Pałuczanin. Ilustrowany Kurjer 1936.01.30 nr 13

AA. 
[ tela 10 .osu 1 P .
 
.. - I 
-fo . 
" -' 


. 


IN 


l"
1I 
 ,; 
] 


, 


I 


.
  


DZIS 8 STRON 


Wychodzi Z bezpłatnymi dodatkamI: .Rodzlna Pałucka-. ..Pa łuaa....- I _ h
adan Pahldd- 
na ..
dV U/6ore.. cz...r.... , ....4zIe.. 

 I AKrnI.,u._-JJ : 
 Dl "'JJIIf.....-w. .. Tel a. 
 . - - ""..-. L_ UIiIII KJodI- DI1a 


ROK IX. NJł. 13. 


ZNIN, CZWARTEK, 31t STYCZ:\'I \. 1!ł38 


Iml!rin .
rJtyj
ki! Iltel Bill 
well mIDir[

 
Podczas olbrzvmiego pogrzebu 7.000 ludzi zasłabło. - 5.000 lekarz, pelniło sluibe sanitarni 
Londyn, 29. 1. (PA T). 15.000 żołnierzy 
I marynarzy oraz 10.000 policjantów pil- 
nowało p.:rZądku wzdłuż chodników u- 
lic Londynu, przez które przeszedł or- 
szak żałobny. Na drodze z Wes.tm1nster 
Ha:lJ:u do stacji Paddington na przestrze- 
ni blisko 7 k:n od wczesnego ranka 
stały niezliczone tłumy, pragnące ujrzeć 
kondukit tałobny. 
Ulice, przez kt6re ,przechodził orszak 
tałobny, przyozdobione były fioletowe- 
:mi masztami, z których zwis.ały fioJeto- 
we proporoe. 
Okoto godz. 9 rano na skwerze okala- 
Jącym p8Tlamenl\: i opactwo Westm!D- 
steru gromadziły si
 delegacje państw 
obcych. 
Dziesięć minut przed godziną dziesią- 
tą trUJmna ze zwłtkami króla Jerzego V, 
przykryta pr.oPorcem królewskim z k!O'- 
roną impeTjaIną, spoczywającą na fL.:.Je- 
łowej aiksamitnej podusrree, wyniesi-:na 
została w obocności członk6w rodziny 
królewskiej z Westminster Hallu I usta- 
wiona na law
 armatniej. 
Pochód z lrumną otwierał marszałek 
R1")"SI.okracji roooW'ej Angljii ks1ątę Nor- 
folk w asYście heroldów króla oraz roz- 
maitych dygnitarzy' królewskich, ubra- 
nych w tradycyjne lIDundury. 
Lawetę armalliiJą z 'UStawioną na niej 
lruItn.ną cią,gnęlimaryuar%e. 
Tuż za trul11lli\ !kroczył król Edward 
\111, poprzedzany przez chorą"Żeg.o, ni.o- 
sącego S1Jtandar k.r6lewskL Król ubra- 
ny był w mundur admirała flO'ty. Za 
królem ..:.. jego bracia książę Yorku, 
książę Glo'Uocesteru i książę Kentu, na- 
stępnie j.ego szwag1er lord H arew()od, 
brat kr61-m-ej książę Athlone, szwagier 
Emarłego króla król Haalwn norweski 
i jego syn ,n,a'Stępca tronu N'orw-egji. 
Ors:zak panuj
cych otwi.erają prezy- 
dent republitki fra!llcuskilej, ,król duński 
i król rumuński, za nimi: - król bułgar- 
rki i kr61 :bclgijslci, 'Potem szw'edzlci na- 
stępca tronu, ks-h.,\ż-ę regent jugosłowiań- 


'\ 
"" . 
"
;'L 
,
'" t 
 
. . , · 'Ił ... 
 
.. .. 

 

 '" ""r . .\
 ..' 

 " 
 . '. ),;.., \t\ 
.",:Jrłi .' I"łf. k'" ',' : 
 i 
.".... : fi, . lit ..
 .. . '" "" Ił . ... 
. . . f;:\.. . 


I' .' . 
t .. 


,- 
, " -- 
.....' 
t; *' I."" 


.. \f, 
 
... . .. t
,...... 
,,( l.... . t 
r C'.. ,...., 
 'I..' ..... "", · 
;.:. '. .' " # .. 
, ł, ....ł-' ... ., 
- 
 
,.. . 
" 
 ""'."'
 


ski i następca tronu włoskiego. Po nich 
dalsi człankowie rodów panujących i 
czlonkowie rodziny kr6lewskiej. Następ- 
nie w specjalnej dworskiej karocy, przy- 
ozdobLonej koroną, królowa woowa ze 
swą córką Mary, I: siostrą zmarłego kró- 
la i swoją synową księżną Yorku. 
Za karocą królowej - szefowie dele- 
gacyj państw obcych, w ich liczbie kro- 
czy gen. Kaziuni.erz Sosnkowski w jed- 
nym szeregu z .szefem delegacji amery- 
kański.ej Normanem Davisem i szefem 
delegacji tureckiej ministrem spraw za- 
granicznych Arase-m. Za delegatami 
pańSltw obcych, przedstawiciele domi- 
njoów brytyjskich, następnie zaś w 7 ka- 
rocach księ7.n1czki dworu królewskiego 
i inne przybyle na uroczyslości tał,obne 
księtniczki obce oraz damy dworu - 
za niemi członkowie Wl()jskoweg.o i cy- 
wilnego dworu kr6lewsk:ego, a zkolei 
Ś'" i.ty, towarzyszące przedstawicielo:n 
państw obcych. Poch6d z.amykaj
 mo- 
wu oddziały wojska i poo:cji. 
Gdy pochód talobny ruszył, nler
no 
w historyczny dzwon na wieży palacu, 
t. zw. "Big Ben", który powoli, miarowo 
w)"bił 70 uderreń. Równocześnie ba- 
terja dział, ustaw:ona w H)4d.e Parku, 
razpoczęla saIU'tO'warue orszaku hiob- 
nego salw'ą 70 strzałw, na-sŁęp6ujących 
po sobie w odstępach jednominutowych. 
Ostatni wystrzał roz1legł się w chwili, 
gdy czolo pochodu dotarło 00 stacji 
Paddi.ngton. 
Równo dwie godziny pochód podążał 
przez uLice Londynu. Gdy o 
z. 11,45 
laweta z trumną stanęła przed. gma- 
chem dworoowym trumnę zdjęto i wn:e- 
siano do wagonu specjoaInego pocią.,,"1l 
żałob:n
cro, zł.otonego z () wagonów, p.- 
malowanych na koLor czarny i fioleto- 
wy. W pozostałych 8 wa",
n.ach zaj'ęli 
miejsca członkowie rodziny królewskiej, 
obcy k:rólowiJe, delegacje państw ob- 
cych i dygnitall"ze państwowi .oraz ,,'oj- 
skmvi. 't . 
.
. "...---- 


"'
 . ./I. 


.' 


.,
 


.... 
 


.' I;.. 
'/
'" 
(ł t. :: 
, to. 
'" \ 

 . , 
. r' 


to ." 


,..'- . 


,. ł. 


.... 


.', \ .
 
. .... .,.. . 
; J. ... 
. ę..... 


&  , 


. ..Ił '.' 
. 
 -:'.
 ' 
..
 .'.- 


.,. " - 
'.4 

;:-:",'. ' -1
' 


t 
. ... l 


., 


, .' 


, 
. .... .-... 


,
 

 
.. .' . 
.

 


i 
, 


. . 


.' 
" 


,' 


, " 


: . 
. e,:, i. 
, . 


" 


O godz. 13,30 cale imJX'rjum b1J1yj- 
skie uczcilo pamięć zmarłego monarchy 
dwuminutowem milczeniem. Na odgłos 
dzwonu z katedry św. Pawia w Londy- 
nie ustała wszeLka. praca, zatrzymano 
ruch uliczny, przechodnie przys1anąli 
obnatając głowy. 
Trumnę ze śmicrtelnemi szczątkami 
kr61a Jerzego V spoczęla w historycznej 
krypcie na zamku Windsorskim o 
z. 
U
 I 
Nabożeństwo tałobne w krypcie od- 
prawił arcybiskup C.nlerbury, pocze:n 
ch6r wykonał pienia rcligijne, zaś or- 
gany odegrały marsza talobncgo. 
Kr61 Edward VIII wraz z czlonkami 
domu panującego o god'z. U50 odjechał 
do Londynu. Pl() powrocie do slOOcy 
król i króLowa wdowa udali się do pa- 
łacu buckinghamskiego. Jednocześnie 
powr6cily do Londynu d
aejc, re- 
prezentujące głowy państw i rządy, za- 
graniczne. 
Lond)-ł1, 29. 1. (PA T). Reułer komum.. 
kuje, że w trakcie uroczystości pogrre- 
bowych r:aslablo około 7000 ludzi, któ- 
rym udzieliło pomocy 40 ambulansów, 
. ror:lokowanych wzdlut trasy talobnego 
Na c:z.e
e ż.ałobnego pochodu kroczyli orszaku. 150 os6b umi.eszc.wno w szpi- 
heroldowl
 l tr

acze w 

arłatnych talach. Jedna osoba zmarŁa. Służbę sa- 
m
durach, od
zl.ał. gwa;dJ!1 przybocz- nitarną pełnilo 5.000 lekarzy i piel
- 
lneJ l lIDarynarki wOJenneJ. niarek, mając do dyspozycji 30 samo- 
Król Edward VIII postępował bezpo- I chodów sanitarnych. 
średnio za trumną. -o- 


PunktuaJnie o godz. 12-ej pociąg ru- 
szył w sironę Windsoru. Pociąg ten 
przybył do Wi'lldsoru O godz. 13 mm. 8. 
Wzdłuż przestrzeni 20 mil ang., dzielą- 
cych Wi'l1dsor od LOO1dynu, tłumy lud- 
ności składały ostatni hołd zmarłemu 
królowi. Na wszystkich &budynkach po- 
wIewały żałobne sztandary. 
W Windsorze oczekiwały :na przyby- 
cie żałobnego pociągu l1iezUczone tłu- 
my. Straż porządkową pcWł potrójny 
korrdOJl poJicji. 
Z obu stron peronu ustawiły się dele- 
gacje I.egjonu brytyjskiego r: 40 sztanda- 
rami. Osobistości, mające wziąć udzi.al 
w orszaku pogrzebowym, poczęły się 
grom adzi ć na peronie pocz3. wszy od 
wczesnego ranka. Przez calą noc nad- 
chodziły do WindSioł"u niezHcwne wień- 
ce. Kaplica św. Jerzego w historycznym 
Z3:!Ilku windsorskim tonęła w kwiatach. 
Przybycie pociągu tałobneg.o obwiesz- 
cumo przez 101 uderzęń dzw()nu. Trn
- 
nę wyniesiono z pociągu o godz. 13.15. 
Rozlegly się strzały armatnie, powtarza- 
jące si-ę 00 .-minutę, aż do chwilJi r:hotenia 
królewskich szczątk6w w kaplicy. 


Naboieństwo iałobne W Warszawie 


Warszawa, 29. 1. (PAT). Wcwraj o 
god:z. 16.30 w kościele ewangelicko-re- 
formowanym ZOS'talo od'prawione lI1ab,)- 
żeństwo talobne za duszę J.K.M. kr61a 
W. Brytanji Jerzego V. 
Na na.bożeństwie obecny był P. Prezy- 
dent Rzeczypospolitej, p. premjer Ma- 
rjan Zyndra!Il-Kości.ałkowski, generalny 
inspektor sił zbro.inych f!enerał dyw. 


Rydz-Smigly, pp. marszałkowie Senatu 
i Sej:nu, pp. ministrowie, caly korpus 
dyplomalyczny z amhasad.orcm Turcji 
Ferilem, b. prem.ier Slawek. prezes 

,I.K. gen. dr. Jak6h Krwmieński, pierw 
szy prezes Sądu Najwyższego Supiński, 
prezcs Najwytszego Trybunalu Adm. d'l". 
Hełczyńs.ki, inspektorzy armji, wicemar- 
szałkowie Senalu i Sejmu. szef kance- 
larji cywilnej P. Prezydenta R. P. dr. 
Swietawsk
 szef gabinetu wojskow,go 
P. Prezydenta R. P. gen. Schally. gene- 
ralicja, przedstawiciele władz, kolonja 
angi.els.ka. 


t ' 


" 
.. 


:f
 


.
 


-: J 


,--. 


.--, 


" 


;'"'4: -


 

,'

: . 
 .. 
,. 


ł-.. 


-o- 


,. 


: 
 


. 


" 
, 


'C- 


...:' . 


.
. 


Pokój mie
lY Boliwia i Paragwajem 
Genewa, 29. 1. (pA T). Tutejszy dele- 
gat Argentyny p. Ruiz Gu:nazu i delegat 
Chili ambasador Yicuna zawi&(
omili se- 
kretarza generalnego Ligi :'\arodów o 
definitywnem podpisaniu w Buenos Ai- 
res pokoju mi
y Parag\\ajem i Bo- 
liwj
. 


:. 


\. 


..ł' . 


... 
... '. 
. .. 
... 


}. . 
1 


... .. 
-... .... 
- r 
.. "" 
. 
oa
 .. . 
,
 . 
" 
..ł. łJ.
 


37 dom6w run
ło Dodcras burz, 
Madryt. (PAT). Ulewy i burze nadal 
szalej
 w całej Hiszpanji. W Valladoliel 
runęlo 37 dom6w. Zarówno Atlantyk, 
jak morze Sródz.iemne są w pobliżu 
W)brzeży hiszpańskich silnie wzburzo- 
ne. Koło Vigo zaton
ła barka z 2 mlU'):
 
narzami _.... 
  


. 

 


"r 


L...J 


, J 


.c 


" 


'. 


\ 
. 
Przy udziale przedstawicieli CJłc
o 
wiata odbył sic wetOraj poRI'zeb. króla '
r
ego V. Histo ryczną tawetc, na któr
j 
łrymn y. królowe J ' Wiktor J 'i i krola Edwarda VII ciągncli !l1arynarze, Jak rówilla P?
powali za [awet
. Za trumnł 
. Jidward VlII, a za nUD szło 5 królewskIch iuoou ul'OCZystoAci t;.łobD):cb 


wiezjono równie:! 
ojca il.edł król 


l
D ID
li lmanło na łmiert 
Nowy lork, 29. 1. (PAT). Mrozy w sta.. 
nach Zjednoczonych trwają. Liczba O- 
fia.r ludLklch wzrosła do 260,
>>>
.!
.2 


_y-ł- 
 r, -, 
1 
. 
.. .. 
e cz 


. 


, ,P A Ł U C Z A N I K" C
wartU, tWa 


I 


Ił 


ł 


ec 


I 


ac : od hiłlerowsk-e 


prze 


ot 


Po 

nia- 3 0 
'tycznla br. mIja juŻ trzy Jata od 
tej pJmktlirj enwiJI, kiedy f'Ltler doszedł do 
61eru rządów -'fi Niemczech, aczkolwiek wła- 
dZi: d.atl!ć musIał początkowo z partj, naro- 
dOlX'O . niemiecką ł-lugenberga. DOIJlt:ro szereg 
póń1iejszych pociągnicł: przyniósł Hitlerowi włd 
dZ( absolutną. 
\'Carto !z okazji uj rocznicy. przypomniet 
op krófkości drogi, jakiemi ł-Lllcr dOSlCdł d
 
'Wł
dzy, jaką dzls nie posiJda żaden król am 
dyktator' /lóI świecie. Przede\llszystkiem obalił: 
nallŻ}' twierdzenie, jakoby Hitler doszedł do 
'Władzy tylko dlatego, że operował kryzy/iCm 2'0- 
6poddrcz) m t niedustatkiem ludności. PrzeCiw- 
me, w ruku 11,/28, Jucdy. Hitler wm1ógł 8111:i, 
d,dałalnośt, Niemcom uamo obdłużenia zagra- 
niczntgo powodziło 
ie dobrze. BeLrubocl: było 
6tosunKollo niewielkie, odczuwdt sic: dawał do- 
6blek pienicdzy i kredytu, ruch buduwiany 
IWzmogł siC do niebyw..łq:o itopnu. 
Coprawda w midrc jak potegował siC póź- 
niej kryzys 2'Oipol1arczy . N,clUczech, waa- 
6tata JICLlJa [ycb, ktorq w H,U.erze widzieli 
;zbJ.wicieu, ale wistude rz.eczy w)ró:J on n.e 
na iruncle nCdzy, ale na iruuCie b:Jidctwa i 
dumy narodoweJ. H1\ler mi:dyby nie dostJ.ł 
6iC do władzy bez. broni I bez teroru swych, 
oddliałów boJo1llych. A tych środków dostarczy 
la pomoc flrwnsowa I moralna ,.Idkiego prze. 
m)słu t nalj.:naIt5tycznl£,0 mleszCL1i1Stwa. Hit. 
ler i jego bojó,. kI krUCLyły wice zrazu w iluż- 
bie 1IIlclKieio kapitału przeciwko p.1rtjom 50- 
cj.łiistYCLn)In i ulobyczom .połecznym. 
Samo dojście do iteru rządó. w Niemczech 
przez Hitlera miaro bardzo ciekawy przebieg. 
B)'ły to ostatnie dni stycznia 1933 roku. 0lP- 
czesuy kanclerz Rzeszy gen. Schleicher uwi- 
kłJ.wli.(Y sic w sieci własnych intryg politycz- 
nych, myślał już o wojskolI )'m z.aID.1clJu stanu, 
traktując to jako ostatni.ł prób\; ratowania Nie- 
miec przed hItleryzmem. Ale równ,Jcześnie Pa. 
pen I Hu
enberg dla własnych celów, przygoto 
wują grunt liitlerowl. 
Dnia 30 stycznia 1933 roku przed pol. prezy- 
dent Hindenburi' przyjmuje Hillerd na au- 
djencji I podpisuje dla niego dekret nominac)'j- 
11)', b\;d
c przez swoich doradców pr1.t'konany, 
3: jCit to ł 'edyny 5posób uratowania NIemiec 
przed an.rc Ij
 I wojną domow
. W rezultacie 
HitlC!r obejmuje władzę jako kanclerz, maj
c 
przy boku czterech mlnlstró. narC?dowo - 
niemieckich z Hugenberf;!lem na czele, oraz 
swobodC działania wewnClrznego z wyłączrnlem 
jednak wpływu na armjc I politykC zagraniczll.1. 
'1 
E 


Str. 2 


.t 
I 


Pogrzeb śp. posła Mj[Hla laktelera 
w ni.edz.jclę po poludniu o gDdz. 13 
tej z 'kaplicy szpitala wojsk?w('g.
 przy 
o
1n-z\'Jllim udziale .delegacyj roln:czych 
z WfclkopoLski i prz;es: ł () 13; pocztów 
sz1andarow\'ICh, odbył SI.ę p;grz.cv posla 
na Sejm i jU'ezcsa Wje
opoWUegJ. T,: 
warzystwa Kółek RoblIczych., śp.. MI- 
chała Zenk:elera. Zmarłego ztgnalt ze 
SItopiu kosI nicy \"jccma:rszalck Sejmu 
R. P. p. Podoski, wice:

 
twa 
p. Raczyński, prezes '
le1kopol
ki('J Izby, 
Rolniczej p_ ?\lora'Wskl, roootrnk z Pał- 
czvna ,orał; członek Rady P,;)wiatowej 
'VTKR
 w WrzeŚIli, p. Dragon oraz 
poseł p. Łubieński. 
Kondukt ż'1.lobny p(}pr.zcuz.pI1)
 
kompanją 110llJ.:rową i ork:
s
nl.. 5R pp'! 
delegacjami ze sztancla:ra:nl l '\\ L

canu 
od )[arszałk:a Sej,mu Wwlkopolskk.1. Gru 
py Parla:n en1arn :ej, 
a:z.1du."
 KH., 
Zakładów Ubcz
;,u WzaJ(";nnych, 
Oeholniczej Straży Pożarnej w Yalcz
.- 
nie, Wyd'Ziału PO\\.l
O\\"oI:'go "rz
.La 
i powiatu czarnkowsklegi), prow
d
 J. 
E. k'). bisku-p D.)"mek, w o1OCZQWll hcz- 
Il£go duchowieńslw
.. Trumnę wie
lD-no 
na law('ICie m-mrorueJ H pal., Z:J.przę- 
żoną w sześć karych koni- Za tru:nną 
post
PO\\ ala I'Iodzj.l1a zmaTkg
, d
j J? 
wice'1l:łrszałck S'.1'ID4. Podoski, w,ctml- 
)liS/ter RacZYlisJU, w:k£w{})cwoda. W':'śJk- 
ki senatorowie dr. Chrza'l1-owskl - dr. 
J
szke, poslow
e S
r
yilski
 .J.u
uski, 
Głowacki, Łub;eński 
 Don
.nl1rskr ocaz 
liczne rzesze :zuaj.o:l1ych. . 
Orszak żałc.bny prz'S.Z£dł z kapliC)' 
s7pitaLa woj&kOWi'
(l Wala:ni ,JanA III, 
Al. 1lars-wlka PlIsudsk:cgo, :\[a-rszałka 
Focha i Bulmwską l1a cmentarz 'ŚW. Mar 
cilla, crdzje odbyło się zJ.aż.enie zwłok do 
grobu
 przy dź-wi
k3lCh pobudki "njskG- 
\\
. l 
MorcSerc "3r:5ar13 inż. Dyljona 
. arlezielilu ar Irilrowle 
Kr
ków, 29. 1. Z Chorzowa przywie 
ziano do ..Kr2lkowa i o clstawl'QJ1JJ do wi-ę- 
zi.cnia wo¥::koW'cglO sqdu okrf:gowe
o d,e- 
zcrlcra Szc.zep3!Ila Grend
, klóry zamor- 
dował w Tatrach narciarZJ:l inż, Ste- 
rana Dyljona z Warszawy. Dochaodze- 
ma przeprowadza żandarmerjla wojs
(JI- 
wa i prokuratura wojskowego sądu o-- 
kTe"gmvego m. 5 w Krakowie. 


Utr_l.enie uzyskanej władzy zajcło Hitlerowi 
cały pierwszy rok jego dliaWnośC1 jako kanc- 
lerza I dyktatora. W tej dzie
zinie H.der ! je- 
2'0 ludzie stancli 111'1 zupełnośCi na wysokośCi za- 
danu. .ulywa
c wszelkich be.twzglcdnych na- 
wet Środków, jaklemi rozpoJ7;iclza. współczesne 
państwo. 
Wybory 111'1 marcu 1934 :c. wzmoCJJiły, władze.. 
Hitlera, który otrzymał 288 mandatów, en.oł: 
jeszcze nie większośl:. Zaraz po wyboud! wZIął 
od parlamentu dla siebie ustawę o pełnomocnic- 
twach która zawiesiła wszystkie prawa nietylko 
parla
entu, ale nawet san:!ego Hindenburga. 
Mając już pełnic formal!!t!J wł
zy. IW' r
ku, 
Hitler lacZ:jł szybko rozbiJał: partJe I .. Ciągu 
trzech mieSlCcy dokonał tego dzieła. 
Gdy w sierpniu 193
 r. zmarł prezyd
."! 
Rzeszy v. Hindenburg, Hltle.r połączył 111'1 SWOjeJ 


osobIe dwa urzcdy, kanclerza i prezydenta Rze. 
szy, uitalając dla siebie tytuł ,,
za". Krok 
ten zatwierdlzony został przez plebIscyt całe
o 
narodu. Z tą chwilą Hitler otr

ał .włJdzC, Ja: 
kio:j nie ma dziś Stallin 111'1 RosJI ani Mussohm 
w Iblji. 
Rok 1935 przyniósł dalsze sukcesy dla rzą- 
d
 .J1ltlera. Propaganda hitlerowska WT6ci
a 
!\Jiemcom zagłębie weglo\lle Saary, 
astcpme 
Hitler obalił art. V. ,Traktatu WersalskIego, 
- 
prowadzając w Niemczech J?Owszechną. sł
c 
wojskową i równouprawni
me !' zbroJentach. 
Widzimy wiec z tego, ze epizod. Hltler
 ! 
przed .łnech lat ;zapowiad
 .si
 
a .w!ele .dłuzeJ, 
niż wówczas liczono. DzisIaj JUZ meJ
dm za
ta- 
nawlają siC poważnie, w jakim stopnIu. pamIet- 
ny ten przewrót w' Niemczech wstrząśme posa- 
dami świata. 


. - . 


... . 


,
 


. ri 


::0-., ""-J "":I..
.' ,,'.
 
.. 
.,.. . 'II;'" ... .... 


..ł.... . 
.. 
4(" 
,- , 
.. 
 .. 
';. 
 
" 
'. 

 
., 
.,'  .' 
t " - (i.' 
..' 
'. _.19" 
 . '. 
 
.: 
. .. . , 


i 
t. 


); 

 


. , ' ._' : .
;

. o" 
:: . .,,_
 
. 
 _ ......... 
:.. -.. "-:. ('-; .. -.
..... . , '
 . ' ! 
'łt,
".
 ... ". '':" . .=' 
'.1:' . ' .
1 

 
.
. i', " 


 ł'.
 . "
 . ...; 
. '\'
...ł"
' ".". .:- 11: 
,"" . 'o" ....... ..,. .' 
 '. 
Vj ;r.' . 

.' :J ': 
 
.
 'j!i""., . ".... ?
' 
.:! ,. .. .
 
 4   ._. 

 
....... f. ..
 4., 
...,;- -,..... - - . 
 . " , 
'1' 1. ' .,' '
:. :".. . 
,
 
... ,",. -
 t ') \ .,.... 
% 


-. 
- :: ... 
";'.
 ł-. 
-: 
 
. $II..
 . 
;'-;:', " '. ;.
' , : 
t . t:.... .... 
;
:-.::,,

 
 

':

. .: . 
_.. 
 '!lo...- "'- 


?,' 


\
 ':
i 
:.

 


.
. .. 
.;...: ':'+. t............ . ...& 


-:.-+1'» .:- 
. ..-.. 


**. .." 


; 
I 
I  
MAR!A REUn _, 


Dostawa rranlportów na froncie afrykańskim napotyka na liczne: przeszkody komunikacyjne. Stan 
*'C ;.ot j_ge tak dy. te miast samochoiów !ru:ba używać wielbl'id6w. co znacznie op6tnia do- 
slaw.. prow
t6.. " 'ł'i 
S. " 
 


ł... ' ""_..... 
Nagle chory zerwał sIę, silldł na ł6żku, J; oczami 
w slup, ze z","Tozą zaslygłą w jt'go twarzy. kr.2l
.
 
uieludzkim glose:n: 
\ - Be2.to, ratuj mrrle, nie odch()d1, odpęd! te zle 
duchy ode mnie i Le złe czarne oczy, kt6re mnie palą. 
Zrobił kilka gwałlownych ruch6w r
kami, opadł 
na poduszki i znieruchomjał. Mścisława zatrzęsła 
się z wrażenia ,i z pWczem przypadła do niego. Oczy. 
miał w slup, czoło .z.ro6zone .a.imnym potem, uiila wy.. 
kr
wione. I 
- Panie, on umiera - 6Zeplała rozpacm.itl dO! 
doktora, kt6ry pochylił li
 nad Horacym. 
Dokt& zaprzeczył. 
- Jeszcze nie u.mie.ra, 
 parę takicli at
6w. 
8, będ.z.ie po nim. 
ZA1amala ręce. I t 
Na. nic ;cj moc. Gdyby ,ją kochał, gdyby dusza 
jego nie zostala do głębi wstr
śo;'Qtą jej poslępowa. 
niem, wtedy... ol wledy wezwałaby na pomoc całą 
swą silę nadprzyrodwną i odciągn
laby go od progu 
śmierci. Ale wladzy ni,e miała już nad ukochanym 
żadnej- Dusza jego i uczucia oornęly siQ, odwróciły. 
ze ws
1em od niej, uniczależnily' si
, opancerzyły, 
na wszelkie jej ataki 
Gryzla palce do krwi l wiła si.
 wewnQtrznie 
Z bólu. 
- Oddać,.. Nie oddnćl 
- Nie oddać, to samo, co zabić gol 
WZdrYKnęła się. 
- Zabić samochcąc jej Horacego., ukochan
go 
nadewsz
'stko. 'Gdyby ją zdradzał, wart byłby szly. 
lełu w serce. Ale zabić go, pozwolić mu umrzcć 
przez nią, nie ujrzeć go nigdy wi-ęcej?.. 
Chwycila się za Rłowę i jakby gnana wyższym na- 
kazem. zeszła na dól, i przez podwórze zamkowe do 
koŚCiólka. Jak poprzednio, u.padła do stóp Chry- 
stusa i wyciągając ku niemu ręce, w ,bezbrzeżnej bo-- 
le.ści ,błagala żałośnie: 
- O Chryste Panie, daj mi siłę być dobrą. Ko- 
cham Horacego tak bardlJ\) i chcę, by żył. Zycie swe 
oddałabym za niego, ale oddać go innej... nie mogę! 
O Chryste, nie mogę. Zbyt mnie to bali. Pomóż mi 
być dobrą, pomóż X\\-yciężyć siebie, nalchn.ij mnie 
siłą. I 
W żarliwej prośbie podnosi ku twarzy Chrystusa 
oczy i ma wrażenie, że jasny promleń z ,błogosławio- 
nej Je
o ręki spływa na nią. 
Opano\\ uje ją dzh\na słodycz i rezygnacja. 
P()dl
la r.ię i oblewając łzami stopy' Chrj'stusa, 
szepce w ekstazie: - Zrobi
 to. Idę... 


