/Licencje_047_04_001_0001.djvu

			Polska fi 
Akademia 
Nauk 
Biblioteka 
Kórnicka 
Instytut 
Historii 


Urzędnicy 
Prus rólewskich 
G9S.
b
 T XVIII wieku 
liski, Krzyszto. 
t.5, z.2 


His. 


Ossolineum 


"
		

/Licencje_047_04_002_0001.djvu

			II 'I. \ iJ
		

/Licencje_047_04_003_0001.djvu

			URZĘDNICY PRUS KRÓLEWSKICH 
XV - XVIII WIEKU 
SPISY 


-4
		

/Licencje_047_04_004_0001.djvu

			URZĘDNICY 
DAWNEJ 
RZECZYPOSPOLITEJ 
XII - XVIII WIEKU 


SPISY 


POD REDAKCJĄ 


ANTONIEGO GĄSIOROWSKIEGO 


Tom V 


POMORZE - PRUSY KRÓLEWSKIE 


Zeszyt 2 


URZĘDNICY PRUS KRÓLEWSKICH 
xv - XVIII WIEKU
		

/Licencje_047_04_005_0001.djvu

			POLSKA AKADEMIA NAUK 
BIBLlOlEKA KÓRNICKA . INSTYTUT HISTORII 


URZĘDNICY 
PRUS KRÓLEWSKICH 
XV - XVIII WIEKU 


SPISY 


OPRACOWAL 


KRZYSZTOF MIKULSKI 


WROCŁAW. WARSZAWA. KRAKÓW 
ZAKŁAD NARODOWY IMIENIA OSSOLIŃSKICH 
WYDAWNICTWO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 
1990
		

/Licencje_047_04_006_0001.djvu

			f 


KOMITET ItEDAKCYJNY 


ALICJA FALN]OWSKA-GRADOWSKA. ANTONI GĄSIOROWSKI, 
WACŁAW URBAN, TADEUSZ WASILEWSKI, ANDRZEJ WYCZAflSKI 


Okładkę projektował 
ANDRZEJ SIKORA 


TT 


C Copyright by Zakład NaTodowy Im. Ossolb\sklch - Wydawnictwo, Wroclaw 1990 


Prtnted In POland 


5
Ąb
r 
ISBN 83-04-01814-4 CAŁOSC 
ISBN 83-04-03523-5 
Zaklad Narodowy im. O
h '- 

2
wo: Wroclaw 1990. 
Objętoś
: ark. wyd. 11,30; ark. druk. 15,25. 
Drukarnia Uniwersytetu 1m. A. Mickiewicza w Poznaniu. 


/JI. ,290 30
		

/Licencje_047_04_007_0001.djvu

			WSTĘP 


Prusy Królewskie zajmowały wśród prowincji dawnej Rze- 
czypospolitej miejsce szczególne. Długotrwała przynależność do 
państwa krzyżackiego (1226/1308-1454) i późniejsza znaczna 
autonomia ustrojowa w obrębie Rzeczypospolitej wywarły po- 
ważny wpływ na wyksztalcenie 5ię odbiegającej od znanych z in- 
nych ziem polskich hierarchii urzędów 'szlacheckich. Niewiele tu 
właściwie podobieństw do urzędów małopolskich, wielkopolskich 
czy kujawskich. Większość szlacheckich urzędów w Prusach 
Królewskich posiadała nieco inne kompetencje niż analogiczne 
urzędy w Koronie, inna też była geneza, szczególnie urzędów 
sądowych w Prusach. 
W prowincji tej funkcjonowała bardzo okrojona hierarchia 
urzędów ziemskich, nie przyjęły się w Prusach niższe urzędy 
ziemskie (stolnik, cześnik, wojski) poza miecznikiem. Stąd w ni- 
niejszym opracowaniu znalazly się spisy wszystkich właściwie 
urzędników szlacheckich, zarówno ziemskich, jak i grodzkich, 
z terenu trzech województw pruskich: chełmińskiego, malbor- 
skiego i pomorskiego. Pominięto jedynie spisy urzędników sądo- 
wych efemerycznego powiatu lęborsko-bytowskiego, który na- 
leżał do Prus Królewskich w latach 1637-1657'. 
Ramy chronologiczne spisów określają: z jednej strony - 
inkorporacja Prus Królewskich do Korony w 1454 r., z drugiej 
- upadek Rzeczypospolitej w końcu XVIII w. Nie trzymano 
się tu ściśle daty odpadnięcia Prus Królewskich od Rzeczypos- 
politej w wyniku I ro"bioru (1772 r.), gdyż niektóre (wy,""ze) 
\lrzędy ziemskie były obsadzane nadal, aż po 1795 r. 


1 Poza względami merytorycznymi (krótka przynależność powiatu do 
Prus Królewskich) zrezygnowano z publikowania tych spisów z powodu 
bardzo szczuplej podstawy źródłowej.
		

/Licencje_047_04_008_0001.djvu

			, 


6 


Wstęp 


Zaraz na wstępie zaznaczyć trzeba, że nie jest to pierwsze 
opracowanie dotyczące urzędników Prus Królewskich. Wcześniej 
spisy najważniejszych urzędników ziemskich (wojewodów, kasz- 
telanów, podkomorzych i podskarbich) Draz o;tarostów pruskich 
opracował P. Czaplewski '. Większość jego ustaleń pozostala na- 
dal aktualna. Cz&plewski wykorzystał bowiem Metrykę Koron- ł 
ną oraz najbardziej znane nekrologia pruskie. W wielu jednak 
wypadkach nie dotarł do źródeł pozwalających na uściślenie dat 
sprawowania urzędów. W spisach cytowano źródło informacji 
bez względu na to, czy znał je Czaplewski, czy też nie. Jedynie 
w kilku wypadkach podawano daty ustalone przez tego autora 
(gdy nie udało się dotrzeć do źródła). 


l. PODZIAL ADMINISTRACYJNY PRUS KROLEWSKICH 


W Prusach Królewskich bezpośrednio p" inkorporacji do 
Korony wprowadzono podzial na cztery województwa: chelmiń- 
skie, elbląskie, królewieckie i pomorskie. Dalszy proces kształto- 
wania się struktury administracyjnej zahamowaly -dzialania wo- 
jenne. Po II pokoju toruńskim w 1466 r. zlikwidowano woje- 
wództwo królewieckie, którego terytorium pozostało we włada. 
niu wielkiego mistrza, i wprowadzono podzial na trzy wojewódz- 
twa: chełmińskie, ma1borskie (zwane początkowo teź elbląskim) 
i pomorskie. 
Mimo wprowadzenia tego właściwego dla Korony szczebla 
administracji nie doszło w ostateczności do całkowitego ujedno- 
licenia zasad organizacji terytorialnej Prus Królewskich z in- 
nymi prowincjami Rzeczypospolitej. Na przeszkodzie stanąl 
funkcjonujący w czasach krzyźackich podział na komturstwa 
i dostosowany do tegoź podzial na okręgi sądowe dla szlachty 
(rycerstwa). Już w 1467 r. król mianując sędziów ziemskich dla 
województwa pomorskiego dostosował częściowo zasięg ich dzia- 
łalności do dawnego podziału administracyjnego z czasów krzy- 
żackich (o;ędzia gdański - dla dawnego komturstwa gdańskiego, 
tczewski - wójtostwa tczewskiego i komturstwa gniewskiego, 
świecki - komturstwa świeckiego, człuchowski - komturstwa 


2 CZ8jplewski, passim. 


I
		

/Licencje_047_04_009_0001.djvu

			Wstęp 


7 


człuchowskiego.J. Odtąd dawne komturstwa krzyżackie zaczęto. 
określać mianem powiatów (districtus). W drugiej polowie XV 
w. do.szIo. do ro.zpadu dawnego ko.mtur'stwa gdań\Skiego na trzy 
powiaty: gdański (dawny krzyżacki okręg sulmiński), pucki (daw- 
ny okręg rybicki - niem. FischeTamt) i mirachowski (dawne 
pro.kuratorstw{) mirachowskie). Już w 1474 r. odnotowano pierw- 
szego. sędziego ziemskiego puckiego, a w 1491 r. - miracho.w- 
'skiego. Równo.cześnie, od 1480 r., pojawili \Się sędziowie w po- 
wiecie tucho.lskim (kontynuacja dawnego komturstwa tuchol- 
skiego). 
Pozostale dwa województwa pruskie: chelmińskie i malbor- 
skie, zachowaly w drugiej połowie XV w. jedność administracyj- 
no-sądową. W województwie chełmińskim, po.dobnie jak w cza- 
sach krzyżackich (mimo podziału na kilkanaście komturstw 
i wójtostw ziemia chełmińska była w XIV-XV w. terenem dzia- 
łalności jednego, wspólnego sądu ziemskiego.), funkcjonowal je- 
den sąd ziemski, a więc województwo stanowiło jeden powiat 
sądowy. Podobnie było w województwie malborskim, które obję- 
ło swym zasięgiem jedynie części dawnych komturstw: dzierz- 
gońskiego, malborskiego., elblą\Skiego i sztumskiego, i gdzie po- 
wiat sądowy - jeden dla całego wo.jewództwa - powstał nie- 
jako "od nowa". 
Również w województwie pomorskim starano się ograniczyć 
liczbę sądów ziemskich, a tym samym wprowadzić trzystopnio- 
wy podział administracyjny wzorem ziem ko.ronnych (między 
województwem a po.wiatem zamierzano utworzyć jednostkę po.- 
średnią, na wzór ziem w KorDnie). W 1506 r. w projekcie ordy- 
nacji dla Prus Królewskich planowano powołanie dwóch sądów 
ziemskich w województwie pomorskim - na północy dla po.- 
wiatów: tczewskiego, gdańskiego, puckiego i mirachowskiego, 
oraz na po.łudniu dla powiatów; świeckiego, tucholskiego i człu- 
chowskiego'. Podobnie starano się rozwiązać tę kwestię w pro.- 
jekcie konstytucji z 1511 r., z tym że sąd ziemski dla powiatów 
północnych miał się stale zbierać w Tczewie, a \Sąd dla powia- 
tów południowych kolejno w; Świeciu, Tucholi i Człuchowie '. 


. ASPK IV, cz. 2, B. 29
 
. CIP III, s. 171.
		

/Licencje_047_04_010_0001.djvu

			8 


Wstęp 


o próbach podziału województwa pomorskiego na dwie "ziemie" 
w drugiej połowie XV w. świadczy też pośrednio mianowanie 
w 1467 r. dwóch osobnych podkomorzych: gdańskiego i człu- 
chowskiego, oraz funkcjonowanie dwóch chorąstw: gdańsko- 
-tczewskiego i świe<:kiego. Być może wzorów tego typu rozwią- 
zań administracyjnych dostarczyły dawniejsze (sprzed 1309 r.) 
podziały dzielnicowe Pomorza Gdańskiego. 
Ostatecznie jednak zachowano w Prusach Królewskich dwu- 
stopniowy podział administracyjny na województwa i powiaty. 
W 1526 r. próbowano nawet określić przynależność powiatów do 
poszczególnych województw. Do województwa pomorskiego za- 
liczono powiaty: świecki, tucholski, człuchowski, tczewski, gdań- 
ski i pucki; do województwa chełmińskiego: radzyński, gru- 
dziądzki, brodnicki, rogoziński, golubski, kowalewski, toruński, 
bierzgłowski i bratiański; do województwa malborskiego: now- 
ski, gniewski, starogardzki, sztumski i malborski 5. Podział ten 
jednakże nie utrzymał się. Już w drugiej połowie XVI w. wo- 
jewództwo pomorskie podzielone było na powiaty: człuchowski, 
gdański, mirachowski (pominięty w wykazie z 1526 r.), nowski 
(podany w 1526 r. w województwie malborskim), pucki, świecki, 
tczewski (wraz z okręgami gniewskim i starogardzkim, zaliczo- 
nymi w 1526 r. do województwa malborskiego) oraz tucholski '. 
Podział województw chełmińskiego i malborskiego na powiaty 
wywodzące się z dawnych komturstw w XVI w. zaniknął za- 
pewne w związku ze znacznie szerszym zasięgiem działalności 
tamtejszych sądów ziemskich. 
W województwie chełmińskim doszło natomiast w XVI w. 
do wyodrębnienia drugiego, obok chełmińskiego, powiatu sądo- 
wego - michałowskiego. Już w 1537 r. szlachta z okręgu brod- 
nickiego i nowomiejskiego (bratiańskiego) oraz z małej ziemi 
michałowskiej wystąpiła z postulatem utworzenia odrębnego są- 
du ziemskiego dla wschodniej części województwa chełmińskie- 
go '. Swoje w)"'tąpienie szlachta tamtejsza motywowała wcześ- 


5 MRPS IV, nr 14530. 
e Szerzej o genezie podzialu na powiaty: M. B i s 'k u P. A. T o m - 
c z a k, Mapy województwa pomorskiego w drugie; polowie XVI w. p 
..Roczniki TNT". R. 58, Toruń 1955, z. 1. s. 24-28. 
.. Lengnich. t. Ił s. 184.
		

/Licencje_047_04_011_0001.djvu

			Wstęp 


9 


niejszą odrębnością administracyjną zamieszkiwanych przez sie- 
bie okręgów i ziemi chełmińskiej '. W tym samym roku postu- 
lat ten widocznie uwzględniono, gdyż król mianował sędzią ziem- 
skim powiatu brodnickiego i michałowskiego Krzysztofa Osiecz- 
kowskiego '. Do ostatecznego jednak wyodrębnienia powiatu 
wówczaB nie doszło, gdyż brak informacji o funkcjonowaniu są- 
du michałowskiego przez następnych 20 lat. Dopiero po nomi- 
nacji na sędziego Fabiana Bystrama w 1557 r. pojawili się rów- 
nież pierwsi ławnicy michałowscy. Odtąd też województwo cheł- 
mińskie podzielone było na dwa powiaty sądowe: chełmiński 
i michałowski. W związku z tradycyjnym określaniem tych 
dwóch jednostek administracyjnych mianem ziem (ziemia cheł- 
mińska i ziemia michałowska) w XVII w. utworzono nawet od- 
rębną hierarchię ziemską michałowską (ok. 1695 r. pojawił się 
chorąży michałowski). W związku z tym słuszniejsze byłoby mo- 
że, przynajmniej od końca XVII w., określenie jednostek admi- 
nistracyjnych tworzących województwo chełmińskie właśnie 
mianem ziem. a nie powiatów. 
Ustalony w XVI w. podział administracYjny Prus Królew- 
skich przetrwał właściwie do końca przynależności tej prowincji 
do Rzeczypospolitej. W 1637 r. IPrzyłączono do województwa po- 
morskiego okręg lęborsko-bytowski, znajdujący się wcześniej w 
rękach książąt zachodniopomorskich. Na mocy konstytucji z 
1641 r. utworzono z tego terytorium kolejny powiat z osobnym 
sądem ziemskim ". Już jednakże w 1657 r., na mocy traktatów 
welawsko-bydgoskich, powiat ten przeszedł pod panowanie bran- 
denburskie. 
W latach 1764--1767, w związku z postulatami ograniczenia 
liczby posłów z Prus Królewskich w sejmie, podjęto próby zre- 
formowania dotychczasowego podziału administracyjnego 'Pro- 


l> Ziemia michałowska stanowiła przed XIII w. część Mazowsza, 
a okręgi brodnicki 'i bratiański wchodziły w skład tzw. ziemi lubawskiej 
- w czasach pruskich wchodzącej w skład Pomezanii. pot-em należącej 
do książąt aobrzyńskich, a następnie podzielonej między biskupa i k8!Pi- 
tułę chełmińską oraz Zakon. 
, MRPS IV, nr 18536. 
:10 S. A c h r e m c z y k, Reprezentac;a stanowa PTUS Królewskich to 
latach 1696-1772, Olsztyn 1981, s. 148-152; Dygdala, Zycie, 5. 121, 137, 
150.
		

/Licencje_047_04_012_0001.djvu

			10 


WStęp 


wincji. Szlachta pruska, nie chcąc dopuścić do umniejszenia swej 
roli w sejmie, a starając się zarazem wypełnić postanowienia 
konstytucji sejmu z marca 1764 r., zaczęła wybierać posłów z 
nowo tworzonych powiatów, które jednak nie zmieniły podziału 
administracyjno-sądowego Prus Królewskich. Służyły jedynie ja- 
ko swego rO'dzaju okręgi wyborcze. Już w 1764 r. województwo 
chełmińskie zostało podzielone na 7 takich powiatów (chełmiń- 
ski, toruński, grudziądzki, radzyński, kowalewski, brodnicki i 
nowomiejski), a malborskie na 4 powiaty (sztumski, dzierzgoń- 
ski, elbląski i malborski). Na skutek nalegań szlachty wojewódz- 
twa pomorskiego z 1766 r. zwiększono również Hczbę powiatów 
w tym województwie do 10 (utworzono powiat skarszewski i koś- 
cierski), a w 1767 r. dodano dwa kolejne powiaty w wojewódz- 
twie chełmińskim (golubski i łasiński). Ten podział auministra- 
cyjny nie wszedł jednak ostatecznie w życie, nigdy nie okreś- 
lono granic nowych powiatów. Na przeszkodzie ostatecznego zre- 
alizowania tej reformy stanęły: wybuch konfederacji barskiej 
i I rozbiór Rzeczypospolitej H. 
Aby uwzględnić całą specyfikę podziału administracyjnego 
Prus Królewskich w XV-XVIII w., dodać należy, że osobne 
jednostki administracyjne stanowiły dobra biskupów wanniń- 
skich i chełmińskich oraz posiadłości ziemskie trzech wielkich 
miast pruskich: Elbląga, Gdańska i Torunia. Terytoria te nie 
podlegały kompetencjom organów samorządu szlacheckiego i stąd 
funkcjonujące tam urzędy (nawet sprawowane przez szlachtę, 
jak to miało miejsce na Warmii) nie zostały uwzględnione w ni- 
niejszym opracowaniu. 


2. GENEZA I ROZWOJ PRUSKIEJ nlERARCHII URZĘDNICZEJ 


Jak już wspomniano, p
"eszczepienie na teren Prus Królew- 
skich polskich wzorów administracyjnych w 1454 r., w połącze- 
niu z żywymi i pie
ęgnowanymi tradycjami ustrojowymi z okre- 
su krzyżackiego, doprowadziło do wykształcenia się w tej pro- 
wincji swoistej, odbiegającej od istniejących w innych częściach 


11 VL IV, col. 13.
		

/Licencje_047_04_013_0001.djvu

			Wą!ęp 


Ił 


kraju, hierarchii urzędniczej. Jej rozwój, ze względu właśnie na 
tę specyfikę, omówiony zostanie według urzędów, czy też grup 
blisko ze sobą związanych urzędów. 
G u b e r n a t o r. Pierwszym urzędem ziemskim utworzonym 
w Prusach zaraz po akcie inkorporacji było gubernatorstwo pru- 
skie. Gubernator był w czasie trwania wojny trzynastoletniej 
{1454-1466) reprezentantem stanów wobec króla i przywódcą 
Związku Pruskiego, zwoływał w imieniu króla zjazdy stanów 
i Rady Pruskiej, a nawet mógł nadawać dobra królewskie ". Tak 
rozległe kompetencje gubernatora dawały mu w zasadzie upraw- 
nienia regenta. 
W związku z dążeniem króla do ściślejszego zespolenia Prus 
z Koroną, wkrótce po zakończeniu wojny trzynastoletniej, w 
1467 r., urząd gubernatora został zniesiony. Próbowano go za- 
stąpić urzędem starosty generalnego na wzór koronny ". Jed- 
nakże stany Prus Królewskich oraz były gubernator &ibor Ba- 
żyński nie uznali tej decyzji królewskiej, a ten ostatni do śmier- 
ci używał dawnego tytułu. W 1480 r. mimo nalegań stanów król 
nie przywrócił urzędu gubernatora, a syna Scibora - Mikołaja 
Bażyńskiego - obdarzył urzędem wojewody malborskiego i na- 
miestnika królewskiego (Anwalde) w Prusach, który miał na po- 
lecenie króla, czy też na wniosek stanów zwoływać zjazdy sta- 
nów. Jego władzy nie podlegali jednakże starostowie, -nie posia- 
lcIal też uprawnień sądzenia szlachty Ił. Już w 1485 r. Mikołaj 
Bażyński, na skutek opozycji w stosunku do polityki królewskiej 
w Prusach, zrezygnował z funkcji namiestnika ". 
Na przełomie XV i XVI w. próbowano ponownie doprowa- 
dzić do utworzenia urzędu starosty generalnego w Prusach Kró- 
lewskich. Urzędem tym król chciał obdarzyć tenutariusza naj- 
bogatszej z pruskich królewszczyzn - starostę malborskiego, 
który już w drugiej połowie XV w. sprawował z ramienia kró- 
lewskiego nadzór nad innymi starostami pruskimi, był głównym 


12 K. Gór ski. Ewolucja urzedu Qubernatora w krajach nadbałtyc- 
kich, "Sprawozdania TNT'.. t. 7: 1953, Toruń /1956, s. 84-85; Historia 
Pomorza, t. II, cz. l, pod red. G. Labudy, Poznań 1976, .. 45-47. 
11 K. G6rski, Ewolucja.... s. 85. 
11 Ib. 
11 Ib.
		

/Licencje_047_04_014_0001.djvu

			12 


Wstęp 


ł 


wyrazicielem polityki królewskiej w prowincji lO. Do realizacji 
tego projektu ostatecznie nie doszło i idea starostwa generalnego 
w Prusach Królewskich upadła bezpowrotnie. Funkcje politycz- 
ne gubernatora przejęła Ra	
			

/Licencje_047_04_015_0001.djvu

			Wsltęp 


13 


nitarzy często pomijano ich tytuły. Na fakt dalszego sprawowa- 
nia przez Bażyńskiego urzędu wojewody królewieckiego po 
1455 r. może wreszcie wskazywać inna możliwa interpretacja 
używanego przez niego tytułu wojewody de.. Niede.. Lande, 
czyli "dolnopruskiego" (królewieckiego). Tak więc faktyczna lik- 
widacja województwa królewieckiego nastąpić mogła dopiero w 
14,67 r., kiedy to po przeniesieniu Machwicza na województwo 
pomorskie Ścibor Bażyński mianowany został wojewodą mal- 
borskim vel elbląskim. Odtąd mamy do czynienia w Prusach 
Królewskich z trzema urzędami wojewodzińskimi: chełmińskim, 
małborskim i pomorskim. 
Wojewodowie pruscy posiadali znacznie rozleglejsze kompe- 
tencje aniżeli analogiczni urzędnicy w Koronie. Obok funkcji 
przywódcy pospolitego ruszenia w podległym województwie oraz 
ważnej roli w samorządzie szlacheckim (zasiadanie w Radzie 
Pruskiej, a następnie izbie wyższej sejmiku generalnego oraz 
w senacie Rzecz}\pospolitej, przewodniczenie obradom sądów 
ziemskich i zwoływanie sejmików szlacheckich) wojewodowie pru- 
scy przejęli po komturach krzyżackich sądownictwo karne nad 
szlachtą, a więc uzyskali prerogatywy starostów grodowych w 
Koronie 20. 
Wykonywanie owych uprawnień przez wojewodów było jed- 
nak w XV-XVI w. poważnie utrudnione przez brak stałych sie- 
dzib i niemożność zorganizowania nieustannie działających kan- 
celarii grodzkich. Dopiero na skutek nacisków szlachty, dążącej 
do wprowadzenia sądów grodzkich w Prusach Królewskich na 
wzór koronny, doszło do uchwalenia przez sejm w 1611 r. kon- 
stytucji wyznaczającej stałe siedziby wojewodom i nakazującej 
im zorganizowanie i utrzymanie kancelarii grodzkich z dochodów 
przydzielonych w tym celu starostw". Z powodu trudności z 
przejęciem wyznaczonych grodów z rąk dotychczasowych tenu- 
tariuszy organizacja sądownictwa grodzkiego w Prusach prze- 
ciągnęła się jeszcze o kilkanaście lat. Gród w Kowalewie dla 
województwa chełmińskiego zorganizowano ostatecznie w 1626 r., 


2(1 M. B fi. r, Die Beh6rdenverfassung in Westpreussen seit der Orden..s- 
zeit
 Danzig 1912, s. 35, 40-41. 
21 VL III, col. 29.
		

/Licencje_047_04_016_0001.djvu

			-' 


14 


WStęp 


gród w Dzierzgoniu dla województwa malborskiego w 1633 r., 
a gród w Skarszewach dla województwa pomorskiego w 1630 r." 
To dodatkowe uposażenie wojewodów w przypisane do gro- 
dów starostwa ugruntowało i tak już wysoką rangę urzędu w 
prowincji. Powodowało to szczególną dbałość szlachty pruskiej, 
a przede wszystkim jej warstwy najbogabszej, o zapewnienie 
wyłączności sprawowania urzędów wojewodów dla indygenów, 
czyli osób uznawanych za krajowców w Prusach Królewskich ". 
Zdarzające się często, szczególnie w XVIII w., nominacje osób 
spoza Prus Królewskich na województwo pomorskie powodowa- 
ły opozycję części "zlachty pruskiej i próby przeciwdziałania 
objęciu urzędu przez ni,eindygenę ". 
K a s z t e l a n o w i e. Kolejnymi urzędami, które pojawiły się 
w Prusach Królewskich po przyłączeniu do Rzeczypospolitej by- 
ły kasztelanie. Pierwszy kasztelan - chełmiński - pojawił się 
w żródłach w 1466 r. Dalsze dwie kasztelanie: elbląska i gdań- 
ska, utworzone zostały w 1467 r. Ka"ztelanowie pruscy nie po_ 
siadali zbyt rozległych kompetencji. Podobnie jak w Koranie 
zastępowali wojewodów w dowodzeniu pospolitym ruszeniem. 
Urząd ten pozwalał na wejście do Rady Pruskiej (od 1526 r. do 
izby wyższej sejmiku generalnego) oraz w skład senatu Rzeczy- 
pospolitej ". 
Godny odnotowania jest fakt nazw kasztelanii: w województ- 
wach malborskim i pomorskim wzięły one początek nie od nazw 
województw (pomorskie, malborskie), ale od głównych miast w 
tych województwach (Gdańsk, Elbląg), chociaż kasztelania gdań- 
ska jeszcze w początku XVI w. określana była wymiennie jako 
"pomorska" 26. 
P o d k o m o r z o w i e. W 1467 r. król mianował trzech pod- 
komorzych dla ziem pruskich. Nazwy tych urzędów nie odpowia- 


22 J. Bielecka. op. cit., s. 159. 
21 S. Achremczyk, op. cit., s. 83---87. 
24, Szczególnie nasiloną opozycję wywołała nominacja na wojewodę 
pomorskiego nieindygeny Pawła Mostowskiego w 1758 r. - zob. Dygdała, 
Zycie, S. 57-80. 
fi M. B a r. op. cit., s. 36. 
26 ASPK IV. cz. 1, s. 90 - Mikołaj Szpat otrzymuje kasztelanię "po- 
morską"
		

/Licencje_047_04_017_0001.djvu

			WStęp 


dały jednak podziałowi na województwa. Jan Bażyński otrzymał 
podkomorstwo pruskie (!), Jerzy Dąbrowski - człuchowskie, 
a Rojko ze Smoląga - gdańskie. Wynika stąd, że podkomorstwo 
pruskie było urzędem bardziej "uniwersalnym", obejmującym 
prawdopodobnie swym zasięgi€m dwa ówczesne województwa: 
chełmińskie i malborskie, leżące po prawej, "pruskiej", stronie 
Wisły. Dwa kolejne podkomorstwa wzięły nazwy od miast po- 
łożonych w województwie pomorskim - Gdańska i Człuchowa. 
Trudno wywnioskować z tego jednego przekazu źródłowego, 
dlaczego nazwę podkomorstwa urobiono właśnie od Człuchowa, 
a nie np. od Swiecia, które dało nazwę innemu urzędowi w po- 
łudniowej części województwa pomorskiego - chorąstwu - i po- 
siadało znacznie starszą metrykę ośrodka odrębnej dzielnicy z 
czasów książąt pomorskich. Dwa podkomorstwa w województwie 
pomorskim nie utrzymały się jednak długo (gdańskie do ok. 
1480 r., człuchowskie do ok. 1485 r.). Już w 1485 r. pojawił się 
podkomorzy pcmorski - odtąd jedyny w tym województwie. 
Nie utrzymało się również podkomorstwo pruskie, na miejsce 
którego po 1480 r. utworzono, zgodnie z podziałem administra- 
cyjnym, podkcmorstwa: chełmińskie i malborskie. Odtąd, aż do 
końca XVIII w., istniały w Prusach Królewskich trzy podkomor- 
stwa, analogicznie do podziału na województwa. 
Podkomorzowie pruscy, w przeciwieństwie do takich urzęd- 
ników w Koronie, nie posiadali uprawnień sądowych. Rozsądza- 
nie spraw granicznych, które w Koronie należało do kompetencji 
specjalnych sądów podkomorskich, w Prusach Królewskich bar- 
dzo wcześnie zostało włączone do uprawnień sądów ziemskich. 
Ostatecznie konstytucja z 1601 r. zabroniła podkomorzym rozsą- 
dzania spraw granicznych szlachty". Podkomorstwa w Prusach 
Królewskich były więc w zasadzie urzędami honorowymi, dawa- 
ły prawo do zasiadania w izbie wyższej sejmiku generalnego 
pruskiego (do 1526 r. w Radzie Pruskiej). W parlamencie Rze- 
czypospolitej podkomorzowie pruscy nie uzyskali jednak statusu 
senatorów. 
P o d s kar b i o w i e. Urząd podskarbiego pruskiego utworzo- 
ny został w 1506 r. na mocy zapisu w ordynacji pruskiej z tego 


" VL II, coł- 1507. 


l 


15 


.,
		

/Licencje_047_04_018_0001.djvu

			16 


Wllllęp 


roku ". Wywodził się on z wcześniej istniejących przy starostwie 
malborskim urzędów: szafarza i skarbnika. Połączenie ich na po- 
czątku XVI w. w jednym ręku spowodowało wzrost znaczenia 
urzędu w prowincji i - wkrótce - nadanie mu ogólnoprowin- 
cjonalnego charakteru n. 
Po nieudanych próbach utworzenia w Prusach Królewskich 
urzędu starosty generalnego, król scedował na podskarbich prus- 
kich rolę głównych rzeczników swej polityki w prowincji. Do 
podstawowych obowiązków podskarbiego należało zbieranie czyn- 
szów i dochodów z królewszczyzn, skarbowy nadzór nad dobra- 
mi królewskimi w Prusach oraz administrowanie skarbem prus- 
kim 10. Podskarbi pruski, w przeciwieństwie do analogicznego 
urzędnika w Koronie, nie zarządzał cłami, miał też niewielki. 
wplyw na sprawy mennicze ". Z czasem urzędnik ten stal się poś- 
rednikiem w przejmowaniu czynszów należnych królowi od wiel- 
kich miast, posiadal nadzór nad dobrami stołowymi króla (przez 
długi czas podskarbiowie byli równoClZeśnie ekonomami malbor- 
skimi) oraz portoriami gdańską i elbląską p. Podskarbi otrzy- 
mywał za pelnienie urzędu wysoką pensję roczną - 4000 zł 
- wyplacaną z dochodów ekonomii malborskiej. 
Początkowo podskarbiowie rozliczali się z prowadzenia skar- 
bu jedynie przed królem. Od XVII w. wprowadzonQ obyczaj skła- 
dania sprawozdań z prowadzenia finansów prowincji na każdym 
sejmiku generalnym. Szlachta kwitowala podskarbich osobnymi 
laudami ". 
Urząd podskarbiego pruskiego zaczął tracić na znaczeniu w 
XVIII w. Już w 1710 r. nadzór nad dobrami królewskimi prze- 
szedl na kamerę królewską, przestano też wyplacać podskarbie- 
mu roczną pensję z ekonomii malborskiej". Do kolejnego ograni- 
czenia kompetencji omawianego urzędu doszło w 1717 r., kiedy 


!II ASPK IV, cz. 2, s. 299. 
21 K. G 6 r s k i, Starostowie malbOTsCJI..". s. 176. 
10 Deresiewicz, S. 13. 
11 Ib., s. 15. 
II S. Achremczyk, op. cit., s. 79. 
.. Inwentarz aktów sejmikowych Prus Królewskich (1600-1764), wyd. 
K. Górski. Fontes 34, Toruń 1950, nr 3534 i n. 
Ił s. Achremczy
 op. cit., s. 80.
		

/Licencje_047_04_019_0001.djvu

			r 


Wstęp 


17 


to skarb pruski pozbawiono wpływów z większości ściąganych 
podatków. Odtąd podskarbi stał się w zasadzie urzędnikiem ho- 
norowym, chociaż szlachta aż do końca przynależności Prus 
Królewskich do Rzeczypospolitej domagała się przywrócenia pod- 
skarbiemu dawnych uprawnień i rocznej pensji ". 
Podskarbiowie z racji sprawowanego urzędu nie wchodzili do 
hierarchii urzędników ziemskich w Prusach. Do 1746 r. urząd ten 
jednak sprawowano zazwyczaj łącznie z jednym z wyższych 
urzędów ziemskich (województwem, kasztelanią lub podkomor- 
stwem). Dopiero w 1766 r., dla podkreślenia niejako wcześniej- 
szej rangi urzędu, podskarbiemu przyznano miejsce w izbie wyż- 
szej generału ". 
Czynności manipulacyjne, związane z administrowaniem 
skarbem pruskim, spełniał pisarz skarbowy ziem pruskich. Pi- 
sarza mianował podskarbi. Pisarz ten miał za zadanie prowadze- 
nie ksiąg rachunkowych skarbu pruskiego, z czego był "kwitowa- 
ny" na sejmikach generalnych, zastępował też podskarbiego w 
czasie choroby". 
Początkowo, przynajmniej do końca XVI w., funkcje pisarzy 
skaroowych pełnili prawdopodobnie pisarze grodu malborskiego. 
Osobny pisarz skarbowy pojawił się w źródłach dopiero w 1645 
r., chociaż wyodrębnienie tego urzędu mogło nastąpić nieco 
wcześniej. Pisarze skarbowi sprawowali często równolegle niź- 
sze urzędy ziemskie (pisarzy ziemskich, ławników). 
C h o r ą ź o w i e. Chorąstwa w hierarchii ziemskiej Prus 
Królewskich były najwyźszymi urzędami o rodzimej, pruskiej 
(czy lepiej krzyżackiej) genezie. Urząd ten powstał prawdopo- 
dobnie w końcu XIV w. Chorążowie pojawili się w poszczegól- 
nych komturstwach jako dowódcy okolicznego rycerstwa, dzier- 
żący podczas wypraw wojennych chorągiew komturstwa ". Tylko 
w ziemi chełmińskiej, podobnie jak w wypadku urzędów sądo- 
wych, istniał jeden urząd chorążego mimo podziału na liczne kom- 
turstwa i wójtostwa. W pierwszej połowie XV w. kolejni chorą- 


115 Ib. 
It Ib., s. 81. 
87 Deresiewicz. 8. 21. 
II M. B i s kup. Jan CeDenberg - wspóltwórca Związku Pruskiego 
(ok. 13<
1456), Zap. His!., t. XV, z. l, s. 84. 
II 
UŃędnlcy pruBCy
		

/Licencje_047_04_020_0001.djvu

			18 


Wstęp 


żowie chełmińscy byli przywódcami bardzo aktywnego politycznie 
rycerstwa tej ziemi i z tej racji brali nawet udział, jako jedyni 
reprezentanci rycerstwa świeckiego, w rokowaniach pokojowych 
Zakonu z Polską, byli gwarantami zawieranych w tym półwie- 
czu rozejmów i pokojów". 
Po 1454 r. na skutek utworzenia w Prusach wyższych. urzę- 
dów ziemskich, zapożyczonych z Korony, chorąstwa straciły 
wcześniejsze znaczenie. Najwcześniej, bo już w 1459 r. pojawił 
się chorąży chełmiński Jan z Wichulca, niewątpliwie mianowany 
już po 1454 r. Potem jednak, aż do lat siedemdziesiątych XV w., 
chorążowie nikną ze żródeł. Szczególnie 'zastanawiające jest po- 
minięcie tych urzędników przy nominacjach królewskich na urzę- 
dy pruskie z 1467 i 1468 r. Fakt ten sugeruje, że chorąstwa z')- 
stały obsadzone dopiero po 1468 r., a przed 1472 r., kiedy to 
pojawiają się w żródłach chorążowie: malborski i tczewski (gdań- 
ski). Kolejne chorąstwa, chełmińskie i świeckie, były obsadzone 
już w 1476 r. Podobnie jak w wypadku podkomorzych, tak rów- 
nież i wśród chorążych spotykamy dwóch urzędników tej rangi 
w województwie pomorskim (chorąstwo tczewskie i świeckie). 
Urzędy te zanikają na początku XVI w., ustępując miejsca 
wspólnemu dla całego województwa chorąstwu pomoi'skiemu. 
Około 1695 r. utworzono jeszcze jeden urząd tej rangi - 
chorąstwo michałowskie. Określanie tego niewielkiego skrawka 
województwa chełmińskiego mianem ziemi leżało zapewne u ge- 
nezy utworzenia nowej godności. Pewnych analogii można do- 
szukiwać się w ziemi wschowskiej, która przed 1670 r. posiada- 
ła niepełną hierarchię urzędów ziemskich, a od tego roku na mo- 
cy konstytucji sejmowej wprowadzono tu inne, niższe urz,dy 
ziemskie ". Podobnie postąpiono zapewne w stosunku do ziemi 
michałowskiej. Ze względu na skromniejszą hierarchię urzędów 
pruskich uzupełniając hierarchię michałowską utworzono jedynie 
chorąstwo. 
Niższe urzędy ziemskie. Po 1466 r. próbowano 
"przeszczepić" do Prus Królewskich inne, niższe urzędy ziemskie 


39 Ib., s 85. 
łO Urzędnicy wielkopolscy XVI-XVIII w' p opr. A. Bieniaszewski. 
..Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII w. Spisy". t. I. z. 2. 
Wrocław 1987. s. 9.
		

/Licencje_047_04_021_0001.djvu

			Wstęp 


19 


istniejące w Koronie. W 1469 r. odnotowano stolnika pruskiego, 
w 1474 r. - cześnika, a w 1472 r. - miecznika. Urzędy te po- 
siadały prawdopodobnie charakter uniwersalny - były tworzo- 
ne dla calej prowincji i określane jako ."pruskie". W jednym 
tylko wypadku Jan Bajerski określony w 1476 r. jako miecznik 
pruski w 1472 r. wymieniony został jako miecznik pomorski (?). 
P{Jnieważ zachowało się zbyt malo wzmianek o urzędnikach tej 
rangi, trudno ostatecznie rozstrzygnąć, czy stworzono w Prusach 
odrębne urzędy dla każdego województwa. Dosyć na tym, że 
większość tego typu urzędów zanikła jeszcze w drugiej polowie 
XV w., tak że w projekcie ordynacji dla Prus Królewskich z 
1506 r. wymieniony został, {Jbok innych urzędników, jedynie 
miecznik pruski ("der gemeyne swertthregere der lande Preu- 
sen") ". Urząd ten przetrwał do końca przynależności Prus Kró- 
lewskich do Rzeczypospolitej, z tym że w latach 1538-1580 z 
nie znanych bliżej przyczyn był określany jako miecznikostwo 
chełm:ńskie, a nie (tak jak to miało miejsce wcześniej i później) 
miecznikostwo ziem pruskich. 
Z drugiej połowy XVII w. pochodzą informacje o nominacjach 
na niższe urzędy ziemskie pruskie, zapisane w sigillatach (po- 
jawili się wówczas podczaszowie, podstolowie i cześnicy cheł- 
mińscy, stoln'k pomorski) ". Nominacje na te urzędy otrzymy- 
wały osoby pochodzące spoza Prus. Pojedyncze wzmianki o ko- 
lejnych n{Jminacjach na tego typu urzędy zapisano w księgach 
sigillat z XVIII w." Brak związku tych urzędników z woje-- 


41 ASPK IV, cz. 2, s. 298 -299. 
42 Z kancelarii królews'.:"iej wyszły nominacje: na stolnika -chelmiń- 
skiego dla Szymona DzwonowSIkiego z 16 V 1662 r. (Sig. 5, k. 84), na 
podczaszego chełmińskiego dla Andrzeja Pruszkowskiego z 16 V 1662 r. 
(Sig. 5, k. 84 - post mortem Walentego WągUkowskiego), na podstolego 
chełmińskiego dla Stanisława Morsztyna z 19 V 1668 r. (Sig. lO, s. 196 
- post mortem Seweryna Przewoskiego) i dla Stefana Stockiego z 18 
X 1688 r. (Si.g. 14, k. 143 - po przejśc:u Romiszowskiego na burgrabie_ 
go krakowskiego), na cześnika chełmińskiego dla Wojciecha Mę<..'!ńskie- 
go z 8 IV 1676 (APKrak6w. Akta grodzkie bieckie 199. k. 528-529). na 
stolnika pomorskiego dla Andrzeja 2alskiego z 9 XII 1670 r. (Sig. 11, 
I<. 230). 
43 Kolejne nominacje na tego typu urzędy wydano w XVIII w. _ na 
stolnikostwo chełmińskie: dla Aleksandra Dunina-Rzuchowskiego po awan- 
sie Stefana Lubrańskiego na chorąstwo warszawskie _ 2 IX 1702 (Sig. 


..
		

/Licencje_047_04_022_0001.djvu

			20 


W8tęp 


wództwami, od których brano nazwy urzędów, oraz rzadkość no- 
minacji wskazują jednak, że nie można ich wiązać z hierarchią 
pruską. Były to zapewne urzędy tytularne, tworzone często przez 
samych użytkowników - szlachtę, rzadziej (może na zasadzie 
akceptacji wcześniejszych wzorów) przez kancelarię królewską. 
Zjawisko to należy traktować jako przejaw szerzącej się od po- 
łowy XVII w. wśród szlachty tytułomanii, której przejawem by- 
ło właśnie przywłaszczanie sobie urzędów nie istniejących lub 
takich, których nazwy urobione zostały od ziem położonych bar- 
dzo daleko od miejsca zamieszkania rzekomego urzędnika. Od 
końca XVII w. urzędy tego typu pojawiły się również w Pru- 
sach Królewskich. Używano tu tytułów pamawskich, dorpackich, 
wendeńskich, bracławskich, a nawet (co jest pewnym ewene- 
mentem ze względu na bliskość ziemi dobrzyńskiej) dobrzyń- 
skich. Nie miały te godności nic wspólnego z oficjalnymi hierar- 
chiami urzędniczymi tych ziem, chociaż nominacje na nie róW- 
nież wychodziły często z kancelarii królewskiej ". 
Kwestia uzupełniania hierarchii urzędniczej Prus Królewskich 


15, k. 220), dla N. Wyrzykowskiego po śmierci Kazimierza Drozdowskie- 
go _ 21 X 1748 (Sig. 28, k. 96); na podczaszostwo chelmińskie: dla Fran- 
ciszka Micowskiego po śmierci N. Cząpskiego - 28 XII 1720 (Sig. 19, k 
336); na podstolstwo chełmińskie: -dla Fabiana Franciszka Wilgi po śmier- 
ci Marka Minora - 27 X 1709 (Sig. 17, 'k. 16; rezy,gnował Wilga z tego 
urzędu 3 II 1717 - Sig. °19, k. 36) j dla Ludwika Drohojewskiego rów- 
niez po śmierci M. Minora - 20 II 1713 (Silg. 18, Ik. 31); na łowczosŁwo 
chełmińskie dla Wincentego Bąkowskiego po śmierci Marcina Monaster- 
skiego - 28 Xl 1748 (Sig. '27, s. 115); na stolnikostwo malborskie dla Woj- 
ciecha Jakubowskiego po śmierci N. Sobiewskiego - 11 ViII 1747 (Sig. 
27, s. 77); na podczaszostwo malborskie dla Feliksa Romera po 
mierci 
Seweryna Ar-ciszewskiego - 17 IV 1726 (Sig. '21, k. 75); na podczaszostwo 
pomorskie dla Michała Jakubow.skiego !po 
mierci Jana Baozewskiego - 
11 VII 1748 (Sig. 27, s. 77); na podstolstwo pomorskie dla Karola Laszow- 
skiego po śmierci Franciszka Koźmińskiego - 3 IX 1702 (Sig. 15, k. 221); 
na miecznikostwo pomorskie dla Franciszka Dembowskiego po rezygna- 
cji Józefa Kirnowskiego - 20 XI 1744 (Sig. 26, tk. ,178) i Jana H
deina 
po śmierci N. Markowskiego - 5 I 1745 '(Sig. 26, k. 189v); na wojstwo 

hełmińskie dla Stanisława Plichty po śmierci Mikołaja Gniewosza - 
24 V 1699 (Sig. 15, k. 54). 
44 Dla przykładu nominację na "samozwańczy" urząd miecznika do- 
brzyńskiego otr.zyma.ł 19 XI 1718 r. Igna-cy Piwnicki po awansie Bajer- 
skiego na sęstwo mi.chałowskie (Sig. 19. s. 180).
		

/Licencje_047_04_023_0001.djvu

			W
tęp 


21 


innymi, niższymi urzędami ziemskimi kilkakrotnie podejmowana 
była w czasie obrad sejmików generalnych. W 1669 r. szlachta 
pruska uchwaliła specjalne laudum, w którym domagała się od 
króla zachowania dawnych praw i nietworzenia nowych urzę- 
dów ziemskich ". Jak widać z tego przykładu, ograniczony cha- 
rakter hierarchii urzędniczej traktowano jako jeden z przeja- 
wów odrębności ustrojowej Prus Królewskich. 
Problem zmian w hierarchii urzędniczej Prus Królewskich 
powrócił na obrady generałów pruskich w 1764 r. Tym razem 
szlachta domagała się wprowadzenia w prowincji pełnej hie- 
rarchii urzędów ziemskich, analogicznie do występujących w Ko- 
ronie ". Ostatecznie jednak postulatów tych nie zrealizowano, za- 
pewne ze względu na I rozbiór Rzeczypospolitej. 
Urzędn icy sądów zi emski ch. Odmienna niż w Ko- 
ronie była geneza urzędów sądowych w Prusach Królewskich. 
Nie wywodziły się one z polskiej instytucji sądu wiecowego, mi- 
mo iż takie działały na Pomorzu Gdańskim przed 1309 r. Sądy 
ziemskie w Prusach Królewskich początek swój wzięły od sądów 
miejskich prawa chełmińskiego ". Genezę sądów ziemskich 
w państwie krzyżackim wyjaśnia w pewien sposób tradycja, ży- 
wa jeszcze w latach trzydziestych XV w. wśród rycerstwa cheł- 
mińskiego. Otóż w czasie najazdu Prusów rycerze, pielgrzymi 
i mieszczanie przybywali, według tej tradycji, w warownych 
obozach i podlegali tym samym sądom. Rycerze, którzy osiedli- 
li się potem na wsi, uznali Dbowiązujące ich wcześniej prawD za 
podstawę do utworzenia ławniczego 	
			

/Licencje_047_04_024_0001.djvu

			22 


Wstęp 


musiał się zetknąć z dokumentem jeszcze wczesmeJszym - 
z 1306 r." W latach następnych ławnicze sądy ziemskie, wzoro- 
wane na sądzie chełmińskim, utworzono w większości kom- 
turstw państwa zakonnego. Osobne sądy ziemskie funkcjonowaly 
w dobrach biskupów warmińskich i pomezańskich. Jedynie ry- 
cerstwo podległe biskupowi chełmińskiemu nie posiadało odrębne- 
go sądu i rozsądzało swoje sprawy we wspólnym dla całej ziemi 
chełmińskiej sądzie ziemskim, który zbierał się też w należącej 
do biskupa Chehnży". 
Sądy ziemskie w Prusach i w Koronie różniły się przede 
wszystkim składem kolegium orzekającego. W Prusach obok sę- 
dziego i pisarza kolegium to tworzyło w średniowieczu 12 sta- 
łych ławników (po 1466 r. liczbę ławników zmniejszono do 8) ", 
gdy w Koronie sąd obradował w składzie trzyosobowym (sędzia, 
podsędek i pisarz) w obecności asesorów wywodzących się spo- 
śród wyższych urzędników ziemskich i przybyłej na roczek 
szlachty. 
a) Sędziowie ziemscy. W czasie wojny trzynastoletniej na- 
stąpił prawdopodobnie regres w funkcjonowaniu sądów ziem- 
skich w Prusach. Ostatni sędziowie, którzy rozpoczęli urzędo- 
wanie jeszcze w czasach krzyżackich, zniknęli ze żródeł po 1459 
r." Po zakończeniu wojny rozpoczął się proces odtwarzania są- 
downictwa ziemskiego na terenach inkorporowanych do Polski. 
Już w 1468 r. król mianował 6 sędziów ziemskich: chełmińskiego, 
malborskiego, gdańskiego, tczewskiego, świeckiego i człuchow- 


liG Boniecki wymienił dwóch spośród odnotowanych w 1311 r. ław- 
ników: Konrada z Kitnowa li Tylona z Lisowa w 'i1306 r. (Bon. X, s. 106; 
XIV, s. 3801. 
11 F. G a u s eJ Geschichte der LandgeTichte des Ordenslanden Preus- 
sen, .,Altpreussische Forschungen", 3: 1926, s. 25--26: autor uznał, że w 
ziemi chełmińskiej działały dwa sądy ziemskie - osobny dla posiadłości 
ulIkonnych w Lisewie, osobny dla posiadłości biskupich w Chełmży. Na 
podstawie przytoczonego składu sądu z 1311 r., poświadczonego właśnie 
w Chełmży, można jednak uznać, że dla całej ziemi 'Chełmińskiej istniał 
jeden sąd zbierający się bądź w ChełInŻY. !bądź w Lisewie. 
12 K. Kamińska. Sądownictwo miasta TOTunia do polowy XVII w. 
na tle ustroju sądów niektórych miast Niemiec i Polski, Warszawa 1980, 
s. 53. 
II W 1459 r. ze źródel znika sljdzia chełmiński Szymon z GIa2iewa. 


j
		

/Licencje_047_04_025_0001.djvu

			Wstęp 


23 


skiego". W 1474 r. pojawił się pierwszy sędzia pucki (urząd ten 
wywodził się od wcześniejszego urzędu włodarza, który wchodził 
w skład sądu ziemskiego dla komturstwa gdańskiego "), w 1480 
r. - tucholski i w 1491 r. - mirachowski. Powstanie odrębnych 
sądów dla powiatów: puckiego i mirachowskiego, ograniczyło 
zdecydowanie zasięg działalności sądu ziemskiego gdańskiego. 
Z tego też zapewne powodu sąd ziemski gdański zlikwidowano 
po 1504 r., a podlegająca jego kompetencjom szlachta "sądziła 
się" odtąd wraz ze szlachtą powiatu tczewskiego i nowskiego w 
Starogardzie {siedziba sądu ziemskiego tczewskiego). 
Odtąd w województwie pomorskim istniało 6 urzędów sędzio- 
wskich dla 8 powiatów: człuchowski, mirachowski, pucki, świec- 
ki, tczewski (dla powiatów: tczewskiego, nowskiego i gdańskie- 
go) i tucholski. W 1641 r., po przyłączeniu do województwa po- 
morskiego lenna lęborsko-bytowskiego, utworzono kolejny sąd 
ziemski - lęborsko-bytowski. Funkcjonował on, mimo przejścia 
powiatu pod panowanie brandenburskie w 1657 r., aż do 1772 r." 
Województwo malborskie stanowiło w XV-XVIII w. jeden 
powiat sądowy i posiadało jeden sąd ziemski, którego roczki 
odbywały się w Sztumie. 
W województwie chełmińskim natomiast doszło w połowie 
XVI w. do utworzenia drugiego (obok istniejącego od 1468 r. 
chełmińskiego) sądu ziemskiego - michałowskiego ". 
Sędziowie należeli do grupy urzędników wybieranych przez 
szlachtę. Konstytucja dla Prus Królewskich z 1526 r. stanowiła, 
że sędziego mianował król spośród 4 kandydatów wybranych 
przez szlachtę na sejmiku elekcyjnym "'. 


&0& Długosz, t. XIV, s. 514. 
ss o wywodzeniu się urzędu sędziego puckiego od wcześniejszego 
urzędu włodarza świadczy wymienne stosowanie tych tytułów jeszcze na 
początku XVI w. Scibor ze Sławutowa wystąpił 30 VII 1503 r. jako .,fla- 
der pawtzker gebittes" (ASPK, t. IV. cz. 1. s. 93), a l I 1504 r. jako "pa- 
utczscher lantrichter" (ib., S. 111). 
.Ile A. K a m i ń s k a - L i n d e r s k a, Między Polską a Brandenburgią. 
Sprawa lenna lęboTsko-bytowskiego w drugiej polowie XVII W' J Wro- 
claw 1966, s. 26---27, 16
172. 
57 Por. s. 112 i n. 
18 J. B i e l e c k a. Organizac;a i dzialalno.ść sądów ziemskich w Pru- 
sach Królewskich od wieku XV do XVIII wlącznie, "Archeion", t. LXIII: 
1975, s. 152-153; S. Achremczyk, op. cit., s. 82.
		

/Licencje_047_04_026_0001.djvu

			I 


24 


Wstęp 


b) Lawnicy ziemscy. Elementem charakterystycznym sądów 
ziemskich w Prusach Królewskich było istnienie ławy ziemskiej 
- zespołu 8 ławników, którzy wraz z sędzią i pisarzem stanowi- 
li kolegium orzekające w sądzie ziemskim. 
W połowie XVI w. urzędników tych, zwanych dotąd ławni- 
kami ziemskimi (scabini terrestres, Landschoppen), określać za- 
częto coraz częściej mianem "asesorów sądu ziemskiego" bądź "są- 
dowymi ziemskimi" (assessores iudicii terrestri). W opracowaniu 
niniejszym używano stale określenia "ławnicy ziemscy", aby nie 
komplikować struktury spisów. 
Analiza spisów ławników z XVI-XVII w. (nie zachowały się 
źródła, które pozwoliłyby na odtworzenie pełnych wykazów ław- 
ników z drugiej połowy XV w. i pierwszej połowy XVI wo) wska- 
zuje, źe pełny, 8-osobowy skład ławy ziemskiej obowiązywał 
prawdopodobnie do końca XVII w. jedynie w trzech najwyżej 
lokowanych w hierarchii sądach ziemskich: chełmińskim, mal- 
borskim (od połowy XVII w.-?) i tczewskim. W pozostalych 
sądach ziemskich (powiatowych) nie odnotowano w tym czasie 
równoczesnego występowania więcej niż 6 ławników. Może to 
sugerować istnienie do końca XVII w O dwóch typów ław ziem- 
skich: pelnej (obejmującej .fi ławników) dla 3 sądów o charakte- 
rze "wojewódzkim" i niepełnej (obejmującej 6 ławników) dla 6 
sądów "powiatowych". Dopiero w XVIII w. we wszystkich są- 
dach ziemskich w Prusach Królewskich występowało już syste- 
matycznie po 8 ławników. 
Kolejną osobliwością, jeśli chodzj o sklad law ziemskich, by- 
lo występowanie w lawie sądu chełmińskiego dwóch przedstawi- 
cieli rady miejskiej z Torunia. Zwyczaj ten wywodzil się jeszcze 
z czasów przynależności do państwa zakonnego, kiedy wsklad 
ławy ziemskiej chełmińskiej wchodziło trzech rajców miejskich 
ze względu na posiadane przez Toruń i mieszczan dobra ziem- 
skie "o Od XVI w. w skład wspomnianej ławy wchodziło już tyl- 
ko dwóch rajców toruńskich, co zostało potwierdzone przywi- 
lejem Stefana Batorego z 1582 r. Po 1726 ro w skład ławy ziem- 
skiej wchodzili jedynie tacy katolicy, co w 1776 r. wywołało 
poważny konflikt między protestancką większością rady' .miej- 


I 


.. K. K a Im i ń ska. op. cito. s. 52-54, przyp. 165.
		

/Licencje_047_04_027_0001.djvu

			Wstęp 


25 


skiej Torunia a szlachtą ". Ponieważ rada nie chciała wytypo- 
wać ze swego grona kandydata na lawnika katolika, wolnego 
miejsca w lawie ziemskiej chełmińskiej nie obsadzono aż do 
1772 r. 
Lawnicy ziemscy byli wybierani przez szlachtę. Wybory te 
odbywały się najprawdopodobniej nie na specjalnie zwolywa- 
nych sejmikach elekcyjnych. ale podczas zwyklych roczków są- 
dowych. Wybór ławnika nie wymagał zatwierdzenia króla ". 
c) Pisarze ziemscy. Niejasne są początki urzędu pisarza ziem- 
skiego w Prusach. Wiadomo, że już w czasach krzyżackich wcho- 
dzi! on w skład sądu, ale bardzo rzadko był odnotowywany 
z imienia w żródłach. Wynikało to być może z niskiej rangi pi- 
sarza w sądzie. Podobne zjawisko obserwujemy po 1466 r. W pro- 
jekcie ordynacji z 1506 r. figuruje, obok innych urzędników ziem- 
skich, również pisarz ". Brak jednak, aż do 1585 r., wzmianek 
źródlowych o osobach pelniących ten urząd. Jedyna wzmianka 
o pisarzu ziemskim chelmińskim sprzed 1585 r., Piotrze Dentz- 
manie, zdaje się świadczyć o powierzaniu w XV i XVI w. tego 
urzędu mieszczanom (rodzina Dentzmanów znana byla w Gru- 
dziądzu) ". Być może funkcje pisarzy ziemskich pełnili czasowo 
pisarze miejscy z tych miast, gdzie odbywaly się roczki sądo- 
we (?). 
Dopiero w drugiej polowie XVI w., wraz ze wzrostem zna- 
czenia sądów ziemskich i zapoczątkowaniem prac nad nową re- 
dakcją prawa ziemskiego chełmińskiego (różniącego się od pra- 
wa miejskiego), pojawili się pisarze ziemscy wybierani spośród 
szlachty. W 1585 r. wymieniono po raz pierwszy pisarza ziem- 
skiego chełmińskiego, w 1594 r. - pomorskiego, a w 1608 r. - 
malborskiego. 
Utworzone zapewne również wtedy kancelarie ziemskie, na 
których czele stanęli pisarze, obejmowały swym zasięgiem cale 


110 BCzart. rkps 1111, s. 839-841 - .manifest szlachty chełmińskiej 
z 2 VI 1766 r. 
61 M. B a r, op. cit., s. 43. 
62 ASPK IV. cz. 2. s. 298-299. 
II' MRPS IV. nr -ID 255, 10256 - Piotr Deutzmann de Kamyen jest 
wymieniony jako notarius te.,.,.e8tris Culmensis oraz notarius palatinatus 
Culmensis.
		

/Licencje_047_04_028_0001.djvu

			26 


Wstęp 


województwa (w przeciwieństwie do sądów ziemskich o zasięgu 
powiatowym). Dlatego też pisarz ziemski chełmiński objeżdżał 
roczki sądowe chełmińskie (w Radzyniu, Grudziądzu i Toruniu) 
i michałowskie (w Brodn;cy i Nowym Mieście), a pisarz ziem- 
ski pomorski uczestniczył w roczkach sądowych tczewskich (w 
Starogardzie), świeckich (w Swieciu), tucholskich (w Tucholi), 
człuchowskich (w Chojnicach), mirachowskich (w Kościerzynie) 
i puckich (w Pucku) ". Jedynie pisarz ziemski malborski związa- 
ny był z jednym sądem ziemskim zbierającym się w Sztumie. 
Pisarze ziemscy pomorscy byli wybierani przez szlachtę na 
specjalnie zwoływanych w tym celu przez wojewodę sejmikach 
elekcyjnych .'. Pisarzy ziemskich chełmińskich i malborskich wy- 
bierano najprawdopodobniej na roczkach sądów ziemskich: cheł- 
mińskiego i malborskiego, gdyż brak informacji o zwoływaniu 
odrębnych sejmików elekcyjnych dla wyboru tych urzędników. 
Wybór pisarza w Prusach Królewskich nie wymagał zatwierdze- 
nia królewskiego, odmiennie niż w Koronie ". 
d) Regenci i wiceregenci ziemscy. W XVIII w., w związku 
z rozdzieleniem urzędu ziemskiego i urzędu grodzkiego, pojawi- 
li się nowi urzędnicy związani z funkcjonowaniem kancelarii 
i urzędu ziemskiego - regenci i wiceregenci ziemscy. Najwcześ- 
niej ich pojawienie się odnotowano w kancelarii ziemskiej po- 
morskiej (regent w 1714 r., wiceregent w 1725 r.). W wojewódz- 
twie chełmińskim i malborskim funkcje regentów i wiceregen- 
tów ziemskich znacznie dłużej łączone były z analogicznymi 
funkcjami grodzkimi. Odrębni regenci ziemscy pojawili się w 
kancelarii chełmińskiej w 1738 r., a w kancelarii malborskiej w 
1747 r. 
Ogółem w XVIII w. w Prusach Królewskich działało równo- 
cześnie 90 urzędników związanych z sądownictwem ziemskim: 
9 sędziów, 3 pisarzy, 72 ławników, 3 regentów i 3 wiceregentów. 
Urzędn icy sądów grod zki ch. W województwach 
pruskich istniała nieco odmienna niż w Koronie organizacja są- 


N M. B ił r, op. cit., s. 44. 
u S. Achremczyk, op. cit., s. 82. 
.. Tylko raz, zapewne omyłkowo. zostala wydana przez kancelarię 
królewską nominacja na pisal'lZa ziemskiego pomorskiego - por. nr 852 
w spisie.
		

/Licencje_047_04_029_0001.djvu

			Wrltęp 


27 


downictwa grodzkiego. Na czele sądów grodzkich stali wojewo- 
dowie. Do połowy XVII w. sądy grodzkie nie posiadały stałych 
siedzib, a do połowy XVI w. zapewne również i określonego per- 
sonelu urzędniczego. Wojewodowie rozsądzali prawdopodobnie 
sprawy kryminalne szlachty {)sobiście bądź przez czasowo dele- 
gowanych zastępców. Nie wykluczone, że w obowiązkach tych 
mogli w XV i XVI w. zastępować wojewodów kasztelanowie. 
W 15'57 r. na skutek nieobecności w Prusach ówczesnego wo- 
jewody pomorskiego mian{)wano dwóch zastępców do spraw są- 
dowych (jednego dla powiatów północnych, drugiego dla połud- 
niowej części województwa) do czasu powrotu wojewody". W 
1546 r. powołano wicewojewodów w województwie chełmińskim ". 
Tym razem powodem był podeszły wiek wojewody, który nie 
mógł wypełniać należycie swych obowiązków. Mianowano wów- 
czas dwóch wicewojewodów, z których pierwszy zastępować miał 
wojew{)dę w obowiązkach "politycznych" (stanowisko to spra- 
wowali kolejno senatorowie pruscy: Achacy Cema, Jerzy Kostka 
i Jer2Y Konopacki), a drugi w sprawach sądowych. 
Odtąd jeszcze kilka razy spotykamy w źródłach zastępców 
wojewodów, zwanych surogatorami. Zakres ich kompetencji nie 
jest znany. Trudno wywnioskować z lakonicznych zapisek, czy 
zastępowali oni wojewodów tylko w sprawach sądowych, czy 
również w innych ich obowiązkach. Pochodzenie dwóch znanych 
z nazwisk surogatorów wojewody pomorskiego z drugiej poło-- 
wy XVI w. ze znanych rodzin senatorskich w Prusach sugeru- 
je raczej szerszy zakres kompetencji tych urzędników. 
Do zorganizowania stale działających kancelarii grodzkich 
doszło w Prusach Królewskich w końcu XVI w. Wtedy pojawili 
się teź urzędnicy związani wyłącznie z funkcjonowaniem sądu 
i kancelarii grodzkiej. Łukasz Łążyński, zwany jeszcze w końcu 
XVI w. surogatorem lub sędzią surogatorem województwa cheł- 
mińskiego, od początku XVII w. określany jest już stale jako 
wicewojewoda (podwojewodzi) chełmiński. Wkrótce analogiczni 
urzędnicy wystąpili w województwach pomorskim (1614 r.) 
i malborskim (1609 r.). 


.7 MRPS IV t nr 8055, 8056. 
II Maercker, Thom, s. 45.
		

/Licencje_047_04_030_0001.djvu

			28 


Wstęp 


Wicewojewoda (podwojewodzi) działał w sądzie grodzkim ja- 
ko zastępca wojewody, rozstrzygał tylko sprawy cywilne oraz 
przyjmował wpisy transakcji wieczystych. W XVIII w. wicewo- 
jewodowie przewodniczyli też sądom, które rozstrzygały spra- 
wy karne szlachty, zastrzeżone wcześniej dla sądu samego wo- 
jewody". Wicewojewodowie byli mianowani przez wojewodów 
i mogli być pozbawieni urzędu w każdej chwili. Zazwyczaj spra- 
wowali swój urząd do końca kadencji wojewody, który ich po- 
wołał. 
Kancelarią grodzką kierował pisarz grodzki. Pierwsze wzmian- 
ki o tych urzędnikach pochodzą z początku XVII w. W woje- 
wództwie chełmińskim pisarz grodzki odnotowany został w 1604 
r., w województwie malborskim w 1633 r., a w województwie 
pomorskim w 1606 r. Zasady nominacji i czas pełnienia urzędu 
przez pisarza grodzkiego były identyczne jak w wypadku wo- 
jewody. 
Równocześnie prawie z pisarzami pojawili się w żródłach ko- 
lejni urzędnicy grodzcy - burgrabiowie (chełmińskie w 1605 r., 
malborski w 1648 r., pomorski w 1617 r.). 
W 1647 r. uchwalono konstytucję, na mocy której utworzo- 
no w Prusach Królewskich urzędy grodzkie na wzór istniejących 
na Mazowszu ". Pracami urzędu grodzkiego kierował regent, któ- 
ry zastępował też pisarza w pracach kancelarii grodzkiej. Regen- 
ci wzmiankowani są w żródłach wkrótce po 1647 r. Aż do począt- 
ku XVIII w., a w województwach chełmińskim i malborskim 
nawet dłużej, urzędnicy ci związani byli też z sądem ziemskim, 
o czym świadczy podwójna tytulatura regentów (regent ziemski 
i grodzki) w drugiej połowie XVII W. W tym też czasie otrzy- 
mali oni do pomocy zastępców - wiceregentów grodzkich. 


3. FUNKCJONARIUSZE PRUSKIEJ HIERARCHII URZĘDNICZEJ. 
WAKANSE 
Większość urzędów w Prusach Królewskich obsadzano sys- 
tematycznie, bez dłuższych przerw. Najwięcej było wakansów 
trwających do roku, spowodowanych zazwyczaj kłopotami z do- 


et J. B i e l e c k a, Organizacja i dzialalność sądów grodzkich..", .5. 
16I. 
70 VL IV, col. 124.
		

