/kb_1934_11_04_R.13_nr25300001_0001.djvu

			Numer 10 gr. 


Niedziela, dnia 4 listopada 1934 - r. 


tłłumer 253 


Ogłoszenaa 


Przedpłata 
w adJnlnlstracjł. agen- 
turacb miejscowych 
i za m ieJscowych 
mlesięcmłe . 1,95 zf. 
Przez roznosie. 2,25 zl, J 
Przez pocztę. . 2,34 zł. 
\I; razie wypadk6w spo- 
wodowanych 111111 WYŻI;Zą, przellzk6d w akładzie, Itrajt6w, lub " Po ""Y'" 
dawnJctwo nie odpo1l iada za dostarczenls pisma, a abonenci nie maJII prawa 
do odszkodowania. Rękopisów redakcja nie .wraca. Redaktor naczelny 
przyJmuje od eodzlnJ' 1J do U. - - - - - Telefon redakcjł 111'. 10«. I l 

 IJ 
'0.__ HFn\'atpl!lk-ch. lIoś
 analfabetów we 
wojsku jest wciQż jeszcze ogromna - 
tpm w'ękczy 7atpm ,,!,'ys:łek potrzebny 
iest. hv te ty..IQre młodych !lerc. clem- 
tI
'rh I uśpionych. zbudzić do życ:a 
kulturalnefro i ożywl
 szczytn.. Ide.. 
służenia Pań!ltwu I bron'enla go do 
D!'tatn'pj kropli krwI. 
Prócz szkół poczQtkowych prowadzi 
Pol5'kl Hiały Krzyż 39 szkół o pro- 
R'ramie 7 klas szkoły powszechnej. 
t'czniowie h'chże otrzymujQ "w:adec- 
twa z ukończenia. szkoły. które mog.. 
im by
 pomoc.. w poleps7eniu !'lObie 
s
-tURcj! łycfowej. Prócz szk6ł prowa- 
dzi Po'"JI:' Biały Krzyż t. zw. kursy 
"pe<"jalne. gdzie żołnierze nabywaj.. 
IppszeFo. praktyczniejszego wvkształ- 
cpn a 7.awodowpgo w rolnictwie. 0f0"0d- 
nirtw'p itd Akcja oświatowa P. B_ K. 
nip ()fI:rRn'Cza się do żołn:erzy. ale obej- 
mujp r6
nleż pMoficerów, którzy za- 
"taj, pr7vjZ'otowanl na kursach meto- 
r1
'cznych P. B. K. do pracy wycho- 
;\'a wC7pf Chc..c w jak naj!lzerszej 
m;pne rozjaśni
 umysł żołnierza i za- 
.ntpre!lOws
 go ż
'cfem wsp6łczesnem 
-M 
:r:J,.. 
 
....: 
" 


.. 


- 
,. 


., 


4- 
j 


.' 


W olbrzymim locie t.ond)'n - Austra1ja. Ja]ć'wiadomo, drugie miejsce zajęli 
lotnicy holenderscy Moll 1 Parmf'-ntier. Ku Ich c
d Holandja wybiła specjal- 
ny med&!. którego obie strony v,idzimy powyiej. 


Wień(e na grobie Nieznanego Żołnierza. 


Warszawa. 3. 11. (Tel. wł.) I Asystę honorow
 na. placu przed 
Wczoraj o godz 12. jako w Dzief1 Grobem Niaznanego Żołnierza pełniła. 
ZaJw.zuy. odbyło się na Grobie Ni
zna- koropanja honorowa 30 P. strzelców 
nt
o Zołnfena uroczyste złożenie wieil.- kanlow
kich z orkies
 "" cZl1Sie n1'o- 
::ów !"rezydenta Rzplitpj. Marsz. Pił- 
ystoścl obecne były: delegacje korpu- 
dl1d!'klego I premjera Kozłowskiego. su oficerskiego, oddziałów linjowych. 
ImienIem P. Prezyde:lta złożył wie. garniz
u warszawskiego. przedstawI- 
niec na Grobie NiEznanego 2:olnierza cipie DOK l z zastępc.. dowódcy płk. 
szef !!:abinetu wojskowego płk. Głogow- 1.urakowskim, komendy garnizonu 
ski. Imieniem Marsz. Piłsudskiego pił'r- \"ar::zau:y z komenda.ntem garnizonu 
wsry wicemial. spraw wOjsk. gen. Ka- ppłk. Pereśwlf't-Sołtanem 
sprzycki. imieniem prezesa Rady Mini- W czasie uproczystości orkiestra 
slrów \1Iois'1iec złożył podsekretarz sta- odegrała hymn na.rodowy · 
nu 5ietJI9ckt 


rodzinny. daje rozrywki miłe i kształ- 
c..ce. Z poczQtku w:ększoś
 iołnierzy 
czuje się w świetlicy trochę on'8Śmle- 
lona. Zadaniem kierowniczek "wletli
 
jest zorganlzowa
 życie świetlicowe, 
stworzy
 odpow'edni m'ły I serdeczny 
nastrój, któryby żołnierzy zachęd 
i ośmielił. Prócz różnych rozrywek 
i gier. kierowniczki 
wietlfc zakładajł 
kółka dramatyczne, 
amokształcenlow
. 
chóralne ltd. W';elk.. atrakcj.. "wielltc 
jpst radj-::, pozatem każda 'wietlica 
posiada blbljotekę I nowe gazety. Żoł- 
nierze bawi.. się w "wietlicach w p:ng- 
pong, w szachy I inne gry towarzyskie, 
czy taj 1). pisz.. listy - jednem słowem 
wypoczywaj.. od dyscypliny wojsko- 
wej; a równocześnie pT'lez pogadanki. 
wieczory projPkcyjne, 'p'ewy I przed- 
stawienia teatralne, kształC4 systema- 
tycznie aw6j umysł, swoje odczucie 
p!ękna I sztuki. Blbljoteki 'wietJioowe 
ciesz.. się ogromn.. ilości.. czytelni- 
ków - łołnlerze bowiem pochłaniaj.. 
szybko Ipktu
 i prosz.. o coraz nowe 
ks.1..żki. P. B. K. prowadzi 288 blbljo. 
tek I stale Je uzupełnia, staraj..c się 
o ksl..żk; dobre I wartościowe. Waine 
jest. aby blbljotekę prowadziła O6Oha 
kultura.lna. rozumlejłC& ważność 
 
boru odDOWlednlch ksla!ek I umleJ..ea 


zachęcić żołn;erzy do czytania dzieł 
wart
clowych. 
Jak zatem w'dzimy
 praca kultu- 
r&!no-oświatowa P. B. K. obejmuje 
bardzo szeroki zakres działania i z każ- 
d)'m rokiem rozwija się I potężn:eje. 
Na teren'e Bydgoszczy P. B. K. pracuje 
cd 5 lat i stanowi jedn.. z najczynniej- 
szych organ:zacyj. ciesz"cych się szcze- 
I"ł sympatj.. społ8C7.eństw&. P. B. K. 
jako organlza::ja apolityczna. łQczy 
w swych szeregach wszystkich ludzi. 
gotowych do służby społecznej I odda- 
nrch Idei państwowości polsk'ej. Cho- 
dzi tu przecież o armję nasz... o prze- 
istoczenie iołnlerza w św adornego 
swych obowią.zków obywatela. o wy- 
robienie w nim hartu ducha. tego naj- 
pewniejszego puklprza ojczyzny. Spo- 
łeczeństwo bydgosk:e rozumie do;oko- 
nale doni()
łość tych umierzeń, a pra- 

 miejscowa otacza P. B. K. sprdnak w porównan:u do 
ogromu za.dań I potrzeb - za maJa. 
Pon'eważ drobna składka miesięczNi 
- 50 groszy - nie może zaclłŹY
 na 
najskromniPjsz)"m cho
by budzecie do- 
mowym. więc główn:e apatii s.połe- 
czeństwa pT7ypisać należy fakt. że iloś
 
członków P. B. K. nie WZT8-!lta d
 
sz
"bko_ A przec'ez każdy Polak po- 
winipn ZT'OZUmieć, iż żołnierz jm ży.. 
wem sercem ojczyzny. jej chwał, 
i tarcz.. ochronnę.. Trzpba z niego 
zrobl
 uśwladom;onego żołnlerza-oby- 
watela. jeśli Pań!'two niema się s
 
łupem zaborców. Społeczeństwo ma: 
obow',zek otoczy
 żołnierza m'łości.. 
czynn... bratpr!'k.. i podn;eś
 fro do wy- 
sokości jpfro I'rzeznaczeń. Ufajmy. że 
Tydzień P. B. K. przy-pomnl wsz
.!'tk:m 
te donio!lle powody i zJt>dnoc7Y' nas 
wszy!'tklch w szere
ach P. B. K. pod 
hlU'łpm: ..Ośwlata iołnipT1a. to jutrzen- 
ka lepszpj prz} szłoś ci narodu",
		

/kb_1934_11_04_R.13_nr25300002_0001.djvu

			'"'. f. 


..KURIER By[lGOSKr" nIedziela, dnIa ol 1Istopada 1931 r. 


1\TF. !U 


Kokoo WE DL B , nie
eIPie[lne IHOgnienie JPrH\YY lHlł

ia 
aary. 
Czekolado WE D LB Vr.
cloW7 prot
lit Diemie
i przeoiwko pogotowia 1raDoa.kiema. . 
Paryż, 3. 11. (Tel. wł.) test rządu Rzeszy przedwko trancus- Jak wiadomo, dec-yzj/) poWZlf:tą " 
.ajl.pBz, BIII'OWr.C Paryski .,Intram,:igeant" donC'El. że kim przyP'Qtowaniom. wojskowym, marcu 1926 r Rada LIgi .Narodów przy. 
')iemiecki P"\lsekretarz etanu von Bu- zmierzającym do obsadzenIa teryto- mała komisji rz,dząceJ w Zagl,bku 
DalBtuoDf.IBzJ pn.r6b lo\\' wniósł wczoraj na ręc-e amł..nsa- rjum Saary na "'ypadek wybuchu w Saary prawo wezwania obc,cb wojsk 
.,kwIDtDJ B.U dora Francji w Berlinie Ponceta pro- Zagłęb:u roznlc-hów politycznych. w wyp
dkUI "dyb.y slly mIeJs
ow,:,J po- 
. Ucjl I zandarmerJI okazni, SI, nlew,. 
starczające dla otrzyman1a w Zagl,b
n 
porz,dkn. 
Powołując się na powyższ/) decyzję 
jeszcze śp. mtn. P.arthou przypomnlR! 
w Genewie w dniu 27 wrżeśnia, że 
Franc-ja moźe byt powołana do zapew- 
nienia bezpieczeństwa w Zagłębiu Saa- 
ry i że nie uc-hylf się od tego obowiąz- 
ku. 
Przed kilku dniami gamIzony fran- 
coskle, stacjonowane w pobliin grani- 
c, Saary. otrzymały specjalne In- 
strukcje, które wywolnły nIezmiernie 
gwałtown, reakcj, prasy niemieckieJ, 
osknriaj,cej Francj, o przygotowanie 
woJune. 
\Vogóle stosunki niemiecko - tran- 
ruski.e zaostrzyły się ostatnio bardzo. 
Marsz, Petaln domaga si, nowych kre. 
Syn prezydenta Hiszpanji, przed s
dem wOjennym. ::Z
b
 ;;

::Z:
I tI:'::J:b J:: 
mlt'C. To i,danle marsz. Petaln"a spo- 
wodowalo znlżk, papierów na gleldzle 
perysklej. 


Powr6t 
Ks. Kardynała Pa[elllego. 


Warszawa. 3. 11. (reI. ",i.) 
Do Genui powrocil DA pokladzie _{ku 
..Come GrandeM eekretan Ilta.nU przy Wa- 
,ykanle, Kardynal PacceJli. który jako le- 
gat paPl_ki wsią! ud-ł w KongresIe 
Eu('harystycznym w BueDl:
 Aires. 


Pierwszy śnieg w Warszawie 


Warszawa. 3. 11. (Tel. wł.) 
WCIlOl'8oJ r.:raD& 8p8dł w Wusz&wle 
d
2JU .e Aoieglem. Temperatura oboityla 
-.ie w e&lJm IaaJU. 


Pos. Idzlkowskl 
zrzekł się mandatu. 


r- 


Wan._.. 3. 11. (TeJ. 90'1.) 
Przeilywający w 8l"e8zcie śledczym pos. 
Idz1kowak.! 1VJ'8W8OW81 do kaocelarjt 8t'j- 
-ej pilllDO, W lrtórem rJ&wiadami8, it 
-ł-U .., lIII8Dd&tu poIIelsldego. 


Konfiskata ulotki 
..Legjonu r1łody[h rr . 
UlU. 3. 11. ITel. wl.) , 
St8ro8ttvo Grod&k.ie IIkonf!sko90-a1o ode- 
n., miej'JOO1n!@'O LegjoDu Mkldyeh. 
OdMWa ta. DtIIW:
jąc do zmarlycb 21& 
Ojnyme, zawierała cały .ereg r.agadaiei1 
polłtycmycb f kończyła 111., okrzykiem !la 
ł-6/! M... Piłsudskiego. 


Z Berezy Kartuskiej. 
Wusuwa, 3. It. (Tel. ..IJ 
Z 
ł-DYch zeet&wfeil wynika li w 
B_ie Karlulkiel majduje siC 11 DIW"&- 
d«nl't"ów, Z W&r8za,wy 6, z Łodzi '. ze 
SkifJm.lewie t. II Opoome t, :I Ostrołęki 1, 
z Łomty l. II Krakowe l. :I W8dow"c 1 f z 
2r- 1. Z lIiem zechodnicb w Berezie nie 
..)duje się l1l1I jeden 120ł0w8llY. 
W obor.:le irdacyjnym ne..WUrlaat prze- 
siaduJe duto komUDistów {,jkraif1c:6w l t y- 
d6w, 


,... 


Skon Rotszylda. 
Parył, 3. U. (TeJ. 901.> 
1\1" Bouąne _ Sei'Oe zmuł znany bo- 
pa EdmUDd RotaEyld. 


Slepy rusznikarz WYDalaną. 
Bzya, 3, U. (Tel. wIJ 

 s Pisy. te lllwałld& 9o"OJenoy, 
który IlU'Bcll wzrok wskotek IJI"Utlftlia gło. 
917. Eugenfo Sabe.do.ł I: IM't'OOU rusmi.kan. 
po włelolelDlej I18der IDOIJOlnej pracy. 
ak oD!lłnJoWa I Urabia, działający D8dzwy- 
aaj preeJSyjn:e. 
K&rabi:n &en przMłallr.rólow1 Wiktorowi 
EmBouelowi, W czuie oetacniego pobytu 
w 8Mt RoMan król przyją.l mec:b&nfk& na 
dłułllUj audjencJi. Król flltereeow&ł III., t y- 
11'0 pracami tego oeobll'WeI8Q ślepca. 


250 ofiar taifunu. 


ł..Ddya, 3. 11. (Tel. wl.) 
Jak 
 :I Szaogbaju, cale wybrzete 
bllWiedilone --ł&Io prze& tajfun. O1fa
 
IIZ&Jejąceso orkanu padlo 250 ludzi. Kilka 
tJSł
Y domo8tw -ł.ało doszczętnIe mi8&- 
c2IOIIJCb, & pooadto 
 wielkie 8tnKy w 
zbilJr'8.Ch I Gr mwentanu tywym. 


VJ..ttVyV"'

AV.-J.
..v.-

.-.V.vv 


Przewidywany stan pogody 
na lutro 
Po lD¥lIstym a miejscami chmur- 
nym ranku. w d,
 dnia rozpogodze 
'=1:le. Noc/) przymrozki, w dQSu dnia 
temperatura około :;, stopni. Słabe 

iatrv mleJ
cowe. 


Ąv....

_
;;-
...
.
v.7.,..fth-.-,. 


'\ 


Oficjalne oświadczenie francuskiea 


Pnedstaw:ciel Reutera w Paryżu 
otrz)'ma.ł z nadzwyczaj UII.arodajnego 
źródła następuj/)ce oświadczenie 
w sprawie Zagłębia Saarv. 
.;r. drugiej stron, granic, saaraklel 
stoj, francuskJe wojska motorowe 
w pogotowiu I mog, każdej cbwili ru- 
szyć uaprzód, skoro t,lko przewodni- 
cz,cy saaraklej kom!sjl rz,dowel za- 
żąda tego telefonicznie, gdyby landar. 
merla lokalna nfe mogla witcej opano- 
wać położenia. Sz,bko" btdde dec,- 
dującym czynnlldem"o Kilka tysięcy 


ludzi na samochodach, rzuconych do 
Zagłębia Saary, może w danych oko- 
liczoośc:ac-h w c-łgu jednej nocy opa- 
no", ać położenie. 
Korespondent Reutera don06i dalej. 
że Francja spodz:ewa się. iż to nie bę- 
dzie potrzebne. Francja wierzy, że 
wyrażone "e wł8Śc-:wym czasie tego 
rodzaju ostrzezenie nie chyb: celu. 
Rada L'gi 
tanowfła, że w razie 
potrzeby może komisja rządowa zaŻI).- 
dać pomocy wojskowej z poza tery- 
torjum Zagłębia. 


_ SeD3acj, dnia jest w Hiszpanjl roz 
p
ęcie- śledzt" a wOjskowego przeciw- 
kO dr
-emu sY::IOwI prezydenta repu- 
oliki iliszPiili,;k ieJ. kapralowi wojska 
biszp3..'1skiego Louis Zamorze. z powo- 
lu prz2st
pstwa natury wojskowej. po- 
pc'llIioll
go w czasie akcji wojł'kowej 
pruci\\ kI) powstańcom w AsturJL 
Prez)'dent _'\Icala Zamora wrraził 
życ'zEnie. aby ustawodav.stwo hlszpań 
3łcJt' wsta!(' z cnl
 surowości/) zastoso- 
\'fane wobec jego sYlJa i aby nie brano 
" I zadnego względu na jego osobę. Syn 
prezydrT1ta r.?pubUkl h1szpaiJskiej sta- 
nie prze:f sQ.dem wojeonnym. Dot,d ni" 
wiadomo, na ezem polega jeg!) prze- 
ł't
pstwo. 


r-' 


.,::,'). 


-. 


"  1[[' ł" v 
Nowy ambasador Polski w \ Londynie. 


Warszawa, 3. 11. (Tel. wł.) 
Dotychczasowy słal, delegat PolskJ 
przy Lidze Narodów, mln. Edward Ra- 
czy6skl, otrzymal nomlDacj, Da amba- 
sadora RzpUtej w Lond,nie. 


Nowy amb&6ador pr2.ybędne do 
Londynu samolot£m już w poniedzia- 
łek, za.A we wtorek wręczy króla?; Je- 
rzemu listy uwiel'Z)tebiaj
ce, poczem 
rozpoczni.e unędowani.e. 


- 
 -- 


Echa awantur w kawiarni "Italia". 


Warszawa. 3. 1 l. (tel. wł.). wywiadowcy pollcyjD1l rzucił: sIę w kie- 
W Sądzie Okręgowym toczył 8Ję runku mówcy, ebc/)c go aresztować, 
proces dwóch członków b. O. N. R. Po- co im się tei udało Gdy wywiadowcy 
lIemkiew:cza i WI. Skarżyńskiego, razem z aresztowanym znaletlI się 
oskarżonrch o napaść na poHcjantów. w westyl>ulu kawiarnI, powstał śOl6k, 
Byli oni pe"nego razu"" kawiarni stó- a eskortowan, skorzystał :I tego I miki 
łeczllej .,Italia". W tym czasie wstał wśród pubUcmołcf. Pol
cjancl zamy- 
od stolika jeden z mlodych ludzi i pod- mali Posemklewlcza I SkariyiJsklego 
szedłszy do orkiestry, W) głosił prze- jako tych. którzy brali udział w akcji 
mówlen:e do publicznośCI. gwałtownie odbicia aresztowanego. Na procesie 
wyst,pując przeciwko zatrudmanIu nie dow'edzlono o
karżonym winy, 
przel: zarząd kowfarnl muzyk6w ty- skutkiem czego S,d Ich 1:W01DlJ od 
dowakłcb workiestrze. Obecni na sali wIDy I klU')'. 

 -- 


Jerzy Zdziechowski opUŚcił Stronidwo Narodowe. 
Warszawa. 3. 11. (Tel. wl.) I b.- minister skarbu Jerzy Zdziechow. 
PraAa dzisiejsza dODOSi. iż z szere- skI. O powodacb tego kroku prasa. !:Ile 
gfl\\ Stronnictwa Narodowego wystąpił nie w"porolna. 


Telegram Hitlera do toruńskiego Heimatsbundu. 
Bedla. 3. U. (Tel. wL) 
Uczestnicząc)' w pol.kJej wldeczce do 
Nfemjec czlollkowie Heim8tbundu :I Toru- 
nia wy81oeOv..U do kamclerza 
 &ele- 
gram, w kłÓrym Mpewniają lO o ",ojej 
W1enJof.ct i wyra:t.&ją rado6t s tego powo- 
du. te zamje&zk&Li 118 &erylOrjum naJełl\- 
cem daWtlleJ do NiemIec majl\ obec:n1e mo. 

