Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie

. 


Gl.OWNV URZ
D STATVSTVCZNV RZECZVPOSPOLITEJ POLSKIEJ 


, 
SKORO\JIDZ MIEJSCO\JOSCI 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 


" 


TOM X 


r , 
WOJEWODZTWO FOZNANSKIE 


W A.RSZA. W A. 1926 


NAKlADEM ol6wNEOO URZE;DU STATYSTYCZNEOO
>>>
Skorowidz miejscowosci Rzeczypospolitej Polskiej 


Opracowany na podstawie wynik6w pierwszego powszcchncgo spisu ludnosci z dn. 30 wrzesnia 
1921 r. i innych zr6del urz
dowych. 


Cena w zt 


Tom I Woj. Warszawskie oraz m. si. Warszawa 
Tom 11 " t6dzkie 
Tom 111 " KieIeckie 
Tom IV " LubeIskie 
Tom V .. Bialostockie 
Tom VII cz. I Woj. Nowogr6dzkie 


8.60 


6.- 


6.- 


10.- 


9.- 


7.20 


.. 


cz. II Ziemia Wilenska 


6.40 


Powiaty: Braslaw, DunHowicze, Dzisna i Wilejka 


, 


obj
te spisem z 1921 r. 


Tom VIII Woj. PoIeskie 
Tom IX .. Wolynskie 


4.80 


4.80 


Tom X .. Poznanskie 
Tom XI .. Pomorskie 
Tom XII .. Krakowskie i Sh}sk Cieszynski 
Tom XIII " Lwowskie 
Tom XIV " Stanislawowskie 


w sprzedazy 


w drulm 


5.- 


4.- 


2.40 


. 
Tom XV " TarnopoIskie 2.40 

..
:, 
"'. ..... \: -,;. '7"'

'.;: ,
\ ..: 
uWA:GA
 romy VI i XVI przeznaczone byly dia Ziemi Wilenskiej i cz
sci G6rnosl
skiej Woie
 
."'- _w6dztwa Sl
skiego, gdzie spis ludnosci nie zostal przeprowadzony.
>>>
Y... 


. 


SI{ORO'VIDZ l\IIEJSCO'VOSCI 
RZECZYPOSI)OLITEJ POLSKIEJ 


.  


.
>>>
... 


. 


.. 


. 


. 


.
>>>
GlOWNY URZ1)D STATYSTYCZNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 


. , 
SKORO\JIDZ f\IEJSCO\JOSCI 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 


. 
, 


OPRACOWANY NA PODSTAWIE WYNIKOW PIERWSZEGO 
POWSZECHNEGO SPISU LUDNOSCI Z DNIA 30 WRZESNIA 1921 R. 
I INNYCH ZRODEt. URZF;DOWYCH 


TOM X 


. 


WOJEWOOZTWO FOZNANSKIE 


.. 


_!i
 

. 
'I.
:
 ' 
. - 

 
-
- 
I --=--' '.
 
-: 
I

c$: ) 
,,

 .-,(,
 
"J \ . "-; 

 
 


WARSZAWA 1926 


NAKt..ADEM Gt..6WNEOO URZ
DU STATYSTYCZNEOO 
SKl.AD GL6wNY I EKSPEDYCjA W GL6WNYM URZI;;DZIE STATYSTYCZNYM, AL JEROZOLIMSKIE 32
>>>
"\ 


, 


. 


./ 
{ 3
f) 


r a,ct q q . lJ I q 
 & 


x 


- 


n.OCZONO W D
UKARNI P. MITRJ;;GI W CIESZ\'NIE
>>>
PRZEDMOWA 


W przedmowie do tomu VII, obejmuj
cego wo- 
jew6dztwo Nowogr6dzkie oraz te powiaty, obecnie na- 
lez&ce do Okregu Administracyjnego Wilenskiego. kt6re 
w dniu powszechnego spisu ludno
ci wchodzily w sklad 
tego wojew6dztwa, wyja
niono og61ne zasady opraco- 
wania "Skorowidza Miejscow
ci Rzeczypospolitej PoI- 
skiei" i podano plan wydawnictwa. Wobec tego wystar- 
czy ograniczyc sie tutaj do om6wienia jedynie tych 
specja1nych trudno
ci i zagadnien, jakie wylonily sie 
przy opracowa'lliu "Skorowidza" wojewooztwa Poznan- 
ski ego i dotycz
 w duzej mierze b. dzielnicy pruskiej 
wog6le. 
 
Trudno
ci, jakie zaszly przy sporz
dzeniu wykazu 
miejscow
ci woj. Poznafiskiego, nosily nieeo inny cha- 
rakter, niz to mialo miejsce w wojew6dztwach b. za- 
boru rosyjskiego. Podczas gdy tarn brak bylo jakiego- 
kolwiek dawnego ir6dla urzedowego, na kt6rem moz- 
naby bylo oprzec sie przy opracowaniu wykazu miej- 
scow
ci, dia b. dzielnicy pruskiej przeszkoda ta nie 
istniala. Poza materjalem, dostarczonym przez spis lud- 
nosci, mozna tu bylo mianowicie oprzec sie na pracach 
pruskiego urzedu statystycznego, kt6ry wydawal na 
podstawie spis6w ludno
ci skorowidze gminne, ostatnio 
(dia obszaru obecnego wojewooztwa Poznanskiego): 
"Gemeindelexikon fiir die Provo Posen und Schlesien" na 
podstawie spisu z 1905 r. i "Gemeindelexikon für die 
Regierungsbezirke Posen und Bromberg" na podstawie 
spisu z 1910 r. Natomiast trudnoki wynikly w zwi&zku 
z odmienl1ym ustrojem administracyjnym tej dzielnicy. 
Przyjete og61nie przy opracowaniu .,Skorowidza 
Miejscowooci Rzeczypospolitej Polskiei" pojecie miej- 
scowosci jako osiedla ludzkiego. zabudowanego i za- 
mieszkanego, posiadaj
cego wlasn
 nazwe urz
ow& 
lub nieurzedow
, byleby w zyciu stosowanCl, i terytor- 
jalnie wyodrebnionego, staje sie trudne do przeprowa- 
dzenia tarn, gdzie istnieje gmina pOjedyncza, obejmu- 
j
ca z reguly jedrut miejscowoSc, co wytwarza tenden- 
cje do identyfikowania pojec 
miny i miejscowo
ci. Taki 
jest wla
nfe ustr6j gminny w b. zaborze pruskim (po- 
dobnie iak w Malopolsce i na SI&sku Cieszynskim). Za- 
r6wno gmina wiejska, jak i r6wnorzedna z ni
 jedno- 
stka - obszar dworski, obejmuj
 z reguly jedn
 tylko 
miejscowo
c. Zasada ta jednak nie moda byc prze- 
prowadzona zllpelnie bezwzglednie. W sklad gminy 

 wiejskiej wchodz& niejednokrotnie do
c znacznie odda- 
10m.' osady, stacie kolejowe i 1. d.; obszary dworskie 
obejmuj
 nieraz znaczne przestrzenie leSne z szeroko 
rozrzuconemi na nich lesnicz6wkami. Nawet i w tych 
wypadkach jednak, gdy gminy i obszary dworskic po- 
siadaly zrazu 
ci
le jednostkowy charakter, tracily go 
czesto p6zniej w miare powstawa'llia' nowych osiedli. 
Tak wiec obszary dworskie obeJmuj
 dziS niejednokrot- 
nie pr6cz folwarku, kt6ry byl pocz
tkowo jedynym jego 
o
rodkiem, takZe i inne folwarki lüb nawet wsie, kt6re 
powstaly na gruntach, dawniej do folwarku nale
cych; 
niekiedy zreszt& takie osiedla wcielane byly do S\sied- 
nich JmIin lub tez tworzono z nich odrebne gminy. 
W ten spos6b z jednej strooy szereg gmin wzgled- 
nie obszar6w dworskich obejmuje po kilka miejscowo- 

ci, z drugiej za
 istnieje tendencja do utoisamiania po- 


jecia miejscowosci i gminy. Tendencja ta nie jest w b. 
dzielnicy pruskiej tak silna jak w Malopolsce, gdzie 
wydzielenie poszczeg61nych miejscowo
ci z gmin na 
podstawie materjalu spisowego okazalo sie zupelnie 
niemoZliwe. Korzystaj&c obok materjalu, otrzymanego 
przy spisie ludnosci, i "Gemeindelexikon6w" z szeregu 
ir6del pomocniczych: ma!p sztabowych w skali 
I : 100.000, prac: Piesinskiego ,,-Jrtschaft-Verzeichnis für 
die Provinz Posen" 1890, Swiatopelka Slupskiego ..Sko- 
rowidz W. Ks. Poznanskiego" 1909, Grabera i Ruppers- 
berga "Verzeichnis der Ortsnamen-Änderungen in der 
Provinz Posen" 1912. szczeg61nie za
 z ir6dlowej pracy 
Dr. M. Nadobr.ika ,,spis miejscowo
ci woj. Poznallskie- 
gO" 1922. a takze Maniszewskiego "Wielkopolski sko- 
rowidz miejscowooci i nazw geograficznych" (w druku), 
uwzgled11iaj
cych obecny stan prawno-polityczny, zdo- 
lano w wiekszo
i wypadk6w ustalic miejscowooci, 
w/:hodz&ce w sklad gmin i obszar6w dworskich. Trudno- 

ci te odbily sie jednak na wynikach, a to w spos6b dwo- 
jaki: I) na zupelno
ci wykazu miejscow
ci, 2) w bar- 
dzo wielu wypadkach, podaj&c poszczeg61ne miejscowo-- 

ci. nie zdolano jednak ustalic dia nich danych liczbo- 
wych wobec niewydzielania ich w materjale spisowym. 
Miejscowoki, wchod
ce w sklad gmin i obszar6w 
dworskich, wykazane s
 drobnym drukiem; jeieli 
jednostkaadministracy.ina sklada sie z jednci tylko miej- 
scowoSci, 'llazwy jej jako nazwy miejscowosci juz nie 
I powtarzano. ' 
Dia wyjasnienia r6:lnic, powstalych przy zestawie- 
niu danych spisu z wymienionemi zr6dlami por6wnaw- 
czemi. wypadlo uciec sie do bardzo mozolnej i drobiaz- 
gowej korespondeeji celem przeprowadzenia szczex6lo- 
wych badan na miejscu przez wladze administracyjne 
I instancji. 
Zgodnie z og6lnemi zasadami, przyjetemi dia "Sko- 
rowidza Miejscowosci", nie uwzgledniono w wykazie 
miejscow
ci obszar6w niezabudowanych i niezamie- 
szkanych np. uzytkow rolnych. choeby nawet posiadaly 
sw
 wlasn
 nazwe. Dalej nie podano jako oddzielnych 
miejscowosci wszelkich pojedynczych osiedli lub kom- 
pleks6w zabudowan. nieposiadaj&cych odrcbnej nazwy, 
jak np. domkow lub budek kolejowych, kt6re zaliczano do 
odpowiednich stacyj kolejowych lub naiblizszych miej- 
scowoSci. Wreszcie nie wykazano mniejszych osiedli, 
znajduj
cych sie w stadjum wchlaniania ich przez miej- 
scowoSci wieksze, jezeli rozrost tych ostatnich j)oszedl 
tak daleko, iz odrebnosc terytorjalna sie zatarla, jak np. 
przedmie
cia. 
Ustalenie charakteru topograficznego miejscowo
ci 
naog61 nie przedstawialo wiekszych trudno
ci. ponie- 
waz w tym wzgledzie Glowny Urz&d Statystyczny mu- 
sial w zupeln
ci zaufac danym, dostarczonym przez 
wladze miejscowe. Dia zbiorowych osiedli wieiskich 
uzyto w tomie niniejszym nastepuj&cych okreslen cha- 
rakteru topograficznego: "wie
". "pustkowie" oraz 
,.osada". ,.Pustkowie" oznacza zwykle osiedle, powsfale 
w poblizu wsi macierzystej przez wydzielenie kilku go- 
spodarstw i pobudowanie sie na wlasnej dzialce polo- 
wej. Wyrazenie "osada" zast
pilo w b. dzielnicy pru- 
skiej stosowany w innych dzielnicach termin "kolonia"; 


.
>>>
okre
lenie to bylo niechetnie uzywane przez miejscow
 
ludn
c polsk:t. kt6ra przypisuj
c mu pewien charakter 
polityczny ("kolonista"), zastc,:powala go czesto termi- 
nem "osada", co obecnie uznane zostalo jako zasada 
og6lna. W ten spos6b tennin ..os;lda" moie tutaj ozna- 
czat nietylko male osiedla. zlüZone z jednego lub kilku 
wyOOrebnionych terytorjalnie gospodarstw wlokian- 
skich, jak to mialo rniejsce na innych zierniach polskich, 
lecz i wiekszc, ° charakterze kolonij, l j. osiedli, rozrZI\- 
conych na wiekszej przestrzeni, a powstalych najc

cicj 
na gruntach. rozparcc!owanych przez wladze zaborcze. 
Z lokalnych okre
len charakteru topograficznego 
miejscowo
cr nalezy wymienic jeszcze "borostwo" t. i. 
dom, zamieszkaly przez "borowego" (gajowego); ökre- 

lenie to OOpowiada przyjetemu w innych dzielnicach 
kraiu terminowi "le
nicz6wka". Poza temi terminami 
znajdziemy nie wymagaj
ce blizszego wyja
nienia okre- 

Ienia: "bazantarnia", "browar". "cegiclnia", "cukrow- 
nia", "domek przewozowy", "domek szosowy", "dw6r", 
"folwark", ..huta", "karczma". "klasztor", ,Jecznica", 
"Ie
nictwo", "le
nicz6wka", "nadle
nictwo", "osada fa- 
bryczna", ..osada le
na", "osada mlynska", "owczarnia", 
,.,probostwo", "przysi6Iek", "przystanek kolejowy", 
..stacja kolejowa", "szkola", ,,
Iuza", "tartak", "torfiar- 
nia", "uzdrowisko", "wapniarnia", "zaklad wychowaw- 
czy" i "zamek". 
Co sie tyczy charakteru prawnego miejscow
ci, to 
w b. dZielnicy pruskicj za miasta uwaza sie gminy, rZq- 
dzace sie "Ordynacj
 miejsk
 dia sze
ciu wschOOnich 
prowincyj monarchii pruskiej z dn. 30 maia 1853 r." 
(Zbi6r ustaw pruskich, str. 261). Jako gminy wiejskie 
wz
lednie obszary dworskie wykazano wszystkie jea- 
nostki administracyjne, podlegai
ce ustawie z dnia 3 
lipca 1891 r. (Zbi6r ustaw pruskich, str. 233). 
Sprawe ustalenia nazw miejscow
ci w b. dzielnicy 
pruskicj musial Gl6wny Urz
d Statystyczny rozstrzy- 
gn
c zupelnie inaczej, niZ w dotychczas wydanych to- 
mach. W pierwszym rzedzic wptyn
l tutai fakt, ie spra- 
wa ta zostala dia znacznej wieksz
ci osiedli pTzes
- 
dzona przez Komisarjat Naczelnej Rady Ludowei i Mi- 
nisterstwo b. dzielnicy pruskiej. kt6re w swych orga- 
nach urzedowych: "Tygodniku UTZedowym", a od 1920 
r. - "Dzienniku Urzedowym b. dzielnicy pruskiei" odo- 
sily urzedowe wykazy nazw miejscowoSci tej dzielnicy. 
Wskutek urzedowego ustalenia wiekszo
ci nazw, kryty- 
ka ze strony Urzedu musiala byc w znacznym stopniu 
ograniczona; od nazw, ustalonych w ten spos6b, 00- 
chylano sie tylko w rzadkich wypadkach, gdy fr6dla 
pomocnic2'e wskazywaly w spos6b, nie budzqcy iad- 
nych w
tpliwo
ci, na omylke. 


(-) Dr. Raimund BULA WSKI 
Nac
elnik Wydzialu Spisu Ludno
ci 


. 


Dia ustalenia nazw miejscow
ci, nie wymienionych 
w "Dzienniku Urzedowym", poza materialem spisowym 
i wspomnianemi wyiei ma,pami sztabowemi, lJTZ
d ko- 
rzystal ze .,SloWT1ika K!eograficznego Kr61estwa Pol- 
skiego i innych krai6w stowiafIskich", wydanego w la- 
tach 1880 - i895 pod redakci
 Bronislawa Chlebow- 
skiego i Wladyslawa Walewskiego wedlug planu Pilipa 
Sulimierskiego, oraz z wymienionych wyiej prac spe- 
cjalnych. wreszcie z infonnacyj wladz miciscowych. 
Pewne roznice w por6wnaniu z innemi tomami 
.,Skorowidza MiejscowoSci" wykazuj
 dalej rubryki 
wyznaniowe i narodowosciowe. Roznice te tlumacz
 
sie OOmiennym sposobem opracowania tych danych dia 
woiew6dztwa Poznanskiego. Dia woiew6dztw, kt6re 
sie dot
d ukazaly, z wyj&tkiem Krakowskiego i Pomor- 
skiego "Skorowidz Mieiscow
ci" byl opracowany 
recznie w ten spos6b, ze OOwracaJ&c arkusz za arku- 
szem, sumowano dane, dotycz
ce plci, wyznania i na-: 
rodowosci, i sumy z kaidego arkusza przenoszono na 
formularze zbiorcze. Opracowanie wojew6dztwa Po- 
znafIskiego OObylo sie sposobem mechanicznym przy 
pomocy specjalnych maszyn rachunkowych systemu 
Powers, przyczem korzystano z prac przygotowaw- 
czych, wykonanych dia opracowania danych demogra- 
ficznych spisu powszechnego. Zmiana ta zmusila do 
mniei szczeg610wego opracowania danych wyznanio- 
wych i narOOowo
ciowych i do ograniczenia sie do kla- 
syfikacji wyznan i narOOowosci, przyietej dia publikacii 
demograficznei. Zastosowana klasyfikacJa iest uwidocz- 
niona w taiblicy woiew6dzkiei na str. VIII. W tablicach 
powiatowych uwzgledniono tylko wainieisze grupy 
wyznaniowe i narOOowo
ciowe, a mianowicie w tabli- 
cach wyodrebniono wyznania: rzymsko-katolickie i or- 
miansko-katolickie O&cznie), ewangelickie (augsburskie. 
reformowane, unüne) i mojzeszowe; rubryka zbiorowa 
"inne chrzescijanskie 'wyznanie" obeimuie: inne wy- 
znania katolickie. grecko-katolickie, prawoslawne, inne 
wyznania kosciola wschOOniego i inne wyznania ewan- 
gelickie; rubryka "inne wyznanie" - inne wyznania 
niechrze
cijanskie i bezwyznaniowc6w. Z narOOowosci 
uwzgledniono: polsh i niemiech; w rubryce ,.inna na- 
rodowoSc" znajdui& sie: Rusini. Bialorusini, Rosjanie, 
Czesi, inne narodowo
ci slowiafIskie, 1;ydzi, Litwini, 
miejscowi i inni. Dia miast. a w sumach og61nych dia 
-gmin wiejskich wyszczeg61niono w OOsylaczach u dolu 
strony te wyznania i narOOow
ci. kt6re zostaly 
uwzgJednione w tablicy woiew6dzkiej, 
Przygotowanie do druku ninieiszego tomu ,,Skoro- 
widza" lezalo w reku p. M,ichala Krasockiego, referenta 
Wydzialu Spisu Ludn
ci. 


(-) Dr. J6zel BUlEK 
Dyrelrtor 


--
>>>
OBJASNIENIE ZNAKOW I SKROTOW 


* Gwiazdka przy nazwie micjscow
ci w rubr. 1 (i kreskl w rubrykach nastepnych) oznacza, iZ da na micjsco- 
woS6 istniala przed "Wojn
, obecnie zaS jest zniszczona I niezamieszkala. 
1), ")... Odsylacz liczbowy przy nazwle micjscowo
ci Ci kropkl w rubrykach dalszych) wyja
nia, ii dana miej- 
scowo
6 zostala spisana zinn'! micjscowoSci&. kt6rej nazwe podano u dolu w odsylaczu. 
Takiz odsylacz liczbowy w rubr. 2 (budynki z przeznaczenia mieszkalne) sluzy do wykazania ilooci budynkow 
nlezamieszkalych. 
- ) Klamra w rubr. 1 przy okre
laniu charaktcru rniejscow
ci l
czy mlejscowo
ci wsp61nic spisane, 0 ile w ukla- 
dzie alfabctycznym przypadajq one jedna po drugicj. 
W rubrykach dotycz
cych wyznail I narodowo
ci przyjeto jako odsylacze stale w calym tomie: 
a - odsylacz do rubr. 9 "In ne chrzclcijanskie wyznanic"; 
b - odsylacz do rubr. 11 "inne wYznanie"; . 
c - odsylacz do rubr. 15 "inna narodowos6". 


Skr6ty okreAlaJqce charakter topograflczny mleJscowoAcI. 


bor. 
brow. 
ceg. 
cukr. 
dorn. przew. 
dom. szos. 
folw. 
klaszt. 
I-two 
lesn. 
leczn. 
nadl. 


borostwo 
browar 
ccgiclnia 
cukrownla 
domek przcwozowy 
domek szosowy 
folwark 
klasztor 
lesnictwo 
Icsnicz6wka 
lecznica 
nadlesnictwo 


os. fab. 
os. le
. 
os. mt 
prob. 
przys. 
prz. k. 
pustk. 
st. kol. 
tart. 
tort. 
uzdrow. 
z. wych. 


"I 


osada fabryczna 
osada le
na 
osada mlyt'lska 
probostwo 
przysi61ck 
przystanek kolejowy 
pustkowle 
stacia kolejowa 
tartak 
torfiarnla 
uzdrowlsko 
zaklad wychowawczy 


W allabetycznym wykazle mleJscowoAcI: 


"m:' oznacza, ze dan
 jednostke adminlstracyjn
 nalezy szuka6 w dziale mlast, 
"g:' . w dziale gmin, 
,,0:' w dziale obszar6w dworskich.
>>>
T'ABLICA 


MlelscO" Budvnkl Ludno6c! obeena . d n I u 30 wrze6nla 
wa6et W I e I Ilezble b y 10 
. , 
i . Innego ehn:eAcllaflulego 
.., Co ., 
. .. ... . 
Wolew6dzlwo 
 .. . w I e 1ft. 
-:5 .. Ö ..E 
'" . CI 
.. ,...., I 
-;; " "C OJl6- M
i' Ko- .-;; o
 .: 0 c I o
 

'" .x 
Po w i a IV .. .. - .x ..... .. ... . .., ...c 
o.c 0" .s 0 .... .... 
cu t:-i" .. ., lern bIet °i 0 .. co 
..,.... u .. .. avzn ".:!t- A! - ... i ".c Äi 
..c N.. .,5 i .:::
 u o
 J
 .. ....u 
t 
:;e: :!:! c .. = Co o
 .s 
., 

 Ii.!t =-= .. 
.!! f.
 gt E 

 o. 
.. ., 8.
 
so" e E t! ., - ., E 5f
 .. -0() .x= 0 co . 
..:: 
 .!: "".!! .. E .. 
 .s
 uo . ..u Co() 
u., C ....0 ..- .. c'" .... 
:J"C co .. E .: t!_ ...c ... -=2- .... .. CO I"" 
0 .ö: .. so .. 0 ....x c. _.x 
 
I- - - :- 
1 2 3 4 & 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1& 16 17 
Wojewodztwo 
Poznanlkle 484ö M71 8 19ö646 S9ii9 196786iJ 922181 1
 16S9087 3210M Bö71 226 002 1070 60 l808 
a) Mlasta 118 118 47883 1281 671586 310647 S609'39 577679 82305 1589 118 . 
- 360 039 4& &27 
b) Gminy 3040 4621 - 126?91 1301 921258 439349 481909 706067 213100 1555 86 365 370 1& 719 
c) Obszary dworskie 1687 3732 3 21472 377 376021 172185 202836 348341 26159 427 22 177 161 & 62 
Powhty: 
I. Bydgoszcz m-to 1 1 - 80-10 160 87M3 40996 4664.7 63860 22083 416 8 87 110 8 !OS 
. 2. Bydgoszcz 168 842 6976 68 62620 16143 27477 81889 BIO 216 8 78 Ü 6 86 
- 
a) Mlasta 3 3 - 1172 22 10110 . 4785 0325 6254 3622 &9 - 46 10 - 3 
b) Gminy 123 206 - &239 38 34698 16691 18007 18791 15733 146 3 26 30 4 83 
c) Obszary dworskie 42 133 - 665 8 7812 3667 4145 6844 955 11 - 6 4 1 - 
3. Cbodzlei 108 208 - 6046 94- 41712 19970 11772 I!SliOi 1.929 67 7 24 16 9 1l 
, - 
a) Mlasta 5 5 - 1551 60 12810 &956 6854 8576 4006 30 3 & 7 9 6 ... 
b) Gmlny 75 116 - 857& 40 23093 11193 11900 9994 13021 36 4 18 9 - & 
c) Obszary dworskle 28 87 - 419 4 0839 2821 3018 4934 902 1 - 1 - - - 
, 
4. Czarnk6w 72 188 1 4603 61 SOO86 16862 187!4 26920 800S M ! l! 8 - 7 
a) Mlasta 2 2 - 848 2'2 68..0 3113 3727 4825 1626 8 1 & - - 2 
b) Gminy 48 66 - 3398 34 24172 13.083 12589 18573 5529 - 16 1 7 3 - & 
c) Obszary dworskie 22 70 1 407 & 4574 2166 2408 31'22 1048 - - - -- - - 
5. Onlezno 132 19& - 4M8 61 66488 26808 29680 "766 10m 117 1l 80 88 - ss 
a) Mlasta 2 2 - 131'3 18 27379 12797 14582 20407 1497 60 11 17 1& - 7 
b) Gmlny 91 136 2809 34 21989 10703 11286 13839 807& 63 - 
- - 1& 22 - 26 
c) Obszary dworskie 39 57 - S86 9 7120 3308 3812 6519 &01 4 - 3 1 - - 
(j. Oosty6 161 !S9 - Ml4: '28 48980 22m 26492 4MOS S390 8'2 6 11 10 10 1 
a) Mlasta 4 4 - 1385 33 12210 0517 6693 11249 888 23 4 8 1 10 - 
b) Gminy 84 104 - 3328 37 23195 10931 12'264 21223 1
 9 1 - 7 - 1 - 
c) Obszary dworskie 63 131 - 701 8 18525 &990 7
 12981 039 & - 3 2 - - 1 
7. Orodzlsk 81 1M 8714 66 85672 16616 '_I S!i)'28 2M1 so 4- 6 6 - 
- 6 I 
a) Mlasta 3 3 - 1270 32 12142 6P92 6550 11272 723 14 1 4 3 - 6 
b) Gminy 13 66 - 2035 29 14467 6890 75;7 12488 197& 4, 3 - 1 - - 
c) Obszary dworskie 25 65 - 429 & 9063 4134 49"29 8818 243 2 - 1 1 - - 
, 
I 
So Inowroclaw 196 8()j) - 6200 9'l 76396 Sli887 4-0008 61804 13066 221) 6 86 80 - 104. 
a) Mlasta 2 2 ,- 1606 25 27607 12682 14925 2042.5 1843 43 1 6 1& - 21 
b) Gminy 97 142 - 3627 46 28208 13580 14628 17906 10170 128 - 24 33 - 71 
c) Obszary dworskle 97 108 - 1070 26 19580 9125 10455 18473 1063 04 4 6 ' 32 - 12 
. 
. 
9. Jarocln lto !71 - "" 74: 6486! 2liö89 28830 61830 2768 70 6 8 4:7 16 
a) Miasta 4 4 - 848 23 lGi5:J 4939 &OU 9823 412 19 3 1 - - 1& 
b) Gmlny 85 124 - 381& 39 28207 13.%6 14851 264U9 1743 49 2 1 46 - - 
c) Obszary dworskie f1 143 - 881 12 1&702 ;237 8465 16098 Cl98 2 - 1 1 - - 


l 
J,. 
, 
I 
1 


w 0 J E W () D Z K.A 
1921 r. (b e z obl
lel .pl.ern wol.llowyrn) 
wyznanla Po d a I 0 narodowo6C! ". 
In ne go , I n n I( 
w I e m w I e m - 
.c 1j'O' I- . -
 .. 
0 0 ... .:!t- 
... :!-
 
 .!2 ... - . 
.. .. 1 . '1i .. 
. uc.. c E .. ... 'i .. I' E 
0 
 0 0 . .:!t- 
.. CU....." M s:: 0 .x .. . .. .x ... 0 
., E 
 &! ::. .., u 
 .x .. .x .. .2 . JI/. 0 .., 
.. . .. .. ., .. . . . u .!I 
... .. "i .x i -c:: 0 :: .x ., ., 
:0 :;:.!!ö !. ., 
 :I .. 0 !I Gi .. . 
ö .. ö - .. - c CI ., c .., .. c .. 
E co "C-: E so'8 "C "C co .. :;s 2 tI .: .... ::i i .: "C 
0 "" . 0 .. ... 

- 
18 19 20 21 22 23 24 2& 26 27 28 29 BQ 31 32 33 I 3-1 , 3ü 
. 
10S97 921 1" 76 !D 1636316 827846 S681 S96 M 066 891 jfi 1(8& 48 1 70s 22 
9874 120 b9 61 19 578578 904i1 2518 130 
 33 3'28 lR3 20 1301 11 - 012 19 
437 95 81 14 4 707928 212501 828 177 12 171 195 7 137 26 1 1{),2 1 
86 6 & 1 2 349810 24874 335 89 19 67 13 - 47 11 - 89 2 


I 
j.  
1 
j 
-, 
I 


'Z" SB 16 24: - 684.00 2396! !!SI so I " 8 4 i!6 ! - 167 - 
- . 
18! 23 23 - - 8!666 19888 118 87 1 61! 6 - 18 1 - I - 
172 3 - &7 24 1 13 1 
3 - - 6404 
 3649 18 - - - - - 
8 20 20 - - 19340 15308 60 12 - 28 & - - - - & - 
2 .- - - - 6922 879 11 1 - 6 - - - I - 3 - 
- so so - - 22447 19223 72 6 - 18 8 - 18 - 1 27 - 
. 
190 8 , 40 2 3 IR U 
- 8 - - 8361 4409 - 3 - - - - 
30 12 12 - - 9053 14009 31 2 - 10 5 - - - 1 13 - 

 . . 
2 - - - - ö033 800 1 1 - - - - - - - - - 
. 
4!ö 14. l4: - A- 27 05!0 780S 113 4 - 6 M - 41 - - 8 - 
375 6 6 - - 4743 2031 66 4 - 2 M - 2 - - 4 - 
46 8 8 - - 19232 
 4894 46 - - 4 - - 39 - - 3 - 
4 - - - - 3545 - 1028 1 - - - - - - - - 1 - 
- ... 
4:78 10 7 8 - 46667 9674: - 147 10 2 28 1 1 91 7 - 7 - 
421 -I 1 3 - 2;)635 16'29 65 1 1 1 6 1 1 48 - - 7 - 
6 6 6 - - 144;8 7477 ::1 9 1 21 - - - 3 - - - 
46 - - - - 65ö4 &18 - - 1 - - 43 -I - - - 
- 
&0 4:li&82 8S3S 16 - 2 8 6 4 - 
- - - - - - - - - 
- 
60 
 - - - 11294 905 11 - - 1 - 3 6 - - 1 - 
- - - - - 21292 1901 2 - - 1 - - - - - 1 - 
- - - - - 12996 &27 2 - - - - - - - - 2 - 
lSS - - - 
 82879 2'270 23 1 - 8 1 - n - - 7 - 
133 - - - - 11360 762 20 . - 2 -- - 11 - - 7 - 
- - - - - 12707 1758 2 - - 1 1 - - - - - - 
- - - - - 8812 250 1 1 - - - - - - - - - 
29'Z 8 '1 ! - 8!897 USS3 180 61 I! 19 7 1 Ü - - i!6 - 
293 3 1 2 - 25565 1960 82 2 1 8 2 1 49 - - 19 - 
4 - - - - 18700 9451 57 36 - 10 & - - - - 6 - 
- - - - - 18632 922 26 23 1 1 - - - - - 1 - 
!M 8 8 - ! 61060 8262 to - - 8 - 1 81 4- - 1 - 
4 
196 3 3 - - 9897 &26 30 - - - - 1 27 1 - 1 - 
4 - - - 2 26030 2168 9 - - 2 - - 4 3 - - - 
4 - - - - 1&133 968 1 - - 1 - - - - - - - 


.j 

 


I 
;
>>>
. 


Mlelllco- BudynkJ L.dnoA4! obecn. w dnl. 30 w r z- e A n I a 
\lOAd I W tel Ilczble b.lo 
. . 
E äo Innego chnddlaftllklego 
... . 
.. N .. te m 
Wole
Odztwo S ö .. . 

 '5 .. 
..... ..... 
 
. ;; Og6- M
t- 10- -=j s:! 

.., "i ... 0 00 .: 0 0': 
Powiaty . .. o. ......... .. 01 .... 01" 
o..c @u .. ...... oE .. R O ..- 
C'" 
 = :I lem If%YZR biet -0 -:;;c 0 c -E 
..."" N-S .... 
:!
 .;'t .. . t
 
r 
..c .... i .:r:
 .. 
, --;: _N =.. b:S . 
IiZ 0.. -::1::1 
 M. ;; 0. 
.... 
 =
 .. ...- ..... E .... 
.... e E OIE ..... - .. - ... ...=: 0 01... 
I:! :I :; ::! ö'f . ... . C.o 
lj.; i .. E.. :0 "'0 ..... 
:!! c._ c ""0 iäg- ..- . c'" ... 
:J"i ... .. E .5 I:!- !I .. 0 8' ... .. CO jtc. 
0 Sc .. '-'- .:..::::.... 01... c. -... ..
 
- 
1 2 3 4 & 6 7 8 9 1() 11 12 13 14 15 16 17 
- 
- 
21. Ostrzesz6w 80 278 - 6116 67 40082 18930 2114.7 SS866 6382 4.4. 3 6 - - 3i 
a) Miasta 3 3 - 891 16 8566 4022 4&44 7818 491 15 2 1 - - 12 
b) Gminy &1 194 - 3832 37 26941 12786 14155 2142'2 &448 24 1 - - - 23 
c) Obszary dworskie 26 76 - 392 4 .1 4&7&- 2127 2448 4126 443 5 - & 
 - - 
, . 
22. Pleszew 121 llW - 37öS 61 882M 17861) 2OS69 S6069 2039 20 4. 7 6 1 3 
a) Miasta 1 1 - 066 28 7638. 3447 4191 6979 &37 6 2 3 -_I - 
b) Gminy 7-1 96 21 19-144 9340 lOH)! 18326 1111 - 7 3 2 1 1 

 2517 - 
c) Obszary dworskie 46 87 - 610 12 111&2 &078 6074 107M 391 7 2 1 2 - 2 
, 
23. Poznad m-to 1 1 - 4688 72 1694.22 : 77883 92089 108009 888! 861 M 71 146 6 105 
\ 
24. Poznad-Wscb6d UO 287 - 4114: 101 61(67 24.780 26692 4:4.816 64.81 101 7 21 80 - 43 
a) Miasta 2 2 - 628 22 6727 3201 3526 5&24 1087 31 1 2 5 - 23 
b) Gminy 98 1&3 - 2883 61 83946 16313 17633 29343 4MO 4& & 17 20 - 3 
c) Obszary dworskie 40 82 - 603 1 18 1078-1 &251 &033 I 9948 BQ.! - 25 1 2 5 - 17 
- 
25. Poznaii-Zacb6d. 121 199 - 4.öM 62 4.6191 2141)9 2S7S2 U66ö 844:9 67 4- 16 20 2 1& 
a) Miasta 1 1 - 202 7 1926 894 1032 1883 42 1 - - 1 - 
b) Gminy 78 IOt - 363-l 31 30608 14737 10871 27833 2720 36 3 101 7 1 1& 
c) Obszary dw()rskie 42 94 - 728 14 12657 0828 6829 11949 687 20 1 6 13 - - 
26. Rawlcz 182 191 - 64SO 73 4.8929 22708 26226 SDö09 91Sö 74: 6 16 14 4. M 
a) Miasta & & - 201& &3 16629 -7703 B926 11906 4451 69 & 14 12 4 34 
b) Gminy 82 106 - 3992 17 25936 12173 13763 21691 4241 4 1 2 1 - - 
- 
c) Obszary dworskie 4& 80 - 428 3 6364 2827 3537 &912 4-13 1 - - 1 - - 
27. Strzelno 128 190 - 3f4.0 70 89918 18972 20Ml Sö718 4068 80 1 16 1( 1 4: 
a) Mlasta 2 2 - 647 21 7948 377-1 4174 7114 744 6 1 1 - - 4 
b) Ominy 66 _91 - 2108 36 19586 9441 10145 16901 2665 12 - 7 4 1 - 
I c) Obszary dworskie 5& 97 - 685 13 12379 57&7 662"2 11703 659 17 - 7 10 - - 
. 
28. Szamotuly 169 318 - 60(» 80 86Oii6 S0636 894.20 ö600! 8!86 61 10 29 14 1 '2 
a) Miasta & & - 1481 46 16900 7958 89-12 14073 1643 25 2 9 11 - 3 
b) Gminy 93 121 - 3698 24 27394 12917 14477 21708 &608 20 7 & 3 1 4 , 
c) Obszary dworskie 71 187 - 1325 10 21762 9761 12001 20711 1035 16 1 1& - - - 
. 
r 
29. Szubla 180 821 - 4.üO 69 t6OB9 21
 24208 31700 14.068 4:'2 " 19 17 - I J 
- 
a) Mlasta . & & - 1086 31 10273 4825 &448 B268 1734 12 6 2 3 - 1 
b) Gminy , 113 194 - 3231 26 22346 10722 11624 11448 10877 8 1 3 3 - 1 
c) Obszary dworskie 62 122 - 203 12 13470 6336 7134 11984 1457 27 2 14 11 - - 
- 
30. SmlgleJ . 121 196 - 4.679 00 3'29M 1'2680 202.6 S4.04.6 ss« 48 3 12 4. 1 28 
, 
a) Mlasta 2 2 - 6&7 13 0069 2074 2995 4643 909 2 - 1 - - 1 
b) Gminy 80 95 - 3462 83 2329& 10991 12304 20880 2376 38 2 6 2 1 27 
c) Obszary dworskie 39 99 - &60 9 9091 4115 4976 8523 &09 8 1 & 2 - - 
... 
31. Srem 199 8!9 - 8!B4. 7ö 67809 S680S 80708 02618 4.084. 108 " 33 67 - " 
a) Miasta 6 6 - 1363 29 14fö3 6699 78M 13642 658 öl) 1 5 47 - 2 
b) Ominy 128 108 - 4008 39 28612 13007 lliOö5 24995 3581 35_ 7 11 10 - 7 
c) Obszary dworskie 65 165 - B53 7 143-14 6&47 7797 13981 345 18 1 17 - - - 


.... 


1'21 r. (b e z obl
tel aplaem .olako.ym) 
wyKnenla Podalo nerodowoAi! 
'1 n n e 11 0 I n n , 
. I e m " I I e m 
. 
0 . ......., 
 .. 
oe:...o 0 ... 
... 
t: .!2 ... .. 
.. I oe: ... 
. -:

 a .. .. . .. E 
0 ... ... "i .. . 
.. 0 , .. .. .. ... .. 0 
.. E I:! 0:: ::i ... ... 
 ... e ... -i .. 0 ... 
.. . .. .. .. .. .. . ... ... .. 
.. .. -5 

 f s i ... i -oe: oS :;. .oe .. .. 1 
ö i .!! i ;;; .. !' 0 
 
 I 
01 
:.; 0 G'C 0 .. ... . .. .. ... 
E 0 c..E ...... "i! .... "2 0 e :c 0 tI S .... i "i! 
.. ... 
- - 
" 18 19 20 21 22 23 2-1 25 26 27 28 29 30 31 3'3 3.1 3-1 3J 
S06 -, - - - 4a893 8081 U6 . I - 6 1" - U - - 61 - 
I 
- 267 - - - - &813 12&8 67 - - - - - - 29 88 
- - - 
38 - - 29142 631& 164 2 141 12 
- - - - - - - - 9 - 
- - - - - B938 908 15 2 - 4 a - - - - 6 - 
76 1- - 1 - 46989 1628 18 6 3 - - - 6 1 - 4, - 
7& - - - - 11262 46'3 7 2 - - - - & - - - - 
- 
- - - - - 23036 B60 2 - - - - - - - - 2 - 
-- I - 1 - 12641 301 9 3 3 - - - - . 1 - 2 - 
, - 
_ 181 - - - - 31376 8074: 46 1 - 1 - - 37 - - 7 - 
I 176 - -I - - 807& 640 -ts. 1 - - - - 37 - - &1 - 
- .- - - - 14466 2147 1 - - 1 - - - - - - - 
& - - - - 8835 287 2 - - - - - - - 2 - 
. 
187 ..:.. - - - 888i7 6M3 64 6 - 3 4- - 31 ! - " - 
184 - - - - 1-1425 28'26 41 1 3 - 1 2 - 31 1 - 3 
 
- - - - - 18552 - 2'J7T 6 2 - 2 - - - 1 - 1 - 
3 - - - - &3ro 6-10 7 - - - 2 - - ,'- - 5 - 
I 
299- - - - - 4.01öS 14170 '29 4, 17 12 " 1 2S 8 - 6 - 
299 - - - - 1&533 4996 4-1 3 1 3 9 1 23 - - 4 - 
- - - - - 15692 775& 15 1 4 2 - - - 8 - - - 
- - - - - 892S 1419 20 - 12 7 - - - - - 1 - 
'- 
'24: 4. 4. - - 21000 8162 19 - 1 2 - - 10 - - 8 - 
66 1 1 - - 4878 1924 6 - - - - - 2 - - 4 - 
7 - - - - l0ö0ö &390 12 - 1 2 - - 7 - - 2 - 
, 1 3 3 - - 6577 838 1 - - - - - 1 - - - - 
1'24- 4: 3 1 1 89077 9712 108 4! 1 8 1 1 61 - - 4. 1 
156 3 2 1 - 128'37 989 &2 1 1 1 - 1 45 - - 3 - 
18 1 1 - 1 18477 I . 8037 &1 36 - 7 1 - 6 - ,- 1 1 
- - - - - 7773 686 & & - - - - - - - - - 
163 6 6 - - 32092 18233 48 6 - - 6 - 33 - - 4. - 
154 1 1 - - 7098 2162 35 6 - - 4 - 9- - - - 
_J =1 
9 & 5, - - 11960 1&499 9 - - - - - 8 - 1 
 
- - - - - 7034 &72 4 - - - 1 - - - - 3 - 
li69 8 3 6 - U0-t8 111987 111 3 - 9 2 1 88 - - 8 - 
41 -; 1 I . - 
&2-1 4 - 99-10 2410 87 - - 2 - 1 82 - 
 2 
 
44 4 1 - 19976 10083 23 3 - 7 2 - 5 - 6 - 
1 - - - 11127 1-19-1 1 - - - - - 1 - - - - 
" 7 6 2 34.784- 84-22 . 
- 11 1 - 1 1 1 - - - 7 - 
37 2 - 2 - 6287 348 - - - - - - - - - - - 
18 5 & - - 25984 76.'JO 11 1 - 1 1 1 - - - 7 - 
- - - - - 2513 424 - - - - - - - - - --: - 
182 3 1 2 - 4M77 1614: 188 6 - 99 - - 21 - - 13 - 
170 3 1 2 - 10023 723 120 2 - 93 - - U - - 11 - 
12 - - - - 24131 749 13 3 - 2 - - 7 ,... - 1 - 
- - - - - 689...3 42 5 - - 4 
 - - - - 1 - 


J 
I
>>>
. 


-1 


Mlelaco- Budvnkl LudnoA4! obecn. w ci n I u 30 wrzeAnl. 
\loAd I W I e I Ilczble b,lo 
. . 
E 1-= Innego chrzeAcllaflllklego 
.., .
 . 
Woje\!6dztwo ... . .. I e m 
Ö .. \I 
...: -5 .. -...... ...... 
.. . ;; Og6- M
!. Ko. .iii 
iii 
..c "2 .:c 000 .: 0 .: or:: 
Powiaty -.:c ......... .. ... .." ..... 
0': CU .. N o . .,
 GoI 
C'" t:
 N 10 lem blei -0 oE 0 .. 13 0 .. - 
.. .. czyzn .....: -...:C C -E 
.., N G '" 
f1f 
t GI r
 
t 
..c 
-:i . C E .:::
 .. IJ 
--..: C. Cii .:0 .. 

 .. 
.!! -"" 

 ;; oS 
..'" Mo!! = 
 N ..... E 0'" "N 
..... 
 I 1 £.! IOE 1tD. :" .. .:c= 0 ... . ...", 
ti.; i .. 
.. 
 

 :ci --0 "'0 . ..'" C-o 
C .g
 ..- .. C.... .... 
::J"2 ... Sc .. E .5 
 t!
 3"0 8' .:
 .... .. CO Sc. 
0 ........- ....:c C. _.:c ..
 
- - - - - - 
1 2 3 4 5 6 7 " 8 l() 11 12 13 14 15 16 17 
. 
21. Ostrzesz6w 80 273 - L115 07 40082 18935 211-17 S3S66 6382 U 3 6 - - Si 
a) Miasta 3 3 - 891 16 Bö66 402' 4544 7818 491 15 2 1 - - 12 
b) Gminy 51 19-1 - 3832 37 26941 12786 14155 21-122 5448 24 1 - - - 23 
c) Obszary dworskie 26 76 - 392 4 4075 2127 2448 -1126 443 5 - 5 
 - - 
22. Pleszew 121 llW - 3'iöS 61 882M 17800 20369 36009 2089 20 4 7 6 1 3 
a) Miasta 1 1 - 066 28 7638. 3«7 4191 6979 537 6 2 3 - 
1 - - 
b) Gminy 74 96 
 2577 21 19444 93-10 1010t 18326 1111 7 - 3 2 1 1 
c) Obszary dworskie 46 87 - 610 12 11152 0078 6074 10754 391 7 2 1 2 - 2 
23. Pozna6 m-to 1 1 - 4688 'i2 169422 77833 92089 1&80Ö9 8882 861 84 71 UG 0 105 
- 
24. Pozna6-Wscb6d 140 237 - 4114 101 61,1,')7 24.60 26692 4-1816 6431 101 7 21 SO - 43 
a) Miasta 2 2 - 628 22 6727 3201 3526 0524 1087 31 1 2 5 - 23 
b) Gminy 98 153 - 2883 61 _Il
' 17633 29343 4040 45 5 17 20 - 3 
c) Obszary dworskie 40 82 - 603 1 18 10784 5251 0033 I 9948 8O-l - 25 1 2 5 - 17 
25. Poznaii-Zacb6d. 121 199 - 4064 .52 40191 21459 23'i32 4.1600 3H9 57 4 16 20 2 16 
a) Mlasta 1 1 - 202 7 19"26 89-1 1032 1883 42 1 - - 1 - 
b) Gminy 78 lOt - 363-1 31 30608 H737 10871 27833 2720 36 3 101 7 1 15 
c) Obszary dw()rskie 42 9-1 - 728 14 12657 0828 6829 119-19 687 20 1 6 13 - - 
26. Rawlcz 132 191 - 6-I3U 'i3 4.8929 22.OS 26226 SD900 9135 74 6 16 U t 84 
a) Miasta 5 5 - 2015 53 16629 7703 89"26 11906 4451 69 5 14 12 4 34 
b) Gminy 82 106 - 3992 17 2:936 112173 13763 21691 42-11 4 1 2 1 - - 
c) Obszary dworskie 45 80 - 428 3 6364 28'27 3537 5912 .143 1 - - 1 - - 
27. Strzelno 123 100 - 3UO 70 S9918 189.2 !O941 3:)718 406S 85 1 15 14. 1 4 
a) Mlasta 2 2 - 647 21 7948 3774 4174 7114 744 6 1 1 - - 4 
b) Gminy 66 _91 - 2108 36 19586 9441 10145 16901 2665 12 - 7 4 1 - 
I c) Obszary dworskie 55 97 - 685 13 12379 5757 662"2 11703 659 17 - 7 10 - - 
. 
28. Szamotuly 169 313 - 6504 80 66Oii6 SOOS6 8M20 0699!! 8286 61 10 S9 14 1 7 
a) Miasta 5 5 - 1481 46 16900 7958 8942 14573 1643 25 2 9 11 - 3 
b) Gminy 93 121 - 3698 24 2739-1 12917 14477 21708 5608 20 7 5 3 1 4 
c) Obszary dworskie 71 187 - 1325 10 21762 9761 12001 20711 1035 16 1 15 - - - 
29. Szubln 180 821 - 4i..00 69 t60891218&S 2üOO 31700 14.068 4:7 9 19 l'i - 2 
- 
a) Mlasta . 5 5 - 1086 31 10273 482: 5448 8268 1734 12 6 2 3 1 
- 
b) Gminy 113 194 - 3231 26 22346 1072'2 11624 11448 10877 8 1 3 3 - 1 
c) Obszary dworskle 62 19'
 - 203 12 13470 I 6336 7134 11984 1457 27 2 14 11 - - 
30. Smlglel . 121 196 - 4619 00 37900 1.680 202.0 84046 8844 .s 3 12 j 1 28 
a) Mlasta 2 2 - .657 13 5069 I 2574 2995 4643 909 2 - 1 - - 1 
b) Gminy 80 95 - 3462 33 23295 I 10991 12304 20880 2376 38 2 6 2 1 27 
c) Obszary dworskie 39 99 - 060 9 9091 I 4115 4976 8523 009 8 1 5 2 - - 

 
31. Srem 199 329 - 6224 7ö 0'i6091 S680S 80.06 52618 tö8-t 108 9 S3 57 - 9 
a) Miasta 29 
 
6 6 - 1363 14553 6699 78ö-l I3&!2 658 55 1 5 -l7 - 2 
b) Gmlny 128 158 - 4008 39 28612 113007 150ö5 24995 3581 35 7 11 10 - 7 
c) Obszary dworskie 65 165 - 853 7 1434-1 ! 6547 7797 13981 345 18 1 17 - - - 


I 92 1 r. (b e z 0 b I 
 I e I . p I 11 e m W 0 I . k 0 W , m) 
wyznanla 
Innego 
wIe m 


I 
, 


o 
GI 
.. 
S 
o 
.. 
10 
.. 
.. 
Ö 
E 
18 


f 


2088  


J 


2'JO 


242 
47 
1 


116 
116 


96 
85 
7 
4 


20 


19 
1 


209 


201 


8 


92 
B-l 
8 


691 
640 
51 


264 


259 
3 
2 


16 


15 


1 


196 
196 


E 
.. 
-ö 
... 
o 


. ........ 
oe:"'o 
.. -0 ... 
-.... 
1j c..:i 
":
:3 
t!01O 
.: ..... 
y.,:!i 
..- 0 
"2-:E 


19 


82 


12 


11 
1 


=1 


2 
2 


7 


7 


10 


10 


1 


1 


3 
2 
1 


20 


16 


3 


2 
1 


1 
1 


7 


7 


10 


10 


1 


1 


- 


. 
o 
;: 
.. 
C 
[3 
"-0 
...'" 


o 
GI 
.. 
E 
o 
." 
.. 
"i 
.. 
;: 


21 


2"2 


16 


9 


9 


1 


1 


19 
19 


1 


1 


2 
2 


J 


.. 
.:c 
10 
Ö 
C. 


23 


SOS'i3 
8146 
23376 
4351 


85181 


7176 
17203 
10802 


109801 


2 


40t33 


2 


66-16 
29718 
10069 


41900 
11'193 
28066 
12000 


88002 
11268 
21747 
5887 


3:)D09 
713-1 
1706: 
11760 


57'i61 
= , 
20745 


82013 


8407 
120-17 
12119 
. 


33816 


4570 
20730 
8516 


02DM 
13818 
25120 
13996 


.. 
...: 
'" 
.. 
E 
.. 
;: 


24 


ll64 


395 
3546 
223 


S02D 
454 
2".?38 
337 


9392 


6936 


1052 
4187 
697 


3160 
32 
2;;Q8 
625 


9910 
5307 
4186 
477 


8913 


799 
2511 
603 


"'156 
2020 
5135 
1001 


13431 
1814 
1r278 
1339" 


4118 


981 
2:65 
572 


W4 
708 
3476 
3-10 


Pod.lo nurodowoA4! 
I n n . 
wie m  
:ci 
... 
o 


2: 


4D 
25 
19 
1 


S4. 
8 
3 
13 


'i29 


se 

I 
HI 


tl7 


1 
3-1 
32 


57 


ö4 
3 


4.1 


15 
10 
16 


.120 


74 
30 
16 


t!i) 


52 
21 
12 


21 


18 


3 


61 
27 
16 
8 


.. 
.:c 

 .. 
... "i 
 .. r E 
! i ; .,, 
 
 - _ 
 i 
2 
 .5 
 
 E J 
 
27 '2B293O"3132133

 
I 


.. 
.:c 
10 
oe: 
iii 
" 
.. 


26 


6 
3 
1 
1 


34 


7 
2 
5 


19 


4 
15 


12 
10 
2 


13 
1 
3 
9 


3 


2 


1 


6 


1 
3 
1 


12 


6 
6 


.. 
.:c 
10 
e 
o 
:! 
... 


1 


1 


lö 


2 


1 
1 


1 


1 


1 


1 


4 


1 
1 
2 


100 


19 


2 


1: I 


7 


1 
3 
3 


10 
9 
1 


6 


2 
4 


10 
9 
1 


13 
2 


11 


2 


2 


6 
3 
3 


42 


3 
1 
1 
1 


24 
18 


4 


10 


4 


10 


'i2 


7 


IS. 


7 


8();j 


6 


24 
2"
 
1 
1 I 


2 


29 


2 
16 
11 


.. 
1 


2 


6 


ö 


23 


6 


6 


6 


4 
1 


11 
12 


3 
3 


10 


16 
16 


15 


19 


2 


14 


[, 


1 


2 


16 
2 
9 
5 


80 
60 
19 
1 


11 
1 
I 
9 


19 


19 


14 


I)() 


2 


1 


1-1 


49 
1 


2 


1 


13 


ö 


1 


13 


5 


1 


1 
I 


20 
20 


12 


3 
7 
2
>>>
Mlelac:o- BudV nkl Lad n 0 A i! o b e c: n a 11 d n I u 30 IIrzeAnla 
lloAd W I e I 11 c: z b I e bylo 
. 
E c;, Innego c:hn:e
c:llahsklego 
.., . 
Wojew6dztwo . ; f 11 I e m 
.:s; -5 .. Ö ...... ..... ..... 
.. . -;; Og6- M
t- Ko- .. 0 00 .: 0 .: Oe 
; 
-s "i: "" -... ......... .. ... ..., ..,.. 
- Powlaty o..c .. N o , ...... oE .. =0 ..- 
='" o
 
 
 .. lem c:zyzn blei -0 _::;c 0 = r
 -E 
!:CI .. .... GI 
..,... ..... 
E
 J;- !I ...... 
..C N... :giä E .. 
:i 
.!!iN ö
 ,::Ö -= 
--.;: ,,- . 
]
 

 o. 
.'" .E ..
 N... ""- E 0'" .. "N 
.... .. E 
 
 
 N "E i 

 .. ...= 0 GI . ... '" 
N
 
 .. E .. :0 ]
 "'0 3 ..'" = 
:! =1 e..!! .. - f ="" ... 
"'.. ... : Ir° :1. 0 GI .e. ... 0 3e. 
::n: 0 ai: N E .5 .. - ..
- 0 .:s;0 ...... e. .5... ..0 
"-' "-' 
-- - - - - - - - 
1 2 3 4 & 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
I 
32. Sroda 181 288 1 4t79 100 49812 23308 26öO-1 (6393 82« .6 3 16 20 -- 37 
a) Mlasta 3 3 - 843 0;:, 11:;99 &286 6313 10907 &80 13 1 B .. - - 
b) Gminy 95 138 - 272-1 35 21344 10273 11071 l00a 2281 49 2 5 & - 37 
c) Obszary dworskie 83 147 1 912 10 16869 7749 9120 16472 383 14 - 3 11 - - 
33. WlIzro\\ lec 210 800 - 6400 115 64370 95937 2S-J38 4164.2 12284 9'.3 3 26 23 2 S8 
a) Miasta 4 4 - 996 37 10995 &121 5874 9417 12"28 11 2 3 3 - 3 
b) Gminy 145 209 - 8388 53 27425 13319 14106 17609 97-16 53 1 B 11 2 31 
c) Obszary dworskle 66 142 - 1066 25 15!15:' 7-197 B-t:;B 14616 1310 28 - 15 9 - 4 
34. Wltkowo 127 192 - 3036 82 80248 14209 lö989 26.01 8413 U 1 11 53 - 6 
a) Mlasta 3 3 - 446 10 4158 189:' 2263 392'
 173 2 - 2 - - - 
b) Gmlny 80 110 - 2147 17 180'22 8670 9352 14842 3114 64 1 4 53 - 6 
c) Obszary dworskie 44 79 - 443 & 8068 369-1 4374 7937 126 5 - & - - - 
35. Wolsztyn 113 100. - 7136 64 48661 "22.82 258.9 S6-t96 120-U 30 12 9 13 1 - 
a) Mlasta 4 4 - 927 22 7801 35M 1213 .5685 201;) 15 1 2 11 1 . - 
b) Omlny fH 118 - &791 38 34914 16:60 18304 2;;293 960'2 16 11 4 1 - - 
c) Obszary dworskie 25 77 - 41B 4 59-16 2634 3312 &518 42-1 4 - 3 1 - - 
36. Wrz
nla 130 2M - S566 81 4110,1 ID2O-i 21000 37..ö 8069 60 - 11 29 - 10 
a) Mlasta 2 2 - 000 29 9126 4177 49-19 8625 297 9 - 3 6 - - 
b) Gmlny . 71 99 2353 43 20269 969-1 10075 17864 2370 21 - .4 17 - 
- 
c) Obszary dworskle 62 103 - 663 9 11709 &333 6376 11286 402 20 - 4. 6 - 10 
37. WyrzY5k 186 840 - 6818 143 62531 29744 82787 U697 20479 118 I') 58 18 6 37 
a) Miasta 6 6 - 1476 OB 15134 7185 7949 11497 3401 24 3 3 2 1 15 
b) Gminy 113 164 - 4431 66 32087 1:299 16788 17792 14211 &9 2 32 10 - 15 
c) Obszary dworskie 67 170 - 906 19 15310 7260 8050 12-108 2867 3;) - 18 6 4 7 
38. 1nln 136 229 - 4200 .7 41063 IM30 21633 32312 8!2. ,Iö - 16 28 1 - 
a) Mlasta 4 4 - 710 26 8522 4013 4509 7481 758 6 - 1 & - - 
b) Gminy. 95 1[16 - 3165 36 25369 12136 13233 18030 7303 3-1 - 13 20 1 - I 
c) Obszary dworskle 37 69 - 41& 15 7172 3281 3891 6801 366 & - 2 S - - I 
t 


- 


, 


1921 r. (b e z obl
lel 11 p 111 e m .. 0 I 11 k 0 " y m) 
""znanla Podalo n.rodolloA,e 
Innego . 
I n n , 
- 11 I e m " I e Ja 
0 . N.....I !I .. 
":"'0 0 ... 
... ,;. 
 
I ... .. 
.. 0 .. ..: 
. '" e.!I "2 E .. .. . .. 
0 -:
:3 .. "i .. E 
N : 0 .:s; .. ... .. . 
.. E t!o" N .., '" E .:s; .. .. 0 "'" .. 0 0 
.. . .. .. ::I .:s; .. iö . ... .., 
GI ..c .. .. ... .:s; E .. .. .. .. "" . '" . 
... :0 y..:!i 3 "i ..: 0 -.;: .. .. "i 
ö .. :0 .. .. 0 . .. 
... .!!::ö 01 ;j
 .. ö .. ... iö 
 .. .. : .., 
 
 : .. 
E 0 :..E 
'" "2 .... "i: 0 ::I ... f N .5 ... E .5 C 
.. '" oN 
-- I - - - - - - - - - 
18 19 20 21 2"2 23 2-1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3.
 
99 - - - - 4.6.91 29'20 61 6 - U 4- - 1.. 1 - 11 - 
99 - - - - 11081 494 2-1 2 - 2 4 
 15 - - 1 - 
- - - - - 1919-1 21-15 b 1 - .. - - - - - - - 
- - - - - 16:;16 331 2"2 3 - B - - - 1 - 10 - 
. 
307 - - - - ,126-12 11670 6S U 1 16 2 - 22 1 - 7 - 
339 - - - - 9715 12:;2 2R - - 2 - - 2"l - _. 4 - 
17 - - - - - 182'26 9li8 21 9 1 B 1 - - 1 - 1 - 
1 - - - - 14701 12-10 H 5 - 6 1 - - - - 2 - 
61 2 1 1 - 2'2182 So-t9 17 3 - 4 - - 9 1 - - - 
61 - - - - 3995 154 9 - - - - - 9 - - - - 
- 2 1 1 -. 15230 27
 6 1 - 4 - - - 1 - - - 
- - - - - 7957 109 2 2 - - - - - - - - - 
88 1 - 1 - 35001 13000 10 - 9' 2 - - 1 - - I') - 
86 - - - - 
)
09 2"286 6 - 2 - - - 1 - - 3 - 
2 1 - 1 - 23975 10937 2 - - 1 - - - - - 1 - 
- - - - - 0017 127 2 - - 1 - - - - - 1 - 
209 1 1 - - 3.6Ol S336 16t 10 4 14 - - ISS 2 - 1 - 
195 -- - - - 8641 3-l8 137 1 - 5 - - 131 - - - - 
14 - - - - 17657 2593 19 & 3 9 - - 2 - - - - 
- 1 1 - - 11306 395 8 4 1 - - - - 2 - 1 - 
JI36 1 - 1 - 42860 19;)99 82 26 1 12 - - SI; 3 - 2 - 
212 - - - - 11:53 3541 -10 1 - 2 - - 3;) - - 2 -- 
2-1 1 - 1 - 18761 1329-
 34 21 - 7 - - 3 3 - - - 
- - - - - 12:36 2766 8 4 1 3 - - - - - - 
274 4 - i 1 83280 .667 116 15 - 18 1 - 81 1 - I') - 
273 4 - 4 - 7613 821 88 2 - 3 1 - fll - - 1 - 
1 - - - 1 18831 6512 26 ti - 10 - - - 1 - 4 - 
- - - - - 6836 334 2 2 - - - - - - - - - 


j 
1 


J
>>>

>>>
SPIS RZECZY 


przedmowa . . . . . .. . . 
ObjaSnienle znak6w I skr6t6w. . 
Tablica wojew6dzka . . . 
Miasto Bydgoszcz 
Powiat Bydgoszcz 
Chodziet . 
. Czarnk6w 
. Oniezno 
. OostyIi.. 
. Orodzisk.. 
. Inowrodaw. 
Jarocin . . 
K
pno . 
Ko
cian 
Kofmin 
Krotoszyn 
Leszno . . 
Mi
dzych6d . 
. Mogilno... 
Nowy Tomy
l. . . . . 
. Obomild. 
Odolan6w 
.. Ostr6w.. 
Ostrzesz6w 
Pleszew . 
Miasto Poznaf1. . . 
Powiat Poznaf1-Wsch6d 
Poznaf1-Zach6d 
Rawicz . . 
.. Strzelno . 
.. Szamotuly 
.. Szubin. 
a. - Smigiel. 
Srem. . 
. Sroda. 
W'Igrowiec 
. Wilkowo.. 
.. W olsztyn . . 
!! Wrze
nia 
Wyrzysk . 
. Znln.... 
AIfabetyczny wykaz mlejscowoAcl: a) cz
Ac polsko-nlemlecka. . 
. . b) cz
Ac niemiecko-polska. . 
Zmiany w podziale administracyjnym .......... 
Wykaz zmian nazw miejscowo
ci na podstawie Informacyj, 
otrzymanych w czasle druku . 
Sprostowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Str. 
v 
VII 
VIII 
3 
3 
8 
11 
13 
16 
19 
21 
25 
29 
34' 
37 
39 
42 
45 
48 
52 
55 
00 
63 
65 
69 
12 
72 
70 
19 
82 
85 
89 
94 
91 
. 102 
106 
112 
115 
118 
121 
126 
131 
165 
187 


188 
190
>>>
.
>>>
, , 
'VOJE'VODZT\VO l)OZN.ANSI{IE
>>>
. . 


,
>>>
Mlasta, 
(j m I n Y. 
Obszary dworskle. 
Miejscowo
cl 


1 


1. Miasto Bydgoszcz 


2. Pow. Bydgoszcz 


I. Miada: 


1. Pordon 
2. Koronowo 
3. Solec Kujawski 


11. Om1ny: 


1. Aleksandrowo 
Z. Bialeblota 
ßialeblo\.a, .. ie8 \ 
Czajki, ol'38da f 
3. Bor6wno 
4. Borzellkowo 
Borzeokowo, wie' 
Mlyoek, Oo!. ml. 
.11lynek, pu.Lk. ') 
Ostrowo t oflad:l 
Sadek, o8;.da 
Yi oiiniec, pU8tk. 
5. Brzoza 
Hnoza, pust!i.. -) 
Brzoza, .t. kOI. 
Bnos
 wie. 
6. Buszkowo 
Btutkowo, folw. 
Bunto.o t osada 5) 
Btutkowo, 0111. mI. 
Busz.kowo, wie' 
GnmotDymtyn, 8&. koi. 
.Gnmotnyml)"D, wie' 5) 
Podg6r.te, 015. ml. 
7. Byszewo 
Jiysse1l'o, wie" 
Stelano.o , fohr. 
8. . Bytkowice 
9. Chro
na 
10. Ciele 


11. Cierplewo 
12. Czarn6wczyn 
13. Czarn6wka 
14. Dijbrowy Male 
15. Dijbrowy Wielkie 
:6. Dijbr6wczyn 
17. Dobrcz 
Dobrcz, folw. 
lJobrcz, wie' 
18. Dobromierz 
19. Drzewce 
Dnewce, osada } 
Drzewce, wie' 
20. Dziedno 
21. Dziedzinek 
22. Glinki 
Glioki, lohr. 
Glinki, wieS 
\Vymyelo1l'o, loi... 
23. Gogolin 
Gogolio, Oll. mL 
Gogoliu, wieA 
24. Gogolinek 
25. Gorzeii 
Gorzeo, pU9tk. 
Goneit, wie' 
Ur.ezu1in, oaada 
26. Go
cieradz 
27. Grochol 
28. Huinawid 
29. Jaruzyn 
30. Jastrzebie 


Budvnkl 


.. 
. e 
e- 
N" 
..""" 
t!:;J 
Q." 
NE 


2 


60!O 


1..2 


2-13') 3 
005") 12 
.J:W) 7 


ö2S9 


10 
49 
49 


19 
37 
16 
1 
18 
1 
1 
81 


11 
70 
77 
11 
1 
69 
1 
'1 
12 
8 
4 
26 
53 
53 
36 
9 
44 
3-1 
a 
6 
44 
4 
40 
f3 
26 
26 
40 


27 
37 
4- 
3
') 
4-l 
1 
4:J 
36") 
46 
8 
42") 
1 
00 
18 
5 
01 
j2 


I. Mlasto Bydzoszcz. 


2. Powlat Bydzoszcz. 


s 


.. 
..Ci 
N""" 
N 
.... 
l Ei 
a 


ludno

 obecna '" dnlu 30 wr7.dnia 1921 r, (he% oblelel spl
em wol!;kow\'m) 
WIl'l IIczble bylo wyznanla Podalo narodowo

 
H I H 
] d 
 I Hf' 
 
 h 
I 
.: i 

 .5'5 E:: E "E
 8. c': .5 "c.g 
.. 5 6 17I
g- 10 11 12 1314 15 16 
S06t3 
 4.0 006' :16 M7 63 btiU 1 22 
 116.' ;.t: !rob - 63 too I 23 96:3 I 281' - 


Og6- 
lem 


I 
160 


!2 10 110 :I ,Si) 

 
2 1-12 
4689, 
3 9 79' 
- 
 
SR 5-1 69& 
 16 691 
1 61 ; 33 
260 i 12: 

ij 125 
129 62 
2".!4 I 10.1 
I:
' I 
5 
.1 
83' 87 
11' 2 
9 1 8 
499 
 2-10  


1 


1 


uyzu 


950 119'
 
2328 1 2361 
1 507 1 772 


5ilj 
448 
-188 1 

I 
418 
8 
25 
168 , 
110 
58 
137 
319 
2'35 
246 
52 
232 
16-1 
410, 
-10 
359 
41 
318 
273 
132 


132 
381 


272 
232 
40 
164 
28 
2!J2 
32 
260 
209 
371 
39 
326 
6 
4nl 
114 
25 
367 
38-! 


M
:t- 


IS 00. 


25 
215 
234 
18 
8 
198 
2 
13 
73 
46 
27 
69 1 
1-19 1 
118- 
100 
2ö 
117 
8
 
192 
24 
166 
21 
146 
137 
63 


83 
17-1 


133 
120 
19 
88 
13 
1-16 
13 
133 
93 
185 
22 
160 
3 
216 
57 
9 
175 
198 


Ko- 


biet 


ü52ö 


1 299 75R 
4 Oö-l 530 
9011 2 33-l 
18 .91 1;).33 


28 
13: 
13ö 
67 
120 
58 
7 
46 
8 
6 
259 


31 
228 
25-1 
18 
8 
220 
1 
tz 
!J;, 
64 
31 

 
170 
117 


137 
27 
110 
IH 
218 
21 
193 
20 
173 
136 
69 
69 
207 


139 
112 
21 
76 
15 
146 
19 
127 
116 
186 
17 
166 
8 
23: 
57 
16 
19'
 
186 


62:1-1 3622 


OB 
80 
80 
27 
132 
46 
17 
64 


11 
276 


56 
220 
163 
:t6 
8 
102 
8 
19 
1:,s 
110 
48 
26 
5 
I: 


I!JH 
12 
119 
2 
10 
4;) 
321 
26 
2!l5 
19 
20 
2Ö 
238 


268 
lf,9 
24 
121' 
8 
35 
22 
18 
88 
195 
39 
150 
6 
433 
9-1 
7 
3.'36 
SB 


ölt 


6-tO-f j 56-&' 
12! 13 1 
I IHr, 
9' J6 1 
19 3-&U (1) 308 
r) 


1)7 


849 
4ft6 
231-1 


48' 
9' 


lO:J 


3 


:;0' 


!l2 
U'
 


3 
1(;8 
1611 


2- 
49. 
8. 


H3 
UIi 
33 


3 


70 
133 
47 
17 
64 


!')7 
90 
6i 


2 
1 
1 


H6.  


20 


19 
11 
4 
220' 

I 


z 


3 
180 
180 
1m 
90 
62 


2 
2 


11 
277 
liÖ 
221 
169 
Bel 
8 
107 
8 
20 
1:,8 
110 
48 
3;, 
!) 
I: 


2 


:
 
811 


6 
10 


10 
1m 
31-1 
2:W 


19 
5 
4 
219 


219 
323 


2 2 
2 / - 2 
2 - 


1!18 
12 
119 
2 
2 
15 
320 
26 
211( 
17 
23 


4H 
-10 
W1 
1(;2 
.JUli 


31'1 
15 
28 
256 
109 


-I 


23 
238 


109 
143 


8 
815 


&0 


272 
16-1 
80 
126 
8 
M 
22 
32 
89 
212 
39 
167 
6 
43: 
95 
25 
841 
89 


(',R 
10 
88 
2(' 
238 
J() 
2211 
118 
158 


2 
1 


11 
10 


'1 


158 


1-1 
19 


2 


10 
111 
:114 
220 


.. 


26 
292 


3 


48 
40 
113 
16
 
40U 


3
 
15 
17 
2:-1 
112 


1 


;) 


. 
') W lern 3 bodynkl nl.zamleukate. ') W lern 4 bod. nie.. ') Spi..no ',anle Z ..." Borze..kowo. ') Spia.no 'tanle z ...1. Bnoza. ') Splaano I,anle 11 ..1. 
Bunkowo. ") W lern 1 bod. nlez. 
Mlallto BVdgollzcz: . - przyp.d. n. ,"",nanie: gr.........lol.87. Inne "\'Zn. kaloL 8. p,.WOII..ne 110. Inne wpzn. 1101.. ....hodn. 8. In..e wyzn. _.l1li. 20); b - . 
lern bezwyznanio..c6.. 24; c - . 10m pod.lo n.rod....o
: ,ooyl... e. iydoWlk. 26. ruain.k, 20. bi.loru.k, 9. ....k' S. Inne narod. a1o....,..kle C. 1,lh..k. 2. , 
MI..lo F 0' d 0 0: . - greko..oloI1k6.. 2. 
. MI. . loK 0 r 0 n 0 . 0: . - przyp.da n. wyzn.nle: grolo".lol. 44. pnwoalawne S; c - . lern podalo narodo..oU: mal,;.k. 23. rooyj.k. 13. i¥do.... 10, 
biato,...k. I. 
MI.. loS 0 i ecK 0 I. ... k I: . - przyp.d. n. Inno "\'Zn. e...ng 3. pr..oot...ny.h 5; c - podato na,odo..oU: rOIlYI.., 5. i¥d.....' 3. ru.lii.k. I. 
Gmlny: . - przyp.da n. wyznanie: gnc:.o.k.loL zti. IM. wyzn. k.loi.), p'.........ne 30. iMe "\'Zn. kol.. WKhodn. C, IMe "\'Zn. e.anl. 83; c - . I." podato 
....odo_A6 ,osyjlk, Z3, rua1o\ak, 12. a""k. 5. 


11 


112 
1-i3 
4 
73 
16 
37 
20 
257 
10 
247 
g
 1 
1711 
16 
20 1 
18 
31 1 
294 


3 
1 


2 


2
>>>
4 


z. Powlat Bydzoszcz. 


Budynkl Ludno
1! obecna _ dnlu 30 wrzdnia 1921 r. Cbez obl
tel spisem wojskowym) 
Mlasta, .. W tel liczble bylo wyznanla PodaJo narodowo
(! 
o m I n y. . c .. 
c- Gi; Og6- M
- )(0- o
 0 
Obszary dworskle. ... , 0 ü 0 . 
..... ..'" ...", ..... d.:i:' '" 
0,"" 0 .... ... .. l!w 
t!= N lem E
 ..... .!!!.. 
Miejscowo
cl ..'" czV zn blei c_ ..... :!i
 ... ... E 
Co.!! c.!! .... .... .. 3E .. 
 3 E 
...- co. 
= c .!!c 8. .!!... 
NE 
 t!
 3 '" c": E .5 .!!o 
..= - '" c... c... c... 
- - - ---'---- 
1 2 4 " 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
31. Kabat I 44') 218 103/ I 
- 115 16 20'2 .- - - - 16 202 - - 
32. Kr;jpiewo 12 1 93 46 47 85 8 - - - - 85 8 - - 
33. l\ruszyn 32') - 219 116 103 40 174 & - - - 67 152 - - 
34. Kruszyn Kraiilskl GI 1 418 212 206 112 306 - - - - 109 309 - - 
35. Kruszyniec 24 - 127 67 1 60 70 57 - - - - 76 51 - - 
36. Leszyce 23 1 149 64 85 7 142 - - - - 18 131 - - 
LeBzyre, "uatk. J &' . 
Lell.yee, wie' 23 1 I4N 85 7 142 - - - - 18 131 - - 
37. Lipniki 14 - 94 44 00 26 67 1 - - - 20 73 1 - 
38. Lislogon 18 - 139 79 60 56 83 - - - - 61 78 - - 
LisIOgOD, pORtk.} 79 
LI.tIiogOD, wieA 18 - 139 80 56 83 - - - - 61 78 - - 
39. Lucim 96 - 825 397 428 718 106 1 - - - 710 109 1 - 
40. l..akomowo 7 - 89 46 43 G6 23 - - - - 66 23 - - 
. 
41. l..a.l).'n 51 - 20'2 98 IOt 28 169 & - - - 28 174 - - 
Emdjano1l'o, 08&4_1 
Laiyn, wie' 51 - 202 118 104 28 100 I 5 - - - 28 174 - - 
42. l..;jsko Mare 31 1 328 161 167 31-1 14 - - - - 31& 13 - - 
I.4lko 1I.le, :011... 8 - 81 :t6 45 81 - - - - 81 - - - 
1",lko )1 ale, wid 28 1 247 1211 122 233 14 - - - - 234 18 - - 
4.1. l..;jsko Wlelkie 47 - 444 213 231 426 13 & - - - 426 13 & - 
44. LeJ{llowo 38') 1 24911 116 133 22 227 - - - - 19 226 4 - 
45. l..och')wice 41 1 261 120 141 76 18:) - - - -. 76 185 - - 
46. lodlOwo 130 - 612 294 318 106 506 - - - - 112 000 - - 
Locho.o r .iel) 130 - =1 294 318 106 1506 - - - - 112 500 - - 
Pacery r oeada 
47. l..oskoil 10 - 34 31 31 34 - - .- - 31 34 - - 
48. Lukowl
c 59 1 372! 179 . 193 76 296 - - - - 76 2!J6 - - 
D,browice, wi6A 16 - 94i 42 52 88 56 - - - - 39 55 - - 
KrZ)(,IE'wo Folwark, wie. 7 - 
I 21 23 5 39 - - - - 4 40 - - 
Lukowif!it, wlo' :t6 1 116 118 33 201 - - - - 33 201 - - 
49. Magdaienka 21 2 162il 78 84 95 6t 3 - - - 130 00 2 - 
KarCZf'lIIk3, omada 8 2 ::1 34 34 27 41 - - - - 42 26 - - 
Yagdalenka, ..id 18 - 44 50 68 28 8 - - - 88 4 2 - 
50. Makowiska 27 - 139 1 61 78 9 130 - - - - 9 100 - - 
- 
51. Maksymilianowo 43 - 247 1 20 127 148 97 2 - - - 163 84 - - 
YakoymiljanG" 0, pu.tk. ") 
Yak8ymiljanowo, st. kol. 6 - 83 17 16 33 - - - - - 33 - - - 
Mak8ymiljanowo, wleA 87 - 214 103 111 115 97 2 - - - 190 84 - - 
52. Marjampol :.9 - 323 160 163 279 44 - - - - 289 34 I - - 
53. M:jkowarsko 9;) J 9
91 487 012 916 81 2 - - - 9"23 75 1 - 
MJikowarHko, "ultke } 
y"kOW;lUko, IIL kot. 
Y'Iko..ar.kD, ..lei 116 6 999 487 512 916 81 2 - - - 9"..3 75 1 - 
M. Mirowice 39 - 263 127 136 1& 2-17 1 - - - 16 24& 2 - 
55. Mochle 93 1 688 330 358 274 414 - - - - 275 412 1 - 
Chmielewo, oe.da 15 - 92 44 48 88 4 - - - - 88 3 1 - 
Mochelak, os.. mt. 5 - 25 12 13 12 18 - - - - 12 18 - - 
Yochle. ..lei 51 1 S50 172 178 27 S23 - - - - 28 S22 - - 
Nowarudll, ..lei 11 - 94 42 52 20 74 - - - - 20 74 - - 
Piotrkö...ka, folw. 11 - 127 60 67 127 - - - - - 127 - - - 
56. Murowaniec 74 - 403 206 197 278 125 - - - - 280 123 - - 
YuroYiaoiec, .iel) 74 - tiJ3 206 197 278 125 - - - - 280 123 - - 
Rowiec, ol.da 
57. Murucin 35 - 215 110 105 118 97 - - - - 116 99 - - 
58. Nekla 14 - 107 &2 50 95 12 - - - - 97 10 - - 
- LinD" iec, oB.da g - fi8 211 33 fi8 - - - - - fi8 - - - 
Nekla, paltl.. } 
tiekla, ..id 5 - 49 27 22 87 12 - - - - 39 10 - - 
59. Niemez 97 - &95 266 329 476 119 - - - - 4
9 123 - -- 
I. 
tiie.....s, foi... } 
Niemez, wiei 97 - 595 266 929 476 119 - - - - 472 123 - - 
60. Niwy b7 - 284 123 161 108 123 3 - - - 167 117 - - 
Ni..y, pultk. t 
Niwr, wiei 52 - 254 109 145 123 128 8 - - - 187 117 - - 
Rybl6Diee, '1oiw. 5 - 90 14 16 80 - - - - - 90 - - - 
61. Nowaczkowo 18 - 95 46 49 16 74 b - - - 21 74 - - 
62 382 200 62 - 67 310 
62. Nowawie
 Wielka - 182 3..--'() - - - - - - 
6.3. Nowawi()f;ka 31 - 163 70 93 1 162 - - - - 4 159 - - 
64. NOwYdw6r ö8 - 508 256 2&2 168 339 1 - - - 153 ' 355 - - 
JU01\O, foiw.. 8 - 88 21 17 38 - - - - - 38 - - - 
Liple, foi...., 8 67 35 32 48 19 - - 48 19 - - 
Nowyd..ör, foi... - - - 
No..yd..ör, ..ie6 62 - tiJ3 200 203 82 S20 1 - - - 67 336 - - 
65. Okole 25 - 171 8:) 86 151 20 - - - - 157 14 - - 
66. Olszewko 19 - 9"2 44 48 06 36 - - - - 57 35 - - 
67. Oprawiec 4.'1 - 200 105 125 70 109 1 - - - 73 157 - - 
68. Osiek 23 1 173 77 96 172 1 - - - - 173 - - - 
69. Osiclsko 113 - 684 311 373 067 117 - - - - 580 lOt - - 
O
icI6ko, oaada ) 118 684 811 873 667 117 680 104 
OoJellko, ..iet - - - - - - - 
70. Osowag6ra 106 - 518 232 286 111 407 - - - - 162 3ö6 - - 
. 
71. Osowiec 7 - &7 25 32 fj() 7 - - - - fj() 7 - - 
72. Otorowo 35 - 
I, 9-1 112 16 190 - - - - 16 190 - - 
Otorowo, 01. ml. ) 
Otorowo, wiel S5 - 206' 94 112 16 190 - - - - 16 190 - - 
7 J. Palcz 19 1 114
1 52 62 41 73 - - - - 47 67j - .- 


" W &ea 2 blldynkl nlezarnlca&kllle. " W lern t bild. nie&. ") Splaano Itc&nie Z WIIt MakaymUlano.o. ') Sp....no Ifanle z _i, Nowyd..ör.
>>>
Mlasta. 
G m I D y, 
Obs'lary dworskle, 
Miejscowo
ci 


1 


74. Pawlöwek 
75. Piecki 
76. Plijtnowice 
PI'IIJlOwiCe l ....Iei I 
261....in, 10..... I 
77. P1ijtnowo 
Pl,tnowo, wie. } 
261..in, ooad. 
78. Popielewo 
79. Prijdki 
80. Prijdy 
81. Przyleki 
Prz11
kl, ol&d. } 
l'tlyl
ki, wieA 
HZ. Przylubie 
&3. Salno 
84. Samociijzek 
Samoc
iek, OB.3d. } 
Sa.moci,iek, WIU 
85. SamsiecZllo 
:


:
l:ieA } 
86. Siciellko 
87. Siedmiogöry 
88. Sitno 
89. Sitowiec 
90. Skarbiewo 
Skacbicwc, oa.da } 
Skarbiewo, wies 


91. Smukala 
011.018, fol..... I 
Smuk.la, ....id I 
9
. Sokole - Kuinica 
Lachowc. pn)"Se 
N o....yiwia" pr.ye. 
Sokola-Kuinic3, wiet l 
Sokcia-Kuiuiczka, o8ads I 
93. Starydwör 
Biel!kowo, fohr. 
Starydwör, wiei 
94. Stronno 
95. Strzelce Dolne 
Spalone, 014d. \ 
Stne1ce Doine. ....Iei I 
96. Sucz)"n 
97. Szczutki 
Szezutki, oa.da , 
Szc.:r.utki, wieA 
98. Slesin 
Anieliniec, 01. ml. 
Sleain, et. 11.01. 
SIeein, wieA 
99. Tryszczyn 
Janowo r folw. 
Morz8wlee., 08ad. 
OIo'Yl1ioo, bor.') 
Tryszclyn, folw. 
TrYlzezyn, leiD. 
TrY81cI.yn, wiei 
100. Trzeciewiec 
Tn,eeiewiee, oa.da } 
Tneciewiee, wlei 


101. Trzemletowo 
Trzemi
towo. osada } 
Tnemi
towo, ",iet 
102. Trzemietöwko 
103. Ugoda 
ICH. Wierzchucin 
KraÜlskl 
105. Wierzchucin 
Krölewskl 
106. Wlerzchucin 
Szlacheckl 
107. Wiezowno 
100. Wilcze 
109. Wiskitno 
Wiekitno, fo1w. 
Wi.ekitno, wiei 
110. Witoldowo 
Witoldo....o. ce«. } 
'Witoldowo, oead. 
Wiloldowo. puetk. 
Witoldo....o, ....lei 


111. WI6kl 
Chelcacllka, 101..... } 
Wlökl, ....iei 


2. Powlat ßydcoszC!. 


& 


Budyuki Ludno

 obecna w dniu 30 wrzeSnia 1921 r. (bez obl
tcl spisem wolskowym) 
. 
 1,.2 I I . W tel liczbie bylo 
znania Poda,lo narodowo
 

 :: 
 J;; Og6-! Mei- Ko- 
 
 
 
 
 
 . 
 0 cÜ 
 . g cÜ 
NN I N ",- ccu bfCU CU
 te -cu .0:'- 't:!y 
.. '" cu:3 lem czyzn biet E'£ ... 
 cu :::! :!:!. 0 .. .. 
 E '" E C 
 
 E 
",cu C_ 
 _ 
 C 0 C cu _ 0 cu cu 
E cE 
"" ..0 c.c: EN C -0 -
 C ._0 
N- 1_ :::!.o: cu= _0 "'.- c'O '" c.o: - C"CI 
----------- 
2 I 3 -1 0 6 7 R 9 10 11 12 I 13 I 14 I 15 I 16 
I 
139 1 - 
71 
170 
170 


110 
77 
I 
7 
69 
9;! 
3 
19 
2 
I 
67 
B2 
82 


45 
45 
16 
17 
39 


66') - 


30 
44 
49 
64 
6 
68 
60 


03 


« 
17 
38 
38 


23 
8 
63 
93 


93') 
49 
38 
60 
60') 
lu 


16 
26 
9 
17 
47') 
23 
23 


2B 


28 
13 
6 
7 


08 
2 
68 
68 
38 


38 
29 
30 


60 


63 


B 
8 


I 


2 


1 


3 


2ä2 
B3 
173 
178 


61 
61 


160 
66 
378 
489 


489 
260 
256 
34-1 


MI 
109 


II 
52 
101 11 
336 
1:
 
149
 
149 H 


 I 
41 
361 
18 
3t8 
:1:. 
231 1 


231 
172 
1
21 
1112 
6511 
6 
73 
672 
632. 
3-1 
1
 1 
15 
4 
4.';2. 
430 
c30 H 


472 
472 
126 
110 
261 


576 


188 
38j 
469 
520 
114 
- 
368 


168 


394 


194 


133 
38 
BI 
81 


30 
80 
B2 
39 
176 


23.'1 


'233 
120 
120 
172 
172 
53 


63 
119 
30 
46 
16" 
7B 
78 


74 


74 
S4 
12 
22 
IBl 
7 
174 
2,jj 
113 


113 
91 
88 


88 
306 
8 
42 
261 
310 
17 
61 
7 
1 
224 
217 1 
2i7 
, 
229 
229' 
61 
50 


123 


278 


94 
182 
22"
 
2a8 
61 
197 
IBl 


181 


198 


188 


119 
45 
9"
 
82 


31 
31 
78 
27 
20".:! 


2;)6 


2M 
1-10 
136 
172 
172 
56 
68 
142 
22 
u5 
171 
70 


70 


7: 


76 
38 
19 
18 


IBO 
6 
174 
257 
118 


118 
81 
104 


104 
345 
8 
81 
311 
322 
17 
86 
8 
8 
228 
213 


218 


243 


2-13 
W 
(i() 
138 
303 
94 
203 
247 
262 
6.1 
209 
IB7 


187 


196 


186 


111 
9 
3 
8 


140 
7-1 
170 
170 


5 
6 
4 
7 
188 


06 
68 
1;)(; 
=i 
263 
2

 1 
61 
61 
IB 


6 


6 


2"20 
Z20 
U 
223 
2B3 
283 
91 


91 
149 


18 
112 
52 
U4 
2:6 
111 


I 
1 


-17 
79 
36 


86 


111 


63 


86 


os 
M 
20 
34 
2-17 
11 
241 
408 
55 


88 
IB 
11 
7 
114 
7 
107 
lOt 
17: 
175 
68 
B 


1 


65 
103 
184 


184 
579 
6 
88- 
605 
455 
81 
6 
15 
4 
fOO 
229 


8 
72 


6 
67 
177 
S 
122 


"2 
195 


6 


2211 


185 


6 


31: 
315 
12 
9ä 


106 


1 


45 


168 
114 
7 
216 
7 
147 
46 
246 
62 
16 
46 
323 


5 
6 
63 
9 
64 
11 


1 


7 


069 


41 
334 
217 
395 
89 
806 
34 


34 


lr.!3 


11 


139 


255 
255 


. 
- 


I) W ienll bl1dfnck lllczanaluakaly. ") W t.1II 2 bad. nla. ") 5piutto tple & ..it Tryaczyn. 


1. 


113 
12 
3 
8 


)- 


5 
'5 


ö6 
68 


5 
4 
196 


Ibo 
62 
18".! 


199 


200 
200 
2'.!1 
30 
61 


11111 
39 
226 
283 
283 
91 


61 
18 


81 
100 


18 
111 
ü2 


101 
78 
78 


78 


2:7 
69 
88 


I 
I 


61 


sc, 
8Ii 
IB 
11 
7 
117 
8 
109 
IIH 
176 
176 
69 
5 


3 


61 
5-1 
20 
U 
2-14 
6 
239 
-10M 
5;) 


8 


55 
103 
IB7 


IIf7 
094 
11 
72 
516 . 
451 
81 
5 
16 
4 
lI!J6 
238 


11 
57 


1 
68 
IBl 
8 
122 


233 


68 
19".! 
182 


316 


[u
 
164 
110 


2 


816 
11 
110 
44 


2 


217 
13 


0ö3 
30 
852 
21B 
406 
85 
811 
37 


H,s 
28 
24B 
114 
19 
85 
S:U 


() 
3 


S7 


llSt 


148 


245 
ZU 


1 


..8
>>>
. 


6 


2. Powlat Bydgoszcz. 


I 


Budynki Ludno
c obecna w dniu 30 wrzc
nia 1921 r. {bez objetej spisem wojskowym) 
M las t a. '' W tel Iiczble bylo wyznania Podalo narodowo
 
.", ... 
Q m I n Y. t;i;;; ,- OgÖ- Mei- Ko- 0.4 , c
 0 , 
",'" "'0 bO , 0 0 .; 
Obszary dworskle, ...-"= N-"= ..:.:u t-GbO 
... 0 ':IbO 
 ... 
NN N m: "'... bO'" 
 -... -"= E 

 
MleJscowo
cI ...on ...on lern czyzn biet Eo "'- ...N 

 ., 
E cn 
 .,E 
"".!! &::.
 :.,Rj 

 c'" 00 c Ö .!!
 '" 
NE .5E c.c E
 .s .- 0 .: ._ 0 

-"= ...= _ 0 c"C "" C-"= c"C 
- - - - - - 
1 2 3 .. .) t.i 7 8 9 10 11 12 13 14 15 IG 
112. Wtelno 72 3 052 252 aoo 400 tOl I - - - 4öO 101 1 - 
W1.elno, tclw. 11 - 4
! 31 49 76 4 - - - - 76 4 - - 
W1.eiD.o, wie.l 68 3 221 251 374 rn 1 - - - 974 rn 1 - 
113. Wtldzyn 81 - 483 233 200 400 32 1 - - - 449 33 1 - 
114. Wudzynek 38 3 475 216 2:9 44: 29 1 - - - 446 29 - ,- 
Karolewo, Icl... 6 - 131 54 77 ISO - 1 - - - 131 - - - 
Wud'JUel, ...1'" 82 3 344 162 182 315 21 - - - - 315 29 - - 
115. Wypaleniska a.) - 168 79 89 28 la!
 1 - 
 - 35 133 - - 
Wyvaleni.ka, ...leA so - 1
1 62 67 3 125 1 - - - 10 119 - - 
Ulwlu, f"lw. 2 - 17 2'l 25 14 - - - - 25 14 - - 
116. W
stef; (;.') - 39:-1 184 209 248 145 - - - - 246 147 - -- 
J zefin i, pny.. } 
PO.ada, otld.da 
Wy.!tp, wie. 65 - 393 184 209 248 145 - - - - 2-16 147 - - 
117. Zalesie 10 - 911 48 60 71 .,. 2 - - - 73 2.1 1 - 
_D 
118. Zawada 18 - 116 61 65 96 20 - - - - 99 17 - - 
119. Zielonczyn GI - 414 189 225 322 9"2 - - - - 335 79 - - 

tnele"c, .... kola 1 - 8 1 2 8 - - - - 8 - - - 
ZielcD.czyn, wiei tIO - 411 188 228 819 92 - - - - S32 79 -, - 
120. Zielonka ur.! - 513 246 267 72 4.n - - - - 66 -147 - - 
121. Zlawie
 20 - 9"2 40 62 20 7
 - - - - 7& 17 - - 
Zlawlei. I'u.tk. } 
Zla"iel, wi{"d: 20 - 92 40 52 20 ;2 - - - - 75 17 - - 
122. Zoiin al - 

g
 82 74 101 6,) - - - - 101 55 - - 
123. Zoledowo 3J - 89 96 175 10 - - - - 1,5 10 - - 
111. Obszary dworskie ,,6ü 8 .. 812 3667 4146 6 7,1() 10.')9 11 a 2 - - 6818 983 11 - 
I 1 
I. Augustowo 6 - 14G 69 77 142 4 - - - - 143 2 - 
2. Bartodzieje 8 - 43 22 21 32 11 - - - - .36 7 - - 
Bartodr.iejo »ale, Jcsn. 2 - 14 6 8 14 - - - - - 14 - - - 
ßrzoza, lC8n. 1 - 11 1 4 1 4 - - - - 11 - - - 
Emiljanowo, le.\n. I - 1 1 - 1 - - - - - 1 - - - 
Kobyleblota, I.,;n. I .- 4 2 2 8 I - - - - 3 1 - - 
Zimnawoda, lcsn. 2 - 18 'l 6 7 6 - - - - 7 il - - 
161 win, le
u. 1 - 6 Ii 1 6 - - - - - 6 - - 
J. ß[;d.F.0szcz 23 - H6 65 81 137 9 - - - 138 -- - 
ie aözk6wko, le
n. I -- 11 I 4 11 - - 
 - - Ii -- - 
Bielice, leAn. 1 -- 2 2 - 2 - - - - - 2 - - - 
BlolJllkl, leAu. 1 - 11 2 3 11 - - - - - 5 - - - 
Czerflko Kraai{uikie, fol.... 2 - 15 11 10 14 1 - - - - 15 - -- -- 
Olinki, lein. 1 - . 2 2 4 - - - - - 4 - - - 
Ja.lnlec -Blaleblots, 
d.Iol. 1 - SS . 16 17 30 3 - - - -- 30 3 - - 
LocllOWO, lein. 1 - 8 8 11 7 1 - - -- -- 7 1 - -- 
Pnyjeliene, lein. I - 8 2 6 R - - - - - 8 - -- - 
Str)':lz.ek, le
n. 2 -- 11 2 8 I 4 - -- - - 1 . - -- 
Trzciniec, le.\D.. 3 - 11 4 7 11 - - - - - 11 - - -- 
Tncinlec, Bi. toL 9 - 50 26 24 50 - - - - - 50 - - -- 
4. Dilbröwka Nowa 12 - 161 77 84 1;)7 4 - - - - 161 - - - 
5. Oildecz 12 - 235 117 118 209 2
) 1 - - - 200 29 1 - 
6. Oumnowlce tO I 229 104 12;) 225 4 - - - - 22i) 4 - - 
7. l1uta 17 - 1::1 118 126 214 30 - - - - 220 2-1 - . - 
8. J achcice . 27 - 88 73 129 31 - 1 - - 126 35 - - 
Boclanqwo, leAu. 3 - 15 1 9 6 7 8 - - - -- 7 8 - -- 
Bocianowo. ouda 1 - 18, 12 11 18 - - - - -- 18 - - - 
Boclanowo, I;Det.k. 2 - 11 7 4 11 - - - - - 11 -- -- ....!. 
Csyik6wko, eAn. 1 - 4 1 3 4 - - - - -- 4 -- - - 
Jaebcic., uadl. 6 - 19 9 10 18 - - 1 - -- 19 - - - 
J aawlee, leAn. 2 - 11 6 11 Ii 6 - - - - 5 6 - - 
Julnlec, punk. ') 
Julnlec, .&. kol. 1 - 14 8 6 14 - - - - - 14 - - - 
Opt."lec, ol&d. 1 - 2 1 1 2 - - - - - - 2 - - 
O.o...agör.. leAn. 3 - 111 9 6 9 6 - - - - 7 8 - - 
Rynkowo, c5ad. 2 - 20 8 12 20 - - - - - 20 - - - 
"1ry....yu, leo\u. 1 - J, 2 1 3 - - - - - 8 - - - 
Zacin8, leAn. . - 16 13 18 11 - - - - 18 11 - - 
9. Kotomierz 27 - 3iOl 171 199 322 48 - - - - :333 37 - - 
Kotomien, fol.... 17 - 290" 182 158 242 48 - - - - 253 37 -- - 
Kotouüers, .,. kol. 10 - 1

 39 41 80 - - - - - tIO - - - 
10. Krilpicwo 10 - 9.1 99 183 10 - - - - 183 10 - - 
11. Kusowo 10 - 179; 73 106 179 - - - - - 179 - - - 
KUBOWO, loh,. ) 10 - 179. 78 106 179 - - - - - 179 - - - 
Knsowo, pny.. . I 
12. Leszyce 15 - ;2 32 40 34 38 - - - - 34 38 - - 
D'Ibro...y Wlelkie, leAu. 1 - 4 2 2 8 1 - - - - 8 1 - - 
D
bluka, I.An. 1 - 5 2 3 Ii - - - - - 5 - - - 
D
bluka, 01. I.... 8 - 88 17 2:! 10 29 - - - - 11 28 - - 
D
blnk", pu.tk. 1 - 5 2 8 - Ii - - - - - 5 -- - 
Dobromien" leA... 1 - . 2 2 4 - - - - - 8 1 - - 
woye, leAn. 1 - . 1 8 1 IJ - - - - I 3 - - 
Le..YC8, nadl. 1 - 7 . 3 7 - - - - - 7 - - - 
N o.......ieA, leAu. I - . 2 2 4 - - - - - 4 - - - 
13. Lilcznica 4 - f3 'r 26 63 - - - - - 63 - - - 
-, 
H. Miedzyli 4 - 54 29 25 4.1 10 - - - - 4.1 10 - - 
15. Minikowo 7 - 169 91 78 165 - 4 - - - 169 - - - 
16. My
lecinek 13 2 182 78 104 lu9 22 1 - - - 159 22 1 - 
17. Nekla 7 - 98 63 45 87 11 - - - - 87 11 - - 
18. Nieciszewo 12 - 25R 117 lU 256 1 2 - - - - 2ö8 - - - 
19. Osowlec 13 1 170 86 8-1 134, 36 - - - - 133 37 - - 
20. Pauliny 7 - 119 51 68 106 11 1 1 - - 104 11 4 - 


I) 
pl..no J9cznl. z nodldnldwem Jarhdce. 
Ob.zary dwonJIlel a - pnypada It. wpnanle: grecllo-ka&ol. 6. prawostawne t, Inne wyzn. koie. tnChodn. I; r - . &em podato n.rode.o
: movj.1, 6. Ulew. 
.1, I, ....i".1' I.
>>>
Mlasta, 
G m I n Y. 
Obszary dworskle. 
Mielscowoscl 


1 


21. Potulice 
Bud,. Rybacki8, INn. 1) 
EUbiecin, oeMa I) 
Kaimierowo, wlei 
Niedola, ceg.' J 
Kiedola, (olw. 
Pi
tacl, lein. 
PotDli"8, lolw. } 
Potulice, If'5D. 
UrszDlID, IMD. 
22. Przylubie Polslrie 
Przylubie Pol.kie, lolw. , 
I'rzylubie Poiskie, &art. f 
23. PySzczyn 
Jlarcelewo, 10..... , 
PYBzezyu, (o1w. f 
24. R6zanna 
- }jnozowo, leAD. 
Kadzionka, le
n. 
Kröwka, I-two 
Pobrdzie, leAn. 
PUBSCSyn, lein. 
- R6ianns, nadle 
Tylnagöra, leo!D. 
25, Rudy 
-}{udy, fol.... 
Rudy, oBada 
26. Sarnsieczno 
Bogsf'in, fol w. 
Goncar:r.ewy. fol... 
Ka8prowo, loIw. 
Michelin, tclw. 
Samsieczno, fchr_ 
TereaiD, folw. 
27. Sarnsieczynek 
28. Sienno 
FrancIszkowo, folw. 
Kotomierti, fol... 
Sieono, lolw. 
29. Slupowo 
PrO!
pero1fo, 101,,". 
Slupowo, lolw. 
30. Solec 
Chr08ns, lesD. 
Jezieree, lesn. 
Laiyn, .eBD. 
Pnylubie, pn:. k. 
SoIOO, nadI. 
Trzcianka, 18An. 


, 


31. Stopka 
32. Stronno 
AIck!oandrowiec, le8D. 
Biala, le
n. 
Motre, leAn. 
Stronno, leAD. 
\\rilczegardlo, lein. 
33. Strzelce G6rne 
Pacowo, oa.da , 
Strulce Görno, (oIw. f 
34. Strzelewo 
JaniD, rohr_ 
Kauüeniec, (clw. 
Slnele...o, (olw. 
35. 
Iesin 
Anielin, '01... 
Gabrjelin, lolw. 
Kasin, 101 w. 
SIesin, lohr. 
36. Trzclniec 
37. Trzebieli 
TnebieA, 101w. 
Trz
bi8i1, 08. mI. 
W udzyupk, lolw. ") 
38. Trzesacz 
Lasek, (olw. } 
....Tu
-8acz. lolw. 
39. Wi1cze 
40. WOjnowo 
Smolary, c.g. ") 
.molary, (0] w. 
Wojnowo, '(llw. 


41. Zarnczysko 
42. Zoledowo 
D'Ibrowa, leAn. 
Jagodowo, 101w. 
Jagodowo, lesn. 
Il18trz
bie, leAD. t) 
Jilaksymiljanowo, felD. 
Nowym081.ek, lein. 
Sm.......la, I"".... 
Smukala, leiD. t) 
Zdroje, 101... 
Zdroje, leAD. 
201
dowo, DadI. 


2. Powlat Bydloszc:z. 


7 


." 
r::-= 
NOS 
"'.00: 
NN 
....rn 
Co... 
",'e 
2 


Ll:dno

 obecna w dniu 30 wrzesnia 1921 r. (bez objetel spisern wOjskowvrn) 
 I W tel IIczbie bylo wyznania Podalo narodowos
 
.-;;; O . M . K '..o!' . 0 . 
ot.oo: go- ez- 0- 0 0 
ß.;o.bG .0 0 , 
NN 
= CGoJ bG
 GoJQ.J g, .

 
.
 .

 
... 
 lern 
 .::zyzn biet E .s tU :ii '" 
 
 
 ... 
 8 
 E 
 
 E 
g.- :,tU 
o g.s:: o
 g .
o Ö .!!
 ä ..!!o 
._E ",.00: ...;::; _'J Ern - C-o Co c.oo: - c"C 
134-, 5 

-TiS-!J"----W----U- 12 13 W-115 16 


Bud}nki 


36 


6 
4 
1 
2-t 
1 
9 
9 


12 


12 
14 
1 
1 
8 
3 
1 
4 
1 
7 
6 
1 
3j 
2 
7 
6 
7 
6 
7 
10 
32 
1 
8 
28 
9 
8 
6 
8 
1 
1 
1 
8 
1 
I 


1= 


1 
I 


;1 

I 


2 


2 


1. 


310 


44 
27 
7 
224 
8 
108.. 
IOR 


IBO 


1110 
7lJ 
6 
6 

 I 
70 
60 
10 
675 
24 
127 
102 
173 
139 
110 
1M 
432 
2 
18 
417 
227 
26 
201 
62 
10 
4
 
7 


41 
19 
8 
2 
6 
4 
4 
177 


177 
{)16 
76 
66 
384 
-126. 
53
 
521 
122 1 
1119, 
85, 
17i " 
171 
I

 
. I 

II 
2:
 
230 
I 
29 
274' 
41 1 
81 
.51 
SI! 
26 
::1 
23 
39 


136 


1!9 
12 
8 
87 


5 
51 
61 
79 
79 
38 
2 
3 
11 
5 
1 
14 
2 
29 
u 
5 
315 
13 
60 
48 
65 
58 
51 
76 
195 
1 
6 
188 
llO 
11 
00 
30 
5 
8 
1 
18 
4 
4 


20 
11 
2 
1 
4 
2 
2 
88 


88 
2-11 
34 
27 
1110 
199 
31 
20 
64 
'64 
47 
75 
78 
2 


65 


65 
27 
14.2 
36 
106 


... 31 
tu 


174 


15 
111 
4 
187 
8 
57 
57 


101 


101 
33 
4 
8 


. 
4 
1 
11 
8 
.u 
88 
5 
3GO 
11 
67 
54 
RB 
81 
59 
78 
237 
I 
7 
229 
ll7 
15 
102 
32 
5 
2 
2 
18 
4 
8 


21 
8 
1 
I 
2 
2 
2 
89 


1!9 
275 
42 
29 
204 
227 
2:! 
32 
58 
115 
38 
102 
98 
4 


Bö 


Bö 
23 
155 


19 
103 
17 
16 
8 
20 
16 
52 


D 
20 


307 


3 


309 


44 


!7 
7 
2Z8 
8 
53 
58 
14u 


55 
55 


.w 


4 
5 
1 
I 
I 
1 
I 
10 


10 
26 
8 
8 
20 
19 
I 
8 
5 
10 
3 
14 
13 
1 


13 


18 
-I 
23 
1{ 
18 


2 
26 
5 
4 
1 
8 
4 
2 
1 
8 
8 


10 
121 
U 
15 
2 
18 
10 
18 
1 
14 
19 f
 
8 
53 
53 
l.t3 


8 


55 
55 
37 
87 
12 


uo 
6-1 
6 
6 
11 
9 
2 
211 
5 
45 
45 


40 
7 


7 


2fi 
111 
10 
107 


148 
59 
8 
6 
11 
4 
2 
25 
11 
45 
45 


7 
11 


2,') 
.111 
10 
IO'J 


f68 
24 
127 
102 
178 
139 
8 
154 
182 


107 


2
JO 
2 
8 
2411 
70 
11 
65 


566 
24 
125 
102 
J78 
139 
8 
154 
182 


2 


107 


250 
2 
8 
245 
61 
11 

I 


10 
172 
157 
21 
188 
6'.:! 
10 
5 
8 
29 
8 
7 


2!1 
17 
8 
2 
6 
2 
4 
171 
171 

.09 
76 
50 
3RJ 
-I
 I 
52 
122 
109 
77 
148 
142 
6 
134 


12 
2 


10 
172 
165 
21 
144 
62 
10 
5 
3 
29 
8 
7 


29 
17 
8 
2 
6 
2 
4 
1-11 


12 
2 


2 


6 
6 
6 


8 


R 
2!1 
29 


16 


134 
üO 
28.3 


16 


2 


36 


141 
CJ09 
76 
60 
38S 
125 
58 
52 
121 
109 
76 
142 
142 


36 
6 


I 


14 


61 
222 


6 
8 


8 


I 
1 


9 
85 
29 
6 
17 


-I 


6 
-15 


2 


133 
133 
45 
277 
61 
216 


17 
5 
20 


6 
14 


8 


20 
22 


') 5pl....o ItCZDie :& 101.. PDtulice. B) 5plaano ItanJe :& (01.. Trzeble/l. ") 5plaano ItanJe :& (0". Wo!nnwo. t) 5plaano Itemle :& nadldnld.em 2:oI
owo. 


17 
226 
41 
31 
.5 
38 
26 
65 
1 
8 
16 


23 
227 
41 
81 
11 
38 
26 
66 
1 
8 
16 


12 

I 


" I 


to 
22
>>>
EI 


3. Powlat Chodzlet. 


Budynki Ludl1o
c obecna w dniu 30 wrze
nia 1921 r. (bez objetel spisem wOjskowym) 
Mialta. "- W tel liczbie bylo wYznania Podalo narodowo
c 
.c 4 
o m I n Y. c- c:,t; - . , ., 0 ö 
"'''' Qg6- Md- Ko- - 
4.1: 0.1: 40 

 .bI -0 
Obszary dworskle, N.I: .I:.!:! bebe 0 .
 
 ... ... '" 
NN N r:;. Q) Co) G) bO .I: E -... 
....'" ...'" lern tiet "'- c... 
S 
Mlejscowo
ci c:-... czyzn SB "'- ",,,, 

 '" 
S -n ... 
NE c.
 

 s::'" 0 0 c .20 Ö .!;! 
 c .20 
.ES :.'" .E
 I t:
 .E .E 
N.I: lJJ:'::: c-c c:- C.l: c"C 
- - .... 
1 2 3 [ {) 6 7 8 9 10 11 12 13 I l-I 15 16 
3. Pow. Chodzlet I I 
I 
I 
I. Mlasla: 1001 i)O 12810 öIIi'i6 6804 8676 4006 SO 100 8 - 8001 4400 40 - 
1. Chodzld b91 16 5 646 1 2632 3014 3694 lIH9 U. 9"2 - - 3365 2262 19c - 
2. BudzYß 2il 19 1889 865 102-1 1297 051 12. 21 8 - 1503 37-1 12 c - 
J. Margonln 244 6 '801 861 994 1 3113 189 1. 12 - - 1390 465 - - 
4. Szamocin 213 3 1548 736 812 694 806 -iA 44 - - W 901 3c - 
5. Ulkie 23
 6 1872 862 1010 1538 311 2. 21 - - 1459 407 6 - 
n.Omlny: 86'iö 10 28 093 11193 11 000 9994- 180'31 OOa SO 12 - 90i'i3 1-1009 81 c - 
I. Ado[fowo 23 - 148 72 76 39 109 - - - - 21 127 - - 
2. Antoniny 11') - 207 98 109 12 195 - - - - 6 201 - - 
3. Atanazyn b2 - 208 99 109 77 131 - - - - 70 138 - - 
Atanaz.r.n, ....i.. J 52') - 208 IJII 109 77 131 - - - - 70 138 - - 
:Edwar owlee, puat.k. 
4. Borowo 30 - 228 117 BI 131 97 - - - - 131 96 1 - 
Borowo, 08. mJ. " - 110 15 15 10 20 - - - - 10 20 - - 
ßorowo, pUlltk. J . 
Borowo, wies 26 - 198 102 98 121 77 - - - - 121 76 1 - 
5. Bor6wkl 24 - 120 I 65 55 30 90 - - - - 29 91 - - 
6. Brodna 83 - 
51 235 270 40 465 - - - - 21 484 - - 
Brodna. fol..... } 82 
Brodna, wleA - 390 181 209 30 8110 - - - - 18 Im - - 
Oolunle.. (lu.tk. 
K.luga, pu.tk. 10 '2 
Okunin, putJtk. - 111 25 26 2 "9 - - - - "9 - - 
PU.ko. pn.tk. 11 - M 29 85 8 56 - - - - 1 63 - - 
7. Brzckiniec 34 - 264 132 132 85 178 1 - - - 96 168 - - 
8. Byszewlce 20 - 129 61 68 60 69 - - - - 127 2 - - 
9. Byszkl 37 I 239 121 118 239 - - - - - 237 2 - - 
10. Chrustowo 20 1 133 68 65 42 91 - - - - 22 lU - - 
II. CIsze 10 - 61 25 36 42 19 - - -' - 29 32 - - 
Cine, wlel folw. ) 10 - 61 25 38 .f2 111 - - - - 29 32 - - 
Ci.le Sllacheckle, 91 
12. Dzlembowo - 730 347 383 702 20 4 4 - - 709 21 - - 
Dziflmhowo, le'n. 1 - 7 " 8 7 - - - - - 7 - - - 
D:dembowo, wl8I 88 - 71" 338 376 686 20 " , - - l1li3 21 - - 
KaUna, leAn. 2 - 11 11 " 11 - - - - - 11 - - - 
JJ. Dzlewoklucz 51 3 333 174 159 131 202 - - - - 129 2O-t - - 
14. Orab6wka 32 - 211 92 119 96 U5 - - - - 94 112 5 - 
Or.bö....ka, ....Iel wie.t 32 - 211 112 119 98 115 - - - - 94. 112 11 - 
WY.lyll.kie Piukl, 126') I 
J5. tlelJodorowo - 618 300 313 132 477 2 - 7 - 133 485 - - 
16. Jabfonowo /) - 36 21 15 1 311 - - - - 1 35 - - 
11. Jeziorkl 06 - 294 1;)9 1311 132 161 I - - - 69 2'2-1 1 - 
IR. J6zelowice 41 - 229 112 11i 21 208 -- - - - 42 187 - - 
19. Kaczory 66 1 432 216 216 237 194 1 - - - 202 229 1 - 
Kaczory, (nIw. I) .- 
Kaclory, .i. kol. 1 - 111 11 10 11 8 - - - - 11 8 - - 
Kaczory. wieA 65 1 "18 20'7 206 226 188 1 - - - 191 221 1 - 
20. Kamlonka 13 - 78 42 36 1-1 Gi - - -- - 4 74 - - 
21. Karolinkl 18 - 96 41 ,)5 5 91 - - - - 3 93 - - 
22. K:jkolewiczki 9 -- 51 24 27 4 47 - - - - 3 48 - - 
23. Klotyldzin 20') I 139 62 77 91 48 - - - - 92 47 - - 
24. Kowalewo 28 - 200 99 101 {)2 148 - - - - 51 149 - - 
25. Krystvnka 8 - 38 15 23 3 35 - - - - 4 34 - - 
26. Laskowo 06 - 303 150 153 76 226 1 - - - 96 207 - - 
Lamko1lfo, wiN , 56') - 803 150 153 76 226 1 - - - 98 20'7 - - 
Lukowo NOW8, os.da 
27. L!pa nad Notechi 61 - 430 189 241 290 126 - 14 - - 321 109 - - 
28. Lipla9;6ra 165 9 974 457 517 32i 642 - f) - - 398 576 - - 
29. Lipiniec 16 - 107 50 57 13 90 4 - - - 10 97 - - 
30. L!piny 33 - 220 100 120 94 126 - - - - 101 119 - - 
31. Margonin Wle
 62 1 RH 174 170 97 2.[6 1 - - - 114 230 - - 
32. M ilcz 41 3 297 1-10 Iji 113 184 - - - - 89 208 - - 
3.1. Mirosfaw 8 1 47 2'2 25 27 90 - - - - 20 27 - - 
34. Miroslaw Nowy 37 - 236 B7 119 38 198 - - - - 18 218 - - 
35. Morzewo 120 4 002 467 495 951 10 1 - - - 954 7 1 - 
36. Nalecza 34 - 163 71 9"2 2 161 - - - - 2 161 -- - 
37. Nietuszkowo .26 2 186 79 107 137 49 - - - - 109 77 - - 
38. Niewlemko 32 - 16"2 82 80 7 155 - - - - 6 106 - - 
39. Nowawle
 Ui;ka 176 1 1180 b68 612 709 471 - - - - 165 1003 12 -- 
Juakowo, oflada 11 - '
'I 65 82 58 89 - - - - 18 13-1 - - 
K arwID, pu.ft. } 
Kreuzenplan.. o8ada 
Now.wiel Uj.k.. wie! 165") 1 HISS liOII 530 651 S82 - - - - 152 869 12 - 
Sf"ekolonie, olBada 44'): - 139 
40. Nowawid\Vyszyliska 281 142 62 219 - - - 60 221 - - 


') W lem 1 budynek nleaamleukaly. ") Spla.no I,..nie I gmln, Dzlembowo. ") W lem 3 bnd. nie.. . 
MI.alo Chodzlet: . - pnyp.da n.",,",nanle: gr.dlo-blol. 1.lnne wyzn. katol. 3.IMe wyzn. e...ng. 5. prawoolawne Z;-c -.. lem podalo narodo..oAt: 
tyd.....", 5. caeak, 3. roOYI.k, 5. 
MI. a loB u d z y ,,: . - pnypada n. wyznenle: gr.dlo-k.IDL S. p.......oalawne 1. Inne wyzn. koie. ......odn. a; c - podalo narodowoAt: tyd.....", 10. ....1I1.k, 2, 
M I. a 10M. r gon I n: . - Inne wyzn. koie. _chodn. I. 
M I e a 10 5 I . m 0 ein: . - przypada n. WYlnanle: prawoolawne 3. g..cko-kalol. 1; c - i¥d6. 3. 
MI e a I 0 U I A c I.: . - pnypada n. wyzn.nle: Inne wyzn. e.....g. 1. prawoal.....ne 1. 
Gmlny, . - przypad. ne wyznanle: grecko-kaloL 1& inne wyzn. kaloi.'. inne wyzn. e...ng. 5. prawoolawne 11; c - .. leID podalo n.rodowoAt ,0I\'la1, 10. 
..eak, 5. rnablall, 2. ml.I......' 1.
>>>
Mlasta. 
Gm I n y, 
Obszary dworskie. 
Miejscowosci 


1 


41. Oströwkl 
Oetr6,,'ki, pulk. , 
o.l.-öwlLi, wioA J 
42. Pietronki 
43. Podanin 
Podanin, 101w. 
PodaDin, wte6 
44. Podstolice 
PodstoIice, wid t 
Tnydomy, oaada 
45. Popielno 
46. Prawomysl 
47. Prosna 
48. Raczyn 
N adoln&, 08&d. , 
Nadolnik. 01. ml. ( 
RaezyD., wiei 
49. Radwanki 
- Katl,nynka, pUllI. 
Radwanki, wies 
50. Ratale 
51. Röwnepole 
52. Rzadkowo 
53. Smolary 
54. Sokolee 
Jaktorowo-lIlyn, 01. mI. J 
8011.0100, wieA 
55. Sokolowo BudzYßskie 
80lr.olowo Bndsy
.kie, 
.t. 11.01. 
80kolowo Bud.yJI.lüe, 
wieA 
56. Str6iewice 
57. Str6iewo 
81r6iewo, plll!lk. \ 
Str6iewo, wie, J 
58. Strzelczyki 
59. Strzelecin 
60. Studzieniec 
StudzIeniec. .Ie' 
Urbuowo, 01. mI. 


61. Studice 
ö2. Swoboda 
6.3. Sypniewo 
64. Szamocin Wies 
La6tO\\'O, 101w. 
Lndwikowlee, ol.da 
Marjanka, oeold. 
8molary, pu.&k. 
8zamoein, .1. 11.01. 
SzamociD.-1I1yn, karßzma I 
Szamocin Wiel, wies 
65. Szamoty 
66. !=;milowo 
Jachua, folw. ') 
Jaracs, (oh,. 
Polent.... , PUS&k. } 
Smilowo, wiet 
2.mijewo, pUBtk. 
67. Trzaskowiec 
68. W Cg1ewo 
69. \Vymyslaw 
70. \Vyszynki 
71. Wyszyny 
72. Zacharzyn 
Zachanyn, .1. kol. 
Zacharzyn, wieA 
73. Zelgnie9i'o 
74. Zaß 
Bupj, wieA 
2.a6, wieA 


111. Obszary dworskle: 


I. Byszkl 
2. Dziembowo 
Baiantaruia, leAD. S) 
Dziembowiec, wiet 
Dziembowo, 101w. 
D.iemb6wlco. oa. fab. 
a. Orabowno 
Smilowo, le8D. 


I 


Budynki 


.. 
. c 
c- 
N'" 
....:.: 
NN 
.... '" 
Co" 
NE 


2 


57 
67 
6 
43 
,l;) 
47 
47 


19 
40 
28 
83 


135 
274 
193 11 
431 
431 
 
42: 
109 
316 
::
 
398:1 
189
 
30-1 1 
. I 
304 
885 


3. Powiat Chodzle!. 


67 
130 
103 
20'2 


202 
197 
50 
147 
176 


133 
191 
96 
100 
155 
442 
18 
4211 
299 
134 


134 
:9 
52 
_1-18 
121 
27 


29 
300 


82 
106 
197 
o 
11 


6-" 
144 
90 
229 


229 
2".!8 
59 
189 
206 


162 
207 
93 
149 


l.u 
-143 


10 
433 
32: 
117 
117 
66 
65 
121 
116 
26 


30 
21 
31 
114. 
8 
26 
34 
15 
2 
29 
30 
100 


19: 92 103 123 
188 81 107 118 
228 121 107 115 
862 418 444 447 
61 1!9 3"l 16 
197 9Ii 102 137 
845 166 170 170 
83 97 46 63 
17 8 9 17 
159 88 76 44 
181 82 99 47 
760 370 390 440 


31 
153 
134 
13 


10-1 
121 
09 
418 


LI'dno

 obccna w dniu 30 wrzesnia 1921 r. (beL oblctel spisem woisko\\\'m) 
CJ I w tel IIczble bylo wyznania 
alo_ narodowosc 
;. c; 011;6- Md- Ko- 6"'; U 0 .: 
 '
 
 ' 0 
 . 
N
 

 

 beI) G)CJ cur:.e c=- B .

 
.
 lern r"'" b
1 E" .- .. ,,
 
 .
 -0; E · OE 
ä';:: »'" 

 ä
 S ON ä .
::: Ö .!!:!
 _ ä .20 
_ 
 N':':: ,ID= ._ U UJ ._ C'"Q er. c:.:.:: c::;-a 
.... -:- 
3 4 5 6 7 I 8 9 10 I 11 12 1i\U-I
-W 

 44
: 1 1 : 

 1:/ 3:1
 -= -= 
 -= 1:::: -= 
1 35 14 21. 191 16 - -- - - 19 16 - - 
1 434 197 
7 279 1M 1 - - - 26& 168 1 - 
_ 132 58 74 116 17 - - - - 116 17 - - 
1 302 139 163 164 137 1 - - - - 100 1111 1 - 
- 241 126 1Ib 37 204 - - - - S8 203 - - 
- 2U 126 11697 204- - - - 88 203- - 


48 U 2
 28 
712 8-16 366 412 
90 51 39 6 
4b3 242 211 b;} 
176 87 89 67 
3;)6 15b 201 12 
16-1 74 9u Ib4 
639 301 338 124 
18 11 7 18 
821 zoo 891 106 
065 294 271 210 
193 98 95 175 
120 82 58 102 
73 88 97 78 


88 
73 
17 
56 
'54 
00 
16 
30 
16 


1 


2 


UD 


4 


6839 2821 3018 49S-t 


18 
105 
31 
74 
167 


418 
314 
78 
Z3G 
215 
57 


11 


46 
105 


2 


37 
335 
SI! 
126 
171 
5 
6 


6 


238 
394 
169 
127 
127 
335 
ZS 
812 
H 
17 


4 


20 
168 


2 


7 


2 
103 
99 
50 


23 


168 
550 


2 


50 
24 
20 
36 
81 
6 


1 
1 


662 
m4 
2bl 1 
251 1 
12b 
117 
269 
216 
53 


550 
583 
234 
234 
114 
78 
155 
143 
12 


5 


1 


1 
2 


I 
101 


2 


17 
6 
39 
114 
7S 
t.I 


72 
70 
113 
414 
45 
fIO 
176 
20 


=1 


1 


13 
70 
33 
56 


1 


114 
134 
320 


20 
I!OO 


IM 
388 
109 
343 
10 
510 


: 


24 
125 
8 
122 
92 
21 
7 
14 


4 
35 


66 
6-40 


610 
350 
18 
18 


6 


7 
14 
14 
2 
2 


70 
232 
3SR 
10 
10 


902 


1 a 


1)033 


2 


00 
461 


11 
177 


2 
2 


86 
82 
891 
10 
10 


170 
7 


') W lern 1 b..dynek nIe..JDleazkaly. ") 5pt....o ItCJ:nle z wal, !lmU_D. I) 5plaano It"ftIe z fON. Dz1embowo. 
Ob.zary dwonkle: a - greko-kalollk I; c - Ruin 1. 


9 


'- 


32. 
10;} 
120 
19 


103 
119 
73 
412 


19 
108 
12 
96 
107 


413 
315 
97 
218 
224 
31 
1 
20 
179 


2 


2 


2 
I 


26-1 
:!!Io 
16\1 
125 


125 
319 
28 
296 
29 
49 


170 
06:) 


liftII 
:)
)rJ 
202 


49 
10 
39 
96 
liS 
48 


202 
11: 
78 
173 
163 
10 


127 
119 
115 
441 
20 
114 
1i9 
61 
17 
44 
4.t 
181' 


H8 
H9 
113 
420 
811 
IIS 
1116 
22 


111 
168 


114 
137 
078 
82 
MB 
R2 
416 
IU 
314 
Il 
570 


1 


8 
a7 
G2 
11 


1:3 
H9 
111 
61 
206 
17,) 
100l 
78 


570 
359 
IR 
18 


R(M 


l c .9 
43: 
61\ 
B2 
3311 
7 
7 


7 
20,) 
11 
2100 


3 
8
>>>
10 


3. Powlat Cbodzlet.. 


BudYllki Ludnos
 obecna w dniu 30 wrze
nia 1921 r. (bcz obletel spisem wojskowYIl1) 
Mialta. ." W tel Iiczbie bylo wyznania Podalo narodowo
c 
.c 0 
Q m I'n y, c_ ,- Og6- Met- ' . . cl o
 .
 
"'''' ...co Ko- 0-"= 00 

 g '0 0 . 
Oblzary dworskle. 0 -"= N-"= .:.:::.
 bC!G :!..." .
 bI er 0 ... 
NN N I;iet In (5 "'0 !GO 
... -"= E ... -... 
.... '" 
.
 lern czyzn "'- :IN :!::. 
 0 '" 
E 
Mlejscowo
cI c:-... E- St
 c.... 00 '" ...E Ö ...... c 
NE .5E »'" ",-= -N '" .- 0 .!!o 
N-"= .u= ._ 0 :0'" ';1 c"C c:- e-,,= .s "'''C 
-=- - I 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 U 15 16 
4. Jablonowo 16 - 001 1 95 106 
I 114 - - - - 81 120 - - 
Jabloncwo, tol... 12 - 159 7" 65 95 - - - - 58 101 - - 
Jablono..o, .t. lr.oL 1 - 3 2 I 
1 - - - - - 3 - - - 
Jablonö..lr.o, tol... S - 39 19 20 19 - - - - 20 19 - - 
5. Jaktorowo jR - 6.'J6 I 308 32R 50 1 - - - 588 47 1 - 
Jaktorowo, folw. 25 - 2« 111 133 237 11 1 - - - 237 6 1 - 
Jakwrowo KarC2ms, - 
t.rczma 1 - " 2 2 - " - - - - - " - 
J.1 lory, ooad.. 11 - "7 28 2.f 7 .fO - - - .- 10 97 - - 
Jö.ety, tol... 2 - 17 9 8 17 - - - - - 17 - - - 
Nowydwör, '01... 18 - 312 156 156 812 - - - - - 812 - - - 
Zoljö..ka, tol... 1 - 12 7 6 12 - - - - - 12 - - - 
6. Karczewnik 10 - 120 
,g 62 69 51 - - - - 97 23 - , - 
"'czewni., lohr. " - "7 22 25 21 26 - - - - .fO 7 - - 
Karcz8wni., 106D. 1 - " 2 2 - " - - - - - , - -=- 
Karcuwntk. oe.. rot. I 1 - 8 " " - 8 - - - - 8 - - - 
J"awly, olad. 1 - 9 8 6 9 - - - - - 9 - - - 
Str61ewko, fol..... S - 112 27 25 89 13 - - - - .fO 12 - - 
7. Kllkolewlce 20 - 153 71 82 4 U9 - - - - 5 a8 - - 
8. Kozarzyn .. 15 - 69 37 32 28 .u - - - - 41 28 - - 
9. Krzcwlna 14 - 136 72 64 132 4 - - - - 132 4 - - 
10. L!piny 18 - 276 133 143 264 12 - - - - 264 12 - - 
Czworak1. 10hr. l ) G4 
D
blnleo, tol... 11 - 30 114 fit - - - - - 64 - - - 
Lil'lny, tol... 18 I - 212 103 1011 200 12 - - - - 200 12 - - 
11. Man:onin Wid 12 - 6.'1 37 2r. 3-l- 29 - - - - 5: 8 - - 
ßorowki, IeAn. 1 - 6 6 I 6 - - - -- - 11 - - - 
Lipiny t I-t"o 1 - 6 8 2 6 - - - - - 6 - - - 
».reinet, folw. 1 - li I " 8 - 7 - - - - - 7 - - 
)fRrgonin, I-Ufo 1 - 1 - 1 - - - - - 1 - - - 
M.ielim.l\ka.., Oft. leA. S - 9 7 " 12 - - - - 16 1 - - 
Nowyrnlyul, 00. rn/. 1 - S 2 - I) - - - - 6 - - - 
Nowyrnlyn 11. 0.. ml. 1 - 8 " 5 9 - - - - - 9 - - - 
Rudkl, p".tk. I - 6 3 a 6 - - - - - 6 - - - 
W 
Arcdnik. leAn. I - !I 2 1 8 - - - - - 8 - - - 
\VeArednik, Oll. ml. I - 5 8 2 - 11 - - - - 11 - - - 
12. Nletuszkowo 22 -- 323 158 165 268 55 - - - - 279 4-1 - - 
Buch)". I'ustk. ') I 
ChruMlowo, folw. 11 - 114 "9 65 78 "1 - - - - 112 2 - - 
NletuBzkowo, folw. 1-1 - 209 1011 100 195 I" - I - - - 167 "2 - - 
13. Nowebudy 4 - lil 20 31 lil - -- - - - 51 - 
 I, - 
14. Nowle 1) - 60 2"3 37 28 32 - - - - 2-1 36 - 
Kurzyce Nowe, ol.da 2 - 6 2 " " 2 - - - - " 2 - 
Nowie, lohr. 8 - 54 21 33 2.f so - - - - 20 114 - 
15. Ole
nica 32 - -198 236 262 399 99 - - - - 473 25 
 I - 
ßnnk, folw. 2 - 28 11 17 2.f " - - - - 2" " - 
Clllewo, folw. 1 - 111 10 6 10 5 - I - - - 10 6 - 
Kif'lrzkowlce, fol... 1 - 87 22 16 114 8 - - - - 114 8 - 
Mllc..k. tohr. 8 - 111 63 .f8 106 /; - - - - 111 - -. - 


:
:


!
I
iw . 18 - 163 n 89 105 58 - - - - 155 8 - - 
7 - 83 SB 50 78 10 - - - - 73 11 " - 
l'npi€Jrnia, I-two 2 - 12 7 11 6 7 - - - - 12 - - -- 
TrojanJd, tol... 3 - "9 16 83 .f2 7 - - - - "9 - - -- 
16. Pletronkl 13 - 190 89 101 190 - - - - - 190 - - - 
17. PUka 2 - 17 10 7 12 5 - - - - 12 Ö - - 
18. Podanin 8 - 38 24 U 38 - - - - - 38 - - - 
Ci..Jr.i, I.
n. ') 
DrE,zgowo, I-two 1 - 8 8 8 11 - - - - - 6 - - - 
GolepoIe, l-t"o 1 - 6 8 2 6 - - - - - 11 - - - 
Jace\\.tn, le
n. 1 - 8 2 1 s -I - - - - 3 - - - 
Nowawiei Ujska, leiD. 1 - 9 7 2 9 -, - - - - 9 - - - 
Podanln, Id
. 2 - 6 2 8 6 =1 - - - - 5 - - . - 
POdanin, nadI.. 2 - 10 7 S 10 - - - - 10 - - - 
19. Podstollce 7 - 146 79 67 143 3 - - - - 146 - - - 
20. Prosna 7 - 147 61 86 1-11 6 - - - - 147 - - - 
Pr08na, Int... J 7 - 1"7 61 811 lU 6 - - - - 1"7 - - - 
Wlrydj.nka, fohr. 
21. Pr6chnowo 25 - 470 2-16 22-1 -169 1 - I - - - -170 - - - 
Ofelln, fol... J 
l)r6chnowo, folw. 17 - S33 176 1118 3S2 I - - - - S33 - - - 
Suluzewn, lohr_ 8 - 13. 71 116 197 - - - - - 137 - - - 
Tere,ks, folw. 4 ) 
22. Rzadkowo 25 - 251 118 133 251 - - - - - 2öO 1 - - 

::r


:'°lo

." . 2S - 205 97 106 205 - - - - - 204 I w - - 
2 - 46 21 25 .f8 - - J - - - 46 - - - 
23. Strzelce 20 3 479 218 261 45: 2-1 - - - - 427 52 - - 
. KOD8tantynOwo, folw. 2 - 52 2.f '28 52 - - - - - 52 - - - 
KOD.8tanlvnOwo, leAn. 1 - 2 1 1 - 2 - - - - - 2 - - 
IIlro..o, tol... 1 - .fO 2" 16 .fO - - - - - 31 9 - - 
Slomki, folw. 11 - 61 21 SO 15 6 - - - - 45 6 - - 

tnelce, folw. 11 1 82" 1-11 183 SOS 16 - - - - 289 3D - - 
Stnelce, I!Jt. k 01. . - 2 10 7 8 10 -'- - , - - - 10 - - - 
24. StrzelecklgaJ 2 - 15 7 8 15 - , - - - 15 - - - 
Dr'lik.i, Idn. 1 - 10 " 6 10 - -- - - - 10 - - - 
Stneleclr.igsJ, 1-&"0 1 - 11 S 2 6 - - - - - 6 - - - 
25. Wilanowiec 5 - 69 36 33 61 8 - - - - 65 4 - - 
26. Wyszyny 8 1 2111 100 111 201 10 - - - - t, 12 - - 
27. Zbyszewlce 20 - 4-16' 219 227 4-16 - - - - - - - - 
D.ie..okluc&, lol... 8 - 156 ' 76 80 156 - - - - - 156 - -:- - 
Klaudja, fohr. 2 - 
I 9 17 26 - - - - - 26 - - - 
WitkowIce, fol... 2 - 88 39 77 - - - - - 77 - - - 
Zbyazewice, 101..... 8 - 197 ! 96 81 187 - - - - - 187 - - - 
28. ZclJ1:lliewo 7 - 45 1 21 24 34 11 - - - - 31i 10 - - 
, Brodlla, I-t..o !I) - 11 6 6 1 10 - - - - 1 10 - - 
O.rneanko, 1-'w8 S - 111 ' 7 8 16 - - - - - 16 - - - 
Zelple..o, UMI. 21 - 19 / 8 11 18 1 - - - - 18 - - - 
29. ZielonYltal 3 - 13 1 6 7 3 10 - - - 2 11 - - 
K aroleWlflC, leAp. 1 S . 3 - - 
- S 1 2 - - - - - - 
No..Jr.1, le
n. 1 - 81 2 1 1 2 - - - - - 8 - - 
Zlelonygloj, 101... 1 - 7' 8 " 2 I - - - - I 6 - - 


\ 


( 
t) Sp..ano !,c:znle z tol... Uplny. '} 5pluno 'tc:znle . 101.. Nlelumowo. ') 5ploafto 'tcmle z nadle&nletwem Podanln. ) Splsano 'tcmle z lohr. Pr6chnowo. 
') W lem 1 budynek nle.....*daly.
>>>
4. Powlat Czamk6w. 


11 


Budynki Ludno

 obecna w dniu 30 wrze
nia 1921 r. (bel; obietel spisem wo i 
kowym) 
Mlasta,. '" CI Met-I W kl ';o,b" b.'o wyzmml, IJ"'O ..,odowo" 
Gm I n y, . c 
c- ,- ö".,a ,owo ,g '0 · · 
N'" ",'" OgO- Ko- 
Obszary dworskle, ",.0: N.o: .o:u 

 
'!; .
C,) g .!t' ..:.
 .g
 
NN N e'ä 
.... '" G)
 lern CZy-l!:n biet "'
 

 '0 
 
 
 a .!! 
 g 
 E 
MicJscowo
ei Co'" 
N'e c._ ;.,";;j 

 .5
 E:;:, .5 c.g & 'c
 .s c.g 
.5E 
.o: 
1 2 3 4 5 6 7 8 91011112 13 14
l6" 
8Mbl I I 
I 
4. Pow. Czarnk6w 
I. Mlasta: 818 2"3 3113 3 ';2i 4
;) 1626 tI 3';ö 6 - 4. ';-18 2031 66 - 
1. Czarnköw 4881
 1-1 3970 18:!5 2 U5 2670 97-1 3. 321 2 - 2
1 1 :!'!;. r-i" - 
2. \\lelen 360' 8 287° 1 1288 1582 21:Jä 652 5. M 4 - 2062 806 2 c - 
11. Gmlny: 3398 1 3 ! 2H72 115XS 12 ;;S9 18 ö';3 öü29 16 8 -16 8 - 19282 4:,9.. 4G c - 

 
I. Antoniewo 46 1 3.t4 179 165 33ö 9 - - - - :IH - - - 
2. Biala 72 - 477 23-1 2-13 47-1 3 - - - - 47-1 a - - 
3. Bialezyn 21 - \
il 81 89 86 84 - - - - 
2 8H - - 
Bu.l
iyn. wid 20 - 76 87 116 77 - - - - 82 111 - - 
Klemfnlowo, pustk.. 1 - 6 2 - 7 - - - - - 7 - - 
4. Bronice 14 1 93, 47 46 8 85 - - - - 13 IU - - 
5. Brzeino . 57 1 -151' 210 2.tl 288 Hi3 - - - - 375 76 - - 
Br:r.eino, 10111'". 4 - 89 18 21 39 - - - - - 33 6 - - 
Brzetno, wiet 52 I 407 189 218 248 163 - - - - 837 70 - - 
Newymlyn, 06. mI. 1 - 6 8 2 - 6 - - - - 5 - - - 
6. Chelst 62 - 337 lR6 171 233 10-1 - - - - 21m SB - - 
7. Ciszkowo 28 1 191: 102 96 192 6 - - - - 198 - - - 
Ci..kowo, ""6&k. I . I 
Ciszkowo, wie' 28 1 198i 102 96 182 6 - - - - 198 - - - 
8. Debe 47 - 393 Hf! 201 38-1 9 - . - - - 3H-I 9 - - 
9. Drawsko 293 - 193-1 885 10-19 1874 60 - - - - um (;2 - - 
DraWBko, huta I 
Drawsko, wteA 293 - 1934 885 10-19 1874 fIO - - - - 1H72 82 - - 
10. Gebiee 86 1 593 286 307 339 229 - () - - -Iöl 137 () - 
O
bi.
, pU6.k. I - 4: 1 3 4 7 - - - - - 7 - - - 
O
bicc. wid 66 I 283 30S 362 2211 - 6 - - 4-U 187 6 - 
11. Gebiezyn of1O - 212 22;) -I 433 - - - - 2 4:\1", - - 
12. Gorai U 1 149, 72 77 H9 - - - - - H9 - - - 
13. G6ra nad Notecill 88 2 6-16 1 306 3-tO 639 7 - - - - iHl 5 - - 
G6ra nad N ot
ri" \1lo'ie
 48 2 361 1 170 191 356 6 - - - - 3111 - - - 
Pianöwka, wie. 40 - 2R5 1311 149 283 2 - - - - 280 5 - .- 
14. Grzepy 13 1 207. 108 99 207 - - - - - 207 - - - 
15. Gule:!: 138 1 939 458 481 923 14 - - - - 9"!1 IR - - 
Oulez, 08. ml. 2 - 161 6 10 8 8 - - - - I! 8 - - 
Gulcz, wiel 1311 I 92.'1 452 471 917 6 - - - - 013 10 - - 
16. tlamrzysko 38 1 260, 128 132 2.'6 4 - -- - 251j -I - - 
Hamny.ko, pu"tk. 2 - 17 8 9 13 4 - - - - 18 4 - 
HamrzY61r.0, wleA 311 I 243 120 123 248 - - - - - 243 - - - 
17. tluta 6R - 


 203 2:!-I 120 ,007 - - - - 120 307 - - 
18. Kamiennik 53 1 1i3 173 31-1 31 - - 1 - 3:1
 U - - 
19. Kamionka 60 I 1 470, 220 2
O 410 60 - - - - HO ';0 - - 
ZOo Klemplcz 28 - 236 112 124 88 148 - - - - .!:U 5 - - 
Klemplez, bor. 6 - 61 26 26 80 21 - - - - 61 - - - 
KlemplsE. ..Ie' 21 - 171 81 90 66 116 - - - - 166 5 - - 
Wilezak, 08. ml. 2 - 14 11 8 2 12 - - - - 14 - - - 
21. Kruez 5-1 1 4-10 209 231 -107 33 - - - - -132 H - - 
22. Kru!izewo 69 1 48-! 214 270 446 38 - - - - WO 2-1 - - 
23. Kruteezek 33 - 210 96 114 SR I'H - - - - 91 119 - .- 
24. Kwieiee r
') 1 281 1-l8 133 57 22-1 - - - - 51 22-1 3 - 
25. Kwieiee Nowe 9-1 I 4-16 220 2'!6 92 S:;-I - - - - RA :1ö8 - - 
KwieJce NOWP t wie.l 35 - 158 73 66 60 108 - - - - r.o 108 - - 
Zieleniec. osada 69 1 288 147 141 42 246 - - - - 38 2.'.,0 - - 
26. Lubasz 111 2 1066 007 ,,:)9 1018 7 - -11 - - 1 O"!O 12 :{.! - 
J""uba
., 8\. kol. I - 4 2 2 4 - - - - - 4 - - 
Lubasz, wies 110 2 1062 605 657 1014 7 - 41 - - 10111 12 !14 - 
27. Marunowo 08 436 199 237 30 40-! 2 - 3- 3f19 2 - 
- - - .0 
28. Marylin 35 I 205 86 119 205 - - - - - 205 - - - 
29. Meiyk 36 I 25-1 1''- 127 222 32 - - - - 22;) 29 - - 

, 
30. Mialy 62 - 067 288 279 ;'26 41 - - - .- r,33 3-1 - - 
'Vift1y, If"pn. , 82 567 5311 
Mia1" wie:i - 288 2'i11 626 41 - - - - 34 - - 
31. Mikolalewo 41 - 419 214 205 415 4 - - - - Ila t - -;- 
:'12. Milkowo 57 1 4:Jä 222 2:
3 397 58 - - - - 100 lIi - - 
33. Milk6wko 13 - 87 38 -19 30 57 - -- - - :19 48 - - 
34. Nowina 38 - 30.') 152 133 27H 28 1 - - - 279 25 I - 
35. Osueh 11 - 55 25 30 28 27 - - - - 2
 27 - - 
36. Peckowo 167 - 1261 588 673 1261 - - - - - 1261 - - - 
n Pilka 163 1 1137 555 ö82 981 153 - - 3 - 988 119 - - 
38. Prusinuwo 14 2 81 43 42 75 10 - - - - Ra - - - 
39. Romanowo Dolne 143 2 910 4-13 467 281 6:!8 1 - - - 137 772 1 - 
40. Romano\Vo G6rne 12.') - 736 347 389 203 529 - - 4 - 357 379 - - 
41. Rosko 221 1 1756 822 93-1 H6.'J 293 - - - - 1475 2Rl - - 
42. Sarbia 55 - 46-1 2'
0 2-14 3');} 137 () - - - 323 111 - - 
Sar!ia, lolw. 1 - 67 26 32 57 - - - - - 67 - - - 
I Bubia, 6t. kol. 1 - 
U 6 4 9 - - - - - 9 - - - 
Sarbi.., ,..i.6 63 - 190 2u8 256 137 " - - - 257 141 - - 
43. Sarbka 43 1 801 156 145 56 2-14 1 - - - 
)-I 217 - - 
44. Sokolowo 7-1 - 46ä" 213 252 316 149 - - - - 115 öO - - 
45. Stajkowo 08 1 498 239 259 498 - - - - - 497 1 - - 


,) W I.m 6 budyn"6w nlezamiazkalych. 
MI. 8 1oC. . r n " 6..: . - grec"o."alol. 5: c - .. I.m pod.lo n.rod_eU: cu.'" 54. ",.in6", 3. rsvl.k, 2. iydow.", 1. 
MI. 81 ° W I. I. A: . - pnyp.d8 n. wyzn.ni.: g...ko.....lol. 2. In ne wyzn. ".101. 1. Inn. wyzn. ew.ng. 2; c - podalo n..od_eU: ra.Uiok, 1. iJd_k, I. 
Gmlny: . - pnyp8d. na wyznBJII.: grecko.blel. 7. Inne wyz.n. ".Iel. I. Inn. wyzn. eWBJIg. 5. pr.wool_e 3; c - w I.m podalo n.rodow..U: iyd_k,39. 
....,Jo'" 4.
>>>
12 


Mlasta, 
Gm I n y, 
Obs'!:ary dworskle, 
MicJscowo
ci 


1 


46. 
rnieszkowo 
47. Walkowice 
D
bo...loo, I'n10. , 
Walkowice, wJeA , 
48. \V rzeszczyna 
Bt,py, 00. ml. 
Wne.zezyn.
 .ret 


111. Obszary dworskle: 
1. B1aletyn 
2. Brzezno 
Dnotno, fol.... 
Sobolewo, wie' 
3. Bzowo 
BIOWO, fotw. 
BEowo, IIL kot. 
4. Clszkowo 
Ci.tu.owo, lolw. 
OoraJ :lamet, loAD. 
OoroJ Zamek. aamok I) 
5. Dcbe 
D-:be, '01... 
D
be, lein. 
6. Drawskirnlyn 
Drawlklmlyn, folw. 
Dra....tlmlyn, .t. kol. 
7. Drawsko 
BOrEY5to, tart. 
Brlolo...nl.3o Idn. 
Drawlko, nadl. 
Kaclyniec, leiD.. 
J
!no. loAn. 
Pneclnik, leAn. 
Rad,cin, leän. 
8. Of,;hice 
Gtbi.o, fol.... 
O
blce, leAn. 
Hnika, fol.... 
POIIOIOWO, ...Iei 
9. Jaryn 
Jary6, Inl.... 
Jary6, leAn. ") 
10. Krucz 
Bial30 lein. 
Oniewomien, l("An. 
Kruc'l, folw. 
Krncz, 11. kol. 
Krute.tJb6r leAn. 
Poba..)'n. loAn. 
Rzecio, 1ein. 
Smolarv. leAn. 
Zdrojo 'Zamct, I-t...o 


11. Kruszewlec 
8roolala..kl. folw. 
Krullewlee, 101w. 
12. Lubasz 
1\J
e7.a. foltr. 
Eliblecln. folw. 
Lubaoz, fol.... 
Iila..lenko. folw. 
13. Laski 
14. Macieiowo 
15. Marun6wko 
16. Potrzebowice 
ß
ItI('IWO, loh,-. 
Bielsko, le
n. 
Karylec. ItAn. 
)f
t)'t, le.n. 
Osina, l'1Itn. 
08in., Il:kola 
T'otr.ebowi
et IHn. 
Potn.bowlce, uadl. I 
Ro.ko. leAn. 
Trzeinno, Ol&d. 
17. Prornno 
KrU8Zf"WO, )piD. 
'"romno. nadl. 
Walkowlce, leAn. 
18. Prusinowo 
19. Slawno 
Brleg, leAn. 
Duliuowo, fnlw. 
l1uIinowo, le-'n. 
J alln&, leAn-. 
Ji:amiont3o fol.... 
Slawno. roh,. 
Zrnyolowo. fol.. 
ZO. Stalkowo 
Pi,,")'.I3o le
n. 
f:tajko1lfo, dwör 
Slalkowo. folw. 
21. 
rnie!;zkowlec 
22. Zawada 
1....ad3o fol... 
Za..ad3o It. toL 


4. Powlat Czamk6w. 
Bud}'TIki , Ludno

 obecna w dnin 30 wrzesnia 1921 r. (bez obleteJ spisem woiskowyrn) 
c.E a. 
 I - W t el Iiczbie bylo wyznania Podalo narodowos
 

.: ...
 Qg6- Met- Ko- 8
 W 
O 0 0 bG W- . C' 0 
 I . 
NN NN -ci): ct' w
 
t) 0 .gbtl t'$.
 .!!
 
:;..
 
 
 lern czyzn I biet 
 
 
 
 g
 
 ; I 
 
 
 
 
 
 g .
 g 
NE _r: ::;-"C a._ ._0 E", ._ C"C Q, C-"C _ c"C 
2 3 4 5-

 8
10 11 1213-U 15 16 


 
 
t
 ! 

 

 

 

 = = = = 
g 
I = = 
11% 1 616 248 268 433 88 - - - - 452 64 - - 
138 2 H61 -HO 451 8:!8 27 6 - - - 834 2i - - 
1
 2 
II 
 
 s: 27 Ci = =.. = 
 27 = = 


407 Ö 
() - 
21 - 
7 - 
14 - 
15 - 
14 - 
I - 
27 - 
26 - 
1 - 
22 - 
21 - 
1 - 
11 - 
4 - 
7 - 
14. - 
6 - 
1 - 
8 - 
1 - 
1 - 
1 - 
1 - 
-16 - 
16 - 
1 - 
4 - 
26") - 
4 - 
4 - 


25 - 
1 - 
8 - 
120) - 
1 - 
1 - 
1 - 
1 - 
4 - 
1 - 


69 
4 
65 
22 
6 
8 
12 
2 
3 
2 
3 
18 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
8 
1 
5 
1 
1 
B 
14 
19 
1 
1 
1 
1 
4 
10 
1 
12 
1 
2 
8 
4;) 
o 
6 


2 


2 


1 
1 


4öa 


77 
228 
119 
109 
2;)5 
248 
7 
191 

 I 
95 

 I H 
47 
6 
18 
7 
6 
43

 
20 
6 
73 
147 
10".:1 
103 


23-j 
6 
23 
156 
10 
7 
4 
3 
19 
8 
-100 
72 
418 
399 
71 
110 
2'17 
71 
37 
29 
18 
1-15 
24 
8 
7 
1 
11 
4 
16 
68 
11 
27 
10 
6 
12 
210 
3i3 
9 
21 
6 
6 
110 
266 
l11B 


 


 
14 i 


U66 
34 
98 
58 
45 
116 
118 
8 
213 
212 
B 


10-1 
00 
6 
45 
26 
19 
4i 
22 
8 
10 
4 
4 
I 
3 
200 
97 
2 
29 
72 
53 
58 


112 
3 
11 
77 
4 
1 
2 
1 
10 
3 
239 
S6 
203 
193 
29 
16 
110 
SB 
30 
10 
12 
GR 
11 
6 
8 


2 
2 
7 
82 
11 
17 
7 
3 
7 
85 
180 
7 
11 
2 
8 
27 
121 
9 
116 
8 
14 
99 
15.'1 
39 
52 
7 


2 ,lOS 
43 
130 
66 
64 
139 
136 
4 
276 
273 
8 
127 
lU 
8 
60 
so 
20 
43 
26 
8 
8 
8 
2 
1 
1 
232 
110 
4 
48 
75 
60 
60 


3;)22 


80 
48 
52 
GO 
U 
6 
11 
7 
6 
2 
4 
348 
206 
6 
82 
... 74 
99 
99 


62 
132 
119 
18 
25: 
248 
7 
41-1 
412 
2 


1 048 
15 
96 


t 


3ö4ü 
62 
132 
119 
18 
255 
248 
7 
41'; 
415 
2 
180 
180 


122 
2 
12 
78 
6 
,g 
2 
9 
6 
251 
S6 
216 
206 
42 
14 
117 
83 
7 
19 
6 
77 
13 
8 
4 
1 
4 
2 
8 
S6 
6 
10 
8 
2 
6 
125 
193 
2 
10 
4 
8 
ss 
134 
7 
122 
3 
13 
106 


136 
1-1 
57 
7 


96 


77 
78 
4 


177 
177 


M 
46 
8 
15 
8 
7 
30 
23 


7 


84 
1 


10 
78 
4 
4 


194 
1 
20 
148 
10 
7 
4 


40 
4 
8 
7 


4 


8 
15 
8 
3-13 


142 
72 
70 
399 
71 
so 
- 227 
71 
18 
23 
18 
131 
21 


1-17 
72 
75 
397 
71 
110 
225 
71 
20 
16 
18 
131 
21 


S4S 
2 


z 


17 
13 


14 
8 
8 


7 
1 
6 
4 
16 
116 
11 
26 
10 
6 
11 
209 
373 
9 
21 
6 
6 
110 
Z55 
16 
220 
6 
17 
197 


1 
2 


1 


1 
1 


1l' 


10 
8 


62 
B2 
68 
14 


223 
1 
1 


4 


,) 5pl....o ',anle z fol.. Cleuowo. 0) W lern 1 budynck nleaamleukaly. 0) W lem 8 budo nlel. 


1028 


83 
62 
31 
GO 
U 
6 
11 
7 
6 
2 
4 
35-1 
206 
6 
82 
80 
96 
96 


19-1 
1 
20 
148 
10 
7 
4 


4 


7 
1 
11 
4 
16 
65 
11 
26 
10 
6 
11 
210 
373 
9 
21 
6 
6 
110 
266 
16 
226 
6 
23 
197 


63 
83 
89 
14 


1 


15 
96 


96 


73 
69 
4 I 

I 


01 
48 
8 
12 
4 
8 
30 
23 


-' 


78 
1 


10 
67 
7 
7 


-10 
4 
8 
7 


=- 


3 
15 
8 


3-18 


S48 


19 
6 


14 
8 
8 


8 


1 


12 I 

 I 


4 
8 
2'J6
>>>
S. Powlat Gnlezno. 


13 


Budynki Ludno

 obecna w dniu 30 wrze
nia 1921 r. (b':l: obJeteJ spisem woiskowym) 
Mlasta. CI Met-I 
_ w. '" """,, byl, wyzoanla 
 Podal,' M'''''
'''' 
Gm In y, . c ., 
c- ,- 
N" .... Ogii- Ko- O
 .0 I ö & 
-f s ' 
Obszary dworskle. .,-,,= N-"= .¥.!:! be bt c,...n . tU 0 ca bei CJr 
 
NN N v_ ca. -bOG) G) bei - - tfI 
MicJscowo
ci ....'" cu'" lern CZyzn biet E 0 ..:;;: ., N :!:!. 
 cu 
 !! 
 E ... 
 E 
"".!! c.
 ;0--:;; 
u 2
 E
 
 .!!5 Ö .!!... E .!!o 
..E .sE ....¥ C,}: ._ 0 CI) _ a::"'C Q c.:.:: _ c-a 
'---? ----g-!-=9-1O 11 12 
 ---U-t;;- 
 
1 2 I 3 4 5 6 
5. Pow. Gniezno I I 
I. Mlasta: 1303 18 27 3;9 12 i9i Hö."
 2ü.j()i 149i ..Q 4
1 .. - 25 635 16i9 6.) - 
1. Gniezno 04') 16 25 694111 97b 13719 24 048 1203 44 a 395 4 b - 242M 131.9 55 - 
2. Klecko 199") 2 1 68j 
2'1 863 1 35!1 294 6 a 26 - - 13j,') 3"10 10 - 
11. Gmlny: !S09 3-1 21 989 10 i03 112"i1 13!i.o/.1 80io M a 6 6 - 144il'\ ';4i7 34 - 
1. Arkuszewo 31 - 251 123 128 124 12i - - - - 133 117 t - 
Arkuaze,,"o. fol... S - 49 U 2Ii C 7 - - - - - 42 7 - - 
Arku8zewd, ....lej 28 - 202 98 103 82 120 - - - - 91 110 1 - 
2. Baranowo 18 - 117 66 lil 93 24 - - - - 95 2"1 - - 
3. BielawY 26 - 203 00 113 1
 4 1 - - - 198 4 1 - 
BielaW}". wieA t Z6 - 20S 110 113 198 4 1 - - - 198 4 I - 
Hieronl.DlOwo, folw. 
4. Blskupice Jeziorne 29 - 202 101 101 101 101 - - - - 101 101 - - 
5. Bojanice 27 - 
r 101 100 201 - - - - - 201 - - - 
6. Boleslawice 4 - 26 9 17 26 - - - - - 26 - - - 
7. Borzlltew 9 - 76 33 43 71 0 - - - - 71 r. - - 
8. Braciszewo 11 1 110 00 60 103 i - - - - 103 7 - - 
9. Brudzewko 11 - 119 57 62 7-1 45 - - - - 73 46 - - 
10. Charbowo 39 - 26611 137 I
' 07 207 2 - - - 05 209 2 - 
Cbarbowo, wie' J 89 - 266 187 129 67 7J1l 2 - - - 6Ii 209 2 - 
Oulczewo, os.a. 
11. Czechy 24 - 187 93 94 92 95 - - - - 108 79 - - 
12. Dalki 6f - 106 190 216 302 104 - - - - 29;) 11
 1 - - 
13. Darmoszewo 2 - 12 7 0 1 11 - - - - 6 - - 
14. Deblowo Krölewskie 7 - 63 33 30 63 - - - - - 63 - - 
15. Debnica 4" 1 252 107 145 247 0 - - - - 242 10 - - 
16. Dziadköwko 13 - I
H 02 00 GO 36 6 - - - ß8 33 1 - 
Dziadköwlr.o, pu.tL S - 16 18 29 - - - - - 29 - - - 
Dziadk6wko, wJei 10 1-= 73 S6 37 81 S6 6 - - - 89 SS 1 - 
17. Dziekanowice 43 I 
I 175 194 342 27 - - - - 343 2;) 1 - 
18. Palkowo 23 1= 184 92 92 151 33 - - - - 1M 3.'1 - - 
19. Florentynowo 1
 116 52 64 70 46 - - - - 116 - - - 
20. Gniewkowo 16 1 152 67 80 101 01 - - - - 119 33 - - 
21. Gorzuchowo 8 - 6R 30 38 68 - - - - - 6H - - - 
22. Go
linowo 06 - 36" 170 192 125 2"29 2 - G - 140 220 2 - 
-I 
GOfllinowo, przys. 6 - 
I 2ft 33 S6 2.1 - - - - li8 6 - - 
OoAlino'W"o. wiej 60 - 142 159 37 206 2 - 11 - 114 215 2 - 
23. Jmielenko 27 - 215 96 119 145 70 - - - - 152 r.a - - 
24. Jaguiewice 10 - 131 C.r. 65 12"3 9 - - - - 12'1 9 - - 
25. Jankowo Doine 03 - 330 159 171 100l 2'.!8 - - - 105 225 - - 
Jankowo Dolne, Bt. kol. 2 - 28 17 11 28 - - - - - 2S - - - 
Jankowo Dolne, wies 61 - 302 142 1110 74 228 - - - - 77 225 - - 
26. Janköwko 13 1 125 68 07 97 27 1 - - - 104 20 1 .- 
27. Jeziorzany 8 - 80 39 41 80 - - - - - HO - - - 
28. Kalina 23'
 - 149 69 80 87 62 - - - - 100 49 -- - 
29. Kamieniec 36' - 321 159 162 297 23 1 - - - 321 - - - 
30. Karczewko 18 - 132 70 62 41 91 - - - - 51 fll _. - 
31. Karniszewo 39 1 313 151 162 61 2[.1 1 - - - 61 2:.2 - - 
32. Kiszkowo 74 1 616 293 323 441 169 3 3 - - 464 1[.2 -- - 
33. K'Omorowo 30 I 199, 94 100 109 00 - - - - 125 7-1 - - 
34. Kowalewo 27 - 2;'31 100 148 191 62 - - - - 207 41) - - - 
35. Krzyszczewo 19 - 140 73 67 98 42 - - - - 9H 42 - - 
36. Lednogöra 49 3 333 16'3 171 135 198 - - - - 162 171 - - 
L.dnogöra, .i. kol. 2 1 14' 8 6 14 - - - - - 14 - - - 
T
no"ör", wld } 47 2 819' 154 165 121 198 - - - - 14
 171 - - 
Nowyd"ör, lolw. 
Wojnowo, lolw. 

. Lagiewnikl Ko
cielne 17 2 152 00 87 152 - - - - - 1;)2 - - - 
36. Lubowo 71 1 555 249 30G 3
1 230 L - - - 324 230 1 - 
Lubowo, fol... 2 - 45 21 24 12 - - - - 3S 12 - - 
Lubowo, wies J 89 1 510 228 282 
II 218 I I - -I - %91 21
 I - 
Luböwko, o.ada 
39. Lukaszewko 12 - 98 45 1)3 71 27 - - - - 'il 27 - - 
Lukaaaewko, folw.. 2 - 41 20 21 29 12 - - -- - 29 12 - - 
Lukuzewto, wieA 10 - 6. 25 32 42 16 - - - - C 111 - - 
40. Mllczniki 14 ) 138 64 74 90 48 - - - - 9"2 4G - - 
41. Michalcza 35 1 280 In 139 97 183 - - - - 177 10:1 _I -- 
ChIebowo, oBada J 
)liehale.a, ..iei 35 I 280 141 189 97 183 - - - - 177 1011 - - 
43. Mieleszyn 06 ' 2 420 206 214 191 219 10 =1 - - 191 2"l9 - - 
43. Mnichowo 68 1- 463 2-19 214 29-1 .168 1 - - 319 144 - - 
44. Mnichöwko 8 - 62 31 31 47 15 - = 1 - - 47 lö - - 
45. Modliszewo 33 1 2-15 120 125 41 204 - - - 127 llti - - 
46. Moraczewo 11 - 88 48 40 88 - - - - RB - - - 
47. Myszki 0 - 29, 12 17 24 0 - - - 24 0\ - -- 


I) W lern 1 blldynek nleumleukaty. ") WIelII 2 bild. nie.. _ 
MI. . loG nie. n 0: a - pnyp.d. n. wvznanle: g","o-lIIlol. 17. Inne wvzn. kalol. 10, lnne "I'zn. ewang. 3. pn.....awoe 14; b - . lern bez"l'znanlow6" 3 : 
 - . lern pedalo n.rodowo:IC: ttdo...., 4J. roayl.k, 6. bialoru.k, 1. czeok, 1. rusiii.k, I. inn, n.rod. alowI./iok, 1. 
MI.., 0 K 11  k 0: . - pnyp.da na wvznanle: Inne WVZn ..ang.'. Inne ,",zn. kalol. I. prowoolawoe I;  - " lern podalo narodowoU: ttdowok, 6. ro.yjlk, 1. 
Gmlny:. - pnypada n. wyznanle: inne wvzn. ...ng. 26. pn.o.....ne 22. gredlo-katoL 15;  - . lern podalo narodowoU: r"Vi"'" 21. rullllk, P. lIIetnk,3. 
blaloruok, 1. . 


..
>>>
u 


Mlasta. 
G m I n y, 
Obl'!:ary dworskle, 
Miejscowo
cl 


1 


48. My
lecln 
49. Napoleonowo 
SO. Obora 
Ubora, li. 101. 
Ubora, wioA 


51. Ob6rka 
5Z. Olekszyn 
OI.kl.YD, Doada , 
OI.I..YD, wld ( 
53, Osiniec 
Ool11i.., JlUlilr.. } 
OslDiec, wieA 
Szewee. ollada 
54. Owieczkl 
55. Piekary 
KI.ry.... lolw. 
:':r.' :
"t 
56. Pierzyska 
PlerzYlk., 8t. kel. 
Ple.r7.vsk". wie
 
57. POlska Wie
 
Pnlttka \VieA, crg. 
I'olola \Vlo6, "lei 
58. PODOWO Tomkowe 
na"bin. ..1(. , 
POJlowo Tomkowe, wl.' ( 
59. Pustochowa 
Oo.tomka. lolw. ,) 
Koko!!z.. NOWfI, 01. lab. 
Koko.d" SII.re. ,01.... } 
N owa \VI"', p..yo. 
rlawniki, oBad. 
PUlwebow&, wieA 
60. PYSZczyn 


61. Pvszczynck 
- 
1azczynek, pn)"lI. 
rYl!I.czynek, "" ie' 
6Z. R6wna 
R6!a 
-Röia, wleA l 

krzynka, oB.da ( 
(3. Rybno 
64. Rzegnowo 
- Rze,cnowo, ,,'irA \ 
1;rdöwlo, lolw. ( 
(iS. Siemianowo 
66. Skicreszewko 
67. Skiereszewo 

kior(,Bl:fI"Ot o8R.da 
8.iere
r.ewo, wlei 
68. Skrzetuszcwo 
J6zefo\\'o, ollada } 

.netu6r:ewo, lolw. 

knetufl;ze"'o, wie.l 
Wltakowice, lolw. 
fi9. Slawno 
;0. Sokolniki 


71. Sroczyn 
72. Slrychowo 
73. Strzyzewo Smykowc 
L...ki, 101.... , 
Stnyiewo Smykowe, wi
i , 
74. Swi:jtnlki Male 
75. Swi:jtniki Wielkie 
76. SwiniarY 
Swiniarkl, rolw. 
Sw.-inlary, folw. 
Swinlary, oa.da 
Swinlnry, wlei 
77. Turostowo 
Turostowo, folw. , 
1"uroewwo, wieA , 
78. Turost6wko 
79. Uiazd 
lIja.d, puoilr.. , 
l'Ja.d, wleA , 
80. Ulanowo 
I 'Ianowo, paetl. l 
l-Ianowo, wieA , 


81. Woliszewo 
82. Welnica 
Orehol, puailr.. 
W.lna, lolw. 
\\
elnica, wieA 
83. \V 
gorzewo 
84. Wilkowyja 


5. Powiat Gniezno. 


., 
.c 
c_ 
",,,, 
....: 
"'''' 
....'" 
""... 
....E 


Ludno
c obecna w dnin 30 
I .
 
 
 Wtej 
"',;;1 Og6- Met- Ko- o...a .:. 0 
I N ..

 

 
l
 -=- CZy: biet 

 
 
 
13456 7 I 8 


wrzesnia 19Z1 r. (bez obietej spisem wojskowym) 
liczbie bylo wyznani
 Podalo narodowo
c 
o 
,bG 
.,'" 
....
 
oS 
Eil 


Budynkl 


2 


63 
42 
a 
6 
65 
18 
24 
1 
28 
3;; 
1 
34 
50 


50 
58 


36 
21 


31 
I 
30 
6 
44 
44 
77 
46 
46 


30 
20 
14 
I 
18 
16 


46 


24 
27 


31 
31 
27 


27 
28 
37 
&2 


113 
3-l 


34 
24 
38 


SI! 
44 
« 


26 
34 
84" 
39 
47 


8 
12 
33 


88 


17 
56 


66 
63 


22 


2 
I 
1 


1 


1 
I 


1 
1 


2 
1 


2 


2 
1 


70 
89 
270 
8 
267 


140 
39"3 


893 
497 


f.fTI 


288 
666 
166 
401 
109 
193 
7 
186 
250 
11 
245 
842 


8-12 
&
 I 
176 
SS4 
19ä 


2O'J 
4 
196 
01 
462. 

21 
526 / 
346 1 
S-I6 
281 
138 1 
1
1 
126 
299 


298 
181 
187 


280 
223 
193 


IM 
216 
320 
410 


410 
23;; 
236 
199 
005 


906 
331 


881 


181 
315 


SIll 
293 
336 


37 
45 
141 
1 
140 


74 
181 


181 
240 


240 


142 
336 
77 
%06 
54 
95 
11 
00 
130 
2 
128 
174 


174 
240 


82 


158 
105 


87 
2 
66 
27 
221 
221 
251 
170 
170 
123 
66 
65 
2 
63 
147 


147 


R8 
100 
a8 
101 
101 


101 
110 
171 
Hf.? 


182 
114 


114 
90 
1-19 


149 
166 


UI6 


90 
153 


168 
140 
147 


33 
44 
129 
2 
127 


66 
212 


212 
257 
257 


146 
330 
79 
196 
65 
98 
2 
96 
120 
8 
117 
168 


..6-l 
488 
124 
267 
97 
68 
7 
61 
132 
11 
127 
142 
. 
142 
004 


168 
269 
os 


176 
90 


11
) 
2 
118 
24 
241 
UI 


275 
176 
176 


158 
72 
6-l 
1 
63 
152 


152 


93 
87 


137 
122 
92 
82 
106 
15-1 
218 


218 
121 
121 
109 
1:6 


166 
16:', 
166 


91 
162 


182 
153 
189 


'} 5plllno r,!anle a wal,! Pualocho... " W lem 1 budynek nleumleukaJy. 


60 
89 
224 
S 
221 


.112 
125 


125 
38.') 
886 


170 


SS4 
180 
186 
4 
182 
51 
146 
446 


lR5 
'13 
78 
281 
83 
129 
8 
126 
.17 


47 


IR 1 
94 
96 
99 
38 


36 
216 
3'J5 
181 


I
I 
-13 


48 
114 
2O'J 
202 
142 
142 


-11 
286 


288 
;9 
37 


ö 
0_ 
bO..) 
...... 
- .... 
c'::: 
._ U 
1- 
9 


10 


46 


46 


28 
267 


267 
112 


112 
224 
177 
52 
134 
11 
124 


124 
118 


118 
200 


200 
5 


5 


u 


16 


16 


16 
16 


341 
271 
271 


53 


252 


252 


93 
182 
124 
114 
144 


229 


229 
19"J 


182 
85 
100 


100 
187 
197 


140 
29 


29 
213 
299 


1 


1 
1 


1 


1 
I 


7 


11 


11 


3 


8 
2 


2 


1 


. I 
.c 0 I 
o N
 a 
 
 

 .

 
 E 
 ie 
S 

 & 

 S 

 
------ 
11 12 13 14 I 15 16 


10 


1 
I 


2 


-I 


-- 


-I 


-I 


60 
89 
223 
8 
220 


10 


47 


47 


112 
130 


28 
262 


1 


120 
388 


262 
109 


388 


109 
221 
159 
52 
117 
10 
125 


1 
2 


67 
50-1 
lU 
283 
97 
68 
7 
61 
132 
11 
127 
153 


3 


125 
117 


1 


117 
189 


158 
50-1 
170 


189 
5 


11 


SS-I 
189 
186 
4 
182 
51 
451 
4.51 
197 
79 
79 
281 
83 
129 
8 
126 
&1 


5 
16 


1 


16 


11 
11 
329 
266 
266 


55 


248 


51 


248 


lRl 
93 


94 


103 
99 
38 


175 
124 
155 
1611 


7 


SB 
216 
32;) 
219 


191 


219 
45 
45 
123 
212 


191 
190 


100 
;6 
90 


3 


212 
152 


8 
1 


00 
178 


152 


178 


63 
286 


128 
29 


286 
86 
36 


29 
206 
300 


1
>>>
16 


Mlasta. 
G m I n Y. 
o b 5 zar y d w 0 r ski e, 
MleJscowo
ci 


6. Pow. OostVß 
I. Mlasta: 
1. Oostyli 
2. Krobia 
3. Piaskl 
4. Poniec 


" 


11. Gmlny: 
I. Babkowice 
2. B
czylas 
3. Bodzewko 
4. Bodzewo 
5. Brzezie 
Bne-zie, wieA 
O,\"ko, 101". 
6. Bukownica 
7. Chumietki 
8. Chwalkowo 
9. Ciolkowo 
10. Czachorowo 
I I. Czajkowo 
12. Czarkowo 
Cr.arkowo, wlet 
Fra.o.ci!Kkowo, pust.k. 
13. Czelu
cin 
Cz.eIU8('ln, IIt. kol. . 
CzeluAcin, wlei 
H. Czelu
cinek 
15. Dalcszyn 
Dalellz7D, wie. } 
:Male wo, 101.... 
Markowo, loi w. 
16. Domachowo 
Domacbowo, fohr. l 
Domaebowo, wie I , 
17. Drzewce 
18. Drzeczewo 
19. Dusina 
20. Dzieczyna 
D&I
C'YD., "IM 
D.I
e.yn. !I 0"., pust... 
2 J. (Jebice 
22. Oogolewo 
23. 00101 
24. Gostyli Stary 
25. Orabianowo 
26. Orabonog 
Orabon6g, wiel 
TuiecJ.Dlc., pustk. 
27. Orodnlca 
UrodDic. J ..leA 
Oaowiet. pustk. 
28. Orodzisko 
29. Janiszewo 
30. Jawory 
31. Karzec 
32. Kokoszkl 
33. Kolaczkowlce 
34. Kosowo 
35. Koszkowo 
36. Krajewice 
37. Krobia Stara 
38. Krzyzankl 
39. Kuczyna 
40. Kuczynka 
41. Lafajetowo 
42. Lipie 
43. Ludwinowo 
-H. Leka MOlla 
45. Leka Wielka 
Hogdanki, wiE'A 
4k. Wielka, "iet 
46. Magdalenki 
47. Michalowo 
Drog08:1uwo--Ooduroll"o, 
..lei 


.Il1ehalDYo, wlei 


Budynki Ludno
c obecna w dniu 30 wrzesnia 1921 r. (bez objetej spisem wojsko
) 
. 
 . . W tej I;"b', by'o wym.rua I Pod,'o o'odowo" 
N'" ,- 6 M K '.0=' . 0 , 
...0= 
J:: Og- d- 0- 
.
 

 :
 ,bI: 0.:,0 
 ' 
NN N VJ_ C:'Q) bI 41 QQ) __ce crr - .!! 
E. 
 ":a lem czyzn biet E .E '" :;;! 
 :::! 
 
 zr 
 E 7;; E ... 
 E 
NE g- E I 
J:: 
.
 =7! gS g 
o Ö - c ..... ä .
o 
- ... -.- - - 
 - :::"":J c:a. ..=-::: -- :::-t:J 
2 3 4 r;-- 
 ---;; -S !}lüJ:ll2" 13 14Tlb 16 
1 
33 12 210 I) 01'2 66113 11 2J9 
H 
o 816 H 2 686 
22R;) W5 
] 6.'38 788 
2471
 1048 
37 28 100 10931 12 26-! 21223 1003 
3-14' ]Go 
93' ..2 
117 63 
386 197 
62R I 30;) 
5'.10 . 285 
1:r1 
 
}(j5 I 71 
2-10 110 
49 2-1, 
118 53 


1 31;0 


OU') 19 
2
 6 
166 3 
381)') 5 
SS21'i 


-18 
1-1 
10 
ö7') - 
IH 
79 
2 
21 
22 
2H 
!! 
16 


U 
27 
20 
7 
43 1_ 
2 
101 
1
, 
65 
8Ii 


100 


100 
10 
27 
63 
f6 
107 
9 


33 
03 
49 
47 
17 
27 
22 
5 
10 
8 
7 
6 
25 
ao 


23 
13 
55 

') 1 
40 1 
82 1 
3:f 
7 
11 
7 
22 


 I 1 
1 
91 2 
20 
71 
31 
61 


15 
106 


1 
1 


2 


z 
1 
1 


1 


1 
1 


2 


-I, 


2 


2 


2 


101 
212 
161 
51 
354 
80 
S'bI 
9" 
5-13 
643 


653 


853 
2711 
200 
392 
325 
286 
39 
267 
348 
301 
317 
131 u 
217 
1

 1 
67 
67 
-10 
193 
193 
14] I 
70 
399 
2"l] 
101 
206 
618 
211 
4; 
98 
54 
167 
-HE 
207 
69"2 

I 
2"l-l 
4KJ 


116 
875 


48 
107 
80 
27 
15-1 1 
15 
139 1 
37. 
2
)2' 
262 


316 


816 
13;; 
94 
188 
154 
134 
20 
123 
Ij() 
HB 
14.. 
71 
101 
81 
20 
f1 
26 
25 
20 
96 
88 
63 
41 
186 
10ö 
70 
120 
281 
91 
20 
49 
27 
68 
209 
93 
30-1 
63 
241 
109 
213 


105 
163 


6. Powlat Gostyti. 


3130 
1290 
8j() 
142"3 


o 01.] 
2 193 
1567 
1975 


tj88 


00 


- 11 294- 


005 


11 


179 
5] 
54 
189 
323 
3m 
18 
08 
94 
130 
25 
W 


53 
1m 
81 
ZIo 
200 
15 
186 
;;8 
291 
291 


337 


1137 
143 
110 
204 
171 
162 
19 


14.. 
19H 
153 
173 
60 
116 
rn 
19 
63 
81 
3'1 
20 
-97 
lOö 
78 
29 
213 
116 
76 
136 
337 
120 
27 
49 
27 
99 
234 
11.. 
S88 
80 
29!1 
115 
272 


6ö 
207 


2S 


265 
71 
6ö 
-187 


IS. 


2.. 
21 
1 
4 


o ä31 
2178 
1 ii85 
2000 


278 
107 
;)2 
-16H 


7 e 


l e 
3" 


o. 
o. 


1001 


!!Je 


9 0 


- 21292 


34-1 
93 
117 
336 
094 
556 
38 
121 
82 
240 
49 
113 


50 
34 
34 


83 


6 


3-14 
93 
117 
338 
087 
MD 
38 
121 
82 
2-10 
-1,9 
113 


4R 
41 
101 


83 


5 


101 
212 
161 
61 
177 
30 
1107 
95 
20ü 
205 


177 


177 


S37 
937 


-. 
1 1 
11 


101 
212 
161 
61 
17-1 
30 
1-14 
9ö 
211 
211 


180 


180 


1 
1 


-I 
-I 

'I 


646 


8 


33] 
331 


6-J;) 
645 
2;;8 
209 
39'l 
133 
115 
18 


8 


8 
20 


19'1 
171 
21 


6(5 
273 
209 
39';1 
134 
116 
18 


8 
o 


191 
176 
21 


267 
348 
301 
317 
131 
204 
178 
26 
114 
57 
67 
-10 
12-1 
19'2 
112 
70 
399 
221 
140 
1-16 
083 
19'2 
47 
98 
54 
167 
4-13 
207 
681 
148 
533 
29..-1 
472 


13 


267 
348 
301 
317 
131 
20-1 
 
178 
26 
114 
57 
67 
-10 
123 
193 
112 
70 
399 
221 
140 
14-1 
096 
192 
47 
98 
M 
167 
i43 
207 
687 
148 
638 
2"24 
472 


13 


13 


70 


2'J 


11 
112 
22 
19 


o 
6 


13 


105 
367 


5 
8 


18 


69 


,- 


roey\ak, 1. 


') W I.m 2 budynki nkumienble. s, W I.m I budo nl.&. 
MI. . loG ° . I Y n: a - pnyp.tIa na wyznanl.: gr.c1I....k.lol. J. Inne wyzn. kaloL Z. Inn. wyzn. kok. wachocln. 10; . - . lem potlalo narotlowoio!: trtlowok, 5, 
MI. . I ° PI.. k I: . - pnVpod. no wyan.nle: grecko-kalol. 2. Inne wyzn. kalol. 2. pr_I...... 1, . - 2:,d 1. 
M I a . I ° P 0 n I . CI a - greko'kalol1k6w 5; e - Innel narod. olowl.flakl.1 3. 
(jmlJly I . - przyp.tIa na wym.nIe: 1nnc "\'ZR. kaial. 1. Inn. "\'ZR. ...nll. 1. 'pr..oaIawnc 1: . - .. 10m RoaJanIn 1. 


1 


29 


11 
110 
3ö 
19 


=1 


-I 
o. 
6 


6 


6 


13 


105 
367 


6 
8
>>>
Mlasta, 
Q m I n Y. 
Obszary dworskle. 
Miejscowo
ci 


1 


48. Miechcin 
49. Niepart 
50. Oczkowice 
51. Ostrowo 
52. Pasierby 
i"J. Pepowo 
54. Piianowice 
Pijuowice, osada \ 
Pijaoowile, wies , 
!S5. Podrzecze 
1:6. Posadowo 
57. Potarzyca 
5::1. Prn'borowo 
59. Pudiiszki 
60. RaszewY 
61. Rebowo 
52. Rogowo 
63. Rokosowo 
64. Sarbinowo 
65. Siedlee 
EI
cin, wleI 
t;ledlec, 101 w.. l 
Siedlee, wbot , 
66. Siemowo 
67. Sikorzyn 
68. Skoraszewice 
69. Smogorzewo 
Smogorzew.o, 08.Jda 
 
Smogonewo, wieA I 
70. Smolice 
t;molice, wie' - 
Zdzi
t"wy. pUBt". 


il. Strumiany 
72. Strzelce Male 
73. Strzelce Wielkie 
74. Sulkowice 
Sulkowice, folw.' 
8ulkowice, wiei , 
75. Szurkowo 
76. Smilowo 
SJDilowo, ieSD. l 
timiio\'fo, wif'6 f 
77. Wilkonice 
\ViJkoDice, wiet l 
Wilkoniczki, PUlt". , 
78. Wycislowo 
79. Wymyslowo 
80. Zalesie 
81. Ziemlin 
82. Zi6lkowo 
8.3. Zychlewo 
84. Zytowiecko 
Teodozewo, PU8tk. 
2.ytowiecto, wies 


I 


111. Obszary dworskie: 
I. B
czylas 
2. Bodzewko 
Bodze.....o, '01.... 
Organk;, loi.... 
Org....ki. le/in. 
3. Bodzewo 
Aieluoaodr6...ko, ,01.... 
Bodz8WO, folw. 
L6d.i, loi.... 
4. Boguslawki 
5. Chwalkowo 
Cbwalk.owo, loh... 
Wlolto...o wteltie, 101.... 
6. Ciolkowo 
7. Czachorowo 
. C:r.acborowo, 101 w.. " 
Poraj, 100w.. , 
8. Czaikowo 
9. Czarkowo 
10. D
br6wka 
11. Drzewce 
- Dnewce, fohr. 
Drzfwce, Irin. 
J 2.. Drzeczewo 
Drz
zewo, fuhr.. 
61og6...ko, '01.... 
61016"'''0. tJuzt. 


I) W tem 1 b.dynek lIIezam1eazU1y. 


Budynki 


., 
cE 
".. 
;.j'=':: 
...... 
...'" 
""., 
KS 


2 3 


15 
3jl) 
3-t 
10 
81 


 
8 


8 
26 
-t.. 
43 
10 
34 
21 


48 
13 
27 
19 
W 
15 
IW 
62 
39 
..3 
48 


48 
158 
128 
30 


U 
33 
51 
104 


104 
35 
f,9 


69 
39 
39 


57 
25 
b-t 


80 
80,- 
881- 
70 I 
2G 
" 


001 


o 
10 
8 
1 
1 
20 
2 
11 
7 
2 
17 
10 
7 
7 
12 
12 


9 
o 
7 
9 
8 
1 
17 
11 
I 
6 


6. Powlat GostyiJ. 


Lndno
c obecna w dnin 30 wrze
nia 1921 r. (bez obil:tej spisem wojskow}m) 


17 


., 
.- 
"'J:: 
"'t-: 
.,'" 
c.
 
.5 E 


ogö-I Md- Ko- 
lern I czyzn biet 
4 5,'; 


1 


1 


63 
181 
278 
271 
88 
233 
120 
3-13 
9-1 
L97 
138 
62i 
116 
MI U 
442 u 
26311 

II 
1085 
ff77 
2: 11 
236 11 
3-13 
687 
. 11. 
687 
25.1 
338 


1 


1 


1 


1 
1 
1 


2 
2 


2 


2 


1 


8 13 025 


.- 


1 


82 
2U 
213 
80 
lJ3ö 
181 
68 


338 
291 
291 


423 
186 
396n 
li3 
19M 
520, 
0091 
200 
309' 


12-1 
196 
1a 
19 
s 
365 
42 
191 
132 
40 
366 
273 
IIS 
18-1 
232 
232 


6990 
62 
83 
7( 
8 
I 
162 
17 
87 
53 
24 
16--1 
129 
S5 
79 
98 
118 


171 
109 
145 
H6 
139 
7 
325 
211 
Z8 
88 


U 
93 
98 
38 
251 
72 
34 


M 
89 
125 
136 
44 
109 
().'J 
169 
44 
88 
'i3 
302 
62 
Z50 
209 
134 
131 
161 


161 
bOl 
391 
110 


116 
g
 1 
336 
336 
119 
1-18 


148 
125 
125 


217 
88 
181 
90 
84 
250 
261 
104 
157 


.. öSiJ 12 
1 
62 124 
113 196 
100 17( 
11 19 
2 8 
203 289 
25 33 
lot 136 
7( 120 
16 80 
20'2 3-17 
1" 2M 
6R IIS 
105 162 
134 232 
1M 232 


80 
5.'3 
65 


67 
82 
6 
108 
100 
10 
48 


I . 
0.0= 
.o=.
 
"'- 
E3 
.'" 
..
 
... 


41 
121 
115 


42 
2R-1 
109 
34 


M 
92 
153 
lil1) 
.... 
124 
67 


174 
bO 
109 
65 
325 
-14 
Z81 
233 
129 
167 
178 
178 
084 
486 
9tI 


296 
1 OO-t 
856 
208 


136 
116 
166 
851 


3ö1 
134 
190 


190 
166 
166 


206 
98 
210 
83 
106 
270 
2..8 
116 
152 


91 171 
56 109 
80 145 


79 
77 
2 
167 
111 
18 
18 


uairi ft/ u l tI

O lj 
,9 1U 11 


I

ro 


W tej 


7 


26 
2U 
213 
AO 
491 
181 
68 


68 
181 
278 
271 
88 
230 
113 
343 
9.. 
189 
1.12 
627 
116 
531 
441 
18:') 
2!18 
295 


115 
196 
320 
6871 


687 
2
13 
2M 


2M 
290 
290 
123 1 
00 
396 
120 
lij 
f,2O 
009 
200 
309 


1..6 
139 
7 
801 
187 
Z8 
88 


. 
'-'0 
..". 
C., 
..- 
i:t
 
.,= 


R 


06 


-t4 


3 
7 


R 
6 


78 


4-t 


(4 
21 
21 


000 
1070 
Hb"2 

 


137 
..0 
23 


84 


IW 
1 
1 


-3 


131 


..L 


03 
1:) 


639 


6 


- 12 900 


76 
u 
65 
12 
10 
19 
19 


-I 
=1 
:- 1 


22 


24 
IM 


27 
213 
213 
80 
..91 
181 
&
 


b5 
1 


.u 


IR! 
181 
278 
271 
88 
280 
120 
343 
9.. 
189 
132 
6"
7 
118 
531 
4-tl 
IKJ 
2!18 
300 


3 


8 
6 


78 


3H 
au 
1:. 
15 


113 
19:) 
1120 
1;87 


13!1 
41 
2:1 


687 
253 
2()j 
25.
 
291 
2111 
423 
f)7 
396 
120 
100 
.-,20 
lJ09 
200 
809 


-=, 
83 
8S 


12'J 


i,3 


D27 


2 


]24 
196 
17( 
19 
8 
283 
'33 
190 
120 
80 
846 
268 
IIS 
]62 
232 
232 
171 
108 
145 
H6 
Hili 
7 
301 
187 
Z8 
88 


82 
9 
61 
12 
10 
20 
20 


2"2 


1 


24 
IM
>>>
18 


Mlasta, 
G m I n y, 
Obszary dworskle, 
. Miejscowo
ci 


1 


13. Dusina 
VWIlO., foiw. l 
DU8ina, leiD. f 
}'oie,gowo, fulw. 
14. Dzieczyna 
1J.i
CZ)'D" foh,. 
Vzi,:clyn., ici\n. 
J5. Oebice 
J6. Godurowo 
Uodurowo, 101w. 
Zabornia, foh,. 
H. Gogolewo 
Oogoiewo, lolw. 
Zygmunt.owo, loiw. 
J8. Oola 
ßroniaiswkl, folw. l 
Oola, foh,. f 
Uoin, .
. kol 
Witoidowo, folw. 
19. OostYß Stary 
UOl!tyn Star7.lolw. 
Klony. leiD. 
20. Grabon6g 
Urabonög, lolw. 
'J"anieezmc., folw. 


2i. Orodnica 
22. Orodzisko 
AleklJ&lldrowo, folw. 
ürodziako, 101 w. 
Maciejewo, 'otw. 
23. Janiszewo 
JaniJl,8WO, foiw. 
Januzewo, leAD. 
fdiechcin, folw. 
24. Jawory 
Jawory, 'otw. I 
Jawory, ieu. 
Li!., foiw. 
WroniD7. leAn. 
25. Jezewo 
}'r
uDek, folw. 
Jeiewo , lolw. 
26. Karzec 
Kanec , fotw. 
Kanee, st. kola 
27. Kokoszki 

. Kolaczkowice 
29. Kosowo 
Ko,owo, lolw. 
Kosowo, .t.. kot 
Placz.kowo, foiw. 
30. Koszkowo 
3J. Krajewice 
Krajewice, lolw. 
- Krajewice, idn. 
Leciejewo, folw. 
R6ia, foh,. 
32. Krzckotowice 
Krlekot.owice, lolw. 
I'
powo, Bt. koi. 
3.3. Krzyzanki 
34. Kuczyna 
35. Kucz)'nka . 
Krobl., "t. kola 
KUCI.YDk., 101w. 
36. Lipie 
37. I..J;ka Wielka 
Karolinowo, folw. 
Kopanie, loi w. 
KrzYlztolowo, lolw. 
L(ka Wielk., lolw. l 

ka Wio",., pu.tI. f 
38, Nievart 
D,:bin., lolw. 
Flo'ynki, fol.... 
Niepart, lolw. 
39. Oczkowice 
Ocz.kowlee, 101w. 
Topolk., 101 w. 
40. Ostrowo 
41. Pe po wo 

;:

: i:f;. 
Babko...lee, foh... 
Baianwnla, irAn. 
BI.I....)'. fol.... 
D¥io, fol.... 
EI
ciD, IrM. 
KoAdn.ukowo, lot.... 
Ludwino'Wo, leb. 
P
powo, dw6r 
P
po"'o. foh... 
P
po"'o, Dadl. 
SIedlee, ,01.... 
Siedloc, 10"'. 


Budynkl 


C 
c.:: .
 
fo.' 
 
 
 


 ...
 


 !?
 
NE .ire 


2 3 


16 
11 
5 
11 
10 
I 
10 
]4 
13 
1 
12 
9 
8 
26 


} 


16 
2 
11 
3 
8 
11. 
10 
1 


6 
8 
1 
6 
I 
12 
7 
1 
4 
9 
5 
1 
2 
1 
20 
2 
18 
!J 
5 
4 
4 
5 
12 
10 
1 
I 
7 


12 
9 
I 
1 
1 
19 
11. 
8 , - 
5 
7 
13 
12 
1 
o 
27 
I 
4 
2 
20 


12 
8 
2 
7 
10 
7 
8 
o 


45 
11 
1 
6 
I 
1 
2 
I 
11 
1 
20 
I 
1 
6 
I 


.... 


6. Powlat GostyD. 


Ludno

 obecna w dniu 30 wrze
nia J921 r. (bez objetej spisem wojskowym) 
I W tej liczble bylo wyznania Podalo narodowo
c 
Og6- I Mez- Ko- b ... 
 0 ü 
 . 0 {. , 
b1 ' et 

 
 
 ß"'ß " ., ß 
 
 E Jl 
 E 
 OS' 
lern czyzn E.£ "'- .,... :!:i
 Q) ? CI) OS' 
E 


 
;g 5
 E 
 .5 
.g 8. -2.= .s -ä.g 
4 lJ 6 
s-- 9 10 11 12 13 I 14 --U;-----U; 


] 
I 


- \ 


1 


4 


403 
147 
78 
178 
203 
136, 
6/ 
96' 
1109 1 
81 
62 
214 
8 
tIII 
36 
5 
62 
8 
419 
60 
7 
136 
5 


4 


305 
212 
IIS 
122 
116 
6 
212 
235 
213 
22 
314 
212 
102 
.t6;; 
267 
9 
189 
67 
6/ 
147 
J20 
27 


67 
29'2 
S5 
234 
23 
227 
161 
5 
61 
131 
102 
5 
18 
6 
381 
37 
3-I-t 
115 
115 
20 
103 
143 
227 
190 
7 
90 
166 
100 
115 
6 
30 
14 
345 
266 . 
79 
U8' 
1 
-1 
13, 
10'J' 
101 
8 
10-1 
507 
8 
110 
24 
365 


133 
97 
36 
02 
49 
8 
97 
106 
115 
11 
141 
90 
51 
199 


123 
3 
73 
26 
26 
6,') 
60 
15 


25 
130 
15 
104 
11 
92 
68 
3 
26 
r6 
40 
2 
10 
4 
175 
20 
155 
M 
46 
8 
49 
65 
99 
85 
2 
12 
77 
70 
47 
2 
17 
4 
148 
118 
S5 
62 
71 
52 
49 
8 
42 
228 
4 
60 
11 
168 


178 
61 
37 
80 
90 
M 
26 
43 
484 
16 
26 
101 
1 
IW 
16 
8 
29 
4 
173 
20 
8 
60 
11 


172 
115 
57 
70 
6/ 
8 
115 
129 
118 
 
IJ 
173 
122 
61 
266 
1" 
6 
116 
41 
U 


82 
70 
12 


42 
162 
20 
130 
12 
135 
118 
2 
S5 
70 
b'2 
8 
11 
2 
206 
17 
189 
61 
49 
12 
&4 
78 
128 
105 
5 
18 
89 


9" 
611 
4 
13 
10 
197 
153 
-14 
86 
1(» 
ö7 
52 
5 
62 
279 
4 
60 
13 
202 
223 
66 
41 
118 
113 
72 
41 
03 


623 
15 
36 
118 
2 
S5 
20 
2 
83 
4 
246 
30 
4 
82 
8 


30,,1 
212 
93 
121 
115 
6 
212 
235 
213 
22 
314 
2i2 
102 
465 


267 
D 
189 
(;7 
6/ 
14;; 
118 
27 


67 
290 
S5 
234 
21 
220 
161 
5 
54 
131 
102 
5 
18 
6 
381 
87 
S44 
107 
00 
17 
100 
143 
227 
100 
7 
30 
163 


165 
115 
6 
30 
14 
342 
263 
79 
144 
175 
109 
101 
8 
104 
&07 
8 
110 
24 
865 
403 
147 
78 
178 
196 
129 
6/ 
96 
906 
18 
42 
181 
8 
66 
33 
1 
48 
8 
852 
80 
4 
125 


203 
18 
20 
33 


] 
I 


I 

I 
;1 
:1 
-I 


-I 


2 
2 


2 


2 
7 


--.::: 


8 
5 
8 
3 


:I 


3 
8 


4 


7 
7 


S 
8 
4 
14 


ffl 
20 
8 
18 
6 


304 
211 
IIS 
121 
115 
6 
212 
2'3
1 
218 
22 
314 
212 
102 
465 


1 I 
1 I 
-I 


1 
1 


.... 


267 
9 
189 
67 
6/ 
147 
120 
27 


... 


-'- 


67 
290 
S5 
234 
21 
214 
155 
5 
54 
131 
102 
5 
18 
6 
381 
37 
S44 
110 
90 
20 
100 
143 
227 
190 
7 
30 
166 
100 
115 
6 
80 
14 
342 
263 
79 
143 
175 
109 
101 
8 
104 
507 
8 
110 
24 
S65 


2 


11 
13 
6 


7 


o 
5 


3 


3 
8 


o 


397 
147 
78 
172 
194 
127 
67 
96 
918 
18 
42 
181 


6 


6 
9 
D 


191 
18 
20 
33 
8 
8 
8 
4 
14 


66 
33 
I 
48 
8 
387 
30 
, 4 
125 


52 
20 
8 
13 
5
>>>
7. Pow..t OrodzIsk. 


19 


. 


Budynld Ludno
c obecna w dniu 30 wrze
uia 1921 r. (bez obMe spisem woj
kow
.m) 
Mlasta. .. I I
 . . W.ld nabl. byl. wy",.. Podalo narodowo
 
.r::: 
G .. I a Y. c_ ,- . 
...", ",,,, Qg6- M 1; K 0.0=.. 0 . 0 u , 
Obs
ary dworslde. ...0= ....0= e - 0- 

 tlltII o
 I bI 0 c:. & · 
 '
ar 
...... ... fern . "'- r:::.. bI'" ..; bI 
.. 
.. '" ",on czyzn tllet E .E '" :;;; .. 
:!:!. .. c 
 E t6 
E 
MieJsco\Vo
cl "'".2 c.2 
'" 
tJ C.c 00 c .2ö "'ö .!!
 
 .!!o 
NE .5E :::.=.:: G.J= .e u E 
 .5 
." Q, C.o= .s r:::.., 
2 I 3 6 1---1--- 131
rlfi ----.;; 
1 4 6 7 1 8 9 10 11 - 12 
42. Pi1anowice 9 - 19"J 80 112 180 12 - =1 - - 190 2 - - 
43. Podrzecze 8 - 12R 56 72 12.Q - -. - - 128 - - - 
44. Potarzyca 6 - 130 00 80 111 19 - - - - 1:10 - - - 
45. Przyborowo 7 - 170 70 100 170 - - - - - 170 - - - 
46. Pudliszld 14 - 261 116 136 2
1 - - - - - 261 - - - 
47. 
zewy 4 - 66 27 39 64 2 - - - - 6.. 2 - - 
&eWJ'f '01.... 3 - M 2G S8 M - - - - .:... M - - - 
Ruzewy,lesD. 1 - 2 1 1 - 2 - - .- - - 11 - - 
48. Rogowo 9 - 146 64 82 122 2.. 
I - - - 121 25 - - 
49. 
kosowO 16 - 268 120 148 266 - - - - 2t)8 - - - 
Ok080WO, eega. 1 - 7 ( 3 7 - - - - 7 - - - 
Rokoaowo, folw. 1( - 257 11-1 143 Z56 - 2 - - - 257 - - - 
Rotooo...o, lein. 1 - . 2 2 ( - - - - - ( - - - 
50. Sarbinowo 9 - 180 80 100 180 - - - - - 180 - - - 
Sarbinowo, folw. 6 - 15t! 68 00 158 - - - - - 1511 - - - 
Wlo.tIl, ,01.... 3 - !2 12 10 !2 - - - - - :!2 - - - 
51. Siemowo 3 - 47 19 28 47 - - - - - ..7 - - - 
52. Skoraszewic
 12 - 230 100 130 230 - - - - - 230 - - - 
53. Smogorzewo 17 1 260 128 132 259 - 1 - - - 260 - - - 
Jackowo, folw. 1 -, 7 8 ( 7 - - - - - 7 - - - 
Smogoraewo, fohr. 10 I 169 79 00 169 - - - - - 169 - - - 
Tal.ry, puatl. 6 - 8( (6 38 33 - 1 - - - N - - - 
54. Smolice 19 -, 282 13.. UR 270 H - - - - 257 26 - - 
OcbJoda, ,01.... 21) - 15 10 5 15 - - - - - 15 - - - 
Smoiice, folw. 17 - 267 1U 1(8 255 12 - - - - 242 2Ii - - 
55. Strzel::e \\1elkle 8 - 165 68 97 165 - - - - - 16: - - - 
56. Szurkowo 8 - 143 &9 - 8-l H3 - - - - . 143 - - - 
57. Wilkonice & - 193 8-l 109 193 -q - - - - 187 6 - - 
58. Wlost6wko 11' - 121 47 7-i 117 - - - - 117 .. - - 
59. \Vydawy . 8 1 ) - 125 49 76 12.. 1 . - - - - 124 1 - - 
60. Zalesle 27 - 432 207 22&J 432 = 1 - - - - ..32 - - - 
Ulltronie, fohr. 3 - 87 S2 35 87 - - - - 87 - - - 
Wy
od., ,01.... 6 - 129 63 81 129 .." - - - 129 - - - 
Zacl8ze, 101... 2 - 11 5 6 11 :1 - - - - 11 - - - 
Z.le.le, 101.... , U - 215 IIS 119 215 - - - - 215 - - - 
ZaleBie, II&.. kol. 2 - 10 6 ( 10 -I - - - - 10 - - - 
61. Ziemlin 6 - 12-1 &9 (;r, 9.. 30 - - - - 101 2:J - - 
62. Zi61kowo 7 - 149 70 79 106 43 - - - - 100 43 - - 
Zi6ito...o, d w6. , 7 - 1(9 70 79 106 43 - - - - 106 (8 - - 
Zi6lkr...o, ,01.... , 13 237 100 137 237 237 
63. Z.r.towiecko, folw. - - - - - - - - - 
ereDin, folw. 1 
 11 5 6 11 - - - - - 11 - - - 
Zyto...iecto, '01.... 12 - 226 115 131 226 - - - - - 226 - - - 
7. Pow. 
rodzisk 
I. Mlasta: 12'20 S2 UIU 069!! 6600 112'22 '223 14 ISS - - 11 SOO ;62 20 - 
1. Grodzisk 605 1 ) 15 5604 266.. 3040 &238 19'2 13. 61 - - 52R7 303 U C - 
2. Buk 334 12 3480 1647 1833 3235 175 - 70 - - 32!1O IfW 6 c - 
3. Qpalenlca 331 5 3058 1381 um 2799 256 1. 2 - - 2783 27& - - 
n. Gmlny: S03ö 29 1446'2 6890 '20'2'2 U488 19'26 f. - - - U'20'2 l'iüS Sc - 
1. Biafawie
 67 - 3.... 177 167 IOt 240 - - - -- 10;, 239 - - 
2. Borzyslaw 9 - G8 28 40 68 - - - - - 68 - - - 
3. Chrusto\Vo 13 - 000 38 42 00 - - - - - HO - - - 
4. Czarnawie
 69") 1 380 186 19.. 56 32-1 - - - - [16 !\:!I - - 
5. Dakowy Mokre 69 2 &28 232 296 5')o
 6 - - - - [}22 6 - - 
6. Dakowy Suche 08 - 42t! 203 2'25 428 - - - - - 427 - I - 
7. Dobiezyn 66 - 449 227 222 4-1.. & - - - - 4.... & - - 
8. DoblezYl1 Nowy 46 - 329 1M 175 1
 207 - - - - 130 199 - - 
9. Dobra 14 - 98 39 59 98 - - - - - 9H - - - 
10. Druzyn 32") 
 266 129 137 266 - - - - - 266 - - - 
11. Goln 36 .- 231 IOt 127 231 - - - - - 231 - - - 
12. Granowo 82 1 &94 276 318 fJ93 1 - - - - [}!J3 1 - - 
13. Gr:tblewo 55 - 
I 187 208 391 4 - - - - :J91 4 - - 
14. Januszewlce 27 1 102 108 209 - 1 - - - 20!) - 1 - 
15. Kalwy 1-& - 133 68 65 133 - - - - - 133 - - - 
16. K:tkolewo 59 - 122 207 215 ..19 - 3 - - - 421 1 - - 
17. Kobylniki 118 - 714 318 396 714 - - - - - 7U - - - 
Kobyiniki, pu.tI. } 
Kobylniti, wiei 118 - 71( 318 3116 71( - - - - - 71( - - 
18. Kopanki 82 - 428 204 2"24 133 29: - - - - 132 296 - - 
Kopanti, poutl. } :;1 - 
Kopant!, wie' 82 - 201 ZU 133 2115 - - - - 132 296 - - 
19. Kotowo 11 
 3.'J 36 69 - =1 - - - 69 - - - 
ZOo Kozfowo 32 - 2(»- 90 114 2(» - - - - 204 - - - 


,) W lem 2 budynkl nlezamleazkale. I) W lem 1 bud. nlez. 
MI. . loG. 0 d &1. t 1 . - pnrp.da n. "fInaaJe: Inne ..,.... ewang. 6, grado-talol. f. p.lIWOeIawne 3: e -... lem podalo n.ro4owoU: ifdow", 5. '00\11",2. 
MI..IO Bu": c - 2:yd6w 6- 
M1..lo Op.len1c.: . -lnJletlO..,.... "'101.1. 
0_,,: . - pnJP.04. n. wpn&ftIe: IA.... ..,.... ".loL 3. pr"""""_ ]; e - Caech 1. Ro.janl" 1.
>>>
20 


7. Powlat Grodzlsk. 


, 


Budynkl LudlJo

 obeena w dniu 30 wrzdnia 1921 r. (bez objetej spisern wojskowyrn) 
M I 8 S t a, ., OgO- 
 Mez- \V tei Iiezbie bylo wyznania Podalo narodowo
 
. c ., 
G m In y, c- 

 I . . 0 . 
..' '" Ko- o
 "-'0 U b6 '0 ) I 
Obszary dworskle, ...
 ..
 .=.::.
 t(bI 0.... 
., 0 "'bI 
 '" '" 
.... N 'ezyzlJ E£ c., bI" :!:i,
 bI -., 
 E -OS' 
Mlejseowo
ci ..'" .,'" lern biet "'- .,.. '" 
E '" OS' 
E 
"".!:! c.
 
'" 

 c" 00 c .!!o Ö .!!
 c .!!o 
..13 .EE c.c E:;J .5 .5 
N
 .,= _u c't:j "" c
 c't:j 
.. - 
L 2 , 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I u I
» 16 
. 
21. Kubaezyn 16 - 127 U9 68 127 - - 127 --0- 
:-12 - - - - - 
22. Kurowo f»3 2 287 1-l2 L4: 287 - - - - - 287 - - - 
23. Ugwy 42 1 349 16L L8M :1t9 - - - - - 349 - - - 
24. Lcczyee 13 - 276 132 I.H /;H 203 - - - - 71 20!) - - 
25. Nlegolewo 27 L 60 24 36 'IM 12 - - - - 48 12 - - 
26. Nlepruszewo 8 2 22;) HO 110 212 L3 - - - - 2L2 13 - - 

Ieprufllzewo, pustk. 111 -- 6.1 33 30 57 6 - - - - 67 6 . - =- 
.Nieprubzewo, wieA 1;» 2 16'1 77 H5 155 7 - - - - 155 7 - - 
27. Otusz U 1 117 '1)8 f)9 R3 3-l - - - - 117 - .- - 
2!j. Pawl6wko - 110 04 ft. 60 ,»0 - - - - 
JÜ 60 - - 
i'aw16.."ko, jtustk. . 14 
l'awlOwko, .."ieA , -iH - 110 51 56 00 50 - - - - 50 00 - - 
29. Ptaszkowo - 3H7 189 19B 387 - - - - &1- - - - 
4'i - ' I 
j'taAl.kowo, ,,1,,1 - 379 186 193 379 - - - - - 879 - - I - 
HjRZd Wielkopol"kl, 1 
.t. kol. 27 - 8 8 r; 8 - - - - - 8 - - 
.'iO. Rojewo - 131 (iM 63 31 lUO - - - - 31 100 - - 
31. rwdnlki 64 2 52-l 2/j;J 261 4&1 H - - - 482 42 - - 
- 
ucJ.nn..f, pUfll.k. I 6-1 - 
Uudniki, wieK , 9 2 524 263 261 
 41 - - - - I8'l 42 - - 
32. Sielinko - 02 24 2B 50 2 - - - - :»0 2 - - 
33. SIoein 77 - :.00 227 273 500 - - - - - 500 - - - 
34. Slociniee 12 - 81 &I 43 f»2 29 - - - - :2 2!) - - 
35. Snowidowo 2"l 1 1;;0 70 75 119 3L - - - - 118 3
 - 
::)Dowidowo, pUlllk. I 22 
Snowidowo, wieA , 1 I
.o 75 75 119 81 - - - - 118 S1I - - 
36. Strzelce IG - 103 49 M 103 - 
 - - - - 100 - - - 
37. Strzcphi 22 - 143 ()j 78 H3 - - - - - 143 - - - 
38. Szewee 61 2 444 213 2
H 428 16 - - -- 428 16 - - 
39. Sliwno f»9 I 4,»2 232 220 351 101 - - - - · 4.'"2 - - - 
40. Tcrcspotoeklc 48 1 3-l: IGr) 180 295 :»0 - - - - 340 :) - - 
41. Troszezyn 26 1 228 H6 112 198 30 - - - - 204 24 - - 
42. Trzcianka ,l.q 1 219 !l7 12"l 17L -l8 - - - - 200 1-1 - - 
43. Turkowo 29 L 218 9
» 12:1 IH9 29 - - - - 189 2!1 - - 
44. Ujazdck 3
 L 231 to8 123 23L - - - - - 231 - - - 
Ujazl1('k, pu
tka I 
Uja.zdt'k, wi
A , 32 I 231 lOS 12S 231 - - - - - 231 - - - 
45. Urbanowo 311 - 
'jG 127 139 2-lR 18 - - - - 248 IR - - 
46. U
eieciee 40 1 2!H 138 4 L;,3 28!1 
 - - - - 289 2 - - 
47. Wieikawie
 5H 1 _ 677 307 370 fl6L 16 - - - - 661 16 - - 
\\'i('lka
 jr'". d,,'ör 2 - 710 26 -IH .74 - - - - - 74 - - - 
Wi,'lkawits, lolw. 2 - 100 105 50=) 100 - - - - - 100 - - - 
Wit.lkdwic8, wieA 5t 1 ;im 2:16 267 4117 16 - - - - 4!l7 16 -- - 

. Wiktorowo 1L - H7 olL 46 66 21 - - - - 66 2L - - 
'Wittorowo, 111l!!tk. , 21 t 
\\"iktorowo, wie' , 11 - R7 41 46 66 :1 - - - - 66 - - 
49. Wojnowice 02 . I 3I6 WO 1R6 34,j - - - - - 316 19 1 - - 
50. Wysoezka 0 - 30 17 1:3 11 L9 - - - - 11 - - 
51. Zdr6j 20 - U7 76 7t It7 - - - - - 147 - - 
52. Zernsko 33 2 
7:1 I 
»O 123 273 - - - - - 273 - - - 
53. ZeRowo 21 1 22L 1M 113 HIS 23 - - - - 197 2-l - - 
2.egowo, folw. I - 38 18 20 SB - - - - - SB - - - 
tegowo, pUltk. I 100 I 
2.egowo, wie' , 20 1 1118 90 93 23 - - - - 159 24 - - 
I 
111. Obszary dworskle: 4..J9 I) 9063: 4lM 4929 88UI S4S S. - - - S81S SÖO 1
 - 
, 
I. Blelawy 16 - 426 200 2
ü 426 - - - - - 126 - - - 
Bicla..y, lolw. 10 - 246 110 136 246 - - - - - 2-111 - 
 - 
8eparowo, folw. 6 - 180 90 !JO lNO - - - - - 180 - .. - - 
2. Cie
le 8 - 162 70 !)'1 162 - - - - - 162 - .- - 
3. Dakowy Mokre 3i) - 7:..... 3-17 4(

 75: - - - - - 700 - - - 
Iakowv Mokrf", folw. 15 - 292 128 16-1 292 - - - - - 292 - - - 
Dakowy Kokre, It'
n. 2 - 9 4 6 9 - - - - - 9 - - - 
Dakow)' Suche, '01..... l 11 - 256 117 139 256 - - - - - 256 - - - 
Szurfin, '01... , 7 93 100 198 
iJl'CI(ejce, lolw. - 198 - - - - - 198 - - - 
4. Guin 12 - L70 K) 8f) 169 - 1 - - - 169 - 1 - 
GniIJ.,loiw. 9 - 16.
 77 76 152 - 1 - 
 - 152 - 1 - 
Gnil1, JrM. 3 - 17 8 9 1; - - - - - 17 . - - - 
Llsikier&, leAD. ') 
Naroinik, ieAn
 I) 
5. Granowo :-!H 2 996 H8 5-l8 !I!16 - - - - I - 996 - - - 
(;r:mowo. luh". 10 2 323 139 11\.1 :t.!3 - - - - - 323 - - - 
K
kulewo, lohv. 9 -- 200 66 1110 200 - - - - - 200 - - - 
KubRtzvn, folw. 3 - 107 46 6"1 107 
 - - - - 107 - - - 
Nielllit'r&)'('
, folw. 10 - 207 105 10'1 207 - - - - - 207 - - - 
Stn
pi(l. folw.. 6 - 159 78 86 159 - - - - - 159 - - - 
6. Gr:tblewo 17 - 366 174 19.
 366 - - - - - 366 - - - 
Gr4blewo, folw. 10 - 1115 94 101 1115 - - 
 - - 1115 - - - 
I'BnbJeonowo" fohr. 2 - 36 16 21 36 - - - - - 36 - - - 
Strzelce. loh,... 5 - 135 65 70 135 - - - - - 135 - - - 
7. Kotowo 29 - 611 28L 330 6LO - 1 - - - 609 2 - - 
Rouyelaw" loiw. 4 - 87 39 48 87 - - - - - 87 - - - 
Kotowo, loh". 14 - 294 135 159 294 - - - - - 294 - - ..0. 
WoAnikl, fohr. 11 - 230 107 12S 229 - 1 - - - 228 2 - - 
8. Lasowko 7 - 70 30 40 35 3j - - - - 32 d8 - - 
D:abrow.J lar&-. 2 - 27 14 13 9 18 - - - - 9 18 - - 
l.u6....ko, fol..... 4 - 40 15 25 25 15 - - - - !2 IR - I - 
Zwlen) nipc. loin. 1 - 8 1 2 1 2 - - - - 1 2 - - 


') Splsllno t,ronle ,. '01.. Gnln. 
Oba,.ary dworaJde I . - praypada n. wyanMle: llredlo-btol. 1. pnwoab.ne l: 
 - Ruin I.
>>>
Miasta. 
Gm I n y, 
o b s 
 a r y d w 0 r ski c. 
Miejsco\Vo
ci 


1 


9. Niegolcwo 
.Kitgole'ft'o, foiw. ) 
I'\iegoiewo, pu!ootk. 
10. Niepruszewo 
Kal1\"Y, 10111'. 
Niepru8zewo, fo1w. 
NierrWlzewo, I('sn. 


11. Otusz 
utusz, folw. } 
OtUISZ, puatk. 
OtU8Z, aL kol. 
Tomisla.wki, folw. 
. Wygods, '"iw. 
12. Piaski 
Grodzis....Zamek, folw. t) 
Mlyniewo, folwo. 
YJyniewo, ,da ko1. 
I'iaskl, folw.. 
Slodn, roh\. 
13. Ptaszkowo 
14. Rudniki 
15. Siclinko 
Dra.pak, folwo. 
Sielinko, loi",. 
16. Sliwno 
Sliwno, loi",. 
WYJDyalowo, folw. 
17. Trzcianka 
18. Turkowo 
19. Urballowo 
UTba.no'ft'o, loh,... 
IJ rbanowo 8t3.l'e, foI1ll'.. 
20. \Vielkawie
 


21. Wojnowice 
KozlO\'.o, fotw.. 
K ozlowo, le
n. 
Lagwy, roJw. 
Szew('
 folw. 
Wojno'ft'i('e, foJw. , 
Wojnowice, pustk., 
'Wojno'lltice, td. kol. 
Zgoda, lolw. 
22. \VySoczka 
\V"y.oc7.ka, lolw. I 
Wyson,ka, pu
tk_, 
23. Zborowo 
24. Zbor6wko 
25. Zdr6i 


8. Pow. Inowroclaw 


I. Mlasta: 


I. Inowroclaw 
2. Onicwkowo 


11. Gmlny: 


I. Balczewo 
:


=
:
: 


a 
 
Balf'zewo, wici J 
2. Batkowo 
J. ßcdzitowo 
4. Broniewo 
5. Bronlmierz Mal}' 
ßronimicrz MaJy, wiei 
Zamczysko, pUt'-tk. 
6. Bronimierz Wielki 
7. Br6dkamienny 
8. Brudnia 
9. Chlewiska 
Budy Ch1ewlsltie, osada 
Chle...i.ta, ...iei 
No'ft'inv, 08&43 
10. chrosiowo 
Chrostowo, loh". 
Chrosto1f'o, WiCH 


11. Chrz
stowo 
12. D
bie 
13. D
blin 
14. D
browa Biskupla 
D
hro.... BI.kgpia, ouda I 
D-.brow& Bi.sltupia, wies, 


ß:d} nki I 
cE I. 
 

.: ;
.: 

.
 i;,
 
NE lee 
I-=- 
2 I 3 


II
 1-= 
1-= 


17 
2 
14 
I :I 
111 


8 
I 
8 
30 


8 
I 
12 
9 
l-t 
1;1 
1-1 
3 
11 
20 
I. 
3 
1-1 
Hf) 
I!I 
IR 
I 
6 
3G 
2 
I 
4 
HP) 
16 
I 
2 
9 
9 


10 
1 
9 


- 


1ü06 


1 2
.0') 
2j(j') 


3 fi
. 


27 


27 
31") 
10 
3H f ) 
12 
8 
4') 
10 
,32 
2;.1) 
t5 
9 
27 
9 
43 
I 
42 


2"J 
C)2 
17 
88 
88 


Og6- 
lern 


2 
2 


2:; 2. 60. 1 
 (\10\2 
I!I 2-1277 1I UI;.R 
H 3 a.10111 :.21 
16 28 2()!0; 11 13 ,.s.I 
- 201 lOG 
11 


2 


2 
1 
I 


2 


8. Po\\"lat Ino\\"roclaw. 


I udnos
 
Md. I 


czyzn 


.. 


41S 
418 


4,\'; 
81 
:J.'jIJ 
11 


417 
SI. 


33 
I!I 
IR 
t2!1 


120 
4 
l!jf. 
00, 
3-13 
30;) 
3:\:") 
50 
2S.'i 
38ö 
296 
R9 
2!1a 
2:17 
33:\ 
314 
19 
11:1 


!IR-I 
38 
R 
118 
2!l1 
4s: 
23 
21 
IHR 
138 


207 
17 
116 


21 


spisem \\ oi
kow}'m) 
Pod.llo narodowo
c 


Ko- 
biet 


obccna w dnill 30 wrzcsllia 1911 r. (bez ('Ne tel 
W tej Iiczbie bylo wyznaula 

 0 o
 . 
 


 bU ." g 
",.- ..N -N
 U 
;t
 c.... CO c 
..= .E-B E:;j .E 


o
 
-
.
 
"'- 
-0 
c_ 

'" 
"'.0= 
.. 


.(' 
C':I
 
.-. 

c 
..- 
-0 
c'O  
.0:: 
'" 
Ö 
"" 


I 
U 
. 
'E 
.5:! r6 
1::... 


[) G 


-7 
 ----g---w-I1I12l""3ltrl
l___w_ 


OS' 
c 
.E 


. 
'" 
-OS' 

E 
._ 0 
1::'0 


1.8 
178 


190 
38 
149 
8 


WS 
i:i9 


20 
9 
10 
1!llI 
6i I 
91 
46 
1;.0 
130 
Ijt 
111 
135 
I.R 
136 
42 
I:I!I 
lW; 
)-t!i 
131/ 
7 
:I
 


4ml 
20 
3 
I

 I 
21. 


12 
7 
iI 
71 
8!1 
10 
0:1 


.. 92:; 2H
:' 


13 1l!1 2:Hila 
18(1(; 2812 


2to 
240 


2t. 
43 
201 
S 


21!J 
IM 


13 
10 
8 
2:;
t 


75 
3 
Io!; 
5.1 
]!I:I 
I.;. 
IRl 
31 
150 
2l1. 
1110 
4. 
1;,-1 
12!1 
187 
175 
12 
61 


;,21 
IR 
5 
61 
144 
2t..."01: 


11 
14 
67 
6'i 


IIH 
7 
6:1 


41H 
418 


43:\ 
11 
316 
6 
tll;, I 
:J.1!I 
33 
J5 
IR 
HR') 


il7 
4 
lHO 
RI 
31:1 
2!1-I 
311 
411 
2n,"" 
3:17 
255 
11''- 
:no 
2:\:\ 
3:1:1 
314 
111 
113 


!lSl 
W! 
R 
IIR 
2111 
4R:i 
2.
 
21 
1:1:1 
133 
lI
;, 
10 
112 


1 "
3 


1;11,"' 
47;, 


U62S 11900 101.0 


20-1 
2;,:-1 
65 
3:13 
r.s 
47 
11 
56 
131 11 
247 
:1:'1 
60 
206 
85 11 
30'2 
18 
289
 
216 
319 
]49 
;,12 
11 
512 


lOS 
IW 
.r 
-. 
lIiO 


2:, 


21 
4 

j 
61 
118 
lil 
2; 
104 
41 
1;;(' 
6 
1-1-1 


1111 
141- 
72 
241 


2411 


9S 


!IR 
1:17 
:ls 
173 
3:1 
26 
7 
31 
711 
I2!1 
180 
33 
102 
45 
Ij2 


I 
145 


115 
171 
77 
271 


271 


4:\ 


43 
2;,;1 
/),", 

:17 


')
! I 
....01.) 
17R 
110 
63 
5.'; 
30'2 
13 
289 


17a 
IH!J 
2"3 
17:J 
1'15 I 


4 


12 
B 


4 


47 
111 


111 
IR 


11 
21 
4 
17 
t8 
11 
7 
2a 
.. 


j 
5 


2
 


7 
.. . - 


I,.S 


158 


it 
:
 
4. 
11 
51; 
100 
9 
17"3 


': 1 


43 
1:30 
12G 
337 
937 


- I 
- I 

I 
i 


-I 
_I 
-! 
-I 


-I 
I 


3 


:I" 


2;;:'ß."'; 


2"2 7 JIj 
2S1!1 


]N .00 


tlS 
418 


1:1:1 
RI 
346 
6 


11-1 
3-14 
33 
1\J 
IR 
:m 
110 
4 
I.ß 
RI 
:-I-t:! 
2!H 
311 
4r. 
2(i..
 
:I:
q 
Z"JO 
II'l 
2711 
22S 
:1:1:1 
314 
111 
l1a 


!IS-I 
!IH 
R 
IIIi 
291 
41:!5 


2.1 
21 
1:1:1 
1:13 


187 
111 
111 


1 !I/;Q 


1 ISS 
172 
9 -t:.1 


t;. 


..5 
2;.:1 
I;;) 

:)
t 


1111 
2
:\ 
I.!J , 
flO . 
6.1 
61; 
3it.! 
13 
2R!1 


171 
1!1l 1 
23 1 
3;
2 1 
802 


3 
:I 


:t."'1 


17 
20 
ill 


11 
21 
4 
" 
17 
40 
7 
2a 
!I 


--- 


[) 
5 
20 
7 
[) 


"':3 


7:\e 
!t C 


--e 
')1 


1;,1; 


3 


1;1 3 


1:-..; 


3 


-Il a 

u 


:!:I
 
11 

 


73 
;JH 
47 
11 
;
j 
27 
t 
172 


14:1 
'11 


4') I 
12H 
12;, 
1;,-1 1 
1M I 


'I 
/j I 
6 I 


121" 


:\ 


.1 


2 


:I  I 


I) Splsano It anle .. fol... Pl8akl. ') W lern I budynek nlezarniuzkaJy. ") W lern 9 budo nlez. I) W leID 2 budo nlez. 
M 1 a.1 0 In 0" r 0 r' a..: _ - przypad_ na wvz.n_nie: grecko-kalol. 6. Inne wyzn. kalo1. I. Inne wyzn. ewang. 20. prawo.r_wne 14: b - . lem bnwvznanlow.. 
cö... 2; e _ ... lern podaJo n.rod....oU: Iyd......kt 41. r...vI.kt 8. czuk, 2. bl.loruskt I. ru.llI.kt I. In nt "'o...I....kt I. 
M i a . loG nie.. Je 0 wo: a - przypada na wvz.nanle: Inne wp:n. eWBng. I. prawoslawne I: c - podafo narodo.oU:: Iydowskt 8. ruJlilisk, 1. 
_ Gmlny : . . _ przypada n. wy:znanle: Inne .......... .....ng. 71. pr_o.'.....e 33. grecko-kaloL 24; e - . Je.. pod.lo n.rod_oU: ....I/lak' 
. "'''YtBk, 10. C2CBk, 11.
>>>
2'2 


8. Powlat IDoWro.;laW. 


Budynki Ll:dno
c obecna w dniu 30 wrz
nia 1921 r. (bez obietei spisem wojskowym) 
M las t a.  W tei Iiczbie byfo wyznania Podalo narodowo
c 
.c () 
Gm I D y, c- 
c; . '1 . ö , 
I . 
..", Og6- Md-I Ko- 0'" "'0 '0 u , 
Obszary dworskle. "'... ..... ..:.:.
 bOtt c""" 0 "'bO OS' '" '" 
NN .. e£ I co bO" "," tt .- ':) ... 'E -OS' 
..on ..'" fern czyzn biet "'- ",.. BI '" 
E '" ... i:tE 
Mieiscowo
ci ""'" c.
 
tJ c" .E ö .!!... c 
NE .5E 
'" c.c -0 .5 .!!o 
N'" 0;:: _u c"'C "" C.lll C-.:J 
- - - --'=-- - - t:l1
 - 
] 2 3 4 0 6 7 i 8 9 10 11 12 13 16 
I 
15. Dcbiniec 10 - 1U
 56 08 114 - - - - - 114 - - - 
16. Dziemionna 45 - 2K', 129 ]56 69 212 - 4 - 
 64 2'21 - - 
17. Dziewa 9 - 17.6 1 M 96 176 - - - - - 176 - - - 
C"Jka, puotl. 
 
