/sp_1928_06_23_R.8_nr14300001_0001.djvu

			Nr. 143. Sobota, dnIa 23 czerwca 
- I Ba. Rok vln. 
" . . 
, . ... . . l' , 
 
 
.. . , ł . t t" . 
 
"'.. . . . ,t, . . . . . t . . lo .'. . . 
 
. ., .. . . , . . . .. 
, "I. . . , . ł J'" ... . . .t ., , . , . . . , 
.. - , ., . ,. , . . ., , 
, .t . 0' 
... . . . . . . , , . .: ,t . '. .. " 
. . . .
': " . , . 
. . . . ., . ' , 
 . . 
 " . . 
. . . ., t 
 
. . . . . ' . ' . , }. . , . . .. 
 
. , ,. , ..
 . .j , , . ., 
. . . . . . . 
. . , .' . . t . , . 

 ... t . . 
. . t . .. .'O 


. . . , . , ''O .. 
. . t .. . . . . 
. t 
 
. , ., . 


Dziennik Toruilskl 
Dodatki: tycie _ Mestwln _ Dom Rodzinny _ Siła I Zdrowie. Gazeta Tonmska 
Konto czekowe: P. K. O. Poznali nr. 200 695 
Konto bankowe: Bank Zw. Sp. Za rob. w Toruniu 
ABONAMENT 
.. eklpedycjl ł .. ag:ncJach Uuejscowyrh S.OO zł, \'I' agenc j ach I J 
".....,.jo , ""
Di.m 3,36 w_ ..Ui
 D' _

L


"my m ....... .... 
przez roznosiclelI miejscowych 3,30 zL pozamIejscowych S łO oa Itr. ł-łam. 50 gr, rekl. w tekście 70 gr. oa 1 stl'. 100 gr. Za 
zł. pod opaską w Polsce 3.50 zŁ Zagranicą 6,50 zL W Gdailsku agł. Ikomplikowane I z zastrzeteniem miejsca 20" nadwytki. 
2.20 gd.. z dostawą 2,50 Rd. W razIe wypadków Ipowodow8D C h OgłoSL drobne: wiersz napisowy 20 gr, katde nast
pna słowo 
IlIą wytsq, przeszkód "" zakładzie IItl'aJl9ów I L P d Y 10 gr. Dia poszuk. pracy 50" znit.ki. Komunikaty 50 gr. przy 
olctwo nie odpowiada za nled06tar
zl'nie pi"rna, . 
 aW- 1 lądowem ściąganIu nalet.ytoścl łub przy konkunacb upada 
nIe mają prawa domagał IiI; niedostal'czonych a n
::;:
 wszelki ra
aL .przy 
Iet. nadawaniu ogłoszeń nie przyjmuje- 
odszkodowań lub zwrotu abonameDt u. ' my odpowIedzialnoścI za ewU. błędy. Za termin. druk i prze- 
pis miejsca ogłusz. nie odpowiadamy. 
Oddz. w Cirudzlądzu: Mickiewicza 22 tel. 207 Oddz. w Chełmży: ul. Torui1ska 38 telefon 64. 


.. 
Dzisiaj 10 stron. 


- ---- 


Centrala: Toruń, ul. św. Katarzyny 4. Telefony: 57, 300, 888 


Cena 20 groszy 


- 


__ Karmelki __ 
w wielkim wyborze 
,.Iw fałryka A. Pla.ecld S. A. Krak6w 
Pray 
kupnie prosimy zwracać bacznil uwallę 
na firmę I'IbZ., Zastępstwo I JAN MICHALIK, 
Poznatl, Waly Waz6w 24. k2516 


W obronie przemysiu 
rzemiosla i handlu. 


Leży przed nami dosłowny tekst mo- 
wy posła Zw. Lud,-Narod. p. Lewandow- 
«kiego, wygłoszonej podczas dyskusji 
tlfczegółowej nad budżetem Ministerstwa 
Przemysłu I Handlu. Korzystamy z niej, 
tly z dokumentem w ręku.. w nawię.zaniu 
do .naszego wczorajszego artykułu pt. "Hi- 
"terja za.śdanków", prz)"pieczętować niec- 
ne. demagogiczne insynuacje, ,.Dziennika 
Bydgoskiego (nr. 138, 17. VI.) i ..Gońca 
Nadwiślańskiego" (nr. 140, 20. VI.), zarzu- 
cające nam wyn:ecmnie się obrony inte- 
re
ów pn:emysłu.. rzemiosła i handlu. 
Czego więc imieniem klubu narodowe- 
(:'0 żQ.dał p, poseł Lewandowski' 
Błore.c pod uwagI! olbrzymi, nawet o- 
"tatnię. pożyczkę ameI7pń!!kł przekra- 
fLajQ.Cy deficyt. wskazał mówca na ko-- 
ni
zność wzmożenia przedewszystkiem 
. eksportu. bq tylko eksport może katastl»- 
falnie kszłałtujQ.Cy się bila n!! handlowy 
napraro.ć
 
.,BacznfejsZQ.. niż doł4d, uwagę należy 
zwrocie na te gałęzie przemysłu. które 
pr
erabiaję. surowce krajowe całkowicie 
lub na półfabrykaty, bo w przeciwnym ra- 
zie grozi nam dalsze bezroboc: ie , 
tóre 
- 
pustu w emigracji, zresztQ. mepozędaneJ, 
nie znajdzie". 
Głównie chodzi o drtew()--()gromne bo- 
_1em jego ilości, które dziś w ?krł8 ł . sta- 
nie wywozimY do pabstw sQ.8lednich n.a- 
leżałoby przewozić w przetartym stanIe. 
Biorę.c pod uwagę rabunkowę. wprost po- 
litykę leŚIlI}. wobec fatalnego układu z 
Rzeszę. NiemieckI}. zezwalaję.ce
o na wy- 
wóz drzewa w stanie nieobroblonym, 11':,- 
!lze tartaki, nie wytrzyDlujęc konkuren- 
cji niemieckiej ",toję. bezczynnIe. 
"przy zmianie tej polit
ki mogłyby 
tartaki pomorskie i bydgos
le dodat
?wo 
zatrudniać około 25.000 mewykwaJIfJko- 
wanego robotnika". . . 
S p oro uwagi pośwIęcił mowca zastoJo- 
. 'd'cdla 

; w przemyśle mJęsn)-m., zę. alę 
niego uprzystępnienia długotermInowego 
kredytu i zwolnienia od opiat \podatek 
obroto"..)'), daję.c mu przez to mozność u- 
ruchomienia warsztatów. 
Słlny nacisk położył. p. 
ewandowski 
na konlecznośt otoczenia opIekę. przemy- 
słu chemicznego i metaJurgicznego. pod- 
kreślajQ.C .jego donIosłoś
 dla obrony kra- 
Ju. . t I 
W ogólno-pań -'.wowyD1 )fi eres e - 
twt:rdził p. pc>seł - leży podtrzy
ywać 
. k . . 1 " drobn "" P rzemysi I ręko- 
Ja na]usI me] J . 
dzieła. Jakkolwiek nie neguJ
my. slusz- 
n y ch POS tulatów prr:em)'słu wlelkleB,0'. to 
. I k' po WInien 
uważamy że przemysł wJe I 
w pienvs
ym rzedzie eksportowac:. towar, 
natomiast rękodzieło powinno cha:; w czę- 
ści za.spakaja
 rynek wewnętrzny . 
Kredyt 131/... miljona przyznany przez 
Bank Gos pod 
r8twa Krajo\\ ego drobne- 
. I po średni- 
mu przemysłOwi i rzemIOS u za 
ctwem Komunalnych Zwię.zkÓW Kr
dyto- 
wych jest dJa tej licznej, pracowitej war- 
stwy która w wielkiej mierze przyczynia 
się do zaspakajania rynku wewnętrz n (' o 
u,' rói'De artykułY śmiesznie mRly 
należy: go natychmiast podnle!Ot<- 


,.Kredyt ten winny rozdzielać w y- 
łę.cznie Spółdzielnie Kredyto- 
we (I) jak Banki Ludowe i Rzemieślnicze 
Spółdzielnie Kredytowe. Nie można bo- 
wiem dopuszczać do tego, jak mialo to 
miejsce przed wyborami do sejmu i sena- 
tu.. że panowie starostowie zmuszali zgła- 
szaję.cego się po pożyczkę rzemieślnika 
do podpIsywania deklaracji wstępienia do 
stronnictwa politycznego, jak naprzykład 
do t. zw. Stanu Średniego". 
. Poza tem domagał się poseł Lewan- 
dowski imieniem Zw. Lud.-:-iarod. w)'dat- 
niejszej ochrony celnej dJa rzemiosła pol- 
skiego, zwłaszcza w zakresie szewstwa, 
krawiectwa i galanterji skórzanej. ..Żę- 
damy - glosił - udostępnienia rzemiosłu 
dostaw dla armji i policji państwowej, 
zwłaszcza ubratl i butów. 2ę.damy ogra- 
niczenia działalności warsztatów więzien- 
nych do wyłę.cznego zaspokojenia potrzeb 
resortu l\linisterst",,'a Sprawiedliwości, a 
już żadn
 miarę. nie należy dopuszczać do 
tego, by warsztaty więzienne zaopatrywa- 
ły ludnoś
 cywilnę.... 
..2ł dam y - wołał mówca: - zwfęk!!ze- 
nia dotacji na wystawy terminatorskie, 
nagrody dla uczniów itp.; 
wprowadzenia niemieckiego zwyczaju 
premjowania mistrzów, wykazujęcych spe 
cjalne zdolności przy wyszkoleniu termi- 
natorów; 
zwiększenia dotacji dla muzeów prze- 
mysłowych i rzemieślniczycb; 
rozszerzenia sieci szkół wieczornych 
doksztalcajęcych dla rzemiosła; 
organizacji ruchomych wystRw I 
krótkoterminowych kursów lotnych dla 
mistrzów i czeladzi; 
stypendjów na wyjazdy zagranicę dla 
kształcenia zawodowego mistnów, termi- 
natorów i czeladzi. 
Żę.damy realizacji Izb Rzemieślniczych 
I śpiesznego ogłoszenia rozpor
dzenia 
wykonawczego do ustawy przemysłowe.J. 
gdyż wydane do tej pory sę. ahsolutn
e me 
wystarczaję.ce i aęstokroć bardzie] za- 
ciemniaję. sprawę. Brak również dokład- 
nej ordynacji wyborczej do Izb Rzemieśl- 
niczych dostatecznie szczegółowej. 
Dom
gamy się usunięcia trudności, 
czynionych przez władze przemysłowe 
przy legalizowaniu statutów wolnych ce- 
chów które do projektu rzędowego wpro- 
wadziły poprawkę, zastrzegaję.c sobie u- 
dział w cechach tylko dla chrześcijan. 
Handel w polsce tl'ak,towany jest jako 
czynnik zbędny, który przez pośr.ednictwo 
przyczynia się do wEn?st
 
en, kied,y kra- 
jom zachodnim (Anglja J !n.) . h
nbel to- 
ruje drogę nie tylko w dZJedz1DJe ekono- 
micznej, ale i politycznej. W polsce na- 
wet pisma pÓłoficjalne (..Przemysł i Han- 
del") głoszę.. że handel jest zbyteczny. Pod 
tym kę.tem widzenia uchwalono cały sze- 
reg ustaw, które u P r z y,,: i l e j o wa ł y 
organizacje spółdzielcze na 
niekorzyś
 handlu indy,,:łdu- 
a I n e g o. Nie oznacza to, byśmy b)'JI prze- 
ciwnikami spółdzielczości, ale . półdziel- 
czość PO\\ inna wykazać s prę z y s t o ś 
 
swoję. w l' 6 w n Y c h z handlem war u n- 
k a c h i nie korzystać z przywilejów. 
Uchwaliło się tei ustawę, godzę.cę. w 
godność stanu kupieckiego i rzem!eślni- 
czego jakę. jest ustawa o walce z lIchwę.. 
Ma
 nadzieję, twierdzi reprezentant obo 
;u narodowego, że czas zmieni zapatrywa- 
nia na celowośĆ takiej ustawy. Jesteśmy 
zdania. że wolna konkurencja jest najlep- 
szym regulatorem cen". 
Szczenólo wO zajął się p. Lewandowski 
poJityką .. podatkoWę. a skutki tego niesły- 
chanego fiskalizmu zamknę.ł w cyrrach 
statystycznych. które wykazuję., że na dzi- 


Biejszych terenach patlstwa polskiego '" 
r. 1924 było 800.000 warHta.tów rzemieślni- 
czych, obecnie mamy ich niestety tylko 
318.000. 
Handel z roku na rok proletaryzuje 
się, czego mów dowodzi ltatystyka. Z ro- 
ku na rok zmniejszaję. się liczby kategoryj 
patentów wyższych stopni na korzyśt naj- 
niższego. 
"Do oblędu doprowadza eię poszczegól- 
nego obywatela wielkę. ilośc
 ścięganych 
podatków, tak państwowych jak i komu- 
nalnych. Ten stan rzeczy zmienić się mu- 
si przez zreformo\\anle systemu podatko- 
wego i sprawiedliwego rozdziału źródeł 
dochodu pomiędzy państwo a samorzą- 
dy". 
Przy końcu ŻQ.dał poseł Lewandowski 
wydatniejszego SUbwencjonowania kupie- 
ckich szkół dOkształcaję.cych wskazuję.c 
na to, że fundusze powinny się znaleić ze 
specjalnego na ten cel dodatku wpłacane- 
go przy w)kupie świadectw przemysło- 
wych. 


«. :
 DentosOn! 

 
: NAI(EPSIA' 'AsrA DO zeaóWł:. ' 

 


" 


Oto w krótkości postulaty, jakie w in- 
teresie przemysłu, handlu i rzemiosła wy- 
sunął imieniem Zw. Lu.d.-Narod. p. poseł 
Lewandowski 
Czy wobec tego - pytamy poważnie - 
słuszne sę. zal'zuty ..Dziennika Bydgoskie- 
go" i ..Gońca Nadwi!llańskiego'" 
Xiech to rozsędzi kupiec, przemysło-- 
wiec i rzemieślnik a nie fabrykanci de- 
magogiczn)"ch fajerwerków. 


powieść Zapolskiej... powodem zabójstwa. 


"- 


w Charlottenburgu. 


BerUn, 22. 6. (tel. wł.) I z\\rotu ksipJti, twierdąc, że jest ona je- 
Wczoraj w Charlottenburgu popełnio- go własności". Ponieważ Kante był od- 
ne zostało zabójstwo z powodu sprzeczki roiennego zdania, doszło do zatargu, a na- 
o zwrot powieści Gabrjeli Zapolskiej p. L stf;'pnie do pojedynku... na laski. 
..O czem się nawet myśleć nie chce". \\" czasie bójki Jachner otrzymał tlłk 
Niejaki Ernst Jachner, człowiek kilkU- I silny cios kijem w głowę, Ee wkrótce po- 
dziesięcioletni, zaiądał od swego podna- tern wyzionęł ducha. 
jemcy i rówieŚDika Franciszka Kante - 


R z y to. t1. 6. (pal) 
Urzęjlowo doposZI)., że system 
i- 
zacji. zaprojektowany przez 
en. NobJl
 
celem umożliwienia na
anla łQ.cznoś
1 
między lotnikami a ekspedycj" gen. NO
I- 
le wydał doskonałe rezultaty. Major 
Maddalena zdołał zaopa.trzy
 łrruPę gen. 
Nobile w 300 kg. artykułów i}"Wności. 
 
ni i medykamentów. Major Madda1ena 
powrócił do KingsbaY o godz. 12.80. 
Wiedeń, 21. 6. (Pat.) 
Z Oslo doooSZQ.. Iż z wielkiem zaniepo- 
kojeniem oczekuję. tu wiadomości od A- 
mundsena. }Iajor }faddalena otrzymał 


Drugi koncert mistrza. 
Paryż. 21. 6. PAT. 
W sali teatru od-byl się drugi koncert 
Paderewskiego, z którego dochód przezna- 
C7.0n)- zo!!tRł na rzecz sztuk pięknycb. 


.... 


-- 


Księżna Helena rumuńska otrzymała 
rozw6d - 


mimo, że ksl,ż. Karol nie wyraził nań swej zgody. 
Bukareszt, 21. 6. Pat. Procel nie wzbudził większego zainte- 
W sprawie rozwodowej, wnie8ionej resowania, gdyż uwaga opinjl publicznej 
przez księżnę Helenę SQ.d wydał wyrok, skierowana jest na prace konferencji ma- 
rozwię.zujący na 1Q.danie księżnej Heleny łej Ententy. Adwokat księcia Karola zlo- 
jej małżeństwo, zawarte w Atenach do. żył dl'klarację. Iż księię Karol nie zgad7a 
10 marca 199...0 r. Zgodnie ze statutem I się na iaden rozwód, poddaje się jednak 
domu królewskiego w ci ę.gu 5 dni może całkowicie decyzji SQ.du apelacyjnego. 
nastę.pić odwołanie od tego wyroku 'do 
trybunalu kasacyjnego, 


Niezwykłe zdarzenie 


Generałowi Nobile Jut nie grozi śmlert głodowa. 
lecz Amundsen i Guilbaud przepadli 
bez wieści. 


polecenie zorganizowania lotu celtlm W7'- 
szukania Amundsena. 
Oslo, 21. 6. Pat. 
Na zapytanie telegraflc7.ne poselstw. 
włoskiego odpowiedziano z okrętu .,Otta 
dl Milano", że niema iadnych wiadomo- 
ści o Amundsenie i majorze GuiJbaudde 
Paryż, tl. 6. Pat. 
Ministerstwo marynarki pol
iło aby 
krą.żownik ..Strassburg" wyruszył do 
SZpicbergu na pos/ukiwanie Amunds('na 
i Guilbauda. 


-----d 


Lotnicy polscy w Turcji. 
K o n s t a n t y n o p o I ° 21 6, (Pat.) 
W dniu wczorajszym lotnicy polscy" a 
pułk. Rayskim na czele zwiedzili miejscO- 
we muzeum. por,.em odbyli wyc:iecozkę po 
Bosforze.
		

/sp_1928_06_23_R.8_nr14300002_0001.djvu

			astr. z. 


nowo POBIORlSlu"G - IIODOta. dDJIł a c:nnru 1128 r. 


