Moja Przyjaciółka : ilustrowany dwutygodnik kobiecy, 1937.07.25 nr 14

. .. , 
· J. · prz'iJ · I. 


... 
 ..Ił' .. ... . .  . . . . .!- 
 \-. .' 


25. VI(. 1ą37R. NR.1.if. 


. 


, 
I 


4 


j 


I 


'#'-: 


lU
Tr.1f'
Y 
"UTYC.I
I( 
t..,ECY 


-- 
,... 


.... 


li . 


t 


.ł 


"'ESIĘ(I
([ 
TYLre 
II "..'zy 


11IIII
>>>
uboczu, zgodnie z pojęciami Chińczyków, że 
kobiecie nie prustoi zajmo\ll'ać się sprawami 
publicznymi. Przykładem, jak dalece łączył)'! 
się pod tł'm \II'zględem pojęcia etyczne Chiń- 
czyków, \est, że jeden i ten sam znak obra- 
zowy sh..ży dla \II't'razów "cnota't i "matka". 
Nigdy jednakże kobieta nie stlła na niLszfm 
stopniu drabiny społecznej, nir::dy nie nakłada- 
no jej woalki na usta. Zawsze mogła dać Wj- 
raz poglądom i żaden męLczyzna nie odwa- 
żył się sprzeciu'ić 'temu. Ten obyczaj obej- 
mo" ał w
zystkie kla3Y ..połeczne. leżeli więc 
praco\\: nica została zwolniona ze slużby, to 
mogła ona zjawić się u swego chlebodawcy i '\II' 
drobnei formie wI'rulć swói gniew, niJ..-omu zaś 
na m\'śl nie prus/ło jej w tym przeszkodzić. 
'Najbardziei znamiennym rysem w emancv- 
pacji Chinki jest to, że ruch emancypacyjny 
skierowani' zoslał nie przeciw mężczyźnie, leCl: 
przeci\ll' władzy najsbrszej kobi.ty rodu. Nie- 
zwykłym bowiem był wpływ starych kobiet \V 
obrębie rodzin\'. Niejedno szczęśli\lloe małżeń- 
stwo zostato zniweczone za 3prawą zaciętej teś- 
ciou'ej, która domagała się wprowadzenia ..po- ztlrokim 


7(o(,iQła. 


!JUlLQCLQ 


nt1. 


E
I.\XCYP.\CJ.\ CIIIXKI 


OJ czasu do czasu 3łr..zrmy głosy niedowie- 
rzania, CZ,{ modernizacja kobkt\' chińskiej 7.3- 
toczyła rzecll'wiście tak szerokie kręgi leżeli 
o zmodernizowanej Chince w ogóle mÓ\ll'ić moż- 
na, to niezl'm IIsprawiedlhdć się nie da mnie- 
manie, jakoby chod,dło tylko o znikomą mniej- 
szośc buutowniczych studentek, które wynio- 
sły su'oje idee z zagranicy. ZmQ(krnizow
nie 
Chinki m:! su'oje źródła w przesunięciu wzuć 
i myśli kobiecych i nie ogranicza się w żadn
'm 
u'ypadku h-'Iko do środowisk intdektua!nych, 
niewiele teL ma wspólnego z europeizacją. 
W przeciwieńslu'ie do innych ośrodków kul- 
tury Wschodu - posiada kobieta chiń.;kt od 
\\:'iej(ów niezw\'kłą władzę w rodzinie, a rodzi- 
na była ! jest podstau'ą narodu chińjkiego. 
OczY\\:'iście, nigdy działalność kobiet nie prze- 
jau.iJ się nazcwnątrz. Zawsze kobieta ..tała na 


\.- 
\" ,.. 


O't 


-- 


\  


" 1 


.*t. 


;..j.. 
1:. - 
 


,.j
: 


... 


;; , 


l'łoł- 


r. 
'L" 

l 


"... . ł' ' 


 
'""1=\ ' 
. O,. \ 


..;t 
I. ' 

', 
\ 
,t' '
:ł.l,,
} 


ł
,: 


.,. 


J - ---- 

:. 
ł
 


-. 
 


M:mlalek Smigły-Rydz i p. Ksi:iopoIska znana 
dri.'\łaczka wiejska, rodzice chrzestni sztandaru C..n- 
ualnego Związku :\lłodej Wsi przed mikrofon
m. .. 
.... 

.2 
. .!"--  
I

'. ..-...
 
... 
.1., .. ---:.-' 
'j 

...... 'J. 
, ,. 
:f
 
 '" 
. . . 
..\ . - 
""'-:'4 . 
". 4 4 
.., 


... 


. 


SrKCESY 
I.\L.\RKI POLSKIEJ 
W BR1ZYLII 


; 
:
k:
. '
::;

r;-'


 
.. .
. -t' 
 
'
 
 }, '!. : -f. .';
 '.. .,.
=ł
 ' 
,. . . ... .. .'
 . o....:J 
 
.: ł. . 1ł 
 
. \.
" . . ;.':J, 
 
;... 

-(i 1 
 " . 
 

 
 ..t; 
_ .... 'k 
.. 


" .. 
r 
'" 
... .. 


Od pół roku przebyu'a w Brazvlii p. He- 
lena Teodoro\ll'iez - Karpou ska. 
\VI ystawa jei prac, n:l któq złożyłY się bk- 
że kraj')brazy i portretv, wrkonane już w Bra- 
zylii, cieszyła się dużym pou'odzenkm, a n:! 
braz
'lijskiei wystawie plash-cznej pej.:Jż jej z 
okolic Ubatuba nagrodzony został srebm
'm 
medalem. 
Podczas pan,lmerykański
j konferencji poko- 
jowei w Buenos - Aires p, Teodorowi::z - Kar- 
powska, jako jedrna malarka, otrzfIT1:J.ła pozwo- 
lenie sportrd':;\II'ania prze\\"Odniezących wszvst- 
kich delegacyj am
rrkańskich republik. Gale- 
ria tych portretó\ll', uzupe:nbna portrehmi po- 
lityków i dyplomatów brazdijskich, złoży się 
na specjaJn
 \II'ysławę, .która bc:dzie ot\ll'arta 
z końcem maja pod protekbratem brazdljski
. 
go ministra spraw zagranicznych i po
a Rze- 
czypospolitej dr. Tadeusza urabow3kiego. 
Ostatnio przyjął polską malarkę prezydent 
Stanów Zjednoczoll\'ch Brazylii, Vargas, Któ' 
ry interesował si
 żywo pob\1em p, Teodoro- 
rwicz - Karpowskiei w Brazylii i .wyraził zgo- 
dę na pozowanie jej d.1 portretu, 


.
! 
-,-'"",,!. 


f 


,- 
.. . 


i;' 
. - 
 
1 .- ł- 
",- . .. 


.-- 
"ol 
, . 
" 
''';  '  


.. 


'. 


... -.c 


.. . 
., 


", 


..... 


.
 w 
-.. 

 
- ... c::- 


, 


;\ 
. 
... "!'" 
- ". 
..,.,... 1 
t
 
, ., 
J j ł, 
, '"\: 
,
 
--.-, 

...

(.. 


. 
 


'
 t ' 
 » 
-.. ..) 


. --
" 
 


. 
- 
:-.1. 
 
-
 -ł ..'t.r. łt-.
 


-:. 
;'ł 


.. 


".  ' ..........
 
. 


-...
 


- ...' 
. o"" ., ., 


Chifufcie dzie"czeta w Btrojach narodowych; jedynie (rp"'" są jui zmodernizowane. 


bocznej" żony, jeżeli małżonb nie urodziła 
męskiego potomkL Zanim jeszcze młode ko- 
biety \II'YPou'iedziały własną wolę, postc:powy, 
Chińczyk bił już odda\ll'na w opozycji przeciw 
takim poglądom i obyczajom. Pier
'sze Chink
 
które u'kroczyły na obS7.3r s
obody obywatd- 
skiej stoczyły bohaterjki bójprzedw i;totom 
własnej płci. 
W roku ]924 rządząca partia KuomintanR" 
wzięła tę !,pra
ę' w s\ll'oje rc:ce. Ogłosiła ona, że 
;;ympatyzuje z ró
noupra
nieniem kobiety, a 
z uwagi na to, że wykształcenie kobiety stało 
na bardzo niskim poziomie, rzuciła hasło; 
"Kształcie wasze córJ..i". 
To podziałało fascynująco. Wkrótce szkoły. 
były przepełnione. SIadem akcji Kuomintangu 
rząd poddał rewizji ustawy, szczególnie uwzgłę- 
dniając prawa \II'łasności i spadkowe. Kobietom 
przyznano prawo roZ\\;odu. Zostały unieważ- 
nione interesy ślubne, sporządzone podług woli 
starszych kobiet, mających decydujący. głos w 
rodzinie. 
Obecnie zmieniło się od podsł2w ż}'cie ko- 
biet{ chińskiej, rozgryu'ające sic: dawniej wy. 
łącznic.. w- najciaśniejszvm kółku rodzinnt'TII. 
Zmiana ta objęła 
sz
stkle warstwy .społeczne. 
Zamożne kobii:ły grają w minlaturo\ll'ego J!olfa, 
sport bardzo w Chinaćh lubiany; proletariat k0- 
biecy pracuje narówni z mężczyznami. Siedzą 
przy biurkach, przy maszynach do pisania, Przv 
budowie mostu w Kantonie zatrudniani są przez 
amerykańskie prz
dsic:bior;,twa zarówno ;nężcz)'ź- 
ni. jak kobiety, przy czym kobiety spełniają 
bardzo ciężką prac
 fizyczną, np. d.lwlgają cic: ż - 
kie worki z cementem. Znamiennym dla ja. 
kości pracy chińskich kobiet jest to, że przed- 
siębiorcf naogół pracc: kobiecą lepiej .opł
. 
caj
 niż mc:ską. W całych Chinach ledwo 
I-  


r 


--, 
i, . 
 


;; 


... 


i 
", 


.. ,- 


;;:;,. 


.../ 


.... 
", 
.... 
ł 

 

 I. 

 


- 


-c:;JI 

, 
. , 
-
 
,), '. 


" 
1 


. " 


, 


.'\ 


#.-. 


ł 
\ .
: l 
I 6..' ".; 

 
 $, 4' ..! 
,,:t":-... 
"\r . .. 
-'" ".: -,; -:... -'-"ł,' ., l 

 -w. r";. -to-'" 
'
;If.. . .,. 

 .,"ł, 
..
. 


, f 


.ił" 


1 


r. 
. 


...: 


.... 
ł 
. \- 

 
.. 
J
 . . 
i ,. I 
i 1. 
.... t . 

 
',II  


7t 


ł 


... 


,to 


...".., 


Klub mł"'!ych, chińskicb dziewcz.:L1 z San Fr.mcisco orl.\r!ził ostatnio wielką rewię mody, na kt6rej 
po raz pierwszy pokaz.ano wspaniale stroje wschodnie. Na zrljcciu - grupa mlodych dziewCZ.\t prezentująca 
zwoje material6w .. oryginalne duenie d1ićakie.
>>>
Szkoły. zawodowe zasadniczo ł5ęd.. sic łzle- 
liły, na. trzy kategorie: J) stopnia niższe
o. 
2) stopnia Ilimnazjalnego, 3) stopnia liceaI- 
nello. Poza trm będą istniały 'Szkoły zawo- 
dowe dokształcające i 'przyspo50bienia zaWQ- 
dowego. Omawiając zawody wychowawczyń, na 
końcu wspomnieć trleba o rocznych kur.,ach 
przy zakładzie ks. Boduena w War;zawie dla 
fachowych pielęgniarek niemowląt. Uczą bm 
obchodzenia się z dzieckiem do Idt dwóch. Do- 
tąd dziedzina ta była zupełnie zaniedbana i 
w Polsce w tym zawodzie bylo zatrudnionych 
wiele cudzoziemek - były to tZ\II'. "nllrsy" 
"Boduenki" zastąpią je z powodzeniem. Kur- 
sa, o których mowa zo;tały ot\ll'arte dopiero 
rok temu: I absolwentki, które je z wiosną u. 
kończyły zostały w lot rozchwytane, 050b}l 
z ukończoną szkołą powszechną, kochające dzie- 
ci - zdrowe, a nie bardzo mające środki 
na dalsze kształcenie, pO\ll'inny o tym za\ll'odzie 
pomyśleć, gdyż brak nam facho\ll'ych rąk ,w 
tei dziedzinie. 


IV t1.ucz,/ciQ[lai 


. 


Ssst! 


nie budzić! 


1 


Mo:tna bez obawy spać na słońcu,- 
Jeśli się wzmocniło skórę Kremem 
NIVEA. Tylko NIVEA zawiera...... 
Euceryt, €rodek wzmacniający skó- 
rę. W tem tkwi tajemnica uzyskania . 
pięknie opalonej cery podczas sło- 
necznych a nawet podczas pochmur- 
nych dni. Nivea chroni pozatem w 
chłodniejsze dni przed nagłem i 
zbyt silnem ochłodzeniem ciała, a 
zatem przed zaziębieniem. 


Istnieje wprawdzie przekleństwo "Bodajeś CII- 
dze dzieci ucrył", ale zdać sobie trzeba i z 
tello spra\ll'ę, że nauczyciel;two - to "rząd 
dusz", to możność ksztatto\ll'ania charakterów. 
to wielka graca dla Ojcz)'zny, bo przecież \II'y- 
chowanie zostawia niezatarte ślady na całe ży- 
cie. Jednak jest to droga pełna cierni i w,/- 
boi, często zaprawiona .goryczą; wymallająca .............................. .............................. 
pełnego samozaparcia ,;iebie, dla kt6rej 'trzeba czania, może się okazać.. że nauczycieli je;t Naucz)'clelka szkoty, średniei ollólnok;zbłcej. 
mieć powołanie nie\ed\ll'ie takie, jak do sta- za mało. W jedn)';TI tylko roku ubi
llłym by- seminarium i liceum dla 
ycho\lla\ll'czyń przed- 
nu kapłańskiello. Jest to praca \II'yczerpująca ło przeszło milion dzieci poza .;zkołą. szkoli, liceum pedallollicznello, pedagollium i 
i na razie źle płatna. W danej chwili jest ni- Sposobiąc się do zawodu nauczyciel,kiego, przedmiotów pomocniczych w szkołach laWO- 
wet wielka nadprodukcja w tym za\ll'odzie, o trzeba pamiętać przede wszv;tkim, że i;tnieje dowych - po ukończeniu gimnazjum i li
ulT! 
posady w
ęc w 'Szkołach 
;zelkich tYPÓ\ll' jest bardzo dużo tVPÓ\ll' pracy. Należy \II'ięc tę spra- musi odbyć wyższe studia, następnie specjal- 
bardzo trudno. W Polsce Jednak co roku przy- \II'ę dobrze przemyśleć, aby nie popełnić błę- ne kursy pedallogiczne, które będą organizo- 
rasta przeszło pół miliona dzieci i, jeżeli zo- du, który się mści potem przez długie lata wane czy to w szkołach \II'YŻ5zych, czy też 
stanie zrealizowane ha5ło pow.:;zechnego na u- fatalnie. jako samodzielne uczelnie. Dalej obo
;ązuje 
............................
............................ ..................................... 


.. 


K 3 386. Sukienka z plótna' jedwabnego, efeklownit' 
przyb
ana mercżką, według zamieszczonej u dołu 
próbki. Potrzeba około 3.].0 m. maleriału, szer. 
BO cm. 
K 3388. Ręczna mereżka wylronana 11' dwóch 
Icolorach w sposób, jak próbka niżej podan
 - 


ozdabia II; mił'ł suklenkę lnianą l ub jedwabną, na 
którą potrzeba okolo 3,70 m. malerialu, szer. 80 cm. 
K 3387. Prosta lniana sukienka z szlalde'!1 mereż- 
kowym w serduszka (próbka). Ilość malenalu 3,10 
m. pł6tna lnianego, szer. 80 cm. 
K 3389. Popoludniowa sukienka z lekkiego jedwa- 
323 


biu o miłym, proslym kroju, ozdubion.a r
czn" me- 
reżq. Potrzeba okolo 4,80 m. malenału. szer. 80 
cm. 
Kroi
 JOwyższe (Beyera) nabyć moina w naszej ad- 
rrunisluqi w cenie 2,- zł za szruke,
>>>
Jeszcże 1-2 Idnla praktyka 2esło be!płafnw. 
Sm:Inlo lIC7;łC, trzeba od ukończenia liceum 
mleć "jeszcze 7-8 lat nauki. 
Nauczycielka śpiewu i muzyki w szkole Ired- 
nlei musi mleć ukończone I..-on3erwatorium 'mu- 
zyczne, do którego przyjmowane są kand ydatld 
po ukończeniu średniej szkoły ogólnok;;;ztał- 
cącej; nauka trwa 3 lata_ 
Aby zostać nauczycielką rysunków trzeba od- 
być stuola : w Państwowej Szkole Sztuk Piek- 
nych w Warszawie; w Akade:!1i1 Sztuk Pięk- 
nych lub 
7kole Przemysłu Artystycznego w 
Krakowie; na wvdzi:lle Sztuk Pieknych w u- 
niwersytecie w \\'Unie; w Szkole Sztuk Zdob- 
ł1iczych I. Przemrsłu Artvstycznego \\:'e Lwowie 
i w Poznaniu. - Czas trw:mid -nauki około 
3 la ta. 
W miarc rozwoju kulhlry fiz\,cznej - na- 
uczycielki i instruktorki sportów i gimna- 
styki bCdą coraz bardziej .poszukiwane. W dzie- 
dzinie tej szkolnictwo nasze mamy postawione 
wspaniale - ;;ą to luksusowo urządzone szko- 
ły internatowe. Nauczycielki twlczeń cielesnycb 
muszą ukuńczy
 dwuletni Państwowy Instytut 
Wychowania Fizycznego na Bielanach pod War- 
szawą, albo trzyletnie studium WychoWJUlia Fi- 
zycznego w Poznaniu lub w Krakowie. 
Nauczycielki robót ręcznych muszą ukończy
 
dwuletni Instvtut Pracy Recznej w Warszawie. 
Nauczycielką Szkoły .Powszechnej może zoslać 
osoba, która po ukończeniu szkoły pow.;zech- 
nei i gimnazjum nowego typu, ukończy 3.let- 
nie liceum pedagogiczne lub też: czterolet- 
nie gimnazjum, d\'l'uletnie liceum ogólnokształ- 
cące i dwuletnie pedagogium. (Obecny typ 
seminariów nauczvclelskich zostanie skasowany)'. 
Oprócz normalnych szkół powszechnych, ma- 
rnv jeszcze specjalne ;;;zkoły dla niewidomych, 
głuchoniemych, dla nledorozwlniet)'ch I upo- 
śledzonych fizycznie. Nauczanie tego typu dzie- 
ci jest oczywiście o wiele trudniejsze I bar- 
dziej męczqce. Aby temu podołać, trzeba mleć 
gorące odczucie potrzeb tych nieszczęśliwych 
dziecii wyjątkowe opanowanie, cierpliwość i u- 
miejetność łatwego wypowiadania sie. P.onad- 
to nauczycielka dla np. głuchoniemych musi 
mleć 'bardzo wyrazistą.' mimikc. ' 
Nauczjcielką w szkole specjalnej mozna zo- 
stać, mając te same kwalifikAcje, co do szkoły, 
powszechnei plus specjalny kurs pedagogiki dlą 
jednostek upoŚledzonych. 
Reasumując to wszystko, trzeba pamletać, .
 
na droge pedagogiczną iść mogą wyłącznie 
jednostki kochające młodych - rozumiejące 
posłannictwo swej pracy - obdarzone cudow- 
nym darem pogody. i równowagi ducha - po- 
siadające zmysł organizacji i czujące potrzebc 
pracy społecznej - no i bezwzglcdnie zdro- 
we i poSiadające niewyczerpanI' zapas sił j 
odporności_ 


M_ S. 


nd J2tzźdq 'P0rq · . . · 
Moda stała sie wyrafinowaną i stawia wo- 
bec kobleh' wymaganh coraz to wleksze. Nie 
dość wiedzieć C'" ubrać i jak sie ubrać, ale 
trzeba sie orientować w nauce o proporcjach. 
;re arybnetvczne fonnuły - nie przerażaj- 
cie sle miłe Czytelniczki - dotyC7;ł tylko rc- 
kawów. Trzeba bedzie umleć odróżnić rekdw 
trzy ćwierci, .111, 1/2, 1/4. 
A w tym tkwią pewne subtelno
. Bo jak- 
że małe są różnice w długości rckawa l/l a 3/4. 
Moda blei.1cego sezonu długi rekaw uwzglC d - 
nia tylko przy okryciach i sukniAch, które 
nosimy podczas najgor
zego powietrza I... 
mało dbając o sz\,k, wreszcie przy pewnych 

portach i w podróży. Ale i tutaj znajdziemy. 
pewną kokieterie, o jaką dawniej nie dbano. 
Widzimy mankiet przy takim rekawie i to 
dość efektowny, przybran y jeszcze guzikami. 
Najwickszą popLlarnością cieszą ..ie suknie 
żakiecikowe. Praktyczność ich bedziemy mogły 
ocenić i w chłodniejsze dni, kiedy pod żakie- 
cik b
dzie można włożyć bluzeczkę - robiąc 
w ten spo.ób z sukienki kostium. Przy takiej 
sukience Ź3klecikuwei obowiązują rekaw)" 3/". 
też najlepiej z mankietem w tym samym ko- 
lorze, co całość I1tb w kontrastowym, ale wte- 
dy także muszą być l rewersy przy kołnierzu. 
Kołnierz I mankiety przypina sie na zatrzaski 
I można je za każdym razem zmienić na nowe. 
Na popołudnie - uroczo wyglądają po- 
wiewne suknie wzorzyste. Elegancka pani no- 
si je za
 z okrydem z lekldego materia- 
łu. Dla IIClJIDłv.di nań go1ed
 moa 
 


Uczelnie lawodowe dr. med. J. $wltalskleJ 
Radzimy zaplsaf sit: na .... 
4-miesięczne Kursy Racjonalnej Kosmetyki 
2-letnie Koedukacyjne Kursy dla Kształcenia PiOtetyków Dentystycznych 
2-letnie KURSY SANITARNE dla Kształcenia Pomocniczego Personelu 
Lekarskiego. ' 
Informacje i zapisy: War s z a w a, Al. Ujazdowskie 37, tel. 8. 92. 77. 
Ilość' słuchaczy ograniczona. 
............................................................G. 


narzutki plisowane z takimiż rekawaml 1/2 
Długość narzutki dowolna. . 
Przy sukienkach na wieczór - najwięcej 
widzi siC relulwów 1/4 - bufiastych. 
;re rekawy 1/2 i 1/4 to symbole młodości, 
wdzieku, ra.doścl. 
Być może, że fonne ticli krótkicli rckawów 
rwzieto z ludowvch kosti!lmów; lecz ,nie pierw- 
szy to raz, że moda zapożycza sie u sztuki 
ludowej. Zle na tym nie wychodzi. tkwią tu 
zawsze nowe możliwości I :Zrywamy wreszcie z 
skostniałymi fonnami. 
Przybrania, jak kamizelki, plastronYt łaro- 
iły i ;riuszki w.azelkich fasonóW' i I"odzajów nie 
r;traciły z dotychczasowej popularności. P.amle- 
tajmy tylko o tym, by zbyt fantazyjnych przy- 
brań nie łączyć z sportowym krojem oukien.' 
Pojawiły sic: jako najmodnlej
 ozdoba - 
j(!UZiki z ceramiki, przedstawiające motyle. kwia- 
ty i głó\'l'ki zwierząt. W stosowaniu Ich - 
jako akcesoriów bardzo ekscentrycznych - na- 
leży zachować dużo umiaru. 
Poza tym - tak samo, jak na wrosnc, 
tak I obecnie widzimy na sukniach i płasz- 
czach kieszenie najrozmaił3Zych wielkości ł 
kształtów, umieszczone w najr6tnlejiZYch miej- 
scach. Pożyteczne ;;ą on;e i wygodne, bo mieści 
sic: w nich niewielka chusteczka do n051, pła- 
ska papierośnica, ołóweczek, mała puderniczka, 
czy też nleodstepna kredka do ust. Możliwe, 
iż nie ten cel przyświecał twórcom mody przX 
kreowaniu modeli z kieszeniami, bardziej praw- 
dopodobne jest, iż służyły one raczej jako de- 
tale dekoracyjne przy sukniach i pła
ch, 
Mimo to nie da sic zaprzeczyć, iż kieszenie 
poza momentem dekoracyjnym przedstawiają du- 
żą wygode. Najczęściej spotykane są pro..tokąt- 
ne fonny kieszeni, widzimy jednak także kie- 
szenie w formie kwadratów, wielokątów, etc., 
ale zawsze ;;ą one dość ouże i rzucające 
ic: 
w oczy. Niektóre kieszenie. odstając t tworzą 
rodzaj torebek, Inne układane są w drobne 
zakładeczki, j
zcze inne -;;ą ..tebnowane, No- 
wością w tej dziedzinie są kieszenie ;l mate- 
riału kontrastowego. lako standartowy projekt. 
może służyć następujący model ..ukni pary- 
skiej: nleble.;ka wełniana ..uknia z dużymi kIe- 
szeniami z czerwonej "flory" 'IV formie kopert, 
przy szyi mały płaski kołnierzyk, który na- 
daje sukni 3zczególnie młodzieńczy char.ikter, 
czarny lakierowany pasek, pół długi rekaw. 
Haftowane kieszenie nie są właściwie po- 
mysłem nowym. Nowością .są łylko motywy, 
które zdobią kieszenie. oraz dość często 3po- 
tylulne aplik.1cj
. Na pierwszy plan wYSUW;Jją 
sie monogram\', kwiat)' i motyle, a poza tym 
kotki, pieski, kaCZU3Zki I inne okazy flory i 
fauny. 
Popołudniu i wiec2JOrem - coraz .wiecej 
już widzi sie płaszczy; oczywiście najwięcej 
modeli jeszcze - o rekawach krótkich i bez 
kołnierzy, z przodu otwartych - tak, że wio 
doczna sukienka zyskuje siłą kontrastu k0- 
lorów. E. J. S. 


o 
uknl nd Ldlo 


W ostatnich kilku latach nie mieliśmy zde- 
cydowanego podziału w wyborze materiału na 
letnie suknie. Matowe' jedwabie o prostych l 
drobn}'ch ,wzorach nosiło ..le przed południem, 
te same - z połyskiem ukazywały !iiC p.. 
południu I wieczorem. ifegoroczna moda przy 
całej swej różnorodności. daje zdecydowany typ 
sukni noszonej przed I po południu. Nowość, 
piękne materiały koronkowe (clą-gle jeszcze bar. 
dzo drogie!), haftowane tłuk I organdyny, za- 
sze modne chiffons - pojawiły sie w sklepach 
'IV olbrzymim wyborze. Suknie z tych materia- 
łów nosi sle obecnie .vł,cznłe po południu. 
.ile .y.ł.cz,roR 8A0'P0do.ał
 I Iroaroato.olt' 
324 


i strojniejszy charakter wymienionych gatun- 
ków. . 
Ogólnie słyszy ..ie zdanie, ze niesportowq, 
prawdzi\'l'ie letnią suknią najidealniej tworz)' 
lekka c;zata, czę.;to przejrzysta, w subtelnych 
kolorach utrzymana, troche przypominająca "pa- 
sterke" XVlIl-go stulecia... Dla swej kobie.:n- 
ści. dla pieknie, bo miękko układających siC 

ałl. - suknia ta jest noszona chetnie przez 
wszystkie kobietv. 


. 


.-- ,
 
- ł 'ł.-ł.:.,_
 
-.".. 
i'.\;Y \ 
.{:;;',
 ' 


: 
... 
 :.;n
 l, 1/ \ _1 


 
 
 
 N
 
Jj
..iL : '£

-:. 

 }',.. , '
 
-
 
... . 
/: -'
 \ 


 ".


:¥; 
 
{ . oj,.:.,! 
. I" ' 
t:.
 '6-. 
, -. 
 
nJ .$ .
 
) 1 'J."-- . '
: ' 
l 
 .., ił; fi\!. 
, 
. . '- J 
::. 
\ fł l 
:..\' " '. $ - ". '" 
.o.. r: '.' 
.. ..
 ," .. ł. 
'\: 
, . ,. ". 
1 1 
 


"'" 
.,.... 


,,; 


:1\ . If':' 

 
'\'
, '""'4,., 

t\, 
,; 
 


:, 


/1
;t- 

..."lL- 


P.roJektowana tu suknb, uszyta r o1'gantlynv 
lub woalu ma na celu' zwrócenie uwagi na 
typ najmi1szei w letni
j porze noszonej 3uk- 
ni, którą same unowocześnimy, ozdabiając ją 
haftem. Haft utrzymujemy w pastelowych 2 
odcieniach lub kolorach (oryginalny wzór o- 
bok modelu) i wykonujemy go d\'l'ustronnie, 
mając na uwadze przejrzystość materiału. Za- 
ieżnie od tła sukni, hannonizujemy kolory haf- 
tu. Pare lat temU tak bardzo modne jasno 
niebieskie woale powracają dziś na widownie 
ze wzglCdu na najmodniejszy obecnie kolor 
błekltnł'. Motyw haftu może być założony tym 
samym co tło sukni kolorem, lub pokryty 3ub- 
telnym zestawieniem dwu Innych barw. W ten 
sposób uzyskamY efekt naimodniejszych od- 
mian przezroczystych tkanin. Seledynowy, kolor 
połączyć można z blado - ró2Jowym i clem- 
IDO - zielonym haftem. Jasno - błekltną suk- 
nie pOkryjemi haftem biało - ż6łt
"1tI. Aksa- 
mitne kokardki przy szyi i rekawach w każ- 
dym wYP;ldku mogą. być czarne, bo Obecn.1 
, moda lansuje to zestawienie nawet w białych 
sukniach. 
Wystarczy przejrzeć garderobe I wybraw- 
szy odpowiednią suknie, upiekszyć 'ją I zmo- 
dernizować łatwł'm haftem. Urozmaicimy. I 
wzbogadmy nasz zapas na letnl
ko zabranych 
toalet, zyskując now:!, może najmilsZ4 8I.Iklenkc. 
Na "wyczarowanle't takiej sukni - wystarczy 
zaledwie kilka długich letnich wieczorÓW'. 
/.. 11..
>>>
'Kil". ro66I 


3-d u
z'łd 
ukl.1łk4 'l 
Zanim siC przysqpl do ;zycla t materiał 'lV1. 
nien być zdekatyzowany. W tym celu skrapi,J 
się go wodą, przekłada wilgotną 
atq I 
zwija. Po godzinie względnie dwu rozwinąć I 
prasować przez wilgotną szmatkę, wyouszając 
tkaninę dobrze żelazkiem. 
Przy szyciu .;ukni należy uwzględnić na- 
stepujące momentv, biorąc pod u\'l'agę leli ko- 
lejność: 
])' przygoto
anie formy przysto.owanej 
o 
osobi.;tych wymiarów, 
2) oszczędne rozmieszczenie i przyplCCle 
formy na materiale. z u\'l'zglednieniem 
kierunku włókien. 
3) krajanie materiału (dodając 2 -3 cm. 
na szwy). 
4) pętelkowanie. rozcinanie pętelek I fa- 
strygowanie, 
5) przymierzanie i ewentualne poprawki na 
figurze, 
6) szycie, wyko6czeole poszczególnych" cześ- 
a I wszycie rc:kawów, 
7) zdobienie, jeżeli jest konieczne, 
8) prasowanie I inne wykończenie jak: u- 
suwanie ta.;trygi .przyozycie ramiączek, 
przyszywanie guzików itd. 
Chcąc Czytelniczkom "Mojej Przyjaciółki" u- 
możliwić samodzielne u;zycle ..ukni, opiszę do- 
kładnie powyższe o.;iem punktów i objaśnię je: 
]) Formc z papieru należy koniecznie do- 
kładnie przvsto,;ować 'do awolch wymiarów - 
pamiętając o tvrn, że efekt wykonanej sukni 
przez nas, .o,;l:w;nlemy tylko dzięki do,;konałej 
formie. Posługując sic: tablicami kroju I od- 
bijaniem form z arkusza krojów, należy tak 
postąpić. wyłowić potrzebny kształt do wy- 
szukania odpowiedniego znaku. który j
t po- 
dany przy modelu sukni, a po odnalezieniu 
formy, pod ublicę krojów podłożyć papier I 
radełkiem odcisnąć formę. Zmierzyć' według 
swych wymiarów I ewentualnie przysto
wa
 
do swej figury. 
2) Wymiary do sprawdzenia formy. .;ą na,;t.: 
ob'lt'6d forsUj 
obwód pasa. 
obwód bloder t 
długoŚĆ sukni. 
długość rękawa. 
Przystępujemy teraz do o
cz
nego rozmie- 
szczenia form y f przypi
. Przy rozmieszcze- 
niu form sukienek na materiałach wzorzystyeli 
trzeba uważać, aby wzór materiału zgadzał 
siC we W5Zv,;tklch częściach SZ}tej sukienki. 
Przy szyciu akoamitu zwrócić uwagc na kie- 
runek włosa. Po przypieciu formy trzeba .;twier- 
dzić, czy wszystkie części ,;ą dobrze ułożone, 
dodać materiału na SZVI\Yi l przY3tąplć do kra- 
jania. . { . 
4) 'Przed fastrygowanlettr' pętelkowaĆ-. Pę- 
telkowanie jest oznaczeniem linii do fa3trygo- 
wanla jednego materiału na drugi. Układam)l 
równo obydwie części i fastrygujemy drobno 
po linII. która ma byĆ- Odbitat aby z każdego 
ściegu t)OW'3tawała pc:tla. Po odznaczeniu przy- 
cina się pętelki. Ryouoek jak wygl
d. 
telko- 
wanle podaje: niżej. 
P.rzv fastrygowaniu clenkicH materiałów, jak 
jedwabie. dajemy ściegi długości 1- 11/. cm. 
i takie same odległości należy zachowa
 ml
 
ŚCiegamI. 
Przy grubszycH materiałach dawaĆ- moiej- 
sze ściegi I odstępy. 


to 
, I lo 
\ \ 
I 

f 10 
I 
10 
I 
)lO 
I 


5)' Robimy. Irraz p1
 prlY2J1lackt. da 
ttó
 trzeba 
 Całą sfastry
 IUtJed. 
kC bez 
t.awÓ'll. E.łMtualne poprawki powiuna 
właściwie zrobi
 druga osoba. Następuie druga 
przymiarka suldenld iuź :I poprawq l upev- 
niamy. siC. czy. można suldenkQ z,łz:vw.d 
!ł- 
końaenle suldenki jak: wy,krój 
 szyj - ob- 
szywamy. skooem materiału. dołu. szyi, roz- 
porków, rc:kawó. ltd. Jmll S\ lekkie materia- 
ły. ,podltładaj=łc dół ltrzyżrku]emy, 20, . nie 
podszywamy. kry:to, aby. ściegi ole by.ły. IWid
- 
ne. 
6) Rozprasowujemy wszystkie zaszewld i szwx 

e, w ogóle całą sukienkę. Rękawy 
y- 
konczone I wyprasowane przymierzyć, up
ć 
szpileczkami na osobie l wozvć. 
7) Wykonać w miare: potrzeby. ozdob!o 
Wy.bór modelu sukienki jest uzależniony od 
rodzaju materiału. ifkaniny lekkie nadają się 
na falbanki, marszczenia. Grubsze jak np. len 

uszą być użyte na modele pr
te. Wybiera- 

ąc model s
kienki, należy mieć na uwadze. 
ze prostota 1 celowość są podsta\'l'ą estetyki 
Jadwi£a ZdrojewskG. 
(jar!Jonka Z włóczki 
,(jtlncjana" I marlai "T rójką E 
Ul Koltl" 
Materiał: 60 - 80 dkg włóczki Gen- 
cjana" marki ..
rójk.1t .. Kole", druty. nr.: 2,5, 


, 


_r
 
C 
( 

 

 
t 
J 
) 
) 
:ł 
ol  łJ " "" ","" v v " 


3 


... 


325 


.Poulem1l 
q . odl!21eln" ClIlI- 
c1acU .... echematu kroju. lherablam)l lllito- 
puj=łcym lcieg10n : po prawej stroo1e roboły 
przerabiamy, oaprzemlan 5 oczek naw
ót, 1 
wprost. p..rzez 5 rz
ów wypada ł .ą stale oczka 
prawe nad pcawyrni, lewe nad ewyml. lfIeraz 
przerabiam! jeden rząd cały po prawej .stronie 
nawywrót, po lewej wprost l zaczy.namy. od 
po:z:itku. przestawiając jednak wzór tat, aby. 
oczko prawe wypadło nad środkowym z po- 
przednich pięciu lewych. W dalszym ci
 prze- 
stawiamy stale wzór co 6 rzędów- - Obliczamy. 
po:z:itkowe Ilości oczek dla wszystkich cz
i 
przyjmując, że w}:padają 3 oczka na l cm. 


ł 


t 


I 
i I 
." 
_u I 
'i 
:1 I 
... 
..- I 
I c- 
J. I 
i ii 
! , I 
I ł 5 I 
I . I 
I I 
I la 
I 


- 


..... 
i: 
" 


----- 
WszY3tkie czl;śd spódniczki zaczynamY od 
dołu i po ukończeniu ich układamy fałd 
 
przodu tak, aby x wypadło na x, po czym za- 
stebnowujemy prawy przód spódniczki na le- 
wy. Górnv brzeg fałdu przymocowujemy. nle- 
........................Og.... 


nowe wt6czld 


na rezon 
wiorenno I e t n i 


ADVLLIJ 
I 1 
"E;MCJAH 
I I ' 
......I
'G A 

I 
.I P I R:E'"J\ 
I I" ff 
WE RPJtfił(A 


, 


w
eCZ"'WlkIN"""T. -..- ",AJCC.
IIU_
>>>
' 


włdocznrmi ściegami pod SpOdem. Boki .p6d- 
\liczki zeszywamy, pozostawiając po lewej 
tro- 
nie zapięcie. które zaopatrujemy w spodniq 
list@wkę i zatrzaski. Górny. brzeg 
pódniczki 
wsz
'wamv w gurt. 
Na żakiet w\'konujemr osobno boki przodu, 
gdzje wrabiamy otwory na kieszonki. zakończa- 
jąc odpowiednią ,ilość o::zek i nabierając w tjm 
6amrm mkjscu w na5tępnym rzędzie tą samą 
ilośc now\"ch oczek. Karczek zacz
'namy od dołu 
w dwóch częściach, które w miejscu oznaczo- 
pym x łącz
'i1IY i tylną część karczku przera- 
biamy w całości. Na prawrm przednim brzegu 
wrabiamy tJ dziurek na guziki w ten sam 
lposób, jak otwory na kie.;zenie. Naatępnie brze- 

i karczku obrabiamy rzędem półsłupków ;zy- 
dełkow
'ch i przystebnowujemy. boki przodu 
pod rzędem półsłupków. Plecy u'szywamy w 
ten sam sposób. W otwory: na kieszenie wszY.- 
wamy kieszonki z cieńkiej materii. Rękau'y za- 
czrnam r. od góry: ,i po ukończeniu u'szywamy, 
marszcząc silnie u góry. Schemat kroju 
podany jest dla osoby: o 9l cm. obu'odu 
kl...tki piersiowej. 


kienki z b!ałej gładkiej organdyny: al do 
kolan ściśle dopasow
na i zasz\'ta w poprzecz- 
ne drobniutkie zakładki, od kolan suty kl03
 
bez zakładek - rząd zakładek na sam}'JII do- 
le. Zakładki biegną również poprzecznie na bu- 
flastfch rękawach, pod szyją malutki kołnie- 
rzyk "bebe". przód zapinany na drobne guzicz- 
ki. W pasie pęk pąsowych maków, 
W dalszvm ciągu bardzo modne są tiule i 
przyznać trzeba, że obok organdyny w zielonym 
karnau'3.le najbarc1ziej są odpowiednie. Prześlicz- 
na np. jest sukienka z tiulu w odcieniu 
zafiro- 
wym, usiana oa niechcenia gwiazdkami ze 
srebrnych pailletów. Bardzo praktyczny je
t fa- 
son o du'óch odmianach: sukienka obci
a z 
nagimi plecami, np. z różowego crepe satin. 
od pasa rodzaj nakładanej krynolinki z czar- 
nego tiulu, ściągniętej w pasie na czarnej ak- 
samitnej w5tążce. Krynolinkę można odwiązać 
i nosić 1ą dla odmiany na ramionach. jak 
- 
lerynę, związawszy ak33mitkę pod szyją. 


DroZ!/. 


Dużo jest kreacyj białycli jak śnieg - je- 
żeli chodzi o fasony. inspiracje greckie. Grecki 
strój, to draperb miękka ze .tanem umie3zczo- 
nym bardzo wysoko. udrapou'ana na piersi.Jch. 
spływająca fałdami na przodzie, a odkryw'ająca 


ntZ ziQlon'ł ktZrntZwtZł 
Zielo/1\' karna\t'ał w pełni, pogoda śliczna. 
aktualna jest wit;;c je,;zcze kwe5tia u'ieczornrch 
toa:et. \V hm roku mocJa s\lki
n wieczorowych 
na zielo/ll' karnawał j?st b3rdziej urozm'licom. 
niż kiedrkol9: i
k. \V\'bór jest olbrzymi zanhmo 
w rodZ3jU materiału, jak w kr Jju i ozdobach, 
które zJsbwiają mistrzrni.Jm igły 5Z-'rokie po- 
le do popbu. ,\łodne jest u'
ystko: nie triko 
letnie jedwabie w ban.\'ne kwiaty, chiffon}' i 
organdyn\", ;Ile i przejrzrste tiule. g3.z}"t ko- 
ronki cieniutkie jak mgiełka - suknie paj
- 
cze zdobi
J/1
 paHletami. aplikJ.cj3.mi z \'elouru, 
angiel,;kimi haft:tmi, u'stążkami itd. 
Sukienki skromniej
ze na ogrodowe, "gar- 
den party" najmodniejsze 5ą obecnie z ang-icl- 
skiego haftu. Sukienka taka jest bardzo prLe- 
zroczysta. naj ładniej uięc wygląda na jakiITI;; 
jasnym spodzie u' odcieniu pa,;telowym. Su- 
kienkę najlepiej sprau'ić bi:J.łą i mieć i:\o niei 
dwa spod v, np. blado-różowy i blado-zielon\! 
lub niebieski, odpowiednią do spodóu' ,;zarfę całe plecv .z tvłu. Używane są na to u'ełny, 
w pasie i mamy Iuź pożądaną cdmi
nę. prze.u'ażlli e m!ękkic: cienhJtkie angor}', lub jed- 
Zawsze uroczo wyglądają suki'nki z org1/1di. wabu: spłyu'a]ąte pk wełna, matowe i 5zont- 
Oto godny polecenia model młodocianej su- kie. 
..................................8........................... 