Dziew., wie' , 9 - 176'1 80 D6 176 - - - - - 176 - - - 
18. lJ.lwierzchno U 1 I
O 07 63 70 00 - - - - 68 62 - - 
Dtwierzcbno, wieA , 14 1 120,1 57 63 70 50 - - - -, 88 52 - - 
Jordauo...o, wieA , 
19. Oaskl 85 1 WH 32;) 32!J lU 467 7 - - - 186 460 2 - 
G
Bki. ..iet } H6 I 6-IS :t.!5 3'.!3 174 467 7 - - - 136 460 2 - 
Llrie, ru.tl. 
I.i pienko, Ollada 
20. Glinki 29 1 141' (jI-I 80 10 138 - - - - 9 139 - - 
21. (jIinno Wiclkie 60 1 
r2 136 100 01 239 2 - - - M 237 1 - 
22. Gniewkowicc .u - 4-12 210 232 385 57 - 
 - - 383 09 - - 
Gniewko1\i,oi('(". wieA 17 - 181 1 85 116 161 20 - - - - 159 22 - - 
Karcz6wk., o..ada 20 - 10, 52 55 75 S1I - - - - 75 32 - - 
. Tocholka, I,uolk. S - 64 SI s.
 59 5 - - - - 59 5 - - 
Zlotni('zJci, folw. 4 - 116 42 48 00 - - - - - 00 - - - 
2.1 Godzieba 3ö - 271 1 1
 133 13-1 137 - - - - 108 112 1 - 
24. Ciorzany 27 - 29-1 14-1 1;.0 \!9-1 - - - - - 29-1 - - - 
25. Jacewo fiI 2 [)31 270 2/i1 468 07 6 - - - 473 08 - - 
26. Jaksice (;;:) 1 K..t 438 016 9'." 29 - - - - 9'24 30 - - 
_J 
Borkowo, foiw. 5 - 100 46 60 D8 8 - - '- - D8 8 - - 
.Jak"ic:e, Bta kol. 11 - D2 45 47 D2 - - - - - D2 - - - 
.Jakdre, wieA I 49 1 ) i 756 847 409 735 21 - - - - 734 22 - - 
S
faDowo, pUl'tka , 23 1 ) 
27. Jakubowo - 122 65 67 37 R: - - - - 37 85 - - 
28. Janikowo 38 2 627 342 28j 606 21 - - - - 600 19 - - 
.Janikowo, folw. 6 - D3 42 51 D2 I - - - - D2 I - - 
Jar.lkowo, 0". lab. 11 1 287 180 107 269 18 - - - - 271 16 - -. 
.Janikowo, Bt. ....la 8 - 91 45 46 Dl - - - - - Dl - - - 
Janikowo, wieA 13 1 156 75 81 15-1 2 - - - - 154 11 - - 
29. Januszkowo 
KuJawskie 50 - 270 130 1-10 6: 20;) - - - - 50 220 - - 
30. Jarki 2-1 - 115 -19 G6 I: 100 - - - - 65 00 - - 
31. Jaszczoftowo 26 - 1:9 
:s 76 22 137 - - - - 22 137 - - 
JZ. Jezuickastruga 19 1 117 07 60 - 117 - - - - - 117 - 
33. Jcdrzcicwice U; - 78 -10 38 3 7& - - - - - 78 - - 
34. Jurancice 10 - 75 :10 -I:) 10 W - - - - 10 6;; - - 
35. Karczyn 1(1) - 99 -11; ;;3 H9 - - - - - 99 - - - 
36. Kepa Kujaw
ka 31; - 181 77 10-1 138 -13 - - - - 1:18 43 - - 
37. Kiiewo 01 - 367 163 2O-t 127 238 2 - - - 13-1 233 - - 
Br.rano, loiw. } . 
G
tewo, Je'n. . 
Kijewo, wi
1\ 45 - S02 130 172 67 2S3 2 - - - 74 228 - - 
Wan.yn, lolWa 6 - ß5 33 32 60 6 - - - - 60 5 - - 
38. Kolankowo 30 - 14;; 65 80 35 110 - - - 
 - 3-1 111 - - 
39. Konary -10 - 279 1-12 137 97 168 1-1 - - - 96 li1 I
 - 
Bailkowo, lolw. I 
Konary, wleA , 40 - 279 142 137 97 168 H - - - 116 171 12 - 
40. Kratkowo 27") - 143 70 73 00 85 EI - - - 96 47 - - 
41. Le
niankl 21 1 ]66 75 91 113 63 - - - - 113 53 - - 
42. Liscwo Ko
cielne 72 - 055 270 28: 231 320 4 - - 234 321 - - 
Jadownlki, fol... ...leI J 
Jordanowo, osada 
l..i"'Jwko. oBad" 
Llaewo KoAcielne, 72 - 665 270 118S 231 B20 4 - - - 234 321 - - 
Mohelel, pu.lk. 
43. Liszkowice 48 - 327 168 1:9 9 317 1 - - - .n 285 1 - 
Klo
otek, oead& I 
Llsl owire, wlel' 48 - 327 168 159 9 SI7 1 - - - 41 285 1 - 
44. Lojcwo 2'2 - 3]8 159 159 30-1 - 14 - - - 30-1 14 - - 
45. Lukaszewo 7 - IJO ')" 25 3[) I: - - - - 35 15 - - 

a 
Luk&bsewo, w18' I 7 - 50 25 25 S5 15 - - - - Sä 15 - - 
Staw, PUlJtk. , . 
-16. Magdaleniec 48 1 ) - 2-15 113 132 48 197 - - - - 73 172 - - 
47. Marcinkowo 
7 - 179 11 87 9'2 46 133 - - - - 46 133 - - 
48. Miechowice l!I I 
 163 76 87 63 96 4 - - - 71 85 7 - 
49. Mierogoniewice 2 1-1 0 9 1-1 - - - - 1-1 - - - 
SO. Mimowola 7 49 27 2"l 49 -, - - - - 49 - - - 
51. Mleczkowo 37 - 228 116 112 96 130 2 - - - 88 138 2 - 
52. Modliborzyce 47 1 ) 1 321 108 163 152 168 1 - - - 179 142 - - 
5.3. Murzynko 0-1 - 3RI 181 200 162 219 - - - - U)9 212 - - 
54. Murzynno 8.) - 666 00" 361 330 336 - - - - 35-1 312 - - 
BtBtron01\.-ice, PUaJtk. } 
K epary, folw. .- 
MUrlynno, wiei 85 - 666 sm 381 330 336 - - - - SM 312 - - 
55. Niszczewice 01 - -161 2".!"l 2:19 14-1 17 - - - - -145 16 - - 
NilJuztwice. ,nfA 50 - 452 216 2S7 4S5 17 - - - - 436 16 - - 
Zlotnikl KuJa...kie, oaad" I - 9 7 2 9 - - - - - 9 - - - 
56. 0rR0czki 18 - 18ö 92 93 169 10 1 - - - 167 16 2 - 
iiyzna, ol&4a } 
I 
0ronki, ...leI 18 - 185 D2 D3 1119 15 - - - 167 16 Z - 
57. Opokl 20 - 272 136 136 270 2 - - - 270 2 - - 
58. Orfowo 10 - 74 35 39 60 13 1 I - - - 60 13 1 - 
59. Osieczek 37 1 ) 1 17-1 83 91 - 17-1 - - - 77 97 - - 
60. Osiek Wielki 621) 1 33"ll 102 180 16 316 - - - 16 316 - - 


I) W leID 1 budynell nlezamlnzbly. ") W lern 2 bod. nie&. ") W lern. bod. nie&.
>>>
Miasta, 
Gm I n y, 
o b s zar y d w 0 r ski e, 
Mieiscowo
cl 


1 


61. O
niszczewko 
62. Parchanie 
603. Perkowo 
:

k:
, p

. } 
64. Pechowo 
65. Pieranic 
66. Pfonk6wko 
67. Pr:tdocin 
68. Przybysfaw 
69. I),adoiewice 
n:s:
c;i::
..;jej } 
70. R:tbin 
71. Reina 
72. Roiewlce 
73. Roiewo 
74. Rvcerzewo 
- J"uljanowo, 01. ml. 
Rycflrzewo, 
ei 
75. Sielee 
76. Sikorowo 
8ikorowo, folw. 
Si\orowo, wiei 
77. Slawecinek 
78. Slonsko 
79. Stanomin 
80. Starawie
 
RI. Suchat6wka 
82. Suchowice 
83. Szadfowice 
Edwinowo, loh". 
SZMlowice, wieA 
Zwrotnic8, prz. kol. 
84. Szarlei 
85. Szpital 
86. Szymborze 
)('II..y, 00. lob. 
:Miecbowiczki, 101 w. 
Szymborz
 wiei 
87. Tarkowo 

::k
=
o;'i

ad.} #I 
88. Tuczno 
Tuczno, wleA 
Turlej'3wo, fohr. 
89. Turzany 
90. Wielowie
 
91. Wilkostowo 
92. Wonorze 
93. Wygoda 
94. Zaiezierze 
J
kubu9Zk.J tart. 
ZaJ't.icrze, wiei 
95. Zawiszyn 
96. Zfotniki Kujawskie 
97. Z}'rosfawice 


m. Obszary dworskle: 
I. Balin 
2. B:tbolin 
3. B&kOWO 
4. Bedzitowo 
B
dr.itowoJ fohr. 
B
d
t6wko, loh... 
I,.nacewo, pUBtk. 
JuJjsnowo, folw. 
5. Branno 
6. Buczkowo 
7. Cierpiszewo 
ChorlJgiewka, 011&4. 
Cierpez, tein. 
Cierpinewo, nadt 
CieJ'pinewo, o8a4a 
Glinki, o8ad. 
IUjkol, ieAn. 
Niediwiadki, leiD. 
Puo..,.yk6wko, loAD. 
Wygoda, lein. 
Zudroit, 00. leII. 
8. Cie
lin 
9. Czyste 
10. Dalkowo 


10.0 


'" 
s::.5 
.... 
.,... 
NN 
..'" 
DU 
Ne 


40 
19 
43 
5 
36 
Z 
7 
33 
216 I 
31 
8 
l8'l 
91 


91 
33 
30 
8 
-12 
27 


51 
-17 
69 
R!J 
8 
36') 
32 
520) -- 
11 


3 
6 
5 
31 
11 
( 
13 
8 
4 
3 
17 
1 
I 
2 
8 
( 
1 
1 
I 
1 
2 
10 
9 
24 


Budynki 


2 


18 
28 
14 


I( 
30 
37 
2i' 
97 ' ) 
:)
 
51 
51 
29 


26 
19 
74") 
20 
I 
19 
2: 
18 
5 
13 
10 
93 
3j 
26 


2 


1 
2 
1 


I 
2 


] 
2 
I 


11'8 
12
, 
:36 
IHi' 
8 
179 
19"1 
2-19 
122 
127 
U7 
7H
 U 
276 
159 
11 
2HO 
121 
 
5U 
 
77 
41( 
23- 
6 - 
 
;). 
2-1h' l 
2 2j() , 
474 U 
4
 'I 
1 5 7 1 S:: J 
. , 
51S 
426 

II 
266 
200 


8. Powlat Inowroclaw. 


Ludnosc obecna w dniu 30 wrzesnia 1911 r. (bez oblJ:tel spiscm wojskowym) 


23 


SR 
94 
bO 


50 
120 
151 
98 
2-1;, 

5
 
un 


1Ri 
143 


80 
57 

a.-) 
86 
5 
81 
90 
118 
58 
55 
H9 
3.5 
U2 
81 
131 
55 
238 
33 
J9ij 
10 
31 
107 
1113 
2S8 


2.=i 


11:",0 
2-14 


2(4 
209 
173 
36 
132 
142 


1:7 
100 
208 
lU 
11 
1113 
90 
100 
48 


36 
57 
48 
237 
124 
(8 
24 
41 
71 
(j() 
-18 
I 
2 
6 
11 
10 
8 
2 
8 
2 
8 
111 
;5 
7-1 


W tej liczbie b1'Io wyznania Podafo n;lrodo\\'o
c 
o
 
o U 
-
 
 o- U . 


 

 

 
cu 
 !:bI .:.!! 
tU' 
S2 ..
 
p
 :g
 :g 
E 
 
 2' 
S 

.: 

 .5
 C 
 .: ".E.g & .2'= .E '
.g 

------ --.... ---- 
7 8 !J 10 11 12 1:1 1 U I I;, 111; 


9: 
116 
62 


6:! 
117 
Hjj 
99 
2.9 
2:-17 


::? 


2'.!2 
118 


108 
I
 
2Hl 
101 
3 
98 
Ur! 
1:11 
59 
72 
78 
:100 
13-1 
7R 
149 
H6 
276 
« 
219 
13 
34 
UI 
11:1j 
236 
21 
8HO 
2(j!J 
261/ 
217 
177 
40 
13-1 
148 
171 
100 
2:\j 
111, 
!I 
107 
91 
213 
&8 


183 
95 
014 
77 
U( 
23 
6: 
fi1 
2211 
46S 
t6 
170'l 
11" 1 
111 
426 
350 
76 
266 
290 
101 
112 
42!1 
57 
2 
55 
4 
2('0 
104 


183 
210 
112 


112 
121 
31: 
4;) 
57 
-186 
134 


1M 
200 
176 
3 
218 
186 
8 
178 
91 
2-19 
122 
127 
U7 
753 
(j() 
2 


1 ();')3 


U6 


1;,2 
11i7 b:) 


269 


12 
121 
267 
I 


1 
70 


12 
211 
H'7 


!Iti 
26 i 
= I 
2 I 


:....- 


3 


1 
1 


132 
261 
176 
2 
273 
1RH 
8 
171i 
!II 
2-1:' 
122 
127 
_ 117 
7
,:1 
liU 
2 


18:1 
210 
Il2 
112 
12-1 
:IU 
1;, 
Itt7 I 
1H6 
132 


109 
-I2
, 
s.-,o , 
75 
21(; 
2!1O 


113 
I 
1;'2 
H7 


.:1 
1 


., i 
.] ""'- r"'- Ko- 
NN 

 .
 fern czyzn Uet 
.!:E 
3 4 0 6 
n 
183 
210 
112 
2
H;  1 '  
403 
(03 
2t1 


1 


1 
1 
1 


1 


1 


2 
1 
1 


321- 
31-10 
443 
230 
20 
210 
tHl 
103 
106
 
26 19:J
1I 
84 
133 / 1 
l1? j 
bOt 
2.f"j,') I 
104 I 
!;II 
Ir. , 
1-li-J 
lU 
9:J 
z 
8 
12 
19 
19 
6 
6 
( 
2 
20 
212 
15-1 
161 


1 
1 


D 125 10,wö IH 4.3 


1 


-I1:i 
76 
64 
267 
131 
56 
M 
(8 
77 
;,-1 
4ö 
I 
1 
6 
R 
9 
8 
( 
I 


84 
lU 
112 
473 
255 
104 
27 
lf1 
142 
110 
60 
2 
2 
i2 
6 
19 
6 
2 
( 
Z 
5 
212 
153 
80 


18: 
:-19 
11 


28 
-Im 
402 


.:1 


17: 
26:j 
U 
173 
IR 
I
.
 
177 
Ul 
2 


U4 a 


U 


5 


31 


f)  I 

 I 


1H6 
!.: 
:14 
Ti 
U4 
23 1 
1;" 
H6 
2213 
4115 
-16 
17112 
IO'J 


:.I 


271 


21 


12 
12:1 
2H2 
I 


I 
!lH 


12 
2Il 
1:7 
!J4 

G I 


o 


12 
101 
79 
87 


21:i 


3 


2 
31 


118 
B7 
-1;1-1 
ilH 
2 
r6 
JU:I 
273 
1(1[, 


IH
 
3t 
6 
28 
104 


:1 
3 


28 


8 


2 


I!! 632 


=/ 


H-1 
12. 
112 
486 
2:".
 
104 
40 
1:1. 
Im 
110 
(j(J 
2 
2 
12 
6 
19 
6 
2 
( 
2 
5 
2I:! 
1;,3 
!16 


#' 


404 
1 


IRO 
2;11 
!I 
172 
IH 
I
" 
7H 
I
H 
1 


:! 


2 


o 
4 
33 


18 


4, 


15 


81 


W
 


2 6 C" 


6 


18 


1A 


;j 
-I 
3:1 


13 


15 


6;) I 


I) W lern 4 budynkl nle..rnle..kale. ") W lern 3 budo nleE. ") W leID I budo nie&. 
Ob..zary dwor.kle: a - przypada na wyznanle: grec'....kal..l. 6. inne wv.n. kalo!. 4. Inne WV
n. ewang_ 12. pra.oll8wne 32; c - . lern potla10 narotlowo&t: 
rualfiak, 23. bluloruok, I., rooyjok, I.
>>>
21 8. Powiat Inowroc1aw. 
Uudynki Ludno
c obt:cna w dniu 30 wr.le
llia 1921 r. (b':L objetej spiscrn wojskowyrn) 
Mlasta, .. .. Mez-I W tej liczbie byfo 
yznanla Podaro narodowo
c 
.e: 
(j m I n Y. "'- ,- Ogo- Ko- ö.i! , Ü 0 . 
 
Ne-:: "'o:! ..0 . ". '0 U . 
o b s zar y d W 0 r s k f e, ..... N.o: ...u 1(". ,=-"" 

 0 "''''' "" ... ... 
NN N lern biet 

 "'.. bOt. bI 
!! .0: .- .- r!S 
M icjsco wo
cl ... U) ..'" czyzn ",,- ..N : '" ,
 
 
 E 
"".. c.
 

 ",... 00 '" ..'" ö 
N'E .sE ...'" "'.::: SN .5 .- 0 .- r!S _ _ 0 

.d .,= _ u '" r:::-:J "" r:::... .= c-a 
I 
--S-91011I12 -- -- 
I 2 3 4 fi r. 13 I! Ij 16 
961 I I . 
1J. D'Ihrowka KilJawska 9 - 210, 11! 11;'''1 12 - - - - IG8 -t2 - - 
lJ..browk. Kujawek., folw.' 9 ' ) - 210
 1161 1110 168 42 - - - - 163 42 - - 
D:}br(nvka Maia, 'oiw. , 
12. Dobicsfawice 1-1 - 33:'.. ' 15! 1111 3:\:; - - - I - - 335 - . - - 
DobJettl&wice r 101... R - 217
 107 110 217 - - - - - 217 - - - 
Mierogoniewlce, lolw. fit) - 118 47 71 118 : - - - - - 118 - - - 
13. Dohrogo
clce 11 - lIiO. 73 87 1:.:1 7 - - - - 1:.0 10 - - 
DobrogoHice, folw. ) 11 - 180' 73 ti7 163 7 - - - - 150 10 - - 
Milewo, OdOid-, 
14. Dulsko 7 2 171' 77 9-t 171 - - - - 171 - - - 
IS. Dziennice -t - 121 ,,-t 67 1
1 - - - -- 121 - - - 
16. Oiebnia 8 - lih, R-t !Jl 177 1 - - - - 178 - ,- I - 
Giebnla foiw. 1 H 178 1!4 m 177 1 - - - - 178 - - - 
Karczcrnk.t, flJhv. I 
17. Gfojkowo fj -. 127 61 63 l'H i'. - - - - 118 9 - - 
18. £Jllit:wkowo r, - 57 27 30 57 - I - - 07 - - - 
H.qhki, ielm. 1 - 6 Z 4 6 - - - - - 6 - - - 
Gnio'ft'kowo, nadi. 2 - 81 14 17 31 - - - - - 31 - - - 
Podit....ie, leAD. i - 7 3 4 7 - - - - - 7 - - - 
SUCha1öWkj .1. kol. ") 
ZaJeziene, eID. 1 - 13 8 /; 13 - - - 
 - 13 - - - 
19. £1no)no !I 2111 92 1(1.) 21)[ - - - - - 201 - - - 
20. G6ra 11 - IKJ H;; 100 18:, - - - - - 185 - - - 
21. J ak-iicc 9 - - 188 RU Im 180 8 180 H - - 
Jak"ice. fohr. 7 - 137' 82 ,;) 129 8 - - - - 129 8 - - 
J2IkKI('zki, loh". .. - 51 23 28 51 - - - ......- - 51 - - - 
?2. Jaronty 8 - 125' K, 70 122 3 - - - - 12! 1 - - 
2J. Jordanowo J.1 1 2!1() I 131 1:,G 261; :H - - - 266 21 - - 
Jordano1\i,oo, 101". ) U I 290 11 I:M 156 2611 2.( - - - - 266 21 - - 
Jord.m6wko, 101w_ 
2-1. Jurkowiec 16 - 
Il -t9 -t2 - 91 - - - -, - 91 - - 
25. Kaczkowo 111 - I:\(J. G7 6:-1 130 - - - - - 130 - - - 
L(). Karczyn I:! - :119 112 177 319 - - - - - 319 - - - 
Arturowo, f01w. 3 - 76 29 47 76 - - - - - 76 - - - 

&rcz.) 11., lolw. 9 - :wI H3 130 2t3 - - - - - 243 - - - 
27. Kaw
cz}"u 9 :I 2-t9' 121 I
 232 17 - - - - 23" 17 - - 
Grab..., f01w. } 249 1 
K.w
ez'D, foiw. 9 3 121 12ti 2.'tJ 17 - - - 232 17 I - - 
Kort"6w a, olada , 
2R. Kfopot 7 - 11)2 ia 89 HR I 11 - I - - - 15[, 7 . - - 
29. Kobclllikl 3 - 72 27 -tä 72 - I - - - 72 - - - 
JO. Kofuda Mara 11 
90 117 173 2!JO - - I - - - 290 - - - 
- . 
Koiuda .ll.aI8, ruh". 10 - 2titj 101 180 261 - - - - - 261 ....:. - - 
Siccz.ko'lltice, foiw. I - 29 16 13 29 - - - - - 29 - - - 

 1:,(; I I 
:H. Kofuda Wiclka 13 1 :1011 U
I 301 - - - - - 300 -- I - 
.32. Kornaszycc 6 - HO, 6-1 71; HO - - - - - HO - - - 
.33. Ko
ciclcc \ 12 - 6
1 28:-\ :IK, 6jtj 11 1 - - - ';;-,7 11 - - 
BYCI,ek, jtrzYtI. I) - 
Dziarnowo, folw. R - 173 R5 R'! 178 - - - - - 173 - - - 
DziOirIlU1\io°b, tit. kot. 1 - 2G 9 17 26 - - - - - 2G - - - 
KOKcieJec, ('f"g. \ , 
KOl'Cie1f'c, fol... 22 - 356 - i-l;; 211 sa:; - 1 -- - - 356 - - - 
Koticic1ec, pUtltk. , 
Koki('lec, at. kui. /; - -14 IR 26 1/.3 11 - - - - 33 11 - - 
ldI6&CI.)'ce, loh". 6 - ::1 26 \3 611 - - I - - - 69 - - I - 
Le8ICZ)'CO J pustk. I) . I 
.'3-1. Kreiofy i6 -t:, !7 12 7.1 6 - - - 11 80 1 ' - 
35. Kru
liwiec [) t;!l ,\:I ;!6 66 3 - I - - - 66 3 
I - 
.3(,. Latkowo j -' 17:1 H3 90 1Ii:-I 10 - i - - - 16:! 11 - - 
37. Leszcze 7 - 17-t R:-\ !11 161 13 - I - - - 172 2 - - 
38. Lipie 11 - :\.10 lIil 179 3O!J 31 - - - - 300 31 - - 
Jalhraykowo, foh,... ) 
Lii1i(",lo1". 11 - 301() i61 179 309 31 - - - - 300 81 - - 
39. Liszkowo 26 - &21 2:J!) 2&-) -t9
 32 - - - - 519 0 - - 
Budliakl. ,01.... 3 - 51' 25 26 37 14 - - - .- 51 - - - 
I..IIIIZki, roh". 1 - a.
1 15 15 19 11 - - - - ao - - - 
Liflr.kowo, fohr. 20 - 172 2J; 3.
 7 - - - - 3st /; - - 
Wol. Lbuo....ka, fol.... 2 - 5-1 1 27 27 5-1 - - - - - 54 - - - 
4U. L&cko 10 - 163 77 86 157 6 - - - - 1j7 6 - - 
.11. Lakocin I I 2-t0 
11 1 

(I 117 1
3 2-t0 - - - - - - - 
42. Lojewo 8 - 17R fI" 
16 171; - 2 - - - 175 3 - - 
,
 
Lojcwo, lolw. , 8 - l'ili 8"l !IR J.6 - :I - - 175 3 - - 
\\ ydrzycbowo, folw. 
4J. Markowo 1:, 1 :!S!) 1:1:) 1
,
 2Ha 6 - - - 282 7 - 
Markowo. folw. H 1 2;"3 I:!II 144 267 6 -. -'- - 266 7 - - 
\\ id&iwjlk, owclarni. I - 16 6 10 16 - - - - 16 - - - 
-H. Marulewy 6 - 1,\1 
,:-I 78 12-t 7 - - - - 12-t 7 - - 
45. Mlcrzwiit 8 - 20.'1 

l 111 19ä 8 - - - I - 1% 8 
 - 
46. Niernojewo 1
, 1 Hit 66 1 f),
 105 2!) - - - - 112 2"
 - - 
47. Niszczcwicc I-t - 28H 137 U!) 27
 13 1 - - - 272 13 1 - 
4R Nowydw6r 2-
 I IRI:! !I:I !Ij 17:-1 lä - - - - 1Hl 7 - - 
49. Olszcwice i, 1 tau I;:? Iit! I

, 5 - - - 125 5 - - 
511. Opor6wck -t - lU jl 6:-1 1U - - - 
 - 114 - . - - 
51. Orfowo 22 1 -t57 laO 267 .,_ I 00 2 - !27 28 2 - 
-t
 - - 
52. Osick WielI"; 16 - 81 49 32 6.""1 1 16 - - - - G6 15 - - 
Cbojnaty, ieti.n. I - 7 /; Z 

 - - - - - 7 - - - 
O.jtowo, lein. I I - Z4 11 13 - - - - - 2.( - - - 
GrotJr.vna. leAD. I - 2 2 - Z . - - - - \ - 2 - - - 
LC:-l
'o, I('
n... I -- 2 1 I Z - - - - - 2 - - - 
Lu011,.ipt, fo1w. I I - 5 3 2 5 - - - - - 6 - - 
Ot'f{'k,ldn. } 
O
lpk \Vi
lki, Dadl. 10 - 39 26 13 28 11 - - - - !9 10 - - 
Z1cion. J letin. 1 - 2 1 I 2 - - - - - 2 - - - 
,) W lern 1 budynek nieurnleuhly. ") Spl..no ',anie . nadleAnldwern Gniewkowo. ') Splsano ',anle z fol.... KoAclelec.
>>>
Mlasta, 
Q m I 0 Y. 
Obszary dworskle. 
Miejscowo
ci 


1 


53. Ostrowo pod 
Oniewkowem 
54. Ostrowo pod 
Janikowem 
55. O
niszczewo 
56. Palczyn 
57. Parchanie 
Parchanif". roh,'. J 
Parchallkj, osa.da 
58. Pieczyska 
59. Pfawin 
60. Pfawinek 
61. Pfonkow
 
62. Popowice 
63. Popowiczki 
64. Radf6wek 
65. Rltblnek 
66. 
ina 
R:j::: 
e:di. J 
67. Rucewko 
68. Rucewo 
69. Rycerzewko 
70. Skalmierowice 
71. Sfawecin 
72. Sobiesiernie 
73. S6jkowo 
74. Slrzemkowo 
75. Szadfowicc 
76. Szarlel 
08tro,,'0 K rzyckie, fohr. 
Szarlcj, folw. 
77. Sciborze 
78. Topola 
79. Truszczyzna 
80. Trzaski 
81. Tuczno 
Hclenowo, fohr. 
Podgaj, fol.... 
Tuezno, ful,,'. 
Tuezno, Ob. rab. 
8:? Tupadfy 
83. Walcnlynowo 
KrzykaeK, lJu6tk. , 
"°alentynowo, folw. I 
84. Wegierce 
Jamko\\o, folw. 1 
y.."t;1giercfI, foJw. I 
E5. Wielowid Kr61ewski 
86. Wierzbiczany 
87. Wierzchosfawice 
Szadlo,,'ice, oswa 
Sza.dlo""ice, fit. kol 
\\"ierzchoIiJa,,'icfII, folw. 
\\'ierzcho8Ia....ic.., OB. rab. 
\\"i.enchoaJawtce, 6&.. kol. 
88. Wiecfawice 
h9. Wilowy 
90. Woidal 
91. Wola SlanomiiIska 
92. W6jloslwo 
Krayaka, fol... 
W oJto.two, fol... 
93. Wybranowo 
L'Izyn, ol'!sda } 
\'"ybranowo, fohl'. 
9-1. Zagajewice 
95. Zagajewiczki 
96. Zduny 
97. Zelechlin 


9. Pow. Jarocin 
I. Mlasta: 


I. Jarocin 
2. Jaraczew 
3. Nowemiasto nad Warllt 
4. Zerk6w 


Budynki 


" 
.s::: 
s:::- 
N
 

.( 
NN 
.. ... 
c.
 
NE 


14 
7 
11 
19 
2 
1 
7 
7 
2 
5 
5 
17 


5 
9 
I 
8 
12 


12 
ä 
1& 
51) _ 
.. 


2 


2 
11 
13 
7 
11 


8 - 
HI) - 

 1 = 
9 - 
12 1 


" 
\I 
11 
7 
3 
7 
39 


5 
8 
20 
JI 
H 
1.") - 


17 
1-1 


2U 
9 
11 
68 
68 


3 
4 
11 
10 
9 
3 
6 
I 
2 


9 


I 
1 


1 


I 

 


848 23 10.....J3 


434') 1;) 
lU 1 
132 
168 


7 


700
, 
HK. 
lOH 
I5-t9 


2:) 


9. Powlat Jarocin. 
Lt:dno
c obecIla w dniu 30 wrzc
nia 1911 r. (b
z oblt:lcj spisem woiskowym) 
_Pod:lfo_ na rodowo

 


13.'1 
166 
15: 
13"J 
169 
3j(j 
53 
so.
 
363 
21: 
3G 
L
6 
612 
9fi 
00 
2116 
1\11 
1&6 
1

 1 
239 
2311 
1:8 11 
3-19" 
39
 
4:i 
lR.j' 
H-Ih 
12 1; 
16:3 J 
130 
217 
124 
179 
12 
167 
300 


30!1 
U6 
111 
136 I 
UR
 


I 
4939 
33R6 
3H6 
4
,: 
712 


1-18 1 
93 
Sä 
278 
278 


M 
70 
76 


73 
Si} 
a7 
76 
40 
10 


10 
10.. 
1-12 
52 
129 


63 
1«1 
:). 

,8 
7:! 
1(;9 
24 
145 
165 
105 I 
14 
50 


2!13 
47 
35 
116 
!f.j 
78 
101 


101 
100 


100 
7!1 
166 1 
186 
IR 
2 
:J5 
tif. 
7 
74 
60 
10-1 


54 
88 
9 
79 
137 


137 
72 
4-l 
i,9 
6.f 


iJ614 
3619 
41i!) 
5R9 
8:
. 


11. 


171 
101 
113 
293 
293 


55 
8.. 
8."'. 


107 
8:-1 
32 
8.. 
4H 
8 


8 
131 
1a7 
:1 
1:2 


70 
Hf; 
98 
7.. 
97 
18. 
29 
1511 
191'1 
110 
22 
76 


:.119 
.48 
55 
120 
lJtS 
78 
7-l 
74 
130 


130 
79 
183 
:WI:I 
31 
2 
00 
NO 
5 
89 
70 
113 


70 
91 
3 
H8 
172 


172 
7-1 
6. 
'i7 
8-1 


9"'23 


61i06 
.,.)- 
"_' 
916 
1 -Ia 


22-1 


\19 
I9'J 
16-1 
,)38 
538 


1119 
U6 
Ha 


180 
168 
69 
1:8 
H8 
15 


16 
189 
21;9 
lOH 
276 


Iaa 
Hit 
1:5 
132 
113 
3
)6 
Ij.
 
:103 
36:1 
2L5 
a6 
106 
OO'J 
116 
00 
2-'16 
II!8 
11-1 
1;)j 
155 
239 


I

 I ' 
a

, 
319 
1\1 
4 
JH",! 
122 
12 
1-12 
1;10 
193 


119 
l:a 
4 
14\1 
*Ja 
:J03 
138 
111 
1:1" 
1..7 


41!? 


267 
6 
111 
28 


21 


2 
:?'J 
3.1 
33 


5 


UNII7 
I; lilll 
HaH 
9;11 
I mo 


..r 

 
'" 
ö 
c. 


1:1 


2
1 


3H1 
Hll 
IN2 
,,
,(} 
wo 


1I
1 
118 
llil 
ISO 
II

 
Ii:I 
1:,1'1 


 
1
, 


n 
IS!I 

,
 
lila 

76 


la;1 
wn 
I
'
I 
J;l2 
!li2 
3
,(j 
r),1 
:IIOS 
31;:1 
21i. 
:11; 
109 
I

I 
9fi 
00 

Jli 
IHN 
11:1 
I
,;. 


f'j!i 

:;H 


2:m 
1,-,;:' 
a2;, 
31;;, 
4!' 
4 
IH".! 
11M 
12 
I
.I 
I:\(I 
I!I;J 
II!I 
Ji.!) 
4 
15ö 
;\(13 
30.1 
1:19 
111 
1:\(; 
IIR 


:'26 


:j:1
t 
I;, 
lIa 

,9 


, 
(J 

 
E 


 
s:::.(  
s::: 
.5 


tU 
-..r 

E 

o 
s:::"t:I 


CJ I w lei liczbie byfo wyznania 
. - O' M' K 
--. -. - - -0 


 go- ez- 0- ß
 t:, g .:
 . 
 0 .ü g 
N "'_ CC) bfC) 

 t.e -CJ 

 
 lern ;zyzn biet E .9 CI! :;;; g 
 :g. i5 g 
 E 
]'E I 
J: 

 .5"5 E:;J .E 
.g 
'I----I-
.
- 
3 .. 5 6 7 I 8 9 10 11 12 
__ I 2-1: 1 128 
- 319 
- 19-1 
1 198 
1 ;"71 
I 5
1 n 
100 


: 
 
180 
WH 
6H 
11;011 

;' j l 
279 
103 
281 


H 


2 


3 


8 
-16. 
10 


5 


6 


20 


3 


3 
42 


:!U 
20 


3 
19 

j 


i, 


It-I
w 


w 


3 
JIj 
:!1 
21 


(j 


2 


3 


3 
-In 


i, 


7 


17 


3 


3 
-13 


20 


20 


3 
2-1 
2!1 


-I 


3 
22 


21 


2-1 


& 

:) 
7 
IR 
(j I 


11 
:!6 


12 


21 


:. 
211 
Ij 
12 
(j 


6 
. 


so fj
 
4 


I) '1/ lem Ibndyn." ni....mIeNk8IV. ') W lem 3 budo nlez. 
. II{I a a t 0 J. r 0  In: . - praypad. na wyznanle: Inne "fZ'I. _ang. 13. InRe wyzn. ".101. 3: c - . trm podalo narodowoU: In"t narod. alo.l.ti..., I. 111",- 
akt I. zydOW1lk, 23. 
MI. . I 0 J. r a ca. .: . - nrzypad. n. Inne ",zn. ._ng. I; c - podalo narodowoU tyd.....k' t. 
MI. . IoN 0 . e m I . si 0 n. d W. r I ,: . - pnypacla na Inna ...yzn. 
anJl. 1. 
MI..lo 2"116.: . - greko-".IoIIIII. 


6 
H 


19 


1:.0 
11:1 
21 
11 


-tu 
:1 


W. 
l a 
1 8 
1. 


,J6 


..
>>>
21; 


9. Po",lat Jaroclo. 


BudynU Ludno
e obecna w dniu 30 wrze
nia 1921 r. (bez obietei spisem woiskowym) 
Mlalta. ... Met-I W tei Iiczble bylo wyznanla Podalo narodowo
e 
. : ... 
o m I D y, "'- ,- Ogo- ö
 , .i 0 , 
N'J 

 Ko- "'0 '0 
Oblzary dworskle. ...011: .:e.o be bI G_ 'bI 0 -

 0 , 
NN NN e=B :... bO'" ...... 
 ... CIS 


 bO oll: 'E .- Ct 
MleJscowo
cl ..'" ...VJ lern czyzn biet CIS- ...N ... 
- VJ or 
E 
D..
 I:.
 :-.
 

 "," 00 '" ...'" Ö .!! 
 '" 
NE .5E 
0II: ...= :-"1 EN .5 .- 0 .5 .
 0 
._ 0 VJ "''0 Q, CoII: C'O 
I - - -- - - - - -- 
I 2 3 -I 0 G 7 8 9 10 11 12 13 1-1 16 16 
1 1 216S I 
11. (imlny: 3
lö 3D 21120. 1331)61 1-11;;)1 26 409 li43 .m a 4 - 2 26030 9 c - 
1. Annapol 18 - 157 78 79 156 - 1 - - - 100 - 1 - 
2. Anlonin 32 1 286 125/ 161 286 - - - -- I - 286 - - I - 
3. Bachorzew 20 1 ) 1 B7 71 1 76 147 - - - -- - J.l7 - - I - 
4. Bieidziad6w 85 1 ) - j731 29"2 281 573 - - - .- - 673 - - - 
5. Uoguszyn 31 1 '99' H2 157 293 6 - - - - 29!1 - - - 
HogunYD, wlel 10 - - -79! 40 39 79 - - - - - 79 - - - 
Utrata, oeada 21 1 220 102 118 214 6 - - - - 220 - - - 
6. Boguszynek (8 1 ) - 38
1 180 207 29j 9
 - - - - 297 90 - - 
7. Brzoslk6w 23 1 16
 1'11 81 162 - - - - - 162 - - - 
8. Urwst6w 10 - 73 36 37 73 - - - - - 73 - - - 
9_ Cerekwica 33 1 243 1 112 131 243 - - - - - 213 - - - 
10. Cerekwica Nowa 42 - 503 26'
 211 25-1 20"2 -Ia - - 2 308 19ä - - 
. 
11. Chocicza 6 
 38 20 18 38 - - - - - 38 - - - 
12. Chromiec 3-1 1 243 119 124 243 - - - - - 2-13 - - - 
13. Chrzan 75 1 j29 259 270 j27 2 - - - -- 627 2 - - ::: 

:
k.} 75 1 529 
9 270 527- 2 - - - - 527 2 - - 
14. ClTylrowo 57 - 283' l:n 1
,6 28'3 1 - - - - 283 - - - 
-15, Cie1cza 127 1 841 10! 137 SH - - - - - 841 - - - 
Clele.a, ..ie. ) 127 1 6(\ 404 tJ7 8-li - - - - - SII - - - 
Itiaskl, oaada 
16. Ci
wica 91 1 786 369 -117 786 - - - - - 786 - - - 
17. Dobieszczyzna 1m 3 734 317 387 509 2',!j - - - - 007 227 - - 
R


e:..
Z!ad
a, .iej J 1IQ 3 734 347 387 509 225 - - - - 507 'lZl - - 
18. Fabjan6w 32 i 1 2-10 110 130 233 7 - - - - 233 7 - - 
Fab;ano... wie. } 32 1 240 110 130 233 7 - - - - 233 7 - - 
Orp ezewek, ,,'leA I 
Uo.mo,,-ka, oeada 
19. Gola 52 I 1 -112 201 211 412 - - - - - 412 - - - 
20. Golina 80 - 624 291 333 617 7 - - - - 6')') 2 - - 
lJielawy, ollada } 77 - 591 319 584 7 - 5R9 " I 
Oolina, ..lei 272 - - - 2 - - 
Patoka, putt. 3 - 33 19 H 33 - - - - - 33 - - - 
1
11 1I
 ! 
21. 06ra 7j 1 3öj 2()1 3-l7 - - - - 3461 19 - - 
22. Grab :Jj 1 3B 141'1 166 3U 10 i - - - - 314 1 - - - 
23. Kadziak 40 - 287 1:19 U8 '-
 - --- - -- 280 7 
_11 -I - - 
24. Kltly 19 - 117 57 60 117 - -- - - 117 1 - - - 
25. Kolniczki 32 1 217 103 lU 217 -I - - - - 217 - - - 
26. Komorze pod Nowem- - 
miaslem nad Warl'l 39 - 336 160 176 336 - - - - - 336 - - - 
Komörze pod Nowemmla- 
IItf'm na.d Warq, .1,,' 37 - 255 119 136 255 - - - - - 255 - - - 
Pia.kl nad War
. ollad. 2 - 81 41 40 81 - - I - - - 81 - - - 
28. Komorze pod Zerko- 
wem 61 1 498 2: 1 265 497 1 - - - - 498 - - - 
('b..alowo, o.ada ) 
Komona pod Zerkowem, 
I I 
..Ie. 64 1 2f5 497 1 - - - - 498 - - - 
29. Kollin 112 - 4H8 4!)j 963 - - I - - - 9(;3 - - - 
KoUin, ..ie' 92 - 8"l-Il MX; 419 1!'
4 - - - - - 1t
4 - - - 
Teodorow. wi
' 20 - 139 63 76 139 - - - - - 139 - - - 
30. Kruczyn 26 1 217 tl!J 118 217 - - - - - 217 - - - 
31. Kruczynek 3R - 2f1R H3 1;,;, 290 8 - - - - 297 1 - - 
32. Kurcew 29 - 2-l9 120 129 248 1 - - - - 248 1 - - 
33. Ll,6w 29 1 201 99 1m 201 - - - - - 201 - - - 

..cw, ",IM ) . 
Lgow, tri.a 29 1 201 99 nrl 201 - - - - - 
1 - - - 
34. Lisew 03 1 378 169 20!) 371'1 - -- - - - 378 - - - 
35. Lubinla Mala -10 1 300 138 lH2 300 - - - - - 300 - - - 
36. Ludwln6w 76 - 570 287 283 j62 8 - - - - 566 4 - - 
Boglei, pw.tt. } 
Kami".... ,,'id: 
Klit'hlrW', ..ie. 
Ludwinöw. wie' 76 - 570 2R7 283 !x;2 8 - - - - 566 4 - - 
37. I:..obcz 19 - 179 91 RH 179 - - - - - 179 - - - 
3R I:.obzowiec -I;, - 271 120 1;,1 laI 123 - - - - laI 123 - - 
39. I:.owecice 33 1 ) - 22-1 111 113 221 - - - - - 221 - - - 
40. l:.uszczan6w 118 - 7GB 3;)4 414 768 - - - - - 768 - - - 
41. Mal{T1uszew;cc 51 1 361 175 lHG 361 - - - - - 361 - - - 
MA#:Bu!ll.ewlce, wie' 2R 1 201 IJII 102 201 - - - - - :'-'01 - - - 
Pt:dzew, oBa.da 22 - 156 74 82 156 - - - - - 156 - - - 
Zmyelowi"". put". 1 - 4 2 2 4 - - - - - 4 - - - 
42. Michalöw 21 - 18ä 93 9') 18a - -. - - - 18ä - - - 
4J. Mieszk6w !I:I 726 33- a8!) 698 24 - . 698 24 .. 
- . t - - - 
44. Nosk6w 72 I 19a 238 2aa 1!)-l 1 - - - - 49"2 1 - - 
Xo.ko.., wld ) 7"l 1 
U 238 255 492 . 1 - - - - 49'
 1 - - 
Par&
cseWt wlel 
I 
45. Osiek r.o - 3:: 1 182 197 379 - - - - 379 - - - 
CI:'1l1st'zew. wie' S - 18 28 46 - - - - 46 - - - 
08iek, wie' 52 - 164 169 1133 - - - - 333 - - - 


, 


') W lem 1 bullyn." nl...mleukaly. 
. Gm1ny. a - przypada na wyznanl.. IlredlO-"olol. I. Inn. W)'IJI. kalol.2. prawoolawn. 46; e - podalo narndowoif. iydowoll, t, Ut......, 3. ra-viek, 2.
>>>
Mlasta, 
Gm I D Y. 
o b s zar Y d w 0 r skI e. 
Mielscowo
ci 


1 


46. Panienka 
BieJej!'wo, wleI 
P....ienka, wiej 
47. Paruchowo 
48. Parzew 
49. Poreba 
50. Polarzyca 
51. Prusin6w 
52. Prusy 
D'Ibro..a, puou.. 
Franowo, pustk. 
Prusy, wieli 
53. Przemysfawki 
54. Racend6w 
55. Radlin 
D'Ibro..a, fol... 
RadUn, wies 
56. Radliniec 
57. Raszewy 
58. Rogusko 
59. Roszk6w 
BnootO.., ot. kol. 
Roo.kö.., wie' 
Zbytki, puotk. 
60. Rusko 
61. Siedlemin 
Pienkl, pustk. 
Siedlemln, puotk. } 
Siadtemio., wie' 
62. Sierszew 
63. Skoraczew 
64. Sfawoszew 
6S. Stegosz 
Panewnia, folw. } 
8&"08:1, wie' 
66. Slrzyzewko 
67. Sucha 
68. "suchorzew 
69. Suchorzewko 
70. Szczonowo 
g::

o

c
i:, } 


71. Tokar6w 
72. Tward6w 
73. Wilcza 
74. Wilczyniec 
75. Wilkowyja 
76. Wilaszyce 
Jagla, os. ml. ') 
Wit&8zyce, cutr. 
Wit&8:1fce, ei. kol. 
Wituzyce, wiej \ 
Zybura, osada , 
77. Wilaszyczki 
78. Woiciechowo 
Luka8zewo, oaada 
".ojciechowo, ft. tol. 
".pjciecho,,'o, wie' 
79. Wola Ksiltzeca 
Slupia, ..ieA } 
W ola Koi'li
ca, ..Ie' 
80. Wolica Kozia 
Roch, 00. ml. 
 
Wilcu.I, 00. mI. 
W ollca Koda, ..ie' 


81. Wolica Pusla 
82. Wysogot6wek 
83. Wyszki 
84. Zakrzew 
85. Zalcsic 
Zalesle, os&4a } 
Zalesie, ..lei 
86. Zcrniki 


10. Obszary dworskle: 


1. Bachorzew 
Bachorzew, folw. 
Hilarö.., fol... 
2. Bogusfaw 
Boguslaw, fohr. 
JarociD. Zamek, folw. 
Leaaezyce, folw. 


Budynki 


G) 
.e: 
e:- 
NCI! 
u':': 
NN 
..'" 
C.U 
N'E 


2 


u 
,- 
",CI! 
N':': 
N 
u'" 
.. 
5
EI 
2 7 1 1 
1 - 
16 1 1 
21 - 
38 1 
39 2 
66 1 


9. Powlat Jarocln. 


Ludno
c' obecna w dniu 30 wrze
nia 1921 r. (bez obielel spisem wolskow) m) 


27 


Og6- Mei- 
lern czyzn 


1 


12 16 'i02 
254
 
33 11 
221 R 
456 
s:il 


\V tel liczbie byfo wyznanla 
K ö. - 
-o c.i 0 
0- .:.::.
 bI bI =
 .:1 0 
"'_ CU .... u
 bI 
biet e.9 

 ..
 
 o u 
I 
CI!,..o C..c ON _ 6 


 u= .s u e rIJ 
- :- 
6 7 8 91011 


4 0 


193 90 
4 2 
189 88 
175 86 
435 207 
271 110 
015 2-10 


217 
267 
8 
19 
240 
167 
354 
1-tf 
33 
112 
180 
256 
120 
204 
13 
177 
14 
321 


089 
40 
649 
162 
3-t 
699 
012 


fil2 
200 
35 
162 
140 
214 
214 


87 
231 
106 
106 
8-12 
830 


46 
71 
. 713 


256 
396 
33 
13 ' 
2
1 
215 
233 


233 


168 
2-19 
145 
118 
417 


417 1 ' 
482 


94 
117 
3 
11 
lOS 
87 
183 
67 
15 
52 
90 
110 
61 
96 
fi 
85 
6 
160 


29-1 
18 
276 
75 
19 
329 
2:n 
227 
86 
12' 
81 
1)6 
106 


106 


16 
111 
207 
01 
373 
371 
21 
31 
319 


117 
194 
4« 
6 
14« 
89 


R9 
105 


105 


76 
111'1 
68 
60 
204 
2CK 
22-1 


'i 237 


112 
15 
97 
199 
169 
2 
28 


103 
2 
101 
89 
2"28 
106 
275 


123 
löO 
5 
8 
137 
80 
171 
78 
18 
60 
90 
116 
59 
108 
8 
92 
8 
161 


2ffi 
22 
m 
87 
15 
370 
285 
285 
114 
2'3 
81 
8-1 
108 


lOS 


41 
120 
199 
fJ5 
169 
459 
Z5 
40 
3114 


139 
20"2 
89 


. 
156 
126 


126 
128 


128 


92 
131 
77 
58 
213 
213 
2:8 


8 400 1{} 008 
142 2'38 
18 _ 33 
124 1!06 
207 141 
225 S8Z 
2 1 
30 58 


193 
4 
189 
17: 
126 
112 
515 


199 
2;)9 
8 
19 
Z32 
66 
347 
139 
33 
106 
79 
256 
120 
2O-t 
13 
177 
14 
321 


fJ89 
40 
549 
117 
3-t 
69"2 
008 


li08 
200 
35 
158 
UO 
214 
214 


87 
231 
154 
27 
842 
762 
28 
60 
66R 


210 
388 
&1 
13 
29'l 
21
) 
215 
2"27 


227 \ 
168 
167 
140 
118 
417 


417 
482 


H 
1:7 


2 


') Splaano I,anle ...., Wllaozyce. 
Obaz.ry dwonkle: . - pnypad. na wymgn1e: llreck....k.tol. 1. p....oll.wne t: "- podalo narodo..oU ,oavl"'" 1. 


31 
31 - 
1 - 
2 - 
28 - 
26 - 
14 1 
20 1 
3 - 
17 I 
24 - 
37 - 
18 - 
33 - 
11 - 
28 - 
2 - 
48 1 


72 1 
6 - 
tri I 
20- 
o - 
104 - 
8-1 - 


84 
33- 
4 
22- 
18 - 
29 - 


29 


12 - 
33 -- 
45 1 
17 - 
120 1 
69 1 


11 
3 
63 


30- 
63- 
10 
11 
60 
2: 


26 1 
48 - 


48 - 


28 - 
34 1 
18 - 
13 - 
07 - 


57 - 
60- 1 


13 - 
1 
12 
33 - 
28 
1 
4. 


18 
8 


8 
100 
7 
6 


1 


6 
101 


...,.. 


4;) 


7 
4 


-I 


4 


-j 
-I 
_I 


2
)2 
7H 


f)8 


18 
5 
45 


16 
8 


8 


G 


6 


82 


698 
16 


2" 


4 


16 
15 
12 
11 


, 0 
Cl!bO 
.- CI 

e 
.!!o 
S:::'":I 


I Podafo narodowo

 

 . 
 
u , 
r'S.g .
. 

 e « 
e 
'ö 
C'd' = .
O 
CA. c
 
 C:'"t:J 
13 11 I;) 16 


12 


1ü 182 


1:)3 
4 
1119 
175 
2U 
119 
015 


221 
1:2 


203 
2;'.9 
8 
19 
23'l 
67 
1')0) 
139 
SS 
1116 
79 
2
6 
1:!O 
201 
13 
174 
14 
321 


U 
8 


R 
9!1 
232 
6 


6 
101 


3 


a 


088 
40 
fI8 
8: 
31 
691 
008 


I 
;; 


o 
.. 


[JOt! 
200 
3: 
108 
140 ' 
211 


4 I 


214 


87 
231 
U8 
27 
H-12 
772 
:t7 
60 
679 


2..
 
79 


08 


19 
fi 
34 
47 
8 


2W 
388 
83 
13 
2II'l 
210 


8 


215 
227 


6 


227 


6 


1GB 
164 
145 
118 
417 


!f2 


;} 


417 
-182 


2-13 
33 
210 
436 
877 
1 
58 


jjfjS 
11 


I" 


11 
20 
17 
3
>>>
2jj 


9. Powlat Jarocin. 


Budynki Ludnosc ohecna w dniu 30 wrzesnia 1921 r. (bez obj
tcj spiscm wOjskowym) 
M i ast a. .
 W lej liczbie bylo wyznania Podalo narodowosc 
.c '" -- 
0 ml D Y. "'- 

 Met- . . , t:'
 " 0 
...
 Og6- Ko- o
 "'0 bO . 0 . 
Obszary dworskle. ",.:or: NN -"'.- tot.. '", 0 .

 cd' '" '" 
NN I;ict "'- c'" t.t'" 

 .. 
"" .:or: E -cd' 
..'" CI'" km ,::zyzn -0 
.- 

 '" '" cd' 
E 
Mielscowoscl Q,.
 
.
 1::- 

 c!:: cO c ,SIE 


 Ö Ecd' c 
NE .!:E c-. c
 .5 ",.g c ._ 0 

:= _ u c. c. - c"t:l 
- .. - - - - - - 
1 2 3 -I !) 6 7 R 9 10 11 12 13 ]":II---':;-I
 
. 606
 
I I I 5-16 1 60' I 
3. Bo
uszyn :10 - 284 3')-) 60 - - - - - - 
BogullZYO, folw. 19 - 3".:!"
 R 154 168 4:! - - - - jH 4:! - - 
Chromiee, fnl". 7 - 47 
 26 21 11 - - - I - - 11 - - 
KruczfD foh.. 2 - I: 80 101 174 7 - - - - 7 - I - 
Nowy...lal, fol... ') - - ! - - 
I - I - 
Bwl
tomierr:.. folw. 1 - 19 27 46 - - - - - - - - 
Bwi\!wmier:l, (eIlD. 1 - 10 5 5 10 - - - - - - - - 
4. Brzoslk6w 16 - 
.
 116 160 2;6 - - - - - 2;6 - - - 
ßrzoa&k6w t fol... I 13 - = !13 129 W - - - - - 
 - - - 
00r7, fol... - - 
Kon
tanclD, fohr. 2 - 46 20 26 46 - - - - - 46 - - - 
Roz.maryoowo, letso. 1 - 8 3 6 8 - - - - - 8 - - - 
5. Chocicza 
!J .. 61'16 320 3H6 6-10 -16 - - - - 614 -12 - - 
Chocicza, fol.. 15 4 
:ß 168 1113 3211 3J! - - - - 333 28 - - 
Kolnice. folw. 5 - 19 1:/ 31 - - - - ; - 31 - - - 
Laoka" Y j follr. 1 - 16 11 6 10 16 - - - - - 16 - - - 
Teree., olw. 8 - :!78. 127 151 264 14 - - - - 264 14 - - 
". Chrzan :
 3 577 26-1 313 56: 12 - - - - 576 1 - - 
C1Jrzan, 'nlw. 10 - 153 71 R'2 153 - - - - - 153 - - - 
Ih;bno, fol... 18 2 :/51 112 139 239 12 - - - - 250 1 - - 
Franeiu,kowo, fol... 1 - 41 18 :!3 41 - - - - - 41 - - - 
Uöry. r..lw. 2 - 13 7 6 13 - - - - - 13 - - - 
Lutynia, fohr. 4 - 83 42 41 83 - - - - - 83 - - - lg
.
' 
&.fO

: 2 - 16 8 R 16 - - - - - 16 - - - 
1 1 20 6 J\ 20 - - - - - :.\0 - - - 
7. Chwalecin 4 - 130 60 70 100 - - - - - 130 - - - 
R. Chwaleci/lt:k 7 - 1;,9 ;)8 1111 159 - - - - - la9 - - - 
9. Chytrowo 20 - 103 -12 11 1m - - - - - 103 - - - 
10. Ciclcza 9 - 137 H6 71 129 4 - 
 - -- 128 9 -- - 
-" 
Ch.l("za, d...or , 11 - 137 66 71 129 4 - 4 - - 128 9 - - 
C"iclrza Nowa, fol... 
 
I'lukl, Ido. I 
Tracclan6w I folw. 
11. Ciswica 10 - .
uu. 103 m 196 -1 - - -- - 198 2 - -- 
12. Fabjan6w H - lW I 72 9-1 150 16 - - - - 1-18 - 18 -- - 
1
- I 
13. Oola 9 - '.1 98 77 1;1 -1 - - - - 173 2 - -- 
14 Oolina 24 - -1;.2 
12 2-10 4,.2 - - - - -- 4:2 - - - 
Golina, fol... 11 - 29
 141 153 2!!4 - - - - - 29-1 - - - 
GOIiDa, .
. knl. 5 - 2-1 13 11 2t - - - - - :/4 - - - 
Golioka, fOl\,.. ") '61 3 l- I I 
St.flfanow, 
:f;,. 1 - a 6 - - I - - - 6 - - - 
Btdanow:r 7 - 1:!3 55 73 128 - - - I - - 128 - - - 
06ra 89 1-123 1 6GO 763 h!97 I 128 I 
15. - 126 - - ,- - 129:J - I - 
Bnost.ö"",, fol... 8 - 183 8-1 99 174 9 - -. - - 174 9 - - 
IJud7 NUllkow"kle, fol... 11 - 
8
 7 11 13 5 I - - - - 18 - - - 
Draminf'k. (eMD. } I 
Gora, fulw. 28 - 4-1, 206 241 
I 62 - - I - - S79 63 - - 
Oora, .1. kol. 
Kapallca. fol... 1 - 7 2 5 llr
 I - - - - - 7 - - - 
Lobez, fol w. 18 - 
I 65 5-1 7 - - - - 101 8 - - 
NOllkow, fuhr. 7 - 114 139 248 5 - - I - - 2-18 6 - - 
l'anif'lIka, Rt. kol. 2 - 5 8 13 - - - - - 13 - - - 
Panlenka I, rohr. 12 - !13 WO 177 16 - - - - 1
71 16 - - 
Panienka 11, fol... ") 
Jlarzt:c&f''W. fol... 9 - 196 113 103 178 IR - - - - 178 1 18 - - 
Smolarnia pod nOr4, lein. 1 - 4 I 3 - 4 - - - - 4 - - 
16. 01 ab 7 - 73 28 ,15 73 - - - - - 73. - - - 
nO"Y
8, fol... } - 1 
Grab, fol... 7 - ,3 28 45 73 - - -. #- - 73 . .:=1 - - 
17. Kamien ; - 133 (;0 .3 133 - - - - I - 133 - - 
Knmic.... fol... ) 7 - 133 60 73 133 - - - - - 133 - - - 
Lud1Vino". foh.. 
IR Kleka 00 1 Hj() 393 -I
)7 733 117 - - - 73: 115 - - 
AIf'kHlU1drowo, f(.I". 9 .- :!;jO 115 13.
 234 16 - - - - 23-1 16 - - 
";Iibi..towo. foi w. 1 - R 4 4 R - - - - - 8 - - - 
KI
ka, fol". SS 1 139 196 213 000 79 - - - - 364 75 - - 
Komorze Nowe. folw. 2 - 47 2-1 :!3 44 3 - - - - H a - - 
La
ko,,'ka, folw. I! - 17 8 9 2 15 - - - - - 17 - - 
I'aplf'rnia, leAD. ') \ 
l'iu.ki, otlllda 1 - 6 3 3 6 - - - - - 6 - - - 
I)newoz, flom I'new",.) 
\Volka, fol... ') 
\Volka No"", folw. 2 - 83 43 40 ,9 4 - - - - ,9 4 - - 
19. Komorze D. Zcrkowem 1!J 2 371 170 201 368 3 - - - - 369 2 - - 
Komorae pott ter

:::.m,. 19 2 871 1,0 201 368 3 - - - - 389 2 - 
Pacuchowo. folw. ( 
?O. K()tlin I: - 37-1 180 1!J-I 37-1 - - - - - 37-1 - - - 
Ruchalinie
, folw. I 1 - 66 37 28 6:; - - - - ... 66 - - - 
Kotlin, folw. 10 - 148 63 !I.
 148 - - - - - 148 - - - 
Wali.aaew, fol... 4 - 161 NO R1 161 - - - - - 161 - - - 
21. K rctk6w . 1; 1 :.!6b 119 1-17 266 I 266 - - 
- - - .- 
Kretkow. fol... } 17 1 200 119 147 :!66 - - - - - 268 - - - 
ROp8zyce, fol... 
ZZ. Kurcew 6 - 173 f!3 90 1;3 - ! - - - - 173 - - - 
Z.t L
6w 11 - 1!1-I HG H"" 19-f - - - - - 19-1 - - - 
24. Lllbinia Mala 21 i - -IH3 218 
-I;; 42:1 -10 I - - - - 429 34 - I - 
Lubinlft Mala, fol... 18 - 351 166 lIG 8"
 24 - - - - 3.'J3 18 - - 
8u
ha, fnl... 8 - 112 5:! 60 16 - - - - 113 16 - - 
25. Lutrinia Wielka 11 - 129 C.) 67 1m ')- - - - - 110 19 - - 
,- -. I 
26. M :lR:nuszewice 11 - 197 9"
 1m 19;) 2 - - - - I 195 2 - - 
M :.f;Dullaewl.ce, fol... 9 - 1119 77 "9'! 16i 2 - - - - 16i 2 - - 
Pt Z£lW, folw. 2 - 211 15 13 28 - - - - - 28 - - - 


') SploaDo I,cznle Z fol.. Bogu..yn. ') Spl.....o I,anle Z 101.. GoUDa. ') Splsano I,anle a folw. G6ra. ') Sploano I,anle a fol.. KI
ka.
>>>
.. Bud) nki Ludnosc obecna w dniu 30 wrzesnla 1921 r. (beL obJctcj SPISCIn woJskow) m) 
M las t a. . 
 0 / ' __ _ \\' leJ liczb i

o wyznania Pod,,'o narodowos
 
o m I n y, :;J c; ;"] Og6- Md- Ko b 
 b 0 ci 
 
 . 0 tJ , 
Ob 5 zar y d w 0 r ski e. ::: 
 N N . bI ' et - 7J1 = 
 
 
 
 c1, 
 g ,!g 
 .:.!! .!1 « 
M i e J S C 0 W 0 sei ::;, 
 .. 
 em czyzn , E 
 
 :ii o .. 
 :!:i 0 ., 
 E '" E ... 
 e 
I .- 
- I a m 7 a-c 0 N g .!! 0 15 
 C'd' a .
 0 
NE _ E N.:.:I cu: __ t.t E cl) _ 
-c Q 1:.:.:1 ._ I:'"'CJ 
1 
 3 -;-r;-I 6 
 8 !J101 11 121:\11111;;-16 

 I -= -= I -= -= Cli
 I 

 I:: = I 


27. Mieszk6w 
Dieleje"G t rohr. 
Cqtizcr:ew. fol",. } 
Kie8akow, ceg. 
Mieukow, folw. 
.II.h.
:z.k6w. si. kol. 
O.i
k, Jol... 
Stramnlce, fol.. 
WoJica !'..ta, '01.. 
28. Miniszew 
Minl.tiß!w, (otw. ) 
Zygöwki, fotw. 
29. Nicdz\I iady 
30. Orpiszcwck 
31. Pogorzelica 
32, Potarz)'ca 
I-otan)"cn, d..ör 
Itot.arzyca, tulw. 
Itut,uzyca, lein. 
33. Prusin6w 
34. Prz)'bys'aw 
PrzybY!ilaw, fohr. 
.t:iiekienyn, folw. 
35. Radlin 
Radlio. '01... 
Rad1iu, leso. 
Radlio. ... kol. 
BI
go... 'olw. 
36. Raszewy 
Podl..ie lIad Lolyol
. 
lohr. 


Ru&ewy, folw. 
037. Robak6w 
3S. Roszk6w 
1=lbruwa Dad Lubie81li.., 
'01... 


Lug;, '01... 
Logi, I
jo. ,) 
R06Zk6w, lohr. 
39. Rusko 
Janowo pod Ru
ki('m, 
'01... 
Ru.ko, '01... I 
8trzyiewko, lob,'. I 
Sochorzc,,'ko, fohr. 
Suchorzewko J Je:;n. 
40. Siediemin 
41. Skoraczew 
42. SuciIorzcw 
43. SZ\ D'6w 
Sz}:pI6.... '01.... I 
Utilodziny, folw. I 
44. Srnie'6w 
. G
siorowo, fohr. 
$mlel6w J fol,,'. 
45. Tarce 
NaJ
{'zewiee, folw. I 
Tarce, folw. 
Tacce, lesn. 
46. Tward6w 
ßt.czew, fohr. 
T1o\ard6w, folw. 
47. Witaszyce 
ßorowiec, le
n. Z) 
D
bo"ygaj, Jol.. Z) 

lo",ik6w, fohv. ,) 
:"Iupia, '01... 
Wllu.yee, '01... 
48. W ola Ksi'lzeca 
49. Wyszki 
50. Zakrzew 
Pru8v, karczmft 
Ro..\6...ko. '01... 
Z.l\i.new, fohr_ 


51. Zr.rk6w 
Laski. fohr. 
Pawlow:i('e. folw. 
201k6,,., dwör 
261k6.., '01... 


10. Pow. Kepno 


I. Miasta: 
1 Kepno 
2. Rychlal 


37 
5 


!) 
I: 
12 
I 
:3 
;) 
12 
10 
2 
IS 
12 
I 

 
I 
17 


1\ 
12 
6 
2:) 


6 
I 
19 
20 


2 
19 

 
I 
8 
9 
16 
13 
13 


19 
5 
U 
17 


16 
I 
17 
3 
U 
2-1 


7') 
J7 
S 
7 
18  
1-11- 
28 
I 
o 
15 
9 


620 UI 


-l86 13 
UUt) 6 


14 
4 
9 
4 
7 
6 
8  1= 


1 
I I 
3'.!6 
161 
108/1 

I 
31-1 
1-1 
190 

I 
7138 
621O
 
9""!8
 


538 
112 


117 
65 
:5 
68 
157 
116 
166 


1:5 
10: 


80 
2:.0 
231 
R 
11 
67 
301 
2R7 
14" 
3G4 
111 
17, 
2S2 
1151 
16'4 
78 

I
 I 
30 
30fI 
300 
23 
:lli 


132. 
3 
126 


15: 
2;)3 
218 
218 


U6 
117 
:!IJ9 
:JQ9 


287 

 
28
 
6-I 

 
u27 


3312 


2862 
4;;0 


2-1-8 
18 


45 
2t 
U 
:J8 
79 
75 
75 


72 

3 


 
118 
107 
6 
1\ 
32 
1-1;) 
137 
R 
1&8 
126 
4 

 
R 
121 


47 
H 
31 
201 
.j,
 
17 
1:19 
187 
17 
105 
m 


2 
3
 


70 
10;, 
10.1 
100 


200 
87 
IU 
HO 


129 
11 
14
 
:5 
115 
243 


R9 
154 
76 
j(} 
163 
I 
53 
109 


2.HI 
8 
92 
13"1 
17 


3k26 


334R 
478 


10. Powlat Kepno, 


290 
ßj 


7! 
91 
15 
30 
78 
91 
91 


83 
62 


36 
132 
124 
:1 
8 
;\;") 
1;)6 
150 
8 
206 
187 
4 
28 
9 
161 
68 
93 


 
240 


60 
13 
187 
20:J 


6 
127 
69 
I 
7
 


8:. 
Ij() 
118 
118 
208 
50 
15!! 
169 


158 
11 
HO 
35 
105 
28J 


112 
172 
8: 
:JR 
226 
9 
69 
154 


2r.1i 
8 
98 
IU 
17 


611016 


5379 
807 


035 
112 


11-1 
1;1 
68 
157 
1I
-) 
16:; 


, - 


1,)2 
((Xi 


:J 


HO 
247 
231 
8 
8 
67 
301 
:!S7 
1-1 
3:9 
2SR 
8 
-18 
17 
282 
115 
167 
77 
429 
105 
30 
291 
3!1O 
23 
ZJ'
 I 
lfl- I 
3 
12(; 
I  I 


:I 


3 I 


5 
5 


1 
12 


12 


_I 


I;):) 
::!;):, 
218 
21M 


_I 


-I 


"""t" 16 
117 
:!IJ9 
3O'J 


_I 
_I 
I 
_: 


-I 


28'i 
2:! 
28-1 
61 

 
;)10 


16 I 
:109 
161 
107 
36t 
4 
I:!AJ 
210 


16 


1 

j 


2 
23 


477 
U 
170 
2.';11 
34 


36 


:!AJ 
18 


UM 


j) 1;1:1 
;) fll!1 1 
2t1
 


267 


068 
116 


1 8 


2tj
 
o 


,) Splaano I,anl. . ob. d... CII.Ja. ") SpI..no l,cznlO . '01.. WlI_ce. ") W I.... 1 badynoll nleumlnzllaIV. '} W I.m 2 bad. nI... 
Mlaalo K
pno: a - gr.ko-kalolik I; c - q.d6.. 29. 


. 


29 


3 


IU 
55 
29 
ti!! 
1.'i7 
Itoa 
IUIi 


9 


1 
I 
.. 


1-19 
10:'1  
2
7 
231 
11 
11 
ti7 
301 
:!S7 
u 
3;)9 

 
R 
-18 
17 
2
2 


:I 


u 


CI 
5 


115 
16i' 
78 
4;J(j  


JO.'i 
30 
301 
3!)(1 
23 
2:t! 


1\ 


13:! 
3 
121i 


1
.:'I 
2:':) 
218 
218 


-116 
117 
:!OO 
::07 


2  
2.! 
28-1 
8-1 

 
510 


2 


17 I 
;JOt! 
1m 
lOH 
3;)3 
4 
I
 
2.!9 


17 


:16 


11 
64 


488 
14 
IH'
 
:!511 
34 


2 . 
.1 


R 
17 


12:,.-; 
6r.
 1 
;)9f) 


67 


2!I C 
38
>>>
so 


Mla5ta, 
Gm I D Y. 
o b 5 zar Y d w 0 r 5 k I e, 
Mielscowo
ci 


Il Gmlny: 
I. ßafdowice 
Baldowice, wie' } 
Bl'et.Lmnehle, 01. ml. . 
\\"iJczeBko, ol.da 
2. Baran6w 
3. Biadaszki 
4. Borek Miel{icki 
5. Bralin 
BraIIn, .t. 1101. 
IJralio, wiet 
6. Buczt:k 
Buczek, wIe' \ 

:,


:: ::::: f 
7. ChoJecin 
ChoJ
ciD, wie' ) 
Jezlorko, OAa.d. 
Saum, 01. ml. 
8. Czermin 
Czermlo, ce,_ l 
Cl.ermin, wIe. 
Koclcsöw, oa.da 
Por
ba, o..da J 
Starrm/rn, 0.. mI. 
9. Darnowiec 
Darnowlee, leAn. 
Darnowiec, wie' 
10. Domanin 


11. Domasf6w 
12. Donabor6w 
Donabor6w, wleil 
Lug, pu.tI. 
13. Droszki 
14. Oola 
Gola, wlel 
Llpnlll, osad.. 
15. Orebanin 
Gr
haniD. wleil 
Gr
b....in J, 0.&4.. 
Gr
bllDin H, o.ad. 
Reml..6..k... o...da 
2.6rawinlec, oa.da 
16. Jankowy 
17. Jan6wka 
Jan6..ka, wlel 
J 6..'6wk... wl.' 
18. Julrk6w 
19. Kicrzno 
Kienno, pUltk. 
Klenno, wie' 
20. Kochfowy 
21. Kou Wiclka 
22. Krdkowy 
Hanulin t It. kol. 
Kr'!;.ko...,., wie' } 
Starucba, o.ea.da 
23. Krzyzowniki 
24. Kuinica Skakowska 
25. Kuinica SfuDska 
26. Kuinica Triciriska 
Kuinlca Trscit.8ka, wle4 
PUa, Oll. ml. 
S...otll, pu.tI.") 
27. Laski 
Borek, o.&4a 
Granice, pU8
. 
Lulll, .t. kol. 
La.kl, wie' 
28. Lipic 
Llpl.., .leI 
Tnydomy, oaada 
29. Lubczyna 
L
O. Leka Mroczeriska 
Juljanpol, oea.da , 

ka 11 rOOlebka, ..lei' 
lIarj......a IIr....6.1I... o.ada 


31. Leka Opalowska 
Go/,bell, wie' 
G6f1yUo, o.ad...) 

ka, st. koI. 

... Opato....k... wlel 
32. Marcinki 
lIarolnkl, wie' } 
a..i
ooka, o.ad. 
Zmr610na, o.ad. 
33. Marlanka Siemicriska 
34. Mcchnice 
lIt'ehnl.e, 'olw. 
M echnice, wiej 
a..üod, 0.. m/. 


ö3,ö 


!GI 
27 
24 I - 
10:, I "1 
25 
22 
8 
,(3 
114 


Ludnosc obccna w dniu 30 wrzcsma 19JI r. {bez obietei spiscm woiskowym} 

 . W lei liczbie byfo wyznania Poda,fo narodowos
 
Met- Ko- 
 
 
 
 & 
 .. 
 g 
 
 .: 
 
 .
 « 
..;zyzn biet E 0 c;j 3 '" N 
 
 CI 
 E '" E ... 
 E 

-:; 
u I:J; 00_ c 
o "ö .
C'IJ' c 
o 

.=.r: C)= .!: 0 E 
 .5 
-t:J Q c
 .5 C'"'CJ 
---1---1---- 
3 .. 0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
49 Bö 621 16 uD! 19 0'2, 314121 .. 061 110. 3S I - - 29 U2 6310 I 16!c - 
- 2::16 13-1 162 23-1 62 - - - - 72 22-1 1 - - 
- 286 129 157 224 . 62 - - - - 72 214 - - 
- 10 5 5 10 - - - - - - 10 I - - 
1 819 362 4:7 795 24 - - - - 812 7 - - 
- 2!J7 1;6 1-11 297 - - - 
 - 297 - - - 
- 219 97 12"
 18."' 3-1 - - - - 214 4 1 - 
- 1m 
 ml
 
 - 4 - - D W - - 
- 721\ 7 - - - - _ 7 - -- 
- 1 208 M3 665 1 061 143 - 4 - _ 901 307 - - 
- 270 136 13t 205 6-1 1 - - - 194 76 - - 
- 270 136 134 1!05 64 I - - - 194 76 - - 


Budynki 


'" 
. a::: 
c- 
N'II 
0..0: 
NN 
... '" 
c.... 
NE 


0. 
,- 
'li'" 
N.o: 
N 
.,'" 
_0. 
£ri
 


Og6- 
ft:m 


lä9 
144 
15 
158 


t58 


268 
11 
257 
106 
181 
401 
378 
23 
290 
193 
190 
8 
691 
225 
153 
113 
56 
144 
351 
373 
"lf7 
116 
26-1 
726 
107 
619 
2t2 


3961 
662' 
3 1 
659 
378 ! 
-1HG , 
1321 
2äO ' 
2071 
43! 


587 
256 , 


22: . 101 
65' 24 


1-1 8 
146 69 
46-1 .!"
 
if04 220 


158 . 82 
40-1 19..'1 
49 19 
348 174 
7 6 


70 
63 
7 
20t 


20t 


131 
7 
124 
53 


8b 
201 
187 
14 
HO 
81 
80 
I 
313 
101 
71 
54 
%5 
62 
168 
174 
123 
51 
125 
3-17 
49 
298 
11: 
183 
313 
2 
811 
176 
238 
ö6 
12ä 
102 
23 
512 
70 
77 
I 
864 
8-1 
79 
5 
120 
381 


266 
115 


10. Powlat KepDO. 


89 
81 
8 
2M 
Z5I. 


137 
4 
133 
03 
96 
200 
191 
9 
100 
112 
110 
2 
378 
124 
82 
59 
31 
32 
183 
199 
134 
65 
139 
379 
58 
8"ll 
127 
213 
3..9 
I 
348 
20"2 
2..8 
76 
12: 
105 
zo 


5.'!1 1 067 
109 175 
11-1 157 
3 4 
3!15 731 
86 170 
76 155 
10 15 
1 ;,9 279 
462 B03 


821 
141 
12-1 
41 
6 
77 
2.... 
244 


209 
56 
14 / 
139 
278' 
278 


142 
139 
3 
16 


17 
5 
12 
369 
389 


73 
78 


93 
90 
3 
17-1 


66 
54 
12 
209 


75 
75 


2 


ä3 
52 
I 
1 9 'J 
46 
31 
1!J'-2 
2 
190 
39 
SII 


29 
%5 
4 
100 


100 


43 
2 
41 
16 
29 
62 
59 
3 
44 
37 
85 
2') 
112 
SI! 
19 
19 
10 
26 
46 
6.. 
44 
20 
-15 
108 
9 
lJ9 
31 
07 
81 


1 
I 


1 
I 


1 


1 
1 


JI 


76 
206 
so 
174 
2 


158 
-1Ot 
49 
348 
7 


16 


18.. 
11 
173 
106 
81 
401 
S78 
28 
136 
187 
187 


8.. 


84 


100 


1M 
5 
2 
3 
40 


1 
I 


174 


200 


81 


t-1 
76 
20 
37 
32 
5 


1 
1 
1 


001 
225 
153 
97 
32 
144 
342 
373 
%57 
116 
26-1 
71ö 
107 
608 

09 


-I 


16 
24 


9 


11 


11 
33 
86 
fa5 


41 
11 
so 
106 
85 
.JOI 
378 
23 
37 
100 
100 


227 


227 


96 


253 
93 
90 


3 


1093 1 
179 i 
I
I 
749 i 
1701 
155 , 
15 ' 
279, 
843 


310 
607 
3 
604 


55 
2 
12 


0-1 1 
-1861 
132 
2öO 
207 
43 
1077 
175 
157 
4 
741 
170 
155 
15 
279 
80"3 


67t 
225 
153 
113 
39 
144 
351 
373 
"lf7 
116 
26t 
726 
107 
619 
225 


" 
17 


80 
54 


2 
I 


37: 
-17-1 
132 
2
O 
207 
.a 


26 
4 
4 


=1 


17 


-I 


17 
270 
4 


126 
6.)8 
3 
655 


4 


35 
10 
J 
24 
84 
84 


1 


2 
2 


18 


..0 


564 
Z39 


2-1 
17 


32t 


16 
4 
4 


8 


40 


570 
233 


17 
23 


19 
55 
8 
61 
1 


16 
9 


7 
11:!6 
186 


22: 
65 
14 
146 
30'.1 
309 


I1Jä 
155 


158 
4O.J 
49 
348 
7 


,) W lern I bullynell nleuml...../y. I) Spi..no I,anle . _I, Kulnlca Tnctiisk.. I) Spioono ',conie . _I, t.
k. Op.lowü.. 
Gmlny: . - pnypad.. n. "V.nanle: srecko.k.lol. 2, Ion. "I'In. kalol. 9, prawool..n. 5, Inne "1'1'" lIok. wochodn. I. Inne W\'SI1. e...,.s- 9.1; e - . rem podoio 
narodo..U: zuk, lU. iydowsk, 12, rooyJak, 2. 


.
>>>
Mlasta, 
o m I D Y. 
Ob.zar)' dworskle, 
Mielscowo
ci 


1 


35. Miech6w 
36. Mikorzyn 
Mlkorzyo, wlej 
Plla, 00. ml. 
Rudnitzyet.o, oe.da 
37. Mirk6w 
)(I.ko.., puslk. ') 
Mirkow, Izkola 
Mirt.6w, wie' 
38. Mnichowice 
39. Mroczcn 
BorowDO, GRad. 
J oanka, osada 
IJsiny )(rocze6Ikle, Mall.. 
Mroe.el\, wie' 
40. Mroczeii NowY 
Fehksow, fol...,. 
f
r
;:' 
:

 
.llroczel\ Nowy, wiet } 
l(urow801ee, r. ustk. 
W
iyku., fo ... 


41. Nasale 
42. Nowawie
 Kshtzeca 
43. Olszowa 
44. Opal6w 
Grobla, 08. mI. 
Lyoymlyn, 00. ml. 
)(oezczedakimlyn, oe. ml. 
01'&10.., wld 
Szpot, Olada 
45. Osiny 
BiatylnJyn,. 08. ml. 
Brody, I'uo&l. } 
V.iekama, (lualk. 
OeinJ, pUE!tk. 
Osioy, wieA 
46. Oslrowiec 
Kliny, pustk. 
Oslrowlee, ..lei 
47. Perz6w 
48. Piaski 
01'&1o..lee, oo&4a 
Plaskl, wie. 
49. Piolr6wka 
50. Pisarzowice 


51. Podboleslawiec 
52. Podzamcze 
D.I
"ol, 00. ml. } 
Podzameze, wiei 
S..I
ly Roeb, pus&l. 
53. Pomiany 
Kwuielina, pustk. ) 
Pomiany, wleA 
54. Prosz6w 
55. Przybysz6w 
FaWlljinka, fol... 
Pnybyo.6.., .leA 
56. Rak6w . 
57. Rzelnia 
58. Sadog6ra 
Butterberg, olada .) 
8adog6ra, lein. 
Sadog6... ..lei \ 

J£

"'" f
:'.da f 
59. Siemianice 
Granlce, ooda 
Klaaat, oaada 
Slemianiee, wie. 
60. Skorosz6w 


61. Slupia pod Bralinem 
62. Slupia pod Kepnem 
8/upia, 01. kai. 
Slup;a pod K
pnem, ..i el 
63. Smardze 
Nowawiet\, oea.da 
Roiresk.. lein.. 
8mardze, ,nM 
64. Slognlewlce 
65. Szalonka 
66. Szklarka Miclecka 
HipoUtopol, oaa.da \ 
S.k1arla IIlel
 1riet , 
67. Swiba 
68. Swibica 
69. Tabor Maly 
70. Tabor W1elki 
71. Teklin6w 
G.nebOI, ooada I) 
Teklino.., fol... 
TelUlno... oaada } 
Te1U1n6., .IM 


Budynki 


.. 
.e 
e- 

.: 
NN 
...'" 
Q,.!! 
...8 


2 


.U 
65 
44 
I 
:J) 
133 


I 
132 
71 
90 
9 
46 
5 
30 
68 
12 
I 
1 
51 
S 


11 
127 
88 
137 
t 
1 
1 
121 
7 
Ur 


65 
105 
31 
7
 
36 
62 
8 
&I 
70 
45 


15 
99 
99 


30 


00 
02 
07 
I 
56 
&5") - 
68 
39 


1 
38 


lOt 
16 
14 
74 
17 


77 
105 
5 
100 
50 
13 
2 
10 
47 
42 
06 


56 
42 
40 
28') 
101 
42 


2 
tO 


.. 
,- 


 
....:.: 
N 
..'" 
c.
 
.58 


3 


1 


2 


2 
3 


3 


2 
1 


1 


I 
2 
I 
I 


1 


. 192 
349 
317 
8 
309 
372 
4JlI 
242 


38 


u9 
666 
595 
965 
6 
11 
I
 
- 
45 
444 


-UI 
7;)1 
1112, 
ö6II ' 
195 " 
3

' 
r::J1 
231 


133 
878 
878 
19'2 


6 
236 


706,1 
123 
118 
485 
99 
538 
724 
:J) 
70-1 
430 
107 
10 
31
 
283 
257 
327 
S21 
269 
279 
115 
4ö3 
284 


10 
274 


10. Powlat KepDO. 


15 


31 
300 
273 
438 
4 
5 
7 
-10'2 
:J) 
197 


197 
372 
86 

 
89 
17H 
21 
151 
2iJO 
991 


04 
397 


311'1 


96 


116 
163 
146 
2 
I« 
178 
199 
11-1 


2 
112 


322 
50 
50 
22:! 
45 


223 
340 
10 
900 
216 
55 
7 
1&1 
127 
12:, 
146 


146 
131 
128 
06 
209 
131 
, 
128 


23 


28 
360 
322 
027 
t 
6 
7 
487 
25 
247 


217 
379 
98 
283 
106 
217 
29 
188 
2j2 
132 


79 
481 


lR1 


96 


96 
186 
171 
6 
166 
194 
212 
128 


4 
124 


384 
73 
43 
263 
b4 


315 
384 
10 
374 
21-1 
52 
3 
159 
156 
132 
181 


181 
138 
151 
u9 
244- 
lu3 


5 
148 


36 


t 


SI 


113 
41;
 
321 


2'
 
II 


Ludno
c obccna w dniu 30 wrze
nia 1921 r. (bez objo:lej spiscll1 wojskow}'m} 
I W tcl Iiczbie bylo w)'znania 
 odalO Diuodowo
c 
Og6- " Mez- Ko- c!, 
 
 g 0 
 '
 U- '0 ö ,- 

= c Q) 
 cu 
 cu bO .
 : .: 

 
 . 
lern czyzn biet E B 
:i: 
 
 ö 
 
 
 e .!!! 8 g 
 8 


 ..
 5-5 8:;j .5 ;:;.g 8. 
.: .5 
.g 
4 5 6 7 8 9 10 11 
 1:-1 1
-I:)--1ti 
341 1 148 193 159 182 _ I - . - 
474 2"
 245 im 11 1 - - 
322 150 In S2I - I 
IIR 4 7 - 11 - 
141 N 10 66 141 - - 
8
Oi 387 1;)3 810 30 - 
3 I 2 3 - - 
837 SS6 451 807 30 - 
525 241 284 u2:J - - 
b8ö 279 306 568 17 - 
,8 311 J9 78 - - 
275 I
 1-19 2'10 5 - 
37 !:I 14 37 - - 
195 91 10-1 183 12 - 
040 260 2&1 360 180 - 
91 43 48 - 91 - 
4 3 I - 4 - 
5 4 I 5 - - 
402 IIl1i 
 319 83 - 


1 


I 
1 


1 


£9 
65ö 
085 
930 
2 
11 
U 
858 
45 
410 


II 
10 
34 
4 


00 


3& 


11 


141 
810 


30 


410 
736 
175 
561 
127 
395 
56 
339 
481 
17 


1
1 
11 
68 


8 
1'0. 
481 
:.00 
1M 
:t
1 
1115 1 
-lliO 
II'l 


00 
-13 
5 


5 


RO 
211 

  


21 
.21-1 


132 
769 


1 
78 


28 


5 
J56  


3 


7811 


3 


. 211 


:17 


&9 
173 
;)93 
9-19 


4!13 
2 
16 
6 


78 


191 


1 
1 
6 
198 


. - 


11 
14 
879 
45 
4-&4 


10 


191 
3-13 
119 
8 
111 
372 
393 
210 
11 
20-1 


1118 


18 
32 


32 


4-W 
7;)1 
1112 
5l1li 
fW 
39;) 
66 
9:111 
4H2 
9'J 


111 


20 
132 


690 
123 
118 
4811 
66 


15 


15 
33 
13 


l:m 
&",,1 
851 
192 


18  


j2j 
7
 1 1 
704 
42"l 
107 
10 1 
1
 
257 
217 


B 


..:. 


8 


n:-I 


110 


18 


9 


217 
21)8 
269 
11 
99 
261 


110 
1 
10 
lOt 
346 


8 


IN2 
27 
314 
8 
006 
372 
111 
21 
6 
15 


:12"l 
3 


8. 


2"21 


221 


23 


G!I4 
I!:I 
118 
473 
29 


12 


10 
251 


ZI 


12 
70 


92 
724 

 
70-1 
430 
107 
10 
:JIS 
31 
207 
314 


446 


2:,
 


13 


814 
268 
279 
32 
100 
270 
10 
:BI 


1:1 
1 


60 
3Z',3 


23 


1-1 


" 


') Splaano I,cznie a wal, Mir... I) WIe.. I b.dynek nl_ieukaly. I) Splauo ItZßIe s .... Sadog6n. "} IN te.. 3 ...d. aleL ") Splaaao Itanle a _It Te.lln6...
>>>
32 


10. Powlat Kepno. 


BudJ'nki Ludno
c obecna w dnlu 30 wrze
nia 1921 r. (bez oblelel spisem wojskowYm) 
M las t a. cu W lej liczbie byfo wYznania Podafo narodowo
 
." cu 
o m 1 n Y. c- ,- Og6- Mef- ' . . 0 , 
NeI! eI! eI! Ko- 0.0: 
a 

 bO '0 0 . 
o b s 'l a r y d w 0 r 5 k 1 e, cu.o: N.o: 

 'cu 0 el!bO « cu ... 
NN N :cu bI cu 

 bI -cu .... 'E .- « 
...'" cu'" fern czyzn biet EB 

 cuN cu 
E '" « 
E 
Miejscowo
ci c,.!!! c.
 :-.... c" C'o " .!!!o Ö .!!!« c .!!!o 
Ne .5 E c.cl E:;j .5 .5 
N.o: ..= _u "'0 Q s:.... s:'O 
- I----=--- - --e - - 
1 2 3 4 0 6 7 8 9 10 11 12 13 U 1:; 16 
I . , -I 
72. Torzeniec 85 - 629 300 329 621 1 8 .. - - - - 629 - - 
73. Trebacz6w lu! 2 9-18 4M OU 897 49 - 2 - - 540 399 1 9 - 
74. Trzcinica 82 2 634 284 3JO 600 30 1 3 - - 61-1 16 4 - 
Trzclnlca, 01. ml. 1 - 4 2 2 3 - 1 - - - 3 1 - 
Trzciolca, ..lei 81 2 (J;J() 282 B48 597 00 - 3 - - 1111 16 S - 
75. Trzebieri 48 - 287 128 159 282 0 - . - - 287 - - 
76. TurkowY 106 1 099 270 329 [,99 - - - - - 32H 271 - - 
Turkowy, wie' 95 1 665 %57 298 5.'i5 - - - - - 300 255 - - 
Wygoda, 08ada 11 - « 13 31 -14 - - - - - :!8 16 - - 
77. Tllrze 46 1 302 139 163 Ir,8 1-1-1 - - - - 219 6! 19 - 
Calinka, 08&1a ') 
D
bro..a, 08ada') 
D
br6..ka, pU8tk. ') . 
Tune, folw. 1 - 11 5 6 11 i

 - - - - 11 - - - 
Turze, wie' 45 1 2111 134 157 147 - - - - :n! 6t 19 - 
78. Weronikopol M - 31)9 170 IR-! 203 1-1-1 12 - - - 317 20 22 -- 
('f\Kielnia, ol&ada 7 - 50 26 24 20 30 - - - - 31 1 18 - 
N &J" kl 08ada 8) 
8krob.i:;, osada 1 - 1\ 2 3 - 5 - - - - 5 - - - 
SI
IDa, PU8tk. } 
Utr&1a, 08ada 
Werooikopol, ollada 
Welonlküpol, wie' 46 - 004 147 157 183 109 12 - - - 281 19 4 - 
79. Wodziczna 13.'i 1 952 170 182 8-16 106 - - - - S49 103 - - 
DzlM"Iioik, 101...8) 
DKierqioik, ollada 3 - 18 9 9 18 - - - - - 18 - - - 
Igoac6..ka I 08ada 10 1 6t 32 32 68 G - - - - 6f. - - - 
Igoac6..ka Ii OIIada 8 - 60 31 29 :r2 28 - - - - 29 31 - - 
l
oae6..ka 111. 08ada 22 - 1,.0 87 63 150 - - - - - 150 - - - 
. \ odziczna, wld 95 - 660 811 349 588 72 - - - - 6AA '1'2 - - 
80. Wr.szan6w 121 
 957 433 02! 9-16 11 - - - - 907 - - - 
.11. eczkow.. folw. 3 - 84 35 49 84 - - - - - 84 - - - 
Bpik, pustk. 3 - 10 1\ 5 10 - - - - - 10 - - - 
\\'y.zan6w, wlel 115 2 86:1 39'd 470 1!52 11 - - - - 863 - - 
 
81. Zbyczyna 16 - 90 43 17 90 - - - - - 90 - - -- 
82. Zlorzelcc 1:1 - 10.-. OG 19 1m 3 - - - I - .r 78 - - 
_I 
-:dlawio" 0111. ml. J 
Zgouelee, wiej 13 - 10:; 56 49 102 3 - - - - 'Zl 78 - - 
83. Zmy
lona Sfupska 31 1 23-1 113 121 9M - - - - - 231 3 - - 
H1t:(lo,,'ie(', 0". Inl. - 1 9 4 5 - 
I - - - - - 6 3, - - 
Ch6jkl, 08ada - 4 - 25 12 13 - - - - - 25 - - :.... 
Llsi0Z;' Ollada 10 - 66 33 33 66 - - - - - 00 - - - 
Z"'y 100a SI up8ka, ..ie. 20 - 134 6f. 70 134 - - - - - - 1:!-1 - - - 
rn. Obszary dworskle: 533 13 9911 H-U Ö 4;0 899;) 009 .,a -- - - 8938 9;"" 1.. - 
- 
I. Aniöfka I ;) - 131 07 7! 131 - - - - - 130 1 - - 
2. Aniolka 11 0 - 10-l UO j.J 103 1 - - - - 103 1 - - 
3. Bafdowice ., - UO 21 29 21 29 -- . - 2 48 
- - - - 
Baldo..lce, 101... 6 - 411 18 23 21 20 - - - - 2 39 - - 
Wllczooko, lein. 1 - 9' 3 6 - 9 - - - - - 9 - - 
4. Bralin 9 - lRS M 108 160 28 - - - - 1-18 40 - - 
.uralin, folw. 1\ - 113 1 4R 65 103 10 - - - - 90 23 - - 
ßralin, lein. 1 - 6 3 " 1 5 - - - - 1 5 - - 
Dl.lalollse, folw. 2 - 55 20 85 5:! 3 - - - - 63 2 - - 
Llpoik, le
n. 1 - 14 9 1\ 4 10 - - - - 4 10 - - 
5. Buczek Maly 2 - 52 
8 2! 02 - - - - -- 31; 16 - - 
6. Buczck W;clki 13 - 2;.9 116 H3 119 139 1 - - - lOH . 1M - - 
IIl1c..k W'iclkj, Col.., , 13 - 250 116 143 119 139 1 - - - 108 151 - - 
Narrla..lnl '01... f 
Sur o&a, fo w. 
7. Cholecin 6 - 1!13 9-1 99 ua 29 - - - - 161 32 - - 
8. Dalan6w 2 - 01 27 2-1 .J-t -., - - - - !7 -I - - 
9. Domanin " - Wb 71 9-1 161) - - - - -- 16b - - - 
10. Domasl6w 5 - 18:1 91 9-1 182 3, - - - - 182 3 - - 
Domftslt)w, folw. } 5 - 185 91 94 IIt! 3. - - - - 1ft.! 3 - - 
Gutglueck, o»ada - 
11. j)onabor6w 4 8-1 39 
 
- 40 8-1 - - - - - 81 - - - 
12. Droszki 17 1 366 1;)-1 212 M9 17 - - - - 3:JO 16 - - 
Hrollzkl, fol w. 9 1 199 79 120 111:! 17 - - - - IR:! 16 - - 
(iit!rezyce, folw. 4 .- 66 %5 10 66 - - - - - 66 - - - 
Lublca, '01... ') '. 
Ryolec, '01... 4 - 102 50 52 10"2 - - - - - 10'2 - - - 
13. Grebanin 19 
 -107 177 230 40"2 0 -- - - - 107 -- - - 
Gr-:banin. fotw 6 12") 2 2
9 106 143 
 5 - - - - 2-19 - - - 
JU8tynka, '01... 1 - 50' 22 28 50 - - - - . - .50 - - - 
Lil,ka, Col... 1 - 87 16 21 37 - - - - - 37 - - - 
Remlnöwka. I('I.D. 1 - JO 7 3 10 - - - - - 10 - - - 
2orawiolec. folw. 4 - 61 26 85 61 - - - - - 61 - - - 
14. Hanulin 9 - 2M 9! 1-10 2"
 8 - - - - 23-1 - - I - 
llaoullo, '01... 5 - 140 52 88 1-10 - - - - - HO - - - 
ZOldn, fotw. 4 - 94 42 52 66 8 - - - - 94 - - - 
15. .Iankowy 4 -- lW 43 63 99 7 - - - - 97 9 - - 
16. Kierzenko 3 - 91 :18 53 90 1 - - - - 89 2 - L - 
17. Kierzno 6 - 89 37 5
 8-1 0 - - - - 89 - - I - 
18. Koch1owy 7 - 103 46 07 103 - - - - - 103 - - - 


') 81'18&00 
znle a ..BIt Tun.. 8) SpI8"'. l""aoie I ....1. Weronikopol. 8) f;ploano "cu;e I .m. Wodziczoa. ., Spi8&DO "eaoie I '01... Dro8W. 8) W t.m 
I budynek 0Ie8&111le8llr.a1y. 
Oba....ry dworakle.. a _ runada oa wymanie: greclr.o-katol. 2, 100e wyao. lr.a1oL I, looe wyu. ....aoe. I, rra..08lawue 8; e - .. "'m podalo narodo- 
woU: rOIJ!8k. 4, ...81r.. .. ruslbk. 2. ...
>>>
1\1lasta. 
o m 1 D Y. 
o b s zar y d w 0 r ski e. 
Mielscowo
c1 


1 


19. Laski 
Jelenieglowy, folw
 
L."I.
ki, folw. 
NowawieA, fol... 
N owawieai, lesD. 
Roiyena, le6n. 
Bmardr.e, fohr. 
Btogale.., fol... 
20. Lubczyna 
J""lr"'l
, fol... 
Jutrköw, 'ob,'. 
LubclYoa, fol.... } 

tani.(llaw6W', folw. 
Welola, fol... 


21. Marcinki 
M arrinki f, leAn. 
Nardokl 11, IMo. 
BI
pnO, le60. 
22. Mianowice 
23. Miech6w 
O
81n, loh,... 
Ludwicz)u, folw. 
Miechow, fvlw. 
Miechow, lean. 
2.1. Miel.,cin 
EmllJaDopol, folw. 
Miel-:cin, foh,. 
25. Mikorzyn 
26. M}.tomice 
ICYJomice, dwor 
.II.yjomice, folw. ) 
ROlalka, fol... 
27. Nawrot6w 
28. Nosale. 
29. Nowawie
 Ksi'lzeca 
NowawieA K8i..i
('a, folw. 
Nowa1rieA K
hli
ca, le:!n. 
Ro...ko.,.;ee, fol.... ') 
30. Olszowa 
JOlefo..., fol... 
018l.0WII., fohv. 


31. Olszowa G6rna 
32. Olszowa Podmiejska 
iH Opat6w 
Fraokpol, fol... 
Frankpol, le6o. 
kka, fol... 
.II.
czyAwiat., foh,'. Z) 
Mora"io, fohr. 
Opatow, folw. 
Tnebiel\, fotw. 
34. Perz6w 
Nieprolchin, fotw. ) 
Perz6w, 'otw. 
35, Pisarzowice 
Borzynia, folw. .) 
Cejtleloia Stara, leAn. 
No..y Folw",k, fOI... ) 
Pisarzowice, folw. 
Pi!larzoW'lce, leAD_ 
36. Podzamcze 
Podzamcze: fol... 
Podu.mcze, Bt
 kol. 
SuAnia, fOlw. .) 
37. Pomiany 
Krok, fo1w. ) 
PomlaDY, fohr_ 
38. Rak6w 
Lipie, folw. 
IUakow, bor. 
R.a.ko.., fol... 
Ra.kow, karczma 
39. Rudnicz}'sko 
40. Rzelnia 
KorzetJ, folw. 
Rzetnla, fol w. 


41. Sadog6ra 
42. Siemianice 
Jo.efo..tn, 1-1"0 
lIarjan
a Slemlf'6sk., leAD. 
Slemlanlt"e, fohr. 
Wesola, 0.. ml. 
43. Siemionka 
44. Skorosz6w 
DwonYBzcze. folw. 
SkoroBzow. folw. 
45. Srupia pod Kepnem 
Albert6.., ceg. 
Alberto.., fol... 
I IlIfDarka, fol... 
Blnpia pod K
poem. fOl... 
Slnpla pod K
poem, leiD. 
Swiba 
Dobryd.ial, folw. 
46. 

;":"':
I

I", \ 
Wlenbl
cin, fol... ( 


'" 
c= G.J 
I'o.:
 :,C; 


 N
 
",CI) cu I/) 
o..
 E:.
 
__
 I =E 
2 3 
ih 
1 I - 

 I = 
1j I 
 


Budynki 


3 
1 
1 
1 
I) 
12 
1 
1 
9 
1 
11 
1 
10 
11 
11 
1 
10 


-1 
7 
9 
8 
1 


8 
1 
7 


4 
2 
17 
1 
1 

 
2 
6 
3 
4 


4 
9 


2 
6 
1 
,,9 
56 
3 


17 


17 
12 
1 
2 
8 
1 
6 
9 


:! 


3 
25 
:! 
., 
111 
3 
7 
11 
2 
9 
18 
1 
2 
2 
12 
1 
17 
7 
10 


Lutlllo

 obecna w dniu 30 wrzdnia 1911 r. { b;:z objetel spiscm wolskow}'Iß) 
I W '" """'. byl. wy,
I. ! P"". '. ..rod....,", 
Og6- Md- Ko- 
 
 c1, 0 c 
 I g , 0 Ö 
 ' 
1/)= bebt 
4I .uC,) 0 .
: -=.
 .!9
 
rem czyzn biel E C 
 
 o '" N :g 
 
 
 E .!'1 
 g 
 e 
.
... ä.2 
 N c .-0 0 .-'" C ._0 

..:.:: cu:: _t.) I/) ..5 C'"'CJ D. c
 ._ C'"'CJ 
4 1) 6 7 8 -;- 10 11 12 1:1 1-"- 1., W 
1)99
 

! I 
11 
1
 
311 
13:1 
1

 
1) 

 

II 
132 
20"l 
:!Aj 
111 
l
n 
148 

 
lU 
201 
198 
6 11 
198 
ll
} 


 
 n 
1:!5 
9 
118 
8 
115
 
72 
33 
390 
7 
7 
123 


-.. 


3 


3 


1= 
1- 
!= 


4 
3 
, 1 


1 


1 


18 
1110 
75 
1-I?11 
142 " 
1:: 1 
13'
 
496 

7511 
21 1 
. I 
l
t':1 
129 P 
2:
1 
14 
173 
7, - 
1013 
169 

 
123 


72 
392 
u 
29 
829 

 
137 
246 
81 
166 
352 
5 
15 
64 
266 
3 
!65 
181 
!84 


278 
2! 
160 
4 
2 
5 
31 
5-1 
142 
2 
111 
79 


7 
I 
i 
2 
b9 
98 
15 
R 
6IJ 
11 
61 


2 


69 
82 
81 
I 
80 


:,2 
6: 
66 
61 
6 


06 
1 
55 


36 
17 1 
184 
5 
3 
5-1 


9 
77 
36 
fi3 


63 
65 


4 
69 
I! 
226 
217 
9 


08 


68 
11-1 


:!2 


10 
78 

 
-15 
7H 
19 
69  
173 
8 
13 
14-5 
7 
65 
104 
37 
67 
16:J 
2 
7 
29 
12,1 
I 
207 
86 
121 


10. Powlat Kl;pno. 


321 
29 
19"1 
8 
3 
6 
:12 
51 
169 

 
78 
117 


b 
3 
S 
2 
73 
104 
11 
10 
80 
3 
8i 
2 
115 
119 
117 
4 
113 


48 
104 
(
 
64 
4 


62 
2 
60 


36 
16 
206 
2 
4 
69 


9 
83 
39 
89 
99 
81 


6 


73 
2 
270 
258 
12 
71 
71 
12:) 

 
4 
95 
3 
63 
91 
27 
6-1 


3-1 
219 
6 
16 
IK.I 
13 
7:! 
142 
44 
98 
189 
3 
8 
35 
lU 
2 
2:8 
95 
163 


-tR" 
61 
26;\ 
2 
I 
11 
62 
105 
309 
6 
139 
16-1 


8 


6 
2 
1.)0) 
172 
21. 
111 
123 
9 
12H 

 
12-1 
2HO 
198 
5 
193 


100 
1:,3 
12:, 
122 
a 


118 
3 
115 


66 
3:J 
36!1 


7 
123 


12 
lliO 
67 
I'H 
122 
90 


10 
RO 


1:.6 
435 
21 


38 


:IR 
233 
15 
14 
1117 
7 
WH 
169 

 
123 


72 
39:! 
14 
29 
829 
20 
99 
2"l4 
80 
144 
302 
5 
16 
6-1 
26.5 
3 
U7 
175 
272 


11-1 


9t 
6 
4 


11 


2 


2 


7 
4 
I 
2 
10 
30 
2 
2 
26 I 


33 


"!

 I I 
211!1 
21 
I 
11 
61 
1(J(j 
äl1 
6 
1:19 
I
i 


106 


:\ 


1!1 


19 


-I 
-I 


35 
6 

 


3 


16 
9 
3 
6 I 

I I 


12 


6 


21 
7 


6 


8 
20 I 


2 


13 
4 
fi 
:1 
1 
lil 


1 
2 


20 
U(j 


52 
4 
10 
.JO 


91 


91 
6 


37 
2:J9 
45 
14 
173 
7 
1118 
169 
16 
I
 


I 
1 
13U 
13!1 
111 
11 
1\10 
11 
1-17 
4 
143 
2(1(} 
I!J
 
I
 I 
100 
1:,11 
I
I 
3 


7 
fi 

9 


lH 
71 
66 
6 


6 


=1 
3H 
211 
I 
19 


IH 
J91 
u 
:!9 
:r.!ll 
:!9 
99 
2'.27 
HO 
147 
347 
6 
15 
64 
:.!80 
3 
407 
175 
2112 


I1H 


" 
116 


Ii:, 
:1:1 
37U 


7 


211 
7 


2 


2 


18 
6 
12 


7 
123 


14 
180 
116 
l- H 


11 
20 


122 
121  
2,) 


10 
111 


2J 
4 
33 
3:1 


16.1 
....:! 
21 


37 


!t".2 I 


8 


RH 
17 
I 
16 
3 


2 


2 
2 


-. 


3 


2 


8 
6 
2 


" 


') SlI.ano ","oie K fol... No......ie6 K5I'Iio:ea. ") Spie...... l'Ic.nle I fol... OpaW... ") I!plUllo .""...1' K fol.. Pllano..Jee. ') 8pbllDo l'Ica1e K fol... PodUJDeIO.
>>>
3( 


11. Powlat Koklao. 


Budynki Ludnosc obecna w dniu 30 wrzesnia 19Z1 r. (bez objetej spisern wojskowYrn) 
Mlasta, G) W tel Iiczbie bylo wYznania Podalo narodowos
 
Gm I D Y. . s: .., 
c- ,- , . 

 0 . 
N'" ",,,, Og6- Mez- Ko- o
 

 ,bO .0 u i1
 
Obs'lary dworskle, G)-"= N-"= -"=U 0 "'bO CfI .., 
NN N ..,0 
... on G)on lern biet on= cO .... 

 bI -.. -"= 'e 
MleJscowo
cI czyzn E
 "'- ..,N .., 
E on CfI itE 
c... c
 

 co.. c Ö c 
NE .5E 
'" c.c 

 ..5 
o .!!. .5 .!!o 
N
 G)= _u C"O Q 101.... 101"0 
.. 1- - 
9 - -roTtl - - - 
1 2 3 4 0 6 7 8 12 13 lt 15 16 
-i7. Swibica 4 - lml 45 60 98 7 - - - - 105 - - - 
.f8. Teklin 3 - 87 42 45 80 7 - - - - 82 0 - - 
-i9. Torzeniec 5 - 194 88 106 194 - - - - - 194 - - - 
50. Trebacz6w 13 - 279 121 Ij8 236 43 - - - -- 221 08 - - 
KurOt"" leAn. I - 10 4 6 8 2 - - - - 2 8 - - 
Llco& .. folw. 2 - 20 19 7 11 9 - - - - 11 9 - - 
Poemfl, folw. I - 6 2 4 6 - - - - - 6 - - - 
Tr
b..,.6w, folw. 9 - 248 102 141 211 32 - - - - 2m 41 - - 
51. Trzcinica 7 - 101 48 53 72 29 - - - - 75 26 - - 
52. Turkowr. 4 -- 42 21 21 42 - - - - - 42 - - - 
BrzMJe, 01... I - 21 8 19 21 - - - - - 21 - - - 
Pen6w, e&. koL I - 5 2 S 5 - - - - - 5 - - - 
Turkowy, folw. 2 - 16 11 5 16 - - - - - 16 - - - 
53. Wesola I - 3 1 2 3 - - - - - 3 - - - 
54. Wielislawice 10 - 114 02 62 96 18 - - - - 109 0 - - 
Biad&lzki, 'olw. I - 49 24 25 49 - - - - - 49 - - - 
Vöbryc06t, fol.. 4 - 92 13 19 19 111 - - - - 9:! - - - 
DOb'ltgOA!, leAD. I - 6 9 9 6 - - - - - 6 - - - 
NI... b, 0.. ml. I - 12 1\ 7 12 - - - - - 12 - - - 
Wlellslawl"", fol... 11 - 15 7 B 10 5, - - - - 10 5 - - 
55. Zbyczyna 4 - 82 31 bI 8'2 - - - - - 82 0- - - 
56. Zl.0rzelec 6 - 13L b6 75 126 ..3 2 . 129 2 
- - - - - 
gonelee, folw. . 1\ - 125 52 78 1:10 '9 2 - - - 128 - \I - 
Zgoneloe, I...... I - 6 4 2 6 - - I - - - 6 - - - 
11. POW. Ko
cian - 
I. Mlast.: D43 29 11 'lSI im 6408 111,13 li09 1I 'l6 - - 11262 462 'l - 
1. Koscian b59 10 7803 3541 4262 7488 269 11- 35 - - 7549 252 2 c - 
2. CzernpiiI 172') 5 2054 934 1120 1897 128 - 29 - - 1937 1I2 OC - 
3. KrzywiiI 212 9 187-1 848 Im6 1758 lOö - 11 - - 1776 98 - - 
11. Gmlny: 3242 22 23898 llS.6 12 52'.3 23 018 8;() - - - - 23 036 860 2 - 
1. Bieczyny 7 - 63 32 31 63 - - - - - 63 - - - 
Z. Bielewko 49 - 338 170 168 198 140 - - - - 197 141 - - 
3. Bielewo 6-1 2 368 16-1 204 314 ö4 - - - - 312 b6 - - 
4. Bietyn 94 1 628 299 329 617 11 - - - - 617 11 - - 
Bletyn, wie' ) 94 I 628 29U 829 617 11 - - - - 617 11 - - 
MOicillakl, bor. 
5. Bonikowo 21 2 L65 84 81 165 - - - - - 165 - - - 
Bonikowo, .&. kol. . - I 2 I I 2 - - - - - 2 - - - 
Bonlkowo. ..lei 21 I 1119 tj3 80 163 - - - - - 163 - - - 
6. Borowo 30 2 240 116 124 240 - - - - - 240 - - - 
7. Bor6wko Nowe 10 - 75 3-1 .f1 75 - - - - - 75 .- - - 
8. Cichowo 20 - 223 103 120 223 - - - - - 223 - - - 
elchowo, pue&k. 9 - 6'1 29 SB 6'1 - - - - - 6'1 - - - 
Clchowo, ..Ie' 11 - 156 74 82 1611 - - - - - 156 - - - 
9. Czarkowo 46 - 169 234 235 466 3 - - - - 468 1 - - 
Cu.rkowo, folw. ) 
Csarkowo, wie' 46 - 469 2
 2M W6 9 - - - - 468 I - - 
10. Dalabuszki Nowe 14 - 96 4ö öl 87 9 - - - - 87 9 - - 
\ 
11. Dalewo 70 - &30 239 291 b28 2 - - - - 530 - - - 
12. Darnowo 15 - 144 64 80 144 - - - - - 144 - 
 - 
13. Donatowo IX! - 167 221 246 448 .19 
 - - - 448 19 - - 
Donatowo, folw. 9 - 20 7 13 20 - - - - - 20 - - - 
Donatowo, ..1M 55 - 447 214 !3S 428 19 - - - - 428 19 - - 
14. Drozdzyce 30 - 217 97 120 21. - - - - - 217 - - - 
15. Gierlachowo &-1 1 372 170 20'2 372 - - - - - 372 - - - 
16. Gluchowo 22') - 10;) 73 8'2 1;)0 - - - - - 155 - - - 
17. OoJebtn NowY 30 - 237 116 121 237 - - - - - 237 - - - 
18. Oorzyce 12 - 112 b3 59 112 - - - - - 112 - - - 
19. Oorzyczkr 19 - 145 71 74 145 -. - - - - 140 - - - 
ZOo G6rka 12 - 76 38 38 69 7 - - - - 69 7 -- - 
21. Gran6wko u4 373 180 193 373 , 
- - - - - - 373 - - - 
D&lekle, wl06 12 - 81 49 S2 81 - - - - - 81 - - - 
Gr...6..ko, ..lei 4"2 - 292 131 161 292 - - - - - 29'2 - - - 
22. Gryzyna 37 - 270 129 141 270 - - - - - 270 -- .- - 
Oryiyo&, wie. S2 - 236 109 12'7 236 - - - - - - 1!36 - - - 
Grytynk.. 101.. 5 - S4 20 14 34 - - - - - S4 - - - 
23. Ourostwo 4 - 26 12 14 26 - - - - - 26 - I - - 
24. Januszewo 29 - 194 90 104 188 6 - - - - 190 4 - - 
25. Jarogniewice 35 - 200 131 129 260 - - - - - 260 - - - 
26. Jaslen 17 - 136' 65 71 131 0 - - - - 131 0 - - 
27. Jerka . 115 2 810 39"2 423 796 19 - - - - .94 21 - - 
Berdycbo..o, olada 10 - 56 V 29 58 - - - - - 62 4 - - 
Bieda!lakowo, for:
&k. 45 - 294 141 153 284 10 - - - - 236 8 - - 
Brzol.owlee. 2 I - 15 7 8 10 5 - '- - - 10, 5 - - 
Jerk.. ..... 50 2 SIll 1119 ZOO S87 4 - - - - 
I 4 - - 
Ru&kl. 
. 8 - liII 28 31 liII - I - - - - - - - 


') W lem I bud9ne. nleumleuka/y. 
MI_.I 0 K 0' c I_ n: _ - praypad_ na ..,...anl«: Ilredlo-..loL Z. Inne wyzn. .1101. I. pr-.l__e I; c -- Rualn6w 2- 
MI_.,. Caempllil: c - 2yd6..S. 


...
>>>
MI...., 
o m I D -y, 
Obsz.r-y dworskle, 
MlcJscowo
cl 


1 


28. Jurkowo 
29. Katarzynin 
30. Kawczyn 


31. Ility-Macicjewo 
32. I(ielczewo 
33. Kobylniki 
34. Kokorzyn 
Kokorzyn, ",.ie' 
Pelikan, osada 
Slczodrowo, wie' 
35. Konojad 
Doly, wiet 
Konojad, wiet 
36. Kopaszewo 
Kopaazewko, ,!ustt. 
h.opaszewo, '" lei 
37. Krzan 
38. Kurowo 
39. Kurzag6ra Nowa 
40. Lubhi 
ßnezina, bor. , 
Lubin, wie' I 
Wygauowo, P"Y.' 


41. Lubosz Nowy 
42. Lubosz Stary 
43. Lagiewniki 
44. Lagowo 
45. Luszkowo 
46. Maksymilianowo 
47. Miliskowo 
48. Mikoszki 
49. Mo
ciszki 
50. Naclaw 
Xaclaw, ceg. 
Naclaw, wie& 


51. Nowydw6r 
:


; i


. ) 
52. Oborzyska Nowe 
53. Osowo Nowe 
54. Piechanin 
55. Piotrkowice 
56. PiQtrowo 
57. Ponin 
58. Racot 
59. RlibiIi 
60. Rogaczewo Wielkie 


61. Sepienko 
62. Sierakowo 
63. SierniJd 
64. Slonin 
65. Spytk6wki 
66. Srocko Wielkle 
67. Stankowo 
68. SteZyc31 
69. Swiniec 
;0. Tarnowo Nowe 


71. Teklimy
i 
72. Turew 
73. Wieszkowo 
74. Witk6wki 
, \Vitt6wki, 'olw. 
"-i\köwki, ....if\.j 
75. Wlawie 
;6. \Vyrzeka 
77. Wyskof 
I
acewo, wi.ci 
\\ y.kot, -.riet 
78. Zadory 
Rouko....o. wlet 
Zadory, wies 
;9. Zbechy 
80. Zgliniec 


81. Ziemnice 
82. Ziemnice Nowe 
Ustronie, osada } 
Ziem ni ce Nowe, .Iei 
83. Zelazno 
Pniewie(', lohr. } 
2el&lno, wlei 


Budynki 


'" 
c:..5 u 
N
 d-; 


 N
 
.... 11) u cn 

 u c::.!! 
N'E .EE 
2 -131 


-Iö 
13 
9- 

, 


99 
U2 
12 
47 
"SI 
4. 
6 
99 
:MI 
711 
27 
15 
12 
20 
16 
31 
83 


-11 
ö" 
31 
GI 
!I!) 
3;) 
19 
23 
25 
ö2 
I 
51 


-11 
41 


31 
22 
3-1 
9 
9- 

J 
15 
-17 
06 
12 


11 
!)2 
18 
52 
H 
28 
4; 
20 
60 
12 


11 
66 
45 
19 
5 
14 
;l6 
63 
Bö 
4. 
31 
29 
7 
2:.! 
112 
33 


22 
29 


29- 
71 


71 


80 
S 


11. Powl.. Koklan. 


M 


Ludno
f obecna w dniu 30 wrzdnla 1921 r. (bCL obJetei spisem \\, oiskow} m) 
I ö . W, teJ liczbie b)"o oW}'znania_ Podal? nar 
 odOWO

 
Md- Ko- ...
 
 3 c,J;1 , 
 0 cis 3 6 
 cis 
I 
 JJ_ c:: G.J bt G.J fU bG - G.J 
.- -« 
czyzn biet E .B '" :a ., 
 
 
 ., 
 E '" E 6 
 E 
;.,,,, 
u Co: 00 C .!:!o Ö .!:!G' C .!:!O 

... "'= .Eu E:I .5 C"O Q, C-,"= .5 c"O 
----1------ - 
o 6 7 8 9 10 I 11 12 13 I.J 10 IG 


Og6- 
lem 


1 


2 


ü21 
1003 
119 
3:1 1 
2i0' 
3:! 
4IJ 
.00 
155 1 
5-15 
193 1 
116 
77 
19; 
128 
311 
;)09 


1 


1 
1 


1 
1 


1 


1 


1 


4 


29".' 
108 
217 


.75 
34 


-10"2 
-16; 
2-12 
-19-1 
651 
2;)7 
l;)() 
169 
193 
-lot 
10 
89-1 


303 
sos 


2"1;) 
156 
286 
1
 ! 
116 
383 
379 11 
92 

 
79 
417 
 
123 
368 
H6 11 
221 
i
i j 
38
 
101 
66' 


 j 
19-1 
100 
114 
200 
512 
2;2 
2i 
U'i 
19;) 
50 
145 
738 
231 


126 
223 
22.5 
-1;6 


'7u 


138 
-t8 
91) 


311 
-18-1 
;)7 
1St 
146 
14 
2' 
323 
75 
:MI! 
100 
66 
"SI 
89 
53 
150 
242 


2.!1! 
16 


18; 
2W 
111 
23.. 
3m 
128 
ü2 
.6 
90) 
190 
, 
186 


143 
143 


99 
7-1 
141 
31 
90 
06 
1;6 
170 
00 


38 
205 
60 
1&9 
70 
108 
133 
70 
19-1 
03 


33 
2-16 
1 9- 

3 
102 
63 
4IJ 
96 
26-1 
1
 
15 
I:JO 
8-t 
22 
62 
361 
120 


58 
106 


106 
230 


230 


1:-l 
GO 
19') 


310 621 
079 1 063 
1

 L, . =I
 1 
12t 
 
18 ItJ 
25 49 
3;7 700 I 
:: 
I 
90 193 
50 116 
40 7. 
108 197 
70 128 
161 311 
267 498 


2W 4&1 
, 18 3-i 


215 
258 
131 
2GO 
3-18 
129 
88 
93 
101 
2U 
6 
208 


160 
1110 


126 
82 
I.J
, 
37 
86 
60 
207 
209 
42 


41 
212 
63 
209 
;1 
113 
149 
71 
190 
48 


33 
2;7 
139 
92 
47 
45 
10-l 
2-18 
137 
12 
125 
111 
28 
8J 
3;7 
111 


Ij.'! 
117 


11. 
2..6 
2411 


29"] 
101 
U6 


7 
il 


!) 
5 


11 


11 


3'
 
-1;)8 
2..2 
4!1" 
ü20 
2j7 
ö9 
169 
19:1 
3!1;) 
10 
Ja: 


- I 
I 
-I 


i-t 
9 


31 


91 


9 


-- 


11 


29.. 
:.J9.t 


9 
11 


225 
HH 
281 
6R 
1;6 
116 
359 
379 
9"2 


8 
o 


2.. 


-I 


79 
417 
123 
33.. 
U6 
218 
276 
133 
38-t 
101 


3.. 


3 
6 
8 


-=- 


G6 
023 
264 
19-1 
100 
94 
200 
fJOR 
272 
27 
U'i 
195 
50 
145 
;32 
195 


- _I 
=1 


4 


ti 
36 


126 
73 
73 
4;2  


150 
150 
4 


'72 


, 


292 
101 
116 


7 
71 


621 
1013 
119 
346 
266 
3'..! 
4IJ 
700 
15Ii 
MI) 
193 
116 
ii 
19; 
128 
311 
b03 


o 
5 


6 


4611 
34 


6 


:128 
-IM! 
2-12 
..w 
622 
2;,7 
59 
IG9 
193 
399 
10 
a8II 


;.. 
9 


29 


91 


[, 


5 


29.. 
:.!IH 
22: 
lil6 
281 
68 
1;6 
116 
3j9 
3;9 
92 


9 
11 


[, 


2-1 


..- 


79 
416 
123 
333 
1-16 
221 
276 
133 
38.. 
101 


1 


3-1 


1 


6 
8 


66 
023 
26-1 
19-1 
100 
94 
200 
111 
272 
2i 
245 
195 
50 
1-&5 
732 
19:' 


6 
3/. 


126 
67 
67 
472 
'72 


1&6 


156 
4 


4. ,
>>>
38 


IZ. Po_lat KofmIa. 


Budynki LudDO
f obecna w dniu 30 wrze!nia 1921 r. (bez obletel spisem wolskowym) 
Mlalta. '1 W tel liczbie bylo wYznania Podalo narodowo

 
.s:: I) 
o m I n y. s::- cÜ
 Og6- Md- Ko- ' . , 

 0 .
 
..'" o
 "0 ,bI '0 o , 
Oblzary dworlkle, ..
 N
 

 bI bI C \Stil 6 .. '" 
NN N "'- S::O bI I) .." bI 
.. .
 - - 6 
..'" ..'" tern czyzn !;let E£ "'- 0" ...:. .. '" E "" :'E 
MleJscowo
cl "'.. s::o!:! :.
 s::" ÖO s:: ..E 8. .!:!... s:: .!:! 0 
NE !:E :'''' s::.:' c
 .5 -0 
N
 4= _u s::oc =
 .5 s::OC 
.. 
- I
I 15 -----w- 
1 2 3 4 .. 0 6 7 8 9 10 11 12 13 
18. G6rka 18 - 155 71 84 1:J5 - - - 105 I - 
- - 
 I - 
19. Gumienice 78 1 429 002 227 21 408 - - - - 21 - - 
Oumienice, pu..tk. } '. 
OUlDlenice, .ie. 78 1 429. 202 227 21 408 - - - - 21 408 - - 
20. Kaczag6rka 22 1 169 77 9'2 169 - - - - - 169 - - - 
21. Kamew 37') - 30"2 l:n! 150 289 13 - I - - - 289 13 - - 
22. Krornolice 59 1 414 203 211 364 50 - - - - 366 18 - - 
Kromolicl't, wie' J 69 1 41-1 203 211 964 60 - - - - 366 48 - - 
NtpomuceD6w, VUßlk. 
8tanilltaw6w, PUlitk. , . 
23. Kuklin6w 42 1 294 140 , 154 294 - -. - - - 294 - - - 
24. Lcon6w 
:J 1 163 1!2 81 163 - - - - - 163 - - - 
25. Lipowicc :J4 1 428 189 239 263 165 - - - - 265 163 - - 
K 0180, pu..k. ) 
Lipowiec, wie. 64 I 4:J8 189 239 263 165 - - - - 265 183 - - 
26. Lagiewnikl 26 1 174 79 9ä 144 30 - - - - 145 29 - - 
27. Matg6w 22 - 15-1 84 70 - 154 - - - - - 1M - - . - 
28. Mokronos 51 2 380 177 203 380 - 
 - - - 376 4 - - 
29. Obra Nowa 46 1 371 177 194 363 - 8 - - - 371 - - - 
DL'macz, puetk. 2 . - 18 7 6 18 - - - - - 13 - - - 
o ra Nowa, wie' 44 I 8.'i8 170 188 S50 - 0 - - - 3511 - - - 
30. Obra Stara 46 1 332 161 171 332 - - - - - 332 - - - 
31. Ochla 22 - 174 7-1 100 112 61 1 - - - 112 62 - - 
Jönröw Ocbe",ki, oeada 4 - 29 11 18 29 - - 
 - - 29 - - - 
Ochla, ..;ei 18 - 145 88 32 88 61 I - - - 88 62 - - 
32. Orla 19 1 1M 73 81 140 
 - - - - 104 - - - 
Klatka, pustk. 4 - IIJ 10 20 SO - - - - - SO - - - 
Orla, Wit8 ) 15 I 124 OS 61 115 0 - - - - 124 - - - 
Urlinka, pnstk. - ' . . 
33. Parad6w 17 - 144 75 69 144 - - - - - 144 - - - 
Marjan6w, Jlustk. 6 - 48 :J6 . 22 48 - - - - - 48 - - - 
I'aradow, ",.ieA 11 - 08 411 47 06 - - - - - 93 - - - 
34. Pogorzatki W 4 411 197 214 411 - - '- - - 411 - - - 
Borz-:ciczki, prob. 2 I 12 6 11 12 - - - - - 12 - - - 
I'ogorzalki Malp, wit"6 } . 
Pogorz.alki 'Wif'lkif", wi
 48 8 309 191 20S 309 - - - - - 399 - - - 
35. Polskie Oledry R9 2 648 321 327 601 47 - - - 601 47 - - 
.
. 
jew 21 3 1Gl 80 8] 101 60 - I - - - 98 63 - - - 
ukliu6.. I si. kol. 8 - ' 42 21 21 42 - - - - - 42 - - 
 
Roje., wlee 17 8 '
I 69 00 69 00 - - - - 66 OS - - 
37. 
rnan6w 28 - 85 105 190 - - - - - 190 - - - 
oman6w, w
6 27 - 183 32 101 183 - - - - - 183 - - - 
8tarygröd, '0 w. 1 - 10;, 8 4 7 - - - - - 7 - - - 
Wn8Oki, pustk..) 
38. Rzemicch6w 13 - 53 M l().(" -3 - - - - 107 - - - 
39. Sapieiyn 27 1 210' 100 110 86 12-1 - - - - 84 126 - - 
40. Siedrniorogöw 35 2 225 98 127 22 198 0 - - - 23 002 - - 
41. Skat6w 20 - 131 62 69 131 - - - - - 131 - - - 
42. Skok6w 611) 1 412 197 215 412 - - . - - - 412 - - - 
4.1. Srokl 23 1 157 77 80 107 -- - - - - 157 L - - 
44. Staniew 48 2 42:J 193 232 413 12 - - - - 413 12 - - 
45. Slarkowiec 9 - 72 39 33 61 10 1 - - - 61 10 1 - 
46. Su
nia 22 - 152 69 Ba 152 - - - - - 152 - - - 
47. Szt:lelewC! 62 - 429 194 235 429 - - - - - 429 - - - 
48. Trzebin 33 1 208 134 124 89 169 - - - - 91 167 - - 
49. Trzecian6w 27 - 194 98 96 194 - - - - - 194 - - - 
50. Unista w 16 - 126 Ga 63 126 - - - - - 126 - - - 
51. Walerlan6w 23 1 169 80 89 169 - .- - - 169 - - - 
52. Watk6w 0-1 - 389 184 205 369 20 - - - - 384 0 - - 
53. Wielowie
 51 1 366 In 189 366 - - - - - 366 - - - 
54. Wrotk6w 40 1 
" 140 169 309 - - - - - 309 - - - 
55. Wys.:an6w 31 1 116 128 :110 134 - - - - 111 133 - - 
56. Wyrebin 33 - 246 112 134 246 - - - - - 246 - - - 
57. Wzi;jch6w 21 1 160 77 83 160 - - - - - 160 - - - 
58. Zalcsie Mate 35 1 270 131 139 270 - - - - - 270 - - - 
59. Zalesie Wielkie 65 1 0l6
 202 264 264 251 1 - - - 209 257 - - 
111. Obszary dworskle: 899 8 4048 0076 8787 827 li a 0 8880 287 ! 
9124 - - - 
I. BlelawY Pogorzelskic 0 - 121 05 66 120 1 - - - - 120 1 - - 
2. Borzeciczki 61 - 1249 059 690 1148 '100 1 - - - 1172 77 - - 
Berdycb6w, lo]w. 
) . 
Bon-:cicaki, lolw. 17 - SIlO 127 178 262 37 1 - - - 288 S2 - - 
BneliDY, 10Iw. 4I ) 
8ulak6w, lolw. 11 - 2S7 100 182 2!9 8 - - - - 2!9 8 - - 
Bulalr.6.., le
u. I - 6 2 4 - 6 - - - - - 6 - - 
Dt;:bowiec, lohr. 4 - 5-' 29 28 5.1 3 - - - - 64 3 - - 
GalJj.ki '01... 6 - )';.t 80 04 165 
 0 - - - - 167 7 - - 
Kaclag6rka, 101... 7 - 128 68 70 118 11 - - - - 127 1 - - 
Ltldw1n6w, folw. 4 - 64 S2 32 64 - - - - - 64 - - - 
.Y i-:d:r.vbone, leAD. 2 - 111 7 11 8 10 - - - - 8 10 - - 
Myciefiu, lolw. 1 - 27 11 16 21. 8 - - - - 21. 3 - - 
)flc;eliD, leAn. 1 - 7 4 3 - 7 - - - - - 7 - - 
W_ielowlM, lolw. 7 - 231 164 127 2U 7 - - - - %31 - - - 


'} W lern t bodynek nlraamle..bly. I) Spl.ano I,.znl. . ..I, Roman6w. ") Spl..no "anle . 101.. 8oI...6w. ") Splaano I,anl. . 101.. Wlelowld. 
Ob..ary dwonkle I . - pnypada J\a wyananI.: llred\o-kalo1. t. prawoalnM 1.
>>>
MI.st., 
G m I n 'Y. 
Obszar'Y dworskle, 
MieJscowo
ci 


3. Bruczk6w 
4. Czarnysad 
5. Debiog6ra 
6. Dzierzan6w 
Baran, lolw. 
Dzienan6w, 101w. 
Dzienan6w, .t. toi. 
1: G6reczki 
8. G6rka 
Bialaroia, 1,,60. 
Gorta, 100w. 
Sroki, lolw. 
9. Karoiew 
Dorot6w I lolw.. 
l\aroJew, lolw. 
Skotowto, lolw. 
Stawiezyn, Irin. 
8tolow, 100w. 
Tnecian6w, folw. 
10. Kromolice 
Kromolice, folw. 
MokrODOI, 100w. 


11. Kuklin6w 
Frank6w, lo]w. 
Kukliuow, lolw. 
LipowJec, lo]w. 
R7.cmiechltw, fo]w.. ' 
Rz..miechc\w, le6o. 
8uehyla., 100w. ') 
12. Lagiewniki 
13. Obra 
Jo.elow Oberskl, lolw. 
Obra, lolw. 
Szyman6w, lo]w. 
14. Orla 
)fogi"lka, lolw. 
Orl., lolw. 
OrJiny, folw. 
15. POl(orzela-Dom. 
Dol)rapomoe, leA9_ 
Lukaszew, '0]... 
Pogdne]a-f)om. lo]w. 
Tac.auowko, leb. 
16. Psiepole 
17. Siedmiorol(6w 
Cielmice, 101w. 
Domanice, rol..... 
Siedmiorogöw, folw.. 
18. Staniew 
19. Starkowiec 
20. Starygr6d 


21. Szele;ewo 
Anteczk6w, folw. 
Biela.)", 101w. 
J6zelowo SzeJejewskie, 
lolw. ") 


Stefanowo, lolw. 
Szelejewo, lolw. 
22. Tarl(oszyce 
23. Wron6w 
24. Wrotk6w 
8kalow, lolw. 
Serafinöw, lolw. 
Wrotkow, lolw. 
25. Wzillch6w 
MalJrow, lolw. 
No,!,"iny, '01.. 
Stawy, foiw. 
W.i,ehc\w, lolw. 
26. Zalesie Male 
27. Zimnawoda 
Gloginin, foiw. 
Zimu8woda, lolw. 


13. Pow. Kr.otoszyn 
. j 


I. Mlasta: 


I. Krotoszyn 
2. Dobrzyca 
3. Kobylin 
4. Zduny 


Budynki 
r: E I ' 
 
a:;] rISrIS 

S I :
 
NE .5
E 
2 3 


7 
8 
7 
8 
I,. 
6 
2 
7 
7 
I 
6 
I 
20 
I 
9 

 
I 
I 
4 
20 
19 
7 


31 
2 
15 
6 
7 
2 


4 
16 
2 
12 
2 
13 
I 
11 
I 
20.- 
2 
6 
11 
2 
7 
20 
7 

 
9') 
8 
11") - 
9 


38 
3 
7 


7 
2\ 
8 
10 
14 
4 

 
6 
19 
6 
I 
I 
11 
Ö 
16 
3 
13 


. 


1 .80 49 17 29'I 


896') 28 
173") 5 
296", 6 
415") 10 


Og6- 
lern 


I 


1 


1 


1 


-I  


11 Ilu 
1185 
2172 
2825, 


Mei- 


czyzn 


4 


2ä-t 
1
 
109 
218 
00 
148 , 
15 
205 
2G5 
6 
230 , 
:J9 
ö04 
12 
168 
112 
10 
13 
199 
162 
S« 
118 


626 
19 
338 
111 
139 
21

 
37311 
25" 
290 
6S
 

I 
:!69j 
61 
332 
12 
1011 
:!OO 
11 
148 
-..,- 
J_J 
206 
75 
2H 
158 
143 
217 


73-1 
os 
155 


171 
340 
163 
233 
290 
75 
77 
188 
-I9-1 
 
171 
37 
4() 
246 
152 
-133' 
72 
861 


1860 


507-1 
5-15 
9'J3 
1253 


13. Powlat I\rotoszyn. 


5 


108 
71 
49 
106 
27 
69 
10 I 
9-1 
117 
6 
96 
1
 
230 
6 
!IR 
00 
7 
8 
82 
23-1 
179 
61 


292 
8 
1-&9 
52 
76 
7 


93 
165 
9 
120 
so 
156 
10 
116 
so 
146 
6 
48 
90 
9 
70 
238 
96 
92 
110 
70 
62 
9-1 


298 -136 
17 51 
70 R5 


86 100 
1-15 IIJ5 
78 K) 
91) 138 
113 177 
26 -&9 

 -&9 
59 79 
197 297 
70 101 
. 28 
13 -n 
105 141 
55 . 97 
203 230 
.37 S5 
186 196 


9421 HU6 


6036 
6-10 
1179 
1,.i2 


Ko- 
biet 


6 


146 
87 
GO 
112 
21! 
79 
5 
111 
148 
1 
1S-
 
16 
27-1 


7 
90 
62 
3 
6 
117 
2'18 
171 
67 


33-1 
11 
1119 
59 
os 
12 


119 
208 
16 
111 
2R 
190 
13 
153 
2t 
186 
7 
61 
110 
8 
78 
287 
110 
4.
 
I
 
8S 
1'1 
123 


10003 
938 
1718 
1727 


2ä-t 
158 
107 
218 
001 
1-'8 
16 / 
19-2 
239 
6 
:»4 
:!9 
50-1 
12 
158 
112 
10 
13 
199 
-1132 
S-I
 
118 


2 


13 
26 


26 


2 


_I 
I 


1 


18 1 
7 8 1 
2 81 
68 1 
3 8 


18t 
110 
6 
&0 
B, 


-=1 


-I 

I 
:1 


39 


spiscm wolskowym) 
_P
"lo narodo
o
 


2;)3 
1;)R 
106 
218 
00 
U8 
15 
:IDt 
238 
e 
208 
:J9 
50-1 
12 
168 
II:! 
10 
13 
-I},' 
S« 
118 


....:. 


3 


!.- 


I 
:n 


27 


Ludno

 obecna w dniu 30 wrze
nla 19.?1 r. (bez obieie) 
.W tel liczbie bylo wyznania 
-.7---. ---t;) 


 
 g o
 JJ 
 0 cÜ a 
 g cU 
E£ ;
 

 

 
 1!E 
'E 
 
e 
.cu 

 gJ: e 02 _ ä .=0 (5 .
r6 _ 2 .
o 


 u= _u Cf1 C"C n c.:.:= C"1:f 
-7------;-
,1O-U-,
--;!I,

 W 


626 
19 
3."JiI 
111 
139 
19 


212 
3
)1 
:!6 
2J68 
611 
318 
28 
Z:;I 
u 
314 
I
 I 
1/1.1 
13: 
:)25 
200 
75 
UI 
1
)3 
I.H 
217 


17 .I 
181 
10 
18 


16 
2 
17 


5 


5 


6 I 
-, ; I 
-I 
=1 


626 
'
I 
111 
1911 
19 


.... 


212 
352 
:!6 
JI!9 
611 
31-1 
:!:J 
.tI7 
U 
a26 
I:! 
100 
100 
9 
1:JG 
52;) 
:!OI 
75 
2H 
1i)2 
1-13 
217 


2
 I 
21 


32  


10 
ti 


4 
:.! 
2
 


6 


677 
68 
156 


56' 


6S1 
os 
155 


51 


2 


189 
915 
163 
227 
2HO 
75 
77 
128 
-177 
l6'l 
. 37 
-10 
288 
1-11 
-132 


3:! 
2-1 


6 
10 


10 
17 
9 


. R 
11 


19, ' 
3'!1 
lfi:J 
2:l7 

(J 
75 
.. 
1
 
-U\2 
163 
37 
-10 
24:.! 
1-11 
t3:J 
72 
8111 


84 
17 


2 


72 
900 


2614 
990 
239 
3:8 
1087 


6 
10 


10 
12 
8 


. 
11 


- IH2ö 2"26 


11 


1001-1 
9:8 
!t101 
1652 


1M9 
220 
:Wi 
1171 e 
, 
7. 
2;je 
2 


I) Splaano I,mle . 101.. KutUn6w. ") W t.rn I budynek n1ezarnleazk.ly. ") Spiaano I...nle . 101.. 5..,lel_o. ") W lern. 9 budo nie.. ") W lern 2 bud. nie.. 
MI. . loK r 0 I 0 a . V n: . - pnypad. n. wyzn8nle: In ne -von. kal 0 I. 1, In ne -V.n. _ang. 4. pr8woalawne 2; . - . lern podafo n8rodo....U: ......, 2. If. 
dowak, 2. roavl.k, L . 
M I 8. IoD 0 b r . V e 8: 8 - greko-kalollkow 2: . - podalo n8J'OdowoU: i¥d_k, 5. .....lo'Iak. 2. _ 
M I 8 . loK u b , 11 n: . - pnyp8d8 na wyznanie: inne wyzn. _.ng. 5. greeko-Iuotol. 1: . - podalo narodowoU, Ifdowak, 24. rualllak, I. 
MI. . I 0 Z dun,: . - Innego wyon. k06e. ...chodn. ,,: e - .. lern l.ilwin I.
>>>
40 


Mlasta. 
Gm I D y, 
Obszary dworskle, 
MieJscowoicl 


11. Gmlny: 
I. Uaszk6w 
Banköw, wlei 
Dziewi4te, olada 
2. Benice 
Benice, wiel 
HACibor6w, .iei 
3. Bestwin 
Befoltwin, wie' 
RochT, o..«la 
4. Biadki 
Riadki, st. kol. J 
BiadJd, wirA 
J';q.rotki, pueU.. 
5. BOlacin 
6. Brzoza 
7. Budy 
8. Chachalnia 
ßorownica, lolw. 
Cha('halnia, wlel 
Marynin, pultk. 
Ujnzd, wie' 
9. Chwalki 
10. Uilbrowa Krotoszviiska 
11. Dtus.:oleka 
12. f)urzyn 
13. Dziclice 
H. Gtogowa 
15. Gorzupia 
16. Urcb6w 
Ur-:b6w, PUlt". \ 
Gr
bOw, wieA J" 
RYDka, 0.. IßI. 
17. Henryk6w 
18. Izbiczno 
19. Jasncpolc 
20. Kion6w 
Kinn6w, wie' 
Ulelie. Ollada 


21. Kobierno 
Jaiwlny, o..da 
Kobierno, wi.. 
22. Konarzcw 
h.onarzf'W, pu..lk. l 
Konnnew. ,"ci I 
2.l Koryta 
2-1. Korytnica 
.!5. Kofminiec 
Koiminirc, wIeil 
Wyk6w. "".da 
Zörawinipc, osada 
26. Krotoszyn Stary 
27. Ligota 
28. Lulognlew 
I.utognlew, pUB.". 
Ll1tognlew, wie' 
29. Lutynia 
I.D&YDi&, wlei 
Rudeckimlyn. 01. mL 
30. Macielew 
31. Nowawid 
32. Nowyfolwark 
33. Orpiszew 
Orl"iazew. wJeA 
f::
dJ.is&ew, pWltk. 
Witok, pD.tk. ") 
Zlolykoko," o..da 
Zelillaw, ouda ") 
34. Osusz 
h. rotolzvn, 11. kot. 
o.Otl., .iei t 
Balni&, o.ada f 
35. Pcrzyce 
36. Rcbiech6w 
37. Roszki 
38. Rozdratew 
39. Rozdratewck 
40. R6topole 
41. Ruda 
42. Smoszew 
Bargly, lolw. 
8mollew 1 wlel 
43. So
nlca 
h.ac":rn1
1 oe. da 
Sotnlc&, wlei 


ßud}'nki 


.. 
. c 
c- 
... .. 
"'
 
NN 

'" 
"'.. 
N'E 


S 0-19 
!)() 
82 
8 
77 
70 
7 
[,7 
62 
5 
94 


I.J. PO'Nlat Krotoszyn. 


., 
,- 
"," 
N
 
N 
.,'" 
c::.
 
..5 E 


ludnosc obccna w dniu 30 wrzesnia 1921 r. (bez cbictei spiscm wojskow} m) 
W tel liczbie bylo wyznania Podalo narodowo

 

!t 
 
 
i . g I 
 .. 
 .: I .
 i! elf 
E 0 "'- ., N 
:. ....:. E '" E .... :. E 
.... ::r:'=':=. c:: .... 0 0 s:: 
 G.J - I ., c ., 


 .,
 .=1:; E
 .E ;:.:5 g ;:
 .E ;:.:5 

S---;-----w- 11 

I1! 15 16 


Og6- 
lern 


Mez- 


czyzn 


Ko- 
biet 


4 I) 6 
S2 21 6s;) 
 10 298 111 2t2 
6,13" 30R I 335 

 i 
i .
l 
b21 306 dl5 
506 273 Z83 
65 33 32 
111 193 211' 
S82 I HO 202 
29 18 16 
'i
 11 366 38.J 
7
 D SM 384 
073 2HI 2
l 
219 10(1 W) 
479 l44 235 
300 141 159 
55 2.5 30 
121 59 82 
79 37 42 
45 20 25 
H2 42 40 
024 241 21'3 


2 


94 
6!1 
27 
f.6 
;.3 
9 
2.5 
11 
8 
12 
iO 
o
, 
U 
57 
42 
K. 
93 
93 
17 
42 
(;2 
4H 
33 
16 


R3 
5 
78 
M 


110 
4:! 
110 
Jot:\ 
106 
3 
4 
11 
2U 
86 
I 
65 
11 
10 
1 
41) 


AA 
8 
122 
IIr) 
2 
4R 
4 
« 
:,3 
16 
lIä 
160 
OS 
47 t ) 


... 
31 
3,'1 
3 
32 
RH 
7 
32 


11 


2 
Z 


1 
I 


2 


2 


I 
I 
I 


I 
1 
I 
I 


303 
lU 
:196 
293 
[.97 
6,,(; 


1156 


(;11 
ö7 
1!lj 
131 
293 
:100 


169 
ü7 
201 
1li2 
.304 
3[.6 
3Ii8 


18 4;0 


O.J 
126 
IR:.J 
Ir.6 
120 
36 


308 
23 
285 
30:' 
306 
166 
340 
373 
847 
12 
. 14 
OB 
7ö9 
363 
7 
S56 
37 
82 
5 
1!19 


127 
1381 
710 
18 
687 
72 
72 


sO-« 


21 a 


18 002 
.614 
568 
46 
618 
553 
65 
334 
315 
19 
733 


29" 


6" 


1 


1l
 
2:.8 
3H2 
3ia
1I 
6:
 . 
47 
57M 

II' 
5RO 
316 
6i6 11 
GR211 
6-11 
19 
22 
127 
1410 
;10 
13 
687 
79 
72n 
3i
H 
D 
f.J2 
6H 
R.J4 
803 
:1 
393 11 
29 
364 


300 
f4 
(;12 
17!J 
164 
111 
53 


317 
24 
2113 
2ij 
275 
Ir.O 
336 
:\09 
294 
7 
11 
69 
601 
347 
6 
841 
42 
4() 
2 
176 
2R9 
38 
40ö 
383 
12 
10 


184 
11 
17S 


181 
48 
400 
539 
lRi 
114 


86 
134 
. 
106 
147 
211 
122 


3:'3 
30 
139 
420 
13 
6 


209 
18 
191 


207 
1)7 
407 
093 
23"
 
135 
109 
UI 
22 
119 
1M 
28 
128 


306 
78 
805 
1109 
4m 
126 
92 
252 
47 
206 
301 
55 
248 


073 
627 
46 
616 
001 
8/i 
319 
300 
19 
728 
728 


iO 
61 
9 
" 
5 


92 
82 
10 
22 
22 


29 
20 
11 
2 
2 


1 
1 


3 


3 


1 
1 
I 


I 
2 


2 


I 
I 


I 


1 


3SH 
105 
807 
1132 
419 
2.19 
1.95 
 
2iö 
46 
327 
301H 

I 


072 
219 
469 
(;9 
22 
3 
53 
tI 
51 
(,23 
196 
1l.J 
396 
2R5 
56.J 
641 


10 

I 
83 
118 
46 
84 
31 


1 


10i 


R 
32 
15 


1 


77 
67 
10 
17 


.. 


1 
1 


&cl 


15 
!l2 
1 !li 
281 
08 
SR 
20 
1)' 


733 
571 
219 
-Ij.l 
57 
18 
8 
55 
1 
51 
523 
19j 
114 
396 
2"'.. 
568 
641 


17 


,- 


86 
61 
1'1 
262 
193 
69 


620 
47 
573 
359 
S6II 
316 
657 
Bj 
77 
8 


/; 
2
11 
221 


1!1 
(,90 
001 
11 
2"l 


7 


2 


I) 
243 
37 
118 
44 
44 
31 


I 


1M 


=1 


29 


127 
1388 
il'O 
19 
897 
72 
72 


8 
28 
15 


1 


7 


370 


7 
I) . 
1-l 


628 
68 
806 
765 
2.5 
111 
379 
29 
· S50 


6-11 


15 
!I'-' 
198 
21'1 
46 
20 
26 


628 
68 
803 
762 
'211 
111 


36 
3& 


ö 
5 


86 
GO 
81 
274 
211 
6S 


620 
47 
573 
35i 
857 
d16 
656 
68 
liI 
8 


I) 


5 
2'
3 


Z23 


18 
614 
6111 
11 
22 


2 


:- 


22 


7 


370 


7 
CI 
14 


380 
29 
351 


12 


1 


38 
88 


14 


14 


93 
249 
« 
205 
301 
53 
2-'8 


9.1 
27 
1 
13 
16 
122 
102 
26 
4 
22 


12 
81 
2i 
2 
19 
16 
123 


4 


I) W 10m 1 bDdynok nlozamieazkaly. ") Splaano I,
nio . ...1, Orplazew. 
Gmlny: . - pnypada n. Wf%nanlo: .r.do.kalol. 10. Inno "",an. kalol. 2. inn" wyzn. _.n.. 7. prawolll.wno 2; ,,- .. lern pod8lo ...rodowoAE: rosyl.k, 2. 
rotaIRak, 2, 1II...ok, I. 


1 


294 
i8 
806 
- . 1119 
403 
127 


103 
23 
1 
22
>>>
Mlssta. 
G m I D Y. 
Obs?:ary dworslde. 
Miejscowo
cl 


1 


44. So
niczka 
45. So
oiczyn 
JarnU818w, o@ada , 
8oAnieIYD, wiei I 
-M). Strzyzew 
47. Swinköw 
SWiDk6w, ceg. t 
Swin.köw, ..iei , 
48. Tomnice 
49. TrzeIßeszno 
50. Wolellice 
D
bo1riec, of!latla 
'W oienice, wiei 
'Wygoda, o!ada 


111. Obszary dworskle: 


" 


I. Baszk6w 
Buzk6w, lolw. 
B&8z.köw, leAU'. 
Kat,..uya6w, lolw. 
OetatuigrOfO:I, bor. 
I'i..kl, 100w. 
R()('hy, foiw. 
ROhy, leAn. 
Tralary, lolw. 
Tnaaki, foiw. 
2. Baszyn 
Bauyn,loh.._ 
Ugnel.. lolw. 
J. ßenlce 
Benice, lo]w. 
Racibor6w Nowy,lolw. 
Raibor6w Starr, lolw.') 
4. Brzoza 
5. Bugaj 
BugaJ. lolw. 
Koryta J,. bor. 
Koryla 11, bor. 
6. Dllbrowa 
Krotoszyiiska 
7. Dobrzyca Zamek 
AuguBtyn6w, 'olw. 
Dobnyca Zamek, erg. 
DobnJ'ca Zamek, folw. 
N ""wiat, lolw. 
8. Dusznag6rka 
9. Dzielice 
10. Gtogowa 
IJ. Helenopol 
12. Jasoepole 
Bnezmks, bor. 
Budy Stare, bora 
Lowkowiec, I-two 
13. Kobierno 
Kobicruo, lolw. 
TomDic8, folw. 
14. K4Jbylin Stary 
Brygid.... 101w. 
Kobyiin Slary, folw. 
Lil.. lolw. 
Lila, le
n. 
R
blech6w, lolw. 
,zieloDyd'lb, puuk. 
15. Konarzew 
16. Korytnica 
Korytal... lolw. 
Ligota, lolw. 
17. Krotoszyn Zamek 
. BoAaoia No"y, 10]".1) 
Kopiec&kI, ou.d:a 
KrotO'ZYD Zamel. ,'''... 
Krolo8zYD Zamkowy- J 
lolw...k, 101... 
OBWlS 1 'o]w. 
18. Lutoj:niew 
Chmieloik, bar. 
Lutogniew 1 folw. 
J9. Lutynia 
Lntyula, Inlw. } 
Rnd.. lolw. 
20. Maete!ew 
21. Nowawid 
22. Now5"folwark 
23. Orpiszew 
24. Rllbierz 
25. 
zdraZew 
&


:te
]

lw. } 


Bndrnki 
",.Ei I ..!! 

J:I cu cu 
N N I N 
a
 u VJ 
NE 
; 
2 I 3 


75 
26 
56 
15 
11 
4 
2 


S09 
39 
17 
2 
3 
2 
9 
I 
2 
I 
4 
10 
8 
2 
10 
7 
3 


21 
58 


51! 
n'
 
7j 


13. Po
lat Irot051)0. 


Ludnosc obccna w dniu 30 wrzcsnia 1921 r. (bez oNde! 
I o
: :; i
 w t: {) 
 "
 c 
 .c l r'; f l "'"t l '
 i 


 
= -() E::I .5 'E,g 
- 
I) (j 7 I' 9 10 11 12 


1 
1 
1 


1 


Og6- 
lern 


4 
130 1 
435 
ft 
435 
364 
4:
' 
19"2 
412 
112 
72 
30 
10 


62 
207 


%07 
169 
22"2 


222 
85 
201 
52 
8-1 
12 
6 


68 
228 
228 
195 
251 
2111 
10i 
211 
60 
SR 
18 
4 


7 692j 26
 82;)9 6386 


3 
12 
10") 
I 
I 


4 
22 
2 


15 
5 
5 
I) 
4 
2 
-I 
I 
I 
2 
I) 
4 
I 
17 
I 
8 
I 
I 
5 
I 
8 
7 
Ii 
2 
29 
20 
3 
61) 
6 
1 
Ii 
11 
11 


I) 
5 
10 
;; 
1 
I) 


Ii 


2 


--; 


146 
5 
141 
219 
219 


1 


136 
84 
119 
137 
4 
172 
172 


614 
22'2 
19 
52 
13 
61 
90 
19 
63 
II'A 
202 1 
1113. 
SII " 
262 11 
194/' 
6S 


89 
239 
218 
7 
14 


118 
447 
:
 I . 
27" 
J47 
143 
129 
1: 1 
28 
7 
11 
12 
1:8 
127 
91 
3:
5 
I
 
 
18 
6 
lot 
211 
160' 
lOS" 
123: 
3." 
347 1 


198 
25 
1211 


262 
119 
7 
so 
8 
29 
33 
6 
211 
91 
80 
62 
18 
119 
116 
S3 


352 
123 
6 
22 
5 
98 
57 
7 
33 
61 
12"l 
101 
21 
143 
108 
35 
49 
_ 125 
113 
4 
8 


62 
244 


7 
8 
I
 
84 
77 
74 
06 


9 
10 
2 
6 
7 


lii 
24 
7 
o 
8 
132 
101 
31 
2H6 
20 
138 
5 
1 
l1li 
29 
Hj7 
1:J.'J 
100 
35 
327 


26 
218 


-104 
217 


40 
114 
105 
3 
11 


56 
203 
3 
5 
l:tl 
6S 
66 
1)0 
49 
6 
13 
5 
3 
5 
75 
61 
U 
166 
14 
30 
6 
4 
50 
12 
74 
78 
61 
17 
168 


100 
8 
00 


66 
2 
61 
!J2 
82 
59 


4.1 
62 
UO 
2 
i7 


77 


8.'J 
116 
17 
169 
6 
78 
12 
2 
M 
17 
86 
80 
62 
18 
179 


0.1 
17 
80 
80 
3 
77 
127 
127 


122 
1.12 
I 
111 
219 
210 
J3!. 


218 
2'.n 
169 


2J7 - 
13i 
4 


77 


40 
1)7 
87 
2 
95 
05 


h7 
1J7 
J28 
2 
1:J8 


163 


460 
155 
396 
106 
72 
24 
10 


4 
37 
16 
6 


. 


1)37 


I. 


S 
3 
3 


1)20 
188 
11 
« 


!JO 
30 
2 
8 
13 


61 
R2 
4 
511 
72 
J92 
103 
SII 
213 
1511 
55 
86 
2:-J9 
218 
7 
14 


8 
o 


20 
10 
10 


49 
36 
13 


3 


73 
427 
10 
7 
2f!R 
142 
1:J.t 
126 
105 


4:, 
20 


-- I 


6 
o 
50 
9 
3 


" 


-I 


4 
26 
26 


19 


20 
19 
Ii 
5 
6 
3 
23 
29 


20 


IRR 
17 


5 
11 


4 
4 


27 
2 
9 
2 
14 


14 


') Spla.ano I'ICZJIie . 101.. Beni..,. ") W lem I b....ynek nI_wuhl,.' .) Spla.allO 1fCZ"le . 101.. Kroloap Zamkowyfolwatll. 
Oba..ry dwonkle; a - Innego ooyzn. kaloL 1; c - .. lern Czech6. Z. 


1:; 
2
 
7 
o 
8 
1:\2 
- 101 
31 
2HO 
:!O 
131'1 
6 
I 
93 
29 
14
1 
135 
100 
85 
3J3 


14:\ 
2 
111 
2109 
219 


135 
jI'j 
117 
127 


158 


spisrß) wol
kow\'m) 
__ Poda 
!!ar,!lowo

 _  
..:: 
'" 
Ci 
Co 


. 
() 
., 
E 
.!! 
 
CoM 


1:1 t:t---U;-I16 
2- / 104 
21
 2:!O 


215 
221 
4;2 


220 
143 
1 


4;2 
1;7 
407 
106 
72 
24 
10 


I 
15 
I) 
6 


6 


i) 3SO · i-lO 


Mn 
196 
8 
50 


1'3 
26 
5 
;l 
13 


IU 
R2 
4 
M 
72 
WB 
I/iR 
38 
213 
IM 
55 
H5 
239 
218 
7 
14 


8 
. 


:!O 
4 
4 


49 
36 
11 


-t 


70 
429 1 
10 
7 
270 
J42 
113 
127 
10:; 


48 
18 


fI 
7 
Ii 


2 


-1 


4 
26 
26 


55 


:!O 
19 
Ii 
11 
11 
11 
23 
28 


27 


1113 
8 
IZ"
 


8 
12 
7 


3 _ - 
1 - 


1 
26 
2 
LO 
4 
U 


168 


14 


41 


.. 
c 
.5 


.;. 

.. 
.,E 
_0 
c'O 


i e 


j 


i 
Ii
>>>
42 


14. Powlat LeszDO. 


ßudynki Ludno
c obeena w dniu 30 wrze
nia 1921 r. (bez obietej spisem wojskowym) 
M I 8 S t' a. 0. - W tel liczbie bylo wyznania Podalo narodowo
c 
. C 0. 
G m I D Y. c- .- I . 

 C' . 
N'" ",'" Og6- Md- Ko- o
 ö .. 
 .0 () I 
Obsozary dworskle, o
 N
 
.S! C'ou 0 "'tG .... ... '" 
NN N lern biet "'- Co. bCo. 

 bl, .
 E 
 E -.... 
..'" 0'" czyzn EE ",.- o.N 0 '" .... 
E 
M ielse owo
el Co
 c::.
 

 c" 0'0 c Ö .

 c 
NE .5E ;.,,,, c.= E
 .5 
o .5 
o 
..
 u:::: -? C'tj Co c
 .c 'tj 
.. 
- - - - 12T13 - 
1 2 3 4 0 6 7 8 9 10 11 14 10 16 
26. R,r.ezk6w 4 - 18 8 10 10 8 - - - - 10 8 - - 
elonek, bor. I - I I - I - - - - - I - - - 
Rozdraiewek, leAD. 1 - 4 I 2 2 I - - - - 2 2 - - 
Ryczk6w, fol.. I - 6 2 4 - 6 - - - - - - 6 - - 
8okol6wka, bor. I - 7 3 4 7 - - - - - 7 - - - 
27. Sielew 3 - 31 11 20 26 0 - - - - 25 6 - - 
28. Smoszew 12 - 270 119 151 226 .... - - - - 226 44 - - 
Oonupia, lo]w. 2 - ,::
 21 28 U 8 - - - - 41 8 - - 
Bmouew, lolw. 10 - D8 123 135 86 - - - - 165 36 - - 
29. Swink6w 0 - 1
 70 10-1 174 0 - - - - 174 0 - - 
Jan6w, lo]w. I - 17 20 82 Ii - - - - 82 Ii - - 
6wlnk6.., lolw. -I - 1-12 611 84 142 - - - - - 142 - - - 
:JJ. Tcreslny 6 - 40: 21 19 36 4 - - - - 32 8 - - 
J&8tn,:blcc, bor. I - 7 Ii 2 7 - - - - - 7 - - - 
Milowiee, bor. I - 8 Ii 3 8 - - - - - 8 - - - 
OdrodzeDie, bor. 1 - 6 3 . 6 - - - - - 6 - - - 
Roezkl, ho,. 1 - 7 3 4 7 - - - - - 7 - - - 
Btarylao, bor. I - Ii 2 9 4 1 - - - - - Ii - - 
Tere!iDY, nadl. · 1 - 7 9 4 4 3 - - - - 4 3 - - 
31. Tnebowa 10 - 169 1 79 90 155 14 - .- - - 165 14 - - 
32. Ustk6w . 0 - 187 77 110 162 25 - - - - 162 .25 - - 
"atyld6... '01... I - 17 5 12 17 - - - - - 17 - - - 
U.tItkvw, 101w. 4 - 1701 7Z 93 1-15 2Ii - - - - U5 2Ii - - 
33. Woleniee 19 - 26fJ 116 149 260 0 - - - - 258 7 - - 
Wolenic8, folw. 13 - 2.'J4 101 133 2'29 Ii - - - - 227 7 - - 
\Volt'nice, 11&. kol. 6 - 31 15 16 81 - - - - - 31 - - - 
34. Wr6Zcw 0 - 88 3-1 04 86 2 - - - - 86 2 - - 
35. \Vyki 6 2 114 02 62 102 12 - - - - 107 7 - - 
- 
- I 
).I. Pow. Leszno I 
I ' 
I. Mlasta: 1637 60 20 ö.B ' 9417 11 096 1133.. 2920 19 299 - - 15 ö33 4996 (t - 
1. Leszno 1019') 47 16 006 76
2 8864 13866 232;) 16 a m - - 12 993 3470 43 e - 
2. Osieczna 1!'l!J 10 10:9 1 705 854 1360 197 2 a .,,- - - 1368 190 1 - 
3. Rydilyna 1!'11 3 117;) 033 642 829 3-16 - - - - 721 154 - - 
4. Swlecicchowa 228 - 1333 097 736 1280 02 l a - - - 4ö1 882 - - 
, 
11. Gmlny: Bln2. -t:) "... r'" 12512 18 D22 4626 Ha - - - 15692 7100 1ö. - 
1. AUJ1;ustynki 9 - 61 35 26 ö7 4 - - - - 07 4 - - 
2. ßelecin Nowy 40- - 316 151 165 179 137 - - - - 181 135 - - 
3. BcI
cin Stary 01 - 309 146 163 287 21 1 - - - 287 21 1 - 
Hf' 
cin 
tary, wle6 40 - 22611 1
 121 225 - I - - - 225 - 1 - 
W ygoda, pUltk. 14 - 83 41 42 62 21 - - - - 62 21 - - 
4 Bojanice 29 1 171 - 69 102 171 -- - - - - 162 9 - - 
5. Brenno , 137 - 975 165 510 9i5 9il - 4 
- - - - - - - 
6. ßukowiee G6rny 253 1 1602 730 872 1602 - - - - - 1 (j()1 1 - - 
. 
7. Dahcze 109 2 567 261 306 029 38 - - - -. 166 401 - - 
, 
0"lbC:EO, wlcA 116 2 484 219 265 468 16 - - - - 108 9.6 - - 
Marullzewo, oeada 19 - 83 42 41 61 22 - - - - 611 25 - - 
8. DtuJ1;ie Nowe 63 - 29"2 11 135 157 213 79 - - - - 57 235 - - 
9. Dlugie Stare GO 1 298 147 lö1 29:) 3 - - - - 45 253 - - 
10. Dominice I: - 106 11 49 07 99 7 - - - - 97 9 -- - 
- 
11. Drobnin 37 1 272 131 141 265 7 - - - - 265 7 - - 
OrobniD, wle6 26 I :=
 83 115 181 7 - - - - 161 7 - - 
ZbyUd. olada U - 48 66 11M - - - - - 11M - 
 - 
12. Drzeczkowo 8 - M 25 2!J 04 - - - - - b4 - - - 
13. t'rankowo 17 1 110 46 64 32 78 - - - - 32 78 - -'- 
14. Garz!'n 23 3 161 77 8-f 157 4 - - - - löi 4 - -. 
Garzyn, 11&. kol. - 2 15 9 ff 15 - - - - - 15 - - - 
Oarzyu, wie' 23 1 148 88 7R 1
2 4 - - - -'- 142 4 - - 
15. Golanice :19 - 21611 98 118 201 15 , - - - 86 130 
- - - 
16. Goniebice lö 1 84 33 01 84 - - - - - 84 - - - 
17. G6rzno 36 2 234 105 129 218 16 - - - - 212 22 - - 
18. Grodzisko 01 - 334 14i 187 301 33 - - - - 001 33 - - 
19. Gronowo üO 1 430 190 240 261 168 1 - - - 230 l!'1!J 1 - 
Gronowo, lo]w. I - :'::11 30 90 49 U - - - - 49 11 - - 
UrODOWO, wie6 -IR I 180 210 212 157 I .- - - 181 188 I - 
20. Qron6wko 12 - 
l 
 30 U 66 0 - - - - 34 37 - - 
-
 
21. Grotniki 84 2 u . 2')0) 317 037 2 - - - - 534 0 - - 
DI

I..-:Iei } 72 I 403, 187 276 461 2 - - - - 456 Ii - - 
78 P .e 
Uja1dowo, pn.tI. 12 - 35 41 78 - - - - - 76 - - - 
22. Hersztupowo 40 - 277 129 148 265 12 - - - - 277 - - - 
23. Jabtonna 3R 1 195 92 10'3 b2 143 - - - - 49 146 . "- - 
24. Jezierzyce Koicielne 78 2 3GO 158 20"2 Böl 9 - - - - 100 260 - - 


') W lern 15 budvnk6. nlozamlo..kalych. 
M I aal 0 L 0 a & n 0: a - pnypada n. wyananio: lI",oIo-kalol. 15. prawoalawno 5. Inn. wyzn. kok. ..chodn. I, Inne wyan. ......g. .; e - . 10m podalo .aro- 
do.nU: Iydo_k, Z3. unk, 9. roaylsk, 3. rullnak, 3. bialoruak, " Inn, lIowlanat, 1. I 
Mlaelo Oaiec2na: a-pnwoatawnychZ. 
MI a al 0 S.I 
. I o. h o. a: a - Innogo wyzn. kalol. I. 
Gmlny: . - pnypada na wyznanlo: gro.ko-kaIO!. 4, Inne wy&n- kalol. I. pnwoolawno!l; e - podalo narodowoU: lII...k, S. blalorulk,4, roeyj.k, 2. ....b\ak, I.
>>>
Mlasta. 
G m I D Y. 
Obszary dworskle. 
M'I ejse owo
 cl 


1 


25. Kaezkowo 
26. Karehowo 
27. KOIkolewo 
BorowakareEma, leiD.. 
K¥olewo, si. kol. 
K'Ikolewo, wie' 
28. Kleszczewo 
29. Klonowiec 
30. Kloda 
A uguat'opoJ; 01&4a 
Kloda, wid 
Rydzyna, si. kol. 


31. Kociugi 
32. Krzemieniewo 
Knemienie\f'o, 8t. kul. 
Kr:zemionle1Vo. wld 
33. Krzyeko Male 
34. Krzyeko Nowe 
35. Krzyeko Wiellde 
36. Lasoeiee 
37. Lubonia 
38. Loniewo 
39. Miastko 
40. Mierzeje\\;'v 


41. Moraczewo 
42. Morkowiee 
43. Morkowo 
Morkowo, wie' , 
Morkowo :Nowe, 01&4. ,. 
44. Nieehl6d 
45. Nowa wie
 
46. Ogrady 
47. Oporowo 
48. Opor6wko 
49. Pawlowiee 
50. Piotrowice 


51. Pomykowo 
52. Potrzebowo 
53. Przybiii 
54. Przybyszewo 
55. Robezysko 
56. Roleezyn 
57. SOIdzia 
58. Smyezyna 
59. Strzyiewiee 
60. Swierezyna 


61. TamowalOlka 
62. Trzebinia 
Tnebinia, wlel } 
Tn.ebinia Nowa. o...d& 
63. Trzcbiny 
64. Tworzaniee 
65. Tworzanki 
66. Wjjewo 
Radomys), ol!!lada 
\\"ijewo. wie' 
67. Wilkowlee 
68. Wilkowo Leszezyiiskie 
K3J'olewk(', pUltk. 
\\ ilkowo Le....yAoIr..io, 
wie' 


69. Wloszakowiee 
\\Ioszakowit"e" folw. 
'WIOl!!lzu.owlee, 11&. kol. 
WloBzakowlee, wie. 
70. Wojnowice 


71. Wolkowo 
72. WyciOlikowo 
73. Zaborowiec 
74. Zaborowo 
Zaborowo, wle6 } 
Zabor6wko, prz)'l. 
75. Zbarzewo 
Dat
gi, osada 
Balinkl, lein. } 
Zban.ewo, 1rici 
Zbanyk, rolw. 
76. Zakowo 
77. Zakowo Nowe 


45 
01 
10 
. 25 
2i 
88 
25 


I) W tem I badynek nlezamleukaly. 


Bud}'nki 


14. Powlat Leszno. 


-&3 


'" 
. c 
c- 
N:I 
"'..:: 
NN 
.. '" - 
e,,,, 
NE 


Lt:dno
c obecna w dniu 30 wrzc
nia 1911 r. (bel: objf;'tcj spiscm \\ ojskO\\) 10) 
"' 
 W tej iiczbie bylo wyZnania - Podalo narodowo

 
.:s c; Og6- Mez- Ko- o..a 
 0 u 
 0 ,ob . 
N
 

 

 
!? c)U bC 

 ':.2 

 
g 11 lern ezyzn biet E ,g 
 
 '" N :g 
 '" ES E '" E 
 
 E 
.5 E 
.: 0= .5
 E 
 .5 
.g 8. 
.: .5 c.g 
.. 
3 4" 5 ,6 7 8 !l1O-----U- n 13
I___u;_16 


2 


-&6 
35 
183 
I 
9 
179 
li 
9 
102 
10 
85 
7 


12 
119 
2 
117 
28 
28 
62 
1(r
 
&3 
4Z 
19 
22 


4-1 
24 
1-& 
44 


41 
43') 
15 
08 
22 
36 
40 
18 
51 
08 


83 
10 
10 I _ 


18 
30 
17 
106 
6 
101 
60 
80 
8 


.2 
150 
2 
5 
143 
28 


6 
13 
31 
1-&6 
146 


46 
6 
40 


18 
26 


2 


2 


1 


2 


I 
1 
I 
I 


1 


1 
1 
3 
2 


1 


2 


2 


1  I 


1 
1 


1 


22J 
22(,11 
112i 
8 
28 
)()91 
138 
71 
59"2 
58 
4.77 
::! 
6 - J 
'
r 
669' 
167;, 
188 11 
358 
615
 

! I 
 
153 
266 
171 
259 
 ' 
259 
22i 
3091 
O1 J 
18-1. 
186 
64i 
136 


99 
152 
21 
83 
78 
- 291 
66 


22-1 
238 
103 
283 
142 
161 
230 
10"3 
347 
455 


398 181 
-, 56 26 
li6 26 
/;9 39 
201 99 
85 1 37 
809 391 
30 13 
779 37M 
486 200 
389 189 
40 19 
8411 170 
935 -&26 
so 19 
71 86 
829 871 
100 00 


36 
100 
209 
856 
856 


230 
29 
2101 


108 
153 


10i 
111 
h30 
6 
13 
612 
64 
38 
301 
31 
Z.f2 
28 


46 
331 
3 
S28 
83 
88 
1iO 
28j 
161 
1-16 

i 


124 
71 
111 
111 


111 
10-& 
51 
12-& 
59 
73 
108 
57 
159 
216 


16 
45 
95 
380 
ISO 
107 
11 
118 
61 
63 


114 
115 
597 
3 
15 
67i 
74 
33 
291 
27 
235 
29 


-&0 
212 
1128 
8 
Z.f 
10111 
70 
71 
368 
18 
299 
57 


35 
346 
5 
841 
8-& 
100 
188 
330 
167 
1-&1 
69 
77 


142 
100 
1-&8 
146 
128 
.157 
30 
101 
108 
356 
70 


113 
134 
52 
1;)9 
83 
88 
122 
41) 
18H 
239 


21i 
30 
30 
50 
102 
48 
418 
17 
401 
286 
200 
21 


179 
509 
16 
85 
4.58 
100 


20 12 
00 6] 
11-& 209 
476 002 
4.76 1102 


123 222 
18 26 
100 1118 


4i . 100 
90 36 


1
1 
1-1 
4 
4 
68 


40 
212 
1113 
8 
24. 
10t!1 
73 
37 
2i3 
18 
193 
67 


22-1 
40 
184 


...,.. 


81 
231 
8 
223 
1-&2 
Bö 
342 
163 
328 
28i 
1-&2 
153 


4-15 


1 


f.45 
25 
103 
16 
«7 


5 


1-14 
62 
259 
258 
227 
226 
48 
181 
186 
646 
100 
29 
22-1 
81 
215 
142 
6-1 
2"26 
102 
219 
455 


122 
109 


83 
3 
3 


1 


3G 


195 
14 
2"
 
68 


97 
4 


128 


40 
30 
30 


3.8 
26 
26 


73 
149 
53 
809 
30 
779 
180 
38-1 
40 
S« 
8-&1 
32 
71 
731'1 
100 


16 
52 
3"l 


306 
5 


5 
9-1 
9 


91 


2-& 
39 


249 
249 


C! 
6 


8 
9 
6 
8 
lli 


181 
1-1 
1-1 


4. 
10 
65 
34 
319 
40 
Z79 


81 
237 
9 
2'29 
1m 
"'J 
'
 
HI-1 
125 
328 
2H7 
142 
153 


-&39 


-, 


f.39 
6ö 
106 
161 
4!)() 


_\ 


81 
4: 
71 
71 


HG 
126 
188 
188 


118 
1M 
11 
]1';1 
186 
6-&7 
10 


109 
1bC! 
40 
3 


126 


25 
16-& 
63 
199 
142 
51 
130 
94 
170 
4r,:, 


199 
74 
40 
8-1 


110 
100 
8 
177 


4-l 
30 
00 


35-1 
26 
26 


16 
4-& 
32 
7!IR 
30 
7611 
lr5 
08 
6 
53 
8.1)2 
91 
71 
750 
196 


73 
1:)7 
,.3 
11 


11 
331 
331 
so 
2116 
k:i 
4. 


7i 


16 
61 
209 
4ii2 

2 


20 
39 


4(10 
400 


-& 
4. 


i5 
22 
liI 


15:1 
7 
If.1! 


100 
39 


8 


114
>>>
4.J 


111. Obszary dworsldc: 


1. Antoniny 
ADtoDiny, lolw. 
GrODOWO, lolw. 
Henrykowo, 100w. 
Henl'1kowo, leAD. 
Luoelce, leiD. I ! 
MUYlzewice, (0 W. 
Stnytewice , loiw. 

fiT
:
kI., o
:
da 
Zaborowo, lolw. , 
ZabuOWO,lriB. f 
2. Biela wy 
3. Boianice 
llojanice, lolw. \ 
Brzoltownlea, foJw. , 
CzarnyJas, folw. 
4. Brylewo 
Bognmd., lolw. I 
llryiewo, (o]w. f 
5. Dilbcze 
6. P!lIgie Stare 
DIngi. Star., lolw. 
DIngi. Stare, leiD. 
7. Dobrarnytl 
8. Drobnin 
9. Drzcczkowo 
Orzeczkowo, lolw. 
KnpaoiD3, lolw. 
Kowale, lein. 
".olko1ro, lo]w. 
10. Garzyn 


11. Golanice 
ll. Gonicbice 
13. (iörzno 
14. Gron6wko 
15. Jablonna 
Ib. Jcziorkl 
Jedurki, folw. I 
O]el nica, puetk. 
.17. Kakolcwo 
K ,"011.0, folw. 
K:tkoJewo, I-lwo 
18. Klonowicc 
19. Kloda 
Klod., lolw. 
TarDow
k., lolw. 
20. Koronowo 
i::


:
';:iw. ) 


21. Krncko Male 
22. Lubonia 
LDbonla 100w. 
T..de
.,ki, bo
. 
2.3. Mierzejcwo 
24. Moraczewo 
:

';k
::: 
:::: ) 
25. Niechl6d 
26. Nowawid 
27. O(orowo 
lirabowi
, lolw. 
D
k.o:,

 , 
Oporawa , lolw. ( 
Opor6wko, lolw. 
28. Osieczna Zarnek 
Orodti!kll, lolw. 
Grod,loko, l.iD. 
LoDiewo, lolw. 
LoDlewo, le6B. 
OBienna Zamek;, lolw. 
Traebinla, 100w. 
29. Pa wlowice 
Oranlea, lolw. 
Koeiugl, lo]w. 
lIalydw6r, lolw. 
Pawlowlee, 'oiw. 
Pawlowice, It. kol. 
Robcl.yeko. lolw. 
30. Potrzebowo 


31. Przybinia 
32. Przybyszewo 
33. Roieczyn 
- ).bl.ka, 100w. ") 
JUDoazyn, oaada 
Kau.kowo,lolw. 
LuoUd,lIw. 
RoJ
'yn, lolw. 


3 
1:1 
13 


1-1 


14 
11 
IR 
16 
2 
I) 
I
 
HI 
18 
1 
I 
11 
lft l - 
10 1 - 
11 
26 
6 
17 
6 
6 


10 
o 
I 
11 
I.J 
10 
4 
Ö 


6 


9 
1-1 
13 
1 
6 
7 
7 


8 
10 
31 
3 


, 
16 
18 
20 
8 
I 
4 
1 
I 
5 
b-1 
1 
7 
12 
18 
o 
7 
11 
10 
9 
2"2 
6 
4 
3 
o 


\ 


ö 


2 


2 


206 
101 H 
360 
lOS 
7 
06 
4 
8 
..., 
1019 
16 
169 

 
 

 
1:'" 
200 
S!
 1 
111 
R3 
166 


232 
226 
6 
171 

 
222 
66 
!13 


93 


166 
19R 
186 
12 
1-18 
11;2 
152 
2
,;) 
12;) 
1:\:') 
88 


14. Po" lat I.eszno. 


13 
99 
Oll 


101 
IO"J 
1O'J 
107 
2 
49 
78 
213 
128 
3 
8 
79 
H6 


6;, 
65 
1ö3 
.J
) 
131 


52 
62 


111 
106 
3 
6!) 
131 
102 
29 
36 


36 


7: 
RB 
83 
5 
73 
74 
74 


111 
66 
193 
16 


86 
01 
15.'1 
73 
3 
45 
1 
1 
so 
463 
o 
59 
86 
2M 
82 
M 
« 
66 
86 
144 


16 
2fi 
'7 
8ö' 


356 
102 
44 
45 
Z 


64 
65 
9 
6 
29 


2.} 
13
) 
135 


1:.0 


150 
130 
1;J
, 
131 
4 
62 
100 
218 
162 
4 
2 
fiO 
169 IO 
7.J 
239 
i3 
1;.;, 
f)7 
57 


121 
UR 
3 
10'2 
I
,7 
120 
37 
0; 


67 


91 
110 
106 


75 
78 
78 


144 
59 
2.J2 
22 


120 
100 
207 
00 
4 
60 
3 
7 
68 
500 
7 
100 
106 
258 
22 
61 
42 


6 
57 
1008 
16 
159 
193 
4;) 
M 
116 
\86 
156 
138 
140 


49"2 
146 
59 
71 
2 


6R 
77 
13 
12 
44 


3-1 
J7-1 
174 


2.J9 


240 
216 
193 
101 
2 
92 
178 
400 
246 


15-1 
277 


15;) 
13!) 
29.J 
00 
19 
109 
1011 


232 
220 
6 
167 
287 
222 
65 
93 


93 


1C6 
191'! 
186 
12 
I-tB 
152 
152 


255 
89 
.J35 
88 


206 
191 
310 
148 
7 
06 


62 
200 


18 
16 
fiö 
61 


12 
45 
28 
115 


1.JO 
42 
12 
15 
3 


18.1 
1
 I 


8
!! 


.J.J.J 
141 
00 
411 
Z 


64 
64 
o 
12 
44 


31 
17-1 
174 


250 


250 
23
 
114 
113 
I 
92 
J78 
3!J.", 
242 


15.1 
2RI 


1;5 
1:-19 
2!11 
90 
6 
106 
106 


232 
220 
6 
162 
286 
220 
66 
93 


2:1 
125 
435 
38 


7 
14 
20 
'7 


10 
252 
2S 
'7 
OS 
110 


Bud!nki Ll:dno

 obccna w dniu 30 wrzc
nia 1921 r. (bez obietei spisern wOiskowyrn) 
M las t a, _ . i! CJ 
 _
 fei liczbie bylo wyznania Podalo narodcwosc 
G m I D y, s::-, c:; 0 6 ' .... . 0 . 0 
 
Ob sz ar y d W 0 r& k I e. 
 
 
 
 g - Md- Ko- 
,g 
 
 
 
 .;, 
 g '" tG 
 M .g '" 
M i e js c 0 w 0 i c i 
 
 11:[; lern n czyzn biet E 
 '" ;Q 11 
 :!:i 
 ., j E 2. E '" 
 E 
NE .gE i - 

 

 

 _E
 .E -ä.g & 
.: .E ;:-8 
1 
 8 ,-t---b - 6 - -
1---S-:-
1O, 11 12 13 u-, I;) 16 
61!; 11 103671 t 616 5 .51 9 100 1 !U9 
30 - &l5
 289 
'! 
 '
 I 
 
4 - 120 55 
I - 14 5 
I - 12 6 
3 - 
n 21 
3H 
23t 11 
234 


 
 101 
233 
21.J 11 
2311 , 
6' 
111 1 1 
17H' 
,lGd 
200' 

II 
159 
315 1 
I 
1;)5 
la9 
;\92 
!)R 
2R6 1 
}(I!)'I 
1011 


90 
11.J 
1911 


15 
36 
4/1 
911 


18 
43 
I 


18 


') Sploano "",,Ic 2 101.. Anionin,. ") Spl..no "toniC 2 '01.. Kac:zkowo. 
Obazary dworaJr.le: _ - pnypad_ na IIf2JI&Dlc: inne wyzn. _anII. I, prawoalllWl\c 17; c - w iem podalo n...dowoU: bllllornak, 12. ....,j"'" 7. 


6 


.J 
f.o 
liO 


2 


2 
17 
li1 
47 
4 
19 


-=- 


fa 
44 
7 
5 
5 
3R 


91'4 
1'4 
26a 


.. 


4 
1 


-I 


- 93 . 


If.fi 
-198 
186 
12 
148 
152 
152 


:\11' 


r.o 
17 


206 
191 
305 
144 
2 
06 
4 
2 
53 
999 
16 
158 
193 
482 
M 
116 
86 
100 
190 
88 


4 
3 
26 
11 


-= 1 
-=- 
- 
- 


11 


1419 


BO C 


189 
47 
11 
S8 
3 
2S 
66 
6 


12 


12 


6 


4 
60 
00 


1 


130 
125 
5 
19 


66 
18 
7 
6 
6 
3.J 


10( 
H 
273 
3 
9 


=1 

I 


9 
2 
2 


.. 


-;- 


;J: 
10 
5 


6 
2Ii 
20 


20 


";- 


::-
>>>
15. Po,,'lat Mh:dz)'cMd. 


4.) 


Bud}nki Ludno

 obecna w dniu 30 wrzc
uia 1921 r. (bez o"ictej spisem woi
kow) m) 
MI a!l t a. '" Mez-I W tei liczbie b)'lo wyznania Podalo narodowo
c 
. c  
G m I n Y. c- ,- I . , .; 0 I I 
NCU CU cu Pg6- Ko- 0.0: "'0 bI ,
  I 
Obs'!:ar)' dworsklc. "'.0: N.o: .c.!:! bCbI 0_ l.'" 0 CU bI . '" cu 
NN N "'- C'" bI "'" -", E -. 
..'" ",,,, rem czyzn biet ES cu- ClON =8
 '" 
c .0: . 
E 
Mieiscowo
ci 0.'" c.
 

 c" '" 
c "'- Ö 
. C 
N'S c- ;..CU c- E:! .5 -0 .5 .- 0 
_c N.c "'= ._ u c'O Q, c.o: c'O 
.. 
- - - 
1 2 3 4 I) 6\ 7 8 9 10 11 12 13 14 10 16 
- 
34. Rydz)'na Zamek 13 - 20-1 9; 10; 200 .. - - - - 200 -I - - 
Baianta.rnia, lein. I) - 
D"bc.e, lein. I - 8 5 JI 8 - - - - - 8 - - - 
K8i"irYlaa, rol.... I - 12 5 7 1% - - - - - 12 - - -- 
No.., wiat, lohr. 2 - 11 5 6 11 - - - - - 11 - - - 
Ryd.yna Zamelt, rol.... . 8 - 171 81 IJO 167 4 - - - - 1117 4 - - 
1'al'DOW'O, leta. I - . 2 I I .2 I - - - - - 2 - - - 
T...onymin, lei.. ') . 
35. SwiercfJ'na 10 - 2:)9 107 152 2
1 13 - - - - 2-1" Ia - - 
Chmielkowo, fohr. 2 - 42 111 23 - - - - - 42 - - - 
Swiernyna, fohr. I 7 - 
fl 85 124 1118 11 - - - - 1118 11 - - 
8wiertj;Da. lein. , . I .. 
8wit;to ...ki, fohr. I - 8n 3 5 8 2 - - - - 8 2 - - 
36. Su i
iechowa Ö - 48ft 23 25 17 J - - - - 41 7 - - 
:K. ..in, 01&4& . I - 8 8 8 8 - - - - - 8 - - - 
8wh:clecbowa, lohr. 4 - 42. 20 2t U I - - - - 35 7 - - 
37. Trzebinrc 20 1 23-1' 1m 132 188 1(; 1.1:) So" - 
- - - - . . - 
. Piotrow ce, fohr. 6 - 101 " .. 57 78 2
 - - - - 60 U - - 
Trzebiny, fol",. , H. I I
II 58 75 110 23 - - - - l1li .. - - 
Trzcbiny Wüc.e, rol.... f 
3R Twarzanice - 8 - 19;}1 H6 1119 IR!! 6 - - - - IH!! 6 - - 
39. Wllewo 15 - 2-0 IOR 147 251 I - - 2;}1 I - 
3 I . - - - 
F" :l:.0wo, lohr. I - 21 11 12 21 - - - 
 - 21 - - - 
R"I omY61, fohr. 8 - 101 42 69 101 - - - - - 101 11 - - 
WijeW'o, '01... 11 - 133' 57 76 129 4 - - - - 129 - - 
40. Wilkowo Lcszcz)'nskic 3 - 19' 10 9 19 - - - - - 11'1 - - 
Adamowo, osada I) 
Smyezyna, fohr. 2 -. .. 7 7 14 - - - - - 10 4 - - 
Smyczyna, lein. I - 6 8 2 6 - - - - - 5 - - - 
'TJucznia, osada a) 
Zagrotla, Ic:in. ') 
41. Wloszakowice 26 - 306 15-1 1:)2 26!! :\7 - - - - 2:.:1 ;}2 1 - 
BukO'\viec, fot",". I - 67 81 26 67 - - - - - 67 - - - 
Jeaienyce Kokielne, 
fohr. 6 - tu 33 81 54 10 - - - - 411 18 - - 
Koclury, leiSn. I - 8 4 4 - 8 - - - - 2 8 - - 
Krzpo,,'iec, Idn. . I - 13 6 7 2 11 - - - -- 2 11 - - 
IIsclgniew, lein. I - I I - I - - - - - I - - - 
Papiernia, lein. I - 3 2 I 3 - - - - 8 - ,- - 
\\"IC?lIZakowice, fohr. 18 - 160 77 83 152 11 - - - - 140 111 I - 
42. Woinowice 9 1 137 57 HO 12R ,
I - - - - 137 - - - 
43. Wyci'lzkowo 13 - 157 70 R7 15:1 - - - - 107 - - - 
Boiapomoe, Iciw. I 
\\ yci
i.k(!lI'o, rol.... ( 13 -- 157 70 117 153 - - - - 167 - - - 
44. Zaborowiec 5 - 40 IR ?"J 40 - - - - - -10 - - - 
45. Zbarzewo JO') 1 200 90 110 1!1!1 - 1 - - - 196 .. - r- 
15. Pow. Miedzycb6d .J 
. 
I. Mlasta: 
83 30 8119 8 689 4001 1814 20 66 I - ""''iR 1 D'l-l 8 - 
1. Miedzych6d -Iti9"} 17 4017 1 !iOO 2217 2 6.16 1323 1-. 42 1 - 2ö:\3 1 IHO 4 c - 
3 
Z. Sierak6w 29-1") 13 2791 1319 1-172 2271 191 ;}. 2-1 - - 2:1-15 tU 2
 - 
JI. Gmlny: 2187 O. \1100'; 7 Ö;)9 88,18 11 
..8 ..841 81 a 7 - - 10 UOIi JJ300 I:! - 
_ü 
. I 
J. Bialokoszek 4 - 2b 11 15 1-1 12 - - - - 14 12 - - 
Z. Bialokosz)'ce 1-l - 83 -11 42 5-1 28 1 - - - 61 2'.:! - - 
3. ßielsko U - 410 187 2'.!3 2:)1 159 - - - - 218 192 - - 
Bielsko, wie' 43 - 402 183 2111 2S0 152 - - - -. - 217 185 - - 
Zieioo&cbojna, osada I - 8 4 4 I 7 - - - - I 7 - - 
4. Bucharzewo 10 - 7:. 36 39 4ö 30 - - - - 46 29 - - 
5. Bukowce 13 - SB -18 40 41 47 - - I - - 03 Si, - - 
Bukowce, postk. 
 . 
Bultoll'ce, wie' 13 - 88 48 40 41 47 - - - - M 8Ii - - 
6. Chorzewo 20 1 20Ö 91 109 188 12 - - - - 187 13 - - 
Chorzewo, wiei 17 1 139 117 72 181 8 - - - - 130 11 - - 
K&tolewice, lolw. I - .. 20 24 40 4 - - - - 
 4 - - 
LubolS, lolw. 2 - 17 4 13 17 - - - - 
 17 - - - 
7. Chorzepowo 28 - 183' 86 99 132 53 - - - - 143 -12 - - 
Cban
po...o, pu.tlt. I - I 
Ch")I'
powo, wie. , 28 - 1115 88 lJ9 132 M - - - - 143 4:1 
 - 
8. Chrzypsko Male 24 - 232 lO!I 123 2'..8 4 - - - - 22ij 4 - - 
ChnypBItO Kaie, PUBtlt. , 
Chnyp.sko Kaie, wieA , 24 -. 232 1011 123 228 4 - - - - 228 4 - - 
9. Chrzypsko Wielkie 44 - 401 19:, 206 353 -14 4 - - - 3i4 -16 1 ,- 
Cbnypu:o, .L Itol. 
 2 - :1 12 8 10 - - - - - 20 - - - 
Cbnypalto Wielltie, . 
pullt., 
Chrzyp!!lko Wielkie, wid ft - 133 188 833 .. 4 - - - SM 48 I - 
10. Daleszynek 23 - 184 RO 1m 9,1 90 - - - - 9j 89 - - 


. ') Splsano I,anie & rohr. Rydzyn. Zame.. I) SplBaJlo I,cznle 
 rol.... WlOI&Üowlce. ') Splsano I,anie & rohr. Je&leny.. Koklelne. ') 'fo' le.. 1 budynelt nle.....le. 
.zkai!'.1) W lern 8 bnd. nleB. 
Mi. . 10M .i 
 d &" C h 6 d: . - pnypada n. wvcn.nle: gudo-kalol. 3, Inne "".n. ..loL 4. Inne .,.n. _...g. 11; e - . le.. .qd I. 
MI.. loS, e r alt 6.: . - przypad. na wvcnenle: Inne wvcn. ..loL I. inne ....... _.ng. 4; c _ . lern lVd I. 
Gmln,: . - pnw.d. na wvcnenle: greeko-"lol. 11. inne.,.... "loL 9. Inne wvcn. _ang. 6. prewo.t_...';. c - . le.. podalo lW'odowo6t: Iydowak, 7. 
1'08\'1.." 2. bialorus., I. ,
>>>
46 


Mlaata, 
Q m I n y, 
Obl'!:ary dworslde, 
M lejscowo
cl 


11. Dilbrowa 
12. Debowiec 
13. Dormowo 
14. Drzewce 
15. Glazewo 
16. Gorzycko 
17. G6ra 
18. Grobia 
Grobla, wie' . 
JarOlzewko, fohv. { 
Jarolzewo, oaada 
Klolowlce, ol.da l 
Klolowice, pn. k. ( 
SpueczDo, fohr. l ) 
19. Izdebno 
20. Kaczlin 
Kaczlin, o8.da 
Kaczlin, wlet 
Lelionki, fohr. 


2I. Kamien 
22. Kamionna 
Kamlonna, I'ustk. \ 
Kamionna, wie' ( 
23. Kaplin 
24. Kobylarnia 
25. Krzyzk6wko 
Kali.ka, 'viw. 
Kaliska, pu.tk. 
Kuyit6wlto, wiel 
Tnell'&Czak, 08. ml. 
26. Kubowo 
27. Kurnatowlce 
28. Kwilcz 
K ",dca, 11\. 11.01. 

:r.

l.i
r:n, os. mI. ) 
Ldnik, Oll. mt. 
29. Lewice 
Lewice, IIt. kol. 
Lewic:'t, wiei 
30. Lubosz 
Luboll, IIt. kol. 
LuboBZ, wie' 


31. Lutom 
32. Lutomek 
33. l:..ezce 
34. l:..ezeczkl 
35. l:..owyti 
LoWJ'6, .t. kol. 
Lo't'y6. ..lei 
36. Mechnacz 
:Mechnac:r;, wlei } 
Pyobaly, puotk. 
37. Mierzyn 
38. Mierzynek 
=::
:
:
:: 
i:.tk. , 
39. Milostowo 
!O. Mokrzec 
.:


::: 
1:
' } 


41. Mo
cieie\l"o 
J6zefowo, fohr. 
)(o6cieJewo, wie' 
Nadolnik, 01. ml. 
Nog6rnlk, 0.. ml. 
8reduimlyn, 08. ml. 
42. Muchocinek 
43. Mylin 
44. Niemierzewo 
45. Orle Wielkie 
46. Orzeszkowo 
47. Popowo 
48. Prusim 
l'rUllm, 01. ml. 


:
:: 
:
t. ) 
49. Przemy
1 
50. Radgoszcz 
Bietbin, 01. mJ. I) 
, DreUJo N owe, kare.m. 
o Kulni3k, 0.. m1. 
PIa.set'ZIllk, puatk. } 
RadiO..... wie' 


51. Radusz 
51. RytYD 
Ryffll. pDlltk.") 
Rytyn, .t. koL 
Rytyn, wleI 


Bud}-nki 


'" 
.c 
C"- 
NCU 
",.0: 
NN 
... '" 
"'''' 
N'S 


2 


10 
33 
50 
30') 
52') 
4 
42 
72 
60 
I 
11 


5 
64 
10 
61 
8 


18 
106 
100') 
39 
15 
32 
2 
I 
21 
I 
13 
19 
j() 
6 
44 
I 
27 
2 
25 
2
) 
I 
24 


39 
19 
23 
28 
ÜB 
I 
117") 
29 
:.!II 


12 
34 


S4 
76 
36 


88 
13 
3 
11 
I 
2 
I 
7 
34 
9 
21 
8 
II 
2;; 
1 
24 
11 
6:r 


I 
1 
61') 


91 2 
36 1 


1 - 
- 8Ii 1 


'" 
,- 
CUCU 
N.o: 
N 
",v- 
c'" 
.5-g 


Og6- Md- 
lern czyzn 


15. Powlat Miedz)'cMd. 


Ludno

 obecna w dnill 30 wrze
lIia 1921 r. (bez obietei spisem woiskow
'm) 
Podalo narodowo
c 
o j , 
r6 '" cu 
.0: Ei ..r 
r6 
-5 
..r c !!g 
'" c.o: .5 c'C 
13 14 15 16 


I
 ' . W. tei liczbie bylo 0 wyznanla 
Ko- 

 
 a o,g l. 
 0 
biet Ei E ; 
 
 
 oN 
 t" 
-'" 
;:; c!: 00 c 
N.o: "'= .5:; EI;! .5 
... 
---- 
6 7 R 9 10 11 12 


4 6 


84 
139 
331/ 
177 
40'.3 
2
1 
362 
478 
879 


28 
71 


30 
429 
115 
27. 
48 


99 
702 
76
 
201 
119 
212 
17 
69 
UI 
4 
1no 
BI 
497 
11711 
4
811 
12 
202 
1:11 
301 
12 
288 
420 
172 
239 
234 
774 1 
7 I 

'I 

j 
71 
196 


100 
476 I 
199 


100 


177 
40 

I 
27 
11 
39 
:J20 
104 
1;,9 
79H 
72U 
130 
10 
170 1 
89 
30'2 
2 
6 
295 
033 
2.6 
. 
V2 


47 
78 
161 
9
 
192 
12 
164 
221 
1117 
13 
41 


16 
W9 
54 
128 
111 


47 
339 


139 
96 
60 
98 
9 
28 
60 
3 
44 
66 
233 
S4 
1110 
11 
87 
13 
74 
l-W 
7 
183 


UB 
- lOG 
59 
IU 
8 
24 
81 
I 
06 
75 
264 
33 
228 


37 
61 
170 
85 
210 
13 
198 
207 
212 
16 
so 


14 
230 
111 
1-15 
24 


02 
!13 


11 
115 
28 
89 
161 
6 
156 


221 
9j 
122 
133 
41;) 
4 
411 
108 
108 


so 
95 
96 
2-13 
114 


114 


98 
21 
49 ' 
11 
15 
4 
16 
165 
61 
82 
39 
36 
91 
6 
88 
47 
164 


2 
4 
158 
269 
U2 
8 
139 


69 
15 
331 
34 
361 
10 
362 
191 
147 
23 
21 


I- I 
12
 
I 


.-  


. C 
CU bI 
-", 

E 

o 
c'C 


=./ 
I 


39 
223 


74 
18 
326 
43 
341 
7 
362 
180 
136 
23 
21 


10 
121 
5 
134 
61 
18 


298 
2
 
6 
60 


3 


2 
I 


1 


2 
I 
I 


2 
I 
I 


1 


I 


I 


I 


199 
77 
II7 
101 
309 
B 
!I5IJ 
96 
l1li 


36 
101 


101 
233 
80 


88 
79 
111 
B9 
2 
12 
7 
211 
15;) 
43 
77 
-10 
36 
R9 
6 
S4 
-12 
138 


1 
137 


264 
134 


1 
183 


1!3 
41 
10 


- 286 
231 
6 
60 


I 
1 


=1 


25 
226 
48 
139 
39 
9 
681 


5 
203 
117 
132 
4 


25 
233 
48 
148 
39 
14 
69.. 


5 
196 
69 
123 
4 


90 
70 


1 


85 
51 
61 
189 
6 
15 


7 


69i 
12 
II3 
197 
17 
49 
131 


7 


681 
12 
II3 
145 
17 
60 
78 
2 
95 
141 
493 
67 
414 
12 
107 
:, 
280 
12 
268 
419 
172 
229 
217 
721 
7 
714 
77 
77 


70 
189 
6 
67 


I 
10 
4 
18 
24 
4 


86 
2 
5 


4 


-, 


82 
117 
493 
67 
414 
12 
1Bö 
39 
148 
278 
12 
266 
419 
172 
232 
219 
762 
7 
755 
49 
49 


9 


1 


7 


4 


88 

I 
21 


7 


I 
23 


11 


1 


10 
17 
52 


- 

 I. 


23 


I 


7 
10 
11 


1 
, 


52 
127 
127 


21 
26 


00 
170 
170 
446 
31 


11 
1:1" 
155 I 


28 
30 
168 


168 
174 
37 
88 
11 
27 
11 
5 
282 
104 
U7 
68 
72 
133 
8 
ISO 
89 
64 


31 


23 
36 


48 
160 


3 
3 


34 
38 


12 
11 


47 
7 
40 


238 


2. 
6Z 


2 
3 
2S3 
494 
03 


36 
6-1 
168 


160 
110 
31 


2 


4 
2111 


68 


168 
174 
37 
88 
11 
27 
11 
7 
28".3 
104 
1;)1 
66 
72 
132 
8 
129 
89 
00 


81 


3 
3 


32 
38 


8 
13 


48 
7 
41 


2371 
2 
3 
232 
496 
51 


1 


.. ') W leID I bndynek nle.D1DIe....,'. I) Splaano Ifanle . _I, Grobt.. ") W leID 3 bnd. nl... ') W leID 2 b.d. nl... I) Splaano 1.....le & wait Radgoaa. I) SpINRo 
I,ante . wo" R,Iyn. 


2 
83 
36 
2'25 


4 
221 


61 


.
>>>
M 1 alt a, 
Q m 1 n y, 
o b s zar y d w 0 r ski e. 
Mieiscowo
cI 


1 


53. Silna 
Silna, wlei l 
\"frony I Olad. , 
54. Skrzydlewo 
Brze&iel,ki, rohr. 
Sknydiewo, pUBtk. , 
Skrzydlewo, wie' { 
55. Sowiag6ra 
Sowillj!öra, wlot . 
Bowiegjrki, pustk. { 
56. Stoki 
57. Strzyzmin 
58. Srem- Wie
 
59. Swiechocin 
60. Tuchola 
61. Tuczepy 
Tucz
.()y. wlei 
\\"ielklmlyn, 01. mL 
62. Upartowo 
63. Urban6\1iko 
64. Wielowid 
Dzi-:cielin, IcI w. I 
\\"ielowid, wie' ( 
65. Zatom Nowy 
Zatom Nowy, eeg. l 
Zatom No,,'y, wies f 
66. Zatom Stary . 
Alf'k
a.ndrowo, 101... 
Zalom, .1. 'kol. . 
1:alom SI.,ty, wiei , 
67. Zwlerzyniec 


111. qbszary dworskle: 


I. Bialcz 
2. Biafokosz . 
Bialokosz, fohr. l :::l
-
cl
. , 
Pö!ko 11, fol... 
3. Chalin 
('1Ialin, fol... , 
Chaliri.kimlyn, 0.. mI. , 
Srem Wie., fohr. 
4. Charcice 
Charcice, fol... 
JabloDO'"RO, fohr. 
Kare.emka, I-I wo 
5. Dilbr6wka 
6. Glazewo 
Glait!",o. fohr. 
Glate..o, .t. kol. 
7. Gorzycko 
Gorzycko, fol... I 
8lerki, fol... ( 
8. GorzYII 
ByUnka, fol... l 
Gorzyn, fohr. ( 
Gonyn, OB. mt. 
Kma, fol... ') 
9. Izdebno 
10. Kolno 
Kamionn., lolw. 
Koleniee, os. mJ. 
Komo, fol... 


11. Kurnatowice 
KUln.towiee. fohr. l 
Klilrnabnricc,. O!l. ml. f 
UparhW'o,. f, 1iI9tk. 
Za..&da, fo ... 
12. Kwilcz 
AnenoW'o, '01... \ 
D,.bro..a.. I..... , 
Kwiln, fol... 
Kwila, I-t..o 
NowymlyD, fol.... 
13. Lewice 
Lewite, lohr. \ 
Nowyfol..ark, fol... ( 
Turzerogi, fohr. 
14. Lu150sz 
t:f:;
;
'w
Olw. 
Lubo,&, leiD. } 
15. Lutom . 
16. Lutomek 
Lutomek, fcl... . 
Soini&, fol... ( 
17. l.awica 
Lo.wi
... fol... 
PopoW'o, fohr. 


Budynkl 


'" 
. c 
c- 
",'11 
:.-'C 
NN 
.. '" 
Q,:' 
NE 


2 


95 
116 


so 
S 
3:! 
20 
'110 


00 
5 
10 
6,1') 
23 


14 
13 
I 
18 
7 
57 
67 
50 
liO 
60 
8 


57 
16 1- 
I 9 
81- 

I-= 


.,,
 
I)
' 


I 
6 
6 
I 
20 
11 
10 
I 
2 
10 
8 
2 
15 
16 


27 


28 
I 


11 
36 
4 

 
28') 
13 
10 
2 
I 
26 


21 I - 
2 - 
s 
16 
16 


I 
26 
4 
!2 


12 
12 
12 


9 
7 
2 


4. 
.- 
'11'11 
N-'C 
N 
c:.'" 
c.!! 
1'=3 c 


Og6- 
fern 


16. Powlat Mledzycb6d. 


47 


Ludno

 obecna w dniu 30 wrzc
nia 1911 r. (bez obietei slisem woiskowYm) 

 _ _ _ W tei liczbie bylo wyznanla Podalo narodowo
 
Me:i:- Ko- ß
 
 0 c .; . 
 0 . 0 
 
 . 
11)= c:: bI
 G.JC,I !!bI. 
 .!! 
czyzn biet E.S! '11:2 "'::! :!:!.
 
 
S 
 c 
 

 
;.,
 
u 2.c C es 2 
o Ö .!!
 g .!!o 
t:! 
= - u CI) - C'"t:J ca. C.:.II S s:::""C 
_----&.-_--- 
/I 6 7 8 9 10 11 12 13 1-1 1/\ t.i 


4 
631 1 
831 
2;)9' 
25 


:!34 
111 
111 


407 
41 
f1.l 
433 
193' 


8 4-13 
102 
135 
132 


6 
1,19 
148 
s 
339 
167 
165 
17 
19 
146 I 
1261 
20 
190 
100 
3'''' 


315 
7 


165 
28. 
23' 
26 1 
23S 
1m 
120 
S4 
7 
344 


281 - 
17 
46 
222 
208 
14 
548 
1411 
3l1li 


180 
184 
184 
164 
167 
7 


293 
2113 


129 
141 
115 
[,9 
69 


1!1.t 
1" 
2" 
2"
() 
93 
72 
70 
2 
66 
2!1 
las 


158 
136 


136 
220 
7 
21S 
45 


89,3 
107 
1;.5 
158 


S 
64 
68 
1 
170 
711 
52 
11 
9 
69 
111 
8 
103 1 
103 
1,12 
137 
6 
72 
136 
13 
12 
111 


81 
56 
18 
6 
16"2 


130 
11 
21 
96 
l1li 
7 
239 
on 
187 
82 
82 
52 
70 
117 
S 


M8 
336 
130 
11 
119 
;)2 
52 
21:\ 
26 

 
20. 
100 
;).t 
52 
2 
71 
2. 
167 


167 
167 


1Ir. 
2-1. 
9 
238 
39 


6.10 


2 
85 
33 
2 
169 
78 
83 
8 
10 
77 
65 
12 
87 
87 


180 


178 
2 


9'3 
151 
10 
I
 
127 


80 
li2 
111 
2 
182 


151 
8 
25 
126 
119 
7 
21;9 
77 
212 


281 
17 
48 
203 
188 
14 
467 
147 
820 
1M 
184 
184 


630 
530 
153 
10 
143 
12 
12 


101 
101 


106 
15 
91 
99 
l1li 


-=1 
-I 
-I 


1 
I 


1 


2 


1 


126 
. 122 
4 
137 
56 
325 
S25 
303, 
, I 
8031 
467 
16 
451 
84 


98 
1m 
102 
94 
00 
4 


164 
157 
7 


407 
-10 
23 
379 
103 


112 
lIa 


1 
31 
i.1 
89 
1-1 
10 
4 
27 
14 
286 
2S6 
22:; 


1 


7416 
209 
290 
285 


1 


3 
1 


110 
41 
39 


S9 
78 
78 
438 
12 
426 


225 
29 
4 
25 
8! 


695 


,. 


1 


8 


202 
233 
232 


7 
57 
58 


I 
1-10 
137 
S 
307 
133 
157 
17 
19 
140 
120 
20 
W8 
168 
229 


..... 


4 
9 
11 


321 
u 
8  I 


6 
6 


22 
22 I 


89 


.4 


228 
I 
1,,1 
285 
23 
u 
238 


83 
8 
1-1 
2 


4 


2 


161 
1110 
34 
7 
344 


17 
17 


1 
I 


81 
2 
711 


26 


') W lern I budynek nie.emlea.bly. I) Spl..no ',Znie a fol... Gorzyn. ., W lern Z bnd. nies. 
Obszary dwonkIe: . - przvp.d. n. wvznenie: IIredlo.b101. 6. IM. 0IyZn. ewanll. I; c - t,d 1. 


604', 


281 
17 
48 
72 
M 
14 
470 
1411 
3'21 
159 
184 
184 


IH5 
1811 
10'2 


466 
4611 
1b7 
25 
Ist 
tl9 
l1li 
1 
1 
31 
180 
87 
4 


.. 


Itn 
12 
11 


106 
40 
23 
2:,2 
10:-. 


12'2 
122 


110 
52 
87 


4 
27 
4 
2&1 


37 

2 
112 
4-10 
18 
427 


:!III 
221 
2'21 
27 
S 
24 
8-1 


20'2 
233 
232 


R3.'I 
7 
57 
&3 


1" 


I 
149 
148 
8 
aoo 
132 
157 
17 
8 
140 
1110 
20 
168 
168 


33 
25 
8 


11 
6 
11 


22 
2t 


234 


88 


Z34 


81 
7 


lr,l 
286 
23 
25 
238 


14 
1 


161 
120 
34 
7 
344 


149 
149 


1 
I 


78 


78 


21 


164 
157 
7
>>>
16. Powlat MOlOno. 


40 


Bud1 nki Ludno

 obecna w dniu 30 wrzesnia 1921 r. (bez obictci spisem woisko\\ 1 m) 
Mlast.. '" '" W tei liczbie bylo 
yz:nanla Podalo narodowo
f 
.c 
Gm I n Y. c- .- Og6- b
 , u 0 , 
NCU c.: Mez- Ko- ",0 
Obszary dworskle, CI.-'C -'C
 blbt -- ,bi 0 . 0 u , 
NN ",,,, .!
 r6 '" ... 
NN "'- cl'" 
'" bI E .- .... 
Mleiscowosci ..'" CI.'" lern Czyzn biet E.E 
:s ",N 

 .. 
E ... '" te 
Q,CI. c.2 c" '" 
NE ,cu c..c 
:iI c ö 
'" c 
.: E N.... "'= -= .- 0 -= ._ 0 
.. ._ u c-c Q, c.... c-c 
I - - - - -- 
I 2 3 4 j 6 7 EI 9 10 11 12 13 U 16 16 
I 
11. Gmlny: 81.3 46 26 566 U6ö6 18910 .. .öl 8619 176. 18 I I ISH7 .ijOS7 6l e 1 
I. Bieslin ,14 - 1-l3
 63 80 129 u - - - - 129 U - - 
2. By
trz}"ca 10 - 83, 41 42 41 42 - - - - 41 42 - - 
J. Chabsko 01 1 380 i 172 208 1971 1,8 0 - - - H
 18"2 - - 
Chabalto, !,uaU;. 2 - 111 1 7 12 1111 - - - - . - 111 - - - 
Chabolto, .wi
. l 411 I 361' 165 106 : 17I! Ii 
 - - 1711 18:i - - 
P.lec.ta, osad. , . 
4. ';za/1;aniec 16 - 114 60 54 4G - - - - f8 4ti - - 
Cz
anit'c, wies 11 - 66 36 31 3'l 34 - - - - :tl :'4 - - 
Poplel",,)' , puott. 7 - 
 25 23 36 12 - - - - 38 l:l - - 
St..vygaJ. 0",,8,1::\ I) . 
5.. Czarnotul 21 1 133 66 67 44 R9 - - - - 4H 8:i - - 
(j. Dilbrowa 27 - 27-1 134 HO 148 121 6 - - - 1!*1 76 - - 
7. Debno .2'2 - };)6 6R 88 145 11 - - - - 1&6 - - - 
8. Debowiec 31 - 232 12'2 110 21:i 16 I - - - 216 16 - - 
Dt:bowiec, Wie:, I 31 - 23:! 122 110 215 111 1 - - - 216 111 - - 
Pyt1cwo, pustt. 
9. Debowo 37 - 312 143 IG9 140 172 - - - - 2fH SI - - 
D,:biDa, osada :J1 - 1
 7"& 75 3 I
 --:: - - - 1« 4 - -r 
D\:oowo, wie. 111 - 161 70 IH 137 27 - - - - 137 27 - - 
10. Dnszno 40 - 
 135 173 2-15 G:-J - 
 - - 2-1
) 63 - - 
DU"'Izn.J, .ieA 39 - 2;8 122 156 2c2IJ 
 - - - - :.!2t 51 - - 
Kodn, fohr. I - 30 18 17 111 11 - - - - 111 11 - - 
11. Dwietonic 10 - 138 6ti 72 1"- 12 - - - I 12f) 12 1 
_J - 
p. Dys:1Ck 8 - 7:; 40 30 75 - - - - - 7;) - - - 
@ DzicrzO\zno 07 1 489 2'
 269 13".! 301 (j - - - 127 3:6 6 - 
Dt
biD... oMa,la I - 11 4 5 11 - - - - - '11 - - 
_ VW'.obek, olada 6 - 61 27 34 20 40 I - - - 20 -10 I - 
Vzierqino, wies 47 1 3114 175 209 100 2.6 Ci - - - 
 :!II1 Ii 
Trzclonek.. folw. I! - 36 1 14 1!1 - 55 - - - - 55 - ..! 
I Oalczynek 10 - 7t! 31 47 21 07 - - - - 20 f)1'! - - 
Galezyn, folw. t 10 - 71! 31 t7 21 67 - - - 20 l\Ij 
03lczynek, wies ,. - - - 
15. Oanin.t 35 - 212 10/'1 lot 188 24 - - 
 - 1t!6 2-1 - - 
16. OIcboczek 14 -. 101 45 ,6 91 10 - - - - 91 10 - 
GI
"o..ek }faly, ",iei 11 - 76 34 41 tI6 10 - - - - 115 10 - - 


i
::

 :

:d
i, wlp
 2 - 18 7 11 18 - - - - - IM - 
 - 
1 - 8 4 4 H - - - 8 - - - 
17. GOlilbki 44 - 3"20 Um Itjj 289 31 - - - - 2
tr) 2i) - - 
GoI
bltl, wip. 25 - 161 71! H2 1:16 :!5 - - - - 1:111 
 - - 
LolUno, oRada 8 - 25 H . 11 111 11 - - - 25 - - - 
O,,'eIFlka, o
a4a 2 - - 21 12 11 21 - - 
 - -- 21 - - - 
SIIIolac), ..let 14 - 11:1., 60 6J 113 - - - - 113 - - - 
18. Goryszewo 12 - 149 W 84 12-1 2:) - - - - 12:1 26 - - 
GorYBZewo. wiei 11 - 1211 611 73 108 21 - . - - - 107 2'l - 
Nowymlyn, folw. 1 - 211 11 11 111 4 - -. - - 16 4 - - 
1-19:' Gozdanif1 10 - 86 43 43 d6 - - - - - ti6 - - 
2U. G6ra 8 - 81 32 49 45 36 - - - - 4f) iw; - - 
Göra, ft"IPi 11 - 74 29 46 38 36 - - - - 311 36 - - 
Oaikowo, 08ada 2 - 7 8 4 7 - - 
 - - 7 - - - 
21. Grabowo-Wykno 21 - 1!j} X8 93 12-1 ,.0 7 - - - 1:-1:) 40 6 - 
Grabowo-Wyltno W1el\ 21 - 181 811 93 124 69 7 -- - - 136 40 11 - 
Kur'''gr&
dy, \oi... , 16 I 121 09 b'2 116 0 1 
22. Huta Padniewska - - - - 114 6 - 
23. Huta Palet1zka . 19 - 138 71 67 87 "I - - - - R6 ,.2 - - 
24. Huta Trzemeszeiiska -11- - 92 45 47 78 14 - -- - - 7H ... - - 
25. Izdby 12 - 121 GI 60 121 - - - - - 121 - - - 
26. Jastrzebowo 28 - - 2"!9' 114 115 139 !IO - - - - 131\ 93 - - 
- 9O
 
?l. Jerzykowo 11 - 44 46 42 -IM - - - - 42 41i - - 
Ä J6z:efowo 39 - 312 130 18"2 288 21 - 3 - - 2M 21 :1 - 
29. Kamicniec 14 - 132 &9 7;J 1:-J2 - - - -- - 1:12 - - - 

.)Kamionek 17 - 2CJt:j 91 117 20R - - - - - 2fI.'J - - - 
. 
31. Korodzieiewo 83 2 :'!I7 :!HI 316 76 &10 11 - - - i7 MO 10 - 
3':. Kopczyn 19 - 141 G3 78 12!1 12 - - - - laI 10 - - 
KO('ICe KomratowPikle, 11 - :. 
 61 811 8 - 110 
- oaad1. - - - 11 - - 
KopC&yn, ",ltI 8 - 18 Z1 U 4 - - - - U 4 - - 
33. Kozrowo 30 1 2
,2 129 123 lli2 so 1:. - - - 1:'1 !I'J 2 - 
Kodowo, tart. 2 - 21 14 7 111 - 2 - - - 111 - 2 - 
Kozlowo.. wies 28 1 2:11 115 1111 133 85 18 - - - 132 l1li - 
34. Kozl6wko 12 - 112 1 60 i2 107 0 - - - - 107 0 - - 
Kodö"ko, pl\Jl<. 3 - 45 20 111 45 - - - - - 45 - - - 
Kozl6wko, wieN 11 - lI'i :w 113 IIZ 6 - - - - IIZ 6 - - 
35. Kruchowo 19 1 172 84 BI:! 167 1) - - - - 167 Ii - - 
36. Krzekotowo 44 1 3bä' 162 19a 19fi ID!! - - - - l!f.! 163 - - 
37. Krzyzownica 10 - 211 97 114 203 8 - - - - 20:1 8 - .- 
KrZ!iOft"Dic.a, wlel 12 - 16. 72 85 1411 8 - - - - 1411 H - - 
Szy lowire, folw. 8 - M 25 29 M - - . - - - M - 
 - 
S.)dlöwlto, fot".') - . . 
38. Kwieciszewo 109 - 100j 404 u:.1 84[) 14j 2 la - - sr..:; Hj 0 - 
39. Le
f1ik 7 1 G3 34 29 6:1 - - - - - 6.'-) - - - 
Bzowiee, folft". I - 12 7 {; 12 - - - .:.. - 12 - - - 
Le.iuik, 08. ml. - I 11 6 4 11 - - - - - 11 - - - 
-.. Leihik, wiei 11 - 41 22 20 42 - - - - - 4! - - - 
40. linowiec 8 - 73 33 40 73 - - - - - 73 - - - 

 Kooaltowo, fol". 2 - 32 15 17 3:! - - - - - :J2 - - - 
Llnowlec.. wiel 11 - U, 18 t3 41 - - - - - U - - - 


') Spl..no ',anle a ..I, Cug.nlee. ') Spio.no ',eznle z _I, Krzytownlll. 
Gmln,: D _ pnyp.d. na _.nle: gredlo.kaleil. 
, Inne 181'.... blol. 4. ,r._81_ne 11, Inne WYZ'" .06e. ...ho'n. I. Inn. wyzn. CWIIng. 119; c - w lelO po.alo 
naro40woit: f\l8lJU11t 36. N81'IUt 7, 
U' I, trdowakt 6.
>>>
MI.st., 
Gm I n Y. 
Obs'lary dworskle, 
Miejscowo
cI 


1 


t: 


89. Szczepankowo 
90. Szczepanowo 
91. Swierkowlec 

bOW3, oaada 
8wierkowiec, folw. 
92. Trl
g 
Korytkowo, wlei } 
Tri«, wieA 
93. TrzC'mzal 
B
'ko...o.. oud. 
_
 Trumial, wiei 
-..Q:!.) Wasielewko 
95. J Wiecanowo 
9tJ,.:, Wielowies 
(1)1. W61ka Orchowska 
9S. Wszedzie/\ 
Kolodaiejewko, wlei 
Wszed:r.ien, at. koi. 
Wfl.zedzien wiel ) 
\\"sEedzinelt., oa.da 
99. Wydartowo 
DU8t:DO, fohr. t) 
Wydarlo",o, 01. kol. 
W ydartoW'o, wie' 
1/10. \Vylatowo 
Ilobylanka, ptIJItlt. 
Wyi&to...o, ...id 


101. W'ymyslowo G6rne 
102. Wymyslowo 
Szlacheckie 
103. Wyrobki 
MogileJiskie 

tawI8ka, OIIada 
Wyrobki llogile61ltie, 
..let 


104. Zazdro

 
19
?ieleJi 
106. "Zabno 


111. Obszary dworskle: 
I. Baba 
2. Broniewice 
Broniewice, fohr.. 
Jetanowo, lohr. 
3. Czarnotul 
Czerniak 
CEerniak fohr.. 
Kopee C..rnialtowokle, 
Idn. 


5. Dilbrowa 
6. D
br6wka 
1. Dobieszewice 
Dobieszewief'ol fohr. 
Dobiesaewi
ni, fohr. 
8. Glogowiec 
9. Gozdanin 
10. Gozdawa 


11. Jankowo 
12. Kamieniec 
13. Kawki 
14. K
tno 
15. Kruchowo 
KruchoW'o, foh".. } 
,-.. Raclawiee, fohr. 
16. Kunowo 
_jI-l--inowiec 
1 ..lB...J,udkowo 
r - Ludko..o, (01.... 
LudkoW'". oaadA 
19. Ludwiniec 
20. Lawki 
19nalln, (01.... 
"l. u....i, (01.... 
21 Marcinkowo 
Bieiice, fohr. 
G
biee. 01. kol. 
lIarcinkowo, foh,,_ 
_ 1Lu!:!nkowo, ond. 
I 22. MielnD::J 
_.Kteti1o (01... 
OIok, ,01.... 
23. Mlecze 
IIlecze, fohr. ) 
PnybrOb, (01.... I 


Budnlki Ludno
c obecna w dniu 30 w(ze
nia 1921 r. (bez 
. 
 I W tej liczbie bylo wYznanla 

:: .:. 
 Og6-. M
z- Ko- J
 
 
 c. 
 . 
 0 .:. 
 
