/kb_1935_09_12_nr2110001_0001.djvu

			'-Numer 10 gr. 


6 


Czwartek, dnia 12 września 1935 r. 


Numer 211 


Przedpłat. 
. DH8Zt!J admintstracJ\ 
y age
tursch mIejsco- 
wych I Zamiej8cowych. 
anędacłl pocztowych 
pnez Iłstonosay i 
111 ieliięcmie . . 1,86 Zł. 
"" razie wypadków spo- 
wodowanych Biłtł wyżnI!. pnellzk6d w zakładzie strB J ikó. Inb L p. ...... 
clawnictwo nie od . d d ,. -.- 
d powla a za olltBrczenle pisma, a abonenci nie mailł prawa 
o odszkodowania. Rękopisów redakcja nie zwraca. Redaktor naczelny 
.pnYl mu l A od I!'odzlnv 12 <10 t3. - - - - - Telefon redakcji nr. 10«. 



 Ogłoszenia 
s .. 20 gr 1rIersz mmm. .,' 
atronle 6 łam. Reklam 
na stronie 4 łam_ szer:>. 
koAcib7 mm. za teinte n 
lIlIIim. 60 gr w tek
cie: 
!11 na tnecieJ lnb drugiej 
. - rGuelo RydC'olka' stronie 80 gr. na pierw. 
szel .litronle. lub płerwBzej Btronie kroniki miejscowei 1,20 zł. Drobne ogło- 
szeni&: naplsow
 _słowo 15 groszy, każde dalsze slowo 10 groszy. Ogłoszenia 
na ten sam .dzlen 
:rzYJmule się tylko do godziny 10 przed południem. - 
Telefon admmIBtrac)\ nr. 3352. - Konto P. K. O. Poznań numer  '}f . ,. 

.1.
 

. -, 
t; '" -:
. 
:_:. 
- . 


'. 
.> 



 
{., . 


..... 


" 

.;. 0'- 


/' 7,rr- -. 
.... .
. 
, ("i 
;' _ 
.e 



 \
 
 


- ...,- 
'!' '. * 
'. 


. ' 


E .
 
 


-.: 



 
"' ' 
Jl
; ,. 


.. . 



 
.
 . 

"..
. .:.
-,,::':..:...'''+:' . ....
.. 


>1."- )_", .... 


Jak wczoraj pisa1i4rny. na. :zaproszenie Hitlera w uroczystościach, jakie 0..1- 
łJywaj
 8i
 w Norymberdre. udz.iał blo rQ. dyplomaci państw obcych, akredv- 
lowa.ni przy rz:
dzie niem£tckim. Na ,.za ilustracja pl"'l
stawia dyploma- 
tów przed odjazdem do Norymbergi. I'ru
 z le-vej strony amha..
dor pol
ki 
w Berlinie, p. Lipski. 


Skon senatora Longaa 


Warsza.... 11. 9. (tel. wl.) 
Z Nowego Jorku donosz/ł, iż sen. 
LOIlg zmarł we wtorek o godz. 6,10 ra- 
no. w 
,.piltalu w Baton ROUlI:e. 
Ciężko raamy seIlator otrzymał w 


samorz,dowych i prywatnych, 
wśród nich aż 13 prezydentów 
mlMt i burmistrzów. którzy za- 
troszcz, się w Warszawie o potrzeby 
swokh miast wraz z okręgiem wy- 
borczym, 16 adwokatów. notarjuszy 
i sędziów, element prawniczy. zaw- 
sze i wszędzie poż,dany, najbardziej 
tam, gdzie kuje 8ię nowe ustawy, 
nauczycielstwo od profesora uni- 
wersyteckiego do nauczyciela ludo- 
wego. handel i przemysł. rzemiosło, 
inżynierowie, dziennikarze. ducho- 
wni. emeryci - wszysey oni znajd, 
w nowym Sejmie swoich rzeczni- 
ków. Należy ubolewać, iż zaledwie 
dwóch nowych poslów podało swój 
zawód Jako robotnicy. Nie jest to 
reprezentacja, godna wielkiego 
i najbardziej nękanego przez kryzys. 


godzinach porannych czwarte trans- 
fuzję krwi. Przewidzianej pilJ-tej traos- 
fuzji nie przeprowadzono. ponieważ 
ranny już konał. 


świata pracy. Na szczęście repre- 
zentantów świata pracy jest w Sej- 
mie znacznie więcej, niż to wyka- 
zuje rubryka "robotnicy". Wielu 
bo\\iem posłów. wywodz
cych 8ię 
ze stanu robotniczego. zataiło 
wstydliwie swój rze<:zy" isty zawód. 
Nie wiedz, chyba ci panowie, że 
postl;'puj, bardzo źle. Zad na praca 
bO\"iem nie hańbi i żadnej pracy 
wstydzić się nie potrzpba. Hańbię. 
tylko złe czyny i brudne pO'5-tl;'pki. 
Hańbi, oszustwa, defraudacje 
I w'Sz
tkie inn
 łajdactwa. poppł- 
niane najczęściej nie w bluzie robot- 
niczej, ale w dobrze skrojonych 
frakach. 
Oto pi
rwsze refleksje powybor- 
cze. 2yczymy nowemu Sejmowi 
owocnei. potyteczneJ pracy d la do- 


swoje teki. Pozosta
 mieliby mlnl. 
strowle Beck. Itośclałkowskl lita. 
iprzyckl. 


Dlaczego przepadł 
wicemin. Siedlecki? 


\V \Yarsza\\ie, jak wiadomo. 
w wyborach do Sejmu przepadła 
tak poważna kandydatura. jak' \\i- 
ceministra Siedleckiego. Upadpk 
tej kandydatury przypisuj, wielkiej 
agitacji urzędników przeciwko tej 
kandydaturze. Wicemin. Siedlecki 
uważany jest bo\\iem za autora pro- 
jektu obniżki pensyj urz
dniezych. 
W taki to sposób zemścili się urzę- 
dnicy na niefortunnym wicemini- 
strze. 


Żydzi zdziesiątkowani... 



j 


\V "A_ B. c." czytamy: 
,,2ydzi W) sz.li z wyborów zdziesiątk&- 
want Przeyro\\"a.dzili tytko jPdnej[o 
kand,-dd" w Warszawie (Wiśl;ck:). 
jednego w Lodzi (MincberJl). jl'dnegb 
w Wilnie (Rubil13teoin) i jednego we Lwo- 
wie (Somen;tein). \V Wał'SZlI-wie mieli 
motność przeopro\\.aclzen:a drugiego kall- 
dyclata \\I okr
gu nalewkO\\skim. ale 
'o 
bec nieum1eszczenia w listach wybor- 
czych kandyd'!.tów sionistycznych I agu- 
dowych. wybory zbaj k otO\\'a Ii. dzi
ki 
czemu ludnl)Ść polska tego ok

u \\y- 
brała na p<,sla p. Urbańskiego. Podobnie 
było \\" Krak?wie. gdzie wobec nie- 
umieszczenia na liście kand\'data Bioni- 
stycznego. tydzi wybory 
bojkotow"U 
I nie poparli kandydatury tydowskie-go 
kombatanta Spiry." 
Prasa żydowska jest z wyborć>w 
bardzo nipzadowolona. Zwła.Q..c- a 
nle może się uspokoić. Iż reJ e7.m. 
tantem Nalewek warszawsklc_ bł. 
dzle w Sejmie zagorzały antyseJnł- 
ta UrbańskI. 
\\" szereg:l.ch żydowskich panuje 
tak wiplkie skłócenie. jakipg"O dotąd 
nil!dy nie było. POSzczel!"ólne obozy 
żydo\\-skie obrzucaję- się zacipkle 
błotpm i wrmyślaj:,t sobie wzajpm- 
nil' od łajdaków. zdrajców, łotrów 
i opryszków. 
a zpbraniach ich 
dochodzi do bójpk. Roz
wardjasz 
w czasie ,.obrad" żyd-ows-kirh jP!'t 
t:łk wiplki. że trudno mówcom dojść 
do głosu. 


bra Państwa i Narodu Polskie
o. 

ow
-m posłom zaś kładziN!1v "na 
serce, aby we wsz
'stkirh s\
'oich 
pociągnięciach i na każdym kroku 
kierowali się nie prywatę, nie 
wła.sn
'm intprespm, lpfz wyłą.cznie 
trosk, o dobro Państwa i jPgo oby- 
wateli. Pamiętaj cip panowie, że 
wtedy dopiero dobrze hędzie Polsce, 
gdy i Karodowi bl;'dzie dobł'Ze. IZ"dv 
społeczeństwu nie hl,'dzie się działa. 
krzywda i I!"dy ciężary społC'czne 
rozłożone bli'd
 spra".iedliwie na 
wszystkich. 
A przedewszystkiem, pano\\ ie 
posłowip, zechciejcie pami
tać 
i szczprą trosk, otoczyć t. zw. "sza- 
rep-o człowipka". On, a nie łajdackie 
J.artele, potrzebuje waszPj opieki 
najwięcej. - y -
		

/kb_1935_09_12_nr2110002_0001.djvu

			I ? 


. 



URJER HYUliOSKl" czwartek. dru& 12 wl'ześnia 19S5 r. 


Xc. 
Il 


..:.:..... 
 .:
-:..:
..,._
 


Zawiedzione nadzieje IngIii. 


.. 


Cesarz abisyński alarmuje Ligę NarodOw. 


. 

 


",' 


. 

".-' 
" ,f 


" . 


.l 


'<# < ,"o 


. 
-. 
ł 


:Baron AloW rozmawia z mln. spraw 
zagr. Anl)ljf Boarem I mln. Edenem. 
Warszawa. H. 9. (tel. wł.) 
Z Genewy donosz
 o konferencji, 
jak1j Laval odbyl z min. BO'lrem I Ede- 
nem. oru o rozmowie b3rODa Aloisl 
z D1in. Boarem I Edenem. Wedle po- 
głosek kr4ŻlłCych w kcłach d)ploma- 
tycznych, rozmowy te zredukowały do 
JaiDimum nadzieje angielskie na mo- 
iliwość dalszych pertraktacyj z dele. 
gacj, WI05kQ. Koła br.rtyj8kie przy-. 
puszczaj!) dalej. że komitet pi
ciu bę' 
dzie musiał niebawem zakończyć swo, 
je prace nad przygotowaniem raportu 
Raport. byłby przedstawion)' Radzie 
("elem zado>kumentowania.. że Liga Na- 
rodów ucz)uHa wszystko. co b)ło w 
jej mocy. by upewnić pokojowe roz- 
strzygul,cie :utargu wiosko - abisyń- 
skiego. . 


WOjska włoskie w pogotowiu. 
\\' l.icne\\ie OF\'łos-.ono treść noty 
ablsyńskie"j, w)'stosowan
i do sekre- 
(arjalu Ligi Narodów. Według tej noty 
"'OJ"ka wł\)"ki
 w E
.ytrei sz)'kuj/ł się 
do rOLpoczeeia ataku 
Wedlu!,; rełaqi wysbllllika ,,}for- 
wng Po
t.. któ!"y ln"ljduje się w As- 
marle, '"tulicy Erj'trei. Włosi zajlJ!Q 
Adu, w clQgu trzp.cl:1 dni od rozpoczQ' 
.Ia działań wojeoDV':b. 


Negus nie przYimuie 
opieki białych. 


, Korespondent genewski "Times'a" 
dono:.i. że w kołach zbliŹo:).[\ych do de- 
le;;ac]i angielskiej omawiany jest pro- 
jekt kolektywnego mandatu nad AbL 
S)"IlJe Dotychczas aiewiadomo, jaka 
będzie zastosowana procedura. Rada 
L.i
i 
arodów może bezpośrE:dnio mia- 
nował wY$okiego komisarza 1 włas- 
nych urzędników. lub też polecit 
pra- 
wowaole mandat.u trzem państwom 
(oY8uatar
u!'zom układu z lro6 r., a 
wIęc _
 IJglji. Francji i Włocbom. Koła 
delegarli angielskiej podkreślaję-, że 
n1ezbednym w3rDuklem iest swobod- 
nIe wyrażona zgoda Ablsyujl na to 
rozwitzau1e. Korejpondent twierdzi. 
ił: Laval i członkO\\-ie deleF\'acji fran- 
cuskIej ustosunkowuje się przychyl- 
nie do koo.cepcji maodatu kolektywne- 
go. tem samem odstępując od swego 
planu pieł-\\-otnego, który przewidywał 
powierzenie mandatu nad Abisynj!) 


vł1"....J


-.-.-.r
,..r_-.
 


Jaka będzie pogoda? 
Stacja Meteorologic1D& 11 rzędu przy 
Pawtwowym kuK. Naukowyw GoBp. 
Wjej
k. .. Bydgoezczy przewiduje nastę- 
pują("ą pvg,odę: 
Pogoda lIloneczua przy małem, p6łnlej 
amJarkowanem zachmDJ'ZeDia. Slabe wIa- 
try zachodnie I połudDlowo-zachodnle. 
Maksyma.l
a tempocatura dnia wczo- 
raj
 
iyncsiła 16 stopni; m:nlmalna i 
atopnie. Dz.iś temperatura ViY':łO"i 14 stopnI. 


'łĄ
VW-.tH7-
A.

J:."""'V.
N 


przez ra 'jo. Cesanowa m6wiła w 
swym języku ojczystym. a !Iłowa jej 
były tłumaczooe na an
el8ki przez 
księżne Czaj. Władczyni ablayJiska 
zwróciła sił z apelem do kobiet calego 
t.lata o utrzymanIe pokoju. Mowa 
cesarzowej byla transmitowana przez 
amerykańskie towarzystwo radjowe. 


wyłQcz.n.ie Włochom. Korespondent do- 
daje. że według posiadanych przez 
ni£-go bformac)'j. prawa suwerenne 
Negusa "'d, bardzo ograniczone. Dla- 
tego też nalety sł, liczyć z powałneml 
trDdaośc1amL 
WedJup: doniesień dziennik6w i 
agencji z Addis Abeby. Negus zajmuJe 
nieustępliwe stanowl;;ko wobec pro- 
Jekta JUandatu kolektvwnllgo lub teł 
mandatu powlerzODeg!ł Wiochom. Rz!)- 
dowe kola abisyńskie wyrażaj!) żyu.e Wiadom04ct korespond8:lt6w ge- 
DlezallJwolenie z powodu nieuchylenia I newskirh br7mlę. bardz() pesymi8tycz- 
raka7u wy WOlU broni do Abi
ynji. (iie Pisma angielskie stwIerdzaję.. iż 
Ce,:ar7owa Abisynji wygłos
ła dzisiaj wober stanowiska \\loch. Komirtet 
w DOCY przl"!'il6wienie. tr8ll18miłowaJ':le Pif,;'clu !!tanę.ł tla martwym punkcie. 


