/Pomorze_020_11_001_0001.djvu

			..... 


I 


BibliIlIpka 
I'. M h. 
Torun 


\) 
 1 3 "'/1 
/
t 


TOWARZYSTWO XAUKOWE W TORUJ\IU 
fONTfS 37 
.. 


IN\\TENTARZ DÓBR STOŁ()'VYCH 
RISKITPST'YA Wł-..OCłJA'VSKIEGO 
z ROKlT 1C;S
 


\\ \ l)AL 


L E O.N l D Ż \ T K O ,,\ IC Z 


,I 
i 


1 
.. 
;
 


 


TORU
 1953 
NAKŁADEM TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU 


I
		

/Pomorze_020_11_002_0001.djvu

			,..... .. 


PUBLIKACJE 
WYDZIAŁU NAUK HISTORYCZNYCH, 
I SPOŁECZNYCH 


PRA WNICZYCH 


. 


FONTES 
TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU 


1-3 Kuj o t S. (Ed.), Visitationes archidiaconatus Pomeraniae 
Hieronymo Rozrażewski Vladislaviensi et Pomeranlae epl- 
scopo factae, s. XXXII + 656. Toru:'i 1897-1899 WyczEJi-n. 
4 p o b ł c c k i A. (Ed.), Visitationes ecclesiarum dioecesis 
Culmensis et Pomesaniae Andrea Leszczyński episcopo 
A. 1647 factae, s. 196. Toruń 1900 Wyczerp. 
5 Kętrz.yński S. (Ed.), Taryfy podatkowe ziem pruskich 
z r. 1682, s. 181. - Kujot S. (Ed.), Trzy wilkierze wiej- 
skie, s. 183-244. Toruń 1901 Wyczerp 
6-10 C z a p l a B. (Ed.), Visi tationes episcopatus Culmensis An- 
drea Olszowski episcopo A. 1667-1672 factae, s. XXIV 
+ 1036. Toruń 1902-1906 , Wyczerp. 
11-15 P a n & k e P. (Ed.), Visitatio Archidiaconatus Camenensis 
Andrea de Leszno Leszczyński archiepiscopo A.1652 et 1653 
facta, s, 1--460. - Corollaria, s. VII .LXIV. 
 Addita- 
menta, s. 461--576. - [t. 14]: Observationes nonnullae ad 
historlam monasterU ordines Eremitarum S. Augustini 
Conicensis pertine,ntes, s. 577-597, - De Residentia Coni- 
censi Societatls Jesu, s. 589--597. .- Historia Residentiae 
Choinecensis Soc!etatis Jesu, s. 598--632. -. C z a p l e w- 
s kiP. (Ed.), Visitatlones moderni decanatus Gorznensis nec 
non ecclesiae parochialis in "Białuty, s. 633-768. - [t. 15]: 
p a n s k e P. (Ed.), Documenta quae extant de cultu religionis 
cathollcae in districtibus buetoviensi et leoburgensi saeculo 
XVII restituto, s. 769-814. - Visitatio archidiaconatus Pome- 
raniae sub ... auspiciis '" Bonaventurae de Niedzielsko Ma- 
daliński ,h a ... Andrea Albinowski archid1acono ... anno 
1686 et 1687 peracta, s. 815-869. - Paulus Panske ... 
Stan1slao Kujot ... plebano grzybnensi, societatis literariael1-14 wy- 
torunensis praesidi ... salutem ,.. s. 870-880. - Index no- czerp. 
Ininum, locorum, rerum, s. 880-1003. Toruń 1907-1911 . 15 zł 5,25 
16--19 C z a p l a B. (Ed.), Ad historiam ecclesiastlcam Pomera- 
niae apparatus pauper subsid1a literaria poscens ... colle- 
ctus... a Georgio Schwengel Cartusiae PriorI' 1749, s. XXXII 
+ 644. Toruń 1912--1915 . razem zł 21,- 


/ 


..
		

/Pomorze_020_11_003_0001.djvu

			I
\\E\fTARZ DÓBR STOLOWYCH 
BISKUPSTW A \\ LOCLA WSK lEGO 
Z HOKu 1582
		

/Pomorze_020_11_004_0001.djvu

			T O \V A R Z ). S r \\ O :\ _ \ U K O W E \\ T O R U 
 I P 
FO
TES 37 


, 
. 


1
"TEN1'ARZ DÓBR STOŁOWYCH 
BISKITPST"TA WŁOCŁA\VSKIEGO 


, 


l ROKU t5
2 


WYDAl 


LEO
ID lYTKO \YICZ 
 

 
.
. '
 


t 
r 


TORU
 1953 

AKł.ADEM TOWARZYSTWA :'-JALKOWECO W TORUNIU
		

/Pomorze_020_11_005_0001.djvu

			, 


. 


CJ 


.. ,l,)}Q}Z {;f I 


s O C l F T .\ 
 S C l E N T l .\ n l 
I T o n l i\ E 
 S l S 
FO!\TES 37 


REYISIO BO
ORU
1 
EPISCOPATUS \VLADISLf\ YIENSIS 


FACTA A. t:;S2 


[DlDlT 


L E O N l D Ż y T K O \\T I (' Z 


.
 
.- 
 
'- 


T o. R li 
 ł l 1 9 5 3 
s (; M P 'fI fi U S S o C I E T A T ł S S C I E ;..; T I A R U !\I T o R U [\ E ;..; S I S'
		

/Pomorze_020_11_006_0001.djvu

			04135'" 


Zam. 620. Nakład 600+30. P:J.pier offset b. d. 80 g, format 70Xl00. Objęto!;ć 
24 1 / 4 ark. Druk rozpocz. w listopadzie 1952 r. Druk ukończono w czerw.cu 1953 r. 


Inowrocławskie Zakłady Przemysłu Terenowego, Zakład Nr 3 - Dl ukarni,1 
w Inowrocławiu. Plac Obrońców Pokoju la - 1235 1031 - E-3-6019-l 


. 


I 
1 
j 


I
		

/Pomorze_020_11_007_0001.djvu

			1 

 
( 


TREM 


Przedmowa 


VII XXI\' 


Czynsze z miasta \Vloczlawskiego talt z placów jako 
Census de villis in clave \Vladislaviensi 
Clavis Lubotinensis 
Regestrum frumentOl'um anni 1582 
Regest pecuniarum 
Rachunki słodów, danin, mleczna i mięsa 
De l'etentis anni 1582 


ról r. 1582 l 
8 

 
33 
:H 
69 
7'l 


Declaratlo seu inventarium proventuum clavis \Volboriensis scriptul1l 
a. D. 1582 82 
Villae ad praedium Vuolboriense pertinentes 85 
Curia Szmarzewiczensis cum villis sibi servientibus 98 
Curia Grabiczensis cum villis ad eam pertinentibus 105 
Curia Czarnoczensis cum villis sibi sel'vientiblls . J 13 
Curi3. Laznow cum villis inscriptis ad eandem pertinentibus 11 g 
Cld.vis Nyeszulkoviensis cum praediis et villis sibi servientibus 123 
Ratio de proventibus perceptis in dave Wolboriensi in a. D. 1582 
et imprimis ratio frumentorum . 135 
Summa perceptarum pecuniarum de omnibus in genere proventibus 
clavis Wolboriensis anni 1582 14" 
Liczba urodzaju "vszelakiego w kluczu Wolborskim w r. P. 1582. 149 
Regestrum perceptarum pecuniarul1l de proventibus clavis Vuolbo- 
riensis 157 
Summarius receptorum klucza \Volborsldego 160 
Regestr wydatku plenl
dzy z proventów klucza \Volborskieg-o ze- 
branych 161 
Rat!o de resta proventuum post factam l'ationem relictorum ann. 
1582 173 
Ratio pecuniarum de pJ'Oventibus davis \Yolboriensis perceptm um 17!1 
Ratio de resta proventuum clavis Vuolboriensis a. 1582 181 


Inventarium et ratio proventuum ela vis Racziązensis in a. d. 1582 
Rachunki klucza Raciąskiego . 
Crescentia frumentorum a. 1582 in 7 praediis 
Rachunki bydła l mleczna 


183 
208 
209 
2:!:J
		

/Pomorze_020_11_008_0001.djvu

			Summ
riusz percepty pieniężnej 
Rat!o distributorum in vat ias necessitates et in salaria familiae 
castrensis praediorumque Racziasnensium in a. 1582 facta 
Summarlusz podania retent pieniężnych także zb6ż u poddanych, 
oddanie spiżarniej i legumin, sprzętu domowego. mnie Jędrzelowi 
Kuneczkiemu, poborcy raczieskiemu, die 12 julii 1583 
Klucz Cziechoczky 
Rachunki klucza Ciechoc;ńskiego 
Summarlusz prowent6w klucza Cziechoczinskjego r. P. 1582 
Retenta klucza Cziekoczkiego de a. D. 1582 
Dzierżawa Fa.lenczka 


Clavis Szobkoviensls in Pomerania 
Summarum omnium et singulorum proventuum in clave Sobcovjensi 
a. 1582 
Regestr frumentorum a. 1582 in clave Sobcoviensi 
Exposita klucza Sobkowskiego a. 1582 . 
Summariusz prowentów sobkowskich a. 1582 
Dzjel'żawa Komorszka 
SummaIlusz prowent6w komorskich a. 1582 
Summarum omnium et singulorum proventuum in tenuta Komorsk 
Inventarius seu declnratlo proventuum clavis Piorkovjensis descrip- 
tus a. 15b2 332 
RegestI um censuum seu proventuum Piorkoviensis clavis a. D. 15S2 3.ł 
 
Indeks geograficzny 337 
Indeks osobowy 3,0 
Indeks rzeczowy 3,1 


229 
223 
236 
241 
260 
272 . 
271 
27\) 
282 
30::: 
30! 
314 
3
W, 
321 
32"; 
331
		

/Pomorze_020_11_009_0001.djvu

			PRZEDMOW A 


Tom niniejszy stanowi c i ą g d a l s z y rozpoczętego w ł', 
1950 wydawnictwa inwentarzy dóbr biskupstwa włocławskiego 
(Fontes, t. 36) i obejmuje inwentarze oraz rachunki z 1'.1582: 
data wskazuje, iż powstanie inwentarza wiąże się z objęciem 
rządów diecezji przez biskupa Hieronima Rozrażewskiego po 
Stanisławie Karnkowskim, posuniętym, jak wiadomo, w roku po- 
przednim na arcybiskupstwo gnieźnieilskie. 
Rozrażewski uzyskał nominację królewską .na biskupstwo 
kujawskie w czerwcu 1581 r.t Jednakże sprawa objęcia ctóbr 
biskupich skomplikowała się przez to, że Karnkowski uzyskał 
zgodę króla na pobieranie z nich dochodów w ciągu pół roku, 
licząc od dnia potwierdzenia przez papieża jego nominacji n
 
arcybiskupstwo gnieźnieilskie, co nastąpiło 24 lipca t. 1',2 Wy- 
wołało to ostry zatarg pomiędzy Rozrażewskim a Karnkowskim, 
gdyż Rozrażewski stanowczo się temu sprzeciwił, jako decyzji 
jego zdaniem nieuzasadnionej i szkodliwej,3 Układy - w cza- 
sie których Rozrażewski gotów był poprzestać na 1/4 dochodu 
rocznego - nie doprowadziły do likwidacji zatargu,4 tym bar- 
dziej że kuria rzymska, przesyłając Rozrażewskiemu konfirma.. 
cję na biskupstwo, potwierdziła decyzję królewską, oddającą 
Karnkowskiemu dochody biskupie w ciągu pół roku, z tą rożni- 


l Stefan Batory do papieża, Wilno, 15 (?) VI. 1581 - Kor e s p o n d e n - 
cja H. Rozrażewskiego, t. I, Toruń 1937 (Fontes XXX) s.360. 
2 Stefan Batory do kapituły włocławskiej, Wilno 19. V. 1581, C h o d y ń s k i 
S., Seminarium w/oclawskie, Włocławek 1904, s. 387; Rozra2ewskl do 
M. Kromera, Wilno 27. VI. 1581, Koresp. I nr 321, i s. 400, przyp. 1. 
3 J. w. i tenże do Reszki St., sekretarza St. Hozjusza. 16. Vln. 1581, Ibid. 
nr 355. 
4 Rozrażewski do kapituły włocławskiej, Brzesć Kuj. 27. VIII. 1581; do 
nuncjusza Caligarego, eor., lbid. nr 359 i 360; król do Rozrażewskiego, 
ob6z pod Pskowem 29.X.1581, Monumenta Polonine Vatlcana, 
V nr 162, pl'ZYP. 3; Rozrażewski do Reszki, Koło 5. IX. 1581. KOI'psp. r, 
nr 364.
		

/Pomorze_020_11_010_0001.djvu

			- 


ł 


VIII 


cą, iż liczyć mIano od 7 sierpnia 1581 r., a nie od 24 lipca t, r., 
jak opiewała decyzja króiewska,5 A więc nowy biskup mógł 
objąć dobra i pobierać z nich dochody od 7 lutego 1582 1',6 
'V rzeczywistości nastąpiło to przed tym terminem, Już bo wie nt 
5 stycznia 1582 1'" nazajutrz po otrzymaniu konfirmacji papie- 
skiej, Rozrażewski wysyła do Włocławka Stanisława Gomoliń- 
skiego, scholastyka płockiego, jako swego prokuratora, dla ob- 
jęcia diecezji,i 16 stycznia donosi, że dobra biskupie przechodzą 
w jego p08iadanie,8 'V najbliższych dniach zostają przekazane 
Rozrażewskiemu dwie główne rezydencje biskupie: Wolborz 
i 'Yłocławek z wsiami i folwarkami do nich należącymi. Akt 
przekazania 'Volborza datowany 18 stycznia, Włocławka -- 
w styczniu, ale bez daty dziennej,9 23 stycznia Rozrażewski jeat 
już w 'Volborzu,lO To jednak nie zakończyło zatargu z Karn- 
kowskim, Jeszcze bowiem w marcu t. 1', Karnkowski nie do- 
puszcza Rozrażewskiego do objęcia niektórych majątków, in- 
nych nie można było rewindykować od osób posiadających je 
z nadania Karnkowskiego,ł1 Ponadto wynikły jakieś, nieznane 
bliżej, trudności z kluczem Falenckim pod \Varszawą,12 
Korespondencja Rozrażewskiego z tego czasu przepełniona 
skargami na w y n i s z c z e n i e i w y I u d n i e n I e d ó b 1', 


5 Rozrażewski do M. Kromera, Gowarcz6w 7. I. 1582, Koresp. I nr 422. 
6 Rozrażewski do nuncjusza Bolognettiego, Gowarcz6w 5. I. 1582 MPV V 
nr 162 
.. RozrRŻewski do kapituły włocławskiej i do ks. Macieja Wielickiego, dzie- 
kana włocławskiego, Gowarczów 5. I. 1582, Koresp. I nr 418, 420. 
" Tenże do A. Jeryna, proboszcza wrocławskiego, ibid. nr 425. 
" Pcr. niżej. s. XXII. 
10 List z Wolborza 25. I. 1582 do kapituły włocławskiej, ibid. nr 431. 
11 Tenże do Bolognettiego, Wolborz 15. III. 1582, MPV V nr 258; tenże do 
Callgarego, Wolborz 16. III. 1582, Koresp. I nr 464: do kardynała Galll, 
sekretarza stanu, 16. III. 1582, MPV V nr 260; tamże szereg list6w z te- 
goż dnia. - Np. część dochodów z klucz6w Komorskiego i Ciechocińskiego 
była nadana na 3 lata Janowi Karnkowsklemu, bratu arcybiskupa, I Mi- 
kołajowi Kossobuckiemu, podkomorzemu dobrzyńskiemu. - Rozrażewsld 
do S. Reszki, Koło 5. IX. 1581, Koresp. I nr 364. 
12 Rozrażewski do kapituły włocławskiej, Wolborz 25. I. 1582; do P. Skargi, 
Wolborz 28. II. t. r.; do M. Kromera, Wolborz 1. III. i Włocławek 27. IV, 
t. r. - Koresp. I nr 431, 445, 447, 487. 
Sprawa d6br F a I e n t y jest o tyle dla nas niejasna, że nie daje sit> 
ustallć, kiedy i jak długo były one w posiadaniu biskupstwa włocławski P- 
go, ani te
 na czym opierały się prawa biskup6w do nich. Jak się zdajt',
		

/Pomorze_020_11_011_0001.djvu

			IX 


Np" 7 stycznia 158
 l". w liście do Marcina Kl'omera pisze: cum 
exhausla adeo, ne expilala, dicam, Wa sunl episcopalia bona. 1.1 
Już po objęciu diecezji, 1 marca pisze do niegoż z \Yolborza: 
cuius V o/borii atque alioIUm eHam bonoIUm episcopalium quo.e 
sit iacies, elsi possem merito, n% lamen eliam apud DRV con- 
queri, ne Reverendissimus Dominus Archiepiscopus ullam offen- 
sioni habeal occasionem. 1t 16 marca pisze do nuncjusza Caliga- 
rego : usque enim adeo direpla alque expilata jn episcopalu suni 
omnia, ul major deso/aHo Heri vix potuerit.l:i 


od r. 1533 posiadali je \Volscy. Mikołaj Woiski zostawszy blskupem wło- 
cławskim sprzedał w r. 1564 Ernestowi Wejerowl, staroście puckiemu, 
3 wsie biskupie (Lubienc, Charbrowo, Osieki, w kluczu Sobkowskim) 
w okręgu Lemborskim (księstwo Pomorskie), a należność za nie zabez- 
pieczył na własnych dobrach Falenty i Sokołowo, jak się zdaje. zastawia-O 
jąc je biskupstwu. Po jego śmierci w r. 1567, jak widać, wynikły Jakie3 
zatargi pomiędzy biskupstwem a spadlwbiercami Wolskiego, skoro w r. 
1581 biskup Karnkowski w sprawozdaniu ze swej działalnosCl zaznacza, 
że: bonu Fa/entii cum perlinentiis per viam iuris maximis impensis episco- 
patui adiuncta. W posiadaniu biskupów pozostały Falenty zapewne co 
ostatnich lat XVI w., bo daje się ustalić lista starost6w biskupich w nich 
dla lat 1583-1599. W r. 1620 były już, jak się zdaje, własnością Zygmunta 
Opackiego, burgrabiego zamku krakowskiego. 
Wszakże Falenty (Sokołowo, to wieś w kluczu Falenckim) nie zostały 
objęte inwentarzem z r. ]598; natomiast wsi sprzedane przez 'Volskiego 
występują w inwentarzu z r. 1582, opatrzone uwagą, że je "P. Waier trzy- 
ma kupnym obyczajem za Falenta". - Do biskupstwa już nie wróciły, 
chociaż roszczono do nich przez czas pewien jakieś pretensje, skoro in- 
wentarz z r. 1598 zaznacza: ilem aclio ratione occupationis Lubieniec7., 
Chabrowo, Osiek. instituenda. 
Zob. Akt zbycia dóbr biskupich w Pomorsce, podał B. ś I a s k i, Zapi- 
ski III, 187-9; Vitae episcoporum W/adislaviensium, M:HD WIad. X, 51; 
Obligalio N. Wols/d episcopi Wladislavipnsis bonorum suorum Fa/enta :?t 
Soko/owo pro ecclesia W/adislaviensi et super eadem consensus Sigismua- 
di Augusti, a. 1565, ibid. XXV, 46; Ratio rerum in episcopatu W/adislo- 
viensi per... Karnlwwski gestarum 1581, ibid X, ID; C z a p l e w s k i P., 
W sprawie przedaży pomorskich majątków biskupich 1564 r., Zapiski III. 
190-201; Librowski S., Monografia o H. Rozrażewskim, 
rps. w posiadaniu autora; Starożytna Polska t. I, s 467; 
C z e r m a k W., Na dworze Władysława IV, Biblioteka \Varsz. 1897. 
IV, 424; Słownil. Geograficzny II, 368-9; MHD '\lad. XXIV, 
90. - Zob. niżej, s. 302-3 oraz F o n t e s XXXVI, 185. 
13 Koresp. I nr 422. 
14 Ibid. nr 44,. 
15 Ibid. nr 164.
		

/Pomorze_020_11_012_0001.djvu

			x 


Byłaby to okoliczność ważna dla oceny war t o ś c i ź r ó ci - 
ł o w e j i 11 wen t a r z a, gdyby nie to, że Rozrażewski w cza- 
sie zatargu z Karnkowskim powoływał się na zły stan dóbr, na 
ich zniszczenie, uzasadniając tym konieczność co rychlejszego 
odebrania ich z rąk administracji Karnkowskiego, która miała 
doprowadzić dobra do tego opłakanego stanu,16 A już całkiem 
przesadnie brzmią żale Rozrażewskiego, że z powOllU wynisz- 
czenia dóbr biskupich będzie musiał nie tylko utrzymywać siQ 
własnym sumptem, ale też de proprio utrzymywać czeladź fol- 
warczną i zamkową, opatrywać potrzeby fundacji biskupich 
i inne ponosić ciężary,17 Rachunki, które poniżej ogłaszamy, 
wcale tego nie potwierdzają; przeciwnie, znaczne sumy z do- 
chodów dóbr, po potrąceniu licznych wydatków, były przekazy- 
wane do ..skarbu Jego Mości".t R 


. 


Nie posiadamy, niestety, bliższych w i a d o m o ś c i o s p i - 
s a n i u s a m y c h i 11 wen t a r z y, Jeszcze w r. 1569 biskup 
Karnkowski ustanowił urzą.d ekonoma diecezjalnego (oeconomus 
ecc1esiae Wladislaviensis), któremu miała podlegać administra- 
cja dóbr i wszystkich w ogóle dochodów biskupich; a w szcze- 
gólności ekonom był obowiązany dokonywać corocznych lustra- 
cyj i wizytacyj dochodów stołu biskupiego; w czasie tych wizy- 
tacyj musiały być corocznie spisywane inwentarze mienia rucho- 
mego, W razie zawakowania diecezji obowiązkiem ekonoma 
(a nie kapituły) było przekazanie dóbr biskupich następcy.!!! 
Karnkowski ekonomem mianował kanonika Andrzeja Blinow- 
skiego,20 Dalszych losów tego urzędu nie znamy, Archiwum die- 
cezjalne we Włocławku nie posiada też, o ile nam wiadomo, żarl- 
nych inwentarzy czy lustracji, któreby można było oddnieść do 
jego działalności. W korespondencji Rozrażewskiego z czasu 
obejmowania biskupstwa nie znajdujemy wzmianek ani o kano- 


)/i Rozrażewski do S. Reszki, Koło 5. IX. 1581, do M. Kl'omera, Inowłódz 
9. IX. t. r., ibid. nr 364, 369. 
17 Np. Rozrażewski do P. Skargi, Wolborz 28. II. 1582, ibid. nr 445. 
tS Por. niżej s. 68, 181-2, 229, 235, 237, 240, 269, 274, 320. 326. 
19 Privilegium oeconomicalus ecclesiae \Vladislaviensis 15. VIII. 1569; Con- 
lirmalio papipska z 31. V. 1571 (?) MHD Wiad. XVI, 38-52. 
:/11 Ibid.
		

/Pomorze_020_11_013_0001.djvu

			XI 


niku Blinowskim, ani o urzędzie ekonoma w ogóle. 21 Zdaje się. 
że przekazania diecezji i dóbr dokonała kapituła. 2 :! 
Prawdopodobnie w najbliższych miesiącach po objęciu die- 
cezji Rozrażewski przystąpił cło w i z y t a cj i d ó b r b i s k u - 
p i C h. 23 Zapewne będzie właściwym odnieść do tego czasu i spi- 
sanie obecnego inwentarza. w którego tytule zaznaczono prze- 
cie: collectus initio leUcis regiminis Rozrażewskiego, a. D. 1582. 2ł 
Niewątpliwie musieli być wyznaczeni komisarze do opisania po- 
szczególnych kluczy (tak było np. w r. 11)98 2 ;;). ale nie znamy 
ich nazwisk,26 


. 


Dobra biskupie w chwili spisywania inwentarza, zdaje się, 
nie były jeszcze w dzierżawie, lecz kluczami były oddawan2 
w zarząd d o w i e r n y c h rąk, Ci właśnie zarządcy kluczów 
byli nazywani starostami. Toteż w rachunk1ich spotykamy wy- 
datki na uposażenie (ordynację) urzędnikinv i czeladzi foJ- 
warcznej.21 Znamy jeden taki akt oddania do wiernych rąk na 
rok jeden klucza Ciechocińskiego szlachcicowi Marcinowi Gał- 
czyńskiemu z 20 czerwca 1583 r. Akt ten określa zakres funk- 
cji ar1ministratora czyli starosty oraz jego uprawnienia w st<)- 
sunku do ludności poddańczej.2R 


:!1 Koresp. 1- II (indeksy). 
.,., Rozrażewski do kapituły włocławskiej 5. I. 1582, ibid. nr 418. 
23 H. Rozrażewski do brata Stanisława, Ciechocin 2. V. 1582: visilo bona 
deso/ata. - Ibid. nr 497. 
2' Por. niżej s. XVII. 
25 Por
 F o n t e s XXXVI, .8. v. 
21; Według informacji ks. L i b r o w s k i e g o, archiwariusza diecezjalnego 
i autora obszernej monografii o Rozrażewskim (rkp. w poslaaanlu auto- 
ra), zarówno w aktach biskupich, jak i kapitulnych brak wiadomości o tym. 
W tym miejscu składamy Mu podziękowanie za udzielenie informacji 
o potrzebnych dla wydawnictwa materiałach archiwalnych, ich udostęp- 
nienie, jak również i tekstu własnej pracy o Rozrażewskim. 
27 Por. niżej. s. 47. 51. 62 4, 170-2 i pass. 
2H Archiwum diecezjalne włocł., księga nieopr. bez sygn. i tylułu, zawiera- 
jąca oryginały kontrakt6w dzierżawnych z czas6w Rozrażewskiego. .- 
W aktach kapituły z r. 1582 napotkaliśmy wiadomość o przysiędze złożo- 
nej przez dwóch starostów (wolborskiego - Floriana GomUiisklego (?) 
i raciąskiego - Marcjana Mierzeńskiego) 5. IV. 1582: iuxta forman iura- 
menU capitaneis in statuto praescriptam. - Ihid.. Liber V actorum Vener. 
Capituli 1579-95, k. 39.
		

/Pomorze_020_11_014_0001.djvu

			XII 


Jednak, o ile wiemy, już od 158-1 r, dobra biskupie kluczami 
oddawano w dzierżawę, zwykle 3-letni<
; w archiwum diecezjal- 
nym zachowały się liczne kontrakty dzierżawne w czasów Roz- 
rażewskiego (w których starostami nazywano dzierżawców) ,2'ł 
Jeśli chodzi o niższy personel administracyjny, to z rachunków 
wiemy o podstarościch, poborcach (exactores), którzy prowa- 
(Izili rachunki, urzędnikach (fadOl'es), pani starej i dwol'ce,JO 
'" e wspomnianym wyżej akcie oddania C'iechocina Gałczyńskie- 
mu biskup poleca mu ułożyć instrukcję dla urzędników fol- 
warcznych - nie napotkaliśmy jerłnak jej w archiwum diece- 
zjalnym, 


. 


l
 a c h u n k i, jak zaznaczono, były prowadzone przez po- 
borców (exactores). a następnie przedkładane starostom: 
wprawdzie poświadczenie ich przez starostę znamy tylko 
w dwóch wypadkach; np, Rafio pecuniarum de proven- 
fibus davis v\'olboriensis perceptarum nosi dopisek: et ausclll- 
tata per me Joannem Lypniczki;3l - Lipnicki był wówczas sta- 
rostą klucza t-;iesułkowskiego i, zdaje się, 'V olbOl'skiego, Za- 
czynają się rachunki od chwili oh.ięcia dóbr przez Rozl'ażew- 
skiego, np. klucza 'V olborskiego orl 18 stycznia 1582 r.,:;2 Wło- 
cławskiego - od 22 (względnie 29) t, m.,3:J itd, Przypuszczal- 
nie rachunki - od jakiegoś czasu - musiały być prowadzone 
stale, chociaż może nie tak szczegółowe, jak w r. 1582. 3 -1 Być 
może po wypuszczeniu dóbr po r, 158,1 w dzierżawę rachunki 
te nie były przekazywane do kancelarii biskupiej i tym zapewne 
należy tłumaczyć brak ich w archiwum z czasów późniejszych 
po 1'. 1582. !! Por. przyp. poprz. 
3(1 Por. indeks lzeczowy sub voce. 
31 Por. niżej s. 181 i 244. 
32 Por. niżej s. 135, 143- 5, 157. 
33 Por. niżej s. 33, 56, 69, 74. 
3
 W Archiwum diec. włocł. zachowała się księga: Reges/rum m/ionis Jae/ae 
cle irumenlis praediorum episcopCl/us \I\iJadisJavien::.is, zawierająca rachun- 
ki przede wszystkim krescencji fOlwarcznej z różnych lat w granicach 
1531- 1568 (dawn. sygn. 133); EJenchus librorum, qui in archivo capi/uli 
ca/hedrae WJodisJuviensis repe,iun/ur,1\fHD \VIad. XXIV nr 133, podaje 
błędnie lata 1531 1565.
		

/Pomorze_020_11_015_0001.djvu

			XIII 


Rachunki obejmują remanenty pozostałe w chwili przekazy- 
wania dóbr przez Karnkowskiego, dochody z r, 1582 z krescen- 
cji i gospodarki hodowlanej folwarcznej, jak również z danin 
i czynszów, tudzież bardzo szczegółowe wykazy wydatkowania 
tej intraty w ciągu r, 1582 i 1583, Dla przejrzystości i ułatwie- 
nia korzystania z nich wyliczymy tu, z jakich części składają 
się rachunki poszczególnych kluczów; będzie to jednocześnie 
przeglądem ich zawartości, 
A, R a c h u n k i k l u c z a \Y ł o c ł a \\' s k i e g o i L u b o - 
t Y ń s k i e g 0, sporządzone przez poborcę klucza \Vłociawskie- 
go Adama Białkiewskiego (nie Białkowskiego),'I'a zawierają 
(str. 83-83) : 
1. Regestrum irumentorum a. 1582 (str. ;18-54) - czyli pef'- 
ceptę i ekspensę zbóż oraz konopi i lnu; 
2. Regest p€cuniarum za !', 1582 (str, 5-1-68) - czyli szcze- 
gółowy wykaz dochodów i wydatków pieniężnych; 
3, Rachunki słodów (browarów biskupich), danin od podda- 
nych, oraz produktów mlecznych i mięsnych, pocho(lz
cych 
z gospodarstwa folwarcznego z r. 1 ;')82 (jednak podano i wydat- 
ki z 1', 1583) (str, 69--77); 
-1, \Yykaz zboża ekspensowanego w }', 1:)8:
. ale pozostałego 
z !" 1582 (De letentis ann; 1582), (str, 77-R2). 
B, r. a c h u n k i k I u c z a "\V o I b o r s k i e g o (i N i e s u ł - 
k o w s k i e g o) składają się z kilku nawarstwień (str, 135- 
188) :3;; 
1. RaUo irumentorum (str. 1 ;
:)-1-18) - obejmuje, jak się 
zdaje, wszelkie w ogóle wpływy, prócz krescencji folwarcznej 
(remanenty po Karnkowskim. młyny. kupno i inne) od 18, J. do 
31. XII, 1582 r.; 
2. Liczba urodzaju wszelakiego w kluczu \Volbolsldm w l. P. 
1582 (str, 149-157) - obejmuje krescencję foh\'arczn:;t za r. 
1582; 


:Ha Por. niżej np. s. 55, 69 i pass. oraz list Rozrażewskiego do kapituły wło- 
cławskiej 30. VI. 1583, Koresp. II nr 670. 
35 Częściowy odpis rachunk6w kiu('za \Volborskiego (z opuszczeniami i skrÓ- 
tarni) zachował się wsp6łoprawiony z fragmentami różnych inwentarzy, 
głównie z XVII W.; odpowiada str. 149-157. - Archiwum <':iec. włocł., 
rkp. bez sygnatury.
		

/Pomorze_020_11_016_0001.djvu

			XIV 


I 


3. Ratio de resta proventuum post tactam rationem relictorum 
a. 1582 (str, 173-179) - obejmuje wydatkowanie tego, co po- 
przednia Liczba urodzaju wykazała jako remanent (zapewne na 
31. XII. 1582 r.) ; 
.1. Ratio de resta proventuum davis Vuolboriensis a. 1582 post 
tactam rationem relictorum in a: 1583 (str, 181-3) - wydatko- 
wanie tego co poprzednia Ratio de resta pro\Tentuum wykazała 
jako remanent. 
Brak ogólnego zestawienia całej pcrcepty i ekspensy niewąt- 
pliwie czyni te rachunki mniej przejrzystymi i utrudnia korzy- 
stanie z nich, 
Podobnież i rachunki pieniężne tego klucza składają Się 
z kilku nawarstwień: 
1. Summa perceptarum pecuniarum a. 1582 (str, 148) - beL 
daty ściślejszej - zawiera sumaryczny wykaz wpływów z czyn- 
szów i innych opłat ze wsi i miasta "T olborza oraz kilka pozycji 
dochorlów akcydentalnych (sprzedaż skór, piwa etc,): 
2, Regestrum perceptarum pecuniarum (str, 157-160) jest to 
wykaz tychże dochodów pieniężnych, co i pod 1., w kolejności 
ich wpływów od 18, I. do 31. XII, 1582 r.; 
3, Summarius receptorum klucza Wolborskiego (str, 160) 
obejmuje zestawienie systematyczne tychże dochodów (totei: 
szereg pozycji pokrywa się z wykazem pod 1.), ale z dodaniem 
952 fI. 18 gr. 9 den, za zboże i mąkę spławione do Gda11ska: 
-1. Regestr wydatku pieniędzy z prowentÓw lducza Wolbor- 
skiego zebranych (str. 161-173) - chronologiczny wykaz wy. 
datków od 18. I. do 31. XII. 1582 r.; 
5, Rafio pecuniarum de provenfibus davis Wolboriensis per- 
ceptarum (str. 179-181), bez daty, ale jak widać już z 1', 158:1. 
grlyż zawiera pozycję za sprzedane zboże, wymienioną w Rafio 
de resta proventuum (zob. wyżej), 
Przypuszczalnie te rachunki były prowadzone przez niezna- 
nego nam z nazwiska poborcę tamtejszego klucza i do niego za- 
pewne odnoszą się takie wyrażenia, jak: prze dałem, dałem, za- 
płaciłem (pass,). Nie jest jasne, czy adnotacja: et auscu1tata ppr 
me Joannem Lppniczky (str. 181), o której wspomnielismy wy- 
żej, odnosi się do całości rachunków. czy też t:dko do R
.tio pe- 
cuniarum, po l;:tórej bezpośrednio następuje, Dość liczne uwagi,
		

/Pomorze_020_11_017_0001.djvu

			xv 


poprawki i dopiski, porobione nieznaną nam ręką (nie Lipnickie- 
go), oznaczyliśmy jako rękę K. (korektora), 
C. Rachunki klucza Raciąskiego (str. 208-2H) 
zawierają: 
1. Rachunki browarów folwarcznych (str, 208-9); 
2. Crescentia lrumentorum a. 1582 in 7 praediis - tu wliczono 
również dziesięcinę zbożową, zboże wymierne z młynów oraz 
owies wie cny (str. 209-225); 
3. Rachunki bydła i mleczna z gospodarstwa folwarcznego 
(str, 225-8) ; 
4, Summariusz percepty pienięŹ'nej (str, 229); 
5. Ratio distributorum - wykaz szczegółowy wydatków pie- 
niężnych za r. 1582 (str. 229-235); 
6, Summariusz podania retent pieniężnych także zbóż u podda- 
nych... (str, 236-244) - rachunek dochodów należnych za r. 
1582, ale pobranych przez administrację do 12 lipca 1583, a wy- 
dawanych aż do 14 lutego 1584 1',; summariusz ten sporządzony 
przez Jędrzeja Kuneczkiego, poborcę raciąskiego, a sprawdzo- 
ny i podpisany przez Jana Lipnickiego, Cały summariusz pisany 
inną ręką niż całość opisu i reszta rachunków klucza, 
D, R a c h u n k i k l u c z a C i e c h o c i ń s k i e g o (str. 
6f) 
rio 275) - oprócz podsumowania czynszów i innych rlochodó\' 
ze wsi (jedyny raz w całym inwentarzu podsumowanie to zosta- 
ło ujęte w osobną tablicę; nie znaczne l'óżnice w rubryce czyn- 
szów, str, 272-4) - zawicrają: wykaz różn
'ch rlochodów pic- 
niężnych (cxfraordinarie wziętych), dochodów i rozchodów z bro- 
warów, krescencji zbóż, przyrostu i ubytku bydła folwarkowe- 
go, wykazy wydatków pieniężnych (rafio omnium distributorum) 
tudzież wykaz retenty z r. 1582. czyli pozostałości na r, 1583, 
E. R a c h u n k i k l u c z a S o b k o w s k i e g o zawierają 
perceptę i ekspensę zarówno kresccncji folwarcznej, jak zboża 
dannego i wymiernego z młynów oraz pcrceptę i ekspensę pie- 
niężną (str, 803-320), 
F, Podobnie są ułożone rachunki d z i e l' Ż a w y K o m o r- 
s k i e j (str. 326-8
2), 
(;, 
ie znalazly się i nie wiemy czy zachowały się r a c h u Ił - 
ki dzierż3wy Falencl{lCi i klucza Plorkow- 
s k i e go.
		

/Pomorze_020_11_018_0001.djvu

			XVI 


R ę k O P i s, stanowi
cy p O d s t a w ę w y d a w n i c t w a 
(w d, c, oznaczany rkp, 1), znajd uje się obecnie w Archiwum 
Diecezji \Vłocławskiej i nosi nieaktualną już dzisiaj sygnaturę 
139 ;36 zawiera, jak się zdaje, pierwotny tekst inwentarza i ra- 
chunków; opisy poszczególnych kluczów pisane różnym pismem, 
na różnym papierze, przeważnie ze znakiem wodnym, prze,l. 
stawiającym rybę oraz litery GG w otoku podwójnego kola. 
Oprawa oraz numeracja kart pochodzą, jak widać, z końca 
XIX w" a jeszcze zapewne świeższej daty jest obecny tytul rę- 
lwpisu uwidoczniony pismem maszynowym na kartce, naklejo- 
nej na grzbiet oprawy: Regestra honorum omnium episcopatus 
Wladislaviensis 1582/83 a. J . Zapewne omawiane inwentarze i ra- 
chunki spisywane w osobnych seksternach nie stanowiły jednost- 
Id archiwalnej, nie będąc oprawione w jedną księgę, Potwierdza 
to i brak karty tytułowej, jak również śladów po niej. Temu 
też, być może, należy pn:ypisać brak w omawian
Tm rękopisip 
inwentarza dzierżawy Falenckiej i Komorskiej oraz klucza Sob- 
kowskiego, które zapewne zagubiły się przed jego oprawieniem, 
Tłumaczy to również, że w omawianym rękopisie znajduje- 
my pismo kilku, zdaje się 8, rąk, jak również i liczne nie za pi- 
sane karty i strony, Kart niezapisanych jest 19: 23, 41-.1, 5-1, 
65, 140-2, 156, 206, 259, 261,276-7, 279, 28.1, 288. 297. Prócz 
tego wolne są strony odwrotne następujących kart: 1, 27, 1 I:"
, 
114, 124, 130, 133, 143, 150, 151, 205, 213, 248, 230, 256, 258, 
260, 269, 270, 275, 280, 286. 287 i 289. Poza tym dość liczne 

 
wolne części stron, \V ogóle rękopis pisany jest bardzo nieos7.- 
czędnie i wolne miejsca są bardzo liczne, 
Pismo pośpieszne, dość niedbałe, miejscami dość trudne do 
odczytania. - \V rachunkach liczne poprawki, kreślenia. oraz 
dopiski marginalne, robione bądź ręką pisarza tekstu, bądź też 
ręką korektora czy kontrolera; wszystkie one zostały omówione 
\\' przypisach clo wydawnictwa, - Obecnie rękopis liczy kart 


36 EIenchus librorum j. w. nr 139; por. M o r a w s k i M., Maleriały do dziejów 
m. Łodzi w archiwum akt kapituły katedrałnej włoelawskiej, Rocznik 
Łódzki II, s. 16 17. 
37 W EJenchus librorum, j. W., (wyd. 1896) rękopis tpn jest zatytułowany: 
Jnventarium proventuum a. 1582; w cyt. rozprawip M o r a w s k i e g o. 
j. w.: Regestra bonorum episcopalus Władisłaviensis a. 1.582 et 83. "'ska- 
zuje to, iż rękopis nie po
iadał ustalonego tytułu.
		

/Pomorze_020_11_019_0001.djvu

			XVII 


308; stan jego zachowania dobry, jedynie w paru miejscach 
kilka kart naddartych i następnie podklejonych, co pociągnęło 
nieznaczne uszkodzenie tekstu (zaznaczone w przypisach do 
wydawnictwa), 
Najpewniej w r, 1583 sporządzono o d p i s omówionych tu 
i n wen t a l' z y dóbr biskupich,38 (ale z pominięciem rachun- 
ków), który obecnie również znajduje się w Archiwum diecezjal- 
nym we Włocławku zatytułowany: Catalogus bonorum et redituum 
episcopatus WladisJaviensis a. 1582 (w dalszym ciągu oznaczany 
jako rkp, II) .39 Oprawa współczesna, skórzana, z b, pięknym or- 
namentem wytłaczanym, nadniszczona, np, brak części deski tyl- 
n€j oprawy, klamek do zamykania, skóra w kilku miejscach nad- 
darta i uszkodzona, Rękopis zawiera 244 kart papieru prążko- 
wanego, również ze znakiem wodnym, przedstawiającym rybę 
w otoku pojedynczego koła (bez liter). Z nich 220 foliowanych, 
zdaje się, współczesną ręką; na początku księgi 6 kart niefolio- 
wanych, z nich 5 niezapisanych i karta tytułowa (przedostatnia 
z tych sześciu) ; na końcu księgi niefoliowanych kart 16, z nich 
niezapisane dwie ostatnie i strona odwrotna trzeciej od końca: 
ponadto dwie kalty, wyprute z oprawy, zawierają Nomina vjJ1a- 
rum episcopatus WJadisJaviensis w porządku alfabetycznym, 
z podaniem stron opisów poszczególnych wsi, pisane pismem b. 
starannym, współczesnym całemu rękopisowi. Starannie, ale bez 
specjalnych ozdób, wypisany tytuł rękopisu brzmi: CataJogus Bo- 
norum et Reddituum Episcopatus Wladislavien. coJ/ectus initio fe- 
]jcis regiminis 111. et Rndissimi in Chro Pris et Dni Dni Hieronymi 
Comitis a Rozdrazow Dei Gratia Episcopi WJadislawien. et Pome- 
raniae Anno Domini 1582. Inicjał pierwszego wyrazu i data wy- 
pisane innym atramentem, Na lewym rogu u góry strony ręką 
XIX w,: Nr, 136, Dolna część karty tytułowej wycięta: ocalała 
litera P i części innych, pismem i atramentem współczesnym rę- 
kopisowi; wskazuje to na istnienie jakiegoś, nieda.iącego się od- 
tworzyć tekstu, być może zawierającego nazwiska komisarzy 
przeprowadzających re.wizję dochodów biskupich. 40 


3" Por. opis wsi Oppenbruch w kluczu Sobkowskim: tego roku 1583 nająli 
stolczemberczanie, k. 195: wieś GiemJicze w tymże kluczu: który szarwark 
roku 1583 najęli byli.... ibid., k. 191. 
39 Elenchus Iibrorum, j. w., nr 136. 
411 Por. przedmowę do inwentarza z r. 1598, F o n t e s XXXVI, s. V.
		

/Pomorze_020_11_020_0001.djvu

			" 


XVIII 


Tekst inwentarza obejmuje k. 1-216, pisany, jak się zdaje, 
jedną ręką, pismem niezbyt pięknym, ale starannym i czytel- 
nym, prawie bez poprawek, przekreśleń i dopisków; prócz kart 
niefoliowanych na początku i na końcu, niezapisane są następu- 
jące karty: 30, 37-8, 95, 109-10, 140-1, 157, 173, 182--1, 
206-9, zazwyczaj przy końcu opisów poszczególnych kluczy; 
liczne też są karty zapisane częściowo, gdyż pisarz starał się, 
chociaż nie zawsze, opisy wsi zaczynać od nowej strony, Nieraz 
też są spore odstępy pomiędzy poszczególnymi partiami opisów 
wsi - ale luki i przerwy w tekście bardzo nieliczne: zaznaczy- 
liśmy je w przypisach do tekstu wydawnictwa, 
Ponadto rękopis zawiera jeszcze wykaz dziesięcin (k. 216- 
20 oraz 14 następnych, niefoliowanych ), pobieranych przez bi- 
skupów włocławskich tak z dóbr biskupich, jak szlacheckich 
i królewskich, ułożony według powiatów (districtus) i parafii. 
Wykaz ten pisany różnymi rękoma, jak się zdaje trzema. nieda- 
towany, niewiadomo też, czy jest zupełny.4\ 
"Tydawnictwo zdecydowano oprzeć na rękopisie I. jako tek- 
ście pierwotnym, zawierającym również i rachunki. których nie 
zawiera rękopis II; brakujące w rkp. I inwentarze dzierżawy 
Falenckiej i Komorskiej oraz klucza Sobkowskiego uzupełniono 
z rkp. II; wszystkie róż n i c e l' z e c z o w e i o d m i a n k i 
t e k s t o w e, zachodzące pomiędzy jednym rękopisem a drugim, 
zostały zaznaczone w przypisach; natomiast pominięte zostały 
różnice formalne, jak ortografia, prócz nazwisk i nazw topogra. 
ficznych, oraz różnice w układzie graficznym tekstu. Rękopis II 
zawiera niekiedy elementy brakujące w I, np. w kilku wypad- 
kach podsumowanie dochodów z klucza i in,: wszystkie one, o ile 
uzupełniaj.} treść tekstu, weszły do wydawnictwa i zostały odpo- 
wiednio zaznaczone w przypisach, Ponadto rkp, II często w od- 
mienny sposób podaje wykaz czynszów i danin chłopskich: pod- 
czas gdy rkp. I ogólnie podaje wysokość ich z łanu, a następnie 
przy wykazie imiennym chłopów po.przestaje na podaniu ilości 
posiadanych przez nich łanów, rkp. II często podaje osobną ta- 
belę, wyliczając imiennie czynsze i danin
' każdego chłopa 
z osobna. Naturalnie w takich wypadkach poprzestaliśm
' na 


41 Niewiele się różni od wykazu dziesIęcin ogłoszonego przez U I a n o w - 
s k i e g o przy inwentarzu z r. 153-1. A r c h i w u m Komisji Hist. PAU X.
		

/Pomorze_020_11_021_0001.djvu

			XIX 


danych rkp. I, jako zwięźlejszych w formie, a równowartościo. 
wych co do treści. 


. 


T e c h n i k a w y d a w n i c t wata sama, co i we wspom- 
nianym już wydawnictwie inwentarza z 1'. 1;')98. Tak samo wy- 
dawnictwo oparte zostało na ostatniej instrukcji PAU dla wy- 
dawnictw źródeł nowożytnych; i tym razem wbrew 
 16 Zał. A 
instrukcji nie modernizowano pisowrii nazwisk i nazw geogra- 
ficznych, zachowuj
c pisownię oryginału ze wszystkimi jej nie- 
konsekwencjami: powody tego odstępstwa zostały przedstawione 
w przedmowie do wspomianego wydania inwentarza z 1', 1£>98 :'! 
zmodernizowano jedynie pisownię imion chrzestnych, zasadniczo 
o ile występuj
! w fonnie pełnej a nie zdrobniałej. Liczebniki 
główne zast
piono cyframi arabskimi, prócz: l) o ile stano\\'i
 
podmiot zdania, 2) o ile by to wprowadziło do tekstu niejasność 
i 3) o ile ich forma stanowi pewną osobliwość gramatyczną. 
S k r ó t y rozwiązano: jeśli rozwiązanie nasuwa wątpliwo- 
ści, zostało ujęte w nawias kwadratowy. Zgodnie z instrukc.i	
			

/Pomorze_020_11_022_0001.djvu

			, 


xx 


Podobnie, jak we wspomnianym wydaniu inwentarza z roku 
1598, oczywiste omyłki przepisywacza prostowano, me zazna- 
czając tcgo w przypisach; natomiast poprawki istotniejsze, np. 
wadliwie użyta forma gramatyczna, zostały omówione w przy- 
pisach, Toż samo dotyczy i błędów w obliczeniach. - \V przy- 
pisach użyto skrótów: rkp, I i rkp, II, których znaczeme wyjaś- 
niono wyżej; brak liczby przy rkp. oznacza, iż rlana partia tek- 
stu występuje tylko w jednym rękopisie,43 


43 \V og61e rkp. I zawiera wszystkie inwentarze oprócz dzierżawy Falenc- 
kiej, klucza Sobkowskiego i dzierżawy Komorskiej. oraz wszystkie ra- 
chunki; rkp. II - wszystkie inwentarze (pr6cz lnvenlarius seu dcclaralh 
provenluum clavis Piorkoviensis), kt6re weszły do niniejszego tomu, nato- 
miast nie zawiera rachunk6w. 


Dla przejrzystości załączamy poniższe zestawienie: 


SlrOIlU 

.

 


r..kp. I k. ,RI{p. II k.1 
I 


I. Czynsze z miasla \\ loczlawskiego, lak z pla- 
c6w jako i ról roku 1582 
2. Census de villis in clave Wladislaviensi 
3. Cia vis Lubotincnsis 
4. Regeslrum frumenlorum anni 1582 
5. Regesl pecuniarum ... 1582 
6, Rachunki słodów, danin, mieczna i mięsa 
7. Dcclaralio seu invenlarium provenluum cla- 
vis Wolboriensis scriplum a. 1582 
8. CIa vis Nyeszulkowiensis ('um praediis el 
vilIis sibi servienliblls 
9. Ratio de provenlibus perceptis in clave Wo/- 
boriensi in a. d. 1582 
10. Invenlarium el ralio provenluum cia vis Rl1- 
cziqznensis in a. D. 1582 
Rachunki klucza Raciąskiego 
Klucz CziechoczJ.y 
Rachunki klucza Ciechocińskiego 
Dzierżawa Falenczka 
Clavis Szobcoviensis In PomeranIa 
Rachunki klucza Sobkowskiego 
Dzierżawa Komorska 
Summariusz prowenl6w komorskich a. 158:
 
19. lnvenlarius seu dec1aratio provenluum clavis 
Pior koviensis 
Regeslrum censuulll 
viensis cia vis a. D. 


1- 7 
8-29 
29- 32 
33-51 
54 68 
G9-82 


1-6 
7-29 
3] -36 


1--5 
6 22 
24 7 
28-40 
15 53 
55 64  


39- -94 ł 82 


124 


66 103 


96- 108 125 .135 


104- UJ 


135- 184 


H-l- .150 


151 183 '111- 139 
1& 1- 2
3 
2
4- 239 142. -156 
240 -2;)8 


183--208 
208--244 
214 259 
260 -2,5 
276-- 282 
282 303 
303 320 
321-325 
32ft -332 


II. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 


li4 18] 
185- 205 


260-278 


210 -216 


218-287 


332--3<11 89 296 j 
sen provenluum Pior/{.)- 
1582 


20. 


2PS--308 1 158 172 312--356 


-
		

/Pomorze_020_11_023_0001.djvu

			f 


XXI 


Zgodnie ze wspomnianą instrukcją Komisji Historycznej PAP 
pisownia została zmodernizowana, starano się jednak zachowy- 
wać osobliwości językowe. \V związku z tym zechcą przyjąć po- 
dziękowanie prof, H, T u l' S k a za dokładną korektę języko- 
znawczą części polskich tekstów, a dr Z, A b l' a m o w l c z ó w n a 
- części łacińskich oraz skolacjonowanie całego tekstu. 
Niezbędne o b .1 a ś n i e n i a, dotyczące nazwisk, nazw geo- 
graficznych oraz niektórych terminów ze względów technicz- 
nych zostały przeniesione do indeksu; bowiem wielokrotne wy- 
stępowanie większości z nich w tekście spowodowałoby powta- 
rzanie się objaśnień, gdyby je chciano zamieszczać w przypisach 
tekstowych, 
Przy sposobności chcemy zaznaczyć, iż odczuwa się brak 
i n s t r u k c j i w y d a w n i c z e .1, przystosowanej specjalnie do 
źródeł gospodarczych: istniejąca bowiem instrukcja PAU i inne 
odnoszą się do źródeł przede wszystkim narracyjnych i mają na 
celu właściwe oddanie tekstu, podczas gdy w źródłach gospo- 
darczych mamy do czynienia przede wszystkim z liczbami i róż- 
nego rodzaju wykazami. Prócz poprawności należy dbać jes7.- 
cze o przejrzystość źródła oraz oszczędność czasu I miejsca, 
Taka instrukcja musiałaby ustalić, co można ominąć bez szkod
r 
dla waltości źródła, kiedy wykazy można zastąpić tabelą, sło- 
wem jak dalece i w jaki sposób wydawcy wolno kondensować 
źródło, upraszczać i zmieniać jego układ graficzny, by osiąg-ną'
 
możliwie większą oszczędność i przejrzystość układu. 


. 


T y t u ł nlllle.lszego tomu publikacji pochodzi od wydawcy, 
gdyż rękopis, będący podstawą wydawnictwa (rkp. 1), nie po- 
siada - jak była już mowa - w ogóle oryginalnego tytułu, 
Wydając przed dwoma laty inwentarz z r, 1=>98 zatytułowaliśmy 
go Inwentarz dóbr slolowych biskupstwa wloclawskiego, jakkol- 
wiek termin slolowych nie występował w tytule oryginalnym 
źródła; uczyniliśmy tak z tego względu, iż opisywane tam dobra 
stanowiły uposażenie stołu biskupiego (mensae episcopalis). Prze- 
ciwko takiemu odchyleniu od tytułu oryginalnego, nawet gdyb
' 
się dało ono uzasadnić rzeczowo, zostały podniesione zastrzeże- 
nia. H Jednak i obecnie zdecydowaliśmy się wprowadzić do t y- 


44 Por. rec. H e j n o s z a W., Zapiski Towarz. N. Tor., XVII 93 ł.
		

/Pomorze_020_11_024_0001.djvu

			XXII 


tułu przymiotnik st%wych, gdyż w obu wypadkch chodzi o te 
same, z nie znacznymi zmianami (dziel'żawa Falencka), biskupi
 
majętności, istotnie stanowiące zaopatrzenie stołu biskupiego. 
Tytuł oryginalny źródła występuje, jak była już mowa, tylko 
w rkp. II, a bJ'ak go w rkp. I, będącym podstawą wydawnictwa, 
toteż nie powtarzamy go w tytule publikacji, jako odnoszącego 
się do rękopisu, obejmującego tylko część materiału, 
Ogłoszone przez ks, C h o d y ń s k i e g o (M o n u m e n t a 
H i s t o r i c a d j o e c e s e o s \VI a d i s l a \' i e n s i s, zeszyt XIII) 
opisy majętności biskupich z r. 1582 - nie są fragmentami na- 
szego inwentarza, Mamy tu na myśli: 1. Inwentarz odbierania 
zamku w/oclawskiego, folwarków, wsi do niego należących, od 
szlachetnego Stanisława Czechowskiego, podstarościego wloclaw- 
skiego na ten czas, który go oddawał z rozkazania JMci X. Stani- 
s/awa Karnkowskiego, Ql"cybiskupa gmeźI1iellskiego, a antecessora 
biskupstwa kujawskiego, do Il(k JMci pana Jana ROZlażowskiego, 
podkomorzego poznQllskiego, JMci X. Hieronimowi Rozraiowskie. 
mu, biskupowi kujawskiemu, przy bytnc,
ci szlachetnego X. Macie- 
ja Humińskiego, jawnego pisarza i wikarego kościoła w/oclaw- 
skiego, który się wszystkiemu dOstatecznie przypatrzył i widzial, 
jako co oddawano roku PQllshiego 1582, dnia januarii, s. 3-22; 
2. Inventarium relUm in arce Wolboriensi contentalUm, anno Do- 
mini 1582, 18 januarii factum, s, 23
. 
Pierwszy z nich zawiera opis zabudowań zamku włocław- 
skiego, 8 młynów należących do zamku (w naszym inwentarzu 
jest ich 7), tudzież następujących folwarków: Lęg, Dziardunice. 
Wieniec, 'Vola Skarbkowa. Byczyna, Szosnka, \Vitowo. ChełmcI:', 
Lubotyń oraz wsi: Zakrzewo, Kalenczyno, Orle, OpIsy folwar- 
ków zawierają: dane o stanie zabudowań, o wysiewie i zbiorach, 
żywym inwentarzu, wsiach należących do folwarków, Opisy 
wymienionych wyżej trzech wsi nie pokrywają się z opisami 
tychże \\'si w naszym inwentarzu, Drugi fragment zawiera opis 
zabudowań zamku wolborskiego oraz mebli i sprzętów w nim się 
znajdujących, 
Są to, jak można wnosić z tytułów, a k t y p r z e k a z a n i a 
majętności przez urzędników ustępującego arcybiskupa Kam- 
kowskiego pełnomocnikom nowego biskupa Rozrażewskiego. u To- 


I 5 W Wolborzu byli nimi zapl'wne: Jakóh PrzerE'mbski, Jerzy Iherock t nip- 
jaki Zabińsl{i; por. niżl'j, s. 142.
		

/Pomorze_020_11_025_0001.djvu

			XXIII 


też zawierają opisy przede wszystkim rezydencji i gospodarstwa 
pańskiego, a więc zamków i folwaków. Gdy mowa o wsiach, po- 
przestawano na zanotowaniu ich liczby - gdyż wykazy świad- 
czeń musiały podawać inwentarze. Danych, zawartych w obu 
wymienionych fragmentach, nie zawiera nasz inwentarz, prócz 
opisu owych trzech wsi i to odmiennie ujętych. Nie da się dzi3 
powiedzieć, czy istniały takie akty przekazania nowym poseso- 
rom pozostałych części dóbr biskupich, tym bardziej, że nie wie- 
my, z jakiego rękopisu korzystał ks. C h o d y ń s k i. W Archi- 
wum diecezjalnym we \Vłocławku dziś znajduje się już tylko 
tekst jednego z ogłoszonych przez ks, C h o d y ń s k i e g o frag- 
mentów (Wolborza, oprawiony razem z fragmentami różnych 
inwentarzy, głównie XVII w" rkp, bez sygn,); być może tedy 
inne zaginęły,46 


. 


Ka zakończenie kilka słów o t re ś c i o g ł a s z a n e g o m a- 
t e r i a ł u, jako źródła historycznego. Inwentarze zawierają, 
jak wiadomo, wykazy głów rodzin ludności wieśniaczej, jak 
i miejskiej, zamieszkującej dobra, ich uposażenie w ziemię, 
czynsze i powinności na l'zecz dworu etc. Nie odbiegaJą na ogół 
od tego typu źródła. Jak już zaznaczono w przedmowie do in- 
wentarza z 1', 1598 -- inwentarz niniejszy jest jednym z szere- 
gu odnoszących się do tychże majętności, a zachowanych dziś 
w Archiwum Diecezjalnym we \Vłocławku, Kolejne ogłoszenie 
wszystkich da możność badania dynamiki stosunków społeczno- 
gospodarczych w tych dobrach na przestrzeni stuleci XVI-XVIII. 
R a c h u n k i są obfitym materiałem do poznania gospodar- 
ki pańskiej, folwarcznej: rachunki zbożowe informuj
 o wysie- 
wie, krescencji, omłocie, konsumpcji, spławie zboża do Gdań- 
ska etc,; przynoszą dane do dziejów przemysłu rolnego, przede 
wszystkim piwowarstwa oraz młynarstwa; rachunki hy	
			

/Pomorze_020_11_026_0001.djvu

			XXIV 


dane do organizacji gospodarstwa folwarcznego, kosztów jego 
administracji, najmu czeladzi folwarcznej, opłaty rzemieślników 
pracujących na potrzeby folwarku lub rezydencji biskupiej; 
liczne są dane odnoszące się do kultury materialnej a pośrednio 
i obyczajowej, i wiele innych informacji, których nie sposób tu 
wyliczać. 
Zważywszy, że jak wiadomo, posiadłości biskupów włocław- 
skich były rozrzucone na wielkiej przestrzeni, niemal od okolic 
Sandomierza (klucz Lagowski, nazywany również Piórko\\'skim). 
poprzez Sieradzkie, Lęczyckie, Kujawy, Pomorze, aż po okolice 
Gdańska - inwentarz obecny nie jest źródłem do stosunków lo- 
kalnych tylko, lecz - łącznie z ogłoszonymi poprzednio inwen- 
tarzami pełnymi z r, 1534 i 1598 i fragmentami: z pocz. XVI v;, 
(fragment LibIi IelaxaloIium za biskupa M, Drzewiekiego ). 
i 1567. 1568 u - daje podstawę do badań nad dziejami rolnictwa 
i ludności wiejskiej \V XVI \\'. na dużej przestrzeni kraju. 


L. Żylkowicz 


IT MHD Wiad. XI, XII.
		

/Pomorze_020_11_027_0001.djvu

			-, 


CZYKSZE Z MIASTA WLOCZLA WSKlEGO 
TAK Z PLACóW JAKO 1 Ról. r, 1582 a 


Circulum 


Radzynski de una gr. 4 
Kokoska .. 4 
\Vit Barwierz .. 4 
Lubranski .. 4 
Jakub Szoth " 3 
D[omus?] Krussinski " 4 
Stanisła wowa Prus- 
sakowa .. 6 
l\Iatys Aptekarz 2 
Falenczki 5 


civitatis 


Jan organista 
Pawlowski 
Andrzej Rogala 
Koziczki 
Modzerowski 
T
-ray .. 
Marcinkowa " 
Witkowa .. 
Kulinski D. Brand b " 
D[omus?] Chelmiczki " 


Pl at e a Pistorum 


<: Bambac braxatorium gr, 3 
c Postrzygacz c " 2 
c Byethka Kozyna c ,,2 
<: Gandkowsky c " 3 
Kow[alowa] Lenartowa " 3 
Kulinski brax[atorium] 
pusty " 4 
Th warowska " 4 
Halienka " 4 
Konopinski " 1 
Szwie bod a .. 3 
Marcin Jarząbek " 4 
Marek Thlusty " 3 
Martini Jarząbek 
brax [atorium] " 2 


Bartosz Kussnierz 
Nieorzyna 
Czapliczki 
Boniek 
Lathalski 
Parzydzban 
Wojciech Jarząbek 
Lomichuy 
Kwiatkowska domus 
Iczko 
Kobylarskie 
Prussakowa 
Czerwonka 
Marcin Kiiek 
Sokolowski 


gr. 4 
3 
" 5 
" 4 
4 
4 
1 
1 
4 
4 


gr, 2 
., 2 
" 4 
" 4 
" 1 
" 2 
" 4: 
" 4 
" l 
" 2 
" 2 
" 1 
" 2 
" 2 
" 2 


li JV rkp. 1: roku 1583; 
pro.	
			

/Pomorze_020_11_028_0001.djvu

			2 


hlarkowskl 
Dartosz Bednarz 
Piotr Krawiecz 
l\'1:arek 
Bamba 
Gosslawski 


gr, 3 
,. 3 
" 3 
" 3-!) 
" 2 
" 2 


Liassek 
Adam Aptekarz 
Cziecziorka 
Kwiatkowska V:lcua 
l\'Iarchcl Szwiecz 
Jurko\va 


Platea Pieczyrogowska 


Sarnowski 
Arcziechowska 
Glamb 
żucho\\'ski 
'Vymkly 
Parzywoda 
Stanislaw Kussnierz 
Gossniewski 
Czopek vacua 
Materay Szwiecz a 
Jagnieska 
domus Glambi 
Ligienczewskie Lo- 
nowskie 


gr, 4 
" .t 
" .t 
" 4 
" 4 
" 2 
" 2 
4 
" 2 
" 1 
" 1 
2 


" 2 


KupicllUY 
Golymąd 
Gomolka 
Kupichuy Jarkus- 
sewski 
Gregrowa 
Denedictowa 
pan 'Vyssoczki 
'Va wrzynkowa 
Jakub Szyna I 
Klepa b 
Stass R uray 
Witek Sklarz 


Domus combustae 


Klimek Chromy Stani- 
sław z 'Vincza 
Flak 
Prussakowa ku- 
charz [s] 
p [an] Sussiczki 
Falenczki 
Skowronkowskie 
!\lalek deserta 
Golembinski deserta 
J udas Kra wiec 
Kolodzieyka 
Storzych 


gr, 2 
" 2 


" 2 
" 2 
" 2 
" 3 
" 2 
" 4 
" 1 
" 3 
" 1 


Furmanek 
Przewoźnik Francz 
Strzalkowski 
Bartosz Piekarz 
Za party 
Zaparczik deselta 
Chlebowski deserta 
J aszienska 
Wierczynska 
Lyssa Piotrowa 
Klimd. Barwierz 
Zbysskowa 
.Tan \Volek 


gr, 4 
" 3 


" 
" u 
" 3 
<) 
" ..... 


" 2 


gr, 2 
" 2 
.. 2 


" 2 
" 2 
" 4 
" 4 
" 4 
4 


. 


c 


c 


c 


gr 2 
<) 
" 
 


" 4 
" 4 
" 4 
" 4 
" 4 
.. 4 
" 2 
" 2 
" t 
" 4 d 
" 4 


a W rhp. II: Materna. b W rhp. II: l\Iempa. c Licozba nie podana. d Z pOlVodu 
naddllrcia harl}} rhp. I pięt'. naslępn}}ch wiersz» uSxRod..o1ll'ch: uwpelniono oz rhp. II.
		

/Pomorze_020_11_029_0001.djvu

			3 
Thomkowa a gr. 2 Kiepssik gr. 2 
Korczakowskie a " 2 Hanuss Szot " 1 
Czerwonka Koszek a " 4 Pawlik " 2 
Okup a " 4 Skorupka " 4 
Glaskala " 2 Dziadowa " 1 
Kownatka " -1 Kay Szwiecz " 1 
Goslawski " 2 J askolka " 1 
Kownatka Szulayski " 2 
brax [atorium] " II Gierka " 2 
Stara " 4 Polotek " 3 
Flak promptuarium " 4 Krethek " 2 
Szwiech " 5 Otrzes Michalowski 2 
Klimek Kolodziey " 5 Kankuss b " 4 
Walenty Barwierz " 4 Kasprowie Kussnierz " 4 
Szwięcich deserta " 4 Czięska a " 2 
Raphal " 4 Kubelek a " 2 
'Vrobl " 2 Trczinski " 4 
'V ąska " 2 Wegrzynka deserta " 3 
Blazek Surdal " 4 Goslawski 
Kolipiątek " 2 brax [atorium] " 1 
Matyss Thessarz " 2 Lassoczkich area " 2 
Mikołaj Miesczarz " 2 
Circa portam Kowalska 
Dom Konarzewskiego gr, 4 Kokosska obora gr, 4 
Posswiata " 2 Olnm brax [atorium] " 2 
Pawlowski " 11/2 Liassek de horto " 2 
Os zielska " 1 Andreas Rogala " 3 
Zieleniewska " 1 Polothek " 3 
Barro " ] Parzyzban holodium " 3 
Jakobi Szoth Sebestian Kowal " 2 
brax [atorium] " 4 Podliesska " 2 
Zdarska " l Kokoskowie rle novo " 4 
I Klimek mularz 1 Sarnowski Rex 8 
" " 
Doctor Wysczielski " 4 Liassek de granario " 4 
Zaboduk " 2 Piotr Bamba de horto " 8 
Radzynski brax[ atorium].. 3 
· Z pOlVodu naddarcia kartN IV rkp. I tekst uszhod'Zon
, u'Zupelniono z rkp. II. 
b W rkp. I obok Il'}}ra:c 1l'8ma:can
, niecZJ}teln
. 


I 
,
		

/Pomorze_020_11_030_0001.djvu

			4 


s u m m a: de m'eis, którzy płacą, fł. 11 gr. 9 den. 15 a; b gajo- 
wego przychodzi jednego roku więcej niż drugiego, czego się 
de anno [15] 82 wybrało fł. 61; targowego fł. 9-7 1 /2; wymiar 
słodowych z miasta tego roku było ćw. 561 b, 


Agros colentes 


Pawlowski de mansis 
 gl'. 48 
Krussinski de 1 " 21 
Gossniewski Zach[?] de 1 " 2.1 
Radzinski Kulinski " 48 
Boniek de 1 " 2.1 
Janowa Prussakowa de 1 2 l 
Goslawski de 3 72 
Szalayski de 1 " 2.1 
Thlusty Kokosska de 1 ,,2 l 
Albertus Jarząb de 1 1 /2 " 3G 
Paulus Mazur de 1 " 2 J 
Goslawski de 1/2 " 12 
Szwięczich de merlio U 
Malik de 1 21 
Lubranski de 1 2 I 
Wantlicza de l " 2 t 
Kiepssik de 1 " 21 
Pawlowski de 1 " 2.i 
Kokoska de 1 " 2 I 
Gandkowski de 1 " 2..1 
Grochowiczki de l ,. 2,1 
Kolibaba de 1 .. 2-1 
Wlo(larka de medio ,.] '2 


Liska Marcinowa 
de medio gr. 12 
Krussinski de 1 " 21 
PrussnkO\
'a de 11/2 " 3f) 
Posswiata de 1/2 " 12 
Gregorius Piekarz de Ih .. l'} 
Korzonek de 1/2 " 1
 
Faliberssa c rle 112 " ] 
 
J{uklil\: de 1 " 2.
 
Parzyzban de l " 2.1 
Paulus TIozwora de 1/2 "l
 
Szwiętek Krypka de II! " U 
\Vinal'ski de 1/2 " 1') 
Dziębonoss de 1/2 " 1
 
Zarowny de 1/2 l:
 
Marek cle 1 " 2 I 
Loiek de l " 2.
 
Andreas Kolodziey de 1 .. 21 
Chromy Klobukowski 1 .. 2 l 
Jurek Mielczarczyk de 1/2 " 12 
Nieorzy de 1/2 " 1 
 
Szak'yski de 1/2 ] 2 
Parzyzban de 1/2 " ] 
 


Rozwora ratione nwlhcidarii de l manso liher, 


s u ITI m a z ról czynszu fł. :
2-2 t. 


. Z pr'Zelic'Zenia IQJpada n. 16-10. b-b l'ozllpcll/iOIlO oz rhp. IJ < Rkp. II 
F8Iibur
:r:8.
		

/Pomorze_020_11_031_0001.djvu

			::; 


Rybacy mieśćcy co na Wisslie robią 


Rybaków tych jest 13, którzy powinni do Thorunia, do Plocz- 
ka, do Nieszewy, do Racziąza wodą jeździć, dawszy od mile per 
gr, 1, a na każdy tydzień płacą obrocznego od rzeki per gr. 1, 
Gdy łowią wielgą siecią alias wierzchownikiem, płacą na tydzień 
od wierzchownika per gr. 3, a z każdą wielgą rybą, z łososiem, 
jesiotrem, karpiem powinni się do zamku opowiedzieć i przedae 
to za słuszne pieniądze, 


Nomina 


Krethek włodarz liber 
Oleksy Kankuss 
Jan \Volek mały 
Klecha, ten nie płaci nic, n:1 
drogę tylko powinien jeździć 
Pawłowa Golemina 
\Vawrzyniec Mrzyglod 
Dartosz KosSal'Z 


pi3catorUJ11 


.Takub Czarny 
.Tan Szoczewa 
Tomek Bralik 
Andrzej Pozdziossek 
Stanisław Harabuss a 
Wolek wielgi 
rarzydzhan 
Kasper VvantIicza 
Jan Kobialka 


S u m m a od tych rybaków na cały rok fI. IP - 9, 


P ł' Z e d m i e s z c z a n i e, którzy role trzymają, ut supra, 
powinni do zamku drwa wozić, z każdej włóki na miesi<}c po 1 
wozy drew. 


N o m i n a tych: 


Iloz\\'ol'a Bartnik włókę 1 
czynsz tylko płaci 
Michał Kuklik 
Wlodarka 
Dziembonoss 
ZarO\nlY 


włókę 1 
włókę l 
włókę l 
1/ 2 włóki 


· IV rhp. II: .\rolmch. 


l\Iazurka 
\\T antlicza 
Kolihaba 
Parzydzbanik 
Kiepssik 
Krypka 


włókę 1 
włókę 1 
włókę 1 
włókę l 
1/2 włóki 
1,'2 włóki
		

/Pomorze_020_11_032_0001.djvu

			6 


F'alburssa a 
Posswiata 
Szalayskiego 


1/2 włóki 
1/2 włóki 
włók<;> l 


Krussinskiego włókę 1 
Jurck Czarzyk [włókę] 1 
\nodarz tylko cz:\"nsz 


A d V O C a t i a e c I a v i s \V I a d i s I a v i e n s i s 


1. [W] Winczu jest \, ójtostwo spustoszałe na włókach 3. 
2. w Borku jest wójt na :1 włókach, Wojciech Szafruth, tell 
z listy jeździ; \\' tejże wsi jest drugie wójtostwo spustoszałe 
na 3 włókach. 
3, w Chrosney Wolie
 wójt jest Tomasz, ten z listy jeździ 
i obiednego płaci gr, 12. 
4, w Baskowie są dwa sołtysi na d\vu włókach, ci z listy jeż- 
dżą, obiednego płacą obadwa gr, 12. Jan sołtys, wdow
 
Kuczyna sołtysowa, 
5. w Sosncze dwa sołtysowie, Filip i Józef, trzymają po ll/,! 
włók, z listy jeżdżą, gdzie im każą, obiednego płacą pel" 
gr, 6, 
6. w l\Iodzerowie jest wdowa soltysowa, trzyma 2 włóce, 
z listy i na podwody jeździ. 
7. w Grabkowie dwa sołtysi. Stanisław Dambrowski i Marcin 
Kossatka, trzymają po dwu włók, na podworly jeżdżą, 
obiednego płacą per gr. 11. 
8, w Klotnie sołtys jeden, trzyma włók 2, na podwody jeźrlzi, 
gdzie mu każ:
, ohiednego płaci gr. 12, 


, 


W lubotinskim kluczu 
9, \V Lubotiniu sołtysi dwa, Bienass Rudek, Grzegorz GOl'ayshi, 
trzymają po włóce jednej, na podwody jeżdżą, 
10, w Zakrzewie sołtysi dwa, Paweł i \Vawrzyniec; trzymają 
po ll/
 włók, na porlwody jeżdżą. 
11. w Orliu wójt jeden Szwinogaczki, trzyma dwie włóce. na 
podwony powinien jeździć, 


B W rhp. 11: l'aliburs:18. 


l 


-
		

/Pomorze_020_11_033_0001.djvu

			7 


Młyny nad miastem na rzece Zglowiancze 


Młyn C z i e m i ę g a a - ten leży nad samym miastem, 
o dwu kolech ; z wymiaru trzeci korzec młynarz bierze; przy- 
chodzi tego wymiaru na rok żyta kor, 49; kamienie sam sobie 
młynarz kupuje, 
Młyn s ł o rł o w y - ten jest o dwu kolech, słody z miasta 
w nim mielają; żyto gdy miele, trzeci korzec sobie bierze; facit 
na rok 7 [kor]; trzeci kamień powinien sobie kupić; wieprzów 
dwu powinien zamkowych ukarmić, 
Młyn L i s s e k - ten jest o dwu kolech ; z wymian1 trzeci 
korzec na młynarza idzie; pszenice na rok przychodzi b; przy- 
chodzi na rok żyta z niego f[acit] łaszt 1 kor. 15, pszenice kor. 
13; wieprzów dwu powinien do zamku ukarmić; na robotę po- 
winien iść, 


, 


Młyn S z w i e c h o dwu kolech ; z wymiaru trzeci korzec 
na młynarza idzie; kapituła bierze też część z wymiaru; przy- 
chodzi na rok żyta z niego łaszt l kor, 1, pszenice kor, 4; wie- 
przów dwu zamkowych powinien ukarmić; w tern młynie są stę- 
py, co jagły tłuczą, 
Młyn R u ci n y a O dwu kulech ; z wymiaru trzeci korzec mły- 
narz bierze; przychodzi na rok żyta z niego kol', 87, pszenice 
kol', 2; wieprzów zamkowych dwu powinien ukarmić. Około 
budowania w zamku powinien młynarz robić, 
Młyn P o l' a z a o dwu kolech ; z wymian1 trzeci korzec mły- 
narz bierze; przychodzi na rok żyta z niego kor. 87, pszenice 
kor, 3; staw jest barzo rybny, skąd ryb najwięcej do zamku 
przychodzi. 
K o s k a c - z drugą sb"onę "'isli leży ten młynik; daje mły- 
narz z niego na rok żyta kor. 30. Nad tym młynikiem jest ról. 
poczęściej które pusto leżą, 
d Z młynów anni 15
2 summa żyta wynnarnego łaszt. 5 kOI', 
6, pszenice kor. 22 d, 


a W rkp. II obok inną ręką 
 pUSILJ. b llo.,ć nie podana. c W rltp. II obok 
inną ręką: cap.: moie: capilanei? copiluli? d-d Uwpelniono :::: rkp. II.
		

/Pomorze_020_11_034_0001.djvu

			. 


8 


CENSUS DE VILLlS IN (,LAVE WLADISLA VIEKSI 


Villa Wieniec z 


Summa włók w tej wsi: plebańskich włók 3, folwarkowych 
10, sołtyskich 3, osiadłych 30, pustych 22, na podborowiu włók II, 
które na zagony poddani dzierżą i od zagona płacą per gr. 1. 
\V ł ó k osiadłych i pustych, ut supra, na których siedzi kmie- 
ci 30, płacą czynszu na Ś, Marcin z włóki osiadłej per gr, 24, 
z pustej włóki fI. 1 gr, 6 tylko; z włóki dawają kapłunów 2, 
jajec po 30, wiecnego o"'sa po korcu każdy gospodarz i kura 
jednego, W tydzień robią po :3 dni, a we żniwa, gdy się im na- 
każe; zboże powinni odwozić do Nieszewy i do Wloczlawia, 
B o l' y, - Bór jest niemały przy tej wsi, w którym są dwie 
j e z i o l' c e - jedno Okunne, a drugie Plocziczne, 


M ł y n o dwu kolech ; z wymianl młynarz trzeci korzec bie- 
rze; przychodzi na rok z niego żyta łaszt. 2 kor, 6 b, pszenic(' 
kor, 6. 


D z i e s i ę c i n a połowica na Jego l\Ici X. Biskupa idzie, 
a druga połowica na x. plebana. 


Nomina colonorum Groszy Ka- Jajca Owies Kury 
płuny 
Maciej Studziany włókę 1 24 2 30 1 
pusty C 1/2 włóki 18 
Lukasz Kaczynoss włókę 1 24 2 
O 1 ] 
pusty 112 \"łóki w jedno pole 9 
Jakub Brozda włókę l 24 2 :30 l 1 
pustą włókę ] 3(i 
Stanisław Larlka włókę l 24 2 30 1 1 
pusty 1/2 włóki 18 
Wawrzyniec Wrzyczibutha włókę 1 24 2 30 l l 
pusty 1/2 włóki 18 


D Lic
Lu I.tt' pu(lullu. L h" /'Hp" II o
oh inllą re..:: Iylko łLlSlL (n r/ep. I 
ll'
stępuiq lIarr::emian .form
!: puslII (ja ho genetivus sing.) i pustej; to tef. IV druhu 
zachowano pisownię orNginalll; w rhp. II .forma pUSl1J :zastąpiona pr::e::. pusle.
		

/Pomorze_020_11_035_0001.djvu

			. 
9 
Nomina colonorum Groszy Ka- Jajca Owies Kury 
płuny 
Dominik Lada włókę l 24 2 30 l 1 
Maciej WrobI włókę ] 24 2 :1U l l 
pusty 1/ 2 włóki 18 
Błażej Nieuka włókę l 24 2 30 l l 
pustą włókę l 36 
Błażej Thlusto włókę l 21 :2 30 l l 
pustą l 36 
Wawrzyniec Warna włókę l 24 2 30 l 1 
pusty 1/ 2 18 
Grzegorz Spinała włókę ] 24 2 30 1 1 
pustą l 3G 
Stanisław Podmyk włókę l 2.t :2 :30 
pusty 1/ 2 i kwartę 27 
Sobek Dethko włókę l 24 2 30 l l 
pusty [1/2 włóki] 18 
Grzegorz Niesporek włókę l 24 2 30 l l 
pustą 1 36 
Stanisław Dziadunek włókę l 2/1 2 30 1 
pusty 1/ 2 18 
Andrzej Załoga włókę 1 24 2 30 1 ] 
pusty 1/ 2 włóki i kwartę 27 
Tomek Stochmal włókę l 24 2 30 l 1 
pusty I h włóki 18 
\V ojciech Cz£'kala włókę l 24 2 :30 1 l 
pustą l 36 
Jnkub Kuss wł.5kę 1 24 :2 
O ] 1 
pustą l 36 
Jurek Cziełeba włókę 24 2 30 1 1 
'\' oje:iech Wypych włókę l 24 :2 30 1 1 
pusty 1/2 wł0ki 18 
Adam Szeska włókę ] 24 2 :30 ] l 
pusty 1/ 2 włóki 18 
Jakub Biskup włókę l 24 2 
O ] 1 
pusty i/2 włoki 18 
Stanisław Stroyny włókę l 24 :2 30 l 1 
kwartę 1 9
		

/Pomorze_020_11_036_0001.djvu

			10 
Nomina colonorum Groszy Ka- Jajca Owies KUlY 
płuny 
Jakub Thabor włókę 1 24 2 30 1 1 
pustą włókę 1 36 
Paweł Wieczorek włókę 1 24 2 3u 1 1 
W ojciech Dupka włókę 1 24 2 30 1 1 
Maciej Rossolek włókę 1 24 2 
() 1 1 
pustą 1 36 
Maciej Bieretha włókę 1 24 2 30 1 1 , 
Adam Kolodziey włókę 1 24 2 30 1 1 
Sobinsld włók 2 a 
Markowski włók 2 a 


w ój t O W s t W O - to spustoszone, teraz jest na dzieci nie- 
boszczyka Glinskiego ; pan Tulibowski, jako opiekun, dzierży, 
posługi ani posłuszeństwa żadnego nie czynią [s] .Jego Mci X. m- 
skupowi. 


Kar c z m a l' z e - tych jest 11; każdy płaci czynszu per 
gr. 2,1; ci zagony na podborowiu dzierżą i płacą od każdego za- 
gona per gr. 1, owsa po pół korcu dawają: 


Trelka 
idem zagonów 7 
Parzyglin 
idem zagonów 16 
Palidupa 
Zaloga 
idem 
agonów 12 
Sczepallek 
idem zagonów 18 
Gnip 
zagonów 25 
Sohil1ski 


gr. 2.1 
gr. 1
 
gr, 2.
 
gr, 18 
gr, 2":' 
gr. 
gr, 2-
 
gr. 21 


gr, 24 Kania 
gr, 7 idem zagonów 1
 
gr. 2-1 Sendoch 
gr, 16 idem zagonów 18 
gr. 2,1 Dziadunek 
gr, 2.1 idem zagonów 4 
gr. 12 Mierzwa 
gr. 2"
 Piotrek Kupidura 
gr. Ix Czaluika, plebański 
gr. 2<1 karczmarz, de 12 sulcis gr, 1
 
gr. 25 Kiepssik zagonów 12 gr. 1
 
zagonów trzyma 45, ten nie płaci. 


4 


o g l' o d n i c y - ci powinni robić, gdy się im nakaże; z wy- 
młocku dziesiąty korzec biorą, - N o m i n a tych: Andrzejek. 
Bienek, Andrzejowa wdowa, Paweł Gratis, Tomek Rufa. 


a C'Zł}ns..e nie podane.
		

/Pomorze_020_11_037_0001.djvu

			11 


s u m m a z tej wsi: czynszu fI. 57 a, kaphmów 60, jajec kop 
15, owsa wiecnego kor, 30, kurów wiecnych 30, li żyta wymiarne- 
go łaszt. 2-6, pszenice wymiarnej kor, 6 b. 


V i II a \V o I a W i e n i e c z k a 


Włók w tej \,;si: folwarkowych c, osiadłych b 2 h, pusta L- 
C z Y n s z u płacą na ś. Marcin per fI. 1 i gr. 6 z włóki, jajec po 
30, owsa wiecnego po kor, 1, kura wiecnego 1. - Robotę tę orl- 
prawują jako i winczanie. 
, R z e k a - ta wioska nad Zglowianką leży. 
D z i e s i ę c i n a Jego Mci X. Biskupowi wszy tka należy. 


Nomina colonorum 


Groszy 


Ka- Jajca Owies Km"y 
płuny 
2 :30 ] 1 
2 
O 1 l 
2 :10 


Michałek włókę l 36 
Falk włókę l 36 
Pustą włókę na troje dzierżą 36 
O g r o rln i k: Paweł Plociennik, 
S u m m a z tej wsi: czynszu fI. 3 gr. 18, kapłunów 6, jajec 
kop 1 1 12, owsa wiecnego 2, kur 2 d. 


Villa Korabnild 


\Vlók w tej wsi osiadłych 12 po 8 zagonach; poddanych tak- 
że 12, ci nie dawają żadnego czynszu ani dani. - Na stróżą do 
zamku wychodzą po dwu i robotę wszelaką od prawują, gdy się 
'im nakaże, drwa do piwa wożą, z listy na 6 mil chodzą; do mły- 
nów odwożą słody mleć i żyto na chleb, Do kościoła służą 
w uroczyste święta. 
Łąk i. Tych jest na hłotach dostatek, których poddani ku 
swemu pożytkowi uży\\>ają, B o r y są nie małe, z których dre\" 
dOdawają na warzenie pi\,,'a zamkowego; w tern boru jest je- 
z i o r k o O s t o we. 
D z i e s i ę c i n ę x, poddziekani po nich bierze. 


8 HO ;-kp. II: fi. 57-2: ::: pr:::eli..:::enia w},'pada .fI. 57-4. b-b l 'Z.upelniono 
'Z. rkp. II. c Lic:::ba nic podana. d W rhp. II i,lIIą r<:hą dodano: non es' in inven- 
'ario davis \nadisla"icnsis. - .\'ie jasne, o jaki inu"entar::: tu chod:;:.i. IV iTl/ven- 
larzach z lal 1534 i 1598 wpewnc ta wieś wl}stęp"je jako Wolic:w, por. Archi- 
wum Kom. His'. PAl' 
. s, 12 i I'on'es T N. T. 36, s. 8-9.
		

/Pomorze_020_11_038_0001.djvu

			12 


Nomina colonorum: 


Jan Doleska 
Michał Czayka 
Wojciech Gayda 
Jan Bembenek 
Jan Nowak 
Andrzej Sziewiorek 


Maciej Kwap 
Stanisła w Duch 
Wojciech Potempa 
Jan Kempa 

fatys Labęcz 
Paweł Krogulecz 


Viii a Skarbkowa Wolia 


\Vłók w tej wsi: fohrarkowych 2 sztukami. osiadłych 9, 
a dziesiątą włodarz dzierży, de qua lilie\'; pustych 8, item na fol- 
wark obrócono pustych wic k 11/
. - \Vłók osiadłych i pustych 
ut sUpi'a, na których siedzi kmieci 9, plaC	
			

/Pomorze_020_11_039_0001.djvu

			13 


Nomina colOnOrU111 


Groszy 


Ka- Jajca 
płuny 
2 


Owies 


KUl'Y 


Kasper Mucha, włókę 1 
pustych włók 1 1 / 2 
Falk Begiol włókę 1 
Karassek pusty 1/2 włóki 
O g l' o d n i c y: ci z wymłocku 
Marcin Czapla, Klimek Bogiel. 
K a l' c z m a l' z: "\V ojciech Zakwap trzyma ogród karczem- 
ny, z którego daje gr, 6. 
S u fi m a w tej wsi: czynszu fI. 27 gr, 12, kapłullów 22, ja- 
jec kop 5 szt. 2U. owsa wie cnego kor, 10. kur wie cnych 10, a 


48 
72 
l18 
24 
robią 


20 


1 


., 
oj 


30 


2 20 
1 10 
- Wojciech 


1 1 
1 1 
Karassek, 


Villa Zbliang 
\Vłók w tej wsi: folwarkowych sztuk b, osiadłych 4, pustych 
2, Włók osiadłych i pustych ut supra, na których siedzi kmieci 
4; z osiadłej włóki na ś. Marcin płacą czynszu per gr. 53, a z pu- 
stej per fI. 3 gr. 11. Hem kapłunów 2 z włóki dawają, jajec p0 
30, owsa wiecnego po kor. 1, kura wiecnego 1. 
R o b o t y: w tydzieil robią po 3 dni, 
D z i e s i ę c i n ę kapituła wloczlawska bierze. 
\" tej wsi poddani małe p a s t w i s k a mają i dla nich oko- 
licznej szlachcie pomagają robić, 


Nomina colollorum FL-gr. Ka- Jajca Owies Kury 
płuny 
Paweł [z] Prze ch włókę 1 1-2i
 2 
o 1 1 
pustą włókę 1 3-11 
z sztuk folwarkowych 1-18 
Walenty Mross włókę 1 1-23 2 30 1 1 
pustą włókę 1 3-11 
z sztuk folwarkow
-ch 1-18 
Lukasz Pera włókę 1 1-2:
 2 30 1 1 
z czworga staj -24 
Andrzej Fridrych włókę 1 1-23 2 20 1 1 
z czworga staj -2-1 


a OMiezenie zdaje 3ię biedne: jeMi PrzNjCl,t', iż cz)}nsze i danin)} wpl)}wal)} 
z 15 włók (jah /l'idać ::: tabeli) a nie :l. 16, jakb)} w)}nihalo :z: tekstu, w).,'padnie: 
fi. 24-6, kllplun6w 30, jajec kop 5. owsa kor. 10, kur 10 b Linba nie podana.
		

/Pomorze_020_11_040_0001.djvu

			14 


I 
ł 


K a l' c z lU a l' z: Paweł z Przech cle taberna solvit gr, 20. 
S u In m a w tej wsi: czynszu fI. 18-18, kapłunów 8, jajec 
kop 2, owsa wiecnego kor, 4, kurów wiecnych 4, 


ViJla.Borek 


W tej wsi włók: sołtyskich a 3, osiadłych h, pustych b. \Vłók 
osiadłych i pustych ut supra; z włóki płacą per gr. 24, - Ta 
wieś jest spustoszała, tylko jeden sołtys w niej mieszlia. 
D z i e s i ę c i n a na JegoMci X, Biskupa przynależy. 


Nomina colonorum 


FI.-gr. 


Wojciech Szafruth włók 3 
cxteri: 
Jan Sekula włók 
 
włodarz z Szwierczynka włók
 I 
wójt z Paniewa włókę 1 
Jagustin z Paniewa włókę I 
P[an] Stanisław Szieroszowski włók 2. 
S o ł t y s Szafruth h'zyma włók 3 sołtyskich c. 
S u In m a z tej wsi czynszu fI. 6-12 d, 


2-U 


1-18 
2,1 


21 


21 


Villa Wit ho w 
[Włók] plebańskich 2, folwarkowych 10, sołtyskich 4, te na 
folwark orzą, osiadłych e, pustych 9 1 /2 d. - \Vłók osiadłych i pu- 
stych ut supra, na których siedzi kmiecie, płacą czynszu z każ- 
dej włóki po gr, 40 na Ś, Marcin, kapłunów 2, jajec 24, obiednego 
i serowe
o każdy per gr, 1 1 / 2 , wiecnego owsa po korcu, kura 1. 
R o b o t y w tydzień robią po 2 dni. 
J e z i o r k o, - Pod folwarkiem jest jeziorko niewielkie, 
w którym karasie bywają, 


ł 
I 


a L'zllpelniono :z: rhp. II. b Lic...bS nie podane. c W rhp. II innq ręhq doda- 
no: tej wsi nie masz ID inwentarzu. - W imvenlar:wch %. lal 1534 i 1598 IVie
 
laka IV}:su,:puje IV hlucz,u lubot,Vńshim, por. Archiwum Rom. Hist. PAlT, t. X, 
s. 23 i I'ontes T. N. T. 36, s. 35-6. d C'8fr
 uzupelniono:z: rhp. II. e Lic%ba 
nie podana.
		

/Pomorze_020_11_041_0001.djvu

			15 
D z i e s i ę c i n a, - Tę kapituła wloczlawska po wszytkie.i 
wsi bierze, a po karczemnych rolach pleban, 


Nomina colonorum 


Groszy Obiedne Ka- Jajca Owies Kury 
płuny 


Sobiech Mielczarz włókę l 40 11/2 
pustą włókę l 40 
Szczepan włodarz pustych 
włók 1112, z tych liber 
Michal Domagala włókę l 40 1 1 /2 
pustą l 40 
Jadam Sobieraj włókę l 40 1 1 /2 
pustą l 40 
Wojciech Piaskowski włókę l 40 1 1 /2 
pustą l 40 
Biernat Plaskoss włókę l 40 11/2 
pustą włókę l 40 
Grzegorz Warda włókę l 40 1 1 / 2 
pusty 1/ 2 i 4 zagony co na 
oziminę zorał 25 
Maciej Kaziroth włókę l 40 1 1 /2 
pustą l .tO 
Bukarth włókę l 10 1 1 / 2 
pustą włókę 1 10 
!tern z ról p u s t y c h, które się obcym poddanym ponaJ- 
mowały: 


[Nornina colonorum] 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


24 


24 


24 


24 


24 


24 


24 


l 


l 


2 


24 


1 


l 


l 


l 


l 


l 


1 


l 


l 


l 


l 


l 


l 


l 


Grosze Obiedne Ka- Jajca 
płuny 


Waga [z] Starego Radziejowa włók 11/2 
Nossek [z] Zmorzycz włókę 1 
Jantoch [z] Strozewa włók 2 
Tomek Skraba z Boruczina włókę l a 
Maciej Cziessnik z Boruczina włókę 1 
na jarz nie dopuszczono mu siać 
Paweł Koka 1/ 2 włóki 


60 1 1 / 2 
40 1 1 /2 
80 
4 1 ) 11/2 


20 
10 1 1 /2 b 


Item na folwark zasiano pustych włók 3 1 / 2 , 


2 
2 
4 
2 


2-1 
24 
48 
24 


l 


12 


a )J' rhp. r wNhreślono: a na jar:& nie dopuszczano mu siać; w 2 pierllJt;'Z};ch 
rubr
'hac" '/Olejno 'I, 9. h W rhp. I :z.ap. blędnie: 19, sprostowane 'Za rhp. II.
		

/Pomorze_020_11_042_0001.djvu

			16 


Kar c z m a r z e - tych jest dwa; trzymają po dwu ról 
karczemnych i płaci czynszu każdy per fI. 2, capones 2: \Varda 
fl, 2, kapłuJ1ów 2: Szczepan włodarz fI. capones 2. 
O g l' o d n i c y - tych jest dwa, robią wszelalcą robotę: 
Szczepan Grossek. l\'Iaczko, 


S u m m a z tej wsi: czynszu fI. 29 gl', 5 a, obiednego gr. 17°, 
kapłunów 27 c, jajec kop 5 1 /2; owsa kor, 14 d, kurów 14 d. 


Vil1a Chelmcze 


Włók w tej wsi: pleballskich 3, folwarkowych e, osiadłych 
34 1 /2, pustych 6. Włók osiadłych i pustych. ut supra, na których 
siedzi kmieci c: z każcłej włóki płacą czynszu na ś. Marcin per 
fI. 2 gr. 12; a włóki są u nich zakupne, 
D a 11 tej wsi: z każdej włóki po kapłuniech 2. jajec po 40; 
obiednego i serncgo <', wlecnego owsa po kor. 1, po kuru wiec- 
nym. - 
R o b o t y: w tydzie{1 robi

 po 2 dni, a poniedziałel
 dla tar- 
gu mają wolny; we żniwa, gdy się im nakaże; zboże do \Vlocz- 
lawia i do Niessewy powinni odwozić, 


D z i e s i ę c i n a - tę wszytką do folwarku wytykają. 
B l' o \V a l' _ ten na rok pożytku uczyni e. - S a d z a w k i 
dwie są dla przechowania ryb, 


Nomina colo nor um Fl.-gr. Obiedne Kapłuny J:łjca Owies Kury 
Piotr Glodel
 włók 1'/2 
-18 4 4 80 1 1 
pusty 1/2 włóki 1- 6 
.J an Solk włók 2 4-2.[ .1 4 80 l 1 
Jakub Baran włók 2 .1-24 t 5 100 1 1 
pusty 1/2 włóki 1- 6 1 
Jan Liessak 1/2 włóki 1- 6 1 1 
O 1 1 
Marcin Czerwonka włók 11/2 3-18 ., <) 6() 1 1 
d i) 
. 


. Sie IlIliczon
 cz
nsz z Iwrczem, lącznie /I1}JllUda. fi. 33-5. b Z przelicze- 
nia w}}pada: gr. 18. c Nie wliczone:::: IWl'czem kapluTIJ} " d Z pr:::elic:::enia wp- 
pada: 8 c Lirzba nie podana.
		

/Pomorze_020_11_043_0001.djvu

			Nomina colonorum 


Piotr Goły włókę 1 
pustą włókę 1/2 i półpole 
Piotr Konieczny włók 11/2 
Szymon Goly włók 11/2 
pustą włókę 1 
Stanisław Bsducha włók 2 
Venceslaus Rychlik włók 2 
Tomek Biskup włók 1 
pustą włókę 1 
Mikołaj Loro włók 1 1 /2 
pusty 1/ 2 włóki 
Jan Soczewka włókę 1 
Maciej Slaby włók 2 
Florek 1/2 włóki 
Daltosz Duczka 1/2 włóki 
Marcin Sztuka 1/ 2 włóki 
Wojciech Kapusty 1/2 włóki 
Jan Falk włók 2 
v. T a wrzyniec Synowiec 
włókę l 
Szczepan Smolka 1/ 2 włóki 
Wojciech :Mazgay 1 1 /2 
Jan Glod włókę 1 
pusty 1/2 włóki 
Błażej PisczeJ,; włók 11/ 2 
Maciej KozieJ włodarz włó- 
kę, ex hac liber 
idem pustej 1/2 włóki 
Ambroży Nikiel 1/2 włóki 
Jebalczyna wdowa 1/2 włóki 
Piotr SoJdek 1/2 włóki 
pustą włókę 1 
Paweł Nikiel 1/2 włóki 
Wojciech Pyczka 1/2 włóki 
Brykczy Chudy włókę 1 
Wojciech Gornik 1/2 włóki 


8 W rkp. II. 5. b W rhp H: 40. 


2 


17 


FI -gr. Obiedne Kapłuny Jajca Owies Kury 


2-12 
1-25 
3-18 
3-18 
2-12 
4-24 
4-24 
2-12 
2-12 
3-18 
1- 6 
2-12 
4-24 
1- 6 
1- 6 
1- 6 
1- 6 
4-24 


2-12 
1- 6 
3-18 
2-12 
1- 6 
3-18 


1- 6 
1- 6 
1- 6 
1- 6 
2-12 
1- 6 
1- 6 
2-12 
1- f) 


(
 


2 
1/2 
3 


<) 
v 


2 
4 
4 
2 
2 


<) 
v 


1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
4 


2 
1 


<) 
,") 


2 
1 


<) 
v 


1 
1 
1 
1 


2 


1 
1 
2 
1 


3 


3a 
3a 


4 
1 
4 


4 


2 
4 
1 
1 
1 
1 
4 


40 
80 
20 
20 
20 
20 
80 


2 
1 
3 


40 
20 
60 
60 b  


1 


<) 
v 


60 


1 
1 
1 
1 


20 
20 
20 
20 
10 
20 
20 
40 
20 


2 


l 
1 
2 
1 


60 


60 
60 
10 
80 
80 
80 


80 


1 


1 


l 
1 


1 
1 


1 
l 
1 


1 
1 
1 


1 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


1 
1 
1 
1 


1 
1 
1 
1 


1 


1 


1 
1 
1 


1 
1 
1 


1 
1 
1 
1 


1 
1 
1 
1
		

/Pomorze_020_11_044_0001.djvu

			18 


K a l' c z m a l' z e, - Karczmarzów jest 6, którzy role trzy- 
maj
 karczemne, a tych jest osiadłych 8, pustych 2 a; płacą czyn- 
szu z każdej rolej per gr. 16 i w tydziel1 robotę ręczną przez 
jeden dziel1 odprawują: 


Wojciech Pyczka 16 gr. 
Brykczy Chudy 16 gr. 
Jan Liessak 16 gr. 


Ba1tosz Duczka 2 role trzyma fł. 1 gr. 2 
Marcin Sztuka 16 gr, 
Jan Furman 16 gr, 


JebalczYl1ska pusta, Gorni11ska pusta, item Maciej Kozieł 
z Lorem trzymają dwie role karczemne, jednej na zimę nie ZH- 
siano, tylko na jarz, i mają dać od nich 16 gr, 
O g l' o d n i c y, - Ogrodników jest 4; ci robią, gdy się im 
nakaże, za strawą folwarkową; z wymłocku korzec jedenasty!' 
biorą: Wojciech z Koplicza, Błażej, Grzegorz, Klathka, 
S u m m a w tej wsi: czynszu fł. 102 gr, 3, obiednego fł. 
 
gr. 18 1 12, kapłunÓw 77, jajec kop 27 c, owsa wiecnego kor. 31 c, 
kurów 31 c, 


ViII a Kiczko 
'Vłók w tej wsi: folwarkowych d, osiadłych d, pustych li. 
Włók osiadłych i pustych ut supra, na których siedzi kmieci 7. 
płacą czynszu z każdej włóki pel' fł. 1 gr, 10 na Ś, Marcin; ka.- 
płunów 2, jajec 20; obiednego, sernego i spisnego gr. 2; owsa 
wiecnego po kor, 1, kura wiecnego 1. 
R o b o t y odprawują jako i w Chelmczach, 
D z i e s i ę c i n ę - tę do folwarku cheJmieckiego wytykają, 
J e z i o r o, - Przy tej wsi jest jezioro na 2 1 /2 tonie niewodowe, 


Nomina colonorum Grosze Obiedne Ka- Jajca Owies Kury 
płuny 
Mikołaj Młynarz "łókę ] .10 ł 1/2 2 20 1 1 
pustych włók ] 1/2 60 ;) 
Wojciech Sziemk włókę 1 .10 5 2 20 1 1 
pustych włók 11/2 60 3 30 
Maciej Marek włókę 1 .10 6 2 20 1 l 
pustych włók 2 SO -1 40 


ft W rhp. U obok inną rchq: na dw6r. b nr rhp. T: II. c CNfr}! uzupelnione 
:z: rhp. n. d Ilość nie podana. e W rkp. II: Sziemk 4"/
 i 5, Maciej Marek 41/
, 
Anrlrzl"j ;\Iarek 6, inni jak rhp. J.
		

/Pomorze_020_11_045_0001.djvu

			l
ł 
Nomina colonorum Grosze Obiedne Ka- Jajca Owies Kury 
płuny 
Andrzej Marek włókę 1 10 4 2 20 1 1 
pustą włókę 1 40 2 20 
Marcin Ogonek włókę 1 10 2 2 20 1 1 
Sobek Bierzy 1/2 włóczek 20 1 1 10 1/2 1 
Walenty Bierzy 1/ 2 włóki 20 1 1 10 1/2 ] 


S u m m a w tej wsi: czynszu fI. 16, obiednego gr, 24, kapłu- 
nów 24, jajec kop 4, owsa wiecnego 6, kurów wiecnych " .:I, 


ViII a Kaczewo 


W tej wsi włók: plebańskich 2, osiadłych 5 1 / 2 b; włók osiad- 
łych ut supr<1, na których siedzi kmieci c; płacą ze wszytkicgo 
czynszu i miasto robót fI. 57 gr, 18, Na przyjazd Jegol\łci X. Bi- 
skupa do Chelmiec powinni drwa wozić; kapłunów wszyscy da- 
wają 50, 
D z i e s i ę c i n ę x, plebanowI tak z ról plebańskich jako 
i poświętnego płacą fI. 38 gr, I
, 


Nomina colonol'um: 


Maciej Ozimek, włodarz, włókę 1 Lukasz Nadolny ,dók t l i 2 
Antoni włók 11/2 Jan, Koczedo włókę ] 
Stanisław Kwap 1/ 2 włóki. 
S u m m a z tej wsi: czynszu fI. 57 gr. ]8, kapłunów 50. 


Villa Ch rosna Wolia 


\V tej wsi włók: osiadłych 3 d, pustych 7 e, sołtyskich 1, - 
Włók osiadłych i pustych ut Sllpra, na których siedzi kmieci 1; 
z każdej włóki płacą czynszu na Ś, Marcin per gr. 24. - !tern 
w tejże wsi jest kmieci kapituły crusficzkiey 10; mają włók II) 
i do tego folwark. - D a 11 tej wsi: z włóki dawają po' kapłu- 


& Z pr:elic:;:en;a w)Jpada: czgnszu fi. 16. oLiednep,o Rr. 28 1 / 2 , l;apłun6w 21, 
jajec kop 3 1 / 2 , oU'sa kor. 6, kur6w 7. b C)JfQ} uzupclnione' :t rltp. II. c llo
ć 
nie podana. d W rhp I poprawiono -.:.am;asl. 4, "IJ. rhp. I poprawiono 'Za- 
miast: 6. 


.
		

/Pomorze_020_11_046_0001.djvu

			20 


nów 2, jajec po 15, wiecnego owsa po kor, 1, kura .1e	
			

/Pomorze_020_11_047_0001.djvu

			21. 
Nomina colonorum Grosze Obiedne Ka- Jajca Owies Kury 
płuny 
Andrzej Karczmarz włókę 1 16 1 1 /2 2 10 1 1 
pustych 3 48 4 1 / 2 6 30 
Kopytko włókę 1 16 1 1 /2 2 10 1 1 
pustą włókę 1 16 1 1 / 2 2 10 
Luka Oszieja włókę 1 16 1 1 / 2 2 10 1 1 
pustą włókę 1 16 1 1 / 2 2 10 
Jan sołtys włókę 1 16 1 1 / 2 


K a l' c z m a l' z - Andrzej Karczmarz, ten dwa ogrody kar- 
czemne dzierży, z których czynszu płaci gr, 8, - S o ł t y s i. __ 
W tej wsi są 2 sołtysi, z listy powinni jeździć, trzymają po włóce 
jednej, a obiednego płacą po gr, 6: Jan sołtys gr, 6, Kuczyna 
sołtysowa gr, 6, 
S u m m a z tej wsi: czynszu fI. 7 gr, 2 a, obiednego gr, 18, 
kapłunów 22, jajec kopa i 50, owsa kor, 5 b, kur 5 b, 


Villa Sosnka 
V.,r tej wsi włók: folwarkowych c, sołtyskich 3, osiadłych 16lf,z, 
pustych 10 1 /2. - Włók osiadłych i pustych ut supra, na których 
siedzi kmieci 19, płacą czynszu z każdej włóki per fI. 1 gr, 6 na 
Ś, M:arcin, obiednego per den, 15, a serowego per gr. 1, kapłu- 
nów po 2, jajec po 10, owsa wiecnego po kor. 1, po kurze wiec- 
nym, 
R o b o t y: w tydzień robią po 2 dni, a we żniwa, gdy się 
nakaże, okrom poniedziałku, Zboże do \Vloczlawia i do Niesze- 
wy powinni odwozić, 
D z i e s i ę c i n a - ta się po wszytkiej wsi do folwarku wy- 
tyJ
a. 
G a j - gajek dębowy niedaleko wsi jest. 


Nomina colonorum Grosze Ob. ser. Ka- Jajca Owies Kury 
Den. płuny 
Bienaszek włókę 1 36 33 2 10 1 1 
pusty 1/2 włóki 18 1 5 


e Tu wliczone obiedne od soll}Jsńrl'. b Z prz.eliczenia U'8pada: 4 c Ilo
ł 
nie podana.
		

/Pomorze_020_11_048_0001.djvu

			22 
Nomina coionorum Grosze Ob. ser. Ka- Jajca Owies Kury 
Den. płuny 
Walenty Burza włókę 1 36 33 2 10 l 1 
Maciej Pizdek włókę 1 36 33 2 10 l 1 
Marcin Niczk włókę 1 36 00 2 10 1 l 
.
i.) 
pustą włókę 1 36 2 10 
Mikołaj Bieniek włókę 1 36 33 2 10 1 1 
pustą włókę 1 36 2 10 
Grzegorz Kuzik włókę l 36 
}.} 2 10 l 1 
u.J 
pustą włókę 1 36 2 10 
Wit Ligusz włókę 1 36 3
 2 10 1 1 
pusty 1/2 włóki 18 1 5 
Andrzej Olenczki włókę 1 36 33 2 10 1 t 
pusty 1/! włóki 18 1 5 
Walenty Biskup 1/2 włóki ]8 15 1 5 1 t 
Andrzej Passek włókę 1 36 33 l 10 l l 
pusty 1/2 włóki 18 15a 1 5 
Szymon Olk włókę 1 36 00 2 10 1 l 
uu 
pustą 1 36 2 10 
Jakub Garnyss włókę 1 36 33 2 10 1 t 
pusty 1/ 2 włóki 18 1 5 
Czessarz Sobek włókę 1 36 33 2 10 1 1 
Maciej Mędrala włókę 1 36 33 2 10 1 1 
pusty 1/ 2 włóczek 18 1 5 
Maciej Naray włókę l 36 33 2 10 1 1 
pustą włókę 1 36 2 10 
Andrzej KOl11ossa włókę 1 
6 33 2 10 1 1 
pustą włókę l 36 2 10 
Marcin Wy pych włókę 1 36 3:1 2 10 1 1 
pusty 1/ 2 włóki 18 1 :5 
Józef sołtys pusty 1/2 włóki 18 15 a t 5 
4 
Filip sołtys pusty 1/ 2 włóki 18 1 fi 
O g r O d n i c y - ci z wymłocku robią i do każdej roboty 
powinni za strawą: \Vojciech Baran, Wojciech, Szymon Judas;:;, 
Serafin, Jan Narwi. 
e W rhp. II tej Q}fr}} nie ma.
		

/Pomorze_020_11_049_0001.djvu

			23 


s u m m a z tej wsi: czynszu fI. 32 gr, 24, obiednego i sero- 
wego fI. 1 gr, 4-15, kapłunów 53, jajec kop 4 1 /2, owsa wiec- 
nego kor. 17, kurów l7-a, 


Villa Byczyna 
b Włók w tej wsi b plebańskich c, folwarkowych 10, osiad- 
łych 11, ex dwunastej d włodarz liber, pustych 2 1 / 2 ; item na fol- 
wark obrócono pusty 1/2 włóczek, - \Vłók osiadłych i pustych 
ut supra, na których siedzi poddanych 14; z każdej włóki płacą 
na Ś, Marcin per fI. 2, a z pustych półwłóczków per fI. 3, sero- 
wego po gr, 1, kapłunów po dwu, jajec per 20, owsa wiecnego 
per kor, 1, kura wiecnego, 
W tydzień r o b i ą po 2 dni, a we żniwa 4; zboże wszelakie 
powinni odwozić do Niessewy albo do Wloclawia, 
D z i e s i ę c i n ę. - Kapituła wloczlawska po wszytkiej ".,.si 
dziesięcinę bierze, 


Nomina colonorum Floreny Serowe Ka- Jajca Owies Kury 
płuny 
Marcin Lawiczki włókę 1 2 1 2 20 1 1 
Jan Prussek włókę 1 2 1 2 20 1 1 
pusty 1/ 2 włóczek 3 1/ 2 1 10 
Grzegorz Trzessek włókę 1 2 1 2 20 1 1 
Andrzej Koza włókę 1 2 1 2 20 1 1 
Szczepan Bodzanowski włókę 1 2 1 2 20 1 1 
pusty 1/ 2 włóki 3 1/ 2 1 10 
Jan Marek włókę 1 2 1 2 20 1 1 
Błażej Kramp włókę 1 2 1 2 20 1 1 
Pa we} Koka 1/2 włóki 1 1/2 1 10 
Oleksy Janowski włókę 1 2 1 2 20 l 1 
Oleksy Papiess włókę 1 2 1 2 20 1 1 
pusty 1/ 2 włóczek w jedno pole 2 .1/2 1 10 
Marcin włodarz włókę 1 z tej liber 
pusty 1/ 2 włóczek ... 1/ 2 
o, 
Marcin Brussek włókę 1 2 1 2 20 1 1 


8 Z IJr:::.elic::ellia ll')Jpada: CZ!.mszu fi. 32-1:', obiedn
go i seroweHo fi. 1-1-15 
(wedle rkp. II: n. l den. 5): po:::m.tale poz,vcje :::$lad:w;q sil.'. b-b Uzupcllliono 
::: rll/'. P. c llo.<ć lIie podana. d IV rhp. 1 ł 11: 12.
		

/Pomorze_020_11_050_0001.djvu

			24 


Nomina colonorum 


Floreny Serowe Ka- Jajca Owies Kury 
płuny 


Wojciech Recz włókę 1 
Marcin \Vlosz z Radziejowa a 
1/ 2 włóczek pusty 
K a l' c z m a l' z e: tych jest 4; 
i płacą z każdej per fI. 1: 
Błażej Kramp, dlatego że nie zacię- 
guje, [płaci £1.] 3 


2 


1 2 20 1 1 
1 2 20 1 1 
trzymają po roli karczemnej 


3 


Jan Marek - 1 
Marcin włodarz - 1 
Wojciech Recz - 2 
O g l' o d n i c y: ci wszelaką robotę ręczną powinni za stra- 
wą dworską czynić, a z wymłocku korzec jedenastył> biorą: 
Stanisław, Jakub, 
S u m m a z tej wsi :czynszu fI. 41, serowego gr, 14 1 / 2 , kapłu- 
nów 26, c jajec kop, 4-40 c, owsa wie cnego kor. 11, kurów 
wiecnych 11 d, 


Villa Lang 
Włók w tej wsi tylko po 8 zagonach: folwarkowych e, bart- 
niczych 3, osiadłych 16, pustych 2, - Włók osiadłych i pustych 
ut supra, na których siedzi kmieci 18; z każdej włóki płacą 
czynszu na Ś, Marcin i miasto dziesięciny per fI. 1; obiednego 
wszyscy dawają gr, 12, 
\V tydziel1 l' o b i ą po 3 dni, sobotę wolne mają dla targu. 
1\1 ł y n: młyn jest przy folwarku jeden, gdzie żyto mielają, 
o jednym kole, z którego się wymierza do roku e; drugi młyn jest 
tarciczny, który uczyniłby do roku fI. e; stawek niezły jest dla 
przechowania ryb, Item przy wsi jest sadzawka, w której się 
ryb siła może przechować. 
M i o d y: tcgo się dostało latoś beczek -1 i przedał go za fI. 
1)7 - 10, 
J e z i o r a: w borach leskich jest 7 jeziorek: Radyssino na 
:5 toni wielkie, Czarne na jednę tonią, Lanki we dwie toni, Rybno 
na dwie toni, Dziemionek na 1 tonią, Czarne na jednę tonią, 
Loml1O na 21/2 toni; te jeziora naj
!łE'm za fI. 22 gr, 15, 
Ta wieś nad Wysslą siedzi. 


e UO rhp. I na marginesie dodano; ten odszedł. b U rhp. I: l L c-c l''ZlIpeł- 
nlono II} rhp. II. d Z przeliczenia w}Jpada: kdpłuu6w 28, O\llS8 i kur6w po 12, 
po'Zostałe zgad:.:ają sic. e Ilość nie podana.
		

/Pomorze_020_11_051_0001.djvu

			Nomina colonol'um 


FI. gr. 


2J 
Nomlna colonorum FI. gr. 
Jakub Kolodziey 
włókę 1 1 
\Vienczek Seroka 
włókę 1 1 
Maciej Pawelek 
włókę 1 1 
Koziel Jakub Wieniec z 
włókę 1 1 
Jan Mlynarz 
włókę 1 pustą 1 
Mikołaj Russek wło- 
darz włókę l-li ber 
Sobek Kuba włókę 1 1 
Jakub Szymanek 
włókę 1 1 
Marcin Gawęda 1 


Wada w Sziuda włókę l 1 
Walenty Dieta włókę] 1 
pusty 1/ 2 włóczek 15 
Marcin Kossiorek 
włókę 1 1 
Łazarz Szwagier 
włókę ] 1 
Jan Zassadka 
włókę l 1 
Marcin Czayka 
112 włóki 15 
Jakub Ploczich 
włókę 1 1 
Jan Kolek włókę 1 1 
Walenty \Vith 
włókę 1 pustą 1 
Kar c z m a: na tej jest ogród, z którego płaci Więcek Bart- 
nik i ratione 2 tabernarum [fI.] 1-10. 
S u m m a z tej wsi: czynszu fI. 18 a, obiednego gr, 12, b za 
miody fI. 57-10, z jeziorek fI. 22-15 b, 


ViII a Modzerowo 


S u m m a w tej wsi włók: sołtyski ch l, osiadłych 5, pustych 
2, bartnicki 1/ 2 włóczek. - \Vłók osiadłych i pustych ut supra, 
na których siedzi kmieci 4, z każdej włóki płacą czynszu na 
ś. Marcin per gr. 24, a z pustych fI. 3-6; obiednego wszy tka 
wieś płaci gr. 12, 
R o b o t y odprawują jako i w Lengu, 
S o ł t y s t w o: w tej wsi jest wdowa sołtysowa, czyni posłu- 
gę według powinnościej swej, z listy jeżdża, gdzie się jej każe, 
B o r y: przy tej wsi są bory nie małe aż po granice kowal- 
skie, 
Ta wieś też nad Wisłą leży. 


8 W rkp. II: fi. 18-łO: loż samo:: pro;.elicozerria. b L'o;.llpełrriorro 'Z rkp, II.
		

/Pomorze_020_11_052_0001.djvu

			26 


Nonllna colonorum 


Grosze 


Obiedne 


Wacław Bartnik włókę 1 24 2 
Grzegorz Kowal włókę l 24 2 
Tomek Jakubik włókę 1 2-1 2 
Jan Kubka włókę 1 24 2 
Jan Zassadka włókę 1 24 2 
Wdowa sołtysowa włók 2 pustych [per] fI. 3 (j 2 
S u m m a z tej wsi: czynszu fI. 7 gr, 6, obiednego gr, 12. 


Prae(łium Dziarrlunicze 


Folwark sam w sobie dwór nie zły z oborami i stodołami; ról 
folwarkowych jest 6, na których się urodza kop a, item przy fol- 
warku ogród wielgi. 
O g l' o d n i c y: przy tym folwarku są trzej ogrodnicy, któ- 
rzy swe domki mają; trzyma każdy po ogrodzie i płacą po gr, 6; 
w tydzień robią po 3 dni. - N o m i n a hortulanorum: Paweł 
gr. 6, Mikołaj gr, 6, Paweł gr. 6. 
D z i e s i ę c i n ę: tej wikaryjowie wloczlawscy połowicę bio- 
rą, a rlrugą połowicę pleban grabkowski. 
L ą ki: te są niezłe, z których siana bywa brogów 
L 
S u m m a czynszu gr, 18. 


Wieś Grabkowo 


Włók w tej wsi: sołtyskich b, plebańskich b, osiadłych 15, pu- 
stych 11; we włóce po 8 zagonach, - Włók osiadłych i pustych 
ut supra, na których siedzi kmieci 15, Z każrlej włóki płacą 
czynszu na ś. Marcin per gr, 15, kapłunów po 2, jajec po 10, 
owsa wiecnego po kor, l, kura wiecnego 1, obierlnego per gr, l 
z włóki. 
R o b o t y: w tydzień robią po 3 dni rlo folwarku dziarclun- 
skiego ; zboże i inne rzeczy powinni odwozić do \Vloclawia albo 
do Racziąza. 
D z i e s i ę c i n ę: tę kapituła wloczlawska wytyka, a po G 
włókach pleban grabkowski. 


a Jlo
ć I/il' podana.
		

/Pomorze_020_11_053_0001.djvu

			27 


NominR colonOl'um 


Grosze Obiedne KR- Jajca Owies Kury 
gr. płuny 


Wojciech Koloclziey włókę 1 13 2 2 10 l 1 
pustą włókę 1 15 
Baztosz Chowierala włókę 1 13 1 1 /2 2 10 1 l 
Paweł Passek włókę 1 15 11/2 2 10 1 1 
pusty 1/ 2 włóki 7 1 /2 
Brożek Cziuk włókę 1 15 2 2 1 () l 1 
pustą włókę 1 15 
Wojciech Lyss włókę 1 15 1 1 /'2 2 10 l 1 
pustej 1/ 2 włóki 7 1 / 2 - 
Jan Kossisko włókę 1 15 1 1 / 2 2 LO l 1 
pustej 1/ 2 włóki 7 1 / 2 - 
Maciej Labencz włókę 1 15 1 1 / 2 2 10 1 1 
Marcin Dworznik włókę 1 15 1 1 / 2 2 10 1 1 
pustej 1/ 2 włóki 7 1 / 2 - 
Jurek włókę 1 15 11/2 2 10 1 1 
pustej 1/ 2 włóki 7 1 / 2 - 
Szymon Bujala włókę 1 15 2 2 10 1 1 
pustą włókę l 15 
Jan Skrabania włókę 1 lfi 2 2 10 l 1 
pustą włókę 1 15 
Tomasz Mrugala włókę 1 lS 2 2 lU l ] 
pustą włókę 1 15 
Stanisław Guz włókę 1 15 2 2 10 1 1 
pustą włókę 1 15 
Stanisław Męclel włókę 1 15 11/2 a 2 10 l 1 
pusty 1/2 włóki 7 1 / 2 - 
Błażej Zassada włókę 1 15 2 2 ] O ] ] 
pustą włókę 1 li) 
S o ł t y s i: tych jest dwa, trzymają po 2 włókach, z listy 
jeżdżą, gdzie się im każe, obiednego płacą po gr, 6: Stanisław 
Dambrowski gr. 6, Marcin Kossatka gr. 6. 
Kar c z m a r z e: tych jest 3, płacą czynszu z każdego ogro- 
da gr, 12: Jan Skrabania gr, 12, Tomek Mrugala gr. 12, Jah 
Kolodziey gr, 12. 


· W rhp. II: 2.
		