ć oSll\da.nia T1'zeoIej Rzeuy. 
K&nclerz Hitler odpoW1edZ1a1 nutę(lu- 


j-.cym ae18gl1l.D18lD: 
..TorońN!emu Hełma.tabtmdowl i jes'O 
członkom. którzy pnyb)'ij w l!'06Cłn.,. chit:- 
kUj., 21& ich tBlegram i pozdJ"o'IVieola, które 
D8jserdecmiej odwujemmam. CSeazt: IiIC 
odw1edziD&ttrl nlemlet"klcb rodaków I Pol.. 
.ki w DOWJcb Niemczech i epodziewam sIę 
te 0D1 po h"J'DI powrocie pnyczynil\ !IIIc 
do poglębkoDła łrł.o.unk6w m!tdzy obu 111\ 
slednlem! narodami. Adolf HltJer'". 


Niespokoina granica sow:ecko-mandżurska 


. Pa
ż, S. 11. (Tel wł) I ko-mandtunk
eJ W niektórych punk 
Uo Par)'za napływaJ I). wieści o na tach Jn"anh'y JUŻ tocą. się walki. Lada 
protonem połołenJu na gr
cy sowiec- takra mate wywołał potar. 


Klęska kcnserwatystów 
w Londynie. 


G> 


Lond:JD,. I. U. (Teł. wl.) 
W UJndynie odbyly !!Iię wybocy' do rad 
m:ej!łkicb \Loodyn podzielooy jest &dmi- 
n.lst.racyjne na 28 ..mia8ł
 II oeobnemi ra- 
dami mlej&IdemI.). Zwyci
wo odm()l!la 
P&r1ja Pracy (labourzyści). która odebrała 
innym uS1'upow8-mom. zwlaazcza k
- 
waty&tom ł02 mandaty. 


Powrót do Angfll. 
LoDdJ1l,. 3 11 (Teł. '11111.) 
Lamicy Mlg!elscy looee I Wa.11er aro- 
c:W wczoraj v.ieeZOł'C!Ul do Anglji. LoC ich 
z AnglJi do Australji i apowro&em trwal 
n4eoo wiecej jal 13 dlli pnyczem na 
 
po..-rotDI\ przypedlo 6 I pół dnia. Wyczy- 
nem swoim u8tanow11f dwa nowe rekordy 


Nowa konstytucia w Austrii. 
Wledd. 3. tt. (TeJ. wl.) 
PierM18 po8iedzeoie nowej Rady Stano- 
wej w Austrji odbędzie się w dniu 20 lftoto- 
peda. W dniu t bm. weszla bowiem w t y- 
0'.. -.. kooIrt.ytucja au&IJ'jack&. 


r1artoni Dokate sle radlo- 
słu(ha[zom za o[eanem. 
Rzym, 3, l l. (Tel. włJ 
W czuje otv.-e.n:i& nowej 8t8cJi ł-dJO- 
wej tV Rzymie. wyglOSJ.l Marooof specJame 
pl"'lPJDóVo,enie przer.iD&czone dla SIan6w 
ZJednoczonycb, zaznaczając, te za kUka 
mje6i
y z tej !le.mej stacji będzie znoowu 
mówił do AmerykI. 
Pm tej spoI'IObnoAcI za poinclnlctwem 
aparahl telewlzylnego poll:aie llacll..- 
ap1lratJ', jaklemi posłulF:wal aie przy Nt.&- 
&111ch do6wiadczenlacb I14Ld ultrakrótkiemi 
falami, a prawdopodobnie. kOrzY8ta.J
 s 
telewnjł. N.tII pokate ai., 8WoUn illucha- 


I w JaponII zatargi 
wewnetrzne... 


......... 


B. premjer japoiJskl beron Waka.lómkl b'" 
rÓwDOCzŃnle .elem japoialdeJ panJl rzą. 
dIowej. Obecl1ie Wa.kaUuki zlotyl tę sad. 
no6Ć, nie mogąc 19odz.lć &:ę D& pewne po' 
cluni.. poLk)'oan.e 
j4.
		

/kb_1934_11_04_R.13_nr25300003_0001.djvu

			Nr. 253. 
-= 
- 


..KURJER BYDGOSKI"' nłedzIela, dnJa ł U!ltopada 1934 r. 


Dzień OpIeki Dud Rodukumi DU ObtZytD
e. 


u Skarbnllta Stowarzyszenia p. Gołdzie. Chocie!l>y naJskromnJejszym datkiem 
wlu
. Byd808zcz, uL Dworcowa Mo Więk- zadokumeotujmy ewą troskę <) tych. któ- 
aze Ilości IUIlątek motna zgłoall
 ustnie. rym los kazał szukat kawałka chleba poza 
telefonicznie lub na piśmie. granicami wolnej Ojczyzny. 


NA &Jakich obcych lądach. na wy- 
tp8cl1 zagublOllych wśród olbrzymich 
oceanóW - w kopalniach l fabrykach, 
gdzie twan: kaMa jeM nieznana, .łOlWo 
kaMe IlUche I nJe.przemawiające do serca, -
--- 
1)& obcZytnie europejs.kieJ. ameryka6skiej 
ey auetra.1ijsk;ej, bytują w pogoni SIl. chle- 
bem. miljooy Rodaków, 
i
 za Ma- 
lCierzll za obyoza.jaml polsk.inU I j.,zykiem 
ojc:Y1Itym. 
Warszaw.. 3. 11. (tel. wł.). 
Cboc:lat wielu z IJIidl tyje w doetatku, Omawiana jest tu szeroko sprawa 
. moie na.wet szczęśliwie. porz;ostaje u nich 
r.a WIIIU jeezcze niezaapokojooe pragnienie eksportu i importu samochodowego. 
poeia.daonia czegOŚ naprawd
 ;pwojego dla Zwłaszcza ten 06tatnl jest przedmio- 
eerca I ducb&. chOCby tylko we formie tern rozważań k6ł miarodajnych. jako 
łieW z kraju. gazety, k81ątId, podtrzymu zwi.zany ze spraw. dopuszczenia sa- 
jących lJWiąeek myślowy I ucroclOlwy moch()dów zagranicznych do Polski 
. Oj
 i łl).Cz.cem się z tem ewentualnem po- 
Podtrzy
 tej łączności, czuwallli! zyskaniem kredytów na budowę dr6g. 
'IIt&le nad emigrantami ł reemigrantami, I W ostatnich dniach dwie firmy sa- 
ludrlJi
18IJJie im opieki I 

 oraz utrzy- mochodowe. "Ford" i "Generai Mo- 
DJ,8ll.1e. łą.omo8cl duchoweJ l kulturalnej. tors" nadesłać miały odpowiednie pro- 
oparteJ na W8p6mych tradycjacb ka.toUc-. . . 
kich I D8l'odowych jest zadaniem Stowa. pozycJ
 do PolskI. ł:lrm
 te maj. .B1ę 
rzyęzeoia Opieb. PoI8ka nad Rod&ks.m1 ZOOOw1'.zać do ud
elema wY90klch 

 Obczy
eM. kredytów na budow
 dróg pr'..klch, 
SpecjAlną i wydzd
loną a poArod wielu 
eeI6w I prac "Opieki M jest &keja gwiazd- 
kOWL "Opieka M pragnie chooiat ru w r0- 
ku ucl_yt serca Rodaków dobrem t y- 
a:en.iem I 8kromnym chot.by podarkiem 
ł przypomniet Im o kraju. 
Dla reaLiorowa.nia tego program'll &Ia- 
laJno6ci urządza ..Opieka- apecja.ln.e "Dni 
OpIeki". 
W roku bi8lt
ym 
 si., ta.k1 
,.Inie6 Opieki" w niedzielę. ł b. m. Ape- 
lujemy wdęc do Obywa.teM miasta Byd- 

csy o Akładanie w tym dniu ewycb 
ofiar w fonnie przeczytanych ksil\tNt, 
az.aeop)em, gazet I podręozn.id[ów srz;kolnych 


Wygrane dolar6wkl. 
PodarJIUI wClJ()l'8.jezego ei
 pre- 
mjoweJ potycz.kJ dol&roweJ (dol8l"ÓWlci) pa... 
di1 premje na następujące numery: 
12,_ dol. na Dr. 682785. 
1,- dol. na n-ry: 17765M 533791. 
t... dol. na n-ry: 361198 t227922 1152291 
181966 773183 852łl0 1106762. 
501 dol. 
 n-ry: 62«86 11'1873 1181296 
!ł7077 nl510 1206806 7238JO 1376966 1067775 
11753ł. 


Oferta fabrykantów samochodów. 


za co władze polskie maj. udzielić na 
pewien okres zezwolenie na import I 
samochodów do PolskI. 
Według t).ch propozycyj, samoch()- 
dy miałyby być przez 3 miesi
ce zu- 
pełnie zwolnione od cła. a następn-e 
stawka celne zwiększane byłyby pro- 
gresywnie w ten sposób, że dopiero po 
::. latach oslę.gnęłyby właściw. normaI- 
n. wysokość. Podobn. propozycję fi- 
nansowania budowy dróg w Polsce 
podała jedna z wielkich angie-Iskich 
firm samochodowych. W zwięzku 
z Ł. ostatni. wiadnmośo:. stoi podróż 
wicemlnisua płk. Koca dłaJ J. oboje dzieci I dxiewczynę, poczem po- 
do r4eb:e na rozmowę. a kiedy przy- pełnił samobóJstwo. 


I;tT. S 


... 


Now. łor6wfcl TUNGSRAM D 
dajq dzlękł podw6jnl. uzwolon.mu 
drucikowi 'wi.tln.mu do 20
 w I Ił- 
c .1 , w I a Ił o. Iq zatem ba... 
dziel .konomiczn. od dołychczalOf 
wych łar6weJc. Żar6wkl nowego 
typu TUNGSRAM D posladalq za. 
r6wna oznaczenie Ich Iprownołc:l 
'wietlnel w dekalumenach, lale ró.. 
niei I:użycla prqdu w watach. Daf. 
'o kupujqcemu mołno
 zorientowa- 
nia się na pierwszy rzut oka co do lito- 
tnel wartości proponowanel łar6wkJ 


tAR6WKI 


!


 D 
[E[HUWAII£ W DUALUHElAC& 


J6nI Ip.e, J[ruzewakL 


48 


2, fQ
 f -ktui
 


Povne&t historYCZQ& lo czasów 
króla pruskiego Fryd8l'yka Wielkiego. 

ly
1 jakaś dziwna blyskawic. 
prlebiegła snadź po jej główce. zadu- 
mala sifJ p
nuro, ruszyła, wróciła na 
miejsce ł poruszyła raz jeszcze. 
Xikt nie zważał na ni.. 
JJr..wi byly blisko. Posłuszna tel 
my
li, któr
j Opr7P.Ć się nie mogła. 
piękna Pepita wybi(lgł!L Schody stał). 
puste; aikt z dworu i otoczenia królo- 
wej nie ważył się wyjsć z jej pokoj6w, 
ona 1edna miała to m
two. Z wien- 
cholka schodów spojrzała w dół. 
Szwajcaro
 obsa1za.1i warty... nie- 
'''Pedal stal Simonis. 
Schyl;ła Mię Pepita; oczy jej za- 
I8krzyły się. 
- Kawaleloze de Simoms - zawo- 
łała głosem dri 9 cym. 
Maks podniósł gło
ę ł, postrzeglszv 
piękne dziewczę, drgnął, ręk
 podno- 
8złl. do kapelusza. 
- Tu, do mnie - odezwała się - 
J,,"a gło\\ a. 
Zawahał się Szwajcnr, ale głos I 
twar7 d7.lewczęcia tak były naknzuj.- 
ce, takę mial)" !'ił
 i pOtęllę, że 
i
 
0Jlrze
 nIe m6lfł PI1
dł si
 na sc-hody, 
nastrajalę!:. twao-z p6ł zdziu lon., nap
 
smutnę S t&r.IłWszy przed Pepit.. 
oprón jaki"go9 poruszp.n!a ust, kt6re 
gło
u nie wydały, ';lie umiał się zebrać 
TIłI nic 
l\zie\\"c-1:ę w całym blRsku piękności 
IIwej, któr. gniew czynił Jeszcze dziw- 
nlt'l"za. maje-4taty,:zniejsz. może, przy- 
b!lh In ..i
 do !Ilego. 
- Pallle 61e Simonis - rAwołała po- 
ryw,'zo . - moja stryjpnka ocaliła wa
, 
Rłłyłdc' t.yli w niebl'zpiec7eństwie, jel 
...ln'lIścle ży'ie; ja wam przyrzekam 
wdzięczność kr610weJ, moj., fkarby, 
:łoto. w pl"Zyszło
rl do
toJ(ń
h, a, 
wszystko, czego zażędact., ale musicie 
IInł'J6t w slużbe mol.. 


---
 
jej rok i, gorlłco je c-ałujl)C, zawołał-:- Kto mógł pnewidzieć, re sifJ 10 
_ R?zkazuj pani! tak rychlo stanie. 
Pepita odetc-hnęła, ods
pila kilka Si-moni$ tu go pożegnał. Przyszło 
kroków; po krótkim narr;,yśle odwagi mu na m)śl, ażeby p6jŚć podziękować 
jej zabrakło. _ stareJ baronowej, i skierował się około 
_ W tej c-hwili - nekła ciszej - pałacu Bruhla. ku Nowemu Rynkowi. 
mam jedno tylko: zachowaJ pan daw- Tu ludu mniej bylo; przeci,gały 
ne stosunki, nie zrywaj z nikim.: Niech małe kupki, p
lędaJ
c w okna i jall- 
w8zy
tko Z05t81 ue, iak było. A dziś by smakując- t
 łko w mrśłi małego ra- 
wieczór u stryjenki, rozumiesz mnie bunku. Pałat sł)-n
ł ze swych skarbów. 
pan.. Ale straże pruskiE' zajmowały pod1ot6- 
Simon1s skinieniem tylko odpowie- rm i wnijścia. PrzeclIodzl)c tedy zdała, 
dział; baron6wna zwkła. usłyszał Simonis głos jakiś wyświstu- 
Przez chwilę stllł, nie mog
c oprz)- j
cy \Vesoł
 piosenkę. Było coś tak nie- 
tomniet, zbierał myśli, oie dowierzał 
\\yczajnego w tej wesołości w
ród 
rzerzywi.;tości, sam siebie pytał, czy powszechnego smutku i w takiej chw.i- 
takie szczę
cie pra\\-d. być może. Obok li trwogi, że Simonis szukac zacz
ł wt.- 
tCKo cal" niebezpierzeństwo pOłożenia nowaJry ocz)'ma, gdy głos ten zbUtyl 
na myśl mu przyszło 2'm,es7Any stał się ku nil'OIu i ogromna 
iha dłoń 
jeszrze, gd). 11 dołu ujrzał Beguelina.. uderzyła f!"O po cEl-mieniu. Obejrzał się: 
któr) s
ukat się go zda wal Zbiegł więc p:m Ksawery Masłowski siedział na 
i:ywo ze schod?)V ku niemu barjerze przed pałacem. 
_ A c6ies ta.m wa
pa.n robił! - A! nierhże cię, Szwajcarze prze- 
_ Pa!!nę 
om. zobacz)-łem._ klety - zawołał - obawiałem sio. 
::;zwaJcar ru:'!zył rami()naml pogar czys klU"ku nie skręcił, !ub żeby cifJ nie 
d!iwie. zll.pako\J\-ali gdzie do komórki Stój, 
_ W takiej chwili o pann1-e myśleć. gadaj, co się z tobę działo_o 
a to trzeba byf takim młokosem, jak Simoub zatrz)imał się, 
ita.rąc go 
wal'pa.a. Cb
źmy st1)d. Niema tu co i dz:ęlruję('. 
rol.Jit S.dziłem. i:e król jegomośĆ dziś - Wi1zę. żeś cały i Amiało teraz 
prZ\'11ędz i e. dlategom się stawił. Bądi t1Ż
 ,,
z świeżego po\\ietrza - dodał 
co ł>łdż, pr.tykra rzecz patrzef' na to, Ma.,;łowski - cardzo si
 cieszę. Ale mi 
C':J !lię tu teraz dzieje. 
ię nnh'ży za podarte prz8Śc-ieradła, że- 
I bOCM. bramę ku kaplicy W)-pro- hfm "iedda.t, co się z tobę stało. M6wl 
wadził Sim")nil!'a w ulicę, kt6ra I z tej Sim,:)nis prl).siadł się przy nim na 

trony pełn. by la ciekawych tłum6\\. ba.rjerze. 
Pr/ez mOt;t pnecl
gały wCJ!;ka; wrza- - - Nie chciałem ani was, ani sit'bie 
\\o'a u wjazdu nań i śdsk był ogromny. ,,'y..tawiac na niebezp:eczer..::two. 
Ni(lkiedy szyden>ki śmiech zakreclł się I BIumli się odgrażał - rzekł - wola.- 
'V powietrzu i zmilkł. łl'm uch').1zi.=. 
C::t.d wi.1ać już było strRie posta- - Dokę.d! -- zap
.tał Masłowski 
wione przy pałacu Hriihla - W chwiłi, gdym ,;ię z okna spu- 
_ No, jutro zobarzymy tu piękne kił, poszarpa\\ '-'zr ręce, patrz, że je- 
rze:'?y - nekł Beguelin - bo że mu szcze zrać - mówił daleJ - w tej 
kr6ł jegomośc nie daruje I że mu peru- ct>wili" cale nie wiedziałem. co zro- 
ki rnewietrzy. za to 
czę. b'ć z sOb, 
liałem adre
 da:')y mi do 
Rozśmiał s!ę, ale wnE't zwrot myśli 
erba, miE'!>zkaJę"c
 nad Elblł, ale w 
ku "ohle wywołał \\estchnienle f doda I przeznaczeniu ImaM mojem było, te- 
po cir.hu: bym z,>ię do nf
o nie m6gł dosta
 
_ Polowy sera mofE'go nie sprzeda - E! wię" gdzieżl'śzvch oczu, fe serce macie dobre, ch
 
zb.IQka.ne myśli, cho
 niepewne chęci; 
ja was od wu samych chc.ę ocaut, ja 
wam wskaż
 szlachetn
 drogę, służbę 
o.Icszczęścfu, nie niewolę siły. Jesteście 
wolni, kawah'J7e de Si.moros, możecież 
lepszy u('7.ynić uż)<
k ze sw()body wa- 
lneJ nad pot\wlęcenie jej sprawi-e zac- 
nej przeciw uciskowi naJnitgodniejsze- 
mu? 
To m6w1'łC", cisn
lo jego dłonie 
śmiałe dz1ewcztJ, paliło go ocZ}ma, na- 
gliło 
- Te I"fJce. które cisn. dłoń wasz. 
_ dO'lala - nigdy nie dotknęly mę- 

klej .Uoni, ':lawet brata; te usta. kt6- 
rP wa a proS7;1J, "ligdy o nic nie prosiły 
niko....o. opró::z Boga. Idzie mi o kraj 
mili, o kl"610w
; dla nich chcę i muszę 
was zy!'kai Rodzina moJa maJętna, 
W'R!ł11' mienie wam odtiam a sama 
pńjd
 do kla!'ztoru. uczynił;' Watl boga 
t
.m \\'''zak nie pragnęliście niczego 
inneRo nad to przyjmuiQ.c służhę Pru- 
f>l&ka. Pania de 
Imonjs, odpowiedzil 
UB Roga! odpowiedził... 
Maks milczał. Spadło to na ':lie
 
tak. lak 	
			

/kb_1934_11_04_R.13_nr25300004_0001.djvu

			, , 


Str&. 


"KURJER BYDGOSKI" nfedzie]a, dnia ł listopada 193ł r. 


Nr 2!:,3. 


KUR JER GOSPODARCZY. 


NoW'e 


Rozpon
enie wykonawcze o ordy. 
nacji podatkowej pne\lr:duje zmJ6nę ter- 
min6w platności r6:!:nych podatków. 


P .enarne zebranie Izby 
Przem. -Handlowej w 6dyni. 
w dniu 30 pddLiernika br. odby
 81., 
pod prze""odnict"em p. prezeM IIot. NIIIpG- 
l-.a KorzlIDa XVII Pleoame Zebra.nie 
Izby PrzNDysłowo-Hand1owej w Gdyni. 
Zapj.ając zebl'lWLie. Prezee Izby, p. iDt. 
lI.0n6n. dał pnegląd fl'IÓMliejszych zja- 
wisk gospoda.rczych natury ogólnej, jak ró- 
wJłjei naj1ll.-atniej9lych wydane6 z tycia 
g'Q6poda.rczego 
gu Izby: Koo.iec 8wegO 
r:&
ajenia P. prezee KorzóD poświ
ł oce- 
Ble d2:ialaJDOŚci Dyrektora b.by P. Mitr. 
pra" H
nryka Krup.skieso. kt6ry w dniu 
1 li9W!J8da br. kOńczy 10 lat pracy swej na 
8tanowieku Dyt'ektora Izby. Preae8 Korz6o 
!It,,1erdując :te P. Dyrektor Krupekj !&- 
stutył się w s"e! poraey dla dobra leby, 
pos\8\\ił wniosek. 8Iby PtenamAI Zebranie 
1iyraziro mu swe uzINlnie za ce.łokszt.&t 
je
 dzleła
ci na 9ł800wisku Dyrektora 
Izby. Wniosek &en _tal jedoomyi'iln1e 
pny t
\Vych oklaBkach przyjęty. 
Przedmiotem obrad Plenarnego Zebr&- 
n. było 9pr&wMd8l1ie a drdałalDości Izby 
od c
u o9t8m!ego zebrania. oraz spra\\'G- 
ad&lllle z aktualnycb prae S&łDOl'Ządu 
 
spoduue@O w dziewinie podatkowej; od- 

y referat uwterał BlCEegółowo wynj- 
ki obrad :r.erowoo Izbowej KomieJI Podat- 
kowej. jak i Z"iązku [zb; jakotet 8
 
zdanie Prwv.oonJczącego Kom
u Budo- 
wy Gm«chu [&by P. Radcy J. Rummla. . 
dotvcbczuowej akctt Komitetu. 
Pozatł"m Plooerne Zebnm.ie uch
..uJło 
Jtrelimin
 doda
kowego budtetIU Izby Da 
rok biMący oraz preliminarz bndteotowy na 
rok 193.">. 
l.-nykaJąc zebranie. p. Prezes K«'zÓII 
w 
w1ąz"u z za.koile:ze.niem w bietącym r0- 
ku k6doocJi I)becneJ Izby. dokODe.t pnegl". 
du je! prac i podkreiUl hanDonijne -pół- 
działen
e w8%y9l.kich cz)"DDików. wchodzą.. 
Ł.ycb w skład Izby. co w rerultacie przy- 
csyn1lo się do 06ilW!'llięcla obecnyoch wynl- 
k6w jl'J d%fałaIDOkI. 


terD1iny 


podatkoW'e_. 


