/gb_1932_03_01_R.11_nr4900001_0001.djvu

			P£isiaj 3 stron. 


-
 


t 
.. 


,\dIu Redakcji I AdministracJI: 
B,l1goszcz. lIanzałka rocha 1& 
Nr. 49. 


= 


Krzywdzenie emerytów. 
w sobotę, dnia 27 b. m., poseł PoJa- 
klewicz, wiceprezes Klubu Be-Be, refe- 
rował w Sejmie sprawozdanie komisji 
budietowej o noweli do ustawy eme- 
rytalneJ. Zapewne postanowienia tej 
DoweIi zostałyby na sobotniem posie- 
dzeniu Sejmu w dTugił\m t trzeciem 
czytaniu uchwalone. gdyby nie stwier- 
dzono około północy braku quorum. 
Marszałek więc zamknę.ł posiedzenie 
t naznaczył nowe na wtorek, dnia 
1 marca. 
Klub Narodowy wysł.ę.puJe bardzo 
ostro przeciwko tej nowelia:a.:ff 1I3taw:y 
emerytalnej, uważa ję. bowiem za krzy- 
wdzenie emttytów i za zlamanie zobo- 
wll)zań, jakie państwo polskie dało 
emer
to-m. Poczucie prawne Klubu 
Narodowego nie pozwoliło posłom tego 
ugru-powania do przylożenia ręki 
w pracy nad tl) nowelę.. Nie wzięliśmy 

1ęc udziału w psiedzenlach komisji 
budżetowej, kiedy obradowala nad po- 
WjŻszę. ustawę., a wreszcie poseł Kor- 
Decki imi
niem Klubu Narodowego 
pO!tawił wniosek, aby odesłać refero- 
wanę. przez posla Polaklewicza ustaw
 
I powrotem do komisji budżetowej 
i prawniczej dla zbadania czy nie na- 
rusu ona praw, nabytych przez eme- 
rytów. Zarazem poseł Kornecki Z&ipo- 
wiedzial, iż w razie odrzucenia tego 
wniosku Klub Narodowy nie wetrnie 
udzIalu w głosowaniu. Za Klube-m Na- 
IIJdowym poszły Inne uf!1'upowanla 
łPozytYJne. A ponlewd wIelU posłóW 
I Be-Be wyjechało jut do domów, 
brakło q1!orum 1 sprawo odłożono do 
wtorku. 
Dlaczego Klub Narodowy tak 8ta- 
DOwcro występuje przeciwko tej noweIf 
do ustawy eme!'YtalnejT Narodowcy 
uważajl), li zobowIę.zania pailst'Wa 
pOlskiego wobec emerytów powinne 
byt wykonane. Nie zgadzamy 
ie b0- 
wiem z ministrem 1. Piłsudskim, kt6ry 
ołwladczyl. Ił wyplata .merytur przez 
państwo ma charakter charytatywny 
I hDm8Dltarny. Wedlug tego oświad- 
czenia państwo dawało dotychczas 
Jałmużnę. Ta.kie słowa w "ysokim 
-topniu ubliżaję. emerytom. Emeryci 
majl) pełne prawo do pobierania opłat, 
które dotrchczas otrzymywali. To 
prawo nabyli przez służbę, przez opłatę 
_kladek, a wres
l"Ie przez ustawę eme- 
I'Ytalnę. z roku 1923. 
Tyrn
asem nowa nowelA zobowlł- 
u.nia te zmienia w wielu punktach. 
?l'zedewszystk.iem podnosI 8ię urzę- 
t'lnikom opłaty emerytalne z 5" na 
8", a te osiem procent będę. opłacalI 
także sami emeryci. Podnosi się w tej 
ustawie Ilość lat. które trzeba wysłu- 
ły
, aby nabyć prawo do emerytury, 
t 10 do 15 lat. Zmniejsza się emery- 
tury, poniewat obJ'icza 
ię 40" od 
t5 lat. a następnie za każdy następny 
rok d'Odaje się 2
 ". Obniży to 
place emerytalne zwłaszcza młodym 
emt'l"ytom, którzy nie ze !tWojej w'Oli 
tnusieli opu
cić stanowiska urzędnicze. 
A wreszcie do końca obecnego roku 
!Da sIe odbywać znowu weryfikacja 

szYstkfc:h praw emerytów, która już 
&11: odbYIa. Przy tej weryfikacji zape. 
'\\'ne wielu emerytom obnIży się płace 
a 1Iawet calkiem je lIię zniesie. Inaczej 
'Veryfikacja ta byłaby zupełnie mez:ro- 
lUJniala. 
P, wiceminister skarbu tłómaczy, U 

OOwll)Zklem państwa jest utrzymać 
wnowagę budżetu. Należy więc po- 
!'Obić oSzczędno
ci przedewszystkiem 
9;' WYdatkach personalnych, ponieważ 
nasz budżet n08i . charakter adminilltra- 
eyJn,. Wydatki na emerytury wyno- 

zt okolo 300 miljonów zł, Takiego cIę- 
zllu, mówi wiceminister Stanyi1l1kl. 


f'!" 


;, 


'ł 


,:. , 


.;, 


KURJER BYDGOSKI 
W,dawca: 
Drukamla Polaka I. A. w Poznwa. Oddzlal Bydgoszcz. 
Bydgoszcz, wtorek, dnia t marca 1932 r. 


.\
' 
-. 
.
 
-l......{,r..;
..., 
 
.. ....:....j !......:::::
-
 
;:. 
 
< 
'. ,. .!J=4 4 - "'0-__, :.:-:. '>
, 
-:' ,r:-
:::' -;;
. fW 
;.
\ł,' , ; l-U, -' 
\ / 'I 1łf£ 
,.,.,.- -.. IW'!" 

 t. 
J " ¥' ł > =
k'" 


......- 

t . /:,....,. 
. . 
. .. 
"- . 
 .., 
... 
\\ 
\ .0..1. T '.. , '. 
r .' 
 ' ! 
- , \. 
1 '-1 ..) 
I 
, 
.... 
'ło
, ! ,.' 
\ . . 
.,\ '.- 
t 
K 


, f 
., ł..... 


. (. .,..... .,.... 
.,  


.. 
' i ;.. 
. - 4 


,. 


.:1 


. ' 


,. 
. - 


Dworac w Władywostoku. 
\VłooywOS'tok. iak wiadomo. jest pct" tern rosyjskim nad mon:em japo'6- 
sk:ern, stol1ce. obwodu w sowieckii!j republice Dalekie
o Wschodu (Sybe- 
rja) i punktem krańcow)"lD kolei tr8JDS syberyjskiej. Mk.sto to liczy 90.000 
miesZJkańców. To m;asto dla Japonji chce zail)ć maje.ca się utworzyć armja 
bialo
wa.:rdzistów pcd dowództwem c:tamana Siem.ionowa. któr
o pod'Obi- 
znę dajemy na innem miejscu. Z pew nOŚcią Japonja na tę ryzykow.n
 P'f'O- 
pozycję się nie zRoozi._ 
l 
 


Pogloski O zawieszeniu bro
i 
na Dalekim Wschodzie. 
Wojska japońskie zaJę.ły miasto Kiang-Wan. 


iS:za n g b a J, 27. 2. (PA T.). 1apoński 
sztab gl,jwny donosi, że JafJoń
zykom 
udalo się zawlacJnął miastem Klang- 
\Van. Jednakże we wschodniej cz
ki 
miasta wcią! jeszcze z.najduj" się kulo- 
rr.ioty chińskie. które uporczywie bro- 
lIią swych .stanowisk. 
Kiaug-Wan przed zburzeniem przez 
somoloty. japoń.skie brlo miastem. po- 
l6iadającem 150 tys. ludności. 
S u 'n g b aJ. 27. 2. (pAT.) Straty 
japońskie w ludz1ach oblicują nI!. 1.500 
żołnil!rzy, straty chińskie na 4.000 ludzi 
18.000 ludności cywilnej. 
G e n e w a, 27. 2. (PAT.) Dziś popo- 
łudniu w kołaeb. :zbliton)'ch do Vgi, 
roze:;zła si
 po3'loska o zawieszeniu bro- 
Ili w Szanghaju. 
Paryż, 27. 9. (pAT.) Urzędow.() ko- 
munikacją.. że poseł francuski w Szang- 
haju oraz poseł angielski wy jechali dziś 
z Szanghaju 'do Nahkinu, aby spotkać 
6ię z gen. Czang'Kai-Szekiem. 
Gdy przed kilku dniami gen. ehińs1d 
zdawał się sklaniać do zawarcia poko- 
jowego arrangement z Japończ)'kami. to 
obecnie, od chwili, gdy jego najlepsze 2 
dywi;aje wchoo!ą w skład 19-tego ko
 
pusu armji kantońskiej, walczącej prze- 
ciwko Japończykom, wykazuje on 
mniejszą ch
 do roz.mów pokojowych. 
L o n dyn, 27. 2. (Tel. wł.) Woheł: 
koncentracji dalszych posiłków chiń- 
sKich, które zdążaj" na pomoc 19 armji. 
bronill.cej Sza-Pei i polozonych dokola 
Iliego fortów, japońsJtie dowództ.wo po. 
stanowiło wysIać na rzekę Yang5e eze- 
J'eg okrętów wojellJ1Ych, celem uniemoż- 
liwienia Chińcl.ykom posługiwania się 
rz:eką jako środkiem komunikacyjnym. 
Jak do.nQSZą z Sunghaju, w cillgu 
dnia dzisiejsze-go kilka eskadr japoń- 
IIk
b bomłlardowało prze;a kilka gochin 


pQZoycJe chińskie wzdluż frontu p6}flOC- 
nego oraz forty \Vu-Sung i 'Pu-Gza.ng, 
które również ost.rzeliwane b)"ły przez 
artylerję, celem ulatwienia przemarszu 
japońl'kich oddziałów pomocniczych i 
JlOw"
" Irpr.r ':1 'f'- \\ oi
'--'w
'ch oraz 
unje-możhwlenia osLl'zellwama Ich przez 
artrlt'rję nieprzrjacit'lsk". 
S z a n g h aj, 27. 2. (PAT.) Wedlug 
ostatnich w'ladomoścl ze tródeł japoń- 
skich, Japoilczycy zajęli Kianlt Wan. 
Po gwaltownem bombardowaniu pie- 
chota japońska miala zaję.t okopy I 
wyprzet Cbil'1czyków. 
To k i o, 27" 2. (PAT.) Min. IIpraw 
zagr. poleciło podobno przedstawicie- 
lom Japonji w Szanghaju I Genewie 
zakomunikować wlad7o-m zaintereso- 
wanym, że Japonja skłonna jest za- 
niechać wrogich kroków w Szangha- 
ju. skoro tylko Chińczycy udowodnię. 
w sposób prz.
 
1 


Bojkot drogiego prądu 
elektrycznego. 
Ra d om. 28. 2. (PAT.) .,Ziemla Ra.- 
domska" drukuje ankiete oraz mem()l1'\o 
jał odbiorców pre,du elektryczne
. 
5kierowane do elktrownl mjejskiei. W 
których powołuie s:e na obniżenie plac 
trudności finansowe pnemysłu i na 
OJlólnv kryzY8 odbiorców pre.du elek- 
trczne
o. 7a7.nac7-&j
c. że w razie n!e- 
uwz2'lednienia ich po9tulatów będł 
PTowad1.ić walke. chwytaje.c sie wszeł. 
kkh prawnych ŚTOd-ków, aż do bo;ikotu 
włvcr.n:e. 
R a d o m. 28. 2. (P AT.) Po 3-d.nfo. 
wym IItrajku elektrycznym oświetlono 
dozi8 znowu wystawy sk lepOw,. ia.k. 
kolwIek walka z elekt.rownie. nie zo!'ta.. 
la ie!n:cez r.akończ()na. Odbyły S'le 1"QZo 
mowy przedstawicieli belgijskielto to- 
warzvstwa elektrycz;n
 z zar7.vdem 
miasta. 
Konfeorencia ostateczna z P1'Zedsta.- 
w1'c:i!laml kupiectwa ma me odby
 dno 
27 bm. 


