIkz I 
 

 Reprezentacja. W. Chrzanowski, ChełmA. ... 
lierewlidwo RejOD' Id. i Sa,. w Tonli, , . 
1#ji;-""':/t Nc'';;'':/J
.J{ 
 ' I Z"d_j wlUędalellr -- 
.L ł-erz. .... ł Ir' 
. RJ/' 

;b
;


.
 jC lfD [ft[!II" t undz l it ms.1łd JllJbedIII p .. I 
) WilD ' rt 
 alle il P;lych l . P.P , IePOS6W ill - Bllrl ! 
tek lIlOwych I.k I remontÓW kaj;II.lnych. - firmy O e U O O nJ a \' 
::O

";
t
:::fZ
IK:::
n

w
"':.:ec=-=
=: 
 "" 
 ' . , · I 
c:ele... .uejellrowanł. M lUcie pnedllCblorcOw ::; Yia B rił T.'- -':lie
""'" trio .) wyłqcznle polskiej fabryki 
ReJonu. . ull.'- · ....r:;

';;.';
 
 r.f Bolesława W k i 
Kler....lk .eJ... ..t".lnJI. \ klem k
.oerlająe1'm je.real! · WISie. ojnarows ien o , 
w . . przed"OJeauJ'm 11II dworze eeaaraldlll Ił 
olodko.lcz. inZYllleMlloljor. ( , :. :. :-; w PiotrOfl'Odme. :. :. :. w Bydgoszczy. 
Plany gospodarstwa le'nego ;/ BuFet oWlde aopełnollY - r6me "'2;Id. - K

hnle \ j _ mI 
.. I h d _ "" 

AO""". t" AAC..ako- poJ. z k 
'. n 
 m "' pnJB...pne. _ \ ( - 
· IlsaC prywatnej wł.sno.d lpo
 Z. _ r---- _ . JoOOO()OOOO()OO - 
Inf. Ieln. A. CZ8 jlrowskf, , z. WOJDAIL OOQ o o o o g..g Q 0000000000e0 
Ohrona Interes6... .1.śclcicU lasó. . KomiI'!. 
 Poszukuię od ..rllz lub l. lit br. lIarsr 
Ochrony Las6w. Adre.: W......... Al. Jero- 
 
 '
 
 
 6 1k20 
=";6,"'-
 s.:.
"-'" r..... ul..
 - . . "y ': v. . "-'-'
'" ,
 '",-> ' . ....... 8 .'.3 ę Z . ęns ' tą 
Kilkunastu Krawców Pomimo ZW7łkllOoro Da bławav.prze- U 
... ekorło.... pracę konfekcji męskiej (ubr.
, płIlSZ- 
czy. .podnl) oraz kr.w,oW)'ch na .kortow. prec:ę dalł! Dadal pO c.Dach aDlłoD7Ch. 
RnfekCI


II
 ::o
z
z
:


 bielisny Sur6wkę 70 ctm. szeroq . . . .1.250.000 
Zbroiski I CZ7łDlewsIU Sur6wkę 140 " .. ... .2.650.000 
flIbryklI konfekcji roboczo-zllwoclowel Barchan bluzkowy. . . . . . .1.750.000 
Kt61°wel JlldwlfZl 16. Wejście Hałe Gerber,. Barchan koszulowy .. . . 1.780.000 
Pł6tno biale 80 ctm. szerokie . . 1.875.000 
Fartuchowe 90" ".. .1.975.000 
Barchan (Sybir) 100 dm. szeroki .2.250.000 
Zefir trwały kolor 80 clm. szeroki 2.950.000 
Szewjot we wszystkich kolorach 
11.5 dm. szeroki 3.650.000 
Modne pasy. I kraty półwelniane .4.650.000 
Na J- st 
my I płaszcze 130 ctm. szer. 4.850.000 
tli "mo e 150 ctm. szerokie. . .7.6-501 fi.iaD.OUt) 
BI. 'WAT POLSKI 
Cae.ław Gas
skl 
.L Cheł....... .. To.vll. 


tiu. 10. 


-------- - 
- 


. 
BLOWO l'O.olUlam 


aJeGlBla,.... 17. ..... 1Ua. 


-J J!OJIj U:) IQ 'Glo: OlE)fOIQIO'OłofQ!G 
.
 .,lIIarnll Izkll I fabrylll .IS'., O 
." .,lIo.uJe Wlzelld. . ukres wcllodqce ,,"Cli ..... 
pa pn)..,p"r cll 
. r.\ 

. Pelekl. }liG,,)' Ryaek II. TeL lca. . 
. 
"" 

,(:)ł01(:)1(0I!Jr. f G : .:: ,8 :..:J\.I:Jh:.hE}'G10tO 


WszeIł. Jeuara[je . Węgiel Górnośl. 
1I'Ykouoje pod II'Wllnnt'j1\ S d .. I dełalłc:anle I.nlo na :pned.t. (4 .uJ! 
poamierkowlloyehrenaeb pe YCI 
 I 
WIII.na Em. ijoraia, II A" er......r.ęd.le I ta.l. wykolIuje 65,1 .. Z I . M I O P L O II.. 
K. .ł..w.ndoW:

 S2uylna I . S" =.::
= Bllrania, kOlnIJ i mallUP. TeL .... -.. 711 roi ... 
. . 
 .. cen.ab "-nlO pnl.t
PIL I W. W...,.. mislrz b.wicekł, uL Plek." 13 II P- 
-\ Klewe ł Zbroiski. 
= I
Dle mtnie, .Im 11tter JUaWL 
;
 7" Ibralia meskil Tełef. BU, ł-ł, 2łL (.... 