Prasa o mowie PoincaregOe 
Po zbrodni w BiałoDrodzie. 
:
:ł;jS
 8jO
ranna omawia 
Z . ł . . I S%czegółowo \Vczorajszł mowę Polncare- 
eznąma pos a-mordercy. - PrzHilenle ftablnetowe Jest niema !o. Prat'la prawicowa aprobuje zupełnie 
pewne. - W kraju spokój. jego wywody. ale i lewicowa, opowiada- 
Białogr6d. 21. 6. Pat. ł go od premjera. Zwłoki zmarłych wysta..- jłca się za stabilizację., omawia jo przy- 
Na znak iałoby po zajściu w skupczy- wiono na widok publiczny w budynku chylnie. 
nie na wielu gmachach w Białogrodzie . chłopów demokratycznej koalicji w Zer ..M a t I nil pisze. te dwie trzecle Izby 
Wywieszono (Jagi żałobne, a m. in. na gma I gnebitL. . . . biły mu gor,ce brawo, a także ta jedna 
chu parlamentu i prezydjum rady mini- , Tel. t:w
n don
l z B1&łogrod
 ze 
or: trzecia umała. że wysłuchała właśnie 
strow W tJt' dzi iki ł h dera Rac:l.lcZ Oś\\l.9.dcz,ył do sedz.iego sled mowy jednego z najwybitniejszych m
 
. szys le enn 
 
 owac czego. że nie chciał uciekać i chętnie po- b . ki. P d b I 
p

ch wzru.s,:eni.a a r6\\noczesI11e uspo- ni
ie karę 16 sWÓJ czyn. W dłuiszem ŻÓW stanu Trzeciej Repu II o o n e 
ka)aj,cych OPiSUjł strasznł zbrodnię i zema.niu Hac:z.icz oświadcZ) ł. że nie wie- wyraża się także ..p e t i t P a r i s i e n". 
zam.ieszczajl) obszerne ż).ciorysy i foto- dział. w jf-kim kierunku strzela. Po za.- który ływi nadzfe
ę. że apel do jednoścf 
graf je ofiar zajścia i jego sprawcy. machu udał się do swego przyjaciela. na- odniesie skutek i izba pracować będzie 
Dxienniki zagrzebskie W}szły w ob- pisał kilka listów. a oastępnie oddał sie w w spokojnym nastrojtL 
wódkach czarnych. Po otrzymaniu wia- ręce policji Stan. 
owia Stef
na Ha- ..E ]I: c e Is i o r" pisze, le aplauz, z ja- 
domości o krwawem posiedzeniu skup- dlCza od wczoraj Wleczorem we uległ kim przyjęto mowo dowodzi, Iż olhrzy- 
czyny w Zagrzebiu zamknięte zostały na zm.ianie. Temperatura 
osl 38,ł sto- mla większoU pragnie utrzym&t Poinca- 
. . pnL Ze względu na to. ze poseł Stefan rego przy sterze. 
mak zał?bY wemal . 
zystk.ie składy o- Radicz ciel pi na chorobe cukroWł mogo Leon Blum zauwata sarkastycznJe w 
r-a.z W}"WleszOn? flagi zał.?bne. Około god
 wyniknłJĆ jeszcze różne komplikacje. P o p u I a i r e'" że olbrzymia większoŚĆ 
16 ustał praW1e całkoWIcie ruch na ull- 'Y kołach politycznrch s
Ch&ć.. że st&- I ;plaudowała polncare'mu jeszcze przed 
cach. . novn8ko r%4du. \
u}nczew1CZ& Jest.m- ł h jego przemówienia. 
Trumny ze zwłokami ofiar w czasie chwiane. {jstłplenle rzQ.du obecnego Jest wys uc aniem 
zajścia w skupcz)-nie przewiezione zosta- prawdopodobne i nas
pić może za kilka 
ły dziś po południu dQ Zagrzebia, gdzie w dni Wczoraj po południu odbYo się po- 
sobotę nastąpi pogrzek. siedzenie partji demokratycznej. na któ- 
Biulet)-ł1 lekarski podaje. li; w stanie rem postanowiono. aby wszyscy demokra.- 
tyczni członko\\ie 
du natychmiast po- 
mrowia Stefana Radicza do chwili obec- dali siC do dymisji. Uchwała ta została 
nej nie zaznaczyły się żadne komplikacje. jeszcze w cięgu popołudnia zakomuniko- 
Ogólny stan rA.rowia Pernera Jest zado- 'wana premjerowl 
walaj
y. O godz. 9 wieczorem zosta.1a ponownie 
W l e d e 6. 21. 6. {Pat.} zwołana rada. ministrów. która obradowa.- 
Według doniesień z Białogrodu. rada ła aż do p6tnej nocy. Uk'zymuje się po- 
m1n1stców postanowlła. nie przedsięwz1ę.c glę.d. że rada ministrów postanowiła przy 
żadnych \\yjłtkowych zar
dz.eń. Pre- jłt dymisję ministrów. 
a miejsce rządu 
mjar Wukiczewicz wystosował do klubu obecnego ma zostać mianowany rZQ.d 
poselskiego koalicji chlopsko-deDlQkraty- koncentracyjny. na którego czele będzie 
t"lIlej pismo kondolenc!,jne. Sekretarz stał jeden z generałów. Do mdu tego 
klubu list ten otwarł. a po odcz);aJ1iu go należeć będzie Stefan Radicz. W całym 
zwrócił premjerowi z ośwIadczeniem. że kraju panuje spokój. tylko w Zagrzebiu 
klub nie przyjmuje pisma kondolenc)-jne- I powtórz) ły się demonstracje uliczne. 
. 


, 
Demonstracje posł6w-komunistów 
w sejmie gdal\skim. 
Obrzucili onllzb9 I kolegów soczystemi wyzwiskami wyst.pul4c 
przeciwko zakazowi prezydenta policJi. 
d a 
 s k. 21. 6. (Teł. wł:. . a poseł Rasinke nazwał posłów sejmowych 
.Sa środ
we
 
edzeni
 sejmu g
a1'1- ..cielętami", a sejm .,obori", zaco przywo- 
ski
go po)awll1 SIł 
łow
e komWl
st)-- łany został do POl'Uidku. Poseł Lischnew- 
CDU.W !llundurach bo
ów
 
omumS!y
 ski nazwał jednega z poslów "wołem'" łI. 
cwej. 
a tr)
bunach zjawlło Slę rówrue.l poseł Plenikowski Hindenbw"ga i Luden- 
spo
o kO
UD1
tów. dorHa. których obrazy wiSZł jeszcze po 
I::kazame Slę posłów komu!listycznych dziś dzień w ubikacjach szkół gdańskich 
wy\\ołal<1 na ława
h poselskICh wielkę "maso\\ymi mordercami". 
wesołość. K0!lluniścl dem0!lstrowali w ten Przy poszczególnych pozycjach budżetu 
sposób 
eClwko zakazoWI. wr

nemu w zabierali głos posławie komunistyczni, wy 
ty
h d!llac
 przez pre.zesa policji w sJ!r&- głaszajłc kilkugodzinne mowy. Zresztą u- 
Wle boJÓ"'
l czerwO'U.eJ. prawiali nacjonaliścl r
k3 w rękę z komu- 
Posło\\ le kom

t)-CLDi za
ta],.owalf nistami obstrukcję. Obrady skończyły się 
()Stro prezesa pahcJiv.a w)dame zakazu dopiero o grozo 1 w nocy. 


MOlierowi misja zupełnie się nie powiodła. 
Berlin.. 21. 6. PAT. której oświadczył, że swo audjencj
 u 
Roko",ania dZisiejsze o utworzenie no- prezydenta odracza na piłtek, natomiast 
".ego gabinetu I:ostały niemał ostatecz- w czwartek po południu zwołuje ostat- 
lU. zerwa.ne. Xa posiedzeniu t. zw. ko- ni, kow6l"encję w SlCzupłem gronie. w 
D1.isji 22-cb, w którem brali udział dele- którem maję. wzf,ć udział przewodnicz,. 
gaci po!zczególnych stronnictw. maj,cy cy parlamentarnych frakcyj: demotra- 
\\ej!c do koalicji. part ja ludowa zaj
ła tycznej, centrum i bawarskiej partji lu- 
bardzo ostre stano\\ isko nie t) Iko prze- dowej. 
ciwko politycznemu punktowi programu "Vossische Ztg." i prasa demokratycz- 
posla Miinera, ale również, ,,).suwajl)c na uwai& kwestję wielkiej koalicji za 
sureg qdań z zakresu podatków i sto- niemal zupełnie przes-idzonł w sensie 
sunków. które stały w całkowitej sprzecz- negatywnym i przychodzi do wniosku, że 
ności s tendencjami stronnictwa socja- poseł MOlier po",inien obecnie rokowat 
listycznego. o utworzenie koalicji weimarskiej, złożo- 
Poseł }Iiiller odbył rozmowę z podse- nej z socjalistów. demokratów. centrum 
k..retarzem stanu Meisnerem, szefem ka.n- I t bawarskiej partjl ludowej. 
celarji cywilnej prezydenta Rzeszy, po - 


Rezolucja państw Małej Ententy. 
Bukareszt. 21. 6. Pat. I lIZenia gmachu pokoju i obecnego mlQ- 
dzynarodowego status quo, trzy kraje ma.- 
W dniu dztaiejazYID odbyły me dwa po- lej Ententy ś"...iadome swego wielkiego 
"iedzenia konferencji państw małej En- posłannictwa, jakie eiłŻY na nich w Eu- 
tenty - przed poludniem i po poludnitL ropie zachowania i skon!olidowania wt'lzel 
W wyniku dyskusji, której tematem było kich okoliczności i wbrew wszelkim prze 
wyłQ.cznie poł.o
enie w Europie śroclko- I ciwnym usiłowaniom pokojowym na swo- 
wej .trzech 
1Dlstrów 
praw zagt'. posta- im obszarze postanowiły kontynuowAĆ 
nowllo ogłOSlC I18BtępuJ'ł
 rezolucję: niezłomnie w spokoju i godnoŚCI sWI) 
.,Rozważ) wszy wszystkie próby naru- wspólną politykę, prowadzono od 10 lat". 


Zamiary nowego wielkor, ą Ity Mandżurjl. 
Lo d .. 1 6. P "' T j n!' s?rawt podniesienIa kultury w Man- 
n yn, .. . .a. . azurJi, 
Nowy gubernator wojskowy Mandżu- Nowy wielkorzłdca. zamiena zajł
 
rJi Cha.ng-Sue-Hliang w \\ywiadzłe udzie- przychylne at8.nowisko wobec kapitalów 
lonym korespondentowi Reutera oświad- cudzoziemskich. W stosunku do nacjo- 
('Zył. że glównem dłżeniem jego będzie r,alistów chińskich bedzie stot'lował po- 
utrzymanie pokoju. Zamiarem jego jest I IUYkę pojednawcz, która jednakże ze 
poświęciĆ cały maiłtek. odziedzJ.czony po względu na ciułe zmiany jelit bardr.o 
pJcu, a wynosZłcy 10 milionów dolarów, utrudniona. 


Budtet W senacie. 


War s z a w a, 22. 6. (Tel. wł.). 
Przy stosunkowo małpm zainteresowa- 
niu, a dość znaanej ospałości toczyły adę 
przez cały dzień obrady Senatu nad bud- 
tetem. Usiłowano skrócić czas przema- 
wiań do minut 5-cfu, ale wnioski takie ole 
UZyskaly wi
kszości. 
Sen. T h u 111 e (Ch. D.) wygłosił długie 
przemówienie, poruszaj
 przedewbzyst- 
kiem sprawę w)-chowania młodzieży. nie 
przeciwstawiał się utworzeniu konsulatu 
palskiego w Meksyku, o ile jest on po- 
trzebny dla opieki nad emfgracj, polskę.. 
ale nie ma to być oznakI) naszej bierności 
wobec ucisku katolików w Meksyku i dla- 
tego prosi ministra. by sprawę 
 poruszy I 
w Lidze Narodów. Obszernie po'lemizowal 
z sen. Hasbachem i t:kraińcamf. 
Sen. K ł u BZy ń s k a (PPS). omawiała 
przede", szystkiem budżet mInisterstwa 
pracy, a w szczególności poruszyła sprawy 
robotników na 
lłSkłL 
Sen. wicemarsz. H a ł u s z e z y 6 s k I 


Przemówienie Polnearego. 
Paryż, %1. e. P AT. 
Poincare oświadczył w izbie deputo- 
wanych, że polityka pojednawcza. naro- 
dów jest w dalszym ł:ię.gu konieczna. - 
RZłdy mogł zmieniać sl
, ale będł mu- 
siały stosować te same metody. 
Poincare wyraził pewność, ie izba de- 
putowanych uchwali projekt !ltabllizacjl 
rz
du I przegłosuje budżet Da rok 1928'29 
w terminie, przewidzianym przez ustawy. 
Poincare wspomniał o pracach jut doko- 
I:anych przez I'ZI)d nad odbudowł finan- 
sow, kraju I popra wł kursu franka.  


Adlut. prystor U marsz. Daszyń- 
skiego. 
Warszawa. 22. 6. (Tel. wł.). 
Wczoraj w godzinach poluantowych 
złożył wizytę marszałkowi Dallzyńskiemu 
adjutant - marszałka PUsudskiego. pplk. 
Prystor. 
Rozmowa niewl)tpliwle dotyczyła sesji 
sejmowej. jej zamknięcia I prac, które 
przed zamknięciem maj, być uk06czone. 
W kołach sejmowych mówiono. ie 
najbliższe posiedzenie sejmu odbędzie się 
w poniedziałek dla załatwienia ratyfika- 
cji koowencyj międzynarodowych i Ullta- 
wy o Czynsl:ownJkach. W 1I0bot
 i 
nie- 
dzIałek ma się odby
 .posiedzeme seJmo- 
wej komisji zagranicznej, która rozpa- 
trzyłaby ratyfikacjo tych umów. 
AudiencJa odbyła sI.. 
War s z a w a, 21. 6. (tel. ....ł.) 
Delegacja Stow. Urze.dn. S
arb.
 której 
minisler skarbu odmów 11 audJeDcjl VI dn. 
18. czerwca, została przyjeta przezeń dnia 
następnego choć w innym nieco skladzie, 
gd)'i delegaci prowincjonalni odjechali 
tymczasem do miejsc swego urzędowa.- 
nia. 
DeJtgacja przedstawiła ministrowi cf
 
we położenie materjalne oraz opłakane 
warunki pracy urzędników skarbowych. 
Minister skarbu wyraził gotowoś
 przy- 
jęcia w dniu 23, b. m. deleiacji stowa..rzy- 
szenla w osobach reprezentantów wszyst- 
kich okręg6w dla dokładnieJ,szego omó- 
wienia poruszonych spraw. 
Sprawa chorzowska. 
Haga, 21. 6. PaL 
Dzi' o godz. 10,30 przed poL przed .ł..- 
łym trybunałem sprawiedliwości mit;dzy- 
narodowej rozpoczęła się rozprawa cho- 
rzowska. Pierwszy przemawiał agent 
niemiecki Kawman. którego wJ'",ody 
mjmł 2 dni. 


Nr tu  


. 
 

olteEera ":i' \ 
_'" 
 
-- 
 
1<5170 - - iii. ' 
} 
W co praczka wierzy' - w Mydło Regeril 
Cum prać Daldy? -- Mydłem ReS....: 
MJldło Regera ZDa kudy przecie 
Jako Dailep.ze Da całym 'wiecie. 


wytoczył żale ukraińskie w sprawach 
szkolnych i rzekomego ucisku w ddedzi- 
nie kulturalnej. 
Sen. Ś r e d n i a w s k i omawiał dalegli- 
wości drobnego rolnictwa i nieodpowiedni 
system i wymiar podatkowy. 
Przemawiali jeszcze s. s. Kelles-KraUJ 
(PPS.), Nocznicki (Wyzw.), Makuch (ukr.), 
Kopcz) ilski (PPS.). 


Zmarł na stanowisku. 
P o z n a 1'1.22. 6. (tel. wl.) 
Palacz Kaczmarek. zat'llabł n&«le w 
czasis pracy na lokomotywie. w drodze ze 
Skokowa do Poznania. przywiwono łam 
już jego stygQ6ce zwłoki. 
Szpieg I niedoszły morderca. 
Wilno, 22. fi. (tel. wl) 
Na pograniczu polsko - litewskiem. 
w miejscowości Ignallnie aresztowano 
niejakiego Wojtkiewicza. który, jak II, 
okazało, był wyslannlkiem wywiadu li- 
tewskiego. Znaleziono przy nim wśród In- 
nych papierów wydane z Kowna polece- 
nie zamordowania dwu funkcJoo&rjuazów 
bataljonu K.O.P'u. 
Uwolnienie dr. Blavlera. 
G d a 6s k , 22. 6. (l'el. wł.). 
W toczącym siO od kilku dni proees1. 
odwolawczym pr£eciwko posłowi i rtdcl 
senackiemu dr. Blavierawi ogłosił qd w. 
cz,wartek w poludnie o godz.. 12-ej wyrok, 
uwa.lniajłcy oskarionego od winy i taJ?'. 
Z rozpraw ostatnich wynikalo j88nO, ze 
taki wyrok zapaść musi, gdyż wiaro- 
god; ość głów neRo świadka 
b
iątaJl)Cel[!o, 
S c h r O t era. zostala p<1WaZD1e zachwla. 
na przedewszys.kiem zagadkoW}-m. napa. 
dem. który miał miejsce ostatnie) Doc1 
p
 końcowym dniem ro
pra
. s kto11' 
jest prawdopodobnie mistyfIkacJę. 
Nie udała sie więc akcja.. wszczęta pn.ez 
nacjanalistów celem utrłcenia przecIwni- 
ka politycznego, jakim był dla nlch dr 
Blavler. 
Nie Pekin, a Peplnl 
p e k I n. 22. 6. (Radjo.) 
RZłd nankiński postanowił poIOlta.ć .. 
Nankinie i uznać miasto to za stolłce 
państwa. Pekin będzie zdegradowanY II. 
zwykłe miasto prowincjonalne I.. prze 
Z'\any .,Pepin" t. j. ..mfaato pok01u. 
Gdzie kucharek sześć, tam ni. 
ma co jeść. 
L o D d Y n. 21. 6. (PaL) 
KoDaulat sowiecki w Tien - .Tsinle od- 
wiedzilo 150 policjantów chińskich. któny 
jak prz)puaczaję. poszukiwali dOw
dr 
udziału sowietów w zamachu przec lW o 
czang-Tso-Linowl. 
Prawo "lynchu... 
L o n d Y n. (Pat.) ł sf 
W Houston w etanie Tex&S zdarzy , 
wypadek lynchu. który ..m us . iI . WIa
: 
stanowe do zmobilizowania pol1cJL p 
czas kłótni a na.stępnie bójki. r
ono :: 
lozyna i zabito urzędnika 1I0hCYJnego.rótc 
lozyn przewieziony do szpitala. byl W j k : 
potem por\\any przez 8-miu u

ro o

c o 
lud
i. a wieczorem z
alezlono clało 3 J ł:u 
powieszone na drzeWle w odlegloŚcl 
od miasta. 
Zbrodnicze zaniedbani.. 
M e k s y k . 21. 6. (Pat,) lei" 
Z pod Iruzów fabryki poÓCZOlln buch 
zburzonej w ubiegły wtorek yrzez w
 ko- 
kotla wydobyto 31 trupów. WYb
ied- 
tła spowodowany był p1"1.C , 
banie. .. 
Po powrocie załoal "Bremenu · 
Berlin. 21. 6. Pat. tóra ... 
Po wczorajszej uroczysto.
1 teG1 . 
kończona została olbrzymim II T'e:,arte' 
pochodem z pochodniami w 1 koł. 
nie, w którym miało wził ć udztaJ 
e" 
20.000 osób lotnicy tr&JUIaUantycey n1' 
mowanf byli dziś przes mlaa to oras :"", 
jęci byli przez prezydenta 
indenb 
który wreczył każdemu z nlch Iw6j r::: 
tret w srebrnych ramach z wl&8 DO 
nym podpisem.. 
 
-- Zaplsufm'y sl9 ...- ;z.!.
 
