/ou_1928_02_25_nr150001_0001.djvu

			Nr. 15. re . 


tnin. sobota dnia 25. lutego 1928. 


Rocznik 41. 


; 


.1- 


l' 


1:1 


l I. 


" , 


, . , 
>,< 


. ,'t-. 


l,' 


, 


I 


.;' ". 


.. 


. 


. 


powiatu inińskiego 


. 


I Przedplata 
· wynosi kwartalnie 3,- zł miesięczoie 1,- zł 
i koszta manipuJac
jne. 
. 


Wychodzi W środy i soboty I Ogłoszenia r 
przyjmuje się za opłatą 0.10 zł od wiersza 
Drukiem i nakładem Leona Ksyckiego mim l lamowego. Ogłoszenia przyjmuje się 
w 2ninie. do poniedziałku i czwartku 'l. 6 wieczora. 
. 
Administracja: Żnin, ul. Śniadeckich 8. Telefon 32. 


Telefon 32.  


'\. 


DZIAŁ URZĘDO-W-Y 


Nr 61. 
Plzedmiot: zakazu sprzedaży i wyszynku 
napojów alkoholowych w związku 
z wyborami. 
Wobec zblitaiących się wyborów do Sejmu i Se- 
olltu przypominam postanowienia art 7 punkt e d ustn- 
wy z dnia 23 kwietnia 19
Or o ograniczeniach w sprze- 
daży i spożyciu napojów alkoholowych (Dz, Ust z 
1922r Nr. 35, poz 29Y') oraz art. 64 ordynacji w
'bor- 
czej (Dz. Ust. z 1922r. Nr. 66 poz 590,. w mysl których 
wszelka sprzedaż, wyszqnk lub podawanie na- 
pojów alkoholowych są zakazane z mocy sa- 
mego prawa od godz. 18 dnia poprzedzającego 
wybory i przez calq dzień wyborów. Ponieważ 
wqborq odbędą się w niedzielę (dnia 4 i II 
marca b. r.). obowiązuje również normalny 
zakaz sprżedażq i wqszqnku napojów alko ho- 
lowqch w dni świąteczne i od godz. 15 dnia po-' 
przedzającego. 
Ze względem na to, że w ostatnich dniach przed 
wyborlJmi naleźy się spodziewać tłumnych zebrań lud- 
Dogci
 w ce!u zapewnienia spokolu i porządku publicz- 
nego, zakazuję również. na podsta 
ie art. 7 pkt. e) 2 
ustawy z dn. 23 kwietnia l 920r. (Dz, Ust, z 1922r. 
Nr. 35, poz, 299) i stosownie do 
 6 rozporządzenia 
& dnia 2. czerwca 1922r. (Dz: Ust. Nr. 51. poz. 462), 
wszelkiego rodzaju sprzedaiq, wqszqnku i po- 
dawania napojów alkoholowqch przez calq 
przeciąg dni 2 ł 3 marca ł przez calq dzień 
O-go marca b r. 
Wobec tego wzywam pp. właścicieli zakładów ze 
sprzedażą lub wyszynkiem napojów alkoholowych do 
akna!ściś1eJszego przestrzegania zakazu. bez żadnych 
wyjątków i uprzedzam, że katde wykroczenie przeciwko 
zakazowi pociągnie za sobą, ze względu na swój cha- 
rakter niezależnie od kary, n;ezwłoczne cofnięcie kon- 
cesji w myśl ustępu dru
ego artk. 8 ustawy z dnia 
23-go kwietnia 1920 r. 
Panów Komendantów Policji Państwowej czynj
 
osobiście odpowiedzialnymi za ściśle wykonanie i do- 
pilbowaoie przestrzegania wydanyc1t zarz
dzeń. 
tnin. dnia 7. lutego I 928r. 
L' dz. 11.06/18 


. 


ST A
OST A Szczerbiński. 


f 


. 


. 


, 


Nr 62. 