DZIAłA SZYBKO 
Nrf ORAŻNIAC 
SKÓ
V 


ICARTO"l/K ZŁ 1.50 


JiS STfMPNIEWII!l'POINAN, .. 


, 


.... 


.. 
i .; 

 
?ł-"'-' 


),.. 
. ,., 
.., ... 


.
 
.:;-:,; 
'
 
J.. 

.' 


IN' 


'(o 


ł 
.. 


"  


\. 


.- . 


,"\ ' 


... 
, 


... 


',- 


.? 


. . 
'1' 
i .. 

 . 


,f: 


\ 


\. 


. , 
fił.. · 0, 
.'.... . 
.
. , 
_l' 


. ł .... 
"" 


, .
. 
". ., ' 
, ,,. \. 
I ...' '.0. . ,. 
. ,,
.. . 
.. .......,.., ,. 
t:. 
 ' . 
" ':.:.. . . 
'lJJ 
. · '., 'lł...YJ,\ 
'.. . 1. 
t:- 


.... 


.. 


ł' 


. 
\\, . 
J1i. . ' 

" 


. 


-. 


ł 


4 


- 


.. 


\. 


-I  


t 


... 


"\ 
., 


J 


. 


Vo. 


.. 


.' .. 


Na wielkich wykigach IrolUlych .. Chantilly 1IID!na 
było zobaczyć najrozmaitsze toalety - nowoc
esne, 
O kroju . prostym t .rojne z tiulów: i koronek, w: 
r6I.Dycb Ityl&ch, &ontrłltJ. były wielkie, 
a20 


Istnieje niezmierna pomY3łowo
ć 'Gl wlect.o. 
rowycli letnich- strojach, jako jednak zasad. 
nIczy: punkt można stwierdzić. że modny. jest 
na wieczór wysoko umieszczony. .stan I pod- 
kreślone piersi. 
Zielony: karnawał " odróżnieniu od zimo- 
wego unika nagości - wszelki dekolt pokrywa 
tiulou'a lub gazowa mgła. A dekolty: są. inne, 
niż te, do których sit: przyzu'yczaiły:śmy.: od- 
słaniają raczej głęboko nie plecYt a obnażaj1ł 
całkowicie ramiona. Stu'it:rdzono t że rękau4cz- 
!ki i rękawy, u wieczorowr.ch toalet postarzają. 
Nie spo,;ób pominąć milczeniem - mody: 
najpiękniejszej. najbardziej .efektownej. mod", 
koronek. Byłv one już modne u' zimou'ym kar- 
nau'ale. jednak te, które nosi się teraz latem, 
są bardzjej przezroczyste. dOiłownie jak mgieł- 
ka; czarną koronkową 
;uknię nosimy, obou'iąz- 
kowo na jasnym spodzie. najlepiej na różo- 
wo - morelowym lub błękitnym. Suknia 1IPy.- 
gląda w całości raczej różowo niż czarno. 
L grubszych koronek lamowana je;t jako no- 
u'ość koronka 'Imana, naturalnego koloru lnu. 
Widziałam ostatnio śliczny. model z tej .tkani- 
ny. Na toalecie o kroju kr}'noliny rozrzucone 
b\'ło 5 czy 6 bukiecików polnych ku'iatów: ma- 
ków, chabróu', kąkolit z dodatkiem owsów. 
Panie, którrch nie stać na takie "modelowe" 
toalety, niech się nie martwią: w upalne let- 
nie \1('ieczory najładniej mimo wszY5tko wy- 
glądają sukienki ja5ne u' kolorach żywych, ma- 
lowane u' pąsowe, pomarańczowe i błękitne 
kwiaty. Nawet zeszłoroczną sukienkę można pę- 
kiem kwiatów, jakąś modną, dwukolorową sZJ.r- 
fą. leciutkim powiew'n} m płasz;:zykiem czy suli 
pelerynką z tiulu - tak zmodernizować. 'że' 
nikt się nie domyśli, że to nie najnowszV' 
model. 
Strojne w icczorowe sukienki nie mogą obXć 
się bez narzutki. Najmodniej.5ze z bobra - z 
reguły odmiennego koloru, kontrasty .,;ą w lej 
dziedzinie mwet faworyzowane; do czarnej suk- 
ni bolero z czt:-rwonej wełnianej koronki - 
tworzy pIt;;knv efekt, Najmodniejsze i najnow.- 
6ze są tednak b:Jlera z piór. 
l\ie zmczv to, żeby lisy nie były ':Iada.1 no- 
szone; ich królcw.5ka elegancja .,;prawla. ze na 
sali balowej. dancingou'ej, w t
atr
 i na każ- 
dym zebr.wiu towarzyskim, trudno sobie wyo- 
brazić 'dobrze ubrane panie bez obowiązko- 
wych narzutek z 115óu'. 


"Alothea" . 
.............................. 
GLOS ZHlER.\CZ.\ DO LrDZI 
DOBREJ WOLI! 


Dzięki pomocy ludzi dobrej woli uzupełniłem znacz
 
nie mój księgozbiór myśliwsko_przyrodniczy, klór)' 
udoslępniłem bezinleresownie w moim mieszkau:u 
(jak w hiiIiolece publicznej) każdemu pracującemu 
naukowo. Do lego zbioru poszukuję i nabywam: 
książki. pisma, kalendarze m)'śliwskie, aUlografy Judzi 
zasłużon)"ch w łowiecIwie, ekslibrisy, elykiely m)"- 
śhwskie z flaszek (żubrówka etc), slawly, regulamin,', 
leg:lytnJ.cje, dyplomy, lisly i koperty kółek lowiec. 
kich, z
r-roszenia na polowania, bale myśliwskie iiI'. 
Sp
cjalnie proszę o umożliwienie mi nabycia medali, 
żeloMw ! odznak łowieckich, noszonych przy kapelu- 
szach lub przy !dapach marynarek, a leżących 
bezuL)'I..."nie po szufladach. Proszę też o medal" i 
!Odznaki z wyslaw łowie:kich, lowarzystw opieki nad 
:zwierzęla:n, i ochrony przyrody, o odznaki myśliwskie 
pr) waln)'ch osób, za strzelania myśliwskie, żeway 
braclw s!rzelecki..h i za biegi św. Huberta, ora7 
tarcze slraży łowie:kiej i leśnej itd. Jedyna la 
moja w Polsce kolekcj1l. żelonów myśliwskich pójdzie 
w tym roku na wszechświalową wyslawę łowiecką d,' 
Berlina, gdzie reprezentować będzie dorobek Polski 
i w lej dziedzinie, przedslawiaj'łcej molYwy łowie- 
ckie w sztuce grawerskiej ilP' 
Proszę leż o ,,
adomości o dawnych zwierzy{icad. 
i kulcie św. Huberra w Polsce oraz o adresy osób, d" 
kl(,rp;h mógłbym się zwrócić w powyższych sprawach, 
Inne p:sma, do których dotrzeć nie zdołalem, 
proszę w imię slusznej sprawy O łaskawe prze 
drukowanie lej odezwy., _ 
IOZEF WLADYSLAW KOBYLA
SK 
kapilan rezerwy 
I!IlaTszy referendarz P. K. P. 
Warszawa I, ul. Górnośląska 16, m. 38 
............................. 
OBJASNIENIE 00 OKŁADKI: 
W pogoni za rybkq - fot. W. Zoorowsk, 
Ostróg nad Horrnlem. Zdjęcie wyróżnione IIJ 
konkursie fotogr. ..Moiej P..rzyjaci6łki".
>>>
::..A' 
. ;, 


.,......,. 


" 


;' 


k 


" 


. 
..#I ,. 

. 


; 


"': 


./. 


,
 


 
.. . 


.."'f .
  


"  


łłr. 


,"to. 


;i 


Ił 

 
M-, 


.,i/' 
:łł 
 

);ł 
,...,.,.. 


1f' 
, \... 

 
JJ ł 
 
ł t 
ł t- 
- 
ir 
,'. k" 

 ) 
+- 

"',jI.. 
.. , 
 ..... 
... 
, 
I 

 . 


,
 . 


" 


l  


{ 


" - - 


J 


,. 
t 


; 
': 


',
.' 


ł !t 


,. ,. 
'
'
 " 
 


.ł...... 


;. vJ:
 


.
 


4 

.. 


\ 


.. 


ł. 
!;f -.,; ł 


'f,  
i,,"'! '1 
'-.ł 


'" 


.t' 


I 


" . 


\,. 
" Ą. 


I 


'. 


.":. 

 
. 


· 
 1 ' J 
, 


'4 


..,........, 
'\Ą 
l 


" 


, " 
:'ł: 


. ' . '\" . '
 


l
 
. 


*,',.. 


. 
 


" 


,- 


$o- 


'J- 


" 


,,' 


'_45': f 


\,. 


, 
\ 


'. 


-.'" 


Ił
 "I 


4. 


" lt " . 


.... 


'f- 


t 


.,
 


\ 


\ 


. 


" 


.. ' 
.. .... ł." 


.. 


, 
, " 


:.t, 


. 

 -
-. 


'"II  


." :. 


',", 


-k 


} 
" 


:.. ...: 
f" 


,;
 


",";"'::"': 


ł 


:'1 ,","" 1."4 


,
 
. 


_fi 
J' 
 .::ł 


.: 


. 
 


I 't . . .
 l ' 
ł ! t 
t ! ! 
f f: ! l! 
t I '. Ii f 
L f ł '- t l I. .
, 
.. 


;,' 


-f Jf -" 
"'::' j .O)LU, 

. li ir"tl 


.. 


-'  


- 


" 


'\ 


---.J
>>>
Wanda la£ienka Sliwina. 


5ka.za. na. 
łońcu 


'/(artki z pOlllietnikil. ślJpca). 
Część 1-sza. 
W ł"ojskowvm 3Zj)italu na froncie, ockną- 
łem si
 po długiej, bezprzytomnej chorobie 
- ślepcem, 
Siostra Helena, czuwajaca przy mnie, Aodkim, 
młodzieńczym głosem 3Zeptaia mi blowa pocie- 

hy i ufności w łask
 Bożą, ale ja czułem 
si
 żyjącym trupem i żadna iskierka nadziei 
nie przebijała stra.;zli\'l'ej ciemni. roztaczają- 
cej swoje .;krzvdła w głębi mej !.;toty. 
We dwadzieścia pi
ć hit zamkn
ły sie za 
mną odrzwia chłodnego lochu na \'I'ieczvste 
wiczie::tie, gorsze niż Ślnierć. którąbym ponió3ł 
z rozkoszą, dla ch\'l'ały mego kraju. Ta ofiara 
wydawała mi się ponad siły i ponad - mi- 
łosierdzie Boże. Jakto? wi
c nigdy już, ni- 
gd... nie rozraduj
 wzroku słodkim czarem dziew- 
częcej urody? Nigdy nie ogarnę miłującym' 
oczyma Po!ski? Tej - której 'piekność i b0- 
gactwo wyrywałem z rąk zachłannego wroga? 
Nigdy, żadna radość życia nie rzuci mi Sl
 
w ramiona, pełne młodzieńczej 
k5tazy I naj- 
czyst3z)'ch porvwów? 
ifrup - 
wiadomy swej śmierci i zabląkany 
na pokute wśród ludzi! 
Łzy spłynęły mi po twarzy gorącym stru- 
mieniem. ' 
- Siostro! - wy.;zeptałem z wy..iłkiem 
- jaki też \'I'ygląd mają moje OCZ),? 
Siostra milczała chwile. widocznie tłumiąc 
łkanie
 
- Pan jest śliczny i ocz
ta ma jak naj- 
cudniejsze chabry, mieniące .ii
 w słońcu, pa- 
nie poruczniku! 
Głos jej drżał, jak potrącona struna. 
- I nie jestem odpychający? 
W odpowiedzi uczułem na skroni ciepłe, 
jedwabiste dotkni
cie. Sekunde m\'ślałem, że 
płatek róży, cudem jakimś obdarzył mnie pie- 
szczotą, ale to były usta .;iostry Heleny. 
Prawie jednocześnie. z ocząt jej spłvn
ły 
mi na czoło d\'l'ie łzy. Zrobiło mi się błogo. 
Nie jestem wstr
tny! Choć tyle, choć tyle 
zosta\'lił mi Bóg! 
Skoro ma si
 dwadzieścia pieć lat, nawet 
taki drobiazg jest pociechą. Budzić litość j 
odrazę - to straszne! Łza I dygocący żal... 
wyrywają z przydrożnego pyłu, \'I'iodąc ku 
szczytom. 
- Bóg ci zapłać. siostrzyczko Heleno! - 
szepnąłem, zdejmując końcem palców wilgoć 
jei łez 7.f swego czoła i niosąc je do ust. 
Gdy odjeżdżałem z.
 szpitala do domu, od- 
czułem w całej pełni marność swego istnie- 
nia. Prowadziła mnie pod ręk
 siostra He- 
lena z pomocą sanitariusza, a droga przez 
pokoje szpitalne. progi i .;chodkl, aż do ocze- 
kującego auta, była pierwszą, ja.;krawą pró- 
bą mego niedoł
stwa i bezradności. P.otem.. 
był ich cały smutny szereg... 
I ta trwoga przed ośmieszeniem sie lub 
szykaną. jakaż męcząca! 
Osiaołem na wsi w skromnym dworku u 
ojca. Serce matki było słabsze od mojej śle- 
poty, bo bić przestało, zanim wy3Zedłem ze 
szpitala. 
lle mi było, nieszczęśnie i samotnie. Nie- 
licznej służbie prawie zawsze brakow-ało cza. 
su na usłużenie mi. Ojciec z początku w..p6ł. 
auł i płakał. putem - oddał si
 gospodar- 
stwu, unikając mego widoku. Całe, nieskończe. 
nie długie godziny spędzałem w fotelu, tepo 

patrzony w siebie, czując z żalem t wciąż 
Wzrastające siły i zdro\'l'ie. 
Aż pewnego dnia spotkała mnie nagła I 
osobliwa nie.;podzianka, 
Do naszych najbliższych sąsiadów prz)'jecha- 
ła jakaś 'daleka krewna. dotąd mi niemana 
i złożyła nam wizytę, prawdopodobnie przez 
ciekawość. ponieważ moje kalectwo budziło sen- 
sacj
 w całei okollcv. Była to osoba żywa, 
głośna i wesoła. Towarzyszyli jej nasi są- 
siedzi. 
Zaraz na wst
pie zaczęła mi okazywać lIPIe- 
le zainteresowania. Spytała o imi
 i wiek, w 
godzin
 potem już nazywała mnie "panem la- 
sieńldem". "dziecinką" I "małym cudaczkie!J1", 
wyciągn
ła z fotela na słońce, klepała po ra- 
mieniu i uściskała moją zniewieściałą rekt;. 
troche boląoo. 
,Wniosła jednak oźy,wienle 1111 zasklepione Iv:- 


cie ślepca i nietvlko rad słuchałem jeJ swo- 
bodnei rozmoWVt ale w chwilach samotności 
tęskniłem za nią- P.o kilku wizytach dość czc- 
stvch. panna Maria pociągnęła mnie 1111 ogród 
i posadziła na ławce. 
- Panie Jasieńku! - rzekła jakim
 innym 
głosem. - Pan jest śllcznYt kochany, milusi 
i bardzo samotny_ Panu niezbędną je.;t kocha- 
jąca Istota, opiekunka i trochę czarodziejka, 
która bv dała panu choćby prowizorium szczc- 
ścia. Na to potrzebne są także pieniądze. A 
ja pana kocham i jestem bogata! 
Zaskoczony trm wyznaniem t nie zdoby'łem 
si
 na odpowiedź. 
- No. oczywiście. Kochać mnie pan nie 
może. ale pan mnie pokocha ł W miłości nie 
. zawsze oczy jedynie dać mogą 3Zczęście. Niech 
pan si 
za.;tanowi i namyśli. ja jestem go- 
rowa! . 
I rzecz\'\'I'iście była goto\'l'a, bo uczułem !PO- 
koło szyi miękkość 'jej ramion I ciepło u.;t 
na czole. To mnie zdecydowało. 
Ja tak stra3znie pragnąłem miłości. ;rak o- 
pętańczo tęskniłem do obj
ć kochającej ko- 
biety, skazany ,na wieczyste osamotnienie i pu- ' 
stk
! 


Panno Mario! A czy zastanowiła siC 
pani nad moim niedoł
sł\'t'em? Czy nie nl- 
bierze pani do mnie wstrętu, po pewnym cza- 
sie? - wysZt:ptałem wzruszony. 
- Och! panie Jasieńku! Uroda pańska jest 
tak rozbrajająca, że tylko szczęście I wieczyste 
kochanie dać może! 
Mój ojciec i jej rodzina byli już widocz- 
nie świadomi naszej, jak mi si
 zda\'l'ało, ta- 
jemnicy. bo nie okazali najmniejszego zdzi- 
wienia. gdv panna Maria, z pe\'l'tlym odcieniem 
rubaszności, przedstawiła mnie, jako ilWego na- 
rzeczonego. 
Czułem się dzi\'l'nie zaw.;tvdzony- Zrozumia- 
łem dopieru teraz, dlaczego młodzi śle pc v ma- 
ją zawsze przylepioną uprzejmość na zdetono- 
wan)"ch twarz.:.:h. Bo to doprawdy, taka głu- 
pio męcząca sytuacjł - nie widzieć, a być 
widzianrm,.. Nie podchwytY\'l'ać spojrzeń', mo- · 
że ironicznych lub drwiących... Jak aktor na 
scenie, w którego wlepiają si
 natrętnie t y- 
si4czne oczy, z czeluści nieoświet!onej wido\'l'ni. 
- A Maryśka kontenta, że sobie chłopca 
z!apała! - usł'{3załem nap:łe głos, naszego są- 
siada. . 
Wyobraziłem sołie w tej ch\'l'iIi radosnk' 
uśmiech na twarzyczce mej narzeczonej "I roz- 
jaśniłe:-!l się także. 
Marysieńka bardzo nagliła o ślub t jakby. 
w obawie. że kto inny jej porwie ślepca- 
niedołęg
. la podtrzymY\'l'ałem te jej zabiegi, 
bo naprawo
 bardzo mi si
 uprzykrzył fotel 
i moja w nim samotność i cieszyłem ..i
 e- 
gois.ty
znie. jak dziecko, z bogactwa mojej przy- 
szłe] zony. 
- B
dzie nam strasznie dobrze, Jaśku! - 
mÓ\'liła nieraz, całując dziwnie słodko moje 
ociemn!ałe oczy. - Ja bywam mocno .zajeta, 
bo majątkiem r
dzę sama, zaledwie z pomocą 
ekol}oma. Ale tobie zgodz
 lektork
, b
d
 ci
 
WOZIĆ na spacer powozem, każ
 cI
 bujać IW 
hamaku. a wieczorem, po robocie, to już ty 
mój, a ja twoja. 
Rumienił mnie ten finał i o luby dreszcz 
przyprawiał. , 
I zacząłem strasznie t
sknić za widokiem 
mojej narzeczonej. 
- Ojc.
e, jak też wygląda panna Marla?- 
- zapytaiem kiedyś znienacka, gdy -upewni. 
łem si
, że je$teśmv ;;aml. 
Ojciec milczał cłiwll
. 
---' A jak ma wyglądać? Ma d\'l'ie nogi, dzie. 
"i
ć palców u rąk, głowę ma na karku... 
- No, dobrze... A kolor włosów? 
- Zdaje si
, że blondynka. 
- A ocz)"? 
- Dalibóg nie wiem! ' 
Troch
 mi si
 zrobiło nies\'l'Ojo. 
- A ile ma lat? - spytałem już całkiem 
nieśmiało. 
- Hm... - ch\'l'iIka wahania. - Metryki 
tom nie oglądał, ale od cleble t widzi mi sit; 
starsza I ' 
Ostatecznie' choćby i trocht; star.;za, to oo? 
Parnietam jedną z moleli ciotek, kobiete Jat 
trzydziestu paru, jak kwiat wabną I czaru- 
jącą... Pewno moja Marysieńka je.;t taka! 
Prawie zupełnie szczęśliwy stanąłem u oł- 
tarza. 
Kwiatv w r
kach Marvsl pachniały. cud01l1i- 
nie, jedwab jej sukni był prawdziwie mlek- 
ki, organy J!1'ały. przejmująco i tkliwie, a mło- 
dy organizm radował sic: .miłosD.:ł ek.;
. 
328 


Zaraz po ślubie Marvsleńka zawiozła mnie 
do siebie. Miałem sporo kłopotu na razie z 
obcym mieszkaniem, co czyniło mnie jeszcze 
bardziej niedvłemym i nieśmiałym. ale ;;lCZe- 
ście miłosne było w pełnI. Pokochałem n" 
niewidziane, moją Marvsieńkę, wielbiąc "" niej 
anioła, zesłanego mi przez Boga na pociech
. 
W miesiąc po ślubie Mary.;ieńka ..pł'owa" 
dziła mi zapowiedzianą lektork
, a sama od- 
dała si
 go..podar.;twu, bo nadchodziły żniwa. 
Troch
 mi dążyła sytuacja pasożyta i niedołegi, 
troch
 buntował sl
 m
ski organizm na po- 
wijaki dzieci
ce, ale wygody miałem bez za- 
rzutu i od żony dowodów troskliwości bez 
miary. 
Schodziły mi długie godziny w cieniu we- 
randy, na jedwabnej 
iatce hamaku, przy dźwie- 
ku melodyjnego głosu mojej lektorki. Odym. 
ją usłv-$zał po raz pierw.;zy - znajom)" mi 
si
 ten gło.. wydał, ale próżno wy..ilałem pa- 
mi
ć. Po paru dniach spytałem o Imię. 
- Helena! - zaszemrała cicho. 
Ni stąd ni zowąd zakr
ciły mi si
 w 0- 
ezach -łzy. i po twarzy zbiegły. 
- Co panu? - przestraszyła ..i
 lektorka. 
- Nic. dziecino! Przed rokiem, w szpitalu, 
czuwała nade mną siostra Helena, słodka, 
najmiIsza siostrzyczka. która pocieszała mnie' 
w nieszczęściu. Ot I w3Zvstko! 
- Ja pana poznałam od razu t panie porucz- 
niku! To ja. dawna sio..tra Helena. Ale pro- 
5Zę nie mówić o tym nikomu. P.ani dziedziczka 
mogłaby sl
 pogniewać I Bóg ;wie co pomvśleć! 
- iI10 pani? to pani? - ucieszyłem :si
. 
Ale co do mojej żon v, jest pani w bł
dzie. 
To - kochana istota! 
Nie wiem, czy wietrzyk poruszył liśCie ca- 
prifolium. czy też westchnienie zerwało sl
 po 
tych słowach z ustek siostry Heleny i na- 
stała cisza. 
Spełniłem prośbę lektorki i zamilczałem 
przed żoną. a z nią nie 
ozmawialiśmy wi
cei 
o spotkaniu w szpitalu. 
Słooką mi była jej obecność słodkim był 
głos, ale Marvsieńka zawładnę\:a moim ser. 
I::em i Lm)"słami. 
Pewnego dnia \'I')'czytała Helena w jednr m 
z pism codziennych o uzdra\'l'ianiu ślepców_ Za- 
dygotałem jak w febrze i po omacku chwyci- 
łem ją za r
k
. 
- Boże mój! Czy to nie pomyłka? Czy- 
taj raz jeszcze, siostrzyczko! O, Boże! 
Helena powtórzyła dokładnie: 
- Gdzie moja żona? - krz)'czałem. 
Proszę ją tu sprowadzić. Niech ona je3Zełe 
przeczyta i ratuje mnie! 
Pot wystąpił mi na czoło. 
- Pani dziedziczka jest w polu. Niech pdn 
porucznik nie wzrusza sl
 tak bardzo, panie 
poruczniku! 
Wonną, batvstoWoł chusteczką otarła krople 
potu na moim czole. 
- Moja dro
a! - zacząłem naS?;le - tvś 
dobra. tyś płatała nade mną \'II szpitalu! Sio- 
strzyczko' Helenol poślij kogo po .moją żone, 
niech zaraz przychodzi ! 
Pocałowałem ją w r
k
. 
fQbiegła na tychmiJst. 
- O lezu! moge wzrok odzyskać! Mogę 
zobaczyć świat, siebie i moj:t Maryśkę! Mo- 
g
 być znowu na coś przydatnym Bogu i lu- 
dziom !... O, Jezu... 
Ale Marysieńce nie było tak pilno jak mnie. 
Zjawiła ..ię .dopiero na kolacj
. . 
- Czego Jasiek chciałeś tak gwałtownie? 
Jesteś wszak zdrów, a ponad .;nopy IW polu 
nie masz nic ważniej5Zfgo w żniwa! 
Zad ygotałem znowu. 
- Czytaj ogłoszenie, CZytaj najdroż3Z31 
Lektorka podała jej gazetę. 
Pewno skrzywiła si
 moja żona, bo z ust 
jej wybiegło jedno, lekceważące słowo: 
- Szantaż! 
- Marysieńko! jakaŚ- ty okrutna! 
- Szantaż, mówl
 ci. Próbować nawet nie 
\'I'arto. ... 
Zerwałem si
 z krze.;ła o..tałnim wy- 
siłkiem słabnącej energii i osunąłem 6i
 ;l po- 
wrotem, podtrzymany przez lektork
. 
Na splecione dłonie spłyn
ły mi znowu dwie 
łzy siostry Helen v, któ
j łkający. oddech (:lU- 
łem tul przy sobie. 
Nie mo
lcm spać tej nocy. Plerw3ZY. malu- 
sieńki dY30::ilns wkradł si
 mi1:dzy mnie i 
moją żon
. Nazajutrz po\'l'iedziała mi Mary- 
sieńka na pociech
, że jak tylko dowie .;Ie 
o jakim napr.iwde dobrym lekarzu t to powiezie 
mnie do niego bezsprzecznie. 
(CIig dalszy. nas
.)'
>>>
D I . i P .. l.? Pan. I
 ." rozpaczy! :ryle vydała na uplek- 
- 0 12 4 4 t%IU }Q4ZLQ. 
nle. tyle czasu straciła, a wyniki? - ilu- 
II()ryczne. 
P ty anl spedza długie godziny '\III gabinecie ko- 

ś "brak jeszcze? if
ba dokonać ja- 
sme cznyrn... klelloś gruntownle J -szeo-o t ł d 
Z niezrównaną w
1rwałośCią poddaje sle na- soby: ... rentj)n u wasn'-J 0- 
świellilniu, skubaniu brwi, maQuillagetowl,.. Ale 
Bo pani chce miet cer
 olśniewającą bły- jak? Ale gdzie? 
szczące radością oczy, gibką, zwinną kibić... Na to niech odpowie balneolog:' 
l cel swój osiąga (od czegóż ,;ą mH3że, 
diatennia, .kremv' i 'mleczka?) ale nie na długo. - Zagadnienia piękności nie roZ\\iązuje tvl- 
Jeszcze tego samego wieczorul spojrzawszY. 
o, droga pani, zużycie jednego czy stu 
ło- 
w lustro, klientka fotela kosmetycznego d03trze- lków k
em,
 honnon?wego, ani stu pudełek 
Iga z przerażeniem swój zgaszony wzrok, pod- ,pudru 1 rozu. IdealnIe upiększona twarz przy' 
krążone oczy, zwlotcLJłe mi
śnie na twarzy. Jednoczesnym poniechaniu higieny calego ciJła 
Z pod umiej
tnie położonego pudru I szminki i jego. u
drowienia od po(htaw, to tak, jak 
przegląda bezczelnie 'plama wątrobiana na po- Odn
\lneme fasady domu, którego ściany si
 
liczku. Nogi w tańcu uginają się ze zmę- rysuJą, 
czenia, w sta\ll'ach coś "strzyka't. A żołądek? Generalnego remontu nie da się przepro- 
Po wytłoczonym balaście ci
żkostrawnych majo- wadzić w niieście. w kieracie codziennej pra- 
nezów wnkcjonuje leniwie. przynosząc naza- cy! Organizmo\ll'i na!izemu trzeba dać najpo-. 
jutrz przykrą n ó ie d spodzlank
 w postaci wypry- _ t
żniejszy impuls, a tym są siły przyrody na 
skó\ll' na podbr ku. usługach czło\llieka. 
..............................................................  


7£ 


/(1 -- r .. . 
/J \) 
1\ 
"-. ft 
7'1. , .OsO'I.1 ....... 
...
 
! 


731ł_
.
 


ys'ł1 (fb \:J 6- $Q/ 


" .
-.. 
'!f  


72. T'Orebka, kapelusz i lizalik wyszyle powtarzaj4- 
,cym się motywem. T.orebka z' białe/?: ס rypsu, usz)"la 
bardzo proslO. Składamy maleriał i w)'krawamy po- 
dany kszlałt, tak, ie dno torebki jest w całości, 
polem' lSZ)'Wl Sl
 boki i "'szywa błyskawiczny ,za- 
md, robiąc poprzednio z jednej strony .lchwyt do 
r\CZki- eb:miwwej, zielonej, o kształcie koła, Torebkę 
czdabiamy haft
m. Kapelusz .akże z białego rypsu, o 
t1
i)'m rondzie. 1.. przodu ten sam haft i zielona 
wstązka dookoła. Szalik, z jasno zielonego jedwabiu 
z powtarzającym się haflem zielono czarn)'m, ścieli 
płaski"" i wodny. . 
"/3. Komplet skł.adający się z paska 1 kołnierra, 
zrobiony ze skóry, Objaśnienie: wyrysować na. skórz
 

sltałt liści, dębowych, w.yci.ąt je i pozeszywać lak 
jak. "'
kazuje rysunek. MO
Tla tei kroić z ca- 

OśCl be'/: s.ycia. Naslępnie podklej:!my cały JJlL5"k 
Jednym kawałkiem płótna, jest to konieczne; gdyi . 
Skóra podkJejona nie wycIąga sie. Do klejenia 
używamy klajstru zrobionego z pszennej m¥i. Klaj- 
elu robi sie następująco: du4 garść mąki roz- 
PUIZ:za 1110; w zimnej wod,zie na rzadkie ciasto i 
1... 

 

-
 


. 
-'. 


-b

 


'9 


zalewa .io; wrzącą wodą (nie du;i;oj naslępnie c'ągl
 
tnies7ając Z
ł:;UlUJe SI\- 1 Ol.1staWJd prljCu....oJ. au\, 31ę 
nie I.rzypalił. Klajslrem SII1arujem:r skórę cienku, 
i przyklejamy plólno mocno prz)'cierając. :\'a ko(,' 
cach paska prz)"sz)'Wamy guziki o "ydłużonym ksztAł- 
cie i zapinamy na ósemkę wycięlą również ze skóry, 
2:yłki n3 bSlkach robimy koslką inrroljgatorską 
Kołnierz
'k w)'konywujemy w len sam sposó;'. 
74. Sposób wykonania len &.alT1 co poprzednio. 
Jednakie przed naklejeniem plóma prz)'cinamy d".. 
paseczki innego koloru skóry robim)' czlery nacio;ci..., 
w klóre wkładamy prz)'golOwane paseczki, tak, ze 
powstaną krzyiyki. Dalej robimy lak samO. 
7S. ProslY pasek skórkowy, ozdobiony icwiatkami 
wydę!}"1TJi z róinych kolorów skór. Kwiał:1..-i prz)'. 
m.."'Owane S'ł do paska, za pomocą błyszc;z'łc\'cb 
gwo£d1ikó.. 'dekoracyjnych. Gwoidziki te mają r01.- 
czepione koń.ce, które z drugiej slrony zapina się 
i dopiero teraz przykleja płótno. Wsz)"slkie trzy 
JoomplelJ moina takie wykonat z filcu lub gTu:',,- 
go sukna i ozdobić haftem i aplikacją. 

 329 
, 


,,£. t1.l t1." 


INSTYTUT IGSMETYUIIY-Wna. a'. T8Italll" ..1 
właść. ELA ROMAŃSKA 
D.,le.. ,..sllle: 
Pre'. , E YT G U II El U I M.' sa II III D U I 
\V szelkie porady i wszelkie najlepsze kremy I 
przeciwzmarszczkowe, hormonowe, na cerę 
suchą, normalną, tłustą. Mleczka ściągające i 
lecznicze- oliwne. Specjalne środki przeciw 
wągrom, łupit'towi, na porost brwI i włosów- 
przeciwko pit'gom. Prospekty na tądanie. 
Do nabycia tylko: 
W . L N O - T A R T AK' 19 m 1. 


.............................. 


Naj,,'ażniejsze, to świeże powietrze, prz;-S(- 
rone -ozonem lasów sznilkuwych i ultrafjoldo- 
wymi promieniami górskiego słońca, tchnące 
dobroczynnym jodem wodorostó\\' morskich, 
Potężny haust takiego po\\'ietrza, to siła ży- 
ciodajn"" która przV\uóci bhsk na5zym oczom. 
pobudzi obiel! knd, da spokojny, gl
boki sen 
po ruchlhde spędzom-m dniu. 
Druga recepta - t: słońce I u-oda! 
Ale to dla zdrowych. Organizmowi, \II'vma- 
gającemu ..grnnto"nego r\?montu" nie wystarcza 
h'lko szczera ,,'ieś - kąpiel rzeczna i "łoneczna, 
Woda i słońce milszą bvt dawkowane umie- 
jętnie, podawane, jak lekarstwo, które w zbyt 
u-ielkiej ilości mogłob)' zaszkodzić, 
Więc oh'wcze natrrski, kąpiele 
- jednvm słou'em hydroterapia 
kich odmianach, O\1roc d3ś\d3dczeń 
Kneippa. 
Słońce - nie tylko sypiące z 
mieniami, ale i to mniej gorące, 
bardzie; wgłąb - skondensowane 
heli")- i t
rapet\"cznych, 
Dla uciszenia zbvt mocnodającego znać o so- 
bie serca, albo odwrotnie - dla pobudzenia 
go do intensywniej';zej pracr - zanurzenie si
 
w srebrz\'stej kąpieli pęcherzvków kwa50węgło- 
u'ych, W s::horzeniach bbi
c\'Ch, wroga:'h świe- 
żości i powabu (ach, te uprzrkrlOne u-orki pod 
powiekami!) \II'anna gęstej, kleistej boro\ll'iny. 
Są to leki \\'ypróbowane, bezapelacyjnie sku. 
teczne. 
Na złą przembnę materii, która daje zn.lć 
o sobie złożami tłu;;zczu, pia;kiem i klmie- 
lJliami \II' nerk2ch i \
ątrf'bjC', dotkliwymi bóhml 
artretrcznymi (które nie omijają najzgrabniej- 
szych nóżek}, uzdrowiska pol;;kie posiadają ca- 
łv arsenał środków zaradczvch w postaci ką- 
pieli solankowych, jodobromJwych. siarczmych, 
inhalacji i w:eu'ek, płuczących jelita, 
A oprócz lego - wody do picia! WOdi 
hypotoniczne, pozbaui::me domieszek mineral- 
nych, Ściągające z SJaszego organizmu \II,szelkie 
trujące sole, i - \II'ody bogato obdarzone 
składnikami min
ralnymi, których nasz
mu or- 
ganizmowi brak. 
Kubek wody mineralnej - to doping dla na- 
szego rozleniwiałego żołądki, aby strauił W
ZI'- 
stko sprawnie, a tym .;amym wyrzucił z ki5zek 
złoża brudu, wypelzającego na z
wnąlrz w po- 
staci zdradliu ego trądziku. 
Pani wróci z uroro\\ i
ka jak no,,-onarodzona. 
GcVież się podziały pryszcze, 
vągrr, r')Z3Ze- 
rzone porv s
órv, które tlk szpeciły jej mi- 
łą h\"3rz\"czk
 
 - 
Znikły pez śladu. Z Istąrił je ś" i,ży, pra
- 
dzi\\"'{' rumieni c. Rurhy nabnh' rfi:;n ,ś:i, swo- 
body. Organizm stał się znó,,' prec\"Z\jnym 
aparatem, kt6regc każda sprężynk I dziab bez 
zarzutu. 


przemienne 
we wszy;;t- 
zacnego ks. 


nieba pro- 
a 5ięgają
 
w 1.1mpach 


A oto uzdrowiska, znane ze swej 3kutecz- 
ności we' 
s
ystkich niemal chorobach i nie. 
doma.Ra'niach ust
oiu kohieceg): BlI:sko - Zdrój, 
Iwonicz, Mo!szrn, Solee - ZdróJ, Goczalko- 
wice, Rabka, Ciechocin
k, Ia
trzębi
 - Zdrójt 
Krynica, Nał
;:zów, H,.r,niec - Zdrój, -łau0- 
rze, Krze;;zo\vic
, Ni:miró\ll', R\'manów - Zdrój, 
Truskawiec, Ddatm, Lubień, DruskLniki , Ino- 
'\1:rocław, Ustroń, 2:egi
stów - Zdrój. 
Informacyj udziela Związek Uzdrowisk Pol- 
skich, Warszawa Boduena 2t tel. 530-38 
i 599-74.
>>>
!flOTZtl 


WZlJWd! 


Pob)[ na wybrzeiu i p6łwyspie helskim nie wymaga 
PIZł!.łU
[{k. . 
Pr..:epuslki do oSldy Hel UZ)'skać łalwo! 
Sezon nadmorski w Iym roku, o ile chodzi o wa- 
runki atmlJs(eryclne, zappwiada się bardzo 
m\'ś'!1ie. 
Podolmych upał6w jui od dawna. nie norowano na. 
wybrzeżu pJIskim. l porządki w pensjonatach, ho- 
tel au., osi..dlach. zdaj" się b)'ć w !\'m roku lepsze. 
O slan 5lr.ilarny dJ,a' specjalnie zainslalowany na 
...yhaeżu lekarz klimatyczny. Urządzanie w)brzt'ia 
idzie całą parą, począw!;z\' od Dębek poprzez Kar- 
...
:. Jaslr7ęti., Górę, \\'ielką Wieś, Hallerowo, Kuź- 
nicę, Jas!nnię, ai d. Jural)'. 
:\li
;s("Owości na wybrzeżu i p6łw\ spie helskim 
doslępne są dla "szyslkich i wolne od jakichkol"iek 
ogrołniczeń. Jedynie na przebywanie w osadzie Hel, 
połoionej na cyplu półwyspu helskiego, na.leiy u- 
Z\'skać 7ezw,,!enie władz wojsko" ych na za_adzie 
tlowodu Dsobislego ze slwierdzon)m obywalelslwem 
polskim. :\Iłodzież od lat. 13 winna być rÓ'Nniei 
zaopalrzDna w dowody 4!sobisle. 
I'rzeuslki na przebywanie w d0slępnej dl.. pu. 
Lliczr.ości osadzie Hel - jak głosi obwieszczenie 
DJ,,6dcy Rejvnu Umocnionego Hel - w)'dają: 
I. Kiero"nictw; !\Iar)narki \\'ojennej w War;;la. 
,,'ie, ul. \Vawelska 7 a. 
2. Ko",,,nd:1 Garniz;nu w Gd)ni, ul. 10 Lutego 
nr. 29. 
3. Komenda Garnizonu (Oficer Placu Rejonu H- 
mocni;nego Hel (w Helu). Przepuslki do osady 
Hel wydają r6wnież poslerunki, znajdujące się 
.. na przysIani :leglugi Polskiej w Gd\'ni. 
Te s"me insl"lucje wydają przepuslki zbiorowe 
kiewwnil..--om w)'Lieczek zb:orow\'cb młodzieży szkol- 
nej. 
Poza I)'m, jak nas informują, przepuslki dla 
przybywających drogą morską, są wydawane na przy- 
sIani w Helu, koleją - na dworcu w Helu, drog" 
ko!o\VIł od slrony Juraly - na wartowni za Ju- 
ralą. 
Szczegóły Nwyższe po,bjemy dla wiadomości Iych, 
kIerz)' s('zon nadmorski spędzają rokrocznie w samej 
osadzie Hel. prawdopodobnie. ze wzglęrlu na do- 
godn" połączenie osady drog'ł morską z Gdynią. 
Poniewai nic nie stoi na przeszkodzie spokojne. 
mu ,sręizel'iu wywczasów nad morzem, prle!o.. 
prz
 je idiajcie I 
:\!orze wl)'Wal 
. 


£.tZto I'ItZ Ziamiac!t. 
W!Jcj,oJ.nlcj, ! 


Od 1 lipca br wrhod
 W życie ulgi w 
przejazdach kolejowych dla turrstów udająq'ch 
się na Ziemie Wschodnie. 
.............................. 


. -V

:
.. .........

w. 


I ;
' . " ft "  » L", 
;,..: :-$ 
"" . .. '.', f',,
' .,----, , ,,,., ----'--,__ .,' "'.' 
c':;.':i;;tt-::;', " ,;r
 
8,'
:,: '''
)ft 1 
;
.'" 


fj:.: 


-.--=. 
,.:. J..,'J 
. . . "Xt 1 ',:., 

-N' "
L'J . ."i 


.t$: 
\." ,
, 
,,' '!ió ,., 
'
';;; 
...,;;=;J.::-:
ffk:z;::.::.\  )
;/;;4ti) ..

 , . , L , 
 . 
']

 :J: " , ,; , 
 , F , :. . = , . . ; . ' , ', . : , :: , : . , , : 
i:' 
 , '., . " , ..., , "' , ', , ' "
i

 , ;'; , " M" , ': , ' " ' , ,, - " '.."" 
-:: . 0; , :_: ,, " ," -:;t;- .
. ..% 
 :,"_."':t-::::.:: 

 . 
 -
) :::" ";-;Ji:' ":'

it:. . 
 . 
':'! ",c,';;p
 
"
, 


;
.:. 
'.. 


'h.':
 :..* 

... "
. 
-- 
- 


::.,
 


(
 
J{ 


-
 


" 


(, 


-

 


/'
 l!..-.de 'l.merykanki na ja'nym brzc
 Kalifornu 
""}'ffi! ślily nową grę na pia,ku: rzucame k6le1 w 
usla" ;.,n" dr)lżki. Ruch na pla,y jest bołrdz; zdrowy 
- mam) Wice polączone w tej grze prz)jcmne 
 
poiytecZl') In. 