Polskl.ao 
zerwoneaO JV
-
		

/sp_1928_06_23_R.8_nr14300003_0001.djvu

			Nr. 113. 
= 


socJaliści przeciw kslętom 
Jak donosU) chiennikl, rq.d przyznał 
księżom katolłc
im jednorazowy zasiłek 
W wysokości 22 l p61 procent uposażenia 
miesięcznego, Naog61 będą to sumy bar- 
dzO drobne zwlaszcza, Iż rzł(lowe etaty u- 
po88że
iowe ksi
ży k.aWlicklch 8ł śmie- 
sznie mskie. SocJaliścI, korzystając z oka- 

ji przeprowadzania walki z dud.1owień- 
stwem katoUckiem. puścflł z te,!o powodu 
.. rurh cały arsenał deD'&gogiczny, obli- 
czony na echo czerwonych ulic. W zwiłZku 
z tym jednorazowym zasiłkiem przygoto- 
wał klub sejmowy PPS. interpelację, vzy- 
wajQ.C równocześnie sw6j obóz do walki ,,Z 
ofensywę kleru walcqcego". Dziwna lo- 
gika. Cóż 8ł w tym wypadku winni księ- 
ża. Ciekawi jesteśmy, czy PPS. krJ,yczała 
by tak wrza.:;kliwlc, gdyby to mizerne 
"szczęście" spotkalo Dp żydowskich rabi- 
nów lub kuglarzy sekciarskich, wysługują 
cycll "i
 \\ rogom Kośrioła katolickiego i 
prądom \\ )'wroto\"
 III. O ile zDamy socja- 
Ii&tów w takim w)'padku nabraliby pełno 
wody !fo usL 


Doktryna pOlityczna Nie- 
miec "demokratycznych". 
Znakomit) publicysta polski. p. B. 
KObkowski w jednym z ostatnich swych 
artykułów pisze m. in. na łamach "Kurj. 
Wars
 
 co następuje: 
Minister Zaleski w ten sposób streścił 
sWł mowę. w)'głoszoną na bankiecie pa- 
ryskim: 
_ Przeprowadziłem - rzeki - dwie 
tezy. Przedewszystkiem stwierdzilem, 
że kto nav..ołuje do pOkojQwej re- 
w i z j I t rak t a t ó w, działa przeciwko 
pokojowi tdk samo, jak ten, kto nawołu- 
je d o r e w I z j i z b r o n i ą wrę k u. 
Następnie oświadczyłem, że jeżeli ktokol- 
wiek bę.dź ma 
 ręku pewne gwarancje, 
mogące zabezpieczy
 pokój, temu I..' wol- 
no jest tych gwarancyj oddawać bez za- 
stąpienia ich i n n e m i g war a n c j a- 
mi pokoju. 
_ Chcę wierzyć, że przyszły rząd nie- 
miecki będzie składał się z ludzi, dla któ- 
I')'ch utrzymanie ,pokoju stanowić będzie 
przykazanie ich creda politycznego. Jed- 
'. ..1.kże muszę. oni wiedzieć, że żaden rzę.d 
nie jest wieczny i, że s tego powodu zo- 
bowięzania międzynarodowe muszę. mieć 
z a w s z e f o r m ę p r a w n ę, a nie mo- 
gę. się opierać na zaufaniu do ch\\ iło- 
wych kierowników tego lub innego pań- 
atwa. 
W krótkich słowach powyższych stre- 
Mczony jest jasno cały problemat. Potęż- 
ny problemaL Największ)", jaki istnieje 
w Europie. najbardziej zasadniczy. 
_ Jeśli - mówił p. ministC6 - ż
i 

ię tajone myśli rewizjonistyczne, to Się 
pracuje na rzeCz przewrotu w stosunkach 
ustalonych, to się kwestj
nu!e cały 
gmach pokoju. Idee rewizJom styczne, 
zwłaszcza, gdy dotyczę. s P r a w t e r y- 
t o r j a I n y c h, stanowię. n a j wi ę k 
 z e 
n i e b ez p i e c z e ń I t w o dla pac)'fIka- 
cji powszechnej. 
Oto bezsporna prawda. łry."ała pra
- 
da, bez której uznania zanu88t pokoJu 
w Ihviecie jest niepokój, jest. nieufność, 
jest gorączko\\'e przygotowame odporne, 
jest atmosfera w)'buchowa, 
Piekieln). hałas, wszcz
ty przez pr8:8 ę 
niemieck
 l. p3wodu ośwladcz
ń pokoJ
- 
wych p. Zaleskiego, ś",iad
z
, IZ nasz _mi- 
nister uderzył w czule mleJs.ce. 
rl.."z
ą 
Niemcy wcale nie wierzę.. . zeby Im Się 
miała nie powieść kampanJa na rzecz t. 
zw. POkojowej rewizji trakt
tów. Prl: 
ciwniel Posłuchajmy, cO 
Isze B e r lI- 
n e r T a g e b I a t 
, dzienmk ..d.e
okra.- 
tyczny
, polemizująC z p. Zaleskun. 
_ W Paryżu małe chyba wywarły 
- 
ienie przestrogi i nauki ,,:a
szawskle... 
także, gdy idzie o myśl rewIZJI 
rakta.tów, 
która, co jest naturalne, I?owoh przecho- 
dzi w obręb polityki praktyc
 
n e j. Ten powolny zwrot w psychologJl 
europejskiej leży na linji rozwoJ
 k
ry 
zrodził trafnie przez p. Kellog a ujęte 
ę.- 
dania narodów aby wojna byla za.stę.plo- 
na innemi środkami politycznemi. Tem- 
po t h który określi przyszłe obli- 
ego ruc u, bardzo wci- 
cze Europy, będzie zare."""oe siła przeleei 
ne, ale i konieczne, Jeg ow Zale- 
po drewnianych plotach wym y I 
skiego, jak lok o m o t Y w a P o a- 

c
 . 
. wyp adzie polemICznym 
W powyzszym o I i t Y c z- 
mieści się całA. d o k t r y n a P" a w .e- 
n a Niemiec "deł"!l0kraty
zn

h 
 świ
ta 
RO metodach, zacze.rpDlęty h i s t o t- 
fizycznef!'o. także t Jego d u c I 
n
 ! 
Budowa olbrzyma morskiego. 
White Stal" I 
Towarzystwo okrętow
 "CarlaDda w 
Line" zamówiło w stocznl

nsatlantycki. 
BelfaBcie olbrzymi okret Koszty bUdO- I 
o pojemności 60.000 7to
rł.jOnów f. st. Bu- 
wy wyn05Zę. około S . pól roku. I 
dowa parowca potrwa l 


Dla pokoju nie pozwolimy naruszyć 
granie naszej Rzeczypospolitej I 
., ł"aj\\r
 S t e f a n M I C h a e - Po omówieniu w zarysie dężnosci kró- Tym średniowiecznym prakt.ykom wypo 
Pnem6włenIe prezesa Michałka. lów: Boleslawa Chrobrego, KrzywOW!tego wiedzial wojnę w sz
r
gu orze
zeil Naj
Ył' 
.. f Ł kietka do rozwoju mocarstwowego Pol szy Trybunal AdmmlstracYjn
. nll.kazujl\C':<" 
\Vielce Szanowm Zebrami. . sk. o za.znaczeniu, że ich uwaga skieru- uwzgl.ędniać nll:prowadzone dowody. nawet 
W' . 'u Okrę gu pomorskiego ZWIą- I. po . h . z zapIsków. kSięgi obrotowej I śWIadk60Ą<, 
1
lem . or anl- wana byla na. P;padł m Z&SZCZ . ł a l1 morza, ppłk. Szurlej wskazal na poszcw- 
najserdeczDleJ poWI
. przeds':BwIC1
 _ gólne momenty, w któr).ch Polska zma- 
wladz ducho,wnycb, wOjskowych I cy
1 gała się z odwiecznymi wrogami, nim do- Ó 
n)-ch, oraz \\ as. s
n
wni KOI
Y' I k k t?l t zy szla do największego rozkwitu za pano- O prawo przYbijania statk w pol- 
tak liczn.ie prz.ybyhścle z całe] Po s I U, wania Jagiellonów. skich do mola w Sopotach. 
na polskie P?morze. . i _ Nikt nie wzdycha _ mówił pplk. Szur- Sprawa przYbijani
 polskich s
tk6W pa- 
Pragnę tez WyrazIć. podzięk
an e I
 lej _ do oręża My nie orężem, ni walką !'aJ.el'sk.irh dla t,eglugl. przybrzetnej do. mol" 
rzędo\\'i głó\\nemu ZWIQzku Oficerów e- . . P I k. Od kuracyjnego w SopocIe zostala w majU rb. 
rwy za to że raczył obrać właśnie Toruń chcemy utrz)'mac tę J?Olęgę o S I. I t)mcza!!(Jwo pomyślnie zalatwiona na pod5ta 

e . . . te roczne o zjazdu. Wybór nas sa.mych 
ylko zalezy, czy 10 nasze po - I wie porozumienia zainteresowanych Towa- 
Jako l!ueJsce go ade: padł na Torm'!. skie Pomorze będzie nas
em. N
z. sęsiad) rzyo;tw Zeglugi. Poniew
 je
B;k. takie 
I". 
ten me prz.e
 p

 nej polskiej, od se- zachodni jest narodem silnym I n!kt tak twienie sprawy nie. rozwl
uje jej z88
mczo 
Tu, na rublezac . P 
 siki o ziemię jak krz)'żsc:y nie umie wprowadza.c wszy' przeto nBlety oczekIwać. It rząd polski przed 
tek lat toczyly. Się 
Clę
 W 10 I t d stkich w błąd. Jeżeli zwracac będziemy sięwpzmie kroki ł u
eg
lu
e tę sprawę. we- 
i władzę. l Dle 
męło ]eszcz
 laik o. u ag a każde slowo z zagranicy 
ielll- sT,oł z wladzami jl"danskleml z punktu wIdze- 
chwili kiedy dzięki wskrzesze
1U w e I
J W b d ę n . d . r . ta broń którł 'walczą nia prawnego. 
O' ;n Iska. Wisła stała. Się prawdzl- ey ę ą WI Złe 1, ze '. ' 
ł czy I Yk po J .uż znoWU zaborca wycięga oddziaływa na nas deprymuJąco, . 
wie po s ą, a Na wszelkie wrogie nam wystQplema 
sw
:

.':z
n
j

e. ma na celu zamanife- potrafimy zawsze od
wiedzieć c.z
;: 
stowanie] publiczne i nazewnętrz - nie n e m: ..Nie damy ziemi, skQ.d nasz rod. 


SL[
WO POBJORBKI£ 


tIObob, GDla Z3 czerwca t928 I.. 


Jeszcze można sobie zapewnić 
regularną dostawę "SLO W A POMORSKIEGO" 


, 


na początku lipca 


je:!ell się 


odnowi 


prenumeratę 


u listowych 


. 
do 25 b. 


m. 


Bojowe kadry Niemiec. 


"Die !\Ienschheit", czasopismo pacyti- zacyj militarystycznych, istniejących w 
styC'zne. wychod
c6 w Wiesbadenie. które Niemczech. Oprócz oficjalnej armji nie- 
niejednokrotnie odsłoniło ..pacyfist)'czne" mieckiej t. zw. "Reichswehry.', istnieje 
oblicze dzisiejsz)'ch Niemiec - przynosi .,Stahlhelm", założony w r. 1922 z siedzibę 
nam nowe rewelacje na temat zbrojeń w Magdeburgu, obejmujący mlodzież od 
"pokojowych" tego państwa. 17 roku życia. Posiada on 1374 000 wyszko 
Jeden z uczestników tajnych narad lonych czlonków żołnierzy oraz 91000 oli- 
"Stahlhelmu" omawiając sprawę wciQ.- cerów. "Stahlhelm" 1l1'ZI!dził niedawno de- 
gnięcia Niemiec przez Anglję do frontu monstrację w Berlinie, na którę. zwieziono 
antysowieckiegO', wskazuje na pobłażli- 120000 stahlhelmowców. 
wosć Albjonu \\' stosunku do reorganiza- Drugę organizację. jest "Frontbann", 
cyj militarnych niemieckiej siły zbrojnej. stworzony przez LudeDdońfa i osławione- 
nzięki temu patrzeniu przez palce Niem go Hittlera. który w ostatnich czasach 
cy. po wstawieniu ",iększych sum w bud- liczył 150000 członków. Organizacja woj- 
żet., będę. mogły liczbę oficerów podwyż- skowa '.LBundreichsflage" liczy przeszla 
S7yĆ do 5000. ćwierć miljona członków żołnierzy, .,Wem 
Wobec prawdopodobnej niemożliwości wolt" 100000, ...Bismarcksbund" 121000, 
umieszczenia znacznie większej ilości zwal "Deutscher Offiziersbund" 100000. Oprócz 
uianych do rezer\\'y \\' handlu lub prze- tego istnieje "Reichsbanner.'. organizacja 
myśle rezerwistów planuje "Stahlhelm'" republikańska liczę.ca 3 miljony 600 tysię- 
osiedlenie większej iloBci zwalnian).ch cy członków! Mniejszych, licZQ.cycb po kil- 
żolnierzy wzdłuż granicy polskiej. W ten ka i kilkadziesią.t tysięcy nie wymieniamy. 
sposób ma się przyśpieszyć proces germa- Organizacje te świadczę. wymownie o 
nizaeyjny pogranicza i przedewszystkiem przeniknięciu całego kraju ducbem mili- 
stworzyć na pograniczu rezerwy zawsze taJ"}"stycznym i organizacje militarystycz- 
gotowe do in\\'azji w granice Polski. ne, poza. oficjalną armję. rffemieckę st
o- 
Wyrazem żędzy rewanżu i military- I rzyły drugą olbrzymię armję, gotowę do 
zmu niemieckiego jest liczebność organi- rozpoczęcia walki. 


- ------- ---- 


" 
 
:.. 


'- 
... 


Zeep6ł piłki 
' ł ' 1 noinej Argen- 
1 f .\ tyny 
--'.4 któ ry uległ Uru- 
. ,'\;.. 
,; · ł1 gwajowi w stosun- 
'''1 ku 1 : O. 


1'f'1 
:"r 


'łi- ł r 
f 


;IU ,  
. . 


ł' 


-I 
"
'" 


I 


i 
\,...  ". 
'- , 
- -=- 
.,. 


.. 


........ 


. 


Str.!. 


Nie wolno nikomu f. nas opuścić swego 
postel"Unku, musimy być najgłębiej prze- 
konani, że tej ziemi istC'tnie nie damy. \\ 
. tem oficerowie re7(
rwy p(Jwinni dzierżyć 
prym. 
Związek Oficerów He'lel"W) przez cały 
szereg Jat swego istnienia nie starał się o 
sojusz partyjny. ani o sojusz r
u. lecz o 
sojusz narodu polskiego. Ażeby państwo 
było naszym sojusznikiem - trzeba tylko 
jego celom służ)'ć wiernie i szczerze. Od. 
nas musi wyjść rozkaz moralny do "'5Z).- 
st.kich. że nie wolno inaczej postępować, 
ani mówić, ani nawet mysleć jak tylko to, 
że Polska jest c a ł a nasza w swoich gr..- 
nicach. a w s z c z e g ó ł n o 
 c i P o m o - 
r z e. A wtedy nabierze znaczenia ta m)IŚ1 
- ..nie damy ziemi!" 
Na wszystkich zjazdach musimy wyrzu 
cić, wyeliminowa
 frazeol08ję pustlh a za- 
stąpić ją hasłem, któreby było zrozumia- 
nem przez społeczeństwo polskie. 

Ioże słowa moje wroga PoI
e prasa 
niemiecka będ.7ie cbciaJa 
) korzystać, że 
nawołuję tu do I'uchu 7brojnego. tedy Zlf.- 
znaczam, że nikt tllk jak Polska nie pra- 
gnie pokoju. 
Lecz dJa tego p o k o j u nie p o z w o - 
I i m y n a r u s z y c g r a n ic n a " z e j 
Rzeczypospolitej! 
Jeżeli trzeba będzie ziemi naszej bro- 
nić, to chcemy jej wszyscy bronić dO' ostat 
niej kropli krwi, a jeżeli polegniemy - 
to duchy na.5Ze walczyć będą. bo w krainie 
Ducha - z nami Bóg! Jeżeli polegniemy 
na tej 
\\ iętej ziemi. to ję pokryją nasz" 
trupy, a umierajęc - feszcze ollł;atkiem 
sił powiemy: "Nie damy ziemi!" 
Wtedy to nie będzie frazeologji, wted.!' 
to będzie prawdziwa obrona, a ja wił..rzę. 
że jesteśmy do tego gotowi i do tej ohrom- 
nie trzeba na..'! zachęcać. 
Teraz możemy śmiała powiedziec: "Nie 
damy ziemi, skę.d nasz ród. a w szczegól- 
ności tPj ziemi pomorskiej! Tak nam do- 
pomóż Hóg'" 
(Grzmięce brawa i oklaski. Zebrani po- 
tI'stawszy z miejsc, sa.mon:utnle odśpii>- 
wali. ..Rotę".). 


o Jawności przy wymiarach po- 
datku przem. 


Nowe banknoty w Sowietach. 
JaJ.. podaje Ta.sa z dniem 15-łto czerw- 
r.& wJPuszczol\o w Sowietac:h w obiep: no- 

e bilety bankowe w odclnkach po ! 
uerwoilce. na podsta.wie decyzji r7ę.du 
sowipckiego z dnia H-go pażcl7iernika 
1922 1". Bilety emitował Bank PRi1
tw owy. 
]\owo,	
			

/sp_1928_06_23_R.8_nr14300004_0001.djvu

			, 


Str. ł. 


lILOWO POIlOJrSKIII - -łtoła. dDIa 
 uenrca IUI &o 
- 


Zbawcze przyrządy, kła re mogą ocalIt 
rozbitkaw. 


U
a I"IIdJotele&nrflczne na "Italii". - J_ generał Nobil. 
porozumiewa si. ze światem. 
w aa.'Iie powssechnego za.intereeowa- mem i dlatego wiadomości swoje podawa 
rd& siO losem ..Italii". odkrytej apomo- la za POSrednictwem statku ..Citta. dl Mi- 
f"O radj<>telegr.. ip.tereeo\\ać 
zie D
W- lano". Statek ten rozporqdza doskonałe. 
dopgdobnie szerszy ogół .kwestJ&" w Jaki 
tacje. nadawcze. o fali krótkiej - 28 m. 
sposób n8.1II.i$Z&llo z roz.ł)ltka
i łe.czność i Posiada stałe połe.czenie z radjotltacjł 
... jaki sposób siO jl) utn.ymUje. rzymskI), a a.i do dnia katastrofy ..I ta) U", 
Statek po\\ietrzny posia.d&ł doskonałe 25. maja utrzymywał z ni. ści!lł): kontakt. 
przyn.t)dy radjotelegraficzne. Mó
ł on wy ..Italia" posiadała specjalne akumula- 
syłać na krotkiej. 33-me
owej fali wi&- tory. Ze vnglQdu na to. ie po\\ tórne na,. 
domości na bardzo v.;elkle odległości, a ładowanie akumulatorów nie jest w obec 
poza tem jesz
 na d\\ u f&:lach średniej npj sytuacji moż1iwe. ogT'&niczono połł- 
długosci. - 900 I 1łOO m. \\l.9.domośd me- csooie ..Italii" ze statkiem ..Cittia di Mi- 
teorologiczne. ewu. utrzymywać kontakt lano" do jednej godziny dziennie. Komu- 
:£e statkiem pomocnicz)"Ul ..Citta di )lil&- nikowaQie się odbywa się za.....dniczo w 
no". ..1 talia" mogła przyjmowac wiado- nocy; polecono generałowi Xobile oszcz
 
mOŚC"i na wszystkich falach. Podczaa duu! pre.d w akumulatorach. ..Ciłta d.i 
przelotu nad Europe. "Italia" korespoI1do- MiJano" otrzymane wiadomości pnuyła 
wala s R7.ymem na lali 33-metrowej a nast
pnle do Rzym\L 
ze st&c
ami poszC%Pgóln)'ch pańs
\\. nad. I.stroeje nadzieja. te akcja ratunkowa 
któreml przelatywaJa - na f&li 
 I znakomicie ułahdona pnea oeiMnloc1e 
lłOO m. . policzenia radjotelegratic&I18Bo. wstanie 
Z Kingsbay "Italia" nie mOj"ła sio jut I uwieńczona powodzeniem. 
prawdopodobnie pororomiewat s Rzy- - 


Tajemnica nocy 16 grudnia 1916 r.. 
Wywiad z b. wielkim księciem Dymitrem. 
w przededniu procesu o zamordowanie Grzegorza Rasputina. 
w zwiQ.Zku z procesem, który rodzina %&dosć. Sam car routrzyg
 sprawO w 
po Rasputinie zamierza wytoczyć jego sa- Rosji. Mimo, że nie wytoczono przeciwko 
Mjcom. księciu Jussupowowi i wielkipmu mnie śledztwa. nazajutrz po zbrodni u.ka- 
księciu D)mitro\\i Pawłav.iczowi, spra- rano mnie aresztem domowym, który 
,,:ozdav.
 .
atin'a" odb
ł 
 tym ostat- trwał przez 8 dnI. Sie wolno mi było wy- 
nun w. Błamu konferencje l zdołał wy- dalat siO z palacu, a posterunki postawio- 
sk&ć klika szczegółów o nocy z 16 na 11 no we wazyst
ch moich apartamentach. 
grudnia 1916 r.. kiedy "świl)tobliwy s1&- nawet w łazience. 
1'Ze4?
. jeden 
 g
óWDych spra\\ców re\\o- Dwukrotnie prosiłem cara.. aby mnie 
łucJI bolszeWIckIej, został zamordowany. 
stawil przed 8łdem wojskowym, lecz 
Oto.co ośv.iadczył w. ks. Dymitr: car Z&rZidził \\strzymanie śledztwa. Mimo 
II WIadomośt o w)-ł.oczeniu mi procesu to kara mnie nie minęła. Zesłano mnie na 
łat mnie zaskoczyła. że nie zdołałem. do- niebezpieczny posterunek do Persji. Przez 
ty
h
 W)br&ć sobie obrońcy. Sprawie- cały czas podró:iy trakt
ano mnie jak 
dliwości (tu pobladł mocno) już. stało siO przestępcę politycz.nego. nie dOl'ęezano mi   


. . 
\: ....- ¥ 
..- - -'" .... 
.... ... . 
 , ł' 
\
- '. '. .. I 
"'od .t - 
, I- n ,. -. 
 
t t . - 
ł - 
- 
\ .. 


. Ze_pól piłki nG- 
iDej Uru2Waju 
zwycięzca w tego- 
rocznej Olimpja- 
, dzIe, 


1.-; - " ,
 .. 1'
 
\ . li , 
. . 
. - 
, - 
- - - 

. 


- 


listów, nie poswalano ich wysyłać, nie 
mogłem siO ruszyć nigd%.ie krokiem. 
Zrz.t)bo


' 
,\\ " ,{'
.:;' 
PUL SA \ , 
 f 
("IJlR \ .ł.
t 
 ił 
.', 
:,,: I \ \ .....
 () ",', 
}

 
" '..
 \' ...

