/m_p_1937_07_25_nr1400001_0001.djvu

			. .. , 
· J. · prz'iJ · I. 


... 
 ..Ił' .. ... . . > . . . . .!- 
 \-. .' 


25. VI(. 1ą37R. NR.1.if. 


. 


, 
I 


4 


j 


I 


'#'-: 


lU
Tr.1f'
Y 
"UTYC.I
I( 
t..,ECY 


-- 
,... 


.... 


li . 


t 


.ł 


"'ESIĘ(I
([ 
TYLre 
II "..'zy 


11IIII
		

/m_p_1937_07_25_nr1400002_0001.djvu

			uboczu, zgodnie z pojęciami Chińczyków, że 
kobiecie nie prustoi zajmo\ll'ać się sprawami 
publicznymi. Przykładem, jak dalece łączył)'! 
się pod tł'm \II'zględem pojęcia etyczne Chiń- 
czyków, \est, że jeden i ten sam znak obra- 
zowy sh..ży dla \II't'razów "cnota't i "matka". 
Nigdy jednakże kobieta nie stlła na niLszfm 
stopniu drabiny społecznej, nir::dy nie nakłada- 
no jej woalki na usta. Zawsze mogła dać Wj- 
raz poglądom i żaden męLczyzna nie odwa- 
żył się sprzeciu'ić 'temu. Ten obyczaj obej- 
mo" ał w
zystkie kla3Y ..połeczne. leżeli więc 
praco\\: nica została zwolniona ze slużby, to 
mogła ona zjawić się u swego chlebodawcy i '\II' 
drobnei formie wI'rulć swói gniew, niJ..-omu zaś 
na m\'śl nie prus/ło jej w tym przeszkodzić. 
'Najbardziei znamiennym rysem w emancv- 
pacji Chinki jest to, że ruch emancypacyjny 
skierowani' zoslał nie przeciw mężczyźnie, leCl: 
przeci\ll' władzy najsbrszej kobi.ty rodu. Nie- 
zwykłym bowiem był wpływ starych kobiet \V 
obrębie rodzin\'. Niejedno szczęśli\lloe małżeń- 
stwo zostato zniweczone za 3prawą zaciętej teś- 
ciou'ej, która domagała się wprowadzenia ..po- ztlrokim 


7(o(,iQła. 


!JUlLQCLQ 


nt1. 


E
I.\XCYP.\CJ.\ CIIIXKI 


OJ czasu do czasu 3łr..zrmy głosy niedowie- 
rzania, CZ,{ modernizacja kobkt\' chińskiej 7.3- 
toczyła rzecll'wiście tak szerokie kręgi leżeli 
o zmodernizowanej Chince w ogóle mÓ\ll'ić moż- 
na, to niezl'm IIsprawiedlhdć się nie da mnie- 
manie, jakoby chod,dło tylko o znikomą mniej- 
szośc buutowniczych studentek, które wynio- 
sły su'oje idee z zagranicy. ZmQ(krnizow
nie 
Chinki m:! su'oje źródła w przesunięciu wzuć 
i myśli kobiecych i nie ogranicza się w żadn
'm 
u'ypadku h-'Iko do środowisk intdektua!nych, 
niewiele teL ma wspólnego z europeizacją. 
W przeciwieńslu'ie do innych ośrodków kul- 
tury Wschodu - posiada kobieta chiń.;kt od 
\\:'iej(ów niezw\'kłą władzę w rodzinie, a rodzi- 
na była ! jest podstau'ą narodu chińjkiego. 
OczY\\:'iście, nigdy działalność kobiet nie prze- 
jau.iJ się nazcwnątrz. Zawsze kobieta ..tała na 


\.- 
\" ,.. 


O't 


-- 


\  


" 1 


.*t. 


;..j.. 
1:. - 
 


,.j
: 


... 


;; , 


l'łoł- 


r. 
'L" 

l 


"... . ł' ' 


 
'"">1=\ ' 
. O,. \ 


..;t 
I. ' 

', 
\ 
,t' '
:ł.l,,
} 


ł
,: 


.,. 


J - ---- 

<:. 
ł
 


-. 
 


M:mlalek Smigły-Rydz i p. Ksi<:iopoIska znana 
dri.'\łaczka wiejska, rodzice chrzestni sztandaru C..n- 
ualnego Związku :\lłodej Wsi przed mikrofon
m. .. 
.... 

.2 
. .!"--  
I

'. ..-...
 
... 
.1., .. ---:.-' 
'j 

...... 'J. 
, ,. 
:f
 
 '" 
. . . 
..\ . - 
""'-:'4 . 
". 4 4 
.., 


... 


. 


SrKCESY 
I.\L.\RKI POLSKIEJ 
W BR1ZYLII 


; 
:
k:
. '
::;

r;-'


< 
.. .
. -t' 
 
'
 
 }, '!. : -f. .';
 '.. .,.
=ł
 ' 
,. . . ... .. .'
 . o....:J 
 
.: ł. . 1ł 
 
. \.
" . . ;.':J, 
 
;... 

-(i 1 
 " . 
 

 
 ..t; 
_ .... 'k 
.. 


" .. 
r 
'" 
... .. 


Od pół roku przebyu'a w Brazvlii p. He- 
lena Teodoro\ll'iez - Karpou ska. 
\VI ystawa jei prac, n:l któq złożyłY się bk- 
że kraj')brazy i portretv, wrkonane już w Bra- 
zylii, cieszyła się dużym pou'odzenkm, a n:! 
braz
'lijskiei wystawie plash-cznej pej.>:Jż jej z 
okolic Ubatuba nagrodzony został srebm
'm 
medalem. 
Podczas pan,lmerykański
j konferencji poko- 
jowei w Buenos - Aires p, Teodorowi::z - Kar- 
powska, jako jedrna malarka, otrzfIT1:J.ła pozwo- 
lenie sportrd':;\II'ania prze\\"Odniezących wszvst- 
kich delegacyj am
rrkańskich republik. Gale- 
ria tych portretó\ll', uzupe:nbna portrehmi po- 
lityków i dyplomatów brazdijskich, złoży się 
na specjaJn
 \II'ysławę, .która bc:dzie ot\ll'arta 
z końcem maja pod protekbratem brazdljski
. 
go ministra spraw zagranicznych i po
a Rze- 
czypospolitej dr. Tadeusza urabow3kiego. 
Ostatnio przyjął polską malarkę prezydent 
Stanów Zjednoczoll\'ch Brazylii, Vargas, Któ' 
ry interesował si
 żywo pob\1em p, Teodoro- 
rwicz - Karpowskiei w Brazylii i .wyraził zgo- 
dę na pozowanie jej d.1 portretu, 


.
! 
-,-'"",,!. 


f 


,- 
.. . 


i;' 
. -< 
 
1 .- ł- 
",- . .. 


.-- 
"ol 
, . 
" 
''';  '  


.. 


'. 


... -.c 


.. . 
., 


", 


..... 


.
 w 
-.. 

 
- ... c::- 


, 


;\ 
. 
... "!'" 
- ". 
..,.,... 1 
t
 
, ., 
J j ł, 
, '"\: 
,
 
--.-, 

...

(.. 


. 
 


'
 t ' 
 » 
-.. ..) 


. --
" 
 


. 
- 
:-.1. 
 
-
 -ł ..'t.r. łt-.
 


-:. 
;'ł 


.. 


".  ' ..........
 
. 


-...
 


- ...' 
. o"" ., ., 


Chifufcie dzie"czeta w Btrojach narodowych; jedynie (rp"'" są jui zmodernizowane. 


bocznej" żony, jeżeli małżonb nie urodziła 
męskiego potomkL Zanim jeszcze młode ko- 
biety \II'YPou'iedziały własną wolę, postc:powy, 
Chińczyk bił już odda\ll'na w opozycji przeciw 
takim poglądom i obyczajom. Pier
'sze Chink
 
które u'kroczyły na obS7.3r s
obody obywatd- 
skiej stoczyły bohaterjki bójprzedw i;totom 
własnej płci. 
W roku ]924 rządząca partia KuomintanR" 
wzięła tę !,pra
ę' w s\ll'oje rc:ce. Ogłosiła ona, że 
;;ympatyzuje z ró
noupra
nieniem kobiety, a 
z uwagi na to, że wykształcenie kobiety stało 
na bardzo niskim poziomie, rzuciła hasło; 
"Kształcie wasze córJ..i". 
To podziałało fascynująco. Wkrótce szkoły. 
były przepełnione. SIadem akcji Kuomintangu 
rząd poddał rewizji ustawy, szczególnie uwzgłę- 
dniając prawa \II'łasności i spadkowe. Kobietom 
przyznano prawo roZ\\;odu. Zostały unieważ- 
nione interesy ślubne, sporządzone podług woli 
starszych kobiet, mających decydujący. głos w 
rodzinie. 
Obecnie zmieniło się od podsł2w ż}'cie ko- 
biet{ chińskiej, rozgryu'ające sic: dawniej wy. 
łącznic.. w- najciaśniejszvm kółku rodzinnt'TII. 
Zmiana ta objęła 
sz
stkle warstwy .społeczne. 
Zamożne kobii:ły grają w minlaturo\ll'ego J!olfa, 
sport bardzo w Chinaćh lubiany; proletariat k0- 
biecy pracuje narówni z mężczyznami. Siedzą 
przy biurkach, przy maszynach do pisania, Przv 
budowie mostu w Kantonie zatrudniani są przez 
amerykańskie prz
dsic:bior;,twa zarówno ;nężcz)'ź- 
ni. jak kobiety, przy czym kobiety spełniają 
bardzo ciężką prac
 fizyczną, np. d.lwlgają cic: ż - 
kie worki z cementem. Znamiennym dla ja. 
kości pracy chińskich kobiet jest to, że przed- 
siębiorcf naogół pracc: kobiecą lepiej .opł
. 
caj
 niż mc:ską. W całych Chinach ledwo 
I-  


r 


--, 
i, . 
 


;; 


... 


i 
", 


.. ,- 


<;;:;,. 


.../ 


.... 
", 
.... 
ł 

 

 I. 

 


- 


-c:;JI 

, 
. , 
>-
 
,), '. 


" 
1 


. " 


, 


.'\ 


#.-. 


ł 
\ .
: l 
I 6..' ".; 

 
 $, 4' ..! 
,,:t":-... 
"\r . .. 
-'" ".: -,; -:... -'-"ł,' ., l 

 -w. r";. -to-'" 
'
;If.. . .,. 

 .,"ł, 
..
. 


, f 


<.ił" 


1 


r. 
. 


...: 


.... 
ł 
. \- 

 
..< 
J
 . . 
i ,. I 
i 1. 
.... t . 

 
',II  


7t 


ł 


... 


,to 


...".., 


Klub mł"'!ych, chińskicb dziewcz.:L1 z San Fr.mcisco orl.\r!ził ostatnio wielką rewię mody, na kt6rej 
po raz pierwszy pokaz.ano wspaniale stroje wschodnie. Na zrljcciu - grupa mlodych dziewCZ.\t prezentująca 
zwoje material6w .. oryginalne duenie d1ićakie.
		

/m_p_1937_07_25_nr1400003_0001.djvu

			Szkoły. zawodowe zasadniczo ł5ęd.. sic <łzle- 
liły, na. trzy kategorie: J) stopnia niższe
o. 
2) stopnia Ilimnazjalnego, 3) stopnia liceaI- 
nello. Poza trm będą istniały 'Szkoły zawo- 
dowe dokształcające i 'przyspo50bienia zaWQ- 
dowego. Omawiając zawody wychowawczyń, na 
końcu wspomnieć trleba o rocznych kur.,ach 
przy zakładzie ks. Boduena w War;zawie dla 
fachowych pielęgniarek niemowląt. Uczą bm 
obchodzenia się z dzieckiem do Idt dwóch. Do- 
tąd dziedzina ta była zupełnie zaniedbana i 
w Polsce w tym zawodzie bylo zatrudnionych 
wiele cudzoziemek - były to tZ\II'. "nllrsy" 
"Boduenki" zastąpią je z powodzeniem. Kur- 
sa, o których mowa zo;tały ot\ll'arte dopiero 
rok temu: I absolwentki, które je z wiosną u. 
kończyły zostały w lot rozchwytane, 050b}l 
z ukończoną szkołą powszechną, kochające dzie- 
ci - zdrowe, a nie bardzo mające środki 
na dalsze kształcenie, pO\ll'inny o tym za\ll'odzie 
pomyśleć, gdyż brak nam facho\ll'ych rąk ,w 
tei dziedzinie. 


IV t1.ucz,/ciQ[lai 


. 


Ssst! 


nie budzić! 


1 


Mo:tna bez obawy spać na słońcu,- 
Jeśli się wzmocniło skórę Kremem 
NIVEA. Tylko NIVEA zawiera...... 
Euceryt, €rodek wzmacniający skó- 
rę. W tem tkwi tajemnica uzyskania . 
pięknie opalonej cery podczas sło- 
necznych a nawet podczas pochmur- 
nych dni. Nivea chroni pozatem w 
chłodniejsze dni przed nagłem i 
zbyt silnem ochłodzeniem ciała, a 
zatem przed zaziębieniem. 


Istnieje wprawdzie przekleństwo "Bodajeś CII- 
dze dzieci ucrył", ale zdać sobie trzeba i z 
tello spra\ll'ę, że nauczyciel;two - to "rząd 
dusz", to możność ksztatto\ll'ania charakterów. 
to wielka graca dla Ojcz)'zny, bo przecież \II'y- 
chowanie zostawia niezatarte ślady na całe ży- 
cie. Jednak jest to droga pełna cierni i w,/- 
boi, często zaprawiona .goryczą; wymallająca .............................. .............................. 
pełnego samozaparcia ,;iebie, dla kt6rej 'trzeba czania, może się okazać.. że nauczycieli je;t Naucz)'clelka szkoty, średniei ollólnok;zbłcej. 
mieć powołanie nie\ed\ll'ie takie, jak do sta- za mało. W jedn)';TI tylko roku ubi
llłym by- seminarium i liceum dla 
ycho\lla\ll'czyń przed- 
nu kapłańskiello. Jest to praca \II'yczerpująca ło przeszło milion dzieci poza .;zkołą. szkoli, liceum pedallollicznello, pedagollium i 
i na razie źle płatna. W danej chwili jest ni- Sposobiąc się do zawodu nauczyciel,kiego, przedmiotów pomocniczych w szkołach laWO- 
wet wielka nadprodukcja w tym za\ll'odzie, o trzeba pamiętać przede wszv;tkim, że i;tnieje dowych - po ukończeniu gimnazjum i li
ulT! 
posady w
ęc w 'Szkołach 
;zelkich tYPÓ\ll' jest bardzo dużo tVPÓ\ll' pracy. Należy \II'ięc tę spra- musi odbyć wyższe studia, następnie specjal- 
bardzo trudno. W Polsce Jednak co roku przy- \II'ę dobrze przemyśleć, aby nie popełnić błę- ne kursy pedallogiczne, które będą organizo- 
rasta przeszło pół miliona dzieci i, jeżeli zo- du, który się mści potem przez długie lata wane czy to w szkołach \II'YŻ5zych, czy też 
stanie zrealizowane ha5ło pow.:;zechnego na u- fatalnie. jako samodzielne uczelnie. Dalej obo
;ązuje 
............................
............................ ..................................... 


.. 


K 3 386. Sukienka z plótna' jedwabnego, efeklownit' 
przyb
ana mercżką, według zamieszczonej u dołu 
próbki. Potrzeba około 3.].0 m. maleriału, szer. 
BO cm. 
K 3388. Ręczna mereżka wylronana 11' dwóch 
Icolorach w sposób, jak próbka niżej podan
 - 


ozdabia II; mił'ł suklenkę lnianą l ub jedwabną, na 
którą potrzeba okolo 3,70 m. malerialu, szer. 80 cm. 
K 3387. Prosta lniana sukienka z szlalde'!1 mereż- 
kowym w serduszka (próbka). Ilość malenalu 3,10 
m. pł6tna lnianego, szer. 80 cm. 
K 3389. Popoludniowa sukienka z lekkiego jedwa- 
323 


biu o miłym, proslym kroju, ozdubion.a r
czn" me- 
reżq. Potrzeba okolo 4,80 m. malenału. szer. 80 
cm. 
Kroi
 J>Owyższe (Beyera) nabyć moina w naszej ad- 
rrunisluqi w cenie 2,- zł za szruke,
		

/m_p_1937_07_25_nr1400004_0001.djvu

			Jeszcże 1-2 Idnla praktyka <2esło be!płafnw. 
Sm:Inlo lIC7;łC, trzeba od ukończenia liceum 
mleć "jeszcze 7-8 lat nauki. 
Nauczycielka śpiewu i muzyki w szkole Ired- 
nlei musi mleć ukończone I..-on3erwatorium 'mu- 
zyczne, do którego przyjmowane są kand ydatld 
po ukończeniu średniej szkoły ogólnok;;;ztał- 
cącej; nauka trwa 3 lata_ 
Aby zostać nauczycielką rysunków trzeba od- 
być stuola : w Państwowej Szkole Sztuk Piek- 
nych w Warszawie; w Akade:!1i1 Sztuk Pięk- 
nych lub 
7kole Przemysłu Artystycznego w 
Krakowie; na wvdzi:lle Sztuk Pieknych w u- 
niwersytecie w \\'Unie; w Szkole Sztuk Zdob- 
ł1iczych I. Przemrsłu Artvstycznego \\:'e Lwowie 
i w Poznaniu. - Czas trw:mid -nauki około 
3 la ta. 
W miarc rozwoju kulhlry fiz\,cznej - na- 
uczycielki i instruktorki sportów i gimna- 
styki bCdą coraz bardziej .poszukiwane. W dzie- 
dzinie tej szkolnictwo nasze mamy postawione 
wspaniale - ;;ą to luksusowo urządzone szko- 
ły internatowe. Nauczycielki twlczeń cielesnycb 
muszą ukuńczy
 dwuletni Państwowy Instytut 
Wychowania Fizycznego na Bielanach pod War- 
szawą, albo trzyletnie studium WychoWJUlia Fi- 
zycznego w Poznaniu lub w Krakowie. 
Nauczycielki robót ręcznych muszą ukończy
 
dwuletni Instvtut Pracy Recznej w Warszawie. 
Nauczycielką Szkoły .Powszechnej może zoslać 
osoba, która po ukończeniu szkoły pow.;zech- 
nei i gimnazjum nowego typu, ukończy 3.let- 
nie liceum pedagogiczne lub też: czterolet- 
nie gimnazjum, d\'l'uletnie liceum ogólnokształ- 
cące i dwuletnie pedagogium. (Obecny typ 
seminariów nauczvclelskich zostanie skasowany)'. 
Oprócz normalnych szkół powszechnych, ma- 
rnv jeszcze specjalne ;;;zkoły dla niewidomych, 
głuchoniemych, dla nledorozwlniet)'ch I upo- 
śledzonych fizycznie. Nauczanie tego typu dzie- 
ci jest oczywiście o wiele trudniejsze I bar- 
dziej męczqce. Aby temu podołać, trzeba mleć 
gorące odczucie potrzeb tych nieszczęśliwych 
dziecii wyjątkowe opanowanie, cierpliwość i u- 
miejetność łatwego wypowiadania sie. P.onad- 
to nauczycielka dla np. głuchoniemych musi 
mleć 'bardzo wyrazistą.' mimikc. ' 
Nauczjcielką w szkole specjalnej mozna zo- 
stać, mając te same kwalifikAcje, co do szkoły, 
powszechnei plus specjalny kurs pedagogiki dlą 
jednostek upoŚledzonych. 
Reasumując to wszystko, trzeba pamletać, .
 
na droge pedagogiczną iść mogą wyłącznie 
jednostki kochające młodych - rozumiejące 
posłannictwo swej pracy - obdarzone cudow- 
nym darem pogody. i równowagi ducha - po- 
siadające zmysł organizacji i czujące potrzebc 
pracy społecznej - no i bezwzglcdnie zdro- 
we i poSiadające niewyczerpanI' zapas sił j 
odporności_ 


M_ S. 


nd J2tzźdq 'P0rq · . . · 
Moda stała sie wyrafinowaną i stawia wo- 
bec kobleh' wymaganh coraz to wleksze. Nie 
dość wiedzieć C'" ubrać i jak sie ubrać, ale 
trzeba sie orientować w nauce o proporcjach. 
;re arybnetvczne fonnuły - nie przerażaj- 
cie sle miłe Czytelniczki - dotyC7;ł tylko rc- 
kawów. Trzeba bedzie umleć odróżnić rekdw 
trzy ćwierci, .111, 1/2, 1/4. 
A w tym tkwią pewne subtelno
. Bo jak- 
że małe są różnice w długości rckawa l/l a 3/4. 
Moda blei.1cego sezonu długi rekaw uwzglC d - 
nia tylko przy okryciach i sukniAch, które 
nosimy podczas najgor
zego powietrza I... 
mało dbając o sz\,k, wreszcie przy pewnych 

portach i w podróży. Ale i tutaj znajdziemy. 
pewną kokieterie, o jaką dawniej nie dbano. 
Widzimy mankiet przy takim rekawie i to 
dość efektowny, przybran y jeszcze guzikami. 
Najwickszą popLlarnością cieszą ..ie suknie 
żakiecikowe. Praktyczność ich bedziemy mogły 
ocenić i w chłodniejsze dni, kiedy pod żakie- 
cik b
dzie można włożyć bluzeczkę - robiąc 
w ten spo.>ób z sukienki kostium. Przy takiej 
sukience Ź3klecikuwei obowiązują rekaw)" 3/". 
też najlepiej z mankietem w tym samym ko- 
lorze, co całość I1tb w kontrastowym, ale wte- 
dy także muszą być l rewersy przy kołnierzu. 
Kołnierz I mankiety przypina sie na zatrzaski 
I można je za każdym razem zmienić na nowe. 
Na popołudnie - uroczo wyglądają po- 
wiewne suknie wzorzyste. Elegancka pani no- 
si je za
 z okrydem z lekldego materia- 
łu. Dla IIClJIDłv.di nań go1ed
 moa 
 


Uczelnie lawodowe dr. med. J. $wltalskleJ 
Radzimy zaplsaf sit: na .... 
4-miesięczne Kursy Racjonalnej Kosmetyki 
2-letnie Koedukacyjne Kursy dla Kształcenia PiOtetyków Dentystycznych 
2-letnie KURSY SANITARNE dla Kształcenia Pomocniczego Personelu 
Lekarskiego. ' 
Informacje i zapisy: War s z a w a, Al. Ujazdowskie 37, tel. 8. 92. 77. 
Ilość' słuchaczy ograniczona. 
............................................................G. 


narzutki plisowane z takimiż rekawaml 1/2 
Długość narzutki dowolna. . 
Przy sukienkach na wieczór - najwięcej 
widzi siC relulwów 1/4 - bufiastych. 
;re rekawy 1/2 i 1/4 to symbole młodości, 
wdzieku, ra.doścl. 
Być może, że fonne ticli krótkicli rckawów 
rwzieto z ludowvch kosti!lmów; lecz ,nie pierw- 
szy to raz, że moda zapożycza sie u sztuki 
ludowej. Zle na tym nie wychodzi. tkwią tu 
zawsze nowe możliwości I :Zrywamy wreszcie z 
skostniałymi fonnami. 
Przybrania, jak kamizelki, plastronYt łaro- 
iły i ;riuszki w.azelkich fasonóW' i I"odzajów nie 
r;traciły z dotychczasowej popularności. P.amle- 
tajmy tylko o tym, by zbyt fantazyjnych przy- 
brań nie łączyć z sportowym krojem oukien.' 
Pojawiły sic: jako najmodnlej
 ozdoba - 
j(!UZiki z ceramiki, przedstawiające motyle. kwia- 
ty i głó\'l'ki zwierząt. W stosowaniu Ich - 
jako akcesoriów bardzo ekscentrycznych - na- 
leży zachować dużo umiaru. 
Poza tym - tak samo, jak na wrosnc, 
tak I obecnie widzimy na sukniach i płasz- 
czach kieszenie najrozmaił3Zych wielkości ł 
kształtów, umieszczone w najr6tnlejiZYch miej- 
scach. Pożyteczne ;;ą on;e i wygodne, bo mieści 
sic: w nich niewielka chusteczka do n05<1, pła- 
ska papierośnica, ołóweczek, mała puderniczka, 
czy też nleodstepna kredka do ust. Możliwe, 
iż nie ten cel przyświecał twórcom mody przX 
kreowaniu modeli z kieszeniami, bardziej praw- 
dopodobne jest, iż służyły one raczej jako de- 
tale dekoracyjne przy sukniach i pła
ch, 
Mimo to nie da sic zaprzeczyć, iż kieszenie 
poza momentem dekoracyjnym przedstawiają du- 
żą wygode. Najczęściej spotykane są pro..tokąt- 
ne fonny kieszeni, widzimy jednak także kie- 
szenie w formie kwadratów, wielokątów, etc., 
ale zawsze ;;ą one dość ouże i rzucające 
ic: 
w oczy. Niektóre kieszenie. odstając t tworzą 
rodzaj torebek, Inne układane są w drobne 
zakładeczki, j
zcze inne -;;ą ..tebnowane, No- 
wością w tej dziedzinie są kieszenie ;l mate- 
riału kontrastowego. lako standartowy projekt. 
może służyć następujący model ..ukni pary- 
skiej: nleble.;ka wełniana ..uknia z dużymi kIe- 
szeniami z czerwonej "flory" 'IV formie kopert, 
przy szyi mały płaski kołnierzyk, który na- 
daje sukni 3zczególnie młodzieńczy char.ikter, 
czarny lakierowany pasek, pół długi rekaw. 
Haftowane kieszenie nie są właściwie po- 
mysłem nowym. Nowością .są łylko motywy, 
które zdobią kieszenie. oraz dość często 3po- 
tylulne aplik.1cj
. Na pierwszy plan wYSUW;Jją 
sie monogram\', kwiat)' i motyle, a poza tym 
kotki, pieski, kaCZU3Zki I inne okazy flory i 
fauny. 
Popołudniu i wiec2JOrem - coraz .wiecej 
już widzi sie płaszczy; oczywiście najwięcej 
modeli jeszcze - o rekawach krótkich i bez 
kołnierzy, z przodu otwartych - tak, że wio 
doczna sukienka zyskuje siłą kontrastu k0- 
lorów. E. J. S. 


o 
uknl nd Ldlo 


W ostatnich kilku latach nie mieliśmy zde- 
cydowanego podziału w wyborze materiału na 
letnie suknie. Matowe' jedwabie o prostych l 
drobn}'ch ,wzorach nosiło ..le przed południem, 
te same - z połyskiem ukazywały !iiC p..> 
południu I wieczorem. ifegoroczna moda przy 
całej swej różnorodności. daje zdecydowany typ 
sukni noszonej przed I po południu. Nowość, 
piękne materiały koronkowe (clą-gle jeszcze bar. 
dzo drogie!), haftowane tłuk I organdyny, za- 
sze modne chiffons - pojawiły sie w sklepach 
'IV olbrzymim wyborze. Suknie z tych materia- 
łów nosi sle obecnie .vł,cznłe po południu. 
.ile .y.ł.cz,roR 8A0'P0do.ał
 I Iroaroato.olt' 
324 


i strojniejszy charakter wymienionych gatun- 
ków. . 
Ogólnie słyszy ..ie zdanie, ze niesportowq, 
prawdzi\'l'ie letnią suknią najidealniej tworz)' 
lekka c;zata, czę.;to przejrzysta, w subtelnych 
kolorach utrzymana, troche przypominająca "pa- 
sterke" XVlIl-go stulecia... Dla swej kobie.:n- 
ści. dla pieknie, bo miękko układających siC 

ał
: 
... 
 :.;n
 l, 1/ \ _1 


 
 
 
 N
 
Jj
..iL : '£

-:<. 

 }',.. , '
 
-
 
... . 
/: -'
 \ 


 ".


:¥; 
 
{ . oj,.:.,! 
. I" ' 
t:.
 '6-. 
, -. 
 
nJ .$ .
 
) 1 'J."-- . '
:> ' 
l 
 .., ił; fi\!. 
, 
. . '- J 
::. 
\ fł l 
:..\' " '. $< - ". '" 
.o.. r: '.' 
.. ..
 ," .. ł. 
'\: 
, . ,. ". 
<1 1 
 


"'" 
.,.... 


,,; 


:1\ . If':' 

 
'\'
, '""'4,., 

t\, 
,; 
 


:, 


/1
;t- 

..."lL- 


P.roJektowana tu suknb, uszyta r o1'gantlynv 
lub woalu ma na celu' zwrócenie uwagi na 
typ najmi1szei w letni
j porze noszonej 3uk- 
ni, którą same unowocześnimy, ozdabiając ją 
haftem. Haft utrzymujemy w pastelowych 2 
odcieniach lub kolorach (oryginalny wzór o- 
bok modelu) i wykonujemy go d\'l'ustronnie, 
mając na uwadze przejrzystość materiału. Za- 
ieżnie od tła sukni, hannonizujemy kolory haf- 
tu. Pare lat temU tak bardzo modne jasno 
niebieskie woale powracają dziś na widownie 
ze wzglCdu na najmodniejszy obecnie kolor 
błekltnł'. Motyw haftu może być założony tym 
samym co tło sukni kolorem, lub pokryty 3ub- 
telnym zestawieniem dwu Innych barw. W ten 
sposób uzyskamY efekt naimodniejszych od- 
mian przezroczystych tkanin. Seledynowy, kolor 
połączyć można z blado - ró2Jowym i clem- 
IDO - zielonym haftem. Jasno - błekltną suk- 
nie pOkryjemi haftem biało - ż6łt
"1tI. Aksa- 
mitne kokardki przy szyi i rekawach w każ- 
dym wYP;ldku mogą. być czarne, bo Obecn.1 
, moda lansuje to zestawienie nawet w białych 
sukniach. 
Wystarczy przejrzeć garderobe I wybraw- 
szy odpowiednią suknie, upiekszyć 'ją I zmo- 
dernizować łatwł'm haftem. Urozmaicimy. I 
wzbogadmy nasz zapas na letnl
ko zabranych 
toalet, zyskując now:!, może najmilsZ4 8I.Iklenkc. 
Na "wyczarowanle't takiej sukni - wystarczy 
zaledwie kilka długich letnich wieczorÓW'. 
/.. 11..
		