Od I.,w"j: uroczy, dwuczęściowy komplet plaiowy; 
bluzeczka z kr61kimi r
kawkami, zapinana n" prze- 
dzie na gllziki i kr61kie spodenki z kieszeniami; 

o leg" płaszcz kąpielowy z froll
e w paSy, długi 
wci;I)'. - Pijama plażowa odsłaniająca plecy; jako 
........................ ...... 0............................... 
A rzeczv
iście trudno sobie wymarzyć lep- j)Oz)'tor6w i kompoz:torek .P:Dlskich, d
j'łc przes
ło 
sze warunki prawdziwego wypoczynku dla ncr- l,? konce
16w mUZ)'kl polskiej połą;zoneJ z prcldc!a- 
\1:'ÓW skołatanr ch całoroczną pracą \P zg:iełku 
. W Nowogródku rozpoczęła su: oowa era zy. 
- k . . ta . . k t , . k' I ,. . CIa muzycznego. Do Tow. Muzycznf'go przybY-Na 
WIei le
o. mlas -)a .-' Ja I
 zna e"fc moz- cara: więcej czło
6w. Działalnośt 
wą rozpvczę/o 
na własme na terenach Ziem W"chodmch. Czy towarzystwo od w'e1kiego koncertu lnau
uracvjn"go 
to jezj-)ra Wileńszcz\'znv. szlak Mi
kieuic;:ow"ki w salt Tealru Miejskiego, kl6ry wypełnIł salę po 
W Nowogródzkim. czy też o eg:zotvCZn}m nie- "brzegi, przyn:,sząc dochod
 przeszło 100 .złotyc!,- 
maI uroku. wad v Polesia lub wreszcie, aby za- Z. le!;"o kapllału przystąplOtJQ do zorganIzowania 
Cląuszy od północy zakońcn-ć na południowym PlC
wszeg
 . Inst
.tutu M
zycznego. 
nsl)'tul 
uzy.czn\' 
d 'n k t enu b ] 'pteo-o zniżkami kole ) 'owl"mj posla.da JU
 śWlelny lo
1 pr
y uhc
 KośClelneł 69 
o CI u . er, ,o."... . . w :o.:owogródku, składający Się z kilku obszernych 
- przepękne oKolIce. 
r
em
enca - cały ten klas oraz kancelarii, w krJrej przyjmowane są 'apisv 
w
chodm 
zm::t pOl3kle] Zleml- to w.marzonv uczni6w codziennie miedzy. godziną 17-19, W uczelni 
teren dla najmil;zego i nairacjonalniej3
go lE:j otwarte S'ł jui klasy forlepianu, skrz\'piec, Śp1e- 
s[Jędzer.i1 urlor'u, Spokój, słońc
. w.Jd'a i h3v. wu s"J.o
ego! il!;;lrumenr?w dęlych, ..cb6r6Y'" .Ieorii 
A przy t}m t1niośf i wI'jątkou'a gościnność m1l7r cz !'ej, hlSloru !1' uz r kl , oraz dykCJI, '
J'lcel brć 
ludn8ści. Pr l\,chl lając się dJ. shr.lń T ')u arz\ _ zacz?,lklem przyszłej sz.k,?ly dramalr
z!,eJ' W) kłady 
. t R . ) ', Z
 Wscho:lnLh _ Minbt?- prowadzone są przew
zn'" pTZez ":'lejSoowe .I.ypl".- 
. \1: a lWC ,.1 ".
m. , rnowane stly pcdag;głCzne wyłączme w god7.:nacn 

two. 
omumkaC)1 1, w r. . b. prZ\'
nało 1;I,
ę popołll,-łniow)'ch ze względu na młodzie i szkolną, 
kolejową dla turro;b\1:' uda]ącrch SIę n:ł Zle- k:óra ma spOsobność skorz)'Srania z uczelni muzYCInej, 
mie ','i'o;chodnie W ramach imprezy "I ato na 
cej pod nadzorem ł.linblerstwa W. R. i O, P. 
Ziemiach Wsch:)(lnich" wrn:Jszącą 7' proc. Dyreklorką" wyznaczoną przez walne zgromadz"nie 
miLki 'w drodze p;:uTotuej. Kart. ucz
tni.:- N,?wogr6dzklego T
warzYst.va !,luz}"czncgo ora", z
- 
twa w celli
 zł 2.- będą do nabrci:ł w P. IWICrCZ;I!ą. przez .
Im. w. R. I O. P., zosrala prv,. 
B p O::" ," \Vllpns I it3 _ Cook i kb- S. Jagodzlnska_f\:Jekra
zowd. Prezes;m Now. .To_w. 
: ,. . " r. I." 'i.- .. - . . _ Muz. obrany został ksIądz reklor Mlecz)slaw .Kubik, 

ka_h "RI!chll ' b.ormaql uc1Z\('h bl.llro.!a .............................. 
r
dll Olo\1:nego To,,'arzr!t
'a ROlWOJII ZIŁm 
\'(,'schoJni 'h, Wars7au'a - ul. '\\ar
załkowskJ 
A H m. I i 8. leI. :nlJ-CO, 


f' 


L 
L 
i:.. 
f
..\.. 
l! 
.
: 


. -".- -'.. 
d ' "''' j ' 
.... . 
-
. . .... 
"y--"". -- 
------,-.- 
-'. \{


 :


 .:t! 
."' - '" 
t':

;''''-''''f 
:.
L ';.. )\
 . 


:"i.
__
. 
$"
 
#,. 'u; 
L::Y' 
:
-
  


.
 
:"';;::X 
":'N 


'-A 


7o6iQI'ł poJ6ijtZją 
. . 
pYOWLI'IC}ą 
i\ajlardziej zaniedbanym dOl4d pod względem k"l- 
wry muzycznej było woj. nowogródzkie. :'\Ieral na 
lalna' h pras). poru5zano sprawę, ił flo[4d li
mla 
now";;lbhka nic zdobyla 
i; chuda,b". nd ;erln;1 
szkolę mUz)CLn4, A dzi\\ne, bo przcci
ł I. Kre:; )-".. 
\\'Sl horll'iej J'olski JO"stdl)' genidnc lal..nlY zaró"nu 
w [w6rClvści poel)ckiej jak i maz,cLDcj 1:\I:cki
 
"icz. :\bniu'Zkv. Karło,",icz...). Z I)m w:;ks"" rd- 
do';o:, kunsIalujemy fdkt, 1 na P'JC741ku ro"'!; 
hieżąceg" pJw51ało pie,,",szc !\.owogródzkie . Towd- 
r.l)"ł.Wh !\-[UZ)l[zoe z z dkresem działalnJ
('i na ,odJe 
wojeł\6d7:w' no.....gr6:1lkie z .iedzibą w :'\owogfódku. 
Arr\'o,t6w miejsc.::wych było i jest znaczny procenI, 
nie 1,\'1:1 hl:Co Lołdnej organizacji, ani lempa ży- 
da m!!z)'cznego. Od kilku miesio;cy z powodu w l' 
n'nk6w rodzlnn)ch pr7) byla do Xowogr6dk.l pia. 
I\..rka S. J.tgoIzil-'ska, :'I; iekrasz,O" a, klóra należ.lla 
do orgdl"zarorów l-go Konserwalorium IIluzyclnego na 
P-murz", oraz p%żyła znaczne zasługi w kierunku 
zalllajomienia mIast pomorskich 
 twórcZ'O
ią kum- 
!łM 


#:l' 


;} . ( , .. , 
 , }" _.' 

: 


 
;;,tf
 -" 


-
:
1
: 


"":
 


'" 


'::::;ł"
 
'10,: 


l!zup,ZJ1ienie żakiet z 
rłs1c:"aweg. kreronu. - Ele.. 
gancki płas7J'Z plaiowy . białego maleria/u, przy,- 
bran)' czerwon)mi wYPUslkami; wykonat go moina 
r6wnież z pł6rna. - Sukienka plaiowa o nowym 
hoju, bardzo wygodna; uzupełnić ją można żakielem. 


.. 
, 
: 
, I 


&. 

 


.. 


.,. .. 


" 


- 


"M;!ulka Ir6jka" Zdj
e wyróinione na kon' 
kunie. ..Mojej Pnyja..-ió/ki". 
roI. Halina Zbierska, Drohobycz.
>>>
.;./
 \ I{
 : " 

 I.'.
, "
,...... 
 
. /i'(
11 
l 
:- t"-:- J 

//.
.:;.I
 
..: .. 
O,,/I./ 
,
-i! 

/I 
.. I. 
ł_-'.:ł.:;'
J I I'J/

...
,
14_::? 
 .... 
. '1;16 
 

 ..,...".JI.....
..... = -==-= -== === 
;', 
 


 
" -.' = -===- 
 = 
"I / ",
. ,;
....- =.. -=- .::.. 
 
o.i .:1: 
 ....... o - 


(!o jc
zt!ze zJ.qż,/wllł zto (,ld 
Ul lifJt!u Ul o9toJ.zla? 


Koniec lipca się zbliża, kilka dni zaledwif 
dzieli nas od "przedednia jesieni" - sierp- 
nia, Trzeba śpi
szvć 5ię z wykończeniem naj- 
waLniejszych robót w naszvch ogródkach - 
robót, któr)'ch nie ml)żna, alb() lepi
j ni
 od- 
kładać na .r-ó
niej. Trz2ba przvgcbu'ać roz-;adę 
truskau'ek. jeżeli chcem o{ zał{)ż
ć s3bi
 nou:'ą 
truskawczarnię - w h'm celu trzeba stare tru- 
skawki oczyścić z wąsów i .porobić sadzonki. 
Stare krzaki starannie oczvścić, spulchnić zie- 
mię między rzędami i zasi!ić nawozami. 
Pomidory w dalsz\m ciągu trzeba o Z\VCZ
ć 
.z bocmvch pędów - zostajiJ:Jjąc 2 główne. 
Niszczmy starannie mctyle melinka ktpmtlli- 
ka, który na kapuście, kalafiorach, brukwi i 
kalarepie w lipcu właśnie składa j1jeczka 
w formie żóUrch cZ0pków na pou'ierzchni li- 
ści. Zeby unikfląć p
nrostu plagi gąsienic na 
późniejsz\'ch kapu:;tn\,ch trzeba zawczasu ru- 
szczyć 'jaje:-zka, rozgniatając je dokładnie. 
Oczkowanie róż, bzów i dziczków dp
w o- 
wocowych jest w pełnrm sezonie -- jezeli 
nie moźna samei wykonać lej pracy b
dź co 
bąd.l - niełatwd - polećmy. wykonać 'tę 
pracę zaufanemu ogrodnikou i. W sierpniu je:;t 
juz zapóźn0 i oczkou'anie CZę!'t3 zawodzi - 
tkanki drzew są już bowi
m za shre, a więC 
jeszcze kilka dni zostało - trzeba się śpie- 
szyć, 
W chłodnfch' oknach inc;pektO\x'ych :nożna 
posiać 'ieszC't.e br::łtl;i, gwoździki, i nienp{)mi- 
najki. Siane w mlju w oknach in"nektow
['h 
malwy, szałwie srebrne, h
5peri3 i inne trw3.- 
!te i 
ułetnie roślin v, trzeba \n'sadzać Ul ZJ- 
gonki. Czac; też już cz\'śdć dDkładnie r3b1tv 
isklIpin.. brlinowe - usuwając żóHe I:ście 
i prukv;.itłe kv;'iaty - wr,lz z zawiązkami na- 
sion. U groszków pachnąq:ch, no;rietek i innych 
ku'iltów letnich trz
ha usuu'ać Lrebki nasienne, 
przedłu7a się- przez to okres 
Inego kwit, 
nienia. Na nasienie zGshumv sCJbie po 2-'3 
ł-ośliny - i z nich zbierajmy dojrzałe l1a
io- 
l1a w suche dni i słoneczne, 
W o
ródkach ozdobnych i parkach czas ko- 
.,ić trawniki i strzyc ż}'wopłoty. 


111. B. 


W'ł
iQW (,YtZ.tków 
Bratek jest t:Jk 7naną nśliną, ż
 ch \'b:J nie 
brakuje ''0 w żadm m z naszrch o
r6dków. I{'st 
to podstawowy materiał u bserlłłv d3 ()b.'.1dlJ- 
nia kwietników, klnmbów i sl
rz\'nek b tlkono- 
wvch, Roślina wdzięczłł:l, obs\'pana niezlicZ-J- 
ną ilością miłych i o wyraźłłI'ch kolerach kwi.l- 
tów - zasługuje, ż
by o ni'
j pamiętać i 7ńl- 
troszczyć się niero przo{ jej w
'horJ,-)\x'aniu, 
Do pOłowy sierpnia mDżemv siać brJtki, - 
Zb\,t wczesn\" \\;'\'siew nie je.t p...żą(hny - 
bo trz{'ba p:tmięt IĆ. 7e kwUni?nie jesienne U'\'- 
sila zbytecznie rośliny i osłabi:!. k\dtni
d
 w 
roku następn\ m. 
Wysieu'a siC bratki d3 opróżniołłl'Ch 5hz\ ń 
inspektowych - przrkr
'wa okn,nni i d,'nh!- 
je do 
zejścia nasion. Po 
zejściu - cil'- 
niowanie znaczuie się zmni-ejs£:J - trzeb:! bJr- 
d£o uważać, Lebv Z,\ silne promieuie S:OilC,1 
nie zaszkodziły sieu kom. Okna u'i.trz\'ć w mł.l- 
rę uzrostu roślin coraz silnkj, pamięhją:-, że- 
by wyhodowana rozsada bda sihn i niewy- 
ciągnięta - z nadmhrll ciepła i braku ś tł : b- 
tła. 
Siew najJdpowicdnicjsz\' rZlltow\'. Gt;;,tość 3k. 
wu uzalel:niona od tego CZy bt;;dzie się piko- 
wać, Jeżeli znajduje się miejsce i ('zas :- 
to pikowanie dałoby wsp:H1i:Jłe rezultaty, Zle- 
lilię trzeba utrzymywać umiarkowanie wil
ut- 
no. Gdy romm' I)(Isiaclają PC) 4-5 listków 
dobrze rozwi:1ięt\'cII W\ sad..a si.; j 2 n:ł opróL- 
ni.:me po u'czesnych warzyuach złgonki, w
ględ- 


,.,. 


--- 
- 
- - - - 
- - - - - 
--- 
.
--- 
.... - - - 
---- 
== =.. 
 ;:; 
-- -  


... 


r ... .. 
- 
- 
_. 
 
 . ;:- 
- - ..---- 
G' 


- 
- 


. 
 
 


nie na stałe mi-ejsce b zn. na kwi
tniki i klom- 
by. Pożądanym jest usuwanie kwi:ł1ów w je- 
sieni - żeby nie ostabiać roślin, Zimują do- 
brze, ale często wypadają, t. zn, giną - przv- 
czyną czego j:'st ni
 mróz, ale rozmarzanie i 
zamarzanie ziemi \V miesiącach u bscnnrch ,- 
dlatego dobrz
 jest, gdy przrkrrje się rośliny 
długi!TI .na
czern, chroniąc j
 trm samym przed 
promIemamI słonecznymi. 
lIfari!J Bunschowa. 
Z(,lót' t'oAllll Lat!zlIlcz'łt!/z 
Ul Li'flt!u 
Miętl} (ii
przOWfl, znane ziele o woni bal- 
samicznej, hodowana jest CZę3tO w Ogrod.1Ch, 
rośnie t
ż dziko w miejsc. wilgotnvch, Zbiera 
5ię liście w ('zasie kwitn, Mają one szer, za- 
.,tos3u'anie w Icczni(hxi
 w połączeniu z innnni 

iołamL Hcrblb z mjęk i rumianku - brać 
d\x'ie łyżeczki nJ szklankę wody - działa u- 
śmierzajaco w atakach duszn3Ści i kurcz:J:,h; 
przy cuchnieniu z nst pić 'dziennie 3 szklanki 
herbaty z liści miętv. 
Dzitlffl!!'i
c l'OSpo/i!v l"ZJ'U ś...i('/o;ański!! zieli! 
'est jednrn z najcenni
jszych ziół leczniczvch, 
Zwą go także ina('z
j krzrż3we ziele albo Drze- 
strzelon, Rośnie na sbkach gór, w 1:ł3ach, w 
rowach, na miedz:Jch. Wrsoki na łokieć, H- 
ście ma podh!żn
, pod ŚU'latło prż
źro:zrsto- 
kropkowane, k\x'i
tki ró\Xnież kropkowane {a 
\daściwie (x)krrte grurr,łbmi z olejk;em lot- 
nn ll ) , Zbier:J się ku'hl i liście od bń
l czer- 
wca do wrześr!ia. Wrw.1r (herbata) z azin, 
rawca, zmies7.'łn

J z innrmi ziołami, jest ,;ku- 
tecznrm lekal'ch'em prze'jw niedokre\x n')ś
i, 0- 
słabieniil żoląrJka, b:Jleściom brznch1, flegmie, 
usnwa prrszcze, przY\HaCa ap.h t. Kwiat dziu- 
rawca, gotowany w winie i po 'Przecedzeniu 
zażr\x'any codziennie po 3 ki
liszki, brw:J k- 
k:::-twem na sllchoty. V\ 
G 6
 I 
\ 
 
\4. frJ" t) 
\t;.s .

 
d "-ł-' 
 

. 
SI- 

",OO
'O\\\t.:
." 
_"\
!a9,,"\\f

\1S .,' 
Ż ą d a ć w perfumeriach i drogeriach. 
Parfumerle dl Orient. Warszawa. [z8[kl
gD 16 


Herbau z diiurauc'ł, nż\'wam prz
z dlużqy 
cza" jJk.) napój, wr;łr\x'a znakorni j
 na !
cz:nk 
SkrOfllłó\x', {)raz bm!eni wątrob\'. !\bżna ją 
też dawać cllOr
mn n:1 t:fus brzuszłł-\'. Prz)' 
stałpn przrgnębieni.1 i przepr:lco\X'anin 111!! ,- 

łc\x'pn wskazan,'m je:;t pić jd 3 d.) -ł 5zkh- 
nek dziennie, PrzecLv d \7enterii czvli bil'glin- 
ce knnu'ei «(z,rwonce) d...iała skut,cznie - wr- 
u'ar dzillra\X"Ca, przrrz:jdz('ny w ten sposób: na 
szklankę wad. wziąć du'ie łrżeczki, zieh z 
ku'iatem, gotO\x'ać ] minutę; po ostndze'liu 
dawać dzieciom co gojzinę u' ilości m3łego 
kieliszka na raz, większym pół szklan ki, a 
dorosłym po 4 szklanki nd dzień. 
O d'flOUlZ.Jz.ł 
_..._
...-... 
P. Janina P. Uciesz)'ło mię sl"ierdzeniO: Pani, że 
,.!\Ioja Przyjaci6łka" jest nieo
enionvm pIsmem. dl;.- 
mieszkanek "si. Chęlrue odpowIem na zadane rru py- 
tania, 
I'rzvczYł14 usychania krzewu na wiosnę - przypusz. 
cz:un' że jest albo zb)'lnia susza w tym okres;e. 
aJbo 'jak Pani przewidywała słusznie - ..kopanie" 
koryta(7)' przez krely: uSEkadzanie, podn 
:.'nie ko- 
rzeni. \V razie suszy, proszę podlewać obficIe kue'Y 
331 


- - 
- - 
-- 
- 
- - 


 
 
; 
 
 
:... 
 I J''''- y '"" 
,,; "' J' 
 ...
: -.
 
'l."::__'7

 
'r....... .,,", ż 
, 
; 1 
..;; -. 
-"
,;-
' -
. 
r-----i""'\f.i'f/

 1. ;:-,{

 ,-.;. 
? )."""....,
,.
 \
 -
-..; 
...
- ....'k
 2 " 
. -'
;a'-", 
 -' 

Q;.... -' ., 
'... ". 
 
 
 
. """.' ';'""" ". :i' -
 
-', ... I ". 
rJ 


of.:. 
 


;
 't 
J;- 


" 


.....- 
.....  
l 
, ł,  


m.;: 
 '1' 
.... /
; 
.__ .r- 
I 
=:=5h:
 
' 


, 
'€...6 '.. 
f\'1i.'" 
.(
 
4./ 
'. 
 


j 
I 


-- , . 
-.  


. ....:.:!:;==!iiii!! 


PLUSKWY, MOLE 
i ROBACTWO 
WYROB FABRVKI.DOBROLlN" 
.............................. 


w okresie kwilnieni
, Jeżeli jednak szkodq Jeral, 
Irzeba je zmusić do ":)'niesienia się z ogrodu - 
lub :mieszkodliwić przez zab'cie lub zarrucie. Ponie- 
waż kret w ogrodzie nie jest wła
ciwie szkodnikiem, 
a ppcc!wnie poważnym sprzymierzeńcem w d'lied.łi!1ia 
zwalczania szkodnik6'oV lakich jalc p\:draki, np, chr.- 
b
szczy. więc Irzeba raczej go us'-'n'lć z ogrodu 
niż ?;;.bi! \V Iym celu IMZna do kretowiny Nł6ŻYĆ 
szmatę zmaczaną naflą. lub śledzia - prłvkn'cb 
lycl:1 z'\pach6w krety ni" znoszą i uciekai'l. Też.,,)j 
lO nie pomoże, Irzeba si('gn'lć po środki radykalne 
 
mogą lo b)'ć t. zw. łapki na krela. kl6re mOlna 
NI!'..." w sklepie z Ikuz\:dziami ogrodnicZ\'mi, aJbo 

rodki cbc:niczne. Z preparal6w krajow\'Cb cz
SIO 
uŻ
""\\"3.ny bywa ..Kreto]"-. Pnza h-m niezawodnVf'Q. 
podobno 
rodkiem jesl preparal silnie lrujący .,Tan- 
pine H, R.... Spos6b slo50wania go poleJ!:a ni 
I)'m, że didLownicę dzieli się ro kawal ki. zanurza 
się te .i.
wałki \V Tanpinie i umieS7c7a w krecich 
korvtaT7.adl. Korytarze na.c;tepnie 7atyka się ltk.c1, 
lub przydepluje nog
. Każda. b'-'Iclka T;mpinu za- 
opatrzona jest w dokładn)' spos6h użycia. C,war- 
tym 'I'rf'
zde 
rQ{!kiem jest ..upolowanie" sam
mu 
kr"I:!, gdy wychodzi nad ziemię - krely wycho- 
dzą bardzo rano koło 5-6 - i nad "ieczorem. 


..Jura - Lw6w". ..Pismo "arte jest głęh"iT
go 
i jak n3.jszersz"'go z.ainte"'esowan;a og6lu" - pi
ze 
Pani m. in. w sNym liście. Dzi{'kuję 7.3 le miłe 
słowa, jak również za jednanie prcnUIneralorek. 
Są dwa galunk, amarylis6-.v. - Jeden z nicI 
o k""'lalach nie."ielk!ch - barwy w\-raźnic czerwt.1ne i ," 
cynobro\\",..j - posiarla liści
 równową"kie. ciemne, 
świec
ce d

ć u:i
'kkie" Hodowla tego amar
lis:\ 
j,=,
t zw
 czajną - t. zn.. ze cebulka 7ostaj
 ciąJ:{le 
w zieMi, r]ie wyjmuje sił: jej na okf('s spocz
 nku 
roślin\p. Tf.
t to roślina mila i W(17ifC7na w hodowli 
miŁzkani'Jwej - ozdohna lak z kwiatów jak J li
.:i. 
Drugi g:uunek amaryli
 - po",ia lajary duzą 
ilną 
".buk, kwilnie kC/lo n"leg-o :\'aroJzenia (jak I'ani 
w=,p(\m:"l'!ała). Od poprzednieg-o gatunku ",óLnj s;e 
Iym. że w,'daje jedn
 ,- mj',"Y7ei 2 I..dygl kwiaw,,''''' 
bardzo 
ilne i grub
 zakońrzone wspaniał\".n 
wielkim kwiatem w poslaci szeroko rn7\\.a!"tego kieli- " 
cha, barwy r6żowej. "lkarłamej. b:alej lub 
kombinowanej np.: biały 'l czerwonnn lub c.lcrwony 
z lila ild. 
ajczęściej wyslępuj" dwa kwialy -- 
Amarylis ten w okresie kwitn
enia nit' POCi3.f'ił 
liści. zaledwie żaczynają. one S:f uk"lZYVla
. kwiaty 
powoli przekwilają. Jest lo moim 7dan:cm duż" 
nlinus w (.ałokszlałc'ie "artQ
l-i \' _'k'Jr.lcyjnej tej 
r8
liny. Z chwil
. gdy amarylis przeKwitnie. :cbulkę 
się zasusza. t. zna 
 topniowu 7mniej....Ia podlewanie. 
aż do zaprzestania zupełnie, !'\a.,tfpnie ,,,-c wn:eś.liu 
- przc;I-lza się ją do świeżej ziemi le,kicJ 
liściasIej z ołomieszką pożywnej pr6chnicy i 
"iasku - i zależnie od pory, na klórą chcemy 
olrzymuć k\\
lnienie pvdlewamv mxniej i przenosimy 
do ciepłego pokoju, Jest 10 hodowla wrhirnie szklar. 
niowa i od jej umiej('loo,;ci zaleŻ\' w,'pro\\adzc-łie 
niepro.wdopodobnie wielkiego kwialu. K"
al\' dochod'ą 
do wił.-lko
ci prze-"7ło 20 cm. średnicy. S:} r1f"{'Zp";':l
!e 
\',-.paniale - ch.ć moim zdaniem całuść rol:I1)' 
jest więcej or} ginaln" niż piękną,
>>>
W1JcJzowtl.1łia jaJ.'ł 1ł tl.kóW 
(Dalszy ciąg.) 
W literaturze pedagogicznej h-estla azied 
jedynaków jest zagadnieniem nowym, rzadko 
stosunkowo poruszanym. Najwięcej bodaj ma- 
teriału znaleźć można w literaturze niem
ec. 
kiej. gdzie współczesna pwchologia kierun\..-u 
adlerowskiego, róunież charakterolioga i 30- 
cjologia pedaj.!"ogiczna zajmują się specjaln!e 
zagadnieniem jedynaków. T
k samo .!ntere
u]ą 
się tym zaj.!"adnienlem uczeni w Ros]1 
:JW1ec- 
kiej. Prof. moskiewski Błonsky bada ]edyna- 
ków, dając w swojej książce d
k.ąwe 
post
Le- " 
żenia. W naszej l,lteraturze pedagogiczne] ł 
psychologicznej mało jest książek t
aktujących 
specjalnie ten temat. Zagadnienie to ]e5t ("zasem 
poruszane przygodnie przy omawla
iu I
nycli 
kwestii pedagogicznych Spotkałam su: z Jedną 
ciekawą KSI'lŻ1q i u' nas, książką wydaną przed 
paru laty. Jest to praca Fr. Sniehoty poł! 
tytułem "Charakter I typy jedynaków". Au- 
tor tej książ\..;, nallczrcielt przeprowadził an- 
kietę w jednej ze szkół powszechnych W' Ka- 
towicach. W odpowiedzi na ankietę. przepro- 
wadzoną pomiędzy rodzicami, można wyciąg- 
nąć wnioski co do sposobu jak są wy- 
chowywani jedynacy i co do trudności. jd- 
kie rodzice spotykają na tej drodze. 
Zastanawiając się nad zagadnieniem dziec1 
jedynaków, powinniśmy przede wszyst\..;m zdal 
sobie sprawę, jaki trp dzieci stanowią jedy- 
nacy. Mając w szkole do czynienia z jedyna- 
kami obserwuiąc je i mając wiadomości o 
nich' od rodnców t doszłam do przekonania, 
że w większości wypadków SŁ10Jwią one nieco 
odrębny typ dzieci. Potwi
rdza to równi
ż cha- 
rakteri logia, n 1Uk:! o' charakt rz', h'ón 'badając 
charaktery różnych dzieci widzi ?drębne 
- 
chy jedynaków. Są dwa typy dZieci, chowa- 
nych pojed}-ńczo w rodzinie. .Jeden typ lo 
dziecko zbyt zajęte sobą, mało samod7ielne t 
odznaczające się brakiem odwagi. przechodzą- 
cym w nieśmiałość, Drugi typ tJ dzieci rów- 
nież zajęte swoją Qsobą.. lecz wrę;:z przeciwnie 
ch pierwszego typu są one zbyt pewne siebie, 
chcą wszystko naginać do swoich upodobał., 
są też uparte. krnąbrne, często przykre dla 0- 
toczenia. Cechy wymieni.:me obu typów dzie- 
ci pochodzą ze zby1niej miłości rodzi::ów, a 
często i _ całego ątoczenia dziecka, Przesadna 
miłość do dzieci wyraża się w chęci wypełnia- 
nia przez otoczenie wszelkich pragnień dziec- 
ka. :nawet jego zachcianek, aby odsunąć 0'1 
dziecka wszelkie tmdności, napctykane przez 
nie na drodze żrcia. Dzi
cko zbrtnio przez 
rodziców kochane przyzwyczaja się 'do tego t 
_ że jest ono wyłącznie kochane. wymaga od ro- 
dziców z biegiem czasu dowodów hch uczuE, 
 L 
najczęściej nic wzamian nie dając. W ten spo- LJZitlCIiO t:LYZtlCZ1ła 

b dziecko przyzwyczaja się do rządzeni", 7 
ch
 rozkazywać, żąda, żeby je słuchana. Przepełnlonv podmiejski autobus. Dwi
 ko- 
Rosyjski prof. Błonsky rozróżnia również bidy. babka i matka w towarzy.stwle czwor- 
dwa typy dzieci j
d\ naków.. Jest t:J tak zwa- ga dzieciaków, po długim przepych:łtnlu sił;, 
.............................................................. 


:... 
r- .,..., 
. 
-- 
, " 

,.., 
... . . ... .. 
....., 

 
-- 
';. 


Ubranko dla drleci do lal 
4 na bardzo ciepłe dni sło- 
neczne, rys. B - spodeńki 
rys. b. staniczek. Wszywa- 
NC spodeńki do staniczka 
marszczy sic dookoła. Z przo' 
du Da środku przyszywamy 
kieszeń. Rozmiary podane na 
schemacie. Gotowe ubra:łko 
można ozdobić baflem, ście- 
giem wodnym. 
.............................................................. 
ny W psychologii typ ekstrawertyków. typ dzledłi, 
V ak
"!panłAmencłe wymówek, zdobyły wre- 
aktywnych, nastawionych na zewnątrz. Są to f') szcle mle]s
. .' 
dzieci zaczepne, zarozumiałe t chętnie zajmują.- \' 
 N
 trzeba było dług? tej .gruple su; p
zy: 

 otoczenie swoją osobą, często nlezlJQśne.' glądać, aby spostrzec, ze troje z tych dZleCl 
W stosunku do kolegóW' szkolnych i 'J1auczy- to niesforne rozhukane dzieciakit czwarte zaś 
cieli są bezwzględne. Z usposobienia ;ą we- \ nich zasługiwało na miano "grzecznego 
sołe. pełne temparamentu. Druga 
rup.1 dzie- ,'iliecka". 
ci to introwertycy. dzieci bardziej spokojne, Był to może 14-Ietni chłopczyk w lnun- 
nastawione na wewnątrz. zamykają
 sie W' swo- dllTku za długim! i za szerokim, w 
pc;e ucz- 
im . świecie wewnętrznym. Jest to typ dziecka .1iowskiej na jasno blond włosach. Sled;mł za- 
poważnego, zamyślonegot a jednocześnie nie- ledwie ,!sparty n
 brzegu ławeczki. Na twa- 
śmiałego, przeczulonego t czesto zbyt ustepli- rzycz
 lego wldac było za
stydzenle i DkM: 
wego.- Jak jedne dzieci, tak i drugie są, we- potanie z powodu zachowama się braci. iramCJ 
dłuj.!" prof. Błońsky'ej.!"O zbyt silnie nHta\'tlone zaś prześcigali się w robieni!! hałasu, w. odłrą: 
w jednym lub w drugim kiemnku, w klerun-, caniu się od okna, .przy ktorym. WSzy5CY tr
1 
ku na zewnątrz lub na wewnątrz, a w5kutek chcieli być równocześme - me - obeszłJ Się 
tej.!"o trudne do prowadzenia. Hipertrofia dzieci oczywiście bez akompaniamentu szturch3ńc6
 
jedynaków jest rezultatem przesadnego ak
n- i ,!yzwisk - jeden 
achO\,:ał gł?ś
o. 
SZY5tkie 
łowania ł wykształ
nia indywidualności dziec- mijane słupy telegraficzne I prze]ezdza]ą
 11"0- 
ka w rodzjnie. zy. Ależ było miło w tym bwarzystwie! Nie 
(Ci:u! dalszy nastąpi.)" pomagały upomnienia. nieśmiałe głosy uwa
 
, . M. SkrzylJlewsktJ. raz po raz odzywające się z pośród pasaże- 
rów, wreszcie miltka i babka wpadły na Ide- 
alną myśl, aby napełn,lć te rozwrzeszczane bu- 
ziaki cukierkami. co się jednak nie obeszło bez 
walki -spowodowanej rozdziałem kolorowych 
przysmaków. Spostrzegłam jednak, że "stud
nt" 
został przy podziale pominięty. .!iedy nieznośna 
trójka zaczynała się znów rozb1)al:. babka, wre- 
czając im pudełko z karmelkami, rzekła do 
"studenta": liT y jesteś grzecznrt tyś duży i 
rozsądny, nie potrzebujesz cukierków". I to 
biedactwo, zaskoczone swoh wi:lkości1 I grzecz- 
nością, powiedziało cichutko: "oczywiście Bab. 
ciu" a równocześnie cała jego istota WVd.lła 
się tak €Ylecinną! Trwało 'to jednak tylko ma 
ment, bO natychmiast .opanowat się 1 stara 
się byt znó\
 dużym
 I @:rzecznym, takim, jakin. 
powinien BYĆ". Jakte było mi żal tego dzie. 

ię
go wyrazu. który rozprasZ1ł się I ulatniał 
z tej twarzyczki chłopięcej. .Czyż te dwi
 ko- 
biety, matka i babka nie widziały, nie rozu- 
miały krzywdy. jaką wyrządz:"ły temu dziecku, 
pozbawiając je słodyczy. a może I pieszczot 
nawet, dlate
ot że było grzeczne. 
Miałam ochotę pou'ledzieć mu: "Krzycz, a- 
wanturuj się, jak tamci. wldzisz t że W' ten 
sposób uZislmją to co chcą. a nawet więcej". 
iro pfZ,rznanle wyższości, narzucone. ciąży mU t 
widać "to w oczach bez blasku ł radości. 


.. 


ł " 
,.,:. . 


't, 


...... 


't 


Jedną z najDOww)'ch atra- 
kcji Ameryki 5'ł szkoły na 
otwartym powietrzu; cie5Z.\ 
&i
 one wielkim powodze- 
niem. 


332
>>>
Jakże chciałAbym wziąć tego malca za rę- 
kę. stanąć z nim przed tymi, które 'nie \\1działy. 
jego uśmiechu na widok cukierków, na widok 
mijanych wiosek, miasteczek i 'ba\\:,iących .Ie: 
dzieci i powiedzieć im: "On wcale nie jest 
duży, on jest małYt zupełnie małYt tylko się 
przypatrzcie bliżej". 
Nie uszczuplajmy dziel km błogosławitń.otw:ł 
i dobrodziejstw przywiązanych do ich dziecięc- 
twa tj. 00 ich słabośCi. Jeszcze na cza,; będą 
rozsądni. jeszcze ,;ię nauczą wyrzec niejednej 
przyjemności - nie uprzedzajmy żyda!, 
Ono samo dostarczy im spo.obności do 
ciężkich zmagań i pcśu ięceń. 
Nieraz widzimy z rraudziuą przykrością, tych 
14- czy 15-letnich opiekunów rodzin, te .,ma- 
teczki" 12-letnie; dź\\igające młodsze rodzeń- 
stwo za ciężkie na ich wątłe ramiona i słahe 
rączki. 
Nie postarzajmy więc dzieci przedwcześnie. 
pozwólmy im rozwijać się powoli i hmno- 
nijnie. Pozwólmy dzieciom być l
 lko dzieć- 
mi - starajmy się otoczyć 'dzieciństwo taka 
opieką i starannością na jaką tylko zdobyć 
się możemy, aby tę cudną bajkę dzieciń,;twa 
zachowały na całe życie l 
Na zaKończenie przytoczę jeszcze jeden o- 
brazek z prawdziwego zdarzenia. 
Pewnego iC5ienncgo wieczonJ t odprowadzając 
znajomą, spotkałam dwoje dLleci - dziewczyn- 
ka może siedmio, ośmiokłnia, a chłopczyk nie 
więcei jak pięcioletni. Deszcz lał strumienia- 
'mi. a dzieci te uginały się pod ciężarem przed. 
miotów. które dźwigały. Chłopczyk prz)'stanął 
i płakał obok wiaderka wypełnionego różnymi 
drobiazgami, bo ciężar brł nad jego siłYt a dziew- 
czynka z widocznym wysiłkiem dźwigała torbc 
czy worek wyładowany po brzegi. Dziewczynka 
przystanęła także, gdy jednak zauważyła na- 
sze zainteresowanie (bośmy się zatrzymały) przy,- 
.............................. 


)\
 
.. 


KW 42298 KK 42319 
K W 42298. Lekh plażowa sukie.neah z deaenio_ 
wego krelonu; do tego króciulkie majteczki z tego 
samego maleriału. Putrzeba około 2,70 m. kre- 
tonu, S71'T. 80 cm. Krój na 6, 8 i 10 lat. 
KK 42319. Dwuczęściowe ubranko dla chłopca. 
białego płólna lub panamy. Spodenki przypina- 

 do bluzki. IloŚĆ maleriału: około 1,60 m. szer. 
.o cm. Kroj na 5, 7 i 9 lal. 
KW 42302. Milulkie ubcanko do zabaw z d
e- 
oiowego kretonu wykończone .u dołu .i przy rę: 
kawach marszczemami, uszytymI w wąskie paseczkI. 
Przybranie sIanowi sznur kordonkQlVY, POI
zeba o. 
koło 1,60 m. maleriału 80 cm. szer. KróJ na 2, 
4 i 6 la:. 
KW 42297. Ubranko to, odpowiednie tak dla 
chłop zy ka, jak i dziewczynki, m
że. być usz)'te 
! każdego materiału- do prania. ZapIęcie w kroczki.:: 
Potrzeba około 1,05 m. materiału, szer. 80 cm. KróJ 
'Da2,4i6lat 
K \V 42303. Kołnierzyk i mankieciki tego proste- 
go u
rallka, które nadaje się dla chłopca, cry 


J 


naglała braciszka, w doŚĆ ostrych I 5bnow- 
czych słowach do poś[Jlechu, a gdy ten roz- 
płakał się na dobre, prurzuciła z jego pomocą 
swój worek na plecy, a wiaderko kazałJl mu 
wspólnie nieść ze sobą. 
Podziwiałiśmy ten hart i zaradność "ma- 
łei kobietki". lej pcczude odpo\\: tcdzialności 
i dojrzałości życiowej okazalo się jeszcze w 
całej pełni, gdy na [Jytania z naszej ,strony: 
kto są? gdzie mieszkają? czv' mają rodzków? 
nie Qtr
 małyśmy odpou iedzi. Mała kobietka 
przrnaglała tylko swego towarzysza do .;zyb- 
szego kroku. jakby, dając nam odpou'iedź, że 
cel drogi jest j
j dobrze znany i bez naszej 
pomocy da s0bie radę. 
Ileż tragedii musiało już przeżrć to kilk0let- 
nie maleństwo? gdzie radJŚQ i wesele lat dzie- 
cięcych, tej w ósm
"TTI roku życia dojrzałej 
kobietki - opiekunki młodszego braci5zka, 
a może i ogniska rodzinnego?! 
Ciężka, nad siły praca, nieufność do ludzi 
i łzy - były udziałem tych dzieci w zaraniu 
ich życia. Nie zaznały radości i czarów dzie. 
ciństwa. _ W. 1(. ___ _ _. _ - - -"" , , 
...........................................................
 


INSTYTUT 
KOSMETYCZNO - LEKARSKI 


IZIS 


Centrala w WARSZAWIE - ul. Senatorska 35 
Pałac Błękitny pod kierunkiem 


HELENY BRZEZIŃSKIEJ 


Udziela porad we wszystkich sprawach kos- 
metyki leczniczej, równiet drogą kore- 
spondencji 
Udziela wslcaz6wek co do utywania odpo- 
wiednich dla cery: pudrów, kremów, 
mydeł i t. p. 
Wykonuje wszelkiego rodzai u zabieg! z zakresu 
kosmetyki leczniczeJ. 


r4 
)\ 

 )l{ ;. 
t;
 .p.t. 
,
  


"
 
&'
d 
-.. 
 
. / - 


i. 
-- 
::::-? 
l 


.
 


- 
4 


} 

 


..:'::
:. 

- ,,: 


KW 4JilJl 


KW 42303 


KW 42296 


K.W 42300 


dziewczynki, wykonane 5'ł z roefarbującego materialu 
. w krall:. Potrzeba l m. jednokolorowego i 25 an. 
d
eniowego materiału, mer. 80 ano Krój 0&. 1 I 
trzy lara. 
K \'! 42296. Bardro latwe w wykonaniu 
en' 
Id do ",baw z deseniowego krelonu. Zapinace na 
prze,izie ramiączka krzyżuj" s;e na plecach. Ilość 
loretonu: oloło 80 cm., szer. 80 cm. Krój na l, 
2 i 4 lala. 
K W 42300. Dwucześciowa sukienka plażowa dla 
wiekszej d7iewczynki, składająca 
ę z sPÓdniczki, 
przypinanej do blweczki guzikami. Porrzeba około 
2,50 m. maleriału, szer. 80 ano Krój na 12 i 
14 lat. 
Kroje powyższe (Beyera) nabyć można w naszej ad. 
minislracji w cenie 1,60 zł za sztukę. 
.............................................................. 


-' 
/'  


KW 4230:1 


W'ł
orz'ł
tcznitZ 
tZzonu ttl.nieJz 
i młoJ.'łeJz jczrz'łlłtZk 
Nareszde mamy lato, a z nim dużą ilość 
jarzyn które .możemy wykorzystać w jadło5pl- 
sach dla dzieci - z jJk największą dla nich 
korzyścią. , 
Jarzrnki dla ozleci naletv gotowa
 możliwie 
krótko; aby były miękkie, należy Je drobno 
krajać przed ugotow:łnlem. Dobrze Jest zresz- 
tą przyzwyczajać dzie? zawczasu. do sm

 
jarzyn jędrn, vch ktore zmuszają. dZlea 
do :2!uda I z- tego wzgl
u r6wnleż 
 wsIca- 
:lanc. 