\ 
, 
. ił 
"\,. 
 '.- 


, 
\"

 . 
\..... 


k-C911 


- --......:;a" 


- Czy kI. Ju
upc1W strzelił do Ba- 
sputina pierwszy. odruu! 
-Tak. 
- Wszak to w. ks. m
 potrczy1 b 
J\18łupowowt swego rewOlweru! 
-Tak. 
Po tem zdaniu ksft.tę Dymitr ze smut- 
kiem na twarzy powstał i w milczeniu 
oddalił alO do swych POkojów, nie odpo. 
wiadajlJ,C słowem, ani ruchem gł<1Wy r:q 
r
k.i na pożegnania służby hotelowej. 


Kursy ogrodnictwa dla nauczy- 
cieli. 
Ministerstwo W. R. I O. P. przy współ- 
działaniu Zarzt.du Głównego Towarzy- 
stwa Popierania Ogródków 
zkolnych w 
Wanzawie (pl 3 KrzyŻów nr. 8 m. t7) or- 
ganizuje w roku 1928 przy państwowem 
seminarjum nauczycieIskiem w Unyno- 
wie pod Warszawł trzy kursy ogrodnicze, 
dwutygodniowe praktyczne dla kwalifi- 
kC'Wanego nauczycielstwa szkół powszech- 
nych oru nauczycieli seminarjów nau- 
aycielskich w naltopuje.cych terminach: 
1) od 3 lipca do 16 lipca włe.cznie. 2) 
od 18 lipca do 31 lipca włe.cznie i 3) od 
3 sierpnia do 16 sierpnia włlłC z n1e. 
Program kUl"SÓW obejmuje. 1) technik
 
zakładania ogrodów szkolnych, 2) uprawo 

eml, 3) W&n)wnlctwo, ł) sadownictwo, 
5) walka ze ukodnikami i leczenie roślin, 
6) kwiaciarstwo, 7) wycfecr.ki do zakła- 
dów hodowlanych I ogrodów ukolnych. 
Zapisy powinny odbywać siO prZ)' pu- Stan zasiewów na pocQtku 
mocy kart wpitiowycb, obowilłZujicych czerwca 1928 r. 
...... y za p isach na kursy wakaeyjne. Karty . 
..' -, . .' Na podstawIe sprawozdań korespondentów 
te nalezy przeslac da właśclwes o . 1Dspe
- roln1cb Gl U""d Staty.t. doDOllI, Ił Oleatnie 
tora tlzkolnego. D
 karty wpisov._e
 nalezy dni maja przynioely pewne polepueni, po- 
dołiczyĆ 3 znaczkI pOcZtowe po 
 gr. na .OOY. jednakie mimo to il06ć ciepla I ałonca 
kaszty korespondencji. Piwwazeństwo w I dla wegetacji roślinnej była jeezcn oled06ta 
przyjęciu będł mieli nauczyciele, maj,cy teczna. Zapas wilgoci w roli "'s
dz:le W1 
możność zajecia siO ogrodem ukoln)'m st.arel.&jl\
, w nlekt6rych województwacb na 
. k .....- ' ó dk' ... wet nadmlemy' Jedynie w województwie tar 
\tJ. tacy, IoU	
			

/sp_1928_06_23_R.8_nr14300005_0001.djvu

			Nr. Ił". 


a.oWO PO.OB.KIJ; - 8ObOła. dala 21 ł-I"ftłI IIZI r. 


1ffr. I 


Wesołe I smutne. 
Jak biedny dziennikarz chciał zapłacić mllJonerowl za rozmow, I 
ClI z t..o wYnikło. - Nie dobrze, Cdy służba Jest za ciekawa. 
Słynny bankier ameryk
ńskl. P ier- I likłoniwbz) I>ię nisko, dziennikarz za- 
p
nt Morgan, nie znosll W)

ów biera
 sit do wyjścia, tym razem jednak 
dziennik8J'8kich i słYD41 z tego, ze Z8
: ba
kler, którego podstęp dziennikarza 
nemu dziennikarzowi nie udzleltl chwlli I rozsmieszył serdecznie, nie chciał puścić 
rozmowy.. . gościa I wdał sle z nim w rozmowe, pod- 
Gdy wszakze pewne
o 
nIa Pierpont czas której poruszono wiele spraw waż- 
),{organ przybył do PB.!'Yza, Jeden z dzien- nych, o których opinji wielkiego bankie- 
nlk&rZY stolicy Francji zdołał się dot'ltać ra żaden z dziennikarzy nie zdołał do o- 
do apartamentu hotelowego wroga dzien- wej ehwili uzyskać. 
oikarzy l poprosił go Jak najuprzejmfeJ NaturaJnie. Pierpont Morgan nie przy- 
. krótk
 rozmowę. ję.ł 500 franków, ofiarowanych mu przez 
_ Nie zabiorę panu więcej - zapew- dziennikarza. 
nfa.ł dziennikarz - jak dwil' minuty 
CZ881L 
_ Czas mój jest drogi - odmrokDl
ł 
Morgan - każda minuta mego życia ko- 
sztuje dwieścłe pięćdziesiit franków. 
I Jakie siO zdziwił, gdy dziennikarz 
odparł mu spokojnie: 
_ Zgoda. Pł
 gotówki. 
- Co pan przez to rozumie! 
- Zaraz panu wyjaśnię. Oto płacę 
panu za dwie minuty rozmowy pięćset 
franków, gdyż założyłem się z jednym 
" moich k.olegów o dwa tysię.ce, że zdo- 
łam uZY8k&ć rozmowę z panem. 
Przy tych słowach dziennikarz położył 
500 franków na stole i spojrzawszy na ze- 
garek, dodał: 
- lak wi
, dwie minuty już upły- 
nęły. 2:egnam pana, panie Morgan, je- 
stem panu bardzo wdzięczny. 

 


Ważny dzleti w hlstorji m. Chełm2y. 
Założenie Kurkow..o Bractw. Strzeleckiego. 
Od dłntaego JUt czasu kiełkowała w koła.c:b t bec przyjęci" ustaw i 06wiadczenia . 
 
ob)wa
lskich myśl powołania do tYe1a Brac- ta z tą chwilą Bractwo Strzeleckie w Chełm- 
twa Strzeleckiego, którego placówki w wszyst ty za powołanE' do tycia. Wyrata swą 1'8- 
kicb prawie miastacb p(t[Ilorza llie znajdują, d"ść I u"owolenie i wskazuje braciom Btrzel- 
jedynie tylko Chełmt&, która przecież słusz- oom na watn06ć przYJętycb obowiązkow wo- 
nie do wiekwtycb ml&6t się zalicza, poszczy- bac Boga, Ojczyzny i społeczei1l!twa, poevom 
clć Bie tem nie mogła. katdego poszczeg61nego członka przez poda- 
Po bIitszem porozumieniu sie pp. radcy nie !"lilki wita i zOOov.iąroje, i wznosi okrzyk 
Stefanowicza. z Torunia, bunn. Ku
tkow- na cześć l'oOajjaśDiejszej RzeczYPOSPOlitej. Mo- 
skiego i właśc. drogerji Norb. Komowskie- ment ten uroczysty Z)'ównał wszystkicb obec- 
go utworzył się ściślejszy komitet obywatel- nych i w braterskim nastroju przystąp\ooo za 
ski. który na dzień 111 czerwca 1928 zwołał pomocą kartek do wyboru zarządtL 
do botelu Pomorskiego wieksze grono powat- Dziwnym zbiegiem zapanowała jednoW 
niej8zych obywateli miejscowych na naradę myśli, gdy t wszystkicb członków zą.rzĄdu wy 
celem ew. załotenia Bractwa Strzeleckiego. brano bez powtarzania glOSOwań. ł prawie 
1\a zebranie przybyli ró\\ niet jako delt'- Jsdnogł06nle. 
gaci toruńsk.i.ego o.kr
u strzeleckiego pp. rad W skład zarządu wesz.łi. bracia: bunnilltn 
ca Stefanowicz, dyrektor Kajdan i właściciel Kurzętkowski jako prezes, Komowski Norbert 
drogerji. Kapczyński. jako wiceprezes, Wiśniewski .JuL jako sekze- 
Po zagajeniu zebrania przez p. Aomowekie- tan, GawrOl18ki jako zastepca i 
spoda.rz, 
go i wyłuszczeniu jego celu, zabrał głos pan Kryger Kazimien jako skarbnik. radca Dr- 
burmistrz hurzętko\\ski i imieniem zebra- łowski Sz/'zepan jako I misTrz, sekr. .Krzyża- 
nycb powitał panow delegatów, dziekując im niak jako II mistn, GołębieW5ki .JaD 
 
rÓ\\ DOCześnie za łaskawą gotowość w udzie- I komendant, Gramowski Franciszek jako 
laniu wskazówek i pDIDOCY w zapoczątkowa- II komendant. 
niu tak watnego !bieła. Przemawiali dalej Brat A. Szymańs.ki wyra.ża ra.dl'Iór drzew tglastyc . 
VIII gr. Najlepszy dobór roślin leA!1ych. 
IX gr. Największy dobór gatunk?w I od. 
1!Iian wierzby koszykarskiej, majll.CI!J znacze- 
nie przemysłowe. 
8adowRlGtwo ogrocłlllcze. 
I gr. Budowa szklarń, iDŚpektów i okien 
inspekkJWYch. .. 
II gr: Budowa urządzeł} szklarnIOwych. 
III gr. Budowa altan, kJ06k6W, ozdób I ła- 
wek ogrodowych. 
IV gr. Budowli ogrodzeń. 
R6łBe potrzeb, ogrodDloze. . 
I gr. Wuony i inne wyroby z gliny. 
II gr. Wazony ozdobne. 
III gr. R6tne (m&śt, tabliczki. .łyczk O , iTod- 
ki do tępienia owad6w, ŚTod.J"I konserv.'1l- 
jące itd.). 
IlaUJn, I 
tbIa esrodJlloa 
I gr. Komplet narzędzi 
znych. 
II gr. Komplet nanędzI I maszyn 1I0n- 
nych. . pod bne 
III gr. Maszyny motorowe I o . 
LItazatu. - Daue. 
I gr. Ksiątki naukowe ogf?dnicze. 
II gr. KsiątkoWOŚĆ OjJl'OdDICza i u
ze- 
nia biurowe. . odni 
III gr. Szkolnictwo i n&Ucza.nI
 osr cze. 
PIali' I modele ogrod6w. 
I gr. Plany i modele. 
II gr. WZOry 08rod6w 
 na.tur

lkon6w 
III gr. Kwietniki. ubleraDl8 
i grobów. 


Premlowllu eksponlItów. 
XODl1
t Pomorskiej Wystawy Ogrodniczo- 
Przemysłowej w Toruniu podaje do wiado- 
mości, It: premjowane 
dą eksponn.t\- jak na- 
It
pulfł: 


Kwiaty. 
Za ca
 wykon&11la. 
RoII1Dy kwiatowe nil _1_ pola. 
I 
Jlla.. RoAliny kwiakJW
 bulwie:ste, 
o- 
n&nne itp. jak dalje, begonje, gla.dJOle ltd. 
n grupa. R
liny kwi
"",e kobieroowe 
I dekoracyjne. 
III gr. RollIlny kwiakJwe specjalne. 
IV gr. Wyk.oDa.nia specjalne na wolnem 
połu. 


BoiIIlIy kwłatow. w bali. 
I..., pHu r6t I kwiatów cI,tycb s uwr,gltd- 
.niem donloełoAci ogranicz:enia importu. 
I gru.pa. Za całoAć wykonania. 
II gr, Najlepszy dooór r6t 
andlowyc
 
III gr. Najlepszy dobór kWIatów letwch. 
IV gr. KWIaty doniczkowe I ro61iny deko- 
racyjne. 
I-gI poku. . 
I gr. Za cał
 wykonania przez qrrodnlc- 
twa dominJalne i miłośnik6w ogrodnictwa. 
n gr. Za 
jalne pokazy.. 
III 
. Za całość ""ykooanla przez ogród- 
karzy 8Zreberowskich. 
IV gr. Za a.m
rskie ktl'iaty doniczkowe 
I roAlIny dekoracY}Ile. 
14 poku. 
I gr. Za cał
 wykonania w1B,%&Dek., kC)- 
NÓW bukietowych, wieńców itp. .' 
II gr. Za specjalne pokazy w bllkl8Clar. 

 Za poku dekoracji i zastawy @W- 
Iowej :f
 pbd I zakład6w gastrono
iczl
YCt.. 
IV gr. Za specjalne pokaz)' mlł"ŚI1ik.ów 
ogrodnictwa. 
..ty poku. . 
I gr. Za. calośt wykonanIa. . 
II gr. Za najlepszy d?
r dalIJ. 
III gr. Inne kwiaty J881enne. . 
IV gr. Kwiaty doniczkowe I dekoracyjne. 

t7 poku. 
I gr. Za cał
 wykonania. . 
II gr. specjalne pok
)' z 
h roilIn 
doniczkowych o wa.rt08cl bandiowe). d 
nI gr. NajlepsZY oobór złocieni z Utl"'Zg
 - 
Dlentem Jakości. 
IV gr. Najlepsze cyklamenY'. 
V gr. Dt	
			

/sp_1928_06_23_R.8_nr14300006_0001.djvu

			!l:trll 


--- 


BLOWO PoJr01lBEtZ - l6\eła, tnla II 6.- .6. tal 1'. 


K kurs na utwory nlłl .. k
tklch). Nagrody tny: 500.- sł. 
on 
.- &1 i 150.-:- zł za katdy rodzaj (męekl. 
ch A ralne a cappell a ałlJ'1!!k
 Jak I mIeszany). Ost.at.ni termin nad- 
U · S) Ilulla J'r8C 15 września rb. Adres: Sakre- 
Z okazji prsYSZłor.:ICznych mit:dzys1o""iań- tarjat '\'ielko
łsklt'g
 ZWią
ku. Kol i;J)I"W. 
I!IlIiob zawodó
 chóralnych. WielkopQl!'ki Zw. Poz
 Pól\\leJ,
ka 85.z dopIskIem: na kon- 
ł-<>ł Śpiewaczy.:h ogłagza konkurs na trzy kUN. Prace. \\ 
nny by
 .opatr::rJODe godlem. 
utwory: jed",n na chór męsk.i, jeden na chór kopany U, wt m:aJąC6 naZWI!RO I adres kom- 
teń.. U l. I jooen na mieezany. Ze względu na p?zytora rówmel... honkuN ootyCZ
 wYlącz- 
110 te 00 :&awodów tych :;;taną tylko najlep- Dle kompo
)1()rów Polakó
. ZWlą
ek .za- 

l
 chóry II kategorja) J: caJeJ Sł<>wiansu:zy- stnega sobIe prawo nabycIa 
po"'le
Dlch, 
"tądanem jt'
t naddoylanie ut\l,orów cho" nie n8gr-.,dzonych utworów w ceme Otl 
:)nl
O :' "ysokim po7h'mie tak art)'5tycZn)'m 

1
 złoty.ch. }lagrodzoJ?e utw
ry et
ją 
.ak i technlCZDrlll, z uW181t:dnieniem faktu- "Ię. \o\łasn
cI' "Ielkopolsklego 
W}ązku Kół 

. ooWQCzeent'j. do tekstów autorów wylącz- ś
lewa,UYch. Skład sądu będzIe olllo
ny 
nie polskich o \ll,ysokiej wa.r\OŚc:i literackiej. osobno. 
o charakteru t
\II,
m, względnie kontrastują. I Wielkopolski Z"iązek hol Spiew
 POUlan. 
cym, d

i maximum około 10 minut (Jecz K. T. Barwicki, sekr. gen. K. Bojarski. prez. 


. 


1 


Gl'am atota na dzień 22 czerwca 1928 ". 

.9244 zł. 
Glelda poznańska. 
Poznań. dnia 21 czerwca 1928 r. 
Papiery proceDtowe. 
(Kun w procentach nominału). 
8' o dolarowe listy Poznańskie,o Ziem-ł-a 
Kredyt 97.00 proc. P. 
łG/ o listy za,t. 
on. POI"" Ziem. Kredyt. 
M.OO pr. P. 
(Kura w &łotych). 
15 proc. list, tytni. Poan. Ziem. recł,ł 
31.00 P. 
5 proc. POł)'czka premJo- eerJa .. :B5.00 P. 
Akcie pnemyalo... 
(Kun w :dulych za J akcję). 
CeRielski H. I em. al. es kup. 44.00 + 
Tri lem. 95 P. 
Tendencja: IpokoJna. 
O b Jaś n I e n I .: Przy kunach osnacza: 
p = w placenlu. O = . ..ofiarowaniu 
+ = kupno I eprndał wyrównane. 


( 


DZIAŁ GOSPODARCZY 


ZwlłZek kupców tytuniowych. 
W ostatnicb dniach odbyl się w Poznaniu 
EJ&IIl kupcow ty1ODiow)'ch. Po zobrazowaniu 
eaJoksztaltu polityki skarbowej w dziedzini
 
sanądzania monopolem tytOniow) m. pod- 
kreślono nieracjonalną konkurencję, jaką 
v.)I"anS D)I<,,,.:ia 
lODOpolu T)tonio\\98o, 
pnes otwieranie wl&Sllycb sklepów, które mi- 
mo, ił pnYI\Qi!J:ą !!tratę, 5ą podtnymyv. ana. 
Ponadco ocb",alono rezolucj
, domallającą 

 od v.ład.z centraln)'ch stabilizacji warun- 
k6w pracy kupiect"'a t,Ttoniov.ego w intere- 
llie zdrowego haodlu i w interesie skarbu 
pailst",..e. 
Rada nadzorcza Banku Gospo- 
darstwa Krajowego. 
w dniu 12.. czerwca r. b. odb)ło się 
po6ied%enie Rady l'a.dzorczej Banku Go- 
apOOarflt\\""8. . Krajowego pod przewodnic- 
tw('m prezesa Banku dora R. Góreckiego. 
Rada ucbwaliła udzielenie poiyczek 
budowlanych na kwotę l ti2 500 zł., poiy- 
czek długoterminowycb: w obligacjacb 
komunalnych na sumę złotych 1169 000, w 

 w listach zastawnych na zł. 2699000 w- 
sł.. w oblig. bankowych zł. 550 000 w zł. 0- 
raz w ob
. bUdowła.nych zŁ 239000 w zŁ 
poza tem Rada omówiła !!J)r&wę pomo- 
cy kred)-łowej dla gospodarstw rybnych 
OI'U jej formy i na zapoCZ4tk.owanle tej 
akcji przeznaczyła narazie sumę zł. 
800 000 
Opłaty za korzystanie z wybrze- 
Ży państw. 

linister robót publicz.nycb wydał roz- 

nle na][}adajice specjalne opłaty 
na statki za korzyst.apie z ,,-ybrzeży Wy- 
miarem opłat w zależności od tonnażu i 
lltatku zaj'ł
 sIę ma inspekcja dróg woa- 
nych. 
EkSport wyrobów drobneao 
przemysłu I rpodzieł. 
w Paitstwowym Instytucie Eksportowym 
przygotowywana jest akcja, mająca na celu 

sk&nie dła eksportu \\-yrobów naszego 
Aredniego i drobnego przemysIu. a poczę-.4ci 
&akte rękodzielnictwa. \Viąte sie z tem szere
 
problematów, decydujących o po",odzeni'J 
akCYI. z których motn06Ć uruchomienia i na- 
lety1ego u.Mzpleczenia kredytów produkcyj- 
nych i bandlowych obok eprawy zbadania 
rynków odbiorczych stanowią zagadnienie 
nacr.elne. Obecnie odbywa sie praca, mająca 
na celu !!tworzenie ookładnej ewidencji pro- 
dukcji I handlu w odnośnyeh działach i prze 
prowadzenie organizacji, zwłaszc:&a w tych 
bran1ach. które posiadaJ!} słabe podstawy wy 
twóroe. 
Kartel fabryk wyrobów w6dcza. 
nych. 
,\< oetatnich czasacb utworzony został 
... Warszawie zwlQ..ze1!, Wielk.iejl;o Przemy- 
słu W ódcunego. do którego weszły naj- 
większe fabryki wódek. jak: Baczewskl. 
Akwawit. Warszawska. Rektyfika-=ja, MI- 
kolascb. hr. Potocki w Łańcucie. Winkel- 
ha.uBen l t. p. Utwonenie te
o Związku 
pn:yczyni się niewl)tpliwie do unorm(,
- 
ni& stosunków w przem) śle wódcza- 
nym. 
Zapowiedź obniżenia kar za zwło- 
k. w płaceniu podatk6w. 
W dy&kusji sejmu nad budżetem skar- 
bu z,apowiedział min. Czechowicz. że w 
najbUzszym czasie nast
J)i znaczne obni- 
żenie stawek. podatku obrotoweKo, rów- 
nież kary za zwłokę maj
 ulec redukcji. 
Polsko-nlmuóska związkowa ta- 
ryfa kolejowa. 
Zwie,zkowa taryfa koleJvYoa polsk ank Handlowy 
Rank Z.. Sp. Zarobll. 
Kil_ski 
Spless 
W. T. F. Cllkru . 
F.rley 
Wysoka 
W T. Wala 
Lilpop 
Modnel" 
Norblin 
I'ocisc 
Rudlkl 
Star.chowlce 
Zieleniewski 
Zawiercie - 
tiorl\owsld 


184.00-183.50 
00,00-11 7.00 
0000- 8400 
00,00- 83.00 
00.00 105,00 
0000- 67.50 
63.5.>- 64.00 
000 !'D-IM.lJO 
099 75_99 50 
OO,OJ- 17.00 
0000- 47.00 
000.00-244.00 
00.00- 10.00 
00.00- 47.50 
57.50 - 5B.00 
00.00 140.00 
OC .00 - 28.CO 
00.00- J6.0II 


Giełda gdańska. 
Gdańsk, 21. 6. WarsZAwa 
7.ł5 - 57.00. Zloty 
57 47 -57 62. Lon Jyn 25.0250 
Gdańsk. 2.... 6. Na d
i,ieiszel liddzie :złoty 
notowano 57.5450. (broty w przeKazach n. W.r- 
5Zaw
 2O.COO. w notach 21.000. MarKa niemiecka 
12265-122 75. dolary 51151>-5.12. Bank von Dan- 
:zill pr
y obrocie 900 guldenóIII/ 170, Danz;ler Pri- 
.,.t.Aku"nb"nk 20.800 glIIdenów 112. 
Gdańsk. 21. 6. W pryw.tnych obrotach płaco. 
no za GId. 173 611 174.064. gulden do dolara 
5.12. złoty w atosunku do dolara 8.911. 