/Pomorze_020_11_054_0001.djvu

			28 


s u m m a z tej wsi: czynszu fI. 14, gr, 6, obiednego fI. 1 
gr, 8, kapłunów 30, jajec kop 2 1 / 2 , owsa wiecnego kor. 15, kurów 
wiecp.ych 15, 


Villa Klotno 
Włók w tej wsi: plebańskich 2, folwarkowych 4, sołtyskich 
2, osiadłych 11, pusta l. - Włók osiadłych i pustych ut supra, 
na których siedzi kmieci 11; z każdej włóki płacą czynszu na 
Ś, Marcin per gr, 16, kapłunów 2, jajec po 15, obiednego per 
den, 9, owsa wiecnego po kor. 1, kura wiecnego, 
R o b o t y: w tydzień 3 dni robi<
; zboże i inne rzeczy po- 
winni do Wloczlawia odwozić. 
L a s: przy tej wsi jest las niemały , na równą milę, - J e - 
z i o l' a: jeziora są dwie, to jest Grzybno na 5 toni, a Kloczonel{ 
na 3 toni. 
D z i e s i ę c i n a, Tę x, Zakrzewski do czasu dzierży, 
wszakże zdawna do stołu x. biskupiego należy, 


Nomina colonorum Grosze Obiedne Ka- Jajca Owies Kury 
Den. płuny 
Paweł Bazio włókę 1 16 9 2 15 1 1 
Wojciech Messinski włókę 1 16 9 
 13 1 1 
Paweł Kiesk włókę 1 16 9 2 15 1 1 
Piotr Jankowicz włókę 1 16 9 2 15 1 1 


Pogorzelcy: 
Bietha Gamionka włókę l 16 9 2 15 l l 
Wojciech Kluzik włókę 1 16 9 2 15 1 1 
Jan Sprach włókę l 16 9 2 15 1 1 
Piotr Zedel włókę l 16 9 2 15 1 1 
Stanisław Nagotowy 16 9 2 15 l 1 
Stefan Pysny włókę 1 16 9 2 15 1 l 
pustą włókę 1 16 9 2 15 1 l 
Andrzej Pysny włókę l 16 9 2 15 1 l 
S o ł t Y s: ten za przywilejem swoim z listy jeździ, obiednegu 
płaci gr. 12, 
K a l' c z m a: w tej wsi karczma jedna, którą trzyma wdowa 
Gamionka z ogrodem i daje z tego czynszu na każdy rok gr, 48. 
O g r o d n i c y: tych jest 3; każdy płaci z nich czynszu gr, 6: 
Paweł Krawiec gr. 6, Czayka gr. 6, Kolodziey gr, 6, 


.....
		

/Pomorze_020_11_055_0001.djvu

			I 


2:) 


s u m m a z tej wsi: czynszu fI. 6 gr, 12, obiednego gr. 6, ka- 
płunów a 24 b, jajec kop 3, owsa wiecnego kor. 12, kurów wiec- 
nych 12 c, 
dS u m m a l' u m: z miasta \Vloczla wskiego czynszu z ról, od 
rybaków, gajowego, targowego, i ze wsiów, tak za miody i ryby 
z jezior fI. 665 - 28 - 12, kapłunów dmmych 643, kurów 
wiecnych 116, jajec kop 19, owsa kor. 160, żyta wymiarnego 
łaszt, 7 kor, 12, okrom młyna w Lęngu, pszenice wymiarne.i kol', 
28 d, 


CLA VIS LUBOTINE
SIS 


Villa Lubotin 


Włók w tej wsi: plebailskich włók 2, folwarkowych e, WO.1- 
towskich 2, osiadłych 5, pustych 7 1 12. co na folwark zasiano, - 
Włók osiadłych i pustych ut supra, na których siedzi kmieci !). 
płac
 czynszu na ś. :Marcin z włóki per gr, 16, obiednego pel' 
den. 9, kapłunów 2, 
R o b i ą w tydzieil po 3 dni i do Kola po piwo jeżdżą Jego 
Mci X. Biskupowi. 
D z i e s i ę c i n a: tę po wszytkiej wsi do folwarku wytyka- 
ją, plebanowi meszne e dawaj
, 


Nomina colonorum 


Grosze 


Obiedne [den.] Kapłuny 
9 2 
9 2 
9 2 
9 2 
9 2 


Bienass Redek wójt włókę t 16 
Wencław Janus włókę l 16 
Lorek wł6kę l 16 
Jan Nowy Kmieć włókę l 16 
\Vojciech Klodawa włókę 1 16 
O g l' o d n i c y: Jakub. Maćko f, 
L ą ki: tych jest po częściej. siana z nich bywa l)l'ogów 8, 


8 U' rllp I lIaslępn,1J 1I',\'ra
 jajec w,l'tarl
. b JV rllp. II: 22; :t pr
eljc:tellia 
ws,vucla 24. eSie ,,"'oz!!l{.'dni"T/e, pr,mdialia soh!Jsa, czynsz z \;arczmy i 0
rod6w; 
po ich dolicozelli". Cf"nsus fi. 11- HI, obiedne gr. 18: resz.ta się :tf,adza. II rl:p. I 
naslępT/a harta ,,'ol,w. d-d ('z"peł"iono z rhp. II: z przeliczenia u'spada fI. 
702-5-15, lIaplun6w 45
, jajf"c 78-]5, Oll'sa i J,ur po ]55. e lloś(: nie podana. 
et U' rllp. I j II: mpszne, f W rllp. II: nihil danI.
		

/Pomorze_020_11_056_0001.djvu

			30 


J e z i o r o: pod samą wsią jest wielkie jezioro na 2--1 niewo- 
dowe toni. 
W ó .l t o w i e: tych jest dwa, którzy z listy jeżdżą: Bienass 
Redek włókę 1, Grzegorz Gorayski włókę 1. 
L a s e k niedaleko wsi jest niewielki za jeziorem, w którym 
dębiny jest po trosze. 
S u m m a z tej wsi: czynszu fI. 2 gr. 20, obierlneg'o gr, 21/.!. 
kapłunów 10, 


ViII a Zakrzew o 
Włók w tej \vsi po 7 zHgonach: plebańskich 2, sułtyskich :
, 
osiadłych 1:3. pustych 8, które poddani orzą, item spustoszałych 
11. - Włók osiadłych i pustych ut supra, to jest długich włók 
22, a krótkich 9, Czynszu z osiadłej włóki płacą na Ś, Marcin 
per gr. 17, a z pustych nierówno ; kapłunów po 2, 
\V tydzień l' o b i ą po 3 dni, 
D z i e s i ę c i n ę do folwarku lubotynskiego wytykają. 
J e z i o r k o: niebardzo wielkie na dwie toni, - L a s e I{ 
ten niewielg-i jest: z tcg'o mają poddani drew dosyć do pału, 


NOlnina colonol"um 


Gl'Osze Kapłuny 


\Vencławowa wdowa włókę 1 
pustej 1/ 2 włóki 
Paweł Ropel a włókę 1 
pusty 1/ 2 włóczek 
Za wissa "V ojciech włókę 1 
pusty 1/ 2 włóczek 
Szczepan Lazarz włókę 1 
pusty 1/ 2 włóczek 
Paweł Bank włókę 1 
pusty 1/ 2 włóczek 
Maciek Miassowsld włókę 1 
pustą włókę 1 
Błażek Karczmarz włokę l 
Jakub Gorny włókę l 
pustą włókę l 
.Jan 7.awisska włókę 1 
pusty J/ 2 włóki 


17'12 2 
[)Ih 


17 1 / 2 2 
';) Ih. 
]7 1 12 2 
9 
J 7'/;! 2 
9 
17'/2 2 
5 1 / 2 
17 1 12 2 
11Ph. 
17 1 /;! 2 
17 1 / 2 2 
]7 1 12 
17 1 h 2 


5 1 / 2 


a Lent'ja lIiepeWlIfl, mo::£' Ropo).
		

/Pomorze_020_11_057_0001.djvu

			:n 


N o m i n a c o lon o r u m Grosze Kapłuny 
Grzegorz Kłodawa włókę 1 17 1 / 2 a 2 
pusty 1/ 2 włóczek 9 
Lukasz Franczek włókę 1 17 1 / 2 2 
pustą 1 11 1/ 2 b 
Niczek Domagala włókę ] 171/2 2 
pustą 1 111/2 
Andrzej Kussto włókę 1 17',1/ 2 2 
pusty 1/ 2 włóczek 8 1 / 2 
S o ł t y s i: tych jest dwa, z listy jeżdżą, gdzie się im każe: 
Paweł - włók V/ 2 , Jan Wawrzyniec - włók V/ 2 . 
O g l' o d n i k ó w 5: Pij anka Jakub, Kołodziey, Szczesny, 
Bartheł, wdowa Zakowa. 
S u m m a z tej wsi: czynszu fI. 11 gr. 7, kapłunów 26, 
Villa Kolaczyno 
Włók w tej wsi: osiadłych 3 e, pustych d, włók osiadłych i pu- 
stych ut supra, na których siedzi kmieci 3, z włóki płacą czynszu 
per gr, 20; w tydzień robią 3 rlni, 


Nomina colonorum 


Grosze 


Wojciech Gazda włókę 20 
pusty 1/2 włóki 10 
Jakub Drozd włókę 1 20 
pusty 1/ 2 włóki 10 
Jan Pijanka włókę 1 20 
pusty 1/ 2 włóki 10 
P a s t e w n i k na folwark zasiano, w którym jest włók ze LI; 
z łąk s i a n a bywa z bróg, - L a s u też jest po trosze, 
D z i e s i ę c i n ę do folwarku wytylmją. 
S u m m a z tej wsi czynszu fI. 3, 


Viłla Orlie 
Włók w tej wsi: plebańskich 2, wójtowskich 2, osiadłych '\, 
pustych d, - Włók osiadłych i pustych ut supra, na których sie- 
rlzi kmieci 3; płacą czynszu z każrlej włóki per gr, 9, obiednego 
per gr, 1, z każdej włóki po 2 kapłuniech; robią w tydzień po 
3 dni rlo folwarku wolskiego i gdzie im każą, 
D z i e s i ę c i n a: ta cło stołu x, biskupiego należy, 


a JJ' rllp. I: 17,' sprostou'ano :w rkp. II. b JJ rhp. II: 9. C Uzupelniono 
Z rhp. II. d Ilość nie podana.
		

/Pomorze_020_11_058_0001.djvu

			32 


NominR colonorum 


Gl'Osze Obiedne Kapłuny 
9 l 2 
9 
9 l 2 
18 
9 l 2 
18 
zimy, 


Michał Szmagay włókę l 
pustych 3 
Wojciech Lusbrach włókę 1 
pustych 2 
Iczko włókę l 
pustych 2 
Na folwark 7 włók zasiano z 


Ponajmowane włóki: 
Jakub Szmagay włókę l pustą 9 
z Bicza Sobieray włókę l pustą 9 
Iczko z Mąkoszyna włókę l 9 
Lopathka włókę l 9 
wójt szwinogaczki włókę l pustą 9 
O g l' o d n i c y: ci dawają też czynszu po gr. t; Janek, Piot!', 
Kar c z m a: włodarz Szmagay z Lubotinia bierze piwo na 
wyszynk. 
M ł y n y na rzece Zglowiancze: do tej wsi należ:! 2 młyny: 
Jeden Orze Iski a - z tego na rok bywa żyta b; drugi młyn żela- 
sko - z teJfo na rok bywa żyta kor. 30, pszenice kor. - 4, _ 
Młynarze powinni około dworu lubotyńskiego robić; także wsze- 
lakie zboże bez wymiaru do folwarków biskupich powinni mleć, 
J e z i o l' o: to jest wielkie, na pół mile nad samą wsią, skącl 
ryb bywa wielka obfitość, - B o l' Ó w jest dostatek, 
W ó .l t: ten trzyma 2 włóce; z listy powinien jeździć, gdzie 
mu każą, obiednego płaci gr, 12, 
S u m m a z tej wsi: czynszu fI. 3 gl'. 27, obiednego gr. 
, 
kapłunów 6 c. 


\Volia 


Włók jest d, które na folwark orzą; uradza się tam żyta kop l1 
E' S u 111 m a r u m czynszu wszytkiego z Lubotinskiej dzierża- 
wy fI. 20-19 1 i2, kapłunów -12, żyta wymiarnego b, pszenice wy- 
miarnej b e, 


a JJo r'!p. I ll'}Jra::. następn}!: na Zp,lollliancze LVNhreślonN. b Ilość niC' podana. 
c Z pr::.elicl.enia LV}.'pada, czvnszu fi. 4-5, obiednego gr. 15, kapłun61V 6. d Ilość 
nie podana; opis niedohol/c'Zol/}J. e-e l'zupC'lniono Z rkp. II; 'Z przelic'Z.cnia IV,\)- 
pada: fi. 21-19'/!, kaplt11l61V ja'! Il' teMdC'. 


--
		

/Pomorze_020_11_059_0001.djvu

			33 


REGESTRU M FRUMENTORUM ANNI 1582 


. Percepta 
yta 


Laszt. kor. 


Gorski a die 29 januarii ad 7 maii wybrał ze mły- 
nów żyta 
z folwarków . 
jarego żyta z folwarków i z tym co kupił kor, 17 , 
Faclt a [łaszt, 


2 22 
40 1 : 2 
l 8 
3 kor, 70 1 /2] 


Extradita tego żyta 


Do szpitala dał go ubóstwu 
piekarzowi JMci oddał mąki rżanej , 
na zamkową czeladź na 15 niedziel, na tydzień po 
kor, 1 1 / 2 
do Wincza na 15 niedziel 
do Chelmiecz na 15 niedziel 
do Byczyny dworce 
do Withowa dworce , 
do Sosnki 
do Dziardunic urzędnikowi 


l 


18 
E)!) 


Jarki do Witowa na nasienie 
do Byczyny . 
do Chelmiecz 
do Wincz
 
do Lellgu 
dQ Dziard unicz 


22 1 /2 
15 
13 
71;'
 
7 t/! 
7 1 /! 
15 
Facit tego łaszt. 2 kor. 66 b 
12 1 h 
6 
21 
17 


<\ 

 


9 
Facit tej jarkiej łaszt l kor, 3 c 


,v y s i e wek ż y t a za JMci X, Arcybiskupa 
w kluczu wloczlawskim 


Na Winczll wysiano l 70 
\V Skarbkowe.i W o1iey l 10 
[w] 'Vithowie l 70 
w Chelmczach l 70 


a Jł-" rhp. SlllTW ni" I]O([an(/. b Z "r..elic
enia Il'
.'pada 2-71. c Z pr:.plic.."nla 
rr>NPoda: l-liII.. 


s
		

/Pomorze_020_11_060_0001.djvu

			34 


w Sosncze 
w Byczynie 
w Lengu 
w Dziarduniczach 


Laszt. kor. 


l 3 
l 51 
32 
1 20 
[Facit łaszt. 10 kor. 561 
Summa a [H 45 1 / 2 ] 


U r O ci z a j żyta z t y c h f o i war k ó w a n n o 1582 b 


Próba z kat- 
Jej kopy kor. 


3 1 /'1. 
3 


18/ 4 


.
 
,) 


4 


[W] Winczu , kop 126 
jarki kop 171/'1. ex 
w Skal'bkowej Woliey kop 88, kopa dała 
ogrodniczej żęci kor, 3, a tego było kop 
68; kmiecej żęci było kop 20, tego kopa 
dała kor, 5 
jarki kopa 1 ex 
[w] Withowie żyta kop 130, to .iest 
ogrodniczej żęci było kop 70, kopa dała 
kol', 2 1 /'1.; kmiece.i żęci było kop 60, z ko- 
py kor, 4 1 /'1., 
w Chelmczach kop 50 
jarki kop 21/2 c snop d 15 ex 
w Kiczku kop 40 
w Sosncze kop 13, to jest mietlastego 
kop 35, a tego kopa dała kor. 33/4, zar- 
nistego kop 10, kopa dała kor, 5. 
w Byczynie kop 91 1 /'1., to jest mietlastego 
kop 86 1 / 2 , z kopy było kor. 2 1 / 2 , harnist- 
szego kop 5, z kopy kor, 3 1 / 2 , 
jarki kop 4 ex 


47 


3 


21 


6 


a II' rhp. nie podana. b Lic::b)} U' oSlallliej rubr}Jce ::dajq się nie mieć islol- 
ne
o ::nac::enia p,d)}i nie dla Il's,,)}slhich POZ)}Q.)j obliczenie zostalo dolwl/ane, 
pr'Z.}} 'Nm c"asami jesl blędne (np. liczb)} 47 i 2/). Zdaje się, iż iSIOl1l)} Ul jesl 
1l')}llaZ hop 
la, zaś iloś. i}!la fahl}}cznie w)}11l16conep,0 znajduje1l/)} niiej - 
Triluralio żyta. Np. IV /I'skazach inn)}ch zb6i - prz}) rubQ!ce ..urodzaj" podawa- 
110 l}.llko ilość IlOp, a nie w)}ml6con}.'ch laszlóu'. c Zapewne u'i,mo b}}ć: 21 1 / 2 ; 
por. niiej: Triluralio żyta. d Shr61 s. rozll'iqz}}u'ano jaho snop, gdpi la forma 
za:z.ll'}Jczaj W8Slępuje w rhp. 


...........
		

/Pomorze_020_11_061_0001.djvu

			35 


Pmba z każ- 
dej kor.y j{or. 


Laszt. 


kor. 


2 1 h W Lengu kop 25 
jarki kop 1 1 /2 ex 
W Dziarduniczach kop 61, to jest mie- 
tlastego kop 41, z kopy było kor, 4, zar- 
nistego kop 20, z kopy kor, 5, 
jarki kop 2 ex 
S u m m a wszytkiego żyta kop 702 snop 15 a. 


') 
'"' 


9 


Ż Y t o d z i e s i ę c i n n e, k t ó l' e s i ę o d P o d li a n y c h 
snopy wytknęło 


n .ł 


5 3 / 4 z Wincza 
4 1 / 2 z Wolicze 
Z Chelmiecz, z Kiczka, z 
korce ut supra, 


kop 
Sosnki 


kop 59 
9 snopów 12 
wytknęła się dziesięcina na 


Trituratio żyta 


Laszt. kor. 


[W] Winczu omłócono żyta folwarkowego kop 126, 
z tego namierzono 
jarkiej omłócono kop 17 1 / 2 , z tego 
dziesięcinnego żyta kop 59 snop 57, z tego 
na Woliczy żyta dziesięcinnego omłócono kop 9 
snop 12, z tego 
w Skarbkowej W oliey kop 8
, z tego , 
jarkiej kopę l, tej było 
[w] Withowie kop 127 1 / 2 , z tego, 
kop 2 na owce wydano, a półkopy księdzu z mI- 
strzem dano 
w Chelmcach omłócono żyta folwarkowego kop 50, 
z tego było 
jarego żyta kop 20, z tego namłócono 
kop 1 1 /2 owcom wydano, 
z Kiczka omłócono żyta kop 40, z tego namłócono 
w Chelmcach żyta dziesięcinnego kop 62 1 / 2 , to się 
poddanym na korce wytknęło, z każdej kopy po 
korcy 5 i gard liny z włoki po 10 snopach 


4 


47 l /:!. 
40 
88 1 / 2 


3 


3 


41 
76 
31i
 
H3 


4 


l 


4:) 
58 


2 


6 


3 


40 


· Z przeliczellia Il'}..'pada: kop. 685-15.
		

/Pomorze_020_11_062_0001.djvu

			36 


w Kiczku żyta dziesięcinnego kop 16 snop 5, to się 
poddanym na korce wytknęło jako i w Chelmcach 
ze Zlotnik kop 7, z tego było 
w Sosnce omłócono żyta folwarkowego kop 45, 
z tego 
w Sosnce żyta dziesięcinnego kop 47 snop 6, to się 
także jako i w Chelmcach poddanym na korce 
wytknęło 
w Byczynie żyta kop 91 1 /2, z tego było 
jarkiej kop 4, tej było 
w Lengu omłócono żyta kop 25, z tego 
jarkiej kop 1 1 /2. tej było, 
w Dziarduniczach omłócono kop 61, z tego 
jarkiej kop 2, tej było 


Laszt. kor. 
80 
27!/
 
2 :15 l!! 


2 


5i1 


" 
i) 


69 


13 


63 


2t:
 


2 


R1 
9 


Summa żyta namłóconego 
Folwarkowego 27 83 
dziesięcinnego żyta 11 60 
Z e m ł y n ó w a die 8 maii ad 16 iunii wybrał żyta 
pan Konopinski l 27 
item ze młynów wybrał żyta a die 1 iulii ad ulti- 
mam decembris 3 8:> 
Facit item wszytkiego . 44 75 


Rozchód tego żyta 
Do piekarniej Jego Mci: 
a die 13 iunii ad 21 oddał żyta piekarzowi 
Jego Mości na chleb , 
26 lulii dałem piekarzom żyta na chleb 
na ordynacyją zamkową: 
a die 7 maii ad 13 iunii dałem na Corskiego 
rozchórl 
panu staroście na cały rok 
na rzemiesniki i ogrodniki: 
a di€' 16 septembris ad ultimam decembris 
dałem na murarze, kopaczy, ogrodniki, co 
około sadzawki robiaIi 


6
 


11 


2 


9 
2n 


18
		

/Pomorze_020_11_063_0001.djvu

			3. 


Laszt. kor. 


do folwarków: 
do \Vincza na chleb 
do \Vithowa 
do Chelmiecz 
do Sosnki 
do Byczyny 
do Lengu 
do Dziardunicz 
Ila wysiewek: 
na Wieniec wysiano żyta 
na 2 puste włóce . 
jarkiej 
w Skarbkowej \V oIiej WYSłano żyta na 
folwark 
na 4 puste włóki 
jarki na Perzynską włókę wysiał 
na folwark 
[w] \Vithowie na folwark '...ysiano 
item cu z Chełmiec posłano 
jarki 
na 1 1 12 puste włóki wysiał 
item co z Sosnki posłano 
w Chełmcach na folwark wysiał 
na Kiczko 
w Sosncze na folwark 
w Byczynie na folwark wysiano 
jarkiej 
w Lengu na folwark wysiał 
jarkiej 
w Dziardunicach 
na Klotlmo 
na szkutę do Gdańska: 
z \Vincza 
z Wolicze 
z Skarbkowej W oliej 
z Withowa 
z Chelmiec 
z Sosnki 


5-23 
-36 
2- 5 
1-80 
4-72 
1-5;') 


2-1 
36 
3:3 
lR 
10 
26 


80 


l 


83 
14 
3 1 /'.! 


l 


78 
6.1 
2 1 / 2 
8 
10 
18 
-1 
28 
7R 
30 1 / 2 
85 1 ':: 
76 
59 


l 


1 
l 


5 


l 


4R 
;!.I/-.! 
16 
(-j.t
		

/Pomorze_020_11_064_0001.djvu

			38 


z Byczyny 
z Dziardunic 
Facit in toto 


1-65 


-30 


Ogrodnikom z wymłocku ciało się 
na bydło folwarkowe - to jest prosięta, wieprze 
i bydło 
przedałem żyta per gr, 9 za fI. 16 gr, 15 . 
item przedałem żyta korzec per gi", 9 za fI. 15 
item przedał żyta to jest kor. 40 per gr. 9. a 1 R 
per gr. 8 za fI. 16-23 
pożyczonego żyta oddałem X. Czichorowskiemu, co 
się mu było winno kor. 10; x, kantorowi kor. 
O, 
Stanisławowi z vVincza kor, 30, facit 
Goszniowskiemu a oddał żyta, co się mu było winno 
na szkutę dałem Konopińskiemu. gdy z Nieszewy 
z szkutą miał jachać 
w Chelmcach od lepienia kuminów dał Leskiej 


S u m m a wydatku tego zboża 
R e s t a t p l' o anno sequenti 


Percepta pszenice 
Po X. Arcybiskupie GOl'sio wziął: 
z Dziard unit' wziął pszenice 
z 'W oliej Skarhkowe.i 
z Byczyny 
z \Yiencza 


Urodzaj pszenice 


Pr6ba 
23/
 W Skarbkowej W oIiPj kop 12 1 / 2 ex 
2 3 / 4 w 'Vithowie 111/! ex 
5 w Chelmcach " (j 
5 w Sosncze 2 1 / 2 


Laszt. ko.. 


lR 


6 


1 


85 1 h 


28 


55 


30 


58 


70 
R 
1
 
2 
-1
 H)b 
1 26c 


15 
3 
1 
10 


5 
4 
2 
2 


a Bsc rnote: Casznkwskiemu. b Z !lr-::.elic-z.I'Ilia Il'}}pada: 43-44.
< Z pr-zelic-ze- 
nia Il'
;pada: 1-31.
		

/Pomorze_020_11_065_0001.djvu

			Próba 
3 
3 1 /2 


Laszt, 


w Byczynie 
. w Dziarduniczach 
Facit tego 


kop 17 
" 35 
kop 84 1 /2 


3 


Dziesięcinnej 
z WinCJ;a 
z Wolicze 


pszenice w snopiech 
kop 16-57 
snop 42 


Trituratio pszenice 
[W] Winczu omłócono pszenice dziesięcinnej kop 
16-57, z tego namłócono, 
[w] Woliczy snop -12, z tego 
w Skarbkowej W oliey kop 12 1 /2, z tych było 
[w] Withowie kop 11 1 /2, z tego , 
w Chelmcach folwarkowego kop 6 
w Chelmcach dziesięcinnej kop 40 snop 40 - ta 
się poddanym na korce wytknęła. z kopy po 
kor. 5 facit 
z Kicka pszenice dziesięcinnej kop 2 snop 27, ta 
się także na korce wytknęła, facit in grano. 
ze Zlotnik pszenice dziesięcinnej snop 54, z tych 
w Sosncze pszenice folwarkowej kop 2 1 / 2 , z tego 
w Sosncze dziesięcinnej kop 11 1 / 2 , ta się na korce 
wytknęła, jako i w Chelmcach 
w Byczynie kop 17, z tego 
w Dziardunicach kop 
:), z tego 
S u m m a: pszenice folwarkowej łaszt. 2 kor. 77 1 / 2 
dziesięcinnej pszenice łaszt, 3 kor, 79 
wolborskiej łaszt. l kor. 80 
ze młynów wymierzyło się pszenice ad 
ultimam decembris kor, 111/2 
F a c i t tej wszyt1{iej pszenice 


Rozchód tej pszenice 
Do piekarniej Jego :i\lości oddał jej IU\ chleb, 
do kościoła 


· Z przcliczcnia "'l'pada: 9-8. 


39 


kor. 


10 
15 


58 1 12 
2 1 i! 
33 


27 l!:! 
29 l /:! 


2 


20 


12 
l 
14 1 / 2 


1 


75 
15 
18 


9 


37a 


21 
2
		

/Pomorze_020_11_066_0001.djvu

			40 


, 


Laszt. kOL. 


II 


na wysiewek: 
do Dziardunicz 
do vVithowa . 
do Skarbkowey VV oliey 
do folwarków na wychowanie: 
do Wincza 
do Witl10wa 
do Chelmiec 
do Sosnki 
do Byczyny 
do Dziarclunic 
na zimę wysiano: 
w Dziarduniczach 
[ w ] Withowie 
w Chelmcach 
w Sosncze 
w Byczynie 
ogrodnikom z wymłocku 
do Gdańska posłał pszenice 
przedałem jej za fI. 2 gr, 18, korzec per gr. ] 3 
km'om wolborskim 
przearfowanej pszenice odeszło 
S u m m a tej pszenice 
R e s t a t pro anno [15] 83 


15 
4 


2 


1 
21!! 
2 


l 
1 
l 


8 
14 
23 
19 
9 
23 1 /:! 
55 
6 


(1 


8 


1/ 2 
15 
53 1 / 2 " 
73 l / 2 b 


Percepta jęczmienia c 
Pel' GOl'ski po X. Arcybiskupie: 
z Lengu wziął 
z Dziard unicz 
z vViencza 
z Woli Skarbkowej 
z Byczyny 
z Sosnki 
z Withowa 
z Chelmiecz 


l 
l 


10 
52 
20 
17 
15 
4 
44 
54 


a Z pr:::eliczenia I/'}}pada: 8-45'/2' b Z pr:::elic:::cllia /Q}pada: 2}1,.
. c W rkp. 
stale: jeczmicń, joli rÓI/'//ie:ż:: gesi, mieso. (forma !/warol/'a)
		

/Pomorze_020_11_067_0001.djvu

			u 


Laszt. kor. 


od pana Chlewickiego darownego 
Facit tego jęczmienia 


1 
5 


36 


. 


Extradita tego jęczmienia 
Dał go na wysiewek: 
do Lengu 10 
do Dziardunicz 22 
do Wiencza 20 
do W oliey Skarukowej 23 
do Byczyny 30 
do Sosnki 19 
do Withowa 45 
do Chelmiecz 70 
Facit na wysiewek 2 52 a 
Item oddał do spiżarniej krup jęczmiennych 
kor, 6 1 /2 po [8] 15 
do szpitala na krupy 2 
na potrzebę zamkową na krupy 2 
do Byczyny d warce 1 
do Withowa dworce , 2 
Facit tego . 22 
Na 9 słodów rozchodnych wywarzeł jęczmienia 1 72 
Restat 70 h 
K u p i ł jęczmienia do Chelmiec na w y r o b i e n i e p i w a 
kor, 225 i przyłożył tę resztę kor, 70, uczynił słodów 16. zalewa- 
jąc w słód po 18 kor,; restat jęczmienia kor, 7, - Z miasta wziął 
jęczmiennego słodu wymiarnego kor, równych 31:1/ 4 , a oddano 
mu gotowego słodu jęczmiennego kor, .1. 
S u m m a słodów jęczmiennych 26 kor, 10:1/ 4 , 
n o z c h ó d tych słodów: Galinowskiemu dał słodu na ka- 
płuny i żorawie kor, 4, wywarzeł słodów 24, biorąc z jednego 
słodu beczek 12, facit wszytkich beczek 288. - R e s t a t słodów 
2 kor. 6 3 /4. 
Tego piwa oddał Galinowskiemu beczek 77 na rozchód Jego 
Mości, na ocet beczek 2. dl) szpitala beczek 4, na ordynacyją 


I 


· Z pr::.r>!iC':.('lIia IQ!pada: 7-59. b Z pr;:elic::.ellia 1I',"pada: 63.
		

/Pomorze_020_11_068_0001.djvu

			J 


12 


Sw
! wziął na tydzień po 1'/2 beczek, facit 2:!.ł/:z. - Przed przy- 
jazdem Jego Mości X, Biskupa wydał na x. Hupertha i 3 pacho- 
ląt, 2 krawców, kuśnierza i woźnicę beczek 2, szkutnikowi be.. 
czek 1'/2; prze dał piwa beczek 160 po złotemu, a beczek 19 
per gr, 25, - Facit in summa beczek piwa przedanego 179. 


Prodzaj jęczmienia 
Pr6ba 
korcy 
6 [W] Winczu kop 13 
3 1 /2 W Skarbkowej Woliey kop 51 1 :! 
to jest z folwarku kop 31, a na 2 wł6kach kop 20 
8 [w] WitllOwie kop 30 
7 w Chelmcach kop 60 
8 w Sosncze kop 10 
6 3 / 4 w Byczynie kop 
2 
3 w Lengu kop 13 l::! 
6 w Dziarduniczach kop 27 
Summa urodzaju jęczmienia a kop 227. 


Dziesięcinnego jęczmienia w snopiech 
Z Wincza kop 7 snop .10 
z W olicze kop snop 51 
z Chelmiec ięczmienia, który się z jarzy- 
ny wytykał, tego było, kop 9 snop 57 
z Sosnki z jarzyny i oziminy , kop 18 1 / 2 snop 
ze Złotnik kop 2 snop 2:3 
Summa tej dziesięciny . kop 39 1 /2 snop ł 


Trituratio jęczmienia 


Laszt. kor. 


[W] Winczu omłócono jęczmienia folwarkowego 
kop 13, z tego się namłóciło 
dziesięcinnego jęczmienia omłócono kop 7, snop 
48, tego było , 
z Wolicze jęczmienia dziesięcinnego snop 51, 
z tego było 
w Skarbkowej \Voliey omłócono kop 51 1 / 2 , z tego, 


59 
16 
4 
2 36 


a Poprml'ionc pótll;ej
..q rchq 'l,amiast pszenice.
		

/Pomorze_020_11_069_0001.djvu

			43 


Laszt. kor. 
[W] WitJlOwie kop 30, Z tego 
 !") 
w Chelmcach kop 45, z tego , 3 20 
item kop 15, z tego a 
Z Chelmiec dziesięcinnego jęczmienia kop 10 snop 
26, ten się na korce wytknął, z kopy po kor, 5 
z Chelmiec dziesięcinnego, który się w jarzynie na 
snopy wytykał kop 9 snop 57, z tego namłócono 
z Kiczka dziesięcinnego kopa 1 i snop 51, z tego 
ze Zlotnik kop 2, z tego , 
z Sosnki folwarkowego kop 10, z tego 
z Sosnki dziesięcinnego kop 18 1 / 2 , z tego. 
w Byczynie kop 22, z tego 
w Lengu kop 13 1 / 2 , z tego namłócono 
w Dziarduniczach kop 27, z tego 
S u m m a jęczmienia folwarkowego łaszt. 12 kor, 
dziesięcinnego łaszt, l kor, 66 1 / 2 b 
in cassulis resta [t] kop 77 
wolborskiego jęczmienia odebrałem korcy wolbor- 
skiej miary kol'. 60, uczyni tego 1 30 
F:J.cit tego wszytkiego jęczmienia . 15 7 c 


Extradita tego jęczmienia 
Rzemieśnikom na kaszę, co tu w Zamku rohili 
panu staroście na jego ordynaryją 
Konopiński('mu do szkuty na kaszę 
Gomolce, co szkuty oprawował 
na kaszę dla rozchodu Jego Mości 
na kury, R"€si d i świnie: 
[w] Winczu 
[w] Withowie 
w Chelmcach 
w Sosncze 
w Lengu , 
w Dziarduniczach 
do Klothna kapłullom dano 
\\' Byczynie 


51 1 /2 
5'1 
10 
13 
68 
1 1 
1 36 
32 
1 1;)1/ 2 
1 1 /2 


5 


8 
4 
3 
30 


5 
4 
6 
5 
6 
6 
1 
6 


a Ilo'ś" nie podana. b Z pr:::elic:::enia ll'8pada: 2-89 1 /:. c Z pr:::clic:::enia U'
- 
pada: 16-31, be::: ll'olborskie
o jęc:::mienia' 15-1. d W rkp. slale: gesi.
		

/Pomorze_020_11_070_0001.djvu

			H 


Laszt. Iwr. 
2 
.. 
a 
4 
2 

 
2 
2 
9 
15 
]] 
10 
2 6] a 
12 36b 


na folwarkowe wychowanie: 
[w] Winczu 
[w] Withowie 
w Chelmcach 
w Sosncze 
w Byczynie 
w Lengu , 
w Dziarduniczach 
ogrodnikom z wymłocku: 
[w] Winczu 
w Skarbkowey Wohe
- 
w Byczyny [s] 
w Dziarduniczach 


s u m m a tego jęczmienia 
Restat pro anno (15j8
 


Percepta owsów 


Per GOl'ski: 
od x, Kielpińskiego wziął owsa :1.1 
od pana Tharnawskiego darownego owsa 1 
od pana starosty wyssogrodzkiego darow- 
nego owsa l 
od pana Chlewiczkieg-o darownego owsa 1 
z folwarków po X. Arcybiskupie: 
z Lengu 
z Dziardunicz z kop 1] 
z \Vincza z kop 16 1 
z Byczyny z kop 15 l 
z Sosnki z kop 20 1 
z Withowa z kop 12 
z Chelmiec z kop 20 ] 
\V Radziejowie, za ukazaniem podstarościego prze- 
szłego, od Benka mieszczanina 
Summa 16 


. Z pr:::dic:::('lIia ,,'
pada: 1-61. h Z pr:::elic:::"lIia "'}'pada: 14-60. 


36 
30 


RO 


1;j 
82 


70 
l() 
70 
.1 


70 


9.... 

..J
		

/Pomorze_020_11_071_0001.djvu

			Extradita tego owsa 


.. 


Na wysiewek: 
do Wincza 
do Byczyny 
do Woliey Skarbkowey 
do Dzjardunicz 
do Sosnki 
do Chelmiecz 
do Withowa 
do Lengu 


Laszt. 


45 


kor. 


2 
1 
l 
1 
2 


40 
40 


20 


2 


73 1 12 
45 
37 


3 


Facit łaszt, 14 kor, 85 1 /! a 
Item do Raczląza posłał go na wysiewek . 10 
na rozchód Jego l\Iości oddał go Michałowskiemu 
ad 7 maii od przyjazdu .Tego l\Iości do Wloczlawia 13 
Galinowskiemu. gdy do Thortlnia i zasię nazad 
jechał 
na konie Jego Mości pana pOdkomorzego 
na Niwskiego konia . 
na Szmigielskiego konia . 
Brzezinskiemu, gdy z Lowicza jad1a! na 4 konie 
żeroslawskiemu, gdy tu na Jego Mości czekał 
na swe konie na 15 niedziel . 
urzędnikowi do Chelmiec na 12 niedziel po 1 1 /2 kor. 
do Chelmiec na karmienie wołów owsa 
poddanym pożyczeł owsa w nowe 2 
Facit tego różnego wydatlm łaszt. 
S u m m a exposity tegu owsa 
Zostawa 0\\''3<\ 
Te Bialkowski odebrał pel' Konopinski 


c 
70 
13 
9 
6 
2 
3 
2 
60 
16 
70 
63 


28 kol'. 51: 
43 21.: 
<} 2d 
i:) 


Urodzaj owsÓw na fol warce ch 


Próba 
[korcy] 
6 
5 1 / 2 


Na \Vinczu . 
w Skarbkowey \V olie,r 


kop 12.1 
kop 19 


· Z pr::.elic=f'nia 1I';l',Jada: ł4-75',
, b Z pr::.elic"l-enia u'}lpada: 28-44 c"/ pr:::('- 
lierenia Il',\'pada: 43-29'/2' d Z przelic::.enia wypada: 2-821/2
		

/Pomorze_020_11_072_0001.djvu

			46 


Pr6ba 
[korcy] 
7 3 /4 
3 1 / 4 
8 1 / 2 
4 


2 3 /4 
3 


[w] Withowie 
W Chelmczach 
na Kiczku . 
w Sosncze , 
w Byczynie 
to jest podłego kop 4], z kopy kor, 1, 
a lepszego kop 12, tego kopa dała kor. 5 
w Lengu 
w Dziarduniczach 
S u m m a owsa 


l 


kop 
kop 
kop 
kop 
kop 


130 
75 
18 
70 
53 


kop 
kop 
kop 


5 1 / 2 
31 
525 l,'.! 


D z i e s i ę c i n n y o w i e s, który się od poddanych na snopy 
wytykał 


Z Wincza kop 14 snop 2!) 
z Wolicze kop 1 snop 16 
w Chelmczach kop 32 
z Kiczka kop 4 snop 10 
w Sosncze kop '"h) snop 18 
u
 
ze Zlotnih kop 2 snop 4'" 
,:> 
S u m m a owsa dziesięcinnego kop 86 snop ')1' 

:J 
Trittll'atio owsów 


[W] Winczll omłócono: 
owsa folwarkowego kop ]24, z tego 
owsa dziesięcinnego kop 1-1 snop 29, z tego 
z \V olicze owsa kopa 1 snop 6, z tego namłócono 
w Skarbkowey 'Woliey kop] 9, z tego 
[w] Withowie kop 120, z tego namłócono 
kop 10 niedostało 
w Chelmczach kop 75 folwarkowego, z tego 
z Kiczka folwarkowego kop ]8, z tego 
owsa dziesięcinnego z Chelmiec kop 32, z Kiczka 
kop 
 snop 10, z tego namłócollo 
ze Zlotnik kop 2 snop 21, z tego. 
w So.sncze owsa folwarkowego kop 70 
w Sosncze dziesięcinnego kop 32 snop 18, z tego 


Laszt. 


kor. 


6 


72 
83 1 12 
7 l /.! 
36 
46 


1 
6 


<) 
u 


18 
61 


1 


79 
]5 
64 
18 


3 
2
		

/Pomorze_020_11_073_0001.djvu

			47 


Laszt. kor. 


w Byczynie owsa kop 53, z tego namłócono 
w Lengu kop 5 1 /2, z tego 
w Dziarduniczach kop 30, z tego 
kopę jednę na owce dawano 


2 


731!
 
20 
40 


1 


Summa owsa: 


folwarkowego łaszt, 26 kor, 73"-/2 
dziesięcinnego owsa łaszt, 5 kor, 23 
Przyjąłem od Gorskiego resztę owsa, to jest 3 2 
kupnego owsa z Wyslki [?] od x. Kielpinskiego l 30 
item od x, Kielpinskiego wziął owsa, co mu było 
pożyczono 20 
wiecnego owsa z Byczyny 15 
z Chelmiec wie cnego owsa 52 
z Sosnki wie cnego owsa , 18 
z Grabkowa wiecnego owsa 1:) 
S u m m a percepty owsa 37 681/:! 


Extradita owsów 


A die 4 mai i ad ultimam eiusdem mensis dałem 
Michalowskiemu owsa na konie Jego Mości 
do Wincza na wysiewek , 
item a die 1 iunii ad 13 dałem Michalowskiemu na 
konie Jego Mości 
panu staroście na jego ordynaryją 
na swe konie wydał owsa 
Ganrłkowskiemu od ś. Marcina po kor. 1 na tydzień 
Strzalkowskiemu także do nowego lata 
urzędnikom folwarkowym: 
w Chelmcach urzędnikowi 
Dobroszołowskiemu na 20 niedziel od 
Ś, Marcina ad 27 martii po kor, 1 1 / 2 
Guminskiemu do Wielgiej Nocy 
Buskowskiemu 
ogrodnikom z wymłocku: 
[w] Winczu 


2 


86 
4 


2 
6 


,1 


50 
7 
7 


24 


34 
21 
;) 


55
		

/Pomorze_020_11_074_0001.djvu

			48 


[w] Woliczy 
W Skarbkowey W oliey 
[ w] Withowie 
W Chelmcach 
W Sosncze 
W Byczynie 
wDziarduniczach 
na bydło folwarkOlwe, gęsi, kury etc.: 
[w l Winczu na ospę wołom i na gęsi ka- 
płuny 
[w] Withowie 
w Chelmcach 
w Sosncze 
w Byczynie 
w Lengu 
w Dziarduniczach 
extraordinarie: 
panu Jerzemu, gdy tu od Jego Mości z Szlią- 
ska przyjachał 
panu żeroslawskiemu 
10 octobris panu ekonomowi na jego konie 
panu Brandyssowi, co mi beł dał 3 centnary 
szkła 
drug
 fon! na pana ekonomowe konie dał 
owsa 
item gdy z Lubotina przyjachał 
na żorawie 
poborcy raczic!skiemu, gdy tu pieniądze 
odwoził 
w Chelmcach dziesięcinę wytykając 
w Skarbkowey W oliey pan starosta z panem 
Lipni[ckim] 
woźnemu w Chelmcach dano owsa przez 
kilka dni 
Mancze ratajowi na jego myto 
S u m m a tego wydatku 
Restat pro anno [15] 
:
 


Laszt. 


20 


kor. 


7 1 / 2 
11 
38 
20 
32 
9 
10 


39 


33 
34 
Ił) 
l!) 
5 
9 


,1 
1 
7 


10 


7 
1 


'" 
" 


1 
7 


'J 


1 
4 


16 


831/
 
75
		

/Pomorze_020_11_075_0001.djvu

			-19 


Percepta grochu 
Gorski po X, Arcybiskupie: 
z Dziardunicz z kop 3 
z Wiencza 
z W oliey Skarbkowey 
z Byczyny 
z Sosnki 
z Chelmiec 
kupił grochu 
Facit . 


Laszt. kor. 


15 
5 
2 
6 
I 
3 
13 
[ 48] 


Urodzaj grochu 


Pr6ba 
[korcy] 
2 Na Winczu , kop 7 
w Skarbkowey W oliey kop ll/:! 
2 [w] Withowie kop 11 1 /2 
Pił w Chelmczach kop 10 
w Sosncze snop 

 w Byczynie kop 6'/2 
w Lengu kop 4 
3 w Dziarduniczach kop 10 1 / 2 
S u m m a urodzaju grochu kop 25 kit 


4fi 


18 


3 


Dziesięcinnego grochu 


[w] Winczu kop 3 1 / 2 kit <)" 
_I 
[w] W olcze [8] kit 39 
w Chelmcach kop 7 1 / 2 kit 11 
w KiczIm kopa ] kit 22 
w Sosncze kop 4 1 h 1 
Facit grochu dziesięcinnego akop 18 l(h 


Trituratio grochu 


Laszt. kor. 
[W] Winczu obito grochu kop 7, z tego 9 
dziesięcinnego kop 3 1 / 2 , kit 27, z tego hyło 9 


a-a Inną ręką. 


4 


......
		

/Pomorze_020_11_076_0001.djvu

			50 


Laszt. Iwr. 


[w] Woliczy obito grochu - kit 39, z tego 
było 
w Skarbkowey W oliey kop 1 1 /2, z tego 
[w J \Vithowie kop 11 ł/'l, Z tego namłócono 
w Chehncach folwarkowego grochu, z tego 
dziesięcinnego kop 7 1 /2, kit 11, z Kiczka 
kopę 1 kit 22, z tego wszytkiego omłócono 
w Sosncze grochu mędli 3, z tego 
dziesięcinnego kop 4 l /'l, z tego 
w Byczynie kop 6 1 /2, z tego 
w Lengu kop 4, z tego 
w Dziardunicach kop 10 snop 48, z tego 
S u m m a grochu: folwarkowego łaszt, 1 kor, 311/2 
dziesięcinnego - kor, 44 
od Gorskiego przyjąłem resztę grochu. 
od pana Chlewickiego darownego grochu 
z Wolborza odebrał grochu kor. wolbo- 
[rskich] 20, a tutecznych było 
S u m m a percepty grochu 2 


Extradita grochu 


Na wysiewek: 
do W oliey Skarbkowey 
do \Vithowa 
do Chelmiec 
do Sosnki . 
do Byczyny 
do Lengu , 
do Wiencza 
do Dziardunic 
na flisy, co po owies jeździli, dał GOJ'ski 
sobie na żywność 
do Wincza, do \Vithowa, do Chelmiec, do Sosnki, 
do Byczyny, uo Lengu po korcu jednym 
do Dziardunicz 


· Z pr::.C'/ic::.ellia Il'})patla: 2-
8'/ł' 


1 
4 
26 1 / 2 
17 J /2 


2.J 
2: 1 /, 
10 
14 
8 
40 


I 


2 1 12 
20 


.JO 
56 a 


2 1 / 2 
6 
5 


2 


4 
3 
5 
8 
1 
2 


6 
3
		

/Pomorze_020_11_077_0001.djvu

			51 


Laszt. kor. 
do spiżarniej Jego l\:iości , 5 
x, Kielpinskiemu oddano, co było od niego pożyczono 13 
panu staroście na jego ordynaryją 8 
na czeladź folwarkową: 
KOl1opinski dał go pirwy na zamkową cze- 
ladź i co się do \Vincza, do Lengu ryba- 
kowi dawało 
do Wincza 
do \Vithowa 
do Chelmiec 
do Sosnki 
do Byczyny 
do Lengu . 
do DzianIunic 
ogrodnikom z wymłocku: 
do Chelmiecz 
do Byczyny 
do Dziardunicz 
extraordinarie: 
a die 18 iUl1ii ad 29 iulii dałem na potrzebę 
zamkową 
do szkuty dałem Konopinskiemu 
na murarze i inne robotniki wydałem grochu 
panu staroście ratione x. Sylwestra i żaków 
dałem 
Gomołce od naprawienia szkuty 
S u m m a wydatku 
Restat pro anno L15] 83 


2 l h 
4 
: 5 
:) 
2 
2 
2 
" 
.) 
SIl? 
1 
<) 
.) 


Urodzaj prosa 


Pr6ba 
[korcy] 
5 1 / 2 
1 1 / 2 


Ka \Vil1CZU , 
W Skarbkowey Wolie,. 
[W] \Vithowie 
W Cl1elmcach 


kop <) 
" 
kop 5 
kop -t 


5 


· Z pr::.elic::ellill u'spalla: 1-13;;/.. 


2 
:) 
5 
2 
1 34 1 / 2 
1 21 1 /2 11 


snop 4:>
		

/Pomorze_020_11_078_0001.djvu

			52 


Proba 
[korcy] 


2 


w Sosncze 
W Byczynie 
\\" Dziarduniczach 
S U m m a tego prosa [kop 16 1 /2 


mędli 5 1 /2 
kop 3 
kop 1 1 / 2 
mędli 5 1 / 2 snop 45 
 


z \Vincza 
z W olicze 
w Chelmcach 
z Kiczka 
z Sosnki 
Facit tego 


Dziesięcinnego prosa 
kop 


3 '/2 


snop 27 
snop 20 
snop 12 


kop 10 
kop 2 
kop 4 1 / 2 snop 
kop 21 


1 


Trituratio prosa 


Laszt. 


kOł- 


Na \Vinczu kop 3, z tego 
dziesięcinnego prosa kop 3 1 / 2 snop 27, z tego. 
z \V olicze snop 20, z tego 
w Skarbkowey W oliey kop 5 omlócono, z tego 
[w] Withowie snop 15, z tego 
w Chelmcach folwarkowego prosa kop .J. z tego 
było 
dziesięcinnego prosa i z Kiczka kop 12 snop 12. 
z tego 
w Sosncze folwarkowego mędli 5 1 / 2 , z tego 
dziesięcinnego kop 4 1 /2. z tego było 
w Byczynie kop 3, z tego było 
w Dziarduniczach kop 1 1 / 2 , z tego 
S u m m a namłóconego prosa z folwarków kor, 3:1 
dziesięcinnego kor, /10 1 h 


6 


12 


Ih 
8 1 1l 
2 1 /2 


5 


:1;
 


4 1 h 
15 
2 1 / 2 
4 


Facit tego 


9
1/2 


Extradita prosa 
Do folwarków na wychowanie: 
do \Vincza 
do Withowa 
do Chelmiecz 
do Sosnki 
do Dziardunicz 


2 
l 
2 
2 
l
		

/Pomorze_020_11_079_0001.djvu

			53 


ogrodnikom z wymłocku: 
do Wincza 
w Chelmcach , 
w Sosncze 
panu staroście na jego ordynaryją 
otłuczono prosa . 
z tego było jagieł hol', 24 
S u m m a exposity prosa 
Restat pro anno sequenti . 


Laszt. 


kor. 


] 
3 
1 
1 
58 


75 
18 1 /2 


Extradita jagieł 


Na rzemieśniki dałem jagieł 
Gomolcze od szkuty 
do Gdanska posłał jagieł 
te przed ano za fI. 8 gr. 6 
do spiżarniej Jego Mości oddał jagieł kor, 3 Galinowski [ 
J 
na szkutę dla fliśników per Radzynski , kor, 1 


kor, 3 
kor, 
kor. 18 


II! 


P e l' c e p t a s i e m i e n i a k n o p n e g o [8] 


La
zt. kor. 


Gorski z Dziardunicz wziął 
z W oliey Skarbkowey 
Jm pił go 
z folwarków anno 1582 było siemienia knopnego [8] 
z Racziąza od poborce 


1/
 


2 


2 


18 
2 


S u m m a 24 1 12 


Extradita tego siemienia 


Na wysiewek: 
do Lengu 
do Byczyny, do Chelmiecz, do Dziardunicz 
po 1/ 2 kor, [s] , 
do \V oliey Skarbkowe:r 
do folwarków na olej: 
do Wincza 
do Byczyny 


1 


2 l l-! 
2 


II!.! 


1
		

/Pomorze_020_11_080_0001.djvu

			54 


- 


Laszt. kor. 


do Lengu 1/2 
do Dziardunicz 1 
do kościoła na olej ,1 
S u m m a expositi 131/
 
Restat pro anno sequenti 11 
K o n o p i pan starosta połowicę odebrał. na stronę Jego 1Iości 
zostało ich kit 29. 


P e r c e p t a s i e m i e n i a l n a n e g o [8] 
GOl"ski kupił siemienia Immego 
z folwarków wzi1!łem 
kupiłem siemienia 


Extradita siemienia 


2 


7 1 /<]. 


2 


Do Chelmiec na olej ] 
Dobrossolowskiemu 1 
panu staroście ] 
R e s t a t pro anno sequenti 81/2 
L n u kit niedobrego połowicę pan starosta odebrał, na stronę 
zamkową kit 9 1 / 2 . 


REGEST PECUNIARUM 


Pe1"Cepta pecuniarum z prowentów 
k l u c z a w l o c zl a w s k i e g o 1 5 8 2 


Per Gonski : Fi. 
za 7 beczek piwa, co in resta beł został per 
gr, 36 8 
w Chelmcach za 160 beczek piwa per fI.] 160 
item w Chelmcach za 19 beczek piwa per 
gr.25 . 15 
za 5 kor. pszenice, którą in resta został. 
per gr, 11 1 
za 66 1 /2 kor, żyta, które z młynów przedał 
per gr, 7 1 /2 16 


gr. 


den. 


1
 


<)- 
_.) 
25 
lR 9
		

/Pomorze_020_11_081_0001.djvu

			zysku ze 22 słodów, które urobił w zamko- 
wym browarze 
gajowego z miasta wzi
ł 
targowego za 15 niedziel 
winy wziął z włodarza dziarduńskiego marc, 8 
S u m m a tej percepty 
Per Bialkiewski: 
przyjąłem resztę pieniędzy od Gorskiego 
w długu, to jest w Chelmczach za piwo 
fI. 46, item za 35 kor. chmielu per gr, 10 
fI. 11 gr, 2u, facit 
za piwo pszenne wloczlawskie 
za jęczmienne 
za piwo z chelmieczkiego browaru zysku 
przedałem pszennych słodów 2 za 
gajowego Konopiński wybrał do świątek fI. 8 
gr, 20, item od świątek do ś. Michała fI. 
13 gr. 14, od ś. Michała do Ś, Lucyjej fI. 
30 gr. 22, facit 
targowego a die 7 maii ad ultimam iunii gr, 
27 1 / 2 , in iulio gr, 16. in augusto i z tym, 
co się w jarmark dostało, fI. 2 gr, 6, in se- 
ptembre gr. 14 den. 12, in octobre gr, 13 
den. 9, in novembre gr, 20 den. 9, in de- 
cembre R"r, 24 den. 6 - łacit 
obrocznego od rybaków miejsckich a die 
25 martii ad ultimam (lecembris 
czynszu z miasta z placów 
czynszu z ról miejsckich 
czynszu ze wsi od poddanych 
przetlałem żyta 1 łaszt i kor, 73; km.. 1-16 
per gr. 9, a 18 per gr, 8 
pszenice kor, 6 per gr, 1:1 za 
item pl'zedałem pszenicę do Sobkó"- łaszt. 6 
i kor, 55 per c 


12 
8 
3 
12 
238 


57 
70 
1 
U] 
2] 


18 
12 
32 
149 


2
8 


FI. 


gr. 


55 


den. 


93 


5 


2 


9;; 


8 
3 
" 
20 
2-1 


20 
26 


52 


26 


9 


6 


e Z pr
elic:::cnia Il'vrada: fi. 2c:ft-26-9. "Rp. I " (Inl" strnnJ): n. 350-1ql 
. 
c Cena 1Iil' podana. 


-- 


6 


9 
26 
24 
2-1 


18 
2 


8 
18
		

/Pomorze_020_11_082_0001.djvu

			56 


jęczmienia folwarkowego do browaru wlocz- 
lawskiego przedał łaszt 1 za 21 
item do Gdanska posłał żyta łaszt, 18 kor. 6<1 
za jagły wziął 8 
skór przedał Konopiński cielęcych 10 za fI. 
2, a ja przedałem 4 skóry krowie - trzy 
per gr. 26, a czwartą per gr, 28 - za fI. 
3 gr, 16 ;) 
za krowę starą z Chelmiecz fI. 2 gr. 5, za 
wypustka z Lellgu fI. 1 gr. 14 3 
wełny Konopinski przedał 3 kamienie za fI. 
5, item wełny jal'zęcej za fI. 2 gr, 3; jam 
przedał wełny kamieni 5 i lb 5 per fI. 2 
gr. 7 za fI. 11 gr, 22 den. 9 18 
. masla przedalem za fI. 20 gr. 14, gomółek 
kop a za fI. 16 gr, 18 1 / 2 , :37 
za 4 beczki miodu - dwie per fI. 15, a dwie 
per fI. 13 gr, 20 57 
za jabłka fI. 3 gr, 27, za kapustę fI. 3-6 7 
za kopę tarcic i za 10 8 
za dziesięcinę w Borku 14 
z jezior, które się ponajmowały we wlocz- 
lawskim boru 22 
Summa percepty 1357 


Extradita pieniędzy 
Naprzód co Gorski wydał: 
a die 29 januarii ad 7 maii dał za 6 kamieni 
wosku 30 
wikaryjom, co wigiliją śpiewali 2 
za garnek masła do zamku 
za beczkę kapusty 1 
za beczkę soli 2 
od przysięgi woźnego 
za cechy do słodów 
hednarzowi od poprawy starych beczek 
za 66 beczek do piwa, każda per gr. 6 , ]:1 


Ił lloś(' nie podana. 


FI. 


25 


10 
3 
20 


15 
5 


13 


17 
2.1 
4 
6 


gr. 


den. 


6 


I 
I 


16 


19 


9 


2 


9 


15 


9 


--
		

/Pomorze_020_11_083_0001.djvu

			FI. 


za dzieżę i ceber . 
szklarzowi za błonę do izdebki przy bro- 
warze 
kotlarzowi od poprawy kotła piwnego 1 
za sieć do ryb 3 
za drgubice 1 
za 225 kor, jęczmienia per gr, 7 52 
do 24 warów plwa za 96 kor. chmielu 32 
za herb do znaczenia statków, 
ślosarzowi od zamku do browaru 
za olej przez post 
za śledzie 
wrotnemu za boty 
pasturzowi za trzewiki do Lengu 
dworce za boty do Dziardunicz 
dworce za boty do Chelmiecz , 
dworce do Byczyny za boty 
pasturzowi za boty do Byczyny 
pasturzowi za boty do \Vincza 
murarzowi od zmurowania kominka 
gdy jeździł do Radziejowa samotrzeć, strawił 
za goździe gontowe 1 
za bratnale 
Hanussowi x, Kielpinskiego, co wodą po 
owies jeździł do Dobrzykowa, wydał na 
fliśniki i na strawę wedle jego regestru 11 
item drugą forą, gdy po owies wodą do 
Dobrzykowa słał, wydał na fliśniki, to 
jest na śledzie gr. 5, dziewiąciom chło- 
pów per gr, 12. sternikowi 1 złoty 4 
za 7 1 /2 lba cebule per gr. 12 3 
za 10 lb pasternaku per gr, 1 den, G 
za 5 1 /2 lb marchwie per gr, 21/2 
za lb piotruszki 
za 2 lb rozsady 
za 1/ 2 lb rzodkwie , 
wołowcowi, co woły karmił 


8 lb 
 libra. 


gr. 
6 


6 
18 
15 


]5 
3 
20 
24 
12 
5 
6 
6 
fi 
6 
12 
8 
10 


57 


den. 


8 


18 


fi 


'J'" 

..) 


13 
13 
10 
16 


6 


<) 
d 


10
		

/Pomorze_020_11_084_0001.djvu

			5S 


FI. 


gr. 
26 
26 
29 
16 
4 


den. 


za 2 kor, siemienia lnanego 
za 2 kor. siemienia knopnego [5] 
za 17 kor. jęczmienia 
od poprawienia kotła w Chelmczach 
za obręczy do kłód 
za siano dla owiec i cieląt w Chelmczach 1 
mielcarzowi ad r[ati)onem myta w Chelmczach 1 
S u m m a expositi Gorskiego 176 1-1 l;} 
R e s t a t przy Gorskim 62 10 1 
Na tę resztę wziął Bialkiewski w Chelmczach za piwo fI. 16. 
item chmielu kor, 35 per gr, 10 za fI. 11-20; ten chmiel Kono- 
piński wyrobił. 


., 
" 


Extradita per Białkiewski na kościelne rzeczy 


20 maii Konopinski dał za kamie!} wosku 
i za 2 lb 
item za pół kamienia wosku i lb " 
12 iunii Bialkiewski dał za kamie)} wosku 
za 1/ 2 lb kadzidła , 
29 [iunii] za kamień wosku i za 9 1 !2 lb 
Koziczkiemu zapłacił 26 garncy wina, co 
za Gorskiego belo wzięto per gr. 14 
za 7 lb oliw;\" Adamowi aptekarzowi per gr. 7 
za 1/2 lb bawełny . 
za 1/ 2 lb kadzidła i za ćwierć 
od uprania komeszek 
1 iulii za 1/ 2 11> kadzidła , 
za 1 1 / 2 garnca oleju do kościoła 
23 [iulii] za lb kadzidła . 
27 [iulii] za kamień wosku 
item za ;j Ih wosku per gr. () 
in augusto: 
za 19 1 /2 lb wosku do kościoła pel' J!I', 6 . 
in septembre: 
l fseptembrisl za l
lh lb wosku (lo kościo- 
ła per gr, 6 
fseptemhris] J(
 za pół kamienia ""osk li 


FI. 


den. 


gr. 


5 


12 

1 


2 
fi 


()  
17 


]
 
1 


I 
19 


=> 


-I 
1 


10 
6 
8 
18 
Hi 

:) 


g 


<) 
'-) 


.)
 
-, 


2 
.) 1 
1:)
		

/Pomorze_020_11_085_0001.djvu

			in octobre: 
za 1/2 kamienia wosku i 5 11> 
:n [octobris] za kamień wosku i 2 lb 
x. Sylwestrowi na jego suchedni 
In novembre: 

5 [nO\-embris] za kamień wosku bez 3 lb 
za kamie}I wosku i za ćwierć . 
x. organiście [s] za dwoje suchedni 
temuż za jedne suchedni 
in decembre: 
:1 [decembris] za kamień wosku i 5 lb 
praczce, co rzeczy kościelne poprała na 
święta 
7.a lb kadzidła 
od op}'awienia żelaza do organ 
za !) garHCY wina per g-r. 15 
S u m ID a na kościelne rzeczy 


Extradita na budowanie 


Konopinski dał gontarzowi na gonty , 
od oprawienia błony na bramie za 12 szyh 
za 1-t zawiasek do okien , 
za 13 prętów do okien 
za kopę ćwieczków do zawiasek 
za () wrzeciądzów do komór i do stajniej 
szklarzowi za 9 kwader nowych, co nowe 
błony wprawił do wielgiej izby i od opra- 
wienia inszych , 
za 22 pręty żelazne do okien, 
za 2 klucza do sklepów 
za 7 nowych kwader hłon na sale i od 
opra wienia inn
;ch 
od przerobienia błony w jadalnej izbie na 
górze 
Ha bramie przed zamkiem za'dwi
 błonie nowe 
kopaczowi Albrychtowi. co sadzawId miał 
kopać. 7.arlatku , 


-- 


FI. 


gr. 


<) 
.> 


15 
12 


5 
3 


<1 


12 


5 


8 
4 


G 


l 


2 
94 


16 
2 
15 
5 


rzemieśniki 


FI. gr. den. 
17 9 
7 
14 
l
 
2 
10 


<) 
..> 
20 
!) 
-t 10 
18 
l 
6 


5'1 


den, 


9
		

/Pomorze_020_11_086_0001.djvu

			60 


ślosarzowi za zamek i wrzeciądz do szafki 
w kancelaryjej 
a die 1 iulii ad l] novembris zapIaciłem 
stolarzowi i z chłopcem jego na tydzień 
per fł. l gr, 15 . 
item, gdy zasię znowu przyj achał za chłop- 
ca, co tu w niebytnościej jego robił i co 
sam z
\się znowu ze dwiema towarzyszmi 
robił, zapłaciłem według społecznego 
obrachowania 
za klij funtami kupując 
za połeć mięsa i sadło dla rzemieśników 
12 septembris stolarzowi, gdym go do Tho- 
runia słał dla skupowania niektórych rze- 
czy, to jest kupił pokostu lb 2 za gr, 16, 
szafranu 2 łóty za gr. 15, brizelium za 
gr, 3, hałunu za gr, 1, za bankię do po- 
kostu den, 9. kliju Ib 3 per gr, 3 den, 6, 
za gr, 10, za gaIki do dwu szaf gr. 26 1 12, 
facit in toto 
rybakowi, co Lz] stolarzem jeździł do Tho- 
runia, i jemu na strawę. 
8 octobris za 2 łóty szafranu stolarzowi 
za lb pokostu , 
za 1 1 /2 kamienia łoju na świece 
Maćkowi teszarzowi, co chłopcu stolarzo- 
wemu pomagał 2 dni robić 
stolarzowi za lb pokostu 
ślosarzowi na robotę zadał 
strycharzowi za 90 dachówek płaskich na 
kuchnią 
a die ]3 septembris ad 16 zapłaciłem przez 
te 2 dni murarzom trzem, co tu \V zamku 
robili 
a die 16 septembris ad ultimam eiusdem za- 
płaciłem za 2 tegodnia Stefanowi, na ty- 
dzień per fł. 1 


FI. 


27 


22 


5 
1 
1 


29 
20 


2 


12 


1 
12 
8 


2 


2 


10 


10 


2 


gr. 


den. 


6 


9 


1 
8
		

/Pomorze_020_11_087_0001.djvu

			towarzyszom dwiema za 2 tegodnia per gr. 
16 1 /2 
na te 2 tegodnia dałem im: 
na mięso 
na śledzie 
na piwo 
na słoninę 
na masło 
a die 30 septemuris ad 14 octobris Stefa- 
nowi za 2 tegodnia na zamkowy strawie 
będąc 
towarzyszom za te 2 tegodnia 
na mięso im dał 
na śledzie 
a die 14 octobris ad 28 zapłacił za te 2 
tego dnia Stefanowi 
towarzyszom dwiema 
na śledzie dał 
a die 28 octobris ad 11 novembris za te 2 
tegodnia zapłacił Stefanowi 
towarzyszom dwiema 
a die 11 novembris ad 2;) za dwa tegodnia 
Stefanowi 
towarzyszom 
a cHe 25 noy<,mbris ad 9 decembris za te 
dwa tegodnia Stefanowi 
towarzyszom 
Stefanowi, co tu sam w zamku robial, za- 
płaciłem 
wapiennikowi za 14 łaszt. wapna i za 9 kłód 
rybakom dwiema, co dwakroć dla wapna 
jeździli 
strycharzowi za 14 tysięcy cegły 
Michałowi garncarzowi za :3 tysiące da- 
chów ki per fI. 1 gr. 6 
Urbanowi Janowi na dachówkę 
Piotrowi garncarzowi 
za 6 kłód wapna do pobielania 


........ 


Fi. 


gr. 


2 


1 


21 
6 
12 
8 
12  
2  


2 


2 


2 


2 


2 


1 


28 
20 


11 


20 
24 


11 


<) 
,) 


18 
6 
6 
21 


1 
1 


ta 


den. 


6 


4 
7 


<) 
,) 


1 
2
		

/Pomorze_020_11_088_0001.djvu

			lt2 


kopaczom dwiema, co okolo sadzawki przez 
5 niedzielrobiali : samemu mistrzowi fI. 4, 
a towarzyszowi fI. 21/2 
świętojallskiego dalem im 
szklarzowi, co tu w zamku robił nowe bło- 
ny do szkoły i co innych oprawowal 
za ;
 kamienie ołowu do błon 
za 2 Ib ceny do błon 
item za cenę po dwakroć 
za Ib pokostu do blon , 
za 3 kopy ćwieczków do przybijania błon 
Maćkowi teszarczykowi, co pomagał około 
wschodu robić przez 5 niedziel 
g"ontarzowi za 128 kop. per gr. 1 den, 12 
kopa 
cieślom. co spichrz podważali, 
.Janowi kopaczowi. co w Lcngu sadzawkę 
miał kopać, zadatku 
kucharce za boty, co dla rzemieśników 1'0- 
biała jeść 
za kopę kafli do Chelmiecz 
Mar<:inowi kowalowi, co kopę hratnali 
urobił i haki z klamk:! do pieca 
kowalowi od naprawienia 10 taczek, za 
skobl do izby na górę i za hak do piwnice 
garncarzom, co pieców oprawowali. dał na 
śledzie 
za kamień łoju na świece 
za goździe długie dla przybijania li8tcw 
za 60 kop gont do Chelmiecz 
od urobienia pieca w browarze chełmieckim 
za błony do pokoju tamże 
S u m m a na wszytko budowanie 


Extradita na salaria 


Panu staroście na mięso 
poborcy 


119 


30 
21 


FI. 


gr. 


6 


15 
5 


" 
.) 


15 
2.1 
12 
16 
8 
() 


l 


10 


7 
l 


18 


9 


2 
:; 


<) 
,-, 


.} 


6 
7 


27 
.P/2 


<.len. 


-1 


7 
5 


7 


!)
		

/Pomorze_020_11_089_0001.djvu

			woźnemu zapłacił za t suchedni od postu 
do Ś, Łucyjej a po grzywnie . 
klucznikowi Janessowi zapłacił jedne su- 
chedni 
wrotnemu za czwory suchedni 
Marcinowi rybakowi 4 suchedni po grzywnie 
mielcarzowi zamko,,'emu zapłacił za 4 
kwartały do Gód 
kucharce stalej, co tu w zamku służyła 
Strzalkowskiemu zn jego suchedni 4 po 
grzywnie 
wrotnemu na trzewiki 
in villa 'Vieniecz: 
dworce myta zapłaciłem 
dworce za boty i podszycie 
dziewce myta 
tejże za dwoje boty i podszycie 
pasturzowi myta 
temuż za dwoje podszycie c 
[w] Witowie: 
Dobrossolowskiemu na mięso i na Je- 
go suchedni 
dziewce myta 
dworce za dwoje boty 
dziewce za boty 
w Chelmczach: 
urzędnikowi 
dziewce myta 
pasturcc myta 
dworce za dwoje boty 
dziewce za troje boty 
pastul'ce za dwoje hot y 
mielcal'zowi starenm zapłacił 
mielcarzowi nowotnemu suchedni od 
ś. Michała do Gód 


FI. 


gr. 


63 


dCll. 


!) 


a IV rh". popTall'iono xamias,: Ś. Michala bln' rhp. c
fra poprawiona. c Suma 
nic podana, 


6 


12 b 


2 
.1 
(} 


12 


7 


20 


6 


12 
l) 


2 


1 


10 
6 
16 
18 


1 


<) 
,) 


15 
12 
6 


12 
1 
] 


1:3 
]8 
12 
18 


] 


18
		

/Pomorze_020_11_090_0001.djvu

			6i 


Gorski dał wolarzowi w Chelmczach 
od paszenia wołów 
mielcarzowi 
wolarzowi, co woły pasał 
mielcarzowi staremu 
w Sosncze: 
d worce myta 
pasturzowi myta 
dworce za dwoje boty 
pash1l'zowi za bot,v , 
item d worce za boty 
w Byczynie : 
dworce myta 
pasturzowi myta 
dziewczęciu myta 
dworce za dwoje boty 
dziewczęciu za boty 
ci ziewce za boty 
dworce za boty 
w Lengu: 
urzędnikowi na cały rok 
dziewce myta 
pasturzowi myta 
dworce za troje boty 
dziewce za dwoje boty 
pastul'ce za troje boty , 
Pawłowi, co czembry woził lecie 
temuż za boty 
w Dziarduniczach: 
urzędnikowi z żoną jego 
dziewce myta 
pasturzowi myta 
dworce za troje boty 
dziewce za dwoje boty 
item dziewce za podszycie 
Summa na sal aria 


12 
1 
1 


137 


FI. 


1 
1 
1 
1 


2 
1 


12 
10 
l) 


2 


20 
20 
12 
fi 
6 
() 


8 
1 
1 


l 


]9 
12 
18 
fi 
17 


18 
12 
5 


13 


gr. 


den. 


18 


18 


9 


9 


-
		

/Pomorze_020_11_091_0001.djvu

			Communis extradita 


Za garnce i za dzieżki Konopinski dał do 
folwarków . 
za rozsadę do Lengu, do Wincza i tu do 
ogroda 
za ławkę na górę 
cieśli, co do Lubotina chodził drzewa do 
szkuty oględać 
woźnemu, co do Przedcza z pozwy jeździł 
za 24 dzieżek do masła i do mleka 
za obręczy do Chelmiecz 
za beczkę soli 
kołodziejOlWi za wóz do czambrów 
za korzenie Gorskiemu do kuchniej 
za łaszt jęczmienia, który Konopinski na 
piwo wyrobił n2 rozchód Jego Mości 
za 48 korcy chmielu per gr, 10 do 12 wa- 
rów, co Konopinski na rozchór1 zamkowy 
wyrobił 


ln iunio: 
[die] 12 za nową drgubicę 
za korzec gambiński [s] 
woźnemu, co z pozwy jeździł do Jaronowka 
za pieprz dla zamkowej czeladzi . 
za £lwie kłótce wielgie do piwnice 
za talerze i łyskiej [s] 
jeżdżąc do folwarków dla popisowania 
strawiłem 
in iulio: 
woźnemu, co z pozwy jeździł do Starego 
\Vloczlawia . 
za nasienie rzepne do folwarków 
od naprawienia zamku, gdzie słody wy- 
mierzają 
bednarzowi za 18 fasek do masła per gr. 11/2 
piekarczykowi Mertinowi [s] na strawę do 
'V olborza 


5 


FI. 


2 


1 
1 


10 
4 
14 
3 
26 
20 
9 


21 


16 


l 


11;) 


gr. 


den. 


12 


3 
1 


9 

 


18 
20 
4 
6 
16 
3 ) 


14 


5 
16 


3 
27 


9
		

/Pomorze_020_11_092_0001.djvu

			';0 


do Brześcia jeżdżąc do pana starosty dla 
dziesięciny strawiłem 
a die l iulii ad 29 dałem na korzenie , 


In augusto: 
Pawłowi wolarzowi na smołę do Lengu 
za rzepę i rzodkiew, co w ogrodzie siano 
za korzec nowy do zamku i co go okowano 
samowtór jeżdżąc do szlachty dla dziesię- 
ciny strawiłem 
za dwie kłótce do Wincza 
za dwie kłótce do Chelmiecz 
za kłódkę do Withowa 
za kłódkę do Byczyny 
za kłódkę do Jędrzejowego młyna 
za dwie kłótce do spiżarniej 
za kłódkę do sadzu 
za pułgarncówkę do wina 
[die] 21 w Chelmcach wytykając dzie5lięci- 
nę dałem za mięso 
[die] 28 za wemborek do Chelmlecz 
ślosarzowi od oprawienia starego korca do 
Chelmiecz 
za śledzie do siana do Lengu , 
za korzec nowy do Wincza i co $lO okowano 
za 2 garnca wina na dolewek per I!'T. 14 , 
in septembre: 
za wemborek do Sosnki 
za garnki . 
za 3 kor, tatarki Sobinskiemu, co Konopin- 
ski u niego beł kupieł 
z "\Vitowa jadąc do Brześcia rio pana pisa- 
rza dla dziesięciny strawiłem przez noc 
wołownikowi z Lengu na smołę 
[die] 16 kowalowi, co wóz do czambrów okował 
za kosz piwny do Chelmiecz . 
za 3 faski do przaśnego miodu 
za łańcuch do Lengu do czambrów 


FI. 


28 
14 
12 
8 
4 
5 
8 
6 
24 


2 
10 
7 
28 


24 


2 


5 
6 
24 


gl'. 


den. 


4 
15 


J 


<) 
.:> 


8 


3 
l 


9 


l 
l 


3 
1
		

/Pomorze_020_11_093_0001.djvu

			t 


na bydło wydał: 
za parę wołów do czemurów 
za drugą parę wołów do czembrów 
do \Vithowa: 
za 3 krowy: jednę czarną za fI. 4 
gr, 15, za jałowicę fI. 2 gr, 26, za 
czerwoną krowę fI. '1 gr, 15 , 
za parę pstrych wołów do pługa 
za parę czarnych wołków 
za parę wołów 
za parę wołków 
item za dwie parze wołów: para je- 
dna per marc, 9 gr, 6, a druga pa- 
ra per marc, 7 gr, 6 za 
za pstrą krowę 
za wołu płowego na mięso do kuch- 
niej Jego Mości . 
myta dałem w Szieprczu od bydła 
i wojskiego [s] od sztuki per den, 12 
strawiłem w Szieprczu przez 2 nocy 
in octobre: 
za wiadro do Byczyny 
za piłę do Lengu dla rzazania tarcic 
bednarzowi za 5 beczek miodowych 
od pobijania kłód piwnych 
od naprawienia klodykapustnej do Withowa 
i za 6 obręczy do kłody kapustnej i do 
Dziarclunic 
Maćkowi bednarzowi za 18 obręczy do 
kłód piwnych 
za kapustne kłody 
za dzieże a do Sosnki 


in novembre: 
za cebratkę do Withowa 
za garnce i d unice 


· Bl}ć moie: dzidę. 


..... 


FI. 


13 
14 


11 
11 
9 
14 
8 


26 
4 


7 


2 


6i 


gr. 


den. 


15 
11 


26 
15 
5 


8 


15 


6 
14 


12 


1 


9 


25 
6 


3 


2 
10 
3 


9 


2 
1
		

/Pomorze_020_11_094_0001.djvu

			6E 


FI. 


gr. 


den. 


za dzieże do \Vithowa 
za garnce dla rzemieśników 
za cechy słodowe wielkie i małe 
za 6 beczek soli gradowej per gr, .10 
Wienczkowi bartnikowi z Lengu ex tertia 
parte miod u za płacił 
Rossadrze bartnikowi ex tertia parte miodu 
zapłaciłem 
Dobrossolowskiemu do \Vithowa za połtek 
mięsa 


3 
1 


I 


1 
8 .I 


20 


.. 


24 


in decembre: 
za powrozy łykowe do przewłoki . 
za kosz do Chelmiecz dla noszenia słodu 
za 2 łaszty beczek piwnych per gr, 6 4 
za garnce dla rzemieśników 


10 
2 
24 
1 


9 


w C'helmczach: 
od poprawienia kłód 
za dwie obręczy na kadź 
za 12 kłód piwnych per gr, 6 den, 12 2 
od obdukcyjej na. pustą rolą, co ją na 
folwark obrócił 
za ceber do browaru 
za rzepę do nasienia 
od poprawienia kotła browarowego 
za proch świniom do lekarstwa . 
za obręczy do kłód piwnych 
S u m m a c o m m u n i s e x p o s i t a e 207 


17 
22 
20 


13 


-t 
16 
13 
1 
10 


9 


9 


27 


]
 


Do skarbu JegoMości: 
oddałem przez pana Lipnickiego 4
2.1 
Slyslawskiemu oddałem do skarbu Jego Mości 150 
S u m m a totius expositae per Bialkiewski 
In anno [15] 82 ]2uO 21 
R e s t a t ex ratione anni praesentis in pa- 
ratis pecuniis lG6 11 
Na tę resztę fI. 156 - 11 jest u pana Jerzego za pszenicę fI. 71, 
które ma do skarbu Jego Mości oddać, 


,
		

/Pomorze_020_11_095_0001.djvu

			69 


RACHUNKI StODÓW, DANIN, MLECZNA I M//:'SA 


P e l' c e p t a s ł o d ó w p s z e n n y c h W l a d i s l a Iv i e n s i u mi 
wroku1582 


, 


A die 22 ianuarii ad 6 maii Gorski odebrał słodu pszennego 
wymiarnego ćw, wirszowatych 163, co uczyni kor, równych 
244 1 / 2 , rachując na jeden wal' po kol', 25 równych, uczyni słodów 
9 i kol', 22, a biorąc z jednego waru beczek 12, - !tern oddano 
Gorskiemu, gdy tu nastał, słodu pszennego kor. 30. 
Extradita tych słodów: 
GOl'ski wyrobił słodów 3, z których wywarzeł piwa beczek 36; 
tego piwa oddał do piwnice JegoMości beczek 29, a resztę, to 
jest beczek 7, swymi pieniędzmi zapłacił. Konopinski wyrobił 
słodów -1 na piwo, które oddał do piwnice JegoMości. !tern trzema 
słodmi Konopinski zapłacił piwa beczek 30, co na przyjazd Jego 
Mości było wzięto, 
Per Białkiewski: 
Konopinski oddał mi słodu, który wybrał a die 7 maii ad 3 
iulii, ćw, 99; item odebrał od Konopinskiego słodu kor. 22 rów- 
nych, które mu był Gorski oddał; a die 6 iulii ad ultimam decem- 
bris odebrał słodu pszennego z miasta ćw, 299, - Facit w s z y t- 
kiego ćw, 4]2, 
Extradita tych słodów: 
Panu staroście dałem na jego ordynaryją na -1 słody ćw, 72 
i kor. 4, w każdy słód 18 ćw. i korzec jeden inkludując; item wy- 
,,'arzyłem słodów 6, na które wyszło ćw, ] ]2, z tego piwa be- 
czek 72; dałem tego piwa na ocet JegoMości beczkę 1 i dla do- 
I.
wków i dla stolarza jednę wydał; przedałem go beczek 70, to 
jest beczek 50 po talaru, a 20 per gr, 36; facit za piwo fI. 81 
gr. 20, odjąwszy, co się do tych 10 warów za 40 kor, chmielu 
dało, to jest za 22 per gr, 9, a 18 pel' gr, 7 - fI. 10-24; prze- 
dałem dwa słody za fI. 21. 
Facit za piwo fI. 70 gr, 2łj: restat słodu ćw. 188. 


I 
I 


Jęczmienne słody 
Gorski a die 22 iauuarii na 9 słodów rozchorlnych wyrobił jęcz- 
m;enia folwarkowego kol'. 162, zostało jeszcze kor. 70; do C'hel-
		

/Pomorze_020_11_096_0001.djvu

			7C 


miee kupił jęczmw_lia lU! wyrobienie piwa kor. 
25, przyłożyw- 
szy tę resztę jęczmienia kor, 70, uczynił słodów 16. w słód po 
18 kor, zalewając; z tego zostało jeszcze jęczmienia kor, 8; 
wymiaru z miasta wziął kor, równych 31 3 / t , a oddano mu goto- 
wego słodu jęczmiennego kor, 4. 
S u m m a słodów jęczmiennych 26 kor. 103/i, 


Rozchód tych słodów: 
GaIinowskiemu dał słodu na kapłuny i 7.orawie kor. 4; wywa- 
rzeł słodów 24, biorąc z jednego słodu ueczel{ 12, facit wszy t- 
kich beczek 288, Restat słodów 2 kor, 63ft. 
Tego piwa oddał GaIinowskiemu beczek 77 na rozchód Jego 
Mości, na ocet beczek 2, do szpitala beczek '1, na ordynaryją 
swą wziął na tydzień po 11/ 2 beczek, facit 22 1 / 2 ; przed przyjaz- 
dem JegoMości x, Biskupa wydał na x. Ruperta i 3 pacholąt, 
dwu krawców, kuśnierza i woźnicę beczek 2; szkutnikowi be- 
czek liiI! II. 
Prz.adał piwa beczek 160 po złotemu, a beczek 19 per gr, 25, 
Facit in summa beczek piwa przedanego 179. 
Bialkiewski: 
Po Gorskim wziął słodów 2 kor. {):!f t ; item wymierzeł słodu 
ćw. 39, w słód inkludując 18 ćw, i kor, 1, z tego słodów 2 kor, 
2 1 12; kupił jęczmienia łaszt 1 za fI. 21, a drugi folwarkowy za 
fI. 21; z tego jęczmienia uczynił słodów 10. 
Z tych 14 słodów, z każdego biorąc po 12 beczek. wyrobił 
piwa beczek 168, Tego piwa dał do piwnice JegoMości przez 
Konopinskiego beczek 84; panu staroście na jego ord,\"naryją be- 
czek 36. na rzemieśniki, murat'ze. kopacze i szklarza wydał be- 
czek 11 do nowego lata, Do Lengu do siana na grabiarkę b be- 
czek 2; Konopinskiemu na szkutę beczek 2; do karczem wydał 
bet'zek 30 za fI. 30, - Z tego wyjąwszy za łaszt jęczmienia fol- 
warkowego fI. 21 i rlo 6 ",arów za 24 kor. chmi<,lu per gr, 10 
- fI. 8, restat fI. 1. 
Chelmiecki browar: 
Do Chelmiec kupił jęczmienia łaszt. -t kOL 77 per gr. 7; wy- 
robił z tego słodów 24, a z tych słodów wywarzeł piwa becz('k 


, 


8 M;rjscc wolnc na jcd"1ł IQ'raz. b H rlrp.: grabdrk\:. 


j
		

/Pomorze_020_11_097_0001.djvu

			71 


288, - Tego piwa przedał beczek 216 per fI. 1 za fI. 216, a be- 
czek 55 per gr, 29 za fI. 53 gr, 5; urzędnikowi na jego Ol"dyna- 
cyją dał beczek 7, Dobrossolowskiemu beczek 6 do nowego lata; 
nie dobrał u dwu warów z nowego jęczmienia beczek 4. - 
Z tego, odjąwszy za 4 łaszty jęczmienia i kor. 72 fI. 100 gr, 2! 
i za 96 kor, chmielu, to jest 80 per gr. 9, a 16 per gr. 6, fI. 27 
gr. 6, restat zysku fI. 141 gr. 5, 


Percepta kapłunów daonych 
Anno 1582: 


z Wincza 
z W olicze . 
z Skarbkowey Woli 
ze Zblięga , 
zWitowa . 
z Chelmiecz 
z Kiczka 


56 
-t 
30 
10 
28 
80 
2.1 


z Sosnki 
z Byczyny , 
z Kaczewa 
z Chrosnej Woli 
z Baskowa 
z Grabkowa 
z Klotna 


51 
26 
50 
20 
24 
52 
21 


Facit kapłunów dannych 482; item 22 ianuarii z \V olbor7.a 
odebrałem kapłunów 130. - Summa wszytkich 612. 
E x t l' a d i t a : Kapłuny 
Gorski oddał Galinowskiemu do spiżarnie i JegoMości 
kapłunów 77 
Konopinski oddał do spiżarniej 38 
za Gorskiego i Konopinskiego zdechło kapłunów 18 
14 octobris panu Lipniczkiemu po dwakroć, gdy żyto 
szafował 4 


, 


I n a n n o [15]83: 
a nie {j aprilis ad 17 iuuii oddałem Galinowskiemu 
kaphmów 
in augusto oddał Galinowskiemu , 
pan Kosczieski wytykając dziesięcinę (w] Winczu wziął 
20 iulii pan Lipniczki z panem Kosc7.ieskim w Ska rh- 
kowy Woli po dwakroć kapłunów , 
20 iulii w Brzescziu oddano z \Viucza panu Niwskiemu 
do kuchniej JegoMości, 
20 [iulii w] Witowie panu Lipniczkiemu 


160 
H 
4 


3 


6 
2 


.....I
		

/Pomorze_020_11_098_0001.djvu

			72 


Kapłuny 


zdechło kapłunów wolborskich: 
to jest: w Chelmczach 10 
[w] Winczu 11 
[w] Withowie 10 
w Sosncze , 3 
wDzianlunicach 7 
111 augusto dla pana Belchackiego, gdy do Prus jachał 2 
na Anglika doktora i pana Beglia, gdy tu chorowali 12 
księdzu kanclerzuwi po dwakroć, gdy tu przyjeżdżał 
na wizy ją do Witowa 6 
a die 25 octobris ad ultimam novembris dałem dla 
x, knnclerza, gdy tu mieszkał , 15 
item in decembri , 4 
kapłllJlów dannych zdechlo, gdy je odwożono, i drugie 
[w] folwarcech 30 
in decembri, gdy tu JegoMość przyjachać raczeł, od- 
dałem do spiżarniej JegoMości ,lU 
prze'lałem kaphmów po gr, 3 1 / 2 za fI. 4 gr, 20. 40 
Facit kapłunów 598 


Ku ró w wie cnych 


Z Wincza 
z \V oIicze 
z Skarbkowey Woli 
ze Zblięga , 
z \Yitowa 
z Chelmiecz 


2R z Kiczka 
2 z C'hrosney Woli 
7 z Baskowa . 
;
 z Sosnki 
7 z Byczyny . 
8t' z Grabkowa 
z Klotna 4 
facit kurów 209, 


2.1 


... 
u 


fi 
17 
}.1 
15 


Pogorzelcy nie dali; 


Extradita: [Kuryj 
GOl"ski oddał do spiżarniej .JegoMości kuró,,- 20 
Konopinski 11 
JegoMość pan podkomorzy w Chelmczach 4 
gdy JegoMość z Krusfice jachał z C'helmiec dano 
do kuchni 5 
jam ich oddał in iulio do kuchniej JegoMości 16 
dla pana Lipniczkiego po dwakroć 6
		

/Pomorze_020_11_099_0001.djvu

			73 


in novembre dla pana Jerzego 
in anno [15]83: 
a die 6 aprilis ad 17 iunii oddałem Galinowskiemu do 
kuchniej JegoMości . 
in augusto Ga]inowskiemu do kuchniej oddał . 
dla pana Belchaczkiego, gdy do Prus za Jeg-oMością 
ja chał , 
doktorowi Anglikowi z panem Begliem, gdy tu chorowali 
x, kanclerzowi po dwakroć , 
in octobre, gdy tu x, kanclerz mieszkał 
in decembre Tomaszowi do spiżarniej . 
zdechło ich 


[Kury] 
2 


27 
32 


2 
18 
10 
16 
SO 
10 

09 


Facit 


Jajec dannych 


Z Wincza kop 14 z Kiczka kop -1 
z W olicze kopę 1 z Chrosney Woli kop 2 1 / 2 
z Skarbkowey z Baskowa kop 2 
Woli, kop 5-20 z Sosnki kop 4 1 / 2 
ze Zblięga . kop 21/2 z Byczyny . kop 4 1 / 2 
zWitowa kop 4 z Grabkowa kop 4-20 
z Chelmiecz kop 2n-29 z Klotna kop <} 
,) 
Summa kop 78-9  


Extraclita: 
GOI'ski oddał do spiżarniej JegoMości 
Konopinski 
a die 1R iunii ad 17 iulii oddałem do spiżarniej 
Jego
lości , 
Marcinowi piekarczykowi, gdy chorował 
dla pana Lipniczkiego i innych 
Radzynskiemu na szkutę , 
panu Szmigielskiemu na szkutę 
x, Piotrowi z rozkażania JegoMości 
In anno [15] 83: 
a die (j aprilis ad 20 maii dospiżarniej JegoMości 
Summa, 


kop 18-40 
kop 
2-!);3 
kop 2 
kop -40 
kop l 
kop -
O 
kop l 
kop l 
kop 20 1 /2 
kop 78 


-
		

/Pomorze_020_11_100_0001.djvu

			7-1 


G ę s i 


22 ianuarii z W olborza oddano mi gęsi , 
item in augusto 
z Klothna dannych 
Facit 


174 
34 
12 
220 


Extradita: 
A die 6 aprilis ad 17 iunii oddałem Galinowskiemu 
do spiżarniej JegoMości 170 
zdechło ich [w] Winczu 5, [w] Witowie 4, w Sosn- 
('ze 2, w Chelmczach 2, w Zamku 4 - facit 17 
in iunio odesłałem ich do Racziąza 20 
in augusto Galinowskiemu do spiżarniej 19 
Facit 226 


Gomółek 


Z Wincza . kop 10 item ja wziął kop 9 1 /'1. 
zWitowa z Byczyny Gorski kop 11/:11 
Konopinski kop 2 Konopinski kop 1 1 /2 
item ja wziął kop 12 item ja wziął kop 19 1 /'1. 
z Chelmiec Gorski kukIi 2 z Dziardunicz 
Konopinski kop 2 Gorski -30 
item ja wziął kop 19 Konopinski kop 2-45 
z Sosnki z Lengu kop 12 1 / 2 
Konopinski , kop 1-5R 
Summa kop 101-1:1 a 


Extradlta: 
Gorski oddał do spiżarniej JegoMości, 
na zamkowy rozchód , 
Konopinski 00 spiżarniej JegoMości oddał 
Hem na rozchód zamkowy 
a die 18 iulii Galhwwskiemu oddał 
na stolarze, murarze i kopacze 
15 odobris Konopinskiemu'naszkutę do Gdańska 
cieśli, co około szkuty robił 
mm u Koscziesldemu z rozkazania p
na Jerzego 


a Z pr
cliczenia w
pada: kop 97-43 i 2 kukle. 


kopę 1 kl1kli 2 
kopę 1 
kop 10- ;) 
kop 3- 8 
kop 2 
kop 12 
kop 3 
kop 11/:! 
kop l
		

/Pomorze_020_11_101_0001.djvu

			In anno [15]83: 
a die 6 aprilis ad 17 iunii oddał GaIinowskiemu 
do spiżarniej JegoMości 
na rzemieśniki 
Radzynskiemu na szkutę do Dobrzykowa i do 
Gdańska 
panu Szmigielsldemu do Falent 
Szoczewie do Dobrzylwwa, gdy po owies jeź- 
dził 
2 iunii panu Szmigielskiemu do Gdanska " 
6 iunii Szoczewie do Sobko\\', gdy owies odwozili 
in augusto do spiżarniej Jego:i.\Iości 
przedałem gomółek za fI. 17 gr. 24 
Summa, 


1\1 a s ł o 


Z Wincza Gorski 
item ja wziął . 
zWitowa Konopinski 
item ja wziął równych . 
z Chelmiecz Konopinski . 
item ja wziął . 
z Sosnki Gorski 
Konopinski 
item ja wziął 
z Dyczyny Gm'sld 
Konopinski 
item ja wziął , 
z Dziardunicz Konopillski 


75 


kop 12 1 / 2 
kop 2 
kop 6 
kop 8 
go [mółek] 80 
kop 6 
kop ... 
.J 
kop 2 
kop 25-50 
kop 101-13 
 


garnek l 
garncy <> 
garncy 2 
garnków 'l 
garncy 2 
garncy 3, fasek .i 
garnec l 
garnec l 
garncy 3, fasek 
1 
garnec l 
garncy :3 
garncy 2 sądków 1 
garncy 2 
S u m m a garncy 33, fasek 11 


Extradita: 
Corski oddał Galinowskiemu 
na zamkowy rozchód 
Konopinsld oddał do spiżm"niej JegoMości 
a die 18 iunii ad 17 iulii Galinowskiemu , 
na stolarze, murarze, kopacze i inne guście 


a Z pr;;,c1ic=,cllia u'
'pada: kop 1111-23 i 1 kukla. 


-- 


garncy 2 
garnec l 
garncy 11 
garncy 2 
wydał garncy 
 
item faskę 1
		

/Pomorze_020_11_102_0001.djvu

			,I; 


15 octobris Konopinsldemu na szkutę 
cieśli, co około szkuty robieł , równy 
panu Koscziesldemu za rozkazaniem pana Jerzego 
item Koscziesld wziął masła . 
in 3nno [15]83 a die 6 aprilis ad 2 iunii oddał 
Galinowskiemu do spiżarniej JegoMości 
przerlałem fasek masła 11 po gr, 48 za fI. 19 gr. fi a 
Facit fasek masła 11 


garnec 1 
garnec l 
garnec 1 
garnec [IJ 
garncy 11 
garncy 3;
 


Cieląt 
Z Wincza wzi
!ł Konopińsld l z Lengu 1 
z Chelmiec l z Dziardunicz 1 
E x t r a d i t a: te Konopinski oddał do kuchnie i Jegol\Iości. 


Jagniąt 


Z \Vithowa 1, to oddał Konopinski do kuchnie.i JegoMości. 


Prosiąt 
Z Chelmiecz 2, z Byczyny G, z Lengu ,1 - te oddał Konopinski 
do kuchniej JegoMości, 


Kozłąt 


Z Lengu 
 - te l{onopinski oddał do kuchnie i Jego
IoRci. 


Kar m n e ś w i n i e i ". i e p r z e, k t ó r e s i ę we m ł y n i e c n 
i folwarcech karmiły 


Z \Vincza świni 
z Byczyny wieprzl	
			

/Pomorze_020_11_103_0001.djvu

			Extradita połci: 
cieśli, co szkutę przerobiał 
na murarze, kopacze i inne robotniki 
in anno [15]88: 
Radzynsldemu na szkutę do Dobrzykowa i do Gdańska 
panu Szmigielskiemu do Falent na szkutę 
in aprili do spiżm"niej JegoMości 
Szoczewie, gd
r do Dobrzykowa po owies jeździł i za 
się do Sobkow 


Sadła 


77 


połci 2 
połci ;
 


połci 8 
połci .1 
połeć l 


połci 7 
Facit połci 2"' 


Od sześci świni 3. od sześci wieprzów 6. 
Extradita: 
cieśli, co szkutę naprawował 1 
na murarze, kopacze etc, . 2 
in anno [15]83: 
a (lie G aprilis ael ] 7 iUl1li Galinowsldemu oddał do spiżar- 
niej JegoMości . ;1 
cieśli, co drzewo do szkuty wyrębowa! , 1 
traczowi, co drzewo tarł 1 
!lestat l 


DE RETENTJS A
NI [15] 82 


ż y t a było zostało 
c x t r a d i t a: a die 6 aprilis ad 22 maii dałem du 
piekarniej JegoMości 
p s z e n i c e: tej było zostało , 
e x t l' a ci i t a: a die 7 aprilis ad 22 maii dałem do 
spiżarniej JegoMości na mąkę pszenice 
na wY.5iewek do folwarków: 
do \Vincza jarej pszenice . 
do Skarhkowey Woli i na pustą włókę. 
do Withowa 
do Chelmiec jarej pszenice 
cl0 Sosnld 
do Dziarcłunicz 


Facit kor. 


-- 


Laszt. kor. 
l 26 
l 26 
73 l h 
14 
6 
12 
12 
7 
<) 
.'J 
19 
73 


...
		

/Pomorze_020_11_104_0001.djvu

			18 


Jęczmienia: 
tego było . 
cxtradita: 
na rozchód JegoMości zamkowy \\-yrobiono tu we 
Wloczlawiu 
panu Kosczieskiemu dał na piwo i na robotniki 
w Che lm czach wyrobiono na piwo jęczmienia fol- 
warkowego łaszt per fI. 21 za fI. 88 gr. 6 _ 
item z Sosnki wyrobiono na piwo w Chelmczach za 
fI. 18 gr, 20 
na wysiewek: 
do Wincza 
do Skarblwwey Woli 
do Witowa na folwark 
item na puste włóki 
do Chelmiecz 
do 'Vitowa na Biernatowską rolą wysiano 
do Sosnki , 
do Byczyny 
do Lengu 
do Dziardunicz 
ogrodnikom z wymłocku: 
[w] Winczu 
w Withowie 
w Chelmczach 


Laszt 


kor. 


14 


<") 
u_ 


4 


45 
81 


18 


80 


16 
34 
50 
10 
41 
5 
64 
36 
14 
26 


Summa 


10 
H 
30 
34 


14 


Owsa: 
tego było zostało 20 75 
extradita: 
a die 6 aprilis ad 17 iunii na konie JegoMości na- 
przód odebrał pan Petrikowsld 5f) 
Galinowskiemu oddałem owsa na konie JegoMości -1 32 
a die 19 augusti ad 23 eiusdem dałem Andrzejkowi 
na konie JegoMości owsa , l 22 
pan Kosczieski co z folwarków wybrał 37
		

/Pomorze_020_11_105_0001.djvu

			.0 


Laszt. kor. 


Gandkowsldemu a die 1 ianuarii ad 1 maii na J
go 
obrok 17 
Buslwwsldemu, urzędnikowi witowskiemu. od \Viel- 
giej Nocy 3 
woźnemu G 
Strzalkowsldemu 17 


na wysiewek: 
do Wincza 2 
do Skarblwwey Woli 
item na Perzyńską, Begliowską Mazurko- 
wą rolą , 
item na folwark wysiano, co z \Vitowa beło 
wzięto 
do Witowa 2 
item na puste a włóki 
do Chelmiecz . 2 
item co z Witowa posłano 
do Kiczka 
do Sosnki 1 
do Byczyny 1 
item na pustą karczmę i powłócz ki 
do Lengu 
do Dziardunicz 
do Klotna 


Facit 20 


Groch: 
tego było zostało , 
extradita: 
do spiżarniej JegoMości oddałem Galinowsldemu 
20 augusti do spiżal'l1iej JegoMości dał 
panu Nowomiejskiemu na jego ordynal'yją 
do Cziekoczina posłał grochu do spiżarniej JegoMości 
na wysiewek: 
do Wincza 
do Skarbkowey Woli 


a W rhp.: pusle. 


16 
62 1 i2 


11 


21 


36 
21 
20 
61 


63 


61 
25 
30 
72 
16 
751i
 


1 21 1 / 2 
6 
1 
2 
2 
7 
5
		

/Pomorze_020_11_106_0001.djvu

			80 


do ""ithowa 
do Chelmiecz 
d o Sosnld 
do Byczyny 
do Lengu " 
do Dziardunicz 


do folwarków na wychowanie: 
do Witowa i na cieśle 
do Byczyny 
do Lengu , 
do Dziardunicz 


na szkuty: 
Radzynskiemu, gdy do Dobrzykowa jeździł 
z szkutą i za się nazad do Gdanska , 
panu Szmigielskiemu, gdy rl0 Falent z szku- 
tą płynął 
do Dobrzykowa Czarneczldemu. gdy po 
owies jeździł 
panu Szmigielsldemu na szkutę do Gdanslm 
Szoczewie, gdy do Soblww o,,'ies odwoził na 
d u bas 
na szkutę dał do Dobrzykowa po żyto wy- 
syłając i za się do Gdanska , 


extraOl'dinarie: 
na rzemieśniki i robotniki , 
dla żaków i x, Sylwestra . 
ratajom dwiema do Witowa do Ś, \Vo.iciecha 
ubóstwu do szpitala po dwakroć 
x, mistrzowi szkolnemu z rozkazania JegoM.ci 
przedałem grochu per gr, 9 za fI. 2 gr. 12 
traczowi, co bale do szkuty rzezał 
na wolborskim grochu stał mi się enor: od- 
dano mi go było kor, 20, którem ja poło- 
żeł na 40 kor, tuteczne. a nie uczynh1 tyl- 
ko kor. 
6 i przydzie mi odjąć 
Summa. 


Laszt. kor. 


5 l i2 


6 
2 
-1 
3 1 / 2 
10 


.--, 
u 


1 
:3 
1 


6 


.
 
o) 


1 


.
 
<> 


.... 
i> 


fi 


2 


O") 
.. 


6 


2 


1 
8 
1 t/ 2 


1 


21 t h 


--
		

/Pomorze_020_11_107_0001.djvu

			18 1 /2 
11 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
Il/'.! 
11i
 
Facit 11 
9 
2 
1 


Pros sa: 
tego było 
extradita: 
na wysiewek: 
do Wincza 
do Skarblwwey Woli 
do Witowa 
do Chelmiecz 
do Sosnki 
do Byczyny 
do Dziardunicz 
do Lengu , 
do \Vitowa do folwarku na kaszę 
ratajom dwiema przez cały rok 
12 aprilis na potrzebę JegoMości na jagły 
dał, 
z tego było kor. 3; te jagły oddałem Gali- 
nowskiemu do spiżal"Tliej 
Summa 


Siemie konopne: 
tego było , 
extradita: 
do ko
cioła na olej 
na wysiewek: 
do Wincza 
do Skarblwwey \Voli 
do Withowa 
do Chelmiecz 
do Sosnki 
do Lengu . 
do Dziardunicz 


S i e m i e n i a 1 n a n e g o: tego byh} 
na wysiewek: 
do Wincza, co go po dwakroć siano 
do Skarbkowey Woli 
do Withowa 


o 


-- 


Laszt. 


81 


kor. 


18 1 12 


1 
1 
l 
l 
1 
l 
l 
1 
l 
I 


51!:!
		

/Pomorze_020_11_108_0001.djvu

			82 


Laszt. kor. 


do Chelmiecz 
do Byczyny 
do Lengu , 
do Dziardunicz 
in augusto do spiżarniej 


JegoMości na olej 
Facit 
z folwarków: 
kit 25 
kit 14 
kit 30 konopi 
kit 15, lnisku kit Ij 
kit 13 
kit H, lnisku kit ,) 
kit 97, lnisku kit 2:) 
wzięła, a druga połowica na 


2 
1 
1 
l 
1 
9 


Percepta konopi i lnu 
z Wincz3 konopi 
z Witowa lnisku 
z Skarbkowey Woli 
z Lengu konopi , 
z Dziardunicz 
z Byczyny konopi 
S u m m a: konopi 
Tego połowicę pani Kosczieska 
sieci się wydała. 


In pecuniis: 
zostałem beł pro resta a fI. 85 - 11 


S ł O Ił Y P s z e n n e w y m i a l' n e : 
reszty było ćw, 188, te uczynią kor, 282; z tego słodów 11 kor, 7, 
f
 x t l' a d i t a : 
pnedałem słodów 11, to jest słodów 10 po fI. 10 gr, 20, za 1'1. 
106-20; item słód jeden za fI. 10-10, 
Rcstat kor, 7, które się na kapłuny wydały, 
S ł ó d j ę c z m i e n n y z miasta wymiarne [s]: 
reszty było kor, 9 1 / 4 ; to wszytko na żorawie wydał, 


DECLARA TIO SEU INVENTARlUM PROVENTUUM 
CLA VIS WOLBORlENSIS SCRlPTUl\I a, D, 1582 


Oppidum Wolborz 


At in pml1lS oppidum Vuolbors iutra duos fluvios, Volborza 
et Mosczenicza situ m ; ex antiquo habet laneos 80 intel' cives et 
incolas eiusdem oppidi nec non intel' advocatum, ecclesias, colle- 


a IV rhp. na
tcpn.'} 1l'i('r.
'Z u'}}l1a
ml'UlI;Y i nie daje sic odcz}.'tać. 


--
		

/Pomorze_020_11_109_0001.djvu

			1)3 


giatam a \"idelieet et hospitale divisos, Ineolae quidem de eis- 
dem agris integris solvunt censum ad areem \V olboriensem pro 
festo S, l\1artini per gr, 6; advoeatus vero et eeclesiae praec1ictae 
ab hoc onere liberae. 
Sed de fI o m i b u s ineolae eiusdem oppidi solvunt c e n s u m 
diverso modo b; nam de illis domibus, quae sunt intra praedietos 
flu\"ios loeatae, habentes hOl-tOS sibi adiunetos, solvunt eenSUl11 
per gr, 2; absque hortis vero tantum per gr, UllUm; eodem modo 
de aJ.eis desertis solvunt, lieet in eis Hulla extant aedifieia. De 
domibus autem illis earum platearum, quae sunt extra praedietos 
f!t1\'ios, habentibus etiam hortos sibi annexos, videlieet in platea 
Kulzo\V in una parte tantum versus eastrum \Volborz, etiam in 
plat<.>a Chorzęezka, trans pontem videliect magnum, sol\"unt eeu- 
sus annuat im per gr, 6, Postremo de illis domibus iu platea (,ho- 
rzęczka dieta trans pontem magnum in illa tantummodo parte, 
quae adiaeet c fluvio V\T olborza, ad eundem fluvium areas et hor- 
tos suos protendentes solvunt censum per gr. 7, Sunt et aliae 
domus in omnibus istis plateis, intel' alias domos sitae, dietae me- 
diae, alias półdomki, de quibus medietas census pro\"euit. 
B l' a x a t o l' e s cervisiae dant menSU1'as I)rasei ad arecm 
\Volboriensem, videlicet a eoretis 8 mensurae superfluentis per 
eoretum me(hum etiam mensurae superfluentis; seorsive \"ero au 
ipsa braxa pro festo S, Martini dant per gr. UllUm, 
p a n n i f i c e s solvunt torquatilia a quolibet stamine panni 
in molendino \V olboriensi dieto Kulia per sol. 2, euius proventus 
molitori eiusdem molendini eedit te11ia pars; si vero in aJiis tor- 
quatilibus vieinis, tantum a stamine per medium gr, Ab artifieio 
\"ero ipso pro festo S. Martini dant per gr. 1. 
A l' t i f i c e s omnes in eodem oppido solvunt etiam ab arti- 
fieio pro festo S, Martini per gr. 1, cxeeptis sutoribus, laniis 
t 
pistoribus, qui advoeato Wolboriensi censum pendullt, 
A d v o c a t u s \"ero ipse telletur dare annis singulis pro fest" 
S. Martini ad nsum areis \Volboriensis et Reverendissimi sevi pa- 
rati et puri alias 8zmaleowanego 10 lapides, 
F o l' a l i a exiguntur tempOl'e nunclinarum et (1iebus foren- 
sibus ab extraneis talltummodo mereatoribus. C a l' n e s "ero 


a B' rhp. I coIlq:ialas; poprml'ione m rhp. Ił. b W rhp. I i 11: uhersimodc. 
c II rhp. I i II: auidr 


---
		

/Pomorze_020_11_110_0001.djvu

			84 


alias łopatki a d(lmesticis laniis tantum 
emel in septimana (Ue- 
bus Dominicis, ab extraneis vero totie
, quoties aderint. 
p o n t a I i a etiam exiguntur in eodem oppido, ser) ad prae- 
torium Vuolboriense pertinent. 
Item c e n s li s ex omnibus pratis versus BogusIa wicze in s<\- 
repta ad praetorium \" olboriense, similiter et de hortis ibidem 
noviter erectis tempOl"e Reverendissimi episcopi Droho.iowski, 


Circa hoc idem oppidum m o I e n d i n a in prae(łictis flU\"iis 
sunt 7: 
primum molendinum in fluvio \V olborza vocatur Kulia, ex 
quo septimanatim siliginis proveniunt COl'. 2, b'itici \'ero COl', l; 
secundum molendinum in eodem flt1\'io, dictum \Viecha, quod 
dat septimal1atim siliginis COl'. 1: 
tertium molendinum in fluvio Mosczenicza, dictum Blosky. 
ex quo septimanatim siliginis proveniunt eol'. 2; 
quartum molendinum in eoclem fltlVio r1ictum Kurek, ex quo 
septimanatim dantur 8iliginis eol'. 2; 
quintum in eoclem flu\'io ""ąsz nuncupatum. de quo ad hosp!- 
tale \V olboriense siliginis datur COl'. unus cum medio. 
Hi omnes praeter supra descriptas mensuras tenentur etiam 
porcos de proprio pro mm cash'i saginare et aedificia in arce 
Wolboriensi construere, 
Est adhuc sextum molendinum sub arce in fluvio Mosczeni- 
cza, in quo h r a s e a moluntur. ex quo brasei menSUl'ae prove- 
niunt. ut supr
1 descI'iptum est; l)l'aeter hoc nihil aliud, excepta 
aedificiorum falH"ica; 
uItimulll circa hoc Ol1pid um molendinum ad \Y olboricnsem 
allvocatiam pertinet. 
Sunt et domus aliquot, agri sufficientes, prata, horti, 11<' qui- 
bus ad arcem nihil datur, Quae ad eandem a d vo C a t i 
 m 
\V olborienscm spectant, 
Praeterea pl'ilcpositurae, tam ecclesiae colleg-jatae, quam 
etiam hospitalis, nec non vicariorum Vuolboriensium, domus plu- 
l'imae, horti, agl'i, prata. etiam ab omnibus pensionibus arcis li- 
bera, 
Circa hoc idem oppidum p i s c i n a e 3 magnae, 2 quidem 111 
fluvio Mosczenicza, Bloski et Kurek nuncupatae; tertia vero in 
fluvio Vuolborza Boguslawsky dieta, 


-
		

/Pomorze_020_11_111_0001.djvu

			85 


In suburbio eiusdem oppidi p l' a e d i u m ad arcem Vuolbo- 
riensem pertinens campos, sive agros praediales, ex antiquo 2 ha.. 
bet, quorum unus vocatur Boguslawski in :3 campos divisus, se- 
minaturque tam pro hieme quam etiam pro aestate; alter ve1'O 
dictus Mlinarskie, in 3 quoque partes cłivisus, etiam quolibet anno 
seminatur, P l' a t a ad hoc praeclium pertinentia sunt intel' flu- 
vios Vuolborza et l\1osczenicza, ex quibus colliguntur acelTi foelli 
quolibet anno 10 citra vel ultra, - H o l' t i sunt 2, quorum unus 
pro oleribus et canapis, alter pro humulo; est etiam piscarium 
parvum, 
D e c i m a ex oppido pertinet ad scholastiam Lencicien.sem: 
ex campo vero praediali, Boguslawsky dieto, decima datur prae- 
posito \Volboriensi. Ex campo item praediali cłieto lVIlinarskie 
decima pertinet ad parochiam Nagorziczensem, quae incorporata 
est vicariis W olboriensibus. 
In a, D, 1582 s u m m a census pecuniarii de civitate W olbo- 
riensi de domibus, pratis, hortis, agris, et ab omnibus artificiis 
fuit fI. 58-20; summa de torquatili fuit de eadem civitate fI. 
16-25; summa foralium fuit fI. 6-5 obuli 15; summa gajnego 
de earlem civitate fI. 9-10; summa sevi parati alias szmalcowa- 
nego lapides 10, a summa siliginis emolumenti last. 6-4, summa 
tritici emolumenti eol', 52, summa brasei emolumenti a b, 


VILLAE AD PTIAEDIUM VUOLBORIENSE PERTINENTES 


ViII a Szwoliszewicze Maior 


Sita ad fluvium Pi1cza, continet laneos 10, ex quibus desertus 
unus cum medio; incolae eiusdem villae de singulo laneo solvunt 
censum per gr, 36, capones 2, ova 30, avenae eol', 14 et humuli 
per eol', 2, 
T a b e l' n a una solvit 23 gr. - H o rt u l a n u s unus abs- 
que labore dat 48 gr. 
1\1 o l e n d i n a circa eandem dllam in praedicto fluvio qui- 
dem unum in censu fI. 4 gr, 24; aliud vero in parva piscina dieta 
Wsdinka etiam in censu constitutum gr, 48, Est et alia piscina parva 
dieta Rzekietka, circa villam Goliesze ad eandem villam Swoli- 
szewicze speetans. 


a-a C:llpclnionc ::: rllp. II. b Liczba nie podana
		

/Pomorze_020_11_112_0001.djvu

			86 


Ad eandem villam b o l' l' a sufficiens, in qua apum ah'caria 
sunt 6 et vacua 10, 
D e c i m a de eadem villa ad scholastiam Lenciciensem pet"
 
tinet, 


Nornlnationes incolarum Lanei Census Capones Ova A vena Humu- 
[gr.] llls 
Joannes Kopta 1/2 18 1 15 7 1 
Laurentius Belina 11 2 18 1 15 7 1 
Joannes Chrostek 1/ 2 18 l 15 7 1 
Nicolaus Maczuda 1/ 2 18 1 15 7 1 
Gregorius Chrostek 1/2 18 1 13 7 1 
Alldl'eas Czigan 1/ 2 18 1 13 7 1 
wdowa Tiralina 1/2 18 1 15 7 1 
J oannes Krosznia 1/ 2 18 1 15 7 1 
JC'annes Belina 1/2 18 1 13 7 1 
Ambrosius Duchal 1/ 2 18 1 15 7 1 
Adamus Sczuczka a 1/2 18 1 15 7 l 
Andreas Dindo 1/ 2 18 1 15 7 1 
Petrus Bewlatek b 1/2 18 1 15 7 ] 
Bernardus Czichon 1/2 18 1 ]5 7 1 
Mathias Długosz 1 36 2 30 H 2 
wdowa Risziowa 1/ 2 ]8 ] ]5 7 2 
deserhIS 1/ 2 
desertus 1/ 2 
desel'tus 1/ 2 
T a b e l' n a t o l' Joannes Chrostek gr. 23, - H o I't u l a n II s 
Stanislaus Goworek. - 1\1 o l e n d i n a t o l' Napierkowsky fI. h 
gr. 12. 
S u m m a: censug fI. 18-29, capOntlm 17, oyorum cap, 4-15. 
a\'enae COl'. 119, humuli cor, 17, pro laboribus fI. 2, 


Villa Swoliszewicze Minor 


Ad eundem fluvium sita est, continet laneos 8, quorum medius 
iacet desertus; census de laneo uno: gr. 34, capones 2, ova 30, 
avenae COl', 14, humuli eol', 2, 


a U" rhp. II: SCZ\lk8. b II" rlrp. II: Benc8tek.
		

/Pomorze_020_11_113_0001.djvu

			81 


T a b e r n a e 2 solventes per 22 gr. aliae tabernae 2 nihil 
solvunt, nam sunt vicariis Wolboriensibus concessae, - H o r t u- 
l a n i 2 absque labore, quorum unus dat gr, 60, alter vero 48, - 
P i s c a t o r e s 2 dant pisces ad arcem feriis sextis. 
Ibidem m o l e n d i n u m in fluvio eodem, dictum Chrostek, 
dat septimanatim siliginis emolumenti eol', 1 et porcum 1 fovet. 
Circa eandem villam p l' a t u m ad praedium Wolboriense per- 
tinens, in quo colliguntur accrvi foeni 1 vel 2, 
In eadem villa v i l I i c u s in medio laneo praeter censum ni- 
hil dat, 


Decima per villam ad scholastiam Lenciciensem pertinet, 
Nomlna Lanei Census Capones Ova A vena Humu- 
[gr.] lus 
Sigismundus Kolasza 1/2 17 l 15 7 l 
Jacobus 
aczuda 1/2 17 l 15 7 1 

athias Kitka 1/2 17 1 15 7 1 
Petrus Liss 1/2 17 1 15 7 1 
wdowa Piotrowa 1/2 17 1 15 7 1 
Petrus \Vaczek 1/2 17 l 15 7 1 

athias Kolasza 1/ 2 17 1 15 7 1 
Stanislaus Niwek 1/2 17 1 15 7 1 
J oannes 
asczek 1/ 2 17 1 15 7 1 
:\Iartinus Kalinka 1/ 2 17 1 15 7 1 
Albertus Bezath 1/ 2 17 1 15 7 1 
Martinus Goworek 1/2 17 1 15 7 1 
J oannes Kolano 1/ 2 17 1 li) 7 1 
Stanislaus Sczepa a 1/ 2 17 1 15 7 1 
deserttls 1/2 
Tabernatores: wdowa 1\1 aczl1dowa 22 gr., Martinus 
Sczepa 22 gr. 
Hortulani: Paulus l\faczuda 60 gr" wdowa 
aczudowa 
48 gr. 


s u m m a: census fI. 13--17, caponum 14, ovorum cap, 3--15. 
avenae eol'. 98, humuli eol', 14, b siliginis emolumenti COl', 1'2 "'. 


. 1\ rhp. II. Sczepan. b-b C:wpelrłiono ::: r/lp. II.
		

/Pomorze_020_11_114_0001.djvu

			B8 


Villa Zarnownicza 


Habet laneos 13 possessionatos omnes, de quibus incolae sol- 
vunt censum per gr, 34, capones 2, ova 30, avenae eol', 14; ta- 
bema 1 solvit 34 gr, 
Ibidem p i s c i n a e 3 et p a s c u a r i a pro equis 2; b o I' r a 
sufficiens. 
D e c i m a scolastico Lenciciensi. 
In eadem "ilJa custos silvae in medio laneo liber a laboribus 
et ab omnibus aliis dationibus arcis solo censu excepto; item in- 
cola unus in uno integro laneo ratione servitii prorsus ab omni- 
bus pensionibus liber, 


1 Andreas Kazizid [s] 
112 Stanislaus Czichon 
1/! l\[arlinus Czichon 
lh Jacobus Janus 
1/! lVIathias Zarębka 
112 Joannes Kutemoga 
1/ 2 Joannes Chechlo 
1/2 Mathias Ninek 
] Martinus Pelka 
1 .Toannes Baranczik 
Petrus Zbąsky Ił 1/ 2 
T a b e l' n a t o l' Paulus Paruchala gr, 34. 
S u m m a: census fI. 14 gr, 22, caponum 23, ovorum cap, 
5-45 B, avenae eol', 161. 


Nomina 


Venceslaus Czieslia 
Sebastianus Kietlias 
J oannes Zd un 
Stanislaus Guzdek 
Matllias Scepanek 
Nicolaus Paruchala 
Stanislaus Manka 
wdowa Kuczewska 
J acobus Manka 
Mathias Pilatik 


Lanei 


Nomina 


Lanej 


l 


1/ 2 
1/ 2 
1/ 2 
1/ 2 
1/ 2 
1/ 2 
liber 1 
1/ 2 
1/ 2 


ViII a Polikno 


Habet laneos 16, in ter quos me(lius desertatus; de quolibet 
solvunt censum per gr. 34, avenae cor, 14, capones 2, ova 30. _ 
T a b e l' n a e 4, quarum 2 dant per 30 gr" aliae vero 2 per 20 
gr,; incolae prandialium 24 gr. 
A cI v o c a t i a 1 e s lanei ibidem sunt 3, in quibus sunt advo- 
cati in servitio constituti et dant prandialia gr. 12. 


a UT r/lp. II /l' cal,l'!1n kl/lczll CZ)JTls'Ze i daTlill
 /l'}ls;:;c::C'!:6ITlioTle dla /lQ::dc
o 
poddaTll'go; dla Matiasa Ninka podall
 C
'lIS4, i darliTl}) 4, 1/ 2 lanll, lam:::.c pomi- 
nift8 l\Iatias Zarębka, b UT rhp. II: 6-45; 4, pr;:;elic;:cTlia w)Jpada: 5-45.
		

/Pomorze_020_11_115_0001.djvu

			89 


V i II i c u s ibidem in medio laneo praeter censum nihil dat. 
IIaec villa habet b o l' l' a m magnam ex parte desertatam, in 
qua est lacus dictus Liubiaszow, 
D e c i m a per villam ad scholastiam Lenciciensem. 


1/ 2 Jacobus Grabiczek 
1/2 Sebastianus Wagus 
1/2 Andreas Kalietha 
1/ 2 Adam \Viera 
1/ 2 Mathias Stelmach 
1/ 2 Adamus Stelmach 
1/ 2 Nicolaus Brak 
li! Mathias Gorczik 
1/2 Stanislaus Czaplia 
1/ 2 Matllias Czaplia 
1 Petrus Kunka 
1/2 Nicolaus Kunka 
1/ 2 Kielianus Kielich 
[desertus] 1/ 2 
T a b e l' n a t o l' e s per 30 gr: Gregorius Swierczowski, Mar- 
tinus Koziol; per 20 gr: Felix Doma
ala, Martinus Kaluza, - 
p l' a n d i a I i u m: ab incolis 24 gr, ab advocatis 12 gr, 
S u m m a : census fI. 22-3, caponum 30, ovorum cap. 7 1 /2, 
avenae eol', 210, 


Nomina 


Jacobus Knap 
Stanislaus Kowalik 
Joannes Jassek 
:Mathias Stelmach 
Sebastianus Grabik 
Albertus Gayda 
Jacobus Wiothsza 
JOaImes Nogay 
Sebastianus Gawęda 
:Martinus Kaluza 
Albertus Szaszni 
Martinus Gorka 
Jacobus Nogay 


Lanei 


Nomlna 


Lanei 


1/ 2 
1/ 2 
1/ 2 
1 


1/ 2 
1/ 2 
1/ 2 
1/ 2 
1/2 
1/ 2 
1 
1 
1 


Villa Proschinye a 
Continet laneos 12, de quibus coloni solvunt censum per gr, 
48; hi [ad] nullas alias pensiones arcis tenelltur, nullosque la- 
b01'es subeunt, sed sunt in vectura constituti eamque oh causam 
capones, ova et avena illlis remissa, - T a b e 1'n a una dat gr, 20. 
D e c i m a archiepiscopo Gneznensi. 