 A 
 wleaon... 
ukalinki. 
MU In", odzleł 
BlJbko I tanio 
c:zyłd 
f."llnłI hrall 
"lllłl Uml[1I1 
"liRWa" 
RIL l JIIIIIIsM. 
IllEJSCA PRZYł-OWAJIłA ZLECEi. 
terv6. SZ....b21. S. Kałuujllli...z. larwa' 
hzDM, ..... WelDMcI I. I. 
 
"dzieł .Barwa' 
hzaaA, Wlnbltclce 41. WI-ł fAjI ....,. 
Ostrów, 81M. 29. w..... fllja ,..,.",. 
."łu, III. ł...ke... w..... fUJa ,Ierwy'. 
OTWARCIE DALSZ. FI.U W PRZYGOTOWANIU. 
Aa"'ł-y: KriclH. Jarecł., ... WeIatp, 
le. K,..... 1031 


rl 
i t. L 


l\ła
 IBW21ÓW 


1Irllll I1I1JI .IIZJEił 
I ".z)..'k.cb częaci &lip.. 
801I'Jcla a.._ u ekbdz.e 


lem iest czas I 
t' 


PIIplcfo krepewy 
... "",lIC. 
papier Jd...ltny 
kwlat9WY 
papier daDsoW.DY 
ItIlo..". "J'.I eoll" 
p.pler I...o_y 
UDcelMryj.y 
I kaaceptowJ 
kal1J .0 J!1 
da.IIIJ (Słral_aiłzkle). 
HSec..obo" 
T. s .. p. tłUR rOWNIA 
8,dgonc&. Dworcowa 
 i 


Akuszerka 
Gryflcowa1ea 
i KUIliIle PI'JW.LdIa poIoiaie 
I B,d,6szcz. 
Dla,,. 5, 'fel. am. 


- 


T.lefon ..... 


""IUU 
. 
SUUIIII:A SIlID.
OV,.
 

 ,. I:IUlllwskl . '.'..1"\:1 
CnnrOM ł>ro... teL eo6 


I zahUD ielaza staroto,! 
_,liII. ,1,llr.. lU'" kD'rt 
n..ł 'tJ. 1.1111 ID.' . 
, rlllDillJcb glłnklcll 
.łele M .kładlle. 
.... - ....,. 


HURTOWNIA MYDŁA 
Proata a (d 5:J54) Proata 30. 
polec:.! po cenach fsbryaftJCh I 

,dło I proszek do prani.. froter, 
..tece, pastę do obuwia 
ł mydło toaletowe. 
Grabowski I Daiski 
Telefon 448. T o r II 6. Telefon 448. 


do mego oddziału ehoecłycll obezMłIIł z ...... 
klm. ",.eaml blla'Owemł. Posada atela I doli! 
pł.tna. 


ToruńskI Skład Farb 
"Łazienna 28. .Il1n Kllpcąllald T . PI" 


Benzol do motorów 
p .1 e c. ".It."jej I ń. decodntch ..nmkech ..ł.. 
BU..ło.....I. Tecba.-clroce!l'.. 
F. G. Fl'aas nasL W.. K...... 
reI a- 13 1967. Poznll",.l Woelk. lf ZII. III 


Cegielnię' 
parow, boię. Szczegóło.e oferty Z."MI 
i cent kupne klerowllt WIlIdpI.. LePCI)t> 
W.rszll... Kopernik. 10. II 21m 


... 

 


... 


PrzyjmuJemy na warunkach oryginalnych zepisy I wpłaty na 
KC JE BANKU POLSKIEGO. 
Tel.10ft 692-694 'HORNER VEREt

..
..!NK . TORUNIU KomlsJon.er dewll o '!!- 
I 


...,
		

/sp_1924_02_24_46011_0001.djvu

			r.
 
- 


ILOWO .OBOUUI: 


.... Ił. ...... lUł. 


KINO. 
PAL AC E" 


Ostatnie 2 anil 
w aobott 23-,. I . aI.dalel, 
"",o lute,.. 
4-la serjal 


Ib'. II. 


"Hrabiny. Paryża", 


".}IICKIEWI.CZA 106. 
!Ił o ..,1" 6 ł.. . " 8' I. W noedaoelę II l. .. 


""1 
"Nad. własną Dlogiłl\'. _.. 
PAT:I PATACHOn 
.........'" P............. .....11......., .a_, ....... ._ą .. fI.cttr ....."1 lo... H" .. to: 
!
 "Narzeczona z Austral1i 'l . .... 
l i VObi" 8"
nDS
1 1t Dziś w 
iedlielę o
t8t!,i dzień Dr Mabuze lIoczętek o godz. 
eJ. 
,. . y 
 ,a-CI eJ I ostatnieJ serJi - 4.30, 6-tel, 7.30 I '.ł_j. 
n . .. 
· obrowolna liC y lBC J ea. I 
 . ' 9a

.

s9It ' 
XII!III)".. San.w.,t'. OtIbl...." uwl.d.,,'.m, .,n.-J..I.., Ił 
'J.' 

e ",t..rell, IIn'lI 
. lm. o RUII. III w pOło I ł I ...Id'" -. Od ... tS I 'a - '\ . 
eddWIIĆ będe w dro IZII licłlacti' la ROt6wkę O · e _lilii" ...." ....... ..., .n.. .....,....0 ,n)' u.1 .., 
O pnliosłalule fnds!n:ka I ' 
t ;
i
Y::