Na martwym punkde. 



I
 ((tI,t 
 ') 

 'I i
, 
, 'J . _. 
 ./ 
, l r\l,' \ (
.... )' \ 
.


 .... J' , 
11 
 
, 
 
II 


-- 


,7 I 
J'ii! 


f 


Jednorazowa składka zapewni CI 
doływotnle ubezpieczenie- 
ad naa'.pa'w wypadle'w bodle'w kamualleacl
 


TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ..PORT" S.A. 
CENTRALA, WAR SZA W A. KRAKOWSKIE PRZ'DMIESCII !I' 
8 Y D G O S Z C Z. REPREZENTACJA: GEORG HEROLD. UL 3 MAJA t4. 


- 
. --- 


;..:
.\ 
----.; 


" 


.
 .it 
<. 


:;..:>.. '.- .
 .J:
 



. 


j\tt (. 


. t,.,
< 


'-":$," ", 
:. 
 


.1("'.., 
 


.
, 


_ł1 


,.. 



. \"'-
. 


'" [ 
.x 


." 


... 



: 'l "
'.. 


, 
 


". ..
.(.',: ." 


t 


._Jt.. .:: Minister Bahaachl 
ulIfiPił ze stao.owiska ministra spraw 
woj
kowych w Tok
o. Mi-ejsce jego za- 
jęł gm. Kawaschima. 


Gen.. 60ering przemawia. 
J;'t r 
.' ,:.. .j :. 

 t. 
j 
 
.. 
/

:
; ':'fe , 
f' t. 
1 . 


oe. .. 
.'.' . 
. .t 
; . I 
" . f 


.... .., '. 
, 't....... 
..... 


.... : 
." .(
" '-
 
.' ":: "'... 




: 


, 
.
 


!!j. 


,
 . "',.. 


.
 


'. 



. 


"4 


.- . 
':t . 


"t.. ' 


. 
W BerIiIJJie odbył l!Ii
 wielki wlec pro- . 
tcstacyjny. na którym przeciwko n0- 
wym szykamom, stosowanym przez U- 
tw.in6w w Klajpewe na obywatelą.ch 
niemieckich, przemawiał gID. (;()erm,., 


I 



 IA
\ 
Grecja chce mieć króla..... 


. 
Warszawa, 11. 9. (tel. wł.). Podcms. gdy część mOIlMchi- 
Z Wiednia donoszą. iż !lytuacja stycznych ofiC6l'Ów greckich, będę.- 
wewnętrzna w Grecji jest od ostat- cych zwolennikami gen. Kondylisa, 
nich 48 godzin tego rodzaju. że domaga się natychmiastowej resty- 
restytucji monarchjl oczeklwa
 na. tucji monllil"chji. garstka oficerów 
leży Już w najbliższych dniach lub republikańskich zwalcza zawzięcie 
tygodniach. W zwilłzku z temi pla- te plany. 
nami zaobserwować można w dal- W cmsie odbytej ub. poniedzie.ł- 
szym cilłgu poważny rozłam w łonie ku p6źnym wieC7JOI'em rady mini- 
korpusu oficerów. Komendant strów. która mWa przebieg nie- 
5 korpusU Pa.naiotakis zawiesił zwykle dramatyczny. domagał si, 
w służbie na rok dwóch dowódców gen. KondyUs wprost natychmłuto- 
pułku. wobec czego min. wojny gen. j weJ restytucji monarchJI oraz vat,. 
Kondylis zarzlłdził przeciwko niemu pienia premJera Taaldarlsa, wkońcu 
śledztwo dyscyplinarne. powołujlłc zai zwolnienia ze slużby wszystkich 
z powrotem do służby zwolnionych oflcer6w repubUkańsklch. i,danle 
dowódców. Jego zostało odrzucone. 


Kongres hitlerowski w Norymberdze. 


Wczoraj o godz. 16,30 przybył do 
Noryrnbe-rgjf nA uroczystości ..Dnia 
Partji" samolotem kanclerz Hitler. 
owacyjnie witmy przez wielkie tłu- 
my publiczności Na ratuszu no- 
rymberskim kanclerza powitał nad- 
bunni6trz Liebel. który po przemó- 
wieniu wręczył Hitlerowi jako po- 
darunek kopję starego niemieckiego 


mlecza koronnego. Za daT ten Hitler 
podziękował w krótkich słowach, 
wznOSZQ.C okrzyk na cześć NOTym- 
bergji. 
"Voelklscher Beobachter" cały 
dzisiejszy numer poświęca ..Dniu 
Partji", zamieszczajlłc szereg arty- 
kułów wybitnych mężów partji 
hitlerowskiej. 


Katastrofa koleiowa na Śląsku a 


Katowice. 11.9. (Tel. wł.) I znacznie uszkodzony. Szcz",tkl w
6'V 
Wczoraj. 10 bm. o godz. 6 1"&00 koło I towarów za.sypaly tor w dutym pro:nienlu 
9tacji w Wielkich lIajdukach wydarzyła Zawladomlooe o ka1&stroije 
-ł.adu ko. 
!!r1ę ks.tMtrofll- kolejowa. lejowe, wY!lłały z Cb()rrowa JjOOiw rat.oo- 
Pociąg towarowy jadący z KeA.owlc kowy I robcm1lków wanztalowych celem 
przez Wielkie Hajduki 
 kierunku Kochlo- oczY1łZCunia toru. Przez kilka god:dn po- 
wie w pebym blewJ wlechał na' 'lepy tor. ciągi w Wielkich Hajdukach odchodziły 
Wskutek uderzenia lokomotywa zerwala z w.ielklem op6fmeniem. O godz. 12 w po- 
telun. odbOlnlcę I wryła 81'1 gl.boko w łtJdnie roboty całkowicie ukońcw:1o. OOu 
ziemi., domal'IC bardzo macmVch 1I.Izko. w ludziach n" bJ':O. SzkodJ' materialne 
dzeil. Cztery dalsze wagooy. wypt'lni()lfle doU znaame. 
Io\'
glem. menlaml i terem, IIplętrz,l, II. na PowodMll ka.tastrofy było falszywe na- 
zDacmę wysokość I Dłegly bardzo powaf- !lJta
'iEClie zwrotnicy. Na ml-ejsce katestro- 
nJ1ll uszkodzeniom, zaj towary rOlsJ'paly f Y wyjechał z Kaotowic prezee pik. GrosS«' 
al. na torze. PieA.v WUon zo&tał tylko ni&- z kilku naczelniltamJ. Dochodzenie. w toku. 


1
 

.
 
ł 


Komendant garnlzoDu ateński.. 
go PaDalotaki&, republikanin, orga- 
nizuJe obecnie akcję zbroJn" zwr6- 
eon, Jawnie przeciwko ministrowi 
1Vojny. 
 
W Atenach krlłtę. najrozmaitsze 
pogłoski. które staj Ił się przyczynił 
niepokoju wśród mi.ejse<;lwej ludno- 
ści. - i 


Szkoły rasowe 
dla żydów w Niem[ze[h. 
:Berlin. 11. 9. (tel. wł.) 

&in. Rust wydał rozporTQ.dzenie o 
rozdziale rasowem w szkolnictwi
 za.. 
rZł,lzajlj.ce przeprowadzende badań 
nad prz)"CależllOŚri
 ra.sow
 dziecI. 
szkolnych do W:ielk8.lllOCY 1936 r.. jako 
przygotowanIe do tworzeu1a .&k61 ty. 
dowsklch. 
Dowodzi to. że Niemcv nie majlj. Ea- 
miW'U zejścia z zasadniCzego 8tanO- 
wiska w ",prawie ras. .i' "-; 
W zakresie .zko1Dictwa ludowego 
ma &tę wyodrębnić liczb, dzieci .zk91. 
Dych niearyjskiego pochodzenia, a 
przynaleŻDYch do religjl mojżeszowej. 
Za zezwoleniem władz państwowych 
powstała w 1935 r. wieksza liczba pry.' 
wa.tDych iydowskich szk61 ludowych. 
Decyduję.Cł zasad!) nie jest sama 
przynależu04ć do re-l:igjl mojżeszowej. 
lpcz do rasy iydowskiej. Celem dekre- 
tu jest zupełny rozdział rasowy szk6ł 
ludowych bez względu na reUgk ucz- 
nlOw żydowskich t wprf/wadzenie 
szkół żydowskich. Do BzUI tych Olaf' 
uczoszczać takie dzieci z małłeńsł1f 
mleszuych. t. zw. p61łydzl, zal 
ów!erćłydzl, kt6rych ledno z dzladk6. 
bylo pochodzeDla tvdowsklego, maJ' 
by' przy tem pomlluL Wann1dem 
utworzenia publicrnej źydow!I)deJ 
ezkoły łudoweJ Jest Istnienie przynaJ- 
mniej 20 dzIecl żydowakich w Jednej 
g
 -
		

/kb_1935_09_12_nr2110003_0001.djvu

			Nr. tu. 


.,KURIER BYDGOSKI" czwartek, dnia 12 wrzeinfa 1935 r 


Str S 
- 


Gdk
 
tb.fMłnie ah
 
'/;łmIii1'dJW:}d "fJJk 


Samolot be
 $migła I skrzydeł. 


.\', 


. 
.
. '. 
/" , 'H 7; ..' ..... . 
. "',
" 


'.. .. . . 


cbwili klooziemy d_ ciepłe ko:npre<>y; 
kompres trzymamy dopóki :tie ostygnie. 
pocze.m ścieramy resztę kremu i twarz na.. 
lirzepujemy zimną wodą z doda.tkiem ja- 
k;chś środków ujędrniających skórę. 
Aby tJ\\:arz sklQruną do więdruęcia ot y- 
wić lub wyg!adzić i8t:Iiejące z:narsuzkl. 
naJelty stosować maski ziołowe, jak w czy. 
niły nasze prababki, 06iagając doskonele 
rezulta.ty. 
Przed wyjśÓ!oIIl na pow'1e-tTze trzeba 
twarz kon'ecz:tie powIe<: cienką warsVwą 
odpowiedniego krem'U, poczem lekkoo przy- 
pudrować. 
Przy suchej cerze nie nalety pod ud. 
ny:D pozorem stosować napameń t\\"8II"zy. 
cz)'1i t. zw. pB>ró\\
k, które odbjerają skó- 
rze ov.ą nIewielką iWść tluszczu, jaką po- 
siada cera 8ucha. 


Nawet $Ieple[ przejrzy. 



 '40- " 


., 
:....-: 


" 


.:
...... 


... 


:./ f( 


litwini 1018 Irani[ami 
welo kraiu. 
PodobnIe jak Polska, dQ.ŻY r6wni.e.łJ OOW Zjednoczonych. Rosji. Brazylji 
ł LiJtwa do zorgaaf2owa.nla swego wy- i Aregentyny. 
chod:ttwa w Jeden silny i zwarty or- Przebieg zj-azdu lirtewekieRo bYI po- 
gamdzm.. .. dobny do polskich. obejmuję.c szereg 
Od
wledDli.kie
 naszego Świa.towe- uroczystości, zebrań publicznych im- 
go Z
J
ku }JQlakow Ił. ZaRra.nicy jest prez, obrad poufnych, wreszcie 
ho- 

 
LtWI
 pow
tałv 
 1932. r. dzięki dów uroczystych. igrzysk sportowych. 
WICJ&tYW:Je ..zeregu litewskich działa- wystaw sztuki I pracy Litwilnów za- 
czy społec
nych - '1'owaryzstwo Po- gl'a.nkznyr.h itp. 
plerwa Litw106w Zagranico, w skró- 
cie litewsJwn brzlDJię.ce JJULR. 
Jako główny cel wY7L"1aczylo sobie 
Tow. zawliza.nie ścisłego kontaktu ze 


o
ls
a
i H1.ewskiemi zagranicł 
l l1Ilesle.me Im pomocy materj, ałnej 
Na czele Tow. stoi adwokat Rafal 
Skipitis. 
Towarzystwo urzę.dza corocznie w 
Ol
('ie kolUIIIJę JetJli
 dla dzieci litew- 
sKicn z zagra.nicy (
łównie z Prus 
Wschodo.ich i z Łotwy). Obecnie przy- 
SI'VJ:O ono do finansowa.nia budowy I 
domów litewskich w wiek!'zych OŚI"Od- 
kacu litew;;,kicb zagranic,. Również 

:aJuierzOlW!- jest wydawanie własnego 
organu, któl'y informowałby o życiu 
LiLwinów zagranica 
W łuh fil I'ł, odiJyło się dorocz:Je 
.zeLraDle lowarz.ystwa. któremu przed- 
łorono sprawozdauie z d1iałalności 
u. uhiegł:! dwa lata. Ze sPI'a\\ozdan.ia 
wynika.. że naJkorz)'stniej rozwija się 
akCJa Towanystwa w Ameryce Połu- 
dnio\\ej i wśród katolu'kich Litwinów 
w Stanach Zjednoczonych. 
Towarzystwa wydakl O!itatn1o ob- 
szern, zbiorowe pracę, charakteryzu- 
j
cQ polożenie Li.t\\ill1óW w poszczegó:- 
eych państ\\ ach otlcych. 
Doda
 nałeży, że w Polsce. w wo- 
jewództwa,'h pólnol'/lych mieszka oku- 
ło 70.000 I.itwinów Posiadaj, oni Ii- 
CZDe towarzystwa kuJtural:Je. które 
IOzwijajQ bardzo ożywion, działal- 
noM. POT.atem istniej
 znaczna licz- 
ba państwowych ł prywatO}'ch szkół 
powszerhnych. Zycie społeczno-orga- 
rizacyjne Lihdnów w Polsce nie ule- 
ga żad:Jym ograniczeniom. podczas 
gdy stan rzeczy ist.niej,cy na Litwie 
utru.1nia -łI dużym stopniu rozwój ży- 
cia kulturalne
o dwustotysięcznej 
rzeszy POlaków. zamieszkałej w tern 
paós\\ ie. 
W roku hież,cym odbył się w sier- 
pniu w Kownie i Kłajpedzie pierwszy 
Zjazd l.itwinó\ł. z Zagra.mcy na wzór 
polskich ZJa7dów polaków z t:agra- 
nicy. 
Na zja2d })rzybyl Litwiai z Anglji, 
Francji,Niemiec, 
 "';b;"/:; . ." 


, " 


(. .. 


" 


o;. 


'u
,,'. :. 

-"" ;..: 


. ... ?
 



.
 --- 
,
..'... 


:o:.;

-. 


