/p_1935_10_17_nr1230001_0001.djvu

			Mles1r:cznle tylko 95 gr. 


l 


... 
,j 


. . 


006 


Ar 


OJ) 


Dziś dode.tek: 


"Gosoorlarz Palucki u  


- 


4. 


.... 


ILUSTROWANY 


KURJER 


Na powiaty: 
. 
Znin, Inowrocław, 


Mogilno, WrzeŚnia, Gniezno. Wągrowiec, Wyrzysk i Szubin 


ledakeja I AdmlalatraeJa: Znin, 111. Śaladecticll L TeL 32. 


Wychodzi ]t bezplatneml dodatkamb ..Rodzina Paluck.-, .Paluczanka-, .Gospodarz Paluckl- - na bIdy wtorek. czwartek I niedzielę. 


Wydawca: Zaklady WydawnIcze Alfred K- zacieśniają sztucznie i niepołrzebnic raz re nakłada ciężka sytuacja gospodar- 

ki, . P: Prezydent R; 
.J wlce
remmkr I niosłych spraw, niezmiernie zawiłych. I wój życia gospodarczego, rozwój zarów- cza. Ale o warLości narodu decyduje 
l mnusłer skarbu 
WI
tkOWS .' . . Rząd, uformowany pod hasle!Il ich' no zadań gospodarsłwa pu-blicznego,jak w)1rwałość i spokój w przezwyciężaniu 
spra
 weWD.. RaczkiewI
z. Sł
Ją:. (
 rozwiązania spewnością spełni swe za- i: zdrowej. prywa(nt'j inicja(yw,". trudności przez samo społeczeńsłw1O. Je- 
le
\"eJ słr.): mm" 
zt I 
el. Kali
s
 danie najsumienniej. J I Rząd jest zdecydowany uc
.nić wszy- żt'li te cechy i wartości znajdą szeroki 
mm. kom. Bu
ew
cz, nun. 
rze
.} Nędzarz-wieśniak i głoduj,ący miesz-, sito, .by nie ułracić nic z dotychcza- oddźwięk w społeczeńsłwie, ło niełyl- 
handlu Górecki,. mm. .prac
 .1 Ofl1
a czanin, spodziewaj,ą się, że hasło walki' sowych osią.., 


....... 


, 
...'"-ł. .... 
u ;

" , .- _

 
. :


:-. 


..' 


'!: -- ... 
 
- 
 
-
.
.
.. 
-
. 
 
'- 
. ""'1:1"" ...... o.:..:e. -.... 


..- ,
. 

"" 
.......
...:,: 
.
 . 


... 


Prawo do iJ[ia i prawo do pra[J obywałeIiI 
To zagadnienie ma teraz stać się na- 
ezelnem . i rozwiązanie go z myślą o 
wzroście powszechnego OObN)bytu sku- 
pić ma wysiłki nowego rządu. 
Osoba twórcy Gdyni, dyrekłora wspa- 
niałych zakładów p.rzemy
ło.wych w 
M ościcach, długolełmego IDIlllsłra prze- 
mysłu i handlu, kł?ry w ?-owYI? 
z
- 
dzie objął tekę wlcepren1jcra I mlru- 
slra skarbu, podkreśla charakter no- 


;>
 


-o,.. 


.- 


. (
; 
,
 
-
 .-'. 


'"' 


p 


I 
. 


" 
-
I 


-1- 
.ł" 


. 


,- 


- 
Ił 


",si 


-.-- 


wodnicłwem, wskazując mu, jako zada-I 
nie główne na najbliższy okres, 
pra[8 nad rozwojem sil ekonominny[h 
społeueńsłwa 
i Pańslwa, pracę nad wzmocnił'nił'm 
orJ!anizmu gospodarczł'
o. osłabionł'go 
przez skutki długo(rwałł'go kr
.z
'su j 
ś\\ ia(owego. a zw
żającego podstawy by 
to o
ółu ludności. 
Dzieło życia wjelkiego budowniczego 
Odrodzonej Polski, Józefa Piłsudskie- 
go, słwarzające na długą przyszłość łyle 
żywołnych i fundamenłalnych ele men- 
łów w zakresie mocarsłwuwego rozw-oju 
Polski, a przedewszyslkiem dbałość o 
Jej silę obronną, ma b).ć nadał kon(y- 
nuowane, równocześnie wysiłki nowe- 
g9 Rządu, w oparciu o harmonijną i 
rzeczową wspólpra
 z izbami usławo- 
dawczcmi, ':Dają być obecnie skierowane 
na front . I 


-..; 


,:t 


"- 


" 


\ \ 


..,>: 


\ -. 
 


'* - .  ." 


,'
 ,-t/;;. 


:1-: 


Nowy premier Marian Zyndram - Ko!;citllkuwski 


J
		

/p_1935_10_17_nr1230002_0001.djvu

			Str. :I 


S
r. :! 


n P .\ L G C Z.\ l\ ll\" Czwar
.:1.., dll:.ł li p.:.żtllicl"ll
;'ił 1: 3_; lO. 


.- 


je 


Przez Abisqnię do ,,'nJperiunJ Ro...anunI
6 
, (/Korespondencjo wIosno .,.,PaluczanlnoUJ I' 
ftzym, w październiku 193:; ł W cią
lł. tych trzynasłu .lat faszyzm \\'ojnif' ole dala im puyrzf'('zon,.d. Lo- Wszysłko dziś przemawia za łem. te ar 
Obserwując uważnie łu u źródła dro- z 
{.ussolinuu na czele zrobIł wewnąłrz lonlj. . ,... ,. "y
nion(' imperjum rzym!ikif' powsla o pr 
gi polił
'k.i wewnęłrznej i zC\\ln
ll'zllej b.rajl! nadzwyczaj dużo. l
ob.łlJo
a
[) T
k WI

 n
('hlos('l\\'a I D1('u
n
a"!, ule ddt:kl jedynlf' elleraji I ł!pnjuszewl si. 
Iłalji. wszystkie !iminle slowa i po('z,'- droal. mosly. kol('jp. w'odo('lą
'. wu'lk e 
0ł.lleczuos
 ckouomił'zua zmusI/a dZI- J('dn('
o ('zlo\\'l('ka. kł6ry poh'arił słwe- 1 11 
Dania d"fklalora z Pnlazzo ,"copzła _ :!maeb.)' publiczne. bolskłlt sladjoo.)",kł6- sleJsz:, Iłalj«: do r('allzacjl spndl.lI Ino- ł-lY': jedyny w swoim rodzaju ruch spo M 
o . __ _. OC'; łrudno 0- re s
użą dziś tym samym celom. co ralo('lo!o \\'sze('ln\l
dn('ao ni('ad)'ś Rz
'. /cczny 't l)olityczny _
Ius.'mliui. łw61"Ca SI 
. 
::"t. : 1 przeć się wra cyrki i łeah'y "" słarym Rz.\"'uie. Osu- mu. do slw
rlema nowo!)'lnpJf!) ynll- i 
\"ótlz fas7yzmu dał Włochom ol brzy. pl" 
. 
 \ _ żeniu. a na- szono olbrz
.mlf' Ipreny bl[)lnb.le i stwo- sl\\"a rz)'
usl.lego o. ('harakl('rze swia- Im ą .. zn?alajł!c ą IiUlny hlp
. w!łLauł dz 
_?- - _ wet przeko- nono na nich uowe życie, slworzooo 10
\-,'n!. :\arótl włosI... zfl's711, zdał egla-, d.r
al wlodącp do sla\\".). ł p!łlt:a i . [ dzi. Bi4 
_ ,'_. ą naniu że ')0 zmoloryzo,,'anf' r[)lniel\\"(). kłórego nie 111\11. ze :!odll)' j('sl i).e \\ przyszl..m slaj cała Europa pałny ze 1dumieniem, 
:1 pi
ln
stu 
ie było. specjalnie zająl się )Iussoliui słwo- wiełki
m państwie rZYll1sk.iem, jakie po- jak zlllarh\ych""SlaJ(' w lIulJi sł""- 
. I..ach . d _ nemem pol
inpj (101). powietrzn,'j i wsłmuc uapc w 1t o pny jego d<1ls7yeh rzymsLf dm'h. t(,1I du('h. Uory lo 
!Oz,. 
:ro
1 olbnymim w
.siłkielU zmililaryzo\\"al ca wysiłkach i wylrwałej woli. :\'arÓlI len Uą\\"sL)' prud dziesląlknmi włt'k6w " 
",iosldego o
 Iy oa
ód. klór"nł d
iś rzuca iiwln,n ł In-zeh'wał .zwyci
sk.? 
k
('s powoj('nnf'a O lIła
('j osndzie lalyiłski('
 IJodbil z ('za..
. 
budzila si
 i jak 'Helką I.ult: oł!RJslą. roz'pr
żema, z 
ad
IwlaJą
ą mocą sl.oo- raly pra\\"le znaD.)' w
nezas świal. II i 
w (' Ial o O b l "" c " r "" tr I I . sol1do,,-al s\\e pnm.l\\o I dał w okre- I 
" en w,,"'o
 zn)' rozmac I :ta ereme .., . ł I ł d '. I I L 
sl
 pra
Il.it' pó/w
'spu Apenińsk.ie!!o odbił si" rów- Sl
 oslaln!c l, _ 
 
o zm u :,!OC n(' 
 11\\ 0- . L
. fil. o. 
wypieszczona nież -szt'roki(,ffi ech('!D już dawno i w d, Imlu t d
sQplm,. 
leg('o"a o połiłyce zagranicznej Włoch. Uzyskano 
..Impt'riu 'u olbrz
'mie" p!) wy '" .\lbauJi. przez usa- 
 
Romanum". dowienit' się ksi
żniczki wioski ej na łra- " 
n.ie bułgarskim Ilalja dominuj(' dziś na 
Kałkaoie. a takie na bliskim Wscho- 
dzip. mając łt'ż '
..pł.'.wy w Turcji. Gre 
cJi. I)nsji i ,\f:,!anislanit'. Dzisiaj ru
zyła 
lIalJa na podbój .\bis)-nji. koułynuując 
w łt'n sposób dalej swoj" ckspansj
 
kolonjaln/i. O ile przyjdzie z"')'c:
sl\\"o, 

Iussoiiui slanit' nit'mal u I.r('su swoid. 
impt'rjalisl)'('zn,.ch zamił'rzeń! 


IJ 


.- 
e 


e 


.' j.' 


-' .
. 
, \ 
. 


," 


y.:.
 , 


:_)k
t
 


Zwłaszcza 
lJenito .Jlussolini długie i b.on
 
sekwt'nłne prl,'
olo\\ania do wojev z 
'bisynją. cała ła wojna. prowadzona od 
dwóch łygodni z nit'wldzianą doląd mo- 
cą, w)'trwalością I żt'lazn
 m uport';tI - 
wszyslko ło świadczy o łem. że Wlodł)' 
parte konlt'czoośeią t'konl}m
("zną. zapa- 
lone świt'łną tradycją i ożywionc widką 
idt'ą. rozpocz)"Unją no"ą karl
 ". swt'j RozpoczJnając łę wit'lką polil)'kt: p_łd- 
hislorji i - kło wit' - czy i uie- w I bojo\\ o -. I.olonjalną i imp('rjalisl
'("Zną. 
bislorji 
wialn. W/ochy nit' mialy zrt'szłą nawcł hwp:,!o 
Prz
.gotowania WIoch d.;t imperjalis- I w,jścia. Kraj coprawda bogal)' w POI11- 
t.'.CZtlt'j polilyki łrwaj:\ uie od dZłsiaj. nilJ. arcl1iłekłury i szłuki. k>cz skalisty' 
Mussolini objąwsz-y w paździt'rnikll Hl22 i uboJ!i w zdnlną do upra" ,.. zit'mi
. 
r_; a "ię-e łrzyn&ś«je łal łt'mll - wJa- jt'st j4.z' tak przeludnion)' ,blisb.o.- 12 
dzę nad Iłalją. s"oipoc7ĄI przebudow
 miljol\
 mlt'szkaiieó",:'. że z konit'czllo 
pańsiwa o" podslaw. Xa miejsce prze- śei poszukać musial no\\",.cb lereoów 
ż
lej demokracji i)p!lńsł\\'a parla:nen- dla osipdlt'nia na
miaru IUłinoś('i. z 1..0- 
tarnt'go słworz.'h)f'd".no".ladzlwo d,,- niecZtloś<:i tei poszukać mu
ial nowych 
klalora. a uSlrój '
-e" n
lrzJJY oparł oa dróg ckseansji. Pozałep1 \Ył
hy cw- 
s)slpmie I..orporac
j gospudnrcz,.ch. ły się pokrzywdzone. gdyż Koalicja_ IH 


P. PrelY
enł i P . Prele
 Ra
y 


Mini
ttó w llelY
no\Vali ! 