-- -
- 


..... 


........J
 


i-..
 


.
 
 


'"-'- 
11. 
...'""'
... 


) 
"'\. '",.;"', 
" 
. .... \: 
 


..J: 


...,.s 


',I " 
A 
.'. f 


'f' 


ł- 


..... ,) 
.. ". 


... 


.
 . 


.' 
" .  ' 


" 
" 


.4 


. " 
'. .....
 - 
\:'- . 
. " ' 
. 
 
:. 
'F 


;
_.. 


':"'.. .... .... 

 
" . 
"'I 
 


.... 

Ó

. 


-c 


. 11Ji- 


POIWllEŚĆ 


,.. 


Poci
 OOO:bowy, idący w stronę Nadw6rnej, szedł 
wolno, leniwie, odpoczywając długo na każdej sla- 
cyjce. nic zwracając uwagi, że z.mrok zapada, że 
cienie nocy rozpo6cierają się nad U1'oczym kr3jobra- 
zem, nie przeczuwaj4c niepokoju l\Iśc.islawy, jadą- 
cej drugą klasą i jej niecierpli'\\ości. 
Wreszcie sapiąc ciężko i Błośna, stanął na tnałej, 
leśnej stacyjce, na miej6cu przeznaczenia Mścisławy. 
Byla godziną dz:iewą:la \Vi.ocz6r. Deszcz dJ."'obny.:.nrzył. 
niebo b
'ło .granarowe, bezgw
czdne, ciemnoŚĆ nocy' 
posępna, niby czarna, tajemnicza otchłań. 

a maleńkiej stacyjce, prócz zawiadowcy: i tele- 
grafisly w jednej ooobie, oraz dr6ż.n.ika, ani: ży'wej 
duszy, :bo to piątek, szabas !ydowski. 
Spytała dróżnika, jak daleko do k1aszbOO"ll. Po- 
drapał się po głowie, pomyślał i orzekł, te :będz.ie 
dobrych trzy kilometry, przez las i dwa pooI.ru\ drogą. 
Pytała o konie. 
Niestety, ani z.av.iadmvca, ani dróż.nik nie byli 
w stanie ich d.os.tarczyć. Radzili, by cz.ekała do rana. 
Mścisła,wa uśmicch.uęła ,si
 do siebioe. 
- Czekać do ran;:}, a tYrncz.a&Cm rano o siódmeJ 
szedł powrotny pociąg do Woroc11ty. 
- Czekać, gdy życic Horacego wisi na włosku 
i każda sekunda jest droga. a.o 
Opina się szczelnie w gumowy płaszcz . pyta ....do. 
kładnie o drogę. 'I AJ 'iii,' lil t 
Dróżnik i zawiadowca me wbeną sWym uszom. 
- Coo? pani odważyłaby się i&ć o tej porze ,przez 
l
 przez 
n las, .kr
'j6wkę ,bandY.lów i zlodziei? 
Potwierdza: 
- Idę. v. 
Zacz
 nąj
 obaj perswadować jej, tlumacz.r.ć gro-- 
żące niebezpieczeństwo. 
- 
Iogą ją napaść, obradować i nie daj B().Ż.e co 
gorszego zrobić I 
l\IŚCisława uśmiechnęla 
 zagadkowo. 
- I'\ie mnie! 
Obaj mężczy1ni chC'i protestować, ohv.i.erają usta, 
by z nich nie .wydobyć ani słowa I Przed uimi, za- 
miasl wysmuklej, eleganckiej panny, stała sLar.a, po- 
marszczona baba z tobołkiem lila plecach i kosturem 
w ręklL I I I 
Raplem i ona mikła. 
 
Jrzed nimi próżnia. Obydwaj czują, dziiad, ni&: 
opanowany strach. Dróżnik robi.znak krzy!a. Zawia- 
dowca pociera zwiJgolui.ałe czoło ręką. 
Ale oto 1lŚmiecha się do ni-cb urocza twarz )Iści- 
sławy, klóra żegna ich ręq i SiWe Z oczu. \Vcl1łoni
ta 
przez ciemność nocy.,.. 
 _ł- ......-.. 1.aI_ 
.-J łAl__1 


-"..ł. 


t 


,. 


19) 


... 


.,  


- , 
- " 


-. . 


Mężczyźni patrzą na niq, jak na niesa:nowit
 
zjawisko, spluw
ją, na komendę i rozchodzą si
 do 
siebie. I I 
II. ,! 
Mści.s.ława tymczasem odw8Jinie zapuszcza się 
w gbtb I.asu. W lesie panuje. ciemn
 nie prz.ej
za
 
utrudniaj
ca drogę. G.aloęZle krrewow sm-agaJą Ją 
'Po lw.a;rzy, drapią po r,ę'kach. X-ogi grzęzną w 'I1i
- 
kiem torfowisku i ;baccruie. I 
W tem od pnia dr1£"wa odrywają się dwa wys()- 
kie cienie i. lidą za nią. Słyszy przyciszone, czające 
się ich kroki, gr7JęZllące w błocie, zdusrony oddech. 
Idzie, nie zatrzymując się. Przyoiska Slil-nie .
ką 
rozdygotane strachem serce i zbiera całą swą .m
 
w sobie. I 
Nagle wysoki cień zabiega jej drogę i la:npką 
ełektr:yczną, rzuca s'We jaskrawe światło proslo 
w oczy, oślepiając je. : 
lIścisława cofa 
 gwałtowni.e w tył, ale j.edno- 
cześnie rozlega się jej śmiech szyderczy'. 
W kr
gu światła latarki puste miejsce. R
hicta 
zniknęla. )ligoce świaUo latarki dookioła. l-o strzela 
w gÓI-ę, to pełza po ziemi, ale Mścisławy ani śladlL..
 
Dru,gi dra.b robi lo &'lmo i r6wnież bezskutecznie. 
Tchórre i zabobonni, jak wszyscy. zbrodniarze, uękli 
się. Nieczysla sila! i 
Chyłkiem uciekają w bok, w głąb lasu, a Mścisła. 
wa stoi, oparta o pień dr7Jewa, dysząc cioężko, z ocza. 
mi rozszcrzonemi nadmiernie, z dziwnym wyraze:n 
twarzy, bladej jak plótno. Stoi jeszcze czas jakiś, 
nadsłuchując, aż kroki ucichły w gęstwinie leśnej. 
Wledy oddycha z ulgą i idzie dalej. 
Ogromny, głodny wiJk 

Iega jej drogę. Swieci 
słodnemi oczami, szczerzy .,)oStre kły. Mśdsława za- 
trzy:nuje 5ię wahająca. Ruchem zii}-Łowanym, ręką, 
odpycha nooeraj.ąccgo. 'Zwierzę rola się ze zjcż.ol1ą 
sicriclą i giruc w ciemności. , 
Ona idzie dalej przed siebie, potykając się 
slo, 
z trudem wyciągając przemoczone buci}-i z rozmo. 
kłcj ziemi. I 
Gdy las się skończył i wyszła na pole, na wschJor.. 
dzie szarzało. Deszcz przestał padać. WsLawał ra. 
nek pogodny, ale wilgocią nasiąknięte pGwietrz.e 
zięb!ło do kości. Zmęczone nogi odmawiają p.J\Słu. 
szeństwa, na senne oczy opadajq powieki, całe ciałQ 
kobiety błaga o odpoczynek. I 
A tu jeszcze dwa kilometry do celu. Więc wlecze 
się '\\"Olno, ociężale po błotnistej drodze, trzęsą: 
si
 Z z.i.mn.a i zmęc.ze.n.ia. , 


CCiła dalsz.i w 
 lW;JD.eL'IAi
>>>
»tJ". I 


.".,....łJCZIIN.N ..- ".. 
- 


ro
 


--,.--...- [101-.. 


. 
I I 


. 


WOO"szaw.a, 29_ 1. Duże zalo11Łrrcs.owa_ skich i iZby lekcyjn}-rl1. 'fymc
8sSCPł 
nie w kuluarach s.c.}:now)'ch wywołały zmniej,szen1e si.r: ŚT'OIlk.ów 1In3urja1nych 
\\"Czornj';w. obrad)' 
jm'l)wej. . komis]' spowOOo)\"alo, . emiljon dfioci jest poza 
budżclo'wej .ilOO budżetem mlQJ.5terslw3 szkol
."" . 
oświllJty. 
a obrad1bCh obec:nv jest .m
Di- Slwierdzić m
 Q}.wa.rd.c - mó\fił 
slcr prof. Swięl.oslawski, Ikt6x-y wygbJ6i
 dad.ej miTIiBt.w - że 
imo wszyslk.i
h 
wielką mQW
. I'\a \l-Slęp:..c zaznacza p, wyd3!l1,y'ch zm-ządzeń OJ£anin
c:yjny
h 
min.:sLeF, że spraw-ę .naszkicowania Qa(d- sZk,ola poW'slJ£"Clma przy dzŁslcjszej IiC1.... 
nego programu mi'I1isl{'rslwa ..)ś.w
ly l;ie 
 oj, wo
ec rosn

 wci.¥ przy- 
odklatlu na plenum Sejmu, dzisiaj ogra- pl)\\"'" uC;mlÓW n;c dłę!'¥-e }wgłn spełI}ić 
niczy si
 do oJj.1ówi{'nia budżetu. należycie swą:ch L'ld.ań w Wlj,pUS7JC-j 
:\[o£e nigdzIe - lII1ówi PfU! ł;niaJister - p'rz)"szlo.śQi, f;włą.szcz.a, te deflc
t 
La- 
rozpoF7-ąd7.30lnc z.aroby nie są w tak.:.ej 
ów nalłCZ,.cit'J.sk:ch w S7.:kołach po- 
dysprQPorcji do ujaw'Jliających się po-- w$Zedm.r
 }V 
iosunku do' !ljawniają- 
tr:u;;b jak w dziedzinie OŚ\\iaty. Budifet crgo 
 zapotrze!boowap.
 W)1lO silb ).I¥- 

wialły opiewa na 5-umę 3łQ.200.000 zl tycz.ni.e .około 33 tysięcy nauczyciclil. 
i w parów:łJ.aW.u z. o.bccnym budż.ctepl Co dQ 
z
rol}\; a śreąni{'
o, 
. w te-j 
w\ kazuje zmni.ej.srenie o 27.iO.OOO f:ł. chi.cd1juie sytl.1.acj.a budtetOlWa przed- 
Przecl1od
c dQ sz.kJDI1nictwa p. m:.ni- slauia się lepiej, f('.ał,izacja zaś ustawy 
ster podkl't'.Ślił, że 1będ.z3.e dążył do rear- usf.:ro.jO'ł.1ej 
zwija się w szkoJ:u.1ctwic 
ganizacji reformy s40:illi.clwa w myśl &rcdni
m stqpnjO}\'I{). 
J86fł4 łjoSII".a:wy z 11 l1l a ą:a 1932 r. 
- Xllilęplli,c JP
sł.cr '-"WOmnicl o -ł'ta- 
ganizacjo!l caloksZJlatlu tej reformy w}"- ra'l1.iach w k.i.erNlIlku zdobycia na.jdań- 
maga 00 państwa \\")-silku f:nansow.egi .szych podręcz:njków. Dluiszy u
@ 
w naj'blitszym cza&e, a pr
wszyst- przt'm6-wie.nia poś\\i
1 
alcj lDin.U}1l.fr 
k:1eJll w zakresie iSzkoln.ictwa zawooow
- zagadnieniu sz;ko1nidwa zawOo1i"\\"t'go, 
gQ. Al.armujące połio,żenle szkolnictwa do klór€'go przywiqzuje ba'l"
o dute 
pow1SU?chn
o w'ynika przedewszystkiem ZIl
ZepW_ ZbljżcnJ..e &.2J
ły zaWO(wwcj 
z natU1raIm.e
o przy.QStu dz1eci, kt9rych 10 ?;).cią. 4
'k,.Jp.a
 .S:
 moglo przede- 
liczba w obecncj c!Jwili W)"tLoot W w
j , }\-
}-sJ.1i.ic.m Lapl, gdzj..c zc1olan,o n,awiązać 
polsce P?'ll
 5.400.000. WY'Ilaga 
o po- k?Jllakt ze sr
a",:i gospodarezem
. l\Ii- 
..\ięks
nta ticz:b
 etatów nauczycj.el- mskr podkreshl, ze za.rÓWI1iO Izb) Prze- 


. . 


-o- 


· · ,. te r j alnle 
Lepiej narazl
r s
ę 11\
 
 r _ U 
.'" .. 
nii strar,e OJczvzne 
Odezwa ,zadu abisyńskie.go do .oarodu . . 
Addii5 Abeba. (P.\T). RZ;ąd ablsyński .waS'ze. wDjs'ka Jla lrQIlCJ.e T:gre,. które 
I ' II I do ł udn"ć.r' wZ'o"waj'l,c dało Im w r
e zuączne zdoo)cu 
 
ag OSI O ezwę , \ .
 
 .. _ k ł ór D1o P .:t.#'11 ta.. 
. d b d ,. . 100rPwe"Q wS'pół- 
prl
 WOjellTI)
, ""ł '
'I"" 
ją o 
raz ar 7. 
J 
 ,: ." Le'c' podkrcl.1a1 i1
'Z prz
wn:k i który Włr 
dz
alama przy obrorue kraJu. pl' 
. . źli zes.o bą usiłując napróż- 
....n_ :..' t at
' malerj..'bnc Jrznll SI przyv.-łfl , . 
.u.a.1 3:Z"" Sl
 na s r J '" P£acu J - _ no za1arnąć nasz 'kraj w SWOJc rQCe. 
odezwa, m!Ż na U1tralę .oJCZ) my. . o. .- 

 Ze wszystklc11 sil d1a ?br
my. w
eJ 
WO'lności
 jedni or
żcm, mUl składając 
of1a.ry, inwalidz:i i slarc
 ":

,,ą
 ).110:- 
dły do Boga, I).,:obi;cly ab:synski
 '1l4echaj 
it1ą za przykładem Włoszek, 
t
e 
r
 
ze swą królową zlożyły swej. 
Jcz:ź
 
Wofierze ko.szto.wności. Dawajc;e 

s- 
cy na co was slać, aby n
 by.c n
ewd- 
nika:mi o:ł:crgo wladcy. ::\lódlcle SIę g0- 
rąco do Boaa i Ul)śLc;e o tern, co uczy- 
. " . 
lr; ł n
"'t Boaa 
nil on już dJa was. DZ1"..,.. 
 '" 
padają obfiJtc dcs
W w okresIe, 
 kt
 
rym Q.Qrma1n1e ,bywa posuc!la: DZIękuj- 
cie Bogu za zw,):ci,"slwo iOdniCS&JQD.e prz:ez 


HomUDi
ut rl.ą
u abiIJńlki

o 
Addis Abeba, 29. 1. Rząd .abi.s
-ński 
ogłosił k,omumkal o poŁoż:niu n
 f
- 
cie południo"'-ym. Rzą
 abis
ńslci SIl
'lc.r 
dza, że woj.s.ka włoslue za.jęł
 Neg
h, 
natO'IDiast sLanowclio przeczy wJadomoś- 
ci o tern, jakoby zagraż.ał
 
e L?ię.isco- 
wości Wardere gdzie znajduje SIę kwa- 
tera rasa Desl
. Komunikat d.onosi, że 
p,alrol wywi3do\\
 wl
ki. TI?ógl znał- 
dować s
 w pobhżu t
j mlejso
w-ości. 
Rząd abls,):ński prz.cc
 ł.jtiłe stanow- 


fi - ft ., 
e. 


s
'". 1 


Czwwe
, dnia 110 slycznia 1936 r. 
. 


£""#0'"91 qn 
t'!  


. 


mysł
, j.ak i I
 Rolnicze i Bre- 
micś1nicre przychyłDj,e przywitały no- 
wy prąd organizacji szkól zawooo'Wych. 
N a zakończenie p. 1111 ;ni.Sll.er oś",i.adcza., 
żo rząd przy trzooiem czytaniu budtelu 
zglosi WlOOS'lk w sprawie pl)v.iększenia 
,bnrl?..c1u mini
terstwa oświaty o 7,800.000 
zł (w cl1wi,U -tej rozlegly si-ę -ł1a sali 
IUIiCl'I1e oklal)ki), 
Z sumy tej 4500.000 zl ibędzie pl"zczna- 
C'WIle na kredyty Z\..
zane z auto;1ła- 
łvczl1emi aw:wsami nauczvciełi a 
3.300.000 zl na zwiększi"nie etatów nau- 
czycii"1i szkól powszechnych. 
Po prze-mówieniu p. millWslra zarzq- 
dzan.o króLką przerwę, poczem głos za- 
brał referent poseł Pochm
 
--o- 
Nasł.ępn1e sprav.quiawca, pos. Poch- 
maT'ski (nauczycil"J gimnazjalny z Kra- 
kowa) w}-glosil dlugi, ba przeszlo lrzy 
g09-
iny trwający referal, w którym 
szczególowo o.mówil wszyst.Jdc pozycje 
budżetu oraz syluację w posz.cw.sóln).ch 

z1edzinach szkQ]nicl wa. 
Wywody swoje rdcrcUlt rozpoczął od 
oświ:łliczenia, że zapowiedziany wuilO- 
sck rządowy o zwi
kszenie budżetu mi- 
nisł.CTslv.-a oświaty, zlagodzi attlltO'Sfcrt; 
obrad kO:llisji i Wpl10waWJi duże odprę- 
tcnje. I l'. 

 


111
 tflisU '.
ijJń(l,YłćW lfflJJCłO 
Kair, 29. 1. (PAT). Wedlug "iadtamo- 
ści, pochodzących z Add:s ś..beby, liczba 
raniJOnych i zabitych AbilsyńczJików J,,' 
ąrmj-ach rasów Sl'juma, 
Iuluguela i Na.- 
si'bu wyrwsj 11-{)90 ludzi, nie licząc strat 
o.ddzialq.\¥ 
'1iM1'R.kich. 


nOfWQgja Zaopalrnje WłorMw W benzJ
e 
Capclowl1, 29. 1. (PAT). Do po.rtó\\' 
Afryki poluwpowej okręl.y Dorwcskic 
przywiQzly w 
ą.tnich cząsach I) 000 
lO'I1p ,be1łz
"py, przeznaczonej 00 wlo- 
skiej Afryki wschodniej. 
Ta iLość bcnz)J1Y, wN1lug l1eulera wy- 
s!a
':cza, ,by poz\)"oJj,ć 100 samoWlom na 
dokOl1Y\) anie \v ciągu 12 miesięcyocr 
d.z.ioe'n.nle Wtów 5JO-,k.1lomClJ1o.'I")'c
. 


,. 


W,n.!
 yJJborójI W Grecjj 
Atef.lY, 29. 1. (PAT). Lf
dowy kDm
- 
niką.1 D ""yn.i
u 
")boró\V da.nosi: \'ePl- 
zellioi (
rałowie) olrzymalii 127 man- 
da1ów, tsakf'3.r).ści (manarclriści -ludow- 
cy) 69, skrajui monarchiści .Kond}.,
[s i 
T('oi-okis) 63 grupa 1kta.'i:3Sa 7. grupa 
Ę:.olzama:nisa 4, repu,bU..m.ie 7, ,1icz
ż- 
ni repUJblik.aDic 4, .agrarjus'ZC 4. komu- 
niści 15_ Ogólem więc 
el):zcliści nJa
ą 
H2 ruandmy, .a w$z)-s/-kie pgruPf1\\.apua 
aJlly\"c.n.izetisLów 143. 


cro wiadomości \Yłoski
j o. tem, że na 
frqncic połu4rriowym Abi
,)"ńcz\"cy st
- 
cili w Dslatnich 'V.aI
h 10.000 lud za" 
dodając. te do ustalenia tej .liczby m.Q.tna 
chyba dQjść wówczas., jetclI dooa S1(
 do. 
poległ}'ch Ju$ość c)
yiJną, która .pą.j}ł;\ 
o.fiarą bombarOOwaw.a z samolotow. ! 


Wą
p1iwe oczczędności 
Pos. ErllJ1(). Sikorski omawiając w 
,.:\ owY'Il K urjel'
" mm-.daeJ..: PO\\ 11,6 ,\, 
w "'ielkopol'il'(' p:sze w 7.akończ('Ili u: 
- OS'lCzędności dla Pamt w.a i to w 
małym .stopniu ZIlistn1alyby dopiUl: po 
dłużsZV111 oknsic. Nalomwt spuwodują 
one z
,iększenic koszlów dla obywa I eli 
lJl1ieS'ionlch po\\ła.tów, kiórzy prmcid 
ZIl:!cznie v.i
j C:Z.'\SU i środków bęrlą 
musieli zutn' dla zała[\\icn.ia spraw w 
oddal oo\"ch . o 40-;.0 km. starostwach. 
zamiast "15-20 klO1. W m:ejsce zaś mie- 
sionych kilku ('lal\ÓW ""'zro
it' kwo()ta 
djd i kosz1ów w".iazl!ów slutbowy(;h, 
a 7rrdnk.owane dały w j('lln('m mieście 
lJOSlndl
 I)rzrni's:on(' (k inll}'ch "»iast 
zc względu na zw'ęk"zony zakrrs pracy. 
:'\iewąlpUwioe ki 
dz;c SI:ę próhowało 
czynif :nwrsl
'cj,c w si('(ln baeh I
'ch po- 
wiatów, do ktÓl.ych prz
'd1ielooo zlikwi- 
dowane, a bezuiyl£"C7fie staną się bu- 
dynki w byl
'ch łniaslach powi.atow)"ch. 
- Reasumuj:\c wąlpli\.,'c korzyści i 
niewątp!i\\"'e st.r::ty, nalcty si
 wypov.;e- 
dzieć - Z{)7fi.I('7.I p poseł SikorsL.i - 
prz.eciwku 111:rs;ni'l już istnj.r,'j:,c,'ch w 
\\'iel'kopol
 p,lwblóW 
:ltogIias[ pl)- 
wslaj-c wiC"lki proble'11, czy nie motn;lhy 
we wsz
-slkich lLr1ęltach zmml'jszyć 110,;.6 
zaJrudJ1iou)'('h osób. Częstokroć bowiem 
slyszy sir: uwagi, te przed WO}11Ą np, 
Lrząd Skarbowy w takie.m czy innem 
mi.eś.cie posioadał 3-4 pracowników, a 
dziś kiIJj:Wla$lU lu:b nawet kitkuli

 
ciu. 'Nle n3lprÓŻDO porlkreśl:uloO niedaw- 
llJ(} w Sejmie, re Pol!\ka k. D"umu
 W 
IIrz
darh wl
r('J p.ml",". an '11'11 WI{'lka 
Br
 lauja ze "'szyiilkla.J.lI dum ujaIlII. sta- 
nowiącemi prawłe lrz
:\ C1.ęŚĆ świnta. 
Z każdym papiercm lączy się cz
'nność 
urz.ędowa - boć przociei nie załatwiaJą 
się OM same! 


W rocznicę pa
du 
z Niemcami 
Organ sfcr gospIHlm'czych. zI,
hn
 ch 
do ohozu sanacyjm'llo ,.Kurjrr Pniski" 
poświęca dłuższc uwagi Ilrzyp.arlaj.ącej 
drugirj roczl1:.cy p()t1pisania 'p.lk!1I 
- 
sko-ni('m-i-f'C.J...:e
o z 26 s[yclI).-ia I!ISI r; 
w konkluzji lych uwag oś\\"jał-ł
la: 
,.Trzeba powicrlz:er, te p'}rQ.zumi-'ni-e 
Lo \\").trzymalo dwa lata pru.by i tc przez 
len czas wszYSC\', klół-lY mil"Li okazjQ 
obs('r\WJ\\ ać sL',sunki po!sko-i15cmicckie, 
mogLi sir: przekonać, te ich J'I()zbud'owa 
na płnsZClyźł-ł:ic ku.l1luraJnej i gospodar- 
czej nic jest zwrócona przeciw nikomu. 
Porozumirnie lo b}'lo ,pol1ł):.ś13jlle jako 
dzieło, maj'lcc służyć JOC! po.k,')ju. Jeśli 
ch()(jzi zrcsz4 o Polskę. Lo poftyka jej 
dala przez cal)" czas od oclzyskal1.ia n:e- 
pod,:egIOŚCi dosla[ec.zn.ie w'cle .dow.o 1ów, 
ŻC nit' służ\' linn"m ideom. Zalownkm 
7miany slosllQIill :\ieD1:l'C pn PO:!ki. 
klóra 'uj.:lwJlila 
ę przl'z t£D uklad. ,było 
przekonani c d'CYlluj:;cych n.iemi('('kich 
CL\"IUl:'ków o więk'\z("j i CQlJ'az w,i-ększ.ej 
roli Polski i \\XNJ.Śo
C }ej sil. Ni.e ,-rlOie 
uJ,e-g3Ć ŻJ.dl1cj wątpl.iwości, że im bar- 
dz,iej ten argumern wlaśl1,ic dz.ialać -hę- 
d.Lie i nadal W Niemczcdl, tern normal.i- 
z.acja slosunków polsk,a - nLem.icckich 
"]1iJeć będzie t'l"walsJ'-c porlstawy. 
Im silmrJsza b
dz'
 pI)lska }\'('1UIł:lrz- 
n
c i im Icpioc-j ułożą si.ę joej sl.osunki ze- 
wnęlrZW', op
rtr na sojuslach z moc
r- 
siwami, Ipen Ir""IIf""'1łJ ,blt.ł('.11 na 1I!llu- 
1l3rh ohu Z"lin'l'r,'slI"'nn)'('h na,.ld6w i 
b('zpkczeńslwa mię!lz.,.n.!rodówl'ł,.b "ka. 
wć SIi.ę mu.si tct i pUrUlUl11i:cn.ie p,.I
ko- 
n

ml('ek e:' , 


. .. 


"'I. 


