/Pomorze_020_10_001_0001.djvu

			. O.., 
35136 
"I 


TOWARZYSTWO NAUKOWE W TORUNIU 
FONTES 36 


INW'ENT ARZ DÓBR STOŁOWYCH 
BISKUPSTWA WŁOCŁAWSKIEGO 


WYDĄł. 


LEONID ZYTKOWICZ 


TORUŃ 1950 
NAKŁADEM TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TOR UNIU 
Z ZASIŁKU MINISTERSTWA SZKOŁ WyZSZYCH I NAUKI 


- 


.......
		

/Pomorze_020_10_002_0001.djvu

			, 
\ 
-
		

/Pomorze_020_10_003_0001.djvu

			INWENTARZ D6BR STOŁOWYCH 
BISKUPSTWA WŁOCŁAWSKI EGO
		

/Pomorze_020_10_004_0001.djvu

			TO\X'ARZYSTWO NAUKOWE W TORUNIU 
FONTES 86 


INWENTARZ DÓBR STOŁOWYCH 
BISKUPSTWA WŁOCŁAWSKIEGO 


i 


WTDAŁ 


LEONID ZYTKOWICZ  


.
 


TORUl'J 1950 
NAKŁADEM TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU 
Z ZASIŁKU MINISTERSTWA SZKÓŁ WyZSZYCH l NAUKI
		

/Pomorze_020_10_005_0001.djvu

			{) 


D- J;C (łf OCIETAS SCIENTIARUM TORUNENS[
 
FONTES Sb 


REVISIO BONORUM 
EPISCOP A TUS WLADISLA VIENSIS 


FACTA A. 1598 


EOIDIT 


LEONID ZYTKOWICZ 


TORU NIl 1950 
SUMPTlBUS SOCIETATIS SClENTlARUM TORUNENSlS 
.AUXILIIS MINISTERII SCHOLARUM SUPERIORUM ET SC[ENTIARUM
		

/Pomorze_020_10_006_0001.djvu

			04135'" \f>l 
(U.Iv/U5YH 
::::.!jOR\ 


- 
iti 


l 
ł 


- 


Torun 19
O 
N.kl.d. blO - !-orm." 70 x 100 - KI..a papi<"" ollse,owy kI. V - G..m.,ura: 90 
D.la rozpoczęcia: 12. b. lQ
O - Da,a wykonania: b. 2. 19'1 


t; - I - 109'11 - Państwowe Toruń
kle Zakłady GrafIczne - Toruń. Rablańska 15117 - I
'I:- 


.
		

/Pomorze_020_10_007_0001.djvu

			TRESC 


Przedmowa 


Revisio bonorum episcopatus Wladislaviensis f1łcta a. ]598 _ 
Clavis Wladis]aviensis 


CIa vis Lubotinensis 
CIa vis Cziechocinensis . 
CI8'Vis Racziaznensis 
Clavis Wolboriensis 


CIa vis Laznoviensis 
Clavis Smarzevicensis 
- Clavis Grabicensis . 


Clavis Czarnocinensis 


Clavis Niesułkoviensis 
Clavis Sobcoviensis 


CIa vis Komorscensis 
Clavis PierkoviE!nsis 


Statia wymowna starosty wolborskiego 
Indeks rzeczo
 . 
Indeks geograficzny 


ł 


I 
I 


. 


- 


I-IX 
l ., 
40j 
64 
92 
112 
124 
133 


147 


156 
170 
190 
200 
222- 
225 


237
		

/Pomorze_020_10_008_0001.djvu

			- 


L 


-
		

/Pomorze_020_10_009_0001.djvu

			PRZEDl\IOW A 


Rękopis, stanowiący podstawę wydania niniejszego inwentarza, znajduje 
!>ię w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku '. Jak świadczy notatka współ- 
czesna na odwrocie karty tytułowej, jest on odpisem rewizji poszczególnych 
k!uczów majątków biskupich, sporządzonych przez następujących komisarzy: 
Istae revisiones bonorum episcopalium scriptae sunt ex dominorum com- 
missariorum exemplaribus, nuno penitus verbo addito, omisso vel immutato: 
davis Vladislaviensis revisa per dnos Mathiam Karski et Paulum Garlinski _ 
fol. l; davis Racziąznensis revisa per dnum Franciscum Łączki, archidiaconum 
Pomeraniae - fol. 71; davis Czechoczinensis revisa per dnos Mathiam Karski 
et Paulum Garlinski - fol. 47; davis Komorscensis per dnos StanislaUln 
Zakrzewski et Balthasarum Miaskowski - fol. 186; davis Sobcoviensis 
per dnos .l\Iathiam Karski et Stanislaum Smigielski - fol. 161; davis Wol- 
boriensis, Laznoviensis, Smarzevicensis, Czarnoczinensis, Grabicensis, Niesul- 
koviensis per dnos Mathiam Karski et Nicolaum Brzezinski _ fol. 97, 114, 
123, 131, 143, 149; davis Pierkoviensis per dnum Paulum Garlinski _ fol. 197. 
Pozatem okoliczności bliższych sporządzenia inwentarza nie udało się usta- 
lić. Rękopis nasz możemy uważać za pierwotny czystopis rewizji. Pisany cały 
jedną ręką, pismem starannym, rzadko tylko nasuwa wątpliwości w odczyty- 
waniu - jeśli nie liczyć dość częstych abrewiatur, czasami utrudniających 
odtworzenie właściwych końcówek, zważywszy zwłaszcza nie zawsze poprawną 
składnię zdań. Tekst właściwego inwentarza obejmuje 215 kart foliowanych, 
formatu 31X20 cm, prócz karty tytułowej. Karta 216 zawiera: Statia wy_ 
mowna starosty wolborskiego - inną pisaną ręką; przedrukowujemy ją na 
końcu inwentarza. 
Stan zachowania rękopisu dobry, jedynie szereg kart podklejunych u dołu. 
If'kst na ogół nieuszkodzony. Wprawdzie brak karty 185 (są ślady wydarcia) 
po opisie klucza Sobkowskiego, a przed kluczem Komorskim _ widocznie 


1 Na wewnętrznej stronie oprawy rękopis jest oznaczony Nr 141, zapewne OJrzeII 
ks. S. C b o d y ń 8 k i e g o. Pod t)'J11Że Nr. wymieniony w ElenchlL' librorum qui in archivo 
crJpituli cathedrae Wladislaviensis reperiuntur - Monumenta Historica dioeceseos WIs- 
diFIaviensis, z. XXIX 8. 129.
		

/Pomorze_020_10_010_0001.djvu

			VI 


tedy nie b}ła zapisana, gdyż nic nie wskazuje na lukę w tekście. Również nie 
zapisane są karty: 46 - zapewne miała zawierać sumariusz dochodów klucza 
Lubotyńskiego, oraz k. 196 - między kluczem Komorskim a Pierkowskim. 
Wolne są odwrotne strony kart 130 i 183 - widocznie dlatego , że opisy 
kIuczów zaczynają się zwykle od nowej karty. Ponadto w opisach kluczów: 
Włocławskiego, Lubotyńskiego, Ciechocińskiego , Sobkowskiego, Komorskiego 
- po opisach poszczególnych wsi zostawiono zwykle wolne miejsca - od 
kilku wierszy do przeszło % strony nieraz; być może, iż są to miejsca pozosta- 
wione dla uzupełnień. Inne luki i przerwy tekstu zaznacz}"liśmy w przypisach. 
Karta t}tułowa zawiera kaligrafowany dużymi literami tytuł: Revisio bo- 
norum episcopatus Wladislaviensis facta a. 1598. Pod tym inną ręką: Ex 
libris VenerabiIis Capituli Vladislaviensis. U dołu rysunek herbu Doliwa Roz- 
rażewskich, po którego obu stronach inicjały: H. R. E. W. E. P.; rozwiązanie 
nie nasuwa trudności: Hieronimus Rozrażewski, episcopus Wladislaviensis 
f't Pomeraniae. 
Oprawa rękopisu jest późniejsza, zapewne z pierwszej połowy XVII w.. 
tekturowa, w bronzowej skórze, z wytłoczonym napisem: Revisio bonorum 
episcopatus Wladislaviensis; na środku wytłoczony wizerunek Matki Boskiej. 
siedzącej na księżycu , nad którą dwaj aniołowie trzymają koronę Z. Tylna 
strona oprawy (uszkodzona przez robaki) I opatrzona tymże rysunkiem , co 
i karta tytułowa, wytłoczonym w skórze, z napisem w otoku: Hieronimus comes 
a Rozdrażew, Dei gratia episcopus Wladislaviensis et Pomeraniae. Z pierwotnie 
czterech rzemyków do zawiązywania oprawy ocalał jeden. 
Zapewne przy okazji sporządzenia opisanej tu oprawy przed kartą tytu- 
łową dodano 5 a na końcu 23 karty nowe. Papier ten jest znacznie cieńszy od 
tego, na którym spisano inwentarz, i inne posiada znaki wodne; pierwszf' 
5 kart nie są foliowane , natomiast 9, idących bezpośrednio po tekście inwen- 
tarza, opatrzono liczbami 217 do 226 (219 brak); dalszych 14 nie są 
numerowane. Karty na początku rękopisu (przed tytułową) są niezapisane. 
jak również i k. 217; k. 218 i 220 zawierają inwentarz wsi Wyszyni , Skrzyd- 
łowej i Satarpy z r. 1601, inną. późniejszą, dopisany ręką; k. 221 do 225 
zawierają: Copia roboraty prziwileju daniny na tejże wsi z ksiąg lubelskich 
trybunalskich z dn. 18. XII. 1601, wystawionego przez biskupa Jana Tarnow- 
skiego; k. 226 i trzy następne , niefoliowane - Index contentorum in hoc 
volumine, obejmujący wykaz wsi w tym porządku. jak są opisanE' w inwentarzu, 
z podaniem liczby arkusza przy każdej 3. 


· Por.: M o r a w s k i M., Materialy do dziejów m. Łodz;, Rocznik Łódzki 11, 17. 
I Jak podaje ks. M. M o r a w s ki, index ten został sporządzony na początku XIX w. 
przez ks. Cynkę. - j. w. 


}
		

/Pomorze_020_10_011_0001.djvu

			VII 


Oprócz omowlOnego tu rękopisu w tymże archiwum znajduje się pod 
Nr 140 jego kopia późniejsza, zatytułowana: Revisio bonorum episcopatus 
Wladislaviensis facta anno Domini 1598 sub iłłustrissimo et reverendissimo 
domino Hieronimo Rozrażewski, episcopo Vladislaviensi et Pomeraniae. 
Została ona sporządzona za biskupa Krzysztofa Szembeka, jak informuje notat- 
ka , idąca tuż za tytułem: pro usu privato iłłustrissimi et reverendissimi domini 
Christofori Antonii a Słupow Szembek episcopi Vladislaviensis et Pomeraniae , 
ex actis capitularibus copiavit iłłustris et reverendus Sienicki, canonicus 
Crusviciensis, secretarius capituIi VJadislaviensis -. Układ i kolejność opisów 
wsi i kluczów te same , co w oryginale; pismo mniej staranne; stan rękopisu 
dobrYI stron 369, oprawa z XIX w. Na końcu dodane !>ą: Ordynacja respektem 
roI w kluczu wolborskim biskupa Rozrażewskiego z r. 1!187; Decretum Reve- 
rendissimi contra scultetos, qui scultetias suas in plures partes diviserunt 
z r. 1588 tegoż biskupa, oraz kilka innych aktów z tegoż czasu. przy nazwach 
niektórych wsi znajdujemy notatki, dotyczące ich późniejszych losów. np. semi- 
narii, gratia [episcopiJ i in. 


Niniejszy inwentarz dóbr biskupstwa włocławskiego me jest pierwszym 
opublikowanym. Najstarszy ze znanych dotąd, z r. 1534, ogłosił U I a n o w s k i 
w Archiwum Komisji Historycznej PAU, t. X, Kraków 1916; fragmenty kilku 
innych można znaleźć w różnych zesz}tach M o n u m e n t a h i s t o r i c a 
d i o e c e s e o s W l a d i s I a v i e n s i s, zesz. I - .xXIV, Wladislaviae 1881 
- 1910. - Jest on jednym z szeregu im
entarzy tych dóbr z w. XVI - XVIII. 
jakie się dotychczas dochowały. Zasługują one na wydanie ze 
zględów nastę- 
pujących: 
l. Dotychczas nie były One uwzględniane przez badaczy, a nawet, zdaje 
.ię, b}ły całkowicie nieznane (naturalnie prócz wymienionych wyżej jako już 
ogłoszonych). 
2. Obejmują dobra rozrzucone na rozległej przestrzeni, od okolic Sando- 
mierza do Gdańska, przeważnie w okolicach nad
iślańskich; załączone do 
niektórych z nich regestra Jrumentorum zawierają również dane do handlu 
zbożem, jego spławu do Gdańska, konsumpcji miejscowej etc. 
3. Inwentarze te zawierają imienne wykazy ludności wiejskiej i miejskiej, 
zamieszkującej te dobra, opisy jej stanu gospodarczego, a przede wszystkim 
wykazy ciężarów ponoszonych przez nią na rzecz gospodarki pańskiej (folwar- 
cznej). Porównanie inwentarzy z różn} ch lat daje możność odtworzyć wzrost 


- Por. ibid. 


l 


-
		

/Pomorze_020_10_012_0001.djvu

			VUl 


tych clęzarów - w związku z rozwojem gospodarki folwarcznej i eksportu 
zboża za granicę. 
4. Zawierają też sporo danych dotyczących ówczesnego przemysłu rolnego, 
np. młynowego, browarnego i t. d. 
Opublikowanie tych inwentarzy dałoby materiał do poznania rozwoju 
stosunków agrarnych w tych dobrach w ciągu w. XVI - XVIII; ze względu 
na zatratę ogromnej ilości tego rodzaju źródeł nieliczne są okazje badania 
stosunków w jakichkolwiek dobrach w ciągu tak długiego okresu. 
Od podawania chociażby naj ogólniejszych informacyj o rozległości i roz- 
mieszczaniu interesujących nas w tym wypadku majętności biskupich uwalnia 
studium S. I n g lot a Stosunki społeczno-gospodarcze ll£dności w dobrach 
biskupstwa włocławskiego w pierwszej połowie XVI w. Lwów 1927 (Archiwum 
Towarzystwa Naukowego we Lwowie, dz. II, t. III, z. 4). - oparte na wspom- 
nianym inwentarzu z r. 1534. 


* 


Przygotowując tekst źródła do wydania oparto się w zasadzie na 
lIstalniej instrukcji PAU dla wydawnictw źródeł nowożytnych. Jednak nie 
udało się przeprowadzić modernizacj i pisowni nazwisk i nazw topograficznych, 
jak to przewiduje 
 16 Zał. A. instrukcji. Powodem takiego odchylenia były 
względy następujące: nazwiska i nazwy stanowią, jak wiadomo, cenny materiał 
dla jęz}koznawcy, a nieraz i dla historyka. Modernizacja pisowni mogłaby po- 
zbawić go tej wartości. Poza t}m sprawa ta - dla historyka , nie językoznawcy 
- nasuwa niemal nieprzezwyciężone trudności, związane z ustaleniem właści- 
wego brzmienia nazw paruset drobnych miejscowości, dziś już nieraz używanych 
w wersji odmiennej, lub wprost zarzuconych. W większej je;,zcze mierze odnosi 
lIię to do wielkiej ilości występujących w inwentarzu nazwisk chłopskich. 
Ustalenie ich właściwego brzmienia i oddanie według dzisiejszej pisowni wy- 
magałoby mozolnej - i często nieopłacającej się - pracy językoznawcy. 
Opóźniłoby to niezmiernie publila('ję źródła. Wcbec tego po namyśle zdecydo- 
",ano się zachować piso",nię źródła - wydało się to wyjściem jedynym. 
chroniąc}m od błędów i niekonsekwencji. To teź pisownię nazwisl i nazw 
topograficznych starano się oddać wiernie według tekstu źródła - nawet 
wó",czas gdy są one p i s a n e r o z m a I CI e. - Nazwy topograficzne 
w obecnie przyjętym brzmieniu - o ile udało się ono ustalić - zostały po- 
dane w i n d e k s i e na końcu W)dawnictwa. Posługiwano się przy tym 
Słou'nikiem GeograJiczn)m Królestwa Polskiego, szczegółowymi mapami oraz 
Skorowidzem miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. GUS, Warszawa 
1925.
		

/Pomorze_020_10_013_0001.djvu

			IX 


Stosownie do instrukcji - liczby wyrażone słowami zostały zastąpione 
cyframi arabskimi U 35). prócz: 1) o ile stanowią podmiot zdania; 2) o ile 
by to wprowadziło niejasność do tekstu; 3) z wyjątkiem: "unus". ułamków 
i liczebników porządkowych. Skróty zostały rozwiązane. prócz naj pospolitszych, 
np. dominus. numerus (dnus. nrus), lub innych, użytych na oznaczenie miar. 
(prócz wypadków. gdy stanowią. podmiot zdania) a mianowicie: 


fi. - florenus 
gr. - grossus 
cor. - coretus 


cap. - capetia 
CHSS. - cassula 
den. - denariul 
1101. - solidus 


OCZ} wiste błędy przepisywacza prostowano , drobniejszych poprawek 
nie zaznaczając w przypisach; natomiast wszystkie większe poprawki, np. wad- 
liwie użytej formy gramatycznej. rodzaju, zOl!'tały zaznaczone w przypisach. 
Pewne wątpliwości nastręczył przyjęty w rękopisie sposób oznaczania 
ilości jednostek wymiarowych, np. fi. 20'15, lasL 3/15 , co należy rozumieć 
jako: fi. 20. gr. 15; last. 3. cor. 15 i t.d.; wydało się naj prostszym zastąpić 
kreskę ukośną - poziomą, a więc: fi. 20 - 15 i t. d., to znacz}, iż liczba 
po kresce oznarza niższą jednostkę wymiarową; nazwy jej nie dodawano, bo, 
ponieważ pomija ją rękopis, używanie jej w wydawnictwie pociągnęłoby ko- 
nieczność zbyt częstego stosowania nawiasów kwadratowych; to uproszczeni
 
nie da chyba powodu do niejasności. 
U kła d g r a f i c z n y tekstu został uproszczony przez zmniejszenie ilości 
zhyt częstych alineów; zachowano jedynie potrzebne dla jego przejrzystości. 
W tymże celu wprowadzono i spacjowanie niektórych wyrazów i zwrotów. 
O m y ł k i w o b ł i c z e n i a c h, zresztą dość nieliczne i prawie zawsze 
nieznaczne i nie mogące stać się powodem znaczniejszych błrflów pro
tow8- 
no. dodając odpowiednie omówienif' w przypisach. 


Toruń. 1950. 


{.. Zytkowicz 


--
		

/Pomorze_020_10_014_0001.djvu

			[
		

/Pomorze_020_10_015_0001.djvu

			REVISIO BONORUM 
EPISCOP A TUS WLADISLA VIENSIS 
FACTA A. 1598 
CLAVIS WLADISI..AVIENSIS 


Wladislavia oppidum 


D o m u s in civitate 194 exceptis domibus civitati donatis et advocatiali- 
bus. Domus in nova civitate et in duobus suburbiis 61. Ex istis domibus sen 
potius ex areis illarum solvitur census in summa fI. 16-18. Mansi civiles sunt 
mo 30, eX quibus penditur census ex quolibet gr. 24, facit fI. 24. hem maDsi 
<:methonales su nt 12, quilibet ex manso suo similiter gr. 24, facit fI. 9-1R. 
Apiarii medius mansus, quia alvearia curat in borra. Alvearia !lunt nro 90, ex 
his tantum apibus referta 18, mel ex illis una cum cera computari potest ad 
fI. 10. Insuper qualibet septimana quilibet eorum ex manso advehere tenetul" 
unum currum lignorum. Ex quibus eosdem [$] nonnulli redimunt ista onera 
.ad arbitrium domini capitanei. 

 S u m m a (' e n s u s ex domibus seu an'is , tum ex agris civilibus et 
cmethonalibus facit fI. 50--6. 
M e n s u r a e b r a s e a t o r i a e triticeae ex coniectura numerari PO!!- 
,.unt: adiuncta coctura nobilium et prelatorum, a quibus etiam mensura acci- 
pitur, accedere potest ad mensuras 750. Mensura quaelibet fal'it cor. 2. Humu- 
Jus non detrahitur. quia a{'!';timatio siliquarum pro onere aestimatur. Faciet coc- 
turas 62. in quamlibet cocturam per 24 coreto,", romputandos. 'luaelibet coctura 

ontinet 12 tunnas, facit tunnas 744; quaelibet computata gr. 55, pro ut ad 
praesens venditur. facit fI. 1.364. Mensurae horde.aceae computari possunt plus 
minus ad 2 last. iuxta prat'8t'ntem taxam, facit fI. 90. 
F o r a l i a, ut e'l[ coniectura eonsequi potest. quand(l(luidem extranei 
lanifices ordinarie quinque advenirt' solent, a quibus armi proveniunt. Forale.s 
qualibet scptimana quinque ab unoquoque, quia singulis diebus, 'luibus cami. 
bu
 \e
ci solent. carnes \endunt ohmissis etiam armis arietum. vilulorum etc., 


--
		

/Pomorze_020_10_016_0001.djvu

			2 


detractis quoque 7 hebdomadis quadragesimalibus et 4 adventus proveniet 
fI. 100. Foralia ab aliis omnibus venalibus rebus non taxantur. 
L a c u s aestimari possunt ad fi. 160. Lacus su nt specificati: Radissino. 
Czarne Małe, Łąki, Rybno, Dziemionek, Czarne Wielkie, Łomno, Plocziczno. 
Okuniowo, Ostowe, Kempiste. S t a g n a: Poraza, Rudny, Swiech. 
B o r r a ex una protenditur ad granicies capitaneatus Kovaliensis, ex 
altera ad granicies capitaneatus Brzestensis, item ad granicies Brzezie nobilium 
et bona capi tuli Wladislaviensis. 
G r a n i c i e s controversi cum bonis Brzezie. 
D e r i p a l i b u s seu brzegowem nihil certi consequi potuit. 
R e d i t u s civilis et advocatialis in seorsivo regestr o exhibentur. 
Decuriones civitatih nro 8 sunt, in suburbiis 4, quorum officium inspice- 
re 8 vocationem; deinde vero tempore incendii quisque eorum tenetur una 
cum rebus necessariis accurrere. 


f 
I 


Mercatores frumentorum: 


Andreas Baiak habet 2 scaphas 
Romatowski l scapham et lichtan 
Adam Białkowski l scapham et 
lichtan 
Hanus l scapham, dubass et lichtan 
Polethek scapham 
Wilkowsk.i dubass 


Bartholomacus Jarzembek scapham l 
Alexius Kankuss dubass et lichtan 
Simon Owsik l scapham 
Postrzygacz dubass 
Tyrai dubass et lichtan 
Kokoska l scapham 


A quibus nihil cedit mensal' episcopali. 


Granaria - civium: 


Andreas Laszek 
Successorum olim Nicolai Rogalia 
Mathiae Swiech ex lignis et lateri- 
bus re.aedificatum 
Magdalenae Prussaczka muratum ex 
integro 
Romatowskiego 2, unum muratum et 
alterum lignis una cum lateribus 
constructum 
Mathiae Sarnowski 2 lignea 


8 J1' oln.e miejsce na jeden IIJYTCU. 


l 


Andreae Baiak lignis unum cum la- 
teribus constructum 
Alcxii Kankuss 3 lignea 
Francisci Kowal ligneum 
Pannitonsoris 3 lignea 
Fclicis Wilkowski ligneum 
Adami Tyrai ligneum 
Gosławskiego ligneum 
Poletkow ligneum 
BIom ligneum. 


\ 
t ".
		

/Pomorze_020_10_017_0001.djvu

			r 


s 


Nobilium: 


Olalinski ligneum 
Capituli Cracoviensis muratum 
Dni Tyliczki 
Dni Lubinski 


Dni Sokolowski 
Dni Szczawiński 
Domm
 dni CheImiczki. 


Domus ruinosae 


Apud Joannem Furmanek dictum Swiecz; apud Mathiam dictum Tesarz; 
apud Głaskała; apud Kubeł; ap ud Sałaiska; apud Adamum apothecarium. 
A r e a e d e s e r t a t a e: Pruszakowska et Falienczki in eadem platea. 
ubi balneum civile extat. 
A r t i f i c e s: sutores 16, sartores II, pistores 38. piscatores 20 , figuli 7. 
8erifaber l, fabri 2, pannitonsor I, rymarz l. muratores 2 , sklarzow 2 , fabri 
lignarii 16. 
P r a e d i u m in Czemiega non computatur. similitcr pomarium , hortus 
pro oleribus castrensibus. 
Molendina circa Wladislaviam: - Poraza 2 rotarum; ad 
coniecturam praesentis taxae pendere potest 2 last. propter frequentes dammis- 
8iones; lasta ad minus 50 fi., facit fI. 100. Ruda 2 rotarum similiter, Swiech 
conducit fi. 40; Mikolai 2 rotarum fi. 50; Słodowy 2 rotarum fI. 10. Molendi- 
natores tenentur porcos alere praeter Poraza e,t Ruda. - hem manualem 
operam ad arcem Wladislaviensem praestare solent pro aedificiorum refor- 
matione. 