. 
.". ] 
t 
,< 


. .
...
.. :....:. 
!
. 
!fi 
I 


.:..: :;"'..»: 
.
 ;;;:.
.::.. ,,:.. 


Ci 


::':f. 


.'. 
. 
1fr;"
",



 
...
_ 


..
 


..'- 


" 


'::'.:8'f-"".i..>:r
', . 
.,,--
 - 


':/- 


:-;.:, 
f 


,
..".JIo
 '(,." '\. :
.. 
.
 
 b 'l. "C. 
 . -:,..;.. 


... ,,>-l.\ '£. OS 


ort: 
r '. 
_ o c...L...c..-łr.
 


't 
\: 


ł.
: . 


"\< 
: ,.>;.'
 



. .;,- 
-'('''.., 


-.-....- 


'.:}.
, 


W Bo,.tonie lekarz Joh::} SemilJlSton 
w).nalazł okulary tak silne. że nawet 
o
oha maj,ca hlko 2% wzrok b
dzie 
mogla l"l}'ać przez nie z łatwości
 naj- 
11
jsze pismo. 


. -- '''!' '.
 


.... lit....... 
'.":-" $1 


':Y'}..:G:: ....-.
::.-. ..'.
 -.,,:..,. -': .-':-':' 
,:-}-. . 


- 


.... . 



 


.,.. '"- "1.< 
. f 
_____ . . '1 ",,,:ci.
--' >'. 

 '(li
' ";.. 
'. ____ j, .... t _ _' 
. ł .,..., . . " . I 
.. ... . 
 ,. . \ .' "" :-1 
". .'.- .:. c,>,. ..: ... ,
... . t :.;,
 .
.;:: J 
'_' ...,"{-.

 1 
i L:'
<;: i"
':l' j." . . 
".(


;


:q 


, 'i:/..'S 


W tych dniach w .Ąi:lgljj przeprowadzo riO próhę Iłowego \\ \'nalazku bamolotu, 
p0ł:łsT.anega przy pomocy walców ro tacyjnych, pomi
dzy któremi jest 
U
lIPS7.n:Oł1a skrzynda dla pilota. Samolot ,.tartuj:; i ląduje pionowo. Podobno 
pu'rw8ze pr6ł.y udały sie zru
komicie. ł'I'l\-,,:dt)!i
 oknż,
. czy ten d7iwol,g 
za.-we do wydzielania potrzebnej 
ilości tłuszczu. I wreł;zcie odpowiedniemi 
kremami, płynami, zawi
rajl\ccmi IIU6ZCZ, 
najwięcej zblitony do tłuszczu ludzkiego. 
nalety skórę odtywić. 
Przechodząc teraz do blitszych Wl>kazó- 
wek, n.a.l
y zaz.nacz)"ć, te myć taką E'kórę 
motna tylko wodą letnią I =n)"dłami prze... 
tłusuwnemi, a 8uzególJ1je la,;wlinov,
mi. 
Po UIn)'du i osuszeniu nalety prz£'trzeć 
skórę wMką ZWilWDą w przegotowanej 
śmiet&:lce. lub !eciuteńko wbić odrobinę 
odpow!iedniego kremu. Wskaza.nNIl jeSt 
ró\\"niet od czasu do czasu 9'.Q5O\\'anie od- 
powied.nh:h kompresów: pokrywamy twarz 
właśoi1wym kremem Uusty;n, a.1bo t6łtki€'lIl 
ubitem ze św!ietą nicejską oliwą, a po 


- Kaprzód. chłopcy! S, niedaleko. 
Chcieliby zwiać samolotem... Naprzódl 
Jedt"rl za dru
im znikał w gęstwi. 
r,ie. biegn
( w klerur.ku pobliskłi!j po- 
la:lf. li.ilka wystrzałów zaglusz
'ło na 
chwiJł: v,arczooie d'\ustukonnej ma- 
sz)ny. Jakis wielki cień padł U
 ciala 
tl"Z£'ch mężczyzn. Irena podniosła w 
g6rę zdzjwione oczy _ Kiezb
 t w)'soko 
ponad wiel"Zcholkami drzew szybowal 
wielki samolot, ścigany ustawicznemi 

!wami ąrabskich wojownikÓw. 
- Wiec jed':Jak uciekł - szepnęła 
i przyklękla przy Williamie, który nie 
dawał znaków życia 


I Padlo kilka stl"2ałów rewolwero- 
w
'ch. I\adci,gaj,ce posiłki dawaly 
zna
, że śpi8sz, z pomoc,. Aby prZl. 
cię.gn,ć termicl w)'powiedzenia owego 
,.pl\;Ć", po którym należało wystrzelić. 
dodała IrPJIla nieooz-owoo: 
-I..- 
Melek za.wah&ł się, Przysts.nił. spoj- 'felek nie czeke..
 dłużei. Odskoczył 
rzał na pnywódcę pytaj 'co. Te.n wy- w tył, porwał wpół opieraj,cego !>ię 
rzekł kilka slów w jakimś nieznanym majora i 2ndkł z nim w krzakach. 
jc.:zyku - Jeszcze się'spotkamy, moja pięk- 
_ Precz stid. zbiry'... Liczę do pię- oa.... Hagen nie puszcza tak łatwo zdo- 
duo potem strzelam I byczy... 
_ Wyrwij jej tę zabawkę. Ona nie - Hop. hop!... Prędzej. prędzej!.. 
umie się... Oni udekajQ.. 
_ Raz! Nie dowderzaj,c przeciwnikom, sta- 
_ Z tem obchodzi
._ ła jPszcze długę. chwilę z palcem aa HOZDZIAL XYI. 
_ Dwał - pa.dło jakoś miecej. Ire- 

'n
lu. .Ale tamci nie wracali. 1\Iu!'i{'li 
Nłeoczp.kiwane spotkanie.. 
na r
czywiście nie m.iala pojęcia czy przp.dewszystkiem pomyśleć o włas- 
wystarczy !l1zarp":Jić cyngiel. czy też 
em ocaleniu. Krzewy poruszone przez Bal, w
'dany na cześć oficerów 
trzeba wpierw odsunQ.Ć bezpiecznik nich. kołysały sa
 coraz wolniej. coraz francuskiej e3kadr)'. która miała w 
i jak to zrobić. siaLiej, aż zastygły w bezruchu. Nato- najbliższych dnd.ach odpłyn,ć z w6d 
_ Mel2k. tchórzu przeklęty... Zajdż miast z przeciwnej strony rosła wrza- tuniskirh. zgromadził śmietankę to- 
ję. z tyłu, skoro sie boisz... wa zmieszanych ftlosów. łamanych ga- wany..twa w sa.llmach kas\:Ja. Prócz 
Irzy ł . ł t b . w
bitnYl'h osobistości , J 'ak' g euft ralny 
__ . ." 
ZJ, C Jrzęs u ronI... 
 
_ Hop, hop'... Hallo!... Hop, hop!... Chw
l
 pńzniej wpadł na smut;n.e. re-zrdent Mr. Alapetite, jego sekretarze 
__ 2abrzmiało Rdzieś w oddali. pOhoJowisko wosaty wachmistrz. Był '.1r. Roy i Maurycy de Castelnea.u, jak 
_ Pan major sł
'sze(:' . tak zdrs78J"1Y. że nit! mógł tchu złapać. !'Itr. Proust. prezydl'nt .,Comi1k d'Hi- 
_ Cztery!... Zdziwionym wzrokiem obrlucił bez- vernage". jak prezes 5
-nd
-katu prasy 
Cyrrę "cztery" wypowiedzilda Irena wladne ciała porucznika Fryderyka, L
mbel.t, jak 
fr. Carton, prezes "In- 
bardzo wOJowniczo. Nawoływania I Williamii l Maurycego de Cast	
			

/kb_1935_09_12_nr2110004_0001.djvu

			Sil ł 


..KUlU IW IH Ul.iUSKI
 czwartek. dnia 12 września 1935 r. 



r. 211. 


Rejestra[ja wadliwy[b firm. 
Zgodnie z art. 31 kodeksu handlowego 
do roazwy firmy Clie 'WOlno dołącz&t dodat- 
ków. r:nogących v.1»"OWadz3t w błąd. 
M;jDi8ters
wo Sp1"8lWiedliWoOki 1VIfCje.l- 
nym okólnikiem dla 8Iłd6w zwróciło uwa.- 
gę na t.o. te nie w01;)o przet.o utywo&t w 
f TID'Je wyTatenia .,Dam handlowy" - je- 
tell zakres przedsiębiorstwa do tego nie 
U'pO\\-aUlia; '=Iie wolno tet ut)"\W.t wyrateń. 
mających na celu wskazanie na rzekomą 
narodowośt spółki, naprzyklad: ..amery- 
kailski dom łwr.Idlowy" - jeteH dodatek 
ten nie jest usprawiedliWliony rzeozywi8le- 
mi stosunkami spólników, ich narodoWI()- 
kią lub miejscem 2D8jdowani3 Bie bądt 
zao1"ządu spółki bądź układu głównego 
przl'dsiębiOI'lJliWa itp. 
Wobec powytszejl;o sądy mają prtllW'O 
domagat się od tego. kw zawnioskowa.ł da.- 
ny wpia' firmy do rejesł.ru, by IIz,aASłdni l 
dopu91JCZ8.lnoAt dod&tku, jalu ma miet 
fi'l"ITla. 
Poutem zost.aIo zalecane sądom umiM'- 
kow8.'Uie i O9brotność przy ooPU8roz&niU do 
zarejesbrOwan1a wra'Z 7> firmą doda.tku, 
OD."1IIcr.ającego polekość danego przedsiQ- 
nie. była 
 uzasadniając to tern, biorslw&, np. ..polski dom ba.ndlowy N. 
te protest w('ks1u z wą.tpNwym termine.m N.... ..PtrzeDiu ilnwalidzkiem przyul8d.a inw&- Dla za:pobietooia tym oadutyciom otrzy- ślo:lemi w Prawie o Notarj&ole, według 
I
o;n OI"IIZ spółkom j;nwalidzki.m po\\13e n-ały sądy rejestrowe pol£'oC'enle ścisł£"gQ ba- którego nofarju$ małe odcn6wit dokona. z dnna 11 wrześ::lia 1935 r. 
prz)""ljleje a w szozeg61nOOci pier\\$Zeń- d8J1;a przy rozpIIItrywaniu wni«Jk6wo Z'!ł- nia czy11Il()ki tylko Wl!edy, gdy ona spl'Z&- Waronkt: Handel huno....J parytet HJd- 
SIWO III." korz)'sta.niu z istniejących udog:)- rejestrowanie pl'2JedsiębiorBtIW przemyslo- oiwia się prawu, ponządkowi, puhlicz:temu goszcz. ładunk.ł wagonowe. d08tawa bie- 
dnień przy tworzeniu i zakład8l:liu przed- .....ycb i ba.ndWwych, czy >:1aZwa 
inny odpo... lub dobrym obyczajom. Przyc.zy!Dy te w tąCIL za 100 kg. 
B.
błorstw przemy810wycb i handlowych. \\"ie.da rzeczywistemu cb8lrakterowi przed- poW)-ł..trtych wyp8dkach me ZUhodziłY' 1 Ceny orjentacyjne. 
Inwalidzkie przeds:ębiol"Blwa przemysłowe si
biorstwa, w szczególJ}()ŚCi inwa.łidzkie- a kWe9tja. czy protest, w ten sposób doko- 2yto 
i bandl<>we dla zazu.acz.e:na na.ww!lątrz mu 
 odnośnie zaś dQ ist:niejąeych jut rta'DY, 
dzi
 \\atny czy 1::J.if'\\'IIltDy >- U!JU- PY.6Ilica 
BwegO cblliraktern i odrótnienia się od in- przedsiębior9!w. OOzp1'8/W:lie utywe.jących wa się z pod oceny notaa-jU8Z& i podlega Jęcznrleń bro\l\-aro\\y 
nych przedsiębiorstw. umieszczają w swych nazwy .inwalidzkiej prrez zniEowoleme ich wyll\('"2J:lie ocenie sądu. Jęozrnień jtdnollly 
finD&ch dod8Jtki, \\"6kazujące .:la ten cha- do zaniechania utywaaia tej niewłaści'Wej Według ZIIIl'Ządzema ł.fini8ter9tw& Spra- Jęczmień zbiorowy 
ra""'tN (np. 
sklep spółki mwałidzlder>. f;rmy. wiedlhv>Ości, jeteli notarjum otrzymuJe do Ję!,r;mie
 zimowy 
W prakt).Cf zdarzyło się jednak czę3!.o, R d - '10.:__ Ó - t t pl'Olestu weksel lub c1JE'k, na k4órym data Owies 
. '. j -A--" tk ' d . b . :DOOZą prze 51
.......'C w JeB prze o pnez I n'""",,", I b "- ta 
......
 . ta ł...0 t ' I k t "'"'''' t lA 0-55"" 0 
fIe metJCr.e'J\1ie 
 I oru prze SIę t()l'- od . d' --v.Id' I' d' P ""UU popra.- .. ą a J' - ga. 70 
.twa przemysłowe I handlowe, nie mające . pt'wle n.le \\ a
 . ZJa anIe ze .są a
 
e- \1\ io:1.a. a przez t.o wątpliwa. note.TjuSZ po... Mąka tytnia g3It. IB 0-65, 
nic .....'6p6łnego z LnwaJ.'dzlwem, celem UZY- I J£"stł"?':
mlkus
nJęc:e .
u
 ogramcre:ue me.; \\-mien zBtądu od siJrony ścislego ustale- :\fąka tytnia gart. II 55-70.. 
ska=1ia. prerogat)"'W. prz)'znanyeb iDwalido;n 
Cl
£"J . 'JJ\ .ure
JI ,nn. oznaC2JOnyc nia daty i odpowiednr.Q 00 tego dokonat Mąka tytnia razowa 0-95., 
i zape'W'Ilieni& sobie poparcia społeczeń- Jako lOW.a.lld
k]e, 
1omo. te nie są .IJ!'Owa.- 1 protestu; wszyetkie skutki pr8.>\I\1;}f. stąd Mąka tytnia 
Ied
ia 70.. 
etwa, um1eszozały bezpodm8'W'D8 w ewyeb 


 przez lIJ!W&hdów lub spółkI !DWa- "y.It.kające, 8p8dajq, wówczas na 8LI'oDy, Mąka pevm.na gat. lA 0-20" 
fim)ach r6wnii!'t dodatki, wska.zują(e na . z JOe. a nie na DCJt8rjU1lZL « .-,. Mąka pezeaDa gM. IB 0..45.. 


.KURJER GOSPODARCZY. 