I 
 tu J 
lk
lni[tw -ł -I 
 
Wczorajsze przemówienie ministra oświaty prał. $wietoslewslciego 


Oi
Yń[lY[Y ata'uii .\VD
[J, m

y woi

ł-- włu
Me i
ii 
Warszawa (PAT). Na froncie północnY!TI, Ąbisyńqycy J)Jd
s ,tn:h n?
cnych 
;;k3p1c1 n!e pleCZJ1
. PJ
FMta wioska,. ld6ra .p?suwa S!t: 
a w szczególności na odcin.ku .koJ:o M::rkalle, lJ*YW.lją p"";l\\je wcale brom palneJ; SytttacJI VLdł.uz rze.1 .Ganale OOrła powaznu ł 

gra
 
rozpoczcła sic ponownie wvjna podjJZd
wa: 11: fr0nci
 ,PoJ'udniowym J
t mewHa:l
a. .Włos! rozblty
 oddzl
łom. .Inna kohlMna was. J 
Io 
Na froncie południowym gen. GraJ;iani star!! .donoszą 
 z?,Qbyciu Malca Murri, mli:JS t CO

'OŚCI SUW) SIC wzdhłz rz
kl qestro. .. a 
rt na 
 
 
si w'korzystać suoje Z\:t'}'cięstwo odl1ie,iol\e połotonel o 230 km na połnocny zaqó!1 od obrone prawego 
kr
yd a armJI,. . ra w r? 
n
d r
eką G,male OJria. W.::dług infQrm;JC)j Ocio, 'twierdZ:j, że zadali Abls}'11ćzy
om pora
e czyła.w g:ł'łb l?,.o
mcJI Boro

. AblstnczYCYk
:
 
Że 
ródcł angiels!\ich, Abisyńczycy ]la frol1c
e i 7e ocldziały Rasa Oesty pozostaw:ły na pbp; WY d da.!... o
tątl)JO fdne
 ORlo :Jego ,omun, 
 
rółn cnym atak ją nieGczekiwarie nieprzyj3c.iela, bcju 
o poległych. Ro.s O
sta F;03czas ?stllł- o .zuła.mach na roncie. po ,I 1II0W\
, ogran . 
wybieriljąC najsłabsze. miejsca._ Atąk z (e
lY nich w_aIK. łI1 iał strlci
 
:ł
wc .
\\bl
 żołn..
{,zy: 

:
J.lełt° Mch
zAb
b'k gŚ:


ajl
,fO:; 
Qdbywa siC w nocy, kIedy. .włme e wto
y 
P!ą. 
ytuaCJa lego armJ l es o/"egue :j.r '{.o · - Iłz. hdomośt '0 zdobyciu przez Włochów radjoshcji 
Prze bie g nctatnlrn walk w tembien 

saby
ei
tkt, j

t j;:;:g.:ea


j 


o


 D

 
. . .' """" . . 
- '.:. - - - " _ za pomocą radJa porozumiewał 
Ie z Ad
l
 Ąbe- 
Addis Abeba.. (PAT). Urzedowe tr6011a OIb l sy6skie ... pro
ncJI Agame (na ...c"
 

. Tem.b1e!!')' na bą. \V Addis Abebie zaprzeczają r6wmez po_ 
ogłaszają następpjące inIoc.rąacje o przebiegu ostat- fadł ztU
cka' 
 pos
e
",!
 JN
o' 
. f:'bil 
O _v"lo: głosce jakoby dowódQl wojsk Ilbis}ńskich, wal. 
."ich walk w Tembien. ..' ch6w, ranlł.
.. zdo r ara '" T
a OI1J:;
:i
 Clących w. prowincji Borona miał msuć Ras 
Kil. lroncie .Tigr
 rc a Idotlcl=ąs aO
"";


 

c:ś: 


ekPO:
ł:...:l;k::" 
a.sł;
'g'ch Q.bis
ykÓON. Mlllugeta, abis)'ń,ki minister wojny, zn
dujący 
O:SO
:
ol: r


:Ue. \
I

i 

:fują' dotyd.lc!.s ną Wlosi wzicli. i
 .40 niewpij !sp,atili iywco-'Il. Inny' siC 'obecni
 n
 fr
ncie pó
nocnym: ArmJa Ra'.a 

!nocno zachód od A(akalle o
kat pozycje u- dow.sp
a abls)IJsk1 ,Abe
ar !'iągasze. na dr
e 
 Oest)' :lnaJduJe SIC 
}e na pierwszych .111'}.- 
tracone pomiędzy 20 a 23 stycznia. Dziala grznyą Ad,m do 
akal1e !ej1:0z dOla zmus-I do uClec
1 żynach płaskowzgórza I JU! otrzyma
a poSIłkI. 
.. dzień i )V nocy b
z przeł}'iY Q
 
3. sl)c.znł:'. patrol wiOski. po plerworY'?b strzala.c
.. oj. 
tÓl)
 Ras Nas..łbu sl'ybkim marszem podąza na f?O- 
leci mImo to Abisyńczycy OIepokoJą OI
us:aruue po'e&Jo d 5 b Qrtter D ó
. ° 19 ddpal 
blntIJ dd 
' I W

d tł... łudnie by zaatakował: nr3\11'e skrzydło wOJsk 
. 1 Ici d lici ty nckie w 116- obłuą z o vcz. ma styczma o zla z._.... .' f . poł d . 
wOf-'ka "OS e, pro'."a Z'IC wa . par za. Sahle start' si
 z kolunuą 3QO askarisó'v ",loskich. włoskich na ronoe u mowym. 
t)'

r:s

»,%J
.rA

fk6W jl'St staIe od- kt6rzy 
ilowali wrazgt1ąć do prowiAcji w Te
bi.... 
cinanie Wiochom kOJOuwkacji z tyłami armji. Cb
- W sta
?u po!eglo . 50_ a
k"ry56w. r,rSZIa UClekla, 
cia,. wedlug ostamicb, i
for
C)j pomiedz
.Abb.l- pOŃ";ical
y
ror;onIT
I'
I
ob:;:ść.donosi kom"niJr,at 
Addi a M
lI
 od
lo;śli duze sUkcesy,. z Je. ".!t bi ń.ki 'wzmogia sie dzialalność lotcików "loskich. 

djedn
 D
I 

1
ncl
JSt=

o

u, 

j.kt o:ro
: 
a';olot; 'Y!oskie 
omba.t;d.ui'ł pozycje abisyClskie siI- 
Ul o . a t . ,. ni
j nii zalWYCzaJ, rzucając bomby z gazem 
za- 
doz opuszczenl
: "tt kalle .. od6w walk komumkat abi- "iącym i trącym. ,}Vedl.u
 urzędow).cb Ii'por:6w wo- 
poszczeg. ye eplz . . D. 14 st eznia _ dż6w ab.syńskifh wyniki tych bomb:u:!ową6 pod 
Iyński 
spomlDa S 
asttPuJąc d e. }'!: Gra,mIcza Tak "zgledem strategicznym są bez znaczerna. I 
troI wOjsk rasa eJurna po w0u:-o. . . .' -O- 
bczący 25 ludzi wtargnąl do mleJscowoC1 Akeb04a 
Wło
i lniunyli _ 
oml!łnie BID
ulan
 -uwe

i' 
S t k1 ł 29 l (P \T \ MinisterstWJO cofania się oddZi.a.Jów 
lI).jft 
bi.syń
kiej 
z o 10 m, . . l ,. '. ć' 200 kI N'lfl 
sprą.w zagran.ic1Jl:rch OItrzymal.o 00 kon- :n USl ał przeby. pIes
 . m j : I_ 
sula szwedzkiego w Addis Abebie Han- z p
r
n.eJu I¥c. Z4;!
 
;1!Un}. stn.c" l 
d k ' lól ' a ..1

-",,"; 010" Siamo- Za/miar prZev.d.eZl.ema ca,
go pers.one u 
nera C p eSZQ' UIV1
L, - . A d . b 
I od '. ' . cały ' n nA
 j . ał am bn- samoftotem dD Addis beby/ g pe aro u- 
CI '-' CLęzarowe ł _L" .. . .' k . 
l J 
..1 k . ul gły zn: :
7""'7
 n: ;" 1""" 
zwt',dzkl 111a .być ł+a qD'WO wy
 __'M
 
ansu s.zWouli b.rgo c 
LA. ,'" ......
 . '. .. 
podczas ,bombardJO'wania z sarooJ.oLow po-wany. 
włoskich. Pcrsoncl ambq,I.apsu p()dczas 


Z m12dzyaartd3W¥[b zawod
w kODO rb 
Ul 8arlh,ie 
Berlin, ;28. 1. (p \ T . Dziś w międzyna. 
fodowJch zawooach hi'ppkznych roze- 
grano pró
 szampi.ltnalu oou:a. \V o
ól- 
nej klasyfikacji p:crw,zc nł-;cjscl' 1..aj'1ł 
koń ..
urmi", dosiad:my przez jddźca 
niemiC()k'e
.\ 
[ajor Le,,-i'Cki pa "Dun- 
can1e', zaj
1 w tt-cj konkąreneji 10 :niej- 
sce na 2U f)tarluj
c).ch. 
Konkurs sIwków o f1agrD,d.ę ,ministra 
spraw z:agr:micmych, po cię
i.cj roz- 
gryJo\.c.c wygrał .nje. Lewicki na ..Dun- 
C'ani.e". Drugą nagrodę zdobył Szwed 
poruc
k Bau{?r, ilrzccią por. Kom 0- 
rD\.\
ki, p:.qtą mjr. Lew.rl.i na ,J\.iki- 
morze", 


ROIruchy Ul Egipcie trwda ' 
Kair, 29. 1. (PYf), Wo))CJC dalszego 
niepokojącego roz.woju ruchu protc..L:v 
cyjl1l'go slulicntów, rząd \I,-ydal rozkaz 
zamkni0a l"niw(rs
tdu. W .szpi
alq 
zmarła z ran trzecia ofiara wporaj- 
.szych mauilcstac,rj. -'
>>>
Str. ł 


--.-. 
P A Ł U C Z A N I NIC CzwarW1t, dnia sa stycmIa 1936 r. 
J, 


PrelY
enł fireiIer O lnmenin 
e[Ylii 
enewI
iei.. 
Ia . fi
ań.

.a 
Gdańsk. (PAT). ,.Der Danzigor Vorpo- Narodów, oraZ kwestJl un;ewatnlenLa 
sten" ogłasza wywiad z prezydentc::n wyborów do SeJmu gdań
kie
 
sen:du gdańskiego dr. Greisercm. Prezydent Grelser o:n6wd z mm. Ede- 
nem ewentualność nowych wyborów. 
": Gene'wie - ()
wiad
ł prerydcnł Zdaniem prezydenta Greisera WYf?ory te 
GrCl5eT - udało SIę umknąć formuły, mogłyby odbyć się pod hasłem we raz- 
która mogłaby obciążyć polilykr: euro- grywek wewnę[rzno-politycz:nych, lecz 
pcjsk:\ . przez ;ozszerzcllie. zagadnieniI pod haslem: "za lub przeciwko Lidze 
gdańskiego. 
Ierwszr prołekl raportu Narodów". W tym stanie rzeczy walka 
6'Zcdł daleko, IŻ b,d memoihwy do przy- wyborcza mogłaby pociągnąć za sobą 
jęcia dla Gdańska. W razie utrzy:nania powatne n
pstwa o charakterze za- 

dań, zawart
'ch w .t
m raporcie, mu- sadniczym. . . 
SIałaby l1ast
pić dymisja prczyd,nta se- Prezydent Greiscr podkreśla daleJ
 IŻ 
n,alu gdańskiego. aczlwiwiek sprawa przywódcy stron. 
Prezydent Greiser oświadcza dalej iż ni.clwa narodowkJo - socjl31fi:stycznego w 
przyjął raport Edcna z ciężkicm 
r- Gdańsku tajnego radcy FoeTStera, tył.
 
ccm. Obietnica przyjęcia ,7aleeń Rady jednym 
 glówIly;h. p
&w dyskusJI 
w spra\\ie zniesienia specjalnej ochrony \
 spr
Wle gdańskleJ
 to J
k rezol!u- 
prawnej członków stronnictwa Iloorodo- cJa mm. Edc.na we ws-pomma o p. 
v.-o--socjalistycznego była dla prezydenta Focrstcrze. . _ 
Greisera bardzo trudna. Ządana przez \V końcu ośv."l.adcza prezydent GreI- 
Genewę zmiana postanowień ustawo- ser, iż. stan.owisko l:nin. Breka przyCo/- 
\\J"ch nie stanowi pod wzgl
de:rt rzccz.o-. nilo si
 w znacznej, mierze d.o uZgodn
- 
wym wielkich ofiar. Liga Narodów nic 111a raportu i v.JTówn11lIlia tru
 
poświ
ila wiele uwagi propozycji w I k[órc zdawały się pierwomiC? lit są. pra- 
sprawie miQdzynarodowej kamisji Ligi wiJe, że nie do prz,czwycię1cDia. 
dużo" 


"Piszemy mało · płacimy 
Budżet poczt I telegraf6w 
Referent bud:rRtu 'ministerstwa poczl kraińskich słuchaczy, 
bec CZJego słn- 
i tolegraf6w, pos. Sikorski, stwierdził na chaj.ą Ch3!l"kowa i Kijowa, skąd !dT.ie 
tposiedzeniu sejmowej komisji .budżclo- propaganda, a wreszde na zbyt wielką 
'\\-ej
 te piszemy i telegrafujemy. mało, i10ść etal6w. 
ale płacimy za oplaly poczwwe duto, Na wszystkie te ZaTzuty odpowiedziJll 
a twierdzellie lo poparł następującemi p. -minister Kałiński, wyjaśniając, re 
zcsto\\ieniami: gOOzi się na skreślenje 2300 etatów, nie 
Pod wz
lęflem ludności'Owym jestcś- mote natomiast zgodzić się na obniżenie 
'lny w Europie szóstem państwem, ale opłal od listu zwykłego, gdyż obniżka 
co do przesylck, lis[ów i rozmów lelefo- o 5 gr dałaby, spadek dochod6w o 15 
nicznycl1 jeslcśmy na 16-tym miejscu; miljonów zł. 
Ust w Polsce kosztuje 25 gr, w Anglji 17, Co do "PastylC, to minister oświadczył, 
IW Gdańsku 15 ild.; na lysi:]c mieszkań- te ministerstwo nie ustaje w da,teniu do 
c6w mamy 11 abonenlów radja, a Danja zmiany z nią umowy. Trudności zaś w 
160 itd. dostarczaniu poczty na wsi polegają na 
Uwagi referenta podkreś10ne były je- tcm, te wymagal.()lby to okolo 1500 listo- 
szcze podczas dyskusji, w ktÓl"ej doma- n05z6w i pooi.ągnęłoby koszt okoro 4 
gano się m. in. doręczania ktocesponden- miljon6w zł, na 00 obecnie nie mot.na 
cji na wsi, wskazywano na trudności sobie pozwolić. 
w nabywaniu znaczków pocztowych, na I W obronie "Polskiego Radja IC stanął 
zbyt wysokie opłaly te1ef-oniczne, na nie dyr. R. SlaTzyński, poczem przyjęto cały 
u-v."zRlędnianie w programach radja u- budżet poczt i telegrafów bez zmian. 


Krwawa bójka rodzinna 
walce Pawłowsld zmuszony był usłąpif, gdyż 
otrzłmał od swoich slW&R"rów kilka poważnych 
uderzeń i ciCł: w głoWI:, tak, że siC krew lała 
Peblty Pawłowski z powodu otrzymanych kilku 
dctych rdn zmuSZ'1nY był udać siC do lubackiej 
ochronki. gdzie mu rany. opatrzono. 
Po powrocie z Lubasza zapakował Pawłowski 

je rzeczy I odjtchał do Rogoma do swojej 
rod...iny - pozostawił żon
 z dzieckiem 111' 
BlD'IIIIe. (g)' 


I\v. uble
ł. niedzlel
 przedpołudniem roze- 
grała sic krwawa bÓjka rodzinna w wiosce 
10m. Bzo'PO, p:Jw. Czarnkó..... Zamieszkuje tam 
rodzln.1 \1lłd3Jó\P wraz z 71eclem Pawłowskiem. 
!Ten ostatnI zo,tał z praCII lWDlnlony I po
 
stawał nd łd'CC: S1lleR"0 teścia. Ponieważ tak 
łeśf jak I slWallrowie Pawłowskiego stale pra- 
c:uh, a tenże był w domu bez. pracy, przeto 
za!lło poml(dzy niemi do kłólni, która wkrótce 
zamieni la siC -\II bójkc na noże I po krótkiej 


Groźny pożar pod Gębicami 
Podpalaczy aresztowano 
Ocbtce, 29. l. (lier) W. pobIIskiem Myśląt- został umyś[nle spo1l"Odowany. Docliolzenia po- 
Ikowle wybuchł jZI'Oźny potar w zagrodzie roi. licyjne potwierdziły najzupełniej słuszność tych 
nlka Alfrecla Pomerenke. HastWl& rozszalałego podejrzeń. Pod zarzutem podpalenia policja 

ywioły padła stodoła, chlew, obora, szopa, na- aresztowała całą rodzlnc Pomerenków, miano- 
rzcdzia rolnicze oraz 5 sztuk bydła. Akcja ra- sicie 38-letnleR"0 Alfreda, jego żonę 39-letnią 
fownicza by,la utrudniona. straty. wy:noszą okolo Idc oraz Ich syna 15-letniego Erwina. Areszto- 
I(j tys. zł. 'lPanych osadzono w 9liczienlu śledcz:em przy, 
P.onlewaź Pomerenke był uoezpleczoTfy na Sjdzie £I'odzkim .. Iftrzernesznle. (ber) 
:18 tys. zł, nasu_ły. sit: p'odejrzenla, że poiaf 


WUrno uu
ienin 18DraifBY
DDU[lY 


wody 24 cm przebywał Paweł SchiInke, który 
wzywał pomocy przeraźliwym głosem. Kiedy 
R"0 wyciągnieto, oświadczył on, że pożgali go 
bandyci i wrzucili do studnI. Sąsiedzi jednak 
nie uwierzyli jakoś w tą bajeczkc I związali 
wydobyte
. Podejrzenia ich okazały siC zu- 
pełnie słuszne, bo przesłuchany jako świadek 
Jeszcze tej samej nocy w szpitalu ci\:Źko ranny 
Wilhelm dokładnie 0 r isał przebieg mordownia 
go. Morderca zosta przetransportowany do 
szpitala powiatowego w Bydgoszczy pod silną 
eskortą, skąd po d9O'lJ dniach został przetranspor 
towany do wiczjenia. Pierwsze przesłuchanie 
zbrodniarza nie dało realnych wyników, bowiem 
zbrodniarz usiłował symulować umysłowo ch0- 
rego. zamknąwszy oczy I jccząc. 
ZbTodnioTz pTzem6wl1 
Zbadany, przez d9O'lJ biegłych lekarzy. mor- 
derca został za zdrowego psychicznie I kiedy 
S(dzia śledczy przedstawił mu dokładnie prze- 
bieg zbrodni załamał siC I zaczął mówił:. Zbrod 
niarz z zupełnie z.lmną krwią przedstawił prze- 
ble
 wypadków owej traRiczne) nocy. Powodem 
morderstwa były niesnaski materjalne I morder- 
ca b(dąc przekonany, że brat I ojciec chcą go 
skrzywdzić, postanowił Ich zamordować_ Za- 
miar swój spełnił wreszcie o czwartej nad 
ranem. Brata nie udało mu sic jednak zamor- 
dowoał:, a ponieważ na krzyk siostry I brata 
jak również matki zbiegli siC 5łsledzł, ukrył 
Co mi5wlf !wiadłowle siC w obawie przed zlinczowaniem w studni. 
Na podstawie zeznań znajdującego siC w Morderca zdajc sobic dokładnic spra1l'\; z kary, 
szpitalu w Inowrocławiu Wihelma SchilnkCRO która w cuka, bo oświadczył: - "Wicm. te 
oraz na podstawie zeznań innycb osób, którt kosztu)c mnie to życlc I że bCdC ..łsiał". 
przybyły na micjscr 'Wypadku na krzyk mordo- BydKOszcz czeka wicc YI' najblitszym cusic 
IJ.1:mego Wilhclma. ujście wrg-Iąda nastepująco I wielki proces. w wyniku któr
 morderca za- 
Na dnie stł..dni około 12 metró. p.[Z}i p'ollomk. p,cwnie 
wiśnie na szubicuicy.. (zk) _ 


Bydgoszcz, 29. 1. Nleda'Wna podawaną była 
przez nas wiadomośł: o okrutn) m morderstwic 
]3klego dokonał syn rolnika 2'ł-Ietni PaG.1leł 
Schilnke z Sadło
szczy pod Szubinem. Zbrod 
ni łn zadał podczas snu ojcu swemu, rolnikowi 
ł'ranclszkowl Schiinkemu kilka closó.... siekierą, 
które zmiażdżyły czaszkC nieslczcśllw-ego I po- 
nadto zadał mu jeszcze ciccle ostrym nożem 
Zbrodniarz usiłował również dokonał: morder- 
stwa na osobie brata swego 25-letniego Wil- 
helma Schilnke
, któremu zadał cios siekierą 
przyło;f;ył nóż do gardła. Rozpaczliwa obrona 
ł krzyk nie dozwoliły zbrodniarzowi dokonał: 
);lzieła znlsz
nia. Wilhelma przewieziono do 
6Zpltala .... Inowrocla\:t'lu, gdzie walczy. ze śmier- 
cI
. Sprawcę morderstwa znalez.iono w studni 

ł!:boklej na 12 metrów. 
Srdz14 
ledczy ,eszcze III. noe, 
zJawia sit na mieisca zbTodrtl 
Na miejsce zbrodni zjawiła siC komisja są- 
aov:o-Iekarska, która przeprowadziła badania na 
miejscu. Komisja ta złożona z S(dziego śledcze- 
f!o sądu okr(l!owego p. Mniszewsklego oraz 
lekar1.3 Oaszyń,kle
o, która zastała miejsce zbro 
dni jakiem był p..kój sypialny, cały obryzg3ny 

rwi
. a na łÓŻku leżały zmasakrowane zwłoki 
ł'rdnciszka SchiinkeR"o o na drugim łó;f;ku wy- 
dobyty ze studni Paweł Schilnkc związany. przez 
'!iąsladów. 


str. ł 


Strajk rzeźników w 

 związ.ku z obniżeniem p
 Star
two MoRiln- z dniem 
cen za ml\:SO .wieprzowe, rzeznlcy mIasta strajkowali. (tck) 


Mogilnie 
28-go &tycznia D. r. 22. 


Ja 16.15 Nastrojowe piosenki i. mel
j
 16.45 CabI 
Polska 
piewa 17.00 O odczylanlu Imązek - odczyt 
17.1
 Koncerl ., wyk
u Tria. Salo""w:eg o 17.!iO 
"Chate.aubriand3 - O ksląke Zdziechowskiego 1
.00 
Kompozycje fortepianowe Jana B
hmsa 18.30 F!Jm. 
plastyka, archileklura 18.
5 KącIk dla mło:!Zleiy 
,,'iejskiei 19.35 Wiadomoki .sporlowe 19.5!. Poga. 
danka aklualna 2000 "PN'oW'!'ść .akus!yczna - o- 
"razlU karnawałowe 20.45 DZlenruk WIeczorny 
.55 
Odrodzony teatr anlyczny - pogadanka z W,11na: 
21.00 ..Król Edyp" - S
foklesa -. słuchoWIsko 
21.35 Recital 
piewaczy MarJI MaksakoweJ 22.00 Koa. 
cert symfoniczny 23.05 Muzyka laneczna 
PIłtek, dnia 31 styc:mia 1936 r. 
630 Audycja poranna 12.03 Dziennik potudniOW)' 
. . . ... . 12.15 Audycja dla szkół, 
2:4O Konce
 w wykot:ła. 
nl n' I[le ' llwy 
 wJPad n k prlJ pr !J [J rou zesp h H31iny AJa.,-aoel 1325 Chwilka go;;po;\ar. 
t. a' 
 u . . I ::ci;l

IDOK
dt
.d

.fa..e
r.orep
: 
Dra'Wsko, 29. t. W czasie pracy w drawskieJ danka aklualna 20.00 Powieść akustyczna' - 0- 
lejarni żelaza uległ nieszcz(śliwemu w)'padkowi prezesem samorządu - Pogadanka dla;, 
zieci 17.
..W 
robotnik Mał:kowiak Stefan, któremu tokarka świecie zarodników z pr
 300 nuljon6w lal. :- 
zmiażdżyła 4 palce prawej reki. reportal 17.15 Mi..łula poezjI 17.20 Ca,,:zon!'lty ł !"'Ie 
Pierwsze J . P omocy udzielił nieszcz
liwem\j operowe slary
b mlstrz6w belc""la z 16. 17 I kam 18 WJeku 
I I . ( ) 17.50 Poradnik .portowy 18.00 Koncert eralny 
Dr. Horonoskot z W e eOla. rw 18.30 Pogadanka aklualna 18.40 Pog
danka .\?Ołeczna 
18.55 Skrzynka rolnicza 19.35 W,ado!"oścl sJJ:Or- 
towe 19.45 Komunikal śniegowy 19.!iO BIUro S! ud l6w 
rozmawia ze słuchaczami P.R. 20.00 P
gadanka mu. 
zyczna 20.10 "Gopl
:' opera 2:eleńsJ:iego - tran._ 
mi.ja z ;Tealru WIelkiego W przerwie 
koło godz; 
21.00: Dzienni}; wieczorny, oraz ..Obrazki a Polski 
współczesnej" W przerwie około godz 22.00: Skrzyn. 
ka. rechniczna 23.20 Muzyka. taneczna. amubóiUWD W 
ul[U Kuiaw!kim 
Bydgoszcz, 29. t. Pozbawił siC życia wy- 
strzałem l. parabellum o kalibrze 9 milimetrów, 
72 letni rojnik Kazik, zamieszkały w Solcu 
Kujawskim przy ul. Młyńskiej 2. .Kazik popeł- 
nił samobóJstwo w stodole, gdzie znaleZ1ono 
martwe jego zwłoki. Głowa despe
ata była 
om 
pletnie roztrzaskana. Przy samobóJcy znal
zlono 
list 'W którym @ko przyczyn C rozp
czhw
o 
kroku pod_ie ni.euleczalną chorob'W a mianOWICIe 
raka ucha. (zk) 


napad na pu[iag Dud Mugilnem 
Mogilno, 29. t. (ber) Na linji kolejowei 
MoJilno-Kołod:r.iejewo nicznani sprawcy do- 
konali napadu na przejeżdżający 'W nocy po- 
ciąg tranzytowy. Złodzieje w biegu wskoczyli 
na wagon litewski. który po zerwaniu plomb 
otworzyli. W wagonie znajdował siC tylko len 
'W bel3ch, który widocznie dla złodziei nie 
przedstawiał żadnej wartości, gdyż zostawiwszy 
wagon otwarty, zbiegli 'Iv. mrokach nocy: nie- 
pomani. 


Wlamywarze hulaia 
GCbice, 29. t. Z nastaniem ciemnych Mcy 
mnożą siC w tut. okolicy w zastraszający spo- 
sób kradzieże z włamaniem. Złodzieje kradną 
wszystko, co przedstawia jakąkolwiek wartośł:. 
Jednej z ub. nocy złoczyńcy włamali siC do 
mieszkania ogrodnika w maj. Różanna p. Gębice 
Friesera i skradli garclerobc mcską i damską, 
'oraz bieliznc ogólnej wartości ponad 100 zł. 
PowIadomion)' o zuchwałej kradzieży Posteru- 
nek P. H. w Gebicach wszczął energicznc do- 
chodzenia. (ber) 


',siac złotrch łupem włam,wacza 
Tupadła, pow. mogileński, 29. 1. (tek) Ostat- 
nio dotąd nieznany sprawca z pomocą włama- 
nia szyby w oknie wtargnął do mieszkania 
Heleny Kosmatki w Tupadłach pow. mogileń- 
skiego, skąd z szuflady. skradł jeden t)'Siąc 
złotych. 