N o m i n a Lanei 


Nomina 


Joannes Robotka 1/.. 
Stephan Grzegorzowicz l/J 
Martinus Kaczmarz 1/4 


Albertus Pęczek 
cToannes Robotka 
Paulus Lagiewka 


8 W rhfł. II: Proschino. 


Land 


1/2 
1/ 2 
112
		

/Pomorze_020_11_116_0001.djvu

			9() 


Nomlna 


Lane! 


Nomina 


Lane! 


Jacobus Sczechowiecz lh Albertus Derlissek 1/2 
Laurentius Sczechowiecz 1/2 Martinus Crzegorzowicz lis 
Jacobus Gląb 1/4 Ambrosius Swiossek 1/2 
wdowa Glębowa lh Martinus Kolodzieyek 1 
Bartholomaeus Gląb 1/4 Stanislaus Tabala 1 
Martinus Lagiewka 1/4 Stanislaus Gląb 1/2 
JOaIlIles Lagiewka 1/2 Albertus Robotka lis 
Stanislaus Sząnczik 1/2 Joannes Hogowiecz 1/2 
Joannes Popieliawczik 1/2 Jan Grzegorzowicz 1/3 
Martinus Kaczmarz gr. 20. 
S u m m a census de eadem viIla fI. 19-26, 


Villa Gazomya a 
Continet laneos possessionatos 9; de 7 laneis solvunt censul1l 
per gr, 30, de laneo vero uno gr, 33, de lanco item uno gr. 34. 
capones 2, ova 30, avenae de singulis 9 Janeis per COl', 11, taber- 
nae 3 dant per 16 gr; incolae prandia1ium dant 24 gr, 
V i I I i c u s ibidem in medio laneo praeter censum nihil dat. 
Lanei advocatiales ibidem sunt 3, quos possidet nobilis Melchior 
Tokarski. 
Circa eandem "iIIam s i I v a parva, 
D e c i m a pro scholastico Lenciciensi. 


Nomina 


Lanel 


Nomlna 


Lanci 


Mathias Postek 
Calus Pigon 
Franciscus Kaczorek 
.T oannes Pierek 
Albertus Olyenik 
Joannes Dupan 


1/2 l\Iathias Kliepacz 
'/2 Laurentius Wiadro 
1 Martinus Zenk 
1/2 Andreas Zarębka 
II! Jacobus Parteczek 
1 TIartholomaeus OmeJa 
Mathias Woyth 1/ 2 , 
Tabernatores: Andreas OJyenik 16 gr" JOaJlIlCS Dupan 
16 gr" Joannes Zenk 16 gr. - P r a n d i a I i u m 24 gr, 
Summa: censns fI. 11-19, caponum 17, o\'Ol'um cap. 1--15, 
avenae COl'. 119, pro laborihns fI. 2. 


1 
1 
1 


1/2 
1/2 
1/2 


· n' rhp. II GazollV8.
		

/Pomorze_020_11_117_0001.djvu

			91 


Villa Gosczimo\vicze 
Habet laneos nrD 22, quorum l desertus; de singulis laneis 
solvunt censum per gr, 36, capones 2, ova 30. - T a b e r n a e 3: 
duae dant per gr, 28 et harum medietas unius deserta iacet; ter- 
tia dat gr, 36. - Incolae dant p r a lt d.i a l i u m 24 gr; advocati 
12 szr. 
In eadem villa a d v o c a t i a l es l a n e i 3, in quibus advo.. 
cati sunt in servitio. - V i l l i c U 8 in eadem dBa prorsus nihil 
dat, habens integrum 1 laneum, 
Ibidem p i s c i n a bona pro cal'pionibus per Reverendissi- 
mum Wolski erecta, 
D e c i m a ad scholastiam Lenciciensem. 


l Stanislaus Zielionczik 
1 Adamus W osczek 
Ih Albertus Marczyanek 
1/'2 Valentinus Chwalka 
1/ 2 Jacobus Kopecz 
l Procop Rak 
112 Paulus l\Iarcziossek 
1/ 2 Valentinus Kowarka 
1/2 Albertus Pastewka 
1/2 Stanislaus Pastewka 
1'2 Jędrzeyowa l\Ilinarka 
1/2 Jacobus Marcziossek 
1/ 2 Mathias 1VIarcziossek 
1/ 2 Stanislaus Paulik 
1/ 2 
icolaus Marcziossek 
1/ 2 Valentinus Marcziossek 
1/ 2 Joannes Marcziossek 
1/2 [dpsertus] 
[desertus] l/i 
T 
1 h p r n a t o l' e s: Albertus Kopczik goJ'. 28, Pdrm; Szurek 
gl. 14; desertae 1/ 2 ; Jacobus Kopczik $ZT. 
f). - P l' a n d i a l ilu m 
gr. 36. 
S u m m a: census fI. 27-2 ł, caponum 10, ovorum cap, ] 0, 
pro labOl'e fI. f-12 a. 


Nomina 


1VIartinus Migdal 
Petrus \V ąchalka 
J oannes lVlarcziossek 
Valentinus Marcziossek 
Stanislaus Kędziorka 
Andreas Migdal 
Benedictus Kaganek 
Matllias Kitka 
Petrus Kitka 
Bartholomaeus W ąchalka 
Joannes Skrzipiecz 
Valentinus Kubaczki 
Nicolaus Migdal 
l\Iathias Owsianka 
Aclam Gorka 
Pet rus Kowarka 
Benedictus Zielionka 
Benedictus Kędziorka 


Lanei 


Nomina 


ti n- rhp. l lIa
'fPll
 wicrs'Z 1l'.v",a'Zall
: Summa 8\enae cor.  


Lanei 


1/ 2 
1/ 2 
1/2 
l 
l 
1 


1/ 2 
1/ 2 
1/ 2 
1/ 2 
I/! 
1/ 2 
1/,! 
1 


1/ 2 
1/,! 
1/ 2 
1/ 2
		

/Pomorze_020_11_118_0001.djvu

			92 


Villa Gaykowicze 
I1abet laneos 6. intel' quos medjus desertus; de quolibet laneo 
solnmt censum per gr, 30, capones 2, ova 30, avenae per 14 eol', 
T a b e l' n a ibidem una dat 23 gr, Ibidem de uno medio laneo, 
adiuncto ad m o I e n d i n u m dictum Frankowicz, nulli labores 
penduntur, saltem census coniunctus cum censu molendini 10 fI. 
C'irca eandem villam f I u v i u s Mosczenicza, in quo suni 
III o I e n ci i n a 3 in censu constituta. - Molendinum primum AI- 
berti Fr:mek dat fI. 10; secundum molendinum Mathiae Bartko- 
wicz dat fI. 8, tertium Christopheri Jendrzeyek fI. 2 gr. 24. Hi 
omnes tenentur etiam de proprio porcos alere et fabricam in arce 
Wolboriensi exercere. 
D e c i m a ad scholastiam Lenciciensem et ex certis agrorum 
particulis vicariis 'V olboriensibus, 


Nomina 


Lanei 


Nomina 


Lanei 


Simon Pęczek 
Simon Kraysz 
Andreas Zielionka 
Sebastianus Jaraniek 
Albertus Krziwon 
Tabernator: 
S u m m a: census 
avenae COl', 70, 


1/ 2 Ada [mus] Pierek 1 
1/ 2 Stanislaus Szoska 1/2 
1/ 2 Alber[tus] Franek molitor 1/ 2 
1/ 2 
1athias Franek molitor 1/ 2 
1 [desertus] 1/ 2 
Simon Pęczek 23 gr, 
fI. 26-17, caponum 10, ovorum cap. 21/2, 


Villa Kuznoczin 


Continet laneos 10, quorum sunt possessi 8 et quartae 3; de- 
sertu
 unus et quarta una; census de quolibet laneo per gr, 30. 
capones 2, ova 30, ;:wenae COl'. 12; t a b e l' n a una dat gr, 2-1: 
incolae p r a n d i a I i u m dant gr, 24 a, - A d v O c a t u s ibidem 
in laneis 2 in servitio constitutus dat prandialia gr. 12. 
Ibidem f I u v i u s Mosczenicza, circa quem sunt p l' a t a 
praedialia, ad p r a e d i u m W olboriense spectantia, cle quibus 
collig-untur acervi foeni 6 citra vel ultra. - Ad hanc villam m e- 
l' i c a p a l' v a, 
D e c i m a pro scholastico Lenciciensi. 


· IJ' rllp. II: gr. 12.
		

/Pomorze_020_11_119_0001.djvu

			Tabernator: 
gr, 33 [8], 
S u m m a: census fI. 10-19 1 /2, capOIlUm 
4-45, avenae COl', 105, pro labore fI. Ll. 


Nomina 


stanislaus KroliI, 
Stanislaus Gadala 
wdowa Beiechowa 
Sebastianus Jarek 
Procop Bambul 
Lucas Migdal 
Albertus Plutha a 
Stanislaus Kolasza 


93 


Lanei 


Nomina 


Lanel 


1/ 2 Martinus Lisz 
1/ 2 Thomas Paskuda 
l ]I,Iathias Piądlo 
1/2 J acobus Drechna 
1,'2 Sigmunt Kubaczki 
1/2 Albertus Bioch 
1/ 2 [desertus] 
1/ 2 [desertus] 
[desertus] l/
 
Stanislaus KroI gr. 24, 


1 
1 
1/ 2 
114 
1/ 2 
1/2 
1/2 
1/2 


pran(lialium 


17, 


Ovol'um cap. 


Yilla Swiątniky 
Habet laneos possessionatos 6 et descrtum medium; de quo- 
libet laneo solvunt census per 28 gr. capones 2, ova 30, avenae 
per COl'. 1; ibidem villicus in laneo integro praeter censum nihil 
dat, 
D e C i m a alternatim scholastico Lenciciensi et vicariis \V 01- 
boriensibus, 


Nomina 


Lanei 


Nomina 


Lanei 


Alexius Darlko 1/ 2 ,Toannes Thomkowicz 1/ 2 
Michael Badko 1 Albertus Thomkowicz 1/ 2 
Bartho[lol11neus] Stinrlarek 1 ,J oannes Badko 1 
JOaJll1es Szowka 1 
icolaus Stindarek 1/2 
[desertus] 1/2 
S u m m a: census fI. 5-18, capunum 10, ovorum cap. 2 1 /2, 
avenae COl'. 20, 


Villa Psary 
Ad fluvium l\Iosczenicza sita, continet laneos 15, omnes pos- 
sessos; de laneis 13 solvunt censum pel' gr. 48, de laneo uno 92 
gr.; de laneo item uno nihil penitus datur, in quo residet Michael 
Rosga h, qui omnes piscinas circa W olborium providet; item de 
singulo laneo capones 2, ova 30, avenae per COl'. 12. - T a b e l' - 
n a una dat gr, 36, 


a Ił' rhp. II: Plolhka. b Rhp. II Rosza.
		

/Pomorze_020_11_120_0001.djvu

			94 


D e c i m a scholastico Lenciciensi et ex uno campo plebano 
Czarnoczensi: de uno \"ero laneo, qui quondam pro curia cole- 
batul', decima datur ad parochiam Nagorziczensem, videlicet vi- 
cariis W olboriensibus, 
Circa eandem ,'i!lam p l' a t u m praediale, 


1/2 Michael Rosga 
1/2 J oannes Klimkowicz 
1 Gregorius Chwalek 
l :Mathias Gamrath 
l Stanislaus Zawadka 
1/2 wdowa Liachowa 
1/2 Mathias Kowalik 
l StanislalIs Zan;mba 
1/2 Lucas Krzessewski 
.T oannes Kotliarz 1/2 
T a b e l' n a t o r: Bartholomaeus Omela gr, 36. 
S u m m a: censlls fI. 25-2, caponum 28, o\"Ol'um cap, 7, ave- 
nae COl', 168, pro lauOl'iuus fł. 4, 


Nomina 


Petrus Klimek 
Simon Plowik 
wdowa Grzizowa 
Jan Stelka 
Aluertus Maczieiek 
Lucas Krzessewsky 
J oannes Skorupa 
Ad [amus] Czieslia 
Paulus Peykutha 


Lanei 


NominR 


Lanei 


l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 


1/2 
1/2 


ViII a l\flinary 
Ad fluYium Mosczenica sita est; continet ]aneos 6 possessos: 
de singulo laneo solnmt censllm per gr, 30, capones 2, ova 30. 
avenae per cor, 6, 
D e c i m a ad scholastiam Lenciciensem, 


Nomina Lanei Nomina Lanei 
Stanislaus Nyeczko 1/2 wdowa Szada 1/2 
Albertus \Vaczossek 1/2 Albertus Kuczmerka 1/2 
,Toannes Rzepeczk
r 1/2 Laurentius Szobieraj 1/2 
Gregorius Lazarczik II ł Stanislaus Pliewka 1/2 
l\fartinus Lazarczik 1/4 Gregorius Pliewka 1/2 
Jacobus Osziadlo 1/4 Andrea8 Olsznia 1/2 
J oannes Osziadlo '/4 
Iathias Pisz 'I'! 
Summa: census fł. 6. caponum 12, ovorum cap. 2, avenae 
COl', 36, 


ViII a Boguslawicze 
Ibi est laneus unus possessus, ex quo dant incolae fł. 2 et 
praeter hoc nihil aliud, nam sunt in assidua vectura al'cis constituti.
		

/Pomorze_020_11_121_0001.djvu

			NOT:'lna 


Lal1el 


Joannes Bednarek 1/4 
Albertus Bednarek 1/4 
Lucas Blosky 1/2 
S u m m a census fI. 2, 


95 


Vil'la Komorniki 
Ibidem et p l' a e d i u m. Praeter agros praediales villa 
haec continet laneos 14, intel' quos qualtae tres desertae iacent; 
de singulis laneis solvunt censum per gr, 32, capones 2, o\'a 30. 
avenae per eol', 14, 
T a b e l' n a e 3; dant singulae per gr, 22, - Ibidem v i II i - 
c u s in medio laneo nihil dat praeter censum. 
S i I v a ad eandem \'illam, sed magna ex parte desertata, 
D e c i m a per villam praeposito Wolboriensi. 
p l' a e d i u m habet 3 campos divisos; primus omnium mi- 
nimus, vocatur Za Dębem, in quo exseminantur coreti 73 plus 
minus. Alter campus (lici tur Mlochow, in quo exseminantul' co- 
reti 130 citra vel ultra. Tertius campus (licitur Moczidla, in quo 
exseminantur coreti 76, P r a t a ad hoc prae(lium exigua intel' 
agros praediales, H o r t u s unus pro oleribus, 
D e c i m a post praedium vicariis 'V olboriensibus, 


Nomina 


Nomłna 


Lanei 


Laurentius Pawelczik 
Bartholomaeus Pleszik 
Bartholomaeus Pawelczik 
Nicolaus Wlodarczik 
Stanislaus Rintka 
wdowa Augustinkowa 
Bartholomaeus Stoszik 
Lucas Monlaka a 
Stanislaus 'Vaczoszek 
Thomas Putiszek 
Albertus Kielioszek 


1/2 Valentinus Putissek 
1/2 Venclaus Waczossek 
1/ 2 Joannes Kuszidlo 
1 Joannes Goliecz 
1/3 Jacobus Gomolka 
1/4 Mathias Krobik 
1/3 Petrus Rogalia 
1 Thomas żaczek 
1 Franciscus Żaczek 
1/3 Laurentius Piorko 
1/ 2 [desertus] 
[desertus] 1/4 


a Rllp. II: Mordalia. 


Lanei 
1/3 
1 
1 
1/ 2 
1/2 
1/ 2 
1/ 2 
1/4 
1/ 2 
1/ 2 
1/2
		

/Pomorze_020_11_122_0001.djvu

			96 


T a b e l' n a t o l' e s: J oannes Kuszidlo, Bartholo [maeus I 
Pliesz, Alberthus Krobik, Paulus Guley, 
S u m m a: census fI. 16-10, caponum 25, ovorum cap, 6--45, 

\"enae COl'. 178 1 /2, pro laboribus 5-24, 


Villa żiwoczin 
Pertinet ad praedium Komorniczense, ha bet laneos 8 1 / 2 pos- 
sessos, desertos autem 1 1 i2; de singulo laneo dant incolae cenSUd 
per gr, 34, capones 2, o\"a .30. avenae eol', 14, 
T a b e l' n a e 2 soh'unt per 22 gr, lncolae prandialium dant 
24 gr, - A d vo c. a t i a I e s I a n e i 3 erant ex antiquo, sed nunc 
alii 3 additi per Re\"erendissimum Karnkowski, archiepiscopum 
modernum Gnesnensem; et taberna etiam una advocato moderno 
nobili Felici W oluczky, 
Ibidem b o l' l' a parva certis limitibus carens, 
D e c i m a scholastico Lenciciensi et praeposito \V olboriensi 
alternatis \"icibus, de agris \'ero novis capitulo \Volboriensi. 


1/ 2 wdo\';a Czieliaskowa 
1/ 2 l\Iathias Szunka a 
1/ 2 Laurentius Ko\valczik 
1/ 2 Simon Rąk 
1/ 2 StanisJaus Lioszek 
1/ 2 Stephan Kowalczik 
112 Thomas Stoszik 
l [desertus] 
1/2 [desertus] 
[desertus] l/:!. 
T a b e l' n a e: Petrus Panek gr. 22, Simon Kowalczik gr. 

. 
P l' a n d i.a l i a coJoni gr, 21 [s] , 
S u m m a: cen,ms fI. 11-2 I, caponllm 17, ovorum cap, 1--1:1. 
a\'enae eol'. 119, 


Nomina 


MartinlIs Boksza 
wdowa Czieslina 
Alberthus Lioszek 
Mathias Boras 
Mathias Kiernozek 
Baltazar Nowaczek 
Pctrus Panek 
:
jcolaus Paprotka 
,Toannes Gaidka 


Lanej 


Nomlna 


LanCl 


1/ 2 
1/ 2 
1/ 2 
1/ 2 


1/2 


1/2 
1/2 
1/ 2 
112 


Villa Godoszewicze 
Ad iiuvium \V olborza sita, continet lane os 6, nunc mediu!> 
desertus; de singulo laneo sol\'unt censum per gr. 30. cap. 2. 0\-;\ 
30, avenae eol'. 14. 


a Rlip. II: Sit'nka.
		

/Pomorze_020_11_123_0001.djvu

			97 


Ibidem m o I e n d i n u m in eodem fIuvio, dictum Pluskwa. 
dat emolimenti septimanatim siliginis quartam unam et ex agn 
particula dat censum 48 gr. 
D e c i m & pel' eandem villam scholastico Lenciciensi. 


Nomina Lanei Nomina Lanel 
wdowa Rellanka I/:! l\fathias Madey 1/ 2 
Benedictus Noszek l Albertus Nyebioszek l/
 
Laurentius Prutek 1/2 Petrus Nyebioszek 1/4 
Albcrtus Szęk 1/2 Simon Kabanka 1/ 2 
Simon Godoniek 112 J aco bus \Voch 1/ 2 
desertus est 1/2 


M o 1 i t o l' gr. 48. 
S u m m a: census fI. 7 gr, 3, caponum 11, ovorum cap. 2-4;), 
avenae cor. 77, pro labOl'ibus fI. 2, a siliginis emolumenti COl'. 13.1, 


Villa Chorzęczin 
Continet laneos possessionatos 8; de singulis solvunt incolae 
per 28 gr" capones 2, ova 30, avenae per COl', 14, T a b e l' n a 
una solvit 24 gr, 
D e c i m a ad parochiam Chorzęczęnsem, 


Nomina 


Lanei 


Nomina 


Lanel 


.TOaIllleS \Voch 1/ 2 Joannes Kowalik 1/2 
Stanislaus Piądlo 1/ 2 Thomas Sterna 1/'!. 
Jacobus Piądlo 1/ 2 Martinus Wolski l 
Mathir.s Krawczik l Lucas \Voschek 1/2 
Albertus Jezik 1/ 2 Stanislaus Woch 1/2 
Simon Kabanka l Thomas Ozarek 1/ 2 
wdowa Malamiskowa 1/ 2 
T a b e l' n a t o r wdowa Murszowa b 24 gr, 
S u m m a: census fI. 8-8, caponum 16, ovorum cap, ,1, ave- 
nae COl', 112, pro laboribus fI. 5, 
S u m m a s u m m a r u m ex villis ad arcem \Volboriensem 
pertinentibus facit: census fI. 2.18-1 1 /2, avenae COl', 159-11/
, 
raponum 287, ovorum cap, 75 1 /2, humuli COl', 31, pro lahoribus 
fI. :n-6, a siliginis emolumenti last. 7-9, h'itici emolumenti COl', 
52, brasei emolumenti a c. 


8-8 UZllpl'lnionC' ::: rl!p. 1'. h Illrp. H: MarSZOII'8. c Ilo
c niC' podnna. 


; 


ł
		

/Pomorze_020_11_124_0001.djvu

			98 


CURlA SZMARZEWICZENSIS 
CUM VILLIS SIEI SERVIENTIBUS 


Villa Szmarzewiczc 


Sita est ad fluvium Pilcza; praeter agros praediales continet 
laneos 11; de quolibet solvunt censum per -10 gr., capones 2, ova 
30, avenae COl', 14, humuli per COl'. 2. - T a b e r n a e 5 daut 
per 22 gr. - P i s c a t o l' unus dat a fluvio gr, 6, - Ibidem 
v i l l i c u s in medio laneo praeter censum nihil dat, 
Ibidem m o l e n d i n u m super eundem fluvium dat septi- 
manatim siliginis COl'. ] et per 1 porcum alere tenetur, Ibidem 
p i s c i n a dieta Grzmiącza et l a c u s parvus circa praedictum 
fluvium. - B o l' r a ad eandem villam sufficiens, 
D e c i m a ab incolis scholastico Lenciciensi datur, 
p l' a e d i a l e s a g l' i in uno campo in 3 tamen partes divisi. 
Prima pars campi (łicitur Pierwszy 1.an, in quo exseminantur co- 
reti 37 plus minus; secunda pars dicitur śrzedni Lan, in quo ex- 
seminantur coreti 68 citra vel uUra; tertia pars dicitur Skrajny 
Łan. in quo exseminautur coreti a. H o l' t u s unus praedialis pro 
oleribus, 
D e c i m a ex agris praedialibus ad ecclesiam Nagorziczen- 
sem, 


Nomina 


Lane! 


Nomina 


"Lanei 


.M:athias Kuba 1/ 2 Thomas Sczeczinka 1/'1. 
Franciscus Kuba 1/2 Franciscus Masczek 1/2 
.Jacobus Szipulek 1/2 StanisIaus 'V och 112 
l\Iartinus neska 1/ 2 wdowa Pluczina 112 
Petrus Pruszek 1/ 2 Paulus Sczeczinka I/'!. 
Laurentius Gral 1/'!. l\Iartinus Jadam 1/ 2 
Petrus Lussik 1/ 2 wdowa Luczina 1/ 2 
l\Iathias Nikel 1 Simon Glowa 1 
Laurentius Luczka 1/ 2 Simon l\Iasczek 1/2 
Stephanus Sczeczinka 1/ 2 Albertus Kubka 1/2 
T a b e l' n a e: Michael Woch, Simon l\Iasczek, Paulus Mi- 
chalek idem aliam habet, Bartholomaeus Luczka, - P i s c a- 
t o r: Thomas Sczeczinka, 
S u m m a: census fł. 18-6 h, caponum 21, ovorum cap, 


r 


· Liczha nie podana. b Z pr.:eliczenia Il'
pada: fI. ł8-16.
		

/Pomorze_020_11_125_0001.djvu

			V9 


5-15, 
venae eol'. U7, humuli COl'. :H, pro laboribus fI. 3 gr. 
5, a siliginis emolumenti COl', 52 a. 


Villa Twarda 


Ha bet laneos possessionatos 12; de singulis laneis solvunt 
censum per gr, 34, capones 2, ova 30, avenae eol', 14 b; t a b e r- 
n a una solvit 26 gr, - A p i a s t e r 1 dat 12 gr,; idem apia' 
ster tenetur providere alvearia Reverendissimi, quorum sunt 1.t 
possessa et 150 vacua, - V i II i C u s in eaclem villa in medio 
laneo praeter censum nihil solvit. - Borra ad eandem villam 
sufficiens, Ibidem a d v o C a t i a I e s I a n e i 4 et piscina cum 
molendino, - Incolae eiusdem villae dant prandialia gr, 24 c. 
D e c i m 3 pro scholastico Lenciciensi, 


Andreas Ribka 
Nicolaus Koszma 
Benedictus Koszma 
Ambrosius Swiąthocha 
Christof Ribka 
Albertus Wilk 
.Joann es Wilk 
Martinus Kowal 
Simon Nowak 
Thomas Gozda d 
Joannes Kowal 
Tabernat.or: 
mas Gozda, 
p l' a n d i a I i a: incolae 24 gr. 
S u m m a: census fI. 15-20, caponum 
avenae eol', 161, pro laboribus fI. 7. 


Nomina 


Lanei 


1 
1/2 


l;':!. 


1/2 
1/2 
1/2 
1/ 2 
1/ 2 
1/ 2 
1/ 2 
1/2 
Stanislaus 


Nomina 


Lancl 


Paulus Otręba 
l\fartinus Otręba 
lVIathias Wiothsza 
Joannes Stary 
Martinus Riniecz 
Mathias Beza 
Adamus lVnuk 
wdowa Wnukowa 
Mathias Wodz 
Jacobus \Vodz 
Albertus KroI 
Chadala, - Apiaster: 


1/2 
1/2 
1/ 2 
1/2 
1/ 2 
1/2 
1/2 
1/ 2 
1/2 
1/2 
1 
Tho- 


23, ovorum cap, 5--411, 


Villa Nagorzicze 
Ad fluvium Pi1cza sita; habet laneos 10, quorum medius la- 
neus r1esertus, De singulo laneo solvunt censum per 36 gr" capo- 


a-a L'zupelniollo Z rhp. II. b JJ' rhp. II poprawione na: 12. c W rhp. II: gr. 12. 
d n° rhp. H: Gaszd8. 


II
		

/Pomorze_020_11_126_0001.djvu

			. 


100 


nes 2, o\'a 30, avenae COl', 14, humuli COl', 2. T a b e I' n a 1 dat 
gr. 38, - P i s c a t o l' C s 2 dant per 12 gr,; piscatores alii om- 
nes, quicunque solent piscari pal'\'is retibus in fluvio, tenentur 
dare pisces ad arcem Wolboriensem feriis sextis, a (liebus Roga- 
tionum incipiendo usque ad festum S, Bartholomaei, 
Ibidem sub eadem villa circa fluvium su nt p I' a t a ad prae- 
dium Szmarzewiczense pertinentia, ex quibus quolibet anno col- 
liguntur acervi foeni 7 citra vel ultra, 


Decima pertinet ad scholastiam Lenciciensem. 
Nomina Lanei Nomina Lanei 
l\iathias Gotowiecz 1/ 2 Stanislaus Robak 1/ 2 
Mathias Piskalka 1/ 2 Paulus Robak 1/2 
Thomas Kruszik 1/ 2 Nicolaus Szmola !h 
Valentinus Sczepko 1/ 2 Joannes Szmolka 1/2 
Martinus Zabrzik 1 _\ndreas \Vieczorek 1/ 2 
1\Iathias żak 1/2 Stephan Picholek II!. 
Lucas Kowalik 1/2 BcnecIictus Klimek 1/ 2 
l\lathias Dera a 1/ 2 Lucas Mrozek 1/ 2 
Mathias Proboscz 1/ 2 Stanislaus Karsznia 1/2 
desertus 1/ 2 


T a b e l' n a t o I' e s: Mathias Gotowiecz - Ianei 1/2, gr. 19; 
Mathias Piskalka - Ianei 1/ 2 , gr, 19. 
p i s c a t o I' e s: Stanislaus Robaczek, Paulus Robaczek. 
S u m m a: census fI. 13-14, caponum 19, ovorum cap, 1--45, 
avenae COl'. 133, humuli COl'. 19, pro Iaboribus fI. 2-10, 


ViII a Slugoczicze 


Continet laneos in gellCre 8, fluoruni est medius cIeserhis ; de 
quolibet solvunt censum per a4 gr" capones 2, O'\:a :10, ave na e 
eol', 1--1 b. T a b e I' n a lina clat gr, 23. - Circa eandem villam 
b o I' I' a sufficiens, - Ibidem a p i a s t I' i sunt 2, quorum l1l1Ug 
dat B3 gr" alter vero 22 gr, 


8 Ił rhp. 11: Ilem. b IV r/rp. II poprawione nu: 12.
		

/Pomorze_020_11_127_0001.djvu

			, 
.- 
J 


101 


Nomina 


Lanei 


Nomina 


LaneJ 


Joannes Skrzipiecz 
lVIartinus Lochni a 
l\Iathias Sczeszni 
Laurentius Czubek 
Laurentius Koszik 
J oannes Kosz 


1/ 2 l\lathias Baran 
1/2 
Iartinus Baran 
112 Adamus Uuczki 
1/ 2 Bartholomacus Trąba 
l Valentinus na1\: 
1 Stanislaw, J1ihka 
desertus 1/ 2 
T a b e r n a t o r: l\Iathias Baran b gr, 
3 CI, A p i a s t r i . 
Joannes Kosz 33 gr" Bartholomaeus OtręJ,a 
2 gr. 
S u m m a: census fI. 10-25 c, caponum 15, ovorum cap, 
3-.J5, 
n-enae cor. 105, pro laboribus fI. 7 d, 


1/ 2 
1 


1/2 
1/ 2 
1/ 2 
1/2 


Villa Zarzęczin 
Habet lane os possessionatos 9 cum medio; solnmt censum d'
 
quolibet lat1eo per gr, 36, capones 2, ova 30, avenae cor, 11. 
T a b e r n a e 5, quarum 3 solvunt censum pel' gr, 23, 2 vew 
nondum in censu constitutae, ideo quia mIllos agros habel1t. - 
p i s c a t o r e s 4 solvnnt per gr, 6. Ibidem v i II i c u s in medio 
lanco praeter censum liber ab omnibus. 
Ibidem m o I e n d i n u m in flu\'io Pilcza, cx quo dat mulito!' 
sept
manatim siligil1is coretum medium; praeterea pel' allnum 
integrum tenetnr dare anguillarnm cap, 3 1 /2 et porcum lJImm S3- 
ginare, 
Snnt ibidem a g r i p r a e d i a I e s exigui E't p r a t a circum 
eundem fluvium praedialia, de quibus colliguntur acen i foeni 1 
citra \'el uUra, Est et h o l' t u s pro oleribns et p o m a r i u 11\ 
antiquum. 
D e c i m a ad scholastiam Lenciciensem. 
B G r r a ad eandem \"mam pa1'\'a. 


.J 


Nomina Lanei Nomina Land 
Adam Swiętek 1/2 Albertus Ozegala t' 1/2 
Albertus Risz 1/ 2 Dart\1ulomaeus PE?ska 1.'2 
G regorius Dela li:!. Paulus Scrna 1/2 
Albertus Knisz 1/ 2 l\lbertus Doguczld 112 
J oannes l\'[ ikieszia 1/ 2 l\Iartinus Przitula 1/2 


.. U' ,lip. II: lochin. b-b l"::Upcllli01l0 z ,hp. n. c Z pr::clic::l'lIia u',"pada: 
fi. 11-3. d II" ,lip. II: fi. 2. e 11" ,.lIp. II: Ocz('gala. 


,
		

/Pomorze_020_11_128_0001.djvu

			102 


Nomina 


Lanei 


Nomina 


. 


Lanei 


Valentinus Piekarz II'!. Adam Pęczek 1/2 
Adam Borowiecz II:!. l\Iartinus Kopta II! 
Thomas Stoysz l/:!. wdowa Kowalowa 1/2 
lllazius Oszuch 1/2 Joannes Dinek 1/2 
T a b e r n a e: Jacobus KorszuI 23 gr., Adam Gucz 23 gol., 
Adam Borowiecz 23 gr. - P i s c a t o r e s: Alhertus Risz gr. "- 
Albertus Knisz gr. 6, Valentinus Piekarz gr, 6, Adam Guez 
gr,6. 
S u m m a: census fI. 14-15 a, caponum 18, ovorum cap, 4 1 .'2 
avenae COl'. 126, b anguillal'um cap. 3 1 /2, siliginis emolumenti 
COl'. 26 b. 


Villa Czieblowicze 


, 


Continet laneos 1.1, ex quilms est medius laneus desertus; de 
. singulo solvunt censum per gr, 36, capones 2, o,'a 30, avenae 
COl'. 2, hum uli COl'. 2, - II o l' t u l a n i a e 2, quarum l dat gr. 
20. altera dat gr. 6. - D o l e a t o r e s 2 dant ad m'cem dolia 
et vasa necessaria, - P i s c a t o l' e s etiam 2 rlant pisces ad a1'- 
ccm tl'ibus vicibus in hehdomada. - A p i a s t er 1 dat gr, 12. 
Ibidem p i s c i n a parva cum molenrlino, ex quo datur censu'
 
gr, 48. 
Ad eandem villam b o r r a sufficiens et fluvius Pilcza, circa 
quemp l' a t a praedialia. ex quihus colligun
ur acervi foeni ? 
citra vel uUra. 
D e c i m a pertinet ad scholastiam Lenciciensem, 


Nomina 


Simon Pyechna 
J:111 Stopka 
Stanislaus Goliasz 
Stanislaus Rog-alia 
.Jacobus Daysz 
Mathias .Miazek 
.Joannes Piechna 
Jacobus Zbęk 
Joanne
 Panek 


Lanei 


t I:!. 


1 
1 
t/
 
t/:!. 
t/ 2 
t I:!. 
l c 
II:!. 


Nomina 


Gregol'ius Gorny 
Albertus Wechel 
Stephan Wechel 
.Tacobus Czwiek 
Stanislaus Kucz 
P:mlus Kowal 
Gregorius Kowal 
Bartholomaeus Risz 
l\Iathias Miazek 


Lanc! 


1/2 
112 
t/ 2 
1/2 
1/2 
II'!. 
1/2 
1/2 
1/2 


8 n' rllP' II: £1. 16-28; ::: pr::::clic:::clIia Il'.l'pada: fi. 14- t 5. b-b r::::upclniono 
:::: rhp. II. c W rhp. II: 1/ 2 , 


.
		

/Pomorze_020_11_129_0001.djvu

			. 


103 


Nomina 


Lanei 


Nomina 


Lanel 


Jacobus żbik 
Mathias Kutrzebka 
Jan Czwiek 


1/2 Laurentius Matanek 
1/ 2 A]bertus Warchul 
1/ 2 l\1:athias W oytachnik 
[desertus] 1/2 
T a b e r n a e : rv
artinus Risz gr. 20, LaUl'entius 
latan(>k 
gr. 6. - A p i a s t e l' gr. 12, m o ] i t o l' gr, 48, 
S u m m a: census fI. 19-2, caponum 27, ovorum cap, 6 1 /2-- 
15, avenae COl'. 27. humu]i eol', 27, pro ]aboribus fI. 6-18. 


1/2 
1/ 2 
1/ 2 


ViII a Brzostow 
Laneos habet 20, de qnibus incolae solvunt per 22 gr., capo- 
nes 2, ova 30, ave na e per eol', 14; t a b e rn a e 2 dant per 16 gr, 
- A p i a s t e l' l dat gr. 12. Incolae p r a n d i a 1 i u m dant gr. 
24, - Ibidem m o I e n d i n u m in piscina, ex quo datur septi- 
manatim siliginis eol', 1 1 / 2 et porcum l saginare tenetur.-- 
B o l' l' a ad eandem villam sufficiens; in qua su nt a I v e a r i a 
et piseii1a parva. 
A d vo c a t i a ibidem. quam possidet nobilis Petrus Tamaw- 
ski, ad quam su nt ex antiquo lanei 4 et m o I e n d i n u m in pis- 
cina parva a, 
b S U m m a: census fI. 1-1-20, caponum 44, ovorum cap, 11, 
avenae eol', 280, siliginis emolumenti last. 1-18 b, 


Vil1a Wyaderna 
In qua p l' a e d i u m ad curiam Szmarzewiczensem pertinen.:;, 
Exceptis agris praedialibus contind laneos 16, intel' quos 2 inte- 
gri lanei deserti; solvunt census per gr, 36, capones 2, ova 30. 
avenae eol', 14, T a b e l' n a e 2 dant per 43 gr. Inco]ae 
p l' a n d i a I i a dant 24 gr. - V i ] ] i c u s ibidem in medio ]aneo 
praeter censum nihil dat. 
Ibidem m e l' i c a magna, ex parte annihi]ata, in qua est pis- 
cina parva, dieta Grzmiącza, 
A g l' i p r a e d i a I e s in 3 campis, quorum primus dicitUl' 
Zaplotne et Nowina versus \Vo]hors, uhi exseminantur coreti 133 


. JJ rhp. I i (( lI'oln(' oh. I.'. slronp. b-b Cpfrł) uzupclnione z rhp" II. Z p:ozdi- 
c::;enia Il'ppada: fi. 16-28, caponum 44. ovorum cap. 10, 8venae COf. 280, siliginis 
emolumcnlj lasl. 1-18. - U" l('k
cic podanp c'Z}:ns::; 1ł)lho z łll1z6u 


.
		

/Pomorze_020_11_130_0001.djvu

			104 


citra vel ultra; alter campus dictus Lipcu', in quo cxseminantul' 
coreti 75 citra vel ultra; tertius campus vocatur Srzednie Polic, 
in quo exseminantur coreti 60 citra vel ultra. Ad hoc prae(lium 
p r a t a pertinentia sunt circa fluvium Wolborza, ex f]uibus col- 
liguntur acervi foeni 2 citra vel ultra, H o r t u s l prae(lialis 
pro oleribus in medio villae ante ipsum praedium. 
D e c i m a tam ex praeclio quam ex ipsa villa scholastico Len- 
ciciensi, exceptis agris praedii noviter extirpatis, ex ąuihus dc- 
cima pro capitulo Wolboriensi. 


l Stanislans 
lazurek 
1/2 Simon Gronostay 
1/ 2 .'\Iarek l\Iathias 
1/2 Albertus Mathias 
1/ 2 Andreas Kuisz 
1/ 2 
Iathias Bialkowsky 
1/ 2 
icolaus Raczky 
l Joauues Pozdiey 
1/ 2 l'etrus Pszud 
1/2 Joannes Koska 
1/ 2 l'ctrns Szępek 
1/2 c1esertus 
1/ 2 desertlts 
1/2 desertus 
desertus 1/ 2 
T a b e r n a e: Stanishms Za czka gr. 21112. Andreas Mal'kow- 
sky gr, 21 1 12, Stanislaus Kwapisz gr, 21 1 /2, Jacobus Troyanek 
gr. 21 1 /2, - P r a n d i a I i a : incolae dederunt 21 gr, [c;]. 
S u m m a: census fI. 20-29, capOl1Um 28, avenae cor, 18
, 
ovornm cap. 7 a, pro laboribus fI. 2. 


Nomina 


Paulus \Yronka 
Sebastianus !\'iebioszek 
St:mislans J erzik 
Jacobus żaczka 
Paulns Kuczo\\"sky 
Simon Kuczowsky 
Albertns :Materlang 
J £leo bns J asziowiecz 
Stanislaus Jacubik 
J Oalmes \V oytek 
Panins Zegadlo 
Martinus Czieslia 
I'etrn
 (,zies1ia 
7"etrl18 Liaszek 


Lanei 


Nomina 


. 


Lanei 


1/2 
1/ 2 
1/ 2 
1/2 
1/ 2 
112 
1/2 
1/2 
112 
1/ 2 
l 


1/2 
1/ 2 
1/ 2 


S u m m a s u m m a r u m de villis ad curiam Szmarzewi- 
czensem pertinentibus facit: census fI. 112 gr. 21, capOIlUm 1:51, 
OVOntm cap, 37 1 /,,-15, avenae COl'. 888, humuli CO)', 67; pro 
conductis iahoribus fI. 28-3, b siliginis emolumenti last. 2-36 b. 


e Z pr-zelk-:e'lia w,vpada: n. 20-11, capollum 27, nvenl\e cor. 189. ovorum 
cap. 7- .15. L-b l.''Zupelnionl' 2: rkp. II. - Pominięt
 dochód 2: wsi Br2:ostóll' 
(zob. str. IOJ); :;:: przelic-zcnia U'spada: n 129-19, caponum 194, ovorum cap. 49, 
avcnae ł 168: po-::ostale po-z,vcjc :;::
ad:;::aiq się.
		

/Pomorze_020_11_131_0001.djvu

			105 


CURIA GRABICZENSIS 
CUM VILLIS AD EAM PERTINENTIBUS 


ViII a Grabicza 


I 


Continet laneos 8, quorum medius desertus iacet; de singulis 
possessis laneis solnmt census per gr. 36, capones 2, ova 30, 
avenae COl'. 2. 
T a b e l' n a e 2 solvunt per gr. 20 et per 3 dies laborant in 
hebdomada pedester [s]. 
R o t i f ic e s 3 [s] pro usu :u'cis rota s faciunt et gajnego 
solvunt per gr. 12, - V i II i c u s in laneo integro praeter cen- 
sum nihil dat, 
D e c i m a per villam ad scholastiam Lenciciensem. 
p l' a e d i u m habet agros p1'aediales 3 distinctos, quorum 
primus cognominatur Poręby, in quo exseminantur coreti lO!' 
citra vel ultra; secundus campus est ,-ersus Liutoslawicze, in quo 
exseminantur coreti 300; tertius campus dictus Nagorne, in quo 
exseminantur cOl'eti 100 citra ,'el ultra. P l' a t a praedialia circa 
agros praediales, de quibus annis singulis colliguntur acelTi 
foeni 6 cit1'a vel uItra, H o l' t i pl'aediales 2: unl!S pro canapil;:, 
alter pro oleribus, 
p i s c i n a ] sub curia, in qua m o l e n d i n u m tempOl'c 
verno tantum molere solet, in censu constitutum 18 gr, et gaj- 
nego gr. 12, P i s c a l' i a 2 in eadem curia, sed non bona prop- 
ter aquam so1'didam, in quibus non possunt pisces conse1'vari, 
D e c i m a ex praec!io ad capitulum V.,T olboriense. 


Ił 


I 
(4 


Nomina Lanei Nomina LanC'i 
Ma1'tinus Pyeczko 1 l\Iathias Szay k 1/2 
l\fartinus Bednarz ] Caspar Legętek a 1 
J oannes Thomczik I/
 Stanislaus Legętek a 1/-1 
B1'iccius Thomczik III Joannes Wnuk 1/2 
Nicolaus Mikulka II 
 .Josephus G oray 112 
Albertus Czieslicz 1/2 Petrus Turziczka b 1/2 
Jacobus Pieczko 1/2 deserttls 112 
· W rkp. II: Ligętf'lI. b II' rkp. 1/: Thurcziczka.
		

/Pomorze_020_11_132_0001.djvu

			. 


106 


T a b e l' n a t o l' e s: Adam Kolodzyei 20 gr., Briccius Szayk 
20 gr, - G a j n e: Adam Kolodziey 12 gr., Joannes Thomczik 
12 gr" Mathias Komornik 12 gr" Stephan Mlinarz 12 gr, -- 
1\'1 o l i t o r: Stephanowicz gr. 48, 
S u m m a: census fI. 13-16, caponum 13, a\'enne COl', 13. 
ovorum cap, 3-15. 


ViII a Ruszocziny 
Habet 6 laneos possessionatos; solvunt censum de singulis 
per gr, 36, capones 2, ova 30, an'nae COl'. 2, - R o tJ i f e" 1 sol- 
vit gajnego a gr, 12, 
L a n e i a d vo c a t i a l e s ibidem sunt 3, de quibus censum 
solvunt ratione servitii advocati per fI. 2. - B o l' r a ad eandem 
villam, 
D e c i m a capitulo \V olboriensi. 


. 


Nomina 


[Lanei] 


Nomina 


L Lanell 


Mathias \Vieczorek 
Joannes Maczioszek 
Mathias Gorayek 
Albertus Szayk 


1 Joannes Sayk 
1/2 
Iartinus Kozarzik 
112 Mathias Jaskolka 
1/2 l\Iartinus Deka 
Stanislaus Patala 1/2 
A d v o c a ti: Stanislaus Golek, Bartholomaeus Srzoda, Al- 
bel'hls Kędzierza. - R o t i f e x gajnego: Benedictus Wieczorek 
gr. 12, 
S u m m a: census fI. 13-18, caponum 12, ovorum cap. 3, 
m'cnae COl'. 12, pro labOl'e fI. 4, 


l,,! 


1/2 
II! 
1 


ViII a l\Iąkoszin 
Habet laueos 4 1 /2 possessos et desertos l1/2, de quibus solvunt 
CE'nsum per 24 gr" capones 2, ova 30, avenae per COl', 8. -- 
T a b e l' n a 1 dat gr. 12; incolae p l' a n d i a l i u m dant 24 gr. 
Lanei advocatiales ibidem sunt 2, in quibus a d vo c a t i in 
sel'vitio constituti dant prandialia gr. 12, 
D e c i m a scholastico Lenciciensi, 


. 


a W rhp. II: gajowcj:!o
		

/Pomorze_020_11_133_0001.djvu

			107 


Nomina 


[Laneil 


Nomina 


[Lanelj 


.. 


Bencdictus Rzemiczek li! .JM.nnes Parzissek 1/
 
Bartholomaeus \Viskwara l/,;! Adam \Varda I/I 
AIbertus Mazur a 1/3 Anr1reas Parzissek 1 

Iartinus \VetIik 1/
 rlesertus 1/ 2 
Pet rus W ętlik 1/2 (lesertus 1/ 2 
Andreas Parzissek 1/3 b r1esertus 112 
T a b e r n a gr, 12; p r a n d i a l i a gr. 36, 
Summa: census fI. 5-6; capOIlum 9, O\"Ol'llm cap. 2-1;', 
avenae COl'. 36. 


ViII a Podstolla 


Continet laneos possessionatos 4 1 /2 et desertos 11/2, de 	
			

/Pomorze_020_11_134_0001.djvu

			. 


108 


Yilla Wadliow 


Continet laneos 12, intel' quos 1 1 /2 deserttls; solvunt incolac 
censum per 36 gr" capones 2, oya 30, avenae COl', 14, ave s 2 pro 
festo Paschae, T a b e l' n a e 3, quarum una absque labOl'e 
solvit censum 56 gr,; aliae vero 2 laborant et dant per 26 gr, - 
G a j n e g o a 4 artificibus per 12 gr. - Ibidem inquilini 5 do- 
mos absquc hortis habent, qui nonnumquam in curia GrabiczCłlSi 
laborarc tenentur. - S i I v a ad eandem villam sufficiens, 
Ibidem v i l l i c u s in medio laneo praeter cenSU111 nihil dat. 
D e c i m a scholastico Lenciciensi. 
Circa candem villam sunt p i s c i n a e 11, in ąuibus 111 o l c n- 
d i n a 6 infrascripta in certo censu constituta: 
1. pri111um molendinum Andreae Zawada, in ccnsu fI. 2; 
2. molendinum Franek dictum in ccnsu fI. 3 gr. 9; 
3. molendinum Stanislai Mąka in censu fI. 4-2.1; hoc idem 
molendinum habet sibi annexam scrram, in qua asseres pro nSll 
arcis procurantur ; 
t. JOał111is Depczik in censu fI. 9-18; 
,). Valentini Koczielek in censn fI. 4; 
6, Joannis Koczielek in censu fI. 2. 


. 


Nonllna 


Lanei 


Nomina 


Lanel 


Simon Gotowiccz 1/ 2 Albeltus Zdziech 1/2 
Valentinus l\larcziniecz 1/2 l\Iathias Pyeczko 112 
Edwigis ił Zdziechm,-a 1/, .lacohus Kastinek 1/2 
.Toanlles T{lnka ", petrns Kluka 1/2 
"Tenceslaus Radzęnia 1/2 Stanislaus Kantorek 1/2 
l\Iathias Bernatli '12 .Joannes Jagnicz 1/2 
Jacolms Kluka 1/2 l\Iathias Jendrek 1/2 
Bartholomaeus Bienkowicz 112 
fathias Nowak 1/2 
l\lathias Ruszolth 1/2 
Ial'ti!łus Jagnicz 1/2 
Petrus Ruszolth 1/2 Laurelltius Dobicszek 1/2 
Stanislaus Koch 1/2 deser1tls 1/2 
Thomas Kastinek 1/2 deserhis 1/2 
desertus 1/2 
T a b e r n a t o r e s JOał111 es Kunka, Belledictlls Kaluska, 
Andreas Ruszolth. - G a j n e g o 18 gr. - ::'.1 o l e n d i n a ut supra. 


. 


o n rhp. I li,. E poprawio1lo ::amia
l .J.
		

/Pomorze_020_11_135_0001.djvu

			. 


109 


s u m m a: census communis fI. 43-3, caponum 20, o\"orum 
cap. 5, a\"enae cor. l 10, :ł\"ium 20 a, pro l:łborihus fI. 18. 


. 


ViII a Chynow 
Possessionatos laneos habet 3 1 /2; incol:łe tantum b pedester [s) 
laborant; censum vero pendunt ex singulis laneis per 36 gr. -- 
Ibidem a l' t i f i c e s 5 d:łnt gajnego per 12 gr. 
Ibidem pisein:ł, in qua m o l e n d i n u m Anctre:łe l\1iehorek, 
ad quod quidem molendinum habet medium laneum emethona- 
lem :łdiunetum cum hortis et pratis. Qui t:łm ratione emolimen- 
torum qU:łm eti:łm r:łtione census et laborum emethonalium dat 
census fI. 11 gr, 6, 
D e c i m:ł de earlem "illa scholastico Lenciciensi. 


Nomina Lanei Nomina Lane! 
Petrus lVIichorek 1/ 2 Felix Żaczek 1/ 2 
lVIathias Szury 112 Albertus lVIyasdzik l/
 
Petrus lVIiehalczik 1/'2. Felix Delenda 1/2 


1\1 o l i t o l' fI. 11 gr, 6; g a j n e g o fI. 2, 
S u m m a census peeuniarii facit fI. 16-24. 


ViII a Glupicze 
Continet l:łneos 2 cum merlio, quorum nunc medius desertus; 
de quolibet l:łneo solvunt censum per gr, 42, capones 2, OV:ł 30. 
avenae per 12 eol', 
D e c i m a sehol:łstieo Leneiciensi. 
Raee villa numquam l:łborat in prawlio propter magnam dis- 
tantiam euriae Grabicza, sed labOl'es appreeiant de laneo 1 fI. R, 


Nomina (Lanci] 
Stanislaus Dąmbrowka 1 
Albertus Dąmbrowka 1 
desertus 1/ 2 
S u m m a: census fI. 2-28 c, capOl1Um 4, avenae eol', 24,ovo- 
rum cap. 1. pł'O l:łboribus fI. ] 6. 


o " rllp. II: 8' iUIll 2. - Summa census :::4ml:w się, jeśli pr'r
'jqć, fe gajrll' 
płacili r61i'niet i ra!Jl'r,llltores - 48 r,r.; beoz tego "'
'P(/tI(/: fi. 43-15. b IV rltp. II: 
aulem. c Z pr:::płinellia "'
'pada: fi. 2--24.
		

/Pomorze_020_11_136_0001.djvu

			110 


Viii a Gręboszow 
Laneos habet 4, quorum est medius deserhIs ; de singulis sol- 
vunt per 48 gr., capones 2, ova 30, avenae pel' 12 COl', - T a - 
b e l' n a una solvit marcam Imam, - Faber unus g a j n e g o 
solvit gr, 18, 
Ibidem p l' a t a praedialia circa fluvium Crabia, ex quibus 
colliguntur acervi foeni 6 citra vel ultra. - Est et p i s c i n a 
magna, per rupturam aggeris iacet deserta. - S i I v a ibidem 
sufficiens, 
D e c i m a scholastico Lenciciensi, 


, 


Nomina 


Lanei 


NominR 


Lanei 


JOaJ1lles Pawelkowicz 1/ 2 Valentinus Legęntz 1/'1. 
Joannes Drewka 1/2 Mathias Swiętek 1/'1. 
Martinus Drewka 1/ 2 Albertus \Vieruszek 1/2 
Felix Opalia 1/ 2 desertus 1/'1. 
T a b e r n a 48 gr" g' a j n e g o 18 gr, 
S u m m a: census fI. 7-2,1, capOllllm 7, ovorum cap, 1-4:'>, 
avenae COl', 42. 


Villa Borziszow 
Continct laneos 10, intel' quos medius deserhIS ; census de la- 
neo uno 36 gr" capones 2, ova 30, avenae COl', 12, aves 2; taber- 
nae 1 solvUTlt censum pel' 20 gr. - G a j n e g o ibidem a 2 arti- 
ficibus gr, 24. - V i II i c u s ibidem in medio laneo praeter cen- 
sum nihil dat. - B o r l' a circa villam sufficiens. 
D e c i m a scholastico Lenciciensi. 


ł 


Nomlna [Lanei] Nomina [LanelJ 
Uenedictus Baniasz a 1/ 2 wdowa Swiętkowa 1/ 2 
J oannes Beliska 1/ 2 Stanislaus Swiętek 1/'1. 
Albertus Liubonski 1/ 2 wdowa Frączkowa 1/ 2 
J oannes .M:arczinek 1/ 2 Thomas Koysz 1/ 2 
J oannes l\Iiczaniek 1/ 2 Adamus Karcz 1/ 2 
Valentinus Barthossek 1/ 2 Paulus Janicz 1/ 2 
 
Albertus Stika 1/ 2 Albertus Bialech 1/2 
Mathias \Vuyecz 1/ 2 Nicolaus Koysz 1/2 
l\Iathias Saganek 1/ 2 Stanislaus Szocha 1/ 2 
Martinus Szielum 1/'1. desertus 1/ 2 
· n rhp. II: B!Jeniasz.
		

/Pomorze_020_11_137_0001.djvu

			1.. 1 


T a b e r n a t o r e s: Paulus Bialkowicz 20 gr" JOaJmes S,'- 
gan 20 gr" Lucas Jendrich 20 gr" l\Iathias Piotrkowicz 20 gr. -- 
G a j n e g o 24 gr, 
S u m m a: census fI. 14-26, capOllum 18, ovorum cap. 4 1 /2, 
avenae cor, 108, avium 18, pro laboribus fI. 4. 


, 


ViII a Sczukwin 
In qua p r a e d i u m ad curiam Grabiczensem pertinens, 
Laneos cmethonales ha bet 8 cum medio, de quibus cmethones sol- 
vunt censum per gr, 42, capones 2, ova 30, avenae per cor, 8, - 
p r a n d i a I i a et aves coloni antea solvebant, sect post erectio- 
nem praedii sunŁ Hlis (1imissa et avena diminuta, - T a b e rn a c 
2 solvunt per 4.1 gr. - R o t i f e x 1 dat 12 gr, g a j n e go. 
V i II i c u s in medio laneo praeter censum nihil dat, 
D e c i m a per villam ad scholastiam Lenciciensem, 
In eadem villa a d vo c a t i a 1 e 8 I a n e i 1 1 /2, in quibus resi- 
det vidua Jezynska ab omnibus libera. 
A g l' i p r a e d i a I e s in tribus campis: primus campus ag}'i 
(1icitur Na Kącziech, verslls Wodzin, in quo exsemil1antur coreti 
70 citra vel ultra; alter dicitur Pod Goligow vel Pod l\iodrzewa, 
in quo exseminantur coreti 90 citra vel ultra. In tertio campo 
ager appellatur Gromady, in quo exseminantur coreti 90 citra 
vel ultra. P r a t a inter agros praediales exigua, de quibus col- 
liguntur acervi foeni 2 citra ,-el ultra, Praeclium habet unum 
h o rt u m in loco sicco pro oleribus, 
B o l' r a ad eandem vi11am sufficiens, 


Nomina Lanei Nomina Lanei 
Yalel1tinus Buszio 1 Paulus Szikulka t/ 2 
Petrus Czieslia '/
 Jacobus Szikulka t/ 2 
Sigismundus Czieslia 1/4 Fclix Lomasga 1/ 2 
Andreas lVIalioska '/t Adam Liech t/ 2 
Stanislaus Krotki l/
 wdowa Kroliowa t/ 2 
, Albertus PIeska 1/2 Andreas Koczen a t/ 2 
Joannes 'Vieliunski t/ 2 J oannes Krotki t/ ł 
Martinus Wieliunski '/2 J oannes Szielomek t/ 2 
Mathias Buszik t/ 4 Gregorius Szielomek 1/4 
Mathias Szielomek '1« J acobus Krotky t/ 2 
li IV rhp. II: Kuczen.
		

/Pomorze_020_11_138_0001.djvu

			112 


T a b e l' n a t o l' e s: Stanislaus Eochnek, Stanislaus l\Iaczio- 
lek, Albertus Bedlka, - G a j n e g o gr, 12. 
S u m m a: census fI. 15-7, caponum 16, oyorum cap, 4, ave- 
nae eol'. 64, pro laboribus fI. 10. 


Villa Jutroszow 
Possessionatos laneos habet 9; de laneis 8 sol\'unt 
en.sum per 
fI. 2, de laneo vero uno tantum 36 gr. et hoc ideo, quia caret 
melIificiis; sed de omnibus 9 laneis ayenam pariter dant, videli- 
cet per COl'. 14, capones 2, oya 30, avcs 2. V i II i c u s in medio 
laneo ab omnibus his praeter censum liber. - Ta b e r n a ibidem 
1 solvit 23 gr, - Ibidem a d vo c a t u s in uno laneo a censu et 
a servitiis liber, - G a j n e g o gr. 12, 
In campis eiusdem vilIae sunt a g r i p l' a e d i a I e s steriles 
et arenosi. 
D e c i m a pertinet ad scholastiam Lenciciensem, 


1/2 ?'.Jicolaus Posth 
1/2 Albertus Lomasga 
1/2 JOaImes PIonek 
II'!. Joanncs Niedbalka 
1/2 Pctrus Reliska 
1/2 .Joannes Reliska 
1/2 Joannes Golienia 
1/2 A Ibertus Philipek 
1/2 Albertus Manik 
Nicolaus Manik 1/2 
T a b e l' n a: Martinus Witek 23 gr, - G a j n e g o Phili!1 
Guntarz 12 gr. 
S IJ m m a: cellSUS fI. 18-11, caponum 17, ovorum cap. 4--15, 
m'elU1.2 COl', 119, avium 17, 


Nomina Iartinus Golek 
Stanislaus PIonek 
Nicolaus Kitka 
.Jacobus Drozdek 
Andreas Kroi 
:!\1ichacl Kruk 
Alberlus Pyecz 
Mathias Priska 
Stanislaus Chmielik 


[Lanei
 


Non1ina 


[LanciJ 
1/2 
II'!. 


1/2 


1/2 
1/
 
lh 
1/2 
1/2 
1/2 


Viii a Radocziny 
Continet laneos 8, omnes possessionatos, de quibl1S solvun
 
censum incolae per 60 gr., capones 2, ova 30, a a\'cnae pcr 1 ł 
cor, n. - T a b e l' n a 1 dat gr. 24, 


u-u Ił' rl!p. I dodane na marginesie tą samq ręką.
		

/Pomorze_020_11_139_0001.djvu

			113 


D e c i m a pro concionatore ecclesiae coIlegiatae \V olbo- 
riensis, 


Nomina 


LanPl 


Nomina 


Lanei 


Albertus Korzeszek 1/2 Albertus PIonek 1/ 2 
Martinus Korzessek 1/".!. wdowa Pankowa 1/ 2 
Nicolaus Korzessek 1/2 Joannes Gierassek 1/ 2 
wdowa Barthossowa 1/2 Stanislaus Philipek l/l 
Thomas Ruszolth 1 Stanislaus Przewiezis7. 1/ 2 
Mathias lVIiąsko 1/ 2 Mathias Przewiezisz 1/ 2 
Stanislaus Szielomek 1/2 Mathias Choliewka 1 
T a b e r n a t o r: Stanislaus Gierassek 24 gr. 
S u m m a: census fI. 16-24, caponum 16, ovorum cap. 4, 
avenae COl', 112, pro laboribus fI. 24 a, 
S u m m a s u m m a l' u m de viBis ad curiam Grabiczensem 
pertinentibus: census fI. 185-7, a\-enae eol', 688, caponum U.i, 
ovorum cap. 36, avium 
6, pro conductis laboribus fI. 76 b. 


cumA CAllNOCZENSIS 
CUM VILLlS SIEI SERVlENTIEUS 


[V i l l a C z a l' n o c z i n] 


In primis \'i II a Czarnoczin laneos in toto habet 16 praeter 
a g l' o S p l' a e d i a l e s, quorum laneorum est integer desertus. 
Censum dant incolae per 36 gr., capones 2, ova 30, avenae per 
14 eol', - T a b e r n a e 8, quarum 3 soln1l1t per 28 gr. et 5 per 
24 gr. Ibidem argula agri alias Nywka, de qua dat incola unus 
gr. 10, - P l' a n d i a l i a incolae dant 2.1 gr. - V i l l i c u s in 
laneo integro praeter censum nihil dat. A d vo c a t i a l e s 
l a n e i 3, quos possidet nobilis Albertus Zakrzewsky, - P l e- 
b a n a l e s l a n e i etiam ibidem 2. 


1\1 o l e n d i n u m ibidem, dictum naczkowsky, 
parva locatum, pendit septimanatim siliginis per eol'. 
1 fovere tenetur. 


. .. 
111 pIscma 
1 et porcum 


8 U' rhp. / 
apC'W1le błęd1lie: fi. 4. b Z pr=.elźc'ZC'lIia U'},'pac!a: ccnsus fi. 185-3, 
avium 55, res'Zta się 'Zgad
a. 


B
		

/Pomorze_020_11_140_0001.djvu

			114 


A g l' i p l' a e d i a I e s in omnibus 3 campis, quorum primu'3 
dicitur Modrzewie, conseminatur coretis 180 citra vel ultra; se- 
cundus campus dicitur Zaploczie, in quo sunt seminata frumcnta 
aestivalia; exseminatur COl'. 150; tertius campus Zabrodnie 
appellatur et quartus ad eundem pertinens, versus Thichow, 
Dzialy dictus, conseminatur coretis 110 citra vel ultra, - P l' a t a 
praedialia sunt bona, in quibus colliguntur foeni acervi 10 citra 
vel ultra. - H o r t i 2 praediales pro oleribus etc, 
D e c i m a tam ex praedio quam ex villa plebano Czal'l1O- 
czensi. 


1/ 2 lVIathias Drab 
1/2 Casparus Karczik 
1 Mathias żak 
II'!. Laurentius Kllapik 1/ 2 
1/ 2 Nicolaus Knapik Ih 
1 Nicolaus Pissarek 1/2 
li'!. Joanncs Podolak I/'!. 
1/4 lVIathias Kunieczni 1/ 2 
l/l. Bartholomaeus Fortaczek 1/2 
1/ 2 JOalmes Memelka 1/ 2 
1/2 Albertus Drabik 1/ 2 
J Jacobus Swigno 1/ 2 
1/3 desertus 1/ 2 
desertus li'!. 
T a b e l' n a t o l' e s per 28 gr.: Joannes Cziemięga, 
tius Szielomek, Andreas Partika: per 24 gr,: Paulus 
Georgius Czupka, Martin Czupka. Joannes Myentus, 
Swigno. - P li a n' cI i a l i a 24 gr., de al"gula 10 gr, 
S u m m a: census fI. 25-28, caponum 28, ovorum cap, 7, 
avenae eol'. 196, pro laboribus fI. 10-10, a siliginis emolumellti 
eol'. 52 a. 


NOP-lina 


Andreas Dzieyka 
Mathias Dzieyka 
Peirus Czaniek 
Nicolaus Mroczek 
Jacobus Mroczek 
Valentinus Moskwa 
Bartholomaeus Jakiel 
Venceslaus Dunka 
Stanislaus Szimek 
wdowa Szurmako\\'a 
Joannes Cziupka 
Adam Kucharczik 
Andreas Swigno 


. 


Lanei 


Nomina 


Lanei 


1/ 2 


1/2 


1 


I 


Lauren- 
Czięski. 
J oannes 


ł  


B i s k u p i a 'V o l y a 
Continet laneos 11, quorum est quarta una deserta et in al- 
t£'ra quarta incola residens ratione artificii liber ex antiquo ab 


a-a l zupelnione :z rhp. II.
		

/Pomorze_020_11_141_0001.djvu

			lIr. 


. 


omnibus, De quolibet laneo itaque ineolae solvunt censum per 
48 gr., eapones 2, ova 30, avenae per 14 eol', - T a b e l' n a e 2. 
una solvit censum 48 gr., alia vero tantum 24 gr, - Cirea ean- 
dem villam s i l v a dieta Nyedzwiedz, in qua p r a t u m, de quo 
census datur 12 gr, Tht etiam merica parva dieta Murzina et 
l a c u s sub ipsa viJ]a. - V i l l i c u s ibidem [habet] laneum 
integrum, 
D e c i m a plebano Czarnoczensi. 


Nomina Lanei Nomina Lanei 
Jocumes Chwalka l Dartholomaeus Rinda 112 
Jaeobus Dziuba I/
 Lueas Gavin 1/2 
wdowa Czayezina l' Lenmth Gavin 1/2 

 
wdowa Maeziolkowa 1 Ambrosius Błądzik l/
 
Martinus Jaroniek 112 .J oannes J olda a 1/2 
Thomas Kolastik 1/ 2 Paulus Jolda b 1/ 2 
J oannes Pomienik 1/2 J oannes Mathisz 1/ 2 
. Joannes Blądzik 1/. 1 Jaeobus Cziula c 1/ 2 
Thomas Czayka 1/2 Adam Liszieez Ih 
J oannes K waszni I/ ł Mathias Liszieez 1/
 
> Stanislaus Kwaszni l/ł Benedictus Kuehm'ezik 1/ 2 
Valentinus Baran 1/ 2 Alexi Blądzik 11, 
[deserlus] l;' 


T a b e l' n a t o l' e s: :Marek Kowal, Albelt J aroniek, - D
 
TJ r a t o Thomas Czayka gr. 12. 
S u m m a: census f1. 19-18. eaponum 19. ovorum cap. 4-15. 
avenae eol'. 133, pro laboribus f1. 4. 


Vil]a Thiehow 


. 


Habet laneos possessos 7 et desertos 3 1 / 2 ; so]vunt censum de 
singu]o laneo per 40 gr" eapones 2. o\'a 30, avenae cor. U, - 
Tabernae 2 sol\'unt [per] 37 gr, 
D e c i m a pro scho]astico Lenciciensi, de tauerna vero una 
et medio laneo vieariis \Vo]boriensibus,  
. 


8 701da? b 7olda? c Cdnrla? 


, 
, 


..
		

/Pomorze_020_11_142_0001.djvu

			116 
Nomina [L'lneil Nomlna [Lanl'i I 
Petrus Drost 1/2 .T0annes Rechta 1/2 
Martinus Szmik II;! Valentinus Sczepanek 1/2 
Petrus J aszio li'!. .T oannes Szmik II'!. 
Albertus Jaronko I/'!. ,
'dowa Sczepanowa 1/2 
Stanislaus Plachczik II.! Mathias Plebanek 1/'1 
Adamus Szmik 1/2 desertlls 1 
1\Iathias Bernath a II'!. desertlls I 
wdowa \V oytkowa 112 desertlls 1 . 
Jacobus Drost 1/2 desertlls '/2 
T a b e l' n a e: Mathias Szmik gr, 37; Adamus Plachta gr. :17. 


s u m m a: census fI. 11-4, caponum 13, oyorum cap. 3-1S, 
avenae COl', 91, pro laboribus fI. 6-12 b, 


Villa Beswody 


Continet laneos possessionatos 6 1 /2 et desertum unum; soh'unt 
de singulis laneis possessionatis per 30 gr., capones 2, ova iW, 
avenae eol'. 14; incolae prandialium dant 
4 gr. - Lanei ibidem 
a d v {) c a t I a l e s 2, quos possidet nobilis Baltazar żeorowski. 
D e c i m a ex eadem dlla e:\. certis agris plebano Czarno- 
czensi et ex certis agris ad ecclesiam Brzezinenscm, 


Nomina 


[Lanei I 


Nomina 


f Lanei I 


1'2 
I/'!. 


Albertus Jendrissek 
Albertus Wdowik 
Jakub Dziekan 
-\lbertus Wąssik 
.Toannes Dziekanek 
Lucas W ąssik 
clesertus 


l/
 
1/2 
1/2 
1/1- 
II'!. 
1/2 
1 


Stanislaus Murawicz 
wdowa Grzegorkowa 
]\f athi:\s Kopecz 
Simon Kopecz 
Albertus Dziekanek 
Joannes Jeclinak 
Mathias Jendrissek 


J,/;! 


112 


1/2 
l 
'/
 


P l' a n d i a l i a 21 gr, [8] 
Summa: census fI. 7-6, caponum 11, OYOl'Um cap. 
-1:), 
avenae eol'. 77 c. 


, 


8 II rkp. II: Bernard. b CZ
Il/SZ i swiaclczenia oblin:one z 6 1 / 2 lal/óll'. 
c Z pr:::.elic'l.enia ll'
'puda: n. 7-6, o ile prandialia 21 gr. u nie 24: reszta 
świaclc:::cn obliczona od 5'/t IUl/ów.
		

/Pomorze_020_11_143_0001.djvu

			. 


117 


Villa Podolin 


Ilabet laneos possessionatos 16 et desertos 4; de possessis in- 
colae solvunt censum per gr, 40, capones 2, ova 30, avenae per 
COl'. 14. Incolae dani prandialium gr, 24, - T a b e l' n a e 40 
solvunt censum per 48 gr, - Lanei ibidem a d v o C a t i a I e s 
sunt 3, qui per cmethones divisi coluntur, de quibus solvunt cen- 
sum per gr. 84, - V i II i c u s in medio lane o excepto censu liber 
ab omnibus, 
Ibidem p i s c i n a parva, dieta Podolinski. Est ad eandem 
villam m e l' i c a dicta Kukrza, non habens certos limites, 
D e c i m a ad scholastiam Lenciciensem, 


. 


Nomina 


J oannes Dil.Jalka 
AlLertus Kuchta 
Mathias Bialy 
Stanislaus Blądzik 
A]bertus Stachnik 
Fe]ix Goz]ia 
Stanis]aus Faferek 

Iathias I{uchta 
Andreas Kuchta 
Jacob Trzecziak 
J oannes Michalowicz 
Jacub Trzeczial{ 
Nicoh-\Us Kierzek 
Jacob Hucho 
.T oannes PY
Jtek 
Albertus TIatuszni 
Jacobus Pyątek 
J oannes llucho 
Pet rus Golyan 
Jacob Dibala 
Stanislaus Szich 


[Laneil 
1/ 2 
1/4 
1/4 
1/4 
1/ 2 


1;8 


1/ 2 
1/ 2 
1/3 
1/ 2 
1/3 
1/ 2 
Iii 
1/2 
1/4 
1/4 
1/2 
1/2 
1/2 
1/ 2 
1/2 


Nomina 


[Lanei] 


Albertus Sziska 1/ 2 
Bartholomaeus Kupka 1 
Stanislaus Zięmbka 1/ 2 
wdowa Swiechowa 1/ 2 
J oannes Tichowczik 1/2 
Stanislaus Chachulka 1/ 2 
Adam Dibala 1/2 
1\Iartinus Kuba 1/4 
J oannes Plachta 1/ 2 
J oannes Gotarczik 1/4 
Jacob Jarek 
2 
Stallislaus Czebulka 112 
wdowa Jakubkowa 1/4 
desertus 1/2 
desertus 1/2 
desertus 1/ 2 
deserttls deserti lanei 4 1/ 2 
deserttls I 1/ 2 
desertus 1/ 2 
desertus 1/ 2 
deserhIs 1/ 2 


T a b e l' n a t o l' e s: 1\Iathias Deka 48 gr" Laurentius Szuliecz 
48 gr., Mathias Bialy 48 gr., Joannes Gotarczik 48 gr. - De agris 
a ci v o c a t i a I i b u s fI. 8-12; p r a n d i a I i u m gr, 18,  
I
		

/Pomorze_020_11_144_0001.djvu

			, 
, 


118 


s u m m a: census fI. 
16-22 a, caponum 
2, ovorum cap. 8, 
avenae COl', 224, pro labOl'e fI. 3-4, 


Viii a Sroczkie 
In qua sunt t a b e l' n a e 3, quae dant per gr, 48 et h o l' t u I a- 
n i a e 5, solventes per 12 gr, et nihil aliud, 
Nomina: ta bernae: Gregorius Baczek 48 gr., wdowa \Ya- 
sziowa 48 gr., wdowa Teibiczka 48 gr. 
H o r t u I a n i a e: Albeltus Klimek 12 gr" wdowa Płowa 
12 gr., wdowa Kalieczina 12 gr., wdowa Skurczina b 12 p:r.. Sta- 
nislaw Ratuszni 12 gr. 
S u m m a census fI. 6-24. 


. 


Ex villis ad curiam Czarnoczensem pertinentibus s u m m a 
s u m m a r u m facit: census fI. 107-12, caponum 103, o\"orum 
cap, 25-45, avenae eol'. 721. pro conductis laboribus fI. 23-26, 
c siliginis emolumenti eol'. ;)2 c, 


CURIA LAZNOW 
CUM VILLlS INSCIUPTIS AD EANDEl\1 PERTINENTlEUS 


[V i l I a L a z n o w] 


In pl'lmlS v i l l a L a z n o w continens laneos 22 d, intel' quos 
4 cum medio deselti; incolae de singulis solvunt censum pel' 40 
gr" capones 2, ova :30, a\"enae per cor, 12. - T a b e l' n a e ib:- 
dem seu medii lanei dicti Pulrolky Nowe 30, intel' quos lal1l'j 
medii deserti sunt 2; de his vero censum solvunt per 22 gr., ca- 
ponem unum, ova 15, avenae per eol', 6, - I n q u i I i n i propl'ia:> 
domus habentes sunt 6, nihil solvunt sed semel in septimana }a- 
borat'e tenentur, 
Ibidem v i II i c u s in laneo integro praeter censum nihil dat. 
!tern m i n i s t e r i a I i s generalis ratione servitii prorsus a:) 
omnibus liber. - ltem c us t o d e s sih"arum 3: 2 quidem in me. 
diis laneis et teItius in una tantum quarta, 
p i s c i n a e ad candem \,illam sunt 
;, quał'll1TI una iacet de- 
serta, 


f 


8 Prandiala lk;::ollo 18 fi lIic 24 nr. h II rhp. II: Jiurczina. c-c U:::upelnionf' 
2: rhp. II. d" rhp. II poprf/lI'innc na 20' '2'
		

/Pomorze_020_11_145_0001.djvu

			, 


U') 


. 


P l' a e d i u m habet agros pl'aediales divisos in 3 campis: 
primus (1icitur Jaczyska vel Przycłzialky, conseminatur lastis :) 
citra vel ultra; alter campus appellatus Cziosna. conseminatur la- 
stis 6 citra vel ultra; tertius campus dictus Pod Będkow, conse- 
mina tur lastis 3 cum medio citra vel ultra, - P l' a t a intel' agros 
praediales exigua; alia vero prata in deserta Hutha, in quibns 
colliguntur acervi 6. - P a s c u a l' i u m pro eq uis penes curiam, 
H o l' t i 3 boni pro oleribus et canapis. 
D e c i m a ad plebaniam Laznowiensem et scholastiam Len-. 
ciciensem pertinet. 


Nomina eorum, qui in antiquis agris resident 


[Nomina] Lanei [N o m i n a] Lanei 
Petl'US Cziolek 1 Andl'eas !leyek 1/ 2 
Adam Rubayek 1 Geol'gius Chomętek 1/2 
Stanislaus Briszyk 1/ 2 wdowa Kruczkowa 1 
 
l\Iathias Brissik 1/ 2 l\:1mtinus Uklieya 1 ił 
.Tacobus Briczczi 1 ił A.ndreas El'issik 1/2 
Paulus Czupl'zik 1/2 J mmnes Pieczissek 1/ 2 
Mathias JarosIawek 1/ 2 wdowa Skubissowa 1/ 2 
Paulus Rubay 1/ 2 Mathias Skubissek 1/2 
Jacobus l\lal'usz 1/ 2 Stanislaus Gradzik 1/ 2 
Joannes \Yardeska 1/ 2 Mathias Gradzik 1/ 2 
Albertus Walkussek 1/2 Petrus Raczek 1/2 
Stanisl;1us Sza baczka 112 Mathias Gęssek 1/2 
Stanislaus Kęszik 1/ 2 J oannes Gęssek 1/ 2 
Stanislaus Jugo 1/ 2 cłesertus l 
Andreas Jugo 1/ 2 desertus l 
Jacobus Jugo 1/2 cłesertus 1 
Valent[inus] Kocziuba b 1/ 2 cłesertus l 
desertus 1/ 2 


Nomina eorum, qui in t a b e l' n i s 


Nomina 
J oannes Ericzczi 
Stanislaus \Vilczek 
Jacob Briczczi 


[Lanei I 
11:J 
Ih 
114 


Nomina 


[Lanei] 
Ih 
1/4 
114 


Gregorius Kozal 
Adamus Petrinek 
J oannes Sczigiel 


e II rkp. II: I ': b Ił" rhp. II: I{oczt'nł8.
		

/Pomorze_020_11_146_0001.djvu

			Gregorius KIeska III ;\Iathias Gęssek 
Albertus Niklik 1/ 2 Stanislaus Zassada 

:1athias Ciska 1/2 "-dowa Crzimalina 
Joannes Passck 1/ 2 Albertus Szmolka 
Martinus Brissik 1/ 2 Gcorgius Chomentek 
Stanislaus Urissik 1/2 Stanislaus Kawka 
Adamus Colga l/S Paulus 1\larussek 
Albertus Camussek Ih Martinus Bebzdzik 
Stanislaus Czuprzik II:!. Martinus Sabaczka 
Paulus Krawczik 1/ 2 Joannes Belcza 
Martinus Koczięba 1/2 Albertus Krawczik 
Jacobus Kusza 1/2 Martinus Jarosiawek 
1\Iartinus Kaluska Ih Jacobus Marusz 
Adamus Kussa lh desertus 
Stanislaus Szitko l/I desertus 
S u m m a: census fI. 42-16 a, caponum 56, o\'orum cap, 
14--7, a\"enae COl', 339, pro labOl'ibus fI. 6, 


120 


Nomina 


[La!lei ł 


Nomina 


Viii a Rokicziny 


f 


[Lanei J 
1/ I 
1 


1/2 
1/ 2 
I/
 
1/2 
1/ 2 
112 
1/2 
1/ 2 
1/ 2 
112 
!/
 
1/2 
1/2 


I 
. 


Continet laneos 25, quorum sunt 6 1 /2 deserti; census de laneo 
uno gr, 118, capones 2, ova 30, avenae eol', 12, - T a b e l' II a e 13 
solvunt censum per 20 gr.; v i II i c u s in medio laneo nihil dat 
praeter censum, 
D e c i m a scholastico Lencicicnsi. 


Nomina Lan
i Nomina Lanei 
Laurentius Wartibulek 1/ 2 Bartholomaeus Coray 1/ 2 
Martinus Krzemiczek 1/2 Andreas Szafranek 1/2 
Nicolaus i\lisko 1/ 2 Paulus Koszionok 1/2 
Mathias Kurzinka 1/ 2 wdowa Rzeczkowa I/? 
wdowa Szumina 1/ 2 V alentinus \Vieliossel, 1/ 2 
Martinus Philipek 1/ 2 wdowa Szewczowa 1/2 
Andrcas Witek 1/ 2 Stanislaus Rokitka 1/2 
Alberhls Rokitka 1/2 Joannes Skorka 1/2 


8 Liczba lliepell'na, gd
i nie ;esl jasne, c'Z.
 minislerialis Reneralis i cuslodes 
silvarum plucili c.l1"s'Z. pienicin
'; jeśli nie piacili, 10 suma G:.};ns'4.u z calej lI'si 
1V
'n;oslab
: fi. ,(0-17.
		

/Pomorze_020_11_147_0001.djvu

			f 


121 


Nomina 


LanŁ'i 


Nomina 


Land 


. 


Silllon "-ioteska 1/ 2 Simon Jadamek l/
 
Jozephus Szich 1/ 2 Stanislaus Mnissek 1/2 
Michael Listopadek 1/4 Gregorius Lisz 1/ 2 
Jacob Dura 1/ 2 wdowa Skurczina 1/2 
Albertus Pieczonka 1/ 2 wdowa Mniskowa 1/ 2 
Nicol [aus] Pstrokonik 1/2 
iathias Wartibul 1/2 
Mathias Kusziowecz 1/. wdowa Kyeykowa 1/ 2 
Nicolaus Swierk 1/ 2 Jacobus Kurzina 1/4 
Andreas l\Iarczinek 1/ 2 Anrłreas Stanik 1/4 
wdowa Jendrzeykowa 1/ 2 desertus 1 
wdowa Janussowa 1/2 desertus 1 
]\Iathias Gulia 1/ 2 desel'tus 1 
lVIartinus Tronda 1/4 desertus 1 
l\Iartinus Lissek 1/ 2 desertus 1 
Laurentius Szunka a 1/ 2 desertus 1 
Albertus Wartibul 112 rlcsertus 1/ 2 
T a b e r n a t o r e s: Jacolms Staniczek 20 gr" Mathias Doks- 
sa 20 gr., Stanislaus Puczek 20 gr., w,łowa Puczkowa 20 gr.. 
Mathias Pieyko 20 gr., Simon Euglif'ya 20 gr" wdowa Earzikowa 
20 gr" Martinus Pricek 20 gr., Joannes Ziętek 20 gr" Benedictu,> 
Tronda 40 gr., J\Iartinus Chol'obka 20 gr" Joannes Soliga 20 g
'. 
S u m m a: census fI. 38-8, caponum 36, ovorum cap. 9, 
avenae COl'. 216, pro łabOl'ibus 16-18. 


ViII a Eędzęlin 


Habet laneos 15, quorum sunt 5 deserti et quarta una; census 
de laneo uno gr, 34, capones 2, ova 30, avenae eol'. 12, lncolae 
prandialium 24 gr, - T a b e r n a e ibidem 15, quae dant per 
12 gr" cuius quidem census tertia pars cedit ad\'ocato Będz
li- 
nensi, - G a j n e g o a quolibet subdito per gr. 8, quicumque 
sicca ligna ad oppidum Erzeziny \-ehere solet, 
Circa eandem villam p l' a t a p r a e d i a I i a, in quibus col- 
liguntur acel'vi foeni .1 citra vel ultra, - Ibidem a d v o'c a t i a- 
I e s I a n e i 2, advocatus in servitio constitutus, prandialia dat 
gr, 12, 


8 W rilp. II: Snorka. 


J 
I
		

/Pomorze_020_11_148_0001.djvu

			ł 


12
 


D e c i m a ibidem et scholastico Lenciciensi et plebano Laz- 
noviensi de noyis agris sciIicet. 
V i l I i c u s In medio laneo praeter censum nihil plus, 


Nomina l L'mei] Nomina [Lanei] 
Thomas Bialka 1/
 l\Iartinus Locliska 1/2 
Michael Pisklo 1';2 Joannes Mazurek 1.'4 
M:athias Scziborek 1/
 J oannes Czichon 1/ 2 
i\lartinus Jerzik Paulus Jurek ł 
'h 1/4 
Albertus Ciska I/
 Albert Kolossek 1/ 2 
1\lathias ""alkussck I!
 Barthol [omaeus] Zela 1/ 2 
Valentinns .J anczik III Joannes Golota 1/4 
Stanislaus Jal'ZN'7. '/'2. desertus 1/2 
Laurentius Piska Iii desertus 1/ 2 
Martinus Depka l/! deserhIs 1/ 2 
Gregol'ius Dworak 1/2 desertus 1/2 
Albertus Bontkoisz [s] I I.. desertlls 1/ 2 
Stanislans 01exik 1/ 2 desertus 1/2 
Jacobns Ko\\'al 1/2 rleserhls 1/2 
Joannes Missiak 1/'2. d esertus 1/ 2 
:!II artinns Jagiella a 1/ 2 \ 1 esertus 1/ 2 
Martinus 
ieIIa 1/ 2 (lcsertus 1/2 
[desertus l I/
 


Lanei 5 et quarta nna 	
			

/Pomorze_020_11_149_0001.djvu

			ł 


123 


Nomina 


[LaneiJ 


Nomina 


[Lane! I 


ł 


Mathias Rubayek 1/2 Jacob Rubayek 1/2 
Andreas Przitula 1/2 Bartholomaeus Krolik 1/2 
wdowa Przitulina 1 Sebastianus Korbel 1/2 
Blazius Przitula 1 Mathias Marussik 1/2 
Albertus Stroyny 1/2 Valentinus Janczik 1/2 
T a b e l' n a e: Stanislaus Koziel fI. 2, Lucas Koziel fI. 2, 
Mathias Thossek fI. 2, Paulus Koziel fI. 2, 
S u m m a: census fI. 36-24, caponum 12, ovorum cap, 3, 
avenae COl', 12, 


I 


Villa Popie lawy 
Et ibidem p l' a e d i u m ad cUl'iam Laznowiensem pertinens,- 
Continet laneos cmethonales 36, quorum sunt 13 deserti; in- 
colae de singulis solvunt censum per gr. .18, capones 2, ova 30, 
avenae per COl'. 12, - HOl'tulani 6 per gr, 8 solventes, - V i l - 
l i c u s in laneo integro praeter censum nihil dat. 
D e c i m a pro villa archiepiscopo Gneznensi, 
p l' a e d i u m eil1sdem villae, ex agris cmethonalibus erec- 
tum, habet agros in 3 campis: primus (licitur Pod ,Janków, con- 
seminatur lastis 4 citra vel l1ltra; aIter, dictus Pod Bukow, COTI- 
seminatur lastis 3 1 /2 citra vel ultra; tertius, dictus Pod Olszew.
, 
conseminatur lastis 2 1 /2 citra vel l1ltra, P r a t a praedialia 
intel' agros praediales, in quibus colliguntur acer\'i foeni 5 a citra 
vel ultra, 
In eadem hereditate Popielawiensi sunt etiam prata ad inco- 
las et ad żiwoczinensem a d v o c a t i a m pertincntia. 


Nomina [LanelJ Nomina [Lanell 
Mathias Koczko 1 Valentinus Hatystek 1/2 
Stanislaus Gniewisz 1 Bartholomacus l\Ialioska 1/2 
Joannes KOl11orek 1/2 Valentinus Biczek 1/2 
Victor Kowalik 1 wdowa Troyankowa 1/2 
, Joannes Judassik 1/2 11artinus Gladissek II! 
wdowa Liathol11owa 1/2 Valentinus I
unka 1/ 2 
Stanislaus Gnicwisz 112 Joannes Medalka 1/ 2 
l\Iathias Koska 1/2 lVIathias Slączka 112 
J oannes Bayan II! l\lathias KOl11orek 1'2 
· W rhp. II: 8.
		

/Pomorze_020_11_150_0001.djvu

			[Lanej] Nomina 
1/2 ,\-dowa Pluczina 
1/2 wdowa f\liaskowa 
1/2 Andreas Skaban 
1/2 Barthol[omaeus] Zaszada 
1 Alexi Cziepluch 
1 Petrus Burtinek 
1/2 Joannes Zayęcz 
1/2 Petrus Kassubka 
1/2 ,Joannes Kossiorek 
112 Paulus Krepla 
1/2 Albert Brotka 
1/2 Petrus Gniewisz 
Lanei 13 deserti b 
H o l' t u l a n i: Martinus Chorobka gr. 8, Martinus Gladisz 
gr. 8, Jacob Serwatka gr. 8, wdowa Rzanko\\-a gr, 8, wdowa Ko- 
walkowa gr, 8, Nicolaus Woycik gr, 8, 
S u m m a: census fI. 38-12, caponum .1.1, ovorum cal), ] l, 
pvenae eol'. 264, pro laboribus fI. 8, 
De dllis in factoratu Laznoviensi s u m m a: census fI. 179- 
1;
I!2, caponum 1G6, oyorum cap. 41-45, avenae eol', 942, pro la- 
borilms fI. 40-18. 


124 


Nomina 


Pet rus W oyczik 
w.łowa Kowalikowa 
Albertus Judassik 
wdowa Kunina a 
Petrus Gniewisz 
Joannes Gniewisz 
Albertus Wyjek 
Albert Sprussek 
Albertus Pyeczik 
1\lathias Kochanczik 
1\Iathias Miazek 
Andreas Kielbasa 


[Lanei 
 


1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/ 2 
1/ 2 
112 
1/ 2 
1 1 /2 
1/ 2 
1/'2 
1/ 2 


) 
I 


S u m m a omnium proventuun
 perceptorum ex villis clavis 
',uolboriensis in a. D, 1582: 
summa census pecuniarii inclusis et gajnego [8] de c 
"il1is omnibus fI. 834-11 
sumn'a pro laborilH1s conductis subditis in omnibus 
,-illis facit fI. 99-2:'> 
sumllla pro agris wnditis in factoratu Laznodensi 
facit fI. 26- 6 
S u m m a a"enae datialis last. 80 eol'. 30 1 1'2, caponum dati:l- 
lium 852, ovorum datialium cap. 217, adum datialium 34, lupuli 
datialis eol'. 98, d siliginis emolumenti last. ]0-34, tl'itici emolu- 
menti eol'. 52, brasei emolumenti d, 


8 JJ rkp. II brak. b IJ rkp. I i II: d('s('rllls IV kolumnie 13 r.1'::N. C'z:lemasIN 
przekreślali,\); obok: land 13 deserli. c II' rlip. II: de civitalt' et de viIlis omnibus 
fi. 919-6. d-d l"zllpelniolll' z Tkp. II, ilość brasei nie podana. - Z przeliczenia 
w}}pada: fi. 849-21, cap. 894, ova cap. 225, avcnac łast. 85, cor. l }I/
, pro labo- 
rlbus fi. 199-23, 8villm 55; pozoslałe poz}}cje zgadzajq siC.
		

/Pomorze_020_11_151_0001.djvu

			CLA VIS NYESZULKOWIENSIS 
CUM PRAEDIIS ET VILLIS SIEI SER VIENTIEUS 


[Viii a Nyeszulkow] 


125 


Imprimis villa N yeszulkow praeter a g r o s p I' a e cI i a I e s 
continet laneos possessionatos 13, de quolibet solnmt censum per 
gr. 14, capones 2, ova 30, caseum l "el loco huius gr, l: avenae 
datialis de laneo per COl', l et per COl', l podymnego seu WIeco- 
wego. - H o I' t u I a n i 8 solvunt censum per gr. 8. - V i II i- 
c u s in medio laneo praeter cenSlUl1 nihil dat. 


Hanc villam alluit fluvius dictus Mrozicza. in quo sunt pisci- 
nae 2, in quarum una sub ipsa curia m o I e n d i n u m bonum, ex 
quo datur septimanatim siliginis COl', 2 menslll'ae \V olboriensis et 
unus porcus {O\'etur pro usu praeclii eiusdem. - Ad eandem vił- 
lam sunt 2 n e m o r a, scilicet Glęmbo,,'yecz et Pęczkowa MyecIza. 
D e c i m a de villa arI praeposituram Drzezinensem, 


P r a e d i u m habet agros sufficientes, sed arenosos et steri- 
Ies, quorum nonnulli tertio usque anno seminantur; pro hieme 
exseminantur coreti 120 citra ,'el ultra, pro aestate vero coreti 
80 citra ,'el u1tra, - Ił o l' t i 2 pro oleribus et p o m a ł' i u m, in 
quo plscma pan'a, 


D e c i m a per pracclium plebano Nieszulkoviensi. 


Nomina 


Simon Jayko 
Joannes 
lroczek 
J ommes Xy k 
Sebastian Kozera 
AncIreas \Voch 
Martinus Giza 
J aco bus N a wroth 
Felix Zawislny 
Laurentius Kicrnozek 
Jacobus Swowolny 


Lanei 


Nomina 


] J\brtinus Gyerzik 
I/;? Fr;lnciscus Korzonek 
I/,,! iclem aliud meclium 
1/2 
1:athias Petrika 
I/,,! Gregol'ius Przibosz 
II,,! Martinus Cziolek 
l Jacobus Paniczek 
I/'!. Hartinus Domagala 
I/,,! 
\Ibertus Szitko 
1/2 Stanislaus 1\llina 1 'z 
\VlarIislaus \Voyth 1.'2 


Lanei 


1/2 
1/2 
1/2 
l 
1/2 
1/ 2 
l 
l 
1/2 
1/ 2
		

/Pomorze_020_11_152_0001.djvu

			126 


Hortulani: 


[N o m L n aj Gr [N o m i n aj Gr. 
l\lartinus Giza l 8 wdowa :Mankowa l 8 
Stanislaus Giza l 8 Adamus Pyelach l 8 
Simon Gawel l 8 Laurentius Tirszek l 8 
Andreas Czich
' 1 8 -\Ibertus Szitko l 8 
S u m m a: cellSUS fI. 8-6, capOl1Um 26, o\'orum, cap. 6 1 /2, 
easeOl'um 13, avenae COl'. 2(;. siliginis emolumC'nti cor. 104 d, 


, 
I 


Villa Lipka 
Habet laneos possessionatos 12; de singulis soh'unt incola{ 
censum per gr, 15 et reliqua omnia sieut in villa Nyeszulkoviensi. 
D e c i m a de eadem villa dcariis Brzezinensibus. 


[LaneiJ No m i n a 
lI-! Hyeronimus Gręda 
1/ 2 Andreas Czasznik 
1/ 2 Martinus Mierzwa 
1/ 2 Alexius Pielasz 
1/ 2 Blazius Zlobek 
1 Petrus Woch 
l V:tlentinus Fistek 
1/ 2 Petrus Szitko 
1;2 \Venczlaw \Viorek 
idem aliucł medium 1/2 
S u mm a: census fI. 6, eaponum 24, ovorum cap. 6, cascorum 
12. avenae eol'. 24 b, 


Nomina 


Alexius Roszomak 
Gregorius Grzesko 
Urban Roszomak 
Thomas Koprel;: 
wcłowa Jagustinkowa 
Andreas Malik 
Blazius Zlobek 
Alexius Flako 
Valentinns Flako 


[LaneiJ 


l 
l 
l 
1/ 2 
1/ 2 
1/2 
1/2 
1/ 2 
1/2 


, 


Villa Dąmhrowka 
Continet laneos 17, quorum sunt 3 1 /2 deserti; census de laneo 
possesso gr, 15; reliqua vero omnia sieut in ,'illa Nyeszulkow, 
exeepto uno medio laneo dieto Szoezowsk
', ex qno dantur g-rossi 
33, praeter solitum censum. - Sunt etiam a g r i a d vo C :1 t i a - 
I e s in eadem "illa, de ąuibus gr, 30, - H o r t u I a n u s l r
- 
tione census et laborum solvit gr, 30, 


i 


a Jl' rkp. J brah Q'fr ora% silir.inis emolumenłi; u'Zurell/ione % rkp. II. U' obli- 
c'Zenill t
'm nie 1IIl'::Rlrdl/iolW, ii villicus plad t
.'lko C::."I/S'Z pienit:tn}.'. b IJ' rkp. I 
brak c
fr, 1l::lIpf'lI/iono % rkp. Ił. 


, 
I 
I
		

/Pomorze_020_11_153_0001.djvu

			, 


127 


B l' a x a t o l' e s cervisiae sunt 4, dantes a braxa cervisiae pel' 
gr, 4; item mensuras brasei dant per COl', medium ab 8 COl'. 
Ab incolis pl'andialium gr. 24. 
Sunt ibidem et a g l' i p l' a e d i a l e s exigui, similiter et pra- 
ta, de quibus acervi foeni 2 citl'a vel uUra. - Ibidem merica dieta 
Dziewięszielecz, in qua p i s C i n a et alia in ipsa villa, 
D e c i m a ad pl'aepositul'am Brzezinensem, 


, 


Nomina 


Lane. 


Nomina 


Lanei 


, 


Stanislaus Szeliga 1 Fl'anciscus Goczek 1/2 
Sebastian Kl'awiecz 1/ 2 Laurentius SIonka 1/ 2 
Ambrosius Dolist (Polist ?] 1/2 Simon Proga l 
Thomas Podlaczek 1/2 Laul'f'ntius \Vrzossek 1/ 2 
Stanislaus Podlaczek 1 TIa1'tholomaeus Fortunka 1/2 
Joannes Mikolaiecz 1 ('aspar Tyska 1/ 2 
Jacobus Mikolaiecz 1/2 Clemens Grądzil 1/2 
wdowa Fortunina 1/ 2 ,J o
mnes Macziey 1/2 
Stanislaus Gaiewnik 1/ 2 Andreas Pieczonka 1/ 2 
Paulus Gaiewnik 1/2 I.'elix Kawka lI'!. 
nIazius lVIikolaiczik 1/2 wdowa Banina 1/ 2 
Valentinus Delya 1/2 deserti a 3 1 / 2 
H O r t ul a n u S: Mathias Kolassa 30 gr, - A b r a x a gr. 16. - 
A b a g l' o a d v o c a t i a l i e t p l' a n d i a l i u m gr. 54, 
Summa: census fI. 10-20-9, caponum 27. ovorum cap, 
6-45, caseorum 13 1 /2, avenae COl'. 27 b. 


I 


ViII a Poczwiardowka 
Continet laneos 13, quorum sunt 3 deserti, Census de laneo 
uno et I'eliqua omnia sicut in Nyeszulkow; ab incolis p1'andialium 
24 gr,; h o r t u l a n i 4 dantes per gr. g, - Ibidem a d \' o c a - 
t u s in laneo uno tenetul' [ad] servitia et p1'andialium dat gr. 12. 
Ibidem fluvius dictus Mrozicza. in eodem est piscina, in qua 
m o l e n d i n u m, dans septimanatim emolumenti siliginis per 
cor, 2 et porcum unum fovet, In eodem molendino est tOl'quatile, 
ex quo per annum fI. 4 citra vel ultra. - Ad eaIlcłem "illam n e - 
m u s dictum Waliow. 
D e c i m a dcariis Brzezinensibus, 


a IV rhp. I i II desertus I'Z W kolumnie s;('dmi"hrotnie, W rhp. I obok: deserti 
3 cum medio. b Cłlfr» uzupelnione z rkp. II. 


,
		

/Pomorze_020_11_154_0001.djvu

			128 


[N O m i n aj [LaneiJ [N o m i n aj [Laneil 
Stanislaus Czasznik 1/2 Albertus Bogdan 1 
Joannes Koszmuczki 1/ 2 Joannes Mlinarz 1/ 2 
wdowa Jachulowa 1/2 Petrus Benka 1/2 
idem aliud 1/2 Joannes Biesz 1/ 2 
Simon Jachul l Jacob Sczodl'ek 1/2 
Andreas Sczepa 1/ 2 deserhis l/i 
Valentinus J achul 1/ 2 deserhis 1/2 
Joannes Wasko 1/2 desertus 1/ 2 
Stephall Domagala 1/2 deserhis 1/ 2 
Andreas Jachul 1 deserhis 1/2 
JOaImes Bogdan l deSel'ttls 1/ 2 
H o l' t u l a n i: Stanislaus Czassnik gr. 8, JOaImes Biesz gr, 8, 
Albertus Lazal'ek gr, 8, Jacob Sczodrek gr, 8, 
p l' a n d i a l i u m gr, 36, 
S u m m a: census fI. 6-28, caponum 20, ovol'um cap. 5. ca- 
seorum 10, ave na e COl'. 20, siliginis emolumenti COl', 10 l CI. 


Nowe Staw
r Maior 
Laneos continet 12, quorum 1 1 / 2 ex antiquo deserti iacent, 
Censum et reliqua omnia sic ut in "iłla Nyeszulkow solvunt. __ 
H o r t ul a n u s 1 dat gr, 8. lncolae pl'andialium dant 21 gr, __ 
Lanei ibidem advocatiales su nt 2: a d v o c a t u s in servitio COł\- 
stitutus, solvens prandialium 12 gr, 
Ibidem fluvius dictus Mrozicza, in quo p i s c i n a ex antiquo 
iacet deserta, 
D e c i m a ad praeposituram Brzezinensem. 


Nomina 


Simon Szorek 
Stanislaus Skup 
Felix :Migas 
Jommes Jaskulka 
!lIartinus DUJ'scha 
){athias żaczek 
Jacobus ('haber 
l\Iathias Szunka 
L:lUrentius Thirszek 


I..łanei 


1/ 2 


1/ 2 
l 
1/2 
1/ 2 
l 
1/2 


l 
1 


Nomina 
Gregorius Szohieraj 
idem aliud 
Thomas Orzel 
wclowa Bilmowa 
Thomas Czieba 
Thomas Zarek 
rlescrtus 
desertus 
desertus 


8 C
.fr
 om:: sillginis clIlolumenli uzupełnione z rhp. II. 


Lanei 


1/ 2 
1/2 
1/2 
1/2 
l 
1 
1/ 2 
1/2 
1/ 2
		

/Pomorze_020_11_155_0001.djvu

			12:) 


H o l' t u I a n u s: Simon Sczurek gr. 8. 
P l' a n d i a li u m 33 gr. 
S u m m a: census fI. 6-8, caponum 21, ovorum cap, 5-1;), 
caseorum 10 1 / 2 , avenae eol'. 21 a. 


ViII a Nowe Stawy Minor 
Continet laneos possessionatos lU; solvunt censum de quoIi- 
bet laneo per gr. 15 et pro labOl"ibus ex antiquo per fI. 4, sed ta- 
men tempore messis tenentur 6 dies laborare in praedio Nyeszul- 
kowiensi et ad Istulam cum frumento vecturam bis facere. Prae- 
terea de c10mibus avenae wiecowego per COl'. 1; capones vero, 
caseos et ova cum d e c i m a plebano Nyeszulkowiensi pendunt. 


Nomina 


Lanei 


Nomina 


Lanci 


Joannes Ciolek 1 Paulus Szumigay 
Martinus Firma l Thomas Orzel 
Petrus Komossa 2 1 /2 wdowa Janowa 
Valentinus Szumigaj 1/2 Petrus Mrosz 
młynarz Nyeszulkowsky 1/2 
S u m m a: census fI. 37 b, avenae eol'. 10, 


1/2 
1 
1 
1 


S u m m a proventuum de villis ad curiam Nieszulkowiensem 
pertinentibus: census fI. 75-2-9, caponum 118, ovorum cap. 29 t l2, 
caseorum 59, avenae COl'. 128, siliginis emolumenti last, 
-28 <', 


V i II a G a I k o w M i n o l' ibidem et praec1ium 
Possessionatos laneos continet 6 et desertos 2; de laneo uno 
census gr. 24, capones 2, ova 30, caseus 1 vel loco eius gr. 1. 
A venae datialis eol', 1 de singulo laneo, De singulis vero rlomi- 
bm
 g a.i o w e g o avenae etiam per eol'. 1. 
H o rt u l a n i 6, quorum 2 c1ant per 14 gr., alii \'ero 4 per 
gr, 9. - Hortuhmiae merlietas una deserta, 


a C
'frlol U-::llpelniullo OZ rkp. n. b C
'fra 37 n. niejasna : pou'stać mOf:'a stąd, 
iż do 5 fI. c'Z}!nSZIl ,:a 10 lanów dodano pro 'aboriblls z 8 'anów; bowiem w spi- 
sie lanów osiad'loIch jest ich 9 a nie 10, prz}! t
'm IV rhp. II Pt'lrus I\omossa placi 
pro Iaboribus t}JlIw 6 fI., a u'icc oz 1 1 /, a nie 2", lonów; a lVifC IVSZ).]Sc
 kmiecie 
plariliblol pro laborilJl/.
 ',\,Iko ': 8 'anól1'. r ('ffr}J ora': 
ilir.inis emolumenti 117/1- 
pe'nione II' rkp. II. 


I 


-
		

/Pomorze_020_11_156_0001.djvu

			130 


In eadem "illa m i n i s t e l' i a I i s t e l' l' e s t l' i s, quia idem 
et \"iHici officio fungitur, de medio laneo et de media hortulania 
nihil dat. 
Ab incolis p i' a n d i a I i li m gr, 6. 
D e c i m a pro magistro eccJesiae cathedraJis [s] Lenciciensis. 


P l' a e d i a I e s a g l' i sunt in omnibus 3 campis, quorum pri- 
mus apeUatur Thobulky, conseminatur coretis 70 citra vel uUra; 
aUer campus vocatur Pod Gayem, conseminatur coretis 100 citra 
vel uUra; tertius campus dictus Iwie et hic quidem in \'illa Gal- 
kow l\iaior, conseminatur coretis 80; est et quartus in MinOl'i 
GaIkowad tertium pertinens dictus Dzial W oytowski. - P l' a t a 
prae(liaJia sunt in silva Galkowiensi circa originem f]uvii Mroga, 
ex quibus foeni acervi 6 citra vel uUra, - Horti 2 pro oleribus 
et canapis, 
p i s c i n a sub curia, in qua m o l e n d i n u m pendit a festo 
Paschae ad festum S, Jacobi siJiginis per quartas tres et al:> 
eodem festo iterum ad festum Pascha e per COl', illtegrum; por- 
cum unum fo\"et, 
Ad eandem villam sunt silvae sufficientes, sed nu]]os certos 
Jimites habent, 
D e c i m a per praedium et de uno laneo cmethonali magistro 
Laznoviensi. 


Nomina 


[Lanel
 


Nomina 


[Laneij 


DJazius Buka 
Jacobus Karsznia 
wdowa Kręcziska 
Albertus Lisczarz 
Gregorius Kubicz 
:M:athias Srzowi 


1/2 l\1athias Skonieczka 
1/2 Egidius Dziupik 
1 Stanislaus Sczoch 
1/ 2 Petrus Goworek 
I/! l\Iathias Wozni 
1/ 2 deserhIs 
desertus 1 
H o l' t u I a n i: per 14 gr. - J acob Kursnia 1 a, J acob lVIiasga 
]; per gr, 9 - Petrus Goworek 1, Nicolaus Kursznia a 1, Mat- 
hias Wozni 1, Mathias Czayka 1/ 2 , Albertus Liscarz 1/ 2 desertae. 
S u m m a: census fI. 7-4, caponum 12, ovorum cap. 3, a\'e- 
nae COl', 12, caseorum 6 b. 


1/ 2 
1/ 2 
1/2 
1/ 2 
1/2 
1 


e JJ rkp. II: Karsznia. b c};fr)) uzupelniono Z rhp. II.
		

/Pomorze_020_11_157_0001.djvu

			G a l k o \V 1\1 a i o I' 


131 


Habet laneos possessionatos 20 et cłesertum unum; census et 
reliqua omnia sicut in Minori Galkow; incolae prandialium 2 t 
gr. - T a b e r n a e 5, qUałum 3 laborant unum diem cum dimi- 
dio et solvunt censum per 14 gr,; aliae vero 2. absque labOl'e sol- 
vunt censum per gr. 60, - V i I l i c u s in medio laneo praeter 
censum nihil dat, 
D e c i m a per vilIam pro magistro ecclesiae collegiatae Len- 
ciciensis, 


Nomina 


Felix Perna 
Felix \V dowin 
Albertus \V dowin 
Albertus Szeliga 
Bałtholomaeus Kopitek 
Martinus Kopitek 
Jacob Pozdiey 
Jacobus Gomola 
Stanislaus Kwinka 
l\iathias Zolandz 
Mathias Parnisz 
J oannes Mizera 
Franciscus Nyk 
Joannes Pudlika 
wdowa CIuchowa 
Thom
s Kosziarek 
Jacobus Slaby 


[Laneil 


Nomina 


[Lanei] 
1/2 
1/ 2 
1/ 2 
1/2 
1/ 2 
1/ 2 
1/2 
1/2 
1/2 
1 
1/2 
1/ 2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/ 2 
1/'2 


H o r t u l a n i per 60 gr,: Josephus Labiusz, wdowa Kus- 
cziowa; per 14 gr,: Mathias Slięzak, Joannes Slięka, StanisIaus 
Kurzina. 


1 Franciscus Prik 
1 Gregorius Raczik 
1/ 2 Sebastianus Slaby 
1/2 Alexi Kaczuba 
lh Jacobus Rzutek 
1 Andreas Golanka 
1 Martinus Pawelecz 
1 wdowa Pawelczowa 
1 Jacob Pawelecz 
1/2 Jan Kraska 
1/2 Laurentius Kraska 
1/2 VencisIaus Rozga 
1/2 Albertus Kurzina 
1/2 Mathias Przikaza 
1/ 2 Mathias Koziel 
1/ 2 idem medium 
1/ 2 desertus 
desertus 1/ 2 


P r a n d i a I i u m 36 gr, [s 1, 
S u mm a: census fI. 22-12 a, caponum 40, ovorum cap. lO, 
caseorum 20, avenae COl'. 40 b, 


· Z przeliczenia w
pada: fi. 22-18. b C
fr
 uzupelnione z rhp. II.
		

/Pomorze_020_11_158_0001.djvu

			132 


Villa Zakowicze 
lu hac villa sunt lanei 3 1 /2, nempe cmethonales 2 1 / 2 et adyoca- 
tialis 1; de laneis 2 1 /2 cmethonalibus in toto inclusis et prandia- 
libus dantur ab incolis fI. 5 gr. 12, capones 5, ova 75 et nihil 
plus; tantum tempOl'e messis --1 dies in prae(lio Galkoyiensi me- 
tere tenentur, - Ab a d vO c a t o pranrlialium 12 gr, 
D e c i m a pro concionatore ecclesiae collegiatae Lencicit'nsis. 


Nomlna 


[Lanei
 


Paulus Stelmach 1/ 2 
Petrus Trindo 1/ 2 
Stanislaus Szimanek l 
Laurentius Nyedara li2 
P r a n d i a I i u m ab arlvocato gr, 12. 
S u m m a: census fł. 5-24, caponum 5, OVOl'um cap, 1-15,1, 
S u m m a s u m m a l' u m de villis ad cUl'iam Galkoviensem 
pertinentibus facit: census fI. 35-10 b, caponum 57, oyorum cap. 
14-15, caseorum 26, avenae cor, 52 a, 


Oppirlum Lodzya 
Continet laneos 28, de quibus oppidani solvunt censum pel' 
gr, 8 et pel' caponem 1; item de quo li bet domo pel' gr. 2 et per 
caponem l; de hortis vero per gr. 2. - B l' a x a t o l' e s cen-i- 
siae dant per gr, 12; mensuras brasei etiam tenentur dare ab g 
COl', per medium COl'. - Item a quolibet a l' t i f i c i o pel' gr. 1; 
item ł'otifices, doleatores et qui asseres faciunt pro tegenrlis do. 
mibus, alias guntarze, g a j n e g o solvunt per 18 gr.; sutores yero 
et ferrifabri gajnego tantum per 12 gr. Hem lanii, si qui fuerint 
reperti. sevi crudi, alias łoju nieszmalcowanego per lapidem 
UllUm, 
Item habet hoc oppidum praetel' agros emensuratos alio,,; 
agros, dictos Przimiarky, antiquos quidem numero 80, novos \"ero 
numero 36; de antiquis solnmt per gr, 2, de novis hactenus nihil 
solvebant. In eorlem oppido m o I e n d i n u m episcopi, e:\. quo 
penrlihu' septimanatim siliginis coretuc;; unus et porcus unus sa- 
ginatul'. Laneus unus in eorlem oppido pro a d \' o c a t i a Lo- 
dzensi ab omnibus libertatus, 
D e c i m a ad scholastiam Lenciciensem. 


B C8f r .v u
upelniollo :t r/lp. II b Z pr
elic
enia w
pada: (I. 35-16.
		

/Pomorze_020_11_159_0001.djvu

			133 


S u m m a omnium proventuum de oppido Lodzia: sumnUl 
census de omnibus domibus, hortis, pratis, agris et artificiis fI. 
28, gajnego fI. 9-6; summa caponum 80 a, summa sevi }apides 
3, b siJiginis emolumenti COl', 52 b, 


V i l I a S t a l' a L o d z ya ibidem et prae(1ium 


Continet laneos possessionatos 5 et desertos 4, ex quibus ibi- 
dem erectum est p l' a e d i u m, Census lle laneo uno gr. 36, capo- 
nes 2. ova 30, caseum 1 vel loco eius gr, 1. - H o r t u l a n i ibi- 
dem 2 dantes per gr. 4 et per diem 1 in septimana laborant. de 
laneis vero per 2 dies. - Ibidem l' o t i f i c e s 2, solvunt per 12 
gr.; a d v o c a t i Lodzensis etiam ihidem lanei 2 et plebani Lo- 
dzensis etiam lanei 2, 
D e c i m a ex agris colonorum et advocati pertinet ad scho- 
lastiam Lenciciensem, 
p r a e d i u m habet 3 campos proprios, quorum primus dici- 
tur Zad worze, conseminatur coretis GO plus minus; secundus 
apeHatur Podli pienie, conseminatur coretis 50 citra vel uUra; 
tertius dictus Piwniczisko par secundo, Praec1ium habct h o r t o s 
2 exiguos pro oleribus et canapis. P r a t a praediaJia sunt, ex 
quibus co]]iguntur acervi foeni 2 plus vel minus, 
D e c i m a ex agris praediaJibus ad plebania m Lodzensem, 


Nomina [Lane!] 
Mathias Kaio 1 
Uartholomaeus \V oleli 1 
Albeltus Slizo 1 
Blazius Pięthossek 1 
J acobus Brikczi 1 


H o l' t u l a n i: Urban Ogro.lnik gr, 4, Jacobus \Volek gr, 1. 
R o t i f i c o s: Blazius Pięthossek 12 gr., Urban Ogrodnik 12 gr. 


S u m m a census fI. 7-2, caponum 10, ovorum cap, 2-:W. 
caseorum !), ayenae [non dant]c-. 


8 H rkp I lL'shre.	
			

/Pomorze_020_11_160_0001.djvu

			134 


V i I l a \V i cI z o w 
Habet laneos possessos 5 et me(lium desertum, de ąuibus sol- 
vunt censum per gr, 36. capones 2, oya 30, caseum unum yel loco 
eius gr. 1. - H o rt u I a n i a ibidem una dat gr, 8, r o t i f i c e s 
item 2 dant per 12 gr, - Circa eandem \'illam piscinac 1), in ąua- 
rum lina m o I e n d i n u m dictum Kulan, ex qllo dat censum 
moli tor marcas 4 et porcum l foyet, - B o r r a ch'cum circa, 
D e c i m a pro scholastico Lenciciensi, 


Nomina 


[Lanei] 


Nomina 


[Lanei 1 


Mathias Grabka 1 Paulus Piethoch 1/ 2 
Jacobus l\llinarz 1/ 2 Simon Szisko 1/ 2 
Michal Pędziwiatrz 1 Blazius Pędziwiatrz 1/ 2 
Joannes l\Iorda 1 deseltus l/'/. 
H o r t u l a n u s: Simon Szisko gr, 8, - R o t i f i c e s: An- 
(!reas Rula gr, 12, Ambrosius Bednarz gr, 12, 
S u m m a: census fł. 13-14, caponum 10,ovorum cap, 2-30, 
caseorum 5. avenae cor, [non (łantl iI, 


Villa Myel'zączka 
Possessionatos laneos continet 8, de quibus solvunt per 36 gr., 
capones 2, ova 30, caseum unum vel grossum, - T a b e r n a una 
dat gr, 60, h o rt u I a n i a e 2 dant per 12 gr,; r o t i f e x unus 
dat 12 gr, 
Ibidem eriguntur p i s c i n a e novae cum m o I e n d i n i s. 
D e c i m a pro concionatore W olboriensi. 


Nomina 


[Land] 


Nomina 


[LanC'! ] 


l\Iathias J ug"O 
Jan Kielian 
Albert Kierzek 
Mathias Maczieyek 
Mathias Prętka 


l Stanislaus Jugo 
1/ 2 AłherŁns Kaluska 
112 Venceslaus Olek 
1/ 2 Simon Simanek 
1/ 2 \lbertus Perdo 
Joannes Czichon 1 
T a b e r n a - Mathias Piętka 60 gr.; h o r t ul a n i: Stephan 
Dudek 12 gr., l\lathias Czichon 12 gr.: r o t i f e x - Albertus 
Kierzek 12 gr. 


1 
1 
1/2 
1 


'i2 


B C
fr).! /l':./lpelniono z rhp. JT.
		

/Pomorze_020_11_161_0001.djvu

			13. 


s U m m a: census fł. 12-2--1, caponum 16, OVOl'um cap, l, 
caseorum 8 a, avenae COl', [non dant], 
S u m m a s u m m a l' u m proventuum ex oppido Lodzia cum 
villis si hi servientibus: census fł. 70-10 b , caponum 116,ovorum 
cap. 9, caseorum 18 a, avenae eol', [non dant], c emolumenti sili- 
ginis eol'. 32 c, 


S u m m a s u m m a l' u m in genere omnium proventuum an- 
nualium de clave Nyeszulkoviensi anno praesenti videlicet 1582 
fecit: cen sus fł. 180-28-9 d, caponum 291, ovorum cap, 52-45, 
casei 103, avenae eol', 180, emolumenti siliginis last, 4-20 a. 


RATIO DE PROVENTIBUS 
PERCEPTIS IN CLA YE WOLBORIENSI IN a, D. 1582 
ET IMPRIl\IIS RATIO FRUMENTORUM 


Ratio siIiginis hiemaIis 
In a. D, 1582 a (He 18 mensis i,lnuarii usque arl 
ultimam decembris in anno eodem dostało się 
żyta ozimiego wymiarowego ze wszytkich mły- 
nów klucza \" olborskiego , łaszt. 8 
item in anno eodem et ab eadem die usque ad 24 
mensis iunii ze młynów klucza Nyeszulkowskiego 
dostało się wymiernego ozimiego żyta łaszt. 2 
w tymże roku zostało beło post discessum Revdis- 
simi dni Stanislai Karnkowski, archiepiscopi 
Gnesnensis, we wszytkich folwarkach klucza 
\"olborskiego i Nyeszulkowskiego żyta ozi- 
miego kor. 104 
S u m m a perceptae siliginis hiemalis w tym 
rolm , łaszt. 12 kor. 16 1 /'2 


kor, 23 q, 3 
kor, 8 q. 3 


Distributio 
Naprzód w tym roku do spiżarnie JMości X. Biskupa, 
pana mego, oddałem żyta ozimiego łaszt. 2 


kor, 
8 


8 C8fr
' u'Wpelniono 
 rhp. II. b IJ rhp. II: Czynszu i p,ajnego fI. 70-10 
::: przeliczenia WNpada : n. 70 -16. c-c Z rhp. II. d C);Jfr}; z rkp. II; z przeliczenia 
w)lpada: n. 181-4-9.
		

/Pomorze_020_11_162_0001.djvu

			item na ordynacyją pana starosty a die 25 martii 
\\' tymże roku usque ad ultimam decembris wy- 
szło żyta kor, ] 16 
item na ordynacyją folwarku podzamkowego \\'01- 
borskiego i folwarku komorniczkiego a die 18 
ianuarii usque ad ultimam decembris wyszło ży- 
ta ozimiego 
item na folwark szmarzewski i wiaderuiczki a die 
20 ianuarii ad ultimam septembris wyszło żyta 
item na folwark czarnoczki a cHe 18 ianuarii ad 
ultimam decembris wyszło żyta ozimiego , 
item iuxta factam ordinationem do folwarku gra- 
biczkiego i sczukwinskiego a die 20 ianuarii 
usque ad 31 decembris in anno eodem dałem żyta kol', 60 
item lUxta factam ordinationem do folwarku laz- 
no\Vskiego i popielawskiego a die 20 ianuarii ad 
31 mensis decembris żyta . kor, 60 
item iuxta ordinationem a die 20 ianuarii ad 24 
mensis iunii in anno eodem do folwarków w klu- 
czu Nyeszulkowskim wyszło żyta , kor, 33 
f'xtraordinarie, tak na goście, jako też i na sługi 
JMości i insze wszytkie rzemieśniki, którzy w tym 
roku w zamku mieszkali, wyszło żyta na nie kor, 14 
item na piąci żaków, którzy w laznowskim folwar- 
ku mieszkali, a die :30 ialluarii ad 12 augusti wy- 
szło na nie żyta kor. 12 
item z rozkazania JMości X. Biskupa, pana mego, 
in primo ingressu .Wolborium dałem do szpitala 
żyta wolborskiego 
item organiście z rozkazania JMości żyta 
item woźnemu wolborskiemu z rozkazania JMości 
dałem żyta 
item Modzeliowskiemu, urzędnikowi przed tym 
czarnoczkiemu, z rozkazania JMości dałem żyta 
ozimiego 
item strycharzewi od 15 tysięcy cegły dałem żyta 
item wapiennikowi od wypalenia dwu pieców wa- 
pna z umowy dałem żyta . 