B r a x a t o r i u m a r c i s W l a d i s l a v i e n s i s. - Pro quo desti- 
natur crescentia hordei ex praedio Wieniecz et Dziardonicze, ex utrisque 
cass. II O. 


Detracta seminatione cedcre possunt 4 lastae pro braxatorio. facient 
cocturas 20 , quaelibet coctura 12 tunnas, facit tunnas 240; quaelibet tunna 
venditur pro gr. 40, facit fi. 320. Quac quidem 20 cocturae pro 20 septimanis 
computantur. Reliquum anni designatur pro sumptu humuli et usu familiae 
castrensis. Ex lucro hordei empti et in braxatorium decocti per 32 septi- 
lDanas B 


B Zdanie niedokończone, Tf:SZfG 6tTORY lDolTIIJ. 


li
		

/Pomorze_020_10_018_0001.djvu

			.. 


\\ i e n i e c z. Revisio die Dominica 2b Aprilis facta. 
S u b d i t i nrll 28: 
Vałentinus Studzian}. mansum unum possessionatum et medium desertum, 
habet pecora sufficientia pro victu et laboribus; censum solvit ex possf'Ssionato 
gr. 24 , ex medio descrto gr. 18. 
Lucas Kaczynoss mansum colit possessionatum, ex desertis autem in 2 
eampis per medium mansum, tertium vero in tertio campo; pecora 8ufficientia 
pro vietu et laboribus habet; ratione eensus ex possessionato 24 gr. solvit, ex 
desertis vero gr. 9 ex 2 annis pt tertio anno nihil. viclelicet dum sterililer ager 
iacet. alias ugor. 
Jakobus Bruzda unum mansum eolit possessionatum, allerum d
ertum; 
t'x possessionato gr. 24 solvit, ex deserto 36; habet pecora pro victu et labore 
oecoDomico sufficientia. 
Stanislaus Lathka mansum unum habet posscssionalum et med.iwn deser- 
tatum, ex quibus sołvit ex possesso 24 et ex deserto gr. 18. Pecora non babet 
!cIufficipntia. dumtaxat 2 boves. equis earet; indiget praesidio oeconomieo. 
Adam eolit unum mansum possessionatum. ex desertis habet in 2 eampis 
per medium mansum , tertium vero in tertio campo. Pecora sufficientia pro 
viclu et laboribus habel. Ratione census ex possessionato 24 gr. solvit singuli s 
annis, ex dcsertis vero gr. 9 pro 2 annis et tertio anno nihil dat, quandoquidt"m 
agpr praedictus stcriliter iacet alias ugorem. 
Andreas Przebiegły eolit mansos 2, unum pos!>cssionatum, alterum deser- 
tatum. habet tantum 2 bovf'S et equos 2, censum ex possesso gr. 24 et ex 
desertato gr. 36 solvil. 
l'vIathias Wrobi eolit mansum unum po,",.....ssionatum et medium desertatum; 
pecora habet 2 boves et equos similiter 2. Ratione census ex possession8to 
gr. 24 et ex dcsprtato medio gr. 18 solvit. 
Blaseus Nieuk colit 2 mansos agri, unum po....essionatum. nlterum de,.er- 
tatum. Pecora pro suo commodo et labore sufficientia habf't. Rationc eensUl' 
ex possessionato gr. 24 et ex deSf'rtato 36 gr. solvit. 
Fclix Tłust
 eolit mansos agri 2. unum possessionatum, alterum deser- 
tatum; CPIISUIII PX pOs!'i.....sionato gr. 24 et ex desertato gr. 36 sołvit. habet 
tantum 2 Lo\'e". ssionato gr. 24 et ex df'sertato gr. l
 solvit. 
AdaJll Spinala ('olit 2 man..o
. unum possessionatum et aherum desertum. 
T'ecora pro vietu et laborihu" sufficientia 1labet. Ratione census ex possessio- 
nato gr. 2.L p"\: desertato gr. 36 so1vit. 


Ił
		

/Pomorze_020_10_019_0001.djvu

			ł 


;) 


Albert
 Podmyk eolit mammm Ulmm possessionatunl , cx dC$ertis autem 
In 2 campis per medium mansum, tertium vero in tertio campo. Pecora pro 
victu et laboribus sufficientia habet. Ratione census ex possessionato gr. 24 
!!olvit, ex desertis vero per gr. 9 pro 2 aDnis ł't tertio anno nihil dat propter 
I'terilitatem agri alias ugorum [s]. 
Josephus Dithko colit unum mansum po",",essionatum et medium deserta- 
twn. Pecora pro labore et victu 
ufficientia habet. Censum singulis annis ex 
possessionato gr. 24 , ex deserlato gr. 13 8olvit. 
Thomas Niesporek colit 2 mansos, unum pm,
essionatum, alterum deser- 
laluni. Pecora pro victu et laboribus sufficientia habet; censum ex possessio- 
nato gr. 21. et ex desertato gr. 36 solvit. 
Albertus Chorazy eolit unum mansum po

e,,
iunalum, ex de1>t'rtis autem 
in 2 campis pcr medium mansum, lertium vero in tertio campo; pecora suf. 
ficientia pro laboribus et ,.ictu habel; ratione census ex poss£'Ssionalo gr. 24 
soh il, ex desertis vero per gr. 9 singulis annis el tł'rtiu anno ex huiusmodi de- 
sertis nihil dat et hoc propter steriIilalem agri alia!> ugorum [s]. 
Gregorius Parzygleń colit unum mansum possessionatum et alterum 
medium desertum; pecora pro victu et laboribus domesticis necessario [s] 
habet; censum singulis annis ex possessionato gr. 24, ex mf'din ticserto gr. 18 
solvil. 
Sebastianus Czekałka colit unum mansum pnsscssionatum et medium df'- 
sertatum; pccora necessaria tam pro victu quam laboribus habel: singulis 
annis ex possessionato gr. 24. ex desertato medio gr. 18 solvil. 
Albf'rtus Czekała colit 2 mansos, unum possessionatum, alterum deser- 
tatUnI; pecora necessaria tam pro vi('lu quam laboribus domcsticis habet. 
Censum singulis annis ex possessionato. gr. 24, ex desertato medio gr. 18 solvit. 
Paulus Kusz eolit 2 mansos, unum possessionatum. altf'rum desertatum; 
pecora pro victu et laboriLus solitis necessaria habel; ('f'neum ex possf'ssionato 
gr. 24, ex desertato integro gr. 
6 singulis annis solvit. 
Laurentius Czielemba eolit unum mansum possessionalum et alterum 
medium desertatum; pecora pro laborf' habet, boves 2 et equo!; 2; censum 
ex possessionato gr. 24 et ex medio desertato gr. 18 singulis annis solvit. 
Joannes Wipusz eolit unum mam,um possessionatum et alterum medium 
desertatum: pecora habet 4, 2 boves et 2 equos; censum ex I)Ossessionato 
gr. 24 et ex desertato medio 18 gr. singulis annis solvit. 
Mathias Prnkaty eolit unum mansum possessionalum el medium deser- 
tatum; pecora pro laboribus 4 ha bet, videlicet 2 boves, similiter et 2 equos; 
censum ex possessionato gr. 24, e"'{ clesertato medio gr. 18 singulis annis solvit. 
Benedictus Biskup eolit unum mansum possessionatwll ci medium deser- 
tatum; pecora pro laboribus et victu necessaria habet: censum ex po!lsessio- 


/ił
		

/Pomorze_020_10_020_0001.djvu

			6 


nato gr. 24 et ex desertato medio gr. 18 singulis annis solvit. 
Stanislaw Stroiny colit unum mansum possessionatum et in 2 eampis 
per medium desertatum; pecora pro laboribus habet 4, boves 2, similiter et 
equos; eensum ex possessionato 24 gr. singulis annis solvit et ex 2 campis 
desertatis pro 2 annis gr. 18, tertio vero anno nihil pendit. 
Joanncs Tabor colit 2 mansos, unum possessionatum et alterum deser- 
tatum; pecora habet 2 boves et unum equum; censum singulis annis ex 
possessionato gr. 24 et ex deserto gr. 36 singulis annis solvit. 
Stanislaus Wieczorek colit unum mansum possessionatum et mcdium de- 
sertatum; pecora pro laboribus et victu sufficientia habet; eensum ex posses- 
sionato gr. 24 et ex desertato medio gr. 18 singulis annis solvit. 
Klemens Zaszada colit 2 mansos, unum possessionatum et alterum deser- 
tatum; pecora sufficientia habct; cen sum ex possessionato gr. 24 et ex de- 
sertato gr. 36 singulis annis solvit. 
Adam Kolodziei eolit unum mansum possessionatum et medium deserta- 
tum; pecora pro laboribus et victu necessaria habet; censum ex possessionato 
gr. 24 et ex desertato medio gr. 18 singulis annis solvit. 
Aedificia pro necessitate competentia habent. 
S u m m a eensus ex possessionatis fI. 22 - 12, ex desertatis fI. 32 - 6. 
Mansorum vero possessionatorum summa 28, desertorum summa 27. 
Septimanatim laborant dies 3. 
Mansus in longitudincm proten	
			

/Pomorze_020_10_021_0001.djvu

			7 


ł 
I 
1 


nowski nupel occisum. Haereditas contigua ab ortu bonis Siedlimino, ubi nulla 
differentia intercedit, a melidie Kąnty hospitalis Brzestensis, ab occidcnte 
Volicza, a septentrione Jaronowko et Brzezie. 
Crescit in manso in 2 campis siliginis cass. 15 plus minus, ID tertio vero 
palcius; tritici pel 2 cass., avenae 5, hordei pel 3 cass. 
D e g l a v a m i n i b u s interrogati, dixelunt se nullis IDIUrJlS affici; 
de{ensionem habent competentem et a vicinis laboribus non onerantur ncc 
eoguntur. Benedictus, Adalbertus Podmyk, Sebastianus Czekalka, Adamu!l 
Walda simiIiter supplicant Illustrissimum , ut 2 mansos desertos, quos ad 
praesens eolit scultetus, extollele possint .., quandoquidem paucos dicunt se pos- 
eidele agros illudque asscrunt cmetonales istos agros semper {uisse. 
D e c i m a e una pars spectat pro mensa episcopali, altera vero pleban um; 
quae pro sorte episcopali taxari potest ad 100 talaros antiquos. 
T a b e l n a e 10, ubi liberum est cerevisiam propinandi ID omnibus. 
undccima est confIagrata, quam in sua cura habet Simon Owsik, civis 
Wladislaviensis. C e n s u s singuli eorum pendunt, etiamsi cerevisiam non 
propinant, singulis annis gr. 24. Purgationem quoque hortorum, seminationem 
agrolum, hortorum sulcationem, miedlenie, mensuram ex molendino in arcem 
devehere, grabić, żąć na tłukę tenentur. Census tabernalis in summa fl. 8. 
Conqueluntur addita essc onera: quod coguntur in arce custodiam alias 
strożą praestare aliquando una [m] per unam septimanam. hem quod singulis 
eeptimanis 2 dies laborant. QuiIibet eorum certam portionem possidet agri, 
aliqui pel 5, aliqui per 2 stadia. 
B o l l a e impetu ventorum con{ractae et lutae, ex quo desertatio su b- 
sequuta, de{enditul tamen ad praesens competenter. 
H o r t u I a n i su nt 4 ad nutum amovibiles b; IIperas ad li bitum plae{ecto 
villae praestant. 
A r t i {i c e s 3: sUtOles 2, {abel tertius; sUtol quiIibet pendit capones 6; 
iuvare solent etiam laborcs praediales; {abel vero censum pendit malcaro 
unam; singuli habent suas aediculas. S u m m a fl. 4 gr. 24. 
S u m m a c e n s u s tam ex possessionatis agris quam desertis, tabel- 
nalibus, altificibus facit fi. 67 - 12. 
A d v o c a t i a, cuius possessionem Adam Białkowski colit pro eadem 
mansi 3 scultetiales; onera nulla praestat. 
M o l e n d i n u m, cuius 2 mensurae communis frumenti pertinent pro 
mensa episcopali. ratione quarum Zienkowa fl. B5 pendit dno capitaneo. 


. 


II 


.. Wrękop.: possit. 
b W rfkop. po literze a znak opUilzczonej litery; można więc czytać: abmovibiles 
lub admovibiles; por. nitej, $. 15. 


Ił 


"",-
		

/Pomorze_020_10_022_0001.djvu

			Agri dicti Podborowe in latitudinem 73 sulcorwn, in longitudinem WliU8 
ł-tadii memmrae, additamcnta agrorum in alio campo dicta Przydatki ultrs 
fluvium Zglowil!nka, in latitudinem suIcorum lIO, in Iongitudinem unius stadii 
extant. 
Apiaria 70 in borra, uti asseritur. moIendina[ria]. 


P r a e d i u m colit mansos 10. In primo campo inseminantur 2 lastae 
łliliginis hiemalis citra vel ultra; tritici hiemalis ibidem 10, svenae inseminatur 
lasta una, cor. 65 , hordei citra vel ultra cor. 20, pisae car. 3. In secundo campo 
łlimiliter ut in superiore. In tertio campo inseminatur lasta una cum medio 
f'iliginis. Triticum non seminatur propter sterilitatem agri; avenae lasta etiam 
una cum medio. C r e s c e n t i a. - In prioribus 2 campis crescere solent 230 
cassulae siliginis, tritici cass. 17, hordei CBSS. 60 in campo hiemali et aestivaIi, 
avenae cass. lI6. 
P r a t a habct ad necessitatem; horti conunodi; pascuaria commoda. 
De propindtione cerevisiae nihil certi investigari potuit; omnes cnim con- 
!lanter negarunt nihil sibi certi constari de numero tunnarum propinatarum; 

erevisia ex arce Wladislaviensi suppeditatur I quodsi aliquando in arce desi- 
lłł'rstur.. solent accipcre in oppido Wladislaviensi et a qualibet tunna 2 gr. 
ad arcem solvunt. Solvunt dno capitaneo pro quaIibet tunna cerevisiae triticeae 
per fi. 2: hordeaceae tunna gr. -15. 
W i e C Z e singulis annis per illos celebrantur , ratione quarum [s] dant 
f\inguli per unum gallum gallinaceuIn, prout supra dixerunt. 
p e c o r a: vaccae 6 mulsibiles, vi tuli anni istius 4, anni praeteriti simi- 
liter vituli 4. oves 54, pulli ovium 20, taurus alias stadnik l. 
A e d i f i c i a ruinosa, deformia, unicum tantum hypocaustum pro familia. 
I\"rn'a 2 nova per dnum capitaneum constructa. Forestae, cauIae rf'novatae, 
nonnullał' tamen indigent meliori reparatione. 
Jacobus Bliom 2 mansos agri possidf't et praedium in fundu Wienicensi 
habet nescitur quo iurt.', nam non docuit; ccn
um nullum solvit , laboresque 
nullos praestat. 
C o In m o d o r u m a u g e n d o r u m r a t i o: 2 mansi liberi, quos pOB- 
sidet Białkowski, et alii 2 per Bliom occupati ad praedium si converterentur, 
maior crescentia esset. 


Wolicza 


H.l"visio die, quo l!Upra. {ada. 
S li b d i t i in nro 3: 


Ił
		

/Pomorze_020_10_023_0001.djvu

			9' 


I 


Albf'rtus Mrusz colit Ulmm mam.um possessionatum; pecora pro laboribus 
el UISU 5UO necessario habet. 
Ignatius eolit similiter unum mansum pO!'.sessionatum; pecora necessaria 
pro suo commodo et laboribus habet. 
Paulus Płocziennik eolit Ulmm mansuOl posses",iollatum et medium deser- 
tatum; pecora pro laboribus et usu suo necessario habet. 
Quilibet illorum ex mansis posscssis singulis annis per fI. l gr. 6 solvit; 
laborant septimanatiOl per 2 dies; capones 2 singuli, ova 30. 
Tertius eorum, videlicet Paulus Płoczicnnik, apud dnum capitancum 
Wladislaviełl
cm labores et alia on era pro 10 fi. Pol. redemit annis singulis. 
S u m m a c e n s u s cum labore conducto fi. 12 - 12: caponum 6. 
L i m i t e s. Disserati per subditos dnae Ruskowska de villa Swarow et 
multum agri una cum chrost usurpatur. !tern a "Falibosz certa portio prati 
adempta per deductam fossam et civulum ab antiquo meatu aversum. Haere- 
ditas contigua cum minori Jarono\\ko, cum Swarowo generosae dnae Ruskow- 
ska, cum Falibosz domini Niemojewski et Wieniecz, villa Revercndissimi. 
Crescit in 2 campis singulis siliginis cass. 14. 
Mansus in longitudin('m protenditur in uno loco videlicet mcdio stadiis 6, 
sed in 2 locis stadiis 4; in latitudinem 22 sulcis; sulcus autem 8 glaebis 
quilibet constat. 
D e c i m a m dllus capitaneus Wladislaviensis pro se percipit, quac spectat 
ad mensam episcopalem; computari potest ad fi. 14. 
Hortulanus unus, qui suam aediculam habet, caret tamen horto et propterea 
nihil pendit ad arcem Wladislaviensem. 
Dnu.s Eremias Kalenczki alias Chrą5czewski per famulos suos praedictol> 
subditos iniuriatur saepissime, nam vi et violenter veniens ad domos illorum 
gallinas, anseres, columbas accipiunt, et ex ictu bombardae sonant, ita quod 
viI aliquando t"adem villa ab iUis non consumpta est. 


Woli a Skarbkowa 


s u b d i t i nro 10 possessionati: 
Valentinus Begiel villicus colit mansos 2, unum possessionatum, alterum 
desertatum; pecora habct pro usu suo et oeconomico necessaria; census 
marcas 2 Bolvit. 
Albertus Zagwa colit mansos 2, unum possesionatum, alterum desertatum; 
pecora necessaria habet; censum solvit dno capitaneo marcas 2. 
Joannes Przybyl colit 2 mansos, unum possessionatum, alterum deserta. 
tum; pecora sufficientia habet; census marca! 2 solvit. 


Ił
		

/Pomorze_020_10_024_0001.djvu

			10 


Andreas Karasek eolit mansos 2, unum possessionatum, alterum deserta- 
tum; pecora su£ficientia pro re oeconomica babet; eensum marcas 2 solviL 
Valentinus Zawalidroga l mansum modo colit; babet necessaria peeora; 
ratione census solvit marcam 1. 
Stanislaus similiter l mansum. quem possidet, eolit; suffieientia pecora 
habet; censum l marcam solviL 
Jaeobus Byto colit 2 mansoS, unum possessionatum, alterum desertatum; 
peeora necessaria habet; cen sum 2 mareas solviL 
Joannes Czierpiał eolit l mansum possessionatum, alterum desertatum; 
pecora pro usu et oeconomico domestieo necessario habet; eensum singulis 
.annis marcas 2 solviL 
Albertus Sartor colit l maIlsum possessionatum, alterum desertatum; pc- 
cora necessaria habet, eensus 2 mareas solviL 
Andreas Mucha colit 2 mansos, unum possessionatum, alterum deser- 
tatum; pecora necessaria habet , eensus 2 marcas solvit. 
Aedificia eommoda habent. Septimanatim laborant 3 dies, tempo re me!- 
8is singulis diebus per unum hominem. 
Mansus in longitudinem pcotenditur in uno eampo ad 16 stadia, in latitu- 
dinem 7 suleos, suleus 8 glaebis; in 2 eampis ad 9 stadia. 
Nemo eorum in commune seminat nec oppignorat agros. 
Creseit in 2 mansis cuilibet subditorum si1iginis cass. 20, tritiei eass. 3, 
hordei cass. 10: avenae cass. 8; pisae cass. una cum medio, scruti manipu- 
los [s] 45. 
Capom
 singuli eorum solvunt per 4. Ova singuli per 40 et hi duo de 
manso uno per 2 eapones et ova 20. Iudieialium nominf' alias wieczna singuli 
per l gallum. Avenae iudieialis singuli per l cor. 
Summa mansorum 18. - S u m m a censuum una ex horto, tabemis 
fI. 29 - 6: ex horto tabernatoris gr. 6. - Summa eaponum 36, ovorum kop. 6, 

umma avenae iudicialis eor. 10, summa gallorum iudieialium 10. 
L i m i t e s integri et salvi praeter praedium Zagarowko a noviter per 
dnum Albertum Zbozi Zakrzewski extructum, qui practeriens antiquas granicies 
in fundo Skarbkowa W olia piscinam extru'Cit. Haereditas contigua villarum 
Zagajowicze dni Joannis Boruczki, Zakowicze, villa ad parochialem ecclt"siam 
Kovalienst"m spectans, de qua eontroversia eum dno Melzinski pro nunc tenu- 
tario et usurpatore, Osiencziny nobilium. Bartholowieze praedicti dni Zakrzew- 
ski, Wyszoczino dnae Wyszoczka, Roski dnae Ruskowska. 
C o n q u e r u n t u r, quod ipsi[s] pascua a dna Ruskowska in Bachorza 
impediuntur et colleetio fcni, cum antiquitus se inde fenum collegisse asserul"- 


a Lub może: Zagurowko.
		

/Pomorze_020_10_025_0001.djvu

			11 


runt. Conqueruntur similiter , quod labores vieinis praestant, videlicet ad 
Osieneziny Krusinski, dnis Boruczki et Liubienieczki, similiter dnae Ruskow- 
ska, dno Zakrzewski ad Barthoiewicze [s]. 
D e c i m a spectat ex subditis ad venerabile eapitulum Wladislaviense , 
ex praedio vero ad parochialem rectori seholam in Osiencziny, euiu.s nomine 

olvuntur fI. 2. 
T a b e r n a. Propinationem cerevisiae exercet villieu.s. Ex horto tabema- 
toris nomine cen sus solvitur gr. 6. 
Hortulani 2 domunculas suas habent, labores praestant ad libitum. De 
gravaminibus interrogati dixerunt se nullis affiei, praeterquam quod ad labon
 
a vieinis eoguntur. 


P r a e d i u m eolit mansos 4, in longitudinem et latitudinem eoncordant 
cwn subditis in toto. - Inseminatur in uno eampo siliginis eor. 70, in aliis M, 
tritici eor. 2, hordei 40 eor., avenae una lasta, pisae eor. 2. 


Creseentia: 


Trituratio: 


Siliginis cass. 80 
tritici eass. 8 
hordei eass. 30 
avenae cass. 70 
pisae mani puli 45. 


Ex una eass. siliginis eor. 4 
ex tritico eor. 4 plus minus 
ex hordeo cor. 5 plus minus 
ex avena eor. 6. 


Prata sufficientia ad nf>cessitatem: paseua non sufficientia, rubeta sunt 
exigua, tamen a vieinis desertantur. 
[udicialia alias wiecze a 2 annis non sunt celebra ta, licet antea celeb- 
rabantur. 
Peeora numero II in toto; vaccae mulsibiles 4, reliqua jałoehny i cielęta. 
Aedificia eollapsa , laeera et nuIlius usus ": forestae, stabula desiderantur; 
horrea 2 commoda. 
Horti 2 sibi contigui et fertiles, in quibus inseminatur hordeum. 


Zbląg 


s u b d i t i 3 possessionati: 
Paulus Przech eolit mansos 2, unum possessionatum, alterum desertatum; 
pecora habet suffieientia, censum 80lvit tam ex eisdem mansis quam taberna 
aingulis annis fI. 7. 


II JIT rękop.: usui.
		