/m_p_1937_07_25_nr1400005_0001.djvu

			'Kil". ro66I 


3-d u
z'łd 
ukl.1łk4 'l 
Zanim siC przysqpl do ;zycla t materiał 'lV1. 
nien być zdekatyzowany. W tym celu skrapi,J 
się go wodą, przekłada wilgotną 
atq I 
zwija. Po godzinie względnie dwu rozwinąć I 
prasować przez wilgotną szmatkę, wyouszając 
tkaninę dobrze żelazkiem. 
Przy szyciu .;ukni należy uwzględnić na- 
stepujące momentv, biorąc pod u\'l'agę leli ko- 
lejność: 
])' przygoto
anie formy przysto.>owanej 
o 
osobi.;tych wymiarów, 
2) oszczędne rozmieszczenie i przyplCCle 
formy na materiale. z u\'l'zglednieniem 
kierunku włókien. 
3) krajanie materiału (dodając 2 -3 cm. 
na szwy). 
4) pętelkowanie. rozcinanie pętelek I fa- 
strygowanie, 
5) przymierzanie i ewentualne poprawki na 
figurze, 
6) szycie, wyko6czeole poszczególnych" cześ- 
a I wszycie rc:kawów, 
7) zdobienie, jeżeli jest konieczne, 
8) prasowanie I inne wykończenie jak: u- 
suwanie ta.;trygi .przyozycie ramiączek, 
przyszywanie guzików itd. 
Chcąc Czytelniczkom "Mojej Przyjaciółki" u- 
możliwić samodzielne u;zycle ..ukni, opiszę do- 
kładnie powyższe o.;iem punktów i objaśnię je: 
]) Formc z papieru należy koniecznie do- 
kładnie przvsto,;ować 'do awolch wymiarów - 
pamiętając o tvrn, że efekt wykonanej sukni 
przez nas, .o,;l:w;nlemy tylko dzięki do,;konałej 
formie. Posługując sic: tablicami kroju I od- 
bijaniem form z arkusza krojów, należy tak 
postąpić. wyłowić potrzebny kształt do wy- 
szukania odpowiedniego znaku. który j
t po- 
dany przy modelu sukni, a po odnalezieniu 
formy, pod ublicę krojów podłożyć papier I 
radełkiem odcisnąć formę. Zmierzyć' według 
swych wymiarów I ewentualnie przysto
wa
 
do swej figury. 
2) Wymiary do sprawdzenia formy. .;ą na,;t.: 
ob'lt'6d forsUj 
obwód pasa. 
obwód bloder t 
długoŚĆ sukni. 
długość rękawa. 
Przystępujemy teraz do o
cz
nego rozmie- 
szczenia form y f przypi
. Przy rozmieszcze- 
niu form sukienek na materiałach wzorzystyeli 
trzeba uważać, aby wzór materiału zgadzał 
siC we W5Zv,;tklch częściach SZ}tej sukienki. 
Przy szyciu akoamitu zwrócić uwagc na kie- 
runek włosa. Po przypieciu formy trzeba .;twier- 
dzić, czy wszystkie części ,;ą dobrze ułożone, 
dodać materiału na SZVI\Yi l przY3tąplć do kra- 
jania. . { . 
4) 'Przed fastrygowanlettr' pętelkowaĆ-. Pę- 
telkowanie jest oznaczeniem linii do fa3trygo- 
wanla jednego materiału na drugi. Układam)l 
równo obydwie części i fastrygujemy drobno 
po linII. która ma byĆ- Odbitat aby z każdego 
ściegu t)OW'3tawała pc:tla. Po odznaczeniu przy- 
cina się pętelki. Ryouoek jak wygl
d. 
telko- 
wanle podaje: niżej. 
P.rzv fastrygowaniu clenkicH materiałów, jak 
jedwabie. dajemy ściegi długości 1- 11/. cm. 
i takie same odległości należy zachowa
 ml
 
ŚCiegamI. 
Przy grubszycH materiałach dawaĆ- moiej- 
sze ściegi I odstępy. 


to 
, I lo 
\ \ 
I 

f 10 
I 
10 
I 
)lO 
I 


5)' Robimy. Irraz p1
 prlY2J1lackt. da 
ttó
 trzeba 
 Całą sfastry
 IUtJed. 
kC bez 
t.awÓ'll. E.łMtualne poprawki powiuna 
właściwie zrobi
 druga osoba. Następuie druga 
przymiarka suldenld iuź :I poprawq l upev- 
niamy. siC. czy. można suldenkQ z,łz:vw.d 
!ł- 
końaenle suldenki jak: wy,krój 
 szyj - ob- 
szywamy. skooem materiału. dołu. szyi, roz- 
porków, rc:kawó. ltd. Jmll S\ lekkie materia- 
ły. ,podltładaj=łc dół ltrzyżrku]emy, 20, . nie 
podszywamy. kry:to, aby. ściegi ole by.ły. IWid
- 
ne. 
6) Rozprasowujemy wszystkie zaszewld i szwx 

e, w ogóle całą sukienkę. Rękawy 
y- 
konczone I wyprasowane przymierzyć, up
ć 
szpileczkami na osobie l wozvć. 
7) Wykonać w miare: potrzeby. ozdob	
			

/m_p_1937_07_25_nr1400006_0001.djvu

			' 


włdocznrmi ściegami pod SpOdem. Boki .>p6d- 
\liczki zeszywamy, pozostawiając po lewej 
tro- 
nie zapięcie. które zaopatrujemy w spodniq 
list@wkę i zatrzaski. Górny. brzeg 
pódniczki 
wsz
'wamv w gurt. 
Na żakiet w\'konujemr osobno boki przodu, 
gdzje wrabiamy otwory na kieszonki. zakończa- 
jąc odpowiednią ,ilość o::zek i nabierając w tjm 
6amrm mkjscu w na5tępnym rzędzie tą samą 
ilośc now\"ch oczek. Karczek zacz
'namy od dołu 
w dwóch częściach, które w miejscu oznaczo- 
pym x łącz
'i1IY i tylną część karczku przera- 
biamy w całości. Na prawrm przednim brzegu 
wrabiamy tJ dziurek na guziki w ten sam 
lposób, jak otwory na kie.;zenie. Naatępnie brze- 

i karczku obrabiamy rzędem półsłupków <;zy- 
dełkow
'ch i przystebnowujemy. boki przodu 
pod rzędem półsłupków. Plecy u'szywamy w 
ten sam sposób. W otwory: na kieszenie wszY.- 
wamy kieszonki z cieńkiej materii. Rękau'y za- 
czrnam r. od góry: ,i po ukończeniu u'szywamy, 
marszcząc silnie u góry. Schemat kroju 
podany jest dla osoby: o 9l cm. obu'odu 
kl...tki piersiowej. 


kienki z b!ałej gładkiej organdyny: al do 
kolan ściśle dopasow
na i zasz\'ta w poprzecz- 
ne drobniutkie zakładki, od kolan suty kl03
 
bez zakładek - rząd zakładek na sam}'JII do- 
le. Zakładki biegną również poprzecznie na bu- 
flastfch rękawach, pod szyją malutki kołnie- 
rzyk "bebe". przód zapinany na drobne guzicz- 
ki. W pasie pęk pąsowych maków, 
W dalszvm ciągu bardzo modne są tiule i 
przyznać trzeba, że obok organdyny w zielonym 
karnau'3.le najbarc1ziej są odpowiednie. Prześlicz- 
na np. jest sukienka z tiulu w odcieniu 
zafiro- 
wym, usiana oa niechcenia gwiazdkami ze 
srebrnych pailletów. Bardzo praktyczny je
t fa- 
son o du'óch odmianach: sukienka obci
a z 
nagimi plecami, np. z różowego crepe satin. 
od pasa rodzaj nakładanej krynolinki z czar- 
nego tiulu, ściągniętej w pasie na czarnej ak- 
samitnej w5tążce. Krynolinkę można odwiązać 
i nosić 1ą dla odmiany na ramionach. jak 
- 
lerynę, związawszy ak33mitkę pod szyją. 


DroZ!/. 


Dużo jest kreacyj białycli jak śnieg - je- 
żeli chodzi o fasony. inspiracje greckie. Grecki 
strój, to draperb miękka ze .>tanem umie3zczo- 
nym bardzo wysoko. udrapou'ana na piersi.Jch. 
spływająca fałdami na przodzie, a odkryw'ająca 


ntZ ziQlon'ł ktZrntZwtZł 
Zielo/1\' karna\t'ał w pełni, pogoda śliczna. 
aktualna jest wit;;c je,;zcze kwe5tia u'ieczornrch 
toa:et. \V hm roku mocJa s\lki
n wieczorowych 
na zielo/ll' karnawał j?st b3rdziej urozm'licom. 
niż kiedrkol9: i
k. \V\'bór jest olbrzymi zanhmo 
w rodZ3jU materiału, jak w kr Jju i ozdobach, 
które zJsbwiają mistrzrni.Jm igły 5Z-'rokie po- 
le do popbu. ,\łodne jest u'
ystko: nie triko 
letnie jedwabie w ban.\'ne kwiaty, chiffon}' i 
organdyn\", ;Ile i przejrzrste tiule. g3.z}"t ko- 
ronki cieniutkie jak mgiełka - suknie paj
- 
cze zdobi
J/1
 paHletami. aplikJ.cj3.mi z \'elouru, 
angiel,;kimi haft:tmi, u'stążkami itd. 
Sukienki skromniej
ze na ogrodowe, "gar- 
den party" najmodniejsze 5ą obecnie z ang-icl- 
skiego haftu. Sukienka taka jest bardzo prLe- 
zroczysta. naj ładniej uięc wygląda na jakiITI;; 
jasnym spodzie u' odcieniu pa,;telowym. Su- 
kienkę najlepiej sprau'ić bi:J.łą i mieć i:\o niei 
dwa spod v, np. blado-różowy i blado-zielon\! 
lub niebieski, odpowiednią do spodóu' ,;zarfę całe plecv .z tvłu. Używane są na to u'ełny, 
w pasie i mamy Iuź pożądaną cdmi
nę. prze.u'ażlli e m!ękkic: cienhJtkie angor}', lub jed- 
Zawsze uroczo wyglądają suki'nki z org1/1di. wabu: spłyu'a]ąte pk wełna, matowe i 5zont- 
Oto godny polecenia model młodocianej su- kie. 
..................................8........................... 


DZIAłA SZYBKO 
Nrf ORAŻNIAC 
SKÓ
V 


ICARTO"l/K ZŁ 1.50 


JiS STfMPNIEWII!l'POINAN, .. 


, 


.... 


.. 
i .; 

 
?ł-"'-' 


),.. 
. ,., 
.., ... 


.
 
.:;-:,; 
'
 
J.. 

.' 


IN' 


'(o 


ł 
.. 


"  


\. 


.- . 


,"\ ' 


... 
, 


... 


',- 


.? 


. . 
'1' 
i .. 

 . 


,f: 


\ 


\. 


. , 
fił.. · 0, 
.'.... . 
.
. , 
_l' 


. ł .... 
"" 


, .
. 
". ., ' 
, ,,. \. 
I ...' '.0. . ,. 
. ,,
.. . 
.. .......,.., ,. 
t:. 
 ' . 
" ':.:.. . . 
'lJJ 
. · '., 'lł...YJ,\ 
'.. . 1. 
t:- 


.... 


.. 


ł' 


. 
\\, . 
J1i. . ' 

" 


. 


-. 


ł 


4 


- 


.. 


\. 


-I  


t 


... 


"\ 
., 


J 


. 


Vo. 


.. 


.' .. 


Na wielkich wykigach IrolUlych .. Chantilly 1IID!na 
było zobaczyć najrozmaitsze toalety - nowoc
esne, 
O kroju . prostym t .rojne z tiulów: i koronek, w: 
r6I.Dycb Ityl&ch, &ontrłltJ. były wielkie, 
a20 


Istnieje niezmierna pomY3łowo
ć 'Gl wlect.o. 
rowycli letnich- strojach, jako jednak zasad. 
nIczy: punkt można stwierdzić. że modny. jest 
na wieczór wysoko umieszczony. .stan I pod- 
kreślone piersi. 
Zielony: karnawał " odróżnieniu od zimo- 
wego unika nagości - wszelki dekolt pokrywa 
tiulou'a lub gazowa mgła. A dekolty: są. inne, 
niż te, do których sit: przyzu'yczaiły:śmy.: od- 
słaniają raczej głęboko nie plecYt a obnażaj1ł 
całkowicie ramiona. Stu'it:rdzono t że rękau4cz- 
!ki i rękawy, u wieczorowr.ch toalet postarzają. 
Nie spo,;ób pominąć milczeniem - mody: 
najpiękniejszej. najbardziej .efektownej. mod", 
koronek. Byłv one już modne u' zimou'ym kar- 
nau'ale. jednak te, które nosi się teraz latem, 
są bardzjej przezroczyste. dOiłownie jak mgieł- 
ka; czarną koronkową 
;uknię nosimy, obou'iąz- 
kowo na jasnym spodzie. najlepiej na różo- 
wo - morelowym lub błękitnym. Suknia 1IPy.- 
gląda w całości raczej różowo niż czarno. 
L grubszych koronek lamowana je;t jako no- 
u'ość koronka 'Imana, naturalnego koloru lnu. 
Widziałam ostatnio śliczny. model z tej .tkani- 
ny. Na toalecie o kroju kr}'noliny rozrzucone 
b\'ło 5 czy 6 bukiecików polnych ku'iatów: ma- 
ków, chabróu', kąkolit z dodatkiem owsów. 
Panie, którrch nie stać na takie "modelowe" 
toalety, niech się nie martwią: w upalne let- 
nie \1('ieczory najładniej mimo wszY5tko wy- 
glądają sukienki ja5ne u' kolorach żywych, ma- 
lowane u' pąsowe, pomarańczowe i błękitne 
kwiaty. Nawet zeszłoroczną sukienkę można pę- 
kiem kwiatów, jakąś modną, dwukolorową sZJ.r- 
fą. leciutkim powiew'n} m płasz;:zykiem czy suli 
pelerynką z tiulu - tak zmodernizować. 'że' 
nikt się nie domyśli, że to nie najnowszV' 
model. 
Strojne w icczorowe sukienki nie mogą obXć 
się bez narzutki. Najmodniej.5ze z bobra - z 
reguły odmiennego koloru, kontrasty .,;ą w lej 
dziedzinie mwet faworyzowane; do czarnej suk- 
ni bolero z czt:-rwonej wełnianej koronki - 
tworzy pIt;;knv efekt, Najmodniejsze i najnow.- 
6ze są tednak b:Jlera z piór. 
l\ie zmczv to, żeby lisy nie były ':Iada.1 no- 
szone; ich królcw.5ka elegancja .,;prawla. ze na 
sali balowej. dancingou'ej, w t
atr
 i na każ- 
dym zebr.wiu towarzyskim, trudno sobie wyo- 
brazić 'dobrze ubrane panie bez obowiązko- 
wych narzutek z 115óu'. 


"Alothea" . 
.............................. 
GLOS ZHlER.\CZ.\ DO LrDZI 
DOBREJ WOLI! 


Dzięki pomocy ludzi dobrej woli uzupełniłem znacz
 
nie mój księgozbiór myśliwsko_przyrodniczy, klór)' 
udoslępniłem bezinleresownie w moim mieszkau:u 
(jak w hii>Iiolece publicznej) każdemu pracującemu 
naukowo. Do lego zbioru poszukuję i nabywam: 
książki. pisma, kalendarze m)'śliwskie, aUlografy Judzi 
zasłużon)"ch w łowiecIwie, ekslibrisy, elykiely m)"- 
śhwskie z flaszek (żubrówka etc), slawly, regulamin,', 
leg:lytnJ.cje, dyplomy, lisly i koperty kółek lowiec. 
kich, z
r-roszenia na polowania, bale myśliwskie iiI'. 
Sp
cjalnie proszę o umożliwienie mi nabycia medali, 
żeloMw ! odznak łowieckich, noszonych przy kapelu- 
szach lub przy !dapach marynarek, a leżących 
bezuL)'I..."nie po szufladach. Proszę też o medal" i 
!Odznaki z wyslaw łowie<:kich, lowarzystw opieki nad 
:zwierzęla:n, i ochrony przyrody, o odznaki myśliwskie 
pr) waln)'ch osób, za strzelania myśliwskie, żeway 
braclw s!rzelecki..h i za biegi św. Huberta, ora7 
tarcze slraży łowie<:kiej i leśnej itd. Jedyna la 
moja w Polsce kolekcj1l. żelonów myśliwskich pójdzie 
w tym roku na wszechświalową wyslawę łowiecką d,' 
Berlina, gdzie reprezentować będzie dorobek Polski 
i w lej dziedzinie, przedslawiaj'łcej molYwy łowie- 
ckie w sztuce grawerskiej ilP' 
Proszę leż o ,,
adomości o dawnych zwierzy{icad. 
i kulcie św. Huberra w Polsce oraz o adresy osób, d" 
kl(,rp;h mógłbym się zwrócić w powyższych sprawach, 
Inne p:sma, do których dotrzeć nie zdołalem, 
proszę w imię slusznej sprawy O łaskawe prze 
drukowanie lej odezwy., _ 
IOZEF WLADYSLAW KOBYLA
SK 
kapilan rezerwy 
I!IlaTszy referendarz P. K. P. 
Warszawa I, ul. Górnośląska 16, m. 38 
............................. 
OBJASNIENIE 00 OKŁADKI: 
W pogoni za rybkq - fot. W. Zoorowsk, 
Ostróg nad Horrnlem. Zdjęcie wyróżnione IIJ 
konkursie fotogr. ..Moiej P..rzyjaci6łki".
		

/m_p_1937_07_25_nr1400007_0001.djvu

			::..A' 
. ;, 


.,......,. 


" 


;' 


k 


" 


. 
..#I ,. 

. 


; 


>"': 


./. 


,
 


< 
.. . 


.."'f .
  


"  


łłr. 


,"to. 


;i 


Ił 

 
M-, 


.,i/' 
:łł 
 

);ł 
,...,.,.. 


1f' 
, \... 

 
JJ ł 
 
ł t 
ł t- 
- 
ir 
,'. k" 

 ) 
+- 

"',jI.. 
.. , 
 ..... 
... 
, 
I 

 . 


,
 . 


" 


l  


{ 


" - - 


J 


,. 
t 


<; 
': 


',
.' 


ł !t 


,. ,. 
'
'
 " 
 


.ł...... 


;. vJ<:
 


.
 


4 

.. 


\ 


.. 


ł. 
!;f -.,; ł> 


'f,  
i,,"'! '1 
'-.ł 


'" 


.t' 


I 


" . 


\,. 
" Ą. 


I 


'. 


.":. 

 
. 


· 
 1 ' J 
, 


'4 


..,........, 
'\Ą 
l 


" 


, " 
:'ł: 


. ' . '\" . '
 


l
 
. 


*,',.. 


. 
 


" 


,- 


$o- 


'J- 


" 


,,' 


'_45':< f 


\,. 


, 
\ 


'. 


-.'" 


Ił
 "I 


4. 


" lt " . 


.... 


'f- 


t 


.,
 


\> 


\ 


. 


" 


.. ' 
.. .... ł." 


.. 


, 
, " 


:.t, 


. 

 -
-. 


'"II  


." :. 


',", 


-k 


} 
" 


:.. ...: 
f" 


,;
 


",";"'::"':> 


ł 


:'1 ,","" 1."4 


,
 
. 


_fi 
J' 
 .::ł 


.: 


. 
 


I 't . . .
 l ' 
ł ! t 
t ! ! 
f f: ! l! 
t I '. Ii f 
L f ł '- t l I. .
, 
.. 


;,' 


-f Jf -" 
"'::' j .O)LU, 

. li ir"tl 


.. 


-'  


- 


" 


'\ 


---.J
		

/m_p_1937_07_25_nr1400008_0001.djvu

			Wanda la£ienka Sliwina. 


5ka.za. na. 
łońcu 


'/(artki z pOlllietnikil. ślQbiegła na tychmiJst. 
- O lezu! moge wzrok odzyskać! Mogę 
zobaczyć świat, siebie i moj:t Maryśkę! Mo- 
g
 być znowu na coś przydatnym Bogu i lu- 
dziom !... O, Jezu... 
Ale Marysieńce nie było tak pilno jak mnie. 
Zjawiła ..ię .dopiero na kolacj
. . 
- Czego Jasiek chciałeś tak gwałtownie? 
Jesteś wszak zdrów, a ponad .;nopy IW polu 
nie masz nic ważniej5Zfgo w żniwa! 
Zad ygotałem znowu. 
- Czytaj ogłoszenie, CZytaj najdroż3Z31 
Lektorka podała jej gazetę. 
Pewno skrzywiła si
 moja żona, bo z ust 
jej wybiegło jedno, lekceważące słowo: 
- Szantaż! 
- Marysieńko! jakaŚ- ty okrutna! 
- Szantaż, mówl
 ci. Próbować nawet nie 
\'I'arto. ... 
Zerwałem si
 z krze.;ła o..tałnim wy- 
siłkiem słabnącej energii i osunąłem 6i
 ;l po- 
wrotem, podtrzymany przez lektork
. 
Na splecione dłonie spłyn
ły mi znowu dwie 
łzy siostry Helen v, któ
j łkający. oddech (:lU- 
łem tul przy sobie. 
Nie mo
lcm spać tej nocy. Plerw3ZY. malu- 
sieńki dY30::ilns wkradł si
 mi1:dzy mnie i 
moją żon
. Nazajutrz po\'l'iedziała mi Mary- 
sieńka na pociech
, że jak tylko dowie .;Ie 
o jakim napr.iwde dobrym lekarzu t to powiezie 
mnie do niego bezsprzecznie. 
(CIig dalszy. nas
.)'
		

/m_p_1937_07_25_nr1400009_0001.djvu

			D I . i P .. l.? Pan. I
 ." rozpaczy! :ryle vydała na uplek- 
- 0 12 4 4 t%IU }Q4ZLQ. 
nle. tyle czasu straciła, a wyniki? - ilu- 
II()ryczne. 
P ty anl spedza długie godziny '\III gabinecie ko- 

ś "brak jeszcze? if
ba dokonać ja- 
sme cznyrn... klelloś gruntownle J -szeo-o t ł d 
Z niezrównaną w
1rwałośCią poddaje sle na- soby: ... rentj)n u wasn'-J 0- 
świellilniu, skubaniu brwi, maQuillagetowl,.. Ale 
Bo pani chce miet cer
 olśniewającą bły- jak? Ale gdzie? 
szczące radością oczy, gibką, zwinną kibić... Na to niech odpowie balneolog:' 
l cel swój osiąga (od czegóż ,;ą mH3że, 
diatennia, .kremv' i 'mleczka?) ale nie na długo. - Zagadnienia piękności nie roZ\\iązuje tvl- 
Jeszcze tego samego wieczorul spojrzawszY. 
o, droga pani, zużycie jednego czy stu 
ło- 
w lustro, klientka fotela kosmetycznego d03trze- lków k
em,
 honnon?wego, ani stu pudełek 
Iga z przerażeniem swój zgaszony wzrok, pod- ,pudru 1 rozu. IdealnIe upiększona twarz przy' 
krążone oczy, zwlotcLJłe mi
śnie na twarzy. Jednoczesnym poniechaniu higieny calego ciJła 
Z pod umiej
tnie położonego pudru I szminki i jego. u
drowienia od po(htaw, to tak, jak 
przegląda bezczelnie 'plama wątrobiana na po- Odn
\lneme fasady domu, którego ściany si
 
liczku. Nogi w tańcu uginają się ze zmę- rysuJą, 
czenia, w sta\ll'ach coś "strzyka't. A żołądek? Generalnego remontu nie da się przepro- 
Po wytłoczonym balaście ci
żkostrawnych majo- wadzić w niieście. w kieracie codziennej pra- 
nezów wnkcjonuje leniwie. przynosząc naza- cy! Organizmo\ll'i na!izemu trzeba dać najpo-. 
jutrz przykrą n ó ie d spodzlank
 w postaci wypry- _ t
żniejszy impuls, a tym są siły przyrody na 
skó\ll' na podbr ku. usługach czło\llieka. 
..............................................................  


7£ 


/(1 -- r .. . 
/J \) 
1\ 
"-. ft 
7'1. , .OsO'I.1 ....... 
...
 
! 


731ł_
.
 


ys'ł1 (fb \:J 6- $Q/ 


" .
-.. 
'!f  


72. T'Orebka, kapelusz i lizalik wyszyle powtarzaj4- 
,cym się motywem. T.orebka z' białe/?: ס rypsu, usz)"la 
bardzo proslO. Składamy maleriał i w)'krawamy po- 
dany kszlałt, tak, ie dno torebki jest w całości, 
polem' lSZ)'Wl Sl
 boki i "'szywa błyskawiczny ,za- 
md<, robiąc poprzednio z jednej strony .lchwyt do 
r<\CZki- eb:miwwej, zielonej, o kształcie koła, Torebkę 
czdabiamy haft
m. Kapelusz .akże z białego rypsu, o 
t1
i)'m rondzie. 1.. przodu ten sam haft i zielona 
wstązka dookoła. Szalik, z jasno zielonego jedwabiu 
z powtarzającym się haflem zielono czarn)'m, ścieli 
płaski"" i wodny. . 
"/3. Komplet skł.adający się z paska 1 kołnierra, 
zrobiony ze skóry, Objaśnienie: wyrysować na. skórz
 

sltałt liści, dębowych, w.yci.ąt je i pozeszywać lak 
jak. "'
kazuje rysunek. MO
Tla tei kroić z ca- 

OśCl be'/: s.ycia. Naslępnie podklej:!my cały JJlL5"k 
Jednym kawałkiem płótna, jest to konieczne; gdyi . 
Skóra podkJejona nie wycIąga sie. Do klejenia 
używamy klajstru zrobionego z pszennej m¥i. Klaj- 
elu robi sie następująco: du4 garść mąki roz- 
PUIZ<:za 1110; w zimnej wod,zie na rzadkie ciasto i 
1... 

 

-
 


. 
-'. 


-b

 


'9 


zalewa .io; wrzącą wodą (nie du;i;oj naslępnie c'ągl
 
tnies7ając Z
ł:;UlUJe SI\- 1 Ol.1staWJd prljCu....oJ. au\, 31ę 
nie I.rzypalił. Klajslrem SII1arujem:r skórę cienku, 
i przyklejamy plólno mocno prz)'cierając. :\'a ko(,' 
cach paska prz)"sz)'Wamy guziki o "ydłużonym ksztAł- 
cie i zapinamy na ósemkę wycięlą również ze skóry, 
2:yłki n3 bSlkach robimy koslką inrroljgatorską 
Kołnierz
'k w)'konywujemy w len sam sposó;'. 
74. Sposób wykonania len &.alT1 co poprzednio. 
Jednakie przed naklejeniem plóma prz)'cinamy d".. 
paseczki innego koloru skóry robim)' czlery nacio;ci..., 
w klóre wkładamy prz)'golOwane paseczki, tak, ze 
powstaną krzyiyki. Dalej robimy lak samO. 
7S. ProslY pasek skórkowy, ozdobiony icwiatkami 
wydę!}"1TJi z róinych kolorów skór. Kwiał:1..-i prz)'. 
m<>.."'Owane S'ł do paska, za pomocą błyszc;z'łc\'cb 
gwo£d1ikó.. 'dekoracyjnych. Gwoidziki te mają r01.- 
czepione koń.ce, które z drugiej slrony zapina się 
i dopiero teraz przykleja płótno. Wsz)"slkie trzy 
JoomplelJ moina takie wykonat z filcu lub gTu:',,- 
go sukna i ozdobić haftem i aplikacją. 

 329 
, 


,,£. t1.l t1." 


INSTYTUT IGSMETYUIIY-Wna. a'. T8Italll" ..1 
właść. ELA ROMAŃSKA 
D.,le.. ,..sllle: 
Pre'. , E YT G U II El U I M.' sa II III D U I 
\V szelkie porady i wszelkie najlepsze kremy I 
przeciwzmarszczkowe, hormonowe, na cerę 
suchą, normalną, tłustą. Mleczka ściągające i 
lecznicze- oliwne. Specjalne środki przeciw 
wągrom, łupit'towi, na porost brwI i włosów- 
przeciwko pit'gom. Prospekty na tądanie. 
Do nabycia tylko: 
W . L N O - T A R T AK' 19 m 1. 


.............................. 


Naj,,'ażniejsze, to świeże powietrze, prz;-S(- 
rone -ozonem lasów sznilkuwych i ultrafjoldo- 
wymi promieniami górskiego słońca, tchnące 
dobroczynnym jodem wodorostó\\' morskich, 
Potężny haust takiego po\\'ietrza, to siła ży- 
ciodajn"" która przV\uóci bhsk na5zym oczom. 
pobudzi obiel! knd, da spokojny, gl
boki sen 
po ruchlhde spędzom-m dniu. 
Druga recepta - t:> słońce I u-oda! 
Ale to dla zdrowych. Organizmowi, \II'vma- 
gającemu ..grnnto"nego r\?montu" nie wystarcza 
h'lko szczera ,,'ieś - kąpiel rzeczna i "łoneczna, 
Woda i słońce milszą bvt dawkowane umie- 
jętnie, podawane, jak lekarstwo, które w zbyt 
u-ielkiej ilości mogłob)' zaszkodzić, 
Więc oh'wcze natrrski, kąpiele 
- jednvm słou'em hydroterapia 
kich odmianach, O\1roc d3ś\d3dczeń 
Kneippa. 
Słońce - nie tylko sypiące z 
mieniami, ale i to mniej gorące, 
bardzie; wgłąb - skondensowane 
heli")- i t
rapet\"cznych, 
Dla uciszenia zbvt mocnodającego znać o so- 
bie serca, albo odwrotnie - dla pobudzenia 
go do intensywniej';zej pracr - zanurzenie si
 
w srebrz\'stej kąpieli pęcherzvków kwa50węgło- 
u'ych, W s::horzeniach bbi
c\'Ch, wroga:'h świe- 
żości i powabu (ach, te uprzrkrlOne u-orki pod 
powiekami!) \II'anna gęstej, kleistej boro\ll'iny. 
Są to leki \\'ypróbowane, bezapelacyjnie sku. 
teczne. 
Na złą przembnę materii, która daje zn.lć 
o sobie złożami tłu;;zczu, pia;kiem i klmie- 
lJliami \II' nerk2ch i \
ątrf'bjC', dotkliwymi bóhml 
artretrcznymi (które nie omijają najzgrabniej- 
szych nóżek}, uzdrowiska pol;;kie posiadają ca- 
łv arsenał środków zaradczvch w postaci ką- 
pieli solankowych, jodobromJwych. siarczmych, 
inhalacji i w:eu'ek, płuczących jelita, 
A oprócz lego - wody do picia! WOdi 
hypotoniczne, pozbaui::me domieszek mineral- 
nych, Ściągające z SJaszego organizmu \II,szelkie 
trujące sole, i - \II'ody bogato obdarzone 
składnikami min
ralnymi, których nasz
mu or- 
ganizmowi brak. 
Kubek wody mineralnej - to doping dla na- 
szego rozleniwiałego żołądki, aby strauił W
ZI'- 
stko sprawnie, a tym .;amym wyrzucił z ki5zek 
złoża brudu, wypelzającego na z
wnąlrz w po- 
staci zdradliu ego trądziku. 
Pani wróci z uroro\\ i
ka jak no,,-onarodzona. 
GcVież się podziały pryszcze, 
vągrr, r')Z3Ze- 
rzone porv s
órv, które tlk szpeciły jej mi- 
łą h\"3rz\"czk
 
 - 
Znikły pez śladu. Z Istąrił je ś" i,ży, pra
- 
dzi\\"'{' rumieni c. Rurhy nabnh' rfi:;n ,ś:i, swo- 
body. Organizm stał się znó,,' prec\"Z\jnym 
aparatem, kt6regc każda sprężynk I dziab bez 
zarzutu. 


przemienne 
we wszy;;t- 
zacnego ks. 


nieba pro- 
a 5ięgają
 
w 1.1mpach 


A oto uzdrowiska, znane ze swej 3kutecz- 
ności we' 
s
ystkich niemal chorobach i nie. 
doma.Ra'niach ust
oiu kohieceg): BlI:sko - Zdrój, 
Iwonicz, Mo!szrn, Solee - ZdróJ, Goczalko- 
wice, Rabka, Ciechocin
k, Ia
trzębi
 - Zdrójt 
Krynica, Nał
;:zów, H,.r,niec - Zdrój, -łau0- 
rze, Krze;;zo\vic
, Ni:miró\ll', R\'manów - Zdrój, 
Truskawiec, Ddatm, Lubień, DruskLniki , Ino- 
'\1:rocław, Ustroń, 2:egi
stów - Zdrój. 
Informacyj udziela Związek Uzdrowisk Pol- 
skich, Warszawa Boduena 2t tel. 530-38 
i 599-74.
		

/m_p_1937_07_25_nr1400010_0001.djvu

			!flOTZtl 


WZlJWd! 