Niesumienny kasjer- 
pr,z,właszrył sobie 40 zł got6wki 
Wąp;rowiec, 29. t. W dniu 20 IIstopa6a ub. 
r. wymieniał 200 zł biłonu na banknot)' pocz- 
tyljon p. St. lurek z Gołaszewa u p. Ryszarda 
Hofmana w Mieścisku, nadliczając przypadkowo 
aż 40 zł, które p. H. .później za,parł, tłómacząc, 
iż .odebrał tylko 200 zł. Sprawa sądowa wy- 
kazała winc oskarżonego, który skazał go na 
2 miesiące wiczienia; zawieszenie kary na. .prze- 
ciąg 2 [at nastąpl, o ile oskarżony zwróci po- 
szkodowanemu wspomnianą sumc 40 zł. 


ODPOWIEDZI REDAKCn 


Sym Pakole. Wypadki zaszly tylko przez prze. 
oczenie. Prosimy jednakże o streszczanie sle, gd)'ż nie 
tDOiemy dla jednej miejscowości poświęcać cale szpal- 
ty. - Pozdrawiamy. 
WP. AlIoni Semraa. Artykuł zbyt osobisty - nie 
umieścimy. 
Te - Em. Wier.;zyki miłe - lecz posiadają miejsca- 
mi niedociągnięcia. - Nie zamieścimy, jak rownie! 
artykuł. 
Korelpondent (b) Mogilno. lale Paf1skie ''1 słusz- 
n", i postaramy sie wkr61ce obecny slan zlikwido- 
wać. - NiesIety, lakie i w Paf1skich wialomoł- 
ciach są częsln nieścisłości, jak naprz. O śmierci- 
pewnego tamto obywalela. 
WP. Figa., Margonin. My,u dobra. lecz rytm 
i 1}-łD ,zwankują- Może Pan pobrob
je jeszcze 
raz, lecz z innej dziedziny. 
Korespondent (g Powlda. Cieszy nas b'ardzo, te 
""wet Niemcy są abonentami ..Pałuczanina". Lecz 
nie jest 10 wypadek pierwszy, gdy! pismo nuze 
od zarania swego islD1
 ma sze-reg abo:1enl6w 
innej narodowości. 
WP. Fr. Sa. Drawlkl Młyn. Nazwiska:, me. 
slety podać nie moiemy. Redakcja nadesIane arty- 
kuły ,Przegląda i kt6re są lepsze pod wzgledem 
treści . aklualności - umieszcza. 
WP. Sa. Szcz. Jerzyce. Slaby, nie umieścimr. 
Czytelniczki z Gąsek pow. Inowrocław. Twierdzenia 
Pań, są sluszne, lecz na to nic nie poradzimy. 
Mimo rzekomej emancypacji, meżczyfni są panami 
w każdej dziedzinie i nierychło dadzą sobie berło 
władzy odebraŁ Czyż lO naprawde tak straszne 
być lowarz)'5zką meiczyzny 1 - Chemie zamieścimy 
artykuł o Ireści, jaką Panie wymieniają i prosi- 
my o przesłanie lakowego. - Pozdrawiamy i iyczymy 
duio powodzenia u tych ..znienawidzonycb" meż- 
czyzn. 
WP. J. S. ł.ekno. Sprawa zaopatrzenia emerv- 
talnego jest traklowana po macoszemu i. jak nam 
wiadomo, emeryci organizują sie. by u władz wy- 
"alczyć sobie. naleŹDe im zaopatrzenie. - Za infor- 
macje dziekujemy i artykuły z dziedziny pszczel- 
Inictwa chemie zamiekimy. - Pozdrawiamy. 
WP. P. Zamole, Fakt sprzedania gospo.iar.;twa 
Xiemcowi zasługuje naprawde na polepienie, lecz nie 
moma zmuszać ksiedza do Icrytykowania w kościele 
z ambony. Sprawe korespondencji zalatwimy. Le- 
karz na Pańską dolegliwość wyslawił nasI. recejl: 
Slrzemieiliwość w jedzeniu. gdyż przez wypełnie- 
nie iolądka powslaje wzdęcie ... jamie brzuszn
j. i 
10 wyrwarza ucisk na serce. Pilnować regula....ne 
opr6żnianie, pić wywar z ziól oczyszczajłcy
h. 
2:yczymy rychłego wyzdrowienia. 


RADJO 


Czw.rtek, dnia 30 stycznia 1936 r. 
6.30 Audycja poranna 1203 Dziennik południowy 
12.15 Poranek dla mlodzieiy szkół po" szechnych 13 00 
Sonala B-Dur - Mozarta 13.25 ChwilIta gospodarStwa 
dom_ego 15.1
 Wiadomości o wporcie polskim 
15.30 Ma..ryka lekka 16.00 Cadanioka Starego Doktq. 


UHZ. CEDUŁA GlELDI ZBOZOWEJ 
Warunki: Handel burtowy parytet PomafI, za 100 kg 
Ceny orJenlaCJlnea 
Poznań, dnia 28 1, 36 r. 
12,00 12,!:: 
307:'- 32." ° 
l3.2).-I3,50 
13,16-t4.26 
14,1.0-14,25 
18,72-19,00 
11,50-t3,00 

,76-3Z,50 
SO,CO - 30,60 
9,OO-LO,25 
l:.' ,00 -12,50 
lO.7S-II,t6 
9,75-ll.oo 
41.0J-ł21f.1 
86,00-83.00 
37,JO-39.00 
24,OO-2lJ,uO 
22,00 24,00 
24,00- 27,1)0 
22.90 - 25,00 
9..')(,-10.80 
II.OO-Ił,M 
6ł,no-66,OO 
16. 7 5-17,00 
1425-14,50 
ł8,:5-1I1.75 
21,00-22,00 
£,75- 6,25 
6.25- 6 75 
2.20- 2.46 
2.70- 2.'l5 
2,5 11 - 2.75 
3,(0 J,!5 
2,2C- 2.45 
2,.0- 2,9'; 


zyto nowe, :zdrowe, suche. , . 
Pszenica. . . . , . . . · 
Jcczmief1 680-690 gfI. . . . 
Icczmief1 710-725 gtr. . . · 
Owlesno'Wf"..... . 
Mąka tytnia I gaf. 0,55 proc. . 
Mąka żytnia I gat. 0,65 proc. . 
Mąka pszenna gaUA 0,20 proc. . 
Mąka pszenna gatJB 0,45 proc. . 
OtrCby żytnie stand.. . " . 
Otreby pszen. grube stand.. . 
Otrcby pszen. średnie stand.. . 
Otreby Jcczmienne 
'Rzepak zimowy, . 
Siemie lniane . 
Oorczyca .... 
Groch Viktorla 
Groch F.olgera 
Peluszka. . . 
Seradcla. , . 
lubin niebieski 
lubin żółty 
Mak niebiesld . . . - 
Makuch Inian. 'W taflacli . . . 
Makuch rzepakowy w taflach. . 
Makuch słono w taflach 42/43 pr. 
Srut Soja . . , _ . 
Siano zwykłe luzem. . 
" zwykłc prasowane 
Słoma pszenna tuzem . 
" pszenna prasowana 
" żytnia luzem . . 
" ;f;ytnia prasowana . 
.. jcczmienna luzem . 
jęczmien:Ja prasowana 


. . 


TARGOWISKO POZN AIQSKIB 
Urzed, apn_&duJe tar,o_ Komlip Notew. Cea. 
Poznań, dnia 28 1. 36 r. 
Ceny Iaco ]'orgowłar Pomaf1 łqcmle a kDlztoml handL 
r B M D lJ Q. 
.WOIJ1 
Pełnomlęslsłe w.ytuCZOTfe Iri

ml! 52 - lil 
MiCSlsłe tuczonc młodc ao lat ił. ,44 - 50 
Micslsłe tuczone alarm. . . . . 40 - 42 
Miel' nie odz)lWiou=. . . . . . . 32 - 35 
Buhaje: 
Wyłuczonc pe
nomi
le. . . . . 48 - 54 
Tuczone mlCSlSte . . . . . . . 42 - 46 
NIetuczone dobrze 
ue _farsie 38 - 42 
Miernie odż:lwloul! . a2 - 34 
Kro.'1 
Wy:łuczone pełrtomfPłe. . . . . 48 - 54 
r uczone micsiste . . . . . . . 4-] - 46 
Nletuczonc dobrze 
ue. . . 26 - 30 
Miernie od;f;y.włoae ... . . . 14 - 18 
iało.lce1 
Wytuczone pełnoIRłcsJsICl. . . . . 52 - 58 
r uczone ml(!iiste . . . . . . ,44 - 
O 
NIetuczone dobrze O
.de , 40 - .2 
Miernic odżY.włoac . . . . . . 32 - 36 
Młoi:lzld., 
DobJ"7Je odżywlonCl ..... . 3A - 86 
Miernie od4.wione .. . . . . 28 - JO 
S W l N I B (fliUCZNIKI. 
eelnomlcsiste od J20 110 150 ki 
Iy:wej wagi , , . . . .. 88- 
o 
Rdnoml!:6iste 01 Joo' 110 120 q 
ływcj waJrl '. , . . . " 84- 86 
P.dnomicsiste od BQ 110 100 ki 
!rwej wagi . . , . . " 78-82 
Ml
iste Iwinie poDIa Ba la bwe! 
aaił "........ 72-76 
Clel!:!la I 
NajpJ'2Jedniejsze tleł.cła 
ifuczone del(ła .. 
Dobrze odżywione . . . 
Miernll!' odżvwloae .. . . . 
Przebieg tarR'tl spokojny. 


W}!jtuczoue ,62 - 63 
. . . 56 - Gil 
. 50 - 5' 
I 4) - 48 


HUl\IOR 


Na pTowbu:il 
- Patrz, m\:Źu [ Z całej gazety, iiosłaly. nam" 
siC tylko ogłoszenia. 
- Nic dziwnego. Naczelnik poczty. lubi ar- 
tykuły wstepne, pomocnik jego - szaradYr 
żona powieści, listonosz - wiadomości bleżącr. 
a ogłoszenia to już dla nas abonentó.. 
Uspokoił. ill 
Dama w wagonie; - Obawiam siA 2Je to pU4 
dło spadnie. I 
Współpasażer: - Niech sle pani nfe Jeb. 
Tam są wprawdzie rzeczy. bardz.o 
łde. ale 
nIe tłuqce
. ,
'
..J _
 _ J,..}
>>>
Sft. II r 
-- 


".,p A E U C Z A N I NIC Crwarł.ek:, C!n!a 
 stycmla 1936 r. 


..., 


. SI1' 5 


r 
-- 


Z pNIA I 
Z ż,cioWJch walk 


f{..tcem cierniowym t
ą si.c 
ni powszednie 
I ni"" kolce ostre u'!-"". CIebIe boleśnie. 
" dzi....y Imulek. myślt porywa,. w dal niesie _ 
J prodlyk IZczckia w duszy IwoJej nagle blcdme. 
fakaś gorycz napelni jaUI Iwą obolal", 
\vszystkie iskry ,:"dości. 
ecą ci o serca, 
Gdy grot podlo
 lu!-'ki:J 
o mózgu lic wwierca 
'l & roan eft two,ch mc Cl Jui nie POZOStaIo. 
Gd_by od ludzi u
ec, z
a tyć od 'wiata!_ 
:rej pbawnej myślt c
wyc'sz s,
 w gl:tcbej nlZpaczy. 
LtP dOqd, dokąd UClec? - UCiec - nic nie znaczy 
GdY ból, .zarpiący dusze, juł sie z lob" zbrarai 
M"'
 wiec walczyć,. w j
tro nadziei nie tracić, 
Z tyCiem za kary WZIąć su:, smutek 
n1Ć z 
. . b , igd I . _H . czolal 
I pam1ełaJ, Y n Y o 1Iu:K; me Wo1aJI 
A tycie wielką radość po amulnych dniach da ci. 
Jadfta z Kujaw. 


KRONIKA 
J,U.ENDABZYK BZDlSK!-UT. 


.... 


Styczeń 
30 


Cz".rlell "' 


.PałuezmaJD" wlDnu,Jel 
W środę Franciszkowi 
\V czwartek Martynie 
W piątek Piotrowi 
Cala Wielkopolska fUl froncie blldowy Domu 
tolnierza w PozfUlniU. Celem nłatwienia jak 
najszerszym warstlWm Społeczeństwa Wielko- 
polskieR'o woziccia udziału w wzniesieniu wspól- 
nemi siłami lywego Pomnika ś. p. Marszałka 
1
zefa Piłslldski
o W' Poznaniu powołane zo- 
l , stały do życia pod wysokim protektoratem Pana 
WOjewody Poznańskiego Artura Maruszewskie- 
go; prezesa Rady Nadzorczej Komitetu Budowy 
powlltowe Komitety propagandy Budowy Domu 
lołnier1.3 W' Poznaniu. Komitety te powstały 
dolychczas W' nastcpujących powiatach: w Sremie 
pod przewodnictwem Pana Starosty Powiato- 
owrl;O. w. Micdzvchodzie pod przell'bdnictwem 
Pana Starosty Powiatowego, w Mogilnie pod 
przewodnictwem p. mecenasa R. Jerzykie\'t'icza. 
'" Kościanie pod przewodnictwem Pana Staro- 
sty Karpińskiego, W' Inowrocławiu pod przewod. 
nictwem Pana starosty Wilczka, w Nowym To- 
myślu pod przewodnictwem Pana Starosty Sko- 
rzenia. \li lninie pod przewodnictwem Pana 
SlarJsty W'lyka. \li Lesznie rod przewodnictwem 
Pana Starosty Swiątkowski
o, w Chodzieży 
pod przewodnictwem pana Stuosty Siekierzyń- 
skie£u, we Wrześni pod przewodnictwem Pana 
Starosty Kowalskie
, w Obornikach pod prze. 
wodnictwem Pana Starosty Kozłowskiego, w 
,Wolsztynie pod przewodnictwem Pana Naczel- 
nika UrzCdu SkarbowCj;o Mgr. Szczepańskiego, 
'" Szamotułach pod przewodnictwem pana Sta- 
rosty NarajewskieR'o, w Rawiczu pod przewod- 
nictwem Pana Starosty Dra Łobosa, w Szubinie 
pod przewodnictwem Pana Starosty Dąbrow- 
sklfJro. W' Krotoszynie pod przewodnictwem P. 
Naczelnika Urzedu Skarboweg-o Siwińskiego, w 
Bydgoszczy pod przewodnictwem Pana Starosty 
Stefańskiego, W' Czarnkowie pod przewodn ict- 
owem Pana Starosty Stepińskiego, w Onieźnie 
pod przewodnictwem Pana Starosty Suskiego, 
'" Ostrowie Wlkp. pod przewodnictwem Pana 
S?ros
y Dra Ekkertl, W' Kepnie pod 
rzewod- 
mctwem Pana Starosty Dąbrowieckiego I w Po- 
Znaniu pod przewodnictwem Pana Starosty Dra 

ferzykowskiego. Ponadto w powiatach tych u- 
tworzono cały szer
 komitetów lokalnvch 
 
miastach I miasteczkach Województwa. Komite- 
ty powiatowe wraz z komitetami lokalnemi roz- 
pocz
ły juł ływą akcje propa
andow
, werbu- 
jąC coraz szersze warstwy społe
enstwa do 
II'sp6tp1"acy z Komitetem Budowy w Poznaniu. 
Płynące codziennie ofiary' w gotówce I w ma- 
I
rj
łach bl!dowlanvch pozwolą niew:jtpliw!e.w 
n
edługim już ('zasie wznieśf R'mach g'odny Imle- 
ma WielkopolskI. Organizacja KomItetóW' pro- 
pagandy "" pozostałych powiatach jest w peł- 
l1ym toku. 

atne dla wszystkich wralclcie", daledawc6w. I 
ln'lldowc6w dom6w. Mimo licznycb .P'?uczeft nie 
pn"trzegaj" niekl6cry mieszkańcy przeplS6w o mel. 
dUnkach. Wobec lego' zwraca Z. M. uwagc na rozpo. 
!Zadrenie Prezydenta R. P. z dnia Iii \I ł. 1923 ! 
IDz Ust. nr. 32. poz. 3(9) w brzmieniu u.u-.,4 z dn.a 
15. 
". 1932 r. (Dz. Usl. nn 38, poz 390) i rozporzą- 
dzeni, w)'konawcze z dnia 2J. 5. 193ł r. (Dz. U.t. 
Dr. .
, poz. 489) a mianowicie: a) klo prze
Y."'" 
" Jokleikolwiek .mejscowości dłułej nit 3 dm. W1men 
być zameldowany w gminie przed upł
em. !,.s'c' 
pn)':
 .24 godzin. Obowiązek zameldowama Clązy ,na 
"
elu lub dzieriawcy domu, w kt6rym pod.e. 
galąy 
meldowaniu przebywa. Przy za!"e!oowan,u 
"'oba Zlllnleresowana winna wskazać w Jakim cha. 
rakt
rze przybywa do lul. miasta Ij. .. celu trW
lego 
1a."'U..z
ia, czy leł pob
 czaso
egą.. O!,w,ązek 
lI!eldo wama dotyczy rówmei urodzm (J'Zlecl, a 
o 
"'Claleinie od zglos7.enia w Urzedzie Stanu Cywi!' 
rOlo, b) Kto opuszcza swoje miejsce zamieszkama 
. Pl'ZenO!i sic do innej miejscowości lub przeprowa 
I 
lit do innego domu w obrcbie lej samej miejscowokl 
albo kto opuszcza .mejsce czasowego poby!u, '? .ilt 
PObYI len podlega obowiązkowi zameldowao!" WI.n.e" 

'ć wymeldowany w gminie. \Vyrneldowame wmno 
yć dokonane przez wlaściciela wzg:L. dzierta...
c 

u przed uplywem 48 godzin od chwili opuszczenI:" 
1I!'..rkania. Zgony winny być w tym samł"1I\ lennl- 
1Ile. 
meldowane, niezalełnie od zglos
eDJa w . U- 
!Zęc
 SIanu Cywilnego. Nie po!kgaJą !", lOltUa5 t 
obo..",kowi wymeldowania osoby, opwzC%&Jące. cza. 
-o ,woje miejsce zamieszkania, kt6re wymterna 

 3 rozp. wykonawczego oraz osoby, op
zcza. 
, 
 -mIe
 2ObY.f\ł
. 
} .\V)'kolWllQ g.  t 


I 


(£; 


Czy rolnictwo weźmie udział 
. . II legOrOcZDJch Targach Paluckich 
:2:
In, 29. 1: Ostatnio Zarząd Targów Pa- Dla informacji zaznaczamy, łe istnieje projekt 
łuckich w :2:nIn
e 
ozesłał rolni
om a!1kiety, zorj!3nizowania razem ze sferami rolniczerni 
celem ośwl
dczema Sl
, 
y zorR'amzowanJe wy- przez. dwa dni w okresie trwania Targów I w 
staw: r
ln.lczo-oR'
odm
J podczas Targów dla ramach tychże wielkiej wystawy rolniczo-o
rod- 
podmes.lema rolmct
a. Jest wskazane. nicze.i pod protektoratem Izby Rolniczej, Wiel- 
. Rolmcy, k!órzy z JakIegobądź powodu ankiety kopolskleł!O Tow. Kółek Rolniczych z premjo- 
f me otrzymali, proszeni są o zgłoszenie siC po wanlem i naj!radzaniem wystawców - rolników 
ormularze do Zarządu Targów w :2:ninie, tak W' formie naj!ród 
tówkowych, naw;dzi 
s
ynka pocztowa nr. l, który prześle odwrot- rolniczych jak I dyplomów. Wystawa odbyłaby' 
me !ormular
 wraz z kopertą ofrankowaną. Na- siC pod własnym zarządem w formie sekcJi 
tomlast 
olmcy, którzy formularz: otrzymali i Tarl!'óW' Pałuckich. 
dotąd me nadesłali wypełnionego formularza, Dla rolników nadarza siC rzadka okazja po- 
proszeni są o spieSi.ne nadesłanie ankiety, do plsóW' I osiągnięcie za Sllt'e trudy należne im 
Zarządu :rarg6w. nal!'1"ody.. 


- 
Babro rudo 


.,u czo
'e 


y- 


Z Cllodz'eżV 


, 


Podc.7..:!S obrcnych dlug:ch W:'(,ClJj)- 
rów zimaw)"ch oraz po skOJiczonej 
prac)' zawodowej, Jlajlepiej j(."Sl \1- 
prz)-jemnić sobie wolne cl1\\ilc .od 
.zaj,
ia c.zylal1km popularnej gaze- 
ly, kl6r:] j
'sl .,Paluczanin". Oprócz 
Irzoch bezpłalnych d.odalk6w. w 
klórych porusz:!. się slale sprawy 
społeczne, kobiroc i l'\)i11l:CZt', donoM 
o J1..'ljświcż
0
h i najaklu
ullkj- 
s7ych wiadonIoŚ£':ach z ('al{'
o kraju 
i z zagr:mky. Obok c.il'kawych i,lu- 
str:l.C)j, )\" każdY:ll 1l1Ul1t'ru T..n.aj
 
duje się odc.:n.('.k .oord70 cickawj 
i intM"eS'Ująocj powicM::i.. Oprócz. 
prt'roj.i, jaJq Ylrz) maJi w OSILalnjm 
czasie Szan. CZ\-l{"J1ucv "Pałuc7ani- 
na" w poslaci i):.
knrgo kall'ud:ł.rza 
na rok 1 931i, przy
L()\\'uj.{' Rruakcja 
dalszą niespodziankę Swoim Czy- 
td'nikom. 
Hano\\:cłe na px.ząlku 
kwielnia r. b. każdy. CZ,yldnik 
olrz\"ma 
PII
kNY KII.Kt.:'KOLOROWY 
OHn.\Z R\TKI BOSKIEJ 
CZĘSTOCHOWSKIEJ. 
A zalCJIl pamięlajcie o oWIJO\\ iclli'U 
przedpłaty, oraz zachęćcie swych 
krewnych, znajomych i sąsiadów 
do zaaboIlowania naszej gazcly, a 
oni WdZ:
ZI1i Wam bę.łą za dobq 
radę i w
az6\\'kę. Jesl lo :bow1cm 

rul"Flańsza 
azcla, gdyż koszluje 
TYLKO 9;) GROSZY 
mic.s,ięcXllje już z oo-noszen.ic:m 00 
dom u prlJCz listUIllos.za. 


.. 


, . , 


Polsl\! Czenl'(ln)' Krrzyt 11' Cbodzleiy urz
b-..a. dnia Robolniczym Fabryki Fajansu, po obadaniu stosun. 
S h,
pg!, br w sob!'!c. wielką zabawc karnaw
.Iow'l ków w tejte fabryce i po uwzgl
nieniu warunków. 
Zm
s.onie lIn:
6w Stanu 
ywllnego w pow. cho- z W)-dz;alem Robotniczym p. starosta Siekierzyński 
dzleskl11L z: dniem l styczma 36 r. zaszly zmiany przedstawił oplakany stan robotników p. Wojewo:lzie 
w czynno
ctach urLęd6w stanu cywilnego. DOI)'cb, za- Maruszewskiemu i wyjednal zgodC na zaciągniecie 
we urLędy z,,"talr . zniesione, a czynności 
r,c,t..i- przez miasto Chodziei poiyczki. P. Wojewo:Ja p"'y. 
k
 SI.. c'Y!". I!rzeJę!1 bumnstrzowie i w6jlowie. Obcc- rzekł udzielić pomocy Sp6lce Dzierżawnej. Nalety 
m!, .zn!'JduJą SIC UrzCdy Stanu Cywilnego na obwód sic spodziewać, pomyślne"o zalatwienia ,ei sprawy. 
lllieJskl w Chodz!e
, . Margoninie, Ujściu i Szamocinie, Z tycia ..Uniwersytetu PowlZecbnego" w ChodzJety. 
a 
. obwody WleJskie wChodziety, Budzyniu, Mar- 22 bm. odbylo sic otwarcie Uniwersyletu Powszech- 
gomme- Wsi, Kaczorach, U jłeiu i Szamocinie. n
go przy bardzo wielkiem zainleresowaniu zebra- 
Osobiste. P. pro£. Homański, wykladowca w Szkole- nych. SaJa HOlelu CentraJnego byla wypelniona 
Rolniczej Chod
iei o!rrymał kilkumies:cczny urlop po brzegi. Poiądanem by b)'lo. aby skla:lano dobro- 
zdrowotny_ Na Jego rrueJsce przyszedl p. prof. Miecb. w(lne datki n.. rece lkarbnib asyst. kol. Wiś.. 
Tow. Polsklcb Kupc6w I Pnemyołowc6w w Cho- niewskiego celem pokrycia koszt6w na utrzymanie 
dzlety urządza li. lulego br. w lokalu p. Luki l"niwers}tetu Po"szechnego. Na rece skarbnika rlo- 
o godz. 2O-tej waJne zeb'raoie. tyli jUl po 2 rI pp.: Jesionowski wlaśt. hotelu 
St(lw. PIli Mirosierdzla Iw. Wincentego a Plulo prof !';iziolkiewicz, prof. Ptak i p. Kozak. 
w Chodzieży urządza w niedziele. dnia 2 lutego 
br. w Hotelu Centralnym ..Herbatkc". Początek o RATAJE. Zlote gody. W piątek, dnia 24 bm. 
godz.. 5.tej popoI. Czysty zysk przeznacza sic cDa Palislwo \Verooib o domu Swiatlowska i Stanislaw 
uboglcb. "aIef.yty zamieszkaly w Ralajach, obcbodz.ili Zlote 
Ceny targowe. Nabiar: masło 1-1,10 zł jajka Gody Malleńskie. W inlencji Jubilat6w odprawiona 
mendel 1,20-1,40 rI ser lwarag 23 gr. W:uzywa: zostala w piątek w kołeiele paraljalnym w Cbodzieiy 
marcbew 0,10 zł, cebula 0,10 zl, buraki 0.10 zł, fasola msza 
w. o godz. S-mej. Czcigodnym fubilatom skla- 
0,20-0,25 zI, jarmui krzak O,OS-O,10 zl, ka{'usta gr. damy iyczenia obfitych łask BOlych i doczekania 
0.10-0,25 rI, kap. brukselska 0.30 rI, brukiew 0,10 God6w Djamentowych. 
zl. Owoce: jablka 0,30-0,30 d. Dr6b: kury 180 SYPNIEWO. !radrlele. W nocy z 14 na 15 bm. 
do 2 z!, gęsi 3,20-3,30 rI, kaczki 2,30 zł. F
ra przysrlo czlerech niepoznanych osobnik6w do za. 
torfu 1i-9 zl. grody biednej wdowy Antoniny Nawrodcioj, za. 
Sytuacja w Fabryce Fajansu wChodzlety. Oku- .meszkalej w Sypniewie, i chcieli jej zabrać Ż}"W)' 
powanie fabryki przez robotnik6w Irwa nadal. 22 inwenlarz, jedyną żywicielkc kozc i kilka kur. W tym 
bm. wyjechala delegacja do Warszawy z p. mec. celu pilowali dziurc we drzwiach. aby wejść do 
Cz«!rowskim na czele - celem przeds'awienia sy- chlewa. Czujnie śpiąca wdowa slyszala SZ1t'ery i 
łuaqi w Fabryce Fajansu p. wicepremjerowi Kwial- pilowanie, zbudzila swych syn6w, którzy powr.kil1 
kowskiemu. \V najbliiszym czasie odbc:lzie sic posie- I ze sIutby. Ci wybiegti z wielkim krzykiem na P"" 
dzenie Rady Miejskiej w sprawie polyczlri cDa fa- dw6rze l wystraszyli napastnik6w. Jui dwa lala « 
bryki. Po przeprowadzeniu konferencyj z zarzą
em rzędu okradali biedną wdo"c, a trzeci raz sic 
mi.łsta Cbodzieiy, zarządem Dyrekcji i Wydzia1em im nie udalo. Sledztwo prowadzi P.P.P. z Margonina 
Z CzarnkoUJa 