/Licencje_047_04_031_0001.djvu

			Wstęp 


29 


I 
ł 


borem odpowiednich kandydatów na urzędy bądż odkładaniem 
prz,ez władcę decyzji o nominacji. W wypadku urzędów sądo- 
wych przerwy takie były jeszcze częstsze, gdyż każdorazowy 
wakans na urzędzie sędziego wymagal zwołania sejmiku elekcyj- 
nego, gdzie wybierano kandydatów na urząd, a następnie za- 
twierdzenia jednego z nich przez króla. Dopiero po objęciu urzę- 
du przez sędzIego szlachta mogła przystąpić do wyboru pisarza 
i ławników. 
Jeśli chodzi o pruskie urzędy senatorskIe (wojewodowie, kasz- 
telanowie, podkomorzowie, podskarbiowie), wakanse trwające 
dłużej niż rok należały do rzadkości. Województwo malborskie 
nie było obsadzone w latach 1505(1)-1512 i 1694-1697, woje- 
wództwo pomorskie w latach 1504-1512 i 1724-1726, kaszte- 
lania chełmińska w latach 1498(1)-1503, 1569-1572 i 1675-1677, 
kasztelania elbląska w latach 1665-1667 i 1695-1698, podko- 
morstwo chełmińskie w latach 1654-1657, malborskie w latach 
1498-1503, 1655-16518. Nie byly to wakanse zbyt długotrwale 
wynikaly zazwyczaj z nieustabilizowanej sytuacji w kraju (zmia- 
na panującego, działania wojenne, konflikty króla ze szlachtą 
i wstrzymywanie nominacji na urzędy). W powyższej analizie 
brano pod uwagę jedynie wakanse pewne, potwierdzone datami 
skrajnymi. Nie uwzględniono nawet kilkuletnich przerw w ob- 
sadzie urzędów, wynikających z braku potwierdzeń żródłowych 
dla występujących w tych latach urzędników. Dla przykładu - 
nie udało się ustalić nazwisk osób sprawujących urząd miecz- 
nika ziem pruskich w latach po 1476-a. 1538, chociaż wiadomo, 
że urząd ten istnial na pewno i zapewne byl obsadzony w 1506 r. " 
Jedyny dłuższy wakans zaobserwowano na chorąstwie mal- 
borskim, które prawdopodobnie nie było obsadzone przez caly 
prawie XVI wiek w latach 1517-1580(1) i 1580(1)-1606. Z petycji 
szlachty z 1606 r., domagającej się przywrócenia tego urzędu, wy- 
nika, że przez dłuższy czas wakował 72. 
Inny charakter mialy wakanse na urzędach związanych z są- 
downictwem ziemskim. Szczególne nasilenie przerw w obsadzie 
tych urzędów miało miejsce w XVII i XVIII w. Było to związa- 
ne z upadkiem znaczenia sądownictwa ziemskiego i przejmo- 


71 ASPK IV. cz. 2, s. 298-299. 
72 InwentaTz.."t nr 2752.
		

/Licencje_047_04_032_0001.djvu

			30 


Wstęp 


waniem jego kompetencji przez sądy grodzkie oraz trudnościa- 
mi ze zwoływaniem sejmików elekcyjnych. W latach 1626 - 1633 
i 1652-1662 nie było obsadzone sęstwo malborskie, a w latach 
1650-1664 również pisarstwo malborskie. Wakanse te były spo- 
wodowane okupacją województwa przez wojska szwedzkie i zwią- 
zanym z tym zanikiem życia sejmikowego. W latach 1599(?)- 
-1609 wakowało również sęstwo puckie ", a w latach 1619(?)- 
J1630 sęstwo mirachowskie. Dodać należy, że wakanse na urzę- 
dach sędziowskich powodDwały też przerwy w obsadzaniu urzę- 
dów niższych (pisarzy i ławników). 
W końcu XVII w. nastąpił zupełny właściwie zastój w funk- 
cjonDwaniu sądów ziemskich w Prusach Królewskich. Sęstwo. 
chełmińskie wakowało w latach 1670/5-1689 i 1690-1710, człu- 
chowskie - 1700-1712, malborskie - 1684-1711, michałow- 
skie - 1685-1718, mirachowskie - 1697-1710, świeckie _ 
1685-1701, tczewskie - 1688-1710, tucholskie - 1700-1712. 
Wakowały również w tym czasie wszystkie pisarstwa: chełmiń- 
skie w latach 1079-1710, malborskie - 1690-1711, pomorskie 
- 1689-1710. Jedynym właściwie urzędem sądowym, który był 
w omawianym okresie obsadzony, było sęstwo puckie. Wynikało 
to jednak raczej z długDwieczności ówczesnE'go sędziego niż 
z większego znaczenia sądu dla okolicznej szlachty. 
Mimo odtworzenh hiE'rarchii urzędniczej sądów ziemskich 
w latach 1710-1718 wakanse na tych urzędach w XVIII w. były 
nadal częste. Sęstwo chełmińskie wakowało w latach 1716-1725 
i 1728-1738, malborskie - 1740-1744, michałowskie _ 1732- 
-1738, mirachowskie - 1730-1731, świeckie - 1734-1744. 
Długo nie było obsadzone również pisarstwo malborskie (1733- 
-1744). 
Po 1726 r. przestał funkcjonować sąd ziemski pucki. W tym 
roku bowiem szlachta powiatu puckiego wybr2ła jako kandyda- 
ta na sędziego Ernesta Krokowskiego - protestanta, który nie 
czekając na potwierdzenie królewskie zaczął używać tytułu. 
Tymczasem nominację na sędziego uzyskał katolik Stanisław Ja- 
siński, który zmarł w 1731 r. Wywołało to zapewne rozłam wśród 
szlachty puckiej i s;>owodowało zastój w funkcjonowaniu sądu. 
Krokow ski mimo braku zatwierdzenia królewskiego używa! tytu- 
71 Ib., nr 3517, 3518.
		

/Licencje_047_04_033_0001.djvu

			Wstęp 


31 


łu sędziego aż do 1772 r., co zarzucała mu szlachta na sejmiku 
wojewódzkim w 1738 r. " Rozkład sądu ziemskiego puckiego po- 
twierdza zupełny zanik ławników tego sądu po 1746 r. 
W XVIII w. wakowały często również urzędy związane z są- 
downictwem grodzkim. Urzędnicy ci mogli być mianowani przez 
wojewodów dopiero po objęciu przez tych ostatnich swoich urzę- 
dów. Aby do tego doszło, wojewoda po uzyskaniu nominacji kró- 
lewskiej musiał złożyć przysięgę na sejmiku generalnym, a nas- 
tępnie odbyć ingres na starostwo grodowe. Ponieważ w XVIII 
w. powoływano często na urzędy wojewodów nieindygenów, nie 
obejmowali oni urzędów, zadowalając się jedynie dochodami ze 
starostw grodowych. Na prze,szlmdzie systematycznego funkcjo- 
nowania sądów grodzkich w XVIII w. stał też zanik życia sej- 
mikowego (niedochodzenie lub zrywanie kolejnych sejmików ge- 
neralnych), ()() uniemożliwiało złożenie przysięgi przez kolejnych 
wojewodów. Grody w Prusach Królewskich w XVIII w. były 
zamkn:ęte w następujących latach: dzierzgoński w województ- 
wie malborskim - 1722-1727 i 1756-1767, skarszewski w wo- 
jewództwie pomorskim - 1724-1726 i 1737-1761 ". Długie 
przerwy w funkcjonowaniu sądów i urzędów grodzkich są czę- 
sto niewidoczne w spisach urzędników. Obowiązywał bowiem 
zwyczaj, że do momentu mianowania urzędników grodzkich przez 
nowego wojewodę poprzedni nadal używali swych tytułów. 
Do wyjątków należały w grupie omawianych urzędów tzw. 
podwójne nominacje. Jedynie chorąstwo malborskie kilkakrotnie 
było przedmiotem sporu. Szczególny zamęt, jeśli chodzi o obsa- 
dę tego urzędu, panował w latach 1660-1684. Już w 1660 r. 
nominację (czy też ekspektatywę) na ten urząd otrzymał Jan Ko- 
morski, mimo iż jego poprzednik żył i używał tytułu do 1662 r. 
Kolejną nominacją na chorąstwo otrzymał w 1662 r. "post re- 
signationem" poprzednia<8 F1abian Piczewski, który jednak urzę- 
du nie objął, gdyż już w 1663 r. nominację otrzymał Marcin 
Grabowski. Wkrótce zrezygnował on z pełnienia urzędu, moty- 
wując to wcześniejszą nominacją nań wspomnianego już Jana 


n S. Achremczyk, op. cit.. s. 41-42. 
71 J. Bielecka. Organizacja i dzialalnoJ
 sądów grodzkich.... 
5.163.
		

/Licencje_047_04_034_0001.djvu

			32 


Wstęp 


Komorskiego ". Ten ostatni uzyskał w tym samym roku ponow- 
nie nominację i objął urząd, o czym świadczy oblata przywileju 
w grodzie dzierzgońskim. Już jednak w 1669 r. swoją nominację 
na ten urząd obiato wał w tymże grodzie Jan Zawadzki, milI1{) 
iż Komorski żył nadal. Spowodowało to długotrwały spór o pra- 
wa do użytkowania tytułu, którego nie zakończyła nawet śmierć 
Komorskiego ok. 1679 r. ". Wkrótce wystawiono bowiem nomina- 
cję na chorąstwo dla Aleksandra Czapskiego. 
Kolejna, podwójna nominacja na chorąstwo malborskie mia- 
ła miejsce w 1717 r., kiedy po śmierci Franciszka Pawłowskiego 
przywileje na ten urząd otrzymali: jego syn Fabian i Ignacy 
Czapski. Wywołało to kolejny spór toczony na sejmiku general- 
nym pruskim w 1718 r. ". Dopiero ok. 1720 r., po nominacji 
Czapskiego na miecznika ziem pruskich, sprawa została roz- 
strzygnięta. 


4. AWANSE I \STARSZENSTWO URZĘDOw 


Pruska hierarchia urzędnicza była przez większość rozpatry- 
wanego okresu dosyć hermetyczna. Sprzyjała temu wymagana 
przy sprawowaniu urzędów w Prusach Królewskich zasada posia- 
dania przez kandydata na urząd indygenatu. Stała się ona jed- 
nym ze sztandarowych haseł autonomistów pruskich aż po kres 
przynależności prowincji do Rzeczypospolitej, ograniczała w spo- 
sób znaczący dostęp do urzędów pruskich szlachcie z innych pro- 
wincji Rzeczypospolitej. 
Polityka unifikacyjna i centralizacyjna królów polskich pro- 
wadziła do ograniczenia zasady indygenatu. Coraz częściej obsa- 
dzano wyższe urzędy ziemskie w Prusach Królewskich "niekra- 
jowcami". Jeszcze w XVI w. na urzędy pruskie awansowano je- 
dynie 5 osób, które sprawowały wcześniej urzędy poza tą pro- 
wincją. W XVII w. mamy już do czynienia z "imigracją" na 
urzędy pruskie 15 wcześniejszych urzędników z Korony, a w 
XVIIIw. - 16. Nasilał się też proces odwrotny - awansowa- 
nia urzędników pruskich na urzędy ziemskie i ministerialne w 


16 Por. nr 471-473. 
77 DzierzG 7, s. 626--627; 9, k. 83. 
" GdM 29/209, k. 274. 


I 
L
		

/Licencje_047_04_035_0001.djvu

			W8tęp 


33 


Koronie. W XVI w. dotyczyło to 2 osób, w XVII w. - 5, a w 
XVIIIw. - 10 osób. 
Przy awansach wewnątrz hierarchii pruskiej rzadko można 
zauważyć odrębności karier urzędniczych w poszczególnych wo- 
jewództwach. Wszystkie trzy hierarchie wojewódzkie (oraz od 
ok. 1695 r. ziemska - michałowska) były włączone w jeden sys- 
tem awansowania. System ten obejmowal jednak jedynie urzę- 
dy wyższe: wojewodów, kasztelanów, podkomorzych, mieczni- 
ków i chorążych. Rzadko występowały awanse z urzędów sądo- 
wych na wyżej wymienione. Ogółem w XV-XVIII w. odnoto- 
wano jedynie 20 awansów z urzędu sędziego, pisarza i ławnika 
na wyższe. Z tego względu można mówić w Prusach Królew- 
skich o barierach rozdzielających hierarchię wyższych urzędów 
ziemskich od hierarchii urzędów,sądowj'ch. Jeżeli chodzi o te osta- 
tnie, stwierdzić trzeba, że awansowanie następowało tylko W ra- 
mach poszczególnych sądów. Bardzo rzadko zdarzały się awanse 
z urzędu w jednym sądzie ziemskim na analogiczny lub wyższy 
w innym. Nie odnotowano np. żadnego przejścia z jednego sę- 
stwa na drugie. Częstsze były wypadki awansu ławnika danego 
sądu na analogiczny lub wyższy (sęstwo) urząd w innym sądzie 
(ogółem 22 wypadki). Z analizy tych awansów wynika, że bliż- 
sze związki łączyły jedynie hierarchię chełmińską i michałowską 
(ogólem 10 awansów) oraz tczewską i mirachowską (4 wypadki). 
Przejścia między pozostałymi hierarchiami sądowymi były jed- 
nostkowe, a zupełnie izolowana była np. hierarchia urzędów są- 
dowych świeckich. Można więc stwierdzić, że w Prusaeh Kró- 
lewskich istniał spójny system awansowania w obrębie wyż- 
szych urzędów ziemskich i kilka systemów wśród urzędów niż- 
szych (sądowych). 
System awansowania był oczywiście bardzo ściśle z1łiązany 
z zasadami starszeństwa urzędów. W związku z niewielką liczbą 
urzędów ziemskich w Prusach Królewskich zasady te nie bu- 
dziły tylu kontrowersji, jak w innych ziemiach. Wśród wyższych 
urzędów ziemskich jedyną różnicą było wyższe niż w innych 
hierarchiach miejsce miecznika. W XVIII w. urząd ten ceniono 
bardziej niż chorąstwa ". Po 1766 r. do hierarchii ziemskiej włą- 


70 S. Achremczyk, op. cit., B. 81. 


3 Un:łdn1cy pruscy
		

/Licencje_047_04_036_0001.djvu

			34 


Wstęp 


czono rówmez podskarbiostwo pruskie, ale trudno ustalić rangę 
tego urzędu. Podskarbi wszedł w skład senatu pruskiego i otrzy- 
mał, być może, miejsce po podkomorzym. Ostatecznie starszeń- 
stwo urzędów ziemskich w Prusach Królewskich przedstawiało 
się następująco: wojewoda, kasztelan, podkomorzy, podskarbi, 
mieczmk, chorąży, sędzia ziemski, pisarz ziemski, ławnik ziem- 
ski, regent ziemski, wiceregent ziemski. 
Kolejnym ewenementem hierarchii pruskiej był urząd ław- 
nika, a ściślej ławników ziemskich. Starszeństwo ławników, któ- 
rych było 6-8 w jednym sądzie, ustalano zgodnie z czasem peł- 
nienia urzędu przez poszczególnych członków ławy. W średnio- 
wieczu ławnika o naj dłuższym stażu urzędniczym wyróżniano na- 
wet specjalnym mianem "starszego nad ławą" (Landschoppen- 
meister)". Analiza wpisów ławników w księgach ziemskich i gro- 
dzkich potwierdza przetrwanie wyżej podanych zasad starszeń- 
stwa ławników do końca XVIII w. 
Nieco bardziej skcmplikowane było kształtowanie się zasady 
starszeństwa województw i powiatów. Starszeństwo województw 
prawdopodobnie do końca XV w. nie było uregulowane. Po 
1467 r. najwyższą pozycję wśród wojewodów zajmował wojewo- 
da malborski z racji wcześniejszego sprawowania urzędu guber- 
natora. Po 1485 r. na p.erwsze miejsce wysunął się wojewoda 
chełmiński. Od tego też czasu na listach urzędników pruskich 
ustaliła się kolejność następująca: urzędy chełmińskie, malbor- 
skie, pomorskie. Taką też hierarchię województw i urzędów z ni- 
mi związanych przyjęto przyznając miejsce senatorom pruskim 
w senacie Rzeczypospolitej. Jedyny urząd utworzonej ok. 1695 r. 
hierarchii michałowskiej - chorąstwo - ulokowany został po 
chorąstwie pomorskim. Swiadczą o tym awanse z chorąstwa mi- 
chałoWjk:ego na pomorskie w XVIII w. Ostatecznie więc star- 
szeństwo województw i ziem (ziemia michałowska) wyglądało 
następująco: województwo chełm'ńskie (od 1695 r. ziemia cheł- 
mońska), województwo malborskie, województwo pomorskie, zie- 
mia m:chałowska. 
Zasady starszeństwa powiatów i urzędów sądowych z nimi 
związanych są trudniejsze do ustalenia. Wynika to ze wspomnia- 
nej ju ż małej liczby przesunięć na urzędach sądowych tej sa- 
lO F. G a u . e, op. cit., .. 30.
		

/Licencje_047_04_037_0001.djvu

			Wstęp 


35 


mej rangi. Najwyższe miejsca w hierarchii zajmowaly urzędy 
chełmińskie i malborskie, podobnie jak w wypadku urzędów 
wyższych. Znane są pojedyncze przypadki awansów z ławni- 
kostwa tczewskiego na chełmińskie i z ławnikostwa tczewskiego 
na malborskie. Znacznie trudniej jest ustalić tę hierarchię dla 
sądów ziemskich w województwie pomorskim. Podstawą do jej 
stworzenia była prawdopodobnie kolejność odbywania roczków 
sądowych w poszczególnych powiatach (tczewski - świecki _ 
tuchohki - człuchowski - mirachowski - pucki).. Najwyższą 
rangę posiadał sąd ziemski tczewski. Znane są awa1l8e urzędni- 
ków z ławy człuchowskiej i mirachowskiej do ławy tczewskiej. 
W województwie chełm:ńskim bardziej cenione przez szlachtę 
były urzędy chełmińskie niż michałowskie. K'lkakrotnie ławnicy 
m chałowscy awarosowali do ławy chelmiń,kiej. Ostatecznie na- 
leży stw;erdzić, że poza wymienionymi wypadkami zasada star- 
szeństwa powiatów, nawet jeżeli była określona, nie funkcjono- 
wała w hierarchii urzędniczej. 
W powyższych rozważaniach nad starszeństwem urzędów 
pruskich pominięto te urzędy, które zanikły w XV i XVI w. 
Ze żródeł pochodzących z tego okresu nie sposób wnioskować 
o ich miejscu w hierarchii. 


5. ZASADY SPORZĄDZANIA SPISÓW 


Przy sporządzaniu spisób urzędników kierowano się ogólny- 
mi zasadami, przyjętymi dla całej serii wydawniczej. Układ spi- 
sów jest topograf.czno-chronolog'czny w porządku alfabetycz- 
nym: najpierw miejscowości, potem urzędy. Spisy urzędników 
grodzkich zamieszczono w aneksie. Uczyniono tak ze względu na 
nieujmowanie tych urzędn:ków w opracowaniach dotyczących 
innych prowincji dawnej Rzeczypospolitej. W aneksie zachowano 
identyczny układ spisów z układem w części podstawowej oraz 
ciągłą numerację urzędników. 
Spisy ławników zirmsk.ch opracowano w układzie chronolo- 
gicznym (biorąc za podstawę czas pojawienia się urzędnika w 
żródłach). Zrezygnowano z prób rekonstrukcji odrębnych serii 
tych urzędników. Jedynie w wypadku ławników chełmińskich i 
malborskich w XVIII w., gdzie następowanie po sobie urzędni- 


l.
		

/Licencje_047_04_038_0001.djvu

			36 


WStęp 


ków w seriach było możliwe do ustalenia, informacje te podano 
w nawiasach (seria A, B, C, D, E, F, G, H). 
Hasła zbudowane są z czterech elementów: 1. imienia i naz- 
wiska urzędnika, 2. krańcowych dat piastowania urzędu, 3. ewen- 
tualnych godności pełnionych przed objęciem urzędu. jednocześ- 
nie z nim i po złożeniu danego urzędu, 4. uwag. 
I. Podano imię (imiona), póżniej nazwisko oraz w niektórych 
wypadkach miejsce pochodzenia lub przydomek. W razie poda- 
wania kilku form nazwiska (nazwisk dwuczłonowych) drukiem 
rozstrzelonym wyróżniono tę formę, pod którą umieszczono daną 
osobę w alfabetycznym spisie osób. 
2. Daty krańcowe w modelu idealnym zawierają datę nomina- 
cji na urząd (N) lub uzyskania ekspektatywy (E) i daty zejścia 
z urzędu, którą wyznaczał zazwyczaj awans (A), śmierć (t) lub 
rezygnacja z urzędu (R). W wypadkach gdy ustalenie ścisłych 
dat było niemożliwe, podawano datę naj wcześniejszej i najpóż- 
niejszej wzmianki żródłowej o występowaniu danego urzędnika. 
W wypadku urzędów z wyboru przez szlachtę podawano zamiast 
nominacji datę wyboru na urząd (W). 
3. W spisach urzędników ziemskich za pomocą odsyłaczy po- 
dano urząd pełniony poprzednio oraz następny, na który urzęd- 
nik przeszedł lub awansował. Odsyłacze dają w zasadzie pełny 
obraz karier urzędniczych danych osób w obrębie Prus Królew- 
skich. Pozapruskie kariery poszczególnych urzędników są nie- 
pełne, zawierają tylko urząd pełniony bezpośrednio przed no- 
minacją w Prusach oraz następne. Pełny, w miarę możliwości, 
wykaz godności sprawowanych przez dane osoby poza Prusami 
podano w alfabetycznym spisie osób. Odmiennie postąpiono w 
wypadku spisów urzędników skarbowych (podskarbi i pisarz 
skarbowy) oraz grodzkich. W spisach urzędników grodzkich od- 
syłacze stosowano jedynie w stosunku do karier w obrębie hie- 
rarchi grodzkiej. Informacji o pełnionych równocześnie z urzęda- 
mi skarbowymi i grodzkimi urzędach ziemskich należy szukać 
w alfabetycznym spisie osób. 
4. W uwagach zawarto informacje uzupełniające podstawo- 
we dane o pełnieniu urzędu przez daną osobę, o podwójnych 
nominacjach na urząd, dłuższych wakansach itp. 


L
		

/Licencje_047_04_039_0001.djvu

			Wstęp 


37 


8. PODSTAWA ZRODLOWA 


Spisy urzędników pruskich XV-XVIII w. opracowane zos- 
tały głównie na podstawie rękopiśmiennych i drukowanych ma- 
teriałów źródłowych. Prusy Królewskie nie posiadają tak boga- 
tych, jak inne części dawnej Rzeczypospolitej zespołów akt urzę- 
dowych z XV-XVIII w. Większość akt ziemskich i grodzkich 
z tego terenu została zniszczona podczas wojen szwedzkich w 
XVII i XVIII w. oraz bezpośrednio po rozbiorach B'. Kwerendą 
objęto jedyne zachowane księgi urzędowe województwa malbor- 
skiego (sądu grodzkiego w Dzierzgoniu i sądu ziemskiego w 
Sztumie), przechowywane w APG. 
Lukę wynikłą z braku innych ksiąg ziemskich i grodzkich 
starano się uzupełnić przez szczegółową kwerendę w liczniej za- 
chowanych miejskich kSięgach ławniczych z XVI-XVIII w. 
Księgi te zawierają wiele wpisów szlacheckich, szczególnie z ok- 
resów, gdy zamknięte były kancelarie grodzkie B'. Przejrzano ak- 
ta miast: Gdańska, Kościerzyny, Malborka, Pucka, Skarszew, 
Sztumu (w APG), Brodnicy, Chełmży, Kowalewa, Torunia (w 
APT), Chojnic, Nowego (w APB), Golubia, Swiecia (w ADCH) 
oraz część ksiąg miejskich kościerskich znajdującą się w BaW. 
Obok ksiąg ławniczych w zespołach akt miasta Gdańska i To- 
runia przejrzano zachowane tam recesy i lauda sejmików prus- 
kich oraz korespondencję obu miast ze szlachtą z XV-XVIII w. 
Spośród akt sejmikowych najbardziej przydatne do niniejszego 
opracowania były spisy posłów pruskich na sejmy. 
Kwerendzie poddano takźe zachowane zespoły akt podwor- 
skich i rodzinnych, zawierające materiały z XV-XVIII w. Do 
tej grupy źródeł zaliczyć można: archiwum Krokowskich z Kro- 
kowej. Ustarbowskich i Wejherów z Ustarbowa (w APG), Scza- 
nieckich z Nawry (w AFT), Skórzewskich ze Smogulca (w APP), 


81 I. J a n o s z - B i s k u p o w a, Archiwum ziem pruskich. Studium 
oTchiwoznawcze. "Roczniki TNT", R. 77: 1972. Toruń 1974, z. 3, s. 83-85; 
J. B i e l e c k a. Organizacja ł dzialalnośt sąd6w ziemskich.. Ot 8. 145-146. 
n J. B i e] e c k a. Organizacja ł dzialalnolt sqd6w grodzkich.. "O s. 
164-187.
		

/Licencje_047_04_040_0001.djvu

			38 


Wstęp 


Grabowskich z Zamartego (w BGW). Zbliżone zawartością do tej 
grupy żródeł są kopiariusze przywilejów i akta majątkowe klasz- 
torów: pelplińskiego, kartuskiego, benedyktynek toruńskich, je- 
zuitów i dominikanów toruńskich, benedyktynek żarnowieckich. 
Cennym żródłem były również recesy zjazdów stanów i Rady 
Pruskiej, poszerzone o wybraną korespondencję z XV-XVI w., 
opublikowane przez M. Toeppena, F. Thunerta oraz K. Górskie- 
go i M. Biskupa. 
Bardzo ważne do określenia początkowych dat urzędowania 
poszczególnych osób były informacje zawarte w Metryce Koron- 
nej - księgach wpisów (MK) i pieczętnych (Sig.), przechowywa- 
nych w AGAD. Wyzyskano je dzięki kwerendzie prowadzonej 
centralnie przez Instytut Historii PAN. Analogiczne informacje 
sprzed 1572 r. zaczerpnięto z opublikowanych regestów doku- 
mentów wpisanych do metryki (MRPS). 
Wykorzystano również liczne drukowane i rękopiśmienne 
nekrologia, głównie klasztorne, z terenu dawnych Prus Królew- 
skich (m.in. klasztorów w Pelplinie, Swieciu, Nowem, Zamar- 
tern, Toruniu). Do tej grupy materiałów zaliczyć też należy rę- 
kopiśmienne dziełko J. Borka "Echo sepulchraljs. .." (ADCh), za- 
wierające liczne nekrologia z tablic nagrobkowych i chorągwi 
żałobnych z terenu Prus Królewskich. 
Starano się też nie pominąć informacji zawartych w druko- 
wanych herbarzach polskich: Niesieckiego, Bonieckiego, Uruskie- 
go i Zychlińskiego, szczególnie gdy nie posiadano innych przeka- 
zów żródłowych o danych urzędnikach. Bardzo cenne materiały 
znaleziono też w nie wydanym drukiem herbarzu pruskim J. K. 
Dachnowskiego, przechowywanym w jednym z odpisów w APT. 
W kilku wypadkach oparto się na ustaleniach zawartych w PSB 
oraz w pomnikowym dziele G. Lengnicha z XVIII w., dotyczą- 
cym historii Prus Królewskich. 
Nie pominięto również w kwerendzie czasopism poświęconych 
historii Prus Królewskich (ZWG, ZHMar., MCV, Zap. Hist., 
Rocz. Gd.), zawierających często nie zachowane do dziś w ory- 
ginale żródla lub informacje z nich, oraz wydawnictw żródło- 
wych (Fontes), a także monografii miast i regionów Prus, szcze- 
gólnie drukowanych przed 1914 r. (prace H. Maerckera. F. Schul- 
tza, R. Frydrychowicza. H. Plehna), w których wykorzystano 


l
		

/Licencje_047_04_041_0001.djvu

			WSlęp 


39 


liczne zagIfiIone dzisiaj materiały źródłowe. Dokładne zestawie- 
nie źródeł i wykorzystanych opracowań znajduje się w wykazie 
skrótów. 
Spisy niniejsze są wynikiem prac prowadzonych w ramach 
tematu poświęconego elitom społecznym i politycznym dawne- 
go państwa polskiego w problemie międzyresortowym III.! re- 
alizowanym do 1985 r. przez Instytut Historii PAN, od 1986 r. 
zaś w programie naukowo-badawczym pt. Warsztat badawczy 
dyscyplin historycznych (CPBP 08.13) tegoź Instytutu.
		

/Licencje_047_04_042_0001.djvu

			WYKAZ SKROTOW 


1. Literatura, źródła, instytucje 


AcN - Archivum conventus Novensis w TNT 
AcS - Archiwum conventus Svecensis w TNT 
AcZ - Archivum conventus Zamartensis w TNT 
ADCh - Archiwum Diecezji Chełmińskiej w Pelplinie 
ADW - Archiwum Diecezji Warmińskiej w Olsztynie 
AGAD - Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie 
AKCh - Akta kapituły chełmińskiej w ADCh 
AKH - Archiwum Komisji Historycznej (polskiej) Akademii 
Umiejętności 
AKrokow. - Archiwum Krokowskich z Krokowej w APG 
Akta Kruszyńskich - Akta Kruszyńskich z Nawry, mikrofilm 
w posiadaniu TNT 
APB - Archiwum Państwowe w Bydgoszczy 
APG - Archiwum Państwowe w Gdańsku 
APP - Archiwum Państwowe w Poznaniu 
APT - Archiwum Państwowe w Toruniu 
ARadz. - Archiwum Radziwiłłów w AGAD 
ARos. - Archiwum Ordynacji Roskiej w AGAD 
ASczan. - Archiwum Sczanieckich z Nawry w APT 
ASK - Archiwum Skarbu Koronnego w AGAD 
ASPK - Akta stanów Prus Królewskich, t. I-VII, wyd. K. Gór- 
ski, M. Biskup, Fontes 41 n., Toruń 1955 n. 
ATom. - Acta Tomiciana, t. I i n., Poznań 1852 n. 
AUstarb. - Archiwum Ustarbowskich i Wejherów z Ustarbowa 
wAPG 
Bar, Der Adel - M. Bar, Der Adel und der adlige Grundbesitz 
in polnischen-PreusS1€n zur Zeit der preu$'\iSlChe Besitzergrei- 
fung, Leipzig 1911
		

/Licencje_047_04_043_0001.djvu

			Wykaz skrótów 


41 


Bar, Westpreussen - M. Bar, Westpreussen unter Friedrich dem 
Gl'Ossen, Bd. II, Leipzig 1909 
BCzart. - Muzeum Narodowe w Krakowie - Biblioteka Czar- 
toryskich 
BG - Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk 
Bon. - A. Bonieeki, Herbarz polski, t. I-XVI, Warszawa 1899 n. 
Bork - J. Bork, Echo sepulchralis... w ADCh 
Bombach - S. Bombach, Rezesse der Jahre 1501-1519 w BG 
Botsacus - J. Botsacus, Stella lucida..., Danzig 1666 
BaW - Biblioteka im. Ossolińskich we Wrocławiu 
BPelp. - Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pel- 
plinie 
Breza - E. Breza, Pochodzenie przydomków szlachty pomorskiej, 
Gdańsk 1986 
BrodM - Akta miasta Brodnicy w APT 
BrzG ReI. Dec. - Akta grodzkie brzeskie-kujawskie, seria Re- 
lationes, Decretorum w AGAD 
BTor. - Akta benedyktynek toruńskich w ADCh 
BuKDWestpr. - J. Heise, Die Bau- und Kunstdenkmiiler der 
Prowinz WeSitpreussen, Bd. I-II, Danzig 1884-1885 
Bysławek - Akta majątku Bysławek w APG 
BZał. - Biblioteka Załuskich w AGAD 
ChełM - Akta miasta Chełmży w APT 
ChojM - Akta miasta Chojnic w APB 
CIP - Corpus iu'ris Polonici, wyd. O. Balzer, t. III, Kraków 
1906 
Culm. - Dział Culmensia w ADCh 
Czaplewski - P. Czaplew;ski, Senatorowie świeccy, podskarbio- 
wie i starostowie Prus Królewskich w latach 1454-1772, 
"Roczniki TNT", R. 26-28, Toruń 1919-1921 
Dachnowski, Herbarz - J. K. Dachnowski, Sumariusz herbarza 
szlachty prusko-polskiej w APT 
Dachnowski, Żałobny rytm - J. K. Dachnowski, :Żalobny 
rytm. . ., starodruk w posiadaniu KMTor. 
Deresiewicz - J. Deresiewicz, Z przes,zlości Prus Królewskich, 
Poznań 1947
		

/Licencje_047_04_044_0001.djvu

			42 


Wykaz .kr6t6w 


Diecezja chełmińska Diecezja chełmińska. Zarys historyczno-- 
-statystyczny, Pelplin 1928 
Długosz - Joannis Dlugossii seu Longini canonici Cracoviensis 
Historiae POlonioae libri XII, [w:] tegoż, Opera omnia, t. XII- 
-XIV, Kraków 1876-1878 
DTor. - Akta klasztoru dominikanów z Torunia w APT 
Dworzaczkowa - J. [Dworzaczkowa] Essmanowska, Ruch sz/ll- 
chec'ci w Prusach Królewskich w pierwszej polowie XVI w., 
Poznań 1951 (maszynopis) 
Dygdala - J. Dygdała - informacje z kartoteki dotyczącej szla- 
chty Prus Królewsk'ch w XVIII w. 
Dygdala, Zycie - J. Dygdala, Zycie polityczne Prus Królewskich 
u schylku ich związku z Rzeoząpospolitą w XVIII w., "Rocz- 
niki TNT", R. 81, Toruń 1984, z. 3 
DzierzG - Sąd grodzki w Dzierzganiu w APG 
EaFE - "Elementa ad fontium editiones" 
ElbM - Akta miasta Elbląga w APG 
Elekt. - J. Dunin-Borkowski, M. Dunin-Wąsowicz, Elektoro- 
wie królów W/Ildyslawa IV, Michala Korybuta, Stanislawa 
Leszczyńskiego i spis stronników Augusta III, "Roczniki Tow. 
Heraldycznego we Lwowie", t. I: 1908-1909 
Estreicher - K. Estreicher, Bibliografia polska, t. XII n., War- 
szaWa 1891 n. 
Fankidejski - ks. Fankidejski, Klasztory żeńskie w dyecezyi 
chelmińskiej, Pelplin 1887 
Fontes - Fontes TNT 
Frydrychowicz - R. Frydrychowicz, Geschichte der Cistercien- 
serabtei Pelplin und Ihre Bau- und Kunstdenkmiiler, Diissel- 
dorf 1905 
Gallandi - J. Gallandi, Altpreu.9Sisches Adelslexicon, cz. 1: Prus- 
sia, H. 26: 1926; cz. 2; ib., H. 27: 1927; cz. 3, ib., H. 28: 1928; 
cz. 4, ib., H. 31: 1935 
Gause - F. Gause, Geschichte der Landgerichte des Ordenslan- 
den Preussen, "Altpreussische Forschungen", 3, Kónigsberg 
1926 
GdM - Akta miasta Gdańska w APG 
Ged. - Dział Gedanensia w ADCh
		

/Licencje_047_04_045_0001.djvu

			Wykaz skrótów 


43 


Glemma - T. Glemma, Piotr Kostka - Lata mlodzieńcze i dzia- 
labwść pDlityczna, "Roczniki TNT", R. 61, Toruń 1959, z. 2 
Gumowski - M. Gumowski, Herbarz patrycjatu toruńskiego, 
"Roczniki TNT", R. 74, Toruń 1970, z. 3 
Rozjusz - Stanislai Rosii. . .epistolae, t. I-II, Kraków 1879 
n., t. III n.: Stanislai Rosii Cardinalis et Episoopi Varmiensis 
Epistolaria, wyd. A. Szorc, H. Wojtyska, "Studia Warmińskie", 
t. XIII n., Olsztyn 1976 n. 
InowG - Księgi grodzkie inowrodawskie w APP 
ISO - Imienne spisy osób, które w pierwszych ośmiu latach pa- 
nowania króla Stanislawa Poniatowskiego w rządzie lub przy 
administracji Rzeczypospolitej udzial braly..., cz. I: Tablice 
i rejestry, wyd. A. Sozański, Kraków 11866 
JTor. - Akta ojców jezuitów z Torunia w APT 
Kam.III/324 - Sigillata w Archiwum Kameralnym w AGAD 
Kartuzy - Akta klasztoru kartuzów z Kartuz w ADCh 
Kat. zab. - Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. XI: Wojewódz- 
two bydgoskie, red. T. Chrzanowski, M. Kornecki, Warszawa 
1969-1982, z. 1-21 
KBG - Kronika benedyktynów grudziądzkich, wyd. M. Szołdr- 
ski, Pelplin 1935 
KBT - Kronika bernardynów toruńskich w TNT 
Kętrzyński - W. Kętrzyński, O ludnośCi polskiej w Prusach 
niegdyś krzyżackich, Lwów 1882 
KMCh - Kronika xx. misjonarzy w Chelmnie, wyd. W. Szoł- 
drski, Pelplin 1936 
KMTor. - Książnica Miejska w Toruniu 
Kossakowski - S. Kossakowski, Monografie historyczno-genealo- 
giczne niektórych rodzin polskich, t. I-III, Warszawa 1872 
Kościński - K. Kościński, KOścioly i kaplice w Nowem w pow. 
świeckim [w:] Prusach Zachodnich, Gdańsk 1896 
KośM - Akta miejskie Kościerzyny w APG 
KowM - Akta miasta Kowalewa w APT 
Kujot - S. Kujot, Opactwo pelplińskie, Pelplin 1875 
Lau - P. Lau, Chronik der Evangelischen Kirche zu Rheinfeld, 
Rheinfeld 1932
		

/Licencje_047_04_046_0001.djvu

			44 


Wy!I	
			

/Licencje_047_04_047_0001.djvu

			r 


Wy!	
			

/Licencje_047_04_048_0001.djvu

			46 


Wykaz skrótów 


SztM - Akta m,asta Sztumu w APG 
SztZ - Sąd ziemski w Sztumie w APG 
Slaski - B. Slaski, Materialy i przyczynki do dziejów nadmor- 
skiego miasta Pucka <>raz dawnej ziemi puckiej, Warszawa 
1916 
SwM - Akta miasta Swiecia w ADCh 
Thunert - Acten der Standetage Preussens Konigliche Anteils, 
ed. F. Thunert, Bd. I (1466-1479), Danzig 1869 
TNT - Towarzystwo Naukowe w Toruniu 
Toep?en - Acten der Stiindetage Preussens unter der Herrschaft 
des Deutschen Ordens, ed. M. Toeppen, Bd. I-V, Leipzig 
1878-1886 
TorM - Akta miasta Torunia w APT 
TPaw. - Teki Pawińskiego 
TWNA - "Thornische Wochentliche Nachrichten und Anzeigen", 
Bd. I-XII: 1760-1771 
Ur. - S. Uruski, A. Kos:ński, A. Włodarski, Rodzina. Herbarz 
szlachty polskiej, t. I-XXI, Warszawa 1904-1938 
Varia - Dział Varia w ADCh 
VL - Volumina legum, t. I-X, Warszawa 1732 n. 
Voigt - J. Voigt, Geschichte Preussens von den iiItesten Zeiten 
bis, zum Untergange der Herrschaft des Deutschen Ordens, 
t. I-IX, Konigsberg 1827-1839 
Waschinsky - E. Wa
chinsky, Geschichte der Jornmniterkomtu- 
rei und Stadt Schoneck Wstpr., Danz;g 1904 
Wielądko - HeTCIldyka, czyli opisanie herbaw, w jakim który jest 
kształcie oraz familie rodowitej szlachty polskiej iW. Ks. Li- 
tewskiego z ich herbami przez Wojciecha Wincentego na Wie- 
ląd'	
			

/Licencje_047_04_049_0001.djvu

			Wykaz skrótów 


I 


47 


skiego i krakowskiego korespondencja z lat 1546-1553, wyd. 
W. Wisłocki, Kraków 1878 
Zernecke - J. H. Zernecke, Thornische Chronioa, Berlin 1727 
ZHMar. - "Zeitschrift des historischen Vereins ffu den Regi- 
rungs-Bezirk Marienwerder" 
ZWG - "Zeitschnft des westpreussisches Geschichtsvereins" 
Źr. dziej. - Źródla dziejowe, t. XXIII: Polska XVI w. pod wzglę- 
dem geograficzno-statystyoznym, t. XII: Prusy Królewskie, 
wyd. J. T. Baranowski, Warszawa 1911 
Zarnowiec - Akta kksztoru cysterek, później benedyktynek w 
Zarnowcu w APG 
Zernicki-Szeliga - E. Zernicki-Szeliga, Geschichte des polnischen 
Adels in Westpreussen, Hamburg 1905 
Zukowo - Akta klasztoru w Żukowie w ADCh 
Zychl'ński - Zlota księga szlachty polskiej, t. I-XXXI, Poznań 
1879-1'908 


2. Urzędy, określenia topograficzne, inne skróty i symbole 


Większość skrótów i symboli występuje w Alfabetycznym spi- 
sie osób. Skróty stosowane także w Wykazie urzędników ozna- 
czono gwiazdką. W Alfabetycznym spisie osób w skrótach okre- 
śleń topograficznych, odstępując od ogólnie stosowanych zasad, 
użyto dużych liter dla wyróżnienia miejscowości. 


bgr. 
chor. 
cz. 
gub. 
klan 
ław. 
m
ecz. 
pcz. 
piso 
p.s. skarb. 


Urzędy 


- burgrabia 
- chorąży 
- cześn.k 
- gubernator 
- kasztelan 
- ławnik 
- m'ecznik 
- podczaszy 
- pisarz 
- pisarz skarbowy 


pkom. 
psk. 
reg. 
sęd. 
sta 
stoI. 
wda 
wreg. 
wwda 


- podkomorzy 
- podskarbi 
- regent 
-sędzia 
- starosta 
- stolnik 
- wojewoda 
- wiceregent 
- wicewojewoda
		

/Licencje_047_04_050_0001.djvu

			48 


Wykaz skrótów 


cheł. 
człuch. 
elb. 
gd. 
malb. 
michał. 
mirach. 


a. . 
gr. . 
h. 
ib. . 
mieszcz. 
n. 
N. 
nadw. .. 


Określenia topograficzne' 


- chełmiński 
- człuchowski 
- elbląski 
- gdański 
- malborski 
- michałowski 
- mirachowski 


- ante 
- grodzki 
- herb 
- ibidem 
- mieszczanin 
- następny 
- nieznany 
- nadworny 


A - awans 
E . - ekspektatywa 
N - nominacja 
R - rezygnacja 


pom. 
prus. 
puc. 
św. 
tcz. 
tor. 
tuch. 


- pomorski 
- pruski, ziem prus. 
- pucki 
- świecki 
- tczewski 
- toruński 
- tucholski 


Inne skróty 


odm. 
ok. . 
por. . 
pow.' 
rkps . 
star. .. 
zob. . 


- odmiana 
- około 
- porównaj 
- powiat 
- rękopis 
- starodruk 
- zobacz 


Symbole' 


w - wybór 
t - śmierć, zmarły 
D - pogrzeb
		

/Licencje_047_04_051_0001.djvu

			r 


WYKAZ URZĘDNIKÓW 


.
		

/Licencje_047_04_053_0001.djvu

			CHEŁMNO - chorąży 


l Jan z Wichulca (von Eichholz) 
23 VI 1456 (Toeppen IV, s. 497) 
2 Karol (z Napola, vom Felde) 
2 VI 1476 (RachKróL, s. 125 - wymieniony bez nazwiska). 
Najpewniej identyczny z Karolem z Napola, późniejszym 
podkomorzym chel. - nr 212 
3 Jan Dąbrowski (von Damerow) 
11 VIII 1480 (ASPK I, s. 65) 
21 IV 1482 (ASPK I, s. 116). Potem kasztelan chel. (nr 32) 
4 Arnold Frącki (von der Frantze) 
11 IV 1487 (TPaw. II, s. 147) 
A 19 VII 1503 na kasztelana chel. (nr 33) 
5 Hugo ze S m o l ą g a i Wapcza 
N 19 VII 1503 (ASPK IV/l, s. 90) 
R ok. 23 I 1540 (MRPS IV, nr 20078) 
6 Stanisław P ł u t o w s k i, Płotowski 
N 23 I 1540 (MRPS IV, nr 20078) 
3 II 1574 (ChełM 3, s. 119) 
7 Jan O s t ro m e ck i, Ostromiecki 
28 IV 1575 (Lengnich III Doc., s. 49) 
4 X 1597 (ADW, C/17, k. 139). t a. 2 X 1600 (ChełM 6, 
s.41) 
8 Janusz O s t r o m e c k i, Ostromiecki 
N 29 IV 1602 (MK 147, k. 153v-I54) 
13 IV 1606 (ChełM 6, s. 715) 
9 Bartłomiej Ostromecki 
13 I 1607 (ChełM 6, s. 833) 
23 VIII 1611 (TorM II, VII/21, s. 473) 
10 Lukasz Elżanowski 
5 XI 1612 (TorM II, VII/24, k. 204) 


..
		

/Licencje_047_04_054_0001.djvu

			52 


Chełmno. chorąży 


5 XI 1635 (BCzart. rkps 975, k. 282). Potem kasztelan 
che!. (nr 49) 
Jl Jan Kos 
N 30 IV 1636 (MK 182, k. 82---ł!2v) 
A 16 I 1643 na kasztelana elb. (nr 393) 
12 Wojciech Loś 
11 IV 1644 (DTor. 33, k. 271) 
29 VII 1650 (DzierzG 3, s. 408). t a. 7 X 1653 (ib. 4, k. 232) 
13 Jan Ignacy Bąkowski wicewojewoda cheł. (nr 1429) 
1411654 (BCzart. rkps 977, k. 293) 
19 VII 1655 (TorM II, VII/31, s. 710). Potem podkomorzy 
cheł. (nr 228) 
14 Remigian (Eremian) Dembiński 
22 I 1657 (AUstarb. 112) 
A 19 X 1658 na podkomorzego pom. (nr 875) 
15 Samson Garczyński 
N 20 X 1658 (Sig. l, s. 142) 
t 1667 (Bon. V, s. 369) 
16 Andrzej Lążyński 
20 VIII 1668 (Fontes VI-X, s. 91, 666 n.) 
25 II 1673 (InowG 48, s. 409). t a. 10 X 1673 (MK 209, k. 
703-703v) 
17 Sebastian Czapski 
N 10 X 1673 (MK 209, k. 703-703v) 
A 1 połowa 1685 na podkomorzego malb. (nr 590) 
18 Remigian Ludwik Bystram, 'Przedtem ławnik tcz. (nr 1245) 
N 31 V 1685 (Sig. 14, k. 4) 
A 11 III 1699 na podkomorzego pom. (nr 880) 
19 Fabian Franciszek Kos 
N 11 III 1699 (Sig. 15, k. 36) 
10 II 1703 (Sig. 16, k. 25) 
20 Marcin Jan Chełstowski 
23 VII 1708 (Pelplin 13, k. 476). Otrzyma] nominację od 
Stanisława Leszczyńskiego. Po przywróceniu rządów sas- 
kich przeniesiony 13 XII 1710 na chorąstwo pom. (nr 837) 
21 Jan Jerzy Kos 
N 13 XII 1710 (TorM II, VII/42, k. 218) 
A 19 X 1725 na podkomorzego che!. (nr 235) 


.
		

/Licencje_047_04_055_0001.djvu

			r 
22 
23 
24 
25 
26 
27 


Chelmno. chorąży-kas2Jtelan 


53 


Świętosław Radowicki, przedtem chorąży pom. (nr 838) 
N 19 X 1725 (Sig. 20, k. 168) 
t 1733 (MCV XIX, s. 55) 
Melchior Kalkstein
S t o l i ń s ok i 
N 21 VII 1734 (Sig. 24, k. 15) 
A 20 III 1762 na pOdkomorzego che!. (nr 237) 
Jerzy Kalkstein, przedtem pisarz malb. (nr 566) 
N 22 III 1762 (Sig. 29, k. 301) 
t 27 V 1770 (BPelp. rkps 310, pag. 132) 
Franciszek Pawłowski 
1 II 1771 (ŚwM 4, k. 225) 
t 1788 (Maercker, Schwetz, S. 278) 
Jan Nepomucen Dobrzycki podstarości wschowski 
H87 (Kalenłlarz polityczny na rok 1788) 
1790 (Kalendarzyk polityczny na rok 1791) 
Józef Zawadzki 
1786 (Kalendarzyk 'Polityczny na rok 1787) 
1792 (Wielądko l, s. 164; Kalendarz polityczny na rok 
1793) 


CHEŁMNO - kasztelan 


28 Mikołaj Pilawski (von Pfeilsdorf) 
16 III 1466 (Toeppen V, S. 166) 
A 19 V 1467 na kasztelana gd. (nr 410) 
29 Ludwik Mortęski (von Mortangen) 
N 19 V 1467 (Thunert, S. 34) 
20 V 1475 (GdM D/55, nr 13). Potem wojewoda che!. 
(nr 272) 
30 Mikołaj Dąbrowski (von Damerow) 
26 VI 1476 (Thunert, s. 414) 
A 25 X 1480 na wojewodę che!. (nr 273) 
31 Karol zNapola (vom Felde), przedtem podkomorzy cheł. 
(nr 212) 
N 25 X 1480 (ASPK I, S. 83) 
15 V 1484 (ASPK I, S. 219). Potem wojewoda che!. (nr 274) 
32 Jan Dąbrowski (von Damerow), przedtem chorąży cheł. 
(nr 3)
		

/Licencje_047_04_056_0001.djvu

			54 


IChełmno. kasztelan 


21 XII 1484 (ASPK I, s. 242) 
8 IV 1498 (ASPK 111/2, s. 14). Potem wojewoda cheł. 
(nr 275) 
33 Arnold Frącki (von der FranIu), pI"Ledtem chorąży chel. 
(nr 4) 
N 19 VII 1503 (ASPK IV/l, s. 90) 
XI 1526 (MRPS IV, nr 14937). t a. 21 IV 1528 (ATom. 
X, nr 217) 
34 Mikołaj Działyń.ski, przedtem podkomorzy dobrzyński 
N 1528 (ATom. X, nr 4Q). 8 V 1528 (Lengnich l, s. 52) 
A 16 I 1544 na wojewodę pom. (nr 910) 
35 Jan Sokołowski, przedtem kasztelan elb. (nr 380) 
N 16 I 1544 (MRPS IV, nr 21296) 
A 22 V 1545 na wojewodę pom. (nr 911) 
36 Stanisław Kostka, przedtem kasztelan elb. (nr 381) 
N ok. 21 V 1545 (Hozjusz I, nr 191) 
A 10 IX 1546 na wojewodę poro. (nr 912) 
37 Jan Działyński, przedtem kasztelan elb. (nr 382) 
N 1546 (Lengnich VI Wstęp, s. 35) 
A ok. 2 V 1551 na wojewodę pom. (nr 913) 
38 Jerzy Konopacki, przedtem kasztelan elb. (nr 384) 
N ok. 2 V 1551 (Hozjusz II, nr 428) 
t 27 V 1566 (ZWG XVII, s. 136, 147) 
39 Jerzy O l e s k i, Ostrowick:, przedtem podkomorzy malb. 
(nr 577) 
10 V 1568 (GdM 29/17, s. 321) 
t 27 VII 1569 (PSB XXIII, s. 750) 
40 Jan Dulski (bez tytułu 31 X 1571 - EaFE XLII, s. 115) 
6 VI 1572 (GdM 53/203, s. 37) 
t 28 III 1590 (Fontes xx. s. 32) 
41 Jerzy Konopacki 
N 18 IV 1590 (Reformacja w Poł,ce I, 1921, s. 55) 
VI 1604 (Maercker, Schwetz, s. 130). t 8 IX 1603 (AcN, 
s. 277 - 1) 
42 Jerzy Kostka pods'	
			

/Licencje_047_04_057_0001.djvu

			Chełmno. kasztelan 


ss 


43 Achacy Plamięcki (bez tytułu l X 1605 - GdM 29/68, 
k. 44) 
N 1605 (Lcngnich VI Wstęp, s. 35) 
13 I 1606 '(Tm-M II, VII/21, s. 190). t a. 20 IV 1606 (Len- 
gnich V Doc., s. 9) 
44 Michał Konarski, przedtem kasztelan gd. (nr 425) 
3 VI 1606 (TorM II, VII/21, s. 203) 
29 IX 1611 (VL III, col. 144). Potem wojewoda pom. 
(nr 918) 
45 Janusz Niemojewski 
N koniec 1611 (Lengnich V, s. 51 - błędnie: Stanisław) 
t 1618 (Kat. zab., t. XI, Z. 4, S. 19) 
46 Stanisław Niemojewski, przedtem kasztelan ełb. (nr 390) 
28 V 1619 (TorM II, VII/21, s. 1527). N dopiero 1'5 VII 
1619 (MK 163, k. 172-172v) 
l XII 1620 (ChełM 9, s. 250 - testament). t a. 16 XII 1620 
(MK 166, k. 398) 
47 Maciej Niemojewski, przedtem podkomorzy ma1b. (nr 581) 
N 16 XII 1620 (MK 166, k. 398-399) 
A 17 XI 1625 na wojewodę pom. (nr 920) 
48 Fabian Cema (von Zehmen), przedtem podkomorzy ma1b. 
(nr 582) 
N 18 III 1626 (MK 174, k. 88v-89v) 
31 III 1636 (GdM 53/203, s. 171). D 17 VIII 1636 (Zernec- 
ke, S. 294) 
49 Lukasz Elżanowski, przedtem chorąży chel. (nr 10) 
N 1636 (Lengnich VI, s. 93). 30 IV 1636 (MK 182, k. 82-82v) 
t 27 IV 1637 (Lengnich VI, S. 107) 
50 Stanisław Dz;ełyński, przedtem kasztelan gd. (nr 429) 
N 11 V 1637 (MK 182, k. 251) 
troczątek 1643 (PSB VI, s. 97), a. 13 II {Radz:will II, s. 
340). D V 1643 (Lengnich VI, s. 206 n.) 
51 J'kub Wejher 
N 19 II 1643 CRadziw'U III, s. 122) 
A 20 V 1643 na wojewcdę ma1b. (nr 635) 
52 W jciech Czerski starosta be brownicki 
YI 1643 (Lengnich VI, S. 207) 
t 16 IX 1655 (Leng,n'ch VII. s. 145) 


"
		

/Licencje_047_04_058_0001.djvu

			56 


Chełmno, kasztelan 


53 Krzysztof Przyjemski 
30 XII 1£56 (Kronika Dyecezyi Kujawsko-Kaliskiej, R. IV: 
1910, s. 115) 
R połowa 1661 (PSB XXIX, s. 179) 
54 Andrzej Przyjemski, przedtem kasztelan łęczyckl 
N ok. 23 VI 1661 (Sig. 5, k. 8 - N następcy na kasztela- 
nię łęczycką) 
ta. 29 VI 1663 (Sig. 7, k. 62v) 
55 Damian Wladysław Kretkowski, przedtem kasztelan ry- 
piński 
N 29 VI 1663 (Sig. 7, k. 62v) 
t koniec 1675 (PSB XV, s. 277) 
56 Władysław Denhoff, przedtem podkomorzy pom. (nr 877) 
N 23 II 1677 (Lengnich VII, s. 149) 
A lato 1677 na wojewodę pom. (nr 927) 
57 Michał Dzialyński, przedtem kasztelan gd. (nr 436) 
N 29 X 1677 (MK 212, k. 296) 
A początek 1681 na wojewodę chel. (nr 290) 
58 Władysław Stanisław Loś, przedtem chorąży płocki 
N ,początek 1681 (Lengnich VIII, s. 204), 30 X 1681 (Leżno 
2, s. 5) 
A 19 II 1684 na wojewodę pom. (nr 928) 
59 Kazimierz Zawadzki, przedtem podkomorzy malb. (nr 589) 
N początek 1685 (Lengnich VIII, s. 248) 
t 15 IV 1692 (Mączyński, s. 93) 
60 Jan Jerzy Przebendowski 
N 16 V 1693 (PSB XXVIII, s. 649) 
A 17 IX 1697 na wojewodę malb. (nr 642) 
61 Sebastian Czapski, przedtem podkomorzy malb. (nr 590) 
N 23 I 1698 (BGW rkps 136, k. 36-36v) 
t 4 III 1699 (AcN, s. 302) 
62 Stanisław Aleksander Konopacki. przedtem podkomorzy 
pom. (nr 879) 
N 10 III 1699 (Sig. 15, s. 35) 
t 1709 (AcN, s. 296) 
63 Piotr Aleksander Czapski, przedtem kasztelan kruszwicki 
N 11 VI 1710 (Sig. 17, k. 160)
		

/Licencje_047_04_059_0001.djvu

			Chełmno. kasztelan 


57 


t 2 VI 1717 (AcN, s. 296: BPelp. rkps 310, pag. 25 - t 
12 VI) 
64 Piotr Jan Czapski 
N 12 XII 1717 (Sig. 19, k. 73) 
A 11 III 1726 na wojewodę pom. (nr 932) 
65 Jan Władysław Kretkowski, przedtem podkomorzy nadw. 
koronny 
N 28 III 1726 (Sig. 21, k. 69) 
t 1 V 1728 (Lengnich IX, s. 364) 
66 Adam Kos, przedtem kasztelan kruszwicki 
N 19 VI 1'1'28 (Sig. 22, k. 2) 
R a. 29 I 1733, (Sig. 23, k. 71) 
67 Andrzej Teodor Grabowski. przedtem sędzia człuch. 
(nr 373) 
N 29 I 1733 (Sig. 23, k. 71) 
t 25 XII 1737 (Zap. Hist. VI, s. 187) 
68 Stanisław Konarski, przedtem podkomorzy pom. (nr 884) 
N 20 XI 1738 (Sig. 26, k. 76v) 
t 12 VIII 1757 (BPe1p. rkps 310, pag. 103) 
69 Tomasz Grąbczewski, przedtem podkomorzy pom. (nr 886) 
N 28 IX 1757 (Sig. 29, k. 51) 
t 18 IV 1758 (BPe1p. rkps 310, pag. 103) 
70 Stanisław Skórzewski, przedtem kasztelan elb. (nr 403) 
N 13 V 1758 (Sig. 27, S. 433) 
t 27 VII 1761 (PerIbach, Zuckau, s. 46) 
71 Franciszek Stanisław Czapski, przedtem podkomorzy cheł. 
(nr 236) 
N 8 II 1762 (Sig. 29, k. 296) 
A 25 VI 1766 na wojewodę chel. (nr 298) 
72 Juliusz Dziewanowski, przedtem kasztelan elb. (nr 405) 
N 30 VIII 1766 (Sig. 31, k. 88) 
t 14 IV 1772 (PSB VI, s. 169) 
73 Konstanty Bniński, przedtem kaszte1a1\ elb. (nr 407) 
N 11 VI 1772 (Sig. 32, k. 169v) 
t 30 X 1810 (PSB II, S. 146) 


-
		

/Licencje_047_04_060_0001.djvu

			58 


Chełmno, ławnik 


CHEŁMNO - ławnik ziemski 


74 Maciej z Zieleni (von Gruneberge) 
1468 (MCV XIII, 8. 110) 
75 Jan z Ostrowitego (von Pechwinckel) 
1468 (MCV XlII, s. 110) 
76 Tillman von Allen 
1468 (MCV XlII, s. 110) 
77 Marek Konig 
1468 (MCV XlII, s. 110) 
t 1477 (Praetorius, s. 26) 
78 Bartold Mełdzyński (von Alden) 
20 VII 1475 (MCV XIII, s. 110). Potem sędzia chel. (nr 245) 
79 Andrzej Heine 
1479 (Praetorius, s. 28) 
t po 1499 (Praetorius, s. 28) 
80 Mikołaj von der Linde 
t 1480 (Praetorius, s. 26) 
81 Jan Łoktowski (von der Luchte) 
11 VII11480 (ASPK l, 6. 93) 
29 IX 1489 (ASPK 11, 6. 213) 
82 Andrzej Loktowski (von der Lucnte) 
14 11 1481 (ASPK 11, s. 93) 
1501 (Zychliński XVlII, s. 168) 
83 Herman z Kijewa 
14111481 (ASPK l, s. 93) 
10 X 1490 (ASPK 11, s. 227) 
84 Erazm Esken 
1484 (Praetorius, s. 54) 
t 1493 (Praetorius, s. 54) 
85 Otton B'ałoblocki 
1489 (Gallandi 4, s. 110) 
86 Henryk Lilie 
1493 (Praetor us, s. 29) 
t 1495 'Praetor'us, s. 29) 
87 Krzysztof zNapola ("om Felde) 
]499 (Zychl"ń.k YVIII, s. 168 - jako sęrlzia - sic). Potem 
sędzia cheł. (nr 24f\)
		

/Licencje_047_04_061_0001.djvu

			Chełmno, lawnlk 


59 


88 Marek Bajerski (von Bayersee) 
26 111504 (AKCh B/V/l4, k. 5) 
1513 (MCV X, s. 1) 
89 Benedykt von Coyen 
t 1505 (Praetorius, s. 29) 
90 Jan Kranich 
1513 (Praetorius, s. 29) 
91 Jan Lichtjan (Lichtenhein) 
13 VI 1513 (MRPS IV, nr 2101) 
15 II 1520 (MRPS IV, nr 3254) 
92 Mikołaj Friedwald 
1516 (MCV XIII, s. 142) 
t 1524 (Praetorius, s. 31) 
93 Franciszek Esken 
1516 (MCV XIII, s. 142) 
t 1537 (Praetorius, s. 32) 
94 Tillman Kriiger 
t 1517 (Praetorius, s. 32) 
95 Jerzy Plem:ęcki (von Clement) 
10 111517 (ASPK VII, s. 127) 
1528 (Z WG XXIII, s. 25). Potem sędzia cheł. (nr 249) 
96 Jan Bystram 
23 VII 1517 {MRPS IV, nr 23179) 
12 VI 1525 (MRPS IV, nr 4988). t a. 10 VI 1530 '(ib., nr 
5704) 
97 Ludwik Engelhart 
1520 (Gumowski, s. 52) 
t 1523 (Praetorius, s. 32) 
98 Mikołaj Haugwicz.K o wal i k o w s k i 
6 VII 1520 CIP III, s. 582) 
A 24 IV 1521 na sędziego cheł. (nr 248) 
99 Krzysztof Mełdzyński (VO'1 Alden) 
6 VII 1520 (CIP III, s. 582) 
99a Krzy,z
of von Burgerssdorff 
10 III 1525 'ChełM 2, k. 5v) 
100 M 'ciej Legendorf M g o w s k i 
4 VIII 1526 (MR
S IV, nr 5112) 
30 X 1536 (Dworzaczkowa, s. 71-73)
		

/Licencje_047_04_062_0001.djvu

			60 


Chebnno. Jawnik 


101 Maciej Zakrzewski (von Zackrow) 
12 XI 1526 (ChełM 2, k. 14v, 20) 
102 Fabian Wolski 
1 VI 1535 (ChełM 2, k. 59) 
12 IV 1543 (ChełM 2, k. 114v) 
103 Fryderyk Machwicz 
1536 (Bon. XVI, s. 215) 
104 Jakub Konojacki 
J.1 XI 1'527 (ChełM 2, k. 
4v) 
21 XII 1548 (EaFE XXX, nr 446) 
105 Konrad Hitfeld 
8 XI 1537 (TorM II, II11, k. 32v) 
t 1551 (Praetorius, s. 31) 
106 Lukasz Kriiger 
8 XI 1537 (TorM II, II11, k. 32v) 
t 1549 (Praetorius, s. 35) 
107 Wojciech Lichtjan 
1537 (Bon. XIV, s. 247) 
1540 (Bon. XIV, s. 247) 
108 Jerzy Raciniewski 
2 VII 1538 (ChełM 2, k. 86) 
9 III 1573 (Glemma, s. 268) 
109 Michał Bajerski 
18 III 1548 (ChełM 2, k. 156v) 
A 28 XI 1550 na sędziego cheI. (nr 251) 
110 Jan von Coyen 
t 1550 (Praetorius, s. 32) 
111 Andrzej Graetsch 
t 1'551 (Praetorius, s. 34) 
112 Jan Szymborski 
23 III 1551 (ChełM 2, k. 177v) 
10 VI 1555 (forM II, X/2, s. 281) 
113 Fel:ks von Alden M e ł d z Y ń sk i 
A 15 VII 1551 na miecznika cheI. (nr 947) 
114 Jerzy Gałczewski 
2 I 1554 (MalM 1332, k. 192v) 
25 VI 1566 (EaFE XXXII, nr 1020)
		