136 


kor, 2.1 
kor. 17 1 / 2 
kor, 40 1 12 


kor. [1] 
kor, 3 
kor. 3 


kor. 4 
kor, 3 
kor, 1
		

/Pomorze_020_11_163_0001.djvu

			137 


item szklarzewi, który w tym roku w zamku wol- 
borskim okna robieł, z umowy dałem żyta . kor, 2 
item bednarzewi zamkowemu, który przez cały 
rok statki w zamku poprawował piwne, dałem 
żyta 
item stróżewi do spichlerza dobrzikowskiego, który 
tamże strzegł żyta wolborskiego, dałem żyta 
posłałem żyta wymiernego do Wisli , 
item na wołów piąci, które karmiono niedziel 12 
dla JMości, wyszło żyta 
item na ospę bydłu wszytkiemu w "",ieszulkowie 
wyszło żyta ozimiego , 
item na ospę bydłu wszytkiemu w galkowskim fol- 
warku wyszło żyta ozimiego 
item na ospę bydłu w lodzkim folwarku wyszło 
żyta ozimiego , 
item do folwarku wolborskiego dla cieląt i prosiąt 
wyszło żyta 
item do folwarku komorniczkiego także dla cieląt 
i prosiąt dałem żyta 
item do folwarku szmarzewskiego dla cieląt , 
item do folwarku grabiczkiego i sczukwinskiego 
żyta dla cieląt na ospę 
do Nieszulkowskiego klucza na poprawę dworów 
kupiełem guntów kop, 63, po 2 szelągu kop
; 
miasto pieniędzy dałem żyta wymiarowego kor. 
 t..'
 
korzec po 12 gr. kładąc 
wysiałem żyta ozimiego, na jarz odmieniwszy kor. 3 
S u m m a e x t l' a ci i t a e last. 11 et COl', 37 q. 1 
R e s t a n t eol', 
9 q, l b 


kor. 1 
kor, 1 
kor. 39ft 
kor, 10 
kor, 12 
kor. 3 
kor, 5 t h 
kor. 2 
kor, 1 q. :1 
kor. 1/1. 
Kor. .... 
.' 


c In summa extrac1ita minus quam scriptum est lasto uno coretis 
91/2, debent enim esse lasti 10 coreti 27 quartae 3 c, 


a IV t}Jm miejscu inną reką: to niema b!)t rachowano, bo 
ię to zamyka [UJ] 
19 łaSZlach i 10 korcach UJ pośledniejszym rachunku. Zob. niiej s. 150. b JJrsz
'slkie 
licw}J w tl}m zdaniu poprawione w rkpsie; licw}! pierwotne odczstać się nie 
dają. - Po tsm innq rękq: Lasl. 3 cor. 227 - obie liczb}J ::res::ttJ potem wstarte. 
c-c Dodane inną ręką. Z przeliczenia w}Jpada: łaszt. 11-27-1 (wliczając i 59 
hor., por. pr
p. a)
 


--
		

/Pomorze_020_11_164_0001.djvu

			138 


Ratio siliginis aestivalis 
Post discessum Revdissimi dni Stanislai Karnkow- 
ski, archi
piscopi Gnesnensis, zostało beło we 
wszytkich folwarkach klucza wolborskiego żyta 
jarego 
item miasto ozimiego żyta wziąłem jarki ze młyna 
wymierny . 
item w tymże roku kl1piełem dla nasienia jarki do 
folwarku wolborskiego 


s u m m a perceptae 


Distributa 
W tymże roku 1582 we wszytkich folwarkach klu- 
cza wolborskiego wysiało się żyta ozimiego 
item urzędnikowi laznowskiemu ad rationem eil1s 
ordinationis dałem miasto owsu jarki 
urzędnikowi czarnoczkiemu także 
tamże w Czarnoczinie dla cieląt 


Restat 


kor. 9.1 
kor, 3 
kor. 
 
cor, 100 


kor. 8
 
kor, 8 
kor, 7 
kor. 2 
kor. O 


I 


Ratio tritici 
Po wzięciu posesJeJ klucza wolhorskiego zostało 
beło w folwarkach pszenice pospolitej łaszt, 2 kor, 18 1 /'1. 
w tymże roku dostało się pszenice wymierny ad 
diem ultimam mensis decembris ze młyna Ku- 
lie pod W olborzem kol', 46 
S u m m a p e r c e p t a e lasti 3 et cor, ;
41(
. 


Distribllta 
\V tymże roku 1582 wysiało się pszenice na jarz 
we wszytkich folwarkach klucza wolbol'Skiego 
in anno eodem dałem tejże pszenice zrobie na słody 
item przedałem jej piekarkom wolbol'skim 
item do spiżarnie JMości dałem jej 
panu staroście wolhorskiemu dałem 
it.em do folwarku grabiczkiego 


kor. 61l/,;! 
kor. 961.'
 

wr. t') 
'. 

or. 7 
kor, -I 

{Qr. l 


1
		

/Pomorze_020_11_165_0001.djvu

			1:
iI 


item do folwarku czarnoczkiego dałem [kor,] 1'2 
item do folwarku lodzkiego, komorniczkiego i \\'01- 
borskiego na rok dałem kor, 1 
Restat O, 


Ratio hordei 
We \\'szytkich folwarkach klucza wolborskiego po 
wzięciu posesyj ej JMości X, Biskupa pana mego 
zostało beło jęczmienia tam in cassulis quam in 
grano . last, 3 cor. 59!/! 


Distributa 
Naprzód w tymże roku 1582 we wszytkich folwar- 
kach klucza wolborskiego wysiało się jęczmie- 
nia łaszt, 1 1 /2 
w tymże roku dałem tegoż jęczmienia zrobić na słody 
item in anno eodem mensibus ianuario, februario 
et martio do spiżarnie JMości dałem go 
item in mense iulio, iunio et augusto w tymże roku 
do spiżarnie JMości 
na karmienie kapłunów do kuchnie JMości jęcz- 
mienia wyszło 
item ad rationem ordinationis panu staroście wol- 
borskiemu dałem 
dworce do folwal'ku zamkowego na rok na krupy 
dałem jęczmienia , 
dworce także do Komornik dałem 
item do folwarku szmarzewskiego i wial1erniczkie- 
go ad rationem ordinationis dałem, 
item do folwarku grabiczkiego i sczukwinskiego ad 
rationem ordinationis dałem 
item do folwarku laznowskiego i popielawskiego 
ad rationem ordinationis dałem 
item do folwarku czarnoczkiego ad rationem dałem 
item na żaki laznowskie na pół roka, których beło 
5 w folwarku, wyszło jęczmienia , 
item na rzemieśniki, sługi JMości, goście etc, w tym 
roku wyszło 


kor. 14 1 /2 
kor. 93 
kor. 
 
kor. 6 
kor, 5 
kor, 6 
kor, l q. l 
kor. 1 
kor, 1 
kor, 21/"!. 
kor, 2 1 ,'2 
kor. 1 
kor. 2 
kor. 2
		

/Pomorze_020_11_166_0001.djvu

			HO 


strycharzewi od cegły 15 tysięcy a 
do folwarku nieszulkowskiego, galkowskiego i lodz- 
kiego na pół roka na żywność dałem jęczmienia 


q, l 


kor, 


3 


Ratio pisarum 
We wszytkich fol\Varkach klucza wolbol'skiego po 
odjachaniu Jl\Iości X. Arcybiskupa gnieźnieńskie- 
go, zostało beło grochu tak w snopiu jako też 
i gotowego . łaszt. 2 kor, 52 


Distributa 
Naprzód w tymże roku we wszytkich folwarkach 
klucza wolborskiego i nieszulko\Vskiego wysiało 
się 
item przedałem go poddanym w kluczu wolbol'skim 
item za wieprza nielzezanego do folwarku szma- 
rzewskiego dałem grochu , 
item dałem z folwarku sczukwinskiego grochu na- 
poły z wyką niechędogiego zmIeć na tłucz, 
dla wołów, tak dla tych, które beł pan Zabinski 
kupieł dla JMości, jako też i dla tych, które 
zimowano w tymże roku w kluczu wolborskim; 
item do spiżarnie JMości w tym roku dałem grochu 
item ad rationem panu staroście wolbol'Skiemu dałem 
item ad rationem do folwarlil1 szmarzewskiego 
i wiadel'l1iczkiego dałem 
item ad rationem do folwarlm grabiczkiego i sczuk- 
winskiego dałem . 
ad rationem do folwarku laznowskiego i popielaw- 
ski ego dałem . 
item do folwarku czal'l1oczkiego dałem 
item do folwarku nieszulkowskiego 
do folwarku IOdzkiego 
do folwarku galkowskiego 
do folwarku wolborskiego na cały rok dałem. 
item do folwarku komol'l1iczkiego na cały rok dałem 


kor, 39 1 / 2 
kor. 151;
 
kor, 1 
kor. 17 


kor, 11 
kor, .1 
lwI', 2 


kor, 


3 


kor, 
kor, 
kor. 


3 
2 
2 
q,3 
q,3 
1 1 / 2 
1 1 /2 


kor. 
kor. 


e n. rhp. cE.fra niew,\'ra-::na, moina b}} (':::r,a,: 55 1!J
ięc!J; por. jednak niiej 
s. 141, 14b-7.
		

/Pomorze_020_11_167_0001.djvu

			Hl 


na żaki laznowskie na pół roka, których beło 5, 
wyszło groch u 
extraordinarie w tym roku na rzemieśniki i na slugi 
JMości w tymże roku wyszło grochu , 
panu Zabinskiemu dałem grochu 
woźnemu wolborskiemu z rozkazania JMości da- 
łem grochu 
strożewi do spichlerza w Dobrzikowie grochu. 
strycharzewi od 15 tysięcy cegły dałem grochu 
posłałem do Wloczlawka grochu, 
a D i s t r i b u t a facit . 


kor, 


1 


kor, 
kor, 


1 
1 


pólkorca I/! 
q. 1 
ćwierci 3 
kor. 20 
last, 2 cor. 31 q. 1 
n e s t a n t COl', 20 q, 3 a 


Ratio avenae 


Po odjachaniu z klucza wolborskiego JMości 
X, Arcybiskupa gnieźnieilskiego zostało beło we 
wszytkich folwarkach w kluczu wolborskim 
owsa ' łaszt. 28 kor, 59 
u poddanych w tymże kluczu wgrabiczkich 
wsiach owsa sepnego zostało kor, 25 
item od pana Spiczimierskiego kupnego owsa wzią- 
łem na miarę piotrkowską łaszt. 14 i kor. 14, 
uczynielo miary wolborsky . łaszt, 15 kor. 25 
item za gotowe pieniądze kupiełem owsa dla koni 
JMości in mense iulio et augusto na miarę \\'01- 
borską kor. 90 
S u m m a perceptae avenae last. 16 cor. 19 


Distributa 


tegoż owsa w 
szło 
tychże owsów ad rationem ordinationis 
nu staroście wolborskiemu owsa 


we wszytkich folwarkach w kluczu 
puste role inkludując, wysiało się 
, łaszt, 31 
tymże roku na konie JMości wy- 
, łaszt. 13 
dałem pa1 


kor. B 
Iwr, .18 
kor. :18 


W tymże roku 
wolborskim, 
owsa 


" 


a-a Dodane później, ::daje się, te tq samq rckq.
		

/Pomorze_020_11_168_0001.djvu

			142 


item podstarościemu wolbor3kiemu ad rationem 
także owsa 
także ad rationem urzędnikowi nyeszulko\yskiemu 
die 18 ianuarii tegoż owsa już popisanego dla koni 
pana Jakuba Przeremuskiego, pana Joroka i pa- 
na Zauinskiego na ten czas, gdy na posesyją do 
\Volborza przyjezdzieły, dał włodarz , 
także w lodzkim folwarku ci, którzy popisowali, 
skarmieli owsa 
die 11 feuruarii dla koni I{apituły wloczlawski, 
która w Grauiczy nocowała, jad

c do JMości 
do \V oluorza, dał urzędnik owsa . 
in mense februario pan podkomorzy poznański ob- 
jeżdżał wszytkie folwarki klucza wolborskiego, 
na jego konie wyszło owsa 
die 10 aprilis koniom pana Zabinskiego, które się 
nazad wracały ze Wloczlawka, gdy skarul1Y wóz 
JMości zawozieły, owsa 
in mense aprili z rozkazania JM:ości dawałem obrok 
4 niedziele koniewi pana starosty spiskiego _ 
wyszło nań owsa , 
die 17 maii koniom JMości x, skolastyka ploczkie- 
go, gdy od JMości iachał ze Wloczlawka do Kra- 
kowa, dałem owsa 


a R e s t a t nihil a 


kor, 
kor, 


15 
7 1 12 


kor, 


1 


kor, 


1 


kor. 


2 


kor, " 
v 
[kor,] 112 
kor. 4 


kor. 


2 


Ratio ciceris 
\Ve wszytkich folwarkach klucza wolborskiego zo- 
stało beło tatarki , kol', 35 


Distributa 
Naprzód we wszytkich folwarkach wysiało się tatarki 
item pro victu praedii Szmarzewiczensis et Wia- 
del1liczensis dałem 
item pro victu praedii Grabiczensis et Sczukwinen- 
sis dałem jej 


a-a Irlnq rf:hq. 


kol'. 31li'
 
kor, 2 
kor, 1 1 / 2
		

/Pomorze_020_11_169_0001.djvu

			Ratio scruti 


\Ye wszystkich folwarkach zostałego prosa beło 


kor. 2 1 


Distributa 
Naprzód wysiało się we wszytkich folwarkach te- 
goż prosa 
item do spiżarnie JMości w tymże roku dałem go 
item do folwarku laznowskiego l popielawskiego 
dałem ad rationem 
item do folwarku grabiczkiego sczukwińsldego 
ad rationem dałem 
item żakom laznowskim dałem 
item ad rationem panu staroście wolborskiemu 
dałem 


kor, 
kor. 


kor, 


kor, 
kor. 


kor, 


Ratio canapae 
Tego beło zostało we wszytkich folwarkach 


14.3 


4 1 /2 
9 1 /2 


... 
oJ 


1 
2 


4 


kor, 13 t h 


Distributa 
We wszytkich folwarkach wysiało się 
item urzędnikowi czarnoczkiemu dałem 


kor. 
kor. 


Seminis lin i 
Tego beło zostało we wszytkich folwarkach 
item za gotowe pieniądze kupiełem go 


kor. 
kor, 


Distributa 
W tymże roku wysiało się 
item do spiżarnie JMości dałem , 


kor. 
kor, 


13 
112 


5 


5 


7 
3 


Ratio brasei tritici 
In anno 1582 a die 18 mensis ianuarii ad ultimam 
decembris in anno eodem dostało się słodu pszen- 
nego wymiarowego ze młyna słodowego wolbor- 
skiego miary wierschowaty wolborski . kor, 283 II;!
		

/Pomorze_020_11_170_0001.djvu

			H4 


item z pszenic pozostałych w folwarkach klucza 
wolborskiego w tymże roku wziąłem słodu 
pszennego . 
item (dla] skarbu JMości kupiono słodu pszennego 
item po Jegomości X. Arcybiskupie zostało beło w 
zamku wolborskim słodu pszennego 
S u m m a perceptae facit 


kor. 96 1 / 2 
kor, 66 
kor, 28 
cor, 47-1 


Distributa 
Naprzód w tymże roku 1582 do piwnice JlVIości 
zwarzełem słodu pszennego 
item w browarach laznowskim i grabiczkim słodu 
pszennego zwarzełem , 
item przedałem go w Wolborzu 
item posłałem go do Wloczlawka 
item na ordynacyją pana starosty wolborskiego 
a 25 martii in anno eodem usque ad ultimam de- 
cembris wyszło słocIu pszennego 
item na ordynacyją urzędnika gra bicz kiego wyszło 
item na ordynacyją urzędnika laznowskiego dałem 
item na ordynacyją urzędnil;:a szmarzewskiego dałem 
item na ordynacyją urzędnika czarnoczkiego dałem 
panu Zabinskiemu z rozkazania JMości dałem sło- 
du pszennego , 
item extraOl'dinarie na goście i na sługi JMości, 
którzy jedno w tym roku bywały w zamku, wy- 
szło słodu , kor, 12 
S u m m a expositae facit eol', 4161/
 
R e s t a n t eol'. 57 1 / 2 


Ratio brasei hordeacei 
In a, D. 1582 a die 18 mensis ianuarii usque ad 
ultimam decembris in anno eodem dostało się 
słodu jęczmiennego wymiarowego ze młyna sło- 
dowego wolborskiego , 
item z jęczmionów pozostałych we wszytkich fol- 
warkach klucza wolborskiego uczyniono słodu 
item kupiełem słodu jęczmiennego za gotowe pie- 
niądze 


kor, 136 1 /2 
kor, 48 
kor, 57 
kor, 52 
kor. 68 
kor, 15 1 12 
kor, 14 
kor. 6 
kor, 5 
kol', 21/2 


kor. 62 1:'
 
l;or. !)
 
kOl'. 100
		

/Pomorze_020_11_171_0001.djvu

			U;) 


item po Jl\Iości X. Arcybiskupie zostało beło w zam- 
ku wolborskim słodu jęczmiennego 
w tymże roku słodu żytnego wymiarowego dostało 
SIę 


kor, 


7 


kor, 14 ćw. :
 
S u m m a perceptae: COl', 277 i ćwierć l 


Distributa 


W tymże roku 1582 do piwnice JMości zwarzełem 
słodu jęczmiennego 
item zwarzełem tegoż słodu jęczmiennego w bro- 
warze laznowskim igrabiczkim 
item na ordynacyją pana starosty wolborskiego 
słodu jęczmiennego a die 25 martii in anno 1:')82 
usque ad ultimam decembris in anno eodem wyszło kor. 90 
item na ordynacyją urzędnikowi laznowskiemu 
wyszło 
item urzędnikowi grabiczkiemu na jego Ol'dyna- 
cyją wyszło 
item urzędnikowi szmarzewskiemu na jego ordy- 
nacyją wyszło 
item na ordynacyj.! urzędnikowi czamoczkiemu 
wyszło na rok 
przedałem słodu żytnego gorzałczanego , 
extraordinarie w tymże roku na wszytkie potoczne 
goście, sługi J
lości, l'zemieśniki i insze extra 
ordinationem wyszło słodu jęczmiennego kor, 20 
S u m m a distributae facit COl', 2411/ 2 
R e s t a n t COl', 35 q, 3 


kor. 


78 


kor, 


14 


kor, 


14 


kor. 


9 1 '2 


kor, 


8 


kor. 
kor, 


7 
1 


Ratio lacticiniorum 


In a. D. 1582 usque ad ultimam decembris a (He] 8 ianuarii anni 
eiusdem nad wychowanie wszytJdch folwar}<ów w kluczu wol- 
borskim wziąłem od urzędników masła fasek 12 1 / 2 . w każdą 
faskę po 15 kwart kładąc; 
item w tymże roku gomółek obrocznych nad wychowanie wszy t- 
kich folwarków klucza wolborskiego wziąłem kop 81; 
item małdrzyków półtory kopy; 
item serów półgroszkowych kop 2. 


10
		

/Pomorze_020_11_172_0001.djvu

			1-16 


Distributa butyri 
Naprzód do spiżarnie JMości w tymże roku oddałem ma- 
sła fasek miary wyżej opisany 16 
item na obroki wszytkie zamkowe i na wszytkie goście 
i sługi JMości i insze rzemięśniki w tymże roku wy- 
szło masła fasek , 17 
item na żaki laznowskie a die 30 ianuarii ad 12 augusti 
in anno 1582 wyszło masła fasek . 11/ 2 
item od tychże to żaków ad rationem gospodarzewi w 
LazllOwie dałem masła fasek . 2 
stl'ycharzewi od 15 000 cegły dałem masła zbanów 3, czy- 
ni masła faskę l 
item wołoweom, którzy po woły [z] Szmigielskim do Ja- 
roslawa chodzieli, dałem masła zban l, czyni kwart 5, 


[fasek] 


[1/s1 
D i s t r i b u t a facit fasek 38 
Restat fasek 4'/'1 


Distribnta caseorum 


\Y tymże roku do spiżarnie JMości oddałem gomółek 
ohrocznych . 
item małdrzyków półgroszkowych do spiżarnie 
JMości oddałem 
wołoweom, gdy do Jaroslawia szli, gomółek 
item przez wszy tek rok na wszytkie obroki zamko- 
we wyszło gomółek , 
item na laznowskie żaki wyszło gomółek 
item strycharzewi 


kop 24 1 ,"2 


80 
kopa 1 


kop 30 
kop 
gomółek 30 
D i s t r i b u t a facit gomółek kop 60 
R e s t a t gomółek kop 


-1 


20a 


Ratio lardi 
Naprzód \V tym roku kupiełem na ukarmienie wieprzów 
do młynów i do folwarków wolborskich 19 
item wziąłem wieprzów z folwarków wolborsldch na 
ukarmienie 1 


8 Y pr'1.elic':.enia "'!'patla: kop. 24.
		

/Pomorze_020_11_173_0001.djvu

			117 


item swini starych wziąłem z folwarków wolborskich na 
ukarmienie 11 
a po X, Arcybiskupie wziąłem ze młynów wolborskich po- 
zostałych wieprzów :3 
S u m m a 37 a 


Distributa 


Naprzód do spiżal'l1ie JMości in anno 1582 oddałem mięsa 
\ 
połci . 5 
item in anno l!)g;
 do \Vloczlawka posłałem od tychże 
wieprzó\\ mięsa połci 12 
item panu staroście na rok wieprzów 6 
item urzędnikowi laznowskiemu wieprzów 2 
item urzędnikowi grabiczkiemu wieprzów 2 
item urzę(lnikowi szmarzewskiemu wieprzów 2 
item urzędnikowi czarnoczkiemu lJOłci , ,
 
item do folwarku nyeszulkowskiego, galkowskiego lodz- 
kiego dałem mięsa połci , 
item do folwarku wolborskiego i komorniczkiego dwor- 
kom na wychowanie na cały rok połci .1 
item do folwarku popielawskiego dworce na wychowanie 
na cały rok mięsa połci , 2 
do folwarku sC7.ukwińskiego dworce na wychowanie tak- 
że na cały rok połci , 2 
strycharzewi od roboty cegły 15000 dałem mięsa wie- 
przowego połci lii.! 
item wołowcom, którzy po woły do Rusi z rS] zmigielskim 
chodzieli, mięsa półpołcia , [1/2J 
item a 30 ianuarii ad 12 augusti na 5 żaków do Laznowa 
dałem mięsa połeć 1 
item od tychże żaków ad rationerri gospodarzewi od stołu 
dałem mięsa połci 2 
w tymże roku extraordinarie wyszło mięsa połeć 1 
b S u m m a e x p o s i t i: wieprzów 31 


R e s t a t wieprzów 6 albo 12 połci:. 


a-a Dotlane plJll'ln tq samq rękq b-b Dodane potniej innq n:kq. 


-
		

/Pomorze_020_11_174_0001.djvu

			118 


SUl\IMA PERCEPTARUM PECUNIARUlVI 
DE OMNIBUS IN GENERE PROVENTIBUS CLA VIS 
WOLBORIENSIS a, 1582 


Naprzód pieniędzy cZYl1szowych ze wszytkich 
wsi klucza wolborskiego i ze młynów na 
czynszach postanowionych, także i gajnego 
z tychże wsiej wziąłem , 
item z tegoż klucza za przenajęte roboty pod- 
danym , 
item za role puste przedanC' w laznowskim klu- 
czu poddanym . 
item czynszu miejskiego oz Wolborza . 
item od sukienników wnlborskich wziąłem fo- 
luszowego , 
item targowego wolborskiego , 
item gajnego od mieszczan wolborskich a die 
l septembris ad 30 decembris in anno 1 :182 
dostało się . 
item za słody wymiarowe wziąłe [m] . 
item za piwo zwauone z pszenic pozostałych 
po X. Arcybiskupie wziąłem 
item za groch pozostały wziąłe [m] 
item za 3 ciołków folwarkowych poddanym 
przedanych 
item za skóry marłiczc i z bit [ych] wołów do 
kuchnie JMości , 
item za pszenicę tak wymierną ze młyna wol- 
borskiego, jako też pozostałą po JMości X. 
Arcybiskupie 
przedałem mąki beczpk 2 po 10 gr. - facit 
S u m In a p e r c e p t a r u m facit 
S u m In a d i s t r i b u t a e facit 


Restat 


a Por. niże; str. 173 pr
p. d. 


fI. 83-1-11 


fI. 199-25 


fI. 26- 6 
fI. 58-20 


fI. 16-25 
fI. 6 gr. 5 ob. 15 


fI. 9-10 
fI. 76-1:5 
fI. 8-1-27 
fI. 12-12 
fI. 9-18 
fI. 18-19 


fI. -12-
11/2 
fI. 2-20 
fI. 1398--25--() 


fI. 1305--2 1 / 2 a 


fI. 


93-22
		

/Pomorze_020_11_175_0001.djvu

			149 


LICZBA URODZAJU WSZELAKIEGO 
W KLUCZU \VOLBORSKIl\I W ROKU P AŃSKIl\I 1582 


żyta ozimi ego 


Urodzieło się naprzód w folwarku wolborskim kop 
252, od tego dziesięciny kop 25, restat , [kop] 227 
item w folwarku komomiczkim urodzieło się lwp 
77 1 /2, decimae kop 7 1 /2, restat , kop 70 
item w folwarku szmarzewskim urodzieło się kop 
58, decimae kop 5 1 / 2 , restat [kop] 53 1 /! a 
item W folwarku wiademiczkim kop 192, decimae 
kop 8, restat kop 184 
item w folwarku grabiczkim kop 181, decimae da- 
łem kop 17, restat kop 164 
item w folwarku sczukwinskim żyta kop 81, dałem 
vicarium [s] do Thuszina petycyj ej kop 1, restat kop 80 
item w folwarku czamoczkim kop 200, decimae 
kop 20, restat , kop 180 
item w folwarku laznowskim kop 302, dałem dzie- 
sięciny kop 30, restat , kop 272 
item w folwarku popielawskim kop 435, dałem 
dziesięciny kop 30, restat . kop 105 


S u m m a s u m m a l' u m urodzaju ozimiego 
tego dało się dziesięciny kop 144, zostało 
się namłocieło żyta chędogiego 
a k temu kostrzewy , 
Item od pana Lipniczkiego wziąłem żyta 
ozimiego na miarą brzezińską łaszt. 4, 
z tego miary wolborski 
b z młynów wymiar 
po x. Karkowskim [s] 
c kupnego żyta 


żyta kop 1778; 0(1 
kop 1634, z których 
łaszt. 53 kor, 28 1 /:! 
łaszt, 3 kor, 58 


łaszt. 3 kor, 36 
łaszt, 10 - 32 1 12 
łaszt, 1 44b 
kor. 39 


s u m m a łaszt, 73 - 58 c 


a Z pr:telic:o:enia w
pada: kop. 52 1 / 2 < b-b Dodane ręką R. c-c Dodane ręką: 
Lipnickiego; w rkp. summa poprawiona :tamiasf 73-29. Z pr:telic:tenia w
pada 
73-58.
		

/Pomorze_020_11_176_0001.djvu

			150 


Distributa 


w tymże roku 1582 we wszytkich folwar- 
kach klucza wolborskiego wysiało się na 
zimę i z pustymi rolami łaszt. 
do tego w tymże kluczu żyta kupnego wysiałem () kor. 33 1 /:! 
kor. 39 


s u m m a w y s i e w k u ozimiego tak fol- 
warkowego jako też i kupnego żyta łaszt. 21 kor. l
 l/.! 
Z tegoż urodzaju żyta dałem zmIeć na mą- 
kę do Gdanska 
z tego beło mąki łaszt. 22 a 
item tegoż żyta do Gdanska oddałem 
d commlmis distributae 
item na woły żyta kostrzev.-nego . 
k temu żyta stęchłego pozostałego 
f S u m m a cxpositi 


laszt. 9 kor. 7 1 / 2 


łaszt. 19 b kor. 10 c 
łaszt. 10 kor. 27 et q, 3 J 
ł:l.
zt_ :1 - :)8 
kor. 9 dla wołów e 


Restat 


łaszt, 6:1 lI3f4 
łaszt. ] O 17 1 !Jf 


Pszenice tak jary jako. oZImy 
Urodzieło się w wolborskim folwarku kop 2
, 
decima kop 2, re
tat , [kop l 20 
item w smarzewskim i wiaderniczkim folwar- 
ku kop 36 man, 4r>, decima kop 2 man. 10, 
restat 
item w folwarku grabiczkim i sczukwinskim 
kop 27, decima kop l man. 5-1, restat . 
item w folwarku czarnoczkim kop 16, c1ecima 
kop 1 1 /2, )'('stat 
item w folwarku laznowskim kop 72. c1ecima 
kop 7, restat . 
iŁem \\' folwarlw popiela wskim , 


kop 31 man. r> 
kop <)- man. 6 

.) 
kop UI 2 
kop 63 
kop 20 


8 IV rhp. -:.ahrl'.,loT/u: Iwczk8 jt'dnll. b" rhp. poprawionc =aTl/;asl: 13. 
< n° rkp. poprall';OT/1' :;:(I11/;asl 51. d-d Dodane pM.nie;, w rhpsie lic=h
' poprawiane; 
obok ilLlu/ rr;hq: SlImnHl t'xposili laslarnm. e Pr..ehrc-'lorlO II' rhps;e: reszta ż!Jła 
ozimieRo kor. 103, f-f Dodano rękq. II. Z pr:::.elic..eT/;a u'
'pncla: Summa 64- 4 1 .. 
rcstat 9-53 1 ',. por. T/;-::e; ,'r. /;"3.
		

/Pomorze_020_11_177_0001.djvu

			l!jl 


s u m m a p e l' c e p t a e: urodzieło się pszenice kop 19
 snopó\\ 
45; od tego dziesięciny kop 15 snopów 4; zostaje kop 17H 
snopów n, 
z tego się namłocieło łaszt, 
.. kupny pszenice 


s u m m a łaszt. 


4 kor, :n 
kor. 7 
<1 - ;18 a 


Distributa 
W tymże roku 1583 we wszytkich folwarkach 
klucza wolborskiego wysiałem jej tak na 
zimę jako i na jarz kor. 59 q 1: do tego 
kupny ozimy pszenice kor, 7; s u m m a 
wszytkiego wysiewku , 
Z tegoż urodzaju tejże pszenice posłałem Je] 
do Wloczlawka 
Restat 


kor, (ic) q. l 


kor. 8;)1/2 h - 
kor. 126 q. 1 c 


żyta jarego 
Ul"Odzieło się we wszytkich folwarkach klucza 
wolborskiego kop % snopów 15; od tego 
dało się dziesięciny kop 21/
15, zostało 
kop 9:
1/2. z tego namłocieło się kor. 112 1 / 2 <1 


Distributa 


w tymże roku 1583 wysiało się jarki 
wołom na ospę dałem jej zmIeć 


kor. 
kor, 
Restat kOl'. 


:1-1 
52 
27 fi 


Jęczmienia 
Urodzieło się w folwarku wolborskim i ko- 
morniczkim kop 53; decima kop 5, restat [kop] 48 
item w folwarku szmarzewskim i wiader- 
niczkim jęczmienia kop 17 snopów 50; 
od tego dziesięciny kopy 1 1 !2. zostało kop 16 snopów 2("- 


B-B Dodane innq rr:Hq h Ił rhp. poprawione 
amiasl: 68. r U' rhp. po, 
prawione :::amiasl. kor. 143 (lu. 3. 
 IV rhp. poprawione :::allliast: lrO", 
,. n" rhp. poprawionc ::am;ast: 14"
.
		

/Pomorze_020_11_178_0001.djvu

			152 


item w folwarku grabiczkim i sczukwin- 
skim beło jęczmienia lwp ,12: rlecima 
kop 2; restat 
itcm w folwarku laznowskim l popielaw- 
skim jęczmienia kop 40; decima cass, 2, 
restat . 
item w folwarku czarnoczkim kop 22, de- 
cima kop 2, restat , 


kop -10 
[kop] 38 
kop 20 


s u m m a j ę c z m i e n i a we wszylkich folwarkach kop 17.1 
snopów 50; od tego dziesięciny kop 12 1 /2; zostaje kop 162 sno- 
pów 20 a, Z których namłocieło się jęczmienia łaszt, 5 kor, 17
. 


Dis1.ributa 


In anno 1583 wysiało się we wszytkich folwarkach 
wolborskich jęczmienia 
Legoż urodzaju jęczmi('nia wmieszałem miedzy 
łaszt. 9 i kor, 7 żyta na mąkę do Gdanska , 
posłałem go do Wloczlawia . 


Restat 


Owies 


Roku 1582 urodzieło się owsa w folwarku wolbor- 
skim kop 112; decima kop 10, l"estat 
item w folwarku wolborskim podzamkowym na 
pustych rolach kop 5-1 1 /2; decima kop 2; restat 
item w komorniczkim folwarku kop 'i O, a na pu- 
stych rolach kop 21 1 /2; decima kop a, restat 
item w folwarku szmarzewskim Ul'odzieło się kop 
70, decima kop 7, restat 
item w folwarku wiaderniczkim kop 78 1 /2, tamże 
na pustych rolach kop 26 1 /2, summa 
item w folwarku grabiczkim kop 260; decima kop 
23, restat . 


kor, 89 1 /2 
kol'. 130 
kor, 62 
kor, 36 1 /2 c 


kop 102 
kop fi2 l / 2 
kop 82 1 12 
[kop] 63 
kop 105 
kop 237 


· U' rhp. poprall'ione :::amiast: kop. 61'/2' b IJ" rhp. roprawione 
amiast: 
23 1 /1. c IJ' rhp. poprawione %amiast: 27. Z pr
elic:::enia w!'pada, kor. 35'/1'
		

/Pomorze_020_11_179_0001.djvu

			-ł 


l -ą 
oJ, 


item w folwarku sczukwinskim kop 80; tamże' w 
tych folwarkach na pustych rolach urodzieło się 
kop 47; summa kop 127 
item w folwarku czarnoczkim kop 68, a na pustych 
rolach kop 57; summa wszytldego kop 125, od 
tego dziesięciny kop 7; restat , kop 118 
iŁem w folwarku laznowskim urodzieło się kop 
124; decima kop 30; restat kop 394 
item w folwarku popielawskim kop 210; do tego 
na pustych rolach kop 43; summa wszytkiego 
kop 253; dziesięciny kop 21, restat . kop 232. 


s u m m a o w s u w s zy t k i e g o: we wszytkich folwp.rkach 
klucza wolborskiego Ul'odzieło się kop 1627 a, Z tego oddało się 
dziesięciny kop 109, zostało w gumnach kop 1513 b, Z tego się 
omłocieło kop 237, dały owsa kor, 450 i k temu wyki kor. 31 1 h; 
zostaje w gumnach kop 1276 c, 
\V tymże roku 1582 wzi
łem owsa gołego dannego z lducza 
wolborskiego łaszt, 80 kor. 30, 
dS u m m a owsa w ziarnach laszt. 88-311/2' 
R e s t a t w kopach 1276 d. 


Distributa 


In a, 1582 wydałem na obroki koniom JMci owsa łaszt, 4 
item panu staroście wolborskiemu tychże owsów 
iuxta eius ordinationem do nowego lata wyszło 
item podstarościemu wolborskiemu do Gód owsu 
naznaczonego dałem 
item urzędnikov.-i grabiczkiemu , 
item urzędnikowi laznowskiemu , 
item urzędnikowi szmarzewskiemu 
item urzędnikowi czarnoczkiemu 
item z rozkazania JMości dałem JMości x, 
stykowi ploczkiemu owsa 


kor. 


38 


kor, 135 


kor, 
kor, 91 
kor, 63 
kor, 21 
kor, 15 
slwla- 


60 
na rok 
na rok 
na rok 
na rok 


kor, 


H 


a Z pnelicrenia IV
Jpada: kop. ł622, b JJ rhp. poprawione 
amiast: 15ł5 
W rhp. poprawione ::.amiast: 1281. d-d Inną ręhą. 


--
		

/Pomorze_020_11_180_0001.djvu

			l:i l 


itcm na konie pana Zabinskiego 3, które bely na 
staniu w WolbOl'zu a die 19 augw;ti ad diem 26 
eiusdem, z rozkazania JMości dawałem obrok na 
ten czas, gdy jezdzieł do pana wojewody kra- 
kowskiego i k temu tymże koniom owsa w drogę 
wszytkiego 
£lic 10 septembris żydom z rozkazania pana Lip- 
niczkiego owsa 
a potym tymże żydom die 30 octobris 
die 27 septembris podwodnikowi z Pierkowa: ldó- 
Qr [z] sklenicami przyjezdzieł do W olbol"za 
owsa kor. II! 
die 
 no\'embris panu Belchaczkiemu, gdy jachał 
do Wal'schewy na sejm i zasię nazad z Warsche- 
W,\' i k temu koń jego zachorzały bel w Wolbo- 
rzu a niedziel 2 1 /,-, wyszło owsa wszytkiego kor,!) 
die l
 no\'embris na Kęblowskiego konia, który 
z Wieclnia przyjezdzieł od JMości do króla z li- 
sty, dawałem obrok ad 22 eiusdem; wyszło owsa 
die 
 cłecemhris x, Possewinowi, posłowi papieskie- 
mu, owsa . 


temuż to posłowi zasię die 25, gdy nazad jachał 
z Wal'schewy, mieszkał 2 dni [w] Wolborzu 
die 
2 deccmbris poborcy pierkowskiemu, gdy przy- 
jeżdżał z pieniędzmi do Wolborza, wyszło owsa 
a die l no\'emblis ad ultimam decembris z rozka- 
zania JM ości na konie x. kanclerzewe na ty- 
dzień po 5 kor, wyszło owsa _ ". 
iŁem a (lic l novembris ad ultimam decembris ga- 
jewnikowi wolborskiemu dałem owsa , 
item a die 21 octobris na konia Kamoczkie2'o z roz- 
kazania JMości dawałem obrok, wyszło owsa 
item w tymże roku na konie pana Lipniczkiego 
wyszło owsa 
item w tymż
 roku na konia poborce wyszło , 


· Jł ,.lrp: 1I'0borw. 


kor, 8 
kor, l 
kol'. 3 


kor, 21/! 
kor. 2 
kor, 9 
kor. 2 


kor. .10 
lwI'. 7 
kor. 8 
kor. 21 I,! 
kor. 20
		

/Pomorze_020_11_181_0001.djvu

			15;; 


item w tymże roku przywieźli furmani wolborscy 
soli bochenski bałwanów 7 1 /2 na potrzebę wszy t- 
kiego klucza wolborskiego, także i do kuchnie 
JMości, od każdego bałwana według ich starego 
dawnego zwyczaju dałem owsa kor, 8: summa 
facit , kor. 60 
a Summa expositi owsa last 14-57 1 /2 
R e s t a t last 73-34 a 


Groch 


Urodzieło się grochu w wolborskim 
folwarku 
decima 
b restat 


item w komorniczkim folwa.-!m 
decima 
restat . 


w folwarku szmarzewskim 
decima 
restat , 


item [w] wiaderniczkim folwarku 
item w grabiczkim folwarku 
decima 
restat , 


item w scukwinskim folwarku 


item w czarnoczkim fo.warku 
decima 
restat 


item w laznowskim folwarku 
decima 
restat , 


iŁem w popielawskim folwarku . 


kop 11 
cass. 1 
kop 10 b 
kop 3 1 /2 
manip. 21 
cass, 3 manip. H 
kop 18 
kop 1 manip, -tS 
kop 16 manip, 12 
kop 11 
kop 19 
cass. 1 manip. 54 
cass. 17 manip. 6 
kop 5 1 /2 :: 
kop 13 
cass, 1 manip. IX 
cass. 11 manip. 4'2 
kop 12 
cass. 1 
kop 11 
kop 9 1 /2 


e-e IJ' rhp. ręką k Z pr:::dic:::ellifl ll'.,'pada: 10-56". i 77-25. b-b Imvl 
ręką na margilIesie. c JJ rhp. prpralL'ione :::nmiast 3. 


--
		

/Pomorze_020_11_182_0001.djvu

			156 


s u m m a wszytkiego grochu: w tym roku urodzieło się kop 
9; 
z tego dziesięciny kop 7 snopów 21; restat w gumnach kop 91 
snopów 39 a, 
b !tem pO X, Karkowskim [S] grochu pozostałego kor. 2,t:l/t b, 


Tatarki 


\Ve wszytkich folwarkach klucza wolborskiego 
Ul'odzieło się tatarki kop 27; z tego sic: omłocieło 
kop 7, z nie kor. 7; restat in cassulis 


kop 20 


Distributa 


Die 1 iulii dałem do spiżarnie JMości krup tatarcza- 
nych korcu [s]. na co wyszło tatarki 


kor, c 


Prossa 


Urodzieło &ię we wszytkich folwarkach prossa 
Restat in cassulis, 


kop 17 


Lnu 


We wszytkich folwarkach urodzieło się kop 19, 
z tego siemienia , kor. 5 1 / 2 kit 105 


Distributa 


Semen omne restat; lnu na czelac1ź folwarków 
wszytkich w kluczu wolborskim wyszło kit 45, 
restat . 


kit 60 


Konopi 
Urodzieło SIę we wszytkich folwarkach kop 50; 
z tego: siemienia kor, 33, kit 230 


a Z przeliczenia w}.'pada: urodziło się kop. 102 1 / h dziesięcin!) kop. 7-2J. 
leSlal kop. 95-9. Ił" rhp. pod liczbą 91-39 dodano r(:hą K: 102-27 oraz reką 
pisarza rkpsu: mniej l?] ma być 7 1 / 1 kop. b-b Rekq k. c Liczba nie podana. 


..-..
		

/Pomorze_020_11_183_0001.djvu

			Distributa 
Semen omne restat; konopi na wszytkę czeladź w 
kluczu wolborskim do folwarków w
.szło konopi 
item rybakowi wolborskiemu 
item na 4 żaków laznowskich 
ih,m na powrozy dla wi
zania wołów 
Restat, 


REGESTRUM PERCEPTARU).I PECUNIARUM 
DE PROVENTIBUS CLA VIS VUOLBORIENSIS 


in a. D. 1582 a die 18 l11ensis ianuarii inchoatum 


A die 18 men8is ianuarii ad ultimam mensis 
eiusdem wziąłem targowego 
die 20 februarii za 3 kor, pszenice wymier- 
ny ze młyna Kulie, kor. po 33 gr, 
in mense februario wzi
łem targowego 
die 1 martii za 2 kor. pszenice wymierny 
ze młyna Kulie, kor, po 30 gr, , 
in mense martio targowego wziąłem 
in mense aprili targowego 
die 1 maii za 3 kor, pszenice wymierny ze 
młyna Kulie, kor, po 33 gr, facit 
(lie 3(1 maii za 3 kor. pszenice wymierny ze 
młyna Kulie, kor, po 30 gr. 
in mense maio dostało się targowego 
(lie ultima iunii za 6 kor, pszenice wymierny 
ze młyna Kulie, kor, po 32 gr. , 
in mense iunio targowego dostało się , 
dle ultima iulii za pszenice zostałą w fol- 
warkach klucza wolborskieg-o, to jest w 
folwarku czarnoczkim kor. 4, w galko\\'- 
skim kor. 2, w lodzkim kOl", 
, przec1awa- 
jąc kor, po 30 gr., wzi
łem . 
die earlem za 2 1 /2 kor. pszenice wymierny 
ze młyna Kulie, kor. po 31 gr., facit 
in mense iulio targowego wziąłem 


-- 


157 


kit 11);
 
kit 20 
kit 20 
kit ]E) 
kit 72 


Fl. 


gr. den. 
6 
9 
8 


<) 
.:> 


2 


7 
fj 


'J 
.) 


9 


<) 
.. 


2 


4 


6 


12 
20 


8 
') 17 9 
'J 
v
		

/Pomorze_020_11_184_0001.djvu

			158 


die prima augusti przedałem słodu pszen- 
nego wymiarowego kor, 57, każdy kor, po 
40 gr" za który przyszło fJ. . 
	
			

/Pomorze_020_11_185_0001.djvu

			FI. 


skim w folwarku grabiczkim i sczukwin- 
skim, zwarzeł urzędnik grabiczki także 
w swoim browarze, bierząc 7 kor, po 5 
stągwi a, każdą stągiew po 40 gr. przed a- 
wając, facit 34 
clo którego pn....a wyszło chmielu kor. 5, 
kor. po 24 gr. 
	
			

/Pomorze_020_11_186_0001.djvu

			160 


item przenajmów w tymże roku za roboty 
dniowe doroczne od poddanych z klucza 
\\ olborskiego in summa beło 199 2:) 
item od 101 pust}ch w kluczu laznowskim, 
które bel poprzedał urzędnik za X. Arcy- 
biskupa pOddanym z tegoż klucza, WZl summarum a 18 die ianuarii ad ultimum 
decembris z W olborza targowego 
3. za pszenicę wymierną , 
4, za słody wymierne 
5. za skóry od wołów bitych 
6, za skÓry od bydła zdechłego 
7, za przedane ciołki 
8. foluszowego od sukienników 
9, gajowego 
10, czynszu ze wszytkich wsi gajowego 
11. za loboty . 
12, od ról pustych 
za zboże no Gdanska spuszczoneg-o i za mąkę 
za mąkę 


34 
76 
9 
9 
g 
16 
g 
834 
199 
26 
9:'2 

 


s u m m a recepti 2246 d 
Za słody, za zboże albo za groch po x, 
Karkowskim [s] zostałego [s] 10;; 


s u m m a r u m recepti 


2351 


FI. 


gr. 
20 


den. 


58 


6 


,1 1 / 2 
21 1 / 2 
13 
10 
9 
18 


2
 
10 
11 
25 


6 
18 
20 


9 


<) 
o) 


9 


9 


12 


ge 


e-a lnnll rekll. b Cal}} sll1nmarill.
'Z inną rf;'hą. c Ił' rhp. ten ("(/l
 ,viers'Z 
nrit,:dz» 7 a B. d H rkp. poprall'ione zamiast: 2234 - 13 - 9; 2; pr:;elic:::enia wy- 
pada.: 2246 - 3 - 9. c" "hp. poprall'iolle :::LImiasl: 2339 - 22 - 9; 2; IJr:celic:::ellia 
wypada: 2351- 12 - 9 


I 


......
		

/Pomorze_020_11_187_0001.djvu

			161 


REGESTR WYDATKU PIENIĘDZY 
Z PROWENTóW KLUCZA \VOLBORSKlEGO ZEBRANYCH 


w roku Pańskim 1582 a die 18 ianuar1i 


In mense i a n u a r i o: 
die 28 ianuarii od poprawowania kotła piw- 
nego w browarze w zamku wolborskim 
dałem kotlarzewi 
die eadem od pobijania stągwi piwnych w 
tymże browarze dałem bednarzewi . 
die ultima eiusdem mensis za wieka ołowia- 
ne do nakrywania tychże stągwi piwnych 
dałem 
S u m m a in ianuario 


FI. 


gr. 


 
" 


l 


n 


1 


fi 


1 
G 


1:; 


In mense m a r t i o : 
b za ;1 bałwany soli bochcT\ski i na sti"awę 
furmanom . 1:3 
die 26 za sieć wiC'lką r
.hną i za powrozy 
do niej 9 
die 27 mm1:ii dla ,IM(jści, kiecly do Koła od- 
jeżdżał, za SłOlW rybę na śniadanie . 
die ultima eiusdem cHa czcladzi zamkowej 
na olej ciałem 


1
 
19 _h 
5 
1 


. ()!wl: lIa "'f/r:
ill"';(' ;11"': r("u/: nd hudowanie 2 albo poprawki. h-b ll1nq 
ręltq. 


11 


-
		

/Pomorze_020_11_188_0001.djvu

			162 


rlie earlem za smołę warzon
 do zamków 
slosarzewi 
S u m m a in martio 


In a p r i I i: 
rlie 6 aprilis piwowarowi od waru piwa b 
rlie 7 za 10 funtów cebulanego siemienia 
i za ćwierć na nasienie ogrodów do wszy t- 
kich folwarków klucza wolborskiego 
die eadem za korzec cebule do sadzenia do 
iolwarków dałem 
die eadem za 2 funty marchwianego siemienia 
die Nidem za półfunta pietruszki nasienny 
die earlem za ogórki nasienne dałem 
dic eadem za rzodkiew nasienną dałem 
die eadem za 3 kor. jarego żyta na nasienie 
do folwarku wolborskiego 
die 12 za kłótkę do spichlerza w folwarku 
komorniczkim dałem 
t1ie 13 za smołę warzon'J do zaprawowallla 
wina bednarzewi dałem 
(He earlem na strawę słudze pOdstarościego 
wolborskiego, który jezdzieł po owies do 
pana Spiczimierskiego 
die 19 piwowarce od warzenia piwa dałem b 
die eadem za świecę do wina , 
die ultima słudze, który jezdzieł po owies 
do pana Spiczimierskiego, na strawę 
die eadem piwowarce od warzenia piwa h 
Summa in aprili 


In m a i o : 
(lie 10 mai i za 20 przetaków rozsady do 
ogrodu zamkowego i komorniczkiego 
die eadem za majeran nasienny do ogródka 
die eadem za gozdziki sadzone do ogródka 


FI. 


gr. 


den. 


2:
 


1 
lla 


3 


6 15 
21 
10 
:'j 9 
2 
1 

 
"j 
1 


... 
o)  
1 


.
 
,) 


11 


19  o 
2 
2 


· fI' rkp. poprawione zamiast: r.r. 10 b 'a lIIarf,illl'sie inną rękq dotlUllo: 5.
		

/Pomorze_020_11_189_0001.djvu

			die eadem za 18 obręczy bednarzewi na 
stągwie piwne w browarze wolborskim , 
die eadem piwowarce od warzenia piwa a 
die 20 wydałem w Piotrkowie na rokach 
ziemskich fI. 12 gr, 23, którymi pieniędz- 
mi odprawowałem membrany, decreta, ex- 
trakty, woźnego i wiejskiego sędziego; 
stra wował tamże w Piotrkowie , 
clic 26 bednarzewi od pobijania kuf winnych 
i za łój do zaprawowania-tychże kuf dałem 
die eadem kupiełem u pana Andrzeja Liu- 
biatowskiego krów 12 i cieląt od tychże 
krów 10 do folwarku popielawskiego, 
każdą krowę po -1 talery, facit . 
u tegoż pana Liubiatowskiego kupiełem 
lnianego siemienia kor, 5 po 18 gr" facit 
die 27 kupidem u pana Spinka 18 kop kar- 
piąt, kopa po 24 gr" facit b , 
clie 28 za mięso dla x, Gomolińskiego skola- 
styka ploczkiego, gdy jachał od J:Mości 
ze Wloczlawka, bel Iw] Wolborzu na obiad 
S u m m a in maio 


In i u n i o: 
(lie 12 iunii za siekacz do kuchnie grodzky 
clie 1:> za klej teszarzom do stołów i do okie- 
nic do komór w drzewianych gmachach d 
die 20 za stągiew piotrkowskiego piwa na 
przyjazd Jl\Iości do Nyeszulkowa 
die eadem za beczkę piwa piątkowskiego 
tamże do Nyeszulkowa na przyjazd JMości 
die 28 za 6 zbanów liutomierskiej roboty 
dla chowania piwa dla Jl\fości 


a:a 


FI. 


gr. 


den. 


.t 
3 


12 


23 


4 


9 


56 


8 


13 


91 


9 
7 


!)c 


4 


1 


20 


l 


Hi 


a Sa marflinesic in 11(1 n:ką dodano: 5, a po lem: na praw';). b Z prz.eliczenia 
w
pada: fi. 14-12. c Z przelic..enia włJpada: 92-ł9-9. d Na marginesie innq 
rt:hq dodano: 2. 


--
		

/Pomorze_020_11_190_0001.djvu

			16ł 


die 29 w Brzezinach na rocech ziemshich 
od sądowych spraw i com strawieł z ,,'oź- 
nymi i z pisarzem piotł"kowskim 
die 30 słudze pOdstarościego wolborsl;:icgo 
na strawę, gdy jezdzieł po owies do pana 
Spiczimierskiego 
die ultima piwowarce od 3 warÓw piw
, 
które w tym miesiącu warzeła ił . 
die ultima maii piwowarce od roboty słodów 
d wu, które zrobieła z pszenice i1' pozostały 
w folwarku w wolborskim podzamkowym ił 
S u m m a in iunio 


In i u I i o : 
die 6 iulii za 2 stągwi piwa piotrkowskiego 
na przyjazd J:Mości do Wolborza, stą- 
giew po 52 gr, , 
die eadem do Laznowa na SpnH\ ierlliwość 
z panią Bieliczką za mięso . 
die 10 za 26 b kor, chmielu po 20 gr, , 
die 20 za dwa sąd ki piwa piotrkn\\'skiego 
dla JMości dałem 
(lic 2fi za gęsi groszowe. jako J .Mość w \\T 01- 
horzu mieszkał a die fi iunii ad 12 augusti 
dałem 
itc'm za kUl";\" pÓłgToszko\\ e także do kuch- 
nie .JMości . 
die 28 za 2 Idotce, jedna do zamykania 
ryhnego sadzu,a druga do zamykania gÓ- 
ry wierzchni w zamku murowanym . 
die uJtima piwmrarcc od 6 warów piwa. 
które w t
'm miesiącu tak do piwnice 
JMości. jako też i do grodzki warzcła ił 
elip cadcm za s:}clek piotrkowskiego piwa 
ella .Jl\!o
ci .lałem 
S n m m a in iulio 


Fi. 


gr. 


den. 


" 
,) 


11 


fi 


7  
lG 


... 1 1 
.) 
2f: 
18c 
/) 
1 R 


... 
,) 


1
 


2 


20 


1
 


,").
 

,' 


11 
21<1 


. 'a lIIari5;I/('sje liII/q rt.'hq dodano: 5. .' U' rękop.: spl;'nk('. b II' rf:kop. 1'0- 
prall'jone ;:alll;a.,,: U,. . Poprawione 
(llllias' 10 ::. l'r::.e!iczellia 1I'.\'pada: 17 - 10. 
d 7. 11/,
,'lic::ell;(1 II'.'"/,a.la. II. :'0- 24.
		

/Pomorze_020_11_191_0001.djvu

			In a u g u s t l) : 
die 8 augusti za sądek piwa pioh'kowskie- 
go dla J:J\1ości dałem 
die 11 augusti dałem Kamienskiemu. pacho- 
lęciu JMości, gdy .iachał do domu z roz- 
kazania JMości 
item Cziupcze z rozkazania JMości dDłem 
die 18 kuśnierzowi 00 roboty z r07.kazania 
JMości dałem 
lmśnieł-czylwwi .lego oałem 
dic eadem ryma1'7;ewi, ldóry szory ,E\Iości 
robieł, dałem 
die eadem kowalowi od roboty wł
sne.i 
JMości dałem 
item krawcom, którzy robic1i ł"'annj J:Mości. 
gdy .iachał w poselstwie do 
icmiec 
siodlarzewi, który H,rości w tE'nże czas robieł 
slosarzewi w tenże czas ob [t,! roboty Jl\Ici 
b:'muż slo<:al7cwi za robotę di:twną zamko- 
Wi!, to jest za zamek do kaplice, za zamek 
clo szafy w nadolny izbie w zamku, za 3 
haki do zielaznych drzwi w kownacie 
JJ\T ości, za hantaby i klamki etc, a 
czapnikowi, który upony .E\tości na wozy 
fiU'bował 
teszarzewi od roboty, którą mu JMość sam 
dawał robić, to jest formy do kościoła 
Gowarczewskiego, ramy do pokoju. szafa 
(lo kownaty, stół etc. 
teszarzewi od ramó"T do izby papa st:uoś- 
cinr dałem a 
od rozhierania pieca i komina w piekarni 
stary w vVolborzu dałem zdunowi a 
od robienia nowego pieca i komina w nowy 
piekarni w 'V olbol'ZU mularzewi a 
(10 tegoż pieca za :
 kopy kachli po 16 gr. a 


. .\a mar/łillf',ic iI/nfi r
'l;q '/Ul/ano: 2. 


-- 


FI. 


llj 


11 


" 
,) 


ej 


1 
1 


1 


1 


l " 
.-, 


.) 


165 


gr. 


den. 


1:) 


1 


]6 r) 1 

--1 


,) 


1:) 


1
 


-1 


]
		

/Pomorze_020_11_192_0001.djvu

			166  


die 2.1 augusti zdunowi [z] Szuliejowa od 
roboty 4 pieców nowych: w pokoju 
JMości jeden, dwa na górnych izdebkach 
\\' drzewianych gmachach, czwarty u pa- 
na starosty i za kachle do tychże piecó\\ 
l od poprawy inszych wszytkich pieców 
w gmachach zamku wolbOJ'Skiego dałem d 
\\' folwarku szmarzewskim zdunowi od ro- 
boty trzech pieców i za kachle do nich a 
item od 3 pieców w folwarku laznowskim a 
die 26 za kocioł piwn
- do browaru w fol- 
warku grabiczkim, do któregom przydał 
stary z folwarku nieszulkowskiego 
(He earlem od popraw.... piwnego kotła w laz- 
nowskim folwarku 
die 28 kupiełem 10 \\ ieprzów po złotemu, 
z których 2 dałem urzędnikowi lazl1Ow- 
skiemu, 2 urzędnikowi grabiczkiemu na 
ukarmienie sobie, a 6 cłałem cło młyn()w 
grabiczkich 
szklarzewi od roboty w zamku wolborskim, 
to jest: błonę cał:! nową do pokoju Jego 
Mości [z] swego szkła; błon G nowych do 
izby p rana] starościny, błony 3 nowe do 
izby pana starościnych sług'; iŁem błon.... 
2 nowe do kownaty prana] starościny; 
item błony 3 nu\\"(' llo piekal'lli nowozblJ- 
dowany; item 4 nowe do służebniczych 
komór; item błony 2 nowe tamże do izde- 
bek górnych komór; item błony 
 nowe 
cło sklepu zamkowego; item błonę nową 
jednę do izdebki na wieży i insze wszy t- 
kie okna potłuczone i na poły pospawane 
tak w zamku murowanym, jako i we 
wszytkich gmachach przygrodkowych 
przerabiał l poprawował ołowem i ceną 
własną, dałem mu fI. a 


· 'a marf.inesie innq rchą dodano: 2. 


10 


12 


FI. 


9 


20 


" 
o) 


1
 
1R 


1 


10 


1 


10 


') ., 
_0-' 


gr. 


den.
		

/Pomorze_020_11_193_0001.djvu

			FI. 


gr. 


w folwarku laznowskim od poprawy okien 
szklarzewi dałem i w nieszulkowskim a 17 
die eadem za stal slosarzewi do hartowania 
kluczów, zamków i do szrąb [?l do obrę- 
czy winnych dałem , l 5 
item za miedź do nitowania kluczów a . 6 
item za cenę do pobielania ramów na po- 
kój JMości i hantab tamże do gmachów 
JMości 1 10 
die eadem kupiełem 3 bałwany soli bo- 
chenski po fI. 4 gr, 6, facit 12 18 
S u m m a in augusto 124 13 


In s e p t e m b re: 
kupiełem 39 [kor,] żyta ozimiego na nasie- 
nie do folwarku laznowskiego, z których 
19 kor. po 14 gr., a 2u po 12 gr" facit fI. 
item kupiełem 7 kor, pszenice ozimy na na- 
sienie do folwarku grabiczkiego po 31 gr. 
die 2 czterem żakom laznowskim kupiełem 
postaw sukna wolborskiego na suknie z 
rozkazania J1\lości, za który dałem 
tymże żakom za 4 czapki na zimę 
od podszycia tychże czapek dałem, 
tymże żakom za 4 botów na zimę 
tymże żakom za 6 książek dałem . 
tymże żakom za librę papieru 
strycharze\\ i od 15 tysięcy cegły i od astry- 
chu dałem a 
temuż strycharzewi na sól ciałem a , 
die ł kupiełem włok do łowienia ryb \\' sa- 
dzawkach, za który dałem 
do tegoż włoku za powrozy dałem i do dru- 
giego niewodu 
kupiełem 6 korców do folwarków wolbor- 
skich, aby miara jednaczna wszędzie hela 


a J'a l1Iar
in('sie im/q rf:kq clodano: 2. 


16 


26 


7 


;) 


15 
12 
12 
12 
27 
2 


1 


6 


-t 


167 


den. 


7 


fi 


7 


fi 


l:) 


l:i 


22
		

/Pomorze_020_11_194_0001.djvu

			168 


od okowania tychże horców dałem 
S u m m a in septemhre 


In o c t o b re: 
die l octobris zapłaciełem półtora laszta 
owsu, którym bel kupieł dla koni JMości 
111 mense augusto, to jest kol', 110 po 
9 gr., a kol', ;30 po 8 gr. facit 
I) 
Modzeliowskiemu, który beł półroka w Czar- 
noczinie z rozkazania JMości 6 
wapiennikowi ode dwu pieców wapna, które 
wypalieł w Czieblowiczach 
die 20 octobris prokuratorowi do \Varsche- 
wi, który odpra\\ ował akcyj.! o mieszcza- 
ny wołborskie z rozkazełnia pana staroś- 
cinego il 


die 21 octobris w Lęcziczi burgrabiemu 
zamkowemu od bydła, które pan Mikołaj 
Dunin zajął bel poddanym ze wsiej Cho- 
rzęczma l tamże .Je do obory lęcziczki 
zagnał, rękojmiego dałem 
tamże w grodzie lęcziczkim od protestacy- 
jej [z] strony tego bydła czynion
'ch i od 
extraktów w kancelaryjej 
item urzę,lnik grabiczki, który to bydło 
jeździel wyręczać i z woźnymi i szlachtą 
stra wieł 
S u m m a in octohre 


In n o \' e m b l' e : 
die l no\.embris kupidem karpi w Pabya- 
niczach [,5 dla przyjazdu JMości z It:ga- 
cyjej, za którem cłał 


38 


10 


Fi. 
l 
.1 ;j 


gr. 


den. 


2;
 


17 


15 


2 


20 


2 


5 


21) 


a II rhp. to cale 7:dalli<, ró
"ie;.
:q r<:hq pr':.el!reś!o"e, " "a margi"esie do- 
dalio: To ,Idl '\ GOlllolinsl	
			

/Pomorze_020_11_195_0001.djvu

			die 2 kupiełem dwa pytle do młynów \\"01- 
borskich, których pytlów używano do py- 
tlowania mąk do Gdańska, za które da- 
łem 
die eadem do tychże pytlów za rzemienie 
dałem 
item do tychże mąk za pakówki, których 
beło 55, dałem 
cHe 10 novembłis z pustego półwłóczka w 
Swolissewiczach, który beł w tym 
roku na jarz owsem zasiany, przyłożełem 
poboru królewskiego 
item w Kuznoczinie ze 3 kwart także po- 
boru dałem 
item w Gaykowiczach także z pustego pół- 
włoczka przyłożełem poboru królewskiego 
clie 12 kupiełem 3 kłódki: jcdnę do ma- 
stallic do zamykania owsa, drugą do sto- 
doły folwarkowy, a trzecią do spiżarni 
.lie 24 kupiełem 174 gęsi groszowych, któ- 
rem odesłał do Wloczlawka , 
die ultima novembris kupiełem jęczmienia 
na słody kor. 89, z których 18 kor. po 12 
gr" a 71 po 13 gr, facit 
die eadem kupiełem 9 wieprzków do mły- 
nów wolborskich, za które dałem 
die eadem kupiełem 2 1 /2 bałwana soli ho- 
chensky, każdy bałwan po fI. 4 gr. 6 
a "ie 12 augusti ad uItimam mensis decembris 
wyszło na te, którzy beli na leży zosta- 
wieni lwI W olborzu, gęsi g-roszowych l i) 


s 11 m m a in novembre 


In d e c e m b re: 
clie 2 decembris x. Possewinowi, legatowi 
papieskiemu, gdy jachał do 'Varszewi do 


. Z pr'ZeliC':::ellia II 'ł.'Pa(la: 84-u J. 


Fi. 


gr. 


1 


2.1 


22 


1) 


:
7 


9 


10 


u., 
o.) 


l6:} 


den. 


-1 


17 


l:? 


1:) 


fi 


15 


12 


21 


29 


2R 


]!j 


lI) 


li 


3a
		

/Pomorze_020_11_196_0001.djvu

			170 


króla, beł na obiad w Wolborzu, kupie- 
lem dla niego wina garncy półtora, któ- 
rego wina i w drogę [z] sobą wziął, 
rlie eadem za mięso (1Ia tegoż legata pa- 
pieskiego dałem 
die earlem za biały chleb dla niegoż 
die eadem furlona furmanowi, który rzeczy 
jego wiózł z W olborza do Warschewi. 
dałem 
die 25 decembris temuż papieskiemu lega- 
towi, gdy nazad jachal z \Varschewi, 
mieszkał w zamku dwa dni, wyszło nań 
wina garncy 21/'l po 16 gr. , 
dla tegoż posła dałem za mięso 
item za biały chleb dla niego . 
item furmanowi, który za SIę rzeczy jego 
wozieł z W olbOl'za do Krakowa, dałem 
forlonu 
die 20 decembris kupiełem 2 kamienie młyń- 
skie po .18 gr.. którem posłał do \Vlocz- 
lawka, facit a 
W tymże roku jeździełem trzykroć do Do- 
brzikowa: spichlerz najmować raz, a 
dwakroć żyto do tegoż spichlerza odmie- 
rzać, stra wiełem 
tamże do tego spichlerza ad rationem zada- 
łem Kulniskiemu. mieszczaninowi plac z- 
kiemu 
w tymże roku płaciełem salaria naznaczone 
urzędnikom i czeladzi wszytld zamku 
wolborskiego i w folwarkach do niego na- 
leżących: 
naprzód panu staroście wolborskie- 
mu ad rationem pieniędzy kOl'zen- 
nych, jemu in ordinatione naznaczo- 
nych dałem 


a U' ręhopisil' lo ,,"da1lil' p6
Tlieiszq ręką. Il'shrl'Ślo1le. 


10 


30 


FI. 


2-1 


4 


1 


10 
11 


-1 


<) 
i) 


2 


};. 


1;) 


gr. 


den. 


7 
2 


2 


9 


fi
		

/Pomorze_020_11_197_0001.djvu

			item podstarościemu wollJOrskiemu 
salarium 
item klucznikowi zamkowemu na rok 
item gajewnikowi za troje suchedni 
po 18 gr, 
item rybakowi za troje suchedni po 
zł 2 
item piwowarowi zamkowemu za 
dwoje suchedni po zł 2 . 
item piwo,,,-arczykowi za dwoje botów 
item kucharce zamkowy za cały rok 
tejże kucharce za troje botów 
w folwarku w wolborskim: 
pani stary myta za cały rok 
pasturzewi myta za cały rok 
w tymże folwarku dziewce myta 
w folwarku lwmorniczkim: 
myta pani stary za cały rok 
pasturzewi za cały rok myta 
w folwarku smarzewskim: 
naprzód urzędnikowi salarium 
item dziewce myta na rok. 
item dziewczęciu myta na rok 
[w] wiaderniczkim folwarku: 
myta za cały rok pani stary 
w grabiczkim folwarku: 
urzędnikowi salarium dałem 
pani stary myta i na boty troje, 
pasturzewi myta i na troje botów 
dziewce myta i na troje botów , 
dziewczęciu myta i na troje hotów 
w sczukwińskim folwarku: 
pani stary myta i za troje hotÓw 
tamże pasturzewi myta i na boty 
w laznowskim folwarku: 
urzędnikowi salarium dałem 


-- 


20 
6 


FI. 


gr. 


12 


4 


2 ł 


6 


... 
.. 


1 
1 
1 


1 
1 


12 
1 


] 


20 
2 
2 
1 
1 


2 
1 


20 


171 


den. 


4 


12 


fi 


lB 


18 
() 


21 


fi 


1() 
2B 
22 
,I 


1 
Hi
		

/Pomorze_020_11_198_0001.djvu

			172 


w tymże folwarku pani stary m
 ta 
item pasturzewi myta dałem 
item dziewce myta ibidem dnłem 
item dziewczęciu myta dałem 
\\' popielawskim folwarku: 
pani stary myta za cały rok dalem 
tamże pasturzewi myta dałem 
w czal'l1oczkim folwarku: 
urzędnikowi za półroka salarium 
pani stary myta dałem za rok 
dziewce myta za cały rok dałem 
w tymże roku za boty kolejne czeladzi do 
siedmi folwarków klucza wolborskiego, 
to jest do folwarku wolborskiego pod- 
zamkowego, do folwarku komorniczkie- 
go, laznowskiego, popielawskiego, czar- 
noczkiego, szmarzewskiego, wiadcrnicz- 
kiego dałem szewcom wolborskim 
w n i e s z u l k o w s k i 111 kluczu: 
naprzód ,,
 Nieszulkowie: 
urzędnikowi od Gód do Ś, Jana sa- 
larium 
pani stary także za półroka myta i 
na boty dałem 
w tymże folwarku dziewce za półru- 
ka myta i na boty przyszło . 
pasturzewi myta i na hot y także za 
półroka dałem 
w lodzkim folwarku: 
za półroka pani stary myta i za \Joty 
tamże pasturce za półroka myta i za 
boty przyszło 
w galkowskim folwarku: 
pani stary myta i za boty za pólroka 
item pasturce za półroka myta i za 
boty przyszło 


- 


FI. 


.) 
,)  


1 


2 ! 


,} 


1 


8 
1 


10 
21 


6 


12 


l, 


11 


1 


20 


1 


20 


gr. 


deli.
 


6 


!) 


!I  


9 


2 


!) 


.) 


!) 


--
		

/Pomorze_020_11_199_0001.djvu

			17:1 


FI. 


gr. 


den. 


slosarzewi za robotę jego, którą robiei w 
zamku wolborskim dałem a , 15 
teszarzewi, który także w zamku robiel a 28 
temuż teszarzewi za klej do tej roboty a 1 
item dałem pieniędzy gotowych na woły, 
które Kamoczky i Szmigielski kUl)Ował. ,184 
item za mięso, które pan ZabinsJ.:i lmpował 
do beczek, dałem 
d S u m m a s u m m a l' u m wszytkicgo wy- 
datku 1 iW:) 


u 


16 


13 b 


9

-111/2 c 


2l/:!d - 


RATIO DE RESTA PROVENTUF:\I 
POST FACTAM r..ATIO
EM UELICTORUM a. 1582 e 


Ratio siliginis hiemalis: 
restabant post factam rationem ex 
anno 1581 et ex anno 15R2 siliginis 
hiemalis in grano last. 9 kor. 52 et ą. l 


Distributa: 
tegoż żyta oddałem na szkutę JMości 
do Gdm-łska na przedaj , , łaszt 7 [kor.] 15f 
tegoż żyta, iż beło niechędogie, prze- 
dałem go tamże ze spichlerza \\" Do- 
brzikowie 1\01'. 12 fJ 
tamże w spichlerzu z tegoż zboża 
uschło i przez zjedzenie mrszy nic- 
dostało miary kol'. .1 


a ;\ia marginesie innq rekq dodal/o: 2 b ViII/h (Iupi'fllw illilll ręhą i la .,al//(/ 
pr:::ekreś/o 1 1O: 10 jest liornoczkiernu fI. 6(,- 19'/" ol Szmigids"iclllll t I. (lIi" daje 
ię 
odcQ.'tać). c.\'a marginesie illnq rpl1q: h)Jlo I{'no mi ('sa Iwc/{'k 21: ohol: Q'fru: 3. 
'lic wl,'micI/iollU lU sunlO ll1)Jdath6w :::a decemlJpr :: pr:::clic::,pI/ia lI',\'IHlsi: fI.MI-5. 
d-d Reką h. Z przeliczeT/ia lV,vpada: fi. 1321 -S-C). 1'" 1,\'111 /"lIT/'nie=: rę/;/f h. 
notathi rachunkowe przekre!'/onp trI/dl/c do o(k,\'.Irlln'a,/ia i ::,-u::lll11ielli(/ c. Ya 
poprzedniej li. 143 u' formie t)Jtl/II/: RCllio de n'sta prO'o enl 1111 ID d.."b \ Ilolbo- 
riensis o. 1582; f J\'a marp,inesie rfl1q k. dmlmw: Z ter,o sit;' liT Gllmisl.1I nalllie- 
nu lo laszt. Ilmdr. 4, po fi. 29 cZ!lIIi II. 320-28. tl'oprml"inl/c :::1/1I1;r..,t: J IC) 101. 
II "I:a mar!J;nesie imlq rękq dodano: II. 4-24.
		

/Pomorze_020_11_200_0001.djvu

			li4 


z tegoż zboża odpuścieł JMość wy- 
miaru młynarce poczwiardowski[ej]a 
S u m m a distributionis , 


kor, 6 
last, 7 - 37 


R e s t a n t , lasti 2 - 16 q. 1 
b !tern te 2 łaszt, i kor, 16 q. l przedałem na różnych tar- 
gach. dlatego też różnie przedawane ; przyszło za nie 
fI. 80-28 b 


Ratio siliginis aestivalis: 
zostało beło in resta jarki kor, 27 


Distributa: 
które 27 kor, dałem zrobić na słody, 
z których pospołu z drugimi słorly in 
allno [15] 83 perceptis liczbę llczy- 
nię; restat ergo "łodu jarczanego kor. 27 


Ratio tritici: 
której belo zostało in resta 


kor. 126 et q. 1 


Distributa: 
na przód przedałem JeJ lwI'. ] 10 
per gr. 30; item pr:n,-if' napoły z wy- 
ką beło , kor. 1 a 
te dałem zrobić na słody ohroczne; 
item od tej wszytkiej pszenice, gdy 
się podsiewała na przedaj, beło po- 
śladu kor. 3 q. 1 c. który poślad da- 
łem zemleć dla cieląt folwarkowrch 
na ospę. 
Sumn'a distributionis 


eol'. 11:1 


q. 1 


R e s t a t słodów obrocznych 


kor. ] 
 


Ratio hordei: 
którego beło In resta zostało _ 


kor, 36 1 / 2 


· J..oncUldw II i el' ell'lI a b-b R"kłl J ipnickif'RO. c Ubok IQJtarta c
Jrn 3 


---
		

/Pomorze_020_11_201_0001.djvu

			175 


Distributa: 
ten wszytek dałem zrobić na słody, 
z których także liczbę uczynię z dru- 
gą perceptą słodów in anno 1583, 
n e s t a t słodów kor, 36 1 /2 


Ratio pisa rum: 
tego beło in grano reszty 
a w brogach kop 94 1 12. 
omłócieło się kop 2.1 man, 
Restant 


kor. 20 q.:3 


z których 
51, dały 


kor. 6,1 


s u m m a ll1 grano percepta 


cassulae 69 l /j! man. 9 
cor, 81 et q. B 


Distributa: 
z tej percepty wysiało Się grochu in 
anno 1;)83 we wszytkich folwarkach 
klucza wolborskiego . 
item przedałem go poddanym kor. 
S u m m a distl'ibutionis: 


kor. 39 
l 7 1 !j! pro fI. 13-2
 
cor. 56 1 i2 
COl'. 28 q, 1 


R e s t a n t in grano 
in acervis vero cassulae 69 1 /211 - 9, 


Ratio avenae: 


zostało beło in grano m resta owsa łaszt. 
miedzy którym owsem beło wyki 
item zostało w brogach kop 1276, 
z których dałem na sieczkę zrezać [s] 
wołom, gdy do Brzegu poszły, kop 
27; zostawało do młócenia w brogach 
kop 1249, z których omłóciłem kop 
1198, które dały owsa chędogiego łaszt, 37-29 1 / 2 
i k temu wyki łaszt, 4-29 


73 kor, 34 
kor. 311ii. 


Summa perceptae avenae in grano last.1J5 COl'. 32 1 12 


. Ił rkp. pC1prau żono ::amias': 77 


--
		

/Pomorze_020_11_202_0001.djvu

			li6 


Disiributa: 
naprzód hl auno 1[,83 wysiało się tegoż 
owsa we wsz
,tldch folwarkach klucza 
wolborskiego , łaszt. 26-43 1 12 
item odesłałem tegoż o\\sa do Wloczlawka 
(lla potrzeby Hlości . łaszt. 24-
8 
item in anno eodem tegoż owsa przeda- 
łem . łaszt. 20-47 1 /2 pro fI. 161-28 
item JMość ksiWlz hiskup odpuścieł ubo- 
gim wdowom i po,ldanym inszym w kluczu 
wolborskim owsa dannego. który do tej 
liczby przynależał kor. !14 
item na woły ruskie, które zimowano w ldu- 
czu wolborskim. których 1)l'ło 103, wyszło 
wyki , łaszt, 5 i pół korca 


s u m m a d i s t l' i b u t i o n i s facit 


last, 78 eol', 3 1 : l 


R e s t a n t lasti in grano 37 et coreti 29 et in acervis 
cassulae 51. 


Ratio ciceris: 
zostało beło in resta in grano tatarki 
a 'v hroku kop 20, które omłócono, dały 
Summa ]1erceptae: . 


kor, 5 
kor. 43 1 / 2 
COl'. MO 12 


Distributio: 
naprzód wysiało się jej we wszytkich fol- 
warkach klucza wolhorskiego 111 anno 1583 kor, 26 q. :
 
n e s t a 11 t in grano . eol'. 21 q. ;
 


Raiio scrnti: 
zostało beło w kopach ]1rosa kop 17. z któ- 
rego namł6cono kor. 11 I 1
 


Distribnta: 
III anno eodem \'idelicct 15R3 w-,'siało się 
go na wszytkich fol"'aJ.kach kluczn \\'olbor- 
Rkiego . kor. .1 
nest
1nt COl', 101f
 


........
		

/Pomorze_020_11_203_0001.djvu

			in anno 1583 wysiało się go na wszytkich 
folwarkach klucza wolborskiego 
item panu staroście wolborskiemu na jego 
ordynacyją wyszło 
item do folwarku szmarzewskiego i wiader- 
niczkiego na żywność 
item do folwarku grabiczkiego i sczukwin- 
skiego na żywność 
item do folwarku laznowskiego i popie law- 
skiego na żywność 
item do folwarku podzamkowego i komor- 
niczkiego 
item na rzemieśniki i sługi J:Mości przez 
rok 1583 wyszło , 
item na żaki laznowskie in anno eodem \"i- 
delicet 1583 wyszło na rok kor, III'!. 
item przedałem go w tymże roku kor. 2 a pro fł. 1-2 d 
S u m m a d i s t l' i b u t i semnns 


Ratio canapae: 
zostało beło siemienia konopnego de anno 
1582 in grano 
Distributa: 


Restat 
R e s t a t autem włókna 


Ratioseminis lini: 
którego beło zostało in grano , 
item jam go kupieł na nasienie 
S u m ID a pel'ceptae 


Distributa: 
in anno 158:3 we wszytkich folwarkach ldu- 
cza wolborskiego wysiał 
item panu staroście wolborskiemu . 
R e s t a n t COl'. 2 1 /2 et włókna 


8-8 Dodane na margincsie inną rf:hą. 


12 


17i 


COl'. :1;t 


kor. l()I/! 


kor, 


3 


kor, 


1 1 12 


kor, 1 f/
 	
			

/Pomorze_020_11_204_0001.djvu

			1,8 


Ratio brasei triticei: 
którego beło zostało in l'esta . 


kor. 57!/! 


Distributa: 
ten wszy tek przedałem, ut in regestro pcr- 
ceptarum pecuniarum apparebit pro fI. 70-71/23 
Restat. O 


Ratio brasei hordeacei: 
tego zostało beło in resta 


kor, 35 q, :3 


Distributa: 
ten wszy tek przyjąłem ad rationem drugi 
liczby in anno 1583 cum percepta drug'ich 
słodów, z którego z drugim pospołu Jiczbę 
uczynię. 
R e s t a t teg'o słodu kor. :
5 q. 
 


Ratio Jacticiniorum et Jardi: 
tych rzeczy wszytkę resztę pozostałą de anno 1582 poło- 
żełem cum perceptis similibus anni b 1583. z czego wszy\.- 
kiego tamże będzie liczba dostateczna. 
R e s t a t ergo masła fasek 4 1 /2; restat gomółek kop 20, 
item połci mięsa 12, item sadeł wieprzewych 6. 


Ratio caponum datialium: 
których beło zostało in resta 3RI. 


Distributa: 
te przedałem wszytkie, ut in regestru 
ceptarum pecUlliarum apparebit , 


per- 
c pro fI. 

-3 c 


a Suma dotlarll.l illll'l rf:kq b II rkp. IVshreslO1W: proesenris. c-c Dodano 
lIa marginesie rr:kq K 


.-.
		

/Pomorze_020_11_205_0001.djvu

			1i9 


Reszty z pierwszej liczby. 
Summarum 


, fI. 9:
-

-f' 
, fI. 871-22 a 


b S u m m a l' u m okrom reszty Jl\Iości 
liczby . fI. 111 l-l ?i-9 hr 


Restat jeszcze słodu jareg'o żyta 
pszennego obrocznego 
jęczmiennego słodu 
grochu in grano , 
grochu in cassulis 
owsa m grano 
in cassulis 
tatarki 
prosa . 
konopnego włókna 
lnianego włókna 
[siemienia] 
masła 
gomółek 
połci mięsa 
wieprzowych sadeł 


kor. 27 
koJ'o 1:
 
kor. 72 1 h" 
koJ'o 28 1 /4 
f)
II/:? manip. 9 
łaszt. 
7-29 
;jl 
]\01', 21 3 /4 
kor. 10 1 '2 
kiL 72 
kit, 10;) 
kor. 21/-! 
fasek .11/2 
kop 
() 
l:? 
() b 


RA TIO PECUKIARUM DE PROVENTIB1TS CLA VIS 
WOLBORIEKSIS a. 1582 PERCEPT ARlj:;\f 


Za żyto we Gdańsku prze dane , 
naprzód za 12 kor, żyta ex resta anni 1 fi
2 po 
12 gr. uczyni 


fI. :1
()-

 
 


fi. I-
I 


a II' rhp. nad t
m: 868-28; przerobione :z: 808 -26' ',hit' li. ::b,' l,r:::.dm'
/olle; 
:z: przeliczenia wfpada: 874-23. b-b R(,'1;q k. - .I('.	
			

/Pomorze_020_11_206_0001.djvu

			180 


item za pszenicę pozostał:! ex resta anni elUS- 
dem kor, po 30 gr., uczyni . fI. 110 
item za grochu kor, 17l/
 ex resta anni eiusdem 
diverso modo venditis fI. n-
8 
item za owies de resta anni eiusdem za 20 łaszt. 
i za 47 1 /'1. kor" którym na różnych targach 
i po różnych pieniądzach przedawał, przy- 
szło za ni , 
itf'm za pozostałego słodu de resta ann i eiusdem 
za 57 1 /'1. kor., różnie przedanego, wziąłem 
item za 2 kor, siemienia konopnego de resta 
anni eiusdem po gr. ib l / 2 
item za kapłuny pozostałe cłanne ex anno 158
 
in numero 381, każdy po gr, 3, uczyni 
item resztej pieniężny de perceptis eiusdem anni 
zostało belo przy mnie post factam rationem 
item za 2 łaszt. żyta i za 16 kor, q, l różnie 
przecłanego wziąłem 


s u m m a pCl'ceptarum peCUlllarllm facit 
S u m 111 a l' u m okrom reszty 


fI. 
n ł-
8 
fi. 70- 7 1 /'!. 
fI. 1- .) 
fI. :

- :
 
fI. 
.
 .),) I 
..)--- :'! 
fI. 80-
H 
fI. H71-
:; .ł 
fI. 1101--
8--!"I ' 


D i s t l' i IJ u t i o e a l' u n rl e m p e c u n i a r u m p e l' c e p t a l' li łIl 
d e p l' o y e n t i b u s a n n i 1582 
Naprzód zapłaciełem w Ploczku od spichlel'za 
dobl'zikowskiego, który beł najęty dla zbo- 
ża wolborsldego in anno 1582, od którego 
dałem , fI. 

 
item zaplaciełem panu Zapolskiemu lIrgeltll, 
kh>ry w tym roku odprawował sprawy wszy t- 
kie prawne w kluczu wolbol'Skim przypa- 
dające . fI. 
() 
item poborcy salarium od Jl\lości naznaczone- 
go za ten rok fI. 20 


a II rltp. plIprcm';onp 
am;a
r: i93 24. P011linit;ta tli ::.o.
taln pO:::.}.'CJa: 320-28 
za .i:!Jto. h n rhp. popraU';I"/>' -::arliinst: 1114-15 -9; tplI ca/
' 1l';C'rs:: dor;sanr 
;lInq rt:hf!: 11Or. str. l iQ, pr::.rp. c. 


I
		

/Pomorze_020_11_207_0001.djvu

			181 


itelIl panu stal'Oście wolborskiemu dałem resztę 
pieniędzy korzennych, jemu od JlVIości na- 
znaczonych pro anno eodem fI. 20 
item z tychże pieniędzy zapłaciełem panu Ja- 
nowi Gomolinskiemu, kasztelanowi spiczy- 
mierskiemu, za 14 łaszt. owsa i za 14 kor, 
po gr, 10 i za 3 kopy karpi po zł. 8, uczyni fI. 308-20 a 
item tych pieni
dzy resztę oddałem do skarbu 
J
lości fI. 337- -1 
S u m m a expositae , fI. 793-24 
Restat b oddana do skarbu J1.Iości fI. 80-28 b 
Hem wziąłem za 10 wołów pierkowskich per fI. 9 1 /2. uczpli 
fI. 95; te pieniądze także oddałem do skarbu JMości, 


c et auscultata pel' me J oannem Lypniczl{y c 


RA TIO DE REST A PROVENTUUM CLA VIS VUOLBORIENSI
 
ANNI 1582 POST FACTAM RATlONEM RELICTORUM IN ANNUM 15S3 
IUXTA HOC ORIGINALE REGESTRU1vI SPECIFICATA aprzód r a t i o d e b l' a s e i s: 
zostawało słodów obrocznych kor. 112 Q. l, 
słodów samych jęczmiennych in resta beło 
item z jęczmienia in resta pozostałego uczy- 
nieło słodów , 
item z jarego żyta in resta pozostałego 
uczynieło słodów , 
item z pszenice d ,,'yczasty uczynieło ob- 
rocznych słodów 
S u 111 m a ut supra 


to jest: 
kor, 33 q, :
 


kor. 36 1 /! 


kor. 27 


kor. 13 
COl'. 112 q, l 


Ratio de eisdem : 
te wszytkie słody wydałem Pl'ZY J:Mości na plwa obrocz- 


8 JJ rchopisie na prall'
'm mar
inesi(' dodano: de relenlis inlelliRe; :z.daje si
, 
te sic to odnosi do piedu popr'Z.ednich po'Z.scji; pod tł/m dwa w}lra'Zł} w}}ma'Z.ane 
i niec'Z.}.lt. b-b Rehą J. Lil'nichiego zamiast pieTlL'otnie napisane!!o O. JV t}lm ra- 
cllUnhu nic 'Została uw:z.glcdniona suma n. 320- 28 za 7Fto SlJT'Ledane IV Gdańsku, 
zob. w}}:::.ej. c-c Rckq Lipnickiego; na marginesie tq samq rekq ,'ide de hoc tu \\'0- 
lowski liczbie. d JV rkp.: spenicze. 


.....
		

/Pomorze_020_11_208_0001.djvu

			lS
 


ne, ut in regestro rationis anni 1583 
eorUll1 bI'aseorull1 coniuncta est cum 
\'idelicet anni 1583, 


:1 Pl1are hit, u hi rcsta 
percepta anni iIlius, 


Restat 


(I 


Ratio p i s a r u 111: 
re
tabant in 


pisa ru 111 
restabant item in cassulis 
quibus trituratum est 
S u ll1 m:1 perceptae 


grano post ultimam rationf>m de anno I:)H
 
COl'. 28 et q. 
 
plsart1m cass. 69 manip. 39. ex. 
COl'. 100 q. 1 ił 


COl'. 1
81/2 ił 


Distributio: 
JIaprzód in anno 1583 oddałem go do SpI- 
żarnie JlI.!ości [w] Wolborzu , 
itcm posłałem gu do \Vloczlawka na po- 
tl'zebę JMości 
item grabarzewi od roboty stawu przy \Vol- 
borzu 
item ll1ularzewi od roboty zamkowy [w] 
'\' olborzu , 


item żahińskiemu za wohni do Brzegu dałem 
b item panu Marsiczkiemu pożyczełem etc. 
S u m m a distributionis 
Restant 
Venditi pro fł. 


lwI', 16 1 /"!. 
kol'. 2:
 
kor. i) 
km', .) 
kor, .) 
kOł'. 2b 


COl'. -tH li
 c 
car. 78.1 
7
-21. [quil in thesauł'um iam dati. 


Ratio a\'enae: 
7ostawa}0 post fadam rcltionem in acel'- 
vis cass, 31, ex quibus cassulis datae sunt 
in Dl'zegum pro babus cassulae 26 et cas- 
slIlae 2;) tt ituratae sunt, ex quibus h'itu- 
nlti sunt eol'. 10 
item zostawało III grano post ractam ra- 
tionel11 owsa łaszt. :17-
!) 


. 


S II m m a perceptac <\\"(:,nae 


last. :1
-!
 


ft l'ol'rarl'itJlIP -::amiasl Iic-::b,I!, która sif: /lie daje od,.-::t'U" b-b Doda/le 1'0-::- 
/lił'i Iq sumą rf:/:q. < Z l'r::('lic:::elliu IL',t'...ada: 50'..
		

/Pomorze_020_11_209_0001.djvu

			18J 


Distributio: 
naprzód posłałem tego owsa do \Vlocz- 
lawka na potrzebę JMości 
item [w] Wolborzu na potrzebę JMości 
oddałem tego owsa , 
item na ospę wołom ruskim, które beły 
zimowane in anno 1583, dlatego iż beł 
napoły z wyką, dałem , 
item darował JMość X. Biskup tego owsa 
trybunalistom do Piotrkowa 
S u m m a distributionis 
Restat 


łaszt. 27-HJ 


łaszt. ,1-4
1 


kor, 4fI 


łaszt, 
last. 


5-22 


38- !) 
li 


Ratio c i c e l' i s, s c l' U t i, s e m i n i s l i n i, s e m i n i s c a n a - 
p a e, I a c t i c i n i o l' u m e t l a r d i: 
te wszytkie rzeczy, co ich jedno beło in resta zostało, od- 
dałem do spiżarnie JMości in anno 1583, z czego też in 
anno eodem liczba złączona cum anno [15] 83 dostatecz- 
na będzie uczyniona. 


Restat O et nihil ultra. 


INVENTARłUl\I ET RATłO PROVENTUUM 
CLA VIS RACZI
ZENSIS IN AKNO DOMINI 1582 


Miasteczko Racziasz 


Vv tym miasteczku jest włók osiadłych 29, na których siedzi 
mieszczan a, płacą czynszu de 27 1 / 2 włók pcr gr, 48, a z jednej 
włóki zbrzeżllcj pł
cą gr, 40, a z pół włóczka jednego też zbrzeż- 
nego płacą gr, 1;); item jest też tam drugie pole, które zową Po- 
dolini b; tamże w t
'm polu mają mieszczanic po sztuce rolej, 
z których sztuk także płacą czynsz rozno: item są też tam ogrody, 
które ZOW
! \Yoli
., z których czynsz płac
! także rozno; item są. 
też drugie ogrody. l\tóre zową l\Iorgami, z Idórych także czyns7. 
płacą rOZllO c; iŁcm Inia11Pg-o z kożdej włóki placą per gr. 2 przy 


. 110.". 11;'- pod"",/. h J I rl:p. II PodoI in. < n rhp. 11 inną ręką u dolu 

Irulll<': hem rqwrilIH ill ,lIh (lClHi privilep,io. quo(\ debuet illi, esse naulum 
epis("opi. ruil <]\11'111"1111 slIli- ('Hrq
illm ol'pidum 116 mamos IwLens. sed nun(" 

ł!
ri ip
i arhnrill\l
 lII"r.lli
 oh..ili sunl.
		

/Pomorze_020_11_210_0001.djvu

			1M 


czynszu; item mieszczanin każdy, który piwo warzy, WInIen dać 
miarę słodu do zamku od całego słodu, którego tego roku dostało 
się miar słodu jęczmiennego l
O, a przy kożdej mierze ten, kto 
warzy, powinien dać kotłowego gr, 2; dostało się w tym roku 
słodu jęczmiennego miar 150, a przy kożdej mierze dawając pie- 
niądze dostało się , fI. lO 
Sciendum est, iż dwie mierze wierzchowate słodu uczy- 
nią jednę ćwiertnią wierzchowatą, a 13 ćw. uczynią 
cały słód, których się tego roku dostało ćw, 72, pel' 
gr. 10 facit fI. 2... 
Hem tamże też bywają jal'luarczki dwa: jeden na 
ś. Małg'or.latę, drugi na Ś, \Vawrzyniec; dostać się 
może na obadwa targowego plus minus fI. 11) 
Hem tamże przy wsi Tupadłach jegt brzeg wislny, któ- 
rego przedtym najmowali mieszczanie fI. 2, ale ro- 
ku tego był dzierżany przez Łukasza Otte, przeto 
go pożytek żaden nie był, 
Przy tymże miastec?:ku jest m ł y n w i e t r z n y, 
W którym słody mielBją; item m ł y n (lrug-i wo d n,\' 
Kuczek; w tym też młynie słody miela.i
, z kt6reg'o 
ratione census młynarz płaci fI. :
 
Drugi m ł y n Koth - młynarz na trzeciej miarze; wy- 
mierzyło się tego roku w tym młyni(' \"idelicet żyta 
metr. 58. 
l'amże przy tym miasteczku jest wójtostwa włók 8, 
które na folwark JMości obrócono, - Tamże przy 
tym miasteczku jest sad zamkowy, w którym już 
drzewo stare, tego roku owoc z tego sadu przedany fI. 
.I 
R z e ź n i c y tego miasteczka wszysc,\' plac
 ł o .i u kamion sześć. 


Nomina incolarum Lanei Gr. dell Nomina incolarum LallC'i Gr. dpn. 
\Virzikowskya Ga
\Tdzina ostro w- 
z Podolya płaci Ij nego 1 
z Wolej -1 Reznik ostrownego - 1 
ostrownego 1 KroI ostrownego 1 
Matias ostrow- Skwierczich 
nego 1 ostl'o\\'ne
w 1 


. 


e n° rllp. I lrhcja Ilieiasrw; podano :m rkp. II.
		

/Pomorze_020_11_211_0001.djvu

			lh:; 
Nomina incolarum Lanei Gr. den. Ncmina incolarum Lanei Gr. den. 
Niedostalo 1 50 \3 ostrownego 1 
Z Podolya 6 Grabek 1 50 
z W oley 11 z Podolya 9 
ostrownetro 1 z v.,r olej 11 
Dokupich 1/2 a 25 morgowego 4 
z Podolya 3 ostrownego 2 
z W oliej C) l!) pyatek 
.:> ostrow- 
morgowego 2 nego 1 
ostrownego 1 z Podolia 7 !) 
Byely 1/2 "- 25 morgo".ego 
 
z POdolya 6 Scz(>czina :)0 
z \V oliey 11 z Podolia 6 
ostrownego 1 z Wolej 7 q 

Iilkus 1/2 a 25 morgowego a 
z Podolya 9 ::\Iisior 1/2 " 25 
z W oliey 7 1 / 2 Podolia 6 
ostrownego 1 z 
Bielyk ostrow- z \V oley 7 n 
1 morgowego 9 
nego ostrowncgo l 12 
Dura ostrow- 
nego l Cziechoćki 1/2 a 25 

Iazurek l 50 Z Podolia 6 
Z Podolya 12 z \Voley 7 9 
z \V oliey 11 morgowego 1 
morgowego 5 ostrownego 1 12 
ostrownego 1 \V olski iż z brzega l 10 
Dokupisek 1/2 a 25 z Podolia 9 
z Podolya 12 z \Volej 3 l;' 
z \V oliej 11 ostrownego 1 12 
ostrowncgo l Zawalidroga 1/2 a 25 
Macziora z Podolia 6 
. ostrownego 1 U z W oliej 3 15 
Pekata ostrow- morgowego 2 
nego 1 ostrownego 1 12 
Du biel z Podolia 6 Sobieray z Podolya- C) 
u 
z \V oliey 
 !) ostrownego l 
B l'=:llpclniollo ::: rhp. II. 
I
		

/Pomorze_020_11_212_0001.djvu

			186 
Nomina incolarum Land Gr. dell. Nomin
 incolal'um Lanci Gr. den. 
Niezuozi 1/2 a 25 morgowego 2 
z Podolya 6 ostrowllego 2 6 
z \V oliej 7 1 /2 Kraska l 50 
morgowego l z Pocłolya (-j 
ostrowllego l z W oley 7 
 
C;orczilla z Podolia- li morgowego 6 
z Woliey .J 1:) ostrowllego l 12 
.J 
ostrowllego l Thkacz z Wolej 7 J 
Krzećk 1 50 morgowego 2 
z POcłolyn () ostrowlll'g"o 1 
z W oliej 21) Rzatki 50 
morgowego ., z Pocłolya 6 
.1 
ostrowllego z Woliej 11 

Iarzec z Podolya .J morgowego 2 
,I 
ostrowllego 1 ostrowllcgo l l
 
Pajank 1 1 /2 75 Kolodziejka 
z POdolya 18 z Wolej 3 15 
z Wolej 15 ostrowlleg'o 1 
morgowego 6 Veronika I':! i\ 23 
ostrowllego 2 .; z Podolyn f1 
l\lielczarz 1/2 d 2:> z W oley 7 9 
Podolyn ., ostro\Vllego 1 1
 
z ., 
z W oliey 7 !1 Doczierpial 
ostrownegu l z Podolia 6 
z \V ole)- 3 1:> 
7.iolo 1 :)0 os1 rowlll'go 1 
z POcłolyn 12 Dwojcza ostro\\"- 
z Wolej 11 llego 1 
ostrownego 1 l:
 Pmkop z GOJ')" 1'2, et 25 
morgo" ego 5 z Pocłolin 11 
7.cłun )';! a <)- Wole.i CI 

:-. Z o, 
z POdol)'a 6 ostrowllego 1 
z W oliej 7 
, mant b 1 fłO 
ostrowllego 1 Grom 1/ 2 a 2G 
Disk 1/2 a <)- z Podolia () 

,) 
z WOli('y CI ł ') z Woley 7 rl 
.... 
. l':r:llpl'l"i""f) :r: rhp. II. b II rhp. II: BlaUlh. 


)
		

/Pomorze_020_11_213_0001.djvu

			1", 
NOl1lina incoial'um Lanei Gl'. den Nomina incolalum Land Gr. den. 
morgowego 2 z Podolya 6 
ostrownego ostrownego 1 
Korzonek 1/ 2 a 25 Bakalarz lf2a .)- 

.) 
z Woliej 3 15 z Podolia 6 
z Podolya 6 z \V oley .) li) 
.J 
JIlOl'gowego 2 ostrownego l 
ostrownego l 12 Dinda I/'.!. a 2i) 
Pizdigan l 50 z Podolya (1 
Z Podolya 6 Z Wolej 7 :) 
z W oliej 7 :J ostrowncgo l 12 
morgowego 1 Golebowsky 1 :,U 
ostrownego 1 z Podolya 6 
Serzisko'b 50 z Wolej 11 
/. Podolya 6 morgowego 1 
z Woliej 7 9 ostrownego 1 12 
ostrowncgo 1 12 Diro z Podolya 3 
BrzoskCl II'.!. a 2!) Z Wolej ... l:) 
u 
z Wolej 1:) ostl'owncgo 1 
z Podol);a 12 l\leza z Podolya 6 
morgowego 6 Wolej ... 1:-) 
1 z .J 
ostrownego ostrownego 1 
Karczewski 1/ 2 a 25 
z Podolya 6 Prus z Podolya 6 
Z Wolej ... Hi 
z Woliej 7 a .) 
morgowego 1 ostrownego 1 
ostrowl1ego l Lysoń z Podolya 9 
C-rzesk li'.!. a 25 Z Wolcj 7 !} 
z \Yoliej .) ostrownego 1 
i) 
z Podolya 6 Mngda z Podolya li 
ostrowncgo ] 1
 z Wolcj 7 9 
Ostatek l,,! a 2;) ostrownego 1 :
 
'Yachnlka 1/'2, a 25 Farfaćki ostro\\'- 
z Podolya (j nego 1 
z Wolej 3 13 Zclya:mi 1 
ostro\\'nego 1 .Tozwowa 1 
nazni ratione iż P('tercl, II'.!. " ,)- 
-.) 
na l;:ońcu Ih a l:' z Wolej ... 1:> 
.J 
n '":::upclniOlln :: rhl'. 11. h n rhp 11: SIt "ni-l-o 
j 


- 


-
		

/Pomorze_020_11_214_0001.djvu

			Ui8 
Nomina inco:arum Lanei Gr. den. Nomina inco!arum Lanei Gl'. uen. 
Karkoska Z Wolej l l:i Su 'nm 1 
ostrownego l Niedbalo 1 
K usnierz 1 Gl'ziwac :1 
Marsalek 6a Erasmus 
W oley 3 15 1/ 2 b 
5 
z 
ostrownego 1 12 z Wolej 3 15 
Perzowa 1 ostrownego 1 
Pulbotek z Wolej 7 9 morgowego 1 
ostrowllego 1 6 \\Toźny Ih b 25 
Seroka z Pojola 3 z Wolej C) 15 
v 
z Wolej 7 D ostrownego 1 
morgowego 9 'fen ratione ser\'itii nie płaci. 


S u m m a czynszu gołego z miasteczka czyni fI. 72-29-3, 
S u m m a intraty" szyćkiej z miasteczka oprócz łoju czyni na 
ten rol{ fI. l3
-29-:3, c żyta wymiarnego mett". 58, słodu j
cz- 
miennego wymiarneg-o metr, 150 c, 


Wieś Dambrowka 
Pustych włók 3, osiadłych włók 9, Włók osiadłych Ul 
supra 9, na których siedzi kmieci 9, płacą czynszu z każdej włó- 
ki osiadłej na Ś, Marcin per gr, 60, a z każdej pustej t[l kże gr. 
1>0. - D a il tej wsi: kurów płacą per 4 [s], facit kurów 	
			

/Pomorze_020_11_215_0001.djvu

			189 
Nomina colonorum Possessi DeserU Gl'ossi Kury Owies Konopie 
Marcin Suban 1 t/ 2 90 3 1 1 
Wiencław Senk 1 60 2 1 1 
Stanisław Marek ] 60 2 1 1 
Sebastian Przibil 1 60 2 1 1 
W ojciech Wilk 1 P/2 150 5 1 l 
Lukasz Lyatossi l t/ 2 90 3 1 l 
Summa pro\'entus: czynszu fI. 24. kurów 18, owsa ćw, g, 
konopi kit 4-6 a, 


Wieś Strassewo 
Sołtyskich włÓk 2, pustych włók 21, folwarkowych b, plebań- 
sldch b, osiadłych 12. - W tej wsi włók osiadłych 12, na których 
siedzi kmieci 12; płacą czynszu na Ś, Marcin z każdej włóki 
osiadłej per gr, 32; z pustych włók płacą per gr. 32, - D a ń 
tej wsi: kapłunów płacą z włóki per 2; jajec płacą z włóki per 
20; kurów wie cnych per 1; pieniędzy wiecnych płacą gr. 12; 
owsa wiecnego płacą per metr, 1 1 /2, - D n i zaciężne: ta wieś 
na swym folwarku robi :3 dni w tydzień; podwody gdzie każą 
powinni, 
K a c z m a: przy tej wsi jest kaczma, z której płacą gr. 48, 
D z i e s i ę c i n a: dziesięcina po tej wsi snopowa przychodzI 
do stołu Jl\fości księdza biskupiego. 


Nonlina colo nor um Lanei Lanei Grossi CllpO- Ovorum Gaili Avena" 
possessi impossesi nes coll. 
\\' ojtek Conitor 1 2 96 2 2U l tlI:! 
Klemens Pedinek I II, 
 80 2 2u l 11/z 
\Vłodarz Jan l 2 96 2 20 1 lti:! 
Maciej Ozar l 2 96 2 20 1 Pi:! 
Symanek l 2 96 2 20 l lt l,! 
Koniewicz l 2 96 2 20 1 II h 
Marcin Lissi l 2 % 2 20 ] 11/
 
Wencław Perz l 
 96 2 20 1 III'! 
Stanisła w Domza l l 2 96 2 20 1 Iti, 
I. 
Marczinek l 1 6.1 2 20 1 lllł 
Lenart lloliga l l 61 2 20 1 lli
 
Bartholomaeus Pacholek l l I li. 80 2 20 l li i:! 
B J...ila 12 garści; ;:;ob. 1łiżej wieś Turz1ło i pas.
. Z pr
plic'Ze1łia 1L',t'p(l(la: ku- 
rÓII' 24. rc.'=./a sil,' -:.r.acl::.a. b Lic'Zb
1 nie pOdlIllO.
		

/Pomorze_020_11_216_0001.djvu

			190 


K a c z m a: kaczmarz 
Obiednego płacą wszyscy. 
wiecnego płacą , 


gr, -tS 
10 
1
 


" 


s u m m a: census fI. 37-16, caponum 2-1, ovorum cap. -1. 

allorum colloquialium 12, avenae colloqualis metr. 18. 


\V i e ś B l' Z e z n o 
Sołtyskich włók 3, pustych włók 1-1, osiadłych włók 7, - 
\V tej wsi włók osiadłych ut supra 7, na których siedzi kmieci 7: 
płacą z każdej włóki osiadłej czynszu na Ś, Marcin per gr, 32: 
z pustych włók płacą per gr, 32. - D a ił tej wsi: kurów płacą 
z włóki osiadłej per 2; kurów płacą z włóki pustej per 2; kurów 
wiecnych płacą per 2; owsa wiecnego płac
! per metr, 1; pienię- 
dzy wiecnych płacą gr, 18, - D n i zaciężne: ta wieś robi 3 dni 
do folwarku a raczieskiego; podwody do \Y1oczławia, do Thoru- 
nia po,,-inni, 
S O ł t y s t w o: W tej wsi jest sołtystwo, którego s<
 :
 włóki; 
sołtysem tego sołtystwa Jakub Krusienski; ten służbę powinien 
jako i ińszy sołtysi. 
D z i e s i ę c i n a: dziesięcina po tej wsi przychodzi do stołu 
Jl\lości księdza biskupieg-o snopowa, 


Non1ina coionorum Lan('i Lanei Gl'o!"si Galii A venae 
possessi impossessi colJ. coli. 
Jakub Piotr 1 2 96 () 1h 
Jendrach 1 2 96 6 1 
Zasada 1 2 % () 1 
Sebastian Ruta 1 2 96 () 1 
Pćłweł Olsak l 2 9() 6 1 
Jadwiga P,vatkowćł 1 2 96 (1 1 
.Jan l\Iathka 1 1 64 -t l 
Adnwatus Krusinski c 1 32 2 
Obiedne: 
sołtys ohiednego płaci ]2 
wif>ś wszyćka płaci ohiednego 18 
S u m m a: census fI. 23-12, l,urów J2, owsa nwtl', 7. 


8 II rll!,. J!: slms7.('u'sldep,o i rBczi('skic
o. b '" r/q). l la rubrrha nie 
a- 
/,eI1li01l(/. . II rhp. II: ł\rus
ills"i.
		

/Pomorze_020_11_217_0001.djvu

			191 


Wieś Chlewiska 
Plebańskich włók 2, sołtyskich 2, pustych 1112, osiadłych 4 1 /2, 
- W tej wsi wlók osiadłych ut supra '1112, na których kmieci sie- 
dzi 2; płacą czynszu z każdej włóki osiadłej pel' gr. 24; z pu- 
stych także per gl', 24. - D a n i: kurów z włóki osiadłej i pu- 
stej per 2, jajec z pustej i osiadłej per 10; obiednego sołtys płaci 
gr. 12. - D n i: ta wieś powinna rohić do zamku a raczieskiego 
3 dni w tydzień pieszo, 
S o ł t y s t w o: w tej wsi sołtystwa ut supra włók 2, z których 
sołtys służbę tak samo jako i inszy sołtysi powinien. 
D z i e s i ę c i n a: dziesięcina po tej wsi p1'Zychodzi do stołu 
JMości księdza biskupiego, 


Nomrna colonorum Lanei poss. Lanej deserU Grossj Capones Ova b 
Piotr Sczepan 2 l / ł 2 1 h 108 8 45 
Wyth Zasada ,) I 2 1 h 108 8 41) 
- ł 
Obiedne: 
obiednego sołtys płaci - 12 
S u m m a: census fI. 7-18, kurów 16, jajec kop. 1-30. 


Wieś Otluczino 


W tej wsi włók osiadłych 8, na których siedzi kmieci 7, płacą 
czynszu z każdej włóki osiadłej per gr. 30, - D a n i: ta wieś 
dani żadnej oprócz czynszu nie płaci. 
D n i zaciężne: ta wieś dni ustawicznych do robót nie ma, 
tylko robi robotę pieszą do zamku, to co każą - to jest siana 
z łąk c sprzątają, łuczywo do zamku wożą; podwodę do Raczia- 
za, do Brzozego powinni. 
L ą ki: są też tam przy tejże wsi 2 łące, które do zamku sie- 
kają; teraz jednę dzierży młynarka Kotowa, z której powinna 
zapłacić gr. 60; drugą łąkę na dwór sprzątają, z której siana hy
 
może plus minus wozów 9. 
B ó 1': przy tej wsi jest ból' dobry, wszakoż teraz bardzo 
przez urzędlliki księdza Karnkowskiego, biskupa natenczas ku- 
jawskiego, spustoszony; w tym boru barci na ten czas zasiad- 


a n rhp. II: folwarku. b II rkp. I brah nUf!16wk6w. c n rhp.: lung; la forma 
pOU'lar
a sic c
<,sro.
		

/Pomorze_020_11_218_0001.djvu

			19<: 


łych mo a, od których miodu dostać się może kłoda 1. - G a - 
.i o we: ta wieś gajowego płaci od wiertła drew per gr, 2, 
M ł y n: przy tej wsi jest młyn na stawie, który staw zow;! 
Pogorzeliec; w tym młynie koło jedno korze [s] dno b, Młynarz 
na trzeciej mierze; wymierza się z tego młyna do roku videlicet: 
żyta ćw. a, pszenice ćw, a; wieprzów dwu winien karmić. 


Procop 
Czudnik 
Kaspar Blaut 
Kopacz 
S u m ma 


1/2 
1/2 
lI'/. 
1/ 2 
census fI. 


15 
15 
15 
15 
3, c żyt" 


Nomina colonol'um Lane} Grossj 
Komar młynarz lIr. 15 
Popielnik II'/. 15 
Bartnik 


Non1ina colonorum 


Lanej Gl'ossi 


wymiarnego a, pszenicE> wvmi.
r- 


nej 6. c. 


Wieś Brzoze 


Ta wieś Brzoze leży nad brzegiem wiślnym, ma włllk osiad- 
łych 1 1 /2; płacą czynszu z każdej włóki osiadłej per gr, 52 1 /2; 
pusty pół włóczek 1, z którego czynszu także gr, 52 1 /2, - D a n i' 
ta wieś dani żadnej nie płaci, jedno robotę powinni. 
D n i zaciężne: ta wieś dni ustawicznych nie ma do roboty, 
ałe robią, kiedy im każą, do Racziaza: brogi narządzają, łuczywo 
do zamku woż
, siana sprzątaj
, 
Bór: przy tej wsi bór jest nie mały, wszakże drzewa gOll- 
nego do budowania w nim prze spustoszcnic i wygajenie przez 
urzęrlniki x, Karnkowskiego nie najdzie. 
B r z e g wiślny : ta wieś ma brzeg wiślny, którego rybaey po- 
stronni, jako z Torunia, z Niesewi czasem za 12 złotych pl'zez 
obroku, czascm za 8 złotych z obrokiem 
 dni w t
'dzie{l naj- 
mują, 
K a c z m a: w tej wsi kaczmy ustawicznej nie masz, jedno 
gdyby kto piwo szynkował pr.lywoźne, winienby dać stawne. 
O s t I' Ó W d: przy tej wsi jest ostrów, który zow.! Brzosky; 
ten ostrow dzieli od królewskiGg'o gruntu wsi Złotory, do zamku 
Bobrowiniczkiego należącej, rzeka Debienicza, którego ostrowu 
pan Dzialinski, starosta bobrowniczki, J.('wałtem od czterech lat 
używa. 


8 llosc lIi(' podll1/U b II rkp. II ł-orZCCZlll'. c-c l':::llpelnio1lo ::: rhp. II. 
d II rkp. II illną rc:hą doda1l0 Il'I6k }lIt.
		

/Pomorze_020_11_219_0001.djvu

			193 


D z i e s i ę c i n a: ta wieś dziesięcinę płaci kapitule wlocz- 
lawskiej z każdego półwłoczka per gr. 30, 
G a j o we: ta wieś płaci gajowego, gdy się do hol'U gai, 0(\ 
l{ażdego wiertla drew per gr, 2. 


Nomina colonorum 


Lanei possessi Lanei imposgessi 


Gr.-den. 


Tomasz Blaut 1/ 2 :)2 9 
Erasmy 1/ 2 1/ 2 104 9 
Bartosz Kmiecz 1/ 2 52 9 
R z e k a: tego roku rzeki najął rybak z Thorunia i z obrokiem 
2 dni w tydzień 240 [gr,] 
S u m m a pro\'entus facit fI. 14-29-9, 


Wieś Psarzewo 
W tej wsi włók osiadłych 8, płacą czynszu z każdej \\,IÓki 
osiadłej per gr, 3 den. 9. - D a n i: ta wieś dani żadnej nie da- 
wa, jedno robotę powinni. 
D n i zaciężne: ta wieś dni zaciężnych ustawicznych nie ma, 
ale, kiedy każ
, do zamku sami sobą a nie bydłem powinni. [zl 
siekierami, do plewidła i do inszych robót, 
K a c z m a: w tej wsi jest kaczma, na którą kaczmarz ma 
trochę rolej, płaci czynszu z kaczmy gr. 15. 
L ą ki: przy tej wsi są łąki do zamku należące: ldórych 
uprzedawszy, może być siana plus minus brogów a 
B l' Z (' g wiślnr: ta wieś ma hrzeg wiślny , liŁórego przedtem 
najmowała taż wieś za pewną summę pieniędzy, a teraz tego 
brzegu Lukasz OŁŁa pussesorem za prawem swym, 
D z i e s i ę c i n a: dziesięcina po tej wsi przychodzi plc
nl- 
nowi raczieskiemu b, 


Nomina coionorum Lancic Gr.c den.. 


Nomina colonorum Lanei c Gr.c den.c 


1\1: ikołaj Ostatel
] :1 
, 
Baltosz Scz{:
czina 1 :1 fi 
Piotr Staniak ] :; 9 
l\iatiasz Guzek 1 :1 9 
K a c z m a: karczemnej roI ej trocha, 
S u m m a census fI. 1-9-9. 


Sczesni Pyterek 
Simon Czwik 
Jan Styl 


.., 
oj 


] 
] 
1 


.., 
., 


9 
9 
9 


.) 
" 


z której płacą [gr.] 11>. 


8 1.i..
l>a nie podano. h II rh,". II. do slolu J:\lci J..sl
dzll his.kllpicgo. 
< n rlip. I lira', no
l6Il'h';ll1. 


13 


r
		

/Pomorze_020_11_220_0001.djvu

			19-1 


Wieś Tupadły 
Pustych włók 2, osiadłych włók 2, - \V tej wsi włók osiad- 
łych 2, na których siedzi kmieci 4; płacą czynszu z każdej włók 
osiadłej na Ś, Marcin per gr, 3-9; także z włók pustych per 
gr, 3-9, - D a n i: ta wieś dani żadnej nie płaci, jedno robotę 
do zamku raczieskiego i straż powinni. 
D n i: ta wieś dni zaciężnych bydłem nie powinna, jedno pie- 
szą posługę do zamku strzec i robić, to co każą; powinni też być 
na posłudze w zamku, gdy Jl\lość X. Biskup w Racziazu miesz- 
kać raczy, 
B l' Z e g wiślny : ta wieś ma brzeg wiślny i z ostrowem, który 
zową Glogowi; tego brzegu winni by kmiecie używać do potrze- 
by zamkowej, a z niego albo rybami, albo kopę pieniędzy płacić; 
który hrzeg Łukasz OUa natenczas za prawem od Jegomości 
księdza Karnkowskiego, iż na ten czas biskupa kujawskiego, 
dzierży i onego do pożytku swego używa; tego ostrowa należy 
!)ołowica do stołu biskupiego, a połowica panów Gumienskich, 
D z i e s i ę c i n a: dziesięcina po tej wsi przrchoclzi pleba-- 
nowi l'aczieskiemu pieniężna. 


j 
. 


,  


N o 111 i n a c o lon o l' u m Lanej possessj" Lanej impossessi" 


GI"Ostii. 


Stanislaus Gbur 1/2 1/ 2 
l\I ikołaj Piotr 1/ 2 1/2 
Jadam Zasada 1/ 2 1/ 2 
Jan Chliep 1/2 1/ 2 
S u 111 m a census fI. - 28. 


7 
7 
7 
7 


\V i e ś T u r z 11 o 


Pustych włók 15, osiadłych włók 6 b, - W tej wsi ut supra 
włók osiadłych 6, na których siedzi kmieci 6; płacą czynszu 
z każdej włóki osiadłej per gr, 32, z każdej pustej włóki także 
per gr. :12, - D a n i: kurów z włóki płacą per 2; jajec płac	
			

/Pomorze_020_11_221_0001.djvu

			195 


D n i: ta wieś robi do folwarku raczieskiego 3 dni w tydziefl ; 
pod\\ody do Wloczlawia, do Thorunia, do młynów etc. powinni. 
D z i e s i ę c i n a: dziesięcina po tej wsi przychodzi do stołu 
Jl\Iości księdza biskupiego, 


Nomina colonorum Lanei Lanei im- Grossi Galii OVR A venRe Konopie 
possessi possessi coll. garści 
, 

 Wojciech Harczek l 2 96 6 30 3 6 
Marek Lucas l 2 96 6 30 .") 6 
,-) 

fichał Lucas l 2 96 6 30 3 6 
Franczek Eik l 1 1 /2 80 5 25 2 1 / 2 6 
Jan Grziwa a l 2 1 ,'2 112 7 35 3 1 /2 6 
Stanisław Piech l 21/!. 112 7 35 3 1 /2 6 
Peterek de Psarzewo 2 64 1 20 2 
ErasOl i z Drzozego 112 16 1 fi 1/ 2 
S u Ol ma: census fI. 22-12, gallorum 42, ovorum cap. 3-30. 
ave na e colloąuialis [metr.] 21. canapi kit 3 h, 


'Vieś l\Iliećkowo 


. 


Sołtyskich włók 3, pustych włók 1, osiadłych włók 10. - 
Vnók osiadłych ut supra w tej wsi 10, na których siedzi kmieci 
8; płacą czynszu na Ś, l\1arcin z każdej włóki osiadłej per gr, 24, 
a z pustej włóki płac
! gr, 30. - D a n i: kapłunów czynszowych 
płacą per :2; jajec czynszowych płacą per 10; płacą owsa per 
metr. 1, obiednego i [z] sołtysem płacą wszyscy gr. 24. 
D n i: ta wieś do fołwarku waJlOrskiego robi 3 dni w tydzień; 
podwod
 do \Vloczławia, (10 Racziaza, do Thorunia powinni. 
K a c z Ol a: w tej wsi jest kaczma okupna, na którą jest 1'0- 
lej trochę, płaci czynszu do roku gr, 20. 
S o ł t Y s t w o: w tej wsi jest sołtystwo. z którego sołtys po- 
sługę tak jako inszy sołtysi powinien etc. 
D z i e S i ę c i n a: dziesięcina po tej wsi przychodzi c na 
JMości ks. Sokołowskiego c. 


o II rhp II. Gnill'acz b Ił rhp I i II IJllmini('to: kurów łl"iccnych 21. 
c-c II rhp. I inną r('l:q. 


t
		

/Pomorze_020_11_222_0001.djvu

			L96 
Nomina colonorum Lanei Grossi Kapłuny Jajca OWiC3 \v. 
Adam 1\1 uskala 1 q, 1 30 2 10 1 
Sobiech Muskala 1 1 30 ,) 10 1 
" ... 
Blażek Knupas 1 1 30 .) 10 1 
.. 
Jadam Bergot 1 " 1 30 
 10 1 
Simon Muskala 1 " 1 30 2 10 1 
Grzegorz Soltys 1 " 1 3(1 2 10 1 
Simon Prussak 1 1 30 .) 10 l 
,. . 
Jan Bl'Oda 1 " ] 30 2 10 1 
de dese110 \'ero laneo ] om- 
nes sol\'unt ;10 
Obiedne: obiednego i [z] 
sołtysem płacą wszyscr 2 ł 
Kaczma: kaczmarz płaci 
z kaczmr na rok 20 


Summa: census fI. ]0-14, caponm11 16, O\Ol"Um cap, 
]-20, a\"enae colloquialis [metr,] 8, 


\V i e ś P l' Z i b i s I a w 


Sołtyskich włók 1, pustych włók 11, osiadłych włók 1-1. -- 
W tej wsi włók osiadłych ut supra 14, na których kmieci siedzi 
14, pbcą czynszu z każdej włóki na Ś, l\Iarcin per gr. 32, a z pu- 
!>tych włók płacą per gr. 30. - D a n i: kapłunów czynszowych' 
płacą per 2; jajec płacą z osiadłych włók pel' 10; jajec z pu- 
stych włÓk płacą per 10; kurów pospolitych płacą pel' 2: kurów 
wiecnych płac

 pel' ]; pieprzo\\'f'g'o daw:1j
 per gr, 2; konopi 
składają kit 7; obiednego wsz
'ćlm wieś płaci !!I'. 2R; obiednf'g"(' 
sołtys płaci gr. 12. 
D n i: ta wieś robi do swego folwarku 3 dni w tydzieil: pod- 
wody 	
			

/Pomorze_020_11_223_0001.djvu

			., 
197 
Nomina colonol'um Lanei Lanei Census Pieprz Ka- Jajca Kury Konopi 
possessi impossessi gr. gr. płuny garści 
Marcin Glamb l l 62 2 2 20 .
 ej 
.. 
Tomasz Kupich 1 l 62 2 2 20 " (; 
" 
Bienie}, Jakub 1 l 62 2 2 20 C) " 
., .) 
Jan Prokop l l 62 2 2 20 C) f' 
,) .) 
Wojciech Jurga l 1 62 2 2 20 .
 (. 
.) 
\Viencek Sczeczina l l 62 2 2 20 ., (. 
., 
. Marcin :\Iurc l l 62 2 2 20 C) 6 
.) 
Filip Stach l ] 62 2 2 20 ., (j 
., 
Walenty Janyk l l 62 2 2 20 " (j 
., 
E3 rtosz lVIiemiecz l l C 9 2 2 20 .
 I:; 
)- ,) 
Jan Recz l l 62 2 2 20 ., li 
,) 
:l\'Iarcin Kochanek 1 l 62 2 2 20 ., li 
.J 
Szymek Gajda l l 62 2 2 20 .) l. 
., 
Wojciech Nowak 1 l 62 2 2 20 C) (j 
.) 
Kaczm
rz: kaczmarz z kaczmy płaci gr. 20. 
O b i e d n e: obiednego wszyćka wieś płaci gr. 28; ohiec1nl'go 
sołtys płaci 12, 
S u m ma pro\'entus: census fI. 31-26 a, pieprzowego gl'. 2R. 
kapłunów 28, jajec kop 4-40, kurÓw wiecnych 42, ]wl1opi kit 7. 
owsa metr, 14 b, 
W i eś Parkanie 


, 


Plebańskich włók c, pustych włók c, folwarkowych w]ók " 
osiadłych włók d 121/2 d, 
'V tej wsi włók osiadłych 12 1 /2, na których siedzi kmieci l!: 
płacą czynszu z każdej włóki osiadłej na Ś. :.\Iarcin per gl'. (j.t. 
Desertae particulae sunt 6, z których różnie czynsz płacą; 
videlicet płacą z jednej gr, 10, a z jednej gT, 1-1. a z jednej gr. 
24, a ze dwu pel' gr, 32, a z jednej gr, 36, - D a n i: kapłunów 
z każdej osiadłej włóki per 2, jajec z każdej włóki piac1! per 11'; 
serowego z każdej włóki płac	
			

/Pomorze_020_11_224_0001.djvu

			r 


198  
I 


o g r O d n i c y: w tej wsi jest ogrodników 2, którzy czynszu 
żadnego nie płacą, jedno zaciąg do dwora. straż i z listy iść, 
gdzie im każą, powinni. 
K a c z m y: w tej wsi kaczmarzów jest 5, płacą czynszu każ.. 
cly z nich per gr. 20, ci powinni do dwora wszelką pieszą robotę. 
to co im każą, 
D z i e s i ę c i n a: dziesięcina tej wsi tak z pustych, jako i 
 
osiadłych włók przynależy do stołu ,J:Mości księdza biskupiego. 
p o ś w i 
! t n e: przy tej wsi jest 1'01 ej plebańskiej niwa, któ- 
rą z czynszu od plebana kmiecie orz;!; plebanem tej plebanipj 
Tomasz Rogalnis ze \Vloczlawia, 


. 