:l protekloralu I pr

-djum hoooro".c 
o Komilelu r czczenia Zaslug Iguarea o 
os ..; Paderewskipgo 
. ,
. , - 
Warszawa. (PAT.. Powiadujt'my się, " -ł.ekłOrałU. Ilaskutek życzenia jubilala, 
że dnia 12 bm. l'ł'e 
l(ijum Rady 
łini- by zamierzone uroczysłości li,)Słały za- 
SITO" zawiadomiw Komitet Lczczcnia niechan,e - Prezes Rady 
Iittisłrów cof, 
Zn
iug Ignnct'gl! 
adt'rewskiego. że w I uął zgouę na nd71ał 
.. prez."djum hO- 
zWiązku z cofnięcIem przez Pana Pre- noro''iet;U tegoż K3mllcłu. 
z.ydcnła udziełon
 .h:o
iłetowi pro. \ -0- I 
[ały iwiat O[le
uie nflemówienia naniela i 
W związku z naprężoną sytuacją międzynarodową i 
Citta dei Vaticano. (PAT'. W kołaeh ł kom piecie liezy 90 członków_ - Z,,'yklc I 
watykańskich obit'ga pogioska, iż w pa- przy tego rodzaju -okazjach Ojciec świę- 
łowie listopada Ojciec Swięły zamierza I ły w.'.głasza przemówienie, kłore ze 
zwołać konsysłorz celem zawiadomienia I względu na s)łuację międzynarodową 
o mianowaniu now..'.ch kardynałów. 0- oczekiwane jest z wielkiem zainlere- 
becnie liczba kardynałów wynosi t
'ł- sowaniem. 'r 
Jw, 49, podczas gdy Swięłe Kolegjum w -O- 


ROK U&Of:ENIA 1111. OK 
AUtlHlA 
 , 
· 
 
! !w
Y
2!! 
 
I W ŻNINIE 
placl od wkład6w oszczędnościowych 2:J  


za wypowieeheniem 4zlennem 
-- 
. 14 dniowem 
mieslęcznem 
Kwartalnerm 
,ółrocznem 


, 4t/'
' 
 
. 'o 
5 e/, 
5}1. o /, 
if Of", 
6J/J
/o, , ł 
. 
 


.. 


Ul 


OlI 


.. 


,> s 'I:" 


......... 
 ,' 


.. 


I 
!i 
i 
-I 


.".- 


, 
. 


.-« 


..  -: 


.. 


.. ' 


'" 


\ 


'. 


,
 


, 
- ,.... 


- "- 


ł 


li 
". 

 

 
u 
el 
II 
ł p 
... 
T' 
j: 
w Afryce d 
. 
2 
. 
I 
I 
, 
. 
f I 
t 
.. 
t 


: '" 
.- 


.,,1 


..., 
" 
 
  ' . 


.  


c 


, 
 .. ., ..
 
. 1 
'--, ,,_1. 'T 
, 
 ł" 

 
.... 


-1 


J... 


, ' 


ł  


,p 
'" 


.' 


>- 
- 


Gubernator Er)trei i g/ównodowodz.tcy ,łos kiej armji półno
ej i wschodniej 
przemau-h do żołnierzy u-łoski ch, Z3grzewaj
c Ich do walki 


,............ 
.; . /....\ 
 


III;; ,L.... ,.,
 ......-'.. .....
...... ... - 
..
 
O. " 
\
- 
'''''1'''' -  


..... 


Ił 


. '".;-" 


... f,. 
I' 


.."'"' 


,.- 


, 
- 


. 
:t 
ł 
; 


.. 


.... 

 


....-........... 
:,.
"
 
... '- ---- 
....c.

. 

- :-
, 
. 


'"'
  


"' 


.3< 


- ... ... 


-
 
i:
 
 

-=-2:-.;. 
. 
::. ..,.--


 
- . .. ....::t.--:-- -.. 
. 

 _. .. ::::..==-...

- 


.il 


't' . 


,,- 


O..tatnio sp1d/y w AnglJf 


..,J 
 
--=- 
obfite deszcze, kł6re ,")rzą,dziły wielkie szkody. Na zdjęciu naszelII 
. zalan)" d.or zec kolejo,') . ,  


-'. 1 


h
 


" 


. t-.... 

- 


Po' 


t 


. 


.. 


.. 


... 


.
 


- ' . 
... '!"'
.....:, ... 
---- "" 
.' 
 . 
:, 
. '. 
 ,. 
'"\.

 lo 
.. -.... 
..... 
 .,
 i 
->to ,{ 
I, 
 
... .\0.: 
(' .. 
. 
. ł 
i 
 
-t> ,." \'\ 

"t 
 
J 


,. 


.... 


..,.. 


Skutki wIelkiego huraf(anu, jaki przeszedł nad W)Sp
 Kubą. Pod i:'ruZ31111 budynków znalazł.. 
śmierć 30 o-ólł
		

/p_1935_10_17_nr1230003_0001.djvu

			:I ' 
Str. S 


" 


"P A ł... U C Z A N I N" CUl"ółrl,.k, 4iBia 17 patdziemika 1
:; r. 


Str. I. mdd!


R..!!!!
!:.;.n!

<
!
!
J le im li
 nie IDflJkrl1 te manileltarje... 
t el I 
Iora".sta Os/raW8. rPJ.r. Cala Pr3- j dmu ł
'm sI a"" i si( w cleski-n CiCSJ;
- 
I rz an ny sa czeska donosi, iż ooSokó!" cZMki za- Jlie &) rysięcy osób. Z powodu łej ma.... 
f W!

, 1ft. 1e. Z Pars!:I danoszĄ: W wai
q'111i się .
4 1\"'
"fl'g'/) - 1\"6je- rZł\drił mobilizacje: ws¥)"slkich sw:.ch nifeslacji z-dccydowaDO się przenieołć 
te armji R:1S (;"*'i)". kłóry jak wiadomo wnikami abisyńskimi. czlon
ó'" k!.a wiełką manilt'5lację do dzicń święła państwowego z 28 na 27 
ila. przeSlecU na słron
 Włoch, znajdował I W wałce lej miał 
ać ranny sam czr
kiego Cieszyna, kl6ra pod hasłem łm1_ KułminacyjTl)"m punkł("JI1 manil'e- 
nr'. lIię !!iłny oddriał Tegułarnt'j arnlji lIe-' ras Gugsa. Zanim Ldołano w
jasnić sy- .,W obronie .Cit'szy
ki('go.' ma siać ;,-ię lJtacji ma być odsłonięcie pamiąlkowej 
".. IOsa, posiadający 100 karabin6w maszy_lluaej-: ,,'iełu ,&.hisyńcz)'ków połł'gło od I połęrną nJaDift"Slacj
 3'!łypolskf!. I?o S?- ralblliC} w \iora".skiej Ostrawie na d.. 
PO- .owych. Oficerowie tt'go oodziału, ",y-' kul włoskich. W,Ywołalo ro nowe wrze- koló
 prz).I
ezą !IIę II!ne orgam7aCje mu, w kJ6rym 1\. czasie walki o Sląsk 
rca IIzkalt'ni na sposób europej;ski, ołoczeni nie wśród czarn
'ch wojowników. prze- I czebkie, lak, ze - 
an;t'm l>r.l!l)' - w łlrzędo'ft'ala czeska rad.a narodowa. 

( ;
z
i
2_:zo

ii:ic:a 

v:j
k:łd

! '
;
:
.ż:i

::rł:

i
YC;r


 Jak por ' wano Kutlepowa 
IZ1" 8ł1J WIochom. I dZlałow WłosI me mogą !-JCZJĆ. 
om, 
,,- 
 
 >..'
" .. "-'- ' <"- . I Ab " o Ił k t l o I Sensacyjne zeznania katorżnika 
Pi: .. Ilyn[lY[Y l£uCa W arun
 I 
ar
'ż... Ul. . 10. W. kolach ro
yj
kirj ilofrrem .łaksówki Ciłroena. Wciągnęlt 
.: -
 do włoskiej Erył'e I j ellJlW"aCjl h
'lt'rdzą,. ze francuskIe wla- '0 
o spIsku, bolszewicy rosyjscy. 
-, p 1: '1'&.1" Z &.drli &.13 m- dmt
' :' d
 S<\dowe .1'\'ZTlClWlły ś
edzłwo w spr:.t- ': owaczon)-m czasie kazano mu cze- 
· .. . - a17. : '. _. ."1. (' . . 
 wie porwarua g<'n. KułJepowa. kac na !lzosie w Sł. Denis skąd mial 
POł."" k lcrdz8Ją A !>;-: I lam ł wJad° łv mOŚ d Cł, E z.e I Sla/o się lo naskułck zeznań komuni- zabrać łajemnicZ\ch pasa
r6w. Isłot- 
".oJs.a rasy va eu w argne: 
 o r) - -ł. r k. L I " ł6 .A-.....J. 6 .' . . . 
. Odd. l. '00. . Id :.!Ć ia ły s 
 rancus lt'JtO cga a, .. rv -..k8' rut', w um "-lOnem mieJSCU zaJecbaJ 
łrel. na 
 ISYns e prze,J<' m.. z Cayenny gdzie odb).".ał karę :la pnc- !JamochM kł6 d " . . tui 
rZt'ke: Marpl w okri:gu Barenłon. \\'oJ- _ ł . 10;. : ' z. ;r.cg
 
aJ m

 
k b .. , . / t ., . li h6d sl.;p8 
a aJ"oe. w towarzysłwle kobicły przerueslt d. 
s om a Is"ns...lm u a "IC mle poe I k 6 ki L I ciał K . 
dCZł'rlerz,,' z En.łrei. W slolicv AlI.Ji- a.s w. ega a. o ,gen. utlt'powa. 
.. d I '. ł d . - ł z - Lrgala are&
lowałv wladze porługal- Legalo,,,'"} kazano Jechac do Sł. MaJo. W: 
sin
1 
k. 
 S?
? kCl

t ru ?O jeS ł u 
'
 skie. Oświadczył on:że brał bezpom-edni I miejscowości trj pasażerowie taksówki 
!> a

a Je 
 

lt . l 0?TIaCjeh na p e
:- udział w porwaniu Kotiepowa w dniu złożvli ciało Kutiepowa w jednej z wił- 
prz. 
e ł gu d ZJ
 an d '
OJi' 1 
)'.c d . h on:. 6 sh"cmia ł9:J:J r., b,.ł on .....ówcLas łi majdlljąn.ch sie: na brzegu morza. 
waz W:l ze me li ZIC a.łą za nyc ut- . _ ' . _ _ 

i
o

lci:
:r:łt:
z
%::ca

 :o::::
 miasta AisDm dabrDlDalnie addal a sil Wlacbam 
Harraru w pobliżu frOllłu poiudniro'We- " 
go. Wladze abisyńskie kalcgoryc1nie za- 
PI'Z£'czają wiadomośc.Qm o zaj
iu 
przez Wlochów 
Iakałłe. 


} 


. "..{ ii'
 _ 1 
'.", - 
 f...4
 
 " 
.... _;1. A 
. 
> .., -:;';:( 
'., 
.. \ '!'-';,' --
 -- 
. 

I 
r. 


-
 
. . _.ff.i" 
... ....... 


- 


---1' 
e't;\" 
j, ;

.:;
. 
-' 
 
->i 
. I
# 


t 


..... 


.l
.': 
ł 


....- 


....
 ' "- -1 

> 
" 

- 


RvVT!7 fP&'''>. 

 ł'I 

 . r:lm'! 
 
}!row
 tlera topfyjskieg:ł udati 
Ł rozkazu generała Maravigna, doWÓClcy If siC do "'dui, by złożyć Młd gen. Bono. Przu 
korpusu włoskiego, _ojska włoskie w
z,}y do zaj
e "'ksom przez Włochów, ,"'bisvńczycy. 
miasta .Ąksum, odległego o 30 km O() Adul. tracą ftIIJj4 epokc ducbo1P.i. Należy podkrcllić, 
Gen. .\bravigna przyj:jł hołd ZloL001 pruz .« wojska _Ioskie jui: od pewnego czasu mogły. 
kler koptyjski, oraz przywódców ludności oko- już byly iB3jąć "ksum z bronią . reku, jed- 
licznej. , Giornale d'ltalia.' podkreśla, u jt
z- nak2t Włosi chcieli zająć mia9l0 dopi
o wów- 
Czt prztd zdobyciem .Ądlli przu 
jska ..łoskit I eas, idy mkjscowa ludność dobrowolnie odda 
łudn
ć miasta Aksum wysłała posłańcó1I' do sic: . rece .łoskle. Stanowisko kleru koptyj- 
gen. Maravigna, zaptWTliaHc eo o s_ej wier- skiego naleLJ łłumaa)l: jako akt buntu prze" 
ności wobec: Włoch. Po zdobycIU Ahum, czlon- ciwko despotr-znemu wtadzt1r1f z Addis Ab
by. 


. 
f.' 