:'. 
1I
a::

 n=

. 
;I;
j:::;; Pfeffer '. st ' adt l
 (tu 
 zo " kl . ,. ornn . skl si.' i 
!lINyn" 
o p'llln.II, 1 ręczny w6Zr 
 Ile 4 ;:.. ",p. r '- "j 
, ,.Ch. 4 cementowe rury 50 ctm. 'redniCY .IJ' I . . 
dutych' beczek dł.bowyc". 1 Cluzy .IÓ. ._ye&. na I".
em piętrze. 
..' ontedz:erek, 25 1 '1 ,g2ł ro" 
10\:''' do włUII6w I Cli 5 J pr6tnYCh worków 
 . Skwlerawskl I S-k :t . 
.
« W sali "I rzech Koron- 
51C1zeDllnowski. a.. ł.ł 
 .. W 
IS kom rnlk 54oowy. 
ł). l
c'lł;ek II 
od.. 7 1 '1 will
" Bilety 110 . 
! f t dl P il U . -1(. P . b I HurtownJ..low.r6. w.6aluaacaJCII. 'l\. neby...a .w kll
en'" ..III I. I pr.y b.'. 
. JS Da D 2f a B r. rzeil
;DBW anSlw]w
e . Od.6ak, dni. . I_lep llł"U r. 5
1S3 te'S 'Ć/tI.pU£.Iny 0'1, wleC.urem. - -' (
 
'lIC !lllIbi"'lIcj
 marki pob'dei I unormowania (
eeEeEEe
:
EeE.EE 
";en po
l"noWlhśmy .prled"wIlĆ "II!I'. 10"1I1'y . 
'.Inll I mA'lnu IIlnurOw4I. 1I:I..,er,IIIY ubr..nl,;weI!l A.. 
 AA.A A A." .. ... ... . 25 _ I - ' d 
Ino, bleli,nę. j-=."weble .iłp n"
łUIi.terllunOWII .. .. mI J na gro Y 
I . pr
y .plollunlll ma/el C.ęSCl 1"16wk4. Ceny 
 y II 
......ncyi
 Oru
l. dekarllqe l, .pi.. eOAlarów 
 Gdan l Sk ll ) ... l.. hilll.nlenllll oa...nllllłrebrneeo ReI" atoło... 
j I.tnle,nl cen
11I1 ,nl:loneml. wy..'lIm nalu;h. , 
 .,0' monDllr.mem H. O. I £. H &łub..... 
, '. be,plll!nie po otrc)m.niu ad!e.... Nllosy,,,ć 
 Handel Zamorskl ll 511 Ali 
 w ollłle
 WIC(lor.... · d,od,. I Zql-ł.klej .. 
. "11 ". O'o..,nll nr, 
91. W S H. k 2\.1<14 MoIniu
łkl ZI2,o"lInlll Zell'llrske 

. L l.toM 
_ :.\ . N:.r"
 I"..-r"'.. ....__......-. Ma.. 
. . 4 Gdańsk, Adres lelear
 .,Hu1ck-ad

. 
 '.
"11'.' 
Płaszcze gumowe, kurt. 
 Ka.subiscbe1" Markt 17120. .
 
ki skórzane. kapelusze,' . 4 Tcłelon1' ad,.",k. fiJ. 7910 ł 8'4
 
 
cZ8'lri i krawaty. - 
. IUI nlldesz'
 nil 
lonwio"Nly 
 Kupułe..., ł.?lko ..a'ODOWOI 
 
,., . w' 'wiell\im W)bor.. ' S ł ód .. ... 'h». '" tJ .... 
Leon KltczYl1ski 
 ,h Bób .
 .T t-'l;
. 
 -
. 

 
 
Tel 496. SI(s;6U 37 . T
I. 4ge, 
.. Bobik y 
. 
 faso!e 
 

 50aewke . 
DOm £M.8peducUino - Handlow
 
 (jrach Vlktorja 
... 1" 
Ludwik Szymański 
 Groch żielony 
 
łJnędowo ek.pedł'q. koł&jo..1 4 (jroch polny VI nen. raf. 
 
E
pedrq;..=:::
.._,,
:

:;r' 
b'lI l 
 Przeroby kartuUanea 
 Urza
uDia ODfl2\¥ama [2nn
lneUD. 
Ib"J'mll m"łfll.tO' a.. dl. V...urca I Tora' 11M. Krochmal \.. urząd Y 80 a IIIDn l "liC yJ D8 


:k
":';::

'
,;,.,u!..(>;::",
"':'::;'-:ł 4 Płatki y ln 'I:l lil u } ' 2 W ' 8 
 8( W l ''A; n 'lI 6 ' "c n alU!lrii 
s _,
I"UMl. ..O
1Uo 
 :)uszonkl 
 MI U liliO I lijI 
,,",1-1If. .
ae!Ir,":):.:
II.!IelQ'

 1J;'
'ł 4 a M"k p ka'rto'nan" ..... B3wnk !ieti Itaz t2m
nt . 
.-'" tłO ilU pr,. ,a..o.JIl ,...,. kilUlI "t 'C' .... Clę
&ł zapasoWYCh dąstarCtamJ 
, . Ii...... .....nl...i.,' ".' (Kertoffel-.alzmehl).... ... 8 ' d a l C .. 
 .11.. 
' po'ttdnrtJb f,rw II" ..,...,.w..o.: 1ia
-łID"'cIa II ... 
 11 . II 11 