Pob)[ na wybrzeiu i p6łwyspie helskim nie wymaga 
PIZł!.łU
[{k. . 
Pr..:epuslki do oSldy Hel UZ)'skać łalwo! 
Sezon nadmorski w Iym roku, o ile chodzi o wa- 
runki atmlJs(eryclne, zappwiada się bardzo 
m\'ś'!1ie. 
Podolmych upał6w jui od dawna. nie norowano na. 
wybrzeżu pJIskim. l porządki w pensjonatach, ho- 
tel au., osi..dlach. zdaj" się b)'ć w !\'m roku lepsze. 
O slan 5 Jural)'. 
:\li
;s("Owości na wybrzeżu i p6łw\ spie helskim 
doslępne są dla "szyslkich i wolne od jakichkol"iek 
ogrołniczeń. Jedynie na przebywanie w osadzie Hel, 
połoionej na cyplu półwyspu helskiego, na.leiy u- 
Z\'skać 7ezw,,!enie władz wojsko" ych na za_adzie 
tlowodu Dsobislego ze slwierdzon)m obywalelslwem 
polskim. :\Iłodzież od lat. 13 winna być rÓ'Nniei 
zaopalrzDna w dowody 4!sobisle. 
I'rze<>uslki na przebywanie w d0slępnej dl.. pu. 
Lliczr.ości osadzie Hel - jak głosi obwieszczenie 
DJ,,6dcy Rejvnu Umocnionego Hel - w)'dają: 
I. Kiero"nictw;> !\Iar)narki \\'ojennej w War;;la. 
,,'ie, ul. \Vawelska 7 a. 
2. Ko",,,nd:1 Garniz;>nu w Gd)ni, ul. 10 Lutego 
nr. 29. 
3. Komenda Garnizonu (Oficer Placu Rejonu H- 
mocni;>nego Hel (w Helu). Przepuslki do osady 
Hel wydają r6wnież poslerunki, znajdujące się 
.. na przysIani :leglugi Polskiej w Gd\'ni. 
Te s"me insl"lucje wydają przepuslki zbiorowe 
kiewwnil..--om w)'Lieczek zb:orow\'cb młodzieży szkol- 
nej. 
Poza I)'m, jak nas informują, przepuslki dla 
przybywających drogą morską, są wydawane na przy- 
sIani w Helu, koleją - na dworcu w Helu, drog" 
ko!o\VIł od slrony Juraly - na wartowni za Ju- 
ralą. 
Szczegóły Nwyższe po,bjemy dla wiadomości Iych, 
kIerz)' s('zon nadmorski spędzają rokrocznie w samej 
osadzie Hel. prawdopodobnie. ze wzglęrlu na do- 
godn" połączenie osady drog'ł morską z Gdynią. 
Poniewai nic nie stoi na przeszkodzie spokojne. 
mu ,srę » L", 
;,..: :-$ 
"" . .. '.', f',,
' .,----, , ,,,., ----'--,__ .,' "'.' 
c':;.':i;;tt-::;', " >,;r
 
8,'
:,: '''
)ft 1 
;
.'" 


fj:.: 


-.--=. 
,.:. J..,'J 
. . . "Xt 1 ',:<., 

-N' "
L'J . ."i 


.t$: 
\." ,
, 
,,' '!ió ,., 
'
';;; 
...,;;=;J.::-:
ffk:z;::.::.\  )
;/;;4ti) .>.

 , . , L , 
 . 
']

 :J: " , ,; , 
 , F , :. . = , . . ; . ' , ', . : , :: , : . , , : 
i:' 
 , '., . " , ..., , "' , ', , ' "
i

 , ;'; , " M" , ': , ' " ' , ,, - " '<.."" 
-:: . 0; , :_: ,, " ," -:;t;- .
. ..% 
 :,"_."':t-::::.:: 

 . 
 -
) :::" ";-;Ji:' ":'

it:. . 
 . 
':'! ",c,';;p
 
"
, 


;
.:. 
'.. 


'h.':
 :..* 

... "
. 
-- 
- 


::.,
 


(
 
J{ 


-
 


" 


(, 


-

 


/'
 l!..-.de 'l.merykanki na ja'nym brzc
 Kalifornu 
""}'ffi! ślily nową grę na pia,ku: rzucame k6le1< w 
usla" ;.,n" dr)lżki. Ruch na pla,y jest bołrdz;> zdrowy 
- mam) Wice polączone w tej grze prz)jcmne 
 
poiytecZl') In. 


Od I.,w"j: uroczy, dwuczęściowy komplet plaiowy; 
bluzeczka z kr61kimi r
kawkami, zapinana n" prze- 
dzie na gllziki i kr61kie spodenki z kieszeniami; 

o leg" płaszcz kąpielowy z froll
e w paSy, długi 
wci<;I)'. - Pijama plażowa odsłaniająca plecy; jako 
........................ ...... 0............................... 
A rzeczv
iście trudno sobie wymarzyć lep- j)Oz)'tor6w i kompoz>:torek .P:Dlskich, d
j'łc przes
ło 
sze warunki prawdziwego wypoczynku dla ncr- l,? konce
16w mUZ)'kl polskiej połą<;zoneJ z prcld: więcej czło
6w. Działalnośt 
wą rozpvczę/o 
na własme na terenach Ziem W"chodmch. Czy towarzystwo od w'e1kiego koncertu lnau
uracvjn"go 
to jezj-)ra Wileńszcz\'znv. szlak Mi
kieuic;:ow"ki w salt Tealru Miejskiego, kl6ry wypełnIł salę po 
W Nowogródzkim. czy też o eg:zotvCZn}m nie- "brzegi, przyn:,sząc dochod
 przeszło 100 .złotyc!,- 
maI uroku. wad v Polesia lub wreszcie, aby za- Z. le!;"o kapllału przystąplOtJQ do zorganIzowania 
Cląuszy od północy zakońcn-ć na południowym PlC
wszeg
 . Inst
.tutu M
zycznego. 
nsl)'tul 
uzy.czn\' 
d 'n k t enu b ] 'pteo-o zniżkami kole ) 'owl"mj posla.da JU
 śWlelny lo
1 pr
y uhc
 KośClelneł 69 
o CI u . er, ,o."... . . w :o.:owogródku, składający Się z kilku obszernych 
- przepękne oKolIce. 
r
em
enca - cały ten klas oraz kancelarii, w krJ>rej przyjmowane są 'apisv 
w
chodm 
zm::t pOl3kle] Zleml- to w.marzonv uczni6w codziennie miedzy. godziną 17-19, W uczelni 
teren dla najmil<;zego i nairacjonalniej3
go lE:j otwarte S'ł jui klasy forlepianu, skrz\'piec, Śp1e- 
s[Jędzer.i1 urlor'u, Spokój, słońc
. w.Jd'a i h3v. wu s"J.o
ego! il!;;lrumenr?w dęlych, ..cb6r6Y'" .Ieorii 
A przy t}m t1niośf i wI'jątkou'a gościnność m1l7r cz !'ej, hlSloru !1' uz r kl , oraz dykCJI, '
J'lcel brć 
ludn8ści. Pr l\,chl lając się dJ. shr.lń T ')u arz\ _ zacz?,lklem przyszłej sz.k,?ly dramalr
z!,eJ' W) kłady 
. t R . ) ', Z
 Wscho:lnLh _ Minbt?- prowadzone są przew
zn'" pTZez ":'lejSoowe .I.ypl".- 
. \1: a lWC ,.1 ".
m. , rnowane stly pcdag;>głCzne wyłączme w god7.:nacn 

two. 
omumkaC)1 1, w r. . b. prZ\'
nało 1;I,
ę popołll,-łniow)'ch ze względu na młodzie i szkolną, 
kolejową dla turro;b\1:' uda]ącrch SIę n:ł Zle- k:óra ma spOsobność skorz)'Srania z uczelni muzYCInej, 
mie ','i'o;chodnie W ramach imprezy "I ato na 
cej pod nadzorem ł.linblerstwa W. R. i O, P. 
Ziemiach Wsch:)(lnich" wrn:Jszącą 7'> proc. Dyreklorką" wyznaczoną przez walne zgromadz"nie 
miLki 'w drodze p;:>uTotuej. Kart. ucz
tni.:- N,?wogr6dzklego T
warzYst.va !,luz}"czncgo ora", z
- 
twa w celli
 zł 2.- będą do nabrci:ł w P. IWICrCZ;>I!ą. przez .
Im. w. R. I O. P., zosrala prv,. 
B p O::" ," \Vllpns I it3 _ Cook i kb- S. Jagodzlnska_f\:Jekra
zowd. Prezes<;m Now. .To_w. 
: ,. . " r. I." 'i.- .. - . . _ Muz. obrany został ksIądz reklor Mlecz)slaw .Kubik, 

ka_h "RI!chll ' b.ormaql uc1Z\('h bl.llro.!a .............................. 
r
dll Olo\1:nego To,,'arzr!>t
'a ROlWOJII ZIŁm 
\'(,'schoJni 'h, Wars7au'a - ul. '\\ar
załkowskJ 
A H m. I i 8. leI. :nlJ-CO, 


f' 


L 
L 
i:.. 
f
..\.. 
l! 
.
: 


. -".- -'.. 
d ' "''' j ' 
.... . 
-
. . .... 
"y--"". -- 
------,-.- 
-'. \{


 :


 .:t! 
."' - '" 
t':

;''''-''''f 
:.
L ';.. )\
 . 


:"i.
__
. 
$"
 
#,. 'u; 
L::Y' 
:
-
  


.
 
:"';;::X 
":'N 


'-A 


7ardziej zaniedbanym dOl4d pod względem k"l- 
wry muzycznej było woj. nowogródzkie. :'\Ieral na 
lalna' h pras). poru5zano sprawę, ił flo[4d li
mla 
now";;lbhka nic zdobyla 
i<; chuda,b". nd ;erln;1 
szkolę mUz)CLn4, A dzi\\ne, bo przcci
ł I. Kre:; )-".. 
\\'Sl horll'iej J'olski J>O"stdl)' genidnc lal..nlY zaró"nu 
w [w6rClvści poel)ckiej jak i maz,cLDcj 1:\I:cki
 
"icz. :\bniu'Zkv. Karło,",icz...). Z I)m w:<;ks"" rd- 
do';o:, kunsIalujemy fdkt, 1< na P'JC741ku ro"'!; 
hieżąceg" pJw51ało pie,,",szc !\.owogródzkie . Towd- 
r.l)"ł.Wh !\-[UZ)l[zoe z z dkresem działalnJ
('i na ,odJe 
wojeł\6d7:w' no.....gr6:1lkie z .iedzibą w :'\owogfódku. 
Arr\'o,t6w miejsc.::>wych było i jest znaczny procenI, 
nie 1,\'1:1 hl:Co Lołdnej organizacji, ani lempa ży- 
da m!!z)'cznego. Od kilku miesio;cy z powodu w l' 
n'nk6w rodzlnn)ch pr7) byla do Xowogr6dk.l pia. 
I\..rka S. J.tgo kreronu. - Ele.. 
gancki płas7J'Z plaiowy . białego maleria/u, przy,- 
bran)' czerwon)mi wYPUslkami; wykonat go moina 
r6wnież z pł6rna. - Sukienka plaiowa o nowym 
hoju, bardzo wygodna; uzupełnić ją można żakielem. 


.. 
, 
: 
, I 


&. 

 


.. 


.,. .. 


" 


- 


"M;!ulka Ir6jka" Zdj
e wyróinione na kon' 
kunie. ..Mojej Pnyja..-ió/ki". 
roI. Halina Zbierska, Drohobycz.
		

/m_p_1937_07_25_nr1400011_0001.djvu

			.;./
 \ I{
 : " 

 I.'.
, "
,...... 
 
. /i'(
11 
l 
:- t"-:- J 

//.
.:;.I
 
..: .. 
O,,/I./ 
,
-i! 

/I 
.. I. 
ł_-'.:ł.:;'
J I I'J/

...
,
14_::? 
 .... 
. '1;16> 
 

 ..,...".JI.....
..... = -==-= -== === 
;', 
 


 
" -.' = -===- 
 = 
"I / ",
. ,;
....- =.. -=- .::.. 
 
o.i .:1: 
 ....... o - 


(!o jc
zt!ze zJ.qż,/wllł zto (,ld 
Ul lifJt!u Ul o9toJ.zla? 


Koniec lipca się zbliża, kilka dni zaledwif 
dzieli nas od "przedednia jesieni" - sierp- 
nia, Trzeba śpi
szvć 5ię z wykończeniem naj- 
waLniejszych robót w naszvch ogródkach - 
robót, któr)'ch nie ml)żna, alb() lepi
j ni
 od- 
kładać na .r-ó
niej. Trz2ba przvgcbu'ać roz-;adę 
truskau'ek. jeżeli chcem o{ zał{)ż
ć s3bi
 nou:'ą 
truskawczarnię - w h'm celu trzeba stare tru- 
skawki oczyścić z wąsów i .porobić sadzonki. 
Stare krzaki starannie oczvścić, spulchnić zie- 
mię między rzędami i zasi!ić nawozami. 
Pomidory w dalsz\m ciągu trzeba o Z\VCZ
ć 
.z bocmvch pędów - zostajiJ:Jjąc 2 główne. 
Niszczmy starannie mctyle melinka ktpmtlli- 
ka, który na kapuście, kalafiorach, brukwi i 
kalarepie w lipcu właśnie składa j1jeczka 
w formie żóUrch cZ0pków na pou'ierzchni li- 
ści. Zeby unikfląć p
nrostu plagi gąsienic na 
późniejsz\'ch kapu:;tn\,ch trzeba zawczasu ru- 
szczyć 'jaje:-zka, rozgniatając je dokładnie. 
Oczkowanie róż, bzów i dziczków dp
w o- 
wocowych jest w pełnrm sezonie -- jezeli 
nie moźna samei wykonać lej pracy b
dź co 
bąd.l - niełatwd - polećmy. wykonać 'tę 
pracę zaufanemu ogrodnikou i. W sierpniu je:;t 
juz zapóźn0 i oczkou'anie CZę!'t3 zawodzi - 
tkanki drzew są już bowi
m za shre, a więC 
jeszcze kilka dni zostało - trzeba się śpie- 
szyć, 
W chłodnfch' oknach inc;pektO\x'ych :nożna 
posiać 'ieszC't.e br::łtl;i, gwoździki, i nienp{)mi- 
najki. Siane w mlju w oknach in"nektow
['h 
malwy, szałwie srebrne, h
5peri3 i inne trw3.- 
!te i 
ułetnie roślin v, trzeba \n'sadzać Ul ZJ- 
gonki. Czac; też już cz\'śdć dDkładnie r3b1tv 
isklIpin.. brlinowe - usuwając żóHe I:ście 
i prukv;.itłe kv;'iaty - wr,lz z zawiązkami na- 
sion. U groszków pachnąq:ch, no;rietek i innych 
ku'iltów letnich trz
ha usuu'ać Lrebki nasienne, 
przedłu7a się- przez to okres 
Inego kwit, 
nienia. Na nasienie zGshumv sCJbie po 2-'3 
ł-ośliny - i z nich zbierajmy dojrzałe l1a
io- 
l1a w suche dni i słoneczne, 
W o
ródkach ozdobnych i parkach czas ko- 
.,ić trawniki i strzyc ż}'wopłoty. 


111. B. 


W'ł
iQW (,YtZ.tków 
Bratek jest t:Jk 7naną nśliną, ż
 ch \'b:J nie 
brakuje ''0 w żadm m z naszrch o
r6dków. I{'st 
to podstawowy materiał u bserlłłv d3 ()b.'.1dlJ- 
nia kwietników, klnmbów i sl
rz\'nek b tlkono- 
wvch, Roślina wdzięczłł:l, obs\'pana niezlicZ-J- 
ną ilością miłych i o wyraźłłI'ch kolerach kwi.l- 
tów - zasługuje, ż
by o ni'
j pamiętać i 7ńl- 
troszczyć się niero przo{ jej w
'horJ,-)\x'aniu, 
Do pOłowy sierpnia mDżemv siać brJtki, - 
Zb\,t wczesn\" \\;'\'siew nie je.>t p...żą(hny - 
bo trz{'ba p:tmięt IĆ. 7e kwUni?nie jesienne U'\'- 
sila zbytecznie rośliny i osłabi:!. k\dtni
d
 w 
roku następn\ m. 
Wysieu'a siC bratki d3 opróżniołłl'Ch 5hz\ ń 
inspektowych - przrkr
'wa okn,nni i d,'nh!- 
je do 
zejścia nasion. Po 
zejściu - cil'- 
niowanie znaczuie się zmni-ejs£:J - trzeb:! bJr- 
d£o uważać, Lebv Z,\ silne promieuie S:OilC,1 
nie zaszkodziły sieu kom. Okna u'i.trz\'ć w mł.l- 
rę uzrostu roślin coraz silnkj, pamięhją:-, że- 
by wyhodowana rozsada bda sihn i niewy- 
ciągnięta - z nadmhrll ciepła i braku ś tł : b- 
tła. 
Siew najJdpowicdnicjsz\' rZlltow\'. Gt;;,tość 3k. 
wu uzalel:niona od tego CZy bt;;dzie się piko- 
wać, Jeżeli znajduje się miejsce i ('zas :- 
to pikowanie dałoby wsp:H1i:Jłe rezultaty, Zle- 
lilię trzeba utrzymywać umiarkowanie wil
ut- 
no. Gdy romm' I)(Isiaclają PC) 4-5 listków 
dobrze rozwi:1ięt\'cII W\ sad..a si.; j 2 n:ł opróL- 
ni.:me po u'czesnych warzyuach złgonki, w
ględ- 


,.,. 


--- 
- 
- - - - 
- - - - - 
--- 
.
--- 
.... - - - 
---- 
== =.. 
 ;:; 
-- -  


... 


r ... .. 
- 
- 
_. 
 
 . ;:- 
- - ..---- 
G' 


- 
- 


. 
 
 


nie na stałe mi-ejsce b zn. na kwi
tniki i klom- 
by. Pożądanym jest usuwanie kwi:ł1ów w je- 
sieni - żeby nie ostabiać roślin, Zimują do- 
brze, ale często wypadają, t. zn, giną - przv- 
czyną czego j:'st ni
 mróz, ale rozmarzanie i 
zamarzanie ziemi \V miesiącach u bscnnrch ,- 
dlatego dobrz
 jest, gdy przrkrrje się rośliny 
długi!TI .na
czern, chroniąc j
 trm samym przed 
promIemamI słonecznymi. 
lIfari!J Bunschowa. 
Z(,lót' t'oAllll Lat!zlIlcz'łt!/z 
Ul Li'flt!u 
Miętl} (ii
przOWfl, znane ziele o woni bal- 
samicznej, hodowana jest CZę3tO w Ogrod.1Ch, 
rośnie t
ż dziko w miejsc. wilgotnvch, Zbiera 
5ię liście w ('zasie kwitn, Mają one szer, za- 
.,tos3u'anie w Icczni(hxi
 w połączeniu z innnni 

iołamL Hcrblb z mjęk i rumianku - brać 
d\x'ie łyżeczki nJ szklankę wody - działa u- 
śmierzajaco w atakach duszn3Ści i kurcz:J:,h; 
przy cuchnieniu z nst pić 'dziennie 3 szklanki 
herbaty z liści miętv. 
Dzitlffl!!'i
c l'OSpo/i!v l"ZJ'U ś...i('/o;ański!! zieli! 
'est jednrn z najcenni
jszych ziół leczniczvch, 
Zwą go także ina('z
j krzrż3we ziele albo Drze- 
strzelon, Rośnie na sbkach gór, w 1:ł3ach, w 
rowach, na miedz:Jch. Wrsoki na łokieć, H- 
ście ma podh!żn
, pod ŚU'latło prż
źro<:zrsto- 
kropkowane, k\x'i
tki ró\Xnież kropkowane {a 
\daściwie (x)krrte grurr,łbmi z olejk;em lot- 
nn ll ) , Zbier:J się ku'hl i liście od bń
l czer- 
wca do wrześr!ia. Wrw.1r (herbata) z azin, 
rawca, zmies7.'łn

J z innrmi ziołami, jest ,;ku- 
tecznrm lekal'ch'em prze'jw niedokre\x n')ś
i, 0- 
słabieniil żoląrJka, b:Jleściom brznch1, flegmie, 
usnwa prrszcze, przY\HaCa ap.h t. Kwiat dziu- 
rawca, gotowany w winie i po 'Przecedzeniu 
zażr\x'any codziennie po 3 ki
liszki, brw:J k- 
k:::->twem na sllchoty. V\ 
G 6
 I 
\ 
 
\4. frJ" t) 
\t;.s .

 
d "-ł-' 
 

. 
SI- 

",OO
'O\\\t.:
." 
_"\
!a9,,"\\f

\1S .,' 
Ż ą d a ć w perfumeriach i drogeriach. 
Parfumerle dl Orient. Warszawa. [z8[kl
gD 16 


Herbau z diiurauc'ł, nż\'wam prz
z dlużqy 
cza" jJk.) napój, wr;łr\x'a znakorni j
 na !
cz:nk 
SkrOfllłó\x', {)raz bm!eni wątrob\'. !\bżna ją 
też dawać cllOr
mn n:1 t:fus brzuszłł-\'. Prz)' 
stałpn przrgnębieni.1 i przepr:lco\X'anin 111!! ,- 

łc\x'pn wskazan,'m je:;t pić jd 3 d.) -ł 5zkh- 
nek dziennie, PrzecLv d \7enterii czvli bil'glin- 
ce knnu'ei «(z,rwonce) d...iała skut<,cznie - wr- 
u'ar dzillra\X"Ca, przrrz:jdz('ny w ten sposób: na 
szklankę wad. wziąć du'ie łrżeczki, zieh z 
ku'iatem, gotO\x'ać ] minutę; po ostndze'liu 
dawać dzieciom co gojzinę u' ilości m3łego 
kieliszka na raz, większym pół szklan ki, a 
dorosłym po 4 szklanki nd dzień. 
O d'flOUlZ.Jz.ł 
_..._
...-... 
P. Janina P. Uciesz)'ło mię sl"ierdzeniO: Pani, że 
,.!\Ioja Przyjaci6łka" jest nieo
enionvm pIsmem. dl;.- 
mieszkanek "si. Chęlrue odpowIem na zadane rru py- 
tania, 
I'rzvczYł14 usychania krzewu na wiosnę - przypusz. 
cz:un' że jest albo zb)'lnia susza w tym okres;e. 
aJbo 'jak Pani przewidywała słusznie - ..kopanie" 
koryta(7)' przez krely: uSEkadzanie, podn 
:.'nie ko- 
rzeni. \V razie suszy, proszę podlewać obficIe kue'Y 
331 


- - 
- - 
-- 
- 
- - 


 
 
; 
 
 
:... 
 I J''''- y '"" 
,,; "' J' 
 ...
: -.
 
'l."::__'7

 
'r....... .,,", ż <
, 
; 1 
..;; -. 
-"
,;-
' -
. 
r-----i""'\f.i'f/

 1. ;:-,{

 ,-.;. 
? )."""....,
,.
 \
 -
-..; 
...
- ....>'k
 2 " 
. -'
;a'-", 
 -' 

Q;.... -' ., 
'... ". 
 
 
 
. """.' ';'""" ". :i' -
 
-', ... I ". 
rJ 


of.:. 
 


;
 't 
J;- 


" 


.....- 
.....  
l 
, ł,  


m.;: 
 '1' 
.... /
; 
.__ .r- 
I 
=:=5h:
 
' 


, 
'€...6 '.. 
f\'1i.'" 
.(
 
4./ 
'. 
 


j 
I 


-- , . 
-.  


. ....:.:!:;==!iiii!! 


PLUSKWY, MOLE 
i ROBACTWO 
WYROB FABRVKI.DOBROLlN" 
.............................. 


w okresie kwilnieni
, Jeżeli jednak szkodq Jeral, 
Irzeba je zmusić do ":)'niesienia się z ogrodu - 
lub :mieszkodliwić przez zab'cie lub zarrucie. Ponie- 
waż kret w ogrodzie nie jest wła
ciwie szkodnikiem, 
a ppcc!wnie poważnym sprzymierzeńcem w d'lied.łi!1ia 
zwalczania szkodnik6'oV lakich jalc p\:draki, np, chr.- 
b
szczy. więc Irzeba raczej go us'-'n'lć z ogrodu 
niż ?;;.bi 
o k""'lalach nie."ielk!ch - barwy w\-raźnic czerwt.1ne i ," 
cynobro\\",..j - posiarla liści
 równową"kie. ciemne, 
świec
ce d

ć u:i
'kkie" Hodowla tego amar
lis:\ 
j,=,
t zw
 czajną - t. zn.. ze cebulka 7ostaj
 ciąJ:{le 
w zieMi, r]ie wyjmuje sił: jej na okf('s spocz
 nku 
roślin\p. Tf.
t to roślina mila i W(17ifC7na w hodowli 
miŁ>zkani'Jwej - ozdohna lak z kwiatów jak J li
.:i. 
Drugi g:uunek amaryli
 - po",ia lajary duzą 
ilną 
".buk, kwilnie kC/lo n"leg-o :\'aroJzenia (jak I'ani 
w=,p(\m:"l'!ała). Od poprzednieg-o gatunku ",óLnj s;e 
Iym. że w,'daje jedn
 ,- mj',"Y7ei 2 I..dygl kwiaw,,''''' 
bardzo 
ilne i grub
 zakońrzone wspaniał\".n 
wielkim kwiatem w poslaci szeroko rn7\\.a!"tego kieli- " 
cha, barwy r6żowej. "lkarłamej. b:alej lub 
kombinowanej np.: biały 'l czerwonnn lub c.lcrwony 
z lila ild. 
ajczęściej wyslępuj" dwa kwialy -- 
Amarylis ten w okresie kwitn
enia nit' POCi3.f'ił 
liści. zaledwie żaczynają. one S:f uk"lZYVla
. kwiaty 
powoli przekwilają. Jest lo moim 7dan:cm duż" 
nlinus w (.ałokszlałc'ie "artQ
l-i \' _'k'Jr.lcyjnej tej 
r8
liny. Z chwil
. gdy amarylis przeKwitnie. <:cbulkę 
się zasusza. t. zna 
 topniowu 7mniej....Ia podlewanie. 
aż do zaprzestania zupełnie, !'\a.,tfpnie ,,,-c wn:eś.liu 
- przc;I-lza się ją do świeżej ziemi le,l:I1)' 
jest więcej or} ginaln" niż piękną,
		

/m_p_1937_07_25_nr1400012_0001.djvu

			W1JcJzowtl.1łia jaJ.'ł 1ł tl.kóW 
(Dalszy ciąg.) 
W literaturze pedagogicznej h-estla azied 
jedynaków jest zagadnieniem nowym, rzadko 
stosunkowo poruszanym. Najwięcej bodaj ma- 
teriału znaleźć można w literaturze niem
ec. 
kiej. gdzie współczesna pwchologia kierun\..-u 
adlerowskiego, róunież charakterolioga i 30- 
cjologia pedaj.!"ogiczna zajmują się specjaln!e 
zagadnieniem jedynaków. T
k samo .!ntere
u]ą 
się tym zaj.!"adnienlem uczeni w Ros]1 
:JW1ec- 
kiej. Prof. moskiewski Błonsky bada ]edyna- 
ków, dając w swojej książce d
k.ąwe 
post
Le- " 
żenia. W naszej l,lteraturze pedagogiczne] ł 
psychologicznej mało jest książek t
aktujących 
specjalnie ten temat. Zagadnienie to ]e5t ("zasem 
poruszane przygodnie przy omawla
iu I
nycli 
kwestii pedagogicznych Spotkałam su: z Jedną 
ciekawą KSI'lŻ1q i u' nas, książką wydaną przed 
paru laty. Jest to praca Fr. Sniehoty poł! 
tytułem "Charakter I typy jedynaków". Au- 
tor tej książ\..;, nallczrcielt przeprowadził an- 
kietę w jednej ze szkół powszechnych W' Ka- 
towicach. W odpowiedzi na ankietę. przepro- 
wadzoną pomiędzy rodzicami, można wyciąg- 
nąć wnioski co do sposobu jak są wy- 
chowywani jedynacy i co do trudności. jd- 
kie rodzice spotykają na tej drodze. 
Zastanawiając się nad zagadnieniem dziec1 
jedynaków, powinniśmy przede wszyst\..;m zdal< 
sobie sprawę, jaki trp dzieci stanowią jedy- 
nacy. Mając w szkole do czynienia z jedyna- 
kami obserwuiąc je i mając wiadomości o 
nich' od rodnców t doszłam do przekonania, 
że w większości wypadków SŁ10Jwią one nieco 
odrębny typ dzieci. Potwi
rdza to równi
ż cha- 
rakteri logia, n 1Uk:! o' charakt rz', h'ón 'badając 
charaktery różnych dzieci widzi ?drębne 
- 
chy jedynaków. Są dwa typy dZieci, chowa- 
nych pojed}-ńczo w rodzinie. .Jeden typ lo 
dziecko zbyt zajęte sobą, mało samod7ielne t 
odznaczające się brakiem odwagi. przechodzą- 
cym w nieśmiałość, Drugi typ tJ dzieci rów- 
nież zajęte swoją Qsobą.. lecz wrę;:z przeciwnie 
ch pierwszego typu są one zbyt pewne siebie, 
chcą wszystko naginać do swoich upodobał., 
są też uparte. krnąbrne, często przykre dla 0- 
toczenia. Cechy wymieni.:me obu typów dzie- 
ci pochodzą ze zby1niej miłości rodzi::ów, a 
często i _ całego ątoczenia dziecka, Przesadna 
miłość do dzieci wyraża się w chęci wypełnia- 
nia przez otoczenie wszelkich pragnień dziec- 
ka. :nawet jego zachcianek, aby odsunąć 0<'1 
dziecka wszelkie tmdności, napctykane przez 
nie na drodze żrcia. Dzi
cko zbrtnio przez 
rodziców kochane przyzwyczaja się 'do tego t 
_ że jest ono wyłącznie kochane. wymaga od ro- 
dziców z biegiem czasu dowodów hch uczuE, 
 L 
najczęściej nic wzamian nie dając. W ten spo- LJZitlCIiO t:LYZtlCZ1ła 

b dziecko przyzwyczaja się do rządzeni", 7 
ch
 rozkazywać, żąda, żeby je słuchana. Przepełnlonv podmiejski autobus. Dwi
 ko- 
Rosyjski prof. Błonsky rozróżnia również bidy. babka i matka w towarzy.stwle czwor- 
dwa typy dzieci j
d\ naków.. Jest t:J tak zwa- ga dzieciaków, po długim przepych:łtnlu sił;, 
.............................................................. 


:... 
r- .,..., 
. 
-- 
, " 

,.., 
... . . ... .. 
....., 

 
-- 
';. 


Ubranko dla drleci do lal 
4 na bardzo ciepłe dni sło- 
neczne, rys. B - spodeńki 
rys. b. staniczek. Wszywa- 
NC spodeńki do staniczka 
marszczy sic dookoła. Z przo' 
du Da środku przyszywamy 
kieszeń. Rozmiary podane na 
schemacie. Gotowe ubra:łko 
można ozdobić baflem, ście- 
giem wodnym. 
.............................................................. 
ny W psychologii typ ekstrawertyków. typ dzledłi, 
V ak
"!panłAmencłe wymówek, zdobyły wre- 
aktywnych, nastawionych na zewnątrz. Są to f') szcle mle]s
. .' 
dzieci zaczepne, zarozumiałe t chętnie zajmują.- \' 
 N
 trzeba było dług? tej .gruple su; p
zy: 

 otoczenie swoją osobą, często nlezlJQśne.' glądać, aby spostrzec, ze troje z tych dZleCl 
W stosunku do kolegóW' szkolnych i 'J1auczy- to niesforne rozhukane dzieciakit czwarte zaś 
cieli są bezwzględne. Z usposobienia ;ą we- \ nich zasługiwało na miano "grzecznego 
sołe. pełne temparamentu. Druga 
rup.1 dzie- ,'iliecka". 
ci to introwertycy. dzieci bardziej spokojne, Był to może 14-Ietni chłopczyk w lnun- 
nastawione na wewnątrz. zamykają
 sie W' swo- dllTku za długim! i za szerokim, w 
pc;e ucz- 
im . świecie wewnętrznym. Jest to typ dziecka .1iowskiej na jasno blond włosach. Sled;mł za- 
poważnego, zamyślonegot a jednocześnie nie- ledwie ,!sparty n
 brzegu ławeczki. Na twa- 
śmiałego, przeczulonego t czesto zbyt ustepli- rzycz
 lego wldac było za
stydzenle i DkM: 
wego.- Jak jedne dzieci, tak i drugie są, we- potanie z powodu zachowama się braci. iramCJ 
dłuj.!" prof. Błońsky'ej.!"O zbyt silnie nHta\'tlone zaś prześcigali się w robieni!! hałasu, w. odłrą: 
w jednym lub w drugim kiemnku, w klerun-, caniu się od okna, .przy ktorym. WSzy5CY tr
1 
ku na zewnątrz lub na wewnątrz, a w5kutek chcieli być równocześme - me - obeszł	
			

/m_p_1937_07_25_nr1400013_0001.djvu

			Jakże chciałAbym wziąć tego malca za rę- 
kę. stanąć z nim przed tymi, które 'nie \\1działy. 
jego uśmiechu na widok cukierków, na widok 
mijanych wiosek, miasteczek i 'ba\\:,iących .>Ie: 
dzieci i powiedzieć im: "On wcale nie jest 
duży, on jest małYt zupełnie małYt tylko się 
przypatrzcie bliżej". 
Nie uszczuplajmy dziel km błogosławitń.otw:ł 
i dobrodziejstw przywiązanych do ich dziecięc- 
twa tj. 00 ich słabośCi. Jeszcze na cza,; będą 
rozsądni. jeszcze ,;ię nauczą wyrzec niejednej 
przyjemności - nie uprzedzajmy żyda!, 
Ono samo dostarczy im spo.>obności do 
ciężkich zmagań i pcśu ięceń. 
Nieraz widzimy z rraudziuą przykrością, tych 
14- czy 15-letnich opiekunów rodzin, te .,ma- 
teczki" 12-letnie; dź\\igające młodsze rodzeń- 
stwo za ciężkie na ich wątłe ramiona i słahe 
rączki. 
Nie postarzajmy więc dzieci przedwcześnie. 
pozwólmy im rozwijać się powoli i hmno- 
nijnie. Pozwólmy dzieciom być l
 lko dzieć- 
mi - starajmy się otoczyć 'dzieciństwo taka 
opieką i starannością na jaką tylko zdobyć 
się możemy, aby tę cudną bajkę dzieciń,;twa 
zachowały na całe życie l 
Na zaKończenie przytoczę jeszcze jeden o- 
brazek z prawdziwego zdarzenia. 
Pewnego iC5ienncgo wieczonJ t odprowadzając 
znajomą, spotkałam dwoje dLleci - dziewczyn- 
ka może siedmio, ośmiokłnia, a chłopczyk nie 
więcei jak pięcioletni. Deszcz lał strumienia- 
'mi. a dzieci te uginały się pod ciężarem przed. 
miotów. które dźwigały. Chłopczyk prz)'stanął 
i płakał obok wiaderka wypełnionego różnymi 
drobiazgami, bo ciężar brł nad jego siłYt a dziew- 
czynka z widocznym wysiłkiem dźwigała torbc 
czy worek wyładowany po brzegi. Dziewczynka 
przystanęła także, gdy jednak zauważyła na- 
sze zainteresowanie (bośmy się zatrzymały) przy,- 
.............................. 