-, 


:-\ 
,
 


t'. _ 


. Włoski generał przyjął 
,. 0-;;;;-;;' C"WZłI .4bfsyn;i p fZl"S3tdl klucze świętego miasta 
. , nil stron, n'lochó... Z rąk ablsyftsklego bliku pa 
w noc)., gdy wojownic). Ras Gugs)" I Rzym .P.
T). Z ł.dui donO&Zł\. ite 
ul'
zali wielkje za,bawy na czeŚĆ Wło- w dniu dzi51ejsz,ym łt'I?-erał de ł:J 0no 10.()()() chor y ch Włochów 
..1161'1. oficE'TOwie zarz:tdz:ili aJunn gwor- przyją,ł hołd A'buna 
blSlo;.upa} miasta 
tlji i skierowali karabiny maszynowe .U.sum, kłóry P1n. oflarow:łł 
ucze wróciło z wojny 
ł I':&eciw zdraJcom. świętego miasta. BISkup a
sJl
ski b
 
p W obozie annji Ras. Gug.c;y 
wsł
1 w szatach pont
"fikalnych l w asyście ka::aa:Y:ł

r:ł
J
PI';łc:ł
sio;';' 
r
J A


 
ltieopi&any chaos. Oddziały wloskie, kło- kleru. około 10_000 :iołnlerzy włoskic", Ihotyeh .a 
re obsławiły caly obóz, przy
usze'l,8.- maJarjc, powracaj:jcych do Włoch. 
ce 


:
:


::ł ł>.ł

 

;;::: Angielski Droiekt zakoónenia woiny Anglja zwraca uw.agę Europejcźycy uciekają- 
,zyty ogiet'1 na C7..arnycl! wOJownikó
. Londyn (P....n. LoNl Cecil pr

awiaią<; Włochom lliiłlałi (PAT\ PrZ]'był tu personel 
Zanim syłuacja si
 wyjaśnfut, 
Z1a) na zebraniu zwtązku klW3TZYStw przyjadół UFI Lond vn . 15. 10. ( PA T). Rqd ana ie18ki poselsIwa włosk.ieBO Z Addis Abeby:. 
. nu zd -'- ł Narodów m. In. oświadcz"ł: J .ed . ynym sku- . J'- YSlwnw-w . ]J azd euro peJ r7.Vtl.- bindo 
wraz z karabi.nann maszynowe 
. 'lkle ntl ' a l J .akoł>lI zwr6cU! '" drodze -ł- p l(JtJ]a- --..... .--.", ...w, . . 
. d ......: aJy wł06kie l lecznym środk
m byłoby p
7t'CJCC
 WS
 J J 
J f -.. SÓW i arabó.w z _
bitt'nii u-wa nadI11, 
przedrzeć 61-: pr
 o lU. komunikacji m
y Włoclbml a Akyq Wlscho ł)"cznej uwag
 rządu włoskit'go. na ....t. .J 
 
d>ieRI nu połudme', dnlą. Włochy. ten spo9Ób n
 l11O¥łyby 'II' że Addis Abeba j Diredaua są miast.:rni Anglie)' oddają przysłu g , 
Tymcr.asem w obozie wrz
la na
1 d"lszym ciągu utrzymy.ać SWl}'ch 'IO'oJ!.'kowych nieuJortyfikowanemi, w kł6rych zna}- 
walka mic:dz} Włochami, a ruespodzie- sU w Afry.ce. dują si
 liczne osiedla cudzoriffl1cOw, Abllyftczykom 
I iOOI Ao
łików O OOWYIII Rll
lie 'ollkf 

 
 
 @
E!€ 
J I .' _ I że działaJnośc nowego RZI\du skiero- vlch bllaJ 
WladCZYĆ rqcł.o wi brJ
ł- Włosi bojkotują towary 
Landyn. (pAT), Prasa angłdska, 
n bf;d . d .00000ę odbud()W
 skiemu, że 1łwag.«; tę przJJa) do Wla- 
formojąc o domn
ej w p

.e.m
:
 ;:.:xłarc
; ;
" 
acbowanid słabi li- domOtki i ukomunikuje ją w
wła angielskie 

Die aa'bi
łU,. Jl!anneszcza . I _ .j rm
",('j j przy podjęciu pew- dzom wojskowym. 
ne kroki /lJ)Sta- 8aHR (I1.ĄTt. Z Rzym1I 
. że w 04-- 
'men(arze sWOJc;' .kores
denlow war Zlłib dulsZJ'Cb kroki", w ukretłi. re- ły podjęłe praea, Wl
Ć IWJ?
, po- po
Lł _ -ł'ztdzmu !8nkqjne ludnośc 01- 
a:aaw'Iduch, oceruaJące ZI111any., ? In ł siadających swoICh pr3edtita"W]
1i w łyd Włoefł 9pOI1taniC3l1it bojkolD
 towary lI- 
Times" nazywa premlt'ru Ko9ciałko'W ORD! 1"0 eol. . .. . .. ł.ddie Abebie. Er;i
 a . szc:.e-mdy- powinien IIIjt'dnac! "Pałuczaninowi" cho-- .&.fd<"l11 na linJi kolejo
j Dtibułi - rech MD1i.Dach tego powiatu. 
wane 
 ciał icdn
 aIbocnła, temb8rdzicj, 
 Addis ,&..beba, Abi5JńczyCJ strącili w dn. W b h t L 
. ale h o O , " ąte [ I folmy gosp odame J . ... o wi a
enci ołrz . \"1Ilają również na 11. m. .samoJ?t .włos
i. PilIOt i dwaj r Ut W komunls yczne 
D I a li'" oficerowie pomeśli śmierć. 'abryce bomb 
. ł puęmJS'Ole.. '"Mt łlwiazdk
 k!łiqtkow, kalt'ndara na rok Marsz na zdrajc
w Porto. Alewe. (P:\T). Dónoszą. z RHII 
PeZ06taJUe w gabmcCl
 mUl. Ikc
 ) 1986 zupetnie ł>czpłatniel Rolym 10. 10. (P.Ąn. RadjosłaCja ""'oIIV- 
e Janell'O (BrazyIJa) ,te na skułek wy.- 
zapcwnieniCn1) te pohłyka Z3granlczn
 I isłowi d>ieraj
 prCnlun('rał
 na "Pa- kańska donosI 
 Addis Abtby, 
 gł6w:ny do- bucho. bomby. policja wpadła na trop 
b-łz.ie konł\-nuowana według doly<:h hlczanin" 11a lislopad łylko do 2.) 1.>. m.! radca cesarza Ras ł..ł.Jl1u
a. wy
dzfe r:
tdł\lgo fa.bryk.1 małerJalów wvbuchow"ch urq- 
yu .' '.. I do [)e$S
, f;qd na cleJe licznej arm]1 ruszy d '. . . " . 
czasowej IUlJI." śl' że ustą- P3I1tie: ła jcit-. te "Pa
.zmtin" jest naj- na północ. W Addis Abebie przvpominaj:c. że 
neJ przez ko

msł6w. Wybuch rami 
"Daily Tdegraph podkrt' a, b ł Ras Mul1ug
ta dopomógl cesarzowi ,.. r. 19
O dWie" osotJy. PoliCja arC6zbowała 5 os6b 
płenle l(abłnł'lu premjł'ra Slawka y o taJis
 gazełą w Pol&Oe) !bo koszłuje ra- do zgniecema buntu Roi'; GUf:sv, który or>ecme pocJcjrzanlch. 
nlt'Odzownł' webt'c fal.1ycznł-j zorn :II odllOB1eniem do domu tylko() 95 przeszedł na slronc Włochuw. .., 
h Addis Abeb1 16. lO. (PAT). Rada. mlmsłrow 
DOrai
i W WY
Dra[u ",""" n
 knie ł01l'arz
's
enia 
powszcc lI
JC t . IJ i "iccpr"('mjcra I minlstro"l.i ,ujny Ras Mulluf:ela, klór
 nnJlerza 
JCl"a Koścm/ owS ('go ał6 Zda- IIdać siC na front. O w}je1dlie Nt1:'usa na 
Kwiałkowskil'ł(o j:ll...o h!X'r. w:....-ł front broik wi..domoki. 
niem korcspoudcnlM, zuuan)': dowuuzl\, 


Anglicy nie salutują 
Włochom? 
,!Z)1a (PA"¥). " kolach ofkjalnycb zaprze.. 
CZ2Ją wiadomo3ci, 
 statki angielskie na morzu 
śródziemnem nit sałutlf}ł .edłll
 zwyczaju &tat- 
iom włoskim. 


II 


Strajk górników w Anglji 
rozszerza się 
Lond\JJ (PAT). Saajk górników w pohld- 
nio
..:j Walji rozszerZ\ł si<:, ogarniając 4.95t 
t:
rnikó\". Przypuszcuj-ł t
lł ie do strajku Drzy- 
Iqay 6it jet;lcze 9.00Q KOrników.
		

/p_1935_10_17_nr1230004_0001.djvu

			-I, 


, 


I 


, 


, liLIJ CK 


Cz" arlek, dnia 11 październ:t3 193:) r. 
- 


Bez,platnq dodatelc 
,PIILIJCZIIN'NII" 
.. 


Jak poznać dobrą dojkę KIC'k pS:;:;"'qoU/ie pSZCZÓ' 
Rasa indywidualność (zaleta danej, kim, błyszczącym. Wymi!;: duże, o tkan- Oprócz chorOb, właściwych tyl l ko I pełnie do. pasieki nie dOl?uslICzać, gdy! 
krowy\ ż.Y'
'ienie i pielęgnacja odgry- ce gruczolow
j, a ,nie mi
łe. Po wy- pszczołom, :mają on.e licznych wrogów, zdarzyć SIę 

, te zaru
 sposłrzere. 
wają najważniejszą rolę w wydajności dojeniu. wY
lllę WfiDO opaść we fałdy pr2led którymi tylko człowiek mote je my 
zkodę, Jut }CSł OOla me do napra. 
zwif>rzął. Oprócz ukryłych właściwości i być IDlt;:kkle. Zył
 t
k zwan
 mll'Czn
, ochronić. Do nich należy zaliczyć pa- wWIlIa. _ 
i cech. ze"llt;:łrme oznaki mleczności podbrznszne wielkie l szerokie, zakon- h. ki dr6b domowy i iaby. . Zaby duże ł- zwłaszcza ropuchy rów. 
krów mogą dać rĘ'kojmię warłości zWie- I czone glc:bokim dołkiem mlecznym,. 
- L P
ąki roZS'Uwają S\W sieci wszędzie, n1cż tywią si-ę owadami, przy<:zem w 
rzęcia. chodzą za dobq oznakę mleCZl1l()SCl. gdzie łylko mogą, a wit;:C i w ulach. km sam spos
b mogą \
yrz:łdZ1ć dut:} 
Dobrą dÓjkę charakłeryzują nastt;:pu- Rozsta"vienie osłałnic,h. żeber winno 
y
 Pszczoła jest zbYł słabym owadem, aby szkodę w pasl.ece. Jclc!l "lęC zau
a- 
jące cechy: zachowanie się spokojne, na 4 palce szcrokoścu. Ogon długi J mogła sobie daĆ radt;l z mooną P:łjt;:.
y- Ż):rł Y 

p
chę! .na
ży: ją nałycłlmlast 
łagodne. spojrzenie żywe. Wygląd sa- cienki. ną, ło też zaplątuje się w niej l guuc.' (me zalnJaJą,c Jej) usunąć Słan:łb1? 
mic\': łułów długi, szeroki w czt;:śei Wskaz6wki powyższe zorjentować mI()- Przy przcalądzie uła., jak r6wnież przy- Duż., pomocą w w
 z tefiL lllcprzy- 
środkowej i tylnej, kościec średniej ,bu- gą rolnika, zwłaszCZ3 przy kupnie kro- miodobraI
iu trreba zwracać na to uwa- jaci6tmi pszczół :b
 W) kaszame w 
dowy, ibardziej płaski. Skóra cienka, wy, należy je więc zapamiętać i wszysl- gę r niezwłocznie usuwać starannie pa- pasi.ece trawy, gdyz włedy łatwo. spo. 
śrronio twarda, przesuwalna, ukł.ada- kie oznaki mleczności przy porównaniu jęczy:n
. . słrzec 
awet Iba;d
o młody dr6
 1. ro. 
jąca się we fałdy, pokryła włosem cien- przejść pokolei. i porÓwnać na .b)dlęciu. Najlicznit'jszych wrogów wszakże ma- puchy I wypędZiĆ Je. WprawdZie drób 
-, ". -.'. - --
""'''' ""__. _, _". ...' , "
 ,I ją pszczoły wśród wsU'lkiego r
ju mały.nie może scb.WYłać 
lICzoły, ale 
"--.. 
 " -- płacłwa. Pt.łki, jak wiadomo, wyławla- właśnie o to chodZi, aby me przyzwy;- 
-,
 _"'n-_." , I ją, w wiełkiej ilości wszelkie owady, czaj
ć go do tego. WykaszanIe trawyj 
-o,> ,
. -, , >, a.1.e ocznviście nie mogą przyłem od- ma L tę dobrą str?D
' :be podczas pl)- 


:
,-,:, _ ""
,, __;;'_ . 
, _ , , '- , - " --
' ;:'
_'oi: :
 _ - , '. : . _ 
-''-::.t -- ,4 ::,,


::_'
;:
 _
..c- ;


:
:
;
 w
:
 


:
i

o

e
/


 i£:.: 
T - - ., _,- _,__ ._ J: ;"-,.\'- , 
_ ' ;ą '" - szkody wśród pszczół- Zwłaszcza ja- dają, dła odpoczynku w traw
. Gdy; 
-;'
t: _ ':' - - ; -

 -_ . - ---,:
 <' ,:-,-' .:' ,_ '. , " _i; . '%t, <_ sk6tki, odmaczające się wielką żarłoc;:- ł
awa 
 wY d Sok t a, ć tO w cz

.:m e .e '
 a :1. e ll 
.,: ,
' :>'
'

';.f':-:l 
::'-':