Jedną z najlepszrch mtbd przrrządzania ja- 
rzyn w ogóle. a dla dzieci w szczególności - 
jest gobwanle na parz
. Stuży do tego w5taw:- 
ka o dziurkowam'm dnie lub koszyczek drucia- 
ny, który wstawia się do rondla ze .zczelną 
pokrywą. Do koszyczka wkładamy jarzyny, po- 
krajane możlhvle drobno. aby skrócić czas go- 
towania. Kalafior rozdzielamy na części, h- 
pustę szatkujemy drobnIutko, \'tarzywa korze- 
niowe krajemy w drobną kostkę lub cien- 
kie paski: ziemniaki dzielimv na części dowcl- 
nei wielkości I kształtu. W rondlu zagoto- 
wujemy wode:. Wst:lwiamy koszyczek, zważa- 
jąc na to, aby poziom wody był poniżej dna 
'koszyczka z jarzynami. Solimy jarzyny. I szczel- 
nie przikrvwamy. Para, unosząca się nad &O" 


i3i
>>>
'
-
'YT

TTT
TTT 
k
") fi 

 I'I'
 V 
" 
, 
\ 

} 
='\ 
- := \ 
- iii: 

 - 

 
- 

  
tująq sIę wodą, przenika dokładnIe wsz)'.:;tkie 
pokraj.me jarzyny i rozmiękcza je - nie po- 
""'Jduj'!c ulatni.mia się skbd
wych cz
ki i roz- 
puszCLallh się uieHóąch substJncyj. 
Pamięlajmy o trm. że jarz}'ny rozgotowan!'. 
"podchodzące \\;'odą" lub też podane w formie 
pótpłrnnej, ZJgęSZCLone mąlQ. w celu zużrtko- 
wania cennej wodr. w której jarz}n}' się go- 
tO\\;alr. stan
\do! nieracjonalnie przyrządzimą po- 
tra\\;'ę, 
Podaję szereg przepisów na p
trawy z ja- 
rąn - dla diieci. 
Zupa z ogórków. l ogórek kwaszony. l 
szklanka k
"asu z ogórków. .1.8' litra śmietan", 
I dkg mą"i, sól. ,1,4 kg ziemniaków t l" ząb- 
ka czosnku, zielon
 koperek. Pokrajać ziemnia- 
'Id i ogórki w ,kostkę lub plasterki, ugotować 
ziemniaki. dodać kwas z ogórków, roztarty z 
solą czosnek, ogórki, zaprawić -śmietan
 z mą- 
ką. Zagobwać i rł:odĄ'Ć z ,posiekanrm zielonym 
koperkiem. 
Zupa z I1Icrc1l11'i. 2-3 sztuki marchwi, 1 
!\zklanka mlekJ, I hżeczka mąki, 3/-ł pbskici 
łyżki stołowej mJsła, Sól do smaku. Ugoto- 
u'ano! marchew w małej ilości wody prz:trzeć. 
dod.!ć m'lsło i mąkę, rozprowadzić fnlekiem, 
Zl
oto\\;'ać, miesz.ljąc. solić do smaku, rozbić 
trzepaczlQ od śmio:t.mv i natychmiast podać. 
Ogórki duszun.!. Wziąć 1 ogórek. 2--3 dk
 
masła, 1 hLeC7kę mąki, 1,3 szklanki śmietany_ 
Ubrać ogóre!,;. pokraj3.ć w kostkę, posiekać 
cebnlę. Ou"ić ogórek z cebulą przez, 10 mi- 
nut \"t maś e. pxlsypując mąką, Zaprawić śmie- 
tlną, p.)dgri:lc i podiić. 
P/lree z hl/TUk6w z i!lbf/.."'mi, Kilka burakri:;v 
ć\dkłow\'ch i parę jablek hnskJw}"ch obrać 
z dupy i utrzeć na grubI m tIrku, n:Jstępnk 
włożyć \\; raz z soUem, które puściły z sie- 
bie do rondla na roztopioną słoninę, poso- 
lić. ""cisnąć trochę cdrrny, cukru do smaku 
i dusić nJ w."Jlnrm ogniu przez pół godzin)'. 
Gdy ..ię \\;,;z\ ,;tek sak w)'sadzi, zlbć dwoma 
ł}Lkami )(\\;'a:iuej śmiet:J.ny rozbitej _z pól ł,
ż- 
ką rn.!ki i wydać L grLlOe,zkJmi. 
Fasolka zidonlJ Ocz
'szczoną z v: łókien fa- 
solkę ugotoVo'ać u' sbnej u'OJzk w całości luu 
pokrajaną ukośnie, a pJ odcedzeniu u'łoirć 
bwałek d
s 
nweg: m
l'sta i nie sta\\; iJjąc już 
na ogniu, przykryć, a gdy się masło rozplbci, 
u }'dać, 
KalarepkI{ .1USZOWl, Młodą kabrepkę 'Jbrać 
ze skól), pokrajać w kostkę lub talarki cirnkie. 
Lalać wodą tyle. aby ją przykryła, posolić, 
dat' cukru do smaku i goto\\;ać {XJd przrkry- 
ciem tdk dług0. aż będzie zupełnie miękk1. 
Po tym L'Iprav: ić łrżką masła i pół łY7:':
 
m1ki, a kto woli rumianą, dojać dla zabarwie- 
nid trochę karmelu. 
Kapusia u.o[os!vz dU
ZGna na rumi'InO_ Dwie 

łó\"t ki kapmty \t'łoskiej obrać z \\; ierzchnich 
liści, pokrajać w cząstki i obgoto\"tać przez 
10 minut w słonej wodzie. Dwie !rżki masła 
rozpuścić w k.amiennej rynce. a włożywszy ka- 
pustę dusić tak długo, aż będzie zupełnie mięk- 
ka. po czym obrumienić ją ze wszystkich stron 
na iiilniejsz
 m oJWiu. 


a. 


,-.. 
lI" ' 
, f-
,',c 

1. - . 
 
'r
 ( 
 
, 
  
'" - 


"'-' 


---.. 


-:=.. 
 

 --=- 
,- 
 ,c. 

 -=-- 
 
c:== 
 

 
 
t t . t 
, , t tO 
, . , ,.(0- 
t ; : , 
dthlJ 
_liIIhG 


Kapusta ł1'lo,
klJ na ,
po!6b Iwlf1/iOr6w. Roz- 
kroić 3 główki włoskiej kapusty na czą;;tki. 0- 
płuka.ć i sparzyć słoną wrLącą w-Jdą. NJ.;tęp- 
nie ułożyć je w rondlu i goto\\ać w mTd';u, 
dodawszy trochę 
JlIi i 4 ka\\alki cukru. Ody 
już zupełnie miękka, odc
zić ją na durszlak, 
przelać wrzącą wodą, aby opłukać z mle
a. 
ułożyć na półmisku i oblać suto m3.słem z 
prz) rumienioną bułeczką. 
Puree z marrhn i. I\ilkanaśde oskroban
ch 
marchv: i pokrajać w kawałki i ugotować w 
małej ilości słonej wody do zupełnej mięk- 
kości. Po tym je utrz
ć, przefa
ować przez 
sito i 7Asmażyć z łvżk'l masła i kilku łyż. 
karni słodkiej śmietanki, dodawszy cukru do 
smaku. Podać z grzankami. 


,,Dfvette" . 
.............................. 


Q!!r0UlI.clzl 
P. Ę. M. J,eżeli dziecko w)'r3
nie kilka słow 
w)'mawia, to memow" me zosIame. Zachodzi lU 
pra,,'Jopodobnie tylko znaczne opoźnienie w rozwoju 
um)slu\\
m, w następstwie czego moie pOlOST..a
. 
pcw':e upośledzenie, Polecam zbadanie dziecka w 
L:liu;cł: n"urologicznej U. P. ,w Plzndniu, ul. i'óh 
...,cna 10, gdzie Pani najlepsze Olr7)ma wskazówki 
co do wychowdnia i kszlalcema dziecka i w jakim za- 
kładzie. 
1\\. S. Starach owice. D"bre preparaly f
5forowo - 
wapniowe znajdzie Pani w każdej aplece w większym 
W) burze. h.likulllie
ęcznemu dZiecku radzę w chlod- 
niejszej pOfLe roku podawać cz)sly Iran rybi. 
lrCZ4C dobregv rozwoju dziecka, pozdra\\iam Panią 
Sl:nlt:l
l'nie. 
P. .'
1arl1 K. Jagielnica. Poniewai Pani już Iyle 
dzieci umarlu, radzę przepruwadzić' analizę krNł 
s,.ojcj, l roęh. JeLeli dzieck" cięiko ząbkuje i. częslt 
7al'"oa, radzę podawać jaki preparal {oslorowo - 
wdP"iu..y tub CZ)Sly Iran rybi; aieby zapohicc 
krzywicy i je; Daslępslwom (jak. kurcze mózgowe). 
Sp:cj-dln:go ';wdka pfLeciw uaaro" i mózgowemu nie_ 
ma. l.asacłmczo przy k.narze kąpiel nie powinna 
zasZ:'aC:zlć. Jeżeli Jednak dziecko Jest bardzo wr..ż- 
liv, e, lepiej przez kil b dni zaniechać kąpieli. 
.PłJ7(
ra" iam Pan-i
 serdecznie. 
"P7znanianka Z Karpat". Upis plamek na Iwa- 
TZyc7Ce synka jesl nie dość jasny. Podejrzewam jed. 
114:'::, ze pla.I!ki le pochodzić mog4 od jednoslronn'go 
odż),,';ama. Czy Dle doslaJe on może za dużo mleka 
 
Jeżeli :ak. to pr,)szę mu d"wać więcej kaszki i su. 
dłarka rozmoczolIego, a poza Iym jarz)'nki 
wi
ie 
t;ldne i :;;.)k z 
uro\łeJ p1archwi. 
aZe\ł-O'llrz W)5Ian:zy 
wledy zazwycza; s'naruwdć jakim kremem lub maś- 
ci" c)'nk,)w". Jeżeli di"dz; o szczegóły odżywiania, 
raoJ.z
 Pani przeczylać arlykuł podany w nr. .. ,,)1:0- 
jej I'rzyj," pt. ..Jak karmić dziecko w pierwszjm 
roku h cła. ". . 
l'rzepis na sucharki dla dzieci podam w jedn)'11l 
z r.ajhliższych nu;nerów. 
"Hałszk.:I'.. 1) Jeżeli dziecko nerwowe i niespokoj- 
Illie śpi, a Przfpuszczam, że w nocy pokarmu i.adae. 
'go lUe dostaje, radzę osIami" przed nocą porq, 
posiłku zmniejszyć, n.łjlepiej dać zupkę lub kleik 
,ni.ekraszany, a w żadn)'11l razie nie da;,yać herbaly. 
Zważać, żeby dziecko przed no", s;ę nadlo nie rozDa- 
wiło. Osralecznie maina dziecku przed spaniem po- 
łać 5 klOpli nalewki walerianowej w lelniej słodzo- 
pej '.Yodzie. a już po kilku dniach b
ie sen SP;)- 
kojniejszy. 


\ 
). 


Gl 


334 


2) Niech Pani się l)'ffi nIe przejmuje i nie wart,,4. 
że dzi
cko nie wymawia wsz)'Slkich spółgłosek. Ono 
-się z C7:1Sem ich naucz)', szczególnie po ukańcz,niu 
lrzecieg' roku' i będzie ,,)'ma\łiało zuPclDie nor- 
malnie. ' 
,.Lucyna z Par9chońska". \Vzruszona jeslem zaufa- 
niem, jakie ż)'wi Pani do "MoJeJ Przyjaciółki". Na- 
wet synusia swojeg; ma zamiar Pani wychować 
ściśle według rad i wskazówek naszego Itisma. 
Na picr"sze Pani p)'lanie muszę Pani odp:Niedzi,," 
- n,;c. 10-ciomiesięcznemu dziecku nie należ)' dawać 
słod)'c£)', w pislaci czekolady, cukierków i t. p.. 
w)slarczy cukier, jaki znajduje się w mleku, jarzyn- 
kach, owocach, klóre codzień spożywa. 
Łączę serdeczne pozdrowienia - dla Pani, Jej 
Małżonka i S)'nusia. 


.
............................ 


,,,..  . .. 

, 


... 
... 


81.. 


'. 
a 
iItI; 


82. Sltc ,pa sukit'nka .'ia małei d£iewczynki, z 1róI. 
kim k'ł!lZkiem. Spódmczka szeroka z kolorowym 
wysz)'cicm u dołu. Haf! płaski i wodny, a orygi. 
nalna wielkość haftu podana obok. Kolory: b czer- 
wony, c czarny, d niebieski. Krój m,)żna nab)'ć 
naszej admmisIracji w cen;e 1,00 zł. .. 
.... 
... 
#.. 
. 


.B.
>>>
10 l owo JLa Panów 


JziaJzilt14 
" 


])ro(,itl.zfji z 
mody 
w jednym z ostatnich numerów "W;;pół- 
czesnego Palla" mamy z:motowany ckkawv i 
b. prakticzn y projekt robienia... czterech u- 
bralI z dwuch. 
{uj; dawno, przezorni turyści wpadli na po-- 
mysł zabierania z sobą gladkiej, bądź t3 brą- 
zowej, bądż niebieskiej lub szarej marynarki. 
Wtedy zestawiając niebieską mlrymrkc: z '.;za[\"- 
mi spodniami, lub brązową ze .;podniami po- 
dobnymi mieli jeszcze jedno ubranie, w któ- 
rym można się było pokazać m\1('et w mieście. 
W międzyczasie nauczyliśmy się łączyć kom- 
binacje nie tylko barw, ale i wzorów. Oczr- 
u iście, jak się to najczęściej dzieje, wypró- 
bowano kombinacje na strojach sportowych, 
po czym dopiero rezultaty tych praktyk za- 
stosowano i przy ubraniach spacerowych. 
\Xi tworzeniu rOlm:litvch polącz
ń nk należy 
zbytnio puszczać-wodzy fantazji. Eks[X'rrm
nt-m 
jednak, który nigdy uie zawod/i jest bmbi- 
nacja z ubraniem fłanełou'ym w pasy. 13:1r- 
dzo dobrze się prezeutuje pan w takiej m'łr}'- 
narce z {!ładkimi spodni.lmi. A równiej; i fla- 
nelowe spodnie - "Hrdepark" P.lSY uzupeł- 
nione gładką man'narką stanowią bardzo e- 
fektowny strój, Przez taki
 wymiany można 
z dwóch ubralI mieć czt
r)', kt6re w Z.lleż
 
ności od dodatków mogą być oficjalniejsze 
lub sporto');'e - flanda w pa
y hau"iem -11.1- 
daje się vrówno do mi:łsta jak i na wieś. 
-0- 
Dawniej - panowała zasada, że getrów 
nie można nosIć do innego, jak białego koł- 
nierzyka: Nalei'A'Iło wobec tego być, specjalnie 
elegancko ubranym, by móc je ",łOŻł"Ć. Zi;r.ą 
jednak, kicdy gctry noszone są raczej, j,lk l ) 
ochrona przed zimnem, nie mOLna ,
ikomu u- 
czynić zar7uh!, kiedy je nosi nie jakby z-I- 
leżało - do PaLtotu lub Chesterfieldu, lecz 
do Z'il'ykłego Ulstra. Llt
m mtomiast ubie- 
ra się getrY' tdko d1a eleg-'lIlcji, b też pod- 
cns tej pory rokM zasada t'l obowiFuje, j;ik 
dawniej. folk więc t\ Iko do solidnych ubrall, 
specjalnie dwurzęd',)u'ck, nosić będziemy ge- 
(ry. Kapelusz musi mieć u tedy wysJkCl po.;t'l- 
u ione rondo. 
"-0- 
\\'obec pan'ujących upałów \nżną jest też 
huestia obuwia. 
Riałe, Idnie pantofle, urozmaicone brązo- 
U'\ mi lub czarnymi u'stawhmi, UW;Jżane b[- 
ły do niedawna Z:I luksus i rzadko je moż;]a 
było znaleźć w garderobie nawet eleganckie- 
go pana. Ow wrogi stosunek do h"Ch pantofli 
był jednak niesłuszny. Kto bou km nosi la- 
tem jasne, w past
lowrch kolorach ubrarJie, 
nie tylko od po" iadające modzie, lecz także 
praktYQpe i kb ma zrozumienie dla harmonii 
ca łeroo :stroju, ten 7 peu nością nie obejdzie 
się bez /Jiałych pantofli. Wobec tego, że p1n- 
tofle te coraz bardziej się rozpowszechnił.ją. 
należałobf zakreślić granice ich zar,tosowania. 
Musimy tu rozuażyć kilka zasadniczych ku'e- 
styj. a mianou icie: czy białe panbfle prze- 
znaczone są tylko na kurort lub nad morze, 
czy tel można je nosić w mieście. Dalej: czy 
harmonizują tylko z lekką jednorzędówką i 
sportowymi kombinacjami, czy też możll1 ich 
uż}wać 'do poważniejszej, d\'turzędowej m.iry- 
narki. I w końcu p\ tanie najważniejsze: Jaka 
jest granica dla białych pantofli? Czy moż- 
/la je nosić 'i "tedy, gdf spodnie jUl I1k .;ą 
w pastelowych kolorach. 
Na wszystkie hz\" pvtani:ł możemy dać po- 
zytyune odpa\'tied7i. a b dzięki jasnym, a na- 
wet jaskraw}m kolorom ubrań. Nawet w mie- 
'j3 - beżowym, srebroo - szarrmt rf2)fda lub 
i
cie nosimy obecnie ubrania w kolorach: ja;nc- 
'Iiebiesko - szarym. Rzecz jasna, że do takich 
ubrań doskonale nadają sie biale pantofle, 
Obalony już został dauny przes.1d, ż
. je- 
d}"nym ubraniem na lato jest jednorzędówka. 
Czę
b i btem chre 
ię być ubranym .didnie. 
Wtedy nosi się ja.;ną dwuł-Zędówkę, przy któ- 
rei białe pantofle JI-cale nie są "shocking
, 
jak to .móu ią Anglicv Co dotyczy trzeciegJ 
'pytani:!: i to zostało dla białvch pantofli roz- 
t;trzygnięte korzystnie. Przy ciemnych bowiem 
spodni.teh harmonizują one śu idnie z P01O- 


sbłyml, jasnymi c7ę
clami ubrania, tworz.'IC r.l- 
zem bardzo efektowny strój. D3 jasn}"Ch -dwu- 
rzędówek najbardziej nadają się krawaty jas- 
ne pastelowe. Jed)'nym warunkiem jest, by: 
odbijały się one wyraziście od tła koszuli. 
Najodpowiedniejs21"m uzupełnieniem jest wte- 
dy ciemnf kapelusz. . 
. --0- 
Zainteresowanie koszulami z krótkimi ręka- 
wami coraz bardziej u zrasta. O-,tatni.J .;(wo- 
rzono s/ere!! nowych modeli. Są to, koszule 
z gumowymi u'kładkami i kos7ule na ZJtr7ask. 
Obydwa rodzaje przedstau iają się bjrdzo e. 
fektownie. 


SkorE!l1 Ił 


Spodnie, t. zw. shorts'v ;tanou ią ub(,c!1i
 
część unhx"er
aln
go stroju dla panóu' w okre- 
sie letnim, gdy t:rm')me
r znacznie się jndno.;i. 
Panowie, z\X'!aszcza młodzI. szczupli na
 
no - korz\'
tając z tej nou'oścI praktrczncj 
i hi!!lenicznej - uzupełnią sobie swoją gOl[- 
dero
 tl"mi krćtkimi spodellk.lmi. 
Dzisiejsn moda, Ian.;ując dł.1 panó

 
stwor
yła tl"m [IOW:łżną konkurencję da\1tllemtl 
rodz.'I]owi sJXrlni krótkich, t zw. "pumpó\1t'''. 
Shorb'y wn,lądają 'doskonale w z
;;tawie!lill z 
sportową m:łrl"narką, a sto;;ować je molna \X' 

dell! oblicznośriach, W okresie "kanikuł)" - 
I zWI:l
am"Ch z t
'm \\'yjazdów dJ miejsc\\'ości 
kuracY]nrlh, lelniskO\q-ch, w int
r :!,,
 k.tżde(!'J 
pana ieżeć u;il1no sprawienie s::Jbie madnv"i:h 
i bardzo 'ngodn\'ch shorts'ów. PonLlej j)Q- 
daję możliwości, w jakh'h shorts'\, znaleźć mo- 
gą zast3So\x'anie: wędkar-,hx'o, g'if, hoker, po- 
dróż wybrzeżem morskim, piKnik, j:lzJa ro- 
werem, plaża, żeglarstwo, turrstrka. 


i"

'l."
 
'
j
 ,,} -. 
. 


- 
V)
= 


,
-
 O
: 


_F'-Il 

 
;
 
*
 
ł' t "-; 


,.,,

 


\, 
ł 


ł...; 


d3itlLiz1lt% Ltllnit% dLa Pt1.n6w 


Latem - w okresie k:)nikułrt meżczrźni St1- 
rają się o to, by brć "jak najlżej ubranrmi. 
Chcąc ułatu.ić sprau'ienie i wykonanie takiei 
lekkiej !!arderoby - podaję obok komplet let- 
niei bielizny meskiej, składająC', .;ię z kos7uli 
z krótkimi rębwami i krótkich kalesonó" z 
szerokimi nagawkami. 
Kalesony i koszulę sf.odnią v: ykonać możem V 
z aj;urowego bawełnianego materiału, z pa- 
namy Hp. 
Po wY'krojeniu, brzeg prawej CZęSCl przedniej 
koszuli podszr\'tamy mniejwięcej na szerokość 
3 cm. dobrą S:łt\'llą, niefarbującą i nasz}'uamv 
guziki; w lew\'ln .brzegu wysz} wa,my dz!urki 
Z jednei i drugiel strony stebnujemy ,rowno 
w odległoścf 3 ano od brzegu. Chcąc wyko- 
nat kalesony zesz
'\\a 5ię poszczególne części 
\I;"edlug krOj11, w ptzedniej części zostau'iając 
335 


.............................. 


ro7cięcie, któri" V:Tkańcramy p3dobnit', j.lk prz!, 
koszuli; na lewym brzegu wrszrw.lmy dziur- 
ki, nol prawI m prZY5z\'w,llnv gll/i ki. KlżJa no- 
gawka m1 w obwodzi
 30 cm" a brzegi pr7C- 
stebnowane na szerokości 2 cm, GÓrną c/ęść 
podszywam"}' mocną s Ihl1ą, i rrzedągam\' g:1II1I- 
kę. Na ten komplet potrz..:ba okJło 2, ')5 m m:\- 
teriału S£fr. 80 cm. 


... 


D. 


Praca przy uszyciu tego kompLtll j
st bar- 
dzo łatwa, radzę więc paniom zabrać się do 
"dz;ieła" . 
Interesującą i praktyczną nowość przed.:;h- 
v: ia jednolity krój koszuli ze spodenkJmi .;po- 
dnimi "tenisana" -.: zatem coś w rodzaju 
kombinacji damskiej. 
I D. 


Xa ciepłe dni lala dla pan6w wygodna koszula - 
kolł',ony. Wykonana z cienkiego pł61na w paseczki. 
o kr,Slkich r:kawkacb i w,'kłada.")m kolnierzyku. Ka- 
lesony u ::'olu zapinane, 
( 
Podkoszulka - kalesony U5Z\ le z cienki
o t,y- 
kotu. Kroje pow)isze nabyć moina w nas7ej admiłłi, 
s!racji w cenie I zł.
>>>
IV Ą" ' "'{4,:

,;
 

: L '
"
i
;
i
!
:: s 
.o: :
.
.- 'X:\ ,ęo .- 
, gt:.
;, 

:,,:::,; . 
,..

 
.,

 
'

,l: 
'.:


i 


. L. lo( r: Ul': t..uwrVf\. 


il 
j, 


a.. 


,
 

' :+:r ;1. , 

''';:
; ::f, ti); 


-.. 


..:.\. 


,
 't 


, i'" 
f,J' "t' .; 
: 
,,
K ': 
:7,
 iot
 

l;
r !... - 
. .
 
;::',,;:, 
, 
t:":-e 'j.:. 


.--.:. 

- ł':-- 


r!; 


.' 


,"ł 


{

c.. .

.-:". 
'
7 :
;1;!
i
::
:;,,
 


"" 


--'"i'-' 
,.£ 


'\ 
" 


b 


(f" / , 
.
 


 \ 
I 
../fr f1 / 
 
./r, -
;;.'::'';''''.. 

i

 r


, 
j\ 
r  ttJ:! 
 
."f 


i.
 


" ' 
,. ". ".1 
..,r 
i j " 
. "'l. 
:, 
,_ ," 
"u \-....!.  :fiF' .
 
t 
/". 

łt 
" '
-,.-, 
... - 

 , 
"\. \,. ,',,' 
j " 
e;.. "';;. ,.... 
 ,l' 
';.
 '1 W\v 
;
 
l .
 / 
,1, 
II! - \.
 
.
 
. , 
"'
I 

,,{ 
'
 \ 

-./; 8 


,'i' 

:l 
'

.,., 
-;,;:.... ...-'" 

.

,;-d 
( 
...... 
'S.' .' 
"t': '... 


'\o. 


..rt":l..  " 


ę 


,. 


,"" 


ł?:. . 
.... ); 
· 
l


r\.
 
..


\
 -)1. 

.." . -.! 


:;. 


.,.f 
-.' .$ 


;;' i 
"':'J 
-.. 


'..
:-' A 
'-hl 


! ; 


'
 


.
. 
'f 


i" 
... 


.$3' 


! 
-r 
 


 '\. 

 ." 


u';:'" 
i:.. 
,. , 
" 
;' 
.,
: 
.. o" 
. ..: 


, . 
t:;
'
4-" , 

 
...  
 


Ił 


, 
 
'¥ 
 

i:
; 
. 
 i ."!= 
...-'
f
-" 
,,'
"1-'. 
:

 
"i:; 


t 

 ' 


/ \ 


I  


. . 
.
.. .- 
... 
0'  


, "  
, ł 
.4" 
"\. 
 
'.
' 0,0 ":' \ 
- '-Et '- 


" " , 
r 
I -O, 

 
'I 
x'f 

.... I 
... 
.. , . 
" 
, . 
 


:"i 


ł
 


" 
 j , 


f 


" 


't?!:, 


. -.'0. 
.. . 
 .- 


'$ 


.

 


I 
I 
. 
ł 
. . 


t'J 


".;' 


:
 -; ) 


....! . 

;

 "-f';'"ł 


,,-.. 
.' .. 
. 

:', 

 ,
 

;..-=-!' . 1" ł- 
""
 ,
 
',,
 
%. 

t,";_
: .

¥
 
..;

il , (: ;, ". 
& 
..r 
.:.
 ,#,.'_1 {
41łt
 
",i;
-Ę,
 'ł.ł-4.\:;r 
"t:. 
 '

',

,
:; ,;{
:..:.
; 


. 
. 


t 
( 


............ l 
. I , 
') . } 
'0' i 

I
 
f 
e: 
 


. ; 


" 


sa 
, 
\".
 


(: 


-.-::-. 


...... ..... 


. , 
y Ąi ,;: ;
4jlt
 . 
,:..,
. ",- ,"c, _
 ,. ,"-. ' 
 /:
 ?f; ;


:
;ł
' 
6:..
 . ''''ł'
 
'
"'.c,J
! ,t  . 
 


:::.
 


;:.0 


" 


, . 
, ' 


" , '", .
. 


"t-

" f:' 


.....
 -
  
V 
o 


\-- 


", 
 . 


. . /..
 ,,' 
'//'
 ", 
../""Jl. - 
ł" 4t 
 -.i 
'
 J """ 


56 


'k 

-- 
l; 


...
 
c , 
 :. { 
'u' .. 
.. 
.,. 


,', 


..."""'
 
__w
._: .
 


\ 1 
\ 
'
 \,' 
) 
\\ \; 
Jt
'!f
 
fi 


} 
.. 
 


. 
ł 
-' v-.) 
( :: 
) 
\.. .. 
 
-I 


., 
(.:"; 


"" 


_Fłą; . . 
.;i. 
:1. ' 
,.,",.
 
, 
ttf.: 


.'
, 
"," 
.-i;.,. 
"')
 
)'
:-.:t . 
 
i 

:,
J
 0""";1 


..(.. -  

. '. ; 
 
 
 n 
... Ił ", I.. 
:\.
 
.... 
" .) t 
. . . . .: 
, ,jJ ' 
. C$ .. 
,.... 
.) 
'\- 
.. 
'
 
;' ". . 
j,
;}' 


r
 


,., 


. ;, łł 

' f t 
 \ 
" t _-,. 
, 
,.)' W "'" 

 ., " .. -, .',.. 

, .\, ) 
". 
 ".. .,,, ... 
I ' i:. '. ,
." 
, ' 
, 1 
" . ' 

 .I ,b 
.. t. 
-':$,' i ", ',. 

;.j.
.J; -; '" 
'!-i;,? . 


1 
ł 
I 


;.. 


.
 

 
1" 


" 


, . 


:7' :
 


t 


_" ¥J" 


. ""1o--- l 'i»"- 
!
 .ł 


-",:ljG 
_
 .r'  ..: 
, 


""?i" 


J
 . 
można nabyć 
lU.\ 
, . 


Ą 


. .{t':.. 

;:.' 'L'" 
,
. .--ł
 

 

'r 
ł4 
" \1 _ ";" Kroje
 po'wyższe 
4 . 59 
.. :,'  
',
 
, 


\ . 
.( 


.b 
., 


.' 


. jr ł 
-/10. ."
 . 
. t . 
. . 
ł 
1
', 

....... 


.
 i 


Ie.....-
 


:"t. 


, \"", ," 
w naszlj;.J nislr:,wji po 1,50 zł. 
a sztuk
:' 
il

r. 
' -" ": ': :'"s-': 


"  . .
 
V:
 


.' '. 

: 
 

 
" '. 


- 

' 
, 


...: 
"110. \ 


. 


. 


"".. 
-- -,.."" 


Kom plet z den' . .j 
wełny, sp6dnica \V 
krat
. żakiet w 
jednym kolorze w 
tonie spódnicy, Za- 
kleclk posIada rę- 
kawy 8/. orazkrół- 
ki obojczyk z któ-  . \Y leczorawa sukien- 
ka z czarnej tafty 
w olały deseń. Rę- 
kawy bufiaste, dół 
sukienki poszerzajji 
:3 falbanki wykoń- 
-- iV"""'-I'\ czone bIałą mereż- 
,'i:ą, 


I Krótka Wieczorowa r 
sukienka składają- 
ca su: z jt'dw. po- 
piel. sukienki i kró- 
cIUtkiego bolerka z 
CZarnej tafły w bia- 
łe kropki, Piękną ca. 
łość st warZa koron- ...... i , 


Pi 
w 


Sukienka popołu 
niowa z jedwab 
z szerokim wyci 
ciem przy szyi. . 
ryginalne zapię 
na guziczki całej s 
kienki od dołu p 
przez ręka wek 


Suknia z białego 
płótna us
yta spor- 
towo, na którą na- 
klada się bolerko 
również biale z czer- 
wono - niebieskim 
wyszyciem, 


a sUkienka 
,-,rowa z różo- 
w' xgandi w czar- 
neźr, 
wiaty. Tył 
SU , liiI obficie 
sk :' .owany. 


Letni sportowy kom- 
plecik płócienny po 
siadający żakiecik 
z krótkimi rękawa- 
mi. Spódmca w kra- 
tę z fałdą pośrodku, 


Popołudniowa su- 
kienka z ł-rolłć w 
kolorze beigc w pa- 
sy i vr.\zo\\J' ża- 
kict z krółkimi rę- 
kawkami. Rewersy 
w kolorze pasów na 
sukiŁ'n 


Wygodna ranna su- 
kienka z desenio- 
wego woalu. przy 
'Szyi i rękawach 
marszczenie. Dół 
skloszowany.. 


; )owabny szlafro- 
: :zek z niebieskiego 
:Dongolu z czarnym 
, białym wyszyciem. 

apięcie z boku na 
.wiatek. 


. . 
 
,. ..f..  
 


i
 


.' 


\ . 


"  
. . 


-'.:.{"v,
 
l ,;" 1\ ;-.1' 


'. 


'V'V\; 
. , 


, . 


-
>>>
W'łhon'łwanla hołJar 


każda z nas wie, jak ciepłe, miękkie i przewiew- 
ne: ,,-krycie w nocy stanowi kołdra, która dzięki wy- 
m1emonym zaletom coraz wi;eej wypiera pierzyny. 
Jednakże cena za dobr" Irołdrę jest zawsze je5Zcze 
dość w:,górowana i nie we wsz)'slkich domach pazw", 
!.ić sobie możn
 na sprawienie jej. Dlalego chcę dziś 
podać P;uj"m domo\\y sposób w)'kon)'Wania kołder; 
niewielkim w)..ilkicm i mal)'t\ (slosunkowo do go- 
rowych) leoszlem dojdziemy ,do posiadania pięknej. 
miękkiej J..ołdry. 


... " 


} 
.* 


M. .. 
 
"" ił, '" 
..: *'.. 
x' ił 


.. 
.. 


* 


.. 


ot, 


4 
'ł' '. 
:.
-":.. 


;;., y 


,4. 


, 


.. 


... 


1 


....,--...;:- 
,. " 
., 


-- . 

 


"',.: 


. 
-. 


.... 
.. 
'" 


,,- 


.. 


III 
,' "- 
... 


ł1 


-Ir 


.. 


--- 
.- k'
 

 . '"lt '. 
oW,", -;:, ..' 
.' ,CI- . ,t 
oj 
ot. 
Ir 

 ;!. .- ,..'. 


. ... 
,
- 


... 


ł ,
 


 I 


'. 


'\ 


c. 


Gl,,:n..1c kołdry zalekć będzie od ,sumy, jak.. 
moJ:..my na len cel poświęcić. Tamą kołdrę zro!:timv 
z waieliny bawełnianej, drohzą. z waleliny z czyslei 
owczej wełny i "reszcie najlepsz" i I)'m sam)'m 
najd
"ższą z puchu. 
Kie c3dzę jednak Paniom robić kołder z '
awełny. 
Są ciężkie, mdo efeklOwne i nie daj" duio ciepła. 
Kalomiast kołdrę z "etny mogę' szczerze polecIć; 
jest bardzo ..prz) ruIna", ładna i prakl)'czna. 
l'\ormal'1Y rozmiar kołdry - lO t50 cm szerokość 
;i 2 melry długość. 
Jako 
aleriał podslawowy do wykonania kołdry 
użyjemy waleliny, przerobionej z wełny owczej, kl6rej 
pod wz!\lędem jakości nic nie można zarzucić, 
Jest bowiem gru::'
 i miękka. Nieklóre fabryki pro- 
dukuj" walelinę w specjalnej szerokości ł20 lub 
150 cm. lak, że unikniemy zbędnej czynności zszv,- 
wania poszczególnych części waleliny, chcąc uz)skać 
odpov,-Jedrią szerokość kołdry. Pomijając len wzgląd 
dodam, że walelira daje sie łalwo kroić nożyczkam
 
Zasadni.lo na kołdrę o normalnych rozmiarach po- 
trzeba 2 kg waleliny, na kołdrę dziecięcą t 1 ," kg. 
zaś na ",aleńk" kołderkę dla niemowlęcia pół kg 
w..teliny; ta oslalnia "aga dOtyczy również kołderki 
na wózek dziecięcy. Kołderki dziecięce mają NZ- 
miar następujący: większe 150/100 cm i mniej5ze 
80,60 Mi. 
Przy k':(;rUe podszewki i materiału na pakrycie 
uważaĆ musimy, aby był kilka cm, szerszy i dłuższy 
od ro.ur.inu kołdry, biorąc pod uwagę pikowani" 
i z'lk:adanie obrębów. 
Jeżeli musimy tnaleriał na szerokość zszywać, l; 
zważać trzeba i na lo, aby zeszyć według deseniu 
I 
brać laki wz6r pikowania, aby zakryć sztu- 
kowanie. 
Przys!(:pując do pracy w pierwszym rzedzie Sl).jemv 
poszycie z surówki, w klóre wsuwamy odpowiedniej 
woe!kości walelinę, składają_ ją bardz; r6wno, aov 
uniknąć "')pukłości. Całość lekko jaslr)'gujemy. Na lo 
nakła.Jamy maleriał zewnętrzny: salynę, JJarwny kra. 
lon, cry jedwab, które nabyć moLna w najr6żniejszy"h 
kolorach i deseniach. Jeieli maleriał, użyty lIa strollę 
zewnęlnną jest doslatecznie ścisły można go 
wzi"i. pojcd)'hczo, to znaczy surówka jest już zbęd;ta. 
Spos6::' wykonania ram i krat)' jest bardzo laIWY. 
Robolę rt'zkładamy na czysto wytartej z kurzu podło- 
dze. Ka"ał szpagatu naciera się kredą, przypina 
do brngu kołdry w miejscu, gdzie ma wychodzić 
Iir.ia i przeprowadza równo (podług cenlymetra) do 
przcciwlt:głego końca Irołdry. Obydwa końce przy- 
pina sę m,)Cno szpilkami. W ten sposób naciągnie- 
ty sznurek podnosi się do góry i puszcza oslro. 
Sznur, u,!erzaj"c o maleriał lOsta" i na nim idealni.. 
pmsl" li,,;t', czy kratę. Maleriał dzielimy zwykłe na 
pieć lub leść dlli:ych krat na szerokości mniejwie- 
cej 2'1-30 cm. 


ArkilloZ waleliny przykr)'Watny wierzchem i zaclyna- 
my pikować. Pikowanie - lO przesz)wanie przed 
iglą po linii deseniu naznaczonej na maleriale. Do 
pikowallia dobiera s;ę kordonek lego samego koloru 
co ,,-Jerzch. Przeciągać nitke Irzeba przez wszYSlkie 
warsIwy, aby się deseń dobrze uw)'dalniał. 
Najpierw pikujemy ramę, zakładamy' brzegi do 
ś..-odka 1 ze'z)'wam)' je drobnym ściegiem dokoła.. 
!\astęprue pikujemy zasadniczy deseń. 
!\
jład!1ie' wygląda zawsze wzór lIieskomplikowany, 
a WIęc prosla krata lub pasy i rama piJ..-owane poJe- 
d)ńczo lub podwójnie. 
Do końcowych czynności, nalcży przysz)'cie guzików. 
Staramy się jednak, aby guzik6w nie przyciągać 
zupełnie do maleriału, ale zostawić dłużsq trochę 
nilkę, aty p...ymocowany był swobodnie. 
Kołdry puch"we robimy w naslępujący spos6,,: 
Dokładnie przebrany puch (na jedną kołdrę po. 
Irzeba J - 1 i pół kg) ws)'pujemy do poduszeczek 
z jedwabn'go bardzo ścisłego inlelu, 25/25 cm. wielkich, 
albo do pasów 30/100 cm. Można też kołdrę pucho"N:j 
robić bez inlelu, wted)' przeznaczoną na wierzch sa- 
l)'IIę nac.i
ramy od lewej strony rozgrzan)'m biał)'m 
\\'05kiem, bardzo dokładnie miejsce przy miejscu. 
Po tej cZ)'Iln;ści zeszrwa się materiał z rrzech 
,sIron! pvzo
lawiaj4c czwarlą wolną. Naslępn;e wsu- 
wa .s 1e !"oleJno kwadralY, czy pasy i slebnuje, powla- 
!'Zając czynność do końca, czwarr" strone porlsz)'wa 
SIę dmbn)m ściegiem ręką. 
Jeż
Ii szyjemy kołdrę bez inlelu, 10 po zsz)'ciu 
!".alenału z trzech slron rozdzielamy na odpowiedoią 
ilość (dość szerol;:ich pas6w). Pasy le slebnuje się 
drobnym ściegit-m na masz} nie. Puch trzeba roz. 

a;:yć ra tyle drobn)'ch części, ile ma 
yć pasow 
1 napychać po kolei. Brać pełną ręką puch, zgnieść 
go silnie, wsunąć ręke w pas koldr)', aż do koi1.:a 
i rozsypać dwbno puch. \V len sposób poslępujemy 
prz)' wypdni,miu reszly pasów_ 
Po skQńi:zeniu koldry CZ) ści się 


bije m,eJsce przy miejscu trzepaczką i kładzie w cie. 
ple, a by puch mocno narósł. A. K. 
Prania plarza 
Chcąc uprać pierze, trzeba je wys)'pać ze wsypek. 
P.rać można na sucho i na mokro. 
Pranie na sucho odbywa się na podstawie 
. 
grzewania niewielkiej ilości pierza w grubym (na): 
lepiej miedlianym) karle. Podgr
ewa sie na. zakryle) 
blasze, mieszając pierze drewrnaną Iropyslką. Do, 
brze "wvprane" pierze nabiera pl1Sz)'stej eiastycz- 
ności. Studzi się piecie ." kOlIe, a napełnia nim 
poduszki dopiero z chwilą, gdy doskonale wyslygnle, 
Piorąc na mokro w)'bieramy pierze IZ ws)'pek w wor 
ki us.z)'le z rzadkiego muśllllu. Worki napełnia się 
swoborlr.ie, zasz)'Wa, Irzepie pierze z kurzu i zanurza 
wlelnim rOlIworze m)'dła. Samo pranie odbywa 51\; 
przez wyciskanie z brudu. M)'dliny Irzeba zm;eniać, 
dopóki tlie będ'i zupełnie czyste. Płókać w letniej wo- 
dzie, lak, aby w pierzach nic m)'dła nie lOslalo. 
Suszyć w słoneczn'i pogodę, rozwieszone na drąik.
cb 
na olwartym powielrzu. 
W
s)'pki opróżnione z pierza w)'magaj" tei uprania. 
Przed praniem Irzeba je przewrócić na lew" stronę, 
doskonale oczyścić z na!olu pierza i dopiero prać. 
Inaczej p;erze w czasie prania prz)'lega do tkaniny. 
Jest Jc
zcze jeden spvsób prarua pierza, zupeł- 
nie lak, ;ak bielizn)'. Wsypuje się pierze 1!.a aalię, 
zalewa dobrze ciepłym rOztworem m)'dIanyin. Za- 
muczor.e pierze zbije sie w br)'łę i daje się łatwo 
prać. 1\I)"lIiny zmienia się kilkakrolnie, a gdy od- 
chodzą już zupełni
 cz)'sle, płucze się pierze w 
kilku wodach, wybiera sitem, osącza i rozkłada 
na lOz)Y..larl)'m p"eścicradle. Gd)' pierze przeschnie 
i zacz)'r.a nabierać pusz)"lości, Irzeba je r?zgamą.;, 
ułoiy
 cIenką warsIwą, prz)'kryć drugim prleście- 
radłeln, które sie umacnia kamieniami, polożonymi 
po czterech rogach. DJpiero po całkowil):n wy- 
sci:ni(:ciu składam)' pierze do ws)'pek. 


ją dokładnie 
............................ 