/Pomorze_020_10_026_0001.djvu

			12 


GlU'paru.s eolit 2 manSOf', unum po&>cssionatum, alterum dcscrtatum; 
pecorB pro laboribus et suo usu eommodo habct, censum solvit marcas 4 gr. 10
 
Thomas N) ra coli t mansum Ulmm possessionatum: pecora necessaria 
babl.'t, censum solvit fi. 2 gr. 17. 
Al.'di£icia commoda habcnt. Septimanatim laborant 3 dies; teruporibu
 
messis singulis dicbus pl.'r unum hominem ad praedium Wolia Skarbkowa. 
Mansus in uno campo protcnditur ad longitudinem 5 stadiis, in latitu- 
din
m sulcis 16; suleus autem 8 glaebis. In altcro et tcrtio campo in longitudi- 
nem 8 , 9 stadiis pt [in] latitudincm similitcr 16 suleis. 
l\l.'mo eurum conducit agros aut oppignorat: rcm oeconomieam bcne 
tractant. 
Crcscit cx 2 mansls !'ingulis per 50 cass., tertio vcro Ishus medietatis 
ex uno manso; tritici per eass. 8, avcnac pcr C8SS. 20, hordei pcr cass. 10, 
pisae cass. 5. 
Capones cx 2 mansis l, cx uno 2; gallorum iudicialium 5; avcnae etiam 
iudicialis cor. 5; ova ex uno manso 30. 
Summa census £1. 15 - 26 a; caponum 10 , gallorum iudicinlium ;), 
avenae iudieialis eor. 5, ovorum kop 2%. 
L i m i t c s. - Intcgri et notabiles scopuli circa Via::. publieas, quae ten- 
dent Posnaniam, Gnesnam, Brestiam. Haereditas eontigua cum dno Joanne 
Jaronowski, pocillatorc villae Rl.'decz, cum Mclzinsk.i usurpatorc Zakowicze, 
Oczlomki villae praestimoniali capituli Wladis]avicnsis. Lekarzowiczc, villac 
S. R. Mtis, Konary dni Joannis Borawiczki. 
D c c i m a ad parochialcm in Kruszin pertincL 
In cadcm villa est lancus dcsertus, qui eolitur pro praedio villac Skarbkowa 
ł't erescentia ad idcm prapdium dcvehitur. Pascua insuffieientia habcnt. 
Conqueruntur. quod labores pracstant vieinis, Mclzinski ad Zakowiez6 
et Jaronowski ad Rcdccz. !tl.'m , quod ad Zakowieze pecora abiguntur et magna6 
exactiones ab illis cxiguntur et cxtorquentur. !tcm , quod £aetor Mclzinski dietu.s 
Liuboraczki abigendo b f'quam ex campo candcm in aqua suf£ocavit, iustitiam 
debuit administrarc , scd idem subditus recusat pracstarc iuramcntum. 
A u g c n d o r u m c Q m m o d o r u m o c c a s i o. - Suhditi de Zbliąg 
ex agris suis fcrtilibus transfcrantur ad agros praediales in Skarbkowa W olia et 
ad unum mansum desertatum, qui ad praedium Wo]ia Skarbkowa aratur , eon- 
vertantur illisquc in cadem villa portiones agri assignentur. 


a Ra<'huiqc 11Iurkt' .m gr. w,pada tl. 16- 19. b ". ręko".: abiendo.  
'j
		

/Pomorze_020_10_027_0001.djvu

			18 


Withowo 


s u b d i t i nro possessionati 10 mansos 23 eolunt; tempore Viliani 

piseopi Wladislaviensis fertur fuisse 16 , quorum mamli conversi Bunt iD 
praedium; similiter et !!cultetiales. 
Quorum primus Valentinus Omaeh eolit mammm unum possession&tum 
et medium desertati; pecora necessaria pro labore et vietu babet; eeruJum 
annis singulis ex possessionato gr. 40, ex deserto medio 20 BolviL 
Helizabeth vidua dieta Maslanczina eolit manBOS 2 , unum possessionatum. 
alterUD1 desertatum; pecora babet Bufficientia: censum ex possessionato gr. 40 
et deserło alios 40 solviL 
Mathias Kazirod eolit mansos 2, unum possessionałum et aherum deser- 
tatum: pecora habet nf'Cessaria: eensum a possessionato 
r. 40. a deserto 
alios 40 solvit. 
Stephanus eolit in 2 eampis per 2 integros mam'os, in tertio mansum eum 
medio; pecora etiam sufficientia habet; census ex 2 annis gr. 80 singu]is annis 
.et ex terłio 70 etiam tertio anno. 
Gregorius Warda eolit in 2 campis per 2 integros mansos, in tertio eampo 
mansum cum medio; pecora minus sufficientia habet; censum pro 2 annis 
etiam ex campis 2 singulis annis gr. 80 , ex tE'rtio anno gr. 70. 
Gregorius Krupa colit 2 mansos , unum possessionatum, aherum deserta- 
tum; pecora pro suo commodo necessaria habet: eensum ex utri"que singulis 
annis gr. 80 Bo]vit. 
Stanislaus Sobierai eolit similiter 2 mansos, unum possessionałum , alterum 
desertatum; pecora pro suo eommodo necessario hahE't: ef'lIsum ex utri!lque 

inguli8 annis gr. 80 so]vit. 
Miehad Domagala eolit etiam 2 mansos , ullum possessionatum, altE'rum 
.(IesE'rtatum; pecora suffieientia pro eommodo suo nece!'Isario hahE'ł: eensum 
f"X utrisque gr. 80 quolibE't anno !'olvit. 
Petru!! eolit unum mansum possessionatum ahE'rumque desertatum medium; 
peeora habet vix necessaria, sed mutuatis laborat a magnifieo dno SreImki; 
(;E'nsum quolibet anno ex possessionato gr. 40 eł ex medio deserto gr. 20. 
Albertus CJimek eolit 2 mansos. unum possessionatum et alterum deser- 
tatum; pecora necessaria pro usu eł commodo habet. videlicf'ł 2 boves a dno 

apitaneo: eensum ex utrisque gr. 80 so]vit. 
Plebanus eolit UllUlIl mansum desertum ex 2 manipulis. tf'rtium ct:.łit dno 
(;apitaneo. 
Aedjfieia pro necessitałe eomlUoda sUllł. Septimanalim 3 dies luborant , 
tempore vero messi" quotidie per unum hominem. 


. 
,I
		

/Pomorze_020_10_028_0001.djvu

			14 


Mansus in primo campo in longitudinem protenditur stadiis 12, in latitu- 
dinem sulcis 10; in secundo in longitudinem etiam stadiis 9, in latitudinem 
sulcis simiIiter 10; in tertio in longitudinem 4 stadiis et latitudinem su1eis 7, in 
nonnullis locis 4 plus vel minus. 
Nemo eorum in eommune seminat neque agros oppignorat vicinis. 
C r e s e i t eisdem euilibet pro quantitate agrorWD siliginis eass. 20, 
tritici cass. 10 plus vel minus, bordei eass. 5 plus vel minus, avenae eass. B 
ex uno manso; pisae cass. 3. 
Capones quilibet per 2 dat et iudicialium unum gallum gallinaeeum; ova 
etiam quilibet per 2-J, ex possessionatis; avenae iudicialis eor. 10; ex tabernis 
fI. 4 et capones 4. 
S u m m a c e n s u s una cum tabernalibus fL 33 - 10. Excepto uno 
manso, quem eolit plebanus ex 2 manipulis, taxari potest ad fI. 28, accepta 
similitudine ex crescentia subditorum ". 
Summa eaponum etiam in tabernis 24, ovorWD kop 4 , gallorWD iudieia- 
lium 10, avenae iudiciaIis cor. 10. 
L i m i t e s. - A dno Pczinski v.allus granicialis a Pezinino disseratur 
et scopuli graniciales disieeti. Haereditas contigua cum illo. hem a dno Joanne 
Wolski Faliszewo haereditate salvi et integri scopuli et signa metalia extanL 
Item Płowcze palatini Brestensis; item Jarontowicze dni Krusi.iski. 
Pascua sufficientia habent et vicinis nullos labores praestant. 
D c c i m a ex subditis pro venerabili capitulo W1adislaviensi spectat; ex 
praedio ad ecclesiam paroehialem Witoviensem. Pro praedio adiuncti subdi- 
torum mansi 7, advocatiales 2, ex quibus debebatur decima venerabili eapitu10 
ontiquitus, ad praesens nihil solvitur. 
C r a v a m i n a. - Conqueruntur, quod ultra solitum aestivali tempo re 
2 dies laborant bini ex uno manso, reliquis autem contiguis per totam septi- 
manam operas singuli praestant. hem quod 2 rastris colere vel alpaeare cogun- 
tur. hem conqueruntur etiam, quod iIIis 'pecora de pascuis abiguntur a dnis 
granicialibus eo nomine, ut illos in laboribus iuvent. Deeimam etiam cuperent 
ipsi redimere. 
Tabernae quattuor: l. Stephanus obtinet 2 areas et agros his areis adscrip- 
tos, ex quibus solvit census 2 fI. 2. Clemens unam aream et agrum eandem 
I!pectantem possessionatum; census fi. l solvit; aestivali tempore laborem 
manualem unum diem praestat. 3. Cregorius Warda per omnia praestat uti 
secundus. hem singu1i dant per caponem unum. 


" To cale zdanie i obliczenie niejcune. 


.
		

/Pomorze_020_10_029_0001.djvu

			15 


P r a e d i u m. Pro praedio eoluntur mansi uhra 24; glaeba fertiJis; in 
longitudinem et latitudinem coneordant eom subditis. 
C r e s e e n t i a. Aecepta similitudine ad erescentiam subditorom erescere 
possunt siliginis cassulae 430 , tritici eass. 240, hordei eass. 120 , avenae cass. 200 
plus minus. Pisae non multum inseminatur, ideo non creseit minus 7 vel 8 eass. 
Prata habentur sufficientia. Horti eommodi. 
P e e o r a. - Villieus quaesitus de peeoribus dixit sibi nihil eonstare eo, 
quod nullam euram habeat praedii, duntaxat laborom et operum agri, quaesi- 
los deinde faetor seu plebanus. 
H o r t u I a n i 7 ad nutum amovibiles" et ad nutum operas praestant et 
hortos parvos eisdem domuneulis adiaeentes habent ex antiquo. 
A e d i f i e i a deformia, vetustate cOJlsumpta, ubi tamen unom hypocau- 
stom; borrea 2 magna, eommoda, forestae ruinosae. 


Byezina 


s u b d i t i b 13, mansos 15 exeeptis portionibus certis agrorom taberna- 
hom eolunt; decimus quartus desertatus , qui unum eolebat mansom. 
Andreas Labiczki colit medium mansi possessionati; equos tantum 2 habet, 
censum singulis annis fI. 1 solviL 
Joannes Proszek eolit unum mansum possessionatum et medium deserti; 
peeora pro vietu ellabore suffieientia babet; eensum quolibet anno ex pos- 
eessionato 2 et deserto 3 fI. pendel. 
Gasparu.s Trzesza eolit unum mansum possessionatum; peeora necessaria 
babet; censum 2 fi. solvit. 
Andreas Koza eolit unum mansum possessionatum et medium desertatum; 
pecora pro vietu et labore oeeonomico habet; eensum ex possessionato fi. 2 et 
ex deserto medio fi. 3 solvit annuatim. 
Joannes Bodzonowski eolit unum mansum posselisionatum et medium de- 
sertati; pecora pro vietu et labore domestieo habet; eensum ex possessionato 
fI. 2 et ex desertato medio fi. 3 pendet annuatim. 
Paulus Krąmb eolit 3 mansos, unum mansum possessionatum et medium 
dcsertati. !tern mansum eum medio tabernatoris similiter ; pecora pro victu 
et labore domestico ha bet. Census ex possessionato fi. 2 et medio desertato 
fi. 3; de tahernatoris fi. 3 ratione laboris non praestiti ex tabernatoris. 
Franeiseu.s Marek eolit unum mansum, quem possidet; peeora necessaria 
babet; eensum annuatim pendet fi. 2. 


" Por. wyżej I. 7, przyp. b. b JIT olne miejsce na jeden V1)'rtu. 


.
		

/Pomorze_020_10_030_0001.djvu

			Iti 


Petrus "'oka eolit medium mansi po!!sessionati et agrum tabernatoris etiam 
medium; pecora videlieet 2 equoB ha bet, bobu!! earet; ('en
um ex pO!lsessionato 
medio fI. unum et ex tabernatoris etiam fI. l pendit. 
Martinus Papiesz colit unom mansum possessionatum et medium deser- 
tati; pecora necessaria habet; eensum ex possessionato fi. 2 et de.<;erto medio 
fI. 3 pendet. 
Albertus Zabka eolit unum mansum possessionatum et medium desertati; 
pecora necessaria habet; eensum ex possessionato fi. 2 t't deserto medio fi. 
3 pendet. 
Thomas Brzuszek eolit unwn mansum pos!'e!!!lionatum et portionem agri 
tabernalis; pecora nef'ł'ssaria habet: eensum ex po!'st'Ssionato fI. 2 et tabt>r- 
nali fI. l pendet. 
Martinus Cznoczicz eolit portioncm agri tabernałis. rluntaxat pecora 
habet suffieientia pro necessitate: censum pendit fi. 1. septin\anatim normalem 
operam praestat unam diem. 
Albertus Rycz eolit mansum unum possCS8ionatum; pt'eora nt'Cessaria 
habet: ecnsunl annuatim 2 fi. pendct. 
Artifex unu!' sutor, qui nihil pendit. 
T a b e r II a e 4 et iUarum agri ac census sunt specificati superius , excepto 
quarto \\ ładario, qui redimit labores iuxta sprcificationem superiorem. 
A e d i f i e i a ad neeessitatem domesticam com moda habent. 
Septimanatim laborant communiter 3 dies tempore undemiarum "; si qui 
possident mansum cum medio quilibetmet secundus 2 dif's laborant, qui vero 
UDum mansum possidet, per unum hominem per totam hcbdomadem. 
"'ansus in łongitudinem protf'nditur stadiis in uno campo ad summum 10 , 
in rełiquis ad sunnnum 6 stadiis. in latitudinem vero 10 !'uleis. . 
Nemo in eommune laborat eolUm neque in eommune seminat. praeter 
Koka, qui oppignoravit agrum !!ubdito ex Dobre. villa dni Dzialinski. - 
Creseere sołf't: siliginis cass. 20 in UDO manso, tritici cass. 8, hordei cass. 12 
plus min u!'. avrnae essS. 10. 
Capones ex manso quiIibet 2, tam po..sessionato quam deserto; ova ex 
manso 20, tam pO!l!'essionato qnam deserto; iudieialium gałłorum - quilibet 
gallum gaUinaceum: a"enae iudicialis ex quolibet manso tam possf'ssionato 
quam de
erto COl. l. 
Hortułani 3 rum suis domunculis nihil pcnclunl. 
S u ID m a e e n s u s fI. 46: eaponunl 28; iudiciałium gallorum H; ovo- 
rum 280; an'nal' iurlicialis cor. 14. 


" Forma la - zamiasl viOllemi.uum 


1(1\ "rpII je kilkakrotnie. 


"
		

/Pomorze_020_10_031_0001.djvu

			17 


L i rn i t e s undiquaque notabiles, adimuntur tamen agri et UBurpantur 
a dno Joanne Rusinowski ab haereditate Salionki, quam nornine pignoris pos- 
sidebat , quod a iam exirnitur; sunt tamen scopuli notabiles. Haereditas contigua 
a Kunow dni Psczinski, cum bonis Dobra dni Dzialinski, cum bonis Ułomie 
capituli Crusviciensis, cum bonis Bodzonowo regaljbus, cum bonis Salionki 
Thumislawski, cum bonis Pilch owo dni Dzialinski. 
G r a v a m i n a. Conqueruntur super crebra vectura lignorum tum alia- 
rum rerum victualium Wladislaviam, tum et de podwodis. Muletis nuIlis 
gravantur a dno capitaneo neque a praefecto iIIius; nullis vicinorum angariis 
premuntur. 
p r a t a et pascua commoda pro necessitate habenŁ 
D e c i m a ex subditis spectat ad vcnerabile capitulum WIadislaviense. 


" 


P r a e d i u m - pro quo coluntur mansi plus minus 6 et septirnus deser- 
tU!. Inseminatur in uno campo siliginis lasta I et cor. 60; avenae lasta I; hor. 
dei cor. 35. Similiter etiam in secundo et tertio campo. - C r e s c e n t i a : 
lIiliginis cass. 160 plus minus; avenae cass. 100, hordei cass. 40. Prata pro 
necessitate sufficientia. Wiecze non celebrantur ab aliqu.ot annis. P e c o r a : 
vaccae mulsibiles II, steriles 9, vituli anni praeteriti 13, anni praesentis U, 
taurus alias stadnik I; sues 7. - A e d i f i c i a: domus praedialis inSła!" 
cmetonalis, unum duntaxat hypocaustum, forestae, caulae commoda , horrea 2 
non incommoda. 


Chełmcza 


s u b d i t i nro 32, mansi 41 exceptis tabernalibU!!. 
Paulus Wzglodek colit mansum unum cum medio possessionatum; pecora 
necessaria habet; censum annuatim solvit ex manso fi. 2 -12, ex medio vero 
fi. 1- 6; item spisnego gr. 3; summa facit fi. 3 - 21. 
Joannes Sotka colit 2 mansos possessionatos; pecora minus sufficientia 
pro re oeconomica habet; censum annuat im fI. 4 gr. 24, IIpisnego gr. 4: summa 
facit fI. 4 gr. 28. 
Jacobus Baran eolit similiter 2 rnansos possessionatos; pecora minntl 
t!ufficientia; censum annuatim ex utrisque fI. 4 - 24, spisnego gr. 4; summa 
facit fI. 4 - 28- 
Jacobus Leszak eolit medium mansi possessionati; pecora pro agro lIuf. 
ficientia habet; censum annuatim fi. l - 6 lIolvit, spisnego gr. I; summa 
facit fI. I - 7. 


a W rrkop.: qui.
		

/Pomorze_020_10_032_0001.djvu

			. 


18 


St>bastianus Kusnierz eolit unum mansum possessionatum; pecora minus 
f!ufficientia habet; censum annuatim fi. 2 - 12 solvit. spisnego gr. 2; summa 
facit fI. 2 - 14. 
Ambrosius Czerwonka colit unum mansum possessionatum; pecora tenuia 
et exigua habet; censum quolibet anno fi. 2 -12 solvit; spisnego gr. 2; 
umma 
facit fi. 2 - 14. 
Joannes Orze! colit lllansum unum possessionatum; pecora modo 2 equos 
habet, bobus earet; eensum quolibet anno fi. 2 - 12 , spisnego gr. 2 solvit; 
Bumma fi. 2 - 14.. 
Petrus Wolik eolit 2 mansos possessionatos; pecora necessaria habet, 
censum singulis annis fi. 4 - 24, spisnego gr. 4 solvit; summa fi. 4 - 28. 
Sebastianus Konieczki colit unum mansum eum medio possessionatum; 
peeora minus su£fieientia habet; eensum annuat im solvit ex manso fi. 2-12, 
ex medio fI. 1- 6, spisnego gr. 3; summa faeit fi. 3 - 21. 
Albertus Golui colit 2 mansos possessionatos; pecora minus su£ficientia 
habet; censum quolibet anno ex 2 mansis fi. 4 - 24. spisnego gr. 4 solvit; 
summa fi. 4 - 28. 
Stanislaus Bzducha eolit similiter 2 mansos; pecora sufficientia licet impo- 
tentia et satis tenuia habet, censum quolibet anno fI. 4 - 24 ex utrisque solvit; 
spisnego gr. 4; summa fi. 4 - 28- 
Joannes Ryehlik eolit unum mansum eum medio possessionatum; pecora 
minus suffieientia habet; censum quolibet anno ex manso et medio fI. 3-18, 
spisnego gr. 3 solvit; summa fi. 3 - 21. 
Thomas Biskup colit 2 mansos possessionatos; pecora habet sufficientia; 
censum annuatim fI. 4 - 24, spisnego gr. 4 solvit; summa faeit fi. 4 gr. 28. 
Nieolaus Loro eolit l mansum cum medio possessionatum; pecora neces- 
Baria habet: censurn annuatim fi. 3 - 18; spisnego gr. 3 łlolvit: summa 
fi. 3 - 21. 
Joannes Soeze\\ka eolit medium mansi agri possessionati ex antiquo; 
pecora, videlieet unum equum. habet, bobus rarct; censum annuat im fi. 1- 6, 
"pisnego gr. 1 solvit; summa fI. 1 - 7. 
Jaeobus Głodzik eolit unum mansum cum medio posscssionatum; pccora 
sufficicntia habet; censum ex manso fi. 2 - 12, ex medio fi. 1 - 6, spisnego 
gr. 3 solvit; summa fi. 3 - 21. Acdifieia iIlius restauratione egcnt. 
Andreas Laski eolit medium mansi possessionati; pccora habct , videlicet 
unum equum, bobu!! caret; censum annuatim pcndct fI. 1 - 6. spisncgo gr. l; 
bumma fi. 1 - 7. 
Bartholomeus Flioeh eolit Ulmm manswn possessionatum; pecora minus 

uffieientia, videlicct 3 equos, habet, bobus caret; ccnsum ex manso fL 2 - 12, 
ex medio fi. 1 - 6; spisnego gr. 3 solvit; summa fi. 3 - 21. 


I
		

/Pomorze_020_10_033_0001.djvu

			19 


Andreao; Duczla eolit unum mammm possessionatum; pecora pro IISU 
of':Conomico et domestieo necessaria hahpt; censum annuatim fi. 2 -12, spis- 
nego gr. 2 solvit; summa fI. 2 _ 14 a. 
Mathias Kapusta medium mansi agri eolit; peeora pro agro necessaria 
habet; censum fI. 1 - 6, spisnego gr. l solvit; summa £l. l _ 7. 
Stephanus Falk colit medium mansi possessionati; p!:'cora Ilulla habet; 
c.ensum fI. 1 - 6, spisnego gr. 1 solvit: summa fI. 1 - 7. 
Bartholomaeus Smołka medium mansi agri eolit; peeora nulla ncque su- 
pellectilem aliquam pro re oeconomiea habet et ideo in eommune seminat; 
Ct'DSum fl. 1 - 6 soh it, spisnego gr. l: summa fi. 1 _ 7. 
Albł-"rtus Mazgai eolit unum maIlSum cum medio possessionatum; pecora 
necessaria pro w:;u suo et labore domestieo habet; censum ex manso fl. 2 _ 12, 
ex medio fI. 1 - 6 , spisnego gr. 3 solvit; summa fi. 3 _ 2L 
Joannes Głod colit 2 mansos posscssionatos; pecora sufficientia habet; 
('ensum quolibet anno ex utrisque fl. 4.-24; spisnego gr. 4 soh it: summa 
II. 4-28. 
Blasius Pisezek coli t 2 mansos cum medio poss!:'ssionatos; pecora habet 
8ufficientia: rensum quolih!:'t anno ex omnibus fi. 6; spisnego gr. 5 solvit; 
summa fl. 6--5. 
\Iatbias Kozioł colit 2 mansos cum medio possessionatos; pecora pro 
labore necessario habet; censum quolibet anno ex 2 mansis et medio fI. 6, 
8pisnego gr. 5 solvit: summa fl. 6-5. 
Stanislaus Falk eolit 2 mansos pos:.essionatos; pecora commoda habet; 
censum annuatim ex utrisque fI. 4.-24 , spisnego gr. 4 solvit; summa fi. 4.-28. 
"Jicolaus Brozek colit medium mansi possessionati; pecora suffieientia 
pro agro habet; censum annuatim fi. 1-6, spisnego gr. l solvit; summa 
fL 1-7. 
Petrus Sołdak eolit unum mansum possessionatum; pecora habet pro 
agro commoda: censum anlluatim fi. 2-12 , spisllf>go gr. 2 solvit; summa 
fi. 2-14. 
Joannes Pyczka eolit medium mansi possessionati: pecora pro agro 
commoda habet; cen sum quolibet anno fi. 1-6, spisnego gr. 1 solvit; summa 
fI. 1-7. 
Briecius Chudi colit medium mansi agri possessionati; pecora nulla habet 
et ideo agrum non integrum eonseminat, sed ita steriliter iaeet; eensum 
fI. 1 - 6, spisnego gr. 1 annuatim p!:'ndet; summa £l. 1-7. 
T a b e r n a e nro 10; quaelibet taberna certam quantitatem agri pos- 
sidcł , ad maius 3 stailiis in longitudinem , in latitudinem 7 sukis constat; census 


a II' Tfkop. błfdni
: l - 7.
		

/Pomorze_020_10_034_0001.djvu

			20 


quilibet solvit gr. 16; summa £l. 5--10. Quilibet eorum laborat septimanatim 
unum diem manualem laborem. 
L a b o r e s c m e t o n a l e s. - Septimanatim laborant acstivali tempore 
singulis diebus manuali labore, tam hi, qui habent unum mansum cum medio , 
quam hi, qui colunt integros 2, quinimo 8 etiam a qui habent 2 cum medio, 
aequaliter, nullo discrimine quaesitato adhuc habito, dies 3 laborant. Qui vero 
unum mammm colunt , septimanatilll 2 dies laborant; ex medio manso unum 
diem; ita tamen tenucm habent n'm pecuariam , ut necesse habeant b alias 
sprzezą laborare. 
M a n s u s protenditur in longitudinelll in primo campo 12 stadiis, in aliis 
vero ad sUlllmum 8 stadiis, in omnibus in latitudinem suleis 16. Nonnulli agros, 
videlicet hi, qui medium mansi colunt, secum in commune seminant. 
C r e s c e n t i a. - Ex manso quolibet siliginis cass. 15 plus vel minus, 
tritici ex uno manso cass. ad summ um 8. hordei si mili ter in uno manso cass. 4 , 
avenae cass. 6. 
Capones: ex quolibet manso possessionato capones 2 quilibet illorum dat; 
iudicialium alias wiecznych etiam ex manso per 2 gallos; ova ex quolibet 
manso per 40. 
Avenae iudicialis ex uno manso per unum cor. Villicus a censu pecu- 
niario, gallis, avena et iudicialibus ponitur esse liber. 
S u m m a: censuulll una cum spisne fI. 101-4, tabcrnalium £l. 5 -10; 
caponum 82 , gallorum iudicialium 82, ovorum kop 27-20; avenae iudicialis 
cor. 41. 
L i m i t e 8: non sunt notabiles et proindc in pratis subditi maxima damna 
patiuntur et praescrtim a nobilibus dnis Glemboczkie. Haereditas contigua cum 
bonis Głembokie nobilium. Ninoczino nobilium Tarno\\skich, cum bonis Płow- 
cze regalibus. cum bonis Czołowo similiter regalibus, cum bonis \V ąszowo 
nobilium , cum bonis Kobylnicza nobilium I cum honis Chełmcze capituli 
Crusviciensis. 
G r a v a m i n a: conqueruntur de laboribus, quod acque lahorant hi, qui 
minus habent agri. cum his, qui supra specificati sunt, qui plus agri habent; 
item super vectura frequenti et crebra ac podvodis assiduis cum victualibus, 
lignis, straminiLus etc. Wladislaviam. Conqueruntur similiter, quod vix tertia 
pars laborat, cum certi ad ege5tatem sunt redacti et pecora ad rem oeconomicam 
tractandam non habeant; tum quod 2 villae Iocatae sunt pro pecunia, quae 
antea in Chełmcza praedio laborabant, villelicet Wolia et Kiczkowo. Item con- 
queruntur, quod illis depascuntur frumenta a vicinis, prat'sertim aGIemboczkil'; 
tum quod pascua eorulll propria vicinorum pecoribus consumuntur. Nullis 


8-8 Dopisane nad u';erszem. b Zapewne opuszczony u-yraz. 