:<:
-ł 
.: _,.c :"'
-
: /
 

f:: 

f
is

ćk 
:
e 

.zpo

w

wC;; 

;nkU:
 
"';"''' ; '"y '-;:,> ' ,. .' "', - 
- - -'I człov..iek mQ:ic zaradzić, to w każdym fa z łatwością wydostaje Slę na wu
rzcli 

--:.- ,-
:: . _ l 
:
.', t
 " 

 , 


 


Ż: \
i


ic:
a
)
i/
r
 i od1ałujc do wylotu uli. 
,.. : t _" . ! 1 --.. - .' domowy, zwłaszcza 'kaczki i indyki (ku- 
';:':ł 
 . - - :- 
 ; ry są zupeb1ie nieszkodliwe). Gdy się Iaryła o
łat la WYko
k . 1 
> -, --.i.' .. 
_ - C'o 
 znęca do pasieki, to czatują u wylotu 
" tJ '. i. chwyłają wszysłkie wchodzące iI wy- 
. 
 \
 " _ łJ.- - .'-" :.:.
;I latujące pszczoły. Parę kaczek lub in- 
:\: " - _
 I dyk6w może w ciągu tygodnia zniszczyć 
,; ... 
 _ f , ' caly r6j. Podkrc-ślić trzeba, że gdy 
- ., 4\-', -;, kaczki lub indvki raz zasmllimją w 
T' pszczołach, to niezmiernie trudno je od 
I tego oduczyć. To też najlepiej kaerek, 
. 
ndyków i wo
ól.e drobiu domowego zu- 


Ziemniaki mokro zebrane prresypy- RADJO 
wać albo popi.ołem drzewnym, allJo, też 
bardzo miałko sproszkowanem wapnem 
palonem. Jeden i drugi materjał ibardZO 
wyciąga wodę, znajdującą, się na ziem- 
niakach i chroni je przez to od gnicia. 
Przy użyciu sproszkowanego wapna 
palonego trzeba naturalnie zachować 0- 
strożności i nie dawać go w zbyt wiel- 
kich ilościach. Odciągając w ten spo- 
s6b zbyłec1.rui wilgoć z ziemniaków, na- 
wał nadgniłe w nich miejsca wysychają, 
bo bakterje gnilne połrzebują do życia 
większych ilości wilgoci, w tych wa- 
runkach Ż y ć i. sp ustoszenia dalszego Pl4/elt, rlniJz 18 paldzl"n11uJ 1935 T. 
11.10 A..d,...,. P""=. 11.ł.. Dd....1I11I: r oł..dnl0W7 
szerzyć nie mogą. \Vartoby w tym roku 11.111 A..d,.cl. dł- łbl..1 ..ta...,.... a.. .&11:611 .&0 "Iwol')' 
choć na małej . ilOŚCI . ziemniak6w zrobić S.lnł-S..n... la.1Ii Ch..lIl1.. dl. kohl..t laM z I'J'llka 
P"c,. IIiM Zupół Z,.......nta o......... 16.00 POI.' 
próbę czy to z popiołem drzewny:n, denk. dl. oho'Jeb lUli Kon..." a.. L..o... 16.&6.,1Ur 
, a..,.k'" pny....,. pun,. O.p,.. ...d. dl. dal..1 17.UII Rr 
Czy też Z wapnem palonem. portU 17.111 WI...... BI.hl.t,. S...mpIl6.kl.., 1710 Trio 
1 .-moll.B"..m.. 17.10 Po..dnlk .porto..,. 18.00 Kon.." 
aoh.tó.. l8,BO POI.d..nk. all:l...l... 11.1Ii BknJ'Dlt. roi. 
Nie marnu j cie kurze g o nawo tU nlna 1'.86 WI.dom,,'el .porto.... 1'_110 KODOI", .ktn- 
.In,. 10.00.0 ....I.neh... no 10 10 Dalenlllk ..I.....,...,. 
.. 11.110 Ob...kl . Pol.1rI ...pOła......... 11.1111 Ko_.. .,.m- 

 awóz kurzy Jest ,bardzo cennym na- fonl.....,. 12.111 Kala o.kl..lr. Pol.I...... .adla. 
wozem, gdyż jest bardzo bogały w a2X>t. 
Kury, zwłaszcza 7..iroą przeszło pół doby 
przesiadują w kurnikach. Co się więc TARGOWISKO POZN A
SKIE 
dzieje z nawozem? Zmiata się go i wy- 
rzuca w wielu gospodarsłwach n.aśmieł- 
nik lub poprostu na podw6rko, 00 jest 
wiełkiem TIlarnołra wslwe.m. 
Jeżeli nawóz ten zostawia się na po- 
wietrzu, chociatby nawet złotcmy w 
jedno miejsce, traci dużo azołu. By o- 
. . szczędzit go jak najwięcej, trzeba sy- 
Ksląłka. kt6ra katdy rolnik W Gdyni niema pracy pać pod grzędy piasek, torf lub sieczkę, 
winien P rzeavtat D oszł d . domoś . U -ł W. 
dyż wtedy łatwiej si
 kurnik zmiecie. 
I . o o. W13; CI rz.
u OJe- Te zmiołki z kurnika mieszać jeszcze 

 Mgr. JaD Frankowski i Mil'. Alojzy w
ego,"fC mllJ
o ostrzeżen ze strony I z ziemią i składać gdzieś pod dachem. 
Prankowski .Słuszn. obron. przed 'Wojewódzkiego 

ura Fun
uszu Pracy, Naw6z kurzy nałeży: mieszać z solą po- 
.gz8kucJ,- str. 116, cena 1 zł. nakła- jego ekspoz:rtur I 
nstyt
CYJ zastępczych tasową i. z nawozem fosforowym, Jedna 
d"m Naczelnej Oreanizacji Zjednoczenia pr
w
Jch eWldenCJę bezro
b1ych, kura zostawia w kurniku około 10 kg 
Rolnictwa i Przem y słu Rolneeo Zacbod- wcUlt 
eszcze zach
 wypadki, Ze bez- nawozu rOC7'Jlie. 
Tobołw z terenu WOjewództwa Poznań- 
niej Polski. 6kiego udają si
 do Gdyni w celu po- 
Ksi
żta ta w sposób bardzo przy- szu kiwania pracy. Uzy..,kanie pracy w 
atępny i uOlumiały dla drobneeo rolnika &łynl jest dla bezrobotnych z innych 
.mawia wyczerpuj
co trodki obrony przed terenów Państwa prawie że nieID07Jliwe 
elzekucj
 prowadzon
 pn:ez orean. skar- jw z łego względu, te Gdynia posiada 
bowe i s.dowe. Liczne wzory wnio.ków dość dwo bezrobołnych, sta)ych mie- 
Dmo%liw.
 rolnikowi samoobronę bez 6Zkańców miasta. Wobec tego też na- 
uciekania się do pomocy osób trzecich. pływający bezrobotni z innych terenów, 
Ksi_tka t. winna się znaleU w ręk" (,,:yczerp
 x.ue 

 
katdeeo rolnikl. lAiy te w jeeo wł, f leszą, 
 aJą SIę 


 m
 . 
 
- . N b .... TacaJą. na swoJe mlejSOC zannesz_- 
nym Interesie. a ywa" mo...na po c . J b.edIDej. . k 
nie I zł Ul egzemplarz albo w sekrdł! II . e.szc:. I SI Ja przy wyru- 
I.tach po.iltowyCb W. T. K. R. albe l b emu w ogę. 
tet wprost w Naczel
ej Oreanizacji Zjed- . Bezr?botni .v.iJhu załem we własn
 
Doczenia Rolnictw. J Prumysłu Rolneeo Interesie zamech3Ć podr6ty do &łym 
Zacbodniej Pol.ki, Pozn.ń 
w. Miel- I v: chęci, uzyskania pracy i nie narażać 
ły6skieio 1. su; na mepotrzebny trud I ewtl. kos.z.ta. 


I 
l- 
I 
t 
! 


"f;,-_ \, 

< 

' 

 


__
'o-:' 


.
 Z-o< 


.f.- :-
"__ 


< ' 
 


. 

 


" 


.k..-. 


Na niezwykły koncept wpadł dzieruwca restauracji kolejowej. kolei podziemnej pod Londynem. 
Aby pasażerów zachęcić do picia mleka, zademonstrował pl\;kne krowy mleczne w restau- 
racji. Moment ten widzi mv na naszem zd' _::lu 


Drobny Inwentarz w październiku 
w miesUicu październiku należy do- 
łączyć młode kury do starszych. Słare 
kury, już "wyniesione", winny; :być z 
kurnika usunięte. 
Wystrzegać się należy zbyt obfitego 
paszenia ziarnem, gdy! to mogłoby spcr 
wodować przedwczesne pierzenie si
 a 
wtenczas przepadłyby: kury jako nioski 
zimowe. Lepiej będzie, gdy kury zaczną. 
się nieść w listopadzie. Zywić załem u- 
miarkowanie, paszą miękką, dużo zie- 
lonego i swobody. 
Najwyższy już czas, aby kurnioki opa- 
trzeć, naprawić sprzęt, ściany, dach, 
aby nie zaciekał. &łzie grzebalni:a połą
 
czona jest z sypialnią, tam zmie
 
grzebalni!;:, dając na spód świeży, twi- 
rowaty piasek, a na wierzch jako grze- 
balisko, świeżej krótkiej mierzwy koń- 
skiej (nie mokrej), a na sam wierzch, 
jako grzebalisko, na trzy. palce grubo 
krajanej sieczki. Należy: pamiętać, te 
zatrzymując kury podczas niepogody, 
ostrych wiatrów i mrozów, ziarno rzu- 


cimy w grzebalisko, aby kury spowo- 
dować do ruchu i zagrzania się. Poza 
grubał:nią w ubikacji grzl;:dowej mo- 
że jeszcze być grU'balnia na pogodę. 
Jesł to miejsce odłączO'IlC od dworu 
tylko siałką. Cała frontowa ściana jesł 
w ten sposób odkryła dła słońca i po'- 
wiełrza. Należy tam, podobnie jak w 
u bi'kacj i grzędowej, czyli w sypialni, 
urządzić kąpiel pyłową. Na kąpiel taką 
składa się suchy piasek, popiót, mo- 
że nawet być po węglach. 
Gęsi, a także i kaczki, kończą we 
wrześniu pierzenie. 
ie podskubując, 
należy rano i wieczorem przez lekkie 
podchwył)""vanie pierza gar.ścią, pierze 
od-bierać. W ten spo5ób obędzie się bez 
podsku-bywania i pierza prawie nic nie 
zginie. 
Jako pomieszczenie na zim!;: połrze- 
bują, tak kaczki jak i gęsi oddzielnego 
chlewu. Nie potrzebuje być ciepły, lecz 
suchy i :bez przeciąg6w. Podkiółki su- 
cbej zabraknąć nigdy nie powinno. . 


i. 


Ochrona ziemniaków 


-()- 


Tępienie myszy 
Aby nie dopuścić myszy do sterty, 
na,1ety zaraz po postawieniu obkt>pać 
ją :r6w'kicm prostopadłym, głębokośd 
około 2,') cm. Na dnie rowka wkopuje- 
my rury dr
skie lub butelki z odtrą- 
coną. szyjką itp. Myszy' w d'Użych ilo- 
ści'a,ch wpadają do rurek, skąd je co- 
dziennie należy: wybierać. 
Bardzo pomocoomi' w t
pienlu myszy, 
są niekłÓI"e zwierzęta, zwłaszcza. sowy, 
niektóre gatunki jasłrzęłJi. i sokoły, oraz 
ła,sioo (w lIliekł&rych okolicnch zwane 
ła,.'>kami), kt6rycb w tadnym razie tępić 
nie naJety. 


ROK "lU. 
R 17. 


, 


nie została leszcze wydana. wo- 
bec tego nie motemy I-I ogło- 
sit. Zainteresowanym donosi- 
my. te po otrzymaniu taryfy. 
natychmiast o.. ł o I I m y III 
w "Pałuczanlnle ll . 