ł 

 


----..  
-:
 


-- 


.
 


.............................. 


I 


---- ::::::-_
-.... 
Ił 


I 


n  
'
 


fi. 


...... -C/"":-.0.. 
j-..:....l 


/ 


J , 


.;. 
, 


-

 - 


"'- ' 

 
'
 
_, 
,..'-"'- 


" 


--J 


-
 
{ , 


...... 


-....... 


, 
" 
,

. 
.' 
" 
",
 
" 
" 


.(  


Nr. 3089-ł/1I1. Skromny i miły komplet poście lawy, składający sie z powłoczki na poduszkę o 
ro7l11iarze 78 cm w kwadransie i na kołdrę; rozmi3r wyłoienia 50/156 cm. Przybranie sIanowi mereżka, 
wykonana nićmi nr, 80, 
Wzór naluralnej wielkości (Be)'era) nab)'ć moina w naszej administracji w cenie 2.00 złotych. 


Skromne merciki i haf: 
płdski niemniej d,.k
o"nie. 
d 
wSlawck i korOnek ozdabla
ą 
bielizne. 


338 


..r- _-' 
\ 
, 

 
...\ 
. 
. 


\ 


.....- . 

:- 


, , 

' 
[
. " 

'v 


, ,
.- 

: -:'.... 


,t
>>>
rJ1.'ł ko6ifll'ł 


Panią, dla której wysłałam list prywatny 
poste - restante "Promień" - Sroda - za- 
wiadamiam, że list mi zwrócono z powodu 
Iliepodjęcia w terminie. Proszę o wiadomość. 


W NL:JIERZE BIEŻ_\(TU 
"Dla Eleonory". Proszę Panią o skorzy- 
stanie z odpowiedzi danej p. Idze - K:ili
l 
w numerze bieżącym. 


DZIĘKt:JĘ... 
P. Itfaria U. Oiimina. DZiękuję Pani szcze- 
rze za głębokie uznanie i stwierdzenie dJ- 
brych rad. umieszczonych w "Mojej Przvja- 
ciółce" . 


KTO N.\PISZE! 
Chciałabrm nawiązać korespondencję z mi- 
łą młodą panienką, która tlk samo, j.tk j1 
szuka pociesz)'delki. Adre
 mój w RedJkc:ji 
. L. C. 


ARTYKl'L - W NR. 5-1'nl 
P. F. S. Ln-Ó!I'. Pro;zę Panią o przecz)'bni
 
artykułu. zamieszczonego w nr, 5. "Mojej Prz
- 
jaciółki" na str. 102, p. t. "Czrszczenie i prZ:.:
 
chowywanie futer \V domu". 
Pozdrawiam P:lI1ią. 


w RIEż.\fTU XCUERZE 
. "Sif'latli'l - O/kusz". lyczeniu Pani uczr- 
niłam zadość, dając \v bież, nr. art)'kuł n.l 
interesującf P::nią t?mat. \V najbliższych nll- 
merach znajdzie P..!ui dalsze wsbzówki. La- 
czł; uprzejme wrraz\,. - 


W l\'E\lERZE 10-Tnl 
P. N. H. Wormla. Na tewat Zljmui:!q- P-'ni'! 
znajdzie .-Pani ał-ł\'kuł w nr 10 ,,!\1.ojej Prz,-j.ł- 
riółki" p, L ,,\X'rjeżdL::mr n:I u'akacjc", U.l 
str. 230. 
Pozdr::\'I iam P:mią. 


:\IODEI
E 
W XR. 11, f2 1 IUEŻ.\CHI 
..Czj'Tl'i//iczf.:a z P(/(,lJnc;lI'i ". \X/slrstkie mc'- 
dele. o które, Pani prosi, znajdzie Pani w nr. 
11 12 i bieżącym "Mojej Przrjaciółki", 
Przesyłam 3zczere p3zdTo\denia. 


Z_HIIESZCZĘ PRZY OK_\ZJI 
"Dzinka". \V5zystkie przepV;y kulinarne, () 
które Pani prosi zamieszczę przy okazji w dzia- 
le "Dobra gospodyni", 
ZN.\JDZIE P.\XI... 
P. Hel.l'na K. Koluszki. Proszę Panią o przej- 
rzenie dokładne ostatnich arkuszów wzorów, 
dodanych do "Mojej Prz\.jaciólki", a zn3j- 
dzie tam Pani życzone monogramy, i uzory na 
bluzeczkę. 
....
-----------..------..... 


- 


miqJ.z'ł fJ06q 


W BIEŻ.\CDI NL:
IERZE 
"Krakowian/m. H." Odpouiedzi na w
z
'5tk!e 
Pani \\:.ątpIiwości co do cery znajd/i
 Pani w 
numerze bieżącI'T1l dla "Man'sieliki', P.mi "'f- 
baczy, że nie rwdaję żądanych raj b
zrnśr'
(I- 
nio. lecz nie chcę powtarz.ać się na tell te- 
mat. Druga spraua załaŁ-, iom do nnj.l. Po- 
zdrau'iam Panią. 
.............................. 


pneczyt31lie odpo\\:'ledzi danej P.. A. I(. Za. 
niemrśl, w numerze bicżącrm. . 
UIl
TNm SI\:ORZYST nI 
P. Al. L. H/iI/IO. Jak pajserdeczniej dzIę- 
kuję Palli za nadesłanie wypróbJwanych prze. 
pisów, z łtór\'ch cl1ętnie skorzy3tam. 
Pozdra\\'iam Pallią. 


nUEXI:\Y n,\Xł'TY 
..Szrzorze ż)'l2/ill"a lIali//1l O." B,mln d/ię- 
kuję za u'}TaŻOne u.mallie db luszega pi3m.l. 
Imieniny D:mutt' obchodzi się B-mego P3Ź- 
dziernika. 
..............................  


.. łIf ;;. 


....... 


-_l 


...., 


"'.."  ' 


, 1\ 


" 


Dwa 
liczne ja
kj. o7 r L)- 
hilJnc mereżką i 
anI7o pro- 

t}m haftem, łatwym do wy_ 
konania. ".zory on'ginalnpj 
wie1ko
ci nab\"r mULna \V 
naszej admini5tracji w Cenie 
1 7łotcgo 
............................................................ 
IDIEXI:\Y 
I.\LGORZ \ 1'1' !'\a
kórek n,l łokciach radzę czę,to natłu5zczać 
dobrym kremtm. 


..Sf'd//milJnklJ". Imienin;' ,1\hłgorzJ!,\' ob.:h,J. 
dzi sił.: 22 lutego, 10 czerwca, 20 Iipc3, 17 
pażdziernika. 


(;n,\żlXn 
KtórJ z P.lń CLI telniczek m'JLe mi podać 
datę imienia Grahny? 
KIEny PRZYP.\D.\J \ BIIEXIXY 
SL\ WY 
P. A. D. '" S. Donoszę Pani, że imieniny 
Sławy obenodLi się 12 sierpni3, natomia,t d.1- 
ta imienin' Olgierda nie jest mi znana, 
Pozdra,,'iam PJnią. 
W XGJIERZE BIEż \CnI... 
"Niecierpliwa kresowianka". Proszę P:mią Q 
-...,..............-------.-'..- . 


Kuracja mhd0\"o - rdf;'noua nie nad.rj", 
się do każdej cery. Pr/\' bardzo dclibtnrm na. 
skórku pJwodujc podraini.'nie. 
\X/zon' chętnie z3miC'szczę. 
Pozdrawiam serdecznie. 


DIIF:\IXY \X
ł- 


P. S. nr. z S. Anita je
t I:J zdrobnienie 
imi
nia Anna; imienin)' Annr obchodzi 
ię 26 
li pea. 


W XR. 12- TDI 


Z, 22. Modele sukienek luianrch, jak rów- 
nież u'zory do haftu poJane brł y u' nr. 12 
il3-t\'ln ..Moje i PrzrjaciÓlki". 
Fasony pła3zczy znajdzie Pani w bidąqm 
numerze. 


.............................. 


gJ.'ł 9 lówn 'ł 
QZon 
iq 
'ońt!z'ł 


urządza;" poważniejsze firm)' wyprzeda,e. C\dleży więo: 
w)'korz)'slać lę okazję i zaopalrz)'ć się w sukienkI 
ktnie. f'oleccnia godną będzie jednak ostrożno';': 
w ,,"yLor
e sklepu, w kl6r) m poc7ynić marny za- 
kupy, Repre.zenlacyjny Dom Mody \\'. i S. Schuberl, 
Poznań, Cenlrala SIar)' R)'nek 86 i salon sprzedaży 
w Baz3.:ze Al. IIIarcinkowskiego 10, będ
c w sla- 
hm Iromakcie z "-łj"iększ
mi fabrykami kraj0w)'mi 
i zagmnicżnpni, ma olbrz) mi wybór napra7łdę gu- 
slown) c!l nowości i może oddać swojej kliemeli tIob:v 
IOwar hardzo lanio. Spieszmy wif;'c do magazyn',w lej 
firm)', g'zie za dobry lowar zapł.lCim)' najniżsZol 
cenę
 


Firma \V. i S. Schuberl, końc2:!c swój S"z:J!1, Ul'ą- 
tIza. z początkiem lipca wyprzedai nie Iylko s....ego 
prwbogalego działu jedwabi, \ccz lakże ,,'szdkich 
innych maleriał6w ł"rnich, po specjaln;e obni,unyrh 
cenach. 
a tkaniny, nie objęle miika. udziela się 
przy go:,
wce 10 proc. rabatu. la b
7c'n wP""'1 
kupić l!'ożn3. na;róiniejsze resllki je.)wablU. "cln), 
perkaliki...., krepunów, popelin i płócien. .
>>>
(łIELI
GN,\(
J \ C£RY 
CCIIEJ 
P. B. T. Opal6w Ki!!/
cki. W odpowiedzi 
- na list Pani uprzejmie komunikuj!:, że opie- 
rając się na danych w' liście Pani, mogę słu- 
żł' C ni\"tępująqmi wskazówkami. 
Piekgnacja cery w jej obecnym sunie po- 
legać będzie na oCl)"szczaniu twarzy rana I \'Iie- 
czorem OJi"'ą RadoaUv\\:ną przy pomocy tam- 
ponika z '" aty oraz na zmywaniu pó upływie 
pięciu minut ",'odą letnią gotowaną, zmie-;za- 
ną pół na pół ze słodkim" ciepłpn mlekiem. 
Po dokł:ldn
'm osuszeniu twarzy należy z;ł- 
stoso\'l'ać krem najdclikatniejsz
' w minim.łlnej 
ilości. pokrywając nim lekko całą twarz, Ra- 
no po umyciu przed uż\'ciem pudru. nadmiar 
kremu proszę zcbr.łc watki i zapudrować. Pu- 
der \'Iinien b\'ć w jak najlepszym gahmku, by 
stanowił nieh'łko'śroclek upiększający. lecz rów- 
nież och.-aniający, co ma ważne znaczenie t zwła- 
szcza przy pielęgnacji c
ry suchej i \1tTażliwej. 
Mogę Sz. Pani polecić puder Pyłek Kwiatowy, 
który pod \'I'zględem koloru należy dobrać od- 
. powiednio do karriacji. 
Stosując powyższą pielęgnację, osiągnie Pa- 
ni poprawę, o cz\'m uprzejmie proszę mnie 
po\\:iadomić. 
Wzór kilimu chętnie zamieszczę. 
srCIł.\ CER\ - PRYSZCZE 
"litwinka" Listy takie, jak Pani nadesłała, 
dają mi zawsze maksimum z3dowolenia i pot
- 

ją ochotę i energię do dalszej pracy. Dzio:- 
kuję Pani bardzo za uznanie; porad udzie- 
lam jak najchętniej. 
Kurację odtłuszczającą polecam Pani prze- 
prowadzić w sposób, podany w nr. 12. 
. Pryszcze poja\Xiające się 
tale I IW wit;lkiej 
ilości są prawdopodobnie spowodowane ]aką9 
chorobą wewn
trzną, dlatego radzę zasiegnąć 
opieki lekarskiej, Na noc niech Pani wciera w 
twarz tłusty i w dobrym gatunku krem - 
wpukując go palcami w skórę przez 5 mi- 
nut. Potem nadmiar kremu należy usunąć ręcz- 
nikiem lnianym Do młTia używać mydła prze- 
tłuszczonego. 
ZŁ
SZCZYt NASKóREK 
p, M. H. z Polesia. Wspomniane przez Pa- 
nią plamy zczasem znikają same, trzeba sic: 
wystrzegać słońca_ Ażeby zniknięcie ich przy- 
spiesz
ć. trzeba naskórek złuszczyć za pomocą 
nacierania 10 proc. spirytusem salicylowym. 
Przy ponownej ciążY' plamy mogą siC; po- 
",1órzyć. 
Imieniny Danuty obchodzi się 8 października. 
PIEGI - SrCH.\ CERA 
"Marysieńka". Chętnie służę radą na Pani 
\1t ątpIiwości, 
1) Piegi są przykrą dolegliwości:i i radykal- 
nie nie da kh się usunąć. Jeżeli chodzi o WY'- 
bór odpowiedniego kremu dla Pani cery, usu- 
wającego na ])e\\: ien okres piegi - decyzja 
trudna - gdyż kremv te zasadniczo stosuje 

ię indywidualnie przy pewnych cerach jest 
skutek dodatni lub też ujemny_ Przy cerze 
niezbyt wraźawej. dobry rezultat daje krem i 
mydło czeremchowe. Narazie polecam jt

Dak 
Pani stosowanie 5 proc. wody utlenionej. Ot!- 
cialna jest 3 proc,. lecz apteki p rz rrZ4dzaj:i 
na żvczeni
 5 proc. Wieczorem należy $kórę 
twarzy (2 - 3 razy w tygodniu) natrzeć, a 

iegi zginą. n'lko brwi nie trzeba dotyk1ć, 
gdyż zbieleją. 
2) Przy cerze suchej należy t\t'arz myĆ wo- 
dą letnią. mydłem przetłuszczonym. Na noc 
wpukiwaL lekko palcami przez 5 minut dobry 
(Jdżyu'czv krem. Z kremów radzę ni!być rekla- 
mowany przez .,,"loją Prz\'jaciółkę" kr"'m "la- 
ła" którY oprócz własności wybiehjąqch pr
- 
ciwdziała również tworzeniu się zmarszczek. 
3) leże!i oczy b!)lą, a żadnych objawów z.e- 
'« nętrznych nie ma, b może ma Pani słaby 
\\Zfok.' Trzebaby wtedy okulary do"bso\\ać i 
lILY\'l'ać je przy czytaniu. i robótkach. Na razie 
dla uśmierzenia polecam na noc okład V na 
o,zy z rozczynu kwasu bornego. 1 łrż
czk21 
m szklankę gorącej wody. 
Z\'I.łokę w odpou-iedzi mot
wujc: h'ltl. iż mi- 
. mo życzenia odpo\\:iedzi listownej, nie podałl! 
Pani swego dokładnego adresu, 
'PRZECIW PIEG01) 
P. Jeanctka O. Rzesz6w. Przeciw pIegom na- 
leży uż;wać 5 proc. - tową wodę ut1tnion
. 
Oficjalna jest 3 proc.-tO\'l'a. lecz apteki przy- 
r lądzają na życzenie 5 proc.-ową. Wieczorem 
aale
t' .skór
 naC'irrać '2 - 3 razy tygodniowo. 
a piegi zginą. 


'M Ą ' ctKA ODŻYWCZA,d.2(x;d.
.eć.r or..;",,'" .,;.,
, 
't".

,cUo..
- '('- 
. lo, . uJ- okh..eieA;-..,ril
' . - /' 
" 
"'I.
 ' """'"'''1':..... ,-, ;..'
 
" 
CALCJ N FANT:MADAUS;.'_

" 
-
;op
kł
ryq'o'toto1!JO:q

na
zł :4t S o." -, ,:'.' 
,tf\:';'''\:II..'r
.n7 W- 
.
,:
 '1'. O; 1 1 , . 
' ..'... 
; j'::
::B
CZHV .' ...-"'tta.1 :.......,. - r\,' 
DR.MADAUS &CC? WAR'!.2AWA 12 .
 -/ "\ /, 

 '." ... ....
..... .,. .
 -...... 
.............................................................. 
Mrówki moina 'Ikutecznie w
 tępić, kładąc 1) I:?oskonałym środkiem. przyciemniającym 
w miejscach przez nie uczęszczanych, liście pc- włosy Jest odwar z korzeni tataraku. W od- 
midorów. warze tym naletv 'myć włosy dwa razy t y- 
godnio\'to. 
2) Skórzany biały pasek, jak również skó- 
rzane tękawiczki prać można w oczyszczonej 
benzynie, 
3) Blizna po oparzeniu z czasem zblednie. 
Radykalnego środka na jej 'usunięcie nie ma. 
LECZENIE LUPIEZU 
P. B. T. ",o;. lwolI'skie. W sprawie kursów 
dla urzędników poczty - proszę zwrócić si
 
bezpośrednio do Dyrekcji Poczt i Tel
grafów 
we Lwowie, w drugiej ,sprawie do Wojewódz- 
twa Lwomkiego. Adresy kursów handlowych 
chętnie podaję: 
Jednoroczna Szkoła Koed. Przyspośobienla 
Kupieckiego - Kraków t ul. Senacka. 
Kurs,. handlowe i buchalteryjne - War- 
na szawa, S- to Krzyska 17. 
'edn
m ze sposobów leczenia łupieżu jest 
nacieranie w skórę głowy ciepłej oliwYt t}uy- 
czym nie należy żałować an1 tarcia, ani oliwy. 
Owiązawszy głow
 cieńkim ręczniki
m przv- 
stępujemy do mycia dopiero nazajutrz. Zada- 
niem oliwy jest rozmiękczenie narosłej war- 
stwy łupieżu, Uóra niebezpiecznie jest wydra- 
pywać grzebienie
, gdy.ż zadrapanie skóry mo- 
że spowodować mfekcJę. Mnąc natłuszczone 
włosy należy używać dobrego mydła i szczv- 
płę sody. W braku deszczówki płukać w kil. 
ku wodach. używając do ostatniej przecedzo- 
ny sok z jednel cytryny. 
PRZECIW SIWDI WŁOSOl\1 
,,lJotenna z Warszawy". 1) Przeciw siwym 
włosom - jak się dowf!działam ostatnio - 
istnieje płyn, t. zw. "woda amerykańska" - 
sposób jej użycia podany jest na flakonie. któ- 
ry mcżna nabyć w cenie 2,50 zł t w każde1 
większei drogeńi. O istnieniu t
go środka, przy. 
wracającego slwvm włosom ich naturalną barwc; 
doniosła mi jedna z Pań Czytelniczek. która 
zastoso\'l'ała go u siebie z dobrym rezultatem. 
2) i 3) W jednym i drugim wypadku ko- 
nieczny jest masaż, wykonany przez specjali- 
stę. 
4) Znamion:! usunąć można tylko za {)Omocli 
elektryzacji. 
5) Tę sprawę załatwiłam jUż WI nr. 11 
"Mojej Prujaciółki" . 
Łączę miłe pozdrowienia. 
ROZJASNIENIE WŁOSóW 
..Kukuś - PozfU1ń". Przvulazanie Pani do. 


TŁUST.-\. CERA, 
ROZSZERZONE PORY 
P. M. W. Stanisłmv6w. Pyta Pani o radę na 
tłustą cerę o rozszerzonych porach i z wą- 
grami. Proszę myć twarz rano i \'I.ieczorem 
wodą chłodną, mydłem boraksowym - gdy 
pojawią się prrszcze, pro.5zę raz - dwa r:łzV na 
tydzień przecierać je - iak również rozsze- 
rzone pory ,watką namydlon:i mydłem rezor- 
cyno\'l.ym - tak jednak, aby nie zdzierać wy- 
prysków ropnrch: Po czym po godzinie opłu- 
kać wodą ciepłą. 
Dwa razy dziennie trzeba przecierać twarz 
watką zmoczoną w płynie: sok wyciśnięty z o- 
górka 1/3 na 1/3 z wódką i szczyptę boraksu 
na szklankę płvmi. 
Srodki te bc:dą działały równocześnie 
ściągnięcie. 
N.\ ODTŁUSZCZENIE CERY 
,,Ni
zn!lna". Nie pisze pani t j3ki
go rodza- 
ju 
 żółte plamy na twarzy. Jez;lI 
 to 
piegi, może je Pani usunąć na p'cwlen okres 
stosowaniem kremu i mydła czeremchowego. 
zaś w wypaaku, gdy plamy te spowodowała 
jakaś choroba wewnętrzna, radzę stosować śro- 
dek podany w nr. 11 dla "Zmartwionej Woły- 
'nianki" . 
Doskonałym środkiem odtłuszczającym cen::, 
jest czyszczona benzyn2.; należy przecierać nią 
twarz kilka razy tygodniowo, 
Rady - jak usunąć zbyteczny :zarost po- 
dane 
 w nr. 4 "Mojej Przyjaciółki", na 
itr. 93. . 
Mile Panią pozdrawiam. 
ROZJ.HNIE
IE 
LUB PRZYCIE:\INIE
IE WŁOSóW 
Mal:!ńka". Trudno mi orzeC', jaki kolor wło- 
só; będzie dla Pani lepszy - trzeba widzie
 
karnację skóry. aby taką sprawę zadecydow'.lć 
Włosy same nic nie mówią w tym wypadku. 
l dla tego podaję dwa domowe spoS?by. 
Rozjaśnienie: Po dokładnem' umycIU wło- 
sów i lekkim osu.5zeniu ich ręcznikiem, na. 
leży przez kilka m.inut płuk
ć je i.
szcze w 
odwarze rumianku zwykłego I szałwII w sto. 
sunku po garści każdego ziela na 1 lUr od- 
waru. 
, Przyciemnienie: - to samo .zrobić z od- 
waru chmielu lub kory dębowe]. . 
,. ,..................,.v.r 


. 

 
..& 


t 
I 


o . 't. 


., 


, .' 


' 


/'. 


, . 

....-:
>>>
zgodnie z Pani życzeniem - umieszczone. 
leżeli Pani chce przytyć, radzę używaó jak 
lajwięcej potraw mącznych, poza tym po każ- 
dym posiłku leżeć przynajmniej pół godzinv. 
W celu rozjaśnienia włosów wskazane jest 
mycie głowv w odwar2le z rumianku I szałwii. 
Fasony letnich bluzeczek włóczkowych - 
zamieszczę. Kasaki nosi się jeszcze, choć już 
nie w takiej Ilości, jak w sezonie zimowym i 
wlosennvm. 
Wzamian pozdrowień - przysyłam uścisk 
dłonI. 
SRODEK PRZECIW WYPAD.\NILf 
WŁOSóW 
P. J. S. Czersk. Spirvtus z cebulą, jako le- 
karstwo przeciw wvpadaniu włosów przygoto- 
wuje się" w leu sposób: cebulę należy obrać 

 łupki, pokrajać w plastry I zalać liką lIoś- 
dą spirytusu 45 proc., aby cebula swobodnie w 
. nim pływała. Skórę gbvy należy tym spin'hi- 
sern smaroWać codziennie, włosy zaś myć raz w 
tygodniu w ciepłej wodzie, mvdłem przetłusz- 
czonym. Z ondulacyj różnego rodzaju mniej 
niszczy ondulacja parowa. 
Wszvstkie' żvczone modele znajdzie Pani w 
nr. lI, 12 i 13 "Mojej Przyjaciółki". 
Jeżeli chodzi o ostatnią sprawę - może 
która .z Pań poda adresy doktorów, dobrze 
:czących wąb;obę i nerwicę. 
PRZEPIS NA PŁY
 
KĘDZIERZA WI..\CY WŁOSY 
"lga" - Kalisz. Na życzenie Pani podaję 
przepis na płyn kędzierzawiący włosy zazna- 
czając jednocześnie, .że nadaje się on nie do 
każdvch włosów i za wynik dodatni ręczyć 
nie mogę. 
Potasu 15 g 
salmiaku 5 g 
I!liceryny 30 g 
wody 950 g 
UFOR:\IOW.\NIE 
ZNIEKSZTAŁCONEGO 
OS.-\ 
"Basia".. leżeli chodzi o ufonnowanie znie- 
kształconego /10sa, radzę Pani zwrócić się do 
Instytutu Kosmetyczłk
o "Eureka" v:e Lwowie, 
ul. Bourlarrla 4, gdzie z pewnością udzielą 
Pani sumiennej i fachowej porady. Formowanie 
zniekształconych nosów je.t specjalnością owego 
Inst
 tutu, którv przeprowadza odpowiednią ku- 
racje; bez zabiegu chirurgicznego. 
U,K US"CN.\(: K"CRZ.\JKĘ 
Dla Igi. Kurzajkę - pieprzyk można usunąć 
j
dynie przy pomocy elektryczności, najlepiej 
.............................. 


68. Ramka do obrazu (na życzenie jednej z Czy. 
. 1t'lniczek). Sposób wykonania: przycina się z tektu- 
ry rozmiar ramki, naslępnie dokładnie jedn'ł str:mę 
pokrywa warslW'ł kleju (z ffi'łki kaszlanowej) i szyb- 
ko ukłarla. się łuski z szyszek, jedną obok dra- 
giej, ta.k jak na rysunku. Uważać, aby luski nie 
od
'\wały, dobcze przycisnąć do kleju. 
69. F .Joobnie jak poprzednio. Wykroić z lektury 
ramkę, rÓ""TJież nasmarować klejem i całą powi
rzch- 
nię ł'rz)"5)'pać kaszą drobniutką, względnie ryi
m. 
Powslałą pagórkowalą płaszczyznę, po dokladnym 
wyschnięciu malujemy złOlą - srebrną bronzą. 
70. 
owoczesna ramka' z drzewa. Ramkę z gład. 
Idego wsnowego drzewa malujemy wodnymi far:Jami 
w puwyiszy sposób jak na rycinie, i przeciągamy 
całą bezbarwnym lakierem spirylusowym. 
I 
71. Prosta ra:nka wykonana z rododoidu. Wycina 
si
 ramkę o prOSIYffi kształł:;e, z tyłu robi się kie 
szeń z kartonu, do klórego przykleić trzeba nóżkę, 
jak na rysunku a. R)sunek b, lak wygląda z boklL 
. ys. c. Chc'łC ofiarować (ctografie jako maskolkę, 
obimy ramki r6wniei z rododOldu. ale o różnych 
-"ztałtach c. w postaci listka d serca itd. z I)'łu 
obi się kieszeń, naromiasl nóikę niekoniecznie. 


1)0 nLflktó7"¥t!./z Pt:lń! 


Niektóre' z naszych Pań - Czytelniczek -' dzięki Swym znajomościom czy 
pokrewieństwu - posiadają kerntakt z sferami kupieckimi, przemysłowymi 
czy finansowymi. 
Zależałoby nam bardzo na tym, by Panie te zechciały wyzyskać koneksje 
Swe dla dobra swego pisma. Poprostu: by Czytelniczki zechciały nakłonić 
Swych znajomych czy spowinowaconych przedsiębiorców, doceniających 
skuteczną reklamę prasową -do ogłaszania się na łamach "Mojej Przyjaciółki". 


. 
Akcja taka nie napotka na specjalne trudności. Każda z pań jest przeciet 
przywiązana do .Mojej Przyjaciółki" - chodzi wjęc tylko o zwróceCJje na 
nią uwagi męża, ojca, brata, czy znajomego t jako na poważny organ 
reklamowy, posiadający przeszło 70000 abonentów. 
Nasz Dział Ogłoszeń chętnie s ł u ż y indywidualnymi wyczerpującymi 
informacjami. 
Wierzymy, że Panie - Czytelniczki - posiadające wyżej omawiane wpływy - 
chętnie utyją ich dla dalszego rozkwitu swej ulubionej gazety. 


W'Idawnictwo "mojaj Prz¥jacółkl u . 
.............................................................. 


elektrolizą. Jest to zabieg radykalny i radzę 
Pani z niego skorzystać - jednak tylko w 
dobrym zakładzie kosmetycznym, lub u leka- 
rza specjalisty. 
N.\ SILNY POT NóG 
P. M. J. Bor/u. W związku z poruszoną przez 
Panią sprawą ochronv przYrody, z3mieściłam w 
ub. numerze "Mojej Przyjaciółki" odpou iedni 
art y ku ł. 
Przeciw silnemu poceniu się nóg radzę Pa- 
ni stoSGwać codziennie rano mycie nóg wodą 
z odem winnym (1 łyżka octu na jeden litr 
wody), wieczorem zaś naci
ranie nóg 2 proc" 
spirytusem .5alicylowvm. 
BLIZNY PO BROD.\ WK.\CH 
Janina Wielińsko. Postąpiła Pani wvbitnie 
nieostrożnie, wypalając brodawki kwas
m i 
- 
czywiści{: pozos1ałv blizny, które będzie bar- 
dzo trudno usunąć w ciągu miesięcy - a mo- 
że ł lat. Rzeczy, takie można obecnie robić 
zaponiocą elektryczności w dobr
7T1 zakładzie 
- zabieg jest już nie taki koszbwny, a nie 
pozostawia absolutnie iadnrch śladów. 
Obecnie trzeba smal ""ar "u7ostałe blizny '5 
proc maścią bizmut::Jwą na oparzenie - maść 
wcierać na noc - po 2-3 tygojniach prze- 
rwać, natomiast wcierać pastę La.sJra. Srod- 
ki te "dosbnie Pani w aptxe. 
Zmianę adresu zała
iła administrJcja. 
NIE ODPOWIEDZI.\L.\:\1 
LISTOWNIE... 
P. Maria B. D2i!'rzbice. Ponieważ przygo 
tou'a!am obszerniejszą odpowiedź na temat ku- 
.............................. 


, . -, j -ł ':: 
" 
e ". t!: ' ;Jl 
5 . 
4 
 j 
j : 

. .. 
"...  --- A 
I \ \ 
l .
. 
.. 
-.. 
a- J,. dł 
71 

 
34]
 


racji odtłuszczającej, do numcru t nie odro- 
u'iedziałam Pani listownie. lecz proszę o 5korzy- 
stanie z wskazó\\'ck, udzielonych w- nr. 12 
p. Helenie I. - Lublin. 
Pozdrawiam serdecznie, 


ABY PRZYTY(:... 
Janczluf'. Glicervna t jako składl1ik kroch. 
maYu do praso"ania biel.lny, w celu nadani"! 
jej połysku - jest ;t:liiOwana 
ardzo częs
o. 
Glicerrna doskonale rozpuszcza SIę w .wodzle. 
Aby prz
tyć, radzę Pani spożywać dużo gę- 
stych, mącznych zup, wiele tłuszczu i po każ- 
dym posiłku odpoczywać, leżąc przez 1/ 3 -1 
godz. 


-1 
I 


O POZBYCIE SIĘ 
TK \NKI TŁPSZCZOWEJ 
N,\ BRZl-CHlT 
I O ZJĘDRN"IE:\"IE B1l'STl 
Ninka z J. Na pozbycie się tkanki tłuszczo- 
,,'ei na brzuchu doskonale działają ok,łady: ser- 
\'I'etkę zmoczyć w wodzie zimnej, skropić spi. 
rvtusem kamforowym, położvć na miejsce o- 
tłuszczone prz\,kryć ceratkę flanelką - zaban- 
dażować. Okładv można robić następnie na 
kilka godzin lub na noc
 3 razy na' tydzień. 
Parafina jest w zasadzie dobra, ale działa szko-' 
dliwie na serce i bez zezwolenia lekarza i 
jego opieki stosować tego nie" można, 
Biust dla zjędrnienia i powiększenia trze- 
ba mocno nacierać szor
tką - n;kawi,;ą zmo- 
czoną w płl'nie: szklanka wody, l/II h'żcczki 
soli, s:Jk z 1 cdryn} i :;1 łrżki spirytusu. Kie- 
runek nacierania ruchem okrągłvm górą od 
mostka do pach - dołem od pach do środka. 
Jest t:J równocze.mie gimnastyka mięśni i po- 
budzanie k\'ątenia .krwi. 


. 
KONIECZ
Y JI.\S,\ż 


P. H. S. Brodnica_ l) Masaż wrkonany przez. 
w\"kwalifikowaną masażystkę - uważam Z1 kop 
nieczny. Polecić leż pani mogę podręcznik: 
"Ach, schudnąć! -:- jak schudnąć .lub przr- 
trć" który wyszedł nakładem Drukarni Sw. 
Wojciecha; nabvć go można w cenie 2,80 
zł w każdej uiększej księgarni 
2) Wspomniam' płyn należy rozcieńczyć 'It'I). 
dą w. proporcji pół na pół. Jeż
1i jednak dzia- 
ła on szkodliwie na cen
 - radz
 zaprze- 
stać okładów . 
3') Z Imdnt:
o f,lótna radzę Pani uszyć ra- 
czei 
pódniczkę i żakiet - tlle .sukienkę. .Ja- 
ko uzupełnienie nosić można kapelusz, taJcż.e 
. z płótna lnianego. . 
4) Modele sukienki "chłopki" podawałam 
w. nr. 12 "Mojej P.rzyj:'
>>>
DZIECKO 


NIE 


'"'- 


ZNOSI MIĘTY! 


.I
 
r' -r:; \\
 
,\ ' . ,;......"P \?ł 
-ł . . p t..:....:. .
. -.1.. ł::ł; 
 
........ 
 . 
.............................................................. 
J.\K rs
'
,\Ć znĘD
E OWLOSIE
IE P.\LENIE TW \RZY 
SRODEK PRZE(;IW ODClSKOJI p,. Marla Sz. 1) Palenie twarzy przy naj- 
mnie)sz}'m wzruszeniu jest objawem nerwowv
. 
"łożna go jedynie opanouać przez ćwiczenia 
siłą woli. Jest b bardzo trudno, lecz nie:itetv 
innego środka na to ni
 m3. 
2) Do różou ej syr::ialni bardzo ladni
 będą 
wyglądały firanki kremowe; może je Pani w\'- 
konać tak, jak Pani projektuje, Siatkowe finnki 
można prać w letnim roztwor7e 'mydlanym, 
UŚCiSK dłoni szczerze od\uajfmriiJm. - 


,1-ak1op%nl1". 1) Jako prezent imieninowy 
moze Plmi ofiarować jakąś wartościową ksiąi:- 
kę, uThaftowan.1 ręcznie t
rzkę do listów Iti). 
2) Z podręczników, traktującvch o dobr"m 
tonie, polecić Pani mogę książkę Stipianki 
"Sztuka uprzt:jmości". 
3) Odciski można usun
l za pomocą czo:;n- 
ku. Główkę czosnku uUuć na. masę i położvć 
na odciski, zabieg ten mlcży p:JuhrZ1ć kilka 
razy. Potem - nie wycinać odcisku, le:z Cl..'- 
kać, aż sam odejdlie. ' 
4) Chcąc pozbvć 
ię ou'losienia, RaldY ku- 
pit pince;ę i '\"\: rn
ać uł sy w kierunku, jak 
rosną; po hm zclbiegu w}.trzeć spirvtu;
m ';3,- 
Iicdowym. Na drugi dzień umoczyć u'atę w 
wo
zie utlenionej 3 proc. i namorzrć miejsce, 
gdzIe u łosv rosną, trzv razy dzknl1i
, Wodę 
utlenbną sbpniowo zmieniać na silni
j:izą, O 
ile prZ\' wrr

aniu włosów nastąpiłoby Z'lC7er- 
uienienie, położyć zimny kompres, a jeżeli bo- 
li przy w)T)"waniu, przed tym zrobić naparze- 
nie, aby pory były rozszerzone. 


SWf;DZEXIE CHLA 
P. J. O. H. Sposób leczenia ';wędzącego 
ciała, jak róunież cery tłustej - znajdzie 
Pani w bieżąc,'m numerze, w dziale "M.. ko- 
biety - między sob:f', PQzdra\\iam P:mi
. 


X.\ Z \ST.\RZ.-\LY BRO
:IIIT 
"Sierot'l z Horod.I'szcza". Na z'istarzały bron- 
Cr}t dosko
ale, dziala napar z nastęoująNch 
710ł: pączkI sosnowe, al1 vżek i korz,ń ŻyWO- 
kostu w ró
 nvch ilościach, np. po 100 gr, 
tr
hę m
iel poros
u islandzkiego (73 gr) i 
bnatu dZIewann v bO gr). Czubatą łvżkę 
t)- 
łou'ą tych ziół zalać szklan"ą wrzącej wodf. 
Z
!!otować .na chuił.
, ,Pić '6 r:lZ\' dzienni
 po 
I 
 szklankI, osłodzlc tę herbatkę można mio- 
dem. 
Tak szarenie miło napisała Pani :.- tak 
serdecznie i ciepło, że mnie to wzruszyło. 
Dziękuję Pani - i' serdecznie ściskam . Jej 
dłoń. 


KONIECZX.\ POR\D.\ LEK,\RSKA 
..W. 'S. K. lt Codziennie pou tarzające się dre,z- 
cze. mogli. byĆ Qbjawem choroby płucnej. W 
S"'ĘDZEXIE CI.\L.\ _ PIEGI takIm razIe małżeństwo i ciąża nie bvłyb
 
wskazane. Trudn
 jednak m odkałość stwier- 
LeM z lasu_ Swędzenie ciała może być ob- 
zi.ć. Z
lecam u:ięc gru!1bune zb
danie. prze- 
jau'em rOZTT1:J.itvch chorób, j:1 k śu ierzbj, po- sU'letIellle płuc I badama kru i. Może się rrzy 
krzywki, cukrzycy, neru icy, pjz:I tym Imże być h m okaże, że brak krwi jest powo::lem wS7el- 
obja\\:'em, związanvm z wiekiem, ktol ego P
ni kich do
egliwQś-i; 
Vtedy fors
une odż)'wia'1ie 
nie podaje. Trzeba u ięc kmiecznie znać iJrz,- zastrz
kJ wzmac!1\lJące, e\\:'enhnlnie kuracj:1 u- 
cz)"nę, którei jednak na odleglość 
l..'lierdzić zdroulskowa (Kn'\lIca, legie.;tów itp,) lTloa-ł 
nie możua. R,ldzę u ięc koniecznie ud:lć się organizm doprowadzić 00 - normalnego stJn
l. 
jeszcze raz do lekarza, Na prZ\'trcie w młodszrm \\: ieku doskonale 
Przeciw pk

m FmSlę za
to
O\\ ać radę ?:}- wp
yv;'a tran rt'bi. Flegm:! w g Irdl
 pxhodzić 
daną w nr. bleząc\ m p. Jeanet.e G. Rze
zow. mO.fe od kataru O"jnł'ta i łrtani 
.............................................................. 


.5 


(  


K"mrt..1 sporlDWY, skhd"j'lcy się z sp6dnic7ki 
spolni z ).;J1orowego pMlna, kWlkiej kam:7e1ki z 
a).-"",:niro.. do prania i ala.elu z wełn). Krój Beyera 


. 

. 


K, 

805 (na spódniczkę i kamizelkę) w cen:e 
KroI B 27806 (na iakiel) w cenie 1,60 - 
można w naszej adminislTacji. 
342 


..,,; 


PRZY W.\DZIE SERC.\ 
W. A. K. BiolnwiDżo. Zalecam przed udaniem 
się na spoczvnek uypić .;zklankę herbaty W,l- 
lerianowej lub 30 kropli nalewki walerianowei, 
a leżąc nałożvć zimny oklad na okolicę serca. 
Okład taki ma
,i..( i w I::!zi(ń pou tórzyć ze dwa 
razy ,po ) 5 minut. 
Łączę clla Pana miłe pozdrou ienia. 


CHOROB.\ SERCA 
"Zrozpaczona lu/d/e". Sądząc z obj:!wów, 
choroba musi być dość poważna. Jedn:lk i bar- 
dzo ciężkie choroby serca dają 
ię, jeżeli nie 
zupelnie wylecz)'ć, to tak dalece podleczyć, 'że 
te przykre obj3u'y m
nl i chory może znowu 
do su'ego zajęcia powrócić, Mu
i być jedn..1k 
przeprowadzona ścisła kuracja, prz
pis'lI1'l przez 
lekarza. przy której się pewnie bez zastr7yków 
wzmacniających mięsień sercowy nie obędzie. 
Przy uC7uciach lęku czę..b ulgę przrnosi zim- 
ny okład na serc;! i 25 kropli' walerianowvch 
na łyżeczce wod v. - 


PRZECIW OBSTRl'KCJI 
Wla([a. Z domow)'ch środków lerząrvch ob- 
strukcję polecić mogę Pani śliuki suszone, ,któ- 
re'" należy zamoczyć na noc w szkl:mce go- 
rącej wody. Nazajutrz trzeba w)'pić na czczo 
w
dę i zjeść śliwki. 
Przeciw zmarszcz
m - o ile nie pomagają 
stosowane przez Pamą kosmetyki - radzę u- 
żywać krem "Lala", reklamo\\'any przez n,1- 
sze pismo. \Vvstarczv adre50wać "Lala" - 
Will}o, Tarl1ki ] Q. Przy zamóu ieniu proszę 
Pamą o s7czegółoue rodanie dole o 'liwości. ce- 
ry, l- zaznaczeniem, czy jest On:! "t!ust:ł t CiV 
Isucha. 
Za miły list. tak serdecznie zat)"tułouanv 
_ dzic;;
tlję mocno. Nie tylko się ni
 obra- 
,i1;II1J1 j..ecz. prz
iwnie, spyawit mi on wiele 
cr
f4otnoścl. SClskam 
łon Pani. 
OPł--SZCZE
m ZOL.\DK.\, 
CHR.\(JA
IE 
"Maty Jan
zl. ) Przy opuszczeniu żo- 
łą.dka należy prz\ jm::Jwać jak najmniej pł\'- 
n;w, p:Jzatem p;l ka.ldrm [osiłku lei: 'ć prl
z 
po
 .g?dzinv lub gadlinę. Operacja jest P')- 
\1;aZme)S711, lecl nie zbd cię:ika. 
2) Prz)' eerle opalon
j nale.l\' UhW3Ć pu- 
óru ciemnego, nprz, cr
ole lub neare. 