NN N I ""= CCI.) MG,) 1.)1.) bI -I.) 
.. on ; . 
 _ fern cz....zn biet E _ 0 cu - '" N ... 
 '" 
 E 
CLe.J _- J 

 

 c
 cO c 
o 
NE .EE :::!.d "'= .Eu EI;I .5 C-o 
------
 
2 3 -I Ö 6 7 8, 
 ,10 11, 12 
185
 95 
829 ! 383 
137 ,- 
4. 
133: 
4


 
4-1 9 1 
15 
434 
170 
2j6 
 
367 
11;) 
53-18 
I
 
I 
S93 


21 
86 


Ö 
1 
4 
41 


41 
68 
I 
117 
2"2 
27 
28 
16 
69 
18 
I 
50 


72 


4 
68 
97 
2 
115 


10 1 


I 
12 I - 
70 - 
22 


48 
2 
24 
8 


1 


I 
1 


5U 


41 
461 
858 
26 
832 


130 
69 


411 
108 
1106 
-12 
237 
ö5 


57 
2 
65 
226 


:!26 
226 
7 
1!19 
80 
123 
166 
ö4 
262 
63 
1 
1l1li 


238 


27 
211 
405 
12 
S93 


6-1 
30 
193 
52 
141 
19 
114 
28 


16. Powlat Mogllno. 


90 
446 


80 
2 
18 
2-16 


2-16 
223 
8 

16 

I(J 
133 
201 
til 
272 
77 


1115 


276 
20 
258 
4;3 
If 
439 


71 


39 


211'j 
5-.\ 
161 
23 
123 
27 


tö6 U 8 .w.t 3 N,2 .. ..112 7 669 


5 
10 
13 
2 
7 
7 
6 


I 
12 
13 
15 
10 
6 
!J 
11 
8") - 


10 
6 
2"l 
6 
Ij 
16 


13 
6 
I
 I -= 
7 I _ 
7 1- 
2a 
I 
\W') 
11 
s 


r I = 
7 
11 
1 
4 
4 


2 


-I 


2 


1 


!J1 
3-10 
823 
17 
130 
100 
147 
S 
229 
3-10 
307 
1l1li 
109 
166 
20"2 
12.. 
193
 
I' N 
174 
12:'J 
33
.H 
335 
253
 
U6 
14j" 
114 
61 
196 
168, 
43: 
125
 
318, 
101 ! 
I

 
"R 
130: 
117 
13. 
79' 

9 M 


-Ili 
164 
156 
8 
U8 
63 
01 
2 
91 
176 
130 
83 
52 
75 
103 
19 
89 
f.t 
80 
OS 
148 
148 


117 
67 
69 
43 
28 
9"2 
;3 
20 
65 
159 
67 
2 
114 
11 
57 
61 
11 
28 
28 


4a 
17ti 
167 
9 
;2 
M7 
811 
1 
13M 
If..t 
172 
115 
51 
!Jl 
99 
75 


104 
SR 
94 
6. 
187 
167 


136 
79 
76 
61 
25 
104 
93 
23 
70 
159 
« 
6 
105 
6 

 
88 
7 
il 
61 


t.l 


obJt;tel spisCIJI wnJskow}'m) 

 pOda ...o narodowo

 
u . 
r6... cu 
.....- -« 
.!! 
 g 
E 
& 'c': .E 'c.g 
1:'J -14Tl;;-'16- 


175 
678 


10 
151 


137 
4 
133 
..ti9 


3 


-169 
209 
15 
191 
3:) 
2j2 
361 
49 
138 
12 
I 
125 


3 
237 


3 


237 
133 
4 
5 
H6 
3H6 
I\W 


S 
2 


1 


10 
4 


Z6% 


11 


123 


376 


15 


47 
111 
848 
28 
8'
 


S76 
9 


16 


9 


132 


3 


37 


32 


26
} 
42 
2"..3 
3."". 
230 
5a 


, 
=1 
=1 


1-1-1 
b'2 


2 
2 


82 
7 
7 


,NI 


H. 


91 
2-1j 
240 
6 
130 
1;;0 
147 
s 
209 
30-1 
:100 
191 
109 
1
.9 
20'2 
112 


:Jj 
83 
12 


20 
M 
. 
7 


= 1 


7 


12 


IH6 
I'N 
8-1 
123 
32-1 
1124 
253 
146 
1-15 
114 
51 
177 
58 
43 
15 
316 
101 
7 
11/7 
11 
121 
IIR 
8 
79 
711 


7 


90 


11 
11 


18 
110 


110 
1 


9 
4 
6  I 


J) Splo.no """nie z .01, Wydarlo_. I) W lern I budyne' nlezamleaz"Jy. 
Ob.zary dworakle: . - pnyp.d. na ooyzunle: SRC'O...loL 6. Inne wrzn. "IOL .. ,mMla_ Z. c - aualn6w 5. 


;;;3 


1,6 
676 


9 
H),1 


1:'J7 
4 
1:13 

ml 
409 
210 
15 
1115 
38 
2;:'2 
3H2 
C.7 
136 
u 
I 
12. 
127 
.7 

 
M49 
2G 
823 


3 


3 
238 


2.'18 
132 
.a 
u 
OS 
39:1 
125 


5 
. 


1168 


3"
7 


8117 
9 


11 


1;12 


3 
32 


37 
300 
67 

 
-12 
2:\0 
[.0 


111 
811 
72 


7 


6."6 


IJe 


!l1 

:)-I 
24\1 
5 
1:10 
1:.0 
147 G 
74 
12 


3 
2(1.1 
3.11; 
:107 
IßH 
109 
1:.!I 
20"1 
12-1 
1H5 
122 
RI 
123 
321 
32-1 
2a:J 
1-&6 
14
. 
114 
öl 
I.R 
08 
43 
16 
317 
101 
7 
106 
11 
121 
113 
8 
79 
711 


11, 
4 


7 


8 I() 


II 
11 


18 
110 


110 
1 


9 
4 
6
>>>
62 


Mi.st., 
G m I n t. 
o b 5 Z . r)' d w 0 r ski e. 
MleJscowo
c1 


t 


t 


.zot. Osowiec 
- ()ZloW'it"c, rohr. 
{ohlJ11zewo, foh".. 
SUlllzt".O, pUl'tk. t) 
25. Palt;dzic Ko!iciclnc 
26. Pah;dzie Szlacheckie 
17. praczkowo 
ZR. PodgaJ 
29. R6ian-na 
-lt6iano8, (01.... 
="- Rhianna, I'tt. kol. 

Rybitwy 


t 


31. Skrzesz 
wo 

k
:J
J:


::. fOI",J 
.12. Skuharczewo 
3]. Sraboszcwko 
34. Sosnowicc 
35. Strzclce 
ReLo,,"o, fohr.. 
HtrztJlcc, fol\l"'. 
36. Szczegli.n 
37. Szczepanowo Le!ine 
&Ueruclnek. lein. 
Nif'diwiedzikien., lein. 
S&ClcpaoOW'O, lein. 
SZCZCIJlwowo. nadl. 
1.
S)Szydrowo 
"19. Swiete 

 TarjtownJca 
41: Trl
g 
42. Twierdzln 
Jerko,,'o, olal1. 

:'i


:f:" o;


 ) 
4Jlwiclowic!i 

"'Lc('howo, 08.111:\ } 
WielowleA, (01.... 
44. W
enlec 
t'hwaloW'o, fohr. 
Clarnia, o".d. 
Wienlee, fohr. 
45. Wicrzejewice 
Augu8wwo, fohr. 
ßoguchwala, fohr. 
t"".: Wierzcjewice, 'ciw. 
\.46. Zabienko 
47. Zabno 


17. Pow. Nowy Tomy
1 


I. Mlasta: 


I. Nowy Tomy!;1 
Z. Lwowck 
3. Zbilszyll 


11. Gmlny: 
I. Alhcrtowsko 
AlberloWBko, wlei 
Juljnnka, o
a.d. 
2. Blaki 
3. ßolewlce 
4. Bolewicko 
5. Brody 
Brody, pu.tl. } 
Brody, wi('i 
6. ßr6dkl 
7. Bukowlcc 
8. Chmielillko 
9.. Chojnik 
10. Chraplewo 
11. Chro
nica 
12. Chudopsice 
13. Cicha!l:6ra 
Cichagürs, wlei 
8.llan. lIuta, oaad. 


643.') 


ßudynki 


.,. 
.c '" 

:; cÜ
 


 NN 
10.0 "-I C) VJ 
Q,QJ c.
 
N'S E E 


2 


" 
4 
12 
8 
10 
2 
11 
5 
6 
I 
I 
I 
S 
14 
5 
4 


5 
16 
8 
10 
10 


10 
14 
4 
4 
11 
8 
I 
I 
8 
4 
6 


D3S 


2-W1) 7 
2H6 3 
407") 17 


12-1 
118 
8 
47') 
2111) _ 

9 
98 


118 
38 
13: 
1-19 
20 
2-1 


89 
10 
11-1- 
IQI 
8 


26 
18 
11 


11 
6 


8 
8 
7 
3 
8 
8 


3 


1 
I 


3 
2 
I 


137 
180 
tö 
21 
114 
225 11 
8 
I
 
20811 
159 
1-l3 
.J 001 
2 0831 1 972 
2 552 I 11-18 
4

 2181 

 oo
r
 
1 226 576 
183 83 
716 343 


27 


2 


. 716 
298 
961 
00; 
120 
202 


17. Powlat Nowy Tomy
L 


Ludllo!;
 obecna w dniu 30 wrze!inia 1921 r. (bez obietej spisem wojskowyrn) 
_ W te j-.!!£
I:!ie bylo wyznania Podalo Ilarodowo!i
 
o
 
c Ü . 
 . 0 Ö I . 

:::: 

 

 I.)C g .

 -=.2 .
Cd' 
E.B cu:.;;;: 

 :g
 
 
E .!!! 
 g 
E 
... C'$ 
 u c'= ,.: N C - 0 0 '- '" C ._ 0 

..:.:: 4,);: -_ u _ CI) _ C'"t:J ca. c..:.:: _ c"C 
6 


1O 11 12 1311A'1
 16 


Og6- Mei- 
lern cz}'zn 


4 

 
4
t 
138
 
f!2 
81 
131 
6
 
2o:J! 
2:11 
114' 


114 
9ö 
176 
H9 
271 
« 
22"1 
!J2 
09 
111 
6 
6 
31 
230 
70 
118 
106 
398 
37 
SI! 
187 


6 


207 
ltö 
IIZ 


37 
41 
57 
34 
82 

I 
9-1 
47 


47 
43 
H6 
i,s 
12-1- 
111 
105 
38 
30 
7 
S 
2 
18 
105 
29 
60 
48 
196 
37 
169 
!j2 


82 
89 
22 
11 
56 
88 
6 
6 
711 
78 
66 


U9-i 
1111 
140-1 
2479 


Ko- 
Uet 


230 
164 
76 
4ö 
40 
74 
30 
123 
120 
s 
137 
67 


117 
62 
90 
91 
147 
25 
122 
5-1 
29 
11 
2 
S 
13 
12" 
41 
r,s 


D8 
202 
60 
152 
105 
105 
91 
23 
10 
58 
137 
s 
11 
125 
81 
77 


7226 
917 
23G! 
-100ö 


132 
2911 
133 


6 


843 
136 
436 
-12-1 


[)2 


320 
51 
316 
29d 
18 


S.s 
162 
52;) 
4

 
6H 
9-1 


6 


f!2 
75 
123 
6! 
188 
183 
6 
22-1 


6 
8 


17 
17 


7 
2 
2 
2.1 
2'3 


437 
l'J9 
138 
82 
7" 
123 
6! 
188 
183 
ö 
22-1 
109 I 


2 


112 


112 
72 
1:,3 
143 
23-1 
28 
208 
81 
4-1 
8 
6 
6 
28 
193 
70 
118 
106 
290 
69 
221 
1H6 


6 


37 
18 
111 
11 
10 
10 


fi 
37 


101 
14 
IJO 


4 
4 


1116 
176 
tö 
21 
110 
187 


4 


4 
38 
8 
6 
24 
14 
8 


6 
8 


17 
17 


7 


6 


109 
72 
1;)9 
UI 
229 
26 
208 
9"2 
48 
8 
6 
6 
30 
193 
70 
118 
106 
298 
78 
220 
186 


6 
23 
17 
5 
-12 
18 
24 


11 
10 


I 
37 


100 
11 
91 


1 


8 
1711 
U5 
135 


1891 


104 
28 
72 
M 


23 


1 


7098 
903 
2 39..8 
3867 


1124 
17;) 
59'2 


14 e 


186 
180 
tö 
21 
114 
188 


37 
8 
8 
23 
3 
8 


1 


g e 


20 e 


17 7()',) 19 ö7 -i 13 864 
321 37 659 
000 25 632 
21 12 27 
118 16 207 
650 1187 39 
100 104, 79 
373 K,s 58 


8 
1116 
156 
13j 


2162 


Bö 


r.3R 
87 
601 
6611 
32 


108 
318 
36 
2..
 
r.1 
14 


1 


17 000 lö 499 


1176 
216 
770 


4 c 
8 c 
23 c 


9 


26 570 
14 543 
12 27 
9 214 
119-1 31 
38 145 
669 47 


658 
295 
923 
28.'1 
16 
190 
093 
75 
113 
lot 
11 


&8 
3 
37 
618 
10-1 
12 


1 


9 c 


1 


6611 
29a 
934 
30 
16 
I!!H 
601 
76 
118 
109 
11 


47 
3 
27 
876 
10-1 
4 
37 
11 
483 

 
23 


-1;; 
12 
JAA 
t65 
23 


') Splaeno .,onle & foh.. Osowle. ") W lern 2 bodynkl nleurole..lu,}.. ") W I.m I budo nlez, ') W te m 3 budo nl!tZ. 
M I e a IoN' 0 W Y T 0 '" Y AI: e - pnypede ne ",'znenie: s..clo-ltelol. 3. inne wyzn. kelol. .. inne tryIIn. ..ans 7; c - Cuch6w .. 
Mieelo Lwdwek:e-tyd6w8. 
M I e 1I 0 Z b , .. Y Ii: e - pr2ypode ne WfZnJlnle: S..cko.hloL 6. p...oal_ne 2. in ne '!'I''''''. koko _.hodn. I: c - pudelo nerodowoU: ruala\all,6. iydowak, 17. 
Gmln" e - pnypede RB wyznenle: Inne tryIIn. ..eng. 10. S..d....k.tol. 10; c - w lern tyd6w 6.
>>>
MI.sta. 
Gm I n y, 
Obszary dworskle, 
Miejscowo
c1 


I' 


14. Czeskie Nowe 
)5. Czeskie Stare 
16. Dilbrowa 
17. Dilbrowa Nowa 
18. Glinno 
19. OfupOli 
20. GroJisko 


21. Grubsko 
L2. Grudna 
203. Grudzianka 
24. Jablonka Stara 
25. Ja.strzebniki 

6. Jastrzebsko Nowe 
27. Jastrzebsko Stare 
Jastnpbsko, lIi. kol. 
Jastrz
bsko Stare, ,,'ie' 
28. Kilkolewo 
29. Komorowlce 
30. KoniIl pod Lw6wkiem 
31. Kozielaski 
32. Krzywylas 
33. Ku
lill 
34. Lewiczynek 
Lewiczynek, M. kol. 
Lewic:r;ynek, wi
 
35. Linie 
2fi. Li'pka Mala 
37. Lipka Wielka 
38. LubieJi 
lIeiot't:kie. fohr. 
Lubien, 1"lw. 
Lublen, Idn. I 
Lubien, wie' 
Papicrnia, folw. 
39. Leczno 
40. Lomnica 
Lomniea, wiei J 
Korgi, oB4da 


41. Michorzewko 
42. Michorzewo 
Kry
c.janowo, fulw. 
lIichonewo, wie i 
43. Miedzichowo 
C...ne, pustk. I) 
Kiedzichowo, fof.. 
Mledzichowo, wiei. 
44. Nildnia 
45. Nowawie& Zbijska 
Edmundowice, folw. l 
Nowa.id 
=lBka, wie' ( 
46. Nowydw6r 
Clerwonydwör, folw.l 

owydwör, .ioB f 
47. Pakoslaw 
48. Paproc 
I' aproc, ....lei , 
Str:r.einlCa, karesma . 
49. Pilchy 
50. Perzyny 
51. Piotry 
52. Porazyn 
53. Prildowka 
Pr4döwlta, bor. ") 
I'r
dö" k", .t. kol. 
Pqdöwlta, wiei 
54. Przychodzko 

5. Przylek 
Bobröwlto, ",,&da , 
Pnyl
lt, wiei I 
56. Przyprostynla 
PnYaJfoatyoia, pUoI:lk. 
Pnyproolynia, wlo; 
57. R6Za 
5!S. R6Za Nowa 
- Röia Nows, pu..r.k. \ 
R6ia No,", wiet . 
59. Siltopy 

tOI'Y, 01. kol. 
s.I.oI'Y, wld 
60. Sekowo 
61. Sfi'polno 
Mlt
ga, Ol!. mt. 
S4;polno, Ol!. ml. 

polno, -..i.i 


Bud
'nki 


'" 
. c 
c- 
",cu 
o.oe 
"'''' 
.. '" 
"'''' 
N'S 


66 
6:. 
1!1 
:ili 
GH 
75 
83 
I 
ItJ 
136 
39 
4ö 


j() 
:!ö 
53 
67 
I') 
68 
H 
35 
43 
3R 
2 


UI 
'" 
:,4 I 
82 
32 
461 
 
45 
4.' 
83 


B 
RO 
9R 
7:, 


75 
09 


69 
00 
IK, 
185 
-Ir. 
72 


,14 
53 
4;) 
1 
44 
a7 
164 


ltu 
10.', 


105 
1.J 
öl} 


56 
114 


114 
76 


22 
\I 
I 
111 


'" 

:: 
"'N 
",,,, 
c.2 
.sE 


Og6- Mez- 
lern czyzn 


I;, Powlat Nowy Tomy
l. 


Ludllo

 obeclla w dniu 30 wrzesnia 1921 r. (bel: obieIe) spisem wo)skow
m) 
W tei liczble bylo wyznania Podalo narodowo
f 
c
 
 3 ü . 
 . 0 0 . 

= cU 

 Q)I.) 0 £:
 CIS' . E 
 s. 
E.s cu:;;: '" "I :!:!. 
 
 
 E 
 . 
 E 
,cu 
u 2":: o
 c.!!o .!!. c "'0 
_ 
.r: 
-.:..
 E", -=-
 "& 
--=- 
a'C 
5 6 


171 
3:! 
2!Jl 
47/;1 
476 


-162 
31.81 
318 
'8"
 

II 
70-2 
-16"2 
462 
323 


227 
381 
25-1 
6 
24
 
321 
842 
842 
687 
687 
11)-1 
32-1 
324 
621 

 
467 


116 
17 
11 
83 


Ko- 
biet 


7ü 
l:iO 
183 
IR 
4G:J 
20a 
212 
173 
2W 
59 
148 
200 
170 
2W 
11 
214 

U-l 
)')0) 
162 


1,18 
6H 
1R2 

7 
4 
900 
11'8 
114 
112 
112 
11 
4 
8:J 
u 
131 
2"19 
229 


222 
lU9 


169 
22-1 
16 
209 
320 
203 


203 
162 


102 
370 
fi06 
500 
136 
220 


10-1 
18!1 
111 


4 
107 
1;)[, 
379 


379 
310 


310 
öl 
Ij;) 


100 
3O:J 


303 
231 
. 
a,'3 
8 
3 

 


t\f, 
1S:-1 
200 
47 
00-1 
2-1R 
2-10 


1!1O 
:H2 
71 
181 
23-1 
20-1 
266 
7 
259 
3-18 
lU 
lRl 


174 
72 
179 
2ul 
6 
108 
108 
118 
12'2 
120 
9 
6 
R8 
18 
If,o 
2-17 
247 


l!.JO 
If.!} 
169 
2;)8 


17 
2U 
3H2 
2;)9 
259 
Ha 


161 
4
 
f91 
691 


176 
2"
3 


123 
Hl2 
143 
2 
141 
IG6 
-163 


463 
377 


:i77 
53 
169 


169 
3"21 


:.'21 
236 
63 
9 


.1 


7 


69 
19H 
)08 
21 
208 
3H2 
la:! 


R 

] 
9-- I 

,,) 
7-1 
7;)9 
71 


2-r3
 
32 1 1 )tiJ 
69 - 333 
69') - 383 
11 95 
1.9 9li7 
63 453 
(;:, 
.) 

] 
4)t.' 
130! 
3:!!1
 
43-!, 
379.. 
486' 
4


 
6:,2 1 1 
23(. 
343
 
322j, 

?j l 
40..'1 i 
11' 
3
! 
23:! 
2:H I 
232 
20 
\I 


2 
I 
I 


1 
I 
- I 


1 
 
79R 
1097 
1097 
312 
-1-13 


9 


10 


11 


12 


1 


2R 
33:! 
2-1 
29'J 
37-1 
78 
75 
13 
62 
60 
6-1 
32'2 


33:) 
84 
106 
:JO 
00 
301 
410 


I 
1 I 
I I 


410 
500 
172 
21 


2 


130 
76 
8-1 
59 
9 
50 
2-10 
197 
7ö 
106 
8 
6 
00 
2 
41 
-172 
472 


192 
6-1 
277 
343 


6 


Sl3 
7G 
3ö 
1;)9 
126 
12 
s 
81 1 
::!
 
4 
4 


8 


440 
318 


22 


313 
9"J 
21 
71 
6::. 
417 


3!JO 


11 
879 
47 
4ö 
45 
4ö 


417 
278 
t78 
7!18 
2"
O 

 


45 


877 
877 


208 
424 
226 
381 
12 


M 
19 


238 


. 


11 
6 
3-1 
113 


238 
2H7 
729 


113 
w;) 
6öO 
MI) 
46 


72\1 
32 
3' l l 
18 

7.8 
27K' 
5641 
4
1 

I 


46 
(j() 


69 
46 
-10 
4 
11 
110 


') W t.m I Iadyn" nlezamleakoJy. ') Spiuno 140nlo . .oi, III.clzic....-. ") Sploano I,"nl. & "" P"d6wb. 


r.3 


1:1 


1-1 
95 1 


1:. 


lIi 


tJa 
117 
111 
2-1 
18G 
:J8f 
-100 


216 
272 
71 
7R1 
68 


2 


21i 

1
1 
13 
9. 
a7
1 
41 
G7 
IJ 
64 
27 
60 
3"2'2 


:1.17 
77 
117 
:!;l2 
5f 
:I:Ji! 
-119 


4111 
1;2:; 
176 
21 


118 
66 
H:J 
2-1 
11 
16 
2MI 
11:16 
7iJ 
8 


20-1 
74 
2.R 
at!-I 


BI!4 
3ö 
46 
1
,9 
224 

 
8 
169 
32 
2ü5 
5 
6 


11 
2 
!J6 
471 
471 


\.J4 
S18 


18 


318 
U8 


42-1 


21 
37 
607 
4:Ja 


11 
413 
40 
27 
27 
18 


'.'15 
00::.  
79H 
20H 
:alS 
Ö 
-126 


18 


Hl!9 
I11III 
:JOi 
17 


87 
&11 
8 


140 
246 


. 


11 
2 
15 
74 


246 
300 
71iR 
768 
2ä 
Bi 


74 
G6:! 
/IO"l 
W-I 
46 


278 


46 
öR 


278 
f("J/i 


58 
38 
2'J 
4 
2 
tII 


fa 
429 
87 
la 
4 
'/0
>>>
M 


MI. I t a. 
Q m I n Y. 
Obszary dworskle. 
Miefscowo!c1 


62. Silna Nowa 
biln. N 0.& wiot' 
TrzylODie, 101... , . 
Wrony, oaada 
6J. Staryfolwark 
lIanalZ)'sko, oBada ') 
NowYDJlyn, Oll. ml. 
Starrfoiwark, wie' 
Trzclel, oMada I 
Trzdel, fL kol. I 
64. Stary Tomysl 
65. Stefanowice 

ter.nowice, wle1 t 
\\'&&y6, pD.tI. , 
66. Stefanowo 
67. Strzyzewo 
6H. Sworzyce 
69. Szklarka Trzcielska 

I
:
k:'T::
;i.ka, wie' } 
70. Tarnowicc 


71. Toczeii 
72. W ijSOWO 
73. Wegiclnm 
\\' -:gielnia, wiei 
\\'
gl"lno, le'n. 
74. Wladyslawowo 
75. WY'IIlyslanka 
76. \\'ytomysl 
77. Zachodzko 
78. Zakrzcwko 
Po'wi
tnet olada t 
Zaknewko, wie' I 
79. Zawada 
80. Z\;bowo ö:

,w:
:d. } 


81. Zgierz}'nka 


. 


111. Obszary dworskle: 
I. ßolewice 
2. Bolewicc 
Bole
;iee, Je!t:1. 
BoIcwice, nadl. 
Glin"., le
n. 
:

I=:lrl

cl('


n. 
3. Brody 
:
6.Jli, r
i,;. 
Jleh'na, fohr..) 
Marezcwo, fohr. 
ZygmunwW'o, fohv. 
4. Bukowiec 
Rukow1ec, folw. 
Buko"'e., 
in. 
D..brm\'a, le'n..) 
I"vraiyo, 8\. kol. 
Tr.yd
by, lein.') 
5. Chraplcwo 
6. Chudopsice 
7. Uruponic 
8. Jastrzcbnik
 
Jaltrat:Dniki, 101... 
J..&n
bnikl I leliD. 
J..&n
bniki d, lo6D. 
9. Kooin pod 
Lw6wkiem 
Konin rod Lwowtiem. 
rul... 
rary!,"wo. folw. 
rawiö,,'ko. fol,,'. 
10. Ldnyfolwark 
LeinJfol..&rlt, rol... } 
Oaetno. 01. mI. 


11. Linie 
.\Igler,. fohr. 
Unie. bor. 
linie, fol,,'. 
12. Lw6wek 
lirOli
ko,. fohr. 
Grudno. Idn. 
J6£810,,'0. folw. 
Komoro.o, fohr. 
I.wöwe". folw. 
Ojffody Kokr., rol... 


Budynki 


'" 
.e 
e- 
",'11 
....0: 
NN 
..'" 
"'... 
NE 


2 


-13 
4J 


6a 
B 
26') 
36 
70 
19 
111 
42 
129 
66 
32 


32 
8 
29 
186 
43 
42 
1 
72 
14 
6'2 
48 
43 
43 
21 
131 
181 


51 - 


l.. 


15 
[) 
I 
1 
I 
I 
1 
&1 
20 
7 
4 
2 
19 
13 
1 
11 


20 
Ij 
18 
9 
7 
I 
1 


19 
16 
I 
S 
11 
11 


11 
1 
1 
11 
36 
11 
1 
I 
14 
10 
1 


17. Powlat Now)' Tomy
L 


... 
,- 
'li'" 
N.o: 
N 
...'" 
c.
 
e- 
_e 


Ludnosf obecna w dniu 30 wrzcsnia 1921 r. { bcz obj
tej spisem wojskowym) 
W tcj Iiczble byro wyznania Podaro narodowoSf 
0.11 .:. 0 ö 0 . 0 b 1 . 

 
 
 :f & 
 
 :f g .
 : .: 
 .
 . 
eE 'II
 
 
 ;
H :g 
 e 
 
 
 
 E 


 tg .=
 E 
 -= c.g 8. c': -= .c.g 
.. 
6 
 ----s- 9 ----ro ----u- 12 13T14' 1:5 16 


Og6. 
rem 


3 


1 


39ö 
1m 
103 
264 
79'
 
38ö 
200 
. n 
200 
70 
n 
1,,0 
1176 
279 
276 
4 
39ö 
106 
43ö 
288 
270 


2 


'i 610 


MeZ- 


czyzn 


4 


294, 
294 


33:1 


22 
148 
165 


270 
121 
H!J!! 
800 


3S7 j9 
3..
 
8 
9 
S 
11 
7 
613 
rJi 
92 
72 
214 
165 
8 
. I 

I 
3.';1 
2-17 
309 
218 
:!OS 
4 
11 


.70 
806 
11 
165 
98 
98 


2-25 
20 
2n 
7
 1 
170 
11 
5 
291 
"l!Ii 
l1a 


Ko- 
biet 


ö 


130 
130 


1:16 


12 
Tl 
72 
18ö 
46 
48 
121 
3öl 
2Q-
 
9!J 
W 
33 
f8 
[)ö3 
132 
IBO 
2 
188 
43 
203 
141 
137 
187 
li:) 
427 
4ZI 


17!! 


S 4.l9 
11:
 
16 
4 
2 
2 
6 
3 
262 
144 
67 
43 
18 
101 

 
2 
19 
1:,7 
117 
147 
95 
91 
1 
S 


4191 
146 
22 
4 
7 
1 
6 
4 
401 
207 
91 
49 
54 
113 
65 
I 
Z1 
194 
130 
lli2 
123 
112 
s 
8 


164 
ltu 


177 
10 
74 
98 


210 
57 
67 


143 
441 
183 
101 


101 
37 


82 
623 
147 
U5 
2 
207 
63 
2:12 
1-17 
133 


2-1 
1013 
28 
21 
4 
16j 
27 
41-1 
60 
200 


2ö9 
259 


34 
34 


126 
126 


168 
168 


1 
I 


212 
186 
6 
72 
41 
41 


107 
10 
I 
96 
375 
77 
4 
3 
U5 
142 
" 


133 
ö6 
.-., 
...- 
472 


20H 


7039 


2äR 
171 
4 
&I 
5. 
57 


118 
10 
1 
107 
410 
96 
7 
2 
148 
155 
7 


151 


182 


148 


18ä 
11 
34 
142 


}.{ 
49 
69 


11 
97 
76 
162 
55 
65 


13 
112 
23 
2"26 
46 
48 


169 
57 
67 


233 
48 
48 
242 
283 
006 
61 


22 
009 
19 
13.') 


242 
167 
366 
10 


22 
62j 
19 
190 


61 
41 


10 
41 
6 
1043 
62 
68 
4 
134 
34 
412 
11 
200 


1110 
29 
144 
125 
217 
217 


R 


139 
29 
126 
125 
251 
251 


8 


261 
72 
23 
277 
70 


200 
20 
862 
Sb'2 


70 
101 
37 
37 


230 
79 
21 
228 
70 


200 
20 
8M 
&'4 


70 
101 
;\8 
&j 


7 
7 


259 
3ö 
6 
11 
S 
11 
7 
612 
305 
1-18 
87 
72 
177 
160 


I 
31 

I 


(C 


387 


387 
'ZooJ 


0.2 


51 
48 


6 


17 


87 
6 
B 
29 


. 


ü66 


.. 
I) 


317 
247 
t76 
213 
198 
4 
11 


M 


2j9 
33 
3 
11 
3 
11 
7 
j.'Jj 
294 
1-12 
87 
72 
182 
160 


5 
5 


68 
67 
IJ 
6 


-=1 


33 
5 
6 


466 
30'2 
11 
1115 
-14 
44 


2 
2 


32 
6 
3 
24 


2 
2 


54 
64 


= 1 


22 
311 
2-17 
273 
209 
198 


!O 


31 
9 
6 
4 


5 


I 
-I 


216 i 
20 


9 


11 


-168 
9iM 
9 
155 
00 
115 


2 
2 


43 
43 


196 
78-1 
170 
11 
5 
291 
296 
11 


t 
7 
1 I9 
20 


6 


I) Spiuno t,anie & ..I, Slerylol..rk. ') W I.m Z buclynki nleuml..zkale. ") Splaano t,anle & '01.. Brody. f) Spluno t,anl. & 101.. BDkowlec:. 
Ob.zary dwonkle & . - ureko.kalollk6. S; c - . I.... Cuch 1. 


IW 
78-1 
170 
11 
6 
291 
296 
1t 


2 
4 
1  


.
>>>
Mlasla, 
Q m I n y, 
Obszary dworskle, 
Miejscowo
ci 


1 


13. Lomnlca 
Cbro6Diea, tut. 
Kopce, lolw. 
IA:CSDO, folWe 
4cono, l..an. 
LoDlDiea, lolw. 
MorgI. lolw. 
Pnycbod...o, lolw. 

d.


iH

7.bor. 
S"'lana Bua, 101... 
H. Michorzewo 
Las, fol..... 
lIieborzewko, '01... 
Kichorzewo, fol... 
15. Nowydwor 
Ernfl8tynowO, boroO } 
Kilt)'. lolw. 
Nowydwör, lolw. 
NOWYRWiat, lohv. 
J6. Pakoslaw 
Pakoeb..... fol... 
Polesie, 101... 
17. Perzyny 
18. Por
yn 
19. Posadowo 
POBMOWO, fol..oO 
Posadöw"o, lolw. 
20. R6Za 
- Bobr6wko, fot..... 
Röt&, lolw. 


21. Stary Tomysl 
JI,)iupk, lohv. 
IInie1lek, 08. ml. \ 
Star}' Tom)'.I, 101... , 
Stary Tomy.l. p..stJr.. 
W)'tomyAl, '01... 
22. Stefanowo 
Stefanowo, fol...... 
Stefanowo, st. kol. 
23. Tomaszewo 
24. WI\SOWP 
W=t80WO, fol.... 
W,SOWO, lesD. 
W""ö....o 101w. 
W )'dory, le.n. ') 
25 Zebowo 
26. Zli:ierzynka 
Podle818, fol..... 
Zgien)'n"a, 101w. 


18. POW. Obornlki 


I. Mlasla: 
I. Oborniki 
2. Murowana Goslina 
3. Rogozno 
4. Ryczywol 


JI. Qminy: 
I. Bilblin 
2. Bilbliniec 
3. Bialegi 
4. Bialezyn 
5. Bialezynek 
6. Boduszewo 
7. Bogdanowo 
8. Bogunicwko 
9. Boguniewo 
10. Boruchowo 


11. Boruszyn 
12. Brzezno 
:
::
: 
:;. } 
J3. Budziszewice 
Budziuewice, ",lei t 
Kol
d.in, osada , 


Budynki 


.. 
. c 
c- 
N:S 
....: 
NN 
..'" 
Co'" 
.'-e 


:! 


34 
2 
1 
! 
1 
19 
1 
1 
1 
1 
5 
25 
2 
8 
15 
19 


i9') 


18 
16 
2 
10 
12 
24 
2'
 
2 
14 
1 
101 


..fJ 
3 
19 
13 
10 
& 
3 
2 
3 
.... 
-iO 
1 
3 


7 
6 
2 
4 


18. Powlal ObornikL 


LJ:dnos
 obecna w dniu 30 wrzeSula 1921 r. (bez obletel spisem wOjskow}'m) 


M 


47(; 
16 
2,
71 
11: 1 
63U 
118 
6 
61 

)91 
476 
9 
106 


99 
114 
21 
113 


I;)') 
1 
4 
4 
I 
76 
1 
4 
11 
I 
25 
232 
25 
60 
147 
lIa 


113 


150 
129 
21 
01 
8.. 
2:\2 
20-1 
ZR 
66 . 
2 
64 


201 
6 
110 
a.
 
61 
3a 
29 
4 
29 
259 
20-1 
4 
61 


-16 
[8 
12 
46 


lAI 
2 
6 
8 
11 
118 
2 
11 
10 
:a 
211 
260 
:!4 
70 
1116 
138 


138 


l
j 
167 
111 
08 
110 
268 
245 
23 
78 
8 
70 


27ü 
11 


147 
31! 
79 
30 
29 
1 
32 
332 
:?;:! 
6 
55 


53 
5!i 
9 
47 


\V tej liczbie b} 10 wyznania 
.
 '--0- 

.
 
 g o
 . 
 0 
 
 
"' E - . !=! C CI) 141 ... 
 
 141 ;;; .. 
_ ....- ...N _ 00 " ... .. E 
...... 

 c" C ,
o 

.:a4 
 .5"5 E:ii --=--
 


7 


8 


1(, 


11 


· jj 0 .... J Met- K
 
; .; lern czyzn biet 
.5E I 
-- - 
,3 -I & ti 
303
 
U 
1
. 
1114 
JI 
4 
53 
49'2 
49 
:1 
336 
200' 
40' 
100J' 
1!J-I I 
500, 
4411' 
61' 
144 
]0 
]3-1 


371 11 
178') 7 
578') 10 
13:, j 


177 
17 


33 
20 
13 
15 
29 
47 
38 
28 
12 
18') - 


17 
2.. 
2! 


4091 
1 !i95 
&u28 
1 2211 


2 


I 


2 


2 


1895 
7ZOo! 
26-14 
057 


2196 
873 
2884 
6i1 


4fJ8 
77 


77 
74 
74 


32!I2 
1315 
4217 
791 


60-1 
!J!I 


19 OSO 10940 
94 149 
102 31 
'10 41 
12.. 11 
12 177 
04 266 
93 201 
7& IfJ4 
106 2 
&1 70 
10'.!1 41 
133 43 


9 


279 


-=1 
o_ '!..a rodow o
 
. 
u 
... 
E 
e
 tfI 
C"""  
.: 
'" 
Ö 
c:Io  
C 
.5 


.:. 
-
 

E 
!!o 
c:'C 


1:! 


t:1
I-m--ro 


9 9ttl UO;; 


3
.30 
1319 
121'13 
813 


UIU76 IO
 


1m:, 
137 


21;;; 


9 
1 
5 
181 
1 
7 
13 
1 
47 
-1!12 
49 
190 
313 
2:\1 


231 
332 
:!95 
37 
93 
179 
1!1f; 
4t9 
-t9 
127 
]0 
117 


382 
5 
2:13 
2,'; 
119 
1;:1 
511 
5 
61 
-1:.& 
;157 
1 
97 


!Jlj 
114 
21 
9'3 


[,37 
2:il 
12*i 
amI 


97 
10"2 
Mt 
129 
12 
:,a 
tI8 
77 
108 
01 


137 
73 
73 


a. 
8 


10 


13 
I 


S 
8 


20  


3 


:I 
u; 
15 
2 


2 
17 


17 


9-1 
11 
24 
4!! 
11 


136 
119 
H 
9 


a 


II'J 


:!-I C 
26 c 
I "C 
., 
22 c 


23" 


141 
31 
2.'1 
6 
177 
2(8 
206 
1;)2 


2 


2.. 
11 


11 
8 
6 
187 
1 
7 
111 
2 
47 
49-
 
48 
1:10 
3111 
230 


4 


7 
2  
8 


21 


119 
91 
91 


210 
833 
2118 
37 
95 
183 
498 
448 
411 
127 
10 
117 


21 
3 


3 
I 


70 


Ii 
:m 


.19 
9'2 
9'
 


I) W lern ] bndynek nie7.0mle..bly. ') Splaano I,anle Z '01.. W..o.... ') W I.... 2 budo nl.z. ') W lern 7 budo nlez. 
M I a a t 0 0 bor n I . I: . - przypada na wyz.nanle: pr.wollawne 2. gredco..kalol. 4. Inne wyt.n. katol. 1. Inne wyz.n. e..ng. I: c - .. lern po4a1o nar04owoAl: 
rooyj"', 1. Inn, n.rod, IIIowla,;ak, 1. Ifdowak, 20. 
MI. a 10M n, 0.. n. Go' II n.: . - przyp.d. n. ..yon.nle, Inne wyzn. ewang. 4. pr_oaI....e 1: C - podalo narodowo6t, ro-vl- k , 1. Ifdowak, 25. 
M 1a. 10 R 0 9 0 t n 0: . - Inn.go
. ewang. 1; b - bc..yzn.nlo.cöw 4: C - Zydöw U. 
MI.alo Ryc.yw61: c - 2yd6w22. 
Gmany : D - przypada na wyz.nule: pr..oaI..ne 7. .rerko.-k.toL 24, Inne wym. kalol. 2. Inne -vzrt. e...ng 31 i b - . tcra Mzwyznanlow1ec 1 i c - . tem 
podalo n.,odowoU: roayJa., 7. ,uab'''', 3. czeak, 2, Ifdowa"t 5. 


3 
14 
11 
2 


2 
17 


17 


382 
6 
227 
HO 
120 
6:1 
68 
6 
50 
4m 
J03 
1 
97 
97 
114 
21 
9'01 


94 
11 
30 
43 
10 


11 
1311 
113 
8 
o 


-=1 
=1 
-I 


2 


1262 53 124..2 ötll8 66
" 9610 228;) 


4.(182 , 03 


3O()I;2 UStl411ö698 
2..31 113' 130 
133 67 66 
112 &3 &9 
135 63 72 
189" 9"o! 97 
324 147 177 
29j 144 151 
229 11& 11.. 
108 60 &8 
121 1 50 66 
1062 
176 
176 M 
16:i 
l
a 


u 


524 


i 


6:;.. 
231 
10-12 
3;)8 


8. 
r). 
1 n 


4 b 


la7 
44 
26-1 
79 


64. 


i b 


u 


.. 
I 


ISS t3 
71 94 
71 9t
>>>
56 


Mlasla, 
o m I n Y. 
Obszary dworskie. 
Mlejscowo
cl 


14. ßudzlszcwko 
Budziszewko, wle6 } 
Uorzuchowo, of'ada 
I\OtitU!!zy", o.ad. 
15. ßukowlcc 
16. Chrustowo 
17. Czernice 
18. D:j/Jr6wka Ko
iclna 
114br6wka Kakioln., (olw. 
IJltbröwka Koecielna, wie:; 
19. D..lr6wka Le
na 
H
t'nJk4t, o
ada 
D4br6w"a 1..e6na, wlei 
.?O. Dlul:a Go
lina 
Dloga Gu61ina, wlel 
KItt)', (oh.. 
Lo18ko6 Nu.,. wie. t) 


21. Dzicwczastruga 
22. Garlatka 
23. m
bocko 
24. Gfcboczck 
GJ
hocl.c", Oll. ml. } 
Gl
bozo", wl. 
25. Gorzewko 
26. Goscieiewko 
Gokiejewko, wle6 
Tnyg6ry, (olw. 
27. (lo
icjewo 
Dtbnlak, 00"". ") 
GUlfelelewo, fol.... 
Go'cleJ8wo, 1\ ic' 
Rud., (olw. 
Rod., 01. ml. 
8mlJowo, l'U8tk. ") 
28. Go
iejcwo-Kolonia 
29. Go
cicicwo Lcsnc 
(Kotarki) 


.30. G6rka I[ 


31. Huciska 
32. Igrzyna 
33. Jaracz 
34. Jaryszcwo 
35. Jcdrzejewo 
eU:kOWIC8. Itustk.. ) 
J
drzcjo..o, wleA 
36. Karninsko 
37. Kaziopole 
38. Kiszewko 
l\.iRze",'ko, ...id 
Stobni.., .L "01. 
39. Kiszcwo 
U..bliuet, wlel 
Ki81ewo, eL kola 
Kien.o, WIM 
40. Komorzcwo 
Ci4iyJl, 08.da 
Kom uzewo, wlel 


41. Kowanowo 
42. Kowanöwko 
Bunykowo, l'U8tk. 
K01tranöwko. wlca 
Milowody, uzt1ro.... 
nbornikl. IIL kol. 
Uetronßo, lee.n.4.) 
4,1. Krosin 
44. Krosinck 
45. Laskowo 
46. Lipa 
BIlj;D" oaada I 
Ul"a, wl06 
47. Ludornlcko 
48. Ludomki 
49. Lndomy 
IJnone.... wlel 
Ludomy, wle6 
f...I.II&c&ewlee, \\ le' 
50. LuliDl:k 
51. I'..askoil Stary 
52. Manicwo 
Maniewo, fob... 
Maniewo, wici 
53. Mit;dzylesie 
54. Mlvnkowo 
}li,.nkowo, fol". 
1llYDkowo, puot". J 
)Uynkowo. wlei 


Budynki 


... 
=.5 . 
 
t': 

 
NN N 

:: 
.
 
.;6 .= E 


2 


66 
66 


G5 
10 
1-1 
3-1 
3 
31 
35 
12 

 
li7 
66 
2 


1[) 
13 
2-1 
15 


15 
11 
20 
Ib') 
2 
73 


3 
02 
6 
8 


-13 
10 
H 
10 
9 
21') 
-11 
öl 


61 
26- 
18 
38 
S6 
t 
108 
S6 


72 
fit 
29 
55 
16 
27 
1 
22 
3 
1 
!17 
;.0 
11 
1-1
 


u,q 
12 
32 
67 
9 
47 
11 
20 


11 
(j
 
! 
66 
19') - 
129 
4 


126 


3 


1 
1 


3 


I 


1 
1 
1 


1 


2 


2 


1 


2 


2 
1 


2  


18. Powlat Obornlkl. 


-168 
46B 


52:; 
130 
GIj 
29:, 
7:1. 
22.J1 
H26 
110 
IWI 
-179 
4t3 
&I 


,h 
lOö 
107 
Hl 


144 
79 
15.'J 
IJ2 
2J 
001 


(.j 
.20 
64 
33 
200 


67 
99 
63 
46 
1-1-1 
2;;0 
-100 


-100 
213 
145 
21-1 
20R 
6 
763 

7 
2 
6:!4 
-13:1 
20-2 

1 


17:1 
279 
6 
2:!6 
92 
8 
739 
3(;0 
90 
963 
983 
87 
228 
016 
79 
379 
58 
182 


103 
1;;11 
1
1 

IO!J J 
71 
838 


233 
2:JJ 


2-19 
67 
33 
1;;7 
u 
116 
lö:-J 
41 
112 
228 
2U 
14 


-I;; 
f,3 
71 
61 


64 
36 
78 
70 
8 
30"
 


25 
231 
3-1 
12 
1!)9 


3'
 
W 


33 
2-1 
71 
127 
1!J!J 


199 
104 
71 
86 
83 
3 
BU3 
108 
1 
24-1 
221 
105 
116 


f!:; 
137 
4 
112 
18 
3 


a:2 
173 
-1-1 
136 


t36 
U 
109 
2;\5 
J8 
187 
30 
72 


50 
310 
41 
2611 
56 
430 
34 
396 


23:, 

j 


276 
G:J 
3:J 
138 
111 
107 
173 
89 
13-1 
2;)1 
:!29 
22 


01 
52 
t6 
80 


80 
43 
75 
62 
13 
3;)9 


19 
2'19 
30 
21 


131 


35 
49 


so 
22 
73 
123 
201 


201 
1O!J 
74 
128 
I:!:i 
3 
-110 
129 
1 
2RO 
212 
97 
115 


f!f! 
1-12 
1 
12t 
U 
S 


387 
19"1 
-16 
527 

'7 
46 
119 
2,
1 
u 
212 
:.!8 
110 
53 
321 
u 

 
57 
179 
87 


4-12 


1 


36 
03 


63 
1-12 
67 
85 
30 - 
'I 
305 


8 
8 


109 
103 


358 
3)8 


1 
1 


Ludnost obecna w dniu 30 wrzcsma 1921 r. (bez obietei spiscrn wois)..owyrn) 
E 
 - W _te i IIczbie bylo _wYznania J Podalo narodowo
t 
Og6- Mez- Ko- 07 
 
 0 c Ü . g . 0 l u 
 

= 

 "'
 CJeJ 
 .
:: .: 
 .
« 
lern czyzn biet E 0 C'CI :: CI N :!:!. 
 u ; 
:.s 
.!o! 

 C E S 
 .,E -5 
 g 
E 

- cu_ _ u UJ _ .
.g g. .E
 .E .c.g 

 b - 6 ---7 ,-So 9-----uJ, 11 ,
1-rn11lI:;- lti 
]

 I 3J: ;! -= I -= 

9 i 13ö 
130 ! 
301 
2-12 
72 
170 
18-1 
23 
161 
100 
J30 
36 


,n 
90 
73 
8-1 


(;
 
l!i 
M2 
(jO 


3 


111 
130 1 
:12. 
2-19 
72 
177 
19
 
2:: 
169 
lR2 
116 
36 


11-1 


3-l 
16 


.J6 
13-1 
67 
77 
297 
29'i 


2 


84 
41 
75 
640 
21 
3j9 


80 
38 
G8 10 
68 . 10 


301 


1 


31 
68 
78 
81 


62 
37 
79 
63 


42 
260 
31 
26 


2 
259 
3J 
7 


81 
11 
7-1 
53 
21 
406 
42 
298 
33 
33 
7! 


63 
38 
79 
79 


2jj 


2 
22'1 
31 


216 


61 


229 


10 
9ä 


57 
4 
18 
46 
103 
l-IR 
200 
200 1 
6-1 


11 
88 


116 
11 


-l;; 


41 
1m 
200 
200 
}.I9 
1-15 
8ö 
79 
6 
687 
237 
2 
.MI! 
1m 
2t 
711 


129 
129 


76 


76 
331 
178 
1.53 


4ö 
1 
-13 
101 
203 
203 
1-19 
145 
93 
87 
8 
670 
237 


=1 


1-12 
237 
1 
199 

I 
8 


31 
-I
 
4 
87 
1 


18 
4:; 
101 
1-I
1 
197 


197 
G4 


2 


1

 1 
u
 
32
 1 
178 
1:;0 


715 
278 
GG 
7n 


2' 
t7 
2-1 
1!1l 


t:!1 
1m 
2i 
81 


1-12 
23H 
1 
JOO 
:n 
6 
712 
273 
78 
77-1 


31 
-10 
t 
i.!5 
1 


1 


71"2 
M7 
2
H 
236 
11 
17.\ 
61 
1;;3 


191 


-I 
2 


23 
!IO 
12 
18-1 


5 


2M 
611 
205 
7 
2!) 


71 
51
 
R2 
.ßJ 
:!j 
7
2 
55 


3" 
119 


7U 
03 
21
 
U\6 
s 
179 
t 
1;;1 


184 
3-1 
10 
323 
76 
193 
54 
31 


11 


7 


737 


119 
SI'! 
117 
18 
101 


71 
WH 
!t.! 
428 
19 
771 
55 
718 


32 
123 


123 
94 
138 
18 
1.22 


') Spl..no 'fCln1e . w.l, Dlog. GoiUn.. ") W lern 1 budynek nleumlu.hly. ") Spia: no ',cznle . _I, Goldojewo. ') SpI..no ',cznle . wai, Kow.n6w"o.
>>>
18. Powlal ObornlkL 


(I; 


Budynkl LudDO
f obecna w OOlu 30 wrze
nla 1921 r. (be
 obleleJ spiscm wo)skowym) 
Mlasta, 0 
] 
 M...I K
 W lei liczble bylo wyzDanla Podalo narodowo
6 
o m I n Y. . r:: 
r::- ö
 , 0 . 
N«I G
 
Obszary dworskle, ...-"1 .:u ...0 .bt ' 0 u 
. 
NN NN e=B btbt ...... 0 !:
 «I' ... «I 
..on ...:r; lem czyzn biet r::o btO 

 bt .01 'E .- «I' 
MlcJscowo
cl «1- ...N GJ 
- g 
E 
""... ;.,- 
7j r::" 00 ...r:: on 
NE r::_ r:: Ö .!!ar 
.5E 
.: r::.r:: EN .5 -0 .s .- 0 
0= _0 on C-a Q, c.... r::-a 
1 2 I 3 '-4 -;-
 '1 8 9 10 11 12 1i\ 1-1 1:. 1G 
. 
6 I I I 6t l 
55. M
iszewo 39 1 318 Um 163 2Uj 3 - 1 I -- 2:3 1 - 
OoAliDka, foIw. } 
]Uclszewo, wie' 8SI 1 S18 155 163 118 2-l
 8 - 1 - 810 25.' 1 - 
JUcI...wo-IIlyn. oad. 
56. Nieczajna 13 - 129 61 6R 129 - - -- -- I - 1:?!1 - - - 
57. Nienawiszcz 33 - 2:!9 110 1 119 0-1 175 - - - - i)\j 17:-1 - - 
58. Nieszawka 6 - -10 19 21 3 37 - - - - :lIi -I - - 
59. Nowakowo 0 - .9 2-1 2:. 31 18 - - - - 31 1M - - 
60. Nowoloskoniec 56 - 327 165 162 96 231 - - - - 9(1 2:17 - - 
Lipka, o8:J.da 9 - 
i 2-1 :!:8 
 :1'l - - - - 21 .11 - - 
Nowoleflkonlec, wIe. 47 - 275 lU l:u. ;6 1911 - - - - Oll 
 - - 
61. Ocieszyn 11 - 107 03 CH HIli - 1 - - - 107 - - - 
62. Osowo Nowc 20 - 143 f}7 86 111) 28 - - - - 1I:} 2S - - 
63. Owczeglowy 33 1 208 101 107 lOä 103 - - - - lOt 104 - - 
Gwczel'Jo.y. 08. mI. 3 - 18 ß 9 9 11 10 - - - - 8 10 - - 
Owc:zeglowy, wiei 30 1 190 9'l 98 97 93 - - - - lJ6 
 - - 
64. Owieczki 28') - 210 106 10. 11-1 96 - - - - 11-1 9(; - - 
65. Pacholewo 15 1 12ä D 00 65 1.)0) 3 - - - - 12'! 3 - - 
66. Parkowo 37 - 27-1ß 13: 1:19 27-1 - - - - - 27t - - - 
67. Pila 26 - 200 n lOi Ut! 179 30 - - - - 179 30 - - 
Pila, ...ieA 25 - 206 - 105 101 176 30 - - - - 176 30 - - 
Pila- Klyn. 0.. ml. 1 - 3 2 1 S - - - - - S - - - 
Raduszyn, Oll. ml.') 
68. Piotrowo 25 - 181 93 88 8'! !I!I - - - - M2 9'J - - 
69. Plawno 15 - 99 -11 08 62 37 - - - - (i2 37 - - 
70. Podlesie 29 1 100 67 83 17 131 2 - - - 13 137 - - 
, 
71. Polaiewice 19 - 116, &7 &9 2 IU - - - - 67 -19 - - 
72. Polaiewko 33. - 2181 106 112 31 187 - - - - 38 lS4.I - - 
Polajewko, wie! 31 - 198 98 100 11 1
; - - - - 18 1110 - - 
Polajewo, aL kul. 2 - 20, 8 12 20 - - - - - 20 - - - 
73. Polaiewo 217 & 1520' 723 797 1391 !)-! - 37 - - 1 121i M9 :. - 
Jakubowo, ,01.... S - 351 21 IJ 35 - - - - - 35 - - - 
PoJajewo, ..101 214 Ci 1485 ' 70'l 7R3 1356 II"l - J7 - - 1:191 89 5 - 
74. Popowo 2-1 - 188 
 87 101 lä2 36 - - - - 1M.; - - - 
75. Potrzanowo 20 - U9J 74 7j 107 42 - - - - 107 42 - - 
76. Polrzanowo-Kolonia 33 1 252. 1 129 123 3-1 21(; - - 2 - ,,-I 216 2 - 
77. Przeclaw &2 1 366 17-1 192 1-13 223 - - - - 163 2m - - 
78. Prz
btchowo '48 - 3aR I1 167 171 120 218 - - - - 218 90 - - 
Pny ye owo, wlel 46 - S16, 167 159 101 215 - - - -, 2!6 90 - - 
Pnybychö....o. lohr. 2 - 22 10 12 19 3 - - - - 2l - - - 
79. Radom 12 - 37:4 
 163 211 155 219 - - - - 1f.l 223 - - 
i"odhucitik... pUlltk. ') 
podradom, pny.. " 
&dom, przy
. 6 - UR !\.I 6-1 90 28 - - - - 118 so - .- 
Radom, wieA SB - 256 lU'd U7 66 191 - - - - 63 IIIS - - 
t'0. Rakownia 28 - r6 91 8ä 60 116 - - - - OS 11M - - 
. 1 
81. Roznowlce 11 - 72 3: 37 23 -19 
 - - - 12 60 - - 
82. Roznowo 2-1 1 IS!I 86 103 167 22 - - - - 167 22 - - 
Roinowo, wle
 , 24 1 189 116 103 16i :?l - - - - 1117 
 - - 
Zag....... 0.. ml. , 
83. Sierak6wko 68 1 498 251 2-17 317 lRl - - - - 319 179 - - 
Bud.i..... '01.. 
 
g:

6w


lej 6!1 1 498 21 2-&,7 Jl; 1111 - - - - 319 H9 - - 
84. Skrzetusz 107 - 675 3,a 331 ooa 16!1 3 - - - bIo 1,,9 1 -- 
8kneluaz. os. ml. } I 
SkrzctUB&, wieA 107 
 6i5 W 331 503 1011 S - - - 615 lr.u I ,- 
85. Slawica 13 - I:Jü 70 60 130 - - - -- - 130 - - - 
86. Slawienko 31i - 23:; 110 125 228 '1 - - - - 228 7 - - 
Nlemleczkowo, 01. m!. 2 - 81 6 3 6 S - - - - Ci 8 - - 
Slawienko, wiei S3 - 22; lOS 122 221 4 - - - - W 4 - - 
87. Slomowo 30 1 3.'JR 117 191 3'
:. 13 - - - - :-1:10 7 1 - 
88. Slonawy 25 2 261 132 129 136 12;; - i - - -- 117 lU - - 
Slonaw1. .t. "01. 1 1 20 9 11 
 - - - - - :!O - - - 
Slon...,.. wleA 24') I 241 123 118 116 1:1$ - I - - - 1:.'7 lU - - 
89. Smolarki 20 - 179 00 B9 64 110 - I - - - 169 10 - - 
90. Starczanowo 14 - 107 55 52 W Ij - - - 
 92 I:. - - 
91. Stobnica 33 1 2-11 120 .121 200 32 - - - - 213 28 - - 
Stobnlca, 01. ml. 2 1 18 10 H 18 - - - - - 18 - - - 
Stobniea, wiei al') - 22.1 110 113 191 3"J - - - - 1115 :lfI - - 
92. Stobnicko &2 - 299 laR 161 Hl 218 - 
 - - 09 1:01) - - 
93. Studzleniec 32 - 211 98 113 16:J 48 - - - - :l11 - - - 
94. Sycyu 28 1 2tO: 11a 127 22'J 11 - - - - 2:U 6 - 
Rnks, 08. mJ. 2 - 001 15 :!\J 35 - - - - - :-f'.! 8 - - 
Sycyn, wie' 26 I 200 98 IU, 1114 11 - - - - :n! :I - - 
95. Szczytno 9 - 73 3ä 38 62 11 - - - - 62 11 - 
96. Slep!Jchowo 17 1 11;9 I 80 89 139 30 1 - - - - 1:;0 I!I - - 
97. Tarnowo 48 1 500! 236 264 2t6 217 7 - - - 2-12 2."J:' 3 - 
Karolewo, fol.... 3 - :;:;,1 2:-1 .10 40 
I - - - - 38 13 2 - 
Tarnowo, fol.... 2 - U 
 8 - - - - H :IR - - 
Tarnowo, wie' 43 1 ... i 198 21:! JIIfI 20!1 7 - - - JIJ6 ;!It 1 - 
98. Tarnöwko 172 3 1 048 -191 5;)7 799 2-18 - 1 - - M21 2"lt 3 - 
99. Tlukawy 57 - -IR9 2t7 242 2-W 2-19 - - - - 2f..t 2'.!:. - - 
100. Troianowo 17 - 19-1 9: !)!) 165 29 - - - - 16a 29 - - 
TroJaDowo, fo}". 
 17 11M .. U9 29 
TroJanowo, MN - 186 211 - - - - 1115 - - 


') W km 1 blldynek nl.umlenk.". ') Sp.....o ',anle Z wsl, PU.. ") Spl..no "cznle Z wal, Rado... .) llllem 2 bad. nIez
>>>
r,R 


MlaSla. 
o m I n y, 
Obszary dworskle. 
Mle/Scowo
cl 


1 


101. Uchorowo 
102. U
cikowicc 
Berdyehowo, puatk. ) 
Vkl"owi"", wld 
103. lJscikowo 
No..,. }eolwark, oAda t 
Hklkowo, wie' I 
104. Wargowo 
;05. Wiardullki 
Podwlardunkl, prIY.. 
Wlardun"l. ot. "01. 
Wiarde"I, wIe' 
10/\. Wladyszyn 
107. WOjnöwko 
108. Wyrnyslowo 
109. Zawady 
110. ZielOllka 
111. Zlotoryjsko 
11 Z. Zoledzin 
No.., Mlyn, 01. ml. 
tol
doln, wie' 
113. Zukowo 


111. Obszary dworskle: 


I. Baborowo 
2. BoruszYII 
3. ßr
czewo 
4. Chlcbowo 
5. Chrnielewo 
6. Chrustowo 
7. Ciesle 
8. U
br6wka Ludomska 
V4br6wk. Ludomeka, 
lolw. 


I'n..a, 00. ml. 
Smolan, 01. ml. 
9. Dolcga 
10. Oolaszyn 
Antonln, rol.... 
Ool..oyn, tolw. I 
Golaezynek, r, uat1r.. 
Oolf:bowo, 10 w. 

g, lolw. I) 


11. Gorzewo 
12. Oörka I 
U. Jaracz-Mlyn 
14. K
ty 
Brzetno, le6n. 
BucIY.'" pUBtk. 
Dluga GO'UD&, le!D. 
Oosdowiee, le'n. 
Goodowl.. j .au" ) 
K,ty, Dad. 
LOlko6, lc
n. 
OllJl.YDa t bor. 
IUdzlm, IMn. 
Starcl.&Dowo, leAn. 
15. Krosln 
16. Laskowo 
17. Lecznlca 
18. Lulin 
19. I:.opiszewo 
Kr
toly, tolw. 
Lopiu,wo, fol.... 
ZOo I:.opuchowo 
GK, 100w. 
:::
.::c:;o
:
... iOhr. } 
Lopuehowo, aL "01. 


21. l:.opuch6wko 
. Lopuch6w"o, tolw. 
\\"orowo, fol.... 
Z2. lukowo 
DobromU, fol.... } 
Lukowo, fol.... 
23. Mlynkowo 
24. Nieczajna 
Nieclajna, fohr. 
. 
pDO, lolw. 
25. Niernieczkowo 
Niemle:zkowo 1 fol... 
Pneei1fDlc.. olw. 


lti. Powlal Oboralkl. 


Budynkl Ludno

 obecna w dniu 30 wrzdnia 1921 r. (bez ob/ete/ spisern wojskowyrn) 
d 

 Og6-I M"' I 

 ]';1 w i
 I;
:
 bYI
 i':"
 
 a 
 Pod
O narodowo
: 
NN N CI)- CCJ bG'U cu
 bt -CJ 
 - -rG' 

 
 
: lern czyzn t.iet 
 
 ... :;;; 
 
 
 ; 
 
 e .!!! 
 "" 
 e 
. e - ä' e - I - :oN 
u cr. gN c .!!O 0 .!!!"" ä .!!:!o 
N _ I---:--- N':"';: _u "VI - C-a "" c.: - c-a 
i! 3 4, I) 6 1
,--S--gW-, 11 
. 13 '---U-1516- 
17 1 14
 
 61 RO 126 10 - - - - 126 15 - - 
31 - I!)!I 100 99 118 81 - - - - 125 74 - - 
31 - um 
 m) I 99 1111 81 - - - - 125 7-1 - - 
61 -: 4 -161 6.1 
 219 2..2 2;6 2O"J 3 - - - 2,')9 202 - - 
81 - 218 2-12 2"'6 202 S - - - 259 2O"l - - 
14 - 113 , .19 64 113 - - - - - 113 - - - 
2!' I 264' 1 126 13H 162 1m - - - - 199 fJ5 - - 
6 - &1 1 23 -10 39 :u - - - - 61 12 - - 
2 19 10 8 19 I 19 
2! 1 I
! I D'J 89 104 7ii = = = -= 129 63 = = 
6- ;.428 26 26 28 - - - - 2727 -- 
G - 57 :",2 2;) ;.0 7 - - - 57 - - - 
28 - 20M 97 111 200 - - - - - 208 - - - 
]3 - IH 47 41 [6 32 - - - - 48 40 - -- 
17 - 97 44 ;)3 46 ;)1, - - - - 49 48 - - 


1:1 
G 
2 
4 
15 


9.. 
jH 
JO 

 
12-1 


4-1 
29 
16 
13 
6a 


j(} 
29 
1-1 
15 
61 


'i'iö 


I 
2t 12 6
 0 t12 6810 11 001 


14 
G 
3 
8 
3 
12 
4 
18 


18 
1 
1 
6 
22 
3 
18 
8 


. 


18 
8 
3 
H 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
S 
1 
6 
4 
I 
IA 
. 18 
8 
12 
21 
8 
18 
:.I 


1 
1 


6 
2 


1 
1 


271 
77 
A4 
87 
7n 
2..31 
79 
28-1 


:!69 
8 
8 
36 
420 
8-1 
234 
122 


452 
211 
27 
156 
30 
8 
Ii 
25 

I 
21 
l:i! 
41 I 
99 
37-11' 
320' 
113 
"!i11 
381 
B4 
B-I3 
4 


13;) 
86 
4B 
321 I 
2"J9 
3;)2 
258 
9C 
261 
1-10 
121 


]27 
3-1 
..0 
39 
:J2 
107 
3-1 
139 


130 
6 
3 
16 
201 
30 
111 
80 


19-1 
116 
17 
7-t 
16 
4 
2 
11 
11 
12 
1 
16 
3 
47 
23 
03 
166 
135 
60 
85 
170 
11 
157 
2 


71 
48 

 
UG 


148 
108 
149 
111 
38 
115 
62 
53 


U-1 
43 
44 
48 
3H 
136 
45 
Ha 
139 
S 
:I 
20 
219 
3-1 
123 
82 


2;)8 
131 
10 
82 
15 
6 
8 
14 


12 
11 
1 
18 
:.I 
Gä 
18 
46 
208 
Isa 
83 
122 
211 
23 
1118 
2 


64 
40 
2-1 
17b 


175 
121 
203 
1-17 
66 
1-16 
78 
CIS 


281 
221 
3ö2 
2511 
9C 
2-19 
131 
118 


:)2 
36 
23 
13 
10-1 


42 
22 
7 
15 
20 


9 
7 
2 
19 


18 
12 
16 
13 
8 
U 
8 
Ii 


lOüd 


.a 
o 


11127 


1 


266 
77 
8-! 
A7 
57 
227 
70 
267 
257 
8 
1 
16 
417 
8-1 
113-1 
118 


I) 


13 
16 
9 
17 


12 


6 
20 


3 


8 


381 
2;;1 
20 
128 
30 
2 
6 
21 
23 
8 
2 
S4 
6 
112 
34 
99 
37-1 
261 
98 
165 
331 
S4 
293 
4 


71 


7 
28 


7 


4 


17 


7 


1)9 
17 
42 
r.o 


60 


=1 

I 


-=1 
-I 
=1 

I 


109 
88 
40 
281 


26 
17 
8 
40 


40 
8 


12 
8 
S 


J) Splaano ',cznie I: 101.. (;ola6zyn. 
Ob.zary dwonJr.le I a - pnypada na wyznanle: gredto.katol. .. lnne "1'1". e_g. 1: c - :tyd 1. 


02 
39 
24 
16 
10-1 


42 
19 
8 
13 
20 


266 
77 
8-! 
87 
H8 
227 
70 
270 


UD! 
5 


lC 


2 
16 
9 
14 


200 
8 
1 
22 
420 
8-1 
23-1 
122 


8 


Ii 
U 


380 
2;)1 
27 
106 
30 
8 
6 
25 
23 
23 
2 
S4 
6 
112 
34 
98 
374 
2fa 
8-1 
161 
331 
S4 
293 
4 


72 


7 
1 


65 
18 
48 
r.o 


60 


120 
80 
40 
281 


15 
8 
8 
40 
40 
8 


281 
221 
3ö2 
258 
9C 
2aO 
132 
118 


11 
8 
8
>>>
Mla5la. 
o m I n y, 
o b 5 zar y d w 0 r ski e, 
MleJscowo
cl 


26. Nieszawa 
Kouki, lolw. , 
Nle...wa, lolw. ( 
TUCZDO, loi.... 
27. Ninino 
Z8. Objezicrze 
Kowalewko, fol.... 
Objel.ierze, '01... 
29. Obornikl 
B
bnil
t, le'n. 
DI!bröwka Ludomalr.a, 
leiu. 


Li"ka, le'u. 
Ludomy, leAn. 
Marylöwlr.a, lein. 
)f yeln, lesD. 
Nowoloskonlec, leiD. 
Obornikl, nadle 
RoiDowo, lein. 
\Vojclecbowo, oaad. 
Wypalaulr.i, 1000n. 
W yru\.Ia.uki, 08&4a. 
30. Ocieszyn 


31. Orlowo 
32. Osowo Stare 
33. Pacholewo 
Michalowo, fohr. 
Pacholewo, fol... 
34. Pila 
35. Polajewo 
Pol.Je.o, fol.... t 
Sknetu8z- KoloßJ.. oe&da' 
36. Polajewo- 
Nadldnidwo 
BorU8zyn, I-t..o 
Boru8zyDek, nadle 
Chlebo,,'o, I"'n. 
Dingi Br6d, le'n. 
Oarnearsk.l Br6d, le'D. 
Ludomicko, leän. 
Tarnowiee, leAD. 
37. Popowko 
Pop6"'lr.o, lolw. 
Wyehowaniec, fol... 
38. Przebedowo 
Garganowo, fol.... ) 
Pne
dowo, fol... 
39. Roznowo 
- Karszewlec, 101.... 
Rotnowo, fol.... 
40. Roznowo-Mlyn 


41. Rudkl 
42. Slonawy-Mlyn 
43. Stobnica 
Podlel!:le, lPin. } 
Stobnloa, lolw. 
44. Studzienicc 
45. Sycyn 
46. Uchorowo 
Szymankowo, fol... 
Ucborowo, fol.... 
47. Urbanle 
Urbanie, rol.... 
Zat;aJ, lolw. 
48. Wargowo 
8wlerköwkl, '01... 
Wargowo, fol.... 
Wargo...o, e&. kol. 
49. Welna 
Garbatlr.a, lolw. 
Grndna" fol... 
JözefiDO"O. lolw. 
Parko..o, fol.... 
WfllnB, fol.... 
50. Wt6kna 


51. Woinowo 
Brody, os.da 
Wojno...o. fol.... 
52. Zawady 
53. Ziel
tkowo 
54. Zielonka 
Boduase..o, leiD. 
Celinlec, osada 
C&ernlee, oaad. 
D;bröwlr.a, le.... 
Gl
bo..k, lrill. 
Huta PUllt&, le
D. 
Lopuebö..lr.o, leb. 
Odnvlr.otDcb, bor. 
Okuriie...o, oaada 
Ralr.ownla, I"'D. 

elonka, DadI. 
55. Zerniki 


Budynki 


., 
.c 
c- 
N'" 
.,.: 
NN 
"VI 
""., 
."e 


18. Powlat ObornlkL 


. 


[lU 


"' 
J: -;:; Og6- Md- Ko- ö
 
N
 

 
., VI lern czyzn biet E .B 
c
 

 
.5 E N': 
--
_... 
13 4 5 6 7 


2 


11 


38 
32 
10 
2J 
23 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
11 


& 
& 
13 
1 
12 
39 
18 
18 


9 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
20 
16 
6 
15 
16 
23 
7 
18 
2 


6 
7 
3 


3 
11 
6 
16 
4 
12 
10 
11 
1 
23 
6 
14 
4 
44 
4 
8 
6 
18 
11 
8 


18 
1 
17 
1& 
45 
17 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
8 
fi 


Ludno

 obecna w dnlu 30 wrzdnia 1921 r. (bel: obJo:tej spisem wOjskow\'m) 
W tel liczbie bylo wyznanla Po.!alo narodowo

 
. 0 . 

 g -
 
 
 0 
 g « 
 


 .i
 

 j 
j i t
 


2 


11 


2 


2 


2 
1 


3 


1 
2 


1 


.- 


228 


%!8 
316 
632 
181 
461 
179 
22 
14 
4 
8 
17 
i 
6 
12 
4 
26 

H 
273 


11'14 
103' 
285 1 
13 1 
272 
343 
2-14 1 
244. 


jl 
11 
10 
8 
8 
7 
4f8' 
8301 
27
i 
275 
456 1 
123 
sss 
27 1 
79' 
56 1 
19' 
. ! 
1&, 
1
1 
367 
14 
2R3 , 
2"26, 

 
8 
454 
158 
261 

 
788 
83 
1&1 
1-&8 
198 
207 
100 


300 
12 
2118 
1m 
279 
166 
s 
18 
17 
12 
7 
18 
2& 
9 
17 
5 
4-1 
140 


106 


108 


133 
290 
116 
201 
90 
11 
6 
2 
6 
10 
3 
3 
8 
9 
12 
23 
7 
126 


82 
44 
125 
8 
117 
1611 
114 
114 


31 
2 
5 
8 
6 
4 
6 
4 
2l.J 
1110 
&I 
130 


1:10 
207 
63 
144 
13 


..0 
28 
11 


11 
17 
32 
180 
40 
uo 
103 
100 
3 
201 
frl 
118 
18 
378 
S6 
77 
frl 
98 
IltJ 
68 


138 
8 
ISO 
44 
139 
83 
1 
8 
8 
8 
3 
7 
10 
1 
12 
2 
2Ii 
64 


12"2 
122 
183 
342 
116 
2&7 
89 
11 
11 
2 
3 
7 
2 
2 
8 
1 
14 
20 
12 
147 


102 
09 
160 
6 
155 
17& 
130 
130 


29 
1 
13 
2 
6 
2 
8 
s 
244 
170 
74 
14& 


145 
2..9 
80 
1811 
14 


39 
28 
8 
8 
99 
57 
187 
44 
us 
123 
120 
3 
253 
91 
146 
17 
410 
47 
77 
81 
100 
105 
87 


162 
4 
158 
09 
140 
83 
2 
I! 
11 
8 
4 
11 
14 
2 
5 
S 
111 
76 


226  
94 
632 
lRJ 
451 
13;) 
10 
10 
4 
8 
17 
5 
4 
8 
S 
8 
43 
19 
273 


1M 
R9 
21'1" 
19 
271 
171 
11'11 
1111 


49 
3 
18 
6 
10 
8 


7 
458 
830 
128 
185 


185 
405 
113 
:!O'
 
18 


79 
27 
4 


4 
176 
85 
325 
72 
253 
199 
197 
2 
404 
158 
261 
85 
786 
83 
154 
1411 
198 

 
155 


300 
12 
2811 
14 
53 
147 
s 
10 
17 
11 
7 
8 
2& 
3 
17 
5 
44 
l30 


8 


9 


10 


11 


12 


2 


2 
221 


1 


.... 
12 
4 


1 
8 
1 
20 


33 
l.J 
1 


1 
171 
Ha 
63 


11 


3 


8 


90 


110 
50 
9 
41 
9 


1 
1 


29 
1& 


16 


4 
42 
12 
SO 
27 
:.!3 
4 


2 


2 


89 1 
2"!6 
19 


8 


12 


5 


13 


2"
1 
:ul1 
92 
,;:\2 
181 
4.
1 
1:1.. 
10 
10 
4 
8 
17 
6 
. 
8 
2 
R 
4.
 
19 
27:1 


146 
8H 
2S4 
13 

!71 
17(; 
19:1 
1113 


52 
S 
18 
8 
10 
8 
4r]1 
&'10 
I:!8 
166 


186 
109 
118 
298 
18 


79 
26 
3 


8 
176 
1'1:) 
32f) 
72 
:!51 
199 
197 
2 
,;,.. 
158 
:1181 
85 
7R8 
113 
154 
148 
196 
'4J1 
155 


JOO 
12 
21!8 
20 
53 
1M 
s 
18 
17 
12 
7 
. 
2t 
8 
17 
I 
44 
135 


14 


83 
2"
G 
12  
c 
.5 


.;, 
-
 

E 
.!! 0 
c
 


11) 


16 


8 


/I 


221 


U 
12 
4 


1 
8 
2 


20 


;I.'i 
14 
1 


1 
167 
i.1 
51 


8 


8 


109 


109 
46 
9 
37 
!) 


30 
16 


18 


.. 
12 
12 
30 
27 
23 
4 


12 


fi
>>>
liO 


M 1 a 5 I a, 
Gm 1 n y, 
ObS1!8rY dworskic 
Miejscowo
cl 


19. Pow. Odolao6w 


I. Mlasla: 


I. Odolallow 
2. j{aszköw 
3. SuhnicrJ:Ycc 


n. Grnlny: 
I. Blcdzlanöw 
2. Uonik6w 
lJaJam'!Cck, pu.lI. 
Bonik6w, wad 
3. B6gdaj 
lJUlld
j, ..icA I 
Kotylt'w, 1,uBtk..: 
SJnuei. pU5t"
 , 
4. Chojnik 
("hOJlllk, wl" I 
Sobk!, 101... 
Sobkl, o..d. 
5. Chruszczyn 
6. Chwaliszcw 
Cl1waluzew, wli='6 . 
Li
y, lJUstk. I 
7. Chwaliszcwek 
Chwal...... ck, ,,1.6 J 
Jobkl, loU8'1... 
PI.ltlkl, p1l8tka 
Sobki, 11U8tk. I) 
8. Clcsz}n 
(,ieszyn, ceg. I 
('iloHzyn, lesn. 
('Ieldzyn, tart. , 

;

ßbi

t o:.:d
 , 
Kopnlina, o83da 
Lomy, olla.da") 
l'fzyddall'k, osada.) 
T.r'..... """d.') 
9. Czarnylas 
Czarn)"lal', wie. 
Krzyiaki, leAn. 
Lastl, iJUf;Lk. 

1."loDY, pU8tk. I) 
Zawidz) n, pu
tk. 
10. Czeslawlce 
Czeslawlr:e, wle6 
Sta.rza, uasad. 


11. Daniszyn 
(".gI", pu.,k. 
Unnittzyn, prx. k. 
Vauiszyn, pU!ltk. 
H.miu1ß, 1t,.j."i . 
.1
drz('J01t"9"le, pustk.' 
Kamlunka. Lor. 
.Mazury, (lUtltk. 
(Jnt:Ll
r, l,u:IIt". 
l'I

a, !,u.'k.') 
WurtlzL'l, ImBtk. 
12. Dc:blllca 
13. Dobrzec 
Vubne
, Yt 1('1\ t 
Jel.iora, o:-ada , 
4cn6w, o..ada 
l'on,;ba" OI:'a.da 7) 
14. Drogoslaw 
D:a.bro1fa" I)Ull!ltk. , 
Drug'Oalaw, 1triei I 
15. Garki 
..."rJd, ",lcl I 
Selegn&, pu:stk. I 
\\" r!t.'lIlna, bor.. 
16. GII
nica 
C
;
:
f,u

a 
tin!'ni
a. wie. 
I\nn,or), QtI.:1d. 
\\'i!ilawka" bor. 
17. Gorzyce Male 
fionyce Male. wlei l 
Gonyc.lki, I'Wltk. , 
18. Gorzycc Wielkic 
Uonyce ""ielki..., 8t. kol. 
l,orl.rce Wielkle, wiN 
19. Granowiec 
(;rallowi('c, .1. kol. 
Granowieo, wie, 
K nytno, 083d. 


l3ud\'nki 
... I 
.c ... 
c- I_ 
N'" '" 

 C
 ::::
 
....&1) cue/) 
Q,
 c.
 
..E EE 
2 3 


- 
!II 
I!IG 
:U8 


5391 


::!O 
130 
1:!9') 
t 
80 
2 
2 
55') 
20 
1 
49 
-19 
9j 
J 
81 
2
1 
1 
:!'.15 
a 


baU 


GI 
10-1 
6 
88 
1:-'7 
15,1) _ 


98 
88 
o 
71 
83 
8J") 
01 
J5 
8 
B7 


1-18 
1 


2ü:J 
2
2 
1 
11 
11 
4(; 
8
 
18 


170 
18 
1 
8 
111 
1 
17 
J 
U 
1!I2 
33 
17 


18 


20 


I 
6 63:i S 0-10 
24371111-17 
1 672 7,\Ii 
2 026 
 1 1
)j 
32 33 64;:; 16061 
439 ! 
098 
37 
r.rH 
7901 
780 


11 


I; 
:J 


111'!-I 
l00

 
89 
7811 
21H 
:JU811 
76 
113.
 
 
I-li 
7 
17 
732 


1 


4 
121 
26 
110 
1117 ' 
203: 
123 


Og6- 
lern 


czyzn 


Ludnosc obecna 


Md- 


[) 


li ost 2-103t 


2"A1 
21;8 
15 
253 
340 
3-W 


277 
2i1 
18 
187 
2
)H 
2Ii8 


171 
151 
20 
3

21 


847 
6 


527 
ass 
2 
30 
40 
139 
112 
"Zl 


oH 
71 
6 
8 
350 


2 1 
58 
lJ 
35 
i69 
103 
66 
33 


6j 
85 
307 
BOt 
s 
2"2:1 
a 
8 
154 
55 
6 
161 
161 


339 
1-1 
J'l.'j 
031.1 
J 
618 
7 


19. Powlal Odolan6w. 


Ko- 
biet 


6 


8..1I:i 


1200 
93-1 
1371 


21R 
3.10 
2'l 
30R 
450 
450 


2'.10 
270  
191 
29
) 
296 


175 
180 
16 


-IU 


U2 


2 


6,"")7 
671 
6 
39 
36 
1-15 
118 
49 


597 
70 
2 
11 
S82 
2 
83 
12 
55 
ö-lS 
100 
68 


1110 
l-i1 
7 
17 
704 


w dniu 30 wrzesnia 19Z1 r. (bez 
W tej liczbie bylo wyznania 

 
 (").g . 
 0 
CU bt
 :!; 
 


 

 

 .5 


I . 
O.¥ 
-':.
 
"'- 
EE 
;.,... 
N.¥ 
.. 


7 


s 


10 


objetej spisern wOjskowyrn) 
Podalo narodowo

 


'0 
CUbt 
-u 

E 

o 
C-c 


d' 
.¥ 
'" 
-0 
"" 


, 
u 
... 
oE 
.
. 
c-,: 


.... 
c 
E 


. 
... 
-.... 

E 

o 
c-c 


2366 
1-123 
2-1UB 
2ü9S-t 1 
439 1 
4:\2 
37 
89G 
750 
750 


113-1 
141 
7 
17 
,28 


4 
121 
26 
110 
10.8 
22 
22 


-=1 


11 


12 I};JI
I
I
 


621\; 


3-tb 
71 
2-19 
9R 
- I 
7

1 
166 

I 
3*1 
36 
7 


11 


1 


2 


! 


1 
1 


1 


6(;7 
?1 
0-10 
111
 I 
11191 
17 


.. 


567 
628 
39 
378 

)
):J 
65a 
:1-16 
811 


... 35 


796 


788 


110 


1-11 
U6
 
6-10,1 

i 
7 
-IH:
 
10 
11 
:11'; 
100 
8. 
332 
!tJ:! 


4 
121 
26 
110 
1036 
140 
83 


.t
 


SI 


MI 
g:-J3 
329 
4 
2C.o 
7 
6 
1111 
6-1 
3 
171 
1,1 


:12H 
lJ 
815 
j8j 
3 
672 
10 


9 


61.6 
229-1 
1-101 
2-lHl 


-11'; 


31 


2 


2 b 


5 


2:J3 
:00 


8 
371 
5
)3 
663 
3-15 
310 


1 
1 


1 
2 


21 


8 


11-1 
261 
42 
IItIÖh 
89 
247 


3. 


27 
7 
3 
IS 


35 
73 


723 


SO"' 


73 


718 


3
.o 
3
)1 
87 
314 
607 
607 


2-17 
178 
178 


o 
6 


7 


37-1 
317 
2 
8 
62 
132 
111 
Jl 


810 
715 
6 
118 


21 
1
)2 
117 
35 


28 
28 


53!) 
500 
39 
10 


4 


4 


67 
6'1 
-Ia;-, 
4:.!8 
7 
46-1 
10 
11 
3RI 
101 
8 
331 
331 
6
,2 
"Zl 
8'.5 
615 


3!) 
181 
101 
80 
79 
79 1 
l!)81 
188 


7 
7 


368 
r.fa 
663 


346 
311 
85 
766 


30 


19 


11 
8 


1 
I 


15 


15 
UOO 


7 
800 
8 


491 
81 


758 
7 


so 


') W 1
"1 5 budynk6. nl
um
ozk.Iy.". ') W I
m I bad. nl
a_ ') Spl..no Itznle z _i, Ch..lIaze.
.. ", Splaano Itcznl
 Z _I, Cieazyn. ") Spioano 'fZnle 
a _I, Curn!'la.. 0) Spl..no ',anl
 Z .01, Danlozyn. ') Spl..no ',cznl
 Z w." Dobrze. 
MI.. I 0 0 d 0 I . n 6.: b - b
.wyzn.nlo..c6. 2. 
MI.. I 0 R.. Z . 6 w: . - przyp.d. n. .."zn.nl
: grecko-kalol. 2. Inne wyzn, kalol. I. 
Gmlnv: . - prz1,pada na ..\'Zn.nle: grecko-kalol. .5. Inne wyzn. knlol. 1. pr.wosta.ne 6. Inne wyzn. .o&c wsdtodn. I, lnne wyzn. e..ng. 17: c - . trm podaIo 
narodowoU: ..akt 1. ro.'I.... I, ru.io\.k, I. Inn, n..od. a1o.laiWt, 1. 


276 
220 
a 
1 
52 
26 
8 
20 


9111 

 
4 
68 


2 
2 


Ö 
5 


24 
251 
002 
49 


7 


28 


211 


67 


kl 
63 
40 
23 
79 


67 


6'1 
3"29 
3'.!2 
7 
3-t8 


79 
3U9 
SOlI 


2 
2 


135 
10 


11 
248 
fi.'j 
B 
331 
331 


118 
24 
6 


1 
1 


6-17 
27 
8'.!O 
..Ja. 
7 
4-1.1 
7 


20 


20 
G

 I 
10 


6 


8
>>>
MlaSla, 
G m I n Y. 
o b s zar y d w ° r ski e, 
J\.tiejscowo
ci 


20. Nuta 
Chalupkl, o.aaa 
Ilarych., pll8tk.. 
dut.., ..I
. t 
26r8", o.
a.d. . 
21. J anisla\\ ice 
J
hda"ic8, wlet 
J a.rnostuw, osada 
?Z. Janköw Przygodzkki 
Jd.Ilk6w Przygodzicki, wlc.A 
Pardalin, oaada 
23. Janköw Zaldny 
nor.", .pust". ') 
Jank6w ZaI('80Y, pu:stk. 
Jankow Zal(':SDY, "iet 
Klimek. p""tk. 
Krzywda, pustk. 
Kula&, pu'lk. ') 
)laj
her, pWl.tk.. J) 
Nychy, lIUBt". 
24. J asköfki 
25. Jelit6w 
26. Jcsiona 
21. Kafko\\skie 
Kslkow.kie, ..lei t 
Surmin 08ad
 , 
28. K
ty Sl
skie 
29. Kocina 
Kocina, pultk. 
J(oclna, wid 
30. Konrad6w 
31. Kotow
kie 
32. Kuznica K
cka 
33. Lewkowiec 
34. Lud\\ikliw 
Ludwik.ow, wie' 
Wnuki, bor. 
35. Lamki 
3b. L
koclny 
'-ftbryka, ...3da l 
4kociny. wiet ( 
31. Marjak 
38. Mf}'nik 
J erzow"&. lesn. 
Jllynik., wieA 
39. Moszczanka 
}f u8zczank.... wies } 
8krzebow&, osacla 
Zielonka, leAD. 
40. Nabyszyce 
Kuroch, pustk. 
NabYBlYco, wleA 


41. Nadstawkl 
GrochowiFka.. p 1 lstk. 
Sadstawk.l, .'id 
Papiernia, pustk.. 
Sl.mata, loAn. 
Trzdcliny, puatk. 
42. Niemojewiec 
L.6nlöwkft, l'ustk. t 
Si(mojewiec, Yt ics , 
43. Pawföw 
44. P'lgrzybl)w 
Poguyb6.... wie6 l . 
\\"a1cutynöw, folw. ( 
45. Przybysla\\ice 
I'ogrzy
6"'t Q!ada 
Przyb)-
Iawlce, wie' 
';0. Racz}'ce 
47. Radfliw 
4-11. Raszk6wek 
49. R
b;:zyn 
R"bc.yn, 1""'. 
R)bczyn. wie' 
50. Skrzebowa 


51. Sos nie 
1'n:YFon
, flUY. I) 
Soäßlf', 8t. kol. 
80s nie, wi
' 
Surmin, pustk. 
52. Snlislaw 
53. Szczuro\\ ice 
54. SLklarka 
Muidianöw, os.da 
8.z.klarka, wiet 
Zabnik, tolw. 
55. Szklarka Przygodzicka 
.... \ntonlew, oaada 
J(otollBkie, PUBtt. 
S."Jarka I'rzygodzicka,wid l 
W)'IO"igr,!,!, leAD. f 


S 
68 
4 
22 
j(} 
9;) 
ZI 
89 
3.1 
12" 
3iI 
Zl 
tIO 


ßud} nki 


'" 
c= cu 
..... Cd 
 
 


 N
 
.,:. Cf) cu CI) 
C. CL) c.
 
NE .5e 


..0 
"1.7 
13 
HO 
139 
1 
12.. 
4 
114") 
2 
1 


106 
16 
110 


.12 


I 
G2 
62 


62 


" 
60 
1
 
j(} 
17 
62 
1 
81 
;;0 


"I =: 


2 3 


69 
2 
4 
6:1 


s 
li!I 
29 
18 
75 
75 


49 
57 
67 
6i 


(j6 
2:.. 
:1;) 
37 
S5 
2 
6R 
(j9 
69 
2!I 
39 
1 
3d 
li1 
81 


UG 
15 
25 
S 
1 
J:! 
12 


1 
1 


1 
1 
1 


2 


t 
1 
1 


1 
I 


1 


1 


19. Po"lal Odolanow. 


LudIlose obecna w dniu 30 \\ rzesnia 1921 r. (bcz l'hktej "pisem wojskow\ m) 


lil 


Ogo- ! \il;:t- 
lem 'czyzn 
4 : 5 


4-12 
14' ) , 


-w.. 


212 
14-4 
lJIo 
9a!) 
9J3 
11 
11m 


tu 
.02 
/I 
6 


SI 
H3 
202 
127 
.lIil 
461 


3m 
301 


301 
365 


ac.s 
1;,-1 
2a;) 
277 
254 

 
4R-1 
..96 


-196 
200 n 
227 11 
8 
2!J 
:;00 
500'1 

 
712 
109 1 
60: 
I 
-10il n 
100'1 
1110 , 
.,.) 
7: 
89 
2
3 1 
:!9:1 
521 
-1(Rj 
-108 


5jJ. J 
A7:' 
HO 
118 11 
..70" 
11 
161 
379 
391 


8 
::m 
31 
149 
:1;,-1 
537 
1:!9 
214 
111 
7as 
1119 
168 
S91 


211 
10 
14 
187 


10:, 
.:J 
JI.I 
..;,1 
4-17 
4 
1162 


11 
M;JI) 
d 
2 


16 
207 
100 
62 
1!1!' 
199 


143 
lU 


141 
16.'1 
lRI 
70 
111 
1.)0} 
1118 
14 
2-12 
236 
2:J6 
93 
106 
S 
lOS 
2;10 
:!:;() 


33-1 
62 
2!12 


191 
51 
87 
9 
2 
.&2 
131-1 


I:I
 
2;.
I 
20:-, 
205 
237 
7 

 
-1:19 
200 
;)9 
236 
S 
2J:! 
187 


197 


4 
175 
1/1 
61 
172 
264 
7J 
116 
.5 
3(;0 
89 
8'
 
1811 


_ _ 
 tel liczbie_b,}}o wyzn
n}a _ 1_ PotJ..Jo n..rodow()
c_ 


 
 
 g'* 
J g I .
 3 
 I ß .
 C'I 
e 0 
 - '" N 
 iit '" iit (J e CI) E "" iit e 
- 
 c.... 00 I: 
 - 1 c '" 
:.::! U c..:: e N c - 0 0 .5! "" c .- 0 

..::.:: cu:: _ u U) _ c
 c:.. 1:":': _ c
 
7-t!!I----w-1I
r13r14--.r;- lli 


Ko- 
biet 


I; 


231 
4 
11 
218 


tu7 


;':! 


:15 
..s.
 
-iM6 
2 
-107 
H 
sn 
6 
4 


1M 
2,16 
Ht,! 
,,- 
u,' 
2(;
 
262 


1;)9 
11;0 


IIJO 
197 


lRi 
H-1 
12.1 
1;,;) 
146 
9 
2..2 
260 
200 
1117 
121 
a 
118 
2
O 
2'iO 


37S 
67 
821 


217 
.w 
100 
l:i 
6 
47 
Ij
, 
155 
162 
203 
20J 
282 


7 
2'75 
436 
220 
,,9 
23-1 


23' 
I!J
 


191 


4 
174 
111 
R.
 
IA2 
2711 ' 

,I! 
1
 
89 
3!IH 
110 
H6 
2Ir2 


117 
14 


2.) 


25 


-W3 
100 
1';7 
69 
!I:U 
11::.1 
1 
71.H 
]9 
701 
8 
8 


111 
7 
9 
I) 


Ci 


,14 
ua 
2(t] 
2 
9 
9 


12., 
"
d 
4.;:! 


-I 


11 
8 


291 
2SH 
2118 


5 


5 


8 
3Gj 


27 
11 
lO!I 
2-10 
219 
21 
-112 
496 


338 
1-1:1 
111, 
37 
Bö 
2 
72 


3 


.- 


10 


4116 
9 
lill 
8 
lr.s 
219 
21U 


191 
G3 


83 
2RO 
:!HO 


712 
109 
001 


344 
48 
1112 


6-1 
52 
8 


=1 


-=1 
=1  


a 
RII 
72 


4 


221 


72 
38 
40H 
.j()Ij 
200 
10 
1110 
87;) 
..20 
I1A 
167 
8 
161 
379 


2'!1 
Ir;
 


31;) 


1 
4 


316 


303 


;!OO 


3
 
8 
S] 


31)2 


3IR 
:14 


14:1 
2r
-,1 
11;, 
:.!5 
7 
113 
....a 

I :J 1 
4')0) . 
io; 1 
2:;7 
111 
315 
IIJI 
85 
1:.'1 


') Splaano "anle Z wsl, Jank6. Zaldny. I) W lern 2 budynk.! nleumieazkale. ") Sp'-no ',anle z wal, 506nJ... 


4:
6 
14 
IU 
111:1 


6 


6 


:!(\). 12 
].12 12 
tIH 
!':U 
»:.,1 
I 
7t;7 


;) 


Ci 
2 


19 
7(JO 
8 
8 


2 


:\f 
11:\ 

1I2 
27 
H7 
417 


lIIil 
J:I 

3 
:102 
269  I 


L 


3') 
:12 
2ü7 


200 
!lS 


r,5 
2(; 
IIH 
21;6 
2.&:1 
2J 
4:1/j 
..96 


:\13 
I:!H 
117 
11 
11 


46 


4116 
H 
:!III 
6 
200 
306 
006 


I!I".! 
21 


21 
194 
HI, 


712 
100 
löOJ 


.1111 1 
100 
100 
2'2 
3 
RII 
löl! I 
j 


1111 
41 
41

 
408 


2"l5 
IHO 


1!I9 
13 
IRö 
Si;) 
120 
IIR 
217 
8 
241 
379 


:U9 


JI9 


2
3 


22:1 


-Ja 


:H8 


R 
S5 


314 
:1-1 


1-19 
2Ij:) 
21'19 
:,; 
242 
22 
;)-13 
Jjß 
1113 
2II:l 


H:) 
21H 
104 
2 
142 
215 
101 
5 
109
>>>
6t 


Mlasta, 
o m I n Y. 
o b 8 zar y d w 0 r 5 k I e, 
MleJscowo
cI 


56. Swieca 
K.rlowlee, 1060. 
M 0rilla, hor. 
Ihnec.. wld 
Zawldza. IJUR&k. 
57. Swieligöw . 
fö8. Tarchaly Wlelkle 
przerw... kar
z.ma , 
Tarchaly Male" wlel ( 
Taroh.')' Wlol..lo. wio' 
59. Topola Mala 
W. Topola Wielka 
l'oplumyk, 0.&1. l 
Topoi. '" lei.... wlo' ( 


61. Uclech6w 
Liplny, os.da 
Uclcch6w, wlei 
62. Walentyn6w 
Hr..ownl. pUBlk. 
. \
 alenl)'n
.., wl" 
63. Wierzbno 
Barlnla, bor. 
Wienbno, "lei 
64. Zacharzew 
65. Zcbc6w 
66. Ziemowlt6w 
(Hetman6w) 


111. Obszary dworskle: 
I. Oahy 
Haby, dwör 
Glitnl... 101... 
K..,.or)', lolw. ') 
2. Bledzianöw 
3. Chruszczyn 
4. Chwallszew 
Chwalllll:"w, fol.... 
Lla)'. lolw. 
5. Chwallszewek 
6. Cieszyn 
7. Danlszyn 
8. Gli
nlca 
9. Gorzycc Wielkle 
B..tantarola, 10'0. l 
00n7.0 Wlol"lo. 100w. ( 
10. l1uta 
11. Kalkowskle 
Brool.I...... lolw. 
Broni.l.w.... loto. 
K....o.....io. lolw. 
12. Kocina 
Koclna, fol... I 
Ko.wa, loto. 
13. Konrad6w 
14. Ll\koclny 
4kocloy, 101... 
4"0.10)', .L "01. 
J5. Marjak 
)laq.... bor. } 
MarJ.... 101... 
16. Nlwkl KsiliZece 
Krupa, lotu. 
NI..k.i Ka14t
o, 10'0. 
17. Palczew 
Borowina t bor. 
PaI.._, I..... 
18. Raczyce 
19. Radl6w 
ZO. Radziwill6w 


21. Sobczyna 
22. So
nie 
h.otnica 80.oiOll..... 
lolw. ") 
Küoica 80...1011...., 
leso. ") 
Kutni.. 80.0106..... 
oaad. 


lIoja..ola, lein. 
8oAoie, fol.... 
Su.rmln, oaada 
23. Szklarka 
Cz.ellawit8. (lnYB. 
)(otdtaoöw, 101... 
Motdtanö.., lu I. 
S.klar.... 101... 
24. Swieca 
S..leca, bor. 
8w1ec.. DadI. 


Budynkl 


... 
. c 
c- 
o-' «I 
....: 
NN 
..VI 
""... 
..E 


2 


147 
1 
1 
139 
8 

8 
U7 
-33 
IU 
11M 
;)4 
64 


103 
1 
1!j
 
02 
1 
61 
86 
1 
116 
115 
87 


28;) 


7 
1 
7 
8 
1 
11 
7 
3 
1 
13 


6 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
6 
6 
1 
71 


1 
1 
31 
38 
10 
1 
2 
1 
8 
2 
1 
1 


20 


10 
8 
1 


13 
fi 
9 
. 
1 
4 
5 
Ii 


6 
9 
B 
8 
& 


'" 
,- 
...... 
...: 
N 
",VI 
c.S:! 
.5E 


Og6- 
lern 


'I 
920 
6 
4 
886 
41! 
3.a 
870 .! 
6:1/1 
973 
367 
387 


887 
8 
1161 
349 
10 
S:19 
&14 
8 
606 
881 
788 


160 


180 
168 
12 


120, 
14 
128 
1
1 
90 
81 
77 
7 
200 


\!06 
63 
82 
58 
3 
23 
40 
40 


19. Powlat Odolan6w. 


115 
1100 
494 
lw 


166 


-110 
3 
407 
154 
6 
U8 
247 
4 
213 
423 
3911 


6-! 


1322 


7
 
74 
6 


50 
4 
53 
46 
8 
38 
43 
33 
4 
92 
82 
28 


36 
28 
1 
7 
19 
18 


9 
71 
44 
Zl 
8 


8 
7 
3 
4 
4 
1 
3 
17 
&7 
82 


1 
230 


t  
110 
118 
32 
3 
Ii 
1 
23 
6 
4 
2 


') Splaano .tan1e a dworern Baby. ') Sp1aano .tan1e a 101.. s.:;"'le. 


Ludno

 obecna w dniu 30 wrze
nia 1921 r. (bez obietei spisem woiskowym) 
j , . W. tel liczbi
 bylo 
znania Pod
'o narodowos
 _ 
Md- Ko- 

 
 
 g
 .:. 
 g .!! 
 ,; I .
 
 .
 .... 
czyzn biet E 0 ... :;;: ... .. 
 
 ... 
 E VI E .... 
 E 
;.,';j 
o 
l: ° E 
 
 .!!o Ö I .!!.... 
 .!!o 
N.:c cu= _ 0 cl) _ c
 c:.. C.JI:: - I:
 

------- j- 
a ,6 7 B 9 10 11 12 13 I 14 1& 16 
452' 468 919 1 - I - -= - 9191 1 - - 
4J J 
 
 == I == '= == 
 " 
 = == 
24 2'2 48 - -I -I - - 48 - - - 
159 185 321 23 -. - I - - 321 23 - - 
418 452 870 - - -' - - 870 - - - 


3 


2 


2 


1 


1 
1 


1 


1 
1 
1 


2 


293. 


1 


27 
148 
116 
82 
22 
22 
13 
6 
8 
11 
4 
7 
39 
110 
168 
3 

 I 
281 
= 
68 
11 1 
16 
2 
142 1 
1: 


117 
:J:
, 
479 
20"2 


00'2 


477 
3 
47
 
lU5 
6 
1110 
267 
4 
26.1 
4;)8 
390 
96 


1616 


101 
8-1 
7 


70 
10 
7& 
84 
11 
52 
38 
44 
3 
114 


114 
3: 


46 
23 
2 
16 
21 
21 


18 
77 
42 
85 
14 


14 
6 
2 
4 
7 
3 
4 
22 
03 
86 
2 
292 


4 
1 
171 
118 
36 
8 
10 
1 
17 
11 
8 
a 


2:12 
6:1/1 
9;;4 
367 


19 


=1 
-=1 
=1 


387 


700 
8 
899 
3-19 
10 
3.J8 
014 
8 
li08 
f!;)7 
7;,4 


182 


182 


2 


24 
34 
1;;S 


2,wo 


2613 


632 


179 
167 
12 


110 
14 
121 
102 
18 
79 
73 
67 
7 
197 


10 


7 


11 
8 
10 


9 


187 
.u 


8 
19 
ö!) 
29 
3 
23 
34 
S-& I 


= / 


27 
27 


6 
8 
16 
14& 
83 
82 
2 


11 
3 
3 


-I 


20 


2 
8 


20 
& 
6 


8 
7 


4 
4 


7 
39 
102 
WS 
3 
263 


8 


2f9 


1 
35 
227 
&2 
3 
13 
2 
S4 
16 
12 
4 


8 
2 
2
 1 
16 
8 
2 


8 
1 


232 
838 
973 
367 
387 


749 
8 
iC 
3-19 
10 
338 
013 
8 
5ffi 
M07 
762 


138 


138 


1 


1 


2-1 
26 


160 


179 
187 
12 
120 
14 
121 
102 1 
lU 
75 
01 
67 
2 
197 


t2! 
1 
1 


7 
7 


10 
30 
10 
& 
9 


187 
48 
3 


8 
1& 


79 
58 


3 


14& 
83 
82 


23 1 
40 
40 
27 
3 
3 


= 1 


8 


2'2 
22 
5 
6 


8 
2 


9 
4 
6 


2 
39 
102 
168 
1 
401 


8 


2 
121 


1
1 
227 
68 
11 
15 
2 
40 
13 
12 
1 


8 
2 
108 
Ii 


4 


4.
>>>
Mlasla, 
o m I n y, 
o b s zar Y d w 0 r 5 k I e. 
MieJscowo
cl 


25. rar
hary Wielklc 
26. Topola Mara 
Dryg.... leAn. 
Topoln M aln. (olw. 
Topoi. Kala, .L "01. 
27. Uciech6w 
Llpin)" , bor. 
Ueiechöw, ,01.... 
28. Zacharzew 
29. Zalesie 
30. Zebc6w 
Horek, bor. 

bc6w. (olw. 


31. Zofjj6wka · 


20. Pow. Ostr6w 


I. Mlasla: 
1. Ostr6w 


11. Gmloy: 


I. ßedzieszyn 
B
d..j6tiZYD, wiei . 
Bialyli, 00. ml. I 
2. Bibianki 
3. ßiernacice 
4. Bilczew 
5. Biniew 
Binicw. IIt. kol. 
Biniew, wieA 
6. Biskupice OIoboczne 
7. Boczk6w 
8. l.3oR:ufa/öw 
Bogolal6w, wieA 
Borek !laly, bor. 
Katarzyn6w. p11t1tk. 
9. Chot6w 
10. Chynowa 


11. Czekanöw 
Baby, (olw. , 
Czekan6w, ",ipA I 
12. Pablan6w 
13. Pranklinöw 
14. Gniazdöw 
15. Gostyczyna 
H.. Grebl6w 
17. Kamienice Nowe 
18. Kania 

:
::,I

:O: ml. ) 
19. Kol
tajew 
20. Kosciuszk6w 
Koi;ciusl.köw, ...lei t 
MOr&\\ln, ,01.... I 


21. Krepa 
- KrtPa, eeg. 
....rt:pa" wit.'i } 
Kielure", (lnotJr.. 
Wenecja, (olw. 
22. Kwiatk6w 
23. Latowice 
24. Leziona 
Leziona" wir' 
Radziszew, folw. 
Wielopole. oor."j 
25. Masan6w 


;::
, =
::k.) 
M tynik, 08. ml. 
Urb&D. ond. ') 
Z6.OIobok 
27. Osiek 
28. Parczew-Westrza 
29. Pru
lin 
30. PrzYli:odzice 
Przygodzice, ceg. 
Przygodsice, wici 


B:dynki ..J 
c..: .- 

.: 

 
NN N 
... CI) cu CI) 
c:.. Q) c
 
Ne BE 


2 ! 


8&1') 32 


8009 
20 
:!O 
18 
31 
4 
06 
3 
63 
151 
10 
46 
44 
1 
1 
6 
15-1 


34 


34 
58 
33 
17 
16 
12 
26 
16 


16 
19 
7 
7 


191 
1 
187 


3 
18 
12-1') - 
72 
'119 
s 


113 


107 
8 


131 
6 
62 
82 
64 
1 
81 


3 


4 
9 
1 
8 
2 
6 
1 
5 
5 
3 
7 
1 
8 


1 


32 16 866 i an 
16366 0 7917 
23 2.J.H93 
11 
 
'I 
153 
1
1 
107 
2-1:i 
38 
437 
31 1 
400 
1 20-1 1 
78' 
342 
ß2.& 
8 
8 
&9 
Il82 


1 
1 


2 


1 


1 
1 


2 


278 146 
463 214 
268 136 1 
l3"2 62 . 
126 62' 
107 47 
19" 1m 
1
3U 70 
14
 n 70 
161 79 
5!) 20 


 :JJ 
2026 -1189 
28' 13 
2 447 1 154 


108 
HG 
5 
118 
22 
105 


7 
88 
112 
107 
123 
8 
114 


278 145 


61 
138 
75:3 
400 
431 
!5 


762 


721 
41 


20. Powlal Ostrow. )1 
69 
2 
liIi 
12 
50 
6 
46 
49 
51 
-19 
1 
48 


-, 
i )7 
77 
3 
M 
10 
;;;; 
2 
53 
63- 
[6 
74 
8 
68 


8:UD 11) S2.J. 


85 
86 


12 oo.i 23 ;)16 


8449 1;; 324 


00 
118 
22 
210 
17 
193 
572 
39 
159 
160 
8 
3 
28 
066 


22 
66 
340 
235 
218 
18 


385 


.164 
21 


.no 
2"2 
2:8 

 
317 

I 


68 153 
68 153 
&7 51 
127 217 
16 38 
227 418 
14 31 
213 387 
632 1 20! 
39 7-t 
183 3-12 
i74 8'.u 
3 8 
8 8 
31 Ü9 
616 1177 


133 


133 
249 
132 
70 
6-! 
60 
93 
73 
73 
82 
3.' 
35 


1337 
15 
1298 
29 
72 
413 
221 
212 
8 
377 
1157 
20 
461 
20 
:!R4 
3U7 
329 


2Wl 
:!8 
. 2 423 
51 
138 
443 
4f6 

1 
:!5 
749 W;O 
.0. 


11. 


l;Jö2S 


1.0 


8 
3 b 


15023 


278 
278 
4.191 
268 ' 
132 
126 
100 
173 
1-13 


148 
161 
lKi 
liIi 


718 
41 


63 


1l 


11 
1 


.:-1 
=1 
=1 
-I 


Ludno
t obecna w dnill 30 wrzesnia 1921 r. (bez obl
tel spiscm wolskowym) 
I w tel liczbie byro wyznanla podaro narodowo

 
Og6- Met- Ko- .; 
 
 0 ü 
 
 . C' 
 , 

= 
 
 
13 l, 4) 2t .
 bI r6 
 .! « 
rem czyzn biet E .B 
 :;;: 
 ::! 
 
 cu 
 E 
 E 
 
 E 
.cu: 
u c.c ON C .!!o - & 
. c .!!o 
::!.¥ cu= ._ u E", .s CI"t:I 1:.II.s CI"t:I 
.. 5 6 7 R -9 10 11 12 13 14 11 16 
1().l1 4 - ' I _ _ _ 100 I 
132 / 14 - - - - 1461 
5 - - _ - _ 51 
1116 14 - - - - 118 , 
2'2 - - _ - - zz 
9:-J 12 - - - - 94 
7 - - _ - - 7 
118 12 - _ - - 87 
111 1 - - - - 111 
100 7 - - - - 107 
120 3 - - - - 123 
8 - - _ _ - 8 
111 3 - _ - - 114 


I 2 
l- 
I : 


874 
-12 
M2 
&95 
6-16 
17 
1128 


7 
822 -9 
10_ 


117' 


170 


.23 


120 
120" 


1268 


SI.' 


12 


2! 131 
103 
163 
&2 
2"21; 
3H 
4117 
.11 
- 
12(1-1 
7-1 
342 
324 
8 
8 
[)9 
1180 


723 


ao 


18 C 


56 
28 


19 


18 


4 


5 


278 


-I 


/);) 
19 


4  I 


14 


7 
22 


14 


14 


9(;5 


& 


5 


.- 
- 


208 
4-19 
268 
120 
126 
98 
173 
143 


14 


12 


9 
22 


2 


14 


10 I 


143 
161 
00 
55 


2"2 


2 


2 :,11 
2JI 
24;r2 


10 


') W telll 2 blldynki nlnaml...zkefe. I) WIelII 5 bild. nlez. ") Splaano ',anie z "" LezJonL ') Splaano ',anle z .11, _n6.. 
Mi.. I 0 0 n I r 6.: . - pnypada n. wyznanle: pr_oaI_ne 94. greü...kalol. U. in ne wyxn. la10L 1. inne "I'Z". _.ng. I: b - . lern bezWYlnanlowc6w 2; 
c - . lern podalo nn..,dowoU: roSYI.k, 93. nulln", 2. iJdo.nk, 14. 
(lmlny: . - pnypada n. wyznanle: inIIe wyxn. e..nll. 82. Ireclo...... 10 1. 9. pr._......e 6; c - . 1.... podalo narodowoU: ....lllak, 3. rotIJI.k, 2. Ifdowwll, 7. 


22 


2 


277 


51 
138 
488 
4f6 
431 
25 


33 


-I 


13 


7Ü7 


708 
41 


13 


A7B 
42 
520 
öH8 
6iJ2 
17 
815 


1 


872 
42 
j)
 
C,9"l 
6:-16 
i7 
818 


2"2 
4 
14 


3 


14
>>>
C-I 


Mlasta. 
Gm I D Y. 
o b s zar)' d w 0 r ski e. 
Micjscowo
cI 


1 


31. Prz:rli:odziezki 
J
ZltJro, olla.da 
Klady, leAn. 
"lady, ofJada 
I'rzygu.h,kzkl, 1\ IrA . 
Puotkowle I'rzygolzllie . 
pu
Lk. 
32. Psary 
3J. 
aducbÖw 
:::1

1:6
;
r:. ml. ) 
34. Rosoczyea 
.15. Sadowie 
,16. Sieroszewiee 
37. Sicroszewiee Nowe 
JIt Skalmierzyce 
39. Skalmierzyce Nowc 

kahllil"rzyce, Kt. kol..) 
Skalmierzycc N owe. tMt. 
Skalrulonyce No.e , wicH 
40. Slaborowlce 


41. Slaborowiee Nowe 
42. Slawin 
43. Smard6w 
44. Strzegowa 
45. Sliwlliki 
46. Smiföw 
47. Trkus6w 
48. W
gry 
W ,.scry, wie' 
Zabll cko, pwtk. 
49. \Vit:lo\\ic
 Klasztorna 
klemelltöw, 018&1. 
Wlelu1trid-Ccgirlnia" } 
o..a". 
Wlolowi('A KlaMzlornft, 
..I 
50. Wt6rek 
Tr
h... po.t.... 
Wtarek, wlei 


51. Wysoeko Male 
52. Wysocko Wielkic 
\Y'yeocko ""i£'lklp, y, ici ) 
ZaWYJ!ocko, !"wtk. 
53. Zamos
 
Slwl
ka, fol... } 
Wygoda, (01... 
ZaolO

, wle6 


111. Obszary dworskle: 


I. Antonin 
Antonln, '01... 
Antonin, (p8n. 
Anl(.Jni.o, IIt. kol. 
ßedyl, puftlk.") 
2. R
dzicszyn 
3. ßilezew 
liil('
t"w, fol.... 
Kowalow, lvi",. 
M"
lftn"a, 00. ml. 
4. Hiniew 
Biniew, fol.... 
Zielen"a, 1..0. 
5. Boezk6w 
6. Chotöw 
7. Czaeh6ry 
8. Czekan6w 
ßlIgatela, (olw. 
Czekan6w, fol.... 
C....an6W', .1. "01. 
9. Gostyczyna 
10. Kamicniee Stare 
kamil'nlco 8lare, ('(I
. 
Kamienlee Stare, f(\lw. 


n. Karski 
Kartiki,. 101.... 
NOWVllta..., folw. 
1.1....11. k.....ma 
Stary
tawJ fol... 
12. Koei
ba-Llldwik6w 
Ko
h;ba, 011'1. ml. 
Kocl
ha-Ludwik6w. (olw. 
1.
. Kr
pa 
14. Kur6w 


Rlld}nkl 


.. 
. c 

-;; 
GJ.o: 
NN 
"VI 
CoGJ 
..e 


2 


15 
64 
51 
11 
83 
217 
1:10 


29 
6:-1 
4j,') - 
13") - 
:10 
12 
21 
16 
11 
6 
1:R 


39. 


11 
7 
2 
1 
1 

 I :: 
11 I 2 


20. Powfat Ostr6w. 


Li'dno

 obeena w dniu 30 wrze
nia 1921 r. (bu objetej spisem wojskowym) 
W tej liczbie bylo wyznanla Podalo narodowo
 


T 
 g I Q
 
 
 0 N g ffS g 
 
eO :;j.!! 
n
 

 
 '
E 
 o 'E _ c ", '" 
E 
P'I-; 

 l :g.a 
2 
 .
o .
« .
o 


 


-=-
 g. c
 c
 
7 k 9 lu 11 12 13 I 1-1 I 1;) 16 
I?
 1
 -= -= I -= -= c
1 
 -= -= 
7
 Vi = = = = 
I 8 - - 
SR8 71 - - - - 4-12 I 17 - - 


Og6- 
 M
f- Ko- 
lern czyzn biet 
._
- 
.1 4 ;) h 
717 1 343' 37-1 
10:: r s:: 7: 
R9 
II 40 


II U 20:1 2""6 
2-1;1 110 137 
123: ii8 6" 


!lG 
21 
1 
10 
IH 


10 
15 


1 
1::.1 
18 


1!"
 
Gl 
8 
li6 


A;", 
69 
69 


so 


80 


C 
,- 
..... 
...: 
.. 
c'" 
c.
 
.::E 


1 
1 
1 
2 


12,1 
4Ki 
3b7 
KJ 
601 
1 C.02 
2388 


11 
2377 
13:-1 


1207 
400 
37 
38a 
611 
473 
473 


696 


698 


51! 
2:!6 
1(;7 
39 
21;:-1 
772 
1200 
5 
1195 
6; 


Ha 
207 
1-11 
j1l 
129 
-10 
78 
77 
57 
20 
:,C.o 


6()() 
197 
IIf 
178 


21'!2 
235 
z;J.) 


359 


B59 


6:; 
2f,
' 
I!JO 
-16 
33H 
830 
1188 
8 
118'l 
GH 


122 
-IR;) 
8-19 
sr, 
3!J6 
1 f,77 
22M 


R 


8 


18:) 
426 1 
2113 
110 
2:,
 
86 
1(;0 
1;
1I 
1207 


:- 


1 


1 


3 


2 
1 


17., 
I-tJ 
/I 
24 
1m l 
118 
1111 
10 
12-1 
12
n 
218 
128 11 
1!1ö 
198 
18 H 
175 
7 
1:,3 
HJ'
n 
IW 
;m U 
I
J 
1/1 
11 
60 
16
H 
1


 
211l 


91 
73 
6 
13 


47 
f,!I 
56 
s 


62 
60 
2 
100 
u7 
89 
91 
8 
112 
3 
72 
18 
3 
45 


96 
52 
11 
4 
:J9 
77 
4 
7:1 
76 
87 


100 00 
21:J 426 
1
):! 218 
56 11:, 
12'J 2;)7 
46 BG 
H:! 100 
61 13R 
45 1Ul 
111 S6 
GI7 1201 


f47 1 201 
20:1 369 
1
 S7 
1115 83'.4 


3:29 608 
23..'\ 461 
:.!38 461 
337 643 


SI 6 1'.0 8 1-12 3 'i2S 6 .00 


837 643 


20 
18 
1 
S 
6 
i) 
4 
1 


7 
8 
1 
10 
8 
10 
11 
3 
7 
1 
8 
I) 
1 
4 


200 
1')') 


47 
1 


2-17 
12'1 


1 


R-I 
70 
:I 
11 
05 
f,!I 
Ci:! 
7 
6:2 
61 
1 
110 
71 
100i 
107 
10 
118 
4 
81 
lil 
. 
68 


115 
72 
7 
Ii 
31 
H7 
j 
II:J 
liH 
12-1 


8 


2\f, 
2:, 
&I 


1:2 


]2! 
4S:J 
3,,7 
K, 
496 
1002 
2339 


lOi" 


-11 


8 


H 
2
 
13.'-1 


3 
115 


12 


8 
2331 
133 
97 
426 
2liR 
11:, 
2
,7 
86 
160 
13R 
lo-l 
J6 
120(t 


B 
S3 


8 


77 


OH 


88 


2;) 


1 


1 


75 


6 


o 
31 


31 


3 
12 
12 


03 


53 


6.'J 


11 a , _ 


I
 
38G 
37 
349 
6OH' 
4Gl 
-161 


1 
14 


14 


3 
12 
12 


175 
1-13 
8 
21 


102 
118 
l()q 
10 


12-1 
1
1 
S 
201 
12S' 
1!lj 
19.. 
18 
171 
7 
läi'l 
100 
6 
100 


17 I 

I 


600 


696 


6"23 


I 
42 Ö C 


207 
121 
14 
11 
60 
ut 
8 
156 
1;R! 
199 


4 


4 


6 
12 


170 
I-tJ 
8 
2-1 
10:2 
118 
I{Jf! 
10 


12-1 
1
1 
3 
2(t1 
128 
19J 
198 
16 
175 
7 
U3 
1(J'J 
8 
100 


11 


207. 
I
 
14 
11 
fIO 
16-1 
8 
156 
134 
200 


--1 


.:.. 


4 


10 
::I 


') Spluno I,anle a ....I' Sblmlenyce No.e. ") W lem 1 bodynek nlaamleukaly. ") Spisano ',..nle z (01.. Antonln. ') Splaano ',anle Z (01.. Bilano. 
Obszary dwo......le: . - pnypada na """na nie; In ne wvzn. e...g. 6, ..recko-kalol. 1. prawool_ 4; e - . lem ROlli an 4.
>>>
Miasta, 
Q m I n y, 
Obs
ary dworskle, 
Miejsco\Vo
cI 


1 


15. Kwiatk6w 
Kwiatkow, loh". } 
Migdalki. '01.. 
S;obötka, ]e
n. 
16. Lcwk6w 
Le.1t6., '01.. 
Michal1t6w', 101... 
Rejtan6w, I".n. ') 
S;z("zygliczka, karez.ma 
17. M:iczniki 
M4cwiki, fol... 
1'001""". '01... 
18. Miedzian6w 
19. Mlyn6w 
20. Oci'lz 
Ud
it fol... 
üci:}i, ..t. kol. 
Zaltrt.ewli, fol... 


. 


21 Osiek 
22. Parczew 
I'art:uw, fo]... 
Zmyä!orA, os.da 
2.3. Przygodzice 
]"icc Uorny, bor. 
I"rz.ygodzi('e, folw. _ 
l:trzl'
odzice, 111.. kol. 
Pnygodzice (StrUKi), 
I.An.') 
8trug; Tarchal.lle, 101..') 
Strugi Tarehab.kie, Jei5n. 
SzperPk, pn.tl.') 
TarehalFkle, bor. 
24. Psary 
Broaöw, '01... } 
lIao!lanka, .... mr. 
PBnry, folw. 
W",ca, os.,.J. 
25. Raduch6w 

'fu'
l.l

.iol.._ 
26. Roso!-.zyca 
Eialylög, le.n. 
ROI08ZYCa, ceg. 
R0808ZYCa. folw. 
Utrata, leon. 
27. Sadowie 
28. Sicroszewice 
SierOBzewi('e, d w6r 
Sier08z.e",i
e.. folw. 
8ierosz.ewlce, torfi.rni. 
29. Strzegowa 
G Iapiniee, osad. 
8tnegows, fol... 
30. Szczury 
Brvgidki, leBn. 
B,.ygidkl, PWltt. 
S&c&ury, fol.... 


31. Sliwniki 
Cz.erniak, '01... } 
Ko..aJewek, fol... 
8liwnild, '01... _ 
Za..ady, o&ada 
32. Srnil6w 
33. Wegry 
34. WielowieS 
Radnchöw, 1("
n. 
\\'ielowie', nadl. 
35. Wt6rek 
K
ltolew, lE'sn. 
Kf:l!lzyce, bor. 
Wt6relt, '01.. 
36. Wysocko Male 
37. Wysocko Wielkie 


:?I. Pow. Ostrzesz6w 


I. Miasta: 


I. Ostrzesz6w 
2. Grab6w 
3. Mikstat 
JI. Gmln)': 


I. ßierzow 
Hierzuw, lolw. l 
Bierr;öw, ..iet . 
Gwiidl.iel..:!l, pustk. 
8..0Ia..." .,.ada 


. 


3832 
82 


Budynki I 
..\ 
,- 
",,"" 
N"" 
N 
..'" 
c.2 
c- 
_I:: 


.. 
'c 
c- 
NCIS 
"''''' 
NN 
.. '" 
Co 
NE 


2 


11 
11 


18 2 
I: I = 
1-1 
u 


10 
f 


22 


15 
2 
5 


7 
I: 
10 
5 
30 
2 
21 
4 


2 


1 
15 


15 


8 
1 
7 
20 
I 
I 
171) - 
I 
5 
9 
7 
1 
I 
14 
:I 
11 
12 
I 
2 
11 


9 


11 


7 
9 
[) 
:I 
2 
8 
I 
1 
8 
4 
13 


R91 


472 
186 
233') 


67 
fi 
20 


Og6- Mez- 
lern czyzn 


I 3 


1 


1 


16 8 ..00 t 0'.!2 


5413 2518 
1 7i1O R:l6 
1-1231 6GB 
37 269U I 127
 
- 482 232 
. 
- 811 153 
- S3 18 
- 138 61 


13 


3 


21. Powlat Ostrzesz6w. 


4 


169
 
I
I' 
3.
 
250 

sU 
IS U 
2
 1 
247 
131 
3
,3 
277 11 
15 
61 11 
103 
236 11 
100 
40 
3rP
 
23 1 
"l:l2 
81 


18 
8 
265 


2165 
122
 
I:'::i l 

I 
12 r 

I 
98 
177, 
1511 
le 
3 1 
247 
41 
IDß 
201 
11 
11 
183 


288 


288 
116 
207 
49 
87 
12 
1-15 1 
5 
7 
138 
(j'j' 
189 


Ko- 
biet 


o
 
..I:
 
"'0 
E... 
»"" 
...-c 
.. 


6.", 


5 


--7-8
tol1I2131t""lt;:;- ffi - 


... 
c 
.E 


, 
CIS 
-... 

E 
.- 0 
C-a 


76 
,CI 


1,12 
Ri 
Z!O 
7 
!J8 
118 
123 
.,3 
WO 
118 
11 
3:1 


48 
113 
m 
111 
169 
11 
132 
15 


11 
2 
107 


107 
62 
J:! 
60 
118 
2 
4 
110 
2 
46 
84 
75 
7 
2 
100 
111 
81 
93 
5 
8 
85 


130 


130 


f" 
110 
20 
13 
7 
67 
:I 
:I 
61 
:J3 
8j 


Ut-l 


2A!1;, 
R!J4 
7;);", 


IHoo 21422 
2:JO 226 
158 19i 
16 - 
77 3Z 


6 


93 
113 


206 
156 
43 
8 
132 
1:12 
12-1 
7x . 
t!);J 
159 
8 
2Ii 


55 
123 
10'2 

1 
lR'J 
12 
UO 
16 


11 
6 
1;,H 


1511 


60 
7 
r.:l 
172 
I 
8 
158 
5 
;.2 
9:-1 
83 
11 
I 
147 
22 
125 
IOR 
i 
6 
118 


1:8 


158 
61 
97 
29 
24 
5 
78 
2 
4 
2 
34 
lW 


11;9 
169 


3;17 
:!i9 
7S 
15 
2:10 
:!;;IU 


217 
127 
3;.;1 
:n7 
15 
61 


4 


1I;!1 
JW 


a:fi 
2t9 
73 
15 
2:10 
2.10 
2-17 
126 
:l"",;I 
21'i 
15 
81 


1m 
2:16 
196 
-&U 
,WI 
2'1 
26101 
81 


18 
8 
2tij 


26.) 
I')') 
1ß 
..., 
2H
 
S 
12 

'67 
7 
!lH 
177 
IIiH 
111 
S 
2-17 
41 
206 

Ol 
11 
11 
183 


28H 


2118 
IlIi 
207 
4!1 
87 
12 
1-11 
5 
7 
J:!II 
li7 
189 


;.o:.'! 
16HH 
1 4110 


S Mt! 


:IO!I 

 
8 
87 


') :"p...no 'tU nie a '01... Le.k6.. I) Splsano ',anle a fbl.. Pnygodztce. I) W lem I bndynelt nluamleazbry. ') W I..... 3 bell. nlea. 
MI aal 0 081 r x e 8 x 6.: a - przypada na _nIe: gndIo-kalol. I. inne wyu. bIo!. 1. Inne wyu. ew.nll. 1Z: e - . Ieta t,oI6w 211. 
MI. . t 0 G r . b 6 ..: . - pnypada na In ne "Pn. kalol. 1. 
MI.ato Mlkal.l:e -:t}'tl6w4. 
aminy: . - pnypad. n. "Pna.ie: In ne wyu. kalol. 1. In ne wpm. .....n\l. 23; e - . tem :t,d6w 11. 


Ludno

 obecna w dnin 30 wrzc
ni:l 1921 r. (be7 ob!th:! spisern wo!skow}'rn) 
W tel liczbie bylo w}'znania Podalo narodowo
c 
C)O ü.
 .(:'1 tJ 

 
 

 u 
 0 &
 
 
 cu 
""- .,N ....=s :: 
c 
 'E 


 a.E oS . ä _ .S!ö es .2nr 
.,:::: ._u E", c-a Co C.ol 


103 
2:-16 
1116 
40 
349 
:!3 
2611 
81 


=1 


3 


8 


IR 
8 
261 


4 


:!BI 


lU 
19 
96 
290 
3 
12 
288 
7 
91-! 
177 
158 
18 
:I 
241 
.!5 
206 
201 
11 
11 
183 


8 


8 


(j 
11 I 


287 


1 


'JIrI 


116 
207 
49 
87 
12 
141 
5 
7 
1211 
li7 
um 


4 


4 


7 RIR 


1.. 


R 1.111 


2-12' 


491 


=1 


1 R.".o 
1627 
1341 


1-1. 
1. 


12"J 
,,!, 
lit 


427 
43 
21 
6«8 
256 


-17 3 Siß 


24- 


117 
33 
106 


l") 


:J 


:I 


4 


4 


ss.:; 


2:' 


3:-11 
12 
l!} 


21 


4 


111 


173 


47 
25 
101
>>>
(',(I 


21. Powlat Ostrzesz6w. 


Budynki I Ludno
t obecna w dnlu 30 wrze
nla 1921 r. (bez obietei spisem woiskowYrn) 
Mlalta, '" k]
M.
1 w tej IIczble bylo .wYznanla_ Podalo narodowo
 
.c 
ami a y, c- 6",a . 0 . I 
N'2 Ko- "'0 .; , 0 . 
","", -"'0 ,11 u 
Obszary dworsllle, NN NN E
 
bjI c."'" ",,,, 0 '2bj1 
 '" '2 
..VI "':rJ lern Czyzn biet c'" bjI'" 

 bjI -", "'" E -
 
MlcJscowo
cI ""'" '2- ",N '" 
- VI 
 
E 
NE c._ ;.,- 

 c" 00 c ",c Ö .!! er c 
o 
.EE 

 "'::: c.c E
 .E -0 .E 
._ u c"O "" 'c"", c.., 
Isl4 -- - - - - - - - 
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1-t 15 16 
1172 
 I 
2. ßiskupice Zabaryczne 163 1 662 610 1172 - - - - I - llil 1 - - 
lIiakupiee Zabarynoe, } 163 "d 56:l 
wlei I 610 1172 - - - - - 1171 I - - 
Galauty, "uatk. 
Strzyt6welt, OB.d. 
3. Dobrownikl (j(j 1 520' 26
, 2:5 :,20 - - - - - 519 - 1 - 
4. 13ukownica 168 :I 1261 (j
7 634 12:19 2"2 - - - - 12:7 4 - - 
Bokowoie.. osada I 
Bukownica, pUltt. 
BultowuicB, wie' 168 S 1261 627 11M 1239 22 - - - - 1257 4 - - 
J erKe, 013'1. 
Zygmuntöw. OB.d. 37; 
5. Chlewo 4: - 182 195 359 18 - - - - 009 8 - - 
6. Doruch6w Uij 3 1475 (j&j 787 1 33
. 136 - - - - 1372 103 - - 
Doruch6w, wIe' 
 67 S 520 236 284 Wl 18 - - - - 601 19 - - 
EmlIjBnow, Ol&d. 01 
Knf.nica Star&, '01... S - ZI 3-1 61 - - - - - 61 - - - 
Kuinica Stars, wie' 211 - 222 111 111 180 42 - -- -- - 180 42 - - 
Paiagörka, puotk. ') 10 
Rlder., 01. ml. 2 - 5 5 10 - - - - - 10 - - - 
\\ rl08Y, wie' 55 - 437 214 223 414 23 - - - - 423 14 - - 
Zaleale, wlei 29 - 225 96 180 172 53 - - - - 197 28 - - 
7. Fruz6w . 21 - 130 11 59 71 9 121 - - - - 90 40 - - 
R Godzietowy 18 - 130 11 71 59 99 31 - - - - 100 30 - - 
Godzl
towy wlei , 13 - 
II 64 42 80 16 - - - - 81 15 - - 
)'Ifczytiko, IdD. I '5 
riec&115ko, oll.da - 3-1 17 17 19 15 - - - - 111 15 - - 
9. G6ra 62 2 473 1 230 243 447 17 9 - - - 460 13 - - 
G6r.. wleI 29 - 
 112 111 2111 4 - - - - 223 - - - 
Lipolk. olada 11 - 68 27 (1 60 8 - - - - 68 - - - 
oourrl' paltk.") 
rwk . oaada") 18 
rUfltltl, ol.d. S - 11 7 18 - - - - - 18 - - - 
S6jks, o.ada 15 2 IMI 57 57 100 5 11 - - - 101 13 - - 
Trzyltamlenie, o..da 4 - 15 19 34 - - - - - 3-1 - - - 
'" eaols, pUltk. 2 - 
I 8 8 16 - - - - 16 - - - 
10. Grab6w-W6jtostwo 103 - 333 347 614 66 - - - - 6-18 32 - - 
Biady, OIR.d. \ I
 680 847 
GraM...- W 6j t08t.O, wlei - 33S 614 68 - - - - 648 3Z - - 
IIskie. olBada r 
Nowydwör. folw. 
"'.Yloda GrabowBIta, ..h:8 I 
1 1. l
nac6w b4 - 
l; Hi8 1:9 2C.o 57 - - - - 307 10 - - 

.C6WI ..... 25 - 134 70 64 111 23 - - - - 1:!4 10 - - 
awor t ollsda 25 - I
I 78 85 129 34 - - - - 16:1 - -- - 
2ablolee, osada -I - 10 10 20 200 I - - - - 20 - - - 
12. Kaliszkowice Kalisköc 118 - 872 121 451 667 - - - - 712 160 - - 
C.ubka (Cz..lnlkl), oM,da } I . 
Kalls.kowiee Kali.kle, 712 1 
wleA 118 - 872 421 451 687 2(.6 - - - - 160 - - 
13. Kaliszkowice 
OIobockic 1M - 1147 b46 601 1053 94 - - - - 1137 10 - - 
Kllna.kowlee '-
I 
KaUanowlee Uloboclde, 
r lUtltk . 
Kall..kowlee Olobocltie, 
wic' IIiH - I U7 5-18 601 1053 IM - - - - 1137 10 - - 
14. Kob}'lag6ra f3 1 3(;') 1:2 210 266 63 - 33 - - 3
4 25 1:-1 - 
15
 Komorö'" 140 1 944 447 497 933 11 - - - - . 938 6 - - 
Drab,:ly, puatk. 1 
Jablon
kle, {.n
tlt. 88 I 666 251 301 556 J;.'i5 
KOlDorow, wies - - - - - - - - 
Materla, pUBtk. 
rab!.l.ew, oe.da 
ra.liykl, o..da I 
riwoni6, 0..,1, 

:
:
wf:8t
olllorOW8ItI(', 
puotk. 62 - 389 1118 198 S78 11 - - - - 383 6 - - 
S.yan&, os.da ") 
16. Korp}.sy 12 - 9-"1 116 136 142 UO - - - - 245 7 - - 
KorI'Y.Y. wlel 20 - 
i:J I 56 61 ,CI 39 - - - - 110 7 - - 
L
aty, pntilk. 8 - :!i8 ZI 49 4 - - - - 63 - - - 
R nIe.., o8&da U - 11'. 3-1 -18 15 87 - - - - 82 - - - 
17. KotJ6w 138 - 971 4-18 523 970 1 - - - - 9il - - - 

 
.... \ 
Kauls, pUltk. 
K
d&iory, OI!Iad. .' 
KoU6w, .leA 138 - 111 -1-18 5;!3 970 I - - - - 971 - - - 
Kozak1, Ol&d. 
NloWl&(Ckle, o..ada 
RogD..no, oe&da . 
18. Kozly 21 - 12
 60 68 9- 103 - - - - 1m 26 - - 

,} 
Kol.-Z; I wle6 } 21 - I
I 60 68 25 Ire - - - - 100l 26 - - 
8itlt w, olada 
19. l)'ii'lZcniCe 64 1 00.'1 274 289 li3-i 29 - - - - 547 16 - - 
'idel.. o.ada ') 
Kalole.., fol... C) 
Klal'kl, oaada 5 - :j 2"l 22 36 8 - - - - 36 8 - - 
KSi,tenlce, .iet 511 I Z52 Z67 498 !1 - - - - 511 S - - 
20. Kuznica Bobrowska 28 - 97 107 19;) 9 - - - - 204 - - - 
Kutoi.. Bobro....k.. } 
osad. \!t! - 97 107 196 11 - - - - 204 - - - 
lIar..yko....kis, oa.da 
lIarclykowüie. 01. ml. 


,) Spilllno ',anle & wal, Doruch6w. ") Spllano ',anle & wal, G6ra. I) SpillIno ',anle z ...1, Komor6w. ") Spllano ',anle & ...1, Kal,ten!..
>>>
Mlasta, 
Gm In y, 
Obszary dworskle. 
MieJscowo
cI 


21. Kuznica Myslniewska 
Dymala, PU6u..') 
Göry, pU5tk. 
J ezioro, oeada 
Krups, oo&da 
Kutnica Jlyslniewl'ka, \ 
...i.
 f 


Pawlee, oBada 
Ryndak, 08. ml. 
Zaw&ds, osada 
22. Li!-\'ota 
Blew'l8ka, 00. ml. 
Guderla, osada 
Koziollti, osada 
Li1;ota, wiei 
Zaw&da, os. ml. 
23. Marszalki j:lö

?:
 01. 
Marosalkl. ..lei 
Siekierr.yn, osada 
Zamy.ly. folw. - 
24. Maryd61 
Gai6acz, olada 
Huts, P"ys. 
Lis pllEltIt. 
LudimiMz.. ol!ada 
Maryd61, wlei 
25. Mjkoszyce 
26. Mielesz6.....ka 
27. Mostki 
M08tki, wlei 
M roc
ek, os&da 
Tumldaj, pu.lk. 
28. Mvje 
:M'YJ8, wiei 
Pobinls, osad. 
29. Mvslniew 
GrU8zlta, 05. ml. 
Myslniew, wies 
30. Najrnowo 
NaJmowo, wleA 
RaJmanltaw wie' 


} 


31. Nicdzwiedf 
32. Niwki Ksiazece 
Krnp., lein;IJ 
Krupa, oead. 
NI..ki K.sqi
ee, wie6 
33. Olszyna ' 
Budy, 08. lab. 
Ooluzy lOS. ml. 1 
Krzyiowa Drogaw pU8tk. 
OI8.YUa, 0081.. 
010,,,,,, wlei 
Pap,ern.. Olo.yAoka, I 
08. ml. 
Taborek, olada 
34. Parzyn6w 
n urne, ossr1a I 
Jary, 08. ml. 
KOl!trzy
zY2.na, ol'l3'1a 
Oem"of':.da 
Panynow, wies 
Pletrzykow, OfIsda 
Boboll.ns, 0881. 
35. Przedbor6w 
DroiJiyny, o
ad. 4) 
Droidivny, pustk.'" 
Jatwiny, ollada 

:.
lbo
g::
:,.,.
 , 
8oboliz.03, pU8tk. , 
36. Przytocznica 
Kaluis, "".da 
rrzytoc:mica, wie' 
8tawki, 08. ml. 
37. RekiiIce 
- D.br6wka, oo&da l 
Rek.iAce, wlei (. 
38. Ro!-\'aszyce 
- bobra, oaada 
Kr6lewslde, oe&da 
Malinöw, folw. 
ROg'&I'ZTce, OtIa.da 
Roga.s.ycP, wiei , 
Siwek, fol.... I 
Wi
.ownia, fol.... 
Zr6delois, folw. 
Zyr6w, osada 
39. Roi6w 
Gtotwa, ",,&d. 
Meo.yuy, osada 
Pils, 00. mt. 5 ) 
ROj6w, pusu.. 
Rojöw, wleA 
Roj6w D, 00. ml. 


ml.\ 
I 


Bud}'l1ki 
I ' .E. 
..... 
N
 
..V 
J e.
 
:E 
I 3 


.. 
.e 
e- 
N:II 
....0: 
NN 
... V 

... 
NE 


41 
157 
8 
t2 
5 
111 
78 


1 
2 
37 
115 
34") 
23 
'8 
fll 
11 


2 


80 


1 
8 
8 
8% 


8 
37 
t 
I 
8 
26 
t 
71. 


70 
t 
G9 


691) 
1-10 
26 
JI 
84 
8 
I 
.2 
72 


58 
1 
57 
39 
22 
t7 


-18 
7-1 
2 
72 
6. 
7 


60 


!}() 


90 


ö3 


15 
39 
33 
6 
26 
1 
41 


21. Powlat Ostrzesz6w. 


G7 


Lcdno
t obecna 
 dniu 30 wrzdnia 1921 r. (bel; obietej spiscrn woiskow1'm) 
t: 
 W teJ liczbie bylo wyznania - 

Io narodowo

 
Og6- Mez- Ko- 
 
 I 
 0 
 
 . 
 )j I 0 
 , 

= I c
 
4.) IU IU bI 

 er.
 Cf 
lern .:zyzn biet E .B .. 
 ....::! :!:; 
 .. 
 E 
 E 
.
 6 
_ ...... 
u 
.c E:::: 
 
o Ö .!!!
 .
 ._0 
__ _ 
=-


 - 
 
 C.:.a c:-a 
-1 5 6 7 I B 9 10 I 11 12 13 I N -,t;;""lw 
474 226  _ lI:! . _ " 10 ' ')"- , - I 7 - - - 
.. 
 _ I - - - 2(j
 20
 _ --= 
- - - - 33 15 '- - 
- 7 - - tO 7 - - 


2 


2 


I 


t 
2 


I 


t 
I 
I 


2 
1 


I 
2 


2 


2 


2 


2 


tU 
250 
233 
8t 
192 
10 
19
 
 
197 
1146 
111 
:11 


 
 
16 
32 
25-1 
79-1 11 


 
t8 
325 
520 


6 
48 
t7 


862 


u 
251 
17 
6 
51 
171 
6 
6t.3 


5111 
22 
fi09 


509 
806 
1.9 
249 
20,1 
33 
7 
&59 11 
5511 
. H 


II 
872 
263 
16f 11 
35:
 
4
H 
tI, 
4{IJ1I 
6G1i 
1 78 1 


49(, 


:i 
6f5 

II 


2 
27 
5 


17f 


t8 
1-10 
8 
2 
29 
96 
8 
285 


276 


11 
9'J- 
__a 


225 
37-1 
89 
118 
96 
16 
4 
2:-1 
254 


185 
5 
180 
122 
76 
46 


173 
216 


5 
211 
320 
84 


236 


31-1 


814 


169 


58 
116 


108 
17 
87 
4 
89 


119 
611 
to 
40 
15 
83 
226 
6 
13 
118 
375 
106 
8Z 
7 
152 
28 


j 
21 
12 


1l1li 


23 
IU 
11 
f 
!2 
73 
3 
328 


315 
18 
28-1 


2

 
-1:-12 
00 
131 
UJ6 
!2 
8 
305 
305 


197 
5 
192 
141 
88 
58 


180 
2-14 


6 

 
3-18 
IM 


254 


331 


331 


19ö 


61 
t84 
125 
t4 
t06 
6 
108 


57 
57 
1113 
111 
l1li 
28 
151 
514 
16 
3Z 
254 
087 
143 
1211 
13 
277 
Z5 


5 
2 
7 


I 
46 
3 


1!03 


150 


2 


t08 
63j 
11 
511 
31 
68 
!Q 
tO 
111 
t36 
119 
126 
90 
11 
178 
24 


zoo 


16'
 


t6 


,1 
17 
6 
M 
171 
6 
r.oo 


:!5 


;- 


tu. 


16 
231 
17 
6 
81 
171 
6 
-1-13 


25 
20 


aJ 


170 


IIIi 


, I 
In;' 

I 


4:!.1 
2:! 
2j3 


1.70  
:lHI 


I

. 


250 


6 


:II\
 
fU7 
1.9 
2-19 
:''04 
:IR 
7 
M:, 
511; 
3.9 
111 
:t61I 
2:11 
U6 
R5 


12.
 
2J:1 


.\I 
4{ 


3 


3 

.) 
18 
14 


25.1 
310 
1.9 
2-19 
211-1 
33 
7 
2Gj 
:!65 
377 
tO 
367 
231 
146 
85 


6 


2k3 
GG 


70 
3!1-1 
H 
:111:1 
-13 


250 
490 


293 
:!113 


5 


Ii 
32 
18 
t4 


2;,5 
57 


!IH 
403 


06 
H2:, 
178 


447 


43 


57 
57R 
174 


11 
3It! 
00 
4 


(;13  - 


fOt 


36 


6f3 


:.! - 


640 


3 


2 


361 


114 ,o 


I::.H 
15 
U3 


7:J 
16 
411 
10 
133 


6fO 


3 


2 


6-1 


183 
18 


18 


112 
34 
aa 


18 
on 


') Spl8ano I,anle & wal, Ktt!nlca Mv'Inlewüa. ") W I... I bndynell n1ezanaleazllaly. ") Splaano I,anle & wal, "1l1li1 KII,ftce. ") Splaano I,anle & wo" Przcdbor6w. 
") Spiaano I,anle . ",I, Rol6w. 


3-12 


2
 


H4 
2:J8 
U-,7 
15 
142 


22 
71 
t6 
45 
10 
HO 


5 


5 


I{() 
33 


6f 
1121\ 
111 
00 
28 
151 
6211 
16 
3
 
!5-C 
682 
1118 
1:19 
13 
!107 
Z5 


18 


15 


207 
119 
43 


-18 
27 


=1
>>>
6R 


21. Powlat Ostrzesz6w. 


Budynkl Ludno

 obecna w dniu 30 wrzdnla 1921 r. (bez ob)ete) spisern wojskowYrn) 
Mlasta, G) Md-I W tel liczble bylo wyznanla Podalo narodowo

 
. c CI) 
o m I n y, c- ,- 6.1 . c.i 0 . 
.... .... Og6- Ko- .,0 ,111 10 U . 
Obszary dwoukle, CI)
 ..
 .:.: u bjIbjI c_ ...'" 0 "bjI ar ., .. 
.... .. lern e=B c., bjI" :!:i
 bjI -., 
 's -ar 
MleJscowo
cl 
.!! CI)'" czyzn biet ..- ..... ., 
- '" ar 
E 
s::.2 ;..- 

 c" 00 c .,c Ö .2!ar c 
NE .EE t!': c.c E" .5 -0 .5 .2!0 
.,= _u '" C-a Co C
 c-a 
- I - - -- - 11112 - - 
1 2 3 .( 5 6 'l 8 9 10 13 14 15 16 
40. 
hin 1)() 1 29!J 128 171 .lI 
:)[, - - - - 43 2;16 - - 
artol6w, 01. ml. I . 
"ar"l.yn
 01. rot. 
Hr.bln, w.06 I 49 I 295 126 1119 40 256 - - - - 39 256 - - 
U itnle, oBad. 1 
 4 2 2 4 - - - - - 4 - - - 
41. Siedlee 12 - 103 1\2 ;,1 103 - - - - - 103 - - - 
42. Sicdlik6w 1H4 - 1261 G04 6:)7 1179 79 R - - - 1219 42 - - 
f-iiedliköw, olada ) 
8i.dllko,.., ,..106 184 - 1261 80f 007 1179 79 8 - - - 12111 42 - - 
43. Skarydzew 42 - 200 130 Ij() 280 - - - - - 280 - - - 
8ltarydzcw, .Iet J6 - 23:1 J09 124 2:J3 - - - - - 233 - - - 
8tarypan, ol8ada 6 - 47 21 26 47 - - - --'- - 47 - - - 
44. StrZx:iew 21;, 2 137;, 638 737 882 4\J3 - - - - 1117 2UH - - 
t'ide s, pu.tk. ") - 
MaloI.r.''', pu.tk. ') 20 126 

t&laWle', 08:ul. - 511 87 110 16 - - - - 116 10 - - 
Stuytew, o."da I 2 

;d:r
:: =::a ' 147 - 9S8 445 491 56"l 37i - - - - 796 140 - - 
48 - BIS 134 179 210 100 - - - - 206 108 - - 
\Vywozf Strr.yie...kle, . 
ol&da ') 
45. Szklarka My
lnicwska 127 3 87a 418 4;.: 217 6:11 - : - - 2"34 644 b - 
Bugaj, Itarezm& J) 
Gwiidzlele, OA3'1. 11 - 75 46 29 75 - - - - - 75 - - - 
J arez.eW8Ith:zn, 08. ml ') .6 ':i5 
J ezloro, 01 a - 16 111 7 2B - - - - 10 25 - - 
Krupa, oeada 7 - 63 3Z 31 - 63 - - - - 2 61 - - 
l.ipßkio, oe&da I) , 
Lormie, 08. ml. I) 
Lube8l.Cxylt, os&da 21 1 156 73 8S 9 147 - - - - 5 151 - - 
'''wIe, 08sda 11 - 55 24 31 111 
I - - - - 21 31. - - 
llroolar.., j,ustk. I 
l!.kI
rka ylilni.w.ka... I - 
wies 73") 2 489 227 :!ß2 107 377 - 5 - - 111 373 6 - 
46. Tokarzew 30 - 2"32 lU 121 2".!4 8 - - - - "23'J - - - 
K o.aI, 0.. rot. \ .' - 
Toltn.n,ew t wics , 24 - 178 117 91 170 8 - - - - 178 - - ..,.. 
Wygoda okarska, ol3'1a 6 - 54H 24 30 54 - - - - - 84 - - - 
47. Tonia 9 - 80 42 SR 80 - - - - - 80 - - - 
4R. Wygoda Plugawska 21 . 16911 81 88 169 - - - - - 169 - - - 
49. Zaj
czki 39 - 264 11 129 130 21'8 6 - - - - 264 - - - 
Kamola, £uRtk..' 
Kubery, olw. 4 - 
I 16 16 32 - - - - - S2 - - - 
Zaj,.cl.ki, ...ieA . 35 - 118 1111 226 6 - - - - 232 - - - 
50. ZmySlona Ligocka 24 - 1[.9' 75 84 128 31 - - - - 141 18 - - 
J'ortki, pu"tk. ( - 29 12 17 Z5 4 - - - - 29 - - - 
Tnymeczk., folw. 9 - 50 24 26 38 12 - - - - 45 5 - - 
Zmy.lona Ligocka, wieA 11 - RO 39 41 65 15 - - - - 67 J8 - - 
51. Zmy
lona ... 
Parzynowska 39 - 2.t! 117 124 235 6 - - - - 2-11 - - - 
111. Obszal'J/ dworskle: 892 4 -t 0';6' 2127 ZU
 U26 !43 6a I - - 4&1 2"..3 1 - 
1. Dohrowniki I, 111 11 - 136 69 77 136 - - - - - 136 - - - 
Bobro,,'niki I, IU, lolw. 
 11 - 136 69 77 138 - - - - - 198 - - - 
KOIf'bki, lolw. 
2. Bobrowniki 11 23 - '-0 103 117 220 - - - - - 2"
0 - - - 
Itelina, folw. . ) 
-. I . 
Bobrowniltl 11, folw. 2S - '220 lOS 117 
 - - - - - Z"lO - - - 
3. Chlewo 9 - 196 101 95 179 15 2 - - - 193 3 - - 
4. Doruch6w I: - 264 110 154 2Cl 3 - - - I - 264 - - - 
D
bro,,'ks, c.". 4 - 00 14 16 30 - - - - I . - 30 - - - 
Doruehuw, lolw. R - 173 86 Ur. 179 8 - - - - 173 - - - 
On'
7.köw, folw. 8 - 61 80 81 81 - - - - ! - 61 - ' - - 
5. Godzit;to\\y 13 - 1!18 91 107 187 11 - - - - 1!l3 5 - - 
(]odl.i
towy', folw. 11 - 180 82 00 109 11 - - - - 175 5 - - 
Godl.it:1owy. IIt. kol. 2 - 18 11 11 18 - - - - - J8 - - - 
l t it!czysko, pustlt.") 
ti. Orah6w- W 6jtostwo 14 - 141 59 82 121 20 - -- - - 137 4, - - 
Graböw- \V6jt08twO, 
('
. 1 - 15 5 JO 15 - - - .- - 15 - - - 
Grab6w- ""öjt08'WO, lolw. 11 - 102 42 60 82 20 - - - - 98 4 - - 
Grabow-\Y6jto!tt".0,0!'. ml. 1 - 10 6 4 10 - - - - - 10 - - - 
Kry.i. 'II.Iono,..). '01,... 8 - 14 6 8 1( - - - - - 14 - - - 
7. Kaliszkowice Kaliskic 29 - 263 133 130 215 411 - - - - 258 0 - - 
K:\Ii..ko" ic. Kah"kie, } . 
'01,... 20 - 26S 133 130 215 48 - - - - 256 5 - - 
]lrowia.struga.,. pUlltk. 
W..tr.... '01,... : 
R. Kuinica Bobrowska 16 - 1:8 7R 80 IOR - - - - - 158 - - 
 
Blllawa, 'oIw. I 16 
Kutnie. Bobrowlka, fOlw., - 158 78 30 158 - - - - - 158 - - - 
9. Li
ota 16 - 185 93 9"J 171 14 - - - - 185 - - - 
L.gota, '01,... 14 - 145 75 70 135 10 - - - - 145 - - - 
Zmyilona Llgoeka, '01,... 2 - 40 18 !2 36 4 - - - - 40 - - - 
JO. M:jkoszyce 7 - 126 :2 74 112 14 - - - - 102 24 - - 
)I::akosl.
ee.. lolw. J 7 - 126 62 74 112 14 - - - - 102 2! - - 
Starylo ,.....11:, '01,... 
11. Morawin 

 - 117 59 08 117 - 117 - 
- - - - - - - 
KI.roll, 101... 
 
Morawin, 101.-. !2 - 117 '69 58 117 - - - - - 117 - - - 
12. M}'
lniew 21 - 176 85 91 
I -83 3 - - - 139 37 - - 
IJ,bro,..a I, '01... 1 - ZII 16 13 6 S - - - 2S 6 - - 
D'ibro,..a U (WienJa,..a), 
ol.da IS - R5 42 43 70 - - - - 57 28 - - 
lIyiW..... 101,... 7 - 62 271 16 7 - - - - 69 8 - - 
. 


') Splsann 'icznlo & ...... SInyi.... ') Splauo 'pnlo & ...It Saldarka Myilniewaka ') Wie.. 1 b..dynek n1uamleazllaIy. ') Splaano "anto & .... Zalpi. 
") Sploano I,..n.e Z '01... Godzl
Iowy. 
, Oba&ary dwonkle: a - I1relto'kalollk6w S.
>>>
Mlalta,. 
o m 1 n JI, 
Obs'larJl dworskle, 
MieJscowo
ci 


1 


13. Nam}'slaki 
14. Olszyna 
Kuiniki, tol... 
Kutniki, osada , 
Ol..yna, rvlw. } 
Rojö.... I, 08. ml. , 
15. O
wiecim 
Oäwiecim, folw. 
8taryPfD, k....ma 
16. Parzyn6w 
17. Plugawice 
Plugawlee, r"lw. 
 
ZBförze, fol... , 
18. Przedbor6w 

::::
l
., f

7;. 
19. Przytocznica 
Pnytoeznics., folw. 
8zk1anahuta, oeg. 
20. Rogaszvce 
Dolrs, tolw.') 
Krölewokl., fvlw. 
Roruzyce, fol... 


21. Rojöw 
Rojöw', folw. 
Wygoda, karcr:ma 
Zawada, folw.') 
22. Rvbin . 
- Li
ot3 Rybiöska, folw. 
Rybin, folw.l 
Rybin, le
n. ( 
Rybin- \Yitnie, pnstk. 
'2.ör...iee, os. ml. I , 
2.3. Strzy:iew 
Stnyiew, folw. 
8trs.yiew, karczma 
24. Tokarzew 
Jadwi..ka, folw. 
Tokanew, folw. 
Wygoda Tok...ka, oBada 
25. Wanda 
Aniolltl, leAn. I 
Dobra, bor. 
O,dek Maly, 08. ml. 
G"dek Wielkl, 0.. ml. 
Kamol
 lesn. 
Komorow,ldn. 
M&l'vdöl, le
u. 
omleciny le
n. 
Pnedbor6w, lesn. 
Wanda, I.in. 
Wands, nOOI. , 
26. Wiclowie
 
BiBkupice. lein. 
Kali..ko...lo. Olobookle, 
leAn. 


lIilasda, leAn. 
NamYl!llaki, bor. 
NamyslakJ, leBn. 
Namy.lakJ, 01. kol. 


22. Pow. Pleszew 


I. MlaSla: 
1. Pleszew 


11. OmlnJl: 
I. Baran6w 
2. Bieganin 
3. Bieganinek 
4. Borucin 
5. B6gwidze-Kotarby 
6. BroniszeWice 
7. Broniszewice Nowe 
Broniuewice Nowfl t , 
pu.tk. 
BroDilzewice Nowe, wle6' 
8. Bron6w 
9. Brzezie _ 
Bneü
 .wieJ t 
s.opns, 0.. ml. , 
10. Czarnuszka 
Czamuo.b, wI.' 
Glapiniec, 08. ml. 


Budynki 


'" 
eS IU 
N ca 
 "'(; 
IU
 N
 
NN N 
.... 8'J IU U') 
Q,GJ cGJ 
NE .EE 
2 3 


[) 
37 
17 
20 


5 
4 
I 
29 
7 
7 
13 
CI 
7 
lö 
14 
1 
15 


4 
11 


13 
12 
I 


8 
1 
6 


6 
5 
I 
18 
3 
6 
11 
20 


20 
5 
I 
1 
I 
1 
I 


I! - 


Og6- 
lem 


-= 


I 
I 


1 


zz. PowIat Pleszcw. 


Mez- 


czyzn 


4 


12-1 
36i 
153- 
215 


1.Jl 
133 
R 
209 
166 
168 
107 
57 
50 
256 
250 
6 

35 
67 
168 


Ia7 
151 
6 


88 
5 
80 
3 
9'-2 
811 
3 
2.J.J 
24 
128 
It! I1 
169 


109, 
39 
. 31 1 
:1 
3\ 
11 


ö 


51 
183 
76 
107 


63 
511 
6 
100 
80 
80 


41 
Z3 
18 
!IG 
113 
s 
113 


33 
75 


G4 
61 
3 


-10 
2 
37 


I 
42 
41 
I 
108 
11 
68 
n 
9R 


00 
20 
2 
4 
5 
6 
I 
4 


Ko- 
biet 


6 


73 
lHO 
77 
108 
78 
71 
1 
10-1 
H6 
86 
66 
SI 

r..! 
160 
157 
3 
1'- 


Z9 
118 


93 
110 
11 


-IR 
3 
43 
2 


:.0 
18 
2 
136 
13 
72 
51 
71 


71 
19 
I 
4 
3 
4 
2 
11 


066 28 '1688 3 -147 4191 6979 
066') 28 7638 34-17 4191 6979 


69 


obletel spisem wolskowym) 
---.Eodal
.ar:!'d
w

t _ 


120 
30'J 
133 
176 


.( 
59 
:!O 
39 


1 


I 


2 
2 


Ludno
c obecna w dniu 30 wrze
nia 19.?1 r. (bez 
W tel IIczbie bylo wYznania 


 
 ß. 

 . 9 / ' 0 / cU 
 
!/!ö :;.!! 

 !
 
 
'" 
t:_ 

 c" 00 C ",E 

.: "'
 .E'5 E &J I .E I 'E-8 

- 
7 8 9 10. 11 1
 


-126 
179 j 
112 
123 
125 
312 
82"2 


82:! 
138 
273 
:11 
9Cjn 


20-1 
93 
56 
58 
67 
1;6 
379 


8711 
57 
128 
128 


41 
37 
4 


22"1 
!j6 
06 
6ö 
58 
106 
-1-13 


413 
169 
36 
123 
12;, 
311 
801 


1.Jl 
1:18 
R 
196 
166 
160 


12  

 
'" 
ö 
Q, 


, 
o 
CI 
'E 
.!! ftf 
c....  
c 
.E 


. 
co 
-
 

E 
._ 0 
c'tl 


131-1- , 
116 


12-1 
3:0 
ISA 


18 
15 
a 


, 
86 
45 
41 
2"?1 
:!22 


21 
12 
11 
3-1 
:!II 
6 


-148 
81 
H5 
115 


1101 
138 
273 
273 


23:", 


67 
1611 


lf,2 
H6 
6 
72 


5 
5 


7176 


7176 


laua 2238 I;'! 


i-ll 
1:18 
8 
l!Jti 
166 
168 


13 


72 


16 
5 
11 
8 
"'21 
19 
2 
16 


j8 
53 
11 


71 
70 
I 
2-18 
24 
119 
66 
126 


9 
7 
4:1 


87 
48 
41 

:?'2 

 


20 
11 
11 
3-1 
2R 
6 
1 


I
 
35 
s 
8 
8 
8 
S 
5 


63 
.(  


037 
&37 


6 


H6 
116 


23:1 
87 
160 


lf,7 
151 
CI 
70 


1:1 
11 
8 


6 8 


2ö77 


21 19tH 9SW 101(» IH3'.?6 1111 8 
, 


51 
26 
17 
17 
16 
36 
95 


96 
18 
31 
81 
15 
13 
2 


72 


8 


79 
78 
I 
2:1;) 

 
1111 
It! 
I-I:J 


13 
11 
2 
!I 


13 
10 
76 


20 


1 
I 


11 -I 


1-11; 
39 
3 
R 
R 
R 
8 
11 


24 


20 


99 
110 
11 


fUJ 


k 


-&:-1 


R O 


3 0 


-111 
172 
36 
12:1 
12;) 
311 
2-17 


1;1 
7 
76 


67:J 


247 
138 
::!73 
:!1B 


1175 


!J9 
110 
11 


I) Spi.....o 1'C2nle z rol.. Rogauyce. ') Sploano ',anle & folw. Ro(6w. ') Spl.ano I,anle z rolw. Rybln. ') W lem 3 badynkl nleumle.zkale. 
MI aalol'l e. & e.: a - przypadll NI _Ie: pr--.l_ne I. grec:llo-kaloJ. 3.-lnne ,",zn. "101. 2; e - podalo ..arod_oU: neoIc,4. ru.I"..,3. roavl... I . 
Gmlny: a - przypada na "Pn.nle: greclo-"lol. 3. pr",""IIIa_e2, Inne ",'R. kok. ...hodn. I. Inne "!'Zn. .....g. I; e - po4a1on.rocl.....U; bWor.... I. 
roanö. I. ....1"... I. 


,
>>>
70 


Mlalta. 
o m I n JI, 
Obi zar JI d W 0 r ski e, 
MleJscowoh:1 


I . 


11. Czechel 
12. C:r;ermin 
C'zefmln. poltt. I 
CZlrmln. ...Iei I 
13. Czcrminek 
14. Dobranadzieja . 
15. Droszew 
DrolZew, olada 
Droer.ew, 1II4e6 
ElizankJ, fol.... 
16. Gal'lzkl Wielkie 
17. Goluch6w 
IR. G6rzenko 
19. (j6rzno 
20. Grodzisko 
21. Grudzielec 
22. Grudziclec Nowy 
23. Gut6w 
Gut.6w, w1eJ 
K...etczyzna, 01a4. 
24. Janköw 
25. Jedlec 
26. Kajew 
27. Karmin Nowy 
28. Karminek 
- Karminelt, wlei l 
Plutl. Olad. ( 
29. Karminiec 
30. Karsy 
Kali!, rlu
tk. l 
K.uJ'. ...Iei ( 


31. Kotowiecko 
32. Kow"lew 
Kowale-w, wlpA 
P1oszew. 11. tol. 
33. Kowalewiec 
34. Krzywos'ldow 
35. Kucharki 
36. Knchary 
Kuchary, wie-.. 
Podl08le, wies 
37. Kuczk6w-Chrzan6w 
38. Lcnartowice 
I..enarlowi("(', ..1£16 l 
l'rsepadle, 01. mL ( 
39. Leonard6w 
40. Lubiaszew 


41. Lubomierz 
42. Ludwina 
4.3, Lek 
44. Macew 
45. Nowawic
 
46. Pacanowice 
Pacano,,-Ir.e, folw. 
Pacanowlce, wie. 
47. Pa\\16w 

 Pickarzcw 
49. Pieruchy 
Plerutb l ' .Iei 
Welblk . fol... 
50. Pieruszyce 


51. Pieruszyczki 
52. Polskie 
53. Pop6wek 
Ch.rpak, proJ'l. 
POp6....k. ..1.6 
54. Prokop6w 
55. Psienie-Ostr6w 
56. Rokut6w 
57. Skrzypna 
58. Sob6lka 
59. So\\lna Blotna 
60. Strzydzew 
61. Strzydzewlik 
62. Szkudla 
63. Taczan6w 
64. Tursko 
Biel....,.. ...Iei 
Rogn.I.... ...1.. 
Jlogull.;!ee. ...Iei 
PI.I.6...ta, ...Iei 
Podjpdlee, o...d. l 
Tur.ko, wle6 ( 


Budynki 


." 
. C 
c- 
N'" 
.,
 
NN 
..'" 

., 
Ne 


2 


23 
81 


81 
16 
;;0 
-16 
2 
41 
a 
5 
70 
18 
1
) 
90 
84 
2:) 
31 
28 
s 
8 
8\ 
35 
U 
47 
47 


38 
62 


8%1) 


14 
43 
S6 
R 
28 
31 
:16') - 
jl. - 
41 
10 
17 
59 
59 


4 
19 
27 
39 
la 
8 
31 
38 
1 
'ifl 
4 
f)2 
42 
.w 
2 
48 
20 
20 
18 
1 
17 
17 
2.. 
59 
18 
90 
46 
2"2 


27 
8 
23 
121 
24 
7 
35 
84 
21 


,) W Iera 1 b..tynek nlezamleaallaIy. 


., 

-; 
N
 
N 
.,'" 
c.
 
ES 


3 


1 


2 


2 


2 
2 


.. 


1 
I 


1 


1 
1 


1 


187 
600 


600 
101 
t26 
496 
97 
.M 
65 
3-! 
fll.lO 
118 
118 
542 


630 
193 
2..3 
196 
47 
6-1 
577 
26i! 
lOj 
360 
300 


231 
-1
a6 
456 


118 
481 
378 
103 
27-1 
2
,1 
::!6f, 
3..7 
278 
69 
H7 
4
 i 
31 
166 
223 
2i!
 

!)811 
:19" 2 1 
26 
006 

7 
38-1 
36j 
ß35 
:10 
361 
138 
140 
108 
8 
100 
H7 
196 
379 
127 
598 
345 
163 
183 
50. 
176 
820 
139 
liO 


 
2.«i 


U7 


22. powlat Pleszew. 


105 
278 


278 
45 
212 
2..6 
62 
167 
27 
21 
218 
61 
00 
2..6 


29"2 

6 
119 
118 
21 
36 
254 
129 
03 
167 
167 
10:\ 
213 


213 
67 
237 
137 
liO 
133 
130 
12:1 
172 
143 
29 
RO 
20 
2U 


16 
83 
100 
108 
-18 
27 
1-i2 
192 
11 
I
I 
1-1 
17ö 
174 
160 
U 
100 


73 
69 
08 
3 
'65 
81 
9"2 
170 
60 
297 
160 
86 
93 
25 
9-
 
407 
71 
113 
115 
120 
78 


H2 
!I.H 


187 
oj2 


Ludno
6 obecna w dniu 30 wrze
nia 1921 r. (bez obietei spisem wojskoW).m) 
I 
 ,. W !
I liczbie bylo 
znania Pot:lalo narodowo
6 

eg
- 
:
: 
:
 i
 I 
i 
] 
g J '
 '
i 
 
 -M 
E 
;'Jä 
.S! c'= 
.. ä Eo Ö 
If ä 
o 

 1.1,)- - U cn - C"Cf 
 c
 - c"'O 
4 5 6 
,
!J1iJ,---nI12 13Tl
- 1
) 16 
, I 
187 - _ 1 - 
{aBO 40 - - 


322 
b6 
2U 
2;;0 
4.5 
177 
28 
13 
282 
07 
63 
296 


S.
2 
101 
2!t-2 
49-1 
96 
MI 
65 
3-! 
-197 
96. 
107 
5.12 


338 
107 
124 
96 
26 
28 
323 
139 


630 
157 
2-13 
196 
47 
ß.j 
,,77 
268 
100 
3;)0 
:s55 


fJ2 


193 
193 
126 
2-13 
243 


63 
4..7 


51 
2..-1 
191 
5;1 
1U 
121 
U2 
175 
135 
.w 
67 
2-14 
UI 
lü 
83 


118 
..-19 
3-16 
Im 
181 
236 
26
) 
3-17 
278 
69 
138 
458 
451! 
31 
lü6 


Uf, 
132 
43 
, 2!) 
Ij(j 
200 
15 
185 
13 
209 
191 
1,6 
111 
196 
00 
71 
50 
6 
4.5 
66 
10-l 
209 
67 
301 
185 
77 


223 
1:8 
91 
06 
2;,:) 
392 
2ß 
366 
26 
383 
S:1 
3'.!1 
30 
360 
122 
126 
107 
8 
99 
U7 
18-t 
379 
1
 
586 
2..6 
163 
183 
öD 
176 
820 
139 
liO 
2.18 

 
147 


90 
2: 
8-t 
413 
68 
27 
123 
126 
. 


48  


580 
101 
290 
49: 
97 
3-I:
 
65 
a.t 
..98 
96 
107 
542 


13-1 
1 
I 


1 


3 
22 
11 


36 


630 
193 
2-1:1 
196 
47 
6.. 
577 
268 
100 
355 
356 
67 
456 


o 
5 
6 


168 
9 


4-17 


9 


32 
32 


118 
4
,
) 
35:! 
100 
179 
2-10 
26j 
347 
278 
09 
138 
4:8 
458 
31 
20 


9-2 
15 


fI 


10 


82 


2"23 
160 
91 
56 
261 
389 
26 
363 - 
27 
38-1 
2::!6 
196 
30 
361  


-13 


1 
1 
U 
U 


16 
14 


1'9 
126 
107 
8 
99 
147 
52 
379 
12j 
087 
251 
163 
85 
50 
175 
820 
139' 
liO 
238 
246 
147 


1 


11 


2 
12 
99 


40 


136 


1 


. 1 


2 
22 
11 


!) 
o 
fi 


Ißt 


.- 


45G 


26 

  I 


95 
11 


9 


H6 


ElO 


37 
3 


3 


t;19 
139 


16 
14 


1 


1.... 


2 
11 
94 


98 


1
>>>
.2 


Mlalla. 
o m In", 
Obi zar" d worsllle, 
Mle)scowo
cI 


1 


31. Macew 
1lacew, folw. 
Itopöwet, folw. 
32. Malinlc 
8&1'&I16.."k, fol... 
Lase.., fol"". 
)I.llole. fol... 
rlekarzcw, lein. 
33. Mamoty 
34 Marszew 
35. Ordzin 
Ordzin, r..tw. } 
rletru..Ir.a., plUltk. 
30. Skrzypna 
37. Sob6lka 
Uorowifir. folw. 
Kar.,.. fol... 
Bob6tka, fol... 

obötktt.. Ilt:'n. 
Zlelonks, 10.0. 
2J'ehlin,' rol,... 
31). Sowina 

owIQ., fol... 
Sowina, lesn. 
Mo,..ioka, fol,... ') 
39. Szkudla 
r aulinö,,, t f..l w. 
. 8zltudla, 101... 
40. Taczan6w 
Lubomierz, fol... 
T&('t.aD6w, 101 w. 
Taezanöw. leSD. 
Taczanö.., aL kot. 


41. Turowy 
42. Tursko 
rodborek, ful... \ 
Turako, 101 w. I 
4.1. Wola Duchowna 
44. Wszolöw 
45. Zakowlce 
46. ZC/1.:ocin 
ZIlIr.1, fol... 
2egoein, folw. 


23. MJasto Pozllad 


1. Stilrc Miasto (na pra- 
wym brzegu Warty) 
2. Stare Miasto (na le- 
wym brzcRu Warty) 
3. Wllda i Dt;;bina 
4. JcZyce 
5. I:..azarz 
6. G6rczyn 
7. Solacz 


24. Pow. Poznari- 
WschOd 


I. Mla!;'a: 


I. Pobiedziska 
2. Swarzedz 


n. Omln,,: 
I. Uahkl 
Babkl. ,,'leA 
B.bki.Mlyn, 0.. DII. 
2. Barclnck 
3. Bcdnary 
Bednary, Oll. ml. 
Bedn.ry, wie' 
4..Riskupice 
BI.kople., .1. km. 
BIl!'lltnplce, wie'- 
5. Uociniec 


Budynkl 


... 
. c 
c- 
N" 
.....0: 
NN 
.. '" 

... 
NE 


2 


8 
7 
I 
21 
7 
2 
11 
1 
7 
15 
{) 
Ii 


11 
4:1 
6 
8 
25 
I 
1 
2 
14 
13 
1 


14 
2 
12 
23 
2 
18 
1 
2 


7 
51 


51 
2 
9 
7 
16 
7 
11 


ZJ. Mlas'o PoznaA. 


24. Po ",la' Poznan.WschÖd. 


... 
'(;j 
....0: 
NN 
...'" 
c
 
BE 


Og6- Md- 
lem Czyzn 


Ludno
t obecna w dniu 30 wrzdnia 1921 r. (bez obiete) spisem woJskowym) 
W tei 


'3 


3 


2 


1 


4 
163 1 
158 
43
1 
1:: I 
226 
3 
Im 
328 
69 
611 


18.. 
R78 
If!9 
2"21 
372 
7 
7 
8'2 
192 
185 
7 


306 
181 
2931 
308 1 
::1 
I
I 
81 1 
85 
673 1 
673 
41 
U3 
177 
3-U 
136 
205 


Ko- 
!;jet 


5 


76 
75 
1 
198 
77 
21 
00 
1 
46 
104 
35 
86 


82 
405 
96 
106 
163 
3 
8 
86 
9.. 
110 
4 


133 
7 
126 
163 
5 
187 
5 
18 


39 
311 


811 
20 
66 
77 
U7 
8% 
88 


6 


87 
83 
4 
23-1 
84 
20 
127 
2 
06 
174 
34 
84 


102 
473 
114 
115 
2IJ9 
4 
4 
47 
98 
96 
8 
173 
8 
167 
191) 
5 
188 
7 
15 


46 
362 
36'.! 
21 
77 
100 
194 
74 
120 


. . 
0..0: 
..o:
 
"'- 
EB 
...... 
N.oe 
.. 


liczbie bylo wyznanla 
 odalO narodowo
6 


 ,b 
 
 I 
 ß ftf g 
 
GJN 

 Go) 
E 
 E 
 
E 
EE u g
 E I .!! c o '0 .!?ftI' 2 .S!o 
- .. cn - "'0 Q, c.:.c - c""C 
---g 10 ----U-t2 13 l":tlt:;--W- 


7 


161 
156. 
5 
&00 
155 
38 
208 


102 
306 
63 
63 
177 
811 
185 
214 
8"2;8 
7 
2 
75 
19"2 
186 
7 
297 
13 
284 
358 
10 
305 
12 
81 


f() 
673 


678 
41 
143 
175 
3.U 
136 
205 o 
bj!bjI 
c... 

- 


 
.,= 


8 


30 
fi 
8 

 
3 


22 
6 
6 


7 
6G 
4 
7 
43 


5 
7 


9 


11 


2 


I 
1 


. 


1 


-. 


-1688") 72 169122 'i'ZS3S 9'J0891ÖS0Ö9 8&;2 861. 208S 


52 b 


- 10 tAA! & 908 


- 63 987 27 927 
- 31"
 1526.. 
- 30 1)26 13 933 
- 21)387 1 11933 
5129, 2350 
2 067 1 018 


0960 10478 
36 060 58 661 
16 194 29610 
16593 28576 
13 45-" 23 6f.R 
2779 5089 
1 049 1 977 


3361) 
1744 
1732 
1571 
33 
81 


62S !'.3 6 .27 3201 3 526 6024 1 ON. 


28S3 


299') 10 
329') 12 


3363 
336.. 


I ;82 
1619 


1781 
1 745 


2828 
2696 


61 S3 D46 16813 17 6S3 B9 84.3 


U 
13 
1 
5 
15 
1 
,14 
41 
4 
:n 
18 


97 
110 
7 
33 
123 
11 
112 
356 
35 
321 
111 


43 
SB 
5 
17 
j() 
4 
52 
178 
20 
158 
&7 


54 
52 
2 
16 
67 
7 
60 
178 
15 
183 
54 


-1040 


97 
110 
7 
12 
100 


100 
273 
35 
2111 
20 


356 


508 
579 


21 
23 
11 
12 
83 


83 
91 


- lö9301 " S92 'i2g e 
I 
105211 
:9461 
29 777 
28 662 
23-820 
5092 
1968 


6 
144 
80 
57 
68 
2 
4 


27 


1 
11 
7 
6 
7 


161 
156 
5 
398 
154 
41 
- 


1 
1 


1 
1 


\ 
1800 
17 
155 
73 
o 
o 


3.1 
7 


113 
8 


31 


8+i 
.. 


'6t6 1002 


10-2 
299 
63 
63 
176 
825 
If!9 
216 
8211 
7 
2 
8'2 
19"! 
18!; 
7 


29 
6 
8 
8 
52 


5 
42 


fi 


3. 
28. 


2.. 
GI 


2893 
27&3 


29ö 
13 
282 
358 
10 
305 
12 
31 


11 


11 


tO. 


11 b 


- B9 718 
97 
110 
7 
12 
100 


85 
673 
673 
41 
H3 
176 
3-U 
136 
205 


1 


7 


-' 


339 


8 


4096 
1618 
17..5 
1470 
37 
87 


430 
63 
119 
97 


12 


B9 


466 
586 
UR7 


4 e 
25 e 


4l e . 


100 
271 
35 
238 
19 


21 
2'd 
11 
12 
85 


85 
92 


') Splaano I,eml. z fol.. Sowln.. ') W I.m 10 budvnk.s. nl.Dml.ukalyeh_ ') W l.m 3 bad. nleL ') W leID 1 budo nleL 
Ml...lo Poan.'" . - przypad. n. IIyzn.nle: greeko-k.loL 71. lone II\'Zn. k.lol. 34. p..woal_n. 146. Inne II\'Zn. kote. ...hodn. S. Inn. 1IyZft. eoo.ng. 105; 
b _ .1.m bea-wrznsnlo,..e6. "5: e - .lem podolo narodo....u: roSflsk, 102. am, n. ....Ui.kt M. bialo....k' 15. Inn, n.rod. aI_..".k, 7. m....k' 7. ifdo..kt 300. 
MI. . 1 0 P 0 b I . d z I s k .: . - przyp.d. n. toymanl.: greeko-kaloI. 2. pr........_. 1; e - poilalo n.rollo-"!: blalo....k. 1. tydo_lI. 3. 
MI..l0 5... z t d.: . - pnyp.d. na IIyznanIe: Ion. II\'Zn. kalol. I. Inne IIyzn. ....ng. 23. p.."",aI..ne 4; e - . I.m podalo n.rodo-"!: ......'i....2. 
roSfIak. 2. tyd....lI. 19. 
Gmlny: . - przypada n. II\'Zn.nl.: g.eeko.kalol. 17. Inne II\'Zn. kalol.lI. Inn.llyzn. .....g. 3. p..woal.,..ne 20: b -. l.m be-vznan1o.e6,..9: e - .lem podalo 
narodo.oU: ro vtSk, 14. ",I"sk, 5. ankt 4. bialoruakt 1. ifd-, 1.
>>>
7-a 


Mlalta, 
o m I n Y. 
Obszary dworskle. 
MleJscowo
cl 


47. Latalice 
48. LaKiewnikl 
pod Pobicdziskami 
49. l:..aKiewniki 
'pod Zlotnikami 
Chojulca, fol... 
Logie'll'1llkl pod 
Zlotnibmi, .Iei 
50. Lowecin 
Lo..
in. osada l 
Lo...
eln, ...Ici ( 


51. Marlcwo 
52. Miekowo 
53. Minikowo 
54. Morasko 
Moraelto, leiD. 
Moraslto, wlel 
55. Naramowice 
N &r&DJ(,wlce, ol!liada } 
Naramowice, wie' 
Rotaay-Mlyu, o.ad. 
\Vilczymlyn, 01. ml. 
56. Nowag6rka 
57. Nowawie
 Dolna 
5S. Nowawie
 
pod Swarzedze
1 
Antonin, ceg. 
Antonln, rol... 
Antonlnek, Bi. kol. 
Now...if:'I\ poil! SW&l'EQ-- 
dzem, torf_ 
No...lei pod S.anq- 
dlem, wlei 
Now)mlyn, 01. ml. 
59. Paczkowo 
raczltowo, It. kot. 
P&ezkowo, wlel 
t-G. Pi
tkowo 
fl. Podarzewice 
£2. Podarzewo 
63. Podl(!ebokie 
.64. Pomarzanki 
65. Potasze 
66. Promienko 
67. Promnice 
68. Promno _ 
Promno, osada , 
Promno, wie. , 
69. Pruszewiec 
Prunewlot', wIe' 
Tuclno J, osada 
70. Rabowicc 
71. Radoiewo 
72. Ratate 
- RataJe, Cf"l:. 
R.taJe. .ieJ 
73. Sarbinowo 
74. Skorzecin 
75. Sokolniki 
Gwiazdowskic 
7(,. Splawie 
77. Staral(orka 
78. Staroleka 
8urol
ks, 0.. ml. 
8Iarol
k.. U. kol. 
8Iarol
k.. "Ici 
79. Starokka Wielka 
8tarol
ka Wielk.. rol.. 
Starol
lta \\ ielka, wicA 
80. Steszcwice 
81. Stesze",ko 
82. StrzeszJ'nek 
83. Suchylas 
84. Swarzedz- Wie
 
85. Sypnicwo 
86. Um6ltowo 
87. Uzarzewo 
88. Wal(owo 
Bannitl, oaada 
\Vagowo, wlrA l 
\\ I
nie..o. OliM. ( 
89. WegJewko 
90. Weglewo 


91. Winiary 
8zel4g, oud. 
\'Ilnlary, ...Iei 


, Budynki 


'" 
C..:: 
NoS 
"'.:.: 

:;j 

'" 
N'S 


/ 


IIj2 
18 
1« 


') W lem I budvn!k nleumleazkaJy. 


2 


60 
28 


12 
4 
8 
4ö 
45') 
3 
17 
47 
öl 
1 
60 
49 
49 


5 
6 
30 
5 
7 
I 
a 
12 
2 
2"J 
2 
20 
W 
3 
17 
2 
4 
19 
7 
[,6 
28 


28 
16 
13 
3 
1i, 


13 
HO 
a 
77 
.27 
6 


13 
2: 
5 
:(:7 
1 
1 
155 
57 
4 
53 
11 
2-1 
9 
f3 
32 
3 
30 
11 
28 
17 
11 


6 
I: 


24. Powlat Poznali. Wscb6c1. 


'" 
,- 
..... 
N-"= 
N 
",,,, 
c.!:! 
.Ee 


Ludno

 obecna w dnill 30 wrze
Ilia 1921 r. (bez obietei spisem wO)skow1'm) 
I w tel liczbie bylo wyznanla Podalo narodowo

 
Me!- Ko- 0"': c1, 0 ü ,a 0 ' 
 
 . 
bl ' et 
;.. o 
 
 
 g
 
 
 bII .
 "' c bII J:' 
 .
 ..r 
czyzn e _ .. :;;: 
 
 _ ;» ... ;» 
," ..r ;» e 
;.,.. 
u 2..c o
 c .!!ö 0 .
..r c .!!o 

.:.: "'= ._ u e", .:: C'tl 
 C.:.: .E c'tl 


Og6- 
lern 


3 


4 
419
 
229
 
, 
1;
1 1 
51 1 
386. 
. 
 
:1, 
102, 


 I I 
10 1 
305' 
:
 
3

 
621 
::11 
130: 
671 
2-10' 
111 
229' 
-18f
 
2Ril 
180 
12 
i,6 
1211 
43 
6 - 1 
4 "I 
2
:'1 
225 
128 
1
1 
'
 O .) 

 -, 
HKi 
1426 
211 
1 311. 
. 213 
f)2 


1 
1 


1 


1 
1 


2 


Ja 
I 


1 


1 
1 


1 
1 
I 


8 


101 
201.; 
f,l 
1 ml7 
22 
45 
1 JI:JO 
6
1 
li60 
ml 
192 
9!1 

,28 
39R 
21 
lw 
96 
2-12 
1&1 
109 


8 
1 


1. 


1 


1 
i 
39W
 
136 
3829" 


177 
's. 
52 
8 
13 
65 
25 
118 
5 
113 
- 233 
15 
87 
7 
28 
67 
22 
217 
, 118 


23 
43 
1 8:9 
09 
1790 


5 ----g-!J---ro----U-1213ltl lö 


190 


2"29 


195 


104 
53 
s. 
111 
175 


175 


17 
62 
212 
145 
7 
133 
2ö3 
253 


9 
26 


II
 
68 
60 
12 
101 
47 
6AA 
12 
676 
108 
23 


ö9 
738 
17 
721 
105 
29 
-19 
111 
21' 
L Oi9 
11 
2"2 
1018 
32-1 
SR 
2S6 
f,9 


!')2 
9:, 
23 
9-18 
13 
23 
912 
308 
S-I 
27i 
60 
91 
53 
232 
180 
10 
RO 
-17 
120 
61 
69 


28 
51 
2106 
67 
2009 


6 


224 
125 


7ö 
43 
3'l 
211 
211 


10 
40 
218 
170 
3 
167 
806 


300 


8 
24 
200 
28 
47 
10 
18 
65 
52 
12'J 
6 
116 
2i3 
8 
93 
f 
28 
.5-1 
21 
2-1H 
107 


107 
60 
53 
7 
101 


1811 
82 
-71 
11 
179 
103 
1416 
25 
1391 
H5 
44 


75 
2Qi, 
,51 
1792 
14 
45 
1733 
632 


101 
46 
2!1/; 
218 
11 
Rö 
-19 
I'}') 
72 
60 


3866 
127 
37311 


144 
180 
127 
78 
51 
260 
2(1() 
27 
98 
429 
117 
10 
107 
042 
542 


27& 
49 
1 
1 


126 


128 


. 


1 


198 


1118 
17 
17 


28 


17 
22 
14 


863 
6% 
79 
18 
28 
130 
48 
207 
11 
196 
213 
16 
1
1 
121 
8 
321 
189 


!i 


11 
31 


2 


31 
271 


2 
2 


7 
40 
12 


31 
}.j3 
36 


4 
1 


36 
46 
SB 
8 
23 
3 
10 
4 
6 
6.", 
8 


3 


26 


1 


19-1 
8 


3 


136 


3 


;2 


li60 
10;) 
161 
R7 
3S!
 
333' 
18 
106 
76 
212 
115 
117 


12 


2 


31 
12 
139. 1 
W 
3 
59 
20 
30 
18 
12 
12 
lö 
87 
8 
79 


11 


38 
79 


1 


6 


5 
I 
4  I 


183 
82 
71 
11 
180 
103 
1418 
29 
13811 
151 
44 


8 


75 
206 
öl 
182ö 
14 
45 
1768 
631 
72 
559 
lOö 
168 
99 
397 
348 
18 
113 
76 
213 
115 
118 


8 


1 I 


3910 
134 
3716 


16 


175 
127 

 
51 
263 
283 


04 
1 
1 


123 


128 


27 
98 
430 
117 
'10 
107 
r-12 
542 


4 


198 


19R 
17 
17 


8 
28 
368 
6% 
79 
18 
31 
130 
48 
215 
11 
20! 
228 
16' 
148 1 
1
 
23 
336 
188 


9 
22 
9 


9 
24 


1 


2t 
206 
7 
32 
12 


1 
2 


16 
129 
37 


. 


_ 1fI 
46 
33 
8 
22 i 


3 
8 


8 
. 59 
8 


3 


26 


16-1 
8 


8 


156 
1 


8 


1 
13 
2-1 


39 
79 


131 
50 
3 
52 
20 
29 
18 
11 
12 
15 
52 
2 
liO 


s 


3
>>>
Z4. Powlat Poznlll1. Wsch6d. 


75 


Bud}rnkl Ludno

 obecna w dnlu 30 wrzdnia 1921 r. (bez obJl:teJ spisem woJskow}'m) 
Mlasta. u 
IM
E . . W. " J1""b;
 bYIO ] Podalo narodowo

 
Gm I n Y. .c u -M .- 
c- ,- 0 

. '" ",CIS 

 
 3 o
 l, 
 0 
 ß 
o b s zar y d w 0 r ski e. ;.,)
 N
 ",. U '" 
NN N lern Iczyzn biet CI)- C4U tl&CJ bi-CI 
 E '" i'" 
.. .., u.., EB "':;;0 u
 :!::.
 ::. 
E 
MleJscowo
cI "".!! c!! ;..,,,, 
. 2.c o
 2 .!!o - U C ",E 
NE .!:E 

 41= _u E
 _ c
 ;? 'C': .E' .'C,g 
---I-:----'
 - 131- t-:;- t.. --,;;- 
] 2 3 -l . .. . 6 7 , I' :!, . 10 11 12' 
I I 
92. Wiörek 32 1 821 1-16 17;) 3'21 - - - - - 321 - - - 
93. W öjtostwo 7 - :J6 26 80 29 27 - - - - 29 27 - - 
94. Wronczynek 3 
 25 12 13 2:J - - - - - 2.'\ 
 - - 
95. Zalasewo 80 1 246 114 132 199 -&7 - - - - 1107 ß!) - - 
96. Zbierkowo 8 - 75b 37 38 69 6 - - - - 19 6 - - 
97. Zegrze 91 1 ] 684' 840 844 1673 8 ;) - - - ItiH2 - 2 - 
98.- Zieliniec 9 - 1161 67 69 92 24 - - - - 91 25 - - 
ZieliniL-c, 01. ml. 4 - =1 25 24 4! :; - - - -, 41 8 - - 
Zieliniee, wiet I - 32 3Ö 50 17 - - - - 50 17 - - 
Q.
 
rII. Obszary dworskle: 603 18 10'j8! 02:)1 öi)33 994
 fi04 .., 4 1 2 10069 6117 16 2 
1. Babki 5 - I 46 63 98 - - - 9R - - - 
fl8 - - . 
2. Bednary 16 
 199
 88 111 1\10 9 - - - - 1!19 -- - - 
3. Biedrusko ') . 7:: k 605 139 733 6 4 1 ] - 740 3 t - 
ßicdruBko, lolw. 674 114 679 8 4 I 1 - 0118 I I - 
Cbojoica, wle6 50; TI 23 48 ! - - - - 411 ! - - 
J anowo, leiD. .Jj 4 ! .8 - - - - - 8 - - - 
4. Bolechowo 28 1 2]2 9-9 464 - - - - -'- J6& - - - 
- _J_ 
Bolechowo, folw. 18 1 Z;
I 130 1'43 273 - - - - - 1!'18 - - - 
Eolechowo, (1.&. kol. I - 8 7 Ui - - - - - 15 - - - 
8zluhQClo, lolw. 8 51 19 32 51 - - - - - 51 - - - 
TrzII.skowo, folw. 8 125 65 70 125 - - - - - 125 - - - 
. 5. Czachörki 6 - 2
11 31 27 &8 - - - - - r.s - - - 
6. Gll:hokie U - 13'2 132 264 - - - - - 261 3 - - 
Berkowo, 101... 3 
I, 27 33 00 - - - - - 00 - - - 
Cz""b6rkl, f,ustk. , . 
G1
bokie, fo w. f 11 204' 105 99 204 - - - - - 201 8 - - 
7. Gtuszyna 15 - 
I 11R U6 261 - 2 - - - 2f;:1 - - - 
(,Pwplnia, 1t'80. 1 - I 4. 15 - - - - - 15 
 - - 
Gluszyoa, fol... 13 - 251 113 188 2t9 - 2 - - - 251 - - - 
G1...oyua, Ie.\u. I - 41
 4 3 7 - - - - - 7 - - - 
8. Goll:cin 80 - 203 2U 40'2 lö - - - - 412 I - - 
GolQCio, folw. 18 - !OO ' 149 151 .JOO - - - - - 000 - - - 
Lawi
a, OAl\da 15 - 62
 29 33 4.7 15 - - - - 67 I - - 
La..ic... .1. 1'.01. 7 - 65 25 SO 65 - - - - - M - - - 
Podolany, folw.") 
Syt.kowo, folw. I) 
9. Golun' 9 - 168 8,'-J 8: 168 - - - - - Hi7 I - - 
10. Gwiazdowo 8 2 212 103 109 2()."", 7 - - - - 202 lU - - 
] 1. Kobylepole 3ä - 7.&8 370 378 7-tl 4 - - - - 7.&4 2 2 - 
Fra.nowo, '01... I) , ' 
Kobylepole, brow. 4 125 68 57 121 4 - - - - 122 ! I - 
Kobylepole, lolw. 18 - 813' 155 1511 813 - - - - - 812 - I - 
Kobylepole, .1. kol. _ 2 66 88 29 66 - - - - - 81\ - - - 
Szczepankowo, folw. 11 245 111 13-\ 245 -=1 - - - - 245 - - - 
12. Kocialkowa Görka 12 - ]81 90 9] 181 - - - - lU 7 - - 
]3. Kolatka 11 1 1!1"2 9.. 98 lR1! 4 - - - - 19'2 - - - 
.Janko'Wo, 101w. ;I - 48 23 25 411 - - - - - 411 - - - 
Kolatka, '01... 8 1 144 71 73 1-10 4. - - - - I« - - - 
14. Kowalskie 9 - 188 9'2 96 1&' 3 - - - - ]Hj 3 - - 
]5. Kruszewnia 6 - 121 50 71 121 - - - - - ]2] - - - 
]6. Krzeslice 14 - 297 132 16:) 23R ;;S I - - - 269/ 2R - - 
17. I:.agiewniki 
pod Zlot1\ikami 1;) - ]70 72 9R Hit) 10 - - - - WO lU - - 
lE!. Naramowice 16 1 273 123 150 270 3 - - - - 27:-1 - - - 
]9. Nowawicl Görna 7 - 7
 3.t 38 53 19 - - - - i)2 20 - - 
20. Nowydwör 3 -- 16 7 9 11 5 - - - - 11 {) - - 
21. Owiliska 51 2 711 3.
2 379 626 7] 11 - - - 1'24 M] 6 - 
ADDOWO, lolw. 8 - 133 63 70 125 8 - - - - 128 7 - - 
Dzle..coag6rka, leAo. 4 - 20 9 11 U 6 - - - - 13 7 - - 
)li
k6..ko. folw. 4 - 4.2 17 25 31 IJ - - - - 31 11 - - 
Owital!!ka, folw. 28 1 Cl 197 225 86'2 46 14 - - - :100 liG 8 - 
Owillska, sI. kol. 1 1 17 10 7 17 - - - - - 17 - - - 
PoLaaze, folw. 8 - 77 S8 41 77 - - - - - 77 - - - 
22. Owiiiska - Zaklad 
Ps}'chjalryczny 16 3 713 297 4]6 580 127 1 3 - 2 61R 9'2 I 2 
23. Piotrowo 13 - 211 9G 115 211 - - - - - 211 - - - 
24. Polskawid 24 - ]79 71 1011 76 10:1 - - - - 7() 10(; 3 - 
25. Pomarzanowice 9 - 26!1 115 154 269 - - - - - 267 1 ] - 
26. Puszczykowo- 
Zaborze 9 - U2 60 82 142 - - - - - 142 - - - 
27. 
dojewo . 16 - 177 84 93 157 IR 2 - - - 151 2t 2 - 
- y.ymlyo, oe. ml. 1 - 9 5 4 9 - - - - - 9 - - - 
Radojewo, folw. 115 - 168 79 8U 148 18 2 - - - 142 !C ! - 
28. Rybitwy 4 - 69 31 38 44 25 - - - - j):-J 1Ii - - 
29. Solacz 21 2 2116 135 ]51 262 23 1 - - - 262 24 - - 
8olaez, eeg. 2 - 40 !I 19 40 - - - - - 40 - - - 
Sol"".. lohr. 18') 2 !4O 113 1:!1 !18 z" I - - - 218 !C - - 
Urbanowo, oaada 1 I - 8 I 5 8 - - - - - . - - - 
30. S
lawie 17 I - 378 176 20'2 378 - - - - - 378 - - - 
i('halowo, folw. 8 - 8C S8 29 8C - - - - - 8C - - - 
Pnyslu&'i lohr. } 
Splawie, ohr. 14 - 814 141 171 '14 - - - - - 814 - - - 


') Buclynkl zo.taly objfle .plaim wO)ak"""". I) Spls.no 't....le z fo". Golfeln. ") Spls.no "....Ie z '01.. Kobrirpole. ') W lem 2 bud",kl nlezamlazble. 
Obazary dworakle: a - pnyp.... no wyznanle: grecko-blol. 2. tnoe wy.... ....loL I. Inne wy.... _ang. 17 pr_oola.ne ,; c- .. Ie... podolo narodowo6C: roerJ.., 3- 
ank, I. ivdowakt I. 
. . 
t
>>>
i6 


Mla.ta, 
(i m I D y, 
o b 11 zar y d w 0 r 11 k I e. 
M leJscowo
cI 


31. Strzeszyn 
81.n.el&fD, 101... 
t;tneo'JD. .t. kol. 
8tne1lZJ'0.k, lolw. ,) 
32. Swarzedz-Dwor 
33. Swarzedz-LeSnictwo 
34. Uzarzewo 
a1fI
e1D"", lolw. 
Uurzewo, 101w. 
35. Wexlewo 
36. Wlcrzenica 
Pawlö",ko, folw. ) 
Wleneniea, fotw. 
,,"jene. te&, leAD.. 
\\"ieuenica, 0'. ml. 
37. Wierzonka 
Karlowice, folw. 
Ludwlkowo I,od 
KobJ'InIq, 101111'. 
Ludwlkowo pod 
KobJ'lul"" Jeiu. 
Miloo, folw. . 
WI.nouka, 101111'. 
38. Wronczyn 
pod Pobledziskaml 
39. Zlelonka 
J (zIerce, le'D. 
Promoo, lf"Ao. 
Slodlowo (Zim01lZJ'u), . } 
011&410 
St
1IZ.wko, I-hvo 
to\uc"hybör. bor. 
40. Zlolniczki 


25. Pow. Poznali- 
Zachöd 


I. Mlasta: 
I. Steszew 
11. (imlnv: 


I. ßaranowo 
2. Bedlewo 
3. Ceradz Kogcielny 
4. Chomeclce 
Cho"""h:., 00. ml 
Chom
dc.l wie' I 
W J'paJaIIk.. oeadu ( 
5. Chyby 
6. D1Ibrowa 
7. Dehiec 
D
bl.., wie' I 
D
blna, n.adu i 
D
blDa Wlelkopol.ku. 
pn. k. 


8. Debienko 
9. Debno 
10. Doplewiec 
11. Dopiewo 
Dopiewo wlet l 
Podlo.lui.J, pu.tk. , 
Il. Dymaczewo Nowe 
13. Dymaczewo Stare 
14. Edmundowo 
15. Fabjanowo 
16. Gluchowo 
17. Goleczewo 
18. Goluskl 
19. G6ra 
20. Jcziorkl 
21. Junikowo 
Juoikowo, ('PK. 
Joolkowo,. wiet 
Rudulc.., ..... 
Rudulc.., 101 w. 0) 
Rudolc'I8, huta 
Uudolrae, PUltltk. l 
Rudoi(,E8, .leI f 
22. Kiekrz 
Kiflkn, st. kol. 
Kiek..r.. ..1., 


b 
1 
24 
c 
20 
6 
24  I 
 


13 
7 
8 
1 


23 


209 . 
2O'.!") 7 
SfIS.I 


12 
8.1 
59 
84 
I 
113 


9- 
-,} 
02 
108 
lal 


8 
67 
21 
61 
123 
123 


48 
01 
11 
69 
3H 
00 
20 
3.'
 
14 
118 
2 
80 
8 
C 
:!6 
iJ!) 
8 
66 


17 
15 
2 


2 
7 
20 


8 


1 
1 


1 


2 


11126 


19'.!6 


SI S0608 ß IHS. 
2'20 R 99 
667 11 274 
4H6 221 
651 1 293 
8 6 

 288 
174 83 
38j 188 
1 31'16 P 677 
1 85
 680 


1= 


2 
2 


1 
1 
1 


1025 
. UJ25 
29-1 
287 
99 
837 
3:"1R 
340 
182 
247 
89 
8j5 
22 
1122 
;1 
22C 
447 
sc 
CI" 


817 
8 
7 
692 
2M 
l1li 
1!6 
I
 
278 


287 130 
08 80 
IR' 9 
11 2 


35 
1-17 


29 
4.12 
157 
439 


107 117 
22!1 218 
21 - 13 
208 a:x; 


Z5. Powlat Poznali-Zacb6d. 


150 
2 
C 
30G 
10.\ 
17 


":; 


11 
li8 
118 


03 
1 
2'.!1 
12 
179 
65 
171 


187 
I 
3 
386 
1:tO 
19 
15 
82 
UfO 


1:'7 
28 
9 
8 


18 
72 


121 
293 
240 
358 
3 
96Ii 
91 
197 
709 
097 


1O-t 
384 
1330 
I JOl 


31-1 
299 
111 


78 
3 
427 
8-1 
:U3 
120 
327 


817 
3 
7 
045 
1118 
1!6 
2 
118 
211 


287 
49 
9 
11 


115 
59 


f:5 
42 
2720 


193 
667 
463 
612 


812 


29 
384 
157 
439 


805 
22 
C98 
62 
111 
220 
306 

 
2i'% 


10 
111 


9- 
:::, 
--' 
ill 


147 
35 
18 
2-t 
7 
81\ 


.. 


314 
299 
15 


103 
3 
427 
sc 
343 
116 
327 


817 
3 
7 
3iJ2 
1118 
21 
2 . 
I
 
210 


287 
49 
9 
6 


35 
70 


208 
067 
462 
634 


2608 
12 


15 
15 


1i 


140 
35 
15 
24 


. 


ßudynki LL:dno

 obecna w dniu 30 wrzdnla 1921 r. (bez objetej spisem wojskowym) 
'" E W - tej Iiczbie bylo wY1;na.nla Podalo narodowogc 

] ;,,
 Og6- Met- Ko- ö.:i .1. 0 "
,g I ,ß . 0 b ' 
NN NI'ooI 
-
 bI bI -41) cu 41) 0 «I bI .: 41) .!!. 
Q.i 
.;! lern ;zyzn biet eB :;j.!! 
N :!:i
 
 
'" '" E · 
E 
E I r: ö»'" 

 al:! o
 a .':!g ö .!!. _ a .!!o 
N ._E N.I: "'= ._u Ei", _ r:-o 0, r:
 ="0 
-- -=----1-_ 
-2-3 4.!... b 6 7 I 8 9 10 11 12 13 I 14 I 15 16 
329 1 1491 IRQ 
8U I
I 173 
111 8 7 
103 D r.o 
3 D 2 
127 2ü6 I 
8-1 C2 1 
3-13 UU 
131 66 
im 156 


2 


1 


19 


,:, 


tlD4 1 0S2 1 tISS 
89-1 1 03'2 1883 
10 sn 2. 833 


17 
20'2 
76 
203 
470 
-170 


138 
180 
45 
401 
178 
166 
93 
114 
4ö 


440 ' 415 
9 13 
2M3 Z39 
29 113 


12 13 


12 
210 
81 
236 


55:' 1 016 
66ö 1 018 


1:6 232 
157 99 
f.l 93 
436 f!'J3 
1t!O 3-13 
174 86 
89 100 
133 135 
44 63 


9 
9 


88 


1 


I
 
1893 
2S 066 


83C 


15 
232 1 


113 
26 


1-12 


88 


9 
9 


77 


82 1 
32! 


1 I 


1 c 


l u 


27' 


ooa' 
-I 


19 


S4f 


3 
17 
8 
9 
75 
H
 I 
81 
=1 


1 


3 
39 
8 
81 


69 
1 
66 
66 


96 
384 
1322 
1 2113 


3 


3 
" 


8 
8 


b5 
189 
6 


44 I 


1 


28 


29 
112 
157 
139 
1017 
1017 


21 
11 
12 


C 


8 
8 


1 
1 


2 


1t2 


:2 


62 
188 
6 
14 
15 
254 


_I 
=1 


239 
98 
93 
837 
343 
108 
182 
134 
63 
804. 
22 

 
111 
. 


I) Splaano t,anle . lolw. Sln_n. ") W lern C ....clynkl nleumieulu,'e, ") Splaano I,anle . woI' Radni"",,. 
M I u 010 5 I f o. e.. a - Inn.go wyzn. koko _hodn. I; c - Roojunlu I. 
Omln,. a - pnypada nu "VInoni.: gr.cko-ka'oL 10. Inne wyzn. kulol. S. prallOll.wne 7. Inne "VIn. kok. wochodn. I, Inne "VIn. _ang. 15; c - . lern podalo 
narodowoU: ...ok, 6. _mak, C. '...,Iot, s. Inn, narot!. alowlao\ok, 6. litewot, '" 


e 


2 


112 
26 


47 


3 


23 
10 


8 


10 
C 
141 


_, 
-= I-=- = 


22
 1 
8O
 
269 


lU
>>>
Mlalta 
(j m I n Y. 
o b s zar y d W 0 r ski e, 
MieJscowo
ci 


1 


Z3. Kobylniki 
Z4. Kokoszczyn 
Z5. Komorniki 
Z6. Konarzewo 
Glinki, PUBtk. } 
Konarzewo, {lny.... 
KODanewo. wieA 
Z7. Kolowo 
28. Krilplewo 
Z9. Krzyszkowo 
30. Krzyzowniki 
3J. Lasek 
JZ. Lisöwkl 
33. Luboli 
Lubon, et. kol. 
Loboil, wie' 
34. Lusowo 
35. Lusöwko 
36. I:.awica 
Edwardo..o. '01... 
La..le., ..id 
)(arcelio, folw. 
37. I:.eczyca 
38. I:.6di 
Goid.lk6...ko. oead. I 
LOdi, ..jf'A I 
39. Miroslawki 
40. Modrze 


41. Mrowino 
4Z. Napachanie 
43. Paledzie 
44. Pamiillkowo 
Pami.4tkowo, wieA 
Witold:lio, oa&da 
45. Pawlowice 
46. Piekary 
47. Plewiska 
48. Psarskie 
49. Rogier6wko 
50. Rosnöwko 
Jaroslawiec, folw. 
Rosn6wko, wies 


51. Rumianek 
5Z. Sady 
53. Sapowice 
54. Sk6rzewo 
55. Slupia 
56. Sobiesiernie 
57. Sobola 
58. 
rocko Male 
59. Slarzyny 
60. Slrykowo 
61. Swadzim 
6Z. Swierczewo 
63. Tarnowo Pod
örne 
Karolewo, 101'11"_') 
Marjanowo, folw. 
Tarno...o Podg6rne, wie i 
64. Tomice 
65. Trzcielin 
66. Trzeba w 
61. Twardowo 
68. Walerianowo 
69. Wieckowlce 
Fijalkowo, folw. 
'Wif;ckowice, wie' 
70. Wiry 
Wirltl, ooada , 
\\ iry, wie' ( 


71. Wilobcl 
n. W ronczyn pod 
Sleszewem 
73. WYSOgotowo 
74. Zakrzewo 
Polilyk., 101.... 
Zaknewo, wie' 
75. Zamyslowo 
76. Zaparcin 
77. Zlotkowo 
78. Zabikowo 
tablko...o, e
. 
1abiko...o, W1ei 


Budynkl 


I) 
::j
 
...... 
0101 
.. '" 
c.... 
N
 
2 


3-i 
26 
94 
74 


74 
51 
10 
04 
85 
86 
15 
67 
s 
tu 
9- 
_0 
3-i 
69 
7 
69 
s 
21 
42 


42 
26 
103 
65 
8 
48 
76 
46 
80 
15 
19 
71 
80 
16 
32 
4 
28 


37 
17 
23 
36 
3;) 
7 
7 
14 
18 
51 
17 
9 
162 
8 
159 
21 
10 
26 
15 
21 
48 
45 
8'2 
82 


22 


42 
33 
06 
s 
63 
20 
28 
16 
2m! 
7 
Z5Z 


I) 
,- 
",'" 
01-"= 
N 
.,'" 
c:_
 
.sE 


3 


1 


1 
2 
3 


l 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1M 
162 
1247 


1 


CI 
1206 
If.2 
144 
212 
100 
128 
410 
3
' 
873
 
873 
:1 
245
 
393,' 
45 
:wI 
95 
113 
144 
1821 
72 
17411 


1 


1 
3 


') Spla.no 't'%"1e . .... T..no..o PodjJ6me. 


8 


Z5. Powlat Poznad-Zacb6d. 


2KJ 
164 
B4() 
6 ''- 
-" 


62fi 
5-14 
85 
4-19 
8'28 


973 
116 
90-1 
20 
884 
231 
273 
73H 
188 
629 
71 
179 
32-1 
824 
208 
724 


672 
89 
291 
638 
B94 
Ut 
248 
187 
832 
301 
139 
240 
S4 
ZOll 


246 


 I 
269 
244 
16 
&0 
77 
145 u 
361 


- 409 


143 
69 
42;) 
30'2 


S02 
279 
43 
209 
-106 


-187 
57 
456 
13 
443 
113 
131 
85ö 
80 
259 
116 
Rl 
1:7 
157 
107 
342 
277 
44 
138 
321 
200 
121 
100 
94 
-100 
153 
73 
12;) 
18 
109 


111 
65 
9-1 
126 
99 
22 
15 
36 
63 
170 


72 
85 
083 
23 
680 
74 
51 
108 
62 
f3 
190 
17 
17:1 
409 


R5 
156 
H6 
199 
24 
175 
54 
ÖO 
74 
867 
83 
B34 


. 


142 
9;) 
415 
323 


3:!S 
21)j 
42 
240 
-122 


486 
59 
-148 
7 
441 
118 
1-12 
383 
78 
270 
S5 
98 
IGi 
167 
101 
382 


295 
-15 
153 
317 
19
 
123 
142 
93 
432 
1-IR 
66 
110 
18 
D7 


134 
69 
104 
143 
145 
24 
2& 
11 
82 
191 


82 
77 
664 


111 
1146 
78 
93 
104 
56 
75 
220 

 
198 
46-1 


tIU 


94 
169 
129 
19-1 
21 
173 
41 
63 
70 
964 
B9 
816 


325 
216 
271 
43 
228 
9;') 
113 
103 
1569 
118 
1501 


Ludnm
 obecna w dniu 30 wrze
nla 19Z1 r. (bez GbJctci spiscm WOiskow) m) 

::: ,
: 

 11 wiriNjrift U i PO I" "; Wl i 
4 6 G 7 R 9 
10 - ----0-12 13114----U;-16 
761 - 
ÖO 
2 


215 
113 
837 
620 


70 
49 
2 


2 
1 


625 
5-1-1 
8i) 
-120 
7;)6 


29 
71 


1 


931 
116 
835 
20 
815 
231 
271 
737 
138 
528 
71 
137 
3'' 
822 
208 
7:!-1 


6 I 
-I 


9-1!I 
116 
tlil: 
:aI 
1111, 
231 
.267 
732 
1S11 
5'.1:9 
81\ 
1-11 
32-1 


42 


6-1 


tu 


a 


2 
1 


41 
1 


1 
1 


672 
89 
282 
607 
S6f 
243 
2"2'J 
187 
829 
277 
123 
100 
22 
83 


9 
2"2 
22 


1 


H 
8 


. 


19 


3 
2-1 
16 
135 
12 
1:l3 


=1 


105 
134 
198 
263 
2-12. 
46 
40 
77 
145 
3GO 
151 
11)9 
819 


1-10 


6 
2 


3 
&25 
8 
4111 


3 


S5 
78f 
152 
144 
212 
108 
113 
-107 
39 
388 
867 
867 


3 


15 


-:- 


3 


8 


6 


8 


176 


4 


_I 


325 
216 
271 

 
Z2II 
96 
113 
112 
1608 
70 
1538 


29 
117 
2 
115 


5 


15 


41 
23& 
4 
231 


17 


17 


210 
11. - 
K!6 
6")6 


11!5 
&-1-1 
&"1 
427 
7li3 


3'24 
20H 
72-1 


572 
H9 
281 
62-1 
ßHI 
2f3 
231 
IH7 
Hin 
299 
12"2 
104 
2Z 
82 


104 
133 
19t! 
2G9 
242 
46 
40 
77 
145 
:161 
1M 
If»8 
840 


S5 
1106 
lf,2 
141 
212 
H*I 
113 
.10 
39 
371 
873 
871 


176 


32 
211 
2 
- 


;; 


J! 


2"2 
6,') 


2-1 


6Ii 


tI8 


6 
6 


8 
37 


1 


10 
13 
18 


17 I 


1 
2 
17 
1:11. 
12 
124 


1-11 
1 


=1 


2 


4 
102 


h 


8 
398 


Ii 


1;) 


il 
. I 


30 
116 


6 


118 


8 


2 


2 [
>>>
78 


MIB.tB, 
o m I D y, 
Ob. zar y d W 0 r . k I e, 
MleJscowo
cI 


1 


111. Obszary dworskle: 
I. ß
dlewo 

dle..o, 101... 
Bole.lawice, folw. 
2. Bylkowo 
3. Cerckwica 
4. Chrnielnikl 
Cbmieloikl, folw. 
D
boo, '01... 
Witobel, lai... 
Wltobel, I.Ao. ,) 
5. Dijbr6wka 
D"brö....... '01... l 
Ourowo, folw. , 
Pal
dzlo, ot. 1'.01. 
6. Dopiewlec 
D0 r, lewlec, fol..... 
ra 
dzl.. bor. 
PaI
dtlo, 101... 
7. Dopicwo 
Dople..o, 101... 
Dopiewo, Bt. kol. 
Podloahl', folw. 
Podlozioy.. loAD. 
8. Jankowlce 
9. Jeziorki 
.Jeziorkl, folw. 
Plok4ry. lolw. 
Slupla, Idn, 
10. Konarzcwo 


11. Lusowo 
Holoulu, 101... , 
lUMOWO , fol.... , 
12. Lusowko 
Luaöwko, 101w. 
Roza1io, folw. 
13. Modl'ze 
11011"8, 101... } 
Sou:töwko, 'nl.. 
Bmolv, 101... 
14. Mosina 
Wypalankl. I-t..o 
15. Mrowino 
Mrowfoo, folw. l 
Zmyolo..o. 101 w. f 
16. Napachanie 
Dal.kio, 101... 
Napach8lllo, '01... 
17. Otowo 
18. Pamiijlkowo 
Pami
tko..o. 101... 
paml4tko..o. ot. 1'.01. 
Prz..,.....k l 101... 
Za1ewo, 10 w.. 
19. Pa wlowice 
ZOo Pokrzywnlca 


21. Przybroda 
KoiolKczyoek, fohr. l 
Przybroda, '01... f 
22. Rokictl1lca 
-liokiemica, folw. 
Roklotolca, ot. koJ. 
13. Roztworowo 
24. Sady 
25. Sapowlce 
Antonln, folw.. t 
Bapo..leo, 101..., 
26. SieroslaW' 
27. Sk6rzewo 
28. Skrzvnkl 
Sbzyukl, '01... 
2.aroowlec, fohr. 
29. Sobicsiernle 
30. Sobota 
31. Slrvkowo 
D
biua, 101,.. 
Stryko..o, 101... , 
8trykö..ko, 101... f 
32. Swadzim 
Pnetmierowo, folw. 
Swadzim, 101... 
33. Szrcniawa 
HUarö..ko. 101... 
Jaroolawip, 1"0.') 
R08DOW
 rolw. 
Fr.reolowa, fol.... 
SU'Olllu.... ot. 101. 
Su.olu..k.. karezma ') 


Budyukl 


I) 
. e 
e- 
NOS 
"'...: 
"IN 
..'" 
Cl.G 
N'S 


2 


I) 

'"; 
N
 

.
 
.5E 
I 3 I 


Og6- 
lern 


2-t 
15 
13 
2 
211 
2:J 


19 
11 
18 
3 
36 
17 
3 
8 
8 
f 
4 
18 


18 
*' 
:.!6 
D 
12 
17 
11 


11 
9 
R 
1-1 
13 
I 
15 
13 
21 
21 


IR 
j! 
t8 
27 
:.I 
8 
17 
:.I 


18 
17 
I 
9 
8 
31 
18 
6 
8 


21 

 
I 
1-1 
11 
1 
2 
16 
7 
3 
Ii 
1 
19 
38 
31 
8 
I 
16 


2-1 


1 
1 
7 
7 


;2'; 1,1 12 6.j7 


Z5. Powlat Poznaii-Zacb6d. 


4 


5 
351 
S07 
3 
.U 
258 
1M 
35 
85 
4 
:J3
 
637 
.ws 
131 
8 
38-1 
2-1R 


2-tR 
316 
234 
8'
 
470 
i70 


9 
D 
167 
187 


313 
74 
239 11 
71, 
tj()() 
277 
17 
117 
1119 1 
74- 
51 
323 


!!'..J 
4.67 
S59 
10.'1 
26
1 
3O
 
286 
288 
215 
161 
2-18 
209 
39 
92 
179 
346 
SIe 


316 
84 
2;;:! 
ö28 
19 
184 
337 
14 
M 


Im 
154. 
8 
1-10 
118 
2 

 
12R 
It! 
15 
C9 
2 
153 
297 
23D 
66 
2 
172 
112 


U2 
1-10 
107 
S3 
22;) 
:!25 


4. 
4 
77 
77 


143 
37 
106 
37 
263 
121 
8 
60 
IIC 
33 
30 


137 


137 
222 
169 
63 
131 
147 
131 


1:11 
103 
7-1 
12-1 
109 
15 
44 
8j 
171 
171 


139 
SI 
108 
244 
7 
82 
102 
8 


20;; 
OO! 
2 
211 
189 
I 
21 
130 
72- 
:!O 
36  
180 
340 
25D 
75 
8 
212 
136 


t38 
176 
1:!7 
C9 
2-1;) 
215 


o 
I 
90 
DO 
170 
37 
133 
3-1 
3
7 
166 
D 
87 
106 
41 
21 
186 


186 
2-1;) 
100 
55 
131 
106 
155 
155 
112 
87 
12-1 
100 
2!. 
4R 
9-1 


17& 


175 


177 
33 
1« 
284 
8 


316 
tu 
252 
621 
11 
1111 
S3'
 
14 


-=1 


12: 1 : 
:!85 
17 
170 
172 
38j 
2ft! 
Si 
116 
300 1 
3
1 
107 
3 
41 
2iJO 
133 
31 
8'2 
4 
:t
2 
435 
3-tR 
frl 


21» 
316 
234 
82 
170 
470 


9 
D 
167 
187 


810 
74 
236 
71 
597 
278 
17 
117 
187 
67 
60 
317 


317 
461 
353 
106 
262 
303 
269 


6 '). 

.) 


S2 C 


Ludno

 obt:cna w dnlu 30 wrze
nia 1921 r. (
z obJetej spisern wojskowyrn) 
Met-I 
 o- 
 
 W 
 t; lic

e j bY
O 
 WYZn
nla .!! 
 .:poda; na 
 rodOWO

.!! 
czyzn biet ES os:;;1 

 ö
 "', 
E .!!! E C'Z 
E 
:.'" 
u c.c EN 
 .!!o 0 .!!..,. 2 .!!o 

.:.:: CP= ._ U 11) ._ .C"'O C. C
 - C-c 
----1------ 1- 
6 6 7 8 9 10 11 I 12 13 U 1;) ffi 
I I I 
I) k2!i 6 H29 11 949 1 6.". I :W. 
128 174 &r? 

. 
 1
1 
 = 
76 la
 172 6-- 
172 213 385 - -- 
112 150 26'
 - - 
19 111 S7 - - 
41 45 116 - - 


1 
1 


&r
 
285 
17 
178 
178 
- 3KJ 
26'
 
117 
88 
:162 
357 


I 
I 


-l 
3 
1 


l' 


1 


82 
185 
11  
:!:D6 
5 
351 
i307 
3 
41 
2:,1 
134 
31 
8'2 
4 
3.'J2 
444 
J67 
S7 


6
 
8'
 


8 
6 


:6 
6b 


-I 


8 
1 
4 
3 


1 
20"l 
150 
« 
8 


44 


« 


3 


3 


3 
1 


2 


7 
1 
6 


8 
6 
8 


13 


4 


7 


4 
3 


1 
1!13 
IU 
(.j 
8 


.L. 


13 
5 
1 
10 
10 


4 


384 


,384 
20-l 


38 


44  I 
- - I 


19:' . 
196 
316. 
:!34 
""
 
470 
470 


53 
63 


(.j 


7 
2 


5 


I) Sploano 'tanle z loh. Chml.lolkl. ') Sploano I,c:znle z 101.. SZ..ol..... 
L I _ k I Ö l ba..ary dworakle: a - pnypada na wvzn.nle: pra.oalawne 13. gr.cko.kalol.6. lone wyzn. katol. I: c -. t.m pocl.lo uurodowo&t: "",Inu" IS. rosyiu" s. 
u _oma, ' 1_., I. 


9 
9 
167 
187 


I 

I 


310 
7
 
234 
70 
697 
276 
17 
117 
1117 
67 
&0 
317 


3 


8 


1 
3 
1  I 
= 1 


-'- 


2 


7 
1 
6 


317 
43: 
:t?1 
108 
262 
303 
267 
267 
210 
160 
238 
1119 
39 
ä-l 
179 
291 
2111 


8 
32 
R.! 


19 


19 
o 
1 
10 
10 


269 
210 
160 
238 
199 
39 
5-t 
179 
301 
001 1 
, I 
316 1 

I 
021 
11 
184 
33-! 
14 


38 


00 
58 


7 
2 


- 
- 1 
-=1 
=1 
I 


5
>>>
Mlasta. 
(i m I n y, 
o b s 'l a r y d w 0 r ski e. 
MieJscowo
cl 


1 


34. Trzcielin . 
DrogoBIa..I'C, 101...' ) 
Joank!,! 101... ') 
LiBÖ..k" '01... ') 
Podgaj, '01... 
"£ncielin, lohr. 
35. Trzebaw 
06rka, '01... 
Görka, Ie.\n. 
Kienkl, karc:r.ma 
Trr:ebaw, bor. 
Tneba.., 101... 
36. Wielkawid . 
R) bojed.ko, '01... 
Tomiczkf. wieoA - 
Wielkawiei, '01... 
37. Wielkie 
38. Wieckowicc 
Drw
t:
 bor. 
Dslaly, leAo. } 
"'"iQCkowic8, folw. 
""ie;ckoYrko, fo:w. 
39. Wiry 
40. Wronczyn 
pod Sleszewem 
Rrocko )(ale, folw. 
Wroocsyn pod 
St
..e..em, '01... 
Zamyslowo, fohr_ 
Zaparcin, folw." 


41. Zlolniki 
Jelonek, rolw 1 
Zlotoikl, 101..: ( 
Zlotniki, fit. kol. 
4Z. ZydOWO 


26. Pow. Rawlcz 


I. Mlasta: 


1. Rawicz 
2. Bojanowo 
3. Jutrosin 
4. Micjska G6rka 
5. Sarnowil 


11. (imlny: 


1. Barloszewlce 
2. Bialykal 
3. Chojno 
4. Debno Polskic 
D
boo Po"ki., wie. 
KrYBlynki, loh.. 
5. Dron 
6. Domaradzice 
7. Dubin 
8. Dubinek 
9. Gierlachowo 
10. Golejewo 
11. Golina Wielka 
12. Golinka 
13. Golaszyn 
Bojanowo, It. 1.01. 
Golaszyo, wie. 
14. Gostkowo 
15. Go
ciejewice 
GikieJewicf", wiet 
Klapowo, pulttk. 
Wydarlo..o, ..i.. 
16. G6reczki Wielkie 
17. G6reczki Zabie 
18. G6ry 
19. Grilbkowo 
ZOo tfallcrowa 
21. Izbice 
ZZ. Janowo 
Janowo, wieoi t 
Staolo, ooada , 
23. Jeziora 


Budvnki 


CI) 
cE . 
 
..NC"CI C"CIC"CI 


 N
 
... In CL) In 
QID c.
 
NE -=E 
l 3 


13 I 


I 
12 
26 

 I = 
I 
2 


17 
3-t 
ti 

 
8 
7 
14 
I 


13 ! - 


12 


2.
 