Czw/lTteł, rln1a 17 płddziemlkił 1935 T. 
e.ao A..d,..,. po....na lU. D.I..nolk por......O'tl'J' 
11.11i Po.....k mDS,.c a;z dl. ..kół po.......bn,.ch la.oo 
K..a,.k. tan_ 11. Cb..lIlI:. dl. kobiet 16,10 Ze.pół 
NlD,. KatI.kl" 11.00 Stal')' DoIrIO. opowl.. o .I:ocl.. .. 
h..tach. IIUIi Kna,.k. I..kk. 18_M C.ł. PeI.ł. .pl..... 
IUIO Odu,., 17.11i KOli..... O.kl..I.,. P. B. 17.&6 K.I". 
... I ..Iedu 18.00 B..ltal ło....pl...o'tl'J' 18.10 PII-. pl.. 
.t,.k.. ....bltellt.... la.M 'ł'odo. Sw.plD - a pl,., 
1'.26 Po.....I_,. prz..pl.,. nn..ao..o-rol... I'" WI.d.. 
mo'cl .porto.... 19.60 POladank. .łrt....I... 10.00 (ltwo. 
l')' na eyłrf 10.111 Powt6....DI.. ......ml.' .B,.kowlelro 
,..I..nl. IO.M Dal..=lk ..I.........,. IO.N Oh.a&ll:1 a Pol- 
.1rI ...pół......n..' IUIO O.tat..1 daJ..6 .ł..cho..l.ko.. 
l
roeaDIcO .ml...1 Chopin. II" N..... pl..'DI D.GO 
Konc.... a .,.kl.. .K.......t,. U.,.dn.. D" KDS711:. po- 
palama 


Urzltdowe spra",ozdanie tarfowe 
Komisji Noto..a.ł. Cen 
Poznań, dnia 15 października 1935 f. 
Płacono za 100 kg !y1Poej wagi: 
Ceny. łooo ifargowłca Poznań ł;acznle 
z kosztami handlowemi 
BVDłJO: 
Woły: 
Petnomięslsłe wytuczone nleo
e 66 - 72 
MIęsiste tuczone młode do lat 3. , 64 - 58 
Mięsiste tuczone starsze . . 411 - W 
Miernie odźJwjoDe. . . . . '2 - 48 
Buhaje: 
Wytuczone velnornl
te. . . . .:111 - 84 
'Tuczone mlęsi:,łe . . . . . . . 
2 - 56 
Nletuczone dobrze ed1y.wtone stanie ł4 - 43 
Miernie odzywioue . . . . . . 42 - 44 
Krowy. : 
Wytuczone pełnomIęsJste . . 60 - 84 
-Tuczone mięsISte . , . . . . . SO - 
8 
Nittuczone dobrze odlywfoae. . . 32 - 36 
MiernIe odfy,wlone . . . . . . 16 - 22 
Jałowice: 
Wytuczone pełnoralltSlste. . . . . 66 - 72 
-ruczone mięsiste . , . . . . . 04 - foS 
Nletuczone dobrze o<łty.wIone. . . 48 - 50 
MIemJe odżywione . . . . . . 41 - " 
Młod:rld: 
Dobrze odfyw1one , 42 - 48 
Miernie odżywione ' 38 - 40 
S W I N J e (ITUCZNIKI) 
Pdnomlęslste od 120 tlo 150 kg 2 
tJlftJ _¥I ' . . . . .. f(18-U 
PełnomięsIste od 100 tIo 120 kg 
tvwtl waJ!"! . 9B-U16 
Pdnoniięsistt od 80' Uo . 100 'Iq( 
t
 wagi 
Mł
łe 'wInie Pomd" sa ta" li-eJ 
-811 .. ...... 


90-96 
78-81
		

/p_1935_10_17_nr1230005_0001.djvu

			Str, 5. 


"P A ł.. U C Z A N I Nt. Czwartek, dnia 17 października 1935 r. 


Str. 5. 


I DNIA I P 
"'
b;. ..::::.'::=, 
III,=, ""'''oj "aluczanin" lDśrid smaicb czgłelniłólD 
SWlt szaro-perłowy, jak szare nitki pajCClyn. W Wojdalu P od Pakości ą 
Znad pól rozłogów wstaje spowity w mgły. 
lekkie, 1I'0;do' przed UJoi.,ą 5UJlatoH'ą - o dzIś 
- !Jest jeszcze niczem - szary, - bezbarwny.- , Na
pierw n . admiCJU . 'ć nalety O nowo cieczce w roku 1912. ) należała do W i"k- I 
. _ bezd.lwięczny. b d "-- .. 
Cichutko, sennie, wstaje z nad 'wilgotnej ziemi u uJącym Się mo",,-,Ie 
a r
ece Nowci, szych zakładów fa;brycznych w okolk-y. 
IWszedzie szaro i 
ro - mgły perłowe płyną..: O kłórym to. .u
az
ł 
Ię J
ż artykuł Słyn
ła 
ó
eż z "bachrów", kłóre ko- Wojna włosko-abisyńska zwróciła OCZ Y cał...... 
- Leq hen w meskończonośl: smugami srebr- w "Pa'ucz
me, ze :będZIe wkrółoo pały 2J wir I ładowały na Uczne w.agony, świa
 na Rzym, to źródło, z klórego wychod
 
By. 'IP pierwszych błaskach zorzy. r
=i
l: siC i oddany do uzytlru pubhcZI?-ego. Jednak- kłóre wychodziły na całe Niemcy. Pra- tytamczne wy.silki narodu w

ec. przed 
Iebie na r<.>ztkllWIeme se
 n
d t
 
 
si
 jeszcze łudzić przyszłością. Dziś Potem dlu(fo pa'-1"o/ła. staruszk
 .7At oslep, płacząc tałośme Jak zrm:uona me- ki
m,. 
łórego J
zc
 me Wldziała
.. 
wszystko skończone. Trudno, trzeba po- nimi, jak szli skąpam ŚWIatłcm 
SI
Z.
:-. wa. . 

 Dziś z
Ję tylko m1łości
. ku temu mOJe- 
Rodzić się z losem i żyć tą jeduą chwilą ca po białej platy,.w strouę. I
oh Belli; Pobiegł za ni
! ....t
"It1
ł 1ą. mu, D1e
rodzonemu ?ZlCCkn. W rn

 
Uudy szcz
ścia, jaką los podarował. Wreszcie T-niknęh .przro jeJ. sł
bcml Pr
J?adła do j
O pwrSl twarzą z.laru1 
Iacll IUlJcZ)'s
Z)'ch piesZCZę je, całuJ. 
-'Wracajmy _ powiedziala KaMa ze słarości oczyma I rozplynęli SIę we łzami l 
ęsła SI
 od w
wnę1:rznego l płacz
 nad ruem. . 
l< westchnieniem, podnosząc się z ci
t.- mglc wslającej ponad morzem. Słaru- w
ruszema, od rozpaczy, Jaka t.arg
a · 
kingo glazu. szka westchnęła cicho. 1eJ tlusz
, ł ł J (Ciąg dalszy. w nast. numerm.) l
		

/p_1935_10_17_nr1230006_0001.djvu

			Str. 8, 


Str. .. 


t,P \ ł. U t; Z A N I N" Cz
'ar.ltk, d_ia 17 paidaiera ik,l 1!133 r. 


- 


I 


I 


a.szgch 


s 


on łi!
!. zo- DJ'i

' nocny .p/
k: od n 10. do II_ 19. Z IHoq"na 
słanie tu w
"wietlony film szplegowsko-Iołn:czy Stara Apteka w Rynku. (bw) . L. O. 1". 1". "tV sobotc, dRia 11 b. m. 
II. t. "F. 13:' W rolach głównych ujrzymy Ze spo,l" \" niedziele, 13 bilI. edb\'1 Sl
 odbyła siC zabawa LOPP. n. cd razbudow
: 
J1łysurda . 'W1I1ma. i Gast
m .\Iod
t i Gi
e mecz piłki 
..!
j miedzy II. drużyn'i K 5. I łoblktwa polskiej{o" fuwiono siC ochocro I 
Manes. -FIlm wlmen znałeźć sze
okie . poparCIe "Victoria", a druż
 Gimn32j:1lntRO Kłub:1 spokojnie do białego nna_ Uczeslnłcy zabawy 
M. Obywatdstwa. rl! zysk :II DI,-"gO Jest prze. Sportowego - zwvci
ko wyszedł K S. "Vlclo- ..racali przy wschodzie słońca do. domu, trzy- 
2IUIczon:r M L O. . . (o.), . I rill" w sto'unku 3: 2. IllaJ -" c W r " ce I.- Io n l 'k ) oka"'" . wah zadowoleral . e 
OsobIste. D}rektorem Komunalnej K3$\' 1 ' .. .. "" ., 
eszat,;dności miasta Wrześni, 
łał W)'brany Również "Victoria" r. ZOłf\cieżyła s"e
o prze: z przeż) tej .ubawy. \'f niedzlełe odbyla. SIC 

r
 Rade Kasy p. .'\tieczysław ZbiSki z ci'Wllika. dnuync r. G. ..Sokół" j k> "dośc h
ta uliczna n.. cele lotnictwa polskiego. 
Pemania. (bw) I 'II').sokim "topniu bo aż 6: O. (b..) Zauważyć bdo mo..!na du.te zaintereso"anie sjc 
t, uk ważil, dła lotnictwa pol,ki
 propa- 
randą. Wnioskuje si
 z lego, że nłeomał hżd
 
Z It' q .. ro --ł..... .. przechodzień mial mmlolturkc plalowciI czy tez 
.,. ... ...- Zl\;\C2ek propaian"o"y. 


Dwa miesi ą ce wi ę zienia GOL"BKł. pew. 
eiisId 
UnŃ,złodli"'*'''7 zIod1lie/ ltapruly. Tułej
 
pob C wioska była od dłu!lze£o czasu tn-enen1 <'Ze. 
za i ie słych wypraw rJodrlejs1.ich. Złodziejaszkowle 
'H: In 16 10 O ..,.A,,' od adał zabj(orall co sic dało f co przedstawiało jaqł 

c o. . . n
""J powi war
ć. znibj
. n
 po
bwiałi żadnych śl.a- 
przed Sądem Grodzkj
 w Mogilni
 J:3 dÓ'!. Ostatnio .. noą z: 4-5 b. m. zajechano- 
napad i pobicie mieszkaniec maj. Viel- w 
nego konia na zagon Łukom'jkiego, obsa. 
DO, niejaki Wocfniak Stanisław. Wymie- dzony kapus"ł. wycinając 'lP5Zystq kapusie, :r. 
D.l .A.. I. dl -'- - bezczrłnołć nie uszla im jednak tak gładko. ja" 
. ony zimą uu. ro...u napa miena'-'Ad 
 bl 
 I ' bo k . d 
. Ign K t._ s-. "'" e W'I"_, l, WCttSnym ran lem, 
 y po- 

 
ocy n
 a.cego. aczmar..... ruw- szkodowany nUVoIłył brak kapusly, powiadomił. 
mez z KJ.Cłna, 7.adaJ
 mu w głowę Posłerunek Policji Państw. I fd,c m śladem, 
kllka ran tępcm narzt:dziem. Podej1'7.6- doszli .do gospodarstwa Wojciecha RJ:back1ego 
nie '" 6wcz8.5 padło na W <>tniaka Sł-, I .. OwslsUch. SkradzIon, bpust
 
lleZlono I
- 

ł6 I K --,,: . ł ' k ' :Ś dano poszkodowanemu a złodZiei z pewn
 
... ry 7. .' 
łUlUem mUl Ja w po- nie minie zasłużona kara. Dodał: należy, it 
rachunki oso'1nsłe. Przewód sądowy u- prawdopodobnie.. kradlje:iy tej pomagał W. 
dowodnił niezbicie win
 Wotniaka. ska- Rybackiemu jego siostrzeniec, jakób Rybacki, 
a
jąc Si! na 2 miesi
 wi
ienia Z za- K W I E C I S Z E W O, pow. mogllt'ń!iI,i 
Wleszemern Da 3 Jata oraz I>Ot105zenOO Nc,łP(J ,aJ" ptU'Gljaln.. DziekJ stanniom. nic- 
wszelkich kQszłów. Kara zupełnie z:l- strudl'Onego w pracy r.połecznej. b, prob. Ku- 
5łuwna (P) blńskiego została tu pobudowana nowa sali 
. paraf / 'alna, której poś'iPiecenla odbc:dzle slC'- 
najbl ższym czuie. Brak ulki parafj
lnej 
a
- 
dlO dawd sie odczul: pncdewsz)'6tklcm mle)- 
L Ę G N I S Z E W 0, pow. wąarowleekf SCOW}"ffi slowarzyszenlom katolIrkim, kłóre zmu- 
szone były wSZlelkie swoje imprezy urZłdzać 
PI
n88tulelni złodzipJ. W c7abie wa- dotychczas w jedynej we ..si sali, hcdąo:l w 
kaeji s7.kolnych, podczas nieobecności posiadaniu Niemca! Nowa sal
 parafJlIna 
. znajduje siC obok kośdoła katolickiego. (ber) 
S.\Dł.OGOSZCZ, pow. inowrocławski nauczycwla, skradziono z tułejszej szko- Ruch budowl4ny. Na tt'renie K.,iroslewa da 
KierownllJ IJz/wIy nie W)'dzierlaw:ł ;.iemi Iy siedem obraz6w ściennych, jak rów- je sic zau'll'alyl: wzmożony ruch budowlany. 
Nie
owi. Kierownik szkoły p" Bolfsła'l1 Garb.! rueż par
 innych rzeczy. Zawiadomio- W oslatnim czasie pobudowano sz
re
 dom
lw. 
prostuje notatkc naszą p. I. "Pod prę;:ierz" i na policja czynila przez długi czas encr- i WIli, upio,;ks.ają.cych znacznie ,,',osllc:,. klor
 
donosi, fe "nieprawdą Jest, aby Niemcowi 
. ' l ,I obecnie robi WJ"aLenie miasteczka. A mOle lei: 
odd ł d " Je d . t . glcznc S . euzłwo i . zda . wal o się . , Ż . e bez- ... na) ' bll " '.

 J ' przyszło 'ci K wleci.szewo zostanie 
mie a.. ZłerZ3WC. cz praw ą )es. ze .
 ' 
nikomu zkml nie oddał, tylko Niemiec ziemie skuteczme. Osłałmo Jednak d7.1f
J-łóW" P. R- ° godz: 15.00, nasląp'. za
- 
Spieszył się 'Siec poraz drugi. a nawet trzeci kmCCIe pokazu. Po rozdam u nagród ZWYCles klm 
-ł p
tlru 11 b. m. przez sobotc i niedz:iełę, I zespołom, rozpocmie sic zaba"", taneczna, 
CMI zodziny. IO-tej do l8-tej. (oto) któn zakończy. uroczYBtość. 