 KIU,. I II. .........nłe! 
 .. .. ..... ........... .... . Xosz!orysy bez zcbtW1azau'a kroił. 
1r.l8&o"'1 łw.u"u Cle, do bu,o....o.. UIII. I Ile... ... . .. .... DJ ,UBprOWildZenla mDn łlJ Ilclaltll 
. ..a"k .... . .£0 
u (I',p".,o:"" r::Ir::I.
r:2ł"":lr.::Jr:::Ir::Jr.::Jr:Jr.:I
r:Jr:J'
 UlJslllJlunl "lr.DItL 
Ctny jjrIY.I,one:. Pro." i.cf.
 ofert raJra.:aU:U.g....lłLUWWWU:n,gWLI:IWWW.1W G · B 
"'boł. I wo"'
 lako I P.,woJ&J' ua 6Iuu,. k 
 oer tz l aumann 
ObrAłY _UlU uo d)'_P"&'Oj'., C!:I . g ut,wenJch tokare . 

 .....k. II. T O R U ... 'le,. ". I 
 .!I 2
O do 33D mm wysokośt szpic.. 1600 do:ltiOO mm oJul
'ł '(lIIlIrsllll 1S7'
gO.ZCZT;;: ,,
i
t

'l. S""" lo d"U' 
L!ł 1 hebJark
 8OJX500 mm pr.II.
.efl.3000mm..koll [!:I 00 .la
)molc,S!an.1 Lol0,loruolalOkoUcj. 
. 

 . at II . : 00 : 
 II JI:t I. I (g 1110:al':8 wie
arka, 1 wiertarka do [g ... p"dcownla obuwia .... 

 FA . RBIARN I A 
 n:I kolum!en,1 sztanca [9 r6a ul Kopermaa I'",. OllCh. 
," . 'II' L::ł ... "'..... ..,..1. kI ... o... do r.bel,. .1...... r.-II... -.... m .. ZDi;£, la ceD)' .. 
: i chemiczna pralnia L!I.s.... e .;:.pc.ou". pa COlloe lud-" l.n"t,p'UII do .p..d..... 14..5'1\1 L:I .. DbaWurUU ""'lIlkleęo rodzaju ClIł"".. 
.' HO '
AnA KO[mR
KI(
D . (!) BORN ł SCHO rZE, Fabryka moszyn, Toruń:-Mokre. ta I 25'''''.: · 6131 
ę. .
 Lic. nauk III 
 L!)11:ar:arararar:ar:a[i!rara[in:ara
[iIl::a ta W,kOft,w. ttł)dtu. miary Nlj..y
..'n'nl"lIe ohwłe 
Tel. tl7J. . TORUNIU. TeL 873. OJd.,e1ny ..,ubl ,.,.,IIGYI'" 
follbr.ul III. Hkklewlclll IOd 7 r 
 s l 
 ł nbJ'n Kil....' Zelowanie bu ol kewl 
flIja: ul. Kr61. JadwilI' 141/14. I U.II.II unl., r. t


:!
:::!w e1 
taij P alI " er .lImsk,.301M10U1ł - -ęallle 4001I011. 
Nl} wł tKsze .ego rocllaJu przeł- ł-ł . as.ld1 ..etu ...... 
!ithiontwo Vi Toruniu I oKoliC1. d...elllocIa .. liP .. ...... ..e. a..."'.." . 
 
I W,ko...łe.sz,bKle. aKurat.e. po 'N !)om. l(oslelewy IJtl1
łDnodlaretlllll odcinkl,makullllurę.

III- Ślubne obr ą czki: 

- C ..---I. .'-' ar 
 ow -""ch. ..
 . DI " I -!l:..
 .. Ił:..' I dM6< ..)IWUU'...... I ,kI. EllzeLy itJ. u48Q. , ....""', 
-.... ..- IIUILI ........ 
 .- ..ew - R tJ -CH 8 .er. IIJ:IJi1IOUI Ił ".r. 16&:'1'1 Ot l.. ..r. ( .......-, 
o...., , I P_ lub kota. H" r

wn
k flrmI: t
al SfareGD 
aJ1m' I 4........ lł..o/-I utaI. Da liki.....'.. - 

 :1 
 .m.-+--:
 ",."'eKu .... .'III"U" kliP'; T. ,"hlHo r a ."'. 1 SI ""'. ll I hn 
&um.iJald. I J I " a ' aS I KD lUf" l Z.kup .Iot.' er_Iw.. . 
-- .CljdOhne Zglos. nM ..IU. I IIJł 5100' . Torlla ::'11" "..o.caa ur. e a Uj .110 kóż.n." \\hIOGIC" "'.,) . 
OCZlówkl .. .. ........, I - likI dl III fu my SUł.TAN l..aI 
W"" h.. '1.., 1&" J ' 
w...._.a To...... t. A. ::.... Suro". 2ł t)bł2 _ - 


- 
eR I STAL" 
. PrO." 3 T_Iefoft ..i
 
. o.' .... W Dłed&iel.- o 3 p. p. 
. - . 


Dziś W sobotę i jutro W 
niedzie1
 
ostatnie dwa dnlll 


R]
szel11 w'elkl tran

al1 
Z3granicznychi kralow}c:
 

 w" dywanów 
..... 
fran
u

iej io

lInv. 
If:ut CZB\"" BUZI 
Tor... .. 