........
		

/Pomorze_020_10_035_0001.djvu

			It 


21 . 


Iaboribus vicinorum premuntur, nisi penuria Iaborant , prout dicunt , pratorum 
et pascuorum. 
D e c i m a ad mensam episcopaIem WladisIaviensem pertinet post sub- 
ditos; sin guli offerunt ex uno quoque manso per fl. 6, quorum summa ascen- 
deret ad 250 fI. exceptis tabernalibus. 
Inquisiti sunt de usuris, sortilegiis, adulteriis; nihil est repertum. 
p r :1 e d i u m. Quaesiti subditi de numero mansorum nihil certi deposue- 
runt, ita quod necessitas expr!:'ssit numerari sulcos, qui nro reperti sunt 276; 
in latitudinem computati ad instar mansorum cmetonalium, quodlibet per 12 
sulcos ad 23 mansos , in longitudinem stadiis 9 protenduntur. Iuxta coniecturam 
crescere potest siliginis hiemalis cass. plus minus 350, exceptis agris praediali- 
bus Kiczko, in quibus solent crescere cassulae circiter 100 siliginis. Siquidem 
in Kiczko nulla sunt aedificia praediaIia, sed frumenta illius cOllvehuntur ad 
praedium et horrea Chelmcze; avenae una cum praedio Kiczko cass. 370 , 
tritici cass. 30, hordei cass. 100 citra vel ultra. Inseminatur hordei una lasta. 
Triticum et hordeum in Kiczlo non seminatur. 
H o r t i commodi sunt , videlicet in areis subditorum desertis. Hortulani 
6 ad nutum amovibiles a, habent suas domunculas et labores praestant ad 
li bitum. Piscinae commodae 2 in villa pro usu et necessitate et piscibus 
fovendis. 
B r a x a t o r i u m commodum. Septimanatim in eo coquitur cerevisia 
bis; quaelibet coctura per 12 tunnas coquitur ex cor. 18; tunna quaelibet 
venditur per unam marcam. Cerevisia propinatur ad Chełmcze 2 tabernas, 
Kiczko, Kaczewo, Byczyna, Withowo, Szosthka. Ex crescentia hordei 4 prae- 
diorum, detracta seminatione et usu praedii, potest habere II last. pro coctura 
braxatorii; numerando pro qualibet coctura 18 cor., facit tunllas ex qualibet 
coctura 12, in summa provenient 660 tunnae; quaeIibet tunna per gr. 48, 
faciunt marcas 660, quae reductae ad fI. faciunt fi. 1056. 
Pro eisdem cocturis cedet hum uli cor. 220; computando quemlibet per 
gr. 8, eJl.ponentur fI. 58 - 20; qui detracti ex summa priori restabunt fI. 1000 
minus fI. 2. Ex hordeo empto conficere potest cocturas plus minus 40; pro 
quibus cedent lastae 8 , una lasta fI. 48, computando cor. quemlibet gr. 16, 
exponentur fI. 334; ex istis autem cedent tunnae 480 et totidem marcae; fa- 
ciunt fI. 768. Pro 40 cocturis cedent bumuli coreti 160; quilibet per 8 gr. 
comparatus, exponentur fI. 42 - 20. Detracto igitur sumptu hordei et humuli 
restabit lucri fI. 341-10; qui coniuncti priori summae ex hordeo praediaIi 
facit in summa fI. 1339-10. 
A e d i f i c i a. - Dornus antiqua curialis, in qua sunt 2 stubae, una parva, 
altera magna et in atrio camera; ex opposito stubae maiores reparatione indi- 
a Por. wyżej, j. 7.
		

/Pomorze_020_10_036_0001.djvu

			. 


22 


gent. ltem pro familia etiam 2, una pro factori, altera pro familia uterqu6 
conclave [s], in quarum medio atrium. Forestae, eaulae, stabula non importuna 
neque secura; horrea 4, ex his 2 recentiora; granarium noviter extructum; 
sedicula, ubi servantur easei scu lacticinia. Curia circumducta sepe antiqua.. 
Pecora b 


Kaczewo 


Pro Mliniecz aJiendla in Czechoczinensi clave. :, u b d i t i 6: 
Lucas Nadolny eolit unum mansum cum medin po
se55ionalum; pecora 
habet neeessaria pro labore et suo commodo. 
Joanncs Koczido colit unum mansum possessionatum; pecora pro UBU et 
labore commoda habet. 
'\fathias Ozimek colit unum mansum pos
e
siunatulll; pecora habet suffi- 
cientia. 
Antonius similiter etiam unum mansum possf'J'\!'ionatum colit; pecora ha- 
hf't pro suo com modo et labo re oeconomico. 
Stanislaus Puzik eolit medium mansi possessionati; pecora pro quantitatc 
agri habct. 
Joannes Puzil similitf'r medium mdnsi eolit: pecora , "\ idelieel 2 equos, 
l1abet. 
Quiquidem subditi possident mansos 5 cum medio. 
Ratione laborum et censuum annuatim omnes pendunt £l. 60 ex integro. 
- Agri pro praedio nihil colilur. Haereditas satis angusta. Aedificia habent 
commoda. - - Cspont>s de quolibet mallso 9. Ova non pendunt nec quidquam 
ali ud. 
Mansus protenditur in uno cumpo in longitudinem stadii
 8, in 2 campilil 
stadiis 6; in latitudinem sweis in uno eampo 20. in aliis 16. 
S u m m a: eensus fi. 60, caponum 50. 
C r e s c e n t i a ex uno manso siliginis ('a
<;. 21, Iritiri cass. 10, hord" 
eass. 8, avenae cass. 20 non tamf'n semper. 
L i m i t e s: su nt ef'rti dislimitati itinerihustlUe tf'ndunt a villa Piotrkowo, 
Radzieiow, Colo etc. et fluvio dicta Rzeczicza dni Linowski ex parte altera. 
Scopuli aut aliqua signa metalia nuIła sunt ct nulIa controversia illorum inter- 
cedit. Haereditas eonligua videlicet de bonis Piotrkm\'a dni Linowski, Wąsso- 
wo nobilium W 4szowskich. Swiątniki dni Ru!'kowski vicf'capitanei Radzie. 
iowiensis , Rogalino dnae Wilkostowska, Palezf'wo dni Kossowski. 
G r a v a m i n a: a viciuis ad labores cogunlur fere ab omnibus eontiguw 
cuilibet eorum per 3 dies annualim quasi vidf'liret ratione pascuorum, CUII 


Ił 


II " rfhop.: antiqui. b Zdflllie niedokońc:01le, re.	
			

/Pomorze_020_10_037_0001.djvu

			. 


2S 


aeque communibus pascuis utantur. Insuper dno Linowski capones 80lvunt 
omnes 10. 
n e c i m a m plebanus ex eadem villa decimaŁ 


Kiczko 


s u b d i t i nro 6: 
Nicolaus eolit 2 mansos et tertium medium; pecora necessaria habet; 
c.'ensum annuatim ex quolihet manso per gr. 40 solvit; summa in toto EL 3-10 
Joannes Siemk eolit 2 mansos et tertium medium; pecora neccssaria pro 
\'ictu fOt labore habct; cen9um anno quolibet ex manso gr. 40 pendel:, summa 
fI. 3-10. 
Mathias Marek colit 2 mansos et tcrtium mcdium agri; pecora minus 
,,"uUicientia habet; sohit censum per gr. 40 ex manso; summa fi. 3-10. 
Andreas eolit 2 mansos cum medio possessionatos; pecora suf£icientia 
habet; pcndet cen
um annuatim ex manso gr. 40; summa £l. 3-10. 
Laurentius Ogonek unum mansum possessionatum colit; pecora iuxta 
agri quantitatem 2 equos habct; censum annuatim gr. 40 solviŁ 
Bierkov.ie fratres germani unum mansum possident; qui pecoribus labo- 
res non peragunt, sf'd manualem laborem pracstant; censum annuatim gr. 40 
pendunt. 
Septimanatim laborant dies 3 practer Ogonek et Bierkowie; tempore 
aestivali qualibet die per unum hominem. 
Mansus in longitudinem protenditur in uno call1l'0 stadiis 11. in aliis ad 
minimum 6, in latitudincm 12 sulcis. 
C r e s c e n t i a: in uno manso cuilibet crt'!"cunt siligini" {'a
s. 10, tritici 
caSl>. 5, hordei cass. 4, avcnae cass. 5. 
Capones quilibet ex manso dat 2. Iudicialia alias wiecznych kurow ex 
quolibet manso per 2. Avenae iudicialis per unum cor. ex manso; ova per 20. 
Taberna una, quae nihil pendit; solummodo cem-evisiam propinat cx 
Chelmcze. 
S u m m a: census una cum spisne fI. 16, caponum 24, gallorulll iudicia- 
Iium 12, avenae iudicialis cor. 12. ovorum nro 240. 
L i m i t e s. - Decursn a aquarum ver.;us Goplo disterminantur; circum- 
quaque sunt item notabilia signa metalia. excepto quod pali, quibus granicies 
consignatae b fucrant, cxempti sunt, modo 2 extant; necessarium esset. ut aliis 
notabilioribus signis renoventur. Contiguitas parva cum boni s Tarnowko nobi- 
lium. Kokoszycze regalibu!", Witowicze nobilium, Chełmcze capitu)i Crus- 
, lCIenSIS. 


łI Jr Tękop.: dt'cursus. 


b Jr Tę/' op.: consignali. 


-....... 


..
		

/Pomorze_020_10_038_0001.djvu

			. 


24 


Laeus ibidem traeturarum 2 sagenae magnae cum medio. 
Agri praediales in longitudinem 2 sładiis, in latitudinem suleis 250 in 
quolibet eampo. 
C r e s c e n t i a in praedio Chelmcze expressa. 
D e c i m a spectat pro Rmo Domino episcopo; quilibet illorum euperet 
dceim:u'1 redimere 4 fi. cum medio, ascenderet ad summam fi. 54. 


Sosznka 


I 
1 


s u b d i t i nro 20; mansi 29

 et unus seuhetus. a 
Mathias seultetus habet 3 mansos agri scultetialis et quartum mansum 
emetonalis; pecora habet necessaria; servitia scultetialia iuxta privilegium 
a sua Rma Dtione datum praestat et neeessaria bcllica in paratis habet; censum 
ex quarto desertato fi. 1--8. 
Andreas Bieniaszek colit unum mansum cum medio possessionatum; pecora 
insuHieientia habet; censum ex manso fI. 1--8, ex medio gr. 19. 
Valentinus Burza colit unum mansum possessionatum; pecora habet neces-. 
saria; census annuatim fi. 1--8 pendet. 
Joannes Birdek colit tantum unum mansum possessionatum; peeora insuf- 
ficientia ha bet, modo 2 equos , bobus caret, indiget auxilio; censum annuatim 
quolibet anno fi. 1--8 pendet. 
Martinus Niezk colit 2 mansos cum medio possessionatos; pecora pro 
laboribus domesticis et usu suo commoda habet; censum ex manso fi. 1-8 
annuatim, ex medio gr. 19 pendet; summa fł. 3--5. 
Blasius Mikula eolit 2 manso!! possessionatos; pecora sufficientia habet; 
censum annuatim ex manso fi. 1-8 solvit; summa fI. 2-16. 
Gregorius Kuzik eolit similiter 2 mansos possessionatos; pecora insuffi- 
cientia habet; censum ex quolibet manso annuatim pendet fL 1-8; summa 
fi. 2-16. 
Vitus eolit unum mansum cum medio poE-sessionato; pecora minus suffi- 
cientia babet; censum ex manso fi. 1--8 pendet; summa fi. 1-29. 
Andreas Olenczki eolit medium mansi possessionati; pecora pro labore 
nuIla habet praeter unum equum, indiget praesidio oeconomico; censum 
quolibet anno gr. 19 pendet. 
Valentinus Mfza medium mansi agri possessionati eolit; pecora iuxta 
quantitatem agri suffieientia habet; censum quolibet anno gr. 19 pendet. 
Albcrtus Oleinik eolit medium mansi possessionati; pecora habet pro 
quantitate agri eommoda; censum gr. 19 pendet singulis annis. 


a ID wyklUie 19 poddanych i 11011111; lanów wlo.ściań.skich 26. 


ł 
I 


........ 
-
		

/Pomorze_020_10_039_0001.djvu

			. 


21> 


l 


Andreas Paszek eolit unum mansum cum medio possessionatos; pecora 
habet sufficientia; censum annuatim ex manso £l. 1--8 et medio 19 gr. pendet; 
summa £l. 1-27. 
Simon Olek unum mansum cum medio possessionatos; pecora commoda 
habet; censum quolibet anno ex manso EL 1- 8 et medio gr. 19 pendet; 
summa £l. 1-27. 
Seraphinus unum mansum cum medio possidet; nulla pecora pro laboribus 
habet; censum pendet fl. 1--8, ex medio gr. 19; summa fI. 1-27 "; pro 
laboribus dno capitaneo annuatim fI. 12 pendet. 
lIedvigis Warutka vidua colit unum mansum possessionatum; pecora habet 
8ufficientIa; censum anno quolibet n. 1--8 pendet; pro laboribus apud dnum 
capitaneum conductis annuatim fI. 8 solvit. 
Sebastianus Cesarz colit Ulmm mansum possessionatum; pecora minus 
!!ufficientia, vidclicet tantum 2 equos habet; indiget praesidio; censum quolibet 
anno fi. 1--8 pendet. 
Mathias Mendrai colit Ulmm mansum possessionatum cum medio; pecora 
commoda habct; pendet ratione census ex manso fI. 1--8 et medio gr. 19; 
!!umma n. 1-27. 
Mathias Narai eolit unum mansum cum medio possessionatos; pecora 
eommoda habet; censum ex manso fl. 1--8 et medio gr. 19 annuatim pendet; 
!lumma fl. 1-27. I 
Paulus Komossa eolit 2 mansos possessionatos; peeora suffieientia habet; 
censum annuatim ex manso per fI. 1--8; summa fI. 2-16. 
Christopherus Wipych colit unum mansum cum medio possessionatos; 
pecora minus sufficientia habet, indiget auxilio. Censum ex manso fI. 1- 8 
et medio gr. 19 pendet; summa £l. 1-27. 
Aedificia opportuna habenŁ 
Septimanatim illorum quilibet, qui possident per 2 mansos et unum. per 
dies 3. ex medio vero manso unum diem laborant rastris , pecoribus; manualem 
vero laborem praestant per 2 dies; tempore vindemiarum per unum qualibet 
die manuali opera. 
Mansus protenditur in longitudinem in uno campo 8 stadiis. in altero 7. 
in tertio 6; in latitudinem sulcis II. 
Agrorum oppignoratio et in commune conseminatio: - l. Andreas Bienia- 
!!lek oppignoravit medium mansi subdito dicto Bartholomaeo Spalik ex villa 
regali Skotniki. quem inseminavit. in n. 30. ad cxtenuationem tamen proven- 
tuum ex agro pereeptorum; et anno sequenti liber erit ager. - Idem similiter 


" Wskutek zaklejenia części strony po
zątek następnych dziesięciu wieruy ukstlJ 
rękopisu zostal napisany na nowo inną rękq. 


I 
ł 
I 


........ 
-
		

/Pomorze_020_10_040_0001.djvu

			I 
.. 


26 


oppignoravit subdito ex eadem villa Sosnka unum stadium in quolibet campo 
pro hiemali et ae..,tivali frumento eonseminando usque ad restitutionem fi. 16. 
- 2. Joanne." Dirdek oppignoravit 3 stadia in quoliLet eampo in 3 marcis 
usque ad extenuationem ł'iusdem summae. - Idem cum quodam Blasio filio 
Narajow 2 cwn medio stadia agri avena in eommW1e cOlUleminavit. - 
3. Gregor Kuzik oppignoravit 2 stadia in quolibet eampo in fI. 16 ap ud Men- 
dr-al subditum eiusdcm villae ad 5 annos defalcando quemlibct fructum illiu
 
et iam pro ultimo anno praescnti eonscminavit. Cum eodem de villa Skotniki 
quidam .Tęczk in commune siliginem et avenam conseminavit et hoc proptcr 
carentiam pecorum pro laLoriLus. - - 4. Vitus iu COll1mune eonscminavit ex 
villa Baskow. - 5. Christhopherus Wipich oppignoravit medium manSl m 
fi. 2.') suLdito de eadem villa dieto MendraI. 
C r e s c e n t i a. - CuiIibet iIlorW11 in uno cum medio manso siliginiR 
Cl"e;,cit cass. 16: triti("i "imiliter in uno clIm mf'dio manso cass. 6. hordei ea88. 8 , 
avenaf' cass. 13. 
Capol1es ex quolihet manso quilibet illorum per 2 pendet; ova ex manso 
similiter quilibet pcr 10; iudicialium alias wiecznych quilibet illorwn per l 
gallum gallina("eum: avenae ctiam per l cor. 
S u m m a: ("cnsus ct laLorum condllctorum fI. ;>-&.---8 , eaponum 59, ovo- 
rum kop ;) minus 5 ovis. gallorum iudicialiwn 20, uvenae iudieialis eor. 20. 
Tabcrna una; propinatur cerevisia ex villa Chplmcza; nullum 80lvit cen- 
,>um. modo medium agri mansi dicti Zacziezny [,,]. 
L i m i t e s: cum a l\Iaszeniee gnosi Markowski lapides dislimitalIt; eW11 
SkotniJ..i ad capitaneatum Radzieiovipl1sem fossa distinguit: cwn Bronisław 
Deodicatarum Virginum S. Norberti claustri Plocensis fossa dislimitat; cum 
Broniewo gnosorum Mlliewskich, cum Płowki ad eapitaneatum Radzieiovien- 
sem fos;,ae b discernunt. . 
G r a v a m i n a: ("unqucrunłur de assiduit< vt>(.turił' Wladisla\iam. tam 
ligIlorum quam victualium pt crebris podvodis; item conqueruntur. quod sub- 
diti Basko\ ienses et \V olia labores conducunt_ qui ante.a iuvabant laborem 
praedialem. nune vero illi labnres praedialcs 8ufft'rre non pm'sunt. 
Nullis mulctis premuntur nequc laboribus vicinorum. praetf'r Massonki , 
a quibus cogulltur ad labores nullo merito. ('UlU sit longe lati..r haert'dita. 
SzosnJ..a quam ilIorum. 
Prata et pasl"ua Ilulla habent. 
D e c i Dl a sppctat pro melisa episl"opali et per agros scultetiales. Redi. 
mUlit cass. l siligillis. Cupiunt, ut iIlorum quiliLet de suo manso taxam ha-  


11-11 Inną Trkq. b 11 Tf/'OP.: /ossis. 


I
		

/Pomorze_020_10_041_0001.djvu

			I 
.. 


27 


beat certam decimae et offcrunlse dari pro ilIa quilibet per 6 fI. [s] annuatim; 
itaque ascendf'r!'t "umma ad 180 fi. excepta praediali. 


0\ 


P r a e d i u ID: colit in 2 campis 180 sulcos in latitudinem. in longitudinem 
ad summum 6 stadiis, ad minus 4 protenditur; in tertio campo 109 in latitudi- 
nem suleis, in longiludinem 5 stadiis: sulei, redacti ad instar cmetonalium 
mansorum, faciunt mansos II in 2 campis, in tertio plus minus 7. 
C r e s c e n t i a: <;iliginis cass. 115, avenae CBS!!. 106, hordei C8SS. 43 , 
triticum non seminatur. Hortus com modus unus pro oleribus. 
p e c o r a: vaccaf' mulsibiles 10. \Beea !'t!'rili!' l, viluli anni praeteriti 
12, anni praesentis 9. oves 42, sUe:! 22. 
A e d i f i c i a: domm. ad instar emelonalis ruilJosa et defonnis, in qua 
parvum atrium et camera etiam antiqua neque saepe circumducta. F orestae, sm- 
bula cornmoda; horrea 2 conunoda et brog pro siligine servanda. 
e o m m o d o r u m a u g e n d o r u m r a t i o. - Ea videtur explora- 
lu;sima, ut defuncto sculteto praesenti, cui advitalilas ex prh,ilegio servit , agri 
ad praedium adiungantur. quandoquidem Bunt f'X omnibus fertiliores. 
D e s o r t i l e g i i s, ut supra inquisitum est. nihil repertum, praeter usu- 
HIS supra exprf'ssa!' in oppignoratis agris. qU31' t'isrlem oppignoratio est in- 
terdicta. 


Woli a 


s u b d i t i 4: 
Paulus Tomał seultetus, priviłegium 11011 habel, dixit connagralulll csse; 
eolit unum mansum scultetiałem, alium vero cmetonalem; onera scułtetialia 
exprcet. 
Blasius Wrona colit 3 mansos possessionatos; pecora nl'Cessaria habet. 
Mathias Wipy colit similiter 3 mansos et pecora necessaria habet. 
Martinus Biegasz eolit 3 mansos et peeora pro laboribus commoda habel. 
e e n s u m ex quolibet manso solvunt gr. 24. spisneF:o per l gr. Prandia- 
liulll seultetus gr. 12, ex desertato sieut alii gr. 24. Caponum ex manso per 2, 
iudicialium per l etiam ex manso. ovorum ex manso I S. a\ enae iudicialis per 
l cor. singuli ex 3 mansis. 
S u mm a: census cum spisne et iudicialium 8--22. eaponum 20, gallorum 
.jurlicialium 10; avenae iudicialis cor. 3; ovorum nro 150. 
D e c i m a spectat pro canonico Crusviciensi dno Roguski. 
Subditi praedieti laborabant ad praedium Chelmeze, nunc porro redimulJt 
labores quilibet eorum per fi. 12. excepto sculteto, qui fI. 9 dat et censum. 
S u Dl m a faeit 45 fi. census, addita "'pisne et iudieialia faeit n. 53-22.  
- 


-'"
		

/Pomorze_020_10_042_0001.djvu

			28 


L i m i t e s iłłorum undiquaque sal vi: contiguitas cum bonis Piaski nobi- 
lium, Wroblie nobilium, Skotniki regalibus, Sarl.iej Niemojewski, Radowicze 
nobilium. 
Ratione pascuorum 8 vicinos in laboribus iuxta suum beneplacitum iuvant. 


Baskowo 


s u b d i t i 4, seulteti 2. 
Lucas Osieia colit 2 mansos possessionatos, pccora pro labore et osu 
domestico ncccssario habet; censum annuatim solvit ex utrisque fI. 1--5 
dcn.6. 
Ambrosius Kopytek colit 2 mnnsos agri possessionatos; pecora commoda 
pro victu et labore habet; censum ex manso quolibet per gr. 17 et soL 2; 
summa ex utrisque fI. 1--5 den. 6. 
Andrcns Kaczmarz colit 4 mansos, 2 posscssionatos et alios 2 descrtatos; 
pecora sufficientia habet; censum ex quolibet manso annuatim gr. 17 cum 
medio den. 3 pendet; summa ex omnibus fi. 2-10 soL 2; idem possidet 2 
hortos tabernales pro olcribus, ex quibus censum gr. 8 etiam quolibet anno 
pcndet. 
Gregorius Kiełek colit 2 mansos possessionntos et tertium desertatum; 
pecora minus sufficientia habet; censum ex quolibct gr. 17 cum medio, 
den. 3. Summa fi. 1-23. 
Bartholomaeos Kutha scultctus unum mansum agri scultctialis eolit; onera 
scultctialia adimplet; prandialium solvit gr. 6. 
Petrus Osieia colit unum agrum scultctialem et alterum cmetonalem; 
similiter, ut altcr, oncra scultetialia adimplet. Censum ex cmctonali dcsertato 
annuatim gr. 17
 den. 3. Prandialium gr. 6 solvit. Summa gr. 23
 den. 3. 
Aedificia satis com moda habcnt. Mansus protcnditur in longitudinem sta- 
dus 4, in latitudinem sulcis 9 in quolibet campo. 
C r e s c e n t i a. Cuilibct ilIorum per 10 cass. siliginis in uno manso crescit 
tritici eass. 3, hordci 5 cass., avenae cass. 8. 
Capones ex quolibet manso per 2; ova ex manso per 10; quilibet ilIorum 
gallum gallinaceum iudicialium alias wiecznego, avcnne per car l. 
S u m m a census, prandialium, spisne fi. 7-22; Jaborum conductorum 
fi. 72; facit fI. 79-22 , caponum 24, ovorum 120, gallorum iudicialium 6, 
avenae cor. 5 exceptis scultetis. 