. Ogłoszenie r 
Na zasadzie art 56 ust. 
 O Ord, WJb. podaił; 
do publicznei wiadomości okr
gowe listy kandydat6w 
do Senatu Rzeczypospolitej oraz listy państwowe, do 
których listy okręgowe zgłosiły przył
czenie. 
Lista do Senatu Nr. 2 
Polska Part ja Socjalistqczna P. P. s. · 
Kossobud
ki Czesław, 53 lata lawnik mag. Włocła- 
wek M8gistrat. · , 
2 Matuszewski TlłdeuSi. 53 lata, sekr. zw. Bydgoszcz, 
ul. Mazowiecka Nr 43, 
3 Kluszvńska Dorota, 49 lat, tona lekarza i redaktor- 
ka, Warszawa, ul. Dobra 810 m. 15, 
.. Kowalewski Franciszek, 42 lata, sekr. zw. drze 
Poznań. ul Kopernika 4. 
S Piosik Frlłnci
zek, 49 lat, ślusarz, PoznBó, ulica 
Fabryczna 38. 
6 Rvchter Michał. 48 lat, tkacz druc, Poznaó. ulica 
t.azan
ka Nr. 8 I () 
7 I{empa Michał. 64 lata, stolarz, Ostrów PO%o., ul. 
Kolejowa 12. 
Państwowa Lista do Senatu Nr. 2. 
"Polska Partia Socjalistyzna P. P. S." 


Lista do Senatu Nr. '1. 
Narodowa Part ja Robotnicza. 
l Peplow
ki ward. 47 lat, inżynier i b, min. pracy 
Warszawa. Marszałkowska II L . 
2 Banaszak Antoni. 47 lat. adwokat notariusz. Ostrów 
Wlelkp ul PabrJczna 13. 
3 Przybyła AndrLej, 53 lata, urz. pryw. Poznaó, ul. 
Marcelińska 3, 
.. Scbkowiak Ludwik. 48 lat, urz. pryw. Zw. Z. Z. p. 
Poznań ul. Waly jagiełły 20. 
S Krystek Stefan, 53 lata, urz. obr. pryw. Poznali 
ul. lupańgkie
o 4. 
6 jakubowski Wincenty. 42 lata prezes Zw. Prac. 
Drzewn. Poznań, ul. Półwiejska 23. 
7 Sobkiewicz jan, 54 lata, restaurator. Poznań, ul. 
Podwieiika 33, . 
8 Kordek jan, 53 lata,. robotnik. Poznad, ulica 
CZ8rtorła 2 
9 Duszydski Władysław, 41 lat, m. malarski, Poznali 
Wały Królowej Jadwigi 3 a. 
10 Witkowski Franciszek. 44 lata robotnit, Poznaó, 
ul. Mylna 13. 
Państwowa Lista do Senatu Nr. 7. 
"Narodowa Part ja 
obotnicza""
		

/ou_1928_02_25_nr150002_0001.djvu

			Str. 2. O R Ę D O W N I K 
Lista do Senatu :-.lr. 11. 
Monarchistqczna Organizacja Wszechstanowa. 
I Raszewski Kazimierz, 63 lata, gen. w st. sp. Poz- 
nań, uJ. Chełmonskiel{o 21 
2 Trafankowski Leonard, 40 lat, dziennikarz, Poznad 
ul. Slusarska l.. · 
3 Stępkowski Władysław, 60 lat, inżynier, Pozoań. 
ul. Dąbrowskiego 15. .. 
4 Józefowski Benedykt, 59 lat. rolnik, Olejnica pow. 
Wolsztyn. 
, Padstwowa Lista do Senatu Nr 11. 
MOBarchistyczna Organizlłcja Wszechstanowa (M. O. W.) 


Lista 
 do Senatu Nr. 18. 
, 
Lista Bloku Mniejszości Narodowqch w Polsce. 
l Dr. Busse Jerzy (Georg). 57 lat, obyw. ziemski' 
Tupadłv. pow Bydgoszcz. 
2 Ritter Karol, 5 ł bt, kupiec, Strzelno, Rynek 23/24 
J B
rn-Fall{)is Włlhelm, 50 lat, obyw. ziemski, Sien- 
no, pow Bydgoszcz. 