Czasopisma. 
.Gazeta lIalanu". Ukazał li, nr..! teB4? 
mlesi
cznika o bogatej treści. z hczneml 
ilustracjami I dodatkiem dla młodziet)' n:e- 
mleślniczej "Barwa I RYlunek". T r e li t: 
O piękno naszycb miast I mlastecze
 
Rzemloslo a Powszechna Wystawa Kralo wa 
w Poznaniu. - Sztuka ludowa w Polsce (W. 
Gosieniecki). - Echo Targów Poznaf18kic
. 
_ Powłoki ochronne przed rdzą. - Zjazd la- 
kierników zachodniej Polski w Poznaniu. - 
Jubileusz Tow. Zjedn. Malarzy, Lakierników 
I Pozłoinlków. - SkreAlenie z rachunków 
(A. Luz). - Nieco o lakierach (Int. chem. SL 
Morzkowski). - Z hietorji cechów ma1arlklch 
_ Kronika cecbowa. - Z tycia rzemiosła. - 
Komunikaty Zarządu Związku Chn6Śc. Ce- 
chów Malarskich i Lakierniczych. - Ka1en- 
darzyli. podatkowy. 
 Poradnik zawodowy. - 
Głosy Czytelników. - Nasze reprodukcje. - 
Dział porady prawnej. - Rzeczy ciekawe. - 
WYJunienie. - Wesoly kącik. ..Barwa I Ry- 
sunek": (dodatek dla młodzIety). Szkicow- 
nik z kamienia. - Co powinien zawierat 
tyciorye. - Pogadanki o stylac
. 
 Złodzie- 
je w pracowni artysty. - Pamlętmk odmło- 
dzonego. - Redakcja I administracja "G!L z . 
MalarskieJ": .,PAR.... Poznaf1. Aleje M8l'cln- 
kowakiego 11 (cz.) 
Wyszedł z dftlku 
nowy numer 12-ty "Promienia" ilustrowane- 
go dwutygodnika, zawieraj"cy nader ciekawe 
artykuły. pomledzy Innemi: 
Królestwo Polskich Serc. Polki z Ame.rykl 
w POZnl\OoohL Specjalnej uwadu polecamy: 
"Lu
ty w. Ąmeryki czyli Szlakiem wychodtcy" 
Tadeusza Ordona I zjazd b. lłuchaczy Uni- 
wersytetów Ludowych który odbędzie a1ę 
dnia 2ł. VI br. 
Ogród Zoologiczny w Poznaniu. dallzy 
cil\g loterJł kli"tek. Rozmaitości. Z dnia na 
dziei1, Sprawy kobiece. kilka powieści I nC)- 
wel. - Humor. Sport i wiele, wiele innych 
aktualnych wiadomOl\ci. - 
Kto je
zcze nie znR "Promienia", niechaj 
tąda bezpłatnych numerów okazowych nad. 
sYłaJąc swój dokładny adres do administracji 
.,Promieni." Poznań, Fr. RatajczakA 16. (Cz.) r. Ił". 


--- 


Zebranie członk6w Zwluku R.. 
wiz). Spółdzielni ROlnrcZYch. 
Dnia 18 bm. odbyło się w Toruniu w 11&11 
Dworu A.J:tusa doroczne zebranie człon- 
ków ZWIQ.UU RewizyjneRo SPÓłdzielni 
Rolniczych przy u 
łek Rolniczych l Pokrewne Zwiazki sku. 
pione w Zjednoczeniu Z"iazków Spół- 
dz.ieln! Rolnicr.ych RzecZVDOSP. Pol- 
skiej. 
Sprawozdanie z działalności wygłosU 
dyrektor Zwil)Zku p. J. Swinarski. 
Po oiywlonej dyskuBji zakończono 
przedpołudniowe obrady o godzinie 13-teJ. 
O gOdzinie 14.30 zebrali sie delegaci ce- 
lem wysłucbania trzech referatów. 
Po facbowej dyskusji p. prezes Hula- 
wfez zamknę.ł zebranie. 


Praca Związku Obrony Przemy. 
słu Polskiego. 
Jak wszystkim \\iadomo. Zwiłzek 0- 
brony Przem)słu Polskiego prowa.d%J. ak. 
cję zdiżaję.
 do uświadomienia całego 
spc:;leczeu"twa o koniecznosci zakupywa- 
nia t)'lko krajowych wytworów drogę. pro- 
pagandy przez radjo. k.lno. odczyty. wy. 
dawnictwa prop8ł\"a n dowe, w wolach 
przez nauczycielstwo itd. 
Prace te docenia całe społeczemt\\'o, 
wledzę.c o tem dobrze. że tylko pn:81 
podtrzymanie własnej produkcji drogO 
kupna wyłicznie krajowych fabrykatów 
można podnieść siłę gospQdarczę.. zabelo 
pieczyć naSZłł walutę od spadku oraz bu- 
dować dobrobyt wszystkich obywatel
 
II.':ie wszYsCy to jeszcze rozumiej" Jak- 
kolwiek wiedza. że spa.dek wartości złote- 
go sprowadziłbY nieszczęścIe dla szero- 
kich rzesz spoleczeństwa.' 
Jak praca Związku jest ważni. .najl
 
piej niech świadczy zainteresowanie Sl
 
ze strony P. Prezydenta Rzecz) pospoliteJ. 
który zawezwał przedstawicieli Z'Yi
z
u 
na audjencję. by oświad('zyć tymze. ze 
działalność Zwll)Zku Obrony pnem
łu 
Polskiego Jest mu nadzwyczaj mlłę., Jak
 
kolwiek jest mało może 
dzięczn
 gd>,:z 
szeroki ogół niewę.tpliwie nie zd
]e 
ble 
sprawy z tego, że pracy tej na.lezy Się u- 
I!Iilne poparcie. Pan Prezydent Rzecz)'pos- 
politej życz.ę.c ŻwiQ.zkowi jak naJwiększe- 
go rozwoju zaznaczył, że każdy o

atel 
Polski We własnym interesie poWlluen li 
organizacjł ł.. współpraco
 ać. _.. 
Jak więc z tego wynika. praca ZW!
- 
zku Obrony Przemy51u Polskl
o 
nalazla 
sobie uznanie najwyższy('h czynników i 
należy szerokiemu ogółowi po
yśleć o 
tławiazaniu kontaktu ze Zwię.zkl
m. a co 
najważniejsze przestrzegat kODIeczności 
nabywania tylko towarów i fabrykatów 
krajowej produkcji.  


Wybuch w łaźni. 
\\" łatni, położonej na. przedmiek iu 
Meksyku nastQ.pił gwałtowny wybuch, 
który s
wodował śmierć 10 osób i lk 
= 
nU około 30. 2 bUdynki zostalv ca o 
de zniszczone. Siłę. wybuchu uszkodzone 
zostały wszystkie 8Q.!1iednie domy. _ 
-=- 


Jan JCieJJUra. . 
w3zech
wiatowei Blawy Ipiewak pU U . 


4 .1'

 P 

\ Jb 
 f'
 
 

 1


U f_ 
Oryginalna tylko. ",my 
HENRYK ŻAK w pozn trnlU
		

/sp_1928_06_23_R.8_nr14300007_0001.djvu

			Nr. tł
. 
e:::::- - 


ILOWO POIIORSKIB - _bota. łDIa II __ ...u lna m 


8tr. '1. 


POPIOLY, DOW, toruiskI. 
Zab.awa. \V niedzielę, dn. 17, bm. ot1- na
zwyezajn'ł poprostu uroczystcrśt, 
b)'la Się zabawa Da polance uną.dzona 


r: bt lo uważać za manifestacJ 
Pł:z ez ochotniczą straż potamą. Popioły- O godz. l().ej przymuzerowa.ły 

:;:':;
:-ru

)'grYWała wOjskowa orkie- tow
rzy!twa wojackie ze sztandara 
Zaba we u z l'ł orkiestrą. na. czele z Malej do Dute j 
ro ma CI o przedstawienJe wlcy, Mały, lecz piękny kot:jciółek w 
kólka 
ramatycznego, zorRanizowanego był przepelniony, mimo , że w D u u . J . 

 Dlerzez miejscowe nauczyciel- cy r.am eszkuje u.ledwie kilku 
.two z PopIOłów 'p. Gniadówne i z Pfe- ków, ale na tę uroczystość pośpieszy 
cuni p. Ostrowskiego, wystawieniem je- dnoM. nawet z krańcowycb miejscow 
dnoaktó
ki pt. ,.Sw
y w Ksiestwie Ło. parafJf. Po przemówieniu patrjotycz 
,,:ickiem . Przedstawienie udało się świet- dostos
w,,:nem do uroczystości ks. wik 
lI1e; amatorz.y dobr1.6 zgrani, wyglQdaH z Kamlema dokonał poświę<:enla szła 
IIlsl ownlczo w s
ycb strojacb ludowych, rn, poczem odbyła się uroczysta. suma 
Po przedatawleOlu urZlłdzoDo żywy obraz skonczonej sumie udały się towarzy 
Ił .ś
ieweIDt ..Prf4Śniczki". Potem mło- w szeregu z p. staros t , Ornassem i p 

%lel kół;kA dramatycznego odśpiewała pitane
 PotO'Ckim na czele, do M 
le8I CZ8 kilka piNni pod dyrekcją. P . 0- CerkwI.cy, gdzie po licznych przemó 
stro w8k1 ego. nlacb 1 odczytaniu IicZTIycb życzeń p 
Dobrze zorga.nizowana zabawa ścłęg- słanych dla tamtejszego Towarzystwa 
1I
a. tłu!DY publiczności, a przedewszyst- wet z zagranicy i z Gdańska oddano h 
kleIn miejscowe tow
y!!t
a: "Towarzy- now?poświęconemu sziandarowi. Pa Wf 
atwo Młodych Polek I straz oRniową. z czemu gwoździ' pamil!tkowycb odebra 
Grabfa Z prezesem ks. Liaonem na czele starosta W otoczeniu p. kapitana, ks, 
atrai ogniOWI) ze Służewa z wwne orkie- karego, chrzestnycb sztandaru i liczn 
atrł; bardzo dzielnie 
łnili obowią.zki d
legacyj, defiladę, poczem wszyscy ud 
IOSpo
any nowozorga.nuowani struacf su; na wspólną. ,,grochówkę", przygoto 
. PopIołów l Pieczeni z P. Makowieckim lU) w pięknym ogrodzie jednego z ta 
11& czele. Przedewszystkiem mile wraż&- 

:,da.rzy. gdzie się i później odbyła 
ni. 
warlo urz,dunie polanki. gdzie od 
by ł 1 SI " --"' ce C t Zaznaczyć należy, że ludno
 O """' m 
. ... WW1. zys y zysk przeznacza si O'V 
8lV Da zakup narzędzi pożarnych. _ (g . ) ę ucieszyła z tego, że p. starosta rac 
zaszczycić poświęcenie IIWą. dbecnośc 
CBELMNO. nadajęc 
wem przybyciem tern większy 
..tara w gimnazjum. W dniach 18 i rok całe]. 
T?cZys.toścł. Toteż, gdy P. s 
19:9o cZeł: wca od.bYł się egzamin dojrzało- rosta odJezdzał, zegnano go z żalem, 
ki w pa.nst w . 81mn. meskiem w Chełm- Ii
znym i donośnym: "Nasz p. staros 
nie pod przewodnictwem p. dyr. dr. Cz. mech nam żyje" nie była końca. - T 
FranJdewfcza. Na 25-ciu kandydatów do uroczystość o charakterze czysto polski 
egzaminu ustnego stanęło 21 i wszyscy pozostanle nam na długo w miłej pamięc 
egzamin z.lożyli: ,Wolność. 
Jan Bandurski, Franciszek Czerwiński KLON O 
Leon Degner. I<'ranciazek Dzfarnowskl, T
 WOI powłat tucholskL 
odor Hermańczyk. Józef Hildebra.ndt, Niezwykle silne uderzenie gromu 
Wiktor Hofba.uer. Jankowski. Tadeusz drzewo. U
iegłej soboty, w ,Rodzinac 
J&&1ńak I J Ka . t. A poludnlowych podczas przecią.gającej bu 
.. an :..u ntoni Kaspny- rzy uderzyl gr om w PO blis k i m lesl . e leśni 
ck!, Ka.zlmlen h..opczynskf. Bernard 
Kul
. BOleslaw Lesi
z, Jan Matusińskl, twa Lisikąt w sosnę okolo 120 lat liCUJ. 
Kazimierz Miłoszewski. Witold Prrewo- ca. Ciekawem przy tym wypadku jes 
ak!, Leon Szlacbcikowskf. Stanisław to, że siła uderzenia gromu
yła ogrom 
&wedowsk.1, Juljan \Vlecl.Orkows!d. Ed- na, jak o tem na miejscu wypadku na 
Dlund Zieliński. _ W pierwszym dniu ocznie się przekonaliśmy. Całe drzewo zo 
przed południem przysłuchiwał aie egza._ stalo stTzaskaIJe, gałęzie i strzępy tlila 
minowi jako delegat kuratorjum p. wizy- gromu rozrzuciła na przeSIło 
metrową. 
tatar Piekarski. "Uodym maturzystom: przestrzeń naoko10 drzewa. O wielkiej si 
.szczęść Bożel", le uderzenia świad("zy I ten lakt. że w 
krytycznej chwili ca 50 m. od wypadku 
LNIANO powiat iwtecU odleKłę. szosę. jechał naocznY świadek wy 
Pned wWk o ' uroc7Vstc.ścla M'. padku rowerem i został z wlelkę. sił, zrzu e 
We T O W . Powst. 1 . W . o -J J . a.kÓW 7" pra 
. I ' I I O eJsc so- o-, ,ony: _"'..n wy..... "'" MwankU. ZOo.........- .......ho_.. ,.1Ał do po".dkU. Sen.tM dr. S..."" 
D n P dto t d d ł a ńś s k. We czwartek przed połu- przedsta\\- ił wytyczne, jekiemi nauczycie- 
.. nowy Mian- woj...ki i pnygotowu- on. .."'..
o n.. "",m u """ około god
 .o-ej -ł'io< ..".1 la ki...."'" .1. winD! wobe< dzi.", odo.. 
;. ... do uroc"""'" po;wlgcani.. któ.. w ru",.I.ko ód p....w"'''''' ""padku od- , i"dni. Poln=d Prom.n.dy ja- ni. dn kw,"'ji miło'ci w....neJ """"'GW<> 
.....p.. ma w nłedg karna ..du o- Z.62'- Doi.ki I!"'yto mnnści umy.'u n.t k'....w.l ". temi wY:.,Im'h CI' 
daiu .....ni. mi.jKnwY,h kuPCÓw. m.' na 2 m........ wI....nia I k_y ..dowa. wa.m. ....k"""'n'. ChłOp'''. któ<'Y t,'ko m...y,h wy,howUJ' m'od'...' w du,bu 
Ite.zJ!lecza przed nowem! próbami ze strony 
8IItawleniem logiki tyciowej I skarbowej. Minllrterjum Skarbu. I tu potrzebna jeft cią- 
ło dWÓCh 
n:t:dników: .,A"..ł "B". "Au gła uwaga ze strony sfer kupieckich, abY., 
szystko, co mIal, pnejadł,"B oszczedzał, przy, czy to obowiązujących jut, czy nowo- 
z
 oszc
dzon
 gro8U. urządził sobie przy- wprowadwnych podatkach, nie wkradła sil2 
olte" 
lesZk&
Ie. . Logika t
ciowa powiada, samowola ze strony UrzędÓw Skarbowych w 
"B Jest WIęcej 
.artOŚCIOWym CzłOWie" / wymierzaniu odn
nych podatków a nawet, 
m społeczeństwa mt ::A". NakJm
Mt logl- co rowniet daje się spotykać, konkurencYjD4! 
skarbowa ?bkłada "B dot)-wotD1
 karą. I porachunki osobiste ze strony członków ko- 
e mu placlĆ podatek majątkowy. misyj sz&CulJkowych. dzlałajq.cych jako ciała 
Trzydmowy zjazd delegatów naczelnej ra- doradcze przy ur
ach skarboWYCh. 


WIAOOMOSCI Z CHEŁMtV I OKOLICV 


) 


@ Kolo przyJacl61 Jlarcentwa . urządza 
i e iI H a r c e r z a" pod protektoratem 
prałat.a Szydzika w !!Obole, dnia 23 bm. 
dzinle 8 wtecz.orem. 
roczysta akademja w sali "Willa Nowa" 
ug. następującego p
n1Du. 
"Leć o pleśni" I "Niemasz nad Mazura". 
Przemowienie delegata. Komendy Har- 
iej z Torunia. 
Barkarola z op8ł'1 "Opowiełc1 Holf- 
a". 
"W kutni" fortep. na ł ręce. 
Deklamacja przy muzy<.e. 
,Spójrz, co za blaski sieje"... 6piew duet 
Duet skrzypce ł fortepian. 
"Marsz w
elny" fort. na ł ręce. 
Deklamacja. 
Wislo moja" ch. m.ieu. Krótka przerwa 
.Gaude Mater". kwartet. 
Skrzypki i swaty, IIpiew 1010. 
Deklamacja. 
Kujawiak. 
Konce,:! "d-moll" skrzypce eoJo. 


t6. "W jasną dał", trio. 
17. Deklamacja chóralna. 
18. "Brałem niegllyś". podw. kwart. mie8lo 
19. Obóz harcerski, tywy obraz. 
W niedzielę. 24 bID. o godz. 7 rane 
w kaplicy na Bialej Górze uroczysta Msza Aw. 
Po Mszy Aw. odm&r8Z z kaplicy do obozu har- 
cerskiego na Strzelnicy na półwyspie nad je- 
ziorem, gdzia odbędą się gry i zabawy harcer- 
skie. 
O godz. , po południu pnynecsenle har- 
cerzy w obozie. 
O godz. 6 po południu wylollOWanie fantów 
loterji harcerskiej. 
O godz. 7 wieczorem śpiewy i t&:i1ce bar- 
cerry przy ognisku w obozie. 
Wstęp na akademje i do obozu J1a,rcer- 
skiego bezplatny, przyjmuje się jednak do- 
bro\\olne datki na kolonje harcerekie. 
Miejscową publicZDOŚĆ zachęcamy najp 
ręcej do wzięcia gremjalnego udziału 
w "Dniu Harcerza", a szczególnie w akademji 
której program obfituje w popisy najdobo- 
rows
j muzyki i pie6n1. 


Z GDAŃSKA l OKOLICY 


) 


Zan:I)d. 
. Nagi)' IVOD. W czytelni kasyna lO- 
pockiego skonał nagle na udar serca po- 
zasłużbowy rotmistn Vondertinden lat 3j. 
Zmarly pochadził z Monachjum i 
edłil 
się przed dwoma laty w Sopocie. 