). Z
\ tuje Pani, .i I
 Z3p;lbiec 'Chnp:miu. 
Je
h n!e ma. skrzfuleu!a przegrody nosowej 

m pow

kszema mlgdał

,. to .chrapanie m0- 
ze uStąl:1IC po prZYlwycza)emu SIę do syoi:!nia 
ua prawym boku. . 
4) Oprócz farby nie i;;tni.je, nicstetv t śro- 
dek do prlyciemniania uąsów. . 
Za uzr.a'1ie dLiękuję. Pozdrouienia w pd- 
ni odu 7ajemniam. 


l'TRI'DNI\ T1ł\WIE
m 
"trma". DI.1 osób s?czupłvch picie h
rbat
 
po obied7it \lie jest wskazane, g(h'ż herb1!;1 
2 71' utrudnia trawiel1i
, J nawet sP::JWOdOW.IĆ m.....le 
n.1by
 -- przy C7ęsh'm Uż\''.'':tnju opuszczenie się ŻJ- 
łądka.
>>>
D RA LUST
R 
x-G"lo/0-. Q- '0\ G/E tv;, 
Q- 
& C0 
t
 DLACEAV Z 
- TtUSTE
 


................................t............................. 
dziennie robi ciepłe okłady na żołądek i wy- apteka wydać nie może. 
pija rano na czczo i wieczorem po szrdance Jeżeli chodzi o uformou'anie zni;ksz
ałrone7 
gorzkiej ciepłej herl?aty rumiankowej, To zu'y- go nosa, odsyłam Panią do odpo\'lleJzl d:me] 
kle uśmierza i przynosi ulgę. ,Basi" w bieżącym numerze. 
Ładne modoele haftowanych sukienek były I Za miłe sło\'\a - dziękuję P:mi mocno. 
umieszczone w o
tatnich nr. na
zego pi
ma. 
Może Pani z nich skorz}'sta. 


Przeciw poceniu się rąk ndzę r:mo zmywac 
fe wodą z dodatkiem octu winnegc, u ierzorem 
zaś smarować dwuproc,,:ntowym spiq tusem - Ii- 
cylowym. 
Benzyna CCZl'szczona, jako środek p ci 
 , 
tłustei cerze - jest dobra. 
Mydło n:łletv dostosowywać in dualn 
do swojej cery. 
Przepisy na łatwe leguminy ,- były w lit. 
12 w ddale ..Dobra 'gospodyni". Przy oRaLji 
znów zamieścllrti. 

RODKI PRZECZYSZCZ.\J -\tE 
P. Maria K. - laglelniell. Nie jes
 do- 
brle używać stale t
n sam środek przecźy
z
;l- 
jącY. Radzę Wipić z rana na czczo łyźeQ.kę 
soli rrtorszyilJkiei lub karlsbadzkiej w szkla:i- 
re leŁniej wody. W letniej porże nieraz środ- 
ki przectyszczające sbją się zbędrie przez u 
źywanie dużo jarzyn, owoców, m3.śla.nki i . 
Jako środek riaturalnv działają do;;konale Silc 
charki z otrębów pszennych. 
Książki, traktujące o ziołach i ziołolecznic- 
twie, otrźvmać można w każdej większej księ- 
garni. 
Przy częstych kru'awieniach z nosa ndzę 
zbadanie nosa przez lekarza - specjalistę. O i- 
te niema poważniejszych zmian. to zwykle ma- 
ły zabieg, jak przyżeganie błony śluzowej, za- 
pobiega dalszym krwotokom. 
Druga odpowiedź - w dziale "Dziecko". 


CHOROR\ ZOL.\DKA 
"Marysia z Wołyniq". Trudno f.oradzić coś PRZECnV BÓLOJI 
na chorobę żołądka, jeże:! prócz bólu ni
 zna PRZY JIENSTRr.\CJI 
się żadn
'ch inn\,ch objawów. Niech Pani w "Zmartwiona Poznnnianka". Bóle prz\' men- 
kaLdym razie unib wszelkich ciężkich potraw, strnacji. są często spowodowane zgięri
m inacky. 
szczególni
 pi?czJnych i smażonych w tłuszczu, UstęPUją z\'l-ykle po wyjściu za mąż, lub J)O po- 
i wszelkich ostn'rh przypraw, j:lk octu, musz- rodzie. Najlepsz\'m środki;m uśmierz1jący;n 
tardy, pieprzu itd. Niech Pani dba o codzienne jest makowiec i jego ()Orhodne. Srodki bkie 
wypróinienia, poza tym niech Polni 2 f1ZY muszą brć przepisane przez lekarza, imcLej 
.............. ...... .......................................... 


.......-=- 

 
i ' 
I S( 
. j 
....' , 
. -'!:"-. .. 
. l
 . 
 
;' . , ' . ....l/' 
. \"../' . 
.. 
 


I / ..,..--- 

f 


-, 


" 


. 


 
'- Ił' '. 
.... 
_.:
. 
,.,:- ' 
'.-.1( 


l 


- 


J 92039 Sponowa sukienka z kolorowego szlUC ,- 
nego jedwabiu w pasy, o bardzo oryginalni
 ze- 

lawiunych pasach, Kołnien)'k i mankieciki z hiałego 
)crlwahnego rypsu. Potrzeb'l około 3.90 m. jcrlwa!iu 
SZH, 95 cm. 
J 9205 Sliczna pop.łudniowa sukienka z desenb\v
j 
,,!arowej krepy. Frontowa cz
ść prz)'bral1a duiym, 
br.ałym aibolem. lio
ć maleriału około 4.10 m. 
szer. 80 cm. ' 


T IY.! 0-17 
Iila łelnia sukie!,ka z 
7Iuczneg:
 j
- 
d":ahiu w deseń, przv-brana {'hsowdm'ml r) szam'. Po- 
Irzeba o
'olo 4.25 m. malerlalu, s,e!. 90 ;m,. l' 
J 92 Oa3 Sukienka z baskinką z clcmno.-nlc!l!s

c. 
go jPdwabiu, przybrana okrągłv'm, wąskl
 kołn!c- 
Irn'kicm z bialej cre
 maUc, Polr7e!" 3,6: m. me- 
bieskiego ; 050 m białego, "zer; 9: . cm, . 
Kroje powyższe !Lyona) nabyc mozna w nAsze) 
adminis.Tacji w cenie 1.00 zł. 
343 


OPCSZCZE:\"IE PRZF:G(-Bl.\ 
,Jura - LlI'ów". Z opisu Pani dolegli\\'vś
i 
odnoszę wrażenie. .że cierpi Pani na opuszczeme 
przegubia, na t. 7\\'. płaską sbpę. 'Tł:
et
 tak. je, t 
to powinna Pani w bucikach noslc speCJalną 
wkładkę m płaskie stony. Jeżeli. poza t\"fi1 
Pani ma 
Y5tające kości przy dllż
'ch pal- 
cach \\"inn\' b\'ć buciki 111 niskich obc:\sJch. 
WrstająCfch kości żadnymi środkami u5
mąć 
nie mażna jedmie operacją, Przeduko bolom 
potecam todzienne morzenie nóg wie
rami 
w specjaJnei soli do morzenia nóg, ktorą 0- 
trz\'mać można wartekach. 
W drugiej 5rra\d
 znajdzie Pani odpowiedź 
w dzłaJe ..Og:ródek". 


N.\JLEPSZE - OPER\CJ.\ 
..straszna 4ol!'gliwo
ł{l, 1) Tłuszczu z, iW n-ej 
tr]ko czdci ciała nie5tełv 7.adną kuraCJą USIIA 
nąć nie można, Sądzę, ż
 odro\dednlo do
bilo
 
wanv pas brzusmy, ewentualnie na mhrę prll'Z 
specjalny zakład uszrtv, powinien tę c\jJl'gll- 
wość usunąć. Najpeu'niejszl.m I rad
'kalnym 
środkiem jest naturalnie pperacja. . 
2) Włókniaków inn!,m sosobem, jak z:łbie- 
giem operacyjnym uSlmąć nie można, 
Pozdrowienią w pełni oduzJj:m:liam. 
PRZEfIW rpL.\ WOJI 
...ł1lo'.la CZI,[?lniczka 7 Polesia Wo{{.;),{kif- 
go", Odpou iedzi ud7ieIam Pani jak 
łfchęt- 
1) Przeciw upławom ,t'.so\'l'ać możm śroiek 
domowy, niewinnI", a skut:,czny: kwiat z bia- 
łei koniczvny lISUSZ\'Ć i biorąc po 5zc7V[Jcie, 
7atać' ,gotującą \1;.-odą. j!ot
wać przez kUb minut 
Po wrstudzeniu - pić cod7i
nnie r
 n:J.
rzo, 
2) Nakładem Księ
arni Sw: Woj
i
rh l WI'- 
szła ostatnio k"iążka p, t. ..Ach, schudn1ć!'t 
Tak schudn:jć lu! prz\"h-ć, cll'li ..ideal- 
na figura XX wieku"; nabyć 'ją P:mi może 
\'I' cenie 2.80 zł, w każdej \\ iększei ksi
!;::irni 
lub bezpośrednio w Księ
arni Sw, \X' Jjciecha, 
PoznaJl, AL l\-1arcinko\'l'skiego 22. 
1) 7urnałe otrz\'ma Pani w kaldej księ!!'łrni. 
4) Do cz\';:zczenia zamszu i,łni
je ,pecj.t1ny 
IJroszek i szczoteczka. 
Pozdrou'ienia -- szrzerze od\\7ajemni Im. RODEK PRZEnW n)L.\ WO'I 
..ŁO'lzianka" [, N." P'Jdaję Pani skuteczn...., 
uTprÓbouanv śr0dek prz:ciw upławom: 2 gu- 
ście pohzl \\ \' \'\ ielkiej zalać szkbnką wrzą- 
cei u':Jdl' i O'oto\'l'ać 1'i minut m bardzo wol- 
n\ m ogniu 
d pi7vknci
m, Po h'm rza"i
 prze- 
cedzić, dobrze wrdskając liście i dohrze cie- 
płe \\'ypić \'I i
C7orem przed snem, P{)za trm 
kupić w ap/ecl' k:Jrz
ni Ź\'\\'ako
tu i liści wro- 
h'ClU (broń B:Jże, kwiatr!) i 73JX1rZ1Ć -I h- 
żki wrotrczu i 2 !vżki żrwokostu dwieł-!1a 

zklank:Imi wrzącej wódr: g'ltouać n\ harJ70 
wohąm oQlliu rod przd.rrcit:m równie;;. 15 
minut. a po 5cedztniu d
hi-ze \"\Tisnąć 'Ii
cie 
i korzenie, O:flrm mv płrn podzidić na duie 
C'Lęści: 4 łriki stołowe u'ypić. resztę ulyć 
do podm}'u'ani:ł. 
\V drug:iej spra\\ je proszę Pan!ą o s'korzy- 

tanic z odpo\\'ilxłzi d:in
i ..,Stał
] Czy tel n kz. 
ee ze Low()\'I'a" w nr, ]0 ...\\ojrj Przrjaci6Iki", 
na str. 243.
>>>
LECZENIE REUl\L\.TYZj\lU 
Halina - Prz'!mv
lankiz. Nie mogąc jecha
 
do wód celem leczenia reumatyzmu, można 
kurację taq przeprowadzić V1 domu kąpie- 
lami solankowymI. Sól kąpielową można spro- 
wadzić przez aptekę. Dla prędszego i trwalsze.. 
RO skutku można poza h'm jeszcze raz na 
tydzień zbolałe kończ
'ny okładać borowiną. Ko- 
'stkę boroll'inv wraz z dokładn
"1T1 opisem spo- 
sobu użycia można również otrz}mać w ap- 
tece, 
Pozdrowienia szczerze odwzajemniam. 


LECZENIE żYL.\KóW 
P. Halina W. Pisze Pani z bkim podzi
'
m 
o mej pracy. że doprall'dy napawa mnie to 
dumą. Cieszę się, że za te miłe słowa mogę 
odwdzlęcznyć się Pani radami. 
1) Na nocne męskie koszule odpowiednie 
będzie dobre lniane, cienkie płótno lub nan- 
suk.' - 
2) 2:vlaków nie można wyleczyć żadnymi 
domowymi środk.1mi, lecz t
 1ko z1strZ\- karni. 
\'(! pewnrch wypadkach d::tbre w\niki daje no- 
szenie pończoch e!astycznych, Proszę Panią o 
podanie dokładnego swego adresu, a chętnie 
podam Pani ::łdres doktora, skutecznie leczą- 
cego żylaki. 
3) \'(! okresie ciąż v wskazane 'jest no,;zenie 
specjalnego pasa, któtv ułahda ruchy kobie- 
ty; pas bki nabyć można w każdym większ}'I11 
magazvnie z bielizną. 


PRZECIW POTOWI U NóG 
"WtlTszawa J. M/_" Pocące się nogi radzę 
zmywać rano wodą zawier1jącą dodatek actu 
winnego (łyżka ochl na litr 
ody), wieczór 
zaś :dwuprorent
 ym spirytusem salicylowvm, 
PRZECIW - OPlTHL\iCNOGOJI 
"HalM'_ Kąpiele paqfinowe mogą b"ć sto. 
sowane tylko pod kontrolą lekarza, który 'IV 
sprawie tej udzieli bliższych wskazówek. 
Opuchłe nogi w}magają wiele odpoczynku. 
Codzienne kąpiele nóg w słonej, wodzie i ban- 
'daźowanle konieczne. 
Miłe pozdrowienia odwzajemniam, 
PRZECIW OD
mO!ENIO)1 
"Blondynk!l". Po tak siIm'm odmrożeniu po. 
7JOStało prawdopodobnie zblizno
anie skóry. ł 
przez to utrudniona cvrkulacja km. Niech 
Pani stosuje okłady' zmienne gorąco - zimne 
codziennie wieczorem przed' nocą przez 5 mi- 
nut zmieniając co 'l'! do 1 minuty. Poza h"1T1 
nagrzewania' elektryCzne powinny przyczynić się 
do poprawy stanu, 
Pozdralliam Panią 
RóżNE POR\DY LEK.\RSKIE 
stała CZJt
l'liczkll - Konieuwl. 1) Ból 'IV 
dużym paJc:! od nogi, W\'stępujący szczególnie 
.............................. 


NOWE POLE PRACY 
DLA KOBIET 


Zwalczanie bezrobocia przez szkole- 
nie pracowników w zawodach niewyzy- 
skanvch jest jedyną racjonalną drogą 
podciągnięcia Polski wzwyt. 
Takim zawodem, w którym odczuwa 
się stale zapotrzebc,wsnie kwalifikowa- 
nych pracowników, jest zawód Domoc- 
nic lekarskich. Chcąc więc dać pracę 
szerokim rzeszom kobiecym. o t w i e r a 
dr. med. J. ŚwitaIska w Warszawie w 
nadchodzącym roku szkolnym uczelnię 
zawodową nowego typu. 
Nauczanie na 2-letnlch Kursach 
Sanitarnych dla Kształcenia Pomoc- 
nicJego Personelu Lekarsklege obeJ- 
muje wykłady. .ćwiczenia, laboratoryjne 
oraz zajęcia praktyczne w zakładach lecz- 
niczych i instytucjach zapo
iegawczych. 
Ukończenie Kurs6w Sanitarnych 
daje maximum lT'oralnego zadówolęnia j 
zapewnia niezaleiną przyszłość i samo- 
dzielność w pracy zawodowej. 
Informacje i zapisy: Warszawa, Aleje 
Ujazdowskie 37, tel. 8. 92. 77. .... 


, ; 
. "dr

::1 

1i'!II"
 
 -- 


M :un1 
. M.2272I. Miekki pbszcz kąpielowy z fron
e w 
meblesko - czerwane pasy; USZyĆ go moina z długi- 
mi lub królkimi rękawillni. Potrzeba około 2.25 m 
nłaleriału, szer. 160 cm. 
K 22 809. Młodociana sukienka sporlowa z Imane- 
go pIólna, na przodzie zapinana na guziki. Kołnierz 
marynad..-i. i mankiely wykonane z niebieskiegu p16l' 
na i ohszyle bia4 taś:1lł. POlrzeba około. 3.10 m. 
......e....................... 


K 22809 B 3328 
pIólna 75 cm szer. 
11 3328. Płaszcz)'k plażowy z niebiwiego jedwa- 
bnego płótna, prz)'brany wypu5tkami w kolorze 
złotym. IIJŚĆ maleriału: 3 m. szer. 140 cm. , 
Kroje eowyłsze (Be)'era) nabyć moina w naszej ad- 
minist."3CJi w cen¥ 2 zł za sztukI;, za uprzednim na. 
deslaniem naleiności. 


.............................. 


wrażenie obecności żywej istotYt' pełnej sym. 
patii, kojącej smutki. 
\'(! ohęcnej dobie silneij J żywej reakcji prze- 
jawów życia spełnia ona rolę odprężenia 'VI' 
przeciwieństwie do wszyStkich inn
'ch cza;o- 
pism. Cieszy oko, raduje duszę wto;;ennym 
życiem" . 
Dużo miłych pozdro",:ień łączę dla Pani. 
J,\K Dł.UGO UżYW.-\(:! 
P. l,enll Ł. Izbica. Lekarstwo przeciw an.- 
mii używać należy aż do $kutku. 
Drugą sprawę załahdła administracja. 
. DO LEK.\RZ.\ 
,,Podolanka" . 1 ) Z córeczq proszę się u- 
dać 'do .lekarza, Rdyż porada na oflległośl: jest 
niemożliwa. , 
2) Również radzę udać się do lekarza. 
Pozdrawiam Panią seroecznie. 
Z.\SIĘGN,\(: POR.\DY LEKARSKm.J... 
"Młoda Czytdnirzka". .1) Matka Pani -win. 
na konier.znie zasięgnąć porady leKarskiej, po- 
nieważ, choroba może sił: okazać poważniejs
 
w skutkach. 
2) Skórkowe rękaw.iczki dadzą się ocz\'ścit 
benzyną. 
3) BrakująC)' numer wysłała adminIstracja. 
,,£:łICI.\L.\Unl WY JEClI.\t..." 
,,stała prenumerat"rkll 01. 1934 r." Przy 
sprawach nieżytowych ,żółci i kiszek powinna 
P-.1ni przede wszystkim powoli jeść i dobrze 
żuć. nje jeść l :nie pić nic zimnego, mało robić 
i nie używać żaonich korzeni ani ostrych przy- 
prawe pieprzut octu, musztardy Up.) POD tym 
nie używać :f:adnych potraw I'maźonych, tadnych 
wcdzonych ry.b ani mi
są,- ani tadnycb konserw, 


przy niepogodzie, jest prawdopodobnie obia- 
wem artretycznym. Trzebaby więc artretyzm le- 
czyć, w tym cetr. zwrócić- się do lekarza t a 
nogę zbclałą co wieczór ciepło moczyć i pa- 
lec okładać maścią ichtiolową. ' 
2) Odciski i zgrubienia skóry usuwa naj- 
lepiei plaster salicylowy lub rozczyn salicylu 
w kollodium. Jdóre to środki otrzymać moź'- 
na V1 aptekach. 
3) Szybkiego środ!Gi na schudnięck nie md, 
a jeżeli jest, to. nie wolno go używać, bo 
szybkie schudnięcie szkodzi bardzo zdro- 
wiu. Nai!epszvm środkiem jest do pewnego 
stopnia $!łodzenie się. Można każdorazowe por- 
cje dzienne sobie zmniejszyć albo. w tygo- 
dniu l do 2 dni głodowl'ch wprowadzić. 
4) Wymienione przez Panią kremy znane 
'Gą i aobre pod II z,ględem jakości. 
5) Z domowl'ch śroJków wybielających rę' . 
'Ce polecić Pani mogę mieszaninę gliceryny, 
soku c"trvnowego i wody kolońskiej, 
6) Modele sukierJek "dla tęższych pm znaj- 
dzie Paoi w' nr. .13 "Mojej Przyjaciółki". 
PO:idrawiam serdecznie. 


J.\K USl"N.\ć N.\RO
L? . 
..Ha1szk
 z Zabrze,W'. Nerwowe drganie (łol- 
nei powieki można usun
ć przez codzienny ma- 
saż powieki wódką CZystą lub wodą koloń5q. 
Jeżeli narośl, o której Pani wspomina t jest .. 
prawdziwą naroślą kostną, to można ją tvlko 
zabiegiem operacyjnym usunął:, Jeżeli nato- 
miast jest zgrubietlicm skóry' lub oko,;tnej. to 
może maść ichtiolowa i umiejł:tny masaż ją 
zmniejszyć. 
SJicznie Pani' pisze o "MoieJ Przyjaciółce": 
"Kiedy. ,czytam "Moją P-rzyjaciółłtę", mam 
344
>>>
Inm 


111 


.
 ,..." ..:a. 
(.....,!; ",
""

l

 
. , ;',,; 
 I,. /:?1.
r...':, 

:..
:;.
. ..!...


I.

"
 

1\""" t J.
"'1J.
-" l 
I / 
 ,
,. .,

},..,,
: Ił 
1 01 
':'. - 
"""t" 
 ' ,,'.'
 

 /' '

 r.1 -- 

:!l 
 
, '4.;.. ł. '...... 
! 
 ł'I/M.I]h.."J 
, // 
-;;:;-.....ł..!. 
, 
 :-

.,."
... V'" 

;
 ."
 

 ..=;-
:


. 
"'.ł , 
."""
",JiI...' 
',:'.1;:'1:
ł'..' 
I.
'
 :
::
t+ \ 
I",ł)' ""
 I
( 
1f1
ł
*


 
"p.
 
 ..... .... 
I
.
.;. '.....S-....
 
';::'.
; \ ..., 
 
t 
1.'4'k 1i '


łA; f l 
 
' 
 ...
"

O
't: 
. '
;"" J 'ł
...':f ;i 
 
il"Cl'. o: " . 
,'

,I' 
,lr'&i''t.:.: 
4'ł';;,

,,"łI. '
"":.;'Isg.. :
. 
, .....",.:ł m ...
.

_.
 

 :\'.I..lf ,.I..
,"""'.' 
::. .
";) ,\
tł:;A
 . ' 
.. ....J....; 1."-«"_.,
. ,. 

:.} a - -:: .' .. 


r 


1CKJ7 

 22176. U:roczy, trzyczęściowy komplecik wa- 
kacy1!'y z de!:emowc;go 
elOnu, składaj'łcy sie z 
krótkich ..po
lDl, zapmanel na guziki sp6dniczki i 
prostej bluzki. Potrzeba około 5 m. maleriału. sz
r. 
80 cm. 
K 3327. Praklyczna sukienka plażowa z jed.vab- 
nego p!ólna (do płaszcza B 3328); sklada 
e ona 
z Ja:ó
k,,
 spodenek, kloszowej spódnicy i bluzki, od, 

amaląr.el plecy. Potrzeba 1,80 m. jasnego i 70 cm 
CIemnego płórna, szer. 140 cm. 
. B .22 7'J!ł, Jako. u
upełn!enie lekkiej sukienki 00- 
SI 61e sporl
WY żakiet lniany, z rękawkami dlugimi 


 

Ik1ml. Potrzeba około 1,30 m. pł6lna, szer. 
. PoWf.łsze kr
je nab)'ć mozna w naszej admi. 
JUStraCJl .. cel11e 2 zł, z w)'jąlkiem kroju B 22 729 
kl6ry kosztu je 1,60 zł. ' 
.............................. 


Nie pić kawy, plwa ani innego alkoholu. 
. Dobrze jest po każdym jedzeniu się poło- 
zyt z gorącym okładem na brzuchu_ 
Mi
so wolno używać tylko białe 'i chude i 
galaretkę z nóżek cielęcych. Wszelkie zupy i 
potrawy mączne (kaszk
, ryż, makaron itp.) są 
dc,zwolone. Z napoi dozwolone 
 herbataj ka- 
kao, .
erwone IWina, nawet w małej 'Iosci i 
cstrozme przegotowane mleko. Nawet jarzyny 
o ile możności przetarte, jak szpinak, marchew; 
buraki.. kalafior itp. niech Pani ostroźnie po- 
próbuJe, a myślęt że już teraz nie powinny, 
zaszkodzić. ' 
w.. ?rugiej spcawie zamieszczam apel Hani 
ponlZeJ : 
..Ll1dałabym w okresie letnim w:yjechal: 2; 
:'Y.llem ",. (JJl.oUa: górsKu: lub poug6r"luc:. 
oDyt 
\!II llotelaCIl luo pt:IIsJollat.acl1 UWaLam za zoyt 
KOSZtowny.. Moze Ktora 2: ran ....zyt:lnlCZt:k JlIO- 
głaDy. mI polt:ClC JdK1:' k01Zy:.tnł:J6l.Y" 1aIl"z)j 
puDy.t". 
Ab
 zatrzeć. zapach cebuli radz
 P..ani dodać 
do lipU'y,tusu lalUś .silny. oleiek mJgdałoVil
 (:l.j 
AIiUloVilj. 


NIE MAM NIKOGO, 
A RATOW AC SIĘ TRZEBA 
DLA DZIECI..." 
../JptJlmistka". Dziękuję Pani jak najuprzej- 

I
I 
"t
 g?rące I?rop
gowanie ..Mojej Przy- 
JaClółkl. ł CI«!6Zę Sl
, ze mogę Pani rówł1ie
 
czymś Się zrewanżować, 
. Pyta Pani, .CZy kosmetyki, które Pani użvwa 
me są 5:Zkod!lwe - otóż nie, może ich Pani 
n
dal 1;1zywac tylko w miarę, gdyż przesadne 
uzywame kosmetyków mści się później gorzko 
na cerze. 
Na. zakończenie zamieszczam apel Pani. Przed 
tym led
ak 
roszę Panią ° nadesłanie do mej 
wyłączne I Wiadomości swego dokładnego a- 
dresu. 
..Czy nie znalaztabv si
 jakaś Pani, z którą 
m0l!łabyrn 

respondowac, a po bliższym poz- 
na'}lU do mel,. względnie. ona do mnie zagląd- 
nąc. Szczególme święta i wakacje 
 ..dla -mnie 
udręką. . 
I. cz,y znalazłbv się ktoś szlachetny i pOżV- 
czył mi su.m
 209 - 150 zł. - pła'tnych po 
!?O. zł.. mleSlęczme. Na leczenie zaciągnęłam 
]u! zahcz
ę - gdyż trudnt; warunki poderwały 
mi zdro
vle; A tu. m.uszę leszcze przynajmniej 
raz udf1:c. Się do lakieg;ś sanatorium, by nie 
dopuścl
 do oStatecznO
Cl. Z pensji nie je.;tem 
w stame odłożyć więcej, niż 50 zł. A tak 
pragn
łab'y
 jesz
e parę lat pożyć, by choć 
tr?Ch.ę dZIecI na większe odchować. Po porozu- 
mlemu przez ręce p. Zofii złożę 50-złotowe 
w
ksl
, które 
ana osoba nadając je w odpo- 
wledm
h term mach, będzie sobie odbierała 

ług I procent. Nie mam nikogo a ratow-1ć 
Sił; trzeba dla dzieci..." ' 


KTO DA PR.-\CĘ? 
, umiesz
m .poniżej apel, prosząc, aby Pa- 
n!e Czytelmczkl zechciały łaskawie zwrócić na 
mego uwagę, 
..[)Qwiedziałem si
 od jednej z Pań że Z1 
pomocą "Mojei Przyjaciółki" można 'uzvskaf 
też pracę i piszę. ' 
lestem si,erotą, w dodatku mam garb. Chcia- 
łem zdawac do Szkoł, Handlowej, lecz .lIT, 
sZkoły. odm?wił przyjęcia, z powodu kalectwa, 
O
me k
nrzę. 
 oddziałów szkoł
' powszech- 
ne], a pomewaz .1e
teśmy . zu
łni
 biedni (je
t 
nas. 
 dom,! plęclor
) I me W1dzę żadnego 
,,:y]ŚCla z 
Iect
', c
clałbrm wYUCZ)'Ć się ja- 
kiegoś ,rzeJ111osła. Nie mamy jednak pieniędzv 
- moze za pośrednichl'em którejś z Pań otrz,:- 
mam P!a
. Mc.że. ktoś się. zlituje i pomoże mi 
w przYlęclU .u la.kl
goś ma]
tra, Praca oboj
tna, 
ab
 tylko me Clęzka. Z gory serdecznie dzię- 
kUJę. 
"Wacław j, - urz
ń 7-go oddzi1złll. 


,,!UOlE KTOS Z.\lNTERESl'JE- SIĘ?" 
"R
zl''.kl''. Najlepsz)'m wvjściem z' przvkrei 
6ftuacji będzie otworzenie szwalni. W tym celu 
radzę Pa!!i poczynić odpowiednią reklam,: i 
za
upić maszynę na raty. Są finnv, któr
 da- 
walą maszmv na bardzo dogodnvch warunkach 
np, na miesięczne 10-złotowe rity. leżeli wię
 
uda się Pani na podobnych warunkach m15zynę 
nabyć, pewna jestem, że dalej da sobie Pani 
radę, tym więc:jt że zauważyłam, 'iż jest Pani 
pełna inicjatywy i przedsiębiorCZ0ści. 
Pragnąc Pani. choć troch
. pomóc, poda
ę 
PanIOm Czytelmczkom do wiadomości frlg- 
ment listu Pani: . 
..... całego ma;ątku mam kury i koguta rasy 
"Hamburgensiiberlag", okazy jakich 
 noJ nie 
ma wiele lub wcale w Polsce - pochwalę: 
piękne! Zalety minorek, lecz upierzenie orv- 
ginalne. Mam ich jajka, ale tutaj, w tym ką- 
cie, nie mam okazji ich zbycia, Może ktoś 
zainteresuje się po w v Ż3z "m ?" 
Na zakończenie życzę' Pani chociaż małego 
uśmiechu szczęścia w postaci polep:;zenia 3wego 
Ibvtu i jakiei takiei 
ystencji. 


NIE ROZPACZAC! 
,.Magnolia". List Pani przeczytałam jak naj- 
dokładniej i przyszłam 40 'wniosku, ż..: :u.sad- 
niczym błę-dem, jaki Pani popełniła. to chwiJa, 
w której doniosła Pani' ukochanemu o zerwa- 
niu z nim znajomości. Należ;lło raczej poczekać 
nieco. ,postarać 
ię ..potkać z nim i parozma- 
wiać. P.os
piw
y,W. ten ..posób, dowiedziałaby 
sit,; P.ani, czy. p. K. kocha Panią i czy. ŻV:WI 
wzg]
dem P.ani poważne zamiarYt a zrj.\Wl!iC 
oair 1e skaZała sic:: P.ani na udr!:K
 i niepewnosc. 


345 


ł Wzmacniająca odżywka:. 
Płatki owsiane 7(iu
 
- bu łusek szkodliwych dlA z1--'wiA 


en. aiemowl4ł 
dla dzird 
dla dorosłych 


. jako kleik 
. jako papka 
. jako śniadame 
(surowka) 
. jako pożYW;f'n;e 
dlf'łet\','zao 
dla ozdrowieńców . iako pokarm 
wzmacniający 
do pieczywa i makaroników. 


dla chorych 


ZDROWE POlYWIENIE 
O
izm ludzki jest zbyt skomplikowany, atiy sta. 
!,
Wlł _ pol!, do eksJC1:yment6w, a ile to malek w ewo- 

I meświad
ości daj: dziecku potrawy bezwarto
- 
C10we a meJednokrolrue nawet szkodliwe. Zdrowie 
Irzeba bardzo cenić i slarać sie spozywać potraw)' 
za'"!;'bne w pewne skladniki odiywcze, klóre utrzy- 
mUJą le.n cenny org:an
m przy !,iłach. 
otrawy muszą 
b)'ć le
"'o stra
e 1_ wll!ny ZBWI.erać Wllaminy, hema- 
1)'Dt;, zelazo tJ.. zWlązki orgamczne, mające wpły-oV 
n'l prz)'rost krwi, poza tym sole wapniowe i fosforo' 
\Ve, kotrzebne do budowy kośćca i mieści tak ze 
lecyl)'1i; - właści.w'ł odiywke dla nerwó
, wĆglo4 
wodany, lłuszcz, białko etc. Wsz)'1'lkie te skladniki 
w doslalecznej .i1
ści 
wieraj'ł pław owsiane KNOR, 
d181
gO te! W1me
 Je mł
y ery siary codzienn
 
spoZ)'wat, z. uwagI na WIelką zawartoŚĆ wymienio- 
n)'ch składmków, kl6re bior'ł udział w budowie wai_ 
n)'c
 części organizmu, ludzkiego, polrawy z płatk6w 
o
lany
h KNOR
 
mn)' b)'ć codziennym pozywie- 
nIem memowląt l dZieci; zwłaszcza w wieku szkol.. 
nym. 


IJc.nleważ 1edl1ak udrękł ta I nlepewnośl: dzł8- 
łają depn-muJąco na samoDoczpcie Pani, radzę 
;korzysłać z pierwszej lepszej okazji i koniecz- 
nie z p, K. porozmawiać. Mam wrażenie, że td 
rozmou a da Pani wiele, bo, albo dowie się 
Pani, czy posiada \
zajemność albo będzie mia- 
ła Pani De\!; ność, że to, co było - minc:ło. 
Jeżeli to osłatnie będzie zachodziło w grę 
proszę bl'ć 'dzielną. Nie rozpaczać, nie myśle
 
o klasztorze, ale raczej 
ócłć do gimnazjum 
i uczyć się, aby UZ\'skać maturę. A gdy już 
Pan} ją 
ę:Jzie mia!a, to reszła - popro,:;tu 
zna]dz
e Się. ifoy!e pięknych, niewykorzvsłanych 
zawodow 
ka Jeszcze na kobietv! Niech Pani 
o tym pamięła! I... niech Panią tó najcudniejsze 
z uczuć, które zrodziło się w młodvm sercu 

ani nie z
5i i pr
ygnębi, ale u'Zniesie raczej 
I uszlachetm. Bo mech Pani, "Magnolio", ma 
zawsze na uwadze to, że na świecie jest je.z- 
cz
 dużo dobrych i miłych chlopców t takich. 
ktorz\, bę.-1ą potrafili Pani zastąpić Kazika. 
\yzór na kilimek zamieszczę kiedyś przy 0- 
kaz]l. Wzory na bluzeczki - podawałam JUŻ kil- 
kakrotnie ,proszę tylko przejrzeć uważnie wio- 
6enne i letnie numery "Mojej Przrjaciółki". 


I 


HK ODZYSK.\t )ULOSt 
IĘZ.\! 
. ",!-ozt.!rka d.uch'Jwa": l3-0zumieI1!' i :współczuję 
Pam:; n!e umiem Pam Jednak mc mnego po- 
radzlc pk.. to, .
by s
rała się Pani mężowi 
podobac Się. Niech Się Pani ładnie ubiera 
zaw
e dobrze wygląda, w jen sposób odwróci 
Pam UW!łgę. męża od il)n)'ch kobiet. 
Sytuacja J
t trudna. do naprawienia. Potrze- 
b.a I}a to. dUZ'O c
su 1 łaktu oraz zaparcia się 
siebie. Nlec!ł Pam nie robi. mężowi nigdy wy- 

zutów La I,ego postępowame, a pewna jestem, 
ze uzna to I wróci do Pani. 
leś.Ii jr:st istotnie tak, jak mąż Panią za- 
pewma.. 
e Ją kocha to tamta stała się w 
lego ZYCJU tylko kaprysem przemijającym i 
dawn
 szczęście wróci do Pani tkJmu. Poz- 
draWIam Panią. 


PREZENT nIIEl\'I
OWY 
"KameUa". Jako prezent imieninowy m
- 
..i - może Pani kupić jakiś ładny portfel 
nesseser, guziki do mankietów. obraz, czy 
 
gar na biurko. ' 
Z książek traktujących przebieg dąty: pole- 
cić, Pani mogę książkę Chojnackiego ..Higtł- 
na kobiety:". Poza tym - wskazówki na okres 
ciąży znajdzie Pani w każdej książce lekar- 
skiej. . 


...
>>>
ROZJ.HNHNIE 'I F.\RROW.\XIE 
WLOSóW 


"QHgany". W celu utrzymania jasnego ko- 
loru włosów mogę Sz. Pani polecić płyn "Lo- 
tos" dr. Switalskiej, zupełnie nie5zkodliwYt nie- 
wysuszający, i niełamiący wł05ów. przeCiwnie. 
działający higienicznie na skórę głowy i na 
same w ło.; \"_ Należ}' nim' zwilżać wł05Yt które 
odrosły od .kóry. dzieląc wło.;y na pasemka. 
W celu otrz)'mania jaśniejsz
 koloru nale- 
ży włosy Z\
 ilż)'ć dwa - trzy
azy. i po kilku 
godzinach (5 - 6) włosy wym
'ć. Przed uży- 
ciem .,Lotosu" może Sz. Pani \lłosów nie myć. 
Domowego środka do przyciemnknia włosó'iP 
nima. Pozostają tylko farby - lecz należ
 
farbc: wyhrać "higieniczną, roślinną, zupełnie nie- 
sżkodli\lą. Możemy Sz. Pani polecić farbę "A- 
gawc:" dr. Swita;skiej, która przy umiejętnnn 
użyciu daje bardzo dobre rezultaty. Przed iar- 
bowaniem włosó'iP kolor należy w}'próbować 
na pasemku 
'yciętych włosów i ,dopiero potem 
przystąpić 'do farbowania wło.;6'iP. 


PR.-\ WIE W K.\tDnl NF'IERZE 


,,1tl1Zka z Warszawy.". W nr. l i 2 "Mojej 
Przyjaciółki" znajdzie Pani modele sukienek, 
o które Pani chodzi; radzę sprawić .;obie ma- 
teriał w kdorze jasnym. Kostiumy krótkie, jak 
i długości trzy czwarte, podane są prawie w 
w każdym numcrze "Mojej Prz
'jaciółki" - 
proszę Panią o dokładne przejrzenie i skorzy- 
6tanie z trch modeli. 
Pozdra\\ bili Panią, lEnLE DO S.\LONIKr 
DL.-\ P.\NIEXKI 


P. B. R. S. Bi'!rtoU"ice. l) Przepis na phn 
tlo układania ułosów znajdzie Pani w bid-ącrm 
numerze w odpou iedzi dla ulgi z Kalisza". 
2) Do pokoju. 'Z którego chce mieć P:mi 
rodzai panieńsktega saloniku. nie radzę w.;ta- 
\\'iać koslykowl"ch mebli, racz\'j J:łkierowane. ko- 
loru kości słoniowej. które prześlicznie mogą 
wyglądać np, w zestau'ieniu z seledynow
m 
tłem' obić, firanek i t. 1. 3) Numcry okazu- 
zowe 'pod polkIn\,m adreSEm wysłała admi- 
nistracja. 


PORTIERY 


Ptlsl'!/nia B. T_ Portiery ractzę PJni ku- 
pić gotowe, względnie samej wykomć; naj- 
odpowiedniejszy będzie kolor brązowy. e\'\'en- 
tualnie z dod.!t
em różowego, Z materiałów 
nadają się gobdinv jedwabne lub bawełniane. 
'II-'Zględnie tkaniny lniane. które można otrz)'- 
mać w ślicznych bloradl i deseniach. 
Pozdrawiam Panią. 


z 
IILO
NICZK.\ ROBóT 
SZYDELKOWYCH... 


P. H!!/. P_ z Dobronia. Zdarza się nkraz, 
ze dzieci już i w trzecim miesiącu ząbki d9- 
stają, Objawy. które Pani opisuje t mogą tak- 
że pochodzić cd przekarmienia. Może Pani 
za często karm,i i nie przestrzega trzygodzinne i 
przerwy w karmieniu w dzień. a sześciogodzirr- 
nei przerwy w nocy? 
Apel Pani chętnie zamieszczam. 
"Chciałabym korespondować z Panią miłos- 
ni
zką robót !'zydełko\1\cych wszelkiego rodzaju". 
Uścisk dłoni odwzajemniam. 


SZGKUI TOWARZYSTWA 
..Która z Pali urzędniczek lub nauczrcielek 
wybiera się w miesiącu sierpniu w góry i, chd,- 
łaby ze mną wspólnie (za wspólną. opłatą) 
mieszkać 'db towarzystwa i urządzania wycie- 
czek? Nadmienić jeszcze mu.;zę, że je- 
stem zdrowa i takiej chciałabym towarzy:;z- 
ki, O ileby zp.:llazła się która z P,ań z p:Jdob- 
nymi życz
niami - proszę napisJć do Redakcji 
pod "Karpat"..'. 


KTóRA Z P.\S ZECIICE 
KORESPONDOW.\t? 
..Chciałabrm korespondować l poznać bli- 
żei miłą. serdeczną i solidRą Panią w wieku 
około 34 lat. wofn'ą i 'lJiezależnąt celem wspól- 
nei wymi:mv m'y'5Ji i wspólnego spędzania wa- 
lucyj. Przrr0da, nauka i sztuka - to moje 


12. Suknia sporlowa z 
płórna lub jedwabiu. Spód- 
nica z !liebieskiego pło.trIR. 
Bluzeczka z białego plóma, 
guziki niehieskie. Rewers)' i 
pasek ozdobione 5'ł krat- 
k
 przeplalan'ł z nilek k
lo- 
ru niehieskiego, Dv sukl
n- 
ki zakładać moina szalik z 
lekkiego jedwabiu. 
13. Bluzeczka z fuldru w 
deseń, klórą moina nosie'; 
na zmian.; do tej sukienki. 
Kokarda, mankiely i pasek 
z innego koloru. 
Pow)'isze kroje oznanone 
numerami, nabyć moi.la w 
naszej administracji. za u- 
przednim nadesłaniem za: nr. 
12 - 1.:)0 zł; nr. 13 - Izł 


' \ '.' 
,) 
'...: ,) 
t , . 1 
} - 
t '1 
t ,-' 


1(. 


ł 


............................................................
. 


zainteresO\vanie. Pota li m pra,gr.ę szczerej przy- 
iaźni i marzy mi się węd rowka we dwójkę. 
O szczerą odp0wiedź proszę d:J R\'uakcji ".'Vlo- 
jei Przfjaciółki" pod "Avanti". 
Panią ..Avanti" prosz( jednocześnie o po- 
danie dokładnego adresu .w' celu przesłania 
ewentualnl'ch listów. 