. 4 Zittłau Robert. 51 lat, redaktor, Bydgoszcz, ul. 
"; Toruńska 148. 
5 Bremer Jan (Johann), 55 lat, rolnik, Nowawie!ł 
ł(ról pow. Września. 
6 Runge Hermann, 4.5 lat, dyr. bsnku, Leszno
 ul. 
J agieloóska 1 
7 Siiltemeyer Henryk (Heinrich), 54 lat rolnik, Do- 
... minowo pow. Środa. . 
8 tlege Jan (Hans), 52 lata, fabrykant, Bydgoszcz, 
	
			

/ou_1928_02_25_nr150003_0001.djvu

			4> Nr. 15. 


ORĘDOWNik 


ŚW. Mikołaja 11. 
8. Grabowski Kazimierz, 59 lat, kupiec, Poznań, Ra- 
taj czaka 29. 
9. Preiss Teofil, 59 lat, kupiec, Poznań, Rataiczaka 2Q, 
10. Drzymała Michał, 72 lata. rolnik, Stodolsko, pow. 
W olsztyn 
11. Grudziński Bolesław, 64 lata, em. urzęd. Poznań, 
PI. Sapieżyński 5. 
12. Adamczak Jan. 59 lat, kowal, Rakoniewice, pow. 
. Wolsztyn · 
18. Pospieszny Wojciech. 59 lat, m. lcz. Trysz- 
czyn, p. Bydgoszcz. 
. 


. 


URZĘDOWY 
7 


Str. 3. 


. ' 


... ... . .. 


.. 


" 
Pawlak Franciszek, lat 53, rolnik, Witold owo, pocz. 
Oogolinek. pow. Bydgoszcz. 
8. Szarek Henryk, lat 45, rolnik, Mochle, poczta Trysl- 
czyn, p, Bydgoszcl, 
9 Rekman DyonilY, lat 60. rolnik, Witoldowo, pOCz. 
Oogolinek, pow. Bydgoszcz. 
. O. Marzec Ignacy, lat 49. rolnik, M"cble. poca. TI'JU- 
czyn, p. BydgosZ<"z. 


Lista do Sejmu Nr. 7 
"Narodowa PartJa RobotnIcza". 
I. Faustyniak jan. 'at 48, urz
d. prywat., Bydgo Zel, 
, Zacisze ó.. ' 
2. Nowakows\:i Piotr. lat 39. prezes Zw. Kolejarzy 
Z Z. P Warszawa, Al. Jerozolimska 101. 
3. Oóralewski jan, lat 5'7, sekretan Z Z P. Bydgos.cz, 
Sportowa J. 
4. Bogaczyk AndrzeJ, lat 36. kontroler I(asy Cbor. 
Mrocza pow. Wyrzysk. 
S. Grabowsł;i Marcin, lat 32, górnik, I(cynia p. Szubin, 
Szewska 4. . 
6 van Blericą Au£ustyo. lat 29, oW,rodca prawny. 
Koronowo p. Bydgoszcz. 
7. Chmara Jan. lat 48, robotnik rolny, Wiskitoo." p. 
Wierzchucin, pow. Bydgoszcz. . 
8. Matuszewski Kazimierz, lat 41 robotnik kolejowy. 
Solec Kuławski. Przedm. Torutiska 33. 
9. Roza Franciszek, lat 34. 'Klarynowo, p. 0żwierano 
pow. Wyrzysk. _ 
10. Naskręt Jak6b, lat S I, Bydgoszcz, Mazowiecka 6. 
Ił. Kręgowski J6zef, lat 40, robotnik. Znin, Mała 
Osada 8 
12. Przybylski Jan, lat 41 robotnik kolejowy. Byd.. 
goszez. GranicznA II. 


, . 
;. 