Z ł'oniki polnjcyjnej. W Rgiełsku rolni- 
ltcwi p. Kapsie skradziono 6 g
i, 14 kur i 
5 Jn-ólików. W Tarnowie P. skradziono ślusa. 
rlC..,i p. Wojciechowi Ewertowskiemu masz)'nc 
"o wiercenia. W Lopiennle skradziono rolni- 
IIowi R)'bakowi TomaSl'Owi 80 zł gotówki. Kra- 
"zjeży dokonał niejakiś Biskup. (oto) 


Z It'qrzqsk.. 
Zjozd lUz,dnik6w SIU1WrzqtkJwych powio1u I "J"brykach posmują siC do oslatnich granic 
wInyskiego. W sobote. dnia 12 b. m. odbrł możliwości.. W niedziele, dnia 13. 10. zaba- 
się '11' W}'TZ}'sku Zjazd Urzędnikow Samorządo- wiły sic ustawianiem kamieni przez całą 3ff- 
"'JICb powiatu wyrzvskiego. Zjazd ur
dzoDO z rokość Sl'Osy. W tej samej chwili zbłiżaJi sic 
inicjały1ry p. inspektora samorządu gmin. p. od strony Wysokiej r01UerZ}'Sta niejaki p. Wel- 
Karoła Bujakiewicza, 'ip celu ;&\pozruInia siC stak z Wyrzyska a tuż za nim motocykl. na 
urzędników samorządowych. Po południu od- któnm jechało dwóch mt,;Żczyzn. RO'l1erzy;y 
..,ło siC zebranie ... sali Rady Powiat01Vej, na p. U'eistak całą siłą rozp(du wpadł na barykade 
1rłórem przemówił prełegent z Poznania. Poru- kakcząc sobie dotkliwie nogc: i rtkC. Klo 'I1ie, 
szył on miedzy innymi sprawc ubezpieczenia co byłoby siC stało z motocykkm. oraz jego 
samorządów na "I1ypadek choroby. Po części dwoma pasażerami, gdyby (!lZCZCŚC1e w nie- 
oficjalnej zjazdu odbył siC wieczorek w sali szczęściu) nie zabrakło ... motorze benzyny. 
"Domu Połskiego". Udział samorządowców Najważniejsze to, że działo siC to na oczach 
Femjalny. (as) starszych, 
órzy na 9łoVol motocyklisty. iebv 
ZIIIJowO PnyspoJObienM Rolllkzego. W nie- uważali na dzłecl, odpowiedzieli: ..to co? jak 
dzieJc odbyła siC 'IP naszem mieście zabawa siC dzieci bawią w ustawian
 kamieni lo my 
Prz)'sposobienla Rolniczego Koło Wyrzysk-Sk.u bcdziemy sprzątać?" Przy lej okazji PfZ}po- 
110'11)', na które! nasza młodzieź rolnicza ba- minamy rodzicom, 2e oni tylko i wyłącznie 
lWłła sic ochoczo. Frekwencja &OŚci j sympa- oni Sł odpowiedZlałni za wybJ)'ki 'I1rych dzieci. 
tyłów wielka. (as) Miejmy nadziejc, że w Koszto'l1
, !lynnem 
DziNi brojq . siłv!li p6UZ4 i sit Ś/piejfl. z podobnych ..kawalów", 1riccej się one nie 
8statnio w wiosce Kosztowo dzlrci w swych powtÓf'Z:ł- (as) 


Z Szub'.... 


Z,b,QJ\;e Zenq4a I(oł. LO. P. P. W czyar- Z życie btulnik6w. W ostatnich dnbch w 
tek 6statni odbyło siC 
branie Zarządu Koła I połudn
 w sałi p. Franciszka Alwina odDyło 
ł-OPP w SZUbin . . ie z udziałem in9łr. rej. p. siC zebranie informacyjne Koła BartniKÓ. z 
CJlmJe)ewskiego Wacława, pod pnewOO"ichrem udziałem delegata Wklmpolskicj Izby Relnicztj 
II- prezesa Witkowskiego Bobdana. Omawiano p. Stachowiakd. Wkońcu QdbyJa ł Justra
ja 

 spraw organi.zacyjn}'Ch. Po woyczerpania I pl6Jct .. 
inie. (el) 
Mt porządku obrad, :«branie akoDoono. (c
) - 


z 


'nolłwroc'aaw'a 


R,e1foe r11ltl ' łuJ i1JOU1TocltJwsłich: 
ki z Złotnik Knj. pow. Inowrochw, .. 
Slottee: Wiosenna Parada w tym lobiu skradziono mu 18 al. NajwyźszJ 
M 11 2 a : Zakazafta melodja CZI!', abJo Ha9awaOO w publicznydl IobJach 
Swlł: Głos skazańea t, zw. ..damslq obslug1:" (km) 
Dyj", oplecZ/ly. Nocny dyżur pełni aptd;1 Niepopr_ .łoZy pobił żydów dotkliwie. ?ydzl 
ę.1& 
tak! gwałt. ie poru
zrll całe miasto ! poliCja 
zmuszon.l była przYlśc Im z pomoq I .s
sa
 
protokół z zajśna. CiCka...cm. było dla. ml
lbr'! 
CÓW miasta .\logUna. że J",k ż):dZl wołali 
gora" -to tak przeraźliWIe, j,e m)slano, ze Icłł 
iywce
 JUI
. Po zaściu zajął r.iC sll'olmi,braónł 
..!)'d Malarek i .dokował ich "raz " lowarel" 
1\ siebie. (b) 


- e- 


Z Gniezn. 


Wy,olJ /UJ W"bl',skiego. W poniedzialek odb
'ła Tow. Kółek Rolniczycl1 na powiat gni(,Lni
il!iki 
si< rozpu"a przeci'iPko fałszerzowi weksli Mak- z.ołuje zebranie powiałowe dla wszystkich o- 
qymiljanowi Waberskiemu, przem)"Jłowcowi z sadnikÓW' wszełkich kategorji na sobołe 19 bm. 
Gniezna, lat 53. Waberski. chcąc ratować się o godz. 10 przedpołudniem do 'sali holelu Eu- 
prlt'd bankructwem, sfałszo'iPał przy pomocy ropejskiego. Refera.t na temat ..Aktualne. 
pra1VY 
dwóch swoich pracowników..' czasie od 1931 r. do osadnicze" wygłosI prelegent z centra h 'J!. T,. 
shcznia 1935 r. 688 weksli na łączną kwolI:; K R. z Poznania. ° liczny udział osadnlkew 
362.250 zł, z tego część wykupił, lak. ie w uprasza si
 ze wzglt,;du na aklualny le
at, jaki 
<łniu wykrycia afery" obiegu było 111 wek;;1i bc:dzie przedmiolem obrad_o P, P. ::.ołtysó.. 
na k1llOłC - 02.33ł zł. Bank Polski strat nie uprasza siC o powiadomienie "szystklch osad- 
poniósł- Sąd skanł Waberskiego na 2 i pt\ł ników o powy.is
m 
branlu. 
roku wiczjenia i ułratc praw Ob)walełikich Dancing. W ramach ty
nia propagandy, 
przez łat 5. (PA T) I p. w. Przyspo80bienie WOJsloclwe Kubiet dCJ 
&czlloić osadnicy ,olvilliu tnidnieńslJi'l!o! obrom' kraju urządza w sobo
, dnl1 19 bm. 
Sekcja Osadnicza przy Pow. Oddziale Wlkp. o iod£. 2Q-tej " k",wiarni Francuskiej dancin&. 


Ze Żn'no 


Cuil Pie
li! W cz_rtek i piąłek po na- rb. przyjeZdŻl do naszego miasta celem roz
- 
boiel1sł'l1'ie odbcd'i siC rekcje śpiewu całego grania z miejscowe druLyn'i "Młodzieży" tawa- 
zespołu Chóru Kościelnego. ° przyb)'cie wszyst- rzyskich zawodów... piłkC nożn, K. S. ..Niełba" 
kich czlonk6w czynn)"ch prosi 
',gellt. z Wwowa. K. S. "Nlełba" jako drużyna 
Ktłrs O. P. L. O. 1(010 I(o/Ji'c
to. W,kład należąca do Poznańsld
 Okr. Z.... P. N. 
w czwartek 17. 10. b. r. w sali Gimnazjum znajduje siC " czoł09'e) 
pie C-ych dru- 
.ł.Icskiego o iodzinie 7.30 wieczorem na temat: I żyn, 
pI w swym najsIlniejszym składzłe- p 
..Historyczny rozwój Bp090b6W i środków by wyjechać ze lmna Z'1Vyd
ko. fo też za- 
obrony:' wody pow
 bcd4 bardzo intn-esująte. gdyc 
Ze/J",nje lile'lKA' Kat. Slo". Kobiel odbc- I K. S. ..Nielba" n
 była .. 2ninle jut Wł- 
dzle siC w piątek o eodz:inle 8-mej wica. dziana przez kilka lat. RÓWI1it'Ż btało-niebiesqt 
u p. WesołkOWllf. przygotowuj, siC do tego spotkania starannie- 
D"u-lUJom z Zrzesunill SI.,sz
b H.,u,ek i wystąpi'i ... najsUnlejszym składzie. by nadal 
do witIdomośc,: w czwartek dnia ł 7 b. m. bronił barw swego kłubu i honoru n
 
o godzinie 19.30 odbcdzie 
ic trzeci wykład mi
ta. ,Obecn,ie "Młodzież" znaj.d,!
e się ., 
z dziedziny obrony przeciw gazo...ej. Na po' S'fllleJ n
)1epszej formie, o czem. mlel
f mof- 
'Wyższc wykłady 5ł W'Sl}'stkie druchny zobo- ność SIC przekonał na 
tmch Jej wyste--- 
wiązane uczcszczać_ Kierollf1lkzlt. ZrzeszeniA. pach. Ze 'iPzglt,;du na zbIUaJ'LC}' sic koniec 5e- 
Sp,D$/
. W notatce naszej o nle;zczcś- 
n? sportowoego, na 
 spotkanie 
 
łiwym wypadku pod Podg6rzynem zaszła mała WInien p
zybyl: cał
 lnin s
rtowy. Lawody 
nieklsłośt Mial10Yicie syn p. Szybczymklego odbcd, SIC na .Stad}ODle PoWIatowym o godl:. 


 :a dł na wóz p. Kranca, lecz npadł tylk,") 2.
. .r:':;
ł;j" ZIIi. _ 1(. S. ,.ue" /łyd- 
st. . . . ... . goHCz 3:2 (2:1). W ubiegłą niedZiele został)C 
O
U1U
 zlodz

 w o,eszne. .PollCj.8 la- ro2ltgTaQC na Stadjonie Poviatowym w lninle- 
IIOWJecka przychw
C!la Wadawa I!rskupa, l
t zawody łnYarzyskie w piłkC nomą pomiędrM 
22, bez stałego mleJ6CII zamleszkarua, poWlI"- miej
 drużytą .,Młodzldy" .a K. S. ..Uo'. 
wa
. przu Sqd Grodzld .. W
rowcu .a Bydgoszcz. Z"'ycic:st"o odniosła dru
.. 
tradzieze. ..Młodzieży" w stosunku 3:2 (2:1). Bialo-nie- 
/(ra/lzid ,ow"". Dnia 1 S. 10. skra.tziono biescy wystąpili w osłabionym składzie bet! 
p. Sobole1Pskiemu, zam. w Górze-Osada, rower, Chyłińskit'go. Dymo'l15kiego, P01Vt701VSkiego , 
pomatawiony na chwilke pnrd Bankiem Lu- Prusa. r.tllno tego gra była bardl'O ln
re$U- 
dowem. R01Uer j
 .....rtości okolo 35 zJ.(jates jąea, prowadzona pt'ZQ ał, czas .. wfeJkiem 
SamoM/siwo sliuaszM. ... 
 :wi"tkaw- tempie, obfituj'ic w moc emocjonujących mo- 
skini popełmł nm.ach samobójCZJ przez powie- mentów podbramkowych. Zvydcshro ..Mło- 

ie 72-łetni Stawiński. Denat Zl\Qjdowal siC dzid," zasłużone. Bramki zdobyU po jednej 
Da otrzymaniu u swego syna. Chrza
ki. SI. Terzyk I Nowacki. Sedzłowal 
/(. s. ..NielW' Wq
rUfllli« - K. S. ,,Mlo- p. Leon Chrzanowski. Jako przedmecz odbyły. 
dzi
ł" Znin. W nied,t1d
, dnla 20 pa.tdziernlu sic zawody II-ich drulyn. Wynik 2:2 (1:1).
		

/p_1935_10_17_nr1230007_0001.djvu

			S!r. 7 


,.1' .\ ł C C Z _\ X [ 
'( r3".-::.::"
. (!::"1 17 l1:ź'. :i';: 1 !:-:;-; 
 


C;:!T ., .. 