Z Strze'no 


Z łyda Zwletku Weteran6w. Roczne walne zebra- 
nie Związku Weteran6w Powsl. Narod. 191-1/19 w 
Strzelnie zagail w sali botelu ..Centralnego" (-rezes 
Dalkowslri. ł":a wotepie uczczono pami.;ć polo,glvch 
pows'ańc6w przez powstanie z miejsc i Oo-lcr.ytanir 
,ch nazwisk. Po zdaniu poszczeg61nych sprawoldaft 
prz)'Mą(-iouo do wyboru prezydjum wal'1 P go zebra- 
nia. Prze\\"odniclwo powierzono p. Paternodt.e Ant. 
Protokół Z ostatniego rocznego w
Jn
ęo zebrania 
i cłrwgie S7.crSZe sprawozdanie 
 dziala.1no;ci. rocznei 
zdal sekretarz p. Ig. Tylkowski. sl'rawozda",e. uwy- 
[",kla jące intens.ywną pracc Kob, .dał pre.es Dał. 
kowski, a skarbnik St. Jezierski wyuzal slan ku,. 
w docbodach 223,51 rI. w ro,,::,oda"b 192,50 zł. - 
s-udo 31 Ol zl. Po udzieleniu uslępującemu Zarządo- 
wi a,,"ol;'torjum, jako prezesa wybrano jednogloinie 
Ludwika Wesolowskiego, orAZ cJalszy
b czlonk6w: 
Hoeschego Ed., T)lkowskiego, Jezienkiego, Stcze. 
I-,:kiego, D)'m'a, Golacha, Końc!kowski
go i
. 
r,-1slkiewicza. Do komisji rewizyjnej wes,th: Ter
16- 
ski. Baranowski. i Anielak. jako zasl. :I1o,,'alc, GrC. 
zick; i Lyk. Sa delegal6w wybrano: Wesolowskiego 
i Jezierskicgo. Nas:epnie po szerszej d)"Skusji Tere- 
si'lski wni6s1 o uchwalenie rezolucji, aby mocą wal. 
nego zgromadzenia poparlO wniosek yI6!""ego Zw. 
Wel. o otwarcie kap;luly krzyia i merlab mepodJe- 
glości0"0: ch . Wni;,ek len .z
brani z . wielkim entuz- 
jazmem lednoglośme uchwab!" por"5!a)'łe. cIalaze sPr:'- 
wy zarządowi do wykonanta. Pod komee zeb
nla 
"plynęly wnioski O obnilkc s
ładek czlonkowo;k.ch, 
wn;esienie pro
by o subwenCje dla bezro'.o:nych 
I t. I. (lek) 
likwidocia. Z dniem 25 bm. a
encja stacji 
kol. Kunowo na IInji Strzelno-Mog-ilnC! została 
zlikwidowana, tak, ił zostanie obecnIe tylko 
z\:t.ykły przystanek kolejowy. (tek) 
Przeniesienie 
cietki. Scieżka końcowa, pro- 
Repertuar kin gnlelnlellsklcb. Slońce: ..Nowy lot". I 1i5-ł,09 zl. Dochód z ..
wicta morza" w kwocie- wadz.lca Z Korytkollt'a do Trlw przez ogród 

wiatowid: ..Malowana zaslona", Polon;;': ,.Baron 1181,94 rI, przekazano komitetowi w Warszawo proboszczowski w Trlą-
u została urzcdowo 
C)'gaftski". ' Po udzieleniu absolutorjum, drogą a1c!amacji wybrano przeniesiona która biegnął: bedzie droR'ą pry- 
Potegnanie profesorL W tych dniacb fegnalo no,,", zarząd, kl6ry ma prowadzić propagandc ...
ród u':itną za oirodem probostwa od ł
kl do drogi 
g""no nauczycielskie oraz mlodziei szkoly przemysło- mlodzieży odd.zial6w w powiecie. Preliminarz budle- Strzelce- Trl:ij!'. (tek) 
'A'o-bandlowej, nauczyciela tej szkoly p. Ormińskiego, IOwy na rok 1931i ucbwaJono w kwocie 1900 zI. 
przeniesionego w stan spoczynku. Wystąpil cMr Po dyskusji zebranie zakończono. L H"e'en'o 
szkoly poJ. dyr. ks. Prefekta Blalejczyka, odśpie- Z okna wystawowego p. Budzialo"skiej z ul. 
..ując dwie pieśni, a nasIępnie łegnali b. wycho- War.;zawskiej po wylIuczeniu szyby skradziono 5 Krodziet kozy_ Dnia 21 bm. po północy 
wawcc szkoly pp. dyr. Fiscber, oraz jeden z uczni6w. "alk6w pl6tna wartołei 200 zł. skTJdzinnq na szkodC pracownika elektrowni 
. . ach KSM. M. Iw. KazimIerza odbylo swe walJe ,e- rr.i
 J 'skie J ' P . K ,tbisowi J .edn ą kozę. 
Mistrzostwo szacbowe Gniezna w lurmeJU sz 0- branie pod przewodnictwem O. GWaTdjana dr. Mie- 
wyro, urzącb:Oł1ym przez Gniein. Klub Szachist6w. dzurka. Oddzial posiada kilka sekcji z kt6rvcb Dzisięćl '(ni le:'
 II' zimn('i kopuli. W ponie- 
T\'tul mistrza m. Gniezna na rok 1936 zdobyl Konferencja Milosierdzia opiekująca sic 8 rod...ir.am; dzi lłek kilka chłopców udało siC na starą No- 
p: Sowaczyk. Drugą nagrodc zdobvł nieoczekiwa- oraz .Kółko Abstynenckie. Praca w tych .ck=jacb teć" aL.by .uLrĆ ślizgawki: NaR'le! gdy l ą-Ietnl 
.,ie nowy zawodnik p. maj. Maydanowicz, Irzecie Sloi na w)sokim poziomie. W dziedzinie WF. oddzial le:;ś Bi310nski (HI. Błome) znaJdowJł Się na 
miejsce zająl 'p. Wesolowski Wł., czwarte p. Eliksa odniósł kilka sukces6w, zdobywając poraz drugi z 
rcdklt, lód zał:iJinł siC a chłopiec wp:!dł do 
pI.." p. mjr. Kaliski. Waryscy za"odnicy uz)'skaJi pro- rz -
 _ U puchar W - awodacb sport. ora7. l m i eJ 'sce d R łb t ł d b d I 
iJ ś . k 6 I . . U - \'1'(' Y . } . y II on
 , p; y y nie pomoc rugic I 
ccmową o 
 pun t w za 'czając SIC lem samem w zawodacb okrCgowycb. Saldo w)'nosi 113 zł \V o l k Ik r I T 
,:lo I kalegorji. Turnie ! . odbywający sic w Kawiarni broCle 932,19 rI. po wybraniu zarządu O. Gwarcljan chłopców, .kh',r...v pou iąza i i a s
 I rzuCI I 
F,'ancuskiej. gromadzil icznych zwolenników gry 1..-r6- wprowadzii w urząd nowego Asystenta O. And"!,:o tonącemu I \:t : n sf-o:ób uratowali s\:t'o?go ko- 
lewskiej. Ten sam Cn. Klub Szach. organizuje poczem odśpiewaniem kolędy zal.o:łczono ze;'lanie. 'Iep;ę. 
turniej szachowy o druiynowe mistrzosIwo m. Gnie- Kradzicty chleba doko"1ah Irzej oso
nicy, zabie- 
zna. rając z kosza 5 bochenków chleb", uczniowi "ie- Z Rogowo 
J · R kar.;kiemu p- MaIki. k 
S"letny rozw6i LIgi MorskIel I Kolon 3rn.,. oczne '\1\ ELNICA. "Jego kapralska m
e". Pod rvm ryt. Co z nich wl'ro£n:e? W uh. ('zwarlc Drzv- 
waJne zebranie zaga,l pre7.es p. dr. Laurerer oddając wystaw,ona zostanie dnia C) ""ego br. w niedziele jechał rolnik Hahn z Wiewiórczyn1 do RC!l!'o- 
następnie przewodnictwo p. slarołeie Suskiemu. Z a'epl'rsoIa komdja w 3.ch aktach, w no'.,O utworLO- \'I'a i w chwili, kiedy dokom wał zakupy. kilku 
sprawozdań czlonk6w zarzą-łu wynika. te Oddzial ne J ' P rzez ZS. w 
wietlicy w \\"e1I11cy. ł'osz.:zeg6ID: chłoPCóW' usiłowało obci ą ć koniom o"on y . Nic 
IT.ieiniei..ki, liczący przesdo lOiX1 czlonków. pro- .. 

adzi zapomocą referent6w, imprez i artykul6w w aktorowie roI, jut na ..pr3bach" wywiołzują sic ....0. I:d'.ł:! im siC sztuka, R'dyż zostali przez. rolnika 
"rasie propagandc Ligi ..Swicto 1oI0rza" z odcZ}'iu spodziewanie dobrze, cLego dowodem będz:e 'iC
n., Hahna przepcdzenl. 
kap. mar_ Maciejewicza, wystawa obra!6w i,d. dał) daly powybzej, lOzpoczCl}' o godz. 1i,33 wieczorem Srebrne gody nwlirńskie. Rolnik Walenty 
jccb6d 3070,65 zł - rozchód 241Ii,56 zI - saldo Z flolodcz" T,'r2Iewskl 7e Swą z.1cną małżonką M1rjann:{ 
z Wiśniewskich ob('hodzili dnia 16 bm. srebrne 
BacznoU Inwalidzi Procy (Cywilni) Zebranie Jl:ody małżeńskie. W intencji Jubilatów odpra- 
ZwIązku Zjednoczenia Inwalidów Pracy oraz UI,)na zosl3ła m$za św. Z:!('nym lubihbm życzy' 
wdów, sierot i starców odbędzic się w Gołań- I(edakcja doczekania siC złotych R'odów. 
czy w niedziel c, dnia 2 lutego 1936 r. o I!'odz. S/llb. W kościele parafjalm m pobłoR"o
ła- 
l2-tei zaraz po nabażeilstwie W' lokalu p. Kowa- \'I'ił I(.s. Skrzyr czak zwIą7ek małżeński p()micdzv. 
lewskieeo "Q/"ZV 
R\,nku. Na porz
dku dziennVJ)1 p. Bronisławą Schmidtó\:t'ną a rol!1ikiem P; 
bardzo ważne s(!rawy społeczne. Zatem !?rryby- Franclszk;em' .łer5ryń
klm z Kołdr:jbla. !v1Jode' 
cie wszystkich członków na wspomnianc zebra- ParTe życ7t'nia wszełkiej pomyślności zasyła 
nie jest konieczne. O liczny. udział w zebraniu redakcja "Pałuczariina". 
prosi Zarząd. i\radziet uzdy u konia. Rolnikowi .Chroś'- 
. ........e.. z n . ni.ikowi z Grocho
isk Szlachec1dch skradziono 
'" lI;:o
ie lejce I uzdy od koni. Chcąc siC:: 
Zaprzysit1enie. Dekretem p. starosty Bogu- dostać do domu, zmuszony był poŹ)-cz,'ł: -lejce 
szew5kiego mianowany został miejsc. notarjusL od jednego z tut. handlarzy. 
p. Szymański wice-burmistrzem miasta rrze- Zabf1lva S/ronnidwa NarodowclfO. Młodzi 
meszna. W związku z tern, w dniu 25 bm. \'( prl Y Stronnictwie Narodowem urządziłi ostatnio 
Mogilnic p. Starosta odebrał od nowozamiano. !3ba'lt'f;', na której bawiono siC bardzo harmonii- 
wancgo wice-burmistrza zaprzysil:Żenie. Z po. J nit". T radyC)'jneR"o polontza . wyprowadził D. 

odu choroby. p. burmistrza Fenglera p_. notJ.r. Choin2cki z Grochowisk Szlo z p. Cccylj
 Bet- 
!115Z SZ\:mański objj! od 
 urzgjowOle. (tek n;!1dOW!ł. . 
-' _--" _
 ---'----'. 
 


Walne Eeb!anie Tow. Splewa
klello "Harp1onia" 
Towarzystwo 
piewu ,,'Harmonia odffyll w pIJniedzia 
lek walne zebranie pod przewo:lniclwem p. bunnistrza 
Cieplucha, w saJce p. Pilarskiego. Prezesem wybrano 
dOl)'cbczasowego prezesa p. radcc Grupiliskiego, wi- 
ceprezesem p. Andrzeja !\oźmc, sekretarzem p. Wą- 
.ildewicza, zastcpcą p. Wylegalc. skarbnikiem p. 
Wladyslawa Grapińskiego, bibljotekarzem p. Wa- 
Icrjana Gieremlca, lawmkami p. Polską p. Cieśni- 
k6" nc i p. Lucjana Krauzc. DOl)'cbczasowemu za- 
rządowi, wybranemu ponownie w Iym samym skla- 
dzie. wyraiono pelne uznanie za owocną prace. 
Kolo zamierza w kwietniu br. zorganizować koncert 
religijny. 
Z pracy WF. Pow. ,Komenda pw. i WF. komani- 
kuje, le obwodowa komenda P. W. i \V. F. w Gnid- 
nie urządza w Gnieźnie w czasie od 3 lutego do 12 
IUlego br. i od 13 do 22 lutego br. - kursy wyszko- 
leniowe na zakoftczenie 11 stopnia PW. Kursy 06- 
bywać sic będą w dwócb lurnusach, ze 'Wzg
du na 
10. 
e będą to jedyne kursy w bieiąc:ym roku. Junacy, 


chcą\; ulwńczyt,. wrglcdnie .odnowić 1\ stopiell P. W. 
winni si CZglosić na pierwszy kurs w ,erminie do 25 
.tycznia br., a na drugi w lerminie do 5 lutego br. 
Junakom oaJeca sie. aby wzicli udzial w pierwsZ)'m 
turnusie. gdyi drugi, wskulek ewenlualnie niklcj 
liczby zgłoszeń kondydat6w, wzglcdnie z innych po 
"od6w, mołe sic nie odbyć. 
Turniej plng-pongowy. W dniu Iii IUlego br 
odbędzie sic w świetlicy ZS. lurniej ping-po"gowy 
Lekcja propagandy W. F. apeluje o rychle i liczD 
z;,:laszaJl1e oic zawodnik6w. Termin zglosleft upływ". 
z dniem 5 IUlego br. 
SMIESZKOWO. Kolenda. W dniach 21 i 22 bm 
kolendował w S.meszkowie b. mansjonarz Bogacki, 
niosąc lutejszym paraf janom slowa otuchy na nowy 
ruk. 
DĘBE. Konferencja. W tUlejszej szkole powszecb. 
n
i odbyla sic konferencja oświaty pozaszkolnej, 
o udzi.lem p. Gacka, obwodowego instruktora Oświa. 
Iy pozaszkolnej." 


z 


Gniezna 


.. 
, 


- 


'owiązku, W}"1I\ienionego pod a) i b) pod!eJ:a na 
doręczeniu przez lokatora gl6wnego, glo\Vc r,dzi- 
n'- lub pracodawce należycie W} pcłnionc,{o i p.. ipi- 
łanego zgłoszenia odpowiedniego wzoru - wh
,:,iue- 
lowi domu lub osobie go zastepującej. Wlakiriel 
jurnu lub osoba go zast
pująca powinien upewnić 
,iC; w doslaleczny sposób co do prawdzi",ości da- 
nych za"'arl)'ch w zgloszeniu (karcie) oraz co do loi- 
",,-mołei osoby w niem W}'Szczeg6Inionej. \V tym 
celu moze on iądać uwiarygodnienia zawarl}'ch w 
zgloszeniu lub karcie meldunkowej danych, {'rzez 
okazanie dokumentu. a w razie odmowy powmien 
zawiadomić o lem Zarząd 'Miejski. d) Osoby, pod- 
legające obowiązkowi wojskowemu (rezerWIści, lub 
pospolilego ruszenia) s:ł zo!,.wi,..ane sic zglo
 '?- 
,obooe w IUI. Zarządzie l\f,eJskim, z dowodami wOI- 
;kowemi (książeczką wojskową) w razie przybycia 
-lo lutejszego miasla lub w razie zmian)' miejsca za- 
-mt'Szkania. Winni zaniedbania powybzych forma!- 
.,ości meldunkowych ulegną karze gnyWl1Y lub ka- 
rze aresztu (an. 25 pkl. I rozp. Prez. R. £. z !nia 
IQ m, 19.2S. r. {]J. II.t
.!l1:, 32 P-Ql, 3(1). 
) .
>>>
tr o 


"P A C U C 1 A 
 I N" Czw6rleJ[, &la: 
 ef)'Cmia 1
 r. 
{ 
 
 


z 


ą9 ro H'Co ł/ -. 


. Nocny dylur apteCEny pełni.. b
zie od 1-8 lutego 
br. al'l'ka X owa przy ul. Br. Pierackiego. 
Bacznołe Gotębiarze. Roczne walne zebranie Tow. 
Hodowc{,w Goltbi PoCZI. ..Lot Poczlowy" oJbr;rlz
 
się w niedzielę, dnia 2 IUlego br. o godz. 14,30 w 
loblu p. Szydlowskiego (dworztt kolej.). O licroe 
i I'unklualne przybycie członkó_ uprasza zar
"d. 
\\'lZy"c)' na baL Klub "pOrlowy ..Nielba" urządza 
w f';owej Strzelnicy w SObole, Ilulego WIeClorem wieI 
lu bal galganiarsko-maskowy. Impreza zapo;wiah 
filę b.\rdzo intcrc5ująco: rozc51ano i rozdano na pr6- 
bt zaimerewwanych I",,"'i, wielką doś" zaproS/eń 
Urocz)'stołe 40-cła btnlenlL SIO..... Palt Miło."er. 
dzi.a .św. WI.ncemego a Paulo oddzial w Wągrm'cu 

"'ltC'" będZie 9 IUlego br. awą zaSEczytną uu"y 
stoU: 4O-ło lecia i"łni
nia i to w auli 
im.. II 10'\ 
pat5l\owe
o. N a program Iklada" .ię będ.1 " nr 
alr..kcje jak referali-", koncerty. 'piewy, deklam . j' 

tc Stow
rz
zcnie tą drogą IJro
i szanowne oby a- 
tełotwO mlaSla o łaskawe przybycie i wzięcie ud.. ,lu 
\fi akademji i wierzornicYa przy wejkiu zbicra
 "ie' 
be,lzie oflarc wslepu. klóra zostanie w calo""i P' 'e- 
znaczona na fundu.. ubogICh. 
Zabawa młodzloty rolniczeJ. W niedziclę, 26 "m 
odbyl.. s iC w oali Nowej Slrzelnicy wiclka zab. w. 
J...arnawalnwa, zurganiJ'uwana przez z
społy Przys M) 
subieni:. Rolniczego MloJz. przy Wlkp. row. Kó e
 
Roln. "" powial Wągrowiec. Proreklorat nad zab. .ą 


J"ł . J.n:k,,?r W!k,P' Izby Roln. w Jano,"".:u p. 
m,. Kraśmckl. GOCI bylo nadlwyczaj "..£0, lo lci 
hawio
 się do pótnej godziny w bardzo wcsol,m 
nastroJu. 
"Baron Kimmel' pod Iym Iylulem odegral T. .Ir 
.."o..a Oper elka" z Poznania ..... gości n Dym wYSIl ;Ie 


Szub ino 


w W'lj:rowcu ... sobolO 25 bm. wiep. w SllIi Sowej 
SlrzellllCY wspomnlan
 przepickn", pełną emo:ji. a JU- 
kę lealralną. klóra e.eszyla się nadzwyczajną frek- 
wt.ncj" gości. 
Z zebrania KS.". W niedzielę, 20 bm. po 
icńslwie odbylo się zebranie plenarne Kal. 
Kobiet w ..Ognisku" pr.y ut. Gniein:eńlkiej. 
.. jano ró' ne apra.. / aklualne. . 
Z urzcdu atanu c)wilnq!o. UrodziD bylo 6, zgon6_ 
iI, ślub{'w 4. 
Z walnego zebrania Cecbu Suwaklegtl. W nie. 
dzide, 2b bm. popoi. odbylo się w lokaJu ..Kons
m;r 
UrzędOlczego" przy ul. Klaszlornej walne zcbr..nie 
("l'(hu Szewskie"o. Zebranie zagaJł mistrz ee' bu 
p CzaJkOYski, w"ając członków. frzeJstawicieła ..Pa- 
luczanina" i inJ1fCh go
ci, poezem odezrał po.,ą. 
lek obrad. k,6ty po rrutem uzupełnie"iu z'Y.rał 

rzyjeIY. Ua.czono Icl paJI1i
 zmarłego edopka 
'1'. SzuJczcwakiego, poczem ppwo4no prezyJj..m ze- 
"ania. Po sprawozdaniach poszczególnych człon""'" 
larządu. z kl{,rych \V)'nika, ii Cech praC'.lje bar.lzo 
#;/.:ftrowo. przY5łąpiono do wyboru nowego %arz.ądu. 
51auzym Cecbu zoslał p. St. Czajkowski, pcod- 
;rarszymi pp.: Ul:rodowski Micbał i Jaro5Zyh.1i Jdn, 
"',Iepcami pp. Bl"lyf:ski i GaJanter. Do komisJi e
/a- 
ninac"Jnej Cechu wybrano: przewodniczącym: p. SI. 
ClaJkowski, zasl. przewoJn. Januchowski K;u:., law. 
nikami mislrzowskimi pp.: Janucbowski Konr. i Pie- 
IrIIsz""ski. Zaslepcami ławników: pp.: Ogrodo..ski 
i Pa.. lak. 
L'o sądu honorm..ego wybrano: przewodn. St. Claj- 
kn..ski, zasl. Jaro..yf:ski, czł. Pielruszew.ki i Ga- 
lan.er. Lawnicy: Ogrodo....ki i Pawlak. 


.11." . 


Z zebranIa Zw. Weteran6w. Dnia 19 bm. w 'ali I ,kiego Aleksego i skradli jedną kozę war!oki 15 
Domu Polskiego odbylo się zebranie Z..iązku Wel..a. llolyd:. Spra..cy po\V)'ższeJ kradzieiy nie zos'ali 
n6w Powslalt ł-aroJowych. PunkIem kulminacyjn.m dN,'chczas wykryci. 
zebrania bylo odcz.yłanie spi.su walk powsta
'.Z\.c
 ARNOLDOWO. Oreanl..'}Jne lebranie. W .,.:al- 
pl Sz
bme
 prz"z u
zeslniJ{
w Iy
b 'Y3
k br.? nir;, dniach odbyły się zebrania LOpP. w naste- 
pp. JulJana l 
Ian..lawa Sleilllko
sklCh. :-o.ld 'p'. pui
cych gromadach: Smolnie Sowem. Kobylami i 
""'" 

łomla 
'e. rz!"zowa dysku'Ja, k!6ra p"yc y. \\'"iownicy, naleiących do Gminy Labiszyu. Zebra1ia 
!lIla. "ę 
o wmeSlema pe....nych uzupelmeń oraz 'y- zagail wicrpr,,"es Gm. Kola LOPp. p. ..nery, re- 
J!,'nlła w
le '!l0menlów z. Iycb krwawych !"alk. z f"alv \V)'głosił p. wójl AndrYI:ak i instruktor Gm:ny 
zaborq. .Obecme pp. Sledzlkowscy na mdy'N.du.:t ne 1 (,PP. p. Czechowski Karol. ł-a czlonków zgl....iło 
zap
05
Dla przez poszczeg61ne stowarzyszenia I. ur- "i
 w Smolnie 18 osób, w Kobylarni 16 os )b, 
ganlZaCJe s.polecme m. Szubma bęJ" WygIaSl"" 10' Walownicy 2C) osób. Po wyczerpaniu obrad zebra- 
wyJsze OPISY, celem ostatecznego u,talrn1a trt';ci .oia zak06czonoa , 
«pi,u. tyc'h walk hislorycanych o wolno
Ć mia'la OLESZNO. Palmy pukOy peezkL Na łąkach 
SIt,bma. (ced) majemoki Olesmo puściły pączki wierzby. Jak z 1'0- 
DĄBIE NOWE. A
alorzy kozy. W D"biu 
:o. włższego wynika, legoroczna ciepła zima nie 
"em wIargnę" meznanl sprawcy do obory Ad..un. zapowiada się grofnie. 


z 


'na 


o 


o 


roc 


na bo- 
S(I)W. 
OlOa- 


Repertuar lUn Jnowroc1awskieJi. Slo6ce: ...M.:OŚĆ 
f rdulem DokIDr' Slylowy: ..Koci pazur'. S_,I: u Ta 
j,'mnka kIubu arabskie!!"o". 
Dylur apteczay. :-oocny dyżur apteczny pełni ap:eka 
poj Lwem. ul. Kr61. Jadwigi. 
Telefon Slrazy poalrnej Nr. 618. 
Publlcma BiblioteIta !piała Ipowrocławia zawiada- 
mla,' te wynu;ue ksiąiek II10ina uskulectnia" co- 
d,i:iennie od godz. 17-tej do IS-lej. a w soboty 
od godz. 17 -lej do 19-tej. 
Z Zwł..%lu Rezerwiatłw. W niedziele, dnia 2 lutego 
br. odbędzie ,ię toczne walne zebranie li-go Koła 
'Zwi;vku 
ezerwisl6w w lnoWToclawiu. Zar",d upasza 
czlonków o liCzny udział. 
WleplT. znlkl przed licytacją. Przed "'Idem grodz- 
kim w IoowroclawlU odpowiadał wbściciel majęlDo
 
B'I kowo pod Inowroclawiem p. J6zef Paczko.. sic. 
za usuniCCle zajęrego wieprza, !16re.:nu, Urząd Skaz- 
bowy w Inowroclawiu swego czasu zajął za zaJe;;łe 
podarki 5 
wiń. Jak się p6tniej okazalo oskaziuąy 
sprzedał jedną z zajetych świń. Sąd skowtł go na 
3 I)"godnie areszlU z zawieszeniem na 2 lata. 
Kun ogrodnicIWL Staraniepn nliejscowego Tnw. 
Ogrodniczego zorganizowany zOltał Iygodniowy k.... 
ogrodnictWa, kt6ry odbywa" się bedzie w auli ulwl) 
wydziałowej przy ul. Sieokie..-icza. Wykłady z dlie- 
dziny ogrodnictwa odbywać się 
 od poni.,dl;ał- 


Z II'Vrzqsk 


Zebranie KS. "Łob.ooka". W lokaJu Hotelu. Dom 
Polski", odbyło się onegdaj waJne zebzallie Klubu 
!portowego ..Lobzonka" na klórem w)br:uo za- 
rząd w składzie pp.. Insp. Bujzakiewicz - prezes, 
Lochocki - wiceprezes, Kowalewicr - sekretarz, 

endyk - skarbnik i Dudek Józef - gospodarz. 
Gdzie molna liC zabawie w aajblisuym czasIe. 
l IolllgO spolylamy się ....szyscy w sali p. Kościer
kie- 
go na BaJu Alaskowym ł-arod. Cbrześcijańskiego 
Zjednoczenia RzemlO.la. Bilety w przedsprzedaiy u 
p. Guzka. Podczas balu odbedzie się premjowanie 


str. 8 


k.1 Xl, do soboty l lutego włącznie i to lo:lrieon;, 
od god4 8 rano do godz. 7-mej wieczorem. D:a o 
grodmków, J?Omocnik6w i praktykaDl6w ogr?doi 
czycb bezpłaIrue. (z) 
Rocme walne zebranie polączone z kwartaJnen 
Cecbu 1\lalarzy. Pozlolllik6w i lakiemilt6. .. I 
no..roctawiu r;dbędzie się we wtorek, dnia 4 IUleg- 
br. w Sokolni. ul. Slymbonka. -K"
lalne zebrani 
odbędzie sic o godz. "'l-giej, ąi roczne walne ze 
branie o godz. ł-ciej po pol. (z) . 
Biblioteka T. C. L. '" dawllym ko