Najnowsze orzecznictwo podatkowe. 


OglO5Zenle npadłoścl nie zwaJnia przed- 
BJęŁ>:OJ"CY od obowiązku złotenia zeZOI\Jl;a 
o obrocie. (Wyrok S. N_ 10. 6. 193,1, 2 k. 
624 '3'2\. 
Bląd w zeznaniu podatkowem. Błąd 
po
I'niony przez p1a.Ln.ika w zeznani'IJ nie 
mote być wykorzysta..,y na jego niekorzyść. 
tWyrok 
. T. A. z 17. ł. 19':?9 I. 1257f'.?6J. 
Sprostowanie zeznania podatkowego. 
PI.s,unik n;e jest zw:ią.za.ny złoŹ():lem zezna. 
Jlli>m i ;:na prawo spl'06tować je na. swoją 
k{)rzyść. ,Wp'Ok N. T. A. z 11. 6. 19.30 l 
rej, 4700/28). 
Spr09:O\\'anie zema.nia pod względ
m 
prlllwnym roote być dokOllUlne ze skutkiem 
prawnym tylko w toku pos'lępowauia wy- 
miarowego, względ;l'e od
'OławC'Z£"
o. (Wy- 
rok :'\TA. z 7. 3. 193.1 I rej. 60«/30). 
Dowód z ksiąg handlowych nieprowa- 
llzonych za cały okres wymiarowy. r-;ie- 
tr.a.fnem jest zapa.lr)"'\va.nie "ładzy pozwa
 
nej, te ks;
gi h&:ldlowe plamika nie mogły 


być przeję1e wogóle pod uwagę przy wy- 
miarze podatku przemys.łowego od obrotu 
z W8'O powodu. te były ODe rowadwne nie 
u cały okres wrmiarowy. lecz dopiero od 
dnie. 1 maja roku kalenda.rzowego. 
Zapa.tryw8l:lie powytF\Ze wJ.adzy pozw&- 
nej. jakoby księg'j handlO>\\e. a za.tem księ- 
gi pąd względt't;n formalnym odpo
dajlY 
ce wymogom kodeksu hamdlowego nie sta- 
IlD\\1iły w kookretnym pł'Zyp&dku dowodu, 
jest błędne i nie .mot.a byt tadDym przepi.- 


sem prawnym poparte Skartą.cy bowie:n, 
jak wynika z treści jego odwalacia nie za- 
mierzał bynajmniej sw£'m! księgami han- 
dJoweml udO>WOdni
 pełnego obrotu za cały 
rok. lecz jed
'.:iie obról13 czas od l maja do 
koftc-a roku. a to w celu przekOll8lDi.a ko- 
misji, it za pozostałe ł miesiące om8JWi&- 
nego czasokreEllJ niepodobna było osiągnąt 
obrotu w wy'BOkości ustalo:lej przez wladzę 
Pierwsz2j Instancji. (Wyrok N. T. A. I rej, 
'l2ffi/2!J). 



 Drote
t
wHni
 WH
IiWJ[
 we

1i i Reków. 


w 09\8ItJrlm czasie zuhodziJy wyłJ6d- 
ki. i
 niektórzy I:)O\lIirjuSZi6 odlD8JWia.l1 do- 
kOD)-wama protestów weksli j czeków. na 
k1órrch data. pła'LnOt;ci łub d&la \\-ys'.arwie- 


Rejestrowanie przedsiebiorstw inwalidzki[h. 


12,00-12.25 
16.511-17,00 
15.50-16.00 
lł,OO-U,50 
13.50-U,OO 
lł,50-15,OO 
lł.5-1ł.75 
20,00-20,50 
18.7
19.oo 
11,50-15.00 
15,5(\-16,00 
12,50-13,00 
29,00-31.00 
27,50-28,50 


poza nielk2'JOOlIli wypadkami uspnI.'\\iedlj.. 
P RAW N I C Zy I 
nemi specjaJne:ni Okolicmo6ci.8lD.i - 
D1e lJ100te byt przekraaza.ny w mł1ązku z 
CIem Ministerst.wo SkM'bu polooiło, by PP. 
Drrektorzy Izb SkM'OOw)'Ch w porolLUmie- 
niu z pp. PnJewood:1kzącymi Komisyj Od- 
wołlllWczych odpoW!iednio wrganizow.ali 
pl"8>Cę i wydał! podl£'glym unędo:n skarbo- 
\\'ym s'loscm.ne zarządzenia co do lenni- 
'łÓW przesylal:Jie. od\¥Olaft wbldzy od\\o- 
!av.'CZej. 
W 2IWiIVLk u z powytezym Mini6teriftowo 
Skarbu nalotyio na i>7Jby sk8lrbowe obo- 
wąU'k OOl'OC2InegiO 1Ip01'Z8,dza.nia i pnedkła.. 
dactia Mj.ni8ters1Jwu Sk&rbu W' termi1ńe do 
15 lutego katdego roku imiennego wykllllJll 
zalegających dlutej nit rok od
'Qłań i to 
zarówno do wymiarów pocIAIItkowych, jak 
i od orzeczeń k.al'nych, z podaniem powo- 
d6w aiezałatwńenia każdego odwołut.ie. w 
u-rmi.nie rocmlym. 


KUR JER 


Wznowienie postępowania 
wymiarowegiJ. 


WZ1)o)'Wie!1ie 
ia wymjarow
 
go w myśl ordY'!lacj poda1kowej mate mieć 
miej9Ce tylko w następujących wypadkach: 
l) j£"teB Ol'2)9Czenie w)"IDia.ro\\e 2J08talo 
op&I1"te na Bf.a.lszO>MlCych doku.menta.ch 
(obojęllnie czy J>ITIWIII.nych czy publicz- 
nych), 
2) na fa1:szyw-em śwu.adeotwie (zezn8I:Jia 
'wiadków, biegłych innych osób). 
3) na pnelrop8fJw.ie i 
ł) i.n:tym ezynie karalnym, słwierdzo- 
aym ...a1l'lllD1OCDyJD wyroltlem qdoWJ1ll; 
wznowienie poetępov.-ania mote mleć nrlej- 

 tylko wtedy. gdy po8tępowal3ie wymia.- 
rowe zoetajo jut zakońc7xme JJI'8II'lOIDOOnem 
oneozenie:n. 
Jete1i wtadza skarbo\t.-a zadecyduje 
WUIOW':eDie postępowania, t.o za.czyaa się 
porstępo",\-anje 
-ymia.rowe w d8!Ilej sprai\'ie 
na. DO'WO 1. toczy się w tym zakresie, w ja- 
kim zostało .....
 na zasadacb og6l- 
J!
h (czyli. te ma miejsce Dorma.ł:te po- 
etępowa.nie w}-m.iaIrowe z ordynacji). O 
tem, od której chwili lub w jakT.It zakresie 
postępowaIrie ma. byt wznov.iroe. deeyduje 
'\1I'łaściwa wł.adza skarbowa. Decyzja wła- 
ściwej władzy skarbowej w prredmiocie 
ovnnowl9Dia postępowania je6t OBIaiteczna, 
ł. z::t., te mema przeciw niej Arodka pra- 
wnego. 
Wznowienie postępowania D88tępuje na. 
proAbę pI&1I:Wt& '\1I"JliesioD8" do władzy, k1.ó- 
n. wyd&ł& orzeczenie wymiarowe w I m- 
etancji; o He jednak w danej 8pł'&
 wy- 
dawała oneczen1e mtamcja od
'oI8/wcza, 
t.o do tej 
zy kienJje PI"OŚł>e pł8ltnika 
władza. która. wydała orzeczen;e w I :n- 
..-ncji i tu władza. spra:wę tę rozstrzyga. 
Prośbę o w

 poelępow.aIJia wi.- 
D:
n wn:t!JŚt pła.t.nik w cią,gu dni Ił po 
d:1iu w ktÓl"yID powzW w 8p06t) dają.;:y 
lIię . udQv.-odnit wiadnie, uch)'llając poprzednie 
i powstaje w ten łIp08Ób \\ ymiar pierwo- 
tny. Od tego ;;)Owego orzeczenia lDoOOe pł&- 
tnik WlIlk6t w IIrybie norma.lnym odwoła- 
nie, a decyzję II E18f&ncj1 zaskarrtyt do 
N. T. A. 
Dodat alety. te wznowienie poetępowa.- 
n;a w spr8!\Vach kllirOO-poda.tkowych od- 
b)";\1& IIlę na zasadach zupeł:1je odDńen- 
nych. Do wzDO\l\ÓelDi& teeo poetępow&nia 
wystMczy, jeżeli wyjdą d.od8ltkowo na jaw 
O'.)We okoIiczItoki 8!:wierdzające. te lik&- 
Z8IIIy jest !lIiewi'I1lly. lub te powinien ulec 
karze I:litazej od orzeczonej. 


Termin do rozstrzygnięcia odwo- 
łania od wymiarów podatków. 
Ministerstwo Skarbu Btw:ierdówszy, te 
bardzo duw odwoła
 od wym.iaIrów podat- 
ków nie jest jeszcze l"O'l.8tr'Lygniętych, wy- 
dala os1.a.!i:1io okólni'k, w którym m. ion. po- 
st.a.
6IWia, co nastepuje: 
Jakkolwiek ani ordynllCja pod&tkowa, 
&ni tet rozporządzen1e wyko:talWcze do ()I'- 
dynacj\ po	
			

/kb_1935_09_12_nr2110005_0001.djvu

			1fr. fU. łoKUHJER 
YVuOSlH" rzwartek, dn!a. 12 wrzc:;;I:a 1935 r. 6t1" ;; 
Wyniki wyborów do Sejmu. 
Czarny tłusty druk przy poszczes61 nych kandydMach na posl6w oznacza, łt dany kandydat został obJ"RlI1Y na posła 
t - Warszawa. tl - L64f. II - LubUn. 5t - Nowogródek. 
l. ZYDdram.Kośclalkawskl. minister 26 297 (2 - Dł. Lodzl). 1. Kater Andrzej, rolnik ł 184 It. Sarneckl AdoU, urz.łnl.k 13 27. 
2- Baopczy6akl Antoni, budowniczy 14 97t 1. Bj,Jyk Alfred, adwokM 9843 2. Chaczy6aki Wacław, rolnik 11269 1 2. Hutlen.Czapsk! Emeryk "lU 
3. Sokołowski Marjan. praWlliik tO 279 2. WadOWBJd Jlarjan, urzędDl.k U 873 3. śwldz16aki Bolesław. urzędnik 19 810 3. Bokunowa He-Iena. rolniczka 19824 
4. Mlnkowękl Paweł, prz.emyalowlec 6026 3. Hejwowski ADto1Jj, buohMter 5279 i. ptash'tski lózef K., dyr. Iwy RL. 7694 ł. K
wałkowski Br., dział. społ. łS 099 
2 - WadZawa. ł. K
y6eki Stan., prIJ8m
ł. 5875 3ł - Puławy. I 
UrbaiU.l Fr llGCluek, urzędnik 5. PeY86rÓ\W1a. Helena, na.uaycielka 208ł 52 -Byanowicze. 
l. 11965 1. Dukow6k1 Bktej, rolnik 7898 9!131' 
2. W1śUclt1 Wacła.. kupiec 12046 t7 - Udf. 2- Pyz Julian. bnrmlstrz t Szymanowski G., ekonomista 
13 967 2. Szalewlcz Tomasz, rołD.l.k l" 187 
's. ł..u.kaszewiczowa Ha.nna nwcz. 9556 (3 - m. Lodzł). 3. Głodkowski lan. rolnik t26t3 3- Orzeszko Władysław, oficer 17 437 
'4. Glocer Srul, rzemi
lnik 1 2(12 1. WaazJda-ł- Ludwik, 1U'Z. kom. 12 712 '- 8zcz)'pa Wład.. prac. samorz. 13011i'8 ł. 1astrzębska }iarja, nauczycielka t2 571 
'6. ZundelewWz Bernard, adwokat 67i2 2. Wymysłowski JIlohal, azz. kom.. 11"' 
'6. BregID8n Leon, k'UlPiec 2313 3. Dud'kiewicz Edwud, D8>uczyciel 6115 35 - Zamoś6. 53 - Brześ6 n. Bugiem. 
7. Gotlieb Hersołiel, dziecnnike.rz 11 7"29 i. Im. Ibu ZygmUDt, urzędIIliik 5t70 1. KoDdysar Ferdynand, rolnik 21 655 1. AugustynlaJr. JIlecz., rolnik 66 211 
2. Itroebl Adam. notarIusz 28 Ul 
3 - Warszawa. t8 - Udf. 3. Swide1'8ki Ignacy, rolnik 7491 2. Zalewski Aleksander, rolnik 
l. Boppe Jan. 1lJ'V:ooilk 11619 l. Plocek Franciszek, rolnik 20758 ł. Slta St!U1isław, rolnik t 930 3. '}[arczyk JÓ7.ef, giser 
ł. Olewlńskl Stanłsł., 1nŁ. agron. 56'" 
2. Oenłecki Zygm1lDt. etoJ&rz 1303ł 2. Wyganowski Btefan, roIalk 25W 
S. D
0W8ki StefBal, unędnik sam. 9777 3. Oortat Wincenty, rolDik 25 612 36 - Chełm. 5ł - Kobryń. 
ł. 1
W8ki Zygmunt, a.dIwokat 7789 i. Ceza.k 1 a.k6b. dyr. ezkoły Zł 3łt 1 KocIuba Wincenty, rolnik 3. '" 
2. G
ki St&n.isław, oficer 25 Oli t. Podosk! Bogd_, sędzia S. O. 1%7 ", 
, - WadZawa. tl - Koło. 3. IIoIItowskl JIID1UZ, rolnik 32 13'1 2 Bołyński Welerjan, przemysL 123 "I 

. StplczyDskl Wojciech, IIdenDlk. 15 891 1. Ziółkowski Feliks, rolnik 3'7358 ł. Hołysz lózef, rolnik 31 06ł 3 Wielgu8z Franc., nauczyciel 11
 