/Licencje_047_04_063_0001.djvu

			CheJ:mno, ławnik 


61 


115 Erazm Esken 
3 I 1554 (TorM II, II/l, k. 40v) 
116 Marcin Wolski 
'2 VII 1554 (Che
 2, k. 208) 
1'17 Hartmam Wichulski (von Eicholz) 
2 I 1558 (BrodM l, s. 136). Potem ławnik michał. (nr 658) 
118 Maciej Graetsch 
6 XII 1563 Zernecke, s. 153) 
t 1564 (Praetorius, s. 36) 
U9 Stani.sław von Eichho1z J" b ł o n o w s k i 
8 XI 1563 (BrodM l, s. 433-434) 
A :25 X 1576 lIla miecznika cheł. (nr 948) 
120 Feliks Raciniewski 
9 V 1564 (GdM 29/'16, k. 432v-433) 
1570 (2r. dziej. XXIII, s. 30) 
121 Maciej O r ł o w s k i, Rychnowski 
27 II 1565 (BTor. II, nr 4) 
20 I 1570 (TorM II, VI/6, k. 3). Potem sędzia cheł. (nr 252) 
122 Jan Wolski 
20 IX 1566 (ChełM II, s. 293) 
2'1 XI 1570 (BrodM l, s. 748). t a. 14 V 1582 (ChełM 3, 
s.193) 
123 Szymon Holsten 
t 1567 (Praetorius, s. 36) 
124 Wolfgang Hitfeld 
tI578 (Praetorius, s. 38) 
125 Daniel Plemięcki 
10 V 1578 (MK 121, k. 212) 
XII 1584 (Studia staropolskie, t. III, s. 118). Potem sędzia 
cheł. (nr 254) 
126 Szymon O s t r o m e c k i, Ostrorniecki 
13 I 1579 (ChełM 4, s. 31) 
21 VIII 1598 (ChełM 3, s. 273). t a. 15 III 1600 (ib. 5, 
s.430) 
127 Henryk Kriiger 
t 19 VII 1579 (TorM II, lU1, k. 50v) 


l
		

/Licencje_047_04_064_0001.djvu

			62 Chełmno, ławnik 


128 Mikołaj Bajerski 
12 IV 1580 (AKCh BIV/l4, k. 19) 
24 IX 1591 (AKCh B/V/14, k. 126v) 
129 Franciszek Białochowski 
12 IV 1580 (AKCh BIV/14, k. 19) 
19 X 1585 (AKCh BN/H, k. 23). Potem pisarz che!. 
(nr 200) 
130 Wojciech Dorpowski 
2 I 1581 (ChełM 4, s. 103) 
5 X 1615 (ZWG XLVIII, s. 145) 
131 Maciej Orłowski 
25 VIII 1581 (ChełM 3, s. 117) 
26 IX 1596 (ChełM 4, s. 757) 
132 Florian Galczewski 
30 IX 1581 (NoweM 42, s. 342) 
133 Lukasz Głuchowski 
t 9 VII 1584 (MCV VII, s. 47) 
134 Jan Stroband 
t 16 XI 1585 (Zernecke, 5. 190) 
135 Paweł Lichtjan 
16 V 1586 (ChełM 3, s. 565) 
26 IX 1596 (ChełM 4, s. 757) 
136 Lukasz Kriiger 
1588 (Gumowski, s. 102) 
t 1595 (Praetorius, s. 39) 
137 Marcin Mochinger 
t 1 XI 1590 (Portret, s. 17) 
138 Stanisław Piwnicki 
26 IX 1596 (ChełM 4, s. 758) 
6 X 1599 (BTor. 17a, k. 18). t a. 20 VII 1609 (ChełM 8, 
s.316) 
139 Paweł a Canden T r z c i ń s k i 
26 IX 1596 (ChełM 4, s. 758) 
18 X 1618 (TorM II, VIII/57, k. 76) 
140 Henryk Stroband 
26 IX 1596 (ChełM 4, s. 758) 
t 1609 (Praetorius, s. 39)
		

/Licencje_047_04_065_0001.djvu

			Chelmno. ławnik 


63 


141 Jan Elżanowski 
5 X 1597 (BTor. 17a, k. 10) 
142 Jakub Coyen 
1597 (Gumowski, s. 96) 
t 23 III 1627 (Zernecke, s. 165) 
143 Andrzej Wierzbowski 
12 VIII 1602 (BTor. 34, nr 11) 
15 XI 1604 (BTor. 11, nr 12). Potem sędzia che!. (nr 255) 
144 Tomasz Cygenberg-Z a 1 e s k i 
12 I 1607 (BTor. 18a) 
1 XII 1609 (BT()[". 9). Potem pisarz che!. (m 202) 
'145 Samuel Białobłocki 
2 IV 1607 (BCzart. rkps 975, k. 139) 
30 IV 1627 (ChełM 7, s. 353) 
146 Jan Lichtjan 
2 IV 1607 (BCzart. rkps 975, k. 139) 
13 XI 1613 (B Czart. rkps 975, k. 298). Potem sędzia che!. 
(nr 257) 
147 Henryk Mochinger 
t 9 II 1617 (Portret, s. 18) 
148 Henryk Stroband 
W 18 X 1618 (TorM II, VIII/57, k. 76) 
t 1626 (Praetorius, s. 44) 
149 Jerzy Radowicki 
3 I 1617 (Cułm. 7, k. 42v) 
1651 (Maroński VII, s. 104, 132) 
150 Michał Dorpowski 
25 IV 1619 (DTor. 33, k. 59) 
7 VI 1649 (AKCh BN/16, k. 14 - jako Wojciech - sic) 
151 Maciej Wolski 
18 III 1621 (ChełM 9, s. 279) 
19 IV 1641 (Culm. 13, k. 222v) 
152 Maciej Orłowski 
28 IV 1626 (Culm. 9, k. 82v) 
,53 Marcin Jerzy Piwnicki 
9 VII 1626 (SztM 6, k. 298) 
A 1651 na pisarza che!. (nr 204)
		

/Licencje_047_04_066_0001.djvu

			64 Che!mno ławnik 


154 Jakub Simon 
W 21 X 1630 (Zernecke, s. 282 - po H. Strobandzie) 
t 30 V 1634 (Zernecke, s. 267) 
155 Maciej Białobłocki 
14 IV 1631 (Fontes VI-X, s. 149) 
10 I 1653 (ZHMar. VI, s. 92) 
156 Henryk Hoppen 
W 21 X 1631 (Zernecke, s. 284-285 - po J. Coyenie) 
t 1632 (Praetorius, s. 45) 
157 Andrzej Orłowski 
14 V 1638 (BTor. 15b, k. 109) 
A 1649 na sędziego cheł- (nr 259) 
158 Salomon Schultz 
t 1639 (GumowBki, B. 153) 
159 Fryderyk Lichtfuss 
W 1640 (MCV XXVII, B. 15) 
t 7 VII 1656 (MCV XXVII, B. 15) 
160 Adam Borowski 
25 VI 1648 (Lengnich VII Doc., s. 6) 
7 VI 1649 (AKCh B/V/16, k. 14) 
161 Daniel Kazimierz Kitnowski, przedtem ławnik tcz. (nr 1229) 
25 VI 1648 (Lengnich VII Doc., s. 6) 
'5 IV 1668 (DzierzG 5, k. 372) 
162 Bernard Kruszyński 
7 VI 1649 (AKCh B/V/16, k. 14) 
t XlI 106'53 (Dygdała) 
163 Jan Preuss 
13 VII 1654 (Zernecke, s. 334) 
t 3 X 1660 (Zernecke, s. 350) 
164 Mikołaj a Canden T r zc i ń s k i 
4 V 1658 (TorM II, VII/31, B. 765-766) 
165 Jan Kruszyński 
3 I 1659 (ASczan. 144, B. 29) 
t 1690 (Kat. zab. t. XI, z. 16, s. 51) 
166 Jakub a Canden T r z c i ń B k i 
1,8 II 1660 (NoweM 69, B. 263). Potem pisarz cheł- (nr 206)
		

/Licencje_047_04_067_0001.djvu

			Chelmno, ławnik 


65 


167 Jan Trebnic 
5 X 1660 (TorM II, VII/31, s. 920) 
6 XI 1676 (ASczan. 244, s. 47) 
168 Andrzej Piwnicki 
17 XII 1660 (TorM II, VIV31, s. 951) 
30 I 1670 (TorM II, VII/33, s. 1750). t a. 1 VIII 1675 (DTor. 
36, k. 234) 
169 Andrzej Baumgarten 
W 1662 (Zemecke, s. 384) 
. f 11 II 1684 (Zemecke, s. 384) 
170 Stanisław Ciecholewski 
14 I 1663 (ASK dz. I, t. 52, k. 41) 
1 VIII 1675 (BTor. 36, k. 249v) 
171 Władysław Dobrski, równocześnie chorąży michał. (nr 647) 
1665 (Bon. IV, s. 331) 
t 4 VI 1695 (Portret, s. 66-67) 
172 Mikołaj Głuchowski 
25 XI 1665 (ASczan. 32, s. 99) 
6 Xl 167,6 (ASczan. 244, s. 47) 
173 Daniel Wachschliiger 
t 15 III 1689 (KMTor. star. nr 115 108) 
W latach 101,70/7'5-17,10, w związku z wakansem na urzędzie 
sędziego, nie byli wybierani również niżsi urzędnicy sądu ziem- 
skiego cheł. Co prawda w 1689 r. nOl!Ilinację na ",ęstwo otrzy- 
mał Adam TrzciThski, ale zmarl wIm-ótce, najprawdopodobniej 
przed .objęciem urzędu (por. nr '2'(2) i obiorem ławników (sądo- 
wych). Funkcjonowanie sądu ziemskiego cheł. przywrócone zo- 
stało w 1710 r. Pierwszy roczek sądu odbył się 20 X 1710 r. 
i wówczas zapewne dokonano wyboru ławników. Swiadczą 
o tym przekazy Zern.eckągo o wy.borze ławników z ramienia To- 
runia (por. nr 177 i 178). 
171a Jan Konojacki (seria A) 
7 XI 1712 (ASczan. 38, s. 111) 
172a Bartłomiej Ludwik Trebnic (seria B) 
29 XII 1712 (ASczan. 37, s. 69) 
1 IX 1727 (KowM 5, k. 209) 


5 Urzędnicy pruscy
		

/Licencje_047_04_068_0001.djvu

			66 


Chełmno, ławnik 


II 
l: 


173a Adam Stanisław Kossowski (seria C) 
18 VII 1714 (ASczan. 55, s. 3) 
15 VI 1744 (ChełM 16, s. 220) 
174 Marcin Bagniewski (seria D) 
18 VII 1714 (ASczan. 55, s. 3) 
26 XI 1715 (ASczan. 117. s. 133 - testament). t a. 26 VI 
1716 (ib. 55, s. 9) 
175 Wojciech Antoni Działowski (seria E) 
1714 (Maroński VII, s. 30) 
3 II 1734 (ASczan. 41, s. 307). t 1734 (Bon. V, s. 150) 
176 Jan Antoni Leski (seria F) 
7 III 1716 (DzierzG 17, k. 334v) 
t 24 XII 1736 (Frydrychowicz, s. 114) 
177 Jan Baumgarten (seria G) 
W 20 X 1710 (Zernecke, s. 424) 
t 19 II 1716 (KMTor. star. nr 113660) 
178 Jerzy Austen (seria H) 
W 20 X 1710 (Zernecke, s. 424) 
t 28 X 1716 (KMTor. star. nr 113005) 
179 Franciszek Józef Bajerski (seria A) 
25 VI 1716 (ASczan. 55, s. 9) 
18 VIII 1718 (TorM II, VII/45, k. 164). Potem sędzia michał. 
(nr 739) 
180 Teodor Bagniewski (seria D) 
8 VI 1726 (ChełM 14, s. 322) 
t 1739, a. 21 VI (KowM 8, k. 188v) 
1111 Antoni Piwnicki, przedtem ławnik michał. (nr 699) (seria 
A) 
22 VI 1726 (KowM 5, k. 22) 
t 1737 (Bar, Der Adel, s. 195) 
182 Kazimierz Leon Schwerdtmann (seria G) 
W 1726 (MaJiszewski, s. 85--86) 
t 6 IV 1760 (TWNA, t. I: 1760, s. 122--123) 
Hj3 Teofil Daniel Barholtz (seria H) 
W zapewne wraz z poprzednim w 1726 (1) 
t 26 II 1731 (KMTor. star. nr 4163) 
184 Wojciech Borkowski (seria H)
		

/Licencje_047_04_069_0001.djvu

			Chelmno, IaWJllk 


67 


W 20 X 1738 (TorM II, VIII/57, k. 83) 
t 26 XI 1757 (Dygdala) 
185 Ignacy Dzialowski (seria E) 
15 XII 1738 (KowM 7, k. 65v) 
1769 (ISO tab. VII, s. 32, nr 16a) 
186 Lukasz Cieleski, przedtem lawnik micha!. (nr 708) (se- 
ria A) 
19 I 1739 (ChelM 16, s. 220) 
1 III 1743 (ASczan. 55, s. 347). t 8. 4 X 1744 (ChelM 16, 
s.270) 
187 Lukasz Puttkamer-K 1 e s z c z Y ń s k i (seria B) 
1 II 1739 (KowM 7, k. 82) 
4 I 1753 (ChelM 16, s. 246) 
188 Franciszek Ciborski (seria F) 
20 VII 1739 (KowM 7, k. 128) 
5 V 1756 (ChelM 17, s. 731). t a. 15 IX 1756 (ib., s. 780) 
189 Tomasz z Lubrańca Dąmbski chorąży inowrocławski (se- 
ria D) 
20 VIII 1741 (ChelM 15, k. 236v) 
t 1748, a. 17 X (Sig. 27, s. 100) 
190 Jan Bialobłocki (seria A) 
15 VI 1744 (ChelM 16, s. 220) 
27 IX 1772 (Bar, Westpreussen, II, s. 745) 
191 Kazimierz Ignacy Piwnic ki, przedtem regent chel. (nr 241) 
(seria C) 
13 XI 1745 (KowM 8, k. 271v) 
t 17 VII 1760 (KBT, k. 130) 
192 Jan Chryzostom Browiński (seria D), przedtem ławnik 
micha!. (nr 713) 
8 X 1749 (ChełM 17, s. 138) 
t 13 II 1773 (KBT, k. 130) 
193 Wiktor Jaworski (seria B) 
21 X 1754 (BCzart. rkps 1111, k. 53) 
t 1759 (Bar, Der Adel, s. 221) 
194 Szymon Mielczarski (seria H) 
W 1758 (TWNA, t. XII: 1771, s. 210) 
t 27 VI 1771 (TWNA, t. XII: 1771, s. 210) 


..
		

/Licencje_047_04_070_0001.djvu

			68 


Chelmno. ławni:k-pt&arz 


195 Antoni Gostomski (seria F) 
Ul IV 1760 (ASczan. 55, s. 559) 
A 26 IV 1765 na sędziego michał. (nr 742) 
196 Franciszek Ignacy Czarniecki (seria G) 
W 20 X 1760 (Akta Kruszyńskich, MfJm TNT, t. 2, k. 151) 
t 6 11766 (TWNA, t. VII: 1766, s. 443) 
Po śmierci F. Czarnieckiego nie wybrano drugiego ławnika spo- 
śród rajców tor. Szlachta domagała się od mieszczan wyboru 
rajcy katolika, rada zamierzała wysunąć kandydaturę protestan- 
ta. Sporu ostatecznie nie rozstrzygnięto i miejsce w ławie ziem- 
skiej nie zostalo obsadzone aż do I rozbioru. 
197 Kazimierz Bajerski, przedtem ławnik michał. (nr 721) (se- 
ria B) 
8 IV 1762 (ChełM 19, k. 17) 
27 IX 1772 (Bar, Westpreussen, II, s. 744) 
198 Paweł Ignacy Gostomski, przedtem ławnik michał. (nr 
719) (seria F) 
4 XI 1766 (SztM 9, s. 1) 
1769 (ISO, tab. VII, s. 32, nr 21f) 
199 Adam Trebnic (seria C) 
1769 (ISO, tab. VII, s. 32, nr 20e) 
19 VI 1771 (DzierzG 53, k. 277) 


CHEŁMNO - miecznik 
Zobacz: PRUSKIE ZIEMIE - miecznik, nr 943-948. 


CHEŁMNO - pisarz ziemski 


200 Franciszek Białochowski, przedtem ławnik che!. (nr 129) 
24 XI 1585 (ZWG XLIV, s. 200) 
22 IX 1599 (ChełM 5, s. 367) 
201 Lukasz Białoblocki 
5 VI 1600 (BTor. 20K, k. 1) 
23 VIII 1611 (TorM II, VII/21, s. 490). Potem sędzia che!. 
(nr 256)
		

/Licencje_047_04_071_0001.djvu

			Chełmno, pisarz 


69 


202 Tomasz Cygenberg-Z a l e s ok i, przedtem ławnik cheł. (nr 
144) 
27 VllI 1612 (BTor. 34, nr 19) 
31 VIII 1630 (BCzart. rkps 976, k. 74) 
203 Jan Gołocki 
9 X 1631 (BCzart. rkps 976, k. 121) 
t 1651 (Dachnowski, Herbarz, s. 341) 
204 Marcin Jerzy Piwnicki, przedtem ławnik cheł. (nr 153) 
W 1651 (Nies. VIII, s. 317----318) 
t 4 XlI 1653 (Portret, s. 46; Dachnowski, Herbarz, s. 527 
-t 9 XlI) 
205 Lukasz Lążyński 
30 IX 1654 (TorM lI, VII/31, s. 615) 
A 12 V 1660 na sędziego chel. (nr 260) 
206 Jakub a Canden T r z c i ń s k i, przedtem ławnik cheł. (nr 
166) 
25 VIII 1660 (TorM lI, VII/31, s. 884) 
6 11 1662 (TorM lI, Vll/31, s. 1099). Potem sędzia cheł. (nr 
261) 
207 Paweł a Canden T r z c i ń s k i 
20 11 1£62 (VL IV, col. 414) 
26 I 1679 (DTor. 37, k. 233). t 1679 (AcN, s. 287) 
W latach 1679-1710 wak
t wynikły z nieobsadzania w tym 
czasie urzędu sędziego (por. CHEŁMNO - ławnik ziemski, po 
nr 173. 
208 Jan Franciszek Piwnicki 
W 20 X 1710 (Zernecke, s. 424 - roczek elekcyjny) 
25 VI 1728 (KowM 5, k. 268v). R a. 28 VllI 1730 (por. 
wzmiankę o następcy) 
209 Kazimierz Piwnicki, przedtem ławnik micha]. nr 703) 
28 VIII 1730 (BCzart. rkps 980, k. 275-279) 
A 30 V 1738 na sędziego cheł. (nr 265) 
210 Wawrzyniec Ludwik Działowski, przedtem ławnik micha]. 
(nr 707) 
W 20 X 1738 (TorM lI, VIII/57, k. 82v - roczek elekcyj- 
ny) 
t 1770 (tablica nagrobkowa w kościele w Samowie, woj. 
toruńskie) 


I
		

/Licencje_047_04_072_0001.djvu

			70 


Chehnno , podkomorz.y 


CHEŁMNO - podkomorzy I 


211 Jan Bażyński (von Baysen) 
N 19 V 1467 (Thunert, s. 34) 
A 10-11 III 1478 na kasztelana elb. (nr 376) 
212 Karol zNapola (vom Felde), przedtem chorąży chel. (nr 2) 
9 V 1480 (ASPK I, s. 43) 
A 25 X 1480 na kasztelana cheł. (nr 31) 
213 Jan Bajerski (von Bayersee), przedtem miecznik prus. (nr 
942) 
21 IV 14<82 (ASPK I, s. 116) 
A ok. 19 III 1483 na wojewodę pom. (nr 906) 
214 Eberhard Powierski (von Powersche) 
19 IV 1485 (ASPK I, s. 365) 
30 XI 1495 (TPaw. II, s. 31) 
215 Maciej Konopacki (von Konopath), przedtem chorąży św. 
(nr 1089) 
1498 (Nies. V, s. 208) 
216 Ludwik Mortęski (von Mortangen) 
N 19 VII 1503 (ASPK IV/l, s. 90) 
A 1 IV 1512 na kasztelana gd. (nr 416) 
217 Jerzy Targowski (von Targewitz) 
N 1 IV 1512 (MRPS IV, nr 1542) 
IV 1530 (Woelky, nr 718). t a. 20 III 1532 (ATom. XIV, 
nr 147) 
218 Michał Zelisławski (von Silslaw), przedtem podkomorzy 
malb. (nr 571) 
N 4 IV 1532 (MRPS IV, nr 16 372) 
7 III 1544 (MRPS IV, nr 21 438). t a. 6 II 1547 (EaFE 62, 
s.16) 
Ekspelota'tywę na podkomorstwo cheł. otrzymał 7 III 
1544 tMRPS IV, nr 21438) Jerzy Plemięcki sędzia chel. 
Ost"tecznie urzędu nie objął, ,gdyż zmad wcześniej niż 
poprzt!dnik (nr 249). 
219 Fabian Cema (von Zehmen), przedtem podkomorzy malb. 
(nr 573) 
N 12 II 1547 (MRPS IV, nr 22664) 
A 1549 na kasztelana gd. (nr 422)
		

/Licencje_047_04_073_0001.djvu

			Chełmno, podlromorzy 


11 


220 Rafał Konopacki, przedtem podkomorzy malb. (nr 574) 
30 I 1549 (MRPIS V, nO" 295) 
A 1551 na kasztelana elb. (nr 3085) 
221 Michał Działyński, przedtem podkomorzy pom. (nr 0866) 
25 VIII 1552 (MRPS V, nr 5904) 
9 VIII 1574 (TorM H, VII/14, k. 1). t a. 30 VI 1576 (MK 
114, k. 59) 
222 Stanisław Kostka 
N 30 VI 1576 (MK 114, k. 59) 
17 IV 1587 (ADW, C-16, k. 48). t 1587 (Dachnowski, Her- 
barz, s. 109) 
223 Maciej Konopacki 
N 1 I 1588 (MK 134, k. Iv) 
A 16 H 1605 na wojewodę che!. (nr 280) 
224 Jan Jakub Wejher 
28 VI 1605 (PuckM 46, k. 137v) 
A V 1613 na kasztelana elb. (nr 389) 
225 Ludwik Wejher podskarbi prus. (nr 987) 
N V 1613 (Lengnich V, s. 75) 
t 1616 (Lengnich V, s. 117; Dachnowski, Herbarz, s. 218 - 
t 9 VI 1617. Może pomylony został rok zgonu?) 
226 Jakub Szczepański, przedtem podk{)morzy malb. (nr 580) 
29 IX 1616 (TorM H, VII/21, s. 1234) 
t 20 IX 1630 (Dachnowski, Herbarz, s. 104) 
227 Piotr Jerzy Kostka, przedtem podkomorzy malb. (nr 584) 
N 16 XH 1630 (MK 178, k. 208v) 
5 IX 1£50 (GdM 53/21'6, s. 39) 
228 Jan Ignacy Bąkowski, przedtem chorąży che!. (nr 13) 
10 IX 1657 (ZHMar. XIV, s. 34) 
A 8 HI 1665 na wojewodę pom. (nr 926) 
229 Krzysztof Korycki, przedtem chorąży kijowski 
N III 1665 (Sig. 9, k. 26, 44) 
17 XH 1676 (BCzart. rkps 977, k. 696). D 22 H 1677 (Len- 
gnich VIII, s. 148) 
230 Jan Działyński 
N 17 H 1677 (Lengnich VHI, s. 149) 
9 IV 1678 (DzierzG 8, k. 85). Potem kasztelan elb. (nr 397)
		

/Licencje_047_04_074_0001.djvu

			72 Ch
rnmo.podkomor
 


231 Stanisław Micha} Bąkowski 
5 XII 1678 (BCzart. rkps 978, k. 762-763) 
t koniec 1702 (Lengnich IX, s. 131) 
232 Wojciech (Olbracht) K a w ę c z y ń s k i, Kawieczyński 
N 1703 (Lengnich IX, s. 131). 13 X 1703 (TorM II, VII/40, 
k. 62v) 
6 XI 1714 (MK 221, k. 781). t a. 5 XII 1714 (Sig. 18, k. 104) 
233 Marcin Jan Che}stowski, przedtem chorąży pom. (nr 837) 
N 5 XII 1714 (Sig. 18, k. 104) 
9 V 1719 (DzierzG 22, k. 165v). t a. 10 IX 1719 (ib., k. 186) 
234 Franciszek Czapski, przedtem miecznik prus. (nr 962) 
24 VII 1722 (Sig. -20, k. 29). Był podkomorzym zapewne 
już 14 VI 1720 (ASczan. 43, s. 11 - wymieniony następ- 
ca na miecznikostwie prus.) 
A 19 X 1725 na kasztelana gd. (nr 442) 
235 Jan Jerzy Kos, przedtem chorąży cheł. (nr 21) 
N 19 X 1725 (Sig. 20, k. 168) 
A 14 IX 1752 (Sig. 28, k. 299) na kasztelana inowłodzkie- 
go 
236 Franciszek Stanisław Czapski 
N 14 IX 1752 (Sig. 28, k. 299) 
A 8 II 1762 na kasztelana cheł. (nr 71) 
237 Melchior Kalkstein-S t o l i ń s k i, przedtem chorąży che!. 
(nr 23) 
N :10 III 1762 (Sig. 27, s. 551) 
30 VIII 1762 (ChojM 147, s. 278 - testament). t a. 13 X 
1762 (Sig. 29, k. 327) 
238 Antoni Michał Czapski, przedtem miecznik prus. (nr 967) 
N 13 X 1762 (Sig. 29, k. 327) 
t 20 VII 1792 (PSB IV, s. 178) 
239 Józef GabrielOskierko 
1792 (Zychliński XVIII, s. 154) 
240 Antoni Walenty Gadomski, przedtem podstoli ciechanow- 
ski 
1794 (Bon. V, s. 338)
		

/Licencje_047_04_075_0001.djvu

			Chełmno, regent.........s
dzia 


73 


CHEŁMNO - regent ziemski 


241 Kazimierz Ignacy Piwnicki 
17 X 1740 (ASczan. 61, s. 5) 
6 III 1745 (ChełM 16, s. 287). Potem ławnik che!. (nr 191) 
242 Melchior Działowski 
12 XI 1746 (ASczan. 36, s. 210) 
IX 1756 (ARos. VI, s. 63) 
243 Antoni Tokarski, przedtem wiceregent che1. (nr 268) 
16 X 1758 (ASczan. 55, s. 534) 
1778 (Nies. IX, s. 77) 


CHEŁMNO - sędzia ziemski 


244 Jan z Targowiska (von Targewitz) 
N 27 IX 1468 (Długosz XIV, s. 514) 
20 VIII 147'5 (MCV XIII, s. 117) 
245 Bartold Mełdzyński (von AIden), przedtem ławnik che!. 
(nr 78) 
8 VIII 1480 (ASPK I, s. 52) 
23 XI 1499 (ASPK I1I/2, s. 127) 
246 Krzysztof zNapola (vom Felde), przedtem ławnik che!. 
(nr 87) 
1501 (Żychliński XVIII, s. 168) 
l I 1504 (ASPK lVII, s. 111) 
247 Konrad Plęchawski (von Plenichow) 
1518 (ŻychIiński XVIII, s. 168) 
R 18-24 IV 1521 (MRPS IV, nr 3739, 3764) 
248 Mikołaj Haugwicz-K o wal i k o w s k i, przedtem ławnik 
che!. (nr 98) 
N 24 IV 1521 (MRPS IV, nr 3764) 
1529 (ŻychIiński XVIII, s. 168) 
249 Jerzy Plemięcki (von CIemant), przedtem ławnik che!. (nr 
95) 
20 II 1531 (MRPS IV, nr 15984) 
22 IX 1545 (ZWG XXIII, s. 52). t a. 4 VII 1546 (GdM 29/12, 
k. 495)
		

/Licencje_047_04_076_0001.djvu

			74 Chełmno, sędzia 


250 Jerzy Sokołowski 
N 4 VII 1546 (GdM 29/12, k 495) 
IV 1550 (MRPS V, nr 858). t a. 28 XI 1550 (MRPS V, nr 
4951) 
251 Michał Bajerski, przedtem ławnik cheł. (nr 109) 
N 28 XI 1550 (MRPS V, nr 4951) 
19 X 1569 (Woelky, s. 916) 
252 Maciej O r ł o w s k i, Rychnowsln, przedtem ławnik cheł. 
(nr 121) 
9 IX 1573 (KowM 15, s. 913). t a. 11 I 1579 (ChełM 3, s. 37). 
253 Filip Plemięcki 
22 I 1579 (ChełM 4, s. 57) 
1585 (Zychliński XVIII, s. 168). t a. 5 II 1586 (ChełM 3, 
s.507) 
254 Daniel Plemięcki, przedtem ławnik cheł. (nr 125) 
18 IX 1585 (ASczan. 29, s. 11) 
17 V 1604 (BTor. 17a, k. 38) 
255 Andrzej Wierzbowski, przedtem ławnik cheł- (nr 143) 
6 XII 1604 (BTor. lI, nr 12) 
7 IX 1609 (Culm. 3, k. 82) 
256 Lukasz Białobłocki, przedtem pisarz cheł. (nr 201) 
25 XI 1611 (Zarnowiec 102, nr 33) 
17 IV 1614 (AKH II, s. 307, 324). t a. 7 V 1615 (NoweM 
49, s. 207) 
257 Jan Lichtjan, przedtem ławnik cheł. (nr 146) 
11 VII 1615 (BTor. 34, nr 18) 
27 III 1626 (NoweM 57, s. 40). t a. 5 VI 1630 (MK 178, k. 
114v-115) 
258 Michał a Canden T r zc i ń s k i 
N 5 VI 1630 (MK 178, k 114v-115) 
A 1648 na podkomorzego pom. (nr 874) 
259 Andrzej Orłowski, przedtem ławnik cheł. (nr 157) 
N 1649 (MK 191, k. 142v-143) 
12 III 1655 (DTor. 34, k. '23,0). t a. 3 V 1660 (Sig. 3, k. 47) 
260 Lukasz Lążyński, przedtem pisarz cheł. (nr 205) 
N 3 V 1660 (Sig. 3, k. 47) i 12 V 1660 (ib., k. 77v) 
t 1662 (Bon. XV, s. 293)
		

/Licencje_047_04_077_0001.djvu

			Chełmno. sędzia-wiceregent 


75 


261 Jakub a Canden T r z c i ń s k i, przedtem pisarz cheł. (nr 
206) 
16 XII 1662 (ASK, dz. I, t. 52, k. 2) 
30 I 1670 (TorM II, VII/33, s. 1750). t a. 2 V 1675 (DTor. 
36, k. 247) 
262 Adam a Canden T r z c i ń s k i, przedtem ławnik michał. 
(nr 692) 
16 XII 1689 (TorM II, VII/35, s. 595) 
27 IX 1690 (ASczan. 24, s. 119). t a. 21 I 1691 (ib., s. 179) 
Sęstwo cheł. nie było obsadzone w latach 1670/7'5-1689 i 1690- 
-1710 (por. Wstęp). 
263 Bernard aCanden Trzciński 
20 X 1710 (Zernecke, s. 424 - pierwszy roczek sądu ziem- 
skiego po nominacji sędziego) 
t 24 IV 1716 (KmCh, s. 8) 
Wakat w latach 1716-1725. 
264 Jan Marcin Konojacki 
N 16 X 1725 (Sig. 21, k. 2) 
t krótko a. 10 VII 1728 (Zap. Hist. II, s. 156). D 8 XI 1728 
(Estreicher XV, s. 240) 
Wakat w latach 1728-1738 
265 Kazimierz Piwnicki, przedtem pisarz cheł. (nr 209) 
N 30 V 1738 (Sig. 26, k. 64v) 
t 9 IV 1749 (KBT, k. 129) 
266 Antoni Bagniewski 
N 3 VI 1750 (Sig. 27, s. 160) 
t 14 III 1794 (Smogulec 1618, s. 49) 


CHEŁMNO - wiceregent ziemski 


267 Ignacy Brzozowski 
9 II 1740 ChełM 15, k. 202) 
11 VIII 1750 (KowM 16, k. 67v) 
268 Antoni Tokarski 
5 I 1752 (KowM 16, k. 128) 
29 VIII 1754 (TorM II, VII/53, k. 75). Potem regent cheł. 
(nr 243)
		

/Licencje_047_04_078_0001.djvu

			76 Chelmno, wiceregent-wojewoda 


269 Leon Ostrowieki 
22 III 1764 (TorM II, VII/55, k. 90) 
1769 (ISO, tab. VII, s. 32) 


CHEŁMNO - wojewoda 


270 Augustyn z Szewy (von der Schebe) 
15 IV 1454 (Toeppen IV, s. 403) 
24 VIII 1454 (Maereker, Thorn, s. 662) 
271 Gabriel Bażyński (von Baysen), przedtem wojewoda elb. 
(nr 619) 
31 I 1455 (Fontes LV, s. 69) 
15 VI 1474 (Woelky, s. 559) 
272 Ludwik Mortęski (von Mortangen), przedtem kasztelan 
che!. (nr 29) 
17 X 1475 (MRPS I, nr 1315) 
19 IV 1480 (ASPK I, s. 29). t a. 8 V 1480 (ib., s. 42) 
273 Mikołaj Dąbrowski (von Damerow), przedtem kasztelan 
che!. (nr 30) 
N 25 X 1480 (ASPK l, s. 83) 
27 11483 (ASPK I, s. 160) 
274 Karol zNapola (vom Felde), przedtem kasztelan che!. (nr 
31) 
30 V 1484 (ASPK I, s. 220) 
18 XII 1495 (GdM D/55, nr 87) 
275 Jan Dąbrowski (von Damerow), przedtem kasztelan cheł. 
(nr 32) 
4 X 1498 (GdM D/55, nr 89) 
t 26 IX 1513 (GdM D/55, nr 86a) 
276 Jan Luzjański (von Losainen) 
N 15 IX 1514 (MRPS IV, nr 2306) 
t 13-24 IV 1551 (Hozjusz II, nr 410, por. 418; PSB XVIII, 
s. 166 n.) 
277 Stanisław Kostka, przedtem wojewoda pom. (nr 9ł2) 
N ok. 2 V 1551 (Hozjusz II, nr 428) 
t 7 XII 1555 (Hozjusz II, nr 1533, por. 1522) 
218 Jan Działyński, przedtem wojewoda pom. (nr 913) 
N 5 I 1556 (MRPS V, nr 7338)
		

/Licencje_047_04_079_0001.djvu

			Chełmno. wojewoda 


77 


t krótko a. 8 V 1583 (PSB VI, s. 83). t pocz. 1583 (ZHMar. 
XXX, s. 31) 
279 Mikołaj Działyński 
N 2 V 1584 (MK 129, k. 464v-465) 
t 24 XI 1604 (ZHMar. XXX, s. 31) 
280 Maciej Konopacki, przedtem podkomorzy cheł. (nr 223) 
N 15 H 1605 (PSB XIII, s. 550) 
R 23 VIII 1611 (PSB XIII, s. 550). Potem biskup cheł. 
281 Ludwik Mortęski, przedtem wojewoda pom. (nr 917) 
N jesień 1611 (Lengnich V, s. 51). 11 I 1612 (Tor M H, VHI 
121, s. 496) 
t 15 VIII 1615 (PSB XXII, s. 12) 
282 Stanisław Działyński, przedtem wojewoda malb. (nr 629) 
N 26 IX 1615 (MK 158, k. 155-156v) 
t XH 1617 (Fankidejski, s. 145) 
283 Jan Jakub Wejher, przedtem wojewoda malb. (nr 630) 
N 19 I 16U! (MK 161, k. 202-203) 
t 14 I 1626 (Perlbach, Zuckau, s. 61) 
284 Melchior Wejher, przedtem kasztelan elb. (nr 391) 
N 16 III 1626 (MK 174, k. 89v-91) 
t 8 V 1643 {Dachnowski, Herbarz, s. 216-217) 
285 Mikołaj Wejher, przedtem wojewoda malb. (nr 634) 
N 20 V 1643 (MK 185, k. 516) 
t 9 H 1647 (Dachnowski, Zalobny rytm) 
286 Jan Dzialyński 
11 IV 1647 (ASK, Inwentarz starostwa kowalewskiego 
z 1647 r.) 
t 11 HI 1648 (Dachnowski, Herbarz, s. 69) 
287 Jan Kos, przedtem kasztelan elb. (nr 393) 
N 27 III 1648 (BPelp. rkps 422, k. 108) 
t 17 XH 1662 (Frydrychowicz, s. 458) 
288 Piotr Dzialyń.9ki, przedtem ka,gzJtelan dobrzyński 
N 20 VH 1663 (Sig. 7, k. 70) 
. t 1 polowa 1668 (Lengnich VH, s. 334) 
289 Jan Chryzostom Gniński, przedtem podkomorzy porn. (nr 
876) 
30 V 1668 (MK 207, k. 328) 
A 20 X 1680 na wojewodę malb. (nr 638)
		

/Licencje_047_04_080_0001.djvu

			78 Chełmno, wojewoda-Człuch6w, ławnik 


290 Michał Dzialyński, przedtem kasztelan che!. (nr 57) 
21 VI 1681 (DzierzG !O, k. 2) 
t III 1687 (Zernecke, s. 388) 
291 Jan Kos, przedtem kasztelan inflancki 
N 18 VI 1688 (Sig. 14, k. 15) 
t 15 II 1702 (Perlbach, Zuckau, s. 12) 
292 Tomasz Dzialyński, przedtem krajczy koronny 
N 21 II 1702 (Sig. 15, k. 158) 
t 25 VI 1714 (ZHMar. XXX, s. 70) 
293 Jakub Zygmunt Rybiński, przedtem łowczy wielki koronny 
N 20 VIII 1714 (Sig. 18, k. 78) 
t 16 XII 1725 (Lengnich IX, s. 353) 
294 Franciszek Bieliński, przedtem cześnik koronny 
N 28 XII 1725 (Sig. 21, k. 54) 
A 18 IV 1732 (Sig. 22, k. 168) na marszałka nadwornego 
koronnego 
295 Jan Ausgary Czapski, przedtem łowczy wielki koronny 
N 19 IV 1732 (Sig. 22, k. 168) 
A 30 V 1738 (Sig. 26, k. 63) na podskarbiego wielkiego 
koronnego 
296 Michał Wiktor Bieliński, przedtem cześnik koronny 
N 24 XI 1738 (Sig. 26, k. 63) 
t 23 VI 1746 (Kuryer Polski 1746, nr 499) 
297 Zygmunt Kretkowski, były kasztelan dobrzyński 
N 2 X 1746 (Sig. 26, k. 206) 
t 8 VI 1766 (TorM I, nr 3363, list z 12 VI 1766) 
298 Franciszek Stanisław Czapski, przedtem kasztelan cheł_ 
(nr 71) 
N 25 VI 1766 (Sig. 30, k. 115) 
t 9 IV 1802 (ZHMar. VII, s. 66) 


CZŁUCHOW - ławnik ziemski 


299 Otton Wierzbięta (Vyersebanth) 
16 XII 1505 (GdM D/58, nr 127 - jako sędzia - sic) 
300 Jan Trebnic
		

/Licencje_047_04_081_0001.djvu

			Człuchów, ławnik 


79 


21 VI 1526 (MRPS IV, nr 14638) 
2 VII 1526 (MRPS IV, nr 14705) 
301 Tomasz Wierzbięta 
16 X 1559 (ZHMar. XXIII, s. 35) 
302 Wawrzyniec Pawłowski 
16 X 1559 (ZHMar. XXIII, s. 35) 
1570 (Źr. dziej. XXIII, s. 234 - bez tytułu) 
303 Baltazar Ciecho1ewski 
16 X 1559 (ZHMar. XXIII, s. 35) 
304 Jan Trebnic 
16 X 1559 (ZHMar. XXIII, s. 35) 
1570 (Źr. dziej. XXIII, s. 238 - bez tytułu) 
305 Stanisław Dorengowski 
16 X 1559 (ZHMar. XXIII, s. 35) 
1570 (Źr. dziej. XXIII, s. 217 - bez tytułu) 
306 Jerzy Lewald-P o wal s k i 
5 II 1573 (BZal. rkps 204, k. 47) 
307 Krzysztof Konarski 
'5 II 1573 (BZal. rkps 204, k. 47). Potem sędzia człuch. (nr 
366) 
308 Piotr Lewald-P o wal s k i 
16 VI 1610 (ChojM 127, s. 117) 
A 27 XI 1611 na sędziego człuch. (nr 367) 
309 Stanisław Ciecholewski 
26 I 1609 (ChojM 126, s. 5) 
30 X 1645 (BTor. 24) 
310 Krzysztof Pawłowski 
10 IV 1609 (ChojM 127, s. 22) 
23 VII 1614 (ChojM 127, s. 276). t a. 14 II 1620 (ib. 129, 
s.57) 
311 Jakub Knut 
17 VI 1609 (ChojM 127, s. 47) 
16 VIII 1623 (ChojM 128, s. 255). t a. 28 XII 1624 (ib. 130, 
s.173) 
312 Ludwik Lewald-J e z i e rs ki 
6 VII 1610 (ChojM 127, s. 127) 
23 VIII 1611 (ChojM 127, s. 162)
		

/Licencje_047_04_082_0001.djvu

			80 Człuch6w, ławnik 


313 Micha} Borna 
'1l VII 1612 (ChojM 127, s. 213) 
5 III 1646 (Fontes XI-XV, s. 113) 
314 Wawrzyniec Garczyński 
26 XI 1618 (ChojM 127, s. 568) 
26 XII 1626 (ChojM 130, s. 569) 
315 Kryspin von Gleisen D o r e n g o w s k i 
19 IV 1619 (ChojM 127, s. 582) 
9 X 1637 (NoweM 61, s. 474) 
316 Baltazar von Gleisen D o r e n g o w s k i 
27 VII 1628 (ChojM 128, s. 677) 
6 VIII 1641 (Fontes XI-XV, s. 113). Potem sędzia cz}uch. 
(nr 369) 
31'1' Micha} Ciecholewski 
28 VII 1628 (ChojM 128, s. 672) 
5 III 1646 (Fontes XI-XV, s. 104-108) 
318 Krzysztof 2ukowski 
t a. 27 III 1665 (ChojM 132, s. 415) 
319 Samson Lewald-P o wal s ki 
11 VII 1662 (NoweM 72, s. 48) 
12 II 1666 (TorM II, VII/33, s. 2555) 
320 Melchior Kalkstein-S t o l i ń s k i 
1662 (ASK, dz. I, t. 52, k. 245) 
26 I 1671 (TorM II, VII/33, s. 1862). Potem sędzia człuch. 
(nr 370) 
321 Maciej Pląskowski 
1666 (Ur. XIV, s. 70 - błędnie jako Mikołaj) 
9 X 1693 (ChojM 136, s. 425) 
322 Samuel Lewald-P o wal s k i 
17 X 1668 (TorM II, VII/33, s. 1:;82) 
23 X 1679 (TorM II, VII/33, s. 2668). Potem sędzia cz}uch. 
(nr 372) 
323 Wawrzyniec Garczyński 
25 VI 1669 (ChojM 133, s. 145) 
4 X 1674 (ChojM 134, s. 200) 
324 Bartłomiej Kalkstein-S t o l i ń s k i 
30 VIII 1669 (TorM II, VII/33, s. 1704) 
17 VIII 1696 (TorM II, VIU44, k. 174--174v)
		

/Licencje_047_04_083_0001.djvu

			Cz!uchów, ławnik 


81 


325 Samuel Boleslaw Ciecholewski 
9 VI 1670 (ChojM 134, s. 95) 
326 Stanisla w Kalkstein-.S t o l i ń s k i 
4 VII 1663 (BTor. 6, nr 18) 
7 II 1684 (DzierzG 10, k. 43). t a. 12 I 1685 (SwM 2, k. 27) 
327 Jan Osiecki 
26 IX 1679 (ChojM 134, s. 235) 
28 I 1694 (ChojM 136, s. 437) 
328 Maurycy Daniel K1ejst 
1682 (Fontes V, s. 152) 
21 XI 1689 (BOW rkps 4247/III, s. 42) 
329 Andrzej Kazimierz Manteuffe1-K i e I p i ń s ki 
19 X 1685 (ChojM 135, s. 304) 
9 VII 1709 I(ChojilVI 1'38, s. .21). Potem sędzia tuch. (m 
1362) 
330 Andrzej Teodor Grabowski 
21 XI 1689 (BOW rkps 4247/III, s. 42) 
A 20 IX 171 O na sędziego czluch. (nr 373) 
331 Jan Ignacy Wąglikowski 
7 IV 1693 (ChojM 136, s. 413) 
18 IX 1709 (ChojM 138, s. 43) 
332 Jan Fryderyk von G1eisen D o r e n g o w s k i 
8 IV 1694 (ChojM 136, s. 440) 
20 III 1696 (ChojM 136, s. 497) 
333 Jan Lewald-Powalski 
15 111713 {ChojM 1-38, B. 174) 
19 VI 1732 (ChojM 140, s. 127). t a. 8 VII 1735 (ib., s. 212) 
334 Krzysztof Grabowski 
12 IX 1712 (ChojM 138, s. 162) 
t 1748 (AcZ, s. 95 - jako Jakub) 
335 Krzysztof Aleksander Więckowski 
22 V 1713 (TorM II, VII/44, k. 103) 
14 V 1743 (ChojM 141, s. 463). t a. 20 VIII 1749 (ib. 
s.813) 
336 Jan Klejst 
1714 (ZHMar. XXIII, s. 7) 
28 III 1716 (ChojM 138, s. 302). Potem pisarz pom. (nr 855) 


I urzf:dnicy Pruscy
		

/Licencje_047_04_084_0001.djvu

			82 Czluch ów, lawnik 


337 Adam Antoni von Gleisen D o r e n g o w s k i 
21 V 1717 (ChojM 139, s. 56) 
3 V 1756 (ChojM 143, s. 31) 
338 Andrzej Borzyszkowski 
3 V'I11719 (ChojM 139, s. 173) 
3 VIII 1722 (ChojM 139, s. 383). t a. .25 VI 17-25 (ib., s. 520) 
339 Joachim Godfryd Borna 
11 VIII 1719 (ChojM 139, s. 182) 
3 VIII 1727 (ChojM 139, s. 622). t a. 11 VII 1729 (ib., s. 723) 
340 Jan VVejher 
1 IV 1721- (ChojM 139, s. 298) 
l X 1734 (ChojM 140, s. 185) 
341 Maciej Kazimierz VVolszlegier 
4 VII ln8 (ChojM 139, s. 121) 
10 XI 1747 (ChojM 140, s. 661). t a. 17 I 1'150 (ib."s. 830) 
342 Jan Augustyn Lewald-P o wal s k i 
23 V 1736 (ChojM 140, s. 258) 
9 IX 1736 (ChojM 140, s. 272) 
343 Tadeusz Grąbczewski 
8 II 1736 (NoweM 99, s. 31) 
28 VI 1742 (NoweM 100, s. 39) 
344 Kazimierz Bogusz 
27 IV 1739 (SztM 8, s. 224) 
31 XII 1750 (ChojM 141, s. 988). t a. 25 VII 1751 (ib. 
142, s. 85) 
345 Antoni Henryk Lewald-P o wal s k i 
9 VII 1739 (ChojM 141, s. 539) 
1774 (Bar, Der Adel, s. 16) 
346 Józef Ostrowski 
3 X 1746 (KowM lO, k. 220) 
26 XI 1754 (ChojM 142, s. 738). t a. 3 III 1763 (ib. 147, 
s.300) 
347 Piotr Czapski 
3 XI 1736 (ChojM 140, s. 278) 
20 VII 1771 (SwM 4, s. 286) 
348 Franciszek Karol VV ejher 
11 VI 1748 (ChojM 141, s. 698) 
t 11 VI 1763 (ZHMar. XIV, s. 56)
		

/Licencje_047_04_085_0001.djvu

			Człuch6w. ławnik--sędma 


83 


349 Micha] Lewald-J e z i e r s k i 
16 IV 1749 (ChojM 142, s. 710) 
171X 1750 (ChojM 141, s. 950). Potem ławnik tez. (nr 1271) 
350 Michał Kazimierz WoIszlegier 
10 I 1752 (ChojM 142, s. 177) 
A 6 IX 1765 na pisarza pom. (nr 858) 
351 Franciszek Manteuffel-K i e ł p i ń s k i 
IX 1754 (ChojM 142, s. 711) 
27 IX 1772 (Bar, Westpreussen II, s. 756) 
352 Kazimierz Kalkstein-O s ł o w s k i 
26 VI 1758 (ChojM 143, s. 213) 
t 17 V 1782 (AcZ, s. 99) 
353 Franciszek Markowski 
11 IX 1759 (TorM II, VII/53, k. 281) 
t 1775 (AcS, k. 70v) 
354 Stanisław Pażątka-L i p i ń s k i 
1761 (Breza, s. 164) 
t 13 I 1775 (Perlbach, Zuckau, s. 6) 
355 Ignacy Wysocki 
23 VI 1767 (ChojM 151, S. 348) 
27 IX 1772 (Bar, Westpreussen II, s. 752) 
3'56 Józef Lewald-J e z i e r s k i 
19 IX 1767 (ChojM 151, s. 139) 
4 V 1779 (Zap. Hist. VIII, s. 210) 
357 Karol Dembiński 
1774 (Bar, Der Adel, s. 17) 


CZLUCHOW - podkomorzy 


358 Jerzy z Dąbmwy (von Damerow) 
N 27 IX 1468 (Długosz XIV, s. 514) 
19 IV 1485 (ASPK I, S. 342). t a. 16 XII 1486 (ib., s. 411 
- występuje jego syn w sprawach spadkowych) 


CZLUCHOW - sędzia ziemski 
359 Marcin Slesse (Slesch) 
N 27 IX 1468 (Długosz XIV, s. 514) 
1 VII 1472 (MRPS I, nr 832 - bez tytułu) 


..
		

/Licencje_047_04_086_0001.djvu

			84 


Człuchów, sędzia 


3,60 Jan L e wal d z Jarcewa (von Czandersdoń) 
2 VII 1476 (RachKról., s. 130, 135) 
1 I 1504 (ASPK lWI, s. 111). t a. 16 III 1512 (MRPS IV, 
nr 1489) 
361 Jan L e wal d z J..rcewa (von Czanderooorf) 
N 16 III 1512 (MRPS IV, nr 1489) 
t a. 5 VII 1512 (MRPS IV. nr 11>53) 
362 Piotr Ciecholewski 
N 5 VII 1512 (MRPS IV, nr 1653) 
363 Jerzy Pawłowski 
20 II 1526 (MRPS IV, nr 4952). N dopiero 9 V 1526 (ib., 
nr 14560) 
t a. 29 II 1552 (MRPS V, nr 1129) 
364 Oswald Lewald-J e z i e r s k i 
N 29 II 1552 (MRRS V, nr 1129) 
365 Michał Konarski 
16 X 1559 (ZHMar. XXIII, s. 35) 
19 XII 1570 I(AlSK, dz. I, t. '52, k. 686). t a. 30 X 1576 
(MK 114, k. 220) 
366, Krzysztof Konarski, przedtem ławnik człuch. {nr 307') 
24 V 1577 (ASK, dz. I, t. 52, k. 380) 
20 XI 1601 (BOW rkps 4246/II, k. 14). t a. 10 VI 1610 
(ChojM 126, s. 95) 
367 Piotr Lewald-P o wal s k i, przedtem ławnik człuch. (nr 
308) 
N 27 IX 1611 (MK 154, k. 76v-77) 
20 III 1625 (ChojM 130, s. 222). t a. 8 VI 1626 (MK 173, 
k. 345v) 
368 Szczęsny (Feliks) Lewald-P o wal s k i 
N 8 VI 1626 (MK 173, k. 345v-346) 
18 IX 1644 (Pelplin 13, k. 197) 
369 Baltazar von Gleisen D o r e n g o w s k i, przedtem ław- 
nik człuch. (nr 316) 
29 XI 1645 (Fontes XI-XV, s. 107) 
16 VII 1664 (Fontes XXXII, s. 192). t a. 4 II 1671 (SwM 
1, s. 581) 
370 Melchior Kalkstein S t o l i ń s k i, przedtem ławnik człuch. 
(nr 320)
		

/Licencje_047_04_087_0001.djvu

			Czluchów. sędzia - Elbląg, kasztelan 


85 


8 VI 1671 (DTor. 36, k. 25v) 
13 VI 1673 (ChojM 133, k. 224) 
371 Władysław WąglikowsIki 
14 VII 1676 (TorM II, VII/33, s. 2488) 
372 Samuel Lewald-P o wal s k i, przedtem ławnik człuch. 
(nr 322) 
16 IX 1680 (TorM II, VII/35, s. 45) 
15 XII 1700 (DzierzG 14, s. 389) 
373 Andrzej Teodor Grabowski, przedtem ławnik człuch. 
(nr 330) 
N 20 IX 1710 (BGW rkps 4248111, k. 26 n.) 
A 29 I 1733 na kasztelana chel (nr 67) 
374 Mikołaj Pawłowski, przedtem ławnik tuch. (nr 1333) 
N 8 IX 1735 (Sig. 24, k. 102) 
t XII 1782 (BPelp. rkps 310, pag. 158) 


ELBLĄG - kasztelan 


375 Fabian Legendorf-M g o w s k i (von Maulen) 
N 19 V 1467 (Thunert, s. 34) 
A 10 -11 III 1478 na wojewodę pom. (nr 905) 
376 Jan Bażyński (von Baysen), przedtem podkomorzy prus. 
(nr 211) 
N 10-11 1111478 (Thunert, s. 34; ElbM VI, nr 149) 
10 VI 1480 (GdM D/51, nr 44) 
377 Maciej Raba z Waplewa 
23 I 1485 (ASPK I, s. 253) 
A 19 VII 1503 na wojewodę malb. (nr 623) 
378 Jan Wulkowski, przedtem podkomorzy pom. (nr 860) 
N 19 VII 1503 (ASPK IV/l, s. 90) 
4 XII 1512 (ASPK VI, s. 72). t 20 XII [1515] (MPH IV, 
s.121) 
379 Ludw:k Mortęski (von Mortangen), przedtem kasztelan gd. 
(nr 416) 
N 4 III 1516 (MRPS IV, nr 10857) 
3 IV 1539 (MRPS IV, nr 23 377 - testament). t a. 20, 
VI 1539 (ib., nr 19 845)
		

/Licencje_047_04_088_0001.djvu

			86 'Elbląg, lI	
			

/Licencje_047_04_089_0001.djvu

			'Elbląg, lkasztelan 


87 


N V 1613 (Lengnich V, s. 75) 25 VI 16,13 (TorM II, VII/21, 
s.867) 
A koniec HH5 na wojewodę malb. (nr 630) 
390 Stanislaw Niemojewski, przedtem podstoli koronny 
N ok. 16 XI 1615 (MK 158, k. 213-213v - N następcy 
na podstolstwo koronne) 
A 15 VII 1619 na kasztelana cheł. (nr 46 - dok. N. wy- 
stawiony zapewne znacznie później niź nadanie urzędu, 
zob. następcę) 
391 Melchior Wejher podskarbi prus. (nr 988) 
28 V 1619 (TorM II, VII/21, s. 1482) 
A 16 III 1626 na wojewodę cheł. (nr 284) 
392 Jan Wiesiołowski, przedtem podkomorzy pom. (nr 871) 
N początek 1626 (Lengnich V, S. 177) 
t jesień 1£42 
iecezja chehniń...ka, s. 616 - nagrobek 
w Godzi	
			

/Licencje_047_04_090_0001.djvu

			88 Elbląg, kasztelan 


N V 1693 I
ngnich VIII, s. 316) 
t 26 V 1695 (AcS, s. 12) 
399 Jan Chryzostom Czapski, przedtem kasztelan kruszwicki 
N 28 1 1698 (BOW rkps 136, k. 35) 
t 18 V 1716 (AcN, s. 272; Bork, II, s. 408, i BPelp. rkps 
310, pag. 24 - t 28 V) 
400 Jakub przebendowski 
N 12 XII 1716 (Sig. 19, k. 8) 
t XII 1724 (Lengnich IX, s. 349) 
401 Bartłomiej Bagniewski, przedtem chorąży micha}. (nr 651) 
N 23 XII 1724 (Sig. 21, k. 23) 
t VI 1748 (Czaplewski, 8. 26) 
402 Jakub Zboiński, przedtem kas:otelan dobrzyński 
N 10 VI 1748 (Sig. 27, s. 67) 
t 18 VII 1755 (AcN, s. 273) 
403 Stanislaw Skórzewski 
N 19 XII 1756 (Sig. 27, 8. 368) 
A 13 V 1758 na kasztelana cheł. (nr 70) 
404 Józef Czapski 
N 13 V 1758 (Sig. 27, s. 433) 
t 31 VII 1765 (TorM l, 3361 - list KI05smana do Gereta 
z 5 VIII) 
405 Juliusz Dziewanowski. przedtem chorąży malb. (nr 483) 
N 10 VIII 1765 (Sig. 30, k. 67) 
A 30 VIII 1766 na kasztelana cheł. (nr 72) 
406 Jan Mkhał Grabowski, przedtem kasztelan gd. (nr 444) 
N 30 VIII 1766 (Sig. 31, k. 88) 
t 17 IX 1770 (BuKDWestpr. I, 8. 382) 
407 Konstanty Bniński 
N 21 X 1770 (Sig. 32, k. 103v) 
A 11 VI 1772 na kasztelana cheł. (nr 73) 
408 Jakub Przebendowski 
N 11 VI 1772 (Sig. 32, k. 169) 
t 1787 (Kossakowski 111/2, s. 12) 
409 Walenty Gozimirski, przedtem stolnik wschowski 
N 15 IX 1787 (Sig. 38, k. 12v) 
t po 1796 (PSB VIII, s. 394)
		

/Licencje_047_04_091_0001.djvu

			Elbląg, wojewoda - Gdańsk, kasztelan 


89 


ELBLĄG - wojewoda 
Zobacz: MALBORK - wojewoda, nr '61
620. 


GDAŃSK - chorąży 
Zobacz: POMORZE - chorąży, nr 821-823. 


GDAŃSK - kasztelan 


410 Mikołaj Pilawski (von Pfeilsdorf), przedtem kasztelan che!. 
(nr 28) 
N 19 V 1467 (Thunert, s. 34) 
3 m 1478 (Thunert, s. 425). t a. 9 m 1478 (ib., s. 433) 
411 Mikołaj Bażyński (von Baysen) 
N lO-H m 1478 (ElbM VI, nr 149; por. Thunert, s. 432 n.) 
A 25 X 1480 na wojewodę malb. (nr 622) 
412 Hojko ze Smoląga (von Smollang), przedtem podkomorzy 
pom. (nr 859) 
N 25 X 1480 (ASPK I, s. 83) 
16 VII 1482 (ASPK I, s. 137) 
413 Krzysztof Wojanowski (von Woyanow), przedtem sędzia 
gd. (nr 458) 
6 X 1483 (GdM D/57, nr 36) 
25 III 1495 (MRPS III, nr 503) 
414 Andrzej Boroszewski 
von BOI'1I'eschaw), przedtem podko- 
morzy malb. (nr 568) 
8 I 1499 (ASPK m/2, s. 70) 
9 XI 1499 (ASPK III/2, s. 122). t a. 9 m 1503 (MRPS m. 
nr 707) 
415 Mikołaj S z p o t z Krajowa 
N 19 VII 1503 (ASPK IV/l, s. 90) 
A 16 III 1512 na wojewodę pom. (nr 908) 
416 .Ludwik Mortęski (von Mortangen), przedtem podkomorzy 
cheł. (nr 216) 
N 1 IV 1512 (MRPS IV, nr 1540) 
A 4 III 1516 na kasztelana elb. (nr 379)
		

/Licencje_047_04_092_0001.djvu

			90 Gdańsk, kasztelan 


417 Jerzy Konopacki, przedtem podkomorzy pom. (nr 862) 
N 4 III 15Hi (MRPS IV, In" 10858) 
20 VI 1518 (GdM D/6, nr 428). Potem wojewoda pom. 
(nr 909) 
418 Jan Baliński pi.sarz dobrzyński, przedtem kasztelan ry- 
piński 
l II 1519 (MRPS IV, nr 2873) 
11 VIII 1531 (MRPS IV, nr 6032). t a. 13 X 1531 (ib., 
nr 16177) 
419 Achacy Cema (von Zehmen), przedtem podkomorzy pom. 
(nr 863) 
N 13 X 1531 (MRBS IV, nr 16177) 
A ok. 25 III 1546 na wojewodę malb. (nr 625) 
21 V 1545 (Hozjusz I, nr 191) N otrzymał Jan Dzia- 
łyński podlwmorzy dobrzyński i miec2JIlik prU8. (nr 
944). Nie objął jednak urzędu, gdyż poprzednik nie 
przyjął ofiarowanej mu równocześnie kasztelanii elb. 
(zob. nr 381, 382) 
420 Jan Bażyński (von Baysen), przedtem podkomorzy malb. 
(nr 572) 
N ok. 25 III 1546 (EaFE XXXVII, s. 144) 
A 1546 na kasztelana elb. (nr 383) 
421 Jerzy Konopacki 
N 1546 (Lengnich VI Wstęp, s. 36) 
4 I 1549 (MRPS V, nT 212). Potem kasztelan elb. (nr 384) 
422 Fabian Cema (von Zehmen), przedtem podkomorzy cheł. 
(nr 219) 
1 VIII 1549 (Hozjusz I, nr 351) 
A 5 I 1556 na wojewodę pom. (nr 914) 
423 Jan Kostka podskarbi prus. (nr 983) 
N 5 I 1556 (MRPS V, nr 7340) 
A 2 IV 1574 (psB XIV, s. 346) na wojewodę sandomier- 
skiego 
424 Maciej Zaliński, przedtem podkomorzy kor. 
N 2 IV 1574 (Lengnich III, S. 97) 
t 1602 (Lengnich IV, S. 336), a. 24 IX (ASK, dz. LVI, T. 
l, 2900, k. 1)
		

/Licencje_047_04_093_0001.djvu

			Gdańsk, kasztelan 


91 


425 Michał Konarski 
N 1602 (Lengnich IV, s. 336). 8 V 1603 (TorM II, VII/22, 
s.182) 
A 1606 na kasztelana che}. (nT 44) 
426 Stanisław Konarski 
3 VI 1606 (TorM II, VII!21, s. 203) 
A 6 II 1618 na wojewodę malb. (nr 631) 
427 Samuel Konarski, przedtem chorąży pom. (nr 830) 
8 V 1618 (TorM II, VII/21, s. 1394) 
A 9 II 1626 na wojewodę pom. (nr 921) 
428 Dymitr Wejher 
N 16 III 1626 (MK 174, k. 88-88v) 
t 25 VIII 1628 (Dachnowski, HerbaTz, s. 216) 
429 Stanisław Działyński, przedtem podkomorzy malb. (nr 583) 
N 'koniec 1628 '(Lengnich V, s. 2,22) 
A 11 V 1637 na kasztelana che}. (nr 50) 
430 Jan Zawadzki 
N 12 VI 1637 (MK 182, k. 255) 
A VII 1642 (Wolff, s. 41) na wojewodę parnawskiego 
431 Gerhard Denhoff 
N 16 VII 1642 (Radziwiłł III, s. 104) 
A VII 1643 na wojewodę pom. (nr 923) 
432 Stanisław Kobierzycki, przedtem podczaszy kaliski 
N VII 1643 (MK 18'8, k. 22-22v) 
A 31 V 16,56 na wojewodę pom. (nr 925) 
433 Zygmunt Guldenstem 
18 X 1656 (Estreicher XVII, s. 162) 
t 30 VI 1666 (Botsacus) 
434 Jan Reinhold Heidenstein, przedtem podkomorzy malb. 
(nr 586) 
N 1666 (Lengnich VII, s.' 316) 
t 13 II 1673 (Bark, II, s. 608) 
43'5 Mikołaj Smogulecki 
N lato 1673 (Lengnich VIII, s. 88) 
t 1675 (Lengnich VIII, s. 126) 
436 Michał Działyński, przedtem miecznik prus. (nr 955) 
N II 1676 (Lengnich VIII, s. 130) 
A 29 X 1677 na kasztelana che!. (nr 57)
		

/Licencje_047_04_094_0001.djvu

			92 Gdańsk, kasztelan 


437 Jan Piotr Tuchołka, przedtem podkomorzy malb. (nr 587) 
N 30 X 1677 (MK 212, k. 301) 
t początek '1691 (Le	
			

/Licencje_047_04_095_0001.djvu

			Gdańs
 ławnik-sędzia 


93 


GDAŃSK - ławnik ziemski 


447 Paweł z Kacka 
11 VIII 1480 (ASPK I, s. 65) 
15 II 1481 (ASPK I, s. 93). Potem sędzia gd. (nr 459) 
448 Teodoryk zBorucina 
25 III 14!88 (Kartuzy 5, s. 354) 
13 XII 1504 (MRPS IV, Sup!. nr 1298) 
449 Jerzy z Arciszewa 
25 III 1488 (Kartuzy 5, s. 354) 
13 XII 1504 (MRPS IV, Sup!. nr 1298) 
450 Stefan z Prędzieszyna 
25 III 1488 (Kartuzy 5, s. 354) 
451 Paszek ze Smęgorzyna 
25 III 1488 (Kartuzy 5, s. 354) 
452 Jakub z Arci.szewa 
13 XII 1504 I(MRPS IV, Supl. nr '1'298) 
453 Jan z Prędzieszyna 
13 XII 1504 (MRPS IV, Sup!. nr 1298) 
454 Michał z Buszkowów 
13 XII 1504 (MRPS IV, Sup!. nr 1298) 
455 Wacław z Goszyna 
13 XII 1504 (MRPS IV, Sup!. nr 1298) 
456 Wojciech z Lisowa 
13 XII 1504 (MRPS IV, Supl. nr 1298) 
45'7 Grzegorz z Czerniewa 
13 XII 1504 (MRPS IV, Sup!. nr 1298) 


GDAŃSK - podkomorzy 


Zobacz: POMORZE - podkomorzy, nr 859. 


GDAŃSK - sędzia ziemski 


4=>8 Krzysztof Wojanowski (von Woyanow) 
27 IX 1468 (Długosz XIV, s. 514) 
23 IX 1483 (ASPK I, s. 196). Potem kasztelan gd. (nr 413)
		

/Licencje_047_04_096_0001.djvu

			94 


Gdańsk, sędzia - Malbork, chorąży 


459 Paweł z Kacka, przedtem ławnik gd. (nr 447) 
1 IV 1487 (ASPK I, s. 439 - bez tytułu, ale wśród sę- 
dziów) 
26 II 1504 (MRPS III, nr 1300) 
Wkrótce, zapewne wraz ze śmiercią Pawła z Kacka, sąd ziemski 
gd. połączono z tez. Leonard Wojanowski otrzyma! w 1512 r. N 
na sędziego tez. i gd. (MRPS IV, nr 1492). 


KROLEWlEC - wojewoda 
460 Scibor Bażyński (von Baysen) 
11 IV 1454 (Toeppen IV, B. 424) 
A 19 V 1467 na wojewodę malb. (nr 621) 


MALBORK - chorąży 
461 Habert Rejman 
29 XII 1472 (MRPS I, nr 948) 
11 V 1490 (ASPK II, s. 213). t a. 27 X 1492 (MRPS II,. 
nr 32) 
462 Mikołaj Loka z Igły 
10 I 1503 (MRPS III, nr 682) 
A HI VII 1503 na podkomorzego pom. (nr 8(1) 
463 Krzysztof z Suchostrzyg (von der Lunau) 
N 19 VII 1503 (ASPK lVII, s. 90) 
I 1506 (Bornbach VI, s. 141). t a. 3 I 1507 (GdM 0/6,. 
nr 329a) 
464 Ludwik Ostrowieki 
14 IV 1509 (MRPS IV, nr 571) 
465 Michał :2;elisławski (von Silslaw), przedtem chorąży pom. 
(nr 823) 
l VIII 1511 (MRPS IV, nr 1242: N dla N. Raby po awan- 
sie :2;elisławsklego, który nie doszedł do skutku - por. 
nr 566) 
A HI III 1517 na podkomorzego malb. (nr 568) 
Jak już nadmieniono, 1 VIII 1511 N na chorążego malb. 
otrzymał N. Raba (z Waplewa). Większość nominacji 
z tego dnia ponowiono w 1512 i (por. wyżej) 1517 r. 
Czy jednak ponownie N otrzyma! Raba, nie wiadomo.
		