Non1ina colonorum Land Grossi Ka- Jajca Serowe Kury Owies 
płuny gr. [metr] 
Albertus I.'unia l H4 2 10 1 1 11/2 
Walenty Długi 1 G4 2 10 1 1 ll/
 
Jakub K u bas 1 61 2 10 1 1 [1/
 
idem de pal'ticula 10 
Sebastian J\Iaienek 1 G.t .) 10 l 11 '
 
włodarz ratione sen'itii 
non solyit 1 
idem de particula 
'J 5 9 den. 1 
. 
 
Jędris Le
siak () I .) 10 1 1 ll/
 
idem de particula 'hJ 5 9 den. 1 
,,- 
Maciej Wielgos7. 1 6-1. 2 10 1 l ll/
 
Szymanów Jan 1 61 2 10 ] 1 ll/
 
idem de particula :16 5 9 den. 1 
Jakub Dutka 1 G-I. 2 10 1 1 11/2 
Grzesko I/
 32 1 5 9 den, l l-l ą, 
Stach Nawrot 1/2 0<) l 5 9 den. 1 1-1 <1. 
,,
 
idem de particula 1-1 
Benach Palang 1 64 2 10 1 1 1 1 /2 
Staniak 1 6.1 2 10 1 l ll/
 , 
idem de pa t1:icu la 24 
Gorączi 1/ 2 32 l 5 9 den. l 1-1 q. 
O p; )' o d n 
 c y : Jan Sliachl<1 a, Wo i te k Fluc1ra a, 
d Brah dall}.'ch co do /JOwimw.';ci 


.
		

/Pomorze_020_11_225_0001.djvu

			199 


. 


Kaczmarze: 
Wojciech Wipichala 
Dolana 
Walenty żurek 
Siman Kaczmarz 
Grzegorz Kaczmarz 
W i e c n e : wie cnego wszyćka wieś płaci [gr,] 36. 
S u m m a provcntus: census fI. 34-13, kapłuny 21, 
iwp 2-10, serowe O a, kury 16, owies metr, 18, l'. 


.. 


20 
20 
20 
20 
20 


.. 


jajca 


Wieś Lagiewniki 
W tej wsi włók osiadłych 4, na których siedzi kmieci 4; płacą 
czynszu z każdej włóki na Ś, Marcin per gr. 40. - D a n i: ka- 
płunów z włókI płacą per 2; jajec z włóki płacą per 20; wiec- 
nego solvunt omnes gr. 32, 
D n i: ta wieś robi do folwarku parkańskiego 3 dni w tydzieil; 
podwodę do Racziaza, do Niesewy, do Thorunia powinni, 
K a c z m a l' z e: w tej wsi są 2 kaczmarze, którzy piwa nie 
szynkują, jednak czynsz per gr. 8 płacą, 
D z i e s i ę c i n a : dziesięcina po tej wsi przychodzi plebano- 
wi pal'kailSkiemu; plebanem ks. Tomasz Rogalnis ze \Vloczlawia. 


N o m i n a c o lon o r u m Lanei Grossi Kapłuny 
Wojciech Kielbasa 1 .tO 2 
Marcin Wielgosz 1 40 2 
Piotr Wielgosz l 40 2 
Bartosz Warni włodarz l 40 2 
K a c z m a r z c: Wojciech Kudla gr. 8, Wojciech 
\\T i e c n e: wiecnego omnes in
imul płacą gr. 36, 
S u m m a provcntus: census fI. 7-2, kapłunów 8, jajec 


Jajca 
20 
20 
20 
20 
Drobmk 
. 


ku" 


1-20, 


, 


Kolanowo 


\Vieś spustoszała, których ról pochlani z Jezewa najmują - 
gr. 120, 


e Z oblicze1lia w
/Jada: 13 gr.. wliczu1le do sum
1 C2'}.",S:Z:U. 


.
		

/Pomorze_020_11_226_0001.djvu

			200 


Likmanowo 


Wieś spustoszała, których ról poddani panów Balinskich naj- 
mują - gr, 672. 


\V i e ś W a n o l' z e 
Sołtyskich włók 2, pustych włók 7 1 / 2 , osiadłych włók 3, fol- 
warkowych a. - W tej wsi włók osiadłych, ut supra, 5, na któ- 
rych kmieci siedzi 6; płacą czynszu z każdej włóki osiadłej na 
Ś, Marcin pel' gr, 64; z włók pustych także per gr. 64. - D a n i : 
kapłunów płacą z włóki pel' 2; kurów z włóki pustej per 2; ja- 
jec z włóki pustej, jako i z osiadłej, pel' 1 (); serowego płacą 
z włóki per gr. 2; kurów wiecnych płacą per 1 [s]; pieniędzy 
wiecnych płacą wszyscy gr, 20; obiednego sołtys płaci gr. 12; 
owsa wiecnego płacą metr, 7; konopi dawają kit 7-8 b. 
D n i: ta wieś na swym folwarku robi 3 dni w tydzień; poo- 
wodę do Torunia, do Racziaza, do Niesewi powinni, 
S o ł t y s t w o: sołtystwa tamże są dwie włóce, ut supra. 
z których sołtys posługę, jako i inszy sołtysi, powinien, 
K a c z m y: w tej wsi kaczmarze 2, którzy maje! role,] kacz- 
marskiej potrosze; płaci każdy z nich czynszu per fI. 1. 
Jest też tam potrosze sztuk rolej, której kmiecie najmują 
fI. 2-15. 


. 


D z i e s i ę c i n a: dziesięcina po tej wsi przychodzi ks. Ko!'- 
skiemu, kanonikowi wloczlawskiemu. 


N o m i n a c o lon o r u m Ldnei Lanei Grossi S,'rowe Kapłuny KUłY Jajca 
possessi impoSBPssi gr. 
Błażej Domzal 1 1 128 2 2 :1 20 
Pit)tr Skruch l] 128 2 2 ;
 20 
Jurek Labisky 1] 1/ 2 160 2 2 ;1 21; 
Sebastian Chuc]j l] 128 2 .) ;1 20 
Paweł Czosnek l 64 2 2 1 10 
Sołtys 1 64 2 1 (I 
1VI urzinek de Brodnia l (j.l 2 10 
Misiak Sczesni z Brodnej - 1 G.J 2 10 
T a b e r n a e 2, de quibus per gr, 30 [uczyni] gr, 60. 
O h i e d n e: obiednego wieś wszyćka płaci i z sołtysem gr. 2-1. 


, 


· Li<"l.bu nip podal/u. b II' rl1p. I lic':1Ja nie podal/a 1I
lIpelniollo;:: rhp II
		

/Pomorze_020_11_227_0001.djvu

			20l 


s u m m a proventus: census fI. 32-9 a, kapłunów 10, sero- 
wego fI. - 10, kurów 19, jajec kop 2-5, owsa wiecnego 7 metr" 
konopi kit 7-8, 


I 
ł 


Wieś Brodnya 
Plebańskich włók 1 quarta 1, sołtyskich włók 3, pustych włók 
5, osiadłych włók 12, - \V tej wsi włók osiadłych ut supra 12, 
nB. których siedzi kmieci 12, z których czynszu płacą na Ś, Mar- 
cin per gr. 48; pustych włók, ut supra 5, z których także płac,! 
czynszu per gr, 48, - D a n i: kapłunów płacą z włóki per 2, 
jagnięcego pro festo Spiritus płacą po 5 szelągów, a na zapusty 
po 5 szelągów; krownego na Wielkenoc b płacą po 5 szelągów; 
wiecnego płacą z każdej włóki pel' gr. 2; kurów wiecnych płacą 
per 2; owsa wiernego pł8rą ćw, 18. 
D n i: ta wieś do folwarku wanorskiego robi 3 dni w tydzień; 
podwody tam, gdzie im każą, powinni, 
S o ł t y s t w o: sołtystwa są 3 włóki, z których sołtysi po- 
winni (bo ich 2) posługi jako inszy. 
K a c z m y: w tej wsi są 2 kaczmie, z których czynsz płacą 
różno: jeden płaci fI. 1-6, drugi płaci gr, 12. 
D z i e s i ę c i n a: dziesięcina po tej wsi przychodzi do stołu 
JMośd księdza biskupiego. 


. 


. 


Nomina colonorum [Lanei] [Lanei] Gl'Ossi Kapłuny Jagnięce 
possessi impo8Sessi krowne gr. 
Jan Wylk 1 1/ 2 72 2 1-6 
Sigmunt 1 1/ 2 60 2 1-1 
Jakub KroI 1 1/ 2 72 2 5 
Matias \Vsso) 1/2 60 2 5 
Pa weł l .j
 2 5 
Jan Bizdro\\" 1 1/2 72 2 5 
, Zadrozni 1 1/2 60 2 5 
Paweł Brzygosz l 1/'1. 72 2 5 
Jan Dinda l 1/2 72 2 5 
Gando l 1/2 72 2 5 
8 Sil' u,lic:::olll' ll'ieclle: 20 gr. b W rkp. II: \\ ielkąnoc
		

/Pomorze_020_11_228_0001.djvu

			202 
Nomina colonol'ul1l L Lanei] [Lanei] Grossi Kapłuny Jagnięcp 
possessi iJllpossessi krowne gr 
Jan Wilk 1 1/2 60 2 5 
Gorzky l 48 2 !) 
Sołtys 1\1 urzine k 1/ 2 12 
Sołtys Misiak 1/3 36 
Kaczmy: 
\Xl y t Kaczmarz 36 
Sczesni Kaczmarz 12 . 
Obiedne: obiednego wszyscy kmiecie płacą [gr.] 24; 
sołtys obiednego płaci [gr.] 12, 


S u m m a: census fI. 30, kapłunów 24. jagnięcego z kro,,"n
'nl 
fI. 2, kurów wiecnych 2 t, owsa wiecnego metr. 18, 


Wieś Sawlowicze 


Plebańskich włók 2, sołtyskich włók 2, pustych włók a, fol- 
warkowych włók ,a, osiadłych włók h 13 h. - \V tej wsi, ut supra. 
włók osiadłych 13, na których siedzi kmieci ] 3; płacą czynszu 
z każdej włóki per gr, 48; z włók pustych także płacą pel' gr. 48. 
- D a n i: kapłunów z włóki płacą per 2, kurów płacą pel' 2. 
jajec płacą z włóki pel' 10, kurów wiecnych płacą per l, wiec- 
nego wszyscy płacą gr, 34; obiednego sołtys płaci gr, 12; owsa 
wiecnego płacą per metr. l; konopi dawają z włóki po kicie 1. 
D n i: ta wieś robi na swym folwarku 3 dni w tydzień; pod- 
wody do Thol'lmia. do Racziaza, do Thorunia [s]. do Niesewi po- 
winni. 


. 


K a c z m a: w tcj wsi jest kaczma, na któl'	
			

/Pomorze_020_11_229_0001.djvu

			203 


. 


N o m i n a c o lon o r u m [Lanei] [Laneil Grossi Kapłuny Kury Jajca Owies 
possessl impossessi wie cny 
Wit Smaruy 1 1 96 2 3 10 1 
Stanisław Flak 1 11 I 108 2 3 10 1 
Maciej Pyanka l 1 96 
 3 10 1 
Przibilkowa wdowa l] 9G 2 3 10 1 
Klymek ] 11/4 108 2 :1 10 1 
Wienczek 1 1 1 /ł 108 2 3 10 l 
Szczęsny Zemda ] lIII 108 2 3 10 l 
Jakub Kro] l ll'ł 108 2 3 10 1 
Jędrzej Wy t ]] 96 2 :3 10 1 
Kurek 1 l 96 2 ;3 10 1 
Wojciech Zaparti l l 96 2 3 10 1 
Walenty Zbitek ] 11 108 2 3 lu l 
Wojtek Peczek ]] % 2 :1 ] () I 
soltys ] 1/2 72 
Paweł Prus z Gniewkowa 2 192 
Tuleski \Y ojciech 2 1 / 2 120 
O g r o d n i c 
;: Semda [gr,] 36, Smaru,\' [gr,] 4, Wy t [gL] 
4, Rzezucha [gr]. L Zbytek [gr.] 1. Zaparthi [gr.) ł, 3kyra 
[gr.] 4. 
\V i e c n e: wiecnego WS7.yscy płac
 [gr.] 34; obiednego soł- 
tys płacI [gr.] 12, 
S u m m a pro\"entus: census fI. 60-] 0, kapłuny 26, kurów 
39. jajec kOj) 2-10, owsa wiecnego [metr.] 1:1, konopi kit l

. 


. 


. 


\VieśOppoky 
Sołtyskich włók 3, osiadłych włók 8, pustych włók a 8. - 
W tej wsi włók osiadłych, ut supra, 8, na których siedzi kmieci 
4; płac
 czynszu na Ś. :Marcin per gr, ] 6; z pustych włók płacą 
czynszu pel' gr. 32 b. Tamże są też i drugie role, które ludzi£' 
obcy z czynszu orz
, ut infra \'idebitur, - D a n i: kurów z włó- 
ki osiadłej płacą per 2; kurów z włóki pustej płacą per 2; jajec 
z osiadłych i z pustych per 10; wieprzowego płacą per gr, 2 1 ,'2, 
pieprzowego płacą gr. 18; obiednego sołtys płaci gr, 12; owsa 
wiecnego płacą metr, l. 
D n i: ta wieś robić powinna 3 dni w tydzień. podwodę do 
Parkania, do Racziaza i do Thorunia powinni, 


a IV rhp. I lic:ba nie podana. b n" rhp. II poprawiono na 16.
		

/Pomorze_020_11_230_0001.djvu

			204 


s O ł t Y s t w o: w tej wsi sołtystwa, ut supra, włók 3, z któ- 
rych sołtys posługę, tak jako i inszy sołtysi, powinien. 
L ą ki: są też tam łąki przy tej wsi. które bywają przeda- 
\vane gr, 24; które, iż się tego roku trafiły w polu ugorowym, 
przeto żadnego pożytku nie uczyniły. 
D z i e s i ę c i n a: dziesięcina po tej wsi przychodzi clo stoł!! 
JMości księdza biskupiego. 


Nomina colonol'um Lanei poss. Lanei imp. Grossi Kury Jajca 
\V ojciech Dupka 2 1 18 6 30 
Piotr Semdal 2 1 t8 6 30 
Nhwrot 2 3 80 a 10 51) 
Sobol 2 2 ()4 8 40 
Sołty
 t 64 8 40 
Extranei zGrabia: 
z ról, klt)l'ych pan Grab- 
ski me mało orze, prz)'- 
c;zło tego roku od pana 
Grabskiego 192 
Beza kmieć '/2 16 1 .J 
Puskarz 1/2 16 1 5 
Komosa '/? 16 1 5 


. 


. 


Ka wieczino : 
Barna 1/ 2 1 (-j 1 ;> 
Lenart 1/ 2 lG 1 !) 
\\ i e p r z o w e g o \\'szyćka wieś płaci [gr.] 20; p i e p r z 0- 
we g o wszyscy dawają [gr.] 18: o b i e d n e g o wszyćki skła- 
da.i<
 [gr.] 12, 
[S u m m a]: census fł. 20-26, gallorum 1:
, o\"orum kop. 
:
-:
!). [;1\"C'Iw.e metr. 4]. 


\V i e ś D z w i e r z n o 


. 


Soltyskich włók h, plebańskich włók 1.>, pustych włók 3 l. 
usiadłych wł6k d, - \y tej wsi kmieci osiadłych 7. którzy mają 


o IV rllJ'. II. 84. b llOM' nie podaTla. < C,l'Jrę u
llJ'elniorlO 
 rllJ'. II d Tlo.{c 
TliC' podaTla; u' Ipll SlIlI/},'TIL lL'icrs
u u' pell'Tlej odlegl(.,Ó: 15 ora
 7. 


,
		

/Pomorze_020_11_231_0001.djvu

			ł 


20;; 


pod sobą włók 15; płacą czynszu z każdej włóki pel' gr, 12 1 12 ii; 
włók pustych 3, - D a n i: kurów płacą per 4; jajec płacą per 
:W; owsa wiecnego per metr, 1 1 /2; owsa gajowego per metr, 1 1 12. 
D n i: ta wieś robi 3 dni w tydzień; do groblej powinni; pod- 
wody powinni, gdzie im każą; do łowienia ryb powinni na je- 
ZIOro, 


. 


Łąk i: jest też tam łąka Ostrow rzeczona, którą przedawają: 
tego roku przedano ją fI. 5. 
J a z o we: jazowego płacą różnie, to jest 3 płacą pel' gr. l:). 
a ;-:; per gr. 11. a 2 płacą per gr, 2 [5]. 
K a c z m a: w tej wsi jest kaczma, na którą jest ogród; pła- 
cą z tego kaczmarze gr. 14, 
D z i e s i ę c in a : dziesięcina po tej wsi przychodzi do stołu 
.Jl\Iości księdza biskupiego, 
B ó r: do tej wsi był też bór niezły, który jest przez granicz- 
niki spustoszony tak, że w nim nie masz nic godnego do budo- 
wania, 
S o ł t y s: w tej wsi jest sołtys, który ma włók 3, z których 
powinni sołtysi, bo ich 2, posługi tak samo jako inszy sołtysi. 


. 


Nomina colonorum Lanei poss. Lanej imp. Grossi Kury 


Jajca 


Owi.'s 


. 


Walenty Glinka 2 25 1 20 :1 
wdowa Palczina 2 25 l :20 :1 
Jakub Samat 2 
i) 1 20 :1 
Stanisław .Wasz 2 25 4 20 :3 
Bartosz l\Iedrek 2 2;j.l 20 3 
Maciej Rask l 20 2 10 1 !/2 
Jan 2 
;j l 20 :1 
:\laciej Czesz 2 20 l 20 :1 
'w o d n e: 'Yalenty Glinka [gr.] 11, wdowa [gr.] 11, Samat 
[gr,] 15, Stanisław Vlas [gr.] 15, Stanisław Merlrek [gr,] 12, .J"n 
[gr.] Uj, Czesz [gr.l 11. 
K a c z m a r z: kaczmarz z ogroda i 7. trochy rolej [gr.l l!. 
O b i e d n e: obiednego sołtys płaci [gr.] 12, - S t a v; n e g o 
na 1'01, orl kaczmarza [gr.] 120. - Łąk i: przy tcj wsi jcst łąka 
Ostrów, za Jdórą tcgo roku [gr,] 150, 


n II rl:p. 1 i " nm,\'Ihn/l'n: pT. 10-2 1 't; por. "i:ej laTleTę. 


,
		

/Pomorze_020_11_232_0001.djvu

			206 


" 
I 


a Młyn, z którego się wymierza na rok żyta łaszt, 5. pszenic{' 
metr, 10, słodu metr, d a, 
S U m m a census fI. 19-3 b, kurów 26 c, JaJec kop 2-30, 
owsa metr. 22 1 /2, a żyta wymiarnego d, pszenice wymiarnej d a, 


\V i e ś O s z n i s c z e w o 
W tej wsi kmieci osiadłych jest 5, którzy siedzą na włókach 
5; płacą czynszu z każdej włóki per fI. 1 gr, 2; pustych włók 8, 
z których płacą także per fł. 1-2; kur per 2, jajec per 5, S;! 
też tam drugie włóki, które szlachta orze z czynszu, to jest l\I;u"- 
cin Zagajewski, Stanisław Zagajewski. Kaczmarz Kulya, pana 
Zagajewskiego pochlany, włókę orze czynszową, kaczmarz [zl 
Stanomina włókę, Tomasz Wolski włókę. - D a n i: kapłunów 
płacą z włóki per 2, jajec płacą per 10, serowego płacą per gr, 
2, kurów wie cnych per 1, owsa wie cnego metr. 7. pieniędzy wiec- 
nych per gr. 3, 
D n i: ta wieś do folwarku wanorskiego robi 3 dni w tydzie11: 
podwody do Racziaza, do Thorunia, do 
iesewi powinni, 
D z i e s i ę c i n a: dziesięcina po tej wsi przychodzi na Jl\lości 
X. Biskupa. 


I 
f 
I 


. 


N o m i n a c o lon o l u m [Lanei] [Lan:>i] Grossi Kapłuny Jajca Serowe OWiPR 


Jędrzej Pyathi 
Klymek 
\Vojtek Masczek 
Walent
1 WrobI 
Mikołaj Kolod ziei 
Extranei: 
Stanisław Zagajewski 
kaczmarz Kulya 
Marcin Zagajewski 
Tomasz W olsky 
Kruczek sołtys z Urodniej płaci ze 3 sztuk role.1 gr, 12, a z 
1 płaci gr, 8, to uczyni 20; Gando z Brodniej ze 3 sztuk płaci 2 j 
O b i e ci n e: obiednego wszyć]\:a wieś płaci [gr.] V'). 


possessi imposscssi 
l 1 
1 l 
] :2 
] 2 
l " 


2 


gr. wiecny 
" 
... 


2 


10 
10 
10 
10 
10 


2 


63 
65 
97 
97 
97 


" 
... 


2 


2 


2 


2 


2 


l 
1 


90 
30 


1 
\ 
i 
J 


8-8 r:wpelnio1/o :z rkp. Ił- b HO rhp. I poprllll'ione ::amiasl: 14-4; :z: pr-.:eli- 
c::enia 1I'}}pnda: fi. 19-6. c Z proze/ic:ze1lia wJJpada: 30. d llo
f nie poda1la. 


i 


-
		

/Pomorze_020_11_233_0001.djvu

			ł 


2J1 


J a g n i ę c e g o daćby byli powinni wedle starego inwenta- 
rza, ale powiadają, iż go nigrly nie dawali i nie pamiętają, aby 
je kiedy dawali; którego by dać mieli per 5 sol. 
[S u m m a:] census fI. 17-27 a, kapłuny 10, kUl'óW wiec- 
nych 5, owsa wie cnego 7 metr, 


Wieś Lanczko 


f 
, 


W tej wsi kmieci osiadłych 4, mają pod sobą włók 8, płacą 
czynszu na Ś, Marcin [z] każdej włóki per gr, 44. Są też tam 
drugie role, które zową Folwarczkiem; płacą z nich per gr. 15, 
Ciż poddani płacą w o d n e różnie: dwa płacą per gr, 15, jeden 
płaci gr, 3, jeden płaci fI. 1-5. - D a n i: kurów płacą z włóki 
per 2, jajec płacą per 10, owsa gajowego płacą pel' metr. L 
D n i: ta wieś robi na swym folwarku 3 dni w tydzień; pod- 
wodę do Parkania, do Racziaza, do Niesewy, do Thonmia po- 
winni; także zimie do łowienia ryh na jezioro beze dnia powinni, 
K a c z m a: kaczmarz ratione propinationis cervisiae płaci 
do roku fi, 4, po złoten1U na kwartał. 
L ą ki: przy tej wsi są łąki, które na dwór spł-zątaj;
, z któ- 
rych bywa siana plus minus wozów 12. 
O g I' o d n i c y: ogTodników 2 -- jeden Jan \Vojciech, drujli 
Wojciech Scharisz; ci czynszu nie płacą, jedno pieszo służą, co 
każą, 
D z i e s i ę c i n a: w tej wsi dziesięcina przychodzi z pew- 
nych ról na JMości X. Biskupa, a z pewnych włók na ks. Tar- 
nowskiego, 
R y b a k ratione piscaturae na jeziorze płaci za najnwm rio 
roku fI. 7-10, 
J e z i o r o: przy tej wsi jest jezioro, z którego za ryhy tego 
roku dostało się iI. 45-18 1 /2' 


r 


Nomina colonorum Lanei Grossi KUłY Jajca Owies 
Bieniasz Gmin 2 88 -1 20 2 1 12 
Greglowa 2 88 -1 20 '2.'/2 
Kempina 2 88 -1 20 2 1 / 2 
Kielkowa 2 88 .1 20 2"2 
. Z pr:"dic'Z.
l1i" "'."patln: II. 19 -27, orm: sero/l'ego Hr. 10. 


i
		

/Pomorze_020_11_234_0001.djvu

			20f' 


A p i s c a t u l' a: TIieniasz Gmin [gr.] 15, Greglowa [gr,) 15, 
Kempina' [gr,] :
, Kielkowa [gr.] 35. 
E x p l' a e d i o lo: Gmin [gr.] 15, Gregl0wa [gr.] 15, Kem- 
pina [gr,] 15. Kiełkowa [gr,] 15. 
K a c z m a: kaczmarz ratione propinationis celTisiae [gr,] 120. 
J e z i o 1'0: rybak ratione piscaturae fI. 7-10; za ryby z je- 
ziora od niewodu fI. 1:>-181/ 2 . 
S ł ó d z e m ł y n a: za słód ze młyna [gr.] 130. 
S u m m a: census fI. 77-8-9 a, kurów 16, jajec kop 1-20. 
owsa ćw, lO. 


S u m m a wszyćkich i osobliwych czynszÓw i prowentów tak 
za czynsze, łąki i z jeziora za ryby czyni fI. 1363-18-15 b; 
summa kapłunów czyni 170; summa kurów czyni 360; summa jajec 
czyni kop 30-10, summa owsa czyni łaszt. 3-22 1 / 2 ; summa ko- 
nopi czyni kit 30-5: (' summa żyta wymiarnego d, summa psze- 
lllCC wymiarnej kol'. :)
. s,nmma s,łoclów wymiarnych łaszt. 2-30 c, 


RACHUNKI KLUCZA RAClASKIEGO 
B l' o war y k l u c z a l' a c z i e s k i e g o pro a. D. 1:)82 
B l' o wal' l' a c z i e s ki: anno 1582 a die ;) mensis februarii 
ad ultimam (liem decembris w browarze raczieskim zwarzono 
piwa warów 31; w każdy war rachując kłód 12, uczyni kłód 
372; każda kłoda per fI. l, czyni fI. 372; a z tej summ
' odło- 
żywszy za jęczmień do :n warów, do każdego waru zalewa.i
c 
ćw, 13, uczyni ćw, 403; za który jęczmień różno kupiony, to jest 
297 1 /2 per gr. 10, ct 9 1 /2 pel' gr. 10 den. 3, et l-l per gr. 10 den, 6, 
et 37 per gr. 10 dcn. 9, et 45 per gr. 11, facit fI. 1:16-2-1-:
, 
Za chmiel do 31 waru, do każdego per metr, 3, czyni ćw. 9:1 róż- 
nie kupione, to jcst 27 per gr, 10 et 3 per gr. 11 den. 12 et 5 
per gr. 12 et ;1 per gr. 13 et 15 per gr. 15 et :
 per gr, 16 et :3 
per gr, 18 e; czyni za wszystek chmiel fI. :19-7. - A odj
wszy 
to wszyćko, co za jc;czmicń i za chmiel i .1:) kłód piwa, które się 
wydały na urzędniki i na robotniki, pl z:nlzie lucri fI. ] :;0-2f--n. 


ft H dlP. I pnprarl'iol/C' ::amia.	
			

/Pomorze_020_11_235_0001.djvu

			209 


Browar parkański: anno 1582 a die 25 jmlUarii ad uł- 
timam decembris zwarzono piwa \V browarze parkańskim wa- 
rów 27; w każdy war rachując kłód 15, czyni kłód 405, między 
któremi kłodami jest kłód 60 per gr, 24, przydzie za nie fI. 48; 
ostatek piwa, kłód 345 per fI. 1, czyni fI. 345, - S u m m a za 
wszyćko piwo uczyni fI. 393, Z której summy o(łłożywszy na 
jęczmień do 27 warów, do każdego zalewając po 16 ćw., uczyni 
ćw, 432; ćw, każda per gr, 10, czym fI. 144. Za chmiel do 2';' 
warów, do każdego waru po 3 ćw., uczyni ćw. 81, per gr. 12, 
czyni fI. 32-12, - A odjąwszy to wszyćko, co za jęczmień i za 
chmiel przydzie i 3 kłody piwa - 2 staroście, traczowi trzecia 
przydzie lucri , fI. 213-]
 
S u m m a pieniędzy z obudwu - raczieskiego "i parkańskiego 
browaru za piwo facit fI. 364-16-15 
B r o war s I a w s ki: anno 1582 z browaru sławskiego odpra- 
wiwszy jęczmień i chmiel i piwo na pana starostę i urzęd- 
nika fI. 11-13, 


D z i e s i ę c i n y a n n i 1582 
Ad mensam Reverendissimi viIlarum: 
dziesięcina chlewiska przedana 
decimae nobilium et regalium: 
d ziesięcma Bartodzieje 
dziesięcina Chrzastawa 
dziesięcina Tuczno 
S u 111 m a pieniędzy za (łziesięciny wszyćkich 


fł. 16 
fI. U- f) 
fł. 2-10 
fI. 60 
czyni fI. 89-1:1 


CRESCENT.IA FRUl\1ENTORr
I .\.NNI 1582 
łK 7 PRAEDIIS REVERE
DISSIMI DNI DNI EPISCOPI 
VIDELICET: RACZlAS, STRASEWO, PRZIBISLAW, WANORZE, PARKA- 
NIE, SAWLOWICE ET LANCZKO ET PRAEDlliM SLAWSKO CUM OMNI. 
BUS ElUDEM PRAEDII ATTINENTIIS GENEROSO DNO NICOLAO NO- 
WOMIESCZKI PER REVERERENDISSIMUM RESIGNA TUM 


Siliginis hiemalis crescentia 


In praedio Raczias creverunt . 
In praecHo Strasewo creverunt 


cassulae .WO 
cassułae 61 


H
		

/Pomorze_020_11_236_0001.djvu

			210 
In praeclio Przibisla w cre\"erllnt cassulae 61-15 
in praeclio Vanorze creverllnt cassulae 81 
In praedio Parkanie cre\'erllnt casslllae 154 
In praedio Sawlowicze creverllnt cassll]ae 90 
in praeclio Lanczko cre\'erllnt , cassllJae 98 


s u m m a siJiginis hiemałi
 totills crescentiae in 7 praediis ex con-- 
seminatis Jast. 1-1-5] facit cassll]ae 745-1:; 


Tritllratio 


In praeclio Raczias cassulae 200 dederunt last. 6-521/2 
In praeclio Strasewo cassulae 61 dederunt last, 3-55 
in praeclio Pl'zibislaw casslllae 61-15 dederllnt last. 3-13 
lł1 praeclio Vanorze cassulae 81 dederunt last, 4-16 
In praedio Parkanie cassulae 154 dedenmt last. 6-.
2 
in praedio SawJowice cassulae 84 dederunt last. 3- 2 
lłl praeclio Lanczko cassulae 63 dedenmt last. 2-16 
eiusrłem siekany ze cassulae 23 ]ast, -17 


Dominus Tarnowski ratione decimae cass, 9-48. 
S u m m a: siliginis trituratae ex cass, 729-15 provenerunt 
lastae 31 metr, 
81'2 11, 


Dziesięciny do "tołu Jeg'omości należące 
Dziesięciny \\'ytknione: 


dziesięcina Dzwierzno 
dziesięcina Oppoki 
dziesięcina parkańsIm 
dziesięcina niesew8ka 


kop 25-51, 
kop 12-18, 
kop ;17-18, 
kop 7.1 


omłócona dała łaszt. 
omłócona dała łaszt. 
omłócona dała łaszt. 
omłócona dała łaszt. 


1-11 
1-16 
2-52 
3--19 


s u m m a żyta z omłóconych dziesięcin: ex cassulis 1.H) przy- 
szło łaszt. 9 ćwiercien 81/2, 


D z i e s i ę c i n:ł' n a ć w i e r t n i e p r z e d a n e : 


, 


dziesięciny raczieskiej 
dziesięciny Turzno 


łaszt, ,) 
łaszt. 1-52 


u L pr=:diczellia w}!pndn: lasl 30 mt'lr. 33 1 ',; zapewne res::.t<: na11l16collO 
=: d..ic>si<:cill}J Tarnowskiego.
		

/Pomorze_020_11_237_0001.djvu

			2U 


dziesięciny Brodnia laszt, 1-18 
dziesięcina osnisczewska łaszt. -.... 
-.)d 
dziesięcina Mlieczkowo łaszt. 1-16 1 /:! 
dziesięcina Strasewo łaszt, 9_ (i 
dziesięcina Dambrowka łaszt. ]-21 
dziesięcina Psarzewo łaszt. -

 
dziesięcina Brzezno łaszt. 1-
1 
Summa żyta dziesięcin na ćwiertnie przedanyCJ1 uczyl11 
łaszt, 16-15 1 /2, 


P l' Z e d an e : 
a dziesięcina chliewiska przedana fI. 16 a - ta jest pO]OŻOIH! 
na przodku między dziesięciny b. 


żyto wymierne ze' młynów 
l\l1yn Dzwierzno łaszt. 2-1;) 
młyn Othluczino łaszt. 1- 2 
młyn Koth , łaszt, -5b 
młyn Kuczek łaszt. - 
 
S u m m a żyta wymiernego ze młynów czyni łaszt. .1-.17 
S II m m a żyta wszyćkiego tak gumiennego, dziesięcinnego, jaku 
też i z młynów wymiernego uczyni łaszt, 61 ćwiercien 49 1 /2<. 


Distributa tego żyta 


Wysianie: 
na folwark raczieski 
na folwark strasewski 
na folwark przibislawski 
na folwark wanorski 
na folwark parkański 
na folwark sawlowski 
na folwark lanczki , 
S u m m a wszyćkiego żyta wysianego na 7 
łaszt. 15-]]. 


łaszt, ;)-;t
 
laszt. ]- 5 
laszt, 1-,10 
łaszt. 2-4;1 
laszt. 1- l 
laszt. l-50 
łaszt. 1-]6 
folwarków czym 


Do Gdańska spuszczone: 
anno 1582 et 158;
 tegoż żyta do Gdal'i.ska spusz- 
czono przez pana Konopińskiego in summa laszt. 12 


8-8 u- rhp. ,,'
'hreMo'lC. b Zc,b. "'
':::. s. 209. r Z przeliczC'nia /I",l'fwd(l: 60-4ł; 
por. Il'
':::ei sir. 210 pT'::
'p. (I.
		

/Pomorze_020_11_238_0001.djvu

			212 


Na wychowanie: 
anno 1582 die 27 aprilis et l mensis iunii na przy- 
jazd JMości dwiema razoma do nacziaza expo- 
situm . 
anno 1582 a die 18 ianuarii ad 11 iulii, to jest 
przez 25 niedziel. Rokyczkiemu, urzędnikowi 
w Racziazu wedle jego ordynacyjej expositae 
sunt 
alino 1582 pan starosta na swą ordynac.v.ią w Óął 
tegoż żyta 
do folwarku raczieskiego na wychowanie czeladzi 
ad ultimam decembris , 
do folwarku strasewskiego ad ultimam decemuris 
na wychowanie 
ad praedium Przibislaw ad ultimam decembris na 
wychowanie 
ad praedium \Vanorze ad ultimam decembris na 
wychowanie 
ad praedium Parkanie ad ultimam decembris na 
wychowanie dałem 
ad prae(lium Lanczko 


S um m a żyhl na wychowanie ut supra faeit 


Na rzemieśniki: 


.lł1no 1582 mula:"zewi 
iedziolcze z Thorunia i z po- 
praw:} abo z IJolepsym [?] 
mularzewi dl'llgiemu Janowi z Thorunia dane są 

Iarcino\\'i teszarzowi też z polepsym [?] dane są 
młynarzowi przy poprawie młyna wiatraka 
n
 tłok
 we żniwa dla tłoczników zmełto, 


s u m m a siliginis hoe modo e'Xpositae facit 


ćw. 
 


metr. 10 
metr. lOR 
metr. 8 
metr. R 
metr. I() 
metr. 7 
metr. 21 
metr. 2 
łaszt. 3-11 


metr. f) 
metr. fi I/
 
metr. 
 
metr. 1 
metr. P 
 
metr. 22. 


Przedanie: 
anno 1582 die 26 iulii tegoż żyta przedano mial'Y 
uidgoskiej metr. 7 wiertel l pel' gr. :W facit . fI. 4-26-1:
		

/Pomorze_020_11_239_0001.djvu

			213 


s u m m a summarum żyta wszyćkiego wydania tak na nasienie, 
do Gdańska, na wychowanie jako i przedanego czyni w sum- 
mie łaszt. 60-fi 1. 


R e s t a n t siliginis eiusdem 


żyta jarego urodzaj 
Na folwarku racziaskim 1b 
na folwarku wanorskim 


Młócenie 


W folwarku raczieskim kop 20 dały 
w folwarku wanorskim kop 3 dały 
S u m m a żyta jarego ex cass, 23 czyni 


Distributa tego żyta 
Na folwarku raczieskim wysiano 
na folwarku wanorskim wysiano 
S u m m a wysiania jarego żyta facit 


metr. 58 1 /2 a 


kop, 20 
kop. 3 


metr, L13 
metr, 6 
metr, .t9 


metr, 
metr, 
metr. 


la I/! 
6 
19 l /!! 


Dominus capitaneus pro sua ordimitione recepit tegoż żyt:: 
miary gniesnienskiej metr. c, które uczynią miary niesewskiej 24. 
S u m m a wszyćkiego wydania żyta jarego czyni 43 1 /:! ćw. 
R e s t a n t żyta jarego in grano , metr, ';) I f
, 


Pszenice jarej urodzaj 


Anno 1582 pszenice jarej w folwarku przibislawskim 
cassulae 3-15, które omłóciwszy dały, 
P s z e n i c a d z i e s i ę c i n n a wytkniona: 
dziesięciny Dzwierzno cassulae 4-24 dały 
dziesięciny opoczkiej cassulae 1-10 dały 
dziesięciny parkańskiej cassulae 7-42 dały 
dziesięciny niesewskiej cassulae 3-30 dały 
S u m m a tej pszenice ex cass, 16-46 czyni 


creverunt 
ĆW, 9 1 f;! 


metr. 11 
metr. 2 
metr, 18 
metr. 6 I/
 
ćw, 37'/'2, 


a Na marginesie inną ręką: Po x. Harkowsklm [s] 55 1f t ; pnr lV)Jie; s. 212, 
b n rhp. pieru'olnie b
lo ::apclVne: park8nskim. c II- ',I'm m;ejsl"Il 1I'
tnr'a 
liuba: 2
		

/Pomorze_020_11_240_0001.djvu

			21-1 


Pszenica na ćwiertnie przedana: 
dziesięciny Turzno przy
zło 
dziesięciny Bł'Odnia przyszło 
dziesięciny O&nisczewo 
dziesięciny l\Ilieczkowo 
dziesięciny Strasewo 
dccima Dambrowka 
decima Psarzewo 
decima Brzezno , 
S u m m a pszenice na ćwiertnie przedancj czym 
Pszenica wymiel' na: 
ze młyna Dzwierzno wymierzyło się , 


metr, 5 1 / 2 
metr, l ł 
metr. 10 
metr, 6 
metr. lR 
metr, 7 1 / 2 
metr, .1 1 / 2 
metr. 5 
łaszt. l-10 t h 


metr, 38. 


s u m m a summarum pszenice wszyckiej tak folwarkowej, 
dziesięcinnej, jako i kupnej czyni łaszt. 2-2(; a. 


Distributa pszcnice 
\\' y s i a n i e pszenice: 
na folwarku parkańskim 
na folwarku wanorskim 
S u m m a wysianej pszcmce czym 
Na żywność: 
pan starosta raczieski wziął na swą orclynacyją b 
lU1 l'ok 1582 ćw. c miary gniesnicnskiej, które 
uczynią miary niesewskiej metr, () 1/'1. 
a. D, 1582 die d mensis na przyjazd ,Jl\Iości do 
Racziaza duobus \'icibus 
ad pracclium Parkanie na \Yielkenol' 
.1d praedium Lancko na \\'ielkenoc 
S u m m a }Jszemce \\ ydanej na 


metr, 20 
metr, 7 
metr, 27 


metr, I' 
,:! 
metr. 1 
q. 1 
żywność c L:yni metr. R I 
 


Przedana: 
anno 1582 tejże pszenice przedane s..! ćw. 2\1 et 
wiertel miary bidgoskiej per fI. 1, co uczy- 
ni na miarę niesewską metr, 31, za U6rą przy- 
szło fI. 20-10 et metr, 52 per gr. żO miary nie- 
sewskiej, uczyni fI. a-1-20. ucz\'ni za \\"szyckie fI. i):). 


. II rkp. poprawiono ;:wI/ia',: 2 '2(,'/" h Ił rkp.: ordilHllia. c II rkp. i/o{,(' 
lIie podana. d Ił r/;p. hm/: dat,'"
		

/Pomorze_020_11_241_0001.djvu

			21;) 


s u m m a pszenice wydanej, tak wysianej, strawio- 
nej i przedanej czyni metr. llS-l lI! 


R e s t a n t pszenice . 


metr. 27:1/4. 


Jęczmienia urodzaj 
W raczleskim folwarku 
w strasewskim folwarku 
\'" przibislawskim folwarku 
w parkańskim folwarku 
w wanorskim folwarku 
w lanczkim folwarku 
S u m m a wszyćkiego urodzaju jęczmienia z po- 
siania łaszt, :1 metr. 53 l /! czyni 


cass. 80 
cass. 2:1 
cass, 2] 
cass. 731/
 
cass. 20 
cass, 27 


kop. 
,ł.t I/
 


Młócenie tego jęczmienia 


W raczieskim folwarku cassulae 51 a dały 
w strasewskim cassulae 23 dały . 
w przibislawskim carosulae 21 dały 
w parkailskim cassulae 63 dały 
w wanorskim cassulae 20 dały 
w lanczkim cassulae 21-42 dały 
S u m 111 a jęczmienia młóconego z gumien c,," 
cassulis 2,11-42 1 b czyni 


1-11 " 


laszt. 
łaszt. 
łaf>zl. 
łasz.t. 
łaszt. 
łaszt. 


2- l 
1-28 

-42 
-31 
-5
 


ł1łszt. 10-
ł d 


Dziesięcinne jęczmiona 


\Yytycznych dziesięcin: 


dziesięcina Dzwierzllo kop 3-42, dały 
dziesit;'cina Oppoki kop 1-57, dały , 
dziesięciny pal'kailskiej kop 7-57, dały 
S u m m a jęczmienia dziesięcinnego z omłócenia 
kop ]3-36, czyni 


metr. lEj 
metr. 8 
metr. :i.l 


metr. 57 


u ()'Jr
' rt:hl/ ł... h Cs!ra rt:hq l..: :;:: oblic-;.ellirz ILXP'ulu. 204-42; por. ilU 
H/liWII mchrl,111II ;ęc:mi('IIia, !!,hie 1I'8ha::.allo nie1llIucon>,,'h kop. .19-.;/J.
		

/Pomorze_020_11_242_0001.djvu

			- 


216 


Dziesięciny na ćwiertnie przedane: 
dziesięcina Turzno 
dziesięcina Brodnia 
dziesięcina Osniscewo 
dziesięcina Mlieczkowo 
dziesięcina Strasewo 
dziesięcina Dambrowka 
dziesięcina Psarzewo 
dziesięcina Brzezno 
S u m m a jęczmienia przedanego 
metr. 34 a. 


metr. 21 
metr, W lI'! 
metr, 18 
metr, 'b J :! 
metr, 47 
metr, :30 
metr, 18 
metr, 30, 
na ćwiertnie czyni łaszt. .; 


b S u m m a r u m wszytkiego jęczmienia in grano łaszt.l.1-5
 I.. 


Distributa jęczmienia 
Wysianie: na folwark raczieski 
na folwark strasewski 
na folwark przibisla wski 
na folwark parkański 
na folwark sawlowski 
na folwark wanorski 
na folwark lanczki 
S u m m a jęczmienia wysianego czyni łaszt, 3 


metr. 1-1 
metr, S 
metr, 2'> 
oJ 
metr, 62 
metr, 22 
metr. 2(\ 
metr, 16 
metr. 1;j 


Na wychowanie: 
na potrzebę zamkową do krup c , 
rzemieśnikom - mularzowi i teszarzowi 


metr. 
[metr.] 
[metr.] 


" 
.) 


10 


kurczętom (i] prosiętom we wszyć kich folwarkach 
panu staroście za jeden małdr pszenice na ordy- 
nacyją miary gniesnieńskiej - metr, 54 miary 
niesewskiej, rachując za każdą ćwiertnię psze- 
nice 1I/:! ćwiertnie jęczmienia, b czyni 
temuż panu staroście na krupy 
J)anu staroście na jego ordynacyją ad ulti- 
mam decembris in anno 1582 jęczmienia 
dał na piwo 


S 


ĆW, 
m(>tr. 


SH 
9 


łaszt, l l11etr, 12 


I 


· Z przeliczenia 1lJ
/Jada: 3-32. b-b Rc:kq l.. c n rhp.: krop.
		

/Pomorze_020_11_243_0001.djvu

			217 


1583 - temuż panu staroście ad diem a 
martis jęczmienia na piwo , łaszt. 
S u m m a jęczmienia panu stal'oście i na 
insze potrzeby czyni łaszt, 
p r z e d a n i e tegoż jęczmienia: 
tegoż jęczmienia prze danego , 
per fI. 20 - czyni fI. 131. 


h 1- 5 b 


7-23 c 


łaszt. 6 metr, 33 


S u m m a jęczmienia wszyćkiego, tak na 
potrzeby domowe, panu staroście i prze- 
danego czyni łaszt. c 13-56 c 
R e s t a n t jęczmienia tego in grano łaszt, c-56, in cassu- 
lis 39 manip. 56 c. 


Urodzaj owsa 
\V folwarku raczieskim 
w folwarku strasewskim 
w folwarku przibislawskim 
w folwarku parkanskim 
w folwarku wanorskim 
w folwarku sawlowskim 
w folwarku lanczkim , 
S u m m a wszyć kiego urodzaju owsa w 7 folwar- 
kach z posiania łaszt, 18-39 czyni 


cass, 222 li:! 
cass, 31 
cass, 57 
cass. 11 O 
cass, 58 
cass, 50 
cass, 47 


kop, 578 1 /l I ł ó c e n i e t e g o o w s a 


Raczieski folwark cass, 222 1 /2 dały łaszt. 8-27)h 
strasewski folwark kop 34 dały łaszt, 2- 3 
przibisla
\"ski folwark kop 57 dały łaszt. 2-15 
parkanski folwark kop 110 dały łaszt, 5- 9 
wanorski folwark kop 58 dały łaszt. 1-47 
sawlowski folwark kop 37 dały łaszt. 1-4] 
lanczki folwark kop 12 dały łaszt, 1-34 l h 
S li m m a młócenia owsa: kop 560 1 / 2 dały łaszt. 22-57 
cRestant owsa kop 18 1 /2, ten przedal pro fI. 19, ut infra
. 


. Dala clde1lna li' rhp. OpU5'Zc'Zona. b Rf:ką 1\.. poprawione 
a",ia.
l: 6-18. 
\a lIlar!!inN;(' 2 Il'
:ra:;:)' f/iecqjlelne. c-c Dodane ręką J...
		

/Pomorze_020_11_244_0001.djvu

			218 
Owsy dziesięcinne 
Dziesięcina Dzwierzno cass, 5 dały kor, a 22 
dziesięcina Oppoki kop 2 dały metr. 8 
dziesięcina Parkanie kop 11 1 /2 dały metr. H 
dziesięcina Turzno kop 6-58 dały metr, i10 
dziesięcina Brodnia kop 10 dały metr, :w 
dziesięcina Osniscewu kop 9 dały metr, 1\1 
dziesięcina Mlyećkowo kop 4-31 dały [metr,] .1;) 
dziesięcina Strasewo kop 7 1 / 2 dały [metr,] 60 
dziesięcina Dąbrowka kop ;, '/2 dały [m
tr,] 17 
dziesięcina Psarzcwo kop 1-18 dały [metr,] ,) 
dziesięcina Brzezuo kop 6-44 dały [metr,] 30 
Dziesięciny Raczieskiego miasteczka pl'z
Thodzi 
owsa każdy rok łaszt. 1-
,) 
S u m m a owsa z tych wsi dziesięcinnego i z mia- 
steczkiem czyni łaszt. 7-1 
Z dóbr królewskich dziesięciny niesewskiej kop 20, 
rlały metr. 83 


Owies wie cny 
Raczias miasteczko płaci 
wieś Dambrowka dawa 
wieś Strasewo dawa 
wieś Brzezno da wa 
wieś Turzno dawa 
wieś Mlieczkowo dawa 
wieś Przibislaw dawa 
wieś Parkanie dawa 
wieś \Vanorze dawa 
wieś Brodnia nawa 
wieś Sawlowicze nawa 
wieś Oppoki llawa 
wieś Dzwierzno nawa ratione gajnego 
wieś Osznisczewo dawa 
Wles Dzwierzno dawa gajowego 
S lł m m a o\\'sa wiecnego i z tym gajowym 
metr. 26 1 / 2 . 


ft IV rkp. hlt.'tl,,;(': kop. 


metr, 30 
metr, 
) 
metr. 1 R 
metr. 7 
metr, 21 
metr, g 
metr, ] 1 
metr. ] 
 
metr, 7 
metr. ] g 
metr. 1:
 
nll'tr. 
metr. 2
 l'! 
metr. 7 
metr. 10 
c?;vni ł:1szt. :\
		

/Pomorze_020_11_245_0001.djvu

			219 


s u 111 m a s u m m a r u m owsa wszyćkieg-o tak folwarkowe- 
go, dziesięcinnego jako też i wiecnego czyni łaszt. miary niesew- 
skiej 34 metr. 49, 
a !tem w y m o w n e g o strony dziesięcin metr, :Jt a. 


Przedanie owsa 
Tegoż owsa folwarkowego przedan jest stożek, w którym 
było kop tO, podcianym z Parkania fI. 19-6, 
Tegoż owsa folwarkowego x, Tarnowskiemu ratione d z i e- 
s i ę c i n y oddano kop, 4-30, 


Distributa tego owsa 
Wysianie: na raczieskim folwarku wysiano 
na strasewskim folwarku wysiano 
na folwarku Przibislaw wysiano 
na parlmnsldm folwarku wysiano 
na sawlowskim folwarku wysiano 
na wanorskim folwarku wysiano 
na lanczkim folwarku wysiano 
S u m m a owsa wysianego uczyni 


Na o r d y n a c y ją panu staroście: anno 15
2 
panu staroście na ordynacyją jego na rok 
1582 oddane są miary niesewskiej . 
tenże [8] na rok niniejszy tenże pan starosta 
na swą ol'	
			

/Pomorze_020_11_246_0001.djvu

			I 


220 


urzędnikowi przibisla wskiemu 
urzędnikowi Rokyczkiemu, gdy był w Przibislawyu 
kilka niedziel 
Anno 158i1 die al mensis al do \Vloczlawia dla koni 
JMci 
b S u m m a r u m: expositae 
p e r c e p t Y laszt. 3!}-H, restat owsa 


metr. 


li) 


metr. 


6a 


metr. 40 
łaszt. 32-5 i 
łaszt. 1-25 br, 


Grochu urodzaj 


W racieskim folwarku 
w strasewskim folwarku 
w przibyslawskim pes [simJ e crescunt 
w parkańskim folwarku 
w wallOrskim folwarku 
S u m m a urodzaju wszyć kiego 


cass, 10 
cass. 1-15 
[?J cass. 11-30 
cass. 15-30 
cass, 2-15 
grochu czym kop 40 1 /2 


:Młócenie tego grochu 
\V raczieskim folwarku cass, 6 dah metr, 9 
w Strasewie kop 1-13 metr. 2 1 /2 
w Przibislawyu kop 111/'2 metr. 18 
w Parkanyu kop 15 1 / 2 metr, 24 
w Wanorzu , kop 2-15 metr. 4 
S u m m a g r o c h u młóconego: kop d :16 1 '2 li czyni
 metr,d !'J7 l /2 r1 
dRestat kop 1<1, 
Dziesięcinny groch 


Dziesięciny Dzwierzno cass, 21/"2- daly metr, .J 
dziesięciny Oppoki cass. 1 dały metr, 2 
dziesięciny parkanskie i cass, ;)-24 dały metr, 8 
li ziesięciny Thurzno cass, .) dały metr, 2 
dziesięciny Brodnia cass. 4-12 dały metr, 6 
dziesięciny osnisczewskiej cass, 2 dały metr, 2 ł ,'! 
dziesięciny Mlieczkowo cass, 2 dały metr, 5 
dziesięciny Strasewo cass, 2-23 dały metr. 7 1 .! 
ci ziesięciny Dąbrowka cass. l-:
O dały metr. 2e 


.. Pr:ekreslorw ręką II: Anno 1
83 lik.. \I1(,J\sis... do "'!jIOIL'a na nasienie 
\l!f>dlf> rozkazania ł'lszr. 1. (data nie podana/o a' Brak datN. b-b Rr;ką h. Tą sama 
rt:kq, ale in/l,IJm atramentem kupił OlUsa ćU'it'rcit'n 15 po 12 gr. uQ.'ra: u'}.'ma:an
) fi. 
r Poprawiou(' rt:llą K :::amia't: 3- 10, :.: pr:::elir:enia II ',\'pada: 3-50. d-d Rt;ką II. 

 "sma:lluo II' rkp.: 4.
		

/Pomorze_020_11_247_0001.djvu

			dziesięciny Psarzewo cass, 1-4:) 
dziesięciny Brzezno a cass. 2-1 
S U m m a grochu młóconego czyni. 
S u m m a s u m m a r u m wszyć kiego grochu. 
wego jako i dziesięcinnego czyni metr, 101 1 /2 b. 


Distributa tego grochu 
Na folwarku raczieskim wysiano 
na folwarku strasewskim wysiano . 
na folwarku przibislawskim wysiano 
na folwarku parkanskim wysiano 
na folwarku wanorskim wysiano 
na folwarku lanczkim wysiano , 
S u m m a groch u wysianego czyni  a ż y w n ość: do folwarku raczieskiego c 
do folwarku strasewskiego 
do folwarku przibislawskiego 
do folwarku parkanskiego 
do folwarku wanurskiego 
do folwarku lanczkiego 
S u m m a grochu na żywność czyni 
N a o r d y n a c y ją: anno l58:j na ordynacrją 
pana starościnę expositae sunt 
traczom, którzy tarli drzewo na stodołę za jeg'o 
wytargowanym [s] 
młynarzowi, który poprawował młyna wietraka 
datur 
mularzom dwiema wedle targu 
dla cieślów i młynarzów. którzy poprawowali 
w zamku 
cieśli, który wręgi rąbie , 
traczom, co bale dębowe rzezali 
d S u m m a r u m expositi groc:hu 
R e s t a t grochu 


221 


dały metr, 2 
dały [metr.] 2 
metr, 44 
tak folwarko- 


metr. 51/
 
metr, 2 
metr. i 
metr. o:> 
" 
metr. 2 
metr. L 
metr. 15 1 /2 
metr. l 
metr, l 
metr, ll/
 
metr. II;:! 
metr. 1 
metr. l 
metr. 7 
metr, :) 
metr, III:! 


wiertel l 
metr. l 


metr. 3 
kor, 1 
metr. 1 
ćw, 35 1 /& 
ć\\". 6f)1/
.1 


e II rllp. on/8'k(,/I'o: Psarzeu'o, por. S. 214, 216. 218, 222. h Cł!fra rfllq k. 

 II rhp. On/S I/w U'O: parkanshie
o. 4:"b. U7}.'7Cj. d-d lkllą k.: II m lI:p n e pól stron}' 
11'01 ne.
		

/Pomorze_020_11_248_0001.djvu

			22 


Prosa urodzaj 
\V rnczieskim folwarku 
w wanorskim folwarku 
S u m m a u l' o d z a i u prosa 


l"a"s. 


6-4;; 
2 
11-1:1 


cass. 
w folwarcech czyni kop. 


:\lłócenie t e g o prosa 
W Racziazu cass. 6--15 dały metr, 8 1 / Z 
w Parkanyn cass, 2-30 dah- metr, 3 1 /:0. 
w \Vanorzn cass. 2 dały metr, o 
D 
S U In m a młóconego prosa ex cass, 11-15 czyni metr, }4l/2 


Dziesięcinne proso 
Dziesięciny Dzwierzno dostało SIę metr, 2 
dziesięciny Oppo!{y metr. 2 
dziesięciny parkanskiej metr, -1 
dziesięciny Thurzno metr, 11,
 
dziesi
ciny Brodnia metr, ;
 
dziesięciny Osnisczewo metr, ;
 
dziesięciny I\Ileczkowo metr. 2 1 /2 
,\ ziesięciny Strasewo metr. '... 
.) 
dziesięciny Dambrowka metr. 1 
cłziesię('iny Psarzewo metr,- 1 1 / 2 
dziesięciny Brzezno metr. 11/2 
Summa prosa dziesięcinnego czyni metr, 23 
Summa wszyćkiego p r o s a, tak folwarkowego, jato 
i dziesięcinneg:o czym metr, ;19 1 / 2 


Distributa tego prosa 


\V y s i a n i e: na foh, arku raczieskim metr. 1 
na fohn\rku parkanskim metr, 1 
na folwarku przibisla wskim metr, 1/:!. 
na folwarku wanorskim metr. 11, 
J_ 
Summa \"ysianego prosa czyni metr, .... 
,-) 

a żywność: do spiżal'l1iej stłuczono a metr. o 
i) 
panu staroście na jego ordynacyją metr, 3 
u IJ' rhp.: sluczollo.
		

/Pomorze_020_11_249_0001.djvu

			223 Iatiasowi, który zamkowi służy i w ni'=.- 
bytności poborce browaru dogląda i pisze 
teszarzowi Marcinowi , 
S u m m a na żywność prosa wydanego czyni 
S u m m a tak na wysianie, jako i na żywność prosa 
",'101 '.qaru 
R e s t a t prosa in grano . 


metr. l 
kor, 1 
metr. 7 1 I'!. 


IUhZ;) 
metr. 29 


Tatarki urodzaj 
W raczieskim folwarku cass, 2 dały metr, 3 
w przibislawskim kop, 3 1 /2 dały metr. 2 
w parkanskim kop. 11/'!. dały metr. 1 
S u m m a tatarki młóconej, która była z tego urodzaju ex 
cass. 7 - metr. 6. 


DistriLuta tej tatarki 
E x s e m i n a t i o : na folwarku parkanskim 
na przibisla wskim 
na raczieskim 
S u m m a wysiania tatarki czyni 
Pan starosta na swą ordynacyją wziął 
R e s t a n t tatarki 


metr. l 
metr, a 
metr. a 
metr, a 
metr. 2 
ć" . h 
 ::. 


Urodzaj siemienia lnianego 
\V folwarku raczieskim 
w folwarku parkanskim 
w folwarku wanorskim 
w folwarku przibislawskim 
S u m m a urodzaju wszyć kiego siemienia lnianego 
czyni 


metr. 1112 
metr, .t 1/2 
metr. 2 1 / 2 
metr, 1 1/ 2 
metr. 13 


Distributa tego siemienia 
\V y s i a n i e: na folwarku raczieskim 
na folwarku strasewskim 
na folwarku przibislawskim 
na folwarku wanorskim 
na folwarku parkanskim 
S u m m a siemienia wysianego czyni 


metr, 
metr, 
metr, 4 c 
metr. 
metr. 
metr. 1 d 


a 110<.' nie podana; :l oblic:::enia widar, ii IV folwar/w pr'Z}}b}}słal/lskim i ra- 
ciqskim tatarki nie siano. b-b Ręką 1\. c YUll'ias i c)..'Jra ręllq K. d C.\'fra ręką K.
		

/Pomorze_020_11_250_0001.djvu

			::24 


Ka ż y \\" n ość: pan starosta na swą ordynacyją 
wziął siemienia 
Marcinowi teszarzowi , 
tegoż siemienia na olej zbito 
bRest:d . 


metr. 
kor, 
kor. 


t a 
1 
1', 
 


ćwiercien [ ?] 3 b 


Urodzaj siemienia konopnego 


W folwarku parkanskim 
w folwarku wanorskim 
w folwarku przibislawskim 
S u m m a wszyć kiego siemienia konopnego czyni 


metr, 
metr, 
metr. 
mf'tr, 


1 '/2 
21/% 
1 


5 


Distributa tego siemienia 
Panu staroście na jego onłynacyją 
'V y s i a n i e: na folwarku raczieskim 
na folwarku przibislawskim 
na folwarku wanorskim 
na folwarku parkanskim 


S u m m a wysianego siemienia czyni 
R e s t a n t siemienia konopnego . 


metr. <1 , 
metr, c 
metr, c 
metr. e 
metr, c 
metr, l d 
metr. c 


Siana zbieranie 


\\" folW3t'ku raczieskim 
we wsi Psarzewie siana 
w folwarku strasewskim 
w folwarku przibislawskim 
w folwarku wanorskim 
w folwarku parkanskim 
w Sawlowiczach 


brogów 8 
sterta 1 
sterta 1 
quarta storlołv 
quartae 3 stodoły 
sterty 2 
sterta 1 


S u m m a wszyć kiego zebrania siana czyni brogów 8, stert 5, 
jedna pełna stodoła. 


8 C
fra ręką "- h-b R('kq K. · Ilo.
(: nie podana. d Csfm r('kq "-: m£'łr. 4 
10 w;doc:m;e og61 ,,'
'da"e!!o siemienia, a nie I}lIko na w}lsiew.
		

/Pomorze_020_11_251_0001.djvu

			22.) 


Karmienie siana 
W folwarku raczieskim: bydłem folwarkowym - wołami, któ- 
rych było in summa 12 a, końmi pana starościnemi, sług jego 
i roboczymi skarmiono siana brogów a, W folwarku strasewskim 
bydłem folwarkowym skarmiono sterty połowicę; w folwarku 
przibislawskim bydłem folwarkowym i koilmi urzędniczemi skar- 
miono siana stertę, albo ćwierć stodoły; w folwarku wanorskim 
bydłem folwarkowym i 11 wołów skarmiono ćwierć stodoły 
siana; w folwarku parkanskim bydłem folwarkowym i dwana- 
ścią wołów, końmi urzędniczemi skarmiono siana sterty wielki£' 
2; w folwarku lanczkim bydłem folwarkowym i końmi sług' 
pana starościnych skarmiono siana stertę 1. 
S u m m a skarmienia siana czyni hrogów a stert a 
Restant siana b 


RACHUNKI BYDŁA I MLECZNA 


Ratio wołów 
Anno 1582 przez pana Lipniczkiego ruskich wołów kupiony('h 
przygnano 24, a z \Vloczlawia przygnano 2. - Czyni wszyć. 
kich in s u m m a 26, 
Z tychże wołów: wół jeden, z Wloczlawia przygnany, prze- 
dany jest do Racziaza fI. 10; wół drugi do kuchniej w Czecho- 
czinie jest zabit; wół trzeci w Parkaniu zachorzały jest dobity; 
wołów 23 jest przedanych przez pana starostę z rozkazania 
.Dlośt'i księdza biskupiego do Thorunia. 
S u m m a wołów wszyćł(ich tym sposobem rozszafowanych 
czyni 26. - Restat O. 


Ratio hydła folwarkowego 
Bydła pospoiitego we wszyćkich fohn\l'I,Clch zostało po h. 
K
Il'llkowskim llro 141; tegoż roku 15:-<:2 \1rz
'mnożyło się bydłR. 
:
;j, videlicet ciołków 9, a jałoszek 26. 
S u m m a wszyć kiego bydła czyni z przymnożonym czy- 
ni [s] 176, 


8 .\ie floriana ilosc skar",io"('
() 
ifm" h li"",,. ";(' I'o,[""f/ 


li 


---
		

/Pomorze_020_11_252_0001.djvu

			226 


Z tego uydła: krów 2 przedane różnie: yidelicet 1 - fI. 2-10, 
a 1 - fI. 1-18; uczyni fI. 3-28, 
Bite bydło: krowa 1 na chowanie niegodna zabita w Parka- 
nyu; cieląt -1, videlicet do kuchniej JMci 2, a panu staroście 
, 
Bydło odeszłe: krów 7 starych, junkó\\ 3 ann i 1 :581. cieląt :) 
anni ] 582. 
S u m m a bydła tak przedanego, bitego, jako i odeszłeg-o 
czyni 22, 
Reszta bydła wszyć kiego we wszyćkich folwarcech czyni 
154; videlicet: wół 1 anni 1575, wół 1 anni 1576, wół 1 anni 
1579, jałowic 4 anni 1579, jUllCów 2 anni 1579, jUllCów 16 anni 
]580, jałowic 15 anni 1580, juńców 4 anni 1581, jałoszek 6 anni 
1581, byk 1 ann i 1581, krów dojnych 57, krów jałowych 10, 
cieląt 36 anni 1582, videlicet jałoszek 18, byśków 18. 


Ratio mleczna 
Anno praesenti kr6,,' dojnych było we \\ szyć kich folwarkach 
.H, kóz 18. owiec 28, od którego masła dostało się sądkó wa ;), 
garncy 17, 
Distributa mleczna: anno 15
2 die:n aprilis do 
kuchniej JMościnej garniec 1; anno 1382 elie 1 junii do kuchlli 
Jl\Iościnej garniecy [s] 2; panu staroście na jego ordynacY.ią, oprócz 
folwarku raczieskiego, z którego brano wszyćko masło, dali 
garnce 3; anno 15R2 die 8 septembris panu staroście cziechoczin- 
skiemu garniec 1; anno 1582 17 octobris p. Konopińskiemu, kt6- 
I.Y płynął do Gdallska ze zbożmi J
Jości, p,'arniec równy 1: 
anno 1!)82 na rzemieśniki " tym roku rozeszedł się garniec 1: 
anno 1:>8:-1 na rzemieśniki w tym roku 11/2 garniec; anno 1:)88 
panu staroście ze spiżarniej garnce 2 - na \Vielkenoc jeden, 
a drugi w niebytności mej od Matias
a; anno 1583 do Wloczla- 
wia masła odesłano garniec równy 1, sądków 3; anno 1:>83 prze- 
danego masła garncy 3 równe fI. 3-12, 
S u m m a masła, tak strawionego, rzemleśnikom danego. jako 
i przedanego czyni garncy 16 1 / 2 , sądków 3. - Reszta masła sąd- 
ków 3, 
Ratio serów 
Od 14 krów, kóz 18, owiec 28, gomółek zebrano kop 38, 
z których: anno 1582 (He 27 aprilis do spiżarni Jl\fościnej ko]> 


8 II l-l:p.: s'Jdck issądel..
		

/Pomorze_020_11_253_0001.djvu

			227 


2-.n; anno 1:)8
 1 iunii ad promptuarium Reyerendissimi kop 
2 1 /2; rzemieśnikom i z poprawą kop 5-15; traczom, którzy tar- 
cice rzezali, gomółek 30; cieślom, młynarzom i inszym robotni- 
kom około zamku robiącym kop 1-30; panu Konopińskiemu ch) 
Gdańsha ze zbożmi JMości płynącemu kop 1 1 / 2 ; anno 1582 8 sep- 
tembris panu staroście cziechoczinskiemu kop 2. 
S u m m a gomółek strawionych czyni kop 16, 
Przedane : tychże gomółek przedano kop 13 - fI. 13--1. 
S u m m a gomółek wszyćkich, tak strawionych jako i prze- 
danych, czyni kop 29. - Restat gomółek kop 9. 


Ratio skór 
Krów orleszłych skór 7, krowy jednej zabitej skóra l, wołów 
bitych skór 2. cieląt bitych skórek 4, cieląt odeszłych skórek 8. 
S u m m a skór wszyćkich czyni 22, 


Przedanie skór 
Krowie dwie skórze fI. l-l-!, wołowa l fI. 1-18, krowich 
jeszcze 5 fI. 2-15, cielęcych 8 fI. 1-2; skórę 1 pan 
iwsky 
wziął; skórki cielęce bite kucharze [wzięli], 
S u m m a pieniędzy za skóry fI. 6-19, 


Ratio owiec 
Owiec zostałych po ks, Karkowskim pospolitych było we 
dwu fo]warliach nro 62; przymnożyło się 24, 
Z tych owiec: z tych owiec starych odeszło 4, jagniąt także 
4, - R e s z t a owiec wszyćkich 78, 


Wełna 
Anno 1582 z tych owiec 28 iunii przedano wełny kamieni 21/2 
per fI. 2 gr. 6 - fI. 5-12; anno 1582 ]3 octobris przedano weł- 
ny kamieni 2 funtów 19 per fI. 2 gr. 12 - fI. 6-21. 
S u m m a pieniędzy za wełnę facit fI. 12-3. 
S k ó r y: za owczych skór 8 - n. 8, 


Ratio kóz 
Kóz w samym tylko folwarku parkanskim zostało było 2:
, 
kozłów 6, Przymnożyło się tego roku ]3, 
S u m m a ,,'szyćkich czyni nro -12,
		

/Pomorze_020_11_254_0001.djvu

			228 


Z tych: anno l3

 die l:> iunii przedanych kozłów 6, p
r 
fł. 1-5, facit fI. 7; z tychże kóz odeszły kóz 2, kozioł 1. koźląt 1. 
S u 111 m a pl'zedanych kóz z odeszłymi czyni lO. -- Restant 
kóz 26. 


Ratio świni 


Świni zosta wal o we wszvćkich folw
H'cech in com mu ni 8'3, 
między którymi wieprzkÓw m!tJdych było 17; przymnoż;\'!o Się 
prosiat 51. 
Z tych świni: na zamku i w folwarcech prosiąt zabito ;); do 
młynów odesłanych wieprzów 6. ,y folwal'cech świni 3 z wieprz- 
mi młodemi dla czeladzi pobitych 5; tychże świni odeszło w f01- 
warcech 5; prosiąt odeszło 6, 
S u m m a świni pohitych odeszłych czyni 27. - Re'izta 
świni in commune llo, 


Ratio połtów 


Anno 15
2 die 1 iunii do kuchni Jl\Ici dane są połci 2; nR 
żywność zamkowej czeladzi przed przyjachanim pana starości- 
nym połeć 1; rZ(
mieśnikom okol o zamku robiącym połeć 1, sa- 
dło 1: w folwarku parkanskim czeladzi folwarkowej połtów 2, 
sadło 1. in praedio Przihislaw ezpladzi folwadwwej mI wychowa- 
nie połci 2. sadło 1. 
S u m m a połt<'JW na w
'clHnn1l1ie danych f::lcit 
, sade! 3. _ 
Restant połci 2, sadeł 
. 


Ratio gęsI 
Gęsi we wszyć kich folwarkach zostało nro 90: IH'z
.mnożyło 
się ich 126. 
S u m m a gęsi 21!), 
D i s t r i b u t a gęsi: do zamku na wychow::lnie zamkowe 
20; pro culina Re\'erel:(lissimi :> : intel"icrunt in omnihus pl'aediis 1 H. 
S u m m a gęsi na \\'."chowanie z odeszłYJlli 1
. - Restallt 
gęsi w foh\'arcech 196 a. 


a Z pr:::e[i. :::rnir, II'rpmlfl: 173.
		

/Pomorze_020_11_255_0001.djvu

			22" 


SUMMA RIUSZ PER CEP TY PIENIĘZNEJ 


s U m m a za czynsze, łąki i za ryby z Lanczka fI. 6:n-17-3 a 
Summa proventuum z brował'ów raczieskiego, 
parkanskiego i Slawska czyni , fI. 375-29-15 
Summa pieniędzy wziętych za dziesięciny 


czyni 
Summa pieniędzy za 
dło, za mleczno. za 


fI. 89-16 


zboża przedane, za b\"- 
skóry i wełnę czyni fI. 266-16-12 h 


S u m m a s u m m a r u m wszyćldch i osobli- 
wych prowentów w kluczu raczieskim in 
anno 1582 zebranych i zniesionych czyni fI. li16:3-18-3 ( 
- 


RATIO DISTRlBUTORC:\l IN VARIAS NECESSITATES 


ET IN SALARIA F AMILIAE CASTRENSIS PRAEDIORUMQE 
RACZIASNENSIUM IN A. 1582 FACTA 


Distributa 


FI 


gr. 


den. 


A, D. 15H2 die 27 aprilis na potrzeby dla 
przyjazdu J
Ici do TIacziaza 
a, D, 1582 die 31 mai i na potrzeby kuchen- 
ne na przyjazd JMci 
S u m m a praenllssorum facit 


17 


9 


17 


R 
8 


9 


:H 


D o g kar b u JMci: 
anno 1;)82 die ultima decembris do 8kal'bu 
Jl\Ici przez ręce pana Bialkowsldego, ))0- 
borce wloczlawskiego, \\"e \Vloczlawiu 
oddane 632 


anno 1583 clie 18 maIl panu Slislawsl,iemu 
anno lEj8a (]je -d maii panu Slisla wskiemu 


(1.1 
.10 


10 
1:) 


9 


8 Z pr=.elic=.enia ll,tpu41-21-12. b Z pr::.elic::'f'lIia: 274-8-12. 
"'ie wlic=,olle: za dzieskcin!) na {1I:iertnie przedane i za Ź!l1O do Gdańslla spusz- 
czone (42 la5=.1
; por. ll'rż.ej .
lr. 212 ; passim). r Z pr:z:clit-::.enia: 138:-19-3; 
res::la slron}ł i 'j na.
l('lll/f' n;e::.al'isane. d D::.ien nie pudG1ló. 


-
		

/Pomorze_020_11_256_0001.djvu

			230 


Kamienie młYllskie: 
a, D. 1582 die 8 mensis aprilis pro 2 lapidi- 
bus do młyna dźwierznienskiego 
a. D, 1582 die 20 maii za kamień zwierz- 
chni do młyna otluczinskiego 
S u m m a za kamienie młyńskie czyni 


Płacenie zamkowvm i folwar- 
kowym sługom i urzędnikom' 
anno 15R2 die 27 decembris panu l\Iarcja- 
nowi Myerzewskiemu. staroście raczies- 
kiemu, na Jego ordynacyją 
temuż za kłodę soli 
temuż za kłodę śledzi 
S u m m a panu l\Iyerzl'wskiemu facit 


S ł u g o m folwarku r a c z i e s k i e g o: 
dworce za trzy ćwierci lata 
tejże na nowe boty 
dziewce urzędnej myto dorocznie 
tejże na boty 
pasturzewi ratione salarii od Nowego 
Lata do świętego Krzyża 
S u m m a tej czeladzi 


Folwarku s t l' a s e w s k i e g o : 
dworce myto dorocznie 
tejże na troje boty 
dziewce myto dorocznie 
tejże na boty 
S u m m a tej czeladzi 


Folwarku p r z i b i s l a w s k i e g o: 
dworce myto dorocznie 
tejże na płótno 
tejże na boty 
dziewce myta doroczniego 


· II rkp lL'
mU'Z:all(,: 4. h II rkp. om}.'lholl'o: 9. 


1:}0 
la 
-I 


l:;:> 


Fl. 


1.1 


-1 
18 


lO 


10 


l 


l:> 


.. 8 


l 


1-1 


1 
-t 


l
 


2 


26 


t 


17 
1:1 


2h 


1 


l 


16 
6 


gr 


den. 


20 


.., 
.J 
2:1 


6 


:) 


I 
I
		

/Pomorze_020_11_257_0001.djvu

			FI, 


tejże na boty 
tejże na pas 
pasturzowi myto dorocznie 2 
temuż na boty 
S u m m a tej czeladzi czyni 8 
Folwarku wanorskiego: 
dworce myta doroczniego 2 
dworznikowi myta doroczniego 2 
tymże na boty 1 
S u m m a tej czeladzi czyni 5 
Folwarku p a l' k a n s k i e g o: 
dworce myta doroczniego .t 
tejże na płótno 2 
. tejże na boty troje l 
dziewce myta doroczniego l 
tejże na boty troje 
pasturzewi myta doroczniego l 
temuż na boty 
S u m m a tej .czeladzi facit 11 
Mielcarze: 
anno 1582 die 16 decembris Maciejowi 
mielcarzowi za 3 kwartary [8] Cinerum. 
Spiritus. Crucis, na kożdy per gr, 48, faeit 4 
anno 1582 (He 27 decembris Janowi miel- 
carzowi za kwartał Luciae l 
S u m m a mielcarzom czyni 6 
S u m m a zapłaty tak panu staroście. jako 
i urzędnikom folwarkowym i inszej cze- 
lad ziej czyni c 196 


COMMUNIS EXPOSIT A 


Anno 1582 Zdzarowskiemu, urzędnikowi 
na ten czas w Slawsku. ratione salarii 
Wieprzów kupno: anno 1582 die 9 mensis 
septembris za rlwu wieprzu cIo młynów 


gr. 
16 
1 


15 
22 a 


18 
28 
18 


2
 
24 h -t 


18 
12 


3 


2 


231 


den. 


5 


1/2 c 


1-t 


9 


18 


B 7 pr'Z.elic'Z.ellia: 8-2. h Z pr'Z..e1ic'Z..ellia: ł2-2. c-c Suma rf,'hq 1\.; ::: pr:::e- 
lic:::e"ia 195- 22. 


-
		

/Pomorze_020_11_258_0001.djvu

			232 


Krów kupno.: anno. 1582 die 8 Dcto.bris, za 
kro.wy do. fo.lwarku lanczkiego. 
So.li kupno.: anno. 1582 in aprili za -1 kło.dy 
So.li przez Ro.kyczki per gr, 40 
!tern za kło.dę So.li białej do. Parkania . 
Pszenice kupno.: anno. 1:582 za pszenicę na 
nasienie do. Slawska ćw. 3 pel' gr, 30 
i za ko.r, 1 
Owsa kupno.: anno. Do.mini różnych czasów 
za 111 ćw, o.wsa na nasienie różnie ku- 
pio.nego., videlicet 40 a per gr, 10 et 33 1 /i! 
per gr, 6 l /i! et 30 per gr. 8 facit 
Tatarki kupno.: za ćwiertnią tatarki na na- 
sienie 
Siemię lniane: anno. 1582 za 4 ćw, siemienia 
Siemię ko.no.pne: za siemię ko.no.pne na na- 
sienie 
Siemię rzepne: za nasienie rzepne do. nasienia 
Siemio.na o.gro.dne: za siemio.na o.gro.dne: 
cybulę, I'Ozsadę, pasternak, marchew, pio.- 
truszkę, ogórki i za insze zio.ła , 
Sprzęty do.mo.wy: anno. 1582 za do.mo.we 
sprzęty przez Ro.kyćkiego w Racziazu. 
a przez ZdzarDwskiegD w Slawsku 
Bednarz: anno. 1582 1 DctDbris bednarzDwi 
za 4 kłDdy sypa In e do. zbDża fI. 1-10. 
a za jednę kłodę do. miDdu gr. 8, a Z:l 7 
kłód da sDlenia kapusty fI. 1-26, a za 
2-1 kł6d piwnych do. brDwcU'u per gr, 7 - 
fI. £)-18; a za 7 sądeczków do. masła 
pel' gr, :J b - gr. 20 
Ordinatio RDkićki: a, D, 1;)8
 RDI\yck
'. 
pDdstarDścim będąc Dd JegoMci pana 
pDdkDmDrzegD w Racziazu do. czasu pD- 
stanDwiDnym: a die 22 ianuarii ad 18 fe- 
hruarii, lU!. mIęsa, na ryby i Dlej wydał 


FI, 


gr. 


den. 


8 


22 


5 
1 


10 
2] 


.... 
v 


11 1 


2 13 l / t 


2 


10 
22 


1 


2 


22 


.... 
I 


24 


l') 
.> 


ł 


9 


19 c 


5 


li) 


· lf'jrl1/o b}JC 47 1 / 2 . tak w
'nika :: rac/umlm, h HO rkp. zapell'ne om
;łlwll'o: 30. 
e Z oblic::enia 1l',I'l'utlrr: 9-22
		

/Pomorze_020_11_259_0001.djvu

			Psaltarystom [sI wloczlawskim: anno 1582 
die 2 decembris psalterystom wloczlaw- 
skim ratione advocatiae racziasnensis pro 
anno praesenti 16 


Wydatek pospolity: 
anno 1582 30 maii, rybakom, którzy 
ryby na przyjazd J egoMci łowili w Ra- 
cziazu 
die 5 augusti za 3 łokcie płótna do 
mleczna miąższego 
kopaczowi od zastawienia sadzawki 
i wprawienia ryny do niej 
anno 1582 flisom, którzy do Wloczlawia 
po 10 łasztów owsa chodzili 1 
od oprawy kotła w browarze 
za kosz do noszenia plew bydu [sI, 
od oprawy błon w folwarcech , l 
Summa :J 
a S u m m a r u m communis expositae fł. 101 


E x p e n s a n a o p r a w ę z a m kur a- 
czieskiego: 
astrych: anno 1582 23 iunii pro 2:300 astry- 
chu, tysiąc fł. 2-20, facit , 
dachówka: anno 1582 1 augusti za 2000 
rlachówki po fł. 2-10 
cegła: anno 1582 20 augusti pro 2500 ce- 
gły, tysiąc fł. 2-10 
wapno: za wapno ,,'edle regestru 
mularze: mularzom ud wszyćkiej roboty 
zamkowej wedle ich ceduł expositi su nt 
Deski dębowe: 
anno 1582 14 mensis decembris za 22 
bale dębowe do ramów . 


FI. 


gr. 


2 "" 
....... 


den. 


6 


.) 


68 


Hb 


Q-8 U' rkp. dopisane rt:kf/ K.; % pr%elic'Z.eTlia u'}..'pada: 107-10-411
. b Z prze- 
li('zenia Il'!,pada: fi. 6-4. 


10 


1 
13 
2 
5 
12 
19 


6 


20 


5 
9 


23 
25 


17 


20 


22 


10
		

/Pomorze_020_11_260_0001.djvu

			23-1 


za l bale sosnowe a per gr, 20 
za .t tarcice sosnowe 
S u m m a za bale 
żelazo i goździe: 
anno 1382 25 septembris za 7 szyn że- 
laza w Niesewie per gr. 2 1 / 2 b 
za 2 sądki goździ skulnych 
za bratnale pospolite , 
kowalowi od roboty rzeczy potrzebnych 
do zam
u i od poprawek starego 
Marcin teszarz: Marcinowi teszarzowi od 
wszyćkiej roboty w zamku wedle obra- 
chowania 
tracze: traczom w Slawsku ode dwojga 
drzewa, z którego było 25 tarcic 
traczom \\" Parkanyu od 9-1 zrzazów per 
gr, 1-6 dałem przez włodarza, 
traczom w Racziazu: jednym, którzy tarli 
na tarcice drzewo, od zrzazo [s] per gr, c 
traczom drugim, którzy drzewo na stodołę 
przecierali, którego było nro c, od każ- 
dego przerżnienia per gr, c, czyni 
d ślosarz: ślosarzowi od roboty wszyćkiej 
zamkowej, która się jedno w zamku po- 
kazać może 
Zduny: 
anno 1582 die ultima decembris zduno- 
wi do Niessewi za 2 pieca: jeden do wiel- 
kiej izby na górę, drugi do wielkiej 
izby na dół - fI. 22, a za drugie dwa 
mniejsze: jeden do małej izdebki poko- 
jowej zielony, drugi nad bramę zielony 
- fI. 15, co wszyćko uczyni 


FI. gr. den. 
2 20 
16 
.)- 16 

D 


6 
1 


20 
20 
10 


1 


U 11 
1 5 6 
.t 5 6 
2 l.t 


6 


20 


	
			

/Pomorze_020_11_261_0001.djvu

			za piec do izby masztalcrzkiej . 
za dwa pieca: jeden do piekarniej, dru- 
gi do izby starej \V zamku 2 
za piec w Parkaniu do czeladnego domu 1 
S um m a za piece czyni 41 
Farby: za farby różne, to jest auripigment, 
indych. minium, brisilium, hałun, rais- 
giel [ ?], g1'llllum, blejwass, berge- 
nium [ ?], lazur b, cenober, lacca, klij, 
pokost fi 
S u m m a e x p e n s y na oprawę zamku ra- 
czieskiego czyni 259 
Spichrz: Skrabasowi od spichrza do s)'po- 
wania zboża w Niesewie dati d 18 


c o n c l u s i o t e j l i c z by. - Summa 
summarum wszyćkich pieniędzy z pro- 
wentów klucza raczieskiego, wszyćkich 
oprócz żyta do Gdailska spuszczonego 
czyni 1317 
S u m m a s u m m a l' u m wszyćkich pie- 
niędzy wydanych, tak do skarbu Jl\Ici, 
na ordynacyją panu staroście, na oprawę 
zamku raczieskiego l na insze potrzeby 
wedle regestru czyni 1:; 15 
R e s t a t ex hac Re\'erendissimo in parata 
pecunia O 


233 


FI. 


gr. 
21 


den. 


<) 
t.> 


28 6 
2:)a 


2!) 


12 9 c 


18 12(' 


20 1:) I 


g 25 g () 


a Z pr::cliczenia wppada: fI.41 gr. 22 den. 6. b Lehcja niepewna. c JJ rhp. 
,..:hq J.., ::amiast shreślonpch: 267 - 211/,; z przeliczenia Il'nmcla: 2:>9 -:- 12 - 9. 
d Przehreślone dll'a lL'iers::.e dodane innq ręką: z laski Jego Mci odpuszczono po- 
gorzelcom raczieskim fi. 54-12. .. IV rkp. skreślono pierlL'otną sumę: 1363- 
ł8-3 oraz clopisane zamiast niej rękq K.: 1370-28-12 oraz 1316-16-12. W,yżej 
(str. 229) dochód:: hluem raciqshiego obliczono na: fi. 1381-19-3. B,yć może 
różnicę fi. 64 den. 9 ll'}Jjaśnia dodana oboh innq ręhq na marginesie rhp.: Nota: 
z tej sum!) jest zdjęto, co się pogorzelcom odpuścilo, bo im poborca zasię 
prz!)wrócić ma, do którego co wziął. f Ręhq K.; oboh kolejno pr:::ehreślone: 
1373-29-ł5, 1428-2-11, 1373-29-15: :: przeliczenia wppada: 1340-ł- 13'/.. 
l! Dodane ręhq n. z porównania obliczon}Jch "wżej dochodów i w
dat/!ó'" u'})ni- 
kalab}J resozta: 41-17-8',.. Sad tpm ręhq K. dodano: Exposita procedunl recepta!?] 
in flor. ora:: c,\,frp pó=-niej przekreślone: 3 gr. l den. 3, 57-18, 57- B-3. 


. I 


......
		

/Pomorze_020_11_262_0001.djvu

			ź36 


SUMMARIUSZ PODANIA RETENT PIENIĘżNYCH 


TAK:2;E ZBO:2; U PODDANYCH, ODDANIE SPI:2;ARNIEJ I LEGUMIN, 
SPRZĘ:TU DOMOWEGO, MNIE JĘ:DRZEJOWI KUNECZKIEMU, POBORCY 
RACZIESKIEMU, DIE 12 IULn 1583. 


N a p r z ó d p e r c e p t a p i e n i ę d z y hZ r e t e n t y a. D, 1582 b 
FI gr. den. 


U pana starosty raczieskiego za słody i za 
insze rzeczy iuxta regestru m 
u pOddanych za piwo iuxta regestru m 
u poddanych czynszu iuxta regestrum 
u mieszczanina Zio]a za zboże iuxta reg'e- 
strum 
za lnu kit a7, per gr. 2 facit 
za jęczmienia metr, 85, per gr, 10 facit 
za pszenicę łońską metr, 8 1 /2, per gr. 1R 
facit 


wziąłem za 6 łaszt. owsa od pana Mierzen- 
skie [go] 122 
wziąłem za żyta metr. ]..l od pana Mierzen- 
skiego pel' gr. 15 
za dziesięcinę od ks, Gom]onskiego 
za dziesięcinę po wsiach królewskich do sta- 
rostwa inow]ocz]awskiego należących 
za dziesięcinę od ks, Zakrzewskiego po tu- 
rzanach 


d S u m m a f;leit 


Expu:;ita tych pieniędzy 
I u ] i u s. - 
aprzód die 20 iulii bedna- 
rzowi od 8 kłód, co pobijał (' i dna "'pra- 
wował. do sypania zboża 


82 15 
76 
31 27 
9 2 1 /2 
2 1-1 
28 10 
5 :3 


) 


7 
8e 
134 1
 
30 
5:36 .J'" 911 
_i) 


6 


o \a popr::.. harcie' (214) rhp.I: Rutio de rl'lC'ntis (>". dave RacLia
llensi a. D. 
1582 tIk ł4 Ccbruarii anno Domini 1584 per Andream I\uneczki cxactorem Ra- 
cziasnC'nsl'1I1 facUt. - Rps::.la slrons 1I'0/1Ia. b-b {lilią rr;hą. c Jł rhp. shre.
/1)1IO 
/l'iersz 1Iost('/"'.\'; sum,1 11.235 -1111.. d-d /rwą ręka. 
 II rkp.: poblal.
		

/Pomorze_020_11_263_0001.djvu

			(He 24 iulii byłem na rocech w Junowlocz- 
lawiu, tamże przez 2 dni strawiłem z ko- 
niem 
die 23 julii za 2 kłotce do stodoły do Par- 
kania 
tegoż dnia od oprawlema panewki w Par- 
kaniu, która to jest folwarkowa 
.A u g u s t u s, - Die 5 augusti, gdy przy- 
wieziono ks, proboszcza Zukowskiego. 
dla niego na ryby w Niesewi 
die 6 augusti, dla tegoż na ryby 
tegoż dnia na pół garca wina dla pro- 
boszcza 
die 9 augusti, wilija św. \Yawrzyńca, na 
ryby 
tegoż dnia za garce do kuchni do warzenia 
jeść dla ks, proboszcza . 
za pół funta pieprzu i szafranu łót 
die 12 augusti za ryby dla proboszcza. 
za wina pół garca dla niegoż 
za biały chleb dla niegoż , 
die 13 augusti cieśli, co wręgI wyrębował 
do szkuty, za 3 tegodnie, na tydzieI1. per 
gr. 18, któremu był Trzebiato\\'ski nie 
dopłacił, facit fI. 
tegoż dnia za ryby w Niescwi . 
za beczkę piwa wloczlawskiego dla pro- 
boszcza 
za ćwierć mięsa dla ks, proboszcza 
za wina pół garca dla proboszcza. 
za kłotkę do spichrza w Racziazll . 
do skarbu JMci dałem Slislawskiemu 
die 23 allgusti był wjazd w Brzozem z pa- 
nem Kaczkowskim, na którem b
'ł Jl\Iość 
pan cruswiczki. pan wojski dobrzyński. 
pan starosta wloczlawski i inszy, tamże za 
dwie kopie śledzi dla nich 
za oliwę \" Tornniu 


--- 


Fi. 


1 


1 


R2 


237 


gr. 


den. 


16 


12 


.J 


;) 
6 


8 


5 


3 
18 
5 
8 
1 


24 
4 


10 
28 
8 
7 
lE} 


18 


.)
		

/Pomorze_020_11_264_0001.djvu

			:>38 


za miodownik w Toruniu 
za olej 
die 24 augusti w Parkaniu dziewce pół 
myta do Ś, Jana 
tejże dziewce na boty 
na goździe do pobijania stajnie i domu cze- 
ladnego w zamku, za 6 kop, pel' gr, 1 1 /2, 
facit 
w Niesewi chłopu, co dziesięcinę układał 
klesze z Racziaza, co mi pomagał wytykać 
die 25 augusti na pół garca wina dla pro- 
boszcza 
eodem die był w Parkaniu wjazd z panem 
Rusinowskim, tamże na funt pieprzu 
za łót szafranu 
za świece 
za garce do l;:uchni na tenże wjazd 
za szklenice tamże, które zostały na przy- 
jazd Jego Mci 
za cybulę tamże 
S e p t e m b e 1', - Die 10 septembris w To- 
runiu za kłotkę do Sawlowicz do stodoły 
zamykania 
(He 15 septembris dworce parkanskiej pół 
myta i innej czeladzi, tak jako niżej, któ- 
ry się płaciło do tego czasu, skoro pan 
starosta arendę miał: 
tej to dworce do Ś, Jana 
tejże na boty dwoje , 
tamże pasturzowi pół myta także 
temuż na boty 
tamże mielcarzowi, a (lie 1 octobris 
do Ś, Jana, dałem 
die 29 septembris traczom od drzewa, co 
tarli deski do wrót do stodoły'" Sa wlo- 
wiczach 
od naprawienia t
Tchże wrót cieśli 


Fi. 


3 


1 


-t 


gr. 


den. 


" 
v 


1 


15 
5 


9 
4 
6 


8 


25 
10 
"- 
G 


6 
3 


6 


1:) 
6 
8 


6 


24 
12
		

/Pomorze_020_11_265_0001.djvu

			kowalowi od naprawienia tychże wrót, za 
kuny i skoble 
O c t o b e r, - Die 9 'octobris dałem za 
ćwierć mięsa dla ks, proboszcza w nie-. 
bytności pana starosty , 
die 15 octobris za klucz do zamku do ma- 
łej izdebki 
die 18 octobris dwornikowi i dworce w Wa- 
norzu pół myta do Ś, Jana, 
tymże na boty 
die 24 octobris pan starosta cziekoczki po- 
słał do Racziaza 2 sług z rusznicami do 
zamku raczieskiego, dla tych na pół sko- 
pu mięsa, w niebytności pana starościny 
w Niesewi na 2 funty prochu, per gr, 11, 
facit 
na pół funta pieprzu , 
die 27 octobris na śledzie dla tych sług 
dla ks, proboszcza na ryby na 3 dni 
na mięso dla ks. proboszcza na obiad . 

 o v e m b e r, - Die 3 novembris przyje- 
chał ks" kanclerz do ks. proboszcza z ks, 
dziekanem na noc: 
(1Ia nich na pieczenią w niebytności 
pana starościny 
4 no\"embris na ryby dla nich że 
na śledzie 
na świece 
7 no\"emhris przyjechali drugi raz; dla nich 
na pół skopu 
clie 10 no,"embris, za 3 korce do mierzenia 
zboża do folwarków a, per gr. 7, facit " 
od olwwania tychże korców ślosarzowi 
die 13 novembris za dębinę do naprawie- 
nia sadzu \V Laczku, gdy łowiono jezioro 


8 II rkp. ..hreślon
 u'
'ra
: lU Niesell'i. 


Fl. 


1 2 
" 
i) 
2 
1() 


22 
13 
.) 
R 
3 


21 
16 


23!J 


gr. 


den. 


3 


10 


6 
l:'; 
4 
3 


9 


l .) 
0>
		

/Pomorze_020_11_266_0001.djvu

			240 


do tegoż sadzu za zawiasy, za wrzeciądz 
i za skoble 
od pobijania fasy do wożenia ryb 
rłie 20 no\'embris pasturzowi w Racziazu 
pół myta do Ś. Jana 
temuż na boty 
za kłotkę do sadzu w Laczku 
za skobl do Strasowa do stodoły 


D e c e m li e r. - Psalterystom wloczlawskim 
arendy z wójtostwa raczieskiego pl'O 
anno 1583 
o 
die 2 decembris klucznikowi raczieskiemu, 
którego JMć pan podkomorzy postanowić 
mczył z ] ozkazania pana Lipniczkiego, 
myta zatrzymanego , 
cHe 8 decembris za mięso dla ks, proboszcza 
za śledzie dla niegoż 
za biały chleb cHa niegoż 
od monitorium strony dziesięcin pisarkowi 
od kontumacyj dwu na mieszczany ino- 
wloczlawskie i na poddane w Szpitalu 
za kłotkę do zamykania zboża w Laczku 
clie l
 fehrmuii lU anno 158-1 dałem Sli- 
slawskiemu do skarbu Jego Mci fI. 


s u m m a totius expositae fI. 220 
n e s t a t pieniędzy gotowych fI. 301 
R e s t a t czynszu u szlachty anni 1582 ] fi 


żyta percepta 


żyta gotowego 
żyta hróg' sieczony w raczieskim folwarku 
żyta w Drzeznie u Krusinskiego , 
żyta u pana starosty pożyczonego, którego mu 
był pożycz
'ł Trzebiatowski 


Fi. 


gr. 


den. 


8 

 


l 


6 
6 


9 


2 


10 
2 
1 


.... 
u 


.... 
., 


1 1 12 


7:!. 


20 1 / 2 


5 1 /2 a 


12 b 


6 


metr, 11 
metr. 
II! 
metr. 1-1 


· Z pr:::f'lic:::f'l/ifl I/',\'pmfa: fi. 221-5"/ 2 , b Z pr:::elic:::(,I/;a IQ,'pacfa: 300 l:?
		

/Pomorze_020_11_267_0001.djvu

			" 


Exposita żyta 
Die 28 iulil dla żynarzów na tłokę na chleb, któ- 
rych było in numero 150 osób. 
die 5 augusti, gdy ks. proboszcza przywieziono, 
dla niego na chleb i dla inszych, co z nim byli , 
dla młynarzów 3, co stajnią pobijali, na chleb na 
tydzień 
na wjazd u Parkania z panem Rusinowskim, na 
chleb 
S u m m a expositae 
Restat żyta bróg niemłócony ; restat gołego żyta 


Pszenice percepta 
Pszenice gotowej odebrałem . 
u poddanych iuxta regestrum 


Summa 


Exposita pszenice 
Do spiżarni JMci mąki . 
na tłokę na klóski mąki 
przedałem pszenice gotowej 
S u m m a expositae 
Restat pszenice 


2n 


metr. 7 
metr. 2 
metr, 
metr, 2 
metr. 12 
metr. 24 1 h 
kor. 1 1 /.! 
metr. :W 
metr. 21'h 


kor, 1 
wiertel 1 
metr. 8l/
 
metI'. 9 i wierteł. 
metr. 11 I ! 


Jęczmienia percepta 
,Jęczmienia w snopiu odebrałem kop :
2, z których 
namłóciło się 
u poddanych iuxta speciale regestrum 
S u m III a totius facit 


E'i:posita jęczmienia 
Przerłałem jęczmienia 
restat gotowego jęczmienia 


Owsa percepta 
U poddanych iuxta regestru m owsa 
u pana 
Iierzeńskiego owsa 
a U pogorzelców raczieskich 


łaszt. 
łaszt. 


e-e II rkp. innq ręl!q. 


16 


metr, 85 
metr. 38 
metr. 12n 


metr. 83 
metr. 
R 


metr. 12-1 
6 metr. () 
1 metr. 6 a
		

/Pomorze_020_11_268_0001.djvu

			242 


Exposita owsa 
Panu staroście na jego ordynacyją 
przedałem panu lVIierzenskiemu owsa Im;,zL 
restat owsa u poddanych 
restat u pogorzelców raczieskich . 


Grochu percepta 
GlOchu odebrałem gotowego . 


Exposita grochu 
Panu staroście na jego ordynacyją 
na tłokę na obiad dla żynarzów 
do spiżarni JlVIci 
do Parkania na wjazd z panem Rusinowskim 
wyszło 
do kuchni (Ha ks, proboszcza, a die 5 aug, ad diem 
17 aug., także w niebytności pana starosty, któ- 
rego nie było niedziel 6 
także też i przedtem, skoro przyjechał b 
S u m m a expositae 
Restat grochu 


Prosa percepta 


Prosa odebralem 


Exposita prosa 
Panu staroście na jego ordynacyją 
dałem posuszyć wszytko, którego zostało . 
z tego natłuczono jagieł metr. 7, z tych 7 metr.: 
do spiżarni Jl\Ici korzec 1 
do Wloczlawia posłałem metr. 
N2 
do Parkania na wjazd z Rusinow- 
skim 
do kuchni dla ks, proboszcza, a die 
5 aug. ad diem ultimam decem- 
bris 


wiertel 


wiertIów 3 
S u m m a jagieł , 
Restat jeszcze jagieł , 


a IJ rhp. .
'Z
ll 1V."ra:;:,ów lVadliw
', b 7danie lIie:::ro::umiale. 


() 


metr, 72 
metr, 6 
metr. 52 
metr, 66 a 


l 


metr, 29 


metr, -1 
kor, l 
kor, l 
kor. l 


metr, l 
metr, 7 1 / 2 
metr, 21 t h 


metr. 20 1 / 2 


metr, 
metr, 


,1 
16 1 ,'l  
metr, ;) 
metr, 2 
1 

 

 
.
		

/Pomorze_020_11_269_0001.djvu

			ł 


243 


Spiżarnia 


l 


Khsze jęczmienny 
siemienia konopnego 
soli 
masła 
gomółek 
nllęsa 
sadło 
lnu 
konopi 


korzec 
wiertel 
pół beczki 
garcy 1 1 11 
kop 3 1 /1 
połeć. drugiego trzecia część 
1 
kit 37 
kit 11 garści 9 


Exposita spiżarniej 

a tłokę kasze jęczmienny na wieczerzą 
soli na tęż tłokę z potrzebę 
soli do kuchni JMci , 
soli do Parkania na wjazd 
do kuchni dla ks, proboszcza, a die 5 augusti 
diem ultimam decembris wyszło ostatek 
masła traczom do Grziwny, co drzewo tarli 
szkuty 
ostatek masła dla ks, proboszcza 
gomółek do spiżarni JMci 
do Wloczlawia posłałem gomółek 
do Parkania gomółek dla rozchodu 
dla ks, proboszcza i dla insz
'ch 
mięsa traczom do Grziwny połeć, drugiego 
sadło tymże traczom 
przedałem lnu 
konopi do oprawiania sieci dałem kit fi 
Restat konopi 


[kor,] 111 
kor, 1 
[kor,] 1/4 
ad 
do 
garcy l 


kop 2 
mędli 3 
mędli ] 
mędli 2 
trzecią cZęść 


kit 37 
garści 9 
kit 6 1 /t 


ł 


Kapłunów percepta 
p poddanych kapłunów iuxta regestl'um . 


27 


Exposita kapłunów 


s II m m a facit 
Restat kapłunów 


kapłunów 6 
kapłl1nów 10 
16 
11 


Do kuchni JMci 
dla ks, prohoszcza 


.
		

/Pomorze_020_11_270_0001.djvu

			244 


K u l' Ó W p e r c e p t a 
U poddanych kurów iuxta regestru m , 


e16 


Rozchód kurów 


Do kuchni Jl\Ici , 
dla ks. proboszcza -t 


.").) 


s u m m a facit 


-111 


Jajec percepta 
U poddanych iuxta regestru m 


kop 6-
{) 


Exposita JaJec 


Do kuchni JMci , 
do kuchni dla ks. proboszcza a 
diem 20 Beptembris 
u Parkania na wjazd 


kop 


2 


die 5 augusti ad 


s u m m a expositae 
Restat jajec 
Restat szyn żele za 38 
a Auscultata per me Joannem Lypniczkya 


kop :
 
. mędli 
. kop 


" 
u 


3-"'.) 


,
 - 
.,., 


b KLUCZ CZJECHOCZKY b 


Wieś Cziechocin 


Summa włók folwarkowych c, pleba{lskich 2, bartniczych 
, 
sołtyskich 1. osiadłych 28, - \Y tej wsi włók osiadł
'ch ut supra 
28; płacą czynszu z każdej włóki osiadłej per gr. 26-6 d, _ 
D a ń, - Kapłunów czynszowych płacą per 2, kurów wief'- 
nych płacą wszyscy 8, owsa wiecnego płacą wszyscy 7 ćw. e, 
obiednego z sołtysem płacą gr. 2.L 
R o b o t y, - Ta wieś l'Obi :
 dni w tydzień, a czasem kiedy 
każą; podwody do Thorunia do młynÓw powinni. 
K a c z m y, - Kaczmy w tej wsi są 2, z których czynszu 
płacą na Ś, Marcin per gr. 23, 


8-8 [flllq ręllą, b-b L':;:llpełnioflO:;: rllp. H. (Ilo."': nie podanG. d JI rkp. II 
poprall'iono na 23-6. r U' rllp. II dodano: nit' z pOII'inności. 


.
		

/Pomorze_020_11_271_0001.djvu

			24.')  


o g r O d n i c y, - Ogrodników w tej ,,'si 8, którzy czynszu 
nie dają, tylko pieszo do dwora służą, 
B o r y. - Przy tej wsi są dobre bory, w których na ten cza:: 
barci osiadłych 120, w których miodu nabierają plus minus 
kłód 3. 
R z e k a. - Przy tej wsi albo pod nię bieży rzeka Drwencza 
spustna. Brzegu tej rzeki najmują czasem fI. 2. czasem taniej. 
a tego roku najęta była fI. 1-10. \V tychże brzegach tej rzeki 
b o b r y łowią, których tego roku dostano 11. Ty starosta sobi{> 
obrócił ku pożytku. 
D z i e s i ę c i n a. - Dziesięcina z tej wsi pieniężna do ko- 
ścioła ploczkiego, 
a W r e m b o w e. - \Vrembowego z buru dostało się fI. 
2-15-9 a. 
S a d, - Przy tej wsi jest sad dworski, w którym są drzewa 
pospolite rodzące. z którego tego roku owocu przedano fI. 1ft. 
M ł y n y 3. - Młyn p i e r w s z y, który zową Dolnikiem, 
ma kół 2 mącznych, trzecie stępne. Młynarz na trzeciej mierze, 
winien karmić 2 wieprzu. - Młyn w t ó r y, Czaika, ma kół 
 
mącznych, trzecie stępne. Młynarz na trzeciej mierze, wieprzów 
2 karmić winien. - Młyn t r z e c i, który zov.'ą Byerzgiel h. ma 
kół 2. trzecie stępne, Tego młyna młynarz na czynszu. Płaci 
czynszu na rok in auro aureos 9. 


Nomina colonorum Lanei possessi FI. gr. den. Kapłuny 
Dol'ros 2 1 22 12 -t 
\Vaelaw Strnpniać 2 1 22 12 l 
Mikołaj 2 1 22 12 -t 
Marcin Digas 2 1 22 12 1 
Maciej Sloninka 2 1 22 12 1 
l\'I a [ciej] Lisse k 2 1 22 12 4 
Wojciech l\Iielczarz 2 1 22 ]2 4 
\Vawrzyniec Zasathka 2 ] 22 12 4 
Wojciech Dubelt>ć 2 1 22 12 I 
Błażek nisz 2 1 22 12 I 
Stanisła w BialkO\,'sky 2 1 22 12 1 
Michał Dero 2 1 22 12 I 
Jędrzeiek ] .),... 6 2 

., 
n-H II rhp II fJr-:.ehre.\lol/c. L li: rhp. II: lJierzl"ZpeJ.
		

/Pomorze_020_11_272_0001.djvu

			. 
246 
Kaczmarze: FI. gl". den Kapłuny 
:\fielcarz 23 
Strupniać 2
 
O b i e d n e. - Obiednego i z sołty- 
sem płacą 24 
M i ó d, - Trzy beczki miodu prze- 
dano 24 
a W r e m b o w e. - \\T rem bowego 2 15 9a . 
R z e k a. - Od rybaka za brzeg 1 ]0 
S a d. - Z sadu tego roku dostało się 16 
L ą k i. - Za łąki dostało się w tym 
roku 1 10 
Ogrodnicy: Ma [ciej] G rzemski, Jan Ogl'Odnih, 
Bart [osz] KunczaI. 


s u m m a: proyentus pecuniarii fI. 69--10-15 b, owsa wiec- 
nego metr, 7. kaphmów 50, kurów wiecnych 8, c żyta w
'miar. 
nego c 


\Vieś Elgisewo 


Summa włók sołtyskich 3, osiadłych 8. - Włók osiadłych ul 
supra 8, na których siedzi kmieci 4; płacą czynszu per 15. z pu- 
stych per 
T. 10, 
R o b o t y. - Ta v.'ieś do browaru robotę powinna, 
K a c z m a, - Kaczmarz ratione tabernae płaci gr. 1(1, 
S o ł t y s. - \V tej wsi jest sołtys, który służbę powinien. 
R z e m i e ś n i c y. - \V tej wsi są dwa rzemieśnicy, z któ- 
rych płaci jeden gr, ..t, drugi gr. ] O. 


Non1ina colo nor um Lanei poss. Lanei imposs. FI. gr. 
St:misła\\- Dominik 2 1 l 10 
Lenalt Jacub 2 1 1 10 , 
Ma [ciej] Rataj 2 1 1 10 
Joannes Rybak 2 l 1 10 


a-a II rhp. II prz-ehreHono ora:: dodano t",/q ręhq: non es!. 
poprall'iono lIa: 67-5- 17. Z pr::e{ic::cllia 1I',\'pada; fi 6<)-10-1:>. 
l/iollO x rhp. II. Ilość lIie podana 


b W rhp. II 
r-r l'::lIpel- 


ł
		

/Pomorze_020_11_273_0001.djvu

			. 


2H 


R z e m i e ś n i c y: teszarz [gr,] 4, kuśnierz [gr,] lO, 
K a c z m a. - Sołtys z kaczmy płaci [gr,] 10, 
S u m m a census facit fI. 6-14.a 


V.lieś Dobrzeiowicze 


Summa włók: lemańskich 10, sołtyskich 2, pustych 10 b, ple- 
bańskich 5, folwarkowych c, osiadłych 46. - W tej wsi włók 
osiadłych ut supra 46, na których siedzi kmieci 23, płacą czyn- 
szu z każdej włóki na ś. Marcin per gr, 33 1 /2, d a z pustej włóki 
gr. 67 d, _ D a n i, - Obiednego płacą wszyscy gr, 12; owsa 
wiecnego płacą ćw. 12. kurów wiecnych płacą 12, gęsi wiecnycil. 
płacą 4. 
R o b o t y. - Ta wieś robót nie ma ustawionych, ale ro- 
bią, kiedy im każą. Podwody do Thorunia, do Cziechoczina za 
dzień powinni. 
K a c z m a. - "T tejże wsi są 2 kaczmie, z których jedna 
płaci czynszu gr, 30, druga także gr. 30 e. 
Łąk i. - Przy tej wsi są łąki, których uprzedawają aliquan- 
do fI. 6, aliquando fI. 3 f, 


Nomin8 colonorum [Lanei] [Lanei] FI gr. den. 
possessi impossessi 
Jakub Petro 2 2 7 
Maciej Lazienka 2 1/ 2 3 10 (j'l 
Maciej Dziat 2 1/'!. <) 10 6h 

 
Blasius Czaplia <) 1/2 3 10 6h 
Tom[asz] Stepharek 2 1/ 2 3 10 6h 
Grzegorz Czuyni 2 2 7 
, 


a Z pr7:elic=.ellia /lI)..'pada: n. (J-4. b Jł7 rhp. II poprawiono na: 9. c llo
ć 
nie podana. d-d lh.upelniorlO :: r!lp. II. r W r!lp. II: w tej wsi są 2 kmiecie, co 
karczmy trzymają, z kt6rych jeden płaci czynszu gr. 30, kied!J szpnkuje, ale teraz 
nic. - Po IV}ira=.ie: gr. 30 w}i!lreślono: druRa także 30. f W rhp.II dodano: teraz 
nic, bo sie nie przeda\llają, gdyż na I\Tszptkich folwarkowych łąkach ledwo 
2 brogi siana b!llUa. B W r!lp. II c}ifra: 6 IV tej rubr}ice poprawiona IVs=.ęd=.ie 
na: 9; por. 1V}.'że; poc':.qte!l opisu wsi. h Ił' rhp. l Ila marginesie :wa!l: +. 


;
		

/Pomorze_020_11_274_0001.djvu

			248 
Nomina colonorum [Lanei] [Lanei] FI. gr. den. 
possessi impossessi 
Falk Troch 2 li"!. 3 10 6 
Trosko 2 1/ 2 3 10 6 
Tyrsik 2 2 7 
Tomasz Przibis 2 2 7 
Kostrzev".a 2 1/2 3 10 6 
Mychalowa wdowa 2 1/ 2 .... 10 6 
i) 
Skyba 2 1/ 2 ,") 10 6 . 
.., 
Kaczmarz Włodarz 2 I/? 3 10 6 
Wielky Maciek 2 1/ 2 3 10 6 
wdowa Kęnsa 2 I/r. 3 1(1 6 
Wojtek Safranek 2 1/ 2 3 10 6 
Piotr Granićka 2 1/ 2 3 10 6 
Myktes 2 1/2 3 10 6 
Tyrsa 2 1/2 3 10 6 
Skabajowa 2 1/2 3 10 6 
Rusek 2 1/ 2 3 10 6 
Popiolek 2 1/ 2 3 10 6 
Kozy 1/2 1 3 6 
Kaczmy: 
Kaczmarz włodarz fI. 1 
Tyrsa kaczmarz fI. 1 
Ogrodnicya: 
Wojtek Sobol fI. l 20 

'Iarczin Czuiny lS 
Blasko Ocziecz 20 
Jędrzej Golyenia 20 
J ęd rzej 20 
O b i e d 11 e. - Obiednego wszyscy płac:) 12 
Łąk i, - Za łąki tego roku przedal1P 3 10 b 
Summa proventus pecuniarii fI. 83-14-12 c, owsa Wlec- ł 
nego metr, 12, kurów wiecnych 12, gęsi wiecnych 4, I 
a II rI/p. II C'z.sns'Z ll's:::)!sthicll ogrodników poprawi01/lJ na gr. 12. b II" rhp. 
II c)!Jra S-W pr:r.ehreMona. c Ił rkp. II poprawiono na: 74-26; :r. przeliczenia 
II'N pada n. 83-14-12. 


I 
,
		

/Pomorze_020_11_275_0001.djvu

			249 


Wieś Pomorzany 
W tej wsi włók osiadłych 4 a, na których siedzi kmieci .1. - 
Płacą czynszu z każdej włóki na F.. Marcin per gr. 40 b, Jajec 
per 30; sołtyski ch włók 3. 


Nomina colonol'um 


[Lanei] possessi 


FI. gr. Jajca 
1 10 30 
l 10 30 
1 10 30 
1 10 :10 
jajec kop. 2.  


Stanisław Golenia 1 
Jan Serdika 1 
Grzegorz Zambek 1 
\\'awrzyniec Dura 1 
L ą k i. - Za łąki tego roku przyszło fI. 29 c, 
S u m m a: proyentus pecuniarii fI. 3-1-10 d, 


Wieś N'owogrot 
Summa włók lemańskich 6 e, sołtyskich 3, pustych 1 f, osiad- 
łych 12. - W tej wsi włók osiadłych 12, na których siedzi 
kmieci 6. - Płacą czynszu na Ś, Marcin z każdej włóki per gr. 
13-9 g, - D a n i: kapłunów czynszowych z włóki płacą per 2. 
kurów wiecnych wszyscy płacą 6, owsa wiecnego płacą metr. j. 
obiednego wszyscy płacą gr, 24 h, 
D n i, - Ta wieś robi kiedy rozkażą. Podwody do Thonmia, 
do Wloczlawia etc, powinni, 
K a c z m a. 'V tej wsi jest kaczma, z której leman Jan Bo.. 
niećky płaci w monecie fI. 6, i 
J e z i o l' a, - Przy tej wsi są 3 jeziora. Pierwsze jezioro 
zową Grodno, drugie jezioro zową Slupno, trzecie jezioro zową 
Stawek; na których jeziorach może zawżdy robić [ss]. 
P o ś w i ą t n e, - Poświątnego, albo plebańskiej rolej jest 
niwa niemała, która się dzieli na troje pole, jezioro dobre i łąki. 


Nomina colonol'um Lanpi poss. Gl'ossi Kapłuny 
Badosz 2 27 1 
Maciej Zlotek 2 27 l 
, Maciej Nerka 2 27 l 


ł 


· Ił" ,.hp. II poprmL"iono: 8 l?] b W rhp. II poprawIono na: 20. r W rkp. II 
poprml'iollO na: 6. d n' rhp. II poprawiono lIa: 11-10. e W rkp. II poprawiollo 
na: 4. f" rhp. II poprawiono na: 3. B IV rkp. II dodano: a 7. pust!lch dają 
rJ. 3. h II" rkp. II pr'Z.8 ostatnich tr'Z.ech po'Z.},'cjach adnotacia incertum. I \ł7 rkp. II 
poprawiono rw: fI. - 20. 


, 
I 
,
		

/Pomorze_020_11_276_0001.djvu

			230 


Nomina colonorum 


LRnei pass. Grossi Kapłuny 
27 4 
27 l 
27 -1 
27 
180 a 


'2 


Stani[sław] Znlawa 
Jan Kulich 
Wojciech Kaćkowsky 
scultetus de deselto 1 laneo 
K a c z m a. - Jan Boniećki leman sołvit 
O b i e d n e, - Obiednego wszyćka wieś 
płaci z sołtysem 
S u m m a: czynszu fI. 12-9 b, obiednego gr. 
24, kur wiecnych 6, owsa wiecnego [metr.] 4. 


2 


o) -ł 
24, kapłunów 


Wieś Węgiersko 
Summa włók: sołtyskich 3 1 /2, pustych 15, osiadłych 26. - 
Włók osiadłych ut supra 26, na których siedzi kmieci 1;
. Płac
! 
z każdej włóki osiadłej czynszu na Ś. Marcin per gr, 23-9, 
z pustych włók per gr, .18. - D a n i: kapłunów z włóki osiadłej 
płacą per 2, kaphmów z włóki pustej płacą pel' 2, kurów wiec- 
nych płacą 6, owsa wiecnego płacą metr. 6, obiednego i z sołty- 
sem płacą gr, 24, 
R o b o t y. Ciż kmiecie powinni robić, kiedy im każ:!, 
Podwody do Thorunia, do Niesewi, do Cziechoczina, wszakoŻ. 
za dzień, powinni. 
K a c z m a. - Kaczmarz ratione ogroda kaczmarskiego pła- 
ci gr, 20. 
.T e z i o l' a. - Przy tej wsi są 2 jezierze, tych jezior nająć 
może do roku plus minus fI. c 
B o r y. - Przy tej wsi są dobre bory. 


1 


NominR colonorum [Lanel] pos. Deserti FI. gr. Capones 
Maciej Zablotny 2 1 17 4 
Maciej Kalich 2 1 3 !) 6 
Jędrzej 2 l .., .) 6 f 
.) 
Grzegorz Dziuch 2 1 .., ,) 6 
.) 
Szymon Nadolny 2 1 .., 5 6 
t.> 
To [masz] Soyka 2 1 .., !) 6 
t.> 


a Ił rhp. II poprall'iono na: gr. 20. b W rhp. II poprml'iollo na: fi. 10-20: 
,. pr-.:elic-.:('nia II....pnda: fI. 12-9. < Lic'::.ba nie podalla. 


,
		

/Pomorze_020_11_277_0001.djvu

			Jan Kra wieć 2 
Mikołaj Sykora i 
Tom [asz] Olexii 2 
Kasper Wieczorek 2 
Sta[nisław] Perz 2 

bMti
 2 
Michał Czurilo 2 
sołtysy dwa 
K a c z m a, - \V tej wsi jest kacz- 
ma, z której ratione propinatio- 
nis cervisiae sołtrs płaci 
O \) i e d n e, - Obiednego wszyćka 
wieś i z sołtysem płacą 
K o t ł o w e g o pro integro anno 


l 
l 
l 
l 
1 


25L 
FI. gr. Capont's 
.... J) 6 
oJ 
3 5 (-) 
3 5 6 
.... 5 6 
.., 
.... 5 6 
.) 
l 17 4 
.... :, 6 
.., 
6 8 


Nomina colonorum 


[Lanei] pos. Deserti 


1 
4 


20 


24 
9 lR 


s U m m a proventus: czynszu z kotłov,:ym fI. 55-l, obied- 
nego gr. [24] a, kapłunÓw 82, kUl' ,...iecnych 6, owsa wiecnego 
metr. 6. 


Wieś Malsicze 
Summa włók sołtyskich 2 1 /2, pustych l, osiadłych 24. - \Vłók 
osiadłych ut supra 24. na których kmieci siedzi 12. - Płacą 
!Czynszu z każdej włóki na ś. :Marcin per gr. 20 b, - D a n i. - 
Kapłunów czynszowych z włóki każdej płacą per 2, kurów wiec- 
nych płacą 4. gęsi wiecnych płacą 2, owsa wiecnego płacą ćw, ", 
obiednego wszyscy i z sołtysem płacą gr. 24, 
K a c z m a, - \V tej wsi jest kaczma, z której gr, 2u. 
n o b o t y, - Ta wieś robi do folwarku cziechocińskiego, 
kiedy każą, Podwody do Thorunia etc. powinni. 
lVI ł y n. - Przy tej wsi jest młyn, z którego młynarz ratiOlH' 
oCensus płaci fI. 2. 


Nomina colonorum Lanei Grossi Kapłuny 
f Janek Krawiec 2 40 .1 
Michał Kot 2 10 .1 
Janek Kaczmarz 2 40 ,1 
Urban Jadamek 2 10 ,1 


a LiC"Z.ba nie podana. u:;upellliollo :; rubr!'''i popr::edllie;: /l'liczone do ("::""5:;U. 
b II" r"p. II dodano: CI z puslt'j u"ł6ld fi. 2. 


;
		

/Pomorze_020_11_278_0001.djvu

			252 


Nomina colonorum 
Maciej Pascana 
Tomek 
Rafał Kowal 
Piotr Nowak 
Kasper Swyec 
J ędrzejek 
Sta[nisław] Lychnik 
Ambmży Klyosek 
Jędrzej de deserto l 
K a c z m a. - Kaczmarz 
1\1 ł Y n. - Przy tej wsi 
i płaci młynarz czynszu 
O b i e cł n e. - Obiednego płacą \\'szyscy i z sołtysem 


Lanei 


z kaczmy płaci 
jest młyn. który zową Senk 


Grossi 


2 


2 


,) 


2 


:2 


2 


2 


.., 


, 


40 
40 
40 
40 
10 
-10 
.10 
-10 
GO 


Kapłt,ny 
4 
.1 
-1 
1 
1 
1 
ł 
ł 


, 


[gr.] 20 


[gr.] 60 
[gr.] 2.1 


S u m m a proventus: czynszu fI. 20-20, obiednego gr. 24. 
kapłunó\\' -18, kurciw wiecn
'ch .1, gęsi wiecnych 2, owsa wiecne- 
go metr, 6, 


Wieś l\Iaczieikuwo 


Summa włók tej wsi: sułtyskich 4. pustych lO, folwarkowych 
5, osiadłych 18, - W tej wsi włók osiadłych 18, na których sie- 
dzi kmieci 9. - Płacą z każcłej włóki czynszu na Ś, Marcin 
per gr. 20, - S o ł t y s i płac:
 z pi
ci włók, \-idelicet ex 2 pel' 
gr, 30 a, a ze b 3 pel' gr, 10, a z 5 włcik płacą gburzy c tak jako 
z osiadłych c. - D :l 11. - Obiednego wszyćka \,-ieś płaci gr. 2 L 
kapłunów czynszowych z włóki pel' 
 <1, SOłtYSI :2 plac:
 z pustych 
kapłunów 5. 
R o b o t a. - Tej ,,'si kmiecie robią, kiecł
' im każ:
, cło fol- 
warku cziechocińskieg-o. Podwocly (lo 'Yloczlawia, do Thorunia 
pOWlllnl. 
K a c z ma. - W tej wsi jest kaczma, z którpj sołtys I'atione 
pl'opinationis cel'visiae płaci na rok gr. 20. 
J e z i o l' a. - Przy tej wsi S:
 cłwa jezierze, które zarosły 
hłotem zalazłye. 