 S. J 
przy ł'lebance otwarIa cocłz;enDie za ..yt'ltkiem llie. 
d
iel i świąt od godz. 5-7. {z) 
OrganIzacIa e:neryt6w pafis1W'owyc1i. Orga..,izacyjne 
zebranie eroerytów pańslwowych odl»'lo s;ę w saJi 
kawiarni ..Promień" w lf)ow:ocl!,wiu przy Placu 
Kla
ztom,m, w klófY!U za
Jomlon
 z!,braDych z 
komecznoklą UlwDrzewa takiej or"anuacjl. Do Iym. 
czasowo )VYbranego zarządu weszh pp.: Gierczyrnkj 
_ prezes, 'Boguslawaki - wiceprezes, Koral....ki 
sekretan, i Ktlbanek - skazbtUk. (m) - 
_ Z Urzę4u Skarbowego. Wabe. dla rze..,;e
1 6.. 
Urząd SItarb?....y. w InowrocłaWIu łc
un
uJ, ie 
wszyscy rzemle
lmcy prowadzący swoJe zalęcie bez 
I.'"!"ocy obcych sił mn?%ą na rok I
 wykupił 
.wiadectwo przem. 8-meJ 'kat., w przec,w:ytII razię 
I .....ażą się na surowe kary. (m)  


3 oajorygiAaJDiejszycb masek. t; ysty !ioc'h6c1 przezna. 
czony na Pow. Fundusz Pracy. 
. W dniu 2 IUlego 
 ..DolOu PQJ:;ldm" odbedzie 
s C doroc:zna za.'awa LIgi ObroDY POllAe.zo\Pej fa-.a:wa. 
'Przypommamy, ic jeszcze nIkt nie ialowa! kro 
bawil Się na zabawie LOPp. ' 
:..a z a.ś 9-go lutego bawimy Eit na zabawie Od. 
d.Z1ału. Ochom. Slraiy Pozamej, r6wnie. u p. Ko
. 
cu'rsklego. Zysk z zabawy p2reznaczono na &kolJl. 
fielo.:anio: sprzetU slró1Żackiego. 


qoszczg 


Kina w Byd
o..czy. Apotlo: ..SIWOrZOna do ca- 
łowania". Adr;a: .,Burza Dad 
wiatem". Kristal: "Am- 
łirrion". łlIat).ieńka. ..Pie
ń zdobywa 
W1al". Rewja: 
,:Rozkoszni marynarze'.. 
Teatr w 8ydgoszczy. Miejski: ... poDiedziałek: 
-"Gejsza... 
Po/lqsany przez psa. Znany lekarz bydgo- 
ski dr. Fischoed
r, zam. przy ul. Marszałka 
Focha 2. przechodząc obok Kasyna Cywilnego 
przy ul. Gdańskiej, pokąsany został dotkliwie 
przez psa, należącego do właściciela tego ka- 
syna p. Edwarda Preussa. 
Włamanie. Do . właściciela fabryki Józefa 
Zawitaja zam. przy ul. Dworcowej 76 włamah 
siC jacyś niezani osobnicy i skradli 7 apara- 
tów 
o piwa i różnych narzcdzi ślusarskich o. 
gólnei wartości 1500 zł. Policja czyni energicz- 
ne dochodzenia. . 
Owocna dzlałalnośe MIsji DworcoweJ. Od szerrgu 
lal prac!,je w B)dgoszczy Kalohckie Towarlys!wO 
Ochrony Kobiel ulrzymując t. zw. ..!\Iisję Dworcow,,". 
O dzialaJności bydgoskiej ..Misji Dworcowej'" w swo- 
im czasie obszernie pisaliśmy. Bydgoszcz jesl mia- 
stem 130.000 mieszkańców. D
orzec byćgoski krzy- 
zuje drogi, wiodące do wielu innycb miasl 
olskich 

 zagranicznych, to tei "Misja" ma wielkie pole do 
dzialania. !)amomie podrózująca dziewczyna w cza- 
sach dzisiejszych jest niemniej narażona na szereg 
niebezpieczef:slw. jak dawniej. Jednym z najgroł- 
oie jszycb jest handel iywyrn lowarem. Nieświa
oma 
niebezpieczeństwa oiedoświadczona dziewczY1J3, zna- 
lazłszy sic: samotnie w obcem środowisku, łatwo 
wpada w szpony handlarzy kobiet. Jak owocna była 
dzialaJnoŚĆ bydgoskiej ..Misji Dworcowej" w ub. 
roku. świadczy wymownie cyfrowe sprawozdanie Kat. 
Tow. Obrony Kobiet, \ł"}'gloszone na oJby:em Ole- 
dawno waJ nem zebraniu członkiń TowarzysIwa. O- 
brady zagaił ks. kan. Scbultz. oddając przewo- 
dnictwo zebrania p. Stepczyńskiej. Sprawozdanie z 
działaJności wygloSlła sekrelarka p. Zurowaska. Ze 

wiadczeń Misji korzystalo w okresie sprawoz:1awclyrn 
4,337 kobiel, w tem emigrantek - 198. poszuku- 
jącycb pracy - 2,373 ptdr6f.ującycb z innych przy- 
czyn - 1.787. Polek - 4,120, cudzoziemck - 227. 
Udzielono neclegów w schronisku przy ul. Zrgn,mta 
Augusta - I,lW. wypadków, a dziennego Slhronie- 
nia w 57 wypadkach. Udzielono r67.nych infonnacyj. 
w zakresie bezpiecz. w 1,876 \V)'padkach. Pomoc 
pieniemą olrzymały 22 osoby, udzielono bezpla:"ycb 
nocleg6w 442, udzielono opieki na dworcu w 402 wy- 
padkacb, inlerwenjowano u policji w wypadkacłł po- 
dejrzanych o handel kobietami 4 razy, wyrobiono za 
pośrrdnicrwem biur 25 posad. Sprawozdanie ka- 
sowe złożyła skazbniczka p. Mentzlowa. Saldo na 
ruk bieiący wynosi 163,13 zł. Po udzieleniu absolu-' 
lorjom wybrano nową komisję rewizyjną, 'Y1 kt6rej 
sklad weszly pp. Potocka, Sulkiewicz6wna i Lewan- 
dowska. W dalszym ci'tgu zebrania uczczono pamicć 
zmarłej 
p. Sokolowskiej, \V)'bieraj,\e na jej miejsce 
do zarządu p. Slepczyf:ską. Okolicznośc'owe prze- 
m6wienie wygłosiły {'p. Guentrlowa i przewodniczą- 
ca Slobiecka, dzil:ku Jąc wszysIkim za współpracę z 
Misją. (k) 
Przypominamy. Onegdaj odbył siC staraniem Zw. 
Legjo....16w Polskich oraz Rodziny Legjonowej w 
B)'dgoszQY w Tealrze Miejskim odczyt p. senalorki 
Slefanji Kudelskiej ,pt. ..Odrodzenie Paf:stwa" a 
..Odrodzenie dusz ludzkich". Całkowity docbód prze- 
znaczoDY losla! na rzecz Naczelnego Komitetu Ucz. 
czenia Panueci Marszałka Józefa Pilsudskiego dla 
budo..'Y Irwałych pomników. (k) 
TermIny regat '" Bydgoszczy I przygo!4waaia O- 
łlmpijskie wioślarzy. Tegoroczne regaly oIimpi iskie 
kOffii,łikują w \ł")'datnym stopniu terminarz og61nv 
wio
l.uzy. ponieważ WSZYSlkie zawody mislrzowskie i 
miedzyroarodowe muszą by" tak ukladane, ale lakie 
z ogólnem przygotowaniem wioślarzy do lO-tej 0- 
\imppdy. Aczkolwiek lerminarz regal polskich znaj- 
duje 
ię- 
opiero w opracowa,niu. ';ls.talono juz terrruny 
naJwazOIeJszych regal, a mianoWICIe: doroczne mie- 

narodowe regaty w Bydgoszczy odbędą .ię w 
dOlu ?8 czerwca. regały międzynarodowe na jeziorze 
Trockiem pod Wilnem odbedą .ie dnia 5 lipca, a 
regaly wszechpolskie o mislrzoslWo Polski \ł"}'Znaczo- 
n
 b
ą n:'. dzi
lt 25 i 
6 .I
pca do B:dgoslCzy 
Pie",'Sla elumnaqa przedollmP'Jska odbędZIe się w 
1\ydgoszczy na regalacb miełzynarodowych w dniu 
28 c
er:wca. Po tych 'r
atach olimpij.czycy udad", sie 
na leztOro Goplo. gdzie w KrusZWIcy odbędzie sic 
dalszy etap pracy w formie obozu. Tamłe w dniu 
19 lipca odbędzie się druga eliminacja przedolimpij. 
ska, poI'Iczona z regatami nliedzyklubowemi organi- 
zowanemi z okazji jubileuszu 2:.-lecia ta;"'!eJszego 
Iąuhu. Wioślarskiego ..GapIo.... Trzecia ",reszcie eli- 
m,naCJa przeprowadzona bedZle na mistrzos
",ach FeI- 
ski: w dniu 25 
 26 lipca w Bydgoszczy. Po re-ęata';b 
zWlązkowycb w.oślarzy udadzą się b,,";o
redll.o do 
Berlina i oSlalni etap przygOlowań przeprowadZ'l na 
jeziorze Gr1inau. (k) 

przeuJewl
zenie. Herbert Bajer, zamieszkaly w 
Ghszczu powlalu W}Tz)skiego, zgłosił w policji te 
Gblorczyk A.leksander "ł"'eniewierzył Da jego szkode 
137 zI. Policja w6ZCZela dochodzenia. (k) 
Spłoszeni "liIJOYw.cze. Do mieszkania Piotra 

wrcn!,," (
owodworska 52) usilowali ...łam.... sie 
pC}ś. n

n:uu 
prawe)' zpomo;'l wybicia 
'by. Z061ół- 
li pni lednak sploszeni przez domQwnik6w. 
. SmI!"e aamob6jcy.- 
ilka dni. temu pipalitmy o u- 
511owanem samobójstwie Franc
ka Gienzew.kiqo, 


\Vatne zebranie Cechu Rzefnlcklego w MogilnIe nowiec podczas oprzetu koni dOSIał azalu ogier, 
odbędzie si ęw nied,ielę, dOla 2 IUlego 19311 r. klóry zebami cbwycil robotnika lejż
 majeIności 
o godz. H.lej w lokalu p. Fllisiewiczowej w Mo- Twardowskie!:o za plecy, miolając mm i rlepcząc 
gilnie. O jak najliczniejsze i punklualne przybycie pros; kopylami. Widząc to robolnik Zieliński, pobiegl z 
Z.arząd. pomocą i z wielkim trudem uda lo się wyci'lgn'lć 
Walne zebranie Tow. Pozczelarzy Im. lU. Piotra z pod kopyl zniekszlałconego robotnika i odpro- 
WawrzynIaka w Moeilnle oJbedzie się w nied.:iele, wadzi.. do domu. 
dOla 2 lutego br. O godz. 2 po poło w lokalu DOBSKA. StrzelanIe Zwl"zku Strzeleckiego. \V nie 
hOIelu ..Polonja". Wszy"lkich czlonk6w uprasza sie dzielę !nia 19 hm. pododdlial ZS. w Dobskacb prze- 
o I(remjalne przybycie. ZarząJ. prowadzi! lIrzelanie z broni małokalibrowej i wia!r6- 
Cb6r KoIcIelny w MogilnIe w)'!Itawia w nid,ielę, weic. Przy slrzelaniu lem obecny był sierżani p. 
clnia 2 IUlego br. w saJi Domu im. Ks.. Piolra Malykiewicz z Mogilna. 
Wawrzyniaka przedslawienie amatorskie. Odegrany bę. LACHMłROWłCE. Kradzieł kola rezerwowego 
cI.ie obraz Iceniczny _ 4.cb aklacb Wł. Ciolek.Gu- od samochodu. Na szkodę właściciela mająlku p. 
lowskiego pl.: ..Wnuk Tumrego". Jesl 10 trzecia Hyn1a z Lachmirowic skradziono kolo rezcrwo we 
ezę
ć znanej szluki ..Chala za wsią". Szlukę uroz. 0-1 samocbodu, w czasie kiedy właściciel był na ze- 
maki taniec i łpiew. Począlek przedstawienia o godz. hraniu w Strzelnir.. Poszkodowany powiadomił Posl. 
19.30. Spodziewa" się naleiy. ie miejscowe obywa. Policji PańsIwowej, kr6ra energicznie poszukLlje spraw. 
lelsIWo gremjalnie przybedzie na przedslawlCnie. aby ce kradzidy. Sledzlwo w toku. 
zobaczyć IC śliczną ba
ń sceniczną. Szczególy w RACICE. Zabawa robotnik6.... W niedzieJe, dnia 
afl
zacb. 19 bm. odbyła się zabawa na saJi p. Buczkowskiego 
Z rocznego walnego zebranIa Cecbu StolarskIego. w Racicach. Zabawę 1'1 urządzał zesp61 robomik3w 
\V niedzielę, o godz. 14-lej na sali p. Klessy odbyło Baranowa i okolicy. Goście w
ród r6inycb urozma- 
. .iO walne zebranie Cechu' SIDlarskiego. Zeb;a"ie iceń bawili siC do pófnej nocy, w almosferze 
zagaił prezes p. Pankowski z Gehic, witając przyby. niczem nie zamąconej. 
lego delegala wysłanego z ramienia Rady KadlOrezej CHELMCE. Urz"d stanu cywilnego przeniesiony 
p burm. Tyczewskiego. PrzewodnicIwo powie"ono p. zoslal do gminy Chelmec. Dawniej urzędnikiem 
burmislrzowl Tyczewskiemu. Skolei zdano naslepU- stanU cywilnego był p. Slanny z Kobylnicy. 
j"cy s.lan kaoy: w dochodach kwolę 119,8
 zł, w roz- 
chodach 76.70 zł, .aldo 43,15 zl. Po przyjo;ciu człon- OSTROWO N. GOPLEM. Z walnego zebranIa 
ków i wpisaniu nczni prry..ąpiono do ucbwaly bud- KSII'. M. W dniu t9 Slycznia br. odbylo sie 
lelu mianowicie: w docbodach i rozchodach nar6wni w miejscowej ...Ii parafjalnej walne zebranie, kt6re 
. sumę 82,00 zl. Na rzecz bezrobn\nycb miasta Mo- zaszczycił SW" obecnością ks. prob. Slrehl, asySlent 
gilna uchwalono kwolę JO,- zł, a dla Gtbic 5,- zł, koŚĆ W sklad nowego zarządu weszli: pre..:es p. 
Pod koniec zebrania przewodniczący na wniosek p. Cbwalisz. sekrelarz Górski, skarbnik Michalak, na. 
Kraulego złotył w im. Cechu iyczenia miSlrzowi slol czelnik Górski. Zamknięto konkurs obowiązkowoś- 
p. f'ri",
richoWi z okazji jubileusz,:, 4O-lecia 
go za.: ci, który zakończył się w dniu Ibm.. Najgorliw- 
'wodoweJ pracy, a sprawe wręczema m.u z lei OkaZJI szym członkiem okazal się p. Michalak. zdobywając 
uromir,ku ucbwalono okierować do l
by Rzemie'lni. 200 pkl. Pieśnią ..Hej do apelu" zakończono zebranie. 
£aej w Poznaniu. (lek) HUTA PALĘDZKA. KradzleI z włamanIem. W nO 
ev z 20 na 21 bm. wlamali się nieznani sprawcy do 
WRONOWY. Połar. 21 bm. w rychłych Rodzinacb ml)na F. Belbiner-Anerbach w Hucie PaIe1zkiej, 
wkczomycb powstał z niewiadomych przyczyn połar skąd zabraJi 15 clr iyta i 15 ctr śrulU. Zboie b)'lo 
w zabudowaniacb rolnika p. Fr. SmLlla. Pasiw" wlasno
cią p. B. KowaJskiego, kierownika tartaku. 
pJomlenl pad!a nowo \V)'hudowana stodola napelniona Zlodlieje rozbili kłódkę i uszli nierozpolnani. (w) 
zboiem i slomą. Równocze
nie spaliłv się narz;dzia 
rolnicze. klóre przecl1owyw. b)'ły w II0dole a clCkiowo ZŁOTOWO. Nowa plac6wka. Z dniem 20 srycznia 
trie blły ubezpieczone. W akcji rarunko'''''i braly u. br. otworzyła sklad kolonjalny w ZłOIDwie u p. 
dzial Ocholnicze Slraie Pozame: miejsrowa, dzięki Wojciechowskiego p. SL Lewandowska z SLell1lonck. 
klórrj oca1aly da!sle labudo..ania gOlpodarcze,oraz Su- Okoliczne opoleczeństwo prosi się o poparcie nowej 
kowy, Slrzelno. Kruszwica i Mlynice. Poiar powsla! i poiytecznej plac6wki. Nowei placówce ..Szczęść 
pra,,'dopodobnie przez zemslę. poniewai jak Iwierclz" Boie". (ap) , 
'wiadkowie, zapałiła się ściana od slrony pola od KARSK. Wandalizm. \V nocy, 2 dnia 19 na 2f) 
zewnąlrz, która była przypuszczalnie wpierw polana bm. niewykryci dotycbczas sprawcy powybijali szy- 
lalwopalącym się plynem. Szkoda nie jesl narazie by w Gościńcu u. p. Pyli w Karsku. Zbudzony tem 
ustalona. wlaściciel sposlrzegł uciekających optyszków- Policja 
Kara Bola u zlodzleJstwo. W nocy dnia 1$ prowadzi docbodzenia celem wykryci:. spra wc 6w. (ap) 
bm. dokonano kradzieiy jednego worka nasieOla STRZELCE. Przedstawienie ..kolne. W ub. nie- 
brukwi z e śpicbrza majetności wilkowo. Rano po dziele, 26 br. o godz. 6-lej wieczorem na sali p. 
u: 
stwierdzeniu braku oasienia, czyniono poszukiwania zyka w Slrzelcacb odegrana została przez dziec 
za złodl.iejami, kl6rych ślady prowadzily w pole. szkolne szlUczka w pięciu aktacb pt. ..przy
ody ma- 
Znaleziono w odleglości okolo 300 melr6w od lego Tomcia". Nadprogramowo ku og61nem u zad()- 
miejsca kradzieiy, bezprzylomnego niejakiego Michała dowoleniLl czlery pary dzieci, ubrane w przepie kne 
KowaJskiego z Mlynów Wybud. oraz prfy nim Slroje krakowskie, zatańczyły kilka f.gur ..Krako- 
częŚĆ lupu. Po przywiezieniu go do ..,;pomnian_go ma wiaka". Jui z nastaniem mroku zacze!a się gruma: 
jąlku, gdzie po ogrzaniu odzyska! przylomno
'" przy' dzi.. publicznoło, klóra wypełniła salę po brzejp. 
znal. oię do. kr
dzieiy,. lecz dalszycb zeznań od- Zaznaczyć naleiy. ie nasi ..malusif:scy" dzielnie su:; 
mawIał. Pom
wa.. K, J..I potluczony po I.wany, spisali i niejedno serce rodzicielskie rosło z rado.ści 
pJnpu
cza Się, ,I. wycbodz'lc okne,!, te śpdll2": na widok swego dziecka, w roli aklora. Panu kie- 
SI,ac!1 . pokaleczył Sle, 
 ,:,wlokłszy SIę. kawal 
ogt I rownikowi Kaczmarkowi i miescowemu nauczyciel- 
zasłabl l upadł. K. odWIezIonO do szplIala poWlalo- slwu nalezy się uznanie za ich prace. CZYSIY dochód 
wego w Strzelnie. Dalsze szczc!:6ły okaże śledziwo, przeznaczony zoslal na cele ukolne. (bm) 
prowadzone przez P.P.P. wStrzelnie. 
MYSLĄTKOWO. Czerwony kur. W nocy _ 21 na 
.22 bm.. o godz. l-szej w
buchł poiar w zagro:lrie 
J\\freda Pomerankego. Pastwą płomieni, pa:lły: cble'N, 
"Iodola oraz inwentarz iywy i martwy. "a:lm:,niĆ 
wypada. it A. Pomeranke, wyjechał w dniu 21 bm. 
do krewnych. Jak wykazały nalychmias.owe docbodze. 
nia policyjne, klóre pobieżnie zdolano poez)ni'" 
poiar zosłał wzniecony przez domownik6w. PoEcja 
bowi:m nallafila na pewne poszlaki, kl6rc ostatecznie 
pozwolą, wyświetlić całkowilą prawde. Zooa i syn p. 
A. Pemerankiego, zosIali ujęci, ai śledzlwo zostanie 
ukolIczone. 
SLOWIKOWO. POłar. Jednej z ubieglych nocy, 
wybuch I poiar w zagroJZle gospodarza Cz. Duni. 
kowskiego w Słowiko"ie. PasiWą plomieni padła 510- 
clola i chlew. Przyczyna poiaru narazie niezuana, 
lecz nadmieni" naJeiy, ii musialo 10 by" podpalenie. 
cgdyi u p. Dunikowskiego jC1ll; lo jui, 4 Z ł-ZędLl ""iar. 
CzyżbY nie zemolalll 
PIASKI. Z' koledy. W miesiącu Ityczniu ks. prob. 
Kubicki zakończ
1 kol
ę w swej parafji, na kl6rej 
zebral ogółem 1000 zł. Zebrana .uma of,arowdtJa 
jesl' 'Jla polrzeby oo"...\V)'bu:lowanego kościola. 
POLANO\\ ICE. Niebnpieczne harce og!er.. mo- 
lI\)'b)' po;;lun"e ImJere robotnika. .w. maj-itku E04
 


Z Barcln8 
Z zebrania Parafjalnej AIu/i KoJolickiej. 
Ostatnio odbyło się zebranie Po. A. K. DOiCZ..a5 
któr
go przewodniczył p. Dr. Kończal. jako 
preles. W skład zarządu weszli pp. Antoni 
\Xi iśniewski - skarbnik, sekretarz Kozłowski 
Woliery. Uchwałą zarz.ądu urządzona będzic aka. 
demja na cześł Papieża z okazji rocznicy jego 
panQwania nad światem. Akademja odbędzie siC 
w sali p. Klettkego o godz. 3-ciej po południu 
dnia 9 lutego br. 
Z zebrania Stronnictwa NarodowegQ. Zebra- 
nie odbyło siC \P lokalu p. Stanisława Adam. 
skieR'o o go!z. 13. Zagaił prezes Sewervn Jan- 
kowski, protokół odczytał sekretarz Oałezewski. 
Referat wygłosił p. Sulecki Zdzisław, który .. 
su'em przemówieniu nawoływał, by bojkotowa.ł: 
towary żydowikie, a tern samem poprawi f kon- 
junktun; gospodarczą w Polsce. Referat przyjcli 
słucha
 z Z!llnteresowaniem, czego dowod'm 
liczne oklasld. 


który w tym celu :za
ył wiekszej ilości spirytllsu de. 
na
ur
wego.. P,:,ewreZl?ny zOSlal on do szpiraJa i 
dzisiaJ dowiadujemy SIę. te zmarl po kilk..d,1iowych 
męczarniach. (k) 
Sprylna para dodzIeJaszłt4w. Do skIepu Miecz. 
Kurow
kiego przy ul. Fredry 6. zjawiła się jaka
 
para, klór
 zao:
la og
ąd.a" różnego '
o.lzaju malerjaly. 
\V pewneJ cb""h koblec.e zrobtło SIę slabo i popro. 
\5ila o szklanke wody. Ęył \O jed"ak z jej ;Irony li 
Iylko sprytny mane....r. bo wykorz}stala OJIa nieo. 
becnoŚĆ kupca i wraz z towarzysz"cY1" iei rncZc'YZ' 
n'l skradla Irzy wały inalerjału. Za .złodziej.q 
parą zniknął w
zelki ';:aJ. (k) , 
Włamanie. Podczas 'nieobecności włakiciela mie- 
szkania. 
r
 ul. Sportowej -Ed.munda Ja
ół
kiego 
wlamal, SI\: z pomocą WYlrychu Ja" 
 osobmc. i po 
przejrzeniu plego mieszkania zabrali zloly i' .rebrny 
zeg
..ek or
 50 złolycb got6wki. PoszkodowaDY 
obhcza sWQJe atzały na przeszło 20J zl. ik) 
Za.,,'lelc z;,iył. proszku. Do lecznicy mie4skiej .od. 
sta,,"ono 44-leUlJego szofera Władysława Rubickiego 
z Gdyni, klóry 
o Brlgoszczy przyb
ł w s"bolę 
rano. Wskutek silnego bólu głowy, zaiył kilka 
proszków nasenny
b i rasnął lak silnie, te gdy o 
4 popołud,niu chciano go obudzi'" nie molna było 
doprowadzić do prz)"tcJtJlOości. 
Ode...... . Z ok,!, ji Imienin Pana Prezydenta Rze. 
czypospOlitel Ignacego Mo
ciclciego odbc4zie sie w 
sobotę, dnia Ilulego br. o godz. 9-lej w kokiel. 
farnym uroczyste Daboieństwo, na które zapra.sz.amv 
niniejszem 
rze
rawicieli wszyslkich Wladz, urzi- 
d6w,ł OrganIZacyj społ
cznych i ObywateIskid:. Or. 
ganizacje spoleczne uprasza się o wydelegowaDi. 
Swycb poczelów sztandarowych. 
(- \ M. S!efanicki. sIarosIa grodzki. (-) płk. Albin 
Skr
yftsk" w zast. dow_ 15 drw. piech., (-) L. 
BarclSzewski, prezydenr l"Q.i&$ta, (-) ks. kan. Schulz, 
proboszcz farny. 
Wielki zjazd w 8ydgoszczy. W SObolę. dnia l 
lutego br. o g04z. 12-lej VI pol. odbędzie się 
w Bydgoszc.zy w auli Miejskiego Gimnazjum !\larem. 
Przyrodn. . Im. . Koperm"" przy ul. Kopernika I. 
!,adzw)czaJny zjazd 
Ieg"'ek Kół lIIiasI Wi.elko;olski 
I Pomorza. z udZIałem PP. Senalor6w i Posłów 
obu województw. Na poriądku obrad' znajduje się 
szereg b
rd;to ł'?wa' ych spraw dotyczący.:b samo- 
rządu m,asta l I
 bo,*czck. Zebraf)ie zwol:lje i 
przewodmczy" beda:e ob;adom prezes Kola prezyd
nt 
m. Bydgo"zczy Leon Barciszew6ki. 
Kradzlel nou:rędzL Do ....arszlatu łlusaraki
go Aloj. 
zego s
ymkoW1aka z3:
' P
zy ul. Dworcowej 61 wla. 
mali 
le Jacyś. złodZIele I skradli wje\;;.!Lo) iloŚĆ na. 
rzed!1 ślus
rslcicb, na og61ną Bumę 600 z1. policja 
czyl\l. energiczne dochodzenia mając na celu usIalenie 
nazwISk oprawc6w. 


Z 5za..."cin 
Walne zebranie Tow. Spiewu
 w,.- piątek, 
dnia 17 bm. odbyło sic waJne zebranie fOlV, 
Spiewu im. PadereuskieR'o pod przewodnictwel11 
prezesa p. GruntkowskieR'o. Protokół z 05tat. 
niego walnfRo i plenarnego zebrania odczytała 
sekr. p. Maślankówna. Nastepnie p. prezes wrę- 
czył dyplomy za lO-letnią przynależność d
 
towarzystwa pp. Jaworskiej W., Koczy i Krzyc- 
kieJ Fr.. Na przewodnicząttR'o ualnego zebrania 
wybrano p. Beyma Henryka. Poczem nastąpił
 
sprawozdania ustcpującego zarządu oraz udziele- 
nie absolutorjum. Nowy zarZ:jd wybrano prz
 
aklamacjc; ukonstytuoWano go aastępuj:jco: pre- 
zes - Gruntkowski, zastepca - Małachowsk 
Józef, sekretarz - !vbślankówna, zastępca Sz.ul( 
M., skarbnik Kurkiewicz Jan, dyrygent Grunt 
kowski, zast. Sobecki, gospodarz Krzycki Wła 
d)'sław, bibljotekarz Stankiewiczówna Jąni
3 
zast. KulczVński. ławnicy: Politowski H, B n 
kowsld, Stankiewicz, chcrąży Szymanki
wicz, za 
stcpcą Mendlik, podchorążowie Berf(and6wna I 
Cwiekówna. Ddt'g-aci do okrcgu Politowski H, 
I Be}m L. Komisja rewizyjna: GielikowJd · 
Sobecki. Na nowych członków przyjeto Karecką 
Pisalówne i Kubiszównc. Po wyczerpaniu pO- 
rządku obrad salwował p. prezes zebranie ha- 
słem "Cześł: pieśni". 