Lista do Sejmu Nr. 10. 
, . 
"Stronnictwo chłopsk.e"'
 
I. Slipko Michał. lat 40, emeryt. Bydgoszcz Odadska; 93 
Z Kośmider Józef lat 43. rolnik. Laski Małe p: toin. 
3 Shchura Jan, lat 41, rolnik, Stalówka, p. Szabin. 
4 Michalik józef. lat 33, rolnik, Sobc I(uiawski, .,ul. 
Bydgoska 10. ; - 
5. P.aczkowski Stanisław. lat 32, kupiec Mała Osada 
pow Żnin. 
6. janik Andrzej. lat 30. rolnik. DzieuJionoa powiat 
Inowrocław. 
7. Komoda Ludwik. lat 26. rolnik, Bydgoszcz, ulica 
Podldna 7 
8. Reisner AndrzeJ. lat 25, rol
ik, Mała Osada. pow. 
lnin. 
9. W o
 józef. lat, 26,' rolnik, januszkowo Kulawa
ie. 
pow. Inowrocław, . ' 
10. Dreas Jan, lat 54. rolnik, Paulina, pow. Szubin. 
1 1 . Molski Kazimierz," lat 47. krawiec. Bydgoszcl. S... 
Trójcy 11. 
12. Jonak Wolciech, lat 51, rolnik Bydgo5.za. ulic. 
Łucka 2. 


Lista do Sejmu Nr. 18. 
Lista "Bloku Mniejszości Narodowqch 
w Polsce". 
I. Graebe Kurt, lat 53, b. podpułkownik a. D.t 
Bydgoszcz. . 
. 2. Pankratz Artur, lat 34 redaktor, Bydgonc.. 
3. Birschel Walter, lat 55, obywatel ziemski Olsle.ko 
p Nakło. 
4. Spitzer Wilhelm, lat 32. adwokat Bydgoszta. 
5. Starke Gotthold, lat 32. redaktor. Bydgoslc&. 
6. Horn Wilhelm, lat 57, robotnik. Bfdgos
ll. .  


.. 


... -J' ....
-
		

/ou_1928_02_25_nr150004_0001.djvu

			, 'Ił.h D Q W N..LK U
 R Ż ..
 D. O vI'y 


, . 


1.. v. 
óseastlel łfehntlłfJ, lat 27, obywatel liemski, 
Lipie, p. Inowrocław. " 
8. KutNil Ałb
, lat SI, o1rywatel 
iemsti Róztl't
- 
bowe, p. Szubin. 
,. R6st Prlch, lat 45, 'of>ywatel ziemski, Bis'tupin, 
p. tnin. 
O; 
itłar Katt, lit 51, kupiec. Strzelno. 
II. jendriki Paul, lat 40, nauczyciel B'ydgo!szcz. 
12. Kretschmer Carl, tal .S..... '1ń1Słrz kotlarski Bydg"8ZCZ. 
" 


" ". ł (!o Sejmu -Nr. 21. 
tN1arddol'/'
.!>!ł 
twowq Blok Pracq" . 
I. Strauch EdlJ1und, lat 33, dziennikarz Poznad, ulica 
PatroDa )aćkowskiego 9-. . 
2. Chmara. Wiktor, lat 27, egzam. listowy, Bydgoszcz 
ut OdadSka 77. ,- 
. 3. Hąbic
 HaD
a. lat 40, m
tatka, Warszawa, Szpi- 
tal Ujazdowski. ". 
4. Prus8 
omao, lat 29-, robotnik fabr.. 2nio, ul. 
>. . 
nia'deckich 16. 
'i. "C\echan.ow
ki Wincenty, Jat 51, intynier, Byd oszcz 
I(ró1. Jadwigi 7. .." .. ..... 
6. ,Mazur Piotr, lat 26. nauczyciel, Kazimierowo pow. 
I\cynia. - 
7. Warszy
ski 
a
, lat 33, egz. nadz. telegr. Bydgoszcz 
Sniadeckich 48. ' 
8. 
ianp,,
ki Maksymiljsn. lat 39, kolelarz-. Bydgoszcz 
ul. i\wistowa 4 
9. 
otur
l
kł 
ą
sy
i
ta
, lat 2
. robotnik, Byd- 
gOSlcz, ut Odadsta 75 b. 
. 
 tt . 