ł 


· 'I rkp. Ił poprau'iollo lIa: Rr. 40. b J' rhp. r /I'sma:allo: 4. <-c IV rkp. rr wr- 
hres[ollo i zamiast tl'!
O dodallo: po Rr. 40. d II rkp. Ił dodallo: z pust!Jch także 
po 2. e II l,l'm miejscu, /In poczqthu 110/1"1'; Slroll
 rhp. I. :npCIl"lll' om
'lIwll'o: 
Jeziora. Przy lej Il'si są dlCic jezierze £'Ic. 


.
		

/Pomorze_020_11_279_0001.djvu

			, 


253 


Łąk i, - Przy tej wsi są łąki, które przedawają za ] gęś. 
kurów 4 i za złoty pieniędzy: które łąki teraz sołtys dzierży 
i z nich płaci. 
K o t ł o w e. - \V tej wsi sołtys Pedinek piwo rabia, płacI 
kotłoweg'o od każdego waru pel' gr. 10, których tego roku 9 wa- 
rów było. 


Nomina col ono l' um 


Lanei Lanei Fi. gr. Capones 
possessi impossessi 


Piotr Przybilek 
Jan Czaino a 
Blasius Berg 
Wojciech Sliezak 
Jakub Jucha h 
Jadam 
\Vojciech Aron 
Jan Syanko 
Dorota wdowa 
Maciej Perl inek 
Maciej sołtys 
ciż sołtysi płacą z przydatków 
O b i e d n e. - Obiednego wszyć- 
ka wieś płaci i z sołtysem 
K a c z m a, - \V tej wsi jest 
kaczma, z której sołtys płaci 
Łąk i. - Za łąki roku tego dostało SIę 
K o t ł o w c. - Kotłowego w tej wsi od 
sołtysa dostało się na ten rok od !) wa- 
rów pel' gr, ] O 
S u m m a proventus pecnniarii fI. :11-11, kapłunów 18. c 


,  


2 


.) 


2  


2    


2 


2 


2 


ł 


Wieś Millese\\';o' 


1 


2 2u 6 
] 10 -t 
2 20 6 
2 20 6 
1 ]0 -t 
] 10 -t 
2 20 6 
1 10 4 
2 20 6 
4 20 8 
1 10 2 
1 20 
2-1 
:W 
1 


1 
1 


1 


1 
4 
1 


.
 
.J 


S u m m a \dók tej wsi: plebailskich 3, sołtyskich 6, osiad- 
łych 48. - Włók osiadłych ut supra 48, na których siedzi kmieci 
17. - Z każdej włóki osiadłej płacą czynszu na ś. l\Iarcin pCI' 


8 Ił' ;hp. II puu'illllO.ki podane jak dla poprzedniego. b Ił rhp. II: Sucha. 
< W rhp. II opr6c:: 1('
O: l.ur61l' 4. Hęś l: ::: pr:::elic:.eniu !l'tpadu: rI. 31--24, 1.8- 
płun6u' 56. 


ł
		

/Pomorze_020_11_280_0001.djvu

			254  
I 


gT, 20, - D a n i. - Obiednego wszyćka wieś płaci gr. 24. żyta 
płacą pel' metr. 1, 
R o b o t y, - Ta wieś do folwarku cziekocinskiego robi, 
kiedy każą, Podwody do \Vloczlawia, do Thorunia etc. powinni. 
K a c z m a. - W tej wsi jest kaczmal'z: płaci gr, 30, 


Nomin8 colo nor um 


Lanei possessi FI. gr. 2yto 


Grzegorz Tacza 
\Vawrzyniec Klyka 
Sta [nisła w] Kolodziey 
\V ojciech Sobieraj 
Szymon Sojka 
Jakub Vith 
.Jakub Czibulia 
Brzozi [s] Plewa 
\Va wrzyniec Sowa 
Ogonkowa wdowa 
Wojciech Gayda 
Jan Klyka 
.Jan Goly 
:YIichał Gorczicza 
Paweł Konczal 
Jan Prokop 
Stanisław Perek 
K a c z m a, - Kaczmarz płaci 
O b i e d n e, - Obiednego wszyćka wieś 
płaci i z sołtysem 24 
S u m m a: proyentus pecuniarii fI. 43-4. żyta sepnego metr, 48. 


3 
3 
3 
3 
:
 
3 


3 


:3 
3 
3 
3 
3 
:
 
3 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


:2 


2 


1 
1 
l 
t 


20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 


3 
3 
3 


" 
v 


3 
3 
3 
3 
3 


,., 
v 


20 


3 


20 
20 


3 


3 
3 
2 
2 
2 


20 
10 
10 
10 


\V i e ś N o w a w i e ś 
Summa włók: sołtyskich 3, pustych 5, osiadłych 20. - Włók 
osiadłych ut supra 20, na których siedzi kmieci 10, Płacą czyn- 
szu z każdej włóki osiadłej na Ś, Marcin per gr. 20, z pustych 
półwłóczków simiIiter pel' gr. 20, - D a n i, - Obiednego płac:
 
wszyscy i z sołtysem gr, 2,1, kapłullów z każdej włóki pel' 2, ku- 
rów wie cnych płacą 10, gęsi wiecnych dawają 2. owsa wie cnego 
sypują metr, 4, - R o b o t y, - Ta wieś na folwarku cziecho- 
cińskim robi, kiedy każą, Podwody cIo Thorunia, do \Vloczlawia 
powinni. 


j 


I 
.
		

/Pomorze_020_11_281_0001.djvu

			- 


2;:;;) 


K a c z m a, - Kaczmarz ratione tabernae płaci gr, 20. - 
S o ł t Y s t w o, - Sołtys tej wsi powinien służ by, tak jako 
i inszy sołtysi, 


Nomina colonorum 


Lanei 


Lanei 


Gr. Kapłuny 


I 
I 
I 
ł 


possessi impossessi 
Mac [iej] Dziadek 2 1/2 (.;0 5 
Paweł Falny 2 '/2 60 5 
Grzegorz Kolasa 2 '/2 60 5 
Bieniasz Piskat 2 '/2 60 5 
Falk Czossnek a 2 '/2 60 :) 
Szczepan Klymek 2 '/2 60 ,) 
Wojciech Miesgala 2 '/2 (-j0 ,) 
Wojciech Chrobot 2 '/2 60 5 
Jakub Kaczmarz 2 '/2 60 fi 
Jan Kolyasowic 2 112 60 fi 
sołtys 1/ 2 20 1 
K a c z m a. - Kaczmarz płaci 20 
O b i e d n e. - Obiednego wieś 
wszyćka płaci 24 
S u m m a: proventus pecuniarii fł. 22-4, owsa wlecnego 
metr, 4, kapłunów 51, kurów wiecnych ]0, gęsi 2. 


\V i e ś L a z i n e k 


J 


Summa włók: soltyskich 3, osiadłych 12. - Włók osiadłych 
ut supra 12, na których siedzi kmieci 6. - Płacą czynszu z każ- 
dej włóki na Ś, Marcin per 
T. 30, 
Tamże też jest rolej pewna sztuka, która się dzieli na 3 pola: 
te na f o l war k obrócono, - D a n i, - Obiednego wszyscy 
i z sołtysem płacą gr, 24, 
K a c z m a, - Kaczmarz ratione tabernae płaci gr. lo. 
O g r o d n i c y, - Tam w tej wsi są 2 ogrodnicy, którzy 
czynszu płacą po 8 gr, 
S o ł t Y s t w o, - W tej wsi jest sołtys, który służbę powi. 
nien, tak jako i inszy sołtysi, 
Łąk i, - Przy tej wsi są łąki, które przedawają czasem 
gr. 20, czasem gr. 15, 


e W rhp. 11: Czesznik. 


j
		

/Pomorze_020_11_282_0001.djvu

			-r 


2f>6 


Nomina colonorum 


o b i e d n e. - 
sem płacą 
S u m m a: proventus pecuniarii fI. 1:1-20. a 


- Jędrzej 
Jan 
Obiednego i 


[z] sołt
.- 


Lanei Fi Obiednego Gl" 
2 2 2 
2 2 2 
2 
 2 
2 2 2 
2 .-, 2 
2 2 2 
10 
8 
8 
24 


Stanisła W Szowa 
Blażek Za kro .l 
Maciej Kania 
Marcin 
\Vawrzyniec Gumno 
Jakub Dziadek 
K a c z m a. - Sołtys 
płaci 
O g r o d n i c )'. 


ratione tabernae 


Wieś Rudaw 


Summa włók: soltyskich 3, osiadłych 2-1. - Włók osiadłych 
ut supra 24, na których siedzi kmieci 12. - Płacą z każdej włó- 
ki czynszu na Ś, Marcin per gr, 30, 
Tamże przy tej wsi jest też ról. które na f o I war k zasil'- 
wają pewne sztuki, które rachują na 6 włók. - D a n i. - 
Obiednego wszyscy płacą gr. 21, kapłunów płacą z każde.i włóki 
per 2, owsa wiecnego płacą wszyscy metr, 6, kur wiecnych pła- 
cą 6, gęsi wiecnych da wają 2. 
R o b o t y, - Ta wieś robi, kiedy każą, do folwarku cziecho- 
clllskiego, Pod"'od
' do Thorunia, do v"loczlawia i indziej ])0- 
Wllllll, 
O g l' o d n i c y. - \V tej wsi ogrodników jest :
, którzy róż. 
no czynsz płacą. Jeden płaci gr. 12, drugi płaci gr, 2U, trzeci 
płaci gr. 2-1. - Ciż posługi i robotę pieszo do dworu powinni. 
K a c z m a. - Kaczmarz ratione tabernae płaci gr. 20. 
J e z i o l' o. Przy tej \\"si jest jezioro, którego llajmuj,
 
czasem gr. 20. 
Łąk i. - Przy tej wsi są łąki, których uprze,łać nwże: tego 
roku 1582 uprzedano ich fI. 5-26. lJ 
S o ł t y s t w o. - \V tej wsi jest sołtystwo, z ktlJrego sołt
 s 
tak jakO' i inszy sołtysi powinien. 


· Be:: obied1lego. b Ił. rkp. I slIma pOlI't6r:::ollll ra::: jes:::c:::e.
		

/Pomorze_020_11_283_0001.djvu

			257 


Nomina colonorum 


Lanei FI. Capones 


2 


4 
I 
4 
4 
l 
4 
-1 
4 
4 
t 
1 


Szczęsny Kunich 
Jan Friderik 
Jakub Krziwda 
Grzegorz Krazala 
Grzegorz Jesz 
Marcin Liska 
Piotr Gaweł 
Jan Dziadzio 
Piotr Royek 
Falk 
Tomasz Zasathka 
kaczmarz de deserto 
K a c z ma. - Kaczmarz ratione tabel'l1ae płaci 
Ogrorlnicy: 
Jan Okrasa 
sołtys de horto 
Tomasz Kra wieć 
J e z i o l' o. - Z jeziora płacą najmu 
O b i e d n e, - Obiednego wszyscy i z sołtysem płac
1 .. 
M ł y n BierzgieI. - Ze młyna od Byerzgla ratione 
census [fI.] 16-24 
S u m m a: proventus pecuniarii fI. 50-20. owsa wiecnego 
metr, 6. kapłunów 14, kurów wiecnych 6, gęsi 2, 


2 
2 
2 
2 
2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 
2 


2 


2 
2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


gr, 20 


" 


12 
20 
24 
20 
2-1 


" 


\V i e ś G l' Z Y w n a 
Summa włók: lemańskich 8, sołtyskich :1, folwarkowych
, 
osiadłych 33. - Włók osiadłych ut supra 33, na których kmieci 
siedzi 11. płacą czynszu z każdej włóki po 2 grzywnach liczby 
pruskiej h. Pustych włók 1, z której c sołtys płaci gr. 40. 
O g l' o d n i c y, - Ogrodników jest 2, którzy czynsz płaca, 
Jeden płaci gr. 20, drugi płaci gr. 10. 
D a n i. - Obiednego płacą wszyscy gr, 24, kapłunów płac	
			

/Pomorze_020_11_284_0001.djvu

			il8 


. R o b o t y, - Ta wieś robi, kiedy każą, Podwody do Komor- 
ska, no Thonmia, do Racziaza d powinni. 
S o ł t y s. - \Y tej wsi jest sołtys, który służbę powinien 
jako i inszy sołtysi. 
K a c z m a. - Kaczmarz v; tej wsi ratione tahernae płaci gr. 80. 


Nomina coionorum 


Lanci FI. gr. Kaj)hmy Jajca 


(j 


90 
90 
90 
fI(1 
90 
90 
go 
90 
90 
go 
90 


Klimek Nedza 
l'larcin Bobr 
W ojciech Piekarz 
Michał Zamber 
Marcin Kaczmarz 
Kaplewska wdowa 
\Yojciech Kuchz 
l\Iichał Borowski 
Mikołaj Mrozek 
Byeniek 
Walenty Sobothka 
K a c z ma. - Kaczmarz ratione ta- 
hernae płaci 
O g !' o d n i c y : 
Jakub Boczian 
o 
Marcin 10 
O b i e d n e. - Obiednego wszyscy płac 


.") 
.... 


.") 
.. 


., 
'-' 


<) 
.... 


1 
-1 
1 
1 
-1 
.:{ 
1 
-t 
-t 
-ł 
-t 


2 o 

o 
20 

() 
20 

o 


20 


20 o 

o 
2U o 


li 


(j 
() 


6 
6 


G 


6 
() 
fi 


6 


\V tej "si kmieci osiadłych 23, którzy maJą pewne, a nic- 
równe sztuki rolej, płacą czynsz ina(><]ualis na ś. Marcin. 


Nomina colonorum 


Nowak 
Maciej Zduncik 
Lazienl,a 
Swieć 


8 I 
 rkp. II: i do Cziechoczina 


FI gr. den. 
1 12 
2G 
1 (j 
27
		

/Pomorze_020_11_285_0001.djvu

			Nom ina colonorum 


::\I1yanka 1 
Joachim 1 
Fukier 8 
Cziesla 2 
\Yienczek 
Zak 
Sł1ayder 
Jagnieska 
kaczmarz Greboćki 2 
kaczmarz 5 
Grzegorek 

iczponim 2 
A
l 2 
Gabris 
Buta 
('zapski 
Zdun D 

iedziolka 6 
ł. ą l, i. - Przy tej wsi są ł:
 ki. które przeda w a.ią 
morgami: płacą morgi iuxta quantitatem, któ- 
re tego roku przedane b
-ły poddanym z 1\:a- 
córka 80 
Tamże s
 i drugie łąki nad rzeką Drwencz:!.. 
kt6re przedane tego roku 21 
\V ręb o w e albo gajowe, - \Yl'ębowego kwar- 
talnego ad mtionem kwartai()w wzięło Się 7 
B r z e g ,,-iślny, - Z brzegu wiślnego od r
'haka 8 
P a s t w i s k o i s o ł t Y s t w o. - Od urzę!lu 
mieśćkiego thorunskiego względem pastwiska 
i lasu aurei G, a względem sołtystwa kaczor- 
kowskiego 111 moneta fI. 6 w moneCIe za- 
płacili, co uczyni 17 
S u m m a prO\'entus pecuniarii 186 


259 


FI 


g .. 
. . 


den. 


20 
16 


2.1 
2G 
20 9 
26 
20 
10 
20 
10 


10 
10 
1E) 


19 6 


6 
23 a 1!) 


S II m m a pieniędzy wzięt
'ch tak czynszowych, za łąki, za 
sad, miody. wrębowe, z rzeki od rybaków, jako też i obiednego 
pro anno 1582 ze wszyć kich wsi czyni in summa fI. 688-7-6 h 


· Z pr=:f'lic:::ellia ll'rpada: fi. 186-21-15. b II rhp. II: fi. 705-1-15: ::: prze- 
lic=:C'llia /l'
'pada: fi. 6811-1,-6.
		

/Pomorze_020_11_286_0001.djvu

			60 


RACHUNKI KLUCZA CIECHOCIlVSKIEGO 


aPieniędzy extraordinarie branie 


Anno 1583 za słomę od sołt
'sa grziwienskiego pIe- 
niędzy wziętych 
25 martii gajowych pieniędzy od pana starosty 
cziechocinskiego odebrałem 
od tegoż pana starosty za ryby 
od tegoż za 3 krów 
anno 1383 die 21) martii od sołtysa z Kaczorka 
pieniędzy kwa rt
l Inych 
S u m m a pieniędzy extraordinarie wziętych facit 


fI. 
-1:i 
fI. 200 
fI. 30 
fI. 211 
fI. 4-EI 
fł. 2:)8--1 a 


Browar cziechocinski 


Anno 1:)82 ::1 die '27 .ianllarii ad 2 diem maii przez Dmo- 
chowsldego zwarzonych piw 18. Do każdego waru piwa po 20 
ćw. jęczmienia zalewając uczyni ć". miary tomilskiej :1f)0. 
a z każdego waru piwa kłód Hi, ucz
,'ni kł6d in summa 288. Każ- 
da kłoda po fI. l. czyni fI. 288. 
Z tej sumy odłożywszy za 360 ćw, jęczmienia różnej Cf'ny. 
videlicet: 93 1 h per gr. 9, facit fI. 2
-19. 208 1 / 2 per gr. 10. facit 
fI. 69-13, Hi per gr. ] O, facit fI. 5-10, ] 1 per gr. U, facit 
fI. 6-16, 2G per gr. 10, facit fI. 8-20, co ucz
'ni in summa 
fł. 118--20. 


A za chmiel do 18 warów dawa.i::!c do każdego waru po 1 
ćw., uczyni ćw. 'i2 per gr. 1:>, facit fI. 36. Jeszcze do tego od- 
jąwszy na Kolnćkiego kłód 12, na urzędniki kłód 9, na przy- 
jazd J]\[ci ks. biskupi kł6d -1. llcz
'ni zysku . fI. 10
-lO 
T e n ż e b l' o war. - A die 2 mensis nU1ii ad ultimam de- 
cembris mmi 1582 zwarzono piwa war.)w 29, miedzy kt{n'ymi 
warami były 2 mając w sohie kłód 28, drugie 2 wary ma.i

c 
w sobie kłód 30, a jeden war - kłód 7, ostatnie \\"ar
' 2-1 po hi 
Id6d: co wszyćko uczyni kłód -t t9. 


a-a Zallli(J
1 lf'go IV rhp. II: hell1 RłłjO\l'eno za drzewo, które wiłłtr wYII"ródl 
fi. 200. 78 ruJ.!I. które si{' z jezior przedah, fi. 30, kaplunów 413, jajec kop 18-30, 
gęsi 10, kur61U wiecnych 52, owsa u'lecnego metr 45. tllta scpneHo metr 48. - 
Z pr'Zl'lic'Zellia lV,vl'ada: k,IplunóU' 421 (por. ll',\'=:'l'j. wieś l\Iodt'jkowo): po'ZosIale 
11O'Z.
'('j(' :::ga"'Zajq sitO. 


- 
j
		

/Pomorze_020_11_287_0001.djvu

			261 


A z tej sumy odłożywszy na jęczmiona ćw. 567 a różnie ku- 
piony, videlicet: metr, 9 per gr. 9-9 et 13 per gr, 10, et 325 1 / 2 
per gr, 9, et 6 per gr, 8, et ] gr, 13, et 3 per gr, 9-6, et ] 16 1 i:! 
per gr. 10 den, 9. et 25 per gr, 10 - facit fI. 156-12 b. 
Za chmiel do tych 29 warów, to jest do 28 per metr, 4, a do 
1 metr, 1 1 /1', czyni ćw, nro 113 1 /2 różnie kupiony, videlicet: 60 
per gr. 9 - fI. 18, 29 per gr, 12 - fI. 11-18, 4 per gr. 13 - 
fI. 1-22, 4 per gr. 16 - fI. 2-4, 11 per gr. 10 1 / 2 - fI. 
1-6-9 c, 4 per gr. 11 - fI. 1-4 d, 1 1 /2 per gr. 13 - fI. - 19l/
. 
za które przydzie fI. 39-14 e, a tak odłożywszy tę sumę za jęcz- 
mień fI. 156-12, a za chmiel fI. 39-14, gontarzowi kłód :3. 
przydzie zysku fI. 250-4, 
S u m m a zysku z browaru za J 1 miesięcy ad ultimam de- 
cembris in anno ]582 facit , fI. 838-14, 
P l' o a n n o 1 583. - Anno 138:1 a die 3 ianuarii ad diem 
9 iunii w browarze cziechociI1skim zwarzono piwa warów 26, 
w każdy war rachując kłód 16, czyni kłód 416 per fI. l, czyni 
fI. 416, 
Z której summy oc1łożywszy na jęczmień do 26 warów, 
w każdy war zalewając po 20 ćw.. czyni ćw. 520: per g-r. 10 - 
uczyni fI. 173, 
A za chmiel do 26 warów, do każdego per metr. 1, czym 
metr. 108, per gr, 8 facit fI. 28-21, 
A odłożywszy to co za jęczmień i za chmiel przydzie i na 
robotnild iuxta regestrum Id6d 10, na ocet ldorlę l. ucz
Tni zysku 
fI. 203-6. 
S u m m a pieniędzy z browaru cziechocińskiego in anno 158
 
za 11 miesięcy et in anno 1583 za 3 miesięcy czyni fI. 560-iO f. 


Crescentia ann i 1582 in tri bu s praec1iis 
clavis cziechocinensis 


Crescentia żyta ozimi ego 


'" folwarku cziechocinskim kop 136-4:>, w folwarku do- 
brzeiowskim kop 11)0, w folwarku gl'ziwicńsldm kop 114, - 


u Z przeliczenia wspada: tU'. 499. b Z pr':.elic':.('nia w}}pada: fi. ł56-27 1 /.. 
.. Z pr::elk::.enia wspada: f). 3-25'/2' d Z przl'lic:;::enia w}}pada f). 1-14. .. Z prx.e- 
liczenia /I').'pada: fi. 39-ł3. f Z przeUczenia w}}pada: fi. 561-20. 


.
		

/Pomorze_020_11_288_0001.djvu

			262 


s u 111 m a urodzaju żyta w tych trzech folwarcech ozimiego 
czyni kop 696-158. 
1\1 ł ó c e n i e tego żyta: w Cziechoczinie kop 437 1 h dab" łaszt. 
24-32 1 / 2 , w Dobrzeiowiczach kop 130 dały łaszt. 7--10, w Grzy- 
wnie kop 11-1 1 / 2 dały łaszt. 7-57, 
S u m m a żyta młóconego: ex cassulis 702 przyszło iaszt. 
10 metr, 9 1 /2. - Dostało się go nan próbę metr. -18. 
Ż y t o d a n n e: żyta dal1l1ego ze wsi l\lilesew percepty metr. -t
. 
Ż y t o w y m i e r n e: - ze młyna Dolnika dostało się iaszt. 
3-47, ze młyna Czaiki dostało się łaszt. 2-4:3. 
S u m m a żyta wymiernego ze 2 mb"n6w czyni łaszt. ()_
(\. 
S u m m a l' u m s u m m a żyta wszyćkiego, tak gumiennego, 
dannego jako i wymiel'l1ego cz
'ni łaszt. 17 metr. 261/2. 


Rozchód tego żyta 


". y s i a n i e: na folwarku czicchocinskim wysiano łaszt. 
6-30 1 /2, na folwarku dobrzeiowskim \vysiano łaszt. 2-31, na 
folwarku w Grziwnie wysiano łaszt. 2-43. - S u m m a żyta 
wysianego w 3 fohnlrcech czyni łaszt. 12-10 h. 
P r z e d a n i e: tegoż żyta przedan
'ch ćw. ] 06 1 / 2 per gol'. 1
, 
facit fI. -12-18. 


c o n s u m p ti o: anno 1582 a die 18 janucu'ii ad 21 julii na 
wychowanie pana Kolnćkiego metr. 9; anno 1382 die 2 mensis 
maii tego
 żyta na przyjazd Jl\lci zmełto metr. 7; anno 1!)82 eł- 
1383 tegoż żyta na ordynacyją starościnę za cały rok miar
. 
thorunskiej dano łaszt. 2-lO. 
S u m m a żyta tym sposohem wydanego czyni łaszt. 2-
,;. 
Oprócz ordynacyi: 
bednarzowi, który statków browarowych inszych 
poprawuje w dworze 
rybakowi dworskiemu na ż
"wność 
cieśli od poprawiania mostu . 
mnichom elemosini [8] 
za żyto jare na nasie:iie frymarkiem 
tes7.al'zowi, który robi we ct worze 
S II mm a żyta wydanego orr6cz ordynacyi czyni łaszt. -- 1 ł. 


Pletr. 
metr. 
metr, 


1 
l 


metr. 


metr. 
metr. 


() 


1 


e Z pr::{'!ic::ellia Il'spndn: iOO-45. b Z pr::elic::pllia 1I',I'patln: 12 41'.. 


I 

 


.....
		

/Pomorze_020_11_289_0001.djvu

			263 


Do pakowania: 
zmiełto miary thorunskiej 
wano kłód 50. 
Do Gdanska 
przez Konopinskie
o 
łaszt. 29-28, 


tegoż żyta na m
kę do pakowani.,- 
łaszt. 1-5£i, z którego m
ki napalw- 


spuszczenie: anno 1:')8:3 tegoż żyta 
do Gdanska spuszczono miary thorunskiej 


s u m m a s u 111 m a r u m żyta wszyćkiego czyni laszt. .t8 - II-!- 
Restat tego żyta O-O. 
Excedunt summa m distributivam metr. :1
lh 


żyta jaJego urodzaj 
\Y folwarku cziechocinskim urodziło się żyta jarego kop 1
, 
które zmłócone dało Ć\\. :31 l /:?, 


Rozchód teg'o żyta 
\V y s i a n i e: tego żyta wysiano na Dourzeiowice metr. 9, 
teg'oż na Grziwnie wysiano mptr. :
. - S u m m a wysiania tego 
żyta czyni ćw, 12. - TI.estant tego żyta jarego metr, 19 1 /2, któ- 
rego sic: oddało po liczbie staroście metr. 18, a ostatek na pi(.- 
ni
dze. to jest metr. 11;
. 


Pszenica 
Anno 1582 pszenice w folwarceC'h klucza cziechocinskieg o 
l1!'Odzaj żaden nie h
'ł, dlatef!O iż jej nie siano. 
p s z e n i c a w y m i e r 11 ;l: ze młyna od DoJnika dostahJ 
się metr. {i; ze mjyna od ('zajky d()st
ło się metr. Gl/:?, - S u m- 
m a tej pszenice cZ
'l1i metr. 12 11 2, 


R o z c h ó cI t e j p s z e n i c e 
Anno 1582 die 2 mensis mai i na I)]"Z
'j
zd .T!Ylci zmielono tej 
pszenicc metr. 
; domino Koh 1 czki na wychowanie metr, 2; palni 
staroście na jego onlynac
'.h metr.:1: eidem ultr
 ordinationel 1 1 
metr. 2. 
S 11 111 m a rozchotl tl pszenice czyni z tym co uUra ordinatio- 
nem ć\\". 9. TIestant pszenice metr. 
I!
, a ta się oddała pic- 
niądzmi na liczhie a. 


8-8 ltl1lq rt;hą
		

/Pomorze_020_11_290_0001.djvu

			26. 


Jęczmienia urodzaj 
VV folwarku cziekocinskim kop 55-] 5, w folwarku Dobrze- 
iowiczach kop :
3, w folwarku Grziwnie kop 30, 
S u m m a urodzaju jęczmienia czyni kop 118-15, 
M ł ó c e u i e j ę c z m i e n i a: w Cziechoczinie kop 55-l'} 
dały łaszt, 4-2; w Dobrzeiowiczach kop 3B dały łaszt. 1-59: 
w Grziwnie kop 30 dały łaszt. 2-8, 
S u m m a jęczmienia młóconego czyni łaszt. 8-9. 


Rozchód tego jęczmienia 
\V y s i a n i e: na folwark cziechocinski wysiano łaszt. - 2
, 
na folwarku Dobrzeiowicze łaszt. - 12, na folwarku Grziwna 
łaszt, - 21. 
S u m m a jęczmienia wysianego czyni metr, 53. 
O r ci y n a c y j a s t a roś c i e. - Na ordynacyją panu sta- 
roście dałem na cały 1'Ok miary thorunskiej łaszt, 1-45, 
J ę c z m i e ń p r z e d a n y: tegoż jęczmienia przedano łaszt 

-29; łaszt każdy per fI. 20, czyni fI. 89-20, 
E x t l' a o r d i n a r i e: tegoż jęczmienia sołtys grziwienski 
oddał, co był in anno praeseuti na nasienie pożyczył, ćw, 4 ; tego'
 
jęczmienia na przyjazd J:Mci na kaszę zmełto metr. 1, 
S u m m a jęczmienia tym sposobem wydanego czyni łaszt. 
7-17, 
Restant jęczmienia meh'. :)2; ten się oddał w słoclziecl1. 


p 


Owsa urodzaj 
Na folwarku cziechocziuskim cass, 2j91
, na folwarku Do- 
hrzeiowice kop 194-45, na folwarku grziwieńskim kop 59. 
S u m m a owsa urodzaju czyni kop 49
, 
Młócenie owsa: 
w Cziechoczinie kop 239 1 /2 dały łaszt, 1.1-3, w Dobrzeiowi- 
czach kop 194-45 dały łaszt. 10, w Gl'ziwnie kop 59 rłały 
łaszt. 3-47 1 /2' 


S u m m a owsa młóconego czyni łaszt. 27-4!> a, 


· Z I'r:::.P1ic:::enia u"}.'pada: laszt. 27-50.
		

/Pomorze_020_11_291_0001.djvu

			265 


Rozchód tego owsa 


Wysianie: na Cziechocin wysiano łaszt, l-54 
na Lazinek łaszt, 1-29 1 /2 
na :Maczieikowo łaszt, 1-15 
na Rudaw łaszt, 1-32 
na Myazgowo łaszt. -29a 
na Dobrzeiowicze łaszt. 4- .ł1I2 
na Grziwnie łaszt, 2-14 
Summa owsa wysianego czyni łaszt. 12-58 


. 


Ordynacyja staroście: 
na ordynacyją staroście na rok 
[E x t r a o l' d i n a l' i e:] 
koniem pana Lipniczkiego 
na ordynacyją poborcinę 
chmielarzom, którzy chmiel dwakroć przywozili, 
wymownego owsa przy targu metr. 10 
tegoż owsa poddanym Jl\Icinym w kluczu cziechocinskim poż
'- 
czono in vim restitutionis z nowego, albo za pieniądze za koż- 
dą ćwieltnią pel' gr, 9 metr, ] 44 
tegoż owsa przedanych metr, 50 per gr, 7, czyni fI. 11-20, 
Anno 1583 (łiebus variis iuxta contenta ceduł od szafarz ów po- 
danych na konie JMści owsa wydanego czyni łaszt. 8 metr, 3f1. 
S u m m a owsa wszyćkiego wydania, ut supra, czym łaszt, 

9 metr. 17 1 /2, 
Excedit sununal1l distributh"am lastis 1-:12 1 i2, 


metr. 200 


metr. 
metr, 


7 1 /2 


!JO 


I 


Grochu urodzaj 
In Cziechocinie caS3ulae 12 trituratione dały metr. 16 1 h, na 
Grziwnie cassulae 2 1 / 2 trituratione dały metr. 4 1 / 2 , - S u m m a 
grochu z urodzaju kop 14 1 /2, namłócono metr. 21. 


ł 


Rozchód grochu 
Pan starosta na ordynacyją swą wziął 
VV y s i a n i e: na Cziechocinie wysiano metr, 
cze wysiano metr. 3. 


metr. -l',''I! 
5, na Dobrzeiowi- 


a n n:hop. pOlI 1}'1I1 /l'ierszem podana SIWla popr:ednich: [łaszt] b rndr 39 1 / 2 ,
		

/Pomorze_020_11_292_0001.djvu

			266 


Extraordinarie 
Flisom, którzy do Sobków pływali z drzewem 
dla rzemieśników i inszych robotników 
dla czeladzi domowej na rozchód 
anno 1583 do kuchniej J:\Icinej 
S u m m et J.!;rochu w
Tdaneg;o czym ćw. 20 1 / 2 . 
metr. 1'2. 


metr. 2 
metr, 2 
metr. :!-1 
metr. 2 
- Restant 


Proso 


Prosa w tym roku urodzaj żar1en nie był, ho go nH' Si<>.:lO na 
ten rok. 


Siemię lniane 
Siemienia lnianego urodziła się ćwiertnia, które siemię pan 
starosta wziął na żywność. 


Siemię konopne 
Siemienia konornego m"odziło się metr. 1. 
Z tego: 
wysiano siemienia 
do \Vloczlawia posłano 
consumpti per capitaneum cum familia 


metr. 11/
 
metr. 1 
metr. 11/
 


) 


S u m m a metr, .1. - Restcmt siemienia metr. 1/ 2 [s] 


Siano 
"'. Cziechocinie nasieczono siana polskich 2, a niemieckich- 
2 brogów, w Dobrzeiowiczach jednę stertę niemałą, w Grziwnie 
jednę startę ró\\ ną, którę na stajnią włożono, 
S u m m a siana czyni brogów polskich 2, niemieckich 2, stel'. 
ty 
 [sJ. - Tego siana nic nie pr7edano, ale je jako końmi tak 
h
'r1łem pokarmiono. 


n a c h u n e k b
. rI ł a f o l wal' k o w e g o 


Bydła folwarkowego w jednym folwarku cziechocinskim zo- 
stało po księdzu Karnkowskim w liczbie 
7, et tego ro1m przy- 
mnożyło się cieh!t 2. 
S u m m a bydła 

).
		

/Pomorze_020_11_293_0001.djvu

			2f\7 


Z tego bydła: 
przedał pan starosta krÓw niepożytecznych 5, per f1. 4, 
czyni fI. 20; 
odeszłe: krów odeszło 3, jałowica ann i 1579 a 1; 
bicie: do kuchniej .JMci[nej] zabito cielę 1, dla pana KolllCZ- 
kiego cielę 1; 
do Dobrzeiowic odegnane: cielel)\\' -1 roku 1578, jałowic :1 
roku 1:)78, jalowica 1 roku] 380. byczek 1 roku 1381. 
S u m m a bydła wszyćkiego tym sposobem rozszafowanego 20. 


:M lecz na rachunel, 
Na ten czas krów dojnych było 8, od których było masła 
garncy 2 1 /2, gomółek kop .J; ex hoc: to masło przez pana starostę 
odebrane i na jego żywność obrócone. 


Skóry 
Z tego bydła odeszłego przedane s
! skóry 2 krowie, jałowi- 
cza 1 - fI. 2, a od drugiej krowy nie godziła się do przedani
l. 


) 


Świni rachunek 
świni pospolitych zostawało 20, a przymnożyło się ich 18. 
tak że wszyć kich 28 [s]. Wieprzów kupnych do młynów 2. - 
S u m m a folwarkowych z kupnymi czyni ;10 [s], 


Bicie świni 
Zabito wieprzów 3, z których połci 6, sadeł 
; pan starosta 
na swą ordynacyją wziął wieprzów 2, - Restant świni in nro 2£;. 


Poltowe mięso 
Tegoż mięsa na żywność czeladzi folwarkowej dano połcie 2, 
sadło 1. - Restat mięsa połtowego 1, sadła 2. 
S u m 111 a totius perceptae pro praemissis, to jest: za ż
.to, 
jęczmień, owies, skóry - summa facit fI. 1.1:)-28. 
S u m m a s u m m a r u m wszyćkich i osobliwych dochodÓw 
klucza cziechocinskiego, tak tych, których ubyć może, jako i tycI. 
których przybyć nie może - to jest: czynszów, za łąki, sad, 


· Ił r/;p.- 1589. 


; 
-
		

/Pomorze_020_11_294_0001.djvu

			268 


> 


miody, wrębowe i gajowe z Kaczorka, z rzek najmu i za ryby 
z jezior, obiednego, prowentu z browaru, za żyto, owies, jęcz- 
mień, bydła, skóry - uczyni za to wszyćko fI. 1652-29 a, 


Ratio 


om nI um 


distributorum 
FI. 


Przez Dmochowskiego: 
od oprawy 18 kłód piwnych 
za 4 łaszty kłód piwnych różnie kupnych 
za garce, donice, misy, rynki 
za sito, sitko, rzeszoto 
za 2 puzdrze talerzów 
za kubeł do studniej 
za żelazo do tegoż kubła 
za sypień do browaru 
za 2 skopki do dojenia krów 
za tarkę 
za nasienia ogrodne: pasternak. ogórki, mar- 
chew, cybula, rozsada 
na odprawę dziewki i dworki. których nie 
była potrzeba 
Jakubowi sołtysowi do Xiesewi, gdy jeździł 
po słód kupny 
pasturzewi, który uciekł, z jego myta dati sunt 
od przyszycia botów dworce 
pasturzewi ujednanemu świętojańskie 
od poprawowania panew 
za kłodę soli gradowej 
za sądek śledzi na post 
za mięso na zapust 
za biały chleb dla pana Kolnćkiego 
za librę papieru 
za świece 
za półpięty ćwiertnie grochu 
za pół ćwierci pieprzu dla Kolnćkiego 
za mięso na przyjazd Kolnćkiego 
za 11 żaków do jeziora 


gr. den. 


l 
6 


10 
24 
15 
4 
7 
5 
10 
5 
2 
l 


20 9 


1 


a 


1 
1 


l 
2 
5 9 
2 
3 9 
18 


2 


12 


2 


2 


2 9 
3 
15 
4 
8 
14 


1 


a Z pT:Zf'lic
(,Tlia lV}Jpad(] II. 1674-9-6, gd}}:t pOl/lillit:te został}} 20 fł. 
a 
b}Jdło, 'Zob. u'
'Żf'j stT. 2{'7; UJ rkp. II. 2;;0 v. wolll(]. 


ł 
I
		

/Pomorze_020_11_295_0001.djvu

			FI. 
za sieci do klepów 4 
za powrozy do tejże sieci 
furmanowi, który pana Kolnćkiego przywiózł 
z domu 2 
za bratnale 
S u m m a expositi przez Dmochowskiego czyni 26 
Przez Trzebiatowskiego: 
Do skarbu Jego Mci: 
anno 1582 die 4 mensis maii do skarbu J:\lo- 
ścinego przez ręce pana Slysla wskiego 56 
anno 1582 die ut supra, za potrzeby iuxta 
cedulam pOlTectam, przez pana Slislaw- 
skiego examinatam 34 
anno 1583 die 7 mensis aprili8 przez ręce 
pana Lypnićkiego 2-12 
anno 1583 (He a maii przez ręce pana Slyslaw- 


 M 
anno 158:1 die mensis b przez ręce pana Lyp- 
nićkiego dati 10i 
anno 1583 (He mensis b in Cziechocin przez 
ręce pana Slislawskiego oddanych 7;') 
S u m m a ad thesaurum Reverendissimi, 
ut supra, facit c 571 
Kamienie młyńskie: 
anno 1582 die 2 iunii za kamiefl mł
'flski wol- 
borczyk odespodni do młyna Czajki clati 
anno 1582, 8 augusti 7.a kamicfl d 7.wif'l'7.chni 
do młyna Dolnika dati 5 
anno 1582 die 25 noyembris za kamieil zwierz- 
chni do Czayki 5 
S u m m a za kamienie facit 14 
Anno ] fi8Z die 2.1 noyemhris gontarzowi od 
urobienia :130 kop gont, od każdej po gT. l 
anno 1582 clie 24 mensis aprilis ocl poprawia- 
nia starego kotła 


11 


1 


26? 


gr. 


den. 


..,<> 


 


24 


6 
15 


8 


., 
" 


8 


..., 
,> 


':) 
,) 


.... 
.J 


20 


e D-deli nie podan}!. b lJ:::ień i lIIiesiqc nie POda118. c IV praw8m doln8m 
narożnik" wpisano, poc:::em Il'
kreślono 499-8-3. d n" tekście IQlra-r. pon'lórzonN. 


I
		

/Pomorze_020_11_296_0001.djvu

			.270 


anno 15g2 die 2.) HillU przydatku na now
- 
kocieł za stary na frymark 
anno 1582, 21 novembris, bednarzowi za ;1 
kłody do miodu pel' gr. 5, za 3 łaszty a pa- 
kówek do m::)hi per fI. 1-5 et pro 2 lastis 
per fI. 1-2, a za 16 kłód browarowych 
per gr. 7 
anno] 582 (lie 28 maii za 2 wieprzu do młYl1llw 
od oprawy błon i za szkło 
bartnikowi 26 no,-embris od ;
 kłód miodu 
pel' gr. 40 
slosarzo,,-i ocł oprawy starzyzny 
za kuny żela.me cło stodoły i za 2 szyme że- 
laza dati 
za rzepne nasienie 
za G ćw. pszenice per gr. 24 na nasienie 
anno ] !')82 za 192 b\.. owsa na nasienie d	
			

/Pomorze_020_11_297_0001.djvu

			ł 


cieśli przynajętemu do młynarz6w do budo- 
wania stajniej 
za kłodę śledzi panu staroście 
za 20 żaków do jeziora 
za uklejnice 
za pudła na ćwiertnie 
za klij teszarzowi 
za tysiąc cegły 
za łaszt wapna 
za dachówkę 
in commune distributum iuxta regestrum sp e- 
cifice descriptum 
anno 1583 in die a mensis a in Cziechocin A b 
:::: li m m a s u m m a r u m omnium distributo- 
rum, tak przez Dmochowskiego, jako 
i przez Trzebiatowskiego, uczyni w mo- 
necie . 
Restant ex hac ratione 
Z kt6rej sumy, tak roku niniejszego 1582, jako 
i z inszych percept roku 1583 [<;] pośled- 
niejszy rachunek stał SIę, z którego znowu 
zostawa resztye 


90(j 
716 


..).) 

-- 


Fi. 


271 
goL den. 
1:3 
20 
2
 
20 !) 
10 
10 
10 
11 
(; 


1 


.) 
2 


.) 


1 


H 


G 

:
 


;
 c 
1:) 0:1 


28 


f Na tę resztę pokazał w kluczu raczieskim różnych retent, 
które Kuneczki wybrał i liczbę z nich uczynił, która przy liczhif
 
raczieskiej na końcu jest fI. 536-23-9, z których G36-23--9 
jeszcze ze fł. 301-12 ma pokazać exposita, - A po Trzehih- 
towskim na tęż resztę wziął Przeborowski ad rationem cyro

rRfu 
jego fł. 225-25, a u włodarza parhańskiego pokazał długu 
fł. 1;39-6, w kluczu cziekoczkim, które starosta cziekoczki wy.. 
brał fł. 116-18 g; w kluczu raczieskjm zostawa n
szty, któJ"0 
pokazał h, fł. :
7-15-:L zostawa jeszcze według cyrografu 
fł. 11 7-18-1!) f i 


8 D::ień i miesiqc nie poda1l}!. b ,\"iedohońc:::o1le. < Z pr:::e/ic'ZC'1lia 1l'}:pada: 
fi, 906-10--3. d Z pr::elicze1lia Il'
'rada: fi. 767-29-3. e lrmq rellq: V crte folium, 
"idebis de resta. udnosi sie do p01lits'Ze; parlii ,elIsw: "dolu łl' rogu: 906-6-3 
- Rachu1lll" lU wsp()nmialle
o nie :::Ilam
. f-f Inną ręltą 1la odwr. slro1lie IlUrl,u; 
por. lI1r:.e;, sir. 236-40. fi II' rllp. poprawio1le 'lUll/iasl: 77-16-ł5; %ob. 1liżej 

lr. 274. h II" rllp. 1V.\'hreślo1lo: podał. I II rhp. u'),'hr('"lollo: Jeszcze sam Trze- 
biatoU'ski ora::: ostatek in dubiis pokazał 


j
		

/Pomorze_020_11_298_0001.djvu

			I cme- I Hortu' j 'Taber. SCUl- 1 Lema. Laneil.Lanei I Census I Obie- 
Nomina vi1larum tones lani nae tet.. noruł." pos-. lmpo
- dnI' 
lanelianI'l sessl I seSSI fi. I Rr. gr. 
13 I 3 2 I 4 - I 28 - 24 U-61 24 
4 
---
-T
-
I--;- - 6 
I
 
------1--- 
5 I 2 I 2 I 10 46 I 10 80 I 4--12: 12 
-I'
I-I--'--I-- 
- -131- 41- 
1O 1- 
,----;---1-,- 
I 6 I - l I 3 6 12 I 1 12! 9 I 24 
I _______ __:_ 
13 l--=- _--ł--I

 -=-- 
I
 
:'9 J-,,- 
- I I 2'1, - 24 I I 20 20 I 24 
9 

I


 lo--;-I;-
 
-----1--1-- 
17 -=- ___:.__1__'
_ --=- 
 --=- 
I
 _ 
I 
1 10 --=----ł----"---=-


I"'--
I 
I 6 I 2 1 3 - 12 - 12 26 24 
, 12 I--;I
I--;-
 24 --=-I-:;-!;;;-'-;:- 
-------,- ,-- 
I" 
:---ł- ---"- ---"-- _ "- --=-1 

 
 
I 21 I - 1 - - - I 66 I 3-6 - 


272 


Cziechocin 


E1giselUo 


Dobrzeloll1lcze 


POIllOrZłIll!, 


NOIUOgrol 


\VfRiersco \łalsiczt' 


:\lacziejkOlu 


\liIesell1i 


NOlUalUit'
 


Lazinek 


Ruddłl' 


GrziU'na 


ł\aczorel. 


Su 111m a 


.' 


8łJMMAltIU8Z PROWENTóW h.LUCZ,
 


I 23 


4 


12 


r. 
:3 
", 
o 
? 


..., 
'" 
c- 
n: 
.. 
=' 
'" 
.. 
c 
:3 


c--.
I 
'" :3 t"'" I 
.. 'O '" 
:;0;; 
n-g; 
I 
"'n: 
n: UJ 
UJ 

_. 

 

  
 
=-=' 
-n: 
n: _. 
o 

 

 
CI: 


;;"
 
:3 =' 
"'n: 
=' _. 
o 
.. 
c 
a 

 
.;:. 


'Ot"'" 
o '" 
UJ =' 
UJ n: 
n: _, 
UJ 
2). 


::I: 
o 
.. 
S 
c: 
=' 
o 
c 
!3 


::::J 


o 
c- 
n;' 

 
=' 
r: 
:;<:> 
o 


.,.. 
O> 

 
I 

 
-1 
, 


..... 
00 


CI: 
o 
CI: 


..... 
c:,. 


rp 
- 
r>:) 


..... 
U1
		

/Pomorze_020_11_299_0001.djvu

			.' 


2 _., 
I" 


('ZIE('HOCZIXSJ\,IEGO HOKF PASSKIEGO 1582 


fi pl I Kury I JajC8 1 Gęsi oWies I I G8jO- \ I I J . I ż t I Eel'lc- 
a m u- wiec- czyn- wiec-I wiec- Łąki \Ue Miody I Rzeka , er
to- l\lłpny se!J nOe siam,!, 
!J nI' szolUe ne n!J fi. n. fi. fi. 4 P lanel 

 I I I sili!!jnis 
50 8 - - 7 1 2-l51/
 24 I-lO - I 227 I - 2 
I nUlcI 6 
--1-------1---- 
--=- --=- ,_ - 
 --=-I--=- --=-: --=- --=-.--=-I--=-- 
--=-I--=- --=- 
 --=- -=-'0 : - I_-=-I--=-I--=-;--=-i - 
 
- - 2 ---=--1 - 2)- I - · - 1 - - -' - · - 


'=----=--
- -=-I---=--:-=-i---=-- --;-'---=-- '---=-- 
;U' . 
-I--
 -'-1------- 

,6 - - 6 _1- - - 2 - -1- 
-L------;
-.-:--i-,-I , -1- 
4H 4 - 2 1 - I - I - I - I - CZlJnn
zu - - 

---=-- - 

I-=- 
:
!--=-I---I
 ---=--'---=--I-=- 
- ---=-- - _ --=-1--=-1 I 1 1 - < 
I I I stlIlIIn!. I 
51 10 - 2 4 - - - - - 1r

I
j I - I - 
1 
. 
--1---------- 
-1- 1 -\- 
--:-
 ---=-- t 
 
 5-26 1---=--1--=-1--=-- 
 iT - l-=- 
czynszu 

I---=-- 16 1 / 2 - - ---=-- ---=-- --=- ---=-- -=- --=- ---=-- --;- 
I I -- 211- - _ 1 - - - S.lukl 
--=- ---=-----=-----=-- 101 19--6 8 - - - roleJ 
pewne 


7- ::>: ..... C') ,... I N = C') N N N' "C ::: ::Ir- 
g, l: 
 on> ;;" g, . lO CI> I 0;:", t!> .... 
'O .. 2:. 

. .. -N E ::I 
t!> Z N g, t!> 
E O- (") ... ...0 3 ... Q) 
. 
E 
 Ił-E t!> El E. t!> 
I r. ... Ci ::. o: r. 
O. C I t!> t!>(") CO 
<:" O t!> 
 O- 
 _t!> 
 
E 
 
 
 :'3 OC 

 i = 
,;. ... ::.;, ... CO t.<:
 
,;. ...- I co- 
... 
 ... <:i' 
 o:' 
;:.,., ... 
- I ...- ...- 

 O N 
O> 
 
18
		

/Pomorze_020_11_300_0001.djvu

			2H 


Czicchocin 


I ClavIs Cziechocinensis a 
I Frumentorum cresccntia 1582 
Acsti- Hor- ! I 
Sili -, valis Pisae linum Canapi Foenum 
Riuis 
iI
- d' Avcnae l 
('l I 
gJnlS 
436 13 - I I !mt'lr. ł
1 metr. 4 1 stodoły 4 
5<:1-15 1 239.-30 12 
- - 33 j 194- 45 1 
130 - - - sterta l 
I 
114 - 30 I 59 2'/! - I - I sterta l 
:\1ł6cenie i łaszty 
24-32 1 31'/! 14-21 I 
14-9 metr.16'/! - - - 
--- -1- 1 
7-40 -=-! 1- 59i 10 - - - - 
- 
1- 57 1 - 2-813-471/! metr. 4 1 /!1 - - - 
I 
I:x cassulis oInnium frumcntorulll 
40-9'/..1 31 1 /. I 8-9 :27-50 1 /!1 21 I 1 I 4 I - I 


I 

 
I 


Dobrzeiowicze 


GrzilUuia 


[Ciechocin] 


IUobrLCjowice] 


[GrzHlUna] 


Laszt!) 


RETEi';TA KLUCZA CZIEKOCZKIEGO DE a, D. 1582 h 


Pieniądze: 
za piwa u poddanych iuxta re
estrum 
czynszu u poddanych 
u Dmochowskiego 
kapltmów 316 


FI. 
51 
12 


gr. den. 


cSumma 
Exposita tych pieniędzy: 
do skarbu J:M:ci za piwo oddałem 
za kapltmów 220 per gr, 3 oddałem do skar- 
hu JMci 


2
 
c31 
116 


18 c 
18c  


22 


b Resta t 


22 
72 


18 b 


8 Pur. Il't'Ż.ej, str. 261-5. b Poprz. strona ll'ofllu. 
-
 Ręhq k. 


ł
		

/Pomorze_020_11_301_0001.djvu

			ł 


2 
- 
,iJ 


) 


żyta jarego percepta: 
żyta jarego 
żyta u poddanych iuxta regestrum 
Rozchód tego żyta: 
dał koniem Jl\Ici (gdy był Jl\Iość w Cziekoczinie) 
Trzeblatowski a, na co jest rekognicyj a 81'0- 
goczkiego 
z rozkazania Jego 
Iści księdzu w Cziekoczinie 
pilarzom do szkuty , 
Percepta pszenice: 
pszemce 
Rozchód tej pszenice: 
tę pszenicę wydał Trzebiatowski do spiżarni JMści, gdy był 
w Cziekoczinie, 
,J ę c z m i e n n e s ł o d y: 
słodów jęczmiennych 
Rozchód tych słodów: 
wydał piwa z tego slodu do piwnice dla JMci, gdy był w Czie- 
koczinie, heczek b, na co jest rekognicyj a przy panu staroście. 
O ". i e s : 
owsa u poddanych iuxta regestru m , 
zostało owsa 
Rozchód tegoż owsa: 
te fi łaszt. i metr, 18 wydał Trzebiatowski na konie JMści. gd;\r 
Jl\Iść był w Cziekoczinie, czego kwity przy nim zostały. 
cRestat o\':sa: owsa u poddanych iuxta speciale regestrum cor,144c, 
Mąka: 
mąki 
Rozchód tej mąki: 
tę mąkę wydał na chleb do spiżarni J:\Ici, 
\V i e p r z e: 
wieprzów we młyniech 4, te wieprze są przy panu staroście, 


metr. 
metr. 


19 
12 


metr, 
metr. 
metr, 


8 
1 
7 


metr, 


5 


2 


ł 


metr, 144 
łaszt. 6-48 


beczek 10 


c Z tej reszty, co zostawa, fI. 72-18 de a. [15] 82 jest jesz- 
cze u poddanych za piwo fI. 29, u poddanych za kapłuny fI. 
9-18, u Dmochowskiego długu fI. 22, u poddanych czynSZ!l 
fI. 12, c 


8 ,\'UIL'ius8 jnllą rr:ką. b Ilość nie poduna c-c Dodane rellą K. 


)
		

/Pomorze_020_11_302_0001.djvu

			) 


276 


DZIERżAWA FALE
CZKA 


Falentha Wielkie 


W tej wsi włÓk: sołtyskich a, osiadłych 8, pustych d, półwłócz- 
ków 10, - W tej wsi włók osiadłych ut supra 8, na których sic.. 
dzi kmieci H. płacą czynszu z każdej włóki po 31 gr" kapłunó\Y 
2, gęś 1, jajec :W, owsa kor. 2. - W tej wsi półwłóczkó\Y osia(
- 
łych ut supra 10, na których siedzi kmieci 10, płacą z każdeg0 
czynszu po 16 gr., po 1 kapłonie, po korcu owsa, po l:') jajec, 
po gęsi. - Item w tej wsi półwłóczków pustych a, które z najn1l1 
orzą, płacą z każdego czynszu per fI. :1, per caponem l et pel' 
COl'. 1 avenae. 
R o b o t y, - \V tej wsi każdy poddany powinien z włóki 
całej robić t rlni w tydzień, a z pół włóczków 2 dni. 
W ł o d a l' z, - \V tej wsi włodarz na całej włóce siedzi, ale 
z półwłóczka płaci czynsz i podatki, a z półwłóczka służy. 
1\{ ł y n. - Jest też młyn przy tej wsi, z którego młynarz 
żadnego podatku nie daje, tylko do dworu powinien robotę wsze- 
laką, a na trzeciej mierze siedzi, z którego się wymierza na rO!i 
żyta a 
O g l' O d n i c y, - Są też i dwaj ogrodnicy, którzy dopiero 
zagrody przyjęli, a na przyszły rok, videlicet 1583, poczną od- 
dawać powinności i robotę podług inszych zagrodników, 


) 


Nomina colonorum Lanei posscssi Impos5. Gr. Kapłuny Owies Jajca G
!;i 
Wójt WicheJ. 1 :11 2 2 30 1 
Frącz Ję,h'al 1 1/2 121 
 <) 30 1 
,) 
Grzegorz Slodek 1 112 121 ó) <) 20 1 
" " 
Jan włodarz, de medio 
liber 1/2 !:lO 1 1 li) l/ ) 
Rozumkowa wdowa 1 31 2 2 30 1 
Maciek Rozumek ] 1/:! 121 <) <) 30 1 
i) ., 
Jakub Giebla 1 :11 2 2 30 1 o 
Maciej Nastercz ] 31 2 2 30 1 
Jan Kuss 1 1/ 2 121 ..., ., 20 1 
,) " 
Z półwłóczków: 
Jakub Wicher 1/:! 16 1 l 1!5 I' 
! 
· Lic...ha nie podana.
		

/Pomorze_020_11_303_0001.djvu

			27. 
Nomina colonorum Lanej possessi Imposs. Gr. Kapłuny Owics Jajca Gt;81 
Wojciech Zebek 1/ 2 112 106 2 2 15 1/2 
'Vasko Kothwa 1/ 2 l/:! 106 2 2 ]5 1/ 2 
Luczka Jurkow I/:! 112 31 2 2 15 1/ 2 
\V ojciech Staniakow I/:! 112 106 2 2 15 I/:! 
Macie j Dziad I/:! I/:! 76 1 15 li.! 
Staniek Kotwa 1/ 2 112 106 2 2 15 II'! 
Klimek Stasiek 1/ 2 16 1 l 15 1/ 2 
) Staniek l\latuga 1/ 2 1/ 2 ]06 - 2 2 15 1/2 
Jan Skonieczni 1/2 16 1 15 1/ 2 
Summa pro\'entuum: czynszu gołeg'o fI. -16-;
, kapltmów 
;
7, gęsi 11, owsa kor, 37, jajec kop 7, żyta wymiarnego a 


W i (' ś F a l e n t h a :\1 a ł e 
Włók w tej wsi: sołtyskich h, osiadlych włók 2, osiadłych pół- 
włóczków 5, pustych pół włóczków 2. - W tej wsi włók osiad- 
łych ut supra 2, na których siedzi kmipci 2, płacą czynszu na 
rok po :H gr., kapłun6w 2, owsa kor. 2, jajec 
O, gęś 1. - 
W tej wsi półwłócz]<ów 5, na których siedzi poddanych !), płacą 
czynszu na rok po 16 gT., po kapłunip 1, po kor. 1 0\\"8a, po 1.
 
jajec, po pół gęsi. Pustych półwłóczków 2, z których czynsz 
płacą po a fI. i insze podatki według tych drugich półwłóczków. 
R o b o t y, - W tej wsi !'oboty powinni jako [w] Wielkieh 
Falentach. 
O g I' o d n i c y. - Jest ogrodników w tej wsi 11, którzy po- 
winni rlzień w tydzień robić do dwora, a płacą na rok czynszu 
po gr, 1, po kapłunie 1, po kol'. 1 owsa, po 1!j jajec. 
1\1 ł y n. - Jest też przy tej wsi młyn, z którego młynarz 
żadnego popłatku nie winien, tylko do dworu robotę powinien. 
a trzecią miarę bierze; wymierza się z niego na rok ż
ta b; 
,,"ieprza karmić powinien. 


Nominn incolarum Lanei possessi Imposs. Gr. Kapłuny Owies Jajca Gę:li 
O BOgUtlul 1 31 2 2 80 1 
Uacicj Kulka 1 :n 2 2 :
o 1 
Powłócznicy: 
Maciej 
a!'Ozni 1/2 1(j 1 1 15 112 


8 /ln.'t' lIie po(/mw, r('szla .	
			

/Pomorze_020_11_304_0001.djvu

			278 
Nomina incolarum Lanei pOBsessi ImpoBs. Gr. Kapłuny Owies Jajca Gę3i 
Jan Kupyecz 1/2 16 1 1 l!) 1'2 
Jakub Kotwa 1/2 16 1 1 15 1/2 
Wojciech Kupiecz 1/ 2 1/2 lOG 2 :! 30 1 
Jan Skrzidlo 1/2 1/ 2 106 
 2 
o 1 
Zagrodnicy: 
Kowalowa wdowa 1 1 1 15 
Abramek 1 1 1 1;) 
Jan Ezdziel 1 1 1 15 ł 
Jakub Szafranek 1 1 1 1;) 
Sobothka 1 1 1 1:; 
Stanisła w Zgoda 1 1 1 15 
pyechowa 1 1 1 1:) 
l\Iaciej Wolek 1 1 1 15 
Grzegorz SOl'gal 1 1 1 15 
l\Iarcin Ga win 1 1 1 li) 
Maciej Oplothka 1 1 1 1:) 
Andrzej Ziemek 1 1 1 ]1) 
Andrzej Kosarek [ ?] 1 1 1 1:) 
Szymon Nastercz 1 1 ] 15 
Z karczemnych l' Ó I : 
Kowalowa wdowa 10 
Andrzej Ziemek 40 1 1 1!) 
Z l' o I e j n a 'V o I s c z a k a c h : 
Maciek 'Volek 60 
S u m m a proyentus: czynszu fI. 15-26. kapłunów 26, owsa 
kor, :!(). jajec kop 7 1 /"!. a, gęsi 5, żyta wymial'llego b 
,y i e ś J fi Y o l' o w a 


Włók w tej wsi: sołtyskich b, osiadłych włók 4. półwł6czkÓw 
-1, pustych 7, - W tej ,,"si ut supra osiadłych włók 4, na których 
kmieci 1, płacą czynszu z każdej włóki po 31 gr., po 2 kapłun
. 
po 2 kol'. owsa, po 30 jajec, po g
si 1. - W tejże wsi półwłócz- 
ków .1 osiadb.ch, na których siedzi poddanych ,1, płac
 z każdeg,) 
czynszu po 16 gr., po kapłunie 1, po kor. 1 owsa, po 1;) jajec, 
po 1/ 2 gęsi. Półwłóczków pustych 7, które ciż poddani z najnl'l 
OI'Zą i płacą czynszu z każdego per fI. 2. 


. 


a 7. pr'[C'/iC'::enia 1l'<\'pacIa. kop. 6".. b Ilość nie podana. 


.
		

/Pomorze_020_11_305_0001.djvu

			) 


2 _" 
. - 


K a c z m a, - \V tejże wsi kaczmarz płaci czynszu na rok 
gr. 80, kapłuna 1, owsa kor, 1, jajec 15, pół gęsi; inszej żadnej 
roboty nie powinien, 
Z a g l' 8 d n i k, - Jest też zagrodnik 1, który dzieli w ty- 
dzień robi i podatki daje, jako w Falentach, - Item drugi za- 
grodnik nowo osadzony, który nic nie płaci z rolej zagrodnej, 


ł 


Nomina incolarum [Lanei] possessi Imposs. Gr. Kapłuny Owies Jajca Gęsi 
Wójt Rzeznyk 1/2 16 1 1 I!) II-! 
tenże z najemnego 
półwłóczka 1/ 2 60 
Jan Toliak Szimanowicz 1/2 16 1 1 15 1/ 2 
Jan Toliak l 81 
 2 ;10 1 
tenże z naJemnego 1/2 60 
Maciejowa wdowa l :11 2 2 :10 1 
Augustyn 1/2 16 l 1 1:) l!:!. 
tenże z najemnego 1/ 2 60 
\V ojciech Bogusz 1/ 2 16 1 l 1:) 1/ 2 
tenże z najemnego 1/ 2 60 
,Tan KUI'ek 31 .) 2 30 
tenże z najemnego 1/ 2 ()O 
Grzegorz Mańka l 31 2 2 :1() 1 
tenże z najemnego 1/ 2 60 
Aleksy kaczmarz z na- 
jemnego 1/? GO 
z kaczmy tpnże 80 1 1 1:) l/? 
Z a g l' o (1 n i k : 
Jagatha z roI ej 
zagrodnej l 1 1:) I/? 
S u m In a }1royentus: czynszu fI. 2.1-
4, kapłun<'iw 1.1. owsa 
kor. U, jajec kop ;;1/2, gęsi 6 1 /2 a. 


. 


\V i e ś S z o k o I o w o 
. 


. 


[W tej wsi włók] sołtyskich b, osiadłych 6 1 h, pustych 1 1 /2.- 
W tej wsi włók osiadłych ut supm 6 1 /2, na których siedzi kmieci 
7, płacą czynszu na rok po 31 pT., po 2 kapłuniech, po 2 kor, 
owsa, po 30 jajec, po gęsi 1. - Na tej pustej włóce chłopa nowo 
osadzono. 


8 Z pr'Z-elic:::enia IQ'pada: fi. 22-29, r.ę
i 7, res'Z-ta sit,' 'Z-gad:::a. b Lic:::lm 1Iie podana. 


.
		

/Pomorze_020_11_306_0001.djvu

			280 


, 


F o I war k, - \\' tej wsi na folwark falenczky w jedno pole 
roli jest nie mało, a w drugie pole niewiele, na której się wysiało 
na zimę żyta kol', 40, a na jarz jarki kor, U. 
L ą k a. - Jest też tam łąka, którą na dwór siek
ją, 


Nomina colo nor um Lanei Groszy Kapłuny Owies Jajca Gęsi 
Jan Francz 1 31 2 2 30 1 
Kychowa wdowa 1 31 2 2 ao 1 f 
N yewznak 1 31 2 2 :
O 1 
tenże z pustego albo na- ł 
.lenmego 1/ 2 90 1 1 15 1/2 
Swiethlik 1 31 2 2 30 1 
Janek Piethka 1 1 2 2 :
u 1 
Jakub Chawlosz 1 31 2 2 :w l 
Chawlozowa 1/2 16 1 1 15 1/ 2 
Summa pro\'entus: czynszu fI. 9-22, kapłunów Ił. owsa 
kor, 14, jajec kop 3 1 /2, gęsi 6 l /! a, 
W i e ś Ilaszinyecz 


W tej wsi jest osiadłych półwłóczków 9, na których siedzi 
kmieci 9; płacą z każdego na ś. Marcin czynszu po 16 gr., po 
l kapłunie, po kor. 1 owsa, po 15 jajec. 
R o b o t y, - Z tych półwłóczków powinni poddani 2 dni 
w tydzień robić. 
M ł y n. - Jest też w tej wsi młyn, którego młynarz falencz- 
ky z trzeciej miary dogl
da i naprawuje, z którego wymierza na 
rok żyta b Do tego młyna trzeba nakładu więtszego do poprawy, 
Z a g l' o d n i k. - Jest w tej wsi zagrodnik 1, który dzień 
robi w tydzień i czynsz płaci według inszych zagrodników, 


Nomina colo nor um Lanei Grossi Kapłuny Owies Jajca 
Stanisła W Tatek 112 16 1 1 1:) 
Szymon Krisko ..1/2 16 l 1 1:) 
Stanisław Rozumek 112 16 1 1 15 
Kozerowa 1/2 Hj 1 l 15 
Jan Za ba 112 16 1 1 15 
tenże z najemnego półwłóczka 90 1 1 15 


8 Z pr:::elic-zel/ia "'Sp'lda: II. 8-22, Ho;sl 7, re.
zta sic ::gad:w. b Liczba 1I;e 
podana.
		

/Pomorze_020_11_307_0001.djvu

			281 
Nomina colonorum Lanei Grassi Kapłuny Owies Jaje	
			

/Pomorze_020_11_308_0001.djvu

			282 


s li m m a l' u m wszytkiego czynszu gołego z dzierżawy fa- 
lenczkiej od tych poddanych ze wszytkich wsi pomienionych 
i z ról najemnych facit fI. 123-29 a, kaphmów wszytkich 108, 
gęsi wszytkich 32, owsa wszytkiego kor. 108, jajec wszytkich 
kop 24 1 / 2 , żyta wymiarnego b 


CLA VIS SZODKOVIENSIS IN POMERANIA 


Vi II a S z o b k o v i 


Ibidem est c u l' i a murata et p l' a e d i u m bonum. - 'Vłók 
wszytkich w tej wsi: folwarkowych według powieści 15, plebań- 
skich 4, sołtyskich 4, kmiecych osiadłych 60 1 /:!, Z ktÓrych włók 
osiadłych, to jest 60 1 / 2 , płacą z każdej włóki z osobna na ś. :Mar- 
cin: czynszu pel' gl'. 16-12, per gallos 2, siliginis per modo :
. 
b'itici per modo 3, hOl'dei pel' mod, 3, avenae per mod, :1. 
R o b o t y: tamże do folwarku szobkowskiego powinni, gdzie 
mają pola rozmierzone, które sprawują i sprzątają, także i łąki. 
- POdwodują do l\Iiłobandza, albo do Gogolewa vel do Pyenią- 
skowa, drwa też powinni wozić do potrzeby. 
1\1 o l e n d i n u m su b castro est, in quo molendinator tertiam 
pmiem ha bet, z którego się wymierza na rok siliginis metr. 12 t h 
hOJ'dei vel brasei metr. 55, - P i s c i n a e ibidem sunt 3. 
P r a t a ibidem sunt circa fossas ductusque aquarum, in qui-- 
bus fiunt c 100 CUlTUS foeni plus vel circa. Item r o z g a r t h est 
ante ,.mam, in fIUO fiuntc foeni CUl'l'US 50 plus ,'el minus. _ 
Ibidem z p a s t w i s k a niektórzy ogrodnicy placą kur 7. 
B r o war tamże wielki pożytek czyni, z którego bio}';! piwa 
do karczem, to jest w Szobkowach do 1, do Brzezna, do l\Ialini- 
na, do lYIyesczina. do Milobandza, do Gyemlycz. 
T a h e r n a e ibidem sunt I. z których różnie płacą, ut infra. 
H o rt u ł a n i ibidem su nt 7, ci nic nie rlawają, jedno robią, co 
im każą. przy strawie dworskiej, a od mlócenia ćwiertnią jed('. 
nastą bicl'zą. 


· Z pr:dic::ellia "',I'pada; fI. 121 -I. "Jlo
t lIie pudana. c IT' rhp.: fil. 


.
		

/Pomorze_020_11_309_0001.djvu

			283 


P i e kar z nowo pobudowany, który będzie pOWInIen dawaj' 
czynsz począwszy a, 15
4, każdego roku per fI. 2, 


Frumenta, vidc- 
Nomina colonorum Lanei Fi. gr.- -den. Galli iicet siliginis, tri- 
tici, hordei, ave- 
nae per modios 
llaltosz Dussa .) 1-20 () 9 
,) 
Michał Noch t 2- 6-12 8 12 
Maciej Pyecz 4 2- 6-12 8 12 
Jan Noch 5 2-23- 6 10 1;j 
Marcin Koska 1 2- 6-12 8 1
 
Biernat WrobI 5 2-23- 6 10 13 
Lorincz Hincza 4 2- 6-]2 8 12 
Jędrzej Sprzudowsky .) 2-2:1- 6 10 15 
Jakub Pyek]o 1 1 /2 2-15 9 13 1 /2 
Faltin Kobusz l 2- 6-12 8 12 
Aleksander Mlinarz .... 1-20 6 9 
v 
Marcin Bownusz 1 2- 6-12 8 12 

Iaciek Faltin fi 2-23- 6 10 15 
Kasper \Voka 2 1- ., 6 4 6 
,)- 
Piotr Blenka t 2- (}-12 8 12 
Kaczmarze: 
Blenka 2 
pyeklo 1-10 
Dussa 20 
Smolny]\. 3-10 


s u 111 111 a: census fI. 12-28-6, gaIJorum ] 28, siJiginis ]ast. 

-11/2. tritici ]ast. 3-1 1 /2, hordei las1. :1-1 1 /2, a\'enae ]ast. 3_ 1 /2, 
siJiginis cmo]umenti metr. 12 1 / 2 , brasei cmo]umenti metr. ;'5. 


Brod 


ViJJa deserta, sed p I' a e cI i u m ibi non magnum, e'Xtirpantur 
tamen agri nunc: peCOl'a ihi foventur, nam sunt bona pascua; 
sunt prata, est borm bona et silva hona; venatio ibidem hona 
(,ESC potest, 


.
		

/Pomorze_020_11_310_0001.djvu

			, 


284 


Villa Gog-olewo a 


Habet mansos 2...1. de quibus coloni solnmt annuatim per gl', 
13 Pol. et per 1 sol. pro quolibet festo S, 1\1artini et per 2 pullos 
ac quadruplicis grani prout in Sobkow per 3 mensuras. 
Item mansi 11 h deserti coluntur de quarto mani pulo et du- 
cuntur frumenta ad praedium Brod. - [tem s c u I t e t u s habet 
3 mansos libel'os et quartus illi concessus, ratione istius, quO(1 
providet praedium Brod. ita quod non est illic opus alio factore, 
Hem t a b e l' n a una 801"it mał'cam et 8 scottos Pruth. alias 
gr, 26 et 2 sol. Pol. 
[tem est p i s c i n a in "illa, in qua sunt cal'pones [s] et karaś, 
!tem de hortis [?] arearum desertorumque, de uno datur per 
unum par pll 1)0} um c, hic \"idelicet [ss]: Simon tabernator. Pro- 
copius d, scultetus Plichta. 
Hem \" e c t u r a m tenentm' ad Pyeniąskowo, Sobkowo etc,-- 
[tem hortulanus unus dat mediam marcam alias gr. 10 Pol. et la- 
hOJ'at in praedio Brod, quando ei mandatul', 


Villa Dzyel'zązna e 
Ibidem est e c c l e s i a p a l' o c h i a I i s. - Villa haec }ulbet 
mansos .10, scultetus habet 3 mansos liberos et obligatul' ad se)'- 
\'itia. - Item de quolibet manso solnmt coloni per gr, :13 et PCI' 
solid um et pel' 2 pullos ac avenae pel' ;1 mod, et wiertel pro festo 
Purificationis l\Iariae, censum autem pro fest o S. Martini. 
Item 1 a c u s 2 sunt, unus bonus Cziscziecz \'Ocatu8 et alill
 
ZHl'osthy, in quo sunt dubie}e. 
Item b u I" r a ibirlem est bona, in ea suni arbO}'cs al\'eatae 
alias d z i e n i e, Nunc cum apihus dzieni o3iadłych -17, olim mul- 
to p}ures fuere. - Apiaster alias bartnik est conductu8 ad bOI'- 
ram, qui habebit medium morgu m agri Bachowski dictum et an- 
nuatim habebit 8 mensuras siliginis, tunnam cervisiae ], et <11iam 
Tafalbieru [s], pisae mediam mensuram ei ab exca\"atione cuius- 
libet arboris debent ilIi dari 3 solidi. Tenebitm' autem in Pyenya- 
skowo et Comorsko pro\'idere borram et, cum laborahit. expen- 
sas habebii ex curia. 


Oboli innq r('lIq: prz!J lIrodacII. b Y;ep"/l'lIe, /li r('lwp.: \.1 lub może "l. 
e n rlip.: pdltorum. d ,Hofnu C':.
1ll1(c julio: Pra('co pius. " n' rh". ;lIlIq r('liq: 
prz" lIrodach.
		

/Pomorze_020_11_311_0001.djvu

			28:5 


ltem 6 mansi deserti coluntur de quarto manipulo, quam sili- 
ginem ducunt in Brod, - Colunt etiam :3 mansos desertos dotis 
plebanalis de quarto manipulo, 


Wieś Myeszczino 
W tej wsi włók wszytkich: sołtyskich 2 wolne, osiadłych 19 t h, 
w ch roście 2, z których także płacą jako i z drugicl1. - Z któ- 
rych włók osiadłych płacą z każdej włóki z osol.>11a na Ś. Marcin: 
czynszu po 13 gr. i po szelągu, po dwojgu kur, po 3 ćw, żyta, 
po 3 ćw, pszenice, po 3 ćw, jęczmienia, po 3 ćw. owsa. 
R o b o t y: szarwarkują. co im każą. do folwarku sobkow- 
skiego, 
T a b e r n a l. de qua solvi debet marca 1 Pruth. 


..., 
.} 


6 
(; 


Siliginis, tritid, 
hOl"dei, avenae 
pel' modios 
9 
9 
g 
9 
10 1 / 2 


Nomina colonorum 


Land 


Fl.-gl' .-den. 


GalIi 


Fabian Rikczin 
Tibus l\IanllOlt 
Tomek Nowighul' 
Jorgy Baza 
Faltin Zera 
Piotr Soltisz 
Marcin Mnich 
Ci poddani mają lasek albo 
chróst, w którym jest włók 2 26-12 
z ldórych także płacą jako i z osiadłych, 
Nomina h o r t u l a n o r u m: Grzegorz Figa, Jan Kolodziej ; 
ci robią, co im każą, a czynszu żadnego nie mają, 
S u m m a : census fI. 10-6-12, gallorum 43. siliginis lasl. 
1-4 1 / 2 , tritici last. 1-4 1 / 2 , hot'dei last. 1-1 1 / 2 , avenae last. 
1-4 1 /2, 


.) 
.} 


1-10 
1-10 
1-10 
1-10 
1-16-12 
13 6 


6 
6 


n 
.} 


n 
d 


3 1 /;2 


3 


1-10 


7 
2 
{) 


n 
" 


1 


9 


.1 


6 


WieśMalinino 
\V tej wsi włók wszytkich, to jest sołtyskich 2 wolne, kmie- 
cych 24. Z których włók osiadłych płacą z każdej włóki 
z osobna na Ś. Marcin: czynszu po 13 gl'. i po szelągu, po dwojR"u 
kur, po 3 ćw, żyta, po 3 ćw, pszenice. po 3 ćw, jęczmienia, po 
3 Ć\v. O"'''SR. 
R o b o t y: szarwarkują ci kmiecie, co im każą: podwo(luj;! 
do Sobkow vel do S. Wocziecha.
		

/Pomorze_020_11_312_0001.djvu

			286 


K a c z m a l płaci gr. 25, z tego sołtys bierze połowicę, a na 
JMści przychodzi gr, 12 1 / 2 . 
S o ł t y s ma 2 włóce, okrom tych 2 wolnych, z kt,)rych bę- 
dzie powinien płacić per fI. 4, czyni fI. 8, 


N o m i n a c o lon o r u ID Lanei 


Fl.-gr.-den. 


Siliginis, tritici, 
GalIi hordei, avenae 
pel" modios 


Helias Thila sołtys 2 8 
Sylwester Sowa 3 1-10 
Paul Dominka 3 1-10 
Wojciech Smuga w :
 1-10 
Christek Perz l ] 3 
Lukasz Lemke :
 1-10 
Domini]\. Sowa 3 1-10 
Marcin Sowa 2 21) 12 
Grzegorz Dominik 1 13 6 
Hans Halwa kaczmarz 3 1-10 
z kaczmy 12 9 
Nomina h o rt u I a n o ru m: Urban HoIthcke, Tomas Sage, 
Leonard Kowal - [z] tych żadnego pożytku nie masz, 
S u m m a: census fI. 18-.1-15, gallorum .18, siliginis las
. 
1-1
, tritici last. 1-12, hordei Jast. 1-12, a\"enae last. 1-12. 


.1 


li 


Ij 
(j 
(j 
2 


6 
Ij 


-1 


2 


6 


6 
9 
9 
9 


" 
,) 


9 
9 
6 


" 
.) 


9 


Villa l\Iilohandz 
W tej wsi włók wszytkich 40, to jest folwarkowych 8, ple- 
bańskich 2, sołtyskich 2, kmiecych osiadłych 23, pustych w past- 
wiskach 3. - Te 8 włók folwarkowe arendowały kmiecie 
w tejże wsi, dawają każdego roku żyta łaszt, 9, jęczmienia łaszt. 
10, owsa łaszt. 2 a, - Kmiecie placą czynszu z każdej włóki po 
15 gr" po dwojgu kur, po 3 ćw, żyta, po :3 ćw, ps
enice, po 3 ćw. 
jęczmienia, po 3 ćw. owsa. 
S z a l' war k powinni tak do folwal'ku sobkowski<>go, jako 
też i milobąckiego; pod wodują, kędy im każą, 
Jest tam Grodzisko, albo pastwisko, którego jest morgów .1-ł, 
z których pleban 2 trzyma z łaski JMci do czasu. Prz,edają mor- 
gów 42, każdy mmg per gr, 15, czyni fI. [63], - Okrom tego 
(;rodziska jest roli morg6w 6, z których płacą per gr. h 


· Sie u'lic<:OlIC GO summa prm enlus. b II' ffhop. lIie podallo. 


. 
I 


---
		

/Pomorze_020_11_313_0001.djvu

			237 


S t a w ó w 2, jeden we wsi, drugi przede wsią, obadwa pu- 
ste, - Item jezioro l, łowią w nim na poły [z] starostą mal- 
borskim od 16 lat, 
Kar c z m y 2, z jednej płacą grzywien pruskich 6, a z dru- 
giej płacą grzywien pruskich 5. 


Nomina colonorum 


Lanei 


FI. gr. 


l 


15 
15 


Galli FruITIenta 


2 


3 
9 
6 
6 
6 
6 
G 
9 
6 


6 
! 
4 
-t 
'i 
-1 
6 
-t 
2 


<) 
.) 


Piotr Francz sołtys 
\Vociech Kleinpan 
Stenczel Sobyepan 
Fabian ManllOlt 
Gregyer Bownusz 
Piotr Pelczer 
Walenty 1\'[anllOlt 
Burcharrł Sobyepan 
Bartłomiej Rikczin 
Christof Sal'llkowsky 
:\Iauricius Balczer 
Zygmunt llikczin 
Simon Tila 
Pustych włók w pastwiskach 
z tychże płacą mi10bandzanie 
z malinczanami pruskich grzy- 
wien 60, czynią 
Kaczmarze: 
CI1l'istof Sarnkowsky grzywien 6, czynią -t 
Nlaurycy Balczer grzywien 5, czynią 3 10 
O g l' o d n i k ó w tamże 6. którzy z powinności szarwal'kują. 
co im każą. 


.) 
ol 


1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
l 


15 


2 


3 
6 
6 


2 
2 


2 


2 


2 


3 
2 
1 
l 


15 
15 


4 
-1 


S u m m a: census fI. 122-5 . 


2 


1 
l 


2 


., 
.) 


tO 


Bissendorf b 


Tam też kiedyś była wieś, ale teraz ni€masz tam inszych pól. 
tylko łąki i pastwiska, z których najęły giemliczanie za 700 grz
'- 
wien pruskich, ldóre czynią fI. ,166-20, szobkowianie za 400 
. 


8 Z pr
elic::.ellill: 122-25. b Oboli illną n;hq: jest pastwisko [popraldolle 
wIlIiasI: grunt] nie ILi£'Ś prz!J Mi1obądzu. 


.
		

/Pomorze_020_11_314_0001.djvu

			288 


I 


grzywien pruskich, które czynią fI. 266-20. - Poddani z Myes- 
czina tam trzymają morgów około 25 z łaski J:Mci ks. biskupa 
kujawskiego, 
S n m m a czynszu z Bissenrlorfu fI. 7;
:
-lO. 


Wieś Gyemlicze 
W tej wsi włók wszytkich 43, to jest folwarkowych .1, do ktÓ- 
rych żadnego budowania nie masz, sołtyskich 2, plebańskich 2, 
kmiecych osiadłych 35. - Tych 4 włók folwarkowych tamż(' 
poddani arenrlowali i płac:} każdego roku j(;'czmienia łaszt. 0. 
owsa łaszt, 8 ił. - Kmiecych osiadłych włók 25, ut supra, z każ- 
dej włóki płacą czynszu po dwu złotych i po 20 gr., po 2 kur. 
R o b o t y: szarwarkują do Sobkow; który szarwark rohu 
1!)83 najęli byli od każoej włóki po 4 tal.,b co uczyniło 00 34 
włók fI. 158-20,b 
R z e k a. - Od łachy płacą fI. 4, [Na] Wiślie jest wolne ło- 
wienie, okrom tej łachy, która się im najęła. 
Kar c z m a 1, z której płacą grzywien pruskich 8: z tych 
sołtys bierze połowicę, a na JMci przychodzi marco ,1. któl'e czy- 
nią fI. 2-20, 


Nomina colonorum Lanei FL-gr. GailI 
IIans Titer 2 1 I 6 4 1 /:! 
Brozin Didert 2 1 /2 6 20 ,) 
Paul Furman 1 1 /2 .1 .., 
.) 
Tibns Gloger .) ;, 10 .1 
Gregier Grone 2 5 10 l 
Andris Hasz 2 [) lO ,1 
Kasper Lankmesscr 2 II
 6 11/
 
J orgy W othssag 2 II:'!. fj 20 ;") 
Stefan Neykarke 2 II:'!. 6 20 !) 
Andris Solte 2 II:'!. (j 20 . ) 
Tibus Solte 2 G lO 4 
Stefan Thome o") G 10 l 
Kasper Neykarke 2 G 10 4 
Filip Thon1f' III:'!. .., 
., 
· .\'ie IVlic
olle do summn provenlUs. b-b [lIIrq n;/lq
		

/Pomorze_020_11_315_0001.djvu

			:
 o m i n a c o lon o r u m 


Lane! 


289 
FI. gr. Galll 
5 10 4 
6 20 5 
2 20 2 
2 20 . 
2 20 


Karztan Spith 2 
Urban Kausstman 21/2 
sołtys [za] kmiec::), [rolę] l 
tenże szarwarkowego z niej tal. 2 gr. 10, 
według rla wności, ratione servitii 
kaczma l, z której płacą pruskich grzy- 
wien 4, które czyni::), 
S u m m a: census fI. 261-10, gallorum 70. 


\Vieś Maczkowi 
Włók w tej wszytkich 19, soltyskich wolnych 2, kmiecych 
osiadłych 17, z których włók 17 płac::), z każrlej włóki z osohni
 
na Ś, Marcin czynszu po 15 gr" po rlwojgu kul', po i1 ćw. żyta, 
po 3 ćw. pszenice, po 3 ćw, jęczmienia, po 3 ćw, owsa. 
Szarwarkowego płacą z każdej włóki po talaru, czyni tal. 17, 
K a c z m a 1, z której sołtys ma połowicę grzywien pruskich 
,1, które czynią fI. 2-20, ale za ugoo::)" iż tam piwa mało co 
szynkują, dają fI. 1. 
S t a w e k w tej wsi, który sołtys trzyma; mała rzecz i nic 
dawa nic z tego, 


Nomina colo nor um 


Lanej 


FI.-gr. 


Gaili Siliginis, triUci, 
hordei, avenap 


Jakub Hiwner 3 l l;) 6 9 
Hans Bielaw 4 2 8 12 
Hans Thim 2 l 1 6 
Jakub Lutkiger -1 2 8 12 
Anrłris Sacht -1 2 8 12 
S u m m a: czynszu fI. 29-10, kurów 3'1, żyta metr, 51, psze- 
nic0 metr, 51. jęczmienia mp.tr, !i l, owsa metr. 51. 


\V i e l' .,. \\T o C z i e c h 
W tej wsi włók osiadłych 4, z których włók płacą: z każc!('j 
włóki z osobna na Ś. Marcin czynszu po 15 gr" żyta po 3 metr., 
pszenice po 3 metr., jęczmienia po 3 metr., owsa po 3 metr., po 
parze kur, - W tejże wsi ogrodów JMci księoza hiskupich 12, 
z których płacą pel' fI. 1 et per gallos 2. 


ID
		

/Pomorze_020_11_316_0001.djvu

			90 


l 


K a c z m y 2, z jednej płacą marcas .1, a z drugiej marca8 
15, a tę ks, Tomaszowi darowano a, 
Ił a k b u d a 1, z której płacą marcas 4. - L ą k i za Starą 
Radonią morgów 6 1 /2, które tamże ksiądz posieka, - R o z g a r t, 
z którego płacą fI. 4-20 b, 
Szarwarkowego od włóki po talaru, cz
nią fI. 4-2() , to ks. 
Tomaszowi z łaski JMści darowano, 


. 


Nomina colonorum 


Peter Wolff 
Andris Langa 
Kaczmarz 
Od tych włók wszytkie prowenta z 
darowano.  


Lanei Fl.-gr. Gaili Frumenta 
11/3 20 2 1 /3 -1 
11/3 - 2() 21/3 .1 
II/a - 2U 21/3 -1 
łaski JMci ks, Tomaszowi 


Hortos possidentes: 
Peter W olff 
Andris Langa 
Jorgy Jarlach 
Simon Sthein 
Karzten Beblin 
Tenże Karzten Beblin od kaczmy 
Bastian Holender od hakbude 
Z rozgartu poddani tamże 
S u m m a wszelakiego czynszu z włók [z] szarwarkowym 
i karczmy 1 fI. 38-20, gallorum 32, siliginis metr. 12, h'itici 
metr, 12, hOl'dei metr. 12, a\'enae metr. 12 c. 


Szotliandtd 


Nomina subditorum 


Lamperth z domu 
idem za kura 
Cornelius Ernsten 
idem za kura 


[HOlti] Fl.- gr. Gaili Frumenta 
l -I 8 
;) .) 10 
l 1 2 
1 1 2 . 
1 l 2 
2 20 
2 
O 
-1 


FI. gT. den. 
..., 
.) 
2 
..., 
,-) 
2 


. 


8-8 Dodano Iq samq rękq. b U' obliczenill niiej z rozgarlll fi. 4. c SlImma 
obejmuje r6wnie:t i POz,\'cje w.
::('j O:::lIUCZOlle, jako: darowane ks. Tomaszowi. 
d JJ' u:kop. u'olne oh. '/. slron
.
		

/Pomorze_020_11_317_0001.djvu

			l 


Nomina subditorum  


Andris Lam 
idem 7.a kura II 
 
Gyerd Regierz 
za kura 
Peter ,'an Husz 
za kura l 
Daldwin Hanszem 
za kura 
Hans \Valteł' 
za kura 
Gowerth l\1essersmith 
za kura 
Jam Peterz z domu. 
za kura 
Matisz ,'au der Gusz od placu, co w tyle tego 
domu ma 
Loriucz IIiwuer z domu, 
za kura 
lHatisz von Triir z domu 
za kura 
Bernard Freze z domu 
za kura 
Jam Peterz z donm 
za kura 
Kasper Zibenhabeu 
za kura 
Duk Freze 
za kura 
Lorincz IIiwuer z domu, 
za kura 
Troyta 7. domu . 
za kura 
Claus Ziwerth Kaugietter 
za lwra 
Christof Bukhoł'l1 
za kura 
Jam Hefft 7. domu 
za kura 


. 


. 


I 
t 


2fJl 
FI. gr. den. 
..., 
a 
9 
,> 
.> 
2 
" 
,,> 
2 
:
 
2 
2 
2 
l 9 
9 
l 9 
9 
15 
12 
6 
12 
6 
12 
fi 
12 
() 
12 
fi 
12 
6 
2 
l 9 
3 
1 9 
1 12 
12 
1 12 
12 
l 12 
12
		

/Pomorze_020_11_318_0001.djvu

			292 


Nomina subdltorum 


Hans Facht z domu 
za 2 kury 
tu jest [z] pustych płacono a 
Sklukops z domu 
za kura 
Henryk Rink, ksiądz z Pruscza. od piąci domów 
za kury 
Hans Primerz od pustych placów 
Harmen Valk z domu 
Thomus Eleno puste rest [at] 
Hans Klimebarch z domu 
za kura 
Hans Sa(ller z domu 
za kura 
Hans Krusz z domu 
za kura 
Martin Forstanow z domu 
za kura 
Adam Pitlikaw z domu 
za kura 
Cornelius Slacz z domu 
za kura 
Tomus Elend rest[at] 
za kura rest [at] 
Bastian Linke z domu 
za kura 
Joachim Blllwan z domu 
za kura 
1\1atisz StoItman z domu 
za kum 


Paul Hefft z domu 
za kury 
J erid Peterz z donHl 
za kura b 


8 .\"k;o.'IIl'. b Res
/(I, oh '/4 stroII}.' /L'ollll'. 


FI. 


, 


gr. 


cten. 


6 
4 


12 


<) 
.) 


2 


15 
1 
10 


9 
9 


. 


5 
2 
fi 
4 


2 


9 


2 


9 


2 


9 


2 


9 


5 


1 


') 
.... 


!) 

I 


2 


9 
9 


10 
4 


. 


!) 


l 


12 


.
		

/Pomorze_020_11_319_0001.djvu

			, 


Oppenbrucha 


::\1'omina ibidem subditorum 


. 


Arinth TIomberth z domu 
Hans "an Relle od 2 domów. 
Hans von Amforth I ł (lomi! 
pospo u z 
Bem Dreyer J 
Krin von Melt 
Harmen Thirink 
Jakub Uterman z domu 
Henryk Lenartosz z domu 
Belm Stephelss 
Paul Diszemakorz 
::\lichel Helll'ikss 
Grenlt Bakyer 
Antoni Salomon 
Valtel' von Barge 
Jam Cornelius 
Hans Smith 1 
Adrian. I\yprianke 
l {ans TIezi 
Szarwarkowego albo od pastwiska płacą 8 

a tymże Oppenbruchu łąka, \V której jest 
morgów 10, tego roku 1583 najęli stolczem- 
berczanie, każdy mórg po 10 gr., czyni 13 


. 


o 


I\: a c z m a r z e tak z Sotlanthu, jako i z Op- 
penbruchu płacą ul infra: 
Christof Bukhorn 
Hans Facht grzywien pruskich 4, czynią 
Claisz 
Gowerd l\Ieszmakor 
Antoni Salomon 
Jam Cornelius 
Adrian Kyprianke 
A.rinth Romberth , 
z Landkruk Helll'ik Donisz 


a JV rekop. miejsce ilU kilka wiers;1:}.) Irollle. 


. 


FI. 


.) 


2 

 

 

 


2 
2 


2 


293 


gr. 


den. 


11 
18 
16 
11 
11 
20 


ł 
1 
1 
ł 
ł 
!) 


" 
i) 


2 

 


2 


OJ 


2 
2 


22 
2 


11 ! 
1:1 


7 
1;1 


10 


12 
20 
20 
20 
:W 
20 
20 
20 
:W
		

/Pomorze_020_11_320_0001.djvu

			1 


294 


Nomina ibidem subditorum FI. gr. den. 
tenże Henrik DoniRz orl warzellla piwa 
wespołek z Oszem ma.11! rlać a 80 
Hakarze płacą: 
Jam Kornelius 2 20 
Adrian Kyprianke 2 20 
Antoni Salomon 2 20 


H o l) p e n iJ r u c h a I i u II 
Dbi abbas Pelplinensis habet scuItetiam et dominus episcop1l3 
Wladislaviensis proprietatem; su nt horti 25, solnmt de iIIiR ma1'- 
cas 7:1 abbati et abbas domino episcopo da bat pro emphytellsi 
pro quolibet festo S. Martini marcas 40 Pruth., quod si non rlaret 
b per biennium b praerlicta bona amitteret, serl nunc dat annuatim 
in toto fI. 3:>. 
S u m m a czynszu wszytkiego tak z SotIantu, jako i z Open- 
bru chów, tudzież i od warzenia piwa fI. 176-17-15 c, kurów 2;
, 


\Vieś Stolczemberk 
\V tej wsi włók wszytkich: folwarkowych 4, sołtyska wolna l, 
kmiecydl R; te t włóki folwarkowe arenc!o\\'ali kmiecie w tej- 
że wsi i dawają każdego l'oku fI. 80, które darowano panu Je- 
rzemu Iherokowy. - Z kmiecych włók osiadłych 8 płacą z każ- 
dej włóki z osobna czynszu po 15 gr., po rlwojgu kul', po 3 ćw. 
żyta, po 3 ćw, pszenice, po 3 ć\\'. jęczmienia, po 3 ćw, owS:1. - 
S z a l' w a 1" k o w e g o ocl każdej włóki płacą po talaru. CZYli i 
fI. 9-10, 
K a c z m a, z której według przywileju l)łacą marcas -1. 


Nomina colonOl'um 


Lanei 


FI. -gr. 


Lorincz Hiwner 
Paul Dominik 
Jakub Hantel 
Ogrodnicy 3 - każd
' z nich 
płaci po l () gr., czyni 
S u m m a cz
'nszu fI. 17, kurów ] 6, żyta metr. 
metr, 2.1, jęczmienia metJ.. 2.1, owsa metr. 21. 


.") 
.) 


15 


Calli Siligo, triticu')I 
hordeum, aven1. 
9 
9 


6 
() 


.") 
.) 


l 
1 
1 


15 


2 


4 


6 


.. 


21. pszenicc 


8 Dals=:e oh. I/t stroII!' I/'ol//c. b-b Dodane 1/ad rl'iers=:em. r Z pr=:c/ic=:pnia 
Il'
'pada: tJ 177-28-2'/1' 


.
		

/Pomorze_020_11_321_0001.djvu

			29:') 


Byszkupia Gora 
Jest tam ogrodów 7, z których 6 pusto leią, a na jednym się 
pobudowały i płacą ut infra, 


Nomina colonorum 


Fi. gr. den. 
., () 
'-' 
lO 
G 12 


Albrecht Bel płaci 
Wilgem Tiler 
Dawid Harder 
l\Iagnus Hinier 
lVIichel Bignaw 
Jakub Simszam 
Hans Prissen 
""ilhem \Yaczen I 
Kaczmarze 2, którzy płacą od szynku po 4 grzywny pr., yidelicet: 
Dawid Harder marcas ł, czynią fI. 2-20 
Jakub Simsam marcas 4, czynią fI. 2-20 
S u m m a czynszu fI. 6. 


Ci nie mają swych własnych domów, 
tylko u tych drugich najmują. 


\V i e ś B r z e z n o 


\,r tej wsi włók wszytkich: sołtyskich 2 wolne, kmiecych 
osiadłych 16, pustych 2, Z tych włók płacą z każdej z osobna 
czynszu po zł. l, po parze kur. 
n o b o t y: szan\.arkują do folwarku sobkowskiego. 
K a c z m a deserta. 
J e z i o l' o, w którym się ławiają karasie, szczuki etc. 
R o l' y są opustoszałe, który się zaś znowu dobrze puszcza. 
\\" którym jest troje pszczół, stare i młode. 


Nomina colonorum 


Land 


Złote Gaili 
.1 R 
.t R 
l 
 
.t 8 
,) l 


4 


Jędrzej Piątek l 
Kasper Nowygbur .1 
l\Iarcin l 
Klin1<'];: 4 
sołtys z pustych 2 
Nomina hortulanorum: 1. Maciek, 2, Jan, 3. wdowa: 
ci są kmiecy ogrodnicy, nie dawają żadnego podatku, ani robh!. 
S u 111 111 a: census fI. 18, galloru111 36, 


.
		

/Pomorze_020_11_322_0001.djvu

			l 


296 


Wies Wissynoa 
W tej wsi włók wszytkich: sołtyskich 6 wolne, plebańskich 
4 wolne, kmiecych 50 osiadłych; z których włók osiadłych płac

 
z każdej włóki z osobna na Ś, Marcin czynszu po 25 gr" po 
dwojgu kul'. 
R o b o t y: powinni szarwarkować, ut in terl'a Culmensi; 
[z] strony tego szarwarku za ugodą dawają z każdej włóki 
osiadłej po 25 gr, 
K a c z m y 2, z każdej płacą po 2 grzywien pruskich, z któ- 
rych sołtys trzecią część bierze. 
J e z i o r o jedno, Bralewo dictum, totaliter ma być JMści 
ks, biskupie, którego używają wiejscy b i szlachcicy okolicznie. 
S t a w k i 2 był;\' przede wsią spustoszałe i zarosłe, 
B o r y. - Puszczy jest wokoło potrosze. 


Nomina colonOlum Lanei F\.- gr. GaIli Szarwark 
F\.-gr. 
Philip Vilandt 2 1 20 ..t 1 20 
Valenthin 4 3 10 8 :3 10 
Jan Peth k t 3 10 8 ,.., 1() 
" 
Jędrzej Kaczmarz .., 2 t:) 6 2 li'} 
.> 
Jan Bagynsky 2 1 :W I t 20 
Gabriel Blejczik 3 2 15 6 2 13 
Jan Arabuch 4 3 10 8 ;
 tO 
Stanisław t 25 2 25 
Jędrzej Koska 2 t 20 --ł t 20 
Matys Zorawczik 1 ., 10 8 ;
 10 
i) 
Pa weł Jopka 2 1 20 -1 l 20 
Jan Zoraf stary l 25 2 2;-) 
Jędrzej Beysznirler 2 l 20 4 1 20 
Jakub Sczuka 3 2 13 6 2 Lo 
\V ojciech Kaczmarz 
 2 ti) 6 2 li) 
Bieniasz Jopka " 2 li) 6 2 t5 
,:> 
Jakub Czwebaka t 25 2 23 
Jan Kobyelia t ;
 ]0 8 :1 lC' 
Szczepan 2 1 20 I t 20 
Kaczmarze: 1. płaci gr. 26-12; 2, płaci gr. 26-12. -- 
Mieszczanin [z] Skarszew, który do tych karczem piwo dajc, 
8 Obok iI/mi n.;hq: P wOjCWOdd Il7!)ma. b IT rhp.: 1I'!Jt'lhczi.
		

/Pomorze_020_11_323_0001.djvu

			l 


2P7 


płaci grzywien 10 pruskich i do tego 2 beczce plwa skarszew- 
skiego, 
\V i s s i n k o, dziedzinka rlawno spustoszała, którą chłopi so- 
bie do tych drugich włók przywłaszczyli, 
S u m m a: census fI. 91-23-6, gallorum 100, 


\V i e ś S k r z i d l o w o a 


\Y tej wsi włók wszytkich ma być 40, ale ich wiele zarosło, 
Tamże sołtys ma mieć włók 4 wolnych, które mu nie są wymie- 
rzone, z których powiJ1ll0ŚĆ jego, jako i inszych sołtysów, jeździć, 
gdzie mu każą, - Ibidem dwa kmiecia mają roI ej niewymierzo- 
nej niemało, według listu starego powinni z każdej włóki po 1
 
skojców i po parze kur. - Ale teraz dawają wszyscy coninnctil1l 
prusl
ich grzywien 80, quod facit fI. 20. 
Item r z e k a, w której się ławiają pstrągi; na tejże rzec('., 
m ł y n jest spustoszały, z którego według przywileju płaci pru- 
skich grzywien 4, które czynią fI. 2-20. Ibidem jest j e - 
z i o r k o zarosłe. 
Był też tam z dawności z a m e c z e k albo dwór, którego 
małe znaki i ludzie nie pamiętają. 
O g l' o d n i k ó w 2, [z] których nie masz żadnego pożytku. 
B o l' y, lasy, przy których są barci 7 i zwierz, to jest sarny 
ptastwa rozmaite. 
S u m m a census fI. 22-20, 


I 
J 


Wieś Szatarpaa 
Ma mieć włók .10, ale wszytko zarosło puszczą, tylko dwaj 
kmiecie mieszkają, jeden od niemałego czasu już zbudowan
', 
a drugi od piąci lat. - Mają rolej nie wymierzonej nie mało, pła- 
ci każdy z tych ról po () grzywien pruskich, czynią fI. 8, 
B o r y, lasy są. 
N o m i n a: Jan Szatarpsky marcas Pruth, 6, czyni
! fI. <1: 
\Vojciech z Satarpi marcas Pruth. 6, czynią fI. 4. 
S u m m a czynszu fI. 89:>. 


8 IV rkp. inną r
kq obok: P. lI'OjCU'orli1. b Po=:oswlł- 1/ 2 slronN wolne.
		

/Pomorze_020_11_324_0001.djvu

			298 


J 


"'ieś Qwasczin 


W tej wsi włók wszytkich: plebańskich 4, soltyskich 5, kmie- 
cych 33 osiadłych, pustych 8, - Z tych włók kmiecych tak osiad- 
łych jako i pustych na ś. Marcin płacą z każdej włóki z osobm! 
czynszu po 25 gr., po parze kur. szarwarkowego po 40 gr, 
K a c z m a 1, która płaci grzywien pruskich 6, z tych 2 gTZY.' 
wnie sołtys bierze, a na Jl\Ici 4 grzywny przychodzą; item z oso- 
bna, co jej pozwolono piwo g'dańskie szynkować, daje fI. 
. 
S t a w 1 był, ale spustoszały; j e z i o l' o 1 całe, jezioro rlrugie 
rzeczone \Viszoczkie na poły z księdzem opatf'm oliwskim; je- 
zioro 3 dictum Bobowo, ludzie powiadajch że łowiska nie masz, 
L ą k a 1 mała, z której dawają marcas 2 Pruth. 
L a s bukowy [8] około wsi z dębiny i rozmaitego drzewa 
młodego. 


Nomina colo nor um Ll:1nei Fl.-gr. Galli Szarwark 
Fl.--gr. 
Stanisław Paiąk 2 1 20 .1 2 20 
Wojtek Chmiel 2 1 2u .1 
 211 
Hanus Kleffe1t 2 1 :20 4 .) 
o 
tenże pustą 1 ,)- 2 1 10 
_o 
.Jakub Chmiel 2 t 20 ..t 2 20 
Stach Lorincz 2 1 20 4 2 
(I 
tenże pustą 1 25 2 1 10 
lVIaci{' k Basz 2 1 20 :1 2 2(1 
tenże pustą 2:) ,) 111 
Jakub \Yrech 2 1 20 J o) 20 
Jęrlrzej Zw
ra 
 1 20 .1 .) 211 
tenże pustą 1 25 2 1(1 
.Marcin Swion 2 1 2u .1 2 20 
tenże pustą t 25 .) 10 
I1anus lIalman 2 l 20 .1 2 2(\ 
tenże pustą l <)- 
 1 tO ł 
....) 
,Takub Bula o) 1 20 .1 ') 
II 
Hans Kreger 2 1 20 l 2 20 
Grzegorz Czinka 
 t 20 J 2 20 
Hanus Top 2 1 20 --l 2 20 
Banus Bomgarda 2 t 20 J 
 211 


#
		

/Pomorze_020_11_325_0001.djvu

			) 


29t 1 


Nomina colonorum 


Land F!.-gr. 
2 -ł 20 
2 1 20 
2 ] 20 


Galii Szarwark FI 


lVIaczk Srziode], 
Hans Musz kaczmarz 
tenże pustych 
G g r o d n i k ] - gr. 10. 


,1 2 20 
-1 2 20 
4 2:W 


s u m m a czynszu [z] szarwarkowym fI. 9;)-5, kurów 82 J. 


J a n u s z e w o ,-el P o p o w k a villa 


Habens mansos 50, diu deserti sunt, iLi optimae silvae et ne- 
mora. Est etiam illic nemus faginum h. 


Wieś Kaczko 


W tej wsi włók wszytkich: plebańskich 4, sołtyskich 4, kmie- 
cych osiadłych 14, pustych ] 7. - Z tych włók osiadłych ]{mie- 
c
'ch 14 na Ś, Marcin płacą z każdej włóki z osobna czynszu po 
20 gr., po parze kul', szarwarkowego po zł. 1; z pustych włóJ,; 
płacić mają, to jest z ] 7, z każdej włóki z osobna czynszu po 2 zł. 
Kar c z m a 1. z której płacą marcam Pruth, 1. 
S t a wek 1, na którym stawku m ł y n o jednym kole, privile- 
gio caret, przydano mu do tego sztuczkę rolej, z którego ma dać 
marcas Pruth. 8. Na tej wodzie ławiają się pstrągi, - Jezioro 1. 
N e m o l' a illic su nt pulchra. - Łąk i Borembrach, z kto..: 
rych dawają pruskich grzywien 8, quod facit fI. 5-]0. 


Nomina colonorum Lanei FI. gr. Galh Szarwark f!. 
Jurek Karznia osiadłych 
 ] 10 4 .) 
tenże pustych 8 8 
Jakub Jesz 2 1 10 ... 2 
tell że pustych 2 ,1 .:1 
Piotr Gyiha 2 ] 10 4 <) 
ł 
tenże pustych 
 .:1 .1 
Dartosz Szari 2 ] 10 1 2 
tenże pustych O) l 4 
8 DOc/lOd o/JIil"
onr ::: ..fI "'Ioh. b Po:::ostale oh. 3/. str. lVoll/c. 


#
		

/Pomorze_020_11_326_0001.djvu

			300 
Nomina colonol"um Lanei FI. gr. Galii Szarwark fI. 
Kaczmarka 2 l 10 2 
tenże pustych a 2 1 
Jędrzej Kopithka 2 I 10 2 
pustych tenże ;J 6 fi 
Dominik Kostka 2 l 10 l 2 
tenże pustych 2 t -t 
Hakbuda Janus Susel .20 2 
ogrodnik 1 Andrys G latter, które- 
mu hyło przydano sztuczk
 roli 20 


s u m m a: czynszu f!. 56, kurów 1:i2. szarwarkowego 14 f!. 


\\TieśSzmolino 


\Y lej wsi włók wszytkich :34, to jest sołtyskich 3, kmiecych 
27 osiadłych, do tego przydano im pustych włók 4. - Z tych 
włók tak osiadłych jako i pustych płacą z każdej włóki z osobna: 
czynszu po zł. l, po parze kur, szarwarkowego po 40 gr., owsa 
z tamtych 4 wł6k pustych metr. 4, 
Ze m ł y n a, który był "-e wsi f!. 2. - Kar c z m y nie masz. 
Sunt ibidem bona n e m o I' a fagina h, 


Nomlna colo nor um Lanei FI. gl'. Galii Szarwarl;: 
FI. gl'. 
Szymon Wawron sołtys l l 2 1 10 
Łukasz Orth 2 2 1 2 2(\ 
Jakub Dlugi 2 2 -t 2 2(1 
Marcin Kunad 2 2 -! 2 20 
Bartosz Nyeczk 2 2 ł :2 20 
Wa \\Tzyniec l\Iarsalek 2 2 ł 2 2u 
Jędrzej Schriber 2 2 ł 2 20 
Bartosz Potrikosz 2 2 1 2 2'} 
Abram Simek 2 2 4 2 20 
Jakub Swiercz 2 .) 4 :2 20 
Lukasz O]sczan 2 2 ł 2 20 
o IV rhp. w
hreMono lGSlt:P"8 lL'i('rs;:: Id pusle trzlJma orG7: holejllo c8!r8: 
2, 4,- 4,-. b IV rhp. f8Rinis
		

/Pomorze_020_11_327_0001.djvu

			301 


GaIli Szarwark 
Fi. gr. 
Szymek Czira 2 2 4 2 21, 
Maciej Robierth 2 2 4 2 211 
Janusz Czapa 2 2 4 2 
f). 
item od ogroda 5 
Z tych pustych 1 włók także płacą, jako l z drugich, videli- 
cet: czynszu z każdej po fI. 1, czyni fI. 4; szarwarkowego po 
40 gr" czyni fI. 5-10: po parze kur. c7.yni kur 8: owsa per metl'. 
1, czyni metr, 4. 


Nomina colonorum 


Lanei Fi. gr. 


Łąk a czetnowska, z której płacą fI. 1. 


a !tern in flU\'io Rheda est b c1ausura esocium c Rssimi dni ep;- 
scopi. quam distruxerunt olim scu1teti et d [ni] Gedanenses, infm 
superiorem d in Rheda c1ausuram, ne pisces ascendant recto alveo 
fluentes e, et veterem r olim clausuram dni episcopi et etiam Cartu. 
siensium, quae est in littore dni episcopi, donec Rssmus dnus epis- 
copus docuerit, quorl semper illic utebatur et privilegia ostende- 
ret; stabat enim dni episcopi semper inferior c1ausura. in ąu:J. 
(liebus Mercurii et Sahbatis singulis hebdomadis ab ortu solis ad 
occaSUl11 erat aperta, nunc ąuoque fiat similiter et Gedanenses. 
tenutarii arcis Pucensis, qui supra et infra Rhedam occluserunt, 
aperiant iterum circa c1ausuram g Polrho\\"o et infra. h nam non 
diu 1 :)31 hoc factum est h. 


!tern rustiri de Smolino coguntul' ire arl tllamas parandas \'el 
aggeres Pucenses et mulctantur. si illic non mor
l\'erint, quod non 
pCl'mittatur a i, 
S u m l11 a proventus: czynszu z s7.arwarkowym fI. 7 ,t-lO .i, 
ktu.ó,,' (,2, owsa metr, I. 


B-B Cals 'en IIS'ęp pr:;.('
 pisar
a rękopis II 
os'al jak ll'idai'. 
IIiells
'alcoll
. 
h II rkp.: ex. c [.ekcja niepeu'na. bpt' może: esolium, lllb esonum: na..wę esox, 
ods (lllb isox) zna P l i n i u s z i inlli alltorowie Slarni
"ni. o
naezać może ło- 
sosia, s-::c'Z.lIpaha lllb jesio'ra. por. E. d e S a i n t D e n i s, Le voolblllaire des 
animall.1' marins en latiII cla
siqlle. Pari
 194'?, s. 37. d JJ' rkp. 'u nieuo..umiale: 
sorlem. c II' rkp.: fluens. f II rl:p.: veram, lcc:r. 'n bSlob
' IIie:r.rozumiałe. 
II H rhp. nic:r.ro-::ullliale: et an
uralll. h-h Zapcwlle dall'IIS dopisek lIlargillalll}', 
wll/c:.:ol/,IJ pr:r.e:r. kopis'ę do 'eh.	
			

/Pomorze_020_11_328_0001.djvu

			J 


302 


,V i e ś C z e t n o w o a 


Habet 10 zrzebi, pl'ope m.3l'e est sita sed in toto deserta; a Pu- 
czek dist30t uno et medio milli3ol'i, - Item ibidem est p i s c a t u l' a 
salmonum in littol'e m3ol'is, pl'out bona extenduntul', et dum fue- 
l'unt coloni, tenebantul' l'ete trahel'e. A tempOl'e vel'al'um l, 
\"illa est deserta, census consuetus fuit de singulo zrzeb gr. 21\, 
2 menSUl'ae a\'enae et 2 pulIi pro festo PUl'ificationis Mal'iae. 
A teraz tę dziedzin
 szlachta z Poczel'znina, to jest J ęcłl'zej 
Ronek i Jakub Kal'zni trzymają, z której c najmem do 3 lat.:: 
cz
'nszu dawają każdego roku po 16 grzywien pruskich, czyni 
fI. 10-20, i do tego 2 łososia każdeg-o roku dawać mają, 


I 


Wieś Oszyeky 


d Pan 'Vajel' trzyma kupnym obyczajem za Faleta d. - Ha- 
bet mansos 20, de ąuibus habet scuItetus Iibel'os 2 et plebanus 
etiam 2. - Coloni de ąuolibet manso annuatim solnmt per gr. 
:) 
pro festo PUl'ificationis 1\lal'iae et ppr 2 pulIo
. 
!tem erant ibidem -1 mansi p l' a e d i a I e s, quorum 2 \"enditi 
20 marcis numel'i Pruth. et 2 dati ad censum soh'endum e. 
Item sunt 4 hOl'tulani, solnmt pel' mediam mal'cam alias per 
gr. 10 et per pu]]um. !tem sunt praeterea lO cum medio hOlti de- 
sel'ti, de quibus tantum pel' gr, 5 solvitul'. 
!tc,m szanval'k redimunt de ąuolibet manso possesso 110n au- 
tem desel'to per gr. 15 et (le hOl'to possesso pel' 10 sol. 
Hem sunt ibidem 3 I a c u s et una piscina, 
!tem fuit pOl'tio agl'i circa a g l' U m p l' a e d i a I e m, aliquando 
fOltasse el'ant hOl'ti ,'el una pOltio ex agro prae(liali; ex eadem 
pOltione dantur coniunctim g:l', 15 tanąu30m de :1 hOl'tis desel'tis; 
olim tenebat scholaris, sed iam accepta, ne usul'pal'etul' semper 
iam pro scholari. 
Item t a b c l' n a una solvit mal'cas 2 alias gr. --10, 


; 


· .\'a margiILe.'ie ;IIIIą ręką: emphitcIIsis PQczernisJ..icHO, h ZlI'mt tu II;l'UO- 
::lImia/
', zapewlle zepsllt,\'. c-c l\a margilles;e illllą rr:ką. d-d .'a mm.gillesie tQ 
sal/ut rfką; za Faleta illllą ręką; por. 1I",\":::e; pr:,"!';S 12 do T'rZedwOll'C. e n° rhp. 
blędl1;e: ad n:llsus solutiollis.
		

/Pomorze_020_11_329_0001.djvu

			303 


Villa Charbrowo a 


I 


Babet mansos censuales 29, d2 quibus ,>ingulis coloni pro cen- 
su solvunt per 20 scottos Pruth., alias per gr. 15 et sol. 2 Pol. et 
per 2 pullos vel pro eis 4 ternarios. - ]tern s c u I t e t u s habet 
mansos 4 liberos et plebanus 3. 
Erant ibidem mansi 4 p l' a e d i a I e s, qui sunt ,'enditi colonis 
et solvunt de eis censum prout de aliis. 
Item ibidem est m o l e n d i n u m unius rotae, solvit marcas 
4 alias fI. 2-20. 
[tern t a b e l' n a solvit marcam l cum media alias gr. 30, sed 
scultetus tertiam capit partem. 
Item szarwark redimunt uno fI. hornensi b, 
P l' a t a sunt ibidem in multis portionihus reser\'ata pro cUJ'ia, 


Villa Lubyencz a 
Babet 10 zrzebi, de quolibet coloni solvunt per gr, 20; item 
pro pullis et caseo de quolibet manso per 8 sol. sol\'l1l1t pro festo 
S, Fabiani et Sebastiani. 
Item scultetus ex praf'textis z"rzebi habet 2 liberos c, 


SUMl\IARl'M OMNIUM ET SINGULORUM PROVENTUUl\I 
IN CLA VE SOTIKOVIENSI a. 1582 


Wsi, 1,tóre JMość X, Biskup trzyma, 
spustoszałych od wielu lat 
wsi, J.:tóre pan Zalinski trzyma do żywota 
"'Sl, które pan \Vaier kupnym obyczajem trzyma, 
folwarków 
plebamej 
sołtysów 
kmieci wszytkich 
zagrodników i z tymi, co na Biskupiej Górze. 
na Sotlanczye domów 
karczem i na Sotlanczie , 


17 
1 


" 
o.)  
-1 
6 
1-t 
121 
.12 
5
1 
27 


. 1\0 mar!:inesie inną ręhą: P. \Vaier: por. ,
. 302, pr-=
'p. d. b Tak się nuz}}- 
/l'ulN 1II0net,t' bile IV Siemczerh przez hr. /1omu. (lnformacju proJ. Cumoll'shiego). 
c Res:::ta stron}} (oh. 1/,) lI'olna.
		

/Pomorze_020_11_330_0001.djvu

			304 


mł.rników 
"tawków z nieJUlprawnymi 
jeziorek 7, w niektól':nh mają część sąsiedzi 
bory 
pastwiska 
S u m m a l' u m czynszu wszytkiego w kluczu 
Sobkowskim 1582 
kur czynszowych 789, któl':nh się przedało po 
2 gr., czyni , 
żyta dannego . 
pszenice dannej 
jęczmienia dannego 
owsa dannego . 
za folwarkowe i dallne żyta, pszenice, jęczmiony 
i owsy według specyfikowanego regestru czyni 
z browaru sobkowskiego od warzenia piwa zysku 
od najmowania pastwisk na Biszendorffie . 


... 
.., 


11 


fI. 1099-1 a 


[fI. 52-18.1 
łaszt. 8 a 
łaszt. 8 a 
łaszt. 8 a 
łaszt. R-4 d 


fI. [2165-9] b 
[fI. 738-den. 9)r 
fI. 7;
3-10 


S u m m a summarum całego roku- intraty w Idu- 
czu sobkowskim 


[fI. 4788-7 1 /2) j 


REGESTR FRUMENTORUlVI A. 1582 I
 CLA VE SOBKOVlE
SI f' 


Ratlo sive percepta frumentorum 
tak z urodzaju folwarku sobkowskiego, jako i z inszych folwark6w, także też 
zb6ż wszelakich dannych ut infra 


U r O d z a j z b o ż a n a f o] war k u s o h k o w s k i m a. 1:)82 


żyta żętego urosło kop 214 1 / 2 , żyta sieczonego kop 74 1 12, jęcz- 
mienia urosło kop 28
1/2, owsa urosło kop 94, grochu urosło kop 8. 


u .\'aif)(,Il'niej bez IIwzględnienia dochod6w z 3 lI'si, trz
'lI/an;;ch pr::.c,:: lI'ajeru 
(Osieki, Charbroll'o, Lubienc, por. przedmowę, pr'Zppis 12) oraz 3 II'si posiatlan
clI 
doi;l'Il'ociel1l pr'::ez 7alinshiego, zapewne Gogoleu 1 o, Dzierzązna (brah pndsllmo/L'ania 
dochod6w, zob. str. 284) nazll'
 trzeciej /L'si llie Ildałn sil,' Il.'lalić. b Por. niiej: 
Rep,eslr frumcnlorum a. i582 in cIav(' Sobco,"iensi oraz Summa riusz pron'enlóu' 
sobkowskich a. 1582. c Por. ll'}}%e.i: \'illa Sobcmi: zob. niżej, str. 320. d Summa- 
riusz prowcnlów sobkowskich a. 1
82 (str. 320) podaje SIWię fi 4299-13-15; r6ż- 
nic}} nie dalo się 11',lJjaśnić. - lJo rllp. 4 następne hart}! wolne. e Poprz. strOII}} 
rhp. 258 i 2';9 l'. pIlS/(" resztatej i 3 nast. stroll
 (260 l'. 2M. 261 v.) plIste.
		

/Pomorze_020_11_331_0001.djvu

			30
 


Siliginis proycntus siye percepta 


W folwarku sobkowskim m ł ó ć b a i co która 
kopa dała: 
2 augusti de cassulis 2 1 / 2 trituratum , 
7 septembris de cassulis 19 trituratum 
11 septembris de cassulis 3 trituratum 
eodem die de cassulis 9 1 / 2 trituratum , 
eodem die de cassulis 10 trituratum . 
22 septembris de cassulis 3 1 / 2 trituratum 
26 septembl'is de cassulis 4-15 trituratum 
eodem die de cassulis 2 tritul'atum 
16 octobris de cassulis 5 trituratum 
eodem die d(' cassulis P/2 trituratum 
2!) octobris dc cassulis 12 1 / 2 trituratum 
9 novembris cle cassulis 5 tl'ituratum . 
17 novembris de cassulis 10 1 / 2 trituratum 
eodem die. de cassulis 10 1 / 2 trituratum 
18 decembris cle cassulis 12 1 / 2 tritUl'atum 
eodem die dc cassulis 9 tritul'atum 
eodem die de cassulis 10 trituratum . 
8 janual'ii de cassulis 10 1 /2 trituratum 
eodem die de cassulis 7 1 /2 trituratum . 
27 janllarii de cassulis 16 1 /2 tritul'atllm 
lO febl'uarii de cassulis 8 tl'ituratum 
14 mal'tii de cassulis 26 trituratum 
17 mal'tii de cassu1is 13 trituratum 


Laszt. metr. wieltl
 


8 
51 1 /2 
9 
27 1 / 2 
28 1 12" - 
11 
121/2 
6 1 '2 
12 
111 '2 
:
G 
12 
o 
	
			

/Pomorze_020_11_332_0001.djvu

			306 


Laszt. metr. \Viertł
 


10 iunii de cassulis 6 1 /2 trituratum 
na sieczkę koniom dworskim zrzezano hop 10 
S u m m a sieczonego żyta kostrzewnego 
z 6.11/ 2 kop a nawiano , 14 


Summarum wszytkiego żyta z fol- 
war k u s o b k o w s k i e g o, tak żętego i 
sieczonego i z tym gdanskiem przymiarkiem 
proventus łaszt, 11 
Z f o l war k u m i lob ą c z k i e g o, który 
poddani arendą trzymają i dawają z niego 
żyta łaszt. , 9 
dannego żyta z klucza sobkowskiego przychodzi 8 
wymiarnego ze młyna sobkowskiego a clie 2 
februarii in anno [15] 82 usque ad ultimam 
diem decembl'is 


s u m m a r u m \\" s z y t k i e g o ż y t a w k l u- 
c z u s o b k o w s k i m tego roku proventus 
i z przymiarkiem gdańskim łaszt. . 2R 


llb 


12 


2 


23 1 / 2 - 


Exposita eiusdem siliglnis 
Laszt. metr. wiertłp 


Na nasienie folwarku sobkowskiego .. 
na żywność folwarku sobkowskiego, także 
i niektórych robotników, którzy robili we 
dworze, a die 2 augusti in anno [15] 82 us- 
que ad diem 30 iulii ann i [15]83 
na rzemieśniki: 
cieśli, który pokładał balki na ganku 
cieśli, który robił śluzę w stawku we wsi, 
cieśli, który robił domostwo nad hramą 
w zamku, 
traczowi, który drzewo rzazał do śluzy , 
murarzowi, który przekładał dachy wszytkie 
traczowi od rzazania drzewa do browaru i do 
mielcucha i do osdowni, od 2 kop rzazów . 