Płat006f pierwszej raty poclalku IruD. 
lowego przypada do dnia 30 kwietnia. 

 drUKiE"j raty do dnia 30 listopada. 
PocIalllJ od Dleruchomośd, od 10kaU 
I od placów budowlaDych 8ą płatne w na- 
stępujących terminach: 1 rata do 30 kwiet- 
nia" 2 rata do 31 lipca, 3 rata do 31 pat- 
diziE"mika i ł rata do dni. 31 stycznia 
następnego roku. 
Podalek przemYllowy od obrotu platny 
jest do dnia SI maja. Zaliczki kwartaJne 
na poczet tego podatku są płutne w na- 
stępujących re-rminacb: za l kwartał do 
dnia 15 czerwca. za n kwartał do dnl
 
15 sierpnia. za III kwartał do dnia 15 pat. 
dziel"D'ika. i za IV kwartdl do dnia 15 Iu- 

 n'lStępnego roku 
Termin platności podalkD dochodowego 
upływa 15 września. a Z tytułu rot nicy 
uposateń nalE":!:y v.'Placaf raty: do 15 kwiet. 
nia. 15 czerwca. 15 "rześnja i 15 
rudnia. 
Poci alek dochodowy od apoaaie6 lłał- 
b_ych. emerylary I W)'Dalrodze6 .. D" 


J8ID.D1I 
 powinien . być wpłacany 
w termiilie 7 dn.i po uplywle mieej!W:a 
kalendarzowego, w którym naatą,piła wy- 
płata wynapOOZeniL 
Platao'ć podalka Dadzwyczalnego od 
nleklórych .al,6 zawodowych upływa 
15 wrzośnia.. równie! w tym samym te'r- 
IDime upływa płatność podatku wojsko- 
wego. pobieranego w formie dodatku do 
podatku dochodowego. 
O
by, OOowi
a.nA! do 3klad
nla zem.a6 
o docht>dZlie. uiszczać będą przedpłaty 
w w)'1K)kośt:i połowy kwoty, jaka przypada 
od zez:Il8lIego dochodu: oeoby fnyczne - 
do dnia 1 marca roku podatkowego, oeoby 
prawne _ do dnJa 1 ceerwca roku p04at- 
kowego. Osoby, obowlą.za.ne do składama 
zez:nań o dochocn!e. które w wymaczanym 
terminie zeznań tych nie zło:!:ą, powinn,. 
w terminie wytej ....vkazanym wpłaoić po- 
łowę podatku. w)mierzonego za poprzedni 
rok poda.tkowy. 


Goch Folgera 
Ziemniaki jadalne 
Płatki zientnlacr.ane 
Makuch lniany 
Makuch rzepekoov.y 
Makuch slonl'Cznikowy 
Słoma tytnia luzem 
Siano nadnoteckie luzem 
Srut Soja 


Giełda Poznańska. 


30.00-3.1.00 
ł,
- 4.75 
11.50-1250 
17.25--18.00 
13.50-1ł.OO 
18,00-190,) 
3.5')- 400 
9.00- 9.50 
20.75 -21.25 


Pond, 3. 11. 1934 r. 
WaruDIII: BaDde, burtO., p...,te' Po- 
enaA. ladanlll wagoDo.e. d08ta..a blełll
. 
Ul 'M lig. 
Slandarty: U tyto 7151;/1. 2\ psZ
nJca 

 sIl. 31 owtet' &70 g/l. 
Ceny orjentacyjne: 


.tyto 
Psunica 
Jr,czrmeń browarowy 
Jęczmie6 71G-72!I g/l. 
Jęczmle6 68
90 g/l. 
Owies 
Mąka tytnla gat. l 0-55% 
!\Iąka tytnia gat. I ()'65% 
Mąka tytnie gat. 11 55-70% 
Mąka żytnia poślednia 70% 
Mąka tyt.nia razowa 0-95% 
M"ka pszenna gał. [A 0-20" 
Milka p!!lzenna glLt. IB 0.45" 
21.e-22.25 Milka pszenna gat. IC 0-55% 
16.
17;:iO Mąka pszenna pt. ID 0-60% 
17,
18,OO M"ka 
zeD!le. pt. IE 0-65% 
U.OO--15,OO Mąka p9Zen. gat. IIA 20-55% 
31.5G-33.50 Mąka [>Szen. gat. IIB 20-65% 
28.00--29 00 Mąka p!'Zffi. ga.t. no 45-65" 
27.00--28,00 r.fąka pszen.. gat. UF 55-65" 
26.00-27,00 Mąka pszen. 
ł. lilA 65-70" 
25.00---,W,OO :'wfąka pszen. gat. IIlB 70-75" 
23,00--24 50 Ot.zęby tyll1le 
22.50---24,00 Otręby pszeDlle grube 
22,00-22.50 Otręby pszennE" śred.nae 
17.50-18,00 Rzepak zimov.y 
15.
16 50 RZPpJII Zimowy 
13.00--13.50 Gorczyca 
1850-19,50 Siemię lniane 
10.50-11.50 Groch Wiktor" 
10,25-10,75 Grocb FoI
l!ra 
10.250-10,75 Słana p&zeDD& luzem 
10.5G-I1,OO pszenINl praec1W'8D& 
12.00-13,00 .. tytnia luzem 
łO,()()-...41 00 łyU:l.ja. praao_ 
38.00--39.00 owsiUla luzem 
łO.()()...-43.00 owsiaoa pr88OW&Dlll. 
48.00--fJ/l.00 .. jęczmirnna luzem 
łl.00--ł4 00 I .. J
1enna pnuIOW6DIL 
25,00-27.00 S16DO zwykle luzem 
61,oo.--e,OO .. zwykłe pruow&'Oe 


Giełdy zbo:łowe. 


Giełda BydQoska. 
z dIDoia 3 
 1934 r. 
\\iarunlu: UlW<1e, buno..) parytet L)'d. 
j!O!IZCz. ladunki wagonowe. dostawa bie- 
ł-CL u 100 k
 
Ceny orjentacyjne. 


2; ),t-20.25 
t!!!.'>- 18 75 
1550-15.75 
21.2:>-23.75 
19.;5--22,25 
152.""">-17,75 
13,25-15.75 
17 .2.'J--19. 75 
30.50-31,50 
28,50-29.50 
27 5O-2 Q ,OO 
26.50-27,00 
25.50-26.00 
2.1 50-25,00 
24,00-24,50 
21 50-22.00 
18.00-18.50 
16.00-16.50 
1300-13.50 
10.00-11,00 
10.7:>-11.25 
10.00-1050 
łO,()()-.ł 1,00 
&l.OO-ł2.00 

1 00-00,00 
łł OO--ł6,oo 
61.00--ł5.00 
112.00.-..35.00 
2,25-- 2,45 
2,8;>- 8,05 
2 7:>- 3,00 
3.25- 3,50 
300- 3.25 
3,50- 8,75 
l 95- 2,45 
2.&.- 3,05 
7,5Q- 800 
8,00- 8.M 


0-55%  . ,... 
t
" ) 1 . . .\"
. 


:'
 O 
'.....
\;. "J o :i...,.{J
 o ;
 . 
tli 

 '1 O s"c> c,
' 
>
 'i
1." ,..,'/t: '.: O 
. . a '.,'" ,./8"
k:.', 
''''fj''''''' OtfM- A"M.:;;'I!J(OWAUJ(I-WARSZAWA 


KURJER KATOLICKI 
i 400-lecie KOlegjaty ŚW. Anny 
w Krakowie. 


Z iDicj.a.ty
y !ul prałata Maaoego, pn- 
po&yl.a Kolegjaty św_ AmlY w Krakowie, 
odbyła si., 
 ror;p
 łOO ro- 
ktJ i8tnienia wspomnianej kolegjaty, 
.... której, jak władomo, spoczywa chluba 
Krakowa i Po16kt iw. Jan Kanty. 
Z kośc:ioła h. AImy W:J1'U8Zyła pro- 
C(!8ja z rellkwjami iw. Jana Kantego do 
dawnego mleakania S
iętego przy u\d.cy 
Jw. Anny. " BiblJotece Jaglelloi1akieJ, 
dawnem ,.Co!legium Ma.lua
. Tam ocze- 
kiwał na proceeJę aenat tJD,iwe!'lJteł.u 
Jagiellofuk.iego . gronem profMOrskiem. 
Po powitaniu procesj1 tlenat I grooo pro- 
f
le przyłączyli elę do Ol'f!IZ.8ku pro- 
eeeJI. która pWJ'ÓCiła do ko6e!oł
 na uro. 
czyste ..Te Deum M . 
-< Kościół akadermcjt Aw Anny zoMał 
usta.oowGooY j&ko kołegjata dnia 17 pał- 

a 1M3 roku. 


(udowne uzdrowienie 
w Lourdes. 


KI8II'O'MJik Błnra Lekankiego. dr. VaJ. 
Ieł OJ'łuza protokół w ..DzIenniku Groty 
w Lourdee M . cIotyczl\(:J eudawnego uzdro- 
wI.u. panny Eltblety Frateur z Courlra.1>, 
Jrłóra mia.ł.o miejece w r. 1933. zał urz42- 
«lawo tunaDe _tało za nJewytlómac:zalne 
w lIJ)086b naturalny w roku bietącym. 
P. Fra.teol' c1eJ'J1iała na BZtywnoU krcgo- 
słupa_ co Jej przyczyniało ból I Dle po- 
swalało zginać III.,. Cho1'& _tała pny- 
wf_lona do Lourdea 5 sierpnia 1933 roku, 
IIIIJla 8 lIIerpnła po kąpieli w tródle co. 
dow'Dem I po przyjęcIu Komunjl Iw. w ea.a 
!Ile Muy Iw. naczuła lIi!ę nagle lepieJ. bóle 
-łaJy. 8iętkoU k
osłupa była normal. 
na. W Biurze Lek.a.r&kiem stw;erdzony 
-łał E8.Dit wacelklch objawów chorobo- 
W74Ih- W roku bfetącym pacjentka pod. 
dali" lJ08tała w Lourdee ponownemu ba. 
daniu w temie Blul'7
, gta.I mianowany prz. Pa- 
pieża Pi-u&a XI biskupem wfraga.nem 
Detroit. 


fice". który przez- taJttownl\ 8t&D

' 1 
 bydła rasowego nie. Z drugiej stron,. 
nJe'DWJ'kł
 umtejętaoU postępowanł-, nie- mane są kraje. gdzie krocle tysięcy ludz.i, 
za.chwi,wl\ pog
 ckw:ba w chwilach tru- a nawet dOlIłownie mllJooy giną z głodu 
dnych. potrafił u.IDOCDU zgoo.., mipy (Cb:Ił1y, Rosja Sowiecka). Ola chrześcija- 
państwem a Ko6ciołOO1. nina niema tutaj tadnych wątphwo6ci: 
JednocześD'\e ..O!l8ena.tol'e Romauo" po- tak swany kry
ya Awlatowy nl!fdy alę nie 
daje wizerunek wnętrza katedry iw. Jana. s.koilczy. dop6ld paf1st w a nietylko pozwa- 
gdrzJie 28 p&td.ziernilta. 1919 F. nastą,p
 ła)ą na n1szczeoie I ma.sowe mamow811le 
kODSekr&cja Mona. R&W. darow Bo:!:ych. ale Wl'l:CZ na.kazują to dla 
rzekomo ,,gospodarczycb" przyczyn I po- 
wodów I to w chWIli. kiedy miljony ludzi 
słoją wobec śmierci głodowej. 


Opieka duszpasterska 
w niemieckich obozach pracy. 
.,. 
W OEI'tamlim numerze "Ka
u.che8 
KłrchfJl1blatt
. organu diecezJi berlitJskjej. 
biskup BerUlla KB. dr. Ba.ree ogłoelł we- 
zwanie do ofiar na rzecz zorganieowan1a 
opieki dusZt>88tenkiej w niemieckich 000- 
ZlU:h pracy , pooobnych Instytucjach. Po- 
Dlewat us.t.a.wodawMwo nJemieckte nie 
przewiduje motllwoAol dusr;pasterMW. 
I nabo:!:ei18tw w tych obozach. obowiązek 
oplekJ religijonej nad przebywajl\(:eml 
w uboeach spada na okolk:znych proboH- 
cz6w albo innycb kapłanów umyślnie do 
tego upow
:!:nJooych. Sprawa umotUwie- 
nia miMZkańcom obozów udzł&lu w nabo- 
teńst.wach f przyjmowlWhIa Aw. Sakramen- 
tów jest niezwykle watną I atat Iłi
 mU8r 
powatną troską wezy8tkich wiemych. 
Wymaga to. oczywiście, równJeł P-łłe80 
wysi!ku finan80wego. 


Zbrodnicze niszczenie 
dar6w Botych. 
Wspomnienie 15-leda sakry Z wielu stl'oa 6....i6ta nadchodzą c.1rIe 
biskupiej Ojca Sw
etegD. :owiac
tłw:
: b

e5&;;
 
bowa.nla auj na wełn4J, ani na ml
"; 
Z ok&llJl 15-lecia &akry biskupiej. otny- w Hol&ndj1 rząd wykupił 115.000 sztuk 
maneJ przez obemego Ojca Aw. z 
 bydła r."atego, które wybito. a mi.,1łO icb 
Ka. K
r1ynał8 Al Kakowsklego, arcybl- przerobIono na kOM_y. ....ł>y zaradalć 
skupa metroP"lllty w8J'!le&wsk i ego. w ka 
ryzY!lO'W1 zbytu produktów mlecznych'.; 
tedrze Aw. J8l1a w Warszawie ..Otl8ervatore unpreza z korwerwaml okazała .Ię kolo- 
Romano" "ystąpił z artykulem naczelnym. !lIIInie deficytową: z 20 mlljon6w puszek 
" którym W1IpołD!ł1a welly ści61e łącQ:ące k0D8erw udało &Ię sprzeda': dotychCZIWI 
Piusa XI z PoI&k
 Przypomln
 bohater- zaledwIe 7 miljonów; w Orunen "W e&a&le 
I
ie. zachowanie si
 Jega. gdy w dniu licytacji zniszczono 10.000 ltilogram6w po- 
Wmebowz.lęc1a . N. M. P. 1920 r.. w mo- rzeczek ,.z racji braku popyt.u na nie"; 
menc'e oł>lęterwa Warszawy p.rzez nawał., ad w Nijmegen znitlZCZOOO 50.000 klio- 
bol
_lcką. .trwał na 5tanowl8ku. przy- t gram6w porzeczek ..z takiej &&mej racJl".. 
pomIDa dalej, jak rok p6tnlej Benedykt W Da.nj.1 
tare k.ooje przemae.one re net 
XV, u
elając Mu purpUI12 kardynalsk, są tny razy dro:twz
 od raeowego bydla: 
WJ&1aw1ał IlUDCjuaa 
41"0 w Pol- --ł tfWł' ł., pa41iot 1IVJWQP'J lIiIJ do FrancJI. 


Prezydent Polncare 
umarł po katolicku. 
W BObotę. 13 paMmemika.. Rajmund 
Polnare, przeczuwajl\(: 8Wą rychlą Amierć. 
przyjął ostatnie Sekramen.ta iw. z rąk 
D. kan. Labour. prob. par
lj-i iW. Ho- 
norjusza d'Eylau, w k.t6rej byly prezydent 
zamieszkj,waJ podczas Iłwej bytności w pa- 
rytu. Od k"-1ku lat zrMztą zmierzał OD 
w tym kierunku. Rozczarowany zniko- 
mością ludzkich triumf6w. m"t stanu ro- 
zumJał dzięki wJ'(\(fzonej prawoAcł coraz 
lepiej wobec zamętu pojęć moralnych po' 
trzellt 8lł duchowych dla ka:!:dego człowie- 
ka. PrzY8C!:edł powoli do przeświadczenia, 
ił religja katolicka staDowi Iłilne oparcie 
dla kat.dej!'o człowieka. Kiedy w sierpniu 
r. b. proboezc.z z Barle-Duc, kanoni.k polil-- 
mlLIll!1. odwiedził dostojnego paraf janina, 
byłego prelydenta. Polncare odpOWiedzieł 
mu Jakoby w testamencie politycznym: 
..M6j ka.nanJku, spra\\a religji nie istnieje 
wI.,cej. odkąd W'ldzlano prezydenta pań- 
litwa na d:medzińcu katedry w otoczeniu 
kardyn&l6w I arcybiskupów. Ulltawy 'W"f- 
Ją.tkowe jut wymarły". W tej chwil 
przed oczyma atarca lamnjaczyla wizja 
pami.,tneso dnia grudniowego 1918 r
 kle 
dy t.o ukazał się po raz; pierw:r.sy od cza- 
sów separacji Kościoła I pańfltwa w ko 
Jolele Notre Oame na dzłękczynnem Te 
Deum za odnip'Iione ZWYCI
9two 
W lIobotę. 20 patdzrern.ihrl. w nieobec 
noł
i kardynała arcybiskupa' Pary ta. ar. 
cybl8kup z Besancon, kardyu
ł Binet. te- 
gnał awłokl wielkiego 8yna ojczywy. przy 
8ZcząlJtach Jego, zlotonych na katafalku 
pod Wlłpanlalym stropem katedry Notre 
Dame, odprRwlł., !\.Ir: ofiara Mszy Jw. 
o spok6J dh dUM) tPj;1;o. kt6ry po ImutneJ 
tulaczce na m8l1owcacb lalcy:rmu dc."«ekal 
sU: pogodnego wił'Czoru :!:ywota w przy- 

 modlitwy I rocmyA1anla o Bop.
		

/kb_1934_11_04_R.13_nr25300005_0001.djvu

			JOr. 253. 


..KURIER BYDGOSKI"" niedziela, dnia ł listopada 1931 r. 


Str.$. 


Nowy olbrzym powietrzny. 
Przed komisjQ specjaln, dla lotnil'- 
twa, ust&i
lowlonQ przez prezydenta 
Roosevelta znan) konstruktor samolo 
tów, inż. Sikorski, wyraził swoJe po- 
w,tpiewanle co do bezpieczen..twa A- 
mE'ryki W ra7.ie ataku lotniczego sił 
nifprzYJacielskicłl na wypa1ek '''ojny. 
1 ak np. moznaby w jednym ataku ()o 
!>róri
 Nowy York w perzynę. Najlep- 
IiZ' obronę stanowi tutaj jedynie licz- 
na i potężna flota powietrzna. Jak kJ- 
żyniE'r Sikor
kl zaznaczył, zaklady je- 
go bu1uj, obecnie nowy samolot. któ- 
ry z 36 pasażerami potrafi przelecieć 
bez łę.dowania trasę 8.000 km.  