8 
10 
7 
2 


33 


29 
4 
19 


201.. OS 16629 


901 ") 29 
31 )0) 1 10 
2..')(J') 6 
3H 1') 5 
192 3 


899'J 


26. Powlat Rawlez. 


'19 


Ludno

 obecna w dniu 30 wrze
nia 1921 r. (bez nbj,:tc) spisem woiskowym) 
I 
 W le i IIczbie_ I:I¥!!_ 

.!1..a
a _ 
 
dalo _.!1arodowo

 
Og6- Met- Ko- c!, 
 .:. 
 ü ß ' 0 
 ] , 
-== 
 41) 

 tb 41) 
 S bI t'I.!! .!! ..,. 
lern CZyZIl biet E .E .. 
 CI) t! :!::. 
 CI) 
 E 
 E crr 
 e 
. ;.,.. 
u g.c E ON g .!!o Ö .!!... -
 ._0 

.=.:: 41= _ U U'J _ C"'O Q. c
 - c:."'O 
--------- ----- 
4 b 6 7 8 9 10 11 12 1:1 1.& t la I lIi 


I 
1 


9 2;.0 
1 &2 
1725 
20..5 
12..7 3
 
C 
:!S9 
.&
;I 
62' 
18 
A
 
....i I 
10f. 
16; I 
1a!) I 
1;1.1 I 
27

 


 
::
I I 
101 1 
i: 1 
41 


-187 


C5B 
2IJ 
3-1H 


.. .03 


43-13 
84;, 
772 
119.& 
0-19 


139 


S 
138 
20tj 
21 
9 
'3 
8 
1;2 
1!J-I 
00 
73 
115 
6:i 
125 
8 
119 
128 


270 
47 
151 
IIt 
I!.O 
2"l9 


215 
IC 
143 


"9'.]1; 


4007 
1017 
!I;,3 
1 a,,1 
6
 


15-1 


I 
IM 
228 
31 
7 
Ii 
9 
178 
2;,3 
IIC 
114 
75 
69 
148 
2 
1C6 
142 
291 
I» 
1-i8 
88 
21 


2:JR 


213 
15 
200 


11 006 
6323 / 
1 ()t; 1 
1337 I 
211m I 
10lG 


262 


30 


1 


1 
I 


114 
242 
78i' 
f6() 
6:!7 
39 
,162 
[' 26 n 
.661 
22911 
87 U 
038 


482 
128 
830 
2 
833 
377 
-107 
180 
18 
211 
183 
18-1 
1 9- 
-. 
575 
2:JO 
3ro
 
2:)2 
252 
257 1 


06 
lU 
36" 
261 
2-&8 
18 
169 
2;
 
301 
HO 
38 
253 


2-13 
li2 
:189 
I 
388 
101 
196 
83 
7 
1118 
87 
81 
65 
278 
11G 
139 
100 
130 


117 


f8 
128 
-I
 
305 
279 
28 
193 
27
 
aGO 
119 
49 
28" 


239 
HG 
4-16 
I 
C-I1i 
226 
211 
07 
9 
106 
!)6 
103 
62 
297 
134 
166 
12'2 
122 


140 


2112 
417 
f):! 
18 
8 
12 
3'29 
3:Jti 
152 
M 
129 
la.. 
272 
8 
2M 
270 


8 
'Z1 
4 ' 


1;) 


267  


C 
111 
8 
102 
I 


111  


1 


1 


oc.o 
101 
29fI 
120 
CI 


466 


21 


"lm 
411; 
IIt 
18 
14 
11 
8".!14 
346 
100 
li6 
1110 
1:1;1 
273 
11 
2611 


C 

 
4 


1Ii 


'-'17 
2IJ - 
343 


21 


-I 
I 


HilI 


1I2CJ!j 


C 
101 


18 


69 


201 


2 


2723 
'itjj 
3;H 
371; 
22t1 


6a a 
3 a 
1 a 


2 b 


0878 
1017 
13Gti 
2118 
8:19 


101 


270 


MO 
101 
- 
I:!O 
CI 


1 


139 
33 
2'J 


2 0 


4a 


17 2: 936 12 1.8 18.(;3 21 691 4 2-U 


15 
43 
111 
113 
110 
3 
53 
82 
99 
29 
13 
78 


87 
21 - 
15;) - 
I 
154 
5-1 - 
58 - 
2-1. 
S 
31 
32 - 
26 - 
20')1.- 
60 I 1 
39 - 


-IG 
47 
47 


41 


21.n 41h6 


4;)3 


7 


10"2 
138 
783 
2-1;, 
206 
39 
:1.';7 
526 
C.GI 
229 
69 
038 


12 
104 
1 
321 
821 


5 


18 


27 


UI 
2"1 
3..:1 


25 
:.I 


261 
SO 
405 


220 
-IR 
430 


1)30. 


;;.. 


2 
403 
373 
3.&0 
1811 


C30 
4 
67 
tI 
18 

 


332.. 
84;) 
:S!)
) 
..-- 
,.".) 
..08 


-IHe 


4 c 
2 


171 
183 
3.. 
127 
058 
76 


150 


17 
174 


8 


lOi 
12H 
783 
229 
100 
:IV 
3;,7 
[,21i 
6In 
22t1 
1i9 
,.:18 


7 
)14 
1 
337 
837 


1 


8()) 
197 
107 
257 


(ja 
61 


-= 1 


b 


..:. 


18 


340 
!It 
;JOO 
2 
39C 
372 
3."",1 
170 
2 
1711 
183 
3."") 
127 
ö,,7 
76 


142 
37 
4:19 


C:18 
4 
56 
10 
U 
:t
 . 


1 


1-19 


IR 
17-1 


a05 
211 
:lU 
2&7 


41 
CI 


') Spl8ano 1,=le . lolw. TrscieUn. I) W lern C bndyokl nlezarn.e..kale. I) W lern 2 budo nlez. f) W laD 1 budo nlez. 
M I a . I 0 R 0 .. I e z: a - przypada na "",nanIe : greeko-kalol. 12. Inne ""n. koloL 3. prawoslawne 11. Inn. wyzn. .06. wschodn. C. Inne "'fZII. ew&III. 18: 
b - .. lern bez..yznanlowiec I; e - w I.m podalo norodo...u; rulll;l" 10. rooyl.., 9. a."", J, blaloru.., I. ifdo...., 11. 
M I a . loB 0 I a n 0 wo: 0 - pnypada n. wyznaole: Inne 
n. ..101. I. Inne "'fZII. _ang. 1. prawoslawne I. 
M 10. I 0 Jot r 0 A In: a - Innego wyzn. "101. 1: e - :tyd6. C. 
M 10. loS ar n 0 . a: a - ,.e.o."loll"6w 2. 
Omln,: a - p"fpoda na "",nanIe: prawoalawne I. gr.do-kalol. 2, lone "",n. kaloL I: c - Roslanlo 1. RubI6w 2. 


.
>>>
80 


MI.lt., 
o m I D Y, 
Oblzary dworslde, 
MI6J!lcowo
cI 


1 


24. Karolink1 
25. Ka wczc 
26. K1\ly 
27. Konary 
Kooary, wleA 
ZalellJie, pWltk. 
ZR. Konarzewo 
29. Kubeczki 
30. laSzczYIl 


31. l:.1Ikla 
32. Maslowo 
D
boo, 10'0. 
M &1110"0, wif'A 
33. Nadslawem 
34. Niedtwiadki 
DoLlaob, 'ul... 
N;"
di..iadkl, ..lei 
35. Niemarzyn 
36. Osiek 
37. Ostoie 
38. OSlrobudkl 
39. Pakoslaw 
Olblo&, pOBlk. 
l'ako!lIDW, 'lttel 
40. Pakoslawlec 


41. Pak6wka 
42. Pawlowo 
43. Piskornia 
44. Placzkowo 
45. Podborowo 
46. Pomocno 
47. ROl1:oiewo 
Jutro'ilo, .t. kol. 
Ocbloda, OBada l 
Rogoiewo, w I.., , 
411. Roszkowo 
49. Rozslepniewo 
50. Rzyczkowo 
51. Sarn6wka 
52. Siclcc NoWY , 

bioa, olada . 
SI.le"- No...,., ..lei ( 
53. Sierakowo 
Domulawi
., kareamal 
Sierako1fo, wie' , 
54. Sikorzyn 
55. Slupia Kapilulna 
56. Sohialkowo . 
57. Sowlny 
58. Sowy 
59. Slwolno 
Bl..olno, wie' I 
Wotyn1, fulw. ( 
60. Sworowo . 
Drogi, wies 
Skrzyplo..o, leAo..) 
8worowo, 08. mt. 
8....oro..o, wie. ) 
ZieloDyjeleo, karel.ma 


61. Szcmzdrowo 
62. Szkaradowo 
BODOWO, oB.da 
KD\ar.YDowo, oeada 
Sdarado"o, t.arl. 
S:d:aradowo, '" if'A l 
Szkaradöwko, olada ( 
63. Szymanowo 
64. Szymonkl 
M. SI1\skowjec 
66. SI1\skowo 
D
biDa, OndA 
81..ko..o, wirt 
67. Tarchalin 
68. Trzebosz 
69. Ul1:oda 
70. Waszkowo 


71. Woszczkowo 
72. Wydartowo 
7.'1. Wydawy 
74. Zaborowo 
Zabore..", ..lei 
Zbykl, oeado 
2ydo"BkIbrUd, karcdI&") 
75. Zakrzewo 


Budynki 


cu 
cE .
 
NC"CI C"CIC"CI 


 N
 
... In 41) II'J 
C. 41) c
 
H'E .E E 
2 I 3 


1:1 
UO 
11; 
1:111 
I2"J 
11 
5 
20 
aij 


43 
-1(; 
I 

 
25 
29 
c 
:.!5 
03 
29 
67 
31 
34 
12 
:!2 
4-1 


46 
27 
10 
29 
14 
42 
:: I 
 
62 
47 
17 


4-2 
24- 
2-1. 

Il 
91 
9 
170 
12!1 
2R 
9:-\ 
2
 
j!2 


6-t 
11 
3 
00 


13 
207 
8 
. 
1 
199 
99 
19 
39 
28 
8 
2Ii 
13 
09  


21') 
1l 
77') 
23 
11 
1 
42 


1 


1 


1 


1161 
62 
1121 
752 
217 
067 
1-10 
140 
360 
811 
2S 
271 


2 


73 
1466 . 
2C 
31 U 
13 
I
H 
D3M b 
92' 
2.2: 1 
20'? 
I
r 
74 
331 
252 1 
121 


26. powlat Rawlc:z. 


Ludno

 obecna w dnll! .30 wrzdnia 1921 r. (bez obielej spisem wojskQwym) 
I w tel liczbie bylo wyznanla podalo narodowo
c 


 I 0 I 
Met- Ko- 
 
 
 g o.g I'" 0 .:. 
 f6 
 c:, 
cn- CQ.) t:OCJ «:JCU bC - - -CIS' 
CZYZIl biet E .2 '" :;;: cu H .... 
 ., 
 
 
 E f6 
 E 
:-'''' 
u g
 ö
 . g _ .!!ö ö .!!or _ g ._0 


 cu= ._ u E", £:"0 0, c
 c"O 
o 6 -71---S-
 10 11 12 13 ---U-11516 
I 


Og6- 
lern 


4 


82 
348 
96 
831 
791 
f() 
23 
156 
276 


293 
306. 
c' 
:102 
1-12 
201 
35 
168 
343 1' 
r: j l 
231 
2
1 
149 1 
31)2 


276 
190 
83 
177 
84 
261 
417 
83 
S8,I 
401 
273 
113 
348 
200 


200 
661 


1-15 
74 
49-2 
129 
1

 I 
3181 


40 
180 
43 
370 
S55 
15 
9 
71 
122 


120 
138 
2 
136 
75 
10-1 
19 
85 
147 
113 
217 ' 
lOH 
95 
30 
81\ 
166 
137 
98 
-13 
79 
31 
125 
210 
15 
195 
1G6 
129 
06 
163 
9-1 


94 
294 
2901 
30 
r,-I2 
334 
112 \ 
267 
67 
trl 
174 
86 
11 
1211 


37 
714 
10 
I. 
8 
68Z 
267 
40 
142 
99 
9 
90 
36 
152 
120 
07 
64 
3f 
2''!;} 
60 
66 
. 
1-15 


42 
1GB 
ö3 
-161 
436 
25 
1-1 
8;) 
154 


173 
1G8 
2 
106 
67 
97 
18 
81 
196 
96 
231 
123 
132 
48 
IIC 
186 
139 
9-2 
40 
98 
63 
136 
207 
18 
1119 
23: 
144 
07 
185 
106 


1U6 
:!H7 


J67 
32 
079 
418 
1()i) 
300 
73 
73 
186 
31 
12 
If3 


488 
1 
1121 
700 1 
217 
055 
1-1 0 1 
IfO 
. , 
3601 
116' 
23 
271 


56 
290 
27 
001 
764 
37 
17 
156 
276 
293 
116 
c 
112 
28 
201 
35 
1116 
343 
209 
4-18 
231 
227 
78 
149 
158 
147 
190 
83 
20 
8-l 
261 
413 
29 
38-t 
-101 
269 
93 


2ß 
äS' 
Ij!11 
30 
27 
S 
6 


190 


190 
114 


-:- 


1 


1 


1 
1 
1 


36 
752 
1. 
17 
11 
718 


17 
1-103 
17 
31 
13 
13-1% 
272 
9-l 
07 
193 
:1:2 
171 
33 
67 
202 
23 
1-15 
69 
492 
28 
27 
1 
313 


194 


128 


1 


271 
47 
130 
103 
13 
90 
38 
179 
132 
69 
81 
39 
267 
69 
62 
7 


173 


107 


4 
.  I 
. 


'. 


.. 
20 
33 I 
-:1 
- -= I -= 


315 
200 
\!OO 
4&'! 


172 


1 


17:! 
61 


16 


12 


:-1 


06 
63 
7 


66 


266 


215 
9 


9 
41 
264 


103 


6 


101 
91 
10 


= 1 


. 


') 5p".no t,CZIIle . wal, 5..oro.o. ') W lem I badrne' JllezamIeu111'Jy. ") Spiuno t,anle . wal, Zaboro..o. 


o 


- 
1 
1121 
745 
217 
055 
140 
HO 


17 
1-102 
17 
31 
13 
13f1 


219 
92 
ä5 
190 
22 
188 
66 
60 
202 
22 
144 
69 1 
49-2 
(5 
u' 
3i
 I 


00 
291 
27 
807 
770 
S7 
20 
106 
276 


293 . 
110 
C 
106 
26 
201 
S5 
168 
343 
209 
4-18 
231 
227 
7R 
I
 
1:2 


138 
189 
83 
20 
8-1 
258 
413 
29 


384 
401 
269 
93 
310 
200 


200 
493 


360 
811 


23 
271 


32 
57 
69 
2-1 
21 
3 
3 


196 


198 
116 


200 


137 
1 


1 


157 


3 
4 
. 


4 
20 
33 


-I 
-I 


168 


1116 
61 


7 


12 


56 
64 
7 


&7 


319 


217 
12 


12 
8 
271 


10-1 


1 
6 


8-1 
7. 
10  I 


01
>>>
Mlasta. 
G m I D y, 
o b s zar y d w 0 r ski e, 
Mie'seowo
cI 


76. Zaorle 
77. Zawada 
7R. Zawady 
79. Zielona\\' ic
 
80. Zmyslowo 
81. Zolednica 
J agodoia, oRada 
1ol
dDiea, wieA 
HZ. Z}'lice. 
 
111. Obszary dworskle: 


1. Bartoszewlee 
Z. Chojno 
Chojoo, folw. 
Krlllloolipka, IrAn. 
LeAuydom. 101...') 
3. D1Ibröwka 
4. Dlon 
Dlo.... 101... 
}It:lanowo, foJw. 
5. Domaradzice 
6. Dubinek 
DubiD
k, fohr. 
S:&ymonki, fo]w. 
7. Gat 
Gat, 101... 
HaliD, leAn. 
8. Gierlaehowo 
9. Golejewko 
Biela"'Y. lolw. l ) 
D
blaok... lohr. 
Golejewko, fo!w. 
10. Golina Wielk" 
Golioo 'l'l"ielka. 101.... 
\".ydartowo, folw. ' 


11. Golinka 
Golioka, folw. 
Golinks, le8D. 
I Z. Golaszyn 
Gvl",zyo, lolw. 
Karolf'wo, 101w. 
Sl.emzdrowo, .rolw. 
13. Gostkowo 
14. Go
eiejewice 
15. Görka Mala 
16. Kawcze 
Kawel.C., folw. 
Kawcze I, le
n. 
Kawez. 11. I"". 
17. Konarzewo 
IR. Kowaliki 
19. I:.aszczyn 
Bia1yonet, fo.wo S ) 
..bi... lolw. 
Lu...yo. lolw. 
St.&ni!ttawowo, folw. 
8tanislawowo, le60. 1 ) 
20. Nlemarzyn 
Görko M.I... olada l 
Nlemarzyo, folw. , 


21. Osiek 
O.iek, lolw. l 
PomocDo, tolw. , 
Zaorle, folw. 
Zielonyd"b. oud. 
Z2. Ostrobudkl 
23. Piaskl 
24. Praezkowo 
25. Podborowo 
Z6. Potrzebowo 
27. Rogozewo 
Z8. Roszk6wko 
Ronk6wko, lot... 
Ro..t
pol.wo, lolw. 
29. Rzyezkowo 
30. Sarnowa - Dom 
Foh.... '01... 
Saroowa--Dom, 100w. 


31. Siel ce 5tarv 
Powlowo, fofw. 
8ielec 8t&l'1, folw. 
Zygmuntowo, leia. 
32. Sobialkowo 
33. Sowiny 
Sowioy, 101..... 
So..ioy, I.m. 


Bud}'nki 


CI) 
cE I 
 

.: 
.: 
NN N 
... In Co) 11) 
c. 41) c"s:! 
N'g SE 


2 3 


36 
7 
43 
91 
11 
2'J 
2 
Zl 
37 


t..
 
7 
7 
8 
I 
21 
27 
23 
. 
6 
12 
11 
I 
3 
2 
1 
6 
11 
2 
9 
23 
23 


Z6. Powlat Rawlcz. l 


Ludno

 obecna w dniu 30 wrzc
nia 1921 r. (bez obietej spisem wo'skowym) 

e
- f =::
 :;:; 
 E 
 W 
t; lic;i b Y ; fyzn
n'a .
: f l i FOO t" ",rod:p . 
-:;; 
.:.:: c'" 0 0 c CI) E - CI) C CI) g 

...: CI)
 =
 E 
 .s c,g 8. '2': .s '2"0 
-.r t-- --- -- - 
4 u 6 6 7 8 9 10 11 12 13 I 14 I!) 110 


1 


246 
35 
281 
00t 
W 


171 
8 
IfI;j 
211 


119 
16 
138 
262 
3
 


74 
3 
71 
00 


1 9- 

I 
19 
H3 
34
 
33 


9. 
5 
11'2 
121 


S 63M2 S'
; S ;)Si ü Dl2 


11 
10 
I 
18 
8 
8 
. 
12 
14 
11 
12 
10 
1 
I 
8 
3 
18 
'3 
13 
2 


4 


12 
8 


3 
I 
2 
8 
7 
2 
6 
4 
11 
9 
2 
3 
12 
1 
11 


21 
11 
14 
I 
8 
12 
J1 
I 


2 


1r.3 
!iOO 
3117 
113 
84 
200 
182 
18 
29 

 
7 
111 
150 
27 
123 
. 3:

! 
138 
IS:
 - 
20-2 
107 0 
oUI 
47 
182 
206 0 
65 


 
11 
8 
115 
28 
274 
56 

 

511 
:: ! . 
117 
38 
12y 
29 1 
1;0 
147 
17 
136 
143 
2.1 
:ß2 
39 
ö8 
97 
1 
116 


113 
HO 
132 
8 


328 
71 
251 
8 
181 
128 
1
1 


&5 
[,9 
57 
2 


7& 
231 
1116 
f5 
37 
94 
88 
8 
13 
9 
. 
13 
63 


9 
5-1 
132 
182 


65 
81 
. 
94 
6C 
19 
21 
81 
91 
29 
91 
88 
-& 
1 
57 
U 
116 
28 
1!3 
7 


50 


liO 


77 
li7 


14 
8 
12 
71t 
63 
7 
63 
67 
118 
101 
17 
25 
48 
I 
.7 


137 
:/i6 
109 
2 
00 
f1 
ce 
2 


iR 
t'!1 
75 
8 


88 
269 
aJl 
8!! 
47 
106 
116 
JO 
16 
13 
3 
08 
87 


18 
IIU 
100 
188 


73 
71 
:! 
108 
63 
29 
:/i6 
101 
115 
26 
117 
113 
2 
2 
58 
14 
1:1H 


:10 
120 
8 
50 
liO 


911 
80 


.!-I 
8 
17 
97 
R.j 
10 
R3 
86 
153 
131 
22 
33 
49 


ce 


191 
..5 
1-12 
4 
91 
77 
76 
I 


138 
132 
8 
178 
94 
42 
42 
170 
160 
65 
193 
1110 


8 
10-1 
28 
273 
56 
20'2 
15 


100 


167 
117 
88 
12 . 
29 
170 
130 
17 
135 
H3 
271 
23:! 
39 
68 
97 
I 
IM 


328 
71 
2111 
8 
179 
128 
125 
" 


2ID 
9 
2Rl 
604 
21 


6 
26 


44 
15 


1 
I 


. 


1j(j 
8 
148 
100 


111 
102 


443 


1. 


s 


Ii !\Si 


113 
HO 
132 
8 


141 
495 
3R"! 
113 
t'!4 
200 
182 
18 
2;; 
IR 
7 
110 
löO 
27 
1:!3 
265 
2116 


22 
I 
5 


4 
4 


1 


44 
4C 


8 
11 I 


- 
, 


24 
13 
8 
5 
12 
46 


1;; 
9 
8 


11 


1 


100 


£/ 


lt.i7 
Ui 


...: 


811 
.12 
29 
170 
130 
17 
136 
14:-1 
271 
2:12 
39 
08 
97 
I 
IM 


17 


1 


2 


.:1 
= 1 


3
 
71 
251 
8 
181 
128 
126 
8 


') Splaano 1,=1. . 101.. 0.0100. ') SplaallO 1ta"1r . '01.. Gol.,.....o. ") 15,.....0 Itonle . '01... 
 
Obaaary IIworakle: a - pnwoob""Y 1. .. 


240 
15 
!1iI' 
60-1 
18 
1:.6 
11 
ICII 
105 


6 
20 


47 


10 


Ir; 
106 


,117 


113 
HO 
132 
8 


-:- 


137 
491 
878 
113 
8-1 
2(JO 
18:! 
18 
2:) 
18 
7 
111 
U!J 
'Z1 
IZ! 
266 
ZOll 


2G 
9 
. 


.... 


4 
4 


I 
62 
Ii:l 


137 
131 
8 
178 
IU 
42 
4:! 
163 
153 
60 
198 
196 


1 
I 


24 
13 
8 
5 
BI 
b3 


10 
4 
8 


.8 
1M 
28 
273 


7 


/i8 
:/112 
15 


100 


100 


17
>>>
82 


Mlalta. 
(j m I D y, 
o b s zar y d w 0 r !! k I e. 
MieJscowo
cl 


1 


34. Slwolno 
SI."oloo, rolw. 
Wolyny. lein. . 
35_ Sworowo 
Drogl, '01... 
Fkrzyptowo, leAD. 
Sworowo., folw. 
ZlelooyJole6. k."nJJl3 
36. Szkaradowo 
37. Tarchalin 
38. Trzebosz 
39. Waszkowo 
40. Wlelkibör 
Szymonki, Dadl. 
\\ .elkibör. 101... 
Zaborowo, bqr. 
Zaborowo, le'n. 


41. Woszczkowo 
42. Zakrzewo 
AntoDiewo, folw. l 
Zaknewo, folw. ( 
43. Za wada 
44. Zmyslowo 
45. :l:olednlca 
0\0001'01, 101... 
BaiantArnla, 1..0. l 
tol
dnlea, 101... , 


27. Pow. Strzelno 


. 


I. Mlasta: 
I. Slrzclno 
2. Kruszwlca 


11. (imlny: 


1. Bachorce 
2. Berlinek 
3. Bielsko 
4. Brodzkl 
5. 13ronislaw 
Bronll!law, folw
 
Rrooilllaw, wiel 
6. Chelmce 
7. Chelmiczkl 
8. Chrosno 
ChrOI\DO, wlel 
Lachmiro..lce. aL kol. 
9. Ciechrz 
10. Ciechrz Gorny 
('(ooh.. Göroy; poolk. l 
Ciechn Göroy, wie' ( 


11. Cieticisko 
CI
i1ci8ko, pUfltk. , 
Cieild.ko, wioA , 
12. Cykowo 
13. Ga) 
Barlodd. )n..lee. ..leA 
Oa), ..lei 
14. Gocanowo 
15. Gory 
16. Jerzyce 
Jerzyce, folw. 
Jenyce, wleA 
17. Jeziora Male 
.Jezlora Male, ..Ie' , 
Ko.ledoly, wie' , 
IR Jezlora Wielkie 
19. Kicko 
20. Krusza Duchowna 


21: Kruszwica- Wid 
22. Krzvwekolano 
Kn
YWf'koJ.DO, folw. \ 
Kny..ekol&Do. wleI ( 
2.t Ksi1lt 
24. Ku
nierz 
25. Ludzisko 
26. I:.abedzin 


27. Powlat Stnelno. 


Budynki Ludno
t obccna w dniu 30 wrzc
nia 1921 r. (bex obietci spisem woiskow
m) 
ci.s I 
 
 W tei liczbie bylo wyznanla podaro narodowo
c 

 -e 
.g Og6- Met- Ko- 
 
 
 
 & 
 
 
 
 
 .!! g .... 1 .
 .!! 
6J1 ., 
 rem czyzn biet 
 
 "'::;a : 
 ::::. ; 
 
 E 
 
 .... 
 e- 
Ht: - E
= 
C'3 
.!:! a..c ON :; ..!!O 'ö .
c=' c .!!o 
- t: 
 
 u - .- " E '" _ C"t:J CI. C 
 .5 C"t:J 
2 3 
 6 f\-:js-!}IIO 11 
12131416I1G 


2108 


4 
a 
1 
6 
1 
I 
:! 
I 
5 
7 
27 
7 
6 
2 
2 
1 
1 


1 
8 


8 
6 
4 
6 
1 
6 


647 


457') 11 
190") 10 


R7 
2-1 
b2 
2-1 
14 
5 
39 
612) - 
22 


27 
25 
2 
2'] 
3 9 
92 


33 


33 
4 
48 
17 
31 
9 
19 
29 
7 
22 
26 
26 
74 
8 
37 
67 
30 


30 
13 
11 
17 
33') 


7948 
4 927 
 
3ml 
U 
56 19
 
779' 
1r.O. 
39:J 1 : 
196 
007 
69 
448 
045 
21'r.' 
221 1 
2

 
283' 


25 
23 
2 
r.5 
18 
5 
21 
11 
72 
106 
2;'0 
128 
'3-1 
10 
10 
. 
 
 
1 
IR! 
n 
184 
68 11 
72 
17r. 
u 


1112 


10 
9 
I 
28 
8 
8 
11 
11 
31 
49 
114 
i!J 
18 
15 
1 
1 
15 


89 


89 
25 
27 
7r. 
6 
71 


15 
u 
1 
27 
10 
2 
10 
5 
41 
57 
l.n 
79 
16 
5 
11 
8 
2 


1 
95 


95 
43 
4;, 
100 
9 
91 


S7a ua 7UI 
2 338 2 51'9 -i 26! 
1 43r. 1 öK, 2 8;;0 
11 f-U 10 HOi Ir. 901 


21 


1 


1 


3 


8 


1 
1 
I 


2 
1 
1 


1 


2 


3 
1  


33r., 
336 
-I: 
335, 
M:
I 
90 
153' 
3211 
931 
2.!8 ' 
2'

 " 
. I 
Im. 
90' 
;! 
2-16 i 
11R' 
9l} 
20"2 
212'1 


. 320 
4r. 
20ö 


367 
8Ii 
190 
93 
232 
22 
210 
251 
128 
108 
103 
6 
100 
l!U 


131 


159 


169 
27 
1:2 
17 
106 
4r. 
7r. 
153 
J9 
111 
112 
112 


428 
132 


132 
61 
-11 
91 
106 


412 
74 
203 
103 
9-- 
_w 
37 
238 
29-1 
158 
113 
1011 
7 
118 
149 


1
 


177 


177 
18 
1H.
 
118 
117 
44 
77 
1f8 
64 
11-1 
121 
121 


317 
4-1 
200 
468 
114 


111 
67 
00 
111 
106 


9- 
_:J 
23 
2 
00 
18 
5 
21 
11 
72 
100 
79 
I1H 
M 
10 
1() 
7 
7 


6 
176 
10 


=1 


25 
23 
I 
00 
18 
5 
21 
11 
-.
 
1- 
9"2 
7: 
120 
34 
10 
10 
7 
7 


14 
180 
8 .- 


1 
179 
1711 
4-1 
67 
164 
1-1 
150 


o 


15 
24 
5 
12 


12 


1 
18! 


184 
40 
67 
158 
11 
141 


28 
5 
18  I 


'iU 
:97 
147 
:3 66ii 


713-1 
4269 
281i5 
17000 


18 


6 


8-1 
61 
2'J- - 


700 


1:) 


b a 
la 
12 a 


8 


6-l4 
15: 


14 
1 


767 
87 
36;) 
107 
470 
69 
111 
526 
276 
221 

 
12 
207 
175 
1715 


12 
73 
28 
89 
37 


37 
18 1 
10 


11 
108 
106 


21m 


10 


207 
207 
45 
32-1 
111 
213 
81 
163 
316 
93 
Zl3 
202 
:D'l 


129 


767 
8G 
365 
159 
471 
69 
112 
02-1 
275 
2'21 
209 
12 
207 
182 
192 


12 
74 
28 
371 
36 


36 
20 
11 


1 


129 


11 


2 


9 
9 


5 


. - 


5 


11 
. 101 


101 


,..- 


31 
31 


fi02 
90 
343 
872 
166 


13;) 


62 
22 
80 


2 


208 


128 
128 


11111 
118 
HO 
2m 
212 


110 


6 


9J8 
4: 
324 
111 
213 
81 
153 
316 
113 
223 
197 
19; 


- 11 
2 
9 
9 


6 


15 


36 
36 


501 
90 
364 


136 


41 


874 
167 
187 
118 
91 
202 
212 


22 
79 
711 


I} W lern 11 bodynk6w nleumleazkalyh. ') W lem 1 hod. nleL 
M I a . loS Ir. ein 0: a - pnypada OB wvznanle: Inne wvz... kalol. 1. Inne "VIn. .....g. I: c - t y d6w 14. 
M.! o. I 0 11 r 0 . . wie a: a - greko-hloilk 1; c - R".ln I. 
Gl11lny, . - przypada na wyznanle: gecko-kaloL 1. pm.,,",..... C. Inn. ..,.0. k..... wochodn. I: c - podalo narodowoit: ....16ak, 3. ....Jjsk' Z. ttd_k, 5.
>>>
Mlasta. 
(j m 1 D y, 
.0 b S 'l a r y d W 0 r s k 16. 
MieJscowo
cI 


1 


27. 
kie 
28. Markowice 
29. Mlynice 
Iflyni.., leio. l 
Mlynice, ..iei ( 
.30. Mlvny 
Mlyoy. I'osll. 
IIlyoy, ..lei 


31. Morgi 
32. Nowawie
 
No.....1Iie6, tart. 
Nowa1lie6, 1Iiei 
33. Orpikowo 
34. Oslrowo 
pod Geblcaml 
35. Papros 
36. Pilltnice 
Budy. folw. 
PrOC&fska, fohr. 
Rodunek, folw. 
Wyeiol1, lolw. 
201..loy. folw. 
37. Piecki 
38. Podbielsko 
39. Pomiany 
40. Racice 
41. Rusinowo 
42. Rzadkwin 
- Rz.ad.k.wio, fohr_ 
Raadkwin, wiet: 
43. Rzepiszyn 
44. Rzepowo 
Pod.1IifIt.oe. 1Iiei l 
Rzepowo, wie' , 
ZWaDowice. puatl.. 
45. Rzeszyn 
46. Siedlimowo 
47. Sicrakowo 
Sierakowo, wieA · 
Sierak6wko, folw. 
 
48. Slawsko Dolne 
49. Slawsko Görne 
50. Slawsko Male 


51. Slawsko Wielkie 
52. Sokolniki 
Janikowo, puatk. 
Bokoloiki, wiei 
53. Stodolno 
54. Stodoly 
55. Tnoad'v 
If,twy: folw. l 
Topadly, wieA ( 
56. Wilowice 
Karako, wieA 
Kobylniea Kr61.....oIta, } 
101... 
Kobylnl.a Kr61ewoka, 
wleA 
Kobylni.a Bolaebeeka,wiei 
W1&owice, wid 
57. Wlostowo 
58. W ola Kotuszkowa 
59. Woia Wapowska 
60. W öjcln 
61. Wronowy 
62. Zaborowo 
63. Zbytowo 
64. Zlolowo 
65. Zalinowo 
66. Zerniki 


ßI. Obszary dworslde: 


I. Boieiewice 
2. Brzcl
 
3. Dobsko 
Dobolo. folw. l 
:takowice, fol... ( 
4. Gitewo 
5. G1ebokie 
Gf
boki.. folw. 
llaueaiu, fol... 


Bud)nki 


., 
g
 .
 


 N
 
... In t) II'J 
C. 41) c.
 
NE .sE 


25 
32 
23 
46 
34 
11 
23 
35 
37 
08 


&8 
86 
23 


27 
:/i6 
11 
80 
80 
64 


42 
10 
19 
20 
13 
14 


680 
18 
14 
80 
30 


7 
19 
1-1. 
6 


2 3 


11', - 
51 
2 
ü 
11 


67') 
U 
24 
5 
3 
7 
3 
8 
20 
28 
11 
06 
23 
62 
8 
« 
6 
28 
28 
2 
26 
24 
15 
15 


10') - 


39 
19 
44 


u 
67 
8 
611 


27. Powlat Stndno. 


83 


Ludno
c obecna w dniu 30 wrze
nia 1921 r. (bez obieie) spiscm wojskoW)'m) 

 _ , . W,lel IIczble bylo n wyzn.!lnla _ 
 Podalo nar odo
 o!.c _ 
Md- Ko- ß
 
 
 n
 ,bI 
 '0 
 " . 
",- C ball 41)41 Ibt .!bG trr cu ra 
czyzn biet ES ..
 CI)
 

 CI) 
E 
 E . i
 
;., N 
 
.2 
.r: E ON g .!!o Ö .!!. 2 .
o 
_ 41_ _ U CfJ _ C"'O Q. C.:.G - c-a 
6 6 --T-S
1(} 11 I; 13 
15T16 


0&6- 
rem 


1 
1 


1 


2 
1 
1 
I 


1 
1 


1 
1 


1 
1 
1 
1 


88 
239 
aJ6 
129 
228 
313 
728 


4 


i 
424 
219 
27-1 I 
. I 

I 
82, 
4JH! 


93: 43 
411 1 201 
15 9 
896' 192 
79 1 38 
633 253 
230 110 
359 154 
99 
 
78 S3 
68 27 
51 25 
88 28 
221 111 
25-1 123 
96 45 
435 223 


169 
465 
117 
348 
65 
: , 
21 
243 
206 
168 
188 


201 
344 
2;;7 


512 
253 
73 
180 
339 
321 
3!rJ 
392 
712 
206 


216 
116 
137 


137 
259 
35 
2U 


76 
218 
66 
162 
25 
143 


130 
13 
123 
132 
79 
79 


100 
1;;1 
113 


237 275 
124 129 
34 89 
00 00 
159 180 
155 166 
189 203 


189 2W 
369 343 
103 1lf2 


113 80 
131 108 
1(12 103 
G9 60 
109 119 
100 168 
352 376 


6622 11.OS 
207 422 
95 181 
119 183 
119 183 
- 64 112 
247 449 
100 34% 
67 107 


208 
103 
137 


137 
297 
27 
270 


ÖO 
210 
8 
00t 
41 
280 
120 
20ö 
66 
..5 
98 
28 
42 
110 
131 
ÖO 
212 


94 
247 
81 
198 
40 
131 


123 
8 
120 
124 
89 
89 


101 
193 
144 


174 81 
39 94 
95 106 
9f 168 
74 141 
68 129 


309 
219 
169 


-I 


314 
219 
1Utl 
189 
K.G 
82 
M 


110 


103 
111:1 


2 
I 


325 151 
94 00 
177 82 
:
 I f- 
18 12879 I) 707 
427 1 220 
182 87 
201 82 
17; 1 
 
449 202 
3-i2 15
 
107 50 


1 


1 
1 


11;; 


103 


2 


74 
-104 
8 
1100 
79 


19 
7 
7 


169 
w6 
82 

 


103 


:l 


62G 
230 
807 
118 
78 
U 
51 
116 
2'.!O 
155 
95 
271 


7 


62 
3 


G 


1 


99 


163 
86 
6 
8 


:- 


74 
4(» 
8 
896 
79 
619 
230 
807 
D7 
78 
14 
50 
68 
220 
100 
95 
271 
83 
459 
111 
MB 
61 
270 
WI 
21 
2'2;; 
2.U 
167 
187 


19 
7 
7 


84 
4&9 
111 
348 
61 
270 


4 
4 


14 


62 
2 


G 
1 


1 


99 


161 
86 
6 
8 


3 


249 
21 
237 
241 
168 
188 


4 


6 
15 


4 
4 


4 


18 
16 


"- 


149 
300 
212 
474 
2&3 
73 
180 
244 
2:-)2 
266 
288 
414 
170 


62 
44 
45 
38 


95 
G9 
126 


128 
298 
35 


1 
1 


149 
294 
20G 
474 
253 
73 
180 
211 
240 
2G9 
2811 
415 
171 


52 
ÖO 
51 
38 


128 
81 
I'}') 


1 
1 


28 
81\ 
131 
128 
224 
313 
726 


8Ii 


164 
74 
1 
4 


2 
244 


122 
2'J7 
84 


81 
94 
106 
168 
141 
131 


21 


28 
81\ 
131 
128 
224 
313 
724 


811 
1501 
74 
1 
4 


2 
244 


2 


125 
182 
187 
181 
112 
448 
841 
107 


003 
2 


16' 


21 


2 


659 
2 


11760 


14 
14 


1 
1 


') W '.m I bodynek nleDnlieAzkaly. 
Ob.zary dworakJe' a - p",palia n. wyznaoIe, grecILo-bIoI. 1. p'-'-'e 10; e - .. .ern .......... ....oIiowoU: rulAakt '. ,."... 4, UkwoIIt L 


17 0 


3 
1 


18 
18
>>>
tU 


27. Powlat Strzelno.  Budynkl Ludno

 obecna w dniu 30 wrze
nia 1921 r. (bez obielel spisern wojskowyrn) 
Mla.ta. ... W tel liczbie bylo wyznania Podalo narodowo

 
. c I) 
(j m I D '11, c- cÜ
 Og6- Met- ' . , d 0 . 
N'" Ko- 0'" ...0 ,w '0 u . 
o b 5 zar '11 d W 0 r . k I e, ...... 01'" .:.::.
 10111 0_ ...... 0 .
 bI f6 ... '" 
NN 01 "'- C" 101 cu oN
 bO 
... .0: E .- f6 
..'" cu'" lern czyzn t.let ES "'- CUN cu '" 
 
E 
MleJscowo
cl c,cu c.!! 
7; c'" 00 .,E 
NE ;.,'" c Ö .!!er c .!!o 
.5E c.::' S
 .5 .- 0 .5 
01.0: 41= _ " c"O C, C..lo:l c"O 
... - Il! - - 
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 
6. Gocanowo - 10 - 304 130 17-1 278 26 - - - - 273 31 - - 
7. Gocanöwko 8 - 1661 76 91 166 - - - - - 166 - - - 
Ameryka. lolw. 1 - ul 7 4 u - - - - - 11 - - - 
6oe...6",ko, 101... 7 - 156 1 68 S7 156 - - - - - 155 - - - 
8. Golelewo 7 - 147 76 72 147 - - - - - 147 - - - 
9. Görki 11 1 346 166 180 323 23 1 - - - - 323 23 - - 
G6r"I, '01... 11 1 908 142 166 291 17 - - - - 291 ' 17 - - 
Kopanle, 101... 2 - 96 24 14 32 8 - - - - 32 8 - - 
10. Janocin 6 - 112 05 67 107 6 - - - - 107 5 - - 
11. J anowlce 7 - 170 83 87 170 - - - - - 170 - - - 
12. Jezlorkl I 
pod Strzefnern 9 - 1:1 44 63 91 16 - - - - 90 17 - - 
Huberto..o, pu.t!. , 
Je.lorkl pod SlnelDem r 11 - « 88 111 18 
10.. - - - - 90 17 - - 
13. Jurkowo 4 - 
I 28 36 64 - - - - - 64 - - - 
14. KiJewice 9 - 42 39 81 - - - - - 81 - - - 
15. 
bylnikl 62 1 1°
1 491 684 1037 38 - - - - 1047 28 - - 
otiyluikl. 101... 18 - 146 190 SOlI 27 - - - - 3111 17 - - 
Kra..y
e 101... 11 - 217 113 121 217 - - - - - 217 - - - 
Lalflewuil..l. 101... I
 - 297 ISS 162 296 2 - - - - 296 2 - - . 
R6.ul.ly, '01... 10 1 215 108 107 206 11 - - - - 206 11 - - 
R6tul.ly, .1. 10L I - 10 8 4 10 - - - - - 16 - - - 
16. Ko
cleszkl 12 1 176 78 98 176 - - - - - 176 - - - 
Ko'ei.....I. 101... 10 - 1
 116 83 149 - - - - - 149 - - - 
lI:o"'I..dl, .1. 101. 2 1 27 12 15 27 - - - - - 27 - - - 
17. Ko:!;uszkowo 6 - 1101 f4 66 110 - - - - - 110 - - - 
18. Krusza Podlolowa 6 - 134 ! 00 79 134 - - - - - 134 - - - 
19. Krusza Zarnkowa 15 1 305 ' 135 170 303 - 2 - - - - 304 1 - - 
ZOo Kruszwica-Grodztwo 13 - 330 1 167 163 299 30 1 - - - 299 30 1 - 
21. Ku
nlerz . 7 164 I 73 91 155 6 3 161 3 
- - - 
 
 - 
22. Lachrnirowlce 22 - 375 167 20R 336 38 1 - - - 338 37 - - 
Laehmlrowic:e, 101w. 15 - 277 123 154 247 29 1 - - - 249 28 - - 
L
g, 101... 7 - 98 4-1 M 89 11 - - - - 89 11 - - 
23. Lenarlowo 6 - 100 72 83 156 - - - - - 100 - - - 
24. Leszcze 20 - 172 81 91 172 - - - - - 172 - - - 
K.."ral. '01... 10 - S4 « 40 
 - - - - - 84 - - - 
Leescze, lolw. 10 - 88 37 51 88 - - - - - 118 - - - 
25. Ludzisko 13 - 236 109 127 236 - - - - - 236 - - - 
Ballee, 101... S - 88 27 CI 88 - - - - - 88 - - - 
Ludli...o, 101... 10 - 188 62 86 188 - - - - - 188 - - i - 
26. Markowlce 27 - 629 30ö 324 ö66 63 - - - - 667 62 - - 
Marlo....... 101... 111 - 407 188 2111 350 57 - I - - - 852 56 - - 
Wymy.lo..le., 101... 8 - Zl2 117 106 218 8 - - - - 215 7 - I - 
27. Mielilca 6 - 103 42 61 103 - - - - - 103 - - I - 
28. Miradz 21 1 152 1 82 70 132 20 - - - - 134 18 - - 
JBworowo, folw. 2 - 17 8 11 17 - - - - - 17 - - - 
Kurzebiel
 leiD. 8 - 17 11 8 17 - - - - - 17 - - - 
lIi
d.yb6r, bor. 1 - 8 2 1 3 - - - - - 3 - - - 
M Irad.. bor. I - 4 2 2 2 2 - - - - 4 - - - 
Mirads, Dadl. 1 - 7 a 4 7 - - - - - 7 - - - 
Mirads, tArt. 2 1 43 24 111 37 8 - - - - 87 8 - - 
IIlyny, leAu". I - I 2 3 4 1 - - - - 4 1 - - 
OBtrowo, lem. 2 - 11 7 4 8 a - - - - 8 a - - 
Pomiankl, oaada a - 22 13 11 14 8 - - - - 14 8 - - 
Pn.db6n . Ift
n. 8 - 14 7 7 11 - - - - - U - - - 
PnyjMI.n., I.Au. 1 - 8 2 1 3 - - - - - 3 - - - 
W y.o"lm08l, leAD. I - 8 a S 8 - - - - - 8 - - - 
29. Mlroslawlce 1 1 147 68 79 147 - - - - - 147 - - - 
30. Niernoiewko 11 - 174 85 89 169 6 - - - - 170 -I - - 
31. NotyczYD 20 - 146 71 75 39 107 - - - - 40 106 - - 
32. Oldrzychowo 6 - 69 11 28 -li 32 37 - - - - 42 27 - - 
33. Ostrowo nad Goplern 18 - 2-18 114 134 248 - - - - - 248 - - - 
34. Oslröwek 9 - 149 75 74 149 - - - - - 149 - - - 
KamioDDa, 'olw. 
 . 
0.lr6...I:, 101... 11 - 1411 75 74 1
 - - - - - 149 - - - 
35. Plaskl 12 - 233 108 125 233 - - - - - 233 - - - 
M.reln"I, 101... 1 - 18 10 8 18 - - - - - 13 - - - 
PI....I. '01... 1\ - 215 98 117 215 - - - - - 215 - - - 
36. Plolrkowice 9 - 213 101 112 213 - - - - - 213 - - - 
37. Polanowlce 16 2 627 238 289 öOö 22 - - - - 501 26 - - 
POlanowice, d wör 
 14') 1 469 218 258 «7 22 - - - - WI 28 - - 
Pol...o..lea, 101... 
Polanowlcft, Bi. kol. 1 I 15 5 10 15 - - - - - 15 - - - 
Zal:Dpla, '01.. 1 - 43 17 28 43 - - - - - 43 - - - 
38. POPO WO 10 - 164 71 93 163 - 1 - - - 162 - 2 - 
39. PrzedboJowlce 7 - 116 62 64 112 4 - - - - 112 4 - - 
40. Rzeczyca 11 - 146 63 8'] 146 - - - - - 14ö - - - 
41. Rtes
nek 16 1 255 123 132 255 - - - - - 255 - - - 
uba wek, '01..... 5 1 112 56 57 112 - - - - - 112 - - - 
R.e..yn.J:, '01... 10 - 143 88 75 143 - - - - - 143 - - - 
42. Sledluchna 3 - 63 32 21 62 1 - - - - -9 - 1 - 
0_ 
43. Sicrnlonkl 13 - 201 94 107 189 6 6 - - - 189 6 1) - 
Muieh, '01... } 
P=ech,.. '01.. :81 
P go"I., '01... 
Blemlou"l. '01.. 13 - aJl 94 107 139 8 8 - - - 189 8 - 
44. Skafrnierowice 8 - 173 80 93 173 - - - - - 173 =1 - - 
Riokul'lee. 101... 1 - 5 I S I - - - - I - 5 - - 
SI:.&Im1ero.lee, 101... 7 - 168 78 110 188 - - - - - 168 - - 


') W leID 1 budynell nlezaraJ.....aIy.
>>>
Mlasta. 
o m I D Y. 
Obs'lal'Y dwol'slde, 
MleJscowo!cl 


1 


45. Skotnikl 
46. Strzelno KIasztorne 
Bl:awatk.i, folw. 
Sta.rcr.ewo. folw. 
Str&elno Kla.utorno, folw. 
47. Sukowy 
Barano..o, rol... 
Reeht&r 101...') 
Sl:awt:CI!I, folw. 
Sukowy, '01... 
48. Tarnowo 
49. Tarn6wko 
Tarnöwko I, rol... ) 
Tamö..ko 11, '01... 
50. Witkowo- 


51. Witowiczki 
52. Wola Kotuszkowa 
53. Wr6ble 
Wolanr. folw. 
Wröhle, rol... 
5-1. legotki 
55. lerniki 


28. Pow. Szamotuly 
I. Mlasta: 


I. Szamotuly 
2. Obrzycko 
3. Ostror6g 
4. Pniewy 
5. Wronkl 


11. Omlny: 


I. Bielawy 
100 Wronkami 
2. Binino 
3. Brzoza 
Bnol.a, Ol&d. 
Bnol.3., wie' 
4. Ceradz Dolny 
5. Chelminko 
6. Chelmno 
7. Chojno 
Blolo Chojeö.kie, po.U:. 
Chojno, os. rol:. 
ChoJDO, wie. 
8. Chr6sty 
9. Cz}"
ciec 
10. Cmachowo 
11. Deborzyce 
D
bonvce. wje' ) 
Zale..o, Ure.ma 
12. Dobrogostowo 
13. Duszniki 
14. Gaj Maly 
15. Gaj Wielkl 
Gaj Wielki, wlei 
Sierpö..ko Stare, pnys. 
16. Galowo 
17. Gluchowo 
18. Gnuszyn 
19. Gorgoszewo 
20. Grzcbienisko 
Gnebienisko, pUltk. l 
Gnebienisko, wie' ( 


21. Jasionna 
.Jaaioana, Po.II. 
I .Juiooaa, 1rid 
22. Jastrowo 
23. Karolin 
24. Kaimierz 
25. K\sinowo 
26. Ki/iczyn 


" 


14.'01 - (6 
461 ") 1 21 
197 7 
141")1 2 
004") 6 
378") 10 


369S 


7 
31 
29 
29 
19 
205 
73 
· 15 
13 
fZ 
12 
21 
16 
6 
104 


Budynki 


0 
,C 0 

-; 
-; 
G).:.d N
 
NN N 
.... CI) Go) '" 
c,,,!:! c.
 
NE .5E 


2 


11 
21 
I 
s 
16 
24 
4 
IS 
16 
11 
7 
7 


6 


4") 
6 
29 
2 
Z7 
6 
9 


28 
42 
32 
19 
13 
29 
K) 
23 
174 
33 
z 
18-11) - 
7 


10.& 


n 
2 
111 
3ö 
25 
98 
23 
8 


-4 


3 


1 


1 


1 


16900 ';' 9öS 
6772 
 3123 
1 503 6!18 
1 273 n ö67 
2 731 
 1 264 
4 621 
 2 306 
: 21: I I.
; 

 2'11 103 
- 123 68 
98 45 
203 105 
247 ß 128 
löS U 76 
11.'l! 
 637 
""'" 114 
10 6 
885 417 
63 26 
oo 
 28 
187 90 
220 113 

 113 


1 
1 


145 
1673 
544 
106 
94 
12 
9"2' 
177 
löS 
4ö 
710 


28. POwI8t Szamotuly. 


80 


Ludno

 obecna w dniu 30 wrze
nia 1921 r. (bez obletel sllisem wolskowym) 

 W tel liczbie bylo wyznanla , Podalo narOOowo!
 
Met- Ko- ] 
 
 
 C' 
 . 
 0 I 
 0 
 g 
 
czyzn biet E
 ;
 

 1i
 
 I '
 I :i! E ..
 
:-.'" 
u c.a 0 C .!!c & .!!
 C 
o 

-"I 0;::; .5u E
 .s I::"C c-,,!.5 c"C 
----- ---- 
6 6 7 
 9 10 11 1
 13 1-1 1., I 16 


Og6- 
lern 


4 

I 
061 
1I'2
 
4
1 
HG 
187 
187 
65 


52 
107 
281 
18 
263 
103 
179 


710 


366 170 
J
 
 I
 
24& ,129 
215 9;, 
980 480 
183 94 
62 30 


99 
203 
24 
36 
143 
2:-'7 
40 
211 
191 
71 
91 
91 


34 
27 
ö7 
130 
9 
1211 
4ö 
87 


89-12 146,3 
3649 6076 
8IJj 1091 
706 1 221 
1 467 2 126 
2 315 4 059 


14 ,In 21 .08 


62 
778 
24:3 
53 
4B 
4 
48 
SB 
73 
22 
338 
338 


115 
28-( 
28 
76 
181 
304 
62 
33 
219 
75 
96 
98 


31 
25 
00 
H6 
9 
187 
ö8 
9"2 


80 79 
IS7 340 
118 168 
116 70 
63 98 
98 203 
119 70 
t!2 löS 
094 962 
lZl 165 
4 3 
468 BOt 
27 53 
2'2 00 
97 185 
107 100 
107 156 
83 126 
E\9.,) 1 440 
2!18 457 
63 95 
46 33 
8 12 
44 9"3 
89 170 
85 156 
23 42 
372 466 
372 468 


196 
7 
189 
116 
120 
000 
89 
32 


207 
48ö 
62 
109 

 
499 
Bi 
lS9 
S58 
144 
187 
187 


7 
2 


207 
187 
52 
111 
S2A 
b13 
8S 

9 
- 
14-1 
187 
111'1 


7 


47 
7 


1 


3 


Z 


62 
8  
2 


63 


2 


40 
2 


62 
107 
174 
18 
156 
103 
170 


106 


1 


63 


2 


108 


9 


52 
107 
182 
18 
1114 
103 
173 


98 


1 


1643 


19 


I-t ,si' 


U8 


6 


,}W 
_0 


llto 


2 O',w 


.4 


19 


421 
336 
29 
50" 
352 


ll a 
f" 
l a 
l a 
U a 


12 


!i97 
404 
:r-, 
/lOH 
475 


3f!C 
4 c 
!jc 
l c 
22 c 


12 


7 


6137 
1 ()!15 
1222 
2221' 
1112 


7 


U 1311 


30 C 


264 
75 
1:-' 
9!I 
187 


660S 


20" 


7 


:?2229 


7\1 
3,;4 
11;8 
70 
\IR 
203 
72 
1:8 
9:8 
148 
4 
806 
&3 
00 
11)5 


8j 


53 
6:J 


li5 


173 
36 
6 
711 


2 


61 


8;", 
14 
53 
68 


176 


169 
81 
7 
81 


2 


6j 
116 


155 
165 
126 
1 44;) 
157 
95 
83 
12 
9'2 
177 
1&6 
42 
487 
fKI 


6ii 
116 


19 
215 
87 
11 
11 


1:1 


19 
219 
87 
11 
11 


14 


2 
3 
2'23 
Z28 


130 
IS 
126 
241 
170 
978 
177 
57 


236 
14 
1!22 
4 
41 
2 
6 
6 


7 
2 
3 
244 
244 


130 
Ci 
125 
241 
173 
940 
177 
67 


236 
14 
= 
4 
42 
23 
6 
& I 


'} SpllW10 Itan1e Z '01.. 501"",. I) Wie.. 1 budynek nleumleozbly. 
M I a . I 0 5 Z . .. 0 I 0 I ,: . - pnyplld. n. tlfUW'le: Inne "",n. _.ng. Z. Iroclto-Ialol. Z. pn.ollawne 7: . - w Ie.. podalo ...rodo.oU: .....-Ia,. 7, ","11\. 
oll, 1. Iyd......' 29. 
M I 0 a I 0 0 h r z, C I 0 : . - 1"".0-""06k 1: C - :I:,d6. 4. 
MI..lo Oalror6g: . -In.... wyzn. "'loL 1: e - :I:,d6. 11. 
MI. a I 0 P nie. ,: . - greko-"'Iollk 1: C - :l:yd I. 
MI. a I 0 W r 0 n I I: . - pnyp..... n. _'e: pr_o........e .. l"edo-I.loL 5. INle wyzn. blol. 1. Inn. wym. '..ns- 1: . - podalo ...rodowoU: --I. Z, 
rolyjok, Z. ra.'i\okf I, tydowokt 17. 
Gm1n,. . - przypada n. wyzn.nle: gr.clr.o-btoL 5. Inne Wf"n. ..IoL 7, prawoabwne 3. Inne wym. 10&0. .achod... I. In... wyzn. _ang. .: C - . .,.. po'alo 
narodowoU: aeokt 11. """1011, 1. ivd-kt 19.
>>>
86 


28. Powlat Szamotuly. 


. 


Budynkl Ludno!
 obecna w dniu 30 wrze!nia 1921 r. (bez oh)ete) spisem wojskowym) 
Mlasta. .... W tej liczbie bylo wyznania Podalo narodowo
 
. c ., 
o m I D Y. c- c:,-eü Og6- o
 , o
 c . 
N'" Met- Ko- "'0 ,bI '0 U . 
Obszary dworskle, "'-"= N-"= 
.
 be bI ",GI 
 .!!:1 C!f .. '" 
NN .. lern on- CC1 biO ....
 -"= 'E -C!f 
.. on 0 on czyzn liet E.B "'- ",.. 
E on C!f 
E 
Mle)scowo!cI "".!! co!! ;"'" 

 c" cO 
o Ö .!! es c o!!o 
NE ,SE c.::' si;; .!3 
N-"= «1):: _ u C"O "" C-"! C"O 
- ..- I- 
1 2 3 4 " 0 6 7 8 9 10 11 12 13 I 14 I 1& 16 
27. Kluczewo I 19 - 140 751 00 120 20 - - - - 119 12 9 - 
28. Klodzisko 38 - 344 157 1 187 334 10 - - - - 334 10 - - 
29. Kobus 10 - 59 29 30 - 69 - - - - - 59 - - 
30. Konin pod Pniewami 16 - 247 98 149 237 10 - - - - 237 10 . - - 
31. Koninek 9 - 98 liO 48 92 6 - - - - 9'2 6 - - 
32. Koszanowo 18 1 135 63 72 111 24 - - - - 111 24 - - 
33. Koile 106 1 668 332 336 605 D4 - !J - - 627 41 - - 
34. Koimin liO 1 342 152 190 342 - - - - - 342 - - - 
35. Krzeszkowice liO - 329 151 178 324 0 - - - - 324 0 - - 
36. Kunowo 14 I 114 62 52 107 7 - - - - 114 - - - 
:rr. Lil,mica 37 I 254 118 136 248 6 - - - - 254 - - - 
Lipnica, pUB'.. } B7 I 254 U8 138 2-18 6 
LI pnic... wiei - - - - - 2.')( - - - 
3&. Lubocze!nlca 48 1 299 140 159 247 &2 - - - - 258 41 - - 
Clechoeln, 08&d. } "") 140 159 62 
Lubocleinlc.. wiel I 29!1 247 - - - - 258 41 - - 
39. Lubosina 19 - 116 51 00 63 b3 - - - - 63 b3 - - 
Lnb o.in... wlei 1 - 7 1 6 7 - - - - - 7 - - - 
Lubooinek. Iuo1\. 18 - 109 60 69 66 66 - - - - 66 63 - - 
40. I:.ubowo 08 - 408 199 209 194 214 - - - - 296 112 - - 
Karolewko, folw. } 
Lubo\vo, wie' 611) - 383 180 183 166 198 - - - - 267 96 - - 
Vii toldowo, ol&d. 7 - 46 19 26 29 16 - - - - 29 16 - - 
Zdroj., 00&4. ") 
41. Mlekiska 12 - 103 44 59 54 49 - - - - 04 49 - - 
42. Mlynkowo 17 - 120 61 59 78 35 - - 7 - 78 42 - - 
43. Niewierz 114 798 386 412 775 23 770 23 . 
- - - - - - - 
44. Noiewo 46 2 330 143 187 74 .252 4 - -- - 79 201 - - 
Noj....o. oi. \01. 2 - 14 8 6 10 4 - - - - 10 4 - - 
NOJewo, wie. 44 2 BI6 135 \81 64 Z48 4 - - - 111 247 - - 
45. Nosalewo 7 - 66 36 30 60 6 - - - - 60 6 - - 
46. Nowawie
 ! 
pod Wronkaml 60 - 487 22"2 260 430 &7 - - - - 436 01 - - 
Nownwle6 j,od } 
ronkaml, wiet 80 - fKI 222 Z66 4BO 67 - - - - 438 61 - - 
Warn.wlrt oaua 
47. Oheliankl . 24 - 143 71 72 03 90 - - - - liO 93 - - 
Obeliankl, wie. Z3 - 188 88 70 63 66 - - - - 46 93 - - 
Pila, Ol.da 1 - 6 B 2 - 6 - - - - 6 - - - 
48. Oporowo 10 - 74 30 44 60 14 - - - - &9 15 - - 
49. Orliczko 36 I 340 100 176 300 34 - 6 - - 299 41 - - 
50. Ostrolesie 10 - 63 27 36 61 - 2 - - - 63 - -=- - 
51. Otorowo 90 - 737 1 340 397 649 88 - - - - 645 92 
Otorowo, wIe' 89') - 7'15 sM 891 637 88 - - - . - 633 92 - - 
PolwlQ&ne, 'olw. 1 - 12 6 6 12 - - - 
 - 12 - - - 
52. Pakawie 14 - 124 67 57 121 3 - - - - 121 3 - - 
53. Piaskowo 20 - 368 169 199 368 - - - - - 3GB - - - 
54. Piersko 6 - f6 28 28 06 - - - - - f6 - - - 
55. Pierwoszewo 11 - 79 37 1 42 70 4 - - - - 75 1 4 - - 
56. Piotrowo I 
!Jod Obrzyckiem 95 1 &
I 249 283 209 318 5 - - - 210 321 1 - 
Anloniny, folw. 8 - 161 16 29 8 - - - - 29 8 - - 
Piotrowo I'od 
Obnycklem, wl06 92') 1 600 233 2117 180 816 6 - I - - 181 318 1 - 
57. Piotr6wko 24 - 277 130 142 191 86 - - - - 195 82 - - 
58 Pniewy - Wid 38 1 358 163 195 311 47 - - - - - 309 49 - - 
59. Podpniewki 21 - 162 78 84 152 10 - - - - 102 10 - - 
60. Podrzew1e 108 1 119'2 538 004 1127 00 - - - - 1124 68 - - 
61. Popowo 01 - 342 159 183 2j8 84 .- - - - 291 liO I - 
Kr..nobneK. oead. 1 - 2 1 I - 2 - - - - 2 - - - 
Knyw.l:t.... oo.d. 4 - B7 18 19 16 Zl - - ,- - 29 7 I -- 
Popowo, wkot 44 - 269 128 146 208 81 - - - - Z26 43 n - 
S.l.larDia, 'olw. 2 - 54 17 17 54 - - - - - 54 - - - 
62. Przyborowo 2'2") - 178 83 95 130 48 - - - - 130 43 - - 
63. Psarce 18 - 126 69 57 42 83 1 - - - 43 83 - - 
64. Psarkl 9 - 80 38 42 39 41 - - - - 39 41 - - 
65. Radzyf1 31 - 157 74 83 21 136 - - - - 2'2 1&1 - - 
66. Roszczkl 24 - 2:1 129 12'2 246 5 - - - - 246 0 - - 
67. Rudka pod Pnlewaml 20 - U2 60 8'2 58 84 - - - - &7 85 - - 
68. Rzecin 91') - 423 186 237 90 333 - - - - 269 104 - - 
69. Samolet 77 1 030 248 282 003 27 - - - - liOO 25 - - 
r;o.molti, w1e1 62 I 547 1M 183 S".A 28 - - - - B26 21 - - 
Str6tl. , pOlt!. 25 - 183 Bi 119 179 4 - - - - 179 4 - 
70. Sarbia 8 - 00 33 32 15 liO - - - - 14 01 - - 
I - 
71. Sedzinko 05 - 4231 184 239 39;) 28 - - - - 395 28 - - 
72. S
ZiIlY 48 1 410, 1!J3 217 266 144 - - - - 274 136 - - 
0..: 
dzin1, wlel 42 1 908 U8 158 171 135 - - - - 171 135 - - 
ZaIN'", 'nlw. 6 - 104 ' 46 69 96 9 - - - - 103 I - - 
73. Sekowo 48 - 349 : 100 184 245 101 - - - - 246 103 - - 
Ludowo, ...1.. ) 

kowo, wlel '" - s.9 ' 185 18-1 245 Im - - - - 246 103 - - 
74. SI opa no wo 27 - 20"2 96 106 178 22 2 - - - 180 2'2 - - 
SlopADOWO, 01. mt I - 16 9 7 16 - 1 - - - 16 - - - 
Slopanowo, wleI SIll - 188 f!1 l1li 163 2'J I - - - 1& ZI - - 


') w ..... 2 blldynl.! nIe&amIca&UIe. I) W tcm I bild. nies. ") Splaano ',anle z _I, I:.ubowo. ') Wir.. 3 bild. nlez.
>>>
28. Powfat Szamoluly. 


f/.7 


Bud}"I1ki Ludno
f obecna w dniu 30 wrze
nia 1921 r. (bez obl
tel splsem wol
kow
 m) 
Mlalta, '" W tej liczbie bylo wyznanla Podalo narodowo
 
G m I n y, . C '" 
c- ,- o
 
- 
N'" ",'" Og6- Met- Ko- 
o -
 0 , 
Oblzary dworskle, "'.: N': .:.
 btce ,ce '0 u , 
NN N 1- C'" 

 :!'" o "'ce 'd' '" '" 
.. I '" .5! lern czyzn biet E.9 
 "i E -"I E .- 'd' 
MieJscowo
cl Co" c "':a "'.. -
 '" .., 
e 
NE .= ;., os 
 u .E
 0 0 ä .!!o Ö .!!'d' C .!:! 0 
E N-"I «1): E:;! .5i 

I- .. - C'tl Co C-"I c"t:l 
- - - - 
1 2 3 4 o 6 7 f/. 9 10 11 12 13 14 11'1 16 
75. Sokolniki Male 44 - 278
 1421 136 132 144 2 - - - 146 132 - - 
76. Szczepankowo 46 1 31
1 149 165 109 2Q;) - - - - 106 208 - - 
S.coepankowo, '&. tol. 1 - 2 2 4 - - - - - 4 - - - 
Sr.csepankowo, wie. 37 1 249,) 119 ISO 81 188 - - - - 110 1111 - - 
Wygoda, folw. 8 - 1
1 28 33 24 87 - 
 - - 22 119 - - 
77. SmUowo 14 - 49 60 68 39 2 - - I - 70 39 - - 
78. Turowo 17 - 140 OS 87 13..'1 7 - - - - 137 R - - 
79. Tur6wko 0 - 43 20 23 32 11 - - - - 32 11 - - 
80. Twardowo 0 - 31 17 14 31 - - - - - 31 - - - 
81. Wartoslaw 77 - 587 2Rl -306 467 114 - 6 - -- 467 IU 6 - 
82. WieIonek 62 2 485 228 257 48U - - - - 4K, - - - 
83. Wlerzchocin 1"') 1 117 6-! 53 117 - - - . 117 - - 
- - - 
84. Wierzeja 45 - 339 162 177 20i 132 - - - - 207 132 - - 
Orodw.euo, wiel 8 - 48 1 20 28 35 13 - - - - :111 18 - - 
Wieneja, wiel 37 - 291 142 149 172 119 - - - - 172 119 - - 
85. Wilczyna 25 - 2-16 1m 142 23ö 11 - - I - - 2-11 0 - - 
86. Wilkowo 43 - 298 100 148 192 106 - - - - 191 107 - - 
8i. Witkowice 7 - 00 16 34 00 - - - - - 00 - - - 
88. Wr6blewo 33 ' ) - 290. 136 1M 289 1 - - - - 2R6 4 - - 
89. Zalaczkowo 71 - 460 214 246 409 01 - - - - 428 32 - - 
90. Zakrzewko 2: - 16"2 76 8ß 158 4 - - - 159 3 - - 
91. Zamorze 26 - 165 80 85 43 122 - - - - 42 123 - - 
92. Zavust 11 - 57 24 33 42 I: - -- - - 41 16 - - 
93. Zielonag6ra 126 - 889 401 488 60ü 28-1 - - - - 63:1 256 - _. 
m. Obszary dworskle: 132iJ 10 21 i62 9.61 ÜOO1 20 .11 103:; 16' - - - 20.4& 1001 16" - 
I. Annog6ra 5 - 35 17 18 9 26 - - - - 9 26 - - 
Anoog6ra, folw. 4 - ao 1-& 16 9 21 - - - - 9 21 - - 
ADDog6r.. lein. 1 - 5 3 2 - 5 - - - - - 11 - - 
2. Babor6wko 16 1 264 114 100 239 21 - - - - 239 25 - - 
3. Biezdrowo 31 - 412 224 188 412 - - - - - 412 - - - 
BiMdrowo, folw. J BI - 412 22-& 188 412 - - - - - 412 - - - 
Dlug1l
g, lein. .' 
Plerw08zewo, lohr. 
4. Brodziszewo 66 - 343 175 168 211 132 - - - - 217 126 - - 
5. Brzoza 14 - 268 117 151 268 - - - - - 268 - - - 
Brzo&a, fol... 8 - 171 71 100 171 - - - - - J7J - - - 
Grodl.isl.czko, 101.. 6 - 97 -&6 51 97 - - - - - 97 - - - 
6. Bucharzewo 22 - 116 52 64 88 28 - - - - 103 1:1 - - 
Araenowo, 08. lei. 2 - 5 2 3 - 5 - - - - 5 - - - 
Choino, lein. } 3 - 22 9 13 22 - - - - - 22 - - - 
ChoJno, os.. ml. 46 
Oogollce, os. lei. 9 - I!D 211 40 5 - - - - 40 11 - - 
Kar...mka, 00. lei. 1 - 8 2 6 - 8 - - - - - 8 - - 
Kohuoet, 00. leI. . 1 - 10 5 5 - 10 - - - - 10 - - - 
PD8&elnia, 1.ln. 1 - 2 I 1 2 - - - I - - 2 - - - 
Smola.rnia. lein. 2 - 9 5 4 9 - - - - - 9 - - - 
S.6etaki, Idn. 3 - 15 8 7 15 - - - - - 15 - - - 
7. Buszewko 9 - 189 79 110 184 0 - - - - 184 - 0 - 
BU8zewko, fol... 7 - 171 72 99 171 - - - - - 171 - - - 
S'Y1D&DOWO, fol... 2 - 18 7 11 13 5 - - I - - 13 - 5 - 
8. Buszewo 12 - 214 99 115 210 4 - - 
 - 214 - - - 
Buszewo, lohr. } 1Z - 214 90 115 210 -& - - - - 214 - - - 
Kae....... folw. 
9. Bl,tyß 37 1 694 316 378 693 1 - - - - 693 1 - - 
vt
, folw. 211 - 418 179 239 418 - - - - - 4.8 - - - 
Wi o..-iee, folw. 11 1 276 137 139 275 1 - - - - 275 1 - - 
10. Ceradz Dolny 10 - 216 104 112 216 - - - - - 216 - - - 
Cerad. Dolny, folw. J 10 - 216 1m 112 216 - - - - - 216 - - - 
Tnmldoj, hor. 
Wymy.lowo, lein. 
11. Cbelrnno 16 - 250 103 147 207 43 - - - - 207 43 - - 
12. Chlewiska 21 - 583 206 327 578 - 0 I - - - OM.'i - - - 
Brzytno, folw. 5 - 183 73 110 178 - 5 I - - - 183 - - - 
Chlewiab, folw. 16 - 400 183 217 400 - - - - - -&00 - - - 
13. Crnachowo 12 2 343 165 178 331 12 - - - - 328 15 - - 
Cmaehowo, foI... 
 12 2 3-&3 166 178 331 1Z - - - - 828 111 - - 
Cmach6wko, folw. 
14. Debina 11 - 269 131 138 264 5 . - - - 261 8 - - 
15. Dobrojewo 00 - 893 395 498 893 - - - - - 891 - 2 - 
Bieleiewo, folw. 
 8 - 1211 55 '70 125 - - - - - 126 - - - 
BieleJewo, lein. 
Binino, fol... 
 10 - H3 80 88 143 - - - - - 1-&8 - - - 
Binino. lein. 
DobroJewo, ce". 1 -: 7 3 4 7 - - - - - 7 - - - 
DObrOjeWO, 10 w. 
 18 - 897 188 231 897 - - - - - lIIIIi - 2 - 
Dobro ewo, leiD.. 
: I 
Forest.owo, bOL 1 - 5 2 8 5 - - - - - - - - 
Klemensowo, lein. 2 - 8 5 3 8 - - - - - - - - 
Klemell8Owo, Dadl. 1 - 16 8 8 16 - - - - - - - - 
NouIewo, folw. 6 - 131 OZ 111 131 - . - - - - 1

 I - - - 
StefanoW'o, 101... 8 - 61 34 %i 61 - - - - - - - - 
16. Duszniki 21 - 370 160 210 301 19 - - - - 301 19 - - 
Dn..niezkl, leID. 2 
 I 13 7 6 5 8 - - - - 5 8 - - 
DUlz.niki, folw. 
 111 857 168 l!Dt MI 11 - - - - MI 11 - - 
Lnhieniec:, folw. . 
17.0al Maly 13 22d 103 120 213 10 - - - - 215 8 - - 


,) W len1 1 bndynek nleumleubly. 
Obazary dwonkle: 8 _ przyp,d8 NI wymanle. ....ko-..10L ß. Ione wym. It81nL I: " - . I.... podalo ...rod......U: aeü, S. rulll8k, J. Afdowok, 1.
>>>
,. 


88 


28. Powlat SzamotuJy. 


Budynki Ludno
f obecna w dniu 30 wrzdnla 1921 r. (bea; obletej spiseni wojskowyrn) 
Mlalta, ., ., Met. I W tel Iiczbie bylo wyznanla Podalo narodowo
f 
. c 
o m I D y, c- I- Og6- Ko- ö..,a . ö 0 
. 
N'" ",'" 1)0 '111 '0 u . 
Oblzary dworlkle, 1)"': ......: "':u t(1II C.." ..., 0 "'111 CU' I) '" 
NN N lern E=ä CI) ..I) :!:!,
 111 -I) ...: - -CU' 
..'" 1)'" czyzn biet ",.- .,N I) 
- '" E CU' 
E 
MleJscowo
cI ""I) c:.
 ";U 

 c" 00 C .,c Ö .!! CU' c 
NE .sE c.c EN .s -0 .5 .- 0 

...: .,= ._ u '" C-a "" c...: c'tI 
1 2 3 I 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 -114 15 16 
I
 I I 
18. Ga) Wielkl 32 .()2 315 387 702 - -- - - I - 702 - - - 
Oa] Wi.llU, foh.. 17 888 173 216 388 - - - - - 388 - - - 
Blerp6..to, fol... 9 I - 166 72 93 166 - - - - - . 166 - - - 
BU3mnlea, foh.. 8 - 1
9 70 79 1
9 - - - - - 149 - - - 
19. Galowo 21 - 042 258 284 M2 - - - - - 042 - - - 
O&lowo, folw. 10 - 28'l 132 150 2R'
 - - - - - 282- - - - 
Jaauowo, '01... 10 - 263 121 132 263 - - - - - 253 - - - 
Oltrole8ie, leAn. 1 - 7 6 2 7 - - - - - 7 - - - 
20. Gasa wy 11 - 197 87 110 197 - - - - - 197 - - - 
, 
21. Onuszyn 16 - 203 86 117 193 10 - - - - 193 10 - - 
22. Jakubowo 6 - 147 72 75 141 - 6 - - - 141 6 - - 
23. Karmin . 6 - 160 75 85 160 - - - - - 160 - - - 
24. Kasinowo 19 I 298 126 172 298 - - - - - 298 -- - - 
25. K
pa 20 - 186 88 98 183 3 - - - - 182 3 1 - 

pa, fol... ) I!D - 186 83 98 183 B - - - - 182 3 I - 
K
pka, PUBü:. . 
26. Ki!jczyn 14 - 289 120 169 289 - - - - - 289 - - - 
K."".yn. foh.. 9 - 187 77 110 187 - - - - - 187 - - - 
Stare, '01... 6 - 102 43 69 102 - - - - - 102 - - - 
27. Kikowo 9 1 219 99 120 213 6 - - - - 215 4 - - 
28. Kluczewo 22 - 012 238 27-1 012 - - - - - 012 - - - 
KlucKewo t '01... ) 13 - 868 168 200 968 - - - - - 388 - - - 
Kluczcwo, leAD. . 
Wr.i

t \

: I - 10 6 6 10 - - - - - 10 - - - 
2 - 12 6 6 12 - - - - - 12 - -, - 
Zapa.t, foh.. 6 - 117 68 61 117 - - - - - 117 - - - 
ZapDJ&, leAD. I - 6 B 2 6 - - - - - 6 - - - 
29. Kobylniki IR - 292 135 157 292 - - - - - 291 1 - - 
30. Komorowo 9 - 168, 70 98 166 2 - - - - 166 2 - - 
31. Konin pod Pnlewami 12 - 193 98 95 174 19 - - - - 173 20 - - 
32. Koninek 8 - 118 46 72 118 - - - - - 118 - - - 
33. Koszanowo 7 - 118 57 61 118 - - - - - 118 -- - - 
34. Koile & - 37 19 18 37 - - - - - 37 1 - - -. 
35. Kunowo 17 - 165 76 89 165 
 - - - - 165 - - -= 
K unowo, folw 
 } 17 - 166 76 89 16;; - - - - - 166 - - - 
Kunowo, pUltk. 
36. Lipnica 14 - 264 112 152 257 7 - - - - 26-1 - - - 
37. Lubosina 22 - 229 111 118 224 5 - - - - 221 8 - - 
Lubc.ln, It. 101. 1 - 17 9 8 17 - - - - - 17 - - - 
Laboeina, fol... 21 - 212 102 110 ID7 6 - - - - 204 8 - - 
38. Miekiska 8 - 117 51 66 117 - - - - - 117 - - - 
39. Mlodasko 18 - 411 186 225 411 - - - - - 411 - - - 
40. MlYIlkowo 7 - 126 00 76 125 1 - - - - 125 1 - - 
. 
41. Md:szkowo 13 - 22& 91 13-1 2"25 - - - - - 2"23 2 - - 
rö!t.y, folw. } 13 134 e_ - 
MYIZkowo, folw. - 226 91 226 - - - - 
 2 - 
42. Niewierz 18 - 337 142 195 332 5 - - - - 333 4 - - 
NI.wlen" fol... 9 - 136 67 79 136 - - - - - 185 1 - - 
Zakrsow 0, fol... 9 - I!DI 85 116 198 6 - - - - 198' 3 - - 
43. Nowawie
 
pod Katmierzem 38 - 860 874 486 851 9 - - - - 85-1 6 - - 
DoIa.pole. folw. 7 - 108 66 52 108 - - - - - 108 - - - 
Emlljanowo, '01... I - 69 Zl 32 69 - - - - - 69 - - - 
Gorszewlce, 101... 7 - :::1 68 98 156 - - - - - 156 - - - 
Kopaalna, folw. 8 - 91, 11
 190 8 - - - - 199 6 - - 
No..a..l" pod 137 1 
Kaimlen.m, folw. 16 - S32 1116 329 8 - - - - 332 - - 
44. Nowawie
 
pod Wronkaml 40 - 692 320 372 637 00 - - - - 627 64 1 - 
Marjanowo, fohr. S - 98 
7 
9 98 - - - - - 98 - - - 
Nowawle'
d 
ront.mI, fol... 24 - 377 1111 201'1 831 46 - - - - S22 66 - - 
SmolDlea, fol... 8 - 90 SB 62 81 9 - - - - 80 9 I - 
St.aremiaato, folw. 6 - 129 I 86 68 129 - - - - 129 - - - 
45. Obrowo 14 1 3B 149 160 293 21 - - - - 293 1i 4 - 
Li.bo..... fol... Ii - 121 68 68 118 8 - - - - 118 S - - 
Obrowo, 'olw. 9 1 1113 91 IO'
 175 18 - - - - 175 14 4 - 
46. 0j,0rowo 27 - &75 243 332 674 - 1 - - - 575 - - - 
obulcsyn, '01... 9 - 167 76 91 167 - - - - - 167 - - - 
Oporowo, folw. 18 - 408 167 211 4(J1 - I - - - 408 - - - 
47. Ordzin 13 - 304 130 174 291 13 - - - - 292 9 3 - 
OrdEln, fol... 10 - 284 II!D 164 Zll 18 - - - - 272 9 8 - 
Ord.In, 1&. kol. S - I!D 10 10 20 - - - - - ID - - - 
48. Otorowo 77 1 633 1 29..8 300 211 32"2 - - - - 211 32"2 - - 
KamlOak"l fol... } . I 
Olorowo, olw. 77 I 1: 1 2Z8 80Ii 211 S22 - - - - 211 S22! - - 
\YiDcentowo, foh..,. 
49. Peckowo 8 - 77 76 100 3 - - - - 153 - - - 
P
"owo, folw. Ii - 138 86 73 139 - - - - -- 139 - - - 
P
etoW'O, ... kol. S - 14
 11 S 11 3 - - - 1- I
 - - - 
50. Piersko 6 - 186 85 101 18"2 - 4 - - - 186 - - - 
. 
51. Pnlewy-Zamek 19 - 263 113 150 233 30 - - - - 233 30 - - 
D,browa pod Palewaml, I - 
lein. 
PDi.wy-Zamek, folw. I 19 - 263 118 150 233 30 - - - - !33 SO - - 
52. Potarowo 17 1 286 127 159 286 - - - - - 286 - - - 
Lubowo, leAn. } 
Ollna, folw. 
Potarowo, '01... 17 I 288 127 159 288 - - - - - 286 - - - 
53. Przybor6\\ ko 11 - 192
 88 104 186 6 - - - - I 18i 6 - - 
54. Przystank1 13 1- 212
 91 121 ro
 10 - - - - 201 11 - - 


"
>>>
Mlasta. 
G m I n y, 
Obszary dwort;kle. 
Mle)scowo
ci 


1 


55. Psarskie 
Bielawk.i Psarskie, lolw. 
Paa.rllue. 'vlw. 
56. Rudka 
- Barbarkl, leAn. 
Rudll:a, '01... 
Rudka, pustk. 
Szczepy, lolw. 
51. Samolez 
58. Sarbia 
Sarbia, lolw.. 
Sa.rbiB, osad. 
59. Sedziny 
60. Sekowo 
Lodo""o, folw. 
- 
,ko.O, 101... 


61. Slopanowo 
Karczem)..s. letiu. 
Slop.nowo, folw. 
62. Sokolniki Wieikie 
CZYiS(,If'C, folw. 
Sokolnilü Wicllüe, '01... 
63. Szamotuh.-Zamek 
Gr;.tbowiu:. ok""fa :


i
I!.ol...1 ) 
Nowawie!, oll.da 
Szamotutv-Z.lmek., fohr. 
.Awidlin, lolw. 
64. SZCzucz}'n 
MQdzisko, 101..... 
SzcEuezyn, folw. 
65. Smilowo 
66. T uro\\'o 
Buko1VWl.ft. '01",. 
Toro.o , 'olw. 
67. Wierzchatzewo 
Polko, '...110\-. 
P61ko, 01. kol. 
\nencbac:z.c"o, '01",. 
68. Wronki-:-Jadlcsnictwo 
Alek.b.wdrowo, folw.IJ 
Borek, Ie-tn. 
D
bol(6ra, le
n. ") 
Gtu('howiec, I 
D.I!J 
Kutlc. ooada I) 
Lutyuiec. leooD. 
:Mar
z""wjp..
.. oaada. } 
Mokn. l-h\O 
Mokn, 8t. kol. 
Radolnik, nadl. 
Now)krakö"" ossda 
Otorowo, Idn. 

molniea, le.tSn. 
Toma
ze"'o, leAn. l ) 
\\iD084('6n. le..io. ' ) 
Zamot
, le
o. 
2ela.ko. o.,.d.:I) 
69. WröNe\\o 
V"bro..;\ pod 
Bieadrowem, 'ohr. 
Gtuchowo, 'olw. l ) 
Jözefowo Lpo;;ne, bor. I) 
Klodzist.o, fulw. 
Klodzisko, le
n. 
Loejanowo, 'olr.. 
OleBiD.. folw. 
f'sk.Awit", ('
g.l) 
,Jak.wie, 'ohr. 
Pak.awie, li-im. 
f:Amit:t.If'f.n. 
\\ if'rzchocin, '01",. 
\\-röhlewo, 'olw. l 
\'f röble.. 0, 08. w. ,- 
70. Zajaczkowo 
f'odborowo, '01... 
Zaj4(:zkowo, 'elw. 


71. Zielonag6r:'l 
A tanazo" 0, 1f'I.n. 
Borownik, folW'. 
Bugaj, lejn. 4 ) 
Chraplp..o. leAn. 
Obrzycko-Zamek, 'olr. 
Obnyc:k.ö-Zamek, ..met 
ZioJon..6.a, 1-1"0 


29. POW. Szubin 


L ."Ilasta: 
1. Szubin 
2. Barein 


1086 
304 
147. 


Budynki 


.. 
.c 
c- 
N'd 
...-.: 
NN 
.. '" 
"",!! 
NE 


2 


21 
1 
:JI 
20 
1 
13 
4 
2 
10 
12 
12 


18 
13 


18 


12 
2 
10 
12 
1 
11 
36 
6 
8 
1 
16 
6 
15 
1 
14 
7 
17 
2 
15 
17 
2 
3 
12 
34 


19 
8 
8 
8 
1 


8 
57 
2 


4 
1 
3 
2 
6 
1 
1 
12 
26 


14 
8 
11 


20 
1 
6 
1 
6 
2 
6 


29. Powlat Szublll. 


89 


.. 
.- 
c.: 
NN 
..'" 
co!:! 
.EE 


Ludnm
 obecna w dniu JO wrze
nla 1921 r. (bez ohletel spisem ""olskow
 m) 
_ W tej Jiczbie bylo wyznanla / 100310 nar OOow o
e 
Met- 0- 
 
 
 :. 
 
 
: 
 .!! 
 
 ,g 
 " 
czyzn 
et :
 
= 
 
 
; : 
 E 
 
 
 
 E 
I ;., 'd 
 U 
.c 0 N C .. 0 - "'. c (; 0 
_ 
-"I 
 ._ u E", .5 C'tl & "2-"1 .5 C'tI 
& 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1& 16 


Og6- 
lern 


3 


1 
t 


81 
7 
4 


10 278 


4 


3

 
33al 
6 
268 
31! 
27 
16'1 
184 
184 


434 
212 


Z12 


238 
26 
218 
249 
27 
.?!2 
ö88 
111 
144 
18 
1t;!9 
56 
347 
11 
836 
163 
284 
8 
276 
313 
49 
24 
240 
290 


9 


6 
162 
34 
37 
ID 
11 


17 
746 
62 


78 
6 
9'
 
42 
61 
1 
6 
ID6 
219 


191 
23 
168 


137 
11 
27 
7 
li6 
17 
25 


1304 
7&7 


160 
18 
147 
145 
1 
121 
13 
10 
62 
82 
82 
179 
93 
IIS 


99 139 
11 14 
83 1:!5 
113 laG 
9 18 
1m 118 
252 3BG 
24 87 
64 90 
10 8 
189 190 
16 21 
162 185 
3 8 
159 177 
76 8'1 
12"2 162 
4 4 
118 158 
141 1'12 
24 25 
11 13 
108 134 
147 143 


6 3 


3 2 
83 79 
19 16 
17 ID 
9 11 
8 3 


7 10 


345 401 
27 ZIi 


29 44 
2 8 
43 49 
17 25 
28 211 
1 
8 2 
91 116 
1(J11 110 


80 111 
11 12 
111 99 


60 
2 
11 
4 
Zl 
6 
11 


482it 


U48 
1440 
871 


219 
12 
207 
188 
6 
147 
19 
17 
106 
10'2 
102 


25.') 
119 


119 


77 
8 
16 
8 
29 
12 
14 


8268 
2319 
1208 


3'19 
25 
35-1 
S33 
6 
268 
31! 
27 
166 
180 
180 
406 
211 
211 


1 
4 
4 
28 
1 


379 
25 
S5.I 
333 
6 
Z68 
a:I 
Z7 
167 
18-1 
184 


406 
211 


28 
1 


2744 
16281 


238 
25 
213 
249 
Z7 
2!.! 
OOR 
li8 
118 
11 
\& 
56 
347 
11 
8.i6 
163 
2'18 
3 
276 
313 
49 
24 
240 
254 


80 

 
26 
7 
46 


6 
6 
1 


36 


211 


238 
z.
 
218 
249 
Z7 
:!22 
515 
68 
118 
11 
292 
56 
347 
11 
3:J8 
163 
274 
4 
270 
313 
411 
24 
240 
2;')1 
9 


73 
8 
211 
7 
87 


10 
4 
8 


39 


9 


6 
1M 
34 
ID 
9 
6 


8 


17 
11 


11 
1112 
33 
2D 
U 
6 


10 
1 
17 
11 


17 


746 


IIZ 


73 
6 
92 
42 
61 
1 
6 
ID6 
219 


189 
21 
168 


2 
Z 


17 


746 
62 


78 
6 
Si 
42 
111 
1 
6 
208 
219 


191 
Z3 
168 


96 
1 
zo 
1 
46 
8 
21 


41 
4 
7 


97 
I 
2D 
1 
411 
8 
21 


40 
4 
7 
6 
10 
9 
4 


8 
11 
9 
4 


1814 
34& 
339 


51! 


13 e 
17 e 


1784 
346 
349 


I! 
2" 
1. 


269 


8401 
2386 
1272 


I) Splaano 
nnie . '01.. Sumoluly-Zamek. ") Splaano 
anle . leinldwenl Mokn. ") Splaano I,anle .101.. Wr6blewo. ") Splaano Ipnle . leinlelwem Zlelo...."r. 
") W tem 2 budynkl nleuml..z
ale. ") W t.ID 3 bad. nlu. 
MI..lo S. abi n: . - pra.oal....ych 2; e - podalo n.rodowoU: rOIl'JaII, Z. tyd......., tI. 
MI.alo B..eln: . - pr..oaI..", 1; e - 2;yd6w 17. 


77 
20
>>>
00 


MI.lta. 
o m I n Y. 
Oblzary dworskle. 
MleJscowoScI 


1 


3. KCYIlia 
4. l:..abiszyn 
5. Rynarzewo 


n. GmIny: 


I. Annowo 
Annowo, prz.J8. I 
Annowo t wlel 
Borek, oladn 
D
blonek. oaa4" 

=


....::::" 
2. Arnoldowo 
ArDoldowo, folw. l . 
ArnoldoW'o, wie. ( 
3. Augustowo 
4. Bagno 
Bagno. o"&da , 
Bagno. ...1.' ( 
5. Brzözki 
6. ßuszkowo 
=op:

t.. .01....") 
J8blo.o PaJuc.ie. 
0.. ml."} 
J8blo...o P"luc"'.. ..i.i 
7. Chometowo 

. l.:ieikowo 
Cir;zk owo, wie. l 
Smnczykowo, oe.da f 
9. Dilbie Nowe , 
Antvuiewo, wie' 
CzeluJlkl, J1l1YII. 
D'Ibl. No.... wlol 
D'Ible Si....., o.&d" 
10. Dilbröwka Barciiiska 
Dq.bröwk.a Barci..6at.a, 
'01... 
D'Ibrö...... &rolll...... ..ie' 


11. Dilbr6wka Slupska 
12. Debogörkl 
D
bogor" (Torfi&rnl,,). 
o...d" 
D
bog6r"I, wiel 
D
bog6r.kimlyn. o."d" 
Janbwo, wie' 
13. Debog6rzyn 
14. Dobieszewiec 
15. Dobieszewo 
D
11ie...ewo, wie. 
Karlowo, folw. 
I;..OC:...... M. ml.'} 
16. Drogoslaw 
17. Elizewo 
18. Oadka 
19. Oilbin 
20. Oodzimierz 


21. 06rki ZagaJne 
22. Oromadno 
Flfryeka goopod."} 
Gromadno, leln.-) 
Gromadno, puetk. 
Gromudno, ..i el } 
O.ltko. ru.t". 
Fmolarm.. o..da 
Upu.t Orom&d.1I:1, oad. 
23. OrzeczIlapanna 
24. Iwno 
Iwno, OPO l 
IWDO" ..lel1 ( 
25. Izabcla 
26. Jablöwko 
27. Jaktorka 
28. J ezewlce 
29. J6zefkowo 
30. Kania 


31. Karolinowo 
32. Kaimicrzewo 
Adauuowo" OB.da. l 
Kafmiene.o, wie' , 
33. Klotyldowo 
34. Knieja 


Budynki 


., 
. c: 
c:- 
N
 
"'...: 
NN 
..VJ 
c:.'" 
NE 


2 


317') 
213 
105') 


'" 
,- 
",'" 
1'1"': 
N 
",V 
c.
 
.E E 


Og6- 
lern 


I 3 


4 
331;9' 
183-1 
698 


272 


272 
I 
I 
. I 
1
9 i 
129 
128 
83 
83 
931 
475 1 
134 


Soll 
227 
334 
B34 
282 
li1! 
17 
193 
20 
202 


83 
114 


247 
180 


7 
77 
70 
211 
21 
10-1 
303 
265 
33 


116 
165 : 
62' 
96 
213 
309 
388 


63 
811 


14 
115 
333 


383 1 
90 
316 1 
115 
212 
165 
216 


31 
22'2 
222 
187 
121 


29. Powlat Szublu. 


182 


6J 


116 
58 
34 


8& 
42 
252 
88 


18& 
115 
158 
168 


138 
ZI 
7 
11-1 
10 
91 


8D 
li1! 


121 
88 
::1 
29 
16 
11 
49 
148 
lZ1. 

I 
05 
82 
36 
53 
100 


147 162 
172 216 


26 S7 
142 1111 


4 10 
53 62 
105 178 


165 118 
39 51 
161 15-1 
59 56 
!)j 117 
76 89 
100 - 111 


15 
101 


101 
86 
&7 


140 


(;-1 
8& 
.0 
49 
49 
01 
2"23 
66 


157 
112 
176 
176 


144 
25 
10 
lJ9 
10 
111 


49 
62 


126 
92 


2 
39 
41 
10 
10 
05 
155 
133 
17 


60 
83 
26 
43 
113 


16 
121 
121 
101 
6-1 


71 


201 


611 


218 


Ludno

 obtena w dniu 30 wrze
nia 1921 r (bez obietei spisem woiskowym) 
I
 . . W tel liczbie bylo 0 wyznania podal? narodowo
 
Me t - , Ko- 
;g 
 
 

 -* 
 g 
 
 J1 M .
 or 
CZYZR biet E .B 
 :;;! 
 
 ö 
 
 
 E .1!J 
 
 
 E 
;.,
 
u c:.c: EN c: -0 0 -
 ä '-0 


 «1)= ._ U CI) _ c:." Q C.:.d _ C"O 
--------- 
& 6 7 8 9 10 11 12 13 1-1 15 16 
1600 1769 2837 455 - 77 I -. - 2874 479 1 16e _ 
8-10 W-I 1 447 295 7. Bö - - 1 469 359 6 e _ 
m m 
 
 r - - - 
 
 - _ 
10,..1;.",. "'''' 10810 " 8' 10 - 12m 10211 "" - 
132 140 71 201 - - - - 69 213 


6 
9 
& 


41 


8231 26 22 346 


41 


18 


18 
26 
14 


14 
17 
66 
17 


49 
33 
46 
46 
46 
6 
8 
84 
8 
22 


7 
16 


19 
23 


1 
9 
10 
3 
3 
11 
29 
27 
2 


24") 
20 
8 
11 
87') - 


D4 
66 


10 
68 


8 
17 
48 


48 
22') - 
46 
24 
3"2") - 
32 
30 


& 
30 
so 
33 
17 


1 
I 


2 
1 
1 


1 


1 


1 


1 


1 


106 


23 
Z3 
22 
26 
211 
60 
2:)3 
U6 


113 


16 


106 
106 
57 


67 
33 
222 
59 


133 
92 
36 
86 
109 
17 


158 
135 
298 
298 


173 
35 
17 
114 
7 
25 


118 
115 
83 


16 
13 


79 
18 
177 
88 
8D 


26 


83 
33 
227 
89 


60 
248 
U6 


93 
99 


1M 
81 


183 
121 
35 
35 


119 
17 


163 
105 
299 
299 
163 
35 
17 
10.& 


8D 
54 
6 
8 
9"2 
286 
248 
33 


7 
SB 
16 
20 
13 
11 
17 
17 


1 


1 


29 
160 
62 
91 
96 
61 
123 


86 
6 


& 
117 
248 
265 


8D 
13 
178 


7 


24 


16 
100 


47 
211 


83 
90 


24 


7 
35 
36 
98 
7 
65 
16 
170 
6 
1f3 
14 
118 


7 
79 
297 
297 
83 
250 
99 
42 
159 
63 
17 
1(» 


1 


93 
112 


153 
68 


1 


118 
173 
27 


Im 
14 
94 


43 
62 
7 
8 
99 
291 
25S 
SB 
34 
160 
62 
91 
96 
57 
210 


7 
Sol 
8 
19 
'13 
& 
12 
12 


81 
& 


5 
11& 


2 


2:2 
178 


611 
144 


4 
167 


7 
44 
34 


Sol 
48 
72 
16 
177 
7 
153 
14 
118 


7 
70 
299 
299 
42 
243 
99 
30 
158 
63 
17 
10-1 


1 


118 
173 
26 


1m 
14 
9ö 


I} W leID 1 budvn
k nlu.. rnf.waly. "} Splsano I,anl. . _I, J.blowo PaItt..le. "} Spiaano IfaRl. . _I, BuadOI8O. ') Splaano I,anle . _, Dobl..-o. 
") W I.... I budo nl'L ') Sp.....o 'tanle . _I, Grornadno. 
MI..lo K.ynln: .-2yd6wI6. 
MI. . I 0 1'.. b I . . y n: . - pnypada n. ""n.nle: 8'"0-0101. 2. In... wym. bio I. 4, Inn. wym. ....ng. I: . _ podalo narodowoif: rulMII, 1. ijd_', 6. 
MI. . I 0 R y n a r .. e _ 0: _ - Inne wyzn_ ".to.
 2. .. 
Gmlnv: . - pnyp.d. n. "'\'Zn.nl.: prn..oaIawne 8. grecko-..lol. 8. Inne "'Vzn. bloL I. I..... wym. _ang. 1; . - . t.rn podalo narod......u: auI, 14. 
na\fiu, S. UI._', I. ijd_, 1. '
>>>
29. PowlRt Szubln. 


91 


Budynki Lcdno

 obecna w dniu 30 wrze
nia 1921 r. (bez obletel spisem wojskowym) 
MIRltR, " W tel liczbie bylo wyznania 
alo narodowo

 
G m I n y. .c '" 
c- ,- OgO- '
 , 0 . 
N'" ...'" Met- Ko- "'
 
"'...: 0 0 "'0 ,bI ' 0 0 . 
o b S Z R r y d w 0 r ski e. N"': ...:.- bI bI 0 "'bI "" '" '" 
NN N ",,,, 
...., ",uo lern biet uo- c", bI'" ...
 bI 
) .0: a 
"" 
Mlejscowo
cl ""'" czyzn ES ",.- ",N '" .. "" 
Na co!! ;..'" 

 c" cO c ..E Ö .!!"" C ",E 
.EE c.c E
 .E -0 .E _0 
N-"I cp= _0 C'tI "" C-"l C"t:I 
. .. 
1 1- - - - - - - - - - 
2 , 3 4 5 6 7 R 9 10 11 I:! 13 1-l ]5 Ih 
.. I 
35. Kobvlarnia 36 - 218 94 124 40 173 - - & - 31 187 - - 
c.t"owie:, folw. } 
Ko yl.mla, puatk. l1li 218 IN 
KOb,larnia, wiei - . 124 40 173 - - . 6 - 91 187 - - 
LublOnlr.a, oe.da - 
36. Kolaczkowo 29 - 165 Bö 80 74 91 - - - - 74 91 - - 
Dokonane, 08ada Il 
Kolaeak.owo, prz. .. 1 - 3 2 1 3 - - - - - s - - - 
KoJaeakowo, wie. 28 - 16'l 83 79 71 91 - - - - 71 91 - - 
:rr. Koraczewko 8 - 64 35 29 52 12 - - - - r.2 12 - - 
38. Kornelin 27 - 145 71 7-l 20 1'- - - &3 !)::! 
_J - - - - 
Alebandrowo, post!. } 
Aleksandrowo, wie. 
Kornelin, .iet 27 - 146 71 7t ZO 126 - - - - 53 92 - - 
}leazno, oBada 
39. Kowalewko 42 2 260 1')') 138 15 24:) - - - - 10 2rJO - - 
40. Kowalewo rJO - 416 200 211; 176 240 - - - - 176 240 - - 
Kowa1ewo, wie' 49 - 403 194 209 188 240 - - - - 168 240 - - 
Kowalewo Wlelkop., 
. ot. kol. 1 - 13 8 7 13 - - - - - 13 - - - 
- 
41. Krotoszyn-Wie! 16 - 290 131 159 286 4 - - - - 290 - - - 
42. Krölikowo 20 - 201 !-l 107 200 - 1 - - - 201 - - - 
43. Krölikowo Nowe 69 - 471 217 2ö4 93 378 - - - - &; 38ö - - 
44. Laskownica M") 1 403 185 218 373 30 - - - - 383 20 - - 
45. Ludwikowo 65 - 334 147 187 35 299 - - - - 41 293 - - 
46. I:..ankowice 36 - 2"28 114 114 23 204 1 - - - _ 26 201 1 - 
47. I:..ankowiczki 10 - 93 47 46 93 - - - - - 93 - - - 
48. Malice 42 - 296 147 149 72 224 - - - - 72 2'24 - - 
Malice, wlei , 
 - 296 117 119 7'l 2!4 - - - - 72 22-1 - - 
Wydartowo. lolw. , 
49. Mamlicz 129 1 986 474 &12 947 39 - - - - 947 :\9 - - 
50. Mjkoszyn 18 - 130 GI 69 44 66 - - - - 44 8b - - 
M,kos
. ...ie' 
 18 - 130 61 (UI ft 86 - - - - « 88 - - 
S.ubla, lein. 
51. Miaskowo 15 - 134 60 74 94 40 - - - - 98 !!5 1 - 
52. Michalinka 4 - 25 11 14 - 25 - - - - 13 12 - - 
53. Mieczkowo 96 1 608 284 324 393 - 212 - 3 - - 381 2"27 - - 
Mif'eU:owo wie' } 98 1 608 :!84 . 324 S9S 
12 - 8 - - 881 227 - - 
Wygoda, karnm. . 
54. Mlodocin 9 - R4 45 39 79 5 - - - - 79 & - - 
55. Mycielewo 6 - 06 1 'r 31 56 - - - - - 56 - - - 
-" 
56. Nadkanale 20 - 119 &9 60 35 84 - - - - 41 78 - - 
Bielaw1", os&4a 4 - ZO 11 9 6 14 - - - - 8 .. - - 
Nadk.nale, wiel 6 - 26 12 It 12 .. - - - - 18 8 - - 
Podlaski, o.ada 7 - 49 26 24 17 82 - - - - 17 82 - - 
Swoboda, kare.m. ') 
Tnclnlec, osad. 4. - 24 11 13 - 24 - - - - - 24 - - 
57. Niedzwiady 25 - 163 83 80 116 46 1 - - - 114 49 - - 
Lanto,,,o, wld } 
Niedtwiady, wiei 26 - 168 83 I!O 118 46 1 - - - IIt 411 - - 
58. Nowawie
 Notecka 33 - 284 137 147 178 106 - - - - 17/\ 106 - - 
Now.wiei Noteeka, \ 
pa.tL . 
Nowawlei Notecka, f 
wiel 31 - 2M1 127 137 184 100 - - - - IM 100 - - 
Nowowiejoklm1ya, 
I 
os. 181. 2 - 10 10 .. 8 - - - - 14. 6 - - 
59. Nowy
wiat 17 - 40 06 47 49 - - - - 46 fü - - 
60. Obielewo . 18 - 203 94 109 199 4 - - - - 203 - - - 
61. Obörznia 18") - 89 42 47 82 7 - - - - 82 7 - - 
62. OIeszno 2 - 15 9 6 8 7 - - - - 8 7 - - 
63. Olympin 13") - 79 44 35 9 70 - - - - R 71 - - 
64. Ostatkowo 0 - 38 18 20 32 6 - - - - 32 6 - - 
08tatkowo, wie' , 6 - 88 18 ZO 32 8 - - - - 82 8 - - 
Oetrow Oetatkoweld, 
OIada ( 
65. Ostatkowska Struga 22 - 110 53 57 77 33 - - - - 110 - - - 
66. Palmierowo 23 2 
I 104 101 157 48 - - - - 184 21 - - 
Groeholin, ot. koL - 1 4. 3 7 - - - - - 7 - - - 
Palmierowo, wiel 23 1 198 100 98 150 48 - - - - 177 21 - - 
67. Panoniewo 10 - 46 22 24 - 46 - - - - - 46 - - 
68. Pau1ina 32 - 189 90 99 77 112 - - - - 95 9-1 - - 
69. Piotrowo 29 - 1711 78 93 3 168 - - - - 2 169 - -- 
70. PodJesie 3 - 19' 10 9 2 17 - - - -- - 19 - - 
71. Poletowo & - 44 ! 21 23 23 21 - - . - - 23 21 - - 
72. Poniatowo 10 - 82 39 4:3 55 2"2 - - 0 - 56 26 - - 
- 
73. Pturek 22 1 lR5 84 101 77 lOB - - - - 81 104 - - 
Ptarek, folw. 3 - 88 14 24 SB - - - - - SB - - - 
Ptarek, wie' 19 t 147 70 77 80 108 - - - - 48 1001 - - 
74. Rozstrzebowo 12 - 140 61 79 60 7& - - - - 64 76 - - 
75. 
dY 39 - 248 120 128 34 214 - - - - 19 229 - - 
oreatow:A wiel } 
Rody, Oll a 111 229 
Rady, wiei 80 - 2t8 IZO 1211 IU 2U - - - - - - 
76. Rzemieniewice 9 - 118 58 60 110 3 - - - - 118 - - - 
77. 
yWT\o 33 - 163 84 79 71 92 - - - - 70 93 - - 
_ywno wiel 311) - 161 78 73 69 9i - - - - li8 IIS - - 
81uza Frydrycbo'WIIl:, 
iau 2 - 12 8 8 U - - - - - 12 - - - 


') Splaano Itcznle z walt KoI
. "} W leID 1 budyne)t 'IlezamleazItaIy. '} Splaano 'tconle z ..tt NKbnale.
>>>
92 


Mlall., 
G m I n y, 
ObszarJ' dworlkle, 
MleJscowoScI 


78. SadtoltosZCZ . 
79. Samokleski Male 
80. Sipiory 
DIuJo..,..., ouda ' I 
JeZlcrZYBkR, oaada ) 
Kranleo, o.ada I) 
Kruazyna. ka.rczma I) 
LI.I....t, Olada ,) 
RZf;dziny. oAada 
81plory, fol... 
8iplory, ..1.1 } 
Wiela.wlec, oaa4a 
Zabone, oladn 


81. Sk6rzewo 

:g
::::;' ..
.I) 
HZ. Slonawki 
83. Slonawy 
84. Slupowiec 
85. Smoiniki 
L.pigro.., ..lei I 
SmolDlki, wie. I 
86. Smolno Nowe 
87. Sosnowiec 
Soanowlee Mal,., wle6 .. 
Soenowlec "'ielkl, wiel' 
88. Stanislawka 
C..rnyzdr6J, o.ada 
. Stanl.lawk", ..1.1 
89. Studzienki 
90. Suchoreczek 
91. Szaradowo 
92. Szerokikarnie/\ 
93. Szkocia . 
8iedllska, o..da } 
8zkoc)", ..lei 
94. Tur 
Ceglelnla, wleI ') 
Tur, ceg. 
Tur, lein. 
Tur. 01:. lab. 
Tur, wie' 
95. WalowIlica 
96. WiSOSZ 
Anlonle..o, o.ada") 
Bablagat, o.ada.) 
W,,"o.., .t. kol. 
\\....0.., wiet 
97. Weronika 
98. Wesolki 
99. Wieszki 


100. WiSniewka 
101. Wladyslawowo 
102. WoJcieszyn 
103. WoIice . 
\V oUte, o,.d. l 
W oUe., ..1.1 r 
104. Wolwark 
Pl6.ko Wielkop., 
Bt. kol. 
Wol..arl, pas.I. 
Wol...ark, wiel 
105. Zablocie 
106. Zacisze 
107. Zalcsie 
Borowala, fol... } 
ZaI..I., wI.1 
108. Zalachowo 
Zalaebo..o, ..lei 
Zalaeh6..ko, fol... } 
Zalaeh6wko, paatk. 
109. Zazdro!
 
Majd.ay. o..da } 
Zazdr06t, wiel 
110. Zielonowo 


111. Zlotowo 
112. Zlotowo Nowe 
113. Zedowo 


111. Obszary dworskle: 


I. Barein 
Barcln, oaaeta } 
Barcla, ..lei 
J6zefinka, 101... } 
J61.,lnk", ol.da 
Jaljanowo, fol... } 
Ja1Janowo, ou.da 


., 
. c 
c- 
t'''' 
....: 
ION 
..VJ 
Q.!! 
NE 


Budynkl 


2 


M 
17 
201 


003 
84- 


1 
2 
1118 


21 


21 
27 
&9 
8 
31 


31 
19 
20 
201) 
17 
2 
15 
42 
12 
21") 
20 
33 


113 
39 


1 
1 
4 
33 
21 
&2 


1 
51 
42 
14 
16 


3 
62") - 
1-1 
32 


32 
47 


1 
8 
SB 
7 
15 
30 


90 
8 
5 
S 
8 


8 
17 
37 
7 
22 


37 
25 
22 


29. Powlal Szubln. 


'" 
.- 
",'" 
10': 
10 
.,VJ 
s:::.!:! 
BE 


LudnoS
 obecna w dniu 30 wrzeSnia 1921 r. (bez 

 W teJ liczbie bylo wyznania 
I. . 0 
Me
- Ko- 

 
 
 o
 . 
 0 
. U- c'" .. '" '" 
 .. 
czyzn biet E B '" :;;; 
 
 :s 0 
 


 

 B
 E
 S 

- - 
& 6 7 8 9 10 11, 


obJeteJ spisem wolskowym) 
Podalo narodowo!
 
Ö 
 

 "gcd' 
E 
 
 E 

 CIS' C .
 0 
c.: - C"t:l 
13 I 14 15 '--w 


Qg6- 
lern 


3 


4 
446
 
124 u 
1042 


1 
9 
1032 


106 


1011 
214 
282 
80 
212 
212 
'1: 1 
138 
12 
126 
248 
104 
217 
16; 
193 


193 
363 


12 
3 
132 
216 
Si 
386 


11 
875 
2-16 
71 
142 
17 
316 
71 
2M 


254 
396 


8 
48 
StO 
66 
71 
314 


314 
41 
2! 
19 
61 


61 
97 


673 i 
. i 
BU, 
. , 
200 ' 
l
i 


8336 
339 
150 
111 
78 


214 
58 
499 


1 
4 
4901 


&2 


52 
110 
135 
42 
102 


102 
48 
05 
55 
&9 
7 
52 
120 
51 
107 
84 
86 


86 
189 


6 
2 
71 
110 
39 
191 


6 
1 
.. 61 
1m 
45 
,195 


232 
66 
043 


5 
538 


04 


54 
10-! 
147 
38 
110 


110 
liO 
04 
54 
79 
5 
7' 
128 
&3 
110 
83 
107 


107 
174 


4 
191 
146 
38 
74 


6 
171 
38 
138 
138 
199 


8 
211 
168 
31 
41 
144 


144 
23 
12 
11 
32 
sz 
04 


131 141 
42 97 
123 226 


33-l 


17! 
8U 
71 


. 


167 
42 
284 


279 
82 
758 


- I 
-I 


.0 
"''' 
-", 

E 
.- 0 
c
 


12 


12 119 
213 


CIS' 
.: 
VJ 
Ö 
Q 


173 
40 
2Bö 


273 
84 
756 


1 


2 


1 


1 


1 


1 


1 


I 
1 


l' 


274 
97 
231 
I 
12 18410 


7 
164 
100 
33 
68 


11 
138 
39 
116 


116 
197 


5 
I!D 
172 
3ö 
ßO 
170 


170 
18 
10 
8 
29 
28 
43 
1-13 
05 
lOB 


7 ISi 11 98-1 


1 
3 
280 


6 
75
 


1 
3 
28J 


6 
ToO 


1 


106 


1 


105 


. 1 
146 
86 
7-l 
117 


1m 
68 
196 
6 
9ö 


1 
146 
83 
75 
117 


1m 
68 
198 
& 
95 


1 


117 
45 
7 


95 
53 
l(r
 
102 
41 


117 
45 
73 


116 
53 
36 


7 
97 
12 
85 
126 
22 
212 
123 
47 


u 
122 
81 
o 
44 
145 


1 


1 


73 
104 
12 
92 
187 
23 
212 
135 
48 


36 
M 


47 
265 


145 
98  
61 
81 
6 
32 
133 


12 
12 


12 
3 
121 
129 
18 
281 


11 
87 
66 
105 


48 
278 


133 
Bö 


11 
270 
43 
7 
12'
 


lOS 
203 
64 
20 
10 
138 
& 
214 


1 


12 
3 
129 
134 
15 
279 


3 
82 
69 
107 


7 
177 
72 
39 
S9 
367 


214 
29 


11 
2ß8 
00 
7 
122 


107 
196 
6-l 
20 


8 
SB 
IW 
60 
26 
268 


10 
19 
6 
45 
46 


17 
173 
72 
06 


142 
& 
198 


268 
10 


48 
31 
22 
9 
47 
47 
74 
133 


, - 


6C 
367 


198 
29 


10 
14 


14 
23 


& 


161 
l1li 

 
53 


1457 
610 
2S8 
157 
115 


2,. 


2 


8 
SB 
IW 
61 
26 
270 


10 
19 
& 
45 
44 


2 


1 
1 


270 
10 


« 
31 
2! 
9 


10 
61 


111 
23 
1-11 
97 
22-l 


74 
133 


7 


1839 
459 


12 e 


1 


88 
IN 
33 


238 
1011 
115 


I) Sploano It anle . "'t Slplory. ' W Jem I badynek nleumI.....aIy. I) W leID 2 bad. nlu. .) Sploano IIanle z ..It Tur. "} Splaano "anle z ..It WpOUo 
") W JeID 3 bad, nleL 
Obllz.ry dwonJt1e: . - pnyp.d. na wysn.nle: pr.woaIawne 11. gredto.I.Iol. 14. Inne wy"n. kalol. 2: c - pedalo narodowoU I roorlallt 11. ....iJ\allt 1.
>>>
29. Powlat Szubln. 93 
Budynki Lcdno
f obecna w dniu 30 wrze
nla 1921 r. (bez obletel 5pisem woJskow} m) 
Mla5ta, u W tel liczbie bylo wyznanla Podalo narodowo
4 
. .: ... - 
o m I n y, .:- ,- , . , 0 . 
 
...,,,, cu cu Oga- Mez- Ko- 0-"= 0 "'
 ,11 .0 U . 
Oblzary dworsk1e. ...-"= ...,-"= -"=
 "111 ...... 0 cu 11 J1 ... cu 
...,..., N ES .:... ..... 111 
.. E i"" 
.... ...'" lern czyzn biet cu'- ..."" 

 ... .!!I 
Miejscowo
cI ""... .:.!! 

 .:" .: ..E .!!"" ",E 
NE .5E ....cu .:..c: E:;J .5 -0 0 _0 
...,-", ..:;: _ u .:.., "" ':-"1 .:
 
.. 
1 2 3 4 & 6 7 i 8 , 9 10 11 12 13 I 14 16 
I . 
2. Bak 3 - 67 29 38 62 & - - - - 67 - - - 
3. Blaleblota 21 - 1'12 87 85 104 08 10 - - - 10-1 r.R - - 
4. Bielawy 8 - 198 100 98 197 1 - - - - 197 1 - - 
Blei...,., '01... 8 - 180 8D 91 179 1 - - - - 179 -I - - 
PiechcLD, wapnia.rn1a Z - 18 11 7 18 - - - - - 18 - - - 
5. Chobielin 6 - 13'1 62 '15 136 1 - - - - 136 1 - - 
6. Chobielinek 3 l 51 22 29 48 3 - - - - 42 9 - - 
7. Chraplewo 14 - 308 131 1'1'1 307 - 1 - - - 307 - 1 - 
8. Chwallszewo 9 - 211 108 103 211 - - - - - 211 - - - 
9. Debogara 12 - 237 113 124 237 - - - - - 237 - - - 
D
bog6r.. :
') 12 - 237 113 12. 237 - - - - - 
7 - - - 
D
bog6ra, 10 178 1 
10. Dobieszewko - 185 74 111 6 - - - 178 7 - - 
11. Oibin & - 44 20 24 44 - - - - - H - - - 
12. Oarki Dibskie 8 - 235 104 131 234 1 - - - - 23
) - - - 
13. Orocholin 23 - 408 187 221 271 137 - - - - 9-- 133 - - 

W 
Groeholin. '
;-cUl& } 
 - 408 187 221 271 187 - - - - 275 138 - - 
Kare.emb, 89 
14. JaruzYIl 7 - 172 83 172 - - - - - 170 2 - - 
Jaruiyu, 'olw. ) 7 - 172 88 8D 1i2 - - - - 170 2 - - 
Sobieeh, fol... - 
15. Jezewo 14 - 248 121 1 9 - 241 7" - - - 243 & - - 

t - 
16. Kocewka 7 - 53 20 28 20 33 - - - - 20 33 - - 
17. Kolaczkowo 12 - 128 64 64 89 ml . - - - - H9 39 - - 
18. Kowalewko 33 - 191 9"2 99 51 1:.JtI 1 - - - (;3 128 - - 
Kowalewiec, oflad.. 16') - 115 S7 t8 20 116 - - - - :!O 116 - - 
KowaJewko, 'oltr. 18 - 106 65 61 SI " 1 - - - eil 68 - - 
19. Krotoszyn 24 3 562 260 302 503 &7 - 2 - - &17 45 - - 
G_
.I .- 
HamUkaroW'o folw. 
Kroto..yn, 101... 16 8 'l111 ISO 187 288 9 - - - - 288 U - - 
:MikoroW'k PU}"B. 
Rycbek, &fczma . 
Stuyd.6r, fol... 
W'apienno, folw. 9 - 285 130 186 216 t8 - Z - - 229 l1li - - 
Wy.ioly, fol....) . 
20. Krzepiszyn 7 - 47 2"2 25 46 - 1 - - - 47 - - - 

'.KiBzloi' 101... } 7 - t7 22 25 t6 - I - - - .7 - - 
uJu, 01... . 
21. LubostrofI 15 - 300 166 189 35& - - - - - 355 - - - 
Klodzin, fot... } .. 
Lubostrota, lolw. II! - S55 166 189 S55 - - - - - 865 - - - 
22. I:.abis2;n 75 1 665 324 S.u 628 37 - - - - 628 37 - - 
Arnol wo, leAD.. 2 - 80 11 16 30 - - - - - 30 - - - 
Kl!pie, I-t..o . - 67 29 28 67 - - - - - 67 - - - 
Luek, lein. } . - 
Labiszyn, 'olw. 22') 1 921 162 172 1124 - - - - 824 - - - 
Ob6r.nia, lein. 6 - 21 9 12 21 - - - - - 21 - - - 
Rzywno, lein. 1 - R 3 6 11 ;;1' - - - - 11 - - - 
Siedliola, o..d. 25 - 131 87 tu 1m - - - - 10.& Z1 - - 
Skolo..iee, eeg..) 
TU8C?wi8'k.O, oBada IS - 111 l1li S3 111 - - - - - 111 - - - 
WOJBlawiec, folw. 3 - 25 11 11 16 10 - - - - 16 10 - - 
23. I:.achowo & 1 2"27 112 115 195 32 - - - - 194 33 - - 
24. Mamlicz 4 - 94 4'1 47 9-1 - - - - - 94 - - - 
C.arneblota, fot...} 
lIam1icz, lolw. . - 94 .7 .7 94 - - - - - 94 - - - 
25. Mechnacz 4 - 47 22 25 37 10 - - - - 40 7 - - 
26. Mlodocin & - 133 70 63 131 - 2 - -- - 132 - 1 - 
27. 0irzanowo 100 1 713 
 300 709 4 - - - - 709 4 - - 
owiny Ojnanowwe, 
wie' 98 1 612 S07 805 
 . - - - - 1108 . - - 
Ojnano..o, fol... . - 101 U 80 101 - - - - - 101 - - - 
28. Oleszno 8') - 201 95 106 1'18 23 - - - - 201 - - - 
29. 08,0rowo 7 - 100 76 74 150 - - - - - 100 - - - 
poroW'o, folw.. } 7 - 150 76 7. 150 - - - - - 150 - - - 
Opor6..lo, '01... 
30. Piechcin 37 1 830 387 4-13 821 8 1 - 
 - 821 8 1 - 
Aleksandrowo, oa&da 11 - 76 43 35 77 - 1 - - - 77 - I - 
Plechein, folw.. 13 - 281 12. 167 281 - - - - - 21!1 - - - 
PIecheIn, .J.n. k. 1 - 20 11 9 9) - - - - 
 20 - - - 
Piecbcln- .pniamfa, 
0.. fab. 15 1 151 209 2U «S 11 - - - - MI 11 - - 
31. Pinsko . 12 1 419 189 230 353 69 7 - - 362 49 8 - 
- 
32. Pszcz6lczyn 8 1 108 43 00 108 - - - - - 108 - - - 
p...,.6Iezyn, fol... 8 - 101 38 83 101 - - - - - 101 - - - 
Plzczötczyn, lesD. - 1 7 6 2 7 - - - - - 7 - - - 
33. Retkowo 12 - 293 135 158 293 - - - - - 193 - - - 
34. Rozpetek 14 - 157 72 8j 142 15 - - - - 136 21 - - 
35. Samokleski 17 - a33 160 1'13 319 14 - - - - 319 14 - - 
Samokl
ekl, fol... 9 - Z14 127 1.7 260 11 - - - - 280 14 - - 
WymYBloW'o, folw. 8 - 69 38 211 6U - - - - - 69 - - - 
36. Sierniki 8') - 159 74 8,; 159 - - - - - 109 - - - 
37. Slupowa 7 - 125 60 00 125 - - - - - 120 - - - 
38. Slupy 13r 272 115 157 265 7 - - - - 272 - - - 
39. Smerzyn 12 - 162 77 Bö 162 - - - - - 162 - - - 
Smenyn, fo1w. } 12 - 182 77 66 182 - - - - - 162 - - - 
Smenynek., folw. 
40. Smogorzewo 6') - 108 &2 56 108 - - - - - 108 - - - 
') W 10m 1 bndrnek nlezaraleazltaly. I) Spllano Itc:znl. . '01.. KJooleezvn. .) Splauo l,cznIe . 101... t.ablNyn. 
" 
.
>>>
94 


Mlalta, 
Gm I n y, 
Oblzary dworlkle, 
Mlejseowo
el 


. 


41. Smo
uleekawie
 
Luko...nlca, .01.... 
8moguleckawiei, .01.... 
42. Smolarnia 
Smol..rnl.. leu. 
Smolnikl, lein. 
Zielonowo, leu. 
43. Sobieiuehy 
Obrona LeAna, .01.... 
Sobiejncby, .ohr. 
44. Studzlenkl 
45. Suehorecz 
46. Szezepiee 
Djabelek, 01. ml. } 
S&r'leplce, dwör 
SZC'IepIC8, lolw. 
Slczeplce, 11. kol. 
47. Szubin-Wie
 
Foluu, 01. ml. 
RaJ pu.tI. , 
Slubin-Wle" .01.... , 
48. Szubin-Zamek 
J ezlorowo, ORad. 
LaplJ"o." I

n. } 
Rzubin-Zamek, '01... 
W
clbin, .01.... 
49. Tupadly 
50. Turzyn 
51. Ulazd 
52. Ustronie 
53. Wicszki 

f:
di


:
' oasd.} 
WleHkl, lein. 
54. Wilkowo 
55. Wlodzimierzewo 
56. Wrzosy 
57. Zalesic 
Ameryk.. 11.... 
Sk6newo, karczm. 
St.aradowo-Zalellie, 
It. kol. 


Zalelle, '01... 
58. Zalaehowo 
Zatachowo, folw. 
Zalacbo...o, IHn. 
59. Zamo

 
Rynane...o, 11. ko1. 
ZIUXIOit!, '01.... 
W. ldziersko 
61. l6rawia 
62. lurezyn 
Gl
bocl.ek, fo]... 
OI
boc.ek, Oladll 
OIek, '01.... 
W olowiec, folw. } 
2urc'Iyn, roJtr. 


30. POW. Smlglel 


I. MlastR: 
I. 5imigiel 
2. Wieliehowo 


n. Gmlny: 


L Augustowo 
2. Barehlin 
3. Bialcz Nowy 
4. Biskupiee DlutyfIskie 
5. Boguszyn 
6. Bojanowo Stare 
BO j 'IUIOWO Stare, It. 101. 
80 anowo Stare, wiet 
7. Boszkowo 
B. Bronikowo 
Bronlkowo, wiel 
Pod6mlglel, pUltk. 
9. BrofIsko 
10. Bruszezewo 
BruRl.cl.ewko, folw 
 } 
Bru,&c'Iewo, wie' 


11. Buez 
Bucs, wie' 
Bnn Nowy, oollda 


ßudynki 


., 
'C 
c- 
...N 
",.0: 
NN 
..'" 
""I 
N'E 


6ö7 


421 
236 
8462 
21 
36 
33 
41 
30 
73 


2 


12 
1 
11 
3 
1 
1 
1 
16 
5 
11 
1 
10 
18 


17 
1 
13 
1 


12 
19 
15 
4 


8 
11 
2 
1 
17 
14 
8 
I) 
I) 
4 
23 
6 
7 


10 
8 


7 
1 
8 
2 
6 
2 
13 
25 
12 
1 
B 
9 


7 
88 
19 
62 
60 
2 
25 
34 


94 


66 
46 
2J 


30. Powlat $mldeL 


Ludno

 obeena w dniu 30 wrze
nia 1911 r. (bez obietei spisem wojskowYm) 


I 
,- 
NN 
N.o: 
N 
1'" 
c.
 
.5E 


Og6- 
lern 


4 


216 
11 
206 
20 
5 
7 
8 
320 
I
 
197 
10 
229 
301 
846 
6 
195 
5 
190 
170 
99 
71 


110 
283 
28 
10 
140 
ISS 
7 
65 
126 
101 
449 
1129 
47 


17 
256 
170 
1111 
9 
110 
15 
96 
49 


218 
222 
RB 
4 
I!D 
115 


2Bt 109  I 
146  W tel liezbie bylo wyznania 
K o
 
 0 d 0 - 
0- .JI::U blIbI O'lJ) .bI 0 
",:= c .. bI I .. 
 bI 
biet E 0 N :0;: ... N :!:i .. .. 
;..,
 

 2':: E o
 2 
N
 GJ_ _U CI) .- 
.. 
---- 
6 7 8 I 9 10, 11 


Met- 
ezyzn 


20ö 
189 
CI6 


I) 


97 
8 
11( 
10 
2 
B 
5 
146 
68 
II!I 
6 
105 
170 


167 
3 
87 
B 
84 
RB 
57 


81 


56 
132 


13 
6 
69 
CI6 
4 
32 
58 
47 
204 
65 
28 
10 
116 
76 
111 
7 
62 
9 
4B 
19 
92 
104 
B7 
2 
9 
li6 


2 995 i6.J3 


2032 2878 
963 1 765 
12 SM 20 880 
65 117 
114 216 
107 216 
162 311 
100 229 
276 367 
BI 65 
2t6 BI2 
70 126 
201 375 
198 36S 
5 1
 
83 95 
125 113 


119 
8 
111 
10 
8 
4 
B 
174 
CI6 
101 
4 
124 
181 


178 
s 
108 
2 
1011 
R2 
42 
40 
ö-t 
151 


15 
4 
71 
68 
8 
33 
68 
54 
245 
74 
24 
7 
1-10 
94 
92 
2 
08 
6 
52 
30 
126 
118 
46 
2 
11 
69 


12Ii llB 


233 
168 
90 


216 
11 
.206 
19 
5 
7 
7. 
320 
123 
lJ1I 
9 
211 
3:1 


1 


1 
17 


1 


I b 
! 


1 


Podalo narodowo

 


'0 
.!!
 

E 
.- 0 
C-a 


12 


4670 
2 tI03 
1767 


20 730  
.0: 
'" 
Ö 
"" 


13114 
I 

16 1 
11 
206 
'1 
, 
8 
320 
128 
197 
9 
212 
3:1 


B46 
6 
172 
5 
167 
153 
97 
li6 
78 
279 
28 
10 
140 
ISS 
7 
65 
126 
101 
414 
129 
47 


17 
221 
170 
161 
9 
110 
15 
96 
49 
158 
175 
64 
4 
15 
102 


981 
930 
46 
2ö6U 


117 
216 
215 
3H 
229 
274 
65 
219 
126 
375 
36S 
12 
108 
112 


112 


437 
281 
146 


, 
o 
... 
'E 
.!!C!f 
C-"I 


C!f 
C 
.5 


, 
N 
-C!f 

E 
.!!o 
c"o 


3 


1 


1 


18 5669 2 574 
10 3754 1 172"2 
3 1 815 852 
ß3 23 29& 10991 
119 M  I 

 
311 149 
229 120 
481 20ö 
65 24 
426 181 
126 56 
379 178 
367 171 
12 7 
154 71 
234. 109 


2 


1 
1 


1 
1 


B46 
. 6 
169 
5 
1M 
1ö3 
97 
li6 
78 
274 


26 


26 
17 
2 
15 


32 
9 


15 


16 


28 
9 
130 
124 
6 
65 
126 
101 
410 
129 
« 
17 
220 
170 
161 
9 
110 
15 
96 
49 
165 
177 
54 
4 
17 
102 


. 1 
10 
9 
1 


39 


8 


86 


03 
45 
29 


3 
lB 


1 
17 


23 


2B 
17 
2 
16 
32 
4 


30 


86 


60 
47 
29 


5 
lB 


18 


16 C 
2 c 


2 


1 


207 


2111 


4 
4 


46 
122 
122 


1 
1 


M I 8 1 t 0 ! milli e I: 8 - Inne wyaft. e.8nll. 1: c - podato narodowoif: c:zelk, 13, ijd_k, 3- 
M lai t 0 Wie 11 c h 0 . 0: . - lI"oko.katol. 1; c - ;l:yd6... 2- 
GJBlny I 8 _ pnypada na wymanle: Ilrecko-katoL 6. Inne wyzn. koto1. Z. pn_al........ Z. In ne wym. kok. wachodn. 1. Inne wyzn. ewanll. rr; b - bezwy%nanlowlec 1. 


009 


2 


lö 


862 
47 


28.6 


1 a 
1 8 
SS8 


13 
2 


2 


113 


I1B 


4 
4 


69 
121 


1%1 


438 
29'2 
146 


..
>>>
30. Powl.. 
mhrlet 


96 


Bud}nki Ludno

 obecna w dniu 30 wrzc
nia 1921 r. Ibez objetcj splsem wojskowym) 
MI. s . .. ... 
 _ W '" ""bi. 0"0 wnoaoto Podaro n3rodowo
 
o m I D Y. . C ... 
c- ,- Og6- Met- K
 b
 
o ü 0 , 
",,,, ",'" '0 
Obsz.ry dworskle, ...0: NO: 
.!:! bebt CCI) ,tat 0 
 
. 
NN N (1)_ CaJ beI) t.)aJ bI "N 
 ., .. 
0-'" ...'" rem .- ... 0: - .- 
 
MieJscowo
cl CI..!! c.2:! czyzn biet E£ "';;;; ...
 

 ... 
E u E g 
E 
NE .EE 
Jä 

 .5"5 

 .5 .!!o Ö .!!
 C .- 0 
I 0- C'O CI. co: - C'O 
1 2 3 4 0 618 9 10 11 12 J:il
 I,) Ib 
i I 
12. Charbielin 20 - 161 i4 81 161 - - - - - 161 - - - 
Cbarbielin.. wiel 16 - 130 118 'l2 130 - - - - - 130 - - - 
Tnebidsa, putk. . - 81 16 15 91 - - - - - 81 - - - 
13. Cykowiec 8 - 67 31 30 66 - 1 - - - 67 - - - 
14. Czacz 12-1 1 R!3 39-1 4-19 8-13 - - - - - R.t2 1 - - 
Clacz, wie' 107 1 724 338 3R6 724 - - - - - 02J I - - 
C.ac.yt, PU8t!. 17 - 119 I 56 63 119 - - - - - 119 - - - 
15. Debsko 61 - 486 , 2-18 238 486 - - - - - 
 - - - 
16_ Druzyna 81 - 465 219 246 465 - - - - - 41;5 - - - 
17. Glirisko 45 ' ) - 252 120 132 2;)2 - - - - - 2i12 - - - 
18. Gniewowo 9' - 68 29 39 63 - - - - - 1i8 - - - 
19. GoZdzichowo 4 - 31 ' 14 17 31 - - - - - 31 - - - 
20. G6rka Duchowna 29 - 1511 61 90 130 21 - - - - 130 21 - - 
21. Gradowice 140 4 980 1 482 498 973 7 - - - - 977 3 - - 
Gradowice, P'IStk. 
 . I . 
Gradowice. wie' lto 4 980 , 48'J 4\Jt1 973 7 - - - - 977 9 - - 
22. J askörki 25 - 188 97 91 187 - 1 - - - 188 - - - 
23. Kamieniec 38 ' ) - 301 138 163 29-1 7 - - - - 2!1-1 1 - - 
24. Karczewo Sb - 289 137 152 288 - 1 - - - 2H9 - - - 
25. Karmin 34 - 249 l'r 122 2-12 7 - - - - 242 7 - - 
_I 
26. Kar
nice 43 - 289 133 1:36 289 - - -, - I, - 289 - - -- 
Karönice\ wI
' 87 - 2S9 108 180 2S9 - - - - - 2:19 - - - 
Ksi
gint. wie' 6 - 50 24 26 50 - - - - - 50 - - - 
27. Kiuczewo 133 - 819 393 426 815 -t - - - - 810 4 - - 
Borek, wiel 18 - 125 64 61 125 - - - - - 125 - - - 
K.luclewo, wiei 115 - 69-t 829 565 690 . . - - - - IIUU 4 - - 
28. Koszanowo 85 - 041 245 296 031 10 - - - - 033 tj - - 
29. Kotusz 73 - 331 1- 9 109 13 318 - - - - 35 29ü - - 
I
 
30. Kowalcwo 22 - 155 i4 81 155 - - - - - 105 - - - 
31. Lipno 26 1 107 63 '94 157 - - - - - 106 M - - 
32. Li{lna Nowe 30 2 208 !l7 111 100 107 1 - - - lUl. 103 - - 
Lipno Nowe, It. tol. 5 1 21 11 10 21 - - - - - :!I - - - 
Lipno Nowe, wle6 26 1 187 86 101 79 107 1 - - - 84 lOS - - 
33. Lubiechowo 09 1 412 185 227 412 - - - - - 412 - - - 
34. Lubnica 95 - 616 301 315 616 - - - - - 616 - - - 
35. I:.eki Wielkic 47 - 324 160 164 324 - - - - - 32-1 - - - 
36. Machein 28 1 18i 90 !l7 187 - - - - - 187 - - - 
37. Morownica 33 1 244 120 12-1 24-1 - - - - - 24-1 - - I - 
38. Nietllszkowo 29 - liO 80 90 9-1 i6 - - - - 1"2 &J - I - 
39. Nowawid 20 - 143 68 i5 110 33 - - - - 110 33 - - 
40. Olszewo 40 1- 279 132 147 97 182 - - - - 9"2 187 - - 
Obzewo, folw. 
 I 
Olszewo, wie6 40 - 27V 192 U7 97 182 - - - - In 187 - - 
41. Parzeczcwo 48 - 3201 H9 171 320 - - - - - 320 - - - 
42. Piotrowo 29 - 207 1 1m 105 207 - - - - - 206 1 - - 
43. Poladowo 60 - 437 208 229 437 - - - - - 437 - - - 
44. Popowo Stare 38 1 230 107 123 15-1 i6 - - - - 108 .i2 - - 
45. Popowo Wonieskle 01 - 330 159 171 i9 251 - - - - R1 249 - - 
46. Po
wietne 40 1 254 12"2 132 2;)4 - - - - - 254 - - - 
47. Prochy 32 1 265 119 146 141 105 19 - - - 141 124 - - 
48. Pruszkowo 26 1 lU 71 73 38, 106 - - - - 40 104 - - 
49. Przysieka Polska 16 1 138 63 75 138 - - - - - 1:\8 - - - 
50. Przysieka Stara 53 - 380 175 205 380 - - - - - &!O - - - 
51. Puszczykowiec 25 - 142 68 i4 46 95 1 - - - 46 96 - - 
52. Puszczykov.'o 19 - 128 62 66 128 - - - - - 128 - - -- 
53. Radomicko b1 1 367 180 18i 360 i - - - - 347 20 - - 
54. Ratowice 14 - 80 3-1 46 07 17 6 - - - 62 Itj - - 
55. Rerisko 46 1 2i6 135 141 06 220 - - - - h6 2
 - - 
56. Robaczyn 29 - 101 i3 78 84 67 - - - - 67 tu - - 
57. S1Iczkowo 78 - b08 232 2i6 b08 - - - - - WB - - - 
58. Siekowo 65 1 ) 1 459 213 2-16 459 - - - - - 4ii9 - - - 
59. Siek6wko b1 1 388 li1 217 388 - - - - - 3tj8 - - - 
60. Sierpowo 40 - 267 114 153 138 129 - - - - 117 100 - - 
8ierpowo, lolw
 
 . 
Sierpowo, wict. 40 - 267 IU 1118 188 1211 - - - - 117 150 - - 
61. Skarzyn 17 1 120 63 57 120 - - - - - 120 - - - 
:5kanyn, wieA 15 - 102 61 . 61 lU! - - - - - IU! - - - 
Sokolowo, )'U8tk. 2 1 18 12 8 18 - - - - - 18 - - - 
62. Spfawie 30 - 194 94 100 19-1 - - - - - 194 - - - 
63. Sulejewo 15 - 71 35 36 39 32 - - - - 26 40 - - 
64. Szczepankowo Nowe 16 - l09 n 53 56 109 - - - - - 109 - - - 
65. Sniaty 118 1 846 388 458 8-1-4 2 - - - - 845 1 - - 
66_ Targowisko 40 . - 283n 133 150 283 - - - - - 2R3 - - - 
67. Trzcinica 6-2 1 460 212 248 153 7 - - - - 4:9 1 - - 
68. Ujazd 17 - 111 48 63 76 30 - - - - 76 30 - - 
69. WlIbiewo 33 - 232 120 112 232 - - - - - 232 - - - 
70. Widziszewo 8 - 94 38 66 94- - - - - - 90 4 - - 
7J. Wilanowo ö4 I 1 361 li8 183 361 - - - - - 361 - - - 
72. Wilkowo Polskle 122 I 1 967 459 ore 967 - - - - - 967 - - - 
Bielawy, )'utk. 00 - 148 111 7'9 148 - - - - - 148 - - - 
Wiltowo Po18tle, wlel 102 1 819 890 429 819 - - - - - 819 - - - 


,) W km 1 lI.dyRek Illeum1..zkaIy. ") W leID :z blei. lliu. 
"
>>>
96 


30. Powlat SmlKleI. 


Budynkl Ludno

 obeena w dniu 30 wrzdnia 1921 r. (bez obietel spisem wolskowym) 
Mla.ta, ., W tel liezbie bylo wyznania Podalo narodowo

 
.s:: ., 
o m I n y, c:- ;"c; o
 , 0 , 
NCU Qg6- Met- Ko- .,0 o:;! .
 .c:- u . 
Obszary dworskle. .,0: NO: o:.
 

 0 r:s
 ., cu 
NN N ...., ..,. 
..Oll .,'" lern biet "'- s::" 
c oN
 
 -'" 0: E -tri' 
ezyzn EB cu- .,N ., 
c: tri' 
E 
MleJseowo
cI ""., c:.!! 
'i5 s::" -0 Oll 
N'S ,cu ON s:: .,- Ö .!! 
 s:: 
.5E s::.s:: .5 .- 0 .5 ._ 0 
N-"I .,= -u E", s::'O "" s::o: s::'O 
.. 
- - - - - - - - - 
1 2 3 4 f 6 7 8 9 ]0 11 12 13 U 15 16 
73. Wolkowo 60 1 334 156 178 334 1 - - - - - 334 -I - - 
74. Wonid
 32 - 233 101 132 233 - - - - - 233 ]23/ - - 
75. Wy.dorowo 30 - 195 96 99 75 112 8 - - - 72 - - 
PJI
 oeada } 
W, orowo, wlel 30 - 195 96 99 75 112 R - - - 72 123 - - 
76. Zielecin 28 1 202 93 109 18-1 18 - - - - 20"2 - - - 
77. Ziem in 25 1 183 88 95 183 - - - - - 183 - -- - 
78. Zyg:muntowo 10 - '17 33 44 51 26 - - - - 51 26 - - 
79. Zegr6wko 61 - 898 177 221 398 - - - - - 398 - - - 
80. Zydowo 6 - 45 21 24 45 - - ,- - - 45 - - - 
111. Obszary dworskie: ö60 9 9091 4116 49.6 8623 009 8 a 1 - - 8616 6

 Sc - 
,
 
1. Barehlin 7 - 111 45 66 lOB 1 2 - - 110 - 1 - 
Buch'in, lohr. 6 - 100 44 65 106 1 2 - - - 108 - 1 - 
BarehllD. 00. ml. 1 - 2 1 1 2 - - - - - 2 - - - 
2. Bialcz Stary 19 - 330 155 175 330 - - - - - 330 - - - 
Bialea Su.rlo
 '01... 11 - IIH so 104 194 - - - - - IIH - - - 
1 - 21 8 13 21 - - - - - 21 - - - 
i
i

:
I, re,.... 2 - 15 6 9 15 - - - - - 15 - - - 
Pr-:tfowlce, leAn. 1 - 10 6 ( 10 - - - - - 10 - - - 
Skoraclewo, lolw. ( - 90 (5 \5 90 - - - - - 00 - - - 
3. Boguszyn 12 2 199 102 97 188 11 - - - - - 186 13 - - 
Blotkowo, 08. ml. I - 9 5 ( 9 - - - - - 8 1 - - 
Boguea)'D, bor. 1 - 8 I 2 2 1 - - - - I 2 - - 
Bogueayn, '01... 10 2 187 96 91 177 10 - - - - 177 10 - - 
4. Bojanowo Stare 26 - 304 142 16"2 186 118 - - - - 159 145 - - 
BlotIr.owo, leAn. 1 - 9 ( 5 9 - - - - - 9 - - - 
Boianowo Stare, loI,!_ 13 - 2D3 96 107 134. 111 - - - - 107 96 - - 
Ro aco)'D I '01... 9 - 115 31 34. 16 (9 - - - - 16 (9 - - 
Smolno, eAn. 2 - 18 5 13 18 - - - - - 18 - - - 
Wyd,ro..o, lein. 1 - 9 6 S 9 - - - - - 9 - - - 
5. Boszkowo 6 - 74 34 40 7-1 - - - - - 74 - - - 
6. Bronikowo 12 - 198 87 111 163 3;) - - - - 162 36 - - 
, 
7. Bucz 9 1 151 69 82 142 9 - - - - 135 16 - - 
Bucz., lolw. 7 I 132 69 73 123 9 - - - - 116 16 - - 
D
biDa, '01... 2 - 19 10 9 19 - - - - - 19 - - - 
8. Chelkowo 19 - 262 120 142 241 18 3 - - - 262 - - - 
CholIr.o..o, 101... 12 - 163 71 9Z 152 8 3 - - - 163 - - - 
K.,.min, '01... 7 - 99 (9 50 89 10 - - - - 99 - - - 
9. Clkowo 16 1 269 112 1;)7 269 - - - - - 269 - - - 
ykowo, 101 w. 10 I 185 78 107 185 - - - - - 185 - - - 
C)'Ir.6..ko, '01... 6 - 84 Si 50 84 - - - - - 84 - - - 
Roje..Ir.I, '01... ') 33 08;) 26"
 
10. Czacz - 3
3 084 - 1 - - - 084 - 1 - 
Cz.acz, '01... 17 - 362 153 209 381 - I - - - S61 - I - 
KarAnlce, '01... 6 - 68 28 -10 63 - - - - - 63 - - - 
NadolDik, '01... S - 94 48 (6 IH - - - - - IH - - - 
1'n)'eleIr.n PolsIr.a, 101... 5 - (9 26 23 (9 - - - - - (9 - - - 
Reum, nadl. 11 - 12 7 Ii 12 - - - - - 12 - - - 
11. Ootdziehow!J' 14 - 210 100 110 210 - - - - - 210 -. - - 
Goidzlchowo, '01 w. ) 14 - 210 100 110 210 - - - - I - 210 - - - 
PUI1I,clykowo, folw. 
12. 06rka Duchowna 12 - 192 72 120 160 31 1 - - - 169 23 - - 
G6rIr.a Ducho..na, '01... 11 - 179 63 111 147 31 1 - - - 156 23 - - 
Lud..ipole, '01... 1 - 13 ( 9 13 - - - - - 13 - - - 
13. Jezierzyce 12 - 221 101 120 203 18 - - - - 20-! 17 - - 
14. Kamieniee 12 1 209 96 113 197 ]2 - - - - 197 12 - - 
15. Karczewo 37 - 709 329 380 707 1 - 1 - - 70B 1 - - 
JuIr.61Ir.l, 101... 8 - 1-10 72 63 140 - - - - - 1-10 - - - 
Karc&e""o, lolw. 11 - 209 93 116 - 1 - - - - 209 I - - 
4Ir.1 WielIr.le, 101... 9 - 209 10'2 107 2a! - - 1 - - 209 - - - 
I'I...to..o, '01... I - 6 2 ( 6 - - - - - 6 - - - 
Plutowo, It. Ir.oI. 2 - 9 3 6 9 - - - - - 9 - - - 
WoIko..o, '01... 6 - 138 57 79 136 - - - - - 138 - - - 
16. 
uczewo 9 - 122 00 72 122 .- - - - - 122 - - - 
orek, '01.. ( - 25 12 13 25 - - - - - :!5 - - - 
KlucKewo t '01.. ) 11 - 97 "38 69 97 - - - - - 97 - - - 
Klucsewa, leAD. - 
17. Koszanowo 0 - 121 51 '70 107 14 - - - - 104 1'1 - - 
18. Kotusz 4 - 25 13 12 20 0 - - - - 20 0 - - 
l\.otuBK., leAD. ) m 
Kot.ua., nadl. ( - 25 13 12 2D 5 - - - - 5 - - 
19. Lekl Male 6 - 168 79 89 168 - - - - - 168 - - - 
4kl lIalo, lolw. 5 - 184 77 87 184 - - - - - 184 - - - 
4Ir.l lIale, I..D. 1 - ( 2 2 ( - - - - - ( - - - 
20. Machein 13 - 181 81 100 181 ...!.. - - - - 181 - - - 
Dluiyna, 101... 3 - 8S 16 17 38 - - - - - 88 - - - 
lIachcin, '01... 10 - 148 65 83 148 - - - - - 148 - - - 
21. Morownlca 23 1 443 200 243 412 31 - - - - 401 
2 - - 
Ka\au)'nIr.i, 101... 11 - 27 18 14 27 - - - - - 27 - - - 
lIoro,",lea, '01... I( I 256 110 1(6 2JO 26 - - - - 219 87 - - 
SiIr.on)'D '01... 2 - 84 83 81 61 8 - - - - 61 8 - - 
So.aepa;;\:o..o Starel,ol... ( - 89 -10 411 87 2 ...:.. - - - Ir? 2 - - 
Tnebid..-Anl)'Dopo . 
1-1"0 I - 7 ( 3 7 - - - - - 7 - - - 
21. Nietllszkowo 30 - 263 133 130 121 1-12 - - - - 120 143 - - 
NieQsl.towo, 101.. 32 - 234. 118 116 IU 1:!O - - - - 113 121 - - 
PodAmlgiel. '01... S - !9 15 14 7 2.! - - - - 7 22 - - 
23. Parsko 9 - 188 98 90 183 f - - - - 183 0 - - 
Paroko, 101... 7 - 165 85 80 160 5 - - - - 180 5 - - 
2)'do..o, 101.._ 2 - 2S 13 10 2S - - - - - 23 - - - 


') Spluno 't0nl. . ION. CVIr.owo. 
Ob.zary dworalde: a - pfl)'pada na wyon.nl.: pra..ooItnm. 2. llreclto-ulol. 5, Inne "I'JII. blol. 1; c - . lem Roai. n Z.
>>>
31. Powlat 
rem. 9i 


Budynkl Ludno

 obecna w dniu 30 wrzc
nia 1921 r. (bez obJeteJ splsern woJskow}rn) 
MI.sia, ... 
 .' W, "I1"'b
 ""'OOwy""". Podafo narodowo

 
o m I D y, . C ... 
c- ,- Ogo- 
Nm mm M(t- Ko- Ji!! 
& c," . N JJ a g 
' 
Obszary dworskle. ....: N': 
NN N cn- C aJ bf aJ CI) aJ bf - CU' m 
MieJscowo
cI ..'" ...'" fern czyzn biet E .B m;;;; CI :: 
 
 '" 
 E 
 E d' i CU' 
"'... C
 Ö 
ar 
 .!!g 
NE .5E 
'" 
J 2.c 00 C "'0 
...: ..= _u E:! .5 C'O '" C-"I .5 c'O 
1 2 3 5 ---- 1----1 
I
I 1" 16 
4 6 7. 8 ,9 10 11, l
 
24. Parzeczewo 19 2 451 i 191 260 450 1 1 - - - - 41\1 - - - 
P...
..e"'oi '01..., 17 2 (]O I 176 2:W 
I 1 - - - - 
10 - - - 
\V,biewo, 01.. 2 - U 16 26 - - - - - u - - - 
25. Popo wo Stare 12 - 177 82 95 177 - - - - - 177 - - - 
Br..inlal ,01.... 1 - 18 7 11 18 -- - - - - 18 - - - 
Popo wo 6taze, ,01.... 11 - 159 76 84 159 - - - - - 1511 - - - 
26. Prochy 2 - 17 0 12 13 4 - - - - 17 - - I - 
n. Przysieka Stara 28 - 3öf 104 201 350 0 - - - - 3jf - - - 
Brzezinr' leAn. 
 
Pny.ie aStara, 101.... 26 - 3-12 149 193 S37 6 - - - - M!I - - - 
Pnl,"leka Staza, .t. 101. I - 13 6 8 1:1 - - - - - 18 f:"' - - 
WI ziazewo, tol.. I) . 
28. Siekowo 9 - 178 81 9i 178 - - - - - 178 - - - 
Siekowo, ,01.... 8 - 171 78 93 171 - - I - - - 171 - - - 
Siekowo, leau. I - 7 3 
 7 - - - - - 7 - - - 
29. Sieko\\ko 0 - 67 36 31 67 - - - - - 67 - - - 
Siek6wko, ,01.... 8 - 68 S2 26 68 - - - - - 68 - - - 
Siek.6wko, leAn. 2 - 9 
 6 8 - - - - - 8 - - - 
30. Sokofowice 12 - 193 83 110 193 - - - - - 193 - - - 
Ch.,.bielin, ,01.... 
 
Sokolowice, ,01.... 11 - 187 80 107 187 - - - - - 187 - - - 
Sokol0wl(8. leAn. 1 - 6 8 8 6 - - - - - 6 - - - 
. 31. Sptawie 12 - 2» 85 119 200 4 - - - - 203 1 - - 
32. Sulejewo 10 - 117 4B 69 110 7 - - - - 107 10 - - 
PU8topole, folWa Z - 27 12 15 27 - - - - - 27 - - - 
Suleje...o, ,01.... 8 - 90 se 64 83 7 ,- - - - 80 10 - - 
33. UJazd 20 - 444, 216 228 443 1 - - - - 443 - 1 - 
owalewo, 'olw. 1 - 21 ! 11 10 21 - - - - - 21 - - - 
LeehO...o, ,01.... 
Ujazd, oiw. 2 - 
8 ' 22 27 411 - - - - - 
8 - - - 
17 - 87
 183 191 Si3 I - - - - 878 - I - 
34. Wielichowo 13 - 255 101 154 245 9 1 - - - 24[1 10 -' - 
Borat, leAn. 1 - S I 2 1 2 - . - - - 1 :.1 - - 
I.ubnica, ,01.... 2 - tu 140 26 39 I - - - - 39 1 - - 
Itoknee, lolw. 
Tncinica, lolw. I - 12 6 6 12 - - - - - 12 - - - 
Wielicho...o, ,01.... I - 17 8 8 17 - - - - - 17 - - - 
35. Wilkowo Polskie 8 - 183 72 111 176 6 1 - - - 176 7 - - 
Celinkl, 101.... 12 - 166 71 95 166 - - - - - 166 - - - 
Helenopol, 'olw. I - Z
 13 11 Z
 -- - - - - 2
 - - - 
Wilko...o Pol.kie, ,01.... 1 - 8 
 
 8 - - - - - 8 - - - 
36. Witosfaw 10 - 134 64 80 134 - - - - - 134 - - - 
Adamowo, folw. 8 - 164 67 97 126 38 - - - - 12H 36 - - 
WitoBlaw, lolw. I - 18 7 6 2 11 - - - - 2 11 - - 
37. Wonid
 7 - 151 80 81 124 'Zi - - - - 1:J6 
 - - 
Gniewowo, 'olw. \!!! - 400 189 211 36'l 38 - - - - 300 40 - - 
WonieAt, ,01.... I - 10 2 8 10 - - - - - 10 - - - 
38. Zieleein 28 - 390 187 !03 862 SI! - - - - 850 tu - - 
6") - 121 54 67 121 - - - - - l21 - - - 
39. Ziernin 6 - 134 60 74 133 l - - - - J34 - - - 
Ziemin, lolw. 
Ziemin, leAn. 6 - 130 67 73 129 I - - - - 1110 - - - 
40. legrowo I - 
 3 1 . - - - - - 
 - - - 
NowyAwiat, 101... 7 1 113 61 621 113 - - - - - 113 - - - 
te....o...o, 101.... S - 30 18 11 30 - - - - - 30 - - - 

 1 83 42 (] 83 - - - - - 83 - - - 
I 
31. Pow. Srem I I 
I. Mlasta : 1363 29 141);)8 6600 7 81).1 13612 60S 00 1116 2 - 13 818 iM 21 - 
1. Srern 438") 15 6 6j() -3109 3541 6342 1:.6 49. 103 - - 6422 226 2 0 - 
2. Bnin 152") 3 1242 554 688 1157 84 1. - - - 1172 70 - - 
3. Dolsk 187") - 1558 701 Bö7 1534 24 - - - - IbH 17 - - 
4. Kornik 244') 4 2 2"33 1043 1190 2091 83 1. 57 I b - 21:\1 HG 13° - 
5. Ksid 126» 3 913 389 524 82;) 73 1. 14 - - 834 78 1 - 
6. Mosina 216') 4 1957 903 1054 1693 238 3. 22 I b - 171[1 231 11 0 - 
11. Omlny: 4.008 S9 28612 IB 001 1jOOO 24 99;) Bö"'l Sü. - 1 - 2;)120 Sfi8 16 0 - 
I. Baranowo 6 - 42 23 19 42 - - - - - 42 - - - 
2. Baranowko 24 - 156 74 82 82 74 - - - - 82 74 - - 
3. Biernatki 21 - 175 83 !r
 155 20 - - - - 11(, - - - 
4. Binkowo 35 1 226 113 113 226 - - - - - 226 - - - 
5. Brazejewko 6 - 39 23 16 2 37 - - - - 2 37 - - 
6. Blazejewo . 
Jod Bninern 32 - 215 117 98 216 - - - - - 215 - - - 
7. Bfazejewo 
pod DoIskJern 21 1 143 64 79 143 - - - - - 143 - - - 
8. Brociszewo 25 - 211 104 107 211 - - - - - 211 - - - 
9. Bodzyniewo 26 - 200 93 107 2()0 - - - - - 200 - - - 
10. Borgowo 15 - 108 04 04 79 29 - - -- - 78 30 - - 
11. BorkowlcQ 28 1 182 87 95 121 61 - - - - 121 61 - - 
12. Borowiec 60 - 379 184 195 157 222 - - - - 104 225 - - 


') Splaano I,cznle . '01.. PrzysIeka Stara. ' W lern I budynek nlu.mi....kaly. ") W leID 11 bnd. nie.. ., W 1_ 2 bnd. nla. ") W leID 8 bnd. nlo.. 
MI. . I 0 
 rem: . - pnypada n. wrm.n1e: Ilredlo-bloL .. pr__awne 
; e - Rolj.n :z. 
MI..lo Bnln:. - p.....oaI..ny I. 
MI. . loK 6 r n 1 k: . - przyp.d. n. Inne ..,.,.. kalol. I; b - bc..,znanlowlec 1; 0 - . lem po4a/o n.rod_Jt; crak, 1. ftdowa., 10. 
MI." 0 K.I, i: . - IIrdlo-.aloU. 1. 
MI. . 10M 0 a In.: . - przypada NI Inne wrm. _.ng. 2. pr_oalawne I; b - b...,.....nlowIeo 1: e - ROI,.nln 1, qd6w 10. 
(jnaJny: . _ pnyp.da NI wymanIe: prawoalawne 10, IIrocllo-kalol. 11. In ne wrm. kalol. 7. Inne ,,\..n. ...nll. 7; c - . leID po4aIo n.rodcIwo&l: rulW, 0, 
roeyJ.., 8. 


11
>>>
31. Po",..' 
re... 


ro 


Bud} nki Ludno

 obecoa w dnin 30 wrze
nla 1921 r. (bez obietc spisem woiskowym) 
MI.si.. ... W tel iiczble bylo wyznania Podalo narodowo
 
.c '" 
o m. n Y. c- ,- 016- Mef- ' . , 0 , 
N'" ",'" Ko- 0": 00 o
 
o b s z . r y d W 0 r skI e, .....: N": ..:
 .... ," 0 ' c:- u , 
NN N "," "'.. .., 0 " 
..'" ..'" lern biet "'- c... ..'" ....
 .. -.. ..: 8 -.., 
CZYZD EE "'- ...N u 
E :tE 
MieJscowo
cI CIo'" c.
 

 c" 0 0 '" .., 
N8 .5E »'" c.c E:;: c .!:!o 0 .!:!. .5 .!!o 
N": ...= _u .s Coa CIo C..: c"O 
.. 
2 I 3 4 CI 6 '--- - - - - -- - 
1 7 8 !I 10 11 12 13 1-1 1
. 1(1 
72. Mszczyczyn 39 - 
!l3 1-l3 1:0 2:l4 .ö9 - - - 
 
:13 (j() .- - 
Gajt" 0, ouda 8 - 66 28 S8 51 15 - - =- - 51 15 - - 
:II....)'")'n., .leI I 30 - W 115 112 1113 U - - - - III! " - - 
Jbzc:!:yC'z) nek, oBa4a f -t8 1 3:6 172 18-1 &5 
73. Nieslabin - 1 -, - - 3:".6 - - - 
74. Niwka 17 - 109 59 50 :'1 08 - - - - 4\1 tJ4.1 - - 
15. Nochowo UR 1 466 222 2H -1:'4 12 - - - -. -I
.3 13 - - 
Noohbl"C, WiM 62 I .ao6 184 212 tw 
I - - - - .12 . - - 
Not"h6wko, ptüt"
 . - .. :U 
 « - - 
 - 
 u - - - 
Skrob3.t.r., 01. ml. 2 - 18 . 12 7 - - - - 7 D - - 
76. Nowiec 1-1 - 87 - 37 00 82 II
I 1 - - - 83 4 - - 
11. Nowieczek 31 2 2.... 108 136 95 - - - - HO lot - - 
Yaliuie. oAaila , 

owiec'lfik, wie... ( 31 I
 24. 1011 138 lIIi 1.8 - - - - HU 104 - - 
7N. No\\inki 2-1 119 61 08 f.9' 60 - - - 
 HO 39 - -- 
19. Oisze 19 1 1:.8 69 H9 115 
I - - - - 116 4
 - - 
M. Orkowa 38 1 ) 1 25-1 111 143 2ä-t - - - - 2f..t - - - 
I 
f;1. Ostrowieczn') 35 1 23\1 119 120 3-t 199 6 - - - :\6 203 - - 
KadzyJi, oz!.ada 
 1 2S9 98 20S 
08trowi
zno. wi
' 35 118 1
 11 1811 11 - - - - - 
82. Ostrowo . 
pod Sremem 25 2 179 92 81 133 4:. 1 - - - 134 4-t 1 - 
83. Pccna 70 - 
91 233 258 280 211 - - - - 281 210 - - 
lIowicc. Bt. kol. I - 
n 2 2 . - - - '- . - - - 
1'00'" wit"A 111 - !31 256 276 211 - - - - 'ilI7 210 - - 
M. Pelczyn 7 - -14 21 23 40 4 - - - - 41 3 - - 
85. Pierzchno 2i) 1 261 n 128 133 261 - - I - - - 2fil - - - 
Ceielttno".o. lolw. 3 - 117 83 S4 87 - - - - - 87 - - - 
I"'ien.r no, 11". k. , , 
Pierzchno, wip
 f 2! I 18-11 lJ5 89 18t - - I - - - 18-1 - - - 
86. Poze
owo . 36 - . 41
1 197 211 40:3 11 - - - - lOH 11 - - 
Poie
owo. rt," 7 - 89 D7 181 5 - - - - 181 5 - - 
FoieJ:"owo, ........ 28 - 21R 88 1:!1J 212 6 - -' - - 21
 8 - - 
81. Prusinowo 44 1 311 141 110 311 - - - - - 311 - - - 
88. Pucolowo CI - 
I 19 23 41 - - - 1 - 42 - - - 
Pneolo" 0, If':i.n. , 
rucolowo., wid 5 - 18 23 .1 - - - I - .2 - - - 
89. Puszczykowo T
 2 386 1
4 2:J2 2H5 96 0 - - - 2R:J 91'1 CI - 
90. Puszczykowo Stare 7
' - 4841 232 2
.2 4i.6 28 - - - - 4GG 18 - - 
I 
91. Puszczvk6wko 30 - 203' 93 110 19:' 8 - - - - 1!12 11 - - 
Itus.czykö" ko, I'L kol. I - 10 6 . 10 - - - - - 10 - - - 
PUSZCZ) k6wko, wip' 1!9 - 193 R7 108 1R5 8 - - - - 111'1 11 - - 
92. p
sz:jca 66 1 462 223 239 431 31 - - - - 431 3l - - 
Yi:i
Ca, ceg. 3 - 3-1 20 I' 21 10 - - - - 24 10 - - 
1')'....03, .ipl 83 I .28 . 203 225 (07 21 - - - - 407 21 - - 
93. Radoszkowo 24 - 179 81 92 li9 - - - -, - 179 - - - 
94. Radzewicc 41') - 200 12-1 132 83 113 - - - - H:-l 17:1 - - 
95. Radzewo u9') 1 4911 2:'1 240 -IR4 4 " - - - 4!11 - - - 
96. Robakowo 41 - 3()j 140 165 2ftl 14 - - - - 291 14 - - 
91. Rogalin 11 - 82 37 45 1'12 - - - - - 1'12 - - - 
98
 Rogalinek i9 - 53i 246 2m 0.'12 u - - - - 1i33 4 - - 
99. Runowa 16 - 1,,-1 8."J 69 1M 3 - -- - - If,l 3 - - 
100. Rusocin 26 - 21£ 118 98 :H6 - - - - - 2UI - - - 
101. Sasinowo 28 - 163 71 92 136 27 - - - 
 UM 1:' - - 
102. Skrzyn'ki 16 - 14? i i1 76 139 8 - - - - la9 8 - - 
)(o
eit'nica, Maila , 
Sknynki, Wit'M f 18 - 147 71 76 139 8 - - - - 1.18 8 - .... 
103. Sosnowiec 16 - 125 65 60 125 - - - - - 1
 - - - 
Kaw
ze, oi'lada , 
SO
DO" le(", ".ieA , - 18 - 125 85 60 125 - - - - - 125 - - - 
. 104. Sowinki 26 - 149 66 8.1 46 103 - - - - ;.
 
,;) 2 - 
1115. Sroczewo 26 - 181 1'12 10;; 1
.3 33 1 - .- - 154 33 - - 
106. Studzianna 48 - 328' 161 16i 328 - - - -- - 328 - - - 
101. Suchorzewo 4 - 59 1 21 18 39 - - - - - 39 - - - 
108. Suleiewo 20 - 166 16 90 166 - - - - - 166 - - - 
109. Szczodrocho\\o 12 - 88! 4-6 42 88 - - - -. -, SR - - - 
HO. Szczytniki 13 - 99, 43 56 88 11 - - - - Hij 11 - - 
111. Szymanowo 10 - 89 1 40 49 R9 - - - - - RH - 1 - 
112. 
willczyn 16 - 101 ' 43 fR 75 26 - - - -- 74 27 - _. 
113. 
willtniki 41 - 2501 128 12"2 2
.o - - - - - 2
.o - - - 
114. Trllbinek 11 - 78 1 32 46 70 8 - - I - - iO 8 - - 
Tr,binek, ...Ie' oaad" 
 11 - 78, 52 f6 70 8 - - - - 70 8 - - 
Tqhinek Kai)', . 
115. Trzykolnemlyny 6 - 41:11 . 25 23 so 18 - - - - 29 19 - - 
116. Tworzymirki 29 - 210 89 121 210 - - - - - 210 - - - 
G
 pid Dol.ltlem. '01.. 5 - .8 20 2!1 .9 - - - - - f9 - - - 
T
onymJrki, wie' 2f - 181 111 IIZ 161 - - - - - 161 - - - 
117. Wieszczyczyn 21 - 166 82 1 8-1 166 - - - - I - 1fG - - - 
111'. Wirginowo 18 - 152 1
 72 152 - - - -- - 1;'2 - - - 
119. Wloäcielewice 51 - 335 161'1 313 2"2 - - - - 313 22 - - 
120. \\ lo
ciejewki 11 -- 13 40 73 - - - - I - 73 - - - 
X- I 
121. Zaborowo Mt) 1 309 H61 163 300 1 - - - I - 308 1 - I - 
122. Zakrzewice 39 1 259 117 142 2"21 38 - - - - 221 3If - - 


') W lern I badynek nleumleaz"lp. ") W lern 13 bad. nln. ") W Ie... :z !nIcI. nie&. 


'- 


,
>>>
100 


31. Powl.t 
rem. 


BudYl ki Ludnmc obecna w dniu 30 wrze
nia 1921 r. (bez obletei spisem woiskowym) 
MI.st., CI W tel liczbie bylo wyznania Podalo narodowo
 
. c CI 
o m I n y, c- ,- Og{)- I . I j . (') .
 
...
 

 Md- Ko- 00: 
 
 (')J;: ,bI! ' 0 U c:s 
Obs'lary dworskle. CI.d NO: o:U ",'" 0 
bI! f# ... 
NN N S] Cc.J bI cu tI -CI .d E f# -f# 
Mleiscowo
cl ..'" ...'" lern czyzn biet cG- GI t.:a 

 ... 
E on 
E 
"'... c.!! 

 I ::;
 c 
....e .eE ;:.,
 E
 .e .!!o "0 

 .5 ._ 0 
NO: aJ= _ c.J c'O '" 1:'0 
.. 
- ---.4 15 I 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 
i I 
123. Zawory 4 - 25 1 11 14 25 - - - - I - 25 - - - 
Zawory, patl. I , 
 
Zawory. wiet , f - 25 1 11 u 25 - - - - - 25 - 
- - 
124. Zbrudzewo 60 2 t-l!l' 207 242 4-19 - - - '- - 4-19 - - - 
125. Zwola 37 - 2-101 119 lei 168 72 - - - - 168 72 - - 
Blalakarezmll, ka,OS.,.. , w! 
I 
Zwol", .Iei 37 - 119 121 1611 - - - - 166 72 - - 
126. Zabinko I -10 - 2761 129 1-17 207 - - - - 207 69 - 
- 
127. Zabno 35 - 233 ; 104 12!J 228 5 - - - - 2"28 5 - - 
128. Zabno-KolonJa . 32 -I 23
 I l1g' 122 7R 157 - - - .L- 79 156 - - 
111. Obszary dworskle: !;i)3 1 14844 604.1 UM 18 981 Mö 18"' - - - 1899G 340 Sc - 
:1 I 
1. Baranowo 5 - 21 23 44 - - - - - 44 - - --:- 
2. Ulazejewo , 
pod Dolskiem 7 - 42 49 91 - - - - - 91 - - - 
Blaiejewo poo Dull'kiem, 
,01.... 6 - 1141 119 45 114 - - - - - S4 - - - 
W)'goo.. lein. 1 -'- 7' 3 t 7 - - - - - 7 - 
 - 
3. Blociszewo 16 - 265 11;) 150 265 - - - - - 265 - - - 
Barhrkl. ,01.... 1 - 16 7 9 16 - - - - - 16 - - - 
"Iociszewo, ,01.... 16 - \U9 106 UI ZI9 - - - - - ZI9 - - - 
4. Brodnica 24 - 430 186 2-14 430 - - - - - 430 - - - 
Brodnl.", ,01.... 28 - 887 lto 197 S37 - - - - - B:J7 - - - 
Sul6jewo
 loh.. 1 - 93 {6 47 93 - - - - - 93 - - - 
5. Brze
nica 13 - I
I 95 102 197 - - - - - 197 - - - 
Brzebica, '01... 11 - 180 l1li 95 180 - - - - - 180 - - - 
Ol..)'n.. lein. 1 - 6 2 3 "6 - - - - - 6 - - - 
Orllnie., leAn. 1 - 12 8 4 12 - - - - - t! - - - 
Zlomok. dom. "Oll. I) 
6. Brzostownia 5 - 174/ 92 82 17-1 - - - - - 174 - - - 
7. Budzyf1 9 - 166 76 90 166 - - - - - 1ß6 - - - 
Budzy:6, eef,- 1 - 6, 3 3 6 - - - - - 6 - - - 
Buds)'6, 10.... 6 - '1
1 61 63 114 - - - - - 1ft - - - 
Pot.egowo, 101". :l - 22 -24 {6 - 
 - - - f6 - - - 
8. Chalawy 8 2 165 1 77 88 165 - - - - - 16:1 - 
 - 
9. Chrz\stowo 14 - 236 104 132 218 18 - - - - 217 19 - - 
10. Chwalkowo Kokieln.e 14 - 3
1 138 17"3 311 - - - - - 311 - - - 
Ch...aI);.o...o KORdeln", 
,01.... 12 - 126 165 291 - - - - - 291 - - I - 
Cb...alkowo Kokl:
°r..ol. 1=\ 
11 - 12 8 :!) - - - - - :!) - - - 
H. Dobczyn 8 - 60 103 163 - - - - - 163 - - - 
12. Gal pod BIoeiszewern 6 1 138 , 80 OS 138 - - - - 
 138 - - - 
13. G\dki 14 - 222' 97 125 2".22 - - - - - 2"22 - - - 
O,o1kl. ,01.... , - w. 1 68 83 1.. - - - - - 141 - - - 
O,dki, .t. kol. 6 - 81 1 39 42 81 - - - - - 81 - - - 
, 
14. Gogolewo 6 - 1(),i I 52 .62 96 8 - - - - 96 8 - - 
15. Grahianowo 12 - 233 116 117 233 - - - - - 233 - - - 
Grabianowo, '01.. , - 218 108 110 218 - - - - - 218 - - - 
Orabianowo, .... "01. S - 16 8 7 16 - - - - I - 16 - - - 
16. Grzybno . 6 - 65 2-1 41 57 8 - - - - - 63 12 - - 
11. Grzym
slaw 15 - 283 1
1 143 283 - - - - - 282 1 - ,- 
DrzIJßf." , fol... 6 - 118 CI2 118 - - - - I - 118 -I - - 
Orzymy.b.w, '01... 8 - 162 78 7. 152 - - - - - 161 1 - - 
Py..,... ,01.... 1 - 13 26t 7 13 - - - - I - 13 - - - 
18. I10wiec 23 - . 0-1 1 1 280 451 90 - - - I - 45ö 86 - - 
1I0wle, 
:f;. 1 - 2, 1 1 - 2 - - - - 2 - - - 
Uowiec, , 18 - 1139 1115 174 293 f6 - - - - 295 .. - - 
. nowlee, prob. 8 - :!) 8 12 :!) - - - - - 210 - - - 
Konst&nl.ynowo, folw. 1 - 16 8 7 - 16 - - - - - 16 - - 
OJrionlo...o, bor. ") 
Ogienlowo, '01... 6 - 1115 79 88 138 !1:l - - - - 188 'Z1 - - 
19. Jask61kl 6 - 98 46 52 !J8 - - - - - 98 - - - 
J""k61k1, 101.... 8 - 28: 12 16 28 - - - - - 1!8 - - - 
K.Ot01VO, '01... 8 - 70: S4 88 70 - - - - 
 70 - - -. 
20. Jaszkowo 1-1 - 13-1 60 74 134 - - - - - 133 1 - -- 
Ja!'dowo, ,01.... I 12 - 119 67 62 119 - - - - 118 1 - - 
Juztowo, oe. ml. f . , 
J uzkowo, prob. 2 - 16 1 8 12 16 - - - - - 16 - - - 
21. Kadzewo 12 - 19-1 
 19 115 19-! - - - - - 194 - - - 
Kad.ewo, ,01.... 11 - 136 , 74 111 136 - - - - - 136 - - - 
J(anl:ewo, ,01.... 1 - 9 6 . 9 - - - - - 8 - - - 
22. Kolaein 10 - 228 110 118 2"28 - - - - - 29..8 - - - 
Halin, ,01.... 2 - tu 34 80 tu - - - - - 114 - - - 
Kolacln. ,01.... 7 - 164 71 83 164 - - - - - 164 - - - 
Zaba..... leID. 1 - 10 6 6 10 - - - - - 10 - - - 
23. Konarskie 
pod Ksi\tem 7 - 147 68 79 141 - - - - - 1-17 - - - 
24. Koninko 14 - 219 lOö 114 212 7 - - - - 212 7 - - - 
Koninko, folw
 11 - 169 1 88 83 162 7 - - '- - 1811 7 - - 
8.....&nleokl. ,01.... 8 - 
I 19 31 50 - - . - - - 50 - - - 
25. Krzytanowo 13 2 134 106 265 22 3 - - - 261 29 - - 
26. Ksi\zek 17 - 207 251 428 30 - - - - 428 30 - - 
IJ:bniak, ,01.... 2 - 70 lrI sa 66 16 - - - - 66 15 - - 
K."i, .t. kol. 2 - 16 6 10 16 - - - - - 16 - - - 
K.
ek, ,01.... 7 - 242 101. 138 227 16 - - - - 2..'7 16 - - 
K.I,iol, leID. 1 - 6 8 2 6 - - - - - 6 - - - 
Rado.no...o" ,01.... ") . , 
Zaknewo, 01... 11 - 126 67 118 125 . - - - - - 125 - - - 
27. Lip6wka 7 - 104 - 47 57 104 - - - - - lot - - - 
1.ip6...k.. lolw. 
 7 - 101. .7 67 104 - - - - - 104 - - - 
Podlelle, leID. - I 


I) Sploano ',nnle s lolw. Bndnlca. ") Splaano "anle " 101.... Bowle:. ") Spiaano ',anle s lolw. Kal,tek. 
Ob..ary dwonkle: n - pnyp.da na """".nle: ,redo-kalol. 17. Inne wysn. bl01. 1: c - ... lern Rnain6w 6.
>>>
Mialta, 
Gm 1 n y, 
o b s zar y d W 0 r s k 18, 
Mie)scowo
cl 


1 


28. Lublat6wko 
29. l.eg 
Ltiel, 101.... 
4
, ,01.... I . 
Trzciniec, '01... f 
30. Malachowo 


31. Manieczki 
lIoreuek 1 ,01.... 
Ka.oiocsk. fohr_ 
I( anieukl, ot. kol. 
32. Mchy 
:


: 
:f.;... 
IIchy, lein. 
33. Mechlin 
D,hro...a, 101.... 
Oroholka, ,01.... 
Orobolka, leAn. 
Kaleje, 101.... 
LucinJ. lolw. 
)(aten..ewo, 101.... 
Mechlin, 101w. l 
Rybakl, 100w. , 
34. Meh?in 
Lubmtowo, 101..' 
lIelpln, 101.... , 
35. Miedzych6d 
GawrODV, folw. 
)(i
d.ych6d, ,01.... 
Pink.. ,01.... 
S.el,!!" pnatk. 
36. Mosina 
Bnedni.. leAn. 
Gn1bno, leAn. 
Je:uory, lesD. 
Kr
k.oWOt )l'
n. 
Yiranowo, If'
n. 
Moaina, nadl. , 
PUlZc.zykowo, lein. ( 
Pnsuzykowo, 61.. kol. 
Rogalinek, leAn. 
tabno, leAn. 
37. M6rka 
Jeleile1l8wo, lolw. 
IIArk.. 101....' 
116rka, Ie.!n. , 
38. Mszczyczyn 
G
e..o, fol.. 
1I....y..yn, ,01.... 
39. Niesrabin 
Nie.labin, 101....1 
Rudunek, folw.' 
40. Nochowo 
Nochowo, lolw. 
Peleoyn, ,01.... 


41. Ostrowieczko 
Ostrowieczko, eeg. 
OstroYriecdo, tof.. 
42. Piotrowo 
43. Pokrzywnica 
44. Prowent 
Biela'WY, leBn. 
Biernatkl, ,01.... 
Blaiejewo pod Bninem, 
leAn. 
e.moA I, lein. 
e.moA 11, le.!n. 
Clolowo, leaD. 
Dacl1o"'a, 101.... 
Drapa1ka I, lo.n. 
Drapalka 11, loAn. 
DzIBtmloro...o, ,01.... 
K6rnik .t. kol. 
KromoUeo, ,01.... 
Itieezewo, leAn. I) 
Pienchno, '01... 
Plenchno, ot. kol. 
Pro.ent, '01... 
Pru!ino..
 '01... 
Runo..o, loh,. 
Soezodnyko...o, 101.... 
. Zwier&1Diec, leAn. 

 Z...ol.. leAn. ' 
1045. Przylepki 
46. Psarskie 
47. Pucorowo 
48. Rak6wka 
49. ROJ1:alin 
- POle sie, lolw. \. 
Rogalin, ,01.... ( 
50. Rusocin 
-Felibowo, lot... 
RWlOCin, ,01.... 


51. Sowiniec 
SowiDiec, '01... 
SOtriDMe I, le D. 
I!owinipe 11, lem. 


Budynkl ' 


." 
.c 
c- 
Nm 
...0: 
NN 
.. '" 
"'... 
N'S 


2 


]9 
]5 
5 
.10 


8') - 


U 
-3 
10 
I 
26 
I 
24 
1 
46 
15 
2 
1 
4 
11 
8 
10 


]0 


10 
14 
3 
8') - 
2 
1 
]6 
1 
1 
1 
1 
I 


8 
11 
1 
1 
16 
2 
14 


10 
4 
6 
4 
4 
I;) 
13 
2 


9 
2 
7 
9 
11 
59 
1 
7 


I 
I 
I 
1 
4 
2 
1 
5') - 
4 
5 


4 
2 
8 
8 
8 
. 5 
1 


11 
]3 
] 
5 
27 
Z1 
8 
2 
6 


11 
11 
1 
1 


31. Powlat 
rem. 


101 


Ludno
t obecna w dniu 30 wrze
nia 1921 r. (bez obl
tel lipisem wolskowym) 

daro narodowo
 


... 
cÜ'-; 
NO: 
N 
...'" 
c.!! 
.EE 


Og6- Mei- 
rem czyzn 


4 CI 


223 110 
276 131 
116 52 
100 79 


159 


159 
18ö 
82 
1111 
Z1 
7 
]23 
8 
8 
6 
6 
11 
14 
59 
7 
6 
215 
16 
198 


135 
89 
96 
48 
48 


271 
257 
14 


37 
2 
35 
63 
97 
463 
11 . 
63 
6 
5 
8 
S 
48 
5 
8 
35 
15 
53 
67 
17 
16 
7 
55 
51 
2 


49 


100 170 320 
" 47 111 
101. 115 2111 
2 
 10 
199 286 48ö 
268 
-188 272 460 
9 8 17 
273 
!2 592 
S5 40 72 
7 5 12 
6 4 10 
26 311 115 
79 82 161 
29 SS 62 
111 119 210 


n 82 109 


77 R2 159 
93 92 185 
111 18 SZ 
68 6\ 1111 
18 14 :!I 
S 4 7 
04 69 110 
588 
268 
426 
426 
5 4 11 
11 5 7 
21 88 li8 
347 
156 
99 116 215 
11 7 16 
90 109 198 


68 67 135 
26 19 89 
48 48 96 
23 25 48 
2S 2Ii 48 


127 144 243 
120 137 229 
7 7 14 


82 
116 
1 
35 
144 


I" 
62 
25 
37 


75 
67 
4 
4 


') w te... I budya.k nles....leak-'f. ' Spiuno 1fCU'le " fnl.. """".nl, 


3 


111 
320 
111 
219 
10 
48ö 
8 
460 
17 
595 
75 
. 12 
10 
65 
161 
62 
210 


1 


1

 
210 
1 036 
 
111 
135 
- 
12 
1= 1 
110 
12 
4 
100 
\!8 
1
 1 
148 
36 
411 
19 
115 1 
110 
11 

I 
64 
321 

M I 
147 
IU 
8S 
151 1 
l1i 


1 


W tel liczbie byro W}'znania 
ß
 

 

 

 
 .:se 
"' E o :;.2 ::
 

 :: 'i'" 
- 
o: c" 00 c ...E 
'Jä .
 c.c SN c -0 
 - 
 
7 Ii, 9 10. 11 1'2 

 I \ 


Ko- 
Liet 


6 


113 
145 
64 
81 
62 


59 
-3 
-56 
78 
113 
573 
8 
72 
6 
7 
8 
8 
64 
7 
1 
65 
18 
62 
76 
19 
SS 
12 
80 
59 
8 


96 
5 
91 
141 
198 
1030 
111 
181i 
12 
12 
6 
6 
110 
12 
4 
100 
28 
115 
187 
36 
411 
111 
115 
110 
5 


124 
134 
2 
29 
177 


177 
85 
89 
46 


76 
111 
8 
4 


223 
270 
110 
160 


111 


200 
200 
3 
64 
321 


821 
147 
64 
811 


l-t4 
128 
7 
8 


3 
8 


13 


7 
6 


28 
1!8 


12 


6 


. 


6 


..... 


7 
7 


, 
u 
« ... 

's « 
8o' -ä.: .5 
--- 
1.1 'H 1., 


245 
. ZU 
14 


96 
5 
91 
HO 
1911 
1 0'l9 
111 
1311 g 
.20 
C'a 


101 


2'l3 
276 
116 
J.80 


- I - 


III 
319 
91 
218 
10 
tHö 
8 
460 
17 
095 
75 
12 
10 
65 
161 
ti2 
210 


109 


159 
185 
112 
1111 
27 
7 
117 
" 
8 
6 
8 
11 
14 
63 
7 
6 
215 
\6 
11111 


. 


I) 


. 


]35 
311 
96 
48 
411 


26 
26 


1 


12 . 


7 


12 
12 
6 
6 
110 
12 
4 
100 
211 
115 
137 
88 
48 
19 
115 
110 
11 
199 
2:.0 
3 
64 
3'.!I 


:.. 


"- 


11 


7 


Mll 
147 
64 
811 


151 
188 
7 
.
>>>
, 


102 


MI. . t 8. 
o m In Y. 
Oblzary dworskle. 
MieJscowo
ci. 


52. Szczodrochowo 
Hado",zyny, fol",. l 
Ruzodro('howo, '01... f 
53. Szczytnikl 
lJaMzewire, Il'An. } 

amionk'J It.
n. 

I('z)"tllikl. '01... 
54. 5.lOldry 
JtII
.'(,,1.I'wOt fohr. l 
t-tzoldry, fol.. ( 
SztJhlry, 8&. kol. 
55. Szymanowo 
Uora, '..Iw. 
G6rkn, fol1"-" 
RaynlaDOwO, fohr. 
T\\orzykowo, folw. 
56. 
wlijczyn 
51. Trjbinek 
5X. Tworzymirki 
59. Wicszczyczyn 
\VieBl.czy'czyu, '..lw. 
\\'ielluzvrl.yn, (lt. "01. 
60. Wloklcjcwki 
'tIi-:dzylmrl, (.Iw. 
"":dzfMr. I....n. 
\VJo';
lcjewllt '"Iw. 


61. W6jtostwo 
62. Zahorowo 
6,
. Za WOlöY 
64. Zhrudzewo 

h::::L.
.':f
.'W ioh,'. 
65. Zcrnikl 
.Jur}"szkl, '..Iw. 
t,prnikl, 101... 


32. Pow. Sroda 


I. Mlasta: 
1. Sroda 
2. Kostrzyn 
3. Zanicmysl 


11. Omlny: 


I. Annopole 
2. ßiskupice 
nad Radyczj 
3. ßO.lydar 
4. ßrodowo 
5. ßrzczie 
ßrzezie, wir, 
Rllmil"jkl Ko!\cl('InA, wir! 
6. Brze.lno 
Brlet,no. wie4 
JÖI.
rOWO, fu1w. 
1. ßukowyias 
It l3ylin 
9. Czarncpiatko\\"o 
C'zarIJoel.iI}t'kowo. wlei 

tnrkowipc, "ie' 
Wiof.lna, ott.da , 
\l"IOODa, 1'1,"lk., 
10. Czarnolki 
11. Czerlejnko 
12. Czerlejno 
("zerlp Jßo, wir' 
Mikunyn, folw
 
13. Dehlczek 
14. l1ominowo 
Dominowo, wlei l 

Ir"pk' Domlnowi
::'. I 
15. Dzierznica 
Ib. Gahlin 
11. Garhy 
18. G:jsiorowo 
19. Giccz 
20. Gierlatowo 
Gint:t.tQ\\01. wie' , 
La.kl. ....". , 


32. Pow'at 
roda. 


Budynki Ludno

 obecna w dniu 30 wrzc
nia 1921 r. {bez obietej spisem wojskowym) 
. g ... I W tei liczbie bylo 
yznania I 
odalo .!1ar.odowo
.£_ 


 

 Og6- Met- Ko- 

 
 
 f,
 I 
 
 I g .
 
 Ja.
 --.- .!! 
 

 
 ... 
 lern i .;zyzn biet E .E :; :;;: .... 
 
 
 I '" 
 E ..?J E g 
 E 
:'6 r
36 4 5 
 
.: 
l)
 -
9
 I 
o
 t 
 I .:: I 
 I :: 1:
 .:; 
-I _! - 


2.2,1 
18 


3 

5 
24 
I 
28 
13 
8 
5 
4 
15 
3 
4 
9 
7 
2 
20 
8 
I 
18 


7 - 
III - 
12') - 
10 - 
2 - 
8 - 
17 - 
3 - 
14 - 


844 


t! 


R 
:J 


52 


52 
61 


81 
351 


347 
4 
i.oo 
189 
98 
121 
D7 
186 
75 
104 
151 
I
" 
374 
118 
I 
2li5 


136 
146 
171 
227 
48 
179 
334 
39 
2116 


22 


22 
31 


81 
153 


152 
1 
222 
81 
se 
'55 
50 
1S3 
32 
47 
72 
114 
8 
165 
55 
1 
11» 


56 
64 
83 
106 
23 
83 
151 
18 
135 


30 


30 
30 


30 
198 


1115 
3 
283 
108 
82 
88 
47 
lO3 
43 
57 
79 
78 
8 
209 
83 


146 


80 
82 
88 
121 
25 
98 
183 
23 
160 


00 11 591) jj 286 6 SIS 10 007 


4201) 41 
289') 8 
135 6 


7231 
3077 
1291 


3327 
U07 
552 


3904 
1670 
739 


so 2134.,1 10 27S 11 071 19014 
- . 156 69 87 100 


10 
21 
37 
32 
27 
5 
49 
47 
2 
19 
20 
-12 
2Ii 
8 
11 
:t! 


46 
36 
3-1 
2 
20 
36 
se 


9 
21 
21 
l-t 
21 
5-t 
54 


1 
I 


1 


2 


1 
I 


1 


163 
179 
266 
318 
"Zi7 
41 
365 
336 
29 
138 
143 
251 
154 
29 
88 


2-12 


373 
305 
259 
46 
172 
27-1 
274 


77 
179 1 
171 
100 
258 
296 
2116 


78 
96 
13;; 
158 
139 
19 
170 
15-1 
16 
68 
70 
12:'l 
74 
14 
311 
112 
188 
139 
120 
19 
81 
129 
129 


39 
8H 
87 
50 
124 
128 
128 


1S5 
83 
131 
160 
138 
22 
195 
182 
18 
70 
73 
128 
80 
15 
83 
130 
185 
166 
189 
27 
91 
145 
145 


38 
91 
8-1 
50 
13-1 
168 
188 


51 


I 


52 


52 

1 


81 
3r,1 
3,&7 
4 
-198 
189 
98 
114 
D7 
157 
75 
lot 
151 
137 
I
 
3-12 
118 


:!2-1 


136 
135 
171 
2
7 
48 
179 
318 
89 
279 


19I 
232 
160 
102 
2 lU 


373 
305 
259 
48 
172 
62 
6"l 


212 
212 


-I 
-j 
I 
- I 


7 


7 


29 


:
2 


1 
31 


11 


16 


18 


2I 
Ur 
4 10 
6 10 j 


.r 
o 


1 


1 
1 


119 
119 


43 


') W 110m 2 bUdynkl nl.......I..oü8l.. 
M I & & t 0 
 rod., . - przypad. n. wvznanle: IIreello-k&lol. 7. pr...o",a..ne .: r - podalo n.rodo..o!t: roavlak, 2. ....Ifiak, 2. aesk, I. Ifdotn.,'. 
MI. a loK 0 air. V n: . - p
pada n. wvzn.nle: sr.ello-..tol. I. Inn.. ",.n. kalol. I; 10 - . 110... Czecl16to 3. 
1111..10 Zlnlemvil: c-tVd6.6. 
(jmlny: . - przypad. n. .....nani.: prawosl...... 5. g....o-..lol. S. Inne "fZI'. "101. 2. Inne wvzn.. e.anll. S;: 10 - podalo n.rodowaAt: rosyI0.,4. ruol"".. I. 


51 
GI 


81 
351 


- I 


347 
4 
498 
189 
98 
114 
D7 
160 
75 
104 
151 
137 
14 
3-17 
118 
1 
228 


1 


7 


26 


27  


136 
125 
170 
227 
48 
179 
321 
39 
282 


21 
1 


1:
 


18 


6933 
2809 
1165 


ii80 
207 
2;;9 
lU 
2281 


49" 


11 Osl 


18 


00 
8U 
7 
1
 


6985 
291
 
1183 
19194 
156 
16:J 
178 1 
266 
317 
:!i6 
41 
246 
217 
!9 
95 
143 
251 
154 
29 
88 
242 


11. 
2 a 


163 
178 
266 
31R 
277 
41 
238 
In! 
29 
95 
143 
251 
154 
29 
88 


1 


127 
127 


43 


239 


1 
2 


2 


371 
305 
259 
46 
172 
61 
81 


213 
218 


77 
178 
171 
100 
258 
140 
140 


1 


156 
156 


-I 
-I 


77 
179 
171 
100 
258 
HO 
140 


156 
156
>>>
Budynkl Ludno

 obf:cna w dniu 30 wrze
nia 1921 r. (bel: obletel spisem wolskow)'ml" 
. 
 I ., I -- \V t ej.J.
lJie .b ylo w yznan l
 _ Podalo n3rodow('1

 


 I 

 Qg6- .Mez- Ko- 

 

 

 .*
 W- 
g cr i .!! 
6. :r! .,:a lern. Cz}.zn biet E .E '" :;;; ., 
 ö' 
 
 
 E 
 E or 
 g 
- E 
' E - 
r:s 
.!:! E-= EN E 
o 0 .!!cr c .!!5 
N ._ ....
 aJ_ 
- U &I) ._ C"'O 0. c
 .5 c"'O 

i31-4 ---r;-
-;Z--S-9-1O
 11 112

1
 16 
I 


MI..ta, 
- 0 m I n Y. 
Obszary dworskle. 
MleJscowo
cI 


1 


21. Glinka Duchov."ß3 
Z2. Glinka Szlacilecka 
23. ()owarzewo 
Gowanc" 0. ..nfA 
 
8mmo"" i
e, I u
tl(,. ( 
Syno"ice, pw1k. 
24. Gr6jec 
25. GultoWY 
26. Jagodno 
21. Janowo 
28. Januszewo 
Jan1l:izewo, wfrA 
Itarcelin, odd. 
29. Jeziol)' Male 
Doliwlre, leAn. 
Doliwiec, ..id 
Jeziory YaJe, wie' 
Potachy, pustk. 
30. Jeziory Wielkic 


31. Kepa Mala 
Dl;:bice, o8ada } 
K
"a Mala, wieA 
32. Kijewo 
. 33. Kieszczc\\'o 
BlIg
, karczm3. 
Kle:szczewo, wid 
34_ Kokoszki 
35. Koszuty 
36. Krerowo 
37. Krzykosy 
38. Krzyzowniki 
Krz."iownlki, fol... 
Knyiowniki, v. iCB 
39. Luboniec 
40. Lubonieczek 


41. Malag6rka 
42. Marjanowo 
43. Markowice 
44. Midre 
Kaimierki. ....ieA 
:Mildre, .'jcä 
45. Miiskowo 
'" Antonin, pnstk. , 
1Ii",.;;ko""0, ..iet! I 
46. Mieczyslawowo 
47. Mlodzikowice 
48. Mlodzik6wko 
49. Murz)"ßowiec Le
ny 
50. Murzynowo Koscielne 
51. Murzynawo Lesne 
}ll1rz.;rnowo Leime, 1'olw. 
)I UrE) no.-o l..e.we, ....id 
Ramulki, lolWa 
52. Nekielka 
53. Nekla 
Np"l... wi... 1 
ShrczanoYio, o6ada , 
54. Olszcwo 
55, Opat6wko 
56. Orzeszko\\o 
}I ichalowo, Ol'add. 
OUf'r&zkowo, wit"A 
Po4wi
tDe, wie-' 
57. Petkowo 
58. Pierzchnica 
59. Pi
zkowo 
Klluc;;1., pll
tk. 
Pi
cp:owo, Wi
8 
60. PiJ;:lowice 
'J 1 j;1;lo.'ic..e. Wif'B 
\\ 1lukowo, pUtltka 


61. Placzki 
62. Plawcc 
i'lawC8, wlel 
Stani.suwo, wiet 
63. Polwica 
Dnhrocin, wiei 
I'olwica, wieA 
64. Romanowo 
65. Rusiborek 
66. Sicdlec 
67. Sicdleczck 
68. Siekierki Male 
8i."lierki )(ul.., wie i ) 
Tulipan, k.,.czma 


10 
8' 
6.". 
63 


2 
15 
44 
16 
20 
lt 
1.1 
I 
35 
I 

 
26 
4') - 
20 


19 


19 
20 
43 
2 
41 
18 
22') 
27 
113") - 
17 
6 
11 
1,. 
i1 


22 
11 
4:)') 
21 
13') - 
8 
2;. 


25 
10 
!I 
1!1 
11 
30 


-17 
2 
44 
1 
5H 
87 
lrI 


27 
-I 
-16 
6 
30") - 
IU 
17 


7 
1;)6 
I 
155 
21 
14 
7 


iJ 
IR 
16 
2 
16 
1 
16 
19 
17 
U 
17 
28 
28 


2 


2 


2 


1 


1 


93 
89 
500 
!9IJ 


12 
136 
330 
151 
178 
119 
1
 
11 
307 
6 
38 
214 
49 
liO 


133 


Isa 
2H8 
;123 
2S 
JOO 
118 
1;R 
22-1 
1,,'\;) 
1S: 
112 
73 
108 
Ij() 
16,1, 
86 
398 
16-1 
:11 
179 
119 11 . 
S(; 
(\;
 
137 
123 11 
229 
428" 
-1:1" 
,66 
 
.66 


2'.!3 
27 
3:-1.'" 
i-J / 
85 
1

1 
n.) 
97
 1 
076 
1&'1 
12.'; I 
Ba 
32, 
153 
1:111 
.22' 
1-16 I 1 
11 1 
1.15: 
173, 

n j l 
197 
18, 


') W tem I badynek nlezamiazbly. I) W I... :z bad. nln. 
It. 


46 
47 
2-10 
233 
7 
70 
141 
... 
86 
;)9 
63 
6 
1-1
 I 
15 
1m 
24 
77 


67 
67 
116 
1;), 
11 
146 
u2 
&3 
1m 
;10.) 
89 
67 
3"2 
08 


1 


tj7 
45 
19-1 
81 
4% 
:19 
88 


RB 
4;) 
23 
66 
60 
IlG 


206 
;!6 
176 
4 
21-1 
356 
356 


123 
16 
159 
21 
96 
4;1 
I'!!I 
26 
469 
1 
4fl!I 
93 
67 
26 


13 
71 
61 
10 
71 
6 
86 
85 
61 
5-1 
;)9 
103 
103 


.3l. Powiat 
roda. 


-17 
42 
2C.s 
:!6J 
6 
C.r. 
lR9 
77 
9'2 
60 
66 
6 
161 
3 
23 
110 
:.!5 
!)3 


GO 


66 
1 ')0) 
166 
12 
15-1 
G6 
7:, 
122 
3RO 
!.16 
56 
41 
..0 
24: 


81 
41 
20t 
8;
 
:19 
44 
91 
91 
11 
10 
71 
63 
113 


2'
'
 
18 
1119 
6 
2-17 
J10 
410 


100 
11 
176 
:!2 
112 
42 
107 
29 
516 
2 
508 
9;) 
68 
37 


19 

2 
;0 
12 
,5 
5 
70 
R8 
72 
-17 
:.r. 
9-1 
114 


65 
73 
1;)5 
1-&3 
12 
136 
330 
1-12 
1,8 
119 
IOI! 
11 
282 


23 
1;) 
353 
.ili3 


1 


9 


= 1 


-;- :1 
6 . 
 


AA 
2AJ.! 
42 
170 
13.'1 


12 
7 


I.t.! 
2'
G 
OOG 
Z! 
:!8S 
11::! 
1;8 
22-1 
(j8;) 
179 
106 
7'J 
lOH 
3,"".9 


12 
17 


17 
6 


6 
11 


!17 


16H 
H6 
39!-! 
161 
81 
R3 
179 
1711 
79 
Ga 
119 
11::! 
22!1 


7 


I 


18 
11 
-I 
i 


428 
« 
37
 
9 
316 
C.oo 
660 
22:1 
27 
16!1 
5 
86 
'i
 
196 
5a 
976 
:1 
Dia 
lR7 
1
 
6J 


1-15 
106 
106 


-=- 


1f6 
:JR 
1
1 
7  I 


2 


2 


')' 
-.. 
1 _0) 
a_ 
1:JO 
2? 


7 


= 1 


-=-1 


-=1 
=1 
-, 


]t(j 
11 
1,\5 
17.'1 
133 
101 
73 
17-1 
I'i
 


42 
2.'1 
:::! 


10.'1 


61 
74 
16:? 
160 


I 
2!1 1 
Ir. 
:Wi 
:!46 


12 
1:11. 
.'1:10 
1;.1 
17H 
11!l 
!UR 
11 
21'\2 


25 
6 


SI! 
2It! 
4
 
170 


12 
7 


1;12 


132 
2&-1 
310 
2
 
:!R7 
11::! 
1
.s 
22-1 
1""-,,, 
179 
IUII 
73 
lOH 
31.7 
JI;i! 
HI. 
3!'11i 
16-1 
RI 
11"1 
179 
179 
79 
G,
 
12IJ 
112 
229 


1:1 


IJ 
I; 


Ii 
8 J 


7 


17 
11 I 
1:: 1 
107 
Im 


42R 
.4 
!176 
D 
.'I2!1 
(ja!1 
659 
2'J3 
27 
lIiH 
6 
/14 
711 
l!I(j 
5:. 
!J71. 
a 
11'7:1 
IHR 
1:l5 
6:1 


Hi7 
:18 
l:!"J 
8 


t 


2 


')' 
-" 
1;.2 
IJ/J 
22 
1-16 
11 
n5 
17:1 
1;
3 
1111 
110 
174 
17. 


7 


:. 
23 
ZJ 


- I
>>>
104 


31. Powl., 
roda. 


Budynki Ludno

 obecna w dniu 30 wrzdnia 1921 r. (bez obietej spisem woJskowym) 
MI.sl.. .. W tel liczbie bylo wYznania Podalo narodowo
t 
.c .. 
o m I n y, c_ ,- ö
 
o 0 . 
 
N'" c:s'" Qg6- Md- Ko- u . . 
 ' 0 . . . 
Obszary dworskle. ...
 N
 
.
 bebe ::0- 0 

 .. '" 
NN N "'- C.. be" 

 111 Ir - - Ir 
.. '" ..'" lern Czyzn biet 8E ",.- ..N .. 
8 0: 5 :! 
8 
MleJscowo
ci CI." c
 

 c" ö'
 '" 
NE .58 TI
 ,c:s c.c .E 
o ö 'c':- .5 c.g 
NO: ..= ._ u 8", c-o CI. 
.. 
I- 141 15 -I----w- 
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 
69. Sokolillki Klonowskie 14 - 113 51 62 113 1 - - - 1 - - 113 - - - 
70. S()lec 68 1 415 2W 211 415 - - -- - - 415 - - - 


r

zt

, fo
:
ki
 1 - 7 2 6 7 - - - - - 7 - - - 
Pnymlarkl Sol.. ie, 11 82' 16 17 32 
pnalt. - - - - - - 
I - - - 
Soloe, wie, 62 1 376 187 189 !l76 - - - - - - - - - 
71. Starczanowo 24 1 170 84 86 151 19 - - - - 151' 19 - - 
Nekla, 11. kol. 1 1 8 6 
 8 - - - - - 8 .- - - 
St&rcl.Anowo, "le6 2S - 161 79 82 142 18 - - - - 142 18 - - 
72. Starkowicc 001 
Pilltkowski 39 3 142 159 142 159 - - - - 146 155 - - 
73. Stepocin 15 - 130 63 67 130 - - - - - 130 - - - 
74. Strurnlany 17 - 134 I 66 68 100 3.& - - - - 105 2!) - - 
75. Sul
cin 37 1 265 123 142 265 - - - - - 265 - - - 
Clo kl, pUltk. ) I 
8ul
elJI, ...1.. 37 1 265 123 1-12 266 - - - - - 286 - - - 
76. Sul1cinek 76 - 614 313 301 488 111 16 - - 482 132 - -- 
k. ("Z'fDO.O t folw. 2 - 6 S 8 . 6 - - - - - 6 - - - 
Pn)'JlUuki Sul
.kio. 
SUllk. ") 
Sul
.IJlek, It. ko. 
 - 61 29 22 61 - - - - - 51 - - - 
Sul
lJI.k, wie. 70 - 667 281 276 
1 111 15 - - - 
 19% - - 
77. Szewce 6 - 98 47 51 98 - - - - - 98 - - - 
78. Szlachcin 38 - 284 127 157 284 - - - - - 284 - - - 
S.la.chcln, OlM. ) 
Szlachdn, wiei 38 - 28-1 127 157 2!14 - - - - - 284 - - - 
79. 
nleciska 18 -- 120 fIT 53 120 - - - - - 120 - - - 
80. 
r6dka 16 - 119 63 :xi 119 - - - - - 119 - - - 
81. Tadeuszewo 22 - 106 72 84 151 6 - - - - 106 - - - 
82. Tanib6rz 8 - 82 44 3R 82 - - - - - 82 - - - 
83. Targowag6rka 39 2 36ö 182 183 357 6 2 - - 3f8 6 1 -. 
84. Targowag6rka Mala H") - 85 37 48 62 23 - - - - 62 23 - - 
85. Trzebi51awki . o 1- .&2 2,' 17 42 - - - - - 42 - - - 
86. Trzek 67 1 437 218 219 191 223 23 - - - 258 179 - - 
Trzek, wleI 18 - 86 63 45 25 73 - - - - 37 61 - - 
W ychlerzewlce, ...1" « I 839 165 174 166 160 2S - - - 221 118 - - 
87. Tulce 29 - 270 120 100 270 - - - - - 270 1 - - - 
8S. Wegierskie 19 1 1.&4 60 84 1,11 3 - - - - 141 3 - - 
89. Winna 13 - 91 4U 51 91 - - 
 - - 91 - - - 
90. Witowo 78 1 472 2.&3 229 471 - 1 - - - 472 - - - 
Wlktorowo, oe.da \ , 
Wiktorowo, "". ml. f 
WJ&owo, ...Iet 79 1 
72 243 228 
71 - 1 - - - 
72 - - - 
91. Wlostowo U - 1-18 66 82 U7 - 1 - - - 147 - 1 - 
92. Zasutowo 37 - 305 145 160 2;)6 49 - - - - 256 49 - - 
93. Zielniczki 23 1 267 12.& 143 261 6 - - - - 261 6 - - 
Zlelni..kl, ...leI 16 1 135 64 71 129 6 - - - - 129 6 - - 
Zlrlnlkl, ,01.... 7 - 192 80 72 132 - - - - - 182 - - - 
U rniBa8wo, wie. 41) 163 74 148 
94. Zirn in 19 1 79 0 - - - - 148 5 - - 
95. Zmyslowo 7 - 88 42 46 88 - - - - - 88 - - - 
- 
111. Obszary dworskle: 912 10 16 869 .. '1-19 9120 164.2 S83 U. - - - 16ö16 831 22 c - 
1. ßabin H 1 240 107 133 240 - - - - - 240 - - - 
Babln, ,01.... 8 - 176 76 100 176 - - - - - 176 - - - 
B
Dice. 'olw. 1 - 8 5 
 8 - - - - - 8 - - - 
l' gaJ, bor. I - 8 6 3 8 - - - - - 8 - - - 
Podg&), ,01.... 8") - 
1 18 22 
1 - - - - - 
 - - - 
1'04gaj, ..kola - 1 6 1 
 5 - - - - - 6 - - - 
2. Bagrowo 5") - 129 69 70 129 - - - - - 129 - - - 
3. ßicganowo 15 - 189 90 99 189 - - - - 189 - - - 
Bieganowo, ,01.... 1t - 178 . 83 lJ6 178 , - - - - - 178 - - - 
Turek, ,01.... 1 - 11 7 
 11 - - - - - 11 - - - 
4. BOl{uslawki 4 - 84 35 49 84 - - - - - 84 - - - 
, Bogu
'swkl. 'olw. 8 - 75 29 48 75 - - - - - 75 - - - 
Bogu8lawkl, le6n. 1 - 8n 6 8 8 - - - - - 8 . - - - 
5. Borowo 6 - 56 23 S3 56 - - - - - 06 - - - 
6. BorzeJewo 0 - 161 
 70 91 160 - 1 - - -- ]60 1 - - 
7. Brodowo 1-1 1 290 1 H4 146 290 - - - - - 290 - - - 
Brodowo, fol... 10 1 251 1:..'7 12
 261 - - - - - 251 - - - 
Brodowo, lein. 1 - 8 8 8 11 - - - - - 6 - - - 
ltarja!J.oW'o Brodowakie, - 
,01.... 8 - 83 I
 18 38 - - - - - 83, - - - 
8. Bronislaw 14 - 129 1 F8 71 129 - - - - - 129 - - - 
Rab., ceg. 1 - 10 5 5 10 - - - - - 10 - - - 
BroDII!'b.W. bor. I - 10 11 11 10 - - - - - 10 - - - 
BronbttaW', 101... 12 - 
! 48 81 108 - - - - - 11» - - - 
9. Buszkowiec 5 - 31 42 73 - - - - - 73 - 
 - 
10. Chlapowo 8 - 
 9ö ]08 203 - - - - - 203 - - - 
ChI.powo, loh". ) 8 - lJ6 108 103 - - - - - Im - - - 
GrodliBzcato, '01... . 
11. Chocicza 10 - 194 9'1 97 194 - - - - - 194 - r - - 
12. Chudzice 10 I - 11. 06 61 116 1 - - - - 116 1 - - 


,) SpbAno I,nnie . "01, Sole.. " Splo.no I,c:znle 0 "" Sul
ctnek. ") W tem I bJldynek n.eumlelZkaly.') Splaono I,anle 0 ...1, Zlelnlczkl. 
Ob...ry dworakle, . - pnypad. n. wyznanle: llrec:llo-kalol. 3. praWD8l.."e 11; c - . lela podalo narodowoAt: ....yjak, a. rualAak, 3. Ulewske I.
>>>
MI..t., 
o m I D y, 
Obszary dworslde. 
MieJscowo
cI 


1 


13. Chwalkowo 
CLTI"
lko...o, foh.. I 
Curtkl, fol.... , 
14. Czarnotkl 
Czarnotki, lolw. 
KODstantynOWO, lolw. 
15. Czerlejno 
16. Deblcz 
Bnesiak, foh.. 
D
bin, foh.. 
17. Drzi\zgowO 
Dr&:lzgowo, 100w. 
Janowo, lolw. 
Jaoowo, lein. 
Wy.lawice, loh.. 
18. Dzierznica 
19. Garby 
20. GultowY 
GuJto...y, 101.... 
Karolewo, Ivlw. 
Nawo.:ewo, 100w. 


ZI. Iwno 
Cbonalkl, 101.... 
Cbonalki, le\o. I 
Iwno, lolw. f 
Wiktorowo, 101.... 
ZZ. Januszewo 
23. Jaroslawiec 
Jaro8lawiee, lolw. 
Urniszewo. lolw. 
24. Jaszkowo 
Judo...v, 161.... I 
Lvrenka, 101.... , 
25. Jeziory Wielkie 
26. Kijewo 
Brody, karczma t 
Kije...o, 101.... f 
27. Kleszczewo 
Kleszczewo, '01.... 
Lipowica, fol.... 
28. Klony 
29. Komorniki 
30. Konstantynowo 
31. Kopaszyce 
32. Koszuty 
Brzeziny, lolw. 
BnozOWlee, let1D. 
KOlzuty, folw. 
33. Krerowo 
34. Llbartowo. 
35. Lubrze 
Baba, loh,. I 
Labne, 101.... f 
36. I:..ekno 
J.eziory Wi
lkie, IMD. 
Jözelowo, 101.... 
K;pa W.elka, 101.... I 

kno; lvi.... - ( 
Pole.;e, 101.... 
ZOljö...ka, lvI.... 
37. I:..ugowiny 
38. Mi\czniki 
39_ Mlodzikowo 
40. Murzynowo Ko
cielne 
Knrzyn01ro Koklelne, 
lvi.... 


SabMlClewo, Ivlw. 


41. Murzyn6wko 
Karzynö...to, 101.... 
KurzY!16wko, kalczma 
Kurzynö...ko, leiD. 
Wygranka, f!,I.....) 
42. Mystkl 
43. Nadziejewo 
!II"dre, 101.... 
Nadziej wo, ,01.... 
44. Nagradowice 
Bylin, 101.... 
Nagradowlce, 101.... 
45. Nekla 
Jarogniewi.c:e, leiD. 
Netla, 101.... 
Rajmnndowo. nadl. 
Starcunowo ( 101.... 
8trolZ
l. 10 w. 
Wygoda, I"'D. 
46. Nietrzanowo 
Gröiec, 101.... I 
Niet nano wo, lolw. . 
47. Olaczewo 
48. Opat6wko 


Budynkl 


G) 
c.E ID 
NCTJ JJCü 


 N
 
... (I) ID CI) 
Q,11 C.
 
N'E EE 


2 I 3 


13 1 
13 I 


14 
12 
2 
10 
14 
I 
18 
21 
11 
8 
1 
6 
9') - 
9 
20 
16 
2 
8 


U 
I 
81 
11 
5 
12 
\1 
1 
12 
12 


9 
6 


6 
10 
7 
8 
8 
12 
4 


11') - 
16 
1 
1 
14 
9 
6 
8 


8 
19 
1 
2 
10 
6 
I 
4 
8 
9 
10 


6 
6 


15 
18 
2 
8 
11 
8 
8') 
10 
I 
11 
23 
1 
7 
2 
6 
7 
1 
9 


11 
3 
6 


31. Powlat Sroda. 


105 


Ludno

 obecna w dniu 30 wrze
nla 1921 r. (bez ob!ete! spisem wo!skowym) 
- I W . W. tel Iiczbie bylo o
y..znan1a Podalo narodowo

 
MeZ- Ko- 

 
ß o
 
 be 
 
 ß 
 
 
 
q)_ C
 bI 11 oN 11 
 -- - --fit 
Czyzn 
 Iet E.E cu 3ii G) 
 ö 
 CI 
 E 
 E 
 
 E 
i:;'cu 
u 
-= EN 
 .!!O ö .!!ar 
 .!!.!o 
...
 11= .- U 
 _ C"CI Q, C.:.d _ C"CI 
----- ----- 
6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1,. 16 


1 


1 
1 


1 


1 


-"- 


1 


Og6- 
lern 


4 


g.n 123 
247 123 
193 93 
176 I!S 
18 10 
153 56 
286 131 
27 12 
2511 \111 
200 12J 
178 85 
2SI It 
4 I 
SI 211 
137 63 
112 H 39 
400 171 
:m 140 
S-
 12 
47 111 


772 35S 
7 5 
5%8 248 
1
 
\': 
223 97 
217 113 
6 4 
267 136 
267 ISS 


138 67 
109 52 


109 62 
23. 118 
178 88 
611 30 
201 91 
42:j 190 
101 50 


151 
272 
7 
13 
202 
1801 
90 
1
31 
1-13 
390 
S 
Zl 
2111 
ISS 
6 
97 
143 
170' 
307 


143 _ 
164 


206 
1113 
10 
140 
148 
45 
103 
317 
15 
302 
472 
12 
123 
18 
109 
1811 
21 
119 


\111 
107 
103 


78 
127 
8 
11 
115 
83 
48 
66 


88 
182 
2 
16 
113 
66 
, 
34 
6-1 
74 
139 


68 
81 


96 
110 
6 
67 
6-1 
21 
43 
155 
11 
146 
210 
6 
411 
7 
51 
88 
U 
45 
45 
44 
50 


12-1 
121 


100 
112 
N 
97 
155 
16 
140 
161 
88 
1li 
8 
SI; 
74 
73 
229 
181 
20 
28 


414 
,2 
185 
127 
49 
126 
124 
2 
131 
1111 
71 
67 


57 
119 
-110 
:!II 
110 
233 
61 
73 
146 
4 
4 
187 
97 
42 
77 


1011 
2:U 
172 
59 
201 
406 
75 
150 
272 
7 
18 
202 
179 
90 
135 


77 
208 
I 
1:.1 
128 
70 
2 
63 
79 
96 
168 


135 
307 


86 
143 
170 
307 


85 
83 


110 
106 


195 
1811 
. 
HO 
H8 
45 
103 
296 
15 
281 
472 
12 
123 
18 
1011 
1811 
21 
119 


, 
73 
84 
24 
60 
162 
6 
158 
262 
6 
74 
\1 
68 
103 
10 
74 


74 
63 
5:3 


1111 
107 
96 


') W lera 1 badynek niezaraJeubly. ") Spla.lno '!o.nle _ lai.. Marzyn6..0. 


2-17 
2-17 
189 
176 
14 
153 
285 
27 
268 
290 
173 
:.!SI 
4 
SI 
137 
112 
400 1 
..
 I 
47 1 
771 
7 
5t7 
237 
108 
223 
217 
6 
265 
265 
126 
109 


, - 


.. 


1 


-=- 


1 


2 
2 
12 


6 
6 


13 
26 


-=1 


4 


-I 


1 


8 


8 
83 
8 


f!1 


151 
129 


88 
6 
6 
11 


143 
164 


11 
7 
, 


21 


HO 
14-H 
45 
103 
2!1!1 
15 
2114 
472 
12 
123 
IR 
109 
1811 
21 
119 


21 


7 


1111 
107 
96 


2-17 
24. 


189 
15 
14 
153 
280 
27 
:t58 
290 
178 
:!II 
4 
84 
137 
111 
WO 
11%1 
S2 
47 


771 
7 
527 
287 
}(.J8, 
2" 23 1 
217 
6 
26.') 
2tI5 
12G 
100 


109 
230 
171 
611 
201 
402 
85 
150 
272 
7 
18 
252 
lRO 
90 
135 


135 
308 


t7 
151 
130 


87 
14:3 
170 
307 


10\3 
IM 


199 
1811 
10 


4 


=- 


1 


.:.. 