. 
Strajku na Sląsku 
nie będzie. 
K a tow i c e, 29.2. (Tel. wU Wczo- 
rai odbYł sie tu zjazd rad zalogow) ch 
Centralnelto ZwIazku G6rni,ków. Oma.- 
wiano sJ)'I'awe proklamowania strajku 
górn:,ków na 
I
u. 
W glosowaniu 25 kope.Iil oświadczy- 
ło sie przeciwko strajkowi a 17 za straj- 
kiem. Wob
 t
 stra ik łl& ŚlłSku 
prokla	
			

/gb_1932_03_01_R.11_nr4900002_0001.djvu

			15tr% 


..GAZE7Ą BYDGOSKA" wtorek. d,"
a 1 mrrca 1!:132 l' 


'Nr. II.  


.. 


Akademja ku czci "ojca skautów" 
gen. Baden-Powellae 
. Z kole-i prze!llówIen
e wy
łosn barc- 
Warlza wa, 28. 2. (PAT.) W dniu m;strz A. Kamiński. który w barwllych 
dds;elszym o F\'od.z. 12 w I!£.łi rady slowach scharakteryzował postać twÓJ'_ 
miejskiei odbrla się wielka akademja. cy skauti.nA'u. Harcmistrzyni A Wierz_ 
zorj/"anizowana przez wydział drużyn biańska. mówiła o historii rucbu har- 
szkól 
w
:f.erhnYrh. komendy chsek obrońcy u- 
/I tonll 
ISla. a on 
 dziećmi ":y
:r.edł na rzędowo zw.rocH lie do łuki prezyden- 
peron .1 za.uQ,'uyl Jak po drugiej sw-ome ta. Swbienica jest juz przygotowana na 
łoru Jec.h
1 .na ro
'erze obładowan.y podwórzu więziennym przy ul. Mł)'ń- 
paczkami Jakiś podeJrzany osobnik. GIS sklej, 
t:alrzymał go. sądząc. że to przemyt.nik. 
Ponieważ niewany nie chcial otworzyć 
pac:r.ek, Gis oświadczyl, że zabiera go do 
.Miały. S-letni synek Gisia przvniósl 
C)
u pła;;ze:z i ruszODO w drogę, Zara'l 
potem. w chwili. gdy podnosiłem zapo- 
rę, uslrszałem kilka strzałów i zobaczy- 
łem Gisia IChowanego za s
'gnalem, 

oOOus gdy ów dra.b celowal do niego 

 I'I't\"olwe"J, Prpdk" skoczvlem do do- 
C)Z(W'h, podczas gay OjCIU Jego zeznal 
prz.e
 świadkiem. ż. w lym Q,'lunit 
czasie S1'n b)'ł u niego. 
Lekaru rzeczoznawcy, prof. dr. Ho- 
I'OSzkiewicz i dr. Krukowski z Szamo. 
łuł. zgodnie orzekli. że śp. Gis otnrmal 
a poclrzal,.. z któr)'cb Itrzał w piersi 
byl śmiertelny. 
1\astępnie .
d obtojnal parabe\1um I 
Inne liu C1.ynu. Kula. wyjęta z ciala 
śp. Gisia. d'OkłaW1ie odpowiada lufie 
parabellum. POlatem stwierdzono. że 


. 


Stracenfe bandyty Walentego Fran- 
kowskiego nastąpiło wC7zą iloU 
:t'gla. W dyrekcji warszawskiej pomlędzJ 
obslrz.el!wuJIIC Silnie .obsługe 
oleJow!" Zawierciem i Myszkowem I'Abusie zdo. 
PGmIę-Wy Herbami NOQ,eml a Zdun- łali skr!LŚt 80 w()rk6w wę«la. 


Zagadkowe samobójstwo. 
Is-Jetnł Marjan Polus pozbawił się tycia wystrzałem 
z rewolweru. 
p o z n a 6. 28. 2. (Tel. ",,1.) . 
WCloraJ w gO'J.r,lllach przedpołud- 
niowych targnął sie na życie l
letni 
Marjan Polus. Z8mies
kaly prz.y ul. Sł()- 
wackiego 33. Mianowicie strzelił on do 
siebie z rewolweru. raniąe si
 śmiertel- 
nie w skroń. Na odglos !!trzalu przybie- 
gła właścicielka mieszkania i zaalall"mo- 
wala ląsiadów, kt
zy wyważyli d rZ\ł'i. 
0<:7.01'0 ich przedstawil sie suasz.nv wi- 


} 


&1t. Strzał w ok()1icę nosa był Amleł" 
teIny. Do dogorywającego mlodzisńca, 
który nie odzyskał już pn).tomnok
 
,,'ezwano pogotowie ratunkol!.'e Lekarz 
stwierdził zgon. ZQ,'łoki przewieziono 
do zaltladu medyc\'ny slldowl'j 
Prz.)"c:zyna samobójslwa. Die jest je- 
SZClo8 wyjaśniona. - 


Samobójstwo polityczne? 
s o s n o wi e c. 29 2. (Tel. wl.) Sen- 
sację wywołał() tu samobójstwo se-kre- 
tarla Zwie.r.ku Zawooowe
 Pr-lemy- 
5łu Budowlanego, WwcentegO'I'anłli. 
Nastęonie teroryści udali sIe do lo-- 
kalu lwie.zku ..Bundu", Itd7.ie atl"lala- 
mi re\\olwe-roweml zranIli ł osrbY. 
Sprawcy napt.du :zbIegli przed przybY- 
ciem oolicil  


- - 


Niepamięlny śnieg 
w Rzymie. 
Rzym.28 8 (PAT,) Spa.dł tuo bri ' 
cie śnieJl'. TaJtlel śnieżYl"Y nie parole- 
taia w Rzymie 00 wielu lat. 
W Genui śnielt pa
a od dwóch dnL 
powO'1u ;ac znaC7.ne 5zkodv dla hodo'" 
. t'ów kwiatów i lezonowych nowalii nI 
fljvief7e. 


-...-. 


- - - - 
 - - . - 


Skazanie b. urzędników 
sowieckich za oszustw.. 
B e r II n 28. 2. (P A T.\ Sad tutPI
Y 
I!Iktlal 2 bylvCh unedników prled5
 
\1I1c1ł!I'Ilwa han"low('S?:o cowłetldeg
 . 
P.errnie na karv 2-miesi('rznelW WI
 
li..n'. 7a ol7nkllt'lr7P m.nlDl1la rJfI ł;z: 
pelnl-nnp w r. 1
2!)/30 na .-koAt' 
. 
m:erklf'i wytwórni 1IImowl'i . T
 'l' 
ort:l pańsIwIł rowiprkif'lI'o o
\car
 
mi S8: b klero\1l :1:k oo"zfal u fott
'
i 
lic7np..o r>r7ptistawkielltwa Zoebref 
rerert'n
 Ronin __ 


Zapisz Eię do OoW
P
		

/gb_1932_03_01_R.11_nr4900003_0001.djvu

			PIr'. f9. 


"l>AZETA BYDGOSKA" wtorek. dma 1 mtrca. 1932 r. 


8tr S. 


. 


Wojenny dok pływający 
w porcie gdyńskim. 
G d Y n l&, 28. 2. (Tel. wł.) War- 
I17'taty marynarki wOjennej w Oksy- 
wiu pracuj
 obecnIe nad budow
 do- 
ku plywajęcego, majęcego sIUż)-ć do 
montowania na miejscu jednostek 
floty wojennej. 
Budowa wlasnego doku, która ma 
być ukop.czona w poczętkach lata. 
okazala się konieczna ze względu Ila 
odebranie polskim okrętom wOJen- 
nym prawa "porte d'attache" w Gdań- 
aku. 


o:::=- 


Hisłorja się powłarza. I 
Problem rozbroienl.a nie jest nowy. 
ed stu laty. ściślej powied.ziawszy 
ł';:ed 101 lały, na.rody europejskie Już 

jn1OwałY się tym problemem na spe- 
j81nej konferencji, KonfereJJcia odby- 
1:'81a się w roku 1831. a zwołana była 
rainie. Również ob
y toczyly się 
0 tern Metternkh oświadczył. 
że chodzi o to. Rbv wznOWiony zostcł 
!ta.n pokojowy w EuropIe, ale svtuacia 
tak'ł jU
 istnIeje. ba na.wet więcej, po- 
kói w Europie nigdy już me może być 
za.!lI óconY. 

Iemiecki delerra.t wyraziIł tę.danie. 
aby Fra.nda p;erwsza świeciła przy- 
kladem i roobroiła się. bowiem ona ze 
wszystkich państw europejE,kkh jest 
najbcrdoziej uzbroj()J1ft. 
Poseł francuski w Ros". BTOf!8O'I1, 
oUlajmił. że Rosia może być wielkI) 
Przeszkode. na drod
e do rozbroi9l1ia, 
chociaż sama bi.erze udzial w rozDa- 
trywaniu kwemU rozbroienia. bowiem 
ostatecznie zll'8d7.a się tyłko na to. aby 
rozbrolIi sle iif1m. 
W taokkh wa.ru. Prez).djum mi!lji lotniczej _ delegat Hlszpanji 
Konferencji Rozbrojeniowej odbyło Madariaga, oraz komisji wydatków na 
dziś po-siedzenie, na którem dyskuto- zbrojenia - delegat Portugalji. 
wano metodę dalszych prac konferen- Komisje techniczne podejm
 sw
 
cji. . pracę 
opiero WÓWC7.8S. g
y obrady w 
Aby. zapewnl.ć porzędek w dyskus
i komisji politycznej POStąpl
 do
t
tecz- 
prez)-djum powlerzyło p_ Beneszow!, nie naprzód, czyli najwcześme] za 
mianowanemu referentem komisJI dwa tygodnie. W międzyczasie rzecz o- 
głównej. przygotowanie systematycz- znawcy wojskowi prowadzić będ
 roz. 
nego zestawienia poszczególnych D
O- mowy nad technjrwemi szczegóła.mi. 
pozycyj, które zostaly zgloszone. Blo- G e n e w a. 27. 2. (PAT). Pelna lIsta 
rąc za podstawę projek
 
o-nwencji o- reprezentantów polskich. w komisj!l
h 
pracowany przez kOmISję przygoto- przedstawia się następuja.co-: komls.:a 
wawczę p. Benesz zestawi z poszczegól- lądowa: delegat - gen. Burbardt-B
- 
nemi postanowieniami te;1"o projektu kacki zastępca - rad I{omarnlckl. 
zaproponowane uzupełnienia. rzeczoznawcy - płk. Englicht, mjr. 
Poza tern prezydjum postanowi!o, Zakrzew!'kl. mjr. Skrzydlewski. kpt. 
że 5 komisyj utworzonych na pOSle- Poncet de Sandon; komisja morska: 
dzeniu zblcrze się dziś w półgodzln- deleJ\'8.t - gen Burhardt-Bukackl, za- 
nych odstępach dla wybrania s
ych stępca _ kom. SolskI. sekretarz - por. 
przewodniczęcych, wiceprzewodnlczę- mar. Lasocki; komisja powietrzn
: de- 
cych i referentów. Sprawa prz.ewo
- legat - kom. BurI:ardt-Bukackl. z!1- 
nictwa poszczególnych komisy] Ole stępca _ płk. BaurIn, ek!'pert, mjr. 
jest jeszcze ustalona I stanowi w KwIeciński: komisja wydatków na o- 
chwili obecnej przedmiot zakulisowych bronę narodow
 - delegat min. M(). 
rokowań. " d
elewski. zastępcIL - narz. wydz. min. 
Prezydjum po-!5tanowlło wręszcle o- I'Ikarbu Zakr7ewskł. eksperci - rad. 

łosić deklaracje przewodnIczącego Dy
t I mjr_ Mokrzycki; wr
szrle ko- 
konferencji, w której ten przypomina, misja polityczna - delegat mln. Szum. 
że zdaniem organl7.acyj kobIecych. za- lakowski. za!'tęDcy - mln. Muhlstein, 
pytanych o najleps7Y sposób ud.zlał
 nacz. 
aczyński. rad. Gwiazr1owskl, 
kobiet w pracach na ł"?-ecz 0r:,,!"amurJl eksperci - kpt. Poncet de Sandon. dr. 
pokoju jest mianowanie ko"n"t człon- KulskI. 


I 


;. 
 -- 
.r ,< J:. .I.,'
r
 
Ii".'" 'f - - . .,.. 
... 111';. ił. f 
--'

 tri , 
 


.IfI- 


-1.1', 
-. 
'.. 
aT - 

 --:. 
,.-:-::-:,:- -;- 


" 


.. 