/Licencje_047_04_097_0001.djvu

			Malbork, chorąży 


95 


Po 1517 r. brak wzmianek o -chorążych rnalb. aż do 1'580 r. i da- 
lej do 1606 r. Sugeruje to długotrwały wakat na tym urzędzie. 
W pewnym stopniu potwierdza go petycja szlachty o przywró- 
cenie urzędu chorążego malb. z 1606 r. (Fontes 34, nr 2760). 
4&6 Achacy Brandt, przedtem ławnik ma1b. (nr 495) 
1580 (Ur. I, s. 370) 
467 Jerzy Baliński, przedtem sędzia ma1b. (nr 608) 
20 IV 1606 (GdM 29/69, k. 265) 
1613 (Nies. II, s. 54) 
468 Jan Bąkowski 
18 IX 1614 (ChojM 131, s. 105) 
t 27 VI 1624 (Frydrychowicz, s. 194) 
469 Piotr Jerzy Kostka 
N 4 VI 1623 (MK 170, k. 365v-366) 
A 10 X 1628 na podkomorzego malb. (nr 584) 
470 Jan von Felden Z a kr ze w s ki 
N 12 X 1628 (MK 177, k. 117) 
1 IX 1661 (TorM II, VII/31, s. 1064). t a. 2 VIII 1662 
(Sig. 5. k. 1l3v) 
2 VHI 1662 (S>g. 5, k. 1l3v) N na chorążego ma1b. 
"po ustąpieniu Zakrzewskiego" otrzymał Fabian Piecz- 
ewski. U rzędu jednak nie objął, gdyż w roku następ-- 
nym wystawiono N dla Grabowskiego ..po śmierci Zak- 
rzewskiego" . 
471 Marcin Kazimierz Grabowski 
N 1663 (Sig. 7, k. 33v) 
R a. 28 V 1663 (DzierzG 5, k. 104) 
472 Jan Stefan Komorski 
Ekspektatywa 1660 (Sig. 3, k. 25v; 2, k. 36). Następnie 
dwukrotnie pominięty po śmierci Zakrzewskiego, by ob- 
jąć urząd po rezygnacji poprzednika. 
N 28 V 1663 (DzierzG 5, k. 104) 
10 IV 1679 (DzierzG 9, k. 83) 
473 Jan Zawadzki 
N 30 X 1669 (DzierzG 5, k. 497) 
t krótko a. 22 IV 1686 (DzierzG 13, s. 53) 
Między dwoma poprzednimi toczył się długotrwały 
spór o urząd, wynikły z wydania nominacji Zawadz-
		

/Licencje_047_04_098_0001.djvu

			96 Malbork, chorąży 


kiemu za życia Komorskiego (zobacz: DzierzG 7, s. 
626--627; 9, k. 83). Po śmierci Komorskiego, mimo iż 
tytułu używał nadal Zawadzki, wydano N dla następ- 
nego. 
474 Aleksander Czapski 
10 XI 1681 (BTor. 9, nr 70) 
A 23 I 1698 na podkomorzego malb. (nr 591) 
475 Piotr Ernest Kczewski 
N 29 I 1698 (BOW rkps 136, k. 36) 
A 15 XII 1702 (Sig. 16, k. 4) na referendarza koronnego 
476 Andrzej Kczewski 
N 15 XII 1702 (Sig. 16, k. 4) 
A 28 X 1711 na podkomorzego malb. (nr 592) 
477 Franciszek Pawłowski, przedtem sędzia św. (nr 1167) 
N 5 IV 1712 (DzierzG 16, k. 313) 
4 I 1717 (TorM I. 3305, s. 741). t a. 17 III 1717 (Sig. 19, 
k.48) 
478 Ignacy Czapski 
12 III 1717 (ASczan. 38, s. 143) 
16 VIII 1718 (GdM 29/209, k. 274 - spór między Czaps- 
kim i Pawłowskim o urząd z powodu równoczesnej N nań 
obu). Potem miecznik prus. (nr 963) 
479 Fabian Pawłowski 
N 17 III 1717 (Sig. 19, k. 48) 
t 20 I 1744 (Perlbach, Zuckau, s. 7). Zob. też pozycję po- 
przednią. 
480 Mkhał Jan Nepomucen Leski 
N 3 IX 1744 (Sig. 25, k. 161v) 
t 10 X 1759 (BPelp. rkps 310, pag. 106) 
481 Antoni Micha! Czapski 
N 27 X 1759 (Sig. 27, s. 479) 
A 29 IX 1760 na miecznika prus. (nr 967) 
482 Walerian Józef Piwnicki 
N 29 IX 1760 (Sig. 29, k. 225) 
A 6 II 1765 na miecznika prus. (nr 969) 
483 Juliusz Dziewanowski 
N 8 II 1765 (Kam. III/324, k. 194) 
A 10 VIII 1765 na kasztelana elb. (nr 405)
		

/Licencje_047_04_099_0001.djvu

			Malbork, chorąży-ławnik 


97 


484 Jan Trembecki, przedtem ławnik tcz. (nr 1268) 
N 14 VII11765 (Kam. IIV324, k. 208) 
t 8 II1 1781 (BPelp. rkps 310, pag. 155) 
4115 Antoni S a r n e c k i, SaTIlaclG, przedtem skarbnik bielski 
18 11783 (ARadz. dz. V, t. 341, nr 13936, s. 628) 
25 VI 1787 (ARadz. dz. V, t. 324, nr 13936, s. 969 - był 
chory) 
485a Michał Paszkowski 
1786 (Kalendarz polityczny na rok 1787) 
;1787 (Kalendarz polityczny na rok 1788) 
486 Antoni Onufry Konopacki 
1788 (Kalendarz polityczny na rok 1789, s. 208) 
17,89 (Kalendarz polityczny na rok 1790, 8. 213) 
487 Ignacy Wolski 
1790 (KalendaTz polityczny na rok 1791) 
488 Michał Łyskowski 
1791 (Kalendarz polityczny na rok 1792, s. 247) 
1793 (Ur. X, s. 76). t 1814 (Bon. XVI, 8. 190) 
489 Franciszek Szczepanowski 
1792 (Wielądko I, s. 165) 
1793 (Kalendarz polityczny na rok 1794) 


MALBORK - ławnik ziemski 


490 


Oswald Brandt 
3 XI 1530 (SztM 4, k. 79) 
1543 (MCV XXXVI, s. 83) 
Jan Straszyński 
15 II1 1530 (SztM 4, k. 72). Potem sędzia malb. (nr 605) 
Grzegorz Szmucz-M i c h o r o w s k i 
12 II 1545 (MRPS IV, nr 21 816) 
Jan Niewieściński 
8 I 1546 (NoweM 40, s. 27) 
Jan Kalkstein 
1 V 1549 (BTor. 24, k. 3) 
Achacy Brandt 110" 
2 III 1551 (EaFE XXXI, nr 514). Potem chorąży. malb. 
(nr 466) 


iIO/! 


491 


492 


l/: 


493 


494 


495 


.. 


'l urzędndcy pruscy
		

/Licencje_047_04_100_0001.djvu

			98 iMalbork, ławnik 


496 Krzysztof von Komban 
30 X 1553 (SztM 4, k. 193v) 
497 Andrzej Loka 
6 X 1559 (Pelplin 72, k. 15) 
27 VII 1565 (NoweM 41, s. 247). Potem sędzia malb. (nr 
607) 
498 Sebastian Wadawski 
23 XI 1581 (MK 123, k. 950) 
499 Jerzy Brandt 
4 II 1581 (MK 123, k. 521v) 
12 III 1602 (SztM 5, k. 142) 
500 Jakub Baliński 
22 VI 1595 (SztM 5, k. 69) 
12 III 1602 (SztM 5, k. 142). Potem sędzia malb. (nr 609) 
501 Jan z Wilczewa S t r z e m b ows ki 
8 V 1601 (BCzart. rkps 975, k. 43) 
22 XI 1614 (SztM 6, k. 71) 
502 Jakub Sudek-Wilczewski 
t a. 22 IX 1614 (SztM 6, k. 71v) 
503 Michał von Felden Z akT zew s ki 
29 IX 1614 (SztM 6, k. 71). t a. 7 XII 1622 (ib., k. 184) 
504 Jan Szak zWitanowa 
22 IX 1614 (SztM 6, k. 71) 
A 20 IV 1620 na sędziego malb. (nr 610) 
505 Maciej Brandt 
22 IX 1614 (SztM 6, k. 71) 
7 IV 1625 (SztZ 1, s. 292). t a. 20 IV 1626 (rb., s. 343) 
506 Jerzy Kalkstein 
19 VI 1619 (SztZ 1, s. 83) 
23 XI 1623 (SztM 6, k. 211) 
507 Jan Pieczewski 
t a. 4 IV 1622 (SztZ 1, s. 47) 
508 Jan Jerzy von Gabelentz 
W 19 IV 1621 (SztZ 1, s. 11) 
t 1628 (ZHMar. V, s. 168) 
509 Jan Kalkstein 
29 III 1622 (SztM 6, k. 167) 
4 IV 1622 (SztZ 1, s. 45)
		

/Licencje_047_04_101_0001.djvu

			Malbo
k, ławnik 


99 


510 Jan Sudek-W i le z e w ski 
1 VI 1622 (SztZ 1, s. 89) 
9 IX 1622 (SztZ 1, s. 113) 
511 Jan Leski 
W 24 IV 1634 (SztZ 1, s. 366) 
26 VI 1636 (DzierzG 1, s. 435). t a. 7 VII 1638 (ib., s. 895) 
512 Adam Sudek-Wilezewski 
W 24 IV 1634 (SztZ 1, s. 366) 
9 V 1651 (DzierzG 3, s. 574) 
513 Andrzej z Watkowie G o s ł a w s k i 
W 24 IV 1634 (SztZ 1, s. 366) 
III 1661 (Sig. 3, k. 14v; 6, k. 33v - N na sędziego malb. 
(por. nr 611, ostatecznie nie doszla do skutku) 
514 Maciej Sudek-W i l c z e w s k i 
W 24 IV 1634 (SztZ 1, s. 366) 
19 IX 1678 (SztZ 2, s. 50, 63). t a. 27 IX 1683 (ib., s. 82) 
515 Stanislaw Strzembowski 
30 IV 1638 (DzierzG 1, s. 778) 
15 VII 1655 (DzierzG 4, k. 426v). t a. 1 VII 1662 (ib. 5, k. 
39) 
516 Stanisław Sudek-W i l e z e w s k i 
7 IV 1639 (DzierzG 1, s. 1503) 
9 V 1651 (DzierzG 3, s. 574) 
517 Fabian Milewski 
23 IX 1647 (SztZ 1, s. 603) 
13 II 1651 (DzierzG 3, s. 541). t a. 14 IV 1651 (ib., s. 561) 
518 Feliks Rośeiszewski 
23 IX 1647 (SztZ 1, s. 603) 
t a. 19 IX 1650 (SztZ 1, s. 626-627) 
519 Bartłom:ej Borowski 
23 IX 1647 (SztZ 1, s. 603) 
520 Michał Sudek- W ił e z e w s ki 
W 21 IV 1664 (SztZ 2, s. 6) 
521 Wiktoryn Szeliski 
W 21 IV 1664 (SztZ 2, s. 5) 
19 IX 1678 (SztZ 2, s. 45) 
522 Stanislaw Sudek- W i l e z e w s k i 


,.
		

/Licencje_047_04_102_0001.djvu

			100 


Malbork, lawnlk 


W 21 IV 1664 (SztZ 2, 8. 5) 
2 X 1699 (DzierzG 14, s. 178) 
523 Jan Szeliski 
W 21 IV 1664 (SztZ 2, s. 6) 
7 Xl 1691 (DzierzG 12, I. 297). t a. 27 VII 1699 (ib. 14, 
s.89) 
524 Andrzej z Watkowic G o s ł a w s k i 
W 22 IX 1664 (SztZ 2, s. 15) 
14 VII 1676 (TorM II, VII/33, s. 2487). t a. 7 I 1678 
(DzierzG 9, k. 24v) 
525 Marcin Szeliski 
26 I 1671 (TorM II, VII/33, s. 1862) 
25 Xl 1877 (DzierzG 9, k. 4v) 
526 N. Niewieściński 
26 I 1671 (TerM II, VII/33, s. 1862) 
527 Wojciech Szak zWitanowa 
3 I 1674 (TorM II, VII/33, s. 2207) 
528 Jan Kazimierz Kalk5tein 
W 19 IX 1678 (SztZ 2, s. 44) 
3 VII 1709 (DzierzG 16, k. 7v - testament) 
529 Maciej Kalkstein 
W 19 IX 1678 (SztZ 2, s. 44) 
30 I 1687 (DzierzG 14, s. 76 - testament) 
530 Ludwik Sudek-W i le ze ws k i 
W 19 IX 1678 (SztZ 2, s. 44) 
27 VI 1702 (DzierzG 14, s. 529) 
531 Maciej Sudek-W i 1 e-z e w s k i 
7 XI 1691 (DzierzG 12, s. 308) 
532 Andrzej Kalkstein 
t a. 7 III 1710 (Dziei-zG 16, k. 20) 
W związku z wakatem na urzędzie sędziego malb. w latach 1684- 
1'110 nie uzupełniano składu ławy ziemskiej. 
533 Stefan Władysław NiewieściiJaki (seria A) 
7 V 1711 (DzierzG 17, k. 65) 
t 27 IX 1736 (TorM II, VII/52, k. 43) 
534 Jan Wojciech S z a k z Witanowa (seria B) 
7 V 1711 (DzierzG 17, k. 66) 
7 IX 1712 (DzierzG 17, k. 175). t a. 7 III 1713 (ib., k. 185)
		

/Licencje_047_04_103_0001.djvu

			.Malbork, ławnik 


łOI 


535 Jan Teodor Kalkstein (seria C) 
7 V 1711 (DzierzG 17, k. 64) 
11 X 1728 (DzierzG 28, k. 8). t a. 7 IX 1729 (ib., k. 99) 
536 Jan Stanisław Głuchowski (seria D) 
7 V 1711 (DzierzG 17, k. 64) 
22 IX 1713 (NoweM 88, s. 102). t a. 11 I 1718 (DzierzG 
21, k. 115v) 
537 Franciszek von Felden W y b c z y ń s k i (seria E) 
8 VI 1711 (DzierzG 17, k. 7'2) 
23 III 1733 (TorM II, VII/45, k. 207) 
538 Samuel Znaniecki (seria F) 
8 VI 1711 (DzierzG 17, k. 71) 
19 X 1725 (SztM 7, k. 99). t a. 30 VI 1728 (ib. 8, k. 58) 
539 Stanisław Szeliski (seria G) 
7 IX 1711 (DzierzG 17, k. 102) 
27 IV 1728 (SztM 8, s. 33). t a. 21 VIII 1728 (ib., s. 94) 
540 Marcin Franciszek Borowski (seria H) 
6 V 1721 (BTor. 6a - testament) 
541 Stanislaw Orłowski (seria B) 
22 IX 1713 (NoweM 88, s. 102) 
1 II 1716 (SztZ 4, s. 1
). t a. 3 VII 1726 (KowM 5, k. 41v) 
542 Samuel Kalkstein (seria D) 
25 VI 1728 (KowM 5, k. 269v) 
4 VII 1729 (DzierzG 26, k. 48v) 
543 Andrzej Kczewski, przedtem ławnik tez. (nr 1255) (seria G) 
14 IX 1728 (SztM 8, s. 101) 
A 3 XI 1744 na sędziego malb. (nr 615) 
544 Franciszek Pawłowski (seria H) 
28 VIII 1730 (Fontes VI-X, s. 75) 
26 I 1752 (SwM 3, k. 232v). t a. 22 IX 1760 (SztZ 6, s. 477) 
545 Gsbriel Jan Steffens (seria C) 
7 VII 1731 (DzierzG 31, k. 207v) 
12 XII 1740 (SztM 8, s. 251) 
546 Jan Szeliski (seria F) 
8 X 1731 (DzierzG 31, k. 269v) 
10 IX 1742 (SztM 8, s. 270). t a. 22 IX 1750 (SztZ 6, s. 73) 
547 Konstanty Szeliski (seria D)
		

/Licencje_047_04_104_0001.djvu

			102 Malbork, lawnik 


8 X 1731 (DzierzG 28, k. 218) 
10 IX 1742 (SztM 8, s. 270). t a. 22 IX 1750 (SztZ 6, s. 73) 
548 . Kazimierz Kczewski (seria B) 
1739 (ZHMar. XL, s. 17) 
549 Franciszek Michal Zólkiewski (seria E) 
W 10 IV 1747 (SztZ 6, 8. 4) 
19 IX 1763 (SztZ 6, s. 609). t a. 30 IV 1764 (ib. 5, s. 46) 
550 Antoni von Felden Wybczyński 
W 10 IV 1747 (SztZ 6, s. 4) 
1769 (ISO tab. VII, s. 32, nr 55b - jako Micha! - sic) 
551 Ignacy Kanigowski (seria B) 
W 10 IV 1747 (SztZ 6, s. 4) 
19 IX 1757 (SztZ 6, s. 334). t a. 24 IX 1759 (ib., s. 427) 
552 Jan Orzelski (seria G) 
W 10 IV 1747 (SztZ 6, s. 4) 
8 XI 1771 (SztM 9, s. 512) 
553 Roch Niewieściński (seria C) 
W 14 IV 1749 (SztZ 6, s. 21) 
18 IX 1752 (SztZ 6, s. 111). t a. 29 I 1753 (ib., s. 136) 
554 Walenty Kazimierz Sudek-Wilczewski (seria F) 
W 22 IX 1750 (SztZ 6, s. 73) 
A 5 IV 1762 na sędziego malb. (nr 616) 
555 Adam Szeliski (seria D) 
W 22 IX 1750 (SztZ 6, s. 73) 
27 IX 1772 (Bar, Westpreussen II, s. 741) 
556 Adam Gotartowski (seria C) 
W 29 11753 (SztZ 6, s. 136) 
R a. 20 IX 1762 (SztZ 6, s. 529) 
557 Gabriel Steffens (seria B) 
W 24 IX 1759 (SztZ 6, s. 427) 
14 II 1772 (DzierzG 53, k. 345) 
558 Wojciech Donimierski, przedtem regent malb. (nr 600) 
(seria H) 
W 22 IX 1760 (SztZ 6, s. 477) 
27 IX 1772 (Bar, Westpreussen II, s. 741) 
559 Jan Lutomski (seria C) 
W 20 IX 1762 (SztZ 6, s. 529) 
t 1778 (Zap. Hist. VIII, s. 276)
		

/Licencje_047_04_105_0001.djvu

			Malbor
 ławnik-podkomorzy 


103 


560 Wawrzyniec Białobłocki (seria F) 
W 19 IX 1763 (SztZ 6, s. 610) 
27 IX 1772 (Bar, Westpreussen II, s. 741) 
561 Wiktor Pląskowski (seria A) 
t B. 5 VII 1770 (SwM 4, k. 179) 


MALBORK - pisarz ziemski 


56'2 Sebastian Kalkstein 
20 VI 1608 (ASczan. 16, s. 15) 
22 IX 1614 (SztM 6, k. 71) 
563 Jerzy Pieczewski 
3 V 1617 (SztM 6, k. 102v) 
l II 1650 (DzierzG 3, k. 255) 
564 Jan Wilczewski 
W 211V 1664 (SztZ 2, k. 6) 
22 IX 1690 (TorM II, VII/35, s. 670) 
565 Michał Stanisław Kczewski 
W 13 IV 1711 (SztZ 4, s. 2 - otwarcie sądu ziemskiego 
po długoletniej przerwie). 7' X 1'711 (DzierzG 17, k. U4v) 
6 X 1733 (DzierzG 31, k. 98) 
566 Jerzy Kalk.stein 
W 19 IX 1746 (SztZ 6, s. 3) 
20 IX 1'7£,2 (SztZ 6, s. 5 ' 2'9). Potem chorąży cheł. (nr 24 - 
N 22 III 1762 - zob.) 
567 Piotr Kalkstein 
W 19 IX 1763 (SztZ 6, s. 609) 
1780 (Ur. VI, s. 159) 


MALBORK - podkomorzy 


568 Andrzej Boroszewski (von Borreschow), przedtem cześnik 
prus. (nT 939) 
6 VI 1482 (GdM D/52, nr 243) 
l XI 1498 (GdM D/53, nr 124). Potem kasztelan gd. (nr 414) 
569 Jerzy Bażyński (von Baysen) 
N 19 VII 1503 (ASPK IV/l, s. 90) 
A lIV 1512 na wojewodę malb. (nr 624)
		

/Licencje_047_04_106_0001.djvu

			104 Malbork, podln1 


Już l V111 Hill wraz z niedoszłym do skutku awansem 
J. B8Żyńskiego na wojewodę malb. (MRPS IV, nr 1244) 
podkomorstwo malb. miał otrzymać Michał Zelisław- 
ski (von Silslaw) chorąży ma1b. (nr 465). Obu N z nie- 
znanych przyczyn nie zrealizowano. Nie objął też urzę- 
du mianowany l IV 1512 (MRPS IV, nr 1543) Jerzy Kc- 
nopacki, póżniejszy podkomorzy pom. (nr 862). 
570 Mikołaj Loka z Igły, przedtem podkomorzy pom. (nr 861) 
20 XI 1513 (ASPK VI, 8. 145 - błędnie jako kasztelan gd.) 
t a. 19 III 1517 (MRPS IV, nr 11162) 
571 Micha! Zeli.sławski (von Silslaw), przedtem chorąży malb. 
(nr 465) 
N 19 III 1517 (MRPS IV, nr 11162) 
A 4 IV 1532 na podkomorzego cheł. (nr 218) 
572 Jan Bażyński (von Baysen) 
N 4 IV 1532 (GdM D/5B, nr 178) 
A ok. 25 111 1546 na kasztelana gd. (nr 420) 
573 Fabian Cema (von Zehman), przedtem podkomorzy pom. 
(nr 864) 
N 1546 (Lengnich VI Wstęp, s. 37) 
A 12 11 1547 na podkomorzego cheł. (nr 219) 
574 Rafa! Konopacki 
24 11 1547 (EaFE XXXVlI, s. 181). N dopiero 17 IV 1547 
(MRPS IV, nr 7878) 
A I 1549 na podkomorzego cheł. (nr 220) 
575 Jan Loka, przedtem podkomorzy pom. (nr 865) 
N prawdopodobnie 1549 (por. A poprzednika) 
8 VlI 1552 (GdM 29/14, k. 27v) 
t 1562 (Diecezja chełmińska, S. 617 - tablida nagrobkowa 
w Obozinie) 
576 Franciszek Zeli.sławski 
8 VIII 1562 (AKrokow. 520) 
6 X 1565 (GdM 29/17, k. 5). t a. 22 VI 1566 (Czaplew- 
ski, 8. 136) 
577 Jerzy O l e 8 k i, Ostrowicki 
16 X 1566 (GdM 29/17.. k. 161v) 
A 1568 na kasztelana cheł. (nr 39)
		

/Licencje_047_04_107_0001.djvu

			. 


Malbork, podkomorzy 


105 


578 Melchior Mortęski, przedtem podkomorzy pom. (nr 867) 
N 1568 (Lengnich VI Wstęp, s. 37). 1569 (TPaw. VI, s. 36) 
t 1587 (Lengnich IV, s. 36, nr 5) 
579 Jan Szorc 
N 6 I 1588 (MK 133, k. 219--220) 
t 1607 (Lengnich V, s. 23), a. 12 VI (MK 151, k. 194) 
580 Jakub Szczepański 
4 V 1607 (MK 151, k. 137). N dopiero l5 VI '1607 (MK 
151, k. 194) 
9 III 1616 (TorM II, ¥II/21, 6. 1218). A Un6 na podkomo- 
rzego cheł. (nr 226) 
581 Maciej Niemojewski 
29 IX 1616 (TorM II, V1I/21, s. 1234) 
A 16 XII 1620 na kasztelana cheł. (nr 47) 
582 Fabian Cema (von Zehmen) 
N 11 XII 1620 (MK 165, k. 33v-34v) 
A 18 III 1626 na kasztelana cheł. (nr 48) 
:183 Stanislaw Działyński 
N III 1626 (MK 174, k. 128v-129v) 
A koniec 1628 na kasztelana gd. (nr 429) 
584 Piotr Jerzy Kostka, przedtem chorąży malb. (nr 469) 
N 10 X 1628 (MK 177, k. 113v-114v) 
A 16 XII 1630 na podkomorzego cheł. (nr 227) 
585 Miroslaw Konarski, przedtem chorąży pom. (nr 831) 
N 20 XII 1630 (MK 178, k. 21O-21Ov) 
20 VI 1656 (MK 199, k. 34) 
586 Jan Reinhold Heidenstein 
V 1658 (Lengnich VII, S. 192) 
A 1666 (Lengnich VII, s. 316) na kasztelana gd. (nr 434) 
587 Jan Piotr Tuchołka, przedtem pisarz pom. (nr 851) 
11 X 1666 (BCzart. rkps 978, k. 9--11) 
A 30 X 1677 na kasztelana gd. (nr 437) 
538 Franciszek Miroslaw Czapski, przedtem chorąży pom. (nr 
834) 
N 31 X 1677 (MK 212, k. 301) 
t a. 23 XII 1677 (DzierzG 9, k. 22v-23) 
589 Kazimierz Zawadzki 
N 23 XII 1677 (DzierzG 9, k. 22v-23)
		

/Licencje_047_04_108_0001.djvu

			f 


106 


Malbork, podkomorzy-,regent 


A początek 1685 (Lengnich VIII, s. 248) na kasztelana cheł. 
(nr 59) 
590 Sebastian Czapski, przedtem chDrąży cheł. (nr 17) 
N 1 połowa 1685 (Lengnich VIII, s. 253) 
A 23 I 1698 na kasztelana cheł. (nr 61) 
591 Aleksander Czapski, przedtem chorąży malb. (nr 474) 
N 23 I 1698 (BOW rkps 136, k. 36v) 
t 22 III 1711 (AcN, s. 296) 
592 Andrzej Kczewski, przedtem chorąży malb. (nr 476) 
N 28 IX 1711 (Sig. 17, k. 229, 234) 
28 VII 17;15 (ZHMar. XL, s. 14). t a. 3 I 1716 (Sig. 18, 
k. 188) 
593 Jan Jerzy Kczewski 
N 3 I 1716 (Sig. 18, k. 188) 
R ok. 20 XI 1738 (Sig. 26, k. 76) 
594 Piotr Tuchołka 
N 20 XI 1738 (Sig. 26, k. 76) 
26 X 1764 (Rocz. Gd. VIII, s. 54). t B. 16 XII 1764 (Rocz. 
TNT XIII, s. 94) 
595 Andrzej Konrad Gostomski, przedtem miecznik prus. (nr 
968) 
N 5 I 1765 (Sig. 30, k. 23v) 
t 1785 (Czaplewski, s. 39) 
596 Jan Zakrzewski 
1788 (Kalendarz polityczny na rok 1789, s. 208) 
1793 (Kalendarz polityczny na rok 171)4) 
597 Paweł Gost{)mski, przedtem chorąży pom. (nr 844) 
1794 (Bon. VI, s. 350) 
t 1825 (Ur. IV, s. 315) 


MALBORK - regent ziemski 


598 Bartłomiej Teodor Wybicki 
10 XII 1714 (ASczan. 38, s. 155) 
6 II 1742 (ASczan. 49, s. 105) 
599 Józef von Nostyc Jackowski 
W 10 IV 1747 (SztZ 6, s. 4) 
1 VII 1748 (SztZ 4, s. 93). t a. 14 IV 1749 (ib. 6, s. 32) 


-
		

/Licencje_047_04_109_0001.djvu

			Malbork, regent-sędzia 


107 


60.0. Wojciech Donimierski . 
W 14 IV 1749 (SztZ 6, s. 32) 
A 22 IX 1760. na ławnika ma1b. (nr 558) 
60.1 Antoni Raba, przedtem wiceregent malb. (nr 617) 
W 22 IX 1760. (SztZ 6, s. 478) 
1781 (Ur. XV, s. 97). t a. 1792 (Bon. XVI, s. 190.) 


MALBORK - sędzia ziemski 


602 PalWeł von Wusen 
N 27 IX 1468 (Długosz XIV, s. 514) 
28 V 1485 (TPaw. II, s. 27) 
'60.3 Jerzy Szonweski (von Schonwese) 
11 XI 1492 (ASPK III/l, s. 37) 
1 I 150.4 (ASPK lViI, s. 111). t a. 6 IV 1512 (MRPS IV, 
;nr 1546 - jako Jan) 
60.4 Otton Trankwicz . 
N 6 IV 1512 (MRPS IV, nr 1546) 
15 III 1530. (SztM 4, k. 72) 
60.5 Jan Straszyński, przedtem ławnik malb. (nr 491) 
14 VI 1545 (SztM 4, k. 14Qv) 
60.6 Jan R a b a z Waplewa 
3 V 1548 (BTor. 24) 
4 III 1560. (MalM 1333, k. 4v-5) 
Ok. 8 IX 1565 (Rozjusz VI, s. 423, 498) N na sędziego 
malb. otrzymał Jerzy Sokołowski, który jednak nie 
przyjął urzędu. 
60.7 Andrzej Loka, przedtem ławnik malb. (nr 497) 
22 XI 1568 (GdM R, AlI, k. 69) 
,10 VI 1574 (Pelplin 13, k. 60.). t a. 1 I 1577 (ib.) 
60.8 Jerzy Baliński 
24 V 1577 (ASK, dz. I, t. 52, k. 380.) 
13 II 160.6 (Lengnich V Doc., s. 6). Potem chorąży malb. 
(nr 467) 
.60.9 Jakub Baliński, przedtem ławnik malb. (nr 50.0.) 
16 VIII 160.7 (ChełM 8, k. 63) 
22 IX 1614 (SztM £, k. '71). t a. '20. IV 1620. (SztZ 1, s. 9)
		

/Licencje_047_04_110_0001.djvu

			108 


Malbork, sędzia-wiceregent 


610 Jan S z a k z Witanowa, przedtem ławnik malb. (nr 504) 
N 20 IV 1620 (SztZ l, s. 9) 
19 X 1626 (BCzart. rkps 975, k. 45v) 
611 Hektor Sudek-W i l c zew s ki 
N 20 VI 1633 (SztZ l, s. 365-366) 
23 IX 1652 (SztZ l, s. 650 - ostatni wpis w księdze) 
N na sędziego malb. wydano w III 1661 (Sig. 3, k. 14v; 
6, k. 33v) Andrzejowi z Watkowic G o s ł a w s k i e m u, 
ławnikowi malb. (nr 513). Nie została ona zrealizowa- 
na, gdyż Bąkowski otrzymał N "post mortem" Wil- 
czewskiego (por. następcę) 
612 Mikołaj Bąkowski 
N 25 III 1662 (Sig. 3, k. 14v) 
10 XII 1672 (DzierzG 7, s. 665). t a. 8 X 1677 (ib. 9, k. 11) 
613 Adrian Kitnowski 
19 IX 1678 (SztZ 2, s. 44 - przysięga) 
18 IX 1684 (SztZ 2, s. 90). t a. 19 Ił 1685 (ChełM 12, B. 129) 
Urząd, podobnie jak większość urzędów sędziowskich w Prusach 
Król. nie był obsadzony w latach 1685-171L 
614 Michał Kalkstein 
W 24 III 1711 (DzierzG 16, k. 213). 13 IV 1711 (SztZ 4, 
s. 2 - przysięga) 
12 XII 1740 (SztM 8, B. 251). t a. 3 XI 1744 (Sig. 25, k. 174) 
615 Andrzej Kczewski, przedtem ławnik malb. (nr 543) 
N 3 XI 1744 (Sig. 25, k. 174) 
t 1761 (ZHMar. XL, s. 17), a. 18 XII (SztM 9, s. 536) 
616 Walenty Kazimierz Sudek-W i l c z e w s k i, przedtem ław- 
nik malb. (nr 554) 
N 5 IV 1762 (Sig. 27, s. 553) 
t V 1771 (PSB XI, s. 210) 


MALBORK - wiceregent ziemski 


617 Antoni Raba 
W 22 IX 1750 (SztZ 6, s. 74) 
A 22 IX 1760 na regenta malb. (nr 601)
		

/Licencje_047_04_111_0001.djvu

			Ma1bork. wiceregent-wojewoda 


109 


618 Józef Borucki 
W 19 IX 1763 (SztZ 6, s. 610) 
28 I 1765 (SztZ 6, s. 672) 


MALBORK - wojewoda 


619 Gabriel Bażyński (von Baysen) 
21 IV 1454 (Fontes LIV, s. 43) 
XII 1454 (Toeppen IV, s. 450). Potem wojewoda chel. (nr 
271) 
620 Otton Machwicz 
6 VII 1457 (MRPS I, nr 433 n.) 
A 19 V 1467 na wojewodę pom. (nr 904) 
621 Scibor Bażyński (von Baysen), przedtem wojewoda króle- 
wiecki (nr 460) 
N 19 V 1467 (Thunert, s. 34) 
4 IV 1480 (ASPK I, s. 22). t a. 27 VII 1480 (ib., s. 49) 
622 Mikołaj Bażyński (von Baysen), przedtem kasztelan gd. 
(nr 411) 
N 25 X 1480 (ASPK I, S. 83) 
t 27 III 1503 (Kal'tuzy 6, 8. 109) 
623 Maciej R a b a z Waplewa, przedtem kasztelan elb. (nr 377) 
N 19 VII 1503 (ASPK IV/l, s. 90) 
17 XI 1504 (ASPK IV/2, s. 3). t a. 7 V 1510 (MRPS IV, 
nr 1019) 
624 Jerzy Bażyń5ki (von Baysen), przedtem podkomorzy malb. 
(nr 569) 
N z 1 VIII 1511 (MRPS IV, nr 1244) nie została zrealizo- 
wana 
N 1 IV 1512 (MRPS IV, nr 1541) 
t początek II 1546 (ZWG XXXVI, s. 164) 
625 Achacy Cema (von Zehmen), przedtem kasztelan gd. (nr 
419) 
N ok. 25 III 1546 (ZWG XXXVI, S. 73; EaFE XXXVII, 
s.144) 
t 24 V 1565 (ZWG XXXVI, s. 164)
		

/Licencje_047_04_112_0001.djvu

			110 Malbork, wojewoda 


626 Fabian Cema (von Zehmen), przedtem wojewoda pom. 
(nr 914) 
4 I 1566 (EaFE XXXII, nr 1002) 
t krótko a. 3 III 1580 (Rozdrażewski I, s. 312) 
627 Fabian Cema (von Zehmen) 
1581 (Lengnich III, s. 416) 
t 22 VIlI lti05 (D"chnowski, Herbarz, s. 175) 
628 Jerzy Kostka, przedtem kasztelan cheł. (nr 42) 
N jesień 1605 (Lengnich V, s. 3). 13 I 1606 (TorM II, VII/21, 
s.178) 
t 18 V 1611 (Dachnowski, HerbaTz, s. 100-101) 
629 Stanisław Działyński, przedtem kasztelan elb. (nr 387) 
N 1611 (Lengnich V, s. 51). 11 I 1612 (TorM II, VII!21 , 
s.496) 
A 26 IX 1615 na wojewodę cheł. (nr 282) 
630 Jan Jakub Wejher, przedtem kasztelan elb. (nr 389) 
N koniec 1615 (Lengnich V, s. 106) 
A 19 I 1618 na wojewodę cheł. (nr 283) 
631 Stanisław Konarski, przedtem kasztelan gd. (nr 426) 
N 6 II 1618 (MK 161, k 211v-212) 
t koniec 1625 (Lengnich V, s. 176) 
632 Samuel Zal'ński, przedtem wojewoda pom. (nT 919) 
N 3 XI 1625 (MK 173, k. 165v-167v) 
t 6 X 1629 (Perlbach, Zuckau, s. 62) 
633 Samuel Konarski, przedtem wojewoda pom. (nr 921) 
N 30 XI 1629 (MK 177, k. 431v-433) 
t 30 IX 1641 (Dachnowski, Herbarz, s. 206) 
634 Mikołaj Wejher 
N 11 X 1641 (MK 185, s. 423) 
A 20 V 1643 na wojewodę cheł. (nr 285) 
635 Jakub Wejher, przedtem kasztelan cheł. (nr 51) 
N 20 V 1643 (MK 185, s. 516) 
t 21 II 1657 (Perlbach, Zuckau, s. 14) 
636 Stanisław Działyński 
N 30 III 1657 (Fontes XXXII, s. 411) 
t 26 VI 1677 (PSB VI, s. 98)
		

/Licencje_047_04_113_0001.djvu

			Malbork, wojewoda 


III 


637 Jan Ignacy Bąkowski, przedtem wojewoda pom. (nr 926) 
:18 VIII 1677 (DzierzG 9, k. 2) 
t 15 XII 1679 (Per1bach, Zuckau, S. 77) 
638 Jan Chryz08tom Gniński, przedtem wojewoda cheł. (nr 289) 
N 20 X .1680 (MK 213, S. 600-604; 373, k. 85v-87) 
A 3 III 1681 (Lengnich VIII, S. 205) na podkanclerzego 
koronnego 
639 Franciszek Jan Bieliński, przedtem miecznik koronny 
N 21 VI 1681 (DzierzG 10, k. 1) 
24 IV 1685 (DzierzG 11, S. 234). t a. 4 V 1685 (ib. 12, s. 5) 
640 Ernest Denhoff, przedtem kasztelan wileński 
N 4 V 1685 (DzierzG 12, s. 5) 
t 12 VIII 1693 (DzierzG 12, s. 406) 
641 Władysław Stanisław Leś, przedtem wojewoda pom. (nr 
928) 
N I 1694 (Lengnich VIII, S. 318 n.) 
t 10 III 1694 (Fontes XVI-XIX, s. 327) 
642 Jan Jerzy Przebendowski, przedtem kasztelan cheł. (nr 
60) 
N 17 IX 1697 (MK 219, s. 446; BOW rkps 136, k. 36) 
A 9 II 1703 (Sig. 16, k. 25) na podskarbiego wielkiego ko- 
ronnego 
643 Piotr Ernest Kczewski, przedtem referendarz koronny 
N 9 II 1703 (Sig. 16, k. 25) 
t 20 XI 1722 (DzierzG 22, k. 372v) 
644 Piotr Jerzy Przebendowski, przedtem wojewoda inflancki 
N 21 Xl 1722 (Sig. 20, k. 43) 
t 29 V 1755 (PSB XXVIII, s. 666) 
645 Jakub Działyński, przedtem podkomorzy poznański 
N 27 V 1755 (Sig. 27, s. 353) 
t 20 XII 1756 (Kossakowski III/l, s. 68) 
646 Michał Augustyn Czapski 
N 31 XII 1756 (S'g. 28, k. 525) 
t 25 X 1796 (J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów... 
w pow. włoszczowskim, Marjówka Opoczyńska 1932, s. 88)
		

/Licencje_047_04_114_0001.djvu

			r 
, 


112 


Michalowo. chorą:!y 


MICHALOWO - chorąży 


647 Wladysław Dobrski, ławnik cheł. (nr 171) 
t 4 VI 1695.(Portret, s. 66-67) 
648 Jan Kazimierz Dobrski 
17 VIII 1696 (BCzart. rkps 979, k. 377-380) 
6 I 17014 (ASczan. 37, s. 94). t a. 18 VII 1714 (Sig. 18, k. 75) 
649 Swiętosław Radowieki 
N 18 VII 1714 (Sig. 18, k. 75) 
A 5 XII 1714 na chorążego pom. (nr 838) 
650 Bogusław Franciszek Kitnowski 
N 5 XII 1714 (Si'g. 1 1 8, k. 104) 
t a. 30 XII 1716 (Sig. 19, k. 14) 
651 Bartłomiej Bagniewski 
N 30 XII 1716 (Sig. 19, k. 14) 
A 23 XII 1724 na kasztelana elb. (nr 401) 
652 Piotr Sarbski 
N 23 XII 1724 (Sig. 21, k. 23) 
t a. 20 XII 1725 (Sig. 21, k. 53) 
653 Maciej Grabowski, przedtem podczaszy kijowski 
N l I 1726 (Sig. 21, k. 55) 
R ok. 30 VIII 1732 (Sig. 22, k. 130v). Potem chorąży war- 
szawski 
654 Jan Krajewski 
N 30 VIII 1732 (Sig. 22, k. 130v) 
t ok. 1750 (Bon. XII, s. 147) 
655 Ignacy Pawłowski 
N 8 VII 1754 (Sig. 28, k. 375) 
12 V 1780 (GdM 52/461) 
656 Antoni Gostomski, przedtem sędzia michał. (nr 742) 
1780 (Bon. VI, s. 349) 
1793 (Kalendarzyk polityczny na rok 1794) 
656a Adam Rutkowski 
1786 (Kalendarz polityczny na rok 1787) 
1792 (Kalendarz polityczny na rok 1793)
		

/Licencje_047_04_115_0001.djvu

			Michalowo, ławnik 


113 


MICHAŁOWO - ławnik ziemski 


657 Grzegorz Wąpierski 
2 VIII 1560 (BrodM l, s. 270) 
18 XII 1574 (BrodM l, s. 937) 
658 Hartman Wichulski (von Eichho1z), przedtem ławnik cheL 
(nr 117) 
25 X 1561 (BrodM l, s. 343) 
20 XI 1573 (BrodM l, s. 930) 
659 Wojciech Konojacki 
15 XI 1563 (BrodM l, s. 435) 
'1570 (Zr. dziej. XXIII, s. 182) 
660 Maciej Swięcki 
11565 (P1ehn, s. 143) ""8 
661 Kacper a Deben S a mpł a ws k i 
25 III 1568 (EaFE XXXII, nr 1110) 
13 VIII 1568 (EaFE XXXII, nr 1138) 
662 Piotr a Canden T rz c i ń sk i 
17 IX 1571 (Zap. Hist. XX, s. 822) 
663 Sebastian Konojacki 
9 IX 1573 (BrodM l, s. 913) 
664 BaTtłomiej Wichulski 
14 I 1572 (BrodM l, s. 813) 
2 X 1573 (BrodM l, s. 921) 
665 Krzysztof a Deben S a m p ł a ws k i 
29 IX 1593 (ADW C-17, k. l4a) 
8 XI 1600 (AKCh BIV/15, k. 1) 
666 Mikołaj a Canden T rz c iń s ki 
8 XI 1600 (AKCh B/V/15, k. 1) 0811 
667 Fryderyk Słupski 
8 XI 1600 (AKCH BIV/15, k. 1) 
26 VIII 1602 (Culm. 3, k. 71). t a. 1622 (Maroński IX, s. 56) 
668 Jan Szynkowski IM r8 
8 XI 1600 (AKCh BIV/15, k.'l) i'l 
10 V 1603 (ADW C-17, k. 157v) [ 
669 Paweł Le.ski ... 
bez dat - ok. 1600 (Nies. V, s. 44) 


q ł81 


8 Urzfi:dnlcy pruscy
		

/Licencje_047_04_116_0001.djvu

			114 Mlc:halowo, lawnik 


670 Krzysztof Bystram 
17 VI 1606 (TorM II, VII/23, s. 100) 
t 23 VII 1614 (Portret, s. 31) 
671 Jakub a Deben S a m p I a w s k i 
A 14 V 1622 na sędziego micha!. (nr 735) 
672 Erazm Borowski 
l VIII 1616 (Lengnich V Doc., s. 59) 
25 VI 1625 (ASczan. 32, s. 234) 
673 Jerzy Chrapicki 
18 XI 1619 (Culm. 7, k. 95) 
674 Mikolaj Sędzicki 
19 III 1619 (NoweM 49, s. 1149) 
18 IX 1620 (ChełM 9, k. 212v) 
675 Jan von Eichholz J a b lo n o w ski 
16 XII 1626 (ChełM lO, s. 226) 
676 Mikolaj Bouman-Z a l e s k i 
31 VIII 1632 (TorM II, VII/27, s. 2117) 
677 Maciej z Glowiny Czekano wsk i 
31 VIII 1632 (TorM II, VII/27, s. 2117) 
25 VI 1652 (TorM II, VII/31, s. 342). Potem sędzia michał. 
(nr 737) 
678 Gabriel Chelstowski 
31 VIII 1632 (TorM II, VlI/27, s. 2117) 
4 VIII 1636 (AKCh B/V/16, k. 6) 
679 Lukasz aCanden Trzciński 
4 VIII 1636 (AKCh BIV/16, k. 6) 
t 20 X 1652 (Portret, s. 45) 
680 Gabriel a Deben S a mp I a ws ki 
14 XII 1640 (Culm. 13, k. 136v) 
681 Stanislaw Chelstowski 
17 XI 1648 (VL IV, col. 251) 
682 Mikolaj Białobłocki 
17 XI 1648 (VL IV, col. 251) 
10 I 1653 (ZHMar. VI, s. 92) 
683 Walenty Słupski 
l IX 1662 (ASK, dz. I, t. 52, k. 350) 
684 Raf31 Pawlowski
		

/Licencje_047_04_117_0001.djvu

			Michałowo, ławnik 


lIS 


1 IX 1662 ,ASK, dz. I, t. 52, k. 351) 
26 II 1671 (DTor. 36, k. 42). t a. 1 X 1677 (>b. 37, k. 4) 
685 Samuel Ciecholewski 
1 IX 1662 (ASR, dz. I, t. 52, k. 339v) 
18 X 1702 (KowM 4, k. 34v) 
686 Wojciech Rościszewski 
22 X 1664 (TorM II, VIV31, s. 1207) 
11 X 1666 (TorM II, VIV33, s. 1326) 
687 Cyprian aCanden Trz c i ń s ki 
22 X 1664 (T	
			

/Licencje_047_04_118_0001.djvu

			116 


Michak>wo, lawnlk 


696 Adam Elżanowski 
'23 IX 1720 (ASczan. 35, s. 449) 
13 VII 1730 (BTor. 24). t a. 21 VI 1733 (KowM 6, k. 66) 
697 Jan Cieleski 
23 IX 17'20 (A&zan. 35, s. 449) 
23 X 1732 (ChełM 15, s. 32) 
698 Michał Franciszek von Nootyc-J a c k o w s ki 
23 IX 1720 (ASczan. 35, s. 449) 
8 III 1731 (KowM 6, k. 287) 
699 Antoni Piwnicki 
21 XI 1721 (ChełM 14, 8. 5) 
21 VIII 1724 (TorM II, VII/47, k. 142). Potem ławnik cheł. 
(nr 181) 
700 Franciszek Antoni Trebnic 
1 V 1724 (ASczan 50, s. 177) 
'14 XI 1733 (Elekt., s. 234) 
701 Ignacy Piwnicki 
29 IV 1723 (ASczan. 57, s. 35) 
t krótko a. 7 VI 1732 (DzierzG 28, k. 259) 
702 Adam Orłowski 
1 V 1724 (ASczan. 50, s. 177) 
t 1739 (KET, k. 129), a. 14 III (KowM 7, k. 78) 
703 Kazimierz Piwniclci 
17 VIII 1724 (OCzart. rkps 980, k. 179) 
3 VIII 1728 (KowM 5, k. 314). Potem pisarz chel. (nr 209) 
704 Cyprian Chełstowski 
28 III 1725 (SztM 7, k. 85) 
2 X 1725 (ChełM 14, s. 258) 
705 Jan Słupski 
19 VI 1728 (KowM 5, k. 345) 
706 Józef Mokierski 
28 VIII 1730 (BCzart. rkps 980, k. 275-279) 
t 8 IV 1744 CZap. Hist. IX, s. 17) 
707 Wawrzyniec Ludwik Dzialowski 
28 VIII 1730 (BCzart. rkps 980, k. 275--279) 
A 20 X 1738 na pisarza cheł. (nr 210) 
708 Lukasz Ciełeaki
		

/Licencje_047_04_119_0001.djvu

			Michalowo, ławnik 


1I7 


8 III 1731 (ChełM 14, s. 727) 
30 VI 1738 (KowM 7, k. 40v). Potem ławnik cheł. (nr 186) 
709 Piotr Ostrowieki 
t 8. 13 IX 1732 (KowM 6, k. 227v) 
710 Michał von Rautenberg G a r c z y ił" k i 
13 VIII 1732 (KowM 6, k. 220) 
29 X 1761 (ASczan. 163, s. 61) 
711 Jan Trebnic 
23 III 1733 (TorM II, VII/45, k. 206v) 
2 IX 1738 (Maereker, Thorn, s. 111) 
712 Aleksander Orłowski 
18 VII 1740 (ASczan. 55, s. 231-232) 
713 Jan Chryzostom Browiński 
17 X 1739 (ChełM 15, k. 192v) 
26 VIII 1748 (TorM II, VII/52, k. 216). Potem ławnik cheł. 
(nr 192) 
714 Jan Antoni Karwat 
18 VII 1740 (ASczan. 55, s. 231-232) 
25 VI 1754 (ASczan. 56, s. 335) 
715 Karol Orłowski 
10 X 1740 (KowM 8, k. 29) 
27 IX 1772 (Bar, Westpreussen II, s. 743) 
716 Paweł Słupski 
23 VI 1742 (KowM 8, k. 79) 
t 30 I 1754 (KET, k. 129) 
'i'l7 Felicjan Białobłocki 
11 IV 1744 (SkarM 12, k. 98v) 
1769 (ISO, tab. VII, s. 32, nr 34b) 
718 Kazimierz Sumiński 
14 II 1746 (KowM 8, k. 194) 
719 Paweł Ignacy Gostomski 
5 VII 1749 (KowM 10, k. 6) 
27 I 1766 (SztZ 7, s. 155). Potem ławnik cheł. (nr 198) 
720 Stanisław Kalkstein 
:I4 XII 1747 (KowM 10, k. 199) 
1754 (Maereker, Schwetz, s. 181) 
721 Kazimierz Bajerski
		

/Licencje_047_04_120_0001.djvu

			lIS Michalowo, lawnik-sędzia 


24 VIII 1750 (ASczan. 117, s. 223). Potem ławnik cheł. 
(nr 197) 
722 Michał Antoni Bajerski 
'13 IV 1750 (KowM 16, k. 47) 
24 VIII 1750 (ASczan. 117, s. 223) 
723 Józef Kozicki 
10 VII 1752 (KowM 16, k. 202) 
t III 1761 (BPelp. rkps 310, pag. 109) 
724 Józef Karwat 
11 IX 1759 (TorM II, VII/53, k. 281) 
27 IX 1772 (Bar, Westpreussen II, s.743) 
725 Melchior Drywa-Z akr z e w s k i 
4 IX 1760 (TerM II, VII/54, k. 24) 
1789 (Bar, Der Adel, nr 941) 
726 Ignacy aCanden Trzciński 
29 X 1761 (ASczan. 163, s. 61) 
727 Józef Kossowski 
29 X 1761 (ASczan. 163, s. 61) 
27 IX 1772 (Bar, Westpreussen II, s. 744) 
728 Wojciech von Nostyc J a c k o w s k i 
23 IX 1765 (SztZ 5, s. 55) 
27 IX 1772 (Bar, Westpreussen II, s. 742) 
729 N. Dzialowski 
1769 (ISO tab. VII, s. 32, nr 35c) 
730 Michał Bialobłocki 
1771 (Ur. I, s. 155) 


MICHAWWO - sędzia ziemski 


731 Krzysztof Osieczkowski 
N 16 VI 1537 (MRPS IV, nr 18536). Jest to jedyna 
wzmianka o tym urzędniku. Być może N nie została zre- 
alizowana, gdyż zorganizowanie odrębnego sądu ziemskie- 
go dla ziemi micha!, nastąpiło dopiero po 1557 r., kiedy 
to pojawili się pierwsi ławnicy tego sądu. Samego Osie<:z- 
kowskiego można identyfikować z nie znanym z imienia 
miecznikiem cheł. (nr 943) 
732 Fabian Bystram
		

/Licencje_047_04_121_0001.djvu

			Michałowo, sędzia 


119 


N 15 IX 1557 (MRPS V, nr 8079) 
26 I 1570 (TorM II, VI/o6, k. 3). t a. 9 II 1'580 (MI{ 123, 
k. 261 v) 
733 Job Bystram 
N 9 II 1580 (MK 123, k. :261v-262) 
1606 (BCzart. rkps 1631, k. 403) 
734 Jan Szumowski 
t a. 14 V 1622 (MK 168, k. 132-132v) 
735 Jakub a Deben S a m p ł a W" k i, przedtem ławnik mi- 
cha!. (nr 671) 
N 14 V 1622 (MK 168, k. 132-132v) 
ta. 10 VI 1630 (MK 178, k. 119-119v) 
736 Krzysztof Bystram 
N 10 VI 1630 (MK 178, k. 119-119v) 
22 V 1641 (Culm. 13, k. 387) 
737 Maciej z Głowiny C z e k a n o w s k i, przedtem ławnik 
micha!. (nr 677) 
19 V 1654 (TorM II, VII/31, s. 588) 
4 V 1655 (TorM II, VII/31, s. 669). t a. 7 X 1661 (Sig. 3, 
k. 290v) 
738 Jakub Swaracki 
N 7 X 1661 (Sig. 3, k. 290v; 6, k. 92) 
20 I 1685 (BCzart. rkps 979, k. 203) 
Następnie wakat do 1718 r. 
739 Franciszek Józef Bajerski, przedtem ławnik cheł- (nr 179) 
19 XI 1718 (Sig. 19, k. 180 - N następcy lila fikcyjne 
mieczni,kostwo dobrzyńskie) 
,:29 XI 1732 (&owM 6, k. 328v). t 1732 (KBG, s. 30) 
Wakat w latach 1732-1738. 
740 Jan Pawłowski 
N 17 XII 1738 (Sig. 26, k. 79v-80) 
t 28 VII 1746 (BPelp. rkps 310, pag. 80) 
741 Tyburcy Walerian Białobłocki 
N 18 XI 1746 (Sig. 28, k. 16) 
t I 1765 (Kościński, s. 59) 
742 Antoni Gostomski, przedtem ławnik che!. (nr 195) 
N 26 IV 1765 (Sig. 30, k. 46) 
A 1780 na chorążego micha!. (nr 656)
		

/Licencje_047_04_122_0001.djvu

			120 


Mirachowo , ławnIk 


MIRACHOWO - ławnik ziemski 


743 Maciej Brodnicki 
3 VI 1504 (GdM D/58, nr 113) 
744 Paweł Lewiński 
17 VI 1505 (GdM D/58, nr 122). Potem sędzia miTach. 
(nr 807) 
745 Marcin Pempowski 
30 VII 1564 (Kartuzy 6, s. 271) 
22 XII 1570 (Kartuzy 6, s. 312) 
746 Jerzy Ciecholewski 
8 VII 1568 (KośM l, s. 271) 
1570 (1.r. dziej. XXIII, s. 264) 
747 Jan Ciecholewski 
1570 (1.r. dziej. XXIII, s. 264) 
748 Maciej Lewiński 
9. I 1580 (Kartuzy 6, s. 352) 
A 29 IX 1592 na sędziego mirach. (nr 810) 
749 Lukasz Wolf-Z akr z e w s k i 
a. 1585 (BOW d	
			

/Licencje_047_04_123_0001.djvu

			M.i,rachowo. ławnik 


121 


756 Wawrzynie<: Milwiński 
24 XI 1609 (KośM 2, s. 186) 
757 Jakub Przeworski 
12 VI 1615 (Żarnowie<: 120, nr 28) 
17 VIII 1624 (BOW rkps 3179/11, k. 78v) 
758 Piotr Borucki 
ok. 1630 (Kartuzy 5, s. 396) 
29 IX 1654 (APG, Kartuzy 135, nr 20) 
759 Marcin Lewald-P o wal s k i 
bez dat - ok. 1630 (Nies. VIII, s. 472) 
760 Marcin Przeworski 
30 III 1639 (LeŹllo 3, s. 20) 
t 1674 (Żukowo l, k. 129v) 
761 Sebastian Warzewski 
9 IV 1640 (NoweM 64, s. 64) 
1662 (ASK, dz. I, t. 52, k. 324) 
762 Piotr Delk-Pobłocki 
16 VII 1640 (Ged. 9, k. 133v) 
23 XI 1640 (Ged. 9, k. 170) 
763 Andrzej Żeromski 
26 IX 1650 (APG, Kartuzy 135, nr 19) 
29 IX 1654 (APG, Kartuzy 135, nr 20) 
764 Stanisław Żeromski 
21 X 1652 (TorM II, VII!31, s. 342) 
8 X 1685 (SwM 2, s. 93) 
765 Jan Przeworski 
16 II 1650 (TorM II, V1I/31, s. 7) 
1 IX 1661 (BCzart. rkps 977, k. 598) 
766 Jakub Wyczliński 
1662 (ASK, dz. I, t. 52, k. 324) 
26 I 1671 (TorM II, VII/33, s. 1862) 
767 Samuel Przeworski 
22 X 1664 (TorM II, VII!31, s. 1210) 
t 1674 (Żukowo 1, k. 129v) 
768 Jakub Władysław Lebiński 
20 IX 1659 (ASczan. 157, s. 69) 
9 VI 1704 (TorM II, V1I/40, k. 91). Potem sędzia mirach. 
(nr 816)
		

/Licencje_047_04_124_0001.djvu

			122 


Mirachowo, ławnik 


769 Zygmunt Linda 
12 11 1666 (TorM 11, VIl/31, s. 1272) 
24 V 1677 (Zukowo l, k. 122) 
770 Aleksander Tesmer 
9 Vl111677 (BOW rkps 3181/II, k. 11v) 
4 X11 1691 (LeŹI1o l, s. 3) 
771 Jan Lniski 
17111676 (BCzart. rkps 978, k. 717) 
16 V11 1683 (TorM 11, V11/35, s. 330). Potem sędzia mirach. 
(nr 815) 
772 Wojciech Pobłocki 
1 X 1680 (Zukowo l, k. 152) 
31 I 1699 (APG, Kartuzy 132, nr 7) 
773 Jan Hirsch-P o m y j s k i 
12 IV 1684 (SkarM 6, k. 38) 
13 VI 1718 (TorM 11, VIl/45, k. 162v) 
774 Jan Aleksander Lewald-J e z i e r s k i 
4 IX 1685 (ChojM 135, s. 301) 
31 111 1701 (APG, Kartuzy 133, nr 17). t 'Ii. 13 V11 1710 
(ChojM 138, s. 102) 
775 Fryderyk Bronk-P u z d r o w s k i 
9 VI 1690 (KośM 3, k. 212v) 
7 XI 1696 (KośM 3, k. 306v) 
W latach 1697-a. 1710 nie uzupełniano składu ławy z powodu 
wakatu na urzędzie sędziego. 
776 Kazimierz Wąglikowski 
ta. 7 X 1735 (ChojM 140, s. 231) 
777 Melchior Lewald-J e z i e r s k i 
5 IV 1712 (TorM 11, VII/43, k. 65v) 
13 VI 1718 (TorM 11, VIl/45, k. 162v) 
778 Jakub Teodor Trembecki 
13 VI 1718 (TorM 11, VIl/45, k. 162-162v) 
25 V 1719 (Nowy Korbut 111, s. 341). ta. 11 IV 1720 (ib.) 
779 Jan Lniski 
13 VI 1718 (TorM 11, VIl/45, k. 162) 
23 VI 1725 (SkarM 19, s. 85) 
7.80 Aleksander Grzegorz Lewald-P o wal s k i
		

/Licencje_047_04_125_0001.djvu

			:Mirachowo, lawnik 


123 


13 VI 1718 (TorM II, VII/45, k. 162v) 
8 X 1725 (ChojM 141, s. 533) 
781 Jan Kliński 
13 VI 1718 (TorM II, VII/45, k. 162v) 
2 IX 1734 (TorM II, VII/51, k. 81) 
782 Franciszek Bonin-S u l i c k i 
2 IX 1720 (BOW rkps 3181!I1, k. 22v) 
23 III 1733 (TerM II, VII/45, k. 208) 
783 Jan von Gleisen D o r e ng ow ski 
18 VII 1720 (GdM 41/22, k. 153v) 
11 XII 1730 (BCzart. rkps 565, k. 557) 
784 Michał Lewald-J e z i e r s k i 
3 III 1721 (BOW rkps 3181!I1, k. 44) 
4 XI 1727 (SkarM 10, k. 576). Potem ławnik tez. (nr 1263) 
785 Lukasz Lewiński 
3 III 1721 (BOW rkps 3181!I1, k. 44) 
12 II 1746 (ASczan. 38, s. 135). t a. 3 X 1755 (SkarM 14, 
k.63v) 
786 Tomasz Pruszak 
19 I 1725 (SkarM lO, s. 28) 
t 31 III 1737 (BPelp. rkps 310, pag. 60) 
787 Józef Grąbczewski 
1730 (Nies. IV, s. 260) 
3 VII 1766 (SkarM 19, k. 96) 
788 Piotr Wybicki 
23 III 1733 (TerM II, VII/45, k. 207v) 
t 18 X 1758 (Perlbach, Zuckau, s. 64) 
789 Jan Pruszak 
29 I 1737 (GdM 41/23, k. 268) 
23 III 1738 (ChojM 141, s. 35),. t a. 5 VI 1740 (SkarM 11, 
k. 260v) 
790 Jakub Wyezechowski 
3 VIII 1737 (SkarM 11, s. 83) 
20 X 1746 (Sig. 28, k. 5). Potem ławnik tcz. (nr 1267) 
791 Antoni Wąglikowski 
25 VI 1737 (SkarM 11, k. 71) 
3 X 1766 (KośM 5, k. 285v) 
792 Antoni Lniski
		

/Licencje_047_04_126_0001.djvu

			124 Mirachowo. ławnik 


25 VI 1741 (SkarM 11, k. 295v) 
A 3 X 1766 na sędziego mirach. (nr 820) 
793 Florian Łyśniewski 
23 XI 1741 (SkarM 11, k. 320v) 
1769 (ISO tab. VII, s. 32, nr 115a) 
794 Jan Pruszak (młodszy) 
,10 IX 17'42 (SztM 8, s. 269) 
23 V 17£6 (SkarM 19, k. 85) 
795 Franciszek Mateusz Zelewski, przedtem wiceregent pom. 
(nr 899) 
20 X 1747 (ZHMar. XXXIII, S. 53) 
1769 (ISO tab. VII, s. 32, nr 116b). Potem ławnik tcz. 
(nr 1277) 
796 Ludwik Donimierski 
5 VII 1755 (ZHMar. VIII, S. 103) 
27 IX 1772 (Bar, Westpreussen II, S. 753) 
797 Jan Paweł Lewald-J e z i e rs k i 
4 IX 1760 (TorM II, VII/54, k. 24) 
A 2 XII 1765 na sędziego tuch. (nr 1365) 
798 Jan Ustarbowski 
22 III 1764 (TorM II, VII/55, k. 75) 
t 1770 (BPelp. rkps 310, pag. 133) 
799 Władysław Bystram 
1768 (Zychliński II, s. 380). 
27 IX 1772 (Bar, Westpreussen II, s. 754) 
800 Łukasz Sieczka-Pi e c h o w s k i 
1769 (ISO tab. VII, s. 32, nr 1'20£) 
t 24 II 1778 (Rocz. Gd. XLIV, S. 97) 
801 Antoni Łebiński 
1769 (ISO tab. VII, s. 32, nr 118d) 
27 IX 1772 (Bar, Westpreussen II, s. 753) 
802 Marcin Łyśniewski, 
27 IX 1772 (Bar, Westpreussen II, S. 754) 
803 Maciej Wybicki 
1769 (ISO tab. VII, S. 32, nr 119c) 
27 IX 1772 (Bar, Westpreussen II, s. 755) 
804 Józef Pruszak 
1769 (ISO tab, VII, S. 32, nr 121g)
		

/Licencje_047_04_127_0001.djvu

			Mirachowo. sędzia 


125 


MIRACHOWO - sędzia ziemski 


805 Bartłomiej Przeworski 
1 IX 1491 (Kartuzy 5, s. 361) 
4 III 1498 (ASPK III/2, s. 8) 
806 Stefan Zakrzewski 
24 VIII 1510 (Kartuzy 5, s. 384) 
807 Paweł Lewiński, przedtem ławnik mirach. (nr 744) 
28 VII 1526 (MRPS IV, nr 5095) 
808 Wojciech Kętrzyński 
17 VIII 1552 (MRPS V, nr 5888) 
809 Jakub Kętrzyński 
9 V 1564 (GdM 29f16, k. 431v-432) 
1585 (ZWG XLV, s. 157). t a. 29 IX 1592 (MK 137, k. 
327v-328) 
8010 Maciej Lewiński, przedtem ławnik mirach. (nr 748) 
N 29 IX 1592 (MK 137, k. 327v-328) 
21 VII 1593 (BG rkps 1311, s. 288) 
811 Lukasz Wolf-Z akr z e ws k i, przedtem ławnik mirach. 
(nr 749) 
23 X 1596 (AKrokow. 576, s. 1) 
18 III 1603 (BOW rkps 4411/11, k. 109) 
812 Wojciech Krzywosąd-K i e r z y ń s k i 
5 VI 1606 (TorM II, VIIf23, s. 85) 
3 X 1619 (BOW rkps 4412fI1, k. 64) 
łł13 Adam Przeworski 
N 27 II 1630 (MK 178, k. 20v-21v) 
7 II 1669 (TorM II, VIIf33, s. 1631) 
814 Stan:sław Kliński, przedtem ławnik tez. (nr 1240) 
14 VII 1676 (TorM II, VIIf33, s. 2488) 
25 VI 1681 (SkarM 10, s. 524). t a. 10 VII 1£82 (;,b.) 
815 Jan Lniski, przedtem ławnik mirach. (nr 771) 
t 27 VIII 1697 (Perlbach, Zuckau, s. 52) 
Wakat w latach 1697-a. 1710. 
816 Jakub Władysław Lebiński, przedtem ławnik mirach. (nr 
768) 
23 IX 1710 (TorM II, VIIf42, k. 95)
		

/Licencje_047_04_128_0001.djvu

			126 Mirachowo. sędzia--Pomorze. chorąży 


29 XI 1711 (TorM II, VII/42, k. 205v). t a. 27 VI 1713 
(GdM 41/22 k. 47) 
817 Piotr Ernest von Gleisen D o r e n g o w s k i 
18 III 1713 (Leźno 1, s. 59) 
13 VI 1718 (TorM II, VII/45, k. 162) 
818 Micha! Klejst, przedtem ławnik puc. (nr 1060) 
5 VII 1721 (BaW rkps 3181/11, k. 102) 
9 IV 1728 (ChojM 139, s. 665). t a. 27 XI 1730 (ib. 140, 
s.51) 
819 Józef Bernard Pruszak 
N 26 I 1731 (Sig. 22. k. 64v) 
A 30 VIIl 1766 na kasztelana gd. (nr 445) 
820 Antoni Lniski, przedtem ławnik mirach. (nr 792) 
N 3 X 1766 (S g. 30, k. 128v-129) 
t 11 V 1805 (ZHMar. XXI, s. 28) 