. 


..
		

/sp_1924_02_24_46012_0001.djvu

			I!u. Ił- 

- 


tII.OWO .łJI( ()pIIlrn o .::- 


... Ił. ...... lIK. r., 


NaplIlOwI -ł- 
 __ .. ...... 
dalllze IIląwo ... 811. do . U_ _ I .... 
-o. I. w. lo .. - ka&de 
 I "uw.. 


Drobne ogloszeni.. 

 
....... -et 
I a.,1 -. ........... .........-.. 


ZDalI ofer17 Ił. P. fi83 I = I ..... 
Dla 
sukUJ 
ł' uddela lIit 
 111&" 
Pn7JmUJe ol, tylko clo lodlil1J %Il 


. 


I I 1111 ."...at. I D___ .&
 I ,., ..;.... W I Kl t7:
i! 6

'=

łIo l 
8pn..d_łe. II A S Z Y N Y 
OH =!
 

 
1ak.I mI do Dat7cbmlalltoWego 
"a ' I.
 "IC L. I 
 ... W D I CO kUpall dlU POW"IO,ab re- 
koclol p.ro., tS.,. .,Ir. O n rowow. u. 1 DOIli 

__ flell",alów. Spiaape agl
 
o 67łl) Kewkl po.I....c....I.............' . lł-ł . aap..- , i --...--' ueoh opnlla: ..'II..... 
"szelkil!!o ro4zaJo pole- ceł, .1'III.t..r.. I"ł-łłł-elllo 
 -l,JqJ. I .. KIIł-ąI1, I ł
 
Ol kurz)'!!&ni... MuDdIJ8, PO-P 510.. mliallb -ł- 
. 
...... ...wb ruchu. (4 b!73 .,macak.. 
.łP)'..,. _, P-*leao pH ""M. 
bl. 16 w dullo.m ltaole Ule..., do ekeped .BłowlI I I .. del. I 'ro32) Pnr 
11" sprz..dat. Toru6. ł'ro- p(;.... pod "lIa
FaJ"". ::.
:: ro
C:: 31;.,. Plluua&U'_ II" c.I_.,. DOWtlUlWOnone' pneow- 

 11/10 II piClro. .'GrIII ro"Ch. Ił ... dlllerł-.le.... . łl74111 ni clum.kle' garderob, 
... ,... . J()(X)(Je)(Je)( s - .ło..:ł ..II ,,_ac.) - - k _ .'YkonuJe si'! meretkl ,... 
... J( I t I Id ane. maszynow.. I ...szel. 
:ł:
.!!
o..W:e 
k
:,k
:r

 -- Drzewo ' , ::'
ł
*.:"1':':"'I. 1 101 :: P I B a rn I klej bielizn,. Slowackl. U ZamIaJe 
"'l?row..1U1oy Iklad b.a- 
' ( kG. ..Ipl" 3110II1.. III,. BO 36, parwr prawo. cznia m/eazkal1J" ł POkojl 
..aL 1 modn1&rI!tw. w bar 
 ., blc:.. h ł)w.
 I rol- _odami Da Iłickin 
111'0 ot)'wl"OOO1 mle6"le 
 W ...Ita I..... r_.,. W".. &IInz lub póło.ej. WJIIOk. K",., Iolvrowo'cl. loucł..1 ponukeJB (d 6626 na 
7 POkoJ. dziet 
pow. garoiz,m. IIIłdy puw. ODałowe " ar....ił .1,... ...... proW.I,I. Olel"l,: tarł'. ....OWG'c i . ba..lla..o- M . Walsntowl:a OboJl:tDa. ZgIOlUQia 
I okręg. I!'lrułl&zJa. jesL za- -' Je t." '- ol \. 1 ki 
 . 'c:I. ..rIto.oAd. rKh..... semne do .,SL POlIo 
nz do ł!prj:edani. w '..ar- - W Tl'Hlllwaj edchodll D 11-lej II emil ews . "oran ko.a'cl. "._ f r.. pl..nlll Ogrodnictwo. G 7361. . 
Ioścl 8000 doL .2'.8108&. do " . .., goda. za Sta7ł: RJflku I l S kil ... ....a'...c....do (
ToruA-"Okre. :I pobJa 
::;.r N"'SIP

 = szczapo.we, Je 

a pned om.1II 'iq- u lews. Wpisy Ze..:':.r.. g:
:OW'
:od
i= 
.
 &II/ G KD8cz e!'- Je orał - S .lUISZI.skl,. I K U , PIIa. J D,r."or Be...... I I'G"G. [ .'osa.l)" po67.0k. .J ..sl. I-'om.- pod G 7U. 
G 73831- lMIIe .: I akrąifahcJI _ -!'B r. "
 l'IIi
'lI do.,.. . _.. G 7łZ3J P-ł- 
Jaea u18terac)' tanie 118 :: .. _...... Ił . 'G 74Oa) 8lBeabnda W y kon y wa si
 mai)". skromnie illit 
apnedllt. łlOIItowa 
 w A _-łO , · b nad.jot:a Ue 40 wiebae- Torflar"
 ... Ił :i Wer....atn ...any odda willa 111. 
podwonlJ III p
tro. )( przy. ,po,e. Je go maj4'lIu-do slly wo"... e1l'1I uZ'W.0!ł IlI
z w do- l a ..l'Uw le .....:... .P
 na rlerwtlzorzl;j....a .lIla b:d_- I bicD 28. 
Dwe _ ( połeea llale lIa.081 Je ro_J. w dobrym ltanie.. brym ltanle kupi, .. BO- .Ift
, e ... ..._I
 . I'" c, 13 lat w,"rkmlatr-f.eln G 7łll) 2..u1 . 
m " "! I ) ' 7 maeal-- PO .. I za 1
lsdnl!!, gotowa' do uty'ku II! prze , 'Iówkę. 9lerłl. podanIeIII .o.... . RII :iyczente po- IIIUjąC)' wszelkie LlaSZ)nJ umebl. do W)D&JęCIa 
,. . cb r ....w.
 od . I __ h . . Je hnrto-:olO (111693 W IFZąsacze do lIlana do Geu, IlIeroWlla: (dbblU k-. .1 ' ł-IIo_ l laOI"! byl, kjel'01ll'olk IIIbrykI porząQo palIÓW. U 
' rem J owa'" 
 