,. 


, ' 


'I. '" 


4 


A 


Widok 118 niemIecki konanlat generalaT wSzanahaju. 
Gmach tt'ln muslp) być o-próim	
			

/gb_1932_03_01_R.11_nr4900004_0001.djvu

			Su.&. 


Zwyrodniały zbrodniarz 
ciął swą tonę siekierą 
w twarz a słuią cą porabał_ 
w domu Stefanjl Pawelsklpł w Jablon- 
nie pod Warszawą I:amieszkiu.-ali mlodd 
(trzy lata po Alubiel maltonkowie: 
'let.D1 
Hieronim i 22-letnia 5tanislawa Chmielew- 
SCY. których potycie lIie naletalo do ucz,," 

li wych. 
Hieronim Chmielewski. z zawodu kra. 
wlec. robotnik kolejowy, stale wszczynał 
awantury, zacbowujqc się \\obec tony br.u- 
taInie. Bil jl!. I grozi!. te jej koścI poiamie. 
\V przystępie zdenerwo\Ooania Cbmielewski 
mawiał: 
_ Pamiętaj, te w trumnie cię wyprowa- 
dzę I domu.
 
Slesnaski te. jak sam Chmielewski u- 
trzymuje, byly spow
dowane podejrzenia- 
mi tony o zdradę mslteńskl\- 
U ChmlelewRkich w I'harllkterze slutl!.- 
cej zatrudnIOna była ItI-letDla Marjan
a. 
Walendziakówna. którą wlaczorem Chmie- 
lewski, kon;ystajqc l: nieobecności tony, 
Z8",'alcil. O fakcie tym zabroniłschańbionej 
dziewczynie m:'wit komukolwiek. gr\J'lI
c 
Jej zabiciem w razie zdradzenia tajemni
Y. 
Walendzlakó\\na nie wytrzymala, lWI&- 
rzając sie z tem przed Chmielewską, 003- 
II'ledziawszy aię o lem Hieronim Chmielew- 
ski zagroził maltolIte 'mierclą. o ile odw..... 
ł
 aie zdradzić IfO przed policJą. 
Zarówno ChmielewIlka. jak i Walendzla- 
kónna, oba\\iajllc sie spelnlenia gr01by - 
lIie dotyły zQmeldowaDla w policji. ale gdy 
znowu zostaly dotkliwie pobite przez 
Chmielewskiego - Walendziakówna udala 
się na posterunek pOlicji. skladając meldu- 
nek o zgwałceniu . 
WIeczorem 13 atycznła "OdZ. tu' l;nml8- 
'lew ski powróci! do domu. Dowiedziawszy 
ale. It Walendziakó\\na zdradziła 110 przed 
)IolIcją. Cbmielewskl "'padl w szal C

Y- 
-tiU eieklnę. zll"ajllc nil!. cios w twarz '1"1"- 
cej maltonca,'a następnie zarąbal Walea.. 
dziakównę. które' rozplatal !lIowę. 
W drodze do szpitala Walendziakó\\ na 
.marla na IItacji w Jablonnie. zał Stanil'lla- 

a Chmielewska w stanie b. clętklm ZOlila- 
la przewieziona do szpitala Państw. Insty- 
ttutu Dentystycznego (Obrońców 31) w Wal' 
ssawiII. 
W toku dochodzenła Chmielewska po 
odzvskanlu przytomności zeznala. It kry- 
tycznego wieczora zatądal od nillj mili. by 
udała się z nim do kolegi. który ma udzie- 
lić mu poradY co do sprawy o ZIl\\ałceDle 
Walendziakó\\ny. Cbmielewska nie chciała 
.....stal. p"ytulila się do podu!'J'kl I zaf'nęla. 
Nie pamieta co sie potem !ltało. 
Chmielewski twierdzi przeclwnłe, te u- 
danył tone siekierll w chwili. Ildy czyniło. 
mu wymówki z powodu gwałtu. zaś ucie- 
kaJącej Walendziakównie mllał cio. na po- 
dwó"u. poczem zbil'gł do Nasielska. gdzia 
I08t&ł na drup;i dzień ujęty. 
Chmielewski hrierdzl. f t cierpiał no. 
chorobę wenerycznI\, która nie zoslała nale- 
tycill wyleczona Ponadto U!lkarta się na 
brak pamięci I ...Ielkll nerwowoś
. 
Zbrodnlan lItani. przed s"dem dord- 
Dym. 
Ciętko poraniona siekierą. a ponadto 
znajdujq.ca się w ciąty maltonka Cbmie- 
lewsklego -- zostanie przywieziona karetką 
na Mię rozpraw. by zlotyć zeznania. 
O Ile leka"e psychjatrzy. którzy zostatl 
....ezwani. uznajl!. oskartonep;n la ldrowego 
... sl!rawa zostanie rozpat"ona. 
Chmielewskiemu Ifrozl kara 'mlercl albo 
l)e7t1'rminowe wiezieniL 


Przystosowanie. 

ależy 8'ię zaW9ze ubiera
 zg'()- 
dnie :Ee 8wojemi dochodami. 
- Tak. oczywiście, ale nie Jestem 

lennikiem chodzenia nag-o. 


..GAZETA BYDGOSKA" wtorek. dJJrla 1 marca 1932 r. 


Zdumiewająca karjera 
angielskiego powieściopisarzae 


OsoblIwością zmarlego nleda"'no P
!I" 
na EdgllrR Wallace jest. lIIetylko Jego liCZ- 
ba ksiątek naplsanycb I wydanycb, która 
jest ogromna, był bowiem autOl'em 150 po- 
wieści pelnych rozmiarów, wydrukowa- 
nych razIIm w 25 miljonocb egzemplarzy, 
paru tuzinów sltuk teatralnych. 300 no\
-el, 
rozmaitych scenarjuszów kinematograficz- 
nych I niezliczonych artykulów dziennika.... 
sklch. Albowiem byli autorowie, którzy li- 
czebnością ewoJIIJ produkcji dorównywali 
\Vallace'owl albo mote go nowet przewy*- 
lizali. My Polacy mamy przeclet Kr
zew' 
skiego, którego twórczoś
 _publlcystYł:,znł-" 
naukowI!,. a przedewssystklem powieśclopl' 
sarskl!,. obliczono na przeszlo. 1.000 tom
w. 
ClllkawszlI jut jest to. te nlezwyklą licz- 
be dziol swoich Edgar Wallan napisal w 
krótkim czasie. Zostal bowiem autorem II. 
teracklm dopiero dochodząc do pełnych lal 
męskiego wieku. a wlększoś
 swoich utwo- 
rów rzucił na 'wiat dopiero w ostatnich o 
śmlu latach tycia. w którycb uzyskał śwla. 
tową sławe. przeklad na wszystkie prawie 
jelykl I ollromne dochody. alęgail!.ce podob- 
no 50 mIlJonów złotych polskich. 
N'aturalnle takiej ilości papieru Walia. 
ce nie był w staniII zapisaćrc:ką. nawet naj. 


bieglejsza ma!'lzynlstka. ani najtepuy Ite- 
lIo/lraf. nie byli w staniII mil sprosta
. mu 
siał więc utvwat Innych metod. jedell I je- 
11'0 przyjaciół opowiada. te kiedy juzcze byl 
na progu slawy, trzymai lA' swojem mie. 
sZkaniu przez całą noc czuwajqcego kamer- 
dynera, który mial obowlqzek podani" mu 
natychmiast czarnej kawy. jetell w ciągu 
nocy Wallacowl przyszlo na mvśl obudzlt 
IIlę I Zł1CZąt pracę Wtedy. zapaliwszy pa- 
pierosa w slawnei swoiej. niesłychanie dlu. 
/lIej, cYllarnlczce. Bledł do swoiei pracowni 
lasiadal \v pewnego rodzaju klatce azkJa 
nej I pOflrostu mówił RwOją powieść bardzc 
szyhko do aparatu. zwanego ..dyktafonem" 
I którego potl1m kopiści utwór przepisY' 
wall. , 
SlInsaryjnośt twórczości Wallacea pod. 
nosi to. tn do niej umyr.łowo wcale nie byl 
przygotowany_ Skot\czvł bowlel1'\ szkółkę e, 
lementarnl!,. bo na wl,ceJ nie mógł !lObie 
pozwoll
. jako w}'chowanek roznosiciela 
ryb. zahrany z litości s domu podrzutków, 
pr7.p/1 !l6 laty. 
Przybrani bracia jego byli zwykłymi 
kryminalistami I Wallace, jako dzie-cko, 
chodził kllkan8Ścla kilometrów poza mia- 
sto z wizytą do ich więzienia. z którego był 


.....;I 


Wyjazd do Egiplu 


, 


Lepie), że wyruszę jeszcu przed łmlpninami, Drzyśl" mi znowu cJuio pię.k.nł'cb 
pocl.łoweit - jak Zl'e.'
;;u 1\ł
U. 


Iajemni[a [larnej R
ki. 
Powieść sensacyjna. 
(Ci U dalszy). 
Pomimo znużenia dlu
o nie moltlem 
K&8D1
Ć. Wreszcie rzeczywisLość jęła 
łęczYć lIie z majaczeniem. Wydalo mi 
się. że plyne lódk
. Przed oczyma 
przesuwala się postać Miry. WlolY jej 
rnuskaJy moie. t"arz, odurzala mnie 
""oń jrj perfum, d
wieczał w uszach 
Jej wesoly śmiech. Chcialem je. schwy- 
cjć w objecia. cało\\'ac jej zarumienio- 
11;J. twarz, upajać sie czarem jej ust. 
lecz wJ'I'wala mi lIie łuciekala coraz 
dalej, 
rożęc żartobliwie... Znikalo 
'edno widziadło, przesuwalo lIię inne. 
Goniłem Wladzia po wrzosowiskach, 
. 
łos Miry odzywał sie z uJrrycla. 
$piewala moja ulub:ona wl08ke. " .ka- 
rolę. Każda nuta br.m:ala przy t. .om- 
f'anjamencie buku fal i zdawa'a sie 
tonać w otchlanl. GlolI !Iawal się co- 
ra! cichszy I dal"l'lY - i rozwIał IIle 
111' przestrzenI. \Vs!ystko lIie zmcc;lo 
1 usradło w Jflebokim śnie. 
Zbnddf'om slO nule. oJ!'arnl
ty 
uezuc!em. ie ktoś .toi przy mnie w cie- 
mncściach. Żp jakieś Mzy B:e we mnie 
""Pa tru j,... W pokoju panowal pól- 
mrok. noc bladła pod wplywem po- 
\\stajęcych na \\8chodl'le p:l'rwszych 
promieni zorzy. Ledwie przyt.omn
-m 
wU'okiem spojrwem w okno, kt6reA'0 


t-Iemne żelazne kraty odelnały sie na 
p;wlaździste m tle. Za kratami ktoś 
stal. Ujrzałem jakiś olbrzymi ciEń. 
W pierwszei chwiłi nie m
lem 
zdać 'asno spra\\y. czy widze 
o na 
jawie. czy jest on dalszym ci
iem Ja- 
kie
oś snu! 
Lecz cień się poruszyi. Ręka wyci 1- 
p;n-:ła sie przez kraty. 
Wtedy. oprzytomniawszy. szybkim 
ruchem zapaliłem elektrycznI lam'Pę, 
stojace. przy lóż ku. 
Cień momentalnie znikł z przed 
okna, jednak w błyskawicznl"IJ'l m
nie- 
niu dostrzejtlem twarz ohydn
. o po
 
twornr.m zbrodniczym wyrazie: twarz 
barona. wYllwobodzODI ze 'wiatowej 
maski. 
Zdumienie PJtykuło mnie do miej- 
sca. 
Co baron mÓftI fGbić o tej porze 
przy zakratowanem oknIe m
o po- 
koju' lak! mógł być cel Jego lI
pielfo- 
wanla' 
Zerwałem siO z łóika. Poblell'lem 
do ok n'ft , lecz GCzyw!ścle nIc nie ujrza- 
lem prócr fa!'nej 9Inu«1 na horyzo-"!e 
i wy
klch lyloVetek drzew nler .)- 
mych, jakby uśpi()TIych "w 
r()o
u((
j 
cis7Y. 
Chłodnv powiew wdarl IIle do po- 
ko-jll. \Vstrzesne.1 mnę. dres"u. Czu- 
łem sle tak znuiony. że chwiejnym 
krokIem powrócilem do lóżka Chociaż 
stras..Jiwe oblicze ujrzane przed chwi- 
la. stalo mi wcia! przed orzyma lecI! 
senny. nie wfedzialem lut. czy zjawa 
była' realna. czy też ulf'l!:łem zlud 7 eniu 
Gdy obud
ilem sie okważ dokument leźal teraz w po- 
skutecznie. PUfI'ilares. rawlerajlJ.cy dróżncj walizie. Nie noolilem RU w Jlu- 
kilkaset 'ranków. znlkl bel śladu. Gdy- 
ilaresie od chwili. 
dy sprawa skar- 
by nie list. który słuiył. lako dowód. bów zostala po
rzebana.. Lecz, jeśli 
że. powracajęc wieczorem. mialem DU- , baronowi chodzitD o posiadanie per!l
' 
Itilares był przy sobie, słdziłbv-m. tf' minu. znaczylo tli. te wierzYł \V moz;lt- 
zltubllem fł() w drodze. Nikt nie wszedl wość znalezieni-a. skarbów i prawdO' 
do pokoju podczas mpl!'o snu, J>O'Ilie- pw()bnie poszukiwal ich na wlasn' 
waż drzwi zamknęlero :.. klucz. reke, lub staj sie już ich posiadaczeD'
		

/gb_1932_03_01_R.11_nr4900005_0001.djvu

			,., 19. 