)\
 
.. 


KW 42298 KK 42319 
K W 42298. Lekh plażowa sukie.neah z deaenio_ 
wego krelonu; do tego króciulkie majteczki z tego 
samego maleriału. Putrzeba około 2,70 m. kre- 
tonu, S71'T. 80 cm. Krój na 6, 8 i 10 lat. 
KK 42319. Dwuczęściowe ubranko dla chłopca. 
białego płólna lub panamy. Spodenki przypina- 

 do bluzki. IloŚĆ maleriału: około 1,60 m. szer. 
.o cm. Kroj na 5, 7 i 9 lal. 
KW 42302. Milulkie ubcanko do zabaw z d
e- 
oiowego kretonu wykończone .u dołu .i przy rę: 
kawach marszczemami, uszytymI w wąskie paseczkI. 
Przybranie sIanowi sznur kordonkQlVY, POI
zeba o. 
koło 1,60 m. maleriału 80 cm. szer. KróJ na 2, 
4 i 6 la:. 
KW 42297. Ubranko to, odpowiednie tak dla 
chłop< zy ka, jak i dziewczynki, m
że. być usz)'te 
! każdego materiału- do prania. ZapIęcie w kroczki.:: 
Potrzeba około 1,05 m. materiału, szer. 80 cm. KróJ 
'Da2,4i6lat 
K \V 42303. Kołnierzyk i mankieciki tego proste- 
go u
rallka, które nadaje się dla chłopca, cry 


J 


naglała braciszka, w doŚĆ ostrych I 5bnow- 
czych słowach do poś[Jlechu, a gdy ten roz- 
płakał się na dobre, prurzuciła z jego pomocą 
swój worek na plecy, a wiaderko kazałJl mu 
wspólnie nieść ze sobą. 
Podziwiałiśmy ten hart i zaradność "ma- 
łei kobietki". lej pcczude odpo\\: tcdzialności 
i dojrzałości życiowej okazalo się jeszcze w 
całej pełni, gdy na [Jytania z naszej ,strony: 
kto są? gdzie mieszkają? czv' mają rodzków? 
nie Qtr
 małyśmy odpou iedzi. Mała kobietka 
przrnaglała tylko swego towarzysza do .;zyb- 
szego kroku. jakby, dając nam odpou'iedź, że 
cel drogi jest j
j dobrze znany i bez naszej 
pomocy da s0bie radę. 
Ileż tragedii musiało już przeżrć to kilk0let- 
nie maleństwo? gdzie radzczelną 
pokrywą. Do koszyczka wkładamy jarzyny, po- 
krajane możlhvle drobno. aby skrócić czas go- 
towania. Kalafior rozdzielamy na części, h- 
pustę szatkujemy drobnIutko, \'tarzywa korze- 
niowe krajemy w drobną kostkę lub cien- 
kie paski: ziemniaki dzielimv na części dowcl- 
nei wielkości I kształtu. W rondlu zagoto- 
wujemy wode:. Wst:lwiamy koszyczek, zważa- 
jąc na to, aby poziom wody był poniżej dna 
'koszyczka z jarzynami. Solimy jarzyny. I szczel- 
nie przikrvwamy. Para, unosząca się nad &O" 


i3i
		

/m_p_1937_07_25_nr1400014_0001.djvu

			'
-
'YT

TTT
TTT 
k
") fi 

 I'I'
 V 
" 
, 
\ 

} 
='\ 
- := \ 
- iii: 

 - 

 
- 

  
tująq sIę wodą, przenika dokładnIe wsz)'.:;tkie 
pokraj.me jarzyny i rozmiękcza je - nie po- 
""' m
l'sta i nie sta\\; iJjąc już 
na ogniu, przykryć, a gdy się masło rozplbci, 
u }'dać, 
KalarepkI{ .1USZOWl, Młodą kabrepkę 'Jbrać 
ze skól), pokrajać w kostkę lub talarki cirnkie. 
Lalać wodą tyle. aby ją przykryła, posolić, 
dat' cukru do smaku i goto\\;ać {XJd przrkry- 
ciem tdk dług0. aż będzie zupełnie miękk1. 
Po tym L'Iprav: ić łrżką masła i pół łY7:':
 
m1ki, a kto woli rumianą, dojać dla zabarwie- 
nid trochę karmelu. 
Kapusia u.o[os!vz dU
ZGna na rumi'InO_ Dwie 

łó\"t ki kapmty \t'łoskiej obrać z \\; ierzchnich 
liści, pokrajać w cząstki i obgoto\"tać przez 
10 minut w słonej wodzie. Dwie !rżki masła 
rozpuścić w k.amiennej rynce. a włożywszy ka- 
pustę dusić tak długo, aż będzie zupełnie mięk- 
ka. po czym obrumienić ją ze wszystkich stron 
na iiilniejsz
 m oJWiu. 


a. 


,-.. 
lI" ' 
, f-
,',c 

1. - . 
 
'r
 ( 
 
, 
  
'" - 


"'-' 


---.. 


-:=.. 
 

 --=- 
,- 
 ,c. 

 -=-- 
 
c:==> 
 

 
 
t t . t 
, , t tO 
, . , ,.(0- 
t ; : , 
dthlJ 
_liIIhG 


Kapusta ł1'lo,
klJ na ,
po!6b Iwlf1/iOr6w. Roz- 
kroić 3 główki włoskiej kapusty na czą;;tki. 0- 
płuka.ć i sparzyć słoną wrLącą w-Jdą. NJ.;tęp- 
nie ułożyć je w rondlu i goto\\ać w mTd';u, 
dodawszy trochę 
JlIi i 4 ka\\alki cukru. Ody 
już zupełnie miękka, odc
zić ją na durszlak, 
przelać wrzącą wodą, aby opłukać z mle
a. 
ułożyć na półmisku i oblać suto m3.słem z 
prz) rumienioną bułeczką. 
Puree z marrhn i. I\ilkanaśde oskroban
ch 
marchv: i pokrajać w kawałki i ugotować w 
małej ilości słonej wody do zupełnej mięk- 
kości. Po tym je utrz
ć, przefa
ować przez 
sito i 7Asmażyć z łvżk'l masła i kilku łyż. 
karni słodkiej śmietanki, dodawszy cukru do 
smaku. Podać z grzankami. 


,,Dfvette" . 
.............................. 


Q!!r0UlI.clzl 
P. Ę. M. J,eżeli dziecko w)'r3
nie kilka słow 
w)'mawia, to memow" me zosIame. Zachodzi lU 
pra,,'Jopodobnie tylko znaczne opoźnienie w rozwoju 
um)slu\\
m, w następstwie czego moie pOlOST..a
. 
pcw':e upośledzenie, Polecam zbadanie dziecka w 
L:liu;cł: n"urologicznej U. P. ,w Pl>zndniu, ul. i'óh 
...,cna 10, gdzie Pani najlepsze Olr7)ma wskazówki 
co do wychowdnia i kszlalcema dziecka i w jakim za- 
kładzie. 
1\\. S. Starach owice. D"bre preparaly f
>5forowo - 
wapniowe znajdzie Pani w każdej aplece w większym 
W) burze. h.likulllie
ęcznemu dZiecku radzę w chlod- 
niejszej pOfLe roku podawać cz)sly Iran rybi. 
lrCZ4C dobregv rozwoju dziecka, pozdra\\iam Panią 
Sl:nlt:l
l'nie. 
P. .'
1arl1 K. Jagielnica. Poniewai Pani już Iyle 
dzieci umarlu, radzę przepruwadzić' analizę krNł 
s,.ojcj, l roęh. JeLeli dzieck" cięiko ząbkuje i. częsl roku' i będzie ,,)'ma\łiało zuPclDie nor- 
malnie. ' 
,.Lucyna z Par9chońska". \Vzruszona jeslem zaufa- 
niem, jakie ż)'wi Pani do "MoJeJ Przyjaciółki". Na- 
wet synusia swojeg;> ma zamiar Pani wychować 
ściśle według rad i wskazówek naszego Itisma. 
Na picr"sze Pani p)'lanie muszę Pani odp:>Niedzi,," 
- n,;c. 10-ciomiesięcznemu dziecku nie należ)' dawać 
słod)'c£)', w pi>slaci czekolady, cukierków i t. p.. 
w)slarczy cukier, jaki znajduje się w mleku, jarzyn- 
kach, owocach, klóre codzień spożywa. 
Łączę serdeczne pozdrowienia - dla Pani, Jej 
Małżonka i S)'nusia. 


.
............................ 


,,,..  . .. 

, 


... 
... 


81.. 


'. 
a 
iItI; 


82. Sltc ,pa sukit'nka .'ia małei d£iewczynki, z 1	
			

/m_p_1937_07_25_nr1400015_0001.djvu

			10 l owo JLa Panów 


JziaJzilt14 
" 


])ro(,itl.zfji z 
mody 
w jednym z ostatnich numerów "W;;pół- 
czesnego Palla" mamy z:motowany ckkawv i 
b. prakticzn y projekt robienia... czterech u- 
bralI z dwuch. 
{uj; dawno, przezorni turyści wpadli na po-- 
mysł zabierania z sobą gladkiej, bądź t3 brą- 
zowej, bądż niebieskiej lub szarej marynarki. 
Wtedy zestawiając niebieską mlrymrkc: z '.;za[\"- 
mi spodniami, lub brązową ze .;podniami po- 
dobnymi mieli jeszcze jedno ubranie, w któ- 
rym można się było pokazać m\1('et w mieście. 
W międzyczasie nauczyliśmy się łączyć kom- 
binacje nie tylko barw, ale i wzorów. Oczr- 
u iście, jak się to najczęściej dzieje, wypró- 
bowano kombinacje na strojach sportowych, 
po czym dopiero rezultaty tych praktyk za- 
stosowano i przy ubraniach spacerowych. 
\Xi tworzeniu rOlm:litvch polącz
ń nk należy 
zbytnio puszczać-wodzy fantazji. Eks[X'rrm
nt-m 
jednak, który nigdy uie zawod/i jest bmbi- 
nacja z ubraniem fłanełou'ym w pasy. 13:1r- 
dzo dobrze się prezeutuje pan w takiej m'łr}'- 
narce z {!ładkimi spodni.lmi. A równiej; i fla- 
nelowe spodnie - "Hrdepark" P.lSY uzupeł- 
nione gładką man'narką stanowią bardzo e- 
fektowny strój, Przez taki
 wymiany można 
z dwóch ubralI mieć czt
r)', kt6re w Z.lleż
 
ności od dodatków mogą być oficjalniejsze 
lub sporto');'e - flanda w pa
y hau"iem -11.1- 
daje się vrówno do mi:łsta jak i na wieś. 
-0- 
Dawniej - panowała zasada, że getrów 
nie można nosIć do innego, jak białego koł- 
nierzyka: Nalei'A'Iło wobec tego być, specjalnie 
elegancko ubranym, by móc je ",łOŻł"Ć. Zi;r.ą 
jednak, kicdy gctry noszone są raczej, j,lk l ) 
ochrona przed zimnem, nie mOLna ,
ikomu u- 
czynić zar7uh!, kiedy je nosi nie jakby z-I- 
leżało - do PaLtotu lub Chesterfieldu, lecz 
do Z'il'ykłego Ulstra. Llt
m mtomiast ubie- 
ra się getrY' tdko d1a eleg-'lIlcji, b też pod- 
cns tej pory rokM zasada t'l obowiFuje, j;ik 
dawniej. folk więc t\ Iko do solidnych ubrall, 
specjalnie dwurzęd',)u'ck, nosić będziemy ge- 
(ry. Kapelusz musi mieć u tedy wysJkCl po.;t'l- 
u ione rondo. 
"-0- 
\\'obec pan'ujących upałów \nżną jest też 
huestia obuwia. 
Riałe, Idnie pantofle, urozmaicone brązo- 
U'\ mi lub czarnymi u'stawhmi, UW;Jżane b[- 
ły do niedawna Z:I luksus i rzadko je moż;]a 
było znaleźć w garderobie nawet eleganckie- 
go pana. Ow wrogi stosunek do h"Ch pantofli 
był jednak niesłuszny. Kto bou km nosi la- 
tem jasne, w past
lowrch kolorach ubrarJie, 
nie tylko od po" iadające modzie, lecz także 
praktYQpe i kb ma zrozumienie dla harmonii 
ca łeroo :stroju, ten 7 peu nością nie obejdzie 
się bez /Jiałych pantofli. Wobec tego, że p1n- 
tofle te coraz bardziej się rozpowszechnił.ją. 
należałobf zakreślić granice ich zar,tosowania. 
Musimy tu rozuażyć kilka zasadniczych ku'e- 
styj. a mianou icie: czy białe panbfle prze- 
znaczone są tylko na kurort lub nad morze, 
czy tel można je nosić w mieście. Dalej: czy 
harmonizują tylko z lekką jednorzędówką i 
sportowymi kombinacjami, czy też możll1 ich 
uż}wać 'do poważniejszej, d\'turzędowej m.iry- 
narki. I w końcu p\ tanie najważniejsze: Jaka 
jest granica dla białych pantofli? Czy moż- 
/la je nosić 'i "tedy, gdf spodnie jUl I1k .;ą 
w pastelowych kolorach. 
Na wszystkie hz\" pvtani:ł możemy dać po- 
zytyune odpa\'tied7i. a b dzięki jasnym, a na- 
wet jaskraw}m kolorom ubrań. Nawet w mie- 
'j3 - beżowym, srebroo - szarrmt rf2)fda lub 
i
cie nosimy obecnie ubrania w kolorach: ja;nc- 
'Iiebiesko - szarym. Rzecz jasna, że do takich 
ubrań doskonale nadają sie biale pantofle, 
Obalony już został dauny przes.1d, ż
. je- 
d}"nym ubraniem na lato jest jednorzędówka. 
Czę
b i btem chre 
ię być ubranym .didnie. 
Wtedy nosi się ja.;ną dwuł-Zędówkę, przy któ- 
rei białe pantofle JI-cale nie są "shocking
, 
jak to .móu ią Anglicv Co dotyczy trzeciegtkimi spodellk.lmi. 
Dzisiejsn moda, Ian.;ując dł.1 panó

 
stwor
yła tl"m [IOW:łżną konkurencję da\1tllemtl 
rodz.'I]owi sJX>rlni krótkich, t zw. "pumpó\1t'''. 
Shorb'y wn,lądają 'doskonale w z
;;tawie!lill z 
sportową m:łrl"narką, a sto;;ować je molna \X' 

dell! oblicznośriach, W okresie "kanikuł)" - 
I zWI:l
am"Ch z t
'm \\'yjazdów dJ miejsc\\'ości 
kuracY]nrlh, lelniskO\q-ch, w int
r :!,,
 k.tżde(!'J 
pana ieżeć u;il1no sprawienie s::Jbie madnv"i:h 
i bardzo 'ngodn\'ch shorts'ów. PonLlej j)Q- 
daję możliwości, w jakh'h shorts'\, znaleźć mo- 
gą zast3So\x'anie: wędkar-,hx'o, g'if, hoker, po- 
dróż wybrzeżem morskim, piKnik, j:lzJa ro- 
werem, plaża, żeglarstwo, turrstrka. 


i"

'l."
 
'
j
 ,,}< -. 
. 


- 
V)
= 


,
-
 O
: 


_F'-Il 

 
;
 
*
 
ł' t "-; 


,.,,

 


\, 
ł 


ł...; 


d3itlLiz1lt% Ltllnit% dLa Pt1.n6w 


Latem - w okresie k:)nikułrt meżczrźni St1- 
rają się o to, by brć "jak najlżej ubranrmi. 
Chcąc ułatu.ić sprau'ienie i wykonanie takiei 
lekkiej !!arderoby - podaję obok komplet let- 
niei bielizny meskiej, składająC'>, .;ię z kos7uli 
z krótkimi rębwami i krótkich kalesonó" z 
szerokimi nagawkami. 
Kalesony i koszulę sf.odnią v: ykonać możem V 
z aj;urowego bawełnianego materiału, z pa- 
namy Hp. 
Po wY'krojeniu, brzeg prawej CZęSCl przedniej 
koszuli podszr\'tamy mniejwięcej na szerokość 
3 cm. dobrą S:łt\'llą, niefarbującą i nasz}'uamv 
guziki; w lew\'ln .brzegu wysz} wa,my dz!urki 
Z jednei i drugiel strony stebnujemy ,rowno 
w odległoścf 3 ano od brzegu. Chcąc wyko- 
nat kalesony zesz
'\\a 5ię poszczególne części 
\I;"edlug krOj11, w ptzedniej części zostau'iając 
335 


.............................. 


ro7cięcie, któri" V:Tkańcramy p3dobnit', j.lk prz!, 
koszuli; na lewym brzegu wrszrw.lmy dziur- 
ki, nol prawI m prZY5z\'w,llnv gll/i ki. KlżJa no- 
gawka m1 w obwodzi
 30 cm" a brzegi pr7C- 
stebnowane na szerokości 2 cm, GÓrną c/ęść 
podszywam"}' mocną s Ihl1ą, i rrzedągam\' g:1II1I- 
kę. Na ten komplet potrz..:ba okJło 2, ')5 m m:\- 
teriału S£fr. 80 cm. 


... 


D. 


Praca przy uszyciu tego kompLtll j
st bar- 
dzo łatwa, radzę więc paniom zabrać się do 
"dz;ieła" . 
Interesującą i praktyczną nowość przed.:;h- 
v: ia jednolity krój koszuli ze spodenkJmi .;po- 
dnimi "tenisana" -.: zatem coś w rodzaju 
kombinacji damskiej. 
I D. 


Xa ciepłe dni lala dla pan6w wygodna koszula - 
kolł',ony. Wykonana z cienkiego pł61na w paseczki. 
o kr,Slkich r<:kawkacb i w,'kłada.")m kolnierzyku. Ka- 
lesony u ::'olu zapinane, 
( 
Podkoszulka - kalesony U5Z\ le z cienki
o t,y- 
kotu. Kroje pow)isze nabyć moina w nas7ej admiłłi, 
s!racji w cenie I zł.
		

/m_p_1937_07_25_nr1400016_0001.djvu

			IV Ą" ' "'{4,:

,;
 

: L '
"
i
;
i
!
:: s 
.o: :
.
.- 'X:\ ,ęo .- 
, gt:.
;, 

:,,:::,; . 
,..

 
.,
<
 
'

,l: 
'.:


i 


>. L. lo( r: Ul': t..uwrVf\. 


il 
j, 


a.. 


,
 

' :+:r ;><1. , 

''';:
; ::f, ti); 


-.. 


..:.\. 


,
 't 


,  '... 


'\o. 


..rt":l.. 


>
 " 


ę 


,. 


,"" 


ł?:. . 
.... ); 
· 
l


r\.
 
..


\
 -)1. 

.." . -.!< 


:;. 


.,.f 
-.' .$ 


;;' i 
"':'J 
-.. 


'..
:-' A 
'-hl 


! ; 


'
 


.
. 
'f 


i" 
... 


.$3' 


! 
-r 
 


 '\. 

 ." 


u';:'" 
i:.. 
,. , 
" 
;<' 
.,
: 
.. o" 
. ..: 


, . 
t:;
'
4-" , 

 
...  
< 


Ił 


, 
 
'¥ 
 

>i:
; 
. 
 i ."!= 
...-'
f
-" 
,,'
"1-'. 
:

 
"i:; 


t 

 ' 


/ \ 


I  


. . 
.
.. .- 
... 
0'  


, "  
, ł 
.4" 
"\. 
 
'.
' 0,0 ":' \ 
- '-Et '- 


" " , 
r 
I -O, 

 
'I 
x'f 

.... I 
... 
.. , . 
" 
, . 
 


:"i 


ł
 


" 
 j , 


f 


" 


't?!:, 


. -.'0. 
.. . 
 .- 


'$ 


.

 


I 
I 
. 
ł 
. . 


t'J 


".;' 


:
 -; ) 


....! . 
>
;

 "-f';'"ł 


,,-.. 
.' .. 
. 

:', 

 ,
 

;..-=-!' . 1" ł- 
""
 ,
 
',,
 
%. 

t,";_
: .

¥
 
..;

il , (: ;, ". 
& 
..r 
.:.
 ,#,.'_1 {
41ł ;
4jlt
 . 
,:>..,
. ",- ,"c, _
 ,. ,"-. ' 
< /:
 ?f; ;


:
;ł
' 
6:..
 . ''''ł'
 
'
"'.c,J
! ,:7' <:
 


t 


_" ¥J" 


. ""1o--- l 'i»"- 
!
 .ł 


-<",:ljG 
_>
 .r'  ..: 
, 


""?i" 


J
 . 
można nabyć 
lU.\ 
, . 


Ą 


. .{t':.. 

;:.' 'L'" 
,
. .--ł
 

 

'r 
ł4 
" \1 _ ";" Kroje
 po'wyższe 
4 . 59 
.. :,'  
',
 
, 


\ . 
.( 


.b 
., 


.' 


. jr ł 
-/10. ."
 . 
. t . 
. . 
ł 
1
', 

....... 


.
 i 


Ie.....-
 


:"t.> 


, \"", ," 
w naszlj;.J nislr:,wji po 1,50 zł. 
a sztuk
:' 
il

r. 
' -" ": ': :'"s-': 


"  . .
 
V:
 


.' '. 

: 
 

 
" '. 


- 

' 
, 


...: 
"110. \ 


. 


. 


"".. 
-- -,.."" 


Kom plet z den' . .j 
wełny, sp6dnica \V 
krat
. żakiet w 
jednym kolorze w 
tonie spódnicy, Za- 
kleclk posIada rę- 
kawy 8/. orazkrół- 
ki obojczyk z któ-  . \Y leczorawa sukien- 
ka z czarnej tafty 
w olały deseń. Rę- 
kawy bufiaste, dół 
sukienki poszerzajji 
:3 falbanki wykoń- 
-- iV"""'-	
			

/m_p_1937_07_25_nr1400018_0001.djvu

			W'łhon'łwanla hołJar 


każda z nas wie, jak ciepłe, miękkie i przewiew- 
ne: ,,-krycie w nocy stanowi kołdra, która dzięki wy- 
m1emonym zaletom coraz wi<;eej wypiera pierzyny. 
Jednakże cena za dobr" Irołdrę jest zawsze je5Zcze 
dość w:,górowana i nie we wsz)'slkich domach pazw", 
!.ić sobie możn
 na sprawienie jej. Dlalego chcę dziś 
podać P;uj"m domo\\y sposób w)'kon)'Wania kołder; 
niewielkim w)..ilkicm i mal)'t\ (slosunkowo do go- 
rowych) leoszlem dojdziemy ,do posiadania pięknej. 
miękkiej J..ołdry. 


... " 


} 
.* 


M. .. 
 
"" ił, '" 
..: *'.. 
x' ił 


.. 
.. 


* 


.. 


ot, 


<4 
'ł' '. 
:.
-":.. 


;;., y 


,4. 


, 


.. 


... 


1 


....,--...;:- 
,. " 
., 


-- . 

 


"',.: 


. 
-. 


.... 
.. 
'" 


,,- 


.. 


III 
,' "- 
... 


ł1 


-Ir 


.. 


--- 
.- k'
 

 . '"lt '. 
oW,"<, -;:, ..' 
.' ,CI- . ,t 
oj 
ot. 
Ir 

 ;!. .- ,..'. 


. ... 
,
>- 


... 


>ł ,
 


> I 


'. 


'\ 


c. 


G 
zważać trzeba i na lo, aby zeszyć według deseniu 
I 
brać laki wz6r pikowania, aby zakryć sztu- 
kowanie. 
Przys!(:pując do pracy w pierwszym rzedzie Sl).jemv 
poszycie z surówki, w klóre wsuwamy odpowiedniej 
woe!kości walelinę, składają_ ją bardz;> r6wno, aov 
uniknąć "')pukłości. Całość lekko jaslr)'gujemy. Na lo 
nakła.Jamy maleriał zewnętrzny: salynę, JJarwny kra. 
lon, cry jedwab, które nabyć moLna w najr6żniejszy"h 
kolorach i deseniach. Jeieli maleriał, użyty lIa strollę 
zewnęlnną jest doslatecznie ścisły można go 
wzi"i. pojcd)'hczo, to znaczy surówka jest już zbęd;ta. 
Spos6::' wykonania ram i krat)' jest bardzo laIWY. 
Robolę rt'zkładamy na czysto wytartej z kurzu podło- 
dze. Ka"ał szpagatu naciera się kredą, przypina 
do brngu kołdry w miejscu, gdzie ma wychodzić 
Iir.ia i przeprowadza równo (podług cenlymetra) do 
przcciwlt:głego końca Irołdry. Obydwa końce przy- 
pina s<ę m,)Cno szpilkami. W ten sposób naciągnie- 
ty sznurek podnosi się do góry i puszcza oslro. 
Sznur, u,!erzaj"c o maleriał lOsta" i na nim idealni.. 
pmsl" li,,;t', czy kratę. Maleriał dzielimy zwykłe na 
pieć lub ści zeszrwa się materiał z rrzech 
,sIron! pvzo
lawiaj4c czwarlą wolną. Naslępn;e wsu- 
wa .s 1e !"oleJno kwadralY, czy pasy i slebnuje, powla- 
!'Zając czynność do końca, czwarr" strone porlsz)'wa 
SIę dmbn)m ściegiem ręką. 
Jeż
Ii szyjemy kołdrę bez inlelu, 10 po zsz)'ciu 
!".alenału z trzech slron rozdzielamy na odpowiedoią 
ilość (dość szerol;:ich pas6w). Pasy le slebnuje się 
drobnym ściegit-m na masz} nie. Puch trzeba roz. 

a;:yć ra tyle drobn)'ch części, ile ma 
yć pasow 
1 napychać po kolei. Brać pełną ręką puch, zgnieść 
go silnie, wsunąć ręke w pas koldr)', aż do koi1.:a 
i rozsypać dwbno puch. \V len sposób poslępujemy 
prz)' wypdni,miu reszly pasów_ 
Po skQńi:zeniu koldry CZ) ści się 


bije m,eJsce przy miejscu trzepaczką i kładzie w cie. 
ple, a by puch mocno narósł. A. K. 
Prania plarza 
Chcąc uprać pierze, trzeba je wys)'pać ze wsypek. 
P.rać można na sucho i na mokro. 
Pranie na sucho odbywa się na podstawie 
. 
grzewania niewielkiej ilości pierza w grubym (na): 
lepiej miedlianym) karle. Podgr
ewa sie na. zakryle) 
blasze, mieszając pierze drewrnaną Iropyslką. Do, 
brze "wvprane" pierze nabiera pl1Sz)'stej eiastycz- 
ności. Studzi się piecie ." kOlIe, a napełnia nim 
poduszki dopiero z chwilą, gdy doskonale wyslygnle, 
Piorąc na mokro w)'bieramy pierze IZ ws)'pek w wor 
ki us.z)'le z rzadkiego muśllllu. Worki napełnia się 
swoborlr.ie, zasz)'Wa, Irzepie pierze z kurzu i zanurza 
wlelnim rOlIworze m)'dła. Samo pranie odbywa 51\; 
przez wyciskanie z brudu. M)'dliny Irzeba zm;eniać, 
dopóki tlie będ'i zupełnie czyste. Płókać w letniej wo- 
dzie, lak, aby w pierzach nic m)'dła nie lOslalo. 
Suszyć w słoneczn'i pogodę, rozwieszone na drąik.
cb 
na olwartym powielrzu. 
W
s)'pki opróżnione z pierza w)'magaj" tei uprania. 
Przed praniem Irzeba je przewrócić na lew" stronę, 
doskonale oczyścić z na!olu pierza i dopiero prać. 
Inaczej p;erze w czasie prania prz)'lega do tkaniny. 
Jest Jc
zcze jeden spvsób prarua pierza, zupeł- 
nie lak, ;ak bielizn)'. Wsypuje się pierze 1!.a aalię, 
zalewa dobrze ciepłym rOztworem m)'dIanyin. Za- 
muczor.e pierze zbije sie w br)'łę i daje się łatwo 
prać. 1\I)"lIiny zmienia się kilkakrolnie, a gdy od- 
chodzą już zupełni
 cz)'sle, płucze się pierze w 
kilku wodach, wybiera sitem, osącza i rozkłada 
na lOz)Y.>.larl)'m p"eścicradle. Gd)' pierze przeschnie 
i zacz)'r.a nabierać pusz)"lości, Irzeba je r?zgamą.;, 
ułoiy
 cIenką warsIwą, prz)'kryć drugim prleście- 
radłeln, które sie umacnia kamieniami, polożonymi 
po czterech rogach. D 
\ 
, 

 
...\ 
. 
. 


\ 


.....- . 

:- 


, , 

' 
[
. " 

'v 


, ,
.- 

: -:<'.... 


,t
		

/m_p_1937_07_25_nr1400019_0001.djvu

			rJ1.'ł ko6ifll'ł 


Panią, dla której wysłałam list prywatny 
poste - restante "Promień" - Sroda - za- 
wiadamiam, że list mi zwrócono z powodu 
Iliepodjęcia w terminie. Proszę o wiadomość. 


W NL:JIERZE BIEŻ_\(TU 
"Dla Eleonory". Proszę Panią o skorzy- 
stanie z odpowiedzi danej p. Idze - K:ili
l 
w numerze bieżącym. 


DZIĘKt:JĘ... 
P. Itfaria U. Oiimina. DZiękuję Pani szcze- 
rze za głębokie uznanie i stwierdzenie dJ- 
brych rad. umieszczonych w "Mojej Przvja- 
ciółce" . 


KTO N.\PISZE! 
Chciałabrm nawiązać korespondencję z mi- 
łą młodą panienką, która tlk samo, j.tk j1 
szuka pociesz)'delki. Adre
 mój w RedJkc:ji 
. L. C. 