T
iejSCewe.K.ł.I.OPP; Wyrodn syn Jan :
'" },., C I .- I I' 
Y zerz ć swe wpływ\ I przyc
'1tc! '/ ' 
 
"rag

c : g OÓł 
 org.miacJi, urZ4d
1 dobro- W d <:- 
'I .' " \ 
!lzero I wśróJ obywatelstwa l równo- ypę Zlł d . . . 
wolną kwes

sem dp Koła. Członkoll'ie tdCY . ojca z gospo arstwa I zYJe z macochą " 
c:zesnym. z
 bliczki organi:acyjne, k:6r
 nale- Powidz ł6 10 ( R. , · 1(& (ł\"'&vP
 
'ł'>' · 
C?trzynlJlb
ć 
a drzwiach w. widocz!,e
 m.lejscu, z Ołoro\

 Sl
r . mg ol
uk \\ ł. 
L I . Po po
rocie z Francji !-I. n!e z.oslał 
 . 
 i "- .o 


 . 
' 


ACO
 " 
 :-" 

Y k przy kę P rz 
 należnoŚCI do te) vllelklel or- chał b 
go pod Powldzcm wYJe- JUż przYJ
L\" do domu Pobił\" kilkakrot- '
 
 .\
.,.- v' .. I 
Ja o ozna I . bo a i e ł k Oza zaro klem d F .. La ° . : -. 
 - ... 
ganiacji._ Dnie we
 y I wer w n f L 011 l1W wia' o. rancJI. pows - me, wyrzucony na ulicę łułał Stę u ob- 
..\W'
 
są uzupełnieniem wlosen
o .rygodtł a l
łO. 
ą
 n; gos
darsłwlC s\"na .Jana wraz e\"ch ludzi. a żona bawi się nadal z Ja- ;,...v b 
 
p p którego przoprowa 7a
," zos k. o 0- ze s\\ ą rugą zoną. ncm. 
 r 
': '-1'" 
ź
ne .
 powód" 
mierci śp. . arsza! l Józefa . . . _ 
 _ 
 

 ."' ...._ .. : li- " . 
 
k' (k) !II Jak długo ło połrwa. niewiad]mo... "_ 
 
Pi
U
I
c;:gt M. K. W. ub. .-torek .odbvła 
ię . . acoc
a nie łęsknila zb)'ł za swym Przecit'ż raz sil;: przekonają. żc zbłą- 
... sal
 p. nrzóstows
lego zebrame 
fl..ądu I m
zem I wkr6łce rozpoczęła nrzesznv: dzili i prawego właściciela do domu '!Jt...
 ,..::;; 
 :t:r 
 - 
 # 
Ligi Mor
kiej i KO K IO l n). k l?od N Prze
odn.lctu ł .em romans zc swym prz\Ohran\"m'" s\"ncltl P rz\" J .D1<> 

 \ 
Koła P II eu I. a ze ral1lU em' . . . . . ... 0!:i'"JIj
!t! - 
 . ,==- 

;i?:[


¥
 W
lmJiał
 uro[ly
toit loiwi
[enia utan
aru I r£: .
 .
 
owraz z v;1eczo r kiem 
necznym. PostJnowiono Kołka Rolnicze g o w Ludzisku p ow. mo g ileńskie g o .. 
równiei r07sprzroawac .medale L. M. K Po . . l latyn 
'\ 
"IIVyczerpaniu obrad 7ebranle solwował prezes, ,(J.k) . DZień 13. pa:ldzicrnika? ło dzi<:ń nia szłandaru. .i '., e ." 
p. naucz. KI!I
zka, 
k) t . P . . \\azny dla rolmk6w w Lud71sku. Dma Po nabożeńslwie nasłąpił powr61 da · D O 
Ln'" 
O zamk,uęl'le oleI cmen arne,. rum:eJska łrgo odb'-'ł . ,. . D.n lJiJld " "'a euu:aCl 
 
I', 'od:!ca na cmentarz była do 33 roku prze . J o su
 P(}SWH
CCI11C szlandaru lokalu szkolncgo na uraczysłą akadcm- ".K.
 . - .... 
;

dz

a u "jazdów. drągami, tak, iż jbt małe z:ł,>łuzonego. nad rozwajem rolniclwa j:,. Tulaj nasląpił odczyłanic sprawo- 
t Iko przejście,dla {ueszycJi a na czas poRrz.:bn 1\.6Ik.a Rolmczego. zdania z. dzialalności Kółka, kł6re isłnie GOŁANCZ 
2'rągi aporowe otwierano: 9 d ł
go c
su wJaz: Ju?, od wczcsnego rana 7jeżdżah" się je prawic ;;O lał oraz delccraci składali ' 
dv olwarto, zapo
y ta gd
!,s zmki d łY l.po I alei dełe
acjc sąsicdnich Kól: z Janikowa h"czenia ,.., Zemdlała z głodu na ulicy. W piątek uij. 
jeżd;ą . teraZ Vi"OZY, cz I. nrzą u 6Ię larce \Iark . .11 O d ."\ . '. -' h-godnia zauważono pewną osobę slaniająa( 
rnłodzicLY na koło.'cach, co je6t na łei alei, . ., °0\\ LC l ( . go z. 
u-leJ na
łąpiła Zaznaczyć nałcży, że Kólko dzięki się po ulicy Jeziornej. Na pierwszy. rzut oka 
'Przeznaczonej t)lko dla piesz)Och, nie 
10P,!- 7bIOlok
. poczcm u.dano Się \V pochodzie spn
iysLemu kierownicłwlI obecnego Za- robiła ona wrażenie dobrze "zalanej" przed- 
.;zczalne. Byłoby dobr
e celem pr.fY1X'ro
ema d.o koselola pararJ. na uf\Jczyslc nabo- nądu: ks. Sołłysiński _ prczes. pp. Bo- sta
icielki rodu niewieściego. Dopiero przy bliż- 
dawlltgo sta
u d rze h czy
 
 b zeby d wł k ad ś z
 1> ł ara d f):ilne żrńslwo. kłóre odprawił ks. pnb. i ploc- I nacz _ sekrełarz i Kilichowski _ skar- 
zeJ obserw
cji okazało się, że była to niejakał 
zamk/1l:ly Wjaz c OCla.l y o o CIO a r:jga-, Soli.' k. . k 6 " . '" Z. K. przyjeZdna: z Chodzieży, która z głodu 
,ni, jak JX!przednio, z przejściami dla pieszych. ZCS. YSI
s °l .Ja. r wmez w
.g
osił Imik. rozwija .się doskonale i d
ięki te- i \7i).cieńc.zenia. zesłabła tak, że nie mogła o 
J\leja ta Jest tylko drogą wio<4cą na cmen- podmoslc kazame l dok0nał puswu
cc- mu ZarządowI, szłandar zakupIOno. u'łasnych siłach zajść na dworzec. Dopiero po 
tarz i słu.lv przechad7kom, zaś ruch kołowy t
ag;cUlem odkryciu pomyłki, która niesztzęŚ:" 
'Winien na niej nc;łać. (j) 
III,ą denatkę 
dała na uciechę 4dnych wra- 
7bió, ziemnwkow. Zbiór zitmniaków w PAKO$ # ŁABISZYN .len przechodni, odprowadzono ofiarc głodu na 
spodar- Rewiz;e wś,ód t1'gIllIÓW. Onegdaj Po5terune
 
CJrkit'słra szkolna odegrała ku wielkiej ucie
ze Szczc:sc Boze! ( }) , siwa. 
iech Qdpoc?ywa w spokoju! (plat) tut. P. P. przeprov;.ldził gruntown
 rewizje na 
'n
5
kańC?w skoczne. mazurki i oberki. r::
 
L\RCI!'\KOWO. po'łt. Inowroelaw . o,, ';I;"ozach qgań;;kiclł, mającą w\kazać, cz)' zarzuty; 
7akoncze
le "Tygodma Szkoły Pow
zechneJ! Kto ponosi win
! W nr. 120 ,.Pału- KtYNIA . . ".i sta\\iane crganom i doniesienia poiegają na 
.. nledZlelc. dma 13 bm. po południu w salt ..0 . . T'" ł ok ł ł .
 praVidzie. Chodziło prawdopodobnie o kradzid 
jtJtIachu szkolne
o odbIła się pick k na aka k demja. C K z;łnma um ł lesC;lls,n
 a k r). u r I ' BoC'Zno
 lnwa{idzj P,fJC Y (C'will/l}!-7ebra- broni i ui
kszej ilości amunicji. (b) - 
W r: tawll . Na zakończenie ro u sz oln,:o-o . , . rwaw)" Ta ar
 o mlcsZ °ame w ,t a.r- J I V yp odl'k dwóch c..k'istów. W ni edZl . el " · 
"" nie miesięczne Związku Zjednoczenia lnu ali- , , ... 
Szko V GosJX>.darczej w Witk
wie! IIczennic;e, po cinkowie pow. Inowrocła
". Zainłerc- dów Prac}" oraz wdów, sierot i starców odbę- godzinach v;ieczornych na drodze polnej między; 
zdaniU 
zamtnÓw przed. s\\oJeml nauczYCle.ka: sowani. małżonkowie Szram0wscv na- dzie się w Kc,yni w niedzielę, dnia 20 pażdzier- Podjeziorzem a GołańcZ4 zderzyło się dwódi 
mł każdego roku pokazu]ił tel owoc całor')czlI
) d ł r ł S p r łowan'e'. ),1\- nika br. o g od7inie 12-tei zaraz po r.abożeilsłwie cyklistów, klórzy dość poważnie siC pokaleCzyli 
P rac" w ukochan'; uczelni mie J 'SCOII.emu S po łe- t's a . l , nam nas. os . I. h.. - , p k i zdemolowali wza J .emnie rower y . Ze w 7u l p du 
. -, ł I S k 'IV lokalu p. :>4adol11ego, przy 111. oznalis 'iej .... ... 
crdlStWU, IIrządując pokaz su'e
o dorobku. W}'- ma zens wo . zloamowscy mlcsz ał-ł I Y, u nr. 18. Na wspomniane zebranie prz)"be dzie de- na nieprzeslrzeganie prawideł jazdy i brakU 
513..-a. kłóra.ma już 
r
d mieJsco
o ob}II,a- Duszyńskich, zajmujemy mieszkanie I
t 'Zarządu 'Okrcl!:owego w Wągrowcu i ś\\iatła obaj uznali v;inę wzajemną i z obaWJi 
lel
twa sw?)e bre, I
IC .
b}'ła SIC w nle- przeciwlegle Duszyńskim. do kł6rych wygłosi &kłualrw.- reterat na temat ubezpie- przed karą poliC)°jn
 załaili swoje kontuqe. 
dziele, dma ł3 pa
Zlernlk
 br. w .gł:')acłlU to mieszkali prowadzi jeden kon"łą,rz c7JC!ń społecmych. Zatem przybycie wszrstkich T":żsam05. przestępców nie ustalono. (b) , 
Szkoły Gospodarczej w czasie od gOilZl:JV_ 9 . ed ., ." , członkow na wspomniane zebranie jest pożąda- Z y D O W O, pow. Gniezno 
Dno do godz. 18. \\."stcp brł wolny dla każ- a koryłarz łen ma J 
 nc weJscle z. po- nr, O liczny. udział w zebraniu prosi ZarząJ. Wi
 N, P. R. W ubiegłą niedzielę odbył 
dtgo, to te
. dzieło u
nnic z cało
neg:o dw6rza, załcm chcąc Się dostać z mlesz- się na sali p. Kędzierskiej wiec zorganizDwan)'i 
dorobku było mllt odwiedzane. 
a zakonczen!e kania względnie do mieszkania trze'ba EC przez N. P. R. Jakkolll'iek frekwencja b}ofa 
roku szkol
,. następ
ego dma odbyło Się przejść przez 'bramę. kłóra jcsł jedy- JANOWI dość -ouża, to jednak enuncjacje nie cieszył)! 
tłroczjste nabolenstwo. (j) ., . . ." o od się Vi iełkiem uinttresowaniem tul. społeczeń- 
Budujemy ognislco K. S. M. Najważniejsze n) m WejSCLem I WY
SClCD1 ogr zo
e- Ze/mU/ie- Kg]. StolVo Mlothiely Męskie; Odd. stwa. (m) 
"rlce _ budowy ogniska dla Kał- Stow. Młodz. 
o gQspodarsłwa. I\.tyłyczneg.o dma, lo"()W
c. . W środc. dnia 9 -bm. odbyło siC na Z zeb,ania Kółlu Rolniczego, W dniu I] 
. 
iłko
e na. uko
lczeniu. Komitet bu
owy kiedy Szramowska o godzinie -ł-łej pJ salce parafjalnej zebranie Kat. Stow. Młodzieży b. m. odbyło się tu płenarne zebranie Kołb 
CJgnlska me moze Sił;; uporać z długamI. na P oludniu chciała P rzez 'bramę podwó- Mc:skiej. " Rolniczego, któremu prze.ooniczył prezes te- 
CJslat(CZl1e W} kończeme r
zp<;>actej;!"
 .dZl

ao . ..' , I c. , . . " k _ Dalsze szaegtJł}' k,adzidy u p. Dudktz, o kłó goż, p. M. Chdmicki Specjalnie należy_ pod- 
Przypuszczać naltży, że oflarm paraf]am.e Vilł- rza \