· Z pr:clir:ellia w},°pada: kop. 62'
. b II rhp.: 11-1. 


(i 


19 


2 .J 
<> 
2 
3 
o) 
2 
6 
6 


2 


2 


2
		

/Pomorze_020_11_333_0001.djvu

			307 


Laszt. metr. wiertle 


d<:Śli, który budował browar, osdownią i miel- 
cuch 10 
ml,rarzowi od podmurowania gruntu pod 
mielcu ch 
traczowi od rzazania łat do tegoż browaru, 
2 kop rzazów, także i dylów z osobna 2 kopie 
kopaczowi od wykopania stawku małego, 
kopaczowi od kopania rowu , 
ciesli od przybudowania nowe] stajnie po- 
prawienia małej stodółki 


l 


l, 


2 


1 


2 


.) 


Przedanego żyta: 
Miłobandzanom per fI. 30 , 10 ] 5 
:Miesczini:mom po 13 gr. .:> 
Malinczanom po 15 gr. 1 4 
)IaczkowIanom po 15 gr. Gl 
Stolczemberczanom po 15 gr, 2-1 
święto-\Vocziessianom po 15 gr. 9 
panu Jaczkowskiemu po 15 gr. :30 
szklarzowi po 15 gr, 2 
Blencze po 15 gr. 6 
we Gdansku przedanego po 28 [fI.] miary 
sobkowskiej 5 l] 
którego SIę przymierzyło 18 
S u m m a wszytkiego żyta przedanego i z 
przymiarkiem łaszt, 18-54 1 /2 [8] 
to jest łaszt. 13-25 1 /2 po 15 gr" a łaszt. 
5-29 po 14 gr, - czyni fI. 556-8-9, 
Orlarfowanego żyta, które było barzo kostrze- 
wne i które było zmielono na Ospę dla wołów 
Ifi>iędzu proboszczowi u świętego \Vocziecha 
czwartnikiem dano 


S u m m a r u m expositi siliginis last. 
Pl'o\'entus si\'e percepta tritici datialis 
Od każdej włóki pel' metr. 3 - ze wsi klucza 
sobkowskiego, jako i żyta, przychodzi dan- 
nej pszenice 8 


18 
4 
28 23 1 /2 


-
		

/Pomorze_020_11_334_0001.djvu

			308 


Expositum tej pszenice 
Laszt. metr. wiertle 


Na folwarku sobkowskim wysiallo a 
księdzu proboszczowi u świętego \Y ocziecha 
czwartnikiem dano 
Prze danej pszenice: 
Sobkowianom po 26 gr. .) 19 
l\Ialinczanom po 27 gr. 1 12 
lVIiesczinianom po 27 gr. 1 4 
lVIilob
ndzanom po 27 gr. l 13 
l\Iaczkowianom po 27 gr, 51 
Stolczemberczanom po 27 gr. 2-1 
święto-\Vocziessanom po 27 gr. R 
S u m m a wszytkiej pszenice prze danej łaszt, 7 4 l 
to jest: łaszt. 2-19 1 / 2 1'0 26 gr., a łaszt. 1 metr. :) P/2 po 27 gr. : 
to uczyni f!. 111-2R l h 


12 


P r o \. e n t u s s i v e p e r (; e p t a h o r d e i 


Z młoćby w folwarku sobkowskim: 
21 augusti de cassulis 3 trituratum 
eodem die de cassulis t l / 2 hituratul1l 
eodem  


11 1/2 
18 1 / 2 
HP l:! 
12 
12 
1') 
., 
Ił 
łG 
30 
....
 
.).) 
l 10 
1 18 
12 
1 !l 
18 
2U 
fi
 


a łJ rlip. ':I:(lpeWllC m
'lll/(': lasl. b nr rlip. "',\'111(1::(1110: '". c lirIiI'. d(' cassulis 
o1llJjłhol/'o clll'1I Ii ro' 11 i,'. 


-I 


.J 


.J 


b 


2 


,) 


,)
		

/Pomorze_020_11_335_0001.djvu

			309 


Laszt. metr. wiel.tle 


1 aprilis de cassuli& 
O trituratum 
R aprilis de cassulis 11 trituratum 
21 aprilis de cassuIis 8 trituratum 
23 aprilis de cassulis 15 trituratum 
11 maii de cassnlis 16 trituratum 
15 maii de cassulis 2-1 trituratum 
23 maii de cassulis 10 1 12 trituratum 
S u m m a w s z y t k i e g o jęczmienia omłóco- 
nego kop 283 1 12. z których nawiano łaszt. 15 
Z folwarku giemliczkiego percepty łaszt. 9 
z folwarku milobączkiego łaszt. 10 
dannego jęczmienia łaszt, 8 
"'
'mia1'l1 ze młyna. a die 2 febJ"Uarii usque ad 
diem ultimam decembris, tak słodu iako 
jęczmienia l 


s u m m a w s z y t k i e g o j ę c z m i e n i a ze 
wsi i folwarków klucza '3obkowskiego pl'O- 
nntus łaszt. .1:3 
Do tego od ogrodników poż
'czanego jęczmip- 
nia wziąłem 


Exposita tego jęczmienia 
Laszt. a nasienie folwarku sobkowskiego , 
na nasienie pustych włok w l\'Iiesczinie 
na krupy wyszło go . 
na krupy na przyjazd JMci 
clo chleba miedzy żyto , 
pogorzelcom do Sprzudo\\ a 
na ospę świniom karmnym, wyczastego 
na Huczą kapłunom albo i kurom, co je cho- 
wano na przyjazd JMci 
księd zu probos7.c7.owi u świętego \V ocziecha. 
czwartnikiem . 
rzemieśnihom: 
cieśli od robienia śluzy i balk nowych na ganek 


d Z PT':.el;";:C'I/;a "',I'pada: Id szt. 43-9 ' 
. 


- 


l 


.).) 
,)
 


l 


34 
28 
14 
17 
15 
:30 


8 1 12 


1 2 


O) 
,J 


1:)1/ 2 <1 
J(} 
metr. wiertl,. 
ł1 
19 
14 
l 
20 
.-) 
6 
:} 
t 
l 2
		

/Pomorze_020_11_336_0001.djvu

			:110 


Laszt. metr. wiertlf' 


traczowi, który drz€\\-o do śluzy rzazal l 
traczowi, który drzewo rzazał do browaru, 
także i łaty i dyle, od 5 kop rzazów 6 
murarzowi od przekładania dachów 2 
cieśli, który budował mielcuch i browar 3 
kopaczowi od kopania rowu od zlłroju do 
stawku, także i od wykopania stawku 
 2 
cieśli od przybudowania nowej stajnie i małej 
stodółki poprawienia l 
traczowi od rzazania 2 kop dylów 2 
item a die 18 maii ad diem 20 septembris, lZ 
woda była wyschła w stawie do mł
'na sob. 
kowskiego dla mielenia słodów i w inszym 
młynie mleć słody musiano, od każdego 
słodu miary per metr. 1 brano wyszło 
od 
9 słodów metr. 29 


l' r z e ci a n e g o j ę c z m i e n i a 
Do browaru sobkowskiego a die 21 augu.:;ti Fi. 
anni [15]82 usque ad diem uItimam decem- 
bris łaszt, 1 EJ-30, każdy łaszt per fI. 22 
czyni 341 
item a die .t januarii ad diem 6 septembris 
anni 1:>83 łaszt. 19-;iO, każdy łaszt per 
fi, 22, czyni 129 


gr. 


den. 


Poddanym: 
do Milouandza: Laszt. 
Pelczer 
Burchan! 
Zigmunth 
Bartholomey 
Stenczel 


metr. 


22 po 15 gr. 
7 po 15 gr, 
22 po 15 gr. 
4 po 15 gr, 
6 1 /;/ po 15 gr, 


11 
3 
11 
32 
3 


7 


9 


t 
I 


1:'> 


do Miesczina: 
Fabian Rikczin 
z dannym 
lłakarz - dalmego 


19 po 15 gr, 
10 po 15 gr, 


9 


1:) 


5
		

/Pomorze_020_11_337_0001.djvu

			311 
15 gr. [czyni] fI. 10 gr. l:) 
15 gr. " 4 gr. 15 


Haza - z damlym [metr.] 21 po 
do Malinina : 
Dominik Sowa 9 po 
S u m m a w s z y t k i e g o j ę c z mi e n i a przedanego łaszt. 
38-1/2, to jest: łaszt. 35 po 22 fI., a łaszt. 3 metr, 1/ 2 po 15 gr., 
czyni fI. R()O, 


Proventus Slve percepta 
Z urodzaju f o I war k u s o b k o w s ki e g o 
namłócono owsa: 
11 septemuris de cassulis 3 trituratum 
16 odobris de cassulis 5--15 trituratum 
18 novembris de cassulis 3 trituratum 
12 februarii de cassulis 5 trituratum 
20 februarii de cassulis 22 trituratum 
28 februarii de cassulis 4 trituratum 
8 aprilis de cassulis 17 trituratum 
20 aprilis de cassulis 8 trituratum 
] maii cle cassulis 10 trituratum 
12 mai i cle cassulis 13 trituratum 
na konie zrzezano go kop .1-15 
S u m m a omłóconego owsa kop 9U bez mę- 
clla a, Z których na wiano łaszt. 5 3 1 /2 


ave na e 


Laszt. metr. 


wiel.tel 


11 
19 
9 


2 
2 


20 


l 8 
14 
l 16 


30 


26 
29 


2 


Z folwarku gicmliczkiego percepta łaszt. 8 
z fołwarku milobączkiego łaszt. 2 
dannego owsa łaszt. 8 
7. Smołna strony 4 włÓk pustych 4 
S u mm a J))'o,'entu owsa tego roku łaszt, 2:3-7 1 /2; do teg n 
pozost:lłego po liczhie sołtysowej metr, :i3. 


Expositum eiusclem avenae 


Na nasienie !ołwarku sobkowskiego 
na pustych włókach w Miesczinie wysiało się 
Perzowi. poci danemu w Malininie, co pogorzai, od- 
puszczono mu 
pogorzelcowi do Sprzudowa 


. Z pr::e/ic::ellia ll'
'parla: kop. 91 bez mędlłl, 


- 


Laszt. met!. 
2 10 
24 


3 


l
		

/Pomorze_020_11_338_0001.djvu

			312 


Laszt. 


dla gęsi a dla cieh!t młodych 
na krupy owsiane 
księdzu proboszczo\\ i u S. \V ocziecha czwarblikiem 
na pmiskie konie: 
a die 14 julIi usque ael diem a 
a die 9 septembris usque ad diem 9 jalllwrii, na 
każdy dzień per metr. l i czasem po 1 1 / 2 1 
a die 18 jaIwarii ad eliem 2 J martii na każdy 
d zień per metr. l 
a die 29 martii ael diem 11 aprilis per metr. 11/2 
czyni 
a die 12 aprilis ael eliem 1 mai i pCl' metr. l 
a dic 2 mai i ad diem 29 junii na jednochodniczk[i) _ 
a dic :
O j
U1ii ad eliem 7 iulii 
22 et 2;
 iulii 
a die a 
W Stołczemberku na komisy jej dla gości 
nćl gościnne konie, którzy bywali w Sohko\\-ach 


Przeelanego owsa 


Laszt. metr. Fi. 
Blencze ]2 po 10 gr, -I 
P
'eklowy ]3 1 / 2 po lO gr, J 
Robakowy 12 po 10 gr, J 
Giemliczanom 7 30 po 9 1 12 gr. 112 
Blencze 2 12 po 9 gr, ;
9 
Kohusowy ]0 po 12 gr. I 
Lissemu 10 po 12 gr, 4 
l\iiloband zanom 2 15 po 12 gr, 54 
panu Jaczkowskiemu :
o po 11 gr. ]] 
Kasprowi w Sobkowach - 6 po ]2 gr. 2 
W oitkowi do Malina 5 po 12 gr. 2 
Sylwester Sowa 8 po 12 gr. 3 
Miesczinianom danny 5-1 po 12 gr. 21 
Malinczanom .12 po ]2 gr. 16 
· Dutu l/ie podal/u. 


gr. den. 
l:) 
l:) 
lR 


12 


6 
18 
2J 


metr. 


t 
] 
.t 


5 


1::"" 
.):) 


:!.7 


21 
18 
12 
8 
2 
-1 
24 
36
		

/Pomorze_020_11_339_0001.djvu

			3"> 
.
, 
Fi. gr. den. 
W lVIaczkowach Bielaw [metr,] 8 po 12 gr, :3 (j 
u S, W ocziecha danny 8 po 12 gr. ., () 
,.) 
\V Smolnie ł po 8 gr. l 
 
Pieklowi " 20 po 12 gr. 8 
Blencze iO po 12 gr. 8 


S u m m a w s z y t ki e g o o \\' s a p t' Z e d a n e g o łaszt. 
16-19 1 / 2 różnie ut supra, za który przydzie fI. 337 gr. 2, 
Concordat expositum cum proventu, - Restat owsa metr. 2, 


Proventussive percepta pisa e 
Z urodzaju folwarku sobkowskiego: 
1 septembris de cassulis 3 trituratum 
'27 decembris de cassulis 2-1!> trituratum 
H aprilis de cassulis 2-45 trituratum 
S u m m a g r o c h u omłóconego kop 8, 
z których nawia.no metr, 


Exposita eiusdem pisae 
Laszt.  a nasienie 
do tego kupnego metr, 1 
na rzemieśniki: 
cieśli, który w zamku robił koło haIk 
cieśli, który śluzę robił i około domostwa 
nad bramą 
murarzowi, który przekładał dachy 
traczowi, który drzewo rzazał do śluzy, do 
mielcu cha i browaru, od 2 kop rzazów 
cieśli, który budował browar i mielcuch 
kopaczom. którzy kopali stawek 
1582 na żywność folwarkową a die ] sep- 
tembris usque ad diem l aug. in a. [13}8:3 
S u lU lU a cxpositae pisae metr. 


Laszt. metr. wiertel 
() 
.) 
.. 
]C) 


metr. 


wiertpl 


<) 
., 


1 


1 
1  
'2 


fi 
II) 


., 
., 


S u m m a r u m prO\oeutu p i e n i ę d z y za zboża, tak fo!- 
warkowe jako i damIe w kluczu sobkowskim [15] 82 auni przc- 
dane facit fI. 2165-9 a. 


" 1\ ,.'IP. "l's=la Mr	
			

/Pomorze_020_11_340_0001.djvu

			314 


EXPOSITA KLUCZA SOBKOWSKIEGO a, 1582 a 


Exposita na wychowanie tudzież i na statki 
albo potrzeby w Sobkowach 
Napierwej [w] poście przez sołtysa sobkowskiego, któremu 
był urząd od .JMści pana poclkomorzego poznańskiego zlecony: 


Za kłodę śledzi 
za kłodę soli 
na mięso dla czeladzi 
za olej dla czeladzi poście 
za sadło 
za połeć mięsa 
za 7 ćw, żyta na chleb czeladzi; 3 ćw, po 
14 1 / 2 gr" a 1 ćw. po 16 gr, 
od mielenia żyta 
za 18 łokiet płótna do 6 miechów po 2 grosza 
i po dwu szelągu czyni 
za dwie kipie do noszenia sieczki 
chmielarzowi od oprawienia chmielu 
za postronki i za szle 
za garnce 
za siodło pod woźnicę 
za strzemiona i za poprąg 
za 3 achtele i za 2 wamborki 
za 12 kłód piwnych, każda po 7 g l'. , 
za 2 funty cybulnego siemienia , 
za kapustne siemię czarne i białe i za paster- 
nak 
za marchew 
za cybulę do sadzenia 
za siemię lniane 
za nową kadź do browaru 
za watę 
za garnce 
za topór do mięsa rąbania 


Fi. 


gr 
12 
l 
10 

R 


den. 


" 
.J 


l 


1 
l 


1 ;i 


" 
oJ 


11; 


9 
9 


l 


18 
4 
1E> 
H 
G 
20 
7 
10 
2 I 
20 


.) 


8 
I 


8 
..t 
,I 
1
 
10 


10 
17 


9 


ft II rhp. inko tJ}tul. na calq stron/;; strona na5tęp1la (270 v.) wolna.
		

/Pomorze_020_11_341_0001.djvu

			FI. 


gr. 


za dwie tarce i za durszlak 8 
za dwie balejce do zmywania 7 
leŚnen1l1 księdza opata pelplińskiego gajowego 12 
za kapy do woza -1 
za wamborek do studni bednarzowi lO 
od okowania tego wamborka 10 1 /2 
za blachy do osi 4 


die 1-1 i u I i i: za połeć mięsa 
za białą sól 
za mięso 
za miodownik 
za ryby 
za chleb 


6 
8 
14 
4 
2 


1 


3 o c t o b 1" i s: wc Tcze\\ ie za 2 l heczek piw- 
nych, po 8 gr, każda, czyni 
w Starogardzie za 18 kłód piwnych po 7 gr, 
każda, czyni 
za .1 kłody kapustne po l:) gr., czyni 
za wankę 
za 2 wamborki 
za 8 postronków do szli po 8 szel
g6w, czyni 
za donicę 
sołtysowi Imdininskiemu za beczkę soli, którą 
hył lecie kupił do potrzeby folwarkowej 
lO d e c e m b r i s: za kłodę soli. 
za laternę blachową do wołów 
zdunowi od poprawowania pieców 
za ladę clo sieczki 
d e c e m b r i s 23: za kosę do tej lacly 
za stalnicę do tej lady 
za kosz do browaru 
24 [d e c e m b r i s] : na drwa do bl'owam 
za buksy i za pałąk do żorawia , 
9 i a n u a ri i [1583]: leśnemu w Radostowie 
leśnemu pelplińskiemu 
za powróz i za plota do waty 


11 


10 


4 
2 
1 


10 
1 


l 


2 


29 
7 
15 
15 
19 
12 
8 
22 


1;> 
17 
6 


. 


31:} 


den. 


.... 
., 


h 


;) 


.... 
oj 


12 


.... 
i' 


9 


j
		

/Pomorze_020_11_342_0001.djvu

			316 


za 2 beczce' soli dla wołów ]>0 2
 g'\", a 
za 15 łol\\' jako i do koni 
za :1 kłótki tu w dom po :) gr. 


ił YlI Hlllrgllle
i(' tą .'lIlI/ą rc:hą: Do hOlllorsha jedllą pOSldllO 


FI. 


l 


1 


., 
.) 


1 


-ci 
l 


gr. 


den. 


26 


20 


lO 


13 
10 


')" 
-.) 


1--1 
R 
11 
21 
15 


12 


.) 


1:) 
l:) 
8 


" 
o) 


fi 


:) 
9 
ł ) 


,) 


1 


fi 


., 
'-J 


2 


., 
,) 


6 
12 


(j 
2 


2 


6 
fi 


8 
1E)
		

/Pomorze_020_11_343_0001.djvu

			Exposita na budowanie zamku szobkowskiego 
i inszych budowania 
Cieśli od poprawiania .stajni wielkiei 
temuż cieśli świętojańskiego 
za kłodę kaIku do poprawy koryta słodowego 
od poprawy koryta słodowego murarzowi 
cieśli, który poprawował w zamku, to jest 
balki nowe pokładał i na sali podstawiał 
temuż cieśli za połeć mięsa . 
za sadło 
item Antoniemu, murarzowi ze Tczewa, ktÓł'Y 
wszytkie dachy znowu pokładał, w kuchni 
ugnisko cegł
 położył, tamże w kuchniej 
dwoje czeluście wymurował, w izbie w tej 
kuchniej kominek zaprawił. okna wymu- 
rował i izbę potylcllOwał [s] i pol)ielił i tło 
poprawił. sklepek w sieni z wierzchu po- 
prawił. wież
 podmUl'O\nlł, hudowanie no- 
we nad uranw wymurował i dach nowo 
położył, \\' izbach na gÓrze astrychy i ko- 
minki poprawił. salę potynkował. muJ'u 
u wrót poprawił. także sztukę muru na 
podwórzu. przeciwko kuchniej, podmurował 
i insze różne b rzeczy popoprawował, za 8 i a n u a l' i i: na garnce we Tcze\\ ie 
od popr	
			

/Pomorze_020_11_344_0001.djvu

			318 


którą mu robotę dal, okromia zboża, legu- Fi. 
mm, piwa, masła, gomółek, śledzi, połeć 
mięsa za 2 
za sadło 1 
gotowych pienięJzy marcas 
Hi Pruth. czynią 24 
a do tego świętojańskiego , 
za trzy tysiące dachówki po 4 fI. czym 12 
liczonego od tej dachówki 
za 9 kłód kaIku po 10 gr. czyni 3 
miernikowi od miary 
za pół kopy kachli zielonych 
za rubrykę 
zdunowi od poprawiania 3 pieców 
item Szymkowi Gl'ziwaczowi, cieśli, od budo- 
wania nowej śluzy u stawku w SzobkO\\"ach, 
oln'omia żyta, jęczmienia, legumin, masla, 
soli, piwa, gomółek, śledzi, na mięso 2 
a pieniędzy pruskich grzywien 20, quod facit 1:"
 
za 5 1 /2 kopy gaździ do tej śluzy, 
traczowi orl Iwpy i ;)R sznytów po t szel:!gi, 
olu'om leg-umin, uczyni !) 
temuż traczowi na mięso i sadło. 2 
cieśli od blHlow:mia domostwa nad \\Toty, 
okromia żyta, legumin, piwa, g'omółek 
pruskich grzywien 20, quod facit 1;1 
temuż cieśli świętojańskiego . 
cieśli temuż od poprawy wielkiej stajniej, na 
kt6rej się kozły obaliły były i od połacenia 
pieniędzy 2 
uo tego półtory beczki piwa, jako ;
 
za kozły do tej stajnie 2 
za łaty 
za goździe łatne do tej szopy 
dekar.lowi przy strawie dworskiej od poszy- 
wania stajniej :3 
od kopania granicznego rowu na Milohandzu 
w łąkach, którego przyszło na Jl\Ici część 
78 prętów, od każdego po ;1 gr.; tymże Iw- 


10 

8 


20 
20 


gr. 


den. 


17 


9 


l:> 


,) 
:W 
t 
21 


!) 


7 


() 


10 


,) 


10 


<) 
i) 


9 


6
		

/Pomorze_020_11_345_0001.djvu

			paczom na Tafalbier - gr. 7 1 /2, na groch Fi. 
- gr, 10, na półtory ćw, żyta gr, 21, 
na śledzie - gr. 7 1 /2, uczyni fi 
za 25 powrozów do wołów 
za 3 łopaty 
za hak nowy do drzwi pierwszych idąc do 
kuchniej 
za 2 kracie do wieże 
za goździe do stajnie wielkiej 
od skobli do stodoły 
za goździe do sale 
item do tegoż budowania poprawienia za 7 
kłód kaIku po 10 1 /2 gr. i z miemym, czym 2 
do przybijania lat za 2 1 /2 kopy goździ 
dekarzowi, co pobijał browar stary , 
24 d e c e m b l' i s : 
murarzowi od poprawy koryta słodowego 
za 2 kłodzie kaIku do tego koryta 
od mierzenia tego kaiku 
za 150 flizów, tak do koryta jako i do popra- 
wy astrychu i z liczonym . 
za wrzeciądz, klamkę i skobl do nowych 
drzwi izdebnych pole kuchniej 
od poprawy kuny do wrót u stodoły, 
dekarzowi ocl poprawiania szop l stodół 
szklarzowi od urobienia 9 błon. w których 
było łokci 12 t h; każdy łokieć po 10 gr, czyni .1 
za ramy nowe do tych błon po 3 gr., czyni , 
za 3 fensterkop do okien na bramie po :1 gr. 
od oprawowania okien i szyb po 1/2 groszku 
za -1 herby Jego Mści, l;:tóre wprawiono do 
okien w Sobkowach 1 


s II m m a r u m na budowanie ].10 


E x p o s i t a [na] s a I a r i a l' o k u 158"2 


J el'okowi 
Maćkowi woźnicy na cały rok myta 


a Z pr:::p!ic'zellia w,\'pada: fI. 139-25-12. 


10 
25 


.1 
20 
8 
2 
2 


100 
6 


31:J 


gr. 


den. 


.... 
.) 


9 


1 " 
.) 


9 


15 
19 


10 
20 


:W 


2 


9 o 


:) 


27 
1
 
7 


!) 


18 


.)- 
-<"I 


12 " 


20
		

/Pomorze_020_11_346_0001.djvu

			320 


temuż za boty, za koszulę i za buksy 
pasturzowi 
iikołajowi myta za cały rok 4 
temuż za koszulę, za buksy płócienne i za boty 
d""orce na cały rok 6 
dziewce albo kucharce 4 
tejże za buty 
dziewczęciu 
mielcarzowi za pół roku myta 10 
chmielarzowi od sadzenia chmIelu 2 
S u m m a r u m 13() 
S u In m a r u m w s z y t k i e g o w y d a t k u a 351 


FI. 


gr. 
"}-"") 
_'-' 


den. 


20 


') .
 
_.) 


20 
10 
R 
12 


Hi 
1:'> 


31:. 


StTMMARJUSZ PRO\YENTÓ\V SOBKOWSKICH a. 1;)82 


Czynszu wszytkiego 
zysku z browaru za 11 miesię('
' 
z pastwisk 
za wszelakie zboża 
episcopalia 
S u m m a proventus 
Exposita 
Na poprawę gospodarstwa i statki domowe. 74 :
 
salarin 136 16 
na budo\\anie _ 140 25 1
 
S 11 m m a l' u m cxpositi fI. :
5I 15 :1 ' 
R e s t a t do skarbu .Il\Ici fI. 39-17 28 12;J 
.Jeszcze zostało żyta barzo podlego kostrzewnego kop -131/
, żyta 
in g"ł'ano kor. 14. ale barzo kostl'zewnego 
jęczmienia łaszt. 11 i pól 1,orca 
jęczmienia \\' snopiech kop 11 1 
 
owsa łaszt. 7 kor. 2 
grochu kol', :
 
kurh 


FI. 
891 
738 


7 ...." 
Do 


1813 


1 ') ,> 
-.. 


1299 


gr. 
8 


den 
6c 


9 


10 
8d 
17 


13 


13 . 


9 


jeszcze z tego siać mają 


ft Res::ta l,. 27; ora::: k. 2,6-7 wo/"e. b Ił' rkp. poprall'iOlIO ::amiast fi("";::b}.', 
popr;;:ednjo Il'}llartcj; ::: pr:::elinenja w
pada: fi. 360-26-1;;. L Por. W}!::': ej , str. 30-1, 
pr::}'p. a. d IVpdlug danłlch na str. 313: fi. 2165-9. e l Il'::ględllia;ąc popra".ki 
pod C i d u'}.'pa(l"ie: fi. 4970-16-2. f Por. u'.t'::.:ej: pr:::.t'p. b. II Por. U't::.:e;. .'tr. :104, 
pr:::pp. d. h Ilośt "je podana. 


--
		

/Pomorze_020_11_347_0001.djvu

			32
 


DZlERżA W.ł-\ KOl\IORSZKA 


\\T i e ś K o m o r s k o 


Ibidem est c u r i a et p r a e d i u m. \V tej wsi włók 
wszytkich: fol\Varkow
'ch 10, plebaf1skich 3, sołtyskich 4. kmie- 
cych [43 a], na których kmieci 23 jest; z litórych włók osiadłych 
płacą z każdej włóki z osobna na Ś, Marcin czynszu po 20 gr., 
po parze kur, pszenice per modium 1, owsa per modios 4. 
R o b o t y. - Powinni robić, co im rozkaż
.. robotę folwa,"- 
kową, podwodo\\'ać do Pieniąskowa albo do Grziwni, na łowy 
iść i sieci wozić, 
K a c z m y 2, z każdej per marcas :1 Pruth. płacić ma.1ch 
z których sołtys trzecią część bierze, 
1\1 ł y n i k l jest, którego najęto od "'ielkiej Nocy do Wiel- 
kanocy '" roku 1583 za 2 łaszt. żyta za 3 ćw. pszenice, 
S t a w k ó w 1, trzy są spustoszałe, a czwarty trzeba szlamować, 
B r o war, którego jest nie mały pożytek, z którego biorą pi- 
wa (lo piąci karczem. 
B o r y są, ale bardzo spustoszałe. - L ą k i dobre, z ktcirych 
bywa siana wozów b 


Nomina colonorum Lanei GI'ossi Galli Tritici Avenae 
[modiiJ [modli I 
Piotr Dziewiątka 2 '! () t 2 R 
Urban 2 4() 1 
 8 
Dworak 2 10 ł 2 R 
Ka\\'ka 2 4() ł 2 
 
Tibel ,) 40 <1 :2 
 
Wipich 2 to 1 2 
 
Stikay 2 lO -1 2 S 
Wilh 2 10 4 :2 8 
Czurlcy ') 40 1 2 R 
Plewa 2 ,10 1 2 S 
Cusz .) -lU 1 2 R 
Szurma .) .10 4 .) 8 
:Manka 2 40 -l 2 8 
Gorka 2 10 4 2 H 
e l'
łlpclniono na PO(ISlcul'ie tabeli j. nitej. b Lictba nie podana. 
21
		

/Pomorze_020_11_348_0001.djvu

			Kurek 
Grziwacz 
Mikołaj 
Szmarcz 
Kyelbasza 
Klossa 
Gburek 
Kucharz kaczmarz 
Kaczmarze: 
Stikay z karczmy 10 
Kucharz z karczmy JO 
Piszani od palenia gorzałki 60 
Nomina h o r t u] a n o l' u m: Piszani de domo et horto 
[gr,] 20; Paweł, Tkacz, Liko, Chudi, Krawiec Bartosz, Tkacz 
drugi, Kowal - ci nie płacą nic, tylko we żniwa 2 dni do bro- 
waru około ogrodnych rzeczy robią, 
S u m m a proventus: census fI. 35-10, galIo rum 90, tritici 
rlatialis metr, .J3, avenae last. 2-52, siliginis emolumenti last. 2, 
tritici emolumenti metr, 3 a. 


322 


Nomir.a 


colonorum 


Lanei 


Grossi 


'> 


-to 
10 
10 
10 
10 
-tO 
10 
20 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


l 


1 
I 


Gaili 


TI'itici 
[modli] 
2 
2 


A venae 


[modli] 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
1 


-t 
-t 
4 
-1 
-t 
4. 
4. 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


l 


I 
) 
I 


Stary b Komorsk 
VilIa deserta, ma być włók 50, - Rolą tamże pustą do fol- 
warku komorskiego zasiewają, - Łąk i tamże są, które do fol- 
warku sieką, P a s t w i s k a tamże są, których najęli tego roku 
Kurzstinniczy [s] za 100 grzywien pruskich, które czynią w mo- 
necie fI. 66-20. Tamże mają łąki warliubianie, z których płacą 
pruskich grzywien 12, które czynią fI. 8, Tamże ci warliubianic 
mają łąkę, z której płacą kur 20, 
S u m m a pro pascuis fI. 71-20, gallorum 20. 


\V i e ś \V a r I i 11 b 


I 
I 
I 


\V tej wsi włók wszytkich -14, to jest sołtyskich 4 wolnych. 
kmiecych 
H osiadłych, pustych 9, z których 6 na folwark orzą, 
a 3 poddani. Z których włók osiadłych i 3 pustych płacą 


· Wlic::ol/u rówIIie;; '/J od l1arc'Z.em, którą bil'r'Z.p solt
's; gallorum 86, rl's::ta 

ie ::'lJudm, b IV rhp.: Sztari.
		

/Pomorze_020_11_349_0001.djvu

			323 


okrom jednej, z której dają. czynszu i szarwark fI. 3 ut infra, 
z każdej włóki na ś. Marcin czynszu po 1 zł., po parze kur, po 
3 ćw, owsa. 
Roboty, - Szarwarkują. na Jezowye i na Komorsku,siano 
grabią., pod wodują. do Grziwni i kędy im każą.. 
Kar c z m a 1, która płaci annuatim fI. 1. 
Ibidem poddani dają. od p a s t w i s k, które są w końcach 
tych pustych włók. gęsi 8, 
J e z i o r a: - 1. Lacus dictus Psinko, którego pan Jaszin- 
ski ma troszkę albo brzeg. 2, Jezyernya, którego też ma pan Ja- 
szinski brzeg. 3, Est lacus Zawada dictus, \\' którym też ma część 
pan l\Iieliwski. - !tern pisciuncula est in yi1la. 
B o r r a - in qua sunt me11ificia 22 possessionata et 8 impos- 
sessionata, to jest w Komorsku i na Starym Komorsku i \VarJiubiu, 


Nonlina colonorum 


LaneJ Flor. 


1 


2 


2 


2 


3 
3 
] 


2 


2 


2 


3 


2 


3 
1 
1 


1 


Gaili A vena 


3 


2 


2 


2 


3 
3 
] 


2 


2 


2 


:i 


2 


.
 
i) 


1 
1 


2 


--t 
.t 
.t 


fi 


Marcin 
:\Iaciej Suda 
Jan Ligowsky 
.:\Iaciej Pozni 
Tomek C'hristek 
Maciej \V ędrosz 
Pudlo kaczmm.z 
Paweł Passek 
:\Iaciej Jorga 
\Ya wrzyniec \Yanla 
Maciej Klofthka 
Wojtek Jorga 
Błażek Raczky 
Jan sołtys pustą. 
Maciej sołtys pustą. 
Bartnicka wolna, z której powinien 
dzieny opatrować 
Falk Bednarz 2 2 
Wojtek Manlm z Komorska 1 3 
Kaczma 1 1 
H o r t u l a n i 2: Tomek, Maciek - ci powinni robić we żni- 
wa i co im każ
!. 


6 


fi 


(1 
G 
2 


9 
9 


<) 
.) 


-1 
-l 
l 
6 
.t 
6 
2 


6 
6 
6 
9 


(l 


9 


<) 
,) 


2 


:
 


.t 


6 


2 


<) 
.)
		

/Pomorze_020_11_350_0001.djvu

			324 


I 


K O m o r n i c y: 1. kołodziej, 2. kołodziej, 3, tkaczów :
, 
4. bednarz l - ci powinni robić we żniwa dwa dni. 
a gr ó d p u s t y - z któł'ego płaci Tomek Chl'istek gr. [(I. 
S u m m a proventus: census fI. 36-10. gallorum 66, avenae 
last, l-39, anseres 8 a. 


\\Tieś Jeżowo 


Ibidem p l' a e d i u m, - \\' tej wsi włók wszytkich: folwar- 
kowych 20, plebańskich :;, sołtyskich -I, kmiecych osiadłych U, 
pustych 6; z których włók osiadłych, to jest 11, płac<
 z każdeJ 
włóki z osobna na ś. Marcin czynszu po l zł.. po parze kur, )10 
2 ćw, owsa. 
R o b o t y - zacięgujq do folwarku co potrzeba, podwodo- 
wać do Grziwni etc, powinni. 
K a c z m a 1 zgorzała, fI. 1. 
Sunt ibidem l a c u s: 1. dictus Klokwie Magnum ; 2. Trzemie- 
sewko, połowicę używa pan MiedziJęsky; 3. Plessewko. połowic
 
używa pan Miedzilęski: 1. Ostrow: f), Jezewko, ibidem est bon:1 
piscatul'a. 
Ibidem in borra m e II i f i c i a 8. 


Nomina colonorum 


Marcin 
Staszek 
Lędzian 
Krzizan 
\V alenty 
\V ociech Lanya 
Falek 
Tlianka 
Kar c z m a płaci 
Tenże kaczmarz najqł ogród pusty 
kmiecy, od którego ma dać gr. 24 
Hem tenże haczmarz najął drugiego 
ogToda pustego kmiecego. ma dać 
od niego 


. I'u,:uslale l:. slru",I' 1I'0/1Ie. 


Lane! Flor. 


2 
2 


2 


2 


2 
2 
2 


Galii A vena 


') 


4 
4 
.1 
4 
4 
-I 
<1 


4 
4 
4 
4 
4 
-ł 
,1 


2 


2 


2 
2 
2 
2 
J  


I 


1 


2 


.
		

/Pomorze_020_11_351_0001.djvu

			32;, 


Item Staszek kmieć najął trzeciego ogroda pustego kmiecego, 
ma od niego dać gr, 10, kur 2, 
H o r t u l a n i 2: 1, .Jan, 2. Józef - ci powinni robić we żni- 
wa, co potrzeba. 
S 1:1 m m a proventus: census fI. 17-4, ga]]orum 34, avenae 
mf'tr, 28. 


Wieś Pyenyąskowo 
\\1* tej wsi włók wszytkich: sołtyskich 1 1 /2, dziesiątkowych 2, 
plebańskich 11/2, kmiecych osiadłych 12, pustych 3; z których 
włók tak osiadłych jako i pustych płacą z każdej włóki na 
Ś, Marcin czynszu po 40 gr., po parze kur, po dwu ćw. owsa, 
R o b o t y. - SZalwarkują do Komorska, ale na ten rok 
płacą szarwarkowego z włóki po 40 gr., facit fI. 20; nadto siek
! 
w Komorsku po jednen1U a :3 dni a, a żną 4 dni po dwojgu ludzi i" 
- Podwody do Gogolewa i do Komorska, albo kędy im każą. 
Stawek we wsi. - M ł y n i k pod tym stawkiem, z którego 
arendą od nowego lata do nowego lata ma dać żyta metr. 50. 
J e z i o r o przede wsią, które ZOw
! Zaparthe, którego ma 
połowicę pan Kopiczky, 
Kar c z m a 1, z której płacą fI. 2.-20. 


Nomina colonorum 


Sołtys Pękala pustych 
tenże dziesiątkowych, od których ks, 
pleban dziesięcinę bierze, a JMość 
X, Biskup dań 
Wylk 
Czyekuch 
Macziejga 
Nyczek 
Mędak 
K a c z m a solvit annuatim 


Lanei 


Fi. gr. Galii Avena 


3 


6 


4 


6 


'2 
21/2 
211:! 
21/2 


2 


20 
10 
10 
10 


-t 
;:) 


:) 
5 


., 
., 
., 
.J 


f) 


" 
..... 


.) 


.) 


"2. 


2 


-1 


4 


20 


21/2 


10 
20 


.) 


., 
., 


.) 


2 


S z a r \v ark o w e g o od włóki po 40 gr" czyni fI. 20. 
S u m m a proventus: czynszu i szarwarkowego fI. 15-10, 
ga]]orum 30, siliginis emolumenti metr, 50, m.enae metr. :30 c, 


e-o Tą samą ręką nad wierszem. b H o/ne miejsce na jeden w}'ra::. c JJ la- 
kiu'ie gallorum i an'nae po 34, p,nł,'ż' po 4 od włók dziesiątkowych. 


.
		

/Pomorze_020_11_352_0001.djvu

			326 


SUMl\IARIUSZ PROWENTó\V KOl\IORSKIC'H a. 1:)82 
FI. gr. den 
Czynszu wS'lytkiego 1 
:1 ] --1 a 
kur czynszowych 224 b 
zys]m z browaru za 11 mIesIęcy 
za beczkę miodu 
za pastwiska 
S u m m a l' u m recepti 


Exposita 
Na potrzeby folwarkowe i popraw
' 
na czeladź folwarkową i mielcaru1. 
R e S t a t do skarbu Jl\Ici 


287 12 
13 10 
7--1 20 
508 26c 
10:3 19 1:) 

6 21 9 
:;'8 14 12 J 
23 
25 1 / 2 Z tego jeszcze 
<10 
55 siać ma.i
 
13 
kur 224e, 


Jeszcze żyta łaszt. 13 kor. 
pszenice łaszt. <) kor. 
u 
jęczmienia łaszt. 8 kor, 
owsa łaszt. 8 lwI'. 
grochu kor. 
Mleczna nIC, bo byd la me było: 


Regestr frumentorum in 
Crescentia: 
na K o m o rs k u żyta ozimiego 
na S t a r y m K o m o rs k u 
pszenice 
jęczmienia 
Owsa na \Vielkim Starym 1\:0- 
morsku 
grochu 


K o m o r s k ci e a n n o 15R2 f 


kop 19 
kop 121. Summa kOI) 170. 
kop 49 1 / 2 
kop 144 1 / 2 


kop 79 
kop 9 


żyta kop 


Na War ł u b i u 
6 1 h, jęczmienia kop ] :1 1 '2, owsa kop 1 1 / 2 , 


N a J e z o ,... i e 
żyta kop 120 1 /2, jęczmienia kop 16 1 h, owsa kop 331/2_ 
S u m m a l' u m w s z y t k i e g o: żyta kop 297, pszenice kop 
49 1 /2, jęczmienia kop 174 1 /2. owsa kop 114, grochu kop 9. 


· Z p r::.eli("::.pn iu U',\'pudu: fi. 134-4, por. $fr. 3.12. b Z pr::.c/ic':.ellia 1I',l'pada: kur 220 
oru
 20 ::m pastwisko w Starpm Komorskll. c Z pr-::.elic::.enia /l',\'puda: fi. 509-16. 
d Z przelic-::.enia lI'ppuda: fI. 378-4-12. r k. 279 Il'olrw. 1 li. 280 l'. u'olna. 


-
		

/Pomorze_020_11_353_0001.djvu

			327 


Młócenie żyta 
. 
Według karbów, które sołtys trzymał z młockami, wydały 1,\1 
kop żyta łaszt. 9-51, w Jezowie ze 1291/2 wydały łaszt, 7-2
. 
S u m m a l' u m: kop 290 1 /2 wydały łaszt. 17-16, 


Wyc\atek żyta 
Na Komorsku wysiano łaszt, 1- l 
na \Varlubiu łaszt. 1 
na J ezowie łaszt, 2-30 
S u m m a ru m wysianego łaszt, 4-31 
Poddanym pożyczono, które zasie zbożem oddać ma.h!. albo po 
12 gr. płacić łaszt. 3- 6 czyni fI. 74-1
 
we Gdansku go przed anO łaszt, 9 po 28 fI., czyni fI. 252 
do Sobków posłano i w Komorsku na potrzebę Jego Mści wy- 
pieczono kor. 39 
S u m m a r u m expositi żyta łaszt. 17-16 
S u m m a r u Ul za przedane żyto. fI. 
26-1
 


40 kop wydały 
9 1 /2 kopy wydały 
danny pszenice 
Summarum 


Młócenie pszenice 
łaszt. 2-29 1 /2 
łaszt. - -38 1 /2 
łaszt. - -43 
łaszt. 3-50 1 /2 


\Vydatektej pszenice 
Na Komorsku jej wysiano łaszt. -17 
na J ezowie łaszt. - 2 
przedał Gurski łaszt, 1-49 po 27 gr.; czyni 
przedano potem łaszt, 1 po 26 gr., czyni 
między poddane rozpożyczono kor. 36. którą oddać 
po 25 gr. płacić, co uczyni 
na mąkę dla JMci stołu ćw, 3 
na kapłuny ćw. 3 


fI. 98-:3 
fI. 52- 
mają, albu 
fI. 30- 


S u m Ul a r u Ul expositi pszenice łaszt, 3-50 
S u m 111 a r u m za przedaną pszenicę , 


fI. 18u-:
		

/Pomorze_020_11_354_0001.djvu

			328 


I 


Młócenie jęczmieni" 
170 kop wydały wedle karbów sołtyskich łaszt, 8-40. 


w y d a t e-k t e g o j ę c z m i e n i a 


Wysiano na KomOl'sku łaszt. l ĆW. 6 
na Wa1'lubiu ćw, 5 
na Jezowie ćw, 25 
przedał na słody łaszt, .:l po 22 fI., czyni fI. 88- 
do Sobkow łaszt. 2 [per 22 fI.] fI. 44- 
na bydło i na wieprze ćw, 161/2 
do karmienia wołów i kapłunów ćw. 9 
pOddanym poprzedano ćw. 40 1 / 2 po 11 gr, - fI. 14-25-9 
S u m m a l' u m expositi jęczmienia łaszt. 8-42, 
S u m m a I' u m za prze.danie jęczmienia. fI. 136-25-9 a 


\\ Komorsku wydały x9 kop 


Młócenie owsa 


w Jezowie z 
31/2 kop 
dannego 
S u I1l Ul a )' u m 


według karbów sołtyskich, 
łaszt, 3-t.1 
łaszt. 1-22 
łaszt, 5-11 
łaszt, 10-17 


\V y d a t e k t e g" o 


\V KomOl'slm na nasienie 
na Warlubiu 
wJezowie 
przedał go 
item 
item Gurski skarmił łaszt. l 
item na potoczne goście ćw, lBlh 
na konie Iherokowe ćw, l:> 
rozpożyczył miedzy porłdane łaszt, l ćw. :
6. które zasie od-- 
dać mają, albo po 8 gr, płacić - uczyni, fI. 25-1B 
Summarum expositi owsa łaszt. 11)-17b. - Summa- 
r u m za przedany owies fI. f 1-24, 


łaszt. 
łaszt, 
łaszt. 
łaszt, 


;1-15 
- 6 1 / 2 
1-17 
1- l per 
-ł ĆW. per 


fI. l 8 
fI. 1-(
 


a /. prz.('liC':.en;a ll'spadtl: fi. 146-25-9. h 7 pr::pli"::f'll;a 1l',l'fJada: łaszt. 10-14. 


.
		

/Pomorze_020_11_355_0001.djvu

			32
 


\Vyd:dy kop 9 


),lJ:ł6cenie grochu 
ĆK. 1:1 


Wydatek tego a Komorsku wysiano kor. 3 
na Jezowie kor, 2 
na wychowanie kol', l a 


Exposita na wychowanie albo i na potrzeby 
folwarku komorskiego 1582b 
FI. gr. den. 


Słudze Imć Pana Rozdrażewskyego, gdy ja- 
chał do Szobkow za panem 
dla tegoż sługi na piwo . 
mielcarzowi do Grudzi<}dza na stl'a wę 
miernikowi od słodu 
za 2 kosza do mieIcucha 
za pasy do piwnice 
od oprawy kotła piwnego 
za sól do dworu 
za olej 
od tarcia dylów do koła młYłlskiego 
za dyl sosno\\'y do koła 
na żelazo do młyna 
za kosz do browaru 
item na sól 
szukając owsa do kupienia strawił 
item na sól 
kiedy jeździł po owies, strawił 
za nasienie przysadne 
za konopne siemię do sienia 
za papIer 
za proso do sicnia 
za przysadę 
za 18 kurcząt 
za płótno do powc
sk do mieszka c 


8 
l 


2 


2 


..> 
10 
1:) 


.) 
.J 


.J 
v 


G 


1;:; 
15 
12 
Hi 
l 
12 
2 
10 


'"' 
" 


1
 


'"' 
.J 


.) 


fi 
4 


8 [wrla 284 wolna: h. 283, 287 pisane ręką K: Ila k. 285: 1582. b Z lewej slm- 
"Y ::.ostawiollU Il'ollla rllbr
'ka z Ilaf1'owhiC'lIl: Fcbruarii. c IV ręlwp.: do mięska. 


. 


- 


...
		

/Pomorze_020_11_356_0001.djvu

			330 


za mięso dla rzemieśników, co robili kadź 
za mięso na potrzebę dworską l 
za 5 kłód do piwa, po 7 gr, - czyni l 
od przerabiania kadzi znowu 4 
na przywóz, kiedy kamienie młyńskie przy- 
wieziono 
na sól 
za 2 wamborki 
bednarzowi od robienia kadzi nowej 11 
w Grudziądzu za połeć mięsa dla robotnikó\\' 2 
za goździe do przybicia szczytów u spich- 
lerza 
za () for od przewożenia słodu w Grudzią- 
dzu: każda fora po 4 gr. a mielcarzowi po 
2 gr. od miary - czyni l 
od przewozu kamienia wolborskiego 
za rzepę nasienną 
za 2 przetaki i za 2 sicie na potrzebę folwar- 
kową 
za kamień sląski w Toruniu l() 
bednarzowi od poprawy kłcid 1 
od przewozu kamienia z Torunia 
od rzazania tarcic 
bednarzowi od 2 kadek do rozbierania piwa 1 
za 2 łaszty kłód piwnych po 6 gr" czyni -1 
item za 2 p<>łkłodki też do piwa 
za panew nową, która ważyła 1-1 kamieni 
funtów 8 - każdy kamień po 4 fł., a funt 
po 5 gr. - czyni fI. 57-10; na to dał 
stary kocieł, l	
			

/Pomorze_020_11_357_0001.djvu

			za cegłę do wmurowania panwie w browarze 
a mularzowi od tej panwie , 


8 S u m m a e x p o s i t o r u m na folwarkową 
potrzebę domowego sprzętu i poprawy 
facit a . 1 O
3 


Na czeladź expositum: 
dworce świętojańskiego 
m
a 5 
na boty tej d\', orce, na 3 pary 
dziewce - S. Joannis 
dziewczęciu za suknię i za boty , 1 
mielcarzowi myta 18 
c S u m m a r u m salarium czeladzi 26 
S u m 111 a r u 111 wszytkie exposita w Komor- 
sku roku 1:)82 130 


33: 


FI. gr. 
20 
2U 


den. 


HI 15 
5 
10 b 
24 
1 
13 1 /2 
28 
21 9 
11 6c 


e 


SUMMARUM O:M
IUl\I ET Sll'GULORUI\1 PROVENTUUM 
IN TENPTA KOMORSKd 


4 
2 pnste dziedzinki do nich 
100 
18 
-ł 
50 
12 


Wsi 
folwarków 
włók kmiecych osiadłych 
pustych albo nieosiadlych 
sołtysów 
kmieci wszytkich 
zagrodników 
karczem 
młynów 
stawków z nienaprawnemi 
jeziorek 
bory niegęste, w których 
są barci 
pastwisko dobre, 


5 


2 
fi 
9, w niektórych mają część sąsiedzi () 


B-a Inllą r
h(/: reszta stron}) i cala następna (h. 286 l'.) oraz h. 28, l'., 288, 
wolne. b U' ręhop. popr. zamiast; 4.-20. c-c Inną ręhą, d Cal8 ten sllmma- 
rillS'r z rhp. II, II. 21.5-6. 


. 


- 


I 
....
		

/Pomorze_020_11_358_0001.djvu

			332 


s u m m a l' li m czynszu wszytkiego fI. 134-4, a kur czyn- 
szowych 224 a, każdy po gr, b, czyni fI. b; od pastwisk kur 20, 
po gr, b, czyni b, gęsi 8 pc gr, b, czyni b; pszenice danne1 metr, 43, 
owsa danl1ego łaszt, 5-41 c, 
Za folwarko,,'e żyto, pszenicę, .ięczmiell, 
dług specyfikowanego regestru facit 
z browaru komorskieg-o od warzenia piwa 
zysl	
			

/Pomorze_020_11_359_0001.djvu

			a33 


T a b e l' n a e 2 - quaelibet me(1ium lanei possidet, de ąui- 
bus census soh'itur per unam sexagenam tenenturque tabernato- 
res braxatam cervisiam iuvare [s] temporeąue messis cassulas 
componere et disponele. 
H o l' t u I a n i 4, qui nihil dant, tantum obsequium praestant 
pro necessitate curiD-Q--ubiąue mandatur. 
Sunt ibidem p i s c i n u I a e penes cm'iam t, quas coloni te. 
nentur reparare et ad prae(lium pisces iu\"are [s]. 


In eodem p l' a e d i o Piorkoviensi in campo circa "illam Pio- 
trow exseminati sunt pro hieme ann i 1:)82 siliginis hiemalis co- 
reti 112. - Pro aestate exseminati sunt: avenae COl'. 117, tritici 
eol', 4 1 /2, siliginis aestivalis COl'. 5, pisae eol'. 3 1 /2. hordei COl'. 12 1 ,2, 
ciceris COl'. 6, seminis canapi COl', 3, lini COl'. 2, 
C r e s C e n t i a: siliginis hiemalis cass. 177, siliginis aestiva- 
lis cass. 9 mani p, 50, awnae cass. 180, tritici cass. 18, hordei cass. 
34 manip. 20, ciceris cass, 29, pisae cass. 8 1 / 2 . ropni acervi HL 


, 


ViII a Nieskurzew 
Piorko\'iensi praedio peltinet; continet laneos possessos 26, 
laneos desertos 3 1 /2. - De singulo laneo possesso coloni solvunt 
census per gr. 18. seminis canapi q. 1, aVel1	
			

/Pomorze_020_11_360_0001.djvu

			334 


Villa Piotrow 


Pertinct ad praedium Piorkow continetque laneos possessio- 
natos 11 1 / 2 , laneos deseltos 3 1 /2. - De singulo laneo possesso co- 
loni solvunt census per gr. 16, seminis canapi q. 1. a"enae eol'. (
, 
capones 3, o\'a 30, 
L a b o l' a n t coloni 3 dies qualibet scptimana, \'ccturam mi- 
norem tenentur. - S c i 1 i n d r i o l' um, qui labol'3t, dat cap. 8: 
supellectilia qui laborat, dat gr. 10, 
H o l' t u l a n u s unus, qui solvit gr. 6, 
T a b e l' n a e 2, quaelibet possidet laneum agri, de quibus 
so}vitur per unam sexagenam. 
p l' a n d i a l i u m omnes coloni componunt medium marcae. 
A d vo c a t u s ibiderrr est, qui dat prandialium gr, 12 et ser- 
\'it cum litte!is, quocumque mandatur. 


Villa Zerniki 
Ibidem p I' 
l e d i u m. - Continet laneos possessionatos 7, la- 
neos desertos 3 1 i2, De singulo laneo possesso coloni solnlllt 
census per gr, 22, seminis canapi q. 1, avenae eol'. (j, capones 
, 
ova 30, 
L a b o I' a n t coloni 3 cties qualibet septimana vecturamque 
duplicem maiorem et minorem tenentur. Ligna qui ducunt pro 
usu suo ad oppida, 4uilibet eorum dat per unum coretum a\"e- 
nae. - Quidam coloni appretiant agros desertos, 
T a b e I' n a e ibidem 3, quarum una possidet laneum agri et 
solvit sexagenam unam, ceterae \"idelicet 2 per medium lanemu 
possident, de quibus annuatim soh'itur per unam marcam vectu- 
ramque duplicem, maiorem et minorem, tenentur. 
H o l' t u l a n i 2, quilibet sol\"it pel' gr. 12, 
Est ibidem p i s c i n u l a in "ilIa. 


Ihirtem in p l' a e d i o in campo penes hOl'l'eum exseminati 
su nt pro hieme in agris praedialibus siliginis hiemalis coreti 821/2. 
in agris desertis siliginis hiemalis coreti 7 1 / 2 . Pro tempOl'f' 
aesti\'ali in campo penes villam Golisicze exseminati sunt in agri:'> 
praedialibus avenae eol'. 80, in agris desertis a\'enae COl'. 37, si- 
liginis aestivalis eol'. 7, pisae COl'. 2, hordei eol'. 18, cicel'is eol'. ] O, 
C l' e s c e n t i a in eo
em praedio: siliginis hiemalis in agl'is 
praedialibus cass. 1] 1, in agris desertis siliginis hiemaliscass.l I. 


--
		

/Pomorze_020_11_361_0001.djvu

			335 


avenae cass, 100-30, hordei cass, 39, siliginis aestivalis cass, 11, 
pisae cass. 4, ciceris cass, 17, manip. 30, 


ViII a 01sovnicza 
Pertinet ad praedium Zel'l1iki continetque laneos possessiona- 
tos 12, laneos desertos 6 t /2, - De singulo laneo possesso coloni 
solnmt census per gr, 16, seminis canapi q. 1, avenae eol', 6, ca- 
pones 3, ova 30. 
L a b o l' a n t coloni 3 dies qualibet septimana vecturamque 
maiorem et minorem tenentur. Ligna qui ducunt pro usu suo ad 
oppida, quilibet eOl'um dat per unum eol', avenae. Agri cIeserti 
qui dam appretiantur. 
T a b e l' n a una possidet lane um agri et solvit gr. 60, vectu- 
ramque maiorem et minorem tenetnr, 
p l' a n d i a l i u m omnes coloni componunt medium marcae. 
A cI v o c a t u s ibidem est, qui dat prandialium fertonem et 
servit cum litteris quicumque mandatur. 


Villa Baczkowicze 
Ibidem p l' a e cI i u m. Continetque laneos possessos 31/:
, 
laneos desertos 3 t h - De laneis desertis alienati sunt lanei 2 clo- 
mino plebano Lagoviensi. De singulo laneo possesso coloni 
solvunt census per gr, 30, seminis canapi q, 1, avenae eol'. 6, ca- 
pones 3, ova :30, 
L a b o l' a n t coloni dies 3 in 
eptimana, vecturamque maio- 
rem et minorem tellentur, 
T a b e l' 11 a e ibidem 2, quaelibet possidet per meclium la- 
neum agri, de quibus soh.itur per unam sexagenam, vecturamque 
maiorem et rrrtnorem tenentur, - H o l' t u l a n i 2, qui nihil dant, 
tantum laborant clięm qualibet septimana, 

 e m o r a l i u m ihidem gr. 15, 
{,irca eandem vi11am est m o 1 e n d i 11 U m, quolibet mense 
clat per ;
 eol'. siliginis et tenctur laborare pro aeclificio curiac, 
tandemqllC porcos saginare. 


...p-Z . 


In eoclem p r a e d i o Backoviensi exseminati sunt pro hieme 
in agris praeclialibus siliginis hiemalis coreti 65, in agris desertis 
\ siliginis hiemaHs eol', 22 ; pro aestate exseminati sunt in agris prae- 
dialibus avenae cor. 75; in agris desertis avenae eol'. 22. - C re <;- 


....... 


"j
		

/Pomorze_020_11_362_0001.djvu

			336 


c e n t i a ibidem: siliginis hiemaIis cass, 70 manip, 20; a\'enae iu 
agris praediaIibus cass. 32, in agris desertis avenae cass. 19, hor- 
dei cass. 13 [manip,] 30, ciceris cass. 18. 


ViII a Baranow 


C'ontinet laneos possessionatos 13. - De singulo laneo pos- 
sesso coloni solnmt cpnsus per gr, 18, seminis canapi q. 1, ave- 
nae cor, 6, capones 3, 0\ a 30. 
L a h o l' a n t coloni 3 dif's in septimana tantum, ideo auctus 
est census pecuniarius, - "cctul'am maiorem tenentur, tempore- 
que mcssis frumentum in hOl'reum ducere; pl'atumque mmm ił! 
commune disponunt in praeniumque innucel'e tenentur. _ Est 
ibidem a l' g u I a, de qua solnmtmo gr. 8. 
T a b e l' n a una in medio I:meo et solvit census gr. 21. a d vo- 
c a t o quoque similiter medietatem dat census. 
Ligna qui ducunt pro usu suo ad oppida, quilibet ('orum dat 
per 1 COl'. a venae, 
P l' a n d i a I i u m omnes coloni componunt medium marcae. 
A ci v o c a t u s ibidem pst. qui dat prandialium fertonem et 
sCl'\'it cum litteris ut ceteri. 


V i II a P i s li l' Z i n nobilium 


In qua Reverenclissimus habet m o I e n n i n u m et t a b e 1'- 
n a m. Tabcl'llator soh'it sexagenam et vecturam tenetur, Mo- 
lendinatol' sol\"it censum sexagenam unam et tenetur laborarc 
pro aedificio curiae porcosque saginare. 


Villa \Ysachow 


Antea ibidem erat h o r r e u m. - C'ontinet laneos possessiona- 
tos 12. laneos clesertos 2 1 / 2 , - De singulo laneo possesso coloni 
solvunt census per gr. 12. avenae eol', 6, capones 
, o\"a 30, se- 
men a canapi pro domino plebano Lagoviensi dant. 
L a b o l' a n t coloni 3 dies qualibet septimana \'ectUl'amqlw 
maiorem et minorem tenentul'. - N e m o l' a I i u m, qui lahorat 
supellectilia, solvit per gr, 10. 


8 II rę/wp.: Stmin('lII.
		

/Pomorze_020_11_363_0001.djvu

			337 


H o l' t u l a n i su nt 9, quorum 8 hortulani solvunt per gr. 1 i
. 
nonus dat gr. 60, ideo quia habet maiorem partem horti. 
T a b e l' n a e ibidem 3, quarum una possidet medium lane um 
et solvit gr, 30, altera possidet laneum agri et solvit gr, 36, ter- 
tia laneum possidet et soldt gr, 24. - E'X quibus tabernis dant 
a d v o c a t o similiter medium census vecturamque maiorem 
tenentur, 
D e c i m a ex eadem viIIa domino plebano Lagoviensi prove- 
nit, tandemque ex agris desertis einsdem viIIae. 
A d v o c a t u s ibidem est, sed nihil dat, nec servit. 
p r a n d i a l i u m omnes coloni componunt medium marcae, 
Circa eandem viIIam est m o l e n d i n u m nuncupatum 
Chroscziesow, de quo solvuntur maJ"Cae 5 et tenetur labor
n.e pro 
aedificio curiae porcosque saginare, 
In agris antiquo tempOl'e d e s e l' t i s eiusdem viIIae exsem:- 
nati sunt pro hieme siliginis hiemalis coreti a 78, pro aestate ex- 
seminati sunt 
\\'enae COl', 79. siliginis aesti\'alis COl'. 5, pisa e COl'. 
2. h,itici COl', l, ciceris COl'. 5, scruti q. 1. 
C l' e s c e n t i a ibidem: siliginis hiemalis cass. 8:
 manip. 
O. 
siliginis aestivalis cass. 12, tI'itici cass. 2, avenae cass. 100, pisaf'- 
('i\SS. :1, ciceris cass. 20. sCł'Uti cass. l ma nip. 30. 


Vi II a Zhiludka 


Ibidem p l' a e d i u m, - Continet lane os possessionatos l ł, 
laneum desertum 1. - De singulo laneo possesso coloni solvunt 
census per gr, 18, seminis canapi ą. l, avenae eol'. 6, capones 3, 
ova 30, 
L a b o l' a n t coloni 3 dies qualibet septimana \"ecturamqnc 
maiorem et minorem tenentur. 
T a b e l' n a e ibidem 3, quarum una possidet laneum agri et 
Boh-it census fI. 1; duae possident per medium laneum et solvunt 
per unam sexagenam vecturamque maioł'C'm et millorem tenentur 
temporeąue messis fł'umentum in acervum imponere. 
H o l' t u l a n i 3 ibidem, quilibet solvit census per gr, 10 et 
obsequium praestare tenetur ubique mandatul', 


· nr rękop IQ,'ra::: pOll'tór:wn}.'. 


\12
		

/Pomorze_020_11_364_0001.djvu

			3JB 


N e m o l' a I i u m unus, lIui la l )orat supellectilia, solvit gr. 
20, - A I v e a l' i a apium in sih is su nt 6, 
D e c i m a ex agTis praedialibus in eadem villa plebano La- 
go\'iensi provenit, 
Est ibidem ante praedium p i s c i n u I a, 
p r a n d i a I i u m omnes coloni componunt medium marcae, 
A d \' o c a t u s ibidem est, qui dat prandialium fertonem et ser- 
vit quocmnque mandatul', cum litteris, 
Ibidem i n p l' a e d i o in campo post horreum exseminati sunt 
pro hieme in agris praedialibus siliginis hiemalis coreti 32, in 
agris desel1:is siliginis hienłalis coreti .12, - Pro aestate: exsemi- 
nati sunt in agris praedialibus avenae coreti 75, in agris desertid 
avenae COl'. 75, siliginis acstivalis COl', 13, tritici eol'. 2, hordei 
COl'. 5, ciceris COl', 8, seminis lini eol'. 1, scruti q, 1, 
C l' C S C c n t i a ibidem: siliginis hiemalis in agris praediali- 
bus cass, 90, in agl'is deseltis siliginis hiemalis cass. 25, siligini.s 
acstivalis cass, 35 manip, 20, h'itici cass. 5 manip. 30, hordei cass, 
12 1 h a\'enae in agl'is praec]ialibus cass, 56 1 /2, ex agris desertis 
cass, 66 1 /2, ciceris cass. 24 1 /2, scruti cass, 1 manip. 40, 


Villa Gessicze 
Ad praec\ium Zbiludka pertinet continetque laneos possessio- 
natos 4., laneos desertos 1/ 2 , - De singulo laneo possesso coloni 
solvunt census per gr. 28, ave na e cor, 6, capones 3, ova 30. 
L a b o l' a n t coloni 3 dies qualihet septimana vecturamque 
maiorem et minorem tenentur. - Semen canapi a plehano Lago. 
\'iensi exponunt. - T a h e r n a una in medio laneo, de qua sol- 
\"untur gr, 2.1 \'ectul'amque maiorem tenetuI', - H o I' t u I a n u s 
unus, qui solvit gr, 12, 
D e c i m a ex eadem villa plebano Lago\'iensi provenit. 


, 


ViII a Schadkow 


Ad praedium Zbiludka pertinet: continct laneos possessos 7. 
clesertum medium laneum, - De singulo laneo possesso coloni 
solvunt census per gr. 32, a\'enae cor, 6, capones 3, o\"a 30. Se- 
men canapi plebano Lagoviensi provenit,  


B W rllp. ,,'\'kreMOIw: pro.
		

/Pomorze_020_11_365_0001.djvu

			339 


L a b o r a n t coloni 3 dies qualibet septimana vecturamquc 
maiorem et minorem tenentur, - T a b e r n a una possidet la- 
neum agri, de quo a solvit marcas 4, 
D e c i m a ex eadem villa pro organista ecclesiae Lagovieftsis 
spectat. 
p l' a n d i a I i u m omnes coloni exponunt gr, 8, 
T a b e l' n a t o r vecturam maiorem tenetur. 


,v o l a L a g o \V S k a 
Continet laneos possessos 2 et 6 lanei possessi sunt incorporati 
seu alienati a d vo c a t o b oppidi Lagoviensis. - De singulo laneo 
possesso coloni solvunt census per gr. 48, capones :3, m'a 30. -- 
Avenam, semen c canapi non exponunt et l a b o l' a n t 2 dies in 
septimana pedester [sJ tantum, ideo auctus est census pecuniarius. 
H o l' t u I a n i sunt 7, qui li bet solvit per gr, 18 et laborant 
per 2 dies qualibet septimana, 
T a b e l' n a una, de qua solvitur census medium marcae, - 
A d v o c a t o tandem similiter medium census, 
p l' a n d i a l i u m omnes coloni componunt medium marcae. 
A d v o c a t u s pran(1ialium dat fertonem sed non servit. 


V iII a Schędek 


t 


Continet laneos possessos 6, - De singulo laneo possesso co- 
loni soh"unt census per gr. 16, capones 2, o\'a 30, 
L a b o r a n t tempOl'e messis 2 d dies qualibet septimana pe- 
dester [s] tantum, Humulum de hortibus Piorkoviensibus prae- 
parant ; obligati sunt v e n a t i o n i interesse, - Scilindriorum, 
qui laborat, dat per 8 cap, 
p l' a n d i a I i u m omnes componunt medium marcae, 
A d \' o c a t u s ibidem est, qui dat prandialium fertonem et 
servit cum litteris ut ceteri. 
Coloni, dum su nt liberi a venatione, dant qualibet septimana 
omnes leporem aut ratione leporis gr, 6 excepta quadragesima. 


. 


u II. relwp.: qua. bil' r('kop. ll'skreś[ono: eiu!-dclIl ,ilIat'. £ II n:lwp. 
t'mi- 
nem. d IV rhp. II' ,!'m miejscu lilera' s.
		

/Pomorze_020_11_366_0001.djvu

			340 


Villa Liechow 
Continet laneos pos
essos (i. - De singulo possesso laneo co- 
loni soh"unt censum per gr, 14 et I a b o r a n t tempOl'e messis 
 
dies in septimana pedester [s] tantum, Humulum de hortis Pior- 
kO\"iensibus pmepal'- 
timana leporem aut mtione leporis gr, 6 excepta quadragesima, 
Circa emu1em viJlam est o f f i c i n a v i t l' e a l' i a, de qua 
solvitur census marcas 7, vitreos {s{ cap. a 6. 


ł 
, 


Z a m b k o w a \V o l a 
Continet laneos possessos 5, - De singulo laneo possesso co- 
loni sol\"unt census per gr. 12. 
L a b o r a n t tempore messis 2 t!ies in septimana pedester [s] 
tantum. Humulum de hortis Piorkoviensibus praeparant oblig.'- 
tique sunt ve n a t i o n i interesse et, dum su nt Iiberi a venatione, 
teuentu1' dare omnes pro qualibet septimana sc [ilicet] leporem 
aut mtione lepOl'is gr. 6 excepta quadragesima. - Scilindrio- 
mm, qui 1aborat, dat cap, 8. 
P l' a n d i a I i u m Ol11nes coloni componunt medium marcae. 
A d \" o c a t u s ibidem, qui dat pmnclialium fełtonem et sen.jt 
cum Iitteris ut ceteri. 
Circa eandem villam est o f f i c i n a v i t r e a l' i a, de qu:! 
solvitur census mal'cas 7, vitl'eos [s] cap, a 6, 
M i n e l' n a e [s] 4: 
minerna Antiqua solvit annuatim marc, 12 et 3 currus fel'ri: 
minerna nuncupata Chl'istophek annuatim census dat mal'c. 
12 et 3 CUlTUS rerri; 
minel'na \Vyninska solvit census marco 10 et 
 CUI'I'US reni; 
minenla dicta Kozlowsky solvit census marco 1
 et 3 currus 
feni tenenturque mineratOl"eS b pro nece.ssitate Re\"el'endi3- 
simi quemlibet currum fen'i laborare gr. 2,1. 


, 


· JJO ręhop. iiI.: o. b Ił rhp. mint'rator. ::nah .,krÓI" lI;epell'''.V.
		

/Pomorze_020_11_367_0001.djvu

			34] 


Circa eandem minel'llam Kozlowsky sunt h o l' t u l a n i 3, 
qui sol\'unt censum per gr. 3(ł. - T a b e l' n a ibidem est, qui sol- 
\'it census fI. ł. 
Circa minernam C'hristophek cst m o l e n d j n u m, [quod] 
nuncupatur Strasz, de quo proY€niunt qualibet septiman:l siligi- 
nis COl'. 2 et tritici COl'. 2 in annum integrum, pro (he solemnis 
Pascha e COl', Ulmm, alterum pro die Nativitatis Domini a rationt' 
quorum coretorum siliginis a. Idem molendinator tenetuI' labo- 
rare pro aedificio cu!"iae porcosque sag-inare obligatus est, 


, 


Oppidum Lagow 
Census a civibus di\'el'So b nnmero solvitur. Foralia exiguntur 
tempOl'e nundinarum tantum. Carnes alias łopatki (liebus foren- 
sibus ab extraneis soh'untu!', videlicd a boye solidus, a pecmle 
alias od drobiu ternarius. - Lanii ibidem sunt 5, quilibet eorum 
dat [st'vi] puri alias 
malcowanego per Ulmm lapidem, 
Est ibidem circa oppidum m o l e n d i n u m alienatum ad\'o- 
cato villae Lagowskiej \V oliei. u bi IJrasea moliuntur, in quo de- 
mensuratur a (1 COl', medium cor. brasei, quarum mensurarum ar1- 
vocato tertia pars provenit, Idem molenrlinator dat qualibet sep- 
timana 2 COl'. siliginis et 2 COl'. tritici per totum ann um, virlelicet 
pro die solemnis Paschae COl'. Ulmm, pro die Nativitatis Domini 
cor. alterum a ratione quorum coretorum siliginis a. Proinde irlem 
molendinator dat census marcam unam. 
O I e a t o l' e s, qui olIas faciunt, annuatim quilibet dat per 
unam cap, olIarum. - A dno cremando c alias g o l' z a ł C z a n e 
consulibus oppirli Lagoviensis provenit d 
Circa idem e oppirlum su nt montes, ubi minerna foditur. de 
quibus [8] minerna ab extraneis appretiatur. 
Falwi eiusdem oppidi tenentur labonu"e cla\'os }lro necessitate 
Re\'erendissimi solvendo lon cap. cla\'orum gr, .18 r, 


8-8 DodanI! I'0l('ll/ tą sali/q reką; shladnia :::dania nieja.sna. b W rt:kop.: diverse. 
< II rhl'.: cremento. d Sllma nie podana. e UT rhp.: eundem. r Sastepna karta 
2lJ7 lI'olna.
		

/Pomorze_020_11_368_0001.djvu

			342 


REGESTRUl\I CE
Sl'UM REU PROVENTUUl\I 
PIORKOVIENSIS ('LA VIS a. D, 1582 a 
Oppidum Lag-ow 
Census a civibus [FI.) gr. [den. I Cen::;us a civibus [1"1. ] gr. [den.J 
Wsachowsky 19 Pi ot!' 19 
N"iedospial 19 Pluskwa 19 
Bratomil 19 Strugala 19 
Jadamkowa 12 Borkowskie 19 
Podl'igała 8 Kasubillskie 19 
Kmiecz 18 Erazmi 20 
Sępiczka 10 !\Iarczowskie 19 
Glusek Hi l\Iaznrkowskie 19 
Jadam 2'"' Frelich ]9 
.) 
Dnrlej 12 Dallasik ]7 
Zolniel'zowskie ]2 Calka 19 
Konopczillskie 19 Swiergot 8 
Pieczowskie 12 Lisy 16 
:Krolewskie 19 Lakwa 20 
Mietelskie 6 Jabl'amek 18 
Kosarska 4 Rinpka [ ?] 18 
Platek 6 l\Iaiowskie 19 
Sikora 6 Duch 7 
Zlinskie 6 Baka 12 
Rzeplm 8 Plnta 10 
Cardziel 6 Tripuniowskie d 16 
Dudek 8 :Kapuczillskie 16 
Prostak 8 Pierdzioch 11 
Sczur(']{ 8 Koczami 16 
Itzatki 
 Paliki.i Hi 
1\1 ire k ]9 Porczt'!.. ]9 
S\\'ider h 19 Nikiel 16 
GOl'czicza c 20 Lison 23 
Sapidupa 19 (,harahillowskie 16 
7.ierio 19 Trzeczkowskie 2 
P;lCziorek 16 Rzap '"' 
.) 


, 


· II 
\'st('plljące 'vlho II' rhD. II dopishi po ll',v/lU
ac" poclclarlJjch, a "i{' u'no- 
.':::qc{' nic 1lOUle
o :r.ostał8 IV W8dUl1'1liclIVic pominift{' b If' rkp. " /)f(lh 
r II rhp. II: Corczlczkd. d W rkp. IJ: Tripniowskif', 


.
		

/Pomorze_020_11_369_0001.djvu

			. 
M:ł 
Census a civibus [FI.] gr. [den.] Census a clvibus [FI.] gr. [den:: 
Dziekanowskie 3 Gzenda 24 
Paczierznikowskie 3 Garbanianka 16 
Blusczowslde 3 Mysczinskie 16 
Podcziesowskie ..., Bilienskie a 19 
.) 
Konopka 3 Gladisz 1 2 
Kothowskie ..., Klosz 21 
,) 
Mothil 16 Borek 19 9 
Kofriga 7 Wiewior 21 
Kusnierzowskie 9 Forma 19 
Miliensczik 16 Seląg 16 
Sosinskie 16 Kozal'S 19 
Gniotek 16 Barwieł'S 2 
Młynarz Gladisow wojtowski 1 18 
Za targm-\"e i łopatki 5 
Za krusiec kWałtalnego 16 10 
żelaza wozów 7 
Spaśnego od wołów 2 
Loju szmalcowanego kamieni 4 


. 


Słodu wymierneg-o a die 26 maii a. Dni 1582 ad ultimam de
 
cembris eiusdem anni COl', 60, in anno 1583 zasię a die 1 ianuarii 
ad ultimam maii COl', !JO. 


S u m m a pieniędzy fI. 67 - 20 - 9 h, - S u m m a słodów 
lWI". 110, 


Yilla Pi orko w 
Grosze Siemienne gr. Kapłony Jajca 
Skrainy de lanco 30 6 ..., :10 
" 
KOI"zen cle laneo :
O 6 ..., :10 
.) 
Bialek de laneo 30 6 3 30 
Kasuba de laneo 30 6 3 30 
A bram da laneo 30 6 3 ;10 
Gai de laneo :10 6 ..., 30 
,. 
Kowal de laneo :10 6 ., 30 
.) 
..Głąh de laneo 30 6 ..., 30 
.J 


a" rltp. II: Bielinskie. b Z pnelic
('nia 1l'}Jparlu; n. 6i -13-9. 


I
		

/Pomorze_020_11_370_0001.djvu

			344 


Ta bernatoresa: Guska fI. 2, Rozen fI. 12. 
Z n i wek: Abram [gr,] 12, Korzen [gr,] 12. 
Za pustą łąkę Piwowar fI. 1-18. Opala [gr.] 20.b 
S u m m a pieniędzy fI. l(j-20, jajec kop 4, kapłonów 24, 


[Nornina incolarum et] lan!'1 
Barnat d de 1/2 
Czech de 1/ 2 
Ratai de 1/2 
Kuska de 1/ 2 
Ordel de 1/ 2 
Niziolek de 1/ 2 
Sobierai de 1/ 2 
Gniotek de 1/ 2 
Piatek de laneo 
Sierota de 1/2 
Pronobist de 1/ 2 
Gladis de 1/ 2 
Sczodrek e de 1/2 
Pisarz de laneo 
Maliecz de 1/2 
B. Ułan de 1/2 
S. Ułan de 1/ 2 
Polowien de 1/ 2 
Sadai oe 1/ 2 
Gardian de 1/ 2 
Giesko de 1/ 2 
Brzoska f de 1/ 2 
Kowal g de 1/ 2 
Biernat de 1/ 2 
Salak h de 1/ 2 


Nieskurzew c 


Glosze Slemienne Owies Kapłony Jajca 
9 3 3 1 1 /2 15 
9 3 3 1 1 / 2 15 
9 3 3 )1/2 15 
9 3 3 11/2 15 
9 3 3 11/2 15 
9 3 3 1 1 / 2 15 
9 3 3 1 1 / 2 15 
9 :J 3 11/ 2 15 
18 6 6 3 30 
9 3 3 1 1 /2 15 
9 3 3 1 1 / 2 15 
9 3 3 1 1 / 2 15 
9 3 3 1 1 / 2 15 
18 6 6 3 30 
9 3 3 11/2 15 
9 ;3 3 1 1 /2 15 
9 3 3 1 1 / 2 15 
9 :-J 3 11/ 2 11') 
9 3 ;3 11/2 15 
9 3 3 1 1 / 2 15 
9 3 3 11/ 2 11') 
9 3 3 11/ 2 15 


fI. 2 


9 
9 


3 
3 


:3 
3 


11/ 2 
1 1 / 2 


15 


1fi 


. TV r/lp. II inną ręk,,: habentes per lłIedium liłllt'UIll agri. b" rk". II inną 
ręh" Ilortulani 4 proprios hortos habentes nullum censum solvunt in servitio 
cOlIslitnti. r W rhp. II dnam",; mlók solt!Jskich 2, osiadłlIch 26, pllslIJCh wlók 3. 
d Ił rhp. II Rerndt. r Ił r/lp. II: Srziodek. I W rhp. II llrak. 8 II' rlip II 
holl'CI/ plCld jak ;nn;. h nr rhp II popr. na: Sasdk.
		

/Pomorze_020_11_371_0001.djvu

			, 

 


345 
[Nomina incolal"Um et] lanei Grosze SieInienne Owies Kapłony Jajca 
:M. Piatek de 1/ 2 fi :1 ., 11/
 1;') 
.) 
M. Baran de 1/2 z rusznicą służy - 
Miska de 1/ 2 służy dworowi a 
Baka de 1/ 2 9 :1 ., 11/
 l;) 
,) 
Wos de laneo 18 () (j ., 30 
,) 
J\;urłorsda {s{ de laneo 18 (j 6 :1 30 
Pazdzior de 1/ 2 9 :3 3 1 1 /2 15 
Gosz de laneo 18 Ci Ij ... 30 
o) 
Stacherka de laneo 18 fi (-) ., :10 
o) 
Chodor de 1/2 fi :1 ., 11/
 l:) 
.) 
Kopecz de 1/ 2 9 ., ., 1 Jl Q 15 
.) i) , - 
Kucharz de 1/ 2 9 3 3 1 1 /2 Hi 
G, Baran de 112 9 <) ., l I '
 15 
.. .) 
Piwonia de 112 fi " ., 11/
 1:) 
.) .) 
Kochan de m [ansi] t '2 9 ., " 11/2 1;) 
.) '-) 
Opatek de 1/2 fi ., <) 11/2 15 
.) .) 
Jo [annes] Opatek de 1/ 2 fi ., ., II i
 15 
.) .) 
\Vieczorek de 1/2 fi :1 :1 1 1'2 1:) 
Luca rIe 1/2 fi ., ., II 'Q l!) 
.) ,) 
Planeta de 1/2 fi " ., 1 1 ,'2 l:) 
,) ,) 


, 
, 


Prandialium 0111n('s coloni dant b [gr.] 24. 
Grosz!' Gl'osze 
Tabernatores: Sierota 15 
Baka fI. 2 Pronobist l:} 
Kosarz fI. 1 Polowien l,) 
Z niwek: Gardian 15 
\\'os 12 Staherka 15 
J Piatek 1') Piwonia II) 
,
 
Gardian 1
 Kochan 15 
Giesko 11 Gladis 1;j 
Piatek 6 Niziołek 1.) 
l Gajowego: Wieczorek 1;:) 
Barnat li) Polownik 1.j 
Ordel 1;> Greda 13 


8 II rllp. II pr::.
 dwO('h ostatnich na..rl'ishadl Iibf'ri I!b omnihus. h II rhp. II 
n' w;('r
::'1l pupr::.cdn;nz: Ianeus mcdius df'sertus "2 - de hOI" sohilur 
r. 60.
		

/Pomorze_020_11_372_0001.djvu

			346 


Pro appretiatione 
Ratai 
Piatek 
Za łąki puste: 
Kopecz z Kucharzikiem [gr.] 24, Gladis [gr.] 20, 
Którzy nad zapowiedź siali na pustych rolach: 
Kosal's fI. 1 Stach era z przymiarku [gr,) l:! 
Miska fI. 2 Joannes Opatek 
z pustych ról 1/ 2 b fI. 2 


diel'um: 
fI. 5 
fI. 5 


Ulan 
Sczodrek a 


fI. 5 
fI. 1-6 


, 


s u m m a pieniędzy fI. 56-10 c, kapłonów d 7;N2 e, jajec kop 
12-15 f, owsa kor, 144, 


ViII a Piotro\\' a 


[Nornina incolal'um et l lanei . Grosze Siemienne Owies Kapłony Jajca 
T, Bobrzik de 1/ 2 8 3 <) 1'/2 l!) 
u 
Jo [annes] KOl'zen de laneo 16 6 6 <) 30 
.) 
Sidol' de 1/ 2 8 <) <) 1'/2 l!) 
oJ o> 
Pazdzior de 1/ 2 8 3 3 11/2 15 
Sobaka de '/2 8 3 <) 1'/2 1;') 
.) 
Osiadlo de 1/2 8 3 <) 1'/2 15 
u , 
Zepchlo de 1/1. 8 3 3 1 1 / 2 l:> 
Rasz de laneo L6 6 6 <) 30 
.
 
Ulan de laneo 16 6 6 <) 3U 
,) 
Mazur de 1/ 2 8 3 <) l'/:! 15 
u 
Skraina de '/2 8 <) 3 1'/2 15 
o> 
Piwowarkowa cle laneo integro h 16 6 6 <) 30 
..> 
Joannes Raszik de laneo integro 16 6 6 <) 30 
o> 
Byczek de laneo 16 6 6 3 30 
W oiczik cle 1/ 2 venationi interest - 
Czieslia de 1/ 2 novo suscepit 13 
p l' a n (t i a I i u m omnes componunt [gr. ] 2.1. 


· n rhp. II prx}} 3 ostatnich lla::wislmch dodano: Incerlum. b II" rhp. II 
;llIIq ręllq, horlulaoi 3 absque cen su servilia praeslaol. c Z pr'Zeliczen;a "'ł'pada: 
fi. 56-26; jdli pr'Z}Jjqć za rhp. II, ie kowal placi n;e 2 .fI. lec:: nar6/l'Il; ::: inn}}mi 
- suma "'vpad1/ie: fi. 56-10, jak jest w Tllp. I i II. d n rllp. I wł/mazano: kop. 

 Z pr::elic'Zenia wł-'pada: 72, jdli Hć 'Za rkp, II (por. prx}}p. c.) - 73 1 /1' r Z pr'Ze- 
li('ze1/;a /l'ł!pada: kop. 12: jeśli iść 'Za rh". II - kop. 12-15. II W rkp. II doda- 
1/0: sohyskich włók 2, osiadł,ych włók łl, puslych włók I/z. h UT rhp. I popra.- 
/l'iono ::am;a.
l: '/z; orlpo/l'iednio popra/l';0l/8 i /l',ymiar śU'iadc'Zefl.
		

/Pomorze_020_11_373_0001.djvu

			3U 
Gl'OSZ(' Gmsze 
Advocatus ]
 Byczek 10 
Tabernatores: W, Osiad lo 111 
Paweł fI. 2 S. Sroka ]0 
M. Bourzik fI. .") Pozdei 10 
lIortulanus Derda 6 Pro pratis desertis: 
Gajowego: Abram z Piorkowa fI. l-G 
Osiadło 10 Czieslia z Piotrowa 1'
 
Mazur 10 Z pustych ról: 
Stach 10 Pawłowa de medio 
Fietek 10 laneo fI. 2- 


s u m m a pieniędzy fI. 19, owsa kor. 60, kapłonów 
O, JaJec 
kop 5, 


Zernikia 


[Nomina incolarum et1 lanei 


Gmsze Siemienne Owies Kapłony Jajca 


, 


M. Baka de laneo 22 G 6 3 30 
Jo[annes] Grish de laneo 22 6 6 .-, 30 
" 
V, G risz de laneo 22 6 6 6 30 
Kolastik de laneo 22 6 6 6 30 
Koczmis de laneo 22 6 6 6 :
O 
Kiemlia de lane o 22 6 6 6 3(1 
Ni [colaus] Baka de laneo 22 6 6 <) 30 
.) 
Tauematores: Z )Just
"ch ról: 
Gris fI. 1-1
 JOHn [nes] (; r1SZ 
KindoI" fI. 2 de laneo fI. :) 
Baka fI. 1-1
 \Valek (;. ris de 
Hortulani: meclio fI. 2-].-; 
Strzałka [gr,] l:? 
Iichał Baka cle 
1\1. Baka [gT.l 1
 laneo h fI. 1  


S u m m a pieniędzy fI. 24-1, owsa kor. 42, kapłonów 21, 
jajec kop 3 1 /2, 


a Ił" rkp. II dodano: soll!Jskich wł6k 2, kacznHłrsJ..ich włók 3, osiadł,Ich wł6k 7, 
pustych tl'łók 2'/t. b II rhp. II dodano: mf"dio.
		

/Pomorze_020_11_374_0001.djvu

			348 


Baczkowiczea 


[Nomina incolal'um et] lanei 


Grosze Siemienne Owies Kapłony Jajca 


Krai de laneo 30 fi 6 :
 30 
Szczepan de laneo 30 fi 6 ,> :10 
., 
Nosalia de 1/ 2 15 3 3 ] 1/ 2 t:'} 
Sobierai de 1/ 2 15 ..., 3 ] 1/ 2 ];j 
.:> 
Łepek medium lanei novo suscepit. 
Tabernatores: Urban fI. 2, Gorczicza fI. 2. 
Gajowego: Łepek b [gr.] 15, 
S u m m a pienięd zy fI. 8-3, owsa kol', 18, kapłonów 9, .la" 
jec kop 1 1 /2, 


OJsownicac 
LNomina incolarum et] lanei Grosze Siemienne Owies Kapłony Jajca 
Planeta de laneo ]6 6 6 3 30 
Baka de laneo 16 6 () 
 30 
Skiranda de laneo 16 6 6 
 30 
Sioprccz [ ?] de laneo 16 6 6 ;1 ;.;0 
Stary de laneo ]6 6 () :1 :10 
Czcczek d de laneo ]6 6 6 ;
 30 
Kosars de laneo 16 6 6 
 30 
\Vosz de laneo ]6 6 6 :1 30 
BarIlat de lanco 16 6 6 :
 3(\ 
Grego de laneo ](j 6 6 :1 :
o 
Pierschala de laneo 16 6 6 )) 
o 
Kielbasa de 1/2 R 3 3 ] 1/ 2 t;) 
Mazur de 1/ 2 8 3 
 11/2 t;) 
P l' a n d i a I i u m omnes componunt [gr,] 2.1. scuItetusl' [gr.] 12. 
T a b e r n a t o r Planeta fI. 2, 
Z pustych ról: 
Piotr Baka de medio Janeo fI. 2-1.) 
Kosal's de medio laneo fI. 2-];) 
Barnath de laneo fI. 5 


ł 


. 


a II" rlip. II (loda no: Ul tej wsi osiadłVch włok 3'/2' pustv ch włók 2, kaczmar- 
skich lI'łuka l. b n r/lP. II dodano: hortulanUló l absque censu in servilio con- 
slilutus. Molendinulll in slagno de quo quolibet mense proveniunt siliRinis cor. 3 
c IJ" rlip. II: OISZOll'niczd ora::: dodano: w tej IIIsi włók: sohvskich 1I'ł6k 2, osia- 
dłych 12, pnst!,ch ll'lók 6. d IV rhp. Ił Czezik. e W rhp. II: o;;am;(/
t: sndtetus, 
;c
t: acłvocalus.
		

/Pomorze_020_11_375_0001.djvu

			3.UI 


Z J)r.lymiarków 
Kosars 
Pierschala a 


pustych: 
[gL] 16 Sio precz 
,,16 \\' os 
Bartnath [gr.] II) 
Za pustą łąkę Kielbasa [gr.] 15. 


[gr.] Hj 
Hi 


s u m m a pieniędzy fI. 
:)-5, owsa kor. 7
, jajec kop G, ka- 
płonów 36, 


Baranow b 


LNomina incolarUlll et] lanc! 


Gl"Osze Siemienne Owies Kapłony Jajca 


ł 


Wos de laneo 48 6 6 .
 30 
u 
Filip de 1/2 24 <) <) }1!2 1:) c 
t.> t.> 
Stach de lanco 18 (j 6 <) 3u 
t.> 
Chilia de laneo 48 G 6 3 30 
Kisiel de laneo 48 6 6 <) 30 
u 
Baka de laneo 18 6 6 .
 30 
.-. 
Zylka de laneo -18 6 6 3 30 
Kargol de laneo L18 (j (j .-) 30 
,) 
Picniazek cle laneo 18 6 6 <) 30 
o) 
Baran de laneo 18 6 6 3 :10 
Dudek 1/ 2 służy d \\'orowi 
Cnsz de laneo 4
 6 6 

 30 
Chaia de laneo .18 6 6 <) 30 
.) 
Lozik de laneo 18 6 6 <) ;10 
.. 
Prandialium omnes componunt 2,1 
advocatus 12 
IIortulanus Nosalia 12 
Tabernator 2-1 
idem pro al'gula R 


In vilIa P i s k r z i n 
lVIolendinator d 
De taherna 


nobilium: 
fI. 4 
fI. 2 


2<1 


f 


s u m m a: pieniędzy fI. 31-29, owsa kor. 75. kapłonów :H. 
jajec kop 6-15. 


. Ił rhp. I 01>011 ::ap. on/
lhowo: Summa pieniędzy. b W rhp. II dotlano: 
U' tej wsi u'ł6k soh!lskich 2, osiadłvch 13'fl' c IV rhp. I on/l-'lhowo wpisane ("!lfr
 
lak dla p'o.
podarstll'a jednolallOlI'ego, następnie poprawione. d JJ' rkp. H dodano: 
in flu\'io.
		

/Pomorze_020_11_376_0001.djvu

			350 
"J" S a c h o W d 
Nomina incolal'um [et lanei] Grosze Owies Kapłony Jajca 
Spictha de medietate lanei włodarz 
Wieczorek de laneo 12 6 3 30 
Lunek de laneo 12 6 3 30 
Albertus Lunek de Ianeo 12 () " :10 
.) 
Wiotchi de laneo 12 6 ., ;10 
v 

Iazurkowa de laneo 12 () 3 30 
Mazurek de 1/ 2 6 3 11/2 1:) 
Ordel de 1/ 2 6 3 1 1 /2 15 
Pa v,,'el de 1/2 6 3 11/., 1:) 
Krzis Spietka de 1/ 2 6 3 11/2 1 :'j 
Dalieski de 1/ 2 6 3 11/2 1;) 
Sasak de laneo 12 6 3 30 
Form.\ de laneo 12 () 3 
o 
Prandialium omnes dan1 [gr,] 
-L 
Gl'05ze Gl'osze 
l\folendinator b Clu'os- I\ulian 1& I 
cziesowski fI. 8 Waziński fI. 2 
Tabernatores: Osrodczina 1() t 
Zamielia 
1 :\fałek c 16 
Osuchowski 3,) Dudka 16 
K ussy :30 Gajowego: 
Z pustych ról: Dalieski 10 
Zamielia fI. 1-IR Salak ,sJ 10 
Hortulani: Osuchowski 10 
Drab Hi Ordel 15 d 
Ordel lIi \Yazinski 10 
Skrzatek lIi 
lałek c 10 
Czechowa }(i 


s u m m a: pieniędzy fI. 
!)-19, owsa kor, 57, kapłonów 
28 1 /2, jajec kop 4-45, 


· H rhp. II dodano: włók Ul 'ej u'si soł'ljskich 2, osiadłych J J ':
, pus'"ch 
\Ułók 1"2, J..aczmarsł-ich I'/r. b H' rhp. II dodano: s'ilRnum l. r n rkp. II: 
I\falik. d W rhp. 1/: 10. 


.
		

/Pomorze_020_11_377_0001.djvu

			ZiJiludkaa 


a51 


Gl"Osze Siemienne Owies Kapłony Jajca 


LNomina incolarum et] lanei 


I 
t 


Kruk de laneo 18 
Thworek de 1/ 2 9 
Pazerka de 1/ 2 9 
Gawlik de laneo integl'o 18 
Makula de 1/ 2 9 
Pa[wel] Pliebanczik de 1/ 2 9 
Lau [rentius] Osczepala de 1/2 9 
Szymon Osczepala de 1/ 2 9 
Stachowa de li2 9 
Chrapek de 1/ 2 9 
Kroi de 1/ 2 !) 
Pochwat de 1/ 2 9 
Wincenty de 1/ 2 9 
W czislik de 1/2 9 
Lisek de 1/ 2 9 
:\1. Osczepala de 1/ 2 9 

Iarek de laneo 18 
.Jazwiecz de 1/ 2 9 
Zwiers de 1/2 9 
Ela [zej] Pliebanczik de laneo 18 
Niedbala de 1/ 2 9 
Lau [rentius] Kroi de 1/ 2 , 9 


Grosze 


6 
3 
3 
6 
3 
3 
3 
3 


., 
i> 


:3 


., 
i) 


3 
3 
3 
:3 
3 


6 
:3 


.... 
.::> 


6 
:3 
:3 


Kowal 
Prandialium: 
omnes componunt 
adyocatus 
Tahel'l1atores: 
Knafel 
\" czislo 
Kucz 


IIortulani: 
Kus 
Tripa]a 
Stochnial's 
Za puste ro]e: 
1'1. 2 Stacho,,-a 
fI. 2 Gajowego: 
fI. 4 Kusz b 
Za pustą łąkę: :Niedbała [gl'.] 9 


30 


2.1 
12 


6 
3 
3 
6 


3 
1 1 /2 
1 1 /2 


30 
15 
15 
30 


1\ 2 
1 1 / 2 


15 
1;) 
1;) 
15 
15 
15 
15 
15 
la 
15 
15 
15 
30 
15 
15 
30 
1:) 
1:5 


., 
.::> 


.... 
.J 


1 1 /2 
1 1 /2 
1 1 /2 
1112 
11/2 
1 1 /2 
1 1 /2 
11/2 
11/2 
11/2 
11/2 
11/2 
:3 
1 1 /2 
1 1 / 2 
3 


Gt'osze 


10 
10 
10 


fI. 2-1:1 


2(' 


8 IV rkp. 11 dodarłO: \I' lej wsi wł6k kaczmarskich 2, soltllskich wł6k 2, osia- 
dhlch włók 13, pust!Ich wł6k 2. b IV rhp_ II zamiast teRo, Stochniars kołodziej 10, 
husz I.ołodziej 20, Tribala kołodziej 10, /l's7.}}slko oprócz 1\usz i c}}fr
 20 innq ręką. 


. 


3 


.... 
.J 


:3 


<> 
iJ 


3 
3 
3 
:3 
3 


.... 
i) 
:3 
6 


,... 
,) 


3 
6 
:3 
3
		

/Pomorze_020_11_378_0001.djvu

			332 


S li m m a: pieniędzy fI. 23-8 a, owsa kor. 78, kapłonów 39. 
jajec kop. 6 1 / 2 . 


Schadkowb 


Nomina incolarum [et laneil Grosze Owies Kapłony Jajca 
Kargol de medietate lanei 16 3 1 1 / 2 15 
\Vieczorek de 1/ 2 16 ... 1J12 13 
.., 
Pietka de 1/ 2 16 3 1 1 12 15 
Sta [nisław] Pazera de I/
 16 3 11/ 2 15 
Poniedzialek de 1/
 16 ... III:? l:) 
" 
::\Iarkowicz de '/
 lG " l' '
 1;) 
.., 
Siedlik de 1/ 2 16 ... 1 1 / 2 l::> 
v 
Pazerka medium lanellm novo suscepit 
Gasiorek de ,;
 16 " 1 '/2 lrJ 
.., 
Trepunek de I., 16 3 P/2 15 
Chrapczik de 1/ 2 Hi ... 11/ 2 1:') 
.., 
Błażej Pastolek de I/
 ct alterum novo 
suscepit <" Hi 3 1'/2 1;; 
Sa pala de lh 16 ... 1'/2 1:' 
,... 
d Prandialium omnes componunt 8d 
Tabernator fI. 6-12 
Za łąkę pustą: Pazera :16 


Semen canapi plebano Lagoviensi. 
S u m m e1: pieniędzy ].1-8, owsa kor, 36, kapłonów 18, jaj('c 
kop 3, 


Gesiczce 


[Nomina colonorum et] lanei Grosze Owies Kapłony Jajca 
Szymck de lanco 28 (i .
 30 
.., 
l\Iiech de II:? 11 3 1 '/2 1;) 
Dziura de '/2 14 ... 1 1 / 2 1;' 
.. 
Siedlik clc 1/ 2 l-l ... 1'/2 13 
.., 


8 W rhp. I: fi. 23-2a, ;nl/pm (IIra1ll
nlell/ poprall';ol/o na 25-8: ::: pr'Zf'lic"en;a 
ll'}.'pada: fi. 25-2. b W rhp. 1/ dodano. 11' tf'j lI'si kaczmarska 11'101.11 J. sollpskich 
nihil, osiadłych 6',1, pusI"ch '/2' 
 Ił rhp. I( przekreślono: idem aIrf'rum novo 
suscepiI. d-d W rhp. II u'}}hreślono. e JJ" rkp. II dodane: Ul lej wsi włok soli W 
skiclł nihil, osiadł"ch 1I'lók 4, pusta wł6ka I. kaczmarski pół rolek I. r Jr' rkp. I 
II' 'sm miC'jsl"ll dopisallo: pk bano semen, n' rhp. II brak lej rIIbr
:hi.
		

/Pomorze_020_11_379_0001.djvu

			Pustula de t,2 
Pazera de laneo 
Tabemator 
HOltulanus 
Z pustych ról Jb : 
Pustula z siedmiOl'a stajań rolej l5 
Pazel'a z stajania jednego rolej 8 
S u m m a: pieniędzy fI. 5-21. owsa COl'. 
jajec kop 2. 


[Nomina colonorum et] lanei 


353 


Grosze 


Owies Kapłony Jajca 
3 lt/ 2 15 


a 


}.1 
28 
24 
12 


" 
.. 


:
o 


6 


24, kapłonów 12, 


.Wola Lagowska c 


[Nomilla incolarum et] lanel 
Kliecha de medietate lane i 
Mazurek de 1/ 2 
Koczimek de I/,:! 
Kielian de t/ 2 d 
Hortulani: 
Busczik e 
Kulka 
\V olsczik in toto cum labOl'e 
Sli
ichta 
Slawek 
Thomkowa in toto cum labore 
Bmtkowicz in toto cum labore 
Tabernator Wolski 
Prandialium omnes componunt 
advocatus 


Gl"Osze Owies Kapłony Jajca 
24 1 t/':! 1fi 
2,1 1 1 /2 t:) 
24 11/2 V; 
2-1 l t/ 2 15 


18 
18 


fI. 3 


1
 
18 
fI. 3- 6 
fI. 1-26 
24 
2"1 
1
 


S u m m a: pieniędzy fI. 15-20. kapłonów 6, jajec kopa l. 


Liechow f 


[Nomina colonOl'um et lanei] 
GIuch de Ianeo 
Syska de laneo 


GI"08Z
 


14 
14 


a Zob. sir. 352, prZ!Ip. f. b W rhp. II dodano: prz!jmiarkow!jch. c W rhp. II 
mł6k m tej wsi: soł1!jskich wł6k 2. osiadłvch wł6k 8. d Ił- rhp. II w następn}}m 
wierszu dodano: wł6ki 3 Rokiczkiemu przvdane do w6jtowstwa lagowskiego. 
e W rhp. 11: Dusczik. f Ił' rkp. 11 dodano: w tej wsi wł6k: soltysklch 1I1ł6k 2. 
osiadluch 1I
ł6k 6 


211
		

/Pomorze_020_11_380_0001.djvu

			354 


fNomi!13 colO,.OI"UIU C't lunei] 


Osia(llo de laneo 
Skoczek de laneo 
Bieniek de laneo 
Pietka de laneo 
Prandialiull1 omnes d:mt 
advocatus 
Pro leporibus 
Officina v i t l' e CI l' i a : 
Sliwczik 
Vitl'eo& [8] capetias 6 
S li m 111 a pieniędzy fI. 

-2-ł. 


[Nomma colon'Jl"um et hmei] 
Gliwynicz [?l cle laneo 
Thor de laneo 
Systh de laneo 
Dziurka de laneo 
Krokos 'h de laneo 
Dziura de I:meo 
Pl'andialium omnes dant 
advocatus 
Pro leporihlls 


Sędeka 


Gl',88ZC 


16 
Hi 
16 
16 
1(-) 
16 
21 
12 
f 1.7-18 


Gl'osze 


1<1 
14 
1-1 
11 

l 
12 


fI. 7-18 


fI. 11- 6 


K.J.płony Jajca 
2 :W 
.) .
() 
.) :10 
2 ;10 
2 :
O 
2 :10 


S u m m a: pieniędzy fI. 12, kaplonów 1
. jajec kop ;
. 


\" o I a Z a m b k o ,,- a c 


[Nomina colonol"um et lanci] 
:\la1'salek de laneo 
Joannes Kliasek d de laneo 
Fliasek e de laneo . 
Bialek de laneo 
Skoczel\. de lanco . 


Grosz", 


1
 
12 
1
 
12 
12 


a n' rhp. II dodallo: wlok u' If'j łUsi: solt!fskich u'Mk 2. osiadlpch Il'łók 6, 
b Ił rkp. II lorobos::. r TV rkp. II dodallo: sołt"skkh wlók 2, osiadlych 11116k 5. 
d W rhp. II: I\loszek. e II' rkp. II: Fliaszik, Bialik, Skoczik. 


.
		

/Pomorze_020_11_381_0001.djvu

			355 


P r a n d i a I i u m omnes dant [gr,] 
-1, a<łyocatus [g;r.] l'} 
Pro IcpoJ'ibus fI. 7-18. 


s U m m a picniędzy f!. 10-2-1 iI 


o f f i c i n a ,'itrcm'ia: 
Sliwka b 
yitrcos [s] capctias 6 
S u m m a fI. II-G, 


fI 11- 6 


:\1 i 11 e r n a c [s] : 
\Vyninski mincraior 
Stallislaus minerator 
l\laltinus minerator 
Kozlowski minerator 
Pro praŁo deserto: 
Frclich 
Ibidcm tabcrnator 


fI. 
fI. 
fI. 
fI. 


16 
19-6 
19-6 
1
-6 


et 3 
et :3 
et 3 
et ;
 


CUlTUS fen'i c 
Cl1lTUS ferri d 
currus ferri e 
currus fen'i f 


fI. 2-10 
fI. ł 


Hortulani: 
Wielgusz 
Rusek 
Gradkowag 
Pro stagno apud Stanislaum minerz 


fI. 1- 6 
fI. 1- 6 
fI. 1- 6 
fI. 70 


S u m lU a: pieniędzy fI. 153-1;:) h, żclaza WOZÓ\\' ] 2,. 


. W rhp. I leh!;( :::akle;,mt, u:::upelniono:< rkp. II. b II rkp. II dodano: in ara::: 
ieden 1I',,,,a:: naSlt;rmie u',f:larl}}. c II' rkp. II na marllinesie dodano: elrc8 "illIIm 
\\'szachow. d H rkp. 11 na mar
inesie dodalla: drca villam Gęsicze. c H' rhp. II 
na nwrRillesie dodal/o: drea eandcm. (W rhp. 11 lIa marginesi,! dodalla; elrcII 
.' iIIam ZbilUll.a. H II' rllP' II: GradkOll'. h J1 rhp. II: fi. 153; :;: przeliczellia u'.!:- 
pada: fi. 153-16. i "a (
'm si
 ur
'II'a i,IU'enWr::: w rhp. I. 


.
		

/Pomorze_020_11_382_0001.djvu

			M6 


i1 J'HO DEClMIS 


Decima oppidi Lago\'icnsis 
decima Piorkoviensis geju confecta 
decima de Zernyky 
decima de Piotrow 
decima de villa Zambkowa et skorkavtha [sI 
decima de Barano\\' geju confecta 
decima de W oHa Lago\\'skR 
decima de Lechow 
decima de Olszownicza 
decima de Baczkowicze geju confecta 
decima de Zbiludka 
decima de Sędek , 


l\l:J.1 c. gr 
77 
:?-l 
26 
1
 


'i -t 


:19 


ln 
6 


]2 


:
 t 


1 


2'1 
21 
30 


.) <) 
,.) 


.J 


S u m m a pro decimis 111 {'adem cla\'e Piorko\"iensi marco 
280-30, facit fI. 4<19. 


s u m m a s u m m a r u m in genere omnium proventuum an- 
ntlalium de clave Pyorkoviensi anno praesenti videlicet 1582: 
czynszu i z dziesięcinami fI. 994-
3, kapłunów 346, jajec kon 
»8-45. słodu kor, 110, owsa kor. 606 II b. 


. 


.-. ('

pelniono %: rhp. II. b Z pn:elic'c,enia IV8patla fi: 91)4-11-9; po;::osta'e 
pOZJ}cje %:
ad%:a;ą się.
		

/Pomorze_020_11_383_0001.djvu

			INDEKS GEOGRAFICZNY 


W indeksie starano się w miarę możliwości ustalić obecne brzmienie nazw 
topograficznych; formy występujące w inwentarzu, o ile znacznie r6żnią si.; 
od dzisiejszych, podano w nawiasach obok. Starano się zlokalizować wszystkie 
miejscowości przez podanie gmin i powiat6w (pominięto nazwy gmin identycz- 
ne z nazwami danych wsi oraz przy nazwach obszar6w dworskich w b. zabo- 
rze pnJSkim). Posługiwano się przy tym Skorowidzem miejscowosci Rzeczypo- 
spolitej Polskiej '" Warszawa 1925, mapami szczegółowymi, Slownikiem Geo- 
graficznym Królestwa Polskiego oraz indeksem geograficznym do Inwentarza 
z r. 1598 (Fontes 36). 
Nazwy posiadłości biskupich podano drukiem rozstrzeionym. Nazwy nip- 
dające się zlokalizować lub niepewne opatrzono znakiem · 


. 


Bachorza rz. wypływa z jez. Go- 
pło 20 
Bachowski gl unt we wsi D z i e - 
r z ą z n o (zob. ) 284 
B a ć k o w i c e (Baczkow1ce) wieś 
i folwark, pow. Opat6w 335 6, 
348, 356 
B a l' a n 6 wek (Baran6w) wieś, 
gm. Baćkowlce. pow. Opat6w 3303, 
349, 356 
Bartodzieje zap. }\lałe i Wielki,", 
pow. Bydgoszcz 209 
B a ś k o w o (Baskowo), wieś, pow. 
Inowrocław 6, 20-1, 71--3 
H e g li o w s k a rola zap. we wsi 
S kar b k o w a W o l a (zob.) 79 
B ę d z e li n wieś, gm. Mikołaj6w, 
pow. Brzeziny 121-2 
Bicz zoh. Bycz 
B i e l' n a t o w s k a rola WP wsi 
W i t 6 w ( zob. ) 78 
B i e r z g i e I (Byerzgiel) młyn wy- 
mieniony w opisie wsi C i e c h 0- 
ci n (zob.) 245 i Rudaw (zob.) 
257, może ob. Bierzgło, folw., gm. 
Nowogród, pow. Lipno 


B i e ż y w o d y (Beswody) wieś, 
gm. Czarnocin, pow. Ł6dź 116 
B i s k u P i a G 6 r a wieś, ob. w oh- 
rębie m. Gdańska, 295, 303 
B i s k u P i a W o l a wieś, gm. Czar- 
nocin, pow. Łódź 114-5 
B i s s e n d o l' f ( być może Boesen- 
dorf, ob. Zła Wieś, pow. Gdańsk) 
287-8, 304 
B los k y młyn w Wolborzu (zoh \ 
84 
B o b o w o jez. we wsi C h was z - 
czyn o (zob.) 298 


grodowe w 
pow. Lipno 


Bobrowniki, starostwo 
ziemi Dobrzyńskiej, 
- zamek 192 
BochC'ńska s61 155, 161, 167, 169 
B o g u s ł a w i c e (Boguslawiczc\ 
wieś, pow. Piotrk6w 84, 94-5 
B o g u s I a w s k y campus w W o 
- 
b o l' Z 11 (zob.) 85 
Eoguslawski 
(zob.) 84 
B o l' e k wieś, gm. Czamanin, pow- 
Nieszawa 6, 14, 56 


piscina, 


ibid.
		

/Pomorze_020_11_384_0001.djvu

			358 


B o r e m b r a c h. łąki we w3i 
K a c k (zob. ) 299 
Borucin (Doruczino) gm. Osięciny. 
pow. Nieszawa 15 
B o r y s z 6 w (BOI'ziszow) wieś, gm. 
Grabica, pow. Piotrków 110 -l 
B l' a I e w o, jez. we wsi \V y s i il 
( zob. ) 296 
· B r o d foh\". w kluczu sobkowsltim 
283- 4 
B r o d n i a, zob. B l' U d n l a 
B r u d n i a (Brodnia, Bl"Odniya) 
wles, pow. Inowrocław 201-!, 
206, 211, 214, 216, 218, 220, 222 
Drzeg zap. na śląsku 175, 182 
Brze::ić (Kujawski) 66, 71 
Brzeziny m. 121, 164 
miara brzezińska l HJ 
ccclesia 116 
praeposItura 125, 127-8 
"icarli 126.-7 
13 r z e ź n o ( Brzezno ) wie
, gm. 
Straszewo, pow. NiC'szawa 190. 
211, 214, 216, 218, 221--2, 240 
B r z e ź n o (Brzezno) wies, pow. 
Starogard 282, 295 
B l' z o s k y osh'ów na \Viśle, na:
- 
ży do wsi B r z o z a (zob. ) 192 
B r z o s t o w zob. B r z u s t Ó w 
B r z o z a (Brzoze) wieś, pow. T'J- 
ruń. 191-3, 23, 
D r z u s t ó w wieś (Brzostow), gm. 
Unewel, pow. Opoczno 103 
Bycz, szlach., gm. Piotrków, .pow. 
Nieszawa 32 
B Y c z y n a wies i folw., gm. S,'- 
d'!:in, pow. Nieszawa 23 4, 33 t, 
36 -53. 57. 64, 66 7. 71 6. 78 - 
80, R2 
Bydgoska miara 212, 21i 


C e t n i l' W o (Czetnowo) 
folw., pow. Puck 301 -2 
C h a r b r o w o (Chabrowo 
myłkowo) wieś, pow. 
IX, 
03 1 
C h c ł m {' e wieś 


wiC'ś 


zap. 0- 
L
b01 k 


folw., 


po\\'. 


Strzelno 16-9, 33--54, 56 -8, 
62 6, 68-82 
- browar 55, 62. 69- .1 
Chełmno 
- Culmcnsis tcrra 296 
Chcłmża 258 
C h l e w i s lt 1. wieś, pow. Inowl"Q- 
cław 101. 209. 211 
C h o r z 
 c i n (Chorz
czin) Wle;:, 
gm. Lazisko, pow. Brzeziny 9" 
168 
- parafia 97 
Chorzęczka plate1. in 'V o l h o r 7- 
(zob.) 83 
C h r o s c z i e s o w młyn wc w!':i 
W s z a {' h 6 w (zob. ) 337 
C h l' o s n a \Yo l a wieś, zap. oh. 
\Vapowska Wola, pow. Strzelno 
(w I n w C' n t a r z u 1598 r. 
Wola) 6, 19-20, 71-3 
C h r o s t e k młyn we wsi S \\' o l - 
s z o w i c e (zob.) 87 
C h r o s t y zob. C h r u s t Y 
C h r u s t y (Chrosty) wieś, gm. 1\li- 
kołaj6w, pow. Brzeziny 122-3 
Chrzastawa zap. Chrzqstowo, pow. 
Inowrocław 209 
C h was z c z y n o (Qwasczinol wieś, 
pow. Wejherowo 298-9 
C h Y n Ó w (Chinow) wieś. gm. '''a- 
dlew, pow. Piotrków 109 
C i e b ł o w i c e (Cziebłowicze) wie";. 
gm. UneweI. pow. Opoczno 102-3, 
168 9 


J 


C i c c 11 o c i n (Cziechoczin) wieś 
i folw., gm. Nowogr6d. pow. Lip- 
no 79. 225, 244 7. 250- 2. 251, 
256, 258, 261 6, 269, 271 -2, 
274-5 
- brow:lr 260 1 
- starosta 226 7, 260. 271 
C i e m i 
 g a (Czipmi
ga) młyn ko- 
ło 'Vłocławka 7 
C o m o r s le o zob. K o m o r s lt 
CulmC'nsis tC'rra :ml-o. Chełmno 
C z a j k a młyn wC' w!'\ Ci,'{'hoC'in 
(zcb.) 245. 262 
. 269 


, 


ł
		

/Pomorze_020_11_385_0001.djvu

			c z a r n e jez. we wsi Łęg (zob.) 
24 
C z a r n o c i n (Czarnoczin, ob. zap. 
Czarnocin Poduchowny), wieś i 
folwark. pow. Ł6dź 113-4, 13G, 
138 -147, 149--53, 155- -7, 159, 
162, 168, 172, 175-6 
curia 113- - 118 
plebanus 94, 114 6 
urzędnik 143 5. 147, 153 
C z e t n o w o zob. C e t n i e w o 
Częstochowa - klasztor 333 
C z i e b l o w i c z e zob. C i e b ł o - 
w i c e 
C z i e m i ę g a zob. C i e m i ę g a 
C z i o s n a pole we wsi Ł a z n ó w 
( zob. ) 119 
C z y Ś c i e c (Cziscziecz) jez. we 
wsi D z i e r z ą z n o (zob.) 284 


D ą b rów k a (Dambrowka) wieś. 
gm. Raciążek, pow. Nieszawa 
126 7, 188- 9, 211, 214. 216, 218, 
220, 222 
Dębienica rz., we wsi Zlotoria (zob. ) 
192 


folw., 
6, 212, 


, 


D o b r z e j e w i c e wieś 
pow. Lipno 247-8, 262 
271 
Dobrzyków wieś nad \Visłą, pow. 
Gostyń 57, 75, 77, 80, 137, 141, 
170, 173, 180 
Dobrzyń 
- woj sld 237 
D o i n i k, mlyn we wsi C i e c h o . 
c i n (zob.) 245, 262-3, 269 
Dl"\"
r'a (Drwencza) rz. 245, 259 
D z i a I woj t o w s k i, pole w folw. 
Gaików (zob.) 130 


D z i a ł y, pole w folw. C z a r n o- 
c i n (zob.) 114 
D z i a r d o n i c e (D7iardunicze) 
folw. gm. Kowal, pow. \Vłocławek 
26, 33-53, 57, 64, 6" 7-ł-82 
- włodarz 55 


j 


359 


D z i e m i o n e k (może Wiemionek) 
jez. we wsi Łęg (zob.) 24 
D z i e r z ą n o (Dzyerzązno) wieś 
k Gniewa, pow. Gniew 284-5 
D z i e w i ę s z i e l i e c z merica w
 
wsi D ą b r 6 w k a (zob.) 127 
Dzwierzchno (Dzwierzno) wie';, 
pow. Inowrocław 204 6, 210, 213. 
215, 218, 220, 222 
- młyn 211, 214. 230 


E ł g i s z e wo (Elgisewo) wieś, 
pow. Wąbrzeźno 246-7, 272 


F a l e n t y dw6r, pow. Warszawa 
VIII IX, 75, 77, 80, 279, 280- l 
Wielkie, wieś, pow. Warsza- 
wa 276-7 
Małe wieś, pow. \VarszaWR 
277-8 
F o l war c z e k rola we wsi Ł ą c - 
k o (zob.) 207 
F r a n k o w i c z młyn we wsi 
Gajkowice (zob.) 92 


G a j k o w i c e wieś, gm, Podolin, 
pow. Piotrków 92, 169 
G a ł k 6 w (Galkow Maior) Wles, 
gm. Galkówek, pow. Brzezin:" 
130-1 
G a ł k 6 w M a ł y (Galkow Mino!') 
wieś i folw., gm. Gałkówek, po\\". 
Brzeziny 129-32, 137-147, 150-3. 
156 -7, 159, 162, 172, 175 6 
- dwór 132 
G a z o m i a (Gazomya) wieś, gm. 
Bogusiawice, pow. Piotrltów 90 
Gąbin moko, pow. Gostynin 
_ korzec gambiński 65 
Gdańsk 40, 53, 74-5, 77, 80, 15\). 
152, 160, 169, 173, 179, 181, 212-3, 
226 7, 235, 263, 305. 307, 316, 327 
- piwo 298 
Gcdancnses 301 
Gęsicc (Gesicze) wieś, pow. Opa- 
tów 338, 352-3. 355
		

/Pomorze_020_11_386_0001.djvu

			360 


G i e m l i c e wies i foiw. na :2;uła- 
wach 282, 287-9, 309, 311 2 
G I e nI b o w i e c z las we wsi N i ,!_ 
S u ł k 6 w (zob.) 125 
G ł o g o w i, ostr6w na Wisie, nale'lY 
do wsi T u p a d ł Y (zoh.) 194 
G ł u P i c e (Glupicze) gm. WlldlelV. 
pow. Piotrk6w 109 
GnieźnIeńska miara 213 4, 216 
Gnieźnieński arcybiskup zob. Karn- 
kowski Stanisław 
G o d a s z e w i c e ( Godoszewicze ) 
wie8, gm. Łazisko. pow. Brzeziny 
96- 7 
G o g o I e w o wieś, pow. Gnipw 21'2, 
284, 304, 325 
Golesze (GoUcszC') wieś, pow. Piotr- 
ków 85 
GołoszycI' (Gollslcze) wieś, gm. Mo- 
dliborzyce, pow. Opat6w 334 
G o ś c i m o w i c e (Gosczimowicze) 
wieś, gm. PodoIIn, pow. Plotrl,ów 
91 


Gowarcz6w 
moko, pow. 
koścl6ł 


pos. Rozrażewskiego, 
Konecki 
165 


Grahia rz., prawy dopływ Wldaw:d 
110 
G r a b i c a wieś i folw., pow. Pioto'- 
Mw 105-6, 109, 136-147. 149-153, 
155.6, 159, 162, 166-7. 171. 
175-7 
bl'owal' 144 5 
cUI'la 10:>, 109, 113 
młyny 166 
urzędnik 144 5. HI, 153. 
159, 166, 168, 171 
Grubi('. pow. Toruń 204 
G r a b k o w o W1es, gm. Kowal, 
pow. Włocławelt 6, 26-8, 47, 71-3 
- plC'ban 26 
Grębosz6w wipś, gm. Wadlew, 
pow. Pioto.k6w 110 
G r o d n o jez. we wsi N o w o g r 6 d 
(zob.) 249 


G r o d z i s k o, pastwisko we wsi 
M i ł o b ą d z (zob.) 286 
G r o m a d y, pole w folw. Szczul,- 
win (zob.) 111 
Grudziądz 329-30 
G r z m i ą c a, piscina we w,;i 
S m a r d z e w i c e ( zob.) 98 
G r z y b n o Jez. we wsi K ł ó t n o 
(zob.) 28 
Grzywna (Grziwna) wieś i folw., 
pow. Toruń 243, 257 8, 260 -6. 
272, 274, 321, 323 4 


H u t a, łąka w folw Ł a z n ó w 
(zob.) 119 


I1nczewicze zob. Jancewice 
Inowrocław 
mieszczany 240 
roki 237 
starostwo 236 
I w i e pole w folw. G a ł k 6 w M. 
(zob.) 180 


J a c z y s k a vel Przydziałkl. poie 
w folw. Ł a z n 6 w (zob.) 119 
Jancewice (lInczewIcze) gm. Nowo- 
Iwiezna, pow. Warszawa 281 
J a n u s z e w o vel P o P o w k a, 
wIeś spustoszała w kluczu sob- 
kowskhn 299 


Jal'anówpk (Jaronowek) 
niec, pow. \\1ocławek 
Jal"Osław miasto 146 
J a w o r' o w a wieś, gm. Faienty, 
pow. \\'arszawa 278-9 
J e z e w k o jezioro we wsi Jeż e _ 
w o (zob.) 324 


gm. 
63 


Wie- 


J e z i e r n I a (Jezyel'nia) jezioro Wi! 
wsi \Va r l u b i e (zob.) 323 
Je ź e w o (Jezowo) wieś i folw, 
pow. świecie 199, 323-4, 326--9 
J u t r o s z e w (Jutroszow) ,'lTieś, 
gm. Grabica, pow. Plotrk6w 112
		

/Pomorze_020_11_387_0001.djvu

			I 


K a c k (Kaczko) wieś, pow. Wejhe- 
rowo 29!)- 300 
K li C Z e w o wieś, gm. Radziej6w, 
pow. Nieszawa 19, 71 
l{ a s z c z o rek (Kaczorek) wieś, 
pow. Toruń 258 -60, 268, 272 
K a w ę c z y n (Kolaczino) wieś, gm. 
Lubotyń, pow. Koło, 31; por. 
F o n t e s 36, s. 242 
Kawęczyn (Kawieczino), być może 
wieś szlach., gm. Obrowo, pow. 
Lipno 204 
K i c k o (Kiczko) wieś i folw., pow. 
Strzelno 18 9, 34 7, 39, 43, 46, 
49 50, 52, 71 3, 79 
K I o c z o n e k, jez. we wsi K ł ó t - 
n o ( zob.) 28 
K lok w i e zob. K r u k w i C' 
K ł ó t n o (Klotno) wieś i folw., gm. 
Baruchowo, pow. Włocławek 1). 
28 9, 37, 43, 71 -4, 79 . 
K o I a n o w o wieś spustoRzała w 
kluczu sobkowskim 199 
Koło 161 
piwo 29 
Komorniki wieś i folw., gm. 
Bogusławice, pow. Piotrk6w 95-6, 
136--147, 149-53, 155 6, 159. 
162, 171 2, 175- 7 
K o m o r s k Stary i K o m o r s k 
W I e l k i (Komorsko), ob. znane 
K. Wielki i Mały, wips i folw., pow. 
Swiec!e 258, 284. 316. 321 :J, 
325- -7. 329, 331 -2 
· Koplicze 18 
Kor a b n i k i, "ieś. gm. Lęg, pow. 
Włocławek 11 -2 
KOR k a młyn w pobliżu W ł o - 
('ławka 7 
K o t, młyn w R a c i ą ż u (:70b.', 
184, 21] 
Kowal. król.. pow. Włocławek 25 
Kozlowski minerna (zob. Lagów) 
341 
Kraltów 1 4 2. 170 
K r II k w i e (Kliokwie Magnum '. 
jC'z. we wsi Jeż e w o (zob) 3'24 


I 


1 


I 


.1 


3t11 


Kruszwica 19-- 20, 72 
proboszcz 202 
pan (kasztelan) 237 (zob. 
Grabski Lukasz) 
K u c z e k młyn w R a c i ą Ż 11 
(zob.) 184, 211 


Kuk r z a, merica we wsi P o d o - 
li n (zob.) 117 
bo. u l a (Kulia) młyn w kluczu wol- 
borskim 83 4, 138, 157-9 
K u l a n, młyn wC' wsi \V i cI z e w 
(zob.) 134 
Kulzow platea in \Vo I b o r z (zob. \ 
83 
Kur e k młyn w \\" o l b o r z u 
(zob.) 84 
K u z n o c I n (Kuznoczin) wieś, gm. 
Bogllsławice, pow. Piotrków 92-;ł, 
169 


L a c k, Laczk, Lanczko. zob. L :l- 
cko 
L a g I e w n i k i zob. L a g i e w - 
nik i 
Lagow zob. Lagów 
Lang (Leng) zob. Lęg 
Lazinek (Lan2Inek) zob. Lą- 
żynek 
L a z n o w zob. L a z n ó w 
L e c h 6 wek (Llechow) wieś. gm. 
Lag6w, pow. Opat6w 340, 353 -I, 
356 


Lenczicza, Lenciciensis zob. Lęczyca 
L e n g zob. L ę g 
L i k m a n o w o, wieś Rpllstoszała 
w kluczu raciąskim 200 
L i p c z e pole wC' wsi \V i a d e r n ,
 
(zob.) 101 
L i P k a wieś, gm. Niesułk6w, pow. 
Brzeziny 126 
L i s s e k młyn na rz. Zgłowiączce 7 
L i u b i a. Si z o w zob. L u b i a s z o w 
L i u t o s l a w i c z (' zob. L u t 0- 
sław I c e 
L o m n o jez. we wsi L ę go (zob.) 21 
Lowiez zob. Lowicz
		

/Pomorze_020_11_388_0001.djvu

			362 


L u b i fi S Z O w jez. we wsi P o l i - 
ch no (zob.) 89 
L u b i e n c (Lubieniec) ob. Łebie- 
nice, wieś, pow. Lębork IX, 303--1 
Lubotyń (Lubotin), wieś i folw. 
ob. L. Majorat i L. Poduchowny, 
pow. Koło 29-30, 32, 48, 65 
dwór 32 
- klucz 14 
- sołtys 6 
Lutomiersk m-ko, pow. Łask 163 
Lutosławice wieś szlach., gm. Gra- 
biea, pow. Piotrków 105 


Ł a g i e w n i k i (Lagiewniki), wie':;, 
pow. Inowl'Ocław 199 
Ł a g o w s k a \V o l a, wles, gm. 
Łagow, pow. Opatów 339, 341, 
353, 356 
Łag6w (Lagow) moko. pow. Opa- 
t6w 339, 341-3, 356 
ecclesia 339 
- pleban 335-8, 352 
- wójtostwo 353 
Ł a z n 6 w (Laznow), wieś i fol",. 
118 20, 136, 138-47, 149 153, 
155 6, 158 9, 162, 164, 166--7, 
171. 2, 175-7 
browar 144 5 
curia 118 
factoratus 124 
klucz 148 
magister 130 
pipbania 119, 122 
urzędnik 138, 144 5, 147, 
153, 158, ]66 
?aki 139. 141, 143, H6-7, 
157, 167, 177 
Ł Q. c lt o ( Lack, Laczk, Lanczko) 
wieś i folw.. pow. Inowrocław 
207 12, 2H 7, 219, 221, 225- 0, 
228 9, 232, 239, 240 
Ł Q. k i (Lanlti) jez. Wl' wsi Łęg- 
(zob,) 21 
Ł ą ż y n e It (Lazinek, Lanzinek), 
wieś I folw., gm. Dobrzejewice, 
pow. Lipno 255 ---tj. 265, 272 


Łęczyca (Lęczicza ) 168 
burgrabia 168 
ecclesia collegiata 130--2 
scholastia (scholastlcus) 85-- 
94, 96--102, 104- -12, 11;'. 
117, 119 20, 122, 133-4 
Łęg (Lang, Leng), wieś i folw., 
pow. Włocławek 24-5, 33- .7, 
40 51, 53, 56--1, 62, 64 -8, 70, 
74, 76, 78-82 
- młyn 29 
Łowicz 45 
Ł ó d 7. (Lodzia, Łodzia) miasto 
folw. 132 3, 135, 137 -147, 
150 -3, 156 7, 159, 162, 172, 
175 6; zob. Stara Łódź 
advocatia 132 3 
- plebanus 133 


M a c i k o w o (Maciejkowo, Mol- 
cziejkow). wieś, gm. Nowogr6d. 
pow. Lipno 252-3. 260. 265, 272 
M a ć k i (Maczkowi). wieś, pow. 
Gdańsk 289, 307 8. 313 
Malbork 
- starosta 287 
M a I e n i n (MalininoJ Wles. pow. 
Tczew 282, 285 7, 307-8, 311 
- sołtys 315 
M a ł s z Y c e (Malsicze) wieś. gm: 
DobrzejewicC'. pow. Lipno 251 -
, 
272  


11 a z u r k o w a rola w kluczu wło- 
cławskim 79 
Mąk o s z y n Wles, gm. Grabica, 
pow. Piotrków 32, 106-7 
1\1 i a z g o w o (Myazgowo) wi<>ś 
spustoszała w kluczu ciC'chociń- 
ski m 265 
M i e s z c z y n (Miesczino, Myes- 
czino), wieś, pow. Tczew 282, 285, 
288, 307-12 
M i e r z ą c z k a (Myerzączka) wi.'ś 
ob. w granicach m. Łodzi ]34 -5 


ł 


.
		