. \ Lista (!o Sejmu Nr. 24. 
.. 
"Lista Katolicko-Narodowa". 
I. T"mclydstl Wcslclecb, lat 68, prawnik, Marszalek 
Senatu. Wa!8za"a, gmach Senatu. 
2. Petryckf Jl>zęł. lat 3
. redaktor. Bydgoszcz, ul. 
zb itt onla 10
 
-,. Dr. 1(nymidski J6zef. lat 69, lekarz, pretycłent 
. ,'L'J!D. Inottoe1a.18, Inbwrodaw: Solabkowa. 

. l _D4o.łc
 'Konstanty. lat. 42, rzemie!łJnik, Byd- 
ł01lIC1, Chwitowo 13. 
5,. -ja otOMtlbwa. JadwIga, łał 57, wdowa, Bydtoszcz 
ul Sw. Jadska 18. 

 6. Kubł.:'ti J«o, lat 4'3, włościanin, Gąski, pów. 
Inowrocław. 

 1. 5yteł ;Pic:iłr., lal 4;1, kńpi
,' I('cynia, pow.' Szubin. 
Poznadska 19. 
8. Martitll Oyonizy, 181 65, wIałc. domu, Bydgoszcz 
ul. Orła 20/21. I . 
. 9-. Itdgatka Władysław, lat 62, robotnik, Inowrocław 
ul. Dworcowa 54. 
J O. Pł6cienniczak Stefan, lat 44, rzemie
nik, Strzel- 
" . 
 1- . no loówi-ocła\\'ska 78. _ 
11. Zabłocki Wacław, lat 48, emer. kapitan,- Ino- 
.
", . wrocław, Solankowa 8. 
o 


Lista do seJmu Nr. 30. 
nKatollcka Un)a" Złem Żachodnlch" 
. « 
I. Lakiński Tadeu
" lat 87, rolnik, Nadborowo, p. 
Gorzyce, pow. Znin 
2. Sikó'rski Stefan, la1 45, nauczyciel Poznań, Patr. 
Jackowskiego 9. 
a. Sok'ofow
ki Stanisław, fat 4e, redaktor, Bydgoszsz 
ul. 'Gani
a 2. 
.. Zysk Bolesław, lat 47, rolnik, Nowy Dwór. pow. 
BjdgosZcz 
I. Zi
ta
a Wojciech, lat 511, rolnik, SzadłoWiec, pow. 
mO

 ' 


l 


> 


I>t... ...... 


Nr. l
. 


6. Fischp.r Józef, lat 44, drukari, 'Byda-oszci, ul. 
Ifostowa 6. 
7. Dr. Nowakowski Kazimierz, lat 47, Szćzerbin, 
poW. Wy
ysk 
8. Balski WłhdysłaW, lat 54, pieKarz, Żnlo' 
9. G
d

 Piotr, lat 36, rzetnik, Bydgo.zcz, ulica 
_ Dworcowa 97/'98. 
10. Bębnista Jan, lat 59, rolnik Siubin 
.. . ..... 


LIsta do Sejmu Nr. 34' 
,,
Iezależna Soćjallstycza Partia PracY :'& 
I. Zachar1as
ewicz , Laurent y, lat 40, 
apicer dekora- 
tor, Bydgoszc., Pi
kna 17.... .
 .
-'.. _ 
2. Dr Drobner, Bolesła.
, lat 4., urzędnik prywatny, 
Krlaków, Strasiews\iego 25. 

. WI1
k Jan, lat 36, drogomisftz, Bydgoszcz, ChO- 
łoszewlkiego 14. ł _..
 