ARTYKl'L - W NR. 5-1'nl 
P. F. S. Ln-Ó!I'. Pro<;zę Panią o przecz)'bni
 
artykułu. zamieszczonego w nr, 5. "Mojej Prz
- 
jaciółki" na str. 102, p. t. "Czrszczenie i prZ:.:
 
chowywanie futer \V domu". 
Pozdrawiam P:lI1ią. 


w RIEż.\fTU XCUERZE 
. "Sif'latli'l - O/kusz". lyczeniu Pani uczr- 
niłam zadość, dając \v bież, nr. art)'kuł n.l 
interesującf P::nią t?mat. \V najbliższych nll- 
merach znajdzie P..!ui dalsze wsbzówki. La- 
czł; uprzejme wrraz\,. - 


W l\'E\lERZE 10-Tnl 
P. N. H. Wormla. Na tewat Zljmui:!q- P-'ni'! 
znajdzie .-Pani ał-ł\'kuł w nr 10 ,,!\1.ojej Prz,-j.ł- 
riółki" p, L ,,\X'rjeżdL::mr n:I u'akacjc", U.l 
str. 230. 
Pozdr::\'I iam P:mią. 


:\IODEI
E 
W XR. 11, f2 1 IUEŻ.\CHI 
..Czj'Tl'i//iczf.:a z P(/(,lJnc;lI'i ". \X/slrstkie mc'- 
dele. o które, Pani prosi, znajdzie Pani w nr. 
11 12 i bieżącym "Mojej Przrjaciółki", 
Przesyłam 3zczere p3zdTo\denia. 


Z_HIIESZCZĘ PRZY OK_\ZJI 
"Dzinka". \V5zystkie przepV;y kulinarne, () 
które Pani prosi zamieszczę przy okazji w dzia- 
le "Dobra gospodyni", 
ZN.\JDZIE P.\XI... 
P. Hel.l'na K. Koluszki. Proszę Panią o przej- 
rzenie dokładne ostatnich arkuszów wzorów, 
dodanych do "Mojej Prz\.jaciólki", a zn3j- 
dzie tam Pani życzone monogramy, i uzory na 
bluzeczkę. 
....
-----------..------..... 


- 


miqJ.z'ł fJ06q 


W BIEŻ.\CDI NL:
IERZE 
"Krakowian/m. H." Odpouiedzi na w
z
'5tk!e 
Pani \\:.ątpIiwości co do cery znajd/i
 Pani w 
numerze bieżącI'T1l dla "Man'sieliki', P.mi "'f- 
baczy, że nie rwdaję żądanych raj b
zrnśr'
(I- 
nio. lecz nie chcę powtarz.ać się na tell te- 
mat. Druga spraua załaŁ-, iom do nnj.l. Po- 
zdrau'iam Panią. 
.............................. 


pneczyt31lie odpo\\:'ledzi danej P.. A. I(. Za. 
niemrśl, w numerze bicżącrm. . 
UIl
TNm SI\:ORZYST nI 
P. Al. L. H/iI/IO. Jak pajserdeczniej dzIę- 
kuję Palli za nadesłanie wypróbJwanych prze. 
pisów, z ł	
			

/m_p_1937_07_25_nr1400020_0001.djvu

			(łIELI
GN,\(
J \ C£RY 
CCIIEJ 
P. B. T. Opal6w Ki!!/
cki. W odpowiedzi 
- na list Pani uprzejmie komunikuj!:, że opie- 
rając się na danych w' liście Pani, mogę słu- 
żł' C ni\"tępująqmi wskazówkami. 
Piekgnacja cery w jej obecnym sunie po- 
legać będzie na oCl)"szczaniu twarzy rana I \'Iie- 
czorem OJi"'ą RadoaUv\\:ną przy pomocy tam- 
ponika z '" aty oraz na zmywaniu pó upływie 
pięciu minut ",'odą letnią gotowaną, zmie-;za- 
ną pół na pół ze słodkim" ciepłpn mlekiem. 
Po dokł:ldn
'm osuszeniu twarzy należy z;ł- 
stoso\'l'ać krem najdclikatniejsz
' w minim.łlnej 
ilości. pokrywając nim lekko całą twarz, Ra- 
no po umyciu przed uż\'ciem pudru. nadmiar 
kremu proszę zcbr.łc watki i zapudrować. Pu- 
der \'Iinien b\'ć w jak najlepszym gahmku, by 
stanowił nieh'łko'śroclek upiększający. lecz rów- 
nież och.-aniający, co ma ważne znaczenie t zwła- 
szcza przy pielęgnacji c
ry suchej i \1tTażliwej. 
Mogę Sz. Pani polecić puder Pyłek Kwiatowy, 
który pod \'I'zględem koloru należy dobrać od- 
. powiednio do karriacji. 
Stosując powyższą pielęgnację, osiągnie Pa- 
ni poprawę, o cz\'m uprzejmie proszę mnie 
po\\:iadomić. 
Wzór kilimu chętnie zamieszczę. 
srCIł.\ CER\ - PRYSZCZE 
"litwinka" Listy takie, jak Pani nadesłała, 
dają mi zawsze maksimum z3dowolenia i pot
- 

ją ochotę i energię do dalszej pracy. Dzio:- 
kuję Pani bardzo za uznanie; porad udzie- 
lam jak najchętniej. 
Kurację odtłuszczającą polecam Pani prze- 
prowadzić w sposób, podany w nr. 12. 
. Pryszcze poja\Xiające się 
tale I IW wit;lkiej 
ilości są prawdopodobnie spowodowane ]aką9 
chorobą wewn
trzną, dlatego radzę zasiegnąć 
opieki lekarskiej, Na noc niech Pani wciera w 
twarz tłusty i w dobrym gatunku krem - 
wpukując go palcami w skórę przez 5 mi- 
nut. Potem nadmiar kremu należy usunąć ręcz- 
nikiem lnianym Do młTia używać mydła prze- 
tłuszczonego. 
ZŁ
SZCZYt NASKóREK 
p, M. H. z Polesia. Wspomniane przez Pa- 
nią plamy zczasem znikają same, trzeba sic: 
wystrzegać słońca_ Ażeby zniknięcie ich przy- 
spiesz
ć. trzeba naskórek złuszczyć za pomocą 
nacierania 10 proc. spirytusem salicylowym. 
Przy ponownej ciążY' plamy mogą siC; po- 
",1órzyć. 
Imieniny Danuty obchodzi się 8 października. 
PIEGI - SrCH.\ CERA 
"Marysieńka". Chętnie służę radą na Pani 
\1t ątpIiwości, 
1) Piegi są przykrą dolegliwości:i i radykal- 
nie nie da kh się usunąć. Jeżeli chodzi o WY'- 
bór odpowiedniego kremu dla Pani cery, usu- 
wającego na ])e\\: ien okres piegi - decyzja 
trudna - gdyż kremv te zasadniczo stosuje 

ię indywidualnie przy pewnych cerach jest 
skutek dodatni lub też ujemny_ Przy cerze 
niezbyt wraźawej. dobry rezultat daje krem i 
mydło czeremchowe. Narazie polecam jt

Dak 
Pani stosowanie 5 proc. wody utlenionej. Ot!- 
cialna jest 3 proc,. lecz apteki p rz rrZ4dzaj:i 
na żvczeni
 5 proc. Wieczorem należy $kórę 
twarzy (2 - 3 razy w tygodniu) natrzeć, a 

iegi zginą. n'lko brwi nie trzeba dotyk1ć, 
gdyż zbieleją. 
2) Przy cerze suchej należy t\t'arz myĆ wo- 
dą letnią. mydłem przetłuszczonym. Na noc 
wpukiwaL lekko palcami przez 5 minut dobry 
(Jdżyu'czv krem. Z kremów radzę ni!być rekla- 
mowany przez .,,"loją Prz\'jaciółkę" kr"'m "la- 
ła" którY oprócz własności wybiehjąqch pr
- 
ciwdziała również tworzeniu się zmarszczek. 
3) leże!i oczy b!)lą, a żadnych objawów z.e- 
'« nętrznych nie ma, b może ma Pani słaby 
\\Zfok.' Trzebaby wtedy okulary do"bso\\ać i 
lILY\'l'ać je przy czytaniu. i robótkach. Na razie 
dla uśmierzenia polecam na noc okład V na 
o,zy z rozczynu kwasu bornego. 1 łrż
czk21 
m szklankę gorącej wody. 
Z\'I.łokę w odpou-iedzi mot
wujc: h'ltl. iż mi- 
. mo życzenia odpo\\:iedzi listownej, nie podałl! 
Pani swego dokładnego adresu, 
'PRZECIW PIEG01) 
P. Jeanctka O. Rzesz6w. Przeciw pIegom na- 
leży uż;wać 5 proc. - tową wodę ut1tnion
. 
Oficjalna jest 3 proc.-tO\'l'a. lecz apteki przy- 
r lądzają na życzenie 5 proc.-ową. Wieczorem 
aale
t' .skór
 naC'irrać '2 - 3 razy tygodniowo. 
a piegi zginą. 


'M Ą ' ctKA ODŻYWCZA,d.2(x;d.
.eć.r or..;",,'" .,;.,
, 
't".

,cUo..
- '('- 
. lo, . uJ- okh..e<>ieA;-..,ril
' . - /' 
" 
"'I.
 ' """'"'''1':..... ,-, ;..'
 
" 
CALCJ N FANT:MADAUS;.'_

" 
-
;op
kł
ryq'o't	
			

/m_p_1937_07_25_nr1400021_0001.djvu

			zgodnie z Pani życzeniem - umieszczone. 
leżeli Pani chce przytyć, radzę używaó jak 
lajwięcej potraw mącznych, poza tym po każ- 
dym posiłku leżeć przynajmniej pół godzinv. 
W celu rozjaśnienia włosów wskazane jest 
mycie głowv w odwar2le z rumianku I szałwii. 
Fasony letnich bluzeczek włóczkowych - 
zamieszczę. Kasaki nosi się jeszcze, choć już 
nie w takiej Ilości, jak w sezonie zimowym i 
wlosennvm. 
Wzamian pozdrowień - przysyłam uścisk 
dłonI. 
SRODEK PRZECIW WYPAD.\NILf 
WŁOSóW 
P. J. S. Czersk. Spirvtus z cebulą, jako le- 
karstwo przeciw wvpadaniu włosów przygoto- 
wuje się" w leu sposób: cebulę należy obrać 

 łupki, pokrajać w plastry I zalać liką lIoś- 
dą spirytusu 45 proc., aby cebula swobodnie w 
. nim pływała. Skórę gbvy należy tym spin'hi- 
sern smaroWać codziennie, włosy zaś myć raz w 
tygodniu w ciepłej wodzie, mvdłem przetłusz- 
czonym. Z ondulacyj różnego rodzaju mniej 
niszczy ondulacja parowa. 
Wszvstkie' żvczone modele znajdzie Pani w 
nr. lI, 12 i 13 "Mojej Przyjaciółki". 
Jeżeli chodzi o ostatnią sprawę - może 
która .z Pań poda adresy doktorów, dobrze 
:czących wąb;obę i nerwicę. 
PRZEPIS NA PŁY
 
KĘDZIERZA WI..\CY WŁOSY 
"lga" - Kalisz. Na życzenie Pani podaję 
przepis na płyn kędzierzawiący włosy zazna- 
czając jednocześnie, .że nadaje się on nie do 
każdvch włosów i za wynik dodatni ręczyć 
nie mogę. 
Potasu 15 g 
salmiaku 5 g 
I!liceryny 30 g 
wody 950 g 
UFOR:\IOW.\NIE 
ZNIEKSZTAŁCONEGO 
OS.-\ 
"Basia".. leżeli chodzi o ufonnowanie znie- 
kształconego /10sa, radzę Pani zwrócić się do 
Instytutu Kosmetyczłk
o "Eureka" v:e Lwowie, 
ul. Bourlarrla 4, gdzie z pewnością udzielą 
Pani sumiennej i fachowej porady. Formowanie 
zniekształconych nosów je.>t specjalnością owego 
Inst
 tutu, którv przeprowadza odpowiednią ku- 
racje; bez zabiegu chirurgicznego. 
U,K US"CN.\(: K"CRZ.\JKĘ 
Dla Igi. Kurzajkę - pieprzyk można usunąć 
j
dynie przy pomocy elektryczności, najlepiej 
.............................. 


68. Ramka do obrazu (na życzenie jednej z Czy. 
. 1t'lniczek). Sposób wykonania: przycina się z tektu- 
ry rozmiar ramki, naslępnie dokładnie jedn'ł str:mę 
pokrywa warslW'ł kleju (z ffi'łki kaszlanowej) i szyb- 
ko ukłarla. się łuski z szyszek, jedną obok dra- 
giej, ta.k jak na rysunku. Uważać, aby luski nie 
od
'\wały, dobcze przycisnąć do kleju. 
69. F .Joobnie jak poprzednio. Wykroić z lektury 
ramkę, rÓ""TJież nasmarować klejem i całą powi
rzch- 
nię ł'rz)"5)'pać kaszą drobniutką, względnie ryi
m. 
Powslałą pagórkowalą płaszczyznę, po dokladnym 
wyschnięciu malujemy złOlą - srebrną bronzą. 
70. 
owoczesna ramka' z drzewa. Ramkę z gład. 
Idego wsnowego drzewa malujemy wodnymi far:Jami 
w puwyiszy sposób jak na rycinie, i przeciągamy 
całą bezbarwnym lakierem spirylusowym. 
I 
71. Prosta ra:nka wykonana z rododoidu. Wycina 
si
 ramkę o prOSIYffi kształł:;e, z tyłu robi się kie 
szeń z kartonu, do klórego przykleić trzeba nóżkę, 
jak na rysunku a. R)sunek b, lak wygląda z boklL 
. ys. c. Chc'łC ofiarować (c>tografie jako maskolkę, 
obimy ramki r6wniei z rododOldu. ale o różnych 
-"ztałtach c. w postaci listka d serca itd. z I)'łu 
obi się kieszeń, naromiasl nóikę niekoniecznie. 


1)0 nLflktó7"¥t!./z Pt:lń! 


Niektóre' z naszych Pań - Czytelniczek -' dzięki Swym znajomościom czy 
pokrewieństwu - posiadają kerntakt z sferami kupieckimi, przemysłowymi 
czy finansowymi. 
Zależałoby nam bardzo na tym, by Panie te zechciały wyzyskać koneksje 
Swe dla dobra swego pisma. Poprostu: by Czytelniczki zechciały nakłonić 
Swych znajomych czy spowinowaconych przedsiębiorców, doceniających 
skuteczną reklamę prasową -do ogłaszania się na łamach "Mojej Przyjaciółki". 


. 
Akcja taka nie napotka na specjalne trudności. Każda z pań jest przeciet 
przywiązana do .Mojej Przyjaciółki" - chodzi wjęc tylko o zwróceCJje na 
nią uwagi męża, ojca, brata, czy znajomego t jako na poważny organ 
reklamowy, posiadający przeszło 70000 abonentów. 
Nasz Dział Ogłoszeń chętnie s ł u ż y indywidualnymi wyczerpującymi 
informacjami. 
Wierzymy, że Panie - Czytelniczki - posiadające wyżej omawiane wpływy - 
chętnie utyją ich dla dalszego rozkwitu swej ulubionej gazety. 


W'Idawnictwo "mojaj Prz¥jacółkl u . 
.............................................................. 


elektrolizą. Jest to zabieg radykalny i radzę 
Pani z niego skorzystać - jednak tylko w 
dobrym zakładzie kosmetycznym, lub u leka- 
rza specjalisty. 
N.\ SILNY POT NóG 
P. M. J. Bor/u. W związku z poruszoną przez 
Panią sprawą ochronv przYrody, z3mieściłam w 
ub. numerze "Mojej Przyjaciółki" odpou iedni 
art y ku ł. 
Przeciw silnemu poceniu się nóg radzę Pa- 
ni stoSGwać codziennie rano mycie nóg wodą 
z odem winnym (1 łyżka octu na jeden litr 
wody), wieczorem zaś naci
ranie nóg 2 proc" 
spirytusem .5alicylowvm. 
BLIZNY PO BROD.\ WK.\CH 
Janina Wielińsko. Postąpiła Pani wvbitnie 
nieostrożnie, wypalając brodawki kwas
m i 
- 
czywiści{: pozos1ałv blizny, które będzie bar- 
dzo trudno usunąć w ciągu miesięcy - a mo- 
że ł lat. Rzeczy, takie można obecnie robić 
zaponiocą elektryczności w dobr
7T1 zakładzie 
- zabieg jest już nie taki koszbwny, a nie 
pozostawia absolutnie iadnrch śladów. 
Obecnie trzeba smal ""ar "u7ostałe blizny '5 
proc maścią bizmut::Jwą na oparzenie - maść 
wcierać na noc - po 2-3 tygojniach prze- 
rwać, natomiast wcierać pastę La.>sJra. Srod- 
ki te "dosbnie Pani w aptxe. 
Zmianę adresu zała
iła administrJcja. 
NIE ODPOWIEDZI.\L.\:\1 
LISTOWNIE... 
P. Maria B. D2i!'rzbice. Ponieważ przygo 
tou'a!am obszerniejszą odpowiedź na temat ku- 
.............................. 


, . -, j -ł ':: 
" 
e ". t!: ' ;Jl 
5 . 
4 
 j 
j : 

. .. 
"...  --- A 
I \ \ 
l .
. 
.. 
-.. 
a- J,. dł 
71 

 
34]
 


racji odtłuszczającej, do numcru t nie odro- 
u'iedziałam Pani listownie. lecz proszę o 5korzy- 
stanie z wskazó\\'ck, udzielonych w- nr. 12 
p. Helenie I. - Lublin. 
Pozdrawiam serdecznie, 


ABY PRZYTY(:... 
Jan<>czluf'. Glicervna t jako składl1ik kroch. 
maYu do praso"ania biel.lny, w celu nadani"! 
jej połysku - jest <;t:liiOwana 
ardzo częs
o. 
Glicerrna doskonale rozpuszcza SIę w .wodzle. 
Aby prz
tyć, radzę Pani spożywać dużo gę- 
stych, mącznych zup, wiele tłuszczu i po każ- 
dym posiłku odpoczywać, leżąc przez 1/ 3 -1 
godz. 


-1 
I 


O POZBYCIE SIĘ 
TK \NKI TŁPSZCZOWEJ 
N,\ BRZl-CHlT 
I O ZJĘDRN"IE:\"IE B1l'STl 
Ninka z J. Na pozbycie się tkanki tłuszczo- 
,,'ei na brzuchu doskonale działają ok,łady: ser- 
\'I'etkę zmoczyć w wodzie zimnej, skropić spi. 
rvtusem kamforowym, położvć na miejsce o- 
tłuszczone prz\,kryć ceratkę flanelką - zaban- 
dażować. Okładv można robić następnie na 
kilka godzin lub na noc
 3 razy na' tydzień. 
Parafina jest w zasadzie dobra, ale działa szko-' 
dliwie na serce i bez zezwolenia lekarza i 
jego opieki stosować tego nie" można, 
Biust dla zjędrnienia i powiększenia trze- 
ba mocno nacierać szor
tką - n;kawi,;ą zmo- 
czoną w płl'nie: szklanka wody, l/II h'żcczki 
soli, s:Jk z 1 cdryn} i :;1 łrżki spirytusu. Kie- 
runek nacierania ruchem okrągłvm górą od 
mostka do pach - dołem od pach do środka. 
Jest t:J równocze.mie gimnastyka mięśni i po- 
budzanie k\'ątenia .krwi. 


. 
KONIECZ
Y JI.\S,\ż 


P. H. S. Brodnica_ l) Masaż wrkonany przez. 
w\"kwalifikowaną masażystkę - uważam Z1 kop 
nieczny. Polecić leż pani mogę podręcznik: 
"Ach, schudnąć! -:- jak schudnąć .lub przr- 
trć" który wyszedł nakładem Drukarni Sw. 
Wojciecha; nabvć go można w cenie 2,80 
zł w każdej uiększej księgarni 
2) Wspomniam' płyn należy rozcieńczyć 'It'I). 
dą w. proporcji pół na pół. Jeż
1i jednak dzia- 
ła on szkodliwie na cen
 - radz
 zaprze- 
stać okładów . 
3') Z Imdnt:
o f,lótna radzę Pani uszyć ra- 
czei 
pódniczkę i żakiet - tlle .sukienkę. .Ja- 
ko uzupełnienie nosić można kapelusz, taJcż.e 
. z płótna lnianego. . 
4) Modele sukienki "chłopki" podawałam 
w. nr. 12 "Mojej P.rzyj:'
		

/m_p_1937_07_25_nr1400022_0001.djvu

			DZIECKO 


NIE 


'"'- 


ZNOSI MIĘTY! 


.I
 
r' -r:; \\
 
,\ ' . ,;......"P \?ł 
-ł . . p t..:....:. .
. -.1.. ł::ł; 
 
........ 
 . 
.............................................................. 
J.\K rs
'
,\Ć znĘD
E OWLOSIE
IE P.\LENIE TW \RZY 
SRODEK PRZE(;IW ODClSKOJI p,. Marla Sz. 1) Palenie twarzy przy naj- 
mnie)sz}'m wzruszeniu jest objawem nerwowv
. 
"łożna go jedynie opanouać przez ćwiczenia 
siłą woli. Jest b bardzo trudno, lecz nie:itetv 
innego środka na to ni
 m3. 
2) Do różou ej syr::ialni bardzo ladni
 będą 
wyglądały firanki kremowe; może je Pani w\'- 
konać tak, jak Pani projektuje, Siatkowe finnki 
można prać w letnim roztwor7e 'mydlanym, 
UŚCiSK dłoni szczerze od\uajfmriiJm. - 


,1-ak1op%nl1". 1) Jako prezent imieninowy 
moze Plmi ofiarować jakąś wartościową ksiąi:- 
kę, uThaftowan.1 ręcznie t
rzkę do listów Iti). 
2) Z podręczników, traktującvch o dobr"m 
tonie, polecić Pani mogę książkę Stipianki 
"Sztuka uprzt:jmości". 
3) Odciski można usun
l za pomocą czo:;n- 
ku. Główkę czosnku uUuć na. masę i położvć 
na odciski, zabieg ten mlcży p:JuhrZ1ć kilka 
razy. Potem - nie wycinać odcisku, le:z Cl..'- 
kać, aż sam odejdlie. ' 
4) Chcąc pozbvć 
ię ou'losienia, RaldY ku- 
pit pince;ę i '\"\: rn
ać uł sy w kierunku, jak 
rosną; po hm zclbiegu w}.trzeć spirvtu;
m ';3,- 
Iicdowym. Na drugi dzień umoczyć u'atę w 
wo
zie utlenionej 3 proc. i namorzrć miejsce, 
gdzIe u łosv rosną, trzv razy dzknl1i
, Wodę 
utlenbną sbpniowo zmieniać na silni
j:izą, O 
ile prZ\' wrr

aniu włosów nastąpiłoby Z'lC7er- 
uienienie, położyć zimny kompres, a jeżeli bo- 
li przy w)T)"waniu, przed tym zrobić naparze- 
nie, aby pory były rozszerzone. 


SWf;DZEXIE CHLA 
P. J. O. H. Sposób leczenia ';wędzącego 
ciała, jak róunież cery tłustej - znajdzie 
Pani w bieżąc,'m numerze, w dziale "M.. ko- 
biety - między sob:f', PQzdra\\iam P:mi
. 


X.\ Z \ST.\RZ.-\LY BRO
<:IIIT 
"Sierot'l z Horod.I'szcza". Na z'istarzały bron- 
Cr}t dosko
ale, dziala napar z nastęoująNch 
710ł: pączkI sosnowe, al1 vżek i korz,ń ŻyWO- 
kostu w ró
 nvch ilościach, np. po 100 gr, 
tr
hę m
iel poros
u islandzkiego (73 gr) i 
bnatu dZIewann v bO gr). Czubatą łvżkę 
t)- 
łou'ą tych ziół zalać szklan"ą wrzącej wodf. 
Z
!!otować .na chuił.
, ,Pić '6 r:lZ\' dzienni
 po 
I 
 szklankI, osłodzlc tę herbatkę można mio- 
dem. 
Tak szarenie miło napisała Pani :.- tak 
serdecznie i ciepło, że mnie to wzruszyło. 
Dziękuję Pani - i' serdecznie ściskam . Jej 
dłoń. 


KONIECZX.\ POR\D.\ LEK,\RSKA 
..W. 'S. K. lt Codziennie pou tarzające się dre,z- 
cze. mogli. byĆ Qbjawem choroby płucnej. W 
S"'ĘDZEXIE CI.\L.\ _ PIEGI takIm razIe małżeństwo i ciąża nie bvłyb
 
wskazane. Trudn
 jednak m odkałość stwier- 
LeM z lasu_ Swędzenie ciała może być ob- 
zi.ć. Z
lecam u:ięc gru!1bune zb
danie. prze- 
jau'em rOZTT1:J.itvch chorób, j:1 k śu ierzbj, po- sU'letIellle płuc I badama kru i. Może się rrzy 
krzywki, cukrzycy, neru icy, pjz:I tym Imże być h m okaże, że brak krwi jest powo::lem wS7el- 
obja\\:'em, związanvm z wiekiem, ktol ego P
ni kich do
egliwQś-i; 
Vtedy fors
une odż)'wia'1ie 
nie podaje. Trzeba u ięc kmiecznie znać iJrz,- zastrz
kJ wzmac!1\lJące, e\\:'enhnlnie kuracj:1 u- 
cz)"nę, którei jednak na odleglość 
l..'lierdzić zdroulskowa (Kn'\lIca, legie.;tów itp,) lTloa-ł 
nie możua. R,ldzę u ięc koniecznie ud:lć się organizm doprowadzić 00 - normalnego stJn
l. 
jeszcze raz do lekarza, Na prZ\'trcie w młodszrm \\: ieku doskonale 
Przeciw pk

m FmSlę za
to
O\\ ać radę ?:}- wp
yv;'a tran rt'bi. Flegm:! w g Irdl
 pxhodzić 
daną w nr. bleząc\ m p. Jeanet.e G. Rze
zow. mO.fe od kataru O"jnł'ta i łrtani 
.............................................................. 


.5 


(  


K"mrt..1 sporlDWY, skhd"j'lcy się z sp6dnic7ki 
spow, p:Jzatem p;l ka.ldrm [osiłku lei: 'ć prl
z 
po
 .g?dzinv lub gadlinę. Operacja jest P')- 
\1;aZme)S711, lecl nie zbd cię:ika. 
2) Prz)' eerle opalon
j nale.l\' UhW3Ć pu- 
óru ciemnego, nprz, cr
ole lub neare. 

). Z
\ tuje Pani, .i I
 Z3p;lbiec 'Chnp:miu. 
Je
h n!e ma. skrzfuleu!a przegrody nosowej 

m pow

kszema mlgdał

,. to .chrapanie m0- 
ze uStąl:1IC po prZYlwycza)emu SIę do syoi:!nia 
ua prawym boku. . 
4) Oprócz farby nie i;;tni.>je, nicstetv t śro- 
dek do prlyciemniania uąsów. . 
Za uzr.a'1ie dLiękuję. Pozdrouienia w pd- 
ni odu 7ajemniam. 


l'TRI'DNI\ T1ł\WIE
m 
"trma". DI.1 osób s?czupłvch picie h
rbat
 
po obied7it \lie jest wskazane, g(h'ż herb1!;1 
2 71' utrudnia trawiel1i
, J nawet sP::JWOdOW.IĆ m.....le 
n.1by
 -- przy C7ęsh'm Uż\''.'<':tnju opuszczenie się ŻJ- 
łądka.
		

/m_p_1937_07_25_nr1400023_0001.djvu

			D RA LUST
R 
x-G"lo/0-. Q- '0\ G/E tv;, 
Q- 
& C0 
t
 DLACEAV Z 
- TtUSTE
 


................................t............................. 
dziennie robi ciepłe okłady na żołądek i wy- apteka wydać nie może. 
pija rano na czczo i wieczorem po szrdance Jeżeli chodzi o uformou'anie zni<;ksz
ałrone7 
gorzkiej ciepłej herl?aty rumiankowej, To zu'y- go nosa, odsyłam Panią do odpo\'lleJzl d:me] 
kle uśmierza i przynosi ulgę. ,Basi" w bieżącym numerze. 
Ładne modoele haftowanych sukienek były I Za miłe sło\'\a - dziękuję P:mi mocno. 
umieszczone w o
tatnich nr. na
zego pi
ma. 
Może Pani z nich skorz}'sta. 


Przeciw poceniu się rąk ndzę r:mo zmywac 
fe wodą z dodatkiem octu winnegc, u ierzorem 
zaś smarować dwuproc,,:ntowym spiq tusem - Ii- 
cylowym. 
Benzyna CCZl'szczona, jako środek p ci 
 , 
tłustei cerze - jest dobra. 
Mydło n:łletv dostosowywać in dualn 
do swojej cery. 
Przepisy na łatwe leguminy ,- były w lit. 
12 w ddale ..Dobra 'gospodyni". Przy oRaLji 
znów zamieścllrti. 

RODKI PRZECZYSZCZ.\J -\tE 
P. Maria K. - laglelniell. Nie jes
 do- 
brle używać stale t
n sam środek przecźy
z
;l- 
jącY. Radzę Wipić z rana na czczo łyźeQ.kę 
soli rrtorszyilJkiei lub karlsbadzkiej w szkla:i- 
re leŁniej wody. W letniej porże nieraz środ- 
ki przectyszczające sbją się zbędrie przez u 
źywanie dużo jarzyn, owoców, m3.śla.nki i . 
Jako środek riaturalnv działają do;;konale Silc 
charki z otrębów pszennych. 
Książki, traktujące o ziołach i ziołolecznic- 
twie, otrźvmać można w każdej większej księ- 
garni. 
Przy częstych kru'awieniach z nosa ndzę 
zbadanie nosa przez lekarza - specjalistę. O i- 
te niema poważniejszych zmian. to zwykle ma- 
ły zabieg, jak przyżeganie błony śluzowej, za- 
pobiega dalszym krwotokom. 
Druga odpowiedź - w dziale "Dziecko". 


CHOROR\ ZOL.\DKA 
"Marysia z Wołyniq". Trudno f.oradzić coś PRZECnV BÓLOJI 
na chorobę żołądka, jeże:! prócz bólu ni
 zna PRZY JIENSTRr.\CJI 
się żadn
'ch inn\,ch objawów. Niech Pani w "Zmartwiona Poznnnianka". Bóle prz\' men- 
kaLdym razie unib wszelkich ciężkich potraw, strnacji. są często spowodowane zgięri
m inacky. 
szczególni
 pi?czJnych i smażonych w tłuszczu, UstęPUją z\'l-ykle po wyjściu za mąż, lub J)O po- 
i wszelkich ostn'rh przypraw, j:lk octu, musz- rodzie. Najlepsz\'m środki;m uśmierz1jący;n 
tardy, pieprzu itd. Niech Pani dba o codzienne jest makowiec i jego ()Orhodne. Srodki bkie 
wypróinienia, poza tym niech Polni 2 f1ZY muszą brć przepisane przez lekarza, imcLej 
.............. ...... .......................................... 


.......-=- 

 
i ' 
I S( 
. j 
....' , 
. -'!:"-. .. 
. l
 . 
 
;' . , ' . ....l/' 
. \"../' . 
.. 
 


I / ..,..--- 

f 


-, 


" 


. 


 
'- Ił' '. 
.... 
_.:
. 
,.,:- ' 
'.-.1( 


l 


- 


J 92039 Sponowa sukienka z kolorowego szlUC ,- 
nego jedwabiu w pasy, o bardzo oryginalni
 ze- 

lawiunych pasach, Kołnien)'k i mankieciki z hiałego 
)crlwahnego rypsu. Potrzeb'l około 3.90 m. jcrlwa!>iu 
SZH, 95 cm. 
J 9205 Sliczna pop.>łudniowa sukienka z desenb\v
j 
,,!arowej krepy. Frontowa cz
ść prz)'bral1a duiym, 
br.ałym aibolem. lio
ć maleriału około 4.10 m. 
szer. 80 cm. ' 


T IY.! 0-17 
Iila łelnia sukie!,ka z 
7Iuczneg:
 j
- 
d":ahiu w deseń, przv-brana {'hsowdm'ml r) szam'. Po- 
Irzeba o
'olo 4.25 m. malerlalu, s,e!. 90 <;m,. l' 
J 92 Oa3 Sukienka z baskinką z clcmno.-nlc!>l!s

c. 
go jPdwabiu, przybrana okrągłv'm, wąskl
 kołn!c- 
Irn'kicm z bialej cre
 maUc, Polr7e!>" 3,6:> m. me- 
bieskiego ; 050 m białego, "zer; 9:> . cm, . 
Kroje powyższe !Lyona) nabyc mozna w nAsze) 
adminis.Tacji w cenie 1.00 zł. 
343 


OPCSZCZE:\"IE PRZF:G(-Bl.\ 
,Jura - LlI'ów". Z opisu Pani dolegli\\'vś
i 
odnoszę wrażenie. .że cierpi Pani na opuszczeme 
przegubia, na t. 7\\'. płaską sbpę. 'Tł:
et
 tak. je, t 
to powinna Pani w bucikach noslc speCJalną 
wkładkę m płaskie stony. Jeżeli. poza t\"fi1 
Pani ma 
Y5tające kości przy dllż
'ch pal- 
cach \\"inn\' b\'ć buciki 111 niskich obc:\sJch. 
WrstająCfch kości żadnymi środkami u5
mąć 
nie mażna jedmie operacją, Przeduko bolom 
potecam todzienne morzenie nóg wie
rami 
w specjaJnei soli do morzenia nóg, ktorą 0- 
trz\'mać można wartekach. 
W drugiej 5rra\d
 znajdzie Pani odpowiedź 
w dzłaJe ..Og:ródek". 