POMORZE - chorąży 


821 Miko!aj Wulkowski (von Wolkow) 
1472 (Lengnich VI Wstęp, s. 27) 
20 II 1484 (ASPK I, s. 211). Potem wojewoda pom. (nr 907) 
822 Andrzej Laszewski (von Lasche) 
1492 (Kętrzyński, s. 137) 
18 V 1500 (NoweM 38, s. 364) 
823 Micha! Zelis!awski (von Silslaw) 
N 19 ViII 1503 (ASPK IV/l, s. 90). Potem chorąży malb. 
(nr 465) 
824 Jan Loka z Igły 
29 V 1511 (ASPK V/3, s. 14) 
825 Jerzy z Topólna Wu l k o ws k i 
N 25 VI 1'526 (MRPS IV, nr 5007) 
t a. 4 X 1532 (MRPS IV, nr 16 560) 
826 Wojciech Dulski 
12 VI 1535 (MRPS IV, nr 17 834) 
1540 (Ur. III, s. 287) 
827 Augustyn Nowodworski 
ok. 1552 (PSB XXIII, s. 356)
		

/Licencje_047_04_129_0001.djvu

			Pomorze.- chorąży 


127 


828 Michał z Topólna Wulkowski 
5 VI 1559 (Kartuzy 6, s. 188) 
1570 (Zr. dziej. XXIII, s. 192) 
829 Samuel Konarski (ojciec) 
8 VII 1570 (APG, Kolekcja dokumentów elbląskich, 368/111, 
lir . k. 99) 
t 22 III 1608 (Dachnowski, Herbarz, s. 200, 204) 
830 Samuel Konarski (syn) 
5 VIII 1608 (ChełM 7, s. 71) 
A 1618 (Lengnich V, s. 126) na kasztelana gd. (nr 427) 
831 Mirosław Konarski 
l X 1618 (ChojM 127, s. 556) 
A 20 XII 1630 na podkomorzego malb. (nr 585) 
832 Jakub Oktawian Konopacki 
N 20 XII 1630 (MK 178, k. 213-213v) 
A XII 1648 na kasztelana elb. (nr 395) 
833 Władysław Samuel Zawadzki 
5 VI 1651 (DzierzG 3, k. 591) 
1672 (Fontes VI-X, s. 288, 528) 
834 Franciszek Mirosław Czapski 
N 20 IX 1676 (MK 211, s. 268) 
A 31 X 1677 na podkomorzego malb. (nr 588) 
835 M;chał Andrzej Działyński 
N l XII 1677 (Zychliński X, s. 92) 
A 15 V 1702 (Sig. 15, k. 194) na kasztelana bydgoskiego 
836 Krzysztof Teodor Czapski 
N 15 V 1702 (Sig. 15, k. 194) 
A 13 XII 1710 na podkomorzego pom. (nr 882) 
837 Marcin Jan Chełstowski, przedtem chorąży cheł. (nr 20) 
N 13 XII 1710 (TorM II, VII/42, k. 218) 
A 5 XII 1714 na podkomorzego cheł. (nr 233) 
838 Swiętosław Radowicki, przedtem chorąży michał. (nr 649) 
N 5 XII 1714 (Sig. 18, k. 104) 
A 19 X 1725 na chorążego cheł. (nr 22) 
839 Kazimierz Stanisław Kitnowski 
N 19 X 1725 (Sig. 20, k. 168) 
29 VIII 1735 (BCzart. rkps 980, k. 402-403). t a. 14 VII 
1737 (Sig. 26, k. 46)
		

/Licencje_047_04_130_0001.djvu

			128 Pomorze, chorąży--91sarz 


840 Piotr Czapski 
N 14 VII 1737 (Sig. 26, k. 46) 
t początek V 1740 (ARadz. dz. V, t. 658, nr 2497) 
841 Jan Seweryn Kitnowski 
N 31 X 1740 (Sig. 25, k. 108v) 
26 VIII 1743 (KowM 8, k. 179v). t a. 1747 (Chem 19, 
k. 204) 
20 XI 1744 (Sig. 26, k. 178 - żyl jeszcze, gdyż wydano 
wówczas N dla Franciszka Dembowskiego "post resigna- 
tionem" Kitnowskiego. N nie zostala zrealizowana, a nas- 
tępca otrzymał urząd po śmierci Kitnowskiego. Stąd wnio- 
sek, że Kitnowski piastował go dalej, aż do Ślnierci) 
842 Józef Antoni przebendowski 
N 7 VI 1748 (Sig. 28, k. 62) 
Rok. 22 XI 1765 (Sig. 31, k. 47v) 
843 Michał Lewald-Jezierski, przedtem lawnik tez. (nr 1271) 
N 22 XI 1765 (Sig. 31, k. 47v) 
1788 (Kalendarz polityczny na rok 1789, s. 208) 
844 Pawel Gostomski 
1789 (Kalendarz polityczny na rok 1790, s. 213) 
1793 (Kalendarzyk polityczny na rok 1794). Potem pod- 
komorzy malb. (nr 597) 
845 Józef Kalkstein-O s I o w s k i 
1792 (Wielądko I, s. 169) 
t 9 VI 1809 (AcZ, s. 102) 


POMORZE - pisarz ziemski 


846 Henryk Lubocki 
24 X 1594 (Pelplin 53 s, 122) 
847 Jakub Ciecholewski 
19 X 1598 (GdM R, A/3, s. 665) 
10 VIII 1621 (BCzart. rkps 975, k. 450) 
848 Fabian Pis'ń.ski 
W 29 X 1624 (AFG, Kartuzy 139, nr 23) 
9 III 1628 (ChełM 10, s. 427) 
849 Andrzej Szeliski 
22 XI 1630 (GdM 52/949, s. 81)
		

/Licencje_047_04_131_0001.djvu

			Pomorze, pisarz 


129 


B I '1641 (GdM 5211951, 5. 53). t a. 2 IV 1642 (Fontes 
XI-XV, 8. XXIII) 
850 Andrzej Garczyński 
28 I 1642 (BCzart. rkps 976, k. 413-414) 
22 XI 1650 (TorM II, VII/31. s. 111). Potem sędzia tcz. 
(nr 1292) 
851 Jan Piotr Tucholka 
5 I 1652 (TorM II, VII/31, s. 282) 
12 II 1666 (TorM II-VII/31, s. 1272). Potem podkomorzy 
malb. (nr 587) 
852 Paweł Antoni z Rynkówki B i a ł o b ł o c k i, przedtem 
ławnik tcz. (nr 1232) 
N 3 X 1667 (Sig. 10, k. 121) 
, 16 XII 1689 (TorM II, V1I/35, B. 59'7) 
Następnie urząd wakował do 1710 r. 
853 Aleksander Pruszak 
22 XI 1710 (TorM II, V1I/42, k. 192n) 
5 IV 1712 (BCzart. rkps 980, k. 92-93). Wybór Pruszaka 
od początku nie był akceptowany przez ogól szlachty. Być 
może zrezygnowal, albo został pozbawiony urzędu, gdyż 
24 VII 1716 (ASczan. 35, s. 329) występuje bez tytułu. 
854 Mikołaj Kazimierz Janikowski 
25 I 1716 (Pelplin 70, k. 103) 
855 Jan KlejBt, przedtem ławnik człuch. (nr 336) 
10 X 1716 (ChojM 139, s. 7) 
20 111 1725 (SkarM 10, s. 54). t a. 30 VII 1725 (ChojM 
139, s. 525) 
856 Tomasz Grąbczewski, równocześnie miecznik prus. (nr 
965) 
28 VIII 1730 (BCzart. rkps 980, k. 275-279) 
10 II 1746 (SkarM 13, k. 62v). Potem podkomorzy pom. 
(nr BB6 - N 31 X 1746 - zob.) 
B57 Mateusz Grąbczewski, przedtem regent pom. (nr B93) 
17 VI 1747 (BOW rkps 191B/II, k. 121) 
t2 IV 17,64 (BPelp. rkps 310, pag. 119) 
858 Michał Kazimierz Wolsz1egier, przedtem ławnik czJuch. 
(nr 350) 
W 6 IX 1765 (Dygdala, Zycie, s. Hi8-1u9). Wybrano też 


II Urzędnicy PI"'LISCY
		

/Licencje_047_04_132_0001.djvu

			130 


Pomorze, pisarz-podkomorzy 


na pisarza Antoniego Lniskiego, ławnika mirach. (nr 792). 
Spór o urząd rozstrzygnął Trybunał Koronny 13 XII 176
 
(ib., s. 169) na korzyść W olszlegiera 
t 9 IV 1787 (AcZ, s. 100) 


POMORZE - podkomorzy 


859 Hojko ze Smoląga (von Smollang) 
N 27 IX 1468 (Długosz XIV, s. 514) 
A 25 X 1480 na kasztelana gd. (nr 412) 
860 Jan Wulkowski (von Wolkow) 
9 VI 1485 (ASPK I, s. 375) 
A 19 VII 1503 na kasztelana elb. (nr 378) 
861 Mikołaj Loka z Igły, przedtem chorąży malb. (nr 462) 
N 19 VII 1503 (ASPK IV/l, s. 90) 
20 I 1513 (ASPK VI, s. 78). Potem podkomorzy malb. 
(nr 570) 
862 Jerzy Konopacki 
13 VI 1513 (MRPS IV, nr 2101) 
A 4 III 1516 na kasztelana gd. (nr 417) 
863 Achacy Cema (von Zehmen) 
N 19 III 1517 (MRPS IV, nr 11163) 
A 13 X 1531 na kasztelana gd. (nr 419) 
864 Fabian Cema (von Zehmen) 
N 13 X 1531 (MRPS IV, nr 16178) 
17 II 1546 (MRPS IV, nr 7633). Potem podkomorzy malb. 
(nr 576) 
865 Jan Loka, przedtem sędzia tez. (nr 1282) 
N ok. 19 IX 1546 (Hozjusz I, nr 234) 
8 V 1549 (GdM 29/13, s. 296). Potem podkomorzy malb. 
(nr 575) 
866 Michał Działyński, przedtem miecznik chet (nr 945) 
N prawdopodobnie 1549 (por. nr 575, 220) 
8 V 1551 (GdM 29/13, s. 463). Potem podkomorzy chet 
(nr 221) 
867 Melchior Mortęski, przedtem miecznik cheł. (nr 946) 
N prawdopodobnie 1551 (por. nr 947, 866)
		

/Licencje_047_04_133_0001.djvu

			Pomorze, podkomorzy 


131 


29 IX 1555 (GdM 29/14, s. 309 - błędnie jako podkomo- 
rzego malb.) 
8 V 1568 (ADW C-H!, k. 138). Potem podkomorzy malb. 
(nr 578) 
868 Jerzy Za1iński, przedtem sędzia tuch. (nr 1355) 
30 VI 1569 (MK 106, k. 161) 
24 X 1570 (MRPS V, nr 4308) 
869 Maciej Kcs 
16 II 1578 (Zarnowiec 107, nr 45) 
10 XII 1592 (NoweM 48. s. 592) 
870 Jan Oleski 
8 V 1604 (NoweM 44, s. 246) 
5 IV 1623 (NoweM 53, k. 151v). Potem podkomorzy ko- 
iI"anny (N IV 1623: MK 170, k. 300-300v) 
871 Jan Wiesiołowski, przedtem stolnik podlaski 
N 22 IV 1623 (MK 170, k. 300v-301v) 
A 1626 (Lengnich V, s. 177), na kasztelana elb. (nr 392) 
872 Krzysztof Bąkowski 
N 11 IV 1626 (MK 174, k. 122-123) 
t 7 VI 1633 (PerJbach, Zuckau, s. 38) 
873 Jan Werden 
N 8 V 1634 (MK 180, k. 300) 
t 19 III 1648 (Dachnowski, Herbarz, s. 392) 
874 Michał a Canden T r z c i ń s k i, przedtem sędzia cheł. 
(nr 258) 
IX 1648 (Lengn,ch VII, s. 18) 
26 VII 1658 (Fontes VI-X, s. 70 - testament) 
875 Rem'g:an (Eremian) Dell'biński, przedtem chorąży cheł. 
(nr 14) 
N 19 X 1658 (Sig. l, k. 145) 
A w'osna 1659 (Lengnich VII, s. 226) na kasztelana rogo- 
zińskiego 
876 Jan Chryzostom Gniński 
N wiosna 1659 (Lengnich VII, s. 225n.) 
3 I 1668 (BCzart. rkps 978, k. 103-106). Potem wojewoda 
cheł. (nr 289) 
877 Władysław Denhoff 


.
		

/Licencje_047_04_134_0001.djvu

			132 Pomorze, podkomorzy 


3 VIII 1668 (BCzart. rkps 978, k. 142-144) 
A 23 II 1677 na kasztelana che!. (nr 56) 
878 Andrzej Konarski, przedtem miecznik prus. (nr 956) 
N 23 II 1677 (Lengnich VIII, s. 149) 
12 VII 1687 (InowG 50, s. 594). t a. 17 VII 1688 (Sig. 14, 
k. 133) 
879 Stanislaw Aleksander Konopacki, przedtem miecznik prus 
(nr 958) 
N 17 VII 1688 (Sig. 14, k. 133) 
A 10 III 1699 na kasztelana che!. (nr 62) 
8BO Remigian Ludwik Bystram, przedtem chorąży cheł. (nr 18) 
N 11 III 1699 (Sig. 15, s. 36) 
9 VI 1704 (TorM II, VII/40, k. 89v) 
881 Jan Jakub Potulicki (bez tytułu 23 XI 1797 - TorM II, 
VII/40, k. 159) 
23 VII 1708 (Pelplin 13, s. 476) 
A 13 XII 1710 (TorM II, VII/42, k. 218) na wojewodę 
brzeskiego kujawskiego 
882 Krzysztof Teodor Czapski, przedtem chorąży pom. (nr 836) 
N 13 XII 1710 (TorM II, VII/42, k. 218). Był zapewne pod- 
komorzym porn. jeszcze w 1720 r., kiedy to umarł poprzed- 
nik na kasztelanii gd. (por. nr 439). Potem kasztelan gd. 
(nr 440) 
883 Jerzy Wojciech Jackowski (bez tytułu 25 VI 1720 - 
ChojM 139, s. 250) 
15 II 1721 (ChojM 139, s. 298) 
t 21 XII 1732 (Lau, s. 35) 
8M Stanislaw Konarski 
N 29 I 1733 (Sig. 23, k. 71) 
A 20 XI 1738 na kasztelana cheł. (nr 68) 
865 Jan Michał Grabowski, przedtem miecznik prus. (nr 964) 
N 20 XI 1738 (Sig. 26, k. 75) 
A 31 X 1746 na kasztelana gd. (nr 444) 
886 Tomasz Grąbczewski, przedtem miecznik prus. (nr 965) 
N 31 X '1746 (Sig. 27, s. 6) 
A 28 IX 1757 na kasztelana che!. (nr 69) 
887 J6zef Czapski
		

/Licencje_047_04_135_0001.djvu

			Pomorze. podkomorzy-regent 


133 


N 12 X 1757 (Sig. 29, k 54) 
A 13 V 1758 na kasztelana elb. (nr 404) 
888 Wacław Bystram 
N 13 V 1758 (Sig. 29, k.81) 
t 3 V 1792 (BPelp. rkps 310, pag. 179) 
889 Michał Miaskowski 
1788 (Kalendarz polityczny na rok 1789, s. 208) 
1791 (Kalenda-rz polityczny na rok 1792, s. 247) 
890 Jan Polanowski 
1790 (Kalendarzyk polityczny na rok 1791) 
1793 (Kalendarzyk polityczny na rok 1794) 


POMORZE - regent ziemski 


891 Ludwik Prądzyński 
10 VII 1714 (ChojM 138, s. 212) 
18 XII 1724 (SkarM lO, s. 56). t a. 10 1 1730 (ChojM 140, 
s.54) 
892 Jan Grąbczewski 
11 XII 1730 (BCzart. rkps 565, k 558) 
24 VII 1736 (NoweM 99, s. 95). Potem ławnik tez. (nr 1264) 
893 Mateusz Grąbczewski 
22 I 1738 (SkarM 11, k. 154) 
IX 1744 (BCzart. rkps 586, s. 37). Potem pisarz pom. (nr 
857) 
894 Kazimierz Grąbczewski 
12 V 1750 (Sig. 27, s. 151) 
10 IX 1753 (BCzart. rkps 1111, s. 26) 
895 Jakub Owidzki, przedtem wiceregent pom. (nr 900) 
27 V 1754 (ASczan. 58, s. 215) 
5 X 1759 (SkarM 16, k 140). Potem ławnik tez. (nr 1272) 
896 Piotr Grąbczewski 
1764 (Bon. VII, S. 48) 
23 V 1766 (SkarM 19, k. 85). Potem ławnik tez. (nr 1274) 
897 KarolLewald-Jezierski 
1 XII 1767 (ChojM 151, s. 173) 
1781 (Ur. VI, s. 82)
		

/Licencje_047_04_136_0001.djvu

			Pomorze. wicereg ent-wojewoda 


134 


POMORZE - wiceregent ziemski 


898 Jan Mężyński 
30 VII 1725 (ChojM 139, s. 525) 
13 V 1730 (ChojM 140, s. 14) 
899 Franciszek Mateusz Zelewski 
25 II 1738 (SkarM 11, k. 155) 
15 VI 1744 (SkarM 12. k. 118). Potem ławnik mirach. (nr 
795) 
900 Jakub Owidzki 
18 I 1751 (ASczan. 53, s. 183) 
22 I 1754 (BTor. 24). Potem regent pom. (nr 895) 
901 Marcin Lyśniewski 
27 IV 1754 (ASczan. 58, s. 215). Potem ławnik mirach. 
(nr 802) 
902 Ignacy Lniski 
-l XII 1767 (ChojM 151, B. 173) 
27 IX 1772 (Bar, WeBtpreussen II, s. 755) 


POMORZE - wojewoda 


903 Jan z Jani (von Jane) 
10 V 1454 (GdM D/56, nr 15) 
22 III 1459 (SRP IV, s. 200). t a. 29 III 1461 (ib., s. 208) 
904 Otton Machwicz, przedtem wojewoda elb. (nr 620) 
N 19 V 1467 (Thunert, B. 34) 
7 VI 1477 (SRP IV, S. 636). t a. 7 I 1478 (GdM D/56, nr 
172) 
905 Fabian Legendorf-M g o w s k i, przedtem kasztelan elb. 
(nr 375) 
N 10-11 III 1478 (Thunert, B. 433; ElbM VI, nr 149) 
t 9 III 1483 (ZWG XLIX, s. 103) 
906 Jan Bajerski (von Bayersee), przedtem podkomorzy cheł. 
(nr 213) 
N ok. 19 III 1483 (ASPK I, s. 177) 
l VI 1484 (ASBK I, s. 220). t a. 22 Vłl 1484 (ASPK I, 
s.233)
		

/Licencje_047_04_137_0001.djvu

			Pomorze, wojewoda 


135 


907 Mikcłaj Wulkowski (von Wolkow), przedtem chorąży pom. 
(nr 821) 
7 I 1485 (GdM D/57, nr 48) 
5 VII 1509 (GdM D/58, nr 148). t a. 9 XII 1509 (ib., nr 398) 
908 Mikołaj Szpot z Krajowa, przedtem kasztelan gd. (nr 415) 
N 16 III 1512 (MRPS IV, nr 1488). Otrzymał N wcześniej, 
już 1 VIII 1511 (MRPS IV, nr 1245), ale podobnie jak in- 
ne wydane tego dnia nie została z nieznanych przyczyn 
zrealizowana 
21 V 1518 (GdM 29/6, k. 206) 
909 Jerzy Konopacki, przedtem kasztelan gd. (nr 417) 
26 VIII 1518 (GdM D/54, nr 359) 
t 28 II 1543 (Maercker, Schwetz, s. 136, 147) 
910 Mikołaj Działyński, przedtem kasztelan che!. (nr 34) 
N 16 I 1544 (MRPS IV, nr 21 296) 
5 II 1545 (GdM 53/194, s. 7). t a. 22 V 1545 (MRPS IV, 
nr 22 015) 
911 Jan Sokołowski, przedtem kasztelan che!. (nr 35) 
N 22 V 1545 (MRPS IV, nr 22015) 
12 VII 1546 (GdM 53/194, s. 21). t a. 10 IX 1546 (MRPS 
IV, nr 22457) 
912 Stanisław Kostka, przedtem kasztelan che!. (nr 36) 
N 10 IX 1546 (MRPS IV, nr 22457) 
A 2 V 1551 na wojewodę che!. (nr 277) 
913 Jan Działyński, przedtem kasztelan che!. (nr 37) 
N 2 V 1551 (Hozjusz II, nr 426, 428) 
A 5 I 1556 na wojewodę che!. (nr 278) 
914 Fabian Cema (von Zehmen), przedtem kasztelan gd. (nr 422) 
N 5 I 1556 (MRPS V, nr 7339) 
20 XI 1565 (Hozjusz VI, s. 550). Potem wojewoda malb. 
(nr 6'26) 
915 Achacy Cema (von Zehmen) 
N 3 II 1566 (MRPS V, nr 9678) 
t w czasie sejmu toruńskiego (19 X-29 XI) 1576 (ZHMar. 
X, s. 51) 
916 Krzysztof Kostka 
polowa I 1577 (Lengnich III, s. 260) 
t 5 VIII 1594 (Dachnowski, Herbarz, s. 134)
		

/Licencje_047_04_138_0001.djvu

			136 Pomorze. woj.ewoda 


917 Ludwik Mortęski 
N 20 X 1594 (MK 138, k. 413-413v) 
23 VIII 1611 r(TorM II, VU/21, s. 464). Potem wojewoda 
che!. (nr 281) 
918 Michał Konarski, przedtem kasztelan chel. (nr 44) 
N 1611 (Lengnich V, s. 51). 11 I 1612 (TorM II, VII/21 , 
s.496) 
t 29 IV 1613 (Fontes XX, 5. 215) 
919 Samuel :l.aliński, przedtem kasztelan elb. (nr 388) 
N V 1613 (Lengnich IV, s. 75) 
A 3 XI 1625 na wojewodę malb. (nr 632) 
920 Maciej Niemojewski, przedtem kasztelan cheł. (nr 47) 
N 17 XI 1625 (MK 173, k. 171-172v) 
t koniec 1625 (Lengnich V, s. 180) 
921 Samuel Konarski, przedtem kasztelan gd. (nr 427) 
N 9 II 1626 (MK 174, k. 6-7v) 
A 30 XI 1629 na wojewodę malb. (nr 633) 
922 Paweł Jan Działyński ' 
N 16 V 1630 (MK 178, k. 103v-l05') 
t 17 VII 1643 (Portret, s. 35) 
923 Gerhard Denhoff, przedtem kasztelan gd. (nr 431) 
16 VII 1643 (Culm. 13, k. 519) 
t 23 XII 1648 (GdM 53/201, s. 283) 
924 Ludwik Wejher, przedtem kasztelan elb. (nr 394) 
N XII 1648 (Radziwiłł IV, s. 91) 
t 18 II 1656 (Perlbach, Zuckau, s. 13) 
925 Stanisław Kobierzycki, przedtem kasztelan gd. (nr 432) 
N 31 V 1656 (Fontes XXXII, s. 305) 
t 1665 (epitafium w kościele Św. Mikełaja w Kaliszu) 
926 Jan IglUlcy Bąkowski, przedtem podkomorzy cheł. (nr 228) 
N 8 III 1665 (Sig. 9, k. 27v) 
A lato 1677 na wojewodę malb. (nr 364) 
927 WladY"ław Denhoff, przedtem kasztelan che!. (nr 56) 
N lato 1677 (Lengnich VIII, s. 163) 
t 7 X 1683 (Perlbach, Zuckau, s. 62) 
928 Władysław Stanislaw Łoś, przedtem kasztelan cheł. (nr 58) 
N 19 II 1684 (TerM II, XIIIIi!2, k. 86v) 
A I 1694 na wojewooę malb. (nr 641)
		

/Licencje_047_04_139_0001.djvu

			Pomorze. wojewoda - Pruskie ziemie, cześnik 137 


929 Jan Krzysztof Gniński, przedtem wojewoda bracławski 
N 24 II 1694 (Sig. 15, s. 66) 
t początek 1703 (Lengnich IX, s. 135) 
930 Jan Ignacy Działyński 
'N 14 IV 1703 (Sig. 16, k. 44) 
t XI 1724 (Lengnich IX, s. 349) 
931 Stefan Potocki, przedtem referendarz koronny 
N 26 II 1726 (Sig. 20, k. 178) 
A 9 III 1726 na wojewodę mazowieckiego (Sig. 20, k. 179) 
932 Piotr Jan Czapski, przedtem kasztelan che!. (nr 64) 
N 11 III 1726 (Sig. 20, k. 179) 
3 XI 1736 (ARa dz. dz. V, nr 2250). t a. 8 XI 1736 (ib. dz. 
XXXIV, m- 378) 
933 Jakub Florian Narzymski, przedtem wojewoda czernihowski 
N 8 VII 1737 (Sig. 26, k. 4Ov) 
R 14 IV 1758 (MK 231, k. 256v-257v) 
934 Paweł Michał Mostowski 
N 20 IV 1758 (Sig. 27, s. 429) 
A 20 V 1766 (Sig. 31, k. 74) na wojewodę mazowieckiego 
935 JaIl1 Jerzy Detlov-F l e m ID i n g, przedtem podskarbi wielki 
litewski 
N 22 V 1766 (Sig. 30, k. 108v) 
t 10 XII 1771 (ASK, dz. LVI, t. 13, s. 255) 
936 Ignacy Franciszek Przebendowski 
N 31 I 1772 (Sig. 32, k. 154v) 
Rok. 18 III 1779 (Sig. 34, k. 121 - N na starostę gene- 
ralnego krakowskiego) 
937 Feliks Antoni Loś 
N 5 VI 1779 (Sig. 34, k. 131) 
R a. 9 XII 1790 (Sig. 37, k. 97) 
938 Józef Mier 
N 9 XII 1790 (Sig. 37, k. 97) 
t 20 V 1808 (PSB XX, s. 804) 


PRUSKIE ZIEMIE - cześnik 


939 Andrzej Boroszewski (von Borreschow) 
9 IV 1474 (MRPS I, nr 1192)
		

/Licencje_047_04_140_0001.djvu

			138 


Pruskie ziemie, cześnik-miecznik 


21 X 1480 (ASPK I, s. 69). Potem podkomorzy malb. (nr 
568) 
Pod datą 18 VII 1476 (MRPS I, nr 1399) wymieniony 
został Henryk (1) Boroszewski, podczaszy pom. - ra- 
czej identyczny z Andrzejem. 


PRUSKIE ZIEMIE - gubernator 


940 Jan Bażyński (von Baysen) 
N 9 III 1454 (Toeppen IV, s. 392 n.) 
t 9 XI l4'59 (Voigt VIII, s. 5M; TorM I, nr 1867a) 
941 Ścibor Bażyński (von Baysen) wojewoda królewiecki (nr 
460) 
N 26 XI 1459 (Toeppen V, s. 31 n; Oz",plew8ki, s. 3) 
Urząd zlikwidowano 19 V 1467 (Thunert, s. 34). Potem 
wojewoda malb. (nr 621). 


PRUSKIE ZIEMIE - miecznik 


942 Jan Bajerski (von Bayersee) 
1471 (PSB I, s. 221). 29 XII 1472 (MRPS I, nr 949) 
2 VII 1476 (Rach Król., s. 119, 180). Potem podkomorzy 
cheł. (nr 213) 
943 N. Osieczkowski 
t a. 19 VIII 1538 (MRPS IV, nr 19309). Może identyczny 
z Krzysztofem Osieczkowskim sędzią ziemskim michał. 
(nr 731) 
944 Jan Działyński podkomorzy dobrzyński 
N 19 VIII 1538 (MRPS IV, nr 19309) 
A 6 VII 1545 na kasztelana elb. (nr 382) 
945 Michał Działyński 
1548 (PSB VI, s. 90). Potem podkomorzy pom. (nr 866) 
946 Melchior Mortęski 
Prawdopodobnie w latach 1549-1551 (PSB XXII, s. 11). 
Potem podkomorzy pom. (nr 867) 
947 Feliks Mełdzyński (von Alden), przedtem ławnik chel. (nr 
113)
		

/Licencje_047_04_141_0001.djvu

			Pruskie ziemie, miecznik 


139 


N 15 VII 1551 (MRPS V, nr 5371) 
18 VI 1574 (BOW rkps 33301II, k. 42). t a. 25 X 1576 (MK 
114, k. 219) 
948 Stanisław von Eichholz J a b ł o n o w s k i, przedtem ław- 
nik cheł. (nr 119) 
N 25 X 1576 (MK 114, k. 219v) 
8 III 1580 (Zdrójkowski, s. 35 - jako ławnik cheł.?) 
949 Jakub Stanisław Kostka 
6 XII 1580 (MK 123, k. 3) 
t 17 III 1590 (Dachnowski, Herbarz, s. 106-107) 
950 Seweryn Bouman-Z a l e s k i 
19 X 1592 (ASczan. 14, s. 31) 
1618 (Fontes VI-X, s. 723) 
951 Andrzej Bouman-Z a l e s ki 
7 I 1623 (ChojM 128, s. 175) 
2 IV 1643 (TorM II, VII/28, s. 372) 
952 Jan Wąglikowski (bez tytułu 23 I 1645 - BCzart. rlops 
976, k. 458) 
5 X 1646 (BCzart. rkps 976, k. 498-499) 
t IX 1650 (Dachnowski, Herbarz, s. 486) 
953 Jan Cygenberg-Z a l e s ki 
12 IV 165'1 (Fontes VI-X, s. 3'55) 
19 IX 1652 (MK 193, s. 52). Potem kuchmistrz koronny 
954 Mikołaj Cygenberg-Z a l e s k i 
N w czasie sejmu brzeskiego 24 III-7 IV 1653 (Dachno- 
wski, Herbarz, s. 258). 10 V 1653 (MK 195, s. 14) 
7 II 1669 (BCzart. rkps 978, k. 190-196) 
W 16060 r. (Sig. 3, k. 77) N otrzymał "po rezygnacji" 
poprzednika Gerhard a Proenen. Nominacji nie zreali- 
zowano, gdyż Zaleski sprawował urząd dalej, aż do 
śmierci. 
955 Micha! Działyński 
N 13 X 1669 (Sig. 11, k. 14) 
A II 1676 na kasztelana gd. (nr 436) 
956 Andrzej Konarski 
N 3 III 1676 (Matwijowski, s. 23) 
A 23 II 1677 na podkomorzego pom. (nr 8'78)
		

/Licencje_047_04_142_0001.djvu

			140 


Pruskie ziemie, miecznik 


--

--- 


957 Jan Kos 
N prawdopodobnie 1677 (por. A poprzednika) 
A 1685 (PSB XIV, s. 189) na kasztelana inflanckiego 
958 Stanisław Aleksander Konopacki 
N 1685 (Bon. XI, s. 91) 
A 17 VII 1688 na podkomorzego pom. (nr 879) 
959 Stanisław Kazimierz Niewieściński 
N 13 VII 1688 (Sig. 14, k. 132) 
A V 1693 na kasztelana elb. (nr 398) 
960 Walerian Kruszyński 
N V 1693 (Lengnich VIII, s. 316). 1 VII 1693 (ASczan. 
35, s. 13) 
A XI 1709 na kasztelana gd. (nr 439) 
961 Melchior Czapski 
N 19 XI 1709 (Sig. 17, k. 55) 
17 XI 1711 (Fontes XLII, s. 150). t a. I VI 1712 (BTor. 24) 
962 Franciszek Czapski, przedtem łowczy nadworny koronny 
22 V 1713 (TorM II, VIIf44, k. 138) 
Był zapewne miecznikiem jeszcze w V 1719 (ostatni.. 
wzmianka o poprzedniku na podkomorstwie cheł. 
por. nr 233). Potem podkomorzy cheł. (nr 234) 
963 Ignacy Czapski, przedtem chorąży malb. (nr 478) 
14 VI 1720 (ASczan. 43, s. 11) 
A 8 VII 1737 na kasztelana gd. (nr 443) 
964 Jan Michał Grabowski 
N 14 VII 1737 (Sig. 26, k. 45v-
6) 
A 20 XI 1738 na podkomorzego pom. (nr 885) 
965 Tomasz Grąbczewski pisarz pom. (nr 856) 
N 20 XI 1738 (Sig. 26, k. 7'8
78v) 
A 31 X 1746 na podkomorzego pom. (nr 886) 
966 Teodor Pawłowski, przedtem sędzia tez. (nr 1297) 
N 31 X 1746 (Sig. 27, s. 6) 
t 11 VI 1760 (Perlbach, Zuckau, s. 38) 
967 Antoni Michał Czapski, przedtem chorąży malb. (nr 48,1) 
N 29 IX 1760 (Sig. 29, k. 225) 
A 13 X 1762 na podkomorzego cheł. (nr 238)
		

/Licencje_047_04_143_0001.djvu

			Pruskie ziemie, miecznik-pisarz skarbowy 


141 


968 Andrzej Konrad Gostomski 
N 13 X 1762 (Sig. 29, k. 327) 
A 5 11765 na podkomorzego malb. (nr 595) 
969 Walerian Józef Piwnicki, przedtem chorąży malb (nr 482) 
N 6 II 1765 (Kam. III/324, k. 193) 
t 15 VIII 1799 (LM Swierczynki 1774---1825, s. 67) 


PRUSKIE ZIEMIE - pisarz skarbowy 


970 Stanisław z Kuksów S o l i k o w s k i 
15 XII 1643 (ZWG XLIII, B. 258) 
21 I 1655 (TorM II, VII/3l, B. 660) 
971 Maciej Grąbczewski 
21 X 1658 (TorM II, VII/3l, s. 848) 
1 IX 1661 (TorM II, VII/3l, B. 1079) 
972 Edward Rybben 
'17 III Hi63 (TorM II-VII/U, s. 71) 
973 Kacper Zembrzuski 
2 V 1675 (DTor. 36, k. 247) 
Ustąpił a. 10 XII 1681 (TorM II, VII/35, s. 145) 
974 Jakub Teodor Trembecki 
N 1679 (Nowy Korbut III, s. 341) 
24 VI 1686 (Fontes XXXIX, s. 103) 
975 Aleksander Tesmer 
4 XII 1691 (Leźno 1, s. 3) 
976 Jan Częstkowski 
30 VII 1693 (Leźno 3, s. 15) 
977 Jakub Aleksander Trembecki 
20 IV 1717 (TorM I, 3305, s. 771) 
t 20 XII 1736 (Perlbach, Zuckau, s. 78) 
978 Wawrzyniec Ludwik Działowski 
12 IX 1737 (TorM I, 3305, s. 357) 
t 1770 (nagrobek w Sarnowie, woj. toruńskie) 
979 Jan Lutomski 
27 IX 1772 (Bar, Westpreussen II, s. 742) 
t 1778 (Zap. Hist. VIII, s. 276)
		

/Licencje_047_04_144_0001.djvu

			142 


Pruskie ziemie. podkomorzy-podskarbi 


PRUSKIE ZIEMIE - podkomorzy 
Zobacz: CHEŁMNO - podkomorzy, nr 21'I
212. 


PRUSKIE ZIEMIE - podskaTbi 


980 Jan Konopacki proboszcz w kościele Sw. Mikołaja w El- 
blągu 
Początek 1507 (Deresiewicz, s. 10) 
9 IV 1514 (ATom. II, nr 71) 
981 Jan Baliński 
11 XI 1517 (Deresiewicz, s. 10) 
11 VIII 1531 (MRPS IV, nr 6032) 
982 Stanislaw Kostka 
N 23 V1III 1531 (MRPS IV, nr 6047) 
R 4 III 1555 (M.K 85, k. 107) 
983 Jan Kostka 
N 4 III 1555 (M.K 85, k. 107) 
t V 1581 (Lengnich III, s. 415) 
984 Jan Dulski 
N 1581 (Lengnich III, s. 415) 
t 28 III 1590 (Fontes XX, s. 32) 
985 Stanislaw Kostka 
N VI 1591 (Lengnich IV, s. 127) 
t .22 V 1602 (Bark I, B. 378) 
986 Jerzy Kostka 
N 1602 (Lengnich IV, s. 336) 
t 18 V 1611 (Dachnowski, Herbarz, s. 100-101) 
987 Ludwik Wejher 
N 1612 (Lengnich V, s. 52) 
t 1616 (Lengnich V, s. 117; por. nr 225) 
988 Melchior Wejher 
N 1616 (Lengnich 11, s. 117) 
R 1624 (Lengnich V, s. 171) 
989 Maciej Niemojewski 
t koniec 1625 (Lengnich V, s. 189) 
990 Samuel Zaliński 
N po IV 1626 (Lengnich V, s. 180) 
t 6 X J'329 (Perlbach, Zuckau, s. 62) 


-
		

/Licencje_047_04_145_0001.djvu

			Pruskie ziemiE". pod!llkarbi 


143 


991 Paweł Jan Działyński 
N 16 V 1630 (MK 178, k. 103v-105) 
t 17 VII 1643 (Portret. s. 35) 
992 Gerard Denhoff 
16 VII 1643 (Culm. 13, k. 519) 
t 23 XII 1648 (GdM 53/201, s. 283) 
993 Jr.n Kos 
:N 1649 (Lengnich VII, s. 48) 
R po V 1655 (Lengnich VII, s. 129, 143) 
994 Jakub Oktawian Konopacki 
N 16 VII 1655 (MK 203, k. 65--66) 
R 1 IX 1661 (Fontes XXXIV, s. 372) 
29 XI 1661 (Sig. 3, k. 295; 6, k. 192) N otrzymał Stani- 
sław Kobierzycki, który jednak urzędu nie objął. 
995 Jan Ignacy Bąkowski 
N 10 IV 1662 (Sig. 5, k. 67v) 
R 23 X 1679 (Fontes XXXIV, s. 62) 
996 Władysław Denhoff 
N 23 X 1679 (Fontes XXXIV, s. 195) 
t 7 X 1683 (Perlbach, Zuckau, s. 13) 
997 Władysław Stanisław Loś 
N 19 II 1684 (TorM II, XIII/32, k. 86v) 
t 10 III 1694 (Fontes XVI-XIX, s. 327) 
998 Tomasz Działyński 
N V 1694 (Lengnich VIII, s. 319) 
t 25 VI 1714 (ZHMar. XXX, s. 70) 
999 Franciszek Bieliński 
N 1 VIII 1714 (Sig. 18, k 76) 
Rok. 18 XII 1738 (Sig. 25, k. 66v) 
1000 Michał Wiktor B:eliński 
N 18 XII 1738 (Sig. 25, k. 66v) 
t 23 VI 1746 (Kuryer Polski 1748, nr 499) 
22 IX 1746 (Sig. 26, k. 204v) N otrzyma} Kazimerz Lu- 
bieński, Jmóry jednak urzędu nie objął. 
1001 Jakub Czapski 
N 2 XI 1746 (Sig. 25, k. 71) 
t 25 IV 1774 (ZHMar. XXI, s. 75, 94)
		

/Licencje_047_04_146_0001.djvu

			144 


Pruskie ziemie. stolnik--Puck, lawnik 


PRUSKIE ZIEMIE - stolnik 


1002 Mikołaj Dąbrowski (von Damerow) 
9 I 1469 (Thunert, s. 95) - jedyna wzmianka. Potem 
kasztelan cheł. (nr 30) 


PUCK - lawnik ziemski 


1003 Augustyn ze Sławutowa 
1485 (Gause, s. 62) 
1004 Scibor Sławutowski 
19 X 1498 (Kartuzy 5, s. 373). Potem sędzia puc. (nr 1069) 
1005 Jan Polchowski 
19 X 1498 (Kartuzy 5, s. 373) 
1006 Tomasz Bolszewski 
A 3 VIII 1516 na sędziego puc. (nr HJ70) 
1007 Henryk Lubocki 
1516 (Schultz, s. 152) 
A 9 V 1526 na sędziego puc. (nr 1071) 
1008 Mateusz Sławutowski 
1516 (Schultz, s. 152) 
15 III 1540 CZarnowifc 129, nr 2) 
1009 Franciszek Marszelis-S u 1 i c k i 
1528 (Schultz, s. 662) 
25 XI 1558 (Zarnowiec 129, nr l) 
1010 Melchior K o l k o w s k i, Parskowski 
15 III 1540 (Zarnowiec 129, nr 2) 
1011 Maciej r-,Iszewski 
15 III !':,3 (Zarnowiec 1
9, nr 2) 
19 X 1553 (AKrokow. 543) 
1012 Jan Kolkowski 
20 IV 1553 (AKrokow. 541) 
19 X 1553 (AKrokow. 543) 
1013 Jerzy Krokowski 
4 VII 1555 (Zarnowiec 111) 
1569 (Schultz, s. 36) 
1014 Jakub Kolkowski, Opaliński 
22 III 1557 (AKrokow. 545) 
8 IX 1563 (Sulmin 2, s. 247)
		

/Licencje_047_04_147_0001.djvu

			Puck, Jawnik 


145 


1015 Jan von Schedlin K n i b a w s k i 
25 XI 1558 (Zamowiec 129, nr 1) 
8 IX 1563 (Sulmin 2, s. 247) 
1016 Michał Lubocki 
19 X 1553 (AKrokow. 543) 
30 IV 1'561 {AKrokow. 548). Potem sędzi", puc. (nr 1073) 
1017 Joach m Kol k o w s k i, Parskowski 
25 XI 1558 (Zamowiec 129, nr 1) 
lO VII 1566 (AKrokow. '66). Potem sędzia puc. (nr 1074) 
1018 Jerzy Bolszewski 
30 X 1562 (AKrokow. 549) 
1019 Samuel Wopersznow 
6 VIII 1563 (Sulmin 2, s. 245) 
8 IX 1563 (Sulm.n 2, s. 247) 
1020 Maciej K o l k o w s k i, Opaliński 
11 VI 1571 (AKrokow. 553) 
28 I 1582 (Zarnowiec 124, nr 12) 
1021 Franciszek Marszelis-S u l i c k i 
10 VII 1566 (AKrokow. 66) 
26 X 1596 (AKrokow. 576, s. 23) 
1022 Reinhold Krokowski 
25 X 1572 (AKrokow. 523) 
1023 Marek Jackowski 
25 X 1572 (AKrokow. 523) 
1024 Josua z Bolszewa J a n o ws k i 
X 1576 (GdM 29/29, k. 17-20) 
16 II 1578 (Zarnowiec 107, nr 45). Potem sędzia puc. (nr 
1075) 
1025 Jarosław Bolszewski 
24 X 1577 (MK 115, k. 390) 
1026 Andrzej von Schedlin K n i b a w s k i 
9 I 1580 (Kartuzy 6, s. 352) 
27 VII 1586 (PuckM 46, k. 14v) 
1027 Michał Lisowski 
24 VI 1580 (AKrokow_ 556) 
19 VIII 1597 (Zarnowiec 110, nr 2) 
1028 Jerzy Bonin-[ S u li c ki] 
28 I 1582 (Zamowiec 124, nr 12) 


10 Urzędnicy pruscy
		

/Licencje_047_04_148_0001.djvu

			146 


Puck, ławnik 


1029 Tomasz Pętkowski 
21 VII 1586 (PuckM 46, k. 14v) 
1593 ($Iaski, s. 66) 
1030 Wawrzyniec Mejna-G o w i ń s k i 
28 X 1591 (Zarnowiec 125, nr 10) 
29 X 1618 (BOW rkps 3178111, k 82) 
1031 Adam Pięta-U s t a rbows ki 
28 X 1591 (Zarnowiec 125, nr 10) 
6 XI 1601 (Zukowo l, k. 163v) 
1032 Abraham K o I k o w s k i, Parskowski 
21 X 1591 (Zarnowiec 124, nr 30) 
15 VI 1592 (Zarnowiec 107, nr 2) 
1033 Marek Jankowski 
10 V 1610 (Zarnowiec 120, nr 6) 
5 XII 1614 (PuckM 53, k. 2v) 
1034 Krzysztof Bo1szewski 
18 II 1611 (Zarnowiec 123, nr 5) 
1035 Salomon Lisowski 
18 II 1611 (Zarnowiec 123, nr 5) 
5 VI 1614 (Zarnowiec 120, nr 20) 
1036 Jan Mniszewski 
22 III 1617 (PuckM 53, k 230v) 
16 IV 1626 (PuckM 56, k. 295) 
1037 Maciej, Mateusz, Ustarbowski 
7 VI 1621 (PuckM 55, k. 45) 
II H,39 (PuckM 57, k 402). t a. 23 X 1643 (ib. 58, k. 227) 
1038 Jerzy Hejna 
22 X 1621 (PuckM 55, k. 54v) 
t 1640 (Bon. VII, s. 275) 
1039 Kacper Ernest Janowski 
24 II 1624 (Schultz, s. 414) 
28 VIII 1627 (PuckM 57, k. 310v) 
1040 Lukasz Bolszewski 
24 II 1624 (Schultz, s. 414) 
26 VI 1637 (PuckM 57, k. 310v) 
1041 Ernest Kolkowski 
12 IV 1638 (PuckM 57, k. 350v)
		

/Licencje_047_04_149_0001.djvu

			Puck, ławnik 


147 


1042 Jan Ustarbowski 
11 1639 (PuckM 57, k. 402) 
1043 Ewald Bonin-S U l i C k i 
1 VI 1638 (Żarnowiec 104, nr 3) 
24 I 1640 {PuckM 57', k. 437v) 
1044 Jan Bach-Gowiński 
7 I 1641 (PuckM 58, k. 57) 
.1662 (ASK, dz. I, t. 52, k. 281) 
1045 Jan Hejna 
21 VI 1641 (PuckM 58, k. 84v) 
1046 Jan Klanicki 
1653 (Slaski, s. 50) 
1047 Ewald Janowski 
5 I 1652 (TorM 11, VIII3'1, s. 282) 
1048 Daniel Ernest Cyrenberg 
6 11 1662 (TorM 11, VIII31, s. 1101) 
10 XlI 1680 (TorM 11, VIII35, s. 88) 
1049 Reinhold Bartsch 
1662 (ASK, dz. I, t. 52, k. Z81v) 
t 28 X 1683 (Lau, s. 33) 
1050 Jan Chryzostom Ustrabowski 
3 I 1668 (TorM 11, VlI/33, s. 1493) 
3 I 1674 (TorM 11, VII/33, s. 2207). t a. 3 I 1676 (ib., s. 2368) 
1051 Jan Jerzy Marszelis-S u li c k i 
26 I 1671 (TorM 11, VII/33, s. 1862) 
16 XlI 1689 (TorM 11, VIII35, s. 599) 
1052 Franciszek Henryk Krokowski 
14 VlI 1676 (TorM 11, VIII33, s. 2488) 
10 XlI 1680 (TorM 11, VlI/35, s. 89). Potem sędzia puc. (nr 
1080) 
1053 Jerzy Rybiński 
23 X 1679 (TorM 11, VIII33, s. 2660) 
7 XlI 1700 (Lengnich IX Doc., s. 34). Potem sędzia pUC. 
(nr 1081) 
1054 Jan Fryderyk Janowski 
14 VlI 1676 (TorM II, VII/33, s. 2488) 
9 VI 1704 (TorM 11, VIII40, k. 91) 
1055 Ernest Rybiński 


lO.
		

/Licencje_047_04_150_0001.djvu

			148 


Puck, ławnik 


7 XI 1684 (Zarnowiee 145, nr 7) 
12 X 1689 (Zarnowiec 145, nr 43) 
1056 Maciej Lentowski 
20 IX 1686 (Zarnowiec 145, nr 29) 
1057 Reinhold Samuel Krokowski 
12 X 1689 (Zarnowiec 145, nr 43) 
t 1690 (Schultz, Krockow, s. 25) 
1058 Piotr Czapski 
12 X 1689 (Zarnowiec 145, nr 43) 
t 1692 (Schultz, s. 449) 
1059 Ernest Rybiński 
1 vn 1713 (GdM 41122, k. 47v) 
21 n 1718 (GdM 41122, k. HIv) 
1060 Michał Klejst 
2 1 1717 (DzierzG 21, k. 3) 
2 V 1721 (BOW rkps 3181/11, k. 98). Potem sędzia mirach. 
(nr 818) 
'1061 Jan Wlady..ław Ustarbowski 
13 VI 1718 (TorM n, VIU45, k. 162) 
1 n 1734 (AUstarb. 221 - testament) 
1062 Krzysztof Krokowski 
20 xn 1720 (GdM 41122, k. 162v) 
9 xn 1724 (ChełM 14, s. 184). t a. 22 IV 1725 (APG 359/30, 
nr 1251) 
1063 Piotr Ustarbowski 
ta. 15 IX 1726 (SkarM 10, s. 388) 
1064 Hektor M3szewski (von Massow) 
23 111 1733 (BCzart. rkps 980, k. 315 n.) 
1065 Jan Chmieliński 
23 In 1733 (BCzart. rkps 980, k. 315 n.) 
14 VlII 1739 (AUstarb. 39 L) 
1066 AlEksander Ustarbowski 
23 111 1733 (TorM n, VII/45, k. 208) 
28 nI 1746 (KośM 4, k. 24v) 
Po 1726 lub 1731 r. w związku z bezprawnym używaniem tytu- 
łu sędziego przez Ernesta Krokowskiego, nie odbywały SIę rocz- 
ki sądowe puckie, nie uzupełniano też aż do 1772 r. składu ła- 
wy ziemskiej.
		

/Licencje_047_04_151_0001.djvu

			Puck, sedzia 


149 


PUCK - sędzia ziemski 


1067 Marcin K o l k o w s k i, Parskowski 
28 II 1474 (GdM D/56, nr 56) 
1487 (Gause, s. 62) 
1068 Zbresła w Bolszewski 
19 X 1498 (Kartuzy 5, s. 373) 
1069 Śc;bor Sławutowski, przedtem ławnik puc. (nr 1004) 
30 VII 1503 (ASPK IV/l, s. 93) 
13 I 1514 (ASPK ViI, s. 172). t a. 3 VIII 1516 (MRPS IV, 
nr 10 977) 
1070 Tomasz Bolszewski, przedtem ławnik puc. (nr 1006) 
N 3 VIII 1516 (MRPS IV, nr 10977) 
ta. 9 V 1526 (MRPS IV, nr 14559) 
1071 Henryk Lubocki, przedtem ławnik puc. (nr 1007) 
N 9 V 1526 (MRPS IV, nr 14 559) 
16 X 1544 (AKrokow. 541). t a. 18 I 1548 (MRPS IV, 
nr 8125) 
1072 Wawrzyniec Pierzcha-S ł a w u t o w s k i 
10 X 1550 (Zebrzydowski, nr 834) 
6 XII 1569 (AKrokow. 67) 
1073 M'chal Lubocki, przedtem ławnik puc. (nr 1016) 
3 IV 1570 (GdM 29/18, k. 135v) 
1074 Joach m K o l k o w s k i, Parskowski, przedtem ławnik puc. 
(nr 1017) 
11 VI 1571 (AKrokow. 553) 
1578 (PuckM 45, k. 88) 
1075 Josua z Bolszewa Janowski, przedtem ławnik puc. 
(nr 1024) 
3 XI 1578 (AKrokow. 52) 
1599 (Fontes I-III, s. 485). t a. 10 III 1603 (ib. XXXIV, 
nr 3517) 
1076 Piotr Lubocki 
N po 9 XII 1608 (Fontes XXXIV, nr 3418 - elekcja sę- 
dziego) 
27 XI 1620 (PuckM 505, k. 12). t a. 5 II 1622 (ib., k. 67) 
1077 Ernest Krokowski
		

/Licencje_047_04_152_0001.djvu

			150 Puck, sędzia-Swiecie, chorąży 


N 21 III 1624 (MK In, k. lU-Ulv) 
t 15 IV 1631 (ZWG XLV, s. 165, 170) 
1078 Jan z Rynkówki Bi a ł o b ł oc k i 
N 1631 (Schultz, s. 86). 3 V 1632 (PuckM 57, k. 10) 
t 21 II 1646 (Dachnowski, Herbarz, s. 419) 
1079 Ernest Jerzy Krokowski 
N 15 III 1647 (MK 189, k. 584-584v) 
25 VI 1681 (SkarM 10, s. 524). t a. 10 VII 1682 (ib.) 
1080 Franciszek Krokowski, przedtem ławnik puc. (nr 1052) 
20 I 1685 (TorM II, VII/35, s. 401) 
7 III 1710 (DzierzG 16, k. 15v) 
1081 Jerzy Rybiński, przedtem ławnik puc. (nr 1053) 
5 IV 1712 (TorM II, VII/43, k. 65v) 
1082 Franciszek Chryzostom Klej.st, przedtem ławnik tuch. ('nr 
1324) 
N 30 11717 (Sig. 17, k. 30) 
5 VI 1720 (ChojM 139. s. 235). t a. 2 X 1720 (Sig. 19. k. 
130) 
1083 Jerzy Bolszewski 
N 19 V 1721 (Sig. 20, k. HI) 
t a. 26 II 1726 (Sig. 19, k. 162) 
1084 Franciszek Jan Jasiński, przedtem ławnik tcz. (nr 1250) 
N 26 II 1726 (Sig. 19, k. 162); 2 III 1726 (ib., k. 178) 
t 5 VI 1731 (BPelp. rkps 310, pag. 48) 
1085 Ernest Bogusław Krokowski 
Wybrany już w 1726 r.. nie uzyskał N, gdyż był protes- 
tantem. Od tego czasu, czy też po 1731 r., używał bez- 
prawnie tytułu sędziego, nie zważając na brak N 
23 III 1733 (TorM II, VII/45, k. 208) 
27 IX 1772 (Bar, Westpreussen II, s. 757) 


SWIECIE - chorąży 


1086 Jan z Lubodzieża (von Lubedzisch) 
1476 (Maereker, Schwetz, s. 255) 
2 VII 1476 (Rach. Król., s. 130, 135 - tylko jako Jan) 
1087 N. Topoliński 
U VIII 1480 (ASPK I, s. 51)
		

/Licencje_047_04_153_0001.djvu

			Swiecie, chorąży-ławnik 


151 


1088 Gabriel Kossowski 
7 X 1490 (ASPK I, s. 213) 
t 1495 (Nies. V, s. 291-292) 
1089 Maciej Konopacki 
N 1495 (Nies. V, s. 208) 
12 V 1496 (ASPK III/l, s. 248). Potem podkomorzy che!. 
(nr 215) 
1090 Piotr Kossowski 
I I 1504 (ASPK IV/l, s. 111) 


SWJECIE - ławnik ziemski 


1091 Mikołaj Lubodzieski 
'16 XII 1521 (MRPS IV, nr 4007) 
2 VIII 1526 (MRPS IV, nr 14706) 
1092 Adam Trebnic 
:2 VIII 1526 (MRPS IV, nr 14791) 
1093 Władysław Laskowski 
21 VI 1526 (MRPS IV, nr 14622) 
3 IV 1539 (MRPS IV, nr 23 377) 
1094 Herman Pecka w 
3 IV 1539 (MRPS IV, nr 23 377) 
1095 Marcin Czapski 
3 IV 1539 (MRPS IV, nr 23377) 
17 II 1548 (NoweM 40, s. 92) 
1096 Jan CBłowski 
12 IV 1543 (NoweM 39, s. 243) 
1097 Jan Rastenburg 
18 IX 1554 (NoweM 39, s. 311) 
1560 (Maereker, Schwetz, s. 331) 
1098 Paweł Kos 
17 II 1548 (NoweM 40, s. 93) 
20 IV 1579 (SkarM 11, k 151) 
1099 Andrzej Sokołowski 
11 II 1561 (ASczan. 9, s. 37) 
1100 Jan Laskowski 
11 II 1561 (ASczan. 9, s. 37) 
20 IV 1579 (SkarM 11, k. 151)
		

/Licencje_047_04_154_0001.djvu

			152 Swiecle, ławnik 


1101 Rafał Kos 
II II 1561 (ASczan. 9, s. 37) 
:-10 IX 1581 (NoweM 42, s. 342) 
1102 Jan Kawęczyński 
16 VI 1565 (NoweM 41, s. 328) 
24 IV 1586 (ChełM 3, s. 542) 
1103 Stanisław Osłowski 
21 V 1573 (NoweM 41. s. 821) 
17 XII 1575 (NoweM 42, s. 70) 
1104 Walerian Czapski 

J r: 1579 (SkarM 11, k. 151). Potem sędzia św. (nr lI61) 
lI05 Wawrzynie" Zembowski 
20 IV 1579 (SkarM li, k. 151) 
1106 Feliks Konarski 
30 X 1599 (NoweM 44, s. 39) 
t VIII 1609 (Fontes XX, s. 178) 
1107 Jan Kozłowski 
26 V 1604 (ASczan. lO, s. 65) 
4 V 1605 (ASczan. lO, s. 83) 
lI08 Jan Pawłowski 
26 V 1604 (ASczan. lO, s. 65) 
4 V 1605 (ASczan. lO, s. 83) 
lI09 Jerzy Bąkowski 
26 V 1604 (ASczan. lO, s. 65) 
1 II 1618 (NoweM 49, s. 759). Potem sędzia św. (nr 1163) 
1110 Krzysztof Pawłowski 
28 VIII 1616 (ASczan. 19, s. 13) 
30 XII 1628 (BCzart. rkps 976, k. 52-53) 
lIlI Wojciech Cieleski 
1 II 1618 (NoweM 49, s. 759) 
IlI2 Maciej Wiesiołowski 
1 II 1618 (NoweM 49, s. 759) 
lI13 Jan Kawęczyński 
.1 II un8 (NoweM 49, s. 759). Bvł ławnikiem zapewne je- 
szcze w 1628 r., kiedy otrzym'łł N na sędzieg., św. je- 
go porrzedn:k na tym urzędzie (por. nr Il14, 1164). Po- 
tem sędzia św. (nr 1165)
		

/Licencje_047_04_155_0001.djvu

			Swiecie ł ławnik 


153 


1114 Stanis!aw Wiesi:Jlowski 
14 V1I1 1624 (AcS. k. 18) 
A 12 IV 1628 na sędziego św. (nr 1164) 
1115 Krzysztof Czerwiński 
1635 CSwM l, s. 665) 
1116 Jakub Siciński 
1635 (SwM l. s. 665) 
4 V 1655 (TorM II. V1II31. s. 567) 
1117 Wojciech Stan:sławski 
23 VI 1655 (NoweM 69. s. 93) 
1118 M
ciej Kossowski 
1657 (Ur. VII. s. 310) 
1676 (Maercker. Schwetz. s. 213) 
1119 Wojciech Przywidzki 
12 VII 1662 (NoweM 72, s. 48) 
12 VII 1686 (SwM 2. s. 164) 
1120 Samuel Lniski 
30 I 1668 (SwM l. s. 7) 
3 I 1676 (BCzart. rkps 978, k. 629
631) 
1121 Andrzej Kalkstein-O s ł o w s k i 
17 X 1668 (TorM II, VII!33. s. 1598) 
15 XI 1688 (SwM 2. s. 415) 
1122 Krzysztof Pawłowski 
21 XI 1668 (BCzart. rkps 978, k. 446) 
28 VI 1677 (TorM II, V1II33. s. 2506) 
1123 Zygmunt Leski 
7 II 1669 (TorM II. V1II33. s. 1632) 
1124 Fabian Kos 
1 IX 1670 (SwM 1, s. 491) 
16 XI 1671 (SwM l, s. 695). t a. 9 V 1685 (ib. 2. s. 56) 
1125 Fabian Kawęczyński 
3 I 1674 (TorM II, VII!33, s. 2194) 
5 XII 1678 (TorM II. V1II33, s. 2567) 
1126 Jakub Więckowski 
13 II 1683 (TorM II, VIIf35. s. 266) 
9 VI 1704 (TorM II. V1II40, k. 90v) 
1127 Franciszek Pawłowski
		

/Licencje_047_04_156_0001.djvu

			154 Świecie, ławnik 


13 II 1683 (TorM II, VII/35, s. 266) 
19 V 1699 (TorM II, VII/35. s. 827). Potem sędzia sw. 
(nr 1167) 
1128 Franciszek Ostrowicki 
16 II 1686 (SwM 2, s. 127) 
20 XII 1691 (SwM 2, s. 703) 
1129 Kazimierz Pawłowski 
27 VI 1711 (DzierzG 16, k. 154v) 
A 1 II 1713 na sędziego św. (nr 1168) 
1130 Mikołaj Pląskowski 
7 XI 1712 (ASczan. 38, s. 119) 
29 VI 1733 (SwM 3, k. 5v) 
1131 Andrzej Pawłowski 
22 V 1713 (TorM II, VII/44, k. 103) 
t 1736 (Maercker, Schwetz, s. 169) 
1132 Hektor Stanisław Kos 
4 IX 1713 (KowM 5, k. 268) 
9 V 1719 (DzierzG 22, k. 145) 
1133 Marcin Nahorecki 
21 XI 1715 (SwM 3, k. 96v) 
24 VI 1737 (ASczan. 141, s. 159) 
1134 Władysław Mroczyński 
ta. 7 XI 1716 (DzierzG 17, k. 432v) 
1135 Adam Kalkstein-O s ł o w s k i 
20 I 1724 (ChełM 14, s. 129) 
28 VIII 1730 (BCzart. rkps 980, k. 275--279). t a. 7 X 1744 
(ChełM 11), s. 270) 
1136 Dominik Kossowski 
4 I 1725 (ChełM 14, s. 196) 
t 1757 (Bar, Der Adel, s. 131), a. 3 II (SkarM 15, k. 62v) 
1137 Józef Pląskowski 
4 I 1725 (ChełM 14, s. 196) 
A 22 XI 1744 na sędziego św. (nr 1169) 
1138 Aleksander Pawłowski 
30 IV 1725 (BTor. 24) 
28 VlI 1729 (GdM 41/23, k. 204v) 
1139 Jakub Pawłowski
		

/Licencje_047_04_157_0001.djvu

			Swiecie, ławnik 


155 


28 VIII 1730 (BCzart. rkps 980, k. 27a-279) 
27 IX 1772 (Bar, Westpreussen II, s. 
52) 
1140 Franciszek Chrząstkowski 
13 VIII 1732 (ASczan. 118, s. 95) 
25 II 1740 (ChełM 15, k. 204v). t a. 18 VII 1740 (ASczan. 
55, s. 231) 
1141 Stanisław Czarliński 
22 XI 1744 (KośM 6, s. 57) 
t 25 IV 1767 (BPelp. rkps 310, pag. 126) 
1142 Franciszek Witk-J e ż e wsk i 
1745 (Bon. IX, s. 59) 
t 27 V 1772 (ZHMar. XXX, s. 73) 
1143 Szymon Leski 
3 IV 1745 (ChełM 16, s. 308) 
28 VI 1771 (SwM 4, k. 272v) 
1144 Stanisław von Gleisen D o I' e n g o w s k i 
9 VII 1745 (ChojM 141, s. 43'7) 
25 IV 1752 (SwM 3, k. 245v) 
1145 Piotr Lyskowski 
24 II 1749 (SwM 3, k. 3) 
t 15 III 1760 (ZHMar. LVII, s. 6) 
1146 Franciszek Pawłowski 
25 IV 1752 (SwM 3, k. 245v) 
t 14 X 1757 (BPelp. rkps 310, pag. 101) 
1147 Antoni Bentkowski 
'1769 (ISO tab. VII, s. 32, nr 95b) 
t 1790 (Gallandi IV, s. 85: Maercker, Schwetz, s. 284 _ 
t ok. 1784) 
1148 Wojciech Kruszyński 
23 VI 1761 (ASczan. 56, s. 387) 
11 I 1772 (Maercker, Schwetz, s. 170). t a. 16 IX 1773 
(ASczan. 61, s. 115) 
1149 Franciszek Cieleski 
13 I 1762 (SkarM 17, k. 104) 
t 1776 (AcS, k. 71) 
1150 Michał Pawłowski 
7 IX 1767 (BCzart. 11I	
			

/Licencje_047_04_158_0001.djvu

			156 Swiecie, ławnik-sędzia 


1151 Stefan Tuchołka 
1769 (ISO tab. VII, s. 32, nr 95g) 
1152 Franciszek Jaworski 
27 IX 1772 (Bar, Westpreussen II, s. 752) 
1153 Franciszek OrzeIski 
27 IX 1772 (Bar, Westpreussen II, s. 752) 


ŚWIECIE - sędzia ziemski 
1154 Mikołaj z Kawęcina 
N 27 IX 1468 (Długosz XIV, s. 514) 
1155 Wojciech Konopacki 
2 VII 1476 (Rach. Król., s. 130, 135) 
8 VIII 1480 (ASPK I, s. 52) 
1156 Wojciech z Kawęcina (von Caiiczen) 
7 X 1490 (ASPK II, s. 212) 
1157 Gabriel Konopacki 
4 I 1492 (ASPK II, s. 397) 
1158 Jan Dulski 
I I 1504 (ASPK IVfl, s. 111) 
t a. 16 XII 1521 (MRPS IV, nr 4005) 
1159 Jan Niewieściński 
N 16 XII 1521 (MRPS IV, nr 4005) 
21 VI 1526 (MRPS IV, nr 14620) 
1160 Wacław Lubodzieski 
24 V 1547 (NoweM 40, s. 67) 
6 III 1570 (ASK, dz. I, t. 52, k." 844) 
1161 Wal,-rian Czapski, przedtem ławnik św. (nr 1104) 
17 IV 1587 (Lengnich IV Doc., s. 9) 
12 XI 1590 (NoweM 43, s. 329). t a. 7 X 1593 (ADW C-17, 
k.28v) 
1162 Stanisław Luszkowski 
8 I 1601 (Lengnich IV Doc., s. 164) 
1 II 1618 (NoweM 49, s. 759) 
1163 Jerzy Bąkowski, przedtem ławnik św. (nr 1109) 
27 I 1622 (NoweM 53, k. 33) 
10 V 1625 (NoweM 53, k. 280v). t a. 19 VII 1627 (ib. 57, 
s.223)
		