 I .. e 'a ll - ule " j -, - masz J o rolnac£ycta I In- lU _L. 16 U .... 
In
 00 . fr. BZ....,. SU"... J(. " ... 
 Je: ł!pnedaDl.. Dom Rubm. ".J. "_.nowo. Po I.... · l anA D l nycb pned.lllot6w w...... r" 
b tO fr. u....Jc. ma do;C Flr..: 'W "..,.,.. I.od lC11'uniBm L;pln.ł. pow. L..IIa_ Szereka 8,. "",.. 
 Nlemnecb 1 ra Ponaonu 

daIaJa. Wru»iilakl. Up- WI bii IJlllieDle[[J C .. . poszukuJ_ .t,aIlV\t I
ka O(J l'otSf'SkL 
.a1u pow W4brzelUlO. :: w TonaiII A I. a lub L , .:6. ofert, do 
G 7łllJ) ........ _ III. i". Dachll U. )( . 
.:.. pod li 11:it. 
c.rglelola paruwa aa r6W11 J( TeldOll 
 .)( P_.... 
=:0;. :
:.
 

 )()(X)CXX)O(Je Pom. eodzkmt1dt aDIu dekoracji m.rcJa oki... 1ry ....""I.:1a 
n:kt3. :ł 
 P ': :'
 t . 
un¥aJa I ,- 
tartak peruw, u. r6"D. P _ Il)'m. Zgl do etep. ,J)L 
.:m dol., dom murowo I lani - nO w niedz1el. dnia Zof. h... 
 I'QlD.W l!Pd 7'
19. 
,1'Itr. .. łl/o mllJanła. · Ik ki --- 
Dl8Jł\łek 120 1D8. p8UDlleJ wIe ą W y staw- S epową Walu-łł4 po.ed:r: 
:lłeml 6000 dol.. m&J"lIIk 
 od I. m.re.. 
.łł. 11III. pazellD8t I.,IUII dobne u.nJm.... (jllk 110o . - W1Ip8O&8Ie oAwieUon, do JI6&oł-O wiIIc:zon. *
podł'DI w.ek Indol, 1) ałl'
) ltaplao 
'800 dol.. D81ycbmiU\ 118 we) eprzedam IlorarBlnie. Daje DIOboCC! Szuowuel PubliemoAei do W l braOIa .... aubre !folOwau.!!, p'
eo.e 
IIPraed.t. ..Warta" uL Iw. 19l_l' pI
.elae. 110 1 ch mad ' 0łNt lIlodowilI llroblu _ Illt", bruD8I bardza DII 
ł...&&nyD1 8. ekspcd. ,SIOwa ł'Olllorat.. D8 oow&z7 eli glrderoby .damllklej odłołeaia WIII..I po&e1e1. O&l'odBI- "OJD'. ulal"halneBo 

;;;-_ ........ 
 saaB;. , ., . takowej do l. marca. ka ...walera od I IIW.emll. rakt
ru poeia4 wI- 
...v, az_ 
 tej okazji powiDDa konyaW kllda. pot6! W,6ł1al:'_. 
Iow.eco przooslęb. balldlowe t 
dla IIIIIWGÓwt Obrał uJeJ. $1 - at t ...: 
, 

"., .. ' ..rB......... o..N,JnoorJII.,a fUchomoAf poIIJutujj' 
.1'. ILatlaloa (&leiolI)' pllJ"al .KI Jan Kowalewski . ma ga ' z ' U n m Ai d ozeł. dalkault ł . 'lr11l1Jbł- ...arz)'sz/LI łfci&.. - 
_buk dzieciQq I iDDe ne 
 , U ..row,. Do"," ."1".0-, I'ame dD lal CO reJ , 
ay Da Iprzed_ł. b)'lo .... C&epllow. pod.oj... 811Ub Szeroka 33. TORUŃ T.lefon 146
 pod Ton.. 8ID,. 1,IWV;l Ile I IIkromne, posiad. 
 