.GAZF.TA B1"!)GOSKĄ
 wtcreJt, cJln7a J mc;rca Jro% r . ... 


=- 


Przy .aparalu atolea, prukrwieolu pOd- 
brzu
a, bólach lA' krzy tu I w bokacb, 
braku oddecbu bicIU -erca migrenie. 
szuml& lA' uSZAch. rawrotach glowy i ogól, 
Ilem ziem samopoczucIU powoduje natu- 
ralna woda gOrzk" ..rranoluka-J6ze.fa" 
tI'ydajne I obfite "'yprótDleuie- I 8anik po- 
przednich objawólA niepokojących. tądać 
'IV sptekach I droeerjach n 1786  


. 


R .0 
' I.U. A 


KALENDARZYK 
Poniedzialek, 29 lutegQ Romana Op. 
\\ torek. 1 marea. Albina B. W. 
Wacb. slońca g, 6.23, Zachód slońca g, 17,13. 
Wachód ksif:tyca g. U,. Z acból ta. g. 10,81. 
Dviur nocny aplek. 
Od linia 29. 2. do dnie 6. S. 
A.pteka Centralna, ul. Gdal\llka 2. tel 99ł. 
.p.eh pod Lwem. Okole, Grunwald2lk& I 
87, tel. 191. 
MQeUID ltJeJskle pny St&rym RJnllI:u 
III!IAU" codp 
 1(1 do III. w nlpd7.iele I 
'więl" od 11 do U. Obecni,. MUZPUlD 
IbIorOwA "'y-t&wa obrazów prof. Bartla 
I poznania 
Polakla Tow. KralozuawCl1 - 'I'01lrlu9 
Klab, ulica Ube-lIa 
 t,l 2238. od e-U 
,,)'dsJ' Imlkl kniejowe W'I.lkle taf(\r. 
1I'I1r'Je III aprawacb turY",clllO-wJcleczko- 
.,ch. 


List otwarły 
110 paD6w.wlrAclc!el1 restauracytl Ita- 
wler6 w BydqOSZczy. 
Mówle. w mi
cle. te w c
aele Wiei- 
kleJ!'o POMU od'bywaje Iłit \V lokalaeb 
dancilld. 
Sodalida Pań zW1'a.ca sIę nfniej- 
8zem do PP. wldcicleli i 
ospo.dcrzy z 
,oracym apelem. by zechdełi prze- 
.trze
ać w IIwych lokalach przepisów 
Kościoła KatoH<:kf
. który wvrainfe 
zakazu le uT7.adza.nia za.baw tanecznych 
w C'7.as' e Poslu. Jelit to zreszt. t poli. 
cyjnle wzbronione. 
Jesteśmy przekonani. że wybryki te 
wprowadzaj, do naszych lokali czyn- 
niki wrolrle Kościołowi. celowo 8
Ze.. 
ce z/lol"Sl.enie i demoraEozacię w na- 
ezem kai<1lkklem sPOłeczeńlltwie. 
Ol'zekuJemy męi.nell,'O wYs1,płenla 
Szan Panów przeciwko te
o rodzaju 
osobni,kom i niedopus7.czenia do urzJr 
dzania tańców w IIwolch lokal&cb w 
czu'e zaka7.anym. \V przeciwnym b0- 
wiem raz'e krtolickie llooleczeństwo 
zmUS'70ne bylohv wvcio.ll11

 z teKo da- 
leko ide'ce konsekwencie. 


Psychika współ zesnego 
Niem ca w świetle niemiec- 
kiej powieści o Pomorzu_ 
Powieść p. K. O. Barka o niemie:kfeJ 
Illraty nad Wisłą (..Deutsche Wacht an 
der We!chsel, Erlebni
e" Leipzig u. 
Ziirich, 1931, str. 2\3) osnuLa jest na 0- 
sobistych widocznie wspom,nieniach pi- 
sana. poc.hodzącego. jak sądz.it! możfI', 
I okolic Grud
ilłdza. Polaków szczerze 
llien8""icba. Wid
i Jednak takte błt 
dy Niemców. Wlltek powieki jest taki: 
Młody porucznik Franciszek Kerber 
Jedzie na urlop do swoich rodzi.nokoju. 
Nikt z. Niemeów nie zdaje .obie .pn- 
'9;y z grozy .ytuacji. Nikomu prE'z 
m)'AI nie przechodzi, b)' Pru:iY Zachod- 
l1ie nloFl'ły stat si
 pOlskiemi Jednost- 
ki I}"ko zOajlł sil;' orjl"ntowa
: major 
Selbiger i majoJr Wagner w Grudzlll- 
dzu. posłanka dtr. Schirmacher w Gdań- 
sku Kerber Du
 zorg&nnowaner o 
oporu staje .ił mIody porucznik Ross- 
bach. organizujllcy wlasny korpus I .ie- 
dłiblł w Chełmty, który obejmuj. ra- 

em I GrenzSoZucem Itrał nad .ranic
 
Konzresó\\'ki. Jes
 to jakby łyp oas.zll- 


C · k r k - P 6 samodzielnych malarzy zrzeszonycb 
Z y z OW O za gr ozone g rUZ Cą jest w Spóldzlelnl i \\szyslkie 
poLł-lebne towary \V Spółdzielni zaku- 
. - łODł - e W CI - emnOS P CI - aChee. puja, to I oni o t)'le mniej mieli w ub. 
roku pracy. Więc słullznośt maia rze- 
Z wa lnego zebran ia Tow, Oby "c .. tel i i M iłośników C z y 2kówka. mieślnicy. mówię.c. że z roku na rok 
.... 
 jest mniej pracy I mniel zart>bku. a w 
PIl"ojekt r
budowy ezkoły na Czy!- ntri zajęły sie ul. Flisack... aby mieaz- dclszym cią
u za.n051 Bie na 
OTS7e. 
kówku jut od kNku Ia.t byl rozpa.try- kańcy jej nie IO'zętli po kolana w bło- Dużo ludzi. a mlanow:de Urzędy Skar- 
W&.n)' przez Magistrat I Rad., Mlejsk
, rie i nie niszczyli BObie wzajemnie po. oowe nie l'hco. uwierzyć, jednako\\oż 
led:na.kie teorJa nie daje pozytywnych źytecznych OfO"ód.ków, omiiaję.c kaluże. fa.kty mówię. za siebie. 
wy.ników. Ddś naeze obywalelslwo, a O drzewa, r08n
ce na chodn'iJtu ul. Mimot.o Spółdzielnie Malarske. uwa- 
pnewałnfe rodrlce, których dz1e.c1 [{orono, wsJdej pnechodn1e rozbljaja żat należy za pnedlliębiorlltwQ ż)'wot- 
uc.zes'czają do szkoły. ośw
ad
aję.. że ItObie 
łowy dziekl wesklemu chodni- ne i to dzięki celowej współpracy 
W tych warunkach. w iaki-ch sie obec- kowi. Dnewa te majł śred.nicy 80 cm. wszystkich członków. klórz.y rychlo 
nie s7.koła 7.na 'duje. nie b

 do niej PorulI
ano, sprawe komitetu budo- konieczność I odPOwii!d,nie zasilenie tltj. 
d1:ierl posylat. S1.kola zapadła sle IIwe- wy k
cioola. POiIlawlono projekt. hy w placówki uznali. wplacajec reJl;ulamie 
mi mura.mi w Z'lemię. Roztaczana przez tych cl\:źkkh \\'a.runka.ch nie myśleć o ewe udziały. ktÓTe dzls-:ai WZ'c,z z fu n- 
IO'zyb. jeR r.byt nl8ka. Bra.k w olei po.. nowym Domu Bożym. natom!am za ze- duszem zapalKl'W}'m wynoszą. przes 7 10 
wietrza, do tego przepełniona Je!'t bra.ne pien;łdze na cel ten rozszerzyć 75.000 zł. 
dziatwa lI
koln" Dzieci nabawiaJ. .ię I kapll.ce. która jest za 8'lczupła, a MeT- przy podIz.i.ale zysków nie omlmlę-to 
rozsadników Kl'utliczych. a przytem ni DOdCZ811 naoo!eeńtwa marzn, 116 również naslych bezrobotnych. ofiaru- 
r;"!tle tr..biQ.Ce samochody, parowce, dworze. W tym celu porozumie lie za- lłoe na ten cel 600 zł. na Tow. Termin
 
d1:wonien'ie kolejkI powi.a;towel UJlie- nl)d z ks. prob. Skom
Ulym. torów 100 zł oraz dalMe kwoty na mll8 
możliwiaj, prowadzenie lekcyj. Le- W ub. nledozielę odbylo si,. roczne cele społeczne. 
karz szkolny stwierd'liJ P'l"ZY ostatnlem walne zebranie Tow. Obywateli I Mi'lo- Po jed.noj!'ł06nem udZ'ieleml'U ab!!()o 
bada.niu (17 bm,) w ied,nej uledwie 8niików Czyikówka w sitU p. Glapy lutor1um. czlonkowie w dYskusU wy- 
klasie 7 wypr.dków d
ieci chorych na przy ul. Grunwaldzkiej. Pn
yll na ratallllwe zadowolenie z prac zarzedu. 

rutli-cę (nieżvt 
krzełi). Sę. to skutki to zebranie hr. Jan BIl'iń8ki. pos. A. B. obiecujo.c w dalszym ci..!!,u wlI!,óln
 
przebywa.nia d'Zlecł w przepelnionycb Lewcndoowski I l'11t. Sokoloweld. pre- pr
yczynić się do rozwoju teł tak po.. 
klasach. Niedawno byly nawet wypad- zell Bron'Z powital P'l"zybyłycb ROŚci I tytecl.nei placówki. 
ki limlercl w awem lID!'awozda.l'Ilu porunyl po. Po załctwien1u da:lszych spraw po. 
Towanyetwo od dłut8ZeJ{0 czasu wytsze bollł(:zki. tak równiei w ser- ne,diku obrad' pnewodndczecy aolwo- 
doma
a .i., od włc.dz miejskich 'wle- deC'Znych !'łowach dzIękowal za ".spół- wal zebrU11e 
tła ele-klryun8lfO dla IIwel\'O przed- praco hr. Bnlńeki
u. rektorow1 HYJ)- . 
rnfeśola, Wnyetkie możll
cI już 8'lę azerowI i prezellOwt Kółka Ro1nl.czego KomuD1kat 
wycz81'pały. lu POdplllY obJ'WateU, de.. ZachM}u7.owl, u - L d 
le,-ac1e. pro4by. To wsz)'.Lko da.lo ne- Po wyczeroułe.eel dyuUIIH Pł'Zysł...- nlwerlytetu U owego. 

at)'wne re!ułtaty. Śwfe.tlo d.la Czyż- piono do wyboru noweJ{O r&rZłdu le- I We wtorek l bm w sali Domu 
k6wka jeet tak wame. IlłJk pletwy dła dno!flośnle wybrani pp.: preze. Bronz, Ka.t przy Fane odbędą sie d-łwe '\lIry- 
ryb. Od teJ!'o zależy cały rozwól dziel- zastęJ)ea Jer7.man, lIekr
ara KurdeIski, kłady: 
nicy. Stanowi
 ono może ba.mulec ue- 8karh Jmerllki. kom. rewbyj.na Za- l) 7,30 ..Pitkno w UteraltU1'"Le" pro!. 
rzoeel siO wśród młoco- 
w)'ch Niemców. 
W.pomnicmla te, to jakby przekrój 
ps)'ehologicZll)' nieprzeje'
		

/gb_1932_03_01_R.11_nr4900006_0001.djvu

			etr.' 


h.. 