,!. Siedtlecki Krzysztof, prawnik 127.15 2. b. Downar Stołan.' probolzcz ł5 611 5. Prwow&rczyk M., prac. saroorz. 2i 298 ł. Zawa.dz.ka Zofj
, romiczka 15 653 
S. 1&r08Z9wlmowa, dzi'!łł. społ. 12596 3 Gretklewlcz Wincenty. burmistrz łO 2'11 37 - Biała Podlaska. 55 - Pińsk. 
i. Itrukowskl Roman, 1Irz.łDik 111785 &. Sokolnickl Jerzy, roIIlik 25 7ł7 
1. Awiatopełk-lIIIirsk! 1[., z1emlanID ł1 711 t. Freyman Jan, Iai.leśDik 111511 
5 - Warszawa. 20 - KaUsz. 2. BuOll .lizel. prolesor 'U'1'1 2. Kolbusz Jarzy, rolnik 13131 
. 1. Sł-ek WaJery 21311 l. dr. Sławol-Składkowskl, generał 31157 S. Zieliński Sta.niol
w, instr. rolno t249; 3. Oło1.J.kowski Jerzy, prez. miacta 21380 
. 2. Bzczapa6aJd Wlodzłm1erz, ad.. 15118 2. KariDIckI FeUb, rolnik 23 3D ł. P
i A.n.dnej. ziemianial 22 906 ł. Strzelecki Walerjan 2Oł87 
: 3. la'ksubo
ki 1ózef, pmamr.;l tO 903 3. Waleruch Antoni, ro1ni3t 12937 38 - Luk6w. 56 - Luk. 
,. Ka.mh'lski Feliks, oficer 9.867 ł. Sawieki Luc}!I.n, przemysłowiec 12861 
1. _,...,';1\_ \1 Boglllław, podpulk. 56 618 t Smoczkiewlcz Dezydery. preZ85 n... 
. - Wanzawa. 2t - Sleraclz. 2- 'l'ał-rczak Btefan, rolnik ł7 317 2. Tymoułnko Sergl1UZ, iałyDlar 88178 
:1 Dabulewicz Sławmnir, urzęoo. 11654. 1. Leopold Stanisław. rolnik Z7109 3. Rabek Ludwik, ro1nilk 17 229 3 ReU8 KOI16ta.nty, prezes 12823 
2. JurkOWlki EUI_Inu, urqdDik 15'" 2- Bartouk Fr8DcIuek. rolnik 37381 i. ZaJewski Michał, rolnik 13 tSł ł. Konste.tillli lerzy, redaktor 5761 
1 3 . Wierzbicki Andrzel, przemysł. 15 287 3. Budzy6aki Waoł_, dzIaL spoi. UałI 31 - Siedlce 57 - Kowel. 
Ił. Pącrr.ek Antoni, technik 9186 ł. Wynykowski Henr., dziennikarz 9t92 
1. DehDel Jlarjao. lekarz lU67 l. Snchorze_kI Leon, burmistrz 133 2'11 
. 7 - Warszawa. 22 - Plolrk6w. 2 GrrLymał'9. Feliks. rolnik ł850 2. Pewny Piotr. dzilllDnikarz 21 961 
i 1. SoaIńUJ Wolcłech. lnatruk oAw. 28113 l. FiJja.Jkowaki Wład., rołnik Ił 118 S. Wojociecbom8ki Staniel., 'lI8Ucz. 5242 3. Mich!llski Kazimien Uli 
j2. W.łDk_ BlOBisIaw. urzędnik 1251'1 2. pomIanOWllkl Bt.... rolDtk za 771 ł. S!II1moweki Piotr, urzędn. pryw. Ił 831 ł. Kusznieruk Michał. rolnik 32:16 
;s. Majlert Wi'told, roJDi:k 8009 3. DroI-Gery1!lkl Jan, dyr. ..... 18_ łt - Białystok. 58 - Samy. 

ł. Wilczymki hn, rolnik t5 2M! ł. Piotrowski lan, rolnik 15128 
&. Wę:nan Gusta.w, przę&a.lnł'k 8329 1. DaDOW'IIkl P_el, rolnik 37411 l Wielhorsk! Wlad., dyr. szkoły ni. 
8 - Pultusk. 
 Floy.. Ralchmaa, mln. prz. I h. 61107 2. ks. Wołkow Marcin, prob. PJ:_. 86811 
.t. Elelak st-.. rolnik 35113 23 - Radomsko. 3. K.relbioh Amoni, rolnik t9520 3- LopiIi8ki Wldody.. dyr. Izby R
 łt 0ł5 
'a DIIh_ki Stefan 21"' 1. Dntwa Domlulk, prac. ..morz. ł1151 i. A
cz Witold, dyr. sdtoły t7942 ł. Mielni.czuk Prokop. roln!k ł089 
:3. Kozi.k Bron., llauczyclel 18 łł2 2. Rowiaki Witold, ro1DIk ... U - Ostr6w Mazowiecki. 59 - R6wn8. 
i. Siedłecki Aug., rolnik 1075 3. Kowaoliilski P.rane., ro1I»k lT 9'7i 1. ..... B-.ryk, rolnik ,,"' l. Boffman Jak6b 111 "t 
:5- NodzykOlW'l!lki ló581, rola.. 12 720 ł. Baiwki Fr8llloCiiIzek. l"ObWt 2Ułł 
;8- Wiśniewski Wiktor. l'OIłnik 8911 i. dr. K1l1ell_ Witold, lekan 2t 311 2. Bura BWta, roIDik ... 
Zł - KIelce. l. CłIGIuda J6af, robdk 32135 S. Rzewu6ki Piotr, dy:r. Cukr. 18272 
1 - MIawa. 1. Car BtaaWaw, pnwaIk ala i. Róg )ficbał, da;ienn.ikaM 19996 ł. KraWClUk Józef. roJ.nik 9106 
l. IpobonkLL-łkI-łcz J.. rolaik 2UU 2- Bui&k FraDoiezek, rołniIt 16288 ł2 - Lomn. 60 - Krzemlenłec-Duhno. 
2 O__slll Stefan. ad-łtet II_ S. KUmM An1orU, rołJ1jk 3985 l. J-łoD.lkl Jerzy. pr-. Izby Rz. 3t '" l Pnlawskl Ig.nacy, b. poseł 101751 
S. BudUokl Wład., ro.1nik 11103 4. Chyb HIIIDI'J'k, rolDIk II_ 
I. Ba,praclti Franc., rolnik nu !. ltakll6Bki Adam, lBkan: 511 50' 2. Skrypnyk Stefan, b. poseł III ł23 
25 - Cz..łoehcnra. a. 
; lÓZef, rolnik 2ł 661 3. Ja.gie-Iko P
weł, rzemiellłnik 13 8:\ł 
&. Man,kowekl lózef. rolnik 8'1'19 1. PMIorkOWllkll.. .... .,. ...ł. i. Modzoleweki Wacł_, rol'llik 11M2 4. Kulczyitski Wilimcm. naui:lZ}'ciel 6708 
8. Kuligowski 10m, rolnlik 5097 .us 
7. Latacki Stan., rolna 6866 2. KołIylBCkl w..... ..... miejski UIHI .2 - Suwałld. 61 - TarnopoL 
8. &tomberski Antoni, romik 5063 & W&r06&k1 ROID8IDo i'Omit 211r>1 1. Itoo Adam, włcem. skarbu ",.. t Wldackl Staolslaw. prezyd. m. 73 Ul 
i. Ba.rdIzińałi .Adam, ralDik U!8 
10 - SIerpc. 5. 0ł-yi1fil Stefłlll, ro1Inik 5łł2 2. LazankI JDebaI, rolDDr. II 8&9 2. Boluch W..yl, rołn.ik 5!1.1 
l. Chojaacki Broo.. na1lczyclel 21 "7 6. ScbDrldł R
, 
 ł886 3. Korej	
			

/kb_1935_09_12_nr2110006_0001.djvu

			7ł - Przemyśl. 
1. Saplua ł.-. właśc. d6br 72 121 
2. Cel....icz Wlodzmlen, reclaklor 51 791 
S. BUNa Rudolf. m'ljor emeryt. l' 9re 
ł. dr. Chotynlncki Roman. adwokat 5 371 
75 - DrohobyCz. 
1. lDi. Kozłeki Jerzy. pnemysłowłec 3t!!l2 
2- WItwick! StellIII, adwokat 28 5Z8 
3. Oktawiec Józef, kier. kopalni 13608 
ł. dr. Pełeńs.ki Aleksander, adwokat 9647 
76 - Sambor. 
1. Eck-ł Edward. proL lima. &5 378 
2 'l'enzak_oc Brynko, rolDiJr. 45 542 
3. puln'lrowicz Władysław, urzędn. 25 612 
ł. Szerękowski Edward. nadleśny 12 ł39 
77 - Sanok. 
1. OltaliD JlIul, iD!., proL 
2 Solowiej Włodzimif'rz. roł:1ik 
3 Korawsld .lmet, rolnik 
ł. Rajcbeł Jan. emeryt 
78 - Rzeszów. 
1 Sztala Tadeusz, rolnik 
2. Destych Jan, burmistn miasta 
3 Wilk Feliks. rolnik 

 dr. Dobro

ski Adam,adwQkM 
79 - Lańcut. 
1. 'l'amowski Artur. z1emlanID 
2. hglot WIDeenIJ'. rolnik 
3. Kobylaitski Lud\\ik, agronom 
ł Szajef Michał, rolnr.k 
80 - Kraków-miasto. 
1. PoclunAJ'Sk! BolesL. prot, głmD. 11213 
2. Walter Franciszek. prof. Uniw. 12 140 
3. Jahoda-:t6ltowsk! Rob. przemYlI 13.39 
ł. Grzybowski KOO6tanty, adwokat 7352 
81 - Kraków-miasto. 
1. Stanek władysław. uzędDlk 
2. SpiTa Leopold. urzędlnik 
5. Jaczyuki Aleblllld_. rołDIk 
ł Szczepanłk Feliks, dNkarz 
82 - Kraków-powiat. 
1. Gdala 'l'adeusz, burmistrz 
2. Kuczyuld Kazlmlen, dyr. Pk. 
S. K'U8ioDa Fre.nciszek. rolnik 
'- :2;ywiec Tomas.z, prof. giDa 


Str. ł 


69 - StryJ. 
1. dr. Wolclechowski Br. pnemsL 
2. dr. 'l'rolu Kornel, adwokat 
3. Kon:enny Leopold, rolnik 
'- dr. Węgłowski, adwokat 
7D - Lwów. 
(1 - DL Lwowa). 
1. Wagner EdwlD, emeryt. malor 
2 Sommenteba Eml1, edwokat 
S. Pfau Jan KB'Ilty, kupiec 
ł. Kwiatkowski Stefan, urzędnik 
5. Chmielewski Gustaw. agronom 
71 - Lwów. 
(2 - m. Lwowa). 
1. Byrka Wiad. pru. Izby P. Bo 
2. dr. Oltrowski SI., wlceprez. ID. 
S. Laskownicki Janusz, dziennik. 
ł. Pa.rnmer Gust!!W, przemysłowiec 
5. Sabatieg politycZJ:1ej granicy. zdaje 
miału węglowego lub lejami zapadnię- cize dłuższy urlop - f)Czywiście bez. się byC n.a.jwiększym grzechem w 
t}'ch szybów. które wypelcUa zczer- pła;tllY. Czecl\om też nie jest dobn:e, mniemaniu Czechów. którzy pl'Qwad?1) 
niała woda. Dymy przysła.nialy zarów- ale tembardziej nam. Polakom. Gdy in1ensywną akCję wynaradawiania. \\o 
no s&IDe kopal:1ie, jak i skupione opo- który zbyt głośno opowiada się za pol- w)'niku jej napotykooe dzieci nieraz 
daJ osady robotaicze. które rozrastaj e skościlb D3 każdym kroku utrudniaj
 witały m:1ie pozdro.vien.iem w czeskim 
się tutaj często do wielkości pok
- mu życie: każ
 mu posyłać dzieci do j
lyku. Jest to wplyw szkól czesk.ich. 
o:lych mias.t. nie zmLen:iajllc jednak swe- szkoły czeskiej. jeżeli we chce, często których Ii.-zne i solidne gmachy pobu- 
go prawnego stosUlllku do admiIJJistr&- traci pracę odraz1.L oował rzed czeski na calem pograllLi.- 
cji pailstwa: w te:1 sposób istDoieję. nie- - Bronić si, n1esposób - WSZYlt- (.zu. Przyczem z.achęca.l Polaków bar- 
raz "wi06ki". Iiczece ponad 5 tys. mił- Ide przecież kopalnie nale!, do Cn- dzo różnemi środkami do korzystania 
szkailców. lub nawet więcej. ci1ów lub przynajmniej do Niemców. z tych uczelni. Wynaradawianiu prze- 
Polacy wśród nli.ch tworze często a kierownikamI., 1I1'2ednikaml I SZły- ' (:iwstawiaj
 się sz;koly. oaIeżece gl ów- 
v.iekszość. albo nawet calkowiJte lud- garami s, naturalnie CzesI. - Polako- nie do Pol,.kwj Ms.c.ierzy Szkolnej w 
oość osady. Na c:.alym 
I
ku Cieszyń- wl nIgdy nie uda sit zaawansować. Czechosłowacji ora
 pols.lde gimna- 

kim mieszka około 150 tys. Polaków. Naprzekór jedTIak tendencjom cZ&- 1 iojum real.:te w Orłowej. a także sama 
Rodacy nasi skupiaj I) sie w zwartej chizacyjnym C2lj.du czeskiego polsk0ś4 ludność, która wydaje coraz wi
cej 
masie główme na terenlie dwóch po- na łlłSkU C1eszy6skfm objawia siO .inteligencji W ten. sposób istni ej I) 
wiatów: czesko-ciesz)'ńskiego i frys!- sUnie. Na ulicach osad robot.Diczych wioski (jak np. Sucha Dol'IJa czy Śre- 
tackiego. W jednym z domków robot- 
8.Jt'łębia węglowego: w }{arwmie, La- dnia). które niemal w każdej chaci9 
mczych w Lazach nawię.zuję rozmowę w-h, we f'rysztaci.e. w Orłowej, Dar- maje jednego przynajmDiej pO'laka 
z polskim górnikiem. pyta.jf.C jak dlu- . kowie. i dalej w Suchej 
I
niej. DoI- ('zy Palkę z wyższem wykształceniem 
go mieszka tutaj, nej i Gó
j. w cześci bardziej roli:li- lul} chociatby maturzystę. 
_ Urodziliśmy sit na łloska - czej kraju, w okoli
h Trzyńca, Ro- l.yCi6 goSpodarcze Polaków - miesz- 
m6wi Polak z Laz:ów - tak. Jak nasi picy I w górskiej połaci Śląska, w Rze- kańeów 
Iąska Cie!>zyńskiego kO':lcN\- 
rodzice t dziadkowie. Wielu krewuych ce aż po JatlGllków - wszed1Jie spoty- truje 
ię poza codzienne. walke o byt, 
pozostawUiSmy łut. za granic, w kamy, w swej wędrówce nieraz pie- w Ilę
tcj "ieci wzorowo pr;)wadzOlll
'eh 
Polsce. I szej. Język polski w mo-Nie i w napi- !;póldzielni. który<.h fi)Je spotykaJU 
__ Czy dobrze wam sie powodzi' sach. Szczególme charakterystycZ1le niemal w każdej najdrob!lif:jszej roi;,j- 
_ Eh. c:ł,iko o prac, _ odpowiada b
'ly napisy Da n
obkach cme'lJtar- St"C\lOŚCi. J
(lna 2 orga;niznc}'j spół- 
mi gómik. Ale dopiero po chwili, dO'. Dych. wśród których bardzo rzadko dzielczyc=b. CaIlItralne Stowarz)-szenie 
_ ____ _ _ Spożywcze dla Sl
ks. w Lazach, I'O'l- 
win,:ła ':lawet zakl".)jon
 na wil'lkl) 

k810 i organizowanI) podług nowa- 
cze
ny(.h -metod włs..	
			