1 


2 
2 
12 


7 
7 


14 
16 


7 


1 


8 


8 
82 
8 


:1 
-I 
8 I 


88 
5 
6 
2 


7 
7 


18 


18 


7
>>>
106 


33. Powlat W;jlrrowlec. 


Budynkl Ludno

 obecna w dniu 30 wrze
nia 1921 r. (bez obieteJ spisem woiskowym) 
MI_lt_. I 
 W t'lli
bi, bylo wy",""" Podalo narodowo

 
.c '" 
Gm I D Y. c- .- K - c!,
 b 0 .; (") I . 
..CI! cu cu OK6- Md- .0 " f . 
Obl'Z_ry dworskie. 0-"= N-"= o .:.::u 
tid' 
.u) I
.O Qbl ..,. '" C'S 
NN N . VI= c:: C) bOl1 tJ b6 -- C) -"= - --..,. 
...VI ..VI lern czyzn biet EO C'S
 "'
 

 '" 
E .'9. 
 g 
E 
MleJscowo
cI c::I.
 c.!! ....
 I: 0 C '" 
NE BE 
'" "c.rl ENI c -0 o _ar I: --0 


 m::; _ U CI) - I: "'CI Co C-"" - c"" 
- - J------ ---:- 
. 1 2 3 4 fj 6 7 8 9 10 11 12 13 I ].I , 15 I 16 
49 Pierzchno 9 157 66 91 Ij-l 3 - - - I - 1;)4 .3 - - 
50. PiKlo'" ice 6 - 103 44 69 103 - - - - - 103 - - - 
51. Placzki 8 - 151 76 76 143 8 - - - I - U3 8 - - 
52. Plawce 8 - 22-1 110 114 219 6- - - - - 224 - - - 
"Ia.."ee, fohr. 8 - 187 81 86 182 6 - - - - 187 - - - 
St.auiszewo, lolw. 2 - 67 29 28 67 - - - - - 57 - - - 
51. Podstolice 24 .- 480, 217 263 162 18 - - - - -t62 18 - - 
Cb...a1..y.e, 101.... 5 - 110 1
1 52 
I - - - - - 110 - - - 
POdBt.vhce, folw. 15 - 343 185 18 - - - - 325 18 -'-- - 
Pod.,toliee, "t. kol. 2 - S' 1 - - - - - 3 - - - 
S
poin, lol.... 2 - «' 
I 25 « - - - - - 4-1 - - - 
54. Poklatkl 9 - 99: 49 98 1 - - - - 99 - - - 
55. Polwica 12 1 19
1 95 193 - - - - - 193 - - - 
Luboniec, lolw. 8 - 4:1 44 R7 - - - - - 87 - - - 
po.wie., fol,,'. 8 1 106 5ö 61 106 - - - - - 100 - - - 
51i. Polazejewo 9 - 130' 58 72 130 - - - - - 130 - - - 
57. Rumiciki 3 - 59 1 29 30 69 - - -- - - 59 - - - 
58. Rusib6rz 9 - 200 Sb 115 200 - - - - - 200 - - - 
59. Rnszkowo 6 - 100 40 6: 103 - 2 - - .A. 103 - 2 - 
60. Sannikl 11 - 257 128 129 257 - - - - - 257 - - - 
RuJsce, 'olw. 3 - 60 25 25 60 - - - - - 60 - - - 
8aoniki, 101.... 8 - '.!JJ1 103 lot 'i!IJi - - - - - 207 - - - 
61. Siedlee 32 - 530 2;);) 275 483 -17 - - - - -t88 -12 - - 
ADwDln, fol.... 3 - II'.! 46 .J6 92 - - - - -0- 92 - - - 
Orobl.. puotk. 11 - lot 48 66 57 47 '- - - - 82 42 - - 
Oullowy, ot. kol. 8 - 21 10 11 21 - - - - - 21 - - - 
Sied I.., lol.... 16 - 31:! 151 Utl SI3 - - - - - 813 - - - 
62. Siekierki Wielkle 23 - 402 175 227 395 7 - - - - 402 - - - 
Sieklerki Male. fOlw. } 4() 
Sil'kierki Wlelkle l folw. 23 - 175 '!21 395 7 - - - - 40'.! - - - 
63. Slupla Wlelka 14 - 280 138 142 274 6 - - - - 272 8 - - 
64. Sokolniki . 
Drz;jzgowskle fj - 112 51) 57 112 - - - - - 112 - - - 
65. Strumlany 10 - 137 57 80 137 - - - - - 137 . - - - 
66. Strzeszkl 5 1 118 4-8 70 110 8 - - - - 11;) 3 - - 
li7. Sulecin 6 - 129 56 73 120 9 - - - - 117 12 - - 
6R Szlachcln 17 - 286 124 162 286 - - - - - 286 - - - 
UI
zewo't folw. , - 74 S5 89 " - - - - - 74 - - - 
8&lachdn, 101.... 13 - 212 89 123 212 - - - - - 212 - - - 
69. Snlcclska 13 - 2651 117 148 265 - - - - '. 265 - - - 
Bnoltet, fol.... 3 
 fiS 24 85 69 - - - - - 69 - - - 
Sniecl"k
 folw. ,10 - 206 113 113 206 - - - -- - 208 - - - 
70. Sr6dka 6 - 101 45 f)6 98 3 - - - - 97 4 - I - 
71. Tarfowag6rka 22 - 362 100 207 3;)6 6 - - - - 359 3 - I - 
)liI ArO""O. lt'i'n. J -- 7 , 3 7 - - - - - 7 - - - 
Raclawki, 101.... 8 - 100 46 64 100 - - - - - 100 - - - 
T....gowagörka, fvl.... 15 - 25,j 106 160 249 8 - - - - 252 1 3 - - 
72. Tarnowo 9 - 152 76 76 152 - - - - - 152 - - - 
73. Topola 2 - 61 

I 33 61 - - - - - 61 -- - - 
74. Trzebislawkl 6 - 117 .'- 65 111 1 6, - - - - 111 6 - - 
75. Tulce 22 - 305 149 1
,6 301 
I - -=i - - 291 14 - - 
Tulco, fohr. 21 - 298 I« 16-1 21M - - - 284 U - - 
Zad
by, lol.... 1 - 7 5 2 7 - - - - - 7 - 
 - 
71i. U1clno 13 - 220 90 130 220 - - - - - 217 3 - - 
77. WCRicrskle 8 - 141 6.'''' 76 141 - - - - 141 - - - 
W
gler.kie. lolw. 8 - 1" 86 76 1.. - - - - - 141 - - - 
ZIIjt8j, lol..... - - - - - - - - - - - - - - - 
7ft Winnagöra 26 - -t59 229 230 -t-tA 6 6 - - - 457 J 1 - 
Winnag6ra, futw. 25 - 45i5 2!6 
 44-1 8 6 - - - .J63 1 1 - 
Wlnnllj/Ör.. Idn. 1 - 4 3 1 4 - - - - - 4 - - - 
79. WySzakowo 8 - 119 47 72 119 - - - - - 119 - .-L - 
J
ud .."iko.."o, '01",. I . 
".yszak01l.-o, fvl,,'. 8 - 119 .7 72 119 - - - - - 119 - - - 
80. Zdziechowlce 12 - 231 116 116 213 18 - - - - 2U 16 1 - 
SI. Zimin 6 - 115 47 G8 115 - - - - - 11.) - - - 
82. lrenica 7 - 12
, 56 69 118 7 - - - - 125 - - - 
83. labikowo 5 - 1 9 - ö6 71 113 13 1 - - - 119 7 1 - 
_I 
33. POW. Wurowlec 
. I. MIlISta: 900 3i 10995 6121 6H;.! 9Ui 1228 11 339 - - ,.15 12;;2 28 - 
l. W:jRrowiec 615 2-t 6867 3234 3633 6 945 712 4. 2t.J6 - - 6098 763 6" - 
2. Oolaftcz 117 6 la80 635 7-t,) 1152 173 o. j() - - 119& 163 2"2
 - 
3. Mie
clsko 103 6 1317 &97 720 1228 72 - 17 - - 1 242 7{. - - 
4. Skokl 161') 2 1431 6W 776 1 09"2 . 271 2 a 66 - - 1180 251 - - 
11. Gmlny: 83SS ö3 2H20fSS19 lU06 17 809 9 .-18 03a 17 - - 11'! 226 91.8 21
 - 
1. ßartodzieie , 22 - 195 9ä 100 134 61 - - - .- 129 66 - - 
2. l3Iizyce 39 - 296 157 139 157 139 - - - - 206 90- - - 


') W" I.m 1 budynek nl......Ie&Üaly. 
MI. al 0 W, 9 .0...1. e: . - przl"pada na _ani.: gre"'o-kaloL 1. pnwool..... S; 
 - . I.m Roojan 2. 
MI. a loG 0 t a Ii 
 a: . - przyp.da na _.ni.; Inn. "'I'aft. k.lol. Z. inn. "111ft. ....ng. :I; 
 - tydö. 22. 
MI. a I 0 5 k 0 . I: a - greko-kalolik6w 2. 
(imlny I . - pnypad. n. wyznanlc: g.....o-kaloL a. Inne "IIan. kalol. 1. prawoal._. 11. inne wyzn. ko'.. ws.bodn. Z. inn. wyzn. ...ng. SI; 
 - . I.m podalo 
...rodowoU: rualli.... 9. '""Iok. a. blltoraok, 1. arsk, 1. lile..... 1.
>>>
33. Powlat W;jl:ro
lec. 


lOi 


Budynki Ludnos':: obecna w dniu 30 wrzdnia 1921 r. (bez ohidcj spbem wois"ow
 1111 
MI. s t ., '" _ W "i
 '
; ' bylo
 w","" .1a 
'O ",,010='" 
Gm I D y, .c '" 
c- ,- c
 10 - 0 I 
No:I ",,0:1 Qg6- Md.- Ko- 
ObsJ;.ry dworskle, "'... N'" 

 
 bI =
 I :: 0 cÜ 
 
 
 
NN N fern cn- s::11 bilD Q)
 bI --(.I «- ._fIt 
Miejscowo
cl ... rn ",rn CZYZD biet ES 0:1;;;; 

 EO 
 
E 
 
 g 
E 
Co'" s::'" 
I :
 BE ;..,: 

 c..c EN - .-0 0 -'" c ._0 

 ID __ __ u UJ .= c "'C. Ci . s::: 
 ._ s::: "CI 
1 3 4 li 6 7 8 g-101112. 13 1411";--i6" 
3. Bracholin 20 1 19"2 99 93 1:.6 36 - I - 1
6 36 
I - - - - 
4. Brzeskowo 6 - 5-1 28 26 43 11 - - - - -18 6 - - 
5. Brzezinko 8 - 01 23 28 2 38 - 11 - - 1 
.o - - 
6. Brzezno Nowe 57 1 .72 250 222 D3 417 2 - - - 76 3
-I 2 - 
Alhe-rtyuowo, foiw. } 
BrzezDo No",,"e. wiet 6; 1 4'i:? I 250 222 63 U7 2 - - - ;8 JII4 2 '- 
7. Brzezno Stare 39 2 301 1:0 1;'1 138 163 - - - - 13!! lü;} - - 
Bialybröd s lolw. } 
Brzezno tar., .."ie. 19 2 1101 150 151 138 J63 - - - - 1811 163 - - 
8. Budzieiewko 9 - 73 45 28 36 37 - - - - r.1 2"! -. -- 
9. Bukowiec 20 1 163 79 84 72 91 - - - - 72 91 - - 
10. Buszewo 12 1 100 -18 52 86 H - - - - 82 18 - - 
11. Chawrodno 23 1 293 143 1;'0 291 2 - - - - 
:J3 - - 
Clla..lodno, lohr. S - 188 79 87 166 - - - - - 166 - - - 
Chawlodno, wid 16 1 127 8-1 63 125 2 - - - - 127 - - - 
12. Chociszewko 8 - 50 2-1 26 17 33 - - - - 28 2"2 - - 
13. Choina 46 .1 -108 211 2-17 453 5 - - - - -136 2
 - - 
Chojna, le.n. 1 - 6 8 2 6 - - - - - 6 - - - 
ChoJna, wie. C5 1 
 1!108 lU5 WI 6 - - - - 431 2! - - 
14. Czekanowo 20 - 155 86 69 27 128 - - - - 27 12H - - 
CI.e-kanowo. pU8tk. I 
Cz.ekanowo, 
'ici5 ( ro - 166 88 89 27 128 - - - - 27 1:!!1 - - 
15. Czerlin 3: 1 259 126 133 12-1 133 2 - - -- 12: 132 2 - 
16. Czeszewo .20 - 1-17 65 82 146 I - - - - HG 1 - - 
17. D:jbkowice 15 - 12"! 01 71 ;'5 67 - - - - :.-1 flS -. '- 
18. D!browa 62 - 4j() 219 231 140 310 - - - - 116 3O-t - - 
D
bro... a, pUl!tk. 20 - 128 80 88 38 90 - - - - « tI4 - - 
D:tbrowa, wies S; - 268 13'2 138 78 190 - - - - ;8 190 - -; 
D
browa-»i
d'rlel!$o, 
Bt. kol. 1 - 16 8 11 16 - - - - - 16 - - - 
Komoro..o, OIIada 4 - 39 21 18 11 30 - - - - 11 80 - - 
19. Dfugawie
 1-1 - 12-1 '62 62 12-1 - - -. - - 12-1 - - - 
Dlugawiei, wiet . 14 - 124 8Z 62 124 - - - -- - 121 - - - 
Marcinko'\\ 
 pU8tk. ( 
'20. Dobieiewo 18 - 1M 77 7i 1;'-1 -, - - - - 1;'3 - 1 - 
21. Dzwonowo 1:-J - 131 60 71 lOt 9- -- - - 111 20 - 

I - - 
22. Golaszewo 4-l - 3-10 151 189 168 172 - - - - I 16I! 172 - - 
23. Gorzewo 3 - 35 18 17 28 7 - ,- - - 3.' - - - 
24. G6fka 7 - 91 48 13 62 29 - - - - 62 29 - - 
25. Grabowo 30 2 216 109 107 65 151 - -- -- - .. fh 1:.1 - I - 
Z6. Gruntowlce 27 -3 2-18 113 13.') 17ä 73 - - - - 20'3 t!', - - 
27. Grzybowlce 21 - H9 70 79 90 09 - - - - HG 6:) - I - 
Onybowice, otiada 11 - 67
 25 S2 S5 2:! - - - - 81 2tI - - 
Grzybowice, wies 10 - 1
 38 S2 81 87 - - - - 31 87 - - 
Nowakarczma, pustk. 2 - 11 16 2-1 - - - - - 24 - - - 
Z8. Grzybowo 17 - 63 08 8:". 3G - - - - Ho Blj - - 
29. Jabfkowo 1-1 1 113 64 49 108 0 - - - - 101
 0 - - 
30. Jakubowo nad Wern! 15 - :, 43 51 08 36 - - I - - fIj 36 - - 
Jakllbowo nad \\ eln
. } I 
- pustk. I 
Jakubowo nad Wcln
, 
.wies 16 - 4S 61 68 38 - - - - 68 98 - - 
31. Jankowo 6 - m .7 4-1 79 6 - I 0 - - 8-t 7 - - 
32. Jaroszewo 31 - 338 161 177 134 20t - I. -- - - 131 20fj I - 
Imielenko.. osada 17 - 1611 78 Rl 76 tI4 - - - - 72 146 1 - 
J arosze.. 0, wiei 14 - 179 83 \Iß 611 1:JJ - I - - - 119 I:JI - - 
33. Jawor6wko 26 - 2-12 112 130 142 100 - - - - 112 HK' - - 
B..,;n
 ",-if'1 8 - S7 ro 17 11 
 - I - - 11 
 - - 
I - 
G611r.a, wiel 1 - 21 11 12 7 14 - - - - 7 U - - 
Jaworö" ko, oMida 2 - 21 10 11 18 8 - - - - 18 H - -- 
Jaworö",,'ko, wie
 1 - 17 S 11 11 11 . - - - - 11 8 - - 
Klod:z.int"k, .. iei 8 - 63 2R 31; 211 B4 - - - - 211 B4 - - 
StrzeGl.kö.."ko, 'oht". 8 - B3 87 46 76 11 - - - - 76 B - - 
Z...tawa, ..;eI') 
34. Jezlorkl 9 - 88 4-1 41 88 - - - - - RH - - -- 
35. J6zefowo nad Rudh 9 - 67 38 29 67 - - - - .- 67 - - - 
36. Kakulin 32 I 27J U 139 132 153 118 - - - - 167 Wi - - 
37. Kaliska 17 1 126 59 67 116 10 - - - - 116 10 - - 
38. Kaliszany 26 I 223 108 11;' 2HI 4 '- 219 4 - , 
- - - - 
39. Kamienica 21 - 19-1 90 104 12:, 69 - - - 136 fJH - - 
40. Kiedrowo 19 - 146 68 7R 126 20 - - - - 126 . 20 - - 
41. Krodzin .u - 266 11 123 H3 40 226 - - - - 37 2'l!I - - 
Klod.in, ...iel } U - 266 123 U3 40 226 - ,- - - 117 :lS - - 
Ostrowo pod Lopiennic
. . 
 
ol'lada 
42. Kob
lec 24 - 192 88 lOt 8-t 108 - - - - IH 111 - - 
K 0 yle
, ot. kol. 2S - 186 86 100 78 lU! - - - - 76 111 - - 
Kobylee, wiel\ 1 - 8 2 4 8 - -. - - - 8 - - - 
43. Koryblec 15 - 101 11 :1 50 94 7 - - - - 101 - - - 
44. Komasin 4 - 38 22 16 38 - - - - - 38 - - - 
45. Konary 10 - 73, 41 32 /)3 20 -- - - - 5:
 20 - - 
41i. Koninek 2-1 - 200' 103 100 208 - - - - 200 - - - 
47. Kopaszyn 37 - 289 145 144 132 157 - - - - 130 1{)9 - -- 
48. Kozielsko 18 - 169 
 74 9j If.8 1 - - - - 16!J - - - 
49. Krosno 21 - 201 9;, IOß IRI 16 I - - - 18-t 16 1 - 
50. Kuja\\kl 24 - 11'6, 79 77 16 135 ;, - - _. h! 143 1 - 


') Splaano Ipnle z weit Klodzlnek. 


\
>>>
la1 


.MI...., 
o m I D '1. 
o b !I Z . r '1 d w 0 r !I k i e. 
MleJscowo!cl 


1 


51. Kuszewo 
52. Laskownica Mala 
53. Laskownlca Wlelka 
54. Lechlln 
55. Lechlinek 
56. I:..aziska 
57. l.ekno 
Ludwlko....o, fol..... ') 
Lekno, pu!!lk
 
....kno. ....iel ) 
l'l.b
k" 0.a4a 
58. l.egowo 
LI:gowo, wld 
.rMEarowo, oaa4a 
59. l.ovlennlca 
JulJano.."o, fohr. , 
Lopiennii
a, oeMa 
Lopiennioa, wie. r 
\\-ilau6w, ol&4a 
ro. l.ovlcnno 
LopieDDo, folw
 
LOlJienno, wid 


61. l.oslniec Slary 
62. l.ukowo 
Lukowo, wlel 
O.tro..... "od Luko...m, 
fol..... 


63. Marlewo 
Rlniewo, osad.a 
::
::
: 
:
k. J 
64. MI
czynek 
65. MI1\ta 
66. Mie!clsko-Ulica 
67. MledzYlcsie' 
68. Mlkolajewo 
Mlkola j ......, p""lk. ) 
IIlikola .....0. ....1.. 
69. Miloslawice 
Miloelawite, wie. 
8LnelltoW'o, 01&4. 
70. Mlrkowice 


71. Mlrkowlczkl 
72. Mokronosy 
"3. Morakowo 
74. 
orak6wko 
BI oraktlwko, ORada ) 
lIorak6wko, ..iei 
75. Niedarzyn 
76. .Niedtwiedzin}' 
NI.dhriodzioy, 1.6n. I 
Niediwiedziny, wiei ( 
77. Niemczyn 
Gotel.la..., fol.... J 
MarrjanoW'o, folw. 
Niemcayn, olada 
Niemczyn, pU8tk. 
Niemczyn, wiM 
78. Nidwlastowlce 
79. Nowe 
80. Ochodza 


81. Oporzyn 
82. Panigrodzek 
Paoi
odz.k, wld 
SlublADki, '". .nd. 
83. Panigr6dz NowY 
84. Panigr6dz Stary 
. Panigr6dz. at. kol. 
I'anigr6dz 8tary. ....iN 
85. Pawlowo Skockie 
86. Pawlowo Zoiiskie 
87. Pawlöwko 
88. Piastowice 
89. PI1\skowo 
90. Pl1\sk6wko 
91. Podjeziorze 
92. Podlaskl Wysokie 
93. Podlesle Ko!clclne 
94. Po die sie Wysokle 
95. Pokrzywnlca 
Ostrowo-Mlyn, 08. .1. 
I'oknJ""'llIca, wI'" 
96. Pomarzankl 
97. Popo wo Kolonja 


I) Spla.lno t,..nie . wai, ulmo. 


.. 


Budynki 


CI) 
c..E I 
 

.a 

 
N'" '" 
a:1 
.!! 
",'E .:E 


2 3 
I 1 


23 
3 
43 
12 
14 
32 
122 


2 
1:1) 


48 
-15 
8 
04 


54 
108 
4 
101. 


8 
13 
11 
2 
11 
6 
8 
20 
16 
19 
63 
17 


17 
48 
S!I 
18 
16 


12 
49 
74 
22 


22 
4 
14 


14 
60 


80 
4 
29 
41 


26 
16 
18 
8 
18 
45 
11 
43 
4 
46 
10 
9 
17 
o 
6 
47 
7 
19 
11 
-4 
7 . 
4 
18 


1 


2 


2 


1 


1 


S88 
1032 
60 
982 


1 


1 


1 


1 


1 


33. Powlat W;rxrowlec. 


11 
II:!O 
428 
Wl 
28 
388 


70 
120 
U6 
26 
103 
49 
54 
2;)3 
149 
175 
371 
115 


116 
377 
272 
105 
126 


114 
400 
505 1 
146 1 
148 
20 
107 


107 
438 


438 
3,' 
288 
305 


199 
103 
81 
22 
132 
385 
21 
86i 
21 
288 
62 
75 
149 
48 
49 
330 
02 
116 
88 
40 
43 
41 
184 1 


95 
6 
125 
43 
36 
127 
389 


6 
S84 
209 
193 
18 
188 


188 


471 
24 
447 


36 
63 
60 
18 
05 
24 


SI 
130 
09 
86 
184 
05 


65 
189 
137 
62 
57 


04 
218 
242 
73 
7S 
11 
56 


68 
213 


218 
16 
138 
157 


101 
49 
39 
10 
66 
180 
10 
170 
10 
138 
34 
39 
70 
22 


27 
168 
27 
47 
41 
18 
Z! 
17 
85 


89 
17 
119 
48 
52 
116 
152 


8 
448 
219 
209 
10 
200 


200 
561 
26 
636 


6S 
1017 
50 
967 


Ludn

 obecna w dnin 30 wrzdllia 1921 r. (bel: obJetel splsem wojskowym) 

 . . W teJ liczbl
 bylo ° wyznania _ Pod
 l.o narodowo!c 
Og6- Met- Ko- 
 t! 
 g ° 
 . 
 ° .:. 
 g 
 
CI)- s:: CJ 
 0 C!J 
 - 11 fit -- .- crr 
lern czyzn biet 
 .8 cu :;;; CI) t! 
 
 CI) 
 c 7;; E 
 
 E 
cu 

 :::;.c E o", .s c .!!ö ö .
.. 
 .!!o 
... 
 ID_ ._ U UJ C"'t:f c:a. c
 _ C"CI 
------------ 
4 0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
184
 
23u 
244 
91 
88 
2.f9 
SU 


34 
,,7 
45 
12 
48 
25 
23 
123 
90 
89 
187 
60 


80 
188 
135 
63 
71 


60 
232 
26;
 
73 


7S 
14 
51 
61 
225 


225 
19 
150 
148 


98 
M 
42 
12 
66 
205 
Jt 
1
 
14 
100 
28 
36 
79 
26 


22 
162 
25 
69 
47 
22 
25 
24 
99 


40 
23 
58 
73 
76 

40 
058 


144 


11 
6-17 


186 
18 
1
 1 ; 
282 
2821 
. I 
106 
106 


1 
1 


1 


321 
296 
:!II 
63 


.s06 


19 


306 
15 


111 


16 


02 
120 
U6 
25 
61 
17 
« 
M! , 
117 
02 


18 


42 
S2 
10 
43 


} 


52 
2M 
63 
6S 
290 
1112 
118 
51 


62 
86 
711 
7 
77 
96 
3.14 
67 
143 


1 
1 


19 
115 
431 
2 


1 
7 
1 


-I 


1-&3 
16 
64 


2 
9 
43 


8-1 
162 


-&3 
274 


2 


'. 


-i 


162 
31 
208 
305 


27' 
4 
80 


11 


137 
103 
81 
22 
122 
380 
21 
3611 
24 
52 
6 
55 
125 
42 
49 
68 
52 
100 
47 
:1"2 
16 
41 
120 


62 


10 
5 


-=1 
-I 


6 


236 
56 
19 
24 
6 


1 


261 


1 


8 
41 
8 
53 


64 


1021 
50 
1171 


.... 


= I 


42 
23 
62 
88 
81 
240 
665 


142 


IB2 
3 
7 
3 
176 


11 
8M 


176 


321 
295 
26 
65 


107 
107 


323 


86 


S23 
11 


11 


'64 
120 
U6 
25 
78 
S4 
44 
219 1 
149 
123 
116 
56 


6 


25 
16 
10 
34 


52 
255 
09 


68 
91 
S4 
7 
78 


611 
286 
188 
118 
00 


110 
352 
63 
144 


4 
98 


I 
9 
43 


1« 
16 
64 


8-1 
162 


43 
273 


3 


182 
31 
205 
305 


273 
4 
83 


8 


134 
103 
81 
22 
120 
880 
21 
3611 
24 
52 
6 
55 
125 
48 
49 
76 
52 
108 
08 
82 
26 
41 
120 


65 


12 
5 


Ci 


236 
56 
19 
2! 


1 


253 


1 


8 
30 
8 
22 


64 
I
>>>
3.J. Powlat WIICfOwlec. 


109 


Budynkl Ludno
f obecna w dnlu 30 wrze!nia 1921 r. (bez obJetej splsem wolskowym) 
Mlesta. ... W tel IIczble bylo wyznanla Podalo narodowo
e 
o m I D Y. . c ... 
c- cat; c!,.o! . (') 
:;.:! 016- Md- Ko- :0 oJA ,bI ' 0 I Ö 
Obszary dworsk1e, N.oI .01 0 bI bI 0 '" 
 
& NN N .... cu bI .. 

'" ..on lern biet 82 c.. bI" :!:!.
 bI -.. .01 'E i'" 
MleJscowo
cl Co.!! c.!! czym al3j! ..N .. 
E rn '" 
c" C Ci I .!! '" c ..E 
NE .sE ;.,cu 
o c.l: 

 .s .!:!o .5 -0 
N.oI ..= _0 c.., Q. C.ol C.., 
.. 
3 - 
rI3114 1- - 
1 2 4 0 6 7 8 9 10 11 10 16 
98. Popowo Ko
ielne 23 2 255 12-& 131 2-&0 10 - - - - 2-&0 10 - - 
Popowo KoAcieloe, .iM 15 11 181 110 91 1'0'2 9 - - - - 17'2 9 - - 
'WJ1B.Jt'lowo, oaad.a 8 - 7' M 40 68 8 - - - - 68 8 - - 
99. Potulin 12 - 8.t 42 42 83 1 - - - - 76 8 - - 
100. Potuly 8 - 06 26 30 19 37 - - - - 8 -IR - - 
101. Pru
ce 21 - 170 76 94 149 -21 - - - - 147 23 - - 
Pruiee, 00. mi_ 1 - 9 6 , 11 - - - - - 8 1 - - 
Pruico, ..toll 20 - 181 71 110 140 21 - - - - 139 22 - - 
102. Przysieczyn 20 1 17-& 78 96 1'''' o
 - - - - 122 51 1 - 
i03. Przysieka Ie 3 1 37 20 1i 37 - - - - - 37 - - - 
Fankvwo, osada , 
Pn:rsioka, ..iM , 8 1 87 20 17 87 - - - - -:.... 97 - - - 
104. Raczkowo ... 7 1 ) - -&7 2'2 25 47 - - - - - 47 - - -- 
105. Rllbczyn 27 3 271 12ö 146 70 196 - - - - 70 196 - - 
106. Redgoszcz 7 - 
08 27 31 08 - - - - - 08 - - - 
107. Relowlec 37 1 252 129 123 IIJ5 97 - - - - 196 b6 - - 
108. Ri,ielsko 33 2 293 142 iöl 29'3 1 - - - - 293 - - - 
gieleko, ",-ie. S1 2 261 126 126 251 - - - - - 261 - - - 
S&.ruzewo, fol... 2 - '2 18 26 n 1 - - - - 4:.1 - - - 
109. Roszk6wko 9 1 77 38 39 M 23 - - - - 10 2'3 - - 
110. Ro
inno 31 - 251 120 131 47 203 1 - - - M 196 1 - 
111. 
da-Kotlanka 14 - 123 lJ5 68 34 89 - - - - 43 SO - - 
otranka, foiw. } - - 
Rud...Koilanka, wieal l' - 123 65 88 S4 88 - - - - 
 so - - 
112. IWdn,cze 46 - 403 190 213 403 - - - - - 10.'1 - - - 
uflnicztl, pU8tk. 8 - 33 16 18 33 - - - - - 88 - - - 
Rudnicso, wioal alS - 870 175 196- 870 - - - - - S70 - - - 
113. Rudnlczyn 12 - 100 01 49 72 28 - - - - 77 23 - - 
114. IWnowo' 32 1 289 142 147 99 190 - - - - 163 126 - - 
unowo, wJeA 26 - 201 1112 911 87 18-1 - - - - 118 108 - - 
Runowo pod Wv;rowc:..... 
at. koL 11 1 M 14 20 19 16 - - - - 22 111 - - 

:::

 h. f

i.;.. s - 40 19 21 M 8 - - - - S4 8 - - 
11 - l' 7 7 11 6 - - - - 14 - - - 
115. Runowskle 11 - 83 44 39 8 70 - - - - 7 76 - - 
116. Run6wko 4 - 37 12 25 30 7 - - - - 37 - - - 
117. Rybowo 3 - 18 9 9 18 - - - - - 18 - - - 
118. Sarbia 25 - 101 69 82 127 23 1 - - - 130 20 J - 
119. Sarbka 20 - 19'J 90 100 09 134 - - - - 139 04 - - 
120. Sledleczko 32 1 227 109 118 36 191 - - - - 36 191 - '- 
121. Slenno 48 - 2
i 133 131 29 235 - - - - 28 236 - - 
AdO!fO"'O J fol.... , 
Namoc.y 10, pUltk. 
Bienno, wiri I alS - 
I 188 131 211 Z35 - - - - 28 236 - - 
122. Sieftsko 12 - 41 45 86 - - - - - 86 - - . - 
123. Smolary 19 - 148 1 64 84 125 23 - - - - 125 23 - - 
Smolazy. pnstk. 6 - « 17 27 « - - - - « - - - 
Smoiazy, wiea 14 - 104 47 67 81 23 - - - - 81 23 - - 
124. Smuszewo 21 - 172 91 81 170 - 2 - -- -- 170 - 2 - 
125. Srebrnag6ra - 8 - ö6 29 27 10 - 1 .- - - lJ5 - 1 - 
126. Stepuchowo 6 - 70 30 40 70 - - - - - 70 - - - 
Modrzewie, puetk. S - 65 ZI 28 65 - - - - - 65 - - - 
8
puebowo. .iet 8 - 20 8 12 20 -- - - - - :J) - - - 
127. Stolt:tyn 8 - 08 30 23 08 - - - - - 08 - - 
128. Szczodrochowo 14 1 ) - 100 46 M 47 53 - - - - 67 83 - - 
129. Tarnowo Paruckie 26 1 253 120 133 2.tö 7 1 - - - 245 - 7 1 - 
130. Tomczyce 34 1 224 110 114 193 31 - - - - 100 34 - - 
131. Toniszewo 32 - 2'19 142 137 279 - - - - - 279 - - - 
132. Turza M 1 026 26.1 263 016 10 - - - - 516 10 - - 
Tun&, fo1....' '6 - 79 alS M 75 4 - - - - 75 4 - - 
Tuna, wiet 411 1 114 7 1 218 2!11 «1 8 - - - - «1 8 - - 
133. Wapno 12 - 125 61 64 122 3 - - - - 122 3 - - 
\'f apienko, lolw. ) - - 
Wapo, ..iet 12 - 126 81 8-1 122 S - - - - 122 S - - 
134. Wapno Nowe 25 3 370 19"2 178 353 17 - - - - a61 9 - - 
WapDo, ot. ko1. 8 1 alS 21 26 alS alS - - - 
Wapno Nowe, wiel 19 2 1124 171 163 907 17 - - - - 816 9 - - 
IJ5. Werkowo 66 - 49.'1 244 249 96 396 1 - - - 110 3i!! - - 
NiemCZy1lek t ooada J I 
Werkowo, . eiD. . 
Werkowo, 0800a 
WerkowG, .wle. 88 - aI93 2-W 
 96 8l1li 1 - - - 115 87H - - 
136. Wiatrowiec 10 - 77 36 41 39 38 - - - - 40 37 - - 
I3'1. Wiatrowo 12 1 120 ö6 64 120 -- - - - - 120 - - - 
Wiatrc.wo, wiet 8 1 91 : aI1 60 111 - - - - - 91 - - - 
te1..ko, oaada , - 29 16 " 211 - - - - - 29 - - - 
138. Wlela 211) - 205 ' 100 100 111 94 - - - - 109 96 - - 
I 
139. Wi
niewko 21 1 159 71 88 20 139 - - - - 20 139 - - 
140. Wi
niewo 4 - 21 1 8 13 21 - - - - - 21 - - - 
1 
141. WoJclechowo 13 2 88, 39 49 46 42 - - - - 16 42 - - 
142. Wysoka 20 1 153 : 77 76 38 11ö - - - - 38 114 'I - 
143. lablczyn 9 -- 61 : 31 30 09 2 - - - - 59 2 - - 
144. lbietka 5 - 42 2.t 18 27 15 - - - - 27 11' - - 
145. lelice 42 - 
I 165 169 327 7 - - -- - 327 7 - - 
, 


I) '11 _ 1 budpeII 
aIy. 


..
>>>
110 


"rt las t a. 
Gm I D Y. 
Obszary dworllkle. 
MielscowoSci 


JII. Obszary dworskle: 


I. Bobrowniki 
2. Bogdanowo 
3. Budzieiewo 
4. Chociszewo 
5. Czerlin 
Czuriin, foh,_ I 
Zygmuntowo, fotw. 
6. Czeslawice 

::::::

=: 
P!6r , 
Cze.dawiee, 'viv.. 
7, Czeszewo 
Brdowo, lolw. 
CZCfI7.ewo, 'oly;. 
8. Damaslaw I 
DamA8law, fvlw. 
Leon:udowo, folw. l 
9. Damaslawek J 
10. Danab6rz 


11. Durowo 
Bobrö...ko, [,u,'k. I 
V
bjna pod W.llro...
_
m, 
lesn. 
Durowo, 03111. 
DlIr6wko, 'ulw. 
Juljaoow.), le!(o. 
Kotlanka. bor. 
Orla, leen. ') 
R4bczyn, le.n. 
\\'Wro.."ICIC, Ido. 
12. Dzwonowo 
13. Glinno 
Antooiewo. L ",,'ych. 
Glinno, fol.... I 
No..ymlyn, pn8tk. ( 
14. Glogo\\finiec 
15. Gorzcwo 
Oone...o, folw. 
Gone.. 0, o8ad. 
16. Grcziny 
17. Grylewo 
:ryle.o, fol,,_ 
Grylewo" 111&. kul. 
Zaez.koWlce. folw. 
IR. Jablkowo 
19: Jeleil 
J
lell, bor. 
J
Iei1, folw. 
20. Kaliszany 
KaJillzanld, folw. 
KaliflZanki, o
ada 
KaU
zany. fotw. 


ZI. Kolyhki 
"olybki. fol.... 
Rak6w, lu.w. 
22. Konary 
23. Kopanina 
KOlu'nin.... folw. 
8tatt:iyntk, folw. 
24. Krzy!ankl 
25. Laskownlca Mala 
26. Lechlin 
27. l:.aziska 
2R. 
J;:niszewo 
29. l..osiniec Now.,. 
30. l..uko\\o . 
Lukowo, fotw. , 
Rudkl, ful.... , 


31. Micharzewo 
32. Nid\\fiastowice 
33. Ochodza 
34. PaniR:rodz No\\ y 
Pan[gr6dz. 101.... I 
Panigr6dz Nu...y, fol.... , 
35. Pawlowo. Skockie 
311. Pcda 
37. Podlesic Ko
iellJe 
31t Podolin 
Podolil1, fol... 
podolin, Ollad.. 
39. Pomarzankl 
Jablk6..ku, fol.... 
POlllanankl, fol.... 


" 
d.5 . 
 

.: 
J: 
N N. "'" 


 

 
NE .5 E 
-- 
2 3 


ßudynki 


1066 


4 
9 
8 
. 10 
7 
7 


112 
8 


1 
I 
I 
4 
18 
4 
14 


7 
20 
7 
13 
4 
26 
2'.1 
1 
3 
21 
:1 
1 
4 
20 
4 
11 
6 


15 
11 
8 
9 
1;; 
11 
4 
I) 
7 
12 
13 
2-1 
61 
11 
11 


7. - 
10 - 
8 - 
7 - 


7 
IR 
1 
6 
28 
ZI 
6 
13 
3 
10 


26 


22 
4 
23 
4 
111 


13 


10 


2.) 16 1Jd;) I 
1


 
160
 
16;; 1 
118 
118 


1 


2 -100 


2 11«4 
- 81 
1 328 
- 7D 
1 2W 


1 OOU 
- 82 


2 


2 


2 
I 
I 


1 
I 


3:!:1 
100 
1:10 
192 
3,"".5 

R 
77 
11-1 
108 
2();) 
187 
If,;)U 
193 
Jf.o 

I 
7-1 
184 
120: 
1-10' 
I) 
3701' 
fj!1 
161' 
262 
Z}4J 
2
 
 11 
nl 
237 


33. Powlat Warrowlec: 


Lcdn
(: obecna W dniu 30 wrze
nia 1921 r. (beL obi
tel spisem wOiskowym) 
W te! licz
ie bylo wyznania Pexlafo narodowo
 _ 


 
 
 I o,g Q 
 0 .t e. .., 
 ' I j .; 
"''0 "'cu bCCU ""'
 
 .;;'" 
 - e -;;er 
E..... CUJ;2 

 00 
 
E .!!2 G) 
 
E 
...,C'S 
J I c,c N '" '-0 0 -er C ._0 

7:': -;=-1 '-9'J 
O
 
 :2" 1: :;- I 
 I ;6"" 


Og6- 
lem 


1 


122 


116 


11 
15 
3 
5,') 
321 
81 
260 
1-12 
20., 
104. 
100 
69 
39i r 

. 
18" 
40. 
3'9 
!JG 
7 
8!! 
262 
-13 
00 
12-1 


Me!- 


:zyzn 


5 


UD; 


30 
83 
68 
70 
02 
5:1 


187 


183 
24 
145 
56 
100 


4-18 
32 


59 


47 


s- 
8 
I 
23 
lö-t 
29 
125 


62 
113 
66 
67 
33 
181 
Inl 
10 
20 
172 
49 
S 
46 
123 
21 
42 
80 


1:13 
90 
8;1 
87 
167 
129 
38 
45 
4;; 
95 
8-1 
87 
239 
113 
118 


35 
78 
56 
71 


i1 
164 
3 
66 
116 

I 
1:?6 1 
23 
103 . 


Ko- 
biet 


6 


8 
 U 616 


36 66 
8;
 163 
92 156 
95 137 
66 107 
88 1(J7 
218 342 


IRI 2113 
S7 411 
18.') 328 
4.3 7D 
140 2-19 


4;)2 511 
50 82 


63 


46 


8 
7 
2 
32 
167 
32 
"135 


80 
91 
48 
43 
36 
216 
1811 
8 
20 
150 
47 
4 
43 
139 
27 
4R 
84 


176 
109 
ffI 
1m 
188 
149 
59 
69 
63 
110 
to3 
78 
2M 
1-17 
147 


329 
100 
1:1(1 
192 
33-1 - 
2;7 
77 
It;J 
toS 
202 
18-1 
112 
-191 
2f.o 
260 


1310 


2". 


-I 


U.OI 


1 2-10 


}.tC 


1 
I 


39 
106 
64 
69 


7-1 
180 
'120 
138 


3 


-11 
28 
11 
11 
-63 


61 
12 


3/)Ij 


118 


4 


-=1 

 I 
I 


,- I 


I 
.=1 


-:-  


f,(j 
166 
158 
1;;3 
107 
107 
334 


2 
12 
11 
11 


i1 
611 
12 
4 


88 
206 
2 
95 
1-11) 
135 
11 
1(j2 
28 
134 


1:18 
370 


161 
211) 
216 


286 
61 
235 


111 


4 


138 
370 
f. 
IIj} 
2"22 
216 
8 
200 

I 


2!!5 
4
 
32-1 
7D 
2-15 


ö30 
82 


369 


1 


11 
16 
3 
53 
3O-t 
81 
243 


1
1 


1 


UR 


.. 


15 


111 


J 


131 
100j 
102 
4 
69 
397 
339 
18 
40 
320 
96 
7 
f!9 
2ß2 
48 
110 
124 


11 
9G 


2 
2 


11 
15 
8 
55 
3m 
81 
241 


18 I 
2 I 
2 


118 


1 


18 


1 
I 


1 


3 


11 
U.'J 
1 


1 


13t 
106 
10'2 
4 
69 
397 
339 
18 
40 
320 
9G 
7 
811 
26'2 

 
9U 
12-1 


R 
96 


116 


2 


-I 


2 


2 


5 


46 
18 
28 
2 


2 


329 
199 
130 
19'.! 
iX)ü 
278 
77 
11-1 
108 
20t 
186 
38 
-190 
260 
200 


1 


1 
127 
3 


74 
18-1 
120 
138 


2 


2 


7' 


.10 
18 
22 
2 


2 1 


atakt 1. 


,) 5pl..no I,anle . n.dldnlclwem Durowo. 
Ob.zary dworakle, . - pnyp.d. n. Wf21t.nie: lune ""zn. ew...g. 4. greck......tol. 15. pra.osl_ne 9; c - w lern podalo n.rodowoU: roayj.1r.,6. ruslliü,6.
>>>
33. Powlat Watltrowlec. 


IU 


Bud}nkl Ludno
f obecna w dniu 30 wrze
nia 1921 r. {bez obj
tcl spiscm wOjskow} m) 
MI.si., .. W lei liczbie b}'lo w:unania _ """':'0_ Q_ 
.c .. - - 
Gm I n Y. c- cÜ ca . . --

 
NCU Og6- Met- Ko- o
 
o c
 tot '0 U , 
Obszary dworskie. ..... N
 

 Utot '", 0 .sbf '" '" "' 
NN N lern eB c", tot.. .:::
 t 
E 
 - -." 
.. m um czyzn Liel cu- ..", .. m E ." 
E 
MieJscowo
cl 0.'" c.
 

 c" CO c 
NE EE ;.,.s c-'" c
 .E .!!o Ö .!!'" c .!!o 
...... IU= -u c.., c. c ... .E s:; .., 
I .. ---- - 
- I -13Tttl 15 16 
1 2 3 -l 0 6 7 8 9 I 10 11 12 
. 
40. Popowo Ko
cielne 16 1 
OJ 128 13f 233 30 - - - - 2H 2'
 - - 
Popowo Kokielne, 'olw. 14 1 250 121 1211 :!20 ao - - - - 2:!S 
 - - 
Popowo Kokielne. 1\. kot 2 - 13 7 6 13 - - - - - 111 - - - 
41. -Polulice 27 3 028 2-15 2ti3 r,25 3 - - - - 02
 - - - 
KowyfoIYi:ark, foh.. 1 - 3-1 17 17 M - - - .- - :14 - - 
Potuliee, fvlw. 111 S C2(J 103 2:1.7 417 S - - - - 420 - - - ::
: :l.lr:

. 1 - 7 4 :I 7 - - - - - 7 - - - 
1 - 11 4 G 11 - - - - - 11 - - - 
rotuli('kimhn, 'nlw. 2 - 21 8 18 21 - - - - - 21 - - - 
St...vyrolv..at'k, folw. 8 "' 37 111 18 :{7 - - - - - 87 - - - 
42. POlulin j - 121 62 ä!J I
I - - - - - 121 - - - 
43. Pru
ce 17 - 319 lf)o Ha 319 - - - - - 319 - - 
Prup-c£", '01... 18 - 
 99 106 :!15 - - - - - c'ffi - - 
Stare, 101",. , - 111 66 ;;!I 111 - - - - - Itl - - 
44 Przysieka 9 - 21;) 103 112 2U 1 - - - - 210 - - - 
Kurki, fvlw. 11 - 21 11 1:1 21 - - - - - 
J - - 
JoIarynka, fohr. , I 
Pny;.;if"ka, folw. , 7 - 194 94 100 193 1 - - - - II!
 - - 
45. Raczkowo 7 - 140 61 79 1-10 - - - - . UO - - - 
46. Rilbczyn -19 2 -Im 191 211 101 :101 - - - - !J4 :IOt-! - - 
AUgllMtowo, oRada 111 - 186. ffI 61! 8 1211 - - - - 11 1
7 - - 
Mrov.:iniec, foly;. 23 1 1711 ' 87 112 " 13.) - - - - 45 13-1 - - 
Nowawies, 08'1da 8 1 74 I S2 U M 40 - - - - 7:l 47 - - 
R:}bezyn, fOt. kol. . 1 - 13 I G 8 13 - - - - - 13 - - - 
47. Rcdgoszcz 7 - 1001 77 73 100 - - - - - 150 - - - 
48- Rgielsko 16 1 27H 137 141 270 3 - - .- - 278 - - - 
Biiskowict, foht'. 6') - 78. 3-1 42 7S 11 - - - - 76 - - - 
Rgidsko, '01.. 11 1 202 103 99 202 - - - .- - - 2O'l - - - 
49. !\?szkowo 31 - 426 199 22/ 126 - - - - - 426 - - - 
"admlvn, 0111. ml. 4 - 50 :!S 7:l 50 - - - - - 50 - - - 
Rakoj:idy, lolw. 10 - 126 62 7';1 125 - - - - - 125 - - - 
R.-doJady, le;n. 1 - 13 8 7 13 - - - - - 18 - - - 
R05Zkowo, folw. l' - 2:!.6 112 111 2!6 - - - - - t'J6 - - - 
Roszkowo, 111. k01. 2 - 1:1 8 8 12 - - - - - 12 - - - 
So'\;nö..ka, folw.-) . 
50. Rj,bowo 30 - 338 U6 19'
 265 73 - - - - 275 (ja - - 
ybowo, folw. 23 - 
II ISS 1118 2162 40 - - - !... !65 87 - - 
H) bo\\"o, osada 7 - Ja 23 8 11:-\ - - - 10 2ft .. - 
51. Sierniki 27 1 428 1 189 239 427 1 - - - - 427 - 1 - 
_MMI
wo, e:eg. 4 - 911 36 65 111 - - - - - 111 - .- - 
Marlewo, lolw. 8 - J:' 28 :11 -111 - - - - - 19 - - - 
8if'rniki, fol.. 111 1 121 168 278 1 - - - - 278 - 1 - 
Siprniki, leim. 1 - ":1 4 G 11 - - - - - 11 - - - 
52. Skoki 13 - 8-l 87 159 7 0 - - - 171 - - - 
K.a
Z.If
, fOlw. 11 - 10 G 6 11 1 - - - - 10 - - - 
Nadolruk, 01. ml. 1 
 8 3 8 8 - - - - - 8 - - - 
Vila. 08. ml. S - "" ro 21 S2 8 15 - - - "" - - - 
Skoki, folw. 7') - 112 68 68 112 - - - - - 112 - - - 
5.,. Smogulec 30 - 11 22;) 238 463 - - - - - 1fJ9 4 - - 
Budki, folw. 1 - '11 18 25 - - - - - 2fj - - - 
Chojna, le
D. 1 - S , 7 - - - - - 7 - - - 
MioJRkimh n, fotw. 2 - SS 27 00 - - - - - ßO -- - - 
M08'kl, föl.... I - 10 8 , 111 - - - - - 10 - - - 
I'atkowo, folw. I - 45 26 111 45 - - - - - 45 - - - 
Potnli... le
n.") . 
Proatkowo, o
. ml. 2 - 17 , 13 17 - - - - - 17 - - - 
Smogulee, folw.. 17 - 217 1111 128 217 - - - - - 217 - - - 

:
f
;
 nf
t;. 8 - 2.'1 11 12 23 - - - - - 111 I - - 
. 1 - 'I 2 2 , - - - - - 4 - - - 
7...amczy8ko, kare.m. 1 - 2fj 12 18 2fj - - - - - 26 - - . - 
54. Smolary 4 - 123 57 66 123 - - - - -- 123 - - - 
55. Smuszewo 10 - 18i 106 81 187 -. - - 187 - - - 
Smuszewo, folw. , 10 - 1117 106 81 187 - - - - - 1117 - - - 
UBtr06. folw. I 
56. Starezyn 10 - 190 '86 104 190 - - - - - 190 .- - - 
57. stawiany 24 - 433 2"
1 
12 416 11 b - - - 417 11 5 - 

&Cewo, folw. , - 54 W '" 54 - - - - - 54 - - - 
Iynki, fol.... . :i;
;:;
IW. f 111 .:..... 1!82 198 169 350 8 8 - - - 361 8 G - 
Slawbny, 8t.. kol. 1 - 17 8 11 12 G - - - - 12 G - - 
51'!. Slepuchowo 15 - 329 153 176 329 - - - - - 3t9 - - - 
Modnew.ie, folw. 1 - '" 27 21 48 - - - - - " - - - - 
VQtnowo, osada 8 - 23 14 11 23 - - - - - za - - - 
8t
pucbowo, loh.-. 10 - 2'9 109 140 219 - - - - - 2111 - - - 
St4i::pucbo1fo, at. kol.. 1 - 11 S 6 11 - - - - - 11 - - - 
59. Stolezyn 2"
 - 452 207 245 395 ;'7 - - - - 3!15 f7 - - 
Sta.iCEDO, fol... 1 - 11 ro 21 U - - - - - U - - - 
8lol
ty1l, fol.... 20 - 400 185 216 .
 " - - - - 364 " - - 
Wilkonic&, leiD. 1 - 11 2 11 - 11 - - - - - 11 - - 
60. Wapno 10 - 187 H"
 85 182 5 - - - - IH2 " - - 
. 
61. Wiatrowo 10 - 24-1 110 13-1 243 - 1 - - - 2-1:
 - 1 - 
Na1
..yD, fol.... 
 
Wiatro.o, folw. 10 - 241 110 134 213 - 1 - - - t43 - 1 - 
62. \Vi
nlewo 9 - 176 89 87 176 - - - - - 176 - - - 
6J. Zakrzcwo 18 1 252 112 UO 2:2 - - - - - 252 - - 
Tnmidaj, fohr.') . . 
. 
bra.nöwko, ""ada 12 - 118 " 50 118 - - 
 - - 118 - - - 
rzewo, folw. 8 1 16-1 6-1 110 151 - - - - - 16-1 - - - 
64. Zabiczyn 11 1 200 116 HO 2:.6 - - - - - 2:.6 - - - 
65. Zbietka 7 - 180 79 101 179 I - - - - 180 - - - 
66. Zelice 16 2 312 H 143 169 312 - - - - - 312 - - - 
Micha1kowice, lolw. 2 - 211, 18 18 211 - - - - - 211 - - - 
tellce, fol.... l' 2 2831 127 168 Z8I - - - - - 21!3 - - - 


') W lern 1 bndynck niezamiazlta..... ") Splaano 'teznle Z '01... Roszk_o. ") Splaano ',an"- Z lolw. Smognlec. ') Splaano '",znlc Z lolw. ZU......n. 


'\
>>>
112 34. Powl.t WUkowo. 

 Rudynki Ludn

 obecna w dniu 30 wrzc
nia 1921 r. (bez obit;tel spisem wolskowym) 
MI. I I .. '" W leJ Iiczble bylo wyznania - Podalo narQdowo
t 
. :: u 
Gm I D y, "'- ,- o
 . o I 
 
 
",,,, ...cu Og6- Mt;!- Ko- -", 0 c
 ,bI '0 . 
Obi zar Y d w 0 r S Id e, ",-"I N
 
- bebe .",'" 0 cu bI r# '" '" 

:;j N "'- =u bAU bI -.. 
 'E 
'" 
..'" lern czyzn blei E;: aI'- ",N :!i
 '" 
E '" 
MieJscowo
cI Co,!! "'.!! 

 ",,,, 00 '" Ö .!!crr ",E 
NE BE :.'" "'.= E
I .5 .- 0 ._ 0 
N'" aJ:= _0 "'oe Co 1:1... "'oe 
--- ... 
1 2 3 4 fj 6 7 8 9 10 11 12 13 I 1-1 16 
I - I 
34. Pow. Wltkowo 
I. MI.sta: 446 10 4198 . 189ü 2263 8922 178 2 61 - - 899Ö 1M 9 - 
. 
I, Wllkowo 170 1 1605 736 869 1459 100 - 46 - - 1513 83 9 c - 
2. Czerniejewo 111 2 13-13 59"2 7M 1277 49 2. 15 - - 1294 49 - - 
3. Powidz - 165 1 1210 667 643 1186 24 - - - - 1188 22 - - 
11. Gmlny: 21
7 17 18022 86;0 9802 H842 8114 64. - 2 b - lö 230 2786 6 c - 
- 
l. Anastazewo . 37 - 311 147 16-1 231 80 - - - - 231 80 - 
- 
ADut.al.ewO, It. kol. 1 - 8 2 8 8 - - - - - 8 - - - 
Anaswewo, wiel 38 - IlOO 1-15 168 223 110 - - - - 2Z3 110 - - 
2. ßarczyzna 22 - 147 71 76 60 87 - - - - 83 64 - - 
3. Brz6zki 8 - 96 45 61 83 13 - - - - 83 13 - - 
4. Bure 6 - 40 21 19 13 27 - - - - 31 9 - - 
5. Chlildowo 32 - 226 108 118 49 177 - - - - 47 179 - - 
6. Czerniejewo 12 - 164 68 96 156 8 - - - - 100 8 - - 
7. C:wlerdzin 32 1 240 127 113 231 7 2 - - - 239 - 1 - 
8. Drachowo 19 1 153 82 71 74 79 - - - - 74 79 - - 
9. Folwark 35 1 296 144 152 268 28 - - - - 285 11 - - 
10. Gal 30 - 280 152 128 253 26 1 - - - 2fJl 24 1 - 
Rno.ö..-ka, 0."'. I - 8 4. 2 4. 2 - -- - - 8 \- - - 
G.j, ..lei 26 - 237 128 100 213 24 - - - - 213 U - - 
Kordol, olada B - S7 ro 17 86 - 1 - - - . 96 - 1 - 
11. Gebarzcwko 7 - 81 36 -10 05 26 - - - - 05 - 26 - - 
12. Gt;barzewo 19 - 170 87 88 97 78 - - .- - 106 69 - - 
1.3. Gfozyny 13 1 107 ö8 49 67 40 - - - - 67 40 - - 
14. Goczalkowo 27 - 236 116 120 236 - - - - - 236 - - - 
Goc.&lkowo, wiet } 27 - 2J6 118 120 236 - - - - - 236 - - - 
Gucaalköwko, 00"'. . .- 
15. Goranlec 22 - 180 99 81 180 - - - - - 180 - - - 
C..rnl.ejewko. 0."'. } 
GOlimö...ko, o."'a 
OOl'aniec, wie. Z! - 180 B9 81 1110 - - - - - 1110 - - - 
16. Goranlnek 10 - 83 34 49 41 42 - . - - - 41 42 
- - 
OOfanlnek, wiei 
 10 I - 83 IK f.9 U f.2 - - - - f.1 4.2 - - 
Wilkanowo, oBada 
17. Gorzykowo 18 I 1 130 62 68 123 7 - - - - 123 7 - - 
18. Gorzyk6wko 43 I - 313 161 102 136 177 - - - - 136 177 - - 
Gor.ykö...ko, 0."'. 
 lTI I I . 
Gor.yk6wko, ...iM I f.3 - 81S 181 162 196 - - - - 138 177 - - 
19. Graby 37 - 281 137 144 218 06 7 -- - - 218 6'2 1 - 
Graby, wlel 96 - 285 lS1 1M 202 . 66 7 - - - 202 82 1 - 
8tan.nln, 0."'. 1 - 18 8 10 18 - - -. - 18 - - - 
20. GrzYbowo- 811 I 1191 
Chrzanowice 23 - 198 97 101 .117 - - - - 79 - - 
Gnybo...o, o..da } 
I I 
GrzybowO-CbrIADOwl
e, 
...,et 23 - 198 97 101 117 - - - - 1111 79 . - - 
- 
21. Gur6wko 12 - 113 02 61 32 81 .L- - - - 38 70 - - 
22. Imlelno 13') - 85 42 43 85 - - - - - 8-1 - 1 - 
23. JarZi\bkowo 47 1 402 189 213 376 26 - - - - 382 20 - - 
24. Jaworowo 6 - 49 23 26 49 - - - - - 49 - - - 
25. Kamionka 13 - 93 51 42 93 - - - - - 93 - - - 
26. Karsewo 26 - 182 . 91 91 93 89 - - - - 91 91 - - 
27. K
piel 9 - 89 37 02 89 - - - - - 89 - - - 

Eiol, fol.... Z - 00 11 ZI 90 - - - - - 00 - - - 
K
 iel, ...iei 7 - 611 2f! SI 611 - - - - - 611 - - - 
28. '1dzlerzyn . 29 1 356 166 190 356 - - - - - 356 - - - 

d.ler.y1l, ond. 
 . . 
K
dsionyn., ...Iei 211 1 S5lI 188 1110 :156 - - - - - 856 - - - 
29. Kolaczkowo fj - 41 16 '20 41 - - - - - 41 - - - 
30. Kosowo 31 - 270 127 148 272 3 - - - - 275 - - - 
- 
31. Le
niewko 9 - 07 25 32 07 - - - - 57 - - - 
32. Lipkl 6 - 64 34 30 00 14 - - - - 48 16 - - 
33. Lubochnla 30 - 213 122 121 231 12 - - - - 232 11 - - 
.
:l::
 wI.ri
 , 110 - Z43 1%2 121 231 lZ - - - - 232 11 - - 
Zdroje, 
eg. I 
34. Lugl 10 - 61 31 30 61 - - - - - 61 - - - 
35. Malenln 25 - 172 8-1 88 79 93 - - - - 79 93 - - 
36. Malachowo-Kt;pe 17 - 112 1 /)3 09 38 74- - - - - 9"2 20 - -- 
37. Malachowo- 
Wierzblczany 37 - 310, 147 163 308 - 2 - - - 310 - - - 
38. Marzenln b3 1 467 232 23:) 464 3 - - - - 467 - - - 
Manenln, .1. kol. . S - 17 8 11 17 - - - - - 17 - - . 
lIat"tJlleniD, wtet liO 1 -150 22-1 228 «7 S - - - - t60 - - - 
,) W lern 1 bndyne' nleumleazl",Iy. 
MI.alo Wllllo.o: 
-2:,d6wll. 
MI. . I 0 C... nie lew 0: . - gre..o....lo".6. 2. 
Gmlny : . - pnyp.d. n. wytn.nle: pra.oolawne 63. 1I!....o-blol. 4., inn. wyan. ".101. 1. Inne wyan. ewang. 8; b - w lern b.awvznanlowlec 1; c - po' 
.alo narodowolt: ro.rl.... 4.. IltewaJt, 1. nalliü, 1. 
,
>>>
MlesCe. 
G m I n Y. 
ObSz8ry dworskle. 
MleJscowo
cl 


39. M1Ikownica 
40. Miaty 


41. MielZyn 
42. Mielzyn Stary 
43. Mielzynek 
44. Mierzewo 
Mienewo, o8ada l 
lIiflllewo, "dei , 
45. Mystki 
46. Nidom 
47. Niechanowo 
48. Noskowo 
49. Nowawid 
Niechanowska 
50. Odrowd 


51. Oslrowite 
Prymasowskie 
52. Ostrowo 
53. Pakszynek 
54. Pawlowo 
55. Piaski 
56. Polanowo 
PoIanowo, 101...., 
Polanowo, wiei' .. 
57. Potrzymowo 
58. Przybor6wko 
59. Przybrodzin 
60. Rakowo 
61. Ruchocin 
62. Ruchocinek 
63. Skorzecin 
Huta SkorzQcka, fol.... 
Skon
cin, wiei } 
SmoiInkl Sk"r&Qckil, 
08Ma 
64. Smolniki PowidzTde 
65. Sobiesiernie 
66. Sokolowo 
8okolowo, wie. '- 
SokoI6...ka, fol.... ( 
67. Strzyzewo 
Czerniejewskie 
68. StrzYzewo 
Witkowskie 
69. Szczytniki Duchowne 
70. Szydlowiec 


71. Trzuskoloii 
72. Wiekowo 
Wiekowo, wiei . 
Wiok6...ko, fol....  
Wiekö...ko, 10iD. J 
73. Wierzbiczany 
Wierzbiczany, o8ada 
Wienbicz.aDY, wies 
74. Wierzyce 
Czlopy, wie. , 
WIenyce, wie6 , 
75. Witkowo-Wid 
76. Witk6wko 
77. WoIa Skorzecka 
78. WYlatkowo 
Budy WylatkOWlkle, 
oaada ') 
OkrQgllea, olada ') 
Pila, 01. IIIL') 
PU!&, pUltk. 
8108zewo, OlM. , 
Wy1atkowo, wie' 
Zietiitko...o, fohr. I 
79. :2:elaskowo 
80. :2:ydowo 


ur. Obszar:v dworskle: 
1.. Arcugowo 
2. Charbin 
3. Chwalk6wko 
4. Clelimowo 
5. Czechowo . 
6. Czelu
cin 


Dudynki 


0 
.:.5 .2- 

] :i
 
N N .... 
E.
 
.
 
NE .5E 


2 . 3 


44 
16 
49 
26 
3j 
2R 
28 
9 
10 
34 
20 
13 
11 


35 
42 
16 
47 
10 
14 


14 
13 
7 
14 
14 
45 
61 
34 
1 
13 


20 
53 
35 
35 


18 
19 
70 
28 
60 
70 
70 


40 
26 
1t 
46 
46 
46 
11 
9 
88 


1 
ff1 


19 
38") - 


3t. PowlaC W1ü.owo. 


119 


Lt:dn

 obecna w dniu 30 wrzdnia 1921 r. (bez obielel spisem wols],.ow}'m) 

 --;-; W,tel IIczble bylo wyznanla _ Podalo nar
owo
 
Mez- Ko- 0 
 GI 0 ü. ß . 0 Ö - 
. 
= 

 2
 -*11 a .!!
 .: 
 
 
;zyzn biet E-S 111:;1 cu
 -
 cu 
E ", E .. "i- Ei 
;,111 

 E.c O E 
 E 
 0 ö 
.. c: 
 0 
::!
 11_ _0 CI) _ C"C C. c
 .5 c"" 
.. 6 ,6 7 $ 9 tu 1112 13
fl.616 


Og6- 
lern 


1 
1 
1 


1 
1 


- 
. 


1 


1 
2 


4 


:Ja" 
245 


477 
374 
246 
195 
195 
53 
91 
395 
155 


149 
97 


303 
306 
137 
418 
71 
131 


131 
100 
61 
116 
130 


445 
1,,3 
334 
8 
328 


117 
361 
204 
204 


168 


141 
073 
232 


479 2-11 
682 297 
682,'NI 


241 103 
150 8-1 
111 89 
361 169 


a81 169 
160 229 
74 34 
63 27 
liOl 277 


6 2 
M8 276 


154 68 
!BI 222 


189 193 
110 130 


198 279 
130 239 
115. 131 
9'2 103 


12 lW 
2'2 31 
44 47 
194 201 
76 7tl 


70 79 
52 40 


141 
1:8 
6,') 
207 
41 
61 


81 
47 
35 
05 
71 21 
208 
1;)5 
1 
1M 


66 
179 
103 
lOS 


85 
63 
273 
108 


162 
148 
72 
211 
33 
70 


70 
58 
2& 
61 
59 


221 
245 
179 
6 
17. 


61 
182 
101 
101 


83 
78 
300 
12.. 


238 471 
285 082 
t86 61!2 


138 23.') 
88 UII 
62 86 
192 288 


. 
1112 \!IjtI 
231 426 
40 7 
36 52 
274 000 


I 6 
271 tII& 


86 154 
209 458 


m 


Ö 8068 S69-i U74 7937 


11 
b 
6 
9 
10 
8") - 


1 


190 
91 
98 
149 1 
188 
109 


84 
39 
46 
69 
89 
74 


106 190 
52 90 
02 98 
80 149 
99 '188 
Bö 142 


') Spi..no "anie _ ..... W,talkowo. ") W lem 1 bodmek nluoml....atr. 
Ob._.ry dwonkle: a - greko-kaI0Iik6.. 5; e - RUlln6... Z. 
" 


29'2 
245 
450 
184 
246 
195- 


90 


27 
-143 


47 


. 
1116 
2!) 
87 
39ö 
1;)5 


28 
4 


127 
97 


2'2 


284 
207 
137 
418 
74 
120 


19 
99 


10 


1 
1 


1m 
42 
45 
09 
95 
141 
-103 
303 
8 
297 


10 
63 
16 
07 
30 
304 


31 


31 


49 
144 
204 
204 


6R 
217 


158 
109 
663 
104 


10 


32 
9 
123 
8 


1 
3 


2 


6 
1 
5 
73 
73 
34 
67 
11 
01 


r- 


61 


23 


126 


-a 
u 


- 'i9ü'i 


1 


17 


30i 
245 
453 
232 
2-16 
19:' 
19:\ 
25 
:85 
39;) 
]i,5 


70 


24 
U2 


28 
6 


126 
97 


23 


214 
29'2 
137 
418 
7-1 
12'J 
129 
42 
45 
r.o 
96 
127 
4;)3 
304 
8 
ZII8 


19 
14 


1 


1 
6.'1 
16 
C6 
34 
318 


30 
10 


07 
143 
204 
204 


GO 
218 


158 


10 


110 
065 
115 


26 
7 
'117 
8 


471 
082 
682 


241 
150 
111 
283 
Z8I 
456 
7 
52 
b38 


78 
78 
4 
67 
11 
13 


6 
688 


13 


154 
458 


23 


IOD 


!e 


1!1O 
91 
98 
149 
188 
142 


17
>>>
114 


Mlast8, 
o m I n Y. 
Obszary dw.orskle. 
MieJscowo!cI 


7. CzcrnicJewo 
Czeroi"Jewo, bai.ntarnia 
Cz:ernif'lewo, folw. , 
('zernif"
ewo, Il'lin. , 
("lernlf'Jt.wo, tarl. 
OIoiYDT, le6D. 
Gor.uIin, I
"n. 
K arw, leAn. 
]..il,ki. lein. I) 
IoIlynok. 1.6n. 
NOKko..... I.An. 
:N owylaR. leAD. 
R.J.kowo. le
n. 
8tarzenln, l('
n. 
8. Golimowo 
9. Gorariin 
10. Grolkowo 


11. Grzyhowo-Rabie7vce 
1.? Gulcze\\ ko 
I.1. Gu1czewo 
14. Gurowo 
15. Ja\\'orowo 
11i. Jelilowo 
17. Karsewo 11 
111. Ka\\'ecz}n 
19. Klcparz 
20. Kolaczkowo 
Kolaczko\\ 0, foiw. 
Yilerzchow1"ka, 'olw. 


21. Le!niewo 
21. Malczcwo 
Dr""M...ko, lol.... l 
MalczeYio, lolw. ( 
23. Malachowo- . 
Szemborowice 
24. Malachowo- 
Zlychmicisc 
25. Micrzewo 
Kr6lewiec, fol.... 
M ierze",,'o, loi.... 
21i. MikolaJewice 
27. Miroszka 
28. Nidom 
29. Niechaflo\\'o 
Marytlin, folw. 
Niechuowo, fol.. , 
tpiaMkowo. folw. . 
30. Nowa\\"id Lcdnogilrska 
31. Odrowijz 
32. Pakszyn 
I)ak
z)n, folw. . 
Zdrvje, lol.... I 
3,l Przyborowo 
34. Radomice 
XOf'kowv, rolw. 
Radomlee, 'olw. 
35. Rzcmachowo 
- äudunek, folw. 
Rzemachowo, folw. 
36. Skorzccin 
DOliD" leAD. 
HDtka, I.An. 
Kn1zö...h. I.An. 
Popleiarse, It''-o. 
R&dlowo, lein. 
Raszewo, It,
u. 
Skon
eiD, nadl. I 
8ocba.. le
n. , 
8tarydw6r, leAD. 
37. Szcz}'lniki 
Czcrniejewskic 
C
(lrnif'jewo. 8t. kol. 
Slclytniki CEerniejewski(', 
lol.... 
3R. Wierzyce 
39. Witkowo-Dom 
D
hinn, folw. 
\\'"itkowo-Dom. folw. 
40. Wola Skorzecka 
41. W6dkl 
4.? Zclasko\\ ko 
Jplont"k. leen. 
2.I...kll...ko, fol.... 
4.l Zolcz 
44. Zydowo 
Gt,,:banewo, fit. kol. 
Kosmowo, lolw. 
Kah;:c&, folw. 
2ydo...o, lol.... I 
2ydo..... .t. kvl. I 


Budynki 


29 
1 
15 


1 
1 
1 
1 
1 
3 
7 
8 
12 
G 
8 
o 
20 
8 
6 
6 
I) 
13 
11 
. 


8 
1') 


12 


5 
9 
19 
8 
18 
5 
r; 
7 
21 
. 
m 


10 
10 
10 


o 
8 
B 
6 
6 
8' 
8 
13 
2 
1 
1 
1 
:I 
2 
2 
1 


13 
8 
7 
12 
12 
1 
11 
7 


7 
10 
2 
8 
8 
37 
7 
12 
2 
18 


,) Spla.no I
..nte a fol.. Cz..nlei
", 


2 
. 
1 
1 


1 


1 


5 


1 
1 


1 


34. Powlat W1tkowo. 


Lndno!
 obecna w dnin 30 wrze!nia 1921 r. (bez obJetej spisem wojskowYm) 


6 
8 
12 1 
16 
8 
103 
100 
1-16 


187r 
141 1 , 
229 r 
95 
32-1 
165 
97 
13-1 
157 
2:)1) 
171 
84 
206 
232 
232 


10-1 
189 
4-19 
131 
318 
Ij() 
92 
U7 
ü30 
121 
414 
65 
180 1 
213 
248 
74 
220 
44 
178 
73 
3% 
41 
8'2 
11 
:1 

 I 
11 
11 


278 
-13 


2."'-
 
'19 
')-- 

W 
3% 
2-t3 
87 


137 
168, 
le 
156 
17" 
39j 
32 
116 
1;1 
236 


159 
8 
00 


11 
111 
B 
. 


3 
. 
7 
7 
. 
48 
69 
61 
86 
6j 
106 
42 
1
)2 
69 
37 

).') 
6, 
109 
.72 
37 
97 
1m 
102 


:)2 


98 
2m 
57 
145 
72 
40 
71 
2-13 
51 
1112 
32 
8G 
112 
112 


30 
98 
111 
711 
33 
18 
17 
36 
. 
3 
1 
3 
13 
3 
. . 


6 


141 
21 
1m 
U 
122 
15 
107 
43 
09 
90 
8 
8-1 
87 
17: 
16 
.63 
8 
101 


W tej liczbie bylo wyznania Podalo narodowo!C 
o
 
 0 o
 . 
- . 0 u 


 

 bilD vII) g .
: .:.
 .!!« 
E .8 
 3: u 
 
 ::::; 
 ... .
 E '" E crr 
 E 
;.,cu.. c.c EN :g .!:!o ö .!!crr :g .!!O 
;
 := "

--it :: 
I :: 
 I :: 

 
 = = = 
I -= 
 I -= 
:.... - - - - i. 1 
- - - - - .0 
- - - - - 7 
-- - - - - '2 


209 
10 
140 


6 
3t 
. 
8 


2 
. 
6 
8 
2 
55 
86 
82 


101 
76 
123 
03 
172 
9G 
60 
79 
90 
U6 
119 
47 


109 
130 


100 


:2 


91 
2-17 
7. 
1,3 
78 
ü2 
7f) 
292 
7U 
222 


33 
91 
131 
131 


H 
I' H 
25 
117 
40 
18 
24 
46 
6 
3 
2 
2 
18 
6 
7 
. 


137 
2:J 


278 
48 
235 
63 
27ü 
3% 
243 
87 
137 
168 
12 
158 
168 
39: 
3:! 
116 
18 
236 


... I 
,:.5 ,_ 
... '11 cu; Og6- Mez- Ko- 


 N'N 
:5..!1 :g .
 lern czyzn I blei 
NE .SE 
- -1- 
2 3 4 0 6 
3681 

n 
1411 
40 
7 
12 


116 
Bö 
153 
17 
196 
44 
78 
78 
8 
i2 
90 
220 
17 
82 
7 
13-1 


367 
18 
2:rl 


1. 
40 
7 
12 


6 
8 
12 
15 
8 
103 
15;} 
137 
187 
13ü 
2');) 
9: 
32-1 
16: 
95 
121 
157 
200 
171 
8-1 
203 
22ß 


6 
8 
12 
16 
8 
103 
1
15 
137 
lR7 
135 
2'20 
95 
324 
165 
97 
121 
157 
25q 
171 
8-1 
206 
232 


10 


9 


9 


G 
7 


6 
9 


2 


10 


3 


6 


228 


8 


23'2 


104 
189 
-1-19 
131 
318 
1
J() 
92 
147 
;}35 
121 
41. 


IOt 


= / 


189 
449 
131 
318 
150 
92 
147 . - 
030 
121 
.14 


G4 
170 
2-13) 

 I 
7-l 
220 
.. 
176 
37 
26 
11 
76 
. 
8 
3 
6 
ao 
8 
11 
11 


65 
179 
2-13 
2-&3 


1 


1 
1 


i-l 
220 
44 
176 
37 
26 
11 
77 
6 
8 
8 
6 
30 
8 
11 
11 


- I 


-, 


3G 
6 
00 
4 
. 


'l6 
8 
00 
5 
6 


1 


1 


-I 
-I 


278 
43 
2S5 
70 
275 
3'.1 
243 
87 
137 
168 
12 
158 
169 
395 
3% 
115 
18 
2S5 


8 


16 


!J. 


9
>>>
MI.st., 
o m I . Y. 
Obszary dworskie. 
Miejscowo
cI 


1  35. Pow. W olsztyn 
I. Mlasta: 
1. Wolsztyn 
2. Kopanica 
3. Rakoniewlce 
4. Rostarzewo 


IL OmlOY: 


1. Adamowo 
Adamowiee, pootk. l 
Adamowo, wie' ( 
2. Adolfowo 
3. Barlo:ina 
Gokieszyilska 
4. Barlozna 
Wolsztytiska 
5. Belecin 
Belteil, ot. kol. 
Belt2cio, wie' 
6. Blinek 
7. Brotisko 
Blmlsko, wlei I 
KoAciska, os.1ds ,- 
"8. Brotnica 
BlotnicA, sL kol. 
Blotniea, wie6 
9. Boruja 
10. Boruja Ko
cielna 
11. Boruja Nowa 
12. Boruia Stara 
13. Cegielsko 
14. Chobienice 
Chobienice, bor_ 
Chobieniee, wie' 
15. ChorZe'l!1in 
16. Dijbrowa Nowa 
17. Elzbieciny 
18. Paustynowo 
19. Glodno 
20. Godziszewo 


21. Gola 
22. Gotdzin 
23. G6rsko 
24. Gr6iec MalY 
25. Gr6jec Wielki 
26. J ablonna 
J.blko, osllds l 
Joblonna, wie' ,- 
27. Jaromierz 
Jal'omilJrz, wie
 
:Marjanlce, 08&11a 
Podborowiec, o8ada 
, 28. Jaz}"IIiec 
29. Karpicko 
30. Kaszczor 


31. Keblowo 
K;
blowo, st. kol. 
K
blowo, wie' 
32. Kielkowo 
33. Kielpiny . 
34. Komor6wko 
35. Kutnica Zb1iska 
Borujka, karelma') 
Karczemka, karczma 
Koinies Zb"ska, wie' 
36. t,ijkie 
37. Malawies 
38. Marjankowo 
39. Mlvtisko 
K[y6ako, ...leA l 
NOwymlyD, osada , 
Sbrymlyn, olllda 
40. MOChy 
Koch)', wie' 
W.ineentowo, osada 


41. Naroinik 
42. Nialek Wielki 


Budynkl 
s::.9 i . 
 

.= 
.: 
NN N 
... CI) Go) tf.I 
i:\4U c
 
N 2 E ,.5 3 E 


ö.
l 


.. 2. 


:JtXj') !6 
126 
258') 
175 


9ö 
0;; 
27 
11 
9 
2'2 
2 
20 
45 
7-1 
74 


65 
3 
62 
111") - 
3j 


168 
172 S ) 
28 
109 
1 
1()f! 
78 
91 
41 
30 
82 
37 


41 
50 
33 
15 
26') - 
175 


175 
lU 
73 
33 
6 
91 
66 
205 


239 
1 
238 
64 
72 
00 
37 


1 
se 
93 
38 
44 
20 
111 
1 
2-l8 
245 
a 


29 
00 


Og6- 
lern  
.801 Sö88 
11 
4 12-1 1 887 
615 295 
2013 1 94j 
1019 1 461 
S8 st 
U 16 ö60 
669 3O-i 


22 


4 
2 


2 


2 
1 


2 
1 
1 


1 
1 


1 
1 


1 


1 


1 
1 


1110 t26 
62"2 277 
-1011 11l'i 
191 81 
30 11 
6-10' 314 
394 180 
1151 021 


35. Pow"t WoIsztYIL 


ludno
c obecna w dniu 30 wrze
nia 1921 r. (bez obletel splsem wolskowym) 


110 


Me:i- 
czyzn 


4 


669 
lRl 


62 


50 
170 
'Zl 
143 
228 
415 
'-15 


009 
26 
533 
073 
180 
B31 
Rb6' 
171 
741 
8 
733 
:.27 
526 
213 
um' 
429 
240 


2m 101 
274' 118 
2-19 12-1 
80 40 
103 66 
910 425 


. 


151 
085 


W tel liczbie bylo wyznani3 
.e
 
 
 (")
 ---, 
 -- - - -:-;; 
"':g 1;.2 ::
 ::
 
 
:: 

-; 

 e
 ö
 ä .!!!g 
N':'= "'= _ 0 E", ._ C:"O 
I-=--I
 -- 
7 R 9 10 11 12 


o 


18 S5t 20293 


304 
8j 


31 
24 
78 
16 
6'
 
104 
205 
200 
2-17 
13 
234 
288 
84 
399 
39-1 
8a 
356 
3 
353 
2-12 
264 
104 
83 
209 
114 


674 
2 
672 
22"2 
2-16- 
1-17 
118 


5 
113 
364 
128 
118 
50 
48 
2 
613 
606 
7 


73 
273 


Ko- 
biet 


6 


UlS 


oG8i) 


....1 
569 
181 
074 
691 

600 


lö 


86 
6-1 


Podaln narodowo
e 
- ----- 


CU' 
.:.= 
'" 
Ö 
c:I. 


. 
o 
"' 
'E 
.!!!. 
=.:.=  
C 
.5 


. 
.. 
-CU' 

E 
.20 
C't:I 


22S6 


663 


- 
181 


I.J 
120 
'ZI 
P3 
22 
Ha 
s:; 


5:.ö 

b 
IkID 
33\ 
1!1 
41 1 
711 
H'iG 
7a:1 
8 
125 
627 
f.2li 
12H 
21 
61 
2:12 


IR 
!f.! 
249 
51 
12:. 
232 


232 
251 
137 
116 
I 
1137 
191 
143 


7 
156 
73:
 
2.')7 
198 
72 
GII 
i 
4R6 
i80 
4
1 


13 Il"t ----u.-116 
I J 


8 


7(1G 
21'1 
614 
I
% 


6 0 


1 


1 


1529 
4 
1525 
444 
501 
292 
226 
8 
218 
733 
274 
248 
111 
107 
i 
1 3j() 
1335 
16 


2237 
3iJO 
1068 
058 


3476 
46-1 
1417 
328 


15. 


2"1 


16 0 


2 


1 Ih 


;)609 


H12 

164 
1 :19!1 
:134 


23
.;) 10113. 


tim 
4 
1 li20 
411H 
462 
2H 
162 


:i!e 


6 
6 


62 


n6 
IJO 


r.o 
20b 
:mo 
:130 
;) 


3 
2:1H 
16li 


7R7 
7/'!5 
I:) 
t! 


1 


5 
6 


1 


36.') 
365 
96 
31 


26 
92 
11 
81 
124 
210 
210 
312 
13 
299 
28j 
101 


432 
462 
88 
385 
6 
380 
28:. 
262 
109 
80 
2"20 
126 


104 1!1 
156 9G 
12j 249 ' 
40 01 
87 125 
480 246 


ß'i 246 
345 312 
210 15:1 
110 156 
19 1 
326 637 
21-1 190 
630 1 010 


Bö5 
2 
8.'i3 
222 
25ö 
145 
108 


1504 
i 
1500 
40B 
462 
21 
165 


663 1 
663 
181 


6 


6 


, 
- 


8 


R:. 
142 
:\liH 
8 
lR7 
1112 


29 
28 
61. 8 
1178 
:l6t! 
:J6I 
75 

 
3 
20:1 
701i 


5 


6 
36 
39 
2fi4 
64 


1 
G3 


,- 


S 
105 . 
369 
146 
130 
61 
69 
2 
737 
7:5 
H 


7 
158 
733 
207 
174 
71 
67 
i 
1220 
1214 
6 


62 


19 
120 
27 
113 
20 
66 
66 
656 
26 
li30 
342 
19 


31 
öO 


60 
208 
349 

 


3 


s 
2:11 
164 


2 


17 
00 
3!1 
:!II 


Rr4 
856 
11 


121 
114 


') W lem 1 haclynek nlezamleszbly. I) W lenI 8 bad. nIe&. I) W lem Z hud. nIel. ') Spla.no ttanle Z _It lCutnlo. Zb'l'ka. 
MI. 0 t 0 Wo I 0 Z I Y n: . - przypllda na IIJ'znanl.: gr.cko....loL Z. Inne IIJ'ZR. kalol. 1. pnwool..... 11. Inn. "'\'Zn. koie. ..chodn. 1: 0 - w tcm podalo n.ro- 
d......U: hlalol'1Ulkt Z. iyd_t I. 
ORlIIIY' . - trzypada na "'\'Zn.nle: pnwoabwne I, g1'ecko-katol..'i. Inne ooym. ""101. 11: b - bezwy&NlJllowleo I: 0 - . tem R"'I.nln I. 
'F 


78 
312 


4ö 
65 
149 
736 
8 
7211 
027 
526 
127 
22 
61 
282 


780 
7!!l 
22 
o 


6 


H6 
141 
3GO " 
8 


8 


1
 
178 


29 
28 
6GO 


4 
4 


660 
310 
246 
35 
29 
3 
20-1 
HO 


1 
1 


24 


24 
36 
39 
271 
61 


1 
60 


17 
74 
40 
iO 


130 
121 
8 


30 
46-1 


121 
121
>>>
116 


MI a!! t a. 
Gm I n Y. 
Obszary dworsklc 
MieJscowo
ci 


.n. Nieborza 
44. Nowawie
 
SOW.t.",-il'li, wieK 
Nowawie
-.HfldI1, 
t. kol. 
45. Ohra 
KrutJa, rm
tk. 
Ohrd, wIe' 
46. Obra Nowa 
47. Oslonin 
tJit'jllir&, llU:oI1k. 
OsJonin, "h.A 
48. Podgradowice 
49. Przedmiescie 
'1
i:t:
:::ipj :. 
5,'). Przemct 
I'erkowo, wlf"i\ 
rrzf'm
t, wle
 
Za.tJorowo, wit'A 


51. Radomierz 
52. Rakonicwicc-Wie
 
53. Rataie 
54. Rekiin 
5
. I
ckiinek 
55. Rnchocice 
Ruchol"jec, fIot. 1..01. 
Ru('horlC'p, WiP8 
57. Sicdlcc . 
5R. Soicc 
8oll'c, leAn. . 
801..c, "deA , 
59. Solec NO\lY 
801('(' 
o"Y, IIDMtk. 
80Jec No,,"v, "irA I 
Solecko. I
An. ,. 
.8otc('ko, prr.. k. 
60. Starkowo 
8tarkowo, OI'adR 
StarL.owo, wicil 


61. 5todoisko 
62. Stradyli 
63. Szarki 
64. T:,rnowa 
65. Tcrespoi 
66. Tloki 
67. Tloki Nowe 
68. Tllchorka 
Boruj"'." 08. roJ. 
 
T uchorka, ..ietl , 
69. Tuchorza 
70. Tuchorza Nowa 
Tuch('\rz.a Ot\lna., wicj\ 
Tu('horza Nowa., 1\i

 


71. Tnchorza Stara 
TllchorZlI. fit. kol. 
Tu('hona Stara, "ieA 
72. Tllchorzyniec 
7.l W'!chabno 
"",('h:ihno. Je
n. 
\V-.chabno, wje' 
74. Widzim NO\lY 
_ Tioki No
'o. fJ!.nda . 
\\"iddm 
o.y, wif"A , 
75. Widzim Stary 
76. Wieien Zaobrzanski 
""i,.je6 Z30bnur\
kl. foJw. 
\\'lelc6 Z.ohrza6.kl. .'I.A 
77. \Vioska 
- :il

t"
e:le:8ada 
78 Wojcicchowo 
79. \Vola D'!bro\\iccka 
80. Wola Jabloliska 
81. Wroniawy 
8Z. Zakrzewo 
83. lodyli 
tody6 Nowy, .t. 
ol. 
t.od)it.. \\'i('
 
84. Zod}'1i Nowy 


111. Obszary dworskle: 
I. Bclecin 
Rf'1-;dn, dwör , 
Bel
cln, '01... , 
Beh:'cm.. leNi. 
Karna, rohr. 


-us 
33 
18 
I 
U 


60 
37 
33 
, 
29 
99 
I 
98 
40 
2A 
89 
111 
35 
[,8 
, 
54 
20 


ßudynki 


 
.c 
c- 
N:G 
..
 
NN 
... '" 
c..
 
!OIE 


2 


3-1 
89 
79') 
10 
2G6 

 
2ß2 
38 
60 
10 
60 
2-1 
114 


lU 
131 
79 
46 
6 
70 
24 
41 
37 
33 
35 
2 
33 
138 
l(),l 


102 
53 
13 
39 


1 
ii 
7
 I = 


42 
17 
11 
SB 
2-1 
.6 
n 
6-1 
64 
61 
31 
I 
30 


GO 


60 
21 
41 
I 
-1(1) 
60 


C 
,- 
'"'.: 
N ... 
..'" 
1 5'
 
3 


1 


..., 
i 
1 


1 


3 


3 


1 
I 


2 
2 


1 


1 


1 
1 


1. 


4 


9916 
676 
0C11 
, 
286 


35. Powlat Wolsztyo. 


lt:dno
t obecna w dniu 30 wrze
nia 1921 r. (bez obietei spisem woiskowYm) 
Podalo narodowo
c 


Qg6- 
lern 


Met- 
czyzn  . W ,tei Iiczbie bylo wYznania 
o
 I "0 ü g I ' 0 


 
: 

 
 GJ 
 
 
 
E.E I CU;;2 ..
 ._
 .. 
E 
n 
u c.... 00 c C) 
E
 (1)= .Eu E 
 .5 I c.g 
- _____1_ 
7 '8 9, 10 11 1
 
6-I /-=-1 = 


5 


9-1 
265 
228 
3; 
730 
8 
72.! 
85 
163 
24 
139 
73 
321 


:!'21 
4:)6 
:!79 
162 
16 
261 
83 
136 
101 
99 
115 
8 
107 
432 
236 


236 
132 
'Z7 
103 


2 
2-13 
13 
230 
13;) 
61 
206 
233 
42 
2'25 
12: 
202 
202 
H9 
82 
6 
76 


181 
12 
169 
44 
130 
2 
128 
188 


13' 
111 16t t58 


Ko- 
biet 


6 


111 
276 
2Jt 
-12 
865 
12 
853 
97 
212 
30 . 
182 
8b 
8ii 


377 
50-2 
286 
192 
25 


266 
88 
133 
120 
107 
131 
7 
124 
467 
238 


238 
131 
S3 
97 


1 
253 
12 
241 


118 
47 
230 
2-11 
48 
280 
UO 
230 


230 
189 
77 
4 
73 
168 
8 
160 
48 
122 
2 
I
 
176 


176 
91 
124 
21 
103 
320 
7 
313 
127 
74 
258 


364 
9-1 
224 
48 
181 
MB 
16 
63.1 
261 
14 
37 . 
6-10 
252, 
305' 
31 
27
 
81  
-"'= 
'" 
ö 
"'" 


, 
u 
.. 
E 
.!!!«r 
c-",= 


.... 
c 
.E 


. 
cu 
-«r 

E 
.!!!o 
c'C 


4 
2m ! 
MI 
46"
 
79 
159
1I 
1676 
182 
375 
54 
3'.11 
158 
698 

I 
iQ' 

 
530' 
17(i l l 
269 
22 11 1 
206 
2-16, 
15 
231 
899 
-1/4 


,u 
26B 
60 
200 
8 
496 
:!5 
"1 
253
 
108 


II 
90 
UQ;) 
20011 
-1: 11 
338 
1;)9 1 
10 
149 
34
 1 
3'.!9 
9'2, 
2;,2 
, 
2-IE 

I 
.16J. 
178 1 
2311 
43 
1118 
666 
15 
651 
261 
148 
467 


647 
253 
343 
31 
312 
193 


347 
137 
175 
U 
161 
100 


13 ----U-I--U;-l(; 
-I - 


205 
477 
898 
79 
1557 
16 
1542 
115 
375 
64 
:m 
75 
69:J 


6-1 


38 
. 6 
33 
GI 


83 
3 


1118 
87 
107 
22 
86 
346 
8 
338 
134 
74 
209 
300 
l1G 
168 
17 
161 
93 
26M 8819 oül8 
2-13 333 ;)18 
181 176 :/56 


695 
9-17 
66-1 
343 
40 
;)30 
136 
106 
190 
9'2 
2-16 
15 
211 
898 
374 


8 
11 


11 


40 
113 
31 
114 


:.. 


1 
100 


117' 
4 


100 
2J9 
60 
196 
8 
4 j 
-1921 
2.5 I 
467 


4 


109 
108 
57 
83 
23 
505 
166 
203 


1-14 


379 
398 
67 


99 
229  I 


203 
279 
iG 
10 
36 


229 
59 
113 


113 
23;) 


114 
20 
I» 
44 
252 
4 
248 
364 


2S5 
48 


84 
7 


7 
117 


117 


134 
430 
6 
1 
38 


S8 
112 


ül 
OB 
61 


.a I - 
; I ; I 


-, 


001. 
ö09 
257 
1 
251 


7 


') W lern 2 hudynkl nl.umieazk.Je ') W ..m I hud. nie.. 
Oba..ary dworakle: a - pnypada na wyznanle: grodo.kalol.3. prawo.lawna I: c - w lern Roa)anln I. 


205 
475 
896 
79 
1545 
15 
1530 
125 
368 
64 
3U 
81 
698 


698 
947 
664 
343 
iQ 
530 
136 
16-1 
191 
9-2 
2-16 
16 
231 
899 
375 


lI7Ii 
8 


6 
3 
496 
25 
"1 


88 
108 

I 
25 1 
005 . 
161 
200 


379. 
-1 01 1 
65 
-, 
, 104 
232 


200 
279 
41 
10 
31 


115 
20 
95 
45 
252 
, 
248 
364 


364 
120 
151 
36 
116 
067 
16 
652 
261 
J4. 
37 
64-1 
252 
333 
31 
302 
80 


134 
&30 
3 
1 
10 


10 
113 


421 
67 
60 
3 
Ii 


66 
68 


50 
6 
45 
67 
7 


7 
77 


- 

 I 


11 


11 


40 
105 
30 
114 


99 


99 
')0' 
_DD 
60 
195 


165 


232 
59 
118 


1I
 


234 


2M 
47 


üB 
80 
7 
73 
99 


99 


2 C 


;/
>>>
Mlasra, 
G m 1 D Y. 
Ob s zar y d W 0 r ski e. 
Mlejsco\\l o
ci 


1 


2. Chobienice 
Chobienke, roh,. 
No..lIIa, 1..11. 
Tominica, lein.') 
\Vojelccho1to, fohr. 
J. Chorzemin ::nl
:r
:hr
 ) 
Cborzemio, lein. 
4. D:tbrowa Stara 
Biocko, folw. 
D
browa Stara, fol... 
l.4kie, kartzma 
8tradytt, ie;.n. l } 
5. D'Ibröwka 
6. Godziszewo 
Godziez.ewo, folw. 
Oodzi8l
wo. let';n. 
)(org;.. fGI... 
7. Go
cieszyn 
Go'ciellzyn, fohr. 
LIIkie, Idn. 
ZdrogoW'o, ru.w. 
B. Gr6iec 
9. Jazyniec 
10. Kiel p, iny 
- . Kle piny. fol._ ) 
Kietpiny. Idn. 


11. Komorowo 
Bnzyn3. loh,_ 
Komorowo, fohv. 
Nialck. wieA 
Nowydwör. fol....) 
12. Kuznica Zb'lska 
Aleks&udro" n, opada 
Januozewo Zb
.klel fol... l 
KDinic
 Zb=l
ka, Imw. I 
Plaskowo, foh,.. 
Szarkl LeAne, fol... 
13. Kuznica Zb'lska- 
Le
nict\Vo 
1\ newlna, JeAn. 
Kutnlca Zb
.ka.- 
LeAnictwo, folw.. 
14. Mochy 
Oola Mooka, leAn. 
K
blowo, Jetin. , 
:Mocby, nadl. I 
. OIejnle.... leAn. 
Pnem
l i leAn. 
6..i
t., MD. 
15. Nieborza 
16. Ob ra 
Krutla. fol... 
ObI'A, folw. 
Zad.sze.. let';o. 
17. Powodowo 
Nlalek Wielkl ! folw. 
PoW'odowo, 10 w.. 
Powodowo, eL. 1..01. 
It:. Rakoniewice-DO'I11. 
Jözdin, fo]w. 
R....koniewl:e.. lein. 
Rakoniewri('.e-Dom... fol.... 
Tarno..a, fol... 
WYI'oda, fo1... 
\VYl!:oda.lem. 
Zygmuntowo, lo]w. 
]9. Ruchocice 
D
bo..yl.... fol... \ 
:1:
:;i:

1;..... ( 
Ruchoeice, leAn. 
20. Tlokl 
Tlokl, fo1... ) 
Tloti, oL. tol. 


21. Widzim 

 

:d


 '::;;'Y' lolw. , 
Widmn 8tary, oL tol. 
22. Wioska / 

ki::::
 0.. ml. ) 
Wioska, leAn. 
23. Wroniawv 
Borki, fol.... 
Sole
, karcr.ma } 
Wroolawy, folw. 
Wronlawy, leAD. 
24. Zaborowo 
Pnednüeiele, fol... 
Radomlen, 161w. 
Zaborowo, '01... 
25. Zakrzewo 


10 
I 
29 
12 
16 
I 


3 
13 
11 
1 
1 
22 
18 
1 
3 
6 
5 
tO 
10 


31 
11 
11 
13 


14 
I 
11 
1 
1 


2 
I 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
I 
4 
9 
1 
7 
1 
36 
10 
25 
I 
26 
a 
1 
... 
2 
2 
1 
8 
17 


16 
1- 
11 
11 


00 


58 
2 
8 


7 
1 
'r 

() 
7 


17 
1 
20 
7 
Ii 
8') 
5 I - 


1 
1 


1 
1 


1 


16; . 
600 
:!!9 1 
a:;Q 

:!I 
-l5 
208 
185 
7, 
16 ' 
408 
J56 
6 
'7 
113 
55. 
U9 
149 


448 
215 
153 
1=1 
.6 1 
87 
2.5 
8 


9 
4 
6 
36 
7 


11 
6 
7 
7 
78 . 
218 
10 

 
4 
366 
1:13 
231 
35Ö j ' 
73 
9 

t' 
26 
21 
9 
8 
257 


255 
2 
163 
163 


426 


'lu 
16 
106 


" 
IOt 
2 
378 
00' 
z821 
8' 
3271 
118 I ' 
91 
118 I 
911 


35. Powlat WoISdyn. 


. 


7i 
1 
260 
95 
156 
11 


23 
86 
75 
2 
11' 
1!JO 
162 
2 
26 
49 
22 
62 
It
 


192 
00 
6-1 
38 


U
) 
I 
41 
10 
3 


3 
1 
2 
18 

 
6 
I 
, 
, 
37 
97 
3 
92 


2 


162 
S8 
103 
I 
159 
s:J 
5 
8'7 
.U 
10 
6 
, 
118 


117 
I 
75 
75 


]98 


192 
6 
-I;) 
« 
1 
170 
« 
125 
1 
141 
61 
.j() 
50 
36 


83 


 
1.14 
20.1 
3 
2"
 
1.)0) 
110 
6 
7 
218 
191 
3 
21 
64 
33 
87 
87 


2;)6 
125 
89 

2 


6ii 
4 
46 
15 
3 


6 
8 


" 
18 
J 
, 
6 
3 
3 
-11 
121 
7 
112 
2 
204 
76 
126 
I 
191 
iO 
, 
117 
12 
11 
3 
4 
139 


138 
1 
8.'1 
88 


228 
218 
10 
61 


60 
1 
2
 
46 
167 
6 
1
 
67 
61 
88 
00 


148 
, 
597 
:t!9 
356 
12 


Ii 


117 


61 
14!1 


]2 


-=1 


Budynki Ludn

 obecna w dnill .30 wrze
nia 1921 r. tbez obktel spisem woj
ko
\m) 
c] , .!! 
 I . . W. tel IIczbie bylo 0 wyznania Podalo narodowo
6 

 .: co': Og6- MeZ- Ko- 0 
 t 0 Ü bO . C' 
 
N N N N . 
= c 
 g
 
 ct) 
 
 bI 
 
 
 

 :a ..:a lern czyzn biet E.9 co 
 .. t! 
 
 '" 
 E 
 E « 
 E 
E ä'
 t'
 

 2.c E o
 2 .!!!o Ö .
« 2 .
o 
N - _ .... _ -- u v.I _ C"C C. c
 - c"O 
2 3 
 &-f3--;Z-S!}"1011T1213ltI15""""16 
17 - 2"J 118 137 255 , 1 - - - - - 2
m - - '_ 
12 - 18] 77 Im 181 - - - - - 181 - - - 
2 - 13 11 , 
3 . - - - - - IS - - - 
3 - 61 32 29 81 1 - - - - 
11 - 161 75 86 147 I 1-1 - - - 


2 


11 


0.. 


148 
I 
1UO 

 
35!1 
I:! 


11 
8 


4ö 
208 
185 
7 
16 
-107 
358 
6 
48 
113 
bl 
143 
li3 


4 
6 
6 


45 
2l

 
185 
7 
16 
4(
'i 
356 
6 
47 
113 

Il 
HO 
I
O 


4 
!I 
11 


448 
216 
153 
80 


11] 
6 
81 
25 


12 


-I-IH 
216 
153 
HO 


1111 
5 


13 


6 


6 


9 
, 
6 
36 
7 
11 
6 
7 
7 
78 
217 
10 
a.o 
, 
29-1 
109 
183 
2 
3-19 
73 
11 
20f 

6 
:!I 
8 
8 
2:J5 


1 


72 
\\-I 

 


22 


II() 
25 


7 
6 


ZJi 
I 
163 
1113 


21 
I 


9 
4 
6 
3H 
7 
11 
6 
7 
7 
'iH 
2i7 
In, 


I 
:1 117 1 
121 
1"-1 
2 
3t!1 
73 
11 

t 
2IJ 
21 
8 
8 
2:H 


r,!! 
12 
47 


22 


273 


1;)3 


:.m 
2 
163 
163 


2Z 


257 
16 
86 


158 


20 


275 


1;.1 


86 


18 
2 
28 
I 
21 
8 
2j 
10 
, 
.. 
8 


_\ 


2.;9 
16 
88 


151 


3i"JÜ 
89 
281 


30'
 
1
 
87 
1(17 
83 


]8 


88 
:I 
3.19 
00 
2:;H 
I 

II 
1011 
l1li 
1117 
7u 


IM 


29 


2
 
5 
26 
10 
6 
.. 
16 


') SpIN no I,anl" z fol... Choblen1..,. .) SpINnn 'tanl., a fo". Dtbrow. SI.ra. ") SpIN nO I,nnl., z fo". 1C0morowo, ') W lem I badrnek nluaml...../y.
>>>
. 


118 


36.. Powlat Wrzdrua. 


, 


Bud}'nki Lt:dno

 obecna w dniu 30 wrze
nia 1921 r. (bez obj
tej spisern woJskowYrn) 
Mlasta, . W td tlttbi, by" ,,"',_ 
o'''' '''o',w,'' 
... c. 
o m I D Y. .e:: 
c- 
-c; Og6- 0':'= I c! 0 ö 0 . 0 tJ . 
N'" Me!- Ko-- 
o b 5 zar Y d W 0 rs k I e. ...d N""" 
.=! bebe Q"'-" 

 0 
bO «111 cu 


 N 1:1)- CGo) blI Go) tIO - 
 - -- a 
..er. lern CZYZD biet I:B «I
 
::! =s
 
 
E 
 
 
 
I: 
Mlejscowo
cl "'.. c::.
 
NE EI: I ;,«1 
 u c.c I: N C - 0 0 - a e:: - 0 


 
 c. -==-

 
1 2 S 4, 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I 15 16 
\ 
 I 
36. Pow. W rze
nia 
I. Miasta: 1);j() 29 9126 4-14'7 ,l!l,l9 862:) 21"4' 9 U): - - jj 6-t1 346 184' - 
I. Wrzc
nia 336 1 ) 26 6627 11 3093 3634 6202 266 8. 151 - - 6200 301 1I7 c - 
2. Miloslaw 21-11) 3 2-19!1 1 {)8.j 1415 2423 31 I. 4-1 - - 2-132 47 20 c - 
11 
. U. OmIn}': 2 s:,s 4S 20 2611 96Bt 1004':) 17864 2SfO 21" U - - 17004' 2 ;;9.'1 19 c - 
1. flahin 34 2 
I! 133 138 2:)9 19 - - - - 252 19 - - 
B3bln. wloi 
 
') 2 271 13.1 138 
21 1\1 - - - - 252 19 - - 
Cioana, otlnda 91 I 
2. Ba rdo 11 - 44 47 91 1 - - - - - 91 - - - 
.1. Bialcpiijtkowo 1:-J - 143' 65 1 7R 143 - - - - - 143 - - - 
4. ßicchowo 00 I 463 1 214 2-19 4C,o 3 - " - - - 188 275 - - 
JliN 100"0. ,..i.A } 
') I 4631 21( 249 460 8 - - - - 188 275 - - 
Korzkw)'. loh.. I .. 
o
owo, oltada 
8)'berja, IlUlltk. ,. 
5. ßicch6wko 5 - 33 13 20 32 1 - - - - 3 30 - - 
1\. ßieganowo I
) 1 120!1 61 59 119 - 1 - - - H9 - 1 - 
7. Bierzgiin 2;; I 330!1 153 177 2R9 41 - - - - 304 26 - - 
R Bierzldinek 8 1 90 1 44 46 90 - - - - -- 90 - - - 
9. Horzykowo ö5 - 563 26::' 29R Cl51 12 - - - - 651 12 - 
 
10. ßrudzewo 41 3 3 99 H7 17::' 80 
42 - - - - 80 242 - . - 
.- 
:I 
11. ßudzilowo .n - 16-1 188 273 78 1 - - - 273 78 1 - 
Budzilowo, ",1('1 
 (1 - 1152 1 111-1 188 2i3 78 I - - - 273 7S 1 - 
Budzilöwko, folw. . I . 
ltali
zkowo, ..""li 
12. Chlebowo 54 1 1 :13-1 175 159 312 22 - I - - - 330 4 - 
13. Chociczka 26 1- 213 111 IO";! 213 213 - 
- - - - - - - - 
14. Chwalkowice H - 14 42 42 84 - - - - 84 - - -- 
15. Ciesle Wicikie 20 1 173 89 8-i 173 - - - - - 173 - - - 
16. Czeszewo 9R 2 747 3-17 .wo 723 2-1 - -- - - 723 24 .- - 
17. Gall:zewice 43 1 3O-
 132 170 302 - - - - - 30"
 - - - 
IR. Gonice 2ö 1 220 101 11!1 5-t 166 - - - - 64 156 - - 
19. Goniczki 27 - 25U 130 120 R7 163 - - - - R7 16;1 - - 
20. Gorazdowo 28 1 227 116 111 "!:Yl - - - -, - 99- - - 
_
I .- 
21. Gorzvce 12 I 68 28 40 68 - - -j - - 68 - - - 
22. Gozdowo 4;; 1 499 237 262 49-1 3 2 -=1. - - 497 - 2- - 

OoadoW'o. fofw. ( - 8'7 39 (8 83 8 1 - - 86 - 1 - 
Oozdowo, Oll. mJ. 2 - 65 26 29 65 - - -I - - 65 - - - 
- Oozdowo, wlel 39 1 357 172 185 356 - 1 - - - 356 - 1 . - 
2.1. Graboszcwo 37 2 :117 153 164 317 - - - - - 317 - - - 


:

::::
: ::::. ) 7 1 62 30 32 62 - - - - - 62 I - - - 
KrU,kowo, wieA 30 1 255 123 132 255 - - - - - 255 - - - 
24. Grabowo Kr6lcw!'kie 22 1 174 'i8 96 lU I - - - - - 174 - - - - 
Orabowo Krö!c)'Ifl.k;('. Wid} 2.! I 17.1 78 96 174 - - - - - 17( - - - 
\Vygoda, karezma 
25. Gutowo Male 16 1 122 51 71 1 9 0) - - - - - 122 - - - 
26. Janowo :U - 266 135 131 266 - - - - - 266 - - - 
27. Kaczanawo 117 1 903 427 476 002 1 - . - - - 841 621 - 
- 
2R. KatarzYnowo 24 - 146 &'! 78 16 130 - - - -- 16 130 - - 
29. Kokczyn 26 - 201 95 106 201 - - - - - 201 - - - 
Kokc&yn, wie' } 26 - 
I 116 106 201 - - -= - 2OJ. - - - 
Tyb.I, 01. ml. 
30. Kolaczkowo 19 - H5 63 82 144 - 1 - - - 145 - - - 
31. Kornaty 46 - 313 158 155 198 115 - - -, - 199 11-1 - - 
32. Krzywag6ra 31 - 267 130 137 2::'9 8 - - - .- 259 8 - - 
33. Ksiil!no 36 2 26-1 123 1-11 261 3 - - - - 121 143 - - 
K.I'Itno, .t. kot 2 1 11
 6 6 11 - - - - - 11 - - - 
Kel,ioo, wie' 34 1 253 1 117 186 250 8 - - - - 110 1(3 - - 
34. Lipie 10 - 84 11 37 47 8-1 - - -- - - 84 - - - 
35. I:.agiewki 12 I. 98
 48 50 84 14 - - - - 84 14 - - 
36. I:.ezec 14 
 '
I 46 37 61 22 - - - - 61 20 2 - 
37. Mikuszewo 03 1 200 213 231 lR2 - - - - 354 59 - - 
Niku8zewo. fOIW.} 
:Miko8zewo. wie' 62 1 407 190 211 221) 182 - - - - ß(8 69 - - 
Spl...ik, leAn. 1 - 8 ( 2 6 - - - - - ,8 - - - 
38. Mlodziejewice 10 1 89 1 41 48 89 - - - - - 
I - - - 
39. Nowawid Kr61ewska 61 1 516; 252 264 610 6 - - - - 476 40 - - 
40. Nowawie
 Podl!:orna 26 I 220 10"2 118 212 8 - - - - 220 - - - 
KowawicA Podg6rua. wit."J 26 I 

 100 118 212 8 - - - - 2.!U - - - 
Pnewöl. karu,ma 
41. Oblaczkowo 74 I 64.0
 298 342 628 111 1 - - - 658 81 1 - 
Caachrowo. karclma } 
Oblac&kowo, wioA U I 610, 298 342 528 111 1 - - - 65!1 81 1 - 
42. Orzechowo B2 1 5R3' 267 316 676 7 - - - - 576 7 - - 
Ora.ebo..... .t. kol. S - 68 \!8 25 68 - - - - - 68 - - - 
Ouechowo. ..ie6 7
') 1 530. 2311 291 623 7 - - - - 623 7 - - 


I) W lern 2 budynkl nl....amleukele. ') W lern I budo nlu. 
M I.. I 0 W r a e' n I ., . - przyp.d. na wy:manle, g.eck....kalol. 3. p..-sl....e $: c - pudelo narodowoU: tydow*, 111. roayiak, 6. ru.siJ\II, 1, 
MI. . 10M 11 0 " I . .:. pr.wosl."ny 1: e - 2yd6w 20. 
6mlny: . - przypad. n. _""n.nle: grecko.k.lol. 4. pr.woalane 17: e - pudelo n.rodOtiloU: roayl*' 9. ntIb\.., $. blaloruali'l 3. tydo....' 2.
>>>
, 
36.. Powlat \\' rz
la. 


1l!1 


Budynki Ludno

 obecna w dniu 30 wrze
nia 1921 r. (be:t obJeteJ spisem wojskowym) 
MIallta, .. .. Md-I W tet liczble bylo wyznauia Podalo narodowo
e 
. c 
o m I D y, c- ,- Og6- ö,:,i . og 0 . 
N "'. ",'" Ko- ..0 . 0 
...0: N-"" .0: U ...... 'bI 0 u . 
o b s zar y d w 0 r ski e. NN N ",.- C.. ..... .... 

 r# u '" 
..'" ..u: lern biet Eo 
:J ... .0: 'E - « 
czyzn ",- u N U 
E :JE 
Miejscowo
cl "'.
 c.
 .-:; 

 c" 00 on « 
c Ö .!!« c .!!o 
NE c
 
.o: ..= c.c EN .5 .- 0 .5 
_I:: ._ u on c-c '" c.... c'C 
I - - -- - - - -- - - -- 
I 2 3 -1 5 6 7 R 9 10 11 12 13 U m 16 
I , I 
43. Ostrowo Ko
cieine 29 - 1/-!7 90 97 11'17 - - -- - - ur, - - - 
44. Otoczna 15 1 123 66 57 10-1 19 - - - - 104 19 - - 
45. Palczyn 18 - la7 78 79 1:5 - 2 - - - I
 - - - 
Palez) D. "iei 17 - HS 7t 7t It6 - ;,! - - - 1111 - - - 
Pak.ynek. 08. mL I - 9 t S 9 - - - - - 9 - - - 
46. Podwegierki -1-1 - 323 1/1 1;;2 86 237 - 
 - - HO) 2t1 - - 
. - 
47. Posp6ino . 6 - 4ä 2-1 21 34 11 - - - - 40 0 - 
- 
48. Psary Male Ja -- 108 ;;3 ;;;. 9-1 1-1 - - - - 94 U - I - 
49. Psary Polskie 62 I 752 3H -108 7;d - - - - - 7:)2 - - - 
50. Psary Wicikie 16 1--- 121 {j(} 71 106 I;; - - - - 110 11 - - 
51. Rudki 
 I 1;;2 71 PI lö2 - - - - - ];.2 
- - - 
52. Sedziwo]ewo ;;6 .J. U7 188 229 200 217 - - - - ]!I! 22-1 - - 
53. Skarbosz-.w'o GI I rtO.'i 2GI 24t ;.0.'1 - - - - - fl)j - - . - 
Blelaoy', "icH U - 118 58 80 118 - - - - - 118 - - - 

::


::::o

,ah } t7 S8'i !03 184 S81 .
 
I - - - - - !1117 - - 
54. Skotniki 17 1 ) - 106 -15 GI 106 - - - - - 106 - - -- 
55. Slomowo GH - ,j34 252 282 527 7 - - - - 5:14 - - - 
8Iomo,,"o, wleA 18 - 409 196 213 409 - - - - - to9 - - - 
Slomowl..o, pu:stk. :!I.' - 125 56 00 118 7 - - - - 12.5 - - 
 
56. Sokoiniki H ] 3-1-1 IG8 171; 301-1 10 - - - - :'-13 I - - 
57. Sokoiniki-Kolonja 38 2 380 193 187 136 2-1-1 - - - - ]:\:J 2m - - 
5R. Sokolown -I - W 21 19 40 - - - - - -10 - - - 
59. Soleczno 12 - 111 UO 61 ]10 - - 1 - - 111 - - - 
60 SB,'awie 16 - 129 66 63 129 " - - - - - 129 - - - 
pl.wie.. wiel U - Igl1 67 5S 112 - - - - - 11:! - - - 
Wodzh;ko, '01.. :! - 9 8 17 - - - - - 17 - - - 
- 63" 
6J. Stanislawowo 10 - 35 28 63 - - - - - 6.1 - - - 
62. Strzalkowo 1I
 I 1 8!!r u 9"
7 970 1808 63 13 13 - - I/-!:\6 19 12 - 

tnRlko" 0, 6t. kot 6 - 3_ 2t 28 t9 3 - - - - -19 3 - - 
St.r:r.alk01VO, wjet 100 I 184.5 11 903 lJ.t.! 1759 80 18 13 - - 17N7 -111 12 - 
63. Szamarzewo !5 1 464 219 2-1;; 4;.9 ;; - - - - 4;.7 7 - - 
O,browa, lohv. 3 - 67 26 31 .57 - - - - - 67 - - - 
Sz.amarzewo, folw. 5 - 85 46 tO 85 - - - - - 115 - - - 
SEamanewo" wies :17 I 32'l It8 17t 317 6 - - - - 816 7 - - 
64. Szczodrzejewo 17 - 12:1 65 jH 123 - - - -- - 12:1 - - - 
65. Szemborowo 7-1 - ;;8:;11 280 30: OS;) - - - - - b8:. - - - 
66. WCJ:ierki # 2
 20
 P3 119 177 2:' - 180 - 
- - - - 22 - 
67. Wszemb6rz 23 1 163 72 9] 163 - - - - - lWi - - ;- 
Grobja, I'ust.k.. 1 - 9 6 3 9 - - - - - 9 - - - 
Libobry, wid 3 - 17 1 8 9 17 - - - - - 17 - - - 
- 
\V Bzembörz, .iod UI 1 137 58 79 137 - - - - - 137 - - - 
68. Zajezierze 26 - 189' 90 99 7
 117 - - - - U6 43 - - 
69. Zberki 3 - 2; 10 1;) 9- - - - - - 2:. - - - - 
_.) 
7U. Ziciiniec 32 - 2-1t' 11;; 129 23!1 6 - - - - 2:19 0 - - - 
71. Zydowo 
I - 
. 6 - 41 2-1 17 -IL - - - - -11 - - - 
111. Obszary dworskle: G63 9 11.00 ,jS33 63.6 112
 ,IO'.! 20 1 - I 11 300 3!1:; "'. - 
I. Bahin 11 - 19; 11 83 11-1 169 27 ] - - I - 170 "2-1 - - 
Babin, fol.... 7 - 120 60 70 103 I.! 1 - - - 107 I
 - - 
CiOSDa, lolw. i - ;, 33 U m li - - - - 113 H - - 
2. Hardo 12 - ]80 87 Ha lRO - -' - - - 100 - - 
3. L3ialepiijtkowo 7 -- 213 f)j UR 213 - - . - - - 2ta - - - 
4 Bialezyce 6 -- 11-1 5:1 61 11-1 - - - - - IU - - - 
5. Biechowo Duchowne 5 - 72 2S -14 72 - - - - - i
 - - - 
6. -Bieganowo 16 - 373, 16;, 20S 373 - - - I - a7:1 - - 
Bicclewo, fuJw. t 
Biegaoowo. folw- f 16 - 373' 166 2\J'! ISZJ/ - - - - - 373 - - - 
7. Bierzglinek 6 UO 61j 7
 - - - - - UO - - 
8. Borkowo 5 - R6 38 -18 HI; - - - - - HG - - - 
9. Broniszewo 3 - .37 16 
] 3j 3 - - - - 3
 3 - 
10. Buga] 2-1 ] -1
6 190 236 -12G - - - - 12;; - I - 
B..,.atel.... leAD. 1 - 3 1 2 8 - - - 3 - - - 
Baianlarnia, le "0. I - 11 2 i 11 - - - - 6 - - - 
Bnet':zka, leAn. 1 - 10 6 i 10 -- - - - - 10 - - 
BlIgRj. loh.. 19 I 36'1 161 201 3O'J - - - - - :161 - I - 
Franulka, 101.. 2 t5 20 25 i5 - - - - - -IS - - 
Moici!\ka, lel"It. S ) 
8&okl, lesn.') 
11. Chocicza Mala 7 - ]2-1 62 1;2 Itl - - - - ]21 - - - 
]2. Chocicza Wit:lka 9 I I!';. 97 !JH I!J:) - - - - - I!';. i - - - 
]3. Chrustowo 4 - 95 -1-1 :.] 9;; - - - - - !);, - - - 
14. ChwaiibolW\1iO I 21 I 394 Isa 211 :iÖ2 32 - - - - 362 32 - .- 
CbwaJiho«owo, Mt. kol. 2 I 1 -10 21 10 40 - - - - - ... - 
Cb.alibo!'owo I, lolw. 17 - :J
I no In 291 82 - - - - 2:111 32 
Chwalibogowko. 101.. , 1 I - 2-
 ' J
 3 6 - - - - - 6 - - - 
8telanowo, loh,. 1 - 18 25 - - - - - 21\ -- - - 
15. Chwalibogowo 11 5 t 117 1 67 117 - - - - - 117 - I 
1 - - - 
16. Chwalkowice 7 W9 68 71 134 - 5 - - - 13-1 - CI I - 
17. Ci die Male 15 1
3D 00 1 6:J - 123, - - -- -. 123 - - 


1) \\1 lern 2 bIIdV"kl nlczarnieezkale. ') Spisano ',n.nle 
 '01.. Bag.l. . 
Ob"zary dw"nkle: a - pnypada n. wyznanle: I.nAc wv
n. cwang. 10. prawo"'...ne 6. greeko-kalol. 4; e - w lern podalo n.rodowoU: ....iII.kt 4. bi"'o....kt I. 
ile.-akt 2.
>>>
uo 


36. Powlat Wrz
la. 


- Budvnkl ludno

 obecna w dniu 30 wrzdnia 1921 r. (bez obJete) spisem wo)skowym) 
M lall t a, .. 
 . W. tel ",,,,.. bylo Wy=O
 Podalo narodowo

 
. 
 .. 
o m I D y, 
- l- I 
...", "'cu Og6- Me:i- Ko- c!.:.= .. 0 ü 
 I ' 0 U I 
Obll
ary dworskle. ....:.= N':'= .:ac:U blbI ("')"11) I 0 CUbO # .. ..s 
NN N lern 1:1)= c: IJ belJ GJ Go) btI - G) 
 t - -. 
a. '" ..'" czyzn biet I: 0 '" :;;; .. .. :!:! 
 .. 
 I: '" I: # 
I: 
Mlejscowo
cI "'.
 c::
 - 
 c::a. 00 
 .. ö .sa # c:: 
NI: .51: ;.,..s u c::.c:: I: N 1+ -0 .5 
o 
N.:ac: GJ= _ U U'J _ S::-a '" c::.:.= c::'C 

--=------=-- "- 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 ro U 
 131141 15 I 16 
I " 
I 
18. Czcszewo 10 - 107 58 -19 106 - - - - 107 - - .- 
!ludy, '01... " 2 - 6:.! 29 23 62 - - - - 52 - - - 
Cze8zewo. tel\n. 1 - 7 5 2 7 - - - - 7 - - - 
Cze...z.cwo, nad1. 3 - 28 16 12 28 - - - - 28 - - - 
Sarnlce, 1..8D. 1 - I I - I - - - - - 1 - - - 
Bzczodrzeje.. ko, osada 2 - I:, 6 10 16 - - - - - 16 - - - 
\\" arta, JeMn. 1 - 1 2 2 1 - - - - 3 - - - 
19. Gatczewo 3 - 49 2-1 21'1 49 - - - - - 49 - - - 
20. Gorazdowo 16 1 3771 158 219 377 - - - - - 377 - - - 
21. Gorz1'ce - 10 - 212 94 118 212 - -- - - - 212 - - - 
22. Gozdowo 6 -- 156 65 91 142 1-1 -- - - - 11'1-1 2 - - 
23. G6ry 18 - 131 1 68 63 131 - - - - - 131 - - - 
24. Graboszcwo 16 - 251 113 138 251 - - - - - 251 - - - 
25. Grabowo Kr61cwskie 27 - -127 187 240 421 - 6 - I - -- - 413. H - - 
Urabowo Kr{,lewek..ie, 17" 
- '01... - 26.
 113 152 261 , -=- - - - 253 12 - - 
Knp01II:6ra, '01... 10 - 162 1 U 88 160 2 - - - - 160 
 - - 
26. Grzymyslawice , 4 82 45 37 82 - - - - - 82 - - - 
27. GlltowO Male 13 - 261 123 138 258 3 - - - - 258 3 - - 
Out.owo }b.1t1, cJwor , 13 - 261 123 138 :!58 3 - - - - 258 3 - - 
Outowo Malt', folw. ( 
28. Gutowo Wicikie 7 - 171 88 .83 162 9 - - - - 162 9 - - 
Gutowo, "t. kol. 
 
Outo.o \\"ielkie, lolw. 7 - 171 88 83 162 9 - - - - 162 9 - - 
29. K
hlowo 13 I 364 1,8 186 364 - - - - - 364 - - - 

Llowo, lolw. 10 1 252 122 130 2.52 - - - - - 252 - - - 
LS!)ie, lolw. 3 - 112 56 56 112 - - - - - 112 - - - 
,10. Kolaczkowo 20 - 2:J31 108 12j 233 - - - - - 233 - - - 
- - 
31. Kokianki 10 1 226 110 116 226 - - - - - 226 - - - 
Orabolzewo. osada 1 - 17 11 6 17 - - - - - 17 - - - 
Ko
ci:mki, lolw. 7 I 166 77 89 166 - - - - :.. 166 - - - 
Ut';cI
cin, I'ul!ltk. 2 - 43 22 21 43 - - - - - 43 - - - 
.12. Kozllhiec 6 - 176 1 85 91 176 - - - - - 176 - - - 
KOKubiee, lolw. 6 - 17gl 82 88 170 - - - - - 170 - - - 
KOIUbit!c, h.80. I - 3 3 8 - - - - - 6 - - - 
33. Le
nicwo 1 - 29, 15 14 291 - - - - - 29 - - - 
34. Mtodzicjewice 9 - 190 86 104 189' - - - 1 - 190 1 - - - 
:Mlodzipjewire, lolw. 
 9 - 190 86 lot 189 - - - 1 - 190 - - - 
rhu
ki, vu
tk. \771 
35. Nadarzyce 8 - 177 77 100 177 - - - - - - - - 
361 Ncr
'ngowo 6 - 123 06 67 116 7 -- - - - 116 1 7 - - 
37. N3wa\\'ic
 Podg6rna 9 - 100 43 57 1001 - - - - - 100 - - - 
38. Nowvfoiwark 9 - 1
4 67 77 144 - -- - - - 144 - - - 
:Mnr7.f'If'1ffJ, nadl. . - i5 22 23 i51 - - - - - 46 - - - 
Nowyfolwluk, h.,r. 1 - 6 3 2 61 
I' - - - - 6 - - - 
No,,)"olwark, 'ul.. , - 9-\ .2 - 62 9-\' - - - - 94 - - - 
39. Ostrowo Sziacheckie 10 - 2"22 103 119 210 - - - - 210 12 - - 
40. Otoczna 8 - ').)') 91 131 2"22 - - - - 222 - - - 
- 
2Öii ' 
OLoczns, lulw. 7 - 85 12' 209 . - - - - - 2IJ9 - - - 
OLoc.na, 8L. kol. 1 - 13 6 7 13 - - - I - - 13 - - - 
41. Palczyn 7 - 170 69 1 101 166 4 - - - - 170 - - - 
4Z. Paruszewo 13 - 311 141 170 311 - - - I - - 311 - - - 
l'arutl
r.e" e., ".jw. 2 - 48 24 24 48 - - - - - 46 - - - 
l':vuflZewo, '('lI . 10 - 2"'"5 112 143 255 - - - - - 255 - - - 
Wygoda, 0.. ml. 1 - 8 6 3 8 - - - - - 3 - - - 
43. Podkornaty 4 - 61 2: 36 61 - - - - - 61 - - - 
44. Radtowo 10 - 133 61 72 124 9 - -- - - 124 9 - - 
45. Rudy 22 - 188 88 100 183 6 - - - - 186 2 - - 
46. Sierakowo B - 112 49 63 96 16 - -- - - 101 11 - - 
47. Skarboszewo 3 - 38 20 18 38 - - -- - - 38 - - - 
48. Sklpe 14 - 20-! 100 104 2O-t - - - - - 204 - - - 
llarjanowo. lolw. I 
Sk,pe, '01... I 14 - 2M 100 lot 2M - - - - - 2M - - - 
49. Stomczyce . 7 - 154 74 80 1M - - - - - 154 - - - 
50. Sokotowo 11 - 206 125 131 2..'6 - - - - - 206 - - - 
Sokolowo, folw. 10 - 2:J3 11' 119 233 - - - - - 2:13 - - - 
Sokolö".to. '01,,". I - 
 11 12 23 - - -" - - 2S - - - 
51. Solcczno 8 - 113 60 , 03 113 - - - -, - 113 - - - 
Karczewo, 101 w. } 
SOleCl,no. 101,,". 8 - 113 60 53 113 - - - r- - 113 - - - 
52. Stanistawowo 8 - 150 ;)4 96 100 - - - - - 148 - 2 -- 
53. Staw 17 - 327 134 193 327 - - - - - 327 - - - 
Clekuuewo, 'olw. , - 77 Si 48 77 - - - - - 77 - - I - 
51.... '01... 13 - 250 100 150 250 - - - - - 250 - - - 
54. Strzalko\\'o 13 - 284 1 115 169 261 21 2 - -- - 263 21 - - 
55. Unia 8 - 148 B'2 66 147 - 1 - - - 148 - - - 
56. W6ika 19 1 257 111 1-!6 2;)() 7 - - - - 245 12 -- - 
Wölka, lolw. 18 - 248 106 U2 241 7 - - - - 2:J6 12 - - 
W61ka, 81. kol. I 1 \I 6 4 \I - - - - - 9 - - - 
57. WszembOrz 30 2 273 122 101 183 80 10 - - - 195 78 - - 
Blt'I....,., olada ' 8 - 66 27 38 21 Bi 10 - - - 21 « - - 

V

::
ör:ii
lw. } . 
22 2 206 1
1 113 162 46 - - - - 17' 34 - - 
58. Zawodzie 21 - 338 194 337 
I 1 - - - S38 - - - 
Dtbina, I
An.l) 
OpiHaJD. 'oht'. 11 - 7' 46 7' - - - - 7' - 
 - 
Pnyborki, 11... I :I - -1.1 21, 2'2 
I =1 - - - - 13 - - - 
Z...od.ie, '01... I:! - 2"21 96, 12a t - - - 2!1 - - -, 


I) Sp"'no Itanie a 10... Zawodale. 


,-
>>>
Mlallta, 
o m I D Y. 
Obszary dworskle, 
Mielscowo
ci 


1 


59. Zbcrki 
60. Zieliniec 
Jaoowo, fohv. 
 
Zdr.iechowice, rolw. 
Zieliniec, folw. 
Cil. lerniki 
62. lydowo 


37. Pow. Wyrzysk 


I. Mlasta: 
1. W yrzysk 
2. I:.obienica 
3. Miasteczko 
4. Mrocza 
5. Naklo 
6. Wysoka 


11. Omlny: 


1. Anieiiny 
AnieJio)', 8t. kot 
Aoielin)', ....ie, 
2. Arcntowo 
3. Bijdecz 
4. Bijkowo 
B:tkov. 0, v8ada, 
ß:)kowo, wie' I 
5. Bialo
iiwie 
Bialot';liwie, wieA 
J&DCZ)'D., folw. 
Koc ik, 08. ml. 
r\ot..,ko, o.ada ") 
Otylin, fvl.... 
6. Biegodzin 
7. Bielawy 
8. Blugowicc 
9. Blugowo 
10. Bnin 


11. Borzyszkow() 
llonyszkowo, Jesn. 
Burzysr.ko,," 0, '" ieii 
Runowo Krai6skie J sL koje 
12. Broniewo 
ßroniewiNl)'.. 06. mJ. 
Broniewo, wies 
13. Brzostowo 
Brz081o" 0, wif"1I 
Orodz
szcze" osada \ 
MU)'SI8W, D()r. I 
Mar)'sJaw, foJw. 
14. Czaicze 
15. Czarmuti 
Cu.rmun, pustk. , 
Cz.armoli, wieA , 
16. D'chionek 
D
bionek't r1lfltk., 
D
bionek. w:id , 
17. Debowo 
18. Deh6wko Nowe 
19. Deb6wko Stare 
20. Dobrzyniewo 
21. Drijzno 
22. Drzewianowo 
23. Dworzakowo 
24. Dziegciarnia 
25. Diwierszno Male 
26. Diwierszno Wieikie 
Dtwiel'SZ1Io \\-ielkie, pDl!tk. 
Dtwipr8z.DO \Vlelkie. wil"J 
27. Faimierowo 
F almieroW'o" wiei \ 
Tnoßiuwo, totw. r 
28. Fanianowo 
29. Giiszcz 
OJis&ez. OI!l3.d"l , 
Oli...,.. . ioA f 
30_ Grabionna 


Budynki 


Q) 
e..5 ..!! 


 

 
NN N 
0. 
 
.!! 
N'E .sE 
2 I 3 I 


5 
U 


l' 
10 
9 


Og6- 
lern 


37. I'owlat \\ }'rl)'
". 


Ludno

 
Met-I 
czyzn 


! 


121 
3!3 


843, 
H!). 
12! 


1:!1 


obecna w dniu 30 wrze
nia 1921 r. (bCl obio;tci spiscm wois"ow
.m) 
W tel liczbie bylo wyzn:mia Podalo narodowo

 


 
 0 
 
------ -:-;- - 
 


 Ei I
 
 E :
 
 
i 
 i« 
 :!
 

.:=:: CJ_ ._ U CI) .5 C"Q Q. c":':: .5 c"Q 
______1___ 
7 8 9 10 11 12 13 
--.-r.-
 


I 


bli 
1:H 


1:1 
64 
,j! 


Ko- 
biet 


6 


63 
um 


1119 
Hj 
70 


112 
B3! 


3.'1-1 
H9 
119 


1 !.6 os 15 13-1 '1 18.) 'i 919 11 t97 S -101 


1,j9 . 8 
26!') 6 
129 ! 
266') 10 
4'4') 27 
174') 3 


1 30
) 
1904 
11
)4 
2016 
7427 
132 Q 


59! 
86! 
70 
9,jG 
1I51i2 
639 


711 
llHO 
j8t 
1060 
38G
, 
689 !J 
127 
li32 
141'7 
6218 
986 


&q;') 

,!
) 

,14 
!BO 
1137 
310 


H:n 


66 32 0...7 lö 2D9 16 'iN.,", .. ;,'12 1-1211 


65 
3 
6;! 
2
 I ;: 
:8 1 
I .
 
I
 
i . 
1-= 


58 
208 

1 
1 
2 


, 
9 
66 
33 
23 
5G 


14 
I 
10 
3 
H 
2 
12 
:6 
« 


12 
22 
33 


33 
90 


96 
19 
37 
10, - 
H 


12 - 
66 1 
40 - 
3G 1 
;)9 - 
28 1 
7 - 
2J " l 
9 1 
.
 

') I -= 
2!J 1 


SR8 
1678 
15S6 
37 
13 


4 
I 


3 
1 
1 


1 
2 


2 
1 
1 


-l::?O 
33 
SN'i 
1,8 
B6 
388 


42 
GO 
13! 
218 
160 
403 
H 
87 

II 
21 
129 
2R 
101 
423 
:r.!7 
- 11 
96 
186 
185 11 
ISs 11 
ö83 
sRa
 
182 
2,8 1 1 
95 
14511 
l7I
 
36;) 
243 
319 
378 
IM6 
69 
1171 
118: 
11
 ' 
. 
 
20;3' 
32! 
a
t
 
22111 


2r9 
22 
1m 
87 
18 
196 


1116 
793 
7'" 
19 
6 
19 
30 
208 
116 
,2 
182 
43 
1 
30 
12 
66 
17 
49 
2H 
16-1 


60 
93 
93 


113 
295 


2ß!\ 
88 
H3 
41 
6! 


77 
170 
109 
144 
177 
&'1 
;11 
49 
04 
54 


107 
150 


150 
100 


2U] 
11 
190 
91 
18 
l!12 
19'1 
8H
) 
887 
IR 
7 
2S 
:\0 
226 
102 
H8 
221 


2!2 
33 
209 
121 
31 
lß2 
Iltl 
1 {)(}i", 
9411 
81 
7 
18 
-10 
250 
80 
H3 
366 


67 


49 
18 
100 
14 
1!6 
90 
80 


10 
133 
3 


8 
1m 


105 
146 
G8 
!J;) 
132 


15G 
101 
20 
71 
1-15 
131 
u 
90 
79 
'i9 


194 
42 


42 
72 


9 
9 


9 


;; 


-j 


112 
1124 


:12-1 
14 !I 
] .)0) 


27R 
:13 
Ui 
i48 
3fi 
164 


Ij7 


40 
111 
m'i 
U 
111 
1'1 
'iJ 


R 
1:11 
B 


3 
I,H 


1.8 
1:17 
67 
9;, 
]:13 


]
,7 
112 
I' 
:", 
11'1 
1:12 
42 
!IO 
Hf. 
16 
HJ4 
10 


40 
2
 


!I 
1!1 


19 


2 1I 


31'7 
:),f) 
:,!ll 
4!r) 
114
) 
:117 c 
Il e 

c 
1\.' 
, 
2 e 


!4 
6 
30 
9 
63 
11 
j)
 
200 
163 


46 
9:1 
92 


9'
 
288 


288 
9-1 
13;' 
54 

1 


94 
19:, 
134 
175 
201 
100 
:15 
68 
64 
m 


96 
174 
1" 
116 


21 


212 


11 :,;;:J 3 :,U 


:He 


IJ:! 


14:! 
:IU 


221 


':24 
filii 
11_'11 
R 
6 
24 
22 
W:I 
1:141 
]2 
:!!J 


20 
u 
11 
:I 
21 
If 
:1:1
 " 
2-16 

I  

 


;\0 
7. 


!Hfi 
1 :\17 I 
;,.il 
I :111;, 
, . .)-- 
) _h) 
!I,!I 


:.
) 


1M2 


lR'l 
40;) 
405 
4:, 
211 


12 


11 
2;,:-1 
2:1:, 
21i:J 
I!II 
M 
'ZI 

'7 
:12 
32 


!I 
2R! 


:!R4 
]!I!I 


') W lern 1 badyn.,k nleurnleukaJy. ") W lern 8 budo nitz. ") Spi_.no I,o:ni., z .._I, BI;/o!\l.I.,. ') W I.,rn 2 budo nI.,z. 
MI. _ I 0 W Y . z yak: . - przyp.d. nO "",n.nl.,: gleeko-kalol. 2. pr_oal...ne I : e - Roal.nln I. Ru_in I. 
MI. _ lot. 0 b t ., nie 0: . - p?zyp.da na wyznanl.,: inn. wyzn. kalol. 1. lna., wyzn. .,..ng. 11. Inne wyzn. koko wochodn. I; c - tVd6w ". 
Mio_lo MI._I.,czko: c-tyd6w2. 
MI._lo M.oez.: c - tyd6wl6. 
MI. al 0 No klo: . - p
pada n. wyzn...lc: pra.oaI.wn., 1. groko-l.lol. I. Inn., wyzn. kalo\. 2. Inn., wyzn. ....ong. 10: c - . lern Roal.nln I. tyd6w 4. 
MI.alo Wy_ok.: e-tvd6..2. 
Onr1n,: . _ pnypad. na "",n.nI.,: p.awosl._., 10. g..,do-kalol. 32. Inn., wyzn. kalol. 2. Inn., wyzn .....ng. 15: b - bezwyznanlowlo 1: c - pod.lo n.rod_oU' 
"..In*, 21. rooyj_k, 1. litewak, 3, _do..k, 3. 


U. 


]R 
77 
H 
4!1 
r"q 
2 


;).'1 


21 


1 b 


IS ;61 J8292 


17i 


177 
üO 
I 
2".!6 
2:}; 
673 
637 
6 
6 


16-1 
1011 
Iff}i 
2\f 
7 
18 
:JR 

:U 
HH 
11M 
:l7! 


t-l 
20' 
lR3 
1:J8 
17 
3G 
20 
8 
11 
3 
29 
If 
16 
3]fj 
2-'10 


.--1 I 


=1 
-=1 
-I 


]7 
17 


R6 
53 
182 


IlI"l 
171' 


- I 


4'iR 
aG 
210 


13 
1-1 
2Ijt 
2".!3 
248 
233 
00 
28 
27 
39 
89 


-I 


9 
282 
2S2 
H9 


_I
>>>
". 


122 


37. Powlat Wyrzysk. 


Budynki Ludn
e obecna w dniu 30 wrze
nia 1921 r. (bez oblete) spisern wo)skowyrn) 
MI. 11 t a, G) CI. W tel liczb i 
 bylo wyznania Pooalo narodowo
e 
.c 
o m 1 D y, c- ,- Mez- ' . , n Ü 

. ..s ..s..s Og6- Ko- 0-"'= :0 o.:t ,bO ' 0 I . 
Obszary dworskle. .,;-"'= N-"'= .:.=

 bObI CI. CI. 0 .
 bO Ir CI. '" 
NN N lern biet "'- CCl. bOG) ...
 bO 
CI. -"'= E -..r 
o..'" CI. V. czyzn E-B ..s- Cl.N CI. '" « 
E 
Mie)scowo
cl c,.!! r.:::.
 :'''' 
-ti co.. CO c Cl.E - I CI. c .!!o 
NE .S E ... c.= E
 .5 -0 o ._« .5 
N-"'= G)= _u C-c Co c-"'= c-c 
.. 
- - - - ---- - - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I 13 I 14 15 16 
I I I I I - 
31. Grabowno 78 1 48-1 212 1 272 41 441 ! 2 - - - I 27 ß5 2 - 
32. Grornadno 70 - 536 261 275 525 81 - 3 \ - - 525 11 - I - 
Uromadnu, foiw. . 261 1 
Oromadno, wipj , 70 
 5:J6 276 525 . 8 - :I - - "525 11 - - 
33. Izdebki 7 - 5-l 31 23 54 - - - - I - 54 - - - 
34. Jadwizyn 
7 1 273 118 155 272 1 - - - - 273 - - - 
35. Jaszkowo 2-1 - 179 1 82 97 49 130 - -- - - -19 130 - - 
36. Jcziorki Kosztowskie 28 - 152 75 77 121 31 - - 1 - - 137 15 - - 
37. Jeziorki 6-1 
Zabartowskic 20 1 121 57 67 54 - - - - 84 37 - - 
38. Karnowo 36 - 3Hi 152 16-1 180 136 - - - - 188 128 - - 
Karuqwu, ..I
A 33 - 259' 122 137 135 124 - - I - - U3 116 - - 
Nowakö,,"ko, fol,,'. 3 - 67 30 27 46 12 - - - - 46 12 - - 
39. Karnowko 36 - 194 88 106 76 118 - - - - 84 109 1 - 
40. Katarzynicc 8 - 53 30 23 26 27 - - I - - 26 27 - - 
41. Kairnierzewo 41 - 30- 161 144 268 37 - - - - 268 37 - - 
42. Kiiaszkowo 38 - 3
1 147 173 49 267 4- - - - 52 26-1 4 - 
Kija
zkvW'D, wie»} 38 - 320 1(7 17;\ 49 267 4 - - - 52 264 4 - 
Tiukomki, oba.da 
43. Klawek 10 - 8i 43 41 13 71 - - - - 12 72 - - 
44. Konstantynowo 29 - 236 1 105 131 236 - - - - - 236 -- - - 
45. Kosowo pod Naklern 21 1 306 U5 161 233 73 - - - - 249 57 - - 
K080WO I'od S'akl
m. wie' 18 1 1:, II'J 106 129 '69 - - - - 146 53 - - 
:Mlodd£'R2:)'n, przYII. 1 - 16 14 26 .4 ..- - -- - 26 4 - - 
:Modrakowo, przYfI. 2 - 
8 37 41 78 - - - - - 78 - - - 
46. Kosztowo 19') - 153 1 78 75 153 - - - - - 153 
 - - 
47. Ko
cierzyn Maly 48 - 330' 157 173 281 48 1 - , - - 321 5 - - 
4ft Ko
cierz}'n Wiclki 79') 1 56-1 281 283 401 ).62 1 .- - - 401 162 1 - 
49. Ko
cierzynek 11 - 71 35 36 71 - - - -- - 71 - - - 
50. Kraczki 3 - 41 22 19 41 - -- - 1 - - 41 - - - 
, I 
51. Krostkowo GI 2 462 207 255 317 14-1 1 - - - 310 151 I - 
Kro
tkowo, I't. kot. 0 - 31 16 15 30 . 1 - - - - 31 - - - 
KrOt
tkowo, .. it.ti 55 .. 4m 191 2-10 287 1-11 1 - - - 279 161 1 - 
52. Krukowo 16 - 1-12 70 72 
61 (iti - I - - - 76 66 - , - 
Krl1kowo, folw. ) 
Krukowo, "iej 16 - 142 70 72 78 66 - - I - - 76 66 - "- 
53. Krukowko Hi - 106 49 j7 61 45 - - - - 61 15 - - 
54. Kruszki 72 1 569 261 308 348 1 220 1 - - - 361 208 - - 
Kruflzki, foJw. 6 - 67 29 26 39 17 1 - - - , 40 17 - - 
Kruszki, ".ics 66 1 612 23"2 280 309 2l'J - - - - :t.!1 191 - - 
55. Kunowo -16 1 307 144 1(;3 223 84 - - - - 261 46 - - 
1\1I00WO, fol\\". 
 - 161 70 91 104 67 - - - - 148 16 - - 
Ji:unowo, wicö 2:J 1 148 74 7"1. 119 In - - I - - 116 31 - - 
56. Liszkowo 15 - 90 39 51 56 3-1 - - I - - 71 19 - - 
57. Lnchowo 69 - 370 171 199 319 51 - - - - 318 - 52 - - 
Bukowo, pu
lk. } - 
Lucho\\"o, wiet 69 - 370 171 199 319 61 - - - - 318 52 - - 
5R I:.odzia 6-1 2 ;,24 240 284 .328 196 .- - - - 371 153 - - 
59. Malocin 18 - 229 116 113 229 - - - - - 229 - - - 
M..lodn, fulw. } 
MuJocin, wlci 18 - 229 116 113 229 - - - - - 229 - - - 
60. Mieruciu 46 - 28-1 13t 152 65 217 - 2 - - 68 216 - - 
. 
61. Mlotkowo 2-i - 2-16 108 138 152 . 9-1 - - .- I - 162 84 - - 
M iotkowu, f(1I w. } 
M.Jotkowo, WlC8 24 - 24u 108 138 152 9-1 - - - - 162 8-1 - - 
62. Mlotkowko 9 - 113 52 61 92 21 - - - - 93 20 - - 
63. Mo
ciska I 18 - 98 55 43 39 59 - - - - 15 83 - - 
64. Niezychowo 22 - 249 120 129 210 39 - - - - 214 35 - - 
65. Niezychowko 9 - 71 3 9 39 56 14 1 "- - -- 61 9 1 - 
66. Oiszcwka 38 - 427 202 2"3j 0-1 373 - - 
 - 50 377 .- - 
Ol8:1e",ks, '" I

 } 38 - 427 .202 2J5 54 . 373 - - - - 60 377 - - 
\V)"ci,g, osalla 
67. Osiek nad Notccit 1-18 2 1028 486 042 575 447 - 6 - - 591 437 - - 
Osiek Dad Notcci=l. 
.t. kol. 7 - 39 18 21 29 10 - - - - 29 10 - - 
Osiek nad Noteeh., Wif'B 141 2 1189 468 621 6-16 137 - 6 - - 562 427 - - 
(.s. Ostrowiec 18 1 10-1 53 01 4 100 - - - - 4 100 - - 
69. Ostrowo 13 - 142 62 80 32 110, - - - - 32 110 - - 
70. Paterek I } 13:) 3 937 438 -199 761 176 . - - - - - 832 105 - - 
I 
71. Paterek rr 
72. Picsna 54 - 3-10 164 176 337 3 - - - - 335 5 - - 
Pie8na. :i:: a ) 
rie.sDa, 54 - 3-10 1M 178 S37 8 - - - - 335 6 - - 
73. Poborka Mala 13 I 108 52 56 HrJ 6 - - - - 1m 6 - - 
74. Polanowo 41 - 453 214 239 396 52 5 - - - 401 -17 1) - 
PO]3.DOWO, "it'" 40 - 4
11 205 221 369 62 6 - - - 374 47 5 - 
Stefanowo, 10hl'. 1 - 9 18 In - - - - - ;ZI - - - 
75. Poiichno 66 2 

I 212 226 211 2'J7 - - - - 237 201 - - 
76. Polichnowo 37 - 207 95 112 27 180 - - - - 9-t 113 - - 
77. Radzicz 80 4 637 287 350 196 431 - 10 - - 221 416 - - 
:Macho wo, l1-o.1d. l 
ltad.iea, lohr. , 
RadzicE, wies FO 4 837 287 350 196 431 - 10 - - .221 416 - - 
78. Rokirnin 47 2 321 1;;1 170 2ö 296 - - - - 23 298 - - 
Ro
imin, :id ml. } S-lt I I 
RojchwJ1, 47 2 161 170 25 296 - - - - 23 298 - - 


') W lern 1 budynek nlelomleazkaly.
>>>
Mlallta. 
o m I D v. 
Obszary dworskle, 
Miejscowo
cI 


1 


79. Roinowo 
Roinowo, O!l. mJ. t 
Roinowo, \\ it"ii f 
80. Ruda 
Ruda, ..tri 
RudLkimlyo, 08. ml. 


81. Rudna 
Rudna, ..iei 
Budna No..a, fol... 
82. Runowo Krairiskie 
Runowo Kr:1iii8kie, 
olS.da 
Runowo KraiJi&kie, 


83. Sadki :: ::I
Ä } 
8adk6..ko, pustl. 
84. Sadknwiec . 
Kul...ki, pustk. ') 
Badkowiec, Jesn. 
Sa.dkowiec, ...'Wie
 
85. Skoraczewiec 
86. Skoraczewo 
87. SlutOwko 
!\S. Stare 
89. Suchary 
90. Szczcrbin 


91. Tfukomv 
TJukomlce, o
alla . 
Tlukomy, ,,'ie.i I 
92. Tonin 
93. Toninek 
94. Topola 
95. Trzebof1 
96. Trzeciewnica 
97. Tuszkowo 
98. Walent}'nowo 
99. Wtweino 
ioO. Wiele 
101. Wieiicz 
\'-ieJicz, folw. 
Wiei[cz, wlell 
i02. Wiktorowko 
i03. Witrogoszcz 


itrogoucz. o5
da', 
WitrogolSzcz, 05. mL 
Witrogo
scz, pUFtk. 
""'itrogoszc%, wie' I 
104. Woisko 
105. Woisko Nowe 
106. V.:ycitg 
107. Wyrza 
108. Wysoka Mala 
109. Wysoka Osada 
llO. Wysnka Wieika 
Pnedgone, fol.... 
Wy.oka Wielka, ..lcA 


I il. Zabartowo 
112. Zanotec 
H3. lulawka , 


.. 


111. Obszary dworskie: 
I. Badecz 
B4d..., fol... } 
IJ:jdeezek, fol... 
2. Bialn
iiwice 
BiaJoeJiwit'e, folw. 
Bial06li-.rie, st. kol. 
CielecM..ka, '01... 

ytnica, foew. 
Stadninno, tolw. 6 ) 
Wydor, o...da 
3. Bialo
liwice(obsz.le
ny) 
4. Uialowieia 
Bialowieia, 101-"". 
».tyldzin, lolw. 
5. Borzyszkowo 
BOlZ)'sdowo, fol.... t 
BOrL)'sdo1VO, putt..., 
6. Broniewo 
7. CWebno 
8. ChrZ'istowo 


Budynki 


wie' 


0) 
.:: 
::- 
Nm 
...:0= 
NN 
..... 
"'.. 
NE 


2 


8 


oS 
17 
16 
1 


34 
31 
:I 
100 


37 
63') 
67 


67 
10 
46 


2 
-14 
22 
-19') 
11 
1-1 
M 
16 


17 


17 
40 
30 
38 
'i 
81 
7 
U 
61 
12 I = 
I
 
I 


45 
:! 
-13 
H2 
157 


I 
156 
64 
13 
31 
6 
10 
a2 
31 
6 
25 


00 
87 
13 


006 


15 
16 


20 
10 
i 
2 
:! 
2 
1 
5 
3 
2 
8 
8 


6 
9 
15 


1 
1 


4 
i 


2 


2 
1 


1 


l 
1 
1 
1 
1 


1 


1 


1 
1 


1 


2 


19 liJ 310 
322 
82! 


1 


369 1 
73 
296 
;,Sll1 
1:!80 


2 
878 
34-1 
'i7 
164 
-1a 
7!1 
22-1 
21-1 
31 
133 


443 
466 
61 


';260 
159 
159 


331 
154 
58 
61 
iS 
20 
7 
180 
79 
101 
101 
101 
125 
252 
21-& 


37. Powlat Wyrzysk. 


29 
57 
52 
6 , 


UA 
114 
:{l 
328 


161  
53 
166 


6 
161 
80 
116 
31 
62 
16l 
47 


70 


70 
12A 
1W 
127 
23 
261 
31 
137 
187 
55 


1137 
29 
la8 
285 
-128 
4
1 
1,;0 
37 
81 
19 
42 _ 
101 
91; 
13 
113 


211 
218 
31 


"0ö0 12 408 
163 265 
163 261i 


160 
73 
30 
27 
22 
8 
3 
95 
U 
61 
58 
58 


54 
127 
116 


2f! 
76 
72 
i 


152 
119 
38 
376 


f57 


219 
379 


314 
ti5 
195 


8 
1!f1 
77 
1-14 
42 
56 
167 
:9 


70 


70 
127 
101 
115 
2t 
282 
25 
la4 
2O-l 
48 


202 
U 
158 


16 
-152 
1 
4-
1 
ISl 
40 
H3 
2-1 
37 
120 
118 
18 
100 


2:i2 
:H8 
30 


171 290 
81 li.
 
28 58 
24 61 
26 25 


12 11 
4 7 
8: 140 
35 71 
50 69 
43 61 
-13 61 
71 125 
12-' 200 
98 191 


67 
133 
lU 
9 


74 
35 
39 
-164 


22'l 
19j 
2! 
239 


3 
;! 


123 


07 


67 
1:13 
12t 
9 


6. 
33 
:14 
41)0 


2:\2 
1119 
90' 
2-1;1 


Ludno

 obecna w dniu 30 wrze
nia 1921 r. (bez obietcj spisem woiskow) 111) 
0) W tej liczbie bylo,. wYznania Podalo narodowo
c _ 
.:sI: Og6- Mef- Ko- o
 eil 0 ü 
 . 0 
 ' I ' 
NN 
= 
:: 

 J,w 0 &
bI «.
 .
 
":G lern czyzn biet E £ m:;;! .. t! :!::!. 
 11 iJ E 
 E a a E 
::- I . m 
 u 2":: 0 N 2 .!! 0 ö J:I a 2 
 0 
.SE N.:o= ..= ._CJ E... _ ::-c '" ::-'" - ::-c 
3 4 ---r;-I
; 8 9 10 11 12 1:1 
Ilfi 1i1 
11 :...1 J 
. 57 29 28 57 - 
6711 
133 
124 
911 
300' 

! 
396 . 177 
722' 1 343 
. I 
m l 
361 
i3 1 
3t11 
1:" 
260. 
73 1 
lIS' 1 
32/1 
106 1 
1
11 
1-10 ' 
2:'5 
2ffi1 
2-12 
471 
5t3 
56 
271 
391 
103 


1 1 


100 


117 


190 


117 


274 
667 


12% 
62 


2 


270 
{I(jG 


126 
:,:\ 


a 


1 


563 
104 
2.t
 


59 
1:1 
110 


2 


56'.! 
104 
262 


-10 
13 
97 


2 


1 
2 


13 

6 
1 21 
[2-1 
.2t 
90 
133 
lOö 


2 


110 
laI; 
236 
-19 
2H 
19-1 


1 


I 
:.! 


13 
249 
22 


117 
1:15 
2:lIi 
4R 


.. 


9t 


45 - 


24 
2:) 

I:\ 
aoo 
UMi 


2:) 
2
 


114 
71 
17 
148 
-10 
510 
47 
271 
242 
55 .. 


i6 
184 
IRR 
94 
7 
;\;\ 
- 
!I 


!I!I 


111 


U!I 
47 


108 
fi!j 
40 
112 
376 
2 
374 
45 


2611 
5 


PlI 

2 
17 
162 
47 
:,.).) 
&I; 
271 
261 
liO 


40 
1 -., 
I.' 
lRI-! 
&1 


2

 


il 
! 


21 


127 
4;\ 


WI 
00 
47 
lilA 
4:n 


2:,f) 
7 

IR 
47:1 
H!J 


-r 


460 
50-1 


22 


[lot 
2
1 
77 
164 
20- 
64 
12
 
41i 
15 
31 


2 
4211 
2:, 


4tA 
31!1 
77 
Ha 
IH 
li!1 
70 
4:1 
J!j 
2H 


.1 


15 
9G 
IG8 
16 
152 


41
 
j() 


23 
4lfi 
61 


24 
IU 
154 
171 
18 
1'5 


421 
5-1 


21 
412 
lit 


286; I 
07 
67 


I:! ;;:W 


2=66 c 


s;j3 


41 
11 l 


.. 


26:; 
2ö:; 


;.7 
67 


23 
9 


4°1 
R 
:;5 1 
40 
;,2 1 
23 


2!MI 
1-1& 
6fI 
61 
25 
11 
7 
14;, 
71 
74 
62 
ß'J 


41 
11 


2:1 


11 


12:) 
20:-J 
210 


:1:, 
8 
'ZI 
;I!I' 

I 


. fo..... BlalO

I
C

m I buclynek nlezamiuüaly. t) Spuno ',an I.. . ...1, S.dkowlet. ") W Itm 2 bnd. nl.... ') Spl..no ',Znle . ..I, Wilro30ozcz. 0) Spl..no I,nnl.. 
Ob..ary dwol'llkle: . - pnypada na wyzn.nI..: grecko-katoL 18. p....oolawn.. 6. Inn.. wyzn. koko ...ch04n. i. !tn.. wyzn. .....ng. 7; e - podalo n...odowoit, 
rIIOl".k, 4. roay\ak, 3. blalol'1Ulk, I. .. 


,
>>>
12! 


Mlalta, 
Gm I n y, 
o b S zar y d w 0 r !! k I e. 
"'leJscowo
cl 


1 


9. Chwalka 
10. Czaicze 
CZBJcze, fol...oo 
-CzajcEf'I, leAn. 
Eleon
a, 101... ) 


11. Di\hki 
D,!bki, '01... 
OtJtröwek, Ivlw. 
12. Dibrowice 
13. Dehno 
IJ
bno. fol.... 
Dziunin, fulw. 
Nowina, foh,. 
Zdroje, folw. 
14. Debowo 
IJq browa, foh
.. t 
D
bOWOt folw. I 
15. Dobrzyniewo 
i 6. Drizonek 
17. Diwierszno 
18. Falmierowo 
f"almierowo, fnlw. 
PauJiDoW'o, fol.... 
19. ferdynandowo 
20. f1orowo 
21. Glesno 
BagdM, '01... 
Biehl.w)' Nowe, folw. 
OlesDo, foh,. 
Ole
zczonek, fol_. 
RudzkimJYß, OB. ml.') 
22. G6rka Kiasztorna 
23. Grahionna 
Ordbionna, fol.... 
OkalinifJe, foh,. 
24. Grabowno 
Brzo
towo, leIn. 
Grabowno, nadl. 
GrabOwko, folw. 
Orl\bö" :"0, leAn. 
Solnö..ka, 101....) 
25. Izabcia 
babela, 101... 
luhela , leAD. 
Podg6n, 101... 
Zdrogowo, foh,oo ") 
26. Izdebki 
27. Jeziorki Kosztowskie 
28. J6zefinin 
19. Komorowo 
Komorowo, foJw. 
KODlorowo, olul.da 
30. Konstantowo 
31. Kostrzynek 
32. Kosztowo 
33. KoziaJ:6ra 
Ko.iagöra, 101... 
Kozlagöra, .t. tol. 
34. liszkowo 
Allgu8tf'IO"O, 101....) 
&\u':II
('m.. loh.'. 
Llnkl, I
An.") 
Lll'ki, '01... 
Lilll.kowo, foJw. , 
Lh'Zkowo, Irsn. I 

::;.?k:'°lo{
.'" 
:Mulowiec, 10Jw. 
35. Luhaszcz 
Bidawy, foJw. . 
Lub....c.. '01... I 
36. Luchowo 
37. I:.ohionka 
Lobionka, '01... 
Lobionka, le.m. 
31t Mo
ciska 
39. Mrocza 
40. Nietychowo 
Nieiychowo, t'okr. 
Nlt"zychowo, loJw. 
Nleiych6..ko, 101... 
Ro'cimln, o88da 
, Toma8J.two,lolw.'") 
W) myolb..o, '01... 


4i. Orzciskimhn 
42. Osetnica 7) 
43. Ostr6wck 
l1
tröwt'k, lolw. 
08tr6..ok, 0.. koL 
8koraezewk.o, 101w."II) 


Budynki 


-... 
c.s G) 
Nm 
-c; 


 N
 
....en GJen 

.
 s::
 
NE .5E 


2 3- 


2 
27 
26 
1 


16 
15 
1 
1 
29 
17 
7 
3 
2 
21 


21 
7 
6 
5 
14 
12 
2 
7 
6 


, 


27 
, 
6 
16 
3 
1 
15 
12 
8 
10 
"\ 
 
6 
1 


37. Powlat Wyrzysk. 


Ludno

 obecna w dniu 30 wrze
nia 1921 r. (bez obil;tei spisem wOJskowym) 
" 
 ,. W :el liczbie bylo owyznania _ Podalo narodowo

 _ 
0 1 g6- Mei- Ko- 
;g 
 
 
 
 * 
 g I cU g 
 g 
 ... 
em czyzn tlet E S tU :;;;: ::! t! =0 0 
 i 't E '" E ... 
 E 


 

 .=
 S 
 .5 c.g g -E': .
 c.g 
4 5 6 
----s-----g- 10 11 12 13 I 14 15-W 


1 
1 


3 
8 


1 


I 
1 


1 


2911 
307 
301 
6 


305 
291 
14 
2 
"9 7 
0_ " 
331 
3

1 1 1 
87& 
139 1 
66' 
1,11 1 
313 
247 
1::1 
42 
691 1 
196 
105 
313 
77 


11 
3'36 
2iO 

 I 
11 
3i 
, 


313 
2-10 
8 
66 


149 
196 
53 
12! 
'7 
77 
59 
112 
206 
142 
104 
7ö
1 

I 
155 
9j 
67 
12;) 
125 
116 
40 
96 
6 
2O-l 
143 
507 
90 
155 
1'6 
11 
105 
36 


lOi 
1621 
.61 


15 
142 
139 
8 


143 
13i 
9 
2 
260 
159 
7' 
23 
, 
167 


167 
6-1 
3-l 
63 
136 
108 
28 
63 
19 
3"20 
97 
60 
146 _ 
27 


5 
157 
11' 
43 
28 
6 
6 
\8 
2 
1-19 
\11 
6 
38 


78 
86 
2;) 
53 
20 
33 
28 
57 
91 
67 
61 
16 
373 
43 
8 
176 


75 
48 
28 
64 


m 
50 
15 
12 
8 
83 
71 
241 
i6 
72 
68 
6 
60 


16 


47 
45 
2 


1-1 
165 
162 
3 


162 
167 
6 


267 
172 
m 
26 
6 
208 


208 
75 
32 
78 
177 
139 
38 
67 
23 
3i1 
99 
65 
167 
60 


6 
169 
126 
43 
32 
6 
6 
18 
2 


164 
129 
3 
32 
71 
110 
28 
71 
27 
44 
31 
55 
11;) 
75 
63 
22 
382 
58 
8 
168 
80 
46 
29 
61 


81 
66 
25 
28 
2 
121 
72 
266 
i6 
83 
78 
6 
56 
20 


60 
67 
8 


107 
102 
6 


20 
7-1 
" 


2m 
281 
I' 
2 
527 
331 
138 
'9 
9 
223 


223 
1m 
65 
13-1 
263 

 
58 
125 
42 
66-1 
1" 
105 
308 
77 


11 
320 
lt!8 
8'l 
29 
9 
6 
10 
, 


313 
240 
8 
66 


139 
1;)9 
53 
28 
28 


16 
74 
168 
117 
79 
38 
u03 


251 


9 
2.13 
.tZI 
6  1- 
 


235 
102 
6;) 
.t3-1 
262 
204 
68 
130 
42 


:... 


20 
82 
Ir.! 


9 
z25 
219 
6 


14 
11 
1 
2 


10 
8 
4 
U 
6 
9 
6 


5 
13 
12 
9 
3 
39 


, 
1 
17 
8 
7 
2 
6 


6 
4 
3 
z 
I 
14 
6 
32 
7 
16 
6 
1 
, 
2 


5 
, 
1 


88 


150 
150 
69 
46 
113 


113 
94 
13 
13 


183 
12: 
479 
G3 
15i 
U6 
11 
106 


36 


10 
10 


152 
152 
37 
1 
7 
50 
i:.! 
8 


5 


26 / 
\11 
6 


6 
2 
, 
31 
2 
6 
24 


=1 


29;) 
281 
U. 
2 
;)27 
0131 
138 
49 
9 
235 


10 
10 


uo 


10 
37 


96 
19 
77 
43 
38 
26 
2"2 
22 


=1 
-I 


12 
3 
8 


HO 
37 
1 
7 
51 
48 
8 


669 
1" 
105 
313 
77 


22 
22 


-I 


1 


11 
6 
19i 
4 
25 
11 
11 


1 


11 
326 
2-10 
86 
31 
7 
10 
10 
4 


29 
, 
1 
24 


11 
22 
23 
18 
6 
21 
18 
27 
27 


4 
, 


1 


313 
zro 
8 
66 


141 
158 
53 
29 
29 


8 
38 


9ö 
18 
77 
37 
39 
27 


22 
73 
179 
H2 
104 
3R 
!98 


257 
13 
6 
198 
, 
2S 
11 
10 


1 


86 


1-16 
161 
69 
-16 
114 


11-1 
93 
18 
18 


10 
23 
2-1 
17 
6 
38 
19 
37 
87 


1 


16H 
124 
!69 
68 
154 
1i6 
11 
106 


36 


10; 
102 
6 


') Splaano Itczn1e a '01... Cu,lc.... ., Splaano ttcznie a Iolw. Gleano. .) Spiaatlo I,anle z 101... Grab6wko. ') Splaano ttanle ,,'ohr. habela. ") Splaano I,a- 
nie z 'olw. Uozko..o. ') Spiaano tfZl'le z 10;.. Nldl'clIo..o. 7) Obazar d..onkl nlezamleukaly. ") Spiaano ttanie a '01... 0&Ir6_k.
>>>
126 


Mlasta. 
Gm I n Y. 
Obszary dworskle, 
MieJscowo
cl 


1 


38. Pow. lnin 


I. Mlasta: 


1. Znin 
Z. GlIsawa 
3. Janowlec 
4. Rogowo 
11. Gmioy: 


1. Annowo 
2. Biafo:iewin 
Biuloiewin, folw. 
Binlotewin, wie* 
3. BielawY 
Bielnwy, oBada , 
Blelawy, pu.tk. " 
Bielawy, wic* 
4. Biskupil1 
ßiftkuplll, pnatk. 
BI....upin. wie! 
5. Bozacin 
Biskupice, 08. mt. 
BoiaelD, ollada 
Boiacin, wie' 
6. 130zejewicc 
7. Hozejewiczki 
8. Brudzyn 
9. Brzyskorzystew 
BnY8kor:':)d&.ew, Leg. , 
ßrr.Y8konyatew, wicA I 
10. Budzistaw 
11. Ceglelnla 
12. Ccrekwica 
13. Chomi,\za KsiC7a 
Cboml
u K.I,ia, fol.... 
CbomiJtia KAiQiB, leAD. 
Cbom\4ia K.I
ia, wlei 
14. Chomiaza Sziachecka 
Cbomi,ia Szlacbecka, i 
foiw. 
Choml,ia SzlllCbecka, ..186 
Folue. 08. mt. 
O..aw
a Szlacbecka, fol.... 
On
ca, fol.... 
Gnml,.a, pny..") 
15. Chrzanowo 
1(,. Co ton 
Cotonlec, oeada } 
CototJ, wiei 
Cotofl.O.trow. pu.tk. 
17. CzewuJewo 
11\. Dochanowo 
19. Drewno 
Bolka, Oll. ml. 
nrewno, Wit'8 
V'....k... 00. wl. 
Oldny. wiot 

ranl&, O
. ml. 
ZII. Dziewierzewo 
Dziewiorzewo 1 wi
j t 
LudwikoWD, 101... I 


ZI. GafezeVlko 
22. Gafczewo 
Gah;Z6" 0, pU8tk. 
GaI,.ewo, wie* 
Z3. G'ICZ 
a,.., rIel 
Loplenno, Bi. kola 
Z4. GrOwY 
Z5. Godawy 
Goda"y, pU:ttk. 
Oodawy, wi{"1 
26. Gog6fkowo 
27. Gorzyce 
Oonyce, fol,... 
Oonyce, wie* 
28. GO
cieszvn 
29. Go
cieszynck 
30. 06ra 


.11. Orochowisk.l K-;ieic 
3Z. Izdebno 


:n6:J 


Budynki 
I .
 

..: 
N 
..CI) 
I'

 
I 
Hu 1:: 6 


'" 
. : 
:- 
..'" 
.."" 
NN 
.. CI) 
c.
 
Ne 


2 


:1j
I) 
!Il 
192") 6 
74") 14 


23 
:m 


26 
7 
59 
64 
ao 
t 
16 
11 
6 
2 
!Ir. 
96 


21 
3,"", 
16 
10 
38 
36 
2 
7 
H9 
o 
30 
21 
66 
-I 
62 
55 
21 
52 


in')' 3 
36/- 


30 
43 
8 
S5 
34 


3.J 
36 
t 
3'l 
23 
1 
10 
12 
38 
2 
9 
73 


73 
32 


50 
16 
23 
11 
I 
16") 
48 


-I 
311 
I 
2 
2 


Ludnmc obecna w dlliu 30 wrze
nia 1921 r. (bez objr;tej spisem wojskowym) 
:- ::

 
i: 

 VI ii i ,aii b Y; 
,";', ] ! 
 
r- o.,:op ; 
;..,:1 
u :.::' ,;:N - : '-0 0 ._..... : '_0 
N"::':: .3.)::; - U ... rn - C"'C &:tr. C:..::.:: _ S::;:"'C 
1 b 6 
---g-
----,-o 11 l"213It:J" 15 16 
I 
1 
I  022 ,H1l3 
n 
443ti 2 (f.)2 
S3."") .. 409 
2313 10t;3 
9Jt .H9 

 
86 2ö 3/;9 12 186 


6 


1 


(; 


187 
&H 
25' 
3'9, 
HH 
12 
2::/ 
211 
HZ 
521 1 
6:!1 
219 
355' 
159 
191 
43 
6 
, 142 
457 
70 
330 
6 
21 
21 
1:,5 
241 
106 
.,I:'] 
H9 
471 
281 
311 
1:!8 
oon 
70 
17 
771 
7
11I 
];'5 
2:
i 
 
287 
257 
RO 
75 1 
294 1 
67 , 
:!'.!71 
'r6' 
4
7
 
018' 
3119 ! 
369 
18.'1 
 
66')' 
3
:
 
278:1 


24'j 
-183' 
1221 
:161 
1H'i 


13 233 18030 


117 
233 
86 
167 
KJ 


85 
18-1 
10 
17-1 
73 
-I 
3-1 
35 
140 
12 
42 
269 
:J6!) 
105 


169 
73 
9::l 
20 
-I 
6IJ 
226 
36 
186 
3 
11 
10 
79 
l()j 


H8 
22 
216 
235 
1.1] 
18 
62 
111 
3H 
7 
377 
877 


78 
137 
68 
69 
136 
1010 
16 
33 
136 
36 
100 
127 
2O-t 
'.!l 
177 
18j 
fI9 
293 


149 
127 


38. Pcwlat Znin. 


fU09 


HS1 


/ 


i;;S 


273 I 
I 
I 
I 


-I ! 


i 613 


4110 
7!J8 
1990 
715 


6;)12 


225 
-155 
116 
S39 
172 


172 
3.")j 
25 
J31J 
77 
11 
52 
14 
120 
21 
82 
186 


186 
207 


31j 
179 
191 
43 
6 
1-12 
443 
70 
33!1 
6 
8 
21 


29 
2-H 


, 
126 


821 


bIi 


.6 


1 
1 


1 
2 


1 
t- 
l 


1 


23H 
426 
1250 
IM9 


4023 
797 _ 
1952 
709 


6 


196 
-15 
162 
471 
2-16 
35 
113 
3'1 
00 
8 
214 
:!1t 


149 
282 
1-1-5 
13, 
139 
109 
00 
· 63 
289 
64 
225 
276 
-146 
tS 
3'J8 
365 
183 
623 


-I 
4 1 
- 3
 
s:1 
2221 


290 
113 
2H7 
211 


36 c 
4 e 
.,c e 
"". 
12 c 


130 
2:,0 
511 
19-1 
1m 


102 
200 
15 
185 
91 
8 
36 
47 
151 
9 
40 
2,,2 


25
 
114 


18(; 
86 
98 
23 
2 
73 
2a1 
3t 
173 
:I 
10 
IJ 
76 
136 


29 
22-1 
179 
45 
1"" 
471 
246 
35 
113 
30 
60 
· 21: 
213 


278 
Ha 
269 
178 


l a 
aa 
2 a 


13-t 
2 
90 
-17 


-I b 


2tm 
:'" 


26 c 


2:! 
28 
6 
2J 
1:, 


16 
L:!9 


:!9 
87 
1 
IR 
68 
171 


=1 
33j' 
3:15 
12 


-10 


13 


1 


113 
23 
2:\3 
2
6 
U:\ 
21 
86 
1-1 
32 
10 
39-1 
39-1 


7i 
14:- 
77 
6R 
1jl 
137 
u 
12 
1:,8 
31 
127 
149 
2-t:J 
21 
2:!2 
18-1 
91 
369 


20;1 
1j1 


i30S 


3-1 a 


11; S31 


13 


287 


38 
4 
15 


10 
" 
äi)ä 
555 


2 
2 


1 


22-1 
-Ij8 
116 
3-12 
2-1 


23 
25 
6 
19 
163 


-= 


6 


1-18 
148 


12 
3 
3 


2 


2-1 
3.")5 
25 
3,'JO 
77 
11 
62 
It 
121 
21 
82 
149 


163 
29 


:!9 
87 
I 
18 
68 
169 


J 


1 


2 


1 
-.- 


2 


1 


') W Je... « budynki nluarnirodalr. ., W "'... I budo mu. ") Splsano ttonlc z _I, Choml,ia Szlachecka. 
MI aal 0 t. n In: a - prawoolawn\' 1: e - . lern podalo narodowolt: cusk, 1. rOSYI.k, I. tydowak, 33. 
M I aal 0 G, a a. a : a - prawootawn\'Ch 3: e - podoto narodowojf: ro.\'lsk, I. rUllnsk, I. iydowsli, 2. 
.\\ i aal 0 J an 0 . i ce: a - pnvpada na wvznanle : IIrrcko-kalol. I. prawoalawne I; e - podalo narodowolt: roaylsk, 1. rUliflsk, I. tyd.....k, 34. 
i" 1.. I 0 R 0 9 0 .0: b - bezwyz.nanlowc6w ..: c - 2:\'döw 12. 
Gmlny: a - przypada na wyznanla: gftCko-1alol. 13. prawool....e 20. Inne wyzn. "'ole. wachodn. I: e 
 . lern podolo narodowolt: rulmak, 11. rO"l101, 10. 


lIIewak, I. 


372 
372 
12 


1-111 
207 
31!) 
1j9 
191 
4:J 
6 
142 
443 
70 
33!1 
6 
8 
21 


40 


-=1 


13 


1 


13 


126 
17 


17 


327 


3R 
4 
15 I 
-=1 
_I 


10 
9 
5:,6 
f56 


2 


2 


142 
282 
145 
137 
126 
96 
30 
66 
2H8 
64 
224 
276 
U6 
018 
3IIS 
354 
1
3 
623 


13 


161 
161 


... 


9 
3 
3 


3 


:=. 


11 


1 


-, 


15 


37 


2 


26:, 
48 


87 
229 


1
>>>
Mlasta. 
Gm I n y, 
Obszary dworskle. 
Mielscowo
ci 


1 


33. Jadowniki 
Jadowniki, si. kot 
Jadowniki, wje-i' 
34. Janowiec-Wic
 
35. Januszkowo 
36. Jaroszewo 
Jaro8sewo, aL kol. 
Jaroazewo, wif"-A 
37. Jeziora 
J eziora, leAn. 
J('zlora. wif"* , 
"
I'niak, oaada f 
. 38. Juficewo 
Juncc1ro, c.eg. 
.J utJc.ewo. wieA , 
Stawek, wicA , 
39. KaczkoVlo 

I
'r:l:
 ) 
40 KR!ß

 ..ieA 
Sarbin6wJ..o, oaa.d3 


41. Kornratowo 
Bol'ianowo, fohr. 
Komratowo, ...i('
 
42. Laski Male 
43. Laski Wiclkie 
44. Laskowo 
L:utko1fo, wiei 
Bwkhowo, obada . 
4!ö. Lubcz 
008tomka. pustk. \ 
Lube!., wiell , 
Lubc:z.-Rudunek, wtf"A , 
Lubcr.ynek, osada 
4(). I:.aziska 
47. I:..ysinin 
48. Marcinkowo Garne 
49. Miaslowiee , 
SO. MicCTerz:\,n 

Ii
cierzyn, pU!illk. , 
:u.j
ien}n, 1\ici I 


51. Miniszewo 
KW3iuly, wirA 
Mininewo, wit'
 
52. Murczyn 
Murezyn, rl1
tk. , 
:u.urczyn, wieA I 
53. Murczynek 
54. Nowawid 
55. Obudno 
55:- Ocwieka 
57. Osno 
Uimo, BI. \ol. 
08no, wie* 
5R. Piastowo 

9. Pniew}' 
Pniewy, lein. 
Pniewy, wieA 
60. Podg6rzyn 
Podl(6rzyn, wietl 
Rydlcwo, .1, kol. 


61. Poslugowo 
Poslugowo, wipA 
P081ugowko, "ieA 
62. Recz 
63. Redczyce 
64. Rog6wko 
Jaknbowo, p".lk. ') 
KOiltko..o folw. 
Ocbod.. lI.la h""ka, ..-Iel ) 
Rogö-a-ko, wieA 
Wiktorowo, fol... 
65. Rozalinowo 
66. Rusiec 
67. Rydlewo 
68. R\'szewko 

 norek, pUt:tk. 
Ryszewko, wieA 
69. Ryszewo 
70. Rzyrn 
R&ym, folw. , 
Rzym, wleA . 


71. Sarbinowo 
Tl. Sielee 
Sielec, wie6 1 
Slawop;zewe, fol". , 
73. Skarbieniee 


Bud}"Ilki 
c.5 
 I 
 

.: 
.: 


 lca
 
Q.,C) c
 
NE 1 -= E 
2 ,3 


28 
1 
21 
77 
.u 
iN 


65 
16 
1 
15 


82 
1 
81 


30 
ao 


13 
10') 
8 


13 
1 
12 
34 
19 
47 
43 
I 
40 


40 


8 
2
1 
h 
30 
7
J 


79 


28 
11 
17 
44 


« 
26 
40 
: 
28 
13 
2 
u 
22 
7 
1 
6 
41 
40 
1 


26 
:&I 
3 
3.') 
21 
U 


8 


ffI 
1 
17') - 
8 
8 
12 
2 
10 
45 
]6 


111 


33 
16 
111 


10 


38. Powlat bin. 


127 


Ludnos
 obecna w dnin 30 wrzesnla 1921 r. { bez obl
tej spisern wolskowyrn) 
_ _ W tel iiczbie bylo wyznania L Podalo narodowo
 
.. 1 0 ' 
 
..:.::
 
 ß c
 ' 
 0 
 
 . g 
 
"'0 C.. "... 

 ". 'S:.. ..:.: - -
 
;: 

 

 00 
 
e- 
- 
 g 
e 

... ..:=' -= u I e:;: .5 c.g "" c
 .5 c.g 
- 7,-;;--g-W-
----U-12113Tl:l U M 


Og6- 
lern 


1 
3 
1 
2 


I 
1 


2 
1 


I 


2 
2 


1 
3 


8 


1 


1 
1 


Me:t- 


cz}'zn 


4 


189 
37 
162 
liRO 
3!14 
5;,6 
00 
526 
110 
6 
Im 
70"2 
13 
6R9 
24lJ 
2iO 
95 
81 
u 


]04 
5 
99 
2*J 
127 
278 
251 
27 
'lI-! 
841 U 
: " 
86 
313 
42 
21:) 
ÖOO 
.11 

" 
22')1 
1:;1 
433 i 
..33' 1 
189, 
266' 
50[ 
')9 3 
--' ,I 
31'i , 
34, 
l
 j 
9'i 
81 
3:i'1 
;\86, 
5' 


'9-1 
-im, 
81 
242 
134 1 
32"
 
16 
300 
71 
107 
:J8 
107 
119 
u 
100 
3::3 
131 
Iff1 


3.10 
13- 2 1 
132 
 
100 


Ko- 
biet 


& 


97 
10 
7M 
;.\1;) 
190 
280 
15 
265 
57 
3 
54 
347 
8 
830 
119 
110 
4;, 
11 
I 


49 :[) 
1 I 
48 61 
114 121 
66 liI 
1-10 131{ 
1
 1:!I1 
15 12 
1-16 198 


148 196 


40 46 
1-12 ]71 
19 23 
104 ] 11 
275 31;, 
275 816 


111 1U 
15 52 
66 62 
22;) 208  \IJ8 
00 99 
136 130 
25 · 2;) 
100 123 
153 164 
15 10 
13R 115 
62 69 
42 ö5 
3 5 
30 50 
191 200 
187 100 
4 1 


1m 122 
68 105 
14 17 
120 12"1 
6: 69 
152 170 
8 0 
142 1611 
4 3 
r)3.M 
26 32 
49 58 
&7 62 
5 0 
52 53 
HiS 185 
62 75 
62 75 


162 
6ö 
o.
 


00 


I) W lern I bndynek nleZllrnleszkaly. ") Splluo "canie . _I, Ropko. 
- 


.; 


9"
 
18 
U 
36.') 
201 
276 
15 
;!61 
;'3 
3 
50 


31'';-, 
5 
360 
]21 
121 


üO 
40 
10 


168 
67 
67 


00 


11-1 
37 
77 
3:",1 
377 
[,3.
 
23 
515 
lO"! 
8 
96 
69!J 
18 
8116 
240 
2-19 
9:; 
NI 
11 


7:) 5 
321-1 
1. 
17 
7 
10 
8 


H 


3 


3 


3li 
5 
31 
2Ü'J 
39 
74 
47 
'..'7 
312 


G8 


68 
2G 
H8 
20t 
204 


32 


812 


52 


71'1 
301 
42 
114 
100 


. 8 
12 


100 
110 


480 


110 


. 


200 
97 
103 
433 
433 

I;) 
81 
00 
223 
110 
-n 
R:I 
]27 
97 
H 
89 
367 
362 
5 


2;) 


25 


94 
1St 


I 


207 
7 
200 
4 


21 
24 


18ä 
154 
31 
46 
70 
139 


32 
32 


7 
7 


1!15 
64 
lAI 


2 


11 
126 
7 
107 
!)8 
107 
119 
H 
116 
28-1 
79 


o 


172 


2 


69 
07 
117 


7tI 


3.10 
1:12 
132 


100 


,. 


.... 


114 
87 
7'; 
3r)9 
3Rti 
f):\
1 
23 
516 
110 
11 
10-1 
7U"! 
13 
- 
210 
:.1411 
9:, 
HI 
U 


75 


711 
:m 
'i 
]7 
7 
10 


3() 
5 
31 
2W 
37 
1;\.1 
)ui 
-n 
:\12 


G8 


68 
26 
!IU 
14-1 
114 


,.. 


32 
52 


HI2 


.8 
:101 
12 
H8 
177 
177 


8 
12 


!lIj 
110 


1 
3 


110 


:1 '4 
00 
100 
t:13 


20 


20 


433 
!J:, 
HIj 
00 
2 9 ' 
Ilf) 
27 
141\ 
]27 
H7 
H 
RI! 
367 
Mt
 
11 
1!12 
1111 
31 
-17 

7 
218 


!J-J 
178 


2Ü"
 
7 
1116 
4 


24 
2. 


32 
82 


194 
47 
104 


] 


15 
196 
7 
107 
08 
107 
119 
11 
116 
279 
1()!j 


10-1 


74 
29 


108 


\!9 


3:10 
]32 
182 


100 


..
>>>
128 


Mlasta. 
Gm In Y. 
Obi zar y d W 0 r I! k 1 e. 
Mielscowo
ci 


74. Sk6rki 
Hkor.l.ö.i, wid t 
\\'"elna, pU'Itk. 
75. Slabornierz 
76. Slebowo 
77. Suiinowo 
ß.-kano'a-o, lolw. I 
Sulinowo, wiei I 
78. Szelelewo 
Eudy S.olejew.kie, przy.. , 
:

:'f:

, -:
. ( 
79. Szk61ki 
1«. Tonowo 


Hl. Ustaszewo 
R2. Wawrzynki 
Kt Welna 
tj4. Wenecia 
MoAchn
ewo, fol... 
\\ eneeja, 'olw. 
WenecJa, wieA 
15. Wlewl6rczyn 
R6. Wiklorowo 
17. Wiiczkowo 
DAr.niell, loh'. , 
\\'ilczkowo, wi...A , 
RR. W6jcin 
H9. W ybranowo 
90. Zalesie 


91. Zrazirn 

2. Zarczyn 
93. Zcrniki 
Winl."entowo, folw. ) 
Zrazim, foh,. 
2erolki, wiet 
94. Z6rawinlec-Niediwiady 
95. Zuzoly 


111. Obszary dworskle: 


I. Ba1czewo 
Baiezewo, Karelm. 
ERle.ewo ! I-two 
Lysinin, eAn. 
Pnlewy, leAD. 
2. Bozejev. iczki 
Boie
ewiczki., folw. , 
EoieJewlc.kl, puotk. f 
3. Brudzyf1 
Brudly6, foiw. 
D
biec, lolw. 
Dl.i
kclyn, fol... 
Lapaj, lelln. 
Pusdrowiee, '01... 
4. Brzyskorzystcwko 
5. Cerekwica 
Cerck...ica, 'olw. I 
J6zefowo, folw. I 
6. Dobrylewo 
7. Dziewierzewo 
8. G1\sawa 
9. Golabki 
Bielawki. bor. 
D1ugibr6d, loio. 
G1
boc..k, 1..0. 
Golatnla, lein. 
Gol'ibki, osdl. 
Je.iora, leAD. 
:Mi
ciersyn, leAn. 
Mi(1derzyn, o
ada 
Otwleka, leiD. 
Sarn6wko, leBn. 
10. G6ra 
11. Graboszewo 
12. Grochowiska 
Szlacheckie 
Go.temka, 'oh... 
Groc-bowiska SlIaebeckie, 
lelw. 


UatrotJ, folw. 
13. Jadownlki 
14. Jadowniki Blelskle 
15. Kaczk6wko 
16. Kierzkowo 
Ki..zkowo, lelw. 
Plcbanka, 'olw. 
17. Koldrab 
Koldr'i1, lolw. I 
Kopie, lolw. I 


Budynki 


.. 
.e .. 

C; 
-c; 


 
-= 


 
.iJ 
N'E .5 e 


2 


62 
82 


10 
!) 
31 


31 
62 


82 
8' - 
02 


31 
30 
10 
47 
( 
1 
(2 
31 
30 
18 


IR 
£6 
27 
lö 


44 
51 
49 


49 
62 
18 


· 411, 


4 
1 
1 
1 
1 
8 
8 


24 
15 
1 
2 
1 
Ii 
8 
11 
11 


6 
1 
9 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 I = 
1 
1 
8 


8 
.19 
8 
111 
8 
9 
7 
6 
29 
28 
1 
8 
8 


Ludno
l: obecna w dniu 30 wrze
nia 1921 r. (bez obJetej spisern wolskowyrn) 
W tel liczbie bylo wyznania Podalo narodowo
c 


 o,g .
 
 

 
 I g 
 
 
ä
 
n
 ;,
 
 'f;e 
'E 
 1t e 


 C c,2 e o: C c .!!o Ö I 

 E .!!o 
cu= _ u U) _ C"'C &:tr. C
 - c-c 
-;;- 8 9 10 11"12 -rn!
 15 I-W 
\ I -= 


Og6- 
lern 


3 


16 


U: 1 
10 
1( 
10 
1 
1481 
1-18 
 
379" 
241 
8 
29 
2

 
298 
298 
Hi7
 
6u 
110 11 
b4 
( 
7 
( 
5 
o 
( 
Ii 
11 
( 
11 
160 
167 
347" 
25 1 
279 
1:':0 
133ft 
113 
219 
 
212 
7 
189 
1
" 


Met- 


czyzn 


4 
341 
 

IU 
7ö n 
37 
300 M 
sÖo" 

 I 
344 
200 
20'3 
150 1 
3J
 
228
 
219 
2"2.111 
221 
 
49"2  I 
287 
85ö 
282 


282 
437 
145 


3281 


Ko- 
biet 


o , 
1621 
182 


32 
17 
143 


1018 
262 


262 
29 
164 
98 
97 
70 
145 
10 
5 
130 
104 
1m 
105 


105 
232 
109 
63 
141 
167 
137 


137 
203 
75 


21 
Ii 
o 
6 
1 
05 
li5 
165 
106 
8 
18 
( 
39 
104 
135 
136 


3891 
14 
Ii 
5 
( 


38. Powlat lnJn. 


o.:W: 
..:.::.
 
"'- 
eB 
;.,m 

..... 


6 


179 
179 


43 
20 
lö7 


157 293 
297 046 


2STI 546 
38 39 
180 71 


10"2 
106 
80 
169 
12 
( 
153 
124 
117 
116 


34 
17 
'68 
89 


40 
(() 


300 
800 


1 
1 


1 
1 
1 


7 
7 


84 
4 
47 
25 
1 
s 
3 
11 
Ii 
2 
2 
2 
2 
2 
80 
73 
104 
1( 
120 
20 
00 
67 
OR 
96 
.9.! 
( 
89 
89 


1111 
260 
103 
09 
146 
188 
145 


1-&5 
234 
70 


93 
03 
214 
136 
5 
111 
2 
50 
117 
163 
163 


6801 
85 
10 
I( 
10 
1 
148 
1-18 


75 
37 
293 


7 


100 
2 
63 
29 
J 
4 
1 
2 
( 
2 
3 
4 
2 
( 
80 
94 
193 
11 
159 
1!3 
64 
66 
65 
123 
liO 
3 
100 
100 


7 
11 


: I 


1 


11 
27 
273 


11;5 
'186 
8-2 
225 
2'2 


1 


9 
I() 
b7 
18.1 
202 


2O'J 
171 
3."", 
19 


ID.! 
432 
212 
122 


19 
59 


1 


03 
60 
2:0 


2
U 
291 
32 


4 


250 
133 
46 


!t.! 
304 
99 


366 


6836 
3D 
10 
I( 
10 
1 
148 
1(8 


6. 


379 
241 
8 
29 
6 
06 
221 
298 
298 


184 
6 
110 
53 
( 
; 
S 
5 
9 
( 
5 
6 
( 
6 
147 
164 
347 
25 
279 
(3 
111 
129 
113 
40 
33 
7 
189 
189 


3 


1 


13 


3 


3 
4 


179 
179 


Ob".ary dwonkle: 11 - pnyp.cI. n. wyzn.nie: Irecko-kalol. 2. pr...osl.woe 3; c - Ru.ln6.. 2- 
.. 


50 
50 


7ö 
37 
300 


300 
047 


5-17 
39 
97 


117 
17 
128 
148 


9 
139 
67 
184 
210 


210 
432 
211 
122 


OB 
63 
250 


250 
155 
43 


379 
241 
8 
29 
6 
06 
221 
298 
298 


185 
6 
110 
03 
( 
7 
8 
5 
o 
( 
5 
11 
( 
6 
1M 
164 
347 
25 
279 
(3 
111 
133 
113 
35 
28 
7 
189 
189 


290 
200 


10 


2 


10 
28 
247 


2 


82 
186 
22 
166 
22 


1 


1(4 
160 
35 
11 
u 
59 


1 


1 
1 


229 
290 
32 


2 


B2 
282 
).02 


-I 


3M 


sc 


2 


1 


6 
3 


... 


3 


184 
1M
>>>
38. Powlat lnln. 


12!1 


Budynki Ludno

 obecna w dnlu 30 wrzc
nia 1921 r. (bez obJeteJ spisem wojskowym) 
Mi a!! t a. '" 
 . W td 'kw' bylo wy,,,,,o. _Pod' ,tc ""J" - 
Gm 1 D y, .c '" 
c- ,- 
""cu cu cu Og6- Md- K '
. . 0 
 
o b s zar y d w 0 i!! k 1 e, "'.:.: N':': ",0- 
5.:! :
 c
 ,bI 0 

 u . 
NN N cn- C CIJ bI CJ 
 
 .- «$' '" .. 
Miejscowoh:i ...", ",,,, fern czyzn biet E.E co:;;;: "'
 

 
 
E 
 E «$' jg 
"".!! co!! »co 
 u c.c' 0 0 c '" & -2..: 
 .
.g 
NE .S E 
.:.: Q.):= .5u E: .E c.g 
- ---- - ---W-114 1& 16 
1 2 3 4 Ö ,lJ 7. 8 . 9 10 11 12 
18. Marcinkowo Dolne 11 - 196 90 106 196 - - - - -- HI6 - -- - 
19. Marcinkowo G6rne 10 - 181 80 101 181 - - - - - 1RI - - - 
20. Miastowice 8 - 175 84 91 166 9 - - - 
 1f6 9 - - 
21. Nadborowo 9 - 186 88 98 170 16 - - - -- 170 16 - - 
22. Obiecanowo 20 - 145 59 86 145 - - - - - 145 - - - 
23. Obudno 2ö 4 4ii3 196 237 433 - - - - 433 - - - 
Obudno, fol.. 21 1 387 177 210 387 - - - - - 8K7 - - - 
Oasuowee, folw. 4 S 
 19 2j 46 - - - - - 48 - - - 
24. Paryz 8 - 119 &9 60 119 - - - - - 119 - - - 
25. Piotrkowice 9 - lRO 81 99 169 11 - - -. - 175 b - - 
26. Podobowice 8 - 171' 72 99 160 11 .- - - - 160 11 - - 
27. 
siec 6 - 144 63 81 1-U 3 - - - - I.n 3 - - 
usiec, loh,. Ii - 140 61 79 137 11 - - - - 137 11 - - 
Rueiec, 8t. ko1. I - 4 2 2 4 - - - - - 4 - - - 
2R Sarbinowo 8 1 177 79 98 177 - - - - - 177 - - - 
29. Sieiec 19 1 348 153 195 345 3 - - - - 
5 3 - - 
Sielec, dw6r 17 1 S26 143 188 .t!3 S - - - - II!S 11 - - 
Sielec, lohr_ 1 - 17 7 10 17 - - - - - 17 - - - 
Sielee, leAn. 1 - Ii 11 2 5 - - - - - 5 - - - 
30. Sfabomierz 3 - 76 31 45 76 - - - - - 76 - - - 
31. Sfebowo 12 - 311 139 172 307 4 - - - - 307 4 - - 
Sl
bowo, rolw. 11 - 'Z/7 125 152 27S 4 - - - - m 4 - - 
Bwierczewo, folw. I 
 M 14 
 S-i - - - - - S4 - - - 
32. Srebrna1.6ra 21 - 331 153 178 330 1 - - - - 3:.\1 - - - 
Aleks&D rowo, folw. 4 - 67 M 33 67 - - - - - 67 - - - 
Pi'i1al\, karc.ma 2 - B2 14 18 31 1 - 
 - - 3
 - - - 
Srebrnag6r.. rolw. 15 - 232 105 127 232 - - - - - 212 - - 
33. Swi
tkowo 1!4 - 419 212 207 340 79 - - - - 340 ;
I - - 
Bog ark.. rolw. 8 - 23 If 0 - Z3 - - - - - :!11 - - 
Piotrkowiec, lohr.. .' 
Swi4tkowo, folw. 21 - S96 1118 108 S-IO 56 - - - - 8tO 56 - 
 
34. U
cikowo 10 - 2011 107. 94 188 13 - - - - 195 6 - - 
35. Wfoszanowo 14 - 208 97, 111 193 1-1 1 - - - 207 - 1 - 
36. Wola 8 - 117 
 50 67 117 - . - - - - 117 - - - 
37. Zfotniki 7 - 174 81 93 17-1 - - - - - 174 - - - 
I I I 


, 


. 


. 


. 


,
>>>
. 


. 


. 


" 


. 


. 


. 


, 


...
>>>
131 


., 


ALFABETYCZNV WYKAZ MIEJSCOWOSCI 
Wojew6dztw. Poznanskiego 
Cz

 polsko-niemiecka. 


UW AGA. Dawnieisza nazwa niemiecka podawana iest tylko w tych wypadkach. gd}' rMnl sie od oiecncl nazw}'. 


Dcrllowo 


Adamowlec 
N . h ak . . . .! 
azwa I c ar ter mlejSCOWO",CI I 


Dawnl.! 01& I 
n.."a _ SIr. 
nlflmlH'ka 


Dawniejua . , I I 
n..... Str. Nazwa i Cilar:kter miciscow
ci 
niemie\"ka 


Str.1 Nazwa i charakter mieiscowo
i 


DawniejBu 
Daswa 
niemiecka 


74 Baranowo. g.. 
pow. Poznan-Zachöd - 
78 Barano\\o. folw.. pow. Strzclnu - 
Baranowo. g.. 0.. pow. Srcnl - 
Baranow. K.. PO\\'. Kepno IIl\raoo. 
Baranöw. K.. pow. Pieszcw lIurano" 
Baran6wek. folw. 1I...""o"ek 
l3aran6wko. R. lIuhr1,el.. 
ßarbarki. Idn.. pow. Szam"t
lh' 
 
Barbarki. folw.. PO\\'. Srem - 
Barchiin. g.. 0.. os. ml. -... 
Barcin. m.. 0.. osada lIartArbln 
Barcinek. K. - 
l3arcinska Dllbr6wka Datl z 
Dllbrö\\'ka Barcinska. folw.. g. 
Barczyzna. g. Br:t.nldorf 
Bardo. g., o. - 
Bargly. folw. lIarBi..1 
ßarlo..ben 
ßarlotna Gokieszynska. K. b. Go.deIlY. 
Barlotna Wolszt
,."ska. K. nt..:II
:teln 
Bartnia. bor. Tho..:uoha.1 
Barlodzie!e. 0.. pow. ßydKOSzcZ lI.utel.ee. Ob'. 
Hartodzicle. K.. I 
pow. WIIKrowicc lIort.I.... 
Bartodzicic Male. ICSII. Kli!:tell"" 
ßartodzieicwice. wies - 
ßartoiöw. os. ml. lIart.I.llllllle 
Bartoszewice. K.. o. RAI.to,,
bf'wih 
Baszk6w. K.. lesn.. o. IIM,hko..- 
Basz}'n. o. noymltlllll 
Ba
kO'l\'o. folw. B..ko"o 
Balkowo. K. - 
Bazanlarnia. Idn.. . 
pow. Chodzid It..anerle 
Ba:iantarnia. le
n.. pow. Oostvn F.....Mle 
ßat.antarnia. le
n.. pow. tcsznO'F...nrrl.. 
ßatantarnia. Ic
n.. I 
pow. Odolanöw .'...n.rl... 
Hat.antarnia. ie
n.. po\\'. Rawlcz l l t'Wlan.rle 
Bat.anlarnia. idn.. 
pOw. Wrzc
nia ....anerie 
Bllblin, R. . Bo",t.lln 
Bllblinek. wie
 I Bombiln, Abb.1I 
Bllblilllec. R. 1I0n,bUD, .'bb. 
Bllbolln. o. BODlbuUn 
Bllbowo. osada Bombowo 
ßllczew. foi\\'. lI"ne.... 
Bllczylas. g.. o. Ronelyl.. 
Blldecz. K.. o. K"me 
&deczek. folw. N....n'e...e 
Bllk. o. Bonk 
Hllkowo. 0.. pow. Inowroclaw B...ko"o 
Bllkowo. g.. osada. 
pow. WyrzY5k 
ßednary. g. 
Bednary. o. 
ßednary. os. m!. 
Bckanowo. folw. 
Bciecin. folw.. ic
n.. 0.. K.. 
st. kol. 
Belecin No\\'y. g. 
Belecin Stary. g. 
Belina. folw. 
Belka. os. m!. 
Benice. g. 
Benice. o. . 
Berdycho\\ o. osada. 
po\\'. Ko
cian 
Berdychowo. pustk.. 
pow. Obormki 
Berdych6w. fol\\'.. g. 
Berkowo. folw. 


Antonin. foiw.. 
po\\'. Poznait-Wsch6d 
Antonin: foiw.. 
pow. Poznait-Zach6d 
Antonin. foiw.. pustk.. 
pow. Sroda - 
Antoninek. st. kol. Autonm 
Antonihy. g.. pow. ChodzieZ .'ntonienl,o' 
Antoniny. 0.. pow. Leszno AntolU!bof. 
Antoniny. folw.. pow. Szamotuly Antoineltenbof 
Antynopol- Trzebidza palrz 
Trzebidza-Antynopoi. I-two 
Arcugowo. o. 
Arentowo. g. 
Arkuszewo. fol\\'.. g. 
3 Arnoidowo. folw.. g.. IcSn 
Arsenowo patrz 
18 No\\'ymlyn. folw. 
Arsenowo. os. le
. 
28 Arturowo. folw. 
Atanazowo. le
n. 
47 Atanazyn. g. 
Augustopol. osada 
89 Augustowo, 0.. pow. Bydgoszcz 
Augustowo. folw.. 
93 pow. Miedzych6d 
Augustowo. folw.. pow. Mogilno ".gDlten.. 
91 Augustowo. g;; pow. Szubin - 
Augustowo. g., pow. Smigiel - - 
91 Augustowo." osada. 
pow. WlIgrowiec 
Augustynki. g. 
Augustynowo. folw. 
17 Augustynöw. folw. 
Augu
cin. folw. 


A 


7ß 
K) 

17, 100 
:10 
U!I 
;2 
!Ji 
H
I 
t(X) 
!)t. !JG 
tm,9'.! 
72 


w.inherge- 
K.omorowo 


115 
4b 
90 
... 97 
11:' 
8 
109 
115 
52 
33 
107 
7 


Adamowiec. pustk. 
Adamowo. osada. pow. Leslno 
Adamowo. osada. pow. Szubin 
Adamowo. folw.. pow. SmiRiel 
Adamowo. g.. pow. Woisztyn 
Adolfowo. g.. pow. Chodziet. Molpblheim 
Adolfowo. folw.. 
pow. Wltgrowiec 
Adolfowo. g.. pow. Wolsztyn 
Albertowsko. g. _ 
Albert6w. ceg., folw. 
Albertynowo. folw. 
Aleksandrowiec, Idn. 
Aleksandrowo. g.. 
pow. Bydgoszcz 
Aleksandrowo. folw.. 
pow. Gostyit 
Aleksandrowo. folw.. 
pow. Jarocin 
Aleksandrowo. folw.. 
pow. Miedzych6d 
Aleksandrowo. foiw.. 
pow. Szamotuly 
Aleksandrowo: osada. 
pow. Szubln 
Aleksandrowo. pustk.. 
pow. Szubin 
Aleksandrowo. wie
. 
pow. Szubin 
Aleksandrowo. folw.. 
pow. Znin 
AlekSandr6wko. folw.. 
pow. Gostyn 
Aleksandr6wko. osada. 
pow. Wolsztyn 
AIJder. folw. 
Ameryka. folw.. pow. Strzelno Amerika 
Ameryka. folw.. JIOW. Szubin CI",ahof 
Anastazewo. g.. st kol. 
Anielewo. folw. 
Anielin. folw.. PiW. BYdgoszcz 
Anielin. ceg.. folw.. 
pow. Gostyit 
Anieliniec. OS. m!. 
AnieUny. g.. st. kol. 
Aniolka I. O. 
Aniolka 11. 0.- 
Aniolki. Idn. 
Annapol. g. 
Annogöra. le
n.. o. 
Annopol, fol\\'. 
Annopole. g. 
Annowo. folw.. 
pOW. Poznait-Wsch6d Anuaho' 
Annowo. g.. przys.. pOW. Szubin Altilador' 
Annowo. g.. pOW. Znin 
Annusin. folw. AuDahof 
(-Anno"o) 
Anteczk6w. folw. AntoDin 
Antoniew. osada Auto..ie.o 
Antoniewo. g.. pow. Czarnk6w - 
Antoniewo. osada. 
pow: Inowroclaw - 
Antoniewo. folw.. pow. Rawfcz - 
Antoniewo. osada. pOW. Szubin - 
Antonlewo. wid. poW. Szubin Anlcnodorl 
Antoniewo. z. wych.. 
POW. Wagrowiec 
Antonin. g.. pOW. Jarociq 
Antonin. folw.. pow. ObOntiki 
Antonin. Idn.. 0.. st 1toL.- 
pOW. Ostr6w 
Antonin. ceg.. . 
PO\\'. Poznait-Wsch6d 


106. 106 
74 
8 
44 
tj6 
96 
113 
121 
13 
90,93 
47 
Ri 
24 
H9 
8 
43 
6 


AI....rlooke 
Albertibo' 
:\Iherlinowo 
S:ode. 


",..."alde 
Art..dorl 


90 
112 
118, UD 
40 
110 
115 


Alexandrowo 


Alexaodrowo 


!:rbarley-G:tJ 
.'thao:uleutbRl 
Athnu..ienho' 
AUjr..towo 
A Uj(..t..alde 


Ale.anderruh 


fi2 
6 
106 
11 
R2 
6R 
711,81 
-10,41 
H 
22 
21 
9 
18 
46 
62 
R2 
119 


AIExandrowo 


A1
xandro"o 


47 
52 
90 
94 
111 
42 
i24 
41 
124 


-\Jtxandern 


lTammerwerdel' 


Al."1androw 1 ) 


AU&U8lenh o f 


AUVUdinki 
Augu
tenll..f 
b. Grab.. 
A.ru.t)"now 
\llguRtenbof 
b. Olelno 


129 


Alexa
drowo 


AI.unddeld 


117 
54 
84 
'94 Baba. 0.. pOW. MOKilno . Grell lIaha 
112 Baba. ceg.. foiw.. pOW. Sroda 
15 Babiaga
. osada 
- 7 Babice. pustk. 
Babin. ceg.. pow. Gniezno 
18 Babin. 0.. pOW. Sroda 
ö Babin. g.. 0.. pow. Wrze
nia 
121 Babka. folw. 
Babki. K.. o. 
32 Babki-Mli-'n. os. m!. 
32 Babkowice. folw. 
69 Babkowice. g. 
26 Baborowo. o. 
87 Babor6wko. o. 
82 Baby. 0.. pO\\'. Odolan6w 
102 Baby. folw.. pow. Oströw 
70 ßachorce. g. 
Bachorzew. g.. 0. 
90 Bagatela. folw. . 
126 Bagalelka. Idn. 
125 Bagdad. folw. IIAgdat 
BaKna. osada. p6W. Oborniki - 
39 Bagna. wie
. pow. WItKrowiCi; Ueheua. I 
61 Bagno. g.. osada .- 
11 Bagrowo. o. - 
23 Balczewc. g.. Idn.. Bahweil.r 
poW. Inowroclaw 
82 Balczewo. osada. 
92 pow. Inowroclaw 
90 Balczewo. karczma. I-two. 0.. Ja1oebaa 
pow. Znin 
110 BaUce. folw. 
26 Balin. o. 
58 Balamllcek. pustk. 
64 Baldowice. g.. o. 
Banacb. osada 
74 Baran. fc.'w. 
Baranowo, Ir.. pOW. Gniezno 


Alexaoderbol 


B 


51 
104.105 
9".:! 
60 
14 
104 
IIH. 119 
r.o 
'i2,75 
72 
18 
16 
58 
87 
62 
6.1 
f!2 

6,27 
64 
119 
124 
£6 
107 
90 
104 
21 
21 
128 
84 
23 
60 
00,32 
71 
39 
13 


I - 
Bnbiog.c 
1I....en, Abb. 


ör, 
iJ6 
Si) 
23 
,,1 
29 
lß,17 
121.1:.13 
123 
93 
2:01 
121 
72 
75 
72 
12M 


A nit:la uühle 
.
bs
oort 
( -Auiele) 
Engelbeim 
At.jolk. 
Ergel.mlhIe 


Klein Bahn 


lIabk i ]I üble 
Frauendorf 
I Bnbkow
, 
r.:.borowko 
Haben 


Arnaber« 
Anuapol 
Annokolonie 


I . 


Bacbarele 


Kllnljrodud 


Bagatt.ele 


ßfd......y 
Koloni" 


ß..,llIary 
NUhle 


11.. 116 
42 
42 
6H 
126 
40 
41 
B4 
fIB 
3t',37 
7&. 


sPlrnrio 


7..dlil.wRld. 
ß
Il'lIdD 


JOlephin.nnur 


IJllltamGhl.. 


FUr.lrn.m, 


Ba.llDo 
B.lamoneü 
Bal40wlU 


B.,dyebo. 


Antonl_" 
Zlec elel
>>>
1ß
 
Berllnek 


Nazwa I charakter mielscowo
ci 


. 


Da...nil!jllr.& 
na.&wa 
nlemiecka 


N
lJberlin 
ßerzyn 


Tromn:eolort 
Bcn
le\'Vo 
ßandlauermOhle 
JJendde8zfn 
rl£.,d,..ito"n 
ßf'ndzitowko 

n21ewo 
(
('ngdorl) 
,"ilI. Fnlloenti 
Kllozt'n.rub 


Jliad...
ki 


W ei
.sberg - 


WeiBabt"rg 


'\'"(ljt-ßcnhlihe 
\Ve19!11tbnrOl 
Bialoi8("hewin 
BiRlybrod 
Wel18keble 


WeJ..mi!hle 
DiILI&, MOhle 
Wewer Adler 
BibiRnki 


BI(:(;.h01\-o, 
Geistlich 
Dörenburl 


Bi"'
yn 
Bit'dDS
hkowo, 
Ahh. 
Kiebilzbrnch 


Pm.eu, Truppen- 
nbnngll5pi.tr. 


I Bie
ani.l 
lIaulan,1 


118 
119 
3-1, 37 
3-1 
6 
70 
46 
t;9, 71 
69 
104 


118. 119 
121 
119 
00 
128 
89 
13 
18 
20 
26 
39 
« 
70 
IU 
911,91 
90 


. 


Str. 


I DaW1ti-..jiu 
Na2wa i charakter miej:Cowo
ci nuwa 
I niemieeka 


/j2 
117 
40 
36 
59,06 
76, 78 
32 
63,64 
21,23 
23 
.. 12 
01 
34 
30 
00 
40 
66 
7 
11,12 
73 
116 
100 
39 
19 
47 
94 
96 
3 
93 


6 
118.119 
[15 
119 
11,12 
55 
55 
47 


45 
123 


121 
123 
126 
107 
79 
65 
31 
63 
81 
63 
118 
119 


Biskupiec, os. mt 
Biskupin. K.. PlIslk. 
Biedzian6w. g. 
Bledzian6w. o. 
Blew'lska. os. mt 
Blinek. g. 
Biiskowice. foiw. 
Biiiyce. g. 
Blaki. g. 
Blawatki. folw. 
Blazejewko. g. 
Blazejewo pod Bninem. g. 
Blazejewo pod Bninem. idn. 
Blaiejewo J)Od Dolskiem. g.. 
Blociszewo. K.. o. 
Blocko. foiw. 
Bloiisko, g. 
Blotkowo. le
n. 
Blotkowo. os. mt 
BIotna Sowina patrz 
Sowina Bfotna. g. 
Blotnica. g.. st. kol. 
Blotniki. le
n. 
81oto. Idn. 
81oto Chojeiiskie. pustk. 
BluKOwiec. g. 
Blugowo. g. 
Bnin. m.. pow. Srem 
Bnin. g., Idn., pow. Wyrz}'sk 
Bobrowniki. g.. 
pow. Ostrzesz6w 
Bobrowniki. 0.. 
J)OW. W:jgrowiec 
Bobrowniki I i 111. o. 
Bobrownki 11. o. 


Berlinek. 11:. 
ßerzyna. folw. 
Hcstwin. K. 
llctkowo. folw. 
Bebnlkit. le
n.. osada 
Bedlewo. K.. o. 
Bedlowiec. os. mt 
Bedzieszyn. g.. o. 
ßcdzilowo. K.. o. 
Uedzitowko. folw. 
BeKlewo. foiw. 
Belkowo. osada 
Biadaszki. foiw., pow. Kepno 
Hiadaszki, K., pow. Kepno 
Biadaszki, osada. 
pow. Odolan6w 
Bradkr. g.. s1. kor. - 
Biady. osada - 
Biala. Idn.. pow. BydKoszcZ WI i..ell-"
 
Biala. K.. iesn., J)OW. Czarnkow DiRle 
Bialag6ra. foiw.. . 
pow. Poznan-VVsch6d 
Bialag6ra. folw.. 
pow. Wolszlyn 
Bialakarczma, karczma Woi80krllg 
ßialar6za. le
n. Wei... lIo.e 
Bialawie
. g. Wei..hanlallll 
Uiafcz. o. BiRlt...b 
Blafcz Nowy. K. S.u BiaJ.. 
Uialcz Slary. o. ! .\1. Bialcz 
Bialcblota. K.. pow. ßydKOSzCZ' Wei8.II.Me 
Bialeblota. 0.. pow. Szubin mRlobloll 
ßialeblota-Jaslniec patrz 
J asiniec-Bialeblota. st. kol. 
Bialepi:jtkowo. g.. O. Bial
l,ion.ko"o 
Bialegi. K. \,' ei.athal 
Blalt;iyce. o. BiaJ.n.y.. 
Bialeiyn, g.. 0.. pow. Czarnkow Bnl81n 
Hialeiyn. K.. J)OW. Oborniki Rial.n.ehin 
Bialdynck. K. Ballenaloin 
Bialokosz, I-two.. O. Bialolt08cb 
. Kiein Bllllo. 
Blalokoszck, g. k08eh 
Bialokoszyce. K. BilA'd
M':(, 
Bialo
iwice, 0..' obszar le
ny. .'ioU...1I 
st. kol. 
Blalosliwle, 11:. 
Bialowieza. o. 
Bialozewin. folw., K. 
llialybr6d. folw. 
Bialykal. K. 
Bialyl6K, idn. 
Uialymlyn. os. ml. 
Bialyii. os. mt 
Bialy Orzel. folw. 
Hibjanki. g. 
Bicchowo. g. 
Biechowo Duchowne. o. 
Biech6wko. K. 
ßieczewo, foiw. 
BieczYllY. folw.. g. . 
Biedaszkowo. puslk. 
Biedaszk6wko. ie
n. 
Biedrusko. o. 
Biedzin patrz Kutniak. os. mt 
UieKanin. g.. o. 
Biegallinek. g. 
Bieganowo. 0.. pow. 5;roda 
Bieganowo. K.. 0.. 
pow. Wrze
nia 
Biegodzin. g. - - 
Bielany. wie
 - 
Blelawki. osada. pow. MOKilno - 
Blelawki. bor.. pow. Znin - 
Bielawki Psarskie. folw. Sen Bie!;,,,!' 
Bielawy. g.. pow. Gniano - 
Bielawy. folw.. J)OW. Gostyf1 Woidenh.'1 
Bielawy. 0.. pow. Grodzlsk - 
Blelawy. osada. pow. Jarocin ,,- 
Bielawy. folw.. pow. Kotmin - 
Bielawy. 0.. pow. Leszno Gersdorl 
Bieiawy. wtd. pow. PII;szew Turoko-BielaW'J' 
Bielawy. folw.. J)OW. Rawicz ,BylaW'J' 
Bielawy. 0.. osada. pow. Szubin - 
Bielawy, pustk.. J)OW" Smigiel I - 


Bielawy. Idn.. pow. 'Srem 
Hielawy. osada. pow. Wrzdnia 
Bielawy. folw.. g.. 
pow. Wyrzysk 
ßielawy. g., osada. puSlk.. 
pow. Zn in 
Bielawy Nowe. folw. 
Bielawy pod Wronkami, K. 
ßielawy Pogorzeiskie. o. 
Uielejewo. folw., wie
. 
pow. Jarocin 
Bieiejewo. folw.. lesn.. 
pow. Szamotuly 
Hieiewko, "K. 
Bielewo. K. 
ßieiice. ie
n.. J)OW. Bydgoszcz 
Hieiice. folw.. pow. MOKilno 
Bielnik. karczma 
Bieiskie Jadowniki patrz 
Jadowniki Bielskie, o. 
Hielsko. ie
n.. pow. Czarnk6w w.i..rn... 
ßielsko. K.. pow. Miedzych6d 
Bielsko. g.. pow. Slrzelno 
Bicrnacice. K. 
Biernatki. foiw., K. 
Bierzglin, g. 
Bierzglinek. g.. o. 
Bierz6w. folw., K.... 
ßieskowo. foiw. 
Bie
lin. g. 
Biezdrowo. o. 
Bieidziad6w. K. 
Bieiyn. K. 
Bilczew, g.. o. 
Biniew. K.. st. koi.. o. 
Biniewo, osada I 
Binino. folw.. Idn.. g. 
ßinkowo, g. . 
Biskupia D'Ibrowa patrz 
D:jbrowa Biskupia. K.. osada. 
Biskupice. foiw.. pow. GmeznO'BiaellOl.krug 
Biskupice. ieslI.. !Biß(.hoWtelde 
45 pow. Ostrzesz6w 
Biskupice. K.. st. kol.. 
pow. Powaii-Wsch6d 
Biskupice. folw.. pow. Strzelno 
Biskupice Dluiyilskie. K. 
Biskupice Jeziornc. g. 
Biskupice nad Radycz=!. K. 
Biskupicc OIoboczne. K. 
Biskuplce Zabaryczne. K. 


, 


I 


miau 


Neu Bielawy .. 
Neuwalden 
I BIIC
"
d 
I -- 


BJr'lrhe.n 
I - 
R....lil
 
' BI " - 
. ell"nc 


I Bieloko:Dorl 
l
(;r!'riaJin 
I - 
I Bi(.now 
I Beckerhol 
Bioalin 


Bi
t\iadowo 
lIio.)n 


Bi&kupil
 


Bi
kupice 
I BitiocbofsS8f1 
I Bi.hpit., Kgl. 
Biilkupice .. 
szalone 
Bi!'kupice" 
7.abor}"("I,ne 
Bi::!kupit7.lt, 
MÜhle 


Bles18D&U 
Bledzlano.. 
Ble..on.kimtlhl. 
Blenke 
Carolin.nbol 
mi.chül. 
Blake' 
Blum.nberg 
Weil8enBee 
Isluejewo 
b. Bnio 
Ble
.jewo 
o Blazejewo 
. b. DoI
1g 
Blocist:8WO 
Blocko 
Blumen Haulnnd 
Blolko.. 
BlolDiIt 1Iuhl. 


Blnlftik 


WaBberblo.w 
Cbojno BIotteIl 
Seeho' 
Blllj!o\;'o 


Bobro..nik 


Bobrowska Kuinica patrz 
Kuznica Bobrowska. K.. osada 
o. 
Bobr6wko. folw.. osada. 
POW. Nowy Tomy
1 
Bobr6wko. pustk., 
POW. W:jgrowiec 
BobnlczYll. folw. 
Bocianowo. le
n.. osada. pusfk.. Brenkenhof 
POW. BYdKOSZCZ 
Bocianowo. folw.. J)OW. Znln 
Bociniec; K. 
Boczk6w. K.. 0. 
Boduszewo. K. 
Boduszewo. Idn. 
Bodyl. pUSlk. 
Bodzewko. K.. o. 
Bodzewo. K.. o. 
Bodzyniewo. g. 
BoKacin, folw. 
BoKdanki. wid 
Bogdanowo. g., POW. Oborniki'Bolenau 
Bogdanowo, 0., 
POW. \\'akro\\iec - 
BOKdarka. folw. -- 
Bogiel. PIIStk. - - 
Boguchwala. folw. G"Ulob 
Bogucin. v. }lammer 
B f 16 Cbyno.. 
ogu a w, g. I.ualkowie 
Bogumila. fol\\'. Bogumila 
Boguniewko. g. Buehenhain 
Boguniewo g. . - 
Boguslaw. 0.. pow. Jarocin ,BogD81.... 
BOKuslaw. wid. pow. Plesze)I'Qguola.. 
Boguslawice. wid B',gu8Iawie. 
BOKuslawki. 0.. J)OW. Gostyii (kor"enhbJ, 
Bo
uslawki. le
n.. 0.. Pr.;n..enwRld 
pow. Sroda 
21 BoguszYll, g.. 0.. pow. 
15 Boguszyn. bor.. 0.. g.. 
pow. SmiKiel 
69 BOIwszynek, K. - Herrnau 
72 BoJanice. g.. 0.. pow. Gniezno Bojaoil.e 
Bojanice. g.. 0.. pow. Leszno Bojanito 
Bojanowo. m.. st. kol. j - 
Bojanowo Stare. g.. st. kol.. .J. _\!Ihoyen 
Bojnice, folw. - 
Bolechowo, g.. osada. pustk.. 0... _ 
st. kol. 
Bolech6wko. g. Bol..,ho..ko 
Boleslawice. g.. pow. Gniezno Bolesla..o..o 
Boleslawice. folw.. 
pow. Poznan-Zach6d 
ßoleslaw6w. g. 
Bolewice. g. 
Bolewice. Idn. 
Bolewice. nad!.. obszar Idny 
Bolewice. o. 
Bolewicko. K. 
Bonikowo. K.. st. koi.. o. 
Bonik6w. g. 
Bonowo. osada 
Eüncza, folw. 
Boreczek. folw. 
Borek. folw.. pow. Chodziei 
Borek. osada. pow. Kepno' 
Borek. m.. pow. Kozmin 
Borek. folw.. Idn.. 
pow. Miedzych6d 
ßorek. bor.. pow. Odolan6w 
Borek. Idn.. pow. Snmotuly 
Borek. osada. JjOw. Szubin 
Borek. folw.. Idn.. wid. 
- pow. Srhigiel 
Borek. le
n.. J)OW. Wyrzysk 
Borek. pustk.. pow. Zni" 
Borek Maly. bor. 
Borek Mielecki. K. 
Borgowo. g. 
Borki. folw. 
Borkowice. K. 
Borkowo. folw.. 
pow. Inowroclaw 
66 Borkowo.o.. pow. Wrzesnia 
Borowakarczma. le
n. 
Borowiec. lesn., pow. Jarocin 
Borowiec, folw., pow. Pleszew 
Borowfec. gq POW. Srem . 


- Ia., 121 


84 
94 
13 
102 
63 
66 
126 
126 
60 
62 
67 
11& 
111 
106 
&2 
85 
97 
97 
101 
97,100 
97,100 
117 
115 
96 
96 


70 
11& 
6 
48 
85 
121 
121 
97 
121. 126 


Str. 


I 
Nazwa i charakter miejscoWoSci 


101 
120 


126 
124 
sr. 
38 
29,27 


87 
34 
34 
6 
51 
117 
128 
12 
45 
s-a 
63 
101.97 
118 
118. 119 
65 
5 
49 
87 
26 
34 
63,64 
63,64 
108 
R7,85 
97 


Borowlec 


DeWDlejllU 
11&1.... 
niemieeka. 


Str. 


B.hro..lto 


66,68 
00,&:-1 


BObrowke 


110 
88 
G 
127 
72 
63,64 
05 
&9 
64 
16,17 
16,17 
97 
: 7 
16 
ö5 


Lieht.nf.lde 
Bo..ko.. 
Bodenb] 
Th
(rbud(lD 
. ßodyl 


Bolesl.wiee 


no 
129 
26 
Ja 
73 
63 
44 
00 
05 
27 
70 
70 
17 
1m 
26,28 
96,94 
26 
13,15 

,44 
79 
94,96 
104 
73,75 
73 
13 
78 
37 
52 
b4 
b4 
b4 
:;2 
34,36 
60 
so 
12 
101 
10 
30 
37 
{8 
63 
89 
90 


Jarocin Boguaebln . 
BoguMbin 


116 
68 
6S 


Ilc-le&1awowe 
Bolowib 
Bucbwerder 
Bucbwerdar , 
Ob'. 
Bollwi!" 
Neu Bolewitz 


Bonikow 


BODeu 


BorltenDlühl. 


Heidcloen 


Zcmbcoor Borek 
Hddchen 
Heid.hen - 


W Rlden 


96.97.116 
12& 
127 
63 
30 
97 
117 
97 
22 
119 
43 
29 
72 
97 


!fair Borel 
Borek !fiel.nw 


Lindenhain 


HeidekrIll: 
I BorOWl
 
Waldan
>>>
Borowlna 


t Dawniejsza 
Nazwa i Cha . rakter miel . scoWO
ci nuwa 
niemiKka 
I 
WaIdwinkel 


I Str. 


62 
92 
40 
89 
3 
31 
8 
8 
8 
3-1,36 
73 
73 
1(}1, 
48 
8,10 
73 
34 
36 
65 
69 
71 
115 
115 
115 
115 
11" 
116 
00,58 
59 
59 
13 
10-l 
3 
37 
38 
38 
118 
33 
12 
US. 121. 
I:!:! 
20,19 
94,96 
40 
126 
41 
45 
36 
83 
126 
126. 128 
102 
60 
71 
69 
107 
13 
15 
30,32 
22 
23 
OB 
110 
42 
30 
8 
8 
10 
9R,l00 
98 


Bo!Owina. bor. 
Borownia'. folw. 
Borownica. folw. 
Borov,rnik. fol\\". 
Borowno. K.. PO\\'. Bydg'oszcz Luioen.ea 
Borowno, osada. pow. Kepno I 
Borowo. g.. po\\". Chodzid I Wald berg 
Uorc,vJo. os. mt. pOW. Cn('dzi
i Borowo Mübla 
Borowo. puSlk.. pOW. Chodzie
'Eorowo, Abh. 
Borowo, g., 0.. pOW. Koscian 1- 
Borowo. karc
ma. 
. pOW. Poznait-Wschöd 
Borowo. os. mt. 
pOW. Poznaii-Wschöd 
Borowo. 0.. pOW. Sroda 
Borowymfyn. os. mt 
Bor6wki. g.. lesn. 
..ßor6wko, g. 
Bor6wko ,Nowe. K. 
Bor6wko SI are. o. 
Boruchowo. g. 
Borucin. g. 
Borucin. o. 
Boruja. g. 
Boruja Koscielna, g. 
Boruja Nowa. g. 
Boruja Stara. g. 
Borujka. karczma 
Borujka, os. mf. 
BoruszYJl. g.. o. 
Boruszyn. I-two 
Boruszynek. nadi. 
Bor:z;jtew. g. 
Borzejewo. 0. 
Borzenkowo. g. 
Borzecice. g. 
Borzeciczki. o. 
Borzeciczki. prob. 
Borzykowo. K. 
Borzynia. folw. 
Borzysko. tart. 
BOIzyskowo. folw.. 
pustk. 
Borzysfaw. folw.. K. 
Boszkowo. g.. o. 
Boiacin. K.. pow. Krotoszyn Bozacin 
Bozacin, g.. osada. pow. 2nin Bozacin 
Bozacin Nowy (Kopieczki). 
folw. 
Boiapomoc. fol\\'. 
Bozawola. folw. 
Bozejewice. 0.. pow. Strzelno 
Bo:rejewice. g.. pow. Znin 
Bozejewlczki. g.. 0., pustk. 
Bozydar. g. 
B6gdaj. g. 
B6Kwidze. o. 
B6gwidze-Kotarby. K. 
Bracholin. g. 
Braciszewo. g. 
Braciszewo. o. 
Bralin. g.. st. kol.. lesn.. 0, 
Branno. folw. 
Branno. o. 
Br:jczewo. o. 
Brdowo. folw. 
Brenpo. K. 
Brettmuehle. os. mt 
Brodna. foiw. 
Brodna. g. 
Brodna. I-two 
Brodnica. g.. o. 
Brodniczka. K. 
Brodowo. g.. lesn.. o. 
Brodowskie Marjanowo pafrz 
Marjanowo Brodowskie. folw 
Brod6w. folw. " 
Brody. 0.. pow. Gnfezno 
Brody. pustk.. po\\'. Kepno 
Brody. g.. 0" 
pow. Nowy Tom}SI 
Brody. pustk" 
po\\'. Nowy TomySJ. 
Brody. osada. PO\\'. Oborniki 
Brody. karczma. po\\'. Sroda 


. Borowo Krut' 
1 8 (.rowo_lI l1 hla 
/ lIeidUml1..le 
\\"aldtRl 
. I W Rld.tein 
I N('u Boro...Jr..o 
\.11 Boro.. ko 
I  BOI'Ube.bin 


1 - 
I Borui t Dorf 
I Borui Kirchvlat 
: "leu Borui 

lt Borui 
! Borulker Krug 
! Boruiker }l11b1a 
I Boru8cbin 
i lIMLIehen 
I Hartipbeid
, 
Obr. 
WiJhelmsau 
I 


: flamm
r 
: Honencie. 
, ltadenz 
. Radenz, 
, Prob
i 
I Waldvor..erk 
Waldmnbla 
g.. lesn.. 0.. WRldungen 


Bony,law 


Sehl(erl.o( 


GoUbelf 
Bozawola 
Bozejewit& 
BOtichwitz 
ßozejewicski 
Bozydar 
BC,idaj 
Bopitz 
B"gwitz- 
KulMlJY 


Br....ücbewo 
B."azlese" 0 


'Warin 


Bronachewo 


BraUml1lL1e 
Brodden- 
Landhor 
Brodden 
Brodeben 


Brodnica 
Haulnnd 


Brodowftl 


Birkenllof 


1112.104 


I 
Nazwa i charakter miejscowosc! 
I 


Brodziszcwo. o. 
Brodzki. g. 
Bronice. g. 
BronieWiaki. wies 
Broniewiany. os. mt 
Broniewice. o. 
Broniewo. K.. pow. Ino\\"rocla\\" 
Broniewo. g.. 0.. pow. Wyrz
'sk 
Bronikowo. g.. o. 
Bronlmierz Mafy. g. 


Dawni£jfllu 
Duwa 
niemiecka 


8.ehaan
or 
Kllni,.lh..! 
Br('nll& 
Nru...rlu 
"'.Ihildf'nmnbl
 


KIt.in W'er.lt"r5- 
haueta 
OrOAl \\. f'rder - I 


I I I Dawn"'j... 
Sir. Nazwa i charakter miejsco\\o
ci I nuwa 
niemi(leka 
r--:7 BI zyskorn'slewko. o. I 
H2 lirzyillo. .fol w 11,,)'zno 
1 I Ruchaliniec. f(llw, ß
.hal'inllz 
fll) r.ucharzcwo. K.. I 
121 PO\\". MicdZ\"ch6d I ,,"h,,"wald 
('1 Bucharzewo. '0.. I lIlIo.r.odlo,;en. 
21 POU". Szamolllb ulol. 
1:l1.123 Buch\' pUSlk 1J1I...k,u. 
9t, 9\, BtJcz: .
,. o. . 1 - 
21 Bucz N(lw}'. osada - 
Buczek. 11;. HIII....La" 
21 Buczek Mah'. O. 'Klein RUI..bk.. 
"Buczek \\"iclki. O. l oro.. Buto,llkau 
H2 I5uczkowo. o. - 
lOt EsIICZYlla. puslk, Uu,"wald 
6
 Eudki. foiw. 
Buuy. 11;.. pow. Krutoszrn 
12 Blldy, os. fab.. 
po\\". Ostrzesz6\\ 
11:1 
ud}'. f(llw.. pow 5trzelno 
Bl:d}', f(llw,. pow. \\"rzdnia 
Budy Chlewi...kie, osada 
Budy Klasztorne. (Isa da 
Budy N(lskowskie. fGlw. 
Uudy I?}'hackie. le
n. 
l3udy Stare, bor. 
Duuy Szelelewskie, prns. 