/Pomorze_020_11_389_0001.djvu

			"NI i l e s z e w o (Milesewy) wieś, 
gm. Nowogród, pow. Lipno 253-4, 
262, 272 
M i ł o b ą d z (Milobandz) wieś 
folw., pow. Tczew 282. 2g6-7, 
306-12, 318 
1\1 I e c z lt o w o (Mlypćkowo, Mlecz- 
kowo), wieś, pow. Inowrocław 
195 -6, 211, 21-1. 216, 218, 220, 2
2  


M I o c h o w pole wc wsi K o m o l' - 
n i k i (zob.) 95 
M ł Y n a r s k i e pole w \Vo l b o - 
l' Z u (zob.) 85 
M ł Y n a r y (Mlinary) Wles, 
Bogusławice, pow. Piotrków 
M o c z i d I a p o I e we wsi 
l1l0rniki 95 
Modzerowo wies, gm. Lęg,pow. 
Włocławek 25 6 
sołtys 6 
M o d r z e w i e pole w folw. C z a l'- 
nocinie (zob.) 114 
M o l' g i ogrody w R a c i ą ż u (zob. ) 
183 
Morzyce gm. By toń. pow. Niesza- 
wa ]5 


gm. 
9-1 
Ko- 


Moszczenica l Mosczenicza ) rz. do- 
pływ B?ury 82, 84-5, 92 -4 
Mroga rz. dopływ Bzury 130 
l\Irożyca (Mrozicza) rz. dopływ r
. 
l\-1roga 125, 127 -8 
M II r z i n a merica we wsi B i s k u- 
P i a \V o l fi (zoh.) 115 


ł 


Nagorne pole w folw. Grabi- 
c a (zob.) 105 
N a gór z y c e (Nagorzycze), wie';;, 
gm. Golesze, pow. Piotrków 99-100 
ecdesia 98 
.- parochia 85, 94 
N a K ą c z i e c h pole w folw. 
S z c z u k w i n (zob.) 111 
N i e d ź w i e d ź las we wsi B i - 
skupia Wola (zob.) 115 
NiC'mey 165 
N i e s kor z e w (Nh:skurzew) wipś. 


. 


. 


363 


gm. Piotrków, pow. Opat6w 3
3, 
344-6 
N i e s u ł k ó \V (Nieszulkow) wieś 
folw., pow. Brzeziny 125-9, 
136 47, 150-3, 156, 159, 162-3, 
166--7, 172, 1,5--6 
davis 135, 136 
curia 129 
młynarz 129 
plebanus 125, 129 
urzędnik 142 
Nieszawa (Niesewa, Nieszewa, Nie- 
sowia) 5, 8, 12, 16, 21, 23, 33, 
188, 192, 196, 199-200, 202, 
206 7, 234-
5, 237-9, 250, 268 
dziesięcina 210, 213, 21
 
- miara 213-4. 216, 219 
N o w a \V i e Ś, wles, gm. Nowo- 
gród, pow. Lipno 254 5. 272 
N o w i n a pole we wsi \" i a d e r - 
n o (zob.) 103 
N o w o g r 6 d (Nowogrot ) wieś, 
pow. Lipno 249-50, 272 
Nowostawy (Nowe Stawy H. 
i \"1.) wieś, gm. Niesułków, pow. 
Brzeziny 128 9 


o k u n n e jez. we wsi ,,, i e n i e c 
(zob.) 8 
Oliwa 
- opat 298 
O l s z o w n i c a (Olsownicza) wieś. 
gm. B
ćkowice. pow. Opatów 335, 
348-9, 356 
O P o ki (Oppoky) wieś, może ob. 
Opoczki, pow. Inowrocław 203 -l, 
210, 213, 215, 218, 220 
O P P e n b r u c h, wieI'; pod Gdań- 
skiem 293. ł 
O r I e wieś, zapewne ob. Ol'le i Or- 
le Poduchowne, gm. Czamanin, 
pow. Nieszawa 31- 2 
młyn 32 
-- w6jt 6 
O s i e k i (Oszyeki) wieI';, pow. Le:'- 
bork IX, 302, 304
		

/Pomorze_020_11_390_0001.djvu

			3M 


Osięciny (Oszięczmy) wieś szlach., 
pow. Nieszawa 12 
O s t o w e jez. we wsi Kor a b n i - 
k i (zob.) 11 
O s t r o w jez. we wsi Jeż e w o 
(zob. ) 324 
U s t rów, łąka we wsi D z w i e r z- 
e h n o (zob.) 205 
O ś n i s z c z e w k o (Osnisczewo, 
Osznisczewo) wies, pow. Inowro- 
cław 206 7, 211, 214, 216, 218, 
220, 222 
O t ł o c z y n (Otluczino) wieś, pow. 
Toruń 191 2 
młyn 211, 230 


Pabjunice (Pabyanicze) 168 
Paniewo gm. Czamanin, pow. Nie- 
szawa 14 
p a r c h a n i e ( ParkamI' ) wieś i 
folw., pow. Inowrocław 197-19i1, 
203, 207, 209 28, 231 -232, 23,1- - 
235, 237-8, 241 4, 271 
browar 209, 229 
pleban 199 
urzędnik 219 
Pelplin 294 
- opat 315 
P e r z y ń s k a rola (wł6ka), zap. 
we wsi S kar b k o w a \V o I a 
(zob.) 37, 79 
P ę c z k o waM i p d z a las we wsi 
N i e s u ł k 6 w (zob. ) 125 
Piątek moko, pow. Lęczyca 
- piwo 163 
P i e n i ą ż k o w o (Pieniąskowo, 
Pyeniąskowo), wie!'!, pow. Gniew 
282, 284, 321, 325 
Pierwszy Lan pole w folw, 
S m a r d z e w i c e (zob. ) 98 
Pllica (Pi!cza) rz. 85, 98 102 
Piotrków 163, 183 
miara 141 
pisarz 164 
- piwo 163-5 
P i o t r 6 w wieś, gm. Pi6rkow, 
pow. Opatów 333 4, 346 -7. 356 


. 


) 


P i 6 1" k Ó w (Pierkow, Piorków) 
wies i folw., pow. Opat6w 151, 
332---4, 339 -40, 343 -4, 356 
woły 18] 
Piskrzyn wieś szlach., gm. Modli- 
borzyce, pow. Opat6w 336, 349 
Piwniczysko pole w folv!. 
L ó d ż 133 
p I e s z e w k o (Plessewko) jezioro 
we wsi Jeżewo (zob.) 324 
p I o c z i c z n e zob. P ł o c i c z n o 
P I u s k w a młyn we wsi G o d a - 
szewice (zob.) 97 
Płock (Ploczk) 5, 180 
kościół 245 
- mieszczanin 170 
- schoiastyk 153, 163 
P ł o c i c z n o (Plocziczne) jezioro 
we wsi W i e n i e c (zob. ) 8 
Poczernino ( Poczerznino ) wieś 
szlach., pow. Puck 302 
p o ć w i a r d 6 w k a (Poczwiardow- 
ka) wieś, gm. Niesułk6w, pow. 
Brzeziny 127-8 
- młynarz 174 
P o d B ę d k o w pole w folw. L a z- 
n 6 w (zob.) 119 
P o d B u k o w poie we wsi P o - 
P i e l a w y (zob.) 123 
Pod Gayem pole w foiw. Gał- 
k 6 w (zob.) 130 
p o d G o li g o w pole w folw. 
S z c z u k w i n (zob.) 111 
p o d J a n k 6 w pole we wsi P o - 
pielawy (zob.) 123 
Podlipienie pole w folw, L6d! 
(zob.) 133 
Pod Modrzewą pole w folw. 
Szczukwin (zob.) 111 
p o d o I e ( POdolin, Podolini) pole 
w Raciążu (zob.) 183-8 
P o d o I i n wieś, pow. Piotrk6w 
117 8 
P o d O l s z e w ą pole we wsi P o - 
pielawy (zob.) 123 
Podolszynie (Podolszyn ) gm. FalelI- 
ty, pow. Warszawa 281  


. 


-
		

/Pomorze_020_11_391_0001.djvu

			. 


p o d s t o ł a (Podstolla ) wIes, gm. 
Wadlew, pow. Piotrkow 107 
Pogorzeliec staw we wsi 0- 
tł o c z y n (zob.) 192 
Polchowo pow. Wejhel'Owo 301 
p o l i c h n o (Polikno) Wles, gm. 
Bogusławice, pow Piotl'k6w 88 -II 
P o m o r z a n y wieś, gm. Nowo 
gród, pow. Lipno 249, 272 
Pop i e l aw y, wleś l folw., gm. 
Laznow, pow. BI'zeziny 123--4, 
136, 138-147, 149-53, 155- 6, 
158--9, 162--3, 172, 175--7 
P o p o w k a zob. J a n u s z e w o 
p o r a z a młyn na rz. Zgłowiączce 7 
P o ręb Y poie w folw. G r a b i c a 
(zob.) 105 
P 6 ł r o l k i N o w e pole we wsi 
L a z n Ó w (zob.' 118 
P r o s z e n i e (Proschinye) wie!;, 
gm. Eogusławice. pow. Piotrków 
89- -90 
Prusy 72 
 3 
Pruszcz 292 
Przechy, wieś tej nazwy pow. Pul- 
tuslt, gm. Kozło\\'o 14 
Plozedecz, m-ko pow. \Vłocławek 65 
P r 7. y b Y s ł a w (Przibislaw) wiei! 
i folw. pow. Inowrocław 196 -7, 
209 -13, 215-26, 228 30 
urzędnik 220 
Przydziałki, pole w folw. 
Lazn6w (zob.) 119 
P I' z y m i ark i, pole naieżące ,10 
m. Lodzi (zob.) 132 
P s a r y wieś, gm. Bogusławie!', 
pow. Piotrk6w 93-4 
.. P s a r z e w o wieś koło R a c i ą ż- 
k a (zob.) 193, 211. 214, 216, 218, 
221-2, 224 
P s z i n k o (Psinko) jeziol"O \\"f' \\"
i 
War l u b i e (zob.) 323 
Puck (Puczek) 302 
arx 301 
agger 301 


Q u fi S C z I n zol> C h w a !Ol z c Z y n rj 


365 


R a c ląŻ e k ( Raczias, Racziarz, 
Racziasz) moko i folw., pow. Nie- 
szawa 5, 26, 45, 48, 53, 74, 182-8, 
190-2, 194--6, 199-200, 202- 3, 
206--7, 209 26, 228-30, 232-5, 
237-43, 258, 271 
advocatia (wójtostwo) 23:J, 
240 
browar 208 9, 223, 229 
klucznik 240 
pleban 193 
poborca (exactor) 18, 236 
starosta 214, 230. 236 
zamek 191 4, 216, 227--1<, 
233-5, 238-9 
R a c z k o w s k i mlyn we wsi 
C z a r n o c i n 113 
R a d o c z i n y zob. R e d o c i n y 
Radostowo wieś opactwa oliwskieg.). 
pow. Tczew 315-6 
R a d y s z y n o (Radyssino) jezIoro 
we wsi L ę g (zob.) 24 
Radziejów 44, 57 
Stary 15 
R a s z y n i e c (Rasziniecz) zap. 
Raszyn, wieś, gm. Falenty, pow. 
Warszawa 280- l 
.. R e d z i n i K u p n e w dzier7a- 
wie falenckiej 281 2 
Reda (Rheda) rz. 301 
R e d o c i n y (Radocziny) Wles, gm. 
Wadlew, pow. Piotrk6w 112 3 
Rok i c i n y (Roklcziny) wieś, gm. 
Laznów, pow. BI'zeziny 120 -l 
R u d a w wieś i folw. gm. Nowo- 
gród, pow. Lipno 256 7, 265, 272 
R u d n y młyn na rz. Zgłowiączce 7 
R u s o c i n y (Ruszocziny) wIe:!. 
gm. Grabica. pow. Piotrk6w 106 
Ruś 147 
- woły 183, 225 
R Y b n o, jez. we wsi L ę g 24 
R z e k i e t k a plscina we w
i 
S w o l s z o w i c e W. (zob.) 85 
S a d k 6 w (Schadkow) wieś, gm. 
G{'sice, pow. Opatów 338-9, 352 
S fi w I o w i c e zob. S z a <1 ł o w l (' ..
		

/Pomorze_020_11_392_0001.djvu

			366 


s c h a d k o w zob. S a d k 6 w 
S c h ę d e k zob. S ę d e k 
S c h o t l a n d ( Sotland ) wies w 
- 
kolie y Gdańska 290--4, 303 
S c z u k w i n zob. S z c z u k w i )) 
S ę d e k (Schędek) wieś, gm. La- 
gow, pow. Opat6w 339, 354, 336 
Sęk (Senk) młyn we wsi M a ł - 
s z y c e (zob.) 252 
Sierpc (Sieprcz) 67 
Skarbkowa Wola wieś i folw., 
gm. Osięciny, pow. Nieszawa 
12-13, 33-5, 37-42, 45, 46, 
48--53, 71--3, 77- .9, 81 2 
Skarszewy 296 
- piwo 297 
Skrajny Lan pole w folw. 
S m a r d z e w i c e (zob.) 98 
S k I' Z Y d ł o w o (Skrzidlowo) wieś, 
pow. Koscierzyna 297 
Skrzynno (Skl'zinno) m-lm, pow. 
Opoczyn 158 
S ł a w s lt o (Slawsko) wieś i folw., 
pow. Mogilno 209, 231 2, 234 
-- browar 209, 229 
S ł u g o c i c e (Slugoczicze) wieś, 
gm. Unewei, pow. Opoczno 100---1 
S ł u p n o (Slupno) jez. we wsi N 0- 
w o g ród (zob.) 249 
S m a r d z e w i c e (Szmarzewicze) 
wieś i folw., gm. Unewel, pow. 
Opoczno 98-100, 136. 147, 149 - 
53, 155--6, 159, 162, 166, 171 2, 
175-.7 
curia 98, 103-4 
- urzędnik 144-5, 147, 153 
S m o l n o (Smolin) wieś, pow. 
Puck 300, 301, 311, 313 
S o b k o w Y zob. S u b k o w Y 
S o koł o w o wieś, gm. Pęcice, pow. 
Błonie IX, 279-80 
Sosnka zap. ob. Sz6stka (zob.) 
S o t l a n d zob. S c h o t l a n d 
Spiski starosta 142 
SpI'udowo (Sprzudowo) wieś między 
Gniewem a Sobkowami, 309, 311 


S r o c k o (Sroczkie) wieś, gm. p,)- 
dolin, pow. Piotrltów 118 
Stanomin (Stanomino) pow. Ino- 
\V!'Oclaw 206 
S t a r a L ó d ź (Stara Lodzya) wieś 
i folw., graniczy z m. L6dź 13.
 
Stara Radonia I'Z. 290 
Stal'Ogard 315-6 
S t a wek jez. we wsi N o w o - 
gr ó d (zob.) 249 
S t o l z e n b e r g (Stolczemberk) 
wieś. ob. przedmieście Gdańslta 
293-4, 307-8, 312 
S t r a s z młyn we wsi Z ą b k o w a 
W o l a (zob.) 341 
S t r a s z e w o ( Sh'assewo, Straso- 
wo) wieś i folw., pow. Nieszawa 
189--90, 209 12, 214--26, 228- 
230, 240 
Stróżewo (Strozewo) gm. By toń, 
pow. Nieszawa 15 
S u b k o w Y (Sobkowy, Szobkowi) 
wieś i folw., pow. Tczew 55, 7:), 
77, 80, 227- 9, 266, 282-288, 
304 -6. 308-9. 311-4. 318-9, 
329 


browar 304, 310 
miara 305, 307 
młyn 306, 310 
sołtys 314 
zamek 3] 7 
Sulejów 166 
S w o l s z o w i c e D u ż e ( Swolis- 
sewicze Maior), wieś, gm. GoI"- 
sze, pow Piotrk6w 85--6 
S w o I s z o w i c e M a ł e ( Swolisse- 
wicze Minor), wieś, j. w. 86--7, 
169 
S z a d ł o w i c e (Sawlowicze) wieś 
i fol\\'., pow. Inowrocław 202-9, 
209-11, 216, 218-9, 224, 226, 
228-9, 238-9 
R z a t a I' p Y (Szatal-pa) wieś, pow. 
Kościerzyna 297 
S z c z u k w i n (Sczukwin) wieś 
i folw., gm. Górki, pow. Lódź
		

/Pomorze_020_11_393_0001.djvu

			111 2, 136-147, 149-53, 155-5, 
159, 162, 171, 175--7 
S z o c z o w s k i łan we wsi D ą b - 
l' 6 w k a (zob.) 126 
S z ó s t k a (Sosnka) wieś i folw., 
gm. Radziejów, pow. Nieszawa 6, 
21 3, 33--53, 64, 66--7, 71-81 
Szpital może ob. Szpetal, przedmie- 
scic Włocławka 240 
S z w i e c h młyn zob. Ś w i e c h 


Sląsk 48 
- kamień młyńslti 330 
s w i e c h ( Szwiech) młyn na ''z. 
Zgłowiączce 7, 76 
swierczynek (Szwierczynko) gm. 
Czamanin, pow. Nieszawa 14 
s:: r z e d n i Ł a n pole we wsi 
S m a r d z e w i c e ( zob. ) 98 

 l' Z e d n i e P o l e we wsi W i a - 
derne (zob.) 104 
S w I ą t n i k i wieś, gm. Bogusławi- 
CI', pow. Piotrk6w 93 
f,więty Wojciech (S. Wo- 
cziech) wieś, pow. Gdańsk 80, 28:5, 
289-90, 307-9, 312-3 


Tczew 315, 317 
T h o b u l k i pole w folw. G a ł- 
k ó w (zob. 130) 
Toruń (Thomn) 5, 45, 60, 188, 190, 
192-3, 195-7, 199-200, 202-3, 
206-7, 212, 225, 234, 237-8, 244, 
247, 249-52, 254, 256, 258 9,330 
- miara 260, 262 4 
T r z e m i e s e w k o jez. we wsi 
Jeżewo (zob.) 324 
Tuczno wieś k,'6l., pow. Inowrocław 
209 
.. T u p a d ł Y wieś w okolicy Nie- 
szawy IRaciążka 184, 194 
T u r z n o wieś, gm. Raclążek, pow. 
Nieszawa 194-5, 211, 214, 216, 
218, 220, 222, 236 
Tuszyn (Thuszm) gm. Górki, pow. 
Łódź 149 


367 


T war d a wieś, gm. 
pow. Opoczno 99 
T Y c h 6 w (Thichow) 
Czarnocin, pow. Łódź 


Zajączltów, 


wieś, gm. 
114-6 


Wad l e w (Wadliow) wieś, pow. 
Piotl'k6w 10&-9 
\V a l i o w nemus we wsi P o - 
ć w i a r d o w k a (zob.) 127 
W a n o,' z e zob. \V o n o,' z e 
War l u b ie (Wm'liub) wieś, pow. 
swiecie 322--4, 326--8 
\Varszawa (Ws,'schewa, \Varsewa) 
154, 168-70 
\V ą s z młyn w W o l b o r z u (zob) 
84 
\V ę g i e r s k (Węgiersko) wieś, gm. 
Nowogr6d, pow. Lipno 250-1, 272 
W i a d e r n o (Wyaderne) wieś i 
folw., gm. Golesze, pow. Piotrk6w 
103-4, 136, 138--47. 149-153, 
155--6, 159, 162, 171-2, 175-7 
\V i d z e \V (Widzow) wieś, gm. 
Chojny, pow. Ł6dź 134 
W i e c h a mlyn w W o l b o r z 11 
(zob.) 84 
Wiedeń 154 
\V i e n I e c (Wieniecz, Wincz, 
Wiencz), wieś l folw., pow. Wło- 
cławek 2, 8-11, 33-5, 37-53, 
57, 63, 65 6, 71-9, 81-2 
- wójtostwo 6 
Wisła (Istula) 5, 7, 24-5, 129, 137, 
184, 192--4, 259, 288 
W i s s i n k o spustoszała (zob. Wy. 
s i n) 297 
W lt o w o (Withow) wieś ł folw, 
gm. Bytoń, pow. Nieszawa 14--6, 
33-5, 37--46, 4&-52, 63, 66.-8, 
71-3, 74--82 
W ł o c ł a wek (Wloczlaw, Wlocz- 
lawek) 1-8, 12, 16, 21, 23, 26, 
2&-9, 41, 45, 70, 78, 141-2, 144, 
147, 151--2, 163, 169--70, 182--3, 
188, 190, 195, 197-9, 200, 225--6, 
229, 233, 242-3, 249, 252, 25-1, 
256, 266
		

/Pomorze_020_11_394_0001.djvu

			368 


bOI' 56 
browar 56, 69 
circulum civitati8 l 
kanonik 200 
kapituła 7, 12-3, 15, 23, 26, 
142, 193 
piwo 55, 237 
platea Pieczyrogowska 2 
platea Pistorum l 
poborca 229 
porta Kowalska 3 
psałterzyści 233, 240 
starosta 237 
wikariowie 26 
zamek 33, 43, 59 63, 65 -6. 
74, 136-7, 144 
(Wloczlaw) Stary 65 
Wo d z i ń wieś, gm. :2;eromin, pow. 
Łódź 107, 111 
Wo I a wieś spustoszała i folw. w 
kluczu lubotyńskim 31-2 
W o ł a pole w R a c i Ił ż k u (zob.) 
183-8 
\V o l a Ł a g o w B k a zob. Ł a g 6 w 
W o l a S kar b k o wazob. Skarb- 
kowa Wola 
W o l a W i e n i e c k a wieś zap. 
identyczna z wsią Woli c a (zob.! 
Wo l a Z ą b k o w a zob. Z ą b k 0- 
wola 
Wolbol'z (Wolborz, Wuolborz) m. 
i folw. 39- 40, 43, 50, 65, 71 -2, 
74, 80, 82-5, 87, 92 -3, 103, 136- - 
138, 144, 148--9, 154--5, 159, 
162 -5, 167, 169 72, 175- 7, 
182 .3 
RdvocaUa 83--4 
arx 83--5, 87, 92, 97, 100, 108, 
136, 144, 161, 164 6. 170 -1, 
173 
browar 161, 163 
capeUa (kaplica) 122, 165 
capitulum 96, 104-7 
castrum 83-4, 122 
clavis (klucz) 124, 135. 157 
coUeglata 83, 84, 113 
ronUonator 134 


curia 94 
czeladź 157 
furmani 155 
hospitale ( szpital) 
kamień (młyński) 
korzec 39. 50, 80 
mensura (miara) 


84, 136 
269 330 


125. 141, 


143, 149 
mieszczanie 148, 168 
młyn 83, 143--4. 14"7 9, 16
 
ogr6d zamkowy 162 
podstarości 142, 161. 164, 171 
pl'aepositUl a. praepositus 
4, 
85, 95.-6 
praetorium 84 
przedmieście 85 
lybak 157 
starosta 138 141, 143 fi, 
147, 170, 177, 181 
stągwie 158 
sukiennicy 148, 160 
sukno 167 
szewcy 172 
targowe 148, 157--8, 160 
vicRrłl 84 -5, 87, 92 5, 1];) 
woźny 136, 141 
- zamek zob. Rrx 
Wolborza (Volborza, Vuolbol"za) rz. 
82--5, 96, 104 
\Vo li c a wieś i folw., gm. Wi.,- 
nie c, pow. Włocławek 11, 35, 37. 
39, 42, 46, 48 -50, 52, 71-3 
\V o I s z c z a k i rola (w Falen- 
tach ) 278, 281 
\Vonorze(WanOl"ze) \vieś i folw., 
pow. Inowrocław 195, 199, 200-1. 
206, 209--26, 228--9, 231, 239 
W 9 d l n k R plBcma w \V o l b o - 
r z u (zob.) 85 
Wszach6w (Wsachow) wie.ś, 
gm. Baćkowice, pow. Opat6w 
336--7, 350, 355 
Wysin (Wisslno) wieś, pow. Ko- 
ścierzyna 296-7 
· Wysika (?) 47 
W Y s o c k i e (WIszoczkil' I jez. wC" 
wsi Chwaszczyno (zob.) 298
		

/Pomorze_020_11_395_0001.djvu

			Z a b r o d n i e pole we wsi C z a r - 
nocin (zob.) 114 
Z a D ę b e m pole we wsi K o m o r- 
n i k i (zob.) 95 
Z a d w o r z e pole w folw. L 6 d z 
(zob.) 133 
Z akr z e w o wieś, gm. LubotYI1, 
pow. Koło 6, 30-1 
Z a p a r t e jez. we wsi P i e n i ą ż- 
k o w o (zob.) 325 
Z a p ł o c i e pole we wsi C z a l" - 
nocln (zob.) 114 
Z a p ł o t n e jez. we wsi \V i a - 
derno (zob.) 103 
Z a l' o s t y jez. we wsi D z i e r z ą- 
z n a (zob.) 284 
Z a l' z ę c i n wieś, gm. Zajączków, 
pow. Opoczno 101-2 
Z a wad a jez. we wsi Wal' I u - 
b i e (zob.) 323 
Z ą b k o w o l a (Zambkowa \Vola) 
lub Zamkowa Wola, wie
, gm. 
Lag6w, pow. Opat6w 340-1, 354, 
355--6 
Z b i ł u d k a wieś, gm. GęsicI', pow. 
Opatów 337-8, 351 2, 355, 351l 


2.ł 


369 


(Zbliang) wieś, gm. Fa!- 
pow. Włocławek 13-4, 


Zbiąg 
bOl'Z, 
71-3 
Zgłowiączka (Zglowianka) rz. do- 
pływ Wisły w pow. włocław8kim 
7, 11, 32 


Złotniki zap. nieistniejąca ob. wieś 
kr6l., w d. parafii By toń , pow. 
Nieszawa 36, 39, 42-3, 46 
Złotorla, król., pow. Toruń 192 


:2; a k o w i c e wieś, gm. Bogusła- 
wicI', pow. Piotrków 132 
:2; a r n o w i c a wieś, gm. Bogusła- 
wicI', pow. Piotrk6w 88 
:2; e l a s k o młyn we wsi O r l e 
(zob.), zap. ob. :2;elazo 32 
:2; e I' n I k i wieś, gm. ModUborzyce, 
pow. Opat6w 334--5, 347, 356 
:2;ukowo wieś kośc., pow. Kartuzy 
237 
:2; Y w o c i n (:2;iwoczin) wieś, gm. 
Bogusławice, pow. Piotrk6w 96 
- advocaUa 123 


..I
		

/Pomorze_020_11_396_0001.djvu

			INDEKS OSOBOWY 
(Nie zostały objęte wykazy ludności wsi i miast biskupich; pominięto 
nazwisko biskupa Rozrażewskiego) 


Adam, aptekarz 58 
Anglik, dokt6r 12-3 


Balińscy 200 
Hegel Jan dl', kanonik, notariusz 
Rozrażewsklego 72 -3 
Bełchacki, zapewne Jakób 72-3, 
154 
Benk, mieszczanin z Radziejowa 41 
Białkiewski (kilkakl'Otnie: Białkow- 
ski), poborca klucza włocławskie- 
go 45, 55, 58, 68-70, 72-3, 2:::9 
Bielicka pani 164 
Blinowski Andrzej, kan. X XI 
Brandyss, zap. Dionizy, pobOl'ca ceł 
we Włocławku 48 
Brzeziński, zap. oficjalista, 45 
Burgrabia zamkowy w Łęczycy (na- 
zwisko nieznane) 168 
BUf'kowski, ul'Zędnik witowski 4.7, 
79 


Chlewicki pan 41, 44, 50 
Chodyński Sto ks. XXII XXIII 
Cichol"Owslti Paweł, kanonilt włoci. 
38 
Cruswiczki pan (kasztelan), zob. 
Grabski Łukasz 
Czechowski Stanisław, podstar. 
włocł. XXII 
Cziupka 165 


Dmochowski, oficjal1sta 260, 268- 
71, 2,4-5 
Dobroszołowski 47, 54, 68, 71 


Drohojowski Jan biskup włocł. 84 
Drzewieki Maciej bp wł. XXIV 
Dunin Mikołaj 168 
Działyński, zap. Paweł, starosta bo- 
brownie ki 192 


Galinowski Jerzy, sługa Rozrażew- 
skiego 41, 45, 53, 70-1, 73-7, 
79, 81 
Gałczyński Jan, kanclerz Rozra- 
żewskiego 72-3, 154, 239 
- MaJ'Cin XI-XII 
Gandkowski 47, 79 
Gomlińskl FIOI'ian star. wł. XI 
Gomloński ks. 236 
Gomolińsld Jan, kaszt. spiczymier- 
ski 141, 161--2, 164, 181 
Gomoliński Stanisław, ks. schola- 
styk płocki VIII, 142, 153, 163, 168 
Gomołka 43, 51, 53 
Górski, oficjalista 33, 36, 40, 44, 47, 
50, 53-6, 58, 64 5, 69--75, 327-8 
Goszniowski 38 
Grabski Piotr (?) 204 
Grabski Łukasz, kaszt. kruszwicki 
237 
Gumieńscy 194 
Gumiński 47 
G u m o w s kiM. 303 


HOIn hr. 303 
Humiński Maciej ks. XXII 


Jherock (Jorok, Jehrok) Jerzy, ad- 
ministrator d6br biskupich na
		

/Pomorze_020_11_397_0001.djvu

			. 


Pomorzu XXII, 48, 68, 73-4, ;6, 
142, 294, 319, 328 


Jaczkowski pan 307 
Jasiński 323 
Jerzy pan, zob. Illerock Jerzy 


237 
sługa 


Kaczkowski 
Kamieński, 
165 
Kamocki, oficjalista 154, 173 
Kanclerz lts., zob. Gałczyński Jan 
Karnkowslti Stanisław bp włocław- 
sld, od r. 1581 arcybiskup gnieź- 
nieński VII -X, XXII, 33, 38, 40, 
44, 49, 96, 135, 138, 140 -l, 144- 
145, 147- 9, 156, 158, 160, U)l 2, 
194. 225, 227 266 
Kembłowski (Kęblowski), 
Rozrażewskiego 154 
Kiełpińslti :Maciej ks. 44, 47, 51,:3'1 
Kolnćki (i Kolnczki) 260, 262 -...., 

67-IO 
Konopińsl;:i, oficjalista 36, 38, 43, 
45, 51, 55- 6, 58-9, 65. G, 69-- 
76, 212, 226 7, 263 
Kopicki 325 
KOI'ski kanonik 200 
l\:osczieska 82 
Kosczieslti (Koscieski) :Mateu.3z, 
starosta włocławslti 71, 74, 76, 78 
Kostka Krzysztof (?) woj ew. po- 
morski 296 7 
I{ozicki 58 
Krakowski wojewoda, zob. TęczYli- 
sld Jędł'zej 
KrIJsiński 240 
Kulniski, mieszczanin płocki 1,0 
Kunecki Jędł'zej, oficjalista 236. 271 


Rozmżewskiego 


sługa 


\. 


Lipnicki (L
1miczki) Jan, starosta 
niesułkowski w I. 1582-91. XII, 
XIV, XV, 48, 68. 71- 3. 149, 154, 
181, 219, 225, 240. 244. 265, 269 
Lubiatowski Andrzej 163 


!\Iarsicki pan 182 
Matias 223, 226 


371 


l\lichałowskl 45, 47 
Międzyłęski 324 
Mieliwski 323 
Mierzeński (Mierzyński, zap. omył- 
1':0'\'-0 Mierzewski), Marcjan, sta- 
rosta raciąski \",' I. 1582 - 5: XI, 
230, 236. 241 2 
MOdzelowski, urzędnik czarnocki, 
136, 168 


Niwski, oficjalista 45. 11, 227 
Nowomiejski pan (ktoryś z Rozra- 
żewskich) 79 


Opacki Zygmunt IX 
Otte (Otta) Lukasz 18ł, 193 1 


Petrikowski Stanisław, koniuszy 
Rozł'ażewskiego 78 
Piotr ks., zob. Sylwestry Piotr 
Piszinslti 316 
P l i n i u s z 301 
Podkomorzy poznański, pan podko- 
mOł'zy, zob. Rozrażewski Jan 
Fossevino Antoni, legat papieski 
134, 169 70 
Przeborowslti, być może Andrzej, 
późniejszy starosta niesułkowski 
w l. 1591-9: 271 
Pl zerembslti Jakub, lmszt. sIeradz- 
ki XXII, 142 


Radzyński, oficjalista 53, 73, 73, 
77, 80 
Rogalnis Tomasz ks. 198--9 
Rokicki (Rokyczki), UI'zędnik ra- 
ciąski 212. 220, 232, 353 
Rozraźewski 329; zob. Nowomiejski 
Rozrażewski Jan, podkomorzy po- 
znański XXII. 45, 72. 142, 232, 240, 
314 
(Nowomiejsld) :Mikołaj 209 
Ruperth ks. 42, 70 
Rusinowsld 238, 241 - 2 


S a i n t - D e n i s E. 301 
Scholastylt płocki, zob. Gomolińsld 
Stanisław 


..
		

/Pomorze_020_11_398_0001.djvu

			372 


Skmbas (?) 219, 233 
Sli:;;lawski (Slysiawski ), oficjalisl '1 
66, 229, 231, 240. 269 
Sobiński 66 
Sokołowski ks. 195 
Spiczimierski pan (kasztelan). zob 
Gomoliński Jan 
Spinek 163 
SrogocIti, oficjalista 275 
Starosta spiski, zap. Laski Olbracht 
142 
Starosta wyssogrodzki (zap. chol1zi 
o stm'ostwo wyszogl'odzkie g"1"O- 
dowe na Mazowszu) nazwisko 
nieznane 41 
Stefan Batory VII VIII, 154 
Strzałkowski, oficjalista '17, 63, .9 
Sylwestry Piotr, ks. 51, 59, 73, Su 

migielski (Szmigielski), zap. Kac'- 
per, oficjalista 45, 73. 75. 77. 80. 
146-7, 173 
Szoczewa 75, 77, 80 


Tal'l1owski 44, 210 
T;u'nowski ks. 207. 219 
T
czyński .T
dl'ZC'j, wojC'woda 
kowski 15.J. 
Tokarski Melchior nobilis 90 
Tomasz ks. (nazwisko nieznane) 
Tn:elJiatowski oficjalista 237, 
269. 211, 275 
Tulibowskl. zap. 
bl'zeski. potem 
10 


kra- 


290 


210, 


AndrzC'j: podsędf'k 
starosta raciąski 


\Vajel', EI'nest \Vejher, stamsta pu- 
cki IX, 303 4 
\Vojski dobl'zyński (nazwis]tQ nie- 
znane) 237 
Wojewoda, być może Kostka Krzy- 
sztof, 6wczesny wojewoda po- 
l110l'ski w l. 1576--1594: 296 -7 
Wolski Mikołaj, bp włocł. IX, 91 
Wolski Tomasz 206 
\,"oluczlti Feliks. szlachcic 96 
\Vysoc1[i Jelzy, proboszcz żukO\'vsl.i 


?

 
-'-" 


Zagajewski Mal'cm 206 
Stanisław 206 
Za:;:r:lewski Albel'tus, szlachcic 113 
Zakrzewski ks., zap. Stanisław, 
p6żnlejszy kanonik włocławski 28, 
236 
Zapolski pan 180 
Zdzarowski, Ul'zCdnik w Sławsku 
231 - 2 


żabińslti (Ząbinski, żabiński>. ofi- 
cjalista XXII, 140. 2. Ut. 15-t, 
158, 173, 182 
żaliński (Zalinski), zap. Macipj. 
kasztelan gdański 303 4 
żebl"Owski Baitazal', nobilis 116 
:2;emsławski 45, 48 
:i':ukowslti pmboszcz zob. "'ysocl;:i 
JpI'ZY 


.
		

/Pomorze_020_11_399_0001.djvu

			INDEl\:S RZECZOWY 


starano się ułożyć indeks jak najbardziej wyczerpujący. Pewne wąlpli- 
\\'ości nasunęły się pl'zez lo, że w indeksowanym tekście wyst
pują tn"miny 
zarówno polskie, jak i łacińskie nieraz na oznaczenie tych samych pojęć. 
Wobec tego terminy o treści niewątpliwie identyczncj umieszc:r.ono pod has- 
ł/'m polskim, dając odsyłacz od łacińskiego. Tam, gdzie nazwa łacińska możp 
zawierać treść nieco odmienną, lub posiadać warto
ć terminologiczną, w in- 
deksie zachowano oba hasła, polskie i łacińsi1.ie, łącząc je odsyłaczami. Poza 
tym stamno się powiązać odsyłaczami wszystkie hasła o zbliżonym i pokrew- 
!lym znaczeniu. 
Natomiast pominięto całkowicie stale wystt'Pujące nazwy miar i wag" 
(łaszt, korzec, ćwiertnia, metreta, mOdius, kwal'ta, beczka, kamień, funt, kopa, 
cassula, snop, manipulus, kita, garść), nazwy jednostl'k monetarnych (złoty, 
floren, grosz, grzywna, mal'ca), nazwy miesi
cy w ł'achunkach (jako daty), 
ponadto następujące, stale powtarzające się terminy: biskup (włocławski), 
dzień (o ile nie oznacza wymiaru pańszczyzny, lub tel'lninu uisz.czenla świad- 
czeń), ekspensa, klucz, pccunia, pieniądze, prowentus, summa, tydzień, wieii 
etc. Ponadto pominięto szereg haseł. nie przedstawiających żlldnej w:lrtośd 
informacyjnej. 


Abbas Pelplinensis 294 
acervus 85, 87, 92, 100-2, 104. :>, 
110--1, 114, 119, 121, 123, 127, 
133, 176, 182, 333, 337; zou. 
brogi 
achtele 314 
advocatia 84, 103, 123, 132, 233, 333; 
zob. w6jtostwo 
advocatus 82-3, 88 92, 96, 10\), 
111 3, 116-7, 121, 127-8, 132.-- 
133, 183, 190, 333--41, 347 -9, 
351, 353--5; zob. w6jt 
aedificia 84, 335 .7, 341: zob. bu- 
dowanie 
in al'ce Wolboriensl 84 
agri 344; zob. lanpi 
- advocatiales 84, 117, 126- -8 
. - dviles 85. 132 3; libel'i 84 


- deserU 197-8, 334-8 
- exUrpaU 104, 283 
- liberi 118 
- novl 96, 122 
- praediales 85, 95, 98, 101, 103-6, 
111-4, 119, 125, 127, 130, 302, 
334--6, 338 
tabernales 333 
- venditi 124 
agger 110, 301; zob. tama, grobla 
akcja ( sądowa) 168 
alvearia 86, 99, 103, 338; zob. bar- 
cie, dzienie 
nngulllae 101-2 
anseres zob. gęsi 
apes zob. pszczoły 
npiaster 99-103; conductus zob. 
bartnik 


..
		

/Pomorze_020_11_400_0001.djvu

			374 


appretiatio agrorum 334 -5, 3-11 ; 
zob. minel'nae 
aptekarz l, 58 
aquarum ductus 282 
arbores 183; alveat.Ie alias dzienie 
28-ł 
al'borum excavatio 284 
arcybiskup gnieźnieński 33, 38, 40, 
41, 49, 89, 96, 123, 135, 138, 
1-10--1, 114--5. 147--9, 156. 158. 
160, 168; zob. Kamkowski Sta- 
nisław 
nrea deserta 83, 284: zob. place 
arenda 2łO, 286, 288, 306, 323 
arfowanie 40, 307 
argula (alias niwka) 113 - i, 332-3, 
336, 349; zob. niwka 
artifices zob. rzemieśinicy 
al'tificium 83, 85, 114, 132 3 
arx Pucensis 301 
- Wolboriensis 81-5, 87 9, 92, 
94, 97, 100, 102, 105, 108 
- zob. zamelt 
asseres 108, 132; zob. deski. tarcice 
astrych 167, 233, 317, 319 
aurei 245, 259 
auripigment 235 
aUl'um 245 
auscultatlo 181, 2-1 l 
avena zob. owies 
aves datiales 108 -13, 12--1 


Bale 80: dębowe 221, 
33: sosnowe 
234 
balejka 315 
balki 3J6, 309, 313, 317 
bałwany soli 155, 161, 167. 169 
hańka rio pokostu 60 
lJarcie 191--2, 2-ł5, 297, 331: zob. 
alvearia, dzienie - 
bartnik 68, 270, 284: zob. apiaster 
barwa (dla $łużby I 165 
bawC'łn't 58 
beczka -11-2, 56, 1,3; zob. kłoda 
- miodu 24, 56. 61, 246, 326 
-- piwa --12, 54. 68, 237. 275. 297. 
315 


- soli 56, 65, 68, 315 6 
bednarz 56, 65, 67, 137. 161 -3. 
232, 236, 262, 270, 315, 32-1, 330 
bel'genium (?) 235 
bielenie (izby) 31, 
blacha 315 
blejwas 235 
błona 57, 59, 62, 166, 233, 270, 31!), 
330 
błota 11, 252 
bobry 245 
bona nobilium 209, 336, 349: regalia 
209 
bona 86, 88-9, 96, 98 103, 106 " 
110- l, 13--1, 283--4, 323--4 
bór 8, 11, 24. 5, 32, 56, 191 -3, 
205, 245, 250, 295-7, 304, 321,331 
boty 57, 62.-4, 167, 171-2. 230-1, 
238--40, 268, 270, 320, 331 
boves zob. woły 
brama 59, 234, 306. 313, 317, 319 
- miejska 3 
brasea 83, 8-1, 127. 181 2, 341; zob. 
sł6d 
- emolumenti 83, 85, 97, 124, 127. 
132, 282--3; zob. słod wymierny 
- mensUl'a 83, 132 
braseum hOl'deaceum zob. słód jęcz- 
mienny 
- h'iticeum zob. słód pszenny 
bmtnale 57, 62, 23-1. 269, 316 
braxa zob. war 
braxator zob. piwowar 
braxatorium zob.lwowar 
bm",atura 332 
hriselium 60, 317 
hrisHium 233 
brogi 26, 29. 31. 


! 5, 240 -l. 
a('C'rvi 
niemieckie 26(j 


ł 


175 6. 192 3, 
247, 266; zob. 


- po!skie 266 
browal' 3, 16. ::;5 7, 62, 63, 70, 
144--5, 159, 161, 163. 166, 20
. 


3, 229, 232 3, 246, 260-2, 
268. 282, 304. 305 7, 310, 313-1, 
319--22. 32G, 329. 331--3 


ł
		

/Pomorze_020_11_401_0001.djvu

			brzeg jeziora 323; 
- rzeki Dl wfcy 245-6; wiśiny 
184, 192--4, 259 
budowanie 7, 59-62, 192, 205, 271, 
295, 297, 317--20, 330 
- folwarkowe 12, 288 
- zamku (powinność) 7 
buk 298; zob. faginum nemus 
buksy 315, 320 
burgrabia zamkowy 168 
buty 320; zob. boty 
bydło 38, 48, 67, 137, 159, 160, 168, 
193--4, 225--6, 229, 233, 266 -8, 
283, 326, 328, 332 
byk 226 
byśki 226 


ł 


Campus 85, 94 5, 98, 103-5, 111-2, 
114, 119, 123, 130, 133, 334, 331); 
zob. pole 
canapae zob. konopie 
capella castri Wolboriensis 122, 165 
capitaneus 7: zob. starosta 
r.apitulum 'Volboriense 96, 104-7; 
zob. kapituła 
capones zob. kapłuny 
carnes alias łopatki 83-4, 341, 343 
cmpiones zob. karpie 
Cartusienses 301 
casei zob. g-omółki, sery 
castrum 2'12; zob. gród 
-- \Vo!borLnse 83- 4, 122 
ceber 57, 68 
cebratlta 67 
cebula 57, 162, 232. 238, 311 
- sinuię 162, 268. 314 
cechy 00 słod6w 56, 6S 
cegła 61, 136, 140 -1, 146- 7. 167, 
233, 271, Z31 
cena (r'1etal) 62, 166 7 
cenobl'l' 2
5 
cl'nsus zob. czynsz 
centnar szkła 4B 
cprevisia zob. piwo 
chleb l::'. 36 7, 39. 211, 275. 3;)9. 
314 5 
- hiały 1,0. 237, 240, 268 


ł 


3 
- 
:J 


chłop 238, 297 
- nowoosadzony 279, 281 
chłopiec (od stolarza) 60 
chmiei 55, 57, 58, 65, 69-71, 85-7, 
9,-100, 102--4, 158-9, 164, 
208--9, 260--1, 265,314,320,339; 
zob. lupuius 
chmielarze 265, 314, 320 
chrościna dębowa 20 
chrust 285 
clcer zob. tatarka 
cielce 267 
cIelęta 56, 58, 76, 137-8, 163, la, 
219, 226--7, 266--7, 312 
cieśia 62, 65, 77, 80, 221, 227, 237-
, 
262. 271, 306-7, 309- 10, 313, 
317-8 
ciołki 159-60, 225; przedanI' 148 
clves 82: 341--3; zob. mieszczanie 
civitas 85; por. miasto, miasteczko, 
oppidum 
clausura (jaz) 301 
clavi 3U; zob. goździe 
coloni (subditi) 8-32, 82-3, 85-- 
134, 184--207, 245--59, 276--303. 
321-5, 332--40, 343-55; zob. 
incolac, kmiecie, poddani 
concionator Wolboriensis 113, 134 
-- lenciciensIs 132 
consules 341 
culina; zob. lmchnia 
curia 94, 98, 103-5, 108-9, 111, 
113, 118-9, 123, 125, 129--30, 
132, 28 i, 303, 321, 332-3, 335 -7, 
341; zob. dwór 
- murata 282 
currus zob. w6z 
custos silvae 88, 118, 120 
cybula zob. cebula 
cyna zob. cena 
cynober zob. cenober 
czambry (czembry) 64-67 
czapnik 165 
czapki 167 
czeladź 157. 172, 212, 228, 230-1, 
235, 238, 270. 314, 316, 331: zob. 
familia 


..
		

/Pomorze_020_11_402_0001.djvu

			376 


domowa 2G6 
folwarlwwa 51, 156, 228, 267, 
326 
- zamkowa 33, 51, 65, 161. 170 
czembry zob. czambry 
czwartnik 307--9, 312 
czynsz z karczmy 10, 14, 16, 21, 
24-5, 28, 85-108, 110-8, 120-3, 
131, 134, 189 -90, 193, 195--20
, 
207-8, 244, 246-9, 251-8, 27!', 
285- 6, 290, 293-6, 298 300, 
303, 321 4, 333- 9, 341 
- miejski 1- 6, 29, 55, 83 5, 
132-3, 148, 159- 60, 183 8, 
322-3, 341-3 
- z młynów 85, 92, 97, 102, 105, 
108--9, 134, 148, 159, 184, 245, 
:151 -2, 273, 300, 303, 337, 34 t, 
343 
- z ogrodow 21, 26, 28, 32. 85, 87, 
102, 118, 123- 34, 183, 198, 202, 
207, 245, 255, 257, 276, 280--1, 
290, 294, 300 2, 322, 334, 337 
341, 347. 349 -51, 353, 355 
- z ogrodów ltarczemnych 13, 25, 
27--8, 202, 205, 250 
- od piekarza 283 
- z roił karczemnej 16, 18, 24, 195, 
200, 205, 278 
- od rybalt6w 5. 29; zob. obroczne 
- wiejski 8-32, 55, 85-118, 120 - 
135, 148, 159, 188- 208, 229, 23';, 
240, 244 59, 267, 272-30:1, 
324 -5, 332--40, 343--56 
- zob. rzemieślnicy, minl'rnR. offi- 
cina vitrearia 


Ćwieczki 59, 62; zoh. goźdzle 
ćwiertnia pass. 
- wien:chowata ( 
 I/! miary 
wierzchowa tej) 184 
- jl'denasta 282; zob. korzec 


Dachówka 60- -1, 233, 271, 318 
dachy 306, 310, 313, 317 
dań (daniny, dationes, podatki) 8 
32, 85-- l35, 188--208, 244--:'19. 


276 90, 294 304, 321 -5, 332-. 
341, 343- 54 
decima zob. dziesięcina 
oecreta 163 
dekarz 318. 9 
desIti 233, 238; Zob. asseres, tarcice 
dębina 30, 239, 298 
dębowy gajl'k 21 
dług 275 
IIni (pańszczyżniane, zaciężne) zob. 
robota 
- wolne (od robót) 16, 21, 24 
dobra kr6lewskie 218; zob. bona re- 
galia 
dojenie krów 268; zob. lu"owy 
doltt6r 72- 3 
1I0leatoes 102, 132; zob. bednarze 
ooiia 102; zob. beczki 
domy (domus) 26, 108, 1.18, 12;), 
290-3, 295, 303, 306, 313, 31n, 
318, 322 
- czeladne 235, 238 
- miejskie 1 3, 83 5, 132-3 
donice 67, 268, 315 
drew wożenie (powinność) 5, 11, 
19, 282; zob. drwa 
drgublca 57, 65 
droga wodna (powinność) 5, 129 
dr6b 341; zob. kapłuny, kUl'y, gęsi 
drwa 11, 30, 192-3, 315--6 
drzewianki 316 
drzewo 65, 77, 183, 192, 205, 221, 
234, 238, 243, 245, 260, 266, 306, 
310, 313 
drzwi 165, 319 
dubas 80 
dubiele [sztokfisze] 284 
dunice zob. donice 
durszlak 315 
dworka 33, 41, 57, 63--4, 139, 147, 
230 l, 238--9, 268, 270, 320,331 
dwornik (dWOl"Znik) 231, 239 
dw6r 26, 32, 137, 191, 196, 198, 207, 
245, 256, 262, 276--7, 280, 291, 
306, 329--30, 345, 349: zob. cuMa 
dyle 307, 310, 329 
dzban zob. zbany 


I
		

/Pomorze_020_11_403_0001.djvu

			I 
I 


dziedzina 297, 302, 331 
dzieltan ks. 239 
dzienie alias arbores alveatae 284, 
323; zob. alvearia, barcie 
dzień (festum) - Dominica 84 
- Nativitatis Domini 341; zob. 
Gody 
- Nowe Lato 47, 153, '230 
- Paschae 108, 130, 341 
- Purificationi
 Mariae 284, 302 
- Rogationum 100 
- Sancti Bartholomaei 100 
S. Fahiani et 
pbastiani 303 

wlątki 55 
S. Jacobi 130 

w. Jana 172, 238- 40 
- 
w. Krzyża 230 

w. Lucji 55, 63 

w. Małgorzaty 184 
- 
w. Marcina 8, 11-4, 16, 18- H, 
21, 23 6, 28-30, 47, 83, 188-90, 
194- 7, 199-201, 203, 207, 244, 
247, 249-56. 258, 280, 282, 284 - 
285, 289, 294, 296, 298 9, 321, 
323--5 

w. Michała 55, 63 
- S. SpiIltus 201 
Elw. Wawrzyńca 184, 237 
- Wielkiej Nocy 47, 79, 201. 214, 
226 
F.W . Wojciecha 80 
Zapustny 201, 268 
dzierżawa 32 
dziesięcina 8, 11-6, lS 21, 23 ł, 
26, 28-31, 34, 48, 56, 66, 71, 
85--102, 104--17, 119-20, 122-- 
123, 125-34, 149, 151-3, 155, 
188-91, 193-6, 198-202, 204-7, 
209--11. 213- 6. 218-22, 229, 
236, 238, 240, 245, 325, 337 -9, 
356 
dziewczę 64, 171- 2, 320, 331 
dziewka 63--4, 171-2, 238, 268, 
270, 320, 331; urzędna 230 
dzieże 57, 65, 67 --8 


l 
1 


377 


Ecclesia 82-3, 273, 284, 339; zoo. 
kościół, parochia 
- cathedralls 130 
- collegiata Lenciciensis 131-2 
Wolboriensis 82 -4, 112 


ekonom 48 
elemosina 262 
emolumentum zob. żyto wymierne, 
pszenica wymierna, sł6d wy- 
mierny 
emphyteusis 294, 302 
episcopalia ( opłaty) 320 
('qui zob. konie 
esoces 301; zob_ pstrągi 
exactor 236; zob. poborca 
t'xseminatio zoh. seminatio oraz n:'- 
zwy zbóż 
C'xtrakty 163, 168 
extranei 204; zob. ohcy 


Fabri 110, 333, 341 
fabrica in arce Wolboriensi 92 
factor 284 
factoratus 124 
faginum nemus 299 300; zob. bt.k 
familia 229, 266; zob. czeladź 
farbowanie 165 
farby 235 
faska (fasa) 65 6, 75, 146, 178, 
240, 316 
fensterkop 319 
ferrifabri 132; zob. kowale 
ferrum 340, 355; zob. żelazo 
fertones 335-6, 338--40 
festum zob. dzień 
flisy (fUśniki) 50, 53, 57, 233, 266 
flizy 319 
f1uvius zob. rzeka 
foenum zob. siano 
foluszowe 83, 85, 127, 148, 159--60 
folwark 12--16, 18-9, 21, 23---1, 
26, 29-82, 85, 135, 137--47, 
149--53, 157, 159, 162-3. 166-7, 
169--72, 175-7, 184, 188-9\), 
195-7, 199-202, 206-7, 211, 
213- 7, 220-8, 230-3, 237, 239- 
240, 251 -2, 254-6, 261 4, 266, 


..
		

/Pomorze_020_11_404_0001.djvu

			378 


274, 280 -2, 285-6, 288, 295, 
303--6, 308 9, 311, 313, 313, 
321--2, 324, 326, 329- 32; zob. 
praedium 
foralia 83, 85, 341: zob. targowe 
forenses dies 341; zob. targ 
formy do Iwścioła (tron biskupi) 
165 
fossal' 282; zob. r6w 
fructus 332; zob. owoc 
frumentum 129, 284, 336 7; por. 
nazwy zb6ż 
frymark 262, 270 
furion 170 
furnIani 155, 161, 170. 269 
fury (fory) 330 


Gaj 20- -l; zob. nemora 
gaić się 193 
gajewnilt 151, 171 
gajne 85, 105--6, 108- 12, 121, 124, 
129, 132-3, 148 
gajowI' 4, 29, 55, 159-60, 192-3, 
259-60, 268, 273, 315, 345-g, 
3;)0 1; zob. nemoralia, stam- 
mowe, wrębowe 
galll colloquiales zob. kUl'y wiecnC' 
galii datlalcs zob. kury danne 
gałki do szaf 60 
ganek 306, 339 
gardlina 35 
garncarz 61-2; zob. oleatores 
garnce (garcc ) 56. 65-8, 75, 170, 
226, 237--8, 268, 314, 316 -7 
gburzy 252 
gelu 356 
gęsi danne 74, 164, 169, 253, 260, 
276--80, 282, 323--4, 
32 
- folwarkowe 13, 48, 228, 312 
- wiecne 247 -8, 251-2, 254 -7, 
260. 273 
gmachy 163, 166--7 
Gody 63. 153, 172; zob. dzień Nativi- 
tatls Domini 
gomółki 56, 74-5. 145 6, 178 9. 
226- 7, 243, 267, 318: zob. sl'ry 
-- przedanI' 227 


gontarze 59, 62. 132, 261, 269 
gonty 57, 59, 62, 269 
gorzałczane (opłata) 341 
gorzałlta 322: zob. vinum crematum 
goście 75, 136, 139, 144-6, 312. 328 
goździe 57, 62, 234, 238, 316, 318-9, 
330, 341; zob. ćwieczki 
goździki sadzone 162 
g6ra wierzchnia (strych) 164 
grabarz 182; zob. kopacze 
grabiarka, grabienie 70, 323 
grabić 323 
granarium 3; zoh. spichrz, spichierz 
glanice 25, 318 
gmniczniki 205 
grinium 235 
grobla 205; zob. agger, tama 
groch darowny 50 
- dziesięcinny 49-50, 155-6, 220-1 
- folwarkowy 49-50, 140-1, 155 - 
136, 175, 179. 182, 220 -l, 265. 
274, 326, 329, 332--5, 337 
- kupny 49, 140, 268, 274, 31
, 319 
- mł6cenie 49-50, 175, 182. 220, 
265, 274, 313, 329 
- pożyczony 51. 182 
-- próba 49 
- przedany 80, HO, 148, 159 -6n. 
175, 180, 332 
rozchód 50 -l, 79-80. 140-1. 
175. 182, 221. 242, 265--6, 284. 
313, 329 
wysianie 50, 79-80, 140.175,221. 
265, 
13, 329, 333 l. 337 
gród łęczyc1d 168 
grodzisko 286 
.grunt 287 lil'Ó](>wsld 192: zob. bona 
regalia 
- (fundament) 307 
gumno 153, 156; 70b. holodium. hOl'- 
reum, stodoła 
guntarze zob. gont arze 


. 


) 


I 


ł 
I 


Hal. 62, 165, 319 
hakar71' 294, 310 
hak buda 290, 300 
hałun 60, 235
		

/Pomorze_020_11_405_0001.djvu

			, 


hantaby 165, 16. 
hartowanie stali 167 
herb 57, 31g 
holodium 3: zob. honeum, g.umno, 
stodoła 
hordeum zob. jęczmień 
Hornensis florenus 303 
horreum 331, 336, 338; zob. stodoła, 
holodium, gumno 
horU (hortulaniae) 3, 83-5, 102, 
108--9, 118, 129, 130, 132-4. 
257, 284, 290, 294, 302, 322, 337, 
339-40, 844; zob. ogrody 
- advocatiales 84 
- ecclesiae 84 
- praediales: 
pro canapis 85, 105. 13t>. 
133 
pro humulo 85, 339 iD 
pro olerihus 85, 93. 9'), 
101, 104 -105, 111, lU. 
119, 125, 130, 133, 332 
hortulani 26, 85- 7. 118. 123 31. 
133--4, 272. 232, 284-6, 295. 
302, 322 -3, 325, 333 -5, 337 9, 
341, 344, 346 -51, 353, 355; ZO;J. 
ogrodnicy 
hospitale Wolboriense 83 -4: zob. 
szpital 
humulus zob chmiC'l 


Incolae zob. coloni, poddani 
indych 235 
ingres bislmpi 138 
inquilini 108, 11 
 
inwentarz (stary) H, 20. 
isox ( esox) 301 
izba 59, 62, 165 -6, 23 t 5, 317. 3
0 
i'ł:dl'bka 57, 166. 2C: I. 239 


ł 


Jabłka 56 
jagły 7, 53, 56, 81, 212 
jagnifel' ( opłata) 201 
-2. 207 
jagnięta 76, 227; zoh. wełna jar3ęca 
jajca danne (czynszowe) 8-2-1. 
26-9, 73. 85--118, 120-133. 
189- 191. 194 208, 241. 219. 


379 3; 8, 260, 2.J, 2.6- 82, 332-i). 
343--54, 356 
jałowice 225--6, 267; zob. krowy 
jal'ka zob. żyto jare 
jarmark 55, 158, 18t 
jarzyna (zboże) zob. żyto jare 
jazowe (opłata) 205; zob. wodne 
jesiotr 5, 301 
jeziora 8, 11, 14, 18, 24 5, 28-30, 
32, 56, 89, 98, 115, 205, 207--8, 
239, 249--50, 252, 256-8, 260, 
268, 270-1, 273, 284, 287, 295-9, 
302, 304, 323-5, 331 
jęczmień danny 241, 274, 282-90, 
294, 304. 309 -11 
- darO\':ny 41 
- dziesięcinny 42-3, 152, 215-6 

- distributio (extradita, rozchód 
etc.) 41, 43-4, 78, 139-40, 
151 -2, 175, 181, 209, 215-6, 
241, 260, 264, 309-10, 318, 328; 
zob. brasea, słody 
folwarkowy 40-3. 56, 69-70, 73. 
139--40, 151-2, 215, 241, 26 t 
308 - 11, 326, 328, 332-3. 338 
- kupny 41, 57 -8, 65, 70, 169, 
208--9, 260 -l, 333--6, 333 
- młócenie (trituratio) 42-3, 132, 
208-9, 215, 241. 260 -l, 261. 
309--10, 32" 
- ozimy 42 
-- percepta 40 2, 78, 13g, 131 -2. 
174, 213, 241, 26-1. 320. 326, 328, 
333-6, 338- 9 
pożyczony 309 
-- pr6ba korcy 42 
- prze dany 56, 217, 236. 241, 264. 
267--8, 3a4, 310--1, 328, 332 
- wymiarny (ze młynów) 282, 309 
- n't wymłocelt 44, 78 
- wysiany n. 78, 139, 152, 215 13. 
26-1. 309. 328. 333 6. 338 
junki 226: zob. woły 


Kachle 62, 165 -6, 318 
kadzidło 53-9 
ltadzie 68, 314. 33.)
		

/Pomorze_020_11_406_0001.djvu

			380 


kalk 317 9; zob. \..apno 
ltamienie młynskle I, 170, 230, 26
, 
330; śląski 330: \volborRki 330 
kancelaria 60, 168 
kanclerz biskupi 12-3, 154, 239 
(zap. Its. Gałczyński) 
kanonik włocł. 200 
kapituła Itruszwicka 19- 20 
- włocławska 7. 12 3, 15, 23, 213, 
142, 193 
kaplica zob. capella 
kapłuny danne 8-32, 41. 43, 48, 
70--2, 82, 85-118, 120--35, 139, 
178, 180, 189 - 91, 195- 20J, 
206-8, 243-6, 249-58, 260, 
273--82, 309, 327-8, 332-9, 
343-54. 356 
kapusta 56, 67. 232, 315- 6 
kapustne siemię e'zal ne I białe 314 
kapy 315 
karasie 14, 284, 295 
karczma (niekiedy kaczma) 10. 14, 
24 --5, 28, 32, 70, 79, 85-108, 
110-123, 131. 134, 188 90, 192- - 
193, 196--202, 205, 207-8, 241, 
246 -58, 272, 279, 2f'2, 284, 286 - 
290, 293 -300, 302-3, 321-5, 
331, 333, 33;) 9, 341. 349 
karezmal'z (nieltiedy kaczmarz) lu, 
13 4, 16, 18, 21, 24-5, 27, 86 - 
94, 96-7, 99-101, 106, lOB, 
111-5, 117, 121-2, 131,190, 193, 
196-202, 205-8, 244, 246-8, 
2502, 254, 256-8, 279, 28J, 
283 -4, 286- -90, 293--9, 321 -5, 
333, 336, 339, 343--5, 347--53, 
355 
karpie 5, 91, 163, 168, 181, 284 
kasn 43, 81, 243, 264 
kipy (do sieczki) 314, 316 
kipka (roślina) 317 
klamki 62, 165, 319 
klasztor żukowski 237 
klecha 12, 238 
klej (kUj) 60, 163, 173, 235, 271 
klepy (do sieci) 269 70 
kioski 241 


klucze 59, 167, 239 
klucznik 63, 171, 240 
1[loda 58, 232, 236, 2'tO, 316, 330; 
zob. beczka 
]doda kapustna 67, 232, 315; kaiku 
317-9; miodu 192, 232, 245, 270; 
piwna 67 -8, 208-9, 232, 260-J, 
268, 270, 314 -316, 330; soli 230, 
232. 314-5; śledzi 230, 271, 31-1 
Idódka (kłótka, klotka) 65 6. 162, 
164, 169, 237 8, 240, 316: zob. 
7amek 
kmipC'ie 8 -32, 188- 207, 244 259, 

I6- 90, 294 -301, 303, 321 -;). 
331; zob. coloni, poddani 
kmiecie' kapituły lnuszwieklej 19 
kocioł (browarny) 57-8, 68, 161, 
166, 233. 269 70, 329-30 
]wło młyńskie 7--8, 24, 192, 299, 
303, 329; stępne 245; zob. stępy 
kołodzieje 65, 324, 351; zob. rotlficC's 
komeszki 58 
Iwmine]t 57, 317 
kominy 38, 165 
komornicy 324 
komory 59, 163, 166 
konie (biskupie i dworskie) 45, 47- 
48, 78, 88, 119, 141-2, 153 -4, 
168, 219--20, 225, 237, 265-6, 
275, 306, 312, 316-7, 328 
konopie 53-4, 82, 85, 119, 130, 133, 
143, 188--9, 156, 177, 179, 191, 
194 -7, 200-3, 208, 243, 265, 274 
siemię 53-4, 58, 81, 143, 156-7, 
177, 180, 183, 224, 232, 243, 266, 
329, 332 9, 352 
kopa (groszy) 194 
kopacze 36, 59, 62, 70, 74 -5, 77, 
233, 307, 310. 313, 318--9: zob. 
grabarz 
koriander [kolendra] 317 
koryto słodowe 317, 319 
korzec (naczynie) 66, 167-8, 239 
dzie.siąty 10; jedenasty 18, 24 
(por. wymłoeek) 
gambiński [gąblńsk1] 65 
- wolboTski 50, 80 


J
		

/Pomorze_020_11_407_0001.djvu

			J 


IwrL-enie do kuchni 65 6 
ItOl zenne pieniądze HO, 181 
ltosa 315; sieczenie (= Iwszeni" I 
pass. 
kostrzewa 149 
kosz 66, 68, 233. 315, 329 
koszula 320 
Iw!';delne rzeczy 58 9 
kościół 11, 39, 51. :,x :J, 81. 1(;;), 
245 
Iwtlarz 57, 161 
Iwtłowe (opłata) 134, 231, 253 
kowale 62, 66, 165, 
3 \. 239, 3-1 t 
351; zob. fenifabri 
kownata 165--6 
k07Y folw. 76, 226 8 
krata 319 
krawcy 42, 70, 165, 281 
krowne (opłata) 201-2 
krowy 56, 67, 163, 225 7. 232, 260. 
267 8, 270 
król (Batory) 154 
krupy jęczmil'nne 41, 139, 216, 30!1; 
owsiane 312; tatarczane 13C; 
zob. jagły, kasza, tłucza 
Itrusiec 343 
ltsiądz 35, 38, 275. 290. 292; zoh. 
proboszcz 
książki 167 
kubl'ł 268 
kucharka 62 3. 171, 320 
Imchal'ze 161, 2:!7 
kuchnia 60, 65, 67. 71- 3, 76. 13", 
148, 155, 158-9, 161, 164, 225-';, 
228 9, 2
7 8, 242 4. 266 -,;, 
317, 319; grodzlm 163 
kufy winne 163 
kukla (gom6łelt) 71 
kuna żelazna 161, 239, 270, 319 
kurczęta folw. 216, 219; kupnC' 329 
kury danne (czynszowe) 188--9/), 
194, 196 -7, 200, 202--8, 2H. 
253, 282- .3, 285-92. 294. -301. 
301, 309, 320. 26, 332 
- wil'cne 8-29. 72-3, 161. 189- 
198, 200- .3, 206-8, 244. 246-52. 
254 7, 260. 273. 332 


381 


kuśnierz 42, 70, 165, 2ł 7 
kwadry (w oknach) 59 
kwartalne (opłata) 343 
kwartały: Cinerum, Spiritus, Cm- 
cis. S. Luciae 231 
k"\arty włók 9, 90, 93 5. 97, 105, 
107-8, 111, 112, 1H -5. 117, 
119-22, 196, 201, 203 
kwity 275 


LabOl'es zob. robota 
lacca 235 
lacticlnia 145 6, i7'<, 193; zob. 
mleczno 
lacus zob. jeziora 
lada (do sieczki) 315 
ianei zob. agrl, mansi, włóki 
!anei advocatiales 89, 90-1, 96, 9!.". 
103, 106, 111, 113, 116 -7, 121, 
132- 3; zob. advocatla, ad,,'ocatus 
baltniczc zob. włóki 
- clviJes 82, 132, 184-8 
- deserU (impossessi) 85 93, 95 - 
97, 99-100, 102 3, 105 lO, 
113-24, 126-31, 133-4, 188 9J, 
193- 7, 200--6, 246-8, 250-3. 
255, 257, 272. 276 9. 333-8, 
3-15 
- eeclesial'um 82 -3, 273 
- ll'manol'um 272 
- Ilbl'ri 5, 83, 88-91, 93, 95, 98 -fł, 
101, 103, 105, 108, 110-5, 117-8, 
12
, 122-3, 125, 130 2. 345 
- plebanales 113, 133 
- possessi 85-13-1, 188-207, 215 - 
258, 272, 276 -81. 283, 285--90, 
29-1- 6. 29S -301. 321-5, 332- 10. 
3-13 -55 
- sculteUales 272 
- tabernales 333--9 
lanli 83--4, 132, 341; zob. rzezmcy 
lapides (molendinU 230: zob. kamlp- 
nie młyńskie 
lardum zob. sadło 
las 28, 30 l, 285, 297 .8: zob. bór. 
bona, nemus, gaj 
laterna blachowl\ 315
		

/Pomorze_020_11_408_0001.djvu

			382 


lazur 235 
legacja zob. poseist\\ o 
!egat papieski 154, 168 70 
leguminy 236, 318 
lekan,two 68 
bn
ni 247, 249-50, 257, 272 
lm - si£'mi
 54, 58, 81-2, 143, 15.
, 
163, 177, 1,9, 183, 223 -4, 232, 
266, 274, 314. 333, 338 
włokno 54, 82, 143, 156, 1,7, 179, 
183, 223 l. 232, 266, 274. 314, 

36, 213, 2H 
lerores 339-4U, 353-5 
leśny 315--6 
liber a Cl'nsu zob. agri, lanei, manFi, 
włóki 
[bm p.lpi£'l"U 
t)8 
liczone (opł:::ta) 318 !J; zob. mierne 
ligna 121, 332--6; zob. drze\\.-o 
Jimitl's !J6, 117, 130; zob. granice 
linum zob. lćn 
list wy 62 
listy 15.1; (l1oszC'nie, wożenie) 6, 11, 
20-1, 25, 27 8, 30 2, ]98; ser- 
vitium 334 6. 338- 40 
lnianI' (opłata) ] 83 
Inib;w zob. len 
llldzi(' obcy 203 
lupulus datialis 124; zob. chmil'l 


Lacha (na Wisie) 288 
łan zob. laneus, mansus, \'"łóka 
lailcuch 66 
łaszt \ tuzin) 68, 270 
-- kłód piwnych 268 
laty 307, 310, 318--9 
lawka 65 
łąki chłopskie 11, 29, 31, 115, 123, 
]91, 193. 204-5, 207-8, 229, 
249, 255--6, 259, 267. 273. 287, 
293, 298--!l. 301, 322, 344, 346-7, 
34.9, 351-2, 355 
-- folwarkowe 26, 85, 87, 92, 94-5, 
100 -2, 104 -5, 110 1, 114, 119, 
121, 123, 127, 130. 133, 247, 

8o--3, 303, 318, 321, 336 
ko«cielne (wolne) 81, 290 


- 


_. .niejskie (civilia) 84-- 5, 133 
- młyńsltie 109 
- wojto\\"skie 84, 123 
łokieć pł6tr.a 233, 314, 316 
10r'ltki 83. ł, 34], 343 
łopaty 319 
łosoś 5, 301-2 
łowisiw (I.\' jeziorzl') 298; zob. lyby 
łowy 321; zob. \'enatio 
łój 60, 62. 83, 85, 132 3, ]63, 184. 
188, 341, 343 
łuczywo 191-2 
łut (szafranu) 237 8 
łyko 68 
łyżka 63. 316 


Magister ecclesiae collpgiatae Len- 
cicicnsis 130-1 
Laznoviensis 130 
majeran 162, 317 
małdr 216 
małdrzykl 115- -6 
mansi zob. ianei, wł6ld 
civiles 4 
deserU 284 -5, 2DfI 
liberi 4; scultetiales 281, 302 
plebanalcs 302 
possessi 4, 284, 302 3, 345 
praediall's 302 3 
marchew 5" 162. 232. :'>68, 3B 
mart' 302 
marliczC' sltóry 148 
masło 56, 61. 65, 75 6, 115 6, 178. 
17£1, 226, 232. 243, 267, 318 
mastalle 169 
mąka 33, 77. 118, 150, 152. 160, 16:ł, 
241. 263, 270, 2,5, 327 
meJlicidarium 4 
l1leJlificia 112, 323-4; zob. barcie, miód 
I1wmbrany 163 
mensura zob. miara 
mercatores extranei 83: zob. kupcy 
merica 92. 103, 115, 117, 127; zoh. 
borra, bór, gaj, las. silva 
messis 122, 129, 132, 333, 336 7, 
339- 40; zob. żniwa 
I11t'FZne (opłata) 29 


I
		

/Pomorze_020_11_409_0001.djvu

			; 


J 


miara 167, 184, 318; zob. menSUl'a 
- brzezińska 149 
- bydgoska 212, 214 
- gnieźnieńska 213-4, 216 
- niesewska 213--4. 216, 219 
- piotrkowska 141 
- sobkowska 307 
toruńska 260, 262--4 
- wierzchowata zob. ćwiertnia 
- wolborska 125, 141, 143, 149 
miasteczko (Raciąż) 183-8, 218; 
zob. civitas, oppidum 
miasto (\Vłocławek) 1--6, 41, 55 
miechy 314; słodowe 316 
miedź 167, 316 
mielcarz 58, 63-4. 231, 238, 216, 
270, 320, 326, 329-31 
mielcuch 306 7, 310, 313, 329 
mierne (opłata) 319; zoh. liczone 
miernik 318, 329 
mieszczanie} 4, 44, 148, 159, 1
, 
170. 183--8, 236, 240, 258, 296; 
zob. cives, incolae civitatis, op- 
pidnni 
mieszek 329 
mięso 60-3, 66--9, 147, 163, 164, 
170, 173, 232, 237, 239--40, 243, 
267--8, 314 -5, 317-8, 330; zob. 
połeć 
mila 5, 11, 28, 32, mi\iare 302 
mineratores 340, 355 
minel'nae 340 -1, 355 
minerz 355 
ministerialis genel'alis 118, 120 
- terrestris 130 
mini um 235 
miodownik 238, 315 
miotły 316 
mi6d 21-5, 2!J, 56, 66-8, 192, 231, 
245--6, 259, 268, 270, 273, 325, 
332; zob. mellificia 
mistrz (kopacz) 62 
-- (szkolny) 35, 80 
misy 268 
mleczno 69, 145 6, 225--7, 229, 
233. 267, 326, 332; zob. lacticinia 
mleko 65, 316 


383 


młócenie zob_ nazwy zb6ż 
mł6cki 327 
młyn 7-8, 11, 24, 29, 32-3, 36, 39, 
54, 66, 76, 83--5, 87, 92, 97-9, 
101--3, 105, 108-9, 113, 125, 
127, 130, 132, 134-5, 138, 146--9, 
157--8, 166, 169, 174, 184, 192, 
195, 206, 211, 214, 228, 230--1, 
244-5, 251-2, 257, 262-3, 267, 
269-70, 273, 275-7, 280, 282, 
297, 299-300, 303-4, 306, 309- - 
310, 321, 325, 329-32, 335-7, 
341, 348 
_ na trzeciej mierze 7-8, 184, 192, 
245, 276-7, 282 
- słodowy 7, 84, 143 -4, 184, 208, 
310 
- tarciczny 24 
- wietrzny 184, 212, 221 
młynarz 7, 32, 83, 86, 97, 101, lO.:!, 
106, 109, 129, 134, 174, 184, 19-1, 
212, 221, 227, 241, 271, 280, 282, 
336, 341, 343, 349 50 
mnisi 262 
molendinator (molitor) zob. młynarz 
molendinum zob. młyn 
monasterium 333; zob. klasztor 
monitOl'ium 240 
montes 341 
morgi 258; 284, 286, 288, 290, 293 
morgowe ( opłata) 185 8 
most 8.3, 262 
mur 317 
murarz (mularz) 36. 51, 57, 60, 70, 
74-5, 77, 165, 182, 212, 216, 221, 
233, 306--7, 310, 313, 317, 319, 
331 
myszy 173 
myto 48, 58, 63--4, 67, 171 -2, 
230- l, 238 40. 268, 270, 319-- 
320, 331; zob. salarium 


Najem zob. rola najemna 
nalewki 316 
nasienie ogrodowe 57, 65 -6, 68, 162, 
232, 268. 270. 316- -7, 329 30 
naulum 183
		

/Pomorze_020_11_410_0001.djvu

			384 


nemora 125, 127, 299--300: zob. lag, 
gaj, mCl'ica 
nf'mol'alia 335- 6, 338; zob. g-ajnŁ', 
gajowe 
niewód 30, 167, 208; zob. sieci 
niwka (niwa) 113, 249, 273, 332, 
344-5; plebańska 198; zob. al- 
gula 
110hlles (advocuti) 90, 96, 103. llZ, 
116; bona nobilium 209, 336. 349: 
zob. szlachta 
nundinae 83, 341; zob. jarmark 


Obcy pochlani (ludzie) 15, 203, 206. 
281 
obdukcja 68 
obiad 170, 239, 212 
obiedne 6, 14-6, 18 32, 190-1, 
195-7, 200-5, 207, 244, 246-59, 
268, 272; zob. prandiaJ1a 
obora.3; folwarkowa 26, 168 
obręcze 58, 65, 67- 8, 163, 167 
obroczne (od rybaków) 5, 55, 19:<': 
zob. czynsz 
obroki (żywność) 79, 146, 181; ko- 
niom 142, 153- 4 
ohsequillm (hortlllanOl'um) zob. ro- 
bota 
obuli 85 
ocet 41, 69, 70, 261 
odprawa (czeladzi) 268 
officina Vltl earla 340. 354----5 
ogni sIw 317 
ogórki 162, 232, 268 
ogrodnicy 10 11, 13, 16, 18, 22, 24, 
26, 28, 31 -2, 36, 38, 40, 44, 4.7, 
51, 53, 78, 196, 198, 202-3, 207, 
245 6, 248, 255 -8, 276-7, 281 - 
282, 287, 294 5, 297, 299, 300, 
309, 316; zob. hortulani 
ogrody 183, 289, 295. 301, 324 5; 
zob. horU 
- kaczmarskie 13, 21, 25, 27-8. 
202, 205, 250; zob. horU taber- 
nales 
( warzywne) 26, 65 6, 162, 232, 
322; zob. horti pro oleribus 


okiennice 163 
okna 59, 137, 166-7, 317, 319; zoh. 
błony, szkło 
okowanie 168, 239, 315 
oleatores 341; zob. garncarz 
olej (jadalny) 53-4, 57, 81-2. 161, 
224, 232, 238, 314, 316, 329, 
- (do kościoła) 54, 58, 81 
olera 85, 91, 95, 98, 101, 104-5, lU, 
114, 119, 125, 130, 133, 332 
oliwa 58, 237 
ollae 341 
ołów (do okien) 62, 161, 166 
opat oliwski 298 
- pelpliński 315 
opiekun 10 
oppidani 132; zob_ c1ves. incolae ri- 
vitatis, mieszczanie 
oppidum 82--5, 121, 132 -3, 135. 
183, 333-6, 339, 341 3, 356; 
zob. dvitas, miasteczko, miasto 
oprawa zamku raciąskiego 233-6 
ordynacja (ordynaria staroście i cze- 
ladzi) 36, 41, 43, 47, 51, 53, 69- 
71, 79, 136, 138-9, 141, 143--5. 
147, 153, 170, 177, 212-4, 216, 
219, 221--4, 226, 230, 232, 23,}, 
242, 262--5, 270 
organista l. 59, 136, 339 
organy 59 
osdownia 306 -7 
ospa (dla bydła) 48, 137, 151, 17l, 
183, 219, 307, 309 
ostrowne ( opłata) 184 -8 
ostrów 20. 192, 194 
oś 315- 6 
ova (datialia) zob. jajca 
owce (folwarkowe) 35, 47, 58, 226 - 
227 
owies 50, 57, 75, 77- 8, 80, 138. 
161- -2, 164, 169. 233, 267-8. 
270, 320 
-- danny (daUaUs, sepny) 10, 85 - 
90, 92-118, 120. 135, 141, 153, 
] 76, 194-5, 208, 241 -2, 276 - 
290, 294, 300-2, 304. 311,321-6, 
328. 332 9, 344-53 


. 


. 


..
		

/Pomorze_020_11_411_0001.djvu

			. 


-- darowny 44 
- distributa (extradita, rozchód) 
45, 47--8, 78--9, 141--2, 153--5, 
176, 183, 219--20, 311 
-- dziesięcinny 46-7, 218-20, 356 
- folwarkowy 44-7, 78--9, 169, 
175-6, 179, 217, 219-20, 264-5, 274, 
309, 311, 320, 326, 332-3, 335-8 
- gajny (gajowy) 129, 205-8, 218 
- kupny 47, 141, 168, 181, 232, 270, 
329 
- młócenie (trituratio) 46-7, 175, 
182, 217, 264, 311, 328 
- percepta 44-7, 141, 175, 241, 275 
- pożyczony 45, 47, 219, 265, 318, 
328 
- próba 45-6 
-- przedany 176, 180, 217, 219, 236. 
242, 265, 304, 312--3, 328 
- Ul'odzaj 45 6, 152-3, 217, 264 
- wiecny ( colloquialis ) 8 24, 26 - 
29, 47, 122. 129, 188--90, 194-- 
208, 244 52, 254-7, 260, 273 
- wiecowy seu podymny 122, 125 
- wymowny 219, 265 
- wysiany 45,47, 79, 141, 176, 217, 
219-20, 232, 265, 311, 328, 333- 
335, 337- 8 
C'woc 181. 245 
ozimina 15. 18; zob. jęczmień, psze- 
nica, żyto 


Pacholęta 42. 70, 165 
)Jdkarz 270 
pakowanie mąki 270 
pakówki (heczki) 169, 270 
pałąlt 315 
panwie 237, 268, 330 l 
pani star'!. 17]-2 
pannifices 70b. sukiennicy 
pannunl zob. sukno 
papier 167, 268, 329 
parochia (ecclesia parochlalls) 8:). 
97-8, 116 
J:,artlculae descrtae (agTi) 197 8 
pas 231, 329 


2;; 


.. 


38!) 


pascua (pascuaria) zob. pastwiska 
pasternak 57, 232, 268, 314, 317 
pasturka 63 
pasturz 57, 63--4, 171-2, 230--1, 
238, 240, 268, 320 
pastwiska 12-3, 31, 88, 119, 259, 
282--3, 286--7, 293, 304, 320, 
322-3, 326, 331: najęte 322, 332 
pecora zob. bydło 
pecudes 341 
petycja 149 
piec 62, 165--6, 234-5, 315, 317,318 
- wapienny 136. 168 
pieczeń 239 
piekarczyk 65, 73 
piekarnia biskupia 36, 39, 77. 165-6, 
235 
piekarz 33, 36, 83, 138, 283 
pieniądze pass. 
pieprz 6:5, 237-9, 268 
pieprzowe (opłata) 196-7, 203-4 
pilarze 2,5 
piła (serra) 67, 108 
piotruszka 57, 162, 232 
pisa zob. groch 
pisarek 240 
pisarz 66 
- piotrkowski 16ł 
piscarium 85. 105: zob. sadz 
piscatores zob. rybacy 
piseatura 207-8, 302, 324; zob. ło- 
wisko 
pisces zob. ryby 
piscina (piscinuia, stagnum) 84 -5, 
8S, 91, 93, 98--9, 102-3, 105, 
108- 10, 113, 117--8, 125, 127-8, 
130, 134, 282, 284, 302, 333 -4, 
338; zob. sadzawka, staw 
pistores zob. piekarze 
piwnica 62, 65, 69-70, 144--5, 16], 
164, 275, 329 
piwo 11, 29, 32, 41-2, 54-8, 6], 
65. 67, 69-71, 18, 83. 127, 132. 
137, 148, 158-9, 161--4, 166. 181. 
184, 188, 192, ]D9, 202. 207 -9, 
216--7, 232, 236, 251- 3, 260-1. 
274--5, 282. 284. 289. 294, 296,
		

/Pomorze_020_11_412_0001.djvu

			386 


304, 315 6, 318, 321, 329-30, 
332-3 - 
- gdańskie 298 
- kolskie 29 
- piąŁkowsltie 163 
-- piotrkowskie 163-.-5 
- skarszewskie 296-7 
- włocławskie 55, 237 
piwowar 83, 127, 132, 162, 171, 
343-4 
- piwowarka 162--4 
place 291-2; miejsltie l - I, 55, 83; 
zob. area 
platea 1-2, 83 
pleban 8, 15, 19, 26, 29, 94, 114 li, 
122, 125, 129, 133, 193- -4. 198--9, 
286, 302 3, 325, 335 -8, 352 
plebania 119, 133, 198, 303 
plebańslm rola (agri) 19, 198, 285; 
ltaczma 10, lanei 335; zob. włóki 
plC'wy 233 
plewldło 193 
plota 315 
płótno 231, 233, 270, 314, 316, 329 
pług 67 
poborca 48, 53, 62, 154, 180, 219, 
223, 235--6, 265; zob. exacto1' 
pobór królewski 169 
l>odborowle 8, 10 
poddani 23, 46, 55, 140-1, 148, 15
), 
160, 168, 175-6, 199--200, 219. 
236, 240- 2, 265, 274-8, 280, 
282, 285, 288, 290, 306, 310-2, 
322, 327- -8; zob. coloni, kmiecie 
poddziekani, ks. 11 
lJ0dstarości 44, 142, 153, 161-2, 161, 
171, 232 
podszycie ( ubrania) 63-4 
podwodnik 154 
podwody 6, 8, 11-2, 16, 21, 23, 26, 
28, 29, 188 .91, 195-7, 199-20
, 
205-7, 244, 247, 249-52, 25
, 
256, 258, 282, 285 6, 321, 323-1); 
zob. vectura 
podwórze (zRmkowe) 161, 317 
podymne zob. owies wiecny, wiecowe 


pogorzelcy 28, 72, 235, 241 2, 30D, 
311 
[okost 60, 62, 235 
pokoj 62, 165-7 
pole (troje pole) 95, 98, 103-5, 111, 
114, 119, 123, 125, 130, 133, 183, 
204, 249, 255, 280, 282; ugorowe 
204; zob. campus 
polepse (?) 212 
połeć mięsa (połt, połtek) 60, 68, 
76--7, 147, 178-9, 228, 267, 
314--5, 317-8, 330 
pomarium zob. sad 
pons zob. most 
pontalia (opłata) 84 
popisowanie (spis) 65, 142 
poprawa (naprawa) 212, 227, 32fi. 
331 
poprąg 314 
porcus 84, 8" 92, 98, 101, 103, 113, 
125, 127, 130, 132, 134, 335-7, 
341; zob. prosięta, świnie, wie- 
prze 
porta zob. brama 
poselstwo 165, 168 
poseł papieski zob. legat 
post 57, 63, 268, 314, 316 
postaw sukna wolbor. 86, 167 
postronki 314 -5, 317 
poszywani C' ( dachu) 318 
poślad (pszenica) 174 
poświątne (rola) 19, 198, 249 
powąski 316, 329 
powrozy 68, 157, 161, 167. 269, 315, 
319, 330 
pozwy 65 
p6łdomki 83 
Jjółgarnc6wka 66 
p6łkłodki 330 
półpole 17 
p6łrolek kaczmarski 352 
półwłóczki Ipółwłókił osiadłe 5-6. 
16. 17. ID. 22 -3, 86 134, 183-8, 
192 3, 270 B1. 344 6. 34S--53 
- puste 8 10, 13, 15 18, 22- 2.1, 
27, 30 1, I
. 1,6, 95, 97, 101, 101, 
109, 111, 11 li, 117, 121--2, 127-
, 


,.. 


,
		

/Pomorze_020_11_413_0001.djvu

			134, 169, 189, 192 4, 198, 200-4, 
247-8, 254--5, 276--81, 338 
półwłócznicy 277- 8 
praczka 59 
praedium 84, 85, 87, 92, 95-6, 100, 
103 -.105, 109, 111, 113-4, 110, 
123, 125, 129--30, 133, 208--10, 
214, 229- 235, 261, 282-4, 321. 
324, 332-8; zob. folwark 
-- ex agris cmetonalibus erectum 123 
praepositura Brzesinensis 125, 127-'i 
praepositus Wolboriensis 85, 95--1) 
praetorium Wolboriense 84 
prandiaUa 88- 92, 96, 99, 103-4, 
106--7, 111, 113--4, 116--7, 121. 
122, 127-32, 333 tO. 345, 348 - 
355; zob. obiedne 
prata zob. łąki 
prawnC' rzeczy (sprawy) 180, 270 
pręty (miara) 318 
- żelazne 59 
privilegium zob. przywilej 
proboszcz 202, 237-4-1, 307 9, 312: 
zob. pleban 
proch 68, 239 
prokUl atol' 168 
promptuarium 227 
propinatio 207 8, 251
2 
prosi
ta 38, 76, 137, 216, 219, 228 
proso dziesięcinne 52. 222 
-- folwarkowe 51 3, 81, 143. 15G, 
176. 179, 183, 222. 2-12, 266, 
337.-8 
- distributa (I'xtmdita) 52-3, 81, 
143, 222--3, 242 
- próba korcy 51 -2 
- młócenie 5] 2, 176, 222 
- wy!'danil' 81. 143, 176. 222 :1, 
329, 337 -8 
protl'stacja 168 
przedmieszczanie 5, 85 
prze najmy za roboty zob. roboty 
przenajęte 
przetaki 162, 330 
przewłoki 68 
przydatki ( roli) 253 
przymiariti roli 132, 346, 349 


, 


31>7 


- żyta 305-7 
przysada 329 
przysięga wotnego 56 
przywilej biskupa 301 
- kmieci 297 
- młynarza 297, 299 
- sołtysa 20, 28, 183 
przywłoki (siec!) 270 
psałteryści 233, 240 
pstrągi 297, 299 
pszczoły 86, 284, 295, 338 
pszenica danna 282 7, 289 -90, 29.\, 
304, 307-8, 321-2, 327, 332 
- distributa (extradita) 39-40, 77, 
138-9, 150 -l, 174, 181, 2H, 
215, 241, 263, 275, 308, 327 
- dziesięcinna 39, 151, 213-4 
- folwarkowa 38---40, 77, 138, 144, 
150-1, 157, 164, 174, 180, 211, 
263, 326-7, 332, 333, 337-8 
- jara 77, 138, 150-1, 213 
- kupna 151, 167, 214, 232, 270 
- młócenie 39, 151, 327 
-- pożyczenie ( poddanym) 327 
- próba 38-9 
- sprzedaż 40, 54 5, 68, 148, 157, 
174, 180, 214 -5, 236, 241, 304, 
308, 327 
- wyczasta 181 
-- wymierna 7 8,' 11, 29, 32, 39. 
84-5, 97, 124, 138, 148, 157-60, 
192, 206, 208, 214, 263. 273, 322, 
332, 341 
- z wymłocku 40 
- wysiana 40, 77, 151, 167, 214 -:>. 
232, 270, 308, 327, 333, 337-8 
ptastwo (leśne) 297 
pudła na ćwiertnie 271 
puIll 284, 302 3: zob kurcz
ta 
puszcza 297 
pu"!:drze talerzow 268 
pytiI' 169 


Quadragesima 339--40 
quarta (włóki
 zob. kwarty 
quartus manlpulus 2S-I 5
		

/Pomorze_020_11_414_0001.djvu

			388 


Ralsgiel (?) 235 
ramy 165, 167, 233, 319 
rataje ( dworscy) 48, 80 1 
retia zob. sieci 
rękojmia 168 
robota kmieca 8, 11--4, 16, 18---21, 
23-6, 28-31, 88-9, 92, 118, 
122, 129, 131, 133, 188-97, 199--- 
203, 205 -7, 244, 246-7, 249-52, 
254, 256, 258, 276--7, 280, 282, 
284, 285, 288, 295-6, 321, 323--5, 
332-41 
- komornicza 324 
- ogrodnicza 16, 18, 22, 24, 26, 85, 
f'7, 126, 196, 198, 207, 256, 276-7, 
279--81, 333, 337, 339 
- przenajfta (labores conducU, ap- 
pretiati) 86, 90 l, 93-4, 96-7, 
99- 101, 103 -4, 106, 108--9, 
111-6, 118, 120-2, 124, 129, 
148, 160, 346, 353 
- z karczmy 18, 105 108, 131, 198 
- z młyna 7, 276 -7, 337; zob. mły- 
narze 
robotniki 51, 77 -8,' 80, 209, 227, 
261, 266, 306, 330 
roki ziemskie 163-4, 237 
rola folwarkowa zob. folwark 
- karczemna 15 6, 18, 24, 193. 
195, 200, 205, 278; zob. karczma 
- miejska l, 4 -5, 55 
- młyńska 7 
-- najemna 200, 278-82 
-- niewymierzona 297 
- plebańska 249; zoh. ro
wi:>tne 
pusta Vi, 18, 6R. 7f1. 141. 14
, 
150, 152-3, 160, 197. 199--200, 
281, 322, 346--8, 350--1, 353 
- zag-rodna 279, 281 
rota zob. koło 
rotifices 105-(;' 111, 132 4, 33:':; 
zob. kołoc1ziej!' 
J"ozgmt 282, 290 
rozsnc1a 57. 6a. lA2, 232, 2
R 
rów 307. 3 1 0, 318 
rubryka 318 
rusti ci 30 l 


rusznica 239, 345 
lybacy 51, 60-1, 63, 87, 98, 100-2, 
171, 192-3, 207-8, 233, 246, 259, 
262 
- miejscy 5, 55 
lyby 5, 7, 16, 24, 29, 32, 57, 87, 100, 
105, 161, 164, 167, 194, 205, 
207-8, 229, 232-3, 237, 239--41), 
260, 268, 288, (wolne łowienie) 
298, 301, 315--6, 333; zob. jesio- 
try, karasie, karpie, łososie, 
pstrągi, szczupaki 
rymarz 165 
rynek (plac) l 
rynki ( naczynie) 268 
l'yny (do sadzawki) 233 
rzeka 5, 7, 20, 24-5, 32, 82-7, 
92--4, 96--102, 104, 110, 127--
, 
130, 192--3, 245-6, 259, 268, 273, 
288, 297, 301, 349 
rzemienie 169 
rzemieślnicy 36, 43, 53, 59 62, 68, 
70, 75, 80, 83, 108-10, 136, 13:1, 
141, 145- -6, 177, 212, 216, 226-8, 
246 7, 266, 306, 309, 313, 330; 
por. artifices 
rzepnI' nasienie 65--6, 68, 232, UO, 
330 
rzeszoto 268, 316-7 
rze
nicy 184; zob. lani! 
lzodkiew nasienna 57, 66, 162, 317 


ł 


Sad (owocowy) 101, 125, 184, 245-6, 
259, 267 
sadło 60, 77, 146 7, 178--9, 183, 
243, 267, 314, 318 
sadz rybny 66, 164, 239--40, 316 
sadzawka 16, 24, 36, 59, 62, 167, 
233; zob_ pisclna, staw 
sala (w zamku) 59, 317, 319 
salaria 62-4, 170-3, 180, 229-31, 
319- 20, 331; zob. myto 
salmones zob. łososie 
sałata 317 
sarepta 84 
sarny 297 
sąd (sprawiedliwo"!") 1G4, Jqo 


--
		

/Pomorze_020_11_415_0001.djvu

			1 


sądki 164-5, 226, 232, 234, 268 
sąsiedzi (wspólne jeziora) 331 
sąsiedzkie ludzie (mają role w naj- 
mie) 281 
scholaris 302 
scholasticus (scholastia) Lencicien- 
sis 85--94, 96-102, 104--12, 115, 
117, 119-20, 122, 133-4; zob. 
skolastyk 
sciIindria (= dranice) 334, 339--40 
scrutum zob. proso 
scuItetia zob. sołtystwo 
8cultetus zob. sołtys, łany, włóki 
sołtyski e . 
sejm 154 
seminatio (exseminatio) 95, 98, 
103-5, 111, 114, 119, 123, 125, 
130, 133; por. nazwy zbóż 
serowe (serne) 14, 16, 18, 20-4, 
197-201, 206 
serra zob. piła 
sery 125-35, 145, 226-7, 303; zob. 
gomółki 
seVUm zob. łój 
sędzia wiejski 163 
siano 20, 26, 29, 31, 58, 66, 70, 85, 
87, 92, 101-2, 104-5, 110--1, 
114, 119, 121, 123, 127, 130, 13;1, 
191-2, 207, 224-5, 247, 266,274, 
282, 321, 323, 333 
sieci 5, 57, 82, 100, 161, 243, 269, 
270, 302, 321, 340 
sieczenie (koszenie) 240. 266, 280, 
304- 6, 325 
sieczka 175, 306, 314--5 
siekacz 163 
siekiera 193 
!':Iemienne (opłata) 343-9, 351 
siemię konopne zob. konopie 
-- lniane zob. len 
sień 317 
slUgo aestivaJis zob. żyto jare 
- emolumentum zob_ żyto wy- 
mierne 
slJigo hiemaIis zob. żyto 
silva 88, 90, 95, 108, 110, 115, 118, 
130, 283, 299, 338; zob. las, ból', 


j 
I 
ł 
J 


389 


bona, gaj, merica, nelllUS 
siodlarz 165 
8iodło 314 
sito 268, 316, 330 
skarb JMości 68, 181 2, 229, 235, 
237, 240, 269, 274, 320, 326 
sklep (zamkowy) 59, 166, 317 
skoble 62, 239, 240, 319 
skolastYk płocki 142, 153, 163; zob. 
seholasticus 
skop (mięso) 239 
skopki (naczynia) 268, 316 
skóry ( bydlęce) 56, 148, 158---60, 
227, 229, 267-8 
- marIicze 22, 148 
słoma 260 
słonina 61 
słód 7, 11, 55, 56, 65, 160, 180, 18-1, 
236, 268, 310, 319, 329 30, 356 
- gorzałczany żytni 145, 158 
- jarczRny 174, 179, 181 
- jęczmienny 41, 69-70, 139, 144 _ 
145, 158, 175, 178-9, 181, 18ł, 
264, 275, 328; kupny 144, 16P; 
obroczny 181; wymiarowy 41, 70, 
82, 144, 184, 188, 309 
- pszenny 55, 69, 138, 144, 158,164; 
obroczny 174, 178-9, 181; ku- 
piony 144; przedany 82, 144; wy- 
mierny 69, 82, 143, 158 
- wymierny 4, 145, 148, 160, 2Dtl, 
208, 341, 343 
- żytni 145, 174 
słód (miara) 56, 68 70 
sługi 136, 139, 141, 144 6, 161 2, 
166, 177, 225, 230, 239, 329 
smoła 66, 162, 316 
sołtys 6, 14, 20--1, 25, 27 8, 31, 
190-1, 195 -7, 200----6, 244, 246 n 
247, 250 60, 264, 268, 284, 286 n 
289, 294--8, 301--3, 311, 314
, 
321, 323, 327 -8, 331, 348 
sołtysowa wdowa 6, 25-6 
sołtystwo j. w. oraz 259. 294; zob. 
włóki sołtyskle 
sól 56, 65, 167, 230, 232, 243, 314-6, 
318, 329 30
		

/Pomorze_020_11_416_0001.djvu

			390 


- bocheńska 155, 161, 16" 169 
- gradowa 68, 268 
spaśne (opłata) 343 
spichlerz (spichrz) 62, 133, 137, 141, 
162, 170, 173, 180, 235, 237, 330; 
zob. granarium 
spisne (opłata) 18 
spiżarnia 41, 51, 53, 66, 71 -7, 7P, 
81-2, 135, 138--40, 143, 146, 
156, 169, 182-3, 222, 226, 2M. 
241-3, 275 
sropie 317 
stacja wymowna 219 
stagnum zob. staw 
staje (roll) 13, 20, 353 
stajnia 59, 238, 241, 266. 271, 30'(, 
310, 317 9 
stal 167 
stalnica do lady 315 
stamen panni zob. postaw sulma 
stanllllowe (opłata) 316; zob. gajn
 
starosta 36, 13, 47-8, 51, 53-4, C2, 
66, 69 -70, 136, 138-41, 143-7. 
153, 165--6, 168, 17V, 177, 181, 
209, 212- -4, 216-7, 219, 221-13, 
230-1, 235 -6, 238-40, 242,245, 
260, 262 -7, 270-1, 275 
- bobrownkki 192 
- malborski 287 
- spiski 142 
- wyszogrodzki 4-1 
starostwo inowrocławskie 236 
staw 7, 21, 102, 182, 192, 287. 289. 
296, 298- 9, 304, 306-7, 310, 313, 
316, 318, 321, 325, 331. 333. 34Q, 
350, 355; zob. stagnum 
stawne (opłata) 192, 205 
stągwie (piwne) 159, .161, 163 -4 
- wolborskie 158 
sternik 57 
sterta 224 -5, 266, 274 
stępy 7 
stodoła 26, 169, 221, 224 5. 231. 
237-8, 270, 274, 307, 310, 313, 
319: zob. holodium, horrl'um 
stolarz 60, 69. 74-5, 307; zob. te- 
szarz 


stoły 163, 165 
stożek owsa 219; zob. acervus, bróg 
strawa (pieniądze) 57, 60-1, 65-7, 
161- 4, 168, 170, 329 
- dworska (folwarkowa) 18, 22, 21, 
282, 318 
straż (stróża, powinno
ćl 11. 19i, 
198 
stróż 137, 141 
strycharz 60--1, 136, 140 l, 146 " 
167 
strzemiona 314 
studnia 268, 315 
stupelek 316 
subditi 290- -4; zob. coloni, incolae, 
kmiecie, poddani 
suburbium Wolboriense 85 
suchedni 59, 63, 171, 270 
sukiennicy wolborscy 83, 148, 159 
160 
suknie 167, 331 
sukno wolborskie 83, 167 
supellectilia 334, 336, 338 
sutores zob. szewcy 
sypień 268 
szafa 60, 165 
szafarze 265 
szaflik 316 
szafran 60, 237 -8 
szarmach 316 
szarwark 285-8, 295- -6, 323. 325 
szarwarkowe (opłata) 289-90, 293 
294, 298 -303, 323, 325 
szczukl, szczupaki 295, 301 
szczyty 330 
szewcy 83, 132, 172 
szklarze 57, 59, 62, 70, 137. 166 -7, 
307, 319 
szklenice 154, 238 
szkło 48, 166, 270; zob. vitrea 
szkoła 62 
szkuta 37- -8, 43, 51, 53, 65. 70. 73- - 
77, 80, 173, 237, 243, 275 
szkutnik 42, 70 
szlachta 12, 14, 66, 168, 206. 210, 
296, 302; zob. noblles 
szlamowanie stawu 321
		

/Pomorze_020_11_417_0001.djvu

			szlije 314--5 
szopa 318-9 
szory 165 
!	
			

/Pomorze_020_11_418_0001.djvu

			392 


war (piwa) 57, 65, 69, 71, 83, 127, 
162, 164, 208-9, 253, 260 -1,332 
warząchew 161, 316 
warzywa zob. olera 
wata 314-5, 330 
wdowy ubogie 176 
wełna 56, 227, 229; jarzęca 56 
wemborek zob. wamborek 
wiadro 67 
wiecne (opłata) 189-90, 19ł. 19:, 
199-203, 206; zob. gęsi, kury, 
owies 
wiecowe seu podymne (owies) 125 
wieka ołowiane 161 
wieprze 7, 38, 76- -7, 110, 146. 166. 
169, 192, 228, 231, 245, 267, 270. 
275, 277, 328; zob. porci, świniC' 
wieprzowe (opłata) 203 ot 
wiertel drew 192-3 
wierzchownik (sieć) 5 
wieża (zamkowa) 166, 317. 319 
wigilia (śpiewana) 566 
wikariowie 56; zob. vicarii 
- z Tuszyna 149 
-- włocławscy 26 
winR (kara) 55 
wino 58 9, 66, 162 - 3. 167, 17LI. 
237-8 
wizja 72 
wjazd 237 8, 2-11-4 
włodarz 5 6. 12, 14 7, 23 l, 32. 
55, 142, 198 -9, 23 ł. 2-18, 271. 
276, 350; zob. villicllS 
włók (do ryb) 16; 
włóki bartnicze 24 5, 2-14, 272, 323 
-- długie 30 
- dziesiątkowe 325 
- folwarkowe 8. 11-4. 16. 18. 21, 
23-4, 28-9. 31-2, 42, 189, 200. 
202, 214, 247, 252, 257, 282. 21<6. 
288, 29-1, 321, 32-1 
- w jedno pole 8 
- kaczmarskie 347-8, 350--52 
- kapituły kntszwickiej 19 
- krótkie 30 
- lemańskie 247. 219, 2;', 
- miejskie 5 6, 183 8 


-- 


niewymierzone 297 
- osiadłe 8-16, 18-31, 188-20 i, 
244--58, 276-9, 282-3, 285-90, 
2
-1-301, 321 - 5, 331, 344, 346-- 
354 
- plebańskie 8, 14, 16, 19, 23, 26, 
28-30, 189, 191, 197, 201 -2, 
204, 244, 247, 253, 282, 2S6, 283, 
296, 298--9, 321, 324-5 
-- ponajmowane 8, 32, 276, 279 
- przymiarkowe 353 
- puste 8-16, 18-31, 37, 77, 79, 
169, 188-92, 194 -8, 201-G, 
2-15- -55, 257, 276, 278-9, 286-7, 
295, 297--301. 309, 311, 322--5, 
331, 344, 346-8, 350 -2 
- sołtyskil' 6, 8, 14, 19-21, 25 --3. 
30. 189-192, 195--6, 200-5, 24ł, 
246 -7, 249-57, 276- -9, 282, 285, 
286, 288-9, 294 - 300, 321--5, 
344, 346-54 
- sztukami 12 
- wolne (włodarskie) 6, 12, 15, 1" 
23, 198, 276 
- wójtowskie 6, 29 32, 184, 276, 
353 
- zalmpne 16 
- zob. agri, lanei, łany, mansi, role 
włókno zob. konopie, len, 
wodne (opłata) 205, 207; zob. j 1- 
zowe 
woj!'woda krakowski 15-1 
-- (pomorski ?) 297 
wojski dobrzyński 237 
wojskie (opłata) 67 
wolarze (wołowcy) 57, 61, 66, l-t6-7 
wolborczyk (kamień młyński) 269 
wolne dni 16, 21, 24 
woły 45. 56 -7, 64, 67, 137, 141), 
116- 8. 150 l, 157- 8, 160. 17:\, 
175, 181 2. 219. 225 7, 307. 
315--7, 319. 328, 332, 311. 3ł
; 
wypustek 56 
- ruskie 176, 1
3, 225 
woslt 56, 5S-9 
wozy drew 5 
- siana 20, 191. 207. 282. 321 


I
		

/Pomorze_020_11_419_0001.djvu

			- żelaza 340, 343, 355 
woźnica 42, 70, 314, 319 
woźny 48, 63, 65, 79, 163-4, 16S, 
188; przysięga 56; zob. ministe- 
rialis 
- wolborski 136, 141 
wójt 10, 14, 30, 32; zob. advocatus 
wójtostwo 6, 184, 240, 353; spusto- 
szałe 6, 10; zob. advocatia, la- 
nei advocatiales, włóki wójtowskie 
wóz 65, 66, 165, 315 
- skarbny 142 
wrębowe (opłata) 245-6, 259, 268; 
zob. gajne, gajowe, stammowe 
wręgi 221, 237 
wrota 161, 238-9, 317-9 
wrotny 57, 63 
wrzeciądz 59--60, 240, 319 
wschód (schody) 62 
wsie królewslde 236; zob. bona re- 
galia 
_ spustoszałe 14, 199-200, 287, 
297, 299, 302-3, 322; zob. dzie- 
dzina 
-- trzymane do żywota 303 
_ kupnym obyczajem 303 
wychowanie (żywność) 44, 50, 53, 
80, 140, 142, 145, 147, 177, 228, 
262-3, 266-7, 306, 313-4, 317, 
329, 332 
wyethsczi (s) 296 
wyka 140, 153, 174 -6, 181, 183 
wymiar z młyna zob. pszenica wy- 
miC'rna, słody wymierne, żyto 
wymierne 
w
'''nłocck ogrodniczy 10, 13, 18, 
2, 
24, 38, 40, 44, 47, 51. 53, 78,282 
wysiew zob. sC'minatio 


Zaciąg zob. roboty 
zagony 8, 10- l, 15, 20, 26 
zagrodnicy 276, 278-81, 303, 331 
zameczelt 297 
zamek bobrownic1d 192 
- pucki 301 
_ raciąski 191- 4, 221, 223, 227-8, 
230, 233 6, 238-9 


3
3 


- sobkowski 306, 313, 316-9 
__ włocławski 5, 7, 11, 33, 43, 51, 
56-7, 59--63, 65--6, 78 
_ wolborski 83, 85, 87-9, 92, 91, 
97, 100, 102, 105,108,136-7, 144-n, 
161, 164-6, 170-1, 173, 182 
-- (kłódka) 60, 65, 162, 167, 239 
z.apłata 231; zob. myto, salarium 
zawiasy 59, 240 
zbany 146; lutomielskie 163 
zboże 129, 160, 232, 235 6, 239 -40, 
284, 318 
- danne 313 
-- folwarkowe 304, 313 
- sprzedane (do Gdańska) 160, 226 
227, 229, 313 
- wożenie (powinność) 8, 11--2, 
16, 21, 23, 26, 28; zob. podwody, 
vectura 
- zob. nazwy poszczególnych zbóż 
zdrój 310 
zdun 165 6, 234--5, 315, 318 
zgrzebie (płótno) 316 
zima (łowienie ryb) 2J7 
zimowanie wołów 332; zob. woły 
zioła (uprawne) 232 
zrzebie 302-3 
zwierz (leśny) 297 aki (uczniowie) 51, 80; łaznowsklc 
136, 139, 141, 143, 146--7, lA7, 
167, 177 
(do jeziora) 268, 271 
żelazo 59, 234, 244, 268, 270, 320, 
343, 355 
zmwa 8, 12, 16, 20-1, 23, 212, 
322-5; zob. messis 
żuraw (studzienny) 315 
żurawie 41, 48, 70, 82 
:2:ydzi 154 
żynarze 241--2 
żyto 11, 24, 77, 80, 170, 173 
_ danne (sepnI') 254, 260, 262, 2.3. 
282-90, 294, 304, 306-7 
- dziesIęcinne 35
, 210-1; zob. 
decima, dziesięcina 
-- folwarkowe 32-8, 135 -7, 149-
		

/Pomorze_020_11_420_0001.djvu

			394 


150, 210--3, 240-1, 261-3, 2i4, 
285, 304-7, 320, 326-7, 333-8 
- jare 15: 18, 33, 35-7, 43, 137-8, 
151, 162, 174, 181, 213, 262-3, 
274-5, 280, 333--5, 337-8 
- kupne 33, 149--50, 167, 314 
- pożyczone 38, 240, 327 
- pr6ba z kopy 34--5 
-- przedane 38, 55, 150, 173, 181), 
211-3, 236, 262, 267-8, 304,307 
- do Gdańska 37-8, 56, 80, 
150, 173--4, 179, 212, 235, 263, 
307, 316, 327 


-- rozchód 33, 36-8, 71, 135-7, 
150, 173-4, 211-3, 241, 262, 
284, 306--7, 314, 318-9, 327 
- sieczone (koszone) 240, 304--6 
- wymierne 7-8, 11, 24, 29, 32-3, 
36, 54, 84--5, 87, 97-9, 101--4, 
113--4, 118, 124--5, 127-30, 
132-3, 135, 137-8, 149, 174,184, 
188, 192, 206, 208, 211, 246, 262, 
2.3, 276-7, 280-3, 306, 322, 
325, 332, 341, 348 
- wysiane 33---4, 37, 137, 150, 167, 
210-1, 213, 262-3, 280, 306, 
327, 333--5, 337-8 


Biblioteka Główna UMK 


I lłłlłł IIIII łłlll łł\\\ łłlll łłlll Ilłłl 1111\11\11 1\\\1 1\11\ I'
:: lłł\ lłł! 


300002505287 


.' 


t.IW2fŚ) 


"-
		

/Pomorze_020_11_421_0001.djvu

			20 C z a p l e w s kiP. (Ed.), Annales MonasterU Olivensis 
, 
Ord. Cist. aetate posteriores. Philippi Adler Prioris annales 
MonasterU Olivensis ab a. 1549-1621, s. VII+250. - An- 
nales... quatuor diversorum autorum ab a. 1626-1656, 
s. 251-346. - Annales '" annorum 1733-1740 scripti et 
collecti per fmtrem Yvonem Roweder professum et priorem 
oUvensem et provinciae secretarium, s. 347--672. Toruń 1917 zł 30,- 
21 Tync S. (Ed.), Najdawniejsze ustawy gimnazjum toruń- 
skiego, s. XIV + 166. Toruń 1925 . zł 3,6u 
22 M ań k o w s k i A. (Ed.), Inwentarz dóbr biskupstwa cheł- 
mińskiego z r. 1614 z uwzględnieniem późniejszych do r. 
1759 inwentarzy, s. VI+164. Toruń 1927 zł 4,.50 
23 M a ń k o w s k i A. (Ed.), Inwentarze dóbr kapituły kate- 
dralnej chełmińskiej z XVII i XVIII wieku, s. VI+H3. To-  zł 4
 


G 6 l' S ki K. (Ed.), Formularz Jerzego pisarza grodzkiego 
krakowskiego ok. 1399-14.15, s. XXVI'rI+l06. Toruń 1950. zł 18,- 
:2; Y t k o w I c z L. (Ed.), Inwentarz d6br stołowych biskup- 
stwa włocławskiego 1598, s. IX+252. Toruń 1950 zł 24,- 


24 


Mańkowskł A. (Ed.), Constitutiones synodales necnon 
ord.inationes dioecesis Culmensis. Pars I a saec. XV usque 
ad XVII, s. 289. Toruń 1929 . 
M ań k o w s k i A. (Ed.), Llber mortuorum monasteril Co- 
ronoviensis O. Cist., s. 185. Toruń 1931 . 
S t a s z e w s kiJ. (Ed.), 
ródła wojskowe do dziej6w Po- 
morza w czasach księstwa warszawskiego. Część I. Zaję- 
cle Pomorza 1806-1807, s. IX+436. Toruń 19.3 
nIe wyszedł z druku. 
P a n s k e P. (Ed.), Documenta capitaneatuB Slochovien- 
sis (1471-1770), s. XVI+239. Toruń 1935 
K a c z m a l' c z Y k K. (Ed.), Liber scabinorum veteris civl- 
tatis thoruniensis 1363-1428, s. IXt 516. Toruń 1936 
Czaplewski P. (Ed.), Korespodencja Hieronima Roz- 
rażewsldego, t. I 1567 - 2. VII. 1582, s. XXXIX + 515. 
Toruń 1937, t. II, 2. VII 1582-1600, s. LXII +635. Toruń 1939 il 
P a c z k o w s kiJ. (Ed.). Opis królewszczyzn w woje- 
w6dztwach chełmińskim, pomorskim 1 malborskim w roku 
1664. Słowem wstępnym i .skorowidzami opatrzył Mańkow- 
ski A., s. 535. Toruń 1938 
K o c z Y L. (Ed.), Księga Theudenkusa, s. XXXV + 398. 
Toruń 1938 
G6rski K. (Ed.), Inwentarz Aktów Sejmikowych Prus 
Królewsklch (160()--1764) (cz. I I II) razem. s. 495, Toruń 
1950 razem 


25 


26 


27 
28 


. 


29 


30--31 


32 


33 


.' 


34 


35 


36 


\ 


zł 6,- 


zł 4,50 


zł 15,- 


zł 15,- 


zł 21,- 


zł 45,- 


Wyczerp. 


zł 30,-- 


zł 45,- 


,