/Licencje_047_04_159_0001.djvu

			Swiecie. sędzia-Tczew. ławnik 


157 


1164 Stanisław Wies'ołowski, przedtem ławnik św. (nr 1114) 
N 12 IV 1628 (MK 176, k. 257v-258) 
1631 (Maroński X, s. 76) 
1165 Jan Kawęczyński, przedtem ławnik św. (nr 1113) 
7 Xl 1633 (ASczan. 20, s. 29) 
2 1 Hi59 (NoweM 69, s. 200). t a. 8 111 1662 (Sig. 5, k. 53v) 
1166 Aleksander Remigian Lewald-P o wal s k i 
N 8 1111662 (S:g. 5, k. 53v) 
22 V 1685 (SwM 2, s. 64) 
Wakat w latach po 1685-1699/1701 
1167 Franciszek Pawłowski, pnedtem ławnik św. (nr 1127) 
4 V11170l (SkarM 7, k. 71) 
A 5 IV 1712 na chorążego malb. (nr 477) 
1168 Kaz'mierz Pawłowski, przedtem lawnik św. (nr 1129) 
N 5 X 1712 (S:g. 18, k. 7) i 1 11 1713 (Sig. 18, k. 19) 
t 1734 (Maereker, Schwetz, s. 332) 
1169 Józef Pląskowski, przedtem ławnik św. (nr 1137) 
N 22 XI 1744 (Sig. 25, k. 179) 
t 1775 (BPelp. rkps 310, pag. 141) 


TCZEW - ławnik ziemski 


1170 Jakub (z Rynkówki) Białobłoeki 
1494 (NoweM 38, s. 392) 
1171 Wilhelm von Eppingen B o r o s z e w s k i 
11 Vll 1503 (MRPS 111, nr 832) 
1172 Jan Kaeki (von der Katze) 
6 Vll 1520 (CIP 111, s. 582) 
1173 Otton Maehwiez 
9 111519 (MRPS IV, nr 12045) 
A 1 111 1528 na sędziego tez. (nr 1281) 
1174 Gotard Bystram z Radlina 
7 IX 1521 (Sulmin l, s. 21) 
26 X 1529 (GdM 53/216, s. 1) 
1175 Krzysztof Swarożyński 
(; Vll 1520 (CIP 111, s. 582) 
31 Vll1 1546 (BPelp. rkps 302, k. 63). Potem sędzia tez. 
(nr 1283)
		

/Licencje_047_04_160_0001.djvu

			158 Tczew, lawnik 


1176 Jan Loka 
12 V 1526 (MRPS IV, nr 146'53) 
A 12 IV 1539 n8 sędziego tez. (nr 1282) 
1177 Jan Dulski 
30 IX 1527 (MRPS IV, nr 5259) 
22 I 1546 (NoweM 40, s. 31) 
1178 Adam Trebnic 
17 V 1540 (GdM 53/216, s. 5) 
16 II 1565 (GdM 29/17, k. 112) 
1179 J Bn Bochliński 
25 VII 1540 (NoweM 39, s. 201) 
26 III 1558 (NoweM 40, s. 606) 
1180 Jan Kopycki 
10 VIII 1541 (NoweM 39, s. 214) 
5 VI 1558 (NoweM 40, s. 615) 
1181 Krzysztof Rembowski 
31 VIII 1546 (BPelp. rkps 302, k. 631 
8 V 1548 (BPelp. rkps 302, k. 63) 
1182 Krzysztof Czarliński 
10 X 1550 (Zebrzydowski, nr 834) 
11 III 1565 (Lustracja 1565, s. 158) 
1183 Seibor Zelisławski 
12 I 1546 (NoweM 40, 8. 31) 
1184 Jerzy Pisiński 
26 I 1550 (NoweM 40, s. 89) 
l I 1577 (Pelplin 13. k. 61) 
1185 Jerzy Pierzcha 
26 I 1550 (NoweM 40, 8. 89) 
25 III 1563 (Subnin 2, s. 225) 
1186 Piotr Bąkowski 
20 X 1550 (Zebrzydowski, nr 834) 
26 I 1561 (AKrokow. 519). Potem sędzia tez. (nr 1284) 
1187 Jan Bąkowski 
7 III 1558 (Pelplin 72, k. 22) 
8. 1572 (AKrokow. 523) 
1188 Krzysztof Glaubicz 
9 V 1564 (GdM 29/16, k. 431-432v) 
26 I 1570 (TorM II, VI/6, k. 3)
		

/Licencje_047_04_161_0001.djvu

			Tczew, lawnik 


159 


1189 Jakub Knibawski 
16 VI 1565 (NoweM 41, s. 328) 
t a. 1570 (2.r. dziej. XXIII, s. 110 - wymieniona wdowa 
po nim) 
1190 Jan Bartliński 
2 VII 1562 (APG, Akta majątku Wojanowo 216, s. 15-17) 
a. 1572 (AKrokow. 523) 
1191 Andrzej Brandt 
1570 (2.r. dziej. XXIII, s. 137) 
A 5 I 1580 na sędziego tez. (nr 1286) 
1192 Jerzy Rembowski 
1570 (2.r. dziej. XXIII, s. 132) 
1193 Wojciech Dulski 
14 VI 1571 (BPelp. rkps 421,5. 243) 
1194 Wilhelm Areiszewski 
LO VII 1571 (Kartuzy 6, s. 321) 
20 VIII 1574 (Kartuzy 6, s. 337) 
1195 Jerzy Frąeki 
19 XII 1571 (NoweM 41, s. 721) 
23 XI 1581 (MK 123, k. 950) 
1196 Fryderyk Maehwiez 
30 IX 1580 (BaW rkJps. 4410/II, k. 12v\ 
2 I 1593 (NoweM 43, s. 625) 
1197 Juliusz Czapski 
23 XI 1581 (MK 123, k. 950) 
17 X 1583 (SztM 1, k. 89). Potem sędzia tez. (nr 1287) 
1198 Fabian Kliński 
25 II 1581 (MK 123, k. 687v) 
29 III 1592 (NoweM 43, s. 628). Potem sędzia tez. (nr 1268) 
1199 Jan von Rautenbel1g K I i ń \5 k i 
16 II 1578 (AKrokow. 52) 
28 VII 1594 (BaW rkps 4411/II, k. 32v) 
1200 Adam Wąglikowski 
15 IV 1586 (BOW rkps 4411/II, k. 32v) 
28 VII 1594 (BOW rkps 4411/II, k. 32v) 
1201 Jerzy z Orzechowa J a c k o w s ki 
15 IV 1586 (BaW rkps 4411/II, k. 32v)
		

/Licencje_047_04_162_0001.djvu

			160 


Tczew, ławnik 


19 IV 1590 (VL II, col. 1362). t a. 28 VII 1594 (BOW 
rkps 4411III, k. 32v) 
1202 Jerzy Machwicz 
29 III 1592 (NoweM 43, s. 626) 
18 IX 1597 (2ukowo l, k. 32v) 
1203 Jan Czarliński 
12 V 1592 (2arnowiec 105, nr 3) 
1204 M'chal Pierzcha 
29 III 1592 (NoweM 43, s. 626) 
4 I 1616 (NoweM 49, s. 406) 
1205 Jan von Gleisen D or e n go ws ki 
17 III 1595 (Pelplin 13, k. 88) 
t 11 VI 1627 (BuKDWestpr. I, s. 375) 
1206 Sebastian Jasiński 
4 XII 1597 (BPelp. rkps 421, s. 316) 
A 6 II 1604 na sędziego tez. (nr 1289) 
1207 Walenty Wąglikowski 
18 VI 1601 (APG, Kartuzy 139, nr 5) 
22 X 1601 (APG, Kartuzy 139, nr 6). t a. 12 III 1604 (BOW 
rkps 4411III, k. 114) 
Michal Garczyński 
26 V 1604 (Sulmin 3, s. 81) 
28 III 1605 (Pelplin 53, s. 29 - bez tytulu?) 
Jan Czarnecki 
26 V 1604 (Sulmin 3, s. 81) 
8 IV 1608 (Pelplin 53, s. 151) 
Maciej Knibawski 
26 V 1604 (Sulmin 3, s. 81) 
23 IX 1609 (KośM 2, s. 175) 
Andrzej z Rynkówki B i a lob lo ck i 
6 III 1605 (Pelplin 53, s. 17) 
Leonard Kliński 
10 V 1606 (pelplin 68, k. 105) 
28 I 1619 (NoweM 49, s. 1132). t 19 IX (perlbach, Zuckau, 
s.58) 
Hektor Czarliński 
10 V 1606 (Pebrn 68, k. 105) 
t 6 III 1622 (MPH IV, s. 75) 


1208 
1209 
1210 
1211 
1212 
II 
1213 


-
		

/Licencje_047_04_163_0001.djvu

			r 


Tczew. Jawnik 


161 


1214 Przeclaw Szore 
10 V 1606 (Pelplin 68, k. 105) 
9 V 1628 (NoweM 57, s. 321). t a. 2 VIII 1631 (ib., s. 593) 
1215 Jerzy Lewald - P o wał.. k i 
10 V 1£06 (Pe1plin 68, k. 105) 
4 III 1625 (BOW rkps 3179/II, k. 109) 
1216 Krzysztof Czarliński 
10 V 1606 (Pelplin 68, k. 105) 
8 IV 1621 (Szt l, s. 95) 
1217 Mikołaj Czapski 
26 VI 1617 (NoweM 49, s. 673) 
1218 Piotr Laszewski 
5 X 1619 (BOW rkps 4412/II, k. 65) 
1219 Jerzy Bartliński 
A 26 IV 1622 na sędziego tez. (nr 1290) 
1220 Jan Florian Jasiński 
8 II 1623 (NoweM 53, k. 127) 
12 VII 1625 (PuekM 56, k. 201v) 
1221 Krzysztof Jackowski 
3 III 1623 (NoweM 53, k. 145) I 
1222 Jan Krzysztof Bystram , 
3 III 1623 (NoweM 53, k. 144v) 
A 15 I 1625 na sędziego tez. (nr 1291) 
1223 Jan Tesmer 
3 III 1623 (NoweM 53, k. 145) 
t VIII 1652 (Daehnowski, Hevbarz, s. 413) 
1224 Jan Lniski 
9 III 1628 (ChełM 10, s. 427) 
t 2 VIII 1629 (Fontes XVI-XIX, s. 518) 
1225 Reinhold Giza 
9 III 1628 (ChełM lO, s. 427) 
1226 Jan Stanisław J anikowski 
31 VIII Ui32 (TorM II, VIU27, s. 2117) 
14 VI 1641 (GdM 52/951, s. 57). t a. 3 XII 1641 (ib., s. 61) 
1227 Jan Czarliński 
3 II 1634 (Leźno l, s. 83) 
29 I 1663 (Zarnowiee 104, nr 7) 


11 Urzędnicy prus<:J' 


II
		

/Licencje_047_04_164_0001.djvu

			I
 Tae
ławn
 


1228 Andrzej Szeliski 
16 X 1636 (APG, Kartuzy 131, nr 17) 
17 III 1644 (APG, Kartuzy 131, nr 20) 
1229 Daniel Kazimierz Kitnowski 
21 VI 1638 (BCzart. rkps 976, k. 364) 
9 I 1640 (BCzart. rkps 97'6, k. 391). Potem ławnik cheł. 
(nr 161) 
1230 Sebastian Czapski 
t a. 1643 (Zychliński XI, s. 53) 
1231 Leonard Bartliński 
14 IX 1642 (NoweM 65, s. 97) 
14 II 1667 (TorM II, VII/33, s. 1379). Potem sędzia tez, 
(nr 1293) 
1232 Paweł Antoni z Rynkówki B i a ł o b ł o c k i 
14 IX 1642 (NoweM 65, s. 97) 
A 3 X 1667 na pisarza pom. (nr 852) 
1233 Baltazar Bystram 
30 XII 1648 (Lengnich VI Doc., s. 41) 
29 I 1663 (Zamowiec 104, nr 7) 
1234 Stanisław z Kuksów S o l i k o w s k i 
7 XI 1650 (NoweM 66, S. 417) 
1235 Maciej Grąbczewski 
18 V 1645 (Pelplin 68, k. 87) 
1 IX 1661 (TorM II, VII/31, s. 1079) 
1236 Jan Mikołaj Linda 
26 IV 1661 (TorM II, VII/31, S. W52) 
11 II Hi1J6 (SwM 2, s. 125) 
1237 Piotr Lewald-P owal.. k i 
1662 (ASK, dz. I, t. 52, k. 269v) 
3 I 1674 (TorM II, VII/33, s. 2195) 
1238 Samuel Czarliński 
3 VIII 1662 (ASezan. 245, s. 80) 
3 I 1676 (Tor'M II, VII/33, s. 2333). Potem sędzia tez. 
(nr 1294) 
1239 Leonard Bystram 
26 IV 1667 (DzierzG 5, k. 293) 
10 XII 1680 (TorM II, VII/35, B. 87)
		

/Licencje_047_04_165_0001.djvu

			Tczew. ławnik 


163 


1240 Stan
ław Kliński 
17 X 1668 (TorM 11, VIU33, s. 1581) 
21 XI 1670 (BGW rkps 4415/11, k. 48). Potem sędzia mirach. 
(nr 814) 
1241 Mikołaj Konojacki 
26 I 1671 (TorM 11, VIIf33, s. 1862) 
t 13 11 1697 (Kościński, s. 21) 
1242 Florian Loka 
3 I 1674 (TorM 11, VIIf33, s. 2194) 
7 X 1689 (DzierzG 12, s. 237) 
1243 Adam Jakub Gralewski 
14 V111676 (TorM 11, V11/33, s. 2487) 
20 I 1685 (TorM 11, VIIf35, s. 399) 
1244 Kazimierz Rembowski 
fi 1111677 (NoweM 77, s. 127) 
28 V111691 (Leźno 1, s. 67) 
1245 Remigian Ludwik Bystram 
10 X111680 (TorM 11, VII/35, s. 87) 
A 31 V 1685 na chorążego cheł. (nr 18) 
1246 .Jan Czapski 
2 X 1686 (SkarM 6, k. 107v) 
1693 (Smogulec 1618, s. 47) 
1247 Jakub Stani'Sław Pląskowski 
l 11 1686 (SwM 2, s. 125) 
30 IV 1695 (ASczan. 24, s. 215) 
1248 Jerzy Iwanicki 
28 V111691 (Leźno 1, s. 67) 
17 VI11 1696 (Tol'M 11, VII/35, s. 739). t a. 22 I 1709 
(ChojM 138, s. 1) 
W zwiąooku z wakatem na urzędzie sędziego skład ławy ziemskiej 
tczewskiej nie był uzupełniany w latach 1688-17'10. 
1249 Franc
zek Kliński (seria A) 
22 V 1713 (TorM 11, VIIf44, k. 103) 
A 8 VI11 1722 na sędziego tez. (nr 1296) 
1250 Franciszek Jan Jasiński (seria B) 
10 VIII 1711 (ARadz. dz. V, t. 901, nr 6589) 
A 2 111 1726 na sędziego puc. (nr 1084) 


11.
		

/Licencje_047_04_166_0001.djvu

			164 Tczew, lawnik 


1251 Kazimierz Gralewski (seria D) 
22 V 1713 (TorM II, VIU44, k. 103) 
t IV 1737 (BPelp. rkps 310, pag. 60) 
1252 Ludwik Aleksander Laszewgki (seria F) 
10 II 1721 (BGW rkps 318l1II, k. 60) 
29 VII 1731 (SwM 3, k. 123v). t a. 9 X 1734 (AKrokow. 
327, g. 7) 
1253 Stanisław Owidzki (seria C) 
10 IX 1712 (NoweM 88, s. 228) 
4 Vlll1727 (SkarM lO, s. 542). t a. 29 V 1728 (ib., 5. 640) 
1254 Jan Antoni Bystram (seria H) 
16 Vlll1720 (APG, Kartuzy 131, nr 29) 
15 I 1724 (BOW rkps 3182/II, k. 186). Potem zrezygnował 
1255 Andrzej Kczewski (seria E) 
24 VII 1720 (ChełM 14, s. 547) 
20 VIII 1728 (ChełM 14, s. 547). Potem ławnik malb. 
(nr 543) 
1256 Jakub AlekBander Trembecki (seria G) 
15 XI 1721 (NoweM 94, s. 439) 
t 20 XII 1736 (Perlbach, Zuckau, g. 78) 
1257 Antoni Ciecholewski (seria A) 
21 XII 1727 (ChojM 139, s. 656) 
22 IX 1728 (pelplin 13, k. 499). Potem zrezygnowal i ty- 
tułował się tylko star{)stą parchowskim. 
1258 Teodor Pawłowski (seria B) 
23 III 1733 (TorM II, VII/45, k. 207v) 
A 3 VI 1746 na sędziego tcz. (nr 1297) 
1259 Kazimierz Bystram (seria C) 
23 III 1733 (TorM II, VlU45, k. 207v) 
t 1752 (BPelp. rkps 310, pag. 91) 
1260 Kazimierz Sartawski (seria E) 
23 III 1733 (TorM II, VlU45, k. 207v) 
15 II 1748 (ZHMar. XXXlll, S. 55) 
1261 Jan Jerzy Lewald-G ó r s k i (seria F) 
23 III 1733 (TorM II, VIU45, k. 207v) 
VI 1752 (Dygdała). Potem zrezygnował, gdyż w latach 
następnych występuje bez tytułu. t 2 IV 1766 (BPelp. 
rkps 310, pag. 124)
		

/Licencje_047_04_167_0001.djvu

			Tczew, ławnik 


165 


1262 Felicjan Kczewski (seria A) 
20 I 1738 (SkarM 11, k. 124) 
t 6 II 1765 (ZHMar. XL, s. 20) 
1263 Michal Lewa1d-J e z i e r s k i, przedtem ławnik mirach. 
(nr 784) (seria H) 
23 III 1733 (BCzart. rkps 980, k. 315-319) 
,J7 V 1740 (SkarM 11, k. 256) 
1264 Jan Grąbczewski, przedtem regent pom. (nr 892) (seria G) 
5 VIII 1737 (SkarM 11, k. 82) . 
27 IV 1756 (SztZ 6, s. 200). t a. 1 VII 1757 (SkarM 15, 
k. 136) 
1265 Ludw'k AugU8tyn Owidzki (seria D) 
23 VII 1737 (SkarM 11, k. 80) 
4 VII 1757 (SkarM 15, k. 137v) 
1266 Stanisław Antoni Jasiński (seria H) 
14 VIII 1744 (ChełM 16, k. 249) 
A 31 X 1746 na sędziego tez. (nr 1298) 
1267 Jakub Wyczechowski, przedtem ławnik mirach. (nr 790) 
(seria B) 
27 IX 1748 (SkarM 13, k. 118) 
t 1 VI 1783 (Perlbach, Zuckau, s. 36) 
1268 Jan Trembecki (seria H) 
15 I 1748 (SkarM 13, k. 85) 
A 11 VIII 1765 na chorążego ma1b. (nr 484) 
1269 Piotr Kliński (seria E) 
3 VII 1748 (SkarM 13, k. 95) 
24 I 1764 (KośM 5, k. 164 - testament) 
1270 Józef Lewald-G ó r s k i (seria F) 
,HI IX 1753 (BCzart. rkps 1111, s. 26) 
t 1777 (Ur. IV, s. 288) 
1"271 Michał Lewa1d-J e z i e r s k i, przedtem ławnik czluch. 
(nr 349) (seria C) 
29 I 1753 (ChojM 142, s. 408) 
A 22 XI 1765 na chorążego pom. (nr 843) 
1272 Jakub Owidzki, przedtem regent pom. (nr 895) (seria D) 
9 VI 1760 (TorM II, VIIf54, k. 10) 
27 IX 1772 (Bar, Westpreussen II, 8. 751)
		

/Licencje_047_04_168_0001.djvu

			166 Tczew, ławnik.-sędzia 


1273 Micha! Władysław Lniski 
11 IX 1759 (TorM II, VIII53, k. 281) 
t 1777 (PSB XVII, s. 506) 
1274 Piotr Grąbczewski, przedtem regent pom. (nr 896) (seria E) 
1767 (Bon. VII, s. 49) 
t 23 X 1793 (BPelp. rlops 310, pag. 183) 
1275 Kazimierz Kezewski (seria A) 
1767 (Bon. IX, s. 380) 
t 3 X 1796 (ZHMar. XL, S. 24) 
1276 Józef Pawłowski (seria H) 
8 I 1768 (KośM 5, k. 338) 
27 IX 1772 (Bar, Westpreussen II, s. 755) 
1277 FranciBlek Mateusz Zelewski, przedtem ławnik mirach. 
(nr 795) (seria C) 
27 IX 1772 (Bar, Westpreussen II, s. 751) 


TCZEW - sędzia ziemski 


1278 Jan Rejman 
N 27 IX 1468 (Długosz XIV, s. 514) 
7 IX 1490 (ASPK II, S. 212) 
1279 Tomasz Serwilla 
11 XI 1492 (ASPK lWI, S. 37) 
1 I 1504 (ASPK IV/l, s. 111). t a. 16 III 1512 (MRPS 
IV, nr 1492) 
1280 Leonard Dąbrowski- Woj a n o w s k i 
N 16 III 1512 (MRPS IV, nr 1492) 
5 X 1527 (Sulmin l, s. 17). t a. 1 III 1528 (MRPS IV, nr 
15541) 
1281 Otton Machwicz, przedtem ławnik tez. (nr 1173) 
N 1 III 1528 (MRPS IV, nr 15541) 
t a. 12 IV 1539 (MRPS IV, nr 19679) 
1282 Jan Loka, przedtem ławnik tez. (nr 1176) 
N 12 IV 1539 (MRPS IV, nr 19 679) 
A ok. 19 IX 1546 na podkomorzego pom. (nr 865) 
.1283 Krzysztof Swarożyński, przedtem ławnik tez. (nr 1175) 
11 VII 1547 (BPelp. rkpg 302, k. 63) 
26 II 1559 (Zarnowiec 107, nr 33)
		

/Licencje_047_04_169_0001.djvu

			Tczew, sędzia 


167 


1284 Piotr Bąkow"ki, Jackowski, przedtem ławnik tez. 
(nr 1186) 
30 X 1562 (AKrokow. 549, s. l) 
1285 Fabian Bystram 
28 XI 1565 (NoweM 41, s. 324) 
16 II 1578 (ZaTI1owiec 107, nr 4:5). t a. 5 I 1'580 (MK 123, 
k.136) 
1286 Andrzej Brandt, przedtem ławnik tez. (nr 1191) 
N 5 I 1580 (MK 123, k. 136-li37) 
1584 (Fontes I-III, s. 161) 
1287 Juliusz Czapski, przedtem ławnik tez. (nr 1197) 
1585 (ZWG XLV, s. 157) 
'l III 1596 (ASezan. 16, 8. 7). t 17 VIII (Perlbaeh, Zuekau, 
s.50) 
1288 Fabian Kliński, przedtem ławnik tez. (nr 1198) 
li V 1599 (Lengnieh IV Doc., s. 156) 
13 III 1603 (MK 148, k. 46) 
1289 Sebastian Jasiński, przedtem ławnik tez. (nr 1206) 
N 6 II 1604 (MK 148, k. 249) 
XI 1618 (ZWG XIV, s. 115) 
1290 Jerzy Bartliński, przedtem ławnik tez. (nr 1219) 
N 26 IV 1622 (MK 168, k. 133v) 
3 III 1623 (NoweM 53, k. 144v). t a. 29 X 1624 (APG, 
Kartuzy 139, nr 23 - elekcja nowego sędziego) 
1291 Jan Krzysztof Bystram, przedtem ławnik tez. (nr 122.2) 
N 15 I 1625 (MK 172, k. 92-92v) 
19 III 1650 (APG, Kartuzy 142, nr 128) 
1292 Andrzej Garezyński, przedtem pisarz porn. (nr 850) 
6 II 1651 (T.orM II-VII/3I, s. 149) 
12 I 1667 (BPelp. rkps 422, k. 244). t a. 7 X 1667 (ib.) 
1293 Leonard Bart1iński, przedtem ławnik tez. (nr 1231) 
N ok. 3 X 1667 (Sig. 10, k. 121) 
7 II 1669 (TorM II, VII/33, s. 1631) 
1294 Samuel Czarliński, przedtem ławnik tez. (m- 1238) 
14 VII 1676 (TorM II, VII/33, s. 2487) 
t 29 II 1688 (Frydryehow:cz, s. 451) 
Urząd nie był obsadzony w latach 1688-1710. 


I 


('nt[
		

/Licencje_047_04_170_0001.djvu

			168 Tczew, sędzia-Tuchola, lawnik 


1295 Jan Ciecholewski 
N po 22 XI 1710 (TorM II, VIV42, k. 192 - elekcja sę- 
dziego) 
t a. 22 I 1721 (Rocz. Gd. XLIV, s. 108 - elekcja sędziego) 
1296 Franciszek Kliński, przedtem ławnik tez. (nr 1249) 
N 8 VIII 1722 (Sig. 20, k. 36) 
22 VI 1743 (ChojM 141, s. 225). t a. 8 X 1745 (:
amowiec 
117, nr 34 - elekcja sędziego) 
1297 Teodor Pawłowski, przedtem ławnik tcz. (nr 1258) 
N 3 VI 17% (Sig. 26, k. 202v). W zasadzie nie objął urzę- 
du, gdyż A 31 X 17% na miecznika prus. (nr 966) 
1298 Stanisław Antoni Jasiński, przedtem ławnik tcz. (nr 1266) 
N 31 X 1746 (Sig. 27, S. 6; 28, k. 6) 
27 IX 1772 (Bar, Westpreussen II, S. 750) 


TUCHOLA - ławnik ziemski 


1299 Marcin Tuchołka 
4 VII 1552 (APG 1687, D!48) 
5 IX 1552 (APG 1687, D!48) 
1300 Paweł Wysocki 
31 III 1557 (ZHM
r. XXIII, S. 34) 
1301 Jan Mokierski 
21 V 1601 (BOW rkps 4411ffi, k. 93v) 
1302 Marcin Kościeiski 
4 VII 1608 (MK 151, k. 295) 
30 XII 1613 (ChojM 127, S. 245) 
1303 Jakub Tuchołka 
1610 (Zychliński XXI, S. 169) 
1636 (Nies. IX, S. 143). t a. 12 VII 1638 (NakIoG 53, k. 
109v) 
1304 Marcin Lutornski 
30 VII 1611 (ChojM 127, s. 172) 
1305 Wojciech Stanisławski 
4 VIII 1615 (ChojM 128, a. 338) 
20 V 1628 (ChojM 128, s. 643) 
1306 Wojc.ech Falęcki 
t9 XII 1616 (ChojM 127, 8. 438) 


L
		

/Licencje_047_04_171_0001.djvu

			Tuchola, lawnik 


169 


I 


1307 Krzysztof Lewald-P o wal s k i 
2B I 1621 (ChojM 129, s. 221) 
12 IV 1633 {ChojM 12B, s. 1103). t a. 1 IX Hi33 (ib. 131 
s.257) 
130B Maciej Radzimski 
9 IV 1622 (ChojM 127, s. 92) 
11 XII 1636 (ChojM 131, s. 353) 
1309 Michał Lewald-J e z i e r s k i 
16 II 1650 (TorM II, VII/31, s. B) 
3 II 167'2 (BOW rl	
			

/Licencje_047_04_172_0001.djvu

			170 


Tuchola, ławnik 


1,318 Kazimierz Cisowski 
20 I 1685 (TorM II, VIU35, s. 400) 
9 VII 1709 (ChojM 138, s. 21) 
1319 Stefan Konstanty Fa1ęcki 
20 VIII 1685 (TorM II VII/35, s. 492) 
16 VI 1699 (VL VI, col. 42) 
1320 Andrzej Krzycki 
,19 X 1688 (SwM 2, s. 408) 
1321 Michal 
onstanty LewaJd-J e z i e r s k i 
10 I 1690 (ChojM 136, s. 297) 
10 VIII 1711 (ARadz., dz. V, t. 901, nr 6989) 
1322 Remigian Ludwik Lewald-J e z i e r s.k i 
5 IV 1712 (TorM II, VIU43, k. 65) 
A 23 V .1716 na sędziego tuch. (nr 13,63) 
1323 Adam Kowalkowski 
5 IV 1712 (TorM II, VIU43, k. 65) 
1324 Franciszek Chryzostom Klejst 
109 l 1713 (ChojM 13'9, s 84) 
A 30 I 1717 na sędziego puc. (nr 1082) 
1325 Józef Prądzyński 
28 VIII 1717' (ChojM 139, s. 84) 
29 VII 1735 (Choj'M 139, s. 522). t a. 4 VII 173Q (ib. 140, 
s.23) 
1326 Marcin Lutomski 
18 X 1718 (ChojM 139, s. 143) 
25 IX 1734 (ChojM 139, s. 541). t a. 25 VI 1742 (ib. 141, 
s.138) 
1327 Augustyn KJiński 
1718 (Ur. VI, s. 392) 
28 VIII 1730 (BCzart. rkps 980, k. 275-279) 
1328 M:kolaj Lewald-J e z i e r s k i 
15 XII 1717 (APG, Kartuzy 133, nr 33) 
28 VIII 1730 (BCzart..rkps 980, k. 275-279) 
1329 Wojc:ech Prądzyński 
4 I 1721 (ChojM 139, s. 277) 
19 IX 1757 (ChojM 147, s.. 289). t a. 16 VII 1759 (ib. 143, 
. 's. 308) .
		

/Licencje_047_04_173_0001.djvu

			Tuchola, ławnik 


171 


1330 Władysław Grąbczewski 
9 VIII 17'21 (NoweM 94, s. 411) 
18 X 1727 (NoweM 96, s. 1117). t a. 16 VI 1731 (ib. 97, 
s.2,28) 
1331 Michał Tuchołka 
3 VIII 1722 (ChojM 139, s. 383) 
A 31 VIII 1730 na sędziego tuch. (nr 1364) 
1332 Jerzy Andrzej Grabowski 
25 VI 1732 (ChojM 140, s. 130) 
17,52 (Bon. VII, s. 23) 
113133 Mikołaj Pawłowski 
23 III 1733 (TorM II, VII/45, k. 208) 
A 8 IX 1735 na sędziego człuch. (nr 3'74) 
1334 Władysław Lewald-J ezi e rs ki 
23 III 1733 (BCzart. rkps 980, k. 313-319) 
7 VII 1750 (ChojM 141, s. 918) 
1335 Franciszek Lutomski 
t 6 IV 1760 (AcZ, s. 96) 
1336 Kazimierz Zawadzki 
29 VIII 1735 (BCzart. rkps 98{), k. 402-403) 
t 1764 (BPelp. rkps 310, pag. 120) 
1337 Stanisław Ostrowski 
4 VI 1737 (SkarM 11, k. 79) 
1 II 1751 (SwM 3, k. 145v) 
1338 Jakub Zaleski 
4 VI 1737 (SkarM 11, k. 79) 
21 II 1748 (ZHMar. XXXIII, s. 58) 
133'9 Kazimierz Węsierski 
13 VI 1746 (Ged. 56, s. 842) 
t 1771 (Zychliński III, s. 303) 
1340 Jakub Lewald-J e z i e r s ki 
23 VI 1750 (ChojM 14,1, s. 919) 
,I) 25 VI 1753. (ChojM 142,. s. 485). t a. 30 VI 1759 (ib. 143, 
s.304) 
1341 Jakub Grabowski 
25 VI 17'54 (ChojM 142, s. 665) 
1342 Andrzej Prądzyński
		

/Licencje_047_04_174_0001.djvu

			172 


Tuchola, ławnik-sędzia 


1343 


1344 


1345 


1346 


1347 


1348 


1349 


15 VII 1754 (ChojM 142, s. 639) 
t 26 III 1799 (AcZ, s. 100) 
Piotr Gotartowski 
27 IV 1756 (SztZ 6, s. 289) 
t II 1771 (BPelp. rkps 310, pag. 133) 
Jan Tuchołka 
19 II 1761 (SkarM 17, k. 4) 
27 IX 1772 (Bar, Westpreussen II, 8. 751) 
Franciszek Orlikowski 
11 I 1763 (ChojM 147, s. 292) 
1774 (Bar, Der Adel, 8. 14) 
M_kołaj Lewald-J e z i e r 8 k i 
18 VII 1761 (SkarM 17. 8. 66) 
1771 (Ur. V, s. 82) 
Franciszek Lukowicz 
1765 (Bon. XVI, s. 122-123) 
1769 (ISO tab. VII, s. 32, nr 104h). t a. 28 VII 177J (SwM 
4, k. 183) 
Jakub Wysiecki 
1769 (ISO tab. VII, s. 32, nr 101e) 
27 IX 1772 (Bar, Westpreussen II, s. 753) 
Franciszek Lewald-J e z i e r s k i 
1774 (Bar, Der Adel, s. 16) 


Ol' 
. 


TUCHOLA - sędzia ziemski 


1350 Mikołaj Wysocki 
11 XI 1480 (GdM D/57, nr 13) 
.28 X 1484 (GdM D/57, nr 47) 
1351 Scibor Kliński 
9 VI 1495 (MRPS II, nr 532) 
1352 Mikołaj Trebnic 
2 VIII 1526 (MRPS IV, nr 14715). t a. 23 VI 1530 (ib., 
nr 15 803) 
1353 Baltazar Komorski 
N 23 VI 1530 (MRPS IV, nr 15803) 
t a. 12 VI 1536 (MRPS IV, nr 18 125)
		

/Licencje_047_04_175_0001.djvu

			Tuchola. sędzia 


173 


1354 Jakub Zaliński 
N 12 VI 1536 (MRPS IV, nr 18 125) 
1 VIII 1566 (Bysławek D 49). t a. 1 V 1567 (NaikłoG 20, 
s.371) 
1355 Jerzy Zaliński 
N 9 IV 1567 (MRPS V, nr 3557). Potem podkomorzy pom. 
(nr 867) 
1356 Adam Zaliński 
25 III 1568 (NakłoG 20, s. 613) 
17 IV 1587 (Lengnich IV Doc., s. 9) 
1357 Grzegorz Nowodworski 
9 IX 1591 (Fontes XXI, s. 423) 
1600 (Ur. XII, s. 191) 
1,358 Michał Lewald-J e z i e r s k i 
1603 (Rocz. Tow. Herald. VI, s. 109) 
t 8 II 1633 (Fontes XVI-XIX, s. 521) 
1359 Stanisław Lewald-J e z i e r s k i 
1636 (BOW rkps 4246/III, s. 64a) 
27 IV 10665 (BOW rkps 4114/II, k. 100v, 101) 
1360 Stanisław Kazimierz Tucholka, przedtem ławnik tuch. (nr 
1310) 
17 X 1668 (BCzart. rkps 978, k. 161-163) 
8 IV 1676 (ChojM 133, k. 290). t a. 1678 (Zychliński XXI, 
s.171» 
1361 Wojciech Władysław Lewald-J e z i e r s k i, przedtem ław- 
nik toch. (nr 1311) 
1684 CZap. Hist. VIII, S. 204) 
1690 (Ur. IV, s. 81). t a. 1>1)95 {BOW rkps 138, k. 16) 
Wakat na urzędzie w latach 1690/5-1710. 
1362 Andrzej Kazimierz Manteuffel-K i e ł p i ń s k i, przedtem 
ławn;k człuch. (nr 329) 
28 I 1711 (ChojM 13'8, s. 122) 
30 X 1'714 (ChojM 1318, s. 230). t a. 23 V 171£ (Sig. Ił!, 
k.I99) 
1363 Remigian Ludwik Lewald-J e z i e r s k i, przedtem ławnik 
tuch. (nr 1322) 
N 23 V 1716 (Sig. 18, k. 199)
		

/Licencje_047_04_176_0001.djvu

			174 Tuchola, sędzia 


22 IX I728 (pelplin 13, k. 49'9). t a. 17 X 'l729 (ChojM 
139, s. 731) 
1364 Michał Tucholk,a, prredtem ławnik tuch. 
nr ,W31) 
N 31 VIII 1730 (Sig. 22, k. 45'>') 
4 I 1762 {SkarM lo7, k. 94) 
1'365 Jan Paweł Lewald-J e z i e r s k i, przedtem ławnik mirach. 
(nr 7:97) 
N 2 XII 1765 (Sig. 30, k 84) 
17'82 (Ur. VI, s. 81)
		

/Licencje_047_04_177_0001.djvu

			DODATEK 
URZĘDNICY GRODZCY 


CHEŁMNO - burgrabia grod21l	
			

/Licencje_047_04_178_0001.djvu

			116 Dod91ek 
1376 Jan Stanisław Fałęcki 
30 XII 1716 (Sig. 19, k. 14) 
7 II 1729 (DzierzG 28, k. 57v) 
1377 Mkhał Stanislaw Brzozowski 
N 1 VII 1733 (TorM II, II/35, k. 152) 
20 I 1731ł (VL VI, col. 647) 
1378 Marcin Ciborski 
21 I 1739 (ChełM 15, k. 173) 
t 1753 (KBT, k. 129) 
1319 Tomasz Ciborski 
N 2 XI 1756 (Kuryer Polski: 1756, nr Hi5) 
23 VII 1764 (BCzart. rkps 658, II. 159) 
II CHEŁMNO - pisarz grodzki 
1380 Mateusz Krajewski 
311 I 1604 (APT, Benedyktynki toruńskie 17, s. 67) 
1381 Tomasz Cygenberg-Z a l e s k i 
2 I 1606 (AKCh BfV/15, ił<. 85) 
1 VII 1627 (BTor. 9, nr 33) 
1382 Jan Gołocl	
			

/Licencje_047_04_179_0001.djvu

			Chełmno. burgrabia grodzki-pisarz grodzki 


177 


l X 1689 (DTor. 38, k. 254). Potem wicewojewoda chel. 
(nr 1433) 
1388 Jan Kazimierz Dobrski 
16 XII 1689 (TorM II, VIIf3l5, 6. 595) 
l XII 1£90 (JTor. 31, nr 13) 
1389 Adam Tomasz Kicki 
l X 1691 (JTor. 31, nr 15) 
17 VII 1698 (DTor. 38, k. 342) 
1390 Swiętoslaw Radowicki, przedtem pisarz gr. malb. (nr 1465) 
23 X 1699 (DTor. 38, k. 367) 
8 VII 1705 (TorM II, VII/40, k. IOv) 
1391 Bogusław Franciszek Kitnowski 
6 VIII 1'1'08 (TorM 11, VII/41, k. 26) 
6 III 1'1'11 (ASczan. 37, s. 17) 
1392 Swiętosław Radowicki (ponownie) 
19 V 1711 (DzierzG 16, k. 13'6) 
18 XI 1712 (BTor. 9, nr 127). Potem wicewojewoda chel. 
(nr 1436) 
1393 Michał Miękiński 
14 I 1715 (BOW rkpo; 4248nII, s. 64) 
19 V 1718 (DTor. 39, k. 137) 
1394 Melchior Kalkstein-S t o li ń s k i 
4 I 1721 (ChojM 139, s. 277j 
1734 (Maeroker, Thorn, s. 159) 
1395 Jan Seweryn KitnowskJ. 
14 VII 1736 (Sig. 26, k. 19, 1 '1'8) 
3 XII 17311 (TorM II, VII/26, s. 169). Potem wicewojewoda 
chel. (nr 1439) 
1396 Franciszek Antoni Cieleski 
1740 (Maercker, Thorn, s. 159) 
21 X 1754 (BCzart. rkps 1111, s. 53) 
1397 Ignacy Gotartowski 
N 2 XI 1756 (Kuryer Polski, R: 1756, nr 165) 
A 1 X 1'1'66 na wicewojewodę chel. (nr 1441) 
1398 Jan Lewald-J e z i e r s k i 
N l X 1766 (TWNA, t. VI1: 1766, s. 332) 
t 1795 (BPelp. rkips 310, pag. 195) 


12 urzędnicy pruacy
		

/Licencje_047_04_180_0001.djvu

			178 


Dodaltek 


CHEŁMNO - regent grodzki 


1399 Jan Kalkstein-S t o li ń s k i 
25 VI 1653 (ASczan. 29, s. n) 
1400 Hieronim Chełmoński 
'10 XII 16&1 (BTor. 9) 
1 VII 1682 (KowM 5, s. 78) 
1401 Paweł Antoni Lukowski 
22 VI 1691 (KowM 4, k. 2) 
:22 1111713 (ASczan. 37, s. 71) 
1402 Maciej Stanisław Brzozowski, przedtem wiceregent gr. 
cheł. (nr 1411) 
N l IV 1717 (TorM II, I1ł21, k. 47) 
27 X 1730 (ChełM 14, s. 600) 
Antoni Brzozowski 
29 XI 1731 (ASczan. 55, k. 45) 
9 II 1740 (ChełM 1'5, k. 202) 
Michał Mellin 
5 VII 1741 (ChełM 15, k. 252) 
9 II 1745 (KowM 8, k. 223) 
Jan Franctszek Mellin 
23 VI 1746 (KowM 8, k. 220v) 
t 14 III 1758 (KBT, k. 129v) 
Józef Kossowski, przedtem wiceregent gr. cheł. (nr 1416) 
N ok. 31 III 1158 (ARos. XI/14, s. 14 - list z 1 IV) 
Jan Lewa1d-J e z i e rs k i 
1759 {Zap. Hist. VIII, s. 207) 
A l X 1766 na pi:sarza gr. cheł. (nr 1398) 
Jan Dziewanowski 
N 1 X 17'66 (TWNA. t. VII: 1766, s. 322) 
1772 (Bon. V, 5.201) 


I 1403 
i404 
1405 
1406 
1407 
1408 


CHEŁMNO - wiceregent grodzki 


1409 Jakub Barański 
24 IV 1£76 (KowM 3, k. 88v) 
23 VI 1679 (ASczan. 23, s. 153)
		

/Licencje_047_04_181_0001.djvu

			Chelmno
 regent grodzki-wicewojewoda 


179 


1410 N. Ciborski 
2 I 1685 (ASczan. 38, s. 19) 
1411 Maciej Stanislaw Brzozowski 
1704 (Maercker, Thorn, s. 160) 
A 1 IV 1717 na regenta gr. chel. (nr 1402) 
1412 Sebastian Lichtański 
5 V 1722 (ASczan. 55, s. 21) 
26 IV 1729 (ASczan. 55, s. 260) 
1413 Aleksander Brzozowski 
23 VI 1731 (ASczan. 52, s. 5) 
1'738 (Maercker, Thorn, s. 160) 
1414 Kazimierz Myslkowski 
10 XI 1'1'42 (KowM 8, k. 121) 
16 III 1746 (KowM 8, k. 3'76) 
1415 Jan Orłowski 
28 IX 1746 (KowM 10, k. 56v) 
1416 Józef Kossowski 
5 11752 (KowM I.6, k. 128) 
A ok. 31 1111758 na regenta gr. che! (nr 1406) 
1417 [Wojciech] von Nostyc J ac,k ows ki 
N ok. 31 III 1'1'58 (ARos. XI/14, s. 14) 
1418 Karol Lewald-J e z i e r s k i 
23 VI 1761 (ASczan. 56, s. 388) 
,9 IX 1766 (BCzart. rkps 980, k. 539) 
1419 Mateusz Witk-J eżews ki 
'2'1' VI 1 '1'67 (ASczan. 61, s. 107) 
t 1806 (Bon. IX, s. 59) 


CHEŁMNO - wicewojewoda 


1420 Achacy Cema (von Zehmen) 
1545-1546 (Maercker, Thorn, s. 45 - zastępca chorego 
wojewody Luzjańskiego) 
1421 Stan;,;law Kostka 
N 4 VII 1546 (GdM 29/12, k. 495 - zastępca chorego wo- 
jewody Luzjańskiego) 
Rok. 1549 (MK 76, k. 275) 


...
		

/Licencje_047_04_182_0001.djvu

			180 Dodatek 


1422 Jerzy Konopacki 
N 1549 (MK 76, k 275 - zastępca chorego wojewody 
Luzjańskiego) 
17 IV 1551 (Hozjusz lI, nr 412) 
1423 Feliks von Alden Me łd z yń s ki 
6 11 1545 (Hozjusz I, nr 182 - zastępca chorego wojewo- 
dy Luzjańskiego do spraw sądowych). Był wicewojewodą 
zapewne do śmierci Luzjańskiego w 1551 r. (por. nr 276) 
1424 Szymon Lążyński 
6 11 1596 (BTor. 17, s. 45) 
1 VlI 1611 (BTor. 9, nr 12) 
1425 Lukasz Białobłocki 
1 XlI 1612 (BTor. 9, nr 15) 
2 V 1613 (BTor. 13, k. 215) 
1426 Szymon Lążyński (ponownie) 
:I I 1616 (BTor. 18a). t a. 9 VI 1617 (BTor. 8, nr 4) 
1427 Adam Gotartowski 
'1 VIlI 10616 (Lengnich V Doc., s. 59) 
14218 Michał aCanden Trzciń'ski 
1 XlI 1618 (BTor. 12, k. 63) 
3 VlI 1647 (DTor. 34, k 13) 
1429 Jan Ignacy Bąkowski 
17 XI 1648 (VL IV, col. 364) 
23 V 1653 (TorM lI, VII/31, s. 468) 
1430 Jakub Zboiński 
25 VIII 1660 (TorM lI, VII/31, s. 884) 
24 V 1667 (ASczan. 32, s. :1146) 
1431 Jan Trebnic 
20 VI 1667 (TorM 11, VII/33, s. 1407) 
28 I 1676 (DTor. 38, k. 254) 
1432 Adama Canden Trzciński 
17 XlI 1676 (TorM n, VII/S3, s. 2454) 
I X 1689 (DTor. 38, k 254) 
1433 Konstanty Kazimierz Piwnicki, przedtem pisarz gr. cheł. 
(nr 1387) 
16 XlI 1689 (TorM lI, VII/a5, s. 595) 
21 I 1691 (ASczan. M, k. 179)
		

/Licencje_047_04_183_0001.djvu

			Chelmno, wicewolewoda-Ma1bork, burgrabia grodzki 181 


1434 Walerian Kruszyński 
1 X 1691 (JTor. 31, nr 15) 
{I VIlI 1704 (ASczan. 35, s. 97) 
1435 Jan Kazimierz Dobrski, przedtem wicewojewoda pom. (nr 
1555) 
IX 1706 (Maereker, Thorn, s. 77) 
6 I 1714 (ASczan. 37, s. 94) 
1436 Swiętoslaw Radowieki, przedtem pisarz gr. chel. (nr 1390) 
10 III 1717 (TorM 11, VIII45, k. 121) 
1437 Jan Franciszek Piwnicki 
N 1 IV 1717 (TorM 11,11121, k. 47) 
20 XI 1733 (GdM 29/216, k. 183). t 1733 (KBT, k. 129) 
1438 Kazimierz Piwnicki 
N 1735 (TorM lI, II/39, k. 52, 65) 
3 XlI 1739 (ChelM 17, s. 169) 
1439 Jan Seweryn Kitnowsk.i, przedtem pisarz gr. che!. (nr 1395) 
20 11 1740 (TorM I, 3305, s. 503) 
26 VIII 1743 (KowM 8, k. 179v) 
1440 Juliusz Dziewanowski 
22 VIII 1748 (KowM lO, k. 294v-295) 
ustąpił a. 1 X 1766 (por. N następcy) 
1441 Ignacy Gotartowski, przedtem pisarz 
. che!. (nr 1397) 
N 1 X 1766 (TWNA, t. VlI: 1766, s. 322) 
t 10 III 1717 (BPelp. rkps 310, pag. 144) 


MALBORK - burgrabis grodzki 


1442 Stanisław Augustynowski 
17 XI 1648 (VL IV, col. 251). t a. 1 XII 1650 (DzierzG 3, 
k. 495) 
1'443 Wiktoryn SzeEski 
9 II 1663 (DzierzG 5, k. 70) 
18 VIII 1677 (DzierzG 9, k. 3) 
1444 Stanisław Niewieściński 
12 XI 1677 (Dz'erzG 9, k. 15v) 
19 IX 1678 (SztZ 2, k. 45). Potem burgrabia gr. pom. (nr 
1505)
		

/Licencje_047_04_184_0001.djvu

			182 Dodśtek 


1445 Jan Szeliski 
l\l 7 II 1684 (DzierzG lO, k. 516v) 
R a. 8 IV 1686 (DzierzG 12, s. 17) 
1446 Andrzej Szeljski 
N 8 IV 1686 (DzierzG 12, s. 17) 
5 VI 1700 (DzierzG 1'4, s. 298) 
1447 Kazimierz Szeli..ki 
4 XlI 1700 (TorM II, VIIf40, k. 14) 
7 VI 1702 (DzierzG 21, k. 3) 
1448 Jan Teodor Kalkstein 
N 7 I 1710 (DzierzG 17, k. 64) 
R a. 7 V 1'711 (DzierzG 17, k. 64) w związku z wyborem 
na ławnika malb. (nr 535) 
1449 Jan Stanisław Wiesiolowski 
N 7 V 1711 (DzierzG 17, k. 64) 
'2 I 1717 (DzierzG 21, k. 3) 
1450 Ludwik Owidzki 
N 7 I 1722 (DzierzG 212, k. 3133v) 
A 7 II 1'7'3'1 na pisarza gr. malb. (nr 1470) 
1451 Jakub Zaleski 
N 7 II 17:1'1 (DzierzG 28, k. 152v) 
20 VII 1733 (GdM 29/216, k. 180) 
1452 Maciej Wybicki 
N 7 IX 1735 (DzierzG 32, k. 3v) 
27 VI 1'766 (SkarM 19, k. 92v) 
1453 Józef Szczutowski 
27 IX 17'7'2 (Bar, Westpreussen II, s. 749) 


MALBORK - pisarz grodzki 


1454 Mikołaj Moldenhof 
29 XII 1601 (Pelplin 68, k. 99) 
19 X 1602 (Pelplin 68, k. 103) 
1455 Jan Czarnecki 
10 VII 1606 (Pelplin 13, k. 177) 
1456 Eustachy Głowieński 
7 IV 1614 (ADW C
17, k. 271) 


J
		

/Licencje_047_04_185_0001.djvu

			Malbork, burgrabia grodzkl--	
			

/Licencje_047_04_186_0001.djvu

			łM 

k 


1469 Mikołaj Zembowski 
N 7 IX 1727 (DzierzG 28, k. 99) 
28 VIII 1730 (BCzart. rkps 980, k 275-----279). Potem sę- 
dzia gr. bydgoski 
1\470 Ludwik Owidzki, przedtem burgrabia gr. malb. (nr 1450) 
N 7 II 1731 (DzierzG 28, k. 152) 
Ustąpił a. 7 IX 1735 (DzierzG 32, k. 3) 
1471 Aleksander Dioni",y Wybicki, przedtem wiceregent gr. malb. 
(nr 1478) 
N 7 IX 1735 (DzierzG 3'2, k. 3) 
20 II 17£7 (DzierzG 53, k. 52) 
11472 Adam Gotartowski, przedtem pisarz gr. pom. (nr 1524) 
'27 IX 1772 (Bar, Westpreussen II, S. 744 - listę hołdow- 
niczą podpisała żona, gdyż leżał chory w Gdańsku) 
t 1772 (BPelp. rkps 310, s. 136) 


MALBORK - regent grodzki 
1473 Jan Szymon Rynkowski 
N ok. 2 V 1647 (VL IV, col. 62) 
20 XII 1679 (DzierzG 9, k. 1'09v) 
1474 Adam Radzymiński 
1'2 VII 1689 (ASczan. 25, S. 37) 
,26 XI 1701 (ASczan. 25, s. 219) 
1475 Bartłomiej Teodor Wybicki 
7 III 1710 (DzierzG 16, k. 18v) 
6 II 1742 (ASczan. 49, S. 105) 
1476 Adam Gotartowski 
bez dat (Ur. IV, S. 320). Potem ławnik malb. (nr 556) 
1477 Aleksander Wybicki 
18 VI 1'770 (Dz:erzG 53, k. 188) 
1'782 (Nies. IX, s. 449) 


MALBORK - wiceregent grodzki 


1478 Aleksander Dionizy Wybicki 
15 XII 1732 (ChełM 13, S. 149) 
17 III 1735 (DzierzG 31, k. 130). Potem pisarz gr. malb. 
(nr 1471)
		

/Licencje_047_04_187_0001.djvu

			Malbol'Tk, pisarz grodzki-wicewojewoda 18S 
14'1'9 Maciej Józefowicz 
29 XI 1752 (ASczan. 55, s. 451) 
7 I 175'5 (DzierzG 3'2, k. 401v) 
MALBORK - wicewojewoda 
1480 Andrzej Bąkowski 
1609 (Marońskd III, k. 100v) 
1481 Krzysztof Milewski 
9 III 1616 (BCzart. rkps 9'1'5, k. 347) 
1482 Jerzy Pieczewski 
N 7 VI 1633 (DzierzG l, s. 11) 
6 VI 1641 (DzierzG l, s. 1'77-9) 
1483 Jan Gołocki, przedtem pisarz gr. chet (nr 1382) 
V 1644 (DzierzG 2, k. 11) 
15 IX 1650 (Pelplin 13, k. 225) 
1'484 Adrian Kitnowski 
14 I 1654 (TorM II, VII/3'l, s. 527) 
23 XI 1655 (TorM II, VII/31, s. 731) 
1485 Michał Ciecho1ewski 
10 VII 1658 (TorM II, VII/31, s. 821) 
21 X 1658 (TorM II, VIII3'l, s. 860) 
1486 Jakub Swaracki 
26 IV 1661 (TorM II, VII/31, s. 1000) 
l V 1674 (VL V, col. 322) 
148'1' Adrian Kitnowski 
1676 (Ur. VI, s. 363) 
18 IX 1684 (SztZ 2, s. 90) 
I'488 Jan Kazimierz Ka1kstein 
N 20 XI 1685 (DzierzG 12, s. 9) 
27 VI 1702 (DzierzG 14, s. 529) 
1489 Michał Szeliski 
N 7 I 1710 (DzierzG 17, k. 5) 
28 I 1724 (ASczan. 42, s. 51) 
1490 Jan Teodor Kalkstein 
N 1'1 X 1728 (Dz;erzG 28, k. 8) 
t 1729, a. 7 IX (DzierzG 28, k. 99)
		

/Licencje_047_04_188_0001.djvu

			186 Dodatek 


1491 Tomasz Grąbczewski, przedtem pisarz gr. malb. (nr 1468) 
N 7 IX 1'1'29 (DzierzG 28, k. 99) 
R ok 1730 w związku z wyborem na pisarza ziemskiego 
pom. (nr 856) 
1492 Teodor Bagniewski 
N '1' II 1731 (DzierzG 28, k. 152) 
t 1'739, a. 7 VII (DzierzG 3'2, k. 1!32) 
1493 Fabian Pawłowski 
N 7 VII 17,39 (DzierzG 32, k. 132) 
t 20 I 1744 (Perlbach, Zuckau, s. 7) 
1494 Michał Jan Nepomucen Leski 
N 9 VI 1744 (DzierzG 32, k. 211'8) 
t 10 X 1'1'59 (Frydrychowicz, S. 197) 
11495 Antoni Lewald-G ó r s k i 
5 IX 1766 (BCzart. rkps 980, k. 539---{j42) 
17'1'4 (Bon. VI, s. 286) 


POMORZE - burgrabia grodzki 


1496 Andrzej Piątkowski 
10 I 1595 (Pelplin 13, k. 85) 
1497 Ludwik von Eppingen B o r o s z e w s k i 
9 VI 1612 (NoweM 46, S. 463) 
1498 Maciej Mokierski 
30 XI 161'5 (NoweM 49, S. 363) 
4 IX 1623 (NoweM 53, S. 187) 
1499 Andrzej Szeliski 
3 I 16291 (GdM 52/949, s. 72) 
2 V 1643 (BCzart. rkps 976, k 448-449) 
1500 Feliks Niewierski 
4 IV 1'646 (DzierzG 2, k 119) 
20 IV 1649 (Pelplin 72, k 48) 
1'501 Wawrzyniec Garczyńsl	
			

/Licencje_047_04_189_0001.djvu

			Ma1bork, wicewojewoda-Pomorze. pisarz grodzki 187 


1503 Jakub Stanisław Pląskowski 
16 IX 1680 (BCzart. rl	
			

/Licencje_047_04_190_0001.djvu

			188 Dodatek 


28 II 1622 (NoweM 53, k. 43). Potem pisarz gr. malb. (nr 
1457) 
1514 Wojciech Wiadrowski 
26 IV 1631 (ASczan. 20, s. 21) 
28 I 1642 (BCzart. rkps 976, k. 413-414) 
1515 Wojciech Kowalkowsi	
			

/Licencje_047_04_191_0001.djvu

			Pomorze. pisarz grodzki-regent grodzki 


189 


1524 Adam Gotartowski, przedtem ławnik malb. (nr 556) 
20 IX 1762 (SztZ 6, s. 529) 
27 I 1"766 (SztZ 7, s. 252). Potem pisarz gr. rnalb. (nr 1472) 
1525 Jakub Szur-L i p i ń s k i 
11 IX 176-6 (BCzart. rkps 9180, k. 539-542) 
t 6 V 1797 (AcZ, s. roO) 


POMORZE - regent grodzl	
			

/Licencje_047_04_192_0001.djvu

			190 


Dodatek 


POMORZE - wiceregent grodzki 


1536 Jan? Klejst 
1695 (BOW rkps 1'918/11, k. 14) 
23 11 1702 (ASczan. 24, s. 448) 
1537 Kazimierz Prądzyński 
23 XII 1710 (ASczan. 35, s. 176) 
20 VI1 1'1'18 (DzierzG 21, k. 186) 
H;38 Jan Lutomski 
29 I 1'737 (GdM 41/23, k. 268) 
2 I 1742 (ASczan. 14, s. 222). Potem regent gr. pom. (nr 
1533) 
1539 Roch Płachecki 
22 III 1764 (ASczan. 3'2, k. 124) 
15 IV 1765 (SztZ 6, S. 71'5). Potem regent gr. pom. (nr 1535) 


POMORZE - wjcewojewoda 


1540 Adam Trebnic (w pow, tcz.. puc., gd.) 
N 22 VI1 1'557 (MRPS V, nr 80515) 
1541 Franciszek ZeEslawski (w pow. mirach., człuch., tuch., 
św.) 
N 22 V11115fJ7 (MRPS V, nr 8055) 
XI 1560 (Czaplewski, S. 14) 
1542 Stanisław Kostka 
24 IV 1584 (BrzG ReI. Dec. 3, k. 106) 
1543 Ludwik Mortęski 
25 VI 1591' (Pelplin 13, k. 67) 
2 XI 1593 (Pelplin 13, k. 79v) 
1544 Jan Loka 
26 V 1614 (NoweM 49, s. 73) 
1545 Jerzy Bąkowski 
'29 IX 161'6 (TorM 11, VIII21, s. 1282) 
1'9 1111619 (Nowe M 49, s. 1141) 
1546 Szczęsny (Feliks) Lewald-P o w a ls k i 
10 X 16'22 (NoweM 53, k. 1'04) 
10 III 1640 (NoweM 6'2, k. 182v)
		

/Licencje_047_04_193_0001.djvu

			Pomorze. wiceregent .grodzki-wicewojewoda 191 


1547 Lukasz aCanden Tr'zciński 
21 1I1 1641 (GdM 5'2/951, s. 9'1) 
17 XI 1648 (VL IV, col. 2 1 51) 
1548 Adam przeworski (Przewoski) 
,5 I 16'5'2 (TorM II, VII/31, s. 281) 
.ł9 V 1654 (TorM II, VII/31, s. 555) 
1549 Andrzej Garczyński 
4 V 1658 (TorM II, VII/3'1, s. 766) 
21 IV 16'60 (DTOO". 35, k. 25) 
1'550 Jan Czarliński 
5 X 1660 {BCzart. rkps 977, k. 534) 

 I 1663 (Zarnowiec 104, nr 7) 
1'551 Leonard Bartliński 
20 II 1666 (DzierzG 5, k. 206) 
14 II 1667 (TorM II, VII/33, s. 1379) 
1552 Leonard By»tram 
8 VII 1671 (TorM II, VII/33, s. 1917) 
10 XII 1'680 (TorM II, VII/35, s. 87) 
1553 Paweł Antoni z Rynków'ki B,i a ł o b ł o c k i, przedtem pi- 
sarz gr. porn. (nr 1517) 
7 I Ui83 (SkarM 6, k. 2) 
16 XII 1689 (TorM II, VII/35, s. 597) 
1554 Wojciech Kawęczyński (Kawieczyńsl	
			

/Licencje_047_04_194_0001.djvu

			192 Dodatek 


1558 Micha! Lewald-J e z i e r s k i 
N ok. 14 XI '1761 (D)"gdała) 
8 IV 17.66 (SztZ 5, s. 84) 
1559 Michał Władys1aw Lni6ki 
9 IX 1766 (BCzart. rkps 980, k. 539-542) 
t 1777 (Bon. XV, s. 2-3)
		

/Licencje_047_04_195_0001.djvu

			ALFABETYCZNY SPIS OSOB 


Spis obejmuje wszystkie osoby ujęte w Wykazie urzędników 
(nr 1-15159). Przy sporządzaniu spisu zastosowano uktad alla- 
betyC2J11Y - hasłem podstawowym jest nazwisko. W wypadku 
używania przez daną rodzinę nazwiska dwuczłonowego w spisie 
ujmowano ją pod nazwi\5kiem podanym w wykazie urzędników 
drukiem rozstrzelonym, w nawiasie zaznaczając używane inne 
nazwiska i miejsce pochodzenia. 
Spis podaje też herby osób ustalone głównie na podstawie 
literatury genealogicznej: herbarzy Niesieckiego, Bonieckiego, 
Dachnowskiego i Zernickiego-Szeligi. W stosunku do osób, które 
zaczynały lub kończyły karierę na urzędach pozapruskich, w mia- 
rę możliwości starano się odtworzyć ich pełną karierę urzędni- 
czą i podać dokładną datę śmierci, przy osobach zaś, które po- 
siadają biogramy w PSB lub wykazane są w herbarzach Nie- 
sieckiego, Bonieckiego lub Uruskiego, podano odsyłacz do tych 
wydawnictw, przy niektórych podano też odsyłacze do innych 
monografii lub wydawnictw biograficznych. 
W spisie podano również za dostępną literaturą genealogiczną 
i biograficzną posiadane przez wymienionych tu urzędników 
starostwa niegrodowe (tenuty). 


AIJen TiIJman (von) (mieszez. Tor.) ław. Che!. (1468-99) 76 
Arciszewski h. Prawdzie: Jakub ław. Gd. (1504) 452 
- Jerzy ław. Gd. (1.488-1504) 449 
- W;lhelm ław. Tez. (1571-74) 1194 
Augustynowski Stanisław h. Ogończyk, bgr. Malb. (1648) 1442 
(Bon., Nies.) 
Austen Jerzy (mieszcz. Tor.) ław. Che!. (1710-16) 118 


Bagniewski h. Bawola Głowa: Antoni sęd. Che!. (1750-94) 266 
(Bon., Nies., Ur.) 