ßronimierz Wlelki. K. ' 
Bronisfaw. folw.. g.. 
pow. Strzelno 
Bronisfaw. bor.. 0.. po\\'. Sroda Bronl.law 
Bronisrawka. foiwa. re
n. ftil'llIarksw3.1d 
Bronisfawki. foiw.. 
po\\". Czarnk6w 
Bronisfawki. folu.. 
pow. Gostyit 
Broniszewice. K. 
Broniszewice Nowe. 11;., pustk. 1Iari.nbronll 
Broniszewo. o. 
Bron6w. K.. 0.. st. kol. 
Broiisko. g. 
ßr6dkamienny. g. 
Brödki. folw.. K. 
Bruczk6w. g. 
Bruczk6w. o. 
Brudnia. K. 
Brudze\\"ko. g. 
Brudzewo, K. 
Brudzyit. K.. o. 
Bruszcze\\"ko. folw. 
ßruszczcwo. K. 
Brygidka. folw. 
Brygiuki. lesn.. puslk. 
Br}'Ii!wo, o. 
BI zeczka. lesn. 
Brzedn1a. lesn. 
Brzell;. lesn. 
Blzekiniec. g. 
Brzeskowo. K, 
Brzesc. o. 
Rrzesnica. o. 
Brzeziak, folw. 
Brzezie. g.. pow. Gr,st}'fi 
Brzezie. lolw.. pow. Kepno 
Przezie. g.. pow. Pleszew 
Brzezie. 0.. pow. Pleszew 
Brzezie. K.. pow. Sroda 
Hrzezieflki. folw. 
f'r zeziua. bor. 
Brzezinka. bOT. 
Brzezinko. K. 
Brzeziny. folw.. pow. Ko;JT/in 
Brzeziny. le
n.. pow. SmiKiel 
B!"zeziny. foiw.. pow. Sroda 
BI zezniak. folw. 
Br7.ezno, foiw.. g.. 0.. 
pow. Czarnk6w 
Brzeino. folw.. g., lesn.. 
pow. Oborniki 1 
Brzeino. K., pow. Sroda Brle.en 
Brzezno Nowe. g. I Seu Brle.en 
Brzeino Stare. K. V.uloeh IIrle.a. 
Brzostek. f,olw. Bro.tak 
Brz.OBtkow 
Brzostköw. 11;.. o. I (Br.usll.n....) 
Drzostownia. I":a. Oa Brzunownia 
Hrzostownica. folw. BOlgbo( 
Brzostowo, g., Ie!na Brll
towo 
Br
-ost6w. folw. 'Caa st kot BnUf
ww 
Brzoza. K.. puslk.. st. kol.. lesn.. l!',vleogartea 
pow. BydKoszcz 
Brzoza. g., pow. Krotoszyn 
Brzoza. 0.. pow. Krotoszyn 
Brzoza. K.. osada. 0.. 
pow. Szamotufy 
B(zozoR,al. o. 
Brzozowiec. folw., 
pow. Koscian 
BrzozoWiec. le
n.. pow. 
Brzozownica. lesn. 
Brzozo\\'o. I
n. 
Brzoz6wka. oo;ada 
Brz6zki. g.. pow. 5zubln 
Rrz6zkL g.. pow. Witkowo 
Brzyskorzyslew. ceg.. g. 


104 
60 
16 
31 
62,64 


62 
b9 
100 


ilaUlieo 


ßr(.ni
law 


ftbf'rhnf 


B. oni",la-a- ki 


Bruno", 
Bnm6ko 
SI..infurt 
B,.odki 
.\It BrU(,Eko
' 
Brucr.k..w 


I "-ie
enh('ilU 
Brl1('k,'nau 
B. udzio 
11'rau!IIcb"-i&z 
.... IHrt'l'ilka 
IIrigitk i 


'.ohbecken 


ßra1ni(s 


Bn.ellc 
lJrzesnica 


Brlf'!ße 


Birklaoau 
Brescbe 
ßirk vorwerk 


I Hirkcnhonlt I 
ßrif'!("n HauldlJ..1 
I\irtenr.,lde 


J
rzemiak 


.Rrif'i'en 


Blinen 


Birkenetein 


Sroda 
Birtwald 
Bit kental 
Birlten(ald 
Dirt... 
Bbkeuu 
Blrltaafelde 


1U:! 
10; 
107 
lOG 

6,28 
!.H. 100 
44 
1:l1.124 
:!R. 211. 27 
3,6 
40 
41 
K,,87 
15 


Uud}' Wrlalkowskie. osada 
Budziaki, folw. 
UudZ'ickwko. 
. 
Budzieicwo. o. 
Budzilowo. K. 
HnuLif6wko. fnlw. 
ßudzisJ..a. folw. 
Budzislaw. K. 
ßudziszcwice. 11;" 
Blldziszewko. )!'. 
Budzni. m.. pow. Chodzlet 
Budzni. eCK.. 0.. pO\V, 
rem 
Blldz}'n. 1::.. pow. Srem 
Blluzyilskie Sok%wn I)atrz 
Sokofowo Bu
zYlhkie K.. 
s1. koi. 
ßnKai. wies. pow. Chodziei 
RUKai. 0.. pow. Krotoszyn 
Bugal. karc7Alla. 
pow. Ostrzesz6w 
Bugai. 11;.. szkofa. 
PO\\". Pn7nan-Wschod 
BIII:ai. Idn.. pow. Szamolnlv 
BURai. karczm1.. PfJW. 
roda 
(llIlI;al. 0.. pow. 'Wrzesn4a 
Buk. m. 
Bukowce. 11;.. [luslk, 
Hllkowice. puslk. 
Bnkowiec. folw.. pow. Leszno 
Bllkowiec. K.. le
n.. 0.. I 
pow. Nowy Tnmrsl - 
Bllkowiec, K.. po
. Oborniki ,Ur3m.dorl 
Bukowiec. R. pow \Vl
rowiec ßlltowitz 
Bllkowiec 06rll\'. K, I Bckwit. 
B!Jkowinka. folw, lIuc"hor;r 
P.ukownica, K.. pow. Gostyn 
Bukownica. K.. o..ada. pustk.. 
pow. Ostrzeszow 
Hnkow. puslk. 
Bllkowylas. K. 
Bufak6w, K., fnlw.. lesn. 
Bulawa. foiw. 
Bure, K. 
iJllrzykowo. pustk. 
Buszewko. o. 
Bllszewo. 0.. pow. 
BIIszewo. g.. pow. 
Buszkowiec. o. 
Ruszkowo. folw.. K.. osada. 
os. mf.. pow. B\'dKOSZCZ 
Buszkowo. K.. pow. Szubin 
ButterberK. osada 
Byczek. przys. 
RvdKOSZCZ. m.. o. 
B}'kownia. pustk. 
ßylin. fQ/w.. g. 
Bylinka. folw. 
Evstronowice. pustk. 
B)'strzek. g. 


IiH 
69 
119 
li9, il 
9-l 
21 
.;4, (,2 
37 
a!I 
21 
13 
UR 
1211. 128 
94 
!.t 
41 
6:' 
4t 
WJ 
HlI 
12 
R 
107 
H;J 
100 
10i 
16 
34 
69 
71 
10'1 
47 
3:i 
41 
107 
:iR 
!I; 
10.', 
97 


11,12 


:)j. ;...
 


133 
Bystrzdl 


. Str. 


I:!
 
Hi 
:?S 
4:) 


H7 


Ilhld
n 
Clllflwt"k-r 
I Dudea 
kio.terbu.ten 
I NOftkow ßlu1t'n 

.ito( herLudf"1I 
.-\ill,"drtI 

"'hE'lrJt""-'" 
Mud.an 


1\1 
!....!tt. 
!H 
atl 
:12 
:J2 
!3 
(,,
 
111 
40 
t;7 


'.'"vl.ltkO"l1 
Ihu.lrn 


&I 
I:!iJ 
1!1 
12:' 

 
7 
-1-1 
128 
113 


UuhJltf'in 


24 
107 
110 
lIH 
IIH 
;,7 
126 
:.) 
,,6 
s 
U'"'.IUIJ 

 


Budziiowo 
11111Ir.n..w"o 
J.urblU'b 
I nudd"law 
Guml lfaul
nd 
:III1Mhd u rl 
I Bud_in 
, Rod.yn 
l.utlwi"lih
rJ' 


Sh'luMd 


9 
!J 
-l1 
GI'! 


73 


I Tr.uen
Rlda 
' I Uutbwerd("r 
ß.lk.UI 


H9 
103 
119 
1!1 
4f, 
j(j 
4" ,2,M 
;,c; 
107 
11! 
M!J 
16 


Duelobol. 
Uu."h..ald 
D
loIow 
I Rula.-e 
I BUf'lo.o 
lIarlololf! 
Szamolufy ,BII.eh...o 
\VlKrowicc' GrOllheim 
18ultebkO" itl 
I ' Buaebltowo 
ß_hkau 
I B'C,,,,"
 
I ByJlao 
HObenvonrerlt 
Era.lhau.a 
I By,ln.1t 
ßaulaAd 


61; 
122 
!Ir.:! 
17, :-J8 
f;8 
112 
h6 
H7 
M7 
107 
104 
3 
9u 
31 
2-1 
3,6 
62 
lai, 10'
 
47 
22 
98 


3-1 
105 
12 
7 
112 
-90 
112 
126
>>>
CeKlclnla, osada, pow. Kepno 
Cegieinia. g., pow. Kormin 
CeKieinia. Idn., 
pow. Poznait-Wsch6d 
Cegiclnia. wie
, JIOW. Szubin Zipg.lpl 
Cegleinla. g., pow. Zn in 
Ceg'ielnia Stara. le
n. 
CeKieinia-Wieiowie
 palrz 
Wielowid-Ce
ielnia, osada 
Ccgielsko. g. 
Cegllniec, le
n. 
Ceda. pustk. 
Celcstynowo, folw. 
Cclcstyn6w, g. 
Cdioiec. osada 
Cd inka. osada 
Celinki. folw. 
Celadz Dolny. K.. o. 
Ceradz Ko
cielny, K. 
Cerekwlca. K.. pow. Jarocin 
Cerekw1ca. 0.. 
pow. Poznaii-Zach6d 
Cerekwica. g.. 0., ppw. Znin 
Cerekwica Nowa. 11;. 
Chabsko. g.. puslk. 
Chachalnia, K. 
Chaiin, 0, 
Chaliiiskimfyn. OS. 
nf. 
Chafawy, o. 
Chafupki, osada 
Chafupska-Sucharzewo patrz 
Sucharzewo-Chafupska. K. 
Charbielin. folw.. g. IiLrbelyn 
Charbin. o. ' - 
Charbowo. g. Kle,'dor' 
Charcice, o. I Charcic 
Charfub. g. Ch
nd 
Charpak. przys. ,Hupek 
C\1artowo. K. I Karldo
 
Charzewo, o. 
Chawfodno. foiw., g. (,hawlodno 
Chefczonka. folw. Chellachonb 
Cbefkowo, o. K.lke 
Chelmce. g. ('helmce. Tlorf 
Chefmig:ki. ,:. Chelmi.zkl 
Chelmno 
Chefminko. 11;. Hauland 
Chermno
 g. Cbelmno t Dorf 
ClIefmno. o. eb.lmno 
Chefst. g. NeuL.lb 
Chlebno. o. Eberopark 
Chlebowo.osada. pOW. Gniezno - 
Chlebowo. Idn.. 0.. 
'pow. Oborniki 
Chlebowo. 11;.. pOW. Wrze
nia - 
ChleWiska, Ir.. pOW. Inowrocfawi "'.Inwie.. 
Chlewiska. 0., POW. Szamotufy Cblowiok 
Chlewiskie BUdy patrz 
Budy Chlewlskie. osada 
Ghlewo. g. 
Chlcwo. o. 
c"hludowo. g. 
Chfapowo. o. 
Chlltdowo. K. 
ChfOpigozd. Idn, 
Cilmielewo. osada, 
(JO\\'. Bydgoszcz 
ChmJelewo. 0.. pOW. Obornikl 
Cltmlelinko. g. 
Chmieikowo, folw. 
Chmielnik. bor. 
Chmielniki. o. 
Chobielin, o. 
Cbobiefinek. o. 
Chobicnice. bor.. 11;., o. 
CbocicQ. g, pow. Jarocin 


.,... 


134 
Bystrzyca 


Nazwa i charakter mieJscowoki 


Bystrzyca. g. 
Byszewice. g. 
[\J'szewo, g. 
Byszki, g., o. 
Bytkowlcc, K. 
Bytkowo, o. 
Bytyn, o. - 
Bzow'iec. folw. 
Bzowo. 0., st. kot 


c 


Dawnrejllza 
n....wa 
nif'mit:t:ka 


Bidrit:l 
Biltiebwitz 
ßyochewo 
BYlCbk. . 
I16lbkonwalde 
BllIlke.. 
Bytbin 


88,\'.n. B.owo 


ZIegelbauland 
Zieg.lel 
C'Ida 


Cel
etyIlOW'O 

I('ilienbllek 


Cl'ratlz, 
Kirelolich 
Cerekwiee 
I C.rekwlc. 
I 
ZerkwU. 
Hab_berg 
.....balle 
I 
Wilhelmslhs! 
(,1o.lewy 
CIoa1upki 


B.mb.rg 


Clcillenho' 


Chlapowo 
Klondeu 
BaoerwRl 01 


Hopf.BlbaI 


Slf'ioberg 


Hop'en'.ld 


Choblelln 11I11ole 
KübaU. 


1211. 128 
, 26 
49 
40 
-17 
47 
100 
61 


fi() 
97,90 
113 
13 
-17 
98 
70 
73 
15 
107 
5 
96 
R2 
82 
85 
80 
R7 
11 
123 
13 
;9,58 
118 
21 
87 
21 
66 
68 
73 
104 
112 
125 
4 
OB 
ö2 
45 
41 
78 
93 
93 
115, 117 
26 


Chocicza W1elka. o. 
Chocic
ka. g. 
Chociszewko, g. 
Chociszewo. o. 
CbOl1zld, m.. 
c"holct\sk+ie 81oto patrz 
81oto Chojeitskie, pustk. 
Chojecin, g.. O. KofeBtocbln 
c"hojna, g" le
n. Choyna 
Chojnaly, le
n. Kionberg 
Chl'jnica. folw. - 
Cholnica, wie
 , Scbweius.."'d.) 
Chojnik, g.. J;!2w. Nowy Tomy
1 Kunik 
Chojnik. g.. pow. Odoian6w nonlg 
Cholno, g., pow. Rawicz 
Chojno, 0" DOW. Rawicz 
Chojno, K., Idn.. os. mf.. 
J)(,W. Stamotllfy 
Chojno, os. mf., 
poW. SzamolUfy 
Chomecice, g" os. mf. 
Chomelowo. 
. 
Cbomiltta Ksieta, folw.. K.. 
le
n. 
Chomi:j:ia Szlachecka. 
Chorltglewka. osada 
Choryii, bor., o. 
Chorzarki, folw.. lesn. 
Chorzcmin, g., o. 
(horzemin. Idn. 
Chorzew. o. 
C\1orzewo. g. 
Chorzepowo, K.. puslk. 
Chot6w. It.. o. 
Ch6jki, osada 
ChI aplewo, g., 0.. 
JI('\\'. Nowy Tomy
1 
Chraplewo. le
n.. 
pow. Szamotufy 
Chrapiewo. 0.. pow. Szubin 
Cilromiec. K. 
Chromiec. folw. 
Chrosno. g. 
Chrostowo, folw., K. 
Cllro
na, It. 
Chro
na. Jdn. 
Chrmnica. g., tart. 
Chr6sty. folw.. g: 
Chl'uslowo. folw., K.. 
pow. Chodzie:i 
Chrustowo. g.. pow. Orodzisk 
Chrustowo, g.. 0.. 
J;ow. Oborniki 
Chrustowo. 0., pow. WrzesIl3a 
Chruszczyn. g., o. 
Chrzan. g.. pustk. 
Chrzan, o. 
Chrzanowice-Orz}'bowo patrz 
Orzybowo-Chrzanowice. g. 
Chrzanowo. g. 
Chrzan6w. folw. 
Chrzan6w-Kuczk6w patrz 
Kuczk6w-Chrzan6w. g. . 
Chrzltstowo. g.. 
pow. Inowrocfaw 
Chrz:jsto.wo. 1(.. pow. Srem Cllnoa.to'lrO 
Chrz:jstowo, 0., pow. Srem GrOB")ind. 
Chrz:jstowo, 0., pow. Wyrzysk G.mh.im 
Chrzypsko. 51. kot Sc

f 
Klein 
Clony,,"'o 

berg 
Sllabonl 
Kablloont 
lIarleahel.. 
LobflDaa 
ehwalu.in 
CIIwalOllein.k 
Chwallbogowo 
HubeB 
Cb..aI
wo 


Str. Nazwa i charakter miejscowoAci 


49 
8 
3 
8,9 
3 
78 
87 
49 
12 


Cboclcza. 0.., pow. Jarocln 
Chodicza, 0., pow. $roda 
Ct.ocicza Mafa. o. 


32 
37 
75 
92 
126 
33 
64 
115 
48 
60 
99 
37 
59 
32 
97 
85,87 
76 
26 
78 


Dawoiej8E& 
DU". 
niemiecka 


Folk.taU 


Klein 
GOltocloUl. 


UrOl1l 
(Joltocloato 
Cboeic&a 
H..,bfeld 
Cbocillchewo 
Kolmar 
i /po.en 


All Cbojno 


Chojno lIabl. 


ChoJDE'nclee 
Hedwlgoloorol 
Cbomioma, 
GeistJieb 
fOiw., g. Kom.dorf 
A!4 Fahnen- 
berg. 
Chorya 
ChonRlki 


Chrzypsko Mafe. g.. pustk. 
Chrzypsko Wielkie. 11;.. pustk. 
Chudopsice. g., o. 
Chudzice. o. 
Chumietki, g. 
Cbwalczyce. folw. 
Chwalecin. o. 
Chwalecinek, o. 
ChwalibogowO, osada 
Chwalibogowo. st. kol. 


"" 


Chonemin. Fblll 


Cborzemrowo 
Chotow 


Kromib 
Kleinb""b. 


Kroaen 
Krosseo, Fha 
Krosehnits 
Cbrusly 
Hohendorl 


EicbfIDried 


1I......n'.ld 
Cbnanow 


Eiebthal 


Chwalibogowo I. o. 
Chwalibogowo 11, o. 
Chwalibog6wk.o. folw. 
Chwaliszew, g.. o. 
Chwaiiszewek, g.. o. 
Cbwaiiszewo, o. 
Chwafka. o. 
Cbwafki. g. 
Chwafkowice, g. 
ChwafkoW'ice. o. 
Chwa'kowo, g. 0.. 
pow. Gostyit 
Chwafkowo. 0.. pow. Sroda 
Chw.alkowo Ko
cielne. g., 0., Chwalkowo 
st. koi. 
Chwalk6wko. o. WOrlb 
Cbwafowo, osada, pow. Jarvcin,Chwalowo 
Chwafowo. folw... ICbwalowo 
pow. Mogilno 
Cbyby. g. . Hieb.iD«"n 
Chynowa, . K. Cbynow 
Chytrowo. g.. 0.. - 
Ci:jtyii. osada lIallberg 
;ichag6ra, g. Scbichapre 
Ci
howo, g. - . 
Cichowo. pustk. Cichowo, Abb. 
Clechocin. osada Ci}
'::i
d 
Ciechrz. g. - 
Ciecilrz G6rny, g., puslk. Blumendorl 
Cielcza. g.. o. Cil.. 
Cielcza Nowa. fo,"w. Nen Clle. 
Ciele. g. Ci.lI. 
Qelech6wka. folw. Schl.inil. 
Cielimowo. o. - 
Ciehnice. fa/wo - 
Cieiicisko, K., pustk. Doutsehrode 
Cierpisz. le
n. Sclolrpil., Fh. 
Cierpiszewo
 nadl., o. SCbirpil.,Obf. 
Cierpiszewo. osada Scbirpil. 
Cierplewo. g. -- 
Cieszyn. ceg.. g.. lesn., 0., tart. Trcb..chen 
Üie
le, 0., pOW. Orodzisk Cie.Je 
Cie
le. 0., pOW_ Oborniki CJe_la 
89 Cidle. 0.. pOW. Picszcw CiPll. 
Cie
le Male. o. o.lfeld. 
Cidle Wielk'ie. g. Gros. Ci..I. 
Cie
lin. 0. Ci08lin 
Cidkowo. g. 7ln.dorl 
Ciofkl. pustk. Ciolkl 
Ciorkowo. g. Cöolkowo 
Ciofkowo, O. 801k... 
Ciosna. folw., osada 
Cisze, g. 
Cisze Szlacheckie, folw. 
Ciszewo. foiw. 
Ciszki. Idn. 
Ciszkowo, 
.. pustk.. o. 
Ci
wica, g.. o. 
Cotoniec. osada 
Cotoii. g, 
Ce toit..()str6w. plIstk. 
Cykowiec. g, . 
C
'kowo. g.. pow. Strzelno 
Cykowo. 0., JIOW. 
i
el 
Cyk6wko. folw. 
Czachorowo, g.. o. 
Czach6rki. 0.. pustk. 
70 Czach6ry. o. 
Czachrowo, karczma 
Czacz. g.. o. 
Czaczyk. pustk. 
Czaganiec. 
. 
Czajcze. g. 
Czajcze. o. 
Czajcze. Idn. _ 
Czajka. pustk. 
-!Ö Czajki. osada 
Czajkowo, g.. o. 
Czaplimec. Idn. 
Czapury. g. 
Czarkowo. g.. 0.. pow. Oostyji 
Czarkowo, folw.. g.. 
pow. Koklan 
Czarmuii. g.. pustk.. Idn. 
Curnawie
, g. 
Czarne, pustk. 
C:zarnebfota, folw. 


85 
30,32 
107.111 
2-1 
7-1 
75 
62 
60 
79 
81 


85 
76 
90 
126 
126 
23 
36 
100 
115, 117 
117 
71 
45 
45 
63,64 
32 


'I 


45 
52, 04 
104 
16 
106 
28 
28 
119 
119 


Str. Nazwa i charakter miejscowoki 


28 
lO4 
119 


119 
118 
107 
110 
8 


85,87 


52,04 


9'3 
26 
28 
82 
21 
3 
7 
52,51) 
88,85 
10,8 
19 


06,58 
119 
ti9, 6'2 
26 
28 


112 
126 
71 


21 
98 
100 
123 
-10 


Czaraeblota 


D.wni
j8U. 
DUW. 
ai.miocke 


Str. 


Ch..-albogowo 
CbwRlibogowo 
CJ,..aliloogo..-k" 
. ClowaJi...w 11 
Chwali...w I 


119 
119 
119 
60, 6'2 
60, 62 
93 
12-1 
40 
118 
119 
16,17 
100 
i98, 100 
113 
26 
52 
76 
63 
26,28 
D6 
02 
34 
34 
86 
82 
82 
26, 28 
28 
3 
123 
113 
39 
82 
23 
23 
23 
3 
60,62 
20 
58 
71 
119 
118 
23 
90 
104 
16 
17 
119. 118 
8 
8 
10 
10 
11,12 
26,28 
126 
126 
126 
95 


Chwalk.mllhle 
HangfelJ 
WalkowiU 
ehwalkowie. 


CbwRlkowe 


lIarllo""Io"l:.n 


WU.blCb 
" U.b...h 
NeWand 
C'Tleben 


C't'5wira 
Slurm....f 
Colon 
C
toa-O'lrow 
Cykowo 
Heu land 


Cykowko 


82 
96 
96 
16,17 
75 
6!t 
118 
95,96 
95 
49 
121 
124 
124 
22 
3 
16,17 
48 
73 
16,17 
34 
121. 1. 
19 
03 
93 


Cuclourld 
Cuchory 
Dilealul 


KI.in CI.... 


H.lnrich.'eldo 


Cuye.. 


Klewilzblolt.. 


Reiherbl'fSI 
(lalo.) 


Curkow 


H.hB..... 
Schwanhauland 
!!chante 
Curneblot
>>>
CunaePl.1tkowo 


Nazwa I charakter O1iejscowoki 


Czarnepi
tkowo. g. 
C"arIJia. osada 
Czarnkow. 01. 
Czarnotki. 11:_. o. 
Czarnotul. g. 
Czarnotul. o. 
Czam6wczyn, g. 


... 


D....-..iej.u 
DU.. 
niemleck.  Ca.ara
 . 
I'lolJt.kowe 
bch.anha"I.."d 
Curnlkau 


Sdl.'n&!llrer 
Cu.motul B. 
C1.&flJowk.e, 
Kot. .... 


Czarn6wk
 g. C


."e. 
C?.arnuszka, JC. - 
C:t.arnuszka. O. SCh.......o1dau 
Czarnylas. folw.. po\\". Leszno Wi....""hor 
Czarnylas. 1/:.. POW. Odolan6w Shwa....ld 
C:zamysad. g.. o. - 
Czarnyzdr6i. osada SCh.......I.rln
 
Czartki. folw. - 
CZijszczew. folw.. wies Czonuc..,.. 
Czech.;I. g. - 
Czechel. o. - Hoßouogslal 
Cz(;chowo. O. - 
Czechy. g. 8chemo 
Czekalsll'ie. folw. C.ekaJskl 
Czekanowo. Jt.. pustk. W.lter...beh.. 
Czekan6w. g.. 0., sI. kol. C..,kan". 
Czekuszewo. folw. - 
Czelupki. prz}'s. .czelupk
 
Czeluscin, g.. st. kot. 
pow. Gostyn 
Czelu
ciJ1, 0., pow. Witkowo 
. CzelJlscil1ek. g. 
C7.ernpirJ.. nt. . 
Czerleinko. g. 
Czerlelno. 1/:. 
Czerleino. o. 
Czerljn. IZ.. P. 
Czermin, ceg.. g.. pow. Kepno 
C zermin. g., pustk.. 
pow. Pleszew - 
Czer01in, 0.. pow. Pleszew Preus.eoau 
Czenninck. g.. o. - 
Czerniak. 0.. DOW. Mogilno - 
Czerniak. folw., pOW. Ostr6w Cierniak 
Czerniakowskie Kopce patrz I 
Kopce Czerniakowskie. lesn. 
C:ternice. g. 8cb.......ulaod 
Czccnice. osada Czernitl 
Czcrnieiewko. osada - 
Czernieiewo, g., ba:iantarnia, 
Ie!n., 0., st. kol., tart. 
Czernieiewo. m. 
C7ernieiewskie "trz¥zewo 
patrz Strzy:iewo (;zernieiew-, 
skie. g. 
Czernieiewskie Szczytniki 
J;atrz Szczytniki Czernieiew_ 
_ skie. o. 
Czersko Krainskie. folw. 
Czerwonak. Y. 
Czerwonawid. o. 
CzerwonczYl1. g. 
Czcrwonydw6r. folw. 
Czeskie Nowe. g. 
Czeskie Stare. g. 
Czesfawice. g., pow. 
Czesfawice. przys.. 
pow. Odolanow 
Czeslawice. ceg.. o. 
pow. Wijgrowiec 
Czesfawicc. folw.. 
pow. W
growiec 
Czcszewo. g_ 0.. 
pow. Wijgrowiec 
Czeszewo. 1/:.. pow. Wrzesma 
,Czeszcwo. leSn.. 
pow. Wrzdnia 
C;;eszewo. nadl.. 0.. 
pow. Wrzesnia 
Czewujcwo. g. 
Czfop}'. wieS 
Cz01oniec. g, 
Czmon. g. 
Cz010n I. 11. leSn. 
Czcfowo. 11:.. le
. 
Czubka, osada 
Czworakl. folw. 


IJt.nt.chrode 


CKelusciD 
Cl.eluscilJ 
Czemplo 
ez..,rlt'inko 
g,..herllJgt"lJ 
CzerleiDo 
8cherlia 
Tt1chormin 


Seb.anelJ&U 


Uachowa, folw., Jt. 
Datbol/:i. o.,ada 
Dakowy Mokre. 
.. lesn.. o. 
Dakowy Suche. folw.. g. 
Dalabuszki Nowe. Jt. 
Dalabuszki Stare. o. 
Dalanow, o. 
Dalckie. folw.. wid. 
pow. Koscian 
Daiekie. folw.. 
pow. Poznari-Zach6d 
Deleszyn. 
 
Datcszyn ck. J{. 
D&lewo. 1/:. 
Dalki. IZ. 
D&lkowo. o. 
Damasfaw. o. 
Darnasfawek. o. 
Danab6rz. o. 
Daniszyn. g.. prz. 
Darmoszewo. Jt. 
Darnowiec. g., Idn. 
Darnowo. folw,. 1/:. 
Daronice. folw. 
DaszewiC"c. lesn. 
Daszewice 11. g., 
pow. Poznan-VVschOd 
na
zewice I. 1/:.. pow. Sec," - 
Dnbcze. g.. !esn.. o. Dllmbitseb 
Dnbie. folw.. pow. Gostyri Ei-hbor 
51 Dijbie. g.. pow. Inowrocfaw Wald..ruh 
[J6 Dnbic Now
. 1::. Neu Dombl. 
59 Dilbie Stare. osada All Dombi. 
112 Dijbki. lesn., pow. Inowrocfaw DombLen 
Dijbkl. 0.. pow. W}'rzysk IJombLe 
112. 11' Dnbkowicc. 1/:. Eieh"'u..o 
112 Dijblin, g. D"...bltPn 
Dnbrowa. leSn. 
pow. B}'dgoszcz 
113 Dnbrowa. tart.. pow. Grodzisk Elcben..o....1 
P'Ibrowa, folw.. pustk.. 
pow. Jarocin 
1... Dabrowa. osada. pow. K
pno Don.bro... 
6 Dijbrowa. g.. pow. Mi
zychOd Domhro... 
73 D'Iblowa. lesn.. DOlllbro..
 
pow. Mi
dZ}'Ch6d Forst. 
36 Dabrowa. Jt.. o. POW. Mo
lno KaJoe..relde 
73 Dijbrowa. IZ.. h. 
pow. No\\'y T om
'sl ",.mhr08" 
63 D'Ibrowa. lesn.. 
63 pow. Nowy Tomysl 
Dijbrowa. pustk.. 
53 pow. Odolan6w 
60 D'Ibrowa- g.. Dombr....o 
62 pow. Poznan-Zach6d 
Dnbrowa. folw.. 1/:.. pow. $re'ltl Domhro.... 
HO D:tbrowa. Jt.. pu
tk.. 
pow. Wngrowlec 
11 0 D'Ibrowa. folw.. pow. Wrzesnia IJ(;mbro..., 
D'Ibrowa. folw.. pow. Wyrzysk Dombr".. 
D:tbrowa. Idn.. pow. W}'rzysk Ikmbro.o 
107,110 Dabrowa I. folw. Dombro.o I 
118 Dijbrowa 11. (Wieniawa). osada F.rdin.n".hor 
[Iabrowa Biskuvia. g. Luuenr.lde 
120 D':lbrowa Biskupia. osada Xt'In.dorr 
D
browa Krotoo;zynska. It. Dombr"." 
120 U'Ibrowa KrotosZ1'nska. o. I'ieh..ald 
126 [I'Ibrowa KWllecka. folw. Nt'udombrowo 
113 D:tbrowa-Mi
dzylesie. st. kol. D"rnnltmo. 
98 D'Ibrowa nad Lnbicszkn. folw. De..,br".." 
Dnbrowa Nowa. 1/:.. 
98 pow. Nowy Tomy
1 
. 101 D'Ibrowa Nowa. g.. 
98, 101 pow. Wolsztyn 
66 1 Dl;browa vod ßiezdrowe01. 
10 folw. 


3 
69 
71 
_ 44 
60 
37,39 
92 
1m 
29,26 
70 
71 
113 
13 
73 
107 
63,6-1 
120 
90 
16 
113 
16 
34 
10'2 
102 
105 
107.110 
30 
70 


GrDlJau 
Czerwonak,Dt-rf 
C:r.:t"rwon...ie8 
{Rolhdorl) 
Cz.,rwOlJa1: 
P..ul....d 
RoL
enhor 
Dellbch 
BllbmJrch 
Fr iedelJh:aiD 
Odolan6w Fricderikenau 


Gr.8t&nit!lJtelcb 


Kllro...rel1e 


CUrlotteohor 


C._be.o 


'- 


W.rthewo1.1 


W..lb;"'o11, 
obr. 
Friedricubi!he 
BreU...reld. 


&bönthal 


CVOO1l 
C:r.:moD I, [[ 
. I CZOIOWO 
ezubaki 
SI.inan 


Str. 


Nazwa I charakter O1ielsc01loo$cI 


. 


102 
52 
11 
102.1111 
411 
61 
3 


Czyste. o. 
Czyszov.iec. folw. 
C7y
ciec. folw., 11:. 
Czyik6wko. lesn. 


e 


Cmachowo. g. 
C01achowo. o. 
Gnrach6wko. folw. 
Cwierdzin. g. 
Cwikfowo. folw. 


D 


D.walejua 
DU.. 
Dlemiecka 


('zr""lec 
J
rhor 


CllU\("bowo 
D..kerodl! 
F.ld.tedl 
C. ierddlJ 
Cwik.I01rO 


Dachu" 0 
H.lbmood 


Nea Do1a. 
ba.....1 
AU D.I.bu.chkl 
DalleIJ3U 


D:aleaclliD 
l'
lellt'"hln1i.o 


Dabdm 
D..maalaw 
Ell'ftnan 
D.lJaoors 


k.. pustk.. o. - 
I Amber,; 
DnrlJbf"rg 


. 


'i1 
70,71 
61 
65 


SOl'hienreldc 


Str.Ut. 


Dombro",.. 


EichelJhor
t 


[)oDlbro.. 0 


DOIlJnbrllllA 


Neu Dombrowo 


Ne. Dgmbro..o 


D"...bnnro 


I DawDi"jua 
. Str. Nazwa I charaktcr micJslo
O
cl 0..... 
olemlocka 
I I 
23 Da.browa pO! Pnicwaml. Ic
n. 1I0...bro..o 
91 DOIbrowa Stara. pust".. 
R9,K' pow. Mi
zychOd 
6 
browa Stara, 0.. 
pow. Wolsztyn 
Dl\browice. wies. 
pow. ß}'dl/:oszcz 


 [t;.browice. obszar IcsllY. 
Mi pow. Wyrz}'sk 
lJijbrowiccka \\'ola 
I

 D:::

yW;:"I;
lc?

rowic.:ka. 1/:. 11111,,0..01.10 
D
brow}' \\ ielkic. 11:.. leSlI. t"I."adorr 
Dijbr6wcz}'n. 1/:. !eM.....I". 
D1br6wka. 0.. pow. (jostni I)....,bro..... 
Dijbr6
ka. pustk., POW. Kcpno D"n,hr"..1ta 
Dijbr6wka. 0.. 
pow. Mic!z}'cMd 
Dilbrowka. 0.. pow. Mnv;illlo [)o,..hr"..ka 
Dabr6wka, le
n.. pow. ObornlJki KIreIlen 
Dijbröwka. Cel/:.. OSadd, 
pOW. Ostrzesz6w 
Dijbröwka, 0., 
pOW. Poznan-Zachlid 
Dnbrowka. 0.. pnw. R-dwicz t:leb.nhroJ1n 
D'Ibr6wka. 0.. POW. \VoIszh"1I Domlor.....ka 
D'Ibr6wka Harciriska. folw.. g, D..IDbro....o 
Dilbr6wka KosciL'l\).I. folw.. 11:. KI D "..... I k 
um Iru.. a 
[.;:browka KUj.twska. o. lI..n,bro.kea 
D:tbröwka LCsn3. 1:. . n,.M. 
Vumbrowli.a 
D
br6wka LudolJJska. leslJ.. o. t:lebenbar;en 
D'Ihr6wka Mafa. folw. lI..u"lineahell1 
Dabr6wka Now... O. Neull.lm 
Dijhr6wka Sfupska. 1/:. I Eirheobo1. 
Dnbskie G6rki I 
vatrz Gork'i D:tbskie. o. I 
Dc;he. JZ.. le
n.. o. 0.,n11,. 
D
biag6ra, o. t:lchenhllhe 
Dcbianka. folw. Vrnlhlooka 
Dcbice. osada i 1.I,'hbrod 
Dcbicz. O. 1 1IOmbln 
D b . Dr...hl... 
C Iczck. g. Kol....ie 
D
biec, g., pOW. Poznafl-Zaclujd lI"..bsen 


I IOI'

 
19,20 
20,19 
34 
36 
32 
36,:U 
78 


73 
98 

.
5.« 
18 
21 
90 
90 
24 
124 
10i 
21 


100,9R 
107 
119 
124 
12:' 
liH 
f.R 
21 
21 
40 
41 
4H 
107 
29 


13r1 
Deboaöra 


Str. 


SR 
48 


,\lt no...brn..o 


117 


u. hberll 


4 
12.,\ 


Ek.h....MfI. YK'h
 


Doml.ro. k3 


116 
3 
3,6 
" 
17 
32 
47 


r.t 
09 


Do...br"..'" 


G8, 67 


J)(o1nhru.k.. 


78 
HI 
117 
90 
b6 


16 
4: 
34 
13 
23 
110 
110 
110 
60,62 
13 
30 
36,34 
12R 
HtJ 


24 


U6 
59,08 
24 
6 
90 
93 
11,12 
:
9 
HO,HI 
Im 
101'1 
100l 
76 
!,'" 
12M 
;41; 
3/; 
76 
18 
49 
7M 


D
 bicc. 11:.. pow. Srcl1J 
Dcbicc. iolw.. \ItW. Znin 
Dcbiec Now¥. folw. 
Ucbiec St.an;. folw. 
[I
bicnko. R. 
D
bina, folw.. pOW. (Josl}'li 
7 Df;bina. osad;I. pow. MogoillJo 
20 Dcbina. folw.. 
POW. P07nari-Zachud 
27 D
bina. osad:J 
32 pow. Poznal"-Zach6d 
46 Dcbina. osada. pow. Ra wlez Dem1.io. 
47 D
bina. 0.. pow. Szamotufy Dembio 
Dcbina. folw.. pOW. SmiK!cl D,'mblt,. 
Dcbina. folw.. pOW. \\':itkowo D.,"blo. 
,,3 Dcbina. Icsn.. pow. Wrzcsnia De.mhln. 
D
hilla pud W'II/:rowccm. Icsn. rrlr.m.rk 
:4 Dc;bina Wieikopolska.. prz. k. t:lcb.o1d 
n
l:JiJ\iec. folw.. pnw. Chndzict. Eirhpn.u 
60 D-:biJlicc. 11:.. pow. Inowrocfaw D.mhlnit: 
Dcbinka. le
n. t:lehoo.u 
7fi D
binka. os. les. Eirhrn.u I 
n
biJ\ka. pustk. EI.hen... J[ 
Dt:bionck. :Jsada. pow. Szubln t:iehbo..t 
D
bionck. 1:.. pustk. 
pow. W
'rz}'sk n.hpn". 
DciJlowo Kr6lewsklc. 1/:, K(:lJi
.""pl 
Deblowo S7Iachcck;c. o. EI.l1h"r 
D
bniak. osada. pow. Obnrniki' Eie"kan.p 
D
bnlak. folw.. pOW. Sr em t'l.hrode 
D
bnica. g.. 0.. sI. kol., 
pow. Gniczno 
D
bnica. g.. pow. Oduhm6w 
D
bno. folw.. pow. Jarocin 
D
bno. 1/:.. pow. Mogilno 
D
bno. folw.: 
pow. Puznari-Zach6d D"nhno 
03 Itl:Jno. 1/:.. pOW. Poznan-ZachOd L'.....
oo De'rr 
D
bno. Idn,. PO\\!. Rawicz lI
eh....der 
D
bno. 0.. pow. W}'rzysk V{L,boo 
D
bno Polskic. 11:. J).mme 
89 D
bog6ra. 11:.. 
pow. Poznafl-W!ch6d 


De....bl.e 
()t'lllbiec 
Nt"u nelJlhif"c 
.\1, ".mhi... 
1f"lJlhno 
l\ululIl. 
J).mbilJa 
(,..-rn"',,1a 


ElchLr"!; 


Elrh..ald Elnbl 


76 


4!J, ;}I I 
H7 
96 
11.,\ 
120 
Hit 
76 
10 
22 
6 
6 
6 
!IO 


121 
13 
10 
itG 
10") 


13, la 
60 
2!i 
49 
78 
76 
HO 
124 
79 
7::i 


Dembnitz.a 


r..mbnlf"& 
O..mbno 
DetnhlJo 


lIiJ 


V(.mbogora
>>>
D
bog6ra, le
n.. 
pow. Szamotuly 
DtDOg6ra.ldn.. 0., pow. Szubin II!mbogor. 
Debog6ra (Torflarnia). osada D.mbogora, 
Tori. 
Dembogor. 
Abb.u 
Dembogora 
)lUhle 
Dtu,bogora 
llauland 
Bwsrhewo 


131, 
Debog6r. 


Nazwa I charakter miejscowo
ci 


Debog6rki, g. 


Dcbog6rskimlyn. osada 


Da."nlejeK3. 
DaI.. 
niemiecka 


Ei.hberg 


Dolne Mar.:inkowo 
89 patrz Marcinkowo Dolne, o. 
93 D()lne Paledzie 
90 patrz Palcdzie Dolne. g. 
Dolne Romanowo 
!JO patrz Ramanowo Dolne. g. 
Dolne Slawsko 
90 patrz Slawsko Dolne. g. 
Dolne Strzelce 
90 patrz Strzelce DoIne. g. 
[.olnepoie. foiw. 
& Doln}' Ceradz 
12 liatrz Ceradz Dolny. g
' o. 
Dolsk. 01. 
38 Dolega, o. 
41 Doh', folw.. wies 
, Oomachowo. folw.. fZ. 
46 DomalJ.ice, folw. 
Domanin, g.. o. 
Domaradzice. g.. o. 
Domaslawice, karczma 
DCnlasl6w. g.. O. 
Oominiee, g. 
Or"luinowo. 11:. 
Dominowskie Szrapki patrz 
Szrapki Dominowskle, folw. 
Donabor6w, g.. o. 
Dl'natowo. folw., g. 
Dopiewiec. g.. o. 
Dopiewo, g.. 0.. st. kol. 
Dormowo. g. 
Dorobek. osada 
D()rot6w, fclw. 
Doruch6w, g.. o. 
DrabCh'. pustk. 
Drachowo, 11:. 
Dra.:h6wko, folw. 
Draminek. Idn. 
Drapak, folw. 
Drapalka I, 11. le
n. 
Drawskimlyn. 0.. st. kol. 
Drawsko. g.. nadl., o. 
Drawsko, huta 
Dr'1zki. leSn. 
Drdno. ". 
Dr\zonek. o. 
Drewno. g. 
Drezno Nowe. karezma 
Drobnin. 1/:.. o. 
Dtoga Krz}'zowa patrz 
Krzyiowa Droga, pustk. 
Drogi, folw., wie
 
Drogoslaw, I/:
 pow. 
Dro;l;oslaw, g.. pow. 
Drogoslawiec. folw. 
Drogoszewo-yocfurowo. wle
 
Droszew. g., osada 
Droszki. g.. o. 
Drozdz}'ee. folw.. 1/:. 
DroZdzyn}', folw., osada. 
Dlllh'na. g. 
Druzyil, g. 
Dr \'\'eca. bor_ 
Dr}'gas. lesn. 
Drz:\zgowO, I-two. 
pow. Chodziei 
Drz\zgowo. 0.. pow. Sroda 
Dr7.\zI(Qwskie Sokolniki patrz 
Sokolniki Dr7\Zgowskie. 0.' 
DI zeezkowo. g.. O. Retsebke 
Drzewee. 1/:., osada. 
pow. ßydgoszez 
DI7ewce, g.. le
n.. 0.. 
pow. Gostyn 
Drzewce. 1/:.. lesn.. 
pow. Miedzych6d 
Dlzewianowo. g. 
Drzeczewo. 1/:.. o. 
Drzonek. wies. pow. Oborniki 
Drzonek. folw., pow. Srem 
Drzonek" folw.. g.. pustk.. 
pow. 
rem 
Dub
.
 - 
Dubinek. 11:.. o. ;(j
bu.k" 
DuehoWl1a Glinka I 
.4 patrz Glinka Duchowna. g. . 
Ducilowna G6rka r 
13 patrz G6rka Duchowna. g" 0.' 


Debog6rzYII, It. 
Deborzyce. g: 
Debowlec, przys.. 
pow. Czarnk6w 
Debowlec. folw.. pow. Koimin D-mbo,,'lt. 
Debowiec. tSada. 
pow. Krotoszyn 
D b . M . 1:I.bberg 
e OWlec, It.. pow. ICdzych6d lI.ul....d 
Debowiec. g.. pow. Mogilno P.mbo..-,it. 
Debowiee Now}', folw. N.u Dem!o.lt.. 
Debowo. 11:.. pow. MOl:ilno I;lrbeogrund 
Debowo. g.. pow. \Vyrzysk Ao,nu'8 
Iebowo. 0.. pow. W}'rzysk Dembo.o 
Debowygai. folw. Cbarlonoobol 
[1ebow}'las, folw. Elchorwert. 
Deb6wko Nowe, g. r.ici,euh;tgeo 
Deb6wko Stare. 11:. V.mbo.ko 
Debsko. 11:. Den,b.ko 
Djabelek. os, ml. 81,rlogmllhle 
Dloil. g.. o. .. Dtooie 
Dtuga Goslina. g. l.auj(gu.liu 
Dluga Goslina, Idn. N.ukrug 
Dlugawies, 11:. Langelldorl 
Dlugibrod, IESn.. pow. Oborniki Langeolurtil 
Dlilgibr6d. idn.. pow. Znin J.anglurtb 
DlulI:ie Nowc. g. r.e. Laube 
DlufZic Starp., g.. I&.;n.. 0, Alt Laube 
Dlugilek. Ic
n. LZDgenhlJ!' 
DlugoICk:1. 1/:. Dlugul.ob 
Dlul/:oszyn, osada. Langort 
Dlub'na. folw.. ,.. Dluzyn 
DluiYliskie ßiskupice patrz 

skupice Dluh'nskie. g. 
Dohcz}'n. o. ' 
Dobieiewo. g. 
Dobieslawice. o. 
Dohieszczy;r.na. g. 
Dobleszewice. o. 
Dobieszewiczki. folw. 
Dobieszewicc, g. 
Dobieszewko. o. 
Dohieszewo, g. 
DobieiYII. g. 
Dobldyn Nowy, g. 
Dobra, ,... POW. Orodzlsk 
Dnbra, bor.. folw.. osada. 
pow. Ostrzesz6w 
Dobram)'SI. o. 
DoLJranadziela, g. 
Dobrapomoc. Icln. 
Dobrcz. folw.. 11:. 
Dobroein. wid 
Dobrogostowo, g. 
Dobrogo
iee. o. 
Dobrolewo
 cel/:.. leSn.. o. 
Dobrom1erz. 11:. 
Dobromierz, lesn. 
Dobromil, folw. 
DobrYdzial. folw. 
Dobrygos
. folw.. lesn, 
Dohrylewo. o. 
Dobrzec, g. 
Dobrzyca. m. 
Dobrzyca-Zamek. ceg.. o. 
Dobrzyniewo. 1/:. 
Dobrzyniewo. o. 
Dobsko. o. 
Doehanowo. g. 
Dokonane. osada 
Dolina. lesn. 
l'olina SWletojanska patrz 
SwietoJaliska Dolin:!. osada 
Doliwlec. le
n.. wie
 
1)olna Nowawid 
pdrz Nowawie
 Dolna, g. 
Dolne Jankowo patrz 
Jankowo Dolne. g.. sI. kol. 


Niederhol 


Dembowiee 


Dubiesla."lta 
Laoceuleld 


I:obieeze"!t0 


Uoulllcha.ll 
D"ble.yn 
Dobiot'ChllJ 
(DoberleId) 


J)obrawya1 
Gutohoffnung 


lX.b..b 


D. \'rogOll.LOI. 
.,... 
BrULI.dorf. 
KgI. 
Br
bl.dorf 


Dobr,.d.ial 
Dobr,.gos.h 
Gt1t
lJW'erdpr 
DobuM' 


Dobn,... 


1Jobbertin 
Dob.t.. 


KlaUbtluI 


"ammer 


Str. 


Nazwa I charakter mieiscowo
cl I 
.' I 
I 


.&9 
117 
.&9 
121 
124 
29 
117 
121 
121 
9" 
94 
;9,81 
öG 
f8 
107 
09 
128 
42 
12"U 
87 
40 
9"
 
96,95 


'. 


9.& 
100 
107 
2.& 
26 
öl 
U1 
00 
93 
90 
19 
19 
19 
G9,67 


Dawnl.J... 
DK_. 
Diemiecka 
. 


D..I.ig 
Doliogen 
V(.ly 


Oomd.l'adzitz 
lIol,fen«arwlJ 
Dom..1 
Domnik 
HerrelJhofen 


Donaboro... 


Dorotheeobol 
Dorucho'W 
Drnb.nty 


D
acbo..k9 
Drahi.et. 


Ttrap.lt.. I, 11 
DratzigmUhle 
Dratzig 
Auerbune 
Stengenlorth 
DrOUDO 
Grog.u 


Nt"udrle88lJer 
Flu..kn.g 


Odolan6w Treu.alde 
Szubin Irogoolaw 
JON!fowo 
DrogolJchewo 
Godurowo 
Dn.!enau 
Dr.....bltan 
Dror.dzyee 
pustk. Dro.dzyuy 
Kampratsdorl 
Druzyn 
DrwelJca I 


4.& 
70 
39 
3 
103 
Rö 
24 
87 


3 
6 
f8 
33 
3-i 
128 
60 
39 
U 
121 
124 
83 
126 
91 
114 


.3 
103 


uRwald 


DIZODIgO'tlfO 


1 Dr.e.ce_ 
; Dri
1'iceD 
Hoben.alde 
UlZftJt&Chev.-o 
.Drohn..t. 
rO n8 t.: 


106 
'&2,44 


46,48 
121 
16, I. 
56 
100 
98 
79 
79,81 
100 


9;),96 


Str. 


Nazwa I charakter mlejscowo
ci : 


Duchowna KTusza 
patrz Krusza Duehowna. g. 
Duchowna \V ola 
patrz \V ola Duchowna. g.. o. 
Duchowne ßiechowo patrz 
ßiechowo Dnehowne. o. 
Duchowne Szczytniki patrz 
Szcz},tnikl Ducbowne. g. 
Dulillowo. folw.. lesn. 
5 Dulsko, o. 
SR Dqrlaki. osada 
Durowo. nadl.. o. 
Durowko, folw. 
Durzyn. g. 
Dusina. g.. lesn, o. 
DlIsznall:6rka. o. 
Vuszlliczki. lesn. 
Dusznikl, g. 
Dnszniki. o. 
Duszno, folw. 
Duszno. g. 
Dwietonie, g. 
Dworzakowo. g. 
Dworzysko, iolw. 
Dworzyszcze. fol\\'. 
Dybnowo. folw. 
Dymacz. pustk. 
Dymaczewo Nowe. g. 
Dyma-::zewo Stare, g. 
D} mala. pustk. 
O}'siek, g. 
Dziadkowo. o. 
Dziadk6wko. fZ., pustk. 
t)zialosze. folw. 
Dzialy, lesn. 
DZ:ialyft, o. 
Dziarnowo. folw., st. kol. 
Dzie
miarki. o. 
Dziecmierowo, folw.. fZ. 
Dziedno, g. 
Dxiedzinek. g. 
Dziegciarnia. g. 
Dziekania. pustk. 
Dziekanka. o. 
Dziekanowiee, 1/:. 
Dziekanowice. o. 
Dzielice, g. 
Dzieliee, o. 
Dziembowiee. wie
 _ 
Dziembowo. II:
 lesn.. o. 
Dziemb6wko. os. fab. 
Dziemionna. g. 
D7.iennice. o. 
Dzierzanöw. g.. 0.. st. kol. 
Dzierz'linik. folw., osada 
Dzierz'lzno, g. 
Dzierznica. g.. o. 
Dziewa. g. 
Dziewczag6rka. lesn. 
Dziewczastruga. g. 
Dziewi'lte. osada 
Dziewierzewo. g.. o. 
Dziewoklu:::z, folw
 g. 
Dzieoielin. folw. 
Dzieciol, os. ml. 
Dzieczyna. g. 
Dzieczyna. lesn.. o. 
Dzic;czyna Nowa. pustk. 
Dziekezyn. folw. 
D7_iunin. folw. 
Pzwonowo, g. 
Dzwonowo. o. 
Di.wierszno. o. 
Diwierszno Male, g. 
Dtwierszno Wielkie. g.. 
Diwierzehno. g. 


129 


50 


11 


83 


85,87 
97 
58 
36,3.) 
16 
39 
30,32 
79,81 
80 

32 
12 
1(),2 


t(rJ 
30,32 
34 
76,78 
.6,78 
46 
49 
39 
66,68 
66 
112 
114 
28 
21 
101 
12 
11,12 
11 
10 
121 
12.& 
126 
46 


42,4.& 


67 
82,80 
60 
90 
79 


16 
70 
30,32 
37,3-i 
69,67 
98 
19 
79 
63 
10 
105 


_ 3 


16, 17 


E 


Edmundowlec, folw. 
Edmundowo. g. 
Edwardowice, pustk. 
Edwardowo. folw. 
f_dwinowo. folw. 
Eleonka. folw. 
F.lecin. Idn. 
Elecin. wie
 


fleciD 


Dawnlejs&& 
....... 
oleml""t.. 


I Str. 


82 


71, .
, 


Dullo 
Dulet. 
Durlet.i 


119 
113 
12 
24 
50 
110 
110 
40 
16,18 
U 
87 
Rö 
87 
51 
49 
49 
121 
98 
33 
o.t 
38 
76 
76 
67 
49 
1" 
13 
32 
79 
15 
2-1 
15 
101, 98 
. 3 
3 
121 
31 
15 
13 
15 
40 
41 
9 
8,9 
9 
.' 22 
24 
37,39 
32 
49 


Duro.ko 


LU5iD 
K...I.telo 
Soobor.t 
DtlscblJik 
KAis.nbol 
Hochberg 
D11K'hIJO 
-.. ParlilJ
k, 
Kolonie 
HQffmanmidorf 
Ehenau 
C..rl.",,1 
DüblJow 
Dymatocb 


!;ftU
 
AIt..e 
Vyma1a 


SchölJweiler 
Sorge 
i Dzialy 
I D'iaIY
 
D.lsemiart.i 
I D1.iccmlerowo 
ID:;:Idno 
D1.id&iDek 
baxueD 


DalekalJo..itze 
S.bllnlelde 


Horr.oberg 
DziembO'\;o-- 
brU.k 


O.'traudclJbüttf 
31ilJlJt!ldorf 
Ih.iennih 
Ini
rz.ano. 
loeobol, Abb. 
SchlerJ1ldurf ;':


nnlnnd l lOO' 
 
P,iewiOlJtc 40 
Liodeobrllck U6. 128 
_ 8iebetIßChlös- 
IItheD 
8tei..bol 
Dzieociot 
, Ftirotenlelde 
Daoieatschin 


J)zi......)"11 


10,8 
47 
31 
16 
18 
16 
128 
124 
107 
110 
124 
121 
121 
22 


Scl.....u:u& 
Scbwa.u. Fgh. 
Dreidor! 
Klein. Dreidorl 
pus tk. Gro... Dreidorf 
Kaisertreu 


Edmnodsbol 


53 
76 
8 
77 
23 
12.& 
18 
17 


Eduard.bul 
Edu.nt.lelde 
Edwinabo! 
EieoDoreuhof 
Roteroae 
F.Jsnci.
>>>
EHzaDkl 


N . I Da"lJiejn& I 
azwa I charakter mielsCQwoScI ....... 
nlemie'k. 
I UIMnfelde I 


Elizanki. folw. 
Elizewo, g. 
Uzblecin. osada. 
pow. Bydgoszcz 
I:Jtbiecin. folw,. pow. C:tarnk6w IIOko..o, ...... 
Eltbieciny. g. EII...
&hhol 
I:ltbietk6w. Jt. Elioenhof 

lzbietowo. folw. i Eli5eI1....a1.1e 
Emiljanopol. folw. Elllilienhol 

miljanowo, le
n.. osada. 
pow. Bydgoszcz 
E'rniljanowo. folw_. 
pow. Szamotuly 
Emil)anöw. osada 
Emestynowo. bor. 
f:sterpole. g. 


F 


Uc.endorl 


EJI1!11eIJ3u 


EmiUuowo 


· ErRnianowo 
Fd'lIestino..o 


Fabjanowo. g. I'hbiano..o 
l'abjan6w. g.. o. pow. Jarocin t'abiaDo" 
Fabjanow. g.. pow. Ostr6w FzbiaDo.. 
f'abryka. osada - 
Falmierowo. g_. O. Ch.rlo&teDburg 
Falkowo. g.. 0.. st. kol. Wclo.enhurg 
F
,"janowo. g. AdoU.dorf 
fankowo; osada - - 
Faustianka. folw. F.n.ti""ka 
faustynowo. 1/:. F"n.&lDher
 
Fellksowo. folw. Felixo..o 
f'eliks6w. folw. Felixbol 
Fcrdynandowo. o. F.rdln;ulIl.t.ol 
r'idela. osada. Dustk. - 
Fifrycka. karczma Filritzenkrug 
fijalkowo. folw. ' 1'i3lko..o 
Fijal6w. g. Willanow 
(Fljalo..) 
Filipowo. fo!w. I'hilopol 
Florek. pustk - 
Florentowo. wid - - 
Florentynowo. 11:. FlorenUno.... 
tlorowo. o. - 
Florynki. folw. - 
FoIusz. os. 011.. pow. MOl/:ilno i t"oluoch 
folusz. folw.. pow. Rawicz 'roluoch 
Folusz, os. 011.. pow. Szubin FoUWlChmOhle 
Folusz. os. 011_. pow. Znin t'ollu...hmi1hle 
folwark. Ir. - 
Fordon. 01. - 
Forestowo. bor. -- 
f'ranciszkowo. 'olw.. 
pow. ßydgoszcz 
franciszkowo. pustk. 
pow. GostYr1 
Franciszkowo. folw.. 
pow. Jarocin 
Fr:i.nklin6w. g. 
Frankowo, g. 
Fral!kow. folw. 
Frankpol. folw.. leslI. 
Franowo. folw. 
Fr:m6w. pustk. 
Franulka. folw. 
Frasun
k. folw. 
FruZ6w. g. 
FrydrYl;;howska Sluza patrz 
Sluza Frydrychowska, 
Iuza  


G 


Oablin. g. 
Gabrjelin. folw. 
Ga
. os. 011.. pOW. Mogilno 
Gat, folw.. DOW. Oborniki 
Ga
. 0.. pow. Rawlcr 
Gadka. g. 
Gai. g.. pow. Strzelno 
Gai. g.. pow. Witkowo 
Gaj Maly. g., o. 
Gaj pod Blociszewe'm. g.. Q. 
Gal pod Dolskiem. folw. 
Gaj Wielki. g.. o. 
Gajewo. folw.. osada 
Gajki. folw. 
Gajtowo, le
. 
GalalTty. pustk. 
Galew. g.. osada, pustk. 
Galllzki. folw.. E. 


FranzelJhof 


Franklino'W 


Fr:lDtow 


FraDowo 


Fnucho'W 


Gabryelin 
0"" 
(j..b 
Horlafl 


Ga,. 


KleiD Gay 
G&J b. Blod. 


a&ewo 


Oaj 
Gro.. Gay 


Plrkenrode 
Getan 
GeJant 
Galt'Jwo 
GaIDnatJ 


102 
7 
00 
öl; 
81 
90 
82 
112 
8.),87 
98,100 
99 
8.),88 
101,99 
15 
2-1 
66 
:\7 
38, 37 


Str. 


. I 1 Da...DI.j8Ia 
Nazwa I charakter miejscowokl n..... 
alemieeka 


70 Galllzki Male. o. - IlUeIn G.lon.kl 
90 Gal!zki Wielkie. g. I :GrOll GlIlon.tJ 
7 Oalllzki \Vielkie. o. 8ungenrold 
Oalczyn. folw. 'Oalesya 
1
: Oalczynek. f(. .. Gal..,.nek 
Oalezewice. g. 'GaIen.ew" 
37 Galezewko. g. ! G3Ieauw1." 
28 Oalezewo. 0.. pow. Wrmnia AI& G.len.e.... 
53 Galezewo. g.. pnstk.. pow. Znin' OaJenaeh....o 
6,4 Galowo. g.. o. ,G.lowo 
Ganina. g. : Klr..I&.dorf 
88 Garaszewo. K. : O.r..ehewo 
66 Oarbacz osaaa · t ' P'rl.drieh.- 
05 Garbarn;a. le
n. heid._ 
98 Oarbatka. folw.. g. _ 
GarbY.Ir.. pow.-Poznan-WschOd - 
Oarby. Jt.. 0_. pow Sroda I - 
Oarganowo. folw. _- 
Oarki, - g. - 
Oarncarskibr6d. Idn. Topperlarth 
Garncarsko. I-two Tllpferherp: 
Oarzyn, g., st. kol
 o. - 
Oawrony, folw.. g. - 
GlIbin. g.. O. O..mblD 
O!cz. g. O..nt..h 
Glldec:l;. o. Gonde. 
G "de k M aly. ... KI.)jD OOlJd("k. 
.. os. 1111. mühle 
Glldek Wlelki. os. rnl. Gro.. Gon1ek. 
mUhlp. 
Glldki. g.. 0.. sI. kol. O....dek 
G&sawa. rn.. o. Oon..... 
Oftsawka. os. ml. GolJl!Awka 
wnllle 
G
sawka Szlachecka. folw. Oon....ka, Adl 
G!sawy. o. U...n... 
Ollsiorowo, folw.. pow. JaroclI1 Oon.loro.... 
G:tsiorowo. g.. pow. Sroda Gon.ior"..o 
G
ski. g. Eigenh.im 
Oebarzewko. g. EhenIeloIe 
(jcbarzewo. It.. st. kol. GrOnleld 
Gehice, g., pustk.. le
n.. 0.. 
pow. Czarnk6w 
Oebice, g.. 0.. pow. OostYli 
Gebice. rn.. st. kol.. 
pow. Mogilno 
Gebiczyn. 1/:. 
Oeczew. wies 
Oesin. folw. 
Gestwa. osada 
., Oezcwo. lesn. 
16 I O
ebnia. o. 
I Olecz. g. 
28 Gierczyce. folw. 
Gierlachowo. 1/:.. pow. 
63 Gierlachowo. g.. pow. 
42 Gierlachowo. 0.. DOW. 
39 Gierlatowo. g. 
53 Gitewo. o. 
'15 Glesno. o. 
27 GleszczQnek. folw. 
119 OIinienko. g. 
A
 Olinka Duchowna. I/: 
91 


76 
26,28 
63 
61 
121. 124 
13,15 
121 
109 
31 
115 
101 
31 
124 
66,68 
90 
77 
37 
45 
61 
91 
13 
124 
18 
"00 
81 
94 
126 
112 
3 
87 


Oembll. 


Gemhlt. 


G
mhn. 


Gcmbit&hanl:md 
Getltache...o 
GOn...berr 
Gendw.a 
Gfne.e1rO 
WI

lJrt'JI
I(' 


I hl.derlkenhol 
Koscian. Gi.rt""ho..o 
Rawicz Gert""h 
Rawicz G..lacho.... 
GrCnt)lal , 
Glzewo 


Glin... 
Gel.meh 
Glin... 
ßernrbaftlit'h 
I 
I 


(jlinka Szlachecka. Jt. 
Glinki. folw.. Icsn.. - 
pow. ßydgoszcz Glink. 
(j)!nk
, g., pow. Bydl/:oszcz Ne. Glinke 
Ghnkl. 1/:.. pOW. Inowroclaw Bull......k.&r.u 
Olinki, osada. pOW. Inowroclaw Glln"e 
OJinki. Idn.. 
POW. Nowy Tom}'s) 
Giinkr. pustk.. 
pOW. Poznan-Zach6d 
Glinno. It.. pOW. Nowy Tomy
1 GliL.... 
Glinno. g.. 
poW. Poznafi-Wsch6d Olmno.. 
OIinno. 0.. pOW. WlIgrowiec _ 
Glinno Wielkie. Ir. Or1ln&aI 
Glhisko. g. OIolu;&. 
Gliszcz. g.. osada Gren.dorf 
Glisnica, folw.. 0.. g. GlihDlca 
Glapiniec. osada. pOW. Ostrow 8rr..(O.. Kr"
 
Glapiniec. OS. rnl., DOW. I:'leszew GlapiniP. 
Olazewo. g. 01......0 
Glazewo. 0.. 51. kol. Ola,he'1l' 
Glebocko. &'. pow. Obornikl 
or.i 


Lci.mkul 


71 
711 
71 
49 
49 
118 
126 
120 
121i 
_ S.-..AA 
49 
73 
67 


ro 
69,56 
n 
10%. 106 
69 
00 
r.9 
10 
"\2,44 
101,!JR 
90,93 
12G 
6 
69 


Str. 


Nazwa i charakter mlelscowoAcl 


1117 
Oola 


D....aiejua I 
Duwa 
nlemiet.La 


Str. 


Glebocko. g.. Olemhokle 
pow. Poznan-Wschöd "-:olonle 
(Jkboczek. g.. pow. MOI:'1lno OIem"""..... 
OIeboczek. 1:.. ppw. Obornikl Ulce.ho&ochek 
G1eboczck. Icln.. pow. Oborniki l l:IChtlD..... 
OIeboczek. os. ml.. GI.mhohdoer 
pow. Oborniki 
Ohle 
OIeboczck. folw. pow. 
zubln WlIller.ruh 
OIehoc
ek. osada. pow. SZUbin I Gl.mb....OIt 
Olebocuk. Idn.. pOW. ZlIin m.mbll. 
t1I e boczek Ma ly wie
 Klo-In Ulemhot- 
.. Kbek 
OrOll GI....hot- 
.ohelt 


73 
4!} 
il; 
b9 
b6 
!14 
!14 
128 
49 


4!} 


lII.mhokle 


7;") 


OI
boczek Wielki. wie
 
Glebokie. 0.. 
pow. Pozllan-Wsch611 
Glebokie. 0.. pO\\". Strzelno 
Olodno. g. . 
OIodowiec. osada 
Gloginin, folw.. Jt. 
filoltowa. 1/:. 
OIo
owa. o. 
Cilogowiec. o. 
Ologowiniec. o. 
Glol:owko. folw.. klaszl. 
filojkowo. o. 
Olow}'. g. 
(J/oh'ny, g. 
OIo:t}'ny. le
n. 
(1I6wien.iec. 1/:. 
69 0I6wna, g. 
9R,I00 Qlowna. pustk. 
126. 1:.18 Gl6wna po! Pf\hicdziskami. g. 
126 OIuchowlec. le
n. 
1261 liIuchowo. g., 0.. pow. 

 1. 0IUChOWO. 1/:.. 
29 ,pow. Poznan-Zach611 
10'2 hlJlchowo, folw.. Jt.. 
2"2 pow. Szarnotuh' 
112 Oluch6w. Jt. 
112. 114 (!luch6wck. Jt. 
Uluponie. o. 
Cilnpon. g. 
nluski. o. 
(jlllszyna. JZ.. o. 
Gluszyna. Idn. 
Omnrowo. folw. 
O
iazdow. 1/:. 
Oniewkowh:c. 1/:. 
Gnlewkowo. Jt.. pOW. Onlczno 
GJliewkowo. 0.. pnw. fiJl'iczno 
GJllewkowo. rn.. nad!.. 0.. 
pow. Inowroclaw 
Ciniewomierz. le
n. 
(iJllewowo. folw.. JZ. 
f.rnlezno. rn. 
Ollin. JZ,. Idn.. o. 
Gnojno. o. 
Onuszyn, g.. o. 
IJocanowo. g.. o. 
(locan6wko. o. 
Goczalkowo. 1(. 
103 Ooczalk6wko. osada 
Godawy. It.. DlIstk. 
Oodosz. pustk. 
lo:J Oodurowo. o. 
Oodurow
roltoszewo patrz 
3, 6 Drogoszewo-Godnrowo. wic
 
3 Oodzieha. 5t. lIb.....lld. 
22 Oodzietowy. g. I Godzl.n&....o 
23 Godzletowy. 0.. sI. kol. OIB.klh..1 
Oodzirnierz, It. ! fri.drloh'l';rBn 
1i4 Oodziszewo. folw
 
77 pow. Ko
cian 
Godzlszewo. g.. le
n.. 0.. 
b3 pow. Wolsztyn 
GOJZolewko. g. 
7:
 Oogolewo. R.. o. DOW. (jost} n 
(iogolewo. g.. 0.. DOW. Srern 
Gogolice. os. Id. 
Gogolin. It.. OS. 011. 
(jogolinek. g. 
Golt61kowo, g. 
Oola. Jt.. 0.. st. kol.. 
pow. Gostyn 
Gola, g.. pow. 
Oola. 0.. pow. 
Gola. Jt.. DOW. 


(,Iuchuwo 


tlil 
11i. 
12:, 
:\',37 
40 
-l1 
r.t 
110 
17 
:!4 
126 
112 
114 
73 
n 
73 
73 
H'J 
:14,36 
76 


GI...bokle 
Gloden 
lIuDet"rwerd..r 
OlogiDlD 
Olo,
wo 
H...op&eln 
Gloj(Owloc 
Z..IIUhul... 
fUoguwko 
OIo,.ko..o 
OIo..y 
EII.rnhru.h 
Glo.,...,. 
Oiowno KoltJlJle 
GI".....o Dorl 
OIOWDO Abb. 
Glowno 
h. Pudowl&. 
H.ge..ald 
Ko
cian Glu.ho.." 


11,12 
16,18 
IR, 51 
11 
26 
33 
67 
22 
24 
1O'l 
32 
34 
79 

I 
10'.:! 
83 
124 
124 
73 


1111 
22 
!I:. 
121 
62,60 
6ö 
69 
46 
47 
j6 


Jarocin 
Jarocin 
KeDno 


Glu.ho..o 


sa;8iJ 
:17 
37 
iJ-I 
:':1 
71 
7:1,75 
7b 
12,. 
6:
 
2"l 
1:1 
10 
21,24 
12 
97,9:' 
1:
 
19,20 
24 
/'jj),H!i 
S2,I:I4 
8. 
112 
112 
126 
;,; 
18 


Gln.ho..o 
WIUenburl'; 
tJlupon 
OIupon 
Olu.1.1 
Uluoehln 
Glu..,.... 
Orlandah..1 
Gnludo.. 
Oriewko,,-It. 
.'"idM!Dh,.lm 


Arg
nau 


Krut&('lllIIre 


Gneeea 


Ono)"lJo 
GUD5C'bln 


(;e.('ano...ko 
(Jc.czalku...o 
Uocplkowo 


O"do.cll. Abb. 


16 
2"l 
f,(i 
(jM 
!III 


3G 


L4,.iUlJhof1lt 


JI
. U 7 
!IM 
111,18 
,
, HIli 
M7 
3 
a 
1
; 
16,1H 
2IJ 

 
ao 


:- 


Jal"lib 


C O l"lInke 
G"CUlkowo 


8&elnln"", 
I Gble
>>>
131'1 
001. 


Nazwa i charakter O1iejscowmci 


Dawniejaza 
nu.. 
DJemlec:"k.. 


Oola. 1/:.. pow. WoIsztyn 
Gola Moska. le
n. 
Oolciewko. o. 
Golejewo. 11:.. pow. Rawlcz 
Golclewo. 0.. pow. Strzelno 
Oolecin. o. 
Goleczcwo. 11:. 
O()Ii'mowo. o. 
Golirn6wko. osada 
Oclina. 1/:.. 0.. st. kol 
Golina Wielka. 11:.. o. 
Golinka. folw.. pow. Jarocin 
Golinka. 11:.. le
n.. 0.. 
pow. Rawicz 
Golanice. 11:.. o. GuUmlt. 
(jolaricz. m GoUaIlu"j, 
Gotaszewo. 11:. {1ro.. Golte 
Go/asz}'n. 0.. pow. Obornik1 G..I..I,ln 
Oolaszyn. 1/:.. 0.. pow. RawiCz Pär.dorf 
Oolasz:rnek. pustk. G{'la..hln 
Gol-ainla. le
n. F.I1I.hrOck 
Oolainica. pu!\tk Kohl. Killer 
Ool'lbek. wie
 Outomhek 
Ool"bki. g.; poW. Mogilno Golomb"l 
Ool'lhki. nadl.. 0., pOW. Znin Tnnhenwald. 
Golcpole. I-two Kabl.llldt 
Oolebin Nowy. 11:. Neu Golenlbin 
Oolebln Star}'. o. AI: Gol."'hln 
Golebowo. folw. Golembo..-o 
Ooluch6w. ccg.. le
n.. 0.. 1/:. Golu.b..... 
Oolunil1. g. Gcldcuau 
Ooluri. O. Gelun 
Oflluski. JI:. Gelu.kl 
Goluz}'. OS. 011. GoluomObl. 
GGncarzew}'. fo/w. Gonc"......o 
Oonice. g. I N.
bau..n 
(Joniczkl, g. - JAßt!lJau 
Goniebice. 1(.. O. Gol.mhit. 
Goraj. g. Goroy 
Ooral-Za01ek. Idn.. za01ek Goray Seblo.. 
Ooraniec. g. Dreiort 
Ooranin. le
n.. o. - _ 
Goraninek. 1/:. Awwald 
Oorazdowo. 1/:.. o. _ 
(JorgOSZewo. 11:. Gorgo.cbewo 
Oors7cwlce. fo/w. - 
Oortatowo. g.. pustk. - 
Goruszki. osada - 
OOrYSZewo. 11:. - 
Oorzany. g. Gor..b.n 
Gorzen. K. . Gf.nllJ 
Oorzen. pustk. G....io, Abb. 
Gorzewko. 1/:. Go....wo. Abb. 
Oorzewo. 0.. pow. Oborniki (;hl.uhof 
Gorzewo. 11:.. 0.. osada. 
pow. W'II/:rowiec 
Oorzkiepole. g. 
Gorzuchowo. I{.. 0.. 
pow. Gniezno 
Gorzuchowo. osada. 
pow. Ohornlki 
Gorzupia.. folw. 
Oorzupia. g. 
Ciorzyce. folw.. pow. Jarocin 
Gorzyce. folw.. g.. 
IJOw. Ko
clan - 
Oorzyce. 1/:. 0.. pow. Wrze
nia - 
Gorzyce. folw.. g,. POW. 2nin - 
Oflrzyce Male. 1/:. Kldn oo..y.. 
Gorzvce \\'ielkie. 1/:.. sI. kol.. O. 0'08. Gon1c. 
Oorzyc1o. 1/:.. o. Alt Gllrblg 
GorzYczki, 1/:., o. pow. Kmdan 
Oorzyczkl pustk.. _ 
pow. Odolan6w - 
Oorzykowo. g. _ 
Gorzyk6wko. g,. osada Gllrshof 
Gorzyn. o. _ 
(iorzyn. os. 011. H.lnrich.mlhle 
Gorzvsko. osada _ 
00sp6dka. le
n. UtJe,,"ng 
Oostkowo. g.. o. _ 
Oosto01ka. folw.. pOw. Gniezno WildoellOt. 
Gostamka. folw.. pustk.. 
pow. Znin 
Oostusza-Janowo. osada 
G('st}'czyna. g,. o. 
GQstYri. m. 
Oostyri Stary. g.. o. 
Goklelew. g. 


GoDe 
M"u.h.rh.ldcl 


OolelJdl1 
Golcnbofen 


Golimowko 


Lao&, Gubl. 


Alt Gublc 


Bltt.rreM 


,frllDKfllJhor 


O...tomb"a 


JobanDlodorl 
G...tre'fo 
O....,.n 
Alt Go.tyn 
Gooelejewo 


I DaW1li
j.za 
Str. Nazwa i charakter O1iejscow
ci nuwa 
nlemlecka 
Ü) Go
clejewice. 1/:.. o. 
117 Go
clejewko, 1/:. 
81 Oo
ciejewo. folw. 
79 Go
ciejewo. g. 
84 Go
ciejewo-Kolonja..){. 
75 Gokiejewo Le
ne. g. 
76 Ooklelewski J6z
fow patrz 
114 J6zef6w Oo
ciejewskl. osada 
112 Oo
cieradz. 1/:. Gt.,d.rad. 
26,28 Gmcieszyn. 0.. pow. \Volsztyn Go..i....1n 
79.81 Omciieszyn. g.. pow. Znin Goocbeocbin 
28 G
cieszynek. g. O....beoehiDek 
Go
cleszyriska Barloi.na patrz 
ßarlotna O
cieszynska. g. e 
Ooscislaw. folw. ear..llneDhvf 
Oo
lina Dluga patrz 
DltlRa Gmlina. g.. le
n. 
Gmlina Murowana patrz 
Murowana Oo
Hna. 01. 
Go
lIl1ka. folw. 
Oo
linowo. g.. przys. 
Gow;u"zewo. 1/:. 
Qozdanin. g.. o. 
Oozdawa. o. 
Gozdowiec. Idn.. osada 
Gozdowo. folw.. 1/:.. os. 011. 
Gozdowo. o. 
Ooidzichowo. g.. o. 
Goidzik6wko. osada 
Goidzin. JI:. 
061ka. g. 
G61ka, wie
 
06ra, 0.. pow. Inowroclaw 
Gora.. g.. 0.. st. kol.. 
pow. Jarocin 
Oöra. g.. pow. Miedzych6d Gor. 
G6ra. le
n.. ppw. Miedzych6d Berg 
06ra. g., POW. Mog.lno GGra 
06ra g.. pOW. Ostrzesz6w Gor.. 
06ra. JI:.. pOW. Poznari-\Vsch6d Go.. 
06ra. 1/:.. pOW. Poznari-Zach6d Gurteo 
G6ra. folw., R.. pow. Sre01 Gor. 
.aora. g.. pow. Znin Gor. 
06ra. 0.. pOW. Zn in Bergeo 
G6ra nad Notecil. g. G&hr.o I 
06reczki. o. Gor.c.)'i 
G6reczk1i Wielkle. 1/:. Gorehcbki 
G6reczki Zahie. g. l'J1..lricb.ort 
06rka. karcz01a. DOW. Jarocin Gor'" 
G6rka. g
 poW. Ko
cian God,. 
06rka. g.. poW. Kot01in Gor'" 
G6rka. 0.. pOW. Koimin Bergeladorr 
06rka. folw.. le
n. 
pOW. Poznari-Zach6d 
107,110 06rka. fplw.. g.. pOW. Sre01 
G6rka I. o. 
06rka 11. g. 
G6rka Duchowna. g.. o. 
56 06rka Klasztorna. o. 
Oorka Kocialkowa patrz 
42 Kocialkowa 06rka, o. 
40 06rka MaIa. o. 
28 06rka Miejska patrz 
Miejska G6rka, m. 
06rki. o. 
06rki D'Ibskie. 0. 
G6rkl Zagajne, g. 
G6rna Nowawie
 patrz 
:-.lowawid G6rna. o. 
G6rna Olszowa pat.rz 
Olstowa G6rna. o. 
G6rna Tuchorza patrz 
Tuchorza G6rna. wid 
Oorne Marclnkowo patrz 
Marcil1kowo 06rne. g..
. 
Gorne Romanowo patrz 
Ro01anowo G6rne. g. 
G6rne Slawsko patrz 
Slawsko Garne. g. 
G6rne Strzelce patrz 
Strzelce Garne. o. 
128. 127 G6rne \VY01yslowo patrz 
\VY01yslflwo G6rne. 1/:. 
06rny Bukowlec patrz 
ßuko}Viec G6rny. g. 
G6rny Ciechrz patrz 
Ciechrz G6rny, g.. pustk. 


36,34 
118, 120 
126 
60 
60,62 
46, 47 
34,36 
. 
60 
112 
112 
-17 
47 
30 
48 
79,81 
14 


9-1 
63,6-1 
16 
16, 18 
37 


79,81 
42,44 
lOH 
107 
5H 
79,81 
08 
128 
8 
30 
49 
128 
10 
34 
36 
&! 
71,70 
73 
73 
76 
67 
7 
118 
118 
42,44 
11 
12 
112 
114 
112 
118, 120 
Bö 
88 
73 
36 
49 
22 
3 
3 
56 
08 


73 
13,15 


Gnn...ltz 
Ehenfelde 
WerD8J't11hof 
BBlo....Mbal 
G..Uel.. 
Eibw.ld 


Klelo G"olin 
Go.lino....o 
(Goolau) 
Ebenhaucn 


Laubbo.., 


GO(ld aa 
Gozdzlehowo 
Gozd.ikowko 
GDMbiD 
Kl.1n GoUe 
Liehen." I[[ 
Gon. 


Gora 


Oor"a 


Gorka 
Gorka I 
O..rka [[ 
Gor". d"chowna 
. Gor.... Klooter 


Klein Gllrcb.n 


GoII,1 
G{'rki domb.kia 
GurlrlDgea 


I Str.  
48 
49 
66 
73 
76 
102, 98 
126 
128 
11 
39 
79 
'19 
27 
34 
38 
S9 


'l9 
10"2, 98 
08 
56 
90,96 
124 


127. 1211 


OroclzYu 


79, fll 
56 
06 
06 
56 
06 


I I Dawniej8za 
Nazwa i charakter miejscowo
ci . Duwa 
nl
mie(ka 
I 
I 


I Str. 


G6rny Piec patrz 
Piec G6rny. bor. 
G6rski01lyn. os. 011. Gu.."i "Ible 
06rsko. g. O-r.ko 
G6ry. folw.. pow. Jarocin 00,.,- 
G6ry. pustk.. pow. Ostrzesz6w 00,.,- 
G6ry. g.. pow. Rawicz Go., 
37 G6ry. g.. pow. Str-ulno G..ra 
3 G6r1". 0,. pow. Wrze
nia Gor,. - 
117 G6rzenko. g. Gonno nauland 
126 G6rzno. g.. 0., pow. Leszno Goneboo 
126 Gorzno. g.. pow. Pleszew Gunno Dorf 
Görzno. 0.. pow. Pleszew Gonno 
115 Grab. g.. o. - 
108 -Grabianowo, 1/:.. pow. . Gostyri - 
Gramanowo, 0.. st. kol.. 
56,08 pow. Sre01 - 
Grable. folw.. pow. Inowroclaw Altgrabia 
Orabie, osada. pow. Odolan6w Grabla 
Grabina. osada 
Grabionna. g.. o. 
Grabon6g. g.. o. . 
Glaboszewo. folw.. 1/:.. 0.. 
osada. pow. Wrzesnia - 
Graboszewo. 0.. pow. Zn in Gr.boaehewv 
Grabowiec. folw.. pow. Leszno - 
Orabowiec. osada. 
pow. Szamottlly 
Grabowno. 0,. pow. ChodzieZ Grabau 
Orabowno. g.. pow. \V}'rzysk Or.hau 
Orabowno. nadl.. 0.. 
pow. W}'rzysk 
Orabowo. g. 
Grabowo Kr6lewskle. 11:.. o. 
Grabowo-Wyknp. g 
26,28 Orabowska Wygoda patrz 
WYJl:oda Orabowska. 
 
Grab6w. o1. 
Orab6w-W6jtostwo. ceg.. 0.. Grabow-Vog\('i 
os. 'ml.. g. 
Orab6wka. JI:. &.geofeld. 
Graböwko. folw.. le
n. Ombono 
Graby. g. Lul.oen....a1do 
Gradowice. g. Gradowlee 
Gradowtice. pustk.. Blrk,o"rug 
Gralewo. folw. Grol.wo 
qranica. folw. Grell.vorwer" 
Oranice. osada. pustk. - 
Granicznik. folw. - 
Granowiec. 1/:.. sI. kol. Graodorf 
Granowo. K.. o. -:- 
Gran6wko. g. o. Granowlut 
Gr'lbkowo. g. Grumbkowo 
Orlblewo. 1/:.. Q. Oromblewo 
Grebanin, g.. o. GrembanllJ 
Grebanin I. 11. osada Orembanln I, 11 
Orebl6w. g. Gr.mblew 
Oreb6w. foIw. GrOoU..1 
Oreb6w. g. Grembow 
OrebOw. pustk. EmiI.hof 
Grezmy. o. . GrelJI'chiA 
7b Grobelka. folw.. lesn. - 
Orobla. g.. Grabit. 
81 Grobla, os. 011.. pow. Kepno OroblamOhl.. 
Orobla. pustk
 pow. 
roda Dammwald 
79 Orobla. PIIstk- pow. Wrze
nla - 
84 Grochol. g. GroehoU 
93 Orocholin. 0.. sl kol. - 
90 Grochowiska. pustk. - 
Grocbowioka, 
75 Grochowiska Ksie;ie. g. I::gl. 
G1'OChowi8ka, 
AdI. 


Kal....walde 
Orabooog 


65 
64 
110 
28 
67 
79 
82 
120 
70 
42,44 
70 
71 
26,28 
16 
100 
24 
60 
00 
1!1.1U 
16, 18 


5
) 
57 
13 
103 
49,51 
51 
OB 
118 
120 
95,96 
77 
115 
107 
107 
24 


Gnbau, Obr. 


118, 120 
128 
44 
89 
9 
l2"l 
124 
107 
118. 120 
49 
66 
65 
68,66 
8 
124- 
112 
95 
95 
48 
44 
31,00 
36 
60 
19,20 
3436 
'79 
19,20 
30,32 
30 
63 
41 
40 
40 
110 
101 
46 
31 
106 
119 
3 
93, 91 
61 
126 


Grabo....o 
Buehfeld. 


Grab.",. 


128 
16,18 
98 
19 
21 
16,.18 
44,42 
70,71 
121 
87 


Grochowiska Szlacheck'ie. o. 
33 
Orodnica. g., O. 
Grodzewo. g. 
Orodzisli. o1. 
Grodzisk-ZajIlek. o. 
Grodzisko. 1/:.. 0.. pow. Oost}'ri 
11 Grodzisko. folw.. Idn.. g., 
pow. Leszno 
83 OrodZlisko. g.. 0.. pow. Pleszew. - 
Orodziszcze. osada Hüha.nhe.., 
7 Orodziszczko. folw.. wie
. _ 
pow. Sza010tuly 
51 Orodziszczko. foIw.. 
pow. Sroda 
42 Orodztwo Kruszwlca patrz 
Kruszwica Grodztwo. o. 
82 Grodzyna. Idn. 


116 


Eicht"n,gtein 
o.lt. 
Grit.. Sehl.... 


orab 


Gro4&ialto 


1m 


84 
24 


Grab
>>>
Gromadno 


I DownteJo" 
Nazwa i charakter mlelscowo
cll Bai.. 
I Dleml
rka 
I 
Gromadno. g.. pow. Szubin !orom.aen 
Gromadno, Idn.. pow. Szubln Grnlll&den,.'ont 
Gromadno. pustk.. pow. Szubin l ' O....m.04en, Abb. 
Gromadno, folw
 g.. Gromaden 
pow. Wyrzysk . 
Gromadzki Ul)IJSt patrz 
Upust Gramadzki. osada 
Gronowo. folw.. g. 
Gron6wko. g.. o. 
Groiisko, folw., g. 
Grotkowo. o. 
Gmtn iki. g. 
Gr6jec. folw.. g
 pow. SrOlla Gr1lJee 
Gr6jec, 0.. pow. .\Volsztyn Groil.dg 
Gr61ec Maly. g. Klein Oroltoig 
O[6jec Wielki. g. 10ro.. Groltzilr 
Grubsko. g. ' Grubs". 
Gruchot. osada - 
- 
Grudna. g.. pOW. Nowy Tomy
1 Orudno 
Grudna, folw.. poW. Oborniki - 
Grudno. le
n. - 
Qrudzianka. g. SeI11.iI-, 
Grudzielec, g. Grudziele.c Dt.r' 
GllId2Jielec, 0 - 
Grudzielec Nowy. g. Gnd.lelee 
H.nlaBd 
Gruntowice. g. Gnllto..llz 
GruszCZyn. g. Helnrielui"erdpr 
Gruszka. OS. ml. Ot.....o.om
hle 
Gt uszk6w. folw. Gru...ko.o 
GrijszyiJskimlyn. OS. m!. GIU.zJ'n""1 , 
Grvlewo. 0... st. kol. - 
Grytyna. g.. o. Oryzrn 
- Gryzynka, folw. Grr'rn'" 
Grzebienisko. g.. pustk. K....ml.ho1 
Grzeczuapanna. g. &bllnmldel 
OrZep}'. g. Frledricb.nu 
Grzmi;!,ca. folw.. przys. Gnmionz. 
Grzmotnymlyn, st. kol., wie
 f)onn8rmOble 
Grzybno. g.. o. - 
Grz}'bno. le
n. Pil.en 
Grzybow'ice. g. Sleinrode 
Orzybowice. osada Neu"n.g 
Gr2:ybowo. g., pow. \V;!,growiec - 
Orzybowo. osada. 
pow. WHkowo 
Orzybowo-Chrzanowice, g. GrOnho' 
Grzybowo-Rabie:i:}'ce, o. Onybo.o 
rabierzyee 
Orzymyslaw. o. Grim.leben 
Grzymyslawice. 0. Gnymy.I..i8 
Guderla. osada - 
Gulcz, g.. OS. rot _ - 
Chtlczewko. o. - 
Gulczewo, osada. pow. Gniezno Oulocb8n 
Oulczewo. 0.. pow. \Vitkowo - 
GultowY. g.. 0.. sI. kol. Oulto..,- 
Gumienice, g.. pustk. Gumlnitz 
Oumnowice. o. Gt'mnD"it. 
Gurostwo. folw.. 0.. K. - 
Gurowatki, folw. Job.nnislb.1 
Gurowo. folw.. 
pow. Poznan-Zach6d 
Gllrowo, 0.. pow. \Vitkowo 
Gur6wko, g. 
Gustaw6w. folw. 
Gutglueck. osada 
Gutowo, sI. kol. 
Ol'tOWP Male. folw. 
Gutowo Male. g. 
GUtowo Male. o. 
Qutowo 
elkie. o. 
Gut6w, g.. o. 
Owiazdowo. o. 
Gwiazdowskie Sokolniki patrz 
Sokolniki Owtlzdowskie. g._ 
Gwizdziele. osada. pustk. 0.108lzle18 


Grane 

rlilJ('h.n 
Gronüo 


GrCnbo' 


Eli&enbo1n 
Gt1f1tawo'tlfo 
OntglOck 
O..tbo' 
Klein Sehe(!a 
KI.1n Gnl.o.)' 
Neu Scbeda 
Ot:",of 
Outow 


B 
Halin. le
n., pOW. Rawlcz 
Halin. folw.. pOW. Srem 
tlallerowa. g. 
Ifamilkarowo. folw. 
HamrzYsko. g.. pu
tk.. 
pOW. Czarnk6w 
tfamrzysko. o'5ada. 
poW. NowY Tomy
1 


.'_11. Horl.u 


Komgot 


namritü:e 


I Str. 


70 
107 
73 
67 
6R 
67 
110 
84,36 
34 
85 
90 
11 
126 
3 
98,100 
101 
107 
107 
107 
112 


lU 
100 
120 
67 
11 
11.. 
I 13 
114 
103, 101 


74 
68,65 


Nazwa i charakter mlej=
cll 


Do.nlej... 
DU.. 
.18......... 


H:lI1ulin. o. Bir"en'e:de 
lianulin. st. kot. Blrk.n'.tdo, 
B....ho' 
tiarjak. karczma Hriak"ror: 
Jlarych. PIIstk. Ftorlcb 
Helena. folw. ,Rlm".n 
Hdenin. fol)V. Helen.... 
Helenopol. folw
 pow. Ko
cian _ 
tJelenopol. 0.. p
w. Kroloszyn 1 8'1181191"'1 
lielenopol. folw.. pow. Smigicl .- 
tielenowo. folw. - 
HelJodorowo. g. Hdldor' 
lielowskle, folw. H.lo..kl 
lienr}'kowo. folw.. Idn., 
pow. Leszno !lelnrleh.bo' 
lienryk6w. g. I HolDrlcb.,.ld 
liersztupowo. g. H....t.ol......O 
t!Etman6w, g. I Erd......n....rg 
liieronimowo. folw. - 
liilar6w. folw. Hilarb.., 
lIilar6wko. folw. H.'rm.....rooe 
liipolitopol, osada lI)'polit.."ol 
lIubertowo. pl1stk. - 
Huciska, g. EGlt.nbaul.nd 
Hurn2. osada Hurny 
Huta. 0., pow. B}'dgoszcz lIulla 
Huta. g.. pow. Czarnk6w Althüt!e 
Huta. g.. 0., pow. Odolanow Hutta 
liuta. przys.. pow. Ostrzeszow MrrienlhaIhOlle 
H t Pad ' k Hn'to padnle.. 
U a mews a. g. ü. 
Huta Paledzka. g. Hoben.lorf 
tluta Pusta. le
n. HOUo 
Hutts B"or. 
liuta Skorzecka. folw. , lIclIenuehin 
Hllta T rzemeszenska. Jt. Hull. tremeo.en 
Hutka. folw., pow. Czarnk6w - 
Hutka, le
n.. pow. Witkowo ßßllehen 
flutnawies. g. nDltendor' 


90 
90 
90 
122 


90 
4..,..2 
-12,4-1 
M;ö3 
114 
42 
lCJ6, 103 
117 
115 
115 
03 
31 
b3 
59 
04 
ö3 
70 
71 


- 112 


I 
Ignacewo. pu
.. 
pow. Inowroclaw 
'gnacewo. wies, pow. Ko
cian 
Ignacewo. folw.. 
pow. \Vagro
c 
,gnacewo-Popowo patrz 
Popowo-Jgnacewo. o. 
Ignac6w, g. 


106 
38 
6 
36,34 
125 
78 
114 
112 
71 
32 
120 
120 
118 
120 
120 
70,71 
75 


Ignac6wka I. 11, m. osada 
Ignalin. folw.. pow. MOl1:ilno 
1I1:0OI in. folw.. pow. Wyrzysk 
Igrzyna. g. 
IIskie, osada. 
lI
kimlyn. os. ml. 
lIowiec. ceg.. 0.. g. 
lIowiec. prob. 
1I0wiec, st. kot. 
Imielenko. .Jt.. pow. Gniezno 
J
ielenko. osada. 
pow. W;!,growiec 
Imielno. Jt. 
Imiolki. o. 
Inowrodaw. m. 
IWllo. g.. osada. pOW. Szubin 
IWllo. 0.. pow. S,rod:1 
'zabela. g.. pow. Szubin 
Izabela. lesn.. 0.. 
pow. W}'rzysk 
Izbice, folw.. g. 
Izbiczno. g. 
Izbiska. folw. 
Izdby. Jt. 
Izdebk!i. g.. o. 
Izdebno. 1/:.. o. 
pow. Miedzych6d 
Izdebno. g.. 'ow. Znin 


J 


81 
100 
79 
93 
11 


Jablko. osada 
Jablkowo. g.. o. 
Jablköwko. folw. 
Jüblonka Sl:ira, g. 
.lablonna, g.. 0.. pow. Leszno 
Jablonna. g.. pow. Wolsztyn 
M Jablonowo. folw.. 
pow. Chodziez 


Ilnleow 


IgoDeo,,'k. 
I, 11, 111 


lIeb.le.. 


lIoki JlOble 
Doaiec 
Nltt.cho 
PHzen-Nit.oebe 
Joha.nDelg.lrtclJ 
Jarolcbau 11 


h.lolki 
Hoben.o1... 


babeU. 
1..llIa 


Elcbdor' 
W'ald,.orYrrrk 


ElclIenrode 


Ollenound 


Jabkon 
J"bko..... 
J.bkowko 
Alt J ablonke 
Gabel 
Jllbl"ne 


KqeIoa8 


139 
Janowo 
I Sir. I Nazwa i cbarakter it\ieJSCOWOkl l P"::,":!:i:" 
\ _ DI.m't'f'k. 


51 
120 
j6 
66 
63 
100,98 
100 
W 
.13 


112 
1:, 
21 
90 
lOb 
90 
124 
81,79 
40 
44 
49 
122. U4 
46,47 
126 


107, 110 
110 
ö3 
42,44 
115 
10 


Str. 


s.) Jablonowo. \'(.. o
 sI. kol. 
pow. Chodzlet 
30 Jablonowo, flllw
 
pow. Miedz} chOd 
Jablon6wko, folw. 
Jablonska Wola patrz 
WoIa Jablonsko\. 1(. 
Jablonskie. PJlstk. 
JahlowlI Paluckie, folw.. 
os. m!. 
Jablowo P.tlucklc. wie
 
.Iahl6wko. Jt. 
Jacewko
 Ic
n. 
Jacewo. 1/:. 
J3chcicc. 'h:ldl.. o. 
Jachna. folw. 
Jackowo. folw. 
Jadowniki. folw.. 
pPw. Inowroclaw I \\'3rI8nh,'rr 
JadoWllikl, g.. st. kol.. u.. Jad'" 
pow. Znin t ownl 
Jadowniki BiclSklC. O. W...lenb,'rg 
Jadwlszka. folw. I . 
Jadwl:tyn, !:.. torf. J..d.llr;- 
JaJl:la. os. ml. I II....lem _ Oble 
Jagniewi...e. IZ. 
Jal/:odnia. osada 1'lInel"',. 
JaRodllQ, g._ - 
49 Jalwdowo. folw.. Ic
n. B.er.nberg 
49 Jaksice. g.. st. kol.. CI. J,.koehlt. 
59 Jaksiczki. folw. KMn Jak""hlll 
,Iaktork.a. Jt. J
"tur"e 
Jaktorowo. o. - 
Jaktorpwo-K:lrczma. karczrt1:1 J.kloro.", 
Net.kruI 
Jaklorowo-Mh'n. OS. ml. J.ktoro.o. 
IflUDlllerDl8bl. 
Jaktory. oS:lda J.horo.o 
Jakubowo. g.. pow. Inowroclaw Jakob8lor' 
Jakubowo. fOlw., 
pow. Oborniki - 
.Iakubo\\'o. 0,. pow. Szamoluh _ 
.Iakubowo. pustk.. pow. Znin _ 
.lakubowo nad \Velna. g.. pustk. Weln....1 
Jakubuszka. tart. J."ob.kml 
Jalina. lesn. Jagllu. 

 J:llhrz)'kowo. folw. IMbudl...it:he 
Ja:mnikl. folw. J.ltly 
32 Janczyn. folw. Joh.nnl.lelde 
Janikowo, folw.. 
pow. Inowroclaw 
Janikowo, folw.. 
p?w. 'nowroclaw I 
J:lltlkllwo. 1/:.. os. fab.. st. kol.. 
pow. Inowroclaw 1'1118. 
J.mikowo. IZ.. I 
pow. Pozn:ln-W
ch6d - 
Janikowo. pustk., pow. StrzelnU 1 _ 
Janin. folw. 
Janisfawice. g. JohOlln:-dor' 
Janiszcwo. Jt.. le
lt.. 11. Ja"I.... 
Jankowice. 0 
.Iankowo. 0,. pow. Mogilno 
JankowQ. g.. 
pow. Poznati-Wsch6d 
.lankowo. wie
.. pow. Szuhin 
Jankowo. Jt.. pow. W;!'I/:rowiec 
Jankowo DoIne. g.. 
t. kol. To1.ee 
.Iankowa-Mh'n. folw. .!Hlen
rund 
Jankowy. g.. o. J....k... 
Jank6w. 1/:.. o. Jaltkow 
Jank6w Przn:odzicki. g. J8J,k".. 
rtn,."vdr.ki 
Jank6w Zalc
ny. IZ.. pu
tk. H.w....ld. 
Jank6wko. Jt. JlorroRaU 
Janocin. o. - 
Janopol. folw. - 
J..nowice. o. Juo.it. 
Janowiec. m. J
r.(..i.. 
Janowiec-Wie
. IZ. Jaao".it. n.t. 
Janowo. folw.. pow. B} dgoszcz Job&anbborg 
Janowo. folw.. puw. Byd!!;oszcz - 
Janowo. le
n.. 
pow. Poznan-Wsch6d 
Janowo, g., pow. Rawicz 
Janpwo. folw
 Ic
n.. g.. 
pow. Sroda 


Jablouowo 


8,10 
17 
111 
llIi 


GI 
61 
CH 
78 
36 
41 
97 
20 

 
63 
U 
40 
42 
6
 
13 
2i 
78 
31 
8-1 
56 
67 
6 
11 
61,62 
67 


JMbloDO.Ö 


Jrblono.ko 


Jablon..1.ir- 


r.r. 
00 


Ken Bnl.llkau 


Nt;u BUtochLaa 
I (J.bt...o) 
1I.1I..1,,'h 
K8nig. lu l 
.J ..e..o 
J.,d.ebOI.. 
Ob'. 
Mnrlt'lJlee 
nt'I1'f'nllor 


00 
90 
lU 

Z 
6 
9 
}\t 
2'Z 


1%1. 118 
12S 
fi9 
IIIZ. 1:.11 
27 
13 

l 
Hl1 
7 
22,24 
24 
!)O 
10 
111 


113 
49 
12 
114 
3 


9 
10 
2"2 
67 
SR 
127 
107 
23 
12 
24 
71 
121 


2
 
3ü 
111 


AlUflC
. "wlr.. 


2"
 


2i, 


107 


2"l 
73 
tl.1 
7 
61 
16,lR 
7H 
01 
73 
!III 
107 
13 
i:, 
M,:
2 
70,71 
61 
61 
13 
Hol 
44 
H4 
126 
127 
4 
Ö 


115 


Jllerwo1d. Vb. 


7i, 


i!I 


1011, 108
>>>
Janowo. folw.. g., 
pow. Wrzesnia 
Janowo. fohv. 
pow. Wyrzysk 
Janowo-Oostllsza patrz 
Gostusza-.Ianowo. osada 
Janow,!)-Mlyn. folw.. 
Janowo pod RII
kicm. folw. 
Jan6w. folw.. pow. KrotoszYJl 
Janow. folw.. pow. Pleszew 
Janowka. 
. 
Januszewice, Jt. 
Januszewo. 11:-. DOW. KüSeian I 
Januszewo. g.. pow. Sroda J.br..r..ld 
.h-nuszewo. 0.. pow. Sroda 
Jal!uszewo Zb'lskie. folw. 
Januszkowo. 1/:. 
Janvszkowo Kujawsk'ic. 1/:. 
Jaracz. folw.. pow. Chodziet 
Jaral.:z. J{.. pow. Oborniki 
Jaracz-Ml}n. o. 
Jaraczew. m. 
Jarczewskimlyn. OS. rnl. 
J;;rkl. g. 
Jannuszew. osada 
Jarnost6w. osada 
Jarocin. . rn. 
.I
rocin-Zarnek. folw. 
Jarol/:niewice. 1/:.. 0... 
pow. Kokian 
Jaro
niewice. leSn.. pow. Sroda 
Jarornierz. g. 
Jaronty. o. 
Jaroslawiec. folw.. 
pow: Poznali-Zach6d 
Jaroslawicc. lesn.. 
pow. Poznan-Z;ch6d 
Jaroslawiec. 0.. oow. Sroda 
Jaroslawki. folw.. g. 
Jaroszewko. folw. 
.Iaroszewo. osada. 
pow. Miedz}'ch6d 
.Iaroszewo. 1/:.. pow. \\':u:rowiec J....o..h.u 
J:!roszewo. g.. sI. kol. 
pow. lnin 
Jaruz}'n. J.t.. pow. BydKoSZCZ J3rl1t'('hln 
.Iaruz}'I1. 0.. pow. S7ubin J:nufl.rhilJ 
Jary. OS. 'ml. 
.Inn'li. lesn.. o. 
Jaryszewo. 1/:. 
.Iaryszki. folw. 
Jarz'lbkowo. J:. 
.Iasieri. g.. o. 
Jasin. J:. 
Jasiniec. lesn. 
Jasjnkc. pllstk. 
Jasinicc. sI. kill. 
Jasiniec-Bialehlnta. sI. kol. 
.laslonna. g.. pustk. 
.Iask6lki. 1/:.. pow. Odlll'ln6w 
.Iask6lki. folw.. J{.. 
pow. $miJ,riel 
Jask6lkl. 0.. pow. Srern 
.Iasncpole. 1/:.. o. 
.Iastrowo, foIW.. 
. 
JastrzOlb. folw. 
Jastrzebie. 1/:.. leSn. 
JastrLebiec. bor. 
Jastrzebniki. 1/:.. o. 
.Iastrzebniki I. Ir. leSn. 
Jastrzebowo. 1/:. 
Jastrzebsko. sI. kol. 
Jastrzebsko Nowe. J:. 
Jaslrzebsko Stare. g. 
Jaszczoltowo. 
. 
.!:Iszkowo. osada. 
pow. Chodzlcz 
J..szkowo. 0.. os. 1111.. prob.. 
pow. Srern 
Jaszkowo. 0.. pow. Sroda \V.tlerau 
Jaszkowo. g.. pow. Wyrzysk lJ".bbelm 
Jawor. 6sada 
Jaworowo. folw.. pOw. Strzelno 
Jaworowo. 1/:.. 0.. 
pow. Witkowo 


141) 
JIIOO,,"O 


Nazwa i charakter rniejscowoki 


Da1ll"'Dlejsza 
DUW. 
niemieck. 


I Job:tlJlJil!lI1ül1Ip. 
J anowo 
SU1'hlenbllb 
:,'.1J0. 
J.&lIo..ka 
J;!'IJUltchewic:e 


Jchannetlf,
It1 
JanU(l.(:hkowo 
Joha..nlJislhal 
J"J'Dtz 
Jarat.cb lUd 
,1.raucb MOble 
Jaru.tschewo 
J 8l'czf\wllk 1- 
mOhle 


J;,rkeD 
JurmUMzewo 
:FtllF'lurf 
Jalot.schlD 
Jnrot..ehill, Gut 


r .IVI8wh,,.e 


Jaro8lawl
c 


J arvr;lawieC\ 
Fb. 


J af(
slawiet 
J:,rOtda...lr:i 
Gantedt 


J'Jo8chewo 


J,'rolclmwo 


, 
Gernn 
. Steindort 
I 
! Jnrl1tchom&.:o""u 
Jllt\ju 


.T:Jubnitz 
. .!Rflelmita, .\111). 
Ja(llchJJih, Bbf 


Jf'huilcnaee, 
Bhr 
". a1dheim 
J....ulki 


J","oIki 


J...knlkl 
ß olldeld 


.h'alnt"lnh 
F.ILeDburg 
!IIaxtba1 . 
J...f:tn:embulk 
Ja
tnembnlk 
I, 11 


ROMlJJ3U 
FrI('dt'JJhorät 
Frie.lena.n 
rri('df"JJhorst 
s..
ddod 


I Nazwa I charakter rnielscowoki I Da:::
:1& 
DlemilBck" 
I LiebeDm 
Li
beu.u 11 
I - 
,1"".IDY 
I J....'in)' 
I J.'YDieo 
I = 
llir.cbeck 
Jel
n 
r"DCZ
O 
Jl"llIow 
Jelonek. bor.. pow Krotoszyn Ilir..bwIDbl 
./elonek. folw,. t 
pOW. Poznan-Zachod 
Jelonek. le
n.. pow. Witkowo 
Jerka. 1/:.. o. 
Jerkowo. o!'ada 
Jerze. osada 
68 .Icrz6wka. lesn. 
Jerz}'ce. folw.. g. 
Jerz}'kowo. g.. pow. Mogilno Jer.chikau 
Jerzvkowo. g.. 
pow. Poznafi-\Vsch6d 
Jerz}'n. 1/:. 
Jcrz1'nek. osada .TonYDek. Hld. 
Jcs.iona. g. J..cbu"e 
Jctanowo. folw. HeDrlett,,"I...r 
Jezierce. lesn.. pow. B}'dgoszcz GrÜD." 
Jezierce. lesn.. 
pow. Poznari-Wsch6d 
Pvlnit-ch 
Jczierz}'ce. o. Je.eril. 
Jezierz}'cc Koscielne. folw.. g. Deut.eb Je.erie. 
Jezierzyska. osada Langwerder 
Jez'iora. osada. pow. Odolan6w _ 
Jeziora. g.. pOW. Rawicz 
Jeziora. g.. lesn., POW. Znin 
Jc.ziora. lesn.. pOW. Znin 
Jeziora Male. g. 
Jeziora Wielkie. 1/:. 
Jeziorki. J{.. pOW. Chodziez 
Jeziorki. 0.. pow. Leszno 
Jeziorki. J{.. 
pow. Poznait-Zach6d 
Jeziorki. 0.. 
pow. Poznan-Zach6d 
Jeziorki. 1/:.. pow. W
Jl:rowiec 
Jcziorki Kosztowskie. J:.. o. 
Jcziorki poq St(zelnem. o. 
Jeziorki Zabartowskie. J:. 
Jcziorko. osada 
JeZiorne Biskupice patrz 
Bisknpice Jeziorne. Jt. 
Jeziorno. Idn. 
Jczioro. osada. pow. Ostr6w 
Jezioro. osada. 
pow. Ostrzesz6w 
Jeziorowo. osada 
Jeziory. lesn. 
Jeziory Male. Jt. 
Jeziory Wielkie. g. 
Jeziory Wielkie. lesn.. O. 
Jeziorzany, J{. 
Jezuickastrnga. rr. 
JeZewice. g. 
Jezewo. 0.. pow. Oostyri 
Jezewo. 0.. pow. Szubin 
Jcdrzeiewice. 1/:. 
M Jedrzejewo. 1/:. 
49 JedrzeJowslde.. pustk. 
53 Joanka. osada. pow. Kepno 
53 Jc-.anka. folw.. 
,)3 pow. Poznan-Zach6d 
22 Jcbki. Dustk. 
8 Jordanowo. 0.. wi('s 
JC'rdanowo. osada 
Jordan6wko. folw. 
J6zefin. folw.. pow. Pleszew 
J6zefin. folw.. pow. Wolsztyn 
J6zefinin. o. 
J6zefinka. folw.. osada 
J6zefinki. przys. 
J6zerinowo. folw. 
Jözefkowo. g. 


'(8 
lOö 
98 
46 
46 
107 
127 
3 
93 
67 
12 
:J6 
102 
I 11-2 
.
,36 
73 
6 
6 
6 
6 
8:J 
61 

16, 9,) 
100 
40,41 
88,8J 
:Ja 
I 3,7 
42 

,3,04 


11%. 11' 


.. 


Sir. 


Jawor6wko. g. 
Jaworöwko. osada 
Jawory. J:.. lesll.. o. 
Jaiwiny. o.."iIda. 
94 pow. Krotoszyn 
Jaiwiny. osada. 
pow. Ostrzesz6w 
J;!iyni
c. 1/:. o. 
Jediec. g.. lesn.. O. 
Jeleniec. lesn.. 
Jc1emeg/owv. foIw. 
.leIen. bor..' o. 
Jelericzewo. folw. 
JcliJ{owo. folw. 
Jelitowo. o. 
Jelit6w. g. 


121. 118 


125 


73 
29 
42 
71 
30 
19 
34 
103 
11)0 
117 
127 
22 
V 
,6 
:H 
2,) 


22 
41 
61 
25 
27 
Rl,36 
1m 
115 
24 
,7 


100 
105 
122 
66 
84 


Glorgensl,i n 


Scetorst 


8:ebrnc
 
Kleim
e
 
Gr08uee 
S'O..eldor! 


Sechflim 


8ehöJJtiee 
Am..lienbor 
Se.tbal 


...:. 


Stit.rwaM. 


Seedorf , Kvl. 
:;....eber
 
Klrin Jeziory 
Gro
 Jcziory 
ElJern(lE'e 
. 


J..ult.rhrucb 
.'
aewo H.u.1aJJd 
J('ze...o 
Jeae..o 
Weitlf:('nberg 
ß ulUindurdud 
K
ulo\Vit. _ 


tlfö.eDan 


JObkeD 


Jordanowo, Hld 
J ordaDo.t.o 
J olf'fine 
Jor;efiD 
J""
I.blnowo 
Jo.epblneDtbal 
.Jo&e)lhlneD 
JoaeftDowo 
Ilerghdm 


107 
107 
, 016, 18 
40 
67 
116. 117 
70,71 
48 
33 
110 
· 101 
96 
114 
61 
42 
79 
114 
84,36 
52 
66 
61 
82 
49 
73 


107 
1:!2.12( 
84 
122 
30 
IR 
48 
64 


79 
60 
2-1,22 
2'2 
24 
71 
117 
124 
9'2 
6, 
59 
90 


I D.wraiejlll& 
Nazw« I charakter miejscowoScI D.... 
nl.mI""t.a 
, IJ{oep
rI1b 
pow. Gniezno Jouro.o 


S'tr. 


J6zefowice. g. 
J6zcfowo, osada. 
J6zefowo. folw.. 
pow. Mi«;dzych6d 
J6zefowo. g.. pow. Mogilnn 
J6zefowo, folw.. 
pow. Nowy Tornysl 
J6zeiowo. folw.. pow. Sroda 
J6zefowo. folw.. pow. Sroda 
J6zefowo. folw.. pow. Znin 
J6zcfowo Ldne, bor. 
J6zefowo nad Rudk'l. g. 
J6zefowo Szelejewskic. folw 
J6zefow. folw. 
 
J6zef6w Goscielewski. osada 
J6zef6w Oberski. folw. 
J6zei6w Ochelski. osada 
J6zef6wka. I-two. wid 
J6zeh'. folw. 
JIJ\janka. osada 
Ju\janowo. folw.. os. rnl.. 
pow. Inowrocllw 
Ju\janowo. folw.. osada 
pow. Szubin 
Ju\janowo. fo!w.. 
pow. \VljgrQwiec 
Ju\janowo. lesn.. 
pow. \V'IlITowiec 
73 Jllljanpol. osada 
73 Juljuszewiec. lesn. -' 
61 .Iunlkowo. ceg.. g. 
51 Junoszyn. osada 
7 Juticewo
 ceg.. g. 
76 Jurancice. g. 
Jurkowicc. o. 
96 Jurkowo. 1/:.. 0.. pow. Kos..:ian 
Jurkowo. 0.. pow, StrzelnQ 
Just}'nk8J, folw. 
Jutrk6w. folw.. g. 
Jutrosin. rn.. sI. kol. 


45,42 
9'2 
60 
79 
127 
128 
82 
82 
8 
44 


K 


Kabas. pustk. 
Kabat. g. 
Kaczag6rka. folw.. g. 
Kaczana. folw. 
76 Kaczanowo. J{. 
Kaczkowo, 0.. pOW. Inowroclaw 
78 Kaczkowo. folw.. g.. 
pow. Leszno 
Kaczkowo. J:.. pow. Znill 
Kaczk6wko. o. 
Kaczlin. g.. oS:ida 
Kaczory. foIw.. pow. 
Kaczor}'. J{.. st kol.. 
pOW. Chodziez 
Kaczory. folw.. osada 
pow. Odolan6w 
Kacz}'niec. lesn.. 
pow. Czarnköw 
Kacz}'niec. osada. 
pow. Krotosz}'n 
Kadzewo. o. 
Kadziak. g. 
Kadzionka. lesn. 
Kadzyn. osada 
Kajew. J:.. o. 
Kakulin. Jt. 
Kaleje, folw.. g. 
Kalina. lesn.. pow. Chodziez 
Kalina. g.. pow. Gniezno 
;;6 Kaliska. prz
's.. 
60 pow. Inowrocla,w 
31 Kaliska. folw.. p'lstk.. 
pow. Miedzych6d 
Kaliska. 1:.. pow. W'Iltrowiec 
Kaliskie Kaliszkowice patn 
Kaliszkowice Kalis!l:ie. g.. o. 
Kaliszanki. folw.. osada 
Kaliszany. g. 
Kaliszany. o. 
Kaliszkowice Kali;kie. g.. o. 
Kaliszkowice OIobockic. g., 
Idn.. pustk. 
Kaliszkowice OIobockie. lesn. 
Kaliszkowo. wieS 
Kalwy. folw.. g. 
. 


JOß'erowo 


Jo..pho.o 
JOfOefOWO 


Jo.eph.bor 
HildeDbo! 
i Joeepbowo 
, Jo
efowo 
I Jf'lfel"bo1fo 
JOI«"lo"'9 
JOIIelo. 
I Jo..,rowo 
J06efowo 
J08erowO 
I Jo.efu.k. 
JOSflJ.!howo 
Jlilianna 


J ulia.nowo 


JL.Ueubor 


J IIJlanowo 


J u11.BaU 


Ju1lu.tb.1 
J uUu.mOble 


Fri.drib..bu1d 
.Jnncewo 
N eulindeD 
'{"oj a1delhau
JJ 


Jatrkow 
Jlltro8chiJJ 


I.abao 
GJ'08l1wa1de 
)( st"z:llt°rk. 
ßermanowo 


Kat.chkau 


KaI_y, 


Str. 


8 
14 
46,48 
49 
ö4 
102 
100 
128 
89 
107 
39 
33 
37 
39 
38 
33,30 
10 
ö2 


23 


9'2 
108 
110 
30 
48 
76 
44 
127 
22 
24 
35,36 
84 
32 
33,30 
79,80 


66 
4 
38 
87 
118 
24 
44,43 
127 
128 
46 
8 
8 


Katschkowo 
8umm
rfeld 
KateebllD 
Chodz'iei Erpel Net.- 
br".h 


67,68 


94 
101 
103 
103 
100 
13 
22 
90 
18 
93 
22 


Erl'el 


KaczureD 


fuJteDbrucb 


EDteDpfuhl 
Kad'YD 


AJtl.eD 


S;mbDrg 
Braun.reld 


Kall.t.. 


Joeeph.tb.1 


Ka1i
chaD, J( ol
 
KaUecUD 


KaU.üowlee 
olobockie 
Kaliecherheid.e 
Kalieb"o'll'o 


6'2, 60 
12 
40 
100 
26 
7 
99 
.0, 71 
107 
hOl,98 
8 
13 
23 


46 
107 
66,68 
110 
107 
110 
68.68 
66 
69 
118 
21,19
>>>
Ialtowskle 


Nazwa i charakter miejscowoki I 


DawlJit'j@:u, 
n.u.. 
niemieck. 


Kalkowskie, g.. o. 
Kalowo. osada 
Kaluga, pustk. 
Kaluta. os. mI. 
Kamienica, g. 
Kamienice Nowe. g. 
Kamienice Stare. ceg. 
Kamienice Stare. o. 
Kamienicc. folw.. 
pow. ßydgoszcz 
Kamieniec. g.. pow. Gniezno Kaminl
'z 
Kamieniec. K.. 0., pow. Mogilno - 
Kam:eniec, g.. 0., pow. S.mip:iel KamiDlec 
Kamie\1luk, g. I KaminChe" 
Kamien, 0.. wie
, ppw. Jarocin K....ien 
Kamien. g., pow. MiCdzych6d Nenotein 
K . . K&ßlir:us1.er 
a:mlJlsko. g. I U.ul""d 
Kamionek, folw., pOw. Gniezno - 
Karnionek. g.. pow. MOll;ilno - . 
Kamionka, g.. pow. Chodziez K....io"ke 
Kamionka. folw.,
.. ...., _ 
pow. Czarnk6w 
Kamionka, pustk., pow. Kozrn'in - 
K
mionka, bo.r.. pow. Odolan6w SLci"bau. 
Kamionka. folw.. 
pow. Szamotuly 
Ka'l1Iionka. g. DOW. Witkowo 
Kamionki. g.. le
n. 
Kamionna, folw.. 
pow. Miedzych6d 
Kamionna, g.. pustk., 
pow. ,Micdz}'ch6d 
Kamionna. folw.. pow. 
Kamola. le
n. 
Kamola. pustk. 
Kania, g.. pow. Ostrow 
Kania, pustk.. pow. Ostrzesz6w 
Ka:nia. g.. pow, Szubin 
Kaniew. g. 
Kapalica, fplw. 
Kapitulna Slupia patrz 
Slupia Kapitulna. g. 
Kaplin. 11;. 
Karchowo, g. 
Karczemka. osada. 
pow. 
}'dgoszcz 
Karczemka. folw.. 
pow. Gniezllo 
Karczemka. folw.. 
pow. Inowroclaw 
Karcze'mka. I-two. 
pow. Micdzvch6d 
Karczemka. kar:czma. 
pow. Pleszew 
Karczemka, Idn., 
pOW. Snmotuly 
Karczemka. os. le
.. 
pow. Szamotuly 
Karczemka. karczma. 
pow. Szubin 
Karczemka. karczma. 
pow. Wol
ztyn 
Karczewko, g. 1 \\'iII:elllU!reld" 
Karczewnik. le
n.. 0.. os. ml. 1 \\'..0. 
Karczewo, 0.. pow. Oniezno - 
Karczewo. g.. 0., PDW. smigicl l - 
Karczewo, folw.. _ 
pow. Wrze
n:a 
Karczma-Jaktorowo patrz . 
Jaktorowo-Karczma. karczrna 
GDleYikowib, 
Karcz6wka, Qsada Abb. 
Karczyn. g.- o. 
Karlowice. le
n.. 
pow. Odolanow 
Karlowice, folw.. 
pow. Poznan-Wsch6d 
Karlowo. folw. . Karlo.o 
Karm
n, 0.. po\\'. Pleszew I -. 
Karmm. 0.. pow. Snmotuly - 
Karmin. fplw.. g.. pow. Smigiel - 
Karmin Nowy. (. Neu Karmi. 
Karminek. folw.. g. - 
Karminiec. g. Reihendorf 
Karna. folw. - 
Karniszewo. 10':. Kunrotle 
Karnowo. g. Wertheim 
Kam6wko. g. i AlLllIIdeo 


K.lko....y 
I\.alowo 
W oll.kolonle 
Ka1u,""mllhle 
Kamnih 
Neu Kamleuic4J 
Alt KamienUz 
Alt K....I
nlce 


St.eindorr 


1Iclzb
rg 


KAhme 


Strzelno - 
TanlJenber
 
Kamola 


Kauiewu 
Karallee 


K.pline 


Dn.ibi1chelJkrug 


k.fo.fczemkakrllg 
I 
I - 
I F:at6c1lelJlka 


!\cl.krug 


Hvr..tkrul{ 


h..;irloYiite 


Karlowitl 


KaroIe
. 0.. POW. Kotmin 
Karolew. folw.. 
pow. Ostrzesz6w 
KaroleWlce. folw. 
Karolewiec. Idn. 
Karolewko, pustk.. 
Karolewko. folw.. 
pow. Sza'motuly 
Karolewo. folw.. 
pow. ßydll;oszcz 
Karolewo. osada. pow. MORilno - 
Karolewo. fohv.. pow. ObornikiIKM.I..ube 
Karolewo, foh
'... I K:lr18hOr 
pow. Poznan-Zi',J:hod 
Karolewo. folw., pow. Rawicz "uM...r 
Karolewo. folw.. pow. 
roda - 
Karolewo. folw.. pow. \Vyrz}'sk K.rI..
iI.'r 
[,6' Karolin. pustk., 
15 pow. Poznari-WlSch6d 
49 Karolin, g.. pow. Szamotuh' 
8 Karohnki. g.. pow. Chodziez 
Karolinki. g.. pow. Rawicz 
Karolinowo, folw.. pOW. Gost}'n 
KJrolillowo. g" pow. Szubin 
Karpicko. R. 
Karsewo, 11;. 
Kai sewo 11, o. 
Karski. o. 
Karsko. wid 
Karsy. folw. 
Karsy. 11;., pustk. 
Kar
nice. folw.. g. 
46 Karw. le
n. 
84 Karwin. pustk. 
69 Karzcc. 11;. 
68 Karzec, 0., st. kol. 
63 Kaspral. folw. 
66 Kasprowo, folw. 
90 Kaszary, folw. 

 Ka5zczor, I!:. 
28 Katarz}'nicc. g. 
KatarzYllin. folw.. g. 
80 Katarz\'nka. pustk. 
46 Katarzynki. folw. 
43 Katarzynowo. osada 
pow. Rawicz 
4 Katarzynowo. g.. 
pow. \Vrze
nia 
15 Katarz}'now. folw., 
pow. Krotoszvn 
24 Katarzyn6w, pustk.. 
pow. Ostr6w 
47 Kawcze. g.. 0.. pow. Rawicz K"..-It..,h 
I awczc I. 11. le
n.. 
71 pow. Rawicz 
Kawcze. osada. pow. Srem - 
89 Kawczyn. 11;. , Weidellau 
8, Kawetcz}'zna. osada I Kemrü"'ll 
Iaweczyn, 0.. pow. Jnowroclawi I\....nuchl" 
Kawe
z}'n, 0.. pOW. W\tkowo I 
..ell..yn 
9
 Kawkl. o. K...h 
K2Izin. folw. _ Kaz1" 
11:, KazioPQIc. 1/:. _ 
Kazmierki, wie'; 
,,"'i,'rki 
Kazmierowo, wie
 ".....iro"o 
Katmierz, 11;. K..mi.,rz 
Kaimicrzewo. 11;.. pow. Szubin "..mi"neRo 
Kaimierzewo. 11; 
120 pow. Wnz:n,k 
Klcka Kuznica 
patrz Kuznica Klcka. g. 
Klkol. lesn. 
22 Klkolew. le
n. 
22, 2-1 K1lkoIewice, g. 
62 
Klkolewiczki. g, 
Ki\kolcwo, folw.. 11;. 
pow. Orooz'sk 
KOlkoIewo. g.. 
pow. leszno 
K1lkolewo. I-two. pow. Lcszno 
Klko1ewo, g., 
pow. 
OWy Tomy
1 
Klpie. I-two 
KlpieI. folw.. g. 
Klsinowo, g.. 0. 
K
tno. o. 


12,11 
37 
60 
88 
112 
98,102 
4, 


Str. N
zwa i charakter mlejscowokl 


61,62 
44 
8 
67 
107 
6.'1 
6-l 
64 


DaW1llejna 
nuwa 
Dieai
ka 


K"d.Lor 


K.rl;;h..r 
Karlt.hurtiot 
pow. leszno - 
Kerlareld 


7 
13 
i9 L 51 
9,),96 
11 
28,26 
46 


13 
10 
15 

ö,96 


10 


76 
90 
'iI 
88 
96,9!' 
70 
,1,70 
70 
116 
13 
122 
12"
 


Kadbor 


h..rlljbrulJl1 


l\arb.bÜIl 
KarolilJent':».1 


KarpU.ko 
Karau 
Olerhor 


Kar.k 


Blemark..dorr 
K8l'licbnil& 


KuLbrOeke 


: k.
trtz.Jn 
f KarlOhor 
AllklUlftr.-r 
i KatharielJrnllorl 
i Kalanynowo 
I 
.th.r
enc"Md 
K"I
..lrlnke 


K:tlhrlndorf 


Kalarzyum\' 


Kath8I'iIJeIJhnf 


K.".ill\("h 


1
z.DJif'ruwo 


l;al:1,,'1 
KOlJkf"llewm 
EioMr.n 
(K unkole.ol 
KI:nkolewo, 
md 


Kc.ckvlewlJ 


Kankt'! 


KanteIer 
Wzld 


.:m:.kole..o 
I 1\'''loIe 
Kompl.1 
KOO8ilJ(J1I{9 
. KODIII.O 


I MO, 81 
RI 
!l'J 
3:, 
il) 
2-1 
114 
"I 
7 
M 
1(13 
- 7 
KI 
90 
12'
 
m 
23 
6;' 
10 

 
!1),19 
13. 44 
t4 
b3 
93 
112 
R'i,88 
öl 


1-11 
I\lOOY 


I I i f»."I
i... 
Str. Nazwa i charakter II1lcjsco"o
1 ".... 
l1Iellllrck. 


Str. 


3'J K:IlY. 1/:.. pow. Jarocin I KOllty 
G6 K
IY. lolw.. PQw. Now)' TOIII)'
I I ' WIIIL
hur..er" 
Katy, lolw.. pow. Oborlliki ,1..bt.Ue I 
40 K=lty, nad!., 0., pow. Oborniki I Eck.t.Ue, Ohr. 
10 Klty. 11;.. pow. Rawicz Llnd
lIhor 
43 
Klty-Macicjc"o. g. I K.
nt1.lIIal... 
8t; Klty 
I=lskie, g. "::::b:o 
6 Kcynia. 111. I Ein 
Keblowo. 1'(., 1't. kol.. Idn, . 
00 pow. \\'olszh'n I KIf.h
1 
bi Kcblowo, 0.. pow. \\'rze
nia K....hl....o 
Kcdzierz)'n. 1:.. osada K",.,loI.n, n 
i, Kedziory, osada Ker,dzlory 

1 Kcpa, o. 1'''''1'. 
1(),) Kepa Kujawska. 11;. . I K. ml'. 
12: Kcpa Mala, 11;. Kh.in KemI" 
Kcpa \\liclka, folw, ()
"I.h Ke"'l'
 
Kcpe-MalacIowo p.ltrz I 
Malachowo-Kcp". g. 
Kr;pka. pnslk. 
Kcpniak. 0
.1C1a 
Kepno. m. 
Kcszyce. bor. 
Kilcz
n, 11;.. o. 
Kidn, 1/:.. Ic
n. 
Klcko, 11;. 
Klcdrowo. 10':. 
Kickrz. R.. sI. kor. K....eh 
Kielczewo. 1(. Kiekte.o 
Klclczyn, 11;. Kiel"1n 
Ki"b.,)'n 
Kielczynck. g. na.,land 
Kielko\\"o, 11;. 1'...11.0..-0 
Kielpiny, J{., Idn.. o. I "illl,io 
Kieroil. folw. KI
ron 
Kierski. karc7ma 1 - 
Kierzenko. o. Wahlau 
Kierzkowicc. folw. Kono. 
Kierzkowo, "'ie
. pow, MOII;i1no - 
Kierzkowo. 0.. PO\\'. Znin Ki,'rocbkowo 
Kicrzllo, R.. puslk. - 
Kierzno. o. Kin.bf.ld 
8(1 Kijaszkowo, 1/:. wuu.hag..o 
Kijewice, o. KIJnltz 
118 KiJewo. 1/:.. puw. rnowroclaw 1t."h'IIIArk 
Kijewo. 1{.. 0.. pOWa 
rodd - 
n Kikowo. 0. Hill'II'.II'1I 
Kikusz. pustk. - 
63 Kinno. osada - 
Ki!'zewko. 11;. ,KI..h. wko 
Kiszewo. g.. 
1. kol. Ki.I,e..-o 
Kiszkowo, 11;. \hln.u 
Klad}'. le
u.. osada - 
Klapkl, osada - 
KI3r}nnWO. lulw. .I,....oim.hüh 
Klasak. osad.1 KI....ok 
Klasztorna Oilrka patrz 
G6rka Klaszturna, o. 
f(lasztorna \VJeltlwie
 pa trz 
Wielowic
 Klaszturnd. J{. 
Klasztorne Rudy p:Jtrz 
Bnd}' Khsztornc, osada 
Klasztorne Strzelno patrz 
Strzelno Klasztornc. o. 
Klatka. PtJstk. - 
Klaudja. folw. K!.,.di. 
Klawck. 11;. Klar... 
Klemensowo, Idm.. nildl. - 
Klernentowo. pustk. - 
Klement6w. osada KI
m('lIww" 
Klernpicz. hor.. 11;. "10 "",ilz 
Klepar}', folw. - 
Kleparz. 0 - 
Kleryka. folw. - 
Kleszczewo. 11:.. puw. leszno Klo I.. IlAu 
Kleszczewo. R.. pow. 
ruda 1 \\"""""'0110'" 
Kleszczcwo. 0.. pow. 
roda Kh,..h...o 
Klcka. o. I KI'''''' 
Klich6w. wie
 KIibo. 
"lImek. pustk. 1 - 
Kliny. pustk., pow. Kcpnll - 
Kliny. g.. pow. Ptlzn.ln-\V
ch6d Ilnd""lfdt"'n 
Klonowiec. 11;.. o. I KIAne 
KI6nowskie Sokolniki patrz 
Sokolniki Klonowskie. R. 
KIQn6w, 1/:. 
KJony. le
n.. pow. Gost}"!} 


2\; 
r
" 
M 
r
 
KI 


!I.", 


61 
!lO 


IIG, 1t7 
120 
Ih! 
(j(I 
AA 
22 
1m 
}(),"') 


73 
RJ 

 
1:(1 
18 
90 
11
) 
112 
11-1 
6-1 
83 
i2 
iO 
9H, tI:) 
11-1 
R 
16 
IR 
H-I 


II'Orll1.('nllr,.h 
K,'ml'"l.k. Kd. 
Kf'lnl'H"lJ In 
rOaf\D 
1\..1'lIrhDlx 
Kionbchh. 


In! 
tII! 
127 
t!) 
65 
Si" AA 
73 
R2 
107 
in 
3r, 
911 
!IA 


I Bö 
111, 111 
t;
 
7!1 
82 
10 

,o 
128 
:10 
32 
122 
84 
22 
100, 105 
AA 
1m 
ill) 
rli 
rt6 
13 
6& 
f.6 
1:!f) 
:n 


. 
111 
11:, 
122 
:16,3j 
9 
!)6 


124 


6-1 


125 


Ra 
:JR 
10 
12".c! 
R7 
11 
64 
11 
2'
 
114 
14 
43 
10:-1 
10. 
2J1 
26 
61 
:-11 
73 
4;:1, .&4 


10.. 
411 
IH 


1tluno.o
>>>
14
 
Klon)' 
Nazwa I char
kter micjscowo
ci I 


Dawni,.jMza 
DU.. 
I)lclulecka 


I 
J K.uUIlI
llhuf 


Klutaebewo 


K1allOWO 
Klot.ko 
Ilod.. 
KloddD 
Kludoln 
I LI

u.u I V 
I Klod.loko 
RtJbelJall 
Klollloorl(. 
k Klotl.owlh 
., -:- 


K';U1U1crbof 
K o\uocb 
BAI"III
 
1ft idp.berg 


81utcIJhor 


t:idulorr 


Alt J{obylin 
Kot.lol" 
K"b.lnica, 
KI(I. 
Kobolnlc&, 
AdI. 


KoL)"loik 


Slutt:lJdurf 


lII.rleotrag 


\V .r!.r« 


Kodlleld 
Brueh.elde 
K"ko.rhki 


Yeu Knli.VfiOzki 
Alt Kok()
dl.i 
N
tzft..Mo 
KolI.e 


KollJooflllühle 


Ra,d
,,' a1d 
Kulm 
Knbu:in 
Kolacz.kowice 


Rf'Dl!!dorl 


lI.oI
c.ko.o 


K ,I"".ko..o 


Kol..tta 
R."dbol 
KoUooujo..o 


I Str. 


30 
64 
64 
121 
61,62 
49 
4-1,43 
4Z'. 
111'1 
104 
35,36 
77 
78 
16,18 
103 
14 
14 
2"2 
38 
68 
47 
28 
26 
48 
17 
,
,100 
t6,1H 


!Jl,93 


112, 114 


1111,'
 


I D.wlJiejel3 
Nazwa i charakter mielscowo
ci I 0.... 
Dlemiecka 
- I 
Koldromb 
I Kolcoddo 
x./tk... 
Kolodziejewko 
AIIad.n 
Klein KoIod.\ 
OroOl Kolud. 
Wiegonut 
Kolybkl 
CPmmenderle 
KI.mkeobof 


10'. 
90 
H 
H6,88 


90,96 
79 
13 
43, 44 
93 
10; 
107 
89,86 
2-1 
22 
48,46 
90 
24 
40 
41 
86 
Ri 
(;I; 
47 


I KOJeorowo 
H.uland 
Gnjezno I Dout.ebtal 


91 
6 
101 
75,73 
10 
39 
41 
73 


19 


35,36 
"H 
84 
8R 
73 
93 
30,32 


W.ltensberg 


Komorow 
K
moro.o 
H.nl.nd 
Lindeohof 
Kf'tmorze b. Neu 
aladt .,.... 
Komorze 
b. Zer!..... 
GrOtlcndorr 


KOlJar8kie 
b. Bnio 
KonarlOkie 
b. XiOIJ8 


Cc.Dradau 


Clar&l!bllh 
I -- 
l\:olJlLaotiuan 
I 
rO D6 \antlDOWO 
I Blrkeobnach 
Sroda' Aruehol 


KOD8b.oünowo 


Kopll1l11e 
Kopoh. 
KOI,..,I. 


KepauilJo 


»o...uberg 
, 


.. 


I Str.1 Nazwa i ch
rakter O1iejscowoki 


Kopaszyn. g. 
Kopce. folw. 
Kopce Czerniakowskie. le
n. 
Kopee Ko01ratowskie. osada 
Kopc6wka. osada 
K opczyn. It. 
Kopiec, folw., pOW. Kepno 
Kopiec. Jolw.. POW. Zn in 
Kupieczki 
patrz Bozacin NoWy. folw. 
Kopydlowo. fol\y. 
Kopyta, osada 
Korac;z.ewko, J:. 
Kordos. osada 
Kornaty, 11:. 
Komelin. g. 
Koronowo, m.. 
Koronowo. 0.. 
Korpysy. 11:. 
Koryta. (!. 
Koryta I. 11, bor. - 
Korytkowo. wid 
Korytnica. g. 
Kor}-tnica. o. Oberambacb 
Waldii:bllI"". 
Korzeczno. le
n ebo 
J,.orzeri, folw. Krneo 
Korzkwy, 0.. pow. Pleszew Ko",k..1 
Korzkwy. folw.. pow. Wfzdnia 
Kosakowo. folw. 
Kosmowo. folw. 
Kosowo, g.. 1),. st. kol., 
pow. Gostyri 
26 Kosowo. g., pow. \\IItkowo 
Kosowo_ pod Naklem. g. 
Kastkowo. lolw. 
Kostrz1'czyzna. osada 
Kostrzyn. m. 
Kostrzynek, o. 
Kostuszyn. 06ada 
Koszanowo. g.. 0.. 
pow. Szamotulv 
Koszanowo. g., 0.. pow. Smigicl Knarben 
Kuszkowo. g.. o. 
Kosztowo, g. 
Kosztuwo, o. 
Kosztowskie Jeziorki patrz 
Jeziorki Kosztowskie, g., o. 
Koszuty. g. 
Koszuty, o. 
Kmcian. m. 
K
cianki, o. 
Ko
cielec. ceg., 0., pustk.. 
sI. kol. 
Koscielrlla Boruja 
patrz ßoruja Ko
cielna. g. 
Ko
o'ielna Dllbr6wka patrz 
Dllbr6wka K
cielna. folw., g 
Ko
cielne Chwalkowo patrz 
Chwalkowo Ko
cielne. g., 0, 
st. kol. . 
K
cielne Jezierz1'ce patrz 
Jezierzyce K
ciclne, folw.. g. 
Kmciclne Lisewo 
patrz Lisewo Kokielne. g. 
Koscielne ugieWllijs:i patrz 
Lagiewniki Ko
cielne. g. 
Koscie1ne Murz1'nowo patrz 
Murzynowo Kml;lielne, g.. o. 
Kmcielne Ostrowo patrz 
Ostrowo Kmcielne. g. 
Ko
cielne Paledzie patrz 
Paledzie Kmcielne. o. 
Kokielne PodIesie patrz 
Podlesie K
cielne. g.. o. 
Koscielne Popowo patrz 
Popowo Kmcielne, 11:.. o. 
st. kol. 
Ko
cielne Rumiejki patrz 
Rumiejki Ko
cielne, wid 
Kosdelne StrZ1'zewo patrz 
Strzyzewo Koscielne. g. 
Ko
cielny Ceradz patrz 
Ceradz Ko
cielny. g. 
K
cierzyn Mah', g. 
KoScierzyn Wielki. R:. 


, 


22 
80 
107,110 
40 
U 


88 
110 
19 
3ö 
35,36 
105 


Kornelino 
KlODe L 
pow. Bydgoszcz Brabo 
pow. Leszno KurAne 
Ottol'ber" 


121.128 
00 
42 
f1 
49 
24 
24 
107 
110 
73 
107 
24 
77 
105 
f3 
13 
54 
88 
107 
117 
124 
124 


. 
, 


Klony. 0.. pow. Sroda" 
Klotyldowo, g_ 
Klotyldzin, 11:. 
Kluczewo. R:.. lesn.. 0.. 
pow. Szamotuly 
Kluczcwo, R:.. lesn., 0.. 
pow. SmiJ,{iel 
Klapowo, pustk. 
Klccko. m. 
Kloda. 11:.. 0 
Klodzin. ,folw.. pow. Szubln 
Klodzin, !:.. pow. WOjgrowiec 
Klodzinek. wies 
Klodz.isko. folw.. !cln.. g. 
Klopot. o. 
Klupotck. osada 
Klosowice, bor.. oS..lda.. prz. 
Knicia, 1/:. 
Kobelniki. o. 
Kobierno. 1(. 
Kobierno, o. 
Kobus, R. 
Kobusck. os. Ics. 
Kob1'lag6ra, 
. 
Kob1'larnia. iulw., 
pow. MiCdzych6d 
Kubylarnia, 1/:., 
pow. Miedzyr;hOd 
Kobylarnia., 1/:., pustk., 
pow. Szubin 
Kobyleblota. !('sn. Knh.lhlott 
Kobylcc, g.. sI. kol. Kobylet. 
Kobylepole, brow.. 0., sI. kol., 1/:" 
Kobylica. folw. Lud.lgsau 
Kob1'Jin. m. 
Kobvlin Starv. o. 
Kobylnica. fZ:. sI. kol. 
Kobylnlca Kr61ewska, folw.. 
wid 
Kob1'lnica Szlachccka, wies 
Kobylniki. g.. pustk., 
pow. Grodzisk 
Kobylniki, R.. 0.. pow. Kmcian Kobefol" 
Kobylniki, 11:., 
pow. Poznari-Zach6d 
Kobylniki, 0.. pow. Strzelno Ko
loik 
Kobylniki. 0., pow. Szalmotuly 
obylnik 
Kocanowo. R. Krr,nal
 
Kocewka, o. Vlkton.thal 
Kochlowy, 1/:.. O. 
ccblo.. 
Koclalkowa- 
Kocialkow3 G6rka, o. gork.. 
Kocicz6w. osada Kol..odorf 
Kocieba. os. ml. I Kocirmba 
Kociebn-ludwikow. o. Krriemb.. 
Kocik. os. 011. K.,..lgmOhle 
Kocina. g., plIstk., lesn., o. I\o.doe 
KociJt folw. Kolo 
Kociugi. folw.. fZ. 
Koczury. lesn. 
Kokczyn. g. 
Kokczynowo. folw. 
Kokorzyn. g.. o. 
Kokoszczyn. R:. 
Kokoszczynek. folw. 
Kokoszki, g.. 0.. pow. Oostyri 
Kokoszki. g.. pow. Sroda 
Kokoszki Nowc, os. lab. 
Kokoszki Stare. folw. 
Kolankowo. 1/:. 
KoIas. pustk. 
Kolcbki. folw. 
Kolcniec, -os. ml. 
Kolnice. folw. 
Kolniczki. g. 
Kolno. Idn. 
KoIno, o. 
Kolacin, g.. o. 
Kolaczkowicc. g.. o. 
Kola
zkowo. 1/:.. prz. k.. 0.. 
pow. Sznbin 
Kola
kowo, R:.. 0.. 
pow. \\'itkowo 
Kolaczkowo. g.. 0., 
pow. \Vrzesnia 
Kolata. g. 
Kolatka. o. 
Kollltajew. g. 


Koldr'lb. g.. o. 
Koledzin. osada 
Kolo, folw. 
Kolodziejewko. wies 
KolodzieJewo. g. 
Koluda Mala,. o. 
Koluda Wielka. o. 
Kolyblec. 1/:. 
Kolybki, o. 
Komandorja. 1/:. 
Komasin. 1:. 
Komaszycc. o. 
Komorniki, g.. 
pow. Poznari-Zach6d 
Komornlki. 0.. pow. Sroda 
Komorowice. g. 
Kamorowo. g., pow. 
Komorowo. folw.. 
pow. Nowy TOrTl}'sl 
Komorowo. 0.. PQW. Szamotuly 
Komorowo, osada. 
pow. \VIII/:rowiec 
Komorowo. 0., pow. Wolszh'n 
Komorowo. 0., pow. \Vyrz}'sk Wilhelm.eicheo 
Komorowo. osada. 
46 pow. Wnzysk 
Komorowskie Pustkowie patrz 
Pustkowie KamorowsIcie. 
pustk. 
Komor6w, 1/:.. lesn. 
Komor6wko. fZ. 
Komorze Nowe, folw. 
Komorze pod Nowemmiastcm 
nad Wßrt'l, g. 
Komorze pod Zerkowem. g.. o. 
83 Kamorzewo. g 
83 Komratowo, 1/:. 
Komratowskie Kopce patrz 
Kopce Komr
ltowskie, osada 
Konarskie pod ßninen:t. g. 


Konarskie pod Ksi'lzem, o. 
Konar)'. g.. pow. fnowroclaw O.t...ehr 
I(Qnary. g.. DOW. Rawicz 
Konar}', g., 0., pow. \V'Igrowiec 
Konarzcw. g., pustk. H.,bnau 
Konarzcw. o. Konradohof 
75 Konarzewo. g.. 0.. 
pow. Poznan-ZachOd 
Konarzewo. przys.. . Blomh.l.hof 
pow. Poznari-Zach6d I 
Konarzewo. g.,O.. pow. Rawicz 
Konarzyce. g. : friedrich.burg 
Kon!n pod L
owkiem, g., o. I - 
Konm pod Pmcwami. g.. o. - 
Koninek. r;, 0., pow. SZ3ImOtuh' Koni..k.. 
Koninek, g., pow. WlIgrow
ec 
Koninko, o. - 
Konojad. 1/:., o. I 
Konrad6w, 1/:., o. 
Konstancin. folw. 
KOlIstantowo o. 
Konstantyno
o. folw.. lesn., 
POW. Chodziet 
Konstant1'nowo, folw.. 
pow. Srem 
Konstantynowo. folw.. 
pow. Sroda 
Konstant1'nowo. 0.. pow. 
Konstantynowo. g., 
pow. \\'
'rz1'sk 
Kopalina, osada 
Kopanica, m. 
Kopanie. folw", pow. Gostyri 
Kopanle. folw.. pow. Strzelno 
Kopanina:, fohv., pow. Leszno 
Kopanina, folw.. - 
pow. Miedzychöd 
Kopanina. folw.. 
pow. Szamotuly '_ 
KopaJllina, 0.. ('Ow. \VlIgrowiec'K,p..,in 
Kopanki., g.. pustk. K,p...b 
73 Kopaszewko, pustk. ' 
70 Kopaszewo. g.. o. 
63 Kopaszyce. o. 


66 
66, 69 
115 
28 


26,28 
56 
127 


49 
98 
100 


77,78 


77 
8O,Rl 
98 
53,54 
86, 
86,88 
107 
100 
35,36 
61,62 
28 
124 
10 


100 


105 
105 
122 
60 
11ö 
18 
R4 
44 
48 


KokIernrn WIelId 


D.awnl
jBU 
DU.. 
nlemlecla 


Str. 


K'!fuehio 


107 
00 
51 
49 
24 
49 
31 
128 
41 
10 
98 
91 
112 
118 
91 
3 
44 
66 
40 
41 
:1 
40 
41 
10 
33 
71 
118 
49 
114 
16, 18 
112 
122 
127 
67 
102 
124 
56 
86,88 
95,96 
16, 18 
122 
124 
122. 124 


WaIdok 
Kopee-Komra- 
to...o 
Kopeo....k. 
Secbe.., 


Kor ltz 


K ('pydlowe 


1000foCWO 


I KOI80WO 
Llnd..nbnrg 


lI:05t.chln 
KlI8trlocbco 
- OdUlchin 


Koaehuowo 


. 
.FrledrichaMhu 


Ko..oty 
Kolonie 


103 
105 
34 
120 


Kotton 
K!'tlcl8nki 


Ko..ioleo 


24 


115 
56 


"8, 100 


42,45 


22 
13 


103, 105 


119 


62 


106. 110 


1011, 111 


Scblofoldo 
K...lob.... 


102 
00 
76 
122 
122
>>>
Koklerz)'oek 
I BawDiejau 
Nazwa iCha
akter miejscowoki ...... 
nlemlecka 
I KI
in K...tubln 
KOOele.d1 
W.ldee"" 
K...cla..ko. _ 


Ko
cierzynek. g. 
Koscieszki. 0.. st. kot. 
KoSciuszkowo. folw. 
Ko
ciuszk6w. g. 
KDtarby. folw. 
Kotarby-B6gwidze patrz 
B6l1'widze-Kotarb1'. g. 
Kotlin. g.. o. 
Kotlöw. g. 
Kotomierki. folw
 
Kotomierz. 0.. st. kot. 
Kotowiecko. g.. o. 
Kotowo. g
 0.. pow. Orodzisk 
Kotowo. g.. 
pow. Poznail-Zach6d 
Kutowo. folw
 osada. 
pow. Srem 
Kotowskie. g.. pustk. 
Kütusz. g.. Idn w nadl.. o. 
Kotylew. pustk. 
Kowale. le
n. 
, Kowalew. folw.. pow. Ostr6w 
Kowalew. g.. pow. Pleszew 
Kowalewek. folw. 
Kowalewiec. g.. pOW. 
Kowalewiec. osada. 
pow. Szubin 
KowalGwko. folw.. 
pow. Oborniki 
Scbmledeberg 
Kowalewko. g.. pow. Szubln .. N.b. 
Kowalewko. 0., pow. Szubin 
Kowalewo. g.. pow. ChodzieZ 
KOW'dlewo. g.. pow. Gniczno 
Kowalewo. g.. pow. Szubin 
Kowalewo. folw.. g.. 
pow. Smill'iel 
Kowalewo W1ielkopolskie. 
st. kol. 
Kowa1iki. o. 
Kowalskie. 0.. osada 
Kowanowo. g. 
, Kowan6wko. g. I KO.aIIOy,ko 
Koza. folw. Zleg.nv......erk 
Koza Wielka. g. Grou Coeel 
Kozak. OS. ml. KOMkmOble 
Kozaki. folw.. pow. Oborniki Ko.aken, Abb. 
Kozaki. osada. Pow.Ostrzesz6w Ko.ak 
,. S.mouehID, 
Kozarzyn. o. H.mm.rmObl
 
Kozia Wolica patrz 
Wolica Kozia. g. 
Koziag6ra. 0.. st. kol. 
Koziebloto. pustk. 
Koziedoly. Wie
 
Kozieglow1'. g. 
Koziclaski. g. 
Kozielsko. g. 
Koziolki. osada 
Kozlowo. folw., le
n.. g.. 
DOW. Grodzisk .- 
Kozlowo. g.. tart. POw. Mogllno Ko..1au 
Kozl6wko. g.. pustk. Kozlo.ko 
Kozly. g. Ckilienlhal 
Kozubiec. lesn.. o. 
Koilanka. bor.. folw. 
Kotlanka-Ruda patrz 
Ruda-Koilanka. g. 
Koile. g.. osada 
Koile. o. 
Ko:i!11in. m.. pow. Komin 
Ko:imin. g.. pow. Szamotuly 
Koiminiec. g. 
Ko:iuszkowa Wola paotrz 
\Vola Ko:iuszkowa. 11'.. o. 
KoZiJszkowo. o. 
K6rnik. m.. st. kol. 
K6zka. os. ml. 
Kraczki. folw.. os. mt 
Kraczki. g. 
Krah1ski Kruszyn patrz 
Kruszyn Krainski. !it. 
Kraiilskie Czersko patrz 
Czersko Kraiilskie. folw. 
Kraiilskie Runowo patrz 
Runowo Kraiiiskie. g.. 0.. 
osada. st. kol. 
KrajeWice. g.. I
n.. o. 


I\r.tlo. 
Wilbcl...I.....bof 
Klabrbelm 


Kotlo..k,.. 
Ro"..eb 


Pleszew W
i.enfeld 
K().a1
.ko, 
KoI. 


Shml.d.n.u 
Sc.'hölJbrunn 
pr
nbegeu 


GrOnbage.. 


Kerl.rub 


AUlbacb 
ZIegenlug 
Ko.iodol;,- 
Kodepo.y 
Kbnlc.r.ld. 


Ranowry 


KosIo.o 


lI.uzlollk. 


KIld. 
Kode 
Koechmin 
Koocbml.. 
Deuhcb 
Koocb...l.. 


KOZUBZkowo 
Knmlk 
"...kermOhl. 


Krae.ke 


Kr.je.lh 


lJO,98 
61 
9;),96 
60 
44 
6-! 
70 
65 
70 
93 


83,85 
St 
97,101 
48 
125 
1-9 


Str. I Nazwa i charakter miejscowo
ci I 


Kraikowo. g. 
Kraikowo. lesn. 
Kranicc. osada 
Krasnobrzeg, osada 
Krasnolipka. lesn. 
Krdszyce. folw. 
Kr"picwo. g.. osada 
Kr"plewo. o. 
Krllplewo. g. 
Krdkowo. g. 
Krllzkowy. g. 
Krerowo. g.. o. 
Kletk6w. o. 
Kreuzenplan. osada 
Krepa. ceg. 11'.. o. 
Krepkowo. wies 
Kre:iob'. 0.. pow. Inowroclaw 
Kre:ioly. folw.. pow. Oborniki 
Krobia. m.. st. kol. 
Krobia Slara,. g. 
Krok. foiw. 
Kr1ll1olice. 11(.. 0,. puw. Koimin 
Kromolice. folw.. g.. pow. Srem 
Krosin. g. 
Kr09in. o. 
Krosinck. g. 
;)9 Krosinko. g. 
Krosno. 
.. pow. Srcm 
91 Krosno. g.. pow. Wall'rowiec 
93 Krostkowo. g
 st. kol. . 
8 Krotoszyn. m.. st. kol.. 
13 DOW. Krotosz\"n 
91 Krotoszyn. 0.. pow. Szubin 
Krotosz\'n Stary. g. 
Krotosz1'n-\Vics. 11'. 
Krotoszyn-Zamek. o. 
Krotoszyn Zamkowy. folw. 
Krotosz:rnska Ollbrowa. patrz 
D"browa Krotoszvilska. g.. o. 
Kr6lewiec. folw. 
Kr61ewska Kobylnica patrz 
Kob1'lnica Kr6lcwska. folw., 
wie
 . 
Kr61cwska Nowawle
 patrz 
Nowawie
 Kr6lewska. g. 
Kr61ewska Wielowle
 patrz 
Wielow'ies Kr6lewska. o. 
KI61ewski \Vierzchucin patrz 
Wierzchucin Kr6lewski. 11'. 
Kr6lewslCie. folw. 
Kr6lewskie. Qsada 
Kr61ewskie Deblowo patrz 
Deblowo Kr6lewskie. g. 
Kr61ewskle Orabowo patrz 
Orabowo Kr6lcwskie. 
.. o. 
Kr6likowo. 
 
Kr6likowo Nowe. 11'. 
Kr6wka. I-two 
Kruchowo. g.. o. 
Krucz. 11'.. 0.. st. kot 
Kruczyn. folw. 
KruczYJI. g. 
Kruczynek. 11'. 
Krukowo. folw.. g. 
Kruk6wko. g. 
Krupa. lesn.. pow. Odolan6w 
Krupa. le
n.. osada, 
pow. Ostrzesz6w 
Krusza Duchowna. 11'. 
Krusza Podlotowa. o. 
Krusza Zamkowa. 0, 
Kruszewiec. o. 
Kruszewnia. o. 
Kruszewo. 1:. 
Kruszewo. lesn. 
Kruszki. folw. 
Kruszki. g. 
Kruszwica. m. 
4 Kruszwica-Orodztwo. o. 
6 
Kruszwica-\Vid. g. 
Kruszyn. g. 
Kruszyn Krainski; g. 


12"l 
84 
18 
63 
71 


69 

6,28 
66 
7 
6 
70,71 
19,20 
77 


97,9;) 


91 
In 
70,73 
56 
56 
47 
30 
68 
59 
66 
10 


27 
124 
48 
82 
73 
ö3 
107 
67 1,19 
49 
49 
66 
120 
110, 109 


109 
86,89 
88 
37 
86 
40 


11, 1
 
J6.18 


Da.lJi
jM&a 
DUW. 
DiemlM'ka 


r...nbor\ 
Brud...,rofr 
Bergkrug - 


Kr_bill 
I Kromplewo 
Rubrbeck 
KrompJeW'o 
Yriedriehokron 
Krontl('hko'W 
I 


l II.relkO:" 
lU-empa 
Krcmpli.owo 
: Kr(!lJlol,. 
I\ r c n .oIy 
Kröbf'n 
AU K rnh... 


Gr0l8 tC.tobt'hln 
Groll
 
Kr08811JgelJ 
Kiel.. Kr_hili 
Kro.no 
Hauland 
Al&klrch 


FI.ymark 
Krolo.ebln 


Krot(JKhin 
Alt KroU'l8zyn 
Krotolcbin 
Kroto8cbllJ. 
Schloe. 
Thert"flielldtltin 


Kroh'wit'c 


KUIJ
I..\e.a 
K rolew.kl. 


Krolikowo 
KunllP'rod
 
KubhrUckr 


Kruloch 
KlneMr,rf 


Gro..hnllland 
E:tBJD«arten 
H.r.r.lde 
Krnpp. 
KrUPII& 
Llndonlh.d 
Kr...SA 
podlndo" . 
Or0fl8 KrnlloCha 
KrUi\uwo 


KrUAChewo 
Xariealbll1 
ScMarode 
ICruocb.I'" 
K....h.lt&, 
A...I 
Knuchwitz, 
Dorf 
k.....bdorf 
b",,&och 
Ii:raocIoln 


9!1 
Wl 
!I
 

; 
81 
84 
.. 
6 
77 
2'l 
:10 
lOS, 1111 
28 
f! 
i;3,&I 
11.8 
24 
08 
11;' 18 
16 
33 
:
8, 3!1 
101, !IR 
&6 


.I»,I
 
!11 
!11 
7 
I!I, :,1 
11,12 
2S 
26 
21; 
122 
122 
6
 
.1 G7,r.s 
H
 


1411 


Str. 


l\uczli:6w-Chr7.aa6w 
I Nazwa i charakter miejscowo
ci I f).=,:i:"a I Sir. 
.Iflml('('ka 
1!\,j'UUkru r 
"......bön. Kol. 
k.r"lM\hl...111 
K rUllw.1tI 
I Krut..&,ol:,,,ulaD4 
ßrl
no".. 
I k.riltlanowo 
; Cllrl.i.hlt'hDß 
("rl.lln
h,'n 


Krusz} lIa. "arczma- 
KruszYllicc. g. 
Krusli
iL-.:. o. 
Krutcckibör. IC
II. 
Kruteczek. 11'. 
Krutla. folw.. ilIstk. 
Kr1'sie. folw. 
Kn'stiallowo. folw. 
Krystvnka. 11'. 
Kr1'st}'nki. folw. 
Krzan. folw.. Icsn.. g. 
Krzckotowicc. o. 
Krzckot,owo. i;. 
Krzekot6wko. osada 
Krzamieniewo. g.. sI. "ni. 
Krzcpisz}'n. o. 
Krzesinkl. g. 
Krzesiny. 11'.. 
t. kol. 
Krzeszkowlce. 11' 
Krzdlice. o. . I Kn.alle. 
Krzewina. 0.. pow. Chod7ict !.I.benlbal 
Krzewina. lesn.. pow. \\'olsztYII hiedrlchohonl 
Krz}'ckic Ostrowo patrz I 
Ostrowo Krz}'ckie. fnlw. 
UR Krz1'cko Mak. 11'.. o. 
ftI Krzvcko :'IIowe. g. 
Krz}'cko Wiclkie. 10':. 
9H Krzykac7. pustk. 
KlzykoS\'. 11'. 
Krzyska. folw. Kleu.krUII 
Krzvszczcwo. 1/:. I Kr
u'&I
 
Krzys:(kowo. p;. 
Krz1'sztofowo, folw. JOlofu...o 
Krzywag6ra, folw.. 11'. Kny.,..".. 
Krzywahlka. osa!!,} Kru...m.I.... 
Krzywda. PIIStk. I 
Krzywckolano. folw.. 11'. "rumknl. 
Krzywin. m. Krl...n 
KrZywo..c;.1d6w. 1:.. 0.. pustk. Kr,'b.u 
Krz1'Wylas. 11'. Krumm..ld
 
Krzy:iaki. les!J. Kny.alr.1 
Krzyianki. 11:.. 0.. pow. Ciostyil KI.y.....kl 
Krzy:ianki. 0.. pow. \\'IIlI'rowiec Kr.y..nkl 
Krzytalma. przys. Lnllenl",f 
1!3 Krzyianowo. g. Kny...",..." 
Krzyzanowo. o. "r
II.r"lde 
Krzy:ik6wko. 11'. Kr.uI.
hr 
Krzyino. osada KnYlnu 
KrzY:iowa OrOll;a. pustk. Kny"o"'ft dr"p 
2fJ Krzyiowiec. lesn. SOlI Anhll11 
KrZ1'ZOwnica. 11'. "'uUhld. 

) Krz1'towniki. 11'.. pOW. Kcpno KreuI.nd..., 
G\I Krzyzowniki. g., 
G7 pOW. Poznaft-ZoIch6d 
Krzyio\\nikl. folw.. 11'.. 
poW. $.roda 
Krzy:i6wka. lesn. 
Ksld. 11'.. pOW. Strzclno 
Ksillt. m.. st. kill.. pow. Srcm 
Ksill:iek. I{.. Icsn.. o. 
Ksill:ienicc. g. 
Ksi
:icca Nowawid 
patrz Nowawies Ksii\icca. I{.. 
le
n.. o. 
Kslll:ieca WoIa patrz 
Wola Ksillil:ca. 10':.. o. 
Ksilltece Niwki patrz 
Niwki Ksilltcce. 11'.. Ic
n. o. 
Ksllltecvlas. folw. 
Kslllzno. 1/:.. st. kol. 
Ksieginkl. lesn.. wid. 
DOW. Smil('iel 
8-1 KSiel/:inki. g.. pow. 
rem 
Ksieta Chorni
ta 
H-I patrz Chomiaia Ksicza. fol\\., 
12 g.. Icln. 
Kside Orochowlska patrz 
Orochowlsk1 Ksicze. 1/;. 
Kuhaczyn. folw.. 11'. 
Kubalin. folw. 
Kubeczki. g. 
Kubek. os. ml. 
St Kubery. folw. 
Kubowo. 11:. 
8'2 KucharlO. 1/:. o. 
Kuchary. g.. o. 
4 Kuczk6w. o. 
.,\ Kuczk6w-Clrrzan6w. 1/:. 


k.Vlllfrlde 
!1)I..illad,m 
I r.u.
.I
n 
IKrc""n
 


fl2 . 
.,\ - 

-I 
1
 
11 
117. 118 
ti8 
C,:\ 
H 
7t' 
'Iti, ;1:) 
18 
4!1 
:'" 
4a 
!I:I 
.:\ 
.;\ 
Nt; 
7:) 


10 
117 


!IM 
107 
I'''' 


= KIt in Kreul.Jc::h 
1 ..ia1tlttn.ee 
(iro.. Krl'ul3cl. 
I 


2:. 
43,H 
4:1 
U 
:!:, 
\lr.-\ 
2:, !J,"\O 
!I:
 
4U 
91 
n 
41 


1:\ 
77 
111 
11:.11. "" 
I "'. 
t;i 
H2 
3-1 
70,71 
(,a 
GO 
111,111 
HO 
rJU 
!I!i 
1110 
46 
GI) 
67 
4j, 
4!J 
30 


W,'" 
111 


UI! 


Krz)'lownlk 


77 
lQ.1 
11-1 
112 
!I7, }(U 
'!IIoj,IIJU 
66 


13 


Kn)'l.(Jwnlk 


Kr'lflllI" 
Xillnl 
XII.II. 
Xlon..,.t 
Sebonlt. 


.11,83 


.!7,2'J 


H2,67 
4:, 
1111 


FUralen..lde 
ISchl\ndurf 
I 
K.i
nglnkl 
I Xlrnglnki 


'H;,U,) 
!JH 


126 


7:) 
II 
12 
I"') 
1-9 
ti2 


126 
21'1 
73 
HO 
 
411 
(jf! 
46 
iO,71 
i/I,71 
71 
70 


I = 
KUl'kamlll,l. 
Kuhfora 


Kucu.ow 
Ku
r.k.lw. 
l CIan.no.
>>>
14-1 
KD
zYna 


Lormls azwa i charakter rniejscowo
ci 


DawnieJllu 
DUWa,. 
nlemit=cka 


I 
I Str. 


D.a.lJi
jll.a 
n.u.. 
nlemlecka 


Str. 1 Nazwa I charakter rnlelscowO
CI I D
:
:!:u 
DleDlleCD 
Lasek, folw.. pow. ßy dgo szcz li.&uek 
Lasek, g., pow. Poznan-Zach6d L...ek 
Lasek, Idn., pow. Szubin 4o.ek 
Lasew, folw. ....... 
Laski, folw., pow. Gniezno 
2-1 lask!. folw.. po
. Jarocin 
Laskl, jt., st. kol.. 0., 
pOw. Kepno . 
Laski. pustk., pOW. Odolan6w 
3 Laski, osada. pOW. 
roda 
l..aski Male, g. 
2"2 Laski Wielkie, g. 
Laskownica. folw. ut8eblu. 
Kutobiuka 
N:hYidf7.a.rker 


KuczY'la. g., o. 
Kucz}:rlka, g.. o. 
Kujawki. g., pow. W'Igrowicc 
Kujawkl. wie
. pow. Witkowo 
Kujawska D'Ibr6wk
 p,ltrz 
Olbr6wka Kujawska. o. 
Kuja\\ska Kepa 
patrz Kepa Klljawska. Jt. 
Klljawski Solec . 
patrz Solec Kujawski. rn. 
Kujawsk'ic Janllszkowo patr:i 
Januszkowo Kujawskie. R. 
Kujawskle Zlo
nikl patrz 
Zlotlliki Klljawskie. g.. osada 
Kllklin6w. 10':.. st. kol.. O. K,,"lino. 
Kukulka. os. ml. K".""komfible 
Kllla.-;. vlIstk. . 
Kulaski, bor. 
Kulaskl. pustk. 


:khlollberR' 
8chlo8bber,-, 
Abb. 


Kunowo, 9.. pow. Mogilno 
Kunowo, g. 0., pustk.. 
pow. Szarnotuly 
Kunowo, g.. pow. Srern K"..lh..! 
Kunowo. folw., PQW. \Vyrzysk TlefeuRee 
Kunowo. g.. pOW. \Vyn
v!\k KlIneu 
Kuracz, os. rnl. 
Kurcew, Jt.. o. 
Knrki, folw. 
Kurnatowice, IZ., 0.. os. rnt 
Kuroch, pustk. 
,Kuropka. lesu. 
Kllrowo, g.. pow. Grodzisk 
Kurowo, g., 0., pOw. Kosc'ian 
Kur6w, o. 
Ktlrzag6ra J1/owa. R. 
Kurzag6ra Stara. o. 
Kurzastopa. plIstk. 
Kurzebiela. lesn. 
Kurzegrzed}'. folw. 
Kurz}'cc Nowe. osada 
Kurzyd61, pustk. 
Kusowo, o. 
Kusowo. prz}'s. 


KurJ'!ntowitzo 
Kororh 


Kutow 
I Nt"u Kuna
or... I 
All Kuna
flra.. 
!J UhIJerrUIIIB 
Lon"e 
Frif'dri('hll-f,ldo 
Kurcz)"n 
KlJl'ernik 
K11f1t10"iO 
K u,.,.owo 
Kempe 
"..wnenhof 
I'roberen 


Kustodja. o. 
Kuszewo, g. 
Kuszkowo, folw. 
KuSlin, g. Kueebliu 
Kusnierz. g.. o. Kueulen 
Kutniak (ßiedzin). os. ml. li..mmermflhI. 
Kui.nica ßobrowska, g.. osada. Kwml.. 
o. bobro,," !'ka 
Kuznica Klcka. Jt. Keucb.ub..mmer. 
Kutnica Myslniewska, g. !IIOhleugrur.d 
J\uznlca 
Kuinica Skakawska. g. .kllb.... 
K uanle. 
elup6k.3 


Kuznica Slupska. g. 
Kuznlca-Sokole 
patrz Sokole-Kuznica, g. 
Kuznica Sosn1enska, folw..lesn.. S"".I.eub.UIlUl.r 
osada 
Kuznica Stara. folw.. wie
 
Ku1nica Trzciliska. g. 
Kuznlca Zb'lska, g., o. 
Kutnica Zblska-Lesriictwo, o. 
Kuiniczka-Sokole patrz 
Sokole-Kuiniczka, osada 
Kutniki. folw., OS3da 
Kwasielina. pustk. 
Kwasuty, 
d 
Kwiatk6w, g., o. 
Kwieciszewo, g. 
Kwiejce, g. 
, Kwiejce Nowe. 
. 
Kwilcz. g, st. kol.. o. 
Kwilcz, I-two 
Kwjlecka Dlbrowa patrz 
D'Ibrowa Kwilccka. folw. 
Kwileckirnryn, os. mt 


L 
LachmIrowlce. 0.. st. kol. 
Lachowo, przys. 
Lafaletowo, g. 
L:!ntowo. wie
  


KuzlJlea "tara 
l
ul.lJlca 
lrt.clntlka 
lIammer 
Kwilucb, For.l. 


t'a:lkenbay. 


K wiatkow 
ßldt.uau 
\Itsorge 
NeuBorg
 
K\Vil....h 
K.llhch, Font. 


K.ill8cber 
11 ühl. 


l.aehmlrowitl 


LalaJetto.o 
Wilhelm.u,en 


Kroupr. Wilb. 
V olk.h.il- 
I!UUe 
Lednog6ra, g.. st. kol. . Lellb,'rg 
Lednog6rska Nowawid patrz l 
Nowawid Lednog6rska. o. 
Lenartowice. g.. o. LplJnrtCl\,-iIZ 
Lenartowo, o. I 
Leonardowo, folw. 
Leonard6w, g. . 
Leon6w, Jt. 
Lesio)1ki, folw. 
Lesisko, lesn. 
Leszcze, 0., pow. Inowroclaw 
Leszcze. 0., pow. Strzelno 
Leszczyce, folw., 
pow. InowrocJaw 
Leszczyce, pustk., 
pow. Inowrodaw 
30 Leszczyce, folw., pow. Jarocin 
Leszczynskie Wilkowo patrz I 
o Wilkowo Leszczynskie, g., o. . 
Leszno m. - LiR.. 
62 Leszyc
, g., le
n. Kirocbgruud 
66 Leszyce, nad!.. o. Kirsebgruud, 
ObI. 
30 Leszyce, pustk. Le.cblll., Abh. 
Le
na Dlbr6wka patrz 
Dil.br6wka Ldna, g. 
Ldna Obrona patrz 
Obrona Lesna, folw. 
Le
ne Go
ciejewo patrz 
Gosciejewo Le
ne, g. 
Le
ne J6zefowo patrz 
J6zefowo Le!ne, bor. 
Le
ne Murzynowo patrz 
Murzynowo LeSne, folw., g. 
Ldne Szarki patrz 
Szarki Le
ne, folw. 
Lesne Szczepanowo patrz 
Szczepanowo Lesne. 0.. 
Idn., nad!. 
48 Lesnianki, g. 
46 Le!niewlec. folw. 
Lesniewko, g. 
Le
niewo. 0.. pow. Witkowo 
Ldniewo, 0.. pow. WrzeSnia 
Lesnik. os. 011.. 
pow. MiedzycJl6d 
LeSnik, g.. os. rnt, 
pow. Mogilno 


115. 117 
117 


5 
69 
31 
127 
63,6;) 
49 
11 
11 
46,-17 
47 


8-1,82 
5 
16 
91 


16, 18 
16, 18 
107 
112 


2"2 


"3 '-,.. 
38:39 
-t8 
61 
125 
123 
51 
86,88 


Laskownlca. g. 


Laskownica Mala, Jt.. o. 
Laskownica Wlelka, g. 
Laskowo. folw., g., 
pow. CliodzieZ 
Laskowo. g., pow. Oborniki 
Laskowo, 0., pow. Oborniki 
Laskowo, g., pow. Znin 
Laskowo Nowe, osada 
Lasköwka, folw. 
Lasocice, g., lesn. 
Lasotki. folw. 
Las6wko, o. 
Latalice, g. 
Latkowo, o. 
Latowice, g. 
Lechlin, g. 
Lechlin, o. 
Lechlinek, g. 
Lechowo, osada. pow. Mogilno. 
Lecbowo. folw., pow. Srnigiel 
lecicjcwo, folw. 


98 
122 
122 
73 
26,28 
111 
-16,47 
UI 
3-t 
20 
3:1,36 
G-I 
3j 
36 
48 
R4 
49 
10 
IO-! 
6 


Lecznica, o. 


6 
15 
108 
36 
63 
R2,8! 
46 


66,68 
iil 
67 
30 


Lesni6wka, pustk. 
Lesny Murzynowiec patrz 
Murzynowiec Lesny, g. 
LeSn}'dorn, folw. 
Le!n}'iolwark, o. 
Lewice, g., st. kol., o. 
Lewiczynek. g. 
Lewiczynek, st. kol. 
Lewkowiec, g. 
Lewk6w, o. 
Leziona. g. 
Lg6w, g. 
Lg6w. o. 
Libartowo, o. 
91 Libobry, wid 
Uchwin, Idn. 
lOS, 110 Ligocka Zrn}'slona patrz 
Zrnyslona Ligocka, folw., g. 
Ligota, folw.. pow. Krotoszyn l:uterambacb 
Ligota, g., pow. Krotoszyn 
Ligota, IZ., 0., pow. Ostrzesz6w 
Ligota R}'binska, folw. 
Ligotka, folw. 
Lila, folw.. lesn. 
Linje, bor., 0.. g. 
Linki, lesn. 
Linuwiec, osada. 
pow. ßydgoszcz 
Linowiec, g., 0., pow. 
Lipa, g. . 
Lipa nad Notecil, g. 
Lipiag6ra, g. 
Lipie. folw.. pow. ßydgoszcz 
Lipie, g., 0.. pow. Güstyn 
Lipie, 0., pustk., 
I . pow. Inowroclaw 
,,2 Lipie, folw., g., pow. Kepno 
97 Lipie, folw., g., pow. Wrzesnia 
18 Lipienko, osada 
Lipiniec. g. 
68 Lipiny, g., I-t"'o, 0., 
pow. ChodzieZ- 
13 Lipiny, bor.. osada, 
pow. Odolan6w 
L!pka. folw., pow. Kepno 
Lipka. Idn., pow. Oborniki I Liudeu 
Lipka. osada, pow. Oborniki' - 
Lipka Mala, g. KJelo1ipke 
Lipka Wielka. g. ! Gro..lipke 
Lipki, g., lesn., pow. Witkowo Lludeu 
Lipki, folw.. pow. Wyrzysk 
Lipnica, g., o. 
Lipnica, pustk. 
Lipnik, Idn., pow. Kepno 
Lipnik, osada, pow. Kepno 
Lipnik, osada, pow. Ostrzesz6w 
2-1 Lipniki, g. Lludeudorf 
Lipno, g. Lolp. 
27 Lipno Nowe, g., st. kol. Leipuod. 
Lipowica, folw. LindeulPlde 
Lipowiec. folw. 
Llpowiec, g. 
Lip6wka, g., o. 
6 Lipskie. osada 
Lis. pustk. 
4 Lisbona, folw. 
Lisew. g. 
b6 Lisewko, osada 
Lisewo Ko
cielne, g. Lieheuee 
94 Lisiklt, osada Fucba.lukel 
Lisikierz. Idn. Gula, Fh. 
b6 Lisiny, osada l.i.yny 
Lisiny Mroczenskie, osada Li.y.y 
89 Lisiogon. g. Sleinbol& 
Lisiogon, pustk. i&einhol., Abb. 
103 Lis6wki, folw. LiJo.ki 
Lls6wki, g. U..owkl 
117 Lisy, folw.. pustk. Li..,. 
Liszkl, folw. Wie..uyorwer" 
Llszkowice, g. Bergbrocb 
52 Uszkowo, 0.. pow. Inowroclaw Li8chko.o 
22 
12ö Liszkowo. g., Idn., 0.; 
112 pow. Wyrzysk 
1U Llszkowska Wola patrz 
120 Wola Liszkowska. folw. 
46 Liszk6wko, folw. 
Li!. folw. 
49 Lorenka. folw. 
Lormis. os. 011. 


Haaelau 


I"JOki H.ule,] 
Klela Laakl 
Frif'drichawalde 

mogu18dorf 
LaskownicA 
,8moguhdorf 
Abb.) 
Klt"in 
wkowuicA 
n...u.ht 


Sodeld 


A!Balienruh 
Lao.klrcb 
Neu Laskvwo 
L....o..ko 
Lasa.it&. 
I..est...itlhof 
1.:I.8owko 
\I..ed. 


....t...itt 
LEChlio, Dorf 


L...hllu 
H,.uland 


Lconardo,," 0 
LeolJowo 
i W sldha-:. 


LcechOI. 


Jobanni.dorf 
LichteDa9 
Lesuie.to 
ü6Dlewo 
Le6nlewo 


Le..bulk 


Leoaik 


43,45 
42 
4,6 


Mogilno 
I.irr. 
Llepe 
Lindellwerder 


Str. 


Nazwa i charakter rnieJscowoki 


7 
77 
93 
72 
14 
29 
30,33 
60 
IO
 
_ 127 
127 
94 


108 
9,8 
jß 
58 
127 
8 
28 
43,-14 
-1-1 
20 
74 
24 
63 
108 
110 
108 


114 
"ZO,71 
8-l 
110 
70 
38 
46 
24 
24 
8-l 
2-1 


RoeeDH 


61 
103 
81 
ö-t 
-16;-17 
j3 
j3 
61 
65 
6.1 
26 
28 
10ö 
119 
48 


L....ydom 
Wald..o.....rt. 
I Lewit& 
Lcwit. Hao1and 
L
,..itz 
1.II.enIelll. 
L
wk.ow 
Lf'SclaIJ.u 
G&DBhageD 
Lgow 


l..illilJhaulaud 


68 
41 
40 
67,68 
69 
34 
-11 

,-I, ;,3 
124 
4 
. 
-I9,M 
j6 
8 
8 
4 
16,18 

-I,22 
33,30 
120,118 
22 
8 


Eilgutb l:ippiu 
Elll):utb 
LiII. 
Linde 
Klelu GlieDI{ k. 


IJpiu 


8,10 
63,62 
32 
59 
07 
53 
08 
112, 114 
124 
86,88 
ij6 
3"2 
30 
66 
4 
95 
95 
100 
39 
38 
98,100 
68 
67 
88 
26 
22 
2"2 
9"2 
20 
31,3"2 
31 
4 
4 
79 
77 
62,60 
24 
22 
24 


!.iebchn 


I Lind.heu 
Lir.ul.... Abb. 
I LiltpDik 


Licpult. 
Lipo.ka 
Llpt!ki 
F1ICb.b.id. 
LillsabolJ 


LiII
WO 


\fit"'eb.. 


122. 124 


Jobobllbe 
Li. 
Lereb.ufeld 
LormiamlhIe 


24 
124 
18 
100 
68
>>>
Loss6wko 


I Dawnlejl!.&& I 
NaZ"a i charakter mieJscowo
ci D.....a 
niemiee.ka 
f: dbU'h 
ub...11 
:I
o 
L
bta'h 
Lub.yn 
l.ubbcJa 
Uauland 


Loss6wko. lolw. 
Lubasz, g., st. kol., o. 
Lubaszcz. o. 
Lubcz. g. 
Lllbcz-Rudunek. wies 
Lubczyna. g.. o. 
Lubczynek, osada 
Lubeszcz}'k, osada 
Lubiaszew, g. 
Lubiato.wo, 101".. 
Lubiatowo, g. 
Lubiat6wko. o. 
Lublca, lolw. 
Lllbiechowo. g. 
LlIbieniec, lolw. 
Lubien, lolw., g., le
n. 
Lubieszowo. lolw. 
Lubinia Mala. g.. a.. 
Lubinia Wielka, o. 
Lubin, g., 0.. pow. Ko
cian 
Lubiti, g., pow. Mogilno 
Lubionka, osada 
Lubnica. lolw., g. 
Luhochnia. g. 
Lubocze
nica, g. 
Lubomierz, lolw.. g. 
Lubonia, g.. o. 
LuboJliec, lolw., g. 
Lubonieczek. g. 
Lubon, g., st. kol. 
Lubosin, st. kol. 
Lubosina. g., o. 
Lubosinek, pustk. 
Lubostron, o. 
Lubosz, lolw.. g. sI. kill. lesn.. I.ubo.dl 
o. 
Lubosz Nowy, g. 
Lubosz.Stan', lolw., g. 
Lubowice, o. 
Lubowiczki, o. 
Lubrze. o. 
Lubst6wek. lolw. 
Luchowo, g. 
Luchowo, o. 
Lucim, g. 
Lucio}'. lolw., g. 
Ludkowo, 0., osada 
Ludomicko, g.. lesn. . 
Ludomki, g. 
Ludomska Dijbr6wka patrz 
Dijbr6wka Ludomska, le
n., o. 
Ludomy, g., le
n. Ludom 
Ludowo. lolw. Pr......nllor ' 
Ludowo, wid - 
Ludwiczyn, lolw. Loul..nhor 
Ludwikowiec. osada Lud"igolw;t 
Ludwikowo, lolw.. 
poW. Szamotuh' 
Ludwikowo
 g., pow. Szubin - 
Ludwikowo, g., pow. 5;rem Lud...igzdorf 
I udwikowo, lolw.. pow. 5;roda - 
Ludwikowo. lolw.. _ 
PQW. Wijgrowiec 
Ludwikowo. lolw., po\t'. Znin 
Ludwikowo pod Kob}'lnicij. 
lolw., Icln. 
Ludwik6w, g. 
Ludwik6w-Kocieba patrz 
Kocieba-Ludwik6w, o. 
Ludwina: g. - 
Ludwiniec, o. Lni.enau 
Ludwlnowo. g.. le
n. - 
Ludwin6w, lolw., pow. Jarocin Lnd...ino... 
Ludwin6w, g.. pow. Jarocin I ud...lno1tO 
Ludwin6w, lolw.. pow. Kozmin Lnd...ig!lhor 
Ludwipole. lolw. - 
Ludzisko, g.. o. I.n.bi.k 
Ludzmierz, osada Lud...ll!'.ho' 
Lu1in. o. - 
Lulinek, g. Lulinko 
Lldlmwo, g., pow. Mogilno Lnbod. 
Lulkowo, wid, pow. Wrzesnia - 
Lusowo, g., o. Lv_.o 
Lus6wko. g.. o. Luao.ko 
Lutogniew, g., pustk. )(argarolben- 
dorl 
Lutogniew. o. )fargarelhenllOl 
Lutom. g.. O. Gro.. I.uttolll 


Lenl!'.n 
Ldbiato...o, \dl. 
LubialOwo, Kgl. 
I.ubiatowl.o 
)'C ' fl.erl1of 


Wllh.lmohol 
I ubenllanland 
S'eymanowo 
Klein I.ubin 
Oro.. Lubln 
Lubin 
Lnbin 
l.uhionke 


1.'lbo
ehe8nltl::a 


I obondorf 
Lubon 


Lubo.1n 
LnbOl
iDJ \bb. 
LuboßtroD 


S eu Lnooacb 
Alt I..ubotl.cll 
Oroae LubowiciP 
KJfin Lubowit'
 
Dflutsch,,"arte 
Lubllt.owek 


Buchen 
Lubrbmln 
Lucio 
Leut(D 
I.udom Hluland 
Ludom Abhau 


LuiElenhof 


Ludwig!'\llöhe, 


Ludwlko. 


68 
70 
101 
9,'! 
101 
:I:! 
!rl 
87 
53 
j() 
:!6,28 
28 
3[1,36 
00 
91 
97,9ä 
112 
86 
72,70 
43,44 
1011, 103 
103 
77 
88 
86,88 
H6 
1 93 
4:,46, 
47 
3j 
36,35 
15 
15 
105 
84 
122 
124 
4 
101,9R 
fl 
:J6,59 
56 


Str. 


_Nazwa i charakter mieiscowmci I 


Dawniflj:ola 
nuwa 
l1iewiecka 


36 
tt,12 
124 
127 
127 
30,33 


Lutomek. g.. o. 
Lut1'nia, lolw., pow. Jarocin 
Lut}'nia, g., 0., pow. Krotosz} n 
LUt}'niec, lesn. S
U".n...in""l 
L,,'6wek, fIl. Nr...ladl 
bjPinn. 
Neufttadl bJI.in- 
nll Srhlo
" 


t.abedzin, g. 
t.abisz}'n, m.. o. 
t.abisz1'Ilek, o. 
t.achowo. o. 
t.acn6w. osada 
t.a
iewki, g. 
lagiewnicka Wola palrz 
WoIa I:.agicwnickd, g. 
I:.agie"niki, g.. pow. Koscian 
lagieWIliki, 0.. pow. Ko
ciall 
t.agiewniki 11, lolw.. 
pow. Ko!ician 
t.agiewniki. 
., 0.. pow. Kozmin Loj!'ir...nik 
t.agiewniki, .folw.. pow. Strzetno f.l.giewnlk 
t.agiewniki Kokielne, g. "gi."uik 
lagicwniki po! POhiedZiskami. I I.'.gi....Oik brl 
g. ('ud,'wl.. 
I:.agiewniki po! Zlotnikami. g., Legi."nik 
O. 
I:.agowo. g. Logo.o 
t.a
wy, lolw., g. Ll1i'''Y 
t.akomowD, g. I.komo"u 
I:.amki, g. Lamkl 
I:.ankowice, g. taok".. i1. 
L3I1kowi\r: 
t.ankowiczkl, g. Abbau 
I:.apai, lesn. Laray 
t.apigrosz, Icsn., wic!i L....ifCl'o..h 
laskawy, lolw. U.d"ijt.ft-ld 
t.aski, o. ,\il l.al.ig 
I:.aszczewiec. \\ il'S 1......1..11. 
laszcz}'n. 
.. o. I a..&n,..n 
t.awica, 0., poW. MiCdZYChöd La...lca 
La wica. osada. 
pow. Poznall-Wschtid 
I:.awica, sI. kol.. 
pow. PoznaiJ-Wsch6d 
t.a wica, 1'(.. 
pow. Poznan-Zach6d 
I:.awiczki. pustk. 
t.awki, o. 
t.az, lolw. 
Laziska. g.. pow. W ijgrowicc 
r.aziska. 0.. pow. W:igro....iec 
t.aziska, g.. pow. lnin 
t.azowiec, lolw. 
laz}'n. g., lesn. 
t.ijcko, o. 
l:4cznica. o. 
lijczn}'mh'n, osada 
t.ijkie, g., pow. Strzelno 
l:4kie, It.. karczma, le
n.. 
pow. \Volszt}'n 
L:ikocin, o. 
l:4kociny, g., 0.. st. kol. 
t.ijkta, g. 
I:.ijsko Male. lolw.. g. 
I:.ijsko Wielkie, g. 
Ll
ek, loh
. 
I:.ij
yn, osada 
t.ekno, g.. pustk. 
t.cczno, lolw., lesn.. g. 
t.eczyca, g. 
t.ecZyce, 
. 
t.eg, lolw., pow. Ohorniki 
t.eg, g.. pow, P1eszcw 
Leg, lolw.. pow. Strrelno 
t.eg, 0., pow. 5;rem 
I:.A;gniszewo, o. 
legnowo, It. 
t.e
owo. g. 
I:.eka, loIw.. sI. kol. 
I:.eka Mala, g. 
t.eka Mroczenska. It. 
I:.cka Opatowska, g. 
I:.A;ka Wielka. g.. 0., pustk. 
t.eki Male. lesn., o. 
I:.eki Wielkie, lolw., It. 
Lekno, o. 
Ldce, ?., o. 


127 Lw6wck. o. 


L 


:9,58 
00,59 
89 
86 
33 
9 
89 
91 
98 
106 
106 
126 
76 
61 


64 
70 
51 
16,18 
28 
26 
38 
96 
82,84 
67 
08 
06 
50 
120 
77, 78 
77,78 
40 
41 
46,47 


JI arJaoowo 
L
ilirlliD 
r L:,bi
llllIek 
; lacllu...'u 
1"'('(11110""(11 

Ic...
i 


1.....I....nik 
LO«ir.. ui
 I 
I.....i.".nik 11 


t:le(llnmDI.le 


.:I
nmUbll". 
Dahnbol 


I :Jwira 


La...lczki 
ß
nkwit& 
1.." 
L..[.ko 
Neuhauef'o 
J ollJumil't:rDn 
Jhger.ruh 
Klriowaldf' 
Römcrtihof 
Dlumwif'lIc 
;Iolln, MUlII.. 
I".ollkie 
l.onkle 


Look()("in 
l.onkocin 
Lonkta 
Kleiu Lon...k 
Grolle Lon!lk 
I()nl.
k 
Lon.yu 
J..okoo 
l..enLt
biPo 
LcWlcllDtz 
I Lenker Haubnd 
Leng 
Lee.. 
Leog 
I L
Og 
(wb.im 
Langenau 
LnngoW'o ... 
Lcnlt& 
KI.... Leoka 
I
oka 
mroe"Dlka 
, IAnka 
I (;ro.. Lenb 
. 1O.ln Lenki 
I G. 088 Leakl 
, So.bu,« 
! Orosa UtDaeheu 


I eiec. g. 
I..;i'eczki, g.. o. 
Lelllo. Idu. 
I' olll.'Z. fnl\\".. g. 
t ObZIIWicc, g. . 
tobi'enica. m. 
i4 Lobi'ollka. le
n., o. 
tocho\\ ice. g. 
I ochowo, K. 
L.ochowo. le!in. 
t.odzia, K. 
t..ojewo, g.. o. 
Lomnica. 1'(.. o. 
lomno. osada, po". Mogiluo 
I:..omno. 101\\"., pow. Oborniki 
!.AIJllY. osada 
Ij I onicwo, lolw.. Idn.. 1'(. 
1t'. lopat)'. plIstk. 
16 lopiclIUicd. 1'(.. osada 
lopiellno. folw.., 
.. 
pow. \\ ijl'(rowicc 
lopicnuo, st. kol.. pow. lniu 1 "1'....11'''. nM 
I OpiS7CWO. O. 11.,,1. 1 ......... 
Lopuchowo. 0.. st. kol. 1."I'uclu,wo 
t.opuchu"ko, Idu.. O. \ M,lflrn'l-UdP .... 
t.osilliec Nowy, o. 1
,.t"b'J.t. 
Losinicc Stary, g. L"""bOIl.. 
Loskoit Jt.. pow. n)'d
oszcz N"'d
rllt'illl 
I:..oskon. lesn.. pow. OborJliki 111.1.",1111( 
I:..oskon Now
'. wieS I Ntol..kon 
I:.oskon Stary. g. I \I( L..kun 
I:.osoSniki, It. l.o.o.n,k 
t.owt;cice, It. I ","un";'n 
t.owccin, g.. osada '.o...n'''''lIln 
fJ i..drlrh. 
t.owkowicc. I-two I \\ il..cln"...... 
t.owyn. g.. 51. kol. Lowln 
t.6111.. lolw.. pow. nosl)"n I..rltdoribnllnr 
t6dZ, osada. pow. Mlcdzvch6d! l.ud71a 
lt'ldz, g., pow. poznan-zaCh6d 1 1 "da 
Lubowo. 1
lw., 1'(.. I.ibau 
POW. Gmezno 
7:, tubowo. g.. lesn.. I uOOao 
pow. Sza'/11111uly I 
LuM" ko , osada 1 1.lbau 
75 
t.ucianowo. folw. 1....lanowo 
77 t.ug. pustk. I.III!' 
1i3 t.ugi. lolw.. Icsn.. pow. Jarocln l.ul!'l 
1 LUKI. g.. pow. 5;rem I LUj(1 
:. t.ugl, g.. pow. Witkowo I Lu", 
t.u
owiny, o. Au
u.trn""rll' 
I:.ukaszew. lolw. Woi..nau 
t.ukaszcwko, folw.. K. J.llka......ko 
t.ukaszcwo, g.. 
pOW. Inowroclaw 
Lukaszcwo. osada. 
pOW. Jarocin 
lukowicc, g. 1I.,I,wll. 
t.ukowo. 0.. pOW. Oborniki I,uko.o 
t.ukowo. g.. 0.. pOW. \Vl
rowicc' Luko.o 
t.uszczan6w, g. 'Lu....onu. 
tuszkowo. g. I.u..kowo 
t.uszkowo. O. lIoh.nangern 
Lysinin. g. I.),.inln 
lysin in, Icln. KlrbU.bruch 
tys}'ml}'n, os. ml.. 
pow. J(cpno 
t.ys}'mh'n, os. ml.. 
pow. Poznan-\\'!tChi,d 


I h
 
!I(). 
:J 
10 
!I;
 
lill 
ItH 


3:1 
I "l'
 
- '-4 
61 
!II 


116, 117 
I 


Str. 


Nazwa i chardkler mieiscowoki 


!1;.47 
2!\ 
lll, 41 
H!I 
1,2 


37 
38,:19 
H4 
1:1 
7.1 


74,7fl 


91 
1:!8 
91, !tl 
:!H 
12 
:fj 
)j(J, H 1 
.17 


:J61 
1Hi! 
110 
J27 
:!4 
4.7 
U 
6 
73 
H3 


24 
r.I,6:! 
80 
4 
-t 
101 
25 
WB 

'
I, 11:1 
77 
20 

o!! 
,(J 
H4 
1111 
110 
4 
10M 
33,:10 
16 
00 
30 
16,18 
96 
!16,95 
Im 
16,4i! 


M 


MdceW. g., o. 
Machcin. It., o. 
Machowo, osada 
Maciejcw, g. 
Maciejew, o. 
Macieiewo. iolw. 
Macieicwo-Ktty patrz 
Kijty-Macieiewo, g. 
Macieiowo. o. 
Magdaleniec. g. 
Magdalenka, It. 
Maltdalenkl. 
. 
Magnuszewice, It.. o. 
Maicher. pustk. 
Maidany. osada 
Makowiska. g. 


u: 
Mako" Isb 


11....nlrJ..a I 
n....a 
tr. 
nlttmltlr.ka 
- 
I 
.1.(1.11...'(' 
....rln J..o.....b... 
I dt Ilönbru.')1 
lobr. 
S it'dcrdorf 
1 I.o".on. 
L"".on
a 
l.oc.u" u,.. 
l.orhown 
1.0001Iau 
I.nuhht'im 
LoJ....o 
1.1111111111. 
lomno 
11."1II11t1 
: I UIO). 
1"1111. 
l. u ltJIla 
."rir,lrl('II..f,.ld 


'_o...l.uno 


IIH 
Ir., IH 
I:! 
:!t;.
S 
:!t; 
t:!l 
l
-t 
4 
4 
I; 
I:!:! 
:!:!,:!t 
:'='. :JfJ 
4!1 
:o!! 
Iill 
1:1, -H 
1;6 
IIIH 
lOH 


1:!6 
:k'i 
:011 

,\I. :o!! 
1111 
lIIH 
4 
:011 
irti 
irti 

"I 
:!Iö 
,-t 
11 
40 
17 
4!' 
77 
13 i, t!8 
IR 
1'19 

IO 
]9 
98 
1I:! 
10" 
:I!I 
1:1 


l.ub.Ut'ht.W"o 


2"1 


l.uk..l.fWO 


27 
.. 
ll8 
1(Ii, 110 

Ij 
ail 
:-11; 
127 
12H 
dl 


LI
lIamDIII.. 


1\8. MOhl. 


70 


lIadpJe.o 
Robenlei! 


i", i2 
9:1,96 
l2'l 
.so 
41 
18 


Ibth","vor. 
wf'rk 
Eroka 
lIa«da!pnowo 
lIagdalpnowo 


3::i 
12 
2
 
4 
16 
26,28 
61 
II'l 
4 


I FI'....bolD 
8IP,ndorf
>>>
].J6 
Maks:vmlUanowo 
Nazwa i charakter mieiscowo
ci I 


Maksymilianowo. g.. st. kol., MaxtaJ 
Idn.. pow. ByÜgoszcZ 
MaksymiljanQwo. pustk.. 
pow. Rydgoszcz 
Maksymilianowo. g.. 
pow. Ko
cian , 
Maksymilianowo. pustk. 
Malczewo. o. 
Malenin. g. 
Malewo. lolw. 
Malice. g. 
Malinie. 0., pow. Pleszew 
Malinie. osada. pow. ßrem 
Malin6w. lolw. 
Malta. lolw. 
Mala Chocicza patrz 
Chocicza Mala. o. 
Mala D:ihr6wka patrz 
D:ibr6wka Mala. lolw. 
Mala G6rka patrz. 
06rka Mala. o. 
Mala Kf:pa patrz 
Kepa Mala. g. 
Mala Kolm.l,. patrz 
Kotuda Mala. o. 
Mala Laskownlca palrz 
Laskownica Mala. g.. o. 
Mala Lipka patrz 
Lipka Mala. g. 
Mala Lubinia patrz 
Luhinia Mala. g.. o. 
Mala I:..eka patrz 
I:..eka Mala. g. 
M.lla Pob6rka patrz 
Pob6rka Mala. g. 
Mala Targowag6rka patrz 
Targowag6rka Mala. g. 
Mala Topola patrz 
Topola Mala. g.. 0.. sI. kol. 
Mala W1'sko
 patrz 
Wyskof Mala. lolw. 
Mala W1'soka patrz 
Wysoka Mala. g.. o. 
Malachowo. g.. o. 
Mafachowo-Kepe. g. 
Malachowo-Szemborowice. o. 
Malachowo-Wierzbiczany. g. 
Malachowo-Zlychmieisc. o. 
Malag6rka. g. 
Malawi
. g. 
Male Bartodzieie patrz 
Bartodzieie Male. le
n. 
Male Chrz1'psko patrz 
Chrzypsko Male. g.. pustk. 
Male Cidle patrz 
Cie
le Male. o. 
Male Dijbr
W1' patrz 
D:ibrow1' Male. g. 
Male Diwierszno patrz 
D.l"icrszno Mille. g. 
Male Gal:izki patrz 
Gal:izki Male. o. 
Male Gorzyce patrz 
Gorzyce Male. g. 
Male GlltowO palrz 
Glltowo Male. lolw.. g.. o. 
Male Jeziora patrz 
Jeziora Mare. It. 
Male Jeziory patrz 
Jezion' Male. g. 
Male Krzycko patrz 
Krzycko Male. g., o. 
Male Laski palrz 
Laski Male. g. 
Male I:.qsko patrz 
U\sko Male. lolw.. g. 
Male I:..eki patrz 
I:..cki Male. Idn.. o. 
Male Pogorzalki patrz 
Pogorzalkl Male. wieS 
Male Psary palrz 
Psary M.ale. g. 
Male Rogaczewo patrz 
Rogaczewo Male. o. 
Male Samokleski patrz 
Samokleski Male. g. 
Male Sieklerki patrz 
Siekierki Male. lolw.. g. 


Dilwniejlsa 
Duwa 
nicluiecka 


».xtaJ Abb. 


. 
Maxim.Ui:mowo 


Jlu.imili:mowo 
t"riedrichsteln 


SlaUts 


1I.IiDOW 


)lalacbowo 
Mal..nkamp 
lIal""bowo . 
..semborowlee 
JoItobsdorf 
lIal""bowo 
.Iycbmiejs. 
M alagorka 
KI.indorf 


4,7 Male Slawsko patrz 
Slawsko Male. g. 
4 Molle Sokolniki patrz 
Sokolniki Male. g. 
55 Male S
ocko patrz 
Srocko Male. folw.. g. 
37 Male Strzelce patrz 
114 Strzelce Male. g. 
112 Male 5;wiijtniki patrz 
16 5;wi:itniki Male. g. 
91 Male Tarchaly patrz 
72 Tarchah' Male. wieS 
99 Male W1'socko patrz 
67 W1'socko Male. g.. o. 
73 Male ZaIesie patrz 
Zalesie Male. g.. o. 
119 Malg6w. folw.. g. 
Malocin. lolw.. g. 
24 Malolepsz1'. plIstk. 
. Maloszki. lolw. 
81 Maly Borek patrz 
Borek Mah'. bor. 
103 Maly Bronimierz patrz- 
Bronimierz Mah'. g. 
24 Maly Buczek patrz 
Bllczek Mah'. o. 
Maly Gaj patrz Gai Mah'. g.. o. 
Maly G:idek patrz 
G:idek Maly. os. ml. 
Maly Gleboczek patrz 
Gleboczek Mah'. wle
 
Mah' Gr6iec patrz 
16 Gr6iec Mah'. g. 
122 Maly Ko
cierzyn patrz 
Ko
cierz1'n Mah'. g. 
Maly Sosnowiec patrz 
Sosnowiec Maly. wie
 
Maly Tabor patrz 
62,63 Tabor MaIY. g. 
Mah' Tr:ibinek patrz 
Trijbinek Mah'. osada 
Mah'dw6r. lolw. 
Mamlicz. g.. o. 
Mamot1'. o. 
Manieczki. o. 
11-1 Manieczki. sI. k(\l. 
Maniewo. folw.. g. 
112 Marcelewo. lolw. 
11-1 Marcelin. folw.. 
pow. Poznaii-Zach6d 
103 Marcelin. osada. pow. 5;roda 
115 Marcinek. folw. 
Marcinki. g.. 0.. pow. Kf,'I)no 
6 Marcinki. folw... 
pow. Slrzelno 
-I:i Marcinki I. 11. le
n. 
Marcinkowo. g.. 
pow. Inowroclaw 
Marcinkowo. 0.. osada. 
pow. Mogilno 
Marcinkowo. pustk.. 
pow. \Valtrowiec 
Marcinkowo Dolne. 0. 
71 Marcinkowo G6rne. It.. o. 
60 Marcjanowo. folw. 
Marczykowskie. osada. os. ml. 
118,1:.10 Margonin. I-two lIargonlnsdorf 
Margonin. m. 
82 Margonin-Wie
. g.. o. 
Marjak. bor.. 0.. g. 
103 Mariampol. g. 
Marianice. osada 
43,44 Marianka. osada 
Marjanka Mroczeiiska. osada 
127 Marjanka Siemieiiska. g. 
.. Marianka Siemienska. Idn. 
Marjankowo. g.' 
96 Marjanowo. folw.. 
pow. hUedzych6d 
38 Marjanowo. folw.. 
pow. PQznaii-Zach6d 
119 Marjanowo. folw.. 
pow. Szamotuh' 
37 Marjanowo. g.. pow. 5;roda 
Marianowo. lolw.. 
pow. Wrze
nia 
Marianowo. folw.. 
pow. Wyrzysk 


- 
I Str.1 Nazwa i charakter mieiscowo
ci i 


1 10!. 110 
53 
'26,28 


1m 


37 


123. 125 
98, 101 
112 


11!1 


3 


121 


9'.! 


11.16, 1011 


Dawoiejlu. 
Dalwa 
oiemiecka 


IIllgow 
I '\,alter.b...""n 
IlIalolellSZY 
Malo..kl 


Kleiollof 
lIamllt. 


lIanlec.ki. ßhf 


Ficbt.nau 


3Iarcelino 


)(areelino 
Ob.rmOble 
IIAndorf 


IIArodor' 
Marclnkowo 
(JIartin.ao) 


Marcinkowo 
corn. 
lIarclanoW'o 


lIargonlnsdorf 
lIarlendorl 
lIarienf.ld. 
)(ariendorf 
lIarl...nenl.of 
)(ari:mka 
lIar jaDka 
siemianbka 
lIarianka 
Marluowo 


lIarialloW'o 


lIarlaaowo 


118Zi&D.owo 


MarI...o,.-o 


h.h'in Eben 


Ilarlauowo 


Marianowo Brodowskie. folw. 
83 Marjanowo 5;remskie. g. 
Marjan6w. pustk.. 
pOW. Koimin 
Marjan6w. bor.. pow. Pleszew lIarieo&Q 
79; 77 Marjan6w. lolw.. pow. Pleszew lIariano..o 
Markowice. g.. 0.. 
pow. Strzelno 
Markowice. g.. pOW. 5;roda 
14 Markowo. lolw.. pow. Gost}'ii 
Markowo. 0.. pow. Inowroclaw 
62 Marlewo. g.. 
pow. Poznaii-Wsch6d 
64, w Marlewo. ceg.. loIw.. 
pow. Wijgrowiec 
Marlewo. g.. plIstk.. 
pow. W:igrowicc 
Marszalki. g. 
Marszew. o. 
Marszewiec. lolw.. 
pow. Oborniki 
63 Marszewiec. osada. 
pow. Szamotuh' 
21 Marszewo. lolw.. 
pow. Now1' Tom1'
1 
32 Marszewo, lolw.. pow. 5;rem 
8;;,8i Marulewy. o. 
Marunowo. g. 
6!I Marun6wko. o. 
Maruszewo. osada 
4
 Maruszkowo. folw. 
Maryd6r. g.. le
n. 
11;; Marylec. le
n. 
Marylin. g. 
12"
 Mar1'16wka. It'
n. 
Marynlec. folw. 
92 Marynin. folw.. 
pOW. Bydgoszcz 
31 Marynin. pustk.. 
pOW. Krotoszyn 
Marynka. lolw.. 
pOW. Wijgrowiec 
l\1ar1'nka. folw.. 
pow. W1'rzysk 
Marysin. folw. 
Mar1'slaw. bor.. folw. 
Man'slawin. folw. 
i l\\aryszewice. 100w. 
Marzelewo. nadl. 
Marzenin. g.. sI. kol. 
Mas"n6w. g. 
Maslowiec. lolw. 
Maslowo. g.. pow. Rawicz 
Maslowo. It.. pow. 5;rem 
Maszenice. lolw. 
Ma
lanka. os. ml. 
22 Materla. pustk. 
Mateuszewo. folw. 
f1 Matyld6w. lolw. 
M,u'ldzin. 100w. 
107 Mazur1'. PlIstk. 
)\\:jczriiki. g.. DO\V. Gniezno 
129 M1\czniki. 0.. pow. Ostr6w 
127. 129 M
zniki. 0.. pow. 5;roda 
M1\czy
,,'iat. lolw. 
Mijdre. lolw.. g. 
M1\dry. pustk. 
Mijdzin. osada 
M:ikoszyce. It.. (). 
Mijkoszyn. R: 
M:ikowarsko. g.. st. kol. 
M:ikowarsko. pustk. 
Mijkownica. g. 
M1\twy. os. fab.. 
pow. Inowroclaw 
M
twy. lolw.. pow, Strzelno 
Mchy. celt. 
Mchy. g.. o. 
Mch1'. le
n. 
77 Mechlin. g.. o. 
Mechnacz. g.. 
88 pow. M!ie dz 1'ch6d 
Mechnacz. 0._ pow. Szuhin 
103 Mechnice. folw.. g. 
120 Melanowo. folw. 
Melka. os. ml. 
12;; Merpin. g.. o. 
Meszno. osada 


I  


106 
66 
10 
8 
8, 10 
.;2,61 
-I 
115 
9 
30 
30 
33 
115 
48 


t Dawni('j&la 
Nazwa i charakter miejscowo
1 ",,"wa 
niemied
.a 
1 1Iarlanowo 
)lari:mowo 


Str. 


8i 


17 


iI8,39 
39,38 
12"
 
68 
1m 


99 
44 
91,93 
72 
101 
101 
;;6 


77 
103 
10 
30,33 
8.J 
33 


Mes
po 


I Str. 


1I.rianowo 


10-1 
98 
38 
71 
71 
8.1, 84 
1O:-J 
16 
24 
74 


)[ 
Tkowit. 


lI.rk.ofeld. 


111 


JAg.rodorf 


108 
67 
7
 


IlIarocball.n 
fl'arsehew 
1)[arltChf''''itz 
/ -"""eb.itz. Kor. 
)[ar.felde 
Friedrieh.ifeld. 
J'ilzerie 
Am.b.r« 
)(arianowo 
.Ilarienrode 
MarienIhaI 
)[arienbor.' 
Marianowo 
Ouk.ohahn 
Marienwalde 


59 


89 


5
 
100 
:34 
11 
12 
42 
36 
67,69 
12 
11 
;;!J 
12;; 


)(arinin 


f 
40 
111 


)[arieoaB 


12-1 
114 
I:H 
32 
4.J 
. 120 
112 
(j:-J 
12-1 
80 
98 
83 
64,6;) 
(j() 
101 
42 
123 
GO 
13 
rö 
1m 
33 
!IX;, 103 
6i 
-I;; 
67,6i! 
91 
4 
-1 
113 
23 
83 
101 
!l8,101 
101 
98,101 
46 
93 
30 
81 
il 
98,101 
I 91 


lIarienfeld. 
)(arienhor 
.IIarl.ol.o' 


IIAN8nau 
Erick'.ld. 
M.ase) 
)(aB)owo 


.. 


i )I..lonka 
Marerio 
)(atWlclleW"o 
Matl.ildenl.of 
lIalhlldeohllbe 
Masuren 
Montacboik 
)(oncsnik 
lIontaclmik 
I\Nlsb.rg 
lIondre 
lIondry 
\Vi... 
Maorehut. 
W.Udor! . 
Monkowarsk 
M onkow&rsk 
Abb. 
M onkoWDlca 


Yonlwy 


Kontw:r 
Emcb.n, Zi
 
I gelel 
Emehen 
Emcbea. Fba 
I 


)(eebn_b 


HeilDIIdorf 
Keehoitz 
Me1aoi.al.o' 
1I.lkamOI.le 
»elpin
>>>
Meszyn:v 


Nazwa I charakter rnieiscowosci I 
I 


Mesz}'n}". osada 
Mt:dzisko. lolw. 
Mt:z}'k. g.. lesn. 
Mialy. It.. leSn. 
Mianowice. o. 
Miaskowo. g. 
Miasteczko. m. 
J\1iastko. g. 
Miastowice. g. 
Miastowice. o. 
Miaty. g. 
i\\ilcz}"nek. g. 
Milskowo. g.. POW. Koscian 
Miijskowo. It.. pow. 5;roda 
Miij
a. g. 
Michalcza. It. 
Michalin. lolw. 
Michalinka. g. 
Michalkowice. folw. 
Michalkilw. lolw. 
Michalowo. It.. pow. Gostyn 
Michalowo. lolw.. 
pow: Oborniki 
Michalowo. lolw.. 
pow. Poznan-Wsch6d 
Michalowo. osada. PO\\'. 
roda 
Michal6w. g. 


Micharzewo. o. 
Micharzcwko. foiw.. It. 
Michorzewo. g.. o. 
Miechcin. folw. 
Miechcin. g. 
Miechowice. g. 
Micchowiczki. folw. 
Micch6w. g.. le
n.. o. 
Micczewo. K.. le
n. 
Mieczkowo. It. 
Mieczköw. folw. 
Mieczyslawowo. It. 
Miedzian6w. o. 
Miedzichowo. iolw.. It. 
Miedzyn. o. 
Mieiska G6rka. m. 
Mie,iskimlyn. lolw. 
Mielcarek. pustk. 
Mielenko. K. 
Mielesz6wka. It. 
Mieleszyn. It. 
Mielecin. o. 
Mielecinek. osada 
Mielecka Szkbrka patrz 
Szklarka Mielecka. g. 
Miclecki Borek patrz 
Borek Mielecki. g. 
Mielirnijka. os. leS. 
Mielno. 0.. pow. Gniezno 
Mielno. 0.. pow. Movilno 
Mielno. folw.. 
pow. Poznan-Wsch6d 
Micl
yn. g. 
Mielz}'n Stary. g. 
Miel
ynek. g. 
Mierogoniewice. folw.. g. 
Mierucin. folw.. pow. MOl'(ilno 
Mierucin. g.. pow. Mogilno 
Mierucin. It.. pow. Wyrzysk 
Mierucinek. le
n. 
l\1ierzeiewo. g.. o. 
Mierzewo. g.. osada. o. 
Mierzwfn. o. 
Mlerzyn. g. 
Mierzynek. g. 
Mierzynek. pIIstk. 
Mieszk6w. c
.. 0.. sI. kol.. 
Midciska. It.. o. 
Mie
cisko. rn. 


Mie
cisko-Ulica. g. 
Miet1ica. o. 
\iiecierz}'n. g.. pustk.. le
n., 
osada 
Miedzyborze. lesn. 
Miedz}'b6r. bor. 
Miedzyb6rz. folw.. le
n. 
Miedz}'chodzka Puszcza patrz 
Puszcza Miedzychodzka. 
nadl. 


Dawniej.... I I I 
. n
..a Str. Nazwa i charakter miej
cowosci 
DlemJecka _ ... I 
I 


Mendzi5ko 
'f
Dflik 
IlIia'a = 


I F rie.llaeim 
Sl.ädld 
Neul
a1deD 
F.ckhard
I..I.lr 


I Yeugruod 
.IIoluuldorl 
1IiODSkowo 
Kion&& 
}:i,'h.l.dorl 


Yi
h:a1ko..l('e 
)h.h.lko.... 
Micbalowo 


Mlrhalo...o 


)[idlaJowo 


UicJlalowo 
.IIich81o...o b. 

lou.L,dl a.!W. 


}fexe 
Mildlhüfen 
E'l;oiggrAI& 
Mf'dl&u 


M'if"czkowo 
Miecz)'slawowo 
I MIf'llzianowo 
Koprerhammer 
I Wiihelm.Mbe 
Görchen 
Meyer.mOhlr 
I MieliDk.o 
Hi('ieszowkn 
Hollenau 
Mlelencio 
Fricdenleld 


MulIerleide 
Mnhlbnrg 
Kulno 


Milo 


)[i(lli
chID 
KleiofUe!J 
Miel'ruc k 
Miero
ooiewil 
Gn&lleim 
Ruhhelm 
Falkenlhal 
Ru....aJde 


Alt Herlne 
Seumerine 
Newnerine Abh. 
g. Yieochko... 
)fiesehl.k 
Hietoebioko 
l.aJgenlelde 
(JIletoel.i.ko 
Abb.) 


Hltt.lwalde 
Hittenwalde 
Wieoenhau. 
Jlif'lldz.ybt.n. 


Miedz}'ch6d, rn.. 
pOW. Mit:dZ}'ch6d 
MiCdzych6d. 0.. 
pOW. M..iedzych6d 
MiedzYCh6d. g.. 0.. pOW. 5;rell1 Mien.l1yhn.1 
Mif;'lzylesie. g.. poW. Oborniki l1ilten....1d 
Micdzylesie. g.. IIUI.cherl..im 
pOW. \V
ro\Viec I 
Mh;dzylesie-Dijbrowa patrz 
Dijbrowa-Miedzylesie. sI. kol. 
Miekowo. g. MienLown 
Mick6wko. fol\\. Mie..k..wko 
Migdalki. folw. l .IIiid81kl 
Miianowo. g. ...aWlc......d...1 
Mikolaiewice. o. Mikolaiewice 
Mikolaje\\o. It.. pOW. CZarnkll\\ I lIikol&jewo 
Mikolajewo. 1'(.. pnstk.. 
pOW. W:iKruwiec 
Mikorowo. przys. 
Mikorz}'n. g.. o. 
Mikoszki. g.. o. 
Mikstat. 111. 
Mikuszewo. lulw. 
7:; Mikuszewo. g. 
Miknsz} n. lolw. 
Milcz, g. 
Milczek. lolw. 
26 Milewo. osada 
Milkaro\\o. lesn. 
Milaszka. le
n. 
Milawa. It. 
Milkowo. It. 
Milk6wko. K. 
Miloslaw. 111. 
Miloslawice. It. 
Milostowo. It. 
Milost6wko. folw. 
Milowiec. bor. 
Milowod}'. nzdrow. 
Mimowola. It. 
lI1inikowo. 0.. puw. Hydltoszcz "Iuig..irhcn 
Minikowo. It.. 
I)OW. PoznaJi.-\Vschild 
Miniszew. o. 
Miniszewo, It. 
Miradz. bor.. tart. 
Miradz. nadl.. o. 
Miranowo. lesn. 
l\1irkowice. It. 
Mirkowiczki. g. 
Mirköw. 1/:.. pustk.. szkola 
31 Miroslaw. g. 
Miroslaw Nowy. 1/:. 
Mirosla\\oice. o. 
Mirosla
kl, It. 
Miroszka. o. 
Mirowice. g. 
Mirowo. lolw. 
Mitrega. os. rnl. 
Mlecze. o. 
Mleczkowo. K. 
Mlodasko. o. 
Mlodocin. It.. o. 
Mlodzieie\\'ice. It.. o. 
Mlodzieszyn. przys. 
Mlodziko\\oice. It. 
Mlodzikowo. o. 
1\1lodzik6wko. g. 
Mlotkowo. folw.. g. 
Mlotk6wko. g. 
Mlyn-Babki patrz 
Babki-Mlyn. os. rnl. 
MI:rn-Jaklorowo patrz 
Jaktorowo-Mlyn. os. ml. 
Mlyn-Jankowo patrz 
Jankowo-Mlyn. fnlw. 
Mlvn-Ja!1owo patrz 
janowo-Mlyn. folw. 
Mlyn-Jaracz patrz ' 
.laracz-MI:rn. o. 
Mlvn-M
lszewo patrz 
Msciszewo-Mlyn. osada 
Mh'n-Olszak patrz 
Olszak-Mlyn, osada 
!\\Iyn-Ostro\\o patrz 
Oslrowo-Mlyn. os. ml. 
Mh'n-Pila patrz 
Pila-Mli'n. os. ml.  


1111 
il5, fl3 
;,3, ;,0 
18 
17 
2'1 
23 
31 3:1 
118, tOl 
91 
32 
103 
(;j 
53 
6 
79 
111 
H3 
:,0 
67 
13 
33 
116 


30 
tu 
I: 
:1 
76 
113 
113 
113 
24,22 
;;0 
00 
122 
52 
43,44 
1 113.114 
24 
46 
46 
46 
2'J,2H 
8/},88 
106 


127.128  48 


67 
89 
11,12 
11 
3:1 
!II 
121 
43 
127 
129 
113 
1
 
3:, 
1m 
108 
13 


, 
91 
Itt 
6::. 
Hi 
:;
 


10:1 


108 


84  
8-1 
1r2 


DawniejB&& 
naz
a 
nliPmiecka irbllaum 
I 


Bitnhaum, (thf
 


Buo..,.ld. 
I 
UiI.Rt.a.dt 
Klelnnu 
M.'lnlIE 


)I il..h 

1(llnnt'h 


Milk..u 
I \\":I:0d. 
Miln"3 
)(iJlUJ
O 
"ilkowohllu- 
I:.nd 
Vilotlbw 
lI'ilu./'Ilawi... 
Uiln..lowo 
"Iiosluwkn 
Xaxb(.rg 


I'riozenan 
\fibClul1I 
Mlrau 
"irau, . Ihr. 
I v ordam... 
Gro.. Mlrkowih 
Klein MirL.owi'l 
IIlrlow 
I )llroola.. 
Nf'1I MirnRIJlw 
Miro.lawi'l 
Miro.lankl 


Frleding.n 


Mltrrn«"r 
MOLle 


Treomark 
Mloduko 
M lodocin 
Mlod.ieJ.wl.. 
Fr.ilh81 
Landfto 
X1odzlkowo 
MoIdau 
KaJ.erflldorf 
Seebu.g 


tg 
'!_l
, 101 
Jti 
lOb 


I ' :,3 
I 

 
:.11,: 
118. 120 
12"2 
103 
lOö 
103 
122 
122 


S7amlltuly, MOhl"rt 
S,alnotuf\' 'n,:n.t.conlu)f 
I Mühlwnl.l 
I Mh-n:r 
l1ttld,gru.1I11 
, \!nhlr..hl 
Mdo('h 
Mlllch...... 
11 öll..111'&O 
\rnIU,.baln 


Str. 


Nazwa i charakter lI1iejscowo
cI 


4: Mh'n-Roino\\o patrz 
Ro
no\\"o-Mh'u. o. 
Mlyn-RuzanY' patrz 
Rütall}'-Mlyn. osada 
Mh n-Slon;!w}" patrz 
Slonawy-Mbll. o. 
Mh n-Szamocin patrz 
Szamocin-Mh n. karcznJa 
Mh'uarka. flll\\. 
Mbnck. (lS. rnl.. pnstk.. 
pow. B)'dl:uSLCZ 
MI)'nek. lesn.. pow. \\'ilJ.owo 
Mlynice. It.. lesn. 
Mh niewo. folw.. sI. kill. 
Mh'nik. g.. pow. Odol.ltlilw 
Mh nik. os. 1111.. PIIW. 1 )stn'lw 
Mlynisko. Jesn. 
Mh uki. flllw. 
Mh'nko\\tI. fol\\".. 
pow. Ohllrlliki 
Mh nkllwo. It.. pow. 1 'h(lrnil.! 
MI} nkowo. (I.. PIIW. 1 Jhorniki 
Mlynk(lwo, plIstk.. 
pow. Ohorniki 
MI}"nkow(l. g.. pow. 
Mh'lIkow(l. 0.. I)OW. 
Mlyn6w. 11. 
J\lI}'n}'. It.. PIIStk. 
Mh'n}'. !esn. 
Mh nsko. g. 
Mnich. folw. 
Mnichowicc. It. 
Mnicho\\ (I. K. 
Mnich6wko. 1/:. 
Mnich}'. n. 
Mniszck. f(llw.. (lS. 1111. 
Mnis7ki. folw. 
Mochclck. \lS. Inl.. 
pow. ß}'dl/:osz,;z 
Mochclek. PlIstk.. 
pow. Inowrnclaw 
/) Mochle. It. 
74 \ioch}'. It. 
Moch}'. nadl.. o. 
Much}.-Nowawid patr7 
N\lwawie
-Mochy. st. kol. 
Modlihorz}'ce. It. 
Modliszcwko. o. 
Modliszewo. 1/:.. 0.. osada 
Modrakowo. PTZ}'S. 
Modrze. g.. o. 
Modrzewie. fnlw.. pustk. 
Modrzewiec. Idn. 
Moltlelka. fl.lw.. i)lI
lk. 
MOl/:ileriskie W:rrohki patrz 
Wvr(lbki MOl/:ilcrisklc. It. 
Mngilno. m. 
Moltilka, bn r 
Moh}'lanka. PlIstk. 
Moiawola. Idn. 
Mokre. lesn.. pO\\". B
'dKOS7CZ 
Mokre. I{.. pow. Mogiluo 
Mokre Dakowv patrz 
Dakowy Mokrc. g. Idn., o. 
Mokre Ogrodv patrz 
Oltrod\' Mokrc. folw. 
Mokronos. lolw.. It. 
Mokronosv. It. 
Mokrz. I-two. st. kol. 
Mokrzec. It.. pustk.. 
pow. MiCdz)'ch6d 
Mokrzec. leSn.. 
pow. Miedzych6d 
Mokrzec. folw.. pow. 
milticl 
9 Moraczewo. g.. pow. Gniezno 
Moraczewo. It.. pow. I esznn 
75 Moraczewo. 0.. pow. I eszno 
Morakowo. g. 
73 Morak6wko. It.. o'lada 
bR Morasko. g.. le
n. 
Morawin. folw.. pow.Kcpno 
07 Morawin. folw.. pow. Ostrow 
Morawin. 0.. PO\\". Ostrzesz6w 
73 MorIti. folw.. nsada. 
pow. NowY Tomysl 
Morgi. It.. pow. Slrzelno 
Morgi. folw.. PO,,". Wolszlyn 
ö7 Mork01I,ice. g. 


107 
74 


7:) 
1;;-1 
;.0 
114 
11 
lO." 


:.13 
.\1,3.'\ 
.IJ, 36 
tjj 
118 
118 
lU'2 
8 
10 
2-1 
1116 
1;9 
00 
11 
11 
118 
1111 
-16 
4A 
42 
:,6 


2:! 


29 
I ')
 
_/ 
R4 
84 
101 
lO.'! 
108 
31 
8 
B 
lit 
77 
114 
4 
10 


72 


108 


141 
Monowlce 


- 


Dawn...j.... I 
na....a Sir. 
nlemiC"('-ka 


:'9 


74 


ö!I 


"1.1'lIrl 
1.IIIInrk 
\l1
 nrk 
I MÜhl"run,! 
"Mhol 
"'I," Ulk 
I 'III
...I" 


!I 
:I:i 
:1 
114 
1\:1 
21 
lil 
,.:1 
H.
 