Z ..r..,p,rp 
Jarmark. łilI czwartek, dnia 20 luteR'o br. 
odbędzie się w micście tutejszem j1rmark n
 
konie i bydło. Sped zwiernt d
olony. Cb) 
Zmiana własności. Z dniem 21 stycznia br. 
przeniósł s'IVÓj skład bławat6w do B
dgoszCZY 
znany na terenie tut. miasta kupiec p. RomiII 
Ernst. W miejsce tegoż otworz)'ł taki sal11 
skłaiJ p. Heize. Cb) 
Walne zebranie 'tu? pododdziału ZW. EN" 
'lerkitgo odh:dzie sic W crwartek, dnia' }G-J!O 
stycznia br. o godz. 7-mej wiecz. w SwJt
thcy. 
przy ul. Sżkolnej Natomiast w dniu, Q. lutego 
o goaz. t,JU popor. w S1fi p. Gpłlniko
ej prl' 
"Rvnku odbedzle SIC mles1e::z.ne ZeDraRle mieJSCO- 

ego KOla mw:ibdOw ;WoJenny'cn !\
 ł:;
>>>
.V'. 7 


- 


Zł ..I g 
T 
Walne 2ebran
e Tow: Glmn. "Sok61" :toin odb
- 
thle się w D
.idf, 
 9 IUlego br? o I;odz. tll,3O' 
.. lokaJu po I
ef, p, 'J. JapJzkiego. ,uprasza się 
o liany udual czlonków. Coście mile .. idziani 
Zarząd 
pnypoatalenle. 
rz)'pominamy owawie ....rna: 
...ł.....ej, unildaanej puez S:ow_ 1.1rzędDokew Skar- 
bOwych. powewat WSIW ł)'lk? 
'! okaza
em .apro- 
SlfUia, ktoby przez przeoczcme me O!rzVr.lal je ze
 
c!!e s:
 .gloslć w Urzędzie Skarbowyui. ' 
Z ekranu. Ostami progr:uu kina :-ow
i" byl 
bardzo "rozmaicony i sltladal się z d
h obrazów: 
.,toim a do to...arzysl......:' i "W".rM bu:ru eksfln:ji" 
I J-WrY Peli..... w ,oh gló.......J. PoqaJto tygo:lni\. 
'"'" .dostosowa..,. koncert . p. Mdki uzupełmli pro- 
,ram. U dzial kinomanów b) I liczny. 
.,zelIra" ,LiteraGkie Cdonki6 Kat. Tow. Pań od. 
.etzie si
 .... 1OZ"?rtek. . o . goh. . S.mej wieClo....m 
w 'Salce p..,-aijaIqej. Prqoi Sle Pam.e O liczny lI'hiaJ,. 
S

 gOdy 
łt
ie.. D:a
 w -środę OOC!IOOZą 
p. \I
hal KopczyDS
l
 rzerNeślojk koIejQWY ze swą 
JACłI'\ lD;wionł:ą Pelagią, ..r. Slasi"Ió"lL1 r.we srebrne 
,8ly mali
e. W 
encji JuhiJató... odpraaiona 
zosIala 
 kościele .parafJaln) m msz:, św. Jubilatom, 
6Igoletnlm c
 lelmk..m nPal
czaru..a" zasyla ze- 
ililkcja ayczenla doczekama SIę zlot",h godćw. 
\\"oJaqśtl Przyt:nUna sie ."SZfst\ciJn C2t
m, ie 
w niedZIelę, dm; 2, lutego w 0;1).1 rozesIanych 
zapr
ń odbędZIe Sl
 roczne wa!ne zebr""ie Zw_ 
W'leran6w .P,?wstań Narodówych P. P. t9llit9 " 
sa1i. 'p- "ausa. Wedl
 ustaw:y o &\owan}s,eD;ach, 
tuidy 
Ionek. :z.Qbgwl.ązany Jeot mieć przy sobie 
leptylllóKJO 
1ąz.kOWą. )'r,e= 
\\",
..'. pnec:lwgrufUera I przeciwalkGb.I....a. 
wo;xaj przy
yl. do tlUna 1I!8gorl-wysta\'fa & ek$po- 
r.alami z dz!ed&II:ł Y walki. pu
7iwg
liczej i prze- 
ci\\alk,holo" ej. Niestety a,,
edzająCY me wie!e sko- 
l%VS.ali z wystawy, gdy! lekarz. informator wyjechal 
a . obslugu j;jcy wag,nu nie ulIlial u?zielić WOIlnacyj 
o eksponatach., CZ,;-i;by na czas wVlaz1" leka...a D1e 
mógł zast.ąpić lekarz miejscowy? - 
Ch6r Kośde1ay pod "Nwao
8II1 Sw. Ceqljl przy 
,rzey. 
oczne. _waJne . ze
rame chóru kociel,tego 
(1\11)10 

 ". ubleglą medzu;lę e godz. 18-tej w sal- 

e ""rafJa1nej, . kl!,ra, wypelnll
 510 po brz
i człon- 
kami c
yDI\y"l I merynnynu oraz gooćmi i syrn- 
par.kam' chóru. . Walnemu 
ebi'aDiu przewodniczyi 
paUOD i. praes eh
 
 .prob. HorrPaJ\n, który po- 
"ital prz)bylą Qa ,ebrame brać ópiewacZ'ł i przeJ- 
sla"kiela ..Paluczanina" p. red. Klutha. Do pióra 
f'O"o!a1 pr,ewh1ica'łcy p. £owęzowski.,go, a Da 
J3..nlków ks. Goździewicza i p. red. Klu:ha_ Pro. 
",kil a ostatniego walnego zebrania odcZ}'lal p. 
Ch) linski Kazimerz. Skolei zloiyli pszcze6"ólni czlon- 
""",ie .1aI'egO nrządu -łł-zdaU z 4ICZIlej chia. 
blnołci chóru, który pracowal energicz'1ie i wytrwa- 
le nad krzewieniem pieśni kokielnej i ludowej. 
a- 
dmienić lV'JIPZda, te chór rozwija siO pIUy.llnie, O 
czem 
wiadczą. os:atnie wyczyny. osiągnięte na ze- 
.dorocznym Zjeidzie Kól Spiewaczych w Gniefnie, 
" dniu 13 października, na którym zaliczono chor 
deC)żją jory ko
korsowej do katel(orji l. D)ska3ja 
I1"!'I sprawozdamami przrszła rzeczowo, a zebrani 
udzielili lb ,olutorju:n U5!ępU jąeemo aa",,iowi. 1''1- 
u.n t",.arzystva ks. prob. HoJ£mann po.lziękowal w 
serdecznych słowach. ust\lPlljąceluu zarządowi za zboi- 
11'1 pracę w towanystwie i trud poniesiony dla 
chwały Boiej i sprawy .polecznej. Spr
żvkie wy- 
brano nowy zarz","" )V klorego sklad weszli następu- 
jl c y c.rlonkowie: Ks. Hieronim CoMzie..,;cz - prezes, 
Chylićski Wladyslaw - wiceprezes, Chyliilski Ka- 
.im
rz - sekretarz, Blaszyilskl Caeslaw - zast. se- 
kIllan:a, Cyganek .Edward ...: skarbn;k, Kafm;.,.- 
a:ak Jan - bibljotekarz, P.awliclta W
adysl:"va - 
_t. bibljotekarza, Bielejewski Adam gospodarz. 
Gnilzmacher Jan i Chudziński AntonI - lawnicy, 
Tomajczyk Franciszek, Chrunowski Leon i Gawron- 
&ki Cae5law - komisja rewizyjna, Męciński ADtOni 
Krawczak Waclaw i ObI uda FrancIszek - poczet 
sztandarowy, Kurdelska Ewrozyna - kontrolerka, 
Pi..ko"ski Pawel i £hyliń
ki Wladyslaw - delegaci 
na aJud, Roslkówna Kazimiera - delegatka. do 
,Par. A.lr.cji Kat. Obea1)'ch byle !ił alonkó.... Po za. 
lanricniu ro.ny:h Bpraw, dOlycz:jcych tycia organi- 
zacyjnego ch6ru, zakończono aebr, pieśnią" W.zys:k'e na 
Ile dlienne spra...y" i haslem śpiewaczem: ..Cześć 
Piśm". Nowemu zarządo..i sklada iyczenia pomy';lnej 
i owocnej w roka przyszlym pracy redakcja ,,1''1- 
luaanina". (...th) 


Ol 


,sP Al:' U C Z A N I NU C
 C:Wa 90 s'tycma 1936 r. fi'«" Słr. 7 


., 


Wleałr !"rrywbwy dla dzieci. Staraniem ...ona 
""lICZ) aclslcieb'"O przy. P,:'Wamej Szkole I'awszechnej 

':"'o w, ub.. medZ1elę .. liZ1i Pnllla&lYczoej 

heJSkiego ,?.mn:o.zJ!'ID wI«;z6r rO&rJ"":kowy dla dzia- 
IWy szkolnej. W sroJ gości zauwaiyllśmy ks. prob. 

o(fmanna, ks. prof. Wiśniewskiego, ks. Goidzie- 
wICza, pp. pr:fesorów, naw:zycaili i wyo:bowail'",
w z 
p. dyr. Slom:.ą na aele. Z ramienia na&zej uitakcji 
bl'.1 obecny P: r
. K;:uth. :0;''1 program doZy I)' si
 
r
an,: urozm

e",:", .jak tańce, krałco..i3ki, kuja- 
w:a ki , muurki, pięl....'e oddana in=izacj": {;,Iani. 
{;jam, 
braz sceniczny & iycia harcerzy irp. W) ko. 
na,,"call1l programu. b)ly dzieci szkolne, które w)wi:j- 
zaly Się ze zadama pod k:ierowuic",em swoich pp. 

owawmw dos
Qnaie. Dzieci wystłpowały w SI1'O- 
!"ch. kra
skich i ladowych. 
dmieDIĆ wypada, 
z
 sala lyl.. piek,Die i pomy..ł.....o uJ.korowaaa. 
a C')"1lDe 1»ly "ła.ne bufety, obi1cle zaojallAlne. 

oiegnanie kolęd". W sobote, 1 lutego br., od- 
będzte SIę"... Hali G;mnastycznej w leinie ..Poiegna- 
me koltd, r:a któr
 rio"" si
: kol
dy, dekl:łm.lcjC!. 
obr,,!,e
 scemczrry- l ostatme w rym roku prred. 
s,!,"'teDle "S,,-opki L
o..ej '. Poaątek o plz. S-tej 
WIeczorem. Ceny UlleJSC od tO-50 gro&zy. Szcze- 
góy będ'l pvdane w naOlępn}ffi nwnerze. 
Ziaz
 del.gat6... Dnia 9 lutego odbędzie sie 
lU sali Bazaru w Poznan,iu o god.. tt-:ej zjazd 
delegal
 CentraJnego ZWIązku Powsrańców Wiel- 
kopal.kich. Podczas obrad Iłdzie pnedIoż....y statut 
spra
a.nie z dotychcz.asowych czyWlOŚci onz Da- 
S
ąpl wyb.ó
. nowego zarządu tymczasow"go "SZ)'St- 
kich. kOIOlSJI . n
 t zok. \
zywa się w..\'Stkie pla- 
cówki w po'"eCl,e. o!", kOll1ltery lokalne do wysiania 
.w
 ch przedstaWIcIeli. Zgloszema do 2 lutego pnyj- 
muje sekr. 111. Dworcowa. Tam otrzyma delegat 
legitymaCJe do wstęp.! na zebranie. 
Sto!". 
afi !'t\ilos\erdzia tw. Wincentego a Paulo 
donosI, ze ofiary w gotówce i w nalUral jach na 
kuchOlę w sz
ole po"sz
hnej, uruchomion;j frzez 
SIOW. Pań Mil. Sw. \Vmcemego a Paulo, zloiyli 
PP. aptekarz W. Stark 25 f. mil;Sa, rejent 
Bross I clr mąki, Haoow,", S zl, St. "owak 3 zł. 

. Jurkicwicz 10 zl, Róicwiecka 2,50 d. Grzybek- 

owak 3 zł. J. Eks. Ks. 
1Skup Laubitz 200 zł, 
Kolo. Pań 10 zł. drowa Czubilska. tO f. kapusty I,j. 
s
oncL Rzepkowska .10 f. kapusty kiszonej, Cu\;.row- 
'lUa 2 Clr. cukru,' !\llIcb Obudno 10 zl, Rabe Obudno 
S zl, z :Pólko],ooji 1931 r. 75 f. kasl}\ 8 f. grochu, 
Cech Ptekarsk, tO zł; ;'IIyka Rydlewo S etr. bruk" i 
,Bogu
", Boiejewiczki S ctr. ziemniaków, ogrod- 
IUk !\larcllUak 10 f, cebuli, 2S f. buraków :.15 t. 
marchwi,. 25 ,
, kapusty, Ch6r Kościelny' S d, 
T, JoachmlOwski 9 L mięsa i l i. sloniny ....ędzo'lej, 
drowa Jączyńska SO f. kaszy, Schmidt S f ,k-aszk; 
pszennej, Kowalska tO jaj, mec. Joachimo\\ski 10 .1. 
N. K 35 f. chleba. Wszystkim ofiarojawcom za 
ol:azane milosierdzie, wyraża Stow. Pań Milos. ser. 
deczne "Bó
 zapiać" z prośb;j o skladanie dalszych 
ofiar na cele kuchRi. PrzewoJllicząca. 
JADOWNIKI. Kradzlet drobiu I narzędzL \V nocy 
z "
ia. 15 na t6 jacyś sprawcy nocnych w"p.-aw "la. 
!"aJI SIę, do 
agro?y p. ł.IIYSlewskiego w Jadowni'.10h 
l skradli 2 indykI, 10 kur. t centnar w
gla i jeden 
ml'JI ""wabki. Jak wykazują ślady sprawców b)"lo 
lulku 


Z udzqn'a - 
Zebranie /((,la Rezerwistów. W niedziele, 
odbyło sic w świetlicy Z. S. zebranie Koła Re- 
zerwistów. Szcz
góło\1l'o omawiano sprdWe ('Wi- 
cZlń, które odtąd odbywać sił,: bedą w każdą 
środę w' ś
iet1icy. Cwiczenia te odbę,dą sił,: rów- 
nocześnie dla kategorystów. Na komendanta 
poproszono podchorążego rezerwy nauczyciela 
p. SperJinga. Jest nadzieja, iż odtąd Koło Re- 
zerwistów okaźe wił,:kszą działalność niż do- 
t)'chczas. (em) 
Dzień Imienin Pana Prez)'denta. W.sobote. 
w dniu Imienin Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
litej, zbiorą siC wszystkie organizacje oraz dzi
t- 
wa szkolna o godz. 8.30 na placu obok: p. SiucII 
niiIskiego, poczeln nastąpi odmarsz na uroczy- 
ste nabożeństwo. Bezpośrednio po nabożeństw:e, 
odbedzie sił,: na sali p. .Dąbrowicza akademja 
ku czci Czcigodnego Solenizanta. (tn) 
Osobiste. Mistrz kowalski p. Lupa, jako 
pierwszy sołtys przeistoczonego miasta Budzynia 


na 'lVi
 podzlckował za ul"Złd soł1ysa. PowiSd 
rezygnacji jest ten, 
 p. Lup3 nabył parctlc z 
barakiem i małym składem W' Gd)'ni, dokąd 
sił,: udał, aby usamodzielnić się nad Morzem 
Bałtyckiem. Posiadany warszt:łt ko\:t!\llski prze- 
ial w dzierża
ę junior Jan Kaczmar
k, kowal. 
Vrząd sołecki przejął pod-sołt}s Franciszek 
Kierstein.\ (w) 
Z "'ecll.a 
Ku uci.. 
IIIJ Prezydenta. W. piątek, 
dnia 24 bm. zwoł
a.e zostało z Inicj.ltywv bur- 
mistrza miasta p. Kamieniecki
go do salki po- 
siedzeil magistratu zebranie obywatelskie, prz)' 
II sp6łudziale przedsta.
;,icieli ....ładz i lIr
ów 
oraz prezesow wszystkich towar1.}stw. Uchwa- 
lono program dnia z okazji lra.ienin Prezydenta 
Rzeczypospołitej przedstawiający 
 n:tStepuj-ł' 
co: l} urocz}ste nabożeństwo, 2) poranek szkol. 
ny i 3) wieczorem na sali Domu Parafjalnego 
urOCZ)'sta ak'łdemja, w aasie której okolicznoś- 
ciowy nferat -v;}'głosi Słkretar1. gminny. p. 
Misiek. 
Noe cud6w. Pod powymJm tytułem wy- 
świetLano ostatnio z r-:lmimia Akcji Katolickiej 
film relijrijny, cies
cy. sic duŻ.\ frekwencj:j 
Ilidzów. 
Osobiste. Pan Alfons ifomczak, svn miejsco- 
-v;ego kupca-drogerzysty p. Frands2:k.1 Tomczaka 
uzyskał na '« ydziale farmaceutycznym Uniwersy- 
tetu Poznańskiego dyplom m:1gistra farrmc:jl. 
Z karnawalu. W szeregu imprez karnau-ało. 
wych pierwsze miejsce zajmuje bal "Polskieg-o 
Czerwonego Krzyża", który odbedzie sie ... nie- 
dzielę, dnia 9 lutego br. na sali Domu Pa. 
rafjalnego. (a) 
Z SII.oll.ów 
Pododdzjal Zw. Strzeleckiego w Skokach u- 
rz
za przedstawienie 3fI1atorskie, które siC od- 
będzie w niedziele, dnia 2 lutego br. o godz. 
19-tej na s;;1i p. GlinkiewiCZ3. Odegrana zoo 
stanie krotochwila w 3 aktach p. t. ,.Ia tu rzą- 
dzę'. Cen\' mieisc: rezt'rwowane 0,91 zł, I. 
miejsce 0,75 zł, II, miejee 0,50 zł, III. miejsc
 
stojące 0,30 zł. Zaraz po przedstawieniu za- 
bawa taneczna. CZysty zysk przeznacra siC na 
zakup książek dG bioljoteki Podocld.liału Z. S. 
Orkiestra salonowa. O liczne poparoe prosi 
. /(omitet. 


. 1t.,,'.ZV.. 
/(ontrola sanitarna. W dnitl 24 bm. odbyła 
siC po składach miejscowych kontrola komisji 
sanitarnej, która badał:! środki ż)wnościowe. Rc- 
wizja w)"padła zado'll'alaj:jco. (em) 
Przeniesimie Urzr4a Sumu Cywilnego obwo- 
du wiejsk'ego z Łabiszyna miasta nastąpiło z 
dniem 1 stycznia do u-ójtostwa Łabiszyn, gdzie 
należy sprawy załatwiał:. (em) . 
Wielkie doroczne polowanie. Przez 3 d'11 
20-21-22 bm. odbyło siC w' lasach hrabiego 
Skórzewskiego z lubostronia wielkie doroczne 
polowanie na dziki, gdzie ubito 14 sztuk oraz 
Jednego lisa. Obecnych było 12 strzelców, po- 
między nimi kilku hrabióW' oraz książeta. 
Ostre strzl'lanie. W niedziele, dnia 2 lutego 
:o godz. 13 na strzelnicy w Łabiszynie odbedzle 
siC ostre strzelanie Związku Rezerwistów koło 
Łabiszyn. Uprasza siC wszystkich członków o 
punktualne przybycie, gdyż odbędą siC równi
ż 
zdje cia wszystkich członków, których fotograf Je 
potrzebne są do legitymacji. Zarz.ąd. 
Żegluga na Noteci. Ostatnie dni odbywa 
siC QRromny spław drzewa budulcowego z gór- 
nej Noteci do BydRoszczy, oraz codziennie pra- 
wie przeicżdŻ3ją berlinki próżne w kierunku 
Barcina. Dził,:ki panującej łagodnej zimy przer- 
W)' w ruchu dotychczas nie było, gdyż po inne 
Jata o tym. czasie wszelki ruch był wstrzymany. 
Jasełka. Chcąc przyjM: najbiedniejszej miejs. 
cowej dziatwie ucz\:ŚZCZ3jące:J do szkoły z po- 
mocą i której brak wszelkich podr\:CZIlików do 


naukt, przystąpło!KI Z Inicjatywy. kiHOWIIih 
szkoły; p. Len
a 00 o!'legnn1a ".J.scł.ek", któ- 
re W)'sta'll'łono 'IV niedzielę, dnia l Q bm. na salI 
p. Sikory. Całciść u'\.padła imponująco I dzitci 
wyuiązał"y siC ze swych ról znakomicie.. o Clem 
świadczyły cltste aniemilknące óklasJ..L Udl!iIł 
publiczności W' przedstawieniu był YieJ.ki. i pa- 
leży sił,: SlCZfR podził,:ko\Vdn[e p. kierownikowi 
oraz pp. naucz\ cielsh'l u za w)'uczenie dziatu}\ 
i za mile spędzony wieczór, oraz publicznoścI 
za poparcie. 
Pobicie. W niedliel(', dnIa 19 bm. po po- 
łudniu porniedzy 1 b- t7 
odz. Ilracał bezro- 
botny Stemj1ieil Il!nacy z 'tabisz} na, który był 
w lesie hrabiego SkóTle
 slJego celem u ybrani:t 
numeru kupki gah:'i, które miJr l;1miar w dzieii 
następny klIpiI'. Wrac:t!ąc spO\J rotcm, zost.lł 
tent
 przel boroueJ::Q tllłaS.1 loItrzymany I jak 
t
i
rdzi Ł-

 powodu pubity I..olbą od fuzji. 
Obity mllsi:tł sie' udJĆ pod opiekł,: lek:1rsq. 

adml('nić ",., "pacla Le b\'ł prZ\km obecny je. 
den prakt) k:mt leśny or.lz jeden o
obnik cy- 
wilny. Spr.lu'a t.. znajdzie swój epilog przed 
sąde(11. 
Z Hr...zl/W'cq - 
Z zablJ"'y ,.sokola". TOIl;1rzystll'O Oimna- 
sI) cz.ne "Sokół" 
 ubiCi(łą niedziel C urządziła 
06:\bawe taneczną ni sali w hotelu 1I3d Gopłem, 
Przy dźwiekach orkiestry '« ojskowej bawiono 
siC do godziny, 3-ciej rana. (s) 
Z G...... 
Na /lubnym. kobierru. \V ko
iele parafjal- 
nrm w Gąsa\Jle pobło
osłauiot1y został zwią- 
zek m:łłżel\ski pomiędzy p. Bronisławą t-tikołaj- 
'CZlk6wn=ł z Gasalry a p. S)'I\'I e,trem Nowickim 
z Riskllpln'ł. !Hoclej Parze na nowej drodze: 
ŻVCi.1 - "Szczęść B;)że". (mat) 
ar Da...a.'aUl"a 


Sploszo,:y kf!ń. Z, nicwiadomej przyczyny, 
sp,łoszył SIC kon rolmka Kusza z Juńcewa. U- 
dfrz)"\'IIwy wuzem o drzeuo, rozbił koło a san1 
II) pT.lągł się i uciekł. Wypadku \Vo I'udziach 
nic b} b. 
!- d;jnłalno
ri rocZ/l,.; /(. S. JI. Al. \VI 
IIbleglą medLielł,: u' sJke parafialnej odbyło 
siC. "alne zebranie Kat. Stou'ar lyszenia Mło- 

zlei.y .\1:
kiei przy liczn}m IIdLiJle członkó\JII 
I s)'mpatyków. Oma\'l'i.mo sprauy orj/;aniz.acvjne 
oraz oclclytano protokóły. Zarząd pozostał '1111 
doh chcz.t

ym . składzie: Dp. Pogodzińskl - 
orezes, PllIIarskl - sekretarz, Niedziela - 
skarbnik. Pidnią, nA wcz0rai Z wieczora" ze- 
branie zak
ńczono. Nadmienił: wypada, te pra- 
ca 'fil. tut. Stou arzysze
iu rost
Duje stałe I ,WY.- 
kazule bardzo dod.ltme wynikł. 


»KRÓL EDYP(C 


. 


- ---- 


 
'j}
 

 '
 
,,
 
1 - 
- "':\ 
, 
 . '0t1.':,"
, 
I .' .1'1,. 
l, ''''IiJ: .1 I 
'I
,
 1-" 
, ",! iiI' 
L-: 


.. 


, 
" 


1/1.1 


,.... 
 


AUDYCJA TEATRU WYOBRAtNI 
WE CI.WARTEK 30. L O GODZ, :1II.0D 


Całkowite bezpieae-ł.. ..... 
dów oszczędnośdowydl, ... 
.1a
n
 

n.o¥ za p e... al. i " 
KU Mnn'R lnf K A 
, 
Jl(l(nnD![1 


" 


-1 


Marchew: 
czerwona Sł. ValelY 1/2 kg na- 
si
nia za 2.!5 zł p o l e c a 
Ma]
tnośC Obudno pow. Znin . 
Ogłaszam. 
t
 ogi
r mój. Ul. J 930 I. zos[ał I 
uznany plzez komisję do krycia 
klaczy. Klycie odbywa się co- 
dziennie o 5!,odz. 8 i 4 popoł' 
Jan Kuczma, G
ółkowo, p. Znin. 
Zgubiłem 
21 bm. oblIgaCJę potyczki pań!lt- I 
WOłV
j waltości 1000 zł. Uczci-, 
wego znalazcę uplaszam o ZWIOt 
takow
j za wynagIOdz
niem do I 
adm. .PałucZlnina-, 
RADJO 
4 Jampkowe bat
Iyjne. komplet 
na sprzedat. Zgł. w adm. .Pału- 
czanina-. I 
Ładny f lontowy p O " ó J 
u...eb'. od l. 11. tanio do 
wynajęcia. Kościelna nI. 24 m.3.  


I  
tT 


za zobowłą%aDla któr)dI od.,.. 
wladają powiaty I -łasta c.ł,. 
swym majątkiem łs.łba 
 
... To id sJdadajde Re 
o.ZCZ
dDOAClI w .... 


I 


K
 MDnAlU{J KAJI( 
Jl[l[D noi[1  


I 
ł 
1 


. . wiatu fnińskl" o w l N I N I E, ul. Plelackłe:. II 


... 
31f. 'I, 
4 1 / 1 ,. 
6 ".  która pł.d za wklui11 
I) za wypowiedzeniem dzienDem 
2) . . miesięcznem 
3) . . bartalnem 
4) . . półrocmem 
wzel. rOCZDem 6IM '" 
Spleszde więc załotyć ksląfeakę os%aędnośdcnnt · 
powytsLej instytucji qtając na uwadze, fe 
 
ność jest podstawą dobrobytu obywateU I -łOdL 
Tajemnica I terminoWI wypłata wkładów 14- 'v- 


ROK ZAł.otlJllA 1117. 


ROK ZAł.OtENIA 1SłJ. 


BAnK lUD l! ¥ 


... 