N.\ WYST.-\. WĘ P.\RYSK.\ 
,r"Vita". Radzę wziąć raczej płaszcz, kape- 
lusik filcowy .kilka letnich .;ukienek, sródnia- 
kę i do tego parę bluzeczek. \Xl Paryżu w 
sierpniu są upały - białe buciki prZfdJdzą 
się Pani bardzo. Zamia.t ko.;zulek nocny::h 
może wziąć Pani piżamę. 
Dużych blizn po oparzeniu. zastaf7ałych nie 
da się chyba usunąć. Może .;ię Pani - dla 
upewnienia zwróci do jakiegoś większego ga- 
binetu kosmetvcznego? 


NIE WYP.\D-\..: 


"Rezeda 1(. K." ]) W szlafroczku ni
 '" ypada 
prz)jmcwać mę.lczyzn. -. 
2) Nos proszę nacierać dwuprocent.Jw
 m spi- 
rytusem sa!ic(lowym. 
3) Srodek przeciw zbędnemu owłosi:'nin pro- 
szę sto.;.ować ściśle według podanego przepi5u. 
Dziękuję P:lni za miłe uznanie - oraz za 
nowelkę, której jednakże nte zamieszczę, poJ- 
nieważ nic nadaje sic: do naszego pisma. Poz. 
drawiam Panią.. 


O WZóR lUFTU RI:JIL"'SSKIEGO 


"Brunetka S." prosi miłe Panie Cz
 tel n iczki, 
posiadające wzór haftu rumuńskiego (chcę go 
zastosować na bluzecrl(ę), aby zechciały b)'ć 
tak uprLejme i nadesłać mi - na adres re- 
dakcji. . 
Tako środek prz
ciw wypadaniu t jak rów- 
nież przy wzmocnieniu cebulek włosowych po- 
łeGIm wcieranie w skórę głowy codzień wie- 
czorem spirytU3 z namoczoną w niego cebulI&- 
346 


'IOZN.\ I TERAZ 
"Halszkll". Dw'ie odpowiedzi zn1jdzie Pani 
w dziale "DzIecko" - tli odpowi
m Pani na 
jedno t)"lko pytanie. Uczyć śię pływać. może 
Pani i teraz, oczywiście. Najlepiej wziąć. ja- 
kiś Jmrs. Odpowiednie artykuły oamy dopie- 
ro w przyszłym roku. 
Serdecznie dziękuję Pani za wiele- miłych 
słó'iP uznania - I pozdrawiam. 


\VIERSZYK - DOBRY 
P. Z. Ł. Toruń - Po'.lg6rz. Przedsta\\'ia Pa- 
ni rezuHaty mej pracy zb
,t pięknie, wzruszając 
mnie szczerością i wysokim uznaniem. Dzię- 
kuję. Postaram się, zrewanżować za to radą 
czy wskazówkami. 
Wierszyk - dobrYt lecz nieco spóźnio!łV. 
Umieszczę j;!'o w roku przyszłym.. Narazie prze- 
syłam JTIiłe pozurowicnia. 


JESTEJI Z.\DOWOLON.\..." 
P. L. M. Ryki pisze: "Bardzo jestem Z.:l- 
dowulona z prz)'słanrch mi dwóch modeli i 
krojów na sukienki córki. Są one łatwe do 
wykomnia i artystyczne w prostocie. Dlic:kuję 
serdecznie tei nieznajomej Pani. co własno- 
ręcznie wykonała mi te wzor)'. Jako głębszy 
wyraz mej wdzięczności uzyska Sz. Redakcja 
jedną prenumeratorkc: więce] z mej rekomen- 
dacji", Słowa te sprawiły na.m dużo rado- 
ści. Dziękujcm)'! . 


NIECODZIE
NE PRZYWIĄZANIE... 
"R6zia z DQbroll'yl'. Stale otrzymuję wie- 
le listów, pełnych uznania - jednakż€ list Pa- 
ni wzrusz)'ł mnie szczególnie., :rakie dowody, 
przywiązania są doprawdy niecodzienne. Chęt- 
nie też służę Pani radami. 
Przeciw nadmiernej otyłości niech Pani, 
proszę zastosuje kurację, podaną W' nr. bież. 
p. Helenie J. Lublin. Stosując sic: do wymie- 
nionych tam wskazówek - napewno - śłrad 
Pani poważnie na wadze. Prócz diety - ra. 
dzę urZidzać aługie' spacery, i uprawiać klm. 
nasłykę.
>>>
Sposobu zarobkowania nie umiem Pani wska- 
zać - proszę jednakże dać ogł03zenie drobne 
do 
tMojej Przyjaciółld't - wymieniając Pa- 
ni umiejętności; przypuszczam, że odniesie to 
po
dany. skutek. 
Łącze serdeczne pozdrowienia dla P.anł. 
SYSTEl'L\ TYCZNIE STOSOWAt... 
,;Smutna Lu". Przypominam sobie Panią do. 
skonale. Droga Panno "Lu". Chociaż pobyt 
Pań w redakcji. był bardzo krótki, to jednak 
zdążyłam zapamiętać sobie miłą powierzchow- 
ność 'P.ani i teraz, grly otrzymałam od Pani 
list odczytałam go z radością, bo przecIeż był 
pisany: przez Czytelniczkę ..Mojej Pnyj." t któ- 
rą znam osobiście. 
Chciałabym p.ani naprawdc:: oobrze odpowie- 
dzieć na postawione mi py.tania. wic:c od ra- 
zu zajmuje sic:: nimi. 
l) W pierwszej poruszonej przez P.anią 
sprawie radze: sic:: zwrócić bezpośrednio do p. 
Joann V. Sokołowskiej, Zakopane, Willa Sło- 
neczna, która udzieli Pani wyczerpującej od- 
powiedzi. 
2) Na dolegliwości cery Pani proszę sto- 
sować zabiegi podane p. M. W. Sbnisławów. 
w biea.ącł'm numerze "Mojej Przyjaciółki". 
Przy systematrcznym stosowaniu wymienio- 
nych środków osiągnie Pani znaczną. poprawę. 
3) Sprawa kroju została załatwiona. 
Sciskam serdecznie dłoń Pani. 
.............................. 


/
,..... 
rJf--. , 
et:; -6-'I-ti 
a . 
"'- 
( 


..
. 


". . 
Co dzk&u ;

 
zdrowie A ; 
daie? 
 , 
" :,. 
# 
SWieNgo pomktrza F 
qJgwcre tduzi£nk, 
:J 
sła woJa, Ą 
J ITońcp J!romienie A A 
:I... COl Jeszcze : , . 
Krem 
URODA : 


., - 


...' 


./ 
-'. . 


.==- 


w.",:
-\
 _ 
- 
 

 -=;e... 


.f, R .P 
J.1;;: 


.,-
 " 
.... ..  
-.-- - 
\; - ,- 
Af{;6ZAW' 


...........................Q........................... ....... 


:J.89 056 
J 89 062 Efektowna sukienka popołudniowa 
z czarnej crepe saUn, wykonana bardzo do- 
kładnie ukazuje modnąt bardzo ła
ną linię 
talii i miły krój spódniczkit kloszowe] u dołu. 
Górna część bluzeczki jest wykończona ryszka- 
Pli z jedwabiu_ Potrzeba około 3,50 m. makr., 
95 on. szer. 
J 89 056 Urocza, młodociana sukienka po- 
południowa z marocain, w formie bolerka, ob- 
szyta paseczkami jedwabiu. Kamizelka pod bo- 
Jerkiem wykdnana z białej georgette'y. Pasek 
 
błyszczącej:!;o czerwonego jedwabiu. Potrzeba 
około 3,80 m. czarneg\ i lt50 m. białego jed- 
wabiu t szer. 95 cm. 
Kroje PO'l'VŻSZe (Lyona) moina nabyć w 
Iliszei adm1tUtracjl 111 cenie .1,90 rI. za &Uuk
. 


DZIĘKL'"JĘ! 
P. K. K. Koronowo. Dziękuję Pani jak naj- 
uprzejmiej za nadesłanie skutecznych przepi,ów 
z różnych dziedzin i serdecznie pozdr:iwiJm. 
PROSZĘ O BLltSZE SZCZEGóŁY 
"Prenumt:ratorka z złlWcl". Pro"zę Panią o 
bliższe szczegóły", to je:;t podanie jakości sznu- 
rów - a chętnie dam Pani ż
'Czoną odpo- 
wiedź. 'Czekam informacji. 
:UODELE SI:"KIE
 - 
DL\. TĘ1:SZYCH P.\S 
P. R. J. z Łodzi. Modele sukien \deczoro- 
wych dla tęższrch pań umieściłam na ż\,cze- 
nie Pani w poprzednim numerze, Monogram 
oraz wzór chustki - podane będą w nJ.jbliż- 
szym czasie. 
2) Pod:mv w nr. l "Mojej Przyjaciółki" 
sposób gimnastl'ki może być st050wany i pEez 
panie po 40-stce. 
3) Palma domowa, pocIlegająca zasuszeniu 
liści w górnych piętrach - wrmaga odżywienia 
dobrym nawozem. 
4) Pyli Pani, za jaki" okres opłacona pr
- 
numerata - a nie podaje Pani swego adresu. 
Proszę o doniesienie. a chętnie udzielę in- 
formacji. 
Z,\:\IIESZCZĘ CHĘTNIE 
P. M. L. ŁukaflOlI'ice. Do czarnej sukienki 
najmiIej wyglądać będzie żabot z białej ergan- 
di. tiulu, względnie kołnlerz
'k z białej lub 
kremowej koronki. 
Monogram zamieszczę bardzo chętnie. 
Dziękuję za w
zvstkie )3rzemiłe słowa listu 
i przesyłam szczery uśd:;k dłoni. 


:\100.\ - PRZEUW OD:\IR01:ENIr 


"Blondyna z W. B." Przypuszczam t że u'y- 
brała już P"ni sobie model bluzki z ostatnich 
numerów "Mojej Prz)'jaciółki". Monogram 
chętnie zamiec;zczę. 
Chcąc wyleczyć miejsca spowodowane od- 
mrożeniem proszę Panią o 5korz\,stanie z od- 
powiedzi podanej w bieżącym numerze "Blon- 
dynce" . 
Płaszcze samodziałowe są nadal modne. Je- 
żeli chodzi o kolor kompletu - będzie Pani 
najlepiej w niebieskim kolorze. 
Przej;iw: nadmiernie grubym nogom w kost- 
kadi najskutecwiei działaią. lIl4S3Że. 
147 


ROBOTY N,\ DRrT\CII 


"Dla Wan1y". Jeżeli P:mi pragnie naucz)'ć 
się robotl na drutach, proszę udać się do 
\liększego sklepu robót ręcznych, gdzie Panią 
dokładnie objaśnią, w jaki sposób wykonuje 
się poszczególne ściegi. Wskazówki tego ro- 
dzaju są przeważnie bezpłalne. 
W "Moje i Przyjaciółce" w nr, 22 z r. 
] 936 b\"ł umieszczony kurs robót ręcznych. 
Jeżeli życzy sobie Pani ten mnner, chętnie 
go Pani prześlę. 
PrzYKro mi, że jest Pani zmuszona przer- 
wać prenumeratę z powodu zt
"Ch stosunków: 
mater., jednakże cieszy mnie fakt, że chociaż 
przez krótki okres "Moja Przvjaciółka" dała PJ- 
ni wiele radosnfch chwil. Pozdrawiam Panią 
serdecznie. 


ODPOWIEDZI N \ Ró1:XE PYT.\XI.\ 
"Lila - Sto/pal'. Chętnie udzielam Pani 
odpowiedzi ,
ierząc, że - jak Pan! pisze - _ 
"Moja Przyjaciółka" jest dla Pani. mieszka- 
jącej na dalekich kresach, prawdziwą osłodą. 
l) Czarna peleryna wełniana nie nadaje się 
do jasnych ,lHnich sukien. 
2) Kapelusiki z płótna lnianego - są bar- 
dzo modne do !nianrch sukienek i płaszczy. 
3) Na trzypółkowym 
tJliczku niekoniecznie 
muszą leżeć i-óu,ne serwetki, jeżeli chodzi o 
w)"konanieM, haft, lecz pO\'dnny być zrobione 
z tego samego gatunku materi.1łu, Wzór odpo- 
wiedni chętnie podam na arkuszu uzorów, 
4) Z książek kucharskich wyszła 03Utnio 
nowa Zofii Czerny p. t. "Przrrządzanie po- 
tra
". Ce!1a jest wprawdzie dość w)"soka, lecz 
jest b książka bardzo obszerna, 
:ił Krem, o który Pani zap
 tuje, jest mi 
nieznan\'; radzę zwrócić się do większej dro- 
gerii. 
6) Do:;konałym środkiem przeciw poceniLl 
się jest mvcie ciała codziennie rano zi:nna 
wodą z dodatkiem ocłu u innego (l łrżka sto- 
łowa na Utr wody), wie,czorem ZlŚ przeekranie 
du uprocentowrin spin'hlsem ;:alicrlowym. 
7) Przepis na ciasteczka umieszczę w dziale 
"Dobra gospodyni". 
CO ZROBit Z KOił \UKóW? 
"Ninka". Pyta Pani, co mDżna zrobić z ko- 
ralików, których posiada Pani dużą ilość 
Otóż, sądzę, że ładnie będzie wygląd3ło ja- 
kieś pudełeczko z koralików. zakładka do książ- 
ki, teczka do listów '(
 szarego płótna zabilf.
>>>
fowana w Jakie!! twk!ae i:lesenłe Koraliłami} 
Itp. Na życzenie Rani dalam _ }jJet 111". od- 
powiednie W2J0ry. 
Jeżeli chodzi o hlążld dla młodzid)\, po- 
lecam zastosować 31e do w5kazó.-ek, podanycli 
w artykule "Młodzież I hlążld (nr. 11 "Mo- 
je't Przyjaciółki" str. 262). 
Z2óLKLDł BLUSKOM 


Wątroba Jest filtrem dla krwi 


Zanieczyszczona krew mote powodować szereg Dwudziestoletnie dołwiadczenłe wykazalo, te , 
rozmaitych dolegliwości, bóle artretyczne, wzdę- w chorobach na tle zlej przemiany materii cbro- 
cia, odbijanie, bóie w wąłroble t niesmak w ustach, nlcznego zaparcia, kamieniach t6lciowych, t61- 
brak apetytu, sklonność do tyci., plamy ł wy- taczce, otyloścl, artretytmie, mają zastosowanie 
rzuty nil skórze. Choroby zlejCprzemiany ma- ziola "Cholekinaza" H. Niem' jewskJego. Bro- 
terii niszczą organizm i przyspieszają starośĆ. szury bezplatne wysyla labor. fiz-chem Choleki- 
Racjonalna 19odna z natury kuracja jest normo- naza H. Niemojewskiego Warszawa; Nowy ,)wiat 5 
"'", nie cz}nności wątroby i nerek. oraz apteki i składy apteczne. 
.
..................................................... ....... 


..R. Ata". Istnieje mała możliwo
 skutecz- 
nej!O prz\"WTócenia białoścl jedwabn
'm bluz- 
kom, które w praniu zż6łkły.. 
Może Pani spróbuje je3ZCZe włoż)'.5 
je do zimnego rozczynu "Perstłu" I zosta- .... USUW ANIE PL
I' 
wić lak przez kilka godzin, a potem wypłu- · 
kal:, wysuszyć w przewiewnym miej.;cu ł prd- .,Nina z Bydgoszczy". Plamy z mebli po- 
sować na wilgotno. liturowan ych usunąć można przez posmarowa- 
Rękawiczki zamszowe można wyprać w letnim nie je 
iIżonrm popiołem z papier6,,::. Po 
rozczynie Persilu, czy. Radionu, do płukania paru godzinach wypolerować mocno te miejsca 
dodając glicervny, w proporcji l łyżka st\)- korkiem nadpalonym nad ogniem, a plam); 
łowa na litr wody. znikną. Następnie zmyć czystą, zimną wodąt 
Ponieważ nie podała Pani dokładnie swe- wy3u:;zyl:. 
kórką zams
ową, a w 
oń
u wy- 
_ 
o nazwiska - nie mogę poinformować, za pole,:,wac dla ?dzyskan.la połysk? miękkim ka- 
Jaki ókJ;es opłacona jest prennmerata. wałkiem flaneh, skropionym ohwą. 
.............................................................. 


1 


-  


- . f 
 
-' 
,.

r ' Il
 
I 'x 
'1' 
I .1 
J ! 
t ' 
I I 


I ZNI9 


K 22687. Według kroju sportowej sUkienki z dra. 
bno de
DJOwego płótna można wykonać równiei 
bluzkę uuUeszCZOł14 obok. Ilość materiału: na bluzkę 
2,55 m na sukienkę 4,70 m. Def. 80 cm. 
K 22 6sa. Su.Imia " puy :I krótkimi rękawkami , 
okru'łym brakiem. Przy bllUCe oaIely .órq atłt 
kraić .uec. dlułoq. P.otr-ł- 3,90 m. DA .wr:łeDkt 
lub 2,2S .. Da 1Iłuzk4, _. 80 cm. 


K 22689. Prosta, lecz mila w kroju !IIIk1enka 
z sztucznego jedwabiu w w
kie pasy; według tego 
kroju wyIronat teł motna kamizelkę. Potrzeba 
na aukienkę 3,75 m. materiału, Da bluzkę 1,45 m.. 
KeI'. 80 cm. 
ltroje powyllrze (Beyera) llAbyt mołDa w _i 1Id. 
miDia
j\ " ceale 2,- zł - 
 
_.;.
a 


348 


Powstałe z pokostu plamy na bieliźnIe u- 
sunąć 
ię dadzą olejkiem terpentynowym: u- 
stępują r6wnież pod działaniem chloroformu. 


CZYSZCZENIE NACZY
 
ALUl\IINIOWYCH 


P. w. S. Buła. Poczerniałe naczynia alu- 
miniowe czvści się wewnątrz i ,PO wierzchu naj- 
lepiei gliną. Po wymyciu w czystej wodzie 
dla nadania połysku natrzeć rondel po wierz- 
chu kredą rozrobioną z wodą, a gdy zaschnie, 
wyczyścić kawałkiem flaneli, lub sk6rq ir- 
chową. 


CZE
ł USUNĄC KAMIEŃ 
Z Il\IRYKA? 
P. L. M. /(raMw. Kamień' z imbryka alumi- 
niowego najlepiej usuwa się kwasem azotowym 
nierozcieńC20nym. 


Ró1:NE POR\DY PRAKTYCZNE 
"Oawinka" . Bardzo clietnie służ
 III1skazOv. 
karni. o które Pani prosi. 
Pierwotny połysk czarnego fortepianu mo!. 
na odzvskać' tylko przez odpolerowanie. 
2) Portrety olejne doskonale czysz.c::z.1 się 
sokiem z cebuli. 
3) Robaki drzewne, niszczące meble pr
 
wrżłabianie otwor6\\' - wytepić można roz- 
tworem 8 części naftaliny w. 100 cześdacli 
benzyn V ; płynem tym pokrywa siC; za porno. 
cą pendzelka miejsce uszkodzone. 
Przepra!zam Panią za zwłokę 'IV odpowiedzi; 
powstała ona z powodu nawału list6w t wyma. 
gających załatwienia kolejnego. 
Pozdrawiam Panią serdecznie. 


JEDNOROCZNE KURSY 
,,stała CzytelnlczJll1 z Nowogr6dka" Adresy; 
kursów jednorocznvcli podaje P.ani ponuq: 
Jednoroczna Koedukacyjna Szkoła P.rzyspo- 
sobienia Handlowego - Warszawa t Prosta 14. 
Instytut Praktycznej Wiedzy, Handlowej - 
adres jak wyżej. 
Kursy Handlowe ffi. Raczkows1dej - ,War- 
szawa, Wspólna 41. 
Specjalne kurw handlowe dla maturzystów 
- Warszawa. S-ło Krzyska 17. 
Prywatna łednoroczna Szkoła Zarządczyfi - 
Warszawa t Elektoralna 47. 
Szkoła Wychowawczyń Domowycli - ,W.ar- 
szawa, Czerniakowska 47. 
Kursy: Przyrodolecznicze - Warszawa, Szu. 
pena Hi. 
Kursy. Kosmeły.czne - War5Zawa, Mokoław- 
ska 51. 


ADRESY SZKół. 
DLA SLU1:BY DO
IOWEJ 
P. ZoIla B. Lw6w. łak najchetniej słuf.e 
Pani adresami szkół i kursów, ,skąd otrzy;mać 
można wykwalifikowaną służbe domową. 
Państw. Szkoła Pracy Domowej pod kier. 
inż. Ireny Laskowsklef - Warszawa Solec :43. 
Szkoła f'rawwnlc Domowych - War
w. 
Plac if rzech Krzyży. 18. 
Pośrednictwo Pracy, WykwalifikowaneJ Słuf. 
bv Domowej - Warszawa, Mokotowska 50. 
Pośrednictwo Pracy Wykw. Służby. DomO\1llej 
- Warszawd, ul. Ciepła. 
Poza tym radze Pani zwrócić sl
 ao Zw. 
Pań Domu w Warszawie, Nowy, Swiat 9. 
Łącze miłe pozdrowienia. 


... 


KREl\ł CZEKOLADOWY 
,,Niewolnica". Krem czekoladOWY. przY20 to - 
wuje się w nastepują 

 b: pół litra mle- 
ka 
to_6 a; t19ł -.n1lU I hoIet
>>>
Ifs!' m:etotltt91 ł:frłe!ł II !fmel 
 . 11 łrrI 
cukru , zadągn,f "je na ogniu ! pnestud2on, 
aekolad:i. a po wystudzeniu nbija(: trzepaczką 
na lodzie. Osobno uhil: na phnę pół litra kre- 
mowej śmietanki z ) 2 dkg cukru pudru wy- 
(tliesza(: z ż
lłkamii I czekoladą, d01ać 2 dkg 
rozpuszczone) !datvny I z:!mrozil:. 
Drugą sprawę załatwiła actministracj:ł. P.oz- 
drowlenia szczene od
jemnłam. 


SPOSóB PRZYRZĄDZENIA JOGURTU 
P. Ste/flnla W. SZ'lolenU:l!. Do przyrządzenia 
jogurtu używa się jak m.jlepszego mleka t dobrze 
przegotowanej!O. szczepi się zakwa3em I utrz}'- 
muje temperaturę 45 s1. C. przez 2 - 3 godz. 
Tako zakwac;u użv(: można łyżkę jogurtu, ku- 
pionego 'w mleczarni, po cz}'m prz}' dalszej do- 
mowei produkcji zakwaszal: już m')żna mleko 
jogurtem własnej!O wvrobu, Po zakwaszenIu 
przenosi się mleko do chłod
eg') miejjca, unl- 
kają
 wstrząsień Qaczynia, Po 6 - 8 godz. t 
jogurt jest gotów do użycia. Należy go jednak 
zawsze przechowyWać w chłodzie. 


ODSWIEtANIE AKSAMITU 
,J6z'!/ina". Aksamit odśwIeża się (Jobrze pa. 
rą. Sukienkę. czy też poszczególne pasy ak
mitu 
należy trumać za brzegi (najlepiej zrobią 2 
osoby) nad balią z wrzącą wodą, dolew-ając 
00 chwile po trochu, by dłużej utrzymać part:- 
Gdy aksamit został już prz{'jiąknięty wilgocią 
parującei wod.'. bierze się gorące !elazo i pra- 
suje mdteriał w powietrzu, trzymając ją dalei 
nad parą. Po 10-ciu minutach takiego dzia- 
łania, ako;amit będzie zupełnie odświeżony. Ak- 
samit winno się pra30wać zaw;;ze w powietrzu, 
bo inaczej odciśnie się przy prasowaniu na 
desce. . 
Monogram chętnie podam na najbliższvm 
arkuszu wzorów. 


DO CHEMICZNEGO CZYSZCZENIA 
,'prenumeTaJo,ka - l('o
denkol. Płaszcz je- 
dwabnv impregnowany - może Pani da do 
chemicznego czyszczenia; domowym sposobem 
nie da się go wyprał:. 
Za wyrazy uznania - dziękuję serdecznie 
.............................. 


. . 
... 
tf
 
. 
b" 
'
' "r-., 
""" 
"" 
 '

i. (... 
.... .'ł...
.-"A,
 ' !'. - 
. 
: 

 . . 
f;J..


" ;. . .'1i. 

1

 :rl
 
::

J 
 ; 
..i
'j :

. _.
 
 . 
...;"...7 .... Y' -
 


 . ,
' 
. 1)5 
} 
 ...
 ".... '
 , 
... .,
 .. 
....k... 
.. 
.. "'łf! 
 '. '
 
!:
::c i 
 
 ' 
"';;;""ł,:" ,- '\ ''ł. 
- c: rv. "". . 
""'\0'... _.... 

;... 9
.i!..*

' 
"", I ....... 

 ł..'" 
 .:::
 _ 

, 
€i. '.. .. .. 
.
...:. .. '.. '. i :-: 

.... '0') .,''2nr.;- j , .. 


- 


..... 


'. 
1t.u6lt 
K 32 670. miana, mJodoclana wkienbl. z 
aztucmego jedwabiu " juluawy dese6. O}'łloa]ne 
wykońcuni.. przy szył. 
M 32 286. Letnia moda przyoost nam " tym r0- 
ku faaony wkien, imitujących 

. .. .. 
Kroi" powyłsze nabyć moIna " IUllrZeI admi.DJst"C)1 
" ceGle 2 al za .
 
.
&
.;;.."'..

p, 
.... !':' .-",.'. e.. ;...

 ',; e 

....:..I...o,)
) ...tH
.... G\ .'(łJ.
\' 
 \ 

 
 .;: .... -- , ." 
 

:-:= 
 
. 
 - ; -... . It; 
 
.'. 
.; , . -,}-, '/.J - 
 I I , · 
e,;" __ 
'_ ",')\ ',- 
. /

 .. ",., 
. ,/,--.... .... ,,
 
 .... 
/.' . :, eb" i,..... : 
, 
 
 & (! rłJ
 Y;,," 

/ "-- 
 , 
" 
.. 
Mydlo Ttopika .} 
jest podstawowym 
warunkiem racjonal- 
nej pielę
nacji ciała. (- 
Czarujący zapach - 
wysoka wartośt hi- 
gieniczna. 


POdCZti.
 wtt.ktt.tZ'ł} 
nti.}łtt.lw;flj zJfldnti.t! 
"mojej 
Pzz'łjaeiółtZfl U 
nową 
p'flnUmfl'ti.lo,k q 


Przem,slawka 
skoncentrowana wo- 
da kolońska dla 
znawców 


0. 


o 


Hezadont 
eliksir pasta i my- 
dełko do zębów za- 
chowują zęby zdro- 
we i silne  
cł 


Miaflor 
emalia do paznokci: 
krem, puder, mydło 
Extrakt. 


Henryk ŻAK w Poznaniu 
Fabryka perfum. kosmetyk6w 
I mJdel toaletowych 
............................................................... 


...., 


,0 


SUKIENKĘ RADZĘ CHEl\IICZNIE 
WYCZYSCIC 


"Avanli". Sukienkę radz
 dać "do chemicz- 
nego czyszczenia. jeżeli czyszczenie w domu 
za pomocą benzYny, względnie płynu "Eau de 
Javelle" nie pomoże_ 
W obecnym sezonie modniejsze są żakiecik! 
krótkie od trzyćwierciowych. Zestawienie suk- 
ni z żakietem według projektu, jaki P.ani po- 
daje. będzie bardzo ładne. 


JAK PR-\C FIR1\,NKI SIATKOWE! 


"Zu z ZulalVski1gol. Przepis na pranie pie- 
rza znajdzie Pani w bieżąC)'m numerze. 
Firanki siatkowe prać należy w wodzie i 
mydle, tak, jak każde inne. Jeżeli są w ko- 
lorze ecru - do płukania dodać nieco e- 
sencji herbacianej, Po upraniu - skoro Pa- 
'ni chodzi o to. bi się nie rozciągnęły - 'dal: 
do prężenia, 
Łączę serdeczny uścisk Uoni. 


usuw ANIE PLA11 
,.stat:ha z K1Y1lwwal. Chcąc usunąć plamv z 
bielizny pościelowej, proszę po w
praniu bie- 
lizny włozvć "ją na kilka godzin do wod
 z 
chlorkiem, którą przygotowuje się następują- 
00: fwierć kg. chlorku zalać 4 litrami wrzącei 
wody, zaj!Otować i nakn'ć, niech postoi z go- 
dzinę; potem przecedzić przez płótno lub sito 
żeby nic [[ąszczu nie zostało, dolat 4 wiadra 
wody. t zalać 'tym bieliznę. 
Kocyk wełniany dziecięcy prać można w 
zimnym rozczynie "Persilu". 
Srodki przeciw odciskom, o którrch Pani 
wspomina. stosować również można na odci- 
ski pod stopą; proszę jednak w okre5ie lecze- 
nia nosit wygodne i miękkie obuwie, 
Książka kucharska D. Wyrybkow3kiei jejt 
tHwllowo Wyczerpana. Drujli nakład wvjdzle .. 
najbliższym czasie. 
Pozdrowienie w pełni odwzajemniam. 


PRZYWRóCENIE BIALOSCI 
JAK USUN.\C PL.UIY 
POWSTALE Z ATR.HIENTU! 
P. D. B. Kalisz. Chqc usuną(: plamy atra- 
mentowe z sukna należy użyć ,stężonego roz- 
tworu kwasu szczawikowego albo rozcieńczone- 
go kwasu solnego. 
Monogram chetnie zam
. P.ozdrawfam 
P.anl.i serdecznie. 


349 


Mia 
wypróbowany , śro- 
dek na porost wło- 
sów. Dowody uzna- 
nia o skuteczności 
wysyła fabryka na 
tądanie. 


l': 
d 
iii' 

.t
 
C 
.f 
-o 
.. 


.ł- 


J.\K CZYSCIC 
)IEBLE SKóRZ.\NE 
P. Al
ksan'lrfl z Leszna. Skórzane meble na i- 
I.epiej czyszCZ\ł się miękkim gałgankiem, .zwI1- 
zonym terpentyną lub niezbyt mocnym octem. 
Po wyschnię?u należy wytrzel: je drugim mięk- 
kim gałgankIem, zmaczanym w białku rozbi- 
tym, aż do pienienia. Zmatowane skóry' na me- 
blach w/trzet do suchości oliwą pół na pół 
z octem, a odzyskają pierwotną świeżvŚć. 
CZEl\1 WYW ABIC PLAi\łY 
OD POTU 
P. A. K. Targowi
ko. Plamy na kołnierzu.. 
powstałe z przepocenia usunąć można za po- 
mocą płinU "Eau de Javelle". 
Za podanie adresów nowyclh Czvtelniczek 
dziękuję Paini i serdecznie Ją pozdrawiam. 
CZYSZCZENIE TOREBKI - PR\NIE 
SUKNI ORGANDY
OWEJ 
"Dziunial. Białą 'torebkę skórkową i białe 
pantofelki najlepiej czyszczą się benz)'ną' !III 
też różne płynne lub półpłynne krem v, 'któ- 
re nabyć można w każdej drogerii. Po oczy- 
szczeniu benzyną należy przedmioty skórzane 
natrzeć dobrim kremem. ' 
Sukienkę z organdi można. wyprać w let- 
nim rozczynie dobrego mydła lub płatków my- 
dlanych. do płukania dodając - w celu u- 
szt)'wnienia - trochę białej .żelatyny. 
CZYSZCZENIE 
Z.UISZOWEJ TOREBKI 
P. J. H. Otwock. 1) Jak wytępić mrówki 
- w odpowiedzi na to pytanie odsyłam Ha. 
nią. do nr. 10 "Mojej Przyjaciółki", w któ- 
rym podawałam skuteczną radę. 
2) Zamszową torebkę może Pani wyczyścił 
specjalnym proszkiem; nabyć go można w każ- 
dej drogerii. 
3) Prenumerata opłaoona do sierpnia, rb. 
włącznie. 


WYW ABI.\NIE PL.Oł 
Z:\IIĘKCZANIE WODY 
,,Nowa Prenume,fJłorM z Poi/.l LIst Pa- 
ni sprawił na mnie bardzo miłe wr.1Żcnie I 
cieszę się, mogąc $łużyt 'Pani radą na !Jei 
kłopoty. 
1) W celu wywabienia plam spowodowa- 
nych przez tłuszcze na płaszczu gab.J.rdyno- 
wym należv wcierać zlekka oczyszczony olejek 
terpentynowy. używając do tego flanelI lub 
bibuły:.
>>>
2)' IJlwrd, wo(łe mo
na zmldcczać ł50rak- 
sem, jeżeli ma być ona użyta do mycia twa- 
rzy. 
3)" Dobrym środkiem wzmacniającym cebul- 
ki włosowe i upobiegai:!q m nadmiernemu .Wf- 
padaniu włosów jest .;:;pir)',tu3 z wkrojoną w 
niego cebulą. Płyn ten należy wcierać codzien- 
nie w sk6rc: głowy. Przy bardzo słabych wło- 
sach 
to30wanie ph nu kędzierzau iącego nie 
jest wskazane. 
4) Monogram chętnie zamieszczę. Wysyłkę 
numeru brakującego zała
 iła administracja. 


LEP N.\ :UUCHY 
p, E. li. Kuźnica. Chętnie podaję Pani do- 
mowy spos6b przyrządzania lepu na muchy. 
Stopić 32 dkg kalafonii z 6 dkg oleju rze- 
pakowego, po czym w
'I11ies.zać z 6 dkg. svropU 
kartoflanego lub miodu. Tą mieszaniną posma- 
rować grubo tekturę zwiniętą W' lejki szpicza3te 
u góry, a szeroki.;: u podstawy, Uóre nożycz- 
kami obrównać I poustawiać na szafach lub 
piecach w pokoju. 


CZY O POLlCJ.\NTKI CHODZIŁO! 
"Kan1ydatka lt _ W Polsce nie istnieją szko- 
ły dla milicjantek - przypuszczam, że Pani 
pomyliła si
 w określeniu, może tu chodziło 
o kursy dla policji kobiecej. W trm ostatnim 
wypadku nale2Y' zwrócić sIę do Iomendy Głów- 
nej Policji Pańshrowej. w Warszawie. 


w mEt.\
Y"1 NU:\IERZE 
"Kurnosa z Polesia". Pro3Zę Panią o prze- 
czytanie odpowi
dzi danej w bieżącym numerze 
Czytelniczce "Basi". 
Za zapewnienie zjednY\1'3nia nowych' Czv- 
teiniczek - dziękuję Pani bardzo. 


CZERWIENIE
IE SU; 


"Nieszczę
liwa .111ary". "Cze'ndenienie się je3t 
odruchem nerwowym. Niestety nie ma na to 
środka żadnego ani zewnętrznego ani wewnętrz- 
nego, Jedvnie można je zwalczać siłą woli, je3t 
to naturalnie dość "trudno. Starać się nie przej- 
mować się tvm, że ktoś ao Pani przemawia 
_lub, że się nawet ktoś wyśmiewa, jednym Mo- 
J.-\K WYTĘPIt :\IRóKI? (f-7wem nic sobie z tego nie robić. 
R. Anl!l4 B. Knllri$w. Rj'ta Pani, jak wy tę- Pozdrowienia - odwzajemniam serdecznie. 
pić mr6wki, ,które wiele szkody wyrządzają Pani 
w spiżarni - odpowiedź znajdzie Pani w nr. 
10 ,.Mojej Przvjaciółki" na str, 244. Oprócz 
wymlenionrch tam środków tęJ)iących stosowaf 
r6wnież można liście pomidorów, które należv 
położyć w miejscach najbardziej uczęszczanych 
pł'zez mrówki. 
Szczegół i hodowli kaktu!'ów podawałam 'IV 
obszerniejsz\'m artvkule na ten temat, zamie3z- 
czonym w nr. 3, str. 64. ' 


JAK Wl.ĘPlt \lRóWKI! 


,,Mr6wka ze Slowiły". Mrówki wrnio5ą się 
z mieszkania, jeżeli rozłoży się gę3to liście 
pomidor6w. 
Za ży
liwe słowa dziękuję Pani najferdecz- 
Jllej. 
. 


. 
SKLEJ_-\NIE BrTELEK 
"Czylelniczka z Dąbr6wki"_ Do naprawy pek- 
nięŁych butelek nadają się doskonale g
te roz- 
twory szkła wodnego. Do pęlmiętej butelki 
należy dobrać dokładnie pasujący korek, za. 
mykający ją bardzo 'izczelnie. Otwartą bu- 
telkę ogrzewa sie ostrożnie do temperatur
 
100 stopni e, zamrka uprzednio dopa30wa- 
nym korkiem I smaruje pęknięcie szkłem wod- 
nvm. Po oziębieniu butelki po\'detrze w niei 
zawarte zmniejsza sWDją objętość, a -ciśnienie 
atmosfer/czne z ze"\'I'nątrz wciska bardzo moc- 
no roztwór szkła wodnego w szczelinę pęk- 
nięcia. Zaklejone w ten sposób pęknięcie sh- 
je 'iie zupełnie szczelne i niewidoczne. 
Przysyłając Hst" .z .prośbą o udzielenie po- 
rad - wvstarczy adresować - .1
edakda "Mo- 
je; Prujaciółki't - 2:nin - Dział "My ko- 
bietv międzi sobą". 
Pozdrawiam Panią serdecznie. 
.............................. 


-' 


. 


.. 


.. 
'" 
..... 


. 
... 


., 


... 


" 


.. 


.....-... 


(:ranal""a marynarka 
biah In,ana garsonka 
dQ samochodu, a lakże 
YiI':h[ingu ilp. 


męskiego kroju w"lniana, i 
[worzą doskonal)" kosti..J11. 
do innych sp;rl6w, a w
 


WYSYPKA SPOWODOW.\
,\ 
NIEODPOWIEDXI.\ DIET.\ 
,)asnt.v.:loS4". WfVpka Pani może być spo- 
wodowana nieoapv'frednią dietą, która może 
też na otyłość ujemnie wpływa. PowstaJe ona 
często przY' uczuleniu na białka z\1\i
rzc:ce j 
roślinne. Niech Pani więc nadal używa dużo 
jarzyn i owoców, ale unika jaj, a w ich miej- 
sce raczej pżywa w miarę trochc: potr:łw mącz- 
nych,' jak ziemniaków, chleba itp. Poza trm ra- 
dzę Pani na schudnięcie zmniejszyć k:łżdora- 
zową ilość posiłku i .wprowadzić W tygodniu 
jeden dzień głodowy, w którym poza 1 kg. 
owocu nie powinno się nic innego przyjmować. 
Jak najserdeczniej Panią pozdra\1\i a m.. 


II


BI 

 Pank I 
Jf wyjetdtając .na letnisko, mogą 1If 
00 otrzymać "Moją Przyjaclólkę' M 
If pod n o w y m adre5em bez .. 
00 tadnych dodatkowych kosztow, 00 
ł o ile podadzą naszej Admini- m 
stracji poprzedni i obecny adres 

 ' oraz termin. na jaki wysyłka 
 
". ma być zarządzona. - - - 
, - 
D


D 
KILK.\ POR.\D KOSJIETYCZNYCII 
P. ja1.wiga K. 1) f_uszrzeilie Ra3k6rka na 
nosie można u3unął: ,,;losując na noc zwY'kłą 
maść borną, lub też orlpowiedni krem na "dzień 
pod puder. Skóra sucha jest b:łrdzo wraźliwa 
na wszy3tkie zmiany atmosferyczne i znacznie 
szybciej 31ę 3łarzeje niż tłusta. Zapobiegą te- 
mu w dużej mierze sta5Qwanie odpowiednich 
kremów pod puder - proszę o podanie 3WO- 
jego adresu, a 
'6wczas będę mogła 31użyć 
Pani 5Zc:łegółowymi w3k.1zówkImi pielęgnarji 
cery. - 
2) Suche słabe \\ło.;y należy pi
lęgnował: 
w ;po6ób na3łępująq-: myć głowc: raz na dwa 
tvgodnir m\'dkm f'lmiankowym- rozg
towanvm. 
Przed um\'ctem głowy na zmianę: wcierać w 

kórę głowy na 2ł godziny przed umycit"m 
krem siarkowy nr, 52, ma3uhc ją przez kilka 
minut; przed n:l5t
pm iii m vciem na tJ godz. 
zu ilżyć 
ałe włosv i skórę olejki:m migdało- 

ylTf. Płukać należ
 bardzo dokładnie w kil- 
ku kolejno zmi::'lIi1nvch w-oja::h, a do ostatniego 
płukanh uż"ć OdW1rLf z 1 garści rumianku na 
2 litry wody; w przecedzonym odwarze płu- 
kać przez kilka minut. Codziennie rano j wie- 
czorem należy włosI' mo::na czesać 'i .;zczotko- 
wać: nie lękając się wypacJa,nia, gdyż wypadają 
tylko w.łooy martwe, które trzeba ze skóry 
usunąć. , .' 
3} Nie
t.tf: wł0.3Y'z cza3etn zmlemaJą swoją 
naturalną barwę. Jeżeli chodzi o rozjaśnienie 
stopniowe, powJlne, to naieży myć głowę mv- 
dłem rumiankowym, a do płukania używać 
odwaru rumiariku. 1 gar
ć rumianku Wygoto- 
wać w 2 liłrach Wo wody przecedzić I UŻ}ć dQ 
ostatniegi płukania. 


350   

 

 1P ...'.:.:::.
 
I 
, ........ 
\

...:. , . , 

 f: .A
 
. . 

 . ....;.:.::. 

 " 
 


Kolorowa aplikacj;L na naroinik do torebki. Na czar- 
n)'ITl t1
 kolory: kropki - ciemne zielone, kreski 
_ jasno- zielone, biale pole i6llY kolor. 
.
............................ 
4) Zmienić k5Ztałt twarzy można tylko o 
tyle, o ile 
'chodzą w grę mięśnie, lub tłuszcz, 
które można masować lub uSlmąć dro"'ą op
- 
racji kosmetycinej. Natomiast szerok;;Ść .twa- 
rzy spowodowaną układem kości zmienić już 
nie można. - 
5) Tak zwanych maseczek jest olhrzymia 
i1ośł:, gdyż mają one najróżnorodni
isze dzia- 
łanie. Nie wiem o co Pani chodzi - proszę o 
szczegółowe opisanie dolegliwości względnie po- 
danie do jakiego celu maska ma służ)'ć. . 