,aL GrucWtdaka 811 parter !.Jo. .,. poI- łk2U38 D s551 ) - Po _.. ., :---T , . powiedlII _jllltk. r 
-- Z. 01 11. 1 I -- oadellat IIwe ofert1 
...- . - ew O z, ' od 1 ł 2ł r n" "J" '" ........ 
.. 'b I - ....... 1 fo'ogral tą ktorq lit. 
G 73113J....... C .. mlń
k.. , WOźnica I trllema &kl_- Ilowem bonoru JW 
wbuk IlpUNW,. duie lu. .. -........akl - gaml. Zo8IU 111'1 takie ne pod nr. .Im do ekip. 
.tro m'lo IUl&ywalle, dut. po 
 rJol)'ch I ..00 kl*. IJllrudoicLwho. Zg:.o!o& :ta. Pom. M 
"811118 cyDtow.. :ł naw, ..,.. I pudlllad8ml lila. lU'IkonY 'll am B"Qll06
! G 7373) reJ_t a"slać: .lollef Adam!!kl. 
łocbeDD8. ł obralJ. IlarL neml po (),16 ."... _nt W I_I..PlII II _' II .
 Cicbondz potnebuje 2 Gurtatowo, poczta --Sznu- D :-.473) D" 
2IG


i'
!O II. ..ok..... ko w dobrym III.nle gOło. IlIrdero
 demak, I dlie- 1ImI__; 11I1 IriA UCZDl od l mllrca \albo ka, pow. BrodDlC&. Po. mojej bratanki. ' .,,' 
_":u.vw_ w. do UŻYCII. jea' do Iprze- W 80"" t .._ pozoiejl br. chcącycb 81'1 morze. I ki. lat i!5. \\'ysolUej t - 
G 7111).11 ........ deola. S
lo, 6i> mi... BIl!- ci,Cł - tllkłe wszelkie Wl o l -r l Ba - I \t)'uczyt ogrodoictwa. - dyDki wyk8ZtaiCOlll!J, 
wózek eportow)' w do. I'OkoU toru łkJII mlJl. hllh, etI a..i.uomriiej- ... .. Zgl przyjmuje "rodllik 
 7
10) -- . z,kalnej .krOwJII' "1 
brym atanle I lótecako Do.. .lIblak_._ 81ych do najwykollintaioj- (Fa"'.ohł-DaUł lJaglÓłlkl CIchoradl. pow I kilkule'D", VI'akty1cq po waneJ mllu'kleJ poIII- 
da-ięce. ł'roata 21 -J6- pod T.rullle-. uvcla (Richelieu) inO-" lL&óry ..ruA łdó027 toruński. j)O«ta D
rowll łrzełJ
y. Uferty I 2ycłurl. cbown'ok
 I m8JeUIeJ ' 
YaoJUeJ L Tel.'. 1GI'\III.&IIO. Id
M2 IIOgrllmy M biBlital. -ł-. aacuae I9sgodeu. 
cJa Wy bcL :; II
IJZ .:łła::
n:;ie-= k

o:;:n

:;;j:.
' 
.,....,.. _ - . ptll czech i w jed...blu. P.traobBy łdM71 1
ruĄ. 2:l:&\araka 3L , cbci.o"80 cliarak
ru _ 
h U'Cla Ibellea1LGWII) I': 
,.,
. Zalura [ W I ł I ogrodnik G 74(0) 1IIIł.. - łat:Ja DaJcbeUII
e 
 - 
-):010 --....Bą. II/Iupke. . ,..
 
'1 -"-Y R,.. ur. I. t (1Si5&8 O ne polia. J. do ZaIlJad. Hodo...IMgl'. potrzebna hrol. Iad-ł... I uw:dnlcy r!IC

.h._ . 
".1. lJI'IUIIOłon a ZO plył&. _ , ....... a _ I I dobre"l iWoWec&łII'IIUlI I 
16 J .ł.c. - -e' I 'ł' ...ru z......""..... 

. ..

 łanł p 

':!': . 0 ..!!:..". _ I.... . a 1t.OSZ ę st- lII'Wł1louf . 1 11 bielA, . lO . h .....a
dI ulloale,..1 .etII., prdk- .)"cb 
 
we ... Joła. calem aaułlniem pol . 

 _va.v __v._ -. - · l' ,,,.- O ter il '7k" - HOJuwca IIw",ló_ -- . U'Ił 'do slLBp ft I'L 
lir\. &ewy. : 

Dr
kł;A 
 
-=
 
r.. . ac=:
 m n O w.. DSBR II :=::e: d . :,'_a::.: G 7ł(3) O..., prlllll8Ć. łlaw tIU 
G 7ł
 --łaILtua .. 
,.,'
 . Iolell-ę. he't .1£."'" . " y u...'" =_..._
:;...... do prowud;,:eo,a IJOIIpodar_ l lłę poolla 2nie._ 

__
 I 
J I! ł.:.
' plł18ZC18 _ _ fnJ...u'" -_waRIe poaneboje ....,eb..I..L. _ _

rr..". BI...& dODłuwego i !!aU1D- J)de1DJ 
. 
-...... - - N
Ur)' paerw. 011'" - # J W d&lel1lellV 1 dObreqal re- kupiec blaWaLll 11I .IIft .. 
Runi;c1ne ga\uilki. tanio D..tare&am a' UIllia'.1LOW1lne. Iłnle_kl. Chelmie. G 7ł07)"""" komen
cJ8mi pollZulLuJę I ka....a'er JIi lat obeo'
 t , . 
lIa Da pielru poleca Jw. Specl.IIOGU wFP..wF. dziewcz,na 010 trojga dzle zaraz. K Malaki. "'-.,rze- drotujący na ł'owO!' 
.I\iII&:SzerQka 32. blok6w Pn,jmu"ucuauce. U.II... ""k
.lIrlk_,,_. CI (od .
 I
') .ylku I mu. POlD(.lrze; - Biad.,ący wartośC1J" '. 
-- k h Pro.. IIY .ł... Ccla4!1- pJer..zonęaaa .oJ:wemi 6wiadect.waml. -- rzeczy :w 5(XJ dol
. ptL" 
G 7ł!1) ......UBtWe a.-owyo PC. WiacIOl'1Iow.... kra od ł albel od 1:-0 oIarca Dz....,. kuje '0\\arZ)8zk1 . łJ 
115 mg. doLrej ueml ID' po ceu.eb o.8IL
cb. ulen. r ..... ....,w-« :\ W . cowa 
ojCIYOł!k... TorllĄ. 1-'0. doAwladczuu)' rulolk !tO- P annl;j luu '\"łJwe.
 