 JSc na po e! u
 prz
 IUesC ar re_i donosiUstTllYJ duż w 119 nr. "Pałuczanina". krcl.lic w}głoszone prm p. M. Nowaka spra. 
'owscy przyjdą Komite(owł z pomocą. (J) łofli zasIała zamkmętą bloamę na klucz Złodzieje dostali się do s
ołj przez dach. wozdanie z wycieczki- na Sowiniec, gdzie Jako 
K,adzil'l. Mistrzowi szewski
mu W
v;rzy- i kłódkę czyli była pozba\\iona wolnI()- Policja jest już _na ich tropie, gdyż pozosta- przedsta\dciel tul Kółka był wvdelegowanv. 
lIow1 Bo OlWOloZ . \' , ło Dus7. . \Onskl w asme - ;.; l wy, '
y przy rozwozce pla- 
. k ' lk k t 't koW}' pod ty tułeni' "Noc cudów" (łołek) skll na szosie obok wt. cmentarza , wSledł na 
. Epjdem , .a dwu . bTZu _ s . znef:o. -łuz °l . 'a ro nie dł S O 
' sk " l ca ł" sił" I n<> 
"'_ I ób k I napa na zrałt1 n ..' 'l... ....- 
-' ViÓZ . P . Zakrzellskie g o , którl' ostro ru
ł Z 
""nosiliśmr O tPldemJI c lor 7a 'umc I na d ki -J 
łJaszym terenie, które w wielu wY'fJadkach 
w- ścią zada I jej cios po szczę'. Z c7ego S Z E L E J E W O, pow. :imiwkl n:łieJs
. spouodował, że p. Przybysłav;ski stra- 
stają wskutek zaniedbania, a bardzo cz
lo, J:łk powsłal hałas. kłóry zaalarmował bra- Zomkniecie s
zonu spo,towef:0 Ił' K.S.,tf.iH. Clł rownouag;;. runął,na szosę tak niefortunnie, 
się zdarza wśród biednych rodLIII, wskutek m
- la Dus7\'ńskicj i Duszyńską. klór7y' 
1icj5co\\'e K. S. 
t. M. ur74.dziłO w ub. nie- że doznał dużo po
'ain)'cłi olirażen i złaman
 
dostatku. Ostatnio 7-Jloli.u przcuie7iono do SZpl- . II . . S dzielę zaml,.'li
de sezonu sporłolX'ego z zawo- nogi. P. Ober J. ze _lydowa, którr prZ)'pad- 
lala Powiatowego VI' Slrzełnie małl
lslwO 
o- wspólnic napa< ł pono wJ1l c na . zra- darni z następująceml bojami. N.ljlepsze dwa l,.01l"0 .tam s
ę znalazł; v;ezuał natrcll":liast po- 
IiPilskich z Młyuów męża i żonę. fakt ten Jest mowską oraz jej 
n
ża. kłóry w mi
- miejsca zajęli w biegli 100. tn Piec:zyński .I- gol
wle samtał'.
'. ktore de
perata < IfWlozło. tItI 
() tyle gorszy, fe K. chorzy byli jlll od trZ\.'Ch dz\"clasic r6wnicż krzykiem zaalarmo- i Bachorski SI: Skok w. dat: - Plecl)ński J.. szpl!ala.w Gm
zme. Stan 
est dosc pov;azny:. 
tygodni i nie nV 
m., 
diouzl obawa, Le w rodzinie (8 osob w )
ue
 h\"ło. o łem, aby SZloa:nowscy bf'i>nili się Zwoliński M. Pchnięcie kulą,: OP'II Fr., Ma- gra
oll:ała tu 
Z.1Jka 
łodzle!I, klorzy probo- 
1112łe ł ' Izbie) choroba zakallla rozszerzy Slę_ I . r«ki J. . Rzuł granatem: S7I'mailski 8., zwo- , ,:ah Się włamac do 
Ieszka':'la. p. S
tka, tu.'_ 
pach onie no.e ofiary. Ponadto w ostahum względnie ałakowali sick.ierą. prz
'cz
111 liiISki M. Po zav;'odacłi nastąpiło uroczj",te hSlOnosza. - spłoszen!, udah SIl,; d
 
Ieszkaml 
tYRodniu zaoołowano Iłowe ofiary. odry. (r) się wyjaśnia. że po sLromc .Duszynskich zdjęcie odznaki z boiskł a orkiestra odegrała p. P.!wlaka, kra:v- ca , ol tam staral! SIC wyłry.- 
L pTZI'd5tf/wil'nUl Kola Podolil'u6.1V Rezt'Twy. b\'ło człereeh silm'ch ludownic wogolc me są k:l- g
7le w. czasie. sm,! domowmkow splądro
'all 
J a siC na II-iększrch scenach popu amOsCI:!, . k " d zid" J .ak' \ kolwick nic m'l- L ..- S 1 "" 1 " ... ., ki mIeszkame, zabler-a):!c. 3 płaszCle meskie, l 

 rł ż i .w Strzelnic publiC7ność, która nadspo- )',1Il
 a z ra .....' '.1. 1'0 ''', pow. 
mns - damski, 5 sukień, 2 l,.--ostjuml. damskie, t u- 
l "ame dopl
ała, była zachv;j"cona. Amalo- ją nic wspólne
o.. 
pl:awę badala P
- I KTOdził',ź cz('
ci ,ou'uOII'J'ch. W ub.. S3bot
 branie. I p. trzewików meskich. walizę i dużo 
s-y wywiązali Sl
 z slIJch ról bardzo dobr7.c. łicja na miejscu l oswladc7yla ,z
odl11c \'(rbr
ł Się. 

. 
z'yb>: 
oVierem, bawląc
 _ n3: drobnej garderoby, na łączną k""",otę 400 zł. 
.

m
it: 


:
:'
YKar
rt:\r
 s

m
 z art 237 
. k_. że sprtwa n:łll'z\I


 I d

e
Y

II{1ł
I
 :Jw

tnn: 
a t:
dr

ł
łe

c

':t:r:i:
asz


 
an, rolą W}woływała nicustaune v;vbuchv poslł:powanla pł:Ywah
o- arne
;). ". osobuicy, którzy równiei! byli na grzrbach za- gd\ż p. Gnszczlilski należy do ob}wateli mniej 
Iltthll. Po prl<'dstawielliu odb}ła siC Z.l- dll Szram.",ski, ....imeszka Szramo,.;- brali pom
 i klu
 6r&Z wypukili powietrze i 
.3możny
h - to łcż wyrZ4dzona mu hz}wd.. 
a łanCC7na, noł kłorej biwion. 
iC w harmO- ska." ' . uciekli (maI) Jest dIan Y)soce dotkliwa. (m) 
Iym na
tr.j\l. (I')
		

/p_1935_10_17_nr1230008_0001.djvu

			Str 8 


Słr. 8. 


...F A ł.. U C Z A N I N" Czwarłek, dnia 17 października 1935 r. 


.d Z I E M N I A I 
o!!c 
...... oraz 
szelkie 


ZIEIlfIOPL OD »" I NASIONA 
" U P U I e ... V po naj
ytszych cenach dziennych 


PASZE 


wszelkiego 
rodzaju 


O P A Ł I. a. węgiel górnośląski w wszelkich 
sortymentach oraz szczapy sosnowe 


o d d a I e ... V po najnitszych cenach 


@ 


----- ------ 


BRIłCllł KOPCZYŃSCY 


TEL. 6 ł 45. 


Dom Rolniczo - Handlowy 
ŹN.N 


TEL. 6 ł 45  która płaci za wkłady: 
l) za wypo
iedzeniem dziennem 
2) . . miesięcznem 
3) . . kwartalnem 
4) . . półrocznem 

zgl. roczne m 5 t l t 010 . _ . 
Spieszci więc załotyć ksiąteczkę oszczędnościo
ą---; 
- /;nr! Ib-
 
powytslej instytucji mając na u
adze. te oszczęd- .. - ł--
:. 
ność jest podstawą dobrobytu oby
ałeli ł narodu. .' TtC1A1l.UW1ueool 
Komunalna Kasa Dczcz,dnoscl 
;;-It;{...
 
I ;
Z G):S
4 


 


-l 


- -- 


I
-- 


1- , 


f i 
: w pierw.... bol...n. .....blet tra- 
. gI......1 ibU..rai n-I Dkoeh.n"l 06.kI I 
l.lo.łr7. btdal.. "'prawlon. Kue .... 1 
.. pl....... dni. 18 o JodaInI.. .....1 .. 
kom..l.. panflalDpo .. KI..nkowl.. 
i Ro.zln. Zboiftsklch. 
I 
I 


......  


.1 
.1 


MAGAZYN 
.... SPRZĘTÓW 
KUCHENNYCH 
- I WYPRAW - 
SZKŁO, fAJANS, PORCELANA 
"BAZAR BYDGOSKI" 
% N I N. ŚNIADECKIOi 13. 
W Y P O I. Y C Z . szkło I laJans na wesela I Inne 
uroczystoiCI. 


- Całkowite bezpieczeństwo 
kła- 
dów oszczędnościo
ycb. pupi- 
larną pewność z a p e w u i aj ą 


K
MD"Al"I HA!' O!I[IIOnO![1 
», 
I 
r 


za zobo
iązania których odpo- 

iad3ją pO\
 iaty i miasta całym 
s
ym majątkiem l siłą podatko 
ą 
.... To też składajcie s
e 
oszczędności 
 


l [
ł

[ów 


ze skończonym 15-tym ro- 
I kiem życia przyjmą 
ZAKŁADY WYDAWNICZE 
ALFRED KSYCKI - ŻNIN. 


.... 


K
MUnnlnIJ Kn
lf O
l[IIO nO
[1 


powiatu tnińskiego w l N I N I E, ul. Pieraclciego 11 


... 


I 
H 
I 
H 


3 1 /t '/0 
4 1 /. °10 
5 D/O 


40 zl. nagrody. 
otrzyma teD. kto zwróci znaleziony pielŚclODtk platynowy z brvlaD- 
cikiem i szafirkiem. który zRubiono w ub. t)Ij!OdDiu Da Placu 
Klasztornym lub ul. ŚDiadeckich. ZgłoszeDia w adm. .PałUCJaDina. 


POWIATU lNIŃSKIEGO 
 lNINIE 
Kasa czynna od godz. 8 - l i od 3 - 5 popał. 


Do nabYC1a 
 składach 

 rob6
 tvtonio
ych. 


r "' NaJtaftsze fr6d'o :..;
: 
> 
E Jan. :J?:l.e"tras 
:I 
b mistrz stoianki 
. Rynek 19. 2:NIN. Rynek 19. 
:: Polec. n. zam6wlenl. - 
.. 
": W I Z e I k I e g o rodzaju meble, c:: 

 urz;adzenla składowe I budowle 
 
Z Wykonuje wszelkie reperacje w zakresie Itolarsiw. 
Bud... .(ltod_. or.z POrtU, ollr'tłrclt 
.lz.lkl. o - rodzalu. 


- 
II 
:II 
. 
N 
. 


Puk ł - I Sprzedam 
U U wszelkie narzędzia i maszyny 
rolDicze. m.ło utywane. Oglądać 
prótnego z kucbDiłł Jub s
mtło l mot na w warsztacie p. B u s I e g o 
pokoJu prótDego poszukuję od w T r z e m e s z n i e. Tamże in- 
zaraz. Zgl. do adm. ..PałuczaDiDa" form.cje. 


1IIIIIIIIIImll!IIIII
111111 
PLAKATY 
PROSPEKTY 1111' I 
POCZTÓWKI I
 
PRODUKCJA MASOWA 
Ceny KONKURENCYJNE 


DOSKONAL
 - SZYBKO 
WYKONYWUJĄ 
ZAKŁADY WYDAWNICZE 


ALFRED KSYCKI 
- W 2 " I N I. E. $nladecklch 8. - Tel. 32. - 


Nie ...ó... IIop, zanl... rowu nie prze
.o£zv
z 


. . . 


()  
r&1\ 


@ 


OOLOSZENIA: WIeI'IIZ ml1imełro., 'e.1nota
 10 IP';. łckkie: nal-1t.Ztj .tronle 
50 gr na nastcpn)'m Itronac:h 40 gr, zagrał&k:mr 100 procent clt'tmj. Dla poIZIIkuj,cych 
pracy · 50 procent znlftf. RrzJ po-łananiu rabat. Oiłouenla przyjmuje 
 do IlOdzlny 
9-1ej rano. N
rry.ch rckop
 aJe 
, I nie honorujern.. Za OI[ł-ouenla 
_ _ _ _ _ ..obec pabliCzno6d rtdakąa nie odpoMida - - - - - 


- 
R R Z E D R L A II A: "adm.lnlatrac:J1 . .2eDcfacb I na poczcle ju! I odooaenłSll 
do domu rnieslecznJe 9.5 .IP'OIZJo hvtaiale 8,85 ił. Zaifll1k:1 mleslccmle 3,- d. '" l'IIIIe 
wypadków, spowodowny.cb .Ił, -r_ prZltlZkM . zatładzle, 
jku lub tp.. lIIVyda1PlllctwQ 
D
 odpowolada za dostarczanie pJsma a prenurnerałorzJl nie IJlIJ' pra.. do odazkodOWllla. 
- - - - - Rcdakłor od
lAJ: .""". I(dm'u'" - - - - -