ROZSZERZONE PORY, 
POKRZYWKA 
OBRZ)IIENIE NóG 
,,Niewdzięczna z Obornik". Rozszerzone pory 
są u Pani najłagodniej.;zą formą łojotoku t. j. 
nadmiernei tłustości cery, Dzic:ki rOZ3zerzeniu 
się porów łłU3ZCZ wydobywa .;ię swobodnie 
ze sk6ry, w Pf'zeciwnym razie zakrzepnięty po- 
zostawałby w porach powodując tworzenie się 
wągr6w. nacieków ropnych itp. W tym wypad- 
ku nalciy przede W5zy3tkim zwrócić baczną u- 
wagę na slan zdrowia: wątroby, organów ko- 
biecych, gł6wnie żołądka, czy nie ma obstrul- 
cH. lub anemii. Gdyby dokuczała Pani któraś 
z tych dolegliwości, nall'ży natychmiast prze- 
prowadził: odnośną kurację. . 
Zapobiec rozszerzaniu się porów można tyl- 
ko przy jednoczesm'm leczeniu organizmu i 
racjonalnej picI
nacji skóry. Na usunięcie już 
istniejących - trzeb:! bardzo dużo cza
u: 
Szybkim środkiem jest zlu5zczt'nie na3kór- 
ka. łrwa ta 2 - 3 tvgodnie, podczas których 
twarz wygląda brzydko: przyciemniona, pomar- 
szczona itp., ale po takim zabiegu trzeba hk- 
że stale pielęgnować cerę, aby nie dopuścić do 
pow$tania nowej serii porów. 
Powolniejszv. a mniej \\ idoczny 3po,;ób IISU- 
wania tej dolegliwości daje rezultlty dopiero 
po kilku, czasem nawet kilkuna.;tu mie3iącach, 
Zbyt dużo zajęłabrm hl' miejsca, więc rro.;zę 
o podanie_ adresu, a wówcza3 odpi3zę PJni 
osobiście. 
Obrzmieriie nóg świadczv o niedomogach s
r- 
ca lub nęrek. POZ,l leczeniem we\
.nętrznym n- 
dzę. gdy tvlko można -,. kłaść się na parę 
minut. trzymahc nogi w górz,'. WieczocCD1 prC- 
szę zrobić ma3aż jakimś obojętnvm Uu.;zczem, 
przy cz\m ugniatać mięśnie można tylko od 
dołiJ do--góry,za'
 z g6rv na dół ręce winny, 
6ię tylko swobodnie ślizgać. 
Pokrzywka, o której Pani m6wit może miet 
najróznorodnieisze przyczyny, jak artretvzm, 33- 
mozatrucie toksynami wytwarzan}mi przrz or' 
ganizm przy uietolerancji nl jakieś 
traw\", 
uczulenie skóry na jakiś materiał lub kO)oJr 
materiału, z jakirgo mamy ubranie, stan ner- 
w6w itp. Należy wJc:c na te wszy3tkie rzeczy 
zwrócić uwagę, 
Miej
 z. pokrzywkami nie znoszą wody j 
mydła, należy więc pr:zerwać mycie, mtomiasł 
przecierać .je mieszaniną: talku, rfnku I mącz- 
ki ryż,Jwej ,po .lO gram. spirytu3u j gliceryny,
>>>
Konse-wY z fasolkI szparagoweJ. Połamaną fasolke 
ułoz)'ć ściśle przekładając warstwami soli w garnkil 
kamlennvm; na !i kg Fasoli naleły liczyć 500 g IIOli, 
gd)'ż w przeciwnym razie będ'ł miał)' prz)'kry za- 
pach i nie berl'ł mi;kkie. Sol'ł należy w)'Sypa(: dno 
I posyp..l ni'ł w)'pelniony garnek. (W len sam spo- 
sób robI sie konserwy z cZ)'Slo opłukanych, pokra. 
...jan)'Ch łodyg brukwi). 


E. I. S. 


Otjótki 
Tak rrzywykliśmy jadać og6rki na surowo lub 
kisrone, ie najcześciel zupełnie zapominamy, ie S'I 
one wvborn'ł i zmową jarzyną, nadającą sie na 
garn;llIr do miesa i na samodzielne porrawy. 
Zupa ogórkowa. Ugolować ros6ł na kośc-a,-h i od- 
padkach miesa. Trzy lub czlery og6rki kiszone obrać 
z łupy I pukr..jat w cienkie la1arki l g"lOwa(: 
na ros'Jle, dodawszy troche masła. Gdy og6rki 
są jui miekkie, wlać je do przecedzonego rosołu i 
podl"a"
ć zupe p6ł lilrem śmielany rozbitej z ł) żką 
mąki. Jeśli zupa za mało kwaśna, dodać do smaku 
kwasu og6rkowego. 
Ogórki nadziewane. Wybrać średniej wielkości dość 
grube ogórki, OSI rugać z łupy, przekroić na dwi
 
pol"" ki. wydrąż)'ć środki z peslek, oł:lanżerować 
w słonej wodzie i napełnić fal"szem z surowej ryby 
lub ci:leciny surowej albo pieczonej, dodawszy namo- 
czonej w mleku, odciśllielej bulki, troche pieprzu, 
IIOli, jedno c ałe jajko i póJ drobno usiekanej i zas
_ 
ionej C'ebuh, POlem prz)'lcr)'ć z wierzchu plalkami 
słoniny, uloi)'ć w rynce i dusić pod przykr)'ciem w 
rosole. Gdy zupełnie miekkie, !ODS zapalić p6ł ł)'iq 
1.łurn;..nionej mąki i dodat p6ł ł)'ieczki ?lagi:i, ew. 
pól k'el;szk.1 Madery. 
Ogórki nadziewane smalone. Prz}'t"Zó\dzić male og6r- 
ki jaK poprzednie i ugolować na lekkim rosole 
" kości. Gdy miekkie, odcedzić, maczaĆ w rozbl. 
tym jaju. pos)-pać laną bułką i obsmaiyt na ma- 
śle. Podać do ni:h sos kornlszonow)'. 
Ogórki .... losie. Duie, tw...de og6rki obrać z 
łupin, przekra jać, usunąć z nich ziarnka, pokrajał 
w grub'ł koslke. No\ pół kilo og6rk6w roZjJUścit 
picI' deKa masła, wbi)'ć w nie og6rki, osolić, przy. 
kryt pokrywk
 i dusić wolno, ai zmiekn'ł. Wsv. 
pal' łri;C'1ke, mąki, W}.mieszać, zagoIowal' 1)'110 
IAZ. 261:ko rozbić z p6ł szk!an\ai śmietany, zmte. 
Izać z og6rkami, mocno lZagrzać, nie goruj.ąc; 
..s)'pa(: na zakończenie Irocht: Z-ielon..go koperku 
i odrobine białego pieprz\:. 
Mlze.la z :Jgórkó..... Wielkim hlędem powszechnie 
popełnl
nym jest macerowanie og6rk6w sol'l. Ogórk; 
poknja'le w plaslerki i po5)pane solą Iracą wsz)slką 
awar:o
ć soku, a wiec najwiekszą swoją "a.lOść, 
Sos ogórkowy ceniono w slaroŻ)'lności, a I..karze 
6wcześr.i, jak Hlpokrales, srosowali go jako l:kAr- 
1111'0 w ...;elu chorobach. Obrawszy vg6rek, należy 
skroić ni..co obydwo\ jego końce, gd)'ż le czesIO 
bywal'ł gorzkawe. pokrajać w plasterkI, i zalać ś;nie. 
taną kwaśną rozmieszaną z sokiem c)'rr)'11Owym, 
wlą i cukrem do smaku. Wymieszać dobrze z 
ogórka:ni i podawać oziebione. 
Mizeria po wlosku. Duie, dojrzałe og6rki obrat, 
rozkroil na ćwiartki i wydobyĆ 
 nich peslki, reszle 
kraje sit: w małą koslke. W)'dob)'lv z pesl1cami 
miąż!Z soli sie w miseczce, naslepnie scedza wy. 
docylv sok do dalszego użytku. Osobno rozci
ra siC 
dwa ugotowane na twardo włlka z oliw'ł i solden. 
cylr)'nowym i wydobylym poprzednio sokiem z miąi- 
szu, dodać do lego nieco mio;lY pieprzowej i posie- 
kanego szczypiorku oraz kilka ł) żeczek sera par- 
mezańskieg;. dobrze Ulrzeć i wymieszać 1 pokrajan)'mi 
oęórkarni. Po wierzchu moina jeszcze posypać par' 
mnanema 
KompoI z małych ogórk6w. Małe zielone ogó. 
reczki ohat z.e sk6rk: I pD90lić na 6 godzin, 
polem wocIe odlat, ooelrzeć serwelą i zalać go- 
rącym octem. Po 2 dniach ocet złar. przegolował 
i !zn6w gorącym zalać. Po upł}-wie dw6ch dru 
ocet zn6w zlat, zro1lić s)'rop z kwart)' sWIeiego 
octU i pół kg cukru, ułoż)'ć ogorki w sl6j. prze- 
kładająC' goidzikami, cynamonem i inn)mi k.Jrzeniami, 
nalać depł)-m sy"'pem, a .po wysludzeni.. sł6i 
obw4zać. Dorota Weiss. 


.f.fl t"ifl .JalalIJ 
Salala Iz.czyplorkowa. Mal'ł bułeczke otrzeć, z 
wierz.:bu, z.alać filiianką mleka, a gdy rozmoknIe, 
przelrze(: przez. sito, dodać pare Iwardych ż6łlek, 
białka dtobno posiekane, 2 ł)'żki drobno pokrajanego 
szczypiorku i ły
ke oliwy. Wkońcu zaprawit oCIem, 
&olą i cukrem. 
 
Salala amerykatl

a. P6ł lilra zielonego groszku 

otować Ol słonel wodzie, osludzić i zmies.zat z lii 
buf'm .'I-;lel kremowej śmielanki, . na5lepn'e uloi)'ć 
kopiasto na środku szklanego półmiska, 3 duże pomi- 
dory, sparz)'Ć, ohciągnąć ze sk6rki, pokrajać. 
 
w plasny, posolić, skropit cytryn'ł i o
łoi
Ć nUlU 
groszek wokoło. Dokoła pomidorów kladzle SIO; małe 
gł6wki. sałaty, pokrajanej w ćwiartki. 
ropione cy' 
Ir)'Dą I r:l", pane 57".z.ypiorkiem. lasludnI' na lodzle. 
. Sałala z kapusty. Gł6wke b
lej kapll5ly skrajać 
cIenko, rzudć na wrzącą wode, zalać na nowo go- 
rącą. wad'ł, posolić i gotować dalsze 5 min
t, wy- 
rzuać na durszlak. Na salaleICe utrz.eć majOnez z. 
aurowego Mirka i łyżki oliwy dodawanej po kropli 
d
ać łyik( octu, łyżke geslej łmielany, azcz.yple 
80h i cukru wymieszać z. kapustł. 
S:'ła
 p:łll1ldorowL Wymyte, 
"'e pomi
ry 
kral
 II': .... talarki, układa na p6lmlllku, oz.dabiaJ.\c 


krążkami cebuli surowej, posypuj'łC pieprzem i kro- 
piąc silnie octem. \ł. yborm nie t)'lko do ciepłych i 

i,?"ych mies, ale takie do chleba z masł..m, czy 
]'l1 na s ZVl1cea 
Sałata 'z pOIlIidorów I ryby wedzonej. Rybe wedzo. 
ną. piklinga, dorsza ilp. ocz)'ścić ze sk6ry i ości, 
poł..pać w spore kawałki, uloiyć pośrodku półmiska, 
pol:,ć sosem majonezow)"m. Pomidory nieduie. Iwarde 
I Jedme, chociai dojrzale, poprzekrawał na płask 
na poł6wkl, ziarnka w)'rlrąż)'ć ł)'żeczką i włoiyĆ 
w kaidą poł6wke po kulce masy z uIluczonych 
reszlek r)'b)' po polowie ze śmietankowym masłem, 
nł:"e le zaoslrzyć odrobin'ł pieprzu. 
a kaLd)' po- 
nIldor połoivć po łyżeczce sosu majonezowego, ubrać 
wszyslk'e zielon'ł sałalką lub pielruszką i wydać 
zaraz. 
Sałata 2. zlelDnej fasolI. Drobn'ł. zieloną slrączko- 
wą fasole ugolować w solonej wodzie, odcedzić, a 
gd)' .w,slygnie, opieprz)'ć, skropić c)'lr)'D'ł lub octem 
I .ohwą i podać do pieC2eni baraniej łub innego 
mlesa, Równie dobra podana na jarz)'ne. 
Salata z kalafiorów. U gOlowane kalafiory S'I bar- 
dzo .smaczp
 podawane na zimno jako sałata. Za. 
prawIć je octem i uiiNą. roztart... z francus
ą musz- 
tardą lub podać do nich sos ..Remoulade". 
Salat
 miesZana. :-a1eży ugorować w r
le !i 
marchwI, t)'lei pielruszek, p6ł selera, duży kalaFior 
lub gt6wke wloskiei kapusl)', garslke zielonego gro- 
chu. j'.Jkrajać wszyslko w drobną koslke dodać 
gOlowanych ziemniak6w, krajan)'ch w koslke, polowe 
lei ilo.c; miesa z rosułu, drohno pokrajanego lub 
1)'lei r)b) gotowanej, zimnej, pare og6rk6w, laszo- 
nych łub ś......ei) ch, obranych i pokrajan)'ch ... kostko;. 
k'lkanaście grz)'bów mar) nowanych. pokrajanych dro- 
bno - wymieszać w!U)'slko z la
 ilOŚCIą dobrego 
rn..jon,:,zowego sosu, ab)' masa była nim doskona1e 
nasycona, lecz pozoslala gesla, Ulożyć na salalerce, 
pokryĆ jt'Szcze sosel)1 i ubrać ćwiartkami jaj na 
tw"rdo, plas!
rkami og6rka lub pomidora, 
D Grota WeiSs. iq (J'tZll.cl 
tj'tz1lJt:i.mi? 


(Jak u
tt'Zfle 
zatrueiflm 


Teraz, kied)' rOzpocz,'na sie okres grz)'b6w, je"l 
to zagadnienie niezmiernej dOniosłości - i dla zrlro- 
wia I dla ż)'cia naszego nawel. 
Xawet ..najprawdziwsz)'" grzyb może sIać sie 
mier- 
teinie Ir"jący, o ile i esl już w sIanie rozkładu. 
 
rozkładający sie grzyb - nie cuchnie. Xa oko lei 
ni"mal niczym sie me r6żni od świeżego, Jakie go 
odróLait? Ot6i w chwili rozpoczynającego sie rOz- 
kładu hiałka u grz)'bów "'rslo;puj
 dwie oznaki 
z.namienne. Pierwsza - to z.mio;kczenie sie ich mie- 
sa. 
aciśniemy wierzch kapelusza u grz)'ba palcem. 
Jeśli pc od jeciu palca na powierzchni kapelusza po- 
zostanIe wy raźny dołek, to dowód. że mtesD grzy
a 
z.najduje s'e w pocz
lkowym rozkładzie białka. U 
grz)'ba świeżego dolek pod palcem zrobi sie w praw- 
dzie r6wnież, ale po od jo;ciu palca zaraz 
e wy. 
równa. 
Tu pamielać leż nalei)' o slarej zasadzie grz)'biar. 
skiej, ie grzyba lego samego dnia po deszczu zbie- 
rać absokrnie nie wolno I Grz)'b bowiem (ruskie ..hub, 
huba", jugosłowiańskie "gub, guba", z.naczy Iyłe 
co ..gąbka") rzecz)"wiście jak gąbka łatwO nasiąka 
wod
 i v wiele hlwiej ulega zakażeniu bakleriami 
gnilnymi, klór\"ch dziełem właśnie !4 powslające 
w tialku grzyba plomain)" cz)'li jad Irupi, jak 'N 
zepsulym mi\:s;e. Kupujm)' wledy grz)'by przynajmniei 
po d'N6ch dniach pogodnych. 
Drugą oznaką począlkowego rozkładu :'iałka u 
grzybow jest oślizglość sk6rki ich kapelusz)'. LeCz. 
ozr.aka la p.jawia sie tylko u grzybów, przechowy- 
\\anych w zbitej gromadzie przez czas kilkunasIu go- 
dzil
. 
Ale pr6cz Iych. pozadomowych, przyczyn S'I - 
pr7ycz)"ny domowe I ,Do tych w pIerwszym 
zedZle 
nalei)' przechoW}-wallle grz)'bów przez noc w C1epłvm 
miejscu. W pewn)m klaszlorze zalruło sie bar
z.o 
grożr.ie 78 osób ,.prawdziwkami", klórych 
konrucC' 
nie miały czasu prz)-rządzić lego samego dnia po 0- 
Irzymaniu. - Z grz).bami wiec jak z miesem; jeśli 
mają pójść na sl61 na drugi dzień dopiero, to 
o 
zimn"j piwnicy z. nilll1 lub w 16d i to po r ozloieruu 
lich z osobna na czysIej desce łub bibuIasl)'ch czy- 
slych papierach. .' . 
Dalszą prz)'czy'ną domową j
t wad\lwe gOIowarue 
grZ)'h.w. Jakże zalel11: należy Je golOwać, . 
010 prrede wsz)'stk.m po do
ładn)'m 
z)'szcz.emu 
i obIII'Tiu pokrajać w plasterki gruboścI... pap'erul 
Dosło":n'e: papierul Wrzuciwszy je naslepnie do 
garnka bnlecznie Iylko kamien
ego aI
 gli
ianeg
, 
lho g .rowanie Y' melalowych 
.m
 naJ
epszel emaliJ 
w)lwarZa skulk.em znaczn)'c
 t1oś.'" soli potasow)'
h 
i f05forow
'ch u grz)'b6w meb,ezp.eczne dla zdro
 
związki chrmiane); golować je na wol?ym ogmu, 
uazu b..z iarlnego dodalku, tak długo, z..by wrzał)' 
we "ł:lcnym soku naj
iei 15 do 20 mlnul; na: 
slepr.ie dodać masła (rue smalcu lub margaryn)') I 
gotowat zn6w 5 minut, wreszcie posolić do smaku, 
W}'mieslać dobrze i podać na sIół. BCdą sm..czne 
i zdrov. e. 


dl'fclzfl 
ZUpll z rydzów. Najlepsza jest na smaku z. dr6bek 
z kury. N óżki, szyjki, gł6wki 
 ioł'łdk
 kurze łlgD: 
tować z marchewk'ł. pielruszką. koperkIem na lekki 
rosół. Pól kilo grubych rydz6 w pokrajać ..... plastry, 
udusit .. rondelku z du
 łyiką maala, me wys.u' 


szaj'łc ich zanadlo. Wlać .... to p6łlora litra r()oo 
solu 11''''* z kawalkami dróbek kurz"ch, za,,:olowa& raz 
tylko, po CZym dolać dwie szklanki dobrego mleka 
łub lepIej słodkiej śmietanki, i zagorować powl6 rn ie. 
Ma kolor J'uPy rakowej i jest w)"borna w smaku. 
Chcąc m'..ć ją bardziej za"iesislą, naleiy i'ł pod- 
praw:" łyiką mąki pszennej. 
RYdz.e duszone. :'::ode, niezbyt wielkie rydze O' 
płukać CZ) SIO, co w;;ksze przekroić na pół lub 
 
czler)' c1f,:ści; usieka c lub poszalkować drobno jedną 
całą c..b'h;, posulić, opieprzyć. wloż)'ć do rondla 
dużą ł)'ike m3sla i dusić przez d" ie godziny pod 
prz
kl)TiŁm, polrz'ł""jąc rondlem, aby sie nie przy- 
pan y, 
Rydz.e smałone. Male drobne r)'dze opłukać, ob. 
ciąć kOr7onki, posolić, opieprz)'ć i "rzuciĆ na mocno 
rozpalone masło, dodawsz)' pól siekanej cebuli. Z 
począlku nl..ch sie dusz:} pod prz)"kryciem, na bar. 
dzo s'lm'm ogniu, Nalf'ŻY cz
to mi..szać, aby &i
 
nie prz)"palił)', lecz ładnie zrumienily. Podać. gdy 
już cz
sre maslo zlol..go koloru w\Stąpi na ,,-ierzch. 
Takie r)'dze !4 wyborne i zasll;pu j" doskonale ry- 
dze z rU5ztu. 
RYdz
 z rusztu. USlawić ruszt na weglach lub w 
gaw\\"ytr. pIeC) ku; na nim lub leż w braku jego 
wpro
' na pa!elni uloż)'ć duże, ładne rydze 
obs) paae obficie solą i piec, ai od dolu sie zru. 
mienią. Sok, kl6ry na razie obficie z siebie puszcza 
powinien sie zupełnie wygolować. Pr"d podaniem 
łec;IJ('hno popi..prz)'ć i położ)'ć na wierzch kilka 
kawaleczk6w masła w)'mieslanego z siekan'ł piel rusz- 
ką lub sz"z)'piorkiem. 
R)'dze wAmlelanle. R )'dze, ocz)'Szczone na sucho, 
osolić na pare godzin na miseczce, po cz)"m ułożyĆ 
w nels:,.,ke, przekładając plaslerkam' cebuli. osoliĆ, 
opieprz vI', i zalać geslą śmielaną. Prz)'kryć pokry- 
w
 l dusIĆ na wolnym ogniu. ai śmietana zmleni się 
w masło, a rydze sie usmaią. Poda..ać w I)m Y- 
mvm narz\-niu. 
Rydze 'konserw01l'aoe w maAle. Zdrowe. n\łode 
rvJze '\)"trzeć na sucho do rl)'Sta miek,,'ł ':;
I'
zk'ł. 
\V ro;:dlu rozl'uścić duio masła (mniejwiecej na I kg 
rydz6w - ćwierć kg masła), wrzucit na 10 r)'dze 
i hardzo wolno dusi(:, uwaiając, aby r)'dze nie po- 
kurcz)'łv sie i nie wyschly, Posolić do smaku. 
Klo lubi moie wrzucić lislek i kilka ziam pieprzu. 
jesl lo j-dnak zb)'leczne, gdyż rydze mają własny 
smak t aromat. którego ni
 należ v okn.m zmie- 
niać i z,lIracać. Gd)' maslo sIanie 
e klarowne, 
co jes: dowodem, ie r)"dze !4 gOIowe, scedzić 
rydze r" durszlak i W}sludzić zupełnie. \V czysle, 
dobrze '" piecu w)'susz,me słoiki układać rydze 
rzt\anu, jak rosną - mocno kaid y rząd uciskając 
"'żką. Lc.\ać lelnim masłem, w klórym sie sma. 
i)'ł)", uwalając, aby masło b)"lo prz)'najmniej na 
2 cen:)'metr)' ponad rydzami. Jeżeli mają b)'ć u. 
żyte w "iągu paru miesiec)', laka warsl"a masła 
"')'slarcZł; o ile SIać maj
 dluiej, na w)'slygnie le 
zupełnl: masło nalat na dwa centvrn..lry łOJu bara. 
niego. Uwaiać trzeba pilnie, ałY miedzy rydzami 
nie po!"slało pusl)'ch przeslrzeni, niezalanych ma.- 
słem, g-izieby sie pleśń zakraśĆ mogła. Zupełnie 
zimne r)dze obwi'łzać pergaminem, i przechow)wać 
w zimm'm miejscu. Przed ui)'ciem łój barani staran- 
nie usunąć, a rydze przesmai)'ć lekko w tym sa. 
mym ma
I
, dodając - kto łubi - oddz.ielnie 
przesmażorej w Ś wiei)-łI1 maśle cebuli. 
Rydze solone. Do kiszenia najlepiej w)'bierać ry. 
dze wieksle i unikać moczenia ich, a nawet mycilt 
wodą, ur'ekając sie do lego Iylko w razie ostalecz- 
nym, ki",dv !4 tak zabrudzone ziemią, ie jej ina- 
czej usunąĆ nie można. \Vledy parZ\'my rydze wyzą- 
cą wodą I chwile w niej pozoslawiamy, aby wyszła 
z nich gor)'cz, naslepnie obmvwamy CZ
SIO i kła. 
dziemy na sicie, ab)' dobrze ociekły. Rydze, OC1)'SZ- 
cwne n l sucho, są dużo trwalsze. Suchą ściereck'i 
ocz)"szcz3mv wled)' r)'dze z mchu i kurzu, prz.yd- 
nam)' im kr61ko korzonki i ukladamv rze dami jak 
rosn'ł, w drewnianą Faseczke lub kamienn)' 'sł6j. 
Co trZ)' rzo;d)' rydzów należy s)"pać nieco soli (na 
I kg r).dz6w najwrżej 2 dkg soli). Przycisnąć den. 
kiem, r.'! 10 kamieniem. Po dwu dniach, gdy się 
uleżą, dołoiyć świehch. powtarzając to dOląd, at 
sie nacz)'n.e wyp..łni. Wledy prz)'kr)'ć j e płatkiem 
pł6cie"nym. kilkakrornie ""parzon)'m we wrząlIcu,. 
W}'susz"n
 In dokładnie, na to polożyć denki i ka- 
mień. Cn pare Iygodni zaglądać; gd).by sie ukazała 
pleśń na denku, lub ściankach naczynia. trzeba M 
zetrz..Ć grubą solą, płolno przepIukać we wrząlku, 
w,uSZ\'" i zn6w przybyć nim r)'dze. 
Biorąc do uiycia ra surowo, J..rajać rydze w paski 
i zaprawIać oliw'ł i siekaną cebulą, :l.lożna tei po' 
dawać laKie r)'dze z kwaśD'ł śmielaną. 
Moina lei lakie r)'dze smaiyć jak świeże, po kil. 
kugodzinnym ",-moczeniu ich w wodzi.. zimnej. 
E. I. S. 


5mażQ"ifl !eO,,6itU't 
Smażenie konfirur W}maga wielkiej slaranności I 
bezwzględne i Cz.)'sIOści, gd)"i od lego aleiy Ich 
dobroć i !rwałość w przechowaniu. Każdy okruch 
chleba. kl6ryby wpadł do garnka z konfirut1Lltli moie 
s)!Owodować fermentacje t. j. z..psucie. Każde naczy. 
nIe, kl6rego sie uŹ)wa, nawet gd)' wyg4da na czySIe, 
naleiy jt:szcze raz umyć lub WYCZyśCIĆ. 
Kamienne garnki, słoje, garnki do ..mażenia, wa- 
rząchwie, nie powinny być nigdy używane do czego.' 
kol wiek innego. Najgorzej jest w6wczas, gdy sie .. 
nich uprz..dnio gOlOwał lłuszcz, wled)' kol1llerwy . 
pewP.Ości:4 sie zepsuj'ł' Naczynia le należy za\V!lze wy- 
parzyć gorącą wocIą z odrobiną sody; poprzednio -
 
J.ać do nICh uoche z.imnej wocIy, aby nie po;kly.
>>>
1 


Na
lo;pnie kilkakr;,rnie przeplukat zimD.\ ..00.\ 
dobrze przesuszyt. 
Rondle miedziane i mosio;ine naleiy porządnie 
W}"SZ,'rowal' octem i sol,.. poczem dobrze wypłuka". 
O"o:e do snuieni.. naJeiy w...biera" jak najzdrow- 
&ze, lehrane .. sU( hy dzień i nie zanaolO dojrzale. 

ajlep;"1 smaL)" Je .. naczvniach mositinych, nie. 
pol.lel...."'h lub w garnkach ""eroki"h, kamiennych, 
.łdąC\"ch rylko do lego jednego uiylku. 
O Ile sm.łienie jednego owocu Inr.. 'p..ro; dni, na- 
leL)' po przesmażeniu zaraz konfitury przelat na 
porcel"nową sal"lerkc. 
Z...yi..ł
 oorcją cukru przy smaieniu konfilur jest 
t kg cukru na p'\1 kg owocu. C::ukier purąbany w 
kawalki n_df"h. zanurzyć na sekum.le w zimn
j w
. 
dLie, db.. na
ral 1,.le ..ody. ile w niego w
ąkrue, 
lub leż na poł kg cukru jedn,. szkl..nkC ,,'ud)' i golo- 
wat s\ :-up, szumuj"c lak długo, ai zacznie siC per- 
lić. \\.tt'n
 zas wrzucił prZ\-golowany owoc i na wol. 
oym ogniu z],o,;ma.zyć jed
n raz. nU:tpni
 wiat na. 
5oIa,,,,k(\ wyszumm.at i w..nieść do śpiżami. 
aj. 
laJn;
j'z" !4 k.mfi",ry d05mażone potrochu na wol- 
n)m ogniu przez Irz)' dni. !l:ie rozgolowują S;C. ''1 

In
 I ni"p'-"'mdrszclon
. 
RanIz,} waLną rzecz" w Irw..lości i wygl:}dzie kon- 
fitur Jf'...
 
am.'1wani
; gdy sie Iilumo"iny zbi
r
j
 
najeż... lekko polrz'ł--nąć rondlem i zloh.t je ... c..- 
ło
, a po'em zbierać lpodem Ił iki dr..wnianej na 
miseczko; Zadnych konfilur nie ,ni..-,..I' ł.-ik" .. cza. 
oie s'n..żenia. ly'lko CZ;tiIO puuzą""t naczyniem, ieby 
.;e - ró" no SlDa
vlv. 
Konf:!ur)' są doslalecznie usmaione, gdy nahiorą 
prze7fOC
 .,ości. Ch"-łc je uchronil' od scukrzenia, 
lIal
)' dodal' na do&.nażeniu Iroch, syropu ziemn:,&. 
czaneg, (jedna J,.ieclka Ivropu n.. I kg cukru). 
Ab)' SHOp nie opahl na .p.Sd w konfilJrach, 
lI
ży JZ'orąc
 j
SlCl
 u6maion
 ktmfiturw poru'5zał 

Ie. F: 
lie są zloione, ai do z"pelnego oslUdze- 
.-Ji.it.. a t
 m s am\-m .f1o
)b"m o.ue ai, w"'p
łni i ni
 
b;lzi e SIt; oddzidal od Ił) ropu. 
Konfitury nal('żv .kl&lJat zimn
 do bardzo Iii
aran. 
oie ",)mvlv"b i ..nu!'OZonych 
oik6.. a dla pew- 
nir;
n'Jlo kons
rwowania nal('iy j
 na .
erzchu przy. 
kr)t kr"żk:em bibułki angiebk'ej, zmaczanej w araku 
lub cz
 ,1\ m sp:ryril'ie i zawi'Vat WUłk po;cherzem lui 

rgarn
n.(\w
m papi
r('m. Konfiturv mU3zą kuni
C%. 
nie "t..t ... zupełnie wch)'ffi i chlodn)-m miejscu. 
Dorota Weiss. 


./ 


... 


'Y  ,ł' 


I. 


-'t,\.--ł......... 
..!rf 


" 


t 


-ł' 


- 


"Jf 
... . ' 
". 


\.

. 


" 


.- 
';1":1.rr a 
""«" { 
'
 ... 
. 


if. 


\ 


'iI _'" 


x
 


. 


, \ 


ł ł 


"'" 


p, 


, 


Ć.Ztl.TIłC 'fJ0Tzcczlti 


Oworl 'ego jes' u na!l. w Polsce, duio, ale j..t 
on niedoceniany. Odznacza sie silnym spec)'ficzn)'m 
aromalem, nie przez "szyslkich lubian)m w sIanie 
'''lei)'m. Arom.)! len zmienia .;e zupelnie pn, 

ieniu lub przerobie na napoj., i smakuje na.et 

'ID, klór... cz..rnych porzeczek w sIanie Burowym 
nie znolL4ł. 
I)oni
...; czarn
 porz
clki i po ug'Oto.
niu 
.. 
chowuj,. j(drnośt. na kompolY z nich moina ui)""ał 
Amias! kaszlanowych sl"i, ....)'kł)'ch butelek 01 pi.... 
lub wina (bUlelki od wódki w gorowaniu pckają). 
Zreszlą kom pol z czarn)ch porzeczek jesl mniej 
-łna.cznv od inn\'ch prz
.wor6w z I
go owocu i 
Ilaklujemy go głó...nie jako zaprawę do zimowych 
i"larelek, k"mpolów i lodó... 
LDdy a czarnych poneczck "'ł !lzczeg6lnie amacz. 
ne, c..s..m jednak prz)bierają nieład D)', sinawy k0- 
lor. 
aleiy lody kr(cit na,)'chmiasl po wlaniu d. 
puszki 
s\' Jodow
j. mocno osrudzon
j w inn\11D 
n&L'"Zy'niu. Oprócz lego I)'rop powinien by" b..nlz. 
..łuJkl, pra..ie gę-Iy, prz)' czym jesl d"brze dodat d.. 
mego rolpuszczonej czerwonej ie!al)'nv w ilości ł 
l;.tk,Sw na I lilr pl)"nu. Wszvslkimi Iymi sposobami 
udAje "'ę zacho..at ladny, karmino...y kolor I,cb 
wytor",'ch w affi.1ku, Jecr nieco kapryśn)'ch w ...,.. 
kona(';" lodó.... 
Zwylde konlltur, robi sie w na!l'epujący .po- 
.6b: oplukal' !I,ar..nnie cz..rne porzeczki i naklu" 
a.pilk". Zrohit .y'rop z I i pół kg cukru na I k& 
jAgód. zag-otowat d,) połOW)' i wrzucić porz
czki. 
Snaiyt przez 15 minul. Zlal' do porcelanowej miU:i 
- a idy OSIYł:n'ł, doi)'t do sloików. Smak lej 
kunfi:ur)' j"sl d"jć os..,., ale nieklorzv bardzo ją 
Jub,",. Przy chrypce i uszlu działa uśmierzająco, 
WF I)-m "elu moilla jej ui)-wat .. gorącej wodzi"" 
Konfilu.y le cenione S.\ przez amalorów przed" 
"1Z)
lkim jako doda lek do he:balv. Z czarnych po- 
rzeczek mowa lei zr.:lł-: ...yborną 
..Iarel' 
kc. lalwo sie łcinająq. o ładnej ciemno - purpuro. 
wej barwIe, klóra jesl równiei dO!lkonal)'m lekarslwem 
przeci... chr.-pce. Prz....
lza sit j" lak: liu ocz)'!lZcz.- 
nych I
gól! zale..a sie pól litrem wody i goruje, at 
purzeczkl poP(uj'ł. Zlt'wa ,.;C do ..oreczu plócien- 
n.ego I odcedz" ook. )..k zwykle. dat 1 kg cukru 
pol 
bane;::o lU. I hlr &oku i srruaiyt, ai _czni.e 


/ 


'., 


:' 


.... 


.. 


.., 

t. ... 
" ,,' '
"".... 
. 
.
c. 


, 
'l, 


.# 


.1' 

.. 
, 


'.. 


, "'1 


.. ..,.. 


. 


i 
gcsrni.,... lleiyt, jak wszelkie galarelki J:Orące do 
.łoiczk6w i po 05IUdz.,niu zawiązat. Smak ma I. 
galarelka nieco cierpki, ale jest prześliczna w ko- 
lon., i b.'łrtizo skuleczna przy przezitbieni.ach. 
Wobec lalwego ł:alarerowania się !lOku z czarnycb 
por,..czek nadaj,. !lię on., doskonale do wyrobu 
jam'6w. W udanym jam'ie owoce w calości powinny 
jakby za..isn,." ... galar
e - olaczającej je mar. 
meladzle. Nalei, przy nakla
iu jam'u .. sloiki 
uch,,)'(il' len sropień cie
a ionserwy, w kl6rym 
owoce ni.. opadną na dno, ani. 'nie spl)'ną w g6- 
rę, lecz .laśrue za..isn
 ... Slygnącej, olaczającej j
 
I1lJIIwi
. ... ._ r 
K,"I
lek z czarnych porz
cz:.i. j
1 .smaczny, lecz 
ma lę samą wadę, co lod)'; .. zelknlęciu z mąką 
ziemhiarlaną traci nieraz kolor i sjp.ieje. t.loina. mu 
pnywr6cić wledy barwe przez dodanie .oku malino- 
wego lub cholby iura..iDowego. 
lJzlęll:l I..ej jo;drności czarne porzeczki specjalnie 
oi, ".Jal" do w)'robu such)'ch kon'lIur, w rodzalu 
&łynn)'c
 przed wojną kijowskich. W Iym celu Irzy. 
uumy usmażone w niedużej ilości ulepu bujne 
por-te."zki i w miar, polrzeby obsuszamy je na !lilach, 
obficie przes)'puj"c pudrem cukro...ym. 
Alarmel"a z czarnych ,orzeczk, dzi(ki ich wlaści. 
woki ł"lwego galarelkowania sie, jesl lalwa do 
w)konsnia i doskonale siC konserwuj.,. Uivwa !lię Da 
ni" przej....'ego i mniej dorodnego owocu, z....sze 
jeJnak ui"sf..rmenlowanege ani zapleśnialego. 
C.arlle porzeczki "'ł bez konkurencji prry wy. 
robie w
lkiego rodzaju ..ódek, nalewek i likierów. 
ulei.nle 01 mocy ui)'lego na nie alkobolu i lropnia 
futsyc..nla go cukrem, w)'rabiamy z nich ..szyslki" 
le uz)' rodzaje Irunków. 
ie USltpują one w oicz)'m 
.łynu) m francuskim likierom ..Ca
si.". 
W6dł.. na Ijadach czarnych porzeczek. W dawnej 
Rosji, wódka la "Iislówk,," zwana, była zaJicz.ana 
do wjsmaczniejszych. \Vio.n
. gdy krzew, czarnycb 
porzeczek. puszczaj,. bujne p;Jy, narwat rch mlo- 
d)'ch p('!ów wraz I li'lkami i napełnić nimi bu- 
lelke lekko, Ij. nie ugnialaj"c ich. Zalał 45 proc, 
..ódką. Porrz)'mać wódke na liściach I)'dzief!, po 
cz)'ffi zlat, za",.pit świeią wódką i I( Irzymać 
na liś"ach dwa Iygodnie. Wódke zlać, liście m"cno 
wyci
nąć Zlewat do bUlelek i do kaidej ..nucić 
kawałek so\l cylrynowej, k..asku (wielkości ma/ego 
ziarr ka grochu), co nielylko sklaruje wódke i polepszy 
jei kolor, lecz równjei wpl)'nie znakomicie. i na 
Jei SmAk. \VieJcy amalorowie i zna..cy nalewki z czar. 
o)'ch porzeczek (c..ssis) uż)'waj" lakiej wódki na liś- 
ciach do zale...ania owocu. polegując przez 10 aroma' 
likieru lub nalewki, Dobrze lei w I rm celu po- 
zoclałe w bulli hł...-je zas)'pać cukrem i gdy len 
!lit rOll",ki, uh'wat lakie
 aromalycznego syropu 
dv zapraw,' na

wki porz
clkowf'j. 
Nalew..' z czarnych p9n"czek. Najlepsza % w!lZY' 
alkicb r.
klO'
k, j
'lnak w PullKe mni.,j uiy.....n... 
nii n.. Ukrainie i .. Rosji. Chc"c ją zrohi!: rzecay- 
yikie lo!: I 'I, n..I.i4 jui wi""n" pn)'tlądzić wódkO 
11.& ml.JJych liściacb i zielan)'ch galązkacb CLarn"j 
poneczkl - klórej przepis pod..lam w)'żej. Dojr..l." 
a na..el nieco plZejrzale czarne porzeczki ...sypał' 
do g-:\c:ora prawie do pełna, po czym zalać cz)'- 
51yT11 s,,:rulusem po pplowie z lislkową. r;ie mając 
Jednak lej wódki, albo ni" mog'łC jej zrobit .. 
m:dcie, moin.. zamiasl niej dodać do sp;r)'NSU 
polowe zwyklej wódki. Dobrz. zakorkowaną balIe 
poi",wić na słońcu na pare miesiery, po cz)'m zJe..ać 
oalewkt;, za"y P) wat cukrem pozosIale owoce, !jc,ąc 
oa k.ażd,' 1.lr n..lewki, a ra"ej uprzednio na- 
lanego p/)OU, pól kilo cukru. Gąsior slawiamy 
w ciepl'" C1esl0 oim pornąsaj'lc. Gdy .je cukiel 
lup"lnle ,ozpuści s)'rop len dew..;ny i mieszamy z 
uprzednio zlaną oalewk,. W laki sposób olrzymuJemy 
nalewke bardzo .maczn, i b.rdzo mocną, nieomal 
likier, )n
 jesieni" le&,oi roku mofna jej ui)'w..ć 
Cbc
c j..dn.k mieć prawdziwie W)'bOTOW
. naleiv 
ją rok cal)' wYlrzymat na owocacb i dopiero po roku 
Ital"a", 'at. Po cz)'m, slojąc jui rozlana w bu,elki, 
prl
[(a ,,,'a sit i z latarrU stai
 aic coraz &nlaczni
jsZ-i. 
Likier a czarnych porzeczek. 3 1_ soku porzeczek 
czarnych, 2 kg cukru, I I. wody, 10 g angiel- 
akiego 71-1. (pirnemu) sfermenlować Irzy I) go,!n:e 
QA droi,'ża(h. POle:n dod,," I kg cukru i rerm.nrowal' 
dalsze fi I) godni, wreszcie doJać pól I. opir)'lusu 
i uluwić w pjwnicy ceJe:n sklarowania. "Alalbca". 
ao.k zclob'Jć łani O
tzt? 
Kaida Kospodyni kupuje lalem znacmie wio;cej. 
liii normalnie OCIU. Klo .:bce miet prawdzi..ie lani 
OCel, powinien go sporządli.. z e..,ncji oclowej. "ie 
"SZ) .cy wiedzą. jak sie do lego zabrać, a jednal.. 
prz)golO",anie OCIU % e."ncji j
ol bardzo larw.,. Wia. 
dumo, te dobry ocel ma'; uwierać conajmniel 3 i 
pół proc. CZj"Slego k...asu OCio. ego. Esencja ocIO' 
..... klóra jesl skoncemro...an)'m ocIem. zawie'a w 
lei 
mej ohjeloŚCI przesllo 22 razy wio;cej kwasu 
ocloweg
 nii- ocet zw)'kly. a mianowicie 8 proc. 
kwasu, NaJdy więc i'ł Iylko rozcl.f!czyć, dolewając 
le brakujące 22 czcści wody, a więc np. 22 łyiki 
czy szklanki cz'f bUlelki: z klórycb nalewaliśm)' 
.",encję ocroWą. a Olnymamy dob'y ocel. Ocet do 
mar)'na: powinien być mocniejszy i zależnie od 
marvralY, powinieo miet od 5 do 7 proc. kwasu 
ocrowego; dla prz)'golowania laki"go OCIU nalei}' 
wi(c dolać od II do 15 objęlości wo1y. Woda musi 
być prz..golowana. ' . 
....... ..... .. .......... ....., 
"Przy pracy na lernisku" - zdjęcie nagrodz"ne 
111 nagrod
 na konkursie fotograficznym "Mojej 
Przyjllciólki". 


For. Lucja Celińska, Kraków.
>>>