13 Urzędnicy pruscy
		

/Licencje_047_04_196_0001.djvu

			194 


Alfabetyczny spis os6b 


_ Bartłomiej ch
r. Michał. (1.716-24) 651, klan Elb. (1724-48) 
401 (PSB I, s. 217-218) 
_ Marc:n ław. Chel. (1714-15) 174 (Bon., Nies., Ur.) 
_ Teodor ław. Chel. (1726-39) 180, wwda Malb. (1731--39) 1492 
(Bon., Ur.) 
Bajerski h. wlasnego: Franciszek Józef ław. Cheł. (1716-18) 179, 
sęd. M.chał. (1118-32) 739 (Bon., Nies., Ur.) 
_ Jan miecz. Prus. (1471-76) 942, pkom. Cheł. (1482--33) 213, 
wda Pom. (1483-84) 906, sta Tcz. (PSB I, s. 221) 
_ Kazimierz ław. Michał. (1750) 721, ław. Cheł. {1762-72) 197 
(Bon.) 
- Marek ław. Cheł. (1504-13) 88 
_ Michał ław. Chel. (1548-50) 109, sęd. Cheł. (1550---69) 251 
_ Michał Antoni ław. Michał. (1750) 722 
- Mikołaj law. Cheł. (1580-91) 128 
_ Stanisław bgr. Cheł. (1627-54) 1369 
BaEński h. Przogna: Jakub ław. Malb. (1595-1602) 500, sęd. Malb. 
(1607-14) 609 (Bon., Nies.) 
_ Jan piso dobrzyń,ki 1506-31, klan rypiński 1512-18, klan 
Gd. (1519-31) 418, psk. Prus. (1517-31) 981 (PSB l, s. 237) 
_ Jerzy sęd. Malb. (1577-1606) 608, chor. Malb. (1606-13) 467 
(Bon., Nies., Ur.) 
Barański Jakub h. Slepowron (?), wreg. gr. Cheł. (1676-79) 1409 
Biirholtz Teofil Daniel (mieszcz. Tor.) ław. Cheł. (1726-31) 183 
Bartliński (de Walenbach) h. Sówka: Jan ław. Tcz. (1562) 1190 
_ Jerzy ław. Tcz. (1622) 1219, sęd. Tcz. (1622-23) 1290 (Bon., 
Nies., Ur.) 
_ Leonard ław. Tez. (1642-67) 1231, sęd. Tez. (1667-69) 1293 
wwda Pom. (166
7) 1551 (Bon., N'es., Ur.) 
Bartsch Reinhold h. Wiewiórka, ław. Puc. (1662-83) 1049 
Baumgarten (mieszez. Tor.): Andrzej ław. Cheł. (1662-84) 169 
- Jan ław. Cheł. (1710---19) 177 
Bażyński (von Baysen) h. Wiewiórka: Gabriel wda Elb. (1454) 
619, wda Cheł. (1454-74) 271, sta golubski, dzierzgoński, pa- 
powski, radzyński, kowalewski (PSB l, s. 376) 
_ Jan gub. Prus. (1454-59) 940, sta starogardzki, sztumski, tol- 
kmicki (PSB l, s. 376-377)
		

/Licencje_047_04_197_0001.djvu

			Alfabetyczny spis osób 


195 


- Jan pkom. Prus. (1467-78) 211, klan Elb. (1478-80) 376, sta 
papowski, skarszewski, to1kmioki (PSB I, s. 377) 
- Jan pkom. Malb. (1532-46) 572, klan Gd. (1546) 420, klan 
Elb. (1546-48) 383, sta gniewski, skarszewski, sobowidzki 
(PSB I, s. 377) 
- Jerzy pkom. Malb. (1503-12) 569, wda Malb. (1512-46) 624, 
sta gniewski, dziengoński, międzyłęski, nowski, skarszewski, 
oobow.dzki, straszewski, sztuIn3ki, tolkmieki (PSB I, s. 377) 
- MIkołaj klan G	
			

/Licencje_047_04_198_0001.djvu

			196 


Alfabetyczny spis osób 


_ Felicjan ław. Michał. (1744-00) 717 
_ Jan ław. Che!. (1744-72) 190 (Nies.) 
_ Lukasz piso Che!. (1600-11) 201, sęd. Cheł. (1611-14) 236, 
wwda Che!. (161
13) 1423 (Bon., Nies., Ur.) 
_ Maciej ław. Che!. (1631-r,3) 155 
_ Michał ław. M'chał. (1771) 730 (Ur.) 
_ Mikołaj ław. Michał. (1648-f>3) 682 (Bon., Nies., Ur.) 
_ Otton ław. Cheł. (1489) 83 
_ Samuel ław. Che!. (1607-27) 14r, 
_ Tyburcy Walerian sęd. Michał. (1746--65) 741 (Bon.) 
_ Wawrzyniec ław. Malb. (176
72) r,60 (Ur.) 
Białochowski Franciszek h. Cholewa, ław. Cheł. (1r,8O-W) 129, 
'P is . Cheł. (156f>--9'9) 2Q0 (Bon., Nies., Ur.) 
Biedkowski Stanisław h. Prawdzie, piso gr. Malb. (1648-52) 1460 
(Nies., Ur.) 
Bielicki Stanisław h. Pobóg (?), bgr. Che!. (1.621-26) 1368 
Bieliński h. Junosza: Franciszek cz. koronny 1713-25, wda Cheł. 
(1725-32) 2iJ4, marszałek nadworny koronny 1732--42, mar- 
szałek wielki koronny 1742, t 8 X 1766, psk. Prus. (1714- 
38) 99'9, sta brodnieki, kowalewsk.i, Malb., Mirach. (PSB II, 
s. 47-49) 
_ Franciszek Jan pkom. płocki ok. 1662--67, miecz. koronny 
1667--61, wda Malb. (1661-8r,) 639, sta dzierzgoński, Malb., 
ekonom Malb., (PSB II, s. 46-47) 
_ Michał W;ktor cz. koronny 1738, wda Chel (1738-46) 296, 
psk. Prus. (1738-46) 1000, sta kowalewski, sztumski (Bon., 
Nies., Ur.) 
Bniński Konstanty h. Lodzia, klan Elb. (1770-72) 407, klan Cheł. 
(1772-1810) 73 (pSB II. S. 146) 
Bochliński (Cygenberg-) Jan h. Chomąto, ław. Tez. (1540-r,8) 
1179 
Bogusz Kazimierz h. Półkozie, ław. Człuch. (1739---50) 344 
Bolszewski h. Biberstein (?): Jarosław ław. Puc. (1577) 1025 
_ Jerzy ław. Puc. (1562) 10'8 
_ Jerzy sęd. Puc. (1721-26) 1083 (Bon., Ur.) 
_ Krzysztof bw. Puc. (1611) 1034 
_ Lukasz ław. PUc. (1624-37) 1040 
_ Maciej ław. Puc. (1540-33) 1011
		

/Licencje_047_04_199_0001.djvu

			Alfabetyczny opis osób 


197 


- Tomasz ław. Puc. (1516) 1006, sęd. Puc. (1516-26) 1070 
- Zbresław sęd. Puc. (1498) 1068 
Borkowski Wojciech (mieszcz. Tor.) ław. Che!. (1738-5'7) 184 
Borna h. Doliwa: Joachim Godfryd ław. Człuch. (1719-27) 339 
- Michał ław. Człuch. (1612-46) 313 
Boroszewski (C}'1genber,g-) Andrzej h. Chomąto, cz. Prus. (1474- 
80) 939, pkom. Malb. 11482-98) 568, klan Gd. (1499) 414, sta 
skarszewski 
Boroszewski (von Eppingen) h. własnego: Ludwik bgr. Pom. (1612) 
1497 
- Wilhelm ław. Tez. (1503) 1171 
Borowski Marcin Kazimierz h. Lis, podkoniuszy koronny 1691, 
klan Gd. (1691-17.09) 438, sta grudziądzki, ekonom rogoziń- 
ski (Bon., Nies., Ur.) 
Borowski (z Kościelca) h. Ogończyk: Adam ław. Cheł. (1648-49) 
160 
- Bartłomiej ław. Malb. (1647) 519 
- Erazm ław. Michał. (1616-25) 672 
- Franciszek ław. Michał- (1696-1704) 694 (Nies.) 
- Jan Ludwik ław. Micha!. (lłi80-171 1 2) 693 (Nies.) 
- Marcin Franciszek ław. Malb. (1721) 540 (Nies.) 
Borucki h. Lew: Józef wreg. Malb. (1763--65) 61ł! 
- Piotr ław. Mirach. (ok. 1630-54) 758 
- Teodoryk ław. Gd. (1488
1504) 448 
Borzyszkowski Andrzej h. własnego, ław. Człuch. (1719-22) 338 
Brandt (von Kantken, Hogendorf) h. Pochodnia: Achacy ław. 
Malb. (1551) 495, chor. Malb. (1580) 466 (Ur.) 
- Arndrzej ław. Tez. (1570---80) 119,1, sęd. Tez. (l580---84) '1286 
(Bon., Nies., Ur.) 
- Jerzy ław. Malb. (1581-1602) 499 
- Maciej ław. Malb. (1614-25) 505 
- Oswald ław. Malb. (1530-43) 490 
Braurski Wojciech Jan h. własnego, bgr. Pom. (1663-78) 1502 
(Bon., Nies., Ur.) 
Brodnicki (Pierzcha?) Maciej h. Flądra (?), ław. Mirach. (1504) 
743 
Browiński Jan Chryzostom h. Slepowron, ław. Michał. (17.39-48) I 
713, ław. Cheł- (1749-7(1) 192 (Bon., Ur.)
		

/Licencje_047_04_200_0001.djvu

			198 


Alfabetyczny spis osób 


Brzozowski h. Lubiez (?): Aleksander wreg. gr. Cheł. (1735-38) 
1413 
- Antoni reg. gr. Cheł. (1731-40) 1403 
- Ignacy wreg. Cheł. (1740-50) 267 
- Maciej Stanislaw wreg. gr. Cheł. (1704-17) 1411, reg. gr. 
Chel. (1717--30) 1402 
- Michał Stanislaw bgr. Chel. (17,33-34) 1377 
Burgerssdorff von, Krzysztof, ław. Cheł. (1525) 99a 
Buszkowski Michał h. nieznanego, ław. Gd. (1504) 454 
Bystram (z Radlina, ZająeO'Jkowa) h. Tarnawa: Baltazar ław. Tez. 
(1648-63) 1233 (Bon., Ur.) 
- Fabian sęd. Michał. (1557-70) 732 (Bon., Nies.) 
- Fabian sęd. Tez. (1565-78) 1285 (Bon., Ur.) 
- Gotard ław. Tez. (1521-29) 1174 
- Jan law. Cheł. (1517-25) 96 
- Jan Antoni ław. Tez. (172.0-24) 125;4, wwda Pam. (1719-40) 
1557 (Nies.) 
- Jan Krzysztof law. Tez. (1623-25) 12,2'2, sęd. Tez. (1625-50) 
1291 (Bon., N.es., Ur.) 
- Job (Hiob) sęd. Miehal. (1580-1606) 733 (Nies., Ur.) 
- Kazimierz law. Tez. (1733-52) 1259 
- Krzysztof ław. Michał. (1606-14) 670 (Nies.) 
- Krzysztof sęd. Michał. (1630-41) 736 (Bon., Nies., Ur.) 
- Leonard ław. Tez. (1667--30) 1239, wwda Pom. (1671-80) 
1552 (Bon., Nies., Ur.) 
- Remigian Ludwik ław. Tez. (1680-85) 1245, chor. Chel. 
(1685-99) 18, pkom. Pom. (1699-1704) 880, sta radzyński, 
sobowidzki( Bon., Nies., Ur.) 
- Wacław pkom. Pam. (1758-92) 888 (Bon., Nies., Ur.) 
- Władyslaw ław. Mirach. (1768-72) 799 (Nies., Ur.) 


I 


Cema (von Zehmen) h. własnego: Aehaey pkom. Pom. (1517-31) 
863, klan Gd. (1531-46) 419, rzekomy klan Elb. (1545) 381, 
wda Malb. (1546--65) 625, wwda Cheł. (1545-46) 1420, sta 
Czlueh., dzierzgoński, gniewski, starogardzki, sztumski (PSB 
IV, s. 325-:::26) 
- Aehaey wda Pom. (1-566-76) 915, sta dzierzgański, gniewski 
(PSB IV, s. 327) 


a
		

/Licencje_047_04_201_0001.djvu

			I 


Alfabetyczny spis osób 


199 


- Fabian pkom. Pom. (Hi31-46) 864, pkom. Malb. (1546-47) 
573, pkom. Cheł. (1547-49) 219, klan Gd. (1549-56) 422, wda 
Pom. (15&6-65) 9104, wda Malb. {15'66-80) 626, sta grudzią- 
dzki, dzierzgoński, starogardzki, Tuch. (PSB IV, s. 327'--328) 
- Fabian wda Malb. (1581-1605) 627, sta sztumski (PSB IV, 
s.328) 
- Fabian pkom. Malb. (1620-216) 582, klan Cheł. (1626-36) 48, 
sta sztumski (PSB IV, s. 328) 
Chełmoński Hieronim h. Slepowron, reg. gr. Cheł. (1661-32) 1400 
(Bon., Ur.) 
Chelstowski h. Drogosław: Cyprian ław. Michał. (1725) 704 
- Gabriel ław. Michał. (1632
36) 678 
- Marcin Jan chor. Cheł. (1708-10) 20, chor. Pom. (1710-14) 
837, pkom. Cheł. (1714-19) 233, wwda Pom. (1708-19) 1556 
(Bon., Nies., Ur.) 
- Stanisław ław. Michał. (1648) 681 (Bon., Nies., Ur.) 
Chmieliński Jan h. Leszczyc (7), ław. Puc. (1733-39) 1065 (Ur.) 
Chrapicki Jerzy h. Rolicz, ław. Michał (1619) 673 
Chrząstowski Franciszek h. Lodzia odm. ław. Sw. (1732-40) 
1140 (Nies.) 
Ciborski h. nieznanego: N. wreg. gr. Cheł. (1685) 1410 
- Franciszek ław. Cheł. (1739-----56) 188 
- Marcin bgr. Cheł. (1739-53) 1378 
- Tomasz bgr. Cheł. (1756-64) 1379 (Ur.) 
Ciecl10lewski h. Paprzyca vel Kuszaba: Antoni ław. Tez. (1'7'27- 
28) 1257, klan sierpski 1742-46, "ta parchawski (Bon., Ur.) 
- Jerzy ław. Mirach. (1568-70) 746 
- Jan ław. Mirach. (1570) 747 
- Jan sęd. Tez. (1710-20) 1295 (Bon., Nies., Ur.) 
Ciecholewski (von Zigholtz) h. Sępia Głowa: Baltazar ław: Człuch. 
(1559) 303 
- Jakub piso Pom. (1598-162'1) 847 
- Michał ław. Człuch. (1628-46) 317 
- Miehał wwda Malb. (1658) 1485 
- Piotr sęd. Człuch. (1512) 3 ' 62 (Bon.) . 
- Samuel ław. Michał. (16,62-1702) 685 (Nies., Ur.) 
- Samuel Bolesław law. Człuch. (1670) 325
		

/Licencje_047_04_202_0001.djvu

			200 


Alfabetyczny spis osób 


" 


- Stanisław ław. Czluch. (1609-45) 309 
_ Stanisław ław. Chel (1663-75) 170 (Nies., Ur.) 
Cieleski h. Doliwa lub Trestka: Franciszek ław. Sw. (1762--76) 
1149 (Bon., Ur.) 
- Franciszek Antoni piso gr. Cheł. (1740-54) 13116 
- Jan ław. Michał. (1720-32) 697 (Nies., Ur.) 
_ Lukasz ław. Michał. (1731-38) 708, ław. Chel (1739-43) 166 
- Wojciech ław. Sw. (1618) 1111 
Cissowski Kazimierz h. Księżyc, ław. Tuch. (1685-1709) 1318 
(Nies., Ur.) 
Coyen (mieszcz. Tor.): Benedykt ław. Chel (1505) 89 
- Jakub ław. Cheł. (1597-1627) 142 
- Jan ław. Chel (1550) 110 
Cyremberg (Zierenberg) Daniel Ernest h. własnego, ław. Puc. 
(1662-80) 1048 (Bon., Nies., Ur.) 
Czapski h. Leliwa: Aleksander chor. Malb. (1681-98) 474, pkom. 
Malb. (1698-1'/111) 5'91, sta parchowski (PSB IV, s. 177) 
_ Antoni Michał chor. Malb. (1759-60) 481, m;ecz. Prus. (1760- 
-62) 967, pkom. Cheł. (1762
92) 238 (PSB IV, s. 177-178) 
- Franc:szek m;ecz. Prus. (1713
19) 962, pkom. Chel (1720- 
-2.5) 234, klan Gd. (1725-36) 442, sta ldszewski (PSB IV, 
s. 182-183) 
- Franeiszek Mirosław chor. Pom. (1676-77) 834, pkom. Malb. 
(1677) 588 (PSB IV, 6. 182) 
- Frandszek Stanisław pkom. Chel (1'752-62) 236, klan Chel 
(1763-66) 71, wda Cheł. (1766-1802) 298, sta kowalewski 
(PSB IV, s. 183-184) 
- Ignacy chor. Malb. (1717-18) 478, miecz. Prus. (1720-37) 
963, klan Gd. (1737-46) 443 (PSB IV, s. 185) 
- Jakub psk. Prus. (1746-7'4) 1001 (Bon., Nies., Ur.) 
- Jan ław. Tez. (1686---<93) 12.46 (Nies.) 
- Jan Ansgary łowczy koronny 1732, wda Cheł. (1732--38) 295, 
pak. wielki koronny 1738, t 7 X 1742, oda bratiański, łąkorSki 
(PSB IV, S. 185-186) 
- Jan Chryzostom klan kruszwicki 1693-98, klan Elb. (1698- 
1716) 399 (PSB IV, S. 185) 
- Józef pkom. Pom. (1757-58) 887, klan Elb. (1758-65) 404 
(PSB IV, S. 186-187) 


L.
		

/Licencje_047_04_203_0001.djvu

			Alfabetyczny spis osób 


2'01 


- Juliusz ław. Tez. (1581----'83) 1197, sęd. Tez. (1585---96) 1287 
(Nies., Ur.) 
- Krzysztof Teodor chor. Pom. (1702
1O) 836, pkom. Pom. 
{l7HJ-2'O) 882, klan Gd. 1(17;21-24) 44'0 (Bon., Nies., Ur.) 
- Marcin ław. Św. (153'9-48) 1095 (Bon., Ur.) 
- Melchior miecz. Prus. (17'09_11) 961 (Bon., Nies., Ur.) 
- Michal Augustyn wda Malb. (1756-9'6) 646, sta kościersk,i, 
dzierzgoński (PSB IV, s. 191-192) 
- Mikołaj law. Tez. (1617) 1217 (Nies.) 
- Piotr ław. Puc. (1689-92) 1'05'8 
- Piotr chor. Pom. (1737-4'0) 84'0 (Nies.) 
- Piotr ław. Czlueh. (17316-71) 347 
- Piotr Aleksander klan kruszwicki 169'8-171'0, klan Che!. 
(171'0-17) 63, sta radzyński, sobowjdzki (PSB IV, s. 19'3) 
- Piotr Jan klan Che!. (1717-2£) 64, wda Pom. (1726-36) 932 
sta radzyński, skarszewski, sobowidzki (Bon., Nies., Ur.) 
- Sebastian law. Tez. (a. 1643) 123'0 (Nies., Ur.) 
- Seb2stian chor. Che!. (1673--S5) 17, pkom. Ma1b. (1685-9'8) 
59'0, klan Che!. (1698-99) 61 (PSB IV, s. 193-194) 
- Walerian ław. Św. (15'79) 11'04, sęd. Św. (1587-90) 1161 
Czarliński (von Schedlin) h. Sówka: Hektor ław. Tez. (16'06-22) 
1213 
- Jan law. Tez. (159'2) 1203 
- Jan ław. Tez. (1634----'83) 1227, wwda Pom. (166'0-63) 15,5'0 
- Krzysztof ław. Tez. (1515'0-£5) 1182 
- Krzysztof law. Tez. (16'06-21) 1216 
- Samuel law. Tez. (1664-76) 1238, sęd. Tez. (1676----<88) 1294 
(Nies., Ur.) 
- Stanislaw law. Św. (17
4-67) 1141 (Bon., Ur.) 
Czarnecki Jan h. nieznanego, ław. Tez. (16'O4-'O8) 12'09, piso gr. 
Malb. (1£'06) 145 ' 5 
Czarniecki Franciszek Ignacy (mieszcz. Tor.) ław. Che!. (17'6'0-66) 
196 
Czekanowski (z Głowiny) Maciej h. Godziemba, ław. Michał. 
(163:2.--c5l2) 677, sęd. Micha]. (1654--{j5) 737 
Czerniewsk.i (von Sehwarzlbach) Grzegorz h. Sówka, ław. Gd. 
(15'04) 457 


-
		

/Licencje_047_04_204_0001.djvu

			202 


Alfabetyczny spis osób 


Czerski Wojciech h. Ogończyk, klan Cheł. (1643-55) 5'2, sta bob- 
rownicki, lipieński (Bon., Nies., Ur.) 
Czerw:.ński Krzysztof h. Lubicz (?), ław. Św. (1635) 1115 
Częstkowski (Wulf-) Jan h. Pobóg, piso ska.rb. Prus. (1693) 9716 


Dargolewski (Lisowski) Jan h. własnego, ław. Mirach. (1607- 
19) 754 
Dąbrowski (von Dameraw) Jerzy h. Leliwa, pkom. Człuch. (1468- 

85) 358, sta Człuch., osiecki (PSB V, s. 10) 
Dąbrowski (von Dameraw) h. własnego: Jan chor. Cheł. (1480- 
84) 3, klan Cheł. (1484-98) 32, wda Cheł. (1498-1513) 275 
sta radzyński (Bon., Nies., Ur.) 
- Mikołaj stolnik Prus. (1469-72) 1002, klan Cheł. (1476-80) 
30, wda Cheł. (1480-83) 273, sta golubski (PSB V, s. 20) 
Dąmbski (z Lubrańca) Tomasz h. Godziemba, burgrabia inowroc- 
ławski 1715-17, skarbnik inowrocławski 1717-27, chor. ko- 
walski 1727-38, chor. inowrocławski 1'738-48, ław. Cheł. 
(1741-48) 189 (Bon., Nies., Ur.) 
Dembiński (Dębiński) h. Rawicz: Karol ław. Człuch. (1774) 3517 
- Remigian chor. Cheł. (165'7-58) 14, pkom. Pom. (1658-59) 
875, klan rogoziński '1659---'69 (PSB V, s. 64) 
Dembowski Franciszek h. Jelita, rzekomy chor. Pom. (1774) 841 
Denhoff (Donhoff) h. własnego: Ernest łowczy litewski 1676-83, 
klan wileński 1683-85, wda Malb. (1685-93) 640, sta dzierz- 
goński (PSB V, s. 108-109) 
- Gerhard klan Gd. (1642'--43) 43'1, wda Pom. (1643-48) 923, 
psk. Brus. (1-643-48) 992, sta adzeLski, feliński, lucyński, koś- 
cierski, Malb., skarszewski, ekonom Malb. (PSB V, s. 109- 
110) 
- Władysław pkom. Pom. (1668----'77) 8'77, klan Cheł. (1677) 56, 
wda Pom. (1677-83) 927, psk. Prus. (1679-83) 996, sta koś- 
cierski, lignowski, skarszewski (PSB V, s. 117-118) 
Dobrski h. Jastrzębiec: Jan Ka
mierz chor. Michał. (1696-1714) 
648, piso gr. Cheł. (1689
90) 1388, wwda Pom. (1701-02) 
1555, wwda Cheł. (1706-14) 1435 (Bon., Nies., Ur.) 
- Władysław ław. Cheł. (166,5-95) 171, chor. Michał (1695) 64i'1 
-(Bon., Nies., Ur)
		

/Licencje_047_04_205_0001.djvu

			Alfabetyczny spis osób 


203 


nobrzycki Jan Nepomucen h. Leszczyc, chor. Cheł. (1788-9 i 3) 
26, podstarości wschowski (Bon., Ur.) 
Donimierski (Donimirski) h. Brochwicz I: Ludwik ław. Mirach. 
(1755-72) 796 (Ur.) 
- Wojciech reg. Malb. (1749-60) 600, ław. Malb. (1760-72
 
558 (Bon., Ur.) 
Dorengowski (von Gleisen) h. Dwie Trąby: Adam Antoni ław. 
Człuch. (1717-56) 337 
- Baltazar ław. Człuch. (1628-41) 31<6, sęd. Człuch. (1645--<6,4) 
3'69 (Bon.) 
- Jan ław. Tez. (159i5-162
) 1205 (Bon., Nies., Ur.) 
- Jan ław. Mirach. (172'0-3'0) 783 (Nies.) 
- Jan Fryderyk ław. Człuch. (1694-96) 33'2, 
- Kryspin ław. Człuch. (1619-37) 315 (Nies.) 
- Piotr Ernest sęd. Mirach. (1713-18) 817 (Bon.) 
- Stanislaw ław. Człuch. (155'9-70) 305 
- Stanisław ław. Sw. (1745-5'2) 1144 (Bon.) 
Dorpowski h. Leliwa odm.: Michał ław. Cheł. (1619-49) 150 (Nies.) 
- Wojciech ław. Cheł. (1581-1615) 130 
Dulski h. Przegonia: Jan sęd. Sw. (15'04-21) 1158 (Bon.) 
- Jan ław. Tez. (15'27-46) 1177 (Nies.) 
- Jan klan Cheł. (1572-9'0) 40, psk. Prus. (15181-90) 9M, psk. 
wielki koronny 1580-9'0, łowczy podlaski, sta dybowski, 
brański, rogoziński, suraski, Sw., ekonom Malb. i sta Tez. 
i(PSB V, s. 461-462) 
- Wojdech chor. Pom. (15'35-40) 82'6 (Bon., Niels., Ur.) 
- Wojciech ław. Tez. (15 1 71) 1193 (Nies.) 
Działowski h. Prawdzie: N. (być może Melchior) ław. Michał. 
(,1'769) 72,9 
- Ignacy ław. Cheł. (173:8-'69) 1'85, sta strzelecki (Bon., Ur.) 
- Melchior reg. Cheł. (1746-56) 242 (Nies., Ur.) 
- Wawrzyniec Ludwik ław. Michał. (173'0-38) 707, piso Cheł. 

1738-70) 210, p
s. skarb. Prus. (1737---.J70) 978 (Nies.) 
- Wojdech Antoni ław. Cheł. (1714-34) 175 (Bon., Nies., Ur.) 
Działyński h. Ogończyk: Jakub łowczy poznański 1737-38, chor. 
wschowski 1738-42, chor. kaliski 1742-46, sta nakielski 
1746-50, pkom. poznański '1750-55, wda Malb. 
175'5-56) 
645 (PSB VI, s. 80-81)
		

/Licencje_047_04_206_0001.djvu

			204 


Alfabetyczny spis osób 


_ Jan pkom. dobrzyński 15'3'3-45, miecz. Prus. (1538-45) 944, 
rzekomy klan Gd. (15'45) 419, klan Elb. (1545-46) 3'82, klan 
Che!. (15'46-51) 3'7, wda Pom. (1551-56) 913" wda Che!. 
(155'6
8,3) 27'8, sta bratiański (BSB VI, s. 81-8'3) 
_ Jan wda Cheł. (1647-48) 2i86, sta kowalewski, pokrzywiński, 
Puc., ragoziński (PSB VI, s. 83-84) 
_ Jan pkom. Chel. (1677-78) 23'0, klan Elb. (1678-92) 3'97, sta 
tolkmic'ki (PISB VI, s. 814) 
_ Jan Ignacy wda Pom. (1'703---124) 930, sta skarszewski, tolkmi- 
cki (Bon., Nies., Ur.) 
_ Michał miecz. Prus. (15148) 9'45, pkom. Pom. (1'549-51) 866, 
pkom. Che!. (155'2-7'5) 221, sta bobrownicki, lidzbarski (PSB 
VI, s. 90---,9a) 
_ Michał miecz. Prus. (1669-7'6) 9 1 55, klan Gd. (1676-77) 436, 
klan Chel. (1677-8.1) 57, wda Chel. (1681-----.87) 290, sta ki- 
.szewski, łąkorski (PSB VI, s. 90-92) 
_ .Michał Andrzej chor. Pom. (1677-1702) 83'5, klan bydgoski 
1702f-06, klan brzeski kujawski 1706-13 (PSB VI, s. 92) 
_ Mikołaj pkom. dobrzyński 1510-2'8, klan Chel. (1528-44) 34, 
wda Pom. (1544-45) 910, Sita braHański, b[1odnicki, dobrzyń- 
ski (PSB VI, S. 92-94) 
_ Mikołaj wda Chel. (15'84-1604) 279, sta bratiański (PSB VI, 
s. 9'4-95) 
_ Paweł Jan wda Pom. (1630-4,3) 922, psk. Prus. (163'0-43) 
9'91, sta bratiań,ski, jasinieeki, kowalski, radzyński, rogoziń- 
ski, skarszewski (Bon., Nies., Ur.) 
- Piotr pkom. dobrzyński l6'24-5\1, klan dobrzyński 165'8-63, 
wda Che!. (1663-68) 2,88, sta kowalewski (Bon., Nies.) 
- Stanisław klan Elb. (1588-16U) 3-87, wda Malb. (16121-15) 
629, wda Chel. (l6!15-1'7) 2
8i2, sta ragoziński, tolkmicki (PSB 
VI, s. 9,6-97) 
- Stanisław pkom. Malb. 1(162'6-28) 583, klan Gd. {16 1 28-3,7) 
429, klan Che!. (16'3'7-43) 50, sta tolkmicki (PSB VI, s. 97) 
- Stanisław wda Malb. (16'5,7-77) 6:3:6, sta dzierzgoński, tolk- 
micki (PSB VI, s. 97-98) 
- Tomas,z krajczy koronny 169:1-1702, wda Chel. (1702-14) 
292, psk. Prus. (1694-1714) 998, sta bratiańsld, łąkorski, Malb., 
kowalewski, tolkmicki, ekonom Malb., (PSB VI, s. 9'8-9 1 9) 


...
		

/Licencje_047_04_207_0001.djvu

			A1fabetyczny BiPis osób 


205 


II 


Dziewanowski h. Jastrzębiec: Jan reg. gr. Cheł. (1766-72) 1408 
(Bon., Ur.) 
_ Juliusz wwda Cheł. (1748
66) 1440, chor. Malb. (1765) 483, 
klan Elb. (1765
66) 405, klan Cheł. (1766-7 1 2) 7 ' 2 (PSB VI, 
s. 169) 


Elżanowski h. własnego: Adam ław. Michał. (1720-30) 696 (Nies., 
Ur.) 
- Jan ław. Cheł. (15m) 141 
- Lukasz chor. Cheł. (1,612-36) 10, klan Cheł. i(1 ' 6.3 ' 6-37) 49 
WSB VI, s. 240) 
En:gelhart Ludwik (mieszcz. Tor.) ław. Cheł. (1520-23) 97 
Esken (mieszcz. Tor.): Erazm ław. Cheł. (1484-9 1 3) 84 
- Erazm ław. Che!. (15 1 5 1 4) 115 
- Franciszek ław. Cheł. (15t.6--->37) 9'3, sta papowski 


Falęcki (Faleński) h. Jas,trzębiec (?): Jan Stanislaw bgr. Cheł. 
(1 
16-2'9) 1376 
- Stefan Konstanty ław. Tuch. (1685-99) 1319 
- Wojdech ław. Tuch. (1616) 1306 
Flemming (von Dettlov) Jan Jerzy h. własnego, generał artylerii 
liteiwski€j 1740-46, ps:k. wielki litewski 1746-65, wda Pom. 
(1766-71) 9 ' 35, sta brzeski litewski (PSB VII, s. 35-3'6) 
Frącki (von der Frantze) h. własnego: Arnold chor. Cheł. (1487- 
-1'503) 4, klan Che!. (1503
26) 33 (Bon., Nies., Ur.) 
- Jerzy ław. Tez. (1571-81) 119'5 
Friedewald Mikołaj (mieszcz. Tor.) ław. Cheł. (1516-24) 92 


I 
I 
II 


Gabelentz (Gablewski) Jan Jerzy h. własnego, ław. Malb. (1621- 
-28) 508 (Nie.s., Ur.) 
Gadomski Antoni Walenty h. Rolicz, podstoli ciechanowski, pkom. 
Che!. (1794) 240 
Gałczewski h. Jezierza: Florian ław. Cheł. (1581) 132 
- Jerzy ław. Che!. (1554-66) 114 
Garczyński (von Rautenberg) h. własnego: Andrzej piso Pom. 
(1642-50) 850, .sęd. Tez. (16501-67) 1292, wwd.1 Pom. (1658- 
-60) 1549 (Bon., Nies.)
		

/Licencje_047_04_208_0001.djvu

			206 


Alfabetyczny spis osób 


- Michał ław. Tez. (1604-05) 1208 
- Michał ław. Michał. (1732-61) 710 (Nies., Ur.) 
- Samson chor. Cheł. (1658-67) 15 (Bon., Nies., Ur.) 
- Wawrzyniec ław. Człuch. (1618-26) 314 
- Wawrzyniec bgr. Pom. (1650-62) 1501, ław. Człuch. (1669- 
-74) 323 
Giza (Giese) Reinhold h. własnego, ław. Tez. (1628) 12,25 
Glaubicz Krzysztof h. własnego, łw. Tez. (1564-70) 1188 
Głowieński Eusta,chy h. Godziemba, piso gr. Malb. (1614) 145,6 
Głuchowski h. Prus II: Jan Stanisław ław. Malb. (1711-13) 536 
- Łukasz ław. Cheł. (1584) 133 
- Mikołaj ław. Cheł. (1665-76) 172 (Bon., Ur.) 
Gniński h. Trach: Jan Chryzostom pkom. Pom. (1659-68) 876, 
wda Cheł. (1668-80) 2,89, wda Malb. (1680-81) 638, pod- 
kanclerzy koronny 1681-85, sta gnieźnieński, grodecki, ko- 
walewski, nakielski, radzyński (PSB VIII, S. 149-151) 
- Jan Krzysztof wda czernihowski 1678-85, wda bracławski 
1685-94, wda Pom. (1694-1703) 929, sta grodecki, radzyński, 
skarszewski (PSB VIII, S. 152) 
Gołocki Jan h. własnego, piso Cheł. (1631-51) 203, piso gr. Cheł. 
(163'5---.3'9) 1382, wwda Malb. (1644-50) 1483 (Bon., Nies., 
Ur.) 
Gosławski (z Watko wic) h. Nałęcz: Andrzej ław. Malb. (1634-61) 
513, rzekomy sęd. Malb. (1661) 611 (Bon.) 
- Andrzej ław. Malb. (1664-76) 524, piso gr. Malb. (1661-76) 
1462 (Bon., Nies.) 
Gostomski (Babka-) h. Nałęcz: Andrzej Konrad miecz. Prus. 
(1762
65) 968, pkom. Malb. (1765-85) 595, reg. ziemski 
wschowski 1752-62, piso gr. poznański (Bon., Nies., Ur.) 
- Antoni ław. Cheł (1760-65) 195, sęd. Michał. (1765-80) 742, 
chor. Michał. (1780-92) 656 (Bon., Nies., Ur.) 
- Paweł chor. Pom. (1789-93) 844, pkom. Malb. (1794-1825) 
597 (Bon., Ur.) 
- Paweł Ignacy ław. Michał. (1749-66) 719, ław. Cheł. (1766- 
69) 19'8 
Goszyński Wacław h. własnego, ław. Gd. (1504) 455 
Gotartowski h. Le1..wa: Adam wwda Cheł. (1616) 1427
		

/Licencje_047_04_209_0001.djvu

			.. 


Alfabetyczny spis osób 


207 


_ Adam reg. gr. Malb. (?) 1476, ław. Malb. (1753-62) 556, piso 
gr. Porno (1762-66) 152,4, piso gr. Malb. (1772) 1472 (Bon., 
Nies., Ur.) 
- Ig'CJacy p's. gr. Cheł. (1756-66) 1397, wwda Cheł. (1766-77) 
1441 (PSB VIII, S. 3'84) 
- Piotr ław. Tuch. (1756-71) 1343 (Bon., Nies., Ur.) 
Gowiński (Bach-) Jan h. Brochwicz III, ław. Puc. (1641-62) 
1044 
Gowiński (Mejna-) Wawrzyniec h. nieznanego, ław. Puc. (1591- 
-1618) 1030 
G07Jimirski Walenty h. Bończa, skarbnik wschowski 1769, wojski 
mniejszy wschowski 1769-78, wojski większy wschowski 
.1778-82, stoI. wschowski 1782'---,87, klan Elb. (1787-96) 409 
(PSB VIII, S. 393-3'9'4) 
Górski (Lewald-) h. Rogala: Antoni wwda Malb. (176,6-74) 1495 
(Bon., Ur.) 
- Jan Jerzy ław. Tez. (1733-52) 1261, t 2 IV 1766 
- Józef ław. Tez. (1753-77) 1270 (Bon., Ur.) 
Grabowski Maciej h. Kemlada, podczaszy kijowski 1716-26, 
chor. Michał. (1726-32) 653, chor. warszawski 1734-35, in- 
stygator koronny 1735-39, psk. nadworny koronny 1739-44, 
psk wielki koronny 17'44, t 17.50 (PSB VIII, S. 501) 
Grabowski (von Goetzendorf) h. Zbiświcz: Adam Stanisław piso 
gr. Porno (1718) 1522, potem biskup włocławski, warmiński, 
t 15 XII 1766 (PSB VIII, S. 478-480) 
- Andrzej Teodor piso gr. Malb. (1685-89) 1464, piso gr. Pom. 
(1696-17] 7) 1521, ław. Człuch. (1689-17 1 0) 330, sęd. Człuch. 
(1710-33) 373, klan Cheł. (1733-37) 67 (PSB VIII, S. 483-484) 
- Jakub ław. Tuch. (1754) 1341 
- Jan M'chał miecz. Prus. (173"7-3'8) 964, pkom. Pom. (173"8- 
46) 885, klan Gd. (1746-66) 444, klan Elb. (1766-70) 406 
(Bon., Nies., Ur.) 
- Jerzy Andrzej hw. Tuch. (1721-52) 1332 (Bon.) 
- Krzysztof ław. Człuch. (1712-48) 334 (Bon.) 
- Marcin Kazimierz chor. Malb. (1663) 471 (Bon.) 
Graetsch (mieszcz. Tor.): Andrzej ław. Cheł. (1551) 111 
- Maciej ław. Cheł. (15'63-64) 118 


I 
I
		

/Licencje_047_04_210_0001.djvu

			208 


Alfabetyczny spis osób 


Gralewski h. Sulima: Adam Jakub ław. Tez. (1676--187) 1243 (Bon., 
Nies., Ur.) 
- Kazimierz ław. Tez. (1713-37) 1251 (NJes., Ur.) 
Grąbezewski h. Nałęcz: Jan reg. Pam. (1730-36) 8'92, ław. Tez. 
(1737-56) 1264 
- Józef ław. Mirach. {1730-66) 787 (Bon., Nies.) 
- Kazimierz reg. Pam. (1750-
3) 89'4 (Bon.) 
- Maciej ław. Tez. (1'645-61) 123'5, piso skarb. Prus. (1.658-61) 
971, wiceekonom Malb. (Bon., Nies., Ur.) 
- Mateusz reg. Pom. (1740-44) 893, piso Pom. (1747-64) 857 
(Bon., Nies.) 
- Pi'otr Il"eg. Pom. 1(17'64-66) 896, ław. Tez. (1767---'93.) 1724 (Bon., 
Ur.) 
- Tadeusz ław. Człueh. (173'6-42) 343 (NJes.) 
- Tomasz piso gr. Malb. (1728-29) 1468, wwda Malb. (1729-30) 
1491, piso Pam. (173'0-46) 856, miecz. Prus. (1738-46) 965, 
pkom. Pam. (1746-57) 886, klan Che!. (1757--'58) 69 (Bon., 
Nies., Ur.) 
- Władysław ław. Tuch. (1721---'2,7) 1330 (Nies., Ur.) 
Grzebski (z Z1elonej) Marcin h. Świnka, piso ,gr. Malb. (1644-46) 
1459, ponownie piso gr. Malb. (1654-55) 14'61 
Gulden,stern h. własnego: Maksymilian klan Elb. (1,667-78 )396 
"(Bon., Ur.) 
- ZygmU!1t klan Gd. (1656-66) 433, sta sztumsk:i, ekonom Malb. 
(PSB IX, s. 141-142) 


Heidenstein Jan Reinhold h. własnego pkom Malb. (1'658----66) 
586, klan Gd. (1666-73) 434 (PSB IX, s. 341-342) 
Heine Andrzej (mieszez. Tor.) ław. Che!. (1479-99) 79 
Hejna h. Jasieńezyk: Jan ław. Puc. (1'641) 1045 (Ur.) 
- Jerzy ław. Puc. (1621-40) 1038I(Nies., Ur.) 
Hitfeld (mieszez. Tor.): Konrad ław. Che!. (1537-511) 105 
- Wolfgang ław. Che!. (1578) 124 
Holsten Szymon (mieszez. Tor.) ław. Che!. (1567) 123 
Hoppen Henryk (mieszcz. Tor.) ław. Che!. (1631-3'2) 156 


Iwan:eki Jerzy h. Pełnia, skarbnik wołyński 1676, ław. Tez. 
(1691-96) 1248 (Bon.)
		

/Licencje_047_04_211_0001.djvu

			Alfabetyczny spis osób 


209 


Jabłonowski (von Eichholz) h. Prus III: Jan ław. Michał. (1626) 
675 
- Stanisław ław. Cheł. (15'63-76) 119, miecz. Cheł. (1576-80) 
948 (Bon.) 
Jackowski (von Nostyc) h. Ryś: Jerzy ław. Tcz. (1586-90) 1201 
(Nies.) 
- Jerzy Wojciech pkom. Pom. (17211-32) 88.3, sta Tuch. 
- Józef reg. Malb. (1747-48) 599 
- Krzysztof ław. Tcz. (162'3) 1221 
- Marek ław. Puc. (1572) 1023 
- Michał Franciszek ław. Michał. (1720-32) 69H 
- Wojoieeh wreg. gr. Cheł. (17'5'8) 1417, ław. Michał. (1765-72) 
728 
Janikowski h. Jastrzębiec: Jan Stanilsław ław. Tez. (1632-41) 
1226 (Bon., Nies., Ur.) 
- Mikołaj Kazimierz reg. gr. Pom. (1688) 15 1 30, bgr. Pam. (1692- 
95) 1506, piso gr. Malb. (1699-'1700) 146,6, piso Pom. (1716) 
854 (Bon., Nies., Ur.) 
Janowski (v,on Jannewitz, Janowicz) h. Bawola Głowa odm.: 
Ewald ław. Puc. (1652) 1047 
- Jan Fryderyk ław. Puc. (167.6-1704) 1054 
- Josua ław. Puc. (1576-78) 1024, sęd. Puc. (1578---'99) 1075 
- Kacper Ernest ław. Puc. (1624-27) 1039 
- Marek ław. Puc. (1610-14) 103'3 
JańskJ (z Jani, von der Jane) Jan h. Ostoja, wda Pom. (1454-59) 
903, sta gniewski, nowski, starogardzki, Tcz. (Bon.) 
Jasiński (Jasieński) h. Poronia: Franciszek Jan ław. Tez. (1711- 
26) 1250, sęd. Puc. (17'26-31) 1084 (Bon., Nies.) 
- Jan Florian ław. Tez. (1623-25) 12'20 
- Sebastian ław. Tez. (15 ' 97-1604) 1206, sęd. Tcz. (1'604-18) 
1289 (Bon.) 
- Stanisław Antoni ław. Tez. (1744-46) 12,66, sęd. Tcz. (1746- 
72) 1298 (Bon.) 
.JawoI1Ski h. Kościesza (?) lub Sas: Fmnciszek ław. Św. (1'7'72) 
1152 
- Wiktor ław. Cheł. (1754-59) 193 
Jezierski (Lewald-) h. Rogala: Franciszek ław. Tuch. (1774) 1349 
- Jakub ław. Tuch. (1750----'5'3) 1340 


14 ,Urzędnicy pruscy
		

/Licencje_047_04_212_0001.djvu

			210 


Alfabetyczny spis osób 


_ Jan reg. gr. Che!. (17!J9-6,6) 1407, piso gr. Che!. (1766-95) 
1398 (Bon., Nies.) 
_ Jan Aleksander ław. Mirach. (1685-1701) 774 
_ Jan Paweł ław. Mirach. (17'60-65) 797, sęd. Tuch. (1765-8.2) 
1365 (Bon., Nies.) 
- Józef law. Człuch. (17'67-79) 35.6 (Bon.) 
_ Karol wreg. gr. Cheł. (1761-66) 1418, reg. Porno (1767--!81) 
897 (Bon., Nies.) 
- Ludwik ław. Człuch. (1610-11) 312 
- Melchior ław. Mirach. (1712-18) 777 
- Michał sęd. Tuch. (li603-33) 135'8 
- Michał ław. Tuch. (16'50-72) 1309 (Bon.) 
_ Michał ław. Mirach. (17201-27) 784, ław. Tez. (1733-40) 126,3 
(Nies.) 
_ Michał ław. Człuch. (1749-510) 349, ław. Tez. (1753-6'5) 1271, 
wwda Porno (1761-66) 15'58, chor. Pam. (1765-88) 843 (Bon., 
Nies.) 
_ Michał Konstanty ław. Tuch. (1690-1711) 1321 (Bon., Nies.) 
- Mikołaj ław. Tuch. (1717-30) 1328 (Bon.) 
- Mikołaj ław. Tuch. (1761-71) 1346 (Bon.) 
- Mikołaj Karol ław. Tuch. (1674-1709) 1314 (Bon.) 
- Oswald sęd. Człuch. (155,2') 364 (Bon., Ur.) 
_ Rernigian Ludwik ław. Tuch. (1712-16) 1-322, sęd. Tuch. 
(1716-28) 1363 (Bon., Ur.) 
- Stanisław sęd. Tuch. (1636-65) 1359 (Bon.) 
- Władysław ław. Tuch. (1733-50) 1334 (Bon.) 
_ Wojciech Władysław ław. Tuch. (1662
80) 1.3'11, sęd. Tuch. 
1684-90) 1361 (Bon., Ur.) 
Jeżewski (Witk-) h. własnego: Franciszek ław. Św. (1745-72) 
U42 (Bon., Ur.) 
- Mateusz wreg. gr. Che!. (17 1 67-1806) 1419 (Bon., Ur.) 
- Wojciech bgr. Porno (1712-15) 1508 (Bon., Ur.) 
Józefowicz Maciej h. nieznanego, wreg. gr. Malb. (1'752-55) 
1479 


Ka,cki (von der Katze, Pierzcha-) h. Flądra: Jan ław. Tez. (1520) 
1172 
_ Paweł ław. Gd. (1480-81) 447, sęd. Gd. (1487-1504) 459 


..
		

/Licencje_047_04_213_0001.djvu

			Alfabetyczny spIs osób 


211 


I 


Kalkstein h. Trzy Pasy: Andrzej ław. Malb, (a. 17'10) 5'32 
- Jan ław. Malb. (1M9) 494 
- Jan ław. Malb. (16,22) 509 
- Jan Kazimierz ław. Ma1b. 1(1'678-1709) 528, wwda Malb. 
(1685-1702) 1488 (Bon., Nies., Ur.) 
- Jan Teodor bgr. Malb. (1710-H) 1448, ław. Ma!b. (1711-2,9) 
535, wwda Malb. (172'8-29) 1490 
- Jerzy ław. Malb. (1619-23) 506 
- Jerzy piso Malb. (1746-62) 566, chor. Che!. (1762-70) 24 
(Bon., Ur.) 
- Maciej ław. Malb. (1678-87) 5219 
- Michał sęd. Malb. (1711-40) 614 (Nies., Ur.) 
- Piotr piso Malb. (176,3---<8.0) 567 (Bon., Nies., Ur.) 
- Samuel ław. Malb. (1728-29) 542 
- Sebastian piso Malb. (1608-14) 562 
- Stanisław ław. Michał. (1747--:54) 720 (Bon., Ur.) 
Kanigowski Ignacy h. Lis, ław. Malb. (1747-57) 551 
Karwat h. Murdelio: Jan Antoni ław. Michał. (1740-54) 714 
(Nies., Ur.) 
- Józef ław. Michał. (17'5'9----:7 1 2) 72,4 (Bon., Ur.) 
Kawęczyński (Kawieczyński) h. Ostoja: Fabian ław. Św. (1674- 
78) 1125 (Bon., Ur.) 
- Jan ław. Św. (1565-86) 1102 
- Jan ław. Św. (1618-28) 1133, sęd. Św. (1633-59) 1165 (Bon.) 
- Mikołaj sęd. Św. (1468) 1154 (Bon.) 
- Wojciech sęd. Św. (1490) 115,6 
- Woj.ciech wwda Pm1. 1(10692-1701) 1,554, pkorn. Cheł. 1(1703- 
14) 2'32, sta brodnkki (Bon., Nies., Ur.) 
Kczewski (von Exau) h. Lewart: Andrzej chor. Malb. (1702-11) 
476, pkom. Malb. (1711-'15) 5'92 {Bon., Nies., Ur.) 
- Andrzej ław. Tez. (1720-2,8) 1255, ław. Malb. (1728-44) 543, 
sęd. Malb. (1744-61) 615 (Bon., Nies., Ur.) . 
- Felicjan ław. Tez. (173-8-65) 126'2 
- Jan Jerzy pkom. Malb. (1716
:8) 593 (Bon., Ur.) 
- Kazimierz ław. Malb. (1739) 548 
- Kazimierz ław. Tez. (1767-96) 1275 (Bon., Ur.) 
- Michał Stanisław piso Malb. (1711-33) 565 (Nies.) 
- Piotr Ernest chor. Malb. (1,69'8-1702) 47'5, referendarz wiel- 


14.
		

/Licencje_047_04_214_0001.djvu

			212 


Alfabetyczny spis osób 


ki koronny 1702-03, wda Malb. (1703-22) 643, sta stanisla- 
wowski, starogardzki, straszewski, dzierzgoński (PSB XII, 
s. 319-321) 
Kętrzyński h. Cietrzew: Jakub sęd. Mirach. (1564-85) 809 (Bon., 
Ur.) 
- Wojciech sęd. Mirach. (155'2) 808 (Bon., Ur.) 
Kicki Adam Tomasz h. Gozdawa, piso gr. Che!. (1.69'1-9'8) 1389, 
pcz. ciechanowski, pcz. plocki (Bon., Ur.) 
Kiebpiński (Manteuffel-) h. Rogala: Andrzej Kazimierz law. 
Czluch. (1685-1709) 329', sęd. Tuch. (1711-14) 1362 (Bon., 
Ur.) 
- Franciszek law. Czluch. (1754-72) 3'51 (Bon., Ur.: jako Józef) 
Kierzyński (Krzywosąd-) Wojciech h. Niesobia, sęd. Mirach. 
(1606-19) 812- 
Kijowski Herman h. Ogończyk, law. Che!. (1481-90) 83 
Kitnowski h. Cholewa: Adrian wwda Malb. (1654-55) 1484, po- 
nownie wwda Malb. (1676-84) 1487, sęd. Malb. (1678-84) 
613 (Bon., Nies., Ur.) 
- Boguslaw Franciszek piso gr. Che!. (1708-11) 1391, chor. 
Michal. (1714-----'16) 650 (Bon., Nies., Ur.) 
- Daniel Kazimierz ław. Tcz. (163'8-40) 1229, ław. Che!. (164!8- 
68) 161 (Bon., Nies., Ur.) 
- Jan Seweryn piso gr. Che!. (1736-39) 1395, wwda Che!. (1740- 
43) 1439, chor. Pom. (1740-47) 841 (Bon., Nies., Ur.) 
- Kazimierz Stanislaw chor. Pom. (1725-3 1 5) 839 (Bon., Nies., 
Ur.) 
Klejst h. własnego: Franciszek Chryzostom ław. Tuch. (1713-17) 
132'4, sęd. Puc. (1717-20) 1082 (Bon., Ur.) 
- Jan wreg. gr. Pom. (1695-1702) 1536, ław. Czluch. (1714- 
16) 336, piso Pom. (1716-2.5) 85'5 
- Maurycy Daniel law. Czluch. (16,82---'89) 32,8 
- Michał law. Puc. .(.1717----'21) 1060, sęd. Mirach. i(17'21
28) 818 
(Bon., Ur.) 
Kleszczyński (Puttkamer-) h. Gryf odm.: Łukasz ław. Che!. 
(1739-53) 187 (Bon., Nies., Ur.) 
K1iński (von Rautenberg) h. Junosza odm.: Augustyn law. Tuch. 
(1718-30) 1327 (Bon., Nies., Ur.) 


L
		

/Licencje_047_04_215_0001.djvu

			1 


Alfabetyczny spis osób 


213 


- Fabian ław. Tez. (1581-92) 1198, sęd. Tez. (1599-1603) 1288 
(Bon., Ur.) 
- Franciszek ław. Tez. (1713-22) 1249, sęd. Tez. (1722--4.3) 
1296 (Bon., Nies., Ur.) 
- Jan ław. Tez. (1578-94) 1199 
- Jan ław. Mirach. .(1'718-34) 781 1(Bon., Nies., Ur.) 
- Leonard ław. Tez. (1606-19) 1212 
- Piotr ław. Tez. (1748-64) 1'269 (Ur.) 
- Stanisław ław. Tez. (16 1 68-70) 1240, sęd. Mirach. (1676-81) 
814 
- Scibor sęd. Tueh. (1495) 13'51 
Klanieki Jan h. Niezgoda, ław. Puc. (1653) 1046 
Knibawski (von Schedlin) h. Sówka: Andrzej ław. Puc. (1580- 
86) 1026 
- Jakub ław. Tez. (1565) 1189 
- Jan ław. Puc. (1558-63) 1015 
- Maciej ław. Tez. (1604-08) 1210 
Knut Jakub h. Trzy Lilie, ław. Człueh. (1609-23) 311 
Kob:.erzyeki Stanisław h. Pomian, cześnik poznański 1627-36, 
pez. kaliski 163'6-43, klan Gd. (1643-5-6) 432, wda Porn. 
(1656-6,5) 925, sta łąkoreeki, .skarszewski (PSB XIII, s. 151- 
-152) 
Kolkowski h. Pomian (?): Abraham z Parskowa ław. Puc. (1591- 
-9 ' 2) 1032 
- Ernest ław. Puc. (1638) 1041 
- Jakub z Opalina ław. Puc. (1557-63) 1014 
- Jan ław. Puc. (1553) 1012 
- Joachim z Parskowa ław. Puc. (1558-62) 1017, sęd. Puc. 
(1571-78) 1074 
- Maciej z Opalina ław. Puc. (157'1
82) 1020 
- Marcin sęd. Puc. (1474-87) 1067 
- Melchior z Parskowa ław. Puc. (1540) 1010 
Komban Krzysztof h. nieznanego, ław. Malb. (155 1 3) 496 
Komorowski Stanisław h. Nałęcz, piso gr. Pom. (1646-55) 1516 
(Bon., Nies., Ur.) 
Komorski h. Szreniawa odm.: Baltazar sęd. Tueh. (1530-36) 1353 
(Bon., Ur.)
		

/Licencje_047_04_216_0001.djvu

			214 


Alfabetyczny spis osób 


l 


- J,an Stefan chor. Malb. 1(1'6.63-79) 47'2, .sta jas,ieniecki (Bon., 
Nies., Ur.) 
Konarski h. Kolczyk vel Ossoria: Andrzej miecz. Prus. (1676-77) 
956, pkom. Pam. (1677-87) 878 (Bon., Ur.) 
- Feliks ław. Św. (1599-1609) 1106 (Nies.) 
- Krzysztof ław. Człuch. (1573) 3'07, sęd. Człuch. (15
77-1601) 
366, (Bon., Ur.) 
- Michał sęd. Człuch. (15,59C-.70) 3;65 (Bon., Nieg., Ur.) 
- Michał klan Gd. (1'602-06) 425, klan Cheł. {1606----111) 44, wda 
Pom. (1612
13) 918, sta białoborski i czarneński, grud:zJiądzki, 
'kiszeWiski, Malb. (PSB XIII, S. 467-469) 
- Mirosław chor. Pam. (HY18----.30) 831, pkom. Malb. (1630-55) 
585 (Bon., Njes., Ur.) 
- Samuelehar. Pam. (1570-1608) 8'29 (Bon., Nies., Ur.) 
- Samuel chor. Pom. (1608-18) 830, klan Gd. (1618-26) 42;7, 
wda Pom. (11626
2'9) 921, wda Malb. (16129-41) 633, sta ki- 
.szewski, skarszewski, dzierzgoński (RSB XIII, s'. 4'70) 
- Stanisław klan Gd. (1606-18) 426, wda Malb. (1618-25) 6,31, 
sta dzierzgański, Malb. (PSB XIII, S. 470-471) 
- Stanisław pkom. Pom. (173'3-38) 884, klan Cheł. (1738-57) 
68 (Bon., Ur.) 
Konig Marek (mieszcz. Tor.), ław. Cheł. (1468-77) 77 
Konojacki h. Prawdzie: Jakub ław. Cheł. (153,6-48) 104 
- Jan ław. Cheł. (1712) 171a 
- Jan Marcin sęd. Cheł. (1725-2'8) 264 (Bon., Nies., Ur.) 
- Mikołaj ław. Tez. (1671-97) 1241 (Nies., Ur.) 
- Sebastian ław. Michał. (1573) 663 
- Wojciech ław. M.chał. (156,3-65) 659 
Konopacki h. Odwaga: Gabriel sęd. Św. (1492) 1157 
- Jakub Oktawian chor. Pam. (1630-48) 832" klan Elb. (1648- 
865) 395, psk. Prus. (1655-61) 994 (Bon., Nies., Ur.) 
- Jan psk. Prus. (1507-14) 980, proboszcz Malb., biskup Cheł. 
1508-,-30, t 1530 (PSB XIII, S. 544-545) 
- Jerzy pkom. Malb. (1512 - rzekomy), pkom. Pom. (1513-16) 
I 862, klan Gd. (1516-18) 417, wda Pam. (1518-43) 909, sta 
Św. (PSB XIII, S. 547-548) 
- Jerzy klan Gd. (1546-49) 421, klan Elb. (1549-51) 384, klan 


...
		

/Licencje_047_04_217_0001.djvu

			Alfabetyczny spIs osób 


215 


Cheł. (15m
6-6) 3'8, wwda Cheł. (1549-51) 1422, sta Św., 
lignowski (PSB XIII, s. 548) 
- Jerzy klan Cheł. (1590-16.04) 41, sta lignowski, straszewski 
,(PSB XIII, s. 548-549) 
- Madej chor. Św. (1495-9'6) 1089, ,pkom. Cheł. (1498) 215 (Bon., 
Nies., Ur.) 
- Maciej pkom. Cheł. (1588-1605) 2'23" wda Cheł. !(1605-11) 
280, 'sta grudziądzki, biskup Cheł. 1061'1.-1,3 (pSB XIII, s. 549 
-550) 
- Rafał pkom. Malb. (1547-49) 574, pkom. Cheł. (1549-51) 220, 
klan Elb. (1515'1---;69) 385 (PSB XIII, s. 551----<5'52) 
- Stanislaw Aleksander miecz. Prus. (16-85-88) 958, pkom. Pom. 
,(1688-99) 879, klan Cheł. (16'99-1709) 62, sta nowski (PSB 
XIII, S. 552) 
- Wojciech sęd. Św. (1476-80) 1155 
Konopacki Antoni Onufry h. Trzaska chor. Malb. (17'79-89) 486 
Kopycki Jan h. własnego, ław. Tez. (1541-58) 1180 (Nies.) 
Korycki Krzysztof h. Prus I, chor. nowogrodzki, siewiergki 16,53- 
-59, chor. kijowski 16'5 1 9-65, pkom. Cheł. (1665-76) 229 
(PSB XIV, s. 138-141) 
Korytowski Kazimierz h. Mora (?), reg. gr. Pom. (1685) 1528 
Kos h. wlasnego: Adam klan kruszwicki 1727-28, klan Cheł. 
(1728-33) 66, sta warecki (Bon., Nies., Ur.) 
- Fabian ław. Św. (1670-71) 1124 
- Fabian Franciszek chor. Cheł. (1699-1703) 19 (Bon., Nieg., 
Ur.) 
- Hektor Stanisław ław. Św. (1713---;19) 1132 
- Jan chor. Cheł. (1636-43) 11, klan Elb. (1643-48) 393, wda 
Cheł. (1648--'62) 287, psk. Prus. (1649-55) 993, sta borze- 
chowski, brodn
,cki, kowalewski (PSB XIV, s. 188) 
- Jan miecz. Prus. (1677?-85) 957, klan inflancki 1685-88, I 
wda Cheł. (1688-1702) 291, sta kowalewski, ostrołęcki, sta- 
rogardzki, ekonom rogoziński (PSB XIV, S. 189) 
- Jan Jerzy chor. Ch,,"ł. (17]0-25) 21, pkom. Cheł. (1725-52) 
2,35, klan inowłodzki 1752-56 (Bon., Nies., Ur.) 
- Maciej pkom. Pcm. (1578-92) 869 (Bon., Nies.) 
- Paweł ław. Św. (1548-79) 1098 
- Rafał ław. Św. (1561-81) 1101
		

/Licencje_047_04_218_0001.djvu

			216 


Alfabetyczny spis osób 


Kossowski h. Jelita: Adam Stanisław bgr. Che!. (1699-1701) 1374, 
ław. Che!. (1714-44) 173a (Nies.) 
- Dom
nik ław. Św. (1725-57) 1136 (Nies., Ur.) 
- Gabriel chor. Św. (1490-95) 1088 (Nies.) 
- Józef wreg. gr. Che!. (1752-58) 1416, reg. gr. Che!. (1758) 
1406, ław. M:cha!. (17'61--':72:) 727 (NieB., Ur.) 
- Maciej ław. Św. (165'7-76.) 1118 {Nie.s., Ur.) 
- Piotr chor. Św. (1504) 1090 
Kostka h. Dąbrowa: Jakub Stanisław miecz. Prus. (1580-90) 
949 (Bon., Nie.s., Ur.) 
- Jan psk. p.rus. "(1555-81) 983, klan Gd. (155'6
74) 423, wda 
sandomierski 1574-81, sta ,golubski, lipieński, Puc., ekonom 
Malb. i Sita Tez. (PSB XIV, IS. 345-348) 
- Jerzy psk. Prus. (1602-----11) 9'86, klan Che!. (1605) 42, wda 
Malb. (1605-11) 628, sta golubski, ekonom Malb. i sta Tez. 
(PSB XIV, s. 349-350) 
- Krzysztof wda Pom. (1576-94) 916, sta golubski, kościerski 
,(PSB XIV, s. 35'0-351) 
- Piotr Jerzy chor. Malb. (1623-28) 469, pkom. Malb. (1628-30) 
584, pkom. Che!. (1630-50) 22'7 (PSB XIV, s. 355) 
- Stanisław psk. Prus. (1531-5'5) 982, klan Elb. (1544-45) 381, 
klan Che!. (1545-46) 36, wda Pom. (1546-51) 912, wda Che!. 
(1551-55) 277, wwda Cheł. (1546-49) 1421, sta golubski, 
kościerski, lipieński, pucki, ekonom Malb. i sta Tez. (PSB 
XIV, s. 356) 
- Stanisław pkom. Che!. (1576-87) 222 (PS B XIV, s. 357) 
- Stanisław wwda Pom. (1584) 1542, psk. Prus. (1591-1602) 
985, ekonom Malb. i sta Tcz. (PSB XIV, s. 3'57-358) 
Kościeiski Marcin h. Ogończyk, ław. Tuch. (1608-13) 1302 
Kowalikowski Mikoł3j h. Haugwiez, ław. Cheł. (1520-21) 98, sęd. 
Che!. (1521-29) 248, sta lipieński (Bon., Ur.) 
Kowalkowski h. Godziemba: Adam ław. Tuch. (1669-71) 1313 
- Adam ław. Tuch. (1712) 1323 (Bon.) 
- Wojciech piso gr. Pom. (1643-46) 1515 
Kozicki Józef h. Leliwa, ław. M;chał. (1752-61) 723 
Kozłowski h. własnego: Jan ław. Św. (1604-05) 1107 
- Tomasz Hiacynt piso gr. Malb. (16'77-83) 1463 (Bon.)
		

/Licencje_047_04_219_0001.djvu

			Alfabetyczny spis osób 


217 


Krajew8ki h. Jasieńczyk: Jan chor. Michał. (1732-50) 654 (Bon., 
Ur.) 
- Mateusz piso gr. Cheł. (1604) 13'80 
Kranich Jan (mieszcz. Tor.), ław. Cheł. (1513) 90 
Kretkowski h. Dołęga: Damian Franciszek klan rypiński 16060- 
-63, klan Cheł. (16,63-75) 55 (PSB XV, s. 276-277) 
- Jan Władysław pkom. nadwOirny koronny 17,20-2'6, 'klan 
Cheł. (1726-28) 65 (Bon., Nies., Ur.) 
- Zygmunt sta kowa1ski 1736-46, rzekomy klan dobrzyński 
1738, wda Cheł. (1746--'66) 297, sta kowalewskJ (PSB XV, 
s. 286-287) 
Krokowski (von Krockow, von Wickerow) h. własnego: Ernest 
sęd. Puc. (1624---.3,1) 1077 (PSB XV, s. 317-318) 
- Ernest Bogusław sęd. Puc. (1733-72) 1085 (Bon., Ur.) 
- Ernest Jerzy sęd. Puc. {1647-81) 1079 (Bon., Ur.) 
- Franciszek Henryk ław. Puc. (1676-80) 1052, sęd. Puc. (1685- 
-1710) 1080 
- Jerzy ław. Puc. (155'&--69) 1013 
- Krzysztof ław. Puc. (172.0-24) 106'2 
- Reinhold ław. Puc. (a. 1572) 1022 
- Reinhold Samuel ław. Puc. (1689-90) 1057 
- Teodor Bogusław klan Gd. (1724--25) 441, sta parchow.ski 
(Bon., Nies., Ur.) 
Kruger (mieszcz. Tor.): Henryk ław. Che!. (1549) 12'7' 
- Lukasz ław. Cheł. (1537-49 ' ) 106 
- Lukasz ław. Cheł. (15:88-95) 136 
- Tillman ław. Cheł. (1517) 94 
Kruszyński h. Prawdzie: Bernard ław. Cheł. (1649-53) 162 (Nies., 
Ur.) 
- Jan pi.s. gr. Cheł. (1654-61) 13 1 84, ław. Cheł. (165.9-90) 165 
,(Nies., Ur.) 
- WalE'vian wwda Cheł. (169 ' 1--11704) 1434, miesz. Prus. (1693- 
-1709) 960, klan Gd. (1709-20) 439 (Bon., Nies., Ur.) 
- Wojdech ław. Św. (1761-72) 1148 (Nies., Ur.) 
Krzycki Andrzej h. Kotwicz, ław. Tuch. (1688) 1320 (Bon.) 
Kukowski Fabian h. Jastrzębiec, bgr. Cheł. (1'605) 136.6
		

/Licencje_047_04_220_0001.djvu

			218 


Alfabetyczny spis osÓb 


Laskowski h. Leliwa: Jan ław. Św. (1561-79) 1100 
_ Władysław ław. Św. (1'526-39) 109
 
Lentowski Maciej h. własnego, ław. Puc. (1686) 105'6 
Leski (von Hese1icht) h. Gończy: Jan ław. Malb. (16
4-36) 511 
(Nies., Ur. - jako ław. Michał. - sic) 
_ Jan Antoni ław. Cheł. (1716-36) 17.6 (Bon., Nies., Ur.) 
_ Michał Jan Nepomucen chor. Malb. (1744-59) 480, wwda 
Malb. (1744-5'9) 1494 (Bon., Nies., Ur.) 
_ Paweł ław. Michał. (bez dat) 6,69 (Nies., Ur.) 
- Szymon ław. Św. (1745-71) 1143 
- Zygmunt ław. Św. (1669) 1123 
Lewald (Liebenwald, von Czandersdorf - z Jarcewa) h. Rogala: 
Jan sęd. Człuch. (1476-1504) 360 
- Jan sęd. Człuch. (1512) 36,1 
Lewiński h. Brochwicz III: Lukasz ław. Mirach. (1721-46) 785 
 
_ Maciej ław. Mirach. (15
80----492) 7,48, sęd. Mirach. (1592-9.3) 
810 (Bon., Ur.) 
_ Paweł ław. Mirach. (1505) 744, sęd. Mirach. (1526) 807 (Bon., 
Ur.) 
Lichtański Sebastian h. Pokora (1), wreg. gr. Cheł. (1722-2 1 9) 
1412 
Lichtfuss Fryderyk (mies:ocz. Tor.), ław. Cheł. (1640-56) 159 
Lichtjan (Uchtenhein) h. własnego: Jan ław. Cheł. (1513-20) 
91 (Bon.) 
_ Jan ław. Cheł. (1607-'13) 14-6, sęd. Cheł. (1615-26) 257 (Bon., 
N
es., Ur.) 
_ Paweł ław. Cheł. (1586-96) 135 (Nies., Ur.) 
_ Wojciech ław. Cheł. (153'7-40) 107 (Bon.) 
LiEe Henryk (mieszcz. Tor.) ław. Cheł. (1493-95) 86 
Linda (von der Linde) h. własnego: Jan Mikołaj ław. Tez. (1661- 
-86) 1236 (Ur.) 
- Mikołaj 'mieszcz. Tor.) ław. Cheł. (1480) 80 
- Zygmunt ław. M:rach. (1666-77) 769 (Ur.) 
Lip'-ński (Pażątka-) Stan:sław h. własnego, ław. Człuch. (1761- 
-75) 354 
Lipiński (Szur-) h. własnego: Jakub piso gr. Pam. (1766-97) 1525, 
skarbnik gnieźnieński 1768-71 (Bon., Nies., Ur.) 
_ Jan Ignacy bgr. Pam. (1767-82) 1511 (Bon., Nies., Ur.) 


....
		