<.j 
.  


it 


Slemlonow. 
przywódca emi
a.ntó\V rosyjskich, 
pEll"traktuje z M
dem japońskiJID w 
spra\\;e ut\H>rze.nia armii biarogwa'1"- 
dzistów w Ma.ndżurii 


W,laśnienIe. Proszeni jesteśmy O 
J'Odanie do publicznej wiadomości. te ar- 
tysta kabaretowy (obecnie wy&tępujący w 
restauracji lO Pod Strzechą", w Bydgosz- 
czy) utywający przybranegu nazaiska 
fi WI
ysław Mrozowicz", 
e pozostaje 
'" tadnym stosunku pokreWleÓ!ltwa do ro- 
dziny l\f()J'()ZO\\ iczów. 
_ Zwracamy uwag. na dzisiejsze ogkl. 
IIzenłe o otwarciu Cukierni I Kawiarni 
.,Roma
 przy ulicy Gdańskiej 22. 
-JUDo Corso. Dziś podwójny program 
po cenacb znitonycb. W niewoli u Szejka 
z Tom Mixem oraz Rex Bell, obrońca ko- 
biet. I 111parter 50 gr.. rezerwowe 1 zł. 
- Kino Krlstal wysta\\ia dobrze \\y- 
konany obraz o niezmiernie interesującej 
t
1 p. L ,.Barkarola mIlości", czyli ..PQ- 
tar w operze". Swletne zdj
e I melodyj- 
na muzyk&. Pozatem bardm ciekawy 
nadprogram. 
- KIno "JłewJa". Dziś piękny obraz 
,.Powrót". Na scenie wesola rewja. PQ- 
c:zątek I seansu o gadz. 6. II o god"£. 9. 
Ceny miejsc: parter 90 f!"l'08zy. rezerwowe 
1.20, fotele 1.50 i iote 1,80. 


L 


Wielki konkurs lazdy lIłIurowel 
na lodz:e. 
Jutro we v.tOO'ek dnia. 1 marca br. 

 godz. 20-tei odbędz;e się na ś
aw-ce 
B. T. W. w o
odzie Patzer!l. lton1!:.uis 
w jeidz,ie tiłWrowei na- łYŻ\\3.Ch poje- 
dyńcza dla pan i Panów jak rów.nież 
parami. . 
Z
iosz9nia l>TZyjmuje już d
 ka- 
sa śliz
awki przy równorzesnem wpł
 
ceniu 50 gr. wpisowe
. Szczegóły po- 
damy w iutrzejslY'W numerze naszego 
pisma. 


L.. 


r 


.. 


.,  
:1. 
Z NIN 


olarmark. W czwartek, 3 marca. odbę- 
d2ie się w 2:ninie jarmark ogólny. Spęd 
bydła dozwokmy. 


ł 
'
.A 
Ł . 
Kradzłełe. Niewykryci złodzieje skra- 
dli pocztowcowi Pinko\\skiemu dwa ubra- 
nia Poszkodowany zamieszkuje jako sub- 
łokator u p. Gerth przy nynku. Sprawcy 
kradziety zapomocą dorobionych kluczy 
otworzyli drzwi i szare, gdzie skradzione 
przedmioty przechowywal 
Włamanie z )(radzldę. W Sipiorach 
pod Nakłem zlodzi eJ e 
Iama]j 8ie w nocy 
do zabudowania gospodarza Karola Cel- 
mera I skradli ubranie. \\artoścl 150 zł
 
nową pierzynę I poduszki, równiet war- 
tości 150 zł. Zlodzleje dostaij sie przez 
okno do mieszkani&. Musiali byt z roz.. 
khdem ubikacyj dobrze obeznani, gdy t 
nlljdokładniej wiedzieli, gdzie domown1cy 
mają sypłalnie. którą ominęli. Jut noc,. 
na;;to:pnpj prawdopodobnie ci sami zlo- 
dzipje okradli gO"podarza Brzezińskiego 
w Sludzieńkach, a nRstepnle zwiedzili je- 
S7CZ
 zRbudowanla kierownika szkoły, 
gdzip jermak 7
lali BPMs7pnl 


. . 
,..'Cłz.
V 
Kradz!et kle
zonkowa, Na tul 
dworcu w poczekalni 3 kI. !!kradł pe- 

iell dotychczas niezn::.ny sprawca pe- 
\\łl£ TIU poJr6żującemu po.rUel z za.- 
\\I&r'toś
 lU.;> zł. 


..{jALI
TA łiYUGO:::>t"A- wtoreK. lIma l mr-Tca 1932 r. 


Do wszystkich członków O. W. P. 
Obo\\ ią'lek popierania prasy IUłrodowej. 


Władze O. W. P. nleJ"Cl1nokrotnIs 
zWl'acały uwage na obowlęzek czyta- 
nia i propagowania przez członków O 
W. P. prasy narodowej. Sytuacja 0- 
becna wymaga kategorycznego przy- 
pomnienia tego obowi,zku. 
Prasa narodowa. prze.śladowana 
jak nigdy, zdana jest w,łę.
z!1ie 
a 
czytelnika. Prasa "sanacYJna zeru.e. 
nie majęc czytelników. na bezpośred- 
nich i pośrednich subwencjach. pocho- 
dz,cych z kieszeni po. W. P. 
pl). miastach I wsla('h s
 lICZnI bezr
 
botnl których nie stać na abonowanie 
pism: O tych trzeha pamiętać i dostar- 
czyć im pism już przeczytanych. W 
ten sposób jedon pismo nar
do
e. mo- 
że być czytane prul conaJmmeJ 10 
bezrobotnych. 
Kierownicy jednostek organizacyJ- 
nych O. \V. P. winni powyższego do- 
pilnować ze SzczPltóln
 troskI}. 


...."  


" 


:ł 
. 


 , 

frł 


>i6  \ ....... . 
J
 >

 

 ; " 1 
", f- 
I ł' 
.
 


I · 


ł- 
,'y'- --
 
j : 


--ę., .. 


., 


.
 


. ... 
>- 


Nowoczesny wóz ratow
 straży peiarneJ. 
Wóz ta.k.i. który z łatwości
 błe.rze na wet Voiększe wm:iesienda. pełni już 
służbe we Wiedn;ll. 


Lew w salonach. 


-ł- 


, 


W t}Cll ..tmacn z menazerJI. Ktora rozJo- Je wybleg1l na ulice, wzywając policJI, 
tyła sie obozem na placu w Bloxwicsh, Sprowadzono wreszcie właściciela me- 
przedmiegciu miasteczka WalsalI, w brab- DAterjl wraz z pogromcą 'zwierząt, ci zaś, 
stwie Stafford (Anglja) wymknąl się lew i dowiedziawszy się o sytuacji, zaD:lrykado- 
przeskoczywszy mur sąsiadującego z pla- wali drzwi I okno kuchni, poczem przy to- 
cem ogrodU, powędrował w &tronę domu, czyli % menaterji klatke, w której znajdo- 
40 któJ'ego ogród naletał. wała sie lwica dorosia I ustawili Ją przed 
Po między godz_ 6 o 7 wlecz., gdy ciem- otwartemi drzwiami frontowego domu. 
nośe panowala jut zupełna, właścicielka Tymczasem lew zdołał otworzy t drzwi 
tego domu, niejaka pani Parsons. W}'szła kuchni, prowadzące wgłąb domu I krl\tył 
z kuchni do o
rodu dla wvl
...;.. j,...,"rvka po pokojacb, zoczywszy zaś stojącą pod 
po herbacie I spostrzegła, te coś lIię porusza drzwiami frontoweml klatke z lwicą. pod- 
w ciemności, a sądząc te to jedno z dzieci szedł do niej. \V tej chwili podniesiono kra- 
s!\Siadów, podeszła ku rzekomemu dziecku, ty w ścianie klatki i lew najspokojniej w 
aby je pogłaskat po głowie. Jakte się jed- świecie zajq.ł miejsce obok lwicy. 
nak przeraziła. gdy spostrzegła utkwione w Oględziny pokojów zwiedzanych przez 
siebie połyskujące ślepia I dotknęła re k '\ !Illeproszone
o gościa, wykazały, te JW 
futra jakiegoś zwierzęcia. Coprędzej więc szarpnął tylko pazurami futro letące9na 
cofnęla się do kuchni, ale nie zdątyla drzwi krześle. biorąc je widocznie za wrogiego 
zomknąe i zagadkowe zwierzt:l wkroczylo Za zwierza. tudziet rozbił zwierciadło, w kt6- 
niq. do kuchni. Dopiero wówczas, przy świe- J rem zapewne ujrzał swą postał!. przyczem 
t
e la!"pv. DOznała Iwa..krzyczą
 wiec rzu- uległ stłuczeniu niewielki wazonik, stojący 
clla SIę w 
łąb d.o,:"U. Na krzykI palli Par- przy zwierciadle. tadnych zaś wip,kszych 
son& przybIegł jej małtonek i ujrzawEzy szkód nie wyrzq.dzil skończyło si
 wiec 
lwa, zatrzasnął drzwi kucbni, paczem obo- wszystko na strachł.L 


f .....
..... 
.,' ,, " . 
......
, 
, '\ .... 
,.... \
 
 '
 . 
,- ' 
'J' 
\ f, 


I  
\ \ 
\,../ 


/ 
 ' J 
,

 
.... 
" 


l' \ 

 -' ł 

 


, 


.
 


/ 


"' 


k '.  


- 


-
 .
. 


,
 


.. '. '- 
"'Z""; 
... 
-'" 


-.. 


-ł< 


SterGne am.rykaiI
kl ..Columbla" 
padł ofiar!) orkanu, który zerwał 9;' nap-Ie pod Nowym Jorkfe-m. BYł to 9t&- 
rOWJ6C ba.rdzo mab Iltłużył jedrnle cełbIl1 reklamowym. Mecha.nik. at.erowu 
pooió81 6mie:rć na. mWiscu, . 


l'łr. a  


.. . '1 


J . 


':rt' 


"- 


)ł 


,.\ 


," 
....... 


Dr, Benesz. 
młni9ter s
aw laKI'. Czechosłowacji, 
któremu powierzono g-eIleTalny referat 
na konferencji r07hrojen:owej w Gene- 
wie. 