8 Jr rt;;knp.: pascuum. 


I 
l
		

/Pomorze_020_10_043_0001.djvu

			20 


L i m i t e s: signa nuDa gramclerum notabilia extant, tantummodo certa 
itinera, quae ducunt Thoruniam per vallum, Brestiam. Contiguitas cum bonis 
Dziewa capituli W1adislaviensis, Konary nobilium, Zglaikow dni Borzewiczki. 
Pieranie dni Osieczki, Papiesz capituli Crusviciensis. 
D e e i m a spectat pro canonieatu Crusviciensi. 


I 

 


CLA VIS LUBOTINENSIS 


Lubotin 


r 
I 


S u b d i t i nro 5 possessionati; scultetus unus. 
Stanislaus Morziezki scultetus colit 2 mansos scultetiales" 
Joannes Malek colit unum mansum possessionatum; pecora pro agro 
sufficientia habet; censum annuatim pendet gr. 171;2. 
Albertus Janusz colit similiter unum mansum p08sessionatum; pecora 
habet pro agro necessaria; eensum pendel annuatim gr. 171f2. 
Joannes Piałka colit unum mansum possessionalum, pecoribus C8ret; 
censum annuatim pendet gr. 17¥:!. 
Joannes l\Iiaska colit unum mansum possessionatum; pecora necessana 
habet; censum annuatim solvit gr. 17¥:!. 
Thomas Kłodawa colit unum mansum possessionatum; pecora sufficientia 
habet; censum annuatim pendet gr. 17%. 
Mansi desertati 8 cum medio coluntur pro praedio, scd unum mansum 
ex eisdem colit plebanus vigore gratiae Reverendissimi. Mansus protenditur 
in 2 campis in longitudinem 9, in tertio 7 stadiis, in latitudinem 9 sulei!! 
in utrisque. Labores quilibet septimanatim per 3 dies praestat; tempor6 messil 
qualibet die per hominem unum. 
C r e s e e n t i a. - In manso culibet siIiginis cassulae 15 crescunl, 
tritici cass. 2, hordei cass. 3, avenae cass. 6. 
Censum quilibet ex manso gr. 17
 pendet; capones ex manso quilibet 
per 2. Ova. gallos, avenam iudiciales non dant. 
S u m m a: census fI. 2-27%; caponum 10. 
Aedificia ruinosa et incommoda habent. 
D c e i m a pro mensa episcopali pertinet; cuperent eandem redimere 
ąuilibet ex SUI) manso per fI. 3; ascenderet ad fi. 15. 
T a b e r n a duntaxat una et nullum onus praestat praeter propinationem 
cerevisiae; habet agri medium mansi in Kalienczino , ex quo pendet. Artifex 


.. Zdanie niedokończone. wolne miejsce na jeden wiersz. 


I 
i 
....... 


-'
		

/Pomorze_020_10_044_0001.djvu

			30 


unus, "idelicf't fabn ff'rrariu!". pt hil' nihil dat solummodo pTOptf'T neces..arium 
subditorum. 
L i m i t e s. - Vetustale com;umpti et parum notabiles, in ałiquibus locis 
nullum vestigium illorum con
tat. incipif'ndo imprimis a Wierzbie nobi]i
 dni 
Sicwicr
ki et continuantur granicies minus notabilibus signis usque ad haere- 
ditatem Oszna, ubi similiter nihil notabile conspiciłur. Deinde ad a]iam 
haereditatem nobilium Oszna, ibi subditi demonstraverunł magnam partem 
agri per illos adempłam ac extirpatam. Deindf' per circulum eundo cum 
haercditatc eiusdem Oszna granicies terminantur usque ad fluvium Kalienczka, 
ibi quoque ex descen!"u montis ad dccursum fluvii nihil quoque notabile 
conspiciłur. A i\1orzicze nobilium in latitudinem stadiorum 15, in ]ongitudinem 
2 stadiorum ad minus adimuntur; seniores tamen subditi dicuut semper dister- 
minavisse fluvium dictum lVlorziczka rzeka inter bona Morzicze et Lubotyn 
et asserunt fuisse aedificatum quoddam molendinum in eodem fluvio per 
episcopum quendam Wladislaviensem ac in medio fluvio esse quendam lapidem. 
in quo exculptum fuit signum. 
G r a v a m i n i b u s nuIlis premuntur a vicinis et praefccto iIIorum et 
quod exactio decimac gravis illis vidrlur. Df"inde prohihełur eisdem vectio 
lignorum pro aedificiis. 


P r a e d i u m, pro quo coluntur agri in latitudincm sulci 125 in 2 campis, 
in tertio 70, in longitudinem vero aequa]iter 7 stadiis exceptis agris desertatis, 
qui ex1ant nro 7 cum medio mansi. Reducti sulci ad inslar mansorum cme- 
toualium in 2 campis faciunt 14 mansos , in tertio campo 7 cum medio. Insemi- 
nari pro praedio possunł secundum conif"cturam 2 Jast. cum medio siliginis 
citra vel ultra. Cr
cere potest cass. 2.50 citra vel ultra. hordei ra!>s. 60 citra 
vel ultra; avenae C8!>!;. 80 citra vel ultra. 
B r a x a t o r i u m. pro quo ex cresccntia praediali haberi possunt 3 
Jast. hordei; pro una coctura mensurantur cor. 19, facit cocturas 12; quae- 
libet coctura 12 tunnas rontinet; tunna quaełibet per I marram; facit tunnas 
144 et totidem marcas, facit fi. 230--12. Detracto humulo, qui pro 12 coc- 
tur i!!, videlicet pro qualibet coctura 2 cor. [s), facit cor. 56, quilibet cor. per 
6 gr., facit fi. 11--6, qui dŁ'lra'cti, facit fi. 219--6. Reliquum cocturae necesse 
habet, ut conficiat ex empto hordeo. Cocturae autem exeunt per 3 hebdoma- 
da!! 2, itaque computatis 12 hl'bdomadis, per qua!! sufficiet hordeum praediale 
pro coctura, extabunt hcbdomadae 40, quibu!> coqui połest 35 cocturae; 
computaudo igitur cor. per gr. U hordei, pro una coctura accedct ad fi. 9-20 
una cum humulo; ex his coquuntur 12 tunnae, cedet itaque lucri 315 fi; ex 
quibus quoque df'traJlere oportet pro virtu praedia]is familiae qualibet sep- 


I 
,
		

/Pomorze_020_10_045_0001.djvu

			, 


,  


....... 


31 


limana mediam tunnam, restabunt itaquc fi. 275; adiuncti priori a summae 
ex hordeo praediali ascendet ad summum 500 fi. citra vel ultra. Summa ex 
braxatorio fi. 500 citra vel ultra. Propinatur rerevisia ex eoclem bra'{atorio 
in villis Lubot} n, Zakrzewo, Kalenczino, Orlie. 
M o l e n d i n a 2 in fundo Orliensi consistunt, quodlibet per l rotam. 
Szekula quolibet anno siJiginis cor. 90 ratione duarum mensurarum pendet 
et porcos fovet. Zieliazo siliginis cor. ;")0, tritici vero cor. 4 annuatim pcndit b. 
S u m m a ex utrisque pro siligine et tritico iuxta praesentem taxam fi. 109. 
L a c u s longe lateque patet tracturarum 20, ex integro pertinet ad Lu- 
botin; piscatores 2 septimanatim pendunt per gr. 3 et diarium alias obroki 
etiam septimanatim feria videlicet quarta. sC'xta et !"abbato. Census pisca- 
torum fI. 10 - 12. 
Silva quernicea et varii generis extat. 
A e d i f i c i a: domus noviter constructa, in qua atrium, ex illo stuba 
Jlova cum sua camera; item domu
 antiqua, quae reparatione indiget, in qua 
hypocaustum mai u!>, e
 eodem camera , atrium et aliud hypocaustum pro 
familia; item tertia domus lacera et coJlap!"a similiter pro familia dres 
forestam. Forestae collapsae, braxatorium vetustate con!"umptum, horremu 
unicum commodum, horti maior!'!> et commooi. 


Z akr z e '" o. 


s u b cl i t i nro 12 c; sculteti 2; anten fuerant 20. 
Joannes scultetus colit unum mansum cum medio; Paulus scultetus simi- 
liter eolit unum cum medio mansos; de privilegio non docuerunt. !tern amho 
IIculteti per unum mansum colunt desertatum d, solvunt censum ex eisdem per 
@T. 171;2. Laborf'!l ex ilłis nullos praestant: ne<'f'Ssaria tamen 8cultetialia 
adimplent. 
Subditi: 
Joannes Wenczlaw colit 2 mansos, unum possrssionatum, alterum deser- 
łatum; pecora minus 8ufficientia habet; censum annuatim ex quolibet manso 
posscssionato gr. 171;2, ex desertato gr. lS¥:!. 
Paulus Ropel colit 2 mansos, unum possessionatum, alterum d.esertatum; 
pecora neces.
aria habet; censum ex possessionato gr. 171;2, ex desertato 
gr. 151;2. 


a l1' rękop.: priori3. 
b Dodany wiersz inną ręką, trudny do odczJtania: Sludzi<.niec z liC'.lbQ... na zdrojach 
na1azszy micscze dostali się z niego wraz ('or. 1. c 1? rękop.: 11. 
d 1? rękop.: desertatos. 


....
		

/Pomorze_020_10_046_0001.djvu

			82 


Martinus Zawisza colit 2 mansos, unum possessionatum, alterum de!ler. 
tatum; pecora su£ficientia habet; censum ex possessionato gr. 17%, ex de- 
sertato gr. sim ili ter 17% et hoc propterea, quia maiorem agri desertati quan- 
titatem eolit. 
Gregorius Łazarz eolit unum cum medio mansos , primum possessiona- 
tum et medium desertati; pecora iuxta agri quantitatem sufficientia habet; 
cenSum ex possessionato gr. 17% et desertato medio gr. 81/2 solviL 
Paulus Bąk colit 2 mansos, unum possessionatum, alterum desertatwn, 
pecora minus sufficientia habpt; censum ex possessionato gr. 17 t h et desertato 
breviori gr. ll% solviL 
Mathias Miaszek eolit similiter 2 mansos , unum possessionatum, aIte- 
TUm desertatum; pecora suf£icientia habet; censum ex possessionato gr. 
17% et desertato breviori gr. ll% solviL 
BIaseus Kaczmarz eolit 2 mansos, unum possessionatum, allerum deserta- 
tum; peeora habet necessaria; censum e'{ possessionato gr. 17%, ex desertato 
alios gr. 17 1 
 propter maiorem agri quantitatem solvit. Labores nullos praestat 
praeter propinationem eerevisiae. Capones et ova pendeL 
Franciscu!! Gorny colit 2 m:msos, unum possessionatum et alterum de- 
sertatum; peeora commoda pro victu et laboribus oeconomicis habet; ccnsum 
ex possessionato gr. 17% et desertato alios 17112 gr. propter maiorem agri 
quantilatem pendeL 
Joannes Kassorek colit 2 mansos, unum possessionatum et alterum deser- 
tatum; pecora necessaria habct.; censum ex po!>sessionato gr. 17¥:! et de- 
sertato gr. 15112 pendet. 
Albertus Frączek eolit 2 mansos, unum possessionatum et alterum deser- 
tatum; pecora necessaria habet; eenswn ex possessionato gr. 17112 et deser- 
tato alios 17¥:! gr. annuatim pendeL 
Bartholomaeus Domagała eolit 2 mansos, unum possessionatum et al. 
terom desertatum; pecora modo 2 boves habet; cen sum ex possessionato gr. 
17112 et desertato similiter gr. 17112 annuatim pendet. 
\łathias Nowak eolit 2 mansos , unum possessionatum, alterum deserta- 
tum; pceora habet pro labore neces!'aria: crnsum ex possessionato gr. 17Y2 
et desertato alios gr. 17112 annuatim pendel. 
M a n s u s protenditur in longitudinem in 2 campis 7 stadiis , in latitudi- 
nem sulcis 2, in tertio campo per stadios 18 in longitudinem suleis 10. 
Crescere in cisdem solet, quando bcne agros exeolunt , in 2 mansis [lIi- 
liginis] cass. 17. tritiei cass. 4, hordei eass. 3, avenae cass. 6. Certi agri deser- 
ti eondueuntur vieinis, ex quibus solvitur una marca et eapones 4; ex eisdem 
etiam decima pro praedio spectat. 


ł 


a) 


. 


........
		

/Pomorze_020_10_047_0001.djvu

			. 


88 


.) 


Septimanatim laborant dies 3 iIIorum quilibet, vindemiarum tempore 
contiguis diebus per unum hominem. Capones ex manso quilibet per 2 pen 
dunt, ova, avenam et galIos iudiciales non pendunt. 
S u m m a: census fI. 14---8, conductorum laborum fI. 1-18 , caponum 
51; ex conductis laLoribus capones 4. 
Taberna una nullum censum solvit, tantummodo cerevisiam propinat 
ex braxatorio Lubotinensi. 
D e c i m a 
pectat ad mensam episcopalem et ex agris scultetialibus. 
C u p e r e n t dccimam redimere quilibet iIIorum per fI. 4, sculteti 
2 per fI. 5; ascenderet ad summam fi. 48, scultetorum fI. 10. Summa fi. 58. 
L i m i t e s renovlltione indigent , quandoquidem signa non eunt nota- 
bilia et in locis certis disserata a vicinis, in parte a bonis Brzczie dni Ja- 
nusii Sierakowski. Conliguitas cum bonis Ozorzino dni Trzebuchowski, cum 
Brzezie dni Sierakowski , Polyenisz nobilium, Lubotin villa episcopali. 
p r a e d i u m. - At'dificia praedialia nulla cxtant; dicunt aIiquando fu- 
isse ibidf'm horreum praediale et acervos pro oonseI"Vandis ibidem frumen- 
tis. Agrorum pracdialium 2 tantum modo mansi antiquitus fuerant; iam ex 
desf'rtatis adiuncti sunt ad praedium 6 mansi, ita ut ad praesens coluntur 
B mansi. 
C r e s c e n t i a exigua propter agrum male cultum: siliginis cass. 15 , 
avenae cass. 10. Dicunt, si ager melius excoleretur ex integroque conseminetur, 
(juod creseerent cass. siliginis 60 , avenae cass. 20. 
Borra pinatica extat protendenda stadiis in longitudinem 15, in latitu- 
	
			

/Pomorze_020_10_048_0001.djvu

			54 


Jacobus Drozd colit in 2 campis 2 cum medio mansos, in tertio 3 man- 
80S cum eisdem; pecora pro agro necessaria habet; censum ex mansO 
quolibet a per gr. Ił annuatim pendet. Summa pro 2 annis gr. 27%. ex 
tertio eampo pro anno tertio gr. 33. 
Mathias Gąska eolit 3 mansoS agri, in secundo campo 3 mansos, m 
tertio 2 cum medio desertatos; pecora habet sufficientia pro agro. 
fellsum ex quolibet manso per gr. II annuatim pendet. Summa ex 
2 anllis gr. 2"/1 2 ; pro anno tertio et ex tertio campo gr. 33. 
Mansu::; protenditur in uno campo stadiis aJ summum 
nem, in aliis 7 ad minus. in lalituctinem sulcis in 2 eampis 
f;ummum 10. 
C r e s c e n t i a: euilibet pro portione siliginis cass. 16 , tritici aesti- 
valis cass. 2, hordei cass. 2, avcnae cass. 4 cn
scere solet. 
L a b o r e s. - Spptimanatim 3 clies laborant; tempore vindemiarum 
qualibet die per unum hominem continuis diebus. 
C e n s u m ex manso lam Jesertato quam possessionato quilibet iIlo- 
rum gr. 11 annuatim pendet. Capones quilibet ex manso per unum caponem 
80lvit. O"a non pendunt, similiter avenam et gallos iudiciales. 
S u m m a: cellsus fI. 4 - 6; eaponum 12. 
D e c i m a m dnus fundi pereipit; cupiunt rcdimere iIIam, quilibet per 
fi. 4; ascenderct ad summam fi. 16. 
L i m i t e s sunt ,"iolati et multum agri ademptum et signa antiqua dis. 
serata per nobiles Osienskie a villa Oszno, tum etiam ab haeredibus villae 
Morzicze, videlicet per stadium l in longitudinem et latitudinem 12 stadio- 
rum. Contiguitas cum bonis Oszno nobilium, Morzicze nobilium Morziczkich 
et Lubotin dni funJi. 
Prata insufficientia habent. 
Borrae desunt. 


13 in longitudi- 
14, in tertio ad 


Rubeta ampla. sed a vicinis excinduntur. 


Orlie 


Subditi 3 , quartus scultetus; antea subditos fertur fuisse 18- 
Albertus Oszinski colit 2 mansos possessionatos et tertium desertatum; 
ratione deserti agri nihil pendet, modo 2 capones; onera scultetialia adimplet. 
Albertus Smagai colit 4 mansos; unum mansum possessionatum et 
3 desertatos; peeora habet sufficientia; censum pendet ex possesso gr. 10. 
ex desertis tribus gr. 9 ex quolibet; facit gr. 37. 


. 11' Trkop.; quilibet.
		

/Pomorze_020_10_049_0001.djvu

			S5 


Martinus Lusbrach colit mansum unum possessionatum , 2 desertatos; 
peeora sufficientia habet: censum ex possesso gr. 10 et [ex] quolibet deserto 
gr. 9; summa gr. 28. 
Albertus Iezko eolit unum mansum possessionatum et 3 .desertatos; pe- 
eora neeessaria pro labore habet; censum ex possesso gr. 10 et [ex] quolibet 
deserło gr. 9 annuatim pendeł; summa gr. 37. 
Joannes Zielazek eolit Unum mansum deserłałum; censum gr. 9 pen- 
det et eapones 2. 
Petrus Wolski hortulanus ełiam eolit unum mansum desertałum; censum 
gr. 9 pendet eł capones 2. 
Mansus protenditur in 2 campis in latitudinem 6ulcis 9, In tertio 
18; in longitudinem in 2 eampis stadiis 6, in tertio 8. 
Creseit cuilibet siliginis in uno manso ad summ um eass. 8 , tritici ex 
integris cass. 3, hordei in toto eass. 2¥:!, avenae 12 cass. 
Septimanatim laborant 3 dies; tempore vindemiarum uhra 3 dies quo- 
tidie per unum hominem. Capones ex quolibet manso tam possessionato 
quam desertato pendent 2; ova, avenam, gallos iudieiales non eonferunŁ 
S u m m a: census fi. 5, eaponum 32. Condueuntur etiam certa e portio- 
nes agri in uno dumtaxał campo gr. 30 et 2 capones [s]. 
Intra limites haereditatis ortum extirpavit molendinator nobilis dnus 
Chalinski tantum agri, ut iIIi crescere soleat eass. 8 siliginis, ex quo modo 
pendet 2 eapones. Expedit, ut OITmino eidem interdieatur, ne postea iude 
perieulum aliquod subsequatur. Agri desertati 5 mansi, qui pro praedio 
coluntur, erescere solet ex eis plus minus eass. 40 siliginis. avenae eass. 11. 
D e c i m a spectat pro plebano eiusdem villae. 


H a e r e d i t a s d e s e r t a W o l k a, quae anłea pro praedio cole- 
batur, iam ad praesens loeatur quolibet anno , facit fi. 9. Tum temporis 
cum excolebatur pro praedio una cum desertis agris Orlensibus proferre 
80lebat siliginis ciłra vel ultra eass. 100, avenae eass. 12. 
Piseatores 2, non habent aedifieia praeter unieam domum; censum 
quilibet et qualibet septimana per 2 gr. pendunt; diarium ełiam sepłimana- 
tim pendunt feria quarta, quinta et sabbato; annuatim faeił fI. 6-28 ab 
iJJis census. 


Borek 
Ubi seultetus dicłus Pełrus Saffrut obtinet mansos 3 seuhetiales; privile 
gium non habet. 
Iłem dnus Adam Jaronowski pocillator loco advocatialium 2 man- 
50S eolit nescilur quo iure.
		

/Pomorze_020_10_050_0001.djvu

			Q 


86 


hem uhra istos mansos sunt descrti mansi 10, ex quibus penduntur 
fi. 10 et ex quolibet manso per 2 capones; summa caponum 20. 
De d e c i m a nihil investigari potuit; fertur 8 pcrtinere ad organistam &. 
L i m i t e s: ab haereditate Bycz multum usurpatur botrae Orlensis 
ultra lat"um et molendinum Zielazo circa lacum ali ud I Swiente dictum, iłem 
in Borek usurpatur multum agci per dnum Sieroszewski a villa Zapieln icze , 
qui ultra signa granicialia intulit aratra fere spatio unius stadii in fun- 
dum Borek; expedit omnino , ut quamprimum pro ea iniuria iure agatur. 
Ab haereditate Chalino limites disterminantur £luvio, qui rumpit ex lacu 
Kamiem:lie dieto; in aliis locis sunt scopuli et signa metalia. Contiguitas 
haereditatis cum bonis Chalino nobilium, Mąkoszyn nobilium, Bycz nobilium, 
Glusinko dni JaronO\\ski , a lacu. 
L a c u s in longitudinem protenditur ad 20 stadia, in latitudinem ad 
3; tracturae in eo continentur sagenae magnae 20; in nonnullis locis sunt certa 
impedimenta et obstacula , ut non possit trahi sagena , quod efficeret tractu- 
ras 10. Qui lacus incipiendo a fundo l\fąkoszin usque ad contiguitatem viI- 
lal' Glusinko dni Jaronowski et habet limitcs Orlie et pertinet ad limites. hae- 
reditatis, vidclicet in borra dicta Dęmby Lenk; a regione limitum dicti lacus 
extant 2 saxa magna loco signorum metalium, in quibus cruces sunt exculptae. 
Deductis oneribus computalur leviter ad £I. 100, quos etiam anno prae- 
senti percepit. 
B o r r a p i n a t i c a in longitudinem protendilur in spatio medii mil- 
liarii , in latitudinem ultra 2 milliaria; pinus pro aedificiis commodissima. 
Venditio iacentium et aridorum lignorum, quoad coniecturam hominum, 
computari potest ad 30 fI. Pol. ultra capones et avenam. 


Grabkow 


Scultetus Albertus Pawełko'ń'icz possidet 4 mansos scultetiales et obit 
munera scultetiae iuxta privilegium sufficicns a Reverendissimo dno episcopo 
moderno datum. 
S u b d i t i nro 15 possessionati: 
Joannes kołodziei colit 2 mansos possessionatos; pecora sufficientia pro 
labore domestico habet; censum ex quolibet manso gr. 16; summa facit fI. l 
gr. 2. 
Bartholomaeus Chowierała villicus colit Ulmm cum medio mansos posses- 
sionatos; pecora pro traetandis laboribus oeconomicis necessaria habet; 
censum ex manso gr. 16 ('t desertato medio gr. 9; spisnego den. 6 80lvit. 


8_ Dodane inną reką. 