/kb_1935_09_12_nr2110007_0001.djvu

			Nr. 211. 


..KURJER BYUGOSKI- rzwartek. dLLIa 12 wrzel10ia 1935 r. 


Str_ 7. 


'II j.1 


:
aO
IM A 
B,d..-, dnIA 11 wrmełn1a. 1935 r. 
t{aleada.nyk 
nym.. kaL 
Sroda Prota i Jacka 
Czwart.a, Imienia MarJi 
s..faca: wBChóO 1i.21i 
zaCl16d 18.28 
l)ł1liolle dnia 18 gooa. 3 II.. 
Ksl,bc., wwch6d 17..83 
zacb6d Uli 
K8tety.; wcbocbt " mak WoctDIka. 


.rlesle" 


II 


're.. 


Ialetldanyk hlsto lJt,U' 
IJ wne6DIa 1382 r. T
. UmIera. Lud- 
wi'k wQg1enki. Be7:u6Iew\oe. 
11 WftIBiDIa Im r. Mem.14est: okupacyjny 
--łjacki. 


I¥.r IIOeIIJ ... 
Od 9. 9. - 15. O. 1935 r. 
A&*k. C8DtralDa, GdMaka :n. tel. S99ł. 
'Aptak..... L.... Okole. Grm1W8ld&ka 37. 
telefon S191. 


1 


:.....towfa RataDk..... Pomonb Dr. 18, 
tel,fao 2616 i 2617. 
Strał Połam.. Pomorska Ul, &eI. 08. 
KembarJ" GI6wDy P. p. (gmach woje. 
w6dskJ) JapUoiwka 5. telefoa 2'100. 


Komunikat 
Kancelarii Teatn ł1lelsklego. 

ł w 6rodę i jutro. w CS'WU1ek. nie- 
lIWYk.le 'O\ftcyj::Jie i gu'ąoo przyjmowana 
"K1IIJ'U Da aJIoJ". Po katdem r.apad.nio- 
ciou kurtyny. a nie1dedy i wtród akcji 
- 
DJor;nej 
ją się 
 długo 
e- 
'nmkDące okJ,uki pod 8&'eeEm wezysł.1cich 
'wybon1ycb wyłrona.wców t 'WIlik.1hreJ rety. 
M'J"j1 J. 
er&. 
W sobotę, dnia Ił bm. o gOOz. 20 nastą.pIi 
ji'D81JB11T&Cja II8ZOIIlU 1936-00. DulI\ będ:rie 
tragedj& w l; 8Ikt8ch Corn6iUe'& J- Wy- 
llpi'&iIs
 Cy" w m......-..., ji i reiy- 
Nl"ji dyr. wio st.omy. Pot.ęł;ne areydzieło 
kJa8yame. wielk.ie8'o fra.ncuaJdego pIB8na, 
,
Io przygotowa.ne & wielką lltara.noo- 
6cl4 i cna.lrinJID piet
. Główn4 roję 
kobiecą odł.tWOny nowo zaeqa
na. 
 
ty.tka ICeny poznamJdej p. Sa.bim& SaWl- 
rks. Porywające. siła jej t)"WÓołowego ta.: 
lentu, pnejeJwi eię w ceJej pełni w kre8cjl 
Szimeony, ollmiBweJąc bopcI1wmn swego 
l1811ięgu. W po8I8ci tytuaowego bob.aA.&ra 
ujrzymy po 1'8£ piew.my utB:1enwwanego 
.
 P. Serw&-Serwi1tskie@oo Mi
9ła>- 
... W ro1e.ch ipOfJOIII.8Iłycb 
pią, pp.: 
'C
ho_k&. Mot
ka, PatWwwllka, 
i
b, IMDlowwk:i. LocbU1AlI1, Peteck.l. 
B$Wkmvftd. d)'l'. Sbom& ł W.b=ewek.L 


. 
(O gralą W kinach 1 
. _ Xlu Atłrł.. Dzij film 
 110- 
='lI'II8O eetJOIIIu pt, ,.LegJon uI
ych" 
I. Wa'lleoe BerTy. 
, _ JUno Apollo l!I'a WG'UIW.&jący film pt. 
"M6łe kobietki" I bog&ty na.dpropeD1. 
. _ KIno BeIty1E. DzIj "WlfWfn ł-gIoto- 
:nych ludzi." & Tom Tylerem i ..Tembi CIBr- 
.;ty Wł8dc&". - 
: _ JUao Bałty.. DR..Pat I Pa.1IIdtoo 
i jako kompozytorzy". 
: _ Kbao J[riaIIaL F'raDOJ8Ek& Gee.ł..... 
:DI
 "Calbi" od.Do8l obea:1ie jeIIz- 
;cze większy sukces w pi
Dej. 
l iPft!lł
j ka:Dtdji P. t. "Weronika". 
l)sIj oetami cWeit. 
_ JUDo .aryslBlika. Dd8 NIny .,Świ8lt 
'.ł. 6mieJe" ł "EtlIdmo". Por1r.Ivtllk o groz. 
&, '.20 U. 
; _ K!Do Rewja. DIdj cha 61m7 l 
wja 
.. ..... 


In6w obsuwa się bulwar. 
Pn:ecbodD!e & M<*U Tea.1IraJDego mogą 
uUW8tyĆ te od 9troDy Dyrekcji PoC7!t. 
obeiunął 
 na Jt:1eC2IDym odcinku k8JlI1t
 
!I\y bulwar. Władze mlejaJde przYS!4plły 
do prac, maW:1'c1I & celu ,...,
 bul. 
1\&nI prwd _WIIIemem lIIę. 


Ofl[erowie państw 
zagranl[zny[h w Bydgoszczy. 
Bewlący Da lI)8otI8Wl'8ICh wojskowych. u.a 
Pomorm ofic:>e1'()l'l{1e p81VtIw r.agr8:1l1

 
Dych _zymaU alę wC7iOl'8\i po 
udniu 
'W Bydgo8zGzy i by1l. 00ec:JJ. na podW1ec:wr- 
la..' 
 "Pod OllllQl". 


Uzupełniające wybory w okręgu bydgoskim. 


Jak wiadomo w c:mte;rech młejsoo;vo. 
ścj
h bydgoskiego okręgu wyborczego 
'WSkutek rozruch6w w niedzielę wybory 
me odbyly się l przełorone -ł.aJły na. po- 
I:l
edlz:!ałek. W ponioomłek jut w nastroju 
spokojnym głceoW8JOO I to we wszy9tkich 
obwodach w tych 8IUIly
b lokale.ch. w któ- 
rych w niedzielę boJówkarze dopuśdi się 
eksceilów. 
W Dzwierr.nie glOllOlW.ano 1181Wel w Izb'e. 
w której powybijal:le były _y8tkie szyby. 
Wynik wyboców uzupelnilljjącycb był 
nasŁępująey: 
Na 3.538 Ul>J'8jWJl)()nych - g1o&owalo 
185 I16Ób. 
W Wiktor6wlnl otrzyma:I1: SllIIIa 38, 


Dudzlński 58. MaJldckl 22, Da.nkowsk.f O. 
F8lUBtyaiak 7. 
W F....yD8IU1cnrIe oInym&li: Sioda 85. 
DudńDsltl 58, M.a.1tJokiI 25, Dankoweki " 
FaulJlyniak 2. 
W Dzwłer.ade ofI'cJmadd: SIoda lU, 
DudzlńBki 161, M&łic1d 90, Da.nkawski 9, 
FBJlI'Sty:riIllk Ił. 
W samle padło głos6w Da Slodę 299, 
Da Dudz:łńskJego 355. Pozostali otrzymaII: 
lIą1IcId 182. Daakowskl 11, Faustyniak 30. 
ułzupebniające te 1\OYbory nie zmiro.ią 
w.pr8IWdzie 
 w niczem ogól.Doeg<) wyniku 
w :D8IIIQIIl okręgu. wpłyI:1Ą jed)-nie na .nri&- 
nę podaoego pnez rtU oliliozeni6. 


Obecnie po dOSUInOW-ec:j'IJ. w caolym 
okręgu o\Jrzymali: 
Sloda 37
52 
DudziAskl 38,677 
)[allckl 16,753 
DaDkowskl 10,585 
FansłyDlek 13,251 
Zamacza.my. te jest to jeszcze nieofi. 
cjaJne obJiczenie, dokonane Jedynie na pod- 
etawie iDform
yj otrzymanych pnez naMą 
redakcję, Oficja.lne dane opublikowane ZOo 
Sta:I£j, dopiero jutro przez przewodnicząre- 
go komisji okręgowej, ale i U! Ii.e będą 
deleko odhią!ały od lego 00 my poda.li_ 
by i me zmienią. jut tego faktu. te po!Iła- 
mi z nłl8zel!"" okręgu zostali paiOOwie 
Siada i Dudzitldd -'II 


Zastawial cudze rzeczy 


i za ło posiedzi ..ó.łora ro.ka w wi,.ieD
a. 


wykc>nał, opatelJltowa.ł , zabrał si
 do I Sl.ani'3ław Rozental z Bydgoszczy 
wyrabiania masowego nowych hamul- i wpłacił 1:?OO zł. Posady jtdnak nie 
ców. otnymal. Pota.n Neuma.nn lacz,ł 
Zatoiył za kJilka tysięcy d. fabrycE- koml,mować w ilrmv sposób. Zaczął za- 


Wczoraj przed Sę.dem Okręgowym 
łoI;zyła się sprawa karna właśddeJa 
ł założyciela gł.ośnej swe
o czasu wy- 
twórni częŚCi rowerowych "Gryf" - 
Teodora Ne1L.Ual1J'lA. 
Neumann. z zawodu ślusarz. w cza- 
sie swej praktyki w fabrykach ro'¥e- 
rów wpadł na pomysł ulepszenia ha- 
mulca i tylnego koła. Wy1D&Ia.zek te:1 


kę. Pieniędzy ;t:cln.3.k na kup:imie t0- 
waru nie starczyło. I WÓWCUlS Neu- 
ma.!1n chwycił 
ę skomplikowanego 

posohu. Pal w g:!U
e ogłoszenie. że 
"zuka agf!l1t& z kaucj
. Zgłod się p. 


Wędrowna pouta. 


.... 


-- 


:I .. 
." /.- 

ł 1 ,;! 
. 


j' 


J.,' ; 


, 
. f,' 


. 
'. 


, 
. ' 


'; ." 

 +.....ł...,
 


.ł 


1;... ' 


: 
,.
 ...

.(
-. - 
. "'
'. 
 

." - ;.
.. .\
,' 

. 
JIf" ''tui- ";f;r: .. 1\ d\
 
'
,f 
 ni1t9!po!t. 

'>=- 
. . tL__ 
".w '>; . - '.' ':q.;_
.. . . .... 

,-'ł1 '.r' 
 D 
.
 ....' ,.. n 
\ 
 .
 -:::c. " '-łłI . --:",1" . . . .. 
. , . ... .' .Ii- .. 
,JP>t..- . f>'",«
. 
.eJ ,., -
.
 _:;."':" 
. ......' 



.
.,.<.. 


'..... ł 

,......_. 


{ 


"'.- 


}-. 


,.. 



 


..... 


J, ł ,. 


.I 


". ....
........ 
 
. .
. 


.¥ a- 


.. 


. "".ł 


J" 


. 


... 


",' A 
. 
W cra!oie zjazdu pa.rtytnego W Norym blM"tize, gd%t.e r;jedde Illit Idl
 ty- 
sięcy narodowych socja11stów. uruchomione będ!) pod namiotem prze.noŚI1e 
urz
dy pocztowe. posiadaję.ce nawet telefon j telegraf w autach,. które wi- 
dzimy na prawo. 


j 



1&wiat lliat'lyr.ly w fabryce. Najpierw 

pr7cdał je za 3!tOO zł. zastrzegając 
soti
 prawo dzierżawy. a potem za- 
ciJ)gnąl pożyczki voo zastaw tych 
sprzE'danycb maszyn. Ale gdy zdobyte 
w tE"D 
posób pien;ję.dze nie wystaraa- 
ły i wi.erL)'ciele za.c
e1i sie upomina
 
o pie:;1edze. Neum3Dll wystarał si
 o 
wspólnika .10 fabryki. w której już nie 
nie łI)'lo jego wła.9:lOŚci
 WspólnI- 
kiem t)'m za 8000 zł. został inż. Barań- 
ski z Torunia. Gdy jednak ten spo.- 
strzegl. że padł ofiar!) oszust&, gdy 
wjerzyciel
 rozpo..;zęli rozdrapywać z 
fabryki WASzyny. Barańsld doniósł o> 
wnystlciem policji. 
Z8ł\'matw!I..\,łuchawu szeregu 'wiad- 
ków. którzy właściwie niewiele WtIie, 
śli 00 sprawy. 8.ę.d wydal wyrok, ska- 
zuj.ę.cy ł-euma:m1.J1. na półtora roku 
wi
zieaia oraz utratę praw oby\\atel- 
skich na lat 5. 
Piękn
 mowę obrończe., przedat.&- 
wiajecą borykanie się Neuman.:na a 
trudnościami gospodarczemi i kryzy. 
sem, którego jest ofiarlł. wygłosi! 
obroiJC.a osi	
			

/kb_1935_09_12_nr2110008_0001.djvu

			St. 
 
-- 


.,hL;UJt:A Ul uuu
KI" czwartek, dnia 12 września 1935 r. 


Dlienni
afl 
re[
i W re
a
[ii "Kuriera IY
lol
ielo". 