wentarze tomplf'tlle. wzoo. ODróblf.ow. nI ..,aulll od- ....._..... a" 17 b ... d lIlatowllklego L BtukUJe od 1 ł lu" ....t. 8O '
 oym W .eku. 
s1 
rOweM cena 6ł! mllJ&rduw II"I'O'ne (d ł1M3 P . . i ....-..- C ....D. o -- 11 ..... 
 lad 
spn!>da .....ortUIl8:. Suro- . J'ZYJm1Q8 S ę 'L pneowal. Adres. .
.e G 7łOł) Z łDYc:ą-y lej posady Jako nadln niej posiadającą &l 
 

 32. R. WoJteckl, - II' ł'om. pod d ssaa. rozszcnenia pracowni po- I!pek'or lub. nqflcII - \\aLoW. ł'o8redni
t",O 
G 1....... ___ W ,lo.. . II.... Woj. Po. 
'Ide .. 
ty W 1 "CI&neb... araz llab pOżnleJ 2ądane "'ykwallfikDwane tolwarku. Prl"duHtatn"l wnych clM:toie '\1dZ
", 
-, --.. I ....n. ..e..UI.... IOSDD1I . B m 
 pracown;ce a takie przyj_ V,:,81łdI;j miał w majt\Lku Ołerty z dolllcieDlelII. 
'pn;ed1UlJ tanio: aegtarelr 
 1416) Do. -ł- d_maklelo i g nl. U !11' 
 muje aię uczeoice. I-'raco- 36W mg. w kturyul :_a 'ograrji ktora 
 

,,
:ę
o:: k;::


 m:,,

oT::e
.
II

: .... wcbodqce '. lU Ul U W.I1I.
: Wojd.tt, S.o\\ac. 

:ZYl
".:


:"d!:: :.

.
";
o
a
.= 
dki bronIOwe. ,WSZ).IIILO ła18ml 1IL0lankim i 'Iu- on. 
-!8 Ił du O_oru a. _'es. W,ma. 
l egO 
 pa
r _-jII'8w ,-=-- BWladecLwa. "..oze Da t).. Iwnorowa. I . 
nowe). 1)81qdat motna 1."0 aarskim ora
 wielllJ II&- mllu
.merei.:'::1 II' dobrego gotow.ols. PomOCn. . K ("ZeDI. zlotyt kłlucję.'ł.&/I :J 
dZiennie. w ponledaiałek I rat 118 Iprzedat. cena 11) Id _ -ł--....... . 1 pteezeu.. C,'It, P....OW"OI. ka_ Z_L -UprH81a się 'Ia. [ 
cz\\artek do mIl J -ar" Z g lo s - Chel -..- '.".DeI bielIlIa , . .......,;" d i 
lJł'yk - 
, · .u..lt6wkł G &>29) Ne ...... kIrk. - pI.IIOWL_" bę UCZCi", I AlOłKoaałe po. . I I J G 7ł2?) Za l lJl4l do ,; e rfDII- 
2 Irllrkowe ui)"walle I Je. baranica. 2 Ibtka .tare hlNa i uuklen - I lecDO,: ZgIOlla. "raa z od. M. WaleqtowlCz. MIet!7.k"nla. duty pies M .:..",ttf 
dll8 heZkurli.o\",a .nleu1,- Izata, stół. I kneala, c:. " W)'IIOUUJe ..,bkle. /I pIA..1 iWlll&. plao 118 i S. B . ł /I' U'.'D wJ.80koim i,dlneJ T."'fł."G.r. la wYllngr04zen:
roeIł' 
.oie dlUlPe buty "010_ stóg i iOll,! ruclY. Pod- II la OWąs : penlJI. .),.IG, przyjma,. : al E"rTęlope.ln n;. lO. SkJd.. plę takte e
ke:- ut. Ił 
"kaz,jnie nil Bprzed.t Ko górna łL ; Ste ry R y nek 8 . Rebló.
o. Op.IODlo. G 7113) - ... '- I praJ le 8 l ym. polrojt'm of...,,)". Pluela'laiJ 
nopnkliiej 1'91111 ad 3 do . · * ..w Br..obIlca. ,6óU u"._... (lub bell w'n_Jlepszew po bl k 28. __ 
.I.:. _L....-,
 _
 o .. \: puwr I G 'l38r» . - pracowitego 
1'Cła (1tq IOleoiu Icentrum) uaJ. c a __ 
K 2028} t'od Ole i J ad 0, Tel łI3. . Tel łG, 6 uczciw 
 .
 .. I neral znaJI\ce8'o równiea rhl;jlJ:1!ej wprost oCł 1J05P." 
1.- WłłgOII Slnelewo._ lir Ut.G.OUO "a _ 

_."1"... "" wat p
)"jmę 1:::Z 
z:ł-' ::
 
mową. ze. ''''la. dana poszukuJIJ u.rn. Nauczy cielka 
..przetańcol