Nie zwleka) a da) ile możesz IN! 
.olsld Czerwony 
 -
		

/sp_1928_06_23_R.8_nr14300008_0001.djvu

			!tir&. 


I ,.. 'ł.tek 22 aerwca 
...u... fI_VJ_UL 


nowo POIIORSKIB _ sobota, cbua ZS cz_rwe. tlza r. 


KRONIKA 


Sohota 23 
zel'wc. 
Ar,rJ',iD7 p.. ZeL 


TOnlń. dnia 22 czerwca 1928 r. 
Tl"mperatura po" ietrza + 12.8. ma- 
ksymum + 20. minimum + 11.5. Ciś- 
nienie powietrza: 755. Wiatr: 
W. Stan 
pogodr: pochmurno. · 
Temperatura wod,y w Wiśle: 15.6 C. 
Stan wody w Wiśle a dnia 22. 6. 1/t'Z8 
r Za\\ich08t + 129. "'uszawa + 129. 
Płou + 90. Toruń + 103.. Fordon + 
109. Chełmno + 102. Grudzie.dz + 121. 
h.on:E'niewo + 156. Pieklo + 60. Tczew 
+ Sł. EłnJage + 250. Schiewenhont + 
270. 
Woda opada.. 


, 


KOMUNIKATY 


Dyłu liOCIły .ptek. Od soboty 16 aer\\c:& 
do piątku 2"J czel"\\ca ""'Iącznie d,)turuje ap- 
Elka ..Pod orłem". Rynek StaromiejskL tel. 7. 
.azeum -łelskl. (ratusz, II p.) ot9lf..rle 
w Dledziele. wtorki i piątki od godL 11 do 13. 
KsllłłaJca ID_Iska Im. Kopemlka (ul. Wy- 
.ok al 0(\11, arta cOOliennie z wyjątkitom nie 
d&iel i .Wląt od 9.30 do 12-ej I od J6 do t9.30. 
Biblloleka Tow. Czyt. Lali. (uL WY!lOka 12 
part.. na lewo) Ol¥>arla codz.. z wyj. niedzii!1 
ł świ"t od 11 do 13-eJ i od 15.30 do 18.30, Fil. 
ja na Jak6bskim pn:edm. (ul, Lublcka ". 
tyiko 'To' nIedziele od Ił-ej do lS-eJ. filJ. na 
B
djrMklem w szkole powszecbnej (Sienkie- 
.t
 15t8) - we wtorki i pi"tkl od l7-ej do 
l8-e J 
BlJaIJol. I czyłelDl. haDcuska Stowan:ysz. 
polsko francusko w D\lIoon:e Artusa na I p. 
ot
arta we wt
rkl I piątki od l. 17-19. 

IJoteka koleJo.. (dla kolpJILl'ZJ I ;('b 
rodZ1D) Da dw. Toruń-Przedmieśde - c:zyn. 
oa 
'e "" torłU od 10 do 12-tej i w piątki .xl 
16 do 18-ej. 
Btb:Joteka 1'... Wiedzy WOJsk. (ul. Zeglar 
eka" obok kasyna garnizonow.) otwarta c0- 
dziennie s wYJ. niedziel I świ"t: wypoiycl.al. 
nla od 15 do 2O-eJ I czytelnia ezasopism od 
15 do 2t-ej. 
BlblJoteka wojsko_ DOK. vm (ul. te- 
glanka, obok kasyna garnizonow.) otwarta 

 . WYJ. Diedziel i świąt: 1Ii)'pQtynalnia 
tSlUek od 15 do 2O-ej I czytelnia czuopism 
od 15 do 21-el 

JSla,.a o.bruów 'plaatykJ- w T01V8r!}'- 
lIt1Io"le Pn1J
I6ł Sztuk Pil:knych (ChełmiJ'l. 
ska Ul) otwarta we wtorki, ttwartki. soboty 
niedziele od godz.. 11 do 16. 
P
ad"a dla ....t.11 dziecka. Pom.. Tow. 
Opt
kt nad Dzieckiem (uL Wały obok straty 
O@"nloweJ) bezpłatna Cl.ynna w ponied%ialkl I 
Qwartki od 2-4. 
PorIUla.la pnechrpwtllcza (uL Wielkie 

bal')" bezpłatna, czynna .e wwrkJ I piąt, 
ki od godz. 13.30 do 15-e,. 
.uewa Nledtwlellzk1e (stacja kol \\ ąb- 
nefno teL W"bn. 33) ot""arte dla publiczno- 
ki codziennie z wyjątkiem nied%iel I dni 
łwł"tecmycb. 
LIcy1acJ. . Mboto. 23. czar.CL 
W Gręoocinie (zbiórka na dw--ni w u.rzędo- 
wej szkole podkuwaczy" Tonmiu roz- 
poczyna sie dnia. 1. 7. b. r. Kurs trwa S 
mie!'ię.ce I jest bezpłatny. Z
łoszenia 
pn;yjmuje techniczny kierownik unędo- 
wej szkoły podkuwaczy p. D,browskl, 
Toruń. Prosta 30. 
.. PomorskJ lUab Kotocyklfst6w Ul'ZI)- 
dza: 1) Dnia. 2ł. czerwca b, 1'. w niedziel, 
w)cieczkę do Bydgoszczy. oraz na regaty 
w Solcu i -zawia.damla wszystkich człon- 
ków oraz s)-mpatyków. że ,,,"}'jazd z Toru- 
nia naste.pi o ROd.%. 10 rano. '-liejsce 
7.blórki plac Teatrnłny. Sta",lennlct\'\o 
wszystkich członków konieczne. Goście 
mile .. .dzianl i 2) dnia 1. lipca b. r. \'\ y- 
cleczke do Grud7ię.dza. gdzje w t) m dniu 
odbęde si
 ""yścigi motoc}'klowe. V\'y- 
jazd z Torunia plac Teatralny Rodz. 8 ra- 
no. Stawiennictwo wu)-stkich członków 
konlec:zne. Goście mIJe widziani. W razie 
niepogody wycieczki nie odbfde sle. 
(d 8913. (-) E. Odyniec:. prezes. 
- Bractwo iw. "6zela pn:y kościele 
w 
lana urz,dza w niedzielę 2ł bm. wyciecz
 
ke parostatkiem do Wilczej Kęt')". Odjazd 
o godz. 13-ej od przystani pne" ozu. - O 
jak najliczniejsz)' udział prosi ZaJ'U)d. 8285 


I WIADOMOŚCI POTOCZNE I 
- 


-. OsobJate. Dnia 16. bm. uzyskał na 
U&iwers)"tecie Poznańskim dyplom i ty- 
tuł doktora wszechnauk lekart'lklch pan 
Kazimierz S t o j a ł o w s k l z Torunia. 


UroCQs" Obch6d Wlank6. 
odbędzie Re n. Wilie 
... W InGI.. dni. 23. .... .... 


. Z KatoL Stow. lIIodych Polek.. We 
wtorek 17 b. m. odbyło flie zebranie ple- 
narne Katol. Stow. Młod.. Polek w szkole 
wydziaławej z udzłaJem 50 członkiń. O go- 
dzinie l
j zagaiła zebranie patronka p, 
Doerfferowa, witajic prelegenta ks. prof. 
Kijorę. który nat'ltępnie wygłosił poucza- 
Jtcy referat na temat .,PoCZQ.tek iycla". - 
W) kład ten był bardzo zajmujący, dowo- 
dem czega rzęsiste oklaski sluchaczek. Z 
niespodzianą wystę.pił klub mand'"I1ini- 
stek, który pierwszym s"'ym wyst",pem 
urozmaicił zebranie. Poza tem deklamacje 
i wesoly monolog pt. ..Oświadczyny" prze- 
platały ponądek obrad tego zebrania. - 
Po omówieniu różnych spraw tyczęcych 
Stow. m. in. sprawy wzięcia udzlalu w uro 
czystości poświęcenia sztandaru Sokoła 
111 w Toruniu w dn. 1 lipca br. I po wpisa.- 
niu 3 nowych członkiń, zalu1i1czono ze- 
branie hasiem: ..sprawie służl" 
-. GodzIDy tU. pabli.czDoicl ,. kule 
skarbowel. Ministerstwo Skarbu zarq.- 
dziło. aby godziny urzędowania dla pu- 
bliczności rozpoczynałY się w kasach &kar 
bowych w pół godz. po rozpoczęciu urzę- 
dowania i kończyły się na &odzinę przed 
ukończeniem un:tdowania w kasach "kar- 
bowych. Zgodnie z powyiszem K8.B8. I 
Skarbowa w Torumu przyjmuje Intere- I 
santów: 
W porze letniej bez przerwy od godz. 
8.30 do lł-ej, w soboty zaś od 8.30 do 12..30. 
W porze zimowej bez przerwy od godz. 
g-tej do UM. w soboty zaś od Rodz. 51-ej do 
13-ej. 
-* Dwa potery. We czwartek 21 bm. 
ok. godz. 13.50 wybuchł pożar w posesji p. 
Ulmerowej pn:y ul. h.ościuszki 5ł, gdzie I 
zapalił się warsztat powrotniczy p. Kren- \ 
ca: spaliły się ma"zyny i znaczne ilości 
gotowego mnterJału, tudzież podloga i 8U- ł 
flt lokalu. w którym warsztat się miesclł. 
straż ogniowa w pn-ecilJgu kilkunastu 
minut ogi!'il 
tłumiln, Oylen powstał 
prawdopodobnie wfiklltf'h nieo'-trożncgo I 
obchodzf'niA. f'1e; II!: ognił'm. 


Dzl,j w pjitek ok. godz. 8-ej rano pe- 
a l wlen przechodzień lIa ul. \Vał)' zauważ)'1 
kł
by dymu, wydobywaj,ce się z okien 
piwnicy gmachu starostwa powiatowego. 
Zaalarmował on straż ognlow" która nie- 
zwłocznie przybyła na miejsce: paliły się 
\\'i
ksze zapasy makulatury, złożone w 
piwnicach starostwa. Zajęł się też i spa- 
lił się licznik gazowy; na szczęście nie 
doszło do wybuchu gazu. Pn:yczyny wy- 
buchu pożaru nie zostały ustalone. 
-- Eradzieł.. P, Maksymiljan Ob- 
romski tKonopnlcklej 20) doniósł o skra- 
dzeniu roweru damskiego wartości 100 zl.; 
przyjezdnym do Tonmla pp. JózefOwi Ma- 
cińsklpmu z Bukówska pow. sanockiego 
I Władysławowi Gorzałce z Czerska pow, 
chojnlckiego skradziono paczkę z odzież, 
wartości tłO zł. - Policja prowadzi do- 
chodzenia. 


-- Z kroniki poUcyJaeJ. W dniu wczo- 
rajszym policja toruńska aresztowała 
wzgl. tymczasowo pnytrzymała: 1 osobę 
poszukiwanł pn:ez qdy, 2 za kradzlei I 
l za pijaństwo. - Protokółów za wykro- 
czenIa przeciw przepisom policyjn)"IIl spi- 
sano 10. 
-- Optyk-refrakcJonlsta p. Leon Ko- 
koclńskl przybył do naszego miasta i za- 
trz}-mał sif na krótki czas w hotelu ..Pod 
S-ma koronami'.. P. Kokoclński jest obec- 
nie w podróży do Paryża i pragn,c i na- 
sze mIasto jak wiele inn. np. Włocła", ek. 
skid otrz} mał wiele listów dziękczyn- 
n)'cb, zaopatrz)-t w doskonałe szkła ..Aro- 
scopic" nie omlnę.ł I Torunia, gdzie zaba- 
wi tylko klika dni. Pnyjmo", ać bfdzie w 
hotelu tylko po południu od godz. 14-ej 
do t8'ej. Szczegóły - patrz w dziale ogło- 
szeń. 


Pomorskie Towarzystwo 
Lowleckle w Toruniu. 
Dnia 15 bm. odbyło si
 w Grudzifdzu 
pod prze""'odnictwem p. Tomat'lz.a KomIe- 
rowskiegd z Komierowa zebranie konst)"- 
łucyjne Pom. Tow. Lo",lecklego pn:y bar- 
dzo licznym udziale reprezentantów wsi 
I mia.c;t pomorskich. 
Referat wygłosił p. St. Os!'owllkl z 'lJaj- 
mowa, "'skazuje.c na koniecznośt stwo- 
nenia na Pomorzu organizacjI. któraby 
chronna i rozwijała pra",idłowe lowle- 
ctwo, a zarazem byłaby instancji opinjo- 
dawcq w stO'!!unku do władz. 
Po przyjęciu prowizorycmego statutu 
wybrano UU'Zid w osobach pp.: Stani- 
sława Ossowsklpg"o z Najmowa jako pre- 
zesa, dr. LukO'\\ icza z Chojnic oraz nad- 
leśniczych Fijałkowskiego z Pelplina i So- 
boczyńsklego z Brodnicy Jako wicepreze- 
sów. Sekrelarzem i skarbnikiem został 
W) bran)' p. Czarliński z Torunia. SIedziba 
Towarzystwa znajduje filę w Toruniu pn:y 
ul. SzerO'kiej 11. (k). 
Sprawozd. Z Tyg. Polsk. Czerw. 
Krzyża w Toruniu. 
w dniu 11 bm. odbyło się po8iedzenie lik- 
widacyjne Komitetu Tygodnia P. C. K.. na 
którem zlotono dokładne sprawozdanie z do- 
cbod6w j rozchod6w zbl6rkl ulicznej i imprez 
urządzonych w Tygodniu Polskiego Czerwo- 
nego Krzy ta. 
Zbiórka uliczna przyniosła 1224.32 zl 2 łr, 
czysty zysk l. festynu ogrodowelrO 1U9,80 1.1 
11 marka niem. 
Ogólny dochód . Tygodnia W)'D08ił więc 
2&14.12 zł 2 fr. i 1 mit. J)iem. 
R6wnocz&Anle ZaM:4d Okręgowy Polski"go 
Cr:erwonego Kn:yta poczuwa !lię do miłego 
obowiązku złotenia l!erdecznego podziękowa- 
nia wSzYltklm ofiuodawcom, jako t.pt 
wszystkim panIOID i panom, którzy w tak 
wydatny sposób przyszli z pomocą przy urzą- 
dzaniu zbiórki I festynu ogrodowego. 
Za Zarząd Okn:gowy Pol:dt. Czerw. hrzyta: 
(-) Dr. Kolal1QWski. prezes. . 


TreAt n-y,) U-go "świata Koblecego-. Rita 
Rey - W Imieniu białych \\Iosów; Ił. R. Bon- 
burg: Miłość; II. Filo('bowska: R
ka Fatmy; 
paryska korespondencja o "Szal
b, n:ka- 
wlc
Ju
ch I Innych drobiazgach"; zbiór cle. 
kawych ploteczek r:8 świata w To I owo; po
 
tem k
ik praktycmy. dział gospodarczy I 
pr6ba uŚ1>iadomlerna mętczyzn; Ewa SZElI- 
net: Rujnujący nerwy tywot - (lospodyni :- 
Efeb: Bo&e ltopy ł Jak czesać nMze dziecI; 
cięte, dowcipne wzm.IanłU "Na margIDesie". 


"'r lł3 


---= 


POTĘGA POLEPSZENIA WZROKU. 
Kr6tka okazja dla ludzi. no.zlłcycb azId.. 
Toruńska pubł..cZDo'c! z pewno'cilł ' 
frakcjonistę-optyka p LeoDa KOkOcióskfe';,ęt k re. 
zeszlego roku przyjecbal z Pary ta i zal o. IIł I6ry 
w Toruniu, przez krótki czu, w hol:łz,'P Ilę 
koronami.. u 
 
Znalazł on Wlelide powodnnie w kaid . 
śde. kt6re odwiedził. lak: W arnaw.. K
 lDJe. 
lwów. PozDaó i t. ci. W Warlzawie Olr ó",. 
o
dzi.ał. który ma wielkie powodzenie. P. K'::,I 
CIÓlkl wrac!, obecnie. do Paryża. aby jedDek:::' 
":osYc!UCZYDII
 iycLenlrm tycb. któTZy zwró'" . 
doli li.towDle i tycb. którzy podcza. jego CI': lIę 
zeszle
o roku. nie wykorzystali okazji nsb,:.o )'lu. 
światowej .łllWY nlciel zatrzyma .i, w r la le
 
przez kilka dni tylko. orumu 
Szkj
 
roscopic s, k
szto
nle WYlzlifowan., 
precyzYlllle wykon&De. da" O wIele więcej śwj II 
i przU które motDa czy tac! Dawet iodziuamj b. a 
naiqllliejlZe
o zmęcuDia wzroku i 'Ił tu o wj t 
liejiz. od tu zwanycb IZldel nlemieckicb Panlc
i 
RefrakcloDista optyk LeOD Kokocinlki Yirócil 
 
TN I ni.. aby dalej zaslo
ow
wac! !iz!da ArolCopic. 
ltoso"'lIle do wzroku. lak lwiakIwości lwarz, 
klieDta. co stanowi prawdziwy artyzm. który przeJ 
okres 3O-letniej praktyld w ZUpełDości pOliada. 
Od godziDY 2 do e po połudDiu tylko 
W hotelu Pod 3-ma koronami 
pn)' .)'Dlla Staromi_tall... 


Echa zabawy harcerskie). 
PochIClkowan.łe. 
Zarząd Oddzlalu Harcerstwa PolIIkiego na 
Pomon:u sklada na tej drodze wszystkim 
tym, którzy laskawie przyczynie! się raczyli 
do powiększenia funduszów. przeznaczon)ch 
na cele harcerstwa calego Pomorza przez po. 
parcie zabawy dla dzieci, urządzonej w drut 
17. 6. 1928 r. w parku "Wiktorjl" najserdecz. 
niejsr:8 podziękowanie. 
}Uanowicie Zarząd dzll:kuje Panu Dowód 
cy O. K. VIII gen, Berbecklemu za bezpłatD
 
udzielenie orkiestry wojskowej, Panu KI} 
mendantowi Garnizonu oraz; "nodzinle Woj. 
skowej"' za przeprowadzenie propagandy. Ma. 
glstrato\\i miasta Torunia za zwolnienie od 
podatku zabawowego, Elektrowni I Związk
 
wl Inwalidów za bezlnteresoWDs rozlsplsme 
afisz6w. Szanownemu 1\auczy
elstwu za ser. 
decznl' zajęcie Ilę młodzle!ą w czasls zaba. 
wy jak i za przeprowadzoną propagand
. 
Se
lnarJum teńskiemu I mł:sklemu za wiel- 
ką lIośf 
licsnle wykonanych fantów, Pra8i6 
toruńskiej r:a propagandę, .Drukami Tonn\. 
skiej" ..Slowa Pomorskiego" za papier,. Panu 
E. Stefanowlcwwi za druki, Pan
 
6skle- 
mu. inspektoro\\ i op:rod6w m
eJskl
h oraz 
Panl1 Sadrd-.iemu za utyczeDle oSlol
Ó" I 
kuc) li,ów. znKnemu z ofian1Ości. Kuple
twu 
torunskit>mu, a wreszcie wszyst
lm Pa
lom. 
których nazwisk z powodu WIelkiej liczby 
wymil'nlć niesposób, a które czy to darami 
czy pracą pn:YC%)'1Iily sil: wielt'e do J?<'
?' 
dzenia Imprezy, i ,,,reszcie Halince CWlklrn- 
skiej, ktom wspaniałomyślni s zrzekła II, 
ph,:knel lali". przez los Jej prteznlln
lIej. 
;by przYlporzyć. harcerstwu. dl}rbodu przy 
pn:yszłej impJ'l'zle tego rodzaJu. 
huowy wynik zabawy: dochód 735.25 zl, 
rozchód 2ł1.70 zł, czysty zysk 493.55 zł. 
Z urzędu stanu cywilnelOo 
Od 10 do 16 czerwca zgl06lli: 
U r o d z e n I a: robotnik Edward 
. 
brych (s); It. szeregowiec Ed.round &
el' 
der (!I); kapitan Zygmunt Wltuł'!ski (C), 1& 
siertant Piotr Baranowski r,.): slertant Ja! 
Woł06zyk (8); ko",,'al TeodorGelsel (s);. 
 
narz Edward Peplau ,c); stołoWY StaJll
z. 
Gajda (c); pulko""71lk lekarz wet" d?ktof' 
.)' 
Deszberg (I); kolejarz Leon. 
pJl\
ld n: 
ogniomistrz Wladysław SiudzIńskI (I)
,); 
tarjusz Wincenty Lubiszewski (e); wodo 
Wacław Koearyński (s); murarz Jan. (). 
ke (c); robotnik Wladysła
 SkrOIJacklj][ t 
robotnik Ludwik Bukowskl (s); robatu Id c. 
Grubeckl (si; kOf'zykan: l
ljan Jlutk
W:ofnj 
rzetnik MaksymilJan Kalinowski (s), wodo 
Wladysław Bt>szczyński (
); ka
rK
tko"- 
16zef Lorblecki (c); robotnrk J67. . \. In 
ski (c); nauczyciel JJipolit N8.ł(6r

I

YCb. 
struktor Ericb l..ange (c); - 3 Dl 
dwoje nietywych.. .J L 6 miee.; 
Z g o n y: Stanisław GorzkI' 82. ka:lł L; 
c"eOQ\\pfa Goll:bil'wSk
 z d. RumU'ls7l1 8111; 
Marjn. Witul1s1ll1. ł dm; Adolf Lange ki 5 III; 
Jan Braun SI l. 5 m.; paw
1 Nadr?:cz 
 I: 
1. Deszberg 8 i pół godz.; Jor. [)ulkle tz ł III.: 
L. I.ubisze"".ski 6 godz.; 
(>nsdykt 
ka ł III; 
A. Wmlarski 36 I. 2 m.; El": Szym' . 
Pel8llJa Kwiatkowska 2 d.m. JÓZ6f Pill8eck! 
S I u b y: elek troteohm k Gó
 
I Marjanna Górna; kucharz .Tade
sz I\alllper: 
I WJadysla"a O!rlilska; koleJ
 E 'Lilllswskł 
i ....gata ZaIo'abska; kanc. kolej. . 
I Marta Połczyńska.  