Ol
		

/Pomorze_020_10_051_0001.djvu

			Q 


S7 


Jaeobus Passer eolit unum eum medio mansos; pecora sufficientia ha- 
bet, ecnsum ex posscssionato gr. 16 cl dcsertato medio gr. 9 den. 6. 
Ambrosius Cziuk eolit 2 mansos possessionatos; peeora neeessaria ha. 
bet; censum ex manso gr. ló, spisnego den. 6; summa fi. 1- 2 -12. 
Albertus Kosoezko eolit unum eum medio mansos possessionatos; pe- 
eora suffieienlia habet; censum ex manso gr. 16, ex medio desertato gr. 9 
pendel. 
Urbanus Lisz eolit unum cum medio manS09 possessionalos; pecora 
suffieientia habet, eensum ex possessionato gr. 16 et desertato medio gr. 9 
pendet. 
Stanislaus Mendel eolit unum cum medio mansos; pecora suffieientia 
habet; censum ex possessionato gr. 16, ex deserlato medio gr. 9 pendet; 
spisnego den. 6. 
Joannes Dwornik eolil UDum eum medio mansum possessionatum; peco- 
ra pro laboribus dOllleslieis necessaria habet; eensum ex manso gr. 16 et 
desertalo gr. 9 , spisnego den. 6 pendet. 
Joannes 1\Iaslionka eolit unum cum medio mansos possessionalos; pecora 
8uffieientia habet; censum ex manso gr. 16 et desertato medio gr. 9; spisnego 
den. 6 pendeL 
Albertus Buiała eolit 2 mansos possessionatos; pecora sufficientia habet; 
eensum ex manso gr. 16, spisnego sol. 2; summa fI. l - 2, den. 12. 
l\Iathias Skrabaniek eolit 2 mansos possessionatos; pecora suffieientia 
habet; censum ex utrisque fI. 1- 2 den. 12. 
Simon Mrugala eolit similiter 2 mansos possessionatos; pecora sufficien- 
tia habel; eensum ex ulrisque fi. 1- 2, spisnego sol. l. 
Stanislaus Gusz colit 2 mansos possessionatos; peeora suffieientia habet; 
censulll ex utrisque fi. l - 2 , spisncgo sol. l pendet. 
Blasius Labenez eolit unum eum medio mansum posscssionatum; pecora 
I!ufficientia habet; censum ex manso gr. 16, ex desertalo gr. 9; spisnego sol. 1 
pendet. 
BJasius Zaszada colit 2 mansos possessionatos; perora neecssana habel; 
eensum ex utrisque fI. l - 2, spisnego den. 6 pendel. 
Mansus protenditur in longiludinem ad summum stadiis 6 vel 7 , sulcis 
in laliludinem 16. 
Crescere solet in 2 mansis siliginis cass. 16. trilici illorum cuilibel eass. 5, 
hordei eass. 7, avenae eass. 6. 
Septimanalim laborant 3 dies; lempore vindemiarum conliguis diebus per 
unum hominem. Capones quilibet ex manso 2 pendet; ova ex manso 10; 
gallos iudiciales quilibet illorum per l, avenae iudicialis similiter quilibet 
ilIorum per l eor' l spisnego quilihet illorum per l sol
		

/Pomorze_020_10_052_0001.djvu

			3S 


Tabernae 3, ex quibus census solvitur gr. 12; facit £l. 1- 6; ex his 
manuałem opera m singułis annis per 6 dies praestare tenentur. 
S u m m a: census, spisne, tabernarum £l. 15--6, sol. 1 a; caponum 52; 
gallorum iudicialium 15; avenae iudiciałis cor. 15; ovorum kop 4-20. 
B r a x a t o r i u m nulIum , sed in locum ilIius 2 tabernatores conducunt 
ilIud , ita ut liceat ilIis coquere cerevisiam et eandcm ex aliis lods advehere, 
cuius nomine solvunt fI. 9; facit £l. 18. 
S u m m a totius facit £l. 33 - 6, excepta stroza , quae facit fi. 6. 
O p P i g n o r a t i o a g r o r u m: Bartholomaeus Chowierała oppigno- 
ravit 2 stadia agri in quolibet campo in 6 fi. subdito ex villa Wilkowicze dieto 
Gabrich dni Boruczki usque ad restitutionem summaI" praefatae. 
Ambrosius Cziuk oppignoravit similiter eidem Gabrieli de Wilkowicze 
per unum stadium in quolibet campo in fi. 6 usque ad restitutionem summaI" 
praefatae. 
Jaeobus Passer oppignoravit per unum stadium in quulibet campo in 3 
marcis Pol. subdito dieto l\faczko plebanali in eadem villa Grabkow, similiter 
ad restitutionem summaI" praefatae. 
Mathias Labencz pater moderni obligavit similiter agri possessionati per 
unum stadium in quolibet campo ab annis 7 eidem Gabrieli ex villa Wilko- 
wicze in fI. aliquot, similiter ad restitutionem summae praefatae; de quibus ei 
non constat, in quo pretio oppignoravit pater suus. 
Vrbanus Lisz oppignoravit similiter eidem Gabrieli de villa Wilkowicze 
in quoIibet campo per unum stadium in marcis 3 usque ad persolutionem 
summae praefatae. 
D e c i m a spectat ad venerabiIe capi tulu m Wladislaviense et post agros 
advocatiales. 
L i m i t e s salvi et integri dislimitati scopulis et signis mctalibus prac- 
terquam quod a villa Czernowicze dni Boruezki nulIa signa granicialia extant 
et ademptum est agri in uno loco sulcis 8 ad unum stadium, in altero loco 
a villa cisdem Boruczki dicta Dąmbrowka certae portiones agri. 
Contigua haereditas cum bonis Ossowo nobilium. Zegoczino nobilium , 
Kępka dni Kęmpski, altera Kępka venerabilis capituli Wladislaviensis, Czer- 
niewicze dni Boruczki, aliud Czerniowicze [s] altaristae cathedralis ecclesiae 
Wladislaviensis et praedium Dąmbrowka dni Boruczki b. 


D z i a r d o n i c z e p r a e d i u m. - Laborcs praestant iidem subditi ad 
illud. - Colit in primo eampo. ubi hiemalis crescentia extat, in latitudinem 
!lulcos 3130, in secundo campo, ubi crescentia aestivalis extat, sulcos 220. in 


II Z obliczenia wypada: n. 15-15. b Nllslępne pół stron) wolne.
		

/Pomorze_020_10_053_0001.djvu

			3!1 


tertio suleos 150; in longitudinem stadiis in omnibus 3 eampis protenditur II 
- Crescit siliginis eass. 100, tritiei eass. 20, hordei eass. 50, avenae ca
s. 60. 
Horti, pascua, prata com moda. Hortulani 3 habent suas domuneulas et 
hortos ad unum stadium, similiter et prata ad Ułmm stadium se extcndentia; 
censum quilibet eorum pendet per gr. 6 , facit gr. 18 annuatim. 
D e c i m a ex praedio: medietas capitulo Wladislaviensi et altcra plebano. 
Aedificia in prat'dio Dziardonicze: domus una I'ompetcns, in qua hypo- 
caustum unum, ex eodem atrium cum camera, eget tamcn praeparatione; sta. 
bulum commodum et sołek. 
Summa pecorum ciusdem praedii 52: ex eisdem lactanks 13: steriles 7; 
ovium 87; pulli ovium nro 53. 
L i m i t e s: vallis distincti a bonis Boguslawicze nobilium. a Loiszewo 
fossa certa, ab oppido Kowalie regali similiter vallo: haereditas eontigua cum 
praedictis villis et Czieniewieze. 


Kłothno 


s u b d i t i nro ex antiquo 12 possessionati; scultetus L 
J08lllleS scultetus possidet 2 mansos scultetiales; onera lU privilegia 
seripta adimplet; solvit ratione iudicialium gr. 12 annuatim. 
Paulus L3Zio colit unum mansum possessionatum; pecora sufficientia 
pro re oeeonomica habct; cen sum annuatim gr. 161;2 pendet. 
Joannes Szabel eolit l mansum possessionatum, pccora neces
aria habet; 
censum annuatim gr. 16Y2 pendet. 
Albertus Kieska colit similiter unum mansum possessionatum; pecora 
pro usu et laboribus habet; censum gr. 16% pendit. 
Thomas Jankowicz colit similiter unum mansum possessionatum: peco- 
ra commoda habet; censum gr. 16% solvit. 
l\Iathias Gamon colit unum mansum possessionatum; pecora minus suffi- 
cientia ha bet, modo equam unam et boves 2; censum gr. 16% pendet. 
Albertus Kliuzik colit unum mansum possessionatum: pecora suffieien- 
tia habct; censum annuatim gr. 16V2 pendit. 
Joannes Zidcl eolit unum mansum possessionatum; pecora sufficientia 
habet; censuIU annuatim gr. 16% pendit. 
Stanislaus Piszny colit unum mansum po:;:;essionatum; pecora habet 
necessaria; censum annuatim gr. 16% pendit. 
Simon Kołodziei colit similiter unum mansum pos"essionatum; peco- 
ra minus sufficientia, videlicet unum equum et 2 boves habet; censum an- 
nuatim gr. 16% pendet. 


.. Wolne miejsce na jeden wyraz.
		

/Pomorze_020_10_054_0001.djvu

			40 


Albertus Meszinski colit similiter UDum mansum possessionatum; pe- 
cora sufficientia habet; censum gr. 16% pendet. 
Florianus colit unum mansum possessionatum; anno praesentI mee- 
pit, quandoquidem desertatus fuit; pecora minus sufficientia, videlicet 2 bo- 
ves, habet; censum annuatim gr. 16% pendet. 
Albertus Warcholek colit similiter unum mansum possessionatum; pe- 
cora sufficientia habet; censum annuatim gr. 16% pendet. 
Mansus protenditur in lałitudinem sulcis 10 , in longitudinem ad 7 
stadia. 
Siliginis cuilibct in manso crescit ad summum cass. 12, tritici cass. l, 
hordei cass. 6, avenae cass. 3. 
Ex anłiquo laborabant singulis septimanis per 3 dies, vindemiarum tem- 
pore etiam similiter. Ad praesens labores conducunt, videlicet il10rum qui- 
!ibet ex uno manso n. 8 computatis agris praedialibus. Capones ex manso 
quilibet iIIorum pendet 2; ovorum simililer ex manso 15; gallorum iudicia- 
]ium ex manso l; avenae per cor. l, anseres per L 
S u m m a census fI. 6 -18; caponum 24; galIo rum iudicialiulll 12; 
anserum iudicialium 12; avenae iudicialis cor. 12. 
Tabernae 3 - una praedia]is, altera plebanalis, tertia scultetialis et prata 
ex horto eidem adiacentia; ex ta berna praediali una marca quolibet anno 
ratione census solvitur. 
B x: ax a t o r i u m praediale non extat, sed eius loco habet scultetus 
8uum braxatorium , ex quo cerevisiam propinat ad vil1am Kłothno et alias 
vil1as nobilium, cuius nomine nihil pendit. 
D e c i m a spectat ad mensam episcopalem et post agros scultetiales. 
Cuperent eandem redimere quilibet ex suo manso per Ulmm marcam; facit 
marcas 14; ad praesens pro 2 annis habent pro decima pecuniam paratam 
quolibet anno per marcas 11 iuxta antiquam taxam; facit marcas 22. 
L i m i t e s a incerti et non sunt bona dislimitata maxime in silvis ; 
praeter a villa Baruchow disterminat rivulus dictus Lubina. Contiguitas hac- 
reditatis a bonis Baruchow nobilium, a Kurow monialium Plocensium Sanctae 
Mariae Magdalenae, a Zawada Wolka dni Piekarski, Zakrzew o dni Thomas 
Zakrzewski c[apilanei] Wladislaviensis, a Rachultowo regalibus. Dicunt esse 
adempta multa prata a bonis regalibus Rachultowo proxime lacum Krzewenth. 
P r a e d i u m non extat. Antiquitus iuit horreum, tantummodo quod 
adductum est in Dziardonicze. Agri praediales in lałitudinem sulcis 38 in 
uno et secundo campo, in longitudinem 7 stadiis , in tertio campo minus 


ł' 


ft W rf/wp. powtórzone dwukrotnie.
		

/Pomorze_020_10_055_0001.djvu

			41 


... 


agri. quam in aliis supradictis. Prata et pascua suf£icientia habent etiam 
pro praedio. Silva betulina. 
Hortulani 3 habeQt suas domunculas et quilibet illorum censum per 
gr. 61h pendet; summa gr. 19th. Lacus 2 , in quibus parvi rumbi extant. sed 
dumtaxat więciorkami capiuntur. 


Modzerowo 


S u b d i t i 4. scultetus quintus. apiarius 
Gregorius Kowal 
Venceslaus Bartnik 


sextus. 
Joannes Czarny 
Venceslaus Jakubik 


Valentinus Zaszadka 
Subditorum quilibet aequaliter colit agri per medium mansum. stadiis- 
in longitudinem 3. ad latitudinem 8 sulcis; pecora su££icientia habent; 
censum annuatim pendet quilibet gr. 24. 
Apiarius habel unum mansum, a cen su et laboribus liber ratione suo- 
rum operum a. Hic retulit 200 alvaria in borra £uisse. ex quibus tertia pars 
mellis cedit eidem. Idem locavit propinationem cerevisiae apud dnum capi. 
taneum per 8 O. annuatim; mellis tunnas 4 solet habere. 
J o a n n e s s c u l t e t u s eolit unum mansum scultetialem , ex quo ser- 
vitia et onera scultetialia adimplet; alterum desertum, ex quo pendet ra- 
tione laborum et census £I. 
. 
S u m m a totius eensus O. 14-12. Capones, ova non pendunt. Decimam 
nemini praestant. 
Crescit cuilibet in manso siliginis cass. 10. avenae nihil. Prohibetur 
usus piscationis in Ouvio Istula et retia ipsis rapiuntur a possessore Thu- 
liliowo. 
L i m i t e s: signa granicialia nullibi eerta extant et singulis annis 
usurpalul multum borlae et secures accipiuntur a capitaneo Kowalien- 
si. Bona eontigua bonis regalibus Kowaliensibus, excepto Ouvio, ex una 
parte cum bonis Thulibowo; expedire omnino videtur , ut quam primum 
per eommissionem granicies terminentur. 
G r a v a m i n a: scultetus conqueritul super assiduo exercitio vectura- 
rum curru. uti mandatur. ultra contenta sui privilegii. 
L a c u s in eadem haereditate Madzerowet in Lank: Radiszino, Czarne 
Małe. Lankie, Rybno. Wieminek. Czarne drugie. Lomno. 
Borra defenditur ab extraneis; dicunt tamen cives multa damna infer- 
re in eadem borra et rubeta pinatica ad apisteria apta excindere idque suh 
praetextu condncti gaii in borra Covaliensi et Wistka. 


a Miejsce wolne na jeden wyraz
		

/Pomorze_020_10_056_0001.djvu

			42 


.. 


Molendinum Koski siliginis cor. 30 annuatim pendet, ratione locationis 
pratorum 9 fi. Facit in toto fi. 32. 


Łąng 


s u b d i t i nro 16: Venceslaus Ogonka modo 2 boves habet; MathaeUJI 
Dudka colit UllUm mansum cum medio possessionato et tertium medium d&- 
serlum; ex deserto solvit gr. 15. 


Martinus Ga\\enda 
Simon Kossiorek 
Adam Luibata 
Valentinus Zasadka pecora 
minus sufficientia habet. 
Sebastianus Ploczich 
Martinus Czajka pecora nulIa habeł: 
Bartholomacus Kolek 


J ommes Doliczał 
JacoLus Kusnierz 
l\1athaeus Kaszuba 
Laurentius Ziołko 
Alexius Piaszek 
Thomas Kuma 
Sebastianu!l 


Quilibet illorum colił UllUm cum medio mansum, ex quibus fi. 1 pen. 
dunt; pecora necessaria habent. 
Valentinus Wiłh apiarius colit 4 mansos, videlicet 3 pro operl' 8UO 
apiario, quartum desertatum, ex quo annuatim fi. Isohit; alvaria ultra 300; 
colligit aliquando łunnas 8 plus minus; tertiam partem mellis percipit. 
Capones, ova , avenam iudicialem nunos pendunt. 
Petrus m o l e n d i n a t o r colit unum mansum deserłum, ex quo fI. 
l pendet; labores non praestat. Ex molendino provenit aliquando lasta una , 
quae taxari potest ad fi. 70 iuxta taxam modernam. Iłem ratione asse- 
rum, II qui secantur qualibet hebdomada 5 trunci, quemlibet "truncum compu- 
tando per 9 asseres, provenient asseres 1350 , idque duntaxat 30 hebdoma- 
dis, nam reliquae detrahuntur ob defectum aquae hieme. Detracta carum 
łertia parłe pro sorte molitoris, restabunt 900 asseres: quemlibet compu- 
tando per gr. 5, facit fi. 150. 
M. a n s u:o protenditur in longitudinem 4 ad summum stadiis. in lati- 
ludinem b 8 sulcis ; siliginis crescit cuilibet cass. 12. 
T a b e r n a e 2 propinantur cerevisiam ex arce Wladislaviensi, tW1- 
nam quamlibet per gr. 40. {Tnus eorum tabernalor Albertus Wolski pendet 
ex eadem et agri tabernalis porłione fI. l. Joannes Czechowski minorem por- 
tionem agri habet, ideo censum gr. 10 annuatim solvit. 


d W rrkop.: a
-ł'f w rodzaju żeńskim. b Wrękop.: longitudineID.
		

/Pomorze_020_10_057_0001.djvu

			43 


Subditi septimanatim l a b o re!! dies 3 obeunt, aestivali tempore per 
unum hominem continuis diebus. 
Summa: census fi. 19-25; ex molendino et pro asseribus fi. 220; 
totius fi. 239 - 25. 
L i m i t e s incerti cum bonis regalibus Kowalie, ubi nulla signa nota- 
· bilia in borris extant; expedit, ut quamprimum per commissionem decidan- 
tur. Contiguitas cum eisdem bonis regalibus et Modzorowo episcopali. 
G r a v a m i n a: conqueruntur, quod cum sterilem et exiguum agrum 
habeant, similiter 3 dics laborant sicut et alii subditi. Conquf'runtur etiam 
de crebris seu potius assiduis podvodis, quibus et ipsi et iumenta iIlorum 
misere tractantur ila, ut frequenter nonnulIis equi intereant. Molitor quo- 
que conqueritur dnum capitaneum, quod fraudatur sua sorte terlia in asseribus 
pro organis secatis. 
Conqucrunlur eliam subdili contra factorem Pislrowski, quo d ab iIlo 
satis graviter baculo et frenga tractantur. Tabernator quoque Wolski eon- 
queritur super crebra portatione lignorum 


P r a e d i u m: pro praedio coluntur 3 mansl in longitudinem 3 vel 
4 stadiis, in latitudinem sulcis 8. Crescere solent siliginis ad summum cass. 
40 , hordei cass. 2, avenae cass. 5. Pecora communia 26; caprae 7; anse- 
res 15. Piscina pro fovendis piscibus, stagnum circa molendinum. 
Hortulani 3 cum suis aediculis laborant ad libitum praefecti. 


Korabniki 


S u b d i t i nro 12: 
Paulus Krogulecz 
J oannes Dokęska 
Stanislaus Czaika 
Albertus Gaida 
Leonardus Bembenek 
Bartholomaeus Theraz 


Blasius Zaszadka 
Mathaeus Kwap 
Valentinus Brzozka 
Mathias Zbieg 
Michael DUf'h 
Franciscus Labencz. 


Nemo eorum habet integrum mansum, quinimo universi colunt 7 nec 
dum integros mał1SOS; censum nullum pendunt , nec capones, nec ova, DlSI 
quod quilibet iIIorum pendit 6 currus foeni. Cuslodiam tenentur et laborcs 
ad arcem Wladislaviensem per vices: item ligna vehunt pro coctura cere- 
visiae W1adislaviam. 
D e c i m a pro officio vicedecanatus Wladislaviensis pertinet. 
L i m i t e s a vilIa Brzezie nobilium. 


(
		

/Pomorze_020_10_058_0001.djvu

			44 


G r a v a m i n a: eonqut'runtur , quod continuis. assiduis quotidie pre- 
muntur laborihu!' t't vix suffict're possunt d. 


CLA VIS CZIECHOCINENSIS 


Czieehoezin 


s u b d i t i pOS8l"!\sionati nro 14, sculteti 2. 


Michael Ryło 
Joannes Kit'lhaska 
Malhias Dobroszek 
Cristinus Strupniak 
Martinus 1\Iikulka 
Andreas l\Iikałek 


Rosłallus Słomka 
Jacobus Liszek 
Albertus l\Iielczarz 
Valentinus Digasz 
Stcphanus Diabeliecz 


Laurentius Zasatka rem 
tionem , indiget praesidio. 
Mathaeus R}s recenter 
Stallislaus Bialkowski. 
Quilibet 60rum 2 mansos colit, pecora sufficientia habet. Adamus scul- 
tetus eolit 2 mansos cum medio; Adamus alter scultetus colit unum man- 
sum cum medio. 1\Iunera scultetialia obeunt iuxta privilegium; scultetiam 
inter se diviserunt. 


oeconomlcam tenuem habet propter deflagra- 


locatus nuIla pecora habet; indiget praesidio. 


Martinus Bartnik eolit 2 mansos pro operl' apiario, ex quiLus nullum 
censum pendit. 
Quilibet illorum ex 2 mansis pendit censum 47 gr" item ex 2 mansis 
4 capones; avenae iudicialis metr. 4; prandialium universi pendunt gr. 12; 
8culteti prandialium quoque pendunt gr. 12. Laborant iuxta eonsuetudinem 
septimanatim quotidic prout necessitas exigit. 
Mansus protenditur in longitudinem 6 stadiis, in nonnullis locis 10 sta- 
diis; in latitudinem 12 sulcis. 
Crescit in 2 mansis siliginis eass. 22 citra vel ultra, hordci cass. 4, tri. 
tici cass. 3. - Tabernae 2, quae pendunt eensus annuatim qualibet gr. 20. 
Arti£ices sunt nro 6, videlicet sutores 2, sartores 2 , pellifex et figulus; 
ex his 2 dumtaxat censum pendunt, videlicet Dominicus sutor gr. 15, Alber- 
tus sartor gr. 15. Ca('tcri artifices pro necessitate praedii et euriae operas 
auas praestant. 


II Na.strpna karta 46 wolM.
		

/Pomorze_020_10_059_0001.djvu

			, 


45 


s u m m a: census m toto fI. 25 - 2; caponum 56; avenae iudicialis 
metr. 4, ovorum 140. 
D e c i m a spectat pro ecclesia Plocensi, quam redimit quilibet illo- 
rum gr. 20. 
L i m i t e s undiquaque salvi et integri, quandoquidem contiguitatem 
babent cum bonis episcopalibus, excepto Młyniecz dni Elzanowski , obi si- 
£Ilis et scopulis notabilibus bona sunt disterminata. 


P r a e d i u m. - Pro praedio coluntur mansi 10 citra vel ultra idque 
in 2 locis, alter illorum nominatur Mileszewski , eo quod aliquando subditi 
ex Mileszewo excolere solebant, 8ed in fundo Cziechoczinensi consistit, alter 
vero usualiter vocatur Cziechoczinensis. 
C r e s c e n t i a: siliginis cass. 200; tritici cass. 30; hordei cass. 40 , 
aliquando 60; avenae caS8. 100. 
T r i t u r a t i o: ca
sula siliginis communiter computatur 3 metr. Thoru- 
nensis mensurae, quae ad mensuram Wladislaviensem faciunt 4 cor.; tritici 
cassulae aestimantur metr. 3 , hordei metr. 4, aVt'nae metr. 5. 
Horti pro usu praedii satis commodi, pomarium amplum marcarum 
30 citra vel ultra, videlicet fI. 48. 
B r a x a t o r i u m. - Hordei in omnibus praediis crescere solet plus 
minus 100 cass. computando quamlibet cassulam ex trituratione 4 metr. 
facit lasL 6
. Detracta lasta pro seminatione , item 40 metr. pro usu prae- 
diorum, restabunt lastae 5. Computando igitur pro una coctura cerevisiae 
20 metr., facit cocturas 15. Coctura quaelibet capit 16 tunnas , provenient 
tunnae 240. Antea vendi 80lebat tunna uno talero, deinde intervallo interie- 
cto gr. 40; ad praesens venditur 2 fI., facit in summa fi. 480. Detracto 
!:lUmptu humuli, qui facit metr. 45, metreta ad praesens comparatur gr. 14; 
itaque pro co expenduntur fI. 21; itaque pro cocturis ex hordeo praediali 
proveniet summa fI. 459. In braxatorio Czit'choczinensi per annum com- 
putari possunt cocturae 75. Detractis cocturis 15 ex praediali hordeo re- 
stabunt cocturae GO pro coemendo ad lucrum hordeo. Pro quo necesse est, 
ut com par en tur 20 lastae, videlicet pro qualibet coclura computando 20 
metr. Lasta ad pracsens hurdei comparatur fI. 52 , metr. quamlibet compu- 
tando gr. 26. Expenditur igitur pro hordeo braxatorii Cziechoczinensis fI. 
1040; ex qui bul" lastis ex qualihet coctura lunnas computando 16, prove- 
niunt tunnae 960; pro humulo pro 60 cocturis expenduntur fI. 84. Tun- 
nam quamlibet computando n. 2, prout ad praesens vt'nditur, proveniunt 
fi. 1920; detracto sumptu hordei et humuli restabit lucri fi. 796. Notan- 
dum tamen, quod hordeum praesenti taxatur aestimatione, nam si hordeum 
comparetur aestatt' decedente, multo leviori pretio et minori sumptu com-
		

/Pomorze_020_10_060_0001.djvu

			'6 


parabitur. Deinde humulus hic ponitur ad numerum metretarum, qui sacco 
alias wantuchem emptus multo levius cedit. 
1\1 e II i f i c i a inveniuntur apibus referta 95, deserta vero 85; ex qui- 
bus provcnire solet mellis tunna una cum media citra vel ultra, quae taxari 
potest ad 30 fi. citra vel ultra. 
p e c o r a : vaccae mulsibiles 16, vaccae steriles 5, boves triennales 4, 
boves anniculi 4, iuvencae anni unius 3, taurus vetustior I, iuniores 2, vituli 
anniculi II. scrophae in commune 52. 