111 


IIlynU 
MIII,U.ld 
Mlyn
o"o 
MI'blh,«en 
Sandlrholirn 


116 
:14, 
iS 
ill, 
1'11, 
AA 
'N' 
1\:1 
A4 
l1i. 
AI 
:11 
1:1 
1:1 
4H 
f.:, 
4A 
-1 


I . ;rlllllll Y DOI"IJe 
UltorllLn 
KIt'lo Mnnf'lle 


Moch,'lrk 
I 
V....L.,lIek 
I 
I noclo.ln 
Ir aucbe 
IIauelu.'1, Ubr. 


22 
I 
IU, 
117 
lW 


Drullch...alde 
11 OIJiin 
Modllngobagen 
Ferdlllanilaruh 


22 


11011....11. 
Mogi
lka 


I:. 
13,Ii, 
122 
77. 7H 
111. IUII 
b4 
JJ,37 


Srhw,..d..n.. 
IIcll&D
t' 
11IIJllllallkIL 


fit 
4H 
62 
M 
fi2 
7 
00 
19,20 
04 
J9.3Ii 
1011 
89 
46 
48 
97 
1:1 
4:1 
44 
lOH 
1118 
74 


I ugl,eldr 
Wdhelm."" 


M ouonOl 
Aoton.wald 


Mohlt. 


II..lnhO....1 


J.II,dPD&U 


Horkaa 
Nordhel", 
1.IJf)fI",n 


Cbellllee, Knl. 


3.1 
6a 
1i8 
!i5,5!J 
Ba 
117 
43 


Jhutm,eD
>>>
14t\ 
.\lorkowo 


Nazwa I charakter miej-scowo
ci 


Nowa Trzebinia 


Dawnlcj8za I I 
DUwa Sir. Nazwa i charakter miejscowosci 
niemierka 


Dawnleji'u I I I 
na.wa Str. . N.lzwa i charaktt:r miejscowo
ci I 
oiemiecka _ 


Str. 


I Hurk. 
N
n 11 urke 
\lurk" itz 
I Ka.rth...bau.en 

 orbard.ber, 
" Ludwigsberg, 
IIb!.-Aot. 
M olcbin 
I 
Ludwig,berl( 


Nab1'szyce. g. 
9i Naclaw. ccg.. g. 
101 Nadarz1'ce. o. 
Nadborowo. o. 
Nadjeziory. wieS 
Nadkanale. g. 
Nadmh'n. os. m!. 
Nadolna. osada 
Nadolnik. os. ml.. 
pow. Chodziei 
Nadolnik. bor.. pow. Leszno 
Nadolnik. os. ml.. 
pow. Micdz1'chöd 
Nadolnik. le
n.. 
pow. Pozllaii
Wschöd 
Nadulnik. os. ml.. 
pow. poznaii-Wscb6d 
Nadolnik. nadl.. pow. Szamotul\" 
Nadolnik. lolw.. pow. :::;migiel Kiedervorwerk 
Nadolnik. os. m!.. 
pow. \\h\growiec 
Nadolnik. karczma. 
pow. Wyrz1's!s" 
Nadroino. osada 
Nadstawem. g. 
Nadstawki. g. 
Nadziejewo. o. 
N:!görnik. os. ml.. 
pow. Miedzychöd 
Nagörnik. os. ml.. pow. Mogilno Nagornik 
ao Nagradowice. o. So
radowit. 
Najdki. osada - 
30 Najmowo. g. Neumano.ho! 
Naklo. m. N..hl 
Nalccz. lolw. Kaleo,".h 
Nalecza. g. !'IaI.nto.h.. 
Nalecze. lesn. Waldhau. 
.1'"0"'0 
Nalcczewiec. lolw. (.Tohanni.thal) 
NaleCzyn. lolw. Nalene'fn 
NamOCZ1'dlo. pnstk. Namo,,)'.lIo 
Namyslak!. bor.. le
n.. 0.. sI. kol. Deotocl.bo! 
99 Napachanie. It.. o. - 
15 Napoleonowo. g. - 
07 Naramowice. g.. o. - 

... N.,ramowi(,fI, 
ul Naramowice. osada llld 
i8 
48 Naroinik. le
n.. pow. Orndzisk Gnio. Fh. 
Naroinik. g. pow. \\. olszu'n N,uolI"hoik 
46 Nawojewo. lolw. - 
127 Na\\.rotow. o. Seuratl, 
127 N'Idnia. g. Nand.1 I 
Nekielka. g. Nckla Hnuland 
05 Nekla. g.. 0.. pow. B
'dgoszcz - 
Nekla. pustk.. pow. R,'dgoszcz Nel".. Abb. 
I Nekla. g.. 0.. sI. kol.. 
pow. Sroda 
31 Nepomucen6w. pustk. 
Ner1'ngowo. o. 
4 Nialek. wicl 
2'2 Nialek Wiclki. lolw.. It. 
l
 
:

:
::. g
: o. 
Niechanowo. g.. o. 
100.100 Niechanowska Nuwawies patrz 
Nowawie
 Niechanowska. g. 
Niechlöd. g.. o. 
Nieciszewo. o. 
Nieczajna. g.. o. 
Niedarzyn. g. 
Niedola. ceg.. lolw. 
Niediwiadki. Idn.. 
pow. Inowroclaw 
Niediwiadki. g.. pow. Rawicz 
Niedi\\.iady. 0.. pow. Jarocin 
NieMwiad1'. It.. POW. Szuhin 
NieM,,'lady-Z6rawiniec patrz 
Zörawiniec-Niediwiady. g. 
Niediwiedziklerz. le
n. 
Nied£wiedziny. g.. le
n. 
Niedfwiedi. g. 
Niegolewo. g.. o. 
Nlegolewo. pustk. 


Bro.ctenhaul"tod 
Wrze
nial Moocioka 
WYrzYsk
 
,,..hnt& 
I welk.nl'O! 
)(o"ollllzL.i 
I . 
' I ßflrreD
alfl". 
Fgb. 
'\\ilhelmsho! 
I Modzf"OOWO 
)( urk. 
"rotl4Cbt'D 
Rrlloobau(IIf"n 


Morkowo, g. 
Morkowo Nowc. osada 
Murownica. g.. o. 
Morzewiec
 osada 
Morzewo. g. 
MOrZYCZ1'n. osada 
Mosina. 0.. 
pOW. Poznaö-Zachud 
Mosina. m.. pOW. Srem 
Mosina. nadl.. 0.. pOW. Srem 
Moska Oola patrz 
Oola Moska. le
n. 
Moslki. It.. poW. Oslrzesz6w - 
Mostki. lolw.. poW. Wi\growiec - 
Moszczanka. g. R..eI.weg. 
Moszczenno. folw. - 
Moszczeiiskimh'n. os. m!. H....inRklmUhl. 
Mo
cieiewo. g.. O. M08.,i,'jewo 
Mo
cienica. osada lIooei.oiea 
Mo
cieszyce. o. S.ebrn.k 
Mo
ciska. osada. 
pOW. Wolszt1'n 
Mo
ciska. le
n.. pOW. 
Mo
ciska. g.. 0.. pOW. 
Mo
ciszewo. lolw. 
Mosciszki. bor.. g. 
Mo
clszki. o. 
Mo:!;d:!;an6w. lolw.. lart. 
Motd7an61!1. osada 
Mllrka. g.. Icln.. o. 
Mrocza. m. 
Mrocza. o. 
Mruczek. osada 
Mroczeii. g. 
Mroczeii Nowy. g. 
Mroczt:iiska Lcka patrz 
Leka Mroczeiiska. g. 
Mroczeiiska Marjanka patrz 
Marjanka Mroczeiiska. osada. 
Mroczeiiskie l.isiny patrz 
Lisiny Mroc7eiiskie. osada 
Mrowiastruga. puslk. 
Mrowiniec. lolw. 
Mrowlno. g. 
Mro"ino. o. 
Mrozowo. lolw. 
MSLCZ1'cz1'n. It.. o. 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 


szczyczynek. osada 

ciJ;miew. le
n. 
sciszewo. g. 

ciszewo-Mh'n. osada 
uchocin. o. 
uchocin. os. ml. 


ucbocinek. It. 
nrcz1'n. g.. pustk. 
urczynek. g. 


urowana Oo
lina. m. 
urowanlec. g.. 
pow. HydgosZC7 
Mnrowaniec. puslk.. 
pow. Kepno 
Mnrucin. g. 
Murzynko. g. 
Mnrz1 nno. g. 
Mnrz1'nowiec Ldny. g. 
Mtlrzynowo Ko
cielne. g.. o. 


Murz}nowo Le
ne. 10Iw.. g. 
Murzyn6wko. karczma. le
n.. 
Mutowo. 101".. 
M1'ciclewo. g. 
M
'cielin. lolw.. lcin. 
M1'cin. Idn. 
Mvje. g. 
Myjomice. lolw.. o. 
M}'lin. g. 
Mystkl. 0.. pow. 
roda 
Mystki. g.. pow. Witkowo 
Myszki. g.. o. 
M}'szkowo. o. 
M}'
I..tko,,'o. g. 
M}'
lccin. It. 
Myskcinek. o. 
Myslniew. It. 
Myslniew. o. 


M'rGl
("hf'D 
YotlrMhotl 


(;rnnwald 
Mlowlnietl 


.To...hJms!cld 


IIl\z(,zy(,ZYO, 
H1d 
Fri{'drlchllt.h.,J 
"'.....Im.b..rg 
SI'rlngmill,le 


lIu('bociomOhle 


11 Dcll(
iD 
llaulaod 
)( urtschin 
Hoheokamp 


lIurowana 
On..lin 


1iurow:ani'tr. 


Morltdeld. 
Klein Morin 
GrOAB Jlorio 
Hurwald 


)(UlZJrOOWO, 
Kir.hlieh 
1'.lnrlel.o... 
O. Eael,walde 


Mittenlnnf 
Kamillen&hal 


R.hthal 
IIIW'IW
' 
I Hyol.ncio 
MYRlendnek 
x) 
IDie
' 
. Silyll.nhllh. 


119 
12!. 124 
12
 
34,3;) 
36 
I 6'2 
61 
i98,101 
I' 121 
124 
6i 
31 
81 


31 
(,,
 
111 
7i 
7f! 
125 
'19,101 


103 
10
) 
89 
!11 
38 
59 
67 
3.'J 
46 
lOö 
113 
13, li 
88 
!)() 
14 
6 
G7 
68 


43 
43 
95,96 
j 
f! 
;;0 
78 


Myslniewska Kufnlca patrz 
Kufnica M1'
lniewska. g. 
Myslniewska Szklarka patrz 
Szklarka Myslnit:wska. g. 
M1'tnica. folw. 


HnrniDg 


N 


N....da. 


117 
Gi 
lU 
61 
3i 
31 

6.48 
!t:1 
:1/; 
11ö 


Bir
hol. 
Hintermteirh 
Am KanaJ 
"Nadmnhl
 
- Nadoloikmo.hie 


NJldoloikmo.hle 


Ul1termUIII" adoIDik, Fhs. 


Kadolnik Was- 
If'rmo.hl 


Unt.rmUhi. 


I NI.derk rolf 
'l :ulro'lno 
Gro.nweiler 
Robneirh 


Obermnhle 


Nepomucenowo 
N.loringsa'alde 
Kleio N.lke 
Groll! Nelke 


Nichein 


Nletacbajna 


Blrenber« Ied.wladki 
llirikeoho! 
BIr.nbr.eh 


Bsr.n wald. 
1IIreobu..h 
lIi1r..-ald. 


Niecol.wo. Abb.l 


Nielegowo. o. 
67 Niemarzyn. It.. o. 
Niemcz. lolw.. g. 
NiemczYn. g.. osada. pustk. 
Niemczynek. osada 
Niemieczkowo. o. 
Niemieczkowo. os. 'ITl1. 
Niemierzewo. g.. o. 
Niemierz1'ce. iolw. 
Niemojewiec. g. 
Niemojewko. o. 
Niemoie"o. o. 
Nienawiszcz. g. 
Niepart. g.. o. 
9 Nieproszyn. 10Iw. 
Niepruszewo. g.. o. 
44 Niepruszewo. Idn. 
-16 
Niepruszewo. pnstk. 
i3 
Nieslabin. g.. o. 
i3 Niesöb. os. ml. 
Niestrollno. g. 
89 Nieszawa. o. 
96 Niesza"ka. g. 
Nie
wiastowice. g.. o. 
Nieti\szkowo. g., o. 
Nietrzanowo. o. 
Nietuszkowo. g.. o. 
Niewiemko. g. 
Niewierz. g.. o. 
Niewolenko. loiw. 
Niewolno. g. 
Niewrzeckie. osada 
NicZychowo. cllkr. 
Niezychowo. g. 
Nieh'chowo. o. 
Niez1'ch6wko. lolw.. g. 
Ninino. o. 
Niszczewice. g.. o. 
Niwiska. 10Iw. 
Niwka. g. 
Niwki Ksii\zcce. le
n.. 0.. 
pow. Odolan6w 
Niwki Ksii\icce. g.. 
pow. Ostrzesz6w 
Niwy. g., pustk. 
Niziolek. os. m!. 
Niz1'zna. osada 
Nochowo. g. 
Nochowo. o. 
Nochö\\ko. puslk. 
Nojewo. g.. sI. kol. 
Nosale. g.. o. 
Nosalt:wo. lolw.. g. 
Noskowo. lolw.. lesn.. g. 
Nosko"skie Bud1' patrz 
Bud1' Nosko\\skie. lolw. 
Nosk6w. folw.. g. 
Notecka No\\awicl patrz 
Nowawid Notecka. g.. plIstk. 
Notecko. osada' N.udarnm 
Nowa Boruja palrz 
Boruja Nowa. g. 
Nowa Cerekwica patrz 
Cerekwica Nowa. g. 
Nowa Cielcza palrz 
Cielcza Nowa, lolw. 
Nowa Di\browa patrz 
Di\browa Nowa. g. 
No"a Di\br6wka patrz 
Di\br6wka Nowa. o. 
Nowa Dzieczyna patrz 
DziecZ1'na Nowa. plIstk. 
Nowa Kurzag6ra patrz 
23 Kurzag6ra Nowa. g. 
80 No\\a Obra patrz 
29 Obra Nowa. g. 
91 No\\a RMa patrz 
ROta Nowa. g.. pustk. 
Nowa Rtldna patrz 
Rudna Nowa. lolw. 
Nowa Silna palrz 
Silna Nowa. g. 
Nowa Trzebinia patrz 
Trzebinia Nowa. osada 


74 
20 
110 
105 
33 
63 
103 
4,6 
i 
100. 105. 
104 
38 
120 
117 
117. 116 
119. 114 
116. 117 
113, 114 


(',1'\ 
12;\ 


61 
aö 
120 
129 
9') 
!Il 
111 
!I 


111 


12j 


73 
80 
61 
105 
.U;.-18 
W 
105 
32 
6i 
121 
114 
8 
36 
29 
111 
109 
69 
ii,78 
14 
i4,7ö 


113 3, 4.J 
6 
:i,58 
108 
7 


128 
02 
lOR 
67 
:!O, 21 
21 


Dawni
jua I 
nazwa 
niemieeta I 


:N"ie1eDgowo 


36 
RU,til 
.. 
IO.'! 
llI!I 
i8 
5i 
-16,4H 
:!O 
GI 
8-1 
2-1 
5i 
17,lH 
3;! 
:!O,21 
:!1 


Nimucb 
Niel.o! 

iemucllioct 
NiemietMhkowo 

1(miet8chko-- 
1romühle 

iemient'hewo 


\aldmark 


ScMowl... 
Nawil!k 


'Slel,rosehine 

ieprult'hewo 

 iel,rUßChewo, 
:nUll. 
N:£I.ro8t"llewo, 
Abb. 
NI6Rlabin 
Xie...b Mllbl. 


20 
!19, 101 
,U 
;;U 
j!1 
5i 


N'i(.nhaw3 
Nieechawa 
llaul.md 
NiIJ8wwtowice 
Ni&8c". 


108.110 
!M,9u 
HK. 
8,10 
8 
HG,&; 
;)Ü 
;)Ü 
tjÜ 
124 
1')') 
12
 
12f. I:!:! 
;)9 
H ')-1 
--. Ü-1 
!19 
t;:! 


I - 
Nikol.kowo 
Nenhntte 


Fleiho! 
N Ic,...rzenckie 
Niezychowo, 
Zuekerfh. 
SCiPhcim 
Niezycho,,'o 
Nit'7.ycho"..ko 


Xiachwit. 
Xiwist 

irk. 
Niefkeo, 
FUr
thl"b 
Niclkeo t 
Fu..tII.h 
Niwie 
?JiiPziolker- 
Dluble 
Nbyzna 


Gi 


-1 
4R 


::!
 
!19 
1111 

 !l!I 
li6 
31,:I:-l 
87,86 
I1f. 113 


No.hau 
Nochowko 
Neotbal 
KORRad.1 
NONalewo 


?;o8kow 


28 
2S,2Ü 


!:J1 
121 


11ö 


26 


21:1 


j;\ 


. 


6 


11; 


3;) 


38,116 


03 


123 


fH 


-1:1
>>>
No",.a Tucborza 


Nazwa i charakter miejscowo!!ici 


g. 
Nowawies Ks.iijzeca. g.. lesn.. o. 


Nowawies Lcdnogurska. o. 
NowawieS-Mochy. st. kol. 
Nowawie!!i Niechanowska. g. 
Nowawies Notecka. g.. PlIstk. 
NowawieS Podgilrna. g.. o. 


pod Kaimierzem. o. 
pod Swarzedzem. 


Dn..n l!PjsA I I I 
oa.wa Str. Nazwa i charakter miciscowoscl 
JÜemledta 


NeomaDudorf 
Nengorka 


Ludwigsheim 
Neurode 
Weiden 


Nendorf 


Neudor' 


Ne..dnr' 


Neodorf 


}leudorf 


Nengnt 


Neudor' 
I Nendor' 
mlelsdor' 
N endor' 
llaul...d 
Kc."udorf 
X('udorf, Kgl. 

rDdorf, 
FOrstlich 
Neudorf 
lf'dD

vra 
Xeudorf 
Neudorf 
niechanown 
N cudorf 
Y",ullorf am 
Berge 
Sf"udorf 
b. Kazlflierz 


Nelldod 


116 


43.4-1 
70 


R6.&'\ 
R,to 
4 
8 


124 


3-1 


69 


107 


03 


34 


90 


121 


42 


46 


76 


ö3 


63 


14 


28 


91 


Dawßitjllz.a I 
Da.wa Str. 
niemieek:a 


N. tlbudpn 
N, ustadt 
a. "-arlll'" 
l\'C,JWIO 


S.-ngrund 


Nellfor"ti"'UK 
..:it hl)uwct 
N'f'oilorf'.r 


Mnhle 


:'IIo"y Sielec patrz 
Siclec No"
'. g. 
Nowy Slonin patrz 
S/I'IIIII Now
'. fol\\". 
Nowy Solec p:\trz 
Solec No"y. g.. plIstk. 
Now
's" iat. folw. 
X Nowy TOIII
'sl. In. 
No" Y \\'idzilll patrz 
Widzilll Nowy. g. 
No"y ZalUIn patrz 
ZallJJn Nowy. CCg.. Ir. 
Now
' llld
'li pltrz 
Zod
'lJ !'iow
'. g.. SI. kill. 
Now
'dw6r. flllw.. 
pow. ß
'dgosz.:1 
NowydwM. g.. 
pow. B
'dgoszcz 
Now
'dw6r. folw.. 
pow. LllodZlie,;. 
NI'w
'dw6r. flllw.. 
pow. OlliCZlln 
No,,
'dw6r. 0.. 
!12 PIIW. Inowroclaw 
No\\'
.dwör. Jt.. pow. Ko
cialJ ?\rllllof 
!Ij No,,
'dw6r. K.. 11.. 
pow. Nowy TOIII
'sl 
:J:I Now}'dwir. folw.. 
pow. Ostrzcsz6w 

ow
'dw()r. 0.. 
pow. Poznari-WschUd 
No"yd"ür. folw.. 
pow. Wol
zt}'1I 
Nowyfolwark. jolw.. 
po\\'. Kepno 
:JO Now
'folwark. g.. 0.. 
pow. Krolosz
'1I 
9"2 No"yfolwark. folw.. 
pow. Mh:dz
'chüd 
t:J No\\,yflllwark. os"da. 
10 pow. Ohoruiki 
Nowyfol"ark. folw.. 
pli\\'. \\',u::ro\\'lcc 

o,,
'flllwark. hur.. 0.. 
pow. Wrzesaia 
Now
'krak(lw. osada 
No\\'ylas. IcSn. 
Nowymlrll. os. ml.. 
pow. Lzarnkow 
No"yml}'n (Arsenowo). folw.. X.ußlObl. 
pow. MiCdzychild 
No\\'
'mh'n. folw.. 
pow. MOKilno 
Nowymlyn. os. ml.. 
pow. Nowy Tom
'sl 
No" ymh n. os. ml.. 
po\\'. Ohoruiki 
Nowymlyn. os. ml.. 
pow. PIJZI!all-\\'sdli.d 
-12 Now}'mlvn. plIstk.. 
pow, \VOjl1rowiec 
!lt Nowymh'n. osada. 
pow. \Vols7tyn 
!lt Nowvmlyn. os. ml.. pustk.. 
tJow, \Vyrzy..k 
:11; Nowvmlyn I. 11. os. ml.. 
pow. Chodziez 
Nowvmostck. Idn. 
Nowyslaw. folw. 
In Now}'swiat. prz}'s.. 
po\\'. ßydll:05Zcz 
34 Now}'s"iat. folw.. pow. Jarocln Npuwell 
Now}'swiat. folw.. 
70 pow. Kroto-zyn 
Nowyswiat. folw.. pow. Leszno 1',..'....11 
70 Now}'swlat. It.. pow. SZlIhin Neu....I. 
Now}'swiat. folw.. pow. 5;migiel NeuW61t 
:15 :'IIo7.yczyn. o. 
n.II..'hin 
Nychy. PlIstk. 


'1azwa i charakter miciscowo
ci I 


43 


JO 


11 


!lj 


43 


35 


:U,57 


tt 


tö-l 


(t 


116 


IIJ!! 


123 


2j 
10 
!I
 
!I
 
11 
117 
12t 
!)'J 
21 
39 
9:1 
10 
&7.:19 
91 


117 


110 
66 


o 


Nowa Tuchorza patrz 
Tuchorza Nowa. g. 
Nowa Wolica palrz 
Wolica Nowa. folw. 
Nowaczkowo. g. 
Nowag6.ka. g. 
Nowakarczma. pustk. 
Nowakowo. g. 
Nowak6",ko. fol". 
Nowaruda. wies 
Nowaszyce. folw. 
Nowa wies. Icln.. 
pow. Bydgoszcz 
Nowawies. przys.. pustk.. 
pow. Gniezno 
Nowawies. folw.. lesn.. osada. Neudnrf 
pow. Kepno 
Nowawid. g.. 0.. 
pow. Krotosz}'n 
N . L Ncugnth 
owawles. g.. 0.. pow. eszno b. RaI.ell 
Nowawies. g.. pow. Pleszew Neud.rf 
Nowawicl. g.. lart.. 
pow. Slrzelno 
Nowawics. osada. 
pow. Szamotuly 
Nowawies. g.. pow. 5;mlgicl 
Nowawies. osada. 
pow. \Vijgrowiec 
Nowawies. g.. pow. Wolszt
'n 
Nowawies. g.. po\\'. Znin 
Nowawies Dolna. g. 
Nowawies Gurna. o. 
Nowawies Krillcwska. 


Jliowawles 
Nowawie!!i 
It.. torf. 
N . 
 d \ Ir k . Neudorl 
owaWle" po .-.. ron ami, g.. o. b. Wrnnke 
NowawieS Uiska. g.. lesn. V.ch Neudor' 
Nowawics Wielka. g. Oro.. Nelldorf 
. . \\,ri
('hiD l{PII- 
NowawleS Wysz}'nska. g. derl 
Nowawies Zbijska. g. Neudorl 
Nowawioska. g. Klein. Neudorl 
Nowe. g. No..-eo 
Nowe Bielawv patrz 
Bielawy Nowe. folw. 
Nowe Bor6wko patrz I 
Bor6wko Nowe. g. 
Nowe Broniszewice patrz 
Broniszewice Nowe. g.. plIstk. 
Nowe Brzetno patrz 
Brzeino Nowe. g. 
Nowe Czeskie patrz 
Czeskie Nowe. g. 
Nowe Dalabuszki patrz 
Dalabuszki Nowe. g. 
Nowe Dijbie patrz 
D..bie Nowe. g. 
Nowe Deb6wko patrz 
Deb6wko Nowe. g. 
Nowe Dlugie patrz 
Dlugie Nowe. g. 
Nowe Drezno patrz 
Drezno Nowe. karczma 
Nowe Dymaczewo patrz 
Dymaczewo Nowe. g. 
Nowe Jastrzebsko patrz 
Jastrzebsko Nowe. g. 
Nowe Kamienice patrz 
Kamienice Nowe, g. 
Nowe Kokoszki patrz 
Kokoszki Nowe. os. fab. 
Nowe Komorze patrz 
Komorze Nowe. folw. 
Nowe Kr6likowo patrz 
Kr6likowo Nowe. g. 


Nowe Krz}'cko palrz 
Krz}'cko No"e. g. 
Nowe Kurz}'ce patrz 
28 Kurz'yce Nowe. osada 
-I Nowe Kwiejce patrz 
7-1 Kwiejce Nowe. g. 
107 Nowe Laskowo patrz 
57 Laskowo Noive. osada 
122 Nowe Lipno patrz ' 
4 Lipno Nowe. g.. st. kol. 
10 Nowe Morkowo patrz 
6 Morkowo Nowe. osada 
Nowe Oborz}'ska patrz 
1-1, 1i) Oborz}'ska Nowe. g. 
II/o"e Osowo palrz 
3:",31 Osowo Nowc. g. 
Nowe Sieroszewice patrz 
1 Sieroszcwice Nowe. g. 
40,4 Nowe Skalmierzyce patrz 
Sk".Imierzyce Nowe. g.. tart. 
Nowe Slaborowice palrz 
Slaborowice Nowe. 1(. 
83 Nowe Smolno patrz 
Smolno Nowe. g. 
R9 Nowe Szczepankowo palrz 
Szczepankowo No"e. g. 
!'j Nowe Tarnowo patrz 
111 Tarnowo No"e. g. 
Nowe Tloki patrz 
116 Tloki Nowe. g.. osada 
127 Nowe Wapno patrz 
74 \Vapno Nowe. g. 
Nowe Wolsko patrz 
70 Wolsko Nowe. g. 
118 Nowc Ziemnice patrz 
Ziemnice Nowe. K. 
31,33 Nowe Zlotowo patrz 
Zlotowo Nowe. g. 
114 Nowe Zakowo patrz 
116 Zakowo No\\"e. g. 
ll'i Nowebudy. o. 
!Il Nowemi;
sto nad \Varl:t. m. 
NO\liie. o. 
IIR, I:JJ Nowiec. 11:. 
88 Nowicczek. g. 
Nowina. g.. pow. CZ:1rnküw 
74 Nowina. lesn,. pow. 'Wolsztvn 
NowiJla. folw.. pow. Wyrz
'sk N....-iou 
Nowinki. It. Neubaul:....1 
Nowiny. osada. !I:.ull.ilD 
po\\'. Inowroclaw 
Nowin}'. folw.. pow. Kotmin 
!\Iowiny Ojrzanowskie. wie
 
Nowki. lesn. 
:3 Nowoloskoniec. 1(.. Ic
n. 
4 Nowowieiskimh'n. os. ml. 
108 
NIJ\\'
' Beledll patrz 
Belccin NowV. g. 
Now
' Bialez patrz 
ßialez Now}'. 1(. 
Nowy Bllcz patrz 
Bucz Now}'. osada 
Nowy Dehiec patrz 
Deblec Nowy. folw. 
Now}' Dcbowiec patrz 
Debowiec Now}'. folw. 
Now}' Dobietvn patrz 
Doh ez}'n Nowy.- K. 
Now}' Golebin patrz 
Gotebin Now}'. g. 
Nowy Grudzielec palrz 
Grlldzielec Nowy. g. 
Nuwy K.armin patrz 
Karmin Now}'. g. 
Nowy Lubosz patrz 
Lubosz NowY. g. 
Nowv I:.osiniec patrz 
I:.osiniec Nowy. o. 
Nowv I:.oskori patrz 
Loskon Nowy. wies 
Nowy Miroslaw patrz 
Miroslaw Nowy. g. 
Nowy Mroczen patrz 
Mroczen Now¥. g. 
Nowy Panigrooz patrz 
Panigr6dz Nowy. g.. o. 
Nowy P.acibor6w patrz 
Racibor6w Nowy. folw. 


Obelrankl. g. 
OberskI Juzef6w patrz 
J6zef6w Oherski. folw. 
Obiecanowo. o. 
Obietewo. g. 
Objezlerze. o. 
-11 Oblaczkowo. g. 


. 8 


31 


1
.1I0 


149 
Oblaczko,,"0 


llawnl.)..a I 
OA...a Str. 
oiewif't"ka 


XO 


:11; 


lW 


Seue Welt 


(t:. 
r):! 


N"lIlumi'i('hrl 


111; 


-1i f"lIhor, V
k 


1U; 
-I 
4 


SN.huf 


S'"lIllor 


10 


N.uho' 


1:1 


Xeohol 


21 
:\:1 
:.:1, :''1 


Wdd...nvorwf'rk 


Neuhol 


flH 


IN('IIII..f 


70 


Nt'uhu' 


117 


Nru
nr"'''rk 


:\:-1 


N,'u\'or.. prk; 


.111. 11 f'u\nr"'f!rk 


17 ßuvorw('rk 


riR 
111 


NrUVf.'''Clrk 


N't"u\"'.rwf'rk 


12U 
k!' 
lU 
11 
47 


Ncukr3kAu 


Nf'umUhll' 


({ 'u01GhI 


49 


N'eUD1Uhl6 


6-1 
:iR 


N'f'UIDtlhl.. 


Ne..mDlliI" 


71 


X('Ulllnhl,. 


1111 


N"ur. MalM,.. 


llu 


NeumDI.I.. 


12u 


N,.umf.JIllf' I. 11 


10 
7 
fI-I 
5 
2fI 
-11 


S..uhrOd,. .\cU. 
Nt"lItelrh 


NC"u'ffelt 


}o;,.uwelt 


4i. 
!Il 
!I, 
R4 
liI 


nlr'.ank. 


HG 


Of,JabchkfJwo 


39 
12!I 
!11 
5!J 
118
>>>
100 
Obora 


,- 


Nazwa i charakter mieiscowo
i I 


DILwnleJ.za 
D&ZW. 
nlemiccka 


1 
I 
f 
.j 


Obora. g.. st. kol., o. 
Obornlkl. m.. st. kol. 
Obornlki. nadl.. o. 
Oborzyska Nowc. g. 
Oborz1'ska Stare. 0.. st. kol. 
Oh6rka, g. 
Ob6rzRia. It.. 

n. 
Obra. 0.. pow. Kofmin 
Obra. K., 0., pow. W..lsztyn 
Obra Nowa. g.. pow. Koimin Seu Obra 
Neu Obra 
Obra Nowa. g.. pOW. Wolsztyn lIaul....1 
Obra Slara, g. AU Obra 
Obreda. fol\\,. 
Obrona Lesna. folw. 
Obrowo, o. 
Ohrzycko. m. 
Obrzycko-Zamck. flllw.. 
zamck 
Obudno. g., o. 
Ochclski Jözcfuw patrz 
J6zeföw Ochclski. osada 
Ochla. It. 
Ochloda. folw.. pOW. Gostyr'i 
Ochluda. osada. poW. Rawicz 
Ochodza, g.. pOW. Mogilno 
Ochodza. g., pOW. Wijgro)Viec 
Ochodza, 0.. poW. Wijltrowicc 
Ochodza Szlachecka, wie
 
OCiijz. 0.. st. kol. 
Ociesz1'n. g., o. 
Oczkowice. It. 
Oczkowlce. o. 
Otwieka. g. 
Ocwieka. Ic
n. 
Odolan6w. m. 
Odrodzcnie. hor. 
Odrowijz. g.. o. 
Odrz1'kotuch. bor. 
OfeIln. folw. 
Ogieniowo. hor.. folw. 
Ogrod1'. It. 
Ogrody Mokrc. folw. 
Oirzanowo. o. 
OJrzanowskie Nowiny patrz 
Nowln1' Ojrzano\\,skie. wie
 
Okaliniec. folw. Amallenbol 
Okole. folw.. pow. Bydgoszcz 0&.0110 
Okole, g.. pow. B1'dKOSZCZ Okollo Kolonio 
Okole. osada. pow. Ostrzesz6w OkolemUhle 
Okolewo. osada Annalbal 
Okreglica. osada Okrengllea 
Okszyce. osada Frledrichtil,i11 
Okuniewo. osada Waldvor...erk 
Okunin. pustk. MUhlenkolonie 
Olbina. pustk. 
Olcjnica. pustk.. pow. Leszno SMdmOnze 
Oleinica. lesn.. pow. Wolszu'n Ölpoehe 
Oleinica. pustk.. pow. Wolsztyn Ol"oeloe 
Olek, fol W. EIBen..e 
Oleksz1'n. g.. osada Langenolingen 
OIesie. osada 
OIesin. fol\!:. 
Oleszno. g. 
Oleszno. o. 
Oldnica. o. 
Ole
niczka, folw. 
Olina. folw. 
Olsza. It. 
Olszak. os. ml. 
Olszak-Mlyn. osada 
Olsze, g. 
Olszewice. o. 
Olszewka, g 
Olsze\l;ko. It. 
Olszewuik. Idu. 
Olszewo, folw.. pow. ßmildel 
Olszewo. It.. pow. ßmiltiel 
Olszcwo. folw.. pow. ßmda 
Olszewo. It.. pow. 5;roda 
Olswwa. It. 
Olszowa. o. 
Olszowa 06rna. o. 
Olszowa Podmieiska. o. 
0Isz1'na. bor.. pow. Obornikl 
Olszyna. It.. osada. 
pow. Ostrzesz6w 
Olszyna. 0.. pow. Ostrzesz6w Erlulbal 
Olsz}'I1a. Idn.. pow. 5;rem 
OlsZJ'I1icC, bor. 


uooruik 
Obernlk, ObI. 
:Nen Oborzy.k 
An Oben)'.k 
Frledrlebsbain 
Obunoi:a 


(thron. Lesna 


(\berKitzko 
Oberfllltzko, 

f'Llus" 


O(Ohloda 
Ochloda 
(IcllOllz... KI{I. 


n.ehOI. 
Ocooo.... Adl. 
Olon. 
Oei.scbln 11, I 


OlscJ1kowill 
Ocwieka 
Kerllgruoil 
A(lrlnAu 
Nikolau.grnnd 
OdrowoDI 
Pelzkrug 
Ofella 
Eugenlenhol 
Oarl he 
N...eg.rle 


OIe..no Abban 
RJeoenburg 
Oberle.nUz 
Untertesoitz 


or.cba 


I 
I 
f 


OIBzak MUhle 
Kleinlinde 
OI8
be..itl 
Erlaa 
Olszewko 
Erlengrund 
Feldvorwerk 
WnI.cb 


Hediogt:'D 


OIB.o...a I 
Olllo...a 11 
oie.o...a IU 
F.rIOllbaln 


Ellerntbal 


I I I DawnieJlIla 
Sir. Nazwa i charakter micJscowosci naz...a 
nieD1iecka 
14,15 0lSz1'liska Papiernia patrz I 

,5, 06- Papiernia Olsz1'liska. os. ml. 
f,9 Olympin. g. jOlempino 
3.') Olaczewo. o. 100a.._wo 
36 Oldrzychowo. o. 'lllenburg, Onl 
14 OIobockic Kaliszkowicc patrz I 
91, 93 Kaliszko
ice Olobockic. g., 
39 le
n'.. pustk. I 
116. 117 Oloboczne Bisknpice patrz 
3R Biskllpice Olohoc7nc. I!:. 
116 Olobok. g. OIobok 
o .. I 
 I ChMIOtlen- 
38 mleclJlY. c n. mlthle 

M Oncbcr. plIstk. ,Oremby 
H-1 Onufn'. pustk. Unulr)' 
RB Opalenica. m. Oralenli... 
85 Opatowiec, osada O"alo". Kol. 
f!!I Opatowska I:..eka patrz 
I:..eka Opalowska. It. 
127.129 Opat6w. It.. o. 
Opat6wko, g. 
Opat6wko. o. 
Opicsz1'n. folw. 
Oplawiec. It.. osada 
Opoczki, g. 
Opoki. g. 
Oporowo. g.. 0.. pow. Lcszno 
Oporowo. g.. 0.. 
pow. Szamotllh' 
Oporowo. 0.. pow. Szubin 
Opor6wck. o. Opero...ek 
Opor6wko. folw.. pow. Lcszno IIroro...ko 
Opor6wko. It.. pow. Lcszno Oporu...ko 
Opor6wko. folw.. pow. Szubin Ororo..."o 
Oporz1'n. g. S,.icg_1 
Orchol. pustk. Orohol 
Orchowicc, g. Orchowo 11 
Orchowo. g.. st. kol. OrcIWeim 
Orchowska Wölka patrz 
W61ka Orchowska. K. 
Orch6wko. g. 
Ordzin. 0.. pow. Pleszew 
Ordzin. 0.. st. kul.. 
pow. Szamotulv 
Organki folw.. le
n. 
93 Orkowo. g. 
124 Orla. g.. 0.. pow. Kozmin 
5 Orla, le
n.. pow. W"lmwlcc 
4 Orle. folw. 
68 Orle Wiclkie. It.. o. 
73 Orliczko. g. 
]13 Orlinck, folw. 
30 Orlinicc, le
n. 
59 Orlinka. pustk. 
8 o rlin 1'. folw. S&einburg 
hO Orlowo. g., 0.. pow. Inowroclaw Orlo...o 
44 Orlowo. 0.. pow. Obornikl Orlo...o 
117 Orpikowo. g. 
116 Orpiszew. g. 
94 Orpiszew. o. 
14 Orpiszewek. 0.. wic
 
40 Orzechowo. g.. sI. kol. 
89 Orzelskimlyn, o. 
91 Orzel ßialy patrz 
93 Bialy Orzel. fotw. 
10 Orzeszkowo. g.. 0.. 
10 pow. Miedzycb6d 
88 Orzeszkowo. I-two. 
00 pow. Mledzych6d 
73 Orzeszkowo. g.. pow. 5;roda 
73 Osada W1'soka patrz 
99 W1'soka Osada. g. 
24 
122 Osetnica, o. 
4 Osetno. os. ml. 
18 Osicczek. g. 
95 Osicczna. m. 
95 Osieczna-Zamek. o. 
106 Osick. g.. pow. B1'dgoszcz 
103 Osiek. ldn.. pow. Inowroclaw Wodek 
31 Osiek. folw., g., pow. Jarocin Oeebek 
33 Osiek. 0.. pow. Ko
cian 
33 Osiek. g., 0.. pow. Ostr6w 
33 Osiek. g.. 0.. pow. Rawicz 
08 Osiek nad Noteclll. g., st. kot. 
67 Osiek Wielki. g. 
Osick Wielki. nadl.. o. 
G9 Osielsko, g.. osada 
100 Osikowo. osada 
Ö Osina, leAn., szkota 


38 
38 
19 
80 
00 
108 
110 
127 
60 
57,59 
17 
18 
127 
128 
GO 
42 
119. 114 
5\1 
10 
100 
43 
:-1 
93 


Opalo... 
npatowko 
. Oll_nbor!: 


nplnwilz 
Klein 0,,0" 
OroOllIl Opok 


(o'"ri('dweil 


Orle 
Oriitscbko 


Orpiacbewo 
sonnenreld 


OricmOhle 


Orz.uchkuwo 


On_hko...o, 
FllroL 
Oncbkau 


Reute n. Bir- 
kenbrueb 
Annamühle 
K1.ln Wodek 
Slorcbneo& 
Storebne.& 


Netztbal 
Groe. Wodek 
Wedel, Obr. 
Oeiel"" 


W
I"ne 


Oslniec. g., pustk. 
Osiny. g.. POW. Kepuo 
Osiny. plIstk.. pOW. Kepno 
Osiny. wid. pOW. Znin 
Ositko. pustk. 
Oslonin, g.' 
OSmy. osada 
Osowag6ra. g.. Ic
n. Hobenelche 
Osowiec. g.. 0.. pOW. B1'dgoszcz o..owil. 
lii:! Osowiec. plIstk.. pOW. GOStyr'i O.oo...leo 
Gi! Osowiec. 0.. poW. MOgilno o..o...ieo 
OSOWO. osada 0.00...0 
69 Osowo Nowc. g.. pow. Ko
cian 0..0...0 
GO Osowo Nowe. g.. pow. Oborniki Neu u..o,,'o 
66 Osowo Slare. 0., pow. Ko
cian 0..0...0 
19 Osowo Stare. 0.. pow. Oborniki Alt 0..0...0 
1n Ostatkowo. g. 
Ostatkowska Struga, g. 
Ostatkowski Ostr6w palrz 
Ostr6w Ostatkowski. osada 
Ostalnigrosz. bor. 
Ostoje. g. 
Ostroblldki. g.. o. 
Oslrolcsie. g.. Ic
n. 
Ostror6g. m. 
Ostrowce. folw. 
Ostrowicc, g.. pow. Kepno 
Ostrowiec. g.. pow. W1'rzysk 0.&1'0...1.. 
Oslrowieczko. ceg.. o. 
Ostrowieczno. g. 
Ostrowilc. g. 
Ostrowite Prymasowskic. It. 


O£!trowo 
b. G081yn 
Telz1alf 
OstTau 
Iiuttawrrdrr 
I GrUobaus('n 
Ostrowo, Oel
tI. 
&I..rley 
Ostrow 
O.lro...o Hohle 
Oatrowo 
a. Go"lo 
o.drowo 
b. Gembilz 
Oatrowo 
Ostrowo pod Gniewkowcm. o. b. Argellau 
o.&ro...o 
Ostrowo pod J anikowcm. o. b. Amoee 
Ostrowo pod I:..opicnnicij. osada O. b tr° L "'o_ 
.. oplenno 
Oslrowo pod I:..ukowcm, folw.. 08&1'0.'0 
O t d ... 100Iro...o 
S rowo po ;:remcm. g. b. Schrimm 
Ostrowo Szlecheckie. It. Oolro...o, .\.11. 
Ostr6w. m. o.tro...o 
Ostr6w-Coton patrz 
Colon-Ostrow. pustk. 
Ostrow Ostatkowski. osada 
Ostr6w-Psieuie patrz 
Psienie-Oslr6w. g. 
Ostr6wek. It.. pOW. Mogilno o.tro...ek 
Ostr6wek. 0.. poW. Strzelno o.tro....k 
Ostr6wek. folw.: poW. Wyrzysk o.lro...ek 
Ostr6wek. 0.. poW. Wyrzysk Schön...elber 
Ostr6wek. sI. kot.. 
pow. \Vyrn'sk 
54 Ostr6wki. 1'(.. pustk. 
22 Ostrzesz6w. m. 
Osuch. g. 
Osusz. folw. 
Osusz, g. 
Osniszczewko, g. 
O
niszczewo. o. 
Osno, g., st. kol. 
O
wiecim. o. 
Otoczna. g., 0.. sI. kot 
Otok, folw. 
Otorowo. g., pow. Bydgoszcz 
Otorowo. os. ml.. 
pow. Bydgoszcz 
Otorowo, g
 Idn.. 0.. 
pow. Szamoluly 


Str. J Nazwa i chara
ter miejscowo
i 


67 
91 
10ö 
84 


66,69 


30 
31,3.'J 
103 
lOö 
120 
4.6 
2'2 
22 
43,44 
86,88 
93 
24 
-14 
43 
93 
108 
14 
00 
öO 


Oslrowite Trzmeszcr'iskic, g. 
Ostrowo. osada. 
pow. Bydgoszcz 
Ostrowo. g.. pow. Gosh'r'i 
Ostrowo, 0.. pow. Gostyr'i 
Ostrowo. Icsn., pOW. Strzclno 
Ostrowo. It.. pow. \Vitkowo 
Ostrowo. It.. pow. Wyrz1'sk 
Ostrowo Ko
cielne. g. 
Oslrowo Krz1'ckie, folw. 
Ostrowo-Mlyn. os. ml. 
Ostrowo nad Goplem. o. 


51 
50 
72 
88 
17 
99 
38,3\1 
110 
125 
-16,48 
86 
125 
100 
38 
39 
22,24 
.,9 
83 
40 
41 
29,26 
118 
124 


Ostrowo pod Gebicami, g. 


81 
4
48 


4H 
103 


123 
12-1 


42 
44 
4 
24 
'!9,26 
36 
()3,6ö 
M,81 
12'2 
22 
24 
. 
.9 
12 


, 


Otorowo 


Dawolej..a 
na....a I Str. 
oremiecka 


CharlottenllOl 
O.ehln 


14 
31 
31 
126 
90 
116 
67 
4,6 
4,6 
16 
52 
118 
3.') 
,)7 
1
; 
,,9 
91 
91 


&h1eDJlchen 


06ta.tkowo 
m.g_ 


Lefd,. Ormchen 


!Il 
41 
80 
00,81 

,AA 
8;) 
129 
31 
1'
') 
101 
!l9 
fJO 
113 


Scharf.nort 


SeeW"t'ilpr 
Ostwingen 
Of!,tro" it
 
kirchiicll 
O:otro,,'itte 


f,o 


tremesl!lell 


O.tro..-II& 


3 
17 
18 
8-1 
113 
122 
119 


2: 


108 
8-1 


83 


.,- 

a 


25 


06trow 


107 
106 
9!J 
120 
Gi! 
126 
\11 


ADnafeld 


70 
öO 
84 
12-1 
124 
124 
9 
6ö 
11 
41 
40 
23 
25 
127 
69 
1111. 120 
51 
4 
4 


ßiemarcksrubm 
&blldborw 
llal.mOhle 
Niederaa 
0.....,1. 
O!lniuewko 
Osnilzewo 
O.ebnan 
O.wleelm 
Otoeloo 


Otterane 
Friedrich Wil- 
beim HOhle 


OUorowo 


116.811.88
>>>
010",.0 


I Da...nleJ.u. I 
Nazwa i charaktcr miciscowo
ci n...... Sir. 
nlemiM'ka 


Otowo, O. 01&0"0 
Ot6wko. lolw. Otto"ko 
Otusz, g.. 0., st. kul. Otu..b 
Otusz. plIstk. Otu.ocl1, Abb. 
Otylin, lolw. Oltili.nbor 
Owczeglow1'. g. Sefeld. 
Owczcltlowy, os. m!. i'eeleldemUhle 
Dwieczki. It.. pow. Gniezno O...-!ncMn 
Owieczki, g., pow. Oborniki TreuenIeid. 
Owinska, 0., st. kot. Cwlnsk 
. . l'w-ioll5k, Provio- 
O",triska-Zaklad PsychJatrycz- .I...-Irr.nan- 
ß1', o. .tall 


Owsiska, osada 


p 


Pacanowlce, lolw.. g. 
Pacen', osada 
Pacholewo. g.. o. 
Paczko\\'c Strz1'zewo patrz 
Strzyiewo Paczkowe. g. 
Paczkowo, g., sI. kol. 
Padniewko, It. 
Padniewo, g. 
Padlliewska Huta patrz 
Hllta Padniewska, g. 
Paka wie, ceg., lolw., leSlI. 
Pakawie. g. 
Pakoslaw. g.. 0.. 
pow. NOW1' Tomysl 
Pakoslaw, It., pow. Rawicz 
Pakoslawicc. g. 
Pako
.l:, m. 
Pak6wka, It. 
Pakszyn. o. 
Paksz1'nck. It. 
Palczew, Icsn.. o. 
Palcz1'n. o. 
Paledzie, bor., lolw., sI. kot.. 
Paledzle Dolne, g. 
Paledzic Ko
cielne, o. 
Paledzie Szlacheckie. o. 
Paledzka Huta patrz 
Hula Paledzka. It. 
Paliszewo. wies 
Palmierowo. It. 
Palcz. g. 
Palcz1'n, g. 
Palcz1'n, o. 
Palczynek. os. ml. 
Paleczka, osada 
Palszew. osada 
Paluckic Jablowo patrz 
Jablowo Paluckie. lulw.. 
os. m!.. wies 
Paluckie Tarnowo patrz 
Tarnowo Paluckie, g. 
Palucz}"na. g. 
Pamiijtkowo. It.. 0., st. kol. 
Panienka. g. 
Panienka, sI. kol. 
Panienka I, 11. 101\\. 
Panigrodzek. g. 
Panigr6dz. folw., sI. ),.01. 
Paniltr6dz Nowy. It.. o. 
Panigrooz SIary. It. 
Paniwola, pustk. 
Panoniewo. g. 
Pantaleonowo. Inlw. 
Papiernia, I-two. 
pow. Chodziei 
Papicrnia, lesn., pow. .larocln 
Papiernia. lesn.. pow. Leszno 
Papiernia. lolw.. lesn.. 
pow. Miedz1"ch6d 
Papiernia. lolw.. 
pow. Nowy Tomy
1 
Papiernia. plIstk.. 
pow. Odolamiw 
Papiernia Olsz1'nska. os. m!. 
Paprol:, g. 
Papros. g. 
Paprotki. pustk. 
Parad6w, g. 
Parchanie, g.. o. 
_Parchanki. osada 
Parczew, o. 


P8CaDOwltZ 
()alziPrie 


Oi\tb"'UF
D 


IbrU.ld 


P:tko.I.... 


P3kol5law 
1.ako....ald. 
Pako.cb 
\viCBenrode 
Alt I'akoehln I 
Neu Pak,ochin 
ranM.ol . r aJundzie, 
I'alendr.ie duioe 
l.aleDd
it) 
Kinhlich 
Steiofelde 


Pr.IIJllclle....o 


Paleb 
Palnyn 
PloJ.bol 
PaJcz
"'k 
('aJeczka 
.taUt 


Paluscllin 
PalDiollLLowo 


C'1:u.IIOI 
Cla,.hof 
Panigrodr., 
Kolooiflt 
Broeb!elde 
t.ra1leDg3rt
n 
Alt Paoigrod. 


JUllgfcrWp.r(lf'[ 


Bucb...ald. 


Pal"icrmUllle 
PapiermOhle 
Fapiermill,le 


l'Ial,jfrrufild" 


I )falbi...mhlole 
Paprotael. 
, OIlilienhor 
Parado... 
Ip.reb
 


110. 108 
108.110 
10R 
37 
!JI 
20 


Gi 
;).1 
8a 
40 
38 
23,2-'1 
2:") 
G.,) 


I Dawoiej."A 
Nazwa I charakter miejscowoSci _ n....... 
nlemleoka 


iH 
16 
20,21 
21 
121 
57 
5i 
14 
57 


iO 
1 
57,59 


rJÜ 
7-& 
50 
bO 


49 
89 
86 
53.55 
80 
80 
48 
80 
1U 
113 
G2 
9- 
_.) 
78,77 
50 
02 


49 
12 
91 
4 
119 
120 
11!1 
.j!1 
66 


l(rJ 
50 
77, 78 
2i 
28 
28 


108 


1":vf'I.'W 
Gr08se Y tJhle 


P:vlio. ('lorI 
I"arlinrk t Dt'rr 
PJl.rlln. Kolunie 
SIr,IU. 
(OIIiei.k) 


P...nIF.....ko 


I 1':\rIl8"" 0 
P.&r) I: 
l'Iariczewo 
L.J",-au 
Knrltoflllu\l 


I"an., nrzew 
rarz('nrZe" u 
Ir....yn.... 
III.d..i,,:,ol 
I - 
"'h"inhllr" 
BrUt"krllkol'f 
II'AUlill.
b'" 
; Paulincnlluf 
I ['a.uliuen 
;1'Ia,,-elf'c 
I rauh.l.cim 
I 
I Pa", lu will 


P:mlu,,"ic.) 
I 


P.'ul.lelde 
I 


Ira\\I..\\O 


PeD.bko"lJ 


I DawnleJaaa 
Naz
'a i charakter miejsco
o
ci . n...... 
I ni..miMka 
G:I P . k K I 
las 'I. It.. pow. tpno - 
15 Piaski. lolw.. pow. Krofosn n - 
I,H Piaski. plIstk.. pow. Odolanüw - 
GI Piaski. lolw., pow. Ostr6w I - 
Piaski. karczma, P()
. Ostr6w Sandkrur 
Piaski. osada. pow. Ostrzeszli\\ I - 
Pi3$ki. osada. pO\V. Plcszew ISandkrulIr 
Piaski. 0., pow. 
a\\lcz ""bIIn!ehl 
Piaski. 0.. pow. Strzdno - 
Piaski. K.. pow. Witkowo - 
Piaski. pnslk
 puw. Wrzdnla - 
Piaski nad Wart!. osada l1andkr-. 
Piaski W}'snnskir. wies "1..hln..lld 
Piaskowo. 1'(., pow. g':lInoluh' I S.,.......I.n 
Piaskowo. Inlw., pow. \\'olszh'lI Sand,onlerk 
Piastowice. g. I 
prlngh"lI 
Piaslowo. It. - 
Pi'lt.1.k. karcznJ.l I'i..oult 
Pi1jtko\\'o, g. s.-I,nnh.rrll- 
haUlt"D 
Pilltkowskl gt:.r),.uwiec palrz 
Slarkowiec I'ialko\\ ski, It. 
Piltnice, g. 1'0,,0,11.0 
Piec G6rnv. hllr. I'!c'" G"ruf 
Picchanin.' lolw.. g. - 
Picchcin, 0.. prz. k,. wapniarnia H.o,dorl 
Pieche n-\Vapniarnia. IIS. I.lb. !ian.dor!.r 
Kun" _erL.d 
Piccki. It.. pO\\". BydKosZCZ OrOo......"e 
Piecki, It.. po\\'. SIr7clno )'i.bkl 
Piccz)'ska. le
n.. 
pow_ CzarJlk6w 11.....i.nhol 
Piecz
'ska, 0.. PIIW. Ino\\rodaw Pie",)'.k 
Piccz)'sko. Idn.. osada, pnslk_ TlVmenl\rllß,l 
Piekar}'. It,. pow. (illiezl1l1 Komhel 
Piekary. IlIlw.. 1'(.. 
pow. Pozllan-Zach6d 
Pickarzcw. K.. lesJl. 
2fI Pienki. plIslk. 
Picranie. g. 
Piersko. g., o. 
Pieruch)'. It. 
i7 Picruszycc. 1'(. 
Plcrllsz)'czki. K. 
iA Picrwos7cwO, IlIlw. 
Pierwoszcwo. K. 


I ::.tr. 


lOH 
10 
6G 
:,
 
111 

, 
110 
3... 
101 
9!1 
23 
J 1/, 
31.33.3. 
1ft 
r.:-l. i):, 
2:1 
11 
8H 


113 
108. 110 
IOR 
fH 
70 


'!R.2G 


IH.17 
100 
36 
11 
16 
16 
21 
28,211 


:'11.57 


1U 
00 
[.0 
;)() 
7 
\Jfi 
2S.'n 
120 
120 
1
9 
;'4 
27 
')- 
_I 
:?
,
6 

}:t, 97 


liS 
li7 
li9 
:\) 
li 
122 
122 

(i 
HI 
1
4 
;
 
li 
(i7 


4:1. ,11 


Al,HO 


Picrzchnica. 
. 
Picrzchnn. IlIlw.. sI. kol.. 
pow. 
relll 
Picrzclmo. It.. prz. k.. 
pow. Srcl1l 
;. Picrzchno. 0., P"\\. 
rllda 
71 Picrz\"Ska. K-. sI. kill. 
Piesna. K. 
20 Piesna, IIsada 
Pictronkl. It.. 11. 
;), Pit:lruszka. pnstk. 
Pictrz)'ki,w. IIsada 
7r. Picczkllwo. 
. 
Piefacz. lesn. 
Pigluwicc. 
. 
Piglowice. 0_ 
Piianowicc. g., IIsada 
Piianowicc. o. 
Pilsko. puslk. 
Pila, os. ml_, pllW. Kel'Jlo 
Pila, os. ml.. pow. Kcpno 
Pila, It.. 0.. pow. Oborniki 
Pila, os. m!.. pow. Ostrzeszow 
Pila, osada. pow. gzamotul.\' 
Pila, osada. pow. ßmiKicl 
Pila. os. ml,. pow. WaKrowiec 
Pila. os. ml.. pow. Wilkllwo 
Pila Mlyn, os. m!. 
Pilka. 0.. po\\'. Chodzlct 
Pilka. g.. pow, C7arnk6w 
Pilka, os. ml.. poW. Ohormki 
Pilka. pnsrk., pow. Witkowo 
Pinka. IlIlw. 
Pinsko. o. 
Pinsko Wiclkop.. sI. kill. 
Plotrkowice, It.. 0.. 
pow. J( n
cian 
Piofrkowice, 0.. pow. Slrzclnn 
Jiotrkowice, 0.. pow. Znin 
Piofrkowicc, lolw. 
Piotrkuwka, lolw. 
Piolrk6\\-ko, C. 


1M 


Plolrk6wkO 


I 
tr. 
!H 
41 
60 
l)!') 
64 
l
i 
711 
Al 

 
11:1 
I;!O 
2G 
A 
86 
117 
Hit! 
127 
I
I 
7-1 


101 
8:1 
lir, 
:\11.3/", 
II!\ 


9:1 
r. 
Ra 


IPill kl 
I".. ilagHhrhn 


12 
20 
Gfi,
 
14 
7R.77 
70,72 
27 
2" 
f!l1, HI4 
711 
70 
711 
87 
AH 
tll:I 


Parczew-\Vestrza. g. 
Parczewo. lolw. 
ParczYJla, os. 1111, 
Pardalin, osada 
Parkowo. lolw., 
.. 
pow. Obomlki 
Parkowo. lolw., 
pow. Wijl[rowiec 
Parlin. g. 
7" Parlinek. g. 
Parliniec, g. 
ia Parowo. osada 
19 Parsko. o. 
Parllchowo. lolw., It. 
Parllszcwek, lolw. 
Paruszcwo, o. 
Pary:i. o. 
Par1'zewo. lolw. 
Parzew, g. 
Parzewnia. folw. 
Parzeczew. lulw.. wieS 
Parzeczcwo. It.. o. 
Parz}'nowska Zm1'
lona patrz 
Zm1'
lona Parzyno\\ ska. g. 
Parz1'n6w, g. 
Parzyu6w, o. 
Pasicka, g. 
Pasierb
'. It. 
Paterek I. g. 
Paterck 11. It. 
Patoka, pustk. 
Paulina. g. 
Panlinowo. 101\\. 
Palllin6w. lolw. 
Pauliny, o. 
Pawlec, osada 
Pawlowice. lolw.. 
pow. Jarocin 
Pawlowice. It.. 0.. sI. kill.. 
pow. Leszno 
Pawlowicc. It.. 
pow. Poznan-Zach{.d 
;)2 Pa wlowice. 0., 
pow. Poznan-Zachud 
Pawlowo, lolw.. I{.. 
pow. Rawicz 
Pawlowo. K., pow. \VitkowlI Pn",I....o 
Pawlo\\o Skockie. It.. o. ; I'a..lo,,".. 
Pawlowo Zonskic. g. l'n..l.leld 
Pa\\16w. 1'(.. pow. Odulamiw II'a...I"u 
PawlOw. K.. now. Plcszew l'a...I.." 
Pawl6wek. It.. pllW. B)'dltoszcz r....lo...ke 
Pawl
wck. Inlw.. pow. Pleszcw , ' P....io...ek 
Pawlowko. It-. PlIstk.. P I d 
pow. Grodzisk I :lU. orl 
90 Pa;:

'N


I

JlJY
I' t:l"ill...ku 
Pawl6wko. lol
... I'R..lu,,'ko 
po
. Poznan-Wschod I 
Pawlowko. It.. PO\\'. WaKro\\'lcCIKom!rl
 
Paw!}". os:da , rA..I.kUIOni. 
Pazdyki, osada - 
Pijchy. g. Por,krn 
P;:Jfnowo. osada I'oolllo",o 
Pccna. g. 'Pelzen 11:",1",,1 
Peda, o. .- 
Pelikan. osada -- 
Pelczyn. lolw. prln".rg 
Pclcz1'n. It. Pel.7.yn 
Perkowo, It.. pow. JlJowrndaw ' - 
Perkowo. 
.ies, pow. \\'lIlsz\}n Nru l'rim"..1 
10 Per76w, It.. 0.. st. kol. I'cr.b"" 
Pcrzycc. It. Pir..hUlz 
28 PerZYJI1'. g.. O. Pendl;n 
4;) Pechowo, It. P,ochowu 
-&R Peckowo, g.. pow. C7arnk6
 I'en.ko...o . 
Peckowo, 0,. sf. knl.. 
53 pow. Szamotulv 
Pedzew, lolw.. osada I'end... 
61 Pe:owo, lolw.. nad!.. u., st. kol.. Pe,ol'o",o 
Pefko\\'o, 
. I'enlh...o 
Pianowo. o. .- 
Pian6wka. wic
 G..bren 11 
Piasecznik. pustk. Sandkrug 
Piaski. m.. pow. Gosh'n 8and
rllr 
Pi:tski. 0.. pow. Orodzisk H.,.denbbl 
Piaski, Idn., osada. 8adknog 
pow. Jarocin 


Il'lrMllmr. 


Ph,r"o","llt.",o 
Pit-rlldlllo 
KIJloni6 


Pit"rftrlUlo 


1111 


l'lenclmu 
\n.l.m 
l-iuDO 
&((,)j('r.ll."at 
l'it1lronku 
l'I,.lru",'h
. 
It.tlnyrbfJw 
Itil-lllflrhkuM'o 
l'I'latr. 
ItlJ(lu...itl 
1115:'1o" Ire 


!I!I 
l()tl 
14 
1
.! 
12"..! 
9,10 
72 
(i7 
100 
7 
10:\ 
1116 
17 
19 
R 
.-10 
31 
()7, i)9 
67 
MG 
!Hi 
111 
11:\ 
57 
10 
11 
EII 
11:1 
Inl 
93 
92 
35,:-111 
f!4 
129 
12'J 
.. 
A6 


COnbCU.3U 
E;IJldlknlunle 
PUamftiole 
l'oIla 
I'II
 
rilan,f1Id., 
;-na 
Pcbll"...cmUI.I.. 
fiI.f"hnf'II1f'mOhh 
J1ulllllpim 
l'ol,l.rmDhle 
8tol(rmdhle 

("bneidc.- 
ruulllchf'n 
PllkamUhlo 
Kif1rau 


Pio"k 
I.i....k. 1!.lmhnl 


J'iotrko.....iu 
PI"trko..ll' 
r('
r..hof 
Pe\erhol 
Ilndenhllre
>>>
tf,2 


Potuanowo KoIonJa 


Piotrowlce 
Nazwa i charakter mlelscowosci I 
I 


Str. I Nazwa-i charakter mjejscowosci I 


I Str. 


I I Dawnlej.... 
Str. Nazwa i cha . rakter mieiscowosci .....wa 
Diemiccu 
/ 45, 43 Podjeziorze. g. - 
3." Podkoce. tolw. - 
36 Podkornaty. o. "ornal)', Foral. 
67 Podlaski. osada P"dJaak 
Podlaski Wysokie. It. 1I0benwalden 
71' Podlesie. lesn.. pow. Inowroclaw Unl8rwalde 
Podlesie. osada. pow. Mogiino - 
Podlesie. tolw.. 
pow. NOW1' Tomysl 
Podlesie. It.. Icln.. 
pow. Oborniki 
Podlesie. wies. pOw. Pleszew 
Podlesie. 1(.. pow. Szuhin 
Podlesie. lesn.. pow. 
rem 
Podlcsie Koscielne. g.. o. 
108 Podlcsie nad Llltynill. tolw. 
Podlesie Wysokie. 1(. 
Podlesne Popowo pi/lrz 
Popowo PodIesne. o. 
Podlotowa Krusza patrz 
Krusza Podlotowa. o. 
Podlozinki. plIstk. 
Pudlozin1'. fulw.. lesn. 
Podmiejska Olszowa poltrz 
Olszowa Podmicjska. o. 
77 Podobowice. o. 
6 Podolany. folw. 
9 Podolin. 0.. osada 
f.R Podpniewki. g. 
103 Podradom. przys. 
1
 
:
:: 
:. o. 
:2 Podstolice. Ir.. 0.. 
80 pow. Chodzie
 
IU Po:lstolice. 0.. sI. kol.. 
pow. 5;roda 

 Podsmildel. f(,lw.. plIstk. 
. Podswictne. wies 

&1 Podweltierki. It. 
2: Podwlardllnki. przys. 
21) Podzamcze. It.. 0.. st. kol. 
48 Poltorzalki. g. 
14 POl(orzalki Male. wicl 
Pogorzalki Widkie. wies 
Pogorzela. m. 
Pogorzela-Dom. o. 
Poltorzelica. o. 
Pogor7.clskie Bielawy patrz 
Bielawy Poltorzelskie. o. 
Pogriyh6w. It.. osada 
Pojednica. folw. 
Poklatki. o. 
Pok6j. f(llw. 
Pokraczyn. lesn. 
Pokrz
'wnica. 0.. 
pow. Poznan-Zacböd 
7 Pokrzywnica. 0.. pow. 5;rem Ne..elrode 
:2 Pokrz1'wllica. It.. 
o pow. Waltrow:icc 
9, 1 Poladowo. 1'(. 
10 Polaki. plIstk. 
74 Polanowice. folw.. 0.. sI. kol. 
Polanowo. folw.. It.. 
pow. \Vilkowo 
Polanowo. It.. pow. W1'rzysk 
Poleniec. PlIstk. 
Polesie. 0.. pow. Koscian 
Polesie. folw.. 
pow. Nowy .Tumy(1 
Polesie. folw.. pow. 5;r p m 
2" Polesie. folw.. pow. 5;roda 
62 Polic1mo. It. 
Pollchno. o. 
79 Polichno. osada 
1l» PoIichnowo. It. 
Polityka. folw. 
74 Polsk.. Przysieka patrz 
Przysieka Polska. folw.. It. 
118.120 Polskawid. celt.. g.. 
pow. Gniezno 
77 Polskawid. 0.. . 
124 pow. poznan-Wsch6d 
3 Polskie. 11:. 
127 Polskie Dehno patrz 
11 6 J)ehllo Polskie. It. 
07 Polskie Przylllbie patrz 
70 Przylubie Polskie. 0.. tart. 


Da.woiej&za 
.....wa 
nlemiecka 


Dawnlejlu 
nazwa 
oiemierka 


108 Polskie Psary patrz 
65 Psary Polskie, g. 
120 Polskie Wilkowo patrz 
91 Wilkowo Polskie. g.. o. 
1
 Polskieoledry. It. 
öO Polwica. It.. o. 
65 Polaiewice. g. 
Polajewko. g. 
Polajewo. It. 
Polajewo. 0.. st. kill. 
Polazeiewo. o. 
Poletowo. It. 
Pomarzanki. It.. 
108.110 pOW. Poznan-Wsch6d 
29 Pomarzanki. It.. 0.. 
108 pow. Waltrowiec 
Pomarzanowice. o. 
15 Pomarzany. o. 
Pomianki. osada 
84 Pomiany. It.. 0.. pow. Kcpno 
76 Pomian1'. g.. pow. Strzelno 
78 Pomocno. fulw. 
Pomocno. 1(. 
Pom1'kowo. folw. 
Pomvkowo. g. 
Poniatowo. g. 
Pon iec. m. 
Ponin. folw.. It. 
Popielar1'. plIstk. - 
Popielarze. lesn. Ascbbeim 
Popielewo. It.. pow. Bydgoszcz FGnlei,'hen 
9,10 Popielewo. It.. pow. Mogilno _ 
Popiclno. g. A.cI,enlorll. 
106 Poplom1'k. osada rorluu.ek 
96, 94 Popowice. o. 1'0[oow;l. 
83 POPowiczki. o. F"ro...-llzki 
119 Popo wo. osada. 
58 pow. Inowroc'aw 
I 31,33 Popo wo. folw.. It.. 
38 pow. Miedzychod - 
POPo\Vo. g.. pow. Oborniki - 
38 Popowo. 0.. pow. Strzelno - 
38 PoPowo. It.. pow. Szamotuly - 
37 Popowo-Ignacewo. o. _ l!cyrode 
39 P K I . P(IPOWO, 
29 opowo 0 oma. g. Kolunie 
P K 
 . I Klrrlwn 
38 opowo o"cle neo g.. 0.. st. kol. Porowo 
GI Popo wo Podlesne. o. Popowo 
71 rodleono 
106 Popowo Stare. g.. O. Deutsch Po!'ren 
52 Popo wo Tomkoue. It. Jobanniorub 
12 Popowo W'ollieskie. It. Polniscb 
Fopr en 
78 Pop?wek. folw.. It. ropowek 
101 Popowko. o. Popow
o 
Porai. folw. Urtel....aJde 
IOR Pora:iyn. It.. o. pora.Y" 
Pora
1'n. sl kol. Etbenborot 

 Poreba. g.. pow. Jarocin Lowenil' 
84 Porcha. osada. pow. KePllo Porembe 
Poreba. osada. pow. Odolall6w Pnremb.n 
113 Portki. IIJstk. - 
Posada. osada KanaUmionie 
122 Posadowo. g.. pow. Gostvn Po.s.dowo 
9 Posadowo. 0.. . 
36 pow. Nowy Tomysl 
00 Posad6wko. folw. 
Poslul(owo. 1(. 
101 Poslugowko. wies 
101' Posmvk. folw. 
12"2 Posp6lno. g. 
12: Poswietne. osada. 
125 pow. NOW1' Tomysl 
122 Poswietne. fotw.. 
pow. Szamotulv Poo.ientn. 
77 Poswietne. wies. pow. 5;roda poswlentno 
Poswietno. x. P"swientno 
96,9[) Potachy. Pllstk. _ 
14 Potarzyca. It.. 0.. pow. Oostyn -'otar.yce 
Potarz1'ca. folw.. pow. Jarocin \nnarode 
Polarzyc'l. It.. leSn.. 0.. 
75 pow. Jarocin 
70 Potasze. folw. 
Potasze. It. 
.9 Potaznia. osada 
Potrzanowo. It. 
7 Potrzanowo Kolonja. g. 


Piotrowice, folw.. g. 
Piutrowo. g.. pow. Koscian 
Piotrowo. 0.. pow. Kosclan 
Piotrowo. It.. pow. Oborniki 
Piotrowo. 0.. 
pow. Poznan-\Vsch6d 
Piotrowo. g.. pow. SZllbin 
Piotrowo. g.. pow. 
miltiel 
Plotrowo. 0.. pow. !=;rem 
Piotrowo pod Obrz1'ckiem. g. 
Piotr6wka. g. 
Piotry. 1(. 
Pisarzowice. It.. lesn.. o. 
Piskornla. It. 
Piwonie. osada 
Plöjskowo, g. 


rtterflldorf 
riebowo 
ridrowo 
Heyend..rf 


119 


95,97 
38 


Kosdmlln 1'01- 
nl!;rll Haulant! 


-'- 


100. 106 


91 
9:, 
101 
86 
31 
63 
3J,3.'J 
80 
Ein 


Ilaulab.1 


Pulajewo 
llaul.....d 
G Dldenau 
Polajewo 
GDldenau 
Polazejewo 
Polenwwo 


():i' 


07 
57 
;;9,57 
106 
91 
74 


I-'
I..,rawe 
tti..tro"k:a 
I'(tflrtlllag 
Schr,.ibrr,,"'nrf 


57,09 
70 
91 
100 


\V aldb.ide 


KarisIeide 


Kirellen 
Podlescl1e 
FOfllll"'1lle 
If{,henpodle"chc 


rlOI1Kkowo. 
Dorf 
I t IUUtlko"n. 
Kulllllie 


100. 110 
75 
15 
8t 
31,33 
83 
81 
00 
44 
43 
91 
16 
36,35 
49 
lU 
5 
50 
9 
62 
25 
25 
23 


Plil
k6wko. It. 
Pliltnowice. It. 
Pll1tnowo. It. 
Plebanka. fulw. 
Plehanki. osada 
Pleszew. m.. sI. kol. 
Plesz6wka. wies 
Plewiska. It. 
PllIltawice. o. 
PhlKaU'ska W1'ltoda patrz 
Wyltoda PllIltawska. 1(. 
Placzki. It. l'I...ki 
Placzki. o. rl.l..u 
Placzkowo. folw.. puw. Oosl\'n P,"czkm. 
Placzkowo. 0.. pow. Moltilno Pla...ko..o 
Placzkowo. It.. pow. Rawicz 1.lndenorl 
Placzkowo. 0.. pow. Rawicz Plal,.II
o"-o 
Placzkilu ko. It. PI.....kowk.. 
Plastowo. tolw.. st. kol. PIa.to..'o 
Plawce. g. rlaw.. 
Plawce. o. K:ingollbl1rg 
Plawin. o. l'Jawin 
Plawinek. o. PI.winek 
Plawisko. Idn. Trlnb 
Plawnikl. osada l'l.wnik 
Plawno. It. PI..wno 
PI;
lta. pustk. P"mk. 
Pftmkllwo. o. rlonkowo 
Plonk6wko. g. I'!t,"kl.uren 
Pniewiec. folw. - 
Pnlewy. m.. pow. Szamotlllv l'inne 
Pnicwy. 1'(.. lesn.. pOW. lnin 
Pniewy-Wies. 1(. 
Pnlewy-Zamck. o. 
Pobiedziska. m. 
Poboreczka. folw. 
Pobilrka Mala. It. 
Pobörka Wielka. o. 
Poh6rka Wielka. osada 
Pohrdzle. Ic
n. 
Poczckai. osada 
Podanin. folw.. It.. lesn. 
Podanin. nad!.. o. 
Podarzewicc. It. 
Podarzewo. It. 
Podhielsko. It. 
Podboleslawiec. It. 
Podborek. folw. 
Podborowlec. osada 
Podborowo. It.. 0.. POW. Rawicz 
Podborowo. fo1w.. 
POW. Szamotllly I 
Podltai. lolw.. poW. IlIowroclaw 
Podltai. 0.. POW. MOKilno 
Podl(aJ. folw.. 
pOW. Poznan-Zach6d 
PodKai. bor.. lolu'.. szkola. 
POW. 5;roda 
Podglebokie. g. 
Pods:6rna Nowawies patrz 
Nowawies PodK6rna It o. 
Podg6rne Tarnowo pairz" 
Tarnowo Podg6rne. g. 
Podl'6rz. folw. 
Podltorze. os. rot 
Podlt6rzyn. g. 
PodltradowlCc. It. 
Podhuciska. pllstk. 
Podjedlec. osada 


HIS 
5 
o 
128 
108 
6
'. 70 
70 


Seu Fllltenall I 
,\11 FI
na" I 


I'ommendnrf 


r{ldhtz,)"lIki 
Podloziny 


1.1t'bchen 
Tur"ko- 
PIt.Bzo",ka 
Ple1risk 


POlilotano 


3a 
129 
70 
110 
86 
07 
17,19 
86 


I \vilh.lIIU.u 
"amlilz 
Hauland 
I ruuitz _ 


Pudobowitz 


Bu...berg 


rod.lolil. 


Tiscbdorf 


Pod64."bmi('gel 
p..dswieotne 
\Vilbcbnlloa,u 
Lflhmanoshof 
WilhelmsbrDck 
Pogonalkl 
Klein 
rogor.al
i 
PogonA1!1 


Papralgart',n 


47,46 
1'7 
84 
86 
1" 
108 


:" 
GO 
25 
23 

 
Rü 
J:!7.128 
86 
88 
72 
12: 
122 
12" 
125 


Pogorzela 
Pugorr.ciice 


109.111 


Pvgrz)'bo... 


11) 
9;;,97 
14 
9: 
72,70 
1'9 
17 
1)3, :1) 
54 
27 
30 
60 
68 
6 
17 
0;; 
00 
127 
127 
34 
119 
:4 


Pinne Dorf 
l'ione Schlo
. 
Pud('"it:l 
August!elde 
<Oolteim 
Poburke 
.108ephu"o 
Br..htbal 


Dllchcnhagen 
Frieden 


Di::markl!!\ue 


(.od..mln. Ubf. 
Pf'ldurzewo 
Hauland 


Pol0l!".n 
I Pclano,,'it& 
I 
EIchleide 
Emilienbof 


74 
8:3 
31 
72 
115 
80,81 
89 


AUllabcr,g 
Bol{,fI,lawlce 


Rud"...ald 


Poa.do" ko 
Po
laD 
i'osluguwko 


Polsio 


breozllOf 
Wilbclm.dorl 
Kircl,b
rg 
Falkeutpin 
Pollchn" 
lIaulllDd 


l'(I6polno 


Poawjpotno 


86 
103 
9.-' 
10:J 
17,19 
29 


GI.mbokie 
Han1aud 


P.1I10dor' 


2.,29 
75 
.4 
GI 
57 
57 


Potanyce 


Forbacb 


Podgora. 
P..pl
rmnhle 
I'od&orscbln 
Ka18er\reu 
BU18enbaalllDd 


lIeinriehsfelde I 
Maria-Alols 
Fotscbanowo 
EiI8U
lde
>>>
" 


Potrzebowlce 


Nazwa I cbarakter mieiscowo
ci 


Dawnleju,a 
nuw:\ 
niemleeka 


Potrzebowice. Icln.. nad\.. o. INo1h"endig 
Potrzebo\Oo. K.. 0.. pow. Leszno Schune 
Potrzebowo. 0.. pow. Rawicz I seU'.inde 
Potrzymiechy. folw. Al.ea 
Potrzymowo. g. Lud"jgohorst 
Potlllice. Icln.. 0.. Potulll. 
pOW. Bydgoszcz 
Potulice. 0:. pow. W;jgrowiec ! 
Polulice I. H. lesn. 
 
PotulickimlYII. folw. \ "otnlil:"" Kühle 
Potlllin. g.. Icln.. o. 
Potuly. g. WI....nl.ld 
Powiadacze. g. I.irsci,'..... 
Powidz. m. I 
Powidzkie Smolniki patrz I 
Smolniki Powidzkie. g. 
Powodowo. 0.. sI. kol. 'LehMde 
Poznan. m. ['{.flicn 
Pozarowo. o. f'o6charowo 
Poiegowo. folw.. pow. Gostyil Pozcgowo 
Po
egowo. ceg.. 
.. folw.. 
pow. 5;rem 
P6lko. folw.. sI. ko\.. 
pow. Szamotllly 
P6lko. lesn.. pow. Wyrzysk 
P61ko I. 11. (olw. 
Pracz. (olw. 
Prawom
'sl. g. 
Pr'ldki. g. 
Pr'ldocin. g. 
Pr'ldowka. bor. 
Pr'ld6wka. g.. sI. kol. 
Pn\d
'. 
. 
Pretkowice. !':'
II. 
Prochy. g. 
Proch1'. 0.. 
Proc1'iI. g. 
Proczyska. (olw. 
Prokop6w. g. 
Promienko. g. 
Promnice. g. 
Promno. nad!.. 0.. 
pow. Czarnk6w 
Promno. g.. osada. 
pow. Poznail-\Vsch6d 
Prommo. le
n.. 
pow. Poznail-WschOu 
Prosna. g.. o. 
Prosperowo. (ol\\'. 
Prostkowo. os. ml. 
Proszow. g. 
Prowellt. o. 
Pr6cbnowo. 0.. POW. Chodziei 
Prochnowo. folw.. 
pow. Gniezno 
Prllsim. It.. os. ml.. PIIStk.. 0.. PruHblm 
st. kol. 
Prusinowo. g.. 0.. 
pow. Czarnk6w 
Prusinowo. folw., g.. pow. ßrem 
Prusinuw. g.. o. 
Prus1'. g.. karczma 
Pruszewiec. g. 
Pruszkowo. g. 
Pruke. g.. os. m\.. o. 
Pruslin. g. 
Pr}'IIIasowskie Ostrowite patrzl 
Ostrowite Prymasowskie. g. 
Przebedowo. o. 
Przeciwnica. (olw. 
- Przeclaw. g. 
Przeclawck. (olw. 
Przeczn;k. le
n. 
Przedhoiowice. o. 
Przedbor6w. g.. lesn.. o. 
PrzedhOrz. lesn. 
Przedgople. (olw. 
Przelbt6rze. (olw. 
Przedlesie. leSn. 
Przcdmiescie. (olw.. g. 
PrzekllpOw. (olw. 
Przemct. g. 
Przemet. leSn. 
Przem1'slawki. g. 
Przemysl. g. 
Przepadle. os. ml. 
?rzerwa. karczma 
Przew6z. dom. przew.. 
pow. Jarocin 


f'OZl'gOWO 


lulko 


{'olku 
PoiLu 
\YiE'
ltn...u 


&rgthal 
Prondtke 
Brillll,dorl, Adl. 
:5('h
'a.rdllg 
ZiegeltH"heune 
Prond,. 
Preotkowict'l 
Bruehl,uh 
Bruch .....Id 
Rohl.lde 


Prokopow 
Ficl.tenwaldu 
PrJ.lUllitz 


lIuh,'.g, Ob'. 


Krummtlic'lf: 


l"ru
:,eD 


f'ro8chau 
Itoio 'trovcnl 
l"ruchuowo 


r roeboo.'o 


Prolliuow 
.lrllN;Y 
PrUl!cht'wilz 


Pru
ielZ 
Prublill 


Itr
epeodowo 


PrinEenau 
Pueclawck 
Q
erlug 
8c:hedboj....itz 
Frzedboro. 
Nord1trüt'k 
S"""ol 
Grou WlflM1. 
'"' orheid",'ortlt 
Primeotdc.rf 
P...eknpo" 
rrimeot 
I J....phsthal 
tOlucbbarg 
PnemlKhel 
I 
I Prupadle 
KMpf.nBbre 
I 


Str. I Nazw
 i charakter mielscowo
ci 
I 
).PI 

WO& 
rnAr.ml(ro\\o 
"...ybin 
ijrauaewilz 


. 
Przew6z. karczma. 
pow. \\'rze
nia 
Przetmiero\\o. folw. 
Przrbinia. o. 
Przyhiil. g. 
i przyborki. (olw. 
Przyborowo. g.. 0.. 
pow. Gost,vii 
Przyborowo. g.. 
pow. Szamotlllv 
Przyborowo. 0.. pow. \Vitkowo FD...I
""" 
PrZ\'bor6wko. 0.. I'nrboro...ku 
pow. Sza1notllly I 
Prz1'bor6wko. g.. Id 
pow. \Vitkowo !JAge....., 0 
Prz1'broda. 0.. pow. Oniezlto lJohhm 
Prz}'broda. (olw.. pow. Mogilno l 
Prz
'broda. 0.. 
pow. Poznaii-Zachou 
Przybrodzin. g. 
Prz1'hychowo. g. 
Prz1'b1'ch6wko. (olw. 
Prz1'b1'slaw. g.. 
89 pow. Inowroclaw 
Prz1'b1'slaw. 0.. pow. Jarocin 
Prz\'hvslawice. 1/:. 
Prz;'b1'szewo. g.. o. 
Przybysz6w. It. 
Przychodzko. (olw.. g. 
1) PrZ1'dzialek. osada 
23 Przntodzice, ceg.. It. 
:,3 
:)3 Prz}'
odzice. 0.. sI. kol. 
Przntodzice (Strugi). Idn. 
Przygodzicka Szklarka patrz 
Szklarka PrZ1'l/:odzicka. g. 
PrzYlwdzicki Janköw patrz 
Jank6w Przygodzicki. g. 
Prz}'godzickie Pustkowie patrz 
PlIstkowie Prz
'godzkkie. 
PlIstk. 
Prznwdziczki. K. 
Prz}'gorze. prZ1'S. 
i4 Prz1'iezierze. I
n.. 
pow. Rydl/:oszcz 
Prz1'iezierze. lesn.. 
pow, Str7eJno 
Prz1'ima. g. 
Pr7ylepkl. o. 
Pr7ylek. 1/:. 
Przylf:ki. K. 
Prz1'leki. osada 
Prz1'luhie. 1/:. 
la Prz}'lllhie. prz. k. 
Prz1'lubie Pol"kie. o. tarl. 
PrZ1'ntiarki Soleckie. PlIstk. 
I'nymiarki 
Przymlarki Suleckie. plIstk. Sulenckie 
Przyprostvllia. g.. plIstk. Ir...durl I 
Prz1'sieczyn. g. O.t.n 
Przysicka. 0.. pow. (jl1iezno Luisenbrunn 
Przysieka. g.. pow. \VijKrowiec I'nyol
kH, Vorl 
Przysicka. 0.. pow. Wijgrowiec 
Przysieka Polska. (olw., g. 
Przysieka Stara. g.. 0.. sI. 
Prz1'slulta. (olw. 
Prz
.stanki. o. 
Przytocznica. g. 
Prz}.tocznica. o. 
Psarce. g. 
Psarki. g. 
Psarskie. g.. 
pow. Poznail-ZachUd 
Psarskie. 0.. pow. Szamotllh' 
Psarskie. 0.. pow. ßrem 
Psarskie Hiela\\ ki patrz 
Bielawki Psarskic. (olw. 
Psary. g.. o. 
Psary Male. It. 
Psary Polskie. It. 
Psary Wielkie. g. 
Ps;ag6rka. pustk. 
Psienie-Ostr6w. g. 
PSiepole. o. 
Pszcz6lcz} n. le
n. 


:19, 100 


11.12 
101,99 
27.21 
27.2J 
i.. 
95 
109.111 
63 
113 
;'9 
58 
07 
7R 
12 
8-t 
6i,69 
R4 
81 
123 
18 
117.1U! 
il 
116 
117 
27 
4/1 
7(1 
62 
28 


12 
43,44 
81 
84 
113 


111 
111 
111 
100. 111 
109 
50 
112 


113 
11i 
7
 
&; 
18 


12:) 
-I,
,"7 
12:) 
9 


:, 
96 
9j 
97 
fJO 
1'13 
70 
74 
74 
12 


7(; 
9,10 
i 
111 
31 
HlI 
10 


..G..." 


D.woipjua 
ouwa 
nlellliec-ka 


I 
Fr.ilhal 


Röl.deh] 


Imn"" 
rriltktJ'ffu 
I rrK
"h
dlu.ko 
rn)-b
 MIR'" 
I r...ybpla,,' 
'"' olkiugf'n 
PridJit'("b 
Jl1liuRIR1 
Deut»eI.höhc 
ItnydzlalL.,oll 
CJrm.. 
Przygod....e 


Kleio 
Prr;y
('dzicc 
Am D...go 


.lt.touitrrt"('(I 


S("e
ahl 


LJa1ter""d\Jrf 


Scberlanke 
Sf\lzort 
Ornnwt"rder 
Weieb..ItI...J 
Weldlflf'lthal, 
lTalle.lello 
W cirhJlrJllllr 


rolnl.ch Itre""" 
kol. UI"ul:o.e11 l-rf'dl' 
1'...),.lug. 
Korl.hllho 
I T aonpno.orf 
I Tanoenrude 
t;roN rliarfikie 
lI.uland 
Kleio It"ut'kie 
IIauland 


I 
I 
WaldbUl1't 
itolol!ch I-li"" 
Oroea ".ar}" 
Bauland 
p.logorkal..ru« 
Sinnig 
Hoodeleld 
Dürrkuod 


PszczokZ1'1I. o. 
Ptaszkowo. g.. o. 
Ptllrek. (olw.. g. 
PlIcolowo. g. 
Pucolowo. Ic
n.. u 
Pudliszki. 
.. o. 
Pusta Hllta patrz 
Hllta PlIsta. ICSII. 

i PlIsta Wolica patrz 
Wolic;1 PlIsta. (olw.. It. 
PlIstclnia. lesn. 1".,fI
..h,'r« 
Pustki. osada 1- 
PlIstkowie Komoro\\skic. IJII
lk. I\o....ro... AI!, 
PlIst!..uwic Prz \ lI;udLio.:!..ie. pllstk. l'rn" l r k 'ld
' 
. I llutI O"le 
1,) PlIs!ochuwa. K. P...t...h....... 
'Jl PlIstopoie. folw. IWchl.l..o,1 
PlIszcza. (nlw. I R.,'hh..1 
PIISZCZ.I Mit;d7rchouLI.a. lJau\.'\'..'h.ldr,IIhl. 
PlIszczka. (01\0. 1I,',del.... 
Puszczrknwiec. 
. !-:I-rol,ai" 
Puszcz1'kowo. (ulw.. g.. 
pow. Smil/:iel 
PlIszcz
'k()wo. g.. IcslI.. ,I. kul.. 1'01.,1...,.: 
puw. Srem 
Puszcz
'kowo gt:lre. 1/:. 
PUSZCZ\'kOWO-Z.lhor7e. o. 
PlIszcz
'k(,wku. leslJ.. 
J I ru
ch"l'u 
puw. IlJowroclaw I 
G3 Puszcj!:
'k6wko. g.. 
t. kul.. I ru.ehkeu 
pow. 5;rcm I 
(;5 PlIszcz1'n. leSn. Klrlllh.I.le 
G5 Pllzdruwicc. (nlv.. I'uzdruwit. 
Pychaly. PlIstk. i lIu«.rhh.u..u 
lil Pysz'lca. ceg.. K. ,I:y..m,ca 
Pyszijca. folw. . ".....h.rll 
61 Pys7cz\'n. 0.. pow. Ih'UlI;oSZCZ.I.",lwig.M,I. 
PYSZCzrn. K.. puw. Oniczno 
PrsZcz}'nck. g.. prz
's. 
IH P\'s7cz\'nck. o. 
6.. P1.tlewo. plIstk. 
üI 
(j 


:,a 
]I!!! 
15 
100 
111 
96.95 
!,j,9i 
70 
RR 
67 
69 
R6 


H9 
la.6:J 
119 
11!' 


Str. I r-:.lzwa i charakter mklscnWOScll 


1lt-' 


iS 
.... 
..:1 
120 


17, l!I 


lU 
8
 


113 


7t-' 
11:1 
i,i 
r.; 


23 


29 
lil 
1:1,44 
31 
[':1 r,3 
(j(J 


R 


&I 
50 
101 
;,'1 


Rahieirce-Ijr7yhnv.o patrz 
nrzrhowo-I
ahiei.yce. u. 
Rahowicc. K. 
Racendi,v.'. 
. 
o f
adhor"'w. wil's 
., Racihoro\V No\Oy. (olw. 
j Racihoru\O Star\'. fnlw. 
7 i?acice. g. 
Rtdawice. (nfw. 
Radav.ki. (nlw. 
Racot. K.. 'L 
Raczkowa. g.. o. 
Raczycc. g.. o. 
Racz}'n. K. 
Radetin. IcSll. 
Radgoszcz. g. 
Radlin. g.. o. 
Radlin. le
n. 
Radlin. sI. kol. 
Radliniec. g. 
RadIowo. g. pnw. ,'\\o::ilnn 

adlowo. lesn.. pll\V. Witkowo 
I
adlowo. 0.. pow. Wr7esIJia 
Radl6w. K.. o. 
Radl(jwck. o. 
Radoiewicc. K. 
8G Radoie\\o. It.. o. 
Radom. It. 
7i Radom. przys. 
Radomice. o. 
Radomicko. g. 

ad()mierz. (nlw.. 11:. 
Radomysl. ((11\0.. osada 
Radoszkowo. (olw.. g. 
Radoszyny. (otw. 
Raduchow. g.. Ic
n.. o. 
Ra'!IF. It.. lesn. 
Radllszyn. os. ml. 
Radwanki. g. 
Radzewice. g. 
Radzewo. g.- 
I
adzicz. (olw.. g. 


7 
104 
11.... 


R9 
lIJl 


119 


1;4; 
70 
a!I 
93 


Ir,;, 
Radzlcz 


UawoleJllz& 
nu_. 
nlf'ft.llet'k. tr. 


I'n,clult"ayn 


tlll 
20,21 
!I! 
!I!I 
'!
I, 1111 
1;,I!1 


Ittllrli.e 
I'urnlu.o 
Brunnen 
l'udJi.d,U 


69 


:!H,27 

7 
HH 
1;(1 
li4 


11 
!17 
12j, 
,11'1 
12:) 
:1:, 
96. t'
, 


tl9, 101 


"1I1'nll.n.,.. 
kowo 


!I!' 


KarlBkrone 


;
t 


2:1 


1II]IIentrclt 


II!I 
7 
12M 
I(; 
!I'J 
WO 
7 
14 
1.1 
1:, 
..!, 


II:IJr"UI'" 
ItIl"iblJrnW 
',;"rnhaUI 
,'''haulI 
Ita,.("hlt.bl"n 
Ib,.I.,,,,it::(1 
n,"lab,., 


111 
71 

7 
.." 
41 
U 

:I 
r.1 
1116 
3i,. :16 
100. 1 JI 
61. (,"2 
!I 
12 
4H 
27,2!1 
29 
2!1 

7 
no 
114 
121 
(;1,62 
23 
2:-\ 
i.j,7f, 
57 
I i7 
\..,.' i
 
I:,. ":1 
WO. !I'J 
Icrl 
(j
. (;
, 
1I;.4H 
f,; 
!I 
!I!' 
!I!I 
I'JoJ 


Ihllscli1.u","O 


I
U("f"J.lU 
iJamm.or",.itule 
!tadf'gt,"("b 


Radlin. t h. 
ICadIi". "'" 
Wllhl'Ißlrow.dde 
Ibdl'lt"o 
Radl..u 
ludl...o 
Uadlow 
r...dl"w"k 
!tad.wlt. 


Riggc 


1':.3dltmllz 
G,uJlil.l.I, 
\\"oI.I.lJl
ilß 


RI.dlUu-hlue 
Rt.du("bow 
Rad....h 
a.mrrmtJ.... 
n..d. (ta'ke 
'tohcOHe 


nor...anMdorf
>>>
1M 
Radzlm 


Nazwa I charakter mieiscowosci 


Dawolej..a I I I 
oun Str. 
azwa i cbarakt('r mieiscowo
i 
ni
miet:k. 


Radzim, lesn. 
Radziszew, folw. 
Radziwillüw, o. 
Radzyn, 1:". 
Rai, plIstk. 
Rail:"r6d, 0.. st. kol. 
Rajmanka. wies 
Raimlllldowo. nadl. 
Rakoiady. folw.. lesn. 
I
akoniewice. lesn.. m. 
Rakoniewice-Dom., o. 
Rakoniewlce-Wies, 1:". 
Rakownia, g.. lesn. 
Rakowo. 1:". 
Rakowo. iesn. 
Rak6w. hor.. karczma, 0.. 1:". 
pow. Kepno Itako", 
Rak6w. folw., pow. 
Rak6wka. o. 
Ramnlki. folw. 
Raszewo, lesn. 
Raszewy, 1:".. lesn 11. 
pow. Oostvii 
Raszewy, It., 0., pow. Jarocin 
Raszk6w, m. 
Raszk6wek. 1:". 
Rataje, g., pow. Chodziez 
Rataje, ceg., g., 
pow. Poznan-Wschod 
RataJe. folw.. It.. pow. \Volszlyn R..llai 
Raiaje. 0.. pow. \V1'rzysk RaUa}' 
Rataje. os. ml., pow. Wyrz1'sk r.altayermUllle 
Ratowice, g. Ralbeol..., 
Rawicz. m. Rawiuch 
RllbcZYII. 1:".. lesn.. W..lrode 
pow. Odolan6w 
Rllbczyn, 1:".. pow. Wllltrllwiec RO'lJb.chio, 1'01. 
Rllbcz1'n. lesn., sI. kol., 
pow. Wllltrowicc 
R"bczyn. 0.. pow. Wllltrowiec 
Rllhiez, o. 
Rllbin, 1:". 
Rllhinek. 0.. pow. Inowroclaw 
Rllblnek. folw.. pllW. Koscian 
Rilbiri. bor.. 0.. 1:". 
Rechta. folw. 
Recz. g. 
Redczyce. It. 
Redgoszcz, g. 
Redl:"oszcz, o. 
Rejna. 1:". 
Rejna, lesn. 
Reina, nadl.. o. 
Rejowlec. 
. 
Reltan6w. leSlI. 
Rekince. It. 
Re klin, 1:". 
Reklinek, 1:". 
Remisz6wka. !esn.. "".Ida 
Rensko, g. 
Reiisko, nadl. 
Retkowo. o. 
Retowo, folw. 
Rehlech6w. folw.. 1:". 
Rebowo. It. 
Rekawczyn. g. 
Rekawczynek, g. 
Rl:"lelsko. It. 
Rl:"ielsko. o. 
Robacz
'n, folw., 1'(. 
Robakowo, 1:". 
Robakow. o. 
Robcz1'sko. folw.. 1:". 
Roch, os. ml. 
Roch 5;wiety patrz 

wielY Roch. PlIstk. 
Rochy, fl'lw.. lesn., osada 
Roltaczewo, folw. 
Rogaczewo Male. o. 


Ablage 
P...adzil!ll:t'wo 
Radziwillow 
RadI.... 


Rojgrod 

ym8DDIILof 


Rakn)ady 
ilakwlu 
Rakwll,. 
!'.ak, wiu liurf 
lieideleld 
HlJbf.ld 


Wllltrowiec Rlikow 
r...kowka 
":1i8colwf 
itoRchall 


Rogaczewo Wiclkle. g., o. 
Rogalin. It., O. 
Rogalinek, 1:". 
ROl:"alinek, le
. 
ROl:"asz:rce, folw.. POW. Jarocin 
Rogaszyce. g., osada, 0.. 
poW. Ostrzeszow 
Ro;:ier6wko, g. 


Itll!'lcbewy 


R&IIchkow 
['"",.bkow,.k 
Rnllal 
Rataj 


Rombllchin 


Romhedlio, 
Fllb. 
r.hailllJerg 
RC'mbioo 
nflmhnrg 
UumlJinck 
Rombin 


Hcto.b 
HrUocbUI. 
It.dgooch. K 01. 
lIe,]goeelo 
lIelo"" 


Reioao, Fgb. 
I:cvier 
Reuten 
Hlrikenfold iedf'rhau"(,D 
I ßf'mlf'zowka 
Rt'D.i
 
lI.n.ko 


Gndow 
Rf'mbif'Lnw 
Remhowo 
Rt:i1kawtsrhin 
Itl'oka.wlM("hinek 


8f-ph';u,."o 


RobaUcI.1n 


Robakow 


::Ocbmoble 


Klein 
Ho,........o 
Gr.... 
Rog...a....o 


"!"aldecke 


Rnglerow"o 


HO. 111 


35,37 
99,101 
. 99 
101 
28 
67,69 
77 


08 
63 
62 
86 
94 
125 
67 
105 
111 
117,115 
117 
116 
;,7,59 
113 
114 
33,31 
110 
101 
103 
114 
17,19 
27,29 
60 
61 
9 
74 


Rogowo, g.. 0.. pow. OostYtl 
Rogowo. m., pow. Znin 
Rogotno, m. 
Rogotewo, g., o. 
Rog6wko, g. 
Rogusko, g. 
Roguszno. osada 
Rojew. g. 
Roiewice, 1:". 
ROjewki, folw. 
Rojewo. 1:".. pow. Orodzisk 
Roje wo, g., pow. Inowroclaw 
Rojeczyn, g., o. 
Roi6w, g., pustk., o. 
Roi6w I. os. ml. 
Roi6w 11. os. ml. 
Rokietnica, o. 
Rokietnica, sI. kol. 
R"okosowo. cel:"., lesn.. 0., 1:". 
Rokut6w, folw., g. 
Romanowo. g. 
RomanO\m Dolne. 1:". 


117. 118 
125 
125 
95 
79 
61 
109 


111 
41 
23 
2: 
37 
37,35 
85 
127 
127 
109 
111 
23 
25 
25 
109 
65 
67 
116 
116 
32,30 
9ä 
96 
93 
02 
-11,40 
17 
50 
W 
109 
111 
00,95 
99 
29 
.U,43 
27 


31 
-11,40 
102 


Dawniejeu [ 
nun Sir. . Nazwa I charakter mleiscowosci 
niemleeh 


Rog&llen 
Rogol.ewo 
Roggen.... 


Hogu"oJ 
Friedrichewert 
GrOokireb 
Cykowo, Wol 
Waldbont 
Rooeok 
RonikeA 
 
Rojow 
RolBeomühlp 
Scbwanbaeb- 
m1lhle 
Rokietoice 
I'.okletnice, Bhf 
RokolBBOWO 
f\.okutow 


Itoman81lof, 
Untergem. 
R.omansbof. 
übergem. 
Uomaoow 


R.....nbagen 
R01806zfCe 
Rl1tbenburg 
a/Obra 
Roschkl 
Eic:benpek 
Roo.hki 
Carlshof 


ROllchkowko 


Walddorf 


Rozanno 


17,19 R6zan1'-Mlyn, osada 
126 R6:Znialy, folw., st. kol. 
00 Rozopole. 1:". 
80, 81 Robczka. Icln. 
127 Rucewko, o. 
27 Rucewo, o. 
66 Ruchocice, It., st. kol., lesn., o. 
38 Ruchocln. g. 
23 Rucbocinek, g. 
96 
20 Rucbockimlyn, os. ml. 
23 Ruda, folw., g.. pow. Kroloszyn 
43,44 Ruda, folw.. pow. Ohorniki 
67,:
 Ruda, os. ml., pow. Oborniki Ruda MUhle 
Ruda, g., pow. Wyrz1'sk Jobanoiabozg 
67 Ruda, Icln., pow. Wyrzysk 
78 Ruda-Koilanka, g. 
78 Rudeckimh'n, os. ml. 
19,17 Rudka. osada. pow. Jarocin 
7\

 Rudka, 0.. pustk., 
pow. SzamotulY 
11 Rudka pod Pniewami, 1:". 
Rudki, pustk., pow. Chodzici: 
Rudki, osada, pow. Koscian 
Rudki. It., pow. Mogilno 
Rudki, 0.. pow. Oborniki 
Rudki, folw., pow. WlIl:"rowiec Rulki 
Rudki. Jp;., pow. WrzeSnia 
Rudki. 0., pow. W1'rzysk 
Rudna, g. 
Rudna Nowa, folw. 
Rudnicze. cel:"., folw., huta, 
puslk., wie
. 
pow. Poznan-Zach6d 
Rudnicze. g.. pustk., 
pow. \V'Il1:rowiec 
Rudnicz1'n. 1:". 
Rudnicz1'sko. 0., osada 
Rudniki, g., o. 
Rudniki. pustk. 
Rudunek, folw., pow. Strzelno I 
Rudunek, folw., pow. 5;rem 
Rudunek. folw., pow. Witkowo 
Ruduuck-Lubcz patrz I 
Lubcz-Rudunek, wies 
Rudy. 0., osada. 
pow. Bydl:"oszcz 
Rudy, It., pow. Szubin 
Rud1', osada. po\\". Szubin 
Rud1'. 0.. pow. Wrzesnia 
Rudzkimlyn. os. ntl. 
Ruisce. folw. 
Ruks. os. ml. 
Rumianek. 1:". 
Rumiejki. o. 
Rumiejki Kokielue. wies 
Runowo. folw.. 1:".. pow. ßrem 
Rnnowo. It.. pow. \V"l:"rowiec Kai..,,.noe 
Runo\\.o I. 11. folw. K:tiae..aue 
Runowo Krainskie. g.. osada. Rooowo 
0.. st kol. 
Runowo pod \\' IIltrOwcem. 
st. koI. 
Runowskie. 1:". 
Runo" skimh"n. -0. 
Runowko. g. 
Ruslborek. g. 
Rusib6rz, o. 
Rusiec, 1:"., o. 
Rusiec, sI. kol. 
Rusinowo, It. 
Rusko. 1:"., o. 
Rusocin. g., o. 
Ruszkowo, o. 
R1'backie Budy patrz 
Budy Rybackie. Iclu. 
RYbaki, folw. 
R}'bieniec, folw., 
pow. Bydgoszcz 
IG'bienlec, 0., pow. Oniezno 
R1'bienko, o. 
Rybin, It., lesn., o. 
RYbin-Witnie. pustk. 


Iz.!, 121 
109 
66 
4 
78 
127 
33 
48 
40 
.u 
40 
42 
28 
26 
93 
81,80 
91 
78 
07 
ö7 
09 
09 
123 
09 
125 
14 
9 
14 
18 
ä3,55 
0.'3 
128 
7 
fiO 
52 


11 
38 
11,12 
78 
77 
6:"64 
110 
86 
42 
40 
33 
37,35 
80 
111 
111 
27 
29 
29 
81 
109 


.. 


Rybln- WltnIe 


(Jawniej61.& I 
nazwa I 
niemietka 


Str. 


Romanowo Oorne. 1:". 
Roman6w, It. 
Rosko. g.. lesn. 
Rosnowo, folw. 
Rosnowko. 1:". 
ROsosz1'ca. ce
.. 0.. 1:". 
Rostarzewo. m. 
Roszczki. g. 
Roszki, bor. 
Roszki. 1:". 
Roszkowiec. folw. 
Roszkowo, folw.. wies, 
pow. Koscian - 
Roszkowo. g.. pow. Rawicz r.oschkowo 
Roszkowo, 0., pow. WlIgrowiec R....hko..o 

oszkowo. sI. kol., Roochko..o, 
pow. WlIgrow'iec Bbf 
Roszk6w, g. Roo.bkow 
Roszk6w, O. Ro...kow 
Roszk6wko. folw., pow. Jarocin Roszkowko 
Roszk6wko, 0.. pow. Rawicz Roo.kowko 
Roszk6wko, 1:"., 
pow. \VIIKrowiec 
Roscimin. _ g.. os. tlll.. osada Kosmio 
Roscinno. 1:". Ro.ebiono 
Rosniew, osada Rodelaod 
Rowiec, osada Kanalagnrteo 
Rozalin, folw. - 
Rozalinowo. g. Rooalioo..u 
Rozalka. folw. - 
Rozbitek. o. - 
Rozdraiew, 1:". Rozdrazew" 
Rozdratew. o. Alberl.bof 
Rozdrazewek. g. lIoth...eiler 
Rozdraiewek, 1e
n" Karl AlCItSau- 
diPr!rub 
Rozmarynowo, lesn. Ro.marino..o 
Rozmowka. osada Ro.mowka 
Rozpetek, o. R"spenlek 
Rozstepniewo, folw.. It. Rootempoiewo 
Rozstrzebowo, 1:". Roolau 
Rozt\\"orowo, 0.' RootWOTOftO 
Roznowice. It. Rueboau 
Ro6l"bnowo 
Rotnowo, 1:"., pow. Oborniki Abbau 
Roznowo. lesn.. pow. Oborniki S:tubucbt 
Roznowo. 0.. pow. Oborniki Roo.bl'owO 
Roznowo f{.. os. ml.. 
pow. Wvrznk 
Rozno,,'o-Mlyn. o. Roo.bnowo 
Rotynin. folw. Rosenl..,f 
R6wna. I:" Ro....a 
R6wnepole, 1:". Eoonfeld 
37 Rota. 1:".. pow. OniezlJo R08& 
Rota. folw., po\\'. Oosl1"n Rm. 
Rota, 1:".. 0.. pow. Nowv TOJlJ
'sl Ro.e 
Rota Nowa. 1:".. plJstk. Neoros. 
RMagora. osada Roaenberg 
R6tanna. mIdI.. 0.. nooengrlJnd, 
pow. B1'dgoszcz Obf. 
R6zanna. g.. pow. Mogilno Roaanno, DOtf 
RManna, 0.. st. kol., 
pow. Mo&ilno 


ßo8en mllbIe 
Itomiaty 
ROBeoleld 
Ito.yezka 


74 
84 
40 
i31, 33 
25 
25 
118.117 
113 
113 
117 
41,40 
56 
öG 
123 
12: 
100 
-lO 
2H 


:S-euzedlitz 
BzOcleofeld 
Ruchobcher 
IIlIhle 


Ruda 
Kozlooka 
RlJdn }Juhle 


R,'dkj 


89 
86 
10 
34 
W 
[,9 
110 
119 
12;) 
123 
123 


RudkiHauland 
Rufto 
Rufteo 


RudkemOlo1e 
Deutsch 
RuMen 
Xeu' RuMen 


I 
,Bibczrcld 
R.doitscb 
IROdOik - 
Rudnik,.Abb. 


76 


10'J 
109 
33,31 
20,21 
20 
83 
101 
114 


Ruden 
I 
Rudeo 
I Aacber
uch 
Roda lIül,ie 


127 
7 
91 
91 
120 
123. 121 
106 
51 
77 
106 
1(rJ 
101,99 
109 
109 
123. 125, 
121 
109 
100 
125 
109 
103 
106 
12;.129 


illlxmllblu 
Ruokt'ln 
ilumlejkl. ,\,11. 
Rumie-jki, 
Kir.bl. 


Kaiser5:tue 


Blumeoft'lde 

uoowomühle 
Runowo Hnfcn 


RU6ibon 


RUBelleu) 
Bbf 
RU8("hin
o 


129 
Ra 
27,29 
'
,101 
106 
7 
101 
4 
11' 
15 
68,69 
69 


RU58Qcin 
Rtuchkowo 


R}'b:oIt 


Siwie Vorwf'rk 


Klein Rylmo 
Friedricb.ruh 
Rin' io 
Rir'pin- Witnie
>>>
Rybliislla Lleota 


\ 
Nazwa i charakter miejscowo
ci i 


Rybiiiska Ligota patrz 
Ligota Rybiiiska, folw. 
Rybitwy, 0., pow. Mogilno 
Rybitwy, 0., 
pow. Poznaii-Wschöd 
Rybka, os. mf. 
Rybno, g. 
Rybojedzko, folw. 
Rybowo, g., 0., osada 
Rycerzewko, o. 
Rycerzewo, g. 
Rychtal, m. 
Ryczkow, o. 
Ryczyw6t, m. 
Rydlewo, g., sI. kol. 
Rydzck. karczma 
R}'dzyna. m., st. kol. 
Rydzyna-Zamck, o. 
Rynarzewo, m., st. kol. 
Ryndak, os. mt 
Ryniec, folw. 
Rynkowo, osada 
Ryszewko, g. 
Ryszewo, g. 
Ryzyn. g., pustk.. st. kol. 
Rzadkowo, 11:.. o. 
Rzadkwin. folw., g. 
Rzecin, lesn.. I'OW. Czarn"c;w 
Rzec!n. 11:., pOW. Szamotury 
Rzeczyca, o. 
Rzegnowo, g. 
Rzemachowo, o. 
Rzemiechöw, folw., lesn.. 1(. 
Rzemieniewice, g. 
Rzepiszyn, g. 
Rzepowo, 11:. 
Rzeszyn, 11:. 
Rzeszynek. o. 
Rzetnia, 11:.. o. 
Rzt;dziny, osada 
Rzeskowo, o. 
Rzyczko\\'o. 11:., o. 
Rzym, folw. 
Rzym, g. 
Rzywno, 1(". 
Rzywno, lesn. 


s 


lJawniej&
a 
Du_a 
niemieck. 


Georgeoburg 


Groae Rybne 
trameUhul 
f Rihche:e_k('l 
ReIchlaI 
Bia.nkf'n
ee 
Rils.henwRlde 
I 
I 
R("lden 
Roi&t"n, SChlo..... 
Netz'A .alde 
Ryod.akmüllle 
Rirmberg 
Rtnkau 
Ryschc,,'ku 


R
'ziD 


r..el""thin 
lIebl.hin 
J:ettsehüt:& 
Sugen.hul 
Rl.ym3Cho",'o 
Rzerukh('l¥f' 


EOlmowo 
Itriedrichao 


Vicrzigerreil1f' 
kZCD.6zkoNO 


R(.IIß, Vor" ,ork 
R(lm 
Ei6cotJlal 
Eisnnt)l.I,l 


ß.J,umgart 
";.dke 
SchJoslOher,;- 
b. Nak..; 
P.ul.mühle 
I S.dke, AI.b. 
.foachimsdorf 
Schadegor 
.8ado,,'iee 


I "-'Dddurl 
GrOBe 8:..DIU. 
klenok 
I Friedberg 
8amole
t.seh 
g.lm6idäehoo 
I J[.rien
 


,LadeUb:, 


Str. 


Nazwa I charakter miejscowo
ci I 


40 
14 
79 
109.111 
..,- 
-,) 
23 
29 
42 


55 
127 
93 
42,43 
40 
!JO,9-1 
67 
32 
6 
127 
127 
46 
9,10 
83 
12 
86 
Hol 
1-1 
114 
:J!J,38 
!J1 
83 
H3 
H3 
Hol 
31,33 
92 
1:!:) 
t!O, H 1 
127 
127 

Il 
93 


100 
3 
123 


123 


12:, 
123 
9"1 
31, :-13 
,,0 
H-4,65 
77,7R 
43 
40 
5 
89 


!J2 
BG,I-I!J 
125 


5, "i 
7 


106 
38 


tiG,89 
89 
109 
17,19 
7-1 


Da'A olejlJ&a I 
....wa 
tr. 
Diemi
k. :lTbillowko 
Neu_bon 


G.ehb(Or
 
R.hhagen 
S.une 

3rn(l 
Sarno,,'L.o 
j{phbor!lt 
8achJeofehte 
S..)DCu.owo 
I\t'''rOtbol 
.SUDIOI) 
,Sebaätl:::owO 
I 
I 
I 


gC'rafiuuw 
Köoiptr"ll 
K;-DI
t'au 
S£odzinko 
I 
I nl'tlio 
Kl:Di
flhof 
" iUch(f\rh..f 
.,eod!4c113U 
rriedf'D'Aa1de 


::;(lnko..o 
.\ibreeht,;iJoI 

erDO 
S,l"mpo1oo 
Sf'lßp01T10 
)IOloi. 
Wiihf'1mRort 
Fie('zkowitz 
8c1I(OdUIz 


Schediitz, 
n,. 


Silodi('c Dnrf i,"ilec liauiand 
ßrllc1trtmlllll'D 


Sitdlikow 


Si,...til1f'imo 


: :o:.i('hel1h
rgl'n 
I fliobonw"ld I 
l 
icdmiorO
b"'. 
8rhlhll1101li 
Adf'idp. 
Kh.jn SickicrLi 
C";",'urgC'nhof 


N,'II 
ic1ee 
"it f:iriH 


Kenlenbrueh 

ierninnlP111 


I\chreibe..dorf 
SlenDo 
I Wiihel
uUd 


1
7.1!9 
],617 
11 
100 
90 
120 
7
1 
R1 
AO 
12S 
!)'J 
9;) 
43 
03 


!t:),97 
I . !J:,,!J7 
2:1 
J2!I. 127 
1
 
RO 
Rl 
20,21 
I 31,3:1 
I 11 
I 


1M. 
Sk6rzcwo 


I D.
,'OI..jl'''. 
Nazwa I charakter llliej _ S COWO
d _ . u..... 
,,1i'mlM.ka 


Sierako\\.o, 0., pO\\". \\'r"dni
1 

ierakö\\". 111. 
Sicrak6\\", nadl.. o. 
Sicrakö\\" Stddllillil, o. 
Sierak6\\"ko, 1:'.. pow. 
Sierakö\\"ko. fol\\'., 
pow. Strzdno 
Sierniki, folw., pow. Knkidn 
Sierniki, 1(., pow. Kosdan 

icrniki, 0.. pow. SZllbin 
Sierniki, Icsn.. 0.. 
pow. \\',\I::rowiec 
Sieroslaw, o. 

Ierosze\\lce. fol\\.. 0.. torf.. b. 
Sieroszewiee No\\ e. 11:. 
Slerpowo, folw.. g. 
Sicrpc;\\"ko. folw. 
Sicrpowko Stare, przys. 
Sicrszew, 1(. 
Sikorowo, fol\\'.. 11:. 
Sikorzyn, 11:., pO\\'. I iosh ri 
Sikorzyn, g.. pow. R,' \I iez 
SikorzYlI, folw., PO\\'. 
lIIh.:icl 
Silna, 11:. 
Silna Nowa, 11:. 
Sipioo'. folw.. £. 
Sitk6\\'. osada 
:.3 Sitno. £. 
Sito"'icc, 11:. 
R6 Siwek, fol\\". 
R!J Skaka\\"a. iol\\'. 
fIR Skakawska Kujllied J,atrz 
U3 KlI7nica SJ.3kawska, 11:. 
Skahnicrowicc. 0., 

.3 pow. Ino\\'roda w 
U Skalmicrowice, 0., 
2-1 pow. Slr7c1no 
11-1 Skalnricrz
'cc, 1(". 
1 7 
kahnicr7}'cc. sI. kill. 
Skahnierz}'cc No\\"e, K.. t,ut. 
Ska1{)\\', folw.. 1(". 

karhienicc. 1(". 
Skarhiewo. K.. osada 
Skarbos7C\\'O, K.. o. 

karbo\\y \V}'n:vsk pillr7. 
WHzysk Skarho\\v. o. 
Skarydzcw. £. 
Skarzyn. g. 
Sk:jIIC. o. 
Skicra, o
. Inr. 
Skicre
zcwkn. K. 
!'kiercszewo. 1::. 
Skierewcwo, osal!;! 
Skoekic Pa \I ro\\"o nalr/: 
Pa\\'ln\\"o Skockie, K.. o. 
Skoczka. os. IIIt 
Skoki, 111.. O. 
Skoko\\ iec. cc!::. 
Skoko\\'. 11:. 
Skoköwko. folw. 
Skorac7ew. 11:.. o. 
SkOraC7e\\ ice. 1(". 
67 
koracze\\"ko. f"lw. 

korae7.cwo. folw., 
pow. 
mil:'icl 
Skoraczc\\'o. 11:.. 1'0\\. 
Skoraszewice. 11:,. O. 
Skorlls7.ciw, 1(".. o. 
Skorzecin. 11:" 
pow. P07llail-\Vscl"id 
Skorzccin. 11:., pow. Witkn\\ 0 
Skorzl;cin, nad!.. 0., 
pow. \\'itlwwo 
Skorzcckd Hnta palrz 
Huta Slwrzceka. fnlw. 

kor7C;cka Wota patr/: 
WolJ Skorzccka. 11:,. o. 
Skorzl;'Ckic Smnlniki palrz 
Smnlniki Skorzcckic. osada 
Skolnikl. 0.. pow. Str7c1no 
Skotniki. 11:., pow. Wr7csnia 
Skörkl. 1(". 
Sk6rzc\\o, g., 0., 
pow. Poznan-Zachod 
Sk6rzewo, g., pow. Szubin 


Str. 


Si",rakf,wk('l 


120 
-I:. 
-IR 
.JR 
j7 
R:\ 


Sarhinowo, g., 0., pow. lllin 
69 Sarbinöwko, osada 
52 Sarbka, g., pow. Czarnkow 
7;; Sarbka, g., pow. W\l(rowiec 
Sarniagöra, osada 
Sarnice, le
n. 
Sarnowa, m. 
Sarno\\a-Dom., o. 
Sarnöwka, 11:. 
Sarnöwko, le
n. 
Sasinowo, g. 
S:jczkowo, g. 
Sildzia. g. 
Si\topy. g., st. kol. 
Sebastjano\\"o. folw. 
Seekolonie, osada 
Separo\\'o, folw. 
Scpienko. 11:.. o. 
Sepno. st. kol. 
Sepno I. 11. o. 
Serafinöw, folw. 
Scdowo, g. 
St;döwko, wieS 
St;dzinko, g. 
Scdziny, g. 
Scdzinv. o. 
Scdzis7ew, puslk. 
Scdzi\\"ojewo, £. 
St;kowo. 11:., 
pOW. Nowy TOllly
i 
Sckowo, 11:., pow. Szamolnrv 
Scko\\'o. 0.. pow. S7amotllry 
Sepno. folw. 
Scpolno, 11:. 
Scpolno. os. mt 
Sicienko. 11:. 
Sieczkowice, folw. 
Siedlec, folw., pow. (Joslvn 
Sicdlec. folw.. 11:., po\\". Gostpi 
Siedlcc. Idn.. pow. Onsh'n 
Siedlec, 1("., po\\'. Ostrzcszö\\" 
Siedlec, 11:., pow. Sroda 
Sicdlec, 0., pow. Sroda 
Siedlec, 11:., PO\\'. Wolsztyn 
Sicdleczek, 11:. 
Siedlcczko, £. 
Siedlemin, 11:.. pnstk.. o. 
Siedlikciw, 1(".. osada 
Sied limo wo, 1(". 
Siedliska, osada 
Siedliska, osada 
Siedluchna, o. 
Sicdluchno, 11:. 
Sicdmiol:'or}'. 1(. 
Siedmiorol(öw, !::. 
Sicdmiorol:'ö\\', o. 
Siejcw, o. 
Sickierki Mare, fol\\". 
Sickicrki .'\'Iale, g. 
Slckicrki Wiclkic, o. 
Sickicrkowo. folw, 
Sickicrzyn, iolw.. pO\\'. Jdwcill 
Siekierz}'n, osada. 
pow. Ostrzesz6w 
5 Sickowo, 1("., Icsn.. o. 
93 Siek6\\ ko, 1:'., le
n., o. 
i.ko...k.. 
Sielec, 11:., pOW. Ino\\'wclaw Nben.l.i" 
S:clec. folw.. lesn.. 11:.. pow. Znin:Pod"n 
Sielec, 0., pow. Znin 
Sielcc Nowy, g. 
Siclec Stary, O. 
Sielinko, g., o. 
7.J Sicmlanice, g.. o. 
Sicmiano\\'o, 11:. 
Siemiciiska Marjanka piltrz 
Marjanka Siemien
ka, g., 
77 Idn. 
'iH Siemionka, o. 
11 Siemionkl, O. 
Sicmo\\'o, g., o. 
Sienno, 0., pow. ß}'dKOSZCZ 
Sienno, g.. pow. \V\l(rowiec 
Siensko, g. 
Sierakowo, g., poW. Ko
cian 
Sicrakowo, g., pow. Rawicz 
Sierakewo, g., pow. Strzemo 


Zirle 
Zirl;.f'. ltLf. 
ZlrL.r. t IDdpl 
I .101 
Obnrnild I Zir!.owko 


I\ir..dulurf 
I !lk.., .!..,wolli" 
I 
I &h"l.k: 
.
L.o"o" 
II'!.o"o"
" 
',rl1nff'I I 't-' 
1.\III1I1JeM 
\\' \' rzy
k' \I i..."IIo
1 
I"kor!..:.. 
1"::l.orzI'n('io 
'::&-'on.CDclJl 


!18 
B 
20 
,1.",37 
37 
37 
:19 
:.0 
:.0 
Hit 
AA 

9 
40 
11!) 


18 
6R 
1m 
Hili 
116 
10:1 
111.1 
n,29 
6R 
S3 

 
9:J 
R-I 
:,0 
ii 
38 
39 
42 
106 
103 
100 
125 
29 


. 


Sabaszczc\\'o, fol\\. 
Sadck, osada 
Sadki, 11:., torf. 
Sadkowit..'C, 11:., leSn. 
Sadkowskimh n. o. 
Sadko\\'ko, PlIstk. 
Sadlol1:oszcz, 11:. 
Sadogöra, 11:.. leslI., O. 
Sadowicc, 11:. 
Sadowie, 11:., o. 
Sady. 11:.. O. 
Salinki, leSn. 
Salnia, osada 
Salno, g. 
Samita, leSlI. 
Samociilzek, 1("., osada 
Samoklt;ski, o. 
Samoklcs.ki Male, g. 
Samolt;z. 11:" o. 
Samostrzcl, 0., sI. kol. 
Samsieczno, 1("., o. 
Samsieczynek, o. 
Sanniki, osada, 
pow. poznan-\Vschcid 
Sannikl, 0.. pow. Sroda 
Sapiezyn, g. 
Sapowlce, g. 
Sapowicc. o. Il::berhard.iu.1 
Sarbia, folw., g.. sI. kol.. 'Sarben 
pow. Czarnk6w I 
Sarbia, g., 0., PO\\'. Szamotuh' 
Sarbia, osada, PO\\'. szamotulY \ '6arbia., Abb. 
Sarbia, g., pow. W\l1:rowiec - 
Sarbinowo, g., 0., poW. Gostyri - 
Sarbinowo, g.. I 
poW. PoznaiJ-Wschöd 


.10.33 
3.'\ 
8-1 
17,l!J 
7 
100 
109 
3 . 
.) 
HO 
83 I('rnlk 


a6 
:J.-. 
9:1 inrDIL. 


111 '''lt'r3U 


iR 
';[', (j.1 
H.I 
!I:. 
AA 
t!.. 
27 
2:1 
17 

I 
!Mj 
-17 
it-t 
!J-.! 
Ij(j 


] IIltll'llll£lim 
ZIrIIO 
Si,'rl'o"Iw 
I Alt Si.'rl'oa'L.o 
Rn 1ft ufl-M 
I Wie."n
"h hlllu 
Neu Sdliiha 
Neukircll(,D 

itko" 
(.;ro
' 
1'laiUno 
£&I'h:mJ,enc1orf 


i. 


i. 
07 
a:1 


HIJ 


:O:L..timirrlJwill 


:!
) 


flmimir",.iL. 


HI 
l;.f 
61 
(j.J 
:1::I,3H 
127 
/j 
IID.l:.!O "'3in,it'r
hltt.1 
! Neu Ska1mlcr. 
I ..hOI. 
It'-kaloa' 
r-.
' 
I = 
: t:L',,'uhll(nn 

 SkiernmUbic 
I Kirllchdnrf 
, 


1
:) 
tiH 
!I:. 
121"1 
tj(j 
1.1 
11 
11 


IIJI, 110 
!J(J 
.'",.tri 
!I:\ 
:
 
:\9 
27,:!!1 
12\ 
12-1 Ki 


l\urllM;hiol 'Ihf. 


1
:1 
,17, 
,:I 
.11, ...1 
a 
11:\ 
11-4 


11:\ 


113. J It 


h1l.olllik 

knd.pn 


113 

 
11!J 
l:!H 


Rkoru'W" 


:n,7K 
11"1 


Grüobo!.
>>>
1,6 
Sk6rzewo 


Stanislawli.a 


I Da...ni.j..a I 
Nazwa I charakter mleJscowo
i I nu.... 
niemiocka 
I ' 
jSkone...o. Krull 
ISkrob
1I10hl. 
jl:o'kneb: 
J Sc.brottbauI 
, ,t;chrottlI8utI, 
I WindmOhio 
I S("hrol t.haufi, 
Skrzelllsz-Kolonja, osada Aue. 

krzetllszewo. folw.. It. :o.,m."u 
Skrzydlewo. It.. plIstk. Z.,nerndorf 
Skrzynka, osada Rn.. 
Skrzynki, 0., '\lnan,M..i'" 
POW. f'oznall-Zachod I 
Skrzynkl. It., pOW. Srem - 
Skrzypna. 
., o. 8kuYilUo 
SkrzyptowO. le
n. 1- 
Skllharczewo. It.. O. :-Ol.nbar..I.e..'o 
Slahomierz. It. III.humin.. 

lahoOlierz, o. !Rn.enM.I. 
Slaborowice, It. Ifll"bnro..;.-o 
Slaborowice Nowe, 1(. "ah....h...aidc 
SI..hoszewko, o. I Horckan 
Slaboszewo. It. l 8cbiabaU 
Slawa, folw. Si...." 
Slawccln, 0.. POW. Inllwrodaw1SI.bendn 
Slaweein. folw., pow. Strzclno l 8iBb.ncin 
Sla \\ cclnek. It. 8iabeucinck 
Sla wica. It. Sia,,';ca 
Slawicnko. folw.. ". . 
pow. Czarnköw ,-,........"ko 
Slawienko. It.. pow. Ohorniki '81"wie"ko 
Sla win. It. "I....in 
Slawno, 0.. pow. Czarnköw 
i...."o 
Slawno, It., Q., pow. Gnlezno 
i",,'no 
Slawoszew, It. 1 "lawnB..... 
Slawoszewo. folw. 8ia...o...."0 
Slawsko Dolne, 1(". K:Ii..r.tbBI 
Slawsko Oörne. 1(". LiIi.ndorl 
Slawsko Male. It. 
{ai....flllh 
Sla wsko \Viclkle. g. Oro.. Si....k 
Slebowo. It.. O. Si.mbo..o 
Slepowo. folw. /8iem(O..'0 
Slocln. folw.. 1(". 1'100'i" 
Slocinlcc, It. Sindn lIaulll/ld 
Slodzona. folw. ,Siod.on.. 
Slojek. os. Oll. I Sinjek 
Slomczyce. o. 1810muyc" 
Slomki. folw. 'Si"mke 
Slomowo. It.. PO\\'. Ohorniki i8iolOo,,"0 
Slomowo. It.. pow. \Vrzdnia :810mo.... 
Slom()wko. PlIstk. : "10010,,1-.0 
Slona wki, It. ! I\lein SaI.dorf 
Slonawy. It.. sI. ko l.. I . 
I Rel eDstelD 
pow. Ohorniki 
Slonawy. £., pow. SZllhin Oroll& 8&l&dorl 
Slonawy Mh'n. o. ::io.......y MUhio 
Slonin, I!:. · Sionln 
Slonin Nowy. folw. Neu I'lonln 
Slonin SlalT. folw. Ah SloDin 
Slor'isko. g. !lion.k 
Slopanowo, 1(".. os. Inl., o. :;Ior ano .... 
Sloszewo, osada 810",,1,."0 
SI(\wikowo. I.!. 8hlowiu 
Slowiköw. folw Frl.dorikena.. 
Slupia. folw., 
id. 
pow. JaroC:n !linpia 

'uP!a, sI. kol.. now. KCDIIO 8i..pl. 
.}uP13, £.. pow. Poznar'i-Zach()dISlu(ia 
Slupla, le
n., 
pow. Poznar'i-ZacMd 
Slupla Kapitlllna. 
. 
Slupla pod Bralinem. It. 
SIIIPia pod Kcpncm. It., lesn.. 
SllIpla Wielka. o. 
SllIpowa, o. 
Slupowlec, J!:. 
SIIIPOWO, o. 
Slupowko. It. 
SllIPska D'Ihr6\\"k:1 Dalrz 
D'Ibrö\\ ka Slupska, 1(". 
Slupska Ku1.nica patrz 
Kuinlca Slnpska 1(". 
Slnpska Zm} 
Iona palrz 
ZmJ"
lona SllIPska g 
Slupy, o. ' . 


Skörzewo, karczma, 
pow. SZllbill 
Skrobacz. os. ml. 
Skrohek, osada 
Skrzebowa, It., osada 
Skrzeszewo, o. 
Skrzetusz, It. 
Skrzelusz. os. mf. 


81u ria. Fb. 


Slnpia 
8chlanl'" 
o. SllIi'ia 
GrOi!
 SiuiJia 
Slufoa'o 

I..po"o, A\b. 
Slupowo 
WieHngrund 


Slupy 


I DawoioJ.,.a 
Str. Nazwa I charakter miejscowo
ci na.w. 
niemiecu 
9-1- Smardt'lw, g. I Bmardo _ 
 
Smardze, folw.. It. 
99 Smarzykowo, osada 
3' Smerzyn, o. 
61 Smerzynek, folw. 
ü
 Smelöwko. folw. 
57 SmoJwrzewo, It., osada, 
57 pow, GOStYII 
Smoltorzewo, 0., pow. Gostyft 
" 9 Smoltorzewo, 0., pow. Szubin 
o. Smol(ulec. nad!.. o. 
14 Smc.ltuleckawies, o. 
47 Smolarki, It. 
U Smolarnia, lesn., 
78 pow. Nowy TOlllysl 
Smolarnia, le
n., 
pow. Szamotllh' I 
Smolarnla. le
n., pow. SZllbill 
Smo.1arnia, 0., pow. SZllhin Sc
uhin, FOl'd 
Smolarnia. osada, pow. Szubin G;
:::den 
Smolarnia, folw., 
pow. \V:jgroW'iec 
Smolarnia pol Giml, lesn. 
Smolary. celt.. folw., 
pow. Bydgoszcz 
Smolary. It., pustk.. 
pow. Chodziez 
Smolary, lesn.. PO\\'. czarnkilw l TheerkOUb 
Smolary, wid. pow. Moltilno - 
Smolar}'. 1(.. DIIStk.. 0, 
pow. W'Il("rowiec - 
Smolarz. os. ml. 1 - 
Smolarze. osada, pustk. - 
SIlIOI'IIt. folw. Alho....crk 
Smolice, g.. O. 'Smolit. 
Smolllica, iolw., ksn. I 
Smolniki, folw., 
pow. Nowv TaJßysl 
Smolniki. It.. lesn., 
pow. SZllbin 
Smolnikl Powidzkic, 1(". 
Smolniki Skorzeckie. osada 
Smolno. le
n. 
Smolno Nowe. g. 
Smoszew. It. 
Smoszew, o. 
Smultl. plIstk. 
Smukala, 1("., lesn. 
Smllkala. leczn. 
:,7 Smuszewo, It.. o. 
1H1 Smycz}'na, iolw.. lesn., It. 
119 Sm}'kowc Strzyzewo patrz 
!I
 Strzyze\\ 0 Smykowe; g. 
SlIowidowo. 1(. 
Snowidowo, puslk. 
Sobcz}'na, o. 
Sobialkowo, It., o. 
Sobiech, fol\\. 
Sobiejuchy, o. 
Sobiesiernie, 0., 
pow. Inowroclaw 
Sobiesiernie, 1(.. 0., 
pow. PoznaJi-Zachöd 
Sobiesiernie, It., pow. Wilkowo Neu Tekienbnl'g 
Sohki. folw.. osada, pustk. 80(ke 
Sobolewo. wie
 
Sobolizna, osada 
Soholizna. plIslk. 
77 Sobota. 
.. o. 
78 Sobötka. leSn., pow. Oströw 
Sobötka, g.. lesn., 0., 
pow. Pleszew 
Socha, les", 
Sokole-Kuznica, g. 
Sokole-Kuiniczka, osada 
Sokolec. g. 
Sokolniki, g.. pow. Gniezno 
Sokolniki, g., pow. Strzelno 
Sokolniki, J!:
 pow. Wrze
nia 
90 Sokollliki Drz\zgowskie, o. 
Sokplnikl Gwiazdowskie, g. 
ao Sokolniki Klonowskie, g. 
Sokolnikl Kolonja, g. 

 Sokolniki Male. g. 
93 Sokolniki Wielkie. o. 


29,27 
I 31 I 
'iO,7
 
80,82 
00,52 
128 
129 
64 
64 
ü2 
öl) 
111 
25 
8ö 
23 
57 


12 
57 
64 
1
 
H,15 
27 
127 
H3 
83 
83 
83 
128. 129 
15 
21,20 
20 
127 
125 
120 
10 


57 
\1"2 
09 
35 
36 
36 
23 
86,8!1 
113 
öl) 
29 


HO 
31 
31,3:1 
106 
!J3 
!I"! 
7 
123 


I Str. 
I 64 
I :$;},31 
, 00 
'Gro.. I:Jmenyn I 93 
KleiD SmeuYD j 93 
Neuvor".rk 7H 


: Bergn-i.d 
IBmog"I
' 
I Smogulsd(.rl 
K.IJigsruh 
I 
TheerolcD 
I 


-nteerofon 


Theeroft.o 


TJ.eerofen ' 


Theerolea 
! 


Blumf'nUml 
I 

t
fan8d('lrf 
SmolUlk 


Sen Smolno 
SmoKhcw 
Prinzenhof 
SmngeD 
IIUblthBI 
JliiWthal Hpil. 
u&uit 
, Smn8dlc
"('I 
i Scbmidblchen 


Soowidowu, 
,\bb. 
I \VilheimlJleorub 
, I Sobialkowo 


Soboli.na, Kol. 


Bobotk. 


Sol1oUr.a 


I Brahrode 
I lIammermUhl. 
SokoliU 
Falkenau 
l80kolnik 
l80k
lnilt 
F"lkenrod
 
I FalkeDBtciD 
8okofnikl 
Sockei.teiu 
FalkenrIed 
01'_ BokoLük 


109. 111 
45,43 


Da1fnieja&a. j 
Dao... Str. 
niemieet. 


I 
Nazwa i charakter mieiscowüSci 
I 
I 
, Bockel 
: 8okolo...o 
l80kolo..'o 
j 8okolo...o 
l60kolo",o okolowice. le
n., o. 
Sokolowo, g.. pow. Czarnköw 
Sokolowo. pustk., 
pow. Smiltiel 
Sokolowo. It., pow. Witkowo 
SokolGwo. g., 0., 
17 pow. Wrze
nla 
Sokolowo Budzyr'iskie, g., 
sI. kol. 
Sokolöwka, bor., 
pow. Krotoszvn 
Sokolöwka. folw., 
pow. Witkowo 
Sokolöwko; folw. 
Soköfka, osada 
87 Solec, nadl., 0.. 
pow. Bydl:oszcz 
9-1 Solec, g., pow. 
roda 
94 Solec. g., pow. Wolsztyn 
90 Solec, karczma, 
pow. Wolsztyn 
Solec, lesn., pow. Wolsztyn 
Solec Kujawski, m. 
Solec Nowy, g.. pustk. 
Soleckie Przymiarki patrz 
Przymiarki SoleeIde. pustk. 
Solecko, lesn. 
9 Solecko. prz. k. 
12 Solnöwka. folw. 
49 SoJacz, celt., o. 
Soleczno, It., o. 
Sosnowice, pustk. 
Sosnowicc, 0., pow. Mogllno 


19 
!Ja 
111 
9-1 
57 
54 


111 
28 
7 


109. 111 


- b8 
65,68 
78 
17,19 
88,89 
65 


Sosnowiec, g., pow. SZlIhin 
Sosnowiec. g.. pow. Srem 
Sosnowiec Maly, wie
 


Sosnowiec Wielki. wie
 
Sosnöwka. folw. 
Sosnia, folw. 
Sosnica. It. 
So
niczka, g. 
SO
lIicz} n, It. 
So
nie, It., sI. kol., o. 
SO
lIier'iska Kulllica patrz 
Kuznica SüSnieriska, folw., 
le
n., osada 
Sowiagöra, It., Ie
n. 
7 
SOwiCl("orki. pustk. 
Sowina, 1c
n., o. 
Sowina-Rlotna, 1:. 
14 Sowilliec, o. 
20 Sowiniec I, 11. leSn. 
Sowinka. tolw. 
20 Sowinki, It. 
Scwiny. It., lesn., o. 
Sowy, It. 
Siljka, osada 
S6jkowo, o. 
Spalone, osada 
Spalony, puslk. 
Spla wie, 1("., 0.. 
pow. Poznali-Wschöd 
Splawie, g.. 0., 
pow. Smi
el 
Splawie. 1(".. pow. Wrzesnia 
Splawik. le
n. 
Sprzeczno, folw. 
SpYlköwki, folw., g. 
Srebrnaltöra, g.. 
pow. \V\growiec 
Srebrnaltöra, 0., pow. lniu 
Srocko Male. folw., g. 
Srocko Wic1kie, g., o. 
Srocze\\"o, g. 


9"2, 94 
113 
113 
96 
92 
4£1 
42 
60 


5,7 


62 
80,81 
93 
9-1 
25 


77,78 
113 
60 
12 
67 
67 
77,7R 
6.' 


'iO,72 


114 


5 
ii 
9 
1. 
t\3 
119 
106 
7-1 
104 
119 
87 
89 


Sroczyn, g. 
Sroki, folw. 
Sroki, g. 
Stadnina Sieraköw patrz 
Sieraköw Stadnina, o. 
Sladninno. fol\\. 
Stajkowo. folw.. 0., g. 
Stanicw, g., o. 
Stanislawka, g. 


Jankendorf 


i F
lk('!nhor:st 


8okolo...ka 
I 
l80kolo...ko 
I Falkenatcin 
'Schuiit., ObI. 
I 
ISU' 
.8iiwlIg 
I 
Sirz, FhB 
Schnlitz 
Silo Hau!""d 


8il.. FhB 

iiz, Bhf 
Ch..rloueohol 
8oJ:.c% 
8oloczno 


S066nilz 
I Grou Beeren. 
bruch 
Kich..l &eren. 
I bruch 
Gr01!& Beerf'n- 
bruch 
SO!DoYtko 
Sosnia 
SOFnica 
ßiumeo:\u 
Etcinick:sheim 
SU.aclIOIl 


I .:.dttnbcrg 
! EUienberger 
G:lrlpn 
Eulend 
rl 
I _ 
l80wioi: 
Rohrwiue 


80jh 
,S(.ykowo 
18palon: 
Sr.lawie 
1:;1.la...le 
I 
8pi....ic 
KJeinau 
I Geiaberg 
I SrUko...ki 
I 
i Srebnagora 
Srebrnagora 
Kicin Srocko 
I GtOiloS Sroeko 
Sr()('zea'o 
- Hauiand 
Elepnhof 
IEistern 
L
. 
IBitimarek.,:höhe 
18u"oiewo 
Z..eidorf 


97 
11 
95 
11::1 


119, 120 


9 


42 


113 
120 
125 
7 
104 
116 
117 
116 
3 
116 
10-1 
116 
116 
12-1 
75 
119. 1:!O 
103 
02 


9"2 
99 
92 


!l"2 
111 
47 
40 
41 
-11 
61, 6'2 


62 
-17,-18 
47 
.72 
70 
101 
lot 
72 
99 
80,81 
80 
66 
25 
5 
60 


74,75 


95,97 
119 
118 
46 
36,30 
109 
129 
79,77 
35,37 
99 
14 
39 
38 
48 
123 
12,11 
3H,39 
92
>>>
Stanlslawowo 
Nazwa i charakter mieiscowo
ci I 
I 


St
nisfawowo. folw.. Idn., 
pow. Rawicz 
Stanislawowo. g.. 0.. 
pow. Wrze
nia 
Stanislaw6w. folw., 
pow. Kepno 
Stanislaw6w, pustk.. 
pow. Koimin 
Staniszewo, folw., wid 
Stankowo. g. 
Stanomin, g. 
Stanomiilska- \Vola patrz 
WoIa Stanomiilska, o. 
Stanowisko. folw. 
Stara Boruia patrz 
Boruja Stara. g. 
, Stara Cegiclnia patrz 
Cegiclllia Stara. le
lI. 
Stara D\browa patrz 
D\browa Stara. 0., pustk. 
Stara Jablonka patrz 
Jablonka Stara. g. 
Stara Krobia patrz 
Krohia Stara. g. 
Stara Kurza
öra patrz 
Kurzag6ra Stara. o. 
Stara Kuinica patrz 
Kuznica Stara. folw.. wle
 
Stara Obra patrz 
Obra Stara. g. 
Stara Przysieka patrz 
Przysieka Stara. g., 0.. 
st. kol. 
Stara Tuchorza patrz 
Tuchorza Stara. 1(". 
Staragörka. g. 
Stara wie
. It.. 
pow. Inowroclaw 
Starawies, osada. 
POW. Ostrzeszöw 
Starczanowo. 1(".. 
pow. o.borniki 
Starczanowo. le
n., 
pow. Oborniki 
Starczanowo. folw.. g.. osada. 
pow. Sroda 
Starczewo. folw. 
Stare. folw., pow. Szamotllly 
Stare. fo1w.. pow. W\growiec 
Stare; It.. le
n.. 0., 
pow. Wyrzysk 
Starc Hojanowo patrz 
Bojanowo Stare. g.. sI. kol., 
o. 
Stare Bar6wko parrz 
ßor6wko Stare. o. 
St,.re Brzeino patrz 
Brzeino Stare, g. 
Stare Budy patrz 
ßudy Stare. hol'. 
Stare Czeskie patrz 
Gzeskie Stare. g. 
Stare Dalabuszki patrz 
Dalabuszki Stare, o. 
St
rc D\hie patrz 
D\bie Stare. osada 
Stare Deböwko patrz 
Dcböwko Stare. g. 
Stare Dlugie patrz 
Dlugie Stare. g.. le
n., o. 
Stare Oymaczewo patrz 
[)ymaczewo Stare. g. 
St,re Jastrzehsko patrz 
J astrzcbsko Stare, J{. 
Stare Kamienice patrz 
Kamlenice Stare. celt., o. 
Stare Kokoszki patrz 
Kokoszki Stare. fclw. 
Stare Qborzyska patrz 
Oborzyska Stare. 0.. st. kol. 
Stare Osowo patrz 
OSO'l7o"O Stare, o. 
Stare Popowo patrz 
Popowo Stare, It.. o. 
Stare Puszezykowo patrz 
Puszcz}'kowo Stare. g. 
Stare SierpÖwko patrz 
SierpÖwko Stare, przys. 


Dawoiejlu 
DU"8 
n1cmicd.a 


S\.a.nI.e1a.woa'o 


S&.aDisbwuwo 


SLanlelawowo 


SLanisJawowo 


SLandau 


AIIgorka 
AUcndorl 


AlWorf 


SLar(
("banowo 


\Vaidkranz 


BUlch 


Stabren 


I I D...woi.jllaa 
Str. Nazwa i charakter mieiscowo . sei OUwa 
nlemiecb 
81 Stare Szczepankowo patrz I 
Szczepanko\\o Stare, folw 
Stare Tarnowo patrz 
1I9.1:!l' Tarnowo Stare, o. 
3a Stare Urbanowo patrz 
Urbanowo Stare. folw. 
31, Staremiasto, folw. ,\tt.tAdt 
Stareiyn. o. Starenscil;n 
Starezynek. folw. Starcn...hin
k 
Starkowiec, It., 0.. pow. Kozmin 
Starkowiec. \I ic
, pow. Srooa I - 
Starkowiec Piltkowski. 1(". Pontkau 
25 Starkowo, It., osada - 
12j Staroleka, g., os. ml., st. kor. Lui.
nllldn 
115 Staroleka Wiclka. folw.. g. G;:k: taro , 
Starucha, osada 
33 Stary Belccin patrz 
Bclecin Star}'. g. 
11'1,117 Stary Hialcz patrz 
Bialcz Stary. o. 
b3 Stary Dchiec patrz 
Dcbiec Stary. folw. 
16 Stary Golcbin patrz 
Golebin Stao'. o. 
3G Stary Gostyn patrz 
66 (JOS!}'ri Star}', g., o. 
Stary Koh}'lin patrz 
Kobylin Stary, O. 
38 Stary Krotoszyn patrz 
Krotoszyn Stary, g. 
Stary Lubosz patrz 
!)j,97 Lubosz Stary, folw.. g. 
116 Stary Losiniec patrz 
Losinicc Stary, g. 
74 Stary Loskon patrz 
23 Loskoil Stary. g. 
Stary Mielzyn vatrz 
Midiyn Star.\'. g. 
68 Stary Panigrödz patrz 
07 Panigrödz Stary. g. 
Stary Raciborö\\ patrz 
58 Raciboröw Stary. folw. 
Stary Sielec patrz 
Sielec Stary. o. 
Stary Slonin patrz 
Slonin Stary, folw. 
Stary Tom}'
I. g.. 0., plIstk. 
Stary Widzim patrz 
t23.124 Wldzim Stary. g., sI. kol. 
Stary Zatom patrz 
ZatolT) Stary. g. 
Starydwör, g.. pow. Bvdgoszcz' Allbol 
9".9(; Starydwör. folw.. pow. Szubill:AllI.ol 
Starydw6r, le
n.. .\!lhol 
36 pow. Wltkowo 
Staryfolwark. g.. 
107 PIJW. Nowy Tornysl 
Staryfolwark, folw.. 
41 pow. Ostrzcsz6w 
Staryfolwark. folw.. 
53 pow. Will("rowicc 
Sta rygai. osada 
3G Starygröd. lolw.. o. Starygrod 
Starylas. bor. Ilincb'..Jd 
90 Starymh'n, os. ml.. Alta 1I0hl. 
pow. Kcpno I 
121 Starymlyn. osada. .\Ite IIWlie 
pow. Wolsztyn I 
"2,44 Starypan. karczma. osada :ltariran 
Stao'staw. folw. AltLcieb 
.6 Starza. osada St......n 
Starzcnin. le
n.. osada 1 - 
ö.3 StarzYIlY, g. '- 
Stasin. osada _ 
64 Staw. pustk.. pow. hlo\\rocla\\ 
Staw. 0.. pow. WrzeSnia 
14 Stawek. wie
 
Stawiany. 0.. st. kol. 
3G Stawiczno, folw. 
Stawiska. osada 
:16, ä
1 StawiszyD. lesn. 
Stawki. os. ml. 
Staw}', folw. 
9::', 9. Stebionek. leSn. 
9!) Stcfanowice. g. 
Stefano\\o. fOlw., 
pow. tJydl("oszcz 


1011. 10:1 
35 
23 


tOl. 11». 
103 
8ö 
88 
111 


Alttornis,'lllO] 


AtLvof"f'rk 


.Uh or"nk 


"'It..o",ork 


h.Drnpn!hllh 
KUDzen&ee 


8ö 


'!tewk!mGWu 
Staw 
r. - te"'ake 
ldauo.'o 
Haubed 
Itabenhont 


Stclanowo. pustk.. 
pow. Inowrodaw 
Stefallo\\ 0, folw., 
pOW. Koimln 
Stciauowo. g.. 0.. st. kill.. 
21 pow. Now}' TOIO}"S1 
8H Stci..nowo. fol\\'.. 
pOW. Szarnotuly 
Stcfano\\'o. fol\\".. 
pow. Wrze
nla 
Stcfauowo. fol\\'.. 
pow. W}'rz}"sk 
Stefan6w. CCg., fol\\'. 
Stcrkl, folw. 
StCgosz. iol \I.. g. 
StCPlla, Idn. 
:JO St\;pna. plIstk. 
S:o:pocin. flllw. 
-12 Stcpocln, It. 
Sh;puchowo. g.. 11.. st. kill. 
!JI; Sh;p}', os. 1111. 
Sto:szew. m. 
:14; Stcs7cwice. !::. 
Stcsze\\.ko. 1(". 
36 Stesze\\ ko. I-two 
Stch'ca. g. 
Stobllka, 1("., os. rnl.. sI. kill. 
..1 Stobllica. o. 
Stohnicko. g. 
UJ Stodolllo. g. 
Stodolsko. g. 
Stodoly. g. 
SlOl("lIicw. folw. 
StolUlic\\'ice. g. 
Stoki. g.. pow. Micdncl,,',d 
;6 Stoki. Idn.. pow. Wrzdllia 
Stolch'n. 
., o. 
Stolbw. ful\\'. 
Stopka. o. 
Stradyri. g.. Ic!in. 
Stramnica, folu. 
41 Stramnice. folw. 
Straszc\\'o. folw. J;tr...cho..o 
Stronno. K. -:;Jruooev. 
1'1 Stronno. lesn.. o. I.tro,,,,..u, 0101. 
Stroszki. fflw. 11h'rm.
 
StrMewicc. g. I 
Strözc\\'ko. folw. Kttauub,'re 
S t f-t. t k 'Kln-hdurf 
. I' 7e\\'o. 1(".. pli! . 'Slro.kl 
Str6zkl. pustk. I 
47 Strllga Ostatko\\ sb patr7 
Ostatkowska Stru!::a. 1(". 
Strulti patrz !'rZ\'R:Od7;ce. leiln. 
Strul("I Tarchalskic. flllw.. Idn"I:i.ruJli 
Strumidny, g., pow. (jOS!} ri lUe.nurt 
.., Strumian}'. 1(".. pow. ::;rod.. 
u.. StrurniaO\'. 0.. pOW. 
roda 
6!! Str}.chowo. g.. o. 

tryko\\'o. 1(".. o. 
Stn'kö\\ko. folw. 
Str}'szek. IC
II. 
Strz.rlko\\'o, g.. st. kill.. o. 
Str7el("Owa. g.. o. 
Strzelce. 0.. sI. kol.. 
30 pow. Chodzicz 
Strzelcc. folw.. g., 
pow. Orod7ÖSk 
Strzelce, g.. poW. Mogilno 
Strzelcc. 0.. pow. Mogilllo 
Strzclcc Dolne. g. 
Strzelce (((,rne. O. 
Str7.elcc Malc. g. 
Str7elce Wlclkie. 1(",. o. 
Strzelc7}'kl, It. 
Strzelecki!::al. I-two. O. 
Strzclewo. o. 
S "WO, st. kol. 
o trzcle cTn . g . 
Strzelnica. karczma 
Strzelno. m. 
Strzclno Klasztorne, o. 
Strzemko\\o. o. 
Strzcszki. o. 
Strzeszko\\o. 1J!o"da 
f.t Strzeszkö\\'ko. fol\\. 
Strzesz} n. 0.. st. kol. 
3 Struszynek. folw. 


Str. I !IIazwa i charakter IIIki"':OWII
CII 


96 


37 


111 
110 
aH,3H 
10'2 
1O.J 
116 
7-1 
7-1 


16,18 


36,37. 


lOH 


113 


111.'1 


3G 
;)4, r,j 


110,117 


T, 
93 
114 


111 


..9 
:3ii. 39 
.12 


llj 


69,AA 
ti4 
GO 


.14. lIZ 
77 
79 
2'l 
120 
127 
11 
111 
01 
39 
67 
3'J 
12:i 


157 
Strzcsz)l nc:k 


Da..alo1... I 
nuwa 5tr. 
.i
mlneka 


J:tk...{"bilK, .\1tb
 


22 


:m 


:1-1. r....» (..l'ha..lj,h"fen 


s; 


1l!) 


I ,).) 
-
 h'r.lnn.' 


:!R 
47 h,U£'"",.h 

tca\Jk'D 

.cml'lla 
nerl wut"" nL. 

t,(\mI'O('in 
t'1lt'ml ' Ul"buwO 

uml,fmUllle 
I ;I'-"n..h..... 
'J"allll(.uhorbt 

1"11...C"hr""'o 
N:hiulIuci,,"aM 
hWOl.yt a 

t("lltnit..a 

lullllUl.6r PA 
ilif'nnUlllo 
"freuenhelm 
fl\bl.i«t\hr l lllll 
t't iedheim 
Ii..\'hklrf'll 
IIlclih.\u"vn 
lIen,hrr, 
";:lol
kl 
Il'tol"".::;:ln 
Mwlo.'o 


:!
'. 27 
:1:1 
32 
lO6 
W-I 
"111.111 
12 
76 
7-1 
74 
76 
3.'1 
ji. 
)(; 


o!l 


r17 
H:I 
111; 
H:I 
:I:} 
:11 
47 
119 
11111.111 
:I!) 
7 
1111. 117 
RH 
2!) 
1119 
6 
7 
1110 
9 
10 
!) 
86 


/:Ilra,l,.. 


8trumin 


!Il 
6:, 
tt;") 
17 
101 
1116 
I-I.H, 
n,7H 
7H 
6 
1111,120 
I f.4.6:, 
10 


8t,yko..-o 
!'try.ehek 
IItralko..-o 


8a.r&cgo w 


Sa.r..li(z 


211 
;,11 


Jägornolorf 
Nit'd.er tUrl."iitz 
; Ob&, Str..iitx 
Ki..ia 81.'10(11('8 
Ur....... 8trr.clrtt 
Joltrrlih 
Uauland 
lJeuivbendorl 
I - 
'f(Jnlau. 

!f
 
. , 1 &1.Oth'uhau 
Str.lno 
Ilhldllo_ 


fJ
 


CI 
7 
17 
17, l!I 
9 
111 
7 k 
6 
!J 
;,:1 
Hl 
R;. 

:, 
1116 
IIIH 
W; 
76 
76 


Uubenlelde 
I 
,llreoebknwo 
I LiebeJlaa \ 
i l!NIan 
16cew1lr1h
>>>
10Ii 
Strzeszynek 


Nazwa i charakter mlelscowo
cI 


DawnicjBza 
DaZwa 
nicmiccka 


Strzeszynek, 1(. " S.neozyno 
Strzepiri. folw.. 1(. S.nempin 
Strzydzew, g. I 
Strzydzewiec, g. Btrielau 
Strzytew, g.. pow. Krotoszyn GrDnau 
Strzytew. It.. osada. I D.Ub.bdOrf 
pow. Ostrzeszow 
Strzy1.ew. karczma. 0.. Roonau 
pow. Ostrzesz6w I 
Strzy;ewice, folw., g. . Buiele,,'ib 
Strzyzewko, folw. Slrzyze...ko 11 
StrzY.lewko. 1(. Strzyze...ko 
Strzytewo, g. IStrcle 
Strzytewo Czernieiewskic, g. : Kari.rn;, 
Strzytewo Kokiclne, 1(. 1 
.rlyze...o, 
Kircbl. 
Strzyzewo Paczkowe, 1(. S.rie.en 
Strzytewo Smykowe. g. INeu Strlelen 
Strzyzcwo Witkowskle. It. 'S.nyz."o, KgI. 
Slrzvtewskle WYWOL.Y patrz I 
Wywozy Strzy;e\\ skie, osada 
Strzyzmin. folw., 1(. 'S.nyzßlin 
StrzY16wek, osada js.nyzo...... 
Studzianna. g. - 
Studzleniec. 1/:., pow. Chodzid 
.ud.in 
Studzienicc. lesn.. pow. Mogilno 
Studzieniec, 1(.. pow. Ohorniki ,Studzinie.. 
Studzieniec, 0., pow. Ohorniki ;S.udziniec 
Studzienkl, g. ,GrOnlhnl 
Studziellki. o. : GtDnlhai, t'gb. 
Studzce. g. I IAiyrode 
Stwolno. g.. o. 
Sucha. folw.. 1(. 
Sucharv, It. 
Slicharzcwo-Charupska. g. 
Suchatöwka, 1(.. sI. kot 
Suche Dakowv palrz 
Dakowy Suche. folw., 1(. 
Sucliorecz. o. 
Suchoreczck, It. 
Suchorzew. g., o. 
SlIchorzewko. folw.. Idn.. g. 
SlIchorzewo, g. 
Suchowlce, g. 


Ilockftu 
i Waldow 
I lurOllI Sucho- 
rens 
B..bmaibaeh uclllU'
e.'o 


Polniseh Such.\- 
t.owko 
Trorkcniu..1I 
land 


SuchyMr. bnr. 
Such
'las. folw., poW. KOlmln 
Suchylas. It.. 
pOW. Poznari-Wsch6d 
SUC7
'n, g. 
Sukowy, n, 
Sulciewo, It.. 0., POW. 
lIIigic1 
anle 
Sulejewo. folw.. g.. POW. Sr em 
Sulee!n. folw.. pow. Pleszew I SOIien';lI 
SuleclII, g.. pow. Sroda Bui.nein 
Sulecin. 0.. pow. Sroda IStromtal 
Sulcduek. g.. st. kol. Warb.r;: 
Suleekie Przvmiarkl patrz 
Prz
'miarkl Suleckle, plIslk. 
Sulin. o. 
5ullnowo. 1(. 
Sulisraw. 1(. 
Sulmierzyce. m. 
SIIras7ewo, fnlw. 
Surkowice. folw.. g. 
SIIm6wka, osada 
Surmln. osada 
Surmill. nsada. pustk. 
Suszewo. fohL puslk. 
Su
nia. folw.. pow. Kcpuo 
SU511ia. 1(.. pow. Kohuiu 
S\\'adzim. It.. o. 
Swarzedz. m. 
Swarzcdz-Dw6r, o. 
Swarzcdz-Lesuictwo. O. 


St.cimertidorf 


Sut6ellin 


Sulilla.", 
SUIDÜrtichUtl. 

ulallt:ewo 
Sulko.'ico 
N.t"'lort 


Surmwt.eich 

Dflchewn 
Eduard.hof 
8mmia 


ScbwerBooa 
Sch,,'r.r..eol. 
Gut 
8trt'Jtort t fgb. 
Sc:-h.'rrseDs 
Swarz\;dz- \Vic
. .g. Dorf 
Swohoda. g.. po\\. Cho
lzie; t'reirode 
Swoboda, karczm.l. pOW. Szubin Kanal.krulf 
Sworown. 1(.. os. mr.. o. 
Sworz
'ce. 1(. 
Syberia, pustk. 
Syq'n. g.. O. 
S
'nO\\ Ice. ptlstk. 
Sypnie\\"o. g.. pow. Chodzid .Sceort 


Str. I Nazwa I charakter nlieiscowo
cll 


74 Sypniewo. g.. 
20 pOw. Poznan-Wschöd 
70 Sytkowo. folw. 
70 Szadrowice, g., 0., sI. kol. 
41 Szadlowice, tJsada 
68 Szalonka, g. 
69 Szamarzewo. folw.. g. 
Szamocin. m., sI. kol. 
Szamocin-Mryn, karczma 
Szamocin-Wies. g. 
Szamotuly, m. 
Szamotury-Zamek, o. 
Szamoty, g. 
Szaradowo. It. 
Szaradowo-Zalcsic, st. kol. 
Szarki, g. 
Szarki Lesne, folw. 
Szarlei, g.. o. 
Szarlota. folw., osat.la 
Szczeglin. O. 
Szczepallkowo, g.. 
pOW. Mogilno 
Szczepankowo, folw., 
pOW. Poznari-Wscltöd 
Szczepankowo, g.. sI. kol., 
pOW. Szamotury 
Szczepankowo Nowc. g. 


44,43 
29 
27 
54 
113 
50 
00 
1-1 
113 


6R 
48,47 
66 
9!) 
9 
00 
57 
&!) 
92 
94 
9 
80,82 
28,27 
123 
00 
23, 24 


Szczepankowo Stare. folw. 
Szczepanowo. 1(. 
Szczepanowo Lcsne. IC
II.. O. 
Szezepanowo Lesne, nadl. 
Szczepice. folw., 0., sI. kol. 
Szczepowice, O. 
Szczepy, folw. 
Szczerbin, g., o. 
Szczodrochowo, 1(.. O. 
pow. 
rem 
Szczodrochowo, 1(.. 
pOW. \V;u::rowiec 
Szczodrowo, 0.. wies 
Szczodrzeie\\ ko. osada 
Szczodrzcje\\"o, g. 
71. Szczodrzykowo, folw. 
Szczonowo. 1(. 
Szezotki, pustk. 
SZczuczyn, O. 
Szczurkowo, folw. 
Szczurowice. 1/:. 
SZCZUO', o. 
Szcztltki, 1(., osada 
Szcz
'ltllczka. karczm.t 
Szczytniki, g.. O. 
Szcz)'tniki Czernicjcwskie, O. 


20,19 
94 
92 
27,2!! 
29 "J7 
"00 
23 


39 
7-l 
o 
85 
95,97 
100,99 
71 
10-1 
100 
104 


104 
In 
128 
61 
60 
10 
17 
90 
61 
62,61 
fl2 
3.
 
3.'1 
77,78 
72 
7d 


Szczytniki Dllcho\\"ne, g. 


!) 
91 
80, 8'! 
f-t 
llH 
57,5!1 
10:\ 
9 


Da...nleJoD 
DU.. 
nlemieeb 


St.badiowitE 
Sclladio'A itl., 
Kol. 


8amotaebin 
Notzdamm 
Samobchin 
Dorf 
Saml2r 
Samter Scbloaa 
I'reund.thal 


Saleoebe 
Bebacke 
Waldvorwerk- 
Seharley 
CbarloU.uthai 
Ikhogiin 
I 
S.h.pankowo 


Stef&Jlbholeo 


Nen S.nepan- 
ko\\"o 
Alt Szezepan- 
kowo 
Schepanowo 
I St.,an....al P . 
BtcflUl....a1de, 
ObI. 
I Sebepilz 
Fortliol 


lIcubchleld 


MaritJnhof 
I.t!if'gera
rf 
IS.bUtk.
 
Szu)loik 
I ::;v;f'z)
tnikl. 
I Adl. 
I S:r:caytoik. 
Kgl. 
ilermano5hau- 
I land 

('hiiihl' 
I 
. Saeiong, ObI. 


.,;eWem.dorf 
Hreitenateio 


Den&schwellr 
Szkacado"ko 
osada. GlaobDtte 


JuJiuOlDlbie enl,utle 


SmlJ:leI 


I Str. 


I I Dawnirjsl& 
Str. Nazwa i charakter mleiscowosci nal...a 
uiemip,rka 
I 
Laeputhal 
I Lclo.ntbal 
I GI..dorf 
GlaobOtl2 
Kaclabof 
Sbolllanl 
Hermannsbof 
S.bkndla 
Slo.hein 


74 Szklarka Mielecka, g. 
Szklarka Myslniewska, g. 
Szklarka Przygodzicka. g. 
Szklarka Trzcielska, g. 
Szklarnia, folw. 
Szkocia, g. 
Szkorkl, g. 
Szkudra. g.. O. 
Szlachcin. g.. osada. O. 
Szlachecka Cltomiijza patrz 
Chomiijza Szlachecka, fol",., 
g. 
Szlachecka G'Isawka patrz 
Gijsawka Szlachecka. folw. 
Szlachecka Glinka patrz 
Glinka Szlachecka, g. 
Szlachecka Kob}'lnica patrz 
Kobylnlca Szlachecka. wies 
Szlachecka Ochodza patrz 
Ochodza Szlachccka. wies 
Szlacheckie Cisze patrz 
Cisze Szlacheckie. folw. 
51 Szlacheckie Dc:browo pa
rz I 
Debrowo Szlacheckie. o. 
Szlacheckle Grochowiska patrz 
7,) Grochowiska Szlacbeckie. o. 
87 Szlacheckie Ostrowo patrz 
Ostrowo Szlacbeckie, O. 
Szlacheckle Pal
zie patrz 
!Jä Paledzie Szlacheckie. o. 
Szlacheckie Wymyslowo patrz 
96 Wym1'srowo Szlacheckie, g. I 
01 Szlachecin. folw. ,dcblag.ntiu 
52 Szmata, lesn. ISehmata 
52 Sznvfin. folw. 
Szofdry, 0., sI. kot 
Szopna. os. mt 
Szostaki. lesn. 
Szperek, puslk. 
Szpit:ll. 1(. 
Szpot. osada 
Szrapki Dominowskie. folw. 
Szreniawa. 0.. sI. kol. 
Szrcniawka. karczma 
Szubianki. osada 

zubin, lesn. 
Szubin. m. 
Szubin-Wie
. o. 
Szuhin-Zamek. O. 
Szubinek. \\'id 
Szum, os. mr. 
Szurkowo. 1/:.. o. 
Szydrowice. fnlw. 
Szydrowicc, g. 
Szydrowo. o. 
Szydröwko, folw. 
Szymankowo. folw. 
Szymanowo, It.. pow. Ra wiez 
Szymanowo. folw.. 
pow. Szamotuly 
Szymanowo. It.. 0., pow. Srem 
57 Szymanow, fol\\'. 
Sz
'mborze. It. 
a Szymonki. folw.. g.. nadl. 
SZypröw. o. 
Sz\'szka. osada 


94 
37 
H9 
12:1, 125 
9!1,10"2 


,) 
6,') 
:!}!), 10"2 
lU 


7:' 
:!3.25 
2;) 


31 
119 
8,9 
!I 


9 


85 
H9 
9 
!12 
94 
116 
117 
23,25 
32,30 
;)2 


109 
37.3ä 
120 
119 
101 
27 
30 
B9 
3
) 
61 
Gi 


113 


101 
38,39 
128 


128 


39 


s 


Szczytno, g. 
Szelijg, osada. 
pOW. Poznail-Wscboo 
Sze!ijl(, pustk.. pow. Srcm 
Szelcje\\'o. g.. 0.. pOW. K07min 
Szelejewo. g_. pOW. Znin Sehdeje...o 
Szeleje\\'skie ßudy patrz 
ßudv Szeleicwskie, przys. 
Szcleiewskie JÖ7.efowo patrz 
Jözcfowo Szeleiewskle. folw. 
Szemborowice Marachowo patrz 
Malachowo Szemborowice. o. 
Szcinborowo. 11:. 
Szemzdrowo, folw.. 1(. 
Szerokikamieri. 1(. 
Szerzawy, g. 
76 Szewce, osada. poW. UniC7no &buaterfdde 
Szewce, folw.. It.. PO\\-. Grodzisk 
74 Szcwce. 11:.. pow. Sroda 
Szkarado\Vo. It., larl. 
Szkaradowo. o. 
S7karadowko, osada 
Szklanahuta. bor.. folw.. 
pow. NowY Tomy
1 
Szklanahuta, cel(.. 
pow. Ostrzeszöw 
SzklarkR. g.. O. 


114 
119 
81,80 
9"
 
00 
14 
21,21.1 
104 
80 
82 
81 


Sciborzc, O. 
Sciegna. pustk. 
Slijskie K'Itv patrz 
Kijty SI;jskie. g. 
Slijskowiec. g. 
Slijskowo. g. 
Slepuchowo. 11:. 
SIesin. g., sI. kot. o. 
SII-w nikl. It., o. 

liwno. g.. o. 
Siuza Frydrychowska. sluza 
Smie!in. o. 
Smielöw. O. 
6H Smieszkowiec, O. 

mieszkowo. g. 
Smigiel. m. 


55,02 


61,62 


31 
fit! 
61 
M 
86 
m 
12H 
70,72 
104, 106 


. 


126 


126 


10:1 
83 


1 "'
 

/ 


8 


15 


128 


120 


;;2 


51 
7j 
61 
20 
102 
69 
87 
6,') 
23 
31 
102 
78 
78 
108 
91 
89 
94 
9-1 
JO 
30 
17,l!1 
S..hidlo...o 11 4!1 
&lüdlowitz 113 
Sebidlo...o 62 
sz,'dio...ko 49 
,Scl,imankowo 59 
Friedrich....eiler l 80 
87 
i )!},I02 
Sz)-mall"" 0 39 
23 
1111.80.82 
I 29 
66 


SzoMr)' 
Kr8ozmOhlc 
Szeolüi 


SehlIngrund 
Brot 


Maricnber« 
Marienbcrg 
Sehnbi""ke 

Ct.O
iD, Fhs 
. 8chubiD 
I Sc.imbiosdorf 
I:'ehubin, Schlo", 
KlllligaMh 
Scbummilido 


8zYloi('.' 
.,;zy..ki 


8f'iborUl 
.8cit'gua 


2-'J 
60 
61 
80 
80 
57 
0,7 
64,6,') 
20,21 
91 
125 
29 
12 
12 
94 


Socnenthat 
8IODÜ.OWO 
Friedenoon 
SI(Eio 
Bii'A-nik 
Sli..-no 


SmlelID 
Smielow 
Smiel'akowo 
I Lind.obeim 
8cbmiegel
>>>
mRowo 


Nazwa i charakter miejscowo
ci 


Dawniejlu 
naz.'. 
niemiecka 


Smilowo, g., pow. Chodzid Scbmil... 
Smlfowo, le
n., pow. Chodziez Smilo...o 
Smilowo, g., lesn., pow. Gostyri 801ilo..o 
SmiJowo, pustk., pow. Oborniki 
 bmiellwlaen 
Smilowo, g., 0., Bmilowo 
pow. Szamotllly 
Smilöw. g., o. mlelo... 
Sniaty, g. , SUiRty 
Snleciska, g. Suiciab 
Snieciska, o. ISchneesehut. 
Spik, pustk. Spik 
Srama. os. Oll. 1 .'k.hra
m.mDI'ie 
Srednica, Ic
n. MltteDJnue 
Srednimlyn, os. Oll. 
 MiltelmÜhlr 
Srem m. S-brimm 
Srem:Wies, folw., g. &hrimm 
Sremskie Marjano\\o patrz 
Marjanowo Sremskic. g. 
Sroda, m. !':i,rot'" 
Srödka, 0., pow. MiCdzychild ,Schrodkfl 
SrOdka. g., pow. Sroda I Srhrodka 
Srödka, 0., pow. Sroda : Johallneaburg 
e I SWiODtZ'3 
SWJ!\czyn, g. HauI:wd 
Swi!\cz}'O, O. Friedrich.eck 
Swi:ttkowo, O. Go...lrrhol 
Swi'ltniczkl, folw. S..inluiezki 
SWi!\tniki, g. S..ionluik 
Swiltnlki Male, g. I Klein S....ionwik 
Swiltniki Wieikic. g. Gr
A. S,,'ioclnik 
SWiba, g.. O. Sw,ba I 
Swibica, g. Swiha 11 
Swibica, o. I Lnioenhof 
Swichowo, osada 8...-iollO"'0 
SWidlin, folw. : Swidlin 
swleca, bor.. g., nadl., o. 1 8 ,,;oca 
Swiechocin, g. ,&hwicllO"'rhin 
Swleligöw, g. S...iollll1 o .... 
SWierczewo, g.:. I S..-iereu....o 
pow. Poznan-Zachöd 
Swierczewo, folw.. pm\". lnin 8...-ier"'.ho....o 
Swierczyna, g., lesn.. o. 
..iorczyn 
SWierkowiec, g. Swierkowiec 
Swierköwkl, folw. 8....ierko..ko 
SWieciechowa, m. 
eh....eJ.kau 
Swieciechowa, o. Relchennn 
Swiecinek, folw. 8..ieueinek 
Swieconka, osada S....iczunka 
Swiete. 0., pow. Mogilno S..ieute 
Swlete, le
n., pow. Wolsztyn Heiligemee 
Swietojariska Dolina, osada Jobannealhal 
Swietomierz, folw., le
n. Jo.elo....o 
Swietoslawki, folw. Bl'Idycho....o 
SWiety Roch, pustk. SI. Ho.hua 
Swiniarki, folw. S....iniarkl 
SWiniary, folw., osada SwiDiary 
Swiniary, g. BÜ!marcblelde 

winiec, g. Swlniee 
Swinköw, ceg., g. S..-inko.. 

wink6ww o. Wi
.eDfeiJ 
Switori, os. ml. 8wlton 


"1' 


Tabor Maly, g. 


Klein FriedrIch. 
Tat.or 
Groll Friedrlcha 
Tabor 


Tauibon 


Moil"orl 


Tarehabky 


KloiD T"",ludv 
Gro.. T....ha1y 
Targo
orb I 


I Str. 


I Da..nl.J... I 
Nazwa i charakter mlciscowokl nuu 
niemlecka 
I Kdnigohol 
Grliulaud 


9 1'argowagörka, o. 
9 1'argowal(örka Mala, g. 
17 1'argowisko. osada, 
56 pow. Szubin 
Targowisko, g., PO\\'. Smigicl 
ö7,89 1'argownica, o. 
1'arkowo, g. 
Tarnowa, folw., g. 
Tarnowal:tka, folw., g. 
1'arllowicc, g., 
pow. Nowy Tom
'sl 
Tarnowicc, le
n., 
pow. Oboruiki 
Tarnowo, leSn., pow. Leszno 
Tarnowo, folw., pow. Oborniki 
Tarnowo, g., pow. Oborniki 
1'arnowo, 0., pow. Strzclllo 
91-1 1'arnowo. 0., po\\'. Srmla 
1m Tarnowo Nowe, g. 
4t'! 1'arno\\o Paluckic, g. 
10-1 1'arnowo Podgörnc, i:. 
106 1'arnowo Stare, o. 
1'arnöwko, g. 
99 Tarnöwko, o. 
1m 1'arnö\\ko I. 11, folw. 
129 1'artak, osada 
100 1'aszarowo, osada 
99 1'eklimy
I, !t. 
14 1'eklin, o. 
1-1 1'eklinöw, inlw., g., osada 
31,3H Teodoröw, \\'ie
 
31 1'eodozewo. pustk. 
3-t Terenin, fol\\. 
127 1'eresa, folw. 
S!) 1'eresin. folw. 
62 1'eresiny, 0., nadl. 
47 1'ereska, folw. 
6'
 1'erespol, g. 
77 'rerespotockie, g. 
129 1'esiny, folw. 
43, 4., Tloki, g., 0., sI. kol. 
51 Tloki Nowe, g. 
;'\1, 'Iloki No\\e, osada 
4
 TIucznia, osada 
40 1'luka wy, g. 
76 1'lukomice, osada 
30 1'lukomki, osada 
;)2 Tlukomki, osada 
117 TIukomy, g., o. 
73 T oezeri, g. 

8 1'okaröw, g. 
45 1'okarska Wygoda patrz 
31 Wygoda Tokarska, osada 
14 1'okarzew, g.. o. 
14 1'omaszewo, 0., 
1-1 pow. Nowy Tom
'sl 
35 1'omaszewo, le
n., 
41 pow. SzamotulY 
42 1'omaszewo, fol\\'., 
30 pow. Wyrzysk 
romczyce, g. 
... Tomice. g. 
1'omiczki, wie
 
Tominica, Idn. 
Tomlslawki, folw. 
31 Tomkowe Popowo palrz 
Popowo 1'omkowe, g. 
1'omnlce, folw. 
1'omnice, g. 
1'omy
1 Nowy patrz 
Nowy 1'omysl, m. 
Tomy
1 Stary patrz 
Stary 1'omy
I, g.. 0., puslk. 
1'onia, g. . 
1'onin. g. 
1'oninek, g. 
Toniszewo, g. 
1'onowo, g. 
1'opola, 0., pow. Inowrocfaw 
1'opola, 0., pow. Sroda 
1'opola, 1(.. pow. Wyrznk 
Topola Mala. g., 0., st. kol. 
1'opola Wielka, g. 
1'opole, folw. 
Topolka, folw. 
1'oriiarnia patrz Debogflra, 
osada 


ti4.65 
95 
1O
 
100 
32 
126 
48 
46 
97 
47 


31 
67 
70, 72 
39 
10-1 
44 
19 
36 
104 
18,16 
121 
29 
1j(I, 82 
65 


65 
62 
1;2,63 
39 
104 


Tar,n" itr. 


TaIlIJilOfCD 
T:UDO""'O 
11Iarl",,« 
Taruowee 


Hirkonfurth 
Tharlang 
Wt"rnikt'fl.hof 
Tarn...u 


! Neu 1'';;''0''0 
i TZirno"," I,) 
i Hf'h1t!hf'n 
, \it T;JfOOWII 
I Taroowko 
T:U'uua'ko 
raruowko 
1I,,'lImUhle 
r38("haruwo 
Teklißly.1 
iOe6hnf 
",'kiiuow 
Teo.1nrfd..1d 


TI'(lrf"ßia 


ThPrellif'nJupl 


1'lercllieuau. 
Terpspolotke 
(TolO.leldp) 
T
f.in 
l'Juki 
TJo
.r lIauland 
Neu TIokl 
U..idewaiko 
TIukaw)" 
.:llIioKOD 
KI"in EI"iul'ea 
Klein Winet 
lirol8 Elsinl{f'n 
\mt..kusocr 
Tokarowo 


TomaaeJI8wo 


Tom8cbOlz 


N..u Tomlt'8 
1.'....[1ho-;;Of 


T
('hhrr
 
TMDDltz. 


GrOll Tonin 
Klpin T.,nin 
To
ilChea'o 
TODndorf 


ToroUa 
Klein Topola 
Grou 1'opol& 


I Wn ooa 


169 
TrzullIoIod 


I I DI1.'uirJllla 
Sir. Nazwa I charakter mlcjscow
cI ni:::kA 
IT
m,; 


1'rzcbieri. 0., os. Oll., 
pow. Ih'dgosj\Cz 
1'rzebieri, folw.. 1(., 
pow. Kcpno 
&5 Trzchin, g. 
1'rzebinia, folw., g. 
'*! 1'rzehlnla Now.., osada 
Trzchlny, g., o. 
1'rzeblny Wilc7C, folw. 
1'rzcbislawki, 1(. 
Trzeblslawkl. o. 
Trzebori, g., o. 
1'rzchosz. g., o. 
Trzebowa, o. 
1'rzcclan6w, folw., 
pow. Jarocln 
14 1'rzeclan6w, folw., 1(., 
41 pow. Kormin 
41 Trzeciewiec, 1(. 
Trzeciewlcc, osada 
Trzeclewnlca, 1(. 
02 Trzeclewnlca, o. 
1'rzek, g. 
Trzemeszeriska Hllta patrz I 
Huta 1'rzcmeszeriska, 1(. 
Trzcmeszeriskie Ostrowlte patrz 
Ostrowite 1'rzcmeszcriskle, 1(,1 
1'rzcmeszno, 1(., pow. Kroloszyn - 
1'rzemeszno, rn.. st. kol.. 1 Trem_.n 
pow. MOKilno 
rrzemietowo, g. 
1'rzemietcwo, osada 
1'rzemietöwko, g. 
1'rzemzal, g. 
1'rzeszczak, os. ml. 
Trzesacz, o. 
90 1'rzuskolori, g. 


lU:! 
116. 117 
116 
IJ6 
40 
&7 
12'3 
I'N 
l:!& 
123. 125 
M 
27 


Torzenicc, 1:'., o. 
Trafary, folw. 
1'r4ha, plIstk. 
Trllblllek, g.. o. rr...,I,hwk 
1\ J.a'in 'rromJ.l
 
Tr:Jblltck Mall, os:ula uek 
Trcbatw\\, g.. o. 'I'....mh.lor..... 
Trkusöw, 1:'. T.kuao.. 
Trl'lg, 1:'. 1'110DI 
Trl:tg, 11. :;',,-honl 
Trlliallki, iolw. lIr.n..""rnlflhl. 
Trojanowo. folu'.. K. - 
Troszczyn. g. - 
TruszcZ)'zn..l. o. 'l'.u",arS)'t1tR:t 
Tryszcz}'n, folw. I'rl..I,iD I\uionie 
Tryszcz}'II, g., Ic
n. Tri..hin 
1'rzaski, 0., pow. IlIowrocfaw , 1'..""" 
Trzaski, folw., PO\\. Krotll
z
'1I 
1'rzaskowicc, g. 
Trzaskowo. fnl\\'. 
Trzcianka, le
n., 
pow. Bydgoszcz 
rrzcianka, !t.. 0.. 
pow. irod7isk 
Trzcicl, osada 


I(j(i 
104 


!)J 
9:J 
.J
 
2:1 
117. 116 
1-1,4:1 
:,-1 


r,tl 
4:, 
C,7 
07 
HO 
100 
:1:, 
1tJ9 
77 
17 
:.; 
K1 
1':, 
1;0 
lOS 
;Ij 
:1-1 
31 
26 
17 
I!) 
2H 


Trzcicl, sI. kol. 
Trzclclilt, g. 
Trzcielin, 0, 
Trzcieliny, plIslk. 
1'r7ciclska S7klarka patrz 
Szklarka Tr Lciclska, 1(. 
Trzcinica, 1(.. os. Oll., 0., 
pow. KCPlln 
rrzcinica, folw., 1(.. 
pow. Srnil:ic1 
1'rzcinicc. Il'
n., st. kol., 
20 pow. BydgClsZCZ 
Trzcinit.'C, 0.. pow. l3ydl(oszcz 
Trzciniec, osada, pow. SZllb11l 
Trzclnicc, folw., pow. SrclII 
1'rzcinnCl, osada 
Trzciriska KU7niea patrz 
Kufnica Trzciriska, g. 
Trzcionck. folw. 
Trzchaw. hor.. CI., 1(. 
1'rzeNdza, puslk. 


7 
42 
10 
116 


Trzehidza-Antynopnl. I-two 


i!),HS 
löS,6!1 


124 


1II!1 
77 
.9 
117 
21 


;).1,55 
68 
123 
123 
109 
128 
25 
106 
123 
..2,63 
62 
73 
18 


I Str. 


32,:l.I 
u 
Ja 
W,1lt.! 
!¥J 
32,34 
ti
 
r.I 


f.:! 


III 


:,; 


KI::urhO(ff' 
'rr"Bk 11" 


21.1 

:. 
:, 
5,(; 
2:. 
11 
H 
7:' 


1'abor Wlelki, g. 
1'aborek, osada 
1'aczanöw, g., Idn.. 0., sI. kol. Tac....o.. 
1'aczanöwko, le
n. LiJieDheiD 
Tadeuszewo, g. 
1'adeuszkl, bor. 
Talary, pustk. 
1'amborowo, folw. 
1'anib6rz, g. 
1'anleczllica, folw., pllstk. 
1'aniszewo, folw. 
Tarce, Idn., o. 
1'archalin, g.. o. 
Tarchalskie, bor. 
1'archalskie Strugt patrz 
Strugi Tarchalskie, folw., 
Icln. 
TarchaJy Male. wies 
Tarchaly Wielkie. g., O. 
1'argosZ1jce, o. 
Targowag6rka, g. 


,:o:("I'lIrlldl 
, 
I TrsciunkA 
TlfI('htier('J, 
I .'!b. 
I l'Irorht-l"lr OI . 
Dill 
Tr'J..ifloiinn 
RflllflrllUla 


; 


2O,:H 


.,1 


:.1 
77 
7!1 
til Irnnr." 


.,
 
:12, :1-1 


!I;. 
.:. 


Ruhrbru.h 


r. rJlönherl 
Jlnllrhrurb 
fu) IIu-a 
Rubrher« 


7 
!1l 
1111 
12 


:\(1 
49 
79,77 
!lf, 


Trz.cbidz3 Anti, 
nOI'oi. Wata!. 
vor..,lk 


96 


IIflhfnhauHII 


7 


Tucbln 


3:J, :12 


F.ilcrude 
'rr{'lIdl
n 
N,... Trebf'u 
Trebcn 
W olJovor,,'ert 
T17.OOl«la...kl 
Trf'bi.heim 
FUlR'UlOD 
Triehu.ch 
Trzobo.. 
I 
ITllrlanuw 


3H 
41,43 
4:J 

3, 4:; 
4rl 
10-1 
1 ()(I 
1l3. 1211 
I NI),82 
42 
2R 


Tn.ocianow 


:m,3H 
[) 
r, 
12a 
12& 
10-1 
49 


Goldl.ld 
G
idD1.'" 


Hr hruberg 
Deu&&rbeclt 


60 
41 
JIoI '.lI) 


HalleDa. 
HIII....TUUl. 
V..k 
Borgf.ld 
I Toeb...aI 
BrandmUhle 
I Karollncea 
Tn...kolon 


5 


ü 


i, 
öl 
4ti 
7 
113
>>>
160 
TrzydebY 


I Dawol..jllz& 
Nazwa I charakter mielscowo
ci OU"" 
niemiecka 
I 
i Dreieicheo 
Dreihau. 


u 


Ucborowo, g., o. 
Uclechöw, g.. o. 
Ugoda, g., »0\\'. Bydgoszcz 
Ugoda. g., pOW. Rawicz 
Ugrzcla, folw. 
Ujazd, g.. pustk., 
poW. Gniezno 
Ujazd. wie
, poW. Krotoszyn 
Ujazd, folw., 0., poW. Szubiu 
Ujazd, g., 0., poW. Srni!:iel 
Ujazd Wielkopolskl, st. kol. 
Ujazdek, g. 


Dreihloser 


ßreibergen 
I l)reisteio 
I Drelrld£rlRUhie 
I 
I Dreirrei 
Tuchoile 
, Dtbehrald 
, Tneh
lka 
Teit'hrode 
rn('honl" 
Berghaul.iand 
Lindp.nhflim 
Tanoheim 
Waldland 
Tntaehempe 


Tun.DO 


TnJl.dly 

agt'nr..1.i 
TUI''''Uy 
Tluare 


TurkwUz. 
Nru Tuezno 
TIlol'8ff'idf' 
Schllnbergen 
'furowo Dnrr 


Torowo 
Hauiand 


WiJhelm.hof 


ßi""ho,"th." 


FIln;t2nwalde 


rhiJo.hllhe 
Moorkn1turbaus 


(;el...,how 
l'rleddorl 


lIelenenbof 
Ujast 
Il'oIni"
Uia'd 
,UiUd, 
f 


70,72 
100 
23 
32 
47 
9-1 
1
. 125 


-13 
1m 
4:) 
99, Url 
118 
7 
44 


Str. 


Nazwa i charakter miejscowo
ci 


30 
56 
66 
99 
68 
5-1 
47 
4M 
2"l 
1"16 
l11i 
116 
11ti 
116 
116 
-17,48 


23,25 


7-1 
104. 106 
103 
67 


111 


9- 

" 
M3 
9-1 
!)2 
10-1 
iI:).37 
.() ')1 
i
:3-1 
2:1 
14 
14 
87 
89 
72 


Ustronno. leczn. 


Ustrori. folw., pow. 
Ustrori. folw.. pow. 
U
ciecice. folw., g. 
U
ciecin, pustk. 
Uscikowiec, g. 
Uscikowo, g., puw. Oborniki 
Uscikowo, 0., pow. Znin 
Utrata, osada, pow. Jarocin 
87 Utrata. osada, pow. Kepno 
Utrata. lesn.. pow. Oströw 
Uzarzewo. 1(. 
Uzarzewo, O. 


w 


Wagowo, g. 
\Valeutynowo, 0., 
pOW. Inowrodaw 
Walentynowo. 1(., 
pow. Wyrzysk 
-13 Walentynöw, folw., 1(. 
Walerjanowo, g. 
4:i Wa1erjanöw, g. 
Waliszew, folw. 
Waliszewo, g. 
Walkowice, 1(. 
Walkowice, Idn. 
Walkow. 1(. 
Walownica. g. 
Wanda
 le
n.. nadl. 
Waplenko. folw. 
Wapienno, folw. 
Wapniarnia-Piechcin patrz 
Plechcin-Wapniarnia, os. 
Wapno, g., sI. kol.. O. 
Wapno Nowe, g. 
Wapowska WoIa patrz 
Wola Wapowska. g. 
Wargowo. g., sI. kol. 
Wargowo. o. 
Warszawa, osada 
Warszta, pustk. 
Warta. Idn. 
Wartoslaw, g. 
Warzyll. folw. 
Wasiele\\ko. g. 


77 
87 

7. 21) 
52 


08.59 
li2,63 
ii 
00 
41 
14 
4U 
11:', 94 
95,97 
20 
20 


Wlelka Lasllowolca 


Dawn iej6Z& 
nazw& 
niemieeka 


I Str. I Nazwa i charakter miejscowosd I D
;
:
.a 
nJemlet°ka 


I 
Uj...dek, Ahb. 


I'U - 
1 1'i
nbOf 
IJlmeohof 
tITnidJ...._ 
t {...romadLn 
Selaieob8 


l-ao

mnhie 


: Tal leid 
Usane,
..O 


- 7-1 
Walf'ntinoa'o 2: 
\'"' :illMtinowo - 123 
Wal80t)'00W 61.62 
".:lipr,.anowo 77 
Walfriano.'o :J8 
I - 28 
Wel..... 14 
Walkowil. 12 
w.Jdhof 12 
WlIlkow ;JB 
tfetzheim 9" 
- 69 
- 109 
K.lkbroch 93 
fab. . 93 
- la!. 111 
Neo Wapoo 109 
83 
I W.rgowo 11 
8, 59 
Wargo..o I ö9 
Wancha1l &J 
I Neobro
 60 
120 
87 
Neo Wan.. 22 
I W...berg :1 


2J Waszkowo, g., o. 
42 Watyn, pustk. 
Wawrzynki. g. 
8, 10 W
biewo. folw., g. 
H W
chabno, g. 
106 W
chabno, lesn. 
108 W\growiec. lesn. 
1-1 W\growiec, m. 
7-1 W
sosz, 1(., sI. kol. 
120 W\sowo, g., lesn., o. 
3H W\sowko, folw. 
47 W
welno, 1(., o. 
00 W
welno, le
n. 
6:3 Weberberg, osada 
59 Wefna. folw., pow. Gnlezno 
9 Wefna, 0., pow. Oborniki 
Welna, g., poW. Znin 
20,21 Welna. pustk., pow. lnin 
75 Welnica. g. 
Wenecja. lolw., pow. Ostrow 
Wenecja, folw., g., pow. lnin 
Werkowo, g., lesn.. osada 
Weronika. g. 
Weronikopol, g., osada 
Wesola, folw.. os. mf.. 
pow. Kepno 
Wesola, 0.. pow. Kepno 
Wesola. pustk., 
pow. Ostrzeszöw 
Wesolki, 1(. 
\\- esolki, folw. 
Westrza, folw. 
\Vcstrza-Parczew patrz 
Parczew-Westrza. g. 
,,6 We
rednik, lesn., os. mf. 
Wcgielnia. g. 
Wegielno, lesn. 
111 Wel(ierce, o. 
128 Wcgierki. It. 
20 Wegierskie. g., o. 
120 

8 Weglewko, 1(. 
,.H Weglewo, g.. pow. Chodzid 
129 Weglewo, g.. 
26 pOW. Poznan-Wschöd 
32 Weglewo, 0.. 
li: pow. Poznan-WschOd 
7-1 Wegorzewo. g. 
76 Wel(ry, g.. O. 
Wezyköw. folw. 
Wiardunki, g., st. kol. 
I Wlatrowiec, g. 
Wiatrowo. g. 
Wiatro\\'o. o. 
Widzim, 0.. \I id 
\Vidzirn Nowy. g. 
Widzim Stary. g., sI. kol. 
Widziszewo, folw., g. 
Widziwilk, owczarnia 
Wiecanowo. g. 
Wleczyn. g. 
Wieczynek, g. 
Wiekowo, 1(. 
Wieko\\"ko, folw., lesn. 
Wiela, g. 
Wiele, g. 
Wielen. m. 
Wielen Zaobrzariski, folw., g. 
Wielichowo. nI.. o. 
Wielicz, folw. 
Wielicz, g. 
Wielislawice, o. 
Wielka Chocicza patrz 
Chocicza Wlelka. O. 
Wielka Golina patrz 
Golina Wlelka. g.. o. 
Wielka Kcpa patrz 
Kepa Wielka. folw. 
Wielka Koluda patrz 
Kofuda Wielka. O. 
Wielka Koza patrz 
Koza Wielka, g. 
Wielka Laskownica patrz 
Laskownica Wlelka, g. 


21 
47 
49 
11.6. 11» 
7.3 
2!J 
1!8 
42 
10 
19 
35 
9-1 


Wucbke 
W.ldbAo.er 
Llwreozhof 
',"ombiewo 
Wonebaboo 
Wernenbelde 
W oDgrowitz, 
Tb. 
Wongrowitl 
WODSos:h 
',"onSowQ 
Woneowko 
llidenwald 
Lilidenwa]d, 
Fgb. 


I 
I Str. 
I RO,82 
54 
128 
97.95 
116 
116 
110 
106 
9"l 
54,00 
:5 
123. 125 
125 
125 
14 
59 
128 
128 
1-1 
63 
128 
100 
9') 
3"
 
33 
3-1 
66 


Trzydcby. Idn. 
Trzydomy, osada, 
pow. ChodzicZ 
Trzydomy, osada, 
pow. Kcpno 
Trzygory, lolw. 
Trzykamienie. osada 
Trzykolnernlyny, g. 
Trzymcczka, folw. 
1 rzytollie. folw. 
Tuchola, g. 
ruchol.r, Idn. 
Tucholka, pustk. 
I"uchorka, g. 
Tuchorza. It.. st. kol. 
Tuchorza U6rna, wid 
I"uchorza Nowa, 1(. 
1 uchorza Stara, g. 
1 uchorzyniec, g. 
rUCZepy, 1(., o. 
. Tuczno. g.. 0.. os. fab.. 
pow. Inowroclaw 
TucZllo. folw.. pow. Oborniki Toblchno 
Tuczno, puslk., 
pow. Pozn
ri-\Vschixl 
Tuczno I, osada 
Tulce, g., O. 
Tulipan, karczma 
Turnidaj, pustk., 
po\\. Ostrzeszö\\' 
Tllmidaj, bor., 
pow: S.!amotuly 
Tumidai. folw., 
pow. W.\growiec 
Tupadly, 0.. pow. Ino\\roclaw 
Tupadh', g., puW. Strzelllo 
Tupötdry, 0., pow. Szuhln 
Tur. CCI(.. 1(.. Idn os. fah. 
Turck, folw. 
Turcw, g., o. 
Turkowo, g., o. 
Turkowy, g., O. 
1 urlejcwo, folw. 
'1 UfllStowo, folw., It. 
Turnstöwko. 1(. 
Turowo, g. 
Turowo. o. 
Turowy, o. 
Tur6wko, g. 
Tursko, g., o. 
Tnrzd, folw.. 1(. 
Turzany, 1(. 
Turze. f()lw.. g. 
Turzerogi. folw. 
Turzyn, o. 
Tuszkowo. g., o. 
Twardowo, g., 
pow. Poznan-Zachod - 
Twötrdo\\o. g., pu\\'. Szamotnly - 
Twardöw, g.. o. Tw..-dow 
Twicrdzin. o. T,..lerd.yn 
Tworzanicc, 
. OrU88 Twone- 
witz 
Tworzanice. o. T,,'or.
witl 
Tworzanki, 1(. Kleio Tworoc- 
,.."it'l 
Twornko\\'o. f(.lw. 
Tworzymin. Ic
n. 
T\\'orzymirki. 1(.. o. 
T)'bel, os. ml. 
Tylnagöra. lesn. 
Tymianka. fol\\. 


54 Ujazdek, pustk. 
Ujazdowo, pustk. 
9 Ujska NowawicS patrz 
Nowawies Ujska, g., leSn. 
Uj
cie, m. 
Ulejno, o. 
Ulica-Mie
isko patrz 
Mie
cisko-Ulica, 1(. 
Ulanowo, g., pllstk. 
UmOftowo, g. 
Unia, o. 
Unislaw. 1(. 
Upartowo, g., pustk. 
Upust Gromadzki. osada 
Urban. osada 
Urbanie. o. 
Urbanowo, os. 1ßf., 
pow. Chodziez 
Urbanowo, K.t 0., pow. Grodzisk - 
Urbanowo. osada. 1 - 
pow. Poznan-WschOd . 
:9 Urbanowo Stare. folw. \it Urh.wow" 
73 Urbanö\\'ko. g. I Kir.ehberg 
l!rli
owo, osada lllrieh....1 
Urmszcwo. folw.. wid 
Urszulin. lesn.. osada : Ur.uJio 
Uslodziny. folw. I ' O.iod.ioy 
Ustaszewo. g. Kornthai 
Ustköw, O. S,,".eD.lein 
87 Ustronic, folw., pow. Chodziez - 
Lstronie. folw.. pow. Gostyri I - 
Ustronic, osada. pow. Ko
cian, - 
U . . I Hc,henlriedberg, 
strcJllle, 0.. p3W. Szublll Fgb. 
Kaiser \"'ilh..! m 
11. Koliserin 
.\ngll'
 Vi.- 
lori:! SiNhen- 
h£'im 
\Vijgrowieti U.trnn 
lnin i Uotron 
I Ut'cient'ice 
lJ
eienciD 
\V arthet:1l 
Nt.uendorf 
Wieneck 


WoIn. 
Wein. 
Wdna 
\
,reln. Font. 
Wt.",iea 
Veo..tia 
Venetia 
, Hehe..otein 
Verooika 
, Vc,rooikeo J1O I 
We!'oia 
lI'aidfor.t, 
Fgb. 
W,,"ola 


J.nslgarteD 
We.olki 


92 
.0 
68 


, 6:3 
We.rednik 10 
Waldtal ö4 
W.ldlal MUhle ät 
Wengiene 25 
Wengierkl 110 
W{logifll'8kie 104. 106 
Wenrl....o 7-1 
Haniand 
K.H.u.dt 9 
Weoglewo 7-1 
Dorf 
Wanglan 76 
Weopr.hof 14 
WenltT}' 6-1. IY.) 
1hddhorg 31 
Werdnm 58 
Eiehwald 109 
Wiatrowo, Dorf 10'J 
- 111 
- 117 
Neu Widzim 116 
Alt Widdm 116.117 
- 97, Wo) 
EnJmingen 24 
- ;;1 
- 71 
Wt"ttiu in I 71 
l'OseD 
l'al'Jlelberg 113 
""i..kuwko 113 
- 109 
- 123 
Filehoe 11 
Fc,hleo 116 
I - !I-I,97 
, Hfdwigahof 12;1 
Nen Wleie 12:\ 
I V. iJI,.lnuJtof 34 
119 
7!t, 81 


10;; 


2-1 


, 


30 
1
>>>
Wlelb L1Pka 


Nazwa i charakter mieiscowoki I 


Wielka Llpka patrz 
Lipka Wielka, g. 
Wielka Lubinia patrz 
Lubinia WielkOl. o. 
Wielka l:.eka patrz 
l:.eka Wielka. g.. 0.. pustk. 
Wielka Nowawle
 patrz 
Nowawid Wi
lka. g. 
WielkOl PobOrka patrz 
Pobörka Wiclka, 0., osOldOl 
Wielka Slupia patrz 
Slupia Wielka, o. 
Wielka Staroleka patrz 
Staroleka Wielka, folw., g. 
Wielka Topola patrz 
Topola Wielka, g. 
Wielka Wysoka patrz 
Wysoka Wielka. g. 
. Wielkawies, dwör, 
pow. Grodzisk 
Wielkawies, fo1w., g.. 0., 
pow. Grodzisk 
Wielkawid. 0.. 
pow. poznan-ZachOd 
Wielki Bronimicrz patrz 
Bronimierz Wielki, g. 
Wielki Buczck patrz 
Buczek Wielki, o. 
Wielki Gaj patrz 
Gaj Wielki. g.. o. 
Wielki G
dek patrz 
G:tdck Wielki, os. mf. 
Wiclki Gleboczek patrz 
Gleboczek Wiclki, wies 
Wiclki Grojcc patrz 
Gröjcc Wielki. g. 
Wiclkl K
cierzyn patrz 
Koscicrzyn Wiclki. g. 
Wiclki Nialek patrz 
Nialck Wiclki. folw.. It. 
Wielki Osiek patrz 
Osick Wiclki. g.. nadl.. o. 
Wielki Sosnowiec patrz 
Sosnowiec Wielki, wieS 
Wielki Tabor patrz 
Tabor Wielki. g. 
Wiclkib6r, o. 
Wiclkimlyn. os. mf. 
Wiclkic. o. 
Wiclkie Chrzypsko patrz 
Chrzypsko Wielkie, 1(.. puslk. 
Wlelkie Cieslc patrz 
Cieslc Wielkie, g. 
Wielkie Dlbrowy pOllrz 
Dlbrowy Wielkie. g., lesn. 
Wielkie Diwierszno palrz 
Dfwierszno Wielkie. g.. plIstk. 
Wielkie Gal:jzki patrz 
Gal
zki Wlelkie, g., o. 
Wielkie Glinno patrz 
Glinno Wiclkie. g. 
Wielkie Gorzyce patrz 
Gorzyce Wielkie, g.. sI. kol., 
o. 
Wielkie Goreczki patrz 
Goreczki Wielkie. g. 
Wielkie Gutowo patrz 
Outowo Wlelkie. o. 
Wielkie Jeziora patrz 
Jeziora Wlclkic. g. 
Wielkie Jeziory patrz 
Jeziory Wiclkie. g., lcin.. o. 
Wielkie Krzycko patrz 
Krzycko Wielkie. g. 
I Wielkic Laski patrz, 
Laski Wielkie. g. 
Wielkie l:.;jsko patrz 
l:.;jsko Wlelkie, g. 
Wielkic l:.ekl patrz 
l:.eki Wielkie. folw.. g. 
Wielkie Orle patrz 
Orle Wielkie. g., o. 
Wielkie Pogorzalki palrz 
Pogorzalki Wielkie. wies 
\\'idkie Psary patrz 
Psary Wielkie, g. 


tla 
"1toldowo 


D:lwniejiiu I I I 
Du...a Str. Nazwa i charakler . miciscowo
ci 
nieroi
{'k, 


Dawniejbu I I I 
Du,,'a Str. Naz
 . ,'Ol i ch.lrak lcr nllcj"cOw _ ()
 _ ci 
cit"mied.,:I 


U:lwni.-j"la I 
uu" , 
tr. 
nit'DlifM:'ka 
--- 


Gr08ld o rf, 
I'roblttch.or4 
werk 


OlOEl5dorf 
I 
G. c..,dorl 


WieJkibor 
Gro9BmUhlr 


-- 


\\ lelkie Rogacze\\'o patrz 
Rogaczewo Wielkle. g.. o. 
Wic1kie Sickierki patrz 
28 Sickicrki Wielkie. o. 
Wielkie Sla\\'sko palrz 
Sla\\'sko Wieikic. g. 
Wielkie Sokolniki palrz 
Sokolniki Wiclkie. o. 
4 Wielkie Srocko palrz 
Srocko Wielkie. g.. o. 
Wiclkie Strz
lce palrz 
Strzc1ce Wiclkic, g., o. 
Wi
kie Swillniki patrz 
Swi
tnikl Wiclkie. g. 
74 Wielkie Tarchaly patrz 
Tarchaly Wielkie. g.. o. 
G'
 Wic1kie Wlostowo palrz 
Wloslowo Wielkic. folw. 
\\'ielkie Wysocko palrz 
Wysocko Wic1kie, g.. o. 
2U Wielkie Zalesic palrz 
Zalesie Wielkie. g. 
Wic1ollck. g.. lesn. 
Wielopole, bor. 
79 Wielo\\"ies, g., po\\". loowroclOlwl \\"i..I.....;,.. 
Wlclo\\"icS. folw., g., y,' I . 
pow. Kozmin = Je OWIf'S 
21 Wlelo\\"ics. g.. 
pow. MiCdzychOd 
32 Wiclo\\'ies. g., puw. Moltilno Wldu...i", 
Wielo\\'id. 0., pow. MogihlO Widil. 
WiclowieS, nadl.. 0., Cr'nd.d,I., 
pow. Ostrow obI. 
69 Wic1o\\-ies, 0.. pow. Oslrzeszow G..n.h
i,le 
Wielo\\'ies Cegiclnia. osada I Wielu,,;.,.- 
4!1 1«1. 
Wiclowies Klasztorna, g. Wi..lu...l.. 
\\'!cl
wies Krölewska, o. I nro..,'n
orl 
WlemeC, O. I Wini'c 
Wicrno\\'o, osada Il\unig.lrpue 
Wierzhiczany, 0.. I 
poW. InowroclOlw - 
Wierzbiczany, g., osada, 
pOW. Wilkowo 
Wierzhiczan)'-Malacho\\ 0 pa trz 
Malacho\\ 0- Wicrzhitzan)', g., 
Wicrzhiecin. folw. Srl,r,nl
l" 
31 Wierzbno, g. I 
R
 Wierzchaczc\\"o, o. 
47 Wierzchocin, fol\\. 
79 Wierzchocill. g. 
Wierzchoslawice, 0.. os. 
st. kol. 
WicrzcbowiskOl, iolw. 
Wlerzchucice, g. 
Wierzchucin Krolewski, g. 
Wierzchucinek. g. 
Wierzeja, 1(. 
Wicrzeie\\'ice, o. 
Wierzenica. lesn., 0.. os. mf. 
WierzonkOl. o. 
Wicrz}-'ce, g. 
2"
 Wierzyce. o. 
Wieszcz}"cz)'n, J!. _ o. 
Wieszczyczyn, st. kol. 
Wieszki, g. 
79 Wieszki, leSn., o. 
Wieszko\\'o, g., o. 
Wiewi6rczyn, It. 
Wicckowice, It.. o. 
Wieck6\\ko. folw. 
82 Wiedawice, o. 
Wiezownia. folw. 
Wiezo\\"no, g. 
U Wijewo. g., o. 
\Viktorowo, 1(.. plIstk., 
pow. Grodzisk 
Wiktorowo. folw., osadOl. 
os. mf.. pow. SrodOl 
Wiktorowo, folw., g.. 
pow. lnin 
Wiktorowko. g. 
Wilanowiec, o. 
Wilanowo. g. 
38 Wilan6w, puslk., pOW. 
Wilauöw, osada. 
pow. "V
&rowiec 


53 


16,18 


1
:, 


106 


1
i1 


20,21 


Gro
!'fJorf 


!-j(j,88 


11:, 


1"') 


117. 116 


22,2-1 


92 


45 


I 'Wlcrzrhot.s('llin 
fah.. 
I \\"i, rorl:.,Ju...ilZ 
. Ir eidorf 
i Wiflrr.chu,.ln. 
KgI. 
]](.bHJrf'h1e 


11H 


3,6 


121 


70.71 


I Br"i\Pn
i'IP 
\\ ieften3.u 


60,62 


\Vun..,.hllf'im 
I 


120 


Weidio 
\Vieod..o...'..e 
Wieockowko 
\\ if'Dfliaa'h.. 
\\.ienI.O"Di
 


I i03, 100 


\nf'Dllowno 


Wolne 


127 


4 


96,9:' 


.Ui.4B 


I V,klorO&l1 
I \\"ilbel
hl\lle 
KOf.min WiUano... 
I t'rie4rlchohof 
I 


119 


Wilcza. g. 
\\'ikzOlk. os. ml. 
Wilcze, g. 
Wilc1e. o. 
Wilcze Trzcbiny palrz 
Trzchill)- Wilczc, fol\\'. 
Wilczcl-':ardlo. ,,"SlI. 
H!I Wikzck. osada 
Wilczcoko, lesll., osaJ;1 
Wilaki. os. 1111. 
Wilczkowo, g. 
Wilczymlyn, os. 1111, 
Wilcz)'lIa. 1-':. 
U Wilcz}"lIiec, 1-':. 
WilkOlno\\'o, os.ld.1 
Wilkonica. Idn, 
Wilkonlct'. 1-':.. o. 
17 \\'ilkoniczki, JJlIslk. 
Wilkoriskie, osaJa 
Wilkoslo\\'o. g. 
Wilko\\ice. g. 
Wilkowo, g., IIO\\". Szamolllly 
Wilkowo. 0., pow. 
zllhill 
Wilko\\'o Lcszczynskic. 11;.. o. 
Wilkowo Polskic. 10:., o. 
,IR Wilko\\'yja, g" pow. Gniczllo 
Wilku\\"yja. g., pow. Jarocill 
47 Winccnlowo, osOlda. 
pow. l'ozn:liI-Ws.:hOd 
r,l Winccnto\\'o. 101\\'., 
r.2 pow. SzOlmntlll
' 
r.- \\'inccntown, osada, 
.: pow. \\'oISJ'I\"II 
Im \\'incenlowo. fol\\.. pow. lnin 
Wini.lry. fol\\'., pn\\'. OlliczlIO 
IH Winiar)". 1-':.. 
pO\\. POlllaI1-\Vschi.d 
Winiary pod CinicJ'lIclI1. J!,. 
Winna,l:. 
WiJlllill(tira. Idll., 
pow, 
J'alllolllh' 


) \Vinnagora, feslI.. n., 
pow. SrmJa 
Winllica, plIslk. 
WioskOl. 1(,. le
lI.. o. 
\\'iosna, osadOl, PII"lk. 
Wiörck. 10:. 
WirJ!,inowo, g. 
Wirki, osada 
Wiry, 1(., o. 
Wirydjanka. fol\\. 
Wiskitno, fnlw., J!,. 
25 \\'islawicc, nsada 
WislOlwka, hllr. 
:. 
Wisnlewka. g. 
:, Wisnlc\\'kn, g. 
5 Wisnlewo. osada. 
1;7 pow. Pnznafr-Wschi.d 
:.
 Wi
niewo. g., 0.. 
j6 pow. Wagrn\\'iec 
jli Witolko\\'ice, fnlw. 
Wilaszycc, cukr.. It.. o. 
Wilaszycc, sI. kol. 
Wilasz)'czki, g. 
Wilek. PlIslk. 
Wilkowice, h,lw.. 
pow. Chodzici 
Wilkn\I'ice, lolw.. K.. 
po\\'. Szamotlllv 
Wilkowo. 0., pow. 
lr1clno 
Witkowo, m., po\\'. Wirknwo 
Wilkowo-f)om, o. 
Witkowo- Wies, 1(. 
Witkowskic Strzyiewo palrz 
Strzyiewo Witko\\"skie, 1(. 
Wllköwki, folw., g. 
20 Wilk6\\ ko. Je. 
Witnie. osada 
Witnic-R)-bin pOltrz 
Rybin-Witnie. pustk. 
Witobcl. folw., Icsn., g. 
Witoldo\\o. CCJ!,.. 1(., osada, 
puslk.. pow. U)'dgoszcz 
Witoldowo, folw.. 
pow. Gostyft 
Wiloldowo, osada, 
pow. Szamotul:v 


:1:',37 


t(Jt; 


R:I '),3, 


17, l!l 


1;2, G.
 


li-i.65 


&
 
S7,SR 
li:1 
2:1 


64 

:) 
:

 
12:. 


lU 


112 
33 
(;2 

I 
R!) 

, 


111 


11:\ 
114 
:t!),l(rl 
102 
!t2 
94 
35.37 
t2!-; 
n.7!J 
7!1 
25 
Ii, 


:, 


-13,4:1 


105. ICH 


127.1211 


123 
10 
9:"1 
37 
HJ.'I 


\\ ilscha 
\\ olr'DIUhlf" 
WII
""le 
ltirl.. h:WSt'n 
I 


27 
11 
CI 
i 


'Wt'lifl£,u(en 
I 


4r, 
7 
-i
 
:\2,:10 
27 
12M 
74 
1, 
27 
112 
111 
17, HI 
li 
H 
23 
4:1 
Hi 
94 
-1:1,4:. 

t:" \I, 
U 


r..att'rnfl 
'\\"oir
mfllIJr 
Oher&... 
Wulf)llUllhin 
Wilbt'l.iu 
"'ri..dri.'h!ilti"ff 
"'"rahau r 


1-:litot'nluun 
It-:t
,'nllltill 
I W
II.k
11 
I IJ.outtWh Wilke 
1IIIIIIi"rhWiiJ...fI 
Il\eu i'.ul
florf 
Wn1u,,'}'a, 


.)
 
-. 


ja 


H!) 


VillC'l'olhonL 


11:) 
12H 
I:, 
i4 
lö 
104 
89 


C...,I..IIfI' 


W"inllerg 
I 
WiUDUI°l:l, 


101; 
-IR 
110. 11. 
1O::! 
if. 
!I!) 
77 
77, ,!) 
10 
r, 
9".! 
(j() 


W..irlhurR' 


"'iur,'k 


Wirhli..na 


JI»..1wrrder 
('I"tUllllf'uhnlllJ 
\\,.I".".,.I.-rel 
I\in.tlldnrf 
ii;'J:t'nILU 
\\"'i"'l.h'.'o tl 
ll.l!) 
74 


11M, 111 
_ I 14 
\\ it:u
('hUt& 
7, 2!t 
\\ l
ucIIUI.. DM 27 
I.kl&tcnll,a] I 27 
411 
Nou W:u" 11. I 1II 
Witko..-U.. 1017 
K, 
112 
lU 
1l:1 


Wl",ni".'n 


\Vilkowo 
\Vil ko.'o 


Il:J 
. Wilk"...kl :;r) 
Wilwnau 11:1 
GR 


1i9 
,S,77 


WIttel.dorf 


o 


1101 


fiI)
>>>
162 
Wltoldzln 


I Dawoiej..za 
Nazwa i charakter miejscowo
ci n...... 
Diemn
cka 
IWitosla: 


Wltnldzln, osada 
Wltoslaw, 0., puW. 
mll:lcI 
Witoslaw. 0., SI. knl.. : WII".I.... 
pnw. Wvrzysk i 
Witoslawek, fol\\. Wlto.I"....k 
Witowice, g. W.il.ndor! 
Witnwiczki. o. - 
Witowo. g. - 
Witowy, o. - 
Witrnltoszcz. It.. £Isa da. ns. mf.. OGntergo.t 
pustk., le
n. , 
Wituchowo, o. - 
Wladyslawo\\o, 1(., Nt'"I.ld 
pow. Nowv TOllly
1 I 
\Vladyslawowo. g., pfJW. Szuhin )fiU
ndorf 
Wladysz}'n. g. \\1"di..,hin 
Wlawie. g. Wlawi. 
Wlodzimierzewo, Q. EH..nhof 
Wlostkl. folw. \Vlo."1 
\Vlostowo, g., pow. StrzclnQ LOtIuu 
Wlostnwo, g.. pow. Sroda Wlost"...o 
Wlostnwo Wlclkle. fnlw. 0,,,.. Wlo. 
atowo 
Klf'in Wln- 
11.0..0 


Wlostöwko, o. 
Wloszakowlcc. fulw.. g., 
st. kol., o. 
Wloszanowo, o. 
WIQkicjcwice. g. 
Wlo
cicjcwkl. g.. n. 
Wl6kl, g. 


WQla Liszkowska. fnlw. 
Wola Lagie\\nlcka, g. 
Wola Skorzecka. g.. o. 
Wola Stanominska, o. 
Wola Wapowska. g. 
Wolany, folw. 
Wolenice, g., 0.. st. kol. 
Wollca, folw. 
W oUca Kozia. g. 
Wolica Nowa. folw. 
Wolica Pusta. folw., g. 
Wolice, g. 
Wolice. osada 
Woliniec. pustk. 
WQlkowo. fol\\'.. 1(. 
Wolsko. g. 
W olsko Nowe. g. 
W Qlsztyn. m. 
WQlsztynska Darlo.tna patrz 
Darloina Wolsztyn
a, g. 


Luschwitz 


Wlo!chanowo 
'VIolciejewki 
n..nland 
WI08cioJc.....1 
\\eichBelllor
t. 
(Wluki) 
Wlokoo 
(PolAcb3noa'o 
Wnn" 
Wodz.iczno 


Ad.lbrrtorode 


Ruhleben 


Oeorgf'oDt:ai 
Woydabl 
kol., 
Woynowice 


Hermanowo 


Waldhnf 


Wolit. 
. Frledrirborod. 
Wohlberg 
Wul'" 


N.t_dorf 
WolIst..ln 


I I I Dawniej.u. 
Str. _ Nazwa i charakter miejscowoscl n...... 
nlemieda 
LOlo"'
 
Sbeitfllrlh 
I 


77 Wolwark, 1(.. pustk. 
97 Wolkuwo, folw.. 1(. 
12;) Wolowiec, folw. 
Wolyny, lolw., le
n. 
Wonicskie PopoWQ pdtrz 
Popowo Wonieskic, g. 
Wonie
c, g., Q. 
Wonorze. g. 
WorowQ. folw. 
123.125 Woszczkowo, g.. o. 
Woiniki, g., pustk.. 
pow. Gnieznn 
5-i Woi.niki, folw., 
pow. Grodzisk 
92 WOdki, o. 
OH WÖjcin, g., puW. Strzclno 
3:J Wöjcin. g., pnw. Znin 
94 W öjtostwo, 0.. 
1!J pow. Inowroclaw 
83 W öjtQstwo. g., 
104 pow. Pnznan-WschixI 
Wöjtostwo. 0., pow. Srem 
17 Wöjtostwo Graböw patrz 
GrabÖw W öjtnstwo. cel(., 
QS. mf., g. 
Wölka, 0., st. kol. 
W ölka Orchowska, g. \\'ul"an 
Wronczyn pod PObicdziskami' 1 
o. Wronczp 
Wronczyn pod Steszewem. g.. 
o. Wronrzyn 
Wronczynek, g. Wr
ne_yn 
H..uland 
()!) Wroniawy, g.. le
n.. n. - 
. Wroniny. le
n. - 
61 Wronkl. m. Wronke 
3'l Wronki-N,ullcSnictwn. O. Wronk.. Ob!. 
119 Wronowo. folw. - 
27 Wronowy, g. 
Wronöw, O. 
:'9 Wrony. osada. 
poW. Miedzychbd 
100 Wrony. osada. 
pOW. Nowy Tnmysl 
117, 116 Wrotköw, g.. o. 
Wrotycz, folw. 
H'
 Wröbel. os. mf. 
;!j) Wröble. o. 
Wröblewo, g., 0., os. mf. 
20.21 WröZew. O. 
Wrzaski, pustk. 
Wrz\ca. osada 
Wrzesina, bor. 
Wrzeszczyna, 1(. 
\Vrzc
nia, m. 
08 Wr7.dnica, g. 
9:-J Wrzosy, wies, 
129 pow. Ostrzeszöw 
116 Wrzosy, 0.. pow. Szuhin 
Wszedzlen. g.. st. knl. 
71,72 Wszedzinek. Qsada 
116 Wszembörz. g. 
Wszembörz, O. 
27,29 Wszolöw. g., O. 
W
cibin, folw. 
83, 
 Wtelno, folw. 
24 Wtclno. g. 
Wtörek, g., o. 
Wudzyn, g. 
Wudzynek, fol\\. 
Wudzynek. 1(. 
Wybltowo.ldn. 
W,ybranowo. 0.. 
pow. Inowroclaw 
\Vybranowo. g.. pnw. lnin 
Wybranöwko, osada 
Wychowaniec, folw. 
Wycl\g, g. 
Wyci;ut. osada 
Wyci\tkowo. g., O. 
Wycinkl, fol\\'. 
Wycislowo, g. 
Wydarta. osada 
Wydartowo. 1(.. st. kol.. 
pow. Mogilno 
Wydartowo. folw.. g.. 
pow. Rawicz 


tH,4f 
129 
9!1 
'99, 102 
r.. 


I: 
113. 114 
25 
83 
85 
41.42 
28 
27 
28 
29.27 
9"
 


!I"
 
3 
4-1.43 
123 
123 
Uf) 


12: 
83 
85 
104 

 


4H 


19 


43,45 
7 
13 
W 


11;) 


,\\ o)"nlt_ 
r stbnr = 


I Wagenau 
IWozniki 
I ",o"kl 
I 'W oycin 
I'WOYdn 


L"d"iprnh 
t 
W.ldRf'O 


, \\'oit""t"" 
I 
£I.. 
I "'ulka 


I ".rohenau 
". rODO. 


Wmtko... 


Wrohelmllble 
Wroble 
Wroblewo 
Sagenhof 


Wnooka 
Heide 
Wreschin 
Wrell..hpn 
Wne8DI"3 


Hcbelz.in
en 
Ws_edaln 
Wcmb....b 
W
lembon 
.&1:010.... 
W.ribin 
W\.lno, V...k 


Wturek 
Gro.. Wndsch!n 
Llr.d&n 
Wndelnek 


, 'Wibrannowo 


Wybraoo...ko 


Birkenbruch 
N ....bruh 
\Vlts,bensk. 


W1,lolo,,0 
LleheMn 


" WiP.de..u 
Harte 


Wydartowo. wie
, poW. Rawicz - 
Wydartowo. folw., poW. Szubln Ba,baendor! 
Wydawy, £I.. POW. Gostyn - 
Wydawy. 1(., poW. Rawicz - 
Wydor. osada WydormOhl A 
Wydorowo. g. Wal2rberr 
Wydorowo. le
n. - 
Wydory. le
n. - 
WydrzychowO, folw. Kllnigs"erdpr 
Wydzierzcwice. \\'ie
 - 
Wyganowo. prz}'s. - 
Wyganöw. g. \\1...nleld 
Wyganöw. Szkola I \\'ygono... 
Wygoda. fnlw.. pOW. Gnieznn - 
Wygoda. folw.. pOW. GQstyn - 
Wygoda. folw.. pOW. Grodzisk!t"rendenau 
Wygoda. g.. pow. Inowrocfaw - 
Wygoda. lesn.. Inuhheide 
pow. Inowroclaw I 
Wygoda, folw., poW. Jarocin - 
75 Wygoda. folw.. pow. Kl:pnQ ,
ablok 
Wygoda. osada. pow. Kcpno I Wygode 
Wygoda. osada. 
pOW. Krotoszyn 
Wygoda. pustk.. pow. Leszno 
Wygoda. folw.. pow. Oströw 
Wygoda. karczma, 
pOW. Ostrzeszöw 
Wygoda. folw.. 
pOW. Szamotulv 
Wygoda. karczma. 
poW. Sznbin 
7;, Wygoda, le
n.. pOW. 
rcm 
Wygoda. Idn.. pow. Sroda 
Wygoda. folw.. le
n.. 
pOW. Wolsztvn 
\Vygoda, karczma. 
powiat Wrze
nia 
Wygoda. os. mf.. 
pOW. Wrze
nia 
Wygoda Grabowska. wid 
47 Wygoda Plugawska, g. 
Wygoda Tokarska. osada 
54 Wygranka. folw. 
Wyki. O. 
Wyknn-Grahowo patrz 
Grabowo-Wyknn. It. 
Wyköw. osada 
Wylatkown. g. 
Wylatkowskie Budy patrz . 
Budy WYlatkowskic, osada 
Wylatowo. g. 
Wymyslaw. g. 
Wymyslowice. folw. 
Wymyslnwo. folw.. 
pOW. Bydgoszcz 
\V}'myslowQ. g.. pow. 
Wymyslowo. folw.. 
poW. Grodzisk 
Wymyslowo. folw.. 
pOW. Ko
cian 
Wymyslowo. folw.. 
pow. 
dzychod 
Wymyslowo. g.. 
pow. Obornik 
Wymyslowo. Ic
n., 
pow. Szamotuly 
Wymyslowo. fol\\'.. 
pow. Szubin 
Wymyslowo. osada. 
poW. W\growiec 
Wymyslowo. folw.. 
pOW. Wyrzysk 
Wymyslowo Görnc. 1(. 