4. Lubadski J6zef, lat 36 robotnik, Bydgoszcz, Ku- 
jawska 14. 
. 
5. Grze!łkowiak MaksymilJan, lat 
9, malarz, Wincen- 
tego Pola 12. 
6. Burczytowski Bernard, lat 43, s,kuclarz, (flis ak), 
Fabryczna 5, kapu !łciska. 
Lista do SeJmu Nr. 37. I 
"Stronnictwo Pracy Kresów Zachodnich" 
I. Waniorek Brunon. lat 32, kupiec, Poznad, ul. tu- 
padskiego 7. _, 
2. Rochowiak Marian, lat 29, sekretarz. Poznad. ul. 
Strzelecka 32 
3. 
iemoniowslri Edmund, lat: 38, "kupiec, Poznali, ul, 
Wierzbięci'-' 32: 
4, Szunert Ludwik, lat 40 piekarz. Skoki, Mały Rynek 113 
5. Zdrojowy franciszek, lat 39, naczelnik oddziału 
budtetowego Dyrekcji Lasów PadstVIowycb, POIbad 
ul. Łąkowa 9, I. 


. ' 
Lista do Senatu Nr. 38 
Potstde StronnIctwo Lu"do" e "PIast". 
I. Letke Mieczysjaw, lat 41, rolnik. T ryszezyu pbw. 
Bydgoszcz. 
2
 Wigniewski Jan, lat 56. rolnik, Chełm co, pow. 
Strzelno \ 
3. Bławat Walenty, lat 50, rolnik, Wo1wark p. Szubin, 
4. Cicby Wincenty, lat 40, rolnik, Szubin, 'ul. Naklei- 
ska 19. 
5.' Urbanowski Józef, lat 33, rolnik, Mochle po". 
Bydgoszcz. ... 
6. Kwiatkowski Stanisław, lat 42, rolnik, I{oronowo 
Srebilic8, pow. Bydgosz
. 1 


Lista do Sejmu Nr. 46. _ 
Lista Zasiedzialej Ludno'cl ;.
kr. 
W)lborczego Bydgoskieg') . 
I. Cichy Waclaw, I.at S'S, kupiec i budowniczy Naklo. 
2. Lange Jan, lat 35, zawiadowca oiJcinku drogowego 
w Osieku nad Not
cią. ł 
3. I(iestrzyn Wladysław, lat 57. rolnik, Łodlia, pow. 
Wynysk. , 
Lista do Sejmu Nr. 41: 
hPowszechny Związek Lokatorów 
I Sublokator6W Rz. Polskiej" Oddzial 
'w Bydgoszczy. 
1. MatuftCzak Piotr, lat 52, prezes, BycTgos:cz, Chro- 
brelo 14. 


o 


o
		

/ou_1928_02_25_nr150005_0001.djvu

			... 


Nr. 15. O R Ę D O W N I K 
2. 
eichelt Romuald, lat 50. emeryt, Bydgoszcz, Ru. 
pieoica 20 
3. Maiewski Roch, ll1t 46. kupiec. Białogliwie. 
4. Ożga Józef, lat 38. kowal, Wysoka. 
:. 5. CaJiński Jan, lat 47, kra wiec, BydJZoszcz, St8ry 
Ry
ek 30 . 
. 4). Jaoowski Leoolird, lat 38, kupiec, Bydgoszcz Po- 
morska I 4 
i. Śmierzewski Czesław, lat 
G, stolarz, Bydgoszcz, 
Chwytowo 16. 


.... 


Lista do Sejmu Nr. 43. 

.Pol 
kie Stronnictwo ChrześcijańskJej 
Demokracji". 

'1, E.ald Hieronim, lat 40. nauczyciel. BVdgoszcz. 
:. 2. Cywiński Jan. lat 54, ślusarz, Byd
oszcz'. 

 3. Olszewski Roman lat 54, rolnik, Łakiewniki' 

 4. Facowa Teresa, lat 56 Byd
oszcz, 
;;. 5. Fryka Edmund. lat 37. urzędnik prywatny, Bydgoszcz. .. 
Listy okręgowe Nr. 2 3, 7: 10. 18, 2 J, 24, 30, 
i ,34 zostały przyłączone do list państwowych do 
"Sejmu noszących to samo oznsczeoie. 