Nowa Wieś 


s u b d i t i possessionati nro 
Laurentius Dziadek 
Paulus Chwalny 
Gregorius 
Benedictus Piscator 
Joannes 


10. scultetus l. 
Paulus Czosnek 
Jacobus Klimek 
Vencezlaus Mizgala 
Albcrtus Chroboth 
Jacobus Kaczmarz 


Quilibet eorum colit 2 mansos cum medio; pecora sufficientia habent; 
censum quilibet eorum pendit n. 2; capones per 5. gallorum iudicialium 
universi 4. anserem unum, prandialium universi gr. 12. avenae iudicialis 
metr. 5, spisnego universi per sol. l, videlicet gr. 3 sol. l, ova quilibet iIIorum 
per ID. Custodiam quoque curiae Cziechoczinensis facere tenentur et non eam 
redimunt. Scptimanatim quotidie laborant tam hiemali quam aestivali tempore 
ad praedium Cziechoczinense. Scultetus ibidem. qui onera scullctialia praestat. 
nomine prandialium gr. 12 pendit. 
Taherna una habet agri stadia 2 in longitudinem, in latitudinem 5 
sulcis; pendit annuatim cen sum gr. 20. 
Iłortulani 4 , quos cmetones in ,suis areis locaverunt, praestant tamen 
labores ad libitum capitanei. 
Mansus protenditur in latiludinem 9 8ulcis. in longitudinem 10 stadiis, 
alicubi 7. 
D e c i m a m ad ecclesiam Plocensem spectantem quilibet illorum redimit 
gr. 13. 
Cuilibet crescit in sua cultura siliginis cass. 21 , tritici 2 , hordei 2, 
avenae 5. 
S u m m a: census fI. 21 -17 sol. l, caponum nro 50, gallorum iu. 
dicialium 4, 8\'enae iUdicialis metr. 5, spisnego gr. 3 sol. l; anserem l, ovo- 
rum 100. 
L i m i t e s undiquaque habent cum bonis episcopalibus.
		

/Pomorze_020_10_061_0001.djvu

			., 


47 


Malszicze  


s u b d i t i nro 12, scultetus l. 
Stanislaus Lichnik 
Ambrosius Kliosck 
Joannes Krawiecz 
Nicolaus 
Joannes Kaczmarz 
Adamus 


Mathias Maskara 
Thomas 
Stanislaus Rafał 
Petrus Nowak 
Mathaeus Suliecz 
Gasparos Swięczk 


Quilibet illorom colit 2 mansos, pecora quuque sufficientia habent. 
Matthaeus scultetus colit 2 mansos cum medio, onera scultetialia iuxta 
privilegium obito 
Mansus in latitudinem 14 sulcis, in longitudinem 10 stadiis protenditur. 
Cresccre solet cuili
et illorom siliginis cass. 25, tritici per 2 cass., hor- 
dei cass. 7 , avenae cass. 12. Census quilibet illorum pendit gr. 40; prandia- 
lium cmethones gr. 12, scultetus gr. 12; spisnego quilibet illorom per l sol. 
Capones quilibet illorom solvit per 4. Gallorom iudicialium universi 4, ave- 
nae iudicialis universi 3 metr., ova per 10, anseres 2 a. 
Thomas subditus solvit census ex prato conducto fI. l. hem scultetus 
ratione prati solvit census gr. 40. 
Taberna, pro qua unus hortus, pendit gr. 20. Faber ibidem unus est 
propter commoditatem villae. 
Per vices obeunt custodiam curiae Cziechoczinensis. Septimanatim quo- 
tidie laborant. 
D e c i m a spectat pro pleban o Cziechoczinensi, quam redimit quilibet 
illorum per gr. 16. 
S u m m a: census £l. 19-27 b, caponum nro 48, ganorum iudicialium 4, 
avenae iudicialis metr. 5, ovorum 128 , anseres 2. 
L i m i t e s c certi; contiguitas cum bonis Mlyniecz nobilium, videli- 
. 
cet dni Elzanowski; granicies distinguuntur scopulis et signis metalibus in 
borra; item cum Mirzinek nobilium similiter granicies distinguuntur certis 
scopulis; in reliquo habent confinia cum bonis episcopalibus. 
Piscina in medio villae habet aquam scaturientem, in qua carpiones et 
alii varii pisces reperiuntur. Idem 2 stagna, in quibus molendinum dictum 
Sęk. 


Ol Obok ruz marg. innq r,kq: ]udlei [?l "W r,kop.: fi. 19-18 den. 6. 
c Wyraz powtór
ony.
		

/Pomorze_020_10_062_0001.djvu

			tS 


Ligiszewo 
S u b d i t i nro 4, scultetus l. 
Joann"es R}h3k 
Joannes Ratay 


Simon Lienarth 
Gaspar Dominik 


Quilibet eorum eolit 2 mansos; pecora sufficientia habent. Joannes seul- 
tetus habet 2 manso!!, opera praestat scultetialia. Mansus protenditur in lon- 
gitudinem stadiis t) in uno campo, in altero 5; in latitudinem 12 sulcis. 
Crescit cuilibct ilIorom siliginis cass. 15, avenae cass. 7. Artifices , vide- 
licet lignifaber. qui habet hortum, solvit censum 4 gr. et opera praestat pro 
libitu capitanei ad praedium. Faber extat, sed nihil pendit. Item sulor, qui 
pendit censum 15 gr; item pistor pendit etiam 15 gr. hem tabernator, qui 
nunum habet hortum, nec agrum, ideo nunum censum pendit, duntaxat pro- 
pinat cerevisiam ex braxatorio. hem Joannes Lalczik habet hortum et pendit 
ex iIIo 12 gr. Piscatores su nt 2, qui pendunt censum quilibet illorum per fI. 
l; item diaria, videlicet pro feria quarta, feria sexta et sabbato. 
Laborant septimanatim iuxt.a necessitatem braxatorii, nam ilIi soli ad 
braxatorium sunt destinati. 
Quilibet ilIorom ('ensum pendit per fI. 1, item ova 15; de caetero nihil 
praestat. D e c i m a m nemini dant. 
S u m m a census cum reliquis datiis fi. 7 - 16. 
L i m i t e s łI contigui cum bonis regalibus Golub, ubi magna ratione Ii- 
milum intercedit difficultas, quandoquidem multum fundi adimitur, ubi etiaro 
nIolendinum extroi posset. Causa intentata pendet in appeIlatione ad 
Tribunal Rcgiae Maiestatis , curandunl , ut quamprimum decidatur; item ewn 
bonis nobilium Gaiewo, ubi sunt si gna notabilia granieierom; item cum bo- 
nis nobilium Chelmanie. ubi sunt signa notabiIia; item cum honis regalibus Ko- 
\\aliewo; ilem cum bonis monialium Torunensium; Drwecza vero distermi- 
nat bona praefata cum bonis Młyniecz nobilis ElzanoW!\ki; in reliquo sunt 
bona confinia haereditatis Cziechoczinensis. 
C o nI 111 o d o r u nI a u g e n d o r u ID o C c a s i o. - In fundo Ligisze- 
viensi molendinum posset extrui, ita quod ex eo possent conferri 2 lastae sili- 
ginis; determinata controversia cum capitanco Goliubensi , quae pendet in 
..appellatione apud Regiam Maicslatem , expedit ut quamprimum decidatur. 


i 
" 


łI II'" rrkop. w)raz powtórzon) dwukrotnie. 


,.
		

/Pomorze_020_10_063_0001.djvu

			, 


49 


Dobrzewicze 


s u b d i t i possessionati nro 26; 
Mathias Czarnik 
Valentinus Krzoch 
Jacobus l\Iikles 
Mathias Spiehai 
Blasius Kosiel 
Lueas Theyza 
Joannes Troska 
Joannes Theyzik 
Jaeobus Sahny 
Albertus Russek 
Andreas Urpialek 
Małhaeus Przybisz 
Marlinus Kotrzewa 


lemanus l; scultetus l. 
Jaeobus Pero 
Mathias Jasionko 
AIbertus Traski 
Paulus Skiba 
Laurentius Panek 
Mathias Dziad 
Andreas Kroez 
Bartholomaeus Wielkimaezk 
Miehael KęEZY 
Alberlus Stapharek 
Blasius Staphia 
Petrus Draniezka 
Thomas Staphanezik 


i 
,. 


Quilibet eorum colit 2 mansos possessionalos; pecora quoque su£fi- 
cientia habent. 
Lemanus nobiIis dnus Suminski iudex Dobrzillensis eolit 10 manS08; 
nulla onera praestat. Seultetus eolit 2 mansos, sculletialia obit munera. Ple- 
ł>anus eolit mansos 5. 
Inter subditos dnus eapilaneus propter sterilitatem agrorum 7 desert08 
mansos ex eonducto partitus est. 
Mansus protenditur in latitudinem 8 suleis, in longitud.inem ad 8UID- 
mum 10 stadiis. 
Crescit euilibet illorUIn siliginis eass. 35, hordei eass. 6. tritiei C8SS. 4, 
avenae eass. 10. 
Quilibet ilIorUIn ex possessionatis 2 mansis pendit annuatim census 
fi. 2-7; ratione vero desertorum ex quolibet manso fL 2-7. Prandialium 
lemanus pendit gr. 12. Subditi quoque universi prandialium gr. 12; eapo- 
num quilibet ex 2 mansis pendit per 4; avenae iudieialis pendunt metr. 12; 
gallos iudieiales pendunt 12; anseres 6; ovorum singuli per 10, faeit 260; eu- 
stodiam subdili per vices obeunL 
Tabernae 2, una earum ratione agri , horti et prali pendit annualim £l. 1. 
Artifices sunt 3 , videlicet: figulus, rotifex, faber; cen sum nullum pen- 
dunt, tantummoclo tempore aestivali 2 diebus manualem oper8m praestant. 
Hortulani 2, quilibet illorum per gr. 3 pendeL 
Septimanatim laborant 3 diebus; quodsi aliquando negligunt , supplent 
sequenti septimana; tempore vero aestivali quotidie laborant. 


ł 


fA 


---
		

/Pomorze_020_10_064_0001.djvu

			., 


MI 


Ratione d e c i m a e pIcbano ibidem pendet annuatim quilibet unam 
metr. siliginis et unam avenae. 
S u m m a: census n. 74-2 ", prandialium gr. 24, gallorum iudicia- 
lium 12, anserum 6, avenae iudicialis metr. 12, caponum nrD 104 , ovorum 260. 
L i m i t e s b sunl salvi versus Lasinko, villam episcopalem; item ver- 
sus Lazino et Kaweczino nobilium vallis distinguuntur, ubi nulla intercedil 
difficultas; versus occidentem et meridiem sunt contigua bona regalia, ubi 
magna intercedit antiquitus differentia ratione limitum in borra, videlicet 
a bonis Krobia, Gumowo , Nowawieś, Zlotoria, Silino, ubi nulla signa grani- 
cialia extant, ubi usus lignorum non est securus. Expedit, ut commissione 
istae differentiae decidantur. 
p r a e d i u m. - Pro pracdio, ut ex privilegio conici potest, coluntur 
24 mansi; in uno campo crescunt siliginis 250, aliquando 300 , in secundo 
campo 200 cass., in tertio similiter; tritici cass. 15, hordei cass. II, avenae 
cass. 100 ci tra vel uhra. Prata pro medioeri usu, ad summum 2 acervi foeni. 
A e d i f i e i a. Domus pro familia non incommoda, caulae, forestae, 
etabula tam pro ovibus quam communi pecore recenter et commode sunt 
extructa. Horreum quoque novum , in quo sunt 3 ventilabria; item aliud esl 
parvum vetus. Sepes novae circumquaque praedio sunt.circumseptae c. Auctio 
commodorum ibidem notabilis fieri posset, si 10 mansi lemanales praedio 
adiungerentur. 
p e c o r a : vaccae mulsibiles 10, sterilis l, iuvencae triennales 3 , bieD- 
nales 2, anni unius 5, boves triennales 2, boves unius anni 2, tauri 2, vituli 
praesentis anni 5, scrophae 31. 


LQnainek 


s u b d i t i nro 6, srultetus L 
Martinus Marczinek 
Laurentiu!! Gumiński 
Adamus Dziadek 


Martinus Szowa 
Gregorius Zakrei 
Valentinus Dziaszek. 


Quilibet illorum 2 mansos colit; pecora sufficientia habent. Joannes 
BCultetus colit 4 mansos, munera scultetialia iuxta privilegia adimplet. 
Mansus protcnditur in latitudinem 8 suleis, in longitudinem 8 stadiis. 
Crescit cuilihet iIlorum siligini!> cas!>. 35, tritici eas!>. 2. hordei eass. 5. 
avenae cass. 15. 


la 


II Wrękop.: 75--i4. b W rękop. wyraz powtór::ony dwukrotnie. 
c W rękop.: 
f'pe9 sinie w rodzaju męskim. 


,.
		

/Pomorze_020_10_065_0001.djvu

			.. 


fil 


,Septimanatim laborant 3 diebus; aestivali vero tempo re quotidie. Qui- 
libet illorum ex 2 mansis solvit census n. 2, galIos iudiciales 3, iudicialium 
flubditi gr. 12, scultetus iudicialium gr. 12, item ex prato conducto gr. 40; 
avenae iudicialis subditi metr. 3, anseres 2; ovorum singuli per 10, facit 60. 
Datio caponum noviter introducta a nro 12; custodiam tenentur ibidem drca 
praedium. Taberna una noviter exstructa, quae habet commoda aedificia, colit 
medium mansum; censum solvere debet gr. 15 et cerevisiam propinare te- 
netur ex braxatorio Cziechoczinensi. 
Faber, qui nihil pendit: hortu1ani 6, ex his duntaxat 2 censum pen- 
dunt per gr. 8. 
S u m m a: census fI. 15 - 5, galIorWD iudicialium 3, ovorum 60. 
avenae metr. 3, anserum 2, caponum 12. 
L i m i t e s b sunt certi, quandoquidem confinia habenł cum bonis epi- 
scopalibus, videlicet cum bonis Dobrzewicze, Milieszewy, Malsycze, excepto 
quod habent cum bonis nobilium Lasino et Zebowo, ubi parva differentia 
eo, quod nulIa signa metaIia exstant; item cum bonis Mierzinko nobilium, 
ubi scopuli certi exstant. 


I 

 


P r a e d i u m. - "!\fansi coluntur leves pro praedio circiter 10; antea 
angustus ager fuerat, sed nunc exstirpatione auctus, ita ut in 2 campis cresce- 
re soleat siliginis cass. 130, in tertio cass. ISO, avenae ad summum cass. 60; 
triticum et hordeum non seminatur eo quod nondum sint agri stercorisati , 
cum antea devehebantur ad praedium Cziechoczinense. 
A e d i f i c i a. - Domus satis commoda pro re oeconomica noviter 
exstructa, caulae, stabula, forestae et horreum. 
Hortus pro necessitate praedii. Pratum noviter exstructum. Borra et sil- 
Ya communis adiacet eidem haereditati et protenditur ad latitudinem sta- 
diis 10 , in longitudinem stadiis 20. l'ecora nulIa in eodem praedio inve. 
niuntur , eo quod noviter sit constructum. 


Rudawa 


S u b d i t i nro 12. sC'ultetus l. 
Simon Calich 
Joannes Swiderek 
Jacobus Krzywda 
Gregorius Krązała 
Gregorius Jesz 
Martinus Liska 


Albertus Gaweł 
J oannes Dziadzo 
Jozephus Roiek 
Bartholomaeus Dorsz 
Falkowa vidua 
Thomas Zaszadka 


II W rt,;kop.: introJuclwn. b W rt:kop. wyraz powtórzony dwukrotn
		

/Pomorze_020_10_066_0001.djvu

			62 


Quilibet eorum eolit 2 mansos; pecora sufficientia habent. Thomas seul. 
tetus eolit 3 mansos; onera scultetialia praesłat iuxta privilegium. 
Mansus protenditur in longitudinem stadiis 5, in latitudinem 14 suleis. 
Cre5Cit siliginis in 2 mansis cass. 30, tritici cass. 3, hordci cass. 6, ave- 
nae cass. 10. 
Quilibet illorum ex 2 mansis solvit censum fi. 2, capones per 4 , gallos 
iudiciales universi 4 , 8nseres univt'rsi 2, ova singuli per 10, avenae iudicia- 
lis metr. 6; prandialium universi gr. 12; scultetus prandialium gr. 12. 
Horłulani 2, quorum unus sartor habet hortum, solvit cen sus fi. l; aIter 
simiIiter habet hortum, solvit gr. 12 et servitia praestat ad libitum dni ca- 
pilanei. 
Taberna una, quae possidet unulU mansum agri; solvit censum ex 
manso fi. 2, ex taberna gr. 20, item 2 capones pendit. 
Prata et pascua habent commoda. Septimanatim laborant 3 diebus , 
aestivali vero tempore quotidie. 
S u m m a: census fi. 28 - 26, caponum 50, gal10rum iudicialium 4, an- 
serum 2, avenae iudicialis metr. 6, ovorum 120. 
L i m i t e s II undiquaque sunt certi, habent confinia cum bonis episco- 
palibus, videlicet cum Maczikowo , Nowawieś , Nowogrod, Milieszewy, item 
cum bonis nobilium Działyń, ubi sunt scopuli certi, nuper iure per Reve- 
rendissimum dełerminati; item cum bonis nobilium Piotrkow, similiter 8i- 
gna metalia certa exstant. 


P r a e d i u m. - Pro praedio coluntur circiter 6 mam.i, qui in media 
parte noviter sunt exstirpati. Crescentia: siliginis cass. 105, hordei cas!!. 8, 
avenae cas!!. 8. Prata sufficientia, ex quibus 3 acervi foeni colliguntur. Cre- 
scentia antea devehebatur in Cziechoczin , ad praesens ibidem in praedio rema- 
net, quod est eX8tructum propter commoditatem subditorum. Lacus unius 
tracturae sagenae magnae; item stagnum. 
D e c i m a spectat pro ccelesia Ploccnsi; quilibet subditorWD cam redimit 
cx 2 mansis gr. 20. 
A e d i f i c i a. - Domus parva pro familia; caulac , forcstac novitcr 
exstructae; horreum similitcr novitcr cxstructum. Pecora nul1a in eoclcm 
praedio, eo quod noviter sit constructum. 
B r a x a t o r i u m satis commodum, Ilovitcr exstrucłum; propinatu r 
cx co cerevisia in 4 tabernis, videlicct in Rudaw, Maczieikowo, Nowogrod, 
Węgiersko; cocturac aliquando fiunt bis in septimana , aliquando scmcl; 
computando 75 cocturas , pro qualibct coctura 15 mctr., provcnict hordci 18 


j 


II W r,kop. wyraz powtórzony dwul.rotnie. 


..
		

/Pomorze_020_10_067_0001.djvu

			63 


last., metr. 45; praesenti pretio eomputanda lasta 52 fI. proveniet fł. 975. 
Jtem hum uli pro una eoetura eomputando 2112 metr., quamlibet gr. 14, faeil 
fI. 87 -,15; eocturam quamlibet II tunnis eomputando provenient tunnac 825, 
quamlibet tunnam per fI. 2, provenient fI. 1650; detracto igitur sumptu 
hordei et humuli, rcslabit lueri fI. 587112. 


Sithno 


Ad praesens lstam villam 
Landensis, nescitur quo iurc; 
fi. 600. 
S u b d i t i in eadem villa nro II, seultetus 1. 
Gregorius Maehuła, eolit 2 mansos, solvit ecnsus gr. 50, eaponcs 4. 
Andreas Krysz, eolit 2 mansos, solvit eensus gr. 50, eaponcs 4. 
Joannes l\Iarek eolit 2 mansos cum medio, solvit census fI. 2 - ] O, ea- 
pones 5. 
Joanncs Br} ś eolit 2 mansos, solvit eensus gr. 50, capones 4. 
Miehael Marek eolit 4 mansos, solvit census fI. 3 - 10, eapones 8. 
Andreas Mielia eolit 2 mansos, solvit eensus gr. 50, eapones 4. 
Joannes Raczki eolit 2 mansos, solvit eensus gr. 50, caponcs 4. 
Laurentius Maeziak eolit 2112 mansos, Bolvit census fI. 2 - 10, eapo- 


obtinet dQuS Joanncs Karnkowski , eastellanus 
locat eam in 8rendam dno Strozewski pro 


nes 5. 
Valentinus Kusz eolit 2 rnansos , Bolvit census gr. 50, eaponcs 4. 
Mathias Staeh eolit 2112 mansos, solvit census fI. 2 - 10, eaponcs 5. 
Mathias Czaika eolit 2 rnansos, solvit eensus gr. 50, caponcs 4. 
Omncs habent pecora suffieientia. 
Valentinus seultctus eolit 3 mansos; privilegium habet in personam pa- 
tris sui. 
Mansus protenditur in longitudincm ad summom 7 stadiis , in latitudi- 
nem 8 sulcie. 
Crescere solet in 2 rnansis siliginis eas!!. 30, hordei eass. 8, tritici eaes. 
3, avenae eaes. 10. 
Taberna ihidem una, sed nullum pendit eensum. 
Prandialium subditi universi pendunt gr. 12; seultetus gr. 12; avcnae 
iudicialis metr. 5%, galIos iudiciales 4%, ova per 4- 
Prata, pascua habent sufficientia. 
S u rn m a: eensus fI. 22 -24; caponum 51; gallorum iudicialium 4; 
avenae iudicialis metr. 5%; ovorum 60. 
L i m i t c s cum bonis Reverendissimi habcnt eonfinia, vidclieet Ma- 
C'zeikowo et W fgicrsko, item cum bonis nobilium videlieet Dulsko, quac bona 


"
		

/Pomorze_020_10_068_0001.djvu

			54 


fluvius Ruziecz distinguit; item cum villa Ru!!z episcopi Plocensis, ubi sunt 
8igna metalia , sed minus notabilia, indigent renovatione; item cum Zboyno 
Małe nobilium similiter scopuli exstant sed minus notabiles; item cum 
Wielkie nobilium, similiter scopuli minus notabiles; item cum Dzialin, ubi 
lIunt scopuli notabiles, sed disarantur. 


P r a e d i u m: pro praedio coluntur mansi circiter 15; cre!!cere I!olet 
I!iliginis cass. 300, hordei cass. 30, avenae cas!!. 150; prata, pascua sunt suf- 
ficientia; acervi {oeni 6 colliguntur. Lacus ibidem tracturarum 4 sagenae 
magnae. Iłem stagnum , in quo molendinum et profert unam lastam siliginis. 
A e d i {i c i a: domu!! pro familia, in quo duntaxat unum h}pocau- 
stum, atrium et 2 camerae, {orestae, caulae satis commodae; item stabulum. 
horrea 3 cum 2 ventilabris, item granarium. Braxatorium ibidem exstat ex 
antiquo, sed ad praesens rerevisia advehitur ex bonis Dulsko. Pomarium 
mediocre. 


\1aczieikow 


s u b d i t i nro slInt 9, sl.:ultcti 2. 
Simon Przibiłek 
Albertu!! Czarnoch 
Albertus Berk 
Quilibet eorum rolit 3 mansos , ex quibus censulll solvit fI. 2 - 20. ca- 
pones 6. 
Valentinus Jucha, Joanncs Adam, Michael Kordek. - Isti vero quilibet 
eorum coli t 2 mansos, ex quibus censum pendunt gr. 40, capones 4. 
Gregorius Poiedniek scultetus colit 2 mansos scultetiales item 4. man- 
IIOS noviter exstirpatos, ex quibus pendit censum fI. 6, capones 8; idem pus- 
sidet hortum tabernalem, ex quo solvit censum gr. 20. Alter scultetus Matlaias 
eolit 2 mansos scultetiales; onera scultetialia iuxta privilegium obeunt. 
Mansus protenditur in longitudinem ad summ um 6 stadiis, in latitudi- 
nem 8 sulcis. Crescere solet siliginis in 3 mansis cass. 22, hordei cas!!. 5, tri- 
tici cass. 2, avenae cass. 12. Prata et pascua minus suf£icieutia habent. 
Septimanatim laborant 3 dies, tempore vero aestivali quotidie. 
Prandialium subdilj wli\'ersj solvunt gr. 12; scultetus etiam gr. 12, gal- 
los iudjcjales 4, anseres 2. avenae iudicialis metr. 4 1 '2: 0\ orum sjnguli per 
10; facit 90. 
Taberna una noviter aeJificata habel lIlałl!lUm agri, sulvit cen:mm fi. l. 
S u m m a: census £l. 28--14; caponum 56; gallorum iudicialium 4; 
onserum 2; a\'enae iudjcialis metr. 4%; ovorum mo 90. 


Mathaeus Aaron 
Christopherus Slięzak 
Simon Dura
		

/Pomorze_020_10_069_0001.djvu

			55 


L i m i t e s B undiquaque certi cum bonis episcopalibus; item cum bonia 
Dzialin distincti scopuIis et signis metalibus. 
Praestant b taram plebano in Nowogrod; custodiam tenentur ad Czie- 
<,hoczin. 


P r a e d i u m non exstat, secI sunt agri praecIiales, in quibus inseminatae 

unt metretae 5 siliginis. Crescere solet in uno campo cass. 30 , in 2 cass. 50. 
Quae crescentia advehitur ad praedium Rudaw; antea advehebatur ad Czie. 
..hoczin. Agri steriles. 
Lacus 2; unus 2 tracturarum sagenae magnae; alter unius tracturae. 