N.\JLEPSZE - OPER\CJ.\ 
..straszna 4ol!'gliwo
ł{l, 1) Tłuszczu z, iW n-ej 
tr]ko czdci ciała nie5tełv 7.adną kuraCJą USIIA 
nąć nie można, Sądzę, ż
 odro\dednlo do
bilo
 
wanv pas brzusmy, ewentualnie na mhrę prll'Z 
specjalny zakład uszrtv, powinien tę c\jJl'gll- 
wość usunąć. Najpeu'niejszl.m I rad
'kalnym 
środkiem jest naturalnie pperacja. . 
2) Włókniaków inn!,m so prz\"h-ć, cll'li ..ideal- 
na figura XX wieku"; nabyć 'ją P:mi może 
\'I' cenie 2.80 zł, w każdej \\ iększei ksi
!;::irni 
lub bezpośrednio w Księ
arni Sw, \X' Jjciecha, 
PoznaJl, AL l\-1arcinko\'l'skiego 22. 
1) 7urnałe otrz\'ma Pani w kaldej księ!!'łrni. 
4) Do cz\';:zczenia zamszu i,łni
je ,pecj.t1ny 
IJroszek i szczoteczka. 
Pozdrou'ienia -- szrzerze od\\7ajemni Im. RODEK PRZEnW n)L.\ WO'I 
..ŁO'lzianka" [, N." P'Jdaję Pani skuteczn...., 
uTprÓbouanv śr0dek prz:ciw upławom: 2 gu- 
ście pohzl \\ \' \'\ ielkiej zalać szkbnką wrzą- 
cei u':Jdl' i O'oto\'l'ać 1'i minut m bardzo wol- 
n\ m ogniu 
d pi7vknci
m, Po h'm rza"i
 prze- 
cedzić, dobrze wrdskając liście i dohrze cie- 
płe \\'ypić \'I i
C7orem przed snem, P{)za trm 
kupić w ap/ecl' k:Jrz
ni Ź\'\\'ako
tu i liści wro- 
h'ClU (broń B:Jże, kwiatr!) i 73JX1rZ1Ć -I h- 
żki wrotrczu i 2 !vżki żrwokostu dwieł-!1a 

zklank:Imi wrzącej wódr: g'ltouać n\ harJ70 
wohąm oQlliu rod przd.rrcit:m równie;;. 15 
minut. a po 5cedztniu d
hi-ze \"\Tisnąć 'Ii
cie 
i korzenie, O:flrm mv płrn podzidić na duie 
C'Lęści: 4 łriki stołowe u'ypić. resztę ulyć 
do podm}'u'ani:ł. 
\V drug:iej spra\\ je proszę Pan!ą o s'korzy- 

tanic z odpo\\'ilxłzi d:in
i ..,Stał
] Czy tel n kz. 
ee ze Low()\'I'a" w nr, ]0 ...\\ojrj Przrjaci6Iki", 
na str. 243.
		

/m_p_1937_07_25_nr1400024_0001.djvu

			LECZENIE REUl\L\.TYZj\lU 
Halina - Prz'!mv
lankiz. Nie mogąc jecha
 
do wód celem leczenia reumatyzmu, można 
kurację taq przeprowadzić V1 domu kąpie- 
lami solankowymI. Sól kąpielową można spro- 
wadzić przez aptekę. Dla prędszego i trwalsze.. 
RO skutku można poza h'm jeszcze raz na 
tydzień zbolałe kończ
'ny okładać borowiną. Ko- 
'stkę boroll'inv wraz z dokładn
"1T1 opisem spo- 
sobu użycia można również otrz}mać w ap- 
tece, 
Pozdrowienia szczerze odwzajemniam. 


LECZENIE żYL.\KóW 
P. Halina W. Pisze Pani z bkim podzi
'
m 
o mej pracy. że doprall'dy napawa mnie to 
dumą. Cieszę się, że za te miłe słowa mogę 
odwdzlęcznyć się Pani radami. 
1) Na nocne męskie koszule odpowiednie 
będzie dobre lniane, cienkie płótno lub nan- 
suk.' - 
2) 2:vlaków nie można wyleczyć żadnymi 
domowymi środk.1mi, lecz t
 1ko z1strZ\- karni. 
\'(! pewnrch wypadkach d::tbre w\niki daje no- 
szenie pończoch e!astycznych, Proszę Panią o 
podanie dokładnego swego adresu, a chętnie 
podam Pani ::łdres doktora, skutecznie leczą- 
cego żylaki. 
3) \'(! okresie ciąż v wskazane 'jest no,;zenie 
specjalnego pasa, któtv ułahda ruchy kobie- 
ty; pas bki nabyć można w każdym większ}'I11 
magazvnie z bielizną. 


PRZECIW POTOWI U NóG 
"WtlTszawa J. M/_" Pocące się nogi radzę 
zmywać rano wodą zawier1jącą dodatek actu 
winnego (łyżka ochl na litr 
ody), wieczór 
zaś :dwuprorent
 ym spirytusem salicylowvm, 
PRZECIW - OPlTHL\iCNOGOJI 
"HalM'_ Kąpiele paqfinowe mogą b"ć sto. 
sowane tylko pod kontrolą lekarza, który 'IV 
sprawie tej udzieli bliższych wskazówek. 
Opuchłe nogi w}magają wiele odpoczynku. 
Codzienne kąpiele nóg w słonej, wodzie i ban- 
'daźowanle konieczne. 
Miłe pozdrowienia odwzajemniam, 
PRZECIW OD
mO!ENIO)1 
"Blondynk!l". Po tak siIm'm odmrożeniu po. 
7JOStało prawdopodobnie zblizno
anie skóry. ł 
przez to utrudniona cvrkulacja km. Niech 
Pani stosuje okłady' zmienne gorąco - zimne 
codziennie wieczorem przed' nocą przez 5 mi- 
nut zmieniając co 'l'! do 1 minuty. Poza h"1T1 
nagrzewania' elektryCzne powinny przyczynić się 
do poprawy stanu, 
Pozdralliam Panią 
RóżNE POR\DY LEK.\RSKIE 
stała CZJt
l'liczkll - Konieuwl. 1) Ból 'IV 
dużym paJc:! od nogi, W\'stępujący szczególnie 
.............................. 


NOWE POLE PRACY 
DLA KOBIET 


Zwalczanie bezrobocia przez szkole- 
nie pracowników w zawodach niewyzy- 
skanvch jest jedyną racjonalną drogą 
podciągnięcia Polski wzwyt. 
Takim zawodem, w którym odczuwa 
się stale zapotrzebc,wsnie kwalifikowa- 
nych pracowników, jest zawód Domoc- 
nic lekarskich. Chcąc więc dać pracę 
szerokim rzeszom kobiecym. o t w i e r a 
dr. med. J. ŚwitaIska w Warszawie w 
nadchodzącym roku szkolnym uczelnię 
zawodową nowego typu. 
Nauczanie na 2-letnlch Kursach 
Sanitarnych dla Kształcenia Pomoc- 
nicJego Personelu Lekarsklege obeJ- 
muje wykłady. .ćwiczenia, laboratoryjne 
oraz zajęcia praktyczne w zakładach lecz- 
niczych i instytucjach zapo
iegawczych. 
Ukończenie Kurs6w Sanitarnych 
daje maximum lT'oralnego zadówolęnia j 
zapewnia niezaleiną przyszłość i samo- 
dzielność w pracy zawodowej. 
Informacje i zapisy: Warszawa, Aleje 
Ujazdowskie 37, tel. 8. 92. 77. ....> 


, ; 
. "dr

::1 

1i'!II"
 
 -- 


M :un1 
. M.2272I. Miekki pbszcz kąpielowy z fron
e w 
meblesko - czerwane pasy; USZyĆ go moina z długi- 
mi lub królkimi rękawillni. Potrzeba około 2.25 m 
nłaleriału, szer. 160 cm. 
K 22 809. Młodociana sukienka sporlowa z Imane- 
go pIólna, na przodzie zapinana na guziki. Kołnierz 
marynad..-i. i mankiely wykonane z niebieskiegu p16l' 
na i ohszyle bia4 taś:1l<ł. POlrzeba około. 3.10 m. 
......e....................... 


K 22809 B 3328 
pIólna 75 cm szer. 
11 3328. Płaszcz)'k plażowy z niebiwiego jedwa- 
bnego płótna, prz)'brany wypu5tkami w kolorze 
złotym. IIJŚĆ maleriału: 3 m. szer. 140 cm. , 
Kroje eowyłsze (Be)'era) nabyć moina w naszej ad- 
minist."3CJi w cen¥> 2 zł za sztukI;, za uprzednim na. 
deslaniem naleiności. 


.............................. 


wrażenie obecności żywej istotYt' pełnej sym. 
patii, kojącej smutki. 
\'(! ohęcnej dobie silneij J żywej reakcji prze- 
jawów życia spełnia ona rolę odprężenia 'VI' 
przeciwieństwie do wszyStkich inn
'ch cza;o- 
pism. Cieszy oko, raduje duszę wto;;ennym 
życiem" . 
Dużo miłych pozdro",:ień łączę dla Pani. 
J,\K Dł.UGO UżYW.-\(:! 
P. l,enll Ł. Izbica. Lekarstwo przeciw an.- 
mii używać należy aż do $kutku. 
Drugą sprawę załahdła administracja. 
. DO LEK.\RZ.\ 
,,Podolanka" . 1 ) Z córeczq proszę się u- 
dać 'do .lekarza, Rdyż porada na oflległośl: jest 
niemożliwa. , 
2) Również radzę udać się do lekarza. 
Pozdrawiam Panią seroecznie. 
Z.\SIĘGN,\(: POR.\DY LEKARSKm.J... 
"Młoda Czytdnirzka". .1) Matka Pani -win. 
na konier.znie zasięgnąć porady leKarskiej, po- 
nieważ, choroba może sił: okazać poważniejs
 
w skutkach. 
2) Skórkowe rękaw.iczki dadzą się ocz\'ścit 
benzyną. 
3) BrakująC)' numer wysłała adminIstracja. 
,,£:łICI.\L.\Unl WY JEClI.\t..." 
,,stała prenumerat"rkll 01. 1934 r." Przy 
sprawach nieżytowych ,żółci i kiszek powinna 
P-.1ni przede wszystkim powoli jeść i dobrze 
żuć. nje jeść l :nie pić nic zimnego, mało robić 
i nie używać żaonich korzeni ani ostrych przy- 
prawe pieprzut octu, musztardy Up.) POD tym 
nie używać :f:adnych potraw I'maźonych, tadnych 
wcdzonych ry.b ani mi
są,- ani tadnycb konserw, 


przy niepogodzie, jest prawdopodobnie obia- 
wem artretycznym. Trzebaby więc artretyzm le- 
czyć, w tym cetr. zwrócić- się do lekarza t a 
nogę zbclałą co wieczór ciepło moczyć i pa- 
lec okładać maścią ichtiolową. ' 
2) Odciski i zgrubienia skóry usuwa naj- 
lepiei plaster salicylowy lub rozczyn salicylu 
w kollodium. Jdóre to środki otrzymać moź'- 
na V1 aptekach. 
3) Szybkiego środ!Gi na schudnięck nie md, 
a jeżeli jest, to. nie wolno go używać, bo 
szybkie schudnięcie szkodzi bardzo zdro- 
wiu. Nai!epszvm środkiem jest do pewnego 
stopnia $!łodzenie się. Można każdorazowe por- 
cje dzienne sobie zmniejszyć albo. w tygo- 
dniu l do 2 dni głodowl'ch wprowadzić. 
4) Wymienione przez Panią kremy znane 
'Gą i aobre pod II z,ględem jakości. 
5) Z domowl'ch śroJków wybielających rę' . 
'Ce polecić Pani mogę mieszaninę gliceryny, 
soku c"trvnowego i wody kolońskiej, 
6) Modele sukierJek "dla tęższych pm znaj- 
dzie Paoi w' nr. .13 "Mojej Przyjaciółki". 
PO:idrawiam serdecznie. 


J.\K USl"N.\ć N.\RO
L? . 
..Ha1szk
 z Zabrze,W'. Nerwowe drganie (łol- 
nei powieki można usun
ć przez codzienny ma- 
saż powieki wódką CZystą lub wodą koloń5q. 
Jeżeli narośl, o której Pani wspomina t jest .. 
prawdziwą naroślą kostną, to można ją tvlko 
zabiegiem operacyjnym usunął:, Jeżeli nato- 
miast jest zgrubietlicm skóry' lub oko,;tnej. to 
może maść ichtiolowa i umiejł:tny masaż ją 
zmniejszyć. 
SJicznie Pani' pisze o "MoieJ Przyjaciółce": 
"Kiedy. ,czytam "Moją P-rzyjaciółłtę", mam 
344
		

/m_p_1937_07_25_nr1400025_0001.djvu

			Inm 


111 


.
 ,..." ..:a. 
(.....,!; ",
">"

l

 
. , ;',,; 
 I,. /:?1.
r...':, 

:..
:;.
. ..!...


I.

"
 

1\""" t J.
"'1J.
-" l 
I / 
 ,
,. .,

},..,,
: Ił 
1 01 
':'. - 
"""t" 
 ' ,,'.'
 

 /' '

 r.1 -- 

:!l 
 
, '4.;.. ł. '>...... 
! 
 ł'I/M.I]h.."J 
, // 
-;;:;-.....ł..!. 
, 
 :-

.,."
... V'" 

;
 ."
 

 ..=;-
:


. 
"'.ł , 
."""
",JiI...' 
',:'.1;:'1:
ł'..' 
I.
'
 :
::
t+ \ 
I",ł)' ""
 I
( 
1f1
ł
*


 
"p.
 
 ..... .... 
I
.
.;. '.....-«"_.,
. ,. 

:.} a - -:: .' .. 


r 


1CKJ7 

 22176. U:roczy, trzyczęściowy komplecik wa- 
kacy1!'y z de!:emowc;go 
elOnu, składaj'łcy sie z 
krótkich ..po
lDl, zapmanel na guziki sp6dniczki i 
prostej bluzki. Potrzeba około 5 m. maleriału. sz
r. 
80 cm. 
K 3327. Praklyczna sukienka plażowa z jed.vab- 
nego p!ólna (do płaszcza B 3328); sklada 
e ona 
z Ja:ó
k,,
 spodenek, kloszowej spódnicy i bluzki, od, 

amaląr.el plecy. Potrzeba 1,80 m. jasnego i 70 cm 
CIemnego płórna, szer. 140 cm. 
. B .22 7'J!ł, Jako. u
upełn!enie lekkiej sukienki 00- 
SI 61e sporl
WY żakiet lniany, z rękawkami dlugimi 


 

Ik1ml. Potrzeba około 1,30 m. pł6lna, szer. 
. PoWf.łsze kr
je nab)'ć mozna w naszej admi. 
JUStraCJl .. cel11e 2 zł, z w)'jąlkiem kroju B 22 729 
kl6ry kosztu je 1,60 zł. ' 
.............................. 


Nie pić kawy, plwa ani innego alkoholu. 
. Dobrze jest po każdym jedzeniu się poło- 
zyt z gorącym okładem na brzuchu_ 
Mi
so wolno używać tylko białe 'i chude i 
galaretkę z nóżek cielęcych. Wszelkie zupy i 
potrawy mączne (kaszk
, ryż, makaron itp.) są 
dc,zwolone. Z napoi dozwolone 
 herbataj ka- 
kao, .
erwone IWina, nawet w małej 'Iosci i 
cstrozme przegotowane mleko. Nawet jarzyny 
o ile możności przetarte, jak szpinak, marchew; 
buraki.. kalafior itp. niech Pani ostroźnie po- 
próbuJe, a myślęt że już teraz nie powinny, 
zaszkodzić. ' 
w.. ?rugiej spcawie zamieszczam apel Hani 
ponlZeJ : 
..Ll1dałabym w okresie letnim w:yjechal: 2; 
:'Y.llem ",. (JJl.oUa: górsKu: lub poug6r"luc:. 
oDyt 
\!II llotelaCIl luo pt:IIsJollat.acl1 UWaLam za zoyt 
KOSZtowny.. Moze Ktora 2: ran ....zyt<:lnlCZt:k JlIO- 
głaDy. mI polt:ClC JdK1:' k01Zy:.tnł<:J6l.Y" 1aIl"z)j 
puDy.t". 
Ab
 zatrzeć. zapach cebuli radz
 P..ani dodać 
do lipU'y,tusu lalUś .silny. oleiek mJgdałoVil
 (:l.j 
AIiUloVilj. 


NIE MAM NIKOGO, 
A RATOW AC SIĘ TRZEBA 
DLA DZIECI..." 
../JptJlmistka". Dziękuję Pani jak najuprzej- 

I
I 
"t
 g?rące I?rop
gowanie ..Mojej Przy- 
JaClółkl. ł CI«!6Zę Sl
, ze mogę Pani rówł1ie
 
czymś Się zrewanżować, 
. Pyta Pani, .CZy kosmetyki, które Pani użvwa 
me są 5:Zkod!lwe - otóż nie, może ich Pani 
n
dal 1;1zywac tylko w miarę, gdyż przesadne 
uzywame kosmetyków mści się później gorzko 
na cerze. 
Na. zakończenie zamieszczam apel Pani. Przed 
tym led
ak 
roszę Panią ° nadesłanie do mej 
wyłączne I Wiadomości swego dokładnego a- 
dresu. 
..Czy nie znalaztabv si
 jakaś Pani, z którą 
m0l!łabyrn 

respondowac, a po bliższym poz- 
na'}lU do mel,. względnie. ona do mnie zagląd- 
nąc. Szczególme święta i wakacje 
 ..dla -mnie 
udręką. . 
I. cz,y znalazłbv się ktoś szlachetny i pOżV- 
czył mi su.m
 209 - 150 zł. - pła'tnych po 
!?O. zł.. mleSlęczme. Na leczenie zaciągnęłam 
]u! zahcz
ę - gdyż trudnt; warunki poderwały 
mi zdro
vle; A tu. m.uszę leszcze przynajmniej 
raz udf1:c. Się do lakieg<;>ś sanatorium, by nie 
dopuścl
 do oStatecznO
Cl. Z pensji nie je.;tem 
w stame odłożyć więcej, niż 50 zł. A tak 
pragn
łab'y
 jesz
e parę lat pożyć, by choć 
tr?Ch.ę dZIecI na większe odchować. Po porozu- 
mlemu przez ręce p. Zofii złożę 50-złotowe 
w
ksl
, które 
ana osoba nadając je w odpo- 
wledm
h term mach, będzie sobie odbierała 

ług I procent. Nie mam nikogo a ratow-1ć 
Sił; trzeba dla dzieci..." ' 


KTO DA PR.-\CĘ? 
, umiesz
m .poniżej apel, prosząc, aby Pa- 
n!e Czytelmczkl zechciały łaskawie zwrócić na 
mego uwagę, 
..[)Qwiedziałem si
 od jednej z Pań że Z1 
pomocą "Mojei Przyjaciółki" można 'uzvskaf 
też pracę i piszę. ' 
lestem si,erotą, w dodatku mam garb. Chcia- 
łem zdawac do Szkoł, Handlowej, lecz .że. ktoś się. zlituje i pomoże mi 
w przYlęclU .u la.kl
goś ma]
tra, Praca oboj
tna, 
ab
 tylko me Clęzka. Z gory serdecznie dzię- 
kUJę. 
"Wacław j, - urz
ń 7-go oddzi1złll. 


,,!UOlE KTOS Z.\lNTERESl'JE- SIĘ?" 
"R
zl''.kl''. Najlepsz)'m wvjściem z' przvkrei 
6ftuacji będzie otworzenie szwalni. W tym celu 
radzę Pa!!i poczynić odpowiednią reklam,: i 
za
upić maszynę na raty. Są finnv, któr
 da- 
walą maszmv na bardzo dogodnvch warunkach 
np, na miesięczne 10-złotowe rity. leżeli wię
 
uda się Pani na podobnych warunkach m15zynę 
nabyć, pewna jestem, że dalej da sobie Pani 
radę, tym więc:jt że zauważyłam, 'iż jest Pani 
pełna inicjatywy i przedsiębiorCZ0ści. 
Pragnąc Pani. choć troch
. pomóc, poda
ę 
PanIOm Czytelmczkom do wiadomości frlg- 
ment listu Pani: . 
..... całego ma;ątku mam kury i koguta rasy 
"Hamburgensiiberlag", okazy jakich 
 noJ nie 
ma wiele lub wcale w Polsce - pochwalę: 
piękne! Zalety minorek, lecz upierzenie orv- 
ginalne. Mam ich jajka, ale tutaj, w tym ką- 
cie, nie mam okazji ich zbycia, Może ktoś 
zainteresuje się po w v Ż3z "m ?" 
Na zakończenie życzę' Pani chociaż małego 
uśmiechu szczęścia w postaci polep:;zenia 3wego 
Ibvtu i jakiei takiei 
ystencji. 


NIE ROZPACZAC! 
,.Magnolia". List Pani przeczytałam jak naj- 
dokładniej i przyszłam 40 'wniosku, ż..: :u.sad- 
niczym błę-dem, jaki Pani popełniła. to chwiJa, 
w której doniosła Pani' ukochanemu o zerwa- 
niu z nim znajomości. Należ;lło raczej poczekać 
nieco. ,postarać 
ię ..potkać z nim i parozma- 
wiać. P.os
piw
y,W. ten ..posób, dowiedziałaby 
sit,; P.ani, czy. p. K. kocha Panią i czy. ŻV:WI 
wzg]
dem P.ani poważne zamiarYt a zrj.\Wl!iC 
oair 1e skaZała sic:: P.ani na udr!:K
 i niepewnosc. 


345 


ł Wzmacniająca odżywka:. 
Płatki owsiane 7(iu
 
- bu łusek szkodliwych dlA z<1--'wiA 


en. aiemowl4ł 
dla dzird 
dla dorosłych 


. jako kleik 
. jako papka 
. jako śniadame 
(surowka) 
. jako pożYW;f'n;e 
dlf'łet\','zao 
dla ozdrowieńców . iako pokarm 
wzmacniający 
do pieczywa i makaroników. 


dla chorych 


ZDROWE POlYWIENIE 
O
izm ludzki jest zbyt skomplikowany, atiy sta. 
!,
Wlł _ pol!, do eksJ>C1:yment6w, a ile to malek w ewo- 

I meświad
ości daj: dziecku potrawy bezwarto
- 
C10we a meJednokrolrue nawet szkodliwe. Zdrowie 
Irzeba bardzo cenić i slarać sie spozywać potraw)' 
za'"!;'bne w pewne skladniki odiywcze, klóre utrzy- 
mUJą le.n cenny org:an
m przy !,iłach. 
otrawy muszą 
b)'ć le
"'o stra
e 1_ wll!ny ZBWI.erać Wllaminy, hema- 
1)'Dt;, zelazo tJ.. zWlązki orgamczne, mające wpły-oV 
n'l prz)'rost krwi, poza tym sole wapniowe i fosforo' 
\Ve, kotrzebne do budowy kośćca i mieści tak ze 
lecyl)'1i<; - właści.w'ł odiywke dla nerwó
, wĆglo4 
wodany, lłuszcz, białko etc. Wsz)'1'lkie te skladniki 
w doslalecznej .i1
ści 
wieraj'ł pław owsiane KNOR, 
d181
gO te! W1me
 Je mł
y ery siary codzienn
 
spoZ)'wat, z. uwagI na WIelką zawartoŚĆ wymienio- 
n)'ch składmków, kl6re bior'ł udział w budowie wai_ 
n)'c
 części organizmu, ludzkiego, polrawy z płatk6w 
o
lany
h KNOR
 
mn)' b)'ć codziennym pozywie- 
nIem memowląt l dZieci; zwłaszcza w wieku szkol.. 
nym. 


IJc.>nleważ 1edl1ak udrękł ta I nlepewnośl: dzł8- 
łają depn-muJąco na samoDoczpcie Pani, radzę 
<;korzysłać z pierwszej lepszej okazji i koniecz- 
nie z p, K. porozmawiać. Mam wrażenie, że td 
rozmou a da Pani wiele, bo, albo dowie się 
Pani, czy posiada \
zajemność albo będzie mia- 
ła Pani De\!; ność, że to, co było - minc:ło. 
Jeżeli to osłatnie będzie zachodziło w grę 
proszę bl'ć 'dzielną. Nie rozpaczać, nie myśle
 
o klasztorze, ale raczej 
ócłć do gimnazjum 
i uczyć się, aby UZ\'skać maturę. A gdy już 
Pan} ją 
ę:Jzie mia!a, to reszła - popro,:;tu 
zna]dz
e Się. ifoy!e pięknych, niewykorzvsłanych 
zawodow 
ka Jeszcze na kobietv! Niech Pani 
o tym pamięła! I... niech Panią tó najcudniejsze 
z uczuć, które zrodziło się w młodvm sercu 

ani nie z
5i i pr
ygnębi, ale u'Zniesie raczej 
I uszlachetm. Bo mech Pani, "Magnolio", ma 
zawsze na uwadze to, że na świecie jest je.>z- 
cz
 dużo dobrych i miłych chlopców t takich. 
ktorz\, bę.-1ą potrafili Pani zastąpić Kazika. 
\yzór na kilimek zamieszczę kiedyś przy 0- 
kaz]l. Wzory na bluzeczki - podawałam JUŻ kil- 
kakrotnie ,proszę tylko przejrzeć uważnie wio- 
6enne i letnie numery "Mojej Przrjaciółki". 


I 


HK ODZYSK.\t )ULOSt 
IĘZ.\! 
. ",!-ozt.	
			

/m_p_1937_07_25_nr1400026_0001.djvu

			ROZJ.HNHNIE 'I F.\RROW.\XIE 
WLOSóW 


"QHgany". W celu utrzymania jasnego ko- 
loru włosów mogę Sz. Pani polecić płyn "Lo- 
tos" dr. Switalskiej, zupełnie nie5zkodliwYt nie- 
wysuszający, i niełamiący wł05ów. przeCiwnie. 
działający higienicznie na skórę głowy i na 
same w ło.; \"_ Należ}' nim' zwilżać wł05Yt które 
odrosły od .>kóry. dzieląc wło.;y na pasemka. 
W celu otrz)'mania jaśniejsz
 koloru nale- 
ży włosy Z\
 ilż)'ć dwa - trzy
azy. i po kilku 
godzinach (5 - 6) włosy wym
'ć. Przed uży- 
ciem .,Lotosu" może Sz. Pani \lłosów nie myć. 
Domowego środka do przyciemnknia włosó'iP 
nima. Pozostają tylko farby - lecz należ
 
farbc: wyhrać "higieniczną, roślinną, zupełnie nie- 
sżkodli\lą. Możemy Sz. Pani polecić farbę "A- 
gawc:" dr. Swita;skiej, która przy umiejętnnn 
użyciu daje bardzo dobre rezultaty. Przed iar- 
bowaniem włosó'iP kolor należy w}'próbować 
na pasemku 
'yciętych włosów i ,dopiero potem 
przystąpić 'do farbowania wło.;6'iP. 


PR.-\ WIE W K.\tDnl NF'IERZE 


,,1tl1Zka z Warszawy.". W nr. l i 2 "Mojej 
Przyjaciółki" znajdzie Pani modele sukienek, 
o które Pani chodzi; radzę sprawić .;obie ma- 
teriał w kdorze jasnym. Kostiumy krótkie, jak 
i długości trzy czwarte, podane są prawie w 
w każdym numcrze "Mojej Prz
'jaciółki" - 
proszę Panią o dokładne przejrzenie i skorzy- 
6tanie z trch modeli. 
Pozdra\\ bili Panią, lEnLE DO S.\LONIKr 
DL.-\ P.\NIEXKI 


P. B. R. S. Bi'!rtoU"ice. l) Przepis na phn 
tlo układania ułosów znajdzie Pani w bid-ącrm 
numerze w odpou iedzi dla ulgi z Kalisza". 
2) Do pokoju. 'Z którego chce mieć P:mi 
rodzai panieńsktega saloniku. nie radzę w.;ta- 
\\'iać koslykowl"ch mebli, racz\'j J:łkierowane. ko- 
loru kości słoniowej. które prześlicznie mogą 
wyglądać np, w zestau'ieniu z seledynow
m 
tłem' obić, firanek i t. 1>. 3) Numcry okazu- 
zowe 'pod polkIn\,m adreSEm wysłała admi- 
nistracja. 


PORTIERY 


Ptlsl'!/nia B. T_ Portiery ractzę PJni ku- 
pić gotowe, względnie samej wykomć; naj- 
odpowiedniejszy będzie kolor brązowy. e\'\'en- 
tualnie z dod.!t
em różowego, Z materiałów 
nadają się gobdinv jedwabne lub bawełniane. 
'II-'Zględnie tkaniny lniane. które można otrz)'- 
mać w ślicznych bloradl i deseniach. 
Pozdrawiam Panią. 


z 
IILO
NICZK.\ ROBóT 
SZYDELKOWYCH... 


P. H!!/. P_ z Dobronia. Zdarza się nkraz, 
ze dzieci już i w trzecim miesiącu ząbki d9- 
stają, Objawy. które Pani opisuje t mogą tak- 
że pochodzić cd przekarmienia. Może Pani 
za często karm,i i nie przestrzega trzygodzinne i 
przerwy w karmieniu w dzień. a sześciogodzirr- 
nei przerwy w nocy? 
Apel Pani chętnie zamieszczam. 
"Chciałabym korespondować z Panią miłos- 
ni
zką robót !'zydełko\1\cych wszelkiego rodzaju". 
Uścisk dłoni odwzajemniam. 


SZGKUI TOWARZYSTWA 
..Która z Pali urzędniczek lub nauczrcielek 
wybiera się w miesiącu sierpniu w góry i, chd,- 
łaby ze mną wspólnie (za wspólną. opłatą) 
mieszkać 'db towarzystwa i urządzania wycie- 
czek? Nadmienić jeszcze mu.;zę, że je- 
stem zdrowa i takiej chciałabym towarzy:;z- 
ki, O ileby zp.:llazła się która z P,ań z p:Jdob- 
nymi życz
niami - proszę napisJć do Redakcji 
pod "Karpat"..'. 


KTóRA Z P.\S ZECIICE 
KORESPONDOW.\t? 
..Chciałabrm korespondować l poznać bli- 
żei miłą. serdeczną i solidRą Panią w wieku 
około 34 lat. wofn'ą i 'lJiezależnąt celem wspól- 
nei wymi:mv m'y'5Ji i wspólnego spędzania wa- 
lucyj. Przrr0da, nauka i sztuka - to moje 


12. Suknia sporlowa z 
płórna lub jedwabiu. Spód- 
nica z !liebieskiego pło.trIR. 
Bluzeczka z białego plóma, 
guziki niehieskie. Rewers)' i 
pasek ozdobione 5'ł krat- 
k
 przeplalan'ł z nilek k
lo- 
ru niehieskiego, Dv sukl
n- 
ki zakładać moina szalik z 
lekkiego jedwabiu. 
13. Bluzeczka z fuldru w 
deseń, klórą moina nosie'; 
na zmian.; do tej sukienki. 
Kokarda, mankiely i pasek 
z innego koloru. 
Pow)'isze kroje oznanone 
numerami, nabyć moi.la w 
naszej administracji. za u- 
przednim nadesłaniem za: nr. 
12 - 1.:)0 zł; nr. 13 - Izł 


' \ '.' 
,) 
'...: ,) 
t , . 1 
} - 
t '1 
t ,-' 


1(. 