Hypiena dziecka. 
Harmonijnem uzupełnieniem J!O'W'8ZeCh- 
nie ut)"W8JIł!gO "Pudru Bebe Swfm81I16" 
jelit niemniej doskonale, Mydlo &>00 Srof- 
malJJa" mydlo pn:etluszcw,ne dla d7Jieci 
j doroslych o Wl'8tlli'M!'j cerze. D7Jil:ki ..My- 
dłu Bpbe 
rofma.neH skóra dzieocka. a. te.kte 
I oeoby doT08łeJ nabiera. Awietollol, el88ty- 
c:m1OŚ<"i. odPOMWtki na wezelkie doolesHwo- 
Ac1 sk6rne słowem nabiera tefrO, 00 1!Ii
 ro- 
wde wYlllądem kwiotnącym. . Mydro Bebe 
S1JOfme.ona" jest hYlljenkznem mydlem, wy- 
produkow
mem ze specjalnie dohromych 
tlU-'
uz6w. Katdy war mydla tego Jest ba- 
dany przez pra.oownil: analltyC7lll" firmy 
.,WF-F.I.-KA" przf(:Zl'm ezczeg61ną WfI,11:
 
przywiązuje 1111: do przetJuszczeonia .,Mydla 
Bebe Swfm8lM'" sf.o809,,me do d('1ik8'boo- 
śM nł\..
kórka dziecif:("Pf!Q I WMelklej inne<.! 
wratUWł-J 
. ()I'8oZ do zw'i
 WQ}nych 
a1kalJf kt6re w zwykłem mydle trlesz:kodli- 
we, mogą 
I: s1ać przyczyną oil:tkich 8<'ho- 
rzeil skÓMlf(:h przy deLika1Jnym nask6rku 
dziecięcym f wretliwej cerze u d dQ.zeń, myśli. pragnle:6.. Mi)- 
I g, zg-łębił duszę polskiego żołniena.. 
I 
oznawszy Eaś żołnierza dobne, 
owg, go szczerze, serdecznie. bez M- 

trr.ezeń pokochać, jako tego, który 
stanowi żywy mur ochronny przed za- 
kusami v.Toga który, czujQ.c się żoł- 
nierzem - oby"atelem, ożywiony 
szcz
 tn, ide, służenia Państwu i bro- 
łJ'ienia Pafu.twa do ostatniej kropli 
krwi, nigdy nie zawiedzie pokłada- 
nych w nim nadziPji i wiary w siebie 
aie osłabi ani obali. A C'lUĆ !.'olę będzie 
ten polsk\ żołnierz n,oc-nym i silnym, 
wynuwaj,c <1Q.gle moc i sitę płynl)C' 


Polski Biały Krzyż, prowad.Z4c pra- 
c-ę dla Państwa na odcinku Wojska 
Połskiego. wprowadza społeczeństwo 
cywilne w bliższ, styczność z szarym 
żololerze-m. k!lzłł>lconym i wychowa- 
nym ustalonemi metodami, odmlen- 


nemi od metod, 
tosowanych gdzIe- 
indziej. 
Wc-hodz,c w koszary 1 zakładajQc 
świl'tlice, czytelnie, bibljoteki, Biały 
Krzy! alatwia iololerzowi dalsze 
kaztałceole. wyrywa nieraz tololerza 


Medycyna ludowa przedmiotem studiów s 


WszechzwIę.zkowy Inctytut mMy- aptekI. Tabidrl przen08iU swe wiado- 
cyny eksper)'mentalneJ w Leningra- mości z ojra na syna. 
dzle zakłada k.Iini

 wschodniej me- Klinika wsc-hodniej medycyny na 

y(;yny ludowej, pIerwszy teg
 rodza- razie posiadać będzie tylko 25 łóżek I 
J
 zakład w ZwfQ.zku Sowi
c
m. KU- I przystępuje do orga':lizowania 8ekcji 
mka 'lakład.a
a jest przy szp
talu Le- farmakologicznej. Posiadać będzie 
nina, a na lej czele stać będ
oe 
.n8l1Y również własnę. aptekę wschodnich Ie- 
ui:zony profesor A. D. Spen.nskIJ. karstw. 
Pod medycy.:!/) wschodni, rozumie ---- --- --- 
dę nauklJ lekarskich szkół w Azji, któ- 
re w ciągu kilku t
 "ie('
' lat nagroma- 
dziły masę dOŚwiadczeń praktycznych. 
które obecnie można wykorz)'stać 
Na zlen.iac-h Zwl,?.ku Sowietów prak- 
tykowana b):la medycyna wschodrrla 
w Burjacku I Mongolji oraz w Kalny- 
ku. Prtedstav.icielami medycyny 
wschodniej w Azji środkowej byU spe- 
c-jaln.1. koiciele ran .,1'abidzd". którzy 
w bazarach posiadali swe kramy - 


Wytworny krawat 
ł711. 
w specjalnym magazynIe krawatów 


RECORD CRAVATES 
Bydgoszcz. Gda6ska 5. n-1522 
Wlasna wytwórnIa. 
Oddzlely: Warszewe. Kraków, Lwów. 


(}d.ło;.j
 Id' slu,Mi.e d/r.kda 
tIe6e
 


- Wioro W omulety IlollzmilDY. 


Amulety i talizmany !Ił) tak stare 
jak ludno
ć Od '!!ygnetu króla Salo- 
mona, w którego 
amieo1u zamkDltte 
były służące mOD8DZ8 duchy, aż do 
kuleczki ołowianej, któr, Oscar Wił 
de stale nosił ;akotalinnan przy łań- 
cunku od ze!larka, prowadZJ poprzez 
tysiąclec-ia prosta linja przes,du, któ- 
ry f'1lekoniennie musi być głupstwem. 
Fetysze Papusów, którzy zżyli się z 
przyrod, i !ltI)d posiadaj" wyczucie o 
wleli' sUl>telniejsze, nie różni, się by- 
najmnicJ od maskotek, które właści- 
ciele samocht)(\ów umil'sl-czaJ' ns 
sw)'ch maszynach, c-hr<)c- się uchronić 
przed wypadkami. Stopień wykształ. 
c-enia I światopoglę.d nIe odgrywaj
 
tutaj żadnej roli, a świadomość, że 
chodzi tu o przps,d. jest bezsJlna wo- 
bec tajemnlrzeBo !>ędll, który pierście- 
niom, kamieniom szlachetnym, zwo- 
jom 
rgam1no""ym, blllRzkom meta- 
lowym i rozmaitym innym przedmlo 
tom przyphmje siłę ('ZarodziejskI), de- 
cydują('
 o szczęściu lub nieszczęśc-fu. 
Szczl'!l:ólnie jaskrawym prz)kładem 
je
t tu filozof francuski Wolter. kt6- 
ry całe tycie walczył I: przesądami, 
Eam jednakże stale DnU w k1e&zOlłCe 
od kamf:relkl czaszki z kości słonło- 
wel. z któr, DlgdY III, nie I'OZIitawal. 
Szc-zE'gólnie podatnym tereneID dla 
am111E't6w I talizmanów były dwory 
panując-yrh 00 najdawniejs7ych do 
d7isiej!'zyc-h c7a<:ów. - Mieli swój taliz- 
man Romanowie. Był to kosztowny 
złoty plerłcień z wielkim w kwadrat 
IIzUJOWaDY brylul Siłę taJemnkEl) 
plf'rśclenia 8tanowfła zamk:1lęta w 
niej relikwia krzyża ŚW. Mikołaj IJ 
w)'soce cenił ten talizman, który prze- 
rhowywano razem z insygYńam.i car- 
sk!eml I nosił go na palcu przy WSZ)- 
!'Itlcirh watnyc-h oknzjach W roku 
1915 zdarzyło 81ę. że car udaJ,c się na 
radę familij n, do Moskwy, plerściE'ń 
70stawił w Piotrogrodrl
. Kazał wi
c 
7.atrzymać pociłB 1 posła.ł adjutanta 


przyboc-mego po plerśc-feń, powstajl)C I wotum kościołowi w Akmeneda. 
ośm gOdzin w wagGnie na malej swjl Także Hoheol:ollernowie mieli swój 
FatalnQ rolę w historJI dY>.-1astji tal1zmaD w postaci pierścienia IIrebr- 
hiszpański
j od('grał pleric1eli piaty. Dego z czarnym kamieniem., który wy- 
uowy z opalem. Klejnot ten był pler- konać kazał kurfirst brandenburski 
wotnie w p
iadaniu hrabiny Castig- Joha.nn. Oryginalny ten klejnot pozo. 
lil()tJe, która d71ęld swej piękności I in- stawał pn:eE kUka stu1eCII. w poslada- 
teligencji na dworze c-esarza Napole<>- niu rod.6iny Hohenzollernów, którzy 
na III była równie I>ławna jak lubio- go zawsze no!t.li w cbwilach decydu- 
na. Między wielbicielami pIęknej hra- jl)\:ych Także Wilhelm II przrpisy- 
biny znajrlo\\ ał się także późniejszy wał kam1e:Iiowi temu specjalną moc 
król hiszpaiJ!."ki ,\lf
1I XII. Kiedy i Eabr:1.ł go ze s.')bą.. gdy w paidzierof- 
król zawarł zwil)Zek małżeński za ku 1918 uciekać mudał do HolandJi. 
:.:drosna hrab2:J.a przesłała pierścień Wielki kpia.""Z Bernard Shaw ró\\ 
młodej kroIowej, która w dwa tygod- nieL nie zoołał wyzwolić się z przesfr 
nie po ślubie umarła. Pierścień prze- 1u I nosi jsko brelog kamyk. opraw. 
szedł następnie na własność ciotki ny w platyu,. Kamyk ten ma swoj, 
króla Krystyny, któ
 niebawem spaŁ- historję. Na pierwszym przedstawie- 
kał ten sam los. Za ni:). poszła infant.- niu sztuki Bernarda Shawa obrzucono 
ka Marje.. slostMI. króla. Teraz kroi głównego aktora zgniłem! jajami i o- 
sam wozi,. do siebie pierścień, lecz I wocaml. a jald4 dowcipniś rzucił weń 
on po trzech mlesi4Cach umarł na za- także małym kamykiem Shaw zacho- 
palenie płuc Wdowa po nim Marja wał sobie ten kamyk, który snat przy- 
Krystyna raotlarowała plerłcłeń jsko mósł mu szcz
cie. 


-"
,
"'--.,"""-" 


BnllullJC szkoły pcnrszechae - 
bnblem, IULSZII PrzyszloI6. 
Złół ofiarnie grosz Da f_lI1Isz bullowy 
lPDachllw szkolDycII. 
."""""""""", 


ku n1emu od samego społeczeilstwa, 
które go z siebie v.ydało, które 80 zro- 
zumialo i pokocbało. Tak zadzierzgnie 
się silnie węzeł spólnoty duchowej 
między żołnierzem a 8połeczeilstwem. 
utrwali się mocna mIędzy Dlmf wiei, 
a łańcuch w!lp6In, ide, zwifZ&Dycb 
CIuchów opa!lze skutecmie i trwale ca.- 
l, Rzeczpospolite- 
. Dr. M. PoDaJE. 
Prezes P B K na. okręg pozna6stl 
Kurator Ogręsu SEkolnego. 


Nieszcz
sny brylant. 


An:ykslQ.zę J6zef Habsburg IIpn:e- dle.m.ent ł-I. pewnemu Anglikowi, na- I 
'ad jej zginąl, zanim jeszcze dojecha,. 
dał sławny na cały świat brylant GoI- zwlsldem Turn...r. Tenie zamordował ła do Anglji_ W roku 1849 pewne in- 
kOlda za przesEło mIljon zł. pewnemu III'1dUA&, odebrawszy mu diament, lecz dywiduum zaofiarowało Golkondę pe- 
londyńskiemu syndykatowi jubli er- został oiebawem pochwycony przez W1lemu a.ngielskie-mu zbiE'racr.owi dra- 
skiernu. Brylant ten jest najpiękniej polfc-ję. Chcl)C ukryć diament, Turner gkh karoiem. Kiedy policja chciała 
szym indyjskim brylantem, Jaki kledy- połknQl go, lecz zmarł niebawem na p...
esłuchać tE'go człowieka, znalezionO 
kol wiek znaleziono. Mimo stosunkowo zapalenie 61epeJ kłszkl Lekarz al ł giel go zamordov. anego w jego łóżku. Dla- 
ni
",'ielkiej wagi 76 karatów GolkOl1da ski, chcłoc stwierdzi
 przycrynę śm1er- meut znikł na trzy lata i zaofiarowa.- 
posiada niez:rowna.oy ogień i fdeaJn, d Turnera, dokonał sekcji i z.nala.zł Uf rostał w roku 1852 pewnemu jubi- 
rzystośt. diament w ślepej kiszce. Lekarz za- Itlrowl w Amsterdamie. Jubiler nabył 
Jak prawie z wszystkimi mnymi ta:ił diament 1 sprzedał go po dwóch go i sprzcdał w ruku 1870 Hał..I>bur- 
sławnymi diamentami, tak I z GolkO:I. Ia.tach pewnemu bogatemu właśdcle. gem. Nov.ym właśdclE'lom kam;eń 
do ł,czy lIię serja wypadków śmierci. łowi plantacyj, nazwiskiem Mekon. również nie przyrlićsl sznęścja, jeżeli 
lJlament ten malez10ny zostal przed Tenłe kazał wykonać z ntego diadem ..ie I."aż.' chOt'b. tr:ure.1je Jana Ortha, 
mniE'jwfęcej 100 laty przez pewnego I dła swej przyjadółkl. pewnej tancerki arcyksięC'ia Rudolfa. cesarzo\\oej El&.- 
HIRdusa, w okolicy Hadderabad w In- aagtelsklej. Po wYli1tępach w Kalkucie biE'ty i arc
'księcia Francfs2.ka Ferdy- 
djach 8Ilgielskich. Hindus uofiarował 1.aDCerka. zabrała diade.m do Europy. nanda. W.I P.
		

/kb_1934_11_04_R.13_nr25300006_0001.djvu

			..KURIER BYDGOSKI" niedziela. dnia ł listopada 193.1 r 


8tr I. · r. 253. 


Rzemiosło złodziejskie na Wschodzie. 


Wszystko tu Jest Jakieś inne, niż u 
nas w Europie. prostsze, ale i te po- 
etynniejsze. nawet rzemiosło rzezi- 
mies:zków t złodziejaszków ':lajrozmait- 
szego typu owiane jest jakoby pewn, 
romantykę poezjj wschodu. 

tatek nasz ma dwudniowy postój 
w Kainf', stolicy Egiptu. Wysiadam 
na I,d. by rozpatrzeć się nIeco w mie- 
ście. Nie uszedłem jeszcze zbyt dale- 
ko, gdy podchoJ
i do mnie tajemni- 
czo bioręcy się, dobrze ubrany Arab, 
oglQdajęc się bojazliwie na wszystkie 
strony. Brunatny syn stepu pokazuje 
mi wspaniały. złoty zegarek. Ruba- 


:
... -..: ..-' , 
-.;..
t 
.: 
}; :=
.- - -:; I' 


.-- 
-c-r 
dl 
.. , 
IIIIOF,OIl 
Z 
2 LAMPOWY O"'OANnl: SIECIOWY 
. Z -łIU.OW,...,.... GtOiNIKIł'M 
DOBRY ODBIOR KILKUNASTU 
STACYJ ZAGRANICZNYCH 
f@ 


e 


100 
K,4Ł 
L,. 


" 


SIIłIUtAI 
GOTÓWWOW'" I ..T - A 
, . 


BYDGOSZCZ 
B.Jączkowski. Gda6ska 23 
i Państwowe Zakłady Tele - i Radjotech- 
niczne, W AR5ZA W A, uL Grochowska 3) 


RYGA WAD 
GU'" ,",
 
... . 


ludzi maJd?wał się nurek w komPlet- , daję pilnie Jej zawartość. . Nagle sły- 
nym rynsztunku nurkowym. Nurek cha
 krzyk radości Jedeu z m,tCZVR 
niebawem zanurzył się do wody I po trEJ'IDa w palcacb perl, włełliości pra- 
pewnej chwili wydobył z niej kosz. na.. wie orzecba laskowego. Płbuerowie 
pełniony węglami. które przy ładowa- z parowca Przn1;l,daj, się temu przed- 
niu na statki spadły do 'Wody. Po- stawieniu. Mister O. jest oczywiście go- p. O Dor lero scena, lak, mu maUou. 
wtórzyło się to jPszcze raz czy dwa łów nabyć t, perl, za cen, doŚĆ ..lak.. ka zrobi w domu za łen prezent. po. 
razy. aż za czwartym razem nurek Jedf'n z ludzi wdrapuje się z łodzJ na uczy go, te padł ofiar, oszustów. qtrze:ł 
wydobył !:'ię z wody z pustym ko
z
m pokład ptatku po haku ok.rętowym. sit pau - mówił mi r!lzu pewnplCo De. 
A przecież jednakże coś trzymai w rę Transakcja zostaje zawarUL, poclcm I wieli Fyrzliwy przYJ8.('leł - w kraJacb 
ku. Była to mułem pokryta muszla łódż znfka bardzo szybko 
 oddali. w wscbec1:r,cego słońca przed lalszVwemi 
Ludzie w łodzi otwieraj, muszlę. ba- której już nigdy ':Ile dojrz, Jej oczy brylantamI, perlaml. kobietam'. 


TAKICH 
OOTAO NIE BYŁO 


Ile zorobili lolnlcy no locie Londyn - Melbourne. 


Nowocze
na ltawa światowa jest 
przyjemnOści, bardzo kosztownę.. Nle- 
tylko w Ang!}i, ale na całym 

riecif' 
obsypuje się uczestników lotu odzna- 
kami bonorowemi. Przeważnie Jcdnak 
że publiczność nip wie. że bohaterowie 
ci wałcz}-ć musz, z ciężkiemi kłopota- 
mi pieniężneml. Sportowcy ':lnogół 
nie s, miljonerami, a sport aeronau- 
tyczny jest wcięż jeszcze przyjemno 
ści, niezmiernie kosztownę.. Nawet 
wysokie premje, wyznaczone na mię- 
dzynaMdowvcb zawodach lotniczycb 


ulet potrafi
 ani pc.kryć J08.m}-ch wy- 
datków. Z"'yc;ęŻC}' w derby powietrz- 
nem Scott i Campbell Black mieli 


,o - skradZIony, szepce mi do ucba, 
ofiaruj,c mi zeglU"ek na sprzedaż po 
_ cenie stosunkowo Qiskiej. Dla 
nieeumiennego reflektanta byłoby to 
kupno okuy}ne, gdyby OCZYWIŚCJe zło- 
to b)ło prawdziwe. Lecz przy uważ- 
niej!lzem zbadaniu nie trudno stwier- 
dzi
 że mf'tał, który tak jaskrawo 
bl) S7rzy w słońcu alrykańskiem, Jest 
bE'l:wartoścwwym aliarzem. Trik A- 
raba połega na tern, że przedstawia 
!"ię on jako złodziej lub paser, by uza- 
'>&dnić nisk, cenę- W Europie poszło 
by się może do najbliższego po!'terun- 
kowego. by tenże zabteresowal się ta- 
kim przemysłowcem, na egzotycznym 
wschodzie podróżnik, badaj
y zwy- 
czaJe l oby('zaje, u!'imiechnie się po- 
błatłiwie i prowadzi dalej sw, prze- 
chadzkę ulic7n, więcej rozbawiony ::.ł% 
rozfl'Iliewany. ."'I a falacIa eteru. 
Nie rzadko spotyka się w miastach 
wscbodu także oszustów. znajdujłr 
cych pIerścleD!i.e na ulicy. W Alcksa.n- 
drji s
edłem w towarzystwie kilku)- Ka.tdy myAliwy jest Ul'odZJOnym łganem. języki f6lltazja rośnie I COI'U w&pe.I1l&laze 

b ulic, Sesosmf', nie zw.aeaję: uwa,. KaMy mYŚHWY posioada w ł!PWOim repertu_ po !9Obie na.etępują opowieści.. 
gi na Araba. kt
)]y w oddaleniu kUk.. a.rze jakąś hi8toorje mniej lub więcej pra w - Dziś. w sobot
 3 bm. o godz 23 w nocy 
dopodobną. której jedni pnec 9Olida.nJOŚć Lota Szyderc6w w Polskiem R&djo Z!I(:wie 
kroków szedł przed nami w tym sa.- przytakują. a drodzy witają ją sceptycz- łgać po my(!li"sku Bedziemy sluchać. a 
mym kierunku. Nagłe Arab pochyla nym 'lśm1eszkJem mote i kw UW1erzy. te tam ktoA palnął 
!!dę. tłumil)C okrzyk radości. Podcho- Nie ulega wął.pliovro6cl. te tylkOm1
a W)'jAc:i1I męt& do zajęcie.. dzJed do 9Zkoly. chowa.wcze dotycz"ce dzieci w w1eku szkoł 
t
stę. by broń Boze palUetu we o tej właśnie porze ma.ją chwfJkę woln" nym I przedszkolnym iluet.rowMtł" przy. 
otwIerał na ulicy. lecz dopiero na dla alebie i mogą słuchał radia. Obok kładami I tycl8 
statku Na statku okazuje się n!l!oltęp- ZW) kll!JgO progrunu. który 
IędinJ w W D&jbtlt&zrm czasie rozpoclllfe alę ró- 
uJe, te pakiet zamiast fotografl zawle- tym dzie.łe 
wo. kulturę tycia wolet cykl pogada.III.ek z dziPdzirly higJ&ny 
ra bezwartościowe karły do gry. eoh. ZDany automo- 
biłista brytYJ,>ki. finansował lot Cath- 
,'ar-Jtones i Ken Waller 10000 funtów 
Towarzystwo De Havilland Alcraft ;::ta 
wiło do dyspozycji 15.000 funtów, ka 
pitana Stack. jpdnl'go z uczestników 
lotu. koszto"ala ta Impreza 10.000 fun- 
tów. NaisławniPjsi lotnicy świata 
małżonkowie Amy i lim 
Iollison le- 
("jeU na własny ko<:zt Mówi, oni sa- 
mi. Żf' inwf'!.'towali w łot 1 000 funtó
. 
lle licz,c ko!"zt6w remontu w Allaba- 
bad, gdzff' musieli Il)dować. Trzeba 
będzie c04 dła ni('t! u('zyni
. by zatrzy 
mał h'('h asll" sportu 10tniczf'JrO Łat- 
"rjp!sz, sprawę miała Miss JaqueHne 
Cochran młoda Amerykanka która 
również ('h('iała !prohować szcz(:ścia w 
lorle Nabyła ona ma<:zvnę sportow, 
za 20000 funtów. zaangażowała d \0\ ó('h 
r.ajlepszych pilotów Stanów Zledno 
czon
icb. nabyła w Anlfłll wIR!'m'm IP- 
ren ćwiczebny I - nie poleciała. po- 
..1'eważ maszyna je) w decyduJ,c.
'm 
momencie nie chdała się wznie
ć w 
powlI
trze I\.lałp to rozczarowanie Im 
!"7towało ja S5000 funtów. 
Ogólnf' kO!"dy ('ałel tej Imprez. 
łotni;:zej arenla się na pól mlljona 
funtów (czyli na 15 mIljonów zloty('h) 
('lbrzvmff'J tf'J !IIumif' przecfw!Otawfa 
się szansa wygranej wysokości 10000 
funtów 


Artretyk 
mołe się słat inwalidą 
bo dOle,lrwo6et artn>'ycZIJ'....rp'.fJ'!uyczr.f 
oowodują bóle. ztlleksztalcaJą !J'&.Y utru. 
iniaJą rtKhy I powodUją IWPIIIIOWO Ul... 
'ę Idoh
L"I do pracy 
Zioła M!Ig1
rra Wol..klego Rpum,_- 
tawleraJą('. rzadką roślluę chIńska S<-hlll. 
';:('h811 UlmwaJa k"u m..c:z"., ła
..odlą 
'Ierplpn,a artretYCUle reumaty('z
 I bóle 
i
hlasu 
Zioła ze mali ochr Rf'umoq
 do Da- 
IIycia .. apt.ks("b . dl'Y18 p rJach 
Wytlll/6rn1& M&Il1f'ter E Woł
kl War- 
.za..'s Złnl& 14 m 1 o 'łl
  


Nowa 


groźna 


broft 


worenna. 