\Vczora.j redakcji nli."ze
o pis.m
 zJotYl 1 o Polsce. ., 
wizytę rzadki gość: dziennikarz grecki Co na.jcie-ka.wsze: nasz gość, władający 
.. Aten p. Je&D A. Thomopoulos. 
liIy gość biegle kilkoma j
zykami; mówi jut nietle 
_ dalekiego poludnia. bawi w naszym gro. po polsku. 
dzie jut od kilku dni.:lorzystaj/lc z gościn- UC2ył S:1j języka polekiego jut w At&- 
Ilości p. Bartkowsklego,. którego poznał, nach, sta.r3l.'1me. przygotoWUjąc się do wy- 
kore$pondując z nim w j
zyku esperanc- jazdu do PolskI. 
II. 'm. . :--:...... - .....
 Sympa.tycznego gościa potegn
liŚInY ze 
Red. Thomopoulos w drodze do Byd- 
goszczy zwie-d.zH jut Lw6w I WarszaW'!. 
Bydgoszcz zdołał jut takte zwiedzić do- 
kładnie dzięki wielkiej uprzejmości p. pre- 
zydenta miasta Barcls.zewsklego. któremu 
zlot)-ł p:e-rwszą wiz
.tę i który oddal mu 
doC. dyspozycji ffimochód. oraz pann por. 
Wlsznlewsklemu z TO\\. Krajoznay,czego, 
lo;1óry udzielał gościowi Slczegołowych in- 
fonn
cyj o naszem mieście. jego historji 
I obecn>-m rozwoju. 
f. in. rpd. Thomo- 
poulos zwiedzil 
Iuzeum 
lJejskie oraz 
most w Fordon.ie. a. takte Bib!jote-kę Miej- 
ską oraz zabytkowe kościoły. 
Nieodłącznym towarzyszem naszPjZo go- 
ścia. je;;! p. prof. Sygnarski, prezes :\auko- 
wego Koła. Esperanckiego. Pozatern pan 
Thomopoulos złotył wizyty dyrektorowi 
GIIDJL Klu. p. Polakowskiemu, wicepreze- 
sowi :\aukowe-go Koła Fsperanckif!(o. 
p. wiceprezesowi S. O. Wielickiemu oraz 
ks. prol. Kukulce, !:nanem'll ka.z:nodziei 
esperanckie-mu, którego kaza
 nasz gość 
słyszal z okazji zjazdów i kongresO\\' mię- 
dzynarodowych. 
X
 Z!lPl'08(lenie K6łka Esperanckiego 
przy Glmnazlum Klasyczuem p Thomo- 
pouJos przybył na specja.J.ne zebra.nie i wy- 
głosił interesujący referat o s!O/;unkach 
politycmych w Grecji i o ruchu espera.nc- 
kim w tym kraju. 
Iówcę gorąco oklaski- 
wano i zaproszono na drugie posiedzenie, 
które O'Ibędzie się za kilk!! dni. po pO\\To- 
cie gościa z Gdyni W Gimn. Klssycr.ne-m 
p. Thomopaulos dyskutował je.-.zcze długo 
na rótne tematy z molagarni. 
p. Tboroopoulosov.i I1ASZ gród podoba się 
bardw. Zdziw
ł się niemalo. it ta.kie mia- i 
sto jak Bydgoszcz posi'lda. bibljotekę, skla- 
dającą l;ię z at stukilkudrliesięc:u tysi
cy 
tomów. Pro.;;i nas, abyśmy wszystkim 
w jego imieniu podziękO\\'aJi public.mie 
za tyle szczerej tiympatj
, jakiej doznaje 
na. katdym kroku. 
ie omieszka. o tem 
y,spomnieć w swoich korespondencjach. 
'\\"ysył
nych z drogi do pism grecki<:h. 
Dowiadujemy się przy tej okazji., i1; red. 
Thomopeoulos od dwóch Idt. dzi
ki p. Bart- 
ko\\skie-mu z Bydgoszczy, posiada dOS97 62955 78532 113389 
152977 155151 163202. 
2,000 zł. na n-ry: 10788 18579 28946 576ł7 
69748 70984 71589 121m 7533> 86971 119180 
124190 128970 13'2824 132977 143120 153842 
15ł703 169733 17ł1m 184527. 
1,_ zł. na 'rszadka Pi
8udskiego 
w Bydgoszczy oclbędzle si. ł- w b. 
sezonie sport01l'J1D. Jak się dowtiaduj.my 
- ruedątWoo powst8Iły Pomorski Okręgowy 
Zwóązek Kolanki przymąp:ł jut do orga- 
nizacji .wyścigu kolarskiego na dystansie 
100 km o mistrzostwo miasta Bydf1!08Zczy 
0;)8 torze. Wyścig te.n. dotychcruts w Byd- 
gpecjdnie 00- 


MahiJradta zwiedza Berlin. 


, 


<' 


- 


, . 



 
'-I 
..... 


mwiony (g6ma. o.&.wlerzcbnia rotli sosf&-' 
nie usunięta). tak. Ił zawoclDJcy rozwila6 
II'Iq mogU szybkość do " km D. goclziDlI. 
Liczne treDiogi urz
 przez kola.TZY 
cniej
b wykazały, ił tor tein zupebie 
nadaje się na. ten cel. 
Nad imprezą tą protektcrM objął łaska- 
Wie P. prezydeat mi_e, kt6ry r6wDież 
ulundował wspaniałą nagroc1. przecbodDlAt 
dla przy"ego mI.strza tom kolahklego w 
BydgoDCzy. 
W związku z błiekiem teImbem wy- 
lIoigu odbędzie się do. 12 bm. o godz. 17 
treni.og na torze dla 'WMymkic:h ZT2J881JO- 
ny<:b koJany. 


# 


. . 


. 


SENSACJA NA TENNISOWYCB 
KIS'l'RZOSTW ACH LODn 
Od kilku dni odbywają się w Lodz.i za- 
wody teTlTJillOwe o mlatrzoetwo ł..odzi. 
W z!l.wodach nie bierze uooału !a.den 
z czołD po 50 zł. 
z z!lmianą w ra.:zla nillł<'l....
. na dwa 
tyy"''',;a 

 


Nr. l'1l. 


Kiedy i jak pła[it 
podatek dochodowy. 


W związku z rozeeła.nlem nakazów pla- 
tnkzycb na podatek docbodowy o.&. r. 19.35 
nalety przypomnieć. it aldualną lItaj. BI. 
płałnoŚ
 r6ł1t1cy mI.ł.ZY kwotą podatku 
wymienIonego a zaliczką płaconą webwIU 
zło:teal. zeznania (do l maja. 1935 rJ- W 
\IIypadkach doręczenia na.kazu pla.tniczego 
na. pod&;tek dochodowy do 1 września. ter. 
min plllltnOŚCj wspomnianej rótnlcy upływa 
15 września.. O ile platnik otrzyma nakaz 
Pła.Lniczy na podatek docbodowy w termi.- 
nie pótniejszym, -::na. on pra.wo uiścić na- 
let::tOŚć w ciągu dwóch tygodni od daty 
otrzyma.nia tego naka.zu. Z tej tet przyczy- 
ny zaleca się wszystkim podatnikom za. 
znaczyć da.t
 doręczenia na.kazu pła.tnl- 
czego n/l recepisie zwrot'llym. 
Przy tej sposobności nalety przypo- 
m:Jjeć, te zgodnie z nową ustawą o odset- 
kacb za zwłokę. nie będzie oboonie sto!!O- 
wany tak jak dawniej t. zw. dwutygoclnlo- 
wy okres wyczekiwania. Bieg odsetek roz. 
pocz)"'::ta się od dnia następnego po wyga.- 
śnięciu ter:ninu. w którym poda.tek docho_ 
dcm-y winien być za.plaoony. Niedotrzyma.- 
nie tego 
MI!lit:Ju pociągnie za. sobą dla pła- 
tników podatku dochodowego doda.tkm\e 
kosny. 


Z kroniki wypadkOw, 
w czasie pracy w BObotę, około godz. 
19.15, 3Uetni śJusan Maksymiljan Reimicb 
d01'J1lał zmiatdrenia. palca u lewej ręki. 
Ofi&rę W'J'PBdku odwiezi()Il() do Szpitala 
Miejskiego. 


Zebranie wła$cldeli 
nowych domOw. 


Sekcja. wl8.Ścicieli nowobudujących się 
domów za.prasza wszystkicb członków wb.- 
ścicieli nowobudującycb się domów I osób 
zainteresowanych na :zebra.nie nadzwyczaj- 
ne. które się odbędzie w środę, ula U bm,. 
o godz. II w saU Hotelu I.engDlnga przy 
uUcy Długiej 37. 
Cel zebrania: omówienie n8S'Zycb bolą- 
czek budowl=ych I powzięcie ewentual- 
nych uchwa.t 


U Kaftala znOw 20.000 zł. 
wygraJ Dr. 70785. 
Wcrorajw.e ciągnienie klasy IV-tej dało 
znów Ka.ftaJowi dutą WYgr&l:lllr 20.000 zł. 
Kolektura zaswiadomiła na.tychmiast szoze. 
śliJwycb posi.a.d.&cz y nr. 70785 o dutej wy- 
granej. Radość sze
 niebywała. 
WygraIl& -łaje pocbieJka 
I sekretarja.t o goda;. 16. 
- Kalakowcyf PotegI:J&ID4
kę 
kaj8kiem d? jeziQl'& CbMzykO\lV81dego i fr6- 
deł Brdy urzą.d.za K. S. .. WOOmk" w dniu 
14 i 15 b:n. Wyjazd w pI
k o I!OOz ro. 
SI.! proc. zni!ka kolej. ZapIsy: Dr. Kowa.- 
lewski, M.aTM. Focha lł. 


Zebranie Towarzystw 
Koło Ab90lw. PubI.. Szkoły Dok_zł" z.... 
nr. 1 Zebranie ple:tarne \II czwartek, 12 
bm o godz. 20 przy ul. Konarskif'go 2. 
Tow. GlIDD. Bok61 V. Dnia 11 bm. o 10 
chioie 20 zeLranle plenarne Tow. w lokalI! 
p. Dził"l"tyń
ki"ro 
zy ul. Wrt)rlnwskie: ·
		

/kb_1935_09_12_nr2110009_0001.djvu

			, Nr. 211. 
==- 



 


.KUHJEH H\UI.iU
KI" 


, 


czwartek, dnia 12 września 193;'1 r. 


Z POLSKI ZACHODNIEJ. 
- 
Mordercy przed Sądem. 


G
o. Na wokandzie sądowej zna.. He-Ie.na. Piskorzowa przyjQta. wyrok Wy" , Po bl"7Jegi wypełI:tiona publicznością- sala 
Is.zła 8Ję spr8IW& zabójstwa śp. '1'oma*a I buchovrem pła.c:r;u. dwaj dalsi skazańcy świadczyła o wialkiem zaintereso\\an
u 
J'iSkOrza z OlekIzyDa. zaehowali ca.łkowi-ty spokój. procesem. 
16 czerwca br. dokoDł1lDO zabójstwa na 
osobie lip. Tomasza PIskorz.. którego zwło- 
ki znalezioDo w przydroinyeh krz_ach. 
Jak wykazuje pnewód sądowy zbrod:łi 
tej dokonali Andrzel I Kazimierz Drzyma.. 
wfe za Dam_II Heleny, łaDY zamordcnra- 
_go. 
Jej rola w mordeJ"Sltwie ł!U'eszcza się do 
teso, te między nią a Kazimierzem i9tnia.. 
ły jakieś wędy mi1()SIle. Chcąc uwolni/! 
się od węzłJ1w małie6sklch namawiała 
swego przylacl.la do zgładzenia ze świata 
_łall18go męła, by następnie m6c sl4 
pUM/!. 
16 czerwca br. Andrzej i K8
mierz 
Drzymałowie na.padli śp. T. Pif!kcn:a l1fI. 
polu. Andrzej uchwycił Piskorza za gal'Cl- 
ło t uduail go; Kazimierz zaś zadal mu 
Jd
k& ciosów kijem w f/lowę. 
T. Piskon zginął z rąk z\VyTodnialych 
morderców, lct6ny po dokooa.niu ohydnego 
uy1Iu sp8li11 krwią 6plam:iooe ubrnJ!J.ia w 
p;ecu i po8ZIIi 00 kokioła. 
W czasie wcurajszej rozprawy ADAłrzeI 
Drzymała .ł7ZYZDal al. do zbrodnI. Hele:1a 
Piskorzowd tłumaczyła 8ię wykręłnie. ale 
oboiątające zezu8Jlia 06kartonych i ś\,-iad_ 
ków stwierdziły lei aktywny udział w 
zbBCInL 
Po skończenfu przewOOu sądowego pc"\>- 
kul'8W1" Dąbrowski domaf/ał się wyroku 

miercl na Andrzeja Drzymałę i 8urowego 
w}=iaru kary dla w8pólników zbroóai. 
Po namdz1e sąd skazal Andrzeja Dny_ 
maI, Da doływolDle włęzlenle, Helen. Pl- 
Ikorzową I KazImierza Drzymałę na t5 lat 
wi.uenla oraz atratę praw obywatelskich 
przez t. lat. 


M1LOBĄDZ, pow. tczewski. (2-kilowym 
ci
tack;em w twarz). Do 
1e&zkania JILI1a 
Wojtasia przybył AnLo:ti Górski z Milo- 
bądza I w nat
zywy sposób oome.gał się 
wydania wódki. Gdy tąda.niu jego odmó- 
wlODO, G6rski porwaJ cl
tarek 2-kitog1'8>- 
mowy, którym uderzy! \Vojtasia w tJwarz, 
reaiąc go dośt powawie, poozem zdemolo- 
WIIł całe mlC'Zyk tydov."Ski Bajryck Kac, zamiesz- 
kaly na Tczewskich Nalewkach. przy ul. 
Krótkiej. Sąd skazał go za usun:ięcie rze- 
czy Epod zaj
cia Vrzf:dll Skarbowego :la 2 
miesiące a.res.ztu z v.&cunkiem za;",iegzenia 
na 2 l84a. 
POZNAlQ'. (Aresztowanie złodziejki). 
PoIioja pO'lJ:Ial\ska MesztowaLa b. pracow- 
nicę kawia1-n1 .,Esplanade" Przyłodz.ińskl\, 
która 8kl'8d'a na 8zkodę właścioie,}a u-j cu- 
Iderni wi/;'kszą lIośt Z8etaw, jak taleny. 
kieliszki. łytkl a ::ta'\\et cenne wazony. 
Skradzione przedmioty ma.1eziono w 
mieerzkan:iu Przyłodziftsk.iej I jej bJ"&lla. 