Ił 


Bydgoszcz, dnia 16 lutego 1928r. 
Okręgowa Komisja Wyborcza Nr, 32, 
Przewodniczący (-) Rudolf Radłowski. 


U R Z Ę.D O W Y 
Nr 64 
W sprawie urządzeń do wyszynku plwa 
po
 ci
nieniem. 
Powołując się na komunikat w Dzienniku Urze- 
dowym Województwa Poznańskie2'o z -dnia 9. Vn. 
1927 Nr. 28 poz. 342 w sprawie przepisów obowią- 
zujących dla urządzeń do wyszynku..piwa pod ciś- 
nieniem podaję do' wiadomości, że książki rewizyj- 
ne urządzenia do wyszynku piwa pod ciśnieniem 'są 
do nabycia w Stowarzyszeniu Dozoru Kotłów w 
Poznaniu w cenie 2,50 zł. za egzemplarz. 


Str. 5. 
. 


Żnłn, dnia 15 lutego 1928. 
ST AROST A, Szczerbiński 


i 
--
 


Nr. 65 
Drogę publiczną prowadzącą Biskupin ,- Gąsa- 
wa zamykam na przeciąg 1) dni z powodu wykony.- 
wania prac przy moście położonym na odnognej 
drodze. 
W szelki ruch kołowy i pieszy należy kierow3f 
przez gminę Wenecję. 


Komisarż obwodowy 
GDANIEC 


t. I. 


OG-ŁOSZE
I.A... 
KO NJAKI ..:" :.t ..>....-- .
'":. 
.' 
.:t

:.

f"ł"..i
 

t,;)v 'Ji


1iti

>

;
\

 ..
..
i.: WÓDKI- LIKIE"RY 
. v. s. o. p. 
 ,. i" -..., . .:
 Stoł'owa - Stdrka - Żytniówka 
Ju
iI
us!

y - R

. 
pe.ciaf€ ""!' t;;,. . li.. .. 6anaó-Morelówka 
WimakMidJcmal-Wimaklm!fszane !::."
 . ....._
,._ ->:'
...
 ''4.,-'" .
.., ."
.
 .
..:':łr-

 '., 6randCardinal-CordidłMedoc 
· ZAKłADY PRZEMYSŁOWE -\VIN
ElHAU5EN, TOW AKC.. STAROGARD--POMORZE.ZA-t.1840. e  
. 


... 

 


-+.. 


.... 
..". 'lo -'I .' .;-.. '. 


. 


, - 


/ 
. { 
w wielkim wyborze do nabycia w składzie 
. 
. lego 
. 
- 
. .w lninie 
-- 

 

 


J- . 
 . 
. :> "': ..,\.,,,,:
 ,. 


, 
, 


Hsiaż
i 
D 
- 
na
Dżeństwa 


.
 


, 
.'  


od najtańszych do 
najwykwintniejszych 
nabędziesz najkorzyst- 
niej w księgarni 


Le9na Hsge
ieło 
W ZRini!.- 


\ 
;\ 


...... - 


o! ' 
;? \. . ...... 
. 
. 


... 


. " 
'.
 ':t ..
, _ 
1'fIł-:,.: 


. 
 
-l 


:
 
" 
.. .
		