Wedlug dooles1e6 z Tokio. odbywlj" się 
w Japon)1 l18D88CyJne do'w18dczenia z mi- 
D&Inl powietrznemi. których wynalazcą 
Jł!8t peW1811 japoiI.akJ intynier okrętowy. 
Specjallnie sklJll
tr\lOw&J)a anna.1& "Ył"%U1"8 
taką mioę w powietrze. gdzie unOlI Ilę 011& 
na łclśle okrdlonej wysoko{\CI przy pomo- 
cy epedocbroou eksplodują(: na!llępnłe 
I nlMA:ząc wIzerokim promltJio.lu !l&moluty 
nfeprzyjac1elskl.. Min, takJfI 
ow1t' ma- 
J/\ skuteczną broił w razie ataku powieł.n- 


lazdro$t I medycyna. 
Prof slawistyki Uniewnytetu Karola 
w Czerni"lwcacb dr Gt'Orge NsudlllSZ uko6 
czyi przeklad powieści ChOr'>fTIllf1skl
o 
..Zazdrołł t mf'dycynB M kt6ry ukate .Ię 
wkrótce nakladem jednelz llnn wvdaWIII- 
c&ycb w BukareBCk
		

/kb_1934_11_04_R.13_nr25300007_0001.djvu

			r. 

 


..XURJER BYDGOSKI" nłedrleJa, dnia ł listopada 193ł r. 


=- 


Poszczenie jako środek wymuszania. 


Od dawien dawna istniała w 10- jeko nakazom, mahatma pości. a 
djach wyprc'>howana metoda śclQga.- gwałty ustajl). 
nia dłu
ów Wierzydei siada na pro- Z Indyj wymuszania zapomocl) po.- 
IFU oporlle
o dlużnika I o
wiadcza. że 
zczenia popł7ez pólazjatyckI) Rosję, 
tllk dluJro hędzie pościł. aż tamten za gdzie n
zwa.no je strajkiem glodo- 
1>laci, choćhy miał z 
Iodu umrzeć. wym. rnalaz.o sobie drogę do Europy. 

a dhlŻ"'J:ka 
padnie WÓWCZAS grzech W Anglii szaialy w roku 1913 Ił su- 
Stra!zelkich cza...6w wsp6ł- 
czesnnh lako wzór stawiali ..czy!.te 
cb\Tząje" epoki minionej. 
Rrl'czy. które dZisiaj służ
 01l61ne- 
mu UZ\ tkowi. czę",tokrot 
ndziły zgor 

zenie . I był)" przedmiotem surowych 
7.aka70W 
W przedwie
twie do utartego sI)- 
duo który w Rz
'mianlnie z czast'-w ce- 
r.a.ro\\o wjdzl jl'dynie rozpust. lika. hi- 
storIa przekazała nam liczne dowody 
na to. Żl' wówczas jui prowadzono wal- 
kę z zbytkiem. 
Jeszcze w ł91 r. przed nar. Chr. tu 
cZl'me pular budziło takie zgorszeni
; 
ŻP cen7.or je zakazał W ił r. przed 
nar Chr zakawno wwozu drobiu za- 

raOlrzne
o Sławnf h.storyk PUn'usz W dniu 1 b. m. w Instytucle Geogra' 
dcpatruje BI, w hodowaaJn szparagów ficznym w Krakowie rozpoczął swe obrady 
rozpnstnego zbytku. On i :':'eneka z"al- IV naukI>" y Zjazd Pomorzoznawczy. 
Zjazd zgrt;madził przedsta"'.;cil'li nauki 
uaJ' ramraianie napoi. z całej Polski oraz reprezenta.r!t6w insty- 
HIstOI")-k grecki Xeł'Jophon upatr'lje tucyj naukowych i gospodarczych. przy- 
przynyr.)' upadku pań!'twa per
kiego byli między innymi: przed9tawicieł minł- 
w tem. że ci wrolJowle Hellady .. zł. !lterstwa W R. i O. P prof. dr. BystroiI, 
mil' otnlall si, ciepl, odrież, IDosili rektor Uniwersytetu WIleńskiego. WiL 
r,ka..ice. Pliniusz powstaje puec:. w Sta.niewicz. prof. U. J. Bujak. prof. C. J. 
11.0 nty..anln poduszek pnchowych la Krzyf.anO\\'s.ld. prof. Dragan. k8. Glina. 
!ltar06ta toruński Lącld i wi<:epre2e8 za- 
ko oZDłICe &D1ew1eśclalośc1, rządu gl6wnl'g0 Li
 
lorskiej I Kolonjal 
Podobnie I wieki średnie dostar nej I Warszawy. Jan Debski, dyr ln&ty- 
uaJI) VI tym względzie mnóstwo śmlc tutu Bałtyckiego z Torunia Borowik i wie- 
Bf.uycb momentów Kiedy w wlcku lu innych. 
XV pcczęto powszechnie uzywane Slęn- Obrady J"OIEPOCZeto o godz. 9,30 przem6- 
n;ki z8.!ltępować meteraramf, wy"ola.- wieniem powitaJnem B:ospodarza zjazdu, 
lo to zgorszsrardu. 
C'kolice. posiadające srll'bę pia..<;:CZY9tł\. ni.. 
crodzajną. są jut prawie wolne od ludno- 
lI("i n;emipckiej. 
Wczoraj Zjaro zakońC.!yl !lWI' obrh.1y, 
wysluchawszy szeresru b. dl'ka""y<,h re- 
r..rat6\\. Xast
pny zjazd odb
zip "i
 ",.. 
L wO'\\ ie. 


7Hetn! konw2rtyta 
otrzymał $w e[en
:J ka1ł3ńi1:e 


Prof. Staunton. 7t-ll'tni !!tarzl'\' ZI' q, 
nu Indiana. otrzymal niedawno ś., !
p-DIa 
kaplańskie. Od ts!,.:? r. był on duch.:>" n
1D 
Kościola episkopainplro. w 1930 r prze- 
szedł jednak na katolicyzm I uda' 
i
 do 
I Rzymu. !Zdzie przl'Z 2 lata pr.ygGto
ywal 
sie w Kolegjum 8ed)' do stanu k "\olali 
skieQ:o..
		

/kb_1934_11_04_R.13_nr25300008_0001.djvu

			II. 


,.KURJJrn BYDGOSKI" niedziela, dnia ł If
topada 193ł r. 


'Jr. es, 


Str_ I. 


ROł-.,IU · 


Bydgoszcz. dnia S UstopadB.l93ł r. 
Kalendarzyk 
n:vm kaŁ 
5..eta, Huberta b. .... 
NI.dzlela: Karola 
Sle6ca. w8cłlÓ<1 7.00 
zach6d 16.27 
Olu20
i" dnIa 9 godz. 27 m. 
Sell ota . Ksłębca: wschód 2.32 
.. zacbód U.fl 
K;rtetyc webo(:lz1 w mak Panny. 


Listopad 
3 


Kitlenditrzyk histOrynny. 
I listopada 1231 r. Umiera Władysław In 
Laskooogi. 
I Ustop.... 1121 r. Sejm po.skonle hetma- 
Da wielkiego koronnego I ka.nclena St&- 
nis16w8 :2;6łkieW8kie
 składa główne 
do-a'ództwo w ręce Jana Karola Cbod- 
kip"dcza. .he-tmana w. Utewskieszo. dając 
mu 
 toW'8-I"!Y!Wł StanlllłaU"8 Lubomir. 
ski ell'O który 
ynle!rionY ZIQ!I1ał do go- 
dI)(>kl hf'ttJlalla polnełro. . 
. UstolIada 1754 r. SZ'łurm I wziecle Pra- 
gi. (powSl&Die Kośd'J!'Zkl). 


Ovtur nocn- 

tek 
Od 11. 11. - ł. 11. 19
 r. 
Apteka pod Aniołem. ul Gdańska.... 
 
celefooS85 
Apteka przy Placu Teatralnym Ms"załka 
f'(t("ha 1(1 telpfon 1f!R? 
Apteka B. Tal1lslewicza, Orła 8. teł. 1M!. 


\ 


Dyłur lekarza koleiowego. 
W niel!:riele dnia . liQlope"a bT 
",IF 'pk 'i M' k"Iplo..-" dr 1{ubnak 
Mał'$z F(t("ha 22 telefon li 42. . 


1yt!J- 
U Mea 


POgolowl. R.'allkowe POII'In",'" ID' 18 
tplAf"l1 '"
 
Siw" PołaMI. P"mn....".. U. tpl ,"II 
Komend.. Peltc" 'srm"..ł> woJe.'ódzkO iti 
óf1pllotlskR \ tA!II II1I.'I  Tea". Mi,hllleIJo. 


'II.pł\\"'" alem f'O\\o":rpniem cle
zy ;łle na 
_:rv"lk;rh ....PDa..b 
,,"aI8 komedja Vul- 
plu"s ..Pnełamalem kryzys' Dzi"llejezy 
'Vidl 7 przv.ipmnn4.-ia 
Iedzi skcje tpj !lZtu- 
k;. OIPlna oplvml:rmu po
ody wiary w Ja. 
"na (ln\"'
zlo
/' Si_ąt;pI!W1P publtc
1' 
bv"!:!""ka uintPre!.'ujP 110 wliiowif'ko. które 
w [)t>.....pl Q7a
ifo IJkatp 
ie " !IObo(ę rlnia 
3 ł:i"IOJ'8tk1 Gló...-na [)')(OIII/' doktora Wip- 
slnsrAn srMI P Cz Ka 1In<>.... ski W inuvch 
II'ló'" nvt"ł> I"Olat"h IljM'Y1DY pp Libkką. No.. 
WH:kll Balkkipl7(1 OytrHha. Dzwonkov;- 
9kle,l'o PolańQkl
" Iwań!'kle«o. KaIfDO"- 
'Jk:ell'o Lot"hma!18 WilalJ'}{'M'"ki,,1ro Kome- 
dj
 ...tv
_'8ł c:: f)lIbrnWQki 
.Ptasznl, z Tyrolu" po cenach Zlllio- 
",ch ....vwoJał zrot'umiale zainteresowanie. 
klón> ele objawia ..- intPfl
ywtlym ruchu 
"Przed"tv  "fi.m08ł8llowienia 
o IWJh'" ' ( ....łILQne; m!łośr. W nadprogra- 
mil' "t""c · ..ipks1l'e dooalki 
_ KIno Bałtyk.. Ozi
 pod..-ójłlY pro- 
,""afT 
(.. ,,'rat"bu I . Jarmark mlłoścJ". 
- Kino Krl.tal OIAJ jp!;' lJQpr8. wd e 
prr...MI "<'7..onu 01.0 nepre,,'de film !lodny 
nal""ek
z(>j N'klamy jakkolw:pk ,ej rekla- 
my DlP p<,'rzpbIlJe. MI cM dalej !.'za.ry 
I(). 
wipk 'J
' - r.t.{. film. kt6rv ... Pwnaniu wi_ 
dz 8" .t<. (
. "Ipcnll rllbllc:rn"ś/' kinowa Je'If bardzo 
...,I.r..1hł. \\ na1proll'l'amip tygQdnlk Fa- 
'U 7 1)....'"lroprw 7dięciam1 :r JUlroAławjl. 
_ Kino Rewie daj" p...ra! pierwszy w 
BvrtmnnPlke z u ""arto!iclą. "iel' do lo. 
wienla ryb II.. ątP('zk
 wOjskową na na. 
zWlsk" Romana 
mlg()("kiego. IIsia:l:ecz.Kę 
P. K O. na naz"'fi.ko Wojciecha Oolew' 
skief!Q. rybę (') oraz klucze. 


Dwudziesta(lwarta niedziela po Zesłaniu Ducha Świetego. 


,,
. 
 
, 
 I. t,-: 
, .. 
... . .1 
I 
.,., 


. - '$ 
"" , 
'. .., 
-. 

... 


c  


EwangelIa Awl,tego Mateusza (8. 23-21). 


W.on czas: gdy Jezus wstę.pił dl) łodzi, weszli 
za Nim uczniowie Jego. A oto burza wielka zerwa- 
ła się na morzu. tak, iż fale zaczęły łódź zalewać. 
On tymczasem spal. I zbliżyli się doń uczniowie 
lego i budzili Go, mówię.c: ..Panie. ratuj nas. ginie- 
,myl" Jezus zaś rzekł im: "Dlaczego się boicie, wy 
małej wiary 'l" - I zaraz powstał nakazał wichrom 
i morzu. i stała się wielka cisza. Ludzie zaś zdu- 
miewali się I mówili: "Kimże On jest. że nawet 
wichry i morze sę. Mu posłuszne 'l" 


.!....;;:... - 


Bydgoszc
 W świetle statystyki. 


. . -y. , '
.. 
.Jf.". .".. . -:--..
 ' 

 ._.
......,' 
. , 
 
""' . ,- -'
 
-\'<- 
 
. 
", _ . 'I' 
 
...
 ... 
 "i' -:----." 
.... .
,
..."l ..... 
 \

 '
,A
 .:..' 
.., '." ,

..' 
." 
'\ 
.
 
._
 '\. .. -".., , 
:ił'. - .... 
'. . 'fj,
_ 

 ' \ '(o-.. . . 
.-,,-5-...,-;tj
lJ.rr! ,','. .v.;. 
,
'- ',. 
 " 


Ostatnio ukazał się nowy numer 
(17) Orl:downika Urzędowl'go m. Byd- 
goszczy, który zawiera prócz nowych 
TOzporz/łdzeń I ogło!'zeil oficjalnych, 
ł)ardzo ciekawI' dane stat}'styczne za 
ostatni kwartał hr. Jednym z najbar- 
dziej pocieli1zajęcych punktów statysty- 
ki jest to. że uhywa '::lam żydów. 
Wprawdzie uh}.tek ten jest minimalny. 
bo wyno!;1i zaledwie 2 żydów, ale dobre 
i to. 
dy ;d
 zważy. Ue nieszczęść i klo- 
potów stworlYć może jeden żyd, a co 
dopil'TO dwu 


Jak na miasto posladaj
ce kilka 
szpitali wykończonych i jeden szpital 
buduj/łcy się. mamy zbyt wielki odse- 
tEk śmiertl'lno<5ci. To jest już smutny 
pur.kt statystyki Zmarło w ostatnim 
kwartale 387 osób. Na co umieraj/) 
Bydgoszczanie? NajWięcej umiera na 
gruzlicę. bo aż 7t os6b. Dzieci przy po- 
rodzie i wskutl'k wrodzonej w
t1ości 
umarło 56 Na serce zmarlo 38 osób. na 
raka - 27. zapalenie płuc - 30. bie- 
gunkę - 2ł. samobójstwa - 6. zabój- 
stwo - 2, nieszczęśliwe wypadki - 6, 


1ywy dziennik korpora[jI Eksternia. 


OziA. w !!Obo
. S listopada. w małej 
sali Re,lOrsy Kupieckiej urządza Korpora- 
cja EkstenU6 II :2;ywy Dziennik. pośwlę' 
cony ł rocznicy załotenia KOf1lOł"&.Cjt oraz 
rocznicy odzyskania Niepodległości Polski. 
Całośc!a kleMJje p. prof. St. Krasicki. 
00 daje pewnośl', te impreza ta wypadnie 
wsp&.niale. 


Na program składaj" gI
: referat. de 
klamacje utworow proł St. Krasickiego, 
wysto:py humorysty
e. występy muzycz- 
ne Bydgoskiej Szkoły Muzycznej p. Ja- 
worskiego. śpiew I wiele nieepodzianek. 
Poc:zem tai1ce. do. których przygrywa u- 
ap6ł salonowy. . 
Początek o gOOz. 20. Wstęp ł9 groszy. 


" 


Wynik konkursu na pra[e o osz[zednośd. 


Swego cza.su poda
-eliśmY warunki 
konkursu na 2 prace pt.: "Ka.plt.aJjzuja 

e....nętrzn&. a rola KomunalDych Kas 
OszczędDoi.oi" i ..AktU&lIne kierunki kredy- 
tu b8n.kowef!Qw. Konkun ogł08ZOOY był 
pnez za.I"Z4d Akademickiego Kola Bydgoaz.. 
czao przy Wyt.szej Szkole Handlowej w 
POZDaniu. 
Sąd kookunawy.stalloW'iJi dyr. Gulcz.. 
dyr. Ja.nko_ki. dyr. Romaf1l'1ki, In!. Wa.. 
sileweld. dyrelUor 1Jc:eum Ha.ndI.owef!Q i p. 


Srobieckl. pn;ed.sta.wiciel Izby Przemysło-- 

'tJ-HendloweJ. 
Jury konkureowe przymało pierwszą 
nagrod
 w kwocie 50 zł. Btudl!JlltCe wydz.ia- 
lu prawno-ekonomlczoego Untwersytetu 
IVme.ńskJego Heljodorze Hańczyk6wnle. 
Trzy nagrody po 30 zł. przy2lD&DO &lu cha- 
coom W. S, H. w P\:1m8ntu: Beroacdov.l 
Stnlnzowi. AlbiDowi Ormińskiemu i Urba- 
D()WJ RUIO"'j. 


Konkurs dla młodzieży szkolnej 
z okazfi Tygodaia Propagaady Przemy sZa Polskiego. 
Na 
 tdczą jak baletnice dw8j bo- prawny_ mądry. J-ł nim UI'Obieole m,AIi. 
berzy. S:
Y. proaty..cios j
eo. drugi, I wyrąbe..nte sądu trWałe8'O zgłębienie praw- 
u-zect. Uch. Nokaut. WldoWDJ& dny. w1.. dy I w5ZCZepieole Jej do aero& MłodZ1le:t 
dOWDI& huczy myczy setkamf. tysiącem pisze o polskim przemyAle I o 'jego propt- 
młodych .zdrowych płuc. j!8ndzie. 
Na boisku rozgrywa lJIę olimpjada dnia. Z okazji TygOOnja Prop84J&lldy Przemy- 
Prę
 I !imlglość n6g w 8eItce, wyrzut słu Polskiego Związek Obrooy Przemysłu 
potętny w skok
. HeIJeM. KWlY. o h6J Ku- PoIslde
 w Poznaniu ogł_ konkul1l dla 
sy l Wal85lewłczóWD8. Mlode lJer<:a bilą mlodzie:l:y szkolIlej na: 
mocoo. mocno. równo z rytmem n6g ble- a) utwory JI01!tyckJe 
gacza. MIj" emocją &pOńOW1l b) 
W81IU8 oowelki ref_ty 
Wezędzle młodziet. Na boisku. jez- c) rysunki wwrY PI&k
 itp . 
dDiach. \OI"8cb. kortach Iomfskaeb. pły- Wanmkl Konkw,r . 
wa,ln.1aeh. Czy p&dD\e rekord'. 1) W konkursie 
e brać udział mło-- 
Rekord łwi&towy Weł-nQU_ .. c:ra.włu dzfet erJtoIna wazy11tkIch azkół pa
 
na dwfeAcle metl'6w. w równej m4erze jak W)'ch. eamorządowyeh I prywałl1ych 
sukceey Walaai-łcwwny zaprzątaj" Iy- 2) Konklll'll obeJmIe S działy a 
18IDO- 
wo umy&ly młode
 pokołeoia. Zagadnie- wloIe: al utwory poetyclde b) wypra.oo- 
ole formy. kondycJi fizycznej. kwe8tja za- wania refera.ty nowelki I ci ry8Ullkl wzo- 
pl"8WY. racjonalnego treoiogu - D8 uełach ry plakatów ttp . 
W8Zyetklch. Wyczyn sportowy J-ł aeD8&- '" . 
cJą IradokI" młodejro nlowlekA Ol Myślą przewodni" całego konkursu KOD_JOD_U. plennzonfjdn. 
Ale o1etylko t.o. Młodzfet w1e .Ie rekor- we WII'ly-łkJch trzecb działaeh jeet Idee po.. przedukole Mo Bonnlowej. Jagiellońska 
dy u8U08wf& .Ię po to. aby je i:oowu po- plel'lWWt wytw6rcwśd rodz1mej I dMJ.ia nr. 24. po rozszerzeniu lokalu przyjmuje 
bijat. Wie. te wyk1g I rekordy niotylko pf
ii5t_ ł.OW8roUI polakIch przed ZB. jeezcze zapisy dzieci od lat 3-7 Program 
w lIpoI'cie ł-tnleją. Wie te katdy czyn za. gramcmeml. o. wysokim poziomie metodycznym kładzJe 
Idy od koosekwenctf dŻlałania I przygotO- ł) Udział w Konkunle mama wUą!it< 
11'f!Y nacisk na I'O'lw6j f'zycm, I pl)ychlca. 
....-en.1e. T., 
 aportow" mofJD8 przy_ w jednym lub we wazy.klch trzech 	
			

/kb_1934_11_04_R.13_nr25300009_0001.djvu

			Sr 
 


-.KURJER BYDGOSKIM niedziela. dnia ł listopada 193ł r. 