ł 


............................................................
. 


zainteresO\vanie. Pota li m pra,gr.ę szczerej przy- 
iaźni i marzy mi się węd rowka we dwójkę. 
O szczerą odp0wiedź proszę d:J R\'uakcji ".'Vlo- 
jei Przfjaciółki" pod "Avanti". 
Panią ..Avanti" prosz( jednocześnie o po- 
danie dokładnego adresu .w' celu przesłania 
ewentualnl'ch listów. 


N.\ WYST.-\. WĘ P.\RYSK.\ 
,r"Vita". Radzę wziąć raczej płaszcz, kape- 
lusik filcowy .kilka letnich .;ukienek, sródnia- 
kę i do tego parę bluzeczek. \Xl Paryżu w 
sierpniu są upały - białe buciki prZfdJdzą 
się Pani bardzo. Zamia.>t ko.;zulek nocny::h 
może wziąć Pani piżamę. 
Dużych blizn po oparzeniu. zastaf7ałych nie 
da się chyba usunąć. Może .;ię Pani - dla 
upewnienia zwróci do jakiegoś większego ga- 
binetu kosmetvcznego? 


NIE WYP.\D-\..: 


"Rezeda 1(. K." ]) W szlafroczku ni
 '" ypada 
prz)jmcwać mę.lczyzn. -. 
2) Nos proszę nacierać dwuprocent.Jw
 m spi- 
rytusem sa!ic(lowym. 
3) Srodek przeciw zbędnemu owłosi:'nin pro- 
szę sto.;.ować ściśle według podanego przepi5u. 
Dziękuję P:lni za miłe uznanie - oraz za 
nowelkę, której jednakże nte zamieszczę, poJ- 
nieważ nic nadaje sic: do naszego pisma. Poz. 
drawiam Panią.. 


O WZóR lUFTU RI:JIL"'SSKIEGO 


"Brunetka S." prosi miłe Panie Cz
 tel n iczki, 
posiadające wzór haftu rumuńskiego (chcę go 
zastosować na bluzecrl(ę), aby zechciały b)'ć 
tak uprLejme i nadesłać mi - na adres re- 
dakcji. . 
Tako środek prz
ciw wypadaniu t jak rów- 
nież przy wzmocnieniu cebulek włosowych po- 
łeGIm wcieranie w skórę głowy codzień wie- 
czorem spirytU3 z namoczoną w niego cebulI&- 
346 


'IOZN.\ I TERAZ 
"Halszkll". Dw'ie odpowiedzi zn>1jdzie Pani 
w dziale "DzIecko" - tli odpowi
m Pani na 
jedno t)"lko pytanie. Uczyć śię pływać. może 
Pani i teraz, oczywiście. Najlepiej wziąć. ja- 
kiś Jmrs. Odpowiednie artykuły oamy dopie- 
ro w przyszłym roku. 
Serdecznie dziękuję Pani za wiele- miłych 
słó'iP uznania - I pozdrawiam. 


\VIERSZYK - DOBRY 
P. Z. Ł. Toruń - Po'.lg6rz. Przedsta\\'ia Pa- 
ni rezuHaty mej pracy zb
,t pięknie, wzruszając 
mnie szczerością i wysokim uznaniem. Dzię- 
kuję. Postaram się, zrewanżować za to radą 
czy wskazówkami. 
Wierszyk - dobrYt lecz nieco spóźnio!łV. 
Umieszczę j;!'o w roku przyszłym.. Narazie prze- 
syłam JTIiłe pozurowicnia. 


JESTEJI Z.\DOWOLON.\..." 
P. L. M. Ryki pisze: "Bardzo jestem Z.:l- 
dowulona z prz)'słanrch mi dwóch modeli i 
krojów na sukienki córki. Są one łatwe do 
wykomnia i artystyczne w prostocie. Dlic:kuję 
serdecznie tei nieznajomej Pani. co własno- 
ręcznie wykonała mi te wzor)'. Jako głębszy 
wyraz mej wdzięczności uzyska Sz. Redakcja 
jedną prenumeratorkc: więce] z mej rekomen- 
dacji", Słowa te sprawiły na.m dużo rado- 
ści. Dziękujcm)'! . 


NIECODZIE
NE PRZYWIĄZANIE... 
"R6zia z DQbroll'yl'. Stale otrzymuję wie- 
le listów, pełnych uznania - jednakż€ list Pa- 
ni wzrusz)'ł mnie szczególnie., :rakie dowody, 
przywiązania są doprawdy niecodzienne. Chęt- 
nie też służę Pani radami. 
Przeciw nadmiernej otyłości niech Pani, 
proszę zastosuje kurację, podaną W' nr. bież. 
p. Helenie J. Lublin. Stosując sic: do wymie- 
nionych tam wskazówek - napewno - śłrad 
Pani poważnie na wadze. Prócz diety - ra. 
dzę urZidzać aługie' spacery, i uprawiać klm. 
nasłykę.
		

/m_p_1937_07_25_nr1400027_0001.djvu

			Sposobu zarobkowania nie umiem Pani wska- 
zać - proszę jednakże dać ogł03zenie drobne 
do 
tMojej Przyjaciółld't - wymieniając Pa- 
ni umiejętności; przypuszczam, że odniesie to 
po
dany. skutek. 
Łącze serdeczne pozdrowienia dla P.anł. 
SYSTEl'L\ TYCZNIE STOSOWAt... 
,;Smutna Lu". Przypominam sobie Panią do. 
skonale. Droga Panno "Lu". Chociaż pobyt 
Pań w redakcji. był bardzo krótki, to jednak 
zdążyłam zapamiętać sobie miłą powierzchow- 
ność 'P.ani i teraz, grly otrzymałam od Pani 
list odczytałam go z radością, bo przecIeż był 
pisany: przez Czytelniczkę ..Mojej Pnyj." t któ- 
rą znam osobiście. 
Chciałabym p.ani naprawdc:: oobrze odpowie- 
dzieć na postawione mi py.tania. wic:c od ra- 
zu zajmuje sic:: nimi. 
l) W pierwszej poruszonej przez P.anią 
sprawie radze: sic:: zwrócić bezpośrednio do p. 
Joann V. Sokołowskiej, Zakopane, Willa Sło- 
neczna, która udzieli Pani wyczerpującej od- 
powiedzi. 
2) Na dolegliwości cery Pani proszę sto- 
sować zabiegi podane p. M. W. Sbnisławów. 
w biea.ącł'm numerze "Mojej Przyjaciółki". 
Przy systematrcznym stosowaniu wymienio- 
nych środków osiągnie Pani znaczną. poprawę. 
3) Sprawa kroju została załatwiona. 
Sciskam serdecznie dłoń Pani. 
.............................. 


/
,..... 
rJf--. , 
et:; -6-'I-ti 
 i lt50 m. białego jed- 
wabiu t szer. 95 cm. 
Kroje PO'l'VŻSZe (Lyona) moina nabyć w 
Iliszei adm1tUtracjl 111 cenie .1,90 rI. za &Uuk
. 


DZIĘKL'"JĘ! 
P. K. K. Koronowo. Dziękuję Pani jak naj- 
uprzejmiej za nadesłanie skutecznych przepi,ów 
z różnych dziedzin i serdecznie pozdr:iwiJm. 
PROSZĘ O BLltSZE SZCZEGóŁY 
"Prenumt:ratorka z złlWcl". Pro"zę Panią o 
bliższe szczegóły", to je:;t podanie jakości sznu- 
rów - a chętnie dam Pani ż
'Czoną odpo- 
wiedź. 'Czekam informacji. 
:UODELE SI:"KIE
 - 
DL\. TĘ1:SZYCH P.\S 
P. R. J. z Łodzi. Modele sukien \deczoro- 
wych dla tęższrch pań umieściłam na ż\,cze- 
nie Pani w poprzednim numerze, Monogram 
oraz wzór chustki - podane będą w nJ.jbliż- 
szym czasie. 
2) Pod:mv w nr. l "Mojej Przyjaciółki" 
sposób gimnastl'ki może być st050wany i pEez 
panie po 40-stce. 
3) Palma domowa, pocIlegająca zasuszeniu 
liści w górnych piętrach - wrmaga odżywienia 
dobrym nawozem. 
4) Pyli Pani, za jaki" okres opłacona pr
- 
numerata - a nie podaje Pani swego adresu. 
Proszę o doniesienie. a chętnie udzielę in- 
formacji. 
Z,\:\IIESZCZĘ CHĘTNIE 
P. M. L. ŁukaflOlI'ice. Do czarnej sukienki 
najmiIej wyglądać będzie żabot z białej ergan- 
di. tiulu, względnie kołnlerz
'k z białej lub 
kremowej koronki. 
Monogram zamieszczę bardzo chętnie. 
Dziękuję za w
zvstkie )3rzemiłe słowa listu 
i przesyłam szczery uśd:;k dłoni. 


:\100.\ - PRZEUW OD:\IR01:ENIr 


"Blondyna z W. B." Przypuszczam t że u'y- 
brała już P"ni sobie model bluzki z ostatnich 
numerów "Mojej Prz)'jaciółki". Monogram 
chętnie zamiec;zczę. 
Chcąc wyleczyć miejsca spowodowane od- 
mrożeniem proszę Panią o 5korz\,stanie z od- 
powiedzi podanej w bieżącym numerze "Blon- 
dynce" . 
Płaszcze samodziałowe są nadal modne. Je- 
żeli chodzi o kolor kompletu - będzie Pani 
najlepiej w niebieskim kolorze. 
Przej;iw: nadmiernie grubym nogom w kost- 
kadi najskutecwiei działaią. lIl4S3Że. 
147 


ROBOTY N,\ DRrT\CII 


"Dla Wan1y". Jeżeli P:mi pragnie naucz)'ć 
się robotl na drutach, proszę udać się do 
\liększego sklepu robót ręcznych, gdzie Panią 
dokładnie objaśnią, w jaki sposób wykonuje 
się poszczególne ściegi. Wskazówki tego ro- 
dzaju są przeważnie bezpłalne. 
W "Moje i Przyjaciółce" w nr, 22 z r. 
] 936 b\"ł umieszczony kurs robót ręcznych. 
Jeżeli życzy sobie Pani ten mnner, chętnie 
go Pani prześlę. 
PrzYKro mi, że jest Pani zmuszona przer- 
wać prenumeratę z powodu zt
"Ch stosunków: 
mater., jednakże cieszy mnie fakt, że chociaż 
przez krótki okres "Moja Przvjaciółka" dała PJ- 
ni wiele radosnfch chwil. Pozdrawiam Panią 
serdecznie. 


ODPOWIEDZI N \ Ró1:XE PYT.\XI.\ 
"Lila - Sto/pal'. Chętnie udzielam Pani 
odpowiedzi ,
ierząc, że - jak Pan! pisze - _ 
"Moja Przyjaciółka" jest dla Pani. mieszka- 
jącej na dalekich kresach, prawdziwą osłodą. 
l) Czarna peleryna wełniana nie nadaje się 
do jasnych ,lHnich sukien. 
2) Kapelusiki z płótna lnianego - są bar- 
dzo modne do !nianrch sukienek i płaszczy. 
3) Na trzypółkowym 
tJliczku niekoniecznie 
muszą leżeć i-óu,ne serwetki, jeżeli chodzi o 
w)"konanieM, haft, lecz pO\'dnny być zrobione 
z tego samego gatunku materi.1łu, Wzór odpo- 
wiedni chętnie podam na arkuszu uzorów, 
4) Z książek kucharskich wyszła 03Utnio 
nowa Zofii Czerny p. t. "Przrrządzanie po- 
tra
". Ce!1a jest wprawdzie dość w)"soka, lecz 
jest b książka bardzo obszerna, 
:ił Krem, o który Pani zap
 tuje, jest mi 
nieznan\'; radzę zwrócić się do większej dro- 
gerii. 
6) Do:;konałym środkiem przeciw poceniLl 
się jest mvcie ciała codziennie rano zi:nna 
wodą z dodatkiem ocłu u innego (l łrżka sto- 
łowa na Utr wody), wie,czorem ZlŚ przeekranie 
du uprocentowrin spin'hlsem ;:alicrlowym. 
7) Przepis na ciasteczka umieszczę w dziale 
"Dobra gospodyni". 
CO ZROBit Z KOił \UKóW? 
"Ninka". Pyta Pani, co mDżna zrobić z ko- 
ralików, których posiada Pani dużą ilość 
Otóż, sądzę, że ładnie będzie wygląd3ło ja- 
kieś pudełeczko z koralików. zakładka do książ- 
ki, teczka do listów '(
 szarego płótna zabilf.
		

/m_p_1937_07_25_nr1400028_0001.djvu

			fowana w Jakie!! twk!ae i:lesenłe Koraliłami} 
Itp. Na życzenie Rani dalam _ }jJet 111". od- 
powiednie W2J0ry. 
Jeżeli chodzi o hlążld dla młodzid)\, po- 
lecam zastosować 31e do w5kazó.-ek, podanycli 
w artykule "Młodzież I hlążld (nr. 11 "Mo- 
je't Przyjaciółki" str. 262). 
Z2óLKLDł BLUSKOM 


Wątroba Jest filtrem dla krwi 


Zanieczyszczona krew mote powodować szereg Dwudziestoletnie dołwiadczenłe wykazalo, te , 
rozmaitych dolegliwości, bóle artretyczne, wzdę- w chorobach na tle zlej przemiany materii cbro- 
cia, odbijanie, bóie w wąłroble t niesmak w ustach, nlcznego zaparcia, kamieniach t6lciowych, t61- 
brak apetytu, sklonność do tyci., plamy ł wy- taczce, otyloścl, artretytmie, mają zastosowanie 
rzuty nil skórze. Choroby zlejCprzemiany ma- ziola "Cholekinaza" H. Niem' jewskJego. Bro- 
terii niszczą organizm i przyspieszają starośĆ. szury bezplatne wysyla labor. fiz-chem Choleki- 
Racjonalna 19odna z natury kuracja jest normo- naza H. Niemojewskiego Warszawa; Nowy ,)wiat 5 
"'", nie cz}nności wątroby i nerek. oraz apteki i składy apteczne. 
.
..................................................... ....... 


..R. Ata". Istnieje mała możliwo
 skutecz- 
nej!O prz\"WTócenia białoścl jedwabn
'm bluz- 
kom, które w praniu zż6łkły.. 
Może Pani spróbuje je3ZCZe włoż)'.5 
je do zimnego rozczynu "Perstłu" I zosta- .... USUW ANIE PL
I' 
wić lak przez kilka godzin, a potem wypłu- · 
kal:, wysuszyć w przewiewnym miej.;cu ł prd- .,Nina z Bydgoszczy". Plamy z mebli po- 
sować na wilgotno. liturowan ych usunąć można przez posmarowa- 
Rękawiczki zamszowe można wyprać w letnim nie je 
iIżonrm popiołem z papier6,,::. Po 
rozczynie Persilu, czy. Radionu, do płukania paru godzinach wypolerować mocno te miejsca 
dodając glicervny, w proporcji l łyżka st\)- korkiem nadpalonym nad ogniem, a plam); 
łowa na litr wody. znikną. Następnie zmyć czystą, zimną wodąt 
Ponieważ nie podała Pani dokładnie swe- wy<3u:;zyl:. 
kórką zams
ową, a w 
oń
u wy- 
_ 
o nazwiska - nie mogę poinformować, za pole,:<,wac dla ?dzyskan.la połysk? miękkim ka- 
Jaki ókJ;es opłacona jest prennmerata. wałkiem flaneh, skropionym ohwą. 
.............................................................. 


1 


-  


- . f 
 
-' 
,.

r ' Il
 
I 'x 
'1' 
I .1 
J ! 
t ' 
I I 


I ZNI9 


K 22687. Według kroju sportowej sUkienki z dra. 
bno de
DJOwego płótna można wykonać równiei 
bluzkę uuUeszCZOł14 obok. Ilość materiału: na bluzkę 
2,55 m na sukienkę 4,70 m. Def. 80 cm. 
K 22 6sa. Su.Imia " puy :I krótkimi rękawkami , 
okru'łym brakiem. Przy bllUCe oaIely .órq atłt 
kraić .uec. dlułoq. P.otr-ł- 3,90 m. DA .wr:łeDkt 
lub 2,2S .. Da 1Iłuzk4, _. 80 cm. 


K 22689. Prosta, lecz mila w kroju !IIIk1enka 
z sztucznego jedwabiu w w
kie pasy; według tego 
kroju wyIronat teł motna kamizelkę. Potrzeba 
na aukienkę 3,75 m. materiału, Da bluzkę 1,45 m.. 
KeI'. 80 cm. 
ltroje powyllrze (Beyera) llAbyt mołDa w _i 1Id. 
miDia
j\ " ceale 2,- zł - 
 
_.;.
a 


348 


Powstałe z pokostu plamy na bieliźnIe u- 
sunąć 
ię dadzą olejkiem terpentynowym: u- 
stępują r6wnież pod działaniem chloroformu. 


CZYSZCZENIE NACZY
 
ALUl\IINIOWYCH 


P. w. S. Buła. Poczerniałe naczynia alu- 
miniowe czvści się wewnątrz i ,PO wierzchu naj- 
lepiei gliną. Po wymyciu w czystej wodzie 
dla nadania połysku natrzeć rondel po wierz- 
chu kredą rozrobioną z wodą, a gdy zaschnie, 
wyczyścić kawałkiem flaneli, lub sk6rq ir- 
chową. 


CZE
ł USUNĄC KAMIEŃ 
Z Il\IRYKA? 
P. L. M. /(raMw. Kamień' z imbryka alumi- 
niowego najlepiej usuwa się kwasem azotowym 
nierozcieńC20nym. 


Ró1:NE POR\DY PRAKTYCZNE 
"Oawinka" . Bardzo clietnie służ
 III1skazOv. 
karni. o które Pani prosi. 
Pierwotny połysk czarnego fortepianu mo!. 
na odzvskać' tylko przez odpolerowanie. 
2) Portrety olejne doskonale czysz.c::z.1 się 
sokiem z cebuli. 
3) Robaki drzewne, niszczące meble pr
 
wrżłabianie otwor6\\' - wytepić można roz- 
tworem 8 części naftaliny w. 100 cześdacli 
benzyn V ; płynem tym pokrywa siC; za porno. 
cą pendzelka miejsce uszkodzone. 
Przepra!>zam Panią za zwłokę 'IV odpowiedzi; 
powstała ona z powodu nawału list6w t wyma. 
gających załatwienia kolejnego. 
Pozdrawiam Panią serdecznie. 


JEDNOROCZNE KURSY 
,,stała CzytelnlczJll1 z Nowogr6dka" Adresy; 
kursów jednorocznvcli podaje P.ani ponuq: 
Jednoroczna Koedukacyjna Szkoła P.rzyspo- 
sobienia Handlowego - Warszawa t Prosta 14. 
Instytut Praktycznej Wiedzy, Handlowej - 
adres jak wyżej. 
Kursy Handlowe ffi. Raczkows1dej - ,War- 
szawa, Wspólna 41. 
Specjalne kurw handlowe dla maturzystów 
- Warszawa. S-ło Krzyska 17. 
Prywatna łednoroczna Szkoła Zarządczyfi - 
Warszawa t Elektoralna 47. 
Szkoła Wychowawczyń Domowycli - ,W.ar- 
szawa, Czerniakowska 47. 
Kursy: Przyrodolecznicze - Warszawa, Szu. 
pena Hi. 
Kursy. Kosmeły.czne - War5Zawa, Mokoław- 
ska 51. 


ADRESY SZKół. 
DLA SLU1:BY DO
IOWEJ 
P. ZoIla B. Lw6w. łak najchetniej słuf.e 
Pani adresami szkół i kursów, ,skąd otrzy;mać 
można wykwalifikowaną służbe domową. 
Państw. Szkoła Pracy Domowej pod kier. 
inż. Ireny Laskowsklef - Warszawa Solec :43. 
Szkoła f'rawwnlc Domowych - War
w. 
Plac if rzech Krzyży. 18. 
Pośrednictwo Pracy, WykwalifikowaneJ Słuf. 
bv Domowej - Warszawa, Mokotowska 50. 
Pośrednictwo Pracy Wykw. Służby. DomO\1llej 
- Warszawd, ul. Ciepła. 
Poza tym radze Pani zwrócić sl
 ao Zw. 
Pań Domu w Warszawie, Nowy, Swiat 9. 
Łącze miłe pozdrowienia. 


... 


KREl\ł CZEKOLADOWY 
,,Niewolnica". Krem czekoladOWY. przY20 to - 
wuje się w nastepują 

 b: pół litra mle- 
ka 
to_6 a; t19ł -.n1lU I hoIet
		

/m_p_1937_07_25_nr1400029_0001.djvu

			Ifs!' m:etotltt91 ł:frłe!ł II !fmel 
 . 11 łrrI 
cukru , zadągn,f "je na ogniu ! pnestud2on, 
aekolad:i. a po wystudzeniu nbija(: trzepaczką 
na lodzie. Osobno uhil: na phnę pół litra kre- 
mowej śmietanki z ) 2 dkg cukru pudru wy- 
(tliesza(: z ż
lłkamii I czekoladą, d01ać 2 dkg 
rozpuszczone) !datvny I z:!mrozil:. 
Drugą sprawę załatwiła actministracj:ł. P.oz- 
drowlenia szczene od
jemnłam. 


SPOSóB PRZYRZĄDZENIA JOGURTU 
P. Ste/flnla W. SZ'lolenU:l!. Do przyrządzenia 
jogurtu używa się jak m.jlepszego mleka t dobrze 
przegotowanej!O. szczepi się zakwa3em I utrz}'- 
muje temperaturę 45 s1. C. przez 2 - 3 godz. 
Tako zakwac;u użv(: można łyżkę jogurtu, ku- 
pionego 'w mleczarni, po cz}'m prz}' dalszej do- 
mowei produkcji zakwaszal: już m')żna mleko 
jogurtem własnej!O wvrobu, Po zakwaszenIu 
przenosi się mleko do chłod
eg') miejjca, unl- 
kają
 wstrząsień Qaczynia, Po 6 - 8 godz. t 
jogurt jest gotów do użycia. Należy go jednak 
zawsze przechowyWać w chłodzie. 


ODSWIEtANIE AKSAMITU 
,J6z'!/ina". Aksamit odśwIeża się (Jobrze pa. 
rą. Sukienkę. czy też poszczególne pasy ak
mitu 
należy trumać za brzegi (najlepiej zrobią 2 
osoby) nad balią z wrzącą wodą, dolew-ając 
00 chwile po trochu, by dłużej utrzymać part:- 
Gdy aksamit został już prz{'jiąknięty wilgocią 
parującei wod.'. bierze się gorące !elazo i pra- 
suje mdteriał w powietrzu, trzymając ją dalei 
nad parą. Po 10-ciu minutach takiego dzia- 
łania, ako;amit będzie zupełnie odświeżony. Ak- 
samit winno się pra30wać zaw;;ze w powietrzu, 
bo inaczej odciśnie się przy prasowaniu na 
desce. . 
Monogram chętnie podam na najbliższvm 
arkuszu wzorów. 


DO CHEMICZNEGO CZYSZCZENIA 
,'prenumeTaJo,ka - l('o
denkol<. Płaszcz je- 
dwabnv impregnowany - może Pani da do 
chemicznego czyszczenia; domowym sposobem 
nie da się go wyprał:. 
Za wyrazy uznania - dziękuję serdecznie 
.............................. 


. . 
... 
tf
 
. 
b" 
'<
' "r-., 
""" 
"" 
 '

i. (... 
.... .'ł...
.-"A,
 ' !'. - 
. 
: 

 . . 
f;J..


" ;. . .'1i. 

1

 :rl
 
::

J 
 ; 
..i
'j :

. _.
 
 . 
...;"...<7 .... Y' -
 


 . ,
' 
. 1)5 
} 
 ...
 ".... '
 , 
... .,
 .. 
....k... 
.. 
.. "'łf! 
 '. '
 
!:
::c i 
 
 ' 
"';;;""ł,:" ,- '\ ''ł. 
- c: rv. "". . 
""'\0'... _.... 

;... 9
.i!..*

' 
"", I ....... 

 ł..'" 
 .:::
 _ 

, 
€i. '.. .. .. 
.
...:. .. '.. '. i :-: 

.... '0') .,''2nr.;- j , .. 


- 


..... 


'. 
1t.u6lt 
K 32 670. miana, mJodoclana wkienbl. z 
aztucmego jedwabiu " juluawy dese6. O<}'łloa]ne 
wykońcuni.. przy szył. 
M 32 286. Letnia moda przyoost nam " tym r0- 
ku faaony wkien, imitujących 

. .. .. 
Kroi" powyłsze nabyć moIna " IUllrZeI admi.DJst"C)1 
" ceGle 2 al za .
 
.
&
.;;.."'..

p, 
.... !':' .-",.'. e.. ;...

 ',; e 

....:..I...o,)
) ...tH
.... 	
			

/m_p_1937_07_25_nr1400030_0001.djvu

			2)' IJlwrd, wo(łe mo
na zmldcczać ł50rak- 
sem, jeżeli ma być ona użyta do mycia twa- 
rzy. 
3)" Dobrym środkiem wzmacniającym cebul- 
ki włosowe i upobiegai:!q m nadmiernemu .Wf- 
padaniu włosów jest .;:;pir)',tu3 z wkrojoną w 
niego cebulą. Płyn ten należy wcierać codzien- 
nie w sk6rc: głowy. Przy bardzo słabych wło- 
sach 
to30wanie ph nu kędzierzau iącego nie 
jest wskazane. 
4) Monogram chętnie zamieszczę. Wysyłkę 
numeru brakującego zała
 iła administracja. 


LEP N.\ :UUCHY 
p, E. li. Kuźnica. Chętnie podaję Pani do- 
mowy spos6b przyrządzania lepu na muchy. 
Stopić 32 dkg kalafonii z 6 dkg oleju rze- 
pakowego, po czym w
'I11ies.zać z 6 dkg. svropU 
kartoflanego lub miodu. Tą mieszaniną posma- 
rować grubo tekturę zwiniętą W' lejki szpicza3te 
u góry, a szeroki.;: u podstawy, Uóre nożycz- 
kami obrównać I poustawiać na szafach lub 
piecach w pokoju. 


CZY O POLlCJ.\NTKI CHODZIŁO! 
"Kan1ydatka lt _ W Polsce nie istnieją szko- 
ły dla milicjantek - przypuszczam, że Pani 
pomyliła si
 w określeniu, może tu chodziło 
o kursy dla policji kobiecej. W trm ostatnim 
wypadku nale2Y' zwrócić sIę do Irl6w, a w
 


WYSYPKA SPOWODOW.\
,\ 
NIEODPOWIEDXI.\ DIET.\ 
,)asnt.v.:loS4". Wf>Vpka Pani może być spo- 
wodowana nieoapv<'frednią dietą, która może 
też na otyłość ujemnie wpływa. PowstaJe ona 
często przY' uczuleniu na białka z\1\i
rzc:ce j 
roślinne. Niech Pani więc nadal używa dużo 
jarzyn i owoców, ale unika jaj, a w ich miej- 
sce raczej pżywa w miarę trochc: potr:łw mącz- 
nych,' jak ziemniaków, chleba itp. Poza trm ra- 
dzę Pani na schudnięcie zmniejszyć k:łżdora- 
zową ilość posiłku i .wprowadzić W tygodniu 
jeden dzień głodowy, w którym poza 1 kg. 
owocu nie powinno się nic innego przyjmować. 
Jak najserdeczniej Panią pozdra\1\i a m.. 


II


BI 

 Pank I 
Jf wyjetdtając .na letnisko, mogą 1If 
00 otrzymać "Moją Przyjaclólkę' M 
If pod n o w y m adre5em bez .. 
00 tadnych dodatkowych kosztow, 00 
ł o ile podadzą naszej Admini- m 
stracji poprzedni i obecny adres 

 ' oraz termin. na jaki wysyłka 
 
". ma być zarządzona. - - - 
, - 
D


D 
KILK.\ POR.\D KOSJIETYCZNYCII 
P. ja1.wiga K. 1) f_uszrzeilie Ra3k6rka na 
nosie można u3unął: ,,;losując na noc zwY'kłą 
maść borną, lub też orlpowiedni krem na "dzień 
pod puder. Skóra sucha jest b:łrdzo wraźliwa 
na wszy3tkie zmiany atmosferyczne i znacznie 
szybciej 31ę 3łarzeje niż tłusta. Zapobiegą te- 
mu w dużej mierze sta5Qwanie odpowiednich 
kremów pod puder - proszę o podanie 3WO- 
jego adresu, a 
'6wczas będę mogła 31użyć 
Pani 5Zc:łegółowymi w3k.1zówkImi pielęgnarji 
cery. - 
2) Suche słabe \\ło.;y należy pi
lęgnował: 
w <;po6ób na3łępująq-: myć głowc: raz na dwa 
tvgodnir m\'dkm f'lmiankowym- rozg
towanvm. 
Przed um\'ctem głowy na zmianę: wcierać w 

kórę głowy na 2ł godziny przed umycit"m 
krem siarkowy nr, 52, ma3uhc ją przez kilka 
minut; przed n:l5t
pm iii m vciem na tJ godz. 
zu ilżyć 
ałe włosv i skórę olejki:m migdało- 

ylTf. Płukać należ
 bardzo dokładnie w kil- 
ku kolejno zmi::'lIi1nvch w-oja::h, a do ostatniego 
płukanh uż"ć OdW1rLf z 1 garści rumianku na 
2 litry wody; w przecedzonym odwarze płu- 
kać przez kilka minut. Codziennie rano j wie- 
czorem należy włosI' mo::na czesać 'i .;zczotko- 
wać: nie lękając się wypacJa,nia, gdyż wypadają 
tylko w.łooy martwe, które trzeba ze skóry 
usunąć. , .' 
3} Nie
t.tf: wł0.3Y'z cza3etn zmlemaJą swoją 
naturalną barwę. Jeżeli chodzi o rozjaśnienie 
stopniowe, pow płukania. 


350   

 

 1P ...'.:.:::.
 
I 
, ........ 
\

...:. , . , 

 f: .A
 
. . 

 . ....;.:.::. 

 " 
 


Kolorowa aplikacj;L na naroinik do torebki. Na czar- 
n)'ITl t1
 kolory: kropki - ciemne zielone, kreski 
_ jasno- zielone, biale pole i6llY kolor. 
.
............................ 
4) Zmienić k5Ztałt twarzy można tylko o 
tyle, o ile 
'chodzą w grę mięśnie, lub tłuszcz, 
które można masować lub uSlmąć dro"'ą op
- 
racji kosmetycinej. Natomiast szerok;;Ść .twa- 
rzy spowodowaną układem kości zmienić już 
nie można. - 
5) Tak zwanych maseczek jest olhrzymia 
i1ośł:, gdyż mają one najróżnorodni
isze dzia- 
łanie. Nie wiem o co Pani chodzi - proszę o 
szczegółowe opisanie dolegliwości względnie po- 
danie do jakiego celu maska ma służ)'ć. . 