- 


Kaplica śmie:;'ci. 
Dramatyczna scena rozegrała się w Ma- 
i!rycie. Matki trzecb synów, skazanycb na 
śmiert. przybyły z Saragossy, aby błagae 
8I\d o darowa-ie lIkazańcom tycia. Byla 
równiet obecna tona jednego ze skazańców 

 pieciomiesięcznem dzieckiem na ręce. Ko- 
biet tyc:h nie dopuszczono do sądU. Sąd i 
rząd postanowili. aby nie przedstawlae ska- 
zanych do łaski i w ten sposób calq. spra\\C 
rozstrzygnięto. Czekającym w I-orzedpokoju, 
zalewajq.cvm się Izami trzem matkom po- 
radzono, aby zdały sie na laskc i miłosier- 
dzie Boga i nie oczekiwaly tadnej litości od 
ludzi. 
W 24 godzin potem Odczytano skazanym 
w \\ięzieniu w Saragossie wyrok śmierci. 
Skazań
y nie dokonali tadnego morder- 
stwa, tylko dopuścili się zbrojnego napadu 
rabunkowego; zaczaili siC na gościńcu n8 
kasjera. Dwaj z nicb ogłuszyli kasjera u' 
derzeniem palki w ł1lo\\"ę, ograbili z pienię. 
dzy i uciekli. Kilku ludzi puścilo się za ban 
dylami w pościg. Jeden z ściganycb o
dal 
kilko strzalów. które trafiły pewnego cbłop- 
ca. wzywającego pomocy. Chlopak umarlI 
powodu rany, W czasie ucieczki ści/mni 
przebrnęli rzekę I stracili w niej caly lup. 
\V kilka "ni Mlpm trlprh nanRstników u- 
jęto. Czwartego nie zdolano odszukać. 
Około wieczora zaprowadzono trzech 
skazońców do 
kaplicy śmierci". Jest w 
Hiszpanji zwyczaj, te skazańcy. mający 
zginąt z ręki kata, muszli. spędzie 12-20 
godzin lA' celi. zamienionej na kaplicę Ska- 
zańcom skrepowano nogi.. Ręce mieli wol- 
ne. Od\\'iedzilo ich wielu ludzi: ksiądz, 114j- 
dzia.8rcyblskUp. reporterzy. Pozwolono na- 
wet matkam sknzańc6w potegnae siC z sy- 
nami. Dla form,. starano sie jeszcze w 0- 
statniej chwili o ułoskawienie skszanych. 
Ale sami skazańcy oświadczyli, te nie ma- 
ją tadnej nadziei. 
Na kolację zjedli tylko pomarańcze. 
Dwaj skazańcy modlili sie tarli wie i przy. 
jęli komunję. Trzeci wyspowiadał siC da- 
plero w ostatniej chwili. 
Po okropnej nocy wyprowadzono pierw' 
sze/(o skazańca na dziedziniec. na którem 
stalo narzedzle t-gzekucji. Cz.lowiek ten nIe 
zabijał kasjera. ani nIe strzelał do cblopc:i. 
Był to tylkOfl!cze<;tnik napodu. Dlatego po- 
zwolono mu w drodze łaski umrzee jako 
pierwszemu. Po kwadransie stracono dru 
giego. Po pietna"tu minutach trzeciego. To 
był ów, który strzelał do cbłopca. Egzeku- 
cji dokonano przy pomocy obręcZ}'. zakła. 
danej na szyję. t. zw. ..garo tle". przytrocz()- 
ny do słupa skazaniec ginie \\skutek UI
u' 
szenia przy pomocy powolnie zacisksJII- 
cej się dookoła szyi telazneJ obręczy, wpr
- 
wianej w rucb dtwignl", Smiere nastęPUJe 
szybko. 
Widzami okropnego stracenia było 60 
osób. Po dokollAnej ellzekucjl zawieszono 
na wiaty lAięzienia w Saragossie czarD4 
chorągiew. Zwłoki straconych zaniesiono 
następnie do kościoła, gdziA odprawloDC 
za nich naboteństwo. 


- 


- 


ł'roS!'ramł rad
(\ff)n
czne, 
Wtcrek. t marca 1932 r. 
Warszawa, 212.5 k.'. l'i8 kW.. l.łll,8 m 
11 45. Codzienny P
ląd Pruy polsJdej 
1210-13.10. PI)1y. 
1355 Muzyka. 
lł,15. Muz
 ks. 
15,50-16.15 Program dla młodozlety. 
17,35-18,50. Popoludnlowy koncert lIymf 
19.35-19.45. Uh\ory na ksylofon (płyty). 
20.15---21,55. Koncert popularny. 
22.10-22,40. Arje Qperowe. 
22,50-24.00, Muzyka taneczna z .,Gastro- 
nomja" 
. POzna6, 89H kc.. 1. 8 kW,. 334,8 m. 
11.45. Codzloony Przegll'ld Pr3I!V Pol..k IP ) 
z W/IIrszawy_ 
13.05-H.OO. I{oncflrt gra.mofon(Y\\) 
20.15-21,30. Koncert muzyki 'ekkil'j. 
21.30-21,55. Arje I pi
nl. 
23,<'O-2ł,oo. Muzyka taneczna z ,.cukl srnl 
Nowejh 
Katowice, 73ł kc. Ił kW ł08.7 m, ł 
lU5. Codzlenn
 Pl"7Jefrląd Pruv Polsk'" 
z Wa.rMSWY_ 
12.10. KMlc
rt z płyt gramofo

b. 
1!\ 00. Tnł-rml'zzo muzyczne. 
16.łO Koncert z płyt gramofoDO'\)"cb 
1710-18.50. Transm1sje z Warszaw\ 
22,55. I4wyka taneczna z Waraza
-r.
		

/gb_1932_03_01_R.11_nr4900007_0001.djvu

			Nr. ł9. 


Ł
 


1) b ." 
.. O rOCZllDCV .._ 
Wtel1etllkie wladze bezpleczetlstwa lIa- 
kryly wielką afelę ..dohroczynn,,", która 
łnsrl"nlz('\wala jut od kilku lat rozglllCZlOo 
'lIa banda oszustów. lfTa!!uJqca w .Ielu 
państwach Europy I nawet Amerykt. - 
Crnlralą ich dzlalalnoścl byl Wiedeń. 
Czlonkowie blindy. zaopatrzeni w falsz,- 
re dokumenty I lI!'t,. polecające posełstw 
I konsulat(w. wystepowall jako oficera- 
"'ie _ Inwaiitlzl I sprzedawnll pr7.ewatnłe 
kupcom rnaterjnly pl
mienne, ,Iównle o- 
I()\\kl. I'lekomo na ..rzccz M inwalidów w()o 
Icnn)'cb Cbociot o
7.Uścł nllld,. nie slu- 
tyli w ładncj armil, potrllfill wszcdzie 
",o!"ml 01'0\\ i..<1nri:łml "zhu''''I'' "'-DÓI, 
Czucie. ł-'rZł'I1I1I1
blt)rstwo rozwIjala ", 
lak pomyślnie. te akcJonarjuf!U tworzyli 
tOraz nowe filjc w rótnych krajach. p;, 
0flanowaniu sieciII placówek calą nił'mlll 
Europ,. przenieśli Inlł'ref na drug" strone 

ellPl
 I przekon1th sie. te dolary za olów, 
ki pl}'nll Jak wł>da. Utrwalili "'Ięc w ,\- 
Dleryce przedllleblol"!!two. uwnhj"c, te nie 
Dlotne puszczat z r-:ki zlolell'o jablka - 
Centrala wiedeń..ka minia odpowieddolne 
ladl1nle. 00l'torczal8 fal<:zyw)'ch doku- 
Dlpntów I wogóle klpl"OwJJle orlf"nIZ'IcJ.. 
eksploatując systunatycznie toral inDe 
ter!'n y 
Dot.d &r88Ztowllr1O 1I'16W11Y lita!! Re!o. 
broczy ilCÓ w'' w liczbie 14 oc;ob Lnelem)o 
110 w Ich biurz!' oazukllńC'ZeDl liczne f.l. 
Izyw.. dokurTIpnly. podpisane nIl7wir.kam' 
"'Ybzych oficerów I"a Jak wielką sk..lł 
tllkrojonł' hylo OfIZUlltWO. świadczy wy. 
MOWDle flikI tt' bIIndA zAmówiła 
tYlko "'IodM) firmie 
łówków za 17 t
 II 
I'-,
 Iln,.ów Wllpanl:tl" dochol\)' nmot". 
"'IRlv oapulltom Drowad7pnil' 'tycia n. lu. 
kSUIIOWl.'1 lItoPlO I\nbicty /(oh 'II'Ilal,. dro. 
POCp.n"lI bitUl
rle I kOlztownl' _"ra I.il"ł- 
b.a gr ,Zl;ooownn)cb Jcat O'I!IJI1tł'IS, lilie tllI 
'Ię ',awel w prz)'blit('niu I)brac o....at (}. 
'ZI' u.ńc:&p kanllOrcjUm IS
 w,..a Plllo ł'ł'l. 
r xek 40 litołci....ych ",k I !I'ellzpnl. tl 
aw..t nejwil:kl';l1I "rmja a
I'DI poliry),. 
nYrb nie moto mAn:
'ć o rf'1....tr" .. waz at.. 
klcb ""'onków bandy I Ich cay 


1 


..GAZETA" BYDGOSKA- wtorek. 
 1 m8!l"C& 1m P. 


alły. w roku 1!!'.lU Napoleon sam skartyl 
sie. te lut prawie nie ID()te cZYlać. 
Choroba ta wedle doktora Krogiusa wy- 
_aria decydujący wply", na przebieg kam- 
paniJ OIItatnich. prowadzonycb przez cesa- 
rza Uczony powoluJe sie tu na śWiadectwa 
dowódców b!iskicb ceaana. którzy st" ier- 
dzaJ" w CZUlI.' roayjskiej kampanjl 181
 ro- 
ku br!lk uwegi Sapoleona w chwllacb naj. 
bardzieJ krytycZIJYc:b, brak decyzji przy 
wyd!'-walllu rozkeF.ów. .łowellJ nieobern, ,{o 
tej wladlY. która rozstrz"gala o zwytie
 
s,wach pod MareDBO I Aueterlitzem. 
Kl'Ol1:lus oDiauJe POstawe bezczynno'cf 


a I. 


Napoleona w bitwIe pod Borodłnem, pod 
Dreznem. omdlenie cesarza I MP n.,ly pod- 
czas dyktowania rozkazów Berthlerowi pod 
Lipskiem. wreszcie tak cbarakteryt;tycznl\ 
apatjc w bit"acb pod Ligny I Watlerloo. 
Wedle <'oktora Krog-lu88 D8Jwlekaz" 
właśnie tragedj" .Napoleopa bylo, te OBlat- 
ni' !'!we tak dec"i"'
"e1tampanje planowal 
znakomita aw,," nlepor6wnanll Int-IIJ(I!D- 
cj" wodza. której rozkazów nit' mop:lo jut 
bylo ani spelnlać. sni nawet dopatnet. da- 
lo toczone rZac!ką a wówczas nleznanl\ 
jeszcze prawie cboroba. 


Po odjeździe p_ Wrony-Lamoła 


Itj
 

I 
\ 
"". \" 


<>
 ___ 
(I J 
 
f '»0..,'" "Y,I

 ,J J€;- 
- 
/_- '
f 
 ą--ł.w 

 

(
 
 ;-
ła' .4\ (j . . ł
 


- -------- - - 


OJ)lnfll: Po odefkiu kaMeJto a nteh D07.ostale b'le brzydk.ieJto śmf
'1I. 


Sensacyjny proces mlodej męzatki, 
która za bila teściowąe 


W lIłarym, podobnym do ruin lamku 
Bonuel'al. polotonym 11a wynioslem wzrr6- 
rzu nad rzeką Tsrn ". francuskiej miejsco- 
"'oki Albi, doL":lsno ... nocy z końcem 11- 
atopada ub. P. usadk30vej zbrodni. której 
epllolf rozelfral al' oiK>"ni. przed e"d
m 
onysieglych. W f1I"koja"b tt'go zamku. be- 
dącego dzisiaj Zwyc7,4jnym bUdynkieJl1 
folwarcl!:nyłn. za".leszcnYIP na Bzczycis 
wzgórza. jak orle gniazdo mies7.kaly w 
zupetnem odsobnleniu uz)" kobiet)': pani 
Sandra!. jej aynowa 1\'IClnemynn I jej mat- 
/ta pani tJf\laterre, Mi.,Iz)" synowq a te- 
Aclow" palloft'al, od dlutszego czasu na- 
J:retone slolunki. Pcwnej nocy KlemenlY- 
[la zaalarmowala tandarmerje. te teścio- 
wa jej padła ofiar" morderstwa. 2andar. 
mer!a I!:nalazla panią Sandrai zastrzelon" 
z rewolweru Kto zabilT Klemeno'na opo' 
wledzlala fanta.tyczn" hiatorj., Kiedy o 
pól noc,. teklowa jej kladla się spać. do 
zamku wpadli trzej bandyci. którzy za- 
tądall od teAclowej wydsnia pienil:dz
. 
Gd
 teAclo"'a odmówila zaczell znecał slO 
nad nią a potem związali j" i Klemen'yne. 
Kiedy nie znaletli dobrze ukrytycb Dienię- 
dzy, l!:astrzplIlI z zemst,. teściową ('aiII te 
hlstorje wymYśliła Kłementyna. aby od- 
wr6clt od IIleble ciątące na niej podejne- 
nia l) morderatwo. Przeprowadzone bo- 
wiem Aledztwo wykazalo. te morderstwa 


nie mógł dok/mać nikt Inny, tyTlfo 'R1e- 
memyna. Maiątek, pozostawiony przez Jej 
zmarlego mpta otrzymala jako d.ywocle 
tdc!owa. Klementyna. która ,0.3!Z11,la 
...,jle po....fómłe F.am"t chrlara ueunae 
tdclo"". aby "'eJłt w poJlladanie mailit- 
ku. Po morderstw:e nie I!:naleziono na ci..le 
Klementyny tadnych śladów gwaltu. ra. 
danych je.' "rzez zamaskowanych rzeko- 
mo bar.dytów. p!ea nie slczekał w nocy, 
rewolwpru. który byl w domu, nie rnale- 
7iono. K1ementyna wrzuciła 1/(0 do rzeki. 
Jakkol,,'lek nie zdoiAno odnaJefć f.adnycb 
bezpo
redł"kh dowodów iej winy. WIIZ"St- 
kle Do":zlaki świadczvlY nrzec:w KIemen- 
t........ 7.-łołplll 011" ie'dnAk trwać uDorczy- 
WIC przy a",oJeJ klamJJ
cJ ł1
l.OrJI i u- 
pierać sle winy. Na rozprawie nie przy, 
znawala siC równiet do morderstwa. Z 
prawd
wle chłopsk" zacietości" klamatwa 
I up:erala sie przy swojej niewinności. Na 
".szYllkie niemal pytania odpowiadala 
monotonnie: "Nie zabiłam mojej teścio- 
,,'ej", Ale zar(lwoo Iryhunal. lak 'wiadko- 