..... 


I (B.). Wygral zasłuten.ie Campe. 
Jeszcze Waga śndaJa: Majchrzyckl I Scbellla 
. (B.). Walka zakończyła Bię wyn'kiem re- 
ml_ym. który krzywdzi bardzo. Maj. 
chrzycklega 
Strajk budowlany w By
y trwe. r _ IItrajltuJących pracowników budowla-- 1 1 epr&wt 
bków JIft&k
 da l'OZStrzy- Waga p61dęika: Prz
hyl8ki I T.łIert 
vadSl. waoraj w abecnoAc1 akręgowega Dych zamIerza JUI dzl.aiaj przerwać atrajk gnlęcla mleJlICOWej kom1.sJI rozjemczej (B.). Wygrał .łuszn'e NIemiec. który gó- 
inspekLor& pracy p, dr. Mroczkowllklf'S'O - ---- ---------.-- . J'O\\'ał nad Przybył-kim widocznie. 
odbyła Idę powtórna konfereDCja między Wa.. oł.łka: Karplmkl I Hołu (B.'. 

wcalI11 a at.ra'kuJącyml. PrzedaIę- Odpłacl . ła czarną nl o ewdzl . ecznos ' c l lą. Wygrał zdecydowazrle H()Uz. mająe dutą 
bJorCy budowlaDI zaproponowali malą pod. pt"Iewagę n&lł KarpiiJaklm. 
wy!ke płac. ole przYJeli Jej JednAk przed- 
s&a'lVicłele IItT8jkuJąeycb. 
Jak si. dawiaduJemy tomiela zarobJto. 
- - - 
 


streJk badowlaa, trwa 


Zebranie rad[
w sierot. 


W dl1j'IJ 15 bm. a 
 11 w Sądzie Gro. 
uJUm w Byd@!'OMCZY od
e 81. doroczne 

łJrIWUe radców lJIerot. 


Złote Dantofelkl. 
to tytol pnedstawleole, które m. m. zło- 
ty .e na ca
ć pięknej wieczonJJey. którą 
urządza 
. Stow. Młodziety 
ńlkl&j 
.,Zona' 'przy panfjl NajAw. S
rca JezullO- 
wef!'O. w niPdzfełę, , bm. o god&. S po po.ł. 
D& _11 P Mf\lleMł przy Placu Pl&8towlkillD. 
UpI"88Z& IJI
 _y8Itkicb którym dobro m1o- 
dzieły łety Dl!. sercu. o pope.rcl.e tej Im- 
pną. 


Akademie I w i erzor1c1. 
W IIObot.,: Korporacja .EkBternia" UI"Zlł- 
dla o 
. 20 w 98ol.I Ruun)' Kupie<"k;ej 
uroc:zysty wieczorek. &kłf1dający lJIę z aka- 
demJi I zaba
 y l&Dt'CZnej. 
W aJedzłel.,: Polek I Blaly Krzy! urzą- 
cba a goodz. 12.30 " TeMrze Mlejs.kj.m Ito.. 
cert-Poraaek ku czci Armji Ne.rod()wel. 
W poa1etlz1aJeJu KomIlja MięcbYl!oZkalna 
1!n
 " Tea
8 &!iejskim wleczornlct 
dI& młodziety Pt. ,)dłocbiel - 2;o1ni
 
wiN. 


T 


Nieuoorawna If[hwlarka. 
Prwd Sądem Grodzkim ..n.ła mów 
nlepopra
na lichwiarka, karana jut a 
f8b\2IOWeltie masła przez roz_dnlam.le 
. 
nioja.k& Marja S1II«. Obecnie odpowiadaJa 
0DIł &Ił Ilcbwę. Sąd. cbcąc raz oduczyć ją 
od cbeci za.robkDVo'e.nia w too nieuczciwy 
8JIOS6b, 1k&zaJ Ją na S mie&1ące więzienia. 


Panna Marianna wtJadła. 


Z nioumkni.,lef!'O mi_kUlia p Ma.r:ła- 
na G6br1
 pny DL GiSataklej 9S dokoo&oo 
kr&dz1e:ty 3M zł. gootówk1. W podejrzeniu 
a dokooani4! tej k.radde2y &l'MZtowaIla 

 IdarJa.nn, G. 


Wartołt grama złota, 


0It&tDI 1MJm
r ..Mooniton Palsklpgo" 
uwiera obW'leaczenle M'ni_tentwa Skar. 
bu, w którem waJ"toU jednego. grama czy- 
litego złota uetalona zostaje na 
 zL 92." 

 (Moo.itor palak.i Nr. 2ł9), 


Zebrania towarzystw. 
Z-ł4zek Szofer6w. Zebraoie S bm. o 
JOd,I, 20 w lokalu ,Ha.rmooja" ul. Me.rcin- 
km\'sld"go. 
Btow. Dzłec1 Bar:l1. z powOOu piel- 
lJ'Z)'IIIki jublleuswwej ubr&DJe młeelęC12De 
DlB odbędzie la., w uJedz.ielę. , bm., lecz do- 
P\łII'O w niedzIelę. 2 grudnia. 
Banerczycy. StrzelUlie a O. S. odbędzie 
al, w sobotę I w niechi&l., na &trzeln1cy 62 
pp. od godz. 15-18. 
Tow. Śpiewa ..Ura-. DOlA , b. m. 
a godz. 17 tow. z akuji zaproszenia g
- 
dana p. Zelatnl!8O. uL Jana Kwmlerza S. 
bierze udzlal w przYJęciu. 
Zw11lZU Zaw. Cz.ladzl PiebrskJcb. 
Zebranie w niedz.ielę. , b. m.. o gocb. l' 
..Pod Lwem", Marszalka Facba 7. 
'1'0.... Rzamleś1Dłk6w Polak. KatoUokloJL 
Zebr
nle Zarządu I KomIBJ,I odbędz:e erę 
w poniedziałek. dnia r> b. m.. o ,ocb. 18 
. Resunle Kupieckiej. 
'1'u.... jp1eW'1l "Barmouie-, W niedziel,. 
, b. m.. o gOOz. 18 M60Sorek familijny 
w lokalu .,Lengnloga". - W poBIed2;lalek 
zebranie zarzl\du. - We "..t.o
'eIr. zebrante 
1nIieei
c!;J'le a I!"odz. 20 Vi Hli Mellfl1"&. 
K. 8. W1Ir.lorla Zw. Bu. urzl\dZa w 10" 
bott. 3 b m., a gods. 19 w lokalu ..Har- 
ll'looja
 przy ul. Marolnkow!lklego 12 wł. 
CIOrek familijny. 
Polllde ZledDoczeDle DrollD1oh Kapcó.... 
Plenarne zebranie w n1edzlelę. dnia' bm., 
a godz. 17 w lokalu p. Mellera. Plac PIa- 
_towek,i. 
'1'0.... Pa6 .... WID_lego a Paalo PIZ1 
Farze. Zebl'841le odbt:dJ:ie si., dn.la 
 b. m., 
o godz 17 w !lall"e św. Florjana. 
Klall Sporlowy ..B. P. D.-. Dnia S bm. 
') 1fOIh. 1'1 glmn..
tyka: w niedz.ielę roz 
'"Ywkl od godz. 2 III cUu!yny. Upral!fla 
"II: o przybycie do eęd
ow8JIla Jr\eT. 


Zasadniczo czlowiek zaW8Z8 
nien 
aI-: litowat nad biednymi ł wapomagae 
Icb w miarę _ych mo!no.t.cl, 00 ale CZ6- 
Ilem ci biedni tak się za oobrodz'ejstwo 
odwcbl.,cz". te naprawdę udejllt mote 
oebata od wlpamaganle jcob na dłutezy 
czas. TaJti wypadek czsmej n:ewdz:ęcz 
naŚCli zdanyl Bię wczoraj p. Jadwidze N, 
zam. przy uł. Karooowskiej. Oto około. 
godz. 12 Z/{Ial.dła BI, do pani N Jakaś 
abdarta. wy
a.n.a kob!ecIoa, pl"08Ząc 
\ 


o datek lub jakąt pr
C4). Pani N. mialił 
1II<łailn.ie b:i!Ii.znę do maglowania. zapro- 
ponowala wif;:c przybyłej, by za zapłatą 
pomogla w mag law aniu. :2:ebraczka do- 
Mała obfite śniadanie I zabrala liC do 
pracy. W t)'m cza&le p. N. wyszła zmlesz. 
kanie da ekładu Gdy wróci la. z przera 
tt'nlem BŁWierdz:1a. !e !ebraczka u lotni la 
!!Ię. zabierają.c ze 500" część hlelizny 
I k.Nkad.ziesiąt złot)'ch gottrwJtt 


Wypadek pod Myślecinkiem. 


WC7iOraJ w godzlnacb popoludniowych 
60 lecuucy w Bydgoeuzy przewiez'ooa 
w ltanie bardzo po\\atnym rolnika Sla 
niała""a Okonka z PruSZCZA Okonek wra- 
eal wozem z Bydgoszczy do domu Na 
8
e za Myśleclnkiem podCZd.ll wymiJa- 
nia. auta konie przeraz.ił)' się i poo:06ły. 
I 


Mimo nadludzklcb wyslł1l:ów. Okonek nie 
mógł koni zatrzymać izosta.1 \\yrzucooy 
z wozu do przydroUlega rowu. p()(Jcz.aa 
teg(l doznał bardzo. powaUl) cb abra!eft. 
padając na przydrotny kamień. Do Byd- 
goe.zmy przewioeła g.'cs areB7:tOwał podejJ'7AI- 
oego O8O
, kthrym ()k&zał lJIę m,ieez- 


ka.Diec Gdyni - Leon W&I"9Z8.'W8ki Przy 
nim znalE'llZI(JQ() cełą walizkę skórek wydr 
i aposów. Przy.party do muru przyza.ł Boię 
011. te sk6rki przemycił z Niemiec i Gdań- 
ska. Wydział śledczy jednak!!." nie ba.rdzo 
wierzy w to tł6maczenie l prowadzi docbo- 
dzen:6. cz.y sk6rki ole pocoodzą z jednej z 
krl1dz.ie!y jakich ookonano O8tatnio w byd- 
!'06kicb skladacb kuśnlenk1cb. 


N1euczciwy pośrednik. 


Pośred'Doictwa wszelki
 rodzaju są 
dziś bardzo modne. P06redn1cy są .. hall- 
d.lu. w przemyśle. w apr&\1I.'&clI mał:tetakich 
I wogóle przy wszelklcb okazjlKb. Takim 

rednltlem od ,..łtZ8lkkb ak&zyj byl Ma.- 
rek SoboL 
W8Zedł82:Y w kontak z kjlku flrm81!D4 
amiej8O()wyrDi breł od nlcb I()WIIoI' na kre- 
dyt i IPrzedawał go w Bydgoezczy. PocZĄł- 
ka\\"() uZYlkMl" z U"lLDZ9ILkcyj got6w.ke prze 
Iyłal wierzyclelarn. jedDaJtte z biegiem 
aasu zacząl część zoeta\1l.iat sobie jaka 
dodatkową prowizję. Z Iycb czą!tek uro- 
slo at U6S zł. da którycb sądową pretea. 
'JIt zglosil4 fabryka -łJkne. SZ8ncera z Biel- 
ska. Onegdaj Me.rek Sobol za618dl na la- 
wie a-kart.1ti między musimy da WTlI08ku te przy wiej kon 
K S. ..St.rzelf'C
 (Astorja) a dru!yną nie kurencJ! 08i
'ęcie _czytnego ty turu 
mlecką z WrocłaWJe ..Tum. uod Spart. 
kemietna Jest czemś niez\\ykłe warto- 
Verein Scbleslen". G<>ście przyjetd!ają 6c
em. 
w naJsllnJpjszym swo.im skład
e. Auak W poz
tałych wagacb &kład zespołu 
cją wteczaru b
zie niez.madnie spotka- nlemieckiegl) jest wyrównallY. K. S. St.rze. 
nie w wadze koguciej. w której g
cle lec (Astorja) przepro'Aadza od kilku dni 
dysponują mistrzem Rzesa;y - Mi.nerem. dla swoieb zawodników obóz t.l'eninl\"'}wy. 
Miner brał udział onegdaj w meczu Niem- Spod-z'ewat się naJe!y. !e Bydg06zcz.an1e 
c)' _ Czechoelowal"ja. gdzie po "'"I!panjalej chll'lnle przel"Iwstawia Ilę drutyn.ie go
. 
lII'alce uemł-ał ze znanym bokierem Mecs ro
yna sl
 d.zl. o golU 20,30 
czl'Sklm SuiDklem. Prócz Minera w skład w sali Kleinerta przy ul Wroclawskiej 
dru!yny n'emlec.klej wcbadzi d.wu wice- na Okalu. Dojazd Lramwajem Da Wj,Jczak 
mistrzów Rz88ZY I SląBka. Gdy iii., zwaty. I 
 Okole. 


Berlin 


Poznań 11: 5. 


- Cieszące alt wieWem powoclZ8Dl em 
występy 8J"ty&tYCZllle w k.a.w. Cocktail-bar 
,Pod Orlem" spowoo.we.ły dyrekcję. która 
nie !lZCZędz4c koszt6w dQ za.angatorwania 
nowycb lilii artystyczn)'cb. Zobaczymy tam 
ś
iet.ny duet taneczny Wi
głowskicb po 
pov.-roc:ie z Pa.ryt.6. znakomitego bumory"" 
"ddli ora.z balet teatrów ""&rS/L&I'IJ\"sk ich 
Dunce.t'O. A WleC zatem ",-szyscy do ..Orła" 
by się ubawić I uśmlat do lez. Danolrlg 
towarzysld I CocJtt.all-baor unn.ma.Ica weso- 
ło wt
zór ZWM!<'Rmy uwagę na ogł06zen.le. 
_ FIrma L. SłomJa6sld. Oworoowe 17. 
skład rzetnicko-
ędlini3rsld po dłu!M&J 
przerwie ot1'I"O'I"Zył skł&d ponownie. Zna.ne 
wyroby powyt."iIZI"J fi1"lJJY polecamy Szali. 
Pnbllmn<>ścl 
_ Calderm. hPromleJl-, śnladeckkh 21 
filja Sn'adeckicb 53. pol_ ZMłIe :II t&koAm 
pąn;ki w cł"Dle po tO I 1
 gr. Przy zakupłe 
ponsd 50 muk spec,abny ra.bat. Sympety- 
cmą C'Ulde!'enkę poIeocamy SZ8D. PubH<:z- 
noAol. 


Kursy walut Banku pOlskiego 
z dola 3 Jjetoped& 193ł r. 
Dolary amerykańlkle 
DolAry kaoedYJskle 
Funty angielskie 
P're.n ki Mwajunkle 
Fran.kl frs.ncusk.ie 
Franki belgijskie 
Jjry włClł..kie 
Guldeny b<>łeod_kie 
Guldeyn g
i1akie 
Korooy czeakle 
Sr"llng' aUl'lfrJackie 


5.26 
5,28 
2627 
171.99 
34.80 
123 !ił 
'5.19 
357.30 
172.29 
2O.VT 
98.00 


Radio. 


Niedziela, dDIa & II&topada 193& r. 
9.00 Audyc)& por&DD8. 
10 
 Transm. o&bołei1snra z PoimaDia. c 
12,15 Poraoek muzyCZIDY z Kooe
 
rjum Wa.rnawsk i 88'O. 
13.00 ..W domu le'nych luclzl M - odczyt. 
14.00 Potpourl opel'8tkow& I ulubione wal- 
ce w wyk. 8&100. Orlr.. W1ede6lIdej. 
1
,00 Pogedaolta roIoicza. 
1
 15 KoDCI'JII"t Chóru Ludowl.'8'O. 
1
.25 Prze«ląd ryaków pf'Odukt. roIII,,:h. 
15 ł5 ..Porady weteryna.ryjoe
 
16.00 RecYtaCje prozy Kat. Stow. MI. :2:etIek 
16,20 Recital śpiewacsy E. Szabrań_ltJel. 
16.ł
 " War I Sawa" -' pogawędka dla 
d21iecl 
ycb. 
17.00 Muzyka ludowa do 18:t1ea w wyk A. 
Stromberga. 
18.00 Teauo Wyoobratnl IIM&je lIłucb0wi6ke 
18,ł5 .Belweden:zyey"" - wygi. dr. Bt'. P.. 
wio_kI. 
19.00 -.ruzyka łekka. Wyk. Ork. p. R. po4 
dyr. Sl.eIJ,i8ława Nawrołe. 
1950 Feljetoo aJrtualny. 
20.00 Koocert w wyk. Ork. Symf. P. R Ot 
dyr. J6lRfa OzimińsJUI'If!(I_ 
20.56 .,Jak pracujemy w Polsce". 
21.00 .Na weeolej 1"'"oWllkiej fali". 
ZU5 Wie.domości sporun.e. 
22 00 Skrzynka pocztDVo"& tecbnic1JDa. 
22.1
 Koncert reklamowy. 
23.05 Muzyka ta.necZO& z MIX ..0u6-. 


PonIedzIaJelI.. dnla 5 listopada IlU re 
6 ł5 Aud)-eja pora.nna. 
12,10 Koocen Ze8JK'łu TadeU9Z8 Seredyń.. 
Bkiego. (TranSID. ze Lwo\\"&) 
13.ffi P()Jfłkie \\'"()j!lkowe piosenki i mar.!R,. 
15.ł5 MusYka lalDeana w wyk. Orli.. Zdz!. 
slawe GónyiJskiego. 
16,25 Zula Pr>IrorzI."llka przed mikrofOO4!m. 
16.ł5 LekcJa Jezyka nlfomleckie
. 
17.00 Recl1&1 śpiewaczy Eugenjusza MoNa- 
kOWNI8IJ'O. 
17,25 Skn)'nk6 poc2Ito'Wa. 
17,35 F"r'8gmE!nty z op. ,I""," P MUI"8gn! 
ego (płyty). 
17.50 PQgadanka Brunooa WiDa
era 
1815 Muzyka lekka z uw Adrla
- 
1!!,ł5 .,Zuadkl m'J,zycz:nl''' .di.. dzi
i ;:ow- 
!!Zych (Tra.tJAlm. z
 LWDVo"&l 
1900 Audy<'ja t!ołnlef'!lka. . 
19.:;0 Wieoomoścl 
OWI.' 
20.00 Musyka Ipkka. Wyk. Orl.. P. R pod 
dyr. Sta.nł&łłlwfIo Nawrota. 
20.55 "Jak pracujemy w PoItll'e". 
21.00 II Audycja Stow. MiłoAn!ków ORW- 
IH!j Muyli 
21.ł5 .TajemmC'8 najmnlf'jllZ)-ch 0ł'IfMII- 
rm6w
 - W)'RI dr. M. Wit CbejfN" 
22,00 KODC8I't rekl8UJQWY. 
23.3.; Mnf)"ka t&neczoa z ..-t&umtl1 ..G&- 
Rtronomja". 


BerUL Społtanle mfędzymiMtowe Po- Schindlera Curzędn
ka kODlnJtatu wbłkle- 
znail - Berlin. rozegrane w piątek wie- go). który był klerownł.klem walk Vi ringu. 
czorem w sl1l ..Kriegerverplnsh
us" w Ber- poezczeg6lDe ..alkI daly outępuJąee 
linie. ukoJlczylo d, ....yclęstwem golpO- wyn!ki: 
d.ny ... ,I.auD ts : S. Wynik nie 00- Waga lDuan: Sobkowtak I TI4!'ts8cb rB). 
powiada przebiegowi walk. gdy t ao:dziowie Wyj{r&/ pE"wnie D& (lunkty Sobkowia.k. 
(IOkrzpcklU _eml arzeczeniam.l Maj- Wa.. kopcia: RogalKI i Weinhald (8). 
chn:ycklett o I Si p; iIsk iega. kt6rzy mieli Wygrał Niemiec. j&k.kolwiek Vi pierv.-szem 
walki 
.,.ratnle wygr&De. zaś ROgRIsłd za- starciu ROflal!llk' miał lekką przewlgę. 
Ilutyl conajmn.lej na wynik nierout.rzy- Waga piórko....: Kajnar i ArenU Wy- 
gnlęty. przed zawoda.ml dru!yD& pomań 
rał pewni
 K
jnar. . 
!lka protP8tnwala przeciwko. wyznaczenlu I Wala lekka; Sipiilsld I Roeińlki (B.). 
trzech lędzióW, gdył pierwotnIe prz
l- Wygrał nlesłuSmle Nlemii!c, gdy t Sipl6 
chianych bylo tylko dwóch. Pa długich !lk.I górowal zdecydowanie w piu_yeb 
jednakte targach zgodzono III. na trze. d,wóch stłirciach. 
clf'ł1'O 
eg'O z głoeem decvduiacvm. Wag. p6UntdDłal Radom8ki ł
		

/kb_1934_11_04_R.13_nr25300010_0001.djvu

			-- 


..KUR JER ,BYDGOSKł- nie.1z!ela, dnia ł listopada 193ł 't. 