I Str. 


116, 117 
IR 
85 
89 
37 
H3 
3!J 


66 
94 
01 
51 
119 
120 
71.72 
94 
6 
6 
64,65 
6 
7 
6 
125 


12R 
111 
ö9 
123 
1 9 ') 
43,4: 
83 
17 
6R 


81,00 


J 


Nazwa i charakter miejscowo
ci 


92 
96 
9-1 
80.82 


9ö 
96,97 
2".1 
58 
00, 8'
 
liJ 


20 
lU 
R3 
12H 


.. 2;) 


1m 


68.66 
120 
51 
76 


77,7!J 


3R.3!) 
71 
71 
Ha 
87,89 
42 
3H 
6
) 
60 
12 
11M 
71 


W)TrzSa 


Dawnit'jsu J 
......." I Str. 
niemier.ka 


79 
91 
19 
80 
123 
96 
96 


jt) 


.' 


24 
tut 
3j 
3H 
37 
1;) 
19 
21 
23 
23 
2S 
31 
32 
41 
-12 
6-1 
69 


Wlökna. o. 
Wnuki. bor. 
Wodziczna, J::. 
Wodzlsko, folw. 
WOjcicchowo, g.. st. knl., 
pow. Jarocin 
\Vojciechowo, osada, 
pOW. Obornlki 
Wojciechowo, g.. 
pOW. W'Il(rowicc 
Wojciechnwo, folw., g.. 
pOW. Wolsztyn 
W ojciesz}'n, g. 
Wojdal. Q. 
Wojno\\ice, g., pustk., st. 
0.. pow. Grodzisk 
Wojnowice, g.. 0., pnw. Leszno Woyno...it. 
Wojnowo, 0.. pow. Bydgoszcz WabiRUtl 
\Vojnowo, folw., pOW. Gniczno - 
Wojnowo, 0., pow. Oborniki - 
WO l 'nöwko, g. woyno...o 
Hauland 
Wojslawiec, folw. HammermOWe 
Wola. o. - 
Wola D\browlecka, g. Dombm...k
 
Haubnd 
Wola Duchnwna. g.. n. Wola, G....tI. 
Wioeker 
Wola Jabloiiska, g. naulaad 
Wola Ksl
zeca, g., o. Wola, FOl'1'tlkh 
Koz...üo..... 
Wola Kotuszkowa. g., o. ...01. 
Lisohko...o 
.....1. 
Wol. lagie"nik 
Wol. üorzend. 
Sehlln.u 


\Vygodakrnr 


R7 
m 
100 
105 
117 


\\ ygoda Krur 
I 
. ","ygod. -IIGhle 
W)"god" 


118 
120 
(j(j 
ß8 
G9.6R 
lU!' 
42 


W)ko" 


\fykow 


4!1 
40 
113 
11:J 
51 
9 
84 
3 
17 
21 
36 
U
 


Wilato...o 
AugueLeo:t1t 
MI;JJendorf 


Wymyo1owo 
Gostyn Lod...lgohof 


20 
Wymyslowo Szlacheckie. g. 
Wymy
anka. g. 
\Vypalanki. le
n.. osada. 
poW. Obornlki 
Wypalanki. I-two. 
pOw. Poznan-Zachöd 
Wypalanki. osada. 
poW. Poznan-ZachÖd 
Wypalenlska. g. 
Wyrebln. g. 
01 Wyrobki Mogilcnskie. g. 
Wyrza. g. 
Wyrza. o. 
W yrzeka. g. 


Cnrlsbof 


Wymyslo....o 


W.",yolo...o 


Wymyslo...o 
. 
, Wymyo1o...o 


j,'! 


87 


Wlmyslo...o 


93 
109 
124 
51 


Wymyslowo 


Wymyslt'lwo 
Wpnys10"o, 
Kgl. 
'WJ'mYfI;]owo, 
MI. 
Wymyslan'" 


01 
04 
09 


Neoredank 


Brand, Font. 


78 


Brand, Kolonie 


76 
6 
38 
51 
123 
125 
30 


Fcyerland 
'Wyrembln 
Hoehbeim 
fTie4rlobsberw 
I WIna _
>>>
.. 


1M 
Zlelonacbolna 
Str. I NaZWd I charakter mlelscowo
cll Da=

... 
I nl..,,,,,k. 


Wyl'Z}'sk 


DaWDi.j... 
nUwa 
lÜuIleck. 


DaWDlej.u 
DU.... 
lÜemieeb 


Str. 


Str. Nazwa I charakter mlcJscowmci 


Nazwa I charakter mieJscowo
ci 


I Winit. 
Winit.&, Amt 
Wy.ioi, 
W,.kouch 
Bil'kvora'prk 


Zaklad PSychjatrYCZny- 
Owinska patrz OWÜlska- 
Zaklad Psych.iatrYCZny. o. 
Zakrzew. g. 
Zakrzew. o. 
Zakrzewek. folw. 
Zakrzewice. g. 
Zakrzewki, folw. 
Zakrzewko, g.. 
poW. NoWY Tomysl 
Zakrzewko, folw.. g.. 
poW. Szamotuly 
Zakrzewo. 0.. poW. Gniezno 
Zakrzewo. g.. 
poW. Poznan-ZachOd 
Zakrzewo, g.. 0.. 
poW. Rawicz I Sarkeru 
Zakrzewo. folw.. poW. 
relD - 
108 Zakrzewo. 0., pow. W
growiec - 
Zakrzewo. g.. pow. Wolsztyn - 
Zakrzewo. 0.. pow. Wolsztyn tJI.nau 
Zakupie. folw. y"". 
Zalasewo. g. 
Zalesie. g.. pow. Hydgoszcz 
Zalesie. g.. 0.. st. kol. 
pow. Gostyn - 
Zalesle. g.. osada. pow. JarOCin l _ 
Zalesie. 0.. pow. Odolanow _ 
9 Zalesie. wies. pow. Ostrzeszow _ 

I,lO Z Z al l eSie. P I U l stk.. pow. S Rawicz I I - 
a esie. 0 w.. pow. zamotn} _ 
8 Zalesie. g.. pow. Szubin IS.I..rho 
Zalesie. 0.. pow. Szubin _ 
Zalesie, g.. pow. ln in _ 
Zalesie Male. g. Kiein Zal..i. 
Zalesie Male, o. Kieinw.id 
Zalesie-Szaradowo patrz 
Szaradowo-Zalesie. st. kol. 
Zalesie Wielkle. g. 
Zalesny Jankow patrz 
Jankow Zalesny. g.. puslk. 
Zalewo. folw.. 
123 pow. Poznail-ZachOd 
Zalcwo. karczma. 
122 pow. Szamotuly - 
Zalachowo, g.. lesn.. o. Zalaeho"o 
Zalachowko. folw.. pustk. Z,j""howko 
Zamczysko, 0., pow. Bydgoszcz T.lh.lm 
Zamczysko. pustk.. 
pow. Inowroclaw 
Zamczysko. karczma. 
pow. Wilgrowiec 
Zamkowa Krusza patrz 
Krusza Zamkowa. o. 
Zamkowy Krotoszyn-f'olwark 
patrz Krotoszyn ZamkoW}- 
f'olwark. folw. 
Zamorze. g. Georg.burg 
Zamos
. g.. pow. Ostrow PrOln... 
Zamos
. lesn.. pow. Szamotuly1zamoocht 
Zamos
. 0., pow. Szubin ZamolCh 
43 Zamyslo\\'o. folw.. g. Zamyolo....o 
92 Zamysly. lolw. Zam,.ly 
ZaniemySl. In. Santomiorh.i 
Zanote
. g. F'riedrirhohor.t 
Zaobrzanski Wlelen patrz 
Wlelen Zaobrzanski. folw.. g. 
Zaorle. folw.. g. 
Zaparcin. lolw. 
Zaparcin. g. 
Zapust. folw.. leAn.. g. 
Zastawa. wieA 
Zasutowo. g. 
Zaszkowice. folw. 
Zatom, st. kol. 
Zatom Nowy. ceg. 
Zatom Nowy. g. 
Zatom Stary. g. 
Zawada, g., pow. Bydgoszcz 
Zawada. 0., st. kol.. 
pow. Czarnkow 
90 Zawada, folw.. 
57 pow. Mledzych6d 
69 Zawada. g.. 
46 pow. Nowy TomySl 
68 Zawada, folw.. osada. os. mt. 
87,89 pow. Ostrzesww 
23 n, Zawada. g.. 0.. 
, """ pow. Ra,,-,lcz 
119 Zawada. ().. pow. Wyrzysk 


Zawady. g.. pow. Obornikl 
Zawady. 0.. pow. Oborniki 
7ö Zawady, osada. pow. Ostrow 
27 Zawady. g.. pow. Plcszew 
29 Zawady. g.. pow. Rawicz 
98 ZawidoWice. lolw. 
99 Zawidowice. g. 
65 Zawldza. pustk. 
64 


W,yrzysk. m. 
Wyrzysk SkarboWY. o. 
Wysioly, folw. 
Wyskoe. g.. o. 
Wysk
 Mala. folw. 
Wyskotowo. folw. 
Wyslawlce. lolw. 
Wysocko Male. g.. o. 
Wysocko Wielkie. g.. o. 
Wysoczka. g.. 0.. pustk. 
WYSOgotowo. g. 
WYSogotowek. g. 
Wysoka. g.. 
pow. Wilgrowiec 
Wysoka. 10.. pow. Wyrzvsk 
Wysoka Mala. g.. o. 
Wysoka Osada. g. 
Wysoka Wielka. g. 
Wysokie PodIaski patrz 
Podlaskl Wysokle. g. 
Wysokie PodIesle patrz 
PodIesie Wysokie. g. 
Wyso!dgrild, leAn. 
Wysokimost. lesn. 
Wystep. g. 
Wyszakowo, 0.. pustk. 
Wyszanow. g. 
Wyszki. g.. o. 
Wyszynki. g. 
Wyszyny. g., o. 
Wyszynska Nowawle! patrz 
Nowawie
 WyszYriska. g. 
Wyszynskie Piaski patrz 
Piaski Wyszyiiskie. wies 
Wytomysl. lolw.. g. 
, . Wywozy Strzytewskie, 
I WzlilChOw. 1(.. o. 


f8 
l)
 
f;5 
71 
81 
71 
71 
1;2 


121 
125 
93 
35,37 
37 
36 
Iffi 
t».6U 
t».6ö 
20,21 
77 
27 
109 
121 
123. 125 
123 
123 


EmiJienhllh. 


Z."ada 


Sabeh..... 


Z.wido"," irl 
Polni
h 
7".'idJ.e 
nru...h 
Za...iJ.l.a 
GrUn""ilt'r 


Zaknewo 
HauJand 


\\.'.I....lce 
Klein Wf'K'Ckn 
Or.... WyoorJ;u 


Zaowidzyn. pustk. 
Zawiszyn. g. 
Zawodzie. o. 
ZawOry. g., pustk. 
77 Zawory, o. 
Zawysocko. pustk. 
Zazdro
f. os. Id.. 
pow. Inowroclaw 
Zazdro
f. g.. pow. Mogilno Zudrn.. 
Zazdro
f. g.. pow. Szuhin : FU...haln 
Zbarzewo, g.. O. Barren 
Zbarzyk. lolw. 1 
"[1hiOUhOf 
Zbijska Kulnica patrz 
Kutnlca Zhska. g.. o. 
Zbijska Kuinica-Le
nlctwo patrz 
Kutnica Zblska-Ldnictwo. o. 
Zblska Nowawles palrz 
Nowawid Zbiska. g. 
Zbilskie Jdnuszcwo patrz 
Jannszewo Zbilskie. folw. 
Zbilszyn. m. 
Zberkl, g.. o. 
Zbcchy. g.. o. 
Zbicrkowo. g. 
ZlJorowo. o. 
Zborowko. o. 
Zbrudze\\ o. g.. o. 
94 Zbyczyna. g.. o. 
38 Zbyszewice. o. 
Zbytki. pustk.. pow. Jarocin 
61 Zbytki, osada. pow. Leszno 
78 Zbytowo. g. 
Zdrogowo. lolw.. 
pow. Wolsztyn 
Zdrogowo. folw.. 
pow. Wyrz}.sk 
Zdroie, folw.. Idn.. 
pow. Bydgoszcz 
Zdroie, osada. pow. 
Zdroie. ceg.. folw.. 
pow. Witkowo 
Zdroic. iolw., pow. Wyrzysk 
84 Zdroie-Zamek. I-two 
ZdroJ. g.. o. 
Zduny. 0., pow. Inowroclaw 
Zduny. 10.. pow. Krotoszyn 
Zdziechowa. g. 
Zdziechowa. 0.. st. kol. 
Zdzlechowice. 0.. pow. 
roda 
Zdziechowice, lolw.. 
poW. Wrzdnia 
Zdzietawy, pustk. 
Zegrze. g. 
Zelgniewo. g. 
Zeli:niewo. nadl.. O. 
Zemsko. !C. 
Z
bcow. g.. O. 
Zebowo. g.. O. 
Zcb6wko. osada 
Zgierzynka. g.. o. 
Zgliniec, g. 
Zi:nilka. loIw. 
Zgoda. folw. 
Zgorzelec. g.. IcSn.. O. 
Zieliltkowo. 0.. pow. Oborrukl 
Zieliltkowo. folw.. 
poW. Witkowo 
Zlelenlec, osada 
12 Zielen. g. 
Zielecin. g.. o. 
47 Zieliniec. g.. os. mt. 
pow. Poznan-Wschöd 
54 Zielinlec. 1(.. 0.. 
poW. Wrzcsnla 
Zielniczkl. g. 
Zielnlkl. folw. 
Zielona. leAn. 
Zielonachoina, folw., osada 


Bendorf 


liO 
23 
120 
100 
lQ'l 
6-1 
23 
f1 
tl2 
1:\.4b 
1:\ 


W,y88og0t.oa'('I 
Hochdorf 


88,87 
15 


Ifoheoheim 
\Vi4.
k 
Klein Wi..ok 
Juii.....felde 
Groe. Wi88ek 


Rifg"lhn( 
SlI\ardow 
nauf.nd 


Sa...nh.1m 


1 80 ,82 
100 
111 
116 
117 
84 
75 
6 
17.19 
27 
6:\ 
66 
80 
86 
92 
9-1 
l:!H 
38 
3!1 


7 aadroarh 


108 
61 
1 106.
 
32 
27,,29 


I Wyeokigruut 
lIochbrUrk 
IJos.p
n 
I W,"h
OW 
\Vifo.l'hin 
llauJ:ll1d 
Wifirhh. 


1111.117 


Walde 


117 
03 


117 
..2 
111.IZI 
ar..37 
Il. 
21 
21 
IOII,WJ 
32,:14 
IU 
27 
42 
H:\ 
117 
12-1 


Btutochen 


Zbe"rhy 
Zberko
o 


8 
05,04 
68 
38.39 


Wi\omi8ehei 
osada \V,wozy 
W zioacllow 


Zboro"ko 


SbittatMn 


... ün/rlrld 


Zbytk. 


z 


JI)'lu,,' 


Zabartowo. g. 
Zabartowskie Jeziorki patrz 
Jezlorki Zabartowskie. g. 
Zabaryczne Biskupice patrz 
Blskupice Zabaryczne. g. 
Zabawa. lesn. 
Zabfoi:ie, g. 
Zablocko. pustk. 
Zabornla. folw. 
Zaborowiec. g., o. 
Zaborowo. iolw.. lesn.. g.. 
poW. Leszno 
Zaborowo. bor.. le
n.. 
pow. Rawlcz 
Zaborowo. g., poW. Rawicz 
Zaborowo, g.. pow. Strzelno 
, Zaborowo. g.. 0.. poW. 
rem 
Zaborowo. 0.. wies, 
pow. Wolsztyn · 
Zaborowko. przys. 
Zaborze. osada 
Zaborze-Puszczykowo patrz 
Puszczykowo-Zaborze. o. 
Zacharzew. g.1 o. - 
Zacharzyn. g.. sI. kol. Zar....berg 
Zachciala. osada Sacbcial. 
Zachodzko. g. HDttenhanland 
Zacisze. le
n.. pow. Bydgoszcz Riukau 
Zaclsze, folw.. pow. Gostyii 
Zacisze, g.. pow. Szubin 
Zacisze. IcSn., pow. Wolsztyn 
Zadeby. folw. 
Zadory. g.. o. 
Zagaj, folw., pow. Oborniki 
Zagai. folw.. pow. 
roda 
Zagajewice. o. 
Zagajewiczkl. o. 
Zagajne Gorki patrz 
G6rki Zagajne. g. 
Zaganka. os. 101. 
Zu6rze. folw. 
Zagroda. Icln. 
ZajlLczki. g. 
ZaJlLczkowo, g.. o. 
ZaJezierze. g.. leAn.. 
poW. Inowroclaw 
ZaJezierze, g., poW. Wrze!nia Sch.ne 


85 
92,94 
!12 
7 
21 


66 
100 
92 
64 
18 
43.45 
14.43 


7 
8G 


Szamotuly IlfO)'rn 
I 


Zablocl. 
Zbloeko 
I 
1""'= 
r.'nac
..kb 
Unterwaldea 


Miirhhof 


IIZ. 114 
12-& 
12 
20,21 
2:. 
:19 
15 
Jfl 
106 
121 
17 
7r. 
!.I 
10 
20 
62,63 
04,D:i 
0-& 
U4."ü 
30 
12:. 
21 
32,34 
[,9 
113 
11 
01 

t6. 
7 


111 


flchlo..hPrr 


I Jngdlu."o 
!':pringltl1e 
I UrnJ = 
1 7..dl.ie"JIfJ
.O 
Zechau 
1».io"M,I. 
7.ltzll!Chowo 
I 
(dd..
W' 
i 8e!jcon... 
8
II,.naut Obr. 


82 
80 
83 
'99,102 
117.116 


41 
8i 
64 
89 
94 
79, 77 
67 
102 
123 


Viii. Zabor."'o 
Zaborowken- 
reihe 


76 
62,63 
9 
31 
54 
6 
19 
92 
117 
106 
35,37 
59 
106 
25 
25 


116 
81 
79 
77 
88.87 
lOi 
104 
110 
47 
47 
4i 
47 
r. 


Zemocow 
Ze..nboa'o 
Zambo,,'ko 


Zopar.yn 


Li.benau V' 
SebDu,,'it. 
f!aaüowit. 
Zaunm 
HenrletUlnhol 
Neu ZaltnlD 
Alt Zaltum 


Onl'lh 
Zroda, ,. "k 
I f;gorlleliitl 
Tr..lw"hof 


Frle4e..thal 
" aldhof 
Zademb, 


ZielontkttWO 
. 


Ortlnthal 
Zlelia 
Zleleacin 


Zacaj....it. 
,. orbach 


Ha...-.I. 


71. 


Zago... 
SCh.....II.mau 
ZajontocW 
ZajonLlchko...o 


Ba....da 


III.IZI 


69,6i 


101 
11'-1 
21 
48,!a 


!!eh.n..dorf 
ZI.lnllt 
Orllnru... 
Orbe T....e 


t!I,S2 
125 


8eedorf
>>>
1M 
ZIelonaK6ra 
Nazwa I charakter nüelscowo
ci I 
I 


Dawniejaza 
nuwa 
niemlerka 


I Str. 1 Nazwa i charakter mlejscowo
ci : 


Zielonagöra. g., 
IIOW. Szamotufy 
Zielonagöra. I-two, 0., 
IIOW. Szamotufv 
Zielonagöra. 0.. pow. 
Zlelona1
ka. g. 
Zielonawic
. g. 
Zlelonczyn. g. 
Zielonka. g., pow. ßydgoszcz 
Zielonka. g.. IIOW. Oborniki 
Ziclonka. nad!.. 0.. 
pow. Ohorniki 
Ziclonka. le
n.. pow. Odolan6w 
Zielonka, lesn.. pow. Oslröw [ 
Zielonka. le
n., pow. Plcszew 
Zlelonka. 0.. 
pow. Pozllail-\Vscl,,'.d GrBoh.i.,.. t'
b. 
Zielonowo. g.. leslI. GrOnau 
Ziclonydijb. pustk., 
IIOW. Krolosz
'n 
Zlelonydijb, osada. 
pow. Rawlcz 
Zielonygaj, o. 
Zielonyjeleii. karezma 
Ziemin. 1(., o. 
Ziemin. Idll. 
Ziemlin, g. 
Ziemlill. o. 
Ziemnicc. g. 
Ziemnice Nowe. It. 
Zimin, 1(.. o. 
Zimnawodöt. lesn.. 
pow. Uydgoszcz 
Zlmna\\'oda. 0.. pow. Kolmin 
Zimoszyn. osada 
Ziomek. dom. sros. 
Ziofkowo, folw. 
Zl6lkowo. g. 
Ziöfkowo. o. 
Zlawies. g.. pustk. 
Zfotko\\'o, g. 
Zlotniczki. folw.. 
pow. Inowrocfaw 
Zlotnlczki, 0.. 
IIOW. Poznao-Wschöd 
Zlotnikl. 0.. st. kol.. 
pow. Poznao-Zachöd 
Zfotnikl. 0.. pow. Zn in 
Zfolnikl Kujawskle. g.. osada 
Zlotoryjsko. g. 
Zfotowo. g., pow. Strzelno 
Zfotowo. g.. pow. Szubin 
Zlotowo Nowe. g. 
Zfotykokot. osada 
Zfychmiejsce Malachowo patrz 
Mafachowo Zh'chmleisce. o. 
Zmysfowiec, pustk. 
Zmysfo\\'o. folw.. 
pow. Czarllkö:w Zmyalowo 
Zmysfo\\'o. folw.. pow. Koscian Erl.nbmp 
Zmysfowo. folw.. 
pow. Poznao-ZachOd 
Zmysfowo. g.. pow. Rawiez Grnn....ald 
Zmyslo\\'o. 0.. pow. Rawlcz Kllrnerau 
Zmysfowo, g.. IIOW. 5;roda Zmyoiowo 
Zmyslona. osada, pow, Kcpno ZmJ8lona 
Zmyslona. osada. pow. Oströw Zmyalooa 
Zmyslona Ligocka. folw. Birken...ald. 
.' ZmyaloDa 
Zmyslona Llgocka. g. IIgocb 
1mJ8looa 
I'anynnwoka 


OrllDborg 


Gr1Inborg, Obi. 


W yrzysk' Grllnoberg, 
Fgh. 
GrOnewiefle 
Gründorf 
Grunberg 
ZieJollke 


Zmyslona Parzynowska. g. 


. 


OrUnh.lde. Ohl. 


(}rnoei,.he 


.,rOnriphe 


Grtlnwftht 
OrUnflr ßirllch 


Semiin 


S..ho!pn 
Zin:inn 


Ka1hvDJIII!i\f'r 


Marlhnro"
 


KunlCbnl 
Ziolkowo 
UnMnu 
mo.odor! 
Goldan 


E....nho! 


Zlnlnlk 


ZiolDlk 
I 
I Gntlelde 
I C .ildpnhol 
ColdgTllbor 
Banland 
Zloto....o 
&hioUau 
(Zlot.o....o) 
Ei.hf.ld. 
Zlotykoknt 


Zmy.loa'('I 


Welod.nho! 


Dawnl.jou 
nazwa 
Diemieeka 


ZmJ8lona 
olupoka 
lofin. g. Sol'hienthal 
89 lofJ6wka, folw.. IIOW.' Chodzid Sophienhol 
Zofjöwka. 0.. pow. Odolanöw SOi.hieon.. 
Zofjöwka. folw.. pow. 
roda Ta
n...k 
Zosin. folw. .Ioachhn....hnl 
Zrazim, folw. 
Zrazim. g. 
Zwanowiee. pUSlk. 
Zwierzeniec. g.. lesn. 
ZwierzYlliec. lesn.. 
IIOW. Grodzisk 
Zwlerzyniec. lesn.. pow. 
Z\\'ola, g. 
Zwola. lesn. 
Zwrotnica. prz. k. 
Zygmuntowo, folw.. 
IIOW. Gostyil 
Zygmuntowo. folw.. 
pow. Nowy Tomysl 
Zygmuntowo. lesn., 
pow. Rawicz 
Zygmuntowo. g.. po\\'. 5;mil-':icl 
Zygmuntowo. folw.. 
IIOW. Wagrowiec 
Zygmuntowo. folw.. 
pow. Wolsztyn 
Zygmuntöw. osada 
Zygöwki. folw. 


R7 Zmyslona Sfupska. g. 


125 


71 
81 
(j 
(j 
b8 
59 
61 
64 
72 
76 
92.94 
41 


UerrnkircL 
Rehwanowit-z 
l 'l"'ler
:Ilt.e1l 
Thlergarteo 

rem Thiergarlpn 
Walderae. 
I 


Hi..cmlln.1I1h..r 


81 
10 
82 
96,97 
97 
17 
19 
35 
30 
LOt. 106 
6 
39 
76 
100 
19 
17 
19 
6 
77 
22 


BU.1dow 


lygmnnt 
....i
in ['rloze- 


Dan 


z 


ldzicrsko. o. 
Zrenica. o. 


ZdzirrRk 
Zrcni(':\ 


z 


labiczyn. g. 
labiczYll. o. 
76 labie Göreczki patrz 
Göreczki labie, g. 
Zabienko, o. 
Zabikowo. ceg.. g.. 
IIOW. Poznari-Zach6d 
08 labikowo, 0.. pow. 5;roda Heicbrooo 
labiniec. osada Zabini.. 
83 labinko. g. Woldllöh. 
labnik. folw. Zabni.k!.ieh 
92 labno. g., pow. Mogllno ZabDO, Dor! 
92 Zabno, 0.. pow. Mogilno Zabno 
40 abno. g.. IIOW. Srem ,Zahno 
Zabno. Idn., IIOW. Srem :!:Iir..h....ald 
labno-Kolonja. g. I Hirsehdorr 
lakowice. 0.. pow. Pleszew S..kowit. 
lakowlce, folw., pow. StrzelnOIZako....it. 
Zakowo. g. I Saat. 
lakowo Nowe. g. Neua&ak. 
lalinowo. g. Zalino....o 
ZarczYß. g. I SarUchin 
larno\\"iec, folw. Ifnandsheim 
lbletka. g.. o. Zbi.tb 
Zbikl, fol\\'.. g.. pow. Pleszew Zbykl 
lbiki. osada, pow. Rawlcz 
legocin. g.. o. 
legolki. o. 
legowo. folw. 
Zegowo. !C. 
Zegowo. pustk. 
Zegrowo. o. 
68 Zegrö\\'ko. g. 


Zablbt"hin 
Wbirzyn 


79 
129 
23,22 


Streb.n 


Zahiko....o 


114 
26 
12 


36 
78 
81 
H2 
104 
30 
6ö 
68 
68 


RI.6gocin 
H..gotki 
Zogowo, V....k 
Zcgow. 
Zej;Owo, Abb. 
Seer. r 
Zegro....ko 


I I D3wniejsza 
Str. _ Nazwa I charakter miejscowo
ci I DUwa 
Diemieeka 
I 
lelasko. osada. pow. Szamotllfy'steinopreoger 
Zelasko, osada, . Zebako 
IIOW. Wijgro\\'lec 
Zelaskowo, folw.. g. 
Zelasköwko. o. 
Zelazno. g., ()., IIOW. 
lelazl1o. folw.. pow. 
lelechlin. o. 
lelice. g.. o. 
lelisfaw. osada 
lerköw. m.. st. kol. 
lerniki. wid. pow. Gniezno 
Zemiki, g.. IIOW. Jarocin 
Zerniki. 0., pow. Ohorniki 
Zerniki. g.. pow. Slrzelno 
lerniki. 0.. pow. Strzelllo 
lerniki. 0., IIOW. 5;rem 
Zerniki, 0.. pow. Wrzesllia 
Zl'lDiki. g.. po\\". lnin 
54 ledowo. g. 
lmiicwiec, lesn. 
81 lmiie\\"o, pustk. 
96 Znin. m. 
L:odyil. g. 
110 lodyfi Nowy. g.. st. kol. 
Zofednica. 1(.. o. 
117 lofedowo. 1(. 
66 loledowo. nad!.. o. 
lofedzin. g. 
29 loo, g. 
Zoilskie Pawlowo patrz 
Pawfowo Zoriskie. g. 
löfcz. o. 
lölköw. folw. 
Zöfköw. o. 
94 löfwin. folw.. osada 
löfwill. folw. 
106 Zölwin, lesll. 
löfwiny. folw. 
löraw. osada 
Zörawia. o. 
lörawiec. os. mf.. 
09 pow. OstrzeszOw 

11 lörawiec. pustk.. pow. 5;rem Znra....i.. 
Zörawi
iec, folw., osada. 
pow. Kepno 
lörawiniec. osada, 
pow. Krotoszyn 
Zörawiniec-Niediwiady. g. 
lrödelnia. folw. 
lukowo. g. 
Zulawka. g. 
lurczYll. o. 
luzofy. g. 
lybura. osada 
lychIewo. g. 
Zychlin. falw. 
Zydowo. 0.. 
IIOW. Poznari-ZachOd 
lydowo. folw.. g.. 
pow. 5;migiel 
Zydowo, g.. 0.. st. kol.. 
IIOW. Witkowo 
lydowo. g.. 0.. pow. Wrzesnlol Zydo...o 
lydowskibröd. karczma Jndenfurth 
Zydöwko. folw. J..dytten 
Zydöwko, g. Zydo....ko 
Zylice, g.. IIOW. Gniezno Zylic. 
ZylIce., g.. pOw. Rawicz Seblihe 
l . !rondorl hl 
yrosfawlce. g. Ar
Dan 
lyröw. osada Zyro.... 
Zytowiecko. g.. O. Seid. 


79 
52 
77 
106 
66 
100 
61 
öl 
52 
100 
101 
100 
72 
83 
43 
43 
83 
128 
78 
109. 111 
72.71 
80 
71,72 
85 
20 
20 
20 
97 
96 


32 
6 
10 
63 
100 
32 
128 
128 
R3 
17,48 
20 
1111 
100 
101 
23 
18 ytowlecllo 


Str. 


8!) 
lo!'J 


Z.I....o".o 
Zelaokowo 
Koseian Zela.no 
Wyrzysk Zelamo 
Zelechlin 
leJice 
..riedriclllifci.l 
Zerkow 
Zeroik 
Zeroiki 
liernik 
Zeroiki 
8chOo wertl. 
7..erniki 
Zeroiki 
Zeroiki 
lcDdo" 0 
8chlangeoll.g 
ilchJaognnbl'uph 
,lDin 
ludyn 
Dontaeh Zodien 
j zolendDice 
Zolt'lndowo 
Str.litz, ObI. 
Zolenlaehin 
I \\"iihelmstrt'lI 
1.01. 
Sulkau 
lollf!rnfehiA 
Kie1n Sah
..in 
GJ'OM Salwio 
Sal1fin 
1.olwiny 
Znrow 
Znrawia 


BreItmühle 


11'- 113 
114 
35,37 
12'; 
20 
100, llt 
&0 
2:,28 
14 
27 
59 
83 
8,' 
lÜ",;! 
121 
128 
92 
48 
9 
126 
116 
116 
81,82 
6 
7 
08 
9 
108 
114 
29 
29 
Ö 
6" 
6 
83 
61 
94 
69 
98 
32,30 
40 
128 
67 
58 
123 
94 
128 
27 
17 
72 


Zora..'inlec 


Zur:n,ioiec 


i r,.itWald. 
Zrodeinia 
Zuko....o 
Zitkwerdcr 
Louisenheim 
I \Viesenaee 
Zyburamühl. 
I Z)-.hl.....o 
Loola.Dbof 
I 
IZydowo 
It 
, 'S.id. 
Zydo....o 


79 


96 


113, 114 


119, 121 
80 
14 
15 
15 
81 
23 


67 
17,19
>>>
, 


-'blage 


Dawniejsl.& 
DuWa 
niemieck3 


A 


Ablage 
Adalberstrode 
AdeiDau 
AdoIfsdorf 
AdoIfsdorf 
Adoiphsbeim 
Alhertinowo 
Alberto.ke 
\Iberioljof 
Aibertsbof 
Aibrechtshof 
AldeD 
Aiexanderfe:id 
Ale:....nderbof 
Alexandem 
AleuDderrah 
Alexandrowo 
Alexandrowo 
Alt:xandrowo 


AIf'X&lIdrowo 


Alc:J:androwo 
Alexandrowo 
AlseD 
Alswede 
All Bialc. 
Alt Borowko 
Ait Borui 
Altboyen 
Alt Bruclkow 
Allbnden 
Alt CbOjDO 
Alt Dala- 

nscbki 
Alt Dembiec 
All Dombie 
Ait Dombrowo 
Alldorf 
Alte MOhle 
Alte MUhle 


AlteDbarg, Gut.. 
AlteDdorf 
Alt Flotenau 
Alt OaleDlewo 
All OOrtsig 
AlI60lembin 
Altgorb 
Alt Oo.tya 
Altgrabia 
AU Ouhle 
Altbaus 
Altbof 
Altbof 
Altbof 
Althlitte 
Alt J ablonke 
Alt XamieDi.e 
Alt KamieDitl 
Altkircb 
A!tJdoster 
Alt KobyliD 
Alt Kokoslki 
Alt KrObeD 
All KrOtollya 
Alt Kursagora 
Alt LaskoD 
AltLatsl& 
Alt Laube 
AltliDdea 
Alt Luboeeh 
Al
 )leme 
Alt Obonysk. 


Cz
Af nlemlecko-polska. 


165 


UW AGA. W cz
sci tej uwzgl
dnione 81\ te t)'lko nazwy. kt6re rOi.nil\ si
 od nazw obecn)'ch. 


Na.1wa i rh:uaktflr miejscowo.ici 


Rad.im, leiD. 
W ojeiecbo1ll"o, OB&da. 
Odola.n6w. m. 
Tanlss8wo, 101". 
Fanianowa, f!. 
AdoIfowo, g_ 
Albertyno".o, rfllw. 
Albertowsko, g. 
Aibert6w, eeg., rolw., IJow. Kt:pnn 
Rozdraiew, 0., po,,_ KrotoRqn 
s.;:kowo, o. 
KakuJin, Ir. 
Alaksandruwko. folw. 
Aleksandrö,,-ko, oaada 
Aieksandrowo, ofi.ada 
Alebandrowo, lolw. 
Alcb.wdro..-o, g., pow. BydgoSI'" 
Alelr.sandrowo, foi"., po,,_ Gost)ll 
Aleba.ndro..o, foh,'., po... MI
 
dlycb6d 
Aieksandrowo, folw., pow. 
:r.a- 
motnty 
Alekeandrowo, wici, pow. S:r.ul.in 
Aleksaodrowo, foiw., pow. 2.lIin 
Potrymleehy, fol... 
Latalice, g. 
Bialcs Stary, o. 
Borö",ko Stare, 0. 
Boruj" Stare, g. 
Bojanowa Stare, 1'., Bt. 10.01., o. 
Bruelt6.., g. 
Bady Stare, bor. 
Chojoo, o. 


Dalabusltl Slare, O. 
Dtbieo Stary. fol... 
D,bi. Stare. ""ada 
D4bro..a Star&, O. 
Starawiee, oeada 
StarymJyn. osade, po... K
pno 
StarymJyn, al. mL, pow. \\"oi- 
s.tya 
Oidnyc:howo, 0. 
StarawieA, 1'. 
P1:ltnowo, g. 
Galf::r.ewo, 0. 
Gonycka, 1'., a. 
GoI
bin Stary, o. 
Starag6rke, g. 
O""tyD. Stery, g
 o. 
Grabie, loiw. 
OoliDke, g., leiD., o. 
Raciborö.. Stary, fol... 
Staryd..6r. g.. po". BydgoSI
1 
Staryd..6r, fol..., PO", S.ubiD 
Starydw6r. lein.. po". Wi!ko1l'o 
Hut&, g. 
Jablonka Star&, If. 
Kamlenice Stare, o. 
Kamlenice Stare, ""If. 
KrOlDO, If. 
Kaueaor, g. 
KobyliD Stary, O. 
Kokos.k.1 Stare. folw. 
Mobia Stare, g. 
KrOtoslya Stary, g. 
Kunagöra Stare, o. 
Lolk06 Stary, g. 
Luki, o. 
Dlugie Stare, If., leiD., o. 
Kam6wlto, g. 
Lub08. Stary, fol..., Ir. 
Jlienyn, If. 
Obonyaka Stare, 0., at. kol. 


...... 


Sir. 


Dawniej!!laa 
nuwa 
nif'miecka 


58 
.'19 
:10 
I
I 
121 
8 
107 
5t 
SS 
41 
89 
107 
17 
127 
93 
28 
3 
18 


Ail Obra 
Alt Osaowo 
All Paks.bin 
Alt Panigrod. 
Ail Pu'"uy- 
kowo 
AItradeD 
Aluee 
Ai! Sielee 
Ait Sierpo,,'ko 
Alt 810DiD 
AlLsorge 
Altstedt 
All S.....pa.n- 
kowa 
An Taroo","a 
Altteieb 
Alllomio.hel 
All UrbaDo"'O 
Ait,.orwerk 


47 


Altvorwerk 


89 
91 
1211 
84 
74 
96 
86 
115 
!)
, 96 
37 
41 
81 


Allvor.....rt 
Altvor..erk 


Alt Wldlim 
Ait Zaltum 
Alyrooe 
Amalienhof 


AmaIienbof 
AmalieDrub 
Ambach 
Amberg 
Am Berge 
AmErika 
Am Fahnen- 
berge 
Amßu58 
Am Kanal 
Aßl8berg 
AlIl8ee 
Amsee, V wk 
Amukauner 
Am..ald 
ADlelamllble 
ADiolka 
.AJ:Daberg 


86 
86 
90 
117 
68 
SO 


11:; 
84 
23 
Ii 
liO 
". .7 
86 
74 
16, liI 
!!4 
79,81 
41 
Ii 
118 
114 
11 
11., 
64 
... 
28 
115 
.1 
U 
16 
40 
116 
li6 
u 
4!'
 1 
116,115 
46 
116 


AnDaberg 
Annaberg 


AnDadorf 
AnDafeld 
ADDafeld 
Annabof 
AnDabol 
(ADDOWO) 
ArmakoloDie 
ADDamahle 
Annapol 
ADDarode 
Annathal 
ADDebof 
AntoiDeltenbof 
ADtoDienbof 
Aotonlewo 
ADtoDiD 
ADtoDiD 


Autonio Zie.- 
gelal 
AatoDadOrf 
Anto...bof 
Anto......:Jd 


Nuwa i ('h:uaktcr DliejSl'owoAoi 


Obra Star&, If. 
050WO Stare, o. 
Paklayn, o. 
PanigrMI Stary, g. 


PUlaca)'kawo Sta.rfl, r. 
Kolodaiejewo, r. 
Dymaczewo 
tarft, 1'. 
Sielec 
tary, a. 
8ierp6..ko Stare, proys. 
810DiD Stary, fol.... 
KwIejce, g. 
8taremiaato, foiw. 


S:r.es8pan
owa Star
, foiw. 
Tamowo Sbre, 0. 
Staryotaw, foh,. 
Stary Tomy
i, 1'., 0., pUlltk. 
Urbanowo Stare, folw. 
Staryfol..ark, g., 1'0". Nowy '1"0- 
my61 
Staryful..ark, fol.... pow. O.t..e- 
JIIE6w 
Smoiu, fol...., po... Po.na"'-Zacb6d 
Staryfol..ark, fol...., po... W
gro- 
wiec 
Widslm Stary. g., .t. kol. 
Zatom Stary, g. 
Sludi.e. g. 
Jt"ziorki pod Stnciof'm, 0., 
pow. Strzeino 
ükaliniee, foiw., pow. \\.yn)"lIk 
J..askowo t a. 
KOEiagora, 0.. r;L koi. 
Darmaazewa, 1'. 
P..yg6ne, p..ys. 
Ameryk&, fol... 


Char4giewka, alada. 
\J
bo..o, g. 
Nadkanale, g. 
Jlarun6wko, o. 
Janikowo, 1'_, 01. fab., aL kol. 
Janikowo, foiw. 
Toc.e"'. g. 
Goranioek, 1'. 
AoieUoiee, 01. mr. 
Anlolka n. o. 
DdewC"u«orka. leam., pow_ Poznafi- 
Wsch6d 
Podbieloko, g., pow. Str...IDO' 
Aooog6ra. leiD., a., pow. Bzamo- 
tnry 
Aonowa, C., pny
. 
8kflraezewko, fot w. 
Otitrö..ek, It. koi. 
Anuowo, folw_ 


Anousio, folw. 
ADDopole. g. 
OaetDo, al. ml. 
AnDopol, folw. 
PaJanyca, foiw. 
Okolewo, Olada 
Koolllantynawo, a. 
AotoDiny. 101... 
ADtoDiDy, g. 
Antooiew, Glada 
ADleclk6.., fol..., pow. Kotmla' 
ADtoDiDek, at. kol., pow. Po........ 
Wscb6d 


AntoDID, ""Ir. 
Aotaalewa, wlel 
A.ntoDIDY, o. 
)lokn, 1-&"0, st. koI. 


111 
1111, 117 
.7 
o 


\. 


I:Ilr. 


Dawniej
za 
ouwft 
oif'miet"ka 


S8 
r.e 
113 
108 


A
enau 
Argenau, Obr. 
Arkasdor' 
..\rnduh...in 
Arnswalde 
AscheDfort.b 
Ascberhrucb 
Aa.bheim 
AthanuieniJ.(lf 
AlbanasleDlhal 
AaerhUlLe 
Augultenau 
Auguf\:tonan 
Augu.t.f!nb
r« 
Acgu.lenhof 
AagulleDhof 
AugUSteDbof 
b. Oieano 
Augu.lenhof 
b. Grabau 
Auguslfelde 
Augullinki 
Auguatowo 
AugultwaMe 
Augulltynow 
Axfeide 


l1li 
4e 
76 
81 
85 
36 
11 
8B 


96 
37 
... 
r... 55 
21 


6-1 


AA 
7i1 


B 


R4 
1
4 
158 
I
'" 
13 
111 
84 


BobeD 
BabeD, Abb. 
Babi.pe 
Babki-MUhla 
Babko..'lts 
Baborowko 
Bacbarcie 
&eb.,iu 
DJ.reDbarg 
Blrenbru.h 
ß3reDbuacb 
Blrenlug 
BäreD...alde 
811rsdorf 
Bar.,alde 
Bagatteia 
Bagdat 
Bakerode 
B:liamoocek 
Daldowltl 
BaJino 
BallensteiD 
ßalacbau 
Balzweder 
ßandlauermllhio 
8aDk..U.. 
Buanaw 
B,raoow 
Barano..ek 
.8argeD 
Bargiel 
BarloacbeD 
b. Oooel08.ya 
BariOsebeD 
b. WolbteiD 
BarleIsee 
Barteb.., Obf. 
BartelsmOhie 
Bartosehe..il. 
Bartlebin 
Bascbko... 
Bar-kowo 
ß........ald 
B.....art 
Baumgarter. 
Beeterhof 
BedD&r)'. Kolo- 
ai. 


23 
I
I 
91 
12 
1!2 
1!2 
54 
112 
Ii 
r. 


711 
8S 


1!7 
110 
124 
12
 
75 


II!5 
102 
5,1 
n 

 
73 
1011 
118 
8 
61 
110 


7. 


7. 
tIO 
44 

 


Bedllary. Kolollle 


NAI""a I tharaltf'r mlflj,,("o,,'o'(\i 


81r. 


Gniewkowo, m. 
Guiewkow(t, oadl., a. 
Arkullewo, foiw., r. 
Xnicb6..ko. g. 
\rentowo, 1'. 
PopielDo, Ir. 
IIndy. noada 
Popielane, ieAn. 
Alanu)'n, 1'. 
Alanuowa, iejn. 
Draweko, bnn. 
WymYllaw, 1'.. pow. Choddel 
Augultowo. loiw., pow. liIorllua 
LngowillY, 0. 
IUynkowo, 0., I'ow. Szn,motnl)" 
Aurnltowo, ofi.:,da. 110". \\"rruwif'c 


21 
24 
13 
13 
UI 
11 
IIt 
tU 
11 
111 
U 
11 
fit 
103 
li8 
III 


I 


r\u:!1l"cin. rolw. 


1
4 


'u
un'.lIowot folw. 
rvhor
cak.. roiw. 
AlIguolynki. g. 
AUlfUltopol, ollada 
'uguatowa, 0. 
\ugu!ltynöw, folw. 

iekicrkl )laie, foh,. 


I

 
125 
48 
4S 
6 
41 
106 


Baby. o. 
BlI.bice, pUJ.tk. 
Rabiag:u', olada 
Babkl-MIYD, os. Oll. 
Babko..l.e, g. 
Baboröwko, o. 
ßaehorce, 1'. 
I ukowiee, g. 
Nledtwiadki, leA.. 
Niedi.,lady, g. 
Nlediwiedliny, 1'., ift'a. 
Kobullek, Oll. ieL 
Niedtwitdzikien,. iej
. 
Gol&lz:fD, g., n. 
X'iedtwiedt, 1'. 
Bag.tele, fni.,. 
Hdj(d:id, lul..-. 
Cmachowo, 0. 
Balam,cek, pUllI. 
Baldowice, 1'., 1). 
Balin, 0. 
Blal
i1nek, g. 
ßaic:r.ewfl. karcz.ma. 0., i.two 
I!alcz..wa, 1'., ir.n. 
B-:dlowiec, (1-. ml 
Lawkl, o. 
s&ran6w, g., PO", Ktp.o 
8...an6w, r., pow. 1'1 118w 
narlUluwek, folw. 
1baruwo, g., a. 
Bargly, fol.... 


I!j 
00 
lIt 
,,:I 
111 
1!7 
Ire 
4 
23 
91 
1l1li 
ff7 
51 
79, RI 
G7 
64 
I!U 
87 
60 
30,3:1 
23 
"'
 
I
 
%1 
111 
61 
110 
liI 
7!! 
4.8, .
 
40 


Barloina Go;clP'"1
sk.a, If. 


115 


RarloiDa Woilllyr\ok&, If. 
Barlodsieje, g. 
Butodzieje, 0. 
Banol6w, os. ml. 
Bartoll.ewiee, r., a. 
Budo, m., 0., alad. 
Ballkbw, g., le'.., a. 
B&Ü.owo. rolw. 
Chlopig07d. le'.. 
Badek, osada 
Krukawa, folw., 1'. 
Bleak.owo. folw. 


1111 
106 
. 
68 
711, HI 
",li! 
40, .1 
I!I 
1211 
. 
121 
6 


Bed.nary, If' 


71
>>>
166 
ßednary. Mühle 


Dawniejlaa 
Duwa 
Dlemireka 


BedD...,., JlOble 
Beelib 
BeereDberr; 
JleleoeiD 
BeleD.ID 


BeIlID 
ßeodlewa 
neDdorl 
HpDd.lee'YD 
Bendzitowko 
Bendzitowo 
BeDl:le..o 
(BeDgdorf) 
Ben&llcb6D 
B.rdy.hu.. 
Jlprdy.ho"o 
Berg 
lIerlrhruch 
n.rgell.lorl 
ß,'rgen 
Berglrld 
Berlr lri . d 
llergbauland 
Dergheim 
Bprghol 
Berr;krulr 
BorgthaI 
Dergvon,.,.rlr. 
Bunyo 
Bey.rsdorl 
BO)'1'ode 
BiDdaArhki 
H;ula 
Hilln, MOhl. 
Bial.Dachln 
Bialenzyee 
Biaiepiontkown 
Bialoblolt 
Bialokolrh 
malokolCh, 
llid 
Bialolcbewin 
Bialto.h 
Bialybrod 
Biberl.ld 
Bihiankl 
Biechowo, 
GebtIieh 
Biecs.yn 
Hi.dasehko..n. 
Abb. 
ßieganin, Hid 
Eiel"ko, Dorf 
Bierschlin 
nienaw 
Bi".lado..o 
BieeliD 
Bies.yn 
Bilan 
Birken 
BirkeDau 
BirkeDau 
lIirkeohru.h 
Birbnbu""h 
Blrkealeid 
Birbnl.ld. 
BirbDI.lde 
Birkeole1de 


Birkeoleld., 
Rbl 
BirbDllrlh 
BirkenhahD 
. BIrIeohol 
BirbDhorot 
BirbDkrulr 
Birkeorodt) 
Birkenltein 
Birk.Dt.ol 
Bhkeo..ald. 
BUkbauaeD 
Blrkholl 
Birkyor...rk 


Birkyonrerk 


Blrk..ald 
Birnbau.m 
Birnbaum, Obr. 
nil.lIGhhelde 


N..... I .haraU... mlejoco..oAcI 


Beelnary, 00. ml. 
Blelice, leiu. 
Jagodo..o, 101.... le'n. 
Bol'l"ln 81ary, g.. po". Le.mo 
Bel
oin, folw _, ie'n., a., «_, fit. kol., 
po". Wol..lyn 
BI.ol
iyo, Ir., o. 

dle..o, Ir., o. 
Zakn...ko, Ir. 
B
ddel&:rn, .... o. 
B
dit6..ko. '01... 
8f:ddtowo, «., n. 


Bljlrl...o. '01... 
Zb
lly6. m. 
Berdy.h6w, ,01.... /11. 
S"i
tolla"ki, fnlw. 
Gön, le.n. 
L"'zkowic.., g. 
Görka, o. 
Gör", o. 
Tnomi-:tö""ko, «. 
Smocorzcwo, o. 
Tuchorl& Goroa, "ieA 
J6zefkowo, «. 
Brzolltowni("a. foi... 
Kr&lnobnf'r, owa 
I'ra..omy". Ir. 
8l4jpooln. 1,,1... 
Benyoa, lui... 
Piotrowo, g. 
1'0powo-ll'naeewo, o. 
Biadaezkl, o88d:L 
Biala, C., leJ4n. 
Bia1y
. otI. ml. 
BIaI
iYD, g. 
Biah:iyce, n. 
Bialepi,tkvwo, «., n. 
Biaieblo..... o. 
Binloko8J., lelln., 0. 


BialoltolzYf'e, C. 
nialoiewin. roiw., «. 
Bialf''I, 0. 
BialybrOll. loi... 
Rodnl..e, Ir., pu.ti. 
BibjMkl, g. 


Riechowo Duehownft, n. 
Biecayny, foh,., 1'. 


BiedU'Ikowo, pn..tIr.. 
Bit'lKaninek, 1'_ 
Bieiet.o, 1'. 
Bierzglin, 1'. 
nlen6w, foiw., C. 
Bieidli3döw. Ir. 
BieAUn, Ir. 
Bieiyo, Ir. 
Bipiawy. g., o..ada, pnf\tk. 
Bno.ki. Ir. 
Bnf'Sif', 0., pow. Ple!s8W 
Br:r.6!.ti, 1'., pow. \\'itltowo 
WyclW, Ir. 
Kon
taJIt1nowo, folw. 
BnoI6..ka, ollda 
Hanulin, 0.. pow. K-:pno 
Dneziny. foiw., pow. Kotmln 
BnYllkonystew, .'eg., C-, 
pow. 1nin 


lIaDullD, IL koi. 
T...nowlec. 1.'0. 
Marylö..ka. leAn. 
IIrody, pUllk. 
Bne.lDka, bor. 
Orado..ie., past!. 
O"ki. '01... 
Bno.., o. 
Bnozowo, le'n. 
7.myAloDa Lir;o.ka, '01... 
"iilcse, 0. 
Nadborowo, o. 
Wyak06 Mala, 101..., po... Ko- 
Acl... 
Bnelie
ki, 101..., PO", )Ii
d.y- 
ehOd 
BnoloWDica, le'n. 
Jli
dIJ.böd, m. 
MI
dIJ.b6d. o. 
Bilkllpica, leiD. 


118, 115 
11. 12 
78,78 
54 
8.'1," 
I!a 
21, I!a 


311 
1:!8 
fi 
19 
116 
90 
4-4 
HG 
!I 
1116 
117 
r.r 
lfi 
ro 
11, 12 
63 
M 
119 
IIR, 119 
93 
47 


Briickeaaa 


8U" 


DaWDI.jUa T= . 
D....a N....a 1 .barakler 8I.ej_oAcI 
niemiecb. 


71 
11 
7 
42 


Bil.horlkrug 
B.""hol..e. 
BiIChol.thel 
Biaebwits 
Bilkupi.e 
Bi.kuplee 
.wone 
Bilkupitl 
Biskupitze, 
M'lhi" 
BilkDpit.. Kgl. 
Bi.mar.ksdorl 
Bi.m....ksel.b 
Bi.m....ksleld. 
Bi.m....kshöh. 
Bilmarckarubm 
Bbmarcltltreu 
Bi!marekllwald 
BiFmarkllHue 
Blslritl 
Bilierleid 
Blak. 
BlaDken..e 
Blazej...o 
Bhl.zejewo h. 
Bnin 
Bia:r.ejewo b. 
Do"1&' 
Bled.ianu.. 
Bleich. 
Bleichen 
Blembel.hol 
Blenb 
Blesaenau 
ßlewon8kimnhif' 
BI...hOI. 
UlociBae1Vo 
Biocko 
Blolko.. 
Bloluik 
Biolnik. JlObl. 
BIO lenau 
Bll1lo WO 
BluDlenau 
Blnmenberr; 
Blumendorl 
Blumenleide 
Blnmen 
lIa.nilnd 
Blumenlh'll 
Biumwie
e 
Bnin Itrovent 
Bobrono 


I
 
r.1! 
:JR,:r; 
45 
4H 


2:! 


.[j 
126 
47 
t07 
t09 
113 


119 
m,84 


84 
GD 
fi! 
118 
65 
26 
49 
34 
126 
90 
71 
112 
123 
1011 
112 
n 
28 


Bobro..ko 


Bobrownik 
Boczko.. 
Bodent.ol 
Bodyl 
Dölkamlhle 
mlendorl 
ßuthk.n..ald. 
&gdaj 
Bogenau 
Bogumila 
BoguechlD 
Bo....oehlD 


128 


Bogusla.. 
Boguo1a.. 
BoPllawle. 
BogwUI 
Bogwits.Ko- 
tarby 
Bojanitl 
Bcjanitze 
Eole.hono 
BoleBla..I.. 
Boie.lawi
e 


so 
-1iI 
58 
62 
U 
9Ii 
15 
41 
, 
68 
7 
I
 


Boleola..o..o 
Bolealawowo 
&Ie..itl 
Bolewitl 
Boll..ill 
BombliD 
Bomblin, Abh. 
BomhliD, 
Abh. 11 
BomboliD 
Bombowo 


Si 


47 
1! 
45 
48 
. 


Blzkuplc... '01... 
BbkDplee Jeziom., Ir. 
Tuukowo, 1'., o. 
Byo.ewice, g. 
Bilkupie DIuiy6lkie, g. 


Bllkopiee Oloboc.n., Ir. 
Biflltupire, r., si. kol. 


Biokupl...., 0.: ml. 
Bi.kupi.. nad Rady..... 1:. 
Ka.rsy, 1'., pnllltk. 
Zaborowo, 1'. 
Awiniary, 1'. 
8t.ajltowo, I(,lw., 0., g. 
ORtr6wki, g'I I'Hfttk. 
Glillki,l'. 
Bronlslawka. fniw., If';in. 
Poknywniea, 
. 
Byolnyca, /11. 
Oorzkiepol., Ir. 
Bll11r:i, Ir. 
Ryeakö... o. 
BldieJ('w.. iJotl Bl1inem, le::'in. 


Blai.je..o po" Bnlnem, Ir. 


Blaiejewo i)od DoIMltif'm. r,. o. 
Blrdsiauöw, o. 
Bielnik. kar
'&l1Ia 
Bielewko, r. 
Konanewo, prz}
. 
miDek. Ir. 
Bledzianow, g. 
ßiew::tsk:\., Oll. mi. 
Biiiyce, g. 
Blociazewo, C., 0. 
mocko, 101... 
Blotkowo, 1r..4n. 
Blolnlca, Ih 01. koi. 
Blotkown, 0.. ml. 
Kwieeilzewo, g. 
Blugowo, 
. 
8ojnle.ka, Ir. 
Blawstki, foiw. 
Ciechn Gomy, Ir., pn.lk. 
Runowskill, C. 


B1060ko, g. 
Smolniki, K., lein. 
L4cmica, o. 
Pro..ent, o. 
ßobröwko, fnlw., 01&4... pow. Xo. 
WJ TomyAI 
Bobröwko, PUflltk., Ilow. W4gro- 
wleo 
Bobro..nikl, g. 
Boezk6.., Ir.. o. 
Boduszewo, 1'. 
Bodyl. pullk. 
Belta, oa. mi. 
Zlawle', Ir.. paslk. 
Bytko..l.e, Ir. 
Bögd
. Ir. 
BogdaDo"o, Ir. 
Rognmila. '01... 
Bol'us.yn.. I{., 0., pow. Jaroein 
Bogtls.yn, bor., 0., 1'., pow. AmI- 
glel 
Boga.lInW, 0., pow. Jaroein 
Boguelaw, wieÄ, pow. Pletlaew 
B08'JI.lawl.e, ..IM 
Böpldle, o. 


Bögwidle-Kotarby, g. 
Bojanietl, «., 0. 
Bojanl.., Ir., o. 
Boleohö..ko, Ir. 
Podbole.lawleo, Ir., PO", K..pno 
Dolool...ie... 101..., PO", Pomat\- 
Zachöd 
Bol.lla..iea, Ir., PO", Onlezoo 
BolMlaw6w, 1'., pow. Koinim 
Bolewi.e, Ir. 
Jlodne..iee, ..... 
Bolewl.... 0. 
o.blln, Ir. 
B¥IInIec, Ir. 
B¥llDet. ..IM 
o.bolln, o. 
0.00"0, o.ada 


15 
t8 
123. 125 
B 
114 


97.100 
82 
117 
!U 
71 
115 
60 
rrl 
106 
97, 100 
117 
96 
115 
96 
49 
t::2i 
41 
85 
Ib! 
109 


81.. 


Dawni.jl.. " 
DU..a 
Dlemlceka 


68 
72 


Bones. 
Bouczew 
B"II.zylu 
Boniko.. 
Bonk" 
BODko..o 
Borekau 
Bor.k Kielen- 
.kl 
Bo.keomOhl. 
Boro..lee 
Borownln 
Borowo, Abb. 
Borowo, Krul' 
Borowo. KObif' 
Borowo, IlUlIll' 


ti!ll 
102 
70 
BO 
t4 
12, 11 
9 
2Z 
ti
 
101' 
49 
73 
1i2 
42 
101 


Boml, Dorl 
ßoruiker, Kru" 
HoruJker, 
Mühle 
Jlorul, Kiroh. 
plall 
BoruJehin 
&rlltochiD 
Bonendc(" 
BonYRb.w 
Bo..h..il. 
Bozaein 
BoroclD 
Boz&wola 
Bouj...ielki 
Bozcjewitl 
Eu.y..... 
Brachl.id. 
Brahrod. 
BraJJthal 
BrakDil1 
Brand. ForsL 
Brand, Koloni,. 
Brandmühle 
Rr:s.oliorf 
Brandwertler 
Bra.nnsdorl 
Branner.ld 
Braasewitl 
Brar.iJ("hewo 
Bradss.8wo 
Bregi&kD 
Breitenleid 
BreItenleide 
Breltenrelde 
Breiteno&eJn 
BrenkeDhol 
Bresche 
llrettmübl. 
Bret&mlhle 
BrettmObi. 


8'1 


tt5 
92.114 
6 
101 


M,&!! 


110 
86 
68,114 
M 
64 
126 
6 
8 
60 
M 
4-4 
88,28 


Briese 
Briest'o 


Briesen 


Briesen 
Brie...n Bauland 
Brigitki 
Brodchen 
Broddeo 
Brodden-I..and - 
hol 
Brodkl 
Brodniea Hau- 
land 
Brodowo 
Bromberg 
Bronchewo 
Bronlsiaw 
Bronialaw 
Bronllla..kl 
IJroultl 
Bl01l61t0 
Bro.tek 
Brooto..o 
BrOlto..O 
BrQ(\hbGh 
Bru.h...old 
Bru.hweid. 
Bruesko.. 
BrndsiD 
BrtckeD&1l 


1Iß,II4 
1!7 
70 
70 
71 


II!I 
42,44 
18, 15 
73 
31 


.8 
13 
37 
Gj 
54 
54 
M 
liIi 
liI 
I!a 
51 


N.....a i charaktar IIIiojoco..oiei 


8tr_ 


B06..., '01... 
B4c...., '01... 
ß4e.ylas, g., 0._ 
Bonikö... Ir. 
B4k, o. 
ß.p.owo, 0. 
Slabonewko, n. 


12 
B9 
18,17 
60 
IIS 
I!a 
Ii.:! 


Borek Mit:l
eki, g. 
Boru, 101.... 
Borowiee, lolw. 
Horö..nia. fol". 
Borowo, pueU:. 
8orowo, karr:r.ma 
Borowo, 01'. ml., I'ow. C"hodsiei 
Borowo, O
. mt., I'U'W. Pozna6- 
WI.höd 
Hornja, Ir. 
Bornjka, k.....ma 


30 
10 
7
 
Ir.! 
8 
73 
8 


73 
115 
115 


Borujka, 01. ml. 


tt6 


Boruja Roöcielna, 
. 
Boruszyn, 1'., 0. 
ßoruein, g. 
Borz
cice, g. 
Bonyola.., 101.... Ir. 
J\oiejewice, 1'. 
Boiaein, C.. pow. Krotosz]'1I 
ßniacin. 1'., oBsda, PO"". 1.I1in 
8ojawola, folw. 
ßoiejewicr.ki, g., 0., pl1Htk. 
nOiejewiee, o. 
Doiydar, r. 
l'ani4;roda, loi..., &t. krd. 

okoit'-Ku&nica. 1'. 
l"obnlzie, lein. 
Brzeklniee, r. 
Wyp.olanki, 1-1"'0 
WypaIank.I, o.....a 
Tneaacz.ak, 08. Dli. 
I'nyproslynia, Ir., pn.lk. 
Kraniee, 08OOa. 
lIarezy.n.. Ir. 
Kalin.. g. 
l'nybiJi, g. 
BraciBs.cwo. 1'- 
Braciszewo, - 0. 
nrylridka, lui... 
Sierslew, g. 
Wierr.yce, 1'. 
Cllopy, ..i.A 
Br.eroltikamie6, g. 
BociAnowo, iem., oma. pl1St.t. 
Brze:r.ie, 1'. 
Brett.mnehle, os. ml., pow. K
pno 
Tartak, o.lda, PO", Odolanö.. 
ZÖrawiec, os. mJ., pow. Oatrz. 
11.6w 
Bnezie, foiw. 
Drzeino, fOlw., 1'., 0., pow. Cu.rn- 
k6.. 
BneiDo. folw., 1'., le'n., 
PO", Obomlkl 
Bneino, Ir., po". Sroda 
Bner.into, r. 
Brygidki, leAn., pn.lk. 
Broelna, lein. 
Brodna, Ir. 


llii 
!\.'\,58 
60 
37 
20. 19 
li!II 
40 
1:211 
86 
126, 12!I 
ti:I 
102 
110, lOB 
5 
7 
8 
78 
76 
46 
53 
\12 
tt2 
13 
43 
13 
15 
41 
1!7 
113 
113 
92 
6 
192 
SO 
60 


GD 
84 


11,12 


66,58 
102 
107 
ti5 
10 
8 


Brodna, lolw. 
Brödki, 101..., g. 


B 
1i4,fi! 


Brodnie""a, Ir. 
Brodö.., 101... 
Bydgolzc,. m., o. 
Brfel8Wo, 0. 
Bronialaw, fotw.,. 1'., pow. Slftelno 
Bronialaw, bor., 0.. pow.. Broda 
Bronilla..ki, 101... 
Bronl.... Ir. 
Bro6ako, Ir. 
Bno.telt, 101... 
Bno.towo, Ir. 
Bnoltowo, leiD. 
Pro.by, g. 
Procby, o. 
K.koo_JDu, '01.. 
Brucl1t6w, 0.. 
BruuJ1'i, Ir., o. 
Bramwo, Ir. 


88 
lIIi 
8,6 
:i6 
n 
IM 
18 
11 
114 
106 
UI 
tU 
9Ii 
8'1 
'18 
31 
üII. t28 
118
>>>
Brückeoleld 


Dawniejna I 
.......a 
nlemiockt 


81r. 


Da..oieja u. -I 
Da..a 
Iliemiecka 


BrBueoleld 
IIrDekeohaalAod 
ßrDekellkopl 
I!TOderbaaaen 
Brilhladorl 
Brilhladorl, 
Adl. 
Brllhladorl, 
Kgl. 
BranDen 
Brunow 
Bnese 
Bnemiea 
Bnewak 
BrSOBt.kow 
(Branstku..) 
Bnuetow 
Brsustownia 
Bnyaoo 
Buehalinltz 
Dnchberlf 
Bueheo 
Buchenhagen 
BucheohaiD 
Buchleide 
Buehheim 
Bnc.hhola 
Buchluug 
Buch..ald 


Bneh..ald 
Buch..ald 
Buch..ald. 
Bnchwerder 
Bnehwerdcr 
Buch..crder 
Buchwerder , 
ObI. 
Budeo 
Budeio 
Budzilo..ko 
Bodailo..o 
Bndeula.. 
Budzyn 
BGchen 
nüddo.. 
Bo1o....o.o1 
RO"kau 
Bllkowila 
Bukwlla 
Buk..ltz 
Bulako.. 
Bul...., 
B..rbaeh 
Busch 
Bu.achdorf 
B....he..o 
Bnaehe..o 
Bauhfelde 
B....hkau 
Buaebkowlla 
BlII\hIr.o..o 
Baaaherg 
Bu....ohaalaDd 
BIlt8c:hkau 
B)'lioo 
Byacho..o 
By.chke 
B)'atnok U.,u 
bod 
B)'thiD 
B)"low 


C 
Ckilieoblick 
Cleiilenhol 
Ckilienlhal 
Cariahol 
CarIahol 
Carlahol 
Carlsho' 
Carolioeohol 
CaroliDeahol 
Cocla 
('el..&)'I10"-o 
Cer&4a, Klreh- 
Ue. 
Cerekwiee 
Ce...kwice 
Cha1awy 
Chalaplü 


Nanra I charakter mleJaeo..oAai 


RuchoeiDck, g. 
Ko6elaka, oa&4a 
paterok 11, If. 
Sledlecako, If. 
Dobromien, lein. 


P..,IoeiD, If. 


Dobromle.., If. 
Pucolowo, leiD., o. 
Bro06". g., 0., BI.. 
Bneil, o. 
Bndnlea, o. 
Bneloiak, '01... 


koi. 


Bnol&k6w, If., o. 
BnOl&.6w, fol"., 1'_, s&.. koi. 
BnotltoW'Ilia, 1'_, o. 
BnJino, foiw. 
Bucbaliniec, fol,,_ 
Bllko..inka, '01... 
Luchowo, o. 
Poltlall... o. 
Boguni8wko, 1'_ 
Grabo..o- W)'kno. g. 
Jasskowo, 1'_ 
Bukowo, rnstl.. 
Euehy, pu,lI. 
nidawy I'agorzei:skie, G., 
row. KofmiD 
Bucz)'oa, pWllk., pow. Obornikl 
Bukowyl.., If., PO", 
roda 
Paplemia, 1-1"0 
ßolcwice, lein., pow. Nowy Tomyll 
Bukowlce, pustk., pow. Oborniki 
D
bDa, 1(,5n., pow. Rawies 


Bolewlco. oadl.. oll6,ar 1.loy 
Budy. '01... 
BndayJI. m. 
ßudail6..ko, 101... 
Budzilowa, g. 
Bud&islaw, g. 
Bod,yt, celf.. o. 
Bure, «. 
Zygmun&o..o. 10111'. 
Goleleje"", If. 
B,,*owo, a. 
Bultawiec, g. 
Bultowiee, folw. 
Buko..iec G6nlY, If. 
Bnlak6.., 101..., le'n.. g. 
Bnlaw.. foiw. 
Bnddska, 1..1... 
8wezewo, lolw. 
Buds.isz8wlto, g. 
D
bonY"e. If. 
nU8s8WO, 0. 
1Ilkolaje..o, If., pu.lk. 
BDB&kowo, «. 
Bua4owie(', a. 
BUh.towo, folw., g., oaa.d.a, 08. Oll. 
l.odradom, pnYB. 
podhuti.k... PWltl. 
Bncs.elt, g. 
B)'liD, 101.... If. 
Bflls.ewo, r. 
Byazlr.i, g., o. 


Bya&r...k, g. 
)1)'1)'6, o. 
I Zhyto..-o, g. 


CeIiDiec, DAda 
Chle..o, o. 
Koaly. If. 
\Viniary, folw., pow. GDitJzno 
WymJBlowo, folw., pow. Grodzislt 
DwanYII&C&e, folw., pow. X':(lua 
RoIBowlec, foiw., pow. Kt:pno 
Golelala.., '01... 
Blukowice, .101... 
Cocla, p.alk. 
Cele.lyn6W'. g. 


eeradz KoIeielny, If. 
Cerebrica, If., PO", 
Cerekwic&, 0., PO", 
ChaJawy, o. 
Chalapld, oud.. 


Jaroeln 
PozuiI-Zach6d 


26,28 
28, se, Z7 
88, tOll 
87 
28 
89 
t34 
106 
M 
49 
1ft 
I
 
10 


54 
I!!O 
B 
118 
118 
126 
mt, 100 
U2 
110 
56 
78 
1U7 
45 
42 
38.37 
68 
117 
8/1 
li6 
8:1 
87 
101 
90 
tot 
3 
"7 
c.1 
110 
100, 102 
3 
ti,9 


U3 
1111 
I
 
109 
6 


Charck 
Cbrlottenburg 
Charloltenhol 
CharloUenhol 
Charlolteohol 
Charlo
ohol 
Charlolten- 
mDhle 
Charlolteothal 
Charlnb Han- 
laDd 
Chal1lSeehau8, 
Wald..artarel 
Cha..lodno 
Ct.elmce, Dorf 
Cholmce. Kol. 
Chelmiczlr.i 
Chelmoo 
Chelmno, Dorl 
Chelmno Hau- 
laod 
Chel&achooka 
Chlapo..o 
Chlewiak 
Chlo..labr 
Budoo 
Chobielin, 
KDhle 
Chocicu. 
Chocloche.,o 
Chojoo BioUen 
Chojno. KOhle 
ChomeDtice 
Chomlanl.a, 
Geiatlich 
Choryo 
Chor..lki 
Chonemln, nil 
Chonempowo 
Cho&O.. 
Chor na 
Chrlatiocheo 
Chrlalincheo 
ehru.ly 
Cbnano.. 
ChnoD8towa 
Ch..alOOgo..o 
Ch..albogo..o 
Chwal_eiD 
Ch..alencinek 
Ch..alihogo..ko 
CI,,,'alihogowo 
Ch..aliOOgo.... 
Iluh
n 
Ch..ali.ae.. I 
Ch..alis,ew 11 
Ch..alkomtlhle 
('h..alko..ice 
l"hwaJk.owo 
Ch..alko..o 


!S 


S 
99, 101 
69,71 
8:1 
100 
97 


SI! 
li6 
102 
10 
54 
li6 
80 


911 
87 
113 


Ch..alo..o 
Chwalowo 
Chyno.. 
Cbynow pnst-- 
kowie 
Cirh""kl J1au- 
laud 
Cicho..o. Abb. 
eiene 
Cieala 
('ie.le 
eioole 
Cieslin 
('nca 
(,ioikl 
Ciolll.Owo 
Cia..lca 
aorallol 
aarobol 
aarabol 
Claruhöh 
Cmacho..o 
Commeoderle 
Conradau 
ConBenau 
Co&on 
Co&oo-Oa&ro.. 
Cwierdz.in 
c....iIIo",o 
CykoW'te 


iM 
01 
86 
t:i 
I!I 
SI 
SS 
108 
IU 
00 
37 


78 
26 
78 
100 
111 


N....a I charakter mleJaco.,o6e1 


DaWDieJflza 
Dalwa 
lIIemlIN:ka 


Naa..a I 
baral.t
r mirjt-cowokl S..... 


Chareice J a. 
Falmierowo, «., a. 
Osiniec, «., punk., pow. GDit"lna 
D
bowypJ. 101..., po". Jarodn 
C&eal...lce, folw., pow. \Vwowiec 
801o6..ka, 101..., po... Wynyok 


Oml80Io)', I
.o. 
Ss.uloy' foiw., olada 


Cbarlub, If, 


Wlota..ka, bor. 
Cha..todno, 101..., If. 
Chebnce. If. 
Korg!, If. 
Cholmlcdtl. If. 
Chotmno, o. 
Chelmno, If. 


Chelmioko, g. 
Cbolcaooka, 101... 
Chlapowa, 0. 
Chlewlaka, o. 


Budy Chle..-i.kle, o.ada 


ChobieliDek, o. 
Chocicdt:a, If. 
C"hociss8WO, 0. 
BIoIo Chojo
okie. I,u.lk. 
Chojno, al. ml. 
L'hom-:cice, ,., Ofl. Oll. 


Chomi4ia K18it:ZA. fOlw., g., le-'D. 
Cboryil, bor., a. 
Chorr.aJki, foiw., lein. 
ChonemiD, leiD. 
Cho
powo, If., pu.tI. 
Chotöw, C., 0. 
Chojna, If., lein. 
Kryaa.YDka, «., pow. Chodzici 
Kr18tynki, 'olw., pow. Rawicl. 
Chr6oly, 101.,., g. 
Cbrzanöw, folw. 
Chrq.ltoWO, g. 
Chwalihogowo J, 0. 
Ch..ailbogo..o, at. kol. 
Ch..alQeln. o. 
Ch..o1Qcioek. o. 
Ch..o1iOOlfö..-ko, loh.. 
CI,..aliboll'o"o 11, o. 


Chwalibogowa, o.ad. 
Chwalluewet, «., o. 
Chwalll!l;zew, g., 0. 
Ch..alka, o. 
Cl1walkowice, o. 
Chwalkowa, «., 0., I10w. (:ofltyn 
Chwalltowo KoteleiDe, «., 0., It. kf)i., 
po". Arem M. 100 
Chwaluwo, oma, pow. Jarncin 2ft 
Cbwalowo, folw., pow. liIogilno ti! 
Chyno..a, 
 M 


Bogulal6... g. 


(
iechoeID, os&da. 
Cicba..o, pualk._ 
Ciele, g. 
('ielle. o. 
('ielle. 0., 1'0"'. GrodziJok 
Cieiio, a., paw. l'IO&s8w 
Ci..Min, a. 
Clel...... g., o. 
- Ciolki, I'usll. 
Ci..lko..... ". 
CUwlca, If.. o. 
Panlenta I, 11, folw., 1)0"". Jarocw 
PaDlenka, At. 1001., PO", Jaro!n 
Ameryka, 10111'., I"'''. 8aubiD 
KODlIlantowo. 0. 
Cmacho..o, J!. 
Komandorja, g. 
Konrad6w, «., o. 
Pljaoowiee, a. 
Col06, If. 
C106-Oa&r6w, pulk. 
C..lerdzlo. If. 
Cwlklo'll'o, 101... 
C)'k6..ko. 101... 


47 I 
I
I, 124 
11 
!9 
110 
124 


1:!6 
3G 
10:; 
117 
45 
63.b-t 
1U7,11I 
8 
79 
1!8,ti5 
71 
D8 
119 
119 
:18 
:!8 
119 
119 


&,.1 


G9 
S!,SO 


C)'koWG Hau- 
land 
Cyko'll'o, IIId 
Cracbory 
c.achurkl 
Caarko.. 
Czaroeblol 
Czarnepionlko. 
wo 
CllI.rDikau 
Caamolul. B. 
Czarna,,'ke l 
Dorl 
Csamowl.e, 
Kol. 
Crayc&e 
Clekal.ki 
Csckanow 
('aolul'ke 
CI.e1nllriD 
CzeluadD 
r.e"l'lo 
CJerleinl.o 
Czcrleino 
CJernitl 
Curwonllk, 
Dorl 
Clftrwvnak ßaD- 
iaDd 
Cst"rwoDawies 
(Rolbdor') 
CJfllo('hewo 
Camnn 
Camon I, 11 
CJolowa 
Cy.oDIIIKnew 
('auhui 
Clyllthcn 
Czyllriee 


D8 


00 
10'1 
Bi 
83 
82 
87 
8:1 


8/1 
11 
I
 
87 


21 


93 
II
 
1Ii1 
SII 
8/1 
78 


119 
60,62 
00.62 
12
 
119 
16, 17 


D 
Da('howo 
DRlleim 
Dalcachio 
ßaiesrhillko 
]).nenau 
)}am....law 
ßIlOlbiprh 
D:tmme 
Damm..a1d 
Danabor& 
D'-beok
 
Demhe 
1JembicE 
D,.mhi.".. 
KoitJOiu 
Dflubit.., 
D..mbioe 
Den_bin 
]).mbloa 
Dembhlol 
Dem1tiua 
Demhina 
Oembina 
J)embiDa 
l)au:biDi('(" 
Dcmbiooka 
D('mbui('a 
Dembuitu. 
Demhno 
Drmbno 
I'Jrmbno 
I'embno 
()(o.mbno, Dvrf 
f)('mbDo 
KoloDie 
D.mbo,ora 
D.mbogora 
iembogora 
Abban 
Dcmbos'ora 
Bauland 
Dombocora, 
lIohle 
Dembolora, 
Torf. 
Dembo..l80 
Dembowitl 
Dembo..lla 
Dembowlto 
DomOOW'o 


63 


1!8 
34 
B 
118 
26 
71 
:!S 
26,:18 
104 
18 
26,28 
!8 
28 
114 
12C 
88 
73 
61, m! 
19 
126 
üII 
II! 
S1 
18 


167 
Dcmbo" ° 


Cyko..ioe, If. 
Rojowkl. '01.,. 
Craehör)'. o. 
Ca..,h6rki, 0.. puslk. . 
C'Jultowo, rniw.. «. 
(',arnehlo&&, '01... 


1ft 
18 
64 
711 
11 
N 


('zarDephUkowo, «. 
Cz&rnköw, m. 
C"rarnotul, 0. 


102 
U 
11 


CJ.:&rUt\wka. «. 


a 


C"&unöwuYD. c. 
(':zajCIe, le...n. 
C.el.al
kie, folw. 
Czekanöw, «., a., IIt. kol. 
CIeJ.ui,lti. (In)".. 
Clelu'dnek, «.. pow. G
h6 
('Ielulidn, a.. pow. "itkowo 
C&
nli.i6. m. 
C"l.eriejnko, «. 
l"'&erll' jna, 0. 
C'l.ftrni('e. a
ada 


a 
1
4 
'iS 
63,1It 
90 
16 
113 

4 
Im! 
10:; 
119  


CICnil'Unalt, g. 


78 


{'....nil'lm('zyll, g. 


78 


l..
erwona" id, o. 
CZ881.eWO, g.. 0. 
Czm06, g. 
C"lmofa I, 11, I
':D. 
("I.olowa, g," Ic':;n. 
CqszcJ.pw I f(ti w., wie' 
Caubka (Caul,.ki), o.ada 
C'iflzkl, I"';D. 
Cl.yid('r, folw., «. 


3G 
1U7, 110 
D8 
1111 
9fI. 1111 
f9,26 
00 
10 
89,. 


Daeho... fvlw., g. 
lIalko..o. o. 
Oale"'YD, «. 
Dcloe"YDek. g. 
Dalan6w, 0. 
Uamulaw, 0. 
D,bcle, «., iein., o. 

bno l'ol.ki.-, ,. 
Grobla, (lulltk. 
DaD:wor&. 0. 
lJ
bivDek, «., Imllk. 
D
be, «., leAD., a. 
D,:hicl, 0. 


1111, l1li 
I!:: 
18 
e 
3:! 
110 
4
. 15, 41 
79 
lOG 
110 
I
I 
11. 12 
100 


lJ
hi...k. /C- 
D-:hioe, g., I'vw. Brcm 
D
bil'(', foiw.. pow. biD 
D
hioa, o. 
Dt:bin.. folw., I'''W. G'Jllt76 
[Jt:biD" oaada, I'uw. )logllno 
ltt;:biDa, owa, IlOw. Rawin, 
n
bln" folw., I'ow. BmiICi"1 
D-:bi.... rvi..., I'DW. \riLkuw.. 
O-:hin:t., it"An., (IOw. ""rzt:;.oi.. 
f'-;hiniec. g. 
lf:hisDl.a, fviw. 
Thjbnica. g. 
D
bol.a, If.. 0., ot. 1.01. 
D.;bDo, f.,.w., (low. Jarocill 

bnn, «.. pow. liIogilno 
O-:bnn. rol"., IlOw. 1?0Ina'6-z.cllud 
D{buo. 0.. po... Wyrayok 
]I
boo. i. 


IU
 
D8 
128 
117 
111 
49 
11, 
IM) 
111 
1"0 
2! 
MO, fil 
foj) 
\:I, IS 

 
49 
7" 
ItC 
78 


Do:bieoko. 11'. 
DQOOcöra, If.. I'''w. I'oanall- Wach6d 
l)
bog6ra. Irin., ,.0... Saubla 


78 
73 
1/3 


fI
boj:6rki. If. 


\10 


D
b
lfönyn. g. 


DO 


D
OOCö...lr.iml",. Olada 


DO 


l)
bor6ra (Torfiarnla). 
a 
D
bo..l
c, oa&4a 
D
oo..lee, 101.... PO", KoImln 
D
bo..lee, If., PO", lIogdno 

bO..ko Stare, If. 
D
bo'll'o, e. 


Oll 
41 
SI! 
49 
UI 
114
>>>
168 
Dcmbsen 


DaWDiejo.. 
Dazw. 
Dlemiedoa 


Demb.en 
J)emb.ko 
D.I.nberr 
Deutub. 
BOhmleeb 
Deutub, 
Briesen 
Dentuhdorf 
Dentuhock 
D,'utuh.ndorf 
Deutubf.ld 
DeutuhbOh. 
Deutubbof 
Deutuh J..e- 
ritz 
Dentub Kempe 
O.utuh Kooeb. 
mln 
Oeut&ch Krn- 
lebln 
Dt'Utub Poppen 
Dcntuh Pr.... 
Deutuhrode 
Deutuhrod. 
Deutuh RuMen 
Ueut&chtol 
Deu\oebwald. 
V.utuhwarte 
D.utuhw.hr 
Uouucb Wiik. 
D.uuch Zawi- 
dsa 
['ontuh Zodlen 
Ulow. 
IIlngoienk& 
l'lus.yn 
Dobb.rtin 
Dobieochln 
(Doberfeldj 
Dobi..la..itl 
Dobieazl"wo 
Dobiezyn 
f)('billclt3U 
Dobramy.1 
Dubrulfolhüts 
Dobrydslal 
DobrYIfOlcb 
Dobr&ets 
Dubrsyu 
Doblth 
Dub.ka 
V,jb.lwald 
UOrenburr 
VOrnberlf 
Dulealult 
Dullng.n 
Doly 
Dolsig 
Domaraddts 
Dombke 
Dombk.... 
Dombbn 
[}{;mbrowa 
Dombrowa 
Dombrowa 
Dombrowa 
Dombrow-. 
r.tb 
Dombrowka 
Dombrowka 
Dambrowka 
Dc.mbrowka 
Dombrowka 


Dombrowka 
Dombrowka 
Dombrowbn 
Dambrowker 
Bauland 
1I0mbrowko 
Dombrowo 


Dombrowo 


Dombrowo 
Dombrowo 
Dc,mbrowo 
Dombrowo 


Dombrowo 


NUWD I eharakter ml.joeowokl 


O
bl.c. If' 
))
b.ko. If. 
Kopusyee, o. 


Cze.lr.ie Nowe, «. 


Bnetno Stare, «. 
Fotrzyiew, 1'_, oa.da 
Tnek. If. 
Strs.le.kipj. leAn. 
REczodroehowo, 1'. 
rrzyehodsko, folw., If. 
Namyolokl. OOr.. leAn., 0.. .L kol. 


Jezlersy.. Kokleln.. fol..., If. 
K
pa Wieika, folw. 


Kotmini... If. 


Kru.lyn Kral6.kl. g. 
Popowo Stare, 1'., o. 
Prsy.l.ka Star.. If.. 0.. .t. kul. 
Czelni4."iD, 1'., 8t. kol., pow. GOAty6 
Cie6eillr.o, g., pOltk., po"". 8tnelno 
Rodna, If. 
Komorewo, 1'_ 
Modliborsyce, If. 
Lubne, o. 
8-!.taradowo, o. 
Wllkowo L..lcsy6.kle, Ir., o. 


Zawidsyn, pn.tk. 
tody6 N o..y. If.. oL kol. 
Dl06, g., o. 
Dlugol
ka, Ir. 
Ulutyna, lohr.. g. 
nobrlyni('wo, o. 
Dobloiyn No..y. 1'. 


Dobieslawice, o. 
Doble........'c. If. 
Dobi..tyn. If. 
Dobiellewo , r. 
DobramyAl. O. 
Dobro.-oArice, o. 
Dobrydzlal. fol.... 
Dobry«oA
, tolw., le
n. 
Dobrzee, 
. 
Dobrzyca-7.amck, ceg., o. 
Pubr('l, rohr., «. 
lIobllko. a. 
Tnchola. leAD. 
Biechhwko. «. 
DarDo..lec, «., leAn. 
Caachrowa, karcsma 
Doh:rra. o. 
f)olv. folw., ..i
1 
DnlKk, m. 
f)ornaradzlce, «., o. 
D
bki. o. 
D,blin. g. 
Dah"I, leAn. 
D4:bro..a, foi.... pUl'ltk.. pow. Jarocill 
D'bro..... o.ad.. po.... K
l'no 
D,hro...a, If., po.... Jli
dlyh6d 
D,bro...a, fol..... I'0w. \\'yrzy.k 


D,browa, I.AD., pow. JlI
dlyehöd 
O,brö..ka, 0.. [OW. Oooty6 
D,brö..k.. o.ada, pow. K
pno 
D,bröwk.. 0.. pow. )[i
dsy.h6d 
Thlbrö...ka, 0.. pow. "-ogilno 
D
brö...ka, celf.. ooad.. pow. O.tn&- 
816w 
D,brö...k.. 0.. po.... POIDa6-Zacb6d 
D,bröwk.. 0., I'0W. W ol.dyn 
D,bröwka KuJawalta, 0. 


Wola D,browleeka, If. 
D,bröwka Barcl6ek.. f
lw.. If. 
D.bro..a nad Lubiellk., falw., 
po.... JaroelD 
D,browa Kroto.sy6ek.. If.. pow. Kro- 
tOI'yn 
D,browo. If., pow. Nowy Tomyil 
D,browa, p.otl.. [Ow. Odolan6w 
Thlbrowa, If.. pow. POSDaA-Zoeh6d 
O,browa po4 JIIesdrowem, fol...., 
pow. 8....otuly 
D,bro"'D pod Pni.wami, leiD., 
(-0.... 8samotuly 


Str. 


DaWDiejua 
DaZWa 
niemiecka 


76 
95 
1011 


Dombro...o 
Dombrowo 
Dombrowo 
Dombrowo 1 
Domnlk 
Do_1 
DODaborow 
DonnermOble 
Dornobrunn 
DornDbrunn 
Dorotheenbof 
Doruchow 
DrabeDty 
Drobin.k 
Dr...bo...ko 
Drapalka I. 11 
Dratlig 
DrauilflDOhlo 
Drelberron 
DreibO.benkrug 
Dreldorf 
DreielcbeD 
Dreifrei 
Dreibluer 
Drelbau. 
DreiliDden 
Drt'iort 
DreirU.rmOhl. 
DreiBteiD 
Drewce 
DroyoD 
DriewC8D 
Drogoaehewo 
Godurowo 
Drogo.la... 
Drohneck 
DroDBkau 
DroDua 
DroBchkau 
DrOleDau 
Dro.dsy.. 
Drosdsyny 
Druzyu 
Drwenra 
Dr7.eDtscbewa 
DnoDzgowo 
Dubinko 
DObnow 
DOrrknnd 
Dulin 
Dnlsk 
Durlakl. 
Durowko 
Du.chn ik 
D....bno 
Doslo 
Dymala 
Dymato.h 
O.isJy 
Dsialyn 
D
idDe 
DSldsi...k 
D..ieemJarki 
Dw:ieemJerowo 
Dslclr.ano...itze 
O.lekelyn 
Dsi.mbo...o- 
brOek 
D.ieoclol 
DzieDnlt.. 
DsloDtuhlD 
Dzienanow 
DsI....lonte 


53 


10'7 
68 
104 
10 
109 
M,53 
69 


45." 
1011 


40 


4 
D.'I,9'7 
ro.9'7 
16 
t'2 
t23 
13 
2Z 
1011 
n 
43,45 


GO 
116 
'l9.81 
40 
00,95 
124 
Jt 


!I 
90 
IIJ 
110 
44 
!!-I 
33 
3-1 
ro 
41 
3 
93 
48 
118 
110 
118 
M 
36, R-
 
9i 
79,81 
124 
21 


 
:!1 
I!! 
4ft 
124 


47 
17 
I!! 
47 
fil 


118,61 
7
 
117 
24 


E 
EbeDfeld 
Eb""felde 
Ebenf.ld. 
Ebenbausen 
EbeniDr eD 
Eb.rhardelu.t 
E......park 
Eekhardsfelde 
E.btelle I 
J:cbtell.. Obf. 
EdmuDd.hof 
Eduardefelde 
Ednard.bof 
Eduardohof 
Ed...inobof 
Elcbberg 


116 
110 


!SI 


40 

 
VI 
78 


89 


88 


Nu"" I ebarakter miej"""",oki 


D,browa, fol...., If.. po.... 8rem 
D,browa, fol..... po.... Wrzelwa 
D,browa, I
D.. po.... Wyrs)'llk 
D,bro...a [. fol.... 
Ilom"'lee, g. 
Domul6w, g., a. 
DODaboröw, «., o. 
Grzmotnyml) n, oL 1001.. wlel 
D
bro..... If.. p..tl. 
Thlbro...a-Jli
d.ylesle, eL kol. 
Dorot6w, fol.... 
Doruch6w, r., o. 
Dr
ty. postk. 
Dramlnek, leAD. 
Droeh6...ko. fol.... 
Drapalka I, 11. letn. 
Drawlko, «., Dadl., o. 
DrawsldmJyn, 0., 11.. kol. 
'I'rsyröry, ful.... 
Karczemka, I-two 
DtwlerRzno, o. 
'rnyd
by. lejn. 
TrzytoDie, fol... 
Tnydomy, oB.da 
Trzydomy, al.da 
Kr.ekotö...ko. o.ada 
Ooraniee, «., 
'I'nykoln.mlyny, p;. 
'l'rzykamlenle, oB.da 
Drzewce, g., osada 
Zdroje. ooada 
Drzewce, «., le'n. 


DroIOB..CWo-Godurowo, wid 
DroloBla.w, «. 
DnoDek, wieA 
DrZODek, folw. 
Dr.tno, g. 
Drontl, r., o. 
Dro8zew, r., Olada. 
Droidtyee, folw.. If. 
Droidtyny, fol..... ond.. pu.tk. 
Orntyil, If. 
Dr...
.a, OOr. 
D
ezewo, g., o. 
Dn....gowo, o. 
DubiDCk, «., o. 
Dybno...o. folw. 
PIJ:C..6Ic..yn, lein. 
DnliDowO, folw., lein. 
Dubto, o. 
DurIaki, oBada 
Ourö...ko, fol... 
Dus..niki, r. 
DnszDo, «. 
DuslDa. g., leiD., u. 
Dymal., Iluatk. 
DYDl3("", pu
tk. 
Dsialy. leAn. 
DzlaJyit, o. 
D..iedDo, g. 
Dsledlinek. If. 
Dziecmiarki, a. 
Ddecmirrowo, fol w., g. 
Dziekanowic8, 
. 
Dzit;:k.C"YD, folw. 


Dsi.mbo..[ee, wl06 
DziQciol, Ga. ml. 
Dzieunlce, a. 
Dsi'l"syua, leAo., O. 
Dlienan6w, «., 0., l't. tol. 
D
iewl.te, oSMa 


RöWDepol., If' 
Ookl.j....ko. If.. pow. Oborniki 
G
bane...ko. If., pow. Witko...o 
Gowanewo, «. 
8k,pe, o. 
Sapowloe, O. 
ChlebDa, a. 
JUutowJce, o. 
K
ty, fol.... 
K,ty, oadl., O. 
Edmundawiec, falw. 
Edwardowo, fol.... 
F.cIwardowlee, putl., po.... Cbodsiet 
SuAnJa, fol..... pow. K
puo 
Edwino'll'o, folw. 
Dtbrowloe, wie&, pow. Byd60ncs 


101, 88 
119 
12:; 
68 
. U 
110,82 
110.82 
. 
10'7 
10'7 
89 
66.68 
86 
!8 
114 
101 
11, 12 
Ig 
58 
47 
1
4 
54 
54 
110 
9 
60 
11! 
99 
86 
8 
86 
46, 4-
 


Str. 


DaWDioj.... 
II&Swa 
Dlemieck. 


Elebllerlf 
Eicbberlf Ban- 
land 
Eiehbrod 
Elehdorf 
Ekhdorf 
Eicbenau 
Eichenau 
Eiebenag 
Eiehenau I 
Elcbeuao [[ 
Eieh.nbroun 
Eich.nock 
Ei.beugr1lDd 
Eiehenbogoo 


Elebeubagon 
EI.beubaln 
Eie henh.im 
EiebenbOb. 
Eieh.nhor.t 
EI.heuhont 
Elchenhorot 


Eiebenri.d 
Elehenrud. 
EirbeD8teiD . 
Eichfelde 
Ei.bf.lde 
Eicbbaus.n 
};icbhof 


18 
90 
M 
100 
121 
30,82 
70 
37.84 
69.61 
19 
79 
16, 17 
1011 
79,81 
114 
93 
I! 
24 
50 
IIP 
8:1 
49 
16, 18 
61 
:J8 
W 
15 
:t 
3 
15 
101.88 
18 
I
 


Eiohhof 
Eichhorst 
EIblti.mp 
Elebltrug 
EichllfeD 
(Knnkol....o) 
Eicbqnut 
Eiehrode 
EichthaI 
Eichvorwerk 
Eiebwald 


Eich...ald 
Eieb...a1d 


9 
m. 
24 
18 
37,89 
40 


Eichwald 
Eichwalde, F"b. 
Elebwald Etabl. 
F.igcDheim 
Eite1f.lde 
Eitclsdorf 
EleuciD 
ElrnmmOble 
Eleonorenhof 
Eli.abethhof 
EliBeof.ld. 
Elisenbain 
EU..nbaln 
Elisenbof 
Elloenbof 
Elie.nhof 
EliseD...alde 
Eßttoau 
Ellengrund 
EIIenbrucb 
ElIerneee 
EII.rntbal 
ElIerod. 
Eligntb 
ElIguth 'Ripl'ill 
Elsenau 
Elsenav. 
Elsendorf 
EIs.nhain 
Elleohain 
EIsenhof 
EIs.nbof 
E1soDmlhl. 
EI.enmOble 
Bhf 
Ebenort 
CADiela) 
E1s6DI8e 
EIoeotbol 
Elseuthal 
EI''''«e n 
Elstern 
Emebeu 
Emeb.... f'bo 


1 
58 
lU 
106 
liO 
78 
123 
129 
58 
li8 
&S 
'17 
8 
IIS 
23 
i 


Emcben. f'bs 


Nu...a I cbarakter mi.j..,owokl 


8tr. 


D
OOgöra, leAn., pow. SsamotuJy 


89 


D
bowi.., If. 
D
bl.e, OSadD 
hbic.no. If., pow. Xroto.syn 
Kobylarnla, If., postk., po.... Slnbin 
O
bink.. leAo., pow. Bydgo...,s 
D
bini"". fol...., po.... Chodsiei 
G1
boele1r., leAD.. [Ow. Obornlki 
D
binlta, 00. leA. 
D
bluk.. pu.tl. 
Thlbrö...ita, o. 
RoI!I..ki, bor. 
D
bo...o. If. 
D
bröwka Lndomeka, leln_. 0., 
pow. Oborolkl 
D
b6wko Nowe, If., po.... Wyrsyolt 
D,brö...ka 81np.ka, If. 
Gni.wkowo. If. 
D
blog6r.. o. 
D,browa, tart., po.... Orodsiok 
D,bro...a, leAn.. pow. N 0"'1 Tomyi1 
Poraiyn. eL kol.. po.... Nowy To- 
myM 
ChrZ&ll., a. 
bdebkl. If.. o. 
Grodsewo. If. 
Zlotowo Nawe, r., pow. S..ubin 
PolanoW'o, g., pow. Wyrzyik 
I D,bkowice, If. 
D
blo...o Seloeheckie, 0.. 
pow. GDIMDO 
D,bie, folw., po.... Go.ty6 
Dt:hianek, ol!lada 
D
bniak. o.ada 
D
bin.. fol.... 


48 
10:1 
40 
11 
8 
10 
58 
8 
8 
81 
42 
49 


ro9, li8 
121 
90 
I. 
S9 
iO 
114 


114 
!8 
1
 124 
88 
II! 
122 
10'7 


15 
18 
90 
58 
'18 


K
ol.Wle., If. 
Nowolalkonlee, C., lein. 
DiJbnlak, folw. 
Cbrq.to...o. g. 
D
bowyl.... folw. 
D,browa Krotoo.y1I.ka, 0.. 
po.... Krotos..yn 
GoA...j....o LeADe. If., po.... Obormkl 
D
bina Wielkopol.k.. pn. k., 
[OW. POsIIR6-Z....hOd 
Wlatrowiec, 
.., po.... WwrowJec 
V,.browice, ob"za.r leAn,. 
D
bina, o.nda 
G,.ki. If. 
['otnano...o Kolonja, If. 
No...awle
. If. 
EIQcin. wleti 
Riedw:in, al. ml. 
E1eoDka, fuiw. 
ElibieciDY, g. 
};Iizanki., loiw. 
Wilk06Kkie. onda, po.... ....SDO 
Gnröwko, «., pow. Witkowo 
EI.bletk6w, If., po.... Ko.nlin 
'Vlodzimienewo, a., 1KIw. S&ubiD 
Ramnlkl, folw., pow. Sro1a 
}:Iibl.to...o. fol.... 
. Zaknewa, o. 
(J1.seWDik, leAn. 
Glotyny. g. 
.feziory Wielkie, lein., e. 
()Is.ynl
c. bor. 
1"rsebiD, «. 
1 igotlt.. fohr. 
Tj.-ot& Rybifl
k& folw. 
Dwonyako, folw., pow. flrt!im 
Dam.a6Iawek. 0.. pow. W
"o..i(".F 
U,bro...y Wielkie, If.. letD. 
Wllkolltowo. «., pOW. Inawrodaw 
rn&zezykowipr. g.. pow. flreigipl 
Sroezyn, If., [0.... Gnlemo 
LJomledti., loiw., pow. Inowrociaw 
Lawica, onda 


10 
57, 1)9 
100 
21 
117 


41 
58 


76 
109 
1
4 
78 
2Z 
r.7 
1:!7 
17 
46 
124 
115 
'l9 
44 
tt
 
m 
114 
10.' 

 
117 
48 
11
 
1011 


:; 


38 
34 
69 
88 
110 
3,8 
1!3 
!15 
14 

 
'l5 


Lawlea. oL kol. 


7:S 


..\DieliDy, g., Bt. kol. 
Olek, fol.... 
BzyWDO, leiD. 
Rsywno. If. 
Thakomice, o.&4a 
!lroki, folw. 
)(chy., 
., a. 
Keby, leAn. 


121 
114 
9S 
91 
123 
lD 
98, 101 
101
>>>
Emcbea. Zlezelel 


DaWDlej.aa 
Quwa 
Diemiecka 


Emehen, Zieg.. 
lei 
Emilianowo 
Emilianowa 
Emllienau 
Emilienhöhe 
Emliien
ol 
Emilionhol 
Emllohol 
Enuningen 
Emmowo 
Ellgelheim 
Eng.lomllhie 
Entenbrue
 
Entenpluhl 
Erdmann.berg 
EricUelde 
Erika 
Erlan 
Erlenhain 
Erlenkamp 
ErlenthaI 
Ern.tlno..o 
Emodorl 
Emsthaueen 


Erpel 
Erpel Netzbrueb 
Eoch..alde 
Eugenienbol 
Eulenberp; 
Eulenberger 
Olrl.n 
Eulendorl 
Exin 


F 


I'
abiauo" 
Fabianow 
t'ablano..o 
Falkenau 
Fldkooburg 
.'alkenbayn 
Faikoohor.1 
FoJkenried 
Fall.enrode 
Falken.tein 
Falke...tein 
}'a1k.enstcrn 
Falkenthal 
FalkollLlI 
Fa."uI.Dcrie 
Fasanerie 
FasaDorie 
F»anerio 
Fuanerie 
F»anerie 
Fau!IItlsoka 
Faustinbcrg 
.'chlen 
Feld.tedt 
Feldvorwerk 
F.lwol 
t'ellxo..o 
FennbrDek 
Ferdilland61IUf 


Fordinand.b.., 
F('rdinanderull 
F.rgnoon 
Ff-uentei'; 
Fey.rlanel 
Fialko...o 
nehtenau. 
Fichtenhol 
.'iebten..alde 
.'ifritzenkrug 
Filebne 
.."jacberbudell 
FiLEerie 
ni_bain 
ru_hain 
Flonmtinowo 
FloU..eU 


.'olhlOebmllble 
FollOJCbmllhle 
Fol...eb 
Foluaeb 
Forbaeh 


Nu... i eharakter mleJaeo..oiel 


Keby, eeg. 
Emiljanö.., oaad&, po". Oot..e...6.. 
Emlljano...o, loi..., po". S......otuly 
Emiljanowo, le'n., ol&4a 
7.a..ady, o. 
Polenioe, pusll., PO", Cbodolet 
Emiljanopol. 101..., PO", K
pno 
Gr
b6... pu.lI. 
\'fiddwiik
 owezarnia 
Rzepinyn, g. 
Aniolb I, o. 
Aniolkl, lein. 
Kacsyniec, Irin. 
Kadaionka, lo'n. 
Hetmanö.., g. 
Mulowiec, fot w. 
Jofagdalenlee, g. 
Oi.....ka, g. 
Olozyna, bor. 
Zmyolo..o, '01... 
Olssyna, o. 
Ernestynowo, bor. 
Jarnolt.6w, GRad. 
_ B]"1Itronowlce, pu.lI. 
KacEory, r., IL kol. 
Klezory, folw. 
)(nrl.yn6wka, karczma. le
., o. 
Ogieniowa, bor., folw. 
So..iagöra, g., leön. 


So..leg6rkl, putk. 
Sowlna Blolna, g. 
Keynla, m. 


rabjan6w, «_, 0., pow. Jarocin 
}"abjan6w, g., pow_ 
tr6w 
Fabjanowo, g. 
Sokoiniki, I. 
J&Strz
bie, g., Ic
n. 
Kntniki, fol w., otiada 
f;okolö..-ka, bor. 
fokolnlki Male, g. 
SokciDiki DrlllzgoW1lkle, a. 
PolichDO, oBada 
Sokö1ka, oaada 
Sokalniki Gwiazdowa!kic, O. 
Mierucin, g. 
Cbocksa, o. 
BatantanJia, leiD., pow. Chodz.iri 
ßaiantarnia. If"
n., pow. GOdtyit 
Baianta.rDia, 1f"8D.,. pow_ Le:Mzno 
Batantarni", leAn., PO", (leloIADö" 
Beiantami:\., leAn., pnw. RawieE 
BaiantamlJL, iriD., pow. \Vne'nia. 
FanatjllDka, '01... 
}'....tynowo, g. 
Wiele6 Zaobrzan.ki, ,01.... g. 
"'maebö..ko, I,d... 
Oislewo, falw. 
Felib6w, fohr. 
FelwoW'n, folw. 
Oolainia, leön. 

bro..a 11, oaad;l, PO", 081rze- 
8'1:6w 


Ferd)'nanelowo. 0.. ""... \\'yrzy.k 
Kodrakowo, pny!!_ 
Tnebo6, J:'., o. 
KnemieDiewo, «., eL 1.01. 
WypalcnMi:'" g. 
Fijalkowo. 101... 
K&rcelewo, fnlw. 
Jaekowo, folw. 
PromHnko, «. 
Fifrycka. karesma. 
Wieleit, m. 
Bud)' Ryb...kie, le n. 
)(arunowo, r. 
Zudroit, g. 
"'lI,jdany, osada 
t'lorentynawa, «. 
BiaJoMJiwire, a.; oblfUl' leImy, 
at. koL 


..01..... 00. mI., PO", S.Rbin 
FolusK, 01. ml., pow. 20in 
1'01..... 0.. mL, po". Jlogilno 
FolUB'I:, folw., pow. Rawica 
Zarajewlclkl, 0., pow. -Inowrocla.. 


124 
122 
I!S, l!d 
"', 
6 


Sk. 


Dawniej.aa 
Du_a 
Dlemiecka 


101 
66 
88 
8,4 
58 
. 
S3 
40 
24 
83 
8! 
69 
12 
7 
6
 
124 
2!! 
122 
li8 
3G 
89 
li5 
81 
2
 
8 
8 
1011 
100 
47,48 


Forb..,\ 
"'anklino.. 
Franko... 
FranoW'a 
Franunhol 
Fran&8llhol 
Fra..endorl 
FraueDprteD 
Freldorl 
FreIhol 
FreIrode 
Freitagshelm 
FreithaI 
FreiIhaI 
FreudeDau. 
Freund.lhal 
Freymark 
Friedberg 
Frleddorl 
Frieden 
Friedenau 
FrIedenleid 
Fri.denhain 
Friedenborst 
FriedeDhorst 
F'rieden.orl 
Frieden Ihal 
Frieden..alde 
Frlederikenau 
Friederikenan 
Friederikenhol 
Friederikenhol 
F riedheim 
Friedheim 
FriedingeD 
Friedrichau 
Frledricb..u 
Friedriehaber" 
Friedrlcbaburg 
Friedrie....huid 
Friedricbsdorl 
Friedricbaeek 
Friedrichafeld 
Friedrieh.leld 


47 
70 
90 ,
 
63 
76 
14 
3,7 
69 
42 
87 
10/1 
125 
125 
74 
I
 
28 
U 
18 
46 
G
 
R2 
119 
:11 
115 
ur 
R7 
9:'i 
:11 
101 
128 


Frledrich.'elde 
Friedricbaleldo 
Friedrlcbagrün 
Friedrich.bain 
Friedrichlhaide 
Friedrichsbill 
Friedrichphöhe 
Friedricbahäho 
I"rif'driehlJhof 
Friedricblfbont 
Friedrirbflhorst 
FriPdriehskroD 
Friedric
on 
Fripdricbsrode 
.'riedricharuh 
Friedriehatein 
Friedrichathal 
FriedriehawaIde 
Friedrich..wciler 
Frledrlcha..ort 
Friedrlch Wil- 
helm Kühlo 
Friedrich- wn- 
bel....ha... 
Fried...n 
Friemark 
Frit :r.entiruh 
FrobenaD. 
Frahaur 
Frucbow 
Fnehel,..ido 
.'ucha..inkcl 
Filnleichen 
rl1n!böl.n 
F"rotenan 
FÜletenleida 
Für.tenslift 
FGrsten..aldc 
Fürsten..alde 
FGratJieb Horiau 


6S 


';7 


7 
19 
74 
90 
11 
7 
11 
!12 
t2 
18 


I
 
114 
I
 
110 
81 
25 


G 


Oabel 
Oabrye", 
Gae 


Nuwn i cbaralr:ter ..loJ.co...o"" 


Pol.kawleA, 0., po". POlnaA-Wach6d 
Frankilnö.., g. 
Frankö... '01... 
Franö.., pull. 
Franel.sko..o, ,01.... pow. Bydgolzca 
Gorzupla, 101..., po". Krotoo.yn 
Babb..lce, '01... 
Panlgr6lx Nowy, g.. o. 
Wiencbuc:lce, I. 
NiewolDa, «. 
S..oboda, g. 
Pieranie, «. 
Pnyborowo, «., pow. SAmotnly 
Klodzlenyn, pnyo., PO", Wrnfak 
Wygoda, ,01.... 
8umoty. «. 
K roetkowo. Ir., Bi. kot. 
Samokl
kl Kaie, g. 
Ugada, g. 
Poköj, '01... 
Jaatrz:b.ko No..e, g. 
IoIlel'l"inek, oasda 
Cu.kle Slare, g. 
Jaatn
""b Star., 1/1. 
J a&trz
blko, .1. kol. 
Siepnrhowo, g. 
Z..,bze, g. 

awo, g. 

iowik6w, fniw., pow. JarociD 
("zeslawlre, «., row. Odoianöw 
L6dt. falw., (low. GOlty6 
Gi....uye... 101..., PO", K
pno 
f'todol.ko, g., PO", Wolastyn 
Kiaateczko. m., paw. \\"ynyak 
lfirowlce, g. 
Rzepowo, g. 
Gn
I'Y, g. 
W)'I'za,lII. 
Konanyce, 1:. 
JnDoezyn, olada 
\Vilczynioo, g. 
Swl\csyn, o. 
teliRlaw, aB".I&, l'Ow. KrntOll!ozYD 
!,o"iennlta, g., oo"'a, PO", W,gro. 
wlee 


)(arulewy, 0., pow. Inowrndaw 241 
Kurzegn
dy, foiw., (101'1. liIoglino 4!t 
Godzimierz, C. (I(, 
OMrk", g. 14 
Garbac'l:, oeada 117 
O"lIl.y('e, ollada SO 
Ko
zt.o"m, 0., pow. \\-)raYBk 1!t 
Czewuj..wa, «., pow. tnin 121: 
Wiianö.., ooada In!! 
Kn.wina, lein., po". \\ olnl)'n 111 
lanote.!, 1/1.. 1'0". Wyrzyok 12!3 
K"tko..o. 1/1. I!! 
Gör.uU bbie. g. 79 
W oU('e, o88da !.
 
nrblenko, o. 15 
Malczewo, n. 11,( 
JUeigniew, le'D. ..r. 
Lwl Wieiki., 1/1. 1:!7 
Azymanowo, g. N) 
Roj...., g. !18 


Otorowa, Oll. mi. 


Lowkowlee, I-two 
Orrh6..kn. g. 
D
blna pod W 
gro..e
.., Irin. 
K
pka, ....atk. 
V.
roDowy, g. 
WiikIU10WO, otlpda. 
Fruiöw, g. 
Lis, pu
tk. 
Li.n'1t, .,.ada 
¥opieJe"o, «. 
Pi4tnice, g. 
Pnyborowo, o. 
Dzi'l"'yna, g. 
BeDi
e, e. 
Ksi4t
eyl.., loi.... 
T...orzym!n, lein. 
11:clln, leAn. 


Jablonna, g.. o. 
GabrjellD. '01... 
Oat, oa. ..I. 


75 
811 
911 
1!7 
7 
42 
18 
108, 1101 
5 
IQ 
9 
I!a 
86 
I
 
117 
. 
I
 
II! 
6 
61 
53 
IId 
11:1 
53 
118 
117 
92 
Ii$ 

 
110 
17 
82 
118 
121 
4 
I!:I 
11 
1!3 
GI! 
44 
1!7 
102 
40 


Sn_ I 


Da....lej... 
Duwa 
Dl.mlecka 


Oodo.. 
Glnaaberg 
OaJ 
OaJ b. Blocl. 
newo 
Galant 
GalClyn 
Oal""ynek 
Galeuaehewa 
O.len.e...ko 
Oalenae'.,"o 
Gale..o 
Galonski 
Oa1owa 
Ol1IUlhag.n 
Garueh('wo 
Garltedl 
Garthe 
Gulleldo 
Oolt 
Gay 
Gelaberg 
Gembito 


IM 


Gembit. 
Gembit. 
GembUsh.u- 
land 
GeDlewo 
OCI'Btwa 
Gcntoch....o 
Georgenburg 
GoorgenhOh 
Gcorg.nhol 
Ocorgf"natein 
O,'orgenloJ 
Gecrlflhurg 
Gotiach 
Ger,""ho..o 
Grnbclm 
Genln 
Gorsdorl 
GelAU 
GelrandeuhüUe 
Gierlaebowa 
Gi,ewo 
Oiloplni
 
Gluberg 
Gi...dnrl 
lIi..hüUc 
Gi....hGUe 
Gi
i..lta 
GJ(lmbitl 
Uiembocz.ck 
Gi('mbocz..k 
Glembokie 
Glembokic 
Glf'mhokie 
HaulAnd 
Glcmbokic, 
KlIloDio 
Giembot.ebek 
Giealbot..d.. r. 
Kübie 
Glinall 
HliakJL, Gt'I!tI- 
lieh 
f Hink. lIerr 
ael,aftiielt 
Gllnk.. 
Glinke 
Glinnow 
GIiBniea. 
GUMDiea, t.un'. 
Glod"n 
Gioginln 
Gloge..lee 
Gioge..ko 
Ologo..o 
GiOWDO, Abb. 
Glowno b. ru- 
dewit& 
Oiownl), Dorf 
Glo...no, Kulo- 
nie 
Glowy 
OIoylo..o 
Giolewa 
Glozyny 
Ohlobo..o 
OIl1Cbo..o 


41 
:-11. 
IIU 
88 
I!;I 
112 
66 
87 
!I! 
6 
113 
114 
16 
41 
4S 
45 
81 


42,4-4 
7 
110 


169 
Olucbowo 


X....a i eharal.ter ,,'oJlco..o6ol 


8k. 


Ratowa, foiw. 
o.lln, '01... 
OaJ pod DoI.kie_, 101... 


GI 
SI 
9G 


GaJ pod Blo('i
s8we., I., a. 
Galani)' , pulk. 
Galeoyn, '01... 
G.lclynek, g. 
GaJ
t.''''P, K., 1 1U !ltk. 
Gal-:le"Iw, «. 
Gal
.....lce, g. 
G.I
..., r., nnda, rn,,1JL. 
G.".kl, 101...., g. 
Oalowo, I., 0. 
'«öw, g. 
Gara&lrWn, «. 
Jarallewln, folw. 
Ogrndy, 1(. 
GoAclojo"o Kolonja, g. 
Ga
, lolw. 
Gaj. 1(. 
81)r&«:&no. fulw. 
G
bicfl. 
.. ru...tk.. le"n.. 11.. 
1'0.... Czarnkö.. 
C(bit."p, «., 0., pow. 00It)'6 
Gt;:bit"e. m., IRt. kol. I'aw. liIoJiiuo 


118, 100 
66 
49 
Ö 
I. 
1!11 
1111 
IT 
:lll,ST 
8.', 88 
. 
79 
18 
4. 
rJG 
r.s 

I 
46 


11, 11 
111,16 
48, 61 


G
bi('Z,yn, Jt. 
Gt;:iewa, If"pn. 

.t..a, 0....1. 
G
('Iew, Wlf'lB 
lIyllit..y, o. 
IJogu.la...ki. o. 
EUekierki \\ il..ki£" o. 
.'er.ö..ka, Irin. 
WoJdenyn, «. 
Zamonf!, «. 
Gierlachawo, «. 
Oierwhnwo, 1). 
f
hrq"to" a, o. 
Jar16, leAD" o. 
Biaiawy. o. 
Gajlowo, lein. 
nr.l('mbö"ko, 08. f;t". 
GierlaellOwv, g. 
r.liewo, 0, 
Glapinlec, 0". ml. 
G,atewa, n., B'. koi. 

zUark8 rny,:;-odzkkA, g. 
8zkianl\hul :l, hnr., ful",,'., vaad... 
II.klub Tuei.i.ka, g. 
nii6Rka, I. 
nl-:lJoc&ek, i"
n. 
Utt;:boczek, I., JKIW. liIuKiillo 
GI
boez.'k, ""3.1a, po". Br.uJ.i1l 
Ol-:bokle, (t.t Iluw. l'ozna6.\\"Kh6d 
Ol-:bokie. 0-, pow. 
trzeino 


11 
J:! 
87 

 
1'2 
17 
106 
111 
03 
17 
7!1 
11 
I:!"t 
!j 
44 

 
9 
111 
Ij:j 
6'J 
47 
GI 
r.:t, r.:! 
r4 
00 
1;111 
49 
94 
7" 
" 


l'odl'l
b"ki., 1(. 


74 


tJI
bocko, 1:. 
Gl,:bo
Krk, .c. 


7
 
r.rJ 


GI.;bllc.-r..k, ..... n.l. 
nlinno, 
. 


r4 
lia 


Oiiuka VucLu. ""', c. 


103 


Glinka llzi...hrch, Ir. 
UliDkl, foiw., Ir;'n., IIOw. ß)'dgfitez..'& 
Hiinki, o..d"l I,nw. Inowrod.w 
(iUDno, 1:. 
t:iiiDlea. rolw.. g. 
Glüniea, o. 
Glodno, g. 
GioriDID, foiw., g. 
Gloga..lee, o. 
Glo,vwkn, foiw., kialld. 
Giogo..a, g. 
IJlöWDa, plllll. 


110.'1 
3,6 
!3 
73 

, 61) 
j;;J 
IJ:J 
311,117 
lil 
17 
4Q 
'l8 


Glö..na po4 robledd.Ir.....I, 1(. 
Olö..na, g. 


73 
78 


Glö..lenlee, g. 
Glowy; p;. 
Olojko..o, o. 
mate..o. g. 
GlotYD1, le.n. 
OIncbo...o, g., e., PO", lt...1aa 
OIneb6.., g., PO", ltOtIDIn 


73 
1:iIII 
!4 
46 
114 
14,!18 
17
>>>
];0 
Olucbowo 


Nu.. I eharü"'r mleloeo..oiei 


Orosa Tworsewltz 


Sir. 


DawnieJlz& 
DU". 
Dlomleclta 


GIueho..o 
Olueho..o 


OIreltaburlr 
GIOeltahof 
GIupou 
G1upOD 
Glu""h"" 
OIW1ItI 
Glu..yoa 
Gneaen 
ODiazdo.. 
ODle1It. 
ODI_lto..it. 
Onlewltowits., 
Abb. 
GDIII. Fh. 
ODID, n. 
OD"", n. 
ODOyoO 
ODWlehlD 
Ooeanowko 
6oo...lto...o 
Ooeullto..o 
('odo.eh, Abb. 
Oodsientowo 
GOrch.D 
Oonbof 
OogoliDIte 
OOlfUllto..o 
GobleD 
Gohl. 
oon. 
GOI...ehiD 
Goluebi.D 
GoldaD 
GoldPDau 
Ooldfeld 
OoldifTllber 
Heulaud 
Goldmarlt 
Oolombil. 
Golembowo 
Golenciu 
OcleDhof.D 
Ollmo..ko 
GoIiDa, Rhf 
GollaDLech 
Oolimit. 
Golombelt 
Oolombkl 
Oolnchu.. 
OolllD 
OolWlkl 
Goln.mOhl. 
Oomb"" 
Goncar.ewa 
GODdelt 
OODd.. 
GODlawa 
GonBawka, 
AdUIr 
OOD.e..lia, 
Kühl. 
Oon..loro.o 
Gonllarowo 
GODtech 
Oore 
Oora 
Gore 
Oora 
Gora 
Oor. 
Gora 
Oora 
Gora 
Goray 
Goray-Behlo.. 
Gor8O.kl 
Oor.techlt! 
Gorgo.ehe..e 
Oorlta 
Oorlta 
Gorb 


Gorta 
Oorka I 
Oorb 11 
Oorlta dDeho..- 
Da 
Gorlta, Klo.t.r 


I 
I Gluehowo, 
elnehowa, 
My 
Pn.myela..kl, Ir. 
Ood.l
to..y, 0., .t. 
GlDpo6, Ir. 
GlopoDI.., O. 
GluIZYUa, g.. o. 
GIu.ItI, O. 
GlD"yD&, 10"'. 
Gnleana, m. 
ODIII.d6.., Ir. 
Zgullltl. foi... 
ODlo..lto..l..c. Ir. 


Nu... I ebarüter miojecowoiel 


Ir.. po". PO'DaA.Zaeb6d 
fol..., Ir.. PO", 8umo- 
89,8!i 
I!'I' 
4i8 
53 
54 
78, 75 
71 
'l5 
18 
GI 
1M 
1!2 


Itol. 


Karc.6..1ta, ollda 
ODID. loAD. 
Lil!ikierz, leAn. 
NaroiDlk. le6D. 
OnoJna, o. 
GnuuJD, C., o. 
Ooeanöwko, o. 
Gaezalkowo, «. 
00e.alk6..lto, ....ada 
Oodo.., pWltk. 
Oodoi
to..y. g. 
Ki.l.ta 06rlta, m. 
Oonyköwko, 1'., oatlda 
GOlroliDok. /(. 
Goghiko..o, 1". 
I'nybroda, o. 
Gola, Ir. 
Gola, Ir. 
Gol&ll:yn, o. 
Golanynek, puatk. 
Zlotlto..o, p;. 
Golunln, «. 
Tnecf...-I
c, g. 


Zlotoryloltn, Ir. 
Tneclewlec, ORad. 
Gonir:bire, «.. o. 
Gol
bo..o, fol... 
Goif:c:in, o. 
Gol'l".....o. IC. 
Golimö..lr.o, O
Rda. 
GoUDa, .1. kol. 
Golad('z, m. 
Golanite. «., o. 
Gol"b.It, ..ieA 
Gol"bltl, Ir. 
Golu('h6w, 1'., cer., leiD., o. 
Goluli, o. 
Ooluolti, /!. 
Go1nzy, 08. ml. 
G"blD. IC., O. 
("TOncarZftwy, lolw. 
O,dki, C., 0., It. koi. 
G"d""., O. 
G"awll., m., n. 


O..awlta S.II..,heelt.. Inl... 


G,Rawka, 01. nil. 
Glplorowo, lolw., pow. Jarocln 
G,slorowo, C., pow. flroda 
G"co, p;. 
G6ra, 0., po". IDo....oela.. 
06r., r., 0., aL kol., pow. Jaro('ln 
Gllra, IC., PO", }(i
d.y.h6d 
G6ra, Ir., po..... KoglIDo 
Gc'\ra, Ir.. PO", 0.tneoz6.. 
G6ra, /!., f'O'" PO'DaA-W.cMd 
O6r" «., pow. Strzelno 
Görs, f"I.... Ir.. po... erem 
G6ra, Ir., PO", blD 
GoraJ. g. 
GoraJ-Zamek, leAn., ..mek 
Gc'\recdti, o. 
G6recdti Wi.lkle, Ir. 
Oor
08s8W'07 C. 
G6rlt.... Ir.. pow. Koielau 
G6rlt.. g .. po... KolmlD 
G6r1ta, f01..., leiD., f'O'" PO'D*6- 
Zaeh6d 
G6r1ta, '01.... /f.. po". 8rom 
G6rlta I, O. 
G6rka 11, /f. 


06rka DuehoWDa, Ir" o. 
G6rka Klu.torDa, O. 


liA 
3 
4!!, 44 
liA 
711 
78 
112 

 
100 
42, 4-1 
110 
49 
'10.71 
711 
76 
1fT 
00,93 
7 
98, 100 
8 
1:!6.128 


Str.\ 


Dawniol..a 
DU..a 
Dl.mieelta 


76 


Gorka, Km, 
GorIti 
GorItI doml- 
.ltle 
Go.....heD 
OonlD 
GoniD. Abb. 
Oonlto 
001')" 
GoI')" 
Oory 
001')" 
Gone....o. Abb. 
Gonno 
Ooech...,h.... 
Oo.eh_hiDelt 
Gooelojo..o 
Gooelorada 
Go&elesl.Yu 
Go.däD 
Oo.liDo..o 
(Ooalau) 
Oo..lorhof 
Go.tomblta 
Oo.tYO'YD 
Oo.tyo 
OoUh.1f 
Goltlob 
Go.dzi
howo 
Go.doiko..ko 
OrabaD 
GrabaD 
Graban. Obf. 
Orabia 
Grabianowo, 
Bhf - 
GrabiI. 
GraboDolC 
OrabOllc-licwo 
Orabo.. 
Grabowo 
Orabo.. Vo,I.1 


!I 
28 
28 
28 
14 
85.88 
84 
112 
112 
117 
86 
79 
112 
8 
1;16 I 
111 
110 
1111 
fI8 
NI 
'l'7 
73 
I! 


Oradowiec 
Grite 
Orll. 
Grill. 


126 


Grll.-8-blo.. 
Oramedorf 
Oraudorf 
GI ano...ko 
GregaD 
Grembanln 
Olembanin I, Ji 
Or.mblo.. 
Or...bo.. 
GrenllC'hill 
Gr.D.dorf 
Grenzb
ide 
Orenlheido, 
Obf. 
Gr.D.hof 
Orenl.vorwerk 
Orim.l.boD 
OroblamOhle 
Grooholl 
Oroeho..l.ka, 
Adl. 
Grochowiolta, 
XgI. 
Orochiolto 
Groiteig 
Orol...o 
GromadoD 
Gromaden 
Oromaden, 
Abb. 
Oromac1en, 
Font 
Or;madeu 
Behl.Wle 
Oromadeu 
n.erbudeu 
Orombkowo 
Grombl...o 
OroD.1I:o 
Grea Baba 
Oroll B...reII- 
!Inch 


126 
29 
10l 
128 
14 
26,28 
48 
49 
86 
7S 
8! 
102, 98 
128 
11 
12 
89 
79 
85 
S-t 
:!8 


W 
IO!, 98 
58 
68 


fIII,9G 
124 


Nu.... I ebarüter mI.JICO..oiel 


G6rka, ltwCUl& 
O6rki, o. 


G6rki DltbeklO, o. 
Gonauy, Ir. 
Gone6. /f. 
GoneA, putlt. 
G6n1o, Ir. 
G6ry, fol.... PO", J...ocin 
G6ry. putlt., po". OIt.....o6.. 
061')". /f., PO", Rawic. 
G6I')", 0., PO", Wneiola 
Oon...lto, Ir. 
06nuo, o. 
GOielenyo, Ir. 
O"'-'i..ayook, Ir. 
Goiel.jo.., Ir. 
GOAoieradz, 1'. 
Goiel....yo. o. 
OOEdowo, o. 


GoAIinowo, g., pnyl. 
8..-I,,",0..0. o. 
Go.tomlta. fol..., pU.lk. 
Gostycl.yna, ,., 0. 
Go.tyA, m. 
Bobpomoe, '01... 
Boguc:hwala, foiw. 
Ootdzlchowo, g., o. 
00id.lk6..ko, o.:..la 
Orabowno, 0., pow. Chodaiet 
Grabowuo. Ir.. po..... Wynyelt 
GraboWDo, nadl., o. 
Grabi., oaada 


Grabianowo, It. kol. 
Grobia, Ir. 
OrabOD61r. g., o. 
GraboSlcwO, o. 
Orab6w, m. 
Grabowo Kr6Iew
kie, g., o. 
Orab6..-W6jloot...o. /f., '''Ir.. 0.. 
01. ml. 


Grado..-Ico. g. 
Groddolt. m.. f'Uw. Grodab.1t 
Grodl.yna. le'n., Ilow. Inowroclaw 
Orod%isko, g., folw., leAn., 
pow. ........0 
Grod.i.It-Zaln8k, o. 
Buowiee, Ir. 
Granowiec, g., 8&. kol. 
Gran6wko, g., 0. 
Dr.ionek, o. 
Gnjbanio. Ir., o. 
Or,:banin I, 11, olada 
Gr
bI6..., p;. 
Gr
b6w. g. 
Or
",Dy, o. 
Oliszcl., r., oMda 
Wi
lo..iei, Ir. 


Wi.lowiei, D:ulI.. u. 
PolOBie, folw. 
GraDie&, foi... 
Onymy.I&.., o. 
Grobla, 01. 101. 
Groohol. Ir. 


GroohowIalta Sdaohecltio, o. 


Oroeho..lob K.i
te, /f. 
Grod.iuedto, fol... 
Gr618O. o. 
Oralo"o, fol... 
Oromadno, g., pow. Szubin 
GromadJlo, fol..., Ir., PO", Wynyak 


OromadJlo, pu.tlt. 


Gromadao, leAn. 


Upu.1 Oromad.Iti, o.ada 


BmoIa.Dla, ooada 
Or"bltO..o, /f. 
O"bl...o, C., o. 
OroAdto, fol.... /f. 
Baba, o. 


SoaDo..-Iee, /f. 


11 
129 
128, 12'7 
63,84 
18 
t5 
U 
95.98 
'l'71 
1 
12Z 
1
4 
00 


100 
46 
16,18 
1
 
6G 
118. 120. 


8tr. 


D..wuloj..a 
nas..... 
niemlec-ka 


!'7 
8f 


G,O.. Beer.... 
broeh 
Oro.. Butecb- 
bu 
Oroe. Clo.lo 
Gro.. Co..,1 
Gro..dorl 


9S 
1!2 
a 
3 
1111 
!8 
1fT 
n 
1!0 
tIO 
n 
126 
1!6 
Si 
S 
111 
128 


Groudorf 
Gro..dorf 
Groudorf, 
Prob.teivor
 
werk 
Grosl Dreidorf 
Gro.. EleingeD 
Gro....ndorl 
Groll Friedrieh. 
Tabor 
Gro.. GaloDoki 
Gro.. Oay 
Gro.. Giembot- 
..,bek 
Gross Ooiie 
GrOll GODdek- 
mOhlo 
Or""" Oony.o 
GrOl. Gott- 
.chllt. 
Gr06l Oreit.ig 
Gro..uuiaDd 
Gro.. HaDlaud 
Gre.. Jo.lol')" 
Gro.. Kolude 
Gro.. Krentach 
Grooa KrollCblu 
Gro.. Kr"".""- 
p;en 
Groll! Kl'U8ch. 
Gro.. ....nlta 
Gro.. 1...IIJd 
Or.... ........hel. 
Or"".lindo 
Gros.lipke 
Gro.. Lon.1t 
GrOB8 Lubin 
Groß Lubowice 
Gro.. Lultom 
Gr06l Kirlto- 
witt. 
Grou Morin 
Gro..mühI. 


116.68 
911 
19 
14 


4!, 4. 
21 
118 
00 
34,118 
114 
:JO,:;S 
110 
tIS 
40 
110 
I!I 
t9 


Gro.. KOhlo 
Gro.. MOD.h. 
Oro.. Nolke 
GroBs Nendorl 
Oro.. Opolt 
Oro.. Pnygo- 
ddce 
Crosa PsarBkio 
Bauland 
Gro68 I'IIMY 
BaulAnd 
Gro.. Roga- 
csewo 
Gr""" RybDO 
Gro.. 8a1..111 
Oro.. 8a1.dorf 
Gro.. Samo- 
klouelt 
Gro.. 8chittuo 
Gro....... 
Gro.. SI....k 
Oro.. S1npie 
Oro.. 8men) n 
Gro.. Sokolllik 
Gr.... Sroelto 
Gr088 8t...ol.D- 
b 
Groll SW".D- 
telcb 
Oroll Stnolee 
Oro.. SDcho- 
ren. 
Gro.. 8wioDt- 
DOt 
Oro.. T....haIy 
OroB8 Tonin 
Gr"". Topo1a 
Gr"". T1rone- 
wib 


65 
1115 
44 
100 
31 
3 


128 


128 
10. 
117 
f8 
110 
II!2 


110 


110 


!MI 


110 
19 
111, !JO 
54,118 
151 


SI! 


SolDowiee Wiolld, wiei 


Buc..1t Wiellti. o. 
Ciril. Wiolldo, Ir. 
Kog Wi.llta, Ir. 
Wi.lkawiei, 101..., 
debit 
Wi.lowiei, /!.. PO", Mi
d.y.h6d 
WI.lltawl.... 0., po". PozDaA-Z..,h6d 


32 


n 
118 
10 


g., 0., pow. Gro.- 
!!O,2t 
47 
79 


Wle1Ita..lei. ...6r 
Di..-I....ZDO Wleiklo, Ir., pD.tlt. 
Tlukomy, /(., e. 
Wlolo..-IoA Kr610....ka, o. 


Tabor Wi.llti, Ir. 
Oal..ltl Wiolltie, /!. 
0aJ WlelJrl, /f., o. 


Gl
boe...1t Wi.lkl. wieA 
Oolu.....o, /f. 


G'ldolt Wi.lki, 00. ml. 
Gonyc:e Wi('lkle, 
., st. koi., o. 


Chocieza Wieika, o. 
Gr61ee Wi.lkl. g. 
Kruezynek, r., pow. Jaroein 
Budoi......-I.e. IC.. PO", OborDiki 
Jeziory Wielkie, /!. 
KolDda Wielkn. o. 
Knyclto :Wielkio. Ir. 
Krolllo, Ir. 


J\ rOlin, o. 
KfWlg Zamlto..a, o. 

a Wieika, g., 0., 
41t1 Wielkio, fol.... 
4ico. g.. o. 
Chrq8towo, o. 
1.lpta Wiona, g. 
!.t.lto Wlclltio, g. 
Lubinla Wlolka, o. 
T..1Ibowke, o. 
I.utom, 
 _, o. 


I/US",. 
/!. 


Jfirko..-Ieo, Ir. 
11 unynno, g. 
WlelkimlYD, 03. Dd., po... Mi
d.y- 
eMd 
P.....yoa, oe. m\., po... OItr.""o6.. 
IfDlchy,' 0. 
Nlalek Wieiki, fol..., /!. 
No..a..-Iei Wiclka, Ir. 
Opolti. g. 


Pnygodoice, ...g.. g. 


Peuee, g. 


P....,. Wiolkie, g. 


Rogaeoe..o Wi.llti., 
RybDO, /f. 
261w1D. fol... 
SloDa..y. p;. 


c., o. 


Samoltl
olti. o. 
fitnn, 1'. 
I .J("dora Wielkill, 1'. 
81&...lto Wlolkio, g. 
Slupia Wiellta, o. 
Smenyu, 0. 
Sokolniki "'ielkie, o. 
Sroclto Wielki., /f., o. 


8taroltka Wiollta. fol..., Ir. 


Coeela..ie., pnye. 
81n.I.o WielJrlo, g., 0. 


SD.hor",". 0. 


8..i"tulld Wle1Itl.. Ir. 
Tarehaly Wlollti.., g., o. 
Tonia, 1'. 
Topola WIelIta, C. 


T..onaaice, g. 


I!O 
121 
1!S, 125 
!II 


31 
70 
8!i,88 


49 
10'1 


llI! 
60. tI! 


119 
115 
28 
56 
1M 
2f 
43 
118 


Ga 
I!f 
16,18 
96,95 
46,ta 
100 
öS 
4 
i!!I 
15 
46,41 


1m 

 


47 
6!! 
48 
117, 115 
4 
22 


(i.'I 


86 


1111 


311,37 
14 
8 
9S 


93 
5 
8:! 
83 
106 
113 
89 
3.'i,S7 


74 


m! 
17. 19 


94 


14 
82,63 
128 
. 


41
>>>
Or05swalde 


Da'll'lliejua 
IID..a 
lIiemlMta 


Groanralde 
Gro.. Werder&- 
.......eD 
Oro.. Wlaaek 
Oro.. WlallOt 
Orou WiOIIo- 


"'0 
Gro.. Wodet 
Oro.. Wlld- 
oehlll 
Orou WJ'loeto 
Grobat. 
Onduo 
Onuhielec, 
Dorf 
Orudü.lec 
Hauland 
o.llllall 


GrDnall 
Grilnan 
OrODberg 
OrGDh.rg 
GrllDherl:, Ohr. 
OrDnoheD 
OrDndorf 
GrDn.berg, 
Fgb. 
OrQ.neiche 
GrDneleh. 
GrDner Hirseh 
GrbDe TaaDe 
GrDnewlel. 
GrODfeld 
GrODfelde 
GrDnm... 
GrODhAgeD 
OrODhAgeD 
GrOnhausen 
OrüDhelde. Ohr. 
OrllDhe\m 
GrDnheim 
o.ODhof 
OrDnhof 
OrDntire. 
GriIDIaad 
Grllll80e 
GrUDtal 
GrUDthal 
GrilDthal 
OrDnthal 
GrODthal 
GrfillthaI. Fgb. 
GrOD..ald 
GrilD..ald. 
GrIID..ald, FI,1. 
Grilnwriler 
GrOn"eiler 
Grnu..erder 
OrObeDdorf 
Orlljee 
OruDe 
tJnme..ald 
Gnlllo..ib 
Orlllto..o- 
mahl. 
Oraasto..o 
G1'1II!I)'I1stl 
GrYlyn 
GrYlynta 
Gnmiou.. 
Gnybo..o r. 
bienJ'e. 
Onf1DYllawlee 
GlUdeDaa 
OlUdeDau 
GüldeDhof 
OllDtergolt 


Oularea I 
GDhren U 
OaJuhen 
Oullowy 
Ouminitz 
Oll..lDDowitz 
GartiDlr"n 
Gwhuo 
Gunti, Kahle 
Gurtea 
Gunno, Dorf 


Kuwa I eharakter ani.joeo....w 


Kaba\, g. 


BronIml.n Wielltl, g. 
Pnedg6ne, fol... 
Wyaob. Wi.1b, g. 


WIoaIo...o Wieltie, '01... 
Ool.t WI.ItI, g. 


Wuda)'l1, g. 
Wyaoeto Wielti., g.. o. 
Grubsto, g. 
GRdua, g. 


Grnddelee, c- 


Orudaielec NoWJ'. g. 

.rato Krai6lti., fol..., PO", Byd. 
gone. trsyie". 1'_, pow. Krotesloyn 
Zlelonowo, g., leiD., pow. Szubin 
Zi.lone.yu, g., PO", BydJ:olUI 
7.i.lonogör.. g.. PO", Saamoluly 
Zielonag6ra, 1-1"0, o. 
Oron6wko, 1'", o. 
ZlelonawieA, c. 


Zi.loDlljfhra, obelar leiDy 
Zielonyd,b, puott., po... Krotonyn 
Zi.lon""'b, olad.. 1'0". It....iel 
ZieloDyjele6. k.relma 
Zielonaehojn.. fol.... oaada 
Zielon
t.. g. 

bon_o, g.. .1. kol. 
Storaozewiec, g. 
I Zielon.. lein. 
KowaleW'o. g. 
Ko..ale..o Wleltol'olotle, .1. toi. 
Ostrowo, 1'_ 
Zielont.. nadl.. O. 
Sk6newo, 1'_, pow. Sz.ubin 
BUSIoe'W'O, g_, po"_ Wwowiuc 
Onybo..o-Chru.uo..lce, g. 
Gnybowo, ol&4a 
Hojewle.., g. 
Targo....6rb. Kai.. g. 
Jez1eree, leAn. 
Glinno Wieikie, 
. 
Zlelenlec, ooad.. 1'0". f'UU-Dtöw 
Gr
b6", lolw., pow. KrotoB7.Yo 
SWdaieukl, g.. PO", SOlIbin 
Gierla\owo, 1'., pow. 8roda 
tlWdai.nkI, O. 
Kro..iul.ruga, pllltt. 
Piecki, g. 
Zi.lonypj, O. 
Zawlalyn, «., pow. Inowrocldw 
Nadatawem, «., pow. R.1,wks 
Pnyl
ti, oeada 
Komon8we, 
. 
Gröjec, 1..1.... g. 
Grooowo, folw., 1'. 
Zmyalo..o, g. 
Oru.ntowiee, ,. 


Urusl.ka. 01'. ml. 
G"'8Iltö.., folw. 
Gr....,.....kimlyn. 00. ml. 
Gryiyn.. g., O. 
Gryiyaka, folw. 
Gnllü",.. fol.... pnYI. 


Gnybo..o-Babi
tycp, e. 
OnTJII.Yllnwic.. n. 
Polaj.wto, g. 
I'olajewo, a., IL kot. 
Zlotniki KuJawokle. g., onda 
\\TjtrogOIUE, lein., 1'., oaada, 
OL mI., PU8t.t. 
G6ra uad Noteelt, g. 
Plaaöwk.. wiel 
Gulea.wo, ooada 
GuItoWJ', g., 0., at. kaI. 
G1UDIenl
.... g., poIott. 
Gamnawice, o. 
Görti Zacajne, g. 
G6nno, g., o. 
G6ratim1)'11, 01. ml. 
G6ra, g. 
Gönao, g. 


125 
41 
81 
II! 
48,45 
71 
112, 114 
128 
!4 
91 
11 
122 
;;0 
re 
107 
11!! 
11!! 
t3 
104 
7 
22 
11 
41 
II!! 
1112 
114 
f!A 
Ii 
10 
28 
80 
11 
56 
1115, 103 
H,4!! 
81 
107 


I:!:!S. 128 
11 
11 
13 
100. Im, 106 
88 
11 
80 
41, 44 
.64 
78 
70 


Sir. 


Dawoleja.. 
...wa 
nl.mlecka 


4 


Gunno HaG- 
land 
O....hiu 
Ouuw!tl. 
OUltawawo 
GIII.hoffnnng 
Guteuwerder 
ODUelde 
Glltglilet 
Guthelm 
Ot'tbof 
GlIthof 
Gutow 
G..-i..daiel. 


!t 
1!!3 
I!II 


17 
2!! 


11 
64.115 
li3 
a 


70 


B 


79 


Hablb.rg 
Hqeoall 
Hahnau 
Halbmond 
naUbergo 
HalItlrth 
HaI&enall 
HAltenau, V,,"t 
nalterodorl 
HamermOhie 
lIammer 
Hamll1er 
Hammer 
Hammer 


11 
41 
92, 114 
11 
87 
1!9 
4!.44 
81 


Hammer Font 
HammermOble 


67 
68 
(f/ 
34,86 
114 
186 


FflUllmermOhJe 
Hammermtlhie 
HMmm.rmOhle 
Hammer..erder 
Bammerwieae 
Hamritake 
H....o..ry 
n....dorl 
HaD.Pdorfer 
Kalt...rb 
Harbelyn 
Harleh 
Harjakkrul: 
II"",At 
Harte 
Hanfeid 
ßartig.beid.. 
Obf. 
Hue1au 
HuUcht 
Hueel..crder 
IIlU1'feld 
llau.w.ld. 
H.ding.n 
Ucd"igsrehl 
ned,...ig.hof 
Hed...igobof 
HedwigahorJ" 
I!"pg...ald 
neieterode 
Ueldeh.D 
Heldehen 
Ueidehon 
H.ldchen 
Heide 
Heldeberl: 
Heid. Dom- 
browka 
lI.idefeld 
iI.id
krug 
Ht=idrnmOhle 
Heldewalb 
Heil
eno... 
Hejoriehaau 
Heinriehef.id 
ßejoridllfeide 
Heinrieholelde 
B.inrlehehof 
H.inriehemllhl. 
Heinriche...rder 
Hel..nall 
H.leu....ho' 
Heleuo... 
Helldorf 
H.llefeld 
HeUeuopol 
Helllll40rl 


lU 
HO 
!17 
!iI,57 
!!3,2Z 


Nu.... I eharalr:ter mI.jotowoJeI 


G6nenko, g. 
Ootdaill, g. 
Geiei.jewle.., ,.. O. 
o..otawöw, '01... 
I)obraaadli.j.. g. 
Dobryle..o, O. 
Zlotnikl. O. 
Outglueck. oBada 
lI1eruoln. fol... 
Out.owo \\"ielkie, a. 
GlltowO, .t. tol. 
Gut6w, 1'., a. 
Owlichi..le. OB&da, pu.tt. 


ChabltO, g., pu.tk. 
WUnle..to, g. 
Koo&rlew, 1'., pUait.k. 
Datbogl, ooada 
Cipyll. ...ad. 
JabM..to, g. 
Tn.mI
lowo, g. 
Tnemi-:towa, on.da 
Pnyjma, g. 
RadllllYo, 01. mI. 
BoneokoW'o, 1'., po... Bydgot'l('a 
Bogneln. g.. PO", Po.naA-Waeh6d 
DoliwJt'(', lein., ..iet, pow. Aroda 
Kllml.. Zb..t.. g., 0.. pow. Woi..- 
Iyn 11;;, tt7 
Kutnlea Zbfata,LeAnl
t..o, o. 117 
Sotol..Kutnl..k.. ooada, 1'0", Brd- 
rO IEC . 
I'rojaa:'l. fol..., pow. Chodoi.t 
i Kntnlalr:, 01. ml., po... Ki
dly('höd 
Woj.ta..I.., lolw.. pow. S.ubiD 
Alebaadro..o, pu.lt. 
Rad
eID, leAD. 
ßamnYllka, aRada 
Koaiolkl, olda 
Pletbeio, a., prz. k., ..aj.lllarul. 


Piecheio- Wapniarnia. Oll. 
Charbleiin, folw., g. 
lIarych. pllllt. 
flarjalr:, tare.m. 
Cbarpat, !,nyl. 
Wydarlo..o, fol.... g. 
rodnle..o, IC. 


fah. 


. 


Boru5aynelr., nadl., o. 
Laotl, folw. 
Laoto"'Dlea Wielta, g. 
WWawlec, oiada 
Chwalti, g. 
Jantö.. Zaleiny. g., I,uolk. 
01a&e".o, 1'. 
LaotD..,-. fol... 
Panynöw, a., pow. OlltnMz6w 
Wiellca, fotw., pow. Wynyat 
Chom
lowo. g. 
Gln
ho..Iec, l.iD. 
tabikowa, o. 
Bor
k, fol,,-., I..lin., po... )(i
dz)'ciI6i1 
Dorek, lein., itOW. 81.IUIIatuJy 
Boret, o.&da, po... Soubin 
l'lllaeaka, fol..., pow. WynJ".t 
Wneolna, bar. 
Kobylac6ra, g. bröwb. LeiD" g. 
Rato....l.. IC., I""'. 
Roro'Wakarr:s.ma. Ittlllo. 
BoroWJ'lll!yu, 00. 101. 
Tluesnia, os.da 

.Iei.. 
Kunynowo LeAD., fol.,., g. 
l1enryltöw, g. 
Po...... g., PO", POInaA-Woeh6.t 
C..Jel.. g., PO", Wynyat 
H.nrylto...o, fOI..., leiD. 
Gonyo, 01. mI. 
G....UIJ'II, g. 
HeleDln, fol... 
Urnel.. fol... 
Kryll.. fol... 
Heljodorowo. g. 
Junepole, g., O. 
B.lenopol, O. 
Keehuaea, o. 


Sir. 


Da.."l.j... 
ll&lwa 
DI.mieeka 


70 
IU 
19,81 
71 
70 
1
 
1!9 
12 
J\O 
120 
120 
70,71 
68,115 


Helo....tl 
lI.nrleUenhof 
H.nrI.tteuof 
HerllWl...dorf 
H.naannahaa. 
land 
n.rmannlhnl 
lIerm.&D.owa 
ßermanowo 
Her.aurade 
n.rDlltaJ 
Herreober« 
Herrenholen 
Herrenwelde, 
Fp. 
H,,'rro&l.l 
Herrnkirth 
Her.z.t.opo..o 
H.nb..... 
Henfeld. 
Hen.,.I.ln 
neyd.rabof 
lIi
binlCf'n 
Hilarhol 
Hiidt'niaor 
Ffintflrmtei('h 
Hlnchdorf 
lIintht"C'k 
Hiraehf
ld. 
Hlraeh..ald 
Hiraehwlnkel 
Hoehberg 
HochbrOet 
Hoehdorf 
lloehf.ld 
Hochh.im 
ßo('hkir('h 
lloeh..ald 
IIl!honYorw.rk 
1I0ffartohauaen 
noffmaßIIldorf 
Hoffnungst.1 
1I0h.nang.m 
Hnbenau 
lIoh.nbergo 
H"hendorf 
IInhflndorf 
Iloheneiche 
1I0h.nl.id. 
1I0hen rried- 
ber!:, FlCh. 
l1aheuhau

D 
lIohenheim 
Hc,hen....am;' 
IIohl'npodie. 
.&"he 
((oho...eba 
iloh("olee 
1I0hcllltea 


.9 
1O'J 
40 
43 
J\O 
90 
5 
5 
50 
57 
:I 
73 
1M 


11 
10 
46 
9S 
11 
12 
54 
57 
93 


93 
V7,95 
61 
(f/ 
70 

I, 110 
J\O 


!IV 
!9 
108 
92 
40 
BI 
l1L' 

 
119 
123 
90 
89 
1116 
tII 
1!9 
90 
I:!:!S 
00 
86 


lIoil
II",t..eill 
ßoilenwddl' 
([ohc... aJdf'D 
ileld.1I 
1I01iIDdordorf 
nnll..pg. Uhf. 
lIuni, 
ilopfeDfeld 
nopfenga.l.n 


r.o 
!17.58 
48 
48 

5 
117 
1M 
40 
74 
Itl 
f.4 
47 
'J3 
78 
41 
118 
8 
40,41 
"41 
A 


IInpfengarlen 
ilopfenlhal 
norl.u 
Hor.tkrUIC 
ßoymotl,aI 
IIUh....n;,..rlC 
HUbnerfu.. 
ila..rltedt 
no lieb... 
HdU. 
IIdUeDhaal...d 
Hllttenlwalaad 
HUlldeohac.o, 
übr. 
Hnlldafeld 
HDDler....rd.r 
HnmJ 
Hulla ... 
Ru&1a 
Hutta pa4ufew- 
Ib 


171 
UuUa padnlew.'" 


N.....a I ,baratter ml.Jaeow..w 


Str. 


Belo....ki.., fol... 
Zalom No..,-, e..g., 1'0". KI,dl)rh6d 
Je&aDowo, lolw.. row. liIogillla 
Radlea, folw., g. 


a 
.7 
GI 
1111 


I3aclylnO, g. 
S""ölki, g. 
WOÜCla. foi.., pow. JarUC'iD 
KaealU1a. fol.... 1-0w. S&.&Ihutuly 
Hilar6..lr.o, fulw. 
Ströt..,lee. g. 
Dllelle., O. 
Domlna.-o , C. 


117 
1:18 
!8 
117 
711 
, 
41 
lOS 


KoJelllkl. o. 
Bocullynek, g. 
7.r&llm, 
. 
lIerutnpowa, 1'. 
Stoc ni ... lc ., IC. 
Krutö..to, g. 
Glog..... e. 
PI...ki. O. 
(,hyhy. 11'. 
Oll........., i0oi.,. 
J6Iafo....a, fniw, 
Nadj..iory. .,101 
1.abno,Kolnnja, 11'. 
Jeleolf'l{loW1, roiw. 
Pawl.dan., «. 
tabne. I.in. 
J.lonelt. bar. 
DUIl.oa, lalw. 
Wy.oklmolt, "'.11. 
WyallJl'oW.,ek, IC. 
ChMlsl.o....n, «. 
I W'yrabki )lUlrii"lU
kill, K. 
8Iodo,,". IC. 
8Inryl... bor. 
ßylinta, fol.,. 
Pyehaly. puatt. 
nwannkowo, I{. 
('Ieehel. o. 
I.u".kowo, o. 
lIielell.Yo, I{. 
Tnccle..ni(,lI, n. 
C"hrultown, fulw.. 1'., l'uW'. ehnd.lut 
lIuta l'oif:dJ;ka, 1'., IlOw. Koglilla 
üou"lIjföra, g.. I
'n. 
\\'ienehueinek, g. 


.. 
!8 
1. 
41 
31 
1 I!! 
41 
21 
7. 
n 
10.\ 
r. 
100 
M 
110 
101 
43 
51 
84 
:n 
ItTl 
GI 
11.'1 
4:1 
47 
46 
Itl 
7f 
36 
13 
1:!3 
1",8 
4!1 
4,11 
I 


"fi1tronie, a. 
Trzf'!biefi, a., 01. 1111. 
Wy
ok., I{. 
YurrzYllck, «. 


D-I 
7 
100 
In 


rr,lliel'ie Wyl'o....i.-. ,. 
100"'00111.'" m. 
Itadzl'Jwirr. «.. puw. An'lll 
C"7.A.I'JnIll1, ,:., l'lII'tk., ........., 
IMJ"-. \V) n111k 
..fprLowo, ,., lein., ollAAla 
Une..iano..a, 1'. 
rodl...ki Wyookie, !:. 
Zihlkown, o. 
Jt:dnrJewo, «. 
Prumoa, nadl., o. 
Cbojnik, 1\'. 
Chmleloik, bor. 
Brwa.a, 1'_, lJU.ltk., .t. kul., I....., 
pow. BydJ!ollu. 


11111 
!!t 
" 


I
I. l:!!i 


109 
121 
11111 
19 
114 
12 
119 
41 


Domu:iawl('e, ku-nma, pO". Rawie. 
rbll1i,.lewo, o
.da 
O.
, o. 
Karc&pmka, . u-rsma 
B"'YD, O. 
Grodzu'.t'lft, ..tI.da 
"""",10",,, I,u.lk. 
ry.aelyn.t, O. 
Hlltt&, lein. 
nuta Puota, lein. 
Za.chodako, g.. po.. N...y TomyAI 
Haebt.. g., pow. OborailU 


8,11 
86 
4 
111 
11' 
n 
I!I 
411 
IS 
114 
58 
54 
li6 


B.
hanewa, o. 
PIlepol., o. 
Glodowlee, ouda 
HIIMI., ou4. 
Hllt&, 0., po... BydgOIICI 
IIDta, g., 0.. pow. OtIoIanöw 


(f/ 
. 
Ir. 
(f/ 
11 
111,_ 


Hnta Padnlew.u, g. 


41
>>>
172 
Hutta Skorscbentscbln 


Dawniej..a 
DU". 
niemiedt. 


Hutb Sltor. 
aehentuhln 
Hutb tremea- 
aen 
Dntta..erder 
Rnttendorf 
lIypolitenpol 


I 


Iduheim 
lff\aDdahelm 
Iffiandahelm 
I..naeo.. 
19uaeo.....a 
19uaeo..ka I 
19uaeo..ka 11 
1I0wlec 
Ibenau 
lI.enau 
ii.ki M ühio 
Imiolki 
Imlee 
Ineahof 
Ine.hof. Abb. 
laabeUa 
l.ab.IIa 


J 


Jabken 
Jabkowko 
J abko..o 
J ablone 
Jablono..Ir.o 
Jablono..o 


Jablonowo 
J ablon.kie 
Jadownik 
J ad..iga 
JI..erhof 
IlIgerndorf 
JAgendorf 
.llger.ruh 
Jiller...a1de 
J iIIerwald. ..... 
JllDiech 
J...dI,au. 
Springle. 
Jn..d.chüla. 
Obf. 
JIIg.nau 
Jllj!'lina 
Ja..olilz . 
Jahn.feld 
Jakob.dorf 
Jakobaclurf 


Jakob.krug 
JakaeiLila 
Jakachitz, .Abo. 
.rätoro"o 
J aktorowo 
Iiamnu.r- 
mUhh. 
Ja.lr.torowo 
Nebkrug 
.llIkturke 
J.my 
.r ankeDtlorf 
Janko.. 
Janl.ow 
Janko... - 
pnygudaki 
J2.00W 
Janowita 
J...owitc 
JMnowit& lhIt. 
Jallo",ka 
Janowo 
Janowo (Jo- 
hanni.thal) 
JWl.uschewice 
JaDuloehkowo 
Jar.tuh....o 
Jaratech 
Hauland 
Jan.\8eb,lI:lIhie 
Jarala 
Jarc.....kI. 
mahle 


Nazwa I charakter miejoco..olel 


nub 8kon
cka, fol... 


III.b Traemea.e6.ka, g. 
OItro.. o , ... 
lIutDn..le
. ... 
\!Ipoiilopol. o.ada lIbze"o, o. 
2.arDowlec, fol... 
8kraynkl. o. 
19uaeö.., ... 
Ignacöwka 111, o.ada 
I....aeö..ka I, oaada' 
Ignaeö..ka H. osada 
lIowiee, eeg., 0., C. 
Joan"", fol..., pow. Po.na(,-Zach6d 
O"""WJ', 0., pow. Bumotul,- 
UsIr.lmlyn, 0.. ml. 
ImJolkl, o. 
Praybrod.in. ... 
Tckiin, o. 
I1a1er..inik. oosda 
babei-. r-, pow. 8zubin 
Ia.bela, leAn.. 0., po... Wyray.k 


Jablko. osada 
Jablkö..ko, folw. 
Jablkowa, 1'., o. 
J ablonna, g. 
J ablonöwko, folw. 
J ablonowo, 1'.. 0., aLo. 
ui., 
pow. Chodziei 
Jablono..o, fol..... po.... lI:i
zychüd 
Jabl0601tle. pu.lk. 
Jadowniki, 1'., aL kol., O. 
J:ulwliyn, "., torf. 
Caytkö..ko, INn. 
Slnelee, o. 
Marlewo, .... p...t.... 
LuG"lee, folw. 
Pnybor6wko, ... 
J &nO"O, leAD. 
Janlauwo, 1'., lein., o. 


Zdroje-Zamek, I-t..o 


JArhdce, DBdJ., P. 
Oonle.Ir.I, ... 
Jalina, leAn. 
Gogolice, 0.. IcA. 
Janussewo, g. 
Jakubowo, g'l po,,_ Inowrodaw 
Malaehowo- ""ierr.bicI.JlJI)', g., 
I'ow. \Vitkow(\ 
Jaknbu....a, lart. 
J..kelce, 1'_, eL kni., o. 
8tefaDOWo, puet". 
Jaktory, oaada 


Jak&.ol'awo-Jillyn. 08. 1111. 


Jakt.orowo-Kart''Ima., k:UfZ11I3 
Jaktorka, g. 
JamnJIr.I, fol... 
Sckolowo BUli.yfl8ki
. «.. IIa.. kul. 
Jankawy. 1'., 0., pow. Ktroo 
Jank6w, g., G., po". .llene" 


Jank6w rra)'gndzkki, ... 
Ja...6w, fol,,_ 
Janawi
e, 0., lH1w. Strz"wo 
Jana"lee, m., i1nw. tnill 
JaDo..If'C-Wief. ... 
Janöwka, g. 
Janowo pod RusJJem, fol.... 


Nal,esewiec, ffliw. 
Jauue&e"lce, 1'_ 
Jan...skowo, g. 
JaraeRw, 1ft. 


Jar&CE, 1'_ 
Jaraca.Mlyn, o. 
Jaraea, lolw. 


Jarcae...Ir.illllyn, 00. IRI. 


115 
110 
11/7, 110 
115 
10 


R. 10 
.17 
66 
BI, I:!!! 
I!:!, 125 
11 
6! 
108 
24 
118 
75 
16, 18 


Btr. 


DaW1liejua " 
Dazwa 
niemJecka 


118 


Jarken 
J &rmUJJzewa 
J aro.chau 
Jaro.chaa 11 
J aroBchewo 
Jarouhewo 
Jaroela..lec 


49 
118 
8 
81 


110 
78 
78 
66 
3! 
32 
3! 
100,98 
W 
88 
63 
15 
118 
34 
82 
90 
t24 


J aro.lawlee 
Jaroalawlee, 
FM 
Jaro.la..ki 
J arotuhin 
Jarotuhin-Out 
Jarschomko\Vo 
J ar...ebin 
JanuchiD 
J uchnll. 
Jucbnil', Alob. 
J ucbnll., Bhf 
Juin 
Jukolki 
JD8kulki 
Jukulki 
Jutr.emb 
Jaetrzembnik 
Jaatrzembnik 
1,11 
Juwiny 
Jaze"o 
Ju..lny- 
Jazynlec 
Jelcn 
Jelenca.ewo 
JeIlto.. 
Jor.chlkau 
Joraynek, IIid 
Jeecbnne 
Jti.ulterbrucb 
Jcsnitersee 
.T e5niten
e, 
Bhf 
JMewo 
Jezf'wo 
Je.e..o Rauland 
Joachim.dorf 
Joachlmofeld 
Joaebim.höh 
Joachlm.thal 
Jobken 
Jobeböhe 
Johanne8burJ(' 
Johauue.feld 
Johanncsgartpn 
Johanne.Utal 
Johannit;berl{' 
J obanni.burg 
Johannisdorf 
JohanaLi.dorf 
J ohanniodorf 
Johanni.felde 
JohannitigrO n 
Jobanni&- 
Dlohie 
.loh&l1nisruJI 
J olwmi.thal 


18 


6 
118 
18 
87 
IOJ 


22 


II
 


1!3 

!, 24 
2! 


10 


9 


111 
90 
71 


Johaunitlolllal 
Jordanowkn 
.tord.ulu\\u,IIM 
JOl'criue 
Joeerinnwo 
J05.fow 
Ju..fuwka 
Jo;(
rVWO 
Josefowo 
Juaelowo 


!' 
::..,
 
7l),11 


61 
71 
1!4 
126 
t21 
30 
29 


Jotiefo'Wo 
JPI'elowo 


29 
19 
121 
25 


Jo
efowo 


Joaefo...o 
J...
efowo 
Josefowo 
Jo.efowo 


li6 
&8 
9 


J06efo..o 
J.....phinen 
Jo.ephinen 


68 


Nuwa I charakter mlej.eo..okl 


Jarkl, ... 
J&I1I1ul:ew, oaada 
JarOIZI!WO, «. 
lmieienta, oaada 
Jaro..ewe, ooada, PO", l(i
dzych6d 
JU08I.eWa, «., IL kot, pow. 2.nin 
Jaroalawiec, folw., pow. Poznad- 
Zach6d 
Jar08lawlec, 0., po... 8roda 


.T arollawiec, le'n. 
Jaro.lnwki, fol..., ... 
Jaroein, m. 
Jarocin-ZalDck, fol... 
Jarqbko..o, ... 
Jarniyn, ..., pow. BydJo'KZ 
Jarntyn, 0., pow. 8znbin 
Juiniec, leAn. 
Jasiniec, pu.stk. 
Juinlec, IIL kol. 
JuleA, g., o. 
.TaokölIr.i, fol..., ... 
Jukö1kl, g., PO", Odoianöw 
J ...kölki, 0.. po... Sr.rn 
.Tu
b, fol... 
J...tn
bniltl, .... o. 


JutntjbnlIti I. 11, 1000n. 
Jatwiny, o&."1da 
Jaeewo, I. 
.rdwiny, 06ada 
..fatyniec, «., 0. 
J e1e6, bor., D. 
Jele6cs8wo, folw. 
JelilÖw, ... 
J erzykowo, 
. 
Jenynek, o.:uIa 
Jesiona. 
. 
Je.uic......truga, g. 
Pnyjezierze, le
n. 


Julniec Bialeblot... .\. kol. 
Jetewo, a., paw. 0081y6 
Je:!ewo, 0., row. Szubin 
Jetewlce, g. 
Sadlor oazcz , g. 
:Mrowino, a. 
KllU'ynowo, folw. 
Zoein, folw. 
. Jobki, pu.tk. 
Li....6..ko, folw. 
Sr6dka, o. 
Janusze"a Zb=lski(\, fni". 
Imielenka, «. 
I'\wi
toja60ka Dolina. oaada 
Janowo, folw. 
Ruda, g. 
LHnianki, 
., pow. Inowracla" 
Jll.ni.slawit-e, g., pow. Odolan6w 
GOBtUBz.Janowo, osOOa, pow. SznbUl 
Jancsyn, fol... 
Lasi.ka, g. 


Jankowo-lIlyn, fol... 
I'opo..o Tomkowe, g. 
JanUB!.to'Wo Knja.wtlkie, gn 
pow. Inowrocla.w 
Ourowatki, fulw.. Ilow. 'VJny
k 
Jordan6..ko, foh,. 
Jordanawo, aB.da 
J6aefin, fol... 
J 6.efioowo, fl.i.. 
Jü.eföw. fof.... 
Jö.ef6..ka, I-I wo, win 
J6l:efawo, o.ada, pow. Guiel.no 
Krayaatofo..o, folw.. pow. G08tyn 
awl-:tomien, folw., lein., pow. Ja- 
rodn 
,161ef6w Obor!lki,. rolw., po". Kotmi. 
J6&efawo Sselej('wt'kie, folw., 
pow. Koimin 
Jözeföw Go6cleje...ki, o.ada, 
PO", Koimin 
Jö.eföw Ochel...i, Olada, PO"', Koimin 
Jö.efo...o, lolw.. pow. I(I
d.ycb6d 
J6.efowo. folw.. pow. No..y Tomyü 
Droloslawiec, folw., pow. Po&nafi. 
Zacb6d 
J6.efowo LeAne, bar., po.... S.amotul,- 
WJ'8I
p, ... 
Jözefinki, przys. 


8tr. 


DaW1liej..a I 
na'lwa 
nlemiecka 


!!Z 
41 
11/7 
11/7 
46 
1Z1 


Jo.ephin6nfiur 
Jo.ephinentbal 
Jo.ephino..o 
Jo..pho..o 
J08epbo..o 
Jooephowo 


77 
1011 


Josephowo 
Josephowo 
Jo..pbruh 
JOlep"'bof 
.Jo.ep"'hof 
J080ph.tbal 
Jooeph.tbal 
Jozefia 
JudenfurUt 
Judytten 
Julianna 
JuJianowo 


78 
98 
25 
1!7 
118 
8 
93 
11 
11 
11 
34,86 
96.95 
6t 
100 
33 
58,54 


Jnlianowo 
Jullenan 
Jnlienfelde 
Julienhof 
Juli...mllhie 
Jnli...mflhle 
J uliu.tal 
Juliu.Utal 
Ju.ncewo 
Jun..ferworder 
Jutrkow 
Jutr08cbin 


54 
1fT 
22 
40 
115 
110 
101 
61 
49 
73 
61 
22 
11 


K 


Kab... 
KarzßI'orka 
Kaczuren 
K.d.yn 
Kahme 
Kahle Köter 
Kahlhor.t 
Kahlo.. 
KaM.udt 
Kahl8t!dt 
Kabersanc 
KaJsersaue 
Kaisers&ue 
Kaberodorf 
Kai,cf8feldo 
Kaber8Mb 
KRlser.hof 
Knl..r8Utal 
KailSorswaldc 
Kahlertrcu 
Kal8ertr("u 
KaI.er WiIhelm 
nnd Kailerin 
Angu8te Vic- 
loris 81ech
n- 
heim 
Kallocban 
Kaliaehan. Kol. 
Kail.cherheide 
Kallochkowo 
Kalioke 
Kali8zkowlco 
olobockle 


11 
18 
118 
90 
9! 
78 


125 


82 
60 
t
4 
100 
117 
18 
7:1 
4 
123 

 
61 
94 
121 
I:!'I 


73 
1.1 


i:2 
1:?.1 
24 


Kalkbrueh 
Knikowflky 
Kalowo 
KaU Wa.:-Jaler 
KaluoamOhlo 
Kamien 
KamillenthaI 
Kamint"hen 
K
iniec 
KamInlet. 
K:tminekcr 
ßauland 
Kamiaoke 
Kammerbof 
Kammtbal 
Kamnita 
Kamola 
Kampr:d.dorf 
Kanalkolonie 
Kanal8garlen 
."aI.krn« 
Xaniewo 
Kankel 


!:! 


71 
110 
33 
:L1. :10 
14 
18 


28 
89 


89 


37 
;18 
46, 48 
54 


79 
89 
6 
11 


Kankd 


Nuwa i 
harakter mlejoeo..okl 


Su. 


Balc'leYo, aaada 
J6aefinka, folw.. o.ada 
J 6r.efinin, a. 
Jö.el,-, fol..., pow. Chod.lei 
J6..fo..o, ..., pow. 1I0giino 
Jözefo..o nad Rud..... ..., pow. W,,- 
growlee 
Pob6rka Wielka, osada, pow. Wynyok 
J6J.efo"o, foiw., pow. 2.nln 
J6zefowlce, g. 
Tomis1awki, folw., pow. Orodzisk 
Jö.efowo. fOI..., pow. Sroda 
Pnemt:t, lelln.. po". Wolllztyn 
Kall.ka, g., pow. WlIgo..iec 
J6zefin, foiw. 
?ydo...kibr6d, kare.ma 
Zydö..ko, folw. 
Juljanka, oBada 
JulJanowo, folw., 0.. mf., pow. lOG- 
wroclaw 
Jnljanowo, folw., pow. W
owiec 
.Ju\janowo, lein. 
WY80b Ooada, g. 
.Tuljanawo, folw., olada 
;;u1juuewlce, leAn., po... II:I
dzycb6d 
Szklanabu&a, eeg., po... O.tn..a6.. 
Pnyby.a6w. ... 
Juljampol, o.ada 
Ju6eewo, ce«., r. 
Puaniewo, 1:. 
Jutrk6w, folw., ... 
Ju\rOlin, m., BL kol. 


!1 
II!! 
124 
10 
49 


10'1 
125 
128 
8 
n 
102 
In 
11/7 
111 
110 
14 
U 


1!3 
IO'! 
HO 
188 
9! 
48 
69 
81 
110 
IZI 
.91 
33,110 
79,110 


KabaA, puslk. 
Kaczag6rka, folw., «. 
Xaer.ary, folw., aa.da 
Kadzy6. o...da 
Kamionna, g., p...tk. 
Oolainlea, pu.tk. 
Chudzice, 0. 
Kolo. fol... 
W
gle.,o. g. 
Oolepole, I-two 
Runowo I, U, faiw. 
Runawo, g. 
Rnnowo pod WlIgo..cem, .t. Ir.ol. 
)(Iot"'owo, f..I...., g. 
Dltbrowa, g., o. 
!;1laWllko )tale. ... 
DUIZDiki, 0. 
Sla...ko Dolne, g. 
OrabiO'1D.8, r., o. 
OSwJerzchno 9 g., I'ow. illo" rodaw 
Podgradowlee. g.. po... Wol..t)'n 


r.o 
SB 
6:?,00 
9!t 
411 
8 
104 
42 
9 
10 
1119 
tO'J 
IO'J 
tt!! 
49,61 
83 
117 
83 
lit, 1M 
!:! 


1111 


(fts1.ronno, leczn. 
Kali.uny, 0. 
KoJl.ZRny, g. 
Kali!zkowite Oiobockie, 1t'l4n. 
Kaliflzka".o, wieA 
Kalieka. fvlw., pu...t..... 


56 
110 
107 
tro 
118 
411 


K:diszkowic:c Olobu("kic, g., leitt., 
pust.... 
Waplenno, folw. 
Kalkow"kir, 1:'., u. 
KaloW'O, 08ada. 
Zimna..oda, I.,.;n. 
KRluia, OB. ml. 
Kamie6, e., wiel 
lIyje, r;. 
KamieJlnik, 1:. 
Kamieniee:, g., a. 
L:amicnlec, g. 


66 
113 
61,62 
.44 
11 
fo7 

, :..'6 
67 
It 
9:j,96 
11 


Kambi.ko, r;. 
K.mlonka, g. 
Kobierno, o. 
Orzebienlsko, g., pust.t. 
Kamienlca, ... 
Kamola, puatk. 
DruiyDa, g. 
Po.ada, oaad& 
Howlee, ossdä 
I S....oboda, kare&llln 
I Kaniew, ... 
Kltkol, lein., pow. Iaowroclaw 


56 
8 
4t 
8!1 
11/7 
68 
98 
6 
4 
91 
88 
28
>>>
KaDkeJ 


DaWDiejllz& 
nu... 
Diemlooka 


Str. 


DaWDi.j' 
l 
IlUwa 
lüemiecka. 


£:ankei 


Kank.l.. Wald 
KapaJJ.. 
KapliD. 
Xlrau. 
Karc..mkakru
 
Kudorf 
KarI Alexan- 
d.nruh 
Kulowlt. 
XulowIt. 
Kulowlt. 
Kulowo 
Karbbech 
Kul.h.rg 
Karbhrunn 
Karbfeld 
£:ulof.ld. 
Karbhoh 
KarbhOb. 
Kulohof 
Karlohof 
Karlohof 
'KarIohof 
Karlehof 
Karlohof 
Karlohnf 
Karbhont 
Karbbon. 
Karbmllhl. 
£:uloruh 
Karl.ruh 


Karloruh. 
Karlotein 
Karlot.hal 
Karlsweiier 
Xamrode 
K:.uolinenhein 
Karolln.nthal 
Karolingen 
Karpf.nflhre 
Karpitiko 
Ka.rschnitz 
Kank 
Kartzen 
Katanynow 
Katanynowo 
Katbarienen- 
dorf 
KaUtarioDen- 
feld 
Kathari.n.nhof 
Katharink. 
Kalhrindorf 
Kat.8ch.mka 
KatICbkau 
Kat..hk.wo 
KaLachlin 
Kawent::zyn 
Kawcnt.echln 
Kawi""'h 
Kawi&och 
Kawka 
Kumi.rki 
Ka.zmJerowo 
Kumien 
Kazmienewo 
Kaunirowo 
Karyn 
Kegel..n 
Keilt. 
Kemblowo 
Kempa 
Kempa 
K.mpakrug 
Kompen 
in rOlfon . 
Kempniak, Kol. 
K.n.h.n 
Kencheuhamm.r 
K.ndzienyn 
£:.ndziory 
Keaoehilb 
K.rnJT11nd 
Kentenbrueh 
Kenow 
Xetuh 
Klebe) 
Kiebibhrneh 


Nu... I ehuakter mJ.j..,ow
i 


K,kalewo, 1'., 11. kot, a., 
pow. Le..... 
K"'.I.w., I-two 
Kapallca, folw. 
Kaplin, g. 
Karaewo, c- 
Kares.mk., kaceoma 
Chanowo, g. 


Rozdraiew.k, lein. 
KarlowIe., leiD., pow. Odolan6w 
Jednej.weki., pWltk., pow. Odolan6w 
Karlowiee, fol,,_, pow. Poznad-Waeb6d 
Karlowo, fo),,_ 
KoAcienyn Wielki, g. 
)!,c.yiwlat. folw. 
Karolin, pWltk.. 
Karol.wko, foh,'. 
Podlesie, r. 
guollnki, g. 
rny.t.ankl, o. 
J(uolewo, fol"., )}OW. B'yd,go8:r.ez 
KaroIe", G., po",_ Kotmin 
Karolewi.., folw., pow. )(j
dzych6d 
Karolewo, fOlw., I'0W' Poona6-Zach6d 
J(orole"o, folw., po". RawJrz 
Soltlamia, folw., pow. Sumotn'" 
K.....y. folw., pow. WWrowIec 
'Karol.wIee, lein. 
PUlzeaykowo-Zabone, o. 
J,,«I., 08. ml. 
Kowalilt!, 0.. pow. Rawie. 
Strzytewo CzornieJewllkie, g., 
pow. Witkowo 
Kuolewo, folw. 
Du.on,,«örk., o. 
Panewnia... folw. 
K8rolewo, fohro. 
Karnl.re..... p;. 
D,bröwka lIala, folw. 
KuoUnki, g. 
Tn
oaeo, o. 
Pnew6z, dom. pnew. 
Karpieko, /(. 
I\.ariinice, folw., «. 
KarFko. ".iet 
Kanec::, a., B1. kol. 
Kata.nyn6w, folw. 
Katarzynln, folw., g. 


Kotanyniee, r. 


Katanynk., pnolk. 
Katznyn6w, pnlltk. 
Katanynkl, fol... 
Kata.nynawa, «o. 
K.......mka, 0.. I.A. 
KaCl.towo, folw., «. 
J(ae:r.kowo, g. 
KACzlin , «... osada 
Ka.w
csyn, 0. 
Kaw
ez:yn, 0. 
J(awese, «., 0. 
Kawczp I, 11, I('Hn. 
Kawki, 0. 
Katmierki , wie' 
Katmlene".o, «. 
KaimJon. /(. 
Katmiencwo, ro. 
Kdmierowo, wiel 
Kuln, folw. 
Jablonowo, lolw. 
Chelkowo, o. 
K
hlowo, o. 
Kt:pa KnJa'll"'Bka. r., pow. InowrocIaw 
K
I'a, 0.. I'0w. Sumot..", 
Kawetezyona, ooada 


KWno, m. 
 
K
pniak, ouda 1:!!7 
K'tty AI"I.., g. 81 
Kuinic.. K..ka, 
. 81 
K
d.lenyn, g,. 00&4. 112 
K
dzlory. oonda 88 
K
.y"", hor. II!I 
O
wieka, I.An. 128 
SlfI1IIionlt., o. S3 
Kierzkowle., folw. 10 
Kleltn, g., pn. k. 78 
K
blowo, g., .t. kol., leAn. 115, 117 
Blfldaaz16wko, leAn., pow. Bydgo.... 8 


48," 
" 
!8 
48 
111 
71 
7a 


Kieblu1maeh 
Ki.I....wo 
Kl.le.,.,. 
KI.Ie.yn 
Rauland 
Kielkowo 
Klelpln 
Kienberr 
Klenwald 
Kieron 
Kierachkowo 
KiewitzbloU 
Klj.wito 
Kianpthin 
Klrehbe
 
K irebdorf 
Klrch.n 
Klreh.n Dom. 
browka 
Kirch.n Pod- 
I.seh. 
Kirchen Popowo 
Klnehberp; 
Kiroehdorf 
Kirochdorf 
Kir.ehdorf 
Kirtichdorf 
Klr",hfeld 
Kir..,hgrund 
Klrsebgrund. 
Ohr. 
Ki.ehe..ko 
KiBChewo 
KiAne 
Klallt. 
Kiabrhelm 
Klapowo 
Klarau 
KI...ok 
Klaudln 
KlaWlt.hal 
Kle.dorf 
Kleinau 
Kleinau 
Klein B.h. 
Klelnh..h 
KIoln Bar\el- 
..e 
KieiD Beeren.. 
bruch 
KI.ln Rialo- 
"oocb 
Klein Butsch- 


41 
81 
60 
7. 
80 
122 
IIS 
73 
86 
91 
8 
88 
8 
110 
45. 
77 
81 
88 
111 
10 
75 
:!!7 
81 


113 
57 
41 
:!!7 
125 
13 
!!4 
I!O 
7 
28 
115 
00.95 
S3 
18 
tI 
86,85 


12:! 


9 
.63 
96 
1111 
87 
14.43 
1:!7 
46 
114 

t 
RtI, 81 
111 
51 
103 
I:!:! 
8!i 
!MI 
7 
7 
10 
96 
I
 
22 
1!8 
70 


Nuwa i ehu.kUr ml.j.oowoicl 


Dawnlej.za 
nuwa 
nlemJ...h 


Eltr, 


Ly.inin, I..in., pow. bin 
Kielenwo , «. 
Kiele.,.,., g.' 


Klelczynek, g. 
KI.ikowo, g. . 
\S.ie1piny, g:. I.An., o. 
Chojnaty, l..oIn. 
Drqzgowo, I-two 
Kiero'6, 'olw. 
Kienkowo, 0. 
C.
ki. o...da 
KijewJce, a. 
Ki,csyn, g., a. 
poUchno, ao. 
Str6i.wo, g., puetk. 
D",röwk., Idn. 


. 
D,bröwka Ko&cieina, folw., 1:. 


PodleRie Kolcielne, «., a. 
Popowo J(olcielne, 
., 0., st. kol. 
Urban6wko, g. 
Sklereazcwko, «., pow. GniezlIo 
FkiereSl.ewa, olada, pow. Gnl('zklo 
K..rucz.yn, folw., pow. Jarocln 
WI
i_k., g., pow. S.nhin 
Kienno, ao. 
Leaayce, «., leAn. 


LeIZyt'f', nadl., 0. 
Kb.ewko, g. 
Ktuewo, «., It. kol. 
Klonowiee , C., o. 
Kla'1"ek, «. , 
I\:otomien, a., 1It. kvi 
Klapowo, puHtk. 
Pllk., pn.tk. 
Kiuat, olada 
Klaudja. folw. 
Doli.., I.An. 
Cbarbowo, «. 
Yikufllzewo, rvl.. 
I'plawik, leAn. 
Babk., folw. 
Cbromire. folw. 


Barto.!.I.j. lIal., Ic
n. 


8olnowiee 111 :.Iy. wh
' 


BilJol.o8Z('k, «. 


ßuczek lIIaly, n. 


ChnYlt8ko ... eIe, 
C....yk, pWltlt. 
Kalawlo," p;. 
Dfwlerszno Male, «. 
VarjaJlowo, fvlw. 
rrukomki, ...&da 
Kleltyn StAry, g. 


g., i,u
tk. 


Tabor lIaly, g. 
Oal.1okl Kai., o. 
Oaj Kaly, 
., o. 


GI
hocoelt Jlaly, wld 


Linkl. Iflliill. 
Görka Mala, 0. 
06lk., g. 


I;"dok Kaly, 0.. ..I. 
Gon,..,. lIale. g. 
OoAllnka, folw. 


98 
115 
115, 117 

4 
111 
88 
I
 
3 
84 
85,88 
12.' 
9 
58 


108, 110 
109, 111 
47 
14 
14 
28 
9! 
SI 
4,8 


Str.1 


liJtI 
S5 
98 


Kl.ln Lukow. 
nic. 
Klein Louka 
KI.I.. LenItI 
Klein Len.eh.tz 
KI.lnlind. 
KI.inIiplte 
KIeln Lon. 
Klein Lubla 
Klela Lubo- 
wlee 
Kl.ln IIlrko, 
. witz 
Klein lIIorin 
Jo.I.lu 11 Dneh. 
Klein N.lk. 
KI.ln S.udorf 
KI.ln Opok 
Kit'lln P0l'0o. 
rl.alki 
Kll'in Prinl.eo. 
nau 
KI.ln Pnygo- 
,lI.ice 
I\'cin Plarto....i... 
ßauJand 
I\It'in ROlll'aez&- 
wo 
KI.ln Rybno 
KI.ln "aI...ln 
Klein "alodnrf 
Kieln Scil('da 
I\lpinlfe 
Ki.,ln fti..ld.,rki 
Klrin Sm
nrll 
KIl"inlorge 
Klein SrOl'ko 
Klrin StneJt
e 
Kloln Swlont- 
nik 
Klein Tarcbaly 
Kiein Tonin 
KI.in Topola 
KI.ln Trombi- 
nek 
Kl
ln Tworl&- 
witz 
KI.ln...ald 
KleinwaId. 
KI.ln Werder.- 
haulIl"n 
Kit!inwie
e 
Kif'in Wil!.lIck 
Kiein "'ill..ek 
KI.ln \\"10.1.0- 
..0 
Kloln Wod..k 
Klein Wy.ocko 
Kirin Zalpl'jic 
Klemtlntowo 
KlrlDkenhn' 
Kh'IIII_,it.s 
Klrllka 
Kleschew') 
Klel.chau 
Klewitl.lll.rr 
Kiicbow 
K:lngenburg 
Kloda 
Klodzin 
Klodzi.ko 
Klondau 
Klonowo 
Klo....Obl. 
klONowitl 
Kiollterbnden 
KI..U.ßd.nl,of 
Klot&ko 
K ludoln 
Kfutuh_o 
Knanhiltte 
KobPlblott 
Kobelnlca, 
Adl. 
Kob.lnle., 
KgI. 
Kohelnlk 
Kohelnlk 
Kobelnit. 
Ko1nucIl 
Kobylel. 
Kollylallt 


kau 
Ki.in Chroyp- 
oko 
Klein Cz.aes. 
KIeindorf 
Klein Dreidorf 
Klein Ehen 
Klein EI.ingen 
Kieinßie.. 
Kiein Frkdrit.hll 
Tabor 
Klein Oalon.k1 
KI.ln Gay 
KI.in Oi.mbo&'- 
..,hek 
Klein Glio 
nicke 
Klein GOrehen 
Klein GolI.. 
Klein Gondek. 
mOhl. 
KI.in Gon)o 
Klein Gop.iin 
Klein Ott- 
..,hilt. Chocleza K
la, o. 
Kiein OroiLElg Gröj... Kaly, g. 
Klein O11towy Outowo Kai., 
. 
Kleinh.ld. PWI&eoyn, leAn. 
Kleinhof lIalydw6r, folw. 
KI..iu Jak..hlt. .Iwieokl, folw. 
KI.in J.ziory J.ziory lIale, g. 
KI.I.. Kempa K
pa Kai&, g. 
Klein Koluda Kolnda I1a1., ... 
Klein KOItuhin l Kokienyn.k, 
. 
KleI.o Kr01ltacIo Knyclto 1IaI., g., o. 
Klein KroIlC'Un Kro.In.k, g. 
KI.in LuIt1. LuIti Kai.., g. 


116 


8 
U8 
116 
43, 44 
122 
8 
71 
113 
31 
10 
111 
18 
\18 
118 
50 
28 


11 


92 


45 


S! 


45 
115 
\15 
1
1 
t!0 
l:!i 
\13 


31 
71 
115.81 


49 


124 

I 
107 


O!) 
00 
117 


no 
II
 
II
 
7 
41 
1!4 
1M 
11/3 
1!4 
t2Z 
43," 
116 
\.."7 


N...wa i ehu.kt.r DlI.j..,ow....1 


LulLownlea lIaI., g., o. 
Ljb lIaI&, g. 
Ljltl lIaI.., I.An., 0. 
L;Aeczltl, g., o. 
OIue, «. 
Liplta lIaI., /(. 
4zlto Kaie, folw., C. 
I.nbinla lIaI., g., o. 


Lubo. ic.üJ , o. 


lIiduwiak!, g. 
»unynko, g. 
IIIni8ski, folw. 
N'lalek, wl.. 
N'owa","iollka. Ir. 
Opoc&kl, g. 


rOJr0nalkl 11.1., ..Id 


Zygöwki, folw. 


Przyiodzirzkl, i. 


PI8a.rki, g. 


Ropezewo 11181", u. 
Rybiftni.," 0. 
261win, folw., olada 
Rlonawki, r. 
Gutowo Male, foiw. 
.f('liora lIIale-, g. 
SI.klerkl Kai., g. 

mflPzynek, folw. 
K10I.otek, ol'ada 
Rroeko Mal... fvi.., ,,
 
8tnelce Ilala, g. 


Awl"tnikl lIale, /(. 
Tarcha'" lIaI., wleA 
Tonin('k. «. 
Topoia Ilala. g't 0., Iiot.. 1..01. 


Tr"blnek K aly, ...&da 


Twonanki, «. 
Zulep.ie lIlair. n. 
r.ntyn, g., Idn. 


Bronimion lIIaiy, g. 
CloIe"l.k., g. 
W"'lIoka Mal., g., 
Tlukomki, ""ab 


WlfIIIltöwko, v. 
08iecl.ck, 1:. 
WYlocka M..la. g., u. 
ZaI..I.. Malc, tI. 
Klemcnti,w, o
afla 
Komal!lio, f{. 
Klftml,kE, bur., r. 
I(I
k., ... 
Kieu,cl.ewo. 0. 
Kleszrz t ,,,,,, I. 
Gaulu,," /(. 
Klid.6w. ",i..A 
Pllwc"l a. 
Kloda, 11'., ... 
Kladz.in, fvlw. 
Klodzi!oko. fnlw., if'l'in., «. 
Chf"do..o. /(. 
Klon6w, g. 
Hrbanowo, (-p.. ull. 
1\I0000wiee, bor., OfiIllda, iJT1. k. 
nUlly KI:IIRzh.rll(l', 051da 
I\lotyldzin, /(. 
KI".rko, 111. 
Kiodzin. «. 
Klneuwo, «., lein., o. 
TnukawJrr, «. 
Kohyl"blota, I'
n. 


Kohyinita Sdaeh.cka, wh.A 


Kobylnka Kroiewl'ka. ruiw., wl

 
Kobylniki, g., 0., pow. Koklan 
Kobylnikl, 0., pow. 81....1110 
Kobylnie., g.. ... kol. 
Kolnu. g. 
Kehyl..., g., .1. kol. 
Kobyllliltl, g., p...tk., pow. Orod&lelt 


178 
Kobylnlk 


1l1li, 110 
111 
" 
"-48 
119 
a 
4 
... 


15 


1l1li 
11 
.s 
117 
. 
11 


S8 


!I 


64 


86 


87 
15 
I 
II
 
118 
BI 
1113 
U3 
21 
711.77 
17 


14 
(Ij 
1:1:1 
O1!,GII 


119 


43 
:rJ 
4.7 I 


21 


1:!8 
la 


19 
21 
...., &I 
. 
64 
1'1'7 
It 
28 
Ur. 
43 
49 
JII 
100 
"', 4. 
R 
J.1I6 
112 
40 
, 
.",46 
I!!I 
fI 
18 
11/7 
IfIi,Mt 
11 
. 


. 


83 
811,116 
84 
73 
N 
1(17 
11
>>>
liJ 
Kobylnlk 


KwUtscll 


DaWDiej.za 
Buwa 
n1eml...lta 


Sir. 


Kol7"llt 
K08IWI. 
K08bl.ld 
Koehlo.. 
K08..'Jlo..... 
lorlta 
K08I.mba 
Koclemba 
ICodn 
KoellrmDhle 
K Dbnlt& 
Ko.lgrr1t& 
Könlpad.1 
KOnlg.an 
Könlgobrunn 
KDnlg....orl 
Kllnlpl.ld 
KDnlgol.ld. 
KDnlgBhöh 
Königohol 
KOnigohol 
KDn1go11l( 
KDnig.rode 
K
nigoruh 
KOnig.Ib.1 
KOnlgotr.1I 
KOnigolr.lI. 
Könlg....rder 
Könlp..i... 
KDp.rlllIt 
KOrnerau 
Körner. leid. 
Köm.nhoh 
K"jenl..,bln 
Kolto.chltl 
Kolacln 
Kolaosko..lce 
Kolacdo..o 
Kolaosko\Vo 
KolaUa 
Koldromb 
Kolondlln 
Kollu 
Kollln 
KOllontaJewo 
Kolmar I/pooen 
Ko1ooermOhl. 
Kolodll.Je..lto 
KoIybkI 
Komarow 
Komarow, ALb. 
Komarowa 
Hauland 
Iomarawo 
ßauland 
Komone 
b. Neutilad' 
a/W, 


Komono b. Zor- 
Ito.. 
Kompi. 
Kompiel 
Kom.dorl 
Eonarflkie 
b. IIDln 
Konankie 
b. Xinna 
Konin 


. 
Kanin 


KoniJIlto 
Kankaiewo 
Konkole..o' 
Konkolewa 
Konradohol 
J(onalnowo 
KonotanU....1I 
Konstltntlnowo 
KonelanUaowo 
Konlllo 
Kellly 
Konly.)lacle. 
jo..o 
Kapalln. 
Kopanla 
Kopanin 
Kopaaino 
Kopank. 
KOpueh1o 


Nu..a I ebarakl.r mi.j.eo..olel 


Kobyllliltl. e., po... SzamMnly 
Cbaehalnla, I. 
KoIto.z.IJ'D. I. 
K08hlowy. I" o. 


K08lallto..a G6rlta, o. 
Kocl
b...Lud..iIt6.., o. 
Kocl
ba, 0.. ml. 
Ko.16, 101... 
Koeik, 08. ml. 
Cbobl.nlc., bor.. I.. o. 
JUechowiellkl, lolw. 
D
blo..o KrOI....kl.. I. 
Et:döwta, wieA 
St.odoino, I. 
B"kowo, 1'., o...dill. 
lal..I. m.lkle. g. 
KOli.lultl, g. 
8s.ubinek, wieA 

d..lny. 0., 1'0.. 8
amotuly 
Targo..og6rka, 0., po... Sroda 
Jace..ko. leAn. 
Kr6l1ko..o No..e. g. 
IImolarkl. I. 
Brodlltl. I. 
I'Ijdo..o. I. 
Wiernowo, o,flada 
Wydnyebo..o. '01... 
Kr6Ie...ItI.. lai... 
Kllnyd6l. pllollt. 
ZmTllowo, o. 
Csedawlee, eel'_, o. 
8ta"l
sno, fol,,_ 
Choj
ln. I., o. 
Koltoolltl. g.. o. 
Kolacln, 1'., o. 
Kolaeskowiee, g., 
Kolaedowo, r.t 
K oIaczkowo, 1'", 
Kolala, I. 
Koldr"d. p:.. ... 
Ko
doin, 01&4& 
Kolu. pu.llt. 
B,decs, r., 0. 
Kol"ta]e.... I. 
Cbodllei, m. 
Koleolee, Oll. ml. 
Kolodzlej...ko. ..leA 
Ko,,"bkl. o. 
Komor6... Ih le"'. 
Pudkawie Komorawltle, ,Iufltk. 


o. 
0., pow. Witkowa 
0.. J'O'" WrzcAn10 


Komoro..-Ire, I.. J'O'" No..-y TomyAl 


Komor6...lto. I.. PO", WobllJ'D 


KUDlone Ilod Nowcmndast.em l1ad 
War...., f!. 


Komnrzo rod Zrrkowem, r., a. 
K"pi., H..o 
K"pl.l. ,01.... I. 
Chomi,ta. S'l.I.obec.
ka, folw., g. 


Komvoltie pod Bnin.m, I. 


KnnRrlkl. rod Ko
i_, 0: 
Konin pod Lwötrkiflm, C., 0., 
po". No..y T..myAl 
Kooin pod rOiewUll, g., 0., 
po... 81amolul1 
Kooinek, C., o. 
K¥ol...o, 101...., Ir.. po". Grodzi.k 
Kpol....o, I., po". No..y TomyAl 
K"ltnle.., lein., po..'. 001r6.. 
Koo&.raew, o. 
K..loowo, C., O. 
KonotanlJ'Do"O. laI...., leAn. 
KaoltaDtyoowo, rolw.. pow. Arem 
Konltantyno..o, 1-. po.... Wyrzyok 
",,1110, o. 
K"I1, I. 


K"ty-Kadeje..o, I. 
Kopal1na, ooada 
KopanIe. '01... 
Karanlna, o. 
KopanIna, 101.... 
KopaDkl, I., ruott.. 
KopUS1 n , C. 


.. 


75 
64 
64 
G 
121 
115. 117 
23 
13 
00 
88 
121 
88 
li3 
00 
R9 
106 
10 
91 
117 
8! 
00 
1
 
!4 
D9 
104 
82 
110 
111 
SO. 112 
18. 18 
\JA, 100 
16, 18 
112. 114 
118. 120 
va 
12'1, 128 
rll 
SB 
121, 123 
63 
8 
47 
51 


Sir. , 


Dawni.jo.. 
nazwa 
nl.mi...lta 


88 
40 
'17 
SO,_ 


Kopee-Komr... 
towa 
Kopeo..b 
Korit. 
Kopnib 
Korydlo..o 
Kornaty, FOrtll 
Kornelino 
Kornl.ld 
Kornl.ldo 
Korngul 
Kornhol 
Kornlbal 
Koroch 
Kor..,hin, ObI. 
Konkwy 
Konen 
Ko.ak 
Ko.ak.n. Abb. 
KOlakmObl. 
Koaehanowo 
KOlcbmin 
Koocbmln 
Kooebmln. pol- 
OilCh, Bau- 
land 
KOBc:ianki 
KOBcielec 
Koocleozltl 
K08('iueskow 
KOlolau 
Kouowa 


uo 
116.D9 
86 


KallOWo 
Koeten 
Kooterbln 
Ko.IIII.hln 
Konllly Kolo- 
nl. 
Kollo... 
Kollo,,"ky 
Kolwlcb 
Koll.ndorl 
Kotzioe 
Kowalewko, 
KoL 
Kawano"".ko 
KOII.doly 
KOlierl°.y 
Kool. 
Kodonb 
Koalowko 
Kozlowo 
Kos.uukowo 
KCJ,'IHEkowa 
..ola 
Kraede 
Kraj...it. 
Kr&nlmOhl. 
Kruehlll 
Krciaau 
Krelolnl 
Kr.mpa 
Krempltowu 
Kr.nlol,.- 
Krensoly 
hret.tow 
Krehclldorl 
IUellll.ldo 
Kr.lllltrug 
Krellllal 
Kreuswehr 
ICrieweo 
Krutiaaawo 
KrOben 
Krolewieo 
Krol....olti. 
Krolllto...e 
Kro..lt& 
Krompi.wo 
Kromple..o 
Kro..pl...o 
Krallall 
Krone a. Bral,,:
 
Kronpr. WiIb. 
VolkoheiI- 
&tIu. 


li3 


lU 


S6 


28,S!! 
93 
112 
126 


98 


100 


5.1.&4 ,88 

.88 
20,19 
li3 
II!I 
41 
115,88 
10 
100 
12Z 
111 
. 


111 
60 
18 
110 
48 
I' 
107 


Kronachkow 
Krooelwlt& 
Kroloa Bau- 
land 


N..... I eharakl.r mi.jooo..o661 


Kope. Ko..ratowakl.. onda 
Kape6..ka, ouda 
Kopi.... 101",. 
Kopanlea, m. 
J}opydlo..o, '01... 

dkornaty. a. 
Rornelio, «. 
Pa..16..lto. g. 
Knekolo..-o. g. 
HalierD.... I. 
PI.ltary, I. 
UIlllt.u'leWO, g. 
Knrocb, plllllt. 

korZf2clo, oadl., a. 
Kordwy. o. 
KoneA, lolw. 
Koultl, ol&la 
KOlakl. loi.... 
Kazak, 08. ml. 
KOBl.anawo, I., o. 
Katmlo, .... pow. Koimlo 
Kotmln. I., PO", 8......oluly 


Polokleol
dry. I. 
KolelaDlti, o. 
KoAcI.I..., 
eg.. 0., pu.llt.. "" Itol. 
K.....loulti, 0.. 0" 1001. 
KoA.I......6... I. 
Kol.lowo, tart. 
KOIawo, C., 0., IIt. tOI., pow. Go- 
.IrA 
Kalowo. r., pow. \Vltkawa 
Koklan. m. 
KOlltnyn, m. 
Kaltnesyn. ouda 


KOllllly, g. 
Kot\6.., I. 
Kote....tie. I., pUllk. 
KotUIIS, «., leAn., oadl., 0. 
Koclesöw, osada 
Kocloa, r., pUBtk., leiD., 0. 


KawaJewJee, alad. 
Ko..an6..lto. C. 
KOII.do,,". wlei 
Kor.iegto..y. f!. 
Koti.. o. 
Kotlanlta, bor.. '01... 
KOI16..ka, I.. plllllt. 
Kal.lowo, foiw., le'n., «. 
Kotullzkowo, a. 


Wola Kotno.ko..a, g., o. 
Kraclltl, f!. 
Kraj.wle., f!.. letn.. o. 
810pna, 01. mL 
KrallyeO. '01... 
KnywoO'ld6.., g.. n., pUllk. 
Knoo101, g., .1. Itol. 
Kr
pa, "og.. I., o. 
Kr
pko..o, ..leA 
K
ioly, 0., pow. Inawroelaw 
Kr
ioly. 1..1.... J'O'" Obornlltl 
Krellt6... n. 
KnytoWDlkl. g. 
Knyianowo, o. 
Krlyolta, '01... 
Knyssfzewa, r. 
Knyilt6..ko. Ir. 
Knywl6. m. 
Kryotjann..n. '01... 
Krobla, m.. "" Itol. 
Kr61.wlee. '01... 
KrOI.....kl., oo...!a 
Kr61lkowo, I. 
Chromi.., I. 
"",ple..o. f!. 
Kr"ple..o-Fol..arlt, ..iei 
KrIIr le ..... I. 
KocaIIo"o, g. 
Koronowa, m. 


Leemlea, o. 
Jl:r'ltltowy, f!. 
CbrotDlea, I.. tart.. 


KroIlnko, I. 


93 
/111 
8! 
73 
M 
110, 109 
49 
21.19 
1!4 


Blr. 


DaWDi.j... 
DaEW. 
nleml...ka 


41 
!4 
128 
11;; 
15 
120 
11 
IO'! 
41 
7D 
14 
128 
GI 
114 
71 
S3 
86 
119 
68 
86,88 
S7 
86 


Krouett 
Kroueu, Fhl 
Krololc:hln 


Krolooehln 
Krolooehin 
K rOlolehln. 
Seblooa 
Krttaaa 
Kn.nw.le 
Krummfiieu 
Krummwaldo 
Krum..wl..... 
Krnppa 
Krurpll 


SB 
120 
24 
84 
es 
49 


Krlllchdorf 
KrIIIeb...o 
KrIIIebin. Ko\. 
Kruaehl...ill 
Kroaehwlt& 
Kruaehwitz, 
AmI 
KruBCbwib, 
Dorl 
Krulla podlu- 
dow. 
Krunewa 
Krntub 
Krulorhhnll- 
land 
K nd.chlee 
Kruto..ald 
Krz861ice 
Krzywagor. 
Kny.aki 
Kn;Yl.anki 
Krlyoa..ltl 
KrsYl.anawo 
KrzY1.00 
Krsysow. 
droga 
Krzyzowoik. 


16. 18 
112 
34 
102 
li6 


1M 
86 
61 
DU.!16 
SO 
61.6S 


83 , 8ä 
12! 
16, 18 
00 
84 
70. n 
73 
6-'1, 6-1 
118 
!4 
58 

 
30 
100 
25 
13 
46 
34 
!13 
16,18 
114 
6'1 
91 
!S 
4 
4 
'17 
73 
3 


Krzyzowoik 
KolongiJIlti 
Kober. 
KueltukomOhle 
Kucdow 
Kuedo..- 
Chrzanow 
KDn.lrlnehen 
KuhbrOek. 
KuhbrOclt. 
KuJ,Jino.. 
Kulm 
KUß... 
KuniIt 
Kuokolewo. 
IDd 
Kunohol 
Kunlh..1 
KUDsflD8ee 
KvOZeOtirWl 
Kur-Iorh:unmer 
Kllplr.&ßIObl. 
K urAne 
Knrrz,.n 
Kuoata_itze 
Kurnilt 
Kurow 
Kueb.n 
KOBc:hJio 
Kllolt.rmlhle 
Kusolen 
KUleowo 
Kuuawo 
K.mpo 
Kutscbina 
Klllaehlnkn 
Kode 
Kunlea bo- 
bro..oIta 
Kuulea 11... 
Itawa 
KlIlDiea .111p- 
ob 
KlIlDlca atara 
KII.nloa 
troelnJlta 
Kwiatlto.. 
KwDtHJI 


&8 
10 
112, 116 


98 


N ....n I charakter IDIeJaoowo1e1 


ChroAna, g. 
ehroAua, lein. 
Krolouyu, ..., 
lIyn 
KrolouJ'D- WleA, I., PO"', SlIIhiD 
KrotollJ'D, 0., PO"', Soubin 


S 
7 


." Itol., PO"', Kroto- 
10,40 
91 
93 


KroIoIlJ'D-Zamelt. o. 
Knyt6..ka, leAn. 
Knyw-eltolano, 101.... g. 
Promno, I.in. 
Kn)"1rylu, I. 
KrzywaJp:a, olada 
Krupa, IMn.. PO", Odolano.. 
KrDpa, I.in., onda, po.... Detn.. 
11.6.. 
Kruo.yn, I. 
Krnue..o. lotn. 
Kruooynl..., I. 
KruAliwlee. o. 
Krun..lea, m. 


KrU8zwiea-Orodz&.wo, o. 


Krusswlca-Wiei. g. 


!trnola Podlolowa, o. 
KruBzewJec, 0. 
Kruez, C., 0., BL kol. 


Krn''''l8k, I. 
Oolewomlerl, leAD. 
Kruleckib6r. lotn. 
Krz
lice, 0. 
Kn1"'"«6ra, 101..., g. 
Knyiaki, le
n. 
Krlytank1, g.. 0.. pow. GOII)'l\ 
Knyianki, 0., pow. Wligrowiee 
Knyzuawo, «. 
Knyioo, 08&4a 


Knyto..a Droga, puollt. 
Knyiownlki, r., pow. PozoaA-Za- 
obM 
Krzyiownikl, folw., «., pow. Sroda 
K&i
nki, leio., wlel 
Knbery. '01... 
Kukullta, "'!. ml. 
Kuezk.öw, 0. 


Kuesk6..-Chroan6.., g. 
Kor-trzynek, o. 
Kr6..1ta, 1-1"0.. po... Byd",.ocl 
Karwin, pustk., pnw. Chodziei 
'Kukiinöw , g., sL kol., 0. 
Koino. a. 
KunoW'o, «. 
C'hojniIt. I. 


K,kol...lcz\..i. Ir. 
Zi6Iko..o. lolr. 
Kuoowa, «. 
!lta..loka, onda 
Biad"".kl, '01... 
KI.dlieho..o. 101.... f!. 
Knbet, os. ml. 
Korooowo, a. 
Kurzyce Nawe, ossda. 
KurualJ)wirp. 1:.. a., 08. DlI. 
Köroik, m., 8t. tol. 
KUI'6w, o. 
Kaf'sanowo, g., o. 
Ku
lio, «. 
Közka, 00. wl. 
K uADien, «., a. 
KUBowo, a. 


K080WO, pnytt. 
KuelJ'Da, I., o. 
KneEJ"Dka, f!., o. 
Kotle, g., ooada 


Kunlea Bobro..alta, g.. 003da. o. 


Kutniea Skaka..oIta, I. 


Klltniea Slupllta, I. 
Kllf.nica Stara, 101..., ..,.A 


Kntoiea Tnc16alta, I. 
I Ewialköw, g., o. 
Kwileo, I.. a" kol., o. 


41 
11
 
8! 
76 
li3 
86 
6:! 


m,68 

 
I! 
4 
!4 
8! 


84 


8! 


114 
12 
11,12 


11 
I
 
12 
711 
118 
86 
16, 18 
110 
98 
60 


67 


77 
103 
96,9::; 
6R 
48 
71 


70 
1
4 
1 
8 
38.39 
47 
12! 
5! 


8 
19 
98 
61 
3-1 
li3 
411 

 
10 
4ß. 
7 
9'1. 101 
M 
95,!JG 
&8 
48 
8!. I!t 
6 


6 
16, 18 
16,18 
86,89 


116.68 


10 


SO 
. 


80 
6.'I,1Ii 
46, 47
>>>
. 


K wDtscber Mühle 


Dawniejs" 
nuwa 
niemieck. 


K.ntacller 
lIahle 
K.ntaeh, 
For", 


L 
Lab
hin 
Labiachi.et 
Lacenowe 
r...thmirowiu 

bo.o 
Laden....r: 
Lafajetto..o 
l.-gie."i 
L..ie.nik 


Lagie.nik 
L8j(iewnik 
Lagie..nik ie..nik 
Lagiewnik I 
Lagiel"nik Ii 
Lagie.nik 
b. Pudewitz 
Lagowo 
I....g..y 
l...AkQmowo 
La.mki 
Lalldan 
LnndBort 
1AulJ'enan 
l..ngendorf 
bngenleld 
Lang.nlelde 
(lfit'ts,('.hiRko 
Abb.) 
f..&Dgenfurt h 
Langenht'iBl 
Langenlug 
l.angenolin
('n 
LangenthaI 
Langfnrlh 
Langgoslin 
Lang Gultle 
Langort 
LugwerdeT 
l...Aokowitz 
Lnn"o"Us 
\bb.n 
L"f'.y 
Lapigroseb 
Luchwitl 
LuJü, Bau- 
land 
Lu..o....o 
l.ukowuica. 
(Smogull- 
dorf), Abb. 
1...Alowko 
Lusak 
Laoaek 
Luoek 
Luo... 
La..Jüreh 
Laaewitz 
Lu.nyn 
Laterne 
Lalo,,",t. 
Laublleim 
LanblKral 
Lanne 
La.au 
Lawlu 
La..le. 
Law!esti 
La....nsllol 
Lu 
Luls'" 
LeohliA, Dorf 
Leoblin Bau- 
......d 
Labfelde 
1.ah1ll.nn..h of 
blunkti 
LeiJMI 
Laiperode 
Lebo 
Lanar\owJb 
Luc 
Lene 


N...... I ewakter mlejaeo.06oi 


Kwil..,..lmlyn, ... ml. 


K.lle.. i-t..o 


Labiuyn, m., o. 
Labillsynek, o. 
L4en6.. oaad3 
Laehmlrowice, 0., st. kut 
Laehowo, o. 
S.pieiyn, g. 
Lal.jeto.o, 1/:. 
L..ie....I, g. 
I..:tg'iewnilt.i KO:;delnr., g., pnw. Onie- 
.no 
L8«iewl1iki. 
., pow. Kokian 
Lagiewuiki, g., 0., po... KotBlin 
Lagiewuiki (Iod Zlotnikaod, g., 
po... l'oznaA-\\'ßebÜtl 
l..agitJwuiJii, folw., 1'0". 
trz"lno 
l...Agiewnild, o. 
Lagiewniki 11. 'ohr. 


'l.agiewni.i pOil Pobif'dl.i!olkami, 
. 
I...agowo, g. 
LagwT, 101.., g. 
l...akoBlowo, g. 
1
8mki, g. 
Ailodzikowire, 1'. 
Krajkowo, I
Hn. 
I.o;gno...o. g. 
Orugawiei, g. 
Oobieflzrzyzn:l, g. 


1Iie9ciBko-(llic.. g. 
IIlqibr6d. I..n. 
giero...
wlce Nowe, «. 
Dlugil
k. Idn. 
OIek..yn, g.. 0'00. 
lI.klar". lViol
ck.. /11. 
lJIugibr6d, leAn. 
Dluga Go;iin:a., I!. 
Oolin. Wielka, g., o. 
Dlugo..yn, ouda 
.1e.ienT..... oud. 
Lanko.ite, g. 


L&nkowlnki. g. 
I....p.i. leAn. 
Lapigro... lein., wieA 
Laszc!ewiee, wid 


Laski, oaadB 
Lu..6...... lolw. 


Lutownie.. g. 
I...u.6wko, o. 
Lasek, fOlw., pow. Bydgolzel 
Laset, g.. PO", Po.nail-Zaeh6d 
L&set, lein., PO", S.nbin 
Luew, 101w. 
Lukowo, g. 
LuoeIce, g., leAn, 
Lassczp, g., o. 
Wilc:zeoko, leAD., 08ad. 
Latowi.e, g. 
Lodd.. g. 
Oozdowiee, lell1., OI:\d.1. 
Loniewo, folw., leAD., g. 
Panew, g. 
Law!e.. 0., po... lIi
dzyob6d 
Lawica, .., pow. Pozllu-Zach6d 
Lawlesti. puotl. 
"'.wnynki, e. 
Lu, lolw. 
LuiJ.... g. 
r-hlin, ,. 


Lecblinak, ,. 
Powodowo. 0., 1&. kol. 
Pod.lardUDkI, pny.. 
Glinki, I...... 
Llpno, g. 
Llpno Now., ,.. .1. "01. 
Ldao, ,., putl. 
Leoanowice, g,.. o. 
I.u, 'olw., po.. Obo';'iki 
I.u, ,., pow. PIe.... 


UI 
311 
311,811 
0.. 
74.75 
84 
3G 
S7 
74 

 
21, !!O 
.. 
61 
103 
101 
4 
107 

 


Sir. 


D.wuiejeu 
l1a&wa. 
l1iemiecka 


46 


Laq 
Laag 
Leng.n 
L.qo..o 
Le.ka 
Lenk. 
Lenka 
Lenk. .....,. 
eZeIU'k B 
unker lfan- 
land 
Len""hDt. 
.....toehon 
LeI1ZK 
Leonardowo 
l..eo.o.o 
l..rehenlPld 
l..elehnau 
Lesebni" 
'....hutz 
Letebül.l, Ahh. 
Lellnlewkn 
L.we..o 
Leonle.o 
Leonik 
Le.nydoBl 
Le.t.ibl,ol 
Lettberg 
Lel.de OroBeIIf'n 
Leuten 
Lewil.s 


47 


90,9:1 
lä 
110 
IM, A
 
00 
SB 
UI 
118 


....itz 


108 
r,g 
114 
87 
14 
31 
1:J8 
5e 
79.81 
92 
92 
91 


Lewlta lIaulood 
Lewkow 
Lgo. 
Llb.u 
Ubau 
LIcbten... 
Liehten"',I. 
LiebtenthaI 
Liebchen 
Li.beben 
Llebenau 
l..iebeDan I 
Lleben.n 11 
LiobeDau I il 
Llebtm.n 1\' 
Llehenaa V 
LiebeD.u V. 
LIebe..... 
Lieb.DlhaI 
Llepe 
LlepnU. 
Liellendorf 
LllieDdorl 
Lilienltein 
LiII. 
Lladau 
Llndcllea 
Linde 
Linde. 
Li.den 
Llndenau 
LlndenbrOe" 
Lindenbnrg 
LlDdendorf 
Lindenfslde 
LludOJlj'arton 
Lindenb&ln 
Lindeoheim 
LIndenheim 
Lindeohllhe 
Lindenhol 
Lindenltol 
LIndenort 
LInd.....e. 
LindenihaI 
Linden.ald 
Lllde...ald, 
rgb. 
LIndenwerder 
Llpin 
LlpinJo&ul&nd 
Lipnlc&, Abb. 
Lipo.b 
Lippe 
Lilpnlk 
'UpoJd 
Lioebkowe 


91 
1!!8 
94,92 
fi6 


10! 
28 


91 
!O 
7 
71 
D3 
7J 
1S7 
43, « 
80.81 
3!. ftSt 
D3 
122 
fi6 
«.43 
S7 
47 
77 
Q 
128 
15 
108 
UM 


le 
117 
118 
114 
lIii 
IG 
108 
70, '11 
118 
70 


Nuw. i eharakter aJejaeowo"i Sir. 


... 

g. lolw., po.. Stnol.o 
I-tC, 0.. po.. 
rem 
Lubiuzew, g. 
Luowo, g. 

.... 101.. 
Iotk. Ol,.to...t.. g. 

.... .1. ...... "3 llroese
oh, g. 


!.tesTee, g. 

e.ye.. g. 

eJ:l1o. folw., I"
o., J. 

iec, g. 
Leol1&l'döw, g. 
Leon6w, g. 
LoreDk.. '01... 
Lez!OD" C. 
Ldnik, os. BlI. 
Lee...,ee, pnnk. 
LOBSTce, paotk. 
LMnle."o, g. 
LMnlewo, 0.. PO", WItko.o 
IMDlewo, 0.. PO,,". WneA.ia. 
Letnik. ,., 0'. ml. 
IMDydolD, folw. 
Luotkl, 101... 
Lednoc6r.. g.. .1. kol. 
Oa&at.Dlgro8z. bor. 
Ll1dko.n, 0., m:Ld. 
Lewice, g., a&. k,I., 0., po.... 111-:- 
d.yeh6d 
l..ewit"l.ynf'k, 1&. kol., pow. No_y 
Tomy.1 


Lewiclynek, g. 
l..Awk.6w, o. 

6.., o. 
Lubowp, lOlw., g. 
l..uMwko, Ol:ad. 
Ldniewiec, lolw. 
BociDiec, g. 
Wit&ozye.k1. g. 
Lipiny, bor.. o8.da.
 110.. Odolan6w 
Wyd&rta, ollada, I'ow. Oal.nr8at.,w 
Jawor6wko, g. 
8....n.. ..iei 
J.wor6wko, oaada 
G61.... .leA 
Kloddnet, wl", 
Stneoak6....o, 101.. 
Z..b.... w!eol 
Lio.wo go''''elne. g. 
KnewiDa, o. 
Llp. n.d Not""i,., J. 
Llpo.i"". g. 
Elibieein. oud. 
8lawllko OorDe, g. 
Taeuo6..ko. lein. 
LU.. 101.... le'\D. 
I Wnds;rnek. '01... 
Llpkl. '01... 
Linie, g., bor., o. 
Lip.... lein., po... Obornik I 
Llpkl. g., lein., po... Wit"o"o 
)foraezewo. g. 
Dzlewien....o. g., o. 
Kooowo pod Nakle.... g. 
Lip.iki, g. 
Lipo..le.. ,01.... 
Klin" g. 
Borke..lee. g. 
Sm.iuzkowo. g.. pow. Curnk6w 
Totbona No... C., PO", WoIo.tr" 
Piolr........O' g. 
Komone Bowe, folw_, pow. JaroeiB 
K,t" g.. pow. Ra..i.s 
Pl&eakowo. g. 
Knyeko Nowe , g. 
KnI6.. Da.bo...... g. 
W"welno, g.. o. 


W,_lno, lein. 
Llp i OC 6r .. g. 
LipiDl'. g., leIn., o. 
Lipini..,. C. 
LlpDlc.. paotk. 
Lipö...... ,., o. 
Llp.. g. 
Lipnik, lein. 
Upekie, 00&da 
I..iukowo, o. 


---'-- - 


72 
'i7 
6.'. 62 
68 
107 
107 
107 
107 
107 
107 
107 
22 
10 
8 
SB 
7 

 
l1li 
41 
7 
1!4 
5.', 114 
118 
112. 114 
43 
liM.liIJ 
122 
4 
lOG 
73 
97 
12 
IIS 
es 
28 
80 
80 
43 
U 
113, ü:i 


1!5 
8 
A.l0 
8 
es 
18. 100 
11 
11 
. 
IN 


D.wnIej... 
l1a.wa 
nIea.lecb 


,. 


Nu.. 1 eharakter a.lejseo.oW 


Hb 
Ludolll 


81r. 


84 
101 
70 
108 
as 
M 
30 


U""hkowo 
wol. 
IJ....ki 
LI... 
U..abo. 
LI.oo..,UbI. 
l.I..e..o 
1.i..,IIUhle 
LI......ki 
1.1..., 
I iop, 
Li'f11Y 
LI. 
Lobenan 
l...obrndorl 
Lobe. 
Lob...n. 
l.ob8onka 
Loc:han 
l.ocbo.lt.. 
Lechowo 
Lods 
'.odd. 
UI_nlelde 
I....bb""hn 
Loj.wo 
Lomni&.z 
Lomno 
IAtBlno 
Lomy 
I.oDCI, 
lIuhl. 
Lonke 
Lnnkle 
LoDkie 


30 


_20 
71 
Mt l'J3 
II/! 
70 
3M 
I«. 
63 
41\ 
!4 
4 
1I
 
114 
120 
49 
AI 
44 
13 
41 
111 


40,47 


!13 
liS 
6.' 
28 
13 
13 
125 ""oln 
Lonkocoin 


l.onkta 
I..oDzek 
1..ol1r.yn 
Lor. ta 
Lopienno 
Lopiennn. 
Dhl 
l..opbH:hewo 
I...opucho.o 
l.ormiIRmOhlc 
1.o.ehinJelZ 
l..oeehwit7. 
l.f'IflOInik 
LoRAOW.O 
I ..tau 
10uJ"enr.aim 
l..{'IuUenh.,' 
l..ouiJIellbo' 
Loalo.nhol 
l..owrn{'it'f" 
Lo.rnita 
1.oW'entlchln 
I.o,,",n 
I.nb"" 
1.lIb....h 


I ublOCh 
Lube.yn 
Lub.nhaul.nd 
Lllblato..to 
Lublel.o.o. 
Adl. 
f.ubiatowo, 
Kgl. 
Lubin 
Labln 
Labion'" 
I uboeeh 


LuboeeheonU... 
Labooln 
Lubooia, Abb. 
LIIIK&tron 
Lubowo 
Loboto.e" 
LllbUela 
Labtacb 
Llllataela lI.u 
......d 
L""luowo 
beln 
Llldo. 


Wol. U...ku.....a, 'ulw. 
U.6..U. '01.. 
l.c8uo, ... 
LI.bon.. '01... 
1.J'&1lftlyn, u". BlI. 
LIe.., C. 
1
,.BJD\lyB. UfI. ..I. 
U06."I. g. 
!Ja,. lulw_, ItU,.tk. 
LlelnT. ooad. 
Lllloy IIro",,'l\ok"', o.'..t. 
Ut, 101... 
Cbwakzyrt', '01.. 
I.nbonlo",., g. 
Lobe.. 1..1.... C. 
l...obienlca, In. 
I..oblo.... If'''n", o. 
I..ocbowu, I....n.. 
Loeho.ir", «. 
Lochow o , c. 
IMt. g. 
Udt. o.adu 
(AI.kowlr
. I. 
8nOlnl.. lein. 
I.ojewo, 1'_. o. 
l.omnlr., r., o. 
l..omno, OUtt:l, ItUw. Mogiln n 
LoBlno, 'olw., (10.. UborniL.i 
l.olOY. oo..r. 


I"OUTm1fll. o..d. 
Knnelliel.. leA.. 
L:t. ie, C., I'0w. t'trr.{llno 
L:lkie, Co. k&rc
ma, I""n., 
_ pow. \\T olut)"D 
....koein, 0., po.. Inowrodaw 
L..'.Oi"lny. C.. 0., a&. kol., pow. 
lu6.. 

.ta, C. 
4iek. '01... 
'...yn. oaad. 
Lop.ty. Pll.tk. 
Loplenno, 101.., g. 


Lopicnno, .1. kol. 
LopiIRuwo, o. 
'...opuchowo, 0., 1It. kot 
Lormu. o
. mt 
l..ollniec Nu.y, n. 
l.ooinl.., Stary, f(. 
Loooolnllr.l, g. 
Lo..6...o, '01.. 
Wloal.owo, C. 
!.arczyn, o. 
Ludwicl.p. Inlw., pow. K':I.no 
Swilica., 0., pow. K
pno 
Zyrhli., lolw.. puw. l'lft..:l.cw 
Lowt cice , I. 
Por
ba, g. 
Low
'ln, g.. ostlda 
LoWf
. C.. ot. "01. 
Lubo6, C., 11. kol. 
LDbu&, g., .t. kol., n., ptlW. ('
&111
 
köw 
Lub...... 0., PO", W)n)hk 
Lu.....yn.. /11.. o. 
l.nble6. 'olw.. .., 1..111. 
Lubiat6wko, n. 


LnbWo1\o, 101... 


IN 
79 
4
 
B8 
öll 
!O 
'B 
17 
111,00 
11,111 
31 
IM 
IUIi 
111:1 

:!8 
I
I 
124 
. 
4 
4 
71 
411 
SI 
1111 
!2, 
4 
r..1, :ws, 
411 
lIIi 
Oll 


711 
14 
83 


1111, 117 

 


t.,lo- 


111._ 
80 
101 
:!.
 
1111 
11111 


I
'ß 
118 
ISA 
jJH 
IJU 
11111 
110 
:'11\ 
..., 
tu 
M 
114 
71 
11 
S7 
74 
41 
77 


11. 12 
1
4 
30.. 
113 
101 


101 


I..ubi&towo, .. 
lAbiA, g., 0., pow. KOMd.D 
Lab16. C., PO", lIoe ll . o 
Lubio..... oud" 
Lebol!lz, folw.. .., .t. kot, I-In., 
o. 4.5, M, 47 


18 
311._ 
5e 
.. 


Lnboe.....lc.. C. 
LulKsiB.. C., 0. 
Lubo.ine", pUltI. 
Lubnolr06. o. 
Labo..o, g., lein. 
Lnboth....... 101.... 
Lube.. e. 
Labo.-Bnd........ ..in 


Labe.ynet, ooad. 
LueJauo..o, '01... 
b....T. 101... g. 
LadomT, ,., I..... 


M 
1JS,88 
N 
.. 
Hl,D3 
84 
1S7 
1S7 


m 
. 
101,18 
D8,1I
>>>
176 
L..dom Abbau 


Da..nlellla 
nazwa 
DiellÜecka 


La/lom Abban 
I....dom lIan- 
laad 
I.IU! ..!g... 
Lud..iglberc 
LDllwiglberg 
r UII wig8bAr«, 
ulJl.-Ant. 
I nd..!gldor' 
Lnd'lrigo,pldo 
IAld...lg.hpirn 
Lud ..Iglhühe 


l.nd..IJ{1Iho' 
I ud..lgho' 
I.ud..lg