ł." I 8
uZ,u
." o""l>
..;;.;11 bYli prukonani 
o Jl'j .wIDle I mimo nadludzkich wysilków 
ObrO!lcó\\' sqd wydal ,,"yrok, skazując)' j" 
na 20 lał robót przymusowych Wyrok ten 

polkal sie z aplauzem tłumów, zapelnia, 
I.C)'cll po brzegi sale rozpraw i wrogo u- 
sposobionych dla morderczynI. - 


Kuźnica granatów i armate 
Dr. Ciuataw Krupp von Bolen und Hal- 
bach - król stall, wladca przemy siu nis- 
mlecklego. wlaJciciel al)'nn
'ch fabryk ..Fry 
derYk Krupp.' w I
ssen, od 23 lat nie 
wal 
nIJdy nikomu udnycb wywiadów. 
Znany dziennikarz amerykańekl Kns- 
ekerbocker bYI pierwszym, któremu udalo 
ale doałat przed oblicze pana na Essan. 
TrlY pokolsnla Kruppów pracowaly dla 
wojny. Fabryki ł\ruppa wypuszczaly dzien. 
aie I
,OOO gronatów. mieslecznle 50 sztuk 
cldklcJ broni I tygodniowo tyle orda, te 
motna bylo u7.broi
 caJy korpue. Stocznia 
I(ruDPa w Kllonjl apuezcu:, 11& wl)de ml- 
nv I lodzie podwodno. rabr)'kl uKruppaM 
Opuz crtery lata tak ł" ietnie uzbrajaly ar- 
mje niemieckI\. te mOllla ona stawiać opór 
niemaJ calem u 'wlatu 
W fabryce pracowało 180.000 pracowni- 
ków. WOdI &,j byłej &nn1l - 62.letnl wyso- 
id. siWY .tance, czeratwy o Jasnych oczach, 
w rozrnowie I dJiiennikarzlm amervkań- 
aklm waiyl katde slo1llO. namyślajl\c ate 
IW! kaidem zdaniem I za,rłl\daj"e de DO
 


su raz PO raz. 
dzle mla' wYTlotaW&De w, 
co ehciaJ prasie ameryk&i1akleJ powie- 
dzieć. 
- W tyłach moith - ośwładczył 4r. Ciu- 
staw KruPI' von Bolen - plynle krew a1l1e- 
rykańska. General Bolen - mój dziad ))a 
kądzieli słutyl, w armjl północnej podczas 
amsrykwklaj wOjn,. domowej. Zoatal za- 
bity podczas utarczki I pochowan,. w Fila- 
dełHi, gdzie do dziś dnia mam krewnych.. 
Wskazując rękl\ na dwa portre'y, rzekr: 
- To dzlatt I ojtiec mojej tony. Al,"" 
KrupI'. który klero" al przed!liębiorstwsm 
oc! 1
2(J do 1
87 roku I Fryderyk, Alhart od 
1887 do tl102 roku. FryderYk miar tylko dwla 
córkI. Nie ch-lIC dzlell
 maJl\tku. zapluł 
Włlz
.stko sta
zeJ - Bercie. (Miano to noal- 
ła podcr.u wiliklei ...
jny ł2 cal. arUlata 
nlemh,c!'a ..D/cke Berta". przyp. ned.) Gd,. 
... t908 r. wY!lzła ona za m,,!. za sekretarza 
ml!ljl prry Watykanie. dra Guatawa BoI
D 
von Halbach, cesarz \Viłhelm ebCIUI dla 
potomności zacbowat nazwiskO Krupp, 
IP!It"n" Ip
 "Arw'..kł' "A Krup]) -łt B"lea. 
o...,c
 k
", K
PD& - st080W'l1le 


5U'.1. 


---" 


do Il\dał-! traktatD ...enals1de
o, nie wy-n.. 
bla bronI. (Kto w to uwierzyT!) Traktat 
wersalski nietylko ubronł! produkowanie 
broni. lecz zmnslł do zniszczenIa maszyn, 
które kOtlztowaly 30.000,000 dolarów. Arm ia 
Dracownlków zlotona z 1800000 - zo!'!tala 
rozproszona. Kapitał zaklado"y w sumie 
mniej wiecej 60.000 000 dołarów zamienił 
si
 - zdaniem pana Kruppa - ... nic. 
r,....t..,... ynn Rn'''n mu!'!ia' zacząć od po- 
czątku. Yabryki Kruppa wyrabiają obecme 
wielkie lloAti pnedmlotów zs fiali - stat- 
tl, lokomotywy. plUl1:1. ma8Zvnv do liczenia. 
oN ł...Ien ObscOle pracuje <łJ.OOO pracowni- 
ków a "e wszystkich fabrYkach Kruppa 
00.000 ludzI.  
Tragedia Napoleo 
ByłY prof. kliniki chlrurg)cznej unlwer- 
tetU w Helslnkacb dr Ali Krogius oglo- 
'r. w oltatnich czasach obszerne studJum, 
II ..wre m "ysu\\.a hipoteze. Ii ccsarz Napo- 

n choriai umarł na raka. chorowal Jut 
I ';')'apie AwieteJ Helpny a nawet znacz- 
D
e "cześnie. albowiem jut podczaił kam- 

nJi roByj"kieJ roku II!I
 ne chorobę nie- 
Inaoll wcalE' \\'ówc
as. która prawdopodo
 
ie ",,"waria rlecyduJącJ "plyw na ostatnie 

;elkie wtą 

.123ł, rubel zk>t,. ł.5S69 zL 


- 


. 


n.u cu 
O\\AUN5l\
{ 


Z-ł--It VrzęrlD1kó... Kolefowych Kolo L 
Roczne walne zebraDle w 'rodeo 2 marca, 
o godl. 20 ,Pod Lwem
. Marszalka Foch&. 
Watne sprawy. 
O, P. N. SoUł L Schadzka czlonk
 
sekcji 
 b. m. o 
dz. 8 u druba t6IkI8- 
wicz Komplet wszy&tkich drutyn ko- 
niecZL. 
Bydi. '1'ow. Cylt1l5t6w. Zebranie mie- 
sIeczne w 'rodeo 2 b. Dl-, o goU 19 w ..Har- 
monji", ul M&ł"einkowskil'frO. BIU'IW3 
watne spra\\Y 
'l'ew. Po_t. t WOJo6w WUczak.Qkol.. 
Zebranie zarządu w eobote, 5 b. m., o godz. 
18 w klkalu zebrań u p. Małeckie8Q (ł ślu- 
za). Plenarne zebranie z poucza
ącY!ll r&- 
feratem w tymte IQkalu w poDledz. 17. poczem ple- 
narne po.ledzenle. Wpisy do Związku 
rrzyjml1je sie na zebraniu. - PCI!'I
zenll' 
zarz"du w środl:. 2 b. m. godz. 17, 
'l'ow. śpiewa .Odrodzeł1!e: Bielawy. 
DilA w poniedzlalek. o godz. .,30 lekcja 
w ..:ł!ce w dooln).m kościele. 
Ch6r Nanczyołc1rkL Ltkcja łplewu dla 
f!'łos6w meskicb "'e wtorek. 1 b. m.. o go- 
dzinie 2(1, dla gloećw teAskich w czwar- 
tek 
 b. m., o gadz 18. 
żwtl!zek Emeryt. PraCOWD. t Wdów 
P. ,K. p, Mie!llt:czne zebranie 2 nlarcs, 
O ro<:z 10 w Kasynie Kol., Z)"It:munta Au- 
guata 10. Uprana się czlonków I pel 
o lIe7ny udział. 
.DZWCII,N, Lrkeja Iplewu dzlA. 29 b. m., 
(t f{odl. 
 w szkole na Okolu. Wobec bIl. 
s kl e(rO 'a'yr.tepu prosimy o kcmpleŁ 
RedaJUor Ot!D: - 1t.z1mleq łtaJycha 
. BYlI..""".
		

/gb_1932_03_01_R.11_nr4900008_0001.djvu

			t1". 8. 


.GAZETA BYDGOSKA" wtorek. d'l11a 1 mSTca 1932 r.  
Dnia l marca 1932 r. t. J. we wtorek przy ulicy Gdafiskiej 22 
otwarcie 


Wypiek ciastek pierwszorz
dnych jak również przYJ- 
muie sit: zamówienia poza dom. W kawIarni 
wydaje smaczne I obfite śniadania i obiady. 
Wyborowa kawa Dobtze plel
gnowane plwa 
n-1787 


Callier:1łi i 


:Rawiatłti 


l1J __ II 
"J\Dma 


9JCD dużo slotII / 
U/fsla/"CZ, sllllivdrić 1/ uajo- 
IIIvr:I1, IJ, prl
 rl, II IWZ.,. 
CZQjl1*" Ilal.JrvUlaszqo illid1t,9' 


Ky f f h a u s e r-T e c h n I k u m 
dla Inżynierów I werkmlstrz6w n-lt'5 
K,pi.. 'rapreB".u.eB, K,lfh. Progrem wykład6w' 
Ele,lrotechnlk!!, budow!! m!!szyn. semc..chodćw I semo- 
lotów, lotnictwo, burlowa ze stall, budcwnlctwo wodllo- 
le azne. D'!! kupców ledno; 

:__ 

.,' 1.1- 
 
 ... " 
l('" . ".- .,. 
. 1.'"....

...... 

 -.,.'
'. 


_/ 
f


:', 
"t..'1 P d 
e;,'f
 
. , 
Pudunicdu. 
łcłc.....rowa 
at. 2.21 


zroco"o 
pIIckrnic.zllo 
at 5- 


=::.
 
ot 2.. 


Na 
 at"- 


DrobIle agłonc:nla do 12 ałów iO grolin Dro- 
bile ogłallunla r01l11 d 12I1ló""': lIarlliowe .ło""'o 
tłaate 15 
rany, kaide dalsze .iowo 10 grony. 
Znak ofertowy o. p. d 3
E5 I t. d = I .'0""'0. 


KUPNO 05AZYJNE 
Fiat 505 torpedo 6 osobowe 
w Dajlł'psa:) m stanie liR no- 
,,'ych oponach. Cena 2000 d. 
Of. Gaz. Bvdg08ka. 2210 


GOSPODARSTWO 
50 mórg pszenno - buraczanej 
lIiemi zamienię na dom w mie- 
kie. Oferty Gazeta Bydgoska 
d-2154 PRZEDlłM 
okazyjnie narzutkę z grono- 
staji. Zgt ul KośclWlzki 20 
L piętro lewo. d-2209 


OGŁOSZENIA DROBNE 


Nr. ł9. 


- 
--- 


--- 
.4t
_ _.' .
. '
 
./ '1 


. " 


.' 


-:;:.- 'o" 
. \'-''Ó l 
.' 

. \ 
.' . 