Wr. 253 


@tr. tO. 


Wielkopolska. 


Z POLSKI ZACHODNIEJ. 


Stan wody w Wlłle 
Płock (+0.91); T ze 
t.a.mó artykuły tyv.
 
we warto{,cl około 100 zł. Z WII.M'7tatu bIs.- 
cb
klpsro p. K.nopfa przy ul. 1. Wybit'kip- 
I!O Ił skradzione zostały na.n:ędzia warto- 
Ad okooł łOO zł. Jako SlpraM"Ców kredziety 
wykryio 2 IDĄłolPłnich 
k6w. 15-1e- 
tni
 Leona,rda Zlz'odę. zam. przy ul. Rrze- 
tnpJ I
 I 1
letni£O!!'O la.D11 SzC'Zepańsldt'gO, 
zam. przy ul. LaBkowi<"kiej 10. 
CHOJNICE. (!of'lllE!'\\TY slł"8t8c1će). 09ta- 
tml'j ni!'dzielf odbyły I!i
 w KJtmll1>ie ma- 
-ł'Y I!tratackie rt'jonu IV. O 
. 6_30 
Ba('7efy zj('tdta" do K!L
ne. 1:>1wl!C2ID£O ple_ 
cówki Ftra.ty poł.ampJ. O 
 7 przybył 
ne nTIpj!'l"P m8IIJl'WTÓw pre:ll'f; od{h,:eru 
pow. D. KeI:""lIn. Mane-wry za.koilczvłv 
I!'ę o 
z. 9.4;' pN7PfD \\f'zvscy u('>Z('9!:łłL 
ey udali ctię poch<>dem 00 m1ej!lOOVo ego ko.. 
k'..-,!R f'ql£"m wy
łut'hen'a M
y rłw. Po 
połnd.Tliu odbyły "'ę rt'jo'Klwł-e mM\£"\\'ry 
Mrał:u
klp ,"pionu V w Cz
:czkowach.. 
LUB 
 W A. Mia!Oto n:p dOf'ta.ni£O 0'TTI8- 
chul. }>Q k;YkodTllow
rm pobycip w "'ar- 

a\\ip wr&-ił6 d..łpl!301"ja U"/ldn m'opj. 
I'Irff"'7o. ktńł'!l il1lff'it"wP>njO'weła w mini"'"","- 
!III""" 
pra'W "'e\\'7II;'fT'1Jn)'ch ". !Op1'3
"i'> 
J!'1T'a{'hu 
mnR?illlrp/!'O na prun<.e""CZPII;£O 
drujZ"'eoj 
koły. K;lkooDf 

";adczono. tp M 
Bcb pnllfmaazjalny 
T1"iJrt n'e rpf1pktnje i prlV1'Zł'f7..ono wydz:ll'r. 
taw'
 /!'O mie!lłu. n
M('1nnO 00 za p'ł"1"- 

m Ml.7A'm i dru
im , przyn
 !IIp"'8 
'II
 TI8'ychmlal!t pomv
IT)'" 7.11łatwi.. Tvm- 
rz;B'Iem C7pkBno doM dłuJ!'O i tedn('J' de- 
cyzji z W")jew6d7twa niema. Post8lTJO'W'0'1() 
w"-ęc uda.. się 00 m'-niE'ter'ltwa.. I włuŚTIII' 
w m"ni!',pJ"!"t",ip dplpt':'ci otnvma.1i w'ado- 

I' te ne jm1fI('h iz.;mrezja"lny z!!'ł{)!:'ły 
eif;:: luł. pocZ18. kom'_rja.t straty 1!'J'3oII. 
f podob!Jo poII'erunł"k poNcji Do rt'flp- 
kt8Inlów tycb dochodziłoby Je!.ZC7.e i mia. 
sto. lecz \\-niOAek zoeotał podoboo za p6tno 
wn'pci4-ny I dlatego jeM mMO nedzieji na 
U'Zy<'kaoll 'e '0. 
JABLONOWO. \ Wypedek koIPjov.-y). 
Podcza.s pr'V't8cVIoTIia wa
Qnu pocztowego 
Da 8tacji w Ja.mjelruku \\ykoleił llię wsku- 
tek fałSlZYwep:'o nastawienia zw1'Otnicv wa- 
R'on b8fl8fo
'Y, przyczem ulef!'ł uszk
zendu 
p&rowóz i "'''8
n pocztowy. WypBdek obył 
..ię 1'If\ 8ZC2e/!cie bez ofiar. 
DZTALDOWO. 
Od
ta.",i()ny do więzie 
nia), ArMZtowany I odstB\\-iooy do wlf;:- 
zima został kupiec Mania cpl£Om odsle. 
dzell"a kary l roku 
ięz.!eoni
 \fia.nowicle 
w ub. roku odpo\\ iadał przed Sądem za 
to. jakoby dopuścił I!:ę malwergacji we. 

<;Iowej na szk'>dę not. Wyrwicza za co 
Sąd "'ymiprzył mu ka
 I rok wiezienia. 
zawieszając 11I."}'konanie kary pod warun- 
kiem. tp w ciągu roku tytułem odqzkodo 
wa.nia zapłaci poszkodowanemu 2.000 zL 
Pon'pwaf Ma.n;a. znajdując się w trudnem 
poJoteniu materjalnem, \\Ilrunk.) tego nie 
lIpehlił- muei karę odpokutoo.\ać. 
GDYNIA. (Samoł>hi'"'\\'O). Na bulW8ll'Ze 
nedmol'llkim. koło Domu Zdrojowl'gO za- 
!JtrzpliJ się 37-lelIrl Bron iF ma D8IItąpl" '" cls.gu ne.J- 
bI
h &l'zeCh trgodd 


Budowa radjostacji toruńskiej. 


'I'onI6. Rad}ost.acje toruńska buduje się 
w coiez... ylUe szybkiem tempie. Obe<'nie 
kOllCZY się mOlUta! 159 metroWego masztu 
an-t9DOwegO. PrzewytsrJJ8" go będą tylko 
rnascmy radjoetaCji R&szyill!kieoj Po 
ykoń- 
ozeniu w D6dchodzący poo.iedzfa.lek maszt 


sostaClle podnIesiony I w
wnae między 
telbeWoową podstawą a 
ym masztem 
zostM1ie wsunię1& porcelano
'a płyta gru. 
bo{,c! 10 cm., ktÓJ'8 bedz;ie i:wIOwała .m.aszt 
od zlemL -. 


Naduiy[ia W magistra de poznańskim. 


PoznaD. Kilku wyższych urzędni- 
kó\\ magistratu poznańskiego subskry- 
bowało swego czasu 8 proc. pożyczkę 
miejsk'ł w kwotach od 7-11 tys. zł., 
które miano v.płacać ratami z pensJi. 


Obecnie ujawniono. ie urzęd.:}icy ci 
nie uiśdli ani jl'dnej raty, natomiast 
przez') 'at likwidowali kupony pro- 
centowe obligacji w kaste miejskiej. 


Pro (es komunisły(zny W 6rudziodzu. 


Grudziądz. W ub. środf;: przed. Sądem 
OkregO\\ym \\ GrudzJądzu rozpoczął si
 
proces przecj.wko 91e8ciu komumstom, 
oskartonym o dziaJalnoOŚć anl)'palistwową. 

a ławie oskarlonych za!?i!'dli 29-letni 
Staniela\\" Rydyk. PIOU 
łoszcz)ński. lat 
26, Grzegorz )łi!'ie\\it'z. lat 39. Józef Weso- 
łows.ki. lat «. Fra.nciszek Fi1:pski. I&t 28, 
oraz Reinhold Petrold, 
W pierwszym dniu procesu p
Iucha 


no W9Zystki<:h OI!kartooycb oraz kilkuna- 
slu Awiadków, z poAród których naj- 
\\atniejszym łw!adkiem był kierownik 
Wydziału Sledczego w Grudziądzu p. kom. 
Falkowskf. 
\Vczoraj przesluchano dalszych świad- 
ków. Wyrok spodz:ie\\sny je&L dzieiaj. 
Rozpraw
 toczy się przy drzwiach zam. 
kniętych. 


Ozie(ko zasypane ziemio- 


Śrem. \V C7moniu pow. Śrem miał 
miejscf' nie8zczę;:Iiwy w}'padek dziec- 
ka, poz
ta\\'ionl'go bez należytej opie. 
ki Syn gospodarza 8tanislawa Kromu- 
Iv z Czmonia, 7-łetni }{aziroierz, bav.iI 
s"ię w pia5ko
\ ni \\-iejsk'ej, z której go. 

pcdarze hior
 żv.ir. W czasie zaba,,:-Y 


w pf'wnej chwili oderwała się bryła 
ziemi I przvgniotła bawiącego się 
chłopca Rodzice odkopaU fui tylko 
zlmue zwłoki SynD. Na miejsce wypad- 
ku zle
hcła komisja sądowa ze Śremu 
w rełu spra\\dzf'nla okoliczności wy- 
paliku i ustalenia kto pOClosi wialę, 
. 


lu(hwałe włamanie_ 


Ap. .arla z SzaU6sklcb Bładowska, 
:m181rła w Brodniey. 
Ap. Nikodem DallZY'6skl. lat 71. fJIII8I"ł 
w KO\W'IT1mieście. 
Ap. Grzegorz Gniewski, IM 25. l'JIDf!IIi 
w Grudziądzu. 
Ap, Julia Laskowska, l8t 91. rma.rła w 
K1JIl&rzpwie pod P
em. 
. Ap. Wllold Grzeakowlak, lat 2'3 miM"' 
Za fałszowanie paszportów. :E:"
::::
.:" 
.::; 
znanIu. 
chanIa świadków i skn.za' go na 11 I 
mie.s:ęcy W:ęzif'n!B z zaUczelUem całe- 
go aresztu śłedczego od 27 sierpnia br. 


Inowroclaw. Nł
znani dotQ.d spra w - 
ry dokonali zuchwałego v.łama.nia do 

!i('ay:;ława Poniatowskiego w Ino- 

rl)cła.wiu. Złodzif'je otworzrli drzwi 
wyh'ychem, poczem od wewnątrz się 
:ł.:lt.arykadowałi, aby im rukt nie prze- 


5zkodził. Odwrót już naprzód sobie za.- 
lit'zpieczyli przez okno. wychodzI)ce na 
podwórze i pr7l'Z parkan na ulicę. Wła. 
mywacze zanrali ze sob
 kilkanaście 
skór j około 30 par cholewek ogólnej 
wartości 1250 zł. 


Tczew. Wvdział zamiejscowy !!ta.- 
rogardzkiel!'o S'łdu Okręgowego na se- 
>Óli wyjazdo.NeJ w Tczewie rozpatry- 
wał spraw
 karnI) Z}'da gdańskiego. 
;;'J.letniego kupca Mardna(?) Schleife- 
ra, zami!'szkałego w Gdalisku przy 
\fak!ergasse, a przebywającego od 
unia 2, sierpnia rb w tymczasowym 
areszcie sę.du grodzkiego w Tczewie. 
Zyd Schłeiler, oskarżony jest o 
prz\ nałeżn:)Ść do zlikwidowanej aa 
por

tku bipż Toku przez policję \\-Iel- 
kiej zydowi!k!ej bandy fa.lszerzy pasz- 
portów duńskich. M in. Schleifer sfał- 
szował P&zport duński nr. 55/32. VI. y- 
:.tawiony przez nJrgo na nazwisko 'Zy- 
da Elli Fein\\achsa z Łodzi. Na czele 
tło; żydowskiej bandy fałszerzy dUł"- 
,.kicb paszportów zagranicznych stał 
żydowski ..macher" Juda - Szepse Ru- 
hin,.tein, przebywający obf'cme w wię- 
z1ł"f)iu warszawskif'm. BazI) operacyj- 
nI) tej bandy była Łódź i teren Wol'::Je- 

o 
tiasta Gdańska gdzie mirściła sił: 
dollrze zakon!!pir
wana Ich centrala. 
Oskarżony Schleifer przyznał się 
10 zarzuconej mu aktem 08karienla 
winy. wobec CZf'
o sąd odstl)pił od llłu. 

 - __u _ _____ 


5amoch6d naiechał dziecko. 


Awlecle, W tych dolach pe\\;eo lIBIDo.. 
chód z Torunia, jadący l!008ą z Grudziąd- 
do Świf'de. we _i G6ma Grupa, przeJe- 
chał 8-letoi" Eugenję StelmachÓ\\-nę, któ. 
ra baIwi't'M:y się w wwarzylłtwie rów1ŃD.i- 
czek, nagle. bo tut przed D6djetdtaJącym 
autem pl"Zpbległa JMdnh" 
NIezwykłej prz)"tOmnoścl kierowcy auta. 
jedynie nalefy zawd
ęezat ]f dzi.ecko en- 
dem uniknęło śmll!rcl; wyopedku jed.n&k 
ude udało 8Ię w tade.D spoIIÓb uniknąć. 
Dziewczynkę. która odn
ła złame.nle 
OOIn i 
ó\.ne obratpnje na całem clele 
prZewiezIOno natychrnłasC do 
pitala .. 
SWleci'IJ, gdzie poddaoa została niezwłocz. 
1Iej opiece łeka.cl!kJeJ. 


POZNAI'l. (łO pracowników HP1ł.aJ& po 
zbawiono pracy). Na zarządzenie Centrali 
Wa1'8'1Jll wl!kiej Ubezpieczalni Społec7.l1p I 
penonel ezpite.la gi1n
kologiemego przy 
ul Wały Wazów I ez.plł&le IV ortopeodyCZ- 
nef!'O mif'9ZCZąC
 ef., w S_rzędzu O'..rzv_ 
mał wypowiedzenie. Likwid6cja 

I
 
n8lltłliP i z d'I1Iiem 31 stycznia 1935 r. Zaną- 
dzenie 
y11ione j98t ze względów 08ZCZ
- 
dnoAofowych. Zwolnlent pl"8OOwulcy w li. 
czbie około łO pracowników szpitali będą 
2JlIJUSlZem.1 korzystać z fundUIIZ1 berJrobocla 
U
il'Czalol Społec2Jllej. 
PAKośt. (1G-Iecie koło L O, P. PJ Ju- 
tro. 4 bm. mleJ900we Koło L. O. p, P ob- 
chodzj
 będzie uroczy9tOŚć IO.lecia .woje. 
f!'O istnienia. połączoną z pośwfęcenipm 
M:tell'lderu oddz. l!'Zkol. LOPP. UJ"OO!Z)"!I'toA
 
odbędzie Si
 pod protl'ktora.tem p. !ll!&l'OI"Iv 
pow 
t RollU !7A'w!lkiego. . 
MOGILNO. /'Kłótnie małteńska przyczy. 
n" !l8JTl()bój8->' Pomiędzy F'rancfAzldem 
Croo.nern a jAfro tooą. 7.MI1. w SędoWlf! po.. 
wialn 
ilpńAklejZ'O. doszło do nlepororo- 
mim'&. k'óre zamIeniło się w lrW8.łtowną 
kłlmnię. Zdl'lJ1f'ł-\\'Ow/lltly Urb8.n vnfął 110- 
bil' lneydent tak do serc&_ te wyszedł z M. 
mu I udał się do pobJlt'lkif'Jro 18tlO. @"dzip 
na ip"nvm z drzew powolNił się. 
LESZNO. (Napad I'6bunkowy na e)"kli 
się). Na !'IZ'),'.ie pomIędzy L_nem a No. 
wą""''''ą nfIJpedło dwÓ('h O'IObnlkÓ\\' jPdl\ce. 
f!'O.ne ro\\
 Jana Tiślewlcza z Mlerze.je 
wa, o
u
zaJąc Jro uderzenle-m pałk.!. Ban- 
dyci po zraOOwa'tllu p. Ti
I

 gotÓ\r;- 
ki w !mmie 12.70 zł. 'Zbi6fl1l do I
 Jeden 
z n8.plląt,ników liezy1 około 26. a dru
 
około 10 lat. 
KOŚCIAN. ITra1ńcma zał-- w ..cbo- 
W8f1!f'/!'O"). Córki roI n :oka Toma8Z8 Prz9'Z- 
borskip/!'O w Rebczynle (pow. KoA(,,-ł\ 
:i-letnia H",lenlL f ł-Ietnia Merje bMviły llię 
w.,chowefDpJro". W 
e zabawy ,"Iebnla 

r8"';a ukryła się za korytem, Sl
 jej 
Helena. nie wiPd-z"c o miejlIcu ukrycia m. 
9try popchnefa koryto. które Marję . tak 
sanie udE'lrzyło w czoło, it dzfewCZVDkll 
WY'Z.i<1onl;'1łl dUł"ha na m1eftoMJ  


Zmarli. 


Redaktor >d.powted&1&wr: 
udn:e, KłYl!zyJl.ld w B,dgonczy. 


5 FLEURS 
POUDRE 
rORVIL 
; R J

 

.J t J) _ 
'. ..l9 


o 
1) 
Q 
.. 


C"rco 


 
 
 

 

" ;..

-.rZ=-} 

_..

 
'L ,
!LJ;.
 
....... - ,Ir.., 
:"."..,,,,,.,,., - , ....,.., =-
 
WONNY PYŁ PIĘCIU 
WYBRANYCH KWIATÓW 


. 


. 


6 


. 


.lelada liII "a dasleonaly puder roI. 
hnnt 5 F I o " '.. F,),.. I " 
MialIel. dobrz. przylega. nie szleodzl 
cerz.. nadOIQC i.1 'wi.tałt . wdz..1e 
...łodoki, a p'zyt.... pOIlada lubt.lny; 
"aturolny I trwaly zapach Iewial6w. 


5 flEURS PQUDRE FORVIL
		

/kb_1934_11_04_R.13_nr25300011_0001.djvu

			IKr. Ił. 


..tmRIER .BY1>CQS1{T'" ntedz1eJa, ttnla ł Mstopada 193.1 r. 


!fr. 
 


D-- .
 w ł 
".t
:/z" elBę. 
,
It, 
"'::'" ' 7///11 _"'IIIIJ
f.j . , . 
!J /Ii" , .: 
Il
 ,.....- "}.' 
1/1/1111, 
.' '> 


/rł 
....  
 . 
V
ft, 
, -".VI . 
. 'f "".,. 
I,' " ,,?
 >; . 
fljjędlpąb- 
'W' rowne] mIerze, 

 tylko 
I ersil 
dobrze pierze! 
. . 


PiekarnIa 1
 
ł'1J _ '" '" ," 
"J
 
IF""'CZ, ... Po.enaa 6G 
poleca: 
Cocbienole h'ieiJ' wypiek 
ohleba. bu'ek oru cia
tK. 
w wielkim wyborze. Spe- 
cjalnoA
: prawdziwy ko- 
myśniak. Dostawa w dom 
n. amówienie. 


- 

 


J 
J 

 

 

II 

. 


Plerws18n.... 


PIAninA 


r 
I 


wprost z fabryki poleca tanio 
B. SOMMERFELD 
Fabryka Pianin 
Bydg''''szcz, nl Soi.deckieh 2 
Filia: Pozn.ń, ul 27 Grudnl.t5 


IlllIl l lllllllI l llIlImmmll ll rnrnmllłłllłłłllllllll 


, ..Prala" 


Po dłuższej przerwie prEe;ąlem prEed.l
blontwo 
rzeźnicko - wędliniarskie 


Gorsety 


. Dziś w 8obotę 
dnia 


Cza..pl.... p...',CO.. ."ra... 
.Fda..lczF" t pra.oWF" - 
Or,.. p.l.alo'. z",zao WF.... 
c6. Dzł.aala6. I Cza..pi... = 
: 


.IOlłoDo.zo. PUF lec.oicze 
n. Vo'sz\'stkie dolegliwości 
I p..F ao.met7cz.. uony. 
laJace "WszelKie wadJ' do- 
starcz. n. miarę wg. wie- 
deiIskich i paryskich mo. 
dell tylkO 'n.U3I!I 
piennnrz,'aa pracewal. 
Ireny Guhloweł 
IFd,oazcz, Po..er." 5. lp. 
InyS'. 1rI1II.. Ciesllll.
"1. 


d ..d-1SOO". 
oinkowsklego. d-60f gro OIC WO d-18IS. 
" bale lORowe, olcho.e. brzo- n.jpiękniej wykonuje I . d . k t W . II 
ao..e. bukowe. dębowe poleca . oranzer,fJne. om mle"'Z. 
 nJ'. . k i ę 
linio Ogrodow
2 teL 1340. Słanisław Rudak. 2 SPRZI!DAtE al. KnrJer Rydg. ..d-tSa". Nledo ończona dochodo1V1ł nowlł sprzeda-. 
d.6 Dworcow. 70. D k D will.. rysunki zatwierdzone Ol Kurjer Bydg. "d.1StO". 
. n.1216 ome om zezwolenie na mieszbnle n. 
b I '. z ogr6cłkiem bez długu ko. piętrowy blisko m.uta tanio tychmi.!lt z powodn wy jazd n Motoc y kl 
e e Mokros ' c , s , cI - a n rzystnie aprzedam. Ugory', apne:1.m. KB. Skornpki 88. na sprzed.ż. Ol. do KurJera d ń-) 
wl.łc d-H76 d lłAl Bydgoskiego pod d 1790. z przyczepka lipne am. vo. 
nr. 10. d-H66 
: ,:c:
J':j:i:
ei wil g oć P iwnic Dom 
IGnACY D. GRAJrtERT Wielka do 
nedanla. Wpłaty 6000.. 
B.d8 0 . ZCZ , Dworcow. 21 
8Uw.m rad7kałnie, Jako do. nies p odzianka... or. Knrier Bydg. pod ..d.I80I" 
iwładczony murarz. zs opł.u . ł I 
UWl g l- Wł.ane waru taty !łodZlnnlł lub r1czałtem Pt> ,'.' ,
 __........... a Kupno 
. Ceny fabryczne. wune referencje posi.d.m. 
 .- I '. DzIęki ogloszenlu _ - 
Wielki ",bllr - Solidne ",.onanie Adresy uprasza pod "Murarz' l} "',, < POSZUku) ' ę 
:lo KurJera Bydg. . przJ'będe .., KUf Jer za 
Pł I omówi, robotę bezobowiąz. " ;, i " . -. kiosku. OL Kur)er Bydg. po4 
aszcle 1[0Wo. d.2t8. BJd Cl oskl - m " d.laf'. 
suknIe kOltjU1llY or.z .uel- .. .
 . '. \ 
 
Ine praee w ukrea krawiec- Prze p rowadzki <' " .' 
twa dameklego wchodzlłce 
, "".-. ' 
wykonnje azybko t t.nle wozami mablowemł uall:utecs. '. 
 ..-.' 
Donderska, ponafaeka SI. ula W. Poczekal Pomorska 62 ..." " ' ..' '- 
d.408 fel 66. zal. 18611 r 0.1075 , . . 