FABRYKA '. . inne 
w".rablałlłca obuwie męslUe. dam.Kle I dZleC .. 
... ___ pot'lzukuJe we wszystkich miastach Polskj .... 
L KD!
!Ch 

M
!em !nkum' H I 
h objął kle- 
celem urządzenia filii. Pierwszeństwo maję kupcy, kt
rzy .c b cę ty Egzy' 
rowniclwo I dysponuję odpowiednim lokalem, nawet mne
I	
			

/sp_1928_06_23_R.8_nr14300009_0001.djvu

			!'t. la 


- 


BŁOWO P02088&18 - IOboł.. dala II eaenroa UZI lo  


Wdn- dla byłych Jeńców angIel- 
skich. 
Zarqd Zrzeszenia byłych Jeńców An- 
,Iel!klch podaje 
o wiadomości. te wysłał 
delegację do BerUna., która tam na miej- 
.cu lui pracuje nad sprawI) należności b. 
Jeilr6W angielskich r.a. czas niewoli. 
Zatem 
ywa sle wszystkich b. Jebc6w 
angIelskich. którzy dot
 nie nadesłali 
l'IVoIch ewidencyj, aby natychmiast to w 
ich własnym Int
resle uczynili I w tym ce- 
lu zwr6cili sle p'lśmiennie z podaniem do- 
kJadnego adresu do sekretarjatu Zrzesze- 
nia pod następujicem adresem: Florjan 
JakubOwski. poznań, SłowackieR'o 35. 

 


nie na wlunycb koniach. Uchiał koni w po- 
w)'t.szej gonitwie zapewniony. 
Na zakoilczenie I18zonu wyAeigowego r0- 
zegraną Z<;Istanie gonitwa loteryjna. po której 
koil ZWYCięZca zostanie wylosowany w dro- 
d
e licytacji na kirze w Małych KapuAci- 
!kach. Losy na loterję w cenie EJ 2.50 oprócz 
szansy wygrania konia wyAclgowego. upo- 
wat.nlać 
ą zarazem do wolnego ws
pu na 
kir w dniu ciągnienia. 
Początek wyścigów o godz. 16-eJ, koniec 
o godz. 19.50, Dojazd pociągami kolejowemi 
I autobusami do kośriola Klaryll8k przy uj. 
Gdańskiej. Wcześniejsza sprzedat. biletów t 


Str."  


!'ow. &apc6w CJuzełcfJ. w TonmiU. / mUllja św.. a o godz. 1 I pół po południa 
Zebranie miesięczne odbędzie się we wto. 
dzie się akademja ku czci Aw. Alojzego 
rek 26 bm. o godz. 20 we Dworze Artuaa. . III-ej szkl?le powsz. prLy ul Batyńskich. 
7__&.1 O liczny udz.lal drubów upra.sz& sle. d-892S1 

...,.... ..Gotów'" Sekntarz. 
SOPOT. IOeslęczae ..'ruJa row. O.... IIto.lU'ZylZeDle lIlodyoJa Polek przypomł.. 
.Sok6ł"' w Sopocie od
ędzie się we czwartpk, na druhnom o lekcji gimnastyki, która od- 
28 b. Dl., o godz. 8 WJecz. w lolt&l
 .oeh!onkJ będzie aię w poniedzialek, dnia 25 b. Dl., o 
przy ParkltrlUlle 18. - O jak D&Jlicuuejsze gadz. 8 wiea:orem w Strzelnicy przy ulicy 
przybycie adonlt6w I sympatyk6w uprasza P
cze. O przybycie wszystkich druben 
d-8920 Z&J"Ząd. prosi d-8931 Naczelniczka. 
Dnłyu BI4Iklbaa przy ZwI.uu Haller-- K. S. ,.A.forta- '1'onD. W I!IObo
. dnia 
ezyk6w. '1'oru6. W sobott:, dnia 23 curwca, 23 b. m... o godz.. 18.30 trening obu drutyn. 
zbiórka calej drut.yny i orkiestry o godz. 7.ł5 Po treningu pogadanka drugiej drut.yny w 
WleCz. na placu Teatralnym. Wszyscy cEJon- lokalu klubowym przy ul. Lubickiej. - Ze 
kowte stawią się obowiązkowo w mundurach względo na mecz, przybycie wszystkich gra- 
względnie czapkach. d-8918 KomendanL czy konieczne. d-SOlł Kapitan. 
Bacznoł4!f Stow. PoI.kM, lIJodzIeły Kał. Tow. iplewa .Momowo"'. Miesięczne 
m..łdel . ronudu _ IIoIuem. W sobotę. zebranie odbędzie się w .pit-tek 22-go bm.. 
dnia 23 b. ID., o godz. 6 I pół po poludn1u, o godz. 19.30 w parku Wiktoril Z powo- 
odbt:dą się twiczenia kółka wychewania fi- du bardz.o ważnych spraw obecnośł 
zyczneg
 na pl
 naprzeciw stacji radjo- wszystkich członk6w czynnych I nieczyn- 
telegrafIcznej. O liczny udział drubów upra- nych kon. eczna 
sza się. - ..Gotów'" d-8930. Sekretarz. I. 
BaomoUl Stow. PoIskM' lIJodzfely Kat. 
m"kleJ . 'l'orlłlł1u _ lIoeem. W sobot
. 
dnia 23 b. Dl., o godz. 5 po pol. odbędzie Się 
wspólna spowiedi wazys&kich drubów w ka- 
plicy na Mokrem. W niedzielę. dnia Zł-go 
czerwca, o godzinie 7 I pół rano wspólna KC)- 


Ruch W towarzystwach 


W .z. . i k B u d BacznoU ..lUraf". W niedzielę, 2ł b. m., 
YDCfa onn. W ;" gO.Z
. od godz. I-ej począwszy ostre strzelanie na 
Dwa 29 ezerwca rozpoczyna Wielkopo'skie strzelnicy Bolesława Chrobrego (za lotni- 
Towarzystwo Wyścigów Konnych sezon wy- skiem). Liczny udział druhów, a takte przed- 
ścigowy w Bydgoszczy. poborowców pot:ąda.ny. Na strzelanie ta rJet.. 
Jak j u:!: doniesiono, "" y ścl.,; za p owiad ają d:l:ają bratnie kola Okręgu klruilskiego. 
". d-8912 KomendanL 
siO bardzo dobrzl'. Zgłoszenia koni wyśclgo- Drułyna Błokltna Tord Sekc j a P iłki 
"!Iych napływają staje. tateł gonitwy będą 
ciekawe. nożnej. W p'iitek;.dnia 22 bm. odbędzie aię 
W dniu 22 UpC8 odbędzie się 
onitwa wio- w Parku W iktOrJl o godz. 8.15 pogadanka.. 
Aclail8ka. w której udz.iał mogą brać włościa- I ObecnoŚĆ wszystkich członk6w konieczna. 


Koniec działu redakcyjnego. 
Za redakcję odpowiedzi al.: Andrzej Roła6akJ 
WydawD. i druk Drukarni Toruilskiej T. .A. 
. Toruniu. 


, 1 


--- 


Dllia tt. h. III. zaSB
 w Bota .. p. 


Jan W roński 
ezłonek Rady a-mmneJ. 
Rada traci dzielnego czlonb. 
Pogrze;, odbędzie się w .obolt dnia tJ. b. DL o 
odz. 9-leJ rano. 
Cześć Je
o pami,cil 
BDnuS I Rada umlnna Dublema. 
Dubiemo. dnia tł. czerwca 1928 r. d 8909 


... 
,ł 


. 
........,. ł 


.... . 


". 


Ul' czwartek, dDla 2t. eZe1'wca zaS1l
 w Bogu 1'0 dłuższych I z podaniem 
.i. woli Bożel ZDolzonycb cierpieniacb. opatrzoDY SalaamentamJ 'w. w.p6ł&a- 
loiycieł i c&lODek larz,du uuz_i Spółdzielni t. p, 
Jan roński 


w 74 roku tycia. . . k -' t .- h ki 
W .. p. Zmarłym tracimy miłe
o o prawym I .DJel a... emym 
 ara erze 
członka. aie.trudzODego i .umiennego wlpólpracoWDlka. kt6ry: dzIęki .--:ym bo- 

atym do'wia
czeni..m 
yciowym i 
eDDym radc>m. do rozkwslu nauel I.D&tyt
- 
c;ji w macme, mJerze .Ię przyczy
d., " £_, -' I 
2c
my Go ze szczerym I 
Iębokim smutkiem I &alem . I 
Kasa Stefcz,ka PaDowo B
skuDle '. 
Zarzlld i Rada Nadzorcza. 
DubleIno. dnia 21 czerwca 1!m1. 
Naboteil.two lalobDe l pogrz.b odbędzie lię. w .obolę. 
 23. czkS;
; 
o godz. 9-tel w ko'ciele parafialDym w Papowie BlSkup'em, 


-C.' ....... 


.IUW'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIWIIIIUlIIIIUlUIIIUIIUIIIIIIIIIIIUIUlIIIIIIIIIUII1IIIIIIIIIIIIWIIIIIIWWUlllllUllUUIIIlDlr 

 . . . . POD FIRM" . . . . 
I FELIKS ŁĘGOWSKI 

 otwieram w dniu 23-'0 c:&erwca b. r. 
I przy ul. Szerokiei 4 
I sklad cukierków i czekolad, 
Si W borowy towar. Umiarkowane eeDY. 

 y SumleDDa upr:r:eJma u.luga 

 d 886S) Polecam .ię wz
 ędom SZaD. KlieDteU . 

 
e.(i-k
 
CJO

1-. 
.1I0UIIIIUWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU101II1II0I1ll1l1ll1ll101I1II10I1111II11II11I1II11II111II1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUllllll 


Izba PrzemJslawa-Handlawa w laruniu 
o
łalza 
KONKURS 
II sfalollska nauaJciela ksleaOI..lezrbllel.lsfll8lf. 
w Szkole HeDdlowel. 
UpoaateDie wedl
 DOrm paAslwowycJa plus 10'/. d0- 
datku samorzlldowe
o. 
ZglolZenla przyimul
 Dyrekcja Szkoły Handlowei 
w ToruDlu. uL SzpitalDa 6 do J. lipca 1928 r. d 8866 


Kosiarki i żniwiarki 
S 
il l ka starsz)Ch a BOŚW r laaa Z ODY , ch I Oryginal u ne N "De . en A "n' " au oraz 
_ C%ę
d Zap"150We p O I e c II 
Zjednoczone fab
. Maszyn Sp. Akc. Chelmno. 


na garnitury młocarniane przyjmie 
'lU N I Ali 
Zjednoczone fabryki Maazyn Sp. Akc. 
W Chełmnie. d Ul7 


d891t 


Wielka licytacja. 


We wtorek. dnia 26 czerwca 1928 r. o godzinie 1\ 
sprzedawać będę w mailltku pana Gniot. . JoiIrul
nl_ 
pod Fordonem, stacia koleJowa FordoD - z powod. 
zwiDi,cia dzieruwy najwięcei daj,cemu aa 
ot6wkę: 
40 krów dojnych. 20 Jałowic. stadnika, 
20 koni. 10 trebców. powózki I wozy 
robo ze, szory, garnitur parowy (Mar- 
achali). wagę do bydla, trutownik, kom- 
plet. urządzenie kutni, wszelkie maszyny 
rólnlcze i narzędzia. 
Dla interesant6w będ, pow6zki rano o 
odz. 8 1 /, Da 
dwrorcu w FordonIe do dylpozycji. Poatronki i ha1ftry 
upt"uza li, ubrat. 
Maks Cicho n 


Dolegliwold płucne I gardłowe 
Plamo oblaśnialllce Nr. II bezplatuie. k 4908 
Dr. HUI"0 Caro. Sp. . o. o., GdaJt.k 


WYCIEti
Z[NI
Bt[DNICĘ 
L.ECZY 
HEUDGEN 
przet_ - 
KLAWE  


MAGISTRA 


e 

, 

I 
-I 

i 
i I jea' = 


i 
I (
 
I'" 
li}: 


ORYGINALNV TYLKO Z 'IRMĄ 


KI.J: 


Mączka odżywcza 
HOMOSAN 


najlepszym grodkiem odtywczym dla 
niemowląt i dzieci. kC754 
Do nabycia 11' aptekach i drogerjach. 


Do Urzędu Pocztowego w ........................................-.........-- .- ....................................... 
Zam6wienie. 
. c odz ce w Toruniu 6 razy w tygodniu ..Słowo 
Nlnle:szem zamnwlam W t Y ł . 1 0 2 11 8 r .a 1008 zł, włącznie opłat poczt. 
Porno k"e" Da III kwar a 7. · .. d -) 
Gazet rs 
dbierać będę z poczty - proszę .dostarczać po.d ponlZszym a resem: 
N:ldytość za prenumeratę proszę śCiągnąć prze
 listowego. 
Imię I nazwisko ._-- 


Kwit pocztowy. 


------------.- 
----.-..--..-...----.....-....-..---....-.- 


Miejscowogć : 


ty tulem pr2':edpłaty "Słowa po

r;ki.
.g


...;
.-lil kwartał 1928 r. odebrałem, 
co niniejszem potwierdzam. 


--., 


dnia 


__ 1928 r. 
podplBt 


-) N'estOle.... wykrdllł1 


Telefon 9]6 


licytator I takaator 
B,dgoszcz 


1r-5171 
[łJorimfu 11  


Rn

MA[Klf ! la
ODDi
 / 


\O 

 


_a.ne ad 1102 _ku 
R.guluM lol.dek, chroni, od r.u.... 
ty_mu. cierpień ..troby, nadmiernel 
a'ylolol, .rtretyamu. uderzeń IIr.i 
do glo.YI u'mierzajll h.mo_t.... czy- 
.ZCZII krew i Drzy skłonno'ciaeh do ob- 
strukcji l' laRodnym 'rodkiem przeczy- 
szczaj!lC)DL Utycie l do 2 piaulek na nCM: 
,........ (.ena pud. Zł. 1.35 wyrobu apteki 
.__ze.ald - Tu.z
A.lli. .....a.... Tr.".- 
cli. .. qd.C . .ptell.ch I.kl. Z Z.konaiki_.. 


fi]I 
 
Z.dajcie "Słowa Pom. 11 
I 
'.,vv<.X>vv 


Do Urzędu Pocztowego Vi -----------..--------------------..----.------ 
Zam6wienie. 
NinleJslem 2':amawlam wychodzące w loruJ'1iu 6 razy w tygodniu "Słowo 
Pom." Da lipiec 1928 r. .. 3,36 zł. włącznie opłat pocztowych Gazet
 
odbierać będę z poczty - proszę dostarc:zać pod poni
szym adresem:-) 
Należytość za prenumeratę proszę śC1lłgnąć przez hstowego. 


Imię I nazwisko 
Miejscowoś
 z 


-- 


ulica I nr.z 


Kwit pocztow,. 
Zl ....-.....---...........-... 
tytułem pnedp!ały "Słowa Pomonkiego" .. Uplea 
niniejszem potwierdzam 


__.__._.__.___. dnia 


.> NiealoSOWftl! ",krUlWo 


1928 odebrałem. co 


1928. 


podpia z
		

/sp_1928_06_23_R.8_nr14300010_0001.djvu

			.Jtt 


L 
p= 


=N 


a.owo PO.ORB1nII - IIOboła. l1Dła la nenrca 1128 . 


...- D Z I S .... 
.aQ_OY ........ 
podalwl-ł I 
aaIpotęłluełUY film 
..- 


NI'. Ił". 


Tulaczka 
Ksieinei Trubeckiej 
DIi& PIO.IO' Duł Budujemy na kredyt  
Ni.wleWany dramat aryataJuac:iI 
roayiakiel 
do "
o 51 akt, komedja p. L 
Cherlok Holme. 
- Ru.m 12 akt6w. - 811tln Slnel6łJ . IftllłQ, 
w roL 
ł6WD.: Charbe Murray (lako mur ara) j Chu,er Couklin lIako f :-- 
Nadpr. dwu akt. I pt...Stracbyna Lacby" Pocz. .ean 5.7 i9wnledz. I,w 3,1z

) 
Wkrótce na 
uym eIa. ukue si. MUSSO
If'!I. Muuolinł mu.i iDt:..; ., 
aporbm.. 
dy* test wap. lechm.. pływ.. autom. I pIłot. dziennikarzy 
dyt ,stk 
192"2 r. red. kol Dalb. popul plama wlo.ki_ "AnDti" i ..Popolo d'ital l '" D ał do 
. Co.. 


TeL 5IM. 


MJ4Iewtaa 101. 
fiN o - IEATR Swiatowid 
.t. Prosta 3- 
Tel. 855. - TORUŃ - 


Wapauiała j arcywuoła 
k
dia _ 10 aktacł. 
P. t. 


Pooqtall o 5, 7 I 9-t.1 _. 
 
dal'" o 3, S. 7 i 9-1.1. 
 


Napi
wy .;_ 
 10 froaY. kUeM dal- Drobne ogloszenia. lnak ol.rty ap. 58S 
 = lilowo. Dla POCEU- 
..e .łowo 10 trony. o 5 bcab -lilowo L . kul,clhb posady adalela li, 5J1>/o zultld. 
a. .. - kaid_ ItaIIowl I .ło_ TrąI.mowa Aredalo. etrony mltlmalr H poezy. obu. oe_aia tylko aa 
otowk,. 


Repertuar 
Teatll Pomorskiego 
(Teatr miejski) 
. T.....I.. 


.- 


. lIlIIlIk dala Zz. 
T ulr aicczynDY. 


Gl sabale. dnia Z3 
o 
(\dz. 1.15 wiec:a. 
..
t..nietta.'6 
aperetka w 3 aktaell 
Waltera Kollo 


B. WiIamOblSłił 
Toruń, d
 
HI !1łIsU - a
 JIQłJ 
1878 1928 
l okuli 5O-1ebt. "bileuszu 
ceny wyj,tkowo koraywł- 
Iran" 
Sze:ti 
Pod.liIIlkl. 


t 


Sprzedałe. 


lIa aprzedał 
sytIlal!1ia kNDpl_ kuchnia 
fortepian .iłkrzydl
 biur- 
ko, szalI:. stół. krusla 
iampy i rotne spnety 
kuchenne. Banko"" 3 6. IL 
U;;.3 


L6cIi 

rowa z; kab
 Da 

-o QtIÓb. Motor ł-c:ylin- 
dro...} 26 konny bardU' 
korzystnie do nabycia. 
BJi!szycb wiadom'.,;ci 11- 
dzieli filja Słona Pom.. 
Chełmta. .. ')163 


Meble 
antyki maszyny Iprzedale 
Ramczykowaki Rabiańska 
19. d 1854 


Z....III 
kupuje lię najtaz1iei 
1ł' firmie J. &.o.ada. 
T oru6. ul Chełmmska 5. 