ROZSZERZONE PORY, 
POKRZYWKA 
OBRZ)IIENIE NóG 
,,Niewdzięczna z Obornik". Rozszerzone pory 
są u Pani najłagodniej.;zą formą łojotoku t. j. 
nadmiernei tłustości cery, Dzic:ki rOZ3zerzeniu 
się porów łłU3ZCZ wydobywa .;ię swobodnie 
ze sk6ry, w Pf'zeciwnym razie zakrzepnięty po- 
zostawałby w porach powodując tworzenie się 
wągr6w. nacieków ropnych itp. W tym wypad- 
ku nalciy przede W5zy3tkim zwrócić baczną u- 
wagę na slan zdrowia: wątroby, organów ko- 
biecych, gł6wnie żołądka, czy nie ma obstrul<- 
cH. lub anemii. Gdyby dokuczała Pani któraś 
z tych dolegliwości, nall'ży natychmiast prze- 
prowadził: odnośną kurację. . 
Zapobiec rozszerzaniu się porów można tyl- 
ko przy jednoczesm'm leczeniu organizmu i 
racjonalnej picI
nacji skóry. Na usunięcie już 
istniejących - trzeb:! bardzo dużo cza
u: 
Szybkim środkiem jest zlu5zczt'nie na3kór- 
ka. łrwa ta 2 - 3 tvgodnie, podczas których 
twarz wygląda brzydko: przyciemniona, pomar- 
szczona itp., ale po takim zabiegu trzeba hk- 
że stale pielęgnować cerę, aby nie dopuścić do 
pow$tania nowej serii porów. 
Powolniejszv. a mniej \\ idoczny 3po,;ób IISU- 
wania tej dolegliwości daje rezultlty dopiero 
po kilku, czasem nawet kilkuna.;tu mie3iącach, 
Zbyt dużo zajęłabrm hl' miejsca, więc rro.;zę 
o podanie_ adresu, a wówcza3 odpi3zę PJni 
osobiście. 
Obrzmieriie nóg świadczv o niedomogach s
r- 
ca lub nęrek. POZ,l leczeniem we\
.nętrznym n- 
dzę. gdy tvlko można -,. kłaść się na parę 
minut. trzymahc nogi w górz,'. WieczocCD1 prC- 
szę zrobić ma3aż jakimś obojętnvm Uu.;zczem, 
przy cz\m ugniatać mięśnie można tylko od 
dołiJ do--góry,za'
 z g6rv na dół ręce winny, 
6ię tylko swobodnie ślizgać. 
Pokrzywka, o której Pani m6wit może miet 
najróznorodnieisze przyczyny, jak artretvzm, 33- 
mozatrucie toksynami wytwarzan}mi przrz or' 
ganizm przy uietolerancji nl jakieś 
traw\", 
uczulenie skóry na jakiś materiał lub kO)oJr 
materiału, z jakirgo mamy ubranie, stan ner- 
w6w itp. Należy wJc:c na te wszy3tkie rzeczy 
zwrócić uwagę, 
Miej
 z. pokrzywkami nie znoszą wody j 
mydła, należy więc pr:zerwać mycie, mtomiasł 
przecierać .je mieszaniną: talku, rfnku I mącz- 
ki ryż,Jwej ,po .lO gram. spirytu3u j gliceryny,
		

/m_p_1937_07_25_nr1400031_0001.djvu

			Konse-wY z fasolkI szparagoweJ. Połamaną fasolke 
ułoz)'ć ściśle przekładając warstwami soli w garnkil 
kamlennvm; na !i kg Fasoli naleły liczyć 500 g IIOli, 
gd)'ż w przeciwnym razie będ'ł miał)' prz)'kry za- 
pach i nie berl'ł mi<;kkie. Sol'ł należy w)'Sypa(: dno 
I posyp..l ni'ł w)'pelniony garnek. (W len sam spo- 
sób robI sie konserwy z cZ)'Slo opłukanych, pokra. 
...jan)'Ch łodyg brukwi). 


E. I. S. 


Otjótki 
Tak rrzywykliśmy jadać og6rki na surowo lub 
kisrone, ie najcześciel zupełnie zapominamy, ie S'I 
one wvborn'ł i zmową jarzyną, nadającą sie na 
garn;llIr do miesa i na samodzielne porrawy. 
Zupa ogórkowa. Ugolować ros6ł na kośc-a,-h i od- 
padkach miesa. Trzy lub czlery og6rki kiszone obrać 
z łupy I pukr..jat w cienkie la1arki l g"lOwa(: 
na ros'Jle, dodawszy troche masła. Gdy og6rki 
są jui miekkie, wlać je do przecedzonego rosołu i 
podl"a"
ć zupe p6ł lilrem śmielany rozbitej z ł) żką 
mąki. Jeśli zupa za mało kwaśna, dodać do smaku 
kwasu og6rkowego. 
Ogórki nadziewane. Wybrać średniej wielkości dość 
grube ogórki, OSI rugać z łupy, przekroić na dwi
 
pol"" ki. wydrąż)'ć środki z peslek, oł:lanżerować 
w słonej wodzie i napełnić fal"szem z surowej ryby 
lub ci<:leciny surowej albo pieczonej, dodawszy namo- 
czonej w mleku, odciśllielej bulki, troche pieprzu, 
IIOli, jedno c ałe jajko i póJ drobno usiekanej i zas
_ 
ionej C'ebuh, POlem prz)'lcr)'ć z wierzchu plalkami 
słoniny, uloi)'ć w rynce i dusić pod przykr)'ciem w 
rosole. Gdy zupełnie miekkie, !ODS zapalić p6ł ł)'iq 
1.łurn;..nionej mąki i dodat p6ł ł)'ieczki ?>lagi:i, ew. 
pól k'el;szk.1 Madery. 
Ogórki nadziewane smalone. Prz}'t"Zó\dzić male og6r- 
ki jaK poprzednie i ugolować na lekkim rosole 
" kości. Gdy miekkie, odcedzić, maczaĆ w rozbl. 
tym jaju. pos)-pać laną bułką i obsmaiyt na ma- 
śle. Podać do ni<:h sos kornlszonow)'. 
Ogórki .... losie. Duie, tw...de og6rki obrać z 
łupin, przekra jać, usunąć z nich ziarnka, pokrajał 
w grub'ł koslke. No\ pół kilo og6rk6w roZjJUścit 
picI' deKa masła, wbi)'ć w nie og6rki, osolić, przy. 
kryt pokrywk
 i dusić wolno, ai zmiekn'ł. Wsv. 
pal' łri;>C'1ke, mąki, W}.mieszać, zagoIowal' 1)'11<0 
IAZ. 261:ko rozbić z p6ł szk!an\ai śmietany, zmte. 
Izać z og6rkami, mocno lZagrzać, nie goruj.ąc; 
..s)'pa(: na zakończenie Irocht: Z-ielon..go koperku 
i odrobine białego pieprz\:. 
Mlze.la z :Jgórkó..... Wielkim hlędem powszechnie 
popełnl
nym jest macerowanie og6rk6w sol'l. Ogórk; 
poknja'le w plaslerki i po5)pane solą Iracą wsz)slką 
awar:o
ć soku, a wiec najwiekszą swoją "a.lOść, 
Sos ogórkowy ceniono w slaroŻ)'lności, a I..karze 
6wcześr.i, jak Hlpokrales, srosowali go jako l:kAr- 
1111'0> w ...;elu chorobach. Obrawszy vg6rek, należy 
skroić ni..co obydwo\ jego końce, gd)'ż le czesIO 
bywal'ł gorzkawe. pokrajać w plasterkI, i zalać ś;nie. 
taną kwaśną rozmieszaną z sokiem c)'rr)'11Owym, 
wlą i cukrem do smaku. Wymieszać dobrze z 
ogórka:ni i podawać oziebione. 
Mizeria po wlosku. Duie, dojrzałe og6rki obrat, 
rozkroil na ćwiartki i wydobyĆ 
 nich peslki, reszle 
kraje sit: w małą koslke. W)'dob)'lv z pesl1cami 
miąż!>Z soli sie w miseczce, naslepnie scedza wy. 
docylv sok do dalszego użytku. Osobno rozci
ra siC 
dwa ugotowane na twardo włlka z oliw'ł i solden. 
cylr)'nowym i wydobylym poprzednio sokiem z miąi- 
szu, dodać do lego nieco mio;lY pieprzowej i posie- 
kanego szczypiorku oraz kilka ł) żeczek sera par- 
mezańskieg;>. dobrze Ulrzeć i wymieszać 1 pokrajan)'mi 
oęórkarni. Po wierzchu moina jeszcze posypać par' 
mnanema 
KompoI z małych ogórk6w. Małe zielone ogó. 
reczki ohat z.e sk6rk: I pD90lić na 6 godzin, 
polem wocIe odlat, ooelrzeć serwelą i zalać go- 
rącym octem. Po 2 dniach ocet złar. przegolował 
i !zn6w gorącym zalać. Po upł}-wie dw6ch dru 
ocet zn6w zlat, zro1lić s)'rop z kwart)' sWIeiego 
octU i pół kg cukru, ułoż)'ć ogorki w sl6j. prze- 
kładająC' goidzikami, cynamonem i inn)mi k.Jrzeniami, 
nalać depł)-m sy"'pem, a .po wysludzeni.. sł6i 
obw4zać. Dorota Weiss. 


.f.fl t"ifl .JalalIJ 
Salala Iz.czyplorkowa. Mal'ł bułeczke otrzeć, z 
wierz.:bu, z.alać filiianką mleka, a gdy rozmoknIe, 
przelrze(: przez. sito, dodać pare Iwardych ż6łlek, 
białka dtobno posiekane, 2 ł)'żki drobno pokrajanego 
szczypiorku i ły
ke oliwy. Wkońcu zaprawit oCIem, 
&olą i cukrem. 
 
Salala amerykatl

a. P6ł lilra zielonego groszku 

otować Ol słonel wodzie, osludzić i zmies.zat z lii 
buf'm .'I-;lel kremowej śmielanki, . na5lepn'e uloi)'ć 
kopiasto na środku szklanego półmiska, 3 duże pomi- 
dory, sparz)'Ć, ohciągnąć ze sk6rki, pokrajać. 
 
w plasny, posolić, skropit cytryn'ł i o
łoi
Ć nUlU 
groszek wokoło. Dokoła pomidorów kladzle SIO; małe 
gł6wki. sałaty, pokrajanej w ćwiartki. 
ropione cy' 
Ir)'Dą I r:l", pane 57".z.ypiorkiem. lasludnI' na lodzle. 
. Sałala z kapusty. Gł6wke b
lej kapll5ly skrajać 
cIenko, rzudć na wrzącą wode, zalać na nowo go- 
rącą. wad'ł, posolić i gotować dalsze 5 min
t, wy- 
rzuać na durszlak. Na salaleICe utrz.eć majOnez z. 
aurowego Mirka i łyżki oliwy dodawanej po kropli 
d
ać łyik( octu, łyżke geslej łmielany, azcz.yple 
80h i cukru wymieszać z. kapustł. 
S:'ła
 p:łll1ldorowL Wymyte, 
"'e pomi
ry 
kral
 II': .... talarki, układa na p6lmlllku, oz.dabiaJ.\c 


krążkami cebuli surowej, posypuj'łC pieprzem i kro- 
piąc silnie octem. \ł. yborm nie t)'lko do ciepłych i 

i,?"ych mies, ale takie do chleba z masł..m, czy 
]'l1 na s ZVl1cea 
Sałata 'z pOIlIidorów I ryby wedzonej. Rybe wedzo. 
ną. piklinga, dorsza ilp. ocz)'ścić ze sk6ry i ości, 
poł..pać w spore kawałki, uloiyć pośrodku półmiska, 
pol:,ć sosem majonezow)"m. Pomidory nieduie. Iwarde 
I Jedme, chociai dojrzale, poprzekrawał na płask 
na poł6wkl, ziarnka w)'rlrąż)'ć ł)'żeczką i włoiyĆ 
w kaidą poł6wke po kulce masy z uIluczonych 
reszlek r)'b)' po polowie ze śmietankowym masłem, 
nł:"e le zaoslrzyć odrobin'ł pieprzu. 
a kaLd)' po- 
nIldor połoivć po łyżeczce sosu majonezowego, ubrać 
wszyslk'e zielon'ł sałalką lub pielruszką i wydać 
zaraz. 
Sałata 2. zlelDnej fasolI. Drobn'ł. zieloną slrączko- 
wą fasole ugolować w solonej wodzie, odcedzić, a 
gd)' .w,slygnie, opieprz)'ć, skropić c)'lr)'D'ł lub octem 
I .ohwą i podać do pieC2eni baraniej łub innego 
mlesa, Równie dobra podana na jarz)'ne. 
Salata z kalafiorów. U gOlowane kalafiory S'I bar- 
dzo .smaczp
 podawane na zimno jako sałata. Za. 
prawIć je octem i uiiNą. roztart... z francus
ą musz- 
tardą lub podać do nich sos ..Remoulade". 
Salat
 miesZana. :-jawia sie tylko u grzybów, przechowy- 
\\anych w zbitej gromadzie przez czas kilkunasIu go- 
dzil
. 
Ale pr6cz Iych. pozadomowych, przyczyn S'I - 
pr7ycz)"ny domowe I ,Do tych w pIerwszym 
zedZle 
nalei)' przechoW}-wallle grz)'bów przez noc w C1epłvm 
miejscu. W pewn)m klaszlorze zalruło sie bar
z.o 
grożr.ie 78 osób ,.prawdziwkami", klórych 
konrucC' 
nie miały czasu prz)-rządzić lego samego dnia po 0- 
Irzymaniu. - Z grz).bami wiec jak z miesem; jeśli 
mają pójść na sl61 na drugi dzień dopiero, to 
o 
zimn"j piwnicy z. nilll1 lub w 16d i to po r ozloieruu 
lich z osobna na czysIej desce łub bibuIasl)'ch czy- 
slych papierach. .' . 
Dalszą prz)'czy'ną domową j
t wad\lwe> gOIowarue 
grZ)'h.w. Jakże zalel11: należy Je golOwać, . 
010 prrede wsz)'stk.m po do
ładn)'m 
z)'szcz.emu 
i obIII'Tiu pokrajać w plasterki gruboścI... pap'erul 
Dosło":n'e: papierul Wrzuciwszy je naslepnie do 
garnka bnlecznie Iylko kamien
ego aI
 gli
ianeg
, 
lho g .rowanie Y' melalowych 
.m
 naJ
epszel emaliJ 
w)lwarZa skulk.em znaczn)'c
 t1oś.'" soli potasow)'
h 
i f05forow
'ch u grz)'b6w meb,ezp.eczne dla zdro
 
związki chrmiane); golować je na wol?ym ogmu, 
uazu b..z iarlnego dodalku, tak długo, z..by wrzał)' 
we "ł:lcnym soku naj
iei 15 do 20 mlnul; na: 
slepr.ie dodać masła (rue smalcu lub margaryn)') I 
gotowat zn6w 5 minut, wreszcie posolić do smaku, 
W}'mieslać dobrze i podać na sIół. BCdą sm..czne 
i zdrov. e. 


dl'fclzfl 
ZUpll z rydzów. Najlepsza jest na smaku z. dr6bek 
z kury. N óżki, szyjki, gł6wki 
 ioł'łdk
 kurze łlgD: 
tować z marchewk'ł. pielruszką. koperkIem na lekki 
rosół. Pól kilo grubych rydz6 w pokrajać ..... plastry, 
udusit .. rondelku z du
 łyiką maala, me wys.u' 


szaj'łc ich zanadlo. Wlać .... to p6łlora litra r()oo 
solu 11''''* z kawalkami dróbek kurz"ch, za,,:olowa& raz 
tylko, po CZym dolać dwie szklanki dobrego mleka 
łub lepIej słodkiej śmietanki, i zagorować powl6 rn ie. 
Ma kolor J'uPy rakowej i jest w)"borna w smaku. 
Chcąc m'..ć ją bardziej za"iesislą, naleiy i'ł pod- 
praw:" łyiką mąki pszennej. 
RYdz.e duszone. :'::ode, niezbyt wielkie rydze O' 
płukać CZ) SIO, co w;<;ksze przekroić na pół lub 
 
czler)' c1f,:ści; usieka c lub poszalkować drobno jedną 
całą c..b'h;, posulić, opieprzyć. wloż)'ć do rondla 
dużą ł)'ike m3sla i dusić przez d" ie godziny pod 
prz
kl)TiŁm, polrz'ł""jąc rondlem, aby sie nie przy- 
pan y, 
Rydz.e smałone. Male drobne r)'dze opłukać, ob. 
ciąć kOr7onki, posolić, opieprz)'ć i "rzuciĆ na mocno 
rozpalone masło, dodawsz)' pól siekanej cebuli. Z 
począlku nl..ch sie dusz:} pod prz)"kryciem, na bar. 
dzo s'lm'm ogniu, Nalf'ŻY cz
to mi..szać, aby &i
 
nie prz)"palił)', lecz ładnie zrumienily. Podać. gdy 
już cz
sre maslo zlol..go koloru w\Stąpi na ,,-ierzch. 
Takie r)'dze !4 wyborne i zasll;pu j" doskonale ry- 
dze z rU5ztu. 
RYdz
 z rusztu. USlawić ruszt na weglach lub w 
gaw\\"ytr. pIeC) ku; na nim lub leż w braku jego 
wpro
' na pa!elni uloż)'ć duże, ładne rydze 
obs) paae obficie solą i piec, ai od dolu sie zru. 
mienią. Sok, kl6ry na razie obficie z siebie puszcza 
powinien sie zupełnie wygolować. Pr"d podaniem 
łec;IJ('hno popi..prz)'ć i położ)'ć na wierzch kilka 
kawaleczk6w masła w)'mieslanego z siekan'ł piel rusz- 
ką lub sz"z)'piorkiem. 
R)'dze wAmlelanle. R )'dze, ocz)'Szczone na sucho, 
osolić na pare godzin na miseczce, po cz)"m ułożyĆ 
w nels:,.,ke, przekładając plaslerkam' cebuli. osoliĆ, 
opieprz vI', i zalać geslą śmielaną. Prz)'kryć pokry- 
w
 l dusIĆ na wolnym ogniu. ai śmietana zmleni się 
w masło, a rydze sie usmaią. Poda..ać w I)m Y- 
mvm narz\-niu. 
Rydze 'konserw01l'aoe w maAle. Zdrowe. n\łode 
rvJze '\)"trzeć na sucho do rl)'Sta miek,,'ł ':;
I'
zk'ł. 
\V ro;:dlu rozl'uścić duio masła (mniejwiecej na I kg 
rydz6w - ćwierć kg masła), wrzucit na 10 r)'dze 
i hardzo wolno dusi(:, uwaiając, aby r)'dze nie po- 
kurcz)'łv sie i nie wyschly, Posolić do smaku. 
Klo lubi moie wrzucić lislek i kilka ziam pieprzu. 
jesl lo j-dnak zb)'leczne, gdyż rydze mają własny 
smak t aromat. którego ni
 należ v okn.m zmie- 
niać i z,lIracać. Gd)' maslo sIanie 
e klarowne, 
co jes: dowodem, ie r)"dze !4 gOIowe, scedzić 
rydze r" durszlak i W}sludzić zupełnie. \V czysle, 
dobrze '" piecu w)'susz,me słoiki układać rydze 
rzt<\anu, jak rosną - mocno kaid y rząd uciskając 
"'żką. Lc.\ać lelnim masłem, w klórym sie sma. 
i)'ł)", uwalając, aby masło b)"lo prz)'najmniej na 
2 cen:)'metr)' ponad rydzami. Jeżeli mają b)'ć u. 
żyte w "iągu paru miesiec)', laka warsl"a masła 
"')'slarcZł; o ile SIać maj
 dluiej, na w)'slygnie le 
zupełnl: masło nalat na dwa centvrn..lry łOJu bara. 
niego. Uwaiać trzeba pilnie, ał>Y miedzy rydzami 
nie po!"slało pusl)'ch przeslrzeni, niezalanych ma.- 
słem, g-izieby sie pleśń zakraśĆ mogła. Zupełnie 
zimne r)dze obwi'łzać pergaminem, i przechow)wać 
w zimm'm miejscu. Przed ui)'ciem łój barani staran- 
nie usunąć, a rydze przesmai)'ć lekko w tym sa. 
mym ma
I
, dodając - kto łubi - oddz.ielnie 
przesmażorej w Ś wiei)-łI1 maśle cebuli. 
Rydze solone. Do kiszenia najlepiej w)'bierać ry. 
dze wieksle i unikać moczenia ich, a nawet mycilt 
wodą, ur'ekając sie do lego Iylko w razie ostalecz- 
nym, ki",dv !4 tak zabrudzone ziemią, ie jej ina- 
czej usunąĆ nie można. \Vledy parZ\'my rydze wyzą- 
cą wodą I chwile w niej pozoslawiamy, aby wyszła 
z nich gor)'cz, naslepnie obmvwamy CZ
SIO i kła. 
dziemy na sicie, ab)' dobrze ociekły. Rydze, OC1)'SZ- 
cwne n l sucho, są dużo trwalsze. Suchą ścierec	
			

/m_p_1937_07_25_nr1400032_0001.djvu

			1 


Na
lo;pnie kilkakr;,rnie przeplukat zimD.\ ..00.\ 
dobrze przesuszyt. 
Rondle miedziane i mosio;ine naleiy porządnie 
W}"SZ,'rowal' octem i sol,.. poczem dobrze wypłuka". 
O"o<:e do snuieni.. naJeiy w...biera" jak najzdrow- 
&ze, lehrane .. sU( hy dzień i nie zanaolO dojrzale. 

ajlep;"1 smaL)" Je .. naczvniach mositinych, nie. 
pol.lel...."'h lub w garnkach ""eroki"h, kamiennych, 
.łdąC\"ch rylko do lego jednego uiylku. 
O Ile sm.łienie jednego owocu Inr.. 'p..ro; dni, na- 
leL)' po przesmażeniu zaraz konfitury przelat na 
porcel"nową sal"lerkc. 
Z...yi..ł
 oorcją cukru przy smaieniu konfilur jest 
t kg cukru na p<'\1 kg owocu. C::ukier purąbany w 
kawalki n_df"h. zanurzyć na sekum.le w zimn
j w
. 
dLie, db.. na
ral 1,.le ..ody. ile w niego w
ąkrue, 
lub leż na poł kg cukru jedn,. szkl..nkC ,,'ud)' i golo- 
wat s\ :-up, szumuj"c lak długo, ai zacznie siC per- 
lić. \\.tt'n
 zas wrzucił prZ\-golowany owoc i na wol. 
oym ogniu z],o,;ma.zyć jed
n raz. nU:tpni
 wiat na. 
5o>Ia,,,,k(\ wyszumm.at i w..nieść do śpiżami. 
aj. 
laJn;
j'z" !4 k.mfi",ry d05mażone potrochu na wol- 
n)m ogniu przez Irz)' dni. !l:ie rozgolowują S;C. ''1 

In
 I ni"p'-"'mdrszclon
. 
RanIz,} waLną rzecz" w Irw..lości i wygl:}dzie kon- 
fitur Jf'...
 
am.'1wani
; gdy sie Iilumo"iny zbi
r
j
 
najeż... lekko polrz'ł--nąć rondlem i zloh.t je ... c..- 
ło
, a po'em zbierać lpodem Ił iki dr..wnianej na 
miseczko; Zadnych konfilur nie ,ni..-,..I' ł.-ik" .. cza. 
oie s'n..żenia. ly'lko CZ<;tiIO puuzą""t naczyniem, ieby 
.;e - ró" no SlDa
vlv. 
Konf:!ur)' są doslalecznie usmaione, gdy nahiorą 
prze7fOC
 .,ości. Ch"-łc je uchronil' od scukrzenia, 
lIal
)' dodal' na do&.nażeniu Iroch, syropu ziemn:,&. 
czaneg<, (jedna J,.ieclka Ivropu n.. I kg cukru). 
Ab)' SHOp nie opaie i zawi'Vat WUłk po;cherzem lui> 

rgarn
n.(\w
m papi
r('m. Konfiturv mU3zą kuni
C%. 
nie "t..t ... zupełnie wch)'ffi i chlodn)-m miejscu. 
Dorota Weiss. 


./ 


... 


'Y  ,ł' 


I. 


-'t,\.--ł......... 
..!rf 


" 


t 


-ł' 


- 


"Jf 
... . ' 
". 


\.

. 


" 


.- 
';1":1.rr a 
""«" { 
'
 ... 
. 


if. 


\ 


'iI _'" 


x
 


. 


, \ 


ł ł 


"'" 


p, 


, 


Ć.Ztl.TIłC 'fJ0Tzcczlti 


Oworl> 'ego jes' u na!l. w Polsce, duio, ale j..t 
on niedoceniany. Odznacza sie silnym spec)'ficzn)'m 
aromalem, nie przez "szyslkich lubian)m w sIanie 
'''lei)'m. Arom.)! len zmienia .;e zupelnie pn, 

ieniu lub przerobie na napoj., i smakuje na.et 

'ID, klór... cz..rnych porzeczek w sIanie Burowym 
nie znolL4ł. 
I)oni
...; czarn
 porz
clki i po ug'Oto.
niu 
.. 
chowuj,. j(drnośt. na kompolY z nich moina ui)""ał 
Amias! kaszlanowych sl"i, ....)'kł)'ch butelek 0<1 pi.... 
lub wina (bUlelki od wódki w gorowaniu pckają). 
Zreszlą kom pol z czarn)ch porzeczek jesl mniej 
-łna.cznv od inn\'ch prz
.wor6w z I
go owocu i 
Ilaklujemy go głó...nie jako zaprawę do zimowych 
i"larelek, k"mpolów i lodó... 
LDdy a czarnych poneczck "'ł !lzczeg6lnie amacz. 
ne, c..s..m jednak prz)bierają nieład D)', sinawy k0- 
lor. 
aleiy lody kr(cit na,)'chmiasl po wlaniu d. 
puszki 
s\' Jodow
j. mocno osrudzon
j w inn\11D 
n&L'"Zy'niu. Oprócz lego I)'rop powinien by" b..nlz. 
..łuJkl, pra..ie gę-Iy, prz)' czym jesl d"brze dodat d.. 
mego rolpuszczonej czerwonej ie!al)'nv w ilości ł 
l;.tk,Sw na I lilr pl)"nu. Wszvslkimi Iymi sposobami 
udAje "'ę zacho..at ladny, karmino...y kolor I,cb 
wytor",'ch w affi.1ku, Jecr nieco kapryśn)'ch w ...,.. 
kona(';" lodó.... 
Zwylde konlltur, robi sie w na!l'epujący .po- 
.6b: oplukal' !I,ar..nnie cz..rne porzeczki i naklu" 
a.pilk". Zrohit .y'rop z I i pół kg cukru na I k& 
jAgód. zag-otowat d,) połOW)' i wrzucić porz
czki. 
Snaiyt przez 15 minul. Zlal' do porcelanowej miU:i 
- a idy OSIYł:n'ł, doi)'t do sloików. Smak lej 
kunfi:ur)' j"sl d"jć os..,., ale nieklorzv bardzo ją 
Jub,",. Przy chrypce i uszlu działa uśmierzająco, 
WF I)-m "elu moilla jej ui)-wat .. gorącej wodzi"" 
Konfilu.y le cenione S.\ przez amalorów przed" 
"1Z)
lkim jako doda lek do he:balv. Z czarnych po- 
rzeczek mowa lei zr.:lł-: ...yborną 
..Iarel' 
kc. lalwo sie łcinająq. o ładnej ciemno - purpuro. 
wej barwIe, klóra jesl równiei dO!lkonal)'m lekarslwem 
przeci... chr.-pce. Prz....
- 
nych I
gól! zale..a sie pól litrem wody i goruje, at 
purzeczkl poP(uj'ł. Zlt'wa ,.;C do ..oreczu plócien- 
n.ego I odcedz" ook. )..k zwykle. dat 1 kg cukru 
pol 
bane;::o lU. I hlr &oku i srruaiyt, ai _czni.e 


/ 


'., 


:' 


.... 


.. 


.., 

t. ... 
" ,,' '
"".... 
. 
.
c. 


, 
'l, 


.# 


.1' 

.. 
, 


'.. 


, "'1 


.. ..,.. 


. 


i 
gcsrni.,... lleiyt, jak wszelkie galarelki J:Orące do 
.łoiczk6w i po 05IUdz.,niu zawiązat. Smak ma I. 
galarelka nieco cierpki, ale jest prześliczna w ko- 
lon., i b.'łrtizo skuleczna przy przezitbieni.ach. 
Wobec lalwego ł:alarerowania się !lOku z czarnycb 
por,..czek nadaj,. !lię on., doskonale do wyrobu 
jam'6w. W udanym jam'ie owoce w calości powinny 
jakby za..isn,." ... galar
e - olaczającej je mar. 
meladzle. Nalei, przy nakla
iu jam'u .. sloiki 
uch,,)'(il' len sropień cie
a ionserwy, w kl6rym 
owoce ni.. opadną na dno, ani. 'nie spl)'ną w g6- 
rę, lecz .laśrue za..isn
 ... Slygnącej, olaczającej j
 
I1lJIIwi
. ... ._ r 
K,"I
lek z czarnych porz
cz<:.i. j
1 .smaczny, lecz 
ma lę samą wadę, co lod)'; .. zelknlęciu z mąką 
ziemhiarlaną traci nieraz kolor i sjp.ieje. t.loina. mu 
pnywr6cić wledy barwe przez dodanie .oku malino- 
wego lub cholby iura..iDowego. 
lJzlęll:l I..ej jo;drności czarne porzeczki specjalnie 
oi, ".;ie mając 
Jednak lej wódki, albo ni" mog'łC jej zrobit .. 
m:dcie, moin.. zamiasl niej dodać do sp;r)'NSU 
polowe zwyklej wódki. Dobrz. zakorkowaną balIe 
poi",wić na słońcu na pare miesiery, po cz)'m zJe..ać 
oalewkt;, za"y P) wat cukrem pozosIale owoce, !jc,ąc 
oa k.ażd,' 1.lr n..lewki, a ra"ej uprzednio na- 
lanego p/)OU, pól kilo cukru. Gąsior slawiamy 
w ciepl'" C1esl0 oim pornąsaj'lc. Gdy .je cukiel 
lup"lnle ,ozpuści s)'rop len dew..;ny i mieszamy z 
uprzednio zlaną oalewk,. W laki sposób olrzymuJemy 
nalewke bardzo .maczn, i b.rdzo mocną, nieomal 
likier, )n
 jesieni" le&,oi roku mofna jej ui)'w..ć 
Cbc
c j..dn.k mieć prawdziwie W)'bOTOW
. naleiv 
ją rok cal)' wYlrzymat na owocacb i dopiero po roku 
Ital"a", 'at. Po cz)'m, slojąc jui rozlana w bu,elki, 
prl
[(a ,,,'a sit i z latarrU stai
 aic coraz &nlaczni
jsZ-i. 
Likier a czarnych porzeczek. 3 1_ soku porzeczek 
czarnych, 2 kg cukru, I I. wody, 10 g angiel- 
akiego 71-1. (pirnemu) sfermenlować Irzy I) go,!n:e 
QA droi,'ża(h. POle:n dod,," I kg cukru i rerm.nrowal' 
dalsze fi I) godni, wreszcie doJać pól I. opir)'lusu 
i uluwić w pjwnicy ceJe:n sklarowania. "Alalbca". 
ao.k zclob'Jć łani O
tzt? 
Kaida Kospodyni kupuje lalem znacmie wio;cej. 
liii normalnie OCIU. Klo .:bce miet prawdzi..ie lani 
OCel, powinien go sporządli.. z e..,ncji oclowej. "ie 
"SZ) .cy wiedzą. jak sie do lego zabrać, a jednal.. 
prz)golO",anie OCIU % e."ncji j
ol bardzo larw.,. Wia. 
dumo, te dobry ocel ma'; uwierać conajmniel 3 i 
pół proc. CZj"Slego k...asu OCio. ego. Esencja ocIO' 
..... klóra jesl skoncemro...an)'m ocIem. zawie'a w 
lei 
mej ohjeloŚCI przesllo 22 razy wio;cej kwasu 
ocloweg
 nii- ocet zw)'kly. a mianowicie 8 proc. 
kwasu, NaJdy więc i'ł Iylko rozcl.f!czyć, dolewając 
le brakujące 22 czcści wody, a więc np. 22 łyiki 
czy szklanki cz'f bUlelki: z klórycb nalewaliśm)' 
.",encję ocroWą. a Olnymamy dob'y ocel. Ocet do 
mar)'na: powinien być mocniejszy i zależnie od 
marvralY, powinieo miet od 5 do 7 proc. kwasu 
ocrowego; dla prz)'golowania laki"go OCIU nalei}' 
wi(c dolać od II do 15 objęlości wo<1y. Woda musi 
być prz..golowana. ' . 
....... ..... .. .......... ....., 
"Przy pracy na lernisku" - zdjęcie nagrodz"ne 
111 nagrod
 na konkursie fotograficznym "Mojej 
Przyjllciólki". 


For. Lucja Celińska, Kraków.