2NINIE 


. . 
I 


.. .
I. .MPO WllDZIAUIOSCI411110UANICZ0N4 


pład od Władów OlZczędnołclowych: 
A "1powledLenlem dLfennem 4 1 / 1 % 
14 dnlowem 5 '/, 
mlesfęcmem 5 1 /. % 
kwartalnem 6 '/, 
półrounłDI 6 1 / 1 '/0  


I D R U I 
' i:'- 
.. 
G 
I .- 
 .a 
t 
wszelkieł;O 10 d z a i u . 
. y k o n u j ą szybko 
guslownie i tanio .¥ 
ZAKŁADY WYDAWNICZE ClI 
A. I( s y c k i, lnin (WJkp.) ił 
I..c
 


Kamunalna Kasa Dszcz,dnDścI 


POWlA TU ZNlŃSKlEOO ., ZN1NIE 
Ku. aynna od &odz. 8 I I od 3 - 6 popoi. 


" 


"'. 


.t.. 


CZI'T II.lC'E 


....11 L IJ C Z II N' N ilu 


.'  


r 
, 


., 


, , 
., 


- 


1- 


- 


..... .  


Najtal'isze fr6dło zakupu 
J 
O-S-U-H'- 


-II 


. 
tE 
_oc 
... 
.- 
:sa' 
.- 
-- 


rodzaJu 


".1£ e'.'eqo 
j e s t 


aD 
"a' 
-c 
a. 
li' 

 


U 


Fr. Wabicha. lnin-!niade[ki[b 13. 
,

 


II
>>>
f1. B 


Str. 8 


r"p A E U l: z A N I NIC Czwarfu, (lnja 30 slycmia 1936 r. ,--, 


..Palurzanjn l . wśród swoirh Czytelników 
a 'ł ąb o 
Życie gospodarcze i kulturalno-oświatowe 


.. 
I 


W u'schodnie / ' cz:
ci powiatu inowrocław- 
ski('go na rozL
 }'ch rownmach kujJw5kich osa- 
dO\lila si: mil'J
co\llość Dąbrowa - Bl!.kupia - 
dumna i pewna siebie rozciągncła siC w linjl 
prOSlej na puestr ltni około 3 klm. Oddzielona 
od strony północnej gr.micą pow. toruń .ki.go; 
ę;'yrzucona jlkb}' przez los na szar)' koniec - 
stoi na straźv int
rcsów ziemi kujJwskl.j. Pod 
I\Iz
h.:denl admimlrdcyjnym osada jest gminą 
"icjską, kCL bllli.jl jcdn3kże czynniki, które 
sl.ł.ldają 
i: na to, le n1l)że stać siC Gl' przysz- 
łości zbiorowiski'2m ż)'c;a gospodarczego i kul- 
tur.dnego, a te są: stosunkowo duża odleRło
ć 
od najblilszego mia
ta (I"owro
ław 25 klm), 
",'zglednie dostateC7na Ho
ł: dróg h;t'.-ch, ż\'z. 
no
ł: gleby, doskonałe warunki ler.'nowe I ob- 
fitość m.llt'rj 'ł .I budowlanego, zaludnienie osa- 
d)' (ponad 1,500 m.) 
\\,arunki takle musiały siłą faktu wywrze
 już 
pewien wpł) w na całoksltałt - pierwsze ślady 
są już zapocz.lłkowane; 010 w roku 1928 wy bu- 
dow.:no olbr,,) mi mł)'n 15 ton nowy, otworzono 
szcrlł:' \J'Jlnych pllc"wek handlJw)ch I oświa. 
tOIl ych, Z1prO\1l adzono jarmark, uporządkowan" 
drogi itp. l}cie gospodarcze zaznJczyło wy- 
r2lnkjsze h,:tno z. chwilą, gdy na czele gminy 
stJnął. dzielny i przed
icUJr
zy gospodarz, ja- 
Um Je
t dot)'chcZ3su'X'y WÓJt p. K. Janusze- 
'\'t łez. Potrzeba t)'lko do pomocy obywa'tela do- 
bro j w,,1i i rozumiejącego s'X'ój cel a wówczas 
2a lat Ulka z dumą b(:dz:e można spoglądał: na 
lW)'nik tej pracy. Punktem ("entralnym, na któ- 
rpa ulyka tu życie g,)spodarcze, jest brak dro- 
r.i żelazne,i; b'Jl:jczka ta daj 
 s1e cześciowo 
IIsl:n:jł: przez )Ysladanie dostateClnej Ilości drogi 
bifcj i dubrą komunikacjc autobusową. 
A jilk siC przeds
auiają sbsunkl kulturalno 
- oświ
towe? - Objlktywnie t\tl
rdząc moż' 
na powit'dzieć, 7e na najlepszej drodze. Gmina 
po
bda 2 budynki szkolne, w których udziela 
się dzicriJm nauki w zakresie 2-kl. szkoły pow- 

z('chnej. Niezalt'.;nie od teR'o prowadzi siC wie- 
rmrne Kllrsy dla młoclzie7V pozaszkolnej, z 
I.tórych kor7\ sta do obecnej chwili 25 słucha 
rZ(1w. .lak aUualne przedmi.1ty wrktacla się na 
kla sic, ś\:t"iaclczy jak naj
ieksze zainteresowa- 
nl
, któr" młodzie;; wyk1z oj.!. 7. dalszvch pla- 
cówek ośwlatowvch, jakie ... I
tnleją. możemy wy 
1I1knit: 7J:,lą7ek Str7eleckl, Krlo Hlrcer7)' oraz 
:rC4'1rzYStU"O Pow
b(lrów I Wojaków, które to 
skupienia prarują Intensywnie p")d ki'rTWnłet- 
'\"( em p. \'I óita Janus7ewicza I p. kt 
r, szkoły 
N
13zk.1. Orhotnicz1 Straż roż'rna odr.o\:t"iada 'W 
)'upełnośd swemn rrzeznaczeniu; dowodem o. 
'tO'ornej pr
C}. iest 71kuD w ub. roku WOlU 
motoroweRo, W pewnym stopniu rażąco daie 

IC Z2."w'
"f "rl1,; tale p..,,,,,.teo:znej or
ni13cJi, 
)3ką Jest popl:larne ..K3tollckie Stowarzyszenie 


Oszukal biedni! dziewrzvne 
B\'dgoszcz. 29. 1. Ofiaq wvrafinowane
o 
os '11511 rad h bezrobotna Saiomel Nawrocka, 
któn zanoln2ła rz
komeJo włakicieh młyna. 
O!.Obnik ten oświadczył N3u'rocklej, że r.o
i1da 
slecz
arnic przy ul. DllIl;!'iej I z.aangażuje ją 
do pracy. N.I rÓlne kos7tv I jako gwanncjc 
pobrał od wrżej wymiellionej 150 zł. Kiedy 
dzlewczyn3 chciala 7R"łosić się do pracy, po. 
zn tła.. że nadb ofiarą 05lusl1, który nie po- 
siada 'lVoR'óle sieczkarnI. a w dodatku Zi\!kł. 
Pdicja prowadzi energiczne dochodzcnla dla 
\1j:da oszusta. (k) 


Wielki PDżar w Jablówku 
Dnia 22 bm. okołć gojz. 20-tej w zagrodzie 
rolnika Vossa .J"ljusza w Jabłówku wybuchł 
pożar, który ze stoJoły pTleniósł siC na sąsied- 
ni
 zabudowania gospodarsJ..le Vossa onz są- 
siada r"lnika Slc/epana O
i,iskiego. Nd szkodC 
rolni!.a Vo

a spaliła sic: stodoła, chlew i szopa 
z drzewa craz 50 k\llinl1li ż} ta niemłóconego, 
2C clr słomy, młóckarnia, 1110lInia, si
karka, 
....:g3. rouer i jeclen !.'W'intal konlcz)ny. Szkody 
pogorzelec oblicz I na 8000 zł. Na szkodC 'są- 
siada OS.(I.kieg) Szczer:ma spalił:!. siC stodoła, 
chlew, s'ora, urn 8 uozów żyl:l niemł6co:Jego 
i dw I u'ozy sar.iJeli. Slkody \II)'n;)sz.ą 7500 lł. 
W t kI do:hodzeń u :tJlono, ż.
 Voss w O;;l.lt- 
nim rzas;e podw\ż'7\"ł ubezpi
c7enle stodoły, 
o.
dą
ej 9.' st m'C' har Jm z,liszClO!1ym, d;) 1000 
:zhtych. Pudejuanegl o rodpalenie Vos
 aresz- 
tOWJno. (ced) 


Buuelnia oskarirł (
Iebocfaw:e 


a 


- 


. 
,... 


. 
I 


. 
I 


:\1łedzieży M:skiej i leńsklej". Może by 0- źyczał książki z ",'łasnej bibljoteki, a n
wet sp 
krcg inollrocławski, do którego naleź)'my, tą rą ilośł: ofiarował dla Bibljoteki G
lnn,j. P. 
spr_wą siC zainteresował i powziął ewtl. decy- kier., który dopiero od roku pracuje na tut 
zje w celu założenia takiego stowarzyszenia. gruncie, dał siC poznał: jako dzielny wychowaw- 
l\ad całością I bezpieczeństwem czuwa P. ca I pracownik na niwie społecznej. 
P. na którego czele stoi p. kom_ Jóźwiak. Apeluje siC z tego miejsca do społeczeństwa, 
Punktem zainteresowania siC ż.yckm oświato- aby raczyło poprzeć wysiłek kierownictwa pn;ez 
wem jest uruchomiona tej zimy BibljGteka Gm., oddanie do Bibljoteki Gminnej zbCdnych dZieł 
z której korzysta siC w 100 procentach. Daje i czasopism, które naj.CZ\:ściej I
 b
lIŻ)'te

 
siC jedynie bardzo odczuwać brak ksiąźkl. W nie. Odda to nieo
mone usługi a młodzlez 
chwili obecnej bibljottka posiada 53 tomy włas- wdzleCl!la będzie ofIarodawcom.. _ 
ne 50 tomów ofiarowanych przez Radc Pow. CodzIenną lekturc dla wsZ}'stklch Jest tu w 
6.' B. W. R., razem 103 tomy, wśród których I przeważnej cześci ..P
łuCl3nin", który na g"!- 
przewab beletf).!'tyka, brak jest natoml1st dz1eł zac
 czesto bezwartośclOrych wydawmct.w t?ruJe 
uaukowych Tu należy podnleśł: zasługi p. kler. sobie droge - zdobywając coraz to wleceJ no- 
Nalazka, który w ciągu zimy gratisowo wypo- wych czytelników. (Zdr. St.) 


KARTKI 


AKTUALNE 


I 
SW. 


franciszek Salezy 
palran dziennikarzJ 


Areufowaoy 
o
 laflufem lamor
owaoia 1wei 1001 
przed !I-elu 'atg 
9-clu laty, topiąc SWoi żonc l1V pobliskich torfowi- 
skach. 
W związku z powyższem nesztowab policja 
także hraci Maślakowskich z Trzebonia. 
Wszcz:te energiczne dochodzenia niew
tpli- 
wi
 w)'jaśnią tło poW)ższej sprawy.. (ol) 


'Tr7eboń, pow. Wrrzysk, 29. 1. Według o- 
trzymanych wiadomości przez Waszego koreo 
spondenta, aresztowany został przez pollcjc z 
lobżenicy, mieszkaniec Trzeboma, nieJ_ Franc. 
Kowalski pod zarzutem dokonania morderstwa 
na swej żonie. Morderstu'a miał dokonał: przed 


nieU[uiwI 1i1fnnou [
[iaI1i
 
oro
H 
na znaczkach pocztowych 


Dąbrowa, pow. Mogilno, 29. 1. Listonosz 
Józef ZaR'órskl, zatrudniony w urzędzie pocz- 
towym w Dąbrou ie koło Mogilna, dopuszczał 
siC przez dłuższy czas kradzieży znaczków pocz- 
towych na szkodC wysyłających listy zaR'ranicę. 
Odlepiał on znaczki z listów, adresowanych za- 
granicc. Pobierał także gotówkC na zaklIp znacz- 
ków, które miał nalepić i wysłał: do adresatów. 
Nieuczciwy listonosz jednak tego nie czynił. 


Zastawiona pułapka na Zag6rski
go, przez 
naczelnika IIrze,iu pocztowego w Dlłbrowie hyła 
skuteczna. Udowodniono Zagórskiemu cały sze- 
reg brudn}'ch spraw, to też naczelnik zarządził 
natychmiastowe zawieszenie ZagórskicgG w urzc- 
dowaniu. 
Sprawc skierowano do prokuratora, który 
wymierzy nieuczciwcmu listonoszowi sprawie- 
dliwy wymiar kary. (b) 


XVI Zjazd Katolicki w Wielkopolsce 


.JeR'o Eminencja Ks. Kardynał Prymas na- 
znaczył na miejsce XVI Zjazdu Katolickiego ar- 
chldiecez
-j j/;nieżnleńsklej I poznańskiej m I a- 
sto BydR'oszcz. 
Zjazd odbędzie siC w dniach 28-
 I 29-
 
czerwca. 


Obrady poświecone bedą teR'orocznemu hasłu 
Akcji Katolickiej: ..Chr)"stus uśwleca rodzinc". 
OrR'anizacjc Zjazdu przeprowadza Archidie 
cezjalny Instytut Akcji Katolickiej, kŁóry podjął 
jui prace przygotowawcze. 


Znowu zabtijsłwo na zabawie 
Cios ielazem w głowe spowodował śmierć 
Strzel no, 29. 1. (tek). Podczas zabawy w Je. 
ziorach Wielkich pod Strzel nem pomiCdzy Czaj- 
kowskim Stanisła\lem, b. ajentem ubez(Jieczalni 
..Polonja", zam. w Rz
szyme a Nachowiaklem z 
Jezior Wielkich doszło do sprzeczki. Nacho 
wiak Franriszek, chC:jc w\'lał: swą zemstc, namÓo 
wił dwóch innych, mbnowicie Blltkowskiego 
Władysława z Jezior Wielkich I Cieślaka Ka- 
zimierza z .Jezior białych, by policzyli si; z 


jeR'o przeciwnikiem. Czajkowski po wyjściu ze 
sali został na podwórzu napadnietv [ otrzym,\ł 
żelazem w głou'C cios taki. że po kilku dniach 
91' szpitalu w Strzelnie zmarł. 
Sprawców aresztowano i odstawiono do wic- 
zienia karno-śledczego w Strzelnie, nad którymi 
sąd na mocy obciążających' dowodów zawiesił 
areszt I zarządzono przeprowadzenie sekcji 
zwłok. 


na
a
 
an
Y[
i 1
DWD
DWał imier[ wymierni
a 


Strzelno, 29. 1. (tek) Przed kilku tYR'odniaml 
w MarkowIcach pod Strzel nem dokonano napa- 
du rabunkowego z bronią w reku na wymier' 
ników Zietarów. Starca wyciągnięto z łóżka I 
steroryzowano R'0, jak również i jego żonc, a 
nastepnl
 splondrowano całe mieszkanie. Re- 
zultatem napadu było zdobycie 1,- złoty I 50 


groszy. Natychmiastowe śiedztwo ujawniło 
sprawc6w w osobach: MakowskieR'o Władysława 
I Słomińskiej!o Kazimierza z okolicy Chełmna. 
Skutki napadu okazały siC bardzo fatalne, al- 
bowiem starzec po pewnym czasie po przesłu- 
chaniu 
o przez sc:dzieR'o śledczego okreg. p. 
Mnlszewskiego z Bydgoszczy zmarł. 


Znowu ,ofiara topieli w jeziorze 
Margonin, 29. 1. Dnia 26 stycznia br, o go- Kazimierz Mittmann pJszedł 113 dno. Xatychmia 
dzinie [6-te, po południu l3.łamall siC na lodzie stowy ratunek przy pomocy obecnych śwbdków 
n
 mi:jsc)we:n jeziorze Kaziinierz Mittmann, okazał siC daremny. Do;iero po półg;)dzinnem 
lat 16, Z.JIII. przy III. lipowej i J. Borkowski. poszukiwaniu przybvP na miejsce Ilypadku p. 
lat [2, zam_ przy ul Lipowe, 56. Obaj chłopcy BolesłaGl' Winkows!.i, mi
jscowy rybak i z po- 
IIl)'u'
1i prZ\ jemności bieR"anla po lodzie na mocą sznurów wzgl. sznurków do chw) l:mia wc- 
łyiwach. W pewnym momencie lód się zabmał gorzy udało siC ofiarę wydobył: na wierzch. 
i obaj chło;1CY zna[eźll siC 91' nurtach jeziora. Wszelkie zabiegi uratowania go okazały siC da- 
J.. Borkouski ",)'dobył się, lecz kolega jego remne. Rozpacz rodzic6w nie ma granic. 


ęujała męża, bujała i kochanków 


Niepomyślne dla Kościoła katolickiego 
- 
rzyły siC prącly, gdy w r. 1587 urodził siC we 
Francji św. hanciszek Salezy. Brakło już wtedy 
głośnego reformatora Kalwina, który sprzeciwiał 
siC nlektór}'m dogmatom wiary świetcj, lecz jego 
nauka, ogłoszona przez. kościół za herezjc, zdą- 
Ż ł 'ła już dokonał: poważnego wyłomu w umy- 
s ach wielu katolików we Francji. W takiej 
chwili zaczął działał: wielki nauczyciel I obroiIca 
Kościoła, św. Franciszek Salezy. 
Nazwisko świctego pochodzi od zamku Sales 
91' ówczesnej Sabaudji, gdzie Franciszek ujrzał 
światło dzienne, jako sIn wpływowej hrabiow- 
skiej rodziny. Matka czuwała troskliwie nad 
jeR:o wychowaniem i wcześnie wpajała w niego 
miłość do BOR'a. To też wyrósł Franciszek Sa. 
lezy na cnotliu'ego I światłego młoclzieńca któ- 
ry odrzucił wszelkie dostojeństwa świeckie i po. 
świecił się służbie Bożej i Kościołowi. 
Biskupstwo genewskie w tej diecezji które 
pełną poświccenia I miłości pracą wy:.wał z 
rąk kalwińskich - oto jed)'ne dostojeństwo 
które zgodził siC przyjął:. Chciał bowiem pod
 
trzymał: i utrwalił: umiłowaną pracc swoją na- 
wracaniem kalwinów. W przeciągu dwóch lat 
nawrócił też przeszło 70 tysicey dusz na łono 
prawdziwego kościoła. Misja jego była trudną 
bo heretycy otaczali go nienawiścią 1 prześlad
 
wali. 
Jakikolwiek udział pracy h'. Frandszka lulS 
rys jego charakteru rozwa2:ać bedziemy, czy' apo- 
stolstwo w nawracaniu heretyków, czy wspaniałe 
kaznodziejstwo, c:zy. pisane przez nieRO ksiażkl 
czy dzieła miłosierdzia. czy też stosunek do błą- 
dząc)'ch I wrogów - wsz
dzie ponad wszystkie 
inne cnoty I zalety wysunie się ta jego naJwick. 
sza dobroć Chrystusowa. Spłyncła ona na karty 
licznych jęgo dzieł I stąd też zapewne Plus xi 
uczynił go patronem literatÓW' i dziennikarzy. 


B} dgoszcz, 2Q. I. One
c1a ł ' przed !'ąd
m 
J!rodz:.im w B\"(!
"'
l(lY odhy a s:e roz'lrawa 
k
rna fr .eri,x.k:J ro!xtuikowi Andrzejowi P:o- 
tro\'l'ski:m l, b. rncounikoui f,v R. KołJdliej- 
czak, osl;.:lr.;onemll o s\"Stemat)"czne krJdziele to- 
'\'tanI. Piotrmtski '\!;' okre
ie od 3 I."\lietlli:t do Panna T::resa Aclamczewska, śliczna jak kwiat, meżatką, z Uór}m wyprau'iła obrzcd zarcczvn, 
dnia I I'st.lpda ub. ro
lI systematvrznie kradł a słodka jak miód, bujała sobie po Inowrocła- połączony z libacją, oczywiście na koszt n3r'£e- 
n3 szkoc: 
u'
go chlcbodauCj ",yroby cukroll'e, wiu. r:ie dziw, że chłopcy Igneh do niej jak czoneR'O, SlltO zakrapianą "monopolówką". 
a gdy z .stał "' g-orącm uClynku kTJdzieży muchy do syropu. Wszystkim udawało siC za- Krótko przed północą zaczął siC ku zdumie- 
przez włJś,icield f.Jhryki p. Rl\llana KobdzieJ- U"CIaS,1 odlepić, l "yjątkiem jednego, który zo- niu ..narzeczonej!o" dobijał: ktoś do drzwi, a 
czaka ujł,;t\., zlul) ł \V śle,I.':Lwie zeznmie, ił... st;!ł jei melem. z któr,m zamieszkała jako kiedy mu ich nk otworzono, do okm, a kiedy 
poszkodo« .mv Lm vśl:1ie wł07) ł 'do jego (lbsz- S7cz:śliu a i \'I i::rna małżonka w Inoll'rocławiu na zapytanie narzeczoneR'O oświadcz)'ł, że jest 
cza cukkr'ii i c,eblady, b\" 1\IU Z1S1ko.lZIĆ. O przy II. 
olankowej 41. Mąż, jak zwykle mąż, mężem pięknej Teresy, tenże wezwał go. aby 
sprawie tej pisali
my p:l
r.)t.:e w swoim czasie, zapracow\\lał siC do późnej nocy, aby dał: na- nie zakłócał spokoju i poszedł swoją drop=!. 
nie podając j
n3k rlo C7AS:\ u \'iJ
nienia za- leż} te utrz\ manie swej nadobnej małżonce, która BCdąc ślubnrm meżem niewiernej "panny" fe- go o tern przekonała f po wylegitymowaniu wy. 
rzutu pell1egG nazu iska wh;ci.I
ld fdbrlki. Roi- mając u'icle wolnego czasu, bujała sobie nadal resy, udał sił,: do policji, która też wprowadziła pr
siła z mieszkania, który lJiewladomo jakich spD:: 
praua 
:IdJ\1'a I:ajl::,piej w}jasnih sprau'c. Oskar swobodnie po Inourocławiu i oto zupełnie przy 
o do jego mieszkania, gdzie zastał swoią sob6w użyje. aby przywrócić wiernośł: małż.onkl 
żony. zmkl1iu'szy laktykc obrany, przyznał S!ę p_ad
?wo. 

tkała sW
J;:o ..serde
nego przyja- 1 70nec
kę, le
C:j w łóżku, !.ompletnie ..ululaną.... i .,wybił:" jej "bujanie" tak wielostronne. Na
 
do kradzlcl)", w rezultacie czego skJzany zo- clda., niejakIego I\oclaka z Lod
I, k.tór
o .za- SW1
O upIeczony ..na
zeczom-" nie chciał jed. zwiska męża nie podajemy ze zrozumiałych 
stał na 8 miesiecy wiezienia. ( k) prosIła do swego mieszkania, zamilczaJąc, ze Jest nakowoz uznał: prawowlte["o me ża , lecz policja powodów. (m) 
O O L O S Z E N I fi. I Wleru mlllmelrowy Jednołamo.., 10 Fi . tekkM: na '-SIej atronl
 "R Z l! D P l.: fi. T fi. 1 W adminIstracji, .. agencjach [ na poczde JuJ . odnouenlml 
50 
, n. nnt;pnych ,tronach 40 Ir, za
ranlczna 100 r ocmt droteJ. Oiłoaenla drobni do IkImu mlesiecznł. Ol 
szy, irlvartalnl, 2,85 d. Zagranl
 mleslccznle 3,- &I. "11 
 
10 grolZ)' D wyru. Dla po'lukujących pracy 50 procen IIIlłki. Przy powtarzaniu rabat. wypadk6.., 'powodowanych alł
 wyż.sq, przeszkód . zakładzie, ,trajku lub t. p., wyd...łcłw. 
Oiłoazcnla przyjmuje liG do ,od.dny Q-tej nno. Nlezam6włoaydl rclaopls6w nie R'l'lcamy. n" ..spCl1r1ada . dostarczanIe pfsm., . prenumeratorzy n
 maI, pn" do od 
 4111r 
. llIł łIouoruj-ł1J. Za OiłollLllla WQbeo publlca1e6d reda
 ... 

 - - - R-łaktor odpe..-led.1law11 

wl. 1e...I",ł. - - - - - 


Aparat 


lustrarvi kurnik 6w 


czełd.w. rezlllb. - ZI 1 !IMlIlIe 2 IIII wlłllull 
Mogilno, 29. 1. (tek) Północna czdl: okolicy 
Mogilna jest nawiedzana groźną plagą kra- 
dzieży drobiu. .lak ustalono, pewną czcścją 
tego aparatu jest niebezpieczna dwójka, mia- 
nowicie Zawadzki Wincenty, mający przed sob, 
łączn
 karę ponad 4 lata wiczjenia, oraz 4-krot. 
nie karany Mitas Władysław, oboje z Kopczyna 
poc' Mogilnem. W związku z dokonaniem kra. 
dzieży 12 kaczek na szkodC Plagensa rolnika 111' 
Chałupskach, niebezpieczna dwóJka wpadła zno. 
wu w ręce policji, lecz u których znaleziono 
już tylko jedną kaczkc. Sprawcy doprowadzeni 
z wiezienia, odoowiad:\11 w piątek przed sądellI 
grodzkim,. w Mogiln
e, gdzIe mimo niezbitych 
dowodów nie przyzn 1 1i siC do winy. 
W toku rozprawy W)'suncły siC bardzo elfo 
kawe momenty, mianowicie, że oskarienl od 
szeregu lat nie trudni
 się pracą a 91' trakcIe 
rewizji policja napotyka na wielkie zapasy róż.- 
nych artykułów. m. In, konsumcyjnych, a Jeszcze 
więcej charaktervstvcznem j
st to, !e kura wzgl. 
kaczka jest stale w garnku. Sąd skazał oskart(). 
nych po jednem roku wiczienla z natychmlasto- 
wem osadzeniem w wiczienlu. 


Łnbn
erskie wybryki na peryferjub mIasta 


Zdziczen:e bezrobotnej młodzieży w Onlefnie 
z dnia na dzień jest coraz wick,ze . w godzi. 
nach wieczornych na przedmieścI Ich niebezpiecz. 
nie jest iść samem". P. Czesław Marciniak wra- 
cając z miasta, zatrzymał siC nad brzegiem je- 
ziora Jelonek, gdzie przystąpiło do niego 4 
chłopakó
, żądając pleniedzy na papierosy. PO 
stanowczej odmowie, łobuzerska szajka Ob17U. 
cała plaskiem I kamieniami, kalecząc M. dotkli- 
wie twarz pod lewem okiem, tak, że poszkodo- 
wany -zmuszony był udał: sic: do lekarza celem 
nałożenia oDatrunku. Jednego z sprawc6w po- 
licja prz)'chwyciła I Żapewne reszt; spotka. za- 
służona kara. za łobuzerskie wybryki. 


!mierte1ne skutki zapalenIa sie od'[bolnki 


Strzelno, 29. 1. (tek) Jak ju! pisaliśmy, oby- 
watelka miasta Strzel na p. Blranowska doznała 
wielkich poparzeń, przez zajccie siC jej sukni 
od zapalonej choinkI. Mimo natrchmlastowej po- 
mocy i troski w szpitalu, poparzenh u p. Bara- 
nows!.;ej okazały siC złośliwie tak, Iż takowa w 
'n Gl'}' z soboty na niedzielc zmarła, osierocająC 
sporą 170madkę dzieci i m\:Źa.. 


Wielka kradziei z włamaniem 


Gniewkowo, 29. 1. (m) Ubiegłej nocy do- 
konali złodzieje niezwykle ZI1chwałej kradzieży 
na szkodę właściciela p. Artura Hirscha, właśCi' 
ciela młyńa parowego w Gniewkowle, włamując 
siC do jego mieszkania, gdzie łupem ich padły: 
zegarki, biżuterja, 11 O marek w złocie, 23 zł 
i szereg innych rzeczy, ogólnej wartośd 2300 
złotych. Po!icja jest na tropie włamywaczy.
>>>