Pnetarg przymuowy. 
" pooiedziałek, dDia 2S 
c:zawca 1928 r. o aoch- l po 
poIudaiu D
 a p. Frao- 
ciuka Hoffmau. Katarzynka 
JlrZJlll1DOwa 8pneda.t Daj..ię- 
cej c1ajł-ł:ema aa tot6wkę: 
kro.. I .ł.dtlill. 
(-J KocłKnricz. wójt. 
d.8ł35 
Pnetarg prąmlUOWJ'. 
'II 8Obo1t dnia 23 c:zeT1ł'ca 
UlU r. o todz. II przed poł. 
licyto....t będę w Grębocinle 
pow. TonA najwięceJ dai_- 
cel1l1l aa Datychmiułow, za- 
płat
 
,.,6.11. 
Zbiórka Iicytant6w Da 
Dworca kolejowym w Grę- 

 k-5176 
Plachawlak, 
komornik sądoW)'. 


Dom 
ł mieszkaniem conaj- 
mniej ł-pokojowem., d() te 

 około 5 morgo ziemi 
l'ny wll:kBZem mielicie, 
albo na wli blisko dwor- 
ta kupi Ludwik Komg, 
labryka culUerkó w . To- 
ruń-Mokre. d 8M3 


Rozaady 
S81"'anicznel 1000 kop 
brukwi spned&m.. d 8800 
Sknypnik, Kowalewo 
Pom. 


KOPOft Ił BlIPUlny 
bilet do kina La Bydgo- 
oka 12 Da k_edi, eluren- 
I tryc
 d-8853 
ID!Ib Slarutn MłndziefilQm 
Kałdy kapaj,cy l bilet 
otrfYł- drugI bezpłatnie. 


'" 


'.' 
- a rału 
.ielltaal. 
18 zl 


",,"!!JI'.., 


pierwaa wpłata .... al 


!!:
,- 
-., 


Kromaynski 
Po...A d NU 
Aleie Marclnkowllde
 5. 


[lDlllnnlI 
łll!ŻeUI IleU ,ełlBtłasfelo 
proato z mai"ka. od 5 l 
wnry* doetarcza mienkaAcom 
Bydtosk, przecbaidcia do 
domu. ...I,tek 
PfZJsiek p. Toruń 1 
Ro...
. tet To....A 313 
d-8863 


BtuołytDy 
) fortepian (amerykail..kie 
drzewo orzechowe) 1111 b. 
dobrym stanie do sprze- 
dania. Luienna 1. 11 ptr. 
g lł311 


L6ik. 
z materacem na spnedat 
Podgórna 26, 11 lewo. 
g 1'-'313 


- 


"H" :,!:y 
III 
I 

.
I 
 

 :"11-' 

 
- 
.... 
.. 
al 


tól
a metalowe 


w rozmaitej jakołci pol"a 
fALARSKI i RAOAI
E 
Topu.., Stary Rynek 36. 
I aL Szeroka 44 T elefOD 561. 


3slalln1kł 
zarodowej obory wagi 6- 
7 i 9 ctr. sprzeda ma)t:
- 
ooś
 ł.ekorek p. Lękorz.. 
TeL nr. 2. &fr
 


W6a 
mocny kal. ze sk.n:yni
 
lub bez do Iprudania. 
Toruń-Mokre, Dębo"" a 
Góra 
. gospodarz. 1ł:2&J 
Og6rItJ 
ki9ZiODe oddaje Kulczyń- 
ski, ptpkary róg Koper- 
nika. d 8911 


Samoch6d 
luksusowy. Benz limu- 
Iyna, 6 O8Obo""y za tylko 
9500 na sprzedat. Oferty 
do SI. Pom.. pod d 8842. 


I Bra.'.. iyletki iako I 
wazelki" artykuly do .a- 
mOlZolenia ilajtaulei w fir- 
mie J. ł.aboda. Tarun 
al ('b,,/mińska 5. 


Zegar 
Argo do autodorótki. u- 
branie granat.. zegar !.to 
JIlaCY duty dębowy czar- 
ny na @przpdat. Wielkie 
Garbary 20. III pr. 1ł2i!D 
7'anła okazjal 
Pianino automatyczne 1'; 
Gobrem sta.nie cena 500 
zł., Jedno tremo cena l'
J 
zł. Kościuszki lł_ 1ł286 
¥amleJlłcę 
trz)"J>il:trową korzystni" 
sprz"dam. Kto wskate 
SI. Pom. g 1ł2!18 
Meble 
mahoniowe J orzecoowe, 
maszyDY, pianina I calf! 
spadkI. Sukienmcza t. 
g lł.312 


"tor 
I Opel 3) Ps. na. Bpnedał. 
Ogląda
 w firmie Glyda 
I Ska. Tarot\. glł.310 
Domy 
2 morgo ogrodu p 14000 
dom za 8000 dom za 
7000 sprzeda Poplawski. 
Toruń, WieWe Garbary 
1
 gl
 


Smalec 
najlepez) funt 1,63. mar- ( 
gar) na maslo funt 1,
 . 
zł.. szare mydlo funt 90 
gr. poleea tani sklad 
Kopernika S>. ff lł3t8 


Iwtr 
sprzedam katdą il
f ta- 
nio. Sobieski;!łfo 2&. 
glł24.'i 


Komplet., 
kuchnie białą i dYW8JJ 
pluszo""y I!'przedaje Ram 

zykov."SkI, nI. Rabiailska 
g lł311 


r 


Kupna. 


Meble 
masS)n, nawet ua
kodzonCl 
kupuje Ramc:zykowski tell- 
lanka .. 4 7&53 


Dom 
s ogrodem kupi, nat7ch- 
miasL \\ placę 20 000 zL 
.01. pod g 1ł2Sł. 
DoIlI 
poszukuj
 w TOr11Dlu do 
5(, 000 z1. wpłaty 
 000 
z1. s wolnT1D mieszka- 
niem, po6rednlctwo wy- 
klUCZODe. śpieszne ofer- 
ty do SI. Pom. pod glł305 


( 


DzlerławY. 


BaC&JI.itl 
Z po""odu choroby wy- 
driertawie lwoją piekar- 
nil: w Toruniu. Infor- 
macYJ udziela ekgped)cja 
..Slowa PomorKiego"_ 
g 1ł;.'OO 


Lokal 
w la.błonQ
le do ""ynaJI: 

ia, odpo""iedni na kat- 
de prz"dsit:bi(\r8!\'o o prze- 
myslowe, dwie sale 110 i 
:>ó met. k
adr.. 
Iłą "Iek- 
tryczna. Of, do SI. Pom. 
pod d 88
. 


Duży 
nowoaesn, skład 
ew. ze uladnicami. zaraz do 
wynajęcia. d.88M 
,ZeUDi'r, Lazienna 2
. 


PotrzebD. 
ubikaeja na ga.ra.t do 
samochodu. Zgł. s poda.- 
niem ceny dzierta""y do 
SI. Pom.. pod r 1 ł2!)O. 


c 


R6ta.. 


Rataaracl. 
Pod lwem. Torun, ul. La 
zlenna 19. wydaje pier w - 
s
.crzp,dne obiady Pl) ce- 
nie 1.20 zł. podcza-ł obia- 
du kon('ert. Kuchnia war 
szaw3ka. A. Skublńsk:. 
(d -8322 
Teleton 824 
P. P. lolni[J i HudowtJft 
PrzyilDłli. zlec_ala na 
ka
1fft[je ogierów 
i innycb awierz,ł- Leczę zwie 
rzęta i przeprowadzam ucze- 
pi"Dia ocbrODDe. Siutę reko- 
mendaciami. Odle
lo'ć aie 
wcbodzi w racbubę. 
Fr. Gartlg, Toru6 
al ŁazieDna 2. 
Podejmuj.. 
ie takie kapłonie- 
nia -.iękazycb partii kogut6w 
według oainowuel aDlUY kall - 
ekiei lIIetody. k-5175 


Znfewq.. 
rzuconą na panD
 Ger- 
trudę Grabo""..ką od'\\'o- 
łuj
. RO&&Ija Jablońska. 
g 1ł.321 


BlyDu. 
bJJUDantka przPpOWiada 
pne6Zloś
 I przyszloA
 z 
r
ki. s kart t . grafologjl 
Male Garbary 
 &1-'316 


Połyczlll. 


311 zł. 
potyc.z;k.1 Da 3 miesiące 
na wysoki proceDt po- 
sz,ukuję natychm. Gwa- 
rancja zape""niona. Śpie- 
szoe oferty do SI. POlO. 
pod g lł292. 


Za ullzialeDi. 
potycal.l ca. Iti UOO zł
 
przyodpowlednem za- 
JIe"" nieniu, wrdziertawlę 
nat) chmiast przy prync)' 
palnej ulicy ł kompletDie 
umeblowane pokoje s 
) wielkim balkonem., kucb- 
nią. laz.ienką, pokolkem 
dla słutąceJ. aiwiatlem 
eIKtr)'cznem itd. ZgL 
pod ,,4" do Biura Oglo- 
azeil IRo Bydgoszcz, Her 
m8JJa Frankego 3. k
ln 


r Wolne posady. 1 
I _czul 
. dobrej 
ny. którzJ 
mają zamiar wyucsi
 Ilę 
cukeroict""a I plekant. 
w&mOgą li. r.araz zgło- 
sit. BU'Czyńak.i, Prosta 6. 
gl
l 


PotrzebD. 
zaraz na P;)U)orze pol..o- 
) jawa, dziewczyna do kueb 
ni i gospod) ni z wyk", im 
n) m gotowaniem i do- 
breml świadectweml Zgł- 
do SL POlO. pod d 8836. 


Szofer-kowal 
ata.r.IzY. JJl()te by
 lon aty, 
pc-szuklwany zaraz 7,gl. 
ze iwiadectwaml, p1sem- 
ne albo O!IOblste. "illar 
majątek Grz)'bno. poez 
Enisla",,'. poVI. Lhelmnr. 
d
"'ł 


Posza]ral. 
się 2 chłopaków na uczni 
kelnerskicb w wieku do 
17 lat. Restaul'&eJa dwo- 
rzec przedmieście Toruń. 
,I &\Sa 


Ogrodowy 
kawaler potrzebny od t. 
1. 28 r. lub później. Ma- 
jetnoś" Xapole. pow ch£'I 
mlft8kt, stacja Bągarł. 
poczta I telefon Trz£'t>- 
nyk 5. d 88!J3 


) 


Poazulcuj. 
mistrza 
lub d-8&96 
ueladnika kowalskieuo 


z dobrem polecflliem. który 
um pracuj 'c obejmuje Dad- 
zór Dad warazlatem kowa]- 
.kim. Z
'OIzenia z podaniem 
terminu watąpienIa do firmy 
L. Skalski, lakl.ł 'B'W) 
lIIi, i IYllbi, Inl'lJu 
TaruA. Pra.ta 22. 


stallłOa 
s dobrem i świadectwami 
potrzebna zaraz. Lubicka 
28. g 1A296 


SIałlICA 
z dobreml świadectwami 
potrzebna od l. VII. ZI!"I. 
Lubicka 2S part. 1ł29ł 
Podczas 
wakacyj poezuku]EI Ile 
korepyt.atora do III kl. 
gimnazjum humanistycz- 
nego meskiego. Zgl. \I p. 
Pakal8kipgo, Rogówko, 
poczta Gr'P.bocin, pow. 
Toruil. .1ł297 


Btua. 
osoba jako kUjeTka mol 
liwie s gwarancją mote 
się ąłosit. L Szymański 
Toruń, ZeBlarska 3. k5168 


UC&JII 
pos
kuje 
t)"mlński, mistn 
ski, Wodna 29. 


11285 
malar- 


iIuan 
młod.eQ' I uc:ut\ pol"II\d- 
nych rodz. mogą alę zgl. 
) A. Wle.rzchowakl. ślusar. 
nia, kotlarnia, moaietnie- 
two, instalaeje, Toruń, 
Male Garbary 17, lł
! 


Skrzypek 
rut:rnowany iluS1.r&t.or s 
z wlasn) m repertuarem 
poszukiw8JIY zaraz lub 
1 lipca. Zgl. przeaylaf 
kino ...-\pollo" Włoda- 
wek. - d 89t7 


»wir Bla1obłoły 
p, 
Iontowo I'omone 
prz) jmie skromną gospo- 
dyni s dobrem gow",a- 
niem. Podal! W)'ID8gania, 
u.lączy
 świadectwa. 
d 8916 


potneb.J 
n.I'U cbloplec z dobrego 
Qcmu, płatny jako uCEel'l 
do ekladu futer. Futropol 
lIo6towa 27. 11ł31ł 
DzIew
 
pon.,dM do dzieci ..on alę 
Z
OI!It. Adr.. waIrai. S1owo 
Pam. Dr. d-8937 


POSZ1Ik11J, 
frebl8JJIU. władającej Jt- 
Z) klem polskim i nie- 
mieckiem, s pozwoleniem 
I"II\dowelO, kUlraby m0- 
gla udzielat lekcyj '-6 
weclom w wieku do 9 
laL Znajomo'ć mmykl 
potądana. Posada do ob- 
il:cia z rozpoczeciem r0- 
ku szkolnego. Zgl. z po- 
daniem pretensyj pl"08
 
skierowaf do SL pom. 
pod d 8928. 


Osoba 
przyzwoita, uczciwa na 
pół lub cały dzień do po 
słulli poswkiwana. Adr. 
W SL Pom. pod 8 1ł.'Y)3. 


'Włodango 
cblopca do po'lylek po- 
ftzukuje zaraz. Fa. Bruu 
czyński, Iklalt skór. Sta- 
ry Rynek 18. d 8936 


Potrzeb_ 
dziewczyna do Ilutby. 
Pl'06ła ao. Krawczykowa. 
glł3:ł0 


Potneb.. 
zaraz slutąca umiejąca 
dobrze gotowat. Hotel 
Modry Fartulzek. g1ł319 


potrzebDY ( 
zaraz kuśmerz czeladnik 
do skladu futer. Futro- 
pol. Mostowa Zl. g 11315 


Rz,du 
lotnebny zaraz na malą 
t£'k hończewiee. Uwzgl. 
sie tylko plerwBzorzedn
 
sIłę fachową Wymagana 
spe(']aJnośf: hodowla bu- 
:'foków. Kop]e świadectw 
t>,'zzwrotnle wYByla
 r. 
Chelmta. d 8846 
Podr6łaIIlCf 
poszuk. Potądana znaJo- 
moś
 branty blawt. Pow. 
referencje wymag. Potąd. 
kaucja. Wyczerp. ot. du 
SI. Pom. pod nr. d 86:J8. 


pOtJZQkal_ 
słut.ącą uczciwą z dobre- 
mi /iw ladectwam I, do 
w8zelkicb prac domowych 
która umie takte samo- 
dzielnie gotowaf. Zgl. 
Szeroka ł, Iklad galan- 
teryjny. d 8885 


Ucnla 
porzl\dnych rodzic6w któ 
TY chce sil: w,uczy
 e!O- 
IMs!.wa przyjmie Fr, Ku1' 
d)kowski, eZQ8& Chełmlń- 
aka 'l2/2ł. d 8825 


KUPtJ JClf. WYROBY , 
-..J... JJ 
u.:IJN:m 
 , 


, 


nrwn7 c. f'. MULLER ł SYN 
BOGU5Z2:.WO -POMORzł:.. 
fABRYKA POWIDEI. B,UBACZAHYCH 
HAltMELAD I POWIllU SLlWKOWYCB 
AD.&5 TELEGItAflCUI I .BOGOIIA- 
.OK ULOt. tlili. - TELEFON t / aL 
WSZEDZIE DO NABYCIA. 


lIiazkanle 
3-r-okojowe z kucbnlą I 
m£'blaml OOstl\Pi'l. Mic- 
kiewicza IIł w składrle 
kolon)a
.ym. g lłro1 
a pokoje 
dla t panów wzgledni. 
2 panienek z utnyma 
niem lub *- Stromy. 
kowa Ił, II. I U300 
-- -Pour- --- 
umebl. zaraz do W}'IIaj
 
da. Małe GaJłJary L 
11m 
P 016' - 
IImeb1. do wynakciL 
Fosa Sta.romlejska 2, II P 
11m 
Pok61 
umebl. do ""ynajęcla Pro 
s t& 11/13, 111 Po 1 1 m 
( OłenlU. ) 
PaJUla 
katol. lat ł6 intel/lent1la 
gospodarna, milego U8J11>' 
BObienia I dobrej rodzi 
ny UllZCZęśli wi, Iłal'Szelo 
idealnego pana nsjcbo&. 
niej wdowca l: mieo. 
k iem.. Lask. oferty p.... 
BZI: ŻIotyć do Si Pom 

1
 
PomolUJlJta 
Inteligentna pnystojna . 
gospodarna z lepszej ro. 
dzlny, posiadająca W1.' 
prawę I 3 OOJ lOtówlu, 
szuka dla braku ID&jo- 
mości pan6w na pe.... 
nym Itanowisku I kt60 
rym zalety na IZC%C'U- 
... ym potyclu maliIA- 
slUm w celu matJ'YlDOD' 
Jalnym. Rzeca traktu
 
po""atnie. Of. pJ'08Zll ski. 
rowa
 do SL Pom. pol 
g 1ł291. 
PUD. 
lat 3ł ucsci\\a i pracowI" 
ta Ilutąca, inteligentna I 
leIaznlak nie brzydka, majl\ca f!O- 
Irta.r8zy pracownik ban- UlwlU 1000 złotycb 01'11 
dlowy. posiadający dlut- umebl. na 1 pokÓj I kllll! 
BZą praktykę (artykuły nie wyjdzie zamąi fa lO b 
telazne, kucbenne, bu- Jid;'ego rzemil!Ślni
 1'1 
d('wlane) poszukuje po-I robotnika z instytucji i
 
sady. ZsL !IQ agentury , dowej lub miejskiej. ,,I,' 
SL Pom. w Tczewie pod d o SI. POlO. pod I l ......... 
E. D. Tczew. Dworcow
 i ( J 
2:J3{Zl. d 8112" I Zguby. _ 
I 
] 1 ZgubioD' Dl 
'kslą:l:eczkę wojskO
Goł_ 
J nazwisko Szczepan p 
S dał. ciński. wydaną .pn:e
nlt: 
pokoje z przedp.. centr. K. U: w. TorunIu g 14278 
ogrzewanie, na bIUro do weJ:ma S l
 
 
wynaj
cia. Zgl. do SI. ZagabloDl 
Pom. pod Ir U2ł8. leJ')' wojskowe na nil 
POSZUkUJ "" 
o Franlcs zek uW0t. 
.... clecbow
kl, CbelII1 lł28I 

IIUIKAnIA ol,watm- · - 


(Posady poszuk. J 


HaDdlowlec 
po!!zukuJe posady w !Okła 
dzie kolonjalnym, bufe- 
role w handloJ win lub te 
Iaza. Pierwszorzędne re- 
ferencj£'. ł'osadl: obejmii' 
zaraz. Miejseowoś
 obo- 
)dna. Lask. zgL do SI 
POlO. pod g 1ł2ł2.. 


lDte1igeDtDy 
wuechstronnle uczclW)' 
metcZJ"zńa w '\\1eku 28 L 
o nlenag8JJnej przeszło. 
ki z bardzo dobreml 
świadectwami s popn. za 
jecla na stanowo od poW. 
szuka w Toroniu zajęcia 
najcbl:tnlej w biune. P. 
T. którym zalety na za.u 
fania godnym czlowieku 
niech zlotą laskawe of. 
do SI. Pom. pod g 1ł2ł9. 


IQcida 
Inteligentna freblanka po 
Mukuje po6&dy do dzie- 
ci od 3 do 7 lat. Oferty 
do SL Pom. pod glł283. 


K.raweo.. 
posr:tlkuje pustego poko- 
ju. za wynagrodzenie po 
szyje wszelkt\ garder0b4:. 
Of. do Slowa Pom. pod 
g 1ł295. 


GosposIa 
po8
kuje posady samO- 
dzielneJ mote by
 do 
""szystklego. długoletnie 
{;
iadel'twa. Of. do SI. 
Pom. pod g 1-i;;.>!}9_ 


Violla....ust. 
wo)ny. Of. do SL Pom.. 
r-od d 8919. 


Mieszkania. 


4 - S pokojów 
z wszelklemi wygodami 
czynsz według ugody 
Oferty do Słowa Pam. 
d.8889 
POk61 
z at.n;ymanlem.. Stary Ry 
nek 2Ó, III. g 1ł279 
Pok61 
umełlI. dla 2 panów lub 
pail oddam. ł.azlenna 22 
3 ptr. d 8910 
Pok61 
frontowy &łoneCZllY s 
OfIobnem wejściem '"'- l 
najme Kopernika 22, I ptr. 
1