ł , 


Kupię 
elek troI11%, choć uszkodzony 
OL Kurjer Bydg. d-18ł1l. 


zollle:tll!my IlIdne, wygo. 
dne. a pnedewszystklem 
tanie mIeszkanie. 
Pamld.1 zatem nll pny. 
szlot
 dllwa
 ogłoszeni. 
tylko do 
.J .,1m Bld lOl ldllO" 


Skład 
paplena albo Inny kuplę Of. 
l\ul')8r Bydg. 4-18&8. 


.... . 
 


a' 


Pluskwy Pralnia 
ł praeowalnl. pierze IOUdnie 
braluch7. tylko teraz mozna i tanio. M.teJkl 7. d.80
 
najlepIej wY'ępl6 z z.rodka. Motorek 
mt, uz:rw.j
c nowowyn.lnio Obrońca prywatny P I P I S d kajako.,. lub motocyklowy 
n7Płyrtg.zOwy..Gazolit". l.l.twta 
ra.y elido..... - arce a arce e prze am używany kupię. Ol. do Kar- 
n-362 K.rne. prooesowe, apadkowe. n. anned.ż Em. Plater 1. za- bndowl.ns 10 mInut od tr.m dom z ogrodem .Ibo ogród jen BJ'dg pod ..d-t7'2 '. 
nlpoteczne w.loryzscyjne .l:on. pył.6 Pomorak. 33. m. 8. waJo, korzystnie oprzed.;e pod budow:i: Of. Kur]. B7 d g. 
trali:tow8. spółkowe. najmu. G.Jowa 36 (:ikrzetu.sko). dod .d.l806 . W ' II 
administracyjne, pod.tkowe D d-t 480 . I ę 
ł. ci., ścllłgenie n.leino6el I om Kamienic ę dwumlesakanlo1fIJ,okołicy Ma. 
udziela porad:r prawne]. 5. ubikacji, 2 morgi. ogrodu Lekarskie rynarskiej Oatrorned.m. OL Kurier Bydg .rednlcJ' w)'kluczenl Olerty Oferty do Kurjera Bydg. PO(! 
'f.I.... III&. Kurjer BJdg. ..d-186
. pod 4-18ł7. Kurj. Bydg. pod .d-UW. dl7A. 


MEBLE 


Iyplalkt. I.d.lkl, gabinety m4j" 
'*Ia po een.ch fabrJcznych 
na dogodnych warunk.Ch 11' 
I<'.bryoe W. Błaszczyk, KIU'IL 

'oeha Ił. telefon 80& a-l068
		

/kb_1934_11_04_R.13_nr25300012_0001.djvu

			, 


Su lt 


..KURJER BYDGO
KI" 'Iliedzłe1a, dnla ł listopada 1931 't. 


Nr.
. 


- i u!li 


ii
 11:1i! ! 
!H ł n!!1 lii: 


I, . 
ii.i; = :!11 


. 
il
ił i ir 
--.. . .  . ..........a.. 
 ..... .... ..... ..... ..... ..... ............... ..... ..... ..-. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
 liII 
... 
Restauracja COCT 1IIL.BlIR Kawiarnia 
 
"POD ORŁEM" c 


--- .-- --- ..,.-"- 
.. I:::::: = :.-=.e: = 

.... 
II III." 11-'- d 
i . -q{p,wet ta.t ;i domU 
.J. ' iadclon a 
,aO sUJ staj 
IskorLI} . e <1z a \t\O 
: 0<1\'9 1 -/ .-f1 

. i. . a :J'etsttlJ/I 
 
-::@"' a l lj pran l _ 

OI<.I 'rm c '\1J CZB 
II r' rzez nasza II \ 34. Wy' 
:::: uf z t\d7.a o : 1-'\\. do 10. 
 . }a K łatwO 
I n ,. sic od . er sone \ po
a :. de\i\tatn1\ 
.- "-z\to\on1 P 
 i P rasowa n iesione 
, . _ 1 --' 
 s\1s't1 \j l'tzY 6 
li :I
 praĆ. \to\orow
. }\ętn\e pr a 
"'_M bie\17.0Q \d bieh"Lny c 
i _ n _ ii . ! drobne S"Lt U P róbę.. 
. al' na 
'.._ będzie 
tn lilii i 0 ""0. 0 ".,,1 t1 t.lt. 

 ::::::: : 
'ł ,''' J
 o' 
fi i i ii 

:

;'

;
!f 

= .:::=... ...;; .::::. '.::=:. ::::::' .::::: l!.:=: l!!!!: l:: 
iii
.. -iiiii iliiii iiiii iiii iiiii ii l!1 Jiiiii iiii ii 
I.... ", 


... . .-- ... 
... . ..-- ... 
:jj iiiiii li! 
.. . ..-.. . 


-. 
=== I 
.,1111 . 
::=1.: - 


Z dniem 3 listopada b. r. występuje 
wlatoweJ slawy duet taneczny 
Nlewęgłowsklch po' powrocie z Paryża. 
i Edle, 
wietny humorysta - Duncaro, belet teatrów warszawskich. I 
DflNCING TOWflRZYSKI POCZł\TEK PROGRflMU 
początek o godz. 9 wlecz. o godzinie 10 wieczorem. 
. 
 . 


. ..t_t. ... 
i ii i iii i i
: 
---.. . 


--- 
- ..-.. . 
!iii ii iir 
. ..-.. . 


---.. . 

:: : 


. - 


STAŁB I WIBLBJB 
SUBCBSY 
zapewni s( ble ten. który 
jeszcze dziś neplsze do 
Instytutu e
'rogra.olo- 
qlcznego "fło. E R K U R", 
Keto\\ Ice, Kochenowsk e- 
go 14, IdolllCZY zneczkl 
zl 1,50 I poda daly uro- 
dzenia. d-1432 


*: 
r i
\ 

 i.} 


T y lko 2 zł załąoz maozkaml pocztowe mi' 
O Ile leatel .:Iam.ny mo- 
ralnie, materialnie I chce..: w pr.:y- 
..:Iojcl.nlkn,t wie:. pr.:ykroicl napisz 
niltyol1miast do słynnego ]asuowidza imię 
datę urodlenia. stan rodzinn", a z otrzJ'ma. 
ego horol!kopu dowiesz się Twojej przy. 
"złolIci jaK masz postllplć w życiu I jak zapew. 
11 Ć eobie bJ't Adre,;: Ja'lDowidz Warszawa 111 
Widok Ił m. fi. Osoblllde przJ']mn]e od 10 ra. 
no do 8 wiecz6r. n-1599 


... . 
.- 
.ii"': 


.. . 
i hl' 
, ,. 


l. 


; - 


. 


W mylll II 83 rozporządzenIa Raiy Mlnistr6w z dnia 
25 6. 1932 r. o postępowa'liu el;(zekuoyjnem Władz Skarbo- 
wycb (Dz. U. R. P. paz 580) 3 Urząd Sk:arbowy ... Bydgosz. 
czv porlaje do og6lne) wiadomości że 
nla S Ii.topada 
1934 r. o godzinie IO-tej wiokain lIkladnicy 1 Urzędu Sk.r. 
bowego. przy uL Konarskle
o t celem uresrul0'!8nla zalegh'
 
należnolIci podatkowych skarbowych odbędzłe alę sprzedal
 
z Ucytaoji nlzej wymlenioaycn przedmiotów: 


Współaika 
z 20.0000 zł szukam do ponowo 
nego nruohomienia fabryki n-1607 
mydła wysoki pewny doch6d 
Oferty Kurj. Bydg. pod. d-16ł1 


radioaparatu, sypialki, iadalki, dywanu i obraliw. 
3 Urząd Skarbowy. 


I r...boc "/i:łU"Lc:ul. ,]U 12 ,,'ow 7u 
ru.."". Uro- OGŁOSZENIA DRU8NE ł.ctCltymuJ"cy .,al;; bctz.rubotGl pu.z.UIIJ'CY pra- 
Olle alE'o.zenla ponad 1211ł6w: ua 1010'00''' ,,'OW( C4; do 10 _łów Itf'atl.. Dł. ollarajĄ.cych pracę: 
.lUlIt" 15 «rollzy. k.ide dalllze .ło '-U 10 eroII'" ten "am ddeit. o
vlmule .Ic: tvlko do 
. Ił-tel one<'l pOlo:!. :"i aol_owe ",owo 10 CT. Kaide dał._ ..owo 5 
r. 
,,, 
 .ter......" n. r. d. 23
f- . t. I. - I ":0'" ... 


'I. A. 'lAT&, Stary Rynek 19 1: ;I 400 zł Lekarz 
i Bniadeckiob ł9. r\adeszły e PIEI"CIĄDZ S T A R A 

 ostatnie nowościwmatl'rJalacn dam kauclł zamian pracy bin- na.stano
sku lat !lO'. p'OIJzn- 
. welnian"cłldamsl,.icb i męskicb D 30 000 ł rowe]. or. Kurjer Bydg. pod kUJe z,!a]omollcl mlł!!] mtell- 
Mateljały bav.'ełniane. swetry O Z ..d.IS;!ł". gentue]. muzy
lne] panny. ale dobnI utnyman, 
trykotaże 11' olbrzymim wybo- na I Dipotl'kę domu wllrtollcio. Majątek '!Iekonleczny. Cel . . 
rze. Ceuy bezkonkureuoyjue. v.ego, v.Elr6dmieficiu posznlm- Niezamoin y matrym
n]alny. Or. KUl']l'r masz y n ę do P lsama 
_ 2\' d" 'e. or. do Aur era BJ'd« pod Bydg. d 1837. 


 
.j

:wrST.
ku') I
 
:::. ',692 '. . iU5f. inteligel!t posZ11
je posady I. J o.)cbętnie] .Adler" k1łpię I 
InI01Ula " IOr !eckicb (51. Z o
azJi .C?t'-!Ircill 
;ur°'WJ'ks
ł::lc:;:::;r sr_ 18 ROZMAITE prolzęoofertępC?du...laIBB" 
5k
adn przy ullCJ' 
ledz"le. 5 (jOO zl ja

e ÓObre referen
e. Ol. - - KUr]er Byd$!'Oskl. 
dZla ł. sprzedaje po cenacD d K. . B d P od d 1831" Odd 
CIIaprIYJszdnYCłt URjuiższyCl1 materj. wełn. ba poszukuję na I 
ipotekę pro- o nI']. f g. Ol.. am I 
 

an;ł61

w8


n
am::I
;' 


t;OK
rfe
rB
I:{g. 
:

r.. Litościw y ch Z Z na ł lezł0 d neg K o r B Re d Plncz k l!ra". Zł WOLI"CE MIE'5CA .... 
B d - ' d - . g OSlo o nr). 7 gos lego 
d Y g oszcz y teI'Ję I t. pracodawc6w uprasza 211 letni pod ,.593'
 d.lł7f P k . . 
O ... 5...... ::;tary Rynek III. te- 15 - 20000 mężczyzna o lask. u:lztelenie OSZU Uje Się 
.eton 112ii. r\aJwiększy maga- na I hl90tekę domu czynezo. :akie]kol!l'lek praoy!izycznej Kto samo:łzlelnego ldero1l'nikl 
lyn pończocn. skarpet. ręka- v.ego posznku;ę Oferty Kur- ]akO woznJ', robotnllr, w fa- teohnlcznego fachowca 8ZD"- 
wl
ek. I..etró,,: damsklcb Jer Bydg pod' "d-1767". bryce Itp. Jestem od. kil_k
 ma. odpowIed
, gwarancje. ciarza, 
o prowadzeala dzla
 
nęsklcb i dzleolęcyob oraz lat bez pracy, '1l obecDle ]UZ moze osiągnąc pozycz 'ę na neobanlcznego w większe) 
'r.,kotazy. _ 1 zupe'nie bez IIrodk6w do ży- nlpotekę - kupno kOI:ZY'Jtnle. fabryce rowet.6w. Poądany 
,.C.'lb" 5ł..aekl.'. I (ról!' 7 DO WYI"CA'
CIA ela. Posiadam dobre Awia. Uf. KlU'Jer BJ'dg. ,.d-11!311". (ylko faohowleo - branzJ'llta 
Gdańskie]). _ {jdoskonalone dectwa. jestem pilnym I nczcl- z dłngoletni, praktyk.. Po- 
zabiegI przeci" ko starości i INSTiUM£NTII "'\lZUZN£. 2 k . wym. Łask. oferty pod. B. W... 500 ł gdl trwał.. Oferty sub. ,.Kie- 
zmarszczkom..- Po
dy bez- pO oJe npraszam do Kurjera Bydg Z rownik TechnloZDY" do Kur. 
P A latn d e P
 S k łe lem tl n fi klem pr p of W-I.órała ia.tr.melltów m.. kucbnia. elektr. woda wolne na wysoki procelIt, gWaraDoją le,a Bydg. d-606 
" ca emle o n que 11' a- , ara . U O - .. gospod.ar P t - ok O l. K B d 
. 
 ąez., ch poll'ca: skrzypce z - g r, 
." z. n y s 01n8 po9Z nję. nr]. Y g. 
ryzn . mandoliny. gitarv oraz dęte d.U77 '.I pod ..18.,6". 
I J instrumenta po n;lkicb cenacb uczciwa, dobrego uspoeoble. [ . k . 
 1 
RESTAURAC'E: . również przyjm'!:e się wsz
l- Pokó J - ula pan
a la
 3
 z got
wką Z e arek męs ki O n r :l lft W IOa[ 
. . kie naprawy mstrumentow . WrP ra "' wy]dzle zam,z za Sl y U" · 
. muzycznyoD. 'L NI.wup_ z kuchni, zaraz do wynaję inteligentnego nana, także złoty, "bez korony, 7-gublono 
CukiernIa .........t.. Relltau. Ip'IIO.zez. al. Saiadee.ieh 2. cia. Ku]awska U. d.1ł8;! wdowca od lat 
5. stalem sta- w Urzędzie Pocztowym wzgl. Ałbta: Śmlert odpoczywa". 
rao)a Dworcowa 6.8 nl)lepsze nowBInL Powazne oferty do w okolloy. Uczciwego ma- ,. 
elalllka. tortY,wyborowa kawa, r 1 Kurjera BVdg. pod d.1840. laZ«lę nprasza się o zwrot za Apolla: ..Twe uat& kł&mbt.". 
dOllta
a w.dom. .- Wyborna a :I 10 SZUIłAMIESZK. wynajtrodzenlem wadmini oc 
kucbnla, oleple I zimne za. a KUPI"CO P stracji Knrlera Bydgoskiego Bałtyk:"Noe 8U'aehu t ..J.. 
k,.jn. na]lepsze oblajy.. _ P k . aana uL Marszałka Fooba 18. 'ma.rk mił06c1". 
Restanracja Adria" Sniadal K . OSZU UJę laUrednicn, z dobrej roizlny. Krlat I."I 6i dalej 
 
mia Dworco';' 2ł. Tel. 15«- UpJę ł lub 3 więk9ze pOkoJe. dużą obe(IDi
 w nlewypowłed
iane] Z t t .. "c 
Wykwintna kuobnia, oiepłe I maszynę trykotarsk,. wąsta fazlenkę. 6loneczne. oiepłe p
S8dzle wychowawczYDlobej. as ęps WO człowieku. 
zimne zakąslu, tanie I dobre w dobrym Itanie OL Kur]el Inozhwle blisko śró::lmiescia. mle posadę zarz,dczynl, Idu- na mąkę przYJmę. Zgłoszenl
 lIarylle6ka1 Dza .,Ceeano wa 
obiady. kolao]e i la carl, pie- Bydgoski pod d-17iill Oferty pod ..Kpt. B. S..' do ?Z
nnloy na ma],tkn lub mle Kurjer Bydg. d 1715. I ja" OI'6Z "Przygoda o pół- 
Ięgnowane napoje. Kurjera Bydgoskiego. d.U79 SCIe. Ol do Knr]era BJ'dg. noc.... Jut.ro Kocha, lubi 
Kopię P ' 1 bl pod ..d-ISIS". i Restauracja 
uje"." ' 
KRAWCY: dom z op-odem w By
goszczy okO urne 1 13 OŻEI"CKt z pełn, koncesj' od zaraz. 8""al "Awanturki JeIlO d/r- 
przy uhcy Kn]awskle] - po .. . OfertJ' Knrler pod d-1752 k.I" 
A'am .b"łaj..I, '.m.ralla 7. 
rednik. wykluczony. Ofer
! w IIr
mleiclu, najc,!ę
i
j w P . 
łł>1 Uł4. Na jesll'ń j" zimę do Kurjera Bydg. pod d 17;'<1. pobh 
u. Teatru Mle]sklego, a D 
wykon
jęwedługnajnowszyc
 wy
)mlę. Oferty _ z ._
azna' starszy. przystojny, solidny. 
zumalł. garderobę męską I Stary ozenlem ce!!y dZler7" 
 pro- włll5De przedlllęblorstwo po. 
dam,;k, oraz futra. Wielki szę IIkladac pod. ,.1. . do bierze pannę lub wdowtę do 

ybór najnowllzyc
 materja- I . KUI'Jera BydgoskIego. lat 66. Oterty pod ..Szczery" 
łow litale na uladzle. n-I503 O O W I ... do KUl"]era Bydg. d-UiO 
. 11 SZUKA PR&lCY .- 
I GDZIE CO KUPlt? :I Przystojna 
kuplę kaid, ilość Inteligentna brunetka. mieszkaule. poślubI 
o. ".a.... Bydgoszcz, Stary Dl'łlkarwl. Paw'ow.klego Slązaczka 35 lat, wlada jęz,-' startlzego pana na Iltanowl'Jku. 
Rynek IL Jed,.able. Towa- Bydgoszcz. MarszałKa Fochal8 klem polskim I n .emiecklm. OL Kur]er Brdg. pod d.1812. 
ry wełnIane na suknie. plasz. z dobremi poleceniami Izuka 
ese, ubrania. llaterJałJ' poll. Ku p i ę posadę jako v..yCbowawo2ym. Wdowa 
. I I b' r-' I t. Lask. zglos;!enla: a. B. poste .. 
cle cwe . le IZUlane p. urz,dzenie do składu kapelu. restante Cieszyn, Bląsk.' z dZI.eeklem posiada Interes 
Trykowe, swetry. towary 'Jzy. Ol. Kurj. Bydg. .,d.1i64". d-U7ł rzefl!lOkl szuka męża od I. '5 
krotkie, galanterJ8. Ostatnie uczolwego fachowca. Oferty 
n01l'ofici, wielki. wyb6r. Ceny Majątku Księgowy Kur]. Bydg. pod d-mO 
bezkonkurencYJne. es 1000 m6rg dobrel kulturze bilansista obeznany z podał- C ł d - k 
PI..zez., burki, nbrania, lipo' poszukuje poważny reJlektant. karnI, poazukuje za ęda. Pro. ze a nI 
finie azapld mę'Jkie IdzIe. Wyczerpu ł ące o!erty, pollred. wadZi kslęgowoM godzlno"o ma1areki lat 25 .POŚlubl nannę 
f'lęee poleca J.'-ł,a Hac..- ulcy WYK uczeni do Kurjera za nIską opł.tą. OL do Kur. lal 18-2ł Majątek 6.1JOO zł. 
e..... Dłuaa 61. n-1509 Byde. pod "d-173:!". Jera BJ'dg. pod ..d-ISI7". . Ofert,r Kur]. BY4 pod d-1764 


;t 
. 


ł 


HOSMETYK : -
 


W akładde rtkawłczek: 
- Rcc. do Bóryl