.IIJ 
, / / 
V
 
t 


LegitymujĄcy sle; bezrobotni poszukujĄcy pra- 
ce; do 12 słów gratis Dla ofiarujĄcych prac4;: 
SaplIlowe lilowo 10 gr. Kaide dalll:lle ełowo 5 gr. 


Postano\\ieniem Pana Ministra Sprawiedliwości z 
dnia 9 lutego 1932 r. zostałem zamianowany 


OCR1DNIK 
kawaler lat 22. trzeźwYloumlen- 
ny I kochajlicy praeę z dobrem 
świadertwem prowadzenia o- 
grodnictwa warzywnego oraz 
gospodar twa rolnego szuka 
stalej posady od 1 kwietnia. 
Oferty Gazeta Bydgoska. 2204 


I J DOM I -- KUPił: I tELAZNł- 
POLECt"'A piętrowy w tern wolny stad tCUP"O dom wi
{ę. rentu.jącą..slę przy szafę fabrykatu .tylKO pierw- 
rzeźnicki warsztat mie zkanie tramwaJu, kan
hzacJI, wpłacę sa:orzędnego kupIę. Oferty 
 
W I SKI stajnie I rzy ruchliwej ulicy OKOLO 18.000 zł. Ol. hazeta Bydg. ceną do Gaz. Bydg. d-2201 
N O miasta 6000 mieszkańców na. d-2189 
,roeby od'tl"o'ania zażalenia i daź lub też do w na' cia 100 m<'lrg dobreJ gleby dobrą KUPI
 
1 umowy wszelkie zał, twia :ł:Fa
 rzeznickl z 0,Je8

ze- k?lJ1uoikacj" i bndyn!"ml ku- KUPIJ: dom z /?grodem I
b gospod
- 
W. lIaptualewłcz Marsz. Fo- niami 11 prost od p wlaśclciela plę zaraz. Wpłacę 2;)000. Ol dom dochodowy wpłacę do stwo mleJscowośc lub pobhzu 
eha li. n-I464 Ol. do Gaz. Bydg. pod d.2066 do Gaz. Byd
. pod d-2115 25 tysięcy reszta hilJotpka. Do- Bydgoszczy. Oferty do Gazety 
PLAC kładne dane. Oferty do Gaz. pod d2ł72. 
, PSZCZEL
RZE budowlany 1-2000 mtr. p08Zl1- Bydg. pod .Docbód". d 1138 KAFLE 
Po.ecam uJe " Iclkopol;drle DOM kuje celem kupna. ZgloRzenia lub piece kaflowe na rozblór- 
('.ena za cały !,omplet 2;) zł z składem bndynki 
o
podar. pod .Got6wkę- do Gazety KUPIł: kę poszukuje Gmina Tryszczyn 
P. JaE'le'\\eki. Czarlina, p. 01- cze, w dobrym staDle, . mor- Bvdgoskiej. d 2186 dom ze składem ruchliwem pow Bydgoszcz, d176ó 
pnch (Pom.) d1164 gi ziemi obE'iane żytem w '\\ ię- . I miejscu, dobrem oprocentowa- . 
, kszet ni kościelnej. poczta. KUPIł: niem wplata .0-60 tysięcy K8YTł- 
SPRZEDAŻE koleJ wójtostwo w miejscn dom do 80 tye.. wpłata według wp'rost od wlaśclciela. Szcze- pow6zkę (Landauer) używaną 
, zaraz spnedam. - Oferty do ugody. Ol do Gazety B
dg. golowy c.pls, \larunki. Oferty lecz w dobrym stanie kupię. 
Gazety Bydg. pod d 2006. pod d-20M do Gazety pod d 2176. Ol do Gaz. Bydg. pod .M L" 
WARSZTAT 
J:lu5arfko-mechaniczny z zapę- 
dem motorowym zalaz ns 
f'przedaż ewtl okszja ożpnlrn. 
Ol. do Gaz. Bydg. pod d-2101 


oa tell lIam d:llleń. przy'mule IIle tylko do 11.. 9 rano. 


T Y L K o: :


 
 ..;t*:
:
:ci::(
;:{ .;:W-ł$.
:'
':

;:
:
:'

::;
<'
:?;;::':::::::':;::':"""':?\f;


'¥.it!?
:...:

: 
7 O I!r '.:c:.:.
ł"r.-::!h
."",,: 
?
'tb1-

:::::
: .....::>
 ::-.;:.
.
 .... 
::1
::::':':


 .... 
(5 

 jYf)z:c
  
. 
" :.::.::' '
::":.
:

'
:

tL:.:;:.:;.::u:::::
::':::':::""::':" ..;.:},.;., 
N!!/.!/.:ł f :"::::;':'" . . 


..",...... ."........ł 
::\

.:.:. '
t:.;Jf
 

:: ...::. 
.
)J
 
. . J
.
:
:::;r 


- 


I

:
: 


EMERYTOW ANY 
naczelny sekretarz sądowy po. 
IIzukuje posady w dzisle praw. 
niczym w handlu lub BankJl, 
Oferty do Gazety Bydgoskiej. 
d-2167 
ł MIESZ
"IA :j 
3 pokoje 
z kuchnią wraz z meblamI, _ 
słoneczne, bardzo wygodne, 
sprzedam bardzo tanio ZIIJ'U. 
Oolina 4. m. 4. d.2056  


1 


.... 
.".. 
.< 


POKO
E 


poKÓJ 
umeblowany. - Słowackiego I 
mies zkanie .. d 1163 
ł; LEKCJE '1 
Kursy handlowe 


G. Vorrea" 
al. "arszałKa rocha ar. .. 
n-1788 


Z...T 


zGUBILAM 
portmonetkę. -Kuhlicka.Piot. 
tuch, Słowackiego 1. d 1162 


DOM 
tv centrum miasta z fntereea- SPRZEDAM KUPIł: DOM ł i 

i. wolnem mieszkaniem, ł;eź. dom ze skladem rzeźnickim. kamienicę od 15 do 30 tysięcy z oJn'odem kupię. Wplacę do POSAD POSZUK. KTÓRA 
OICtwO z kompL nrządzemem, prowadzonym "zorowo przez złotych. Pośrednicy wykln- 10.WO. Oferty 'ylko od wla- _ _ 
zaJ;lę dem elektryczn. na epr e- 50 lat w śródmieściu w Tar- czeni. Oferty z pOdaniem do- ecicJela z warunkami pod z pań dopomoże ogrodnlkow! 
dai.. Oferty Gazeta Bydgoska nowsklch Góracb G. ŚI. Ofer- chody kierować Wierciński 

atycbmfsst. do Gazety Byd- OGRODNIK do uzyskania pracy najch
tDll!j 
d-2168 ty Gaz. Bydgoska. d 2162 Ciążeń. p. Słupca. d 115! goskiej. d 218i przyjmuje vszelką pracę w ogrodnictwie celem pózniej' 
ogrodzie. Nowak Stefan wica !'Izego ożenku. Oferty do Gaz. 
Sw Trójcy 14. Bydgoskiej. d2206 


GOSPODARS'IWÓ 
16 m6rg z in,,'entarzem kCllo 

dgoszesy pprzedam tanio. 
Piekarnia FordolIska 11. 


SKLAD 
towarow łokciowych. galanter. 
li. w dużej wiosce kościelnej. 
lóOO mieszkańc6w spnedam 
II powodn wyjazdu. Of Gaz. 
Bydgoska. d
203 


KAMIENICA 
('.entrnm Poznania składami 
7 lokatorów mieszkania 5 po- 
kojowe, dochód 30.000. Cena 
2óO.OOO wpłaty 150.000. Oferty 
do Gazety Bydg. pod d-2058 
KAWIARL'dA- 
WINIARNIA 
11' Ct'ntrum miasta w pełnym 
tnchu, obrót miesięczny 5 - 6 
tysięcy, sprzedam natychmIast 
celem obJęcia innego przdslę- 
biorstwa. Do c bięcia 5-6 tys. 
pewna egzystencja. Zgloszenia 
do Gaz. Bydg. pod d-2132 
GD'fNIA 
Parcelę bndowlaną w centrum 
f 00 m. eprzedam. Oferty G. 
Bydgoska. d.2187 


notarjuszelD 


OŻENKI  ",," 


Rożr,J. 


Tani tydzień 
Książki 


z siedzib
 urzedową w Bydgoszczy. 
Jan Melssner 


I E k d t k w Księgarni BydgoskieJ 
spe jen a N. GIERYXA. Plac Tealraln1 
poszukuje jakiejkolwiek od- Ustępstwo od 10 do 75°/(1, - 
powipdniej posady. Laskawe KorzyslBjcie z okazji. n 1190 
oferty pod .,E
 spedJentka" 
do Gazety Bydgoskiej. d-21IJ3 


."'---.- -J;...
'r;
..... 
' D "' . 
l :. 
 ł- 
I '- I I 
. I 
 rr 


DrukIIlD" PDlaP 
... &III. 
Odd,la, 
B yd lOSZez 
toIar.....k. f",ha I' 


Poł,czyllśmy nasze kance'arje adwokackie. 
Dasze mieszcz, al, w Bydgoszczy 
przy ulicy Gdańskiej nr. 7_ 


RZł-DCA 
kawaler 11 letnią praktyką do- 
bry zsmiło1l any rolnik-hodow- 
ca. dobl"P świadect a zna kllląi 
kowolić, kasę, sołectwo pOl'zu. 
ku
e posady. Oferty do Gaz. 
Bydg. d2208 


Biura 


Bernard Cisewskl 
adwokat 


Jan Melssoer 
adwokat i notariusz 


DZIEWCZYNA 
uczciwa, czysta z dobrem go- 
t01laniem.prasowanl Ił tvw- 
nej bielizny. dobremi h'łada 
twaml a lepszy
h domów szu- 
ka posady. Oferty Gu. Bydg. 
d-2156 


A ł O n [, n f 11 t W l'y<'r:OfZCZY 
 ebredycjf I IIf;enturach wraz z dodatJraml 
. ..r r2) B 
 d:dr.r", m t. 1(jle", .,G, zet a 
 f(jrto..-a"l "..) cle" 
wynC'fi JJ in:ęczn.e 2,a, zł; z {( r;UHIl.f m co CCII u lnu Iift(J1\f
O 2.

 z; w 
f;I;EIJI1IU\('h pc."ir.c.ul.lll)ch D Ic:tlęczllfe 2,20 zł: :II c.droazeufc.m do domn 
rruz IC2utlclc:Ił 2,:0 zł.- l'\\IIUllh ie f,(O zł ra )!c:cztacb, rrze:llUato""ego 
"'" (cm 7 7ft zł. W IIIzie 1\HI.c:Liw, flC;1\CC(J1IlIlJyrh filą 1Iybn, pl'Zeukćd ". za- 
kłfczie, £tIII.ki" It b l fi. "yda1\ nlcł1l o nie odro" lad. :II" dOlltafczahle pJama, 
II rrenUu.eralOIZY nie mall\ p a",,' 1\ do CdtZ}.oClo,\\lIni... Rękcpis6w nie zamówio. 
nych ReC1L:':cja nie zwraca. 


Oułnszenia 25 groszy ,,'Iersz mllim. na stronie 6 łam. Reklamy nastro- 
r-.' nie. łanL ezerokoścl 61 mIlim.: za t6utem milim. 60 "runy, 
w tekście na drugiej I trzecieJ stronie J :III, Da dal v '1 Btrqnacb 85 grony. 
Przy częstem powtRrzanin udziela filę rabatu. przy .. kurtlllch i dOCl1odzeulaoh 
sądowych wsze 'kie rabaty npadają. Oro.... oghłUtoltl 1(\ 12 ,Iów 70 gr. Drobne 
ogloszenia ponad 12 slow: napilIowe si owo tIUlIte 15 er, ka 7 de dalsze lilowo 10 gr.. 
Ldgltymu IIcy się bezrobotni poszuku;ący pracl2 110 I gratis Dia ofiaruj". 
cych pncę: napisowe Błowo 10 
ro':IIY. !t8 je 1
.I;re "'OWO 5 groazy. 
Ogloszenia na ten sam dzień erzyjmuje SI ty.ka. d
 god iny ł-- .eJ rano 
Skrzynka pocztowI! nr. M. === Konto czeka 
 P. ł\. tł. ł..o_aaq ar, :.OJ6łł.