/Licencje_047_04_221_0001.djvu

			Alfabetyczny spis osób 


219 


Lisowski h. Jeż: Micha,ł ław. Puc. (1580-97) 1027' 
- Salaman ław. Puc. (1611-14) 10315 
- Wajoiech ław. Gd. (1504) 456 
Lniski h. Ostaja odm.: Antani ław. Mirach. (1741-66) 792, sęd. 
'Mirach. (1766-1805) 820, rzekamy piso Pam. (17,65) 858 (Bon., 
Nies., Ur.) 
- Ignacy wreg. Pom. (1767-72) 902 
- Jan ław. T,cz. (1628-2'9) 1224 
- Jan ław. Mirach. (16'76---'83) 771, sęd. Mirach. (16.97) 815 (Ban., 
Nies., Ur.) 
- Jan ław. Mirach. (1718-J25) 779 (Bon., Ur.) 
- Michał Władysław ław. Tez. (17'59-77) 1273, wwda Pom. 
-(1766-77) 1559 (PSB XVII, S. 505-506) 
- Samuel ław. Św. (16,68-76) 1120 (Bon., Nies., Ur.) 
Laka (Lacke, z Igły) h. Rogala adm.: Andrzej ław. Malb. (15,59- 
-65) 497, sęd. Malb. (1568-74) 607 (Ur.) 
- Flarian ław. Tez. (1674-86) 1242 (Ur.) 
- Jan char. Pam. (1511) 824 
- Jan ław. Tez. (1526-----<39) 1176, sęd. Tez. (1539-46) 1282, 
pkam. Pom. (1546-49) 865, pkam. Malb. (1549-62) 575 (Ban., 
Nies., Ur.) 
- Jan wwda Pom. (1614) 1544, sta barzechawski, t 6 II 1623 
(Nieis., Ur. - jaka ław. Tez. - sic) 
- Mikołaj chor. Malb. (1503) 462, pkom. Pam. (1503-13) 861, 
pkam. Malb. (1513-a. 17) 570 (Bon., Nies., Ur.) 
Lubocki {von Hu1de) h. własnego: Henryk ław. Puc. (151-6-26) 
1007, sęd. Puc. (152-6-44) 1071 (Bon., Nies., Ur.) 
- Henryk piso Pam. (1594) 846 
- Michał ław. Puc. (J 553-,62) 101-6, sęd. Puc. (1570) 1073 
- Piotr sęd. Puc. (1608-20) 1076 (Bon., Ur.) 
Lubcdzieski h. Nałęcz odm.: Jan chor. Św. (1476) 1086 
- Mikołaj hw. Św. (1521-26) 1091 (Ban.) 
- Wrdaw sęd. Św. (1547-70) 1160 
Luszkowski Stanisław h. Trestka, sęd. Św. (1601-18) 1162 
Lutamski h. Szeliga odm.: Franciszek ław. Tuch. (1760) 1335 
(Bon.) 
- Jan wreg. gr. Pom. (1737-42) 1538, reg. gr. Pom. (1754-59)
		

/Licencje_047_04_222_0001.djvu

			220 


Alfabetyczny spis osób 


153'3, ław. Malb. \(17'62.-.:78) 559, piso ,ska
b. Prus. (1772-78) 
979 (Bon., Ur.) 
- Marcin ław. Tuch. (1611) 1304 
- Marcin ław. Tuch. (1718-34) 1326 (Bon., Nies., Ur.) 
Luzjański (von Laisanen) Jan h. własnego, wda Cheł. (1514-51) 
276, sta radzyński (PSB XVIII, s. 166-167) 


Laszewski h. Grzymała: Andrzej chor. Tez. (1492-1500) 822 
(Bon.) 
- Ludwik Aleksander ław. Tcz. (1721--3'1) 1252 
- Piotr ław. Tcz. (1619) 1218 
Lążyński h. Luhicz: Andrzej chor. Cheł. (1668-n) 16 (Bon., 
Nies., Ur.) 
- Lukasz piso Che!. (1654-60) 205, sęd. Cheł. (1660-62) 260 ł 
(Bon., Ur.) 
- Szymon wwda Che!. (1596-1611) 142'4, ponownie wwda Cheł. 
(1616) 1426 
Lebiński h. Szaława -odm.: Antoni ław. Mirach. (1769-72) 801 
(Bon.) 
- Jakub Władysław ław. Mirach. (1.659-1704) 768, sęd. Mirach. 
(1710-11) 816 (Bon., Ur.) 
Loktowski (von der Luchte) h. Kroje odm.: Andrzej ław. Cheł. 
(1481-1501) 82 
- Jan ław. Che!. (1480-89) 8'1 
Łoś (z Krzynowłogi) h. Dąbrowa: Feliks Antoni wda Pam. (1779- 
-90) 937, sta wyszyński, t 27 V 1804 (pSB XVIII, S. 429- 
-431) 
- Władysław Stanisław stolnik płocki 1657-65, chor. płocki 
1665-81, klan Cheł. (1681-84) 58, wda Pam. (1684-94) 
!928, wda Malb. (1,69,4) '641, psk. Prus. '(1684-94) 997, sta po- 
krzywiński, skarszewski, .dzierzgański (PSB XVIII,.s. 437-439) 
- Wojciech chor. Che!. (1644-50) 12 (Bon., Nies., Ur.) 
Łubieński Kazimierz h. P.omian, rzekomy psk. Prus. (17'46) 1000, 
sta lelowski (Bon., Ur.) 
Lukowicz Franoiszek h. NewHn, ław. Tuch. (1765-6,9) 1347 (Bon., 
Ur.) 
Lukowski Paweł Antoni h. Jelita, reg. gr. Cheł. (169 1 1-1713) 
\1401 (Ur.)
		

/Licencje_047_04_223_0001.djvu

			Alfabetyczny spis os{fu 


221 


Lyskowski (von Kosehembahr) h. własnego: MichaJ: chor. Malb. 
(1791-18H) 488 (Bon., Ur.) 
- Piotr Wawrzyniec ław. Św. (1749-60) 1145 (Bon.) 
Lyśniewski h. Achinger (?): Florian ław. M
rach. (1741--'69) 793 
(Bon., Ur.) 
- Marcin wreg. Pom. 1(1754) 901, ław. Mira'eh. (1772) 80.2 (Bon., 
Ur.) 


Maehwicz h. własnego: Fryderyk ław. Cheł. (1536) 103 (Bon.) 
- Fryderyk ław. Tez. (1580-93) 119!6 
- Jerzy ław. Tez. (1592----497) 1202 
- Otton wda Elb. (1457-67) 620, wda Pom. (1467-77) 904, sta 
Mirach., Puc., 'starogardzki (PSB XIX, s. 1-3) 
- Otton ław. Tez. (1519-28) 1173, sęd. Tez. (1528-39) 121811 
(Bon., Ur.) 
Markow.ski Francilszek h. Szeliga, ław. Człueh. (1'759-75) 353 
Maszewski (von Massow) Hektor h. własnego, ław. Puc. (173'3) 
10.64 
Mellin h. własnego: Jan Franciszek reg. gr. Cheł. (1746-58) 
1405 
- Michał reg. gr. Cheł. (1741-4'5) 1404 (Ur. - jako ław. Człuch. 
w 175'2 r. - ?) 
Meldzyński (von Alden) h. własnego: Bartold ław. Cheł. (1475) 
78, sęd. Cheł. (1480-99) 245 (Ur.) 
- Feliks ław. Cheł. (1 ' 551) 113, milecz. Cheł. 1(1551---.!75) 947', wwda 
Cheł. (1545-51?) 1423 (Ur.) 
- Krzys:ztof ław. Cheł. 1(1520) 99, (Ur.) 
Mężyński Jan h. Kościesza, wreg. Pam. (1725-30) 898 
Mgowski (Legendorf-) h. własnego: Fabian klan Elb. (1467-78) 
375, wda Pom. (147'8-83) 905, sta grudziąd2Jki, Puc., staro- 
gardzki (PSB XVI, s. l) 
- Maciej ław. Cheł. (1526-36) 100 
Miaskowski Michał h. Bończa, pkom. Pom. (1788-93) 889 (Nies., 
Ur.) 
Mkhorowski (Schmutz-) Grzegorz h. własnego, ław. Malb. (1545) 
492 
Mielczarski Szymon (mieszez. Tor.) ław. Che!. (1758-71) 194
		

/Licencje_047_04_224_0001.djvu

			222 


Alfabetyczny spis osób 


Mier Józef h. własnego, wda Pom. (1790
1808) 938, sta buski, 
sokalski (PSB XX, s. 803-804) 
Miękiński Michał h. Dwie Strzały, piso gr. Cheł. (1715-18) 139'3, 
sęd. gr. ostrzeszowski 1718-24 (Nieg., Ur.) 
Milewski (von Miilbe) h. Pomian: Fabian ław. Malb. (1647-51) 
517 (Nies., Ur.) 
- Krzy;sztof wwda Malb. (1616) 1481 (Nies., Ur.) 
Milwińs'ki WaWlrzyniec h. nieznanego, ław. Mirach. (1609) 756 
Mniszewski Jan h. nieznanego, ław. Puc. (1617-26) 1036 
Mochinger (mieszcz. Tor.): Henryk ław. Cheł. (1617) 147 (PSB 
XXI, s. 49'8) 
- Marcin ław. Cheł. (1590) 137 (pSB XXI, s. 497-498) 
Mokierski h. własnego: Jan ław. Tuch. (1601) 1301 
- Józef ław. Michał. (1730-44) 706 (Ur. - h. Ostoja?) 
- Maciej bgr. Pom. (1615-23) 1498 
Moldenhof Mikołaj h. nieznanego, piso gr. Malb. (1601-02) 145:4 
Mortęski (von Mortangen) h. Orle Nogi: Ludwik klan Cheł. 
(1467-75) 29, wda Cheł. (1475-80) 272, sta radzyński, Tcz. 
(PSB XXII, s. 8-9) 
- Ludwik pkom. Cheł. (1503-12) 216, klan Gd. (1512--16) 416, 
klan Elb. (1516-39) 379, sta pokrzywiński (PSB XXII, s. 
9
11) 
- Ludwik wwda Pom. (1591-93) 1543, wda Pom. (1594-1611) 
9'17, wda Cheł. (1611-15) 281, sta grudziądzki, pokrzywiński, 
skarszewski, ekonom Malb. i sta Tcz. (PSB XXII, s. 11
12) 
- Melchior miecz. Prus. (1549-51) 946, pkom. Pom. (1555-68) 
867, pkom. Malb. (156)8--87) 578, sta pokrzywiński (PSB XXII, 
s. 11) 
Mostowski Paweł Michał h. Dołęga, wda Pom. (1758-66) 934, 
wda mazowiecki 17.66, t 18 IV 1781, sta piotrkowski, skar- 
szewski (PSB XXII, s. 68-71) 
Mroczyński Włady,sław h. Dryja, ław. Św. (a. 1716) 1134 
¥ysłkowski Kazimierz h. Puchała (?), wreg. gr. Cheł. (1742-46) 
1414 


Nahorecki Marcin h. Kościesza, ław. Św. (1715-37) 1133 (Nies., 
Ur.) 
Napolski (vom Felde) h. Trzy Gałązki: Karol chor. Cheł. (1476)
		

/Licencje_047_04_225_0001.djvu

			I 


Alfabetyczny spis osOb 


223 


2, pkom. Che!. (148o.) 212, klan Chet 1(1480.-84) 31, wda Che!. 
(1484-95) 274, sta golubski 
- Krzysztof ław. Che!. (1499) 87, sęd. Che!. (150.1-0.4) 246 
Narzymski Jakub Florian h. Dołęga, stolnik zakroczymski, pk om. 
nUl1ski 172o.
3o., klan płocki 1730.-34, sta bobrownieki, wda 
czernihoWlski 1734-37, wda Pom. (1737-5-8) 933, t 2'1 VIII 
1'759 (PSB XXII, S. 581-582) 
Niemojewski (z Lubrańca) h. Rolicz: Jan vel Janusz klan Che!. 
(1611-18) 45 (PSB XXIII, S. 21) 
- Maciej Feliks pkom. Malb. (1616-20) 5>81, klan Che!. (1620.- 
2!5) 47, wda Pom. (1625) 920., psk. Prus. (1625) 9'89, sta kowa- 
lewski, rogoziński, starogardzki, ekonom Malb. I(pSB XXIII, 
S. 20.-21) 
- Stanisław podstoli koronny 160.6-15, klan Elb. (1615-19) 
390., klan Che!. (1'619-2o.) 46, sta międzyłęski, osiecki, rogo- 
ziński (PSB XXIII, S. 21-22) 
Nieradzki Piotr h. Ostoja, r.eg. gr. Pom. (l,68i6) 1'52'9 
Niewierski Feliks h. Prus II, bgr. Bom. (1'646-4,9) 1'50.0. (Nies., Ur.) 
Niewieścińs:ki h. PT2Jegonia: N. law. Ma.łb. (1'6'71) 5,2.6 
- Jan sęd. Św. (152,1-26) 115'9 (Ur.) 
- Jan ław. Malb. (,1546) 493 
- Roch ław. Malb. (1749-52) 553 
- Stanisław bgr. Malb. (167'7-78) 1444, bgr. Pom. (1685
89) 
150.5 
- StanJ,sław Kazimierz miecz. Prus. (168i8-93) 9'59, klan Elb. 
{1693-9 1 5) 39 1 8 (PSB XXIII, S. 91) 
- Stefan Władysław ław. Malb. (1711-36) 533 (Nies.) 
Nowodworski h. Nałęcz: Augustyn chor. Pom. (ok. 1552) 827 
- Grzegorz sęd. Tuch. (15'91-160.0.) 13'57 (NJes., Ur.) 


Odrowski Michał h. Pomian ław. Tuch. (1662-77) 1312 
Oleski (z Ostrowitego) h. Grzymała odm.: Jan pkom. Pom. 
(1604-23) 870., pkom. k,oronny l'623---,a.35, i(PSB XXIII, 
s. 749) 
- Jerzy pkom. Malb. (1566
6'8) 577, klan Cheł. 1(1568---.69) 39 
(PSB XXIII, s. 749--'7'80.) 
Orlikowski Franciszek h. własnego, ław. Tuch. (1763-74) 1345 
(Ur.)
		

/Licencje_047_04_226_0001.djvu

			224 


Alfabetyczny spis os& 


Orłowski h. Sas: Adam law. Micha!. (1724-39) 702 (Ur.) 
- Aleksander law. Micha!. (1740) 712 
- Andrzej law. Che!. (1638-49) 157, sęd. Che!. (1649-55) 259 
(Nies., Ur.) 
- Jan wreg. gr. Che!. (1746) 1415 
- Karol law. Micha!. (1740-72) 715 (Ur.) 
- Maciej z Rychnowa, law. Che!. (1565-70) 121, sęd. Che!. 
(1573-79) 252 
- Maciej law. Che!. (1581-96) 13.1 
- Maciej ław. Che!. (1626) 152 
- Stanislaw law. Malb. (1713-1'6) 541 
- Stefan law. Micha!. (1668-76) 689, bgr. Che!. (1670-76) 1371 
Orzelski h. Dryja: Franciszek law. Św. (1772) 1153 
- Jan law. Malb. (1747-71) 552 
Osiecki Jan h. Dolęga, reg. gr. Pom. {1660-66) 1527, law. Czluch. 
(1679-94) 327 
Osieczkowski h. Ostoja: N. miecz. Che!. (1538) 943 
- Krzysztof rzekomy .sęd. Micha!. (1537) 731 (Ur.) 
Oski erko Józef Gabriel h. Murdelio, pkom. Che!. (1792) 239 (Ur.) 
Osłowski (Kalkstein-) h. Trzy Pasy: Adam law. Św. (1724-30) 
1135 (Nies.) 
- Andrzej law. Św. (1668
88) 1121, piso gr. Pom. (1686-83) 
1519 (Ur.) 
- Jan law. Św. (1543) 1096 
- Józef chor. Pom. (1792-1809) 845 
- Kazimierz.law. Czluch. (175'8-82) 352 {Ur.) 
- Stanislaw ław. Św. '(1573-75) 1103 
Ostromec"ki I(Ostromiecki) h. PomialIl: Bartłomiej chor. Che!. 
{1607-11) 9 (Nies., Ur.) 
- Jan chor. Che!. (1575-97) 7 (Nies.) 
- Janusz chor. Che!. (1602-06) 8 (Ur.) 
- Szymon law. Che!. {1579-98) 126 
Ostrowjcki h. Topór: Franciszek law. Św. (1686-91) 1128 
- Jan (von Pechwinkel) law. Che!. (1468) 75 
- Jan bgr. Che!. (169'3'-9'8) 1373 (Ur.) 
- Leon wreg. Che!. (1764) 269 (Ur.) 
- Ludwik chor. Malb. (1509) 464 (Ur.) 
- Piotr law. Michał. (a. 1732) 709
		

/Licencje_047_04_227_0001.djvu

			Alfabetyczny spis osób 


225 


Ostrowski h. wlasnego: Józef law. Czluch. (1746-54) 346 (Ur.) 
- Stani,slaw law. Tueh. (1737-51) 13 r 37 r(Ur.) 
Owidzki h. Dolęga: Jakub wreg. Pom. (17 1 51-54) 900, reg. Pom. 
(1754-59) 895, law. Tez. (1760-72) 1272, reg. gr. Pom. 
(1761---6,6) 15'34 (Ur.) 
- Ludwik Augustyn bgr. Ma1b. i(17'2'2-31) 1450, piso gr. Malb. 
{1731-35) i470, law. Tez. (1737-57) 1265 
- Sta'!1islaw piso gr. Malb. (1710-2'7) 1467, law. Tez. (1712-27) 
1253 (Ur.) 


Paszkowski Michal h. Zadora, ehor. Malb. (1786-87) 485a (Nies., 
Ur.) 
Pawlowski h. Pólkozic odm. (Haugwicz): Aleksander law. Sw. 
(1725-29) 1 J 3:8 
- Andrzej law. Sw. (1713-36) 1131 
- Fabian ,chor. aM1b. 1(1717-44) 47'9, wwda Malb. (1739-44), 
1493 (Nies., Ur. - jako Jan?) 
- Frane:szek law. Św. (1683-99) 1127, sęd. Św. (1701-12) 1167', 
chor. Malb. (1712'-17) 477 (Nies.) 
- F-ranciszek law. Malb. i(17-30-'52) 544 (Nies., Ur.) 
- Franciszek law. Św. (1752---'57) lrl46 
- Franciszek chor. Che!. (1771-'8'8) 25 (Nies., Ur.) 
- Ignacy chor. Micha!. (1754-80) 655 (Nies., Ur.) 
- Jakub law. Św. (1730-72) 1139 (Nies., Ur.) 
- Jan ław. Św. (1604-05) 1108 
- Jan sęd. Micha!. (1738-46) 740 (Ur.) 
--:- Jerzy sęd. Człuch. (1526) 36'3 

 Józef ław. Tez. (1768-72) 1276 

 Kazimierz ław. Św. 1(1711'---'13) 1129, sęd. Św. (17'13-34) a6B 
( (Nies., Ur.) 
- , - 
- Krzysztof ław. Człueh. (1609-14) 310 
- Krzysztof ław. Św. (1616-2 1 8) 1110 
- Krzysztof ław. Sw. (1668-77) 1122 
- Michał ław. Św. (1767----<89) 1150 

- Mikołaj ław. Tuch. (1733-35') 1333, sęd. Człuch. (1735
82) 
374 (Nies.) f,';: .-. 
- Teodor ław. Tez. (173,3-:-46) 125'8, .sęd. Tez. (1746) 1297, miecz. 
"Prus
 (ł-746-60) 966 (Nies., Ur.) i .' ";2'L'
		

/Licencje_047_04_228_0001.djvu

			l 


226 


Alfabetyczny spis osób 


- Wawrzyniec ław. Człuch. (1559'-70) 302 
Pawłowski Rafał h. Slepowron, ław. Michał. (1662---..J71) 684 
Peckaw (potem Zagartowski) Herman h. Topacz, ław. Sw. (1539) 
1094 
Pempowski Marcin h. nieznanego, ław. Mirach. (1564-70) 745 
Pętkowski Tomasz h. Piestnik, ław. Puc. (15'86-93) 1029 
Piątkowski Andrzej h. nieznanego, bgr. Pom. (15!95) 1496 
Piechowski Lukasz h. Monsztern, ław. Mirach. (1769-78) 800 
(Ur.) 
Pieczewski h. Paprzyca: Fabian rzekomy chor. Malb. (1662) 470 
- Jan ław. Malb. (a. 1622) 507 
- Jerzy piso Ma
b. (1617-50) 563, wwda Malb. (163'3-41) 1482 
(Nies., Ur.) 
, 
Pierzcha Wilrch) h. Flądra: Jerzy ław. Tez. (1550--'63) 1185 
(Nies., Ur.) 
- Michał ław. Tez. (15'92-1616) 1204 (Nies., Ur.) 
Pilewski (von Pfeilsdorf) Mikołaj h. własnego, klan Cheł. (1466- 
'67) 28, klan Gd. (1467---'78) 410, ,sta T,cz. (PSB XXVI, s. 274- 
2'75) 
Pisiński (von Rengelin) h. własnego: Fabian piso Pom. (1624-28) 
848 (Nies., Ur. - jako Jerzy) 
- Jerzy ław. Tez. (1550-77) 1184 (Nies., Ur.) 
Piwnicki h. Lubicz odm.: Andrzej ław. Cheł. (16,60-70) 168 (Ur.) 
- Antoni ław. Michał. (1721-2'4) 69,9, ław. Che!. (1726-37) 181 
- Ignacy ław. Michał. (172,3-32) 701 
- Jan Frandszek bgr. Cheł. (1706) 1,37,5, piso Cheł. (1710-28) 
'208, wwda Che!. 1{1'717-33) 1437 (PSB XXVI, s. 602-603) 
- Kazimierz ław. Michał. (1724-28) 70'3, piso Che!. (1730-38) 
209, sęd. Cheł. (1738-49) 265, wwda Che!. (1735-39) 143.8 
(PSB XXVI, s. 60,3>-60.5) 
- Kazimierz Ignacy reg. Che!. (1740-45) 2!41, ław. Che!. (1745- 
60) 19
1 (Nies., Ur.) 
- Konstanty Kazimierz piso gr. Cheł. {1680-89) 13 1 87, wwda 
Cheł. (1'689-91) 1433 (Nies., Ur.) 
- Marcin Jerzy ław. Che!. (1626-51) 153, piso Che!. (1651-5'3) 
204, piso gr. Che!. (1645-53) 1383 (Nies., Ur.) 
- Stanisław ław. Che!. (15 1 96-99) 138 (Ur.) 
- Walerian Józef chor. Malb. (1760-6 1 5) 482, miecz. Prus. 


1 


c
		

/Licencje_047_04_229_0001.djvu

			1 


ł 


Alfabetyczny spis osób 


227 


1
}76!J----;99) 969, ekonom Ma1b. i .sta Tocz. (PSB XXVI, IS. 607 

609) 
Pląskowski h. Oksza: Jakub Stanislaw bgr. Porn. (1680-82) 1504, 
piso gr. Pom. (1608'2-83) 1518, bgr. Pom. (1685) 1505, piso gr. 
Pom. (1689-95) 1520, law. Tez. (1686--'95) 1247 (Nies., Ur.) 
- Józef law. Św. (1725-44) 11137', sęd. Św. (1744-75) 11-69 
(Nies., Ur.) 
- Maciej law. Czluch. (166:6
93) 321 (Nies., Ur.) 
- Mikolaj law. Św. (1712-3'3) 1130 (Nies., Ur.) 
- Wiktor law. Malb. (a. 1770) 5,61 
Plemięcki (von CIernent) h. Poraj odm.: Achacy klan Chel. (1606) 
43, sta kowalewski (Nies., Ur.) 
- Daniel law. Chel. (1578-84) 125, sęd. Chel. (15-85-1604) 254 
- Filip sęd. Chel. (1579-85) 253 
- Jerzy law. Chel. (1517-28) 95, sęd. Chel. (1531-45) 249, 
rzekomy pkom. Chel. (1544) 218 (PSB XXVI, s. 713-714) 
Plęchawski (von Plenichow) Konrad h. wla.snego, sęd. Chel. 
(1518-21) 247 
Płachecki (Haubitz-) Roch h. Jastrząb, wreg. gr. Pom. (1764- 
65) 1539, reg. gr. Pom. (1766-78) 15,3,5 
Plutowski Stanislaw h. Lubicz, chor. Che!. 1(1540-74) 6 (Ur.) 
Poblocki h. wlasnego: Jan Wladyslaw bgr. Pom. (1695-1712) 
1507 (Ur.) 
- Piotr Delk-, law. Mirach. (W40) 762 
- Wojciech law. Mirach. (16'80-99) 772 (Ur.) 
Polanowski Jan h. Pobóg, pkom. Pom. (1790-93) 890 
Po1chowski (Lis-) Jan h. nieznanego, law. Puc. (1498) 1005 
Pomyjskl (Hirsch-) Jan h. wlasnego, law. Mirach. (1684-1718) 
773 
Potocki Stefan h. Pilawa, referendarz wielki koronny, wda Pom. 
(1726) 931, wda mazowiecki 1726, t 10 V 1730 (PSB XXVIII, 
s. 180-183) 
Potulicki Jan Jakub h. Grzymala odm., pkom. Pom. (1708-10) 
881, wda brzeski kujawEki 1710, t 23 VI 1726, sta borze,chow- 
ski, (PSB XXVIII, s. 246-248) 
Powalski (L'ewald-)' h. Rogala: Aleksander Grzegorz law. Mirach. 
(1718-25) 780 
- Aleksander Remigian sęd. Św. (16062-85) 1166 (Nies., Ur.) 


15.  
,.
		

/Licencje_047_04_230_0001.djvu

			228 


Alfabetyczny spis osób 


..:- Antoni Henryk ław. Człuch. (1739-74) 345 ł} 
- Jan ław. Człuch. (1713-32) 333 
- Jan Augustyh ław. Człuch. (1736) 342 
- Jerzy ław. Człuch. (1573) 306 
....:..... .Jerzy ław. Tcz. (1606-2'5) 1215 
........ Józef bgr. Pom. (1730-35) 1510 (Ur.) 
- Krzysztof ław. Tuch. (1621-33) 1307 
- Marcin ław. Mirach; (ok. 1650) 759 (Nies.) 
- Piotr ław. Człuch. (1610-11) 308, sęd. Człuch. (1611-25) 367 
(Ur.) 
-Piotr ław. Tez. (1662-74) 1237 (Nies., Ur.) 
- Samson ław. Człuch. (1662--66) 3 1 9 
- Samuel ław. Człuch. (1668-79) 322, sęd. Człuch. (1680-1700) 
372 
- Szczęsny (Feliks) sęd. Człuch. (1626-44) 368, wwda Pom. 
(1622-40) 1546 (Ur.) 
Powierski '(von Powersche) Eberhard h. własnego, pkom. Cheł. 
(1485-95) 214 
Prądzyński h. Aubracht: Andrzej ław. Tuch. (1754-99) 1342 
(Ur.) 
- Jakub ław. Tuch. (1685-95) 1317 (Ur.) 
- Józef ław. Tuch. (1717-25) 1325 
- Kazimierz wreg. gr. Pom. (1710-18) 1537 
- Ludwik reg. Pom. (1714-23) 891 
- Wojc
ech ław. Tuch. (1721-57) 1329 
Preuss Jan (mieszcz. Tor.), ław. Cheł. (1654--60) 163 
Prądzieszyński h. nieznanego: Jan ław. Gd. (1504) 453 
- Stefan ław. Gd. (1488) 450 
Proenen Gerhard h. własnego, rzekomy miecz. Prus. (1660) 954, 
sta sobowidzki (Ur.) 
Pruszak h. Leliwa: Aleksander reg. gr. Pom. (1695-1712) 1531, 
piso Pom. (1710-12) 853 (Nies., Ur.) 
- Jan ław. Mirach. (1737-38) 789 
- Jan ław. Mirach. (1742:-66) 794 (Nies.) 
- Józef ław. Mirach. (1769) 804 (Ur.) · 
- Józef Bernard sęd. Mi'rach. (1731-66) 819, klan Gd. (1700- 
74) 445 (PSB XXVIII, s. 595-596) 
- Tomasz ław. Mirach. (1725-37) 786 (Ur.) 
.
		

/Licencje_047_04_231_0001.djvu

			Alfabetyczny spis osób 


229 


- Tomasz Tadeusz klan Gd. (1775-1808) 446, sta muntowski 
i przedborski (PSB XXVIII, s. 596-597) 
Przebendowski h. własnego: Ignacy Franciszek wda Pom. (1772- 
7'9
 93.6, sta generalny krakowski 1779, t 14 IX 1791, sta koś- 
cierski, Malb., Mirach., Puc., skarszewski (PS B XXVIII, S. 
647) 
- Jakub klan Elb. (1716-24) 400 (PSB XXVIII, s. 647-648) 
- Jakub klan Elb. (1772-87) 408, sta borzechowski (PSB 
XXVIII, S. 648-649) 
- Jan Jerzy klan Cheł. (1693-97) 60, wda Malb. (1697-1703) 
642, psk. w
elki koronny 1703, t 24 II 1729, sta Mirach., po- 
krzywiński, Puc., dzierzgoński (PSB XXVIII, s. 649-657) 
- Józef Antoni chor. Pom. (1748-65) 842, t 1775 (PSB XXVIII, 
S. 659-661) 
- Piotr Jerzy klan inflancki 1710-13, wda inflancki 1713-22, 
wda Malb. (1722-55) 644, sta Puc. (PSB XXVIII, s. 664- 
667) 
Przeworski (Przewoski) h. własnego: Ad2m sęd. Mirach. (1630- 
69) 813, wwda Pom. (1652-54) 1548 (Nie/s., Ur.) 
- Bartłem'ej sęd. Mirach. (1491-98) 805 
- Jakub ław. Mirach. (1615-24) 757 
- Jan ław. Mirach. (1650-61) 765 
- Marcin ław. Mirach. (1639-74) 760 
- Samuel ław. Mirach. (1664-74) 767 
- Wawrzyniec ław. Mirach. (1583-1608) 751 
Przyjemski h. Rawicz: Andrz,ej oboźny wielki koronny, stoI. ko- 
ronny, klan łęczycki, klan Cheł. (1661-63) 54 (PSB XXIX, 
S. 170-172) 
- Krzysztof klan Cheł. (165,6-61) 53, t 1663 (PSB XXIX, S. 
178-179) 
Przywidzki Wojciech h. Leliwa, ław. Św. (1662-86) 1119 
Puzdrowski (Bron:k-) Fryderyk h. nieznanego, ław. Mirach. (1690 
-00) 7'75 


Raba (z Waplewa) h. Kos odm.: N. rzekomy chór. Malb. (1511) 
465 


.
		

/Licencje_047_04_232_0001.djvu

			230 


Alfab
yczny spis osób 


_ Antoni wreg. MaLb. (1750-60) 6,17, reg. Malb. (1760-81) 601 
(Ur.) 
- Jan sęd. Malb. (1548-ł60) 606 
_ Maciej klan Elb. i(1485
1503} 377, wda Malb. ;(1503-'04) 623 
{PSB XXIX, IS. 549-1551} 
Raciniewski h. nieznanego: Feliks ław. Cheł. (1564-170) 120 
- Jerzy ław. Cheł. 
11538-73} 108 
Radowieki h. Grzymała: Jerzy ław. Cheł. (1617-51) 149 
_ Świętosław piso gr. Malb. (1696) 14>65, piso gr. Cheł. (1699- 
1705) 1390, ponownie pi,s. gr. Cheł. {17111-12} 1392, wwda 
Cheł. (1717) 1436, chor. Michał. (l714) 649, chor. Pom. (1714- 
25) 83 1 8, chor. Cheł. (1725----'33) 2'2 (PSB XXIX, S. 755-757) 
Radzimski (Radziński) Maciej h. Napiwon (?), ław. Tueh. (1622- 
36) 1308 
Radzymiński Adam h. Lubicz, reg. gr. Malb. (1689-1701) 1474 
Rastenburg Jan h. nieznanego, ław. Św. (1554-60) 1097 
Rejman (potem Gołębiowski) h. własnego: Habert chor. Malb. 
(1472-90) 461 (Ur.) 
- Jan sęd. Tez. (14B'8-90) 1278 
Rembowski h. własnego: Jerzy ław. Tez. (15'70) 1192 
- Kazimierz ław. Tez. (1677-91) 1244 
- Krzysztof ław. Tez. (1546-48) 1181 
Rośoiszewski h. Junosza: Feliks ław. Malb. (164!7) 518 
- Wojciech ław. Michał. (1664-6,6) 686 
Rutkowski Adam h. Pobóg, chor. Michał. (1786-92) 656a 
Rybben Edward h. nieznanego, piso skarb. Prus. (16;63) 972 
Rybiński h. Wydra: Ernest ław. Puc. (1684---<89) 105!5- (Ur.) 
- Ernest ław. Puc. (1713-18) 1059 
_ Jakub Zygmunt łowczy wielki koronny 1710-14, generał 
artylerii koronnej 1714-25, wda Cheł. '(17l4-25) 293, sta li- 
pieński, kowalewsk:, wiśnieki, ekonom Malb. {Nies., Ur.} 
- Jerzy ław. Puc. (1679-1700) 1053, sęd. Puc. (1712) 108,1 
(Ur.) 
Rynkowski Jan Szymon h. Pilawa (?), reg. gr. Malb. (1647-79) 
1473 ' 


, 
1  


Sampławski (a Deben) h. Korczak: Gabriel ław. Michał. (1640) 
680 


..
		

/Licencje_047_04_233_0001.djvu

			Alfabetyczny spis osób 


231 


- Jakub ław. Michał. (1622) 671, sęd. Michał. (1622
30) 735 
- Kacper ław. Michał. (156:8) 661 
- Krzysztof ław. Michał. (159 1 3-1600) H65 
Sarbski Piotr h. Pies Morski, chor. Michał. (1724-25) 652 
Sarnecki (Sarnaeki) Antoni h. Ślepowron, chor. Malb. (17'81-87) 
485 
Sartawski (von Seibersdorf) Kazimierz h. własnego, ław. Tez. 
(173 1 3'-48) 1260 
Schultz Salomon (mies:zJcz. Tor.) ław. Cheł. (1639) 158 
Schwelrdtmann Kazimierz Leon (mieszcz. Tor.) ław. Cheł. .(.17'2'6- 
-60) 182 
Serwilla Tomasz h. nieznanego, sęd. Tez. (1492-1'504) 1279 
Sędzicki Mikołaj h. Lubicz, ław. Michał. (1619'-20) 674 
Siciński Jakub h. Ramułt odm., ław. Św. (1635-55) 1116, piso 
gr. Malb. (1641) 14518 
SikoI"ski Jan Teofil h. Cietrzew, bgr. Porno (1'719-25) 1509, piso 
gr. Pom. (1726-4'0) 1523 (Nies.) 
Simon Jakub (mieszcz. Tor.) ław. Cheł. (1630-34) 154 
Skórzewski Stanislaw h. DrogoLSlaw, klan Elb. (17'56-58) 403, 
klan Cheł. (175-8-61) 70, sta kiszewski (Nies.) 
Slesse (Slesch) Marcin h. nieznanego, sęd. Człuch. (1468-72) 35'9 
Slawutowski !(von Slautow, Pierzcha-) h. Flądra: Augustyn ław. 
Puc. (14'85) 1003 
- Mateusz (Maciej) ław. Puc. (1516
40) 1008 
- Ścibor ław. Puc. (1498) 1004, sęd. Puc. (1503-14) 106'9 
- Wawrzyniec sęd. Puc. (155'0-69) 1072 
Slupski h. Topór: Fryderyk ław. Michał. (1600-02) 667 
- Jan ław. Michal. (172'8) 705 
- Paweł ław. Michał. (1742-54) 716 
- Walenty ław. Michał. (16621) 683 
Srnęgorzyński Paszek h. nieznanego, ław. Gd. (148'8) 4151 
Srnogulecki Mikołaj h. Grzymała, klan Gd. (1673-75) 435, sta 
lipieński (Nies.) 
; Srnoląg, ze (von Smollang) h. Leliwa: Hojko ipkorn. Gd. (porn.) 
{1468-80) 859, klan Gd. (1480-82) 412 
- Hugo (z Wapcza) chor. Cheł. (1503
40) 5 
Sokołowski (z Wrzący) h. Pornian: Andrzej ław. Św. (1561) 1099
		

/Licencje_047_04_234_0001.djvu

			232 


Alfabetyczny spis osób 


- Jan klan Elb. (1539-44) 380, klan Che!. (1544-45) 35, wda 
Pom. (154
46) 911, sta grudziądzki (Nies.) 
- Jerzy sęd. Che!. (1546-50) 250 
- Jerzy rzekomy sęd. Malb. (lM5) 606 (Nies.) 
- Jerzy ław. Micha!. (1585) 940 
Solikowski (z Kuksów) Stanisław h. Bończa, piso skarb. Prus. 
(1643-49) 970, ław. Tez. (1650) 1234, sta parchowski 1653- 
-66 (Nies.) 
Spławski Krzysztof h. Leliwa, ław. Mirach. (1599-1611) 752 
Stanisławski (von Zeiguth) h. Sulima: Wojciech ław. Tuch. 
(1615-28) 1305 
- Wojciech ław. Św. (1655) 1117 
- Wojciech ław. Tuch. (167'6-80) 1315 
Steffens h. Pia,tyr()g: Gabriel Jan ław. Malb. (1731-40) 545 
- Gabriel ław. Malb. (1759-72) 557 
Stoliński (Kalkstein) h. Trzy Pasy: Bartłomiej ław. Człuch. 
(1669-96) 324 
- Jan reg. gr. Che!. (1647-53) 1399 
- Melchior ław. Człuch. (16'62-71) 320, sęd. Człuch. (J.671- 
-73) 370 
- Melchior piso gr. Che!. (1721-34) 1394, chor. Che!. (1734- 
-62) 23, pkom. Che!. (1762) 237 (Bon., Nies.) 
- Mi,kołaj ław. Milcha!. (1674-96) 691, bgr. Che!. (1679-8'7) 
1372 
- Stanisław ław. Człuch. t(1 ' 6 ' 63-84) 3,2,6 
Straszyński (von Buchwalde) Jan h. Lew, ław. Malb. (1530) 491, 
sęd. Malb. (1545) 605 
Stroband (mieszcz. Tor.): Henryk ław. Che!. (1596-1609) 140 
- Henryk ław. Cheł. (1618-26) 148 
- Jan ław. Che!. (1585) 134 
Strzembowski h. nieznanego: Jan ław. Malb. (1601
14) 501 
- Stanisław ław. Malb. (163,8-55) 5'15 
Suchostrzygi z !(von Lunau, Cygenberg-) Krzysztof h. Chomąto, 
chor. Malb. (1503-06) 463, sta skar:szewski 
Sulicki '(Bonin-) h. Korona: Ewald ław. Puc. (1'638-40) 1043 
- Franciszek ław. Mirach. (1720-3'3) 782 
- Jerzy ław. Puc. (1582) 1028
		

/Licencje_047_04_235_0001.djvu

			Alfabetyczny spis osób 


233 


Sulicki (Marszelis-) h. Mora: Franciszek ław. Puc. (1528-58) 
1009 
- Franciszek ław. Puc. (1571-96) 1021 
- Jan Jerzy ław. Puc. (1671-89) 1051 
Sumiński Kazimierz h. Leszczyc, ław. Mi.chał. (1746) 718 
Swaracki Jakub h. Rogala, wwda Malb. (16.61-74) 1486, sęd. 
Michał. (1661-85) 738 (Nies.) 
Swarożyński Krzysztof h. Kot Morski, ław. Tez. (1520-46) 1175, 
sęd. Tcz. (1547-59) 1283 
Szak (Sehak von Wittenau) h. Sza,chownica: Jan ław. Malb. 
(1614-20) 505, sęd. Malb. (1620-26) 610 
- Jan Wojciech ław. Malb. (1711-12) 534 
- Wojciech ław. Malb. (1674) 52 1 7, sta straszewski 
Szczepanowsk,i Franciszek h. Prus l, chor. Malb. (1792-93) 489 
Szczepański Jakub h. Dołęga, pkom. Malb. (1607-16) 580, pkom. 
Cheł. (1616-30) 226, sta grudziądzki, Mirach. parchowski 
Szezutowski Józef h. Prus II, bgr. Malb. (1772) 145,3 
Szeliski (Sielski) h. Lubicz: Adam ław. Malb. (1750-72) 5'55 
- Andrzej piso gr. Pam. (W16-22) 1513, piso gr. Malb. (1633- 
40) 1457, piso Pom. (1630-41) 849 (Nies.) 
- Andrzej bgr. Pom. (1629-43) 1499, ław. Tez. (163'6-44) 1228 
- Andrzej bgr. Malb. (1686-17'00) 144,6 
- Jan ław. Malb. (1664----91) 52'3, bgr. Malb. (1684-86) 1445 
- Jan ław. Malb. (173,1'-42) 546 
- Kazimierz bgr. Malb. (1700-02) 1447 
- Konstanty ław. Malb. (1731-42) ,547 
- Marcin ław. Malb. (1-671-77) 525 
- Michał wwda Malb. (1710-24) 1489 
- Stanisław ław. Malb. (1711'-28) 539 
- Wi kt()ryn bgr. Malb. (166,3-77) 1443, ław. Malb. (Hi,64-78) 
521 (Nies.) 
Szewiński (von der Sehebe) Augustyn h. Godziemba, wda Cheł. 
{1454) 270, sta grudziądzki 
Szonw
ski (von Schonw€lse) Jerzy h. nieznanego, sęd. Malb. 
(1492-1504) 603 
Szare (z Otrębu) h. Mora: Jan pkom. Malb. (1588-1607) 5719, 
sta kiszewski (Nies.) 
-" Przecław ław. -Tez. (1606-28) 1'2'14 (Ni.es.)
		

/Licencje_047_04_236_0001.djvu

			234 


Alfabe!tyczny spis osób 


Szpot (z Krajowa) Mikołaj h. Labędź, klan Gd. (1503-12.) 415, 
wda Pom. (1512-18) 908, sta dzierzgoński, nowski, starogar- 
dzki, straszewski, sztumski 
Szumowski (Sumowski) Jan h. Jastrzębiec, sęd. Michał. (a. 1622) 
734 
Szymborski Jan h. Lubi1cz, ław. Cheł. (1551-5,5) 112 
Szynkow:skJ Jan h. nieznanego, ław. Michał. (1'600-03) 668 
Święcki Maciej h. Leszczyc, ław. Michał. (1565) 660 
Świeżawski Wojciech h. Paprzyca, bgr. Cheł. (1665-67) 1370 
Targowski (von Targewi,sch): Jerzy pkom. Cheł. (1512-30) 217, 
sta golubski 
- Jan sęd. Cheł. (1468-75) 244 
Tesmer h. Sas Prlli>ki: Aleksander ław. Mirach. (1677-91) 770, 
piso skarb. Prus. (16911) 975 
- Jan ław. Tcz. (1'623-52) 1'223 (Nies.) 
Toka
ski Antoni h. Ryś, wreg. Cheł. (1752-5 1 4) 268, reg. Cheł. 
1(1758-78) 243 (Nies.) 
Tomicki Stanisław h. Lodzia, ław. Michał. (16,65) 68'8 
Topoliński N. chor. Św. (1480) 1087 
Trankwicz Otton h. własnego, sęd. Malb. (1512-30) 604 
Trebnic (von Blumenfelde) h. Poraj odm.: Adam ław. Św. (152 1 6) 
109'2 
- Adam ław. Tcz. (15'40-65) H78, wwda Pom. (1557) 1540 
- Adam ław. Cheł. (1769'-71) 199 
- Bartłomiej Ludwik ław. Cheł. (1712-2,7) 172a 
- Franciszek Antoni ław. Michał. (1724-3:3) 700 (Nies.) 
- Jan ław. Człuch. (1526) 300 
- Jan ław. Człuch. (15'59-70) 304 
- Jan ław. Cheł. (16'60-76) 1'67, piso gr. Cheł. (1 1 662-63) 1385, 
wwda Cheł. (1667-76) 1431 (Nies.) 
- Jan ław. Michał. (1733.-3.8) 711 
- Mikołaj sęd. Tuch. (1526-30) 1352 
Trembecki h. Brochwicz III: Jakub Aleksander pils. skarb. Prus. 
(1717-36) 977, ław. Tcz. (1721'--3'6) 12,516 (Nies.) 
- Jakub Teodor piso skarb. Prus. (1679-<86) 974, ław. Mirach. 
,(1718-19) 778 (Nies.) 
- Jan ław. T,cz. (1748--165) 126'8, chor. Malb. (1765-81) 484 


L.
		

/Licencje_047_04_237_0001.djvu

			Alfabeltyczny spis osób 


235 


Trzciń:ski (a Canden) h. Leliwa odm.: Adam ław. Michał. (1674- 
-89) 692, sęd. Cheł. (1'689-90) 2 1 62, wwda Cheł. (16-76-89) 
143'2 (Nies.) 
- Andrzej ław. Michał. (1678-170'4) 695 (Nies.) 
- Bernard sęd. Che!. (1710'-1.6) 263 
- Cyprian ław. Micha!. (ł.664--<82) 687 
- Ignacy ław. Michał. (1761) 7'216 
- Jakub ław. Cheł. (1'6,60') 166, piso Cheł. (1660'-62) 20'6, sęd. 
Che!. (1'6'62-70') 261 
- Łukasz ław. Michał. (163'6-52) 679, wwda Pom. (1641-48) 
1547 (Nies.) 
- Michał wwda Che!. (1618-47) 142,8, sęd. Cheł. (1630'-48) 258, 
Ipkom. Pom. (1648-58) 874 (Nies.) 
- Mikołaj ław. Micha!. (160'0') 6.66 
- Mikołaj ław. Cheł. (16'58) 164 
- Paweł ław. Cheł. (1'596-1618) 13,9 (Nies.) 
- Paweł piso Cheł. (W62-7.9) 207, piso gr. Cheł. 1(1665.......:79) 1'386 
(Nies.) 
- Piotr ław. Michał. (1571) 6.62 
Tuchołka h. Korzbok: Jakub ław. Tuch. (1610-3,6) 1302 (Nies.) 
- Jan ław. Tuch. (1761-72) 1344 
- Jan Piotr piso Pom. (1'652-66) 85'1', pkom. Malb. (16'66-77) 
587, klan Gd. (1677-91) 437, sta jasiniecki (Nies.) 
- Marcin ław. Tuch. (1552) 1299 
- Michał ław. Tuch. (1722-30') 13,31, sęd. Tuch. (17.30'-62) 1364 
- Piotr pkom. Malb. .(1'738-'64) 5'94 
- Stanisław Kazimierz ław. Tuch. (.1:660'-62) 1310', sęd. Tuch. 
I(E 16,59, 1668-76) 1'360' (Nies.) 
- Stefan ław. Św. (176.9) 1151 


Ustarbowski (Pięta-) h. Abdank odm.: Adam ław. Puc. (1591- 
-160'1) 1'0:31 
- Aleksander ław. Puc. (1733-46) 10'66 
- Filip ław. Mirach. (1609-25) 75'5 
- Jan ław. ,Puc. (I,639) 10'42 
- Jan ław. Mirach. (17'64-70') 798 
- Jan Chryzostom ław. Puc. (1668-74) 10'50'
		

/Licencje_047_04_238_0001.djvu

			236 


Alfabetyczny spis osób 


- Jan Władysław ław. Puc. (171'8-34) 1061 
- Maciej (Mateusz) ław. Puc. (1621----..,39) 1037 
- Piotr ław. Puc. (a. 1726) 1063 


Wachschlager Daniel (mieszcz. Tor.) ław. Cheł. (1689) 173 
Wacławski Sebastian h. nieznanego, ław. Malb. (1581) 498 
Walewski Adam Mikołaj h. Roch II vel Kolumna, pkom. socha- 
czewski, klan Elb. (1569-87) 386, sta jasiniecki, osiecki (Nies.) 
Warzewski Sebastian h. nieznanego, ław. Mirach. (1640-62) 761 
Wąglikowski (von Stojentin) h. własnego: Adam ław. Tcz. (1586- 
-94) 1200 
- Antoni ław. Mirach. (1737
66) 791 
- Jan miecz. Prus. (1646-50) 952 (Nies.) 
- Jan Ignacy ław. Człuch. (M93-1709) 331 
- Kazimierz ław. Mirach. (a. 173.5) 776 
- Walenty ław. Tcz. (1601) 12,07 
- Władysław sęd. Człuch. (1676) 371 (Nies.) 
Wąpierski Grzegorz h. nieznanego, ław. Michał. (1560-74) 657 
Wejher h. Skarzyna: Dymitr klan Gd. (1626-28) 428, sta koś- 
cierski, lignowski (Nies.) 
- Franciszek KaiI"ol ław. Człuch. 1(1748-'6'3) 348, sta czarneński 
- Jakub klan Cheł. «643) 51, wda Malb. (16'43-57) -635, .sta bo- 
rzechowski, bytowski, Człuch. (Nies.) dzierzgoński 
- Jan ław. Człuch. (1721-34) 340 
- ,Jan Jakub pkom. Cheł. (1605-13) 224, klan Elb. {1613-15) 
389, wda Malb. (1615-18) 63.0, wda Cheł. (1618-26) 283, sta 
Człuch., Puc., radzyński, sobowidzki (Nies.) 
- Ludwik psk. Prus. (1612-16) 987, pkom. Cheł. (1613-16) 225, 
sta Człuch., kościerski, nowodworski, ekonom Malb. i sta Tcz. 
(Nies.) 
- Ludwik klan Elb. (1648) 394, wda Pom. (1648-56) 924, sta 
skarszewski (Nies.) 
- Me1chior psk. Prus. (W1 1 6-24) 988, klan Elb. .(W19-216) 391, 
wda Cheł. (162'6-43) 284, sta Człuch., kowalewski, nowodwor- 
ski, ekonom Malb., prefekt lęborski i bytowski (Nies.) 
- Mikołaj wda Malb. (M41-43) 634, wda Cheł. (1643-47) 285, 
sta dzierzgoński, kowalewski, radzyński (Nies.)
		

/Licencje_047_04_239_0001.djvu

			" 


Alfabeltyczny spis osób 


237 


Werden Jan h. Odrowąż, pkom. Pom. 1(1634-48) 873, sta nowski 
(Nies.) 
Węsierski (Bronk-) Bartłomiej h. nieznanego, ław. Mirach. (1602- 
-18) 753 
Węsierski Kazimierz h. Belina odm., ław. Tuch. (1746-71) 1339 
Wiadrowski Wojciech h. Radwan, piso gr. Pom. (1631-42) 1514 
(Nies.) 
Wichulski (von Eichholz) h. Prus III: Bartłomiej ław. Michał. 
(1572-73) 664 
- Hartman ław. Cheł. (1558) 117, ław. Michał. (1561-73) 658 
-, Jan chor. Cheł. (1456) 1, sta brodnicki 
Wierżbięta (Vyersebant) h. nieznanego: Otton ław. Człuch. (1'505) 
2,99 
- Tomasz ław. Człuch. (155'9) 301 
Wierzbowski (von der Weyden) Andrzej h. Dołęga, ław. Cheł. 
,1(1602-04) 143, sęd. Cheł. (1604-09) 255 (Nies.) 
Wiesiołowski (Wesołowski) h. Ogończyk: Jan stolnik podlaski, 
pkom. POIm. (1'623-2 1 6) 871, klan Ełb. (1626-42) 392 (Nies.) 
- Jan Stanisław bgr. Malb. (171l
17) 1449 
- Maciej ław. Św. (1618) 1112 
- Stanisław ław. Św. (1624-28) U14, sęd. Św. (1628-31) 1164 
Więckowski h. Dr	
			

/Licencje_047_04_240_0001.djvu

			238 


Alfabetyczny spis osób 


Wojanowski Krzysztof h. nieznanego, sęd. Gd. (1'468-83) 458, 
klan Gd. (1483-9'5) 413, sta T,cz. (Nies.) 
Wojanowski (Dąbrowski-) Leonard h. Leliwa, sęd. Tcz. (1512-27) 
12'80 
Wolski h. Jelita: Fabian ław. Cheł. (1535-43) 102 
- Ignacy chor. Malb. (1790) 487 
- Jan ław. Cheł. (1566-70) 122 
- Maciej ław. Cheł. (1621-41) 151 (Nies.) 
- Marcin ław. Cheł. (1554) U6 
- Szymon reg. gr. Pom. (1647'--:5'3) 15216 
Wolszlegier h. Bełty: Maciej Kazimierz ław. Człueh. (1718-47) 
341 
_ Michał Kazimierz ław. Człuch. (1752.-65) 350, .pis. Pom. 
(1'765-87) 858 
Wopersznow Samuel h. nieznanego, ław. Puc. (1563) 101'9 
Wulkowski (Cygenberg-) h. Chomąto: Jan pkom. Porno (148'5- 
-1503) 860, klan E1b. (1503
15) 378 (Nies.) 
- Jerzy (z Topólna) chor. Porno (1526-31) 825 
- Michał (z Torpólna) chor. Porno (1559-70) 828 (Nies.) 
- Mikołaj chor. Tez. (1472--34) 821, wda Porno (1485-1'509) 907 
sta Puc., starogardzki, Św. (Nies.) 
Wusen Paweł von, h. nieznanego, sęd. Ma1b. (1468-85) 602 
Wybczyński (von Felden) h. Dołęga: Antoni ław. Ma1b. (1747-6'9) 
550 
- Franciszek ław. Ma1b. (1711-3,3) 537 
Wybicki h. Rogala: Aleksander reg. gr. Malb. (1770-82) 1477 
(Nies.) 
- Aleksander Dionizy wreg. gr. Malb. (1732-3'5) 1478, piso gr. 
Malb. (1735-67) 1471 
- Bartłomiej Teodor reg. gr. Malb. (1710-42) 1475, reg. Malb. 
{1714-42) 598 (Nies.) 
- Maciej bgr. Ma]>b. (1'73'5----'616) 1452, ław. Mira'ch. (17 1 69-72) 
803 
- Piotr ław. Mirach. (173,3
58) 78'8 
Wyczechowski Jakub h. Szorfas, ław. Mirach. (1737-46) 790, 
ław. Tcz. (1748-83) 1267, ekonom rogoziński (Nie s.) 
Wyczliński Jakub h. własnego, ław. Mirach. (1662-71) 7,66 


......
		

/Licencje_047_04_241_0001.djvu

			Alfabetyczny spis osób 


239 


Wypczyński Adam h. nieznanego, bgr. Che!. (1612) 1367 
Wysiecki Jakub h. Kownia, ław. Tuch. (1769-72) 1348 
Wysocki h. Dołęga: Ignacy ław. Człuch. (17 1 67-72) 3.55 
- Jakub ław. Tuch. (1683-1715) 131-6 
- Mikołaj sęd. Tuch. (1480-84) 1'3-50 
- Paweł ław. Tuch. (15 1 57) I.3
00 


Zakrzewski (Drywa-) Melchior h. własnego, ław. Michał. (1760- 
-89) 725 
Zakrzewski (von Felden) h. Trzy Gałązki: Jan chor. Malb. (1628- 
-61) 470 (Nies.) 
- Maciej ław. Cheł. (152'6) 101 
- Michał ław. Malb. (1614) 503 
Zakrzewski Jan h. nieznanego, pkom. Malb. (1788-9'3) 596 
Zakrzewski (Wolf-) h. nieznanego: Jerzy ław. Mirach. (1583) 750 
- Lukasz ław. Mirach. (a. 1585) 749, sęd. Mirach. (1596-1603) 
811 
- Stefan sęd. Mirach. (1510) 806 
Zaleski (Bouman-) h. Godziemba: Andrzej miecz. Prus. (1 1 623- 
-43) 951 (Nies.) 
- M
kołaj ław. Michał. (1632) 676 (Nies.) 
- Seweryn miecz. Prus. (1592-10618) 950 (Nies.) 
Zaleski (Cygenberg-) h. Chomąto: Jan miecz. Prus. (1651-52) 953, 
kuchmistrz wielki koronny 1652-79 (Nies.) 
- :Mikołaj miecz. Prus. (1653-69) 954 (Nies.) 
- Tomasz ław. Che!. (1607-09) 144, piso Che!. (1612-30) 202, 
piso gr. Cheł. (1606-2'7) 1381 (Nies.) 
Zaleski Jakub h. Ostoja, bgr. Malb. (1731-33) 1451, ław. Tuch. 
(1737-418) 1338 
Zawadzki (z Grudowska) h. Rogala: Jan podstoli ciechanowski, 
. klan Gd. (1637-42) 430, wda parnaw:ski 1642-44, sta Św. 
(Nies.) 
- Jan chor. Malb. (1669-86) 473 (Nies.) 
- Józef chor. Che!. (1792) 27 
- Kaz:mierz pkom. Malb. (1677-85) 589, klan Che!. (1685-92) 
59, sta lipieński (Nies.) 
- Kazimierz ław. Tuch. (1735-64) 1336 
- Władysław Samuel chor. Pom. (1651-72) 833 (Nies.)
		

/Licencje_047_04_242_0001.djvu

			240 


Alfabeltyczny spis osób  


Zboiński h. Ogończyk: Jakub piso dobrzyński lo648-58, sęd. ,do- 
brzyński 1658---.67, klan dobrzyński 1667, wwda Che!. (1660- 
-67) 1430 
- Jakub pkom. dobrzyński 1712-38, klan dobrzyński 1738-48, 
klan Elb. (1748-55) 402, sta nowski (Nies.) 
Zembowski (Zębowski) h. Trestka: Mikołaj piso gr. Malb. (1729- 
-30) 1469, sęd. gr. bydgoski 1733 (Nies.) 
- Wawrzyniec ław. Św. (1579) 1105 
Zembrzuski Kacper h. nieznanego, piso skarb. Prus. (1675) 9'7'3 
(Nie.s.) 
Zieleński (von Grunenberg - z Zieleni) Maciej h. Rogala, ław. 
Cheł. (1468) 74 
Znaniecki Samuel h. Krzywda, ław. Malb. (1711-25) 538 


t 


Zaliński h. Poraj odm. (Hagenau): Adam sęd. Tuch. (1568-.-87) 
13'56 
- Jakub sęd. Tuch. (1536-66) 1354 
- Jerzy sęd. Tuch. (1567) 1355, pkom. Pom. (1569-70) 868 
(Nies.) 
- Maciej klan Gd. (1574-1602) 424, sta jasiniecki, tolkmicki, 
Tuch. (Nies.) 
- Samuel klan Elb. (1ml-13) 388, wda Pam. (1613-25) 919, 
wda Malb. (1625-29) 632, psk. Prus. (1626-29) 990, sta skar- 
szewski, jasiniecki, lipieński, Tuch., ekonom Malb. (Nies.) 
Zelewski (BfCh-) Franciszek Mateusz h. Brochwicz III, wreg. Pam. 
1(1738-44) 899, ław. Mirach. (1747-69) 795, ław. Tcz. (1772) 
1277 
Zelisławski (von Silslaw) h. Dąb odm.: Franciszek wwda Pom. 
(1557
0) 1541, pkom. Malb. (1562
5) 576 (Nies.) 
- Michał chor. Porno (1503) 823, chor. Malb. (1511-171 465, 
rzekomy pkom. Malb. (1511) 569, pkom. Malb. (1517-32) 571, 
pkom. Che!. (1532-47) 218, sta gniewski, rniędzyłęski, nowski 
(Nies.) 
- Ścibor ław. Tcz. (1546) 1183 
Zeromski (Zurornski) h. własnego: Andrzej ław. Mirach. (1650- 
-54) 763 
- Stanisław ław. Mirach. (1652-.-85) 764
		

/Licencje_047_04_243_0001.djvu

			Alfabe!tyczny spis osób 


241 


Żółkiewski Franciszek Michał h. Bończa, ław. Malb. (1747-63) 
549 
Żukowski h. własnego: Jan Tymoteusz reg. gr. Porno (1714-46) 
1532 
- Krzysztof ław. Człuch. (a. 1665) 318 


16
		

/Licencje_047_04_244_0001.djvu

			SPIS TREścI 


Wstęp 
Wykaz skrótów 
Wykaz urzędników 
Chełmno--chorążowie (1-27), kasztelanowie (28-73), ławniq ziem- 
scy (74-199), pisarze ziemscy (200-210), podkomorzowie (211- 
240), segenci ziemscy (241-243), sędziowie ziemscy (244-266), wi- 
ceregenci ziemscy (267-269), wojewodowie (270-298) 
Człuchów - ławnIcy ziemscy (299-357), podkomorzy (358), sędziowie 
ziemscy (359-374) 
Elbląg - kasztelanowie (375-409) 
Gdańsk - kasztelanowie (410-446), ławnicy ziemscy (447-457), 
sędziowie ziemscy (458-459) 
Królewiec - wojewoda (460) . 
Malbork - chorążowie (461-489), ławnicy ziemscy (490-561), pisa- 
rze ziemscy (562-567), podkomorzowie (568-597), regenci ziem- 
scy (598-601), sędziowie ziemscy (602-616), wiceregenci ziemscy 
617-618), wojewodowie (619-646) 
Michałowo - chorążowie (647-656a), ławnicy ziemscy (657-730), 
sędziowie ziemscy (731-742) 
Mirachowo - ławnicy ziemscy (743-804), sędziowie ziemscy (805- 
820) 
Pomorze - chorążowie (821-845), pisarze ziemscy (846-858), podko- 
mor.zowie (859-890), regenci ziemscy (891-897), wiceregenci 
ziemscy (898-902), wojewodowie (903-938) 
Pruskie ziemie - cześnik (939), gubernatorowie (940-941), miecznicy 
(942-969), pisarze skarbowi (970-979), podskarbiowie (980-1001), 
stolnik (1002) 
Puck - ławnicy ziem,cy (1003-1066), sędziowie ziemscy (1067- 
1085) 
Świecie - chorążowie (1086-1090), ławnicy ziemscy (1091-1153), sę- 
dziowie ziemscy (1154-1169) 
Tczew - ławnicy ziemscy (1170-1277), ,sędziowie ziemscy (1278- 
1298) . 
Tuchola - ławnicy zieimsq (1299-1349), sędziowie ziemscy (1350- 
1365) 


.... 


5 
40 
49 


51 


78 
85 


89 
94 


94 


112 


120 


126 


137 


144 


150 


157 


168
		

/Licencje_047_04_245_0001.djvu

			Spis treści 


Dodatek. Urzędnicy grodzcy 
Chełmno - burgrabiowie grodzcy (1366-1379), pisarze grodzcy 
(1380-1398), regenci grodzcy (1399-1408), wiceregenci grodzcy 
,(1409-1419), wicewojewodowie (1420-1441) 
Malbork - burgrabiowie grodzcy (1442-1453), pisarze grodzcy (1454- 
1472), regenci grodzcy (1473-1477), wiceregenci grodzcy (1478- 
1479), Wlicewojewodowie (1480-1495) 
Pomorze - burgrabiowie grodzcy (1596-1511), pisarze grodzcy 
(1512-1525), regenci grodzcy (1526-1535), wiceregenci grodzcy 
(1536-1539), wicewojewodowie (1540-1559) 
Alfabetyczny spis osób 


243 1 
175 
175 
181 
186 
193
		

/Licencje_047_04_246_0001.djvu

			Biblioteka Główna UMK 
1\\11\\\1\\\\1111111111111111\\11111111111111111111\1\1 
300041529518 


F\ 
.,.\.,0 """" 
lINtW£b. \
 
." l\.. '"
		

/Licencje_047_04_247_0001.djvu

			(f
		

/Licencje_047_04_248_0001.djvu

			Biblioteka Główna UMK 
1111111111111111111111111111111"11111""1111111111111 
300041529518 


']'i 


Biblioteka J 
Główna 
UMK Toruń 
Ceyt. Gl 


5q
617/;- 

4 


!- 


Tom I, zeszyt l: Urzęd' 
li6.ska, Antoni Gąsiorowski, Jerzy LojJro, Wrocław 1985 
Tom I, zeszyt 2: Urzędnicy wielkopolscy XVI-XVIII wieku, opr. Adam 
Bieniaszewski, Wrocław 1989 
Tom II, zeszyt l: Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII-XV 
wieku, opr. Janusz Bieniak, Alicja Szymczakowa, Wrocław 1985 
Tom III, zeszyt l: Urzędnicy wo;ewództwa ruskiego XIV-XVIII wieku 
(ziem 1 e halicka, lwowska, przemyska, sanocka), opr. Kazimierz Przy- 
boś, Wrocław 1987 
Tom IV, zeszyt l: Urzędnicy małopolscy XII-XV wieku, opr. Janusz Kur- 
tyka, Tomasz Nowakowski, Franciszek Sikora, Anna Sochacka, Piotr 
K. Wojciechowski, Bożena Wyrozumska, Wrocław 1990 
Tom IV, zeszyt 2: Urzędnicy wo;ew6dztwa krakowskiego XVI-XVIII 
wieku, opr. Stanisław Cynarski, Alicja Falniowska-Gradowska, Kór- 
nik 1990 
Tom V, zeszyt l: Urzędnicy Pomorza Wschodniego do 1309 roku, opr. 
Błażej Śliwi6.ski, Wrocław 1989 
Tom V, 'zeszyt 2: Urzędnicy Prus Królewskich XV-XVIII wieku, o,pr. 
Krzysztof Mi.kulski, Wrocław 1990 


W druku: 
Tom VI, zeszyt 2: Urzędnicy ku;awscy i dObrzyńscy XVI-XVIII wieku, 
opr. Krzysztof Mikulski, Wojciech Stanek przy współudziale Zbignie- 
wa Górskiego i Ryszarda Kabaci6.skiego 
W przygotowaniu: 
Tom II, zeszyt 2: Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XVI-XVIII 
wieku, opr. Edward Opali6.ski, Hanka Zerek-Kleszcz 
Tom III, .zeszyt 2: Urzędnicy bełscy i chełmscy XIV-XVIII wieku, opr. 
Henryk Gmiterek, Ryszard Szczygieł 
Tom IV, zeszyt 3: Urzędnicy wo;ewództwa sandomierskiego XVI-XVIII 
wieku, opr. Krzysztof Chłapowski, Alicja Falniowska-Gradowska 
Tom IV, zeszyt 4: Urzędnicy wo;ewództwa lubelskiego XVI - XVIII wieki/, 
opr. Witold Kłaczewski, Wacław Urban 
Tom VII, zeszyt 1: Urzędnicy książęcego Mazowsza XIII-XVI wieku, opr. 
Kazimierz Pacuski . - 
Tom VIII, Urzędnicy podlascy XVI-XVIII wieku, opr. Włodzimierz Jar- 
molik, Michał Kulecki, Ewa Urwa,..
m;- TA

 TT_..___-' 
Tom IX: Urzędnicy inflanccy XVI- Biblioteka Uniwersytecka UMK 
ski, Andrzej Rachuba 
Tom 
3


=:

f


;
8
:
::::.:
 "11111/ "" "II "" "II "" 11111"1/1" liii liii "" "I 
ski, Teresa Zieli6.ska 300041529518 
DO NABYCIA W BIBLIOTECE KC 591677