 (Zderzenie lWUIlochodów). Na rogu 
ulIc Mickiewicza I Dąbrowskiego zderzyły 
Mę dwa auta .... wojskowy aamocbód cię- 
tarowy m.. 775ł oraz oeobowy ł6911. Z 
lud&1 nikt &r;WUIku nie pooiÓ81. Samo- 
chód O9000wy lI09!8ł niem.a.cz.Dlie uszko- 
ienięwych - jest automobi- 
I1sia aiemiecki Jan Stuck. kt6N'go wi- 
dWny' na zdJeciu. 


Przed Targami Paluckiemi 
hIn. Zaledwie kilka dni d"Dieli nas 
od termi.nu oIJW8iTCia.IV !f8.rgów Paluckich 
w :2;ni:1ie. Na terenach 'l'arg6w panaJe 
oływ:lODy ruch. 
Stoiska są jut W15Ilystkle zajęte. Ok()- 
liCZ/Il06t t& wykazuje wyratnie n 
ł. ; ';',
':} '\_ 
,
'.' 
.. '
.:. ' (;
$"',l: J .. 
", y> :"t'.,. "
'. . .'.', .'ł 

,.\..

 ,\." \\ 


. 
ł 


f . 


.. 


..,.... 


.,..._;.4 



..
,:-::
"",.:. ..
 


"". 


..... ł 
-
. '.
_"'t.. . " 
-q 

 .
'_.- 
 
 ., .::'+ 
... 
 
1. . _,", 
': 



"ń'
 
., 
... '>c,;-+
'
-; _':"- . 
'.' :._
 
 




 


,
".,. 
. ,. ,,:. 

 
:.

 


'':
';i.>ł.'.: 


t.'._'
: 


t.
 


," 



" I.. 


;'ii -
....s' 


Uf _ f':to-' 
:.
 "," , 
_'<_ 
,...n......'. 
. :t;,- '-v:'f.'
' 


\o< 



, 
."::,: .
 ,j 


- 1>-". 


.. : , ." t ) 
. ;,1.... '.1,' 

 




. ł< 


,,' \j\. ' '. 


ki: 
,. 


.' 


,/1 . 

: 


\ 
\ 
\- 


"5-" 


,- 



 .-" 


..II: 


Na linji między Hambur
em a Kr61e wcem rozpoczQ.ł pełnić służbę s1atek, 
którY jest urzedZOlDY dla tr8Jl1Sportu wyl"it'C[ek szkolnych. Posiada on oko- 
ło 2300 łóżek. Nawet na korytarzach umioPszczOIle są łóżka podnoezone. jak. 
to widać na prawem zdjęciu. 


Awanturnik w restauracji. 


lIogilno. Znany z ciągłych Z8CZeop&k 
rzet:l.ik Wiktor Markowski z MQłciIna. spo- 
wodował DOwą awantnrz w lokaln "polon- 
Ia" 
Markow8ki przyszedl pij8JlY do restau- 
racji p. Szymcza.kow
j. Właścicielka. chcl\-C 
pozbyt 81ę awantumióJia odmówiła mu 
9płUdaty adkołtolu. Sku1ek był jOO:lak 


prJ:ooiM'!IY, bo M&rkowsk.i zaczął roz.bijll.Ć 
urządzenie lokalu. \Vezwano pomocy po.- 
licja.n-ta, który jednak ::tie zdołał upornt 
się . roojuawnym aW8lDturnikiem. Do- 
p:ero sprowadzona pomoc u9pOkoila rzezi- 
mdeszka, odstM\iwszy go w kajd8J:Ikach 
do policji. 


Skazanie bandyty. 


,-
 
t 


IDowrocław. Swego czasu doooslJiśmy 
o zucb"..ra.lym na.p8dzie na. szosie pod Pa- 
kościl\, którego ofiarą padła 45-le

a Ma.\"'- 
ja.nna Zanowska z Pakośti. W wyniku 
docbodzeń. arel\ztovitlOO bandytę. kt6rym 
okazał si. mlesUaDlec wioski Gąski, DotOlo 
wlUly Inł w kroDlkach poUCYlnych I sądo- 
wych lako notoryczny złodzłe.i. Oat&tnlo 


zasiadł 00 na ła.v.ie oek&rt{)l1ych przed są.- 
dem Grodzkim ł w wyniku pnepmwtldzo.- 
nej rozprawy Zll8ądrony Z08t&ł na półtora 
roku więZJienia. 
Za podobne prze8łępsbw
 Z8sądzOi:ly ro- 
a.tal na l rok wil:zlenia robotnik Jan la- 
rzembski ze SmugoIma. 


I 


,..,
 ". 


Zastrzelono wlamywacza. 


Koynla. Onegdaj w nocy do mleuka- I ' . . 
la 1 _.. 
nl k6w w ... I, --' m e!'zkama. W'ldząc za Ookne:n r.'IlIjac:':/lce 
D aunego Z ogro.. ...cyn pOW la. Je' ch 'il' d . . 
tu Izubl6sklego. usilowah włamał SIę zio. 
ó me - 
 
 \
 
e
8:J z napa
tru- 
dzieje. l-'lrzebudzony szmerami wła8ciciel w zamierza \Ii . a e przez okno. 


sa !' 


", 


wył hrooJ. Napastnicy zbWglf, 
 
wiając na miejscu wypadku dętko rannego 
wsp6ltowarzysza. Jak 
 niebaJWem oka.- 
zalo, usiłujący dostać się do mieszkania 
przez okno opryszek zostal raDlony w glo- 
wę tak niebezpiecznie, iż po kilku godz1- 
Dach zmarł. 
Za8trz.eIO::JY włamywacz jeSot osobnikiem 
nieznanym na tamtejszym Woren:e mętczy- 
mą w sile wieku. Ubiór jego '\\''Skazu
e, 
te był to włóczl:ga. Tożsamości zwłok nie 
zdołano dotychczas ustalić. 


Nowy ambasador Włoch 
w Berlinie. 


."..: 



; "',.0;. 


.,;:' 



 .-0" 

:_: 
"W-. . 
 -'( 


'. 


.v':: 


.'. "" 
......}. .:.,." ....... 



. 


-- 


;.<
.- 
.. 

 
. "i'
, . 
.. 

 
>'iit
 . ł . 

 ,.
):: 

 
:::- .u
<1 .,( 


";o, ..
 



:..;
 
: 


r,i. u , 
.
_. 



. 

 ,." :".0...... 
-::"..
:;:

::.

.:.. 


'.>" 
. -'- 


.< "",'-'.- }'--'i-: . 
. 

.,:;.. ") ," . 


. : 
f"'
-'-;(
':, 


- """" . 
 


..
:
 


W t)'ch dniach ambasador Włoch w 
Berlinie, hr. Attolico, złoży'ł kam.c1erzo- 
wi HitlerO\\-i listy UwierzytelniajQ.Ce. 
Widzimy dyplomruŁę na. stopniach pa.. 
łacu arnbasady, w otoczeniu członków 
ambasady. na chwilę przed wyjazdem 
do karo.clerza. 


- 



 


$\,'1 


Zuchwała napa$t 
LabIszyn., Sw6a pod Labiszytlem była 
ub. sobot}. wiecwrem terenem zuchwalei 
napaści na przeleidtalącego rowerem kup. 
ca kcyńSkiego Dlckera. W chwili, gdy Da 
4, kil«llebiszyna Dicker mijał 
przydrożne za.ro6le - z za k.rzak6w wybie- 
gło trzech DiemlUlych opryszków. kt6rzy, 
ugodziwszy kupca Ir.Jlem w glOW'l, zabralJ 
mu pieDlądze w kwocie 280 zł. 01'8Z zloty 
zegarek, poczem zbiegli, Po odzy&kanju 
przytomności kUpiec udal się do Labiszy- 
na. gdzie zawiadomił o napadzil9 policje. 
Jliatychmi.Mt \1IS7JC.ZQty po6cig nie dał :1a- 
razIe rezultAtu. 


W kilku wiersza[h... 


Gradzi4dz. Dzisiaj, 11 b. mo. w Toruniu 
odbędz:e się konferencj
 zail)teresowa:nych 
czynników. która ma doprowad/tit do uru- 
cbomien.ia za.kladów Pe-Pe-Ge. 
i. 
się ona n8 skutek starań Związ.ków Pra- 
cowniczych na Pomorru i Związków Sa- 
morządowych. 
pozna6. W ubiegły piątek zm9.rl w Ber- 
linie w wieku lat 66 Ś. p. Piotr Stermłch 
Valcrociata, który w POZi!Ia:niu przez 7 lat 
ł1ył dyrektorem opery pamail6kiej. Na 
pogrzeb wyjechal z Poznania dyrektor 
TeatJru WielkiE'go, dr. L
 który 
złoty n
 trulDl1lie zmarłego v.ieniee w imie- 
niu miasta Pozn8llia. 
Grudziądz. St8J'SClY poaterunkOlWY P. p. 
Łopacki Sta.nislaw z KDIIlisarjatu I w Gro- 
dziądzu, bawiąc po słutbie w domu. zabrał 
8il: do oglądnięcia poai'1.danaj broni. Czy 
zapomni ar czy tet nie wiedll:iał. te bro6 
jest nabita. czy tet ni
e ma.nipulo- 
wał., dość, te spowodował wystrzał, kt.óry 
go ugodził w glov.-ę. StmIl był f&talny. 
Kilka chwil pótniej poate4"Unkowy 
ckl 
t)'cie zakoftczyl 
Niesz.czl:śliwy 06ierocil ton
_ 
PoglCHka. jakoby zachodził tu 'VoTPadek 
samobójstw&. jest nieprawdzi\\&. 


lmar" 


Ś. Po J.el Rychłowskł. lat 73, uuan 
w L8Bznie. 
Ś. p. dr. Aleksander imud&l6akJ, %.!Darł 
w Puszczyko'l\-ie. 


Redaktor odpowiedzialny: 
S1ł\D1sław Kapkowski w Bydgoszczy,
		

/kb_1935_09_12_nr2110010_0001.djvu

			Str 10. 


, 
..KURJER BYDGOSKI" clwartek. dnia 12 września 1935 r. 



r. tU. 
I . 


Drobne o
 oszenla do 12 BI6w 70 
roszy. Dro- OGLOSZENIA DROBNE Locltymuj,cy BI. bezrobotni poazu.kuj,cy pra. 
b te o
lollZenla ponad 12 B16w: napisowo 8łowo Ct; do 10 elow gratis. Dla ofiarujących prac. I 
tluste 15 
roszy. kaide dalsze .lowo JO 
roSzy na ten Bam 4slota. pnyJmuJo .1, tylko 40 g. lG-toj przed polu.cL Napisowe "owo 10 
r. Kaice dalsze "owo 5 gr. 
&,.ak ofertowy n. p. d. 23$6 I t. d. - 1 slowo. 


POLI!CE"IA 1 j zupełnie 

:

&:I sprze. par. koni 
:!dio!ych, prak- 
dam. OL Kurjer Bydgoski tycznych, pow6z p6łkryty, 
A g entura pod ,Maneż". d4406 !' dobrym stanie. O
 Kuro 
. Jer Bydgoski pod ..Kome". 
gazet Bernarda Gruszczyn. R d . d436 
ski ell o w Kleczewie, sprzeda. a JO 
Je '!szelkie dzienniki I cza. (Lorenca) trzylampowe z gloi- M " d 
iopl'!ma po cenach nomlnal. nikiem Pbillp88 - tanio zaraz 10 U 
nych. d519 na sp.rzedaż; gdz-łe, powie kilkadziesiąt centnarów ezy. 
, I adml.D1stracJa KUl']era Byd
 lito pszczelnego zaraz kuple. 
_ 2 SPRZEOAtE _ gosklego. d40] Oferty Kurjer Bydgoski pod 
.Miód". d440& 
Samochód Pompę 
do wody sprzedam. Oferty Waooę 
używany, elegancki, 6 osobo- Kurjer Bydgoski pod POIU- SI · I J 
wy, nadzwyczaj dobrze utrzy- pa". "d4388 
ynkoW1ł z pie
ykiem kupi'. uząca t8 ROZMAITE 
many, wysoko ceniona marka. Oferty KnrJer BJUosk[ pod uczciwa, z li-letnią dziewczyn. 
zaraz na sprzedaż. Ofertę Skład ,.WBnDa". d,389 k, ,żuka jakiejkolwiek pracy 
należy zażądać pod nr. ,,421" za mieszkanie. d4302 Kierownictwo 
Kurjer Bydgoski. d421 mlecul"8ko . cukierulczy do ParówkA St fk skle p u kolon J -alne g o, konsumu 
sprzedania. Ol Kurjer Byd- OZ' 
Maszynę goBkI pod..T 20". d4368 
;::
tńkug!3' ,.
.ł:6:;k
,,
rjer zmaturą


!

ą1
kiem 

:

ę'dO
K
ri:;B

;


; 
do kiszenia. kapusty 1 wannę I I d4383 
t".,I. 3- letBl !I praktyką go pod "Kierowmctwo. d"3' 
cynkową i piec gazowy sprze. I KUPnO bmrową, znającą Ję:lyk fran- 
dam. Sniadecklch 41, m. 2. , , cuski, angielski I niemiecki, Oddam 
d518 Dobrze re ntu ) " ą ce si ę 4 D 
 ER:i:AWY :&:ł
kuK
J
są


o
:t


 w dobre ręce starego, dobrze 
F t " "Stenografka". d4332 oswojonego rogacza. Oferty 
or eplao przedsiębiorstwo, albo kami.. W y dzierżawi ę KurjerBydgoskipod..RogaCdezyt. 17,15 Koncert łIOliost6w IpłyLY). 


, 


łł-'-!'+ 
.. 


.. 

 . 


to 


\ 


. o' 


. . 
.4..:' 
'-, 


,..... 
--- 


.
.,. "Iii 


x: 


l 


ł.'- 


..- 


'.'1.' . 
" 
-.1 a. 
> . ...... 
"'«Ij 
tIUl..,. 
! '\In' 
II. 
. . 

:. I
 

-.
 
,I 1...L..-.J 
-r. 



 


r- 
-- 
, I 
- 
 
= h. "t' 
II - .l. .l-), n. 
.- .. ..."" 
\...
.... ..... ."__ /...... 
J... 

 ..1/ ',:' 
.J- \- ...r.." 
r1' "'_ 

. 
 
r ",. 


,!", 


... 


.
 


.1 


, .1 
--&.- 


.... 


.' 



, 



-:- 
.-..
 


...-::- 


,- ... 
-
;... 

,.. 
!'rttba pcnrIełlma _. Du.MIad..... 
Nad lotniskiem w Darmstadt przeszla w 
tych dniach t.r
 po\\1letr'Z:1&, niszczą<: 
h8ll'lga.ry klubów szybow
h. Na zdję- 
ciu widzImy prace nIW! ""tawaniem jedneso 
s szybowc6w.