/ou_1928_02_25_nr150006_0001.djvu

			ORĘDOWNIK URZĘDOWY 
PRZETARG 2 ł · , . · 
Oddział Drogowy P. K. P. we wągr6wcu l W asne, O ej arm 
zawrze w drodze przetargu umowy n8 poleca 
W y m i a t a n i e k o m i n o w czysty 
siemienny 
w Dastępuj
cych obwodach: 
Obwód J. Budynki kolejowe szlaku stacji W ągró- I " 
wiec - włącznie stacji. Damasławek, 
Wągrowiec - włącznie Runowo, Wągró -. .. 
wiec, włącznie Laskownica, W ągrówiec - 
włącznie Roszkowo. 
Obwód II. Szlaku Skoki - włącznie Oołaczewo. 
Obwód III. Szlaku Oołańcz - włącznie Strzelce, O\J- 
łańcz - włącznie Grocholin. 
Obwód IV. Szlaku Kcynia - włącznie Studzienki, 
Kcynia - włącznie Wapno. 
Obwód V. Szlaku Szub in - włącznie Jasieniec- 
Białobłota, Szubin - włącznie Jaroszewo. 
Obwód VI. Szlaku Znin -- włącznie Podobowice, 
Znin - włącznie Jadowniki. 
Obwód VII. Szlaku Barcin - włącznie Wrzedzin, Bar- 
cin - włącznie Kościelec 
Obwód VIII. Stacji Inowrocław. 
Obwód IX. Szlaku Jaksice - włącznie T rzciniec. 
Obwód X. Szlaku Wierzchosławice - włącznie Su- 
chatówka. 
Obwód XI. Szlaku Mątwy 
 włącznie Kościeszki. 
Obwód XII. Szlaku Wronowy włącznie Kunowo. 
-Obwód XIII. Szlaku Janikowo - włącznie Jankowo- 
Dolne. 
Obwód XIV. Stacji Gniezno. 
Obwód XV. Szlaku Obora - włącznie Stawiany. 
Obwód XVI. Szlaku Dąbrowa - włącznie Winiary. 
W ofercie należy podać na które obwody przedsię- 
gębiorca reflektuje, ceny jednostkowe osobno za porę 
setnią i porę zimową poszczególnych rodzaji komi-: się 
nów. P,rzet.arg m
te być unieważniony bez podania ł 
powodow I Oddz,ałowl Drogowemu przysługuje pra- E L 
wo wyboru przedsiębiorcy bez względu na cenę. Nie- . E _. : " A JJiI odbędzie się w drodze publicznego przetargu 
uwzględnione oferty pozostaną bez odpowiedzi. Zło- - 
unie oferty powinno poprzedzić złożenie wadja w W SO
o,tt:. dn
a 3. marca .192
 r. wleczor. 
wysokości 5°'0 z naletności jednorocznego wymiata- o , godz1l11e 8-
eJ w lok
lu. pO
ledzen, rynek 18, na 
nia kominów - w odnośnej kasie stacyjnej. Pokwi- . ., ktory reflektantow uprzejmIe SIę zaprasza. 
towanie złożonego wadja powinno być załączone do! syna ucz
lwych ro
zlcoW, . . . , 
oferty. Przy zawarciu umowy złoży przedsiębiorca I m:"
....' .,,-:-t-..'ł':.'/f.': 
od l, 4. 28 wzgl. od 
zaraz 


. 
3-cim roku (klacz- 
O zwrot takowego 
za wynagrodzeniem u) 
pras za 
Sobczyk Antoni 
Brzyskorzystew p. Znin. 


. l"" 
.Ii. 


;: 


"! 


l 


, 

 > , 


, . 
, , 


....('r  


" 


\ 


... 1. '. .' · 
"'.' ....... "
" 


;, 


Railańszem 
ismem 
na Pału
aeb iest 
"Paluezanin" 
kIuru informuje za 
1,10 zł. miesieeznie 

 
wszusl
ich 
O wsz
sł
iem III 


Dni
 12. marc
 br, o godz. 3 po pOła 
będzIe w LaskowIe w lokalu p. Kopeckiego 
. polowanie wQdzieriawione 
Obci wykluczeni. 
Romańczyk. 
Za dział urzędowy odpowiada Starostwo. 
t 


'. . 


10 kn irzein
 


i tyczki 
ma na sprzedaż 


Dom. Kołdrąb 
per. Janowiec. 


, 
 


.' - 

 . 


. " 


.
 


....... 


0., 


. 


.' 


Za dział nieurzędowy L: Kiycki Znin. 
, 


> 

 


:.
. 


.. 


, 
:' 
. 


,"i 


,.::. 


. ,