Nowogrod 
S u b d i t i nro 6; scultetus l; lemanus l. 
Mathias Złotek, Bartholomaeus Kaczkowski, Joannes Kalich pecora ha- 
bent suffieicntia. 
Simon Zuława pecora minus suffieientia ha bet. 
Nieolaus Pułtorak pecora minus suffieientia habet, indiget praesidio; 
Bartholomaeus habet suffieientia pecora. 
Quilibet eorum eolit 2 mansos, ex quibus censum solvit fi. l. 
Martinus Wrzask seultetus colit 2 mansos seultetiales et unum desertum, 

x quo solvit eensum fi. l; privilegium in personam suam non ha bet. 
Stanislaus Bonieczki lemanus eolit 4 mansos iuxta privilegium ad le- 
maniam spectans: eolit iteOl unum mansum desertum, ex quo solvit unum 
ungaricum. 
Capolles quilibel pendit 4 , scultetus -2; gallos iudieiales 2, avenae iudi- 

ialis metr. 2, ovorum singuli per 10, ansert'm l; prandialium universi gr. 12, 
Sl'ultt'tus quoque gr. 12. 
Taberna una, quae ha bet hortum tabernalem, solvit census gr. 20; eo- 
lit item mansum unum, ex quo solvit unum ungarieum. 
Mansus protenditur in lonfł:itudinem ad summulO 4 stadiis, in latitudi- 
Jlt'm 8 suleis. 
Creseerc solet ex 2 mansis siligillis caS!;. 20. hordei eass. 4, aven8t' cass. 8. 
Loco d e e i m a f' taeam praebent plebano eiusdem villae per fi. l-.:t 
Septimanatim laborant 3 dies, aestivali vero tempore quotidie. 
S u m m a: eensus fI. 10 - -14 c: caponum 24; ovorum 60. gallorum iudi- 
cialium 2. avenae iudicia]is metr. 12. anserum 6. 


B W rfkop. u'."ra:: powtórzon) dwukrotnie. 
b Przed pra..-Ianl ,('.1.-re.	
			

/Pomorze_020_10_070_0001.djvu

			M 


L i m i t e s. - Con{inia habent cum bonis episcopalibus Węgiersko. 
Maczieikow , Rudaw, Miazgowo deserta, Pomorzany. 
Lacus, dictus Grodno 4 tracturarum sagenae magnae; alter, dietus Slupno, 
3 tracturarum. 
Borra communium arborum in longitudinem ad unum milliare, in latitu- 
dinem ad 8 stadia extenditur, quae adiacet 4 villis episcopalibus, {uit quondam 
deserta per capitaneum Cziechocinensem Karnkowski, sed iam bona in. 
crementa habet. 


Miazgowo deser t a 


Est villa dcserta inter Nowogrod et Nowawieś, ubi sunt certi agri, qu
 
excolunt subditi ex dietis villis pro praedio Cziechoczinensi; crescere solet 
in eisdem siliginis cass. 100, avenae cass. 50. Alia {rumenta non seminantur 
proptcr sterilitatcm agrorum. Praedicta crescentia devehitur ad horrca Czie- 
choczinensia. 


Pomorzany 


s u b d i t i nro 4: 
Joannes Sordeka, Thomas Doswiatek, Stanislaus Golienia - habent su{- 
{icientia pecora. Gregorius Grzegorek minus sufficientia habet pecora propter 
de£lagrationem. 
Quilibet illorum colit 2 mansos, census quilibet solvit £l. l; ova pendunt 
universi cap. 4; capones, gallos iudiciales, avenam iudicialem et prandialia 
Ilon pendunt propter sterilitatem agrorum. Hortulani 2 habent hortos, 
quilibet solvit census gr. 12. Septimanatim laborant 3 diebus ad laterificium 
Cziechoczinense, tempore hiemali ligna devchere solent. 
Sunt ibidem certa prata pro pracdio Cziechoczinensi spectantia, ubi 
colJiguntur {oeni 2 acervi, qui devehuntur per dietos subditos Cziechoczinum. 
Sunt item 2 prata, quae conducunt sculteti ex Węgiersko; solvunt fi. 3 - 25. 
S u m m a census fi. 8 -19; ovorum cap. 4. 
L i m i t e 8 a undequaque certi; ex una parte confinia habent cum bonis 
episcopalibus, ex aItera cum bonis regalibus Goliubie et Tobilka, quac dister- 
minat fluvius Drwccza; item cum Sokolowo nobilium, quae distinguit £luvius 
Ruziecz. 


a " rękop. wyraz powtórzony dwukrotnie. 


'"
		

/Pomorze_020_10_071_0001.djvu

			57 


Węgiersko 


s u b d i t i nrą 14, 6culteti 2. 
Gregorius Zabłotny 
Mathias Kalich 
Andreas 
Gregorius Dziuch 
Stephanus Nadolny 
Blasius Szuika 
Thomas Zaszada 


Albertus Krawiecz 
J acobus Sikora 
Bartholomaeus Oliexi 
Michael Liszek 
Stanislaus Perz 
Sebastianus Szobiech 
Gaspar Czuriło 


I 


Omnes pecora sufficientia habent. 
Ex praedictis colonis 11 colunt per 3 mansos, videlicet 2 possessionatos, 
tertium des
rtum; censum solvunt ex 2 possessionatis gr. 48, ex uno deserto 
eimiliter gr. 48, una cum prandialibus. Reliqui tres duos mansos colunt, 
ex quihus quilihet pendit census gr. 48 una cum prandialihus. 
Scultetus unus l\Ialhias Dzwiech colit 2 mansos 6cultetiales, 2 item 
desertos, ex quihus solvit census fI. 3 - 6. Alter scultetus colit unum mansum 
fcultetialem, alterum desertum, ex quo solvit gr. 48. 
Praedicti subdili 11 quilihet iIIorum pendunt per 6 capones, reliqui 3 
quiIibet per 4; scultetus unus ratione 2 mansorum desertorum capones 4; 
alter 2. Praedicti sculteti prandiaIium solvunt gr. 12. 
Taberna una noviter exstructa colit unum mansum desertum, ex quo 
eolvit censum gr. 48, capones 2. Ex horto tahernaIi scultetus solvit gr. 20; 
item Burkalh ex horto gr. 4; galIos iudiciales universi pendunt 6; avenae 
iudicialis metr. 6, anseres 6, ova 60. 
Septimanatim lahorant 3 diebus, tempore aestivali quotidie. Mansu5 
protenditur in longitudinem 6 stadiis, in latitudinem 8 sulcis. Crescere solet 
in 3 mansis siliginis ad summum cass. 25, hordei cass. 6, avenae ad summum 
cass. 15, tritici cass. 2. 
Tacam a dant plebano in Nowogrod unam metr. siIiginis, alteram avenae, 
S u m m a census fI. 47 -18; caponum mo 86; gallorum iudicialium 
nro 6; avenae iudiciaIis metr. 6; ovorum nro 140. 
L i m i t e s b undequaque certi; contigui sunt ex una parte viIIis episco- 
palibus, ex altera bonis nobilium, videlicet Dulsko, Sokołowo, quae distcr- 
minat fIuvius Ruziecz. 


a przek,eilono: loco decimae. b 11' ,,;kop. W)'1lU powtó1zony dwuk10tnie. 


".
		

/Pomorze_020_10_072_0001.djvu

			58 


Milellzew) 


s u b d i t i nro 18 , IIcultetus L 
Gregorius Fricza 
Laurentius Kłiaka 
Stanislaus Kołodziei 
Albertus Szobierai 
Albertus Szuika 
Jacobus With 
Brosek Plewa 
Quilibet eorum 3 mansos colit, 
sertum, ex quibus censum pendit fi. 
ficientia habt't. 
Paulus Konczak Valentinus Purasz 
Jacobus Czybulia Stanislaus Fliorek 
Isti vero 4, quilibet 2 mansos eolit, ex quibus eensum pendet gr. 40 , 
siliginis metr. 2; pecora suffieientia habent. Scultetu!! unus possidet 6 mansos. 
'laberna una, quae possidet unum mansum agri f't habet hortum com- 
IDodum ; solvit censu!! fi. l, siIiginis metr. 1. 
l\1ansus protenditur in longitudinem ad summum stadiis 18, 
dinem in uno campo 9 sulcis, in duobus 5 su1ci!!. Habt'nt tamf'n 
ditamenta agri in aliis locis. 
Crescere solet siliginis in 3 mansis cass. 25, hordei cass. 8, avenae cas!!. 7. 
Septimanatim laborant 3 diebus , aestivali vero tempore quotidie. - 
Datio caponum ratione borrae noviter introdueta nrD 36. 
GalIo!! iudiciales pendunt 8 , anseres 2. ova singuli per 4, [a] avenae iudi- 
cialis metr. 8; prandialium universi gr. 12, spisnego uni\'ersi gr. 6, scuItetus 
prandialium gr. 12. - a SinguIi solvunt gr. 12 plt'bano Czif'choczinensi; 
prata et pascua minus sufficientia habent. 
S u m m a: census fI. 44 - 20, siliginis metr. 50, gallorum iudicialium 
8. anserum 2. avenae metr. 8, ovorum nrD 180, caponum nrD 36. 
L i m i t e s contigui sunt bonis Piotrkow nobilium, ubi signa metalia 
f'xstant antiqua: item cum bonis nobilium SwiętO!"lawie, ubi vallo distf'r- 
minantur granicies: item cum Zf'bowo nobilium, ubi similiter vaUo distinguun- 
tur, st'd disaranhtr a nobilibus: rt'liquam habent contiguitatem cum bonis 
episcopalibus. 
O p p i g n o r a t i o a g r o r u m. Stanislaus Kołodziei 
ab Alberto Gaithka fI. 10 pro boye, quo rarehat: dedit ipsi 
agri usque ad restitutionem pecuniae. 


Valentinu!! Szowa 
J oanneB Skrzypek 
Stanislaus Szoth 
Albertus Gaitka 
Joannes Trica 
J oannes Golasz 
Marcu!! Gorczycza. 
2 videlicet possessionatos , 
2 - 20, !!iliginis metr. 3; 


tertiwu de- 
pecora !:luf 


in latitu- 
certa ad- 


mutuo accepit 
unum stadium 


B Wykrf!	
			

/Pomorze_020_10_073_0001.djvu

			69 


,. 


Paulus Konczai mutuo accepit a Martino Fabro ex Rudawa fI. 22 pro 
bobus comparandis, quibus carebat; quo nomine dedit ipsi 2 stadia agń 
usque ad restitutionem pecuniae. 
Joannes Skrzypek mutuo accepit a Mathia sculteto ex Rudawa fI. 20 pro 
equis comparandis, quibus carebat; dedit ei unum stadium agri 15 sulcis 
usque ad restitutionem pecuniae. 
Jacobus Czebulia accepit equwn valoris 14 fI. a Stanislao Gruda ex villa 
Nowawieś , dedit ipsi unum stadium agri usque ad persolutionem pecuniae. 
Seminant etiam nonnulli in commune, hi qui sunt minus sufficientes. 
Custodiam tenentur ad praedium Cziechoczinenst'. 
C o m m o d o r u m a u g e n d o r u m o c c a s i o. - Si agri scultetiales, 
videłicet mansi 6, in quibus ad praesens crescere solet siliginis cass. II O, 
avenae cass. 50, simiłiter et aliqui mansi deserti, quos subditi colunt, pro 
praedio converterentur , praediwn ibidem commodum erigi t't constitui possit, 
quandoquidem iam exstant bona aedificia. 
Mo l e n d i n a. - Molendina in clave Cziechoczinensi exstant 5. Primum 
dictum Nadolnik, in quo su nt 3 rotae. in quo et asseres secantur, pro quibus 
quarta rota noviter exstructa; obtinet illud Joannes molendinator, pro quo 
una mensura cedit, 2 vero pro dno fundi; tenetur porcos saginare, item 
jabores praestare pro aedificiis construendis et reparandis. Habet insulam 
dictam Oculie pro seminatione frumentorum; habet item hortum commodum; 
rem oeconomicam bene tractat. SIiozam commodam noviter eX5truxit. tum 
et rotam domumque novam pro usu molendinatoris. 
Secundum molendinum dictum Za5redni, in quo sunt 3 rotae; obtinel 
iI1ud Dorothea \"idua, pro qua una mensura cedit, 2 vero pro dno fundi; 
tenetur porcos saginare, item in curia aedificia construere et reparare; habel 
('ertam portionem agri pro conseminatione frumenłorum et hortum com- 
modum. 
Haec 2 molendina sUnt destinata pro molitura alias ptik [?] - Quodlibet 
eorum annuatim molere połest lasł. 120, a qualibeł lasta computando per 
4 metr. I cedet ex uno lasł. 8. Ex quibus tertia parte detracta cedent pro 
praedio lastae 6. Similiter ex alio 6, ita ut summa facere potesł ex utrisque 
last. 12, compułała in eadem summa mcnsura vilIarum omnium episcopalium, 
quae pro dictis molendini5 sunt ('onversae. 
Tertium dictum Bierzgiel, in quo sunt 3 rołae; obtinel illud Stanislaw' 
Bierzgieł ex censu. solvit census annuatim ungaricos 12. Quandoquidem omncs 
villae episcopales pro 2 prius expressis molendinis sunl dcstinałae et ideo 
raram molitionem habeat. Porcos non łenetur alere, sed omnia brasea ad 
braxatoria davis Cziechoczinensis spectanłia sine uHa mensura molere łenetur. 
Habet certam portionem agri pro conseminatione frumenlorum. Ad aedificia
		

/Pomorze_020_10_074_0001.djvu

			60 


lenetur. ut ceteri molendinalores. Rem oeconomicam bene tractat. Sliozam 
noviter exstruxit; item molendinum vetustate consumptum et rotas reparavit. 
Quartum molendinum dictum Sek, in quo sunt 2 rotae; obtinet iIIud 
Petrus Sck ex censu; solvit census annuatim fi. 2; item siliginis annuatim 
metr. 10; porcos non alit; agros paucos haLet. Labores praestat. ut caeteri 
molendinatores. pro aedificiis; rem oeconomicam bene traetat et aggerem 
ruptum reparavit. 
Quintum molendinum in Kaczorek; obtinet illud Zbiewski ex censu. 


Kaczorek 


Mathaeus habet 6ufficientia pecora , colit 10 morgo!!. pendit census 
annuatim ratione agri, prałi, horli, dymowego; ex agro gr. 40. ex prato 
fi. 5, ex area gr. 16 , dymowego gr. 10; facit in summa fi. 7 - 6. 
Andreas Nowak habet sufficientia pecora, nescit quantum eolit morgos, 
80lvit tamen census fi. 3 - 22 ratione agri. horti, areae. dymowego. 
Joannes Solecz habet sufficientia pecora. 80lvit census annuałim ratione 
agri. horli. domicilii , dymowego gr. 27. 
Andreas Nowak haLet sufficientia pecora, eolit morgos 9 cum medio. 
pendit eensus annuatim ratione agri , dymowego, horti fi. 2 - 8. 
Michael Pachura haLet sufficientia pecora. solvit census annuatim ratione 
agri, horti, domiciIii, dymowego fi. 5 - 20. 
Laurentius Domagała habet suIficienlia pecora. solvit census ratione agri, 
horti. domiciIii, dymowego fi. 3. 
Jacobus MIianka habet sufficientia pecora. 80lvit census annuatim ratione 
agri, horti, domiciIii, d}mowego fI. 8 -10. 
Matbias CziesIia habet suffieientia pecora, soIvit cen sus annuatim ratione 
agri, horti, domicilii, dymowego fi. 4 - 20. 
VaIentinus Krzoch habet sufficientia pecora , solvit census annuatim 
rationc agri, horti , domicilii, dymowego fi. 2 - 19
. 
Joannes Zak habet sufficientia pecora , solvit census annuatim ratione 
agri. borli, domicilii, dymowego fi. l - 6. 
Jacobus SIięzak habet sufficientia pecora, soIvit census annuatim ratione 
agri, borti, domiciIii, dymowego fi. 2 - 10. 
Christopherus Kaczmarz habet sufIicientia pecora, soIvit census annuatim 
ratione agri, horti, domicilii, dymowego fi. 5. 
Joannes Kubaska habct sufficientia pecora. sokit census annuatim 
ratione agri, horti, domicilii, d}mowego fi. 3 - 18. 
Mnrtinus Niedziułka habct sufficientia pecora. solvit census annuatim 
ł'ationc agri, horli, domiciIii , dymowego fi. 2 -10; item solvit ex alio fund:>
		

/Pomorze_020_10_075_0001.djvu

			61 


et agro fI. 12; itcm rationc cocturae cerevisiae fI. 5; item ratione piscaturae 
fI. 16. 
Joanncs Popck habct pecora sufficicntia, qui in fundo pIcbanali domi- 
eilium habct , eolit tamcn agrum episcopalcm; solvit ccnsus gr. 28. 
Joannes Więczek, qui in fundo plebanali domicilium habct, eolit tamen 
agrum cpiscopalcm, solvit ccnsum gr. 16. 
Hortulani 13, qui habcnt domicilium in fundo pIcbanali, quilibct illorum 
solvit ratione dymowcgo gr. 10; tabcma l, quae solvit ratione propinationis 
ccrcvisiac fI. 2. hcm univcrsi picprzowcgo £l. 10, alias funtow 10; itcm ra- 
tione pratorum fI. 101; itcm Thoruncnses solvunt ratione pascuorum 
fI. 17 -18. 
In acdificio arcae cpiscopalis manct scri£abcr, qui pracstat operas a pro 
curia Cziechoczinensi. 
Cum contingit aliqucm 8rcam scu domum vcnderc, emptor solvit fI. 2. - 
Iudicialium univcrsi fI. 2. 
S u m m a omnium supcriorum facit n. 224 - 8 t h. 
Est itcm molcndinum in Kaczorck, quod vigorc privilegii Illustrissimi 
obtinct Zbicwski ct portioncm agri, de quo pcndit certum ccnsum. 
L i m i t e s b undique salvi ct intcgri, habcnt confinia cum bonis viIla- 
rum Thoruncnsium et cum ipsa civitate Thoruncnsi, ubi sUnt saxa certa, in 
quibus signa sunt excussa et pro mctis granicialibus habcntur. !tern cum 
bonis Mokrc, villa Thoruncnsi, et cum bonis Liubicz, villa Thorunensi, ubi 
ecopulis notabilibus granicies sunt distinctae. !tern cum bonis regalibus Zlo- 
toria, quae Drwccza fIuvius distcrminat. 
Borra vastata descrtata pcr magnificum dnum Lęczki modemum; borra 
protenditur in longitudincm unum miIIiare, in latitudincm medium milliare. 
Custodia borrae est certis dicbus ct nunc plantagines satis confcrtae crescunt, 
dum custodirentur, ne conflagratione consumantur. 


Grziwna 


S u b d i t i nrD U, scultetu8 l. 
MIchacl Borowski 
Nicolaus Mrozek 
Valcntinus Arboda 
J oannes Szobotka 
Clcmens Nędza 
Agnes Bobrowa 


Albertus Piekarz 
Michael Ząbcr 
Hipolitus Kaczmarz 
Michael Kodliewski 
Albertus Kusz 


a W r,kop.: operat. b J1' rękop. WJ'raz powtórzony dwukrotme.
		

/Pomorze_020_10_076_0001.djvu

			h2 


Quilibet illorum colit 3 mansos, ex quibus censu!l solvunt per fi. 4 - 20
 
per 6 capones et 90 ova; pecora sufficientia habent. Scultetus unus, Adamu8 
Markowski. colit 3 mansos scultf'tiales et quartum ex censu; solvit gr. 40. 
Ratione iudicialium alias wieczowego nihil pendunt, sed scultetus tenetur 
unum prandium apparare semeI in anno, quoties iudicia celebrantur WJe- 
czowe: !'ubditi autem univeI!	
			

/Pomorze_020_10_077_0001.djvu

			6.'ł 


SUMMARIUS PROVENTUUM CLAVIS CZIECHOCZINENSIS 
anni 1597 per dnum Gardlinski et dnum Karski descriptus. 


l 


Crescentia siliginis hiemalis ex omnibus praediis cas!!. l.llO; quaelibet 
computata per 3 metr., facit last. 55 - 45; deducto usu praediorum et conse- 
minatione restabunt pro venditione lastae 42; adiunctis similiter ex Milieszewy 
faciet in toto last. 43; venditae per fi. 70 faciunt . fi. 3.010 
Crescentia tritici in toto cass. 58; detracta conseminatione praediali re- 
.tabunt pro venditione lastae 2; computata quaelibet fi. 100 faciunt fi. 200 
Crescentia avenae in toto cass. 418, quaelibet cassula per metr. 5, facit 
lasL 34 - 50; adiuncta avena iudiciali metr. 55 1 /2, facit last. in tot() 
35 - 451;2, detracta seminatione praediorum restabunt lastae 31 ¥2; vendita 
quailibet per fi. 30 faciunt. fI. 64:) 
Hordeum pro braxatorio destinatum. 
Summa ex braxatoriis Cziechoczinensi et Rudaw facit 
MeIlificiorum 
l\Iolenclina una cum censibus et 10 metr. faciunt . 
census cum datiis faciunt 
caponum nro 583 per gr. 4 facit . 
gallorum iudicialium nro 47 per gr. 3 facit 
anserum iudicialium nro 19 facit 
ovorum cap. 41 
2 per gr. 10 facit 
Summa summarum in toto facit 


fI. l.863 - 15 
fi. 30 
fi. 876 - 18 
fi. 621-
12 
fi. 78-12 
fi. 4-21 
fi. 3- 5 
fi. 13 - 25 
fI. 7.695- 1-12. 


Hic non computantur: siligo aestivalis, pisae , cicer, scrutum , canapi , lin um, 
horti, lacticinia et alia emolumenta ex armentis, proventus ex silvis, borris, 
iłem pisces pro necessitate, item mercatura et accessiones, quae in fundo ex 


.. W rrkopisie: 7.647 -1-12. 
Według dokonanego pod('zas przygotowania tekstu do druku :łbliczenia dochodów 
Iducm Ciechocińskiego "'ypada : krescencji folwarcznej: 
żyta - kop U45 (lub 1195), łasztów 57-15 (lub 59-45); 
pszenicy - kop. 63, łasztów 3 - 9; 
ię('.zmienia - kop 106, łasztów 7 - 4; 
owsa z krescencji - kop. 518, łasztów 43 -10; owsa iudicialis - łasztów l-U, 
razem łasztów 44 - 21 ; 
dochodu z browarów fI. 1.842-15 
czynszu i innych opłat od poddanych fi. 646--17-6 
capones 639, po 4 gr. fi. 85-- 6 
galIi iudiciales 51, po 3 gr. . fi. 5-- 3 
anseres iudiciales 23, po 5 gr. fI. 3-15 
ova kop 42-4(), po 10 gr. - fi. 14- 7 
Uwzględniając te poprawki i przyjmując tę samą ilość zboża na sprzedaż, co w tek- 
icie - ogólna suma dochodów z klucza Cicchocińskiego W)'Iliesie. fI. i.65a-2I
		

/Pomorze_020_10_078_0001.djvu

			64 


vlcmitate emporii humana industria acquiri possunt; item auctio mensurae 
Gedanensis neque census molendini in Kaczorek. 


GRA V AMINA SUBDITORUM CLA VIS CZIECHOCZINENSIS 


V ił I a e i m p r i m i s C z i e c h o c z i n - hi petunt, ut saltem 2 dies 
liberos habeant in septimana a laboribus praestandis pro praedio; item postu- 
lant, ut in silva concedalltur ilIis ligna pro reparandis aedi£iciis. Michael Ryło 
conquestus est, quod sibi interemerit equum cubicularius Othorowski , quo 
tunc temporis in podwoda utebatur. Item l\Iathaeus Ryś noviter locatus petit, 
ut sibi pecora pro oeconomica re tractanda provideantur; conqueruntur, quod 
crebris gravcntur podvodis. -l\J a I s i c z e. Item expetunt, ut superiores. villae, 
videIicet de quotidianis laboribus et podvodis. - R u d Ił w. Hi dno Działynski 
laborant bis in anno ratione psscuorum. - S Y t h n o. Conqueruntur, quod 
assiduas vecturas et podvodas faciullt, item quod labores facere cogantur non 
80lum in praedio suo, sed etiam in bonis Dulsko. - M a c z i e i k o w. Laborant 
dno Dzialynski 3 dies in anno ratione pascuorum quem admodum Ruda- 
venses. - W ę g i e r s k o. Conqueruntur, quod ad labores coguntur; prata 
minus sufficientia habent. - M i l i e s z e w y. Laborant tantum nobilibus 
Świętosławskim dies 4 in anno , sed sponte se ei dicunt facere ratione pascuo- 
rum, quae exigua habent. - G r z i w n a. Conqueruntur super assiduis pod. 
vodis et quod hi, qui eas faciunt, verberibus ct molestiis ipsos afficiunt. Item 
quod ratione pratorum ipsis assignatorum ex beneficio Reverendissimi in 
bonis Kaczorek, videIicet 14 morgi, ex quibus pendunt £l. 28, duntaxat BUllt 
ipsis adempti 2 morgi per dnum capitaneum, petunt, ut ipsis restituantur. 
hem conqueruntur, quod aestivaIi tempore ad diversa opera coguntur et 
manuale et pecuale a. Item conqueruntur, quod inaequaliter agros colunt, cum 
aequaIiter omncs census et labores praestant. 


. 


ł 


CLA VIS RACZIAZNENSIS 


Racziąz oppidum 


Sunt in eodem oppido domus cum suis patribus familias nro 94; areae 
desertae nro 21; possidcnt oppidani in universum Illansos 29, ex quibus 
census annui pendunt universaliter omnes £l. 71- 23, prout id quietationibus 
docuerunt b. Ex iisdcm Illansis tcnentur aestate labores praestare 2 dies, 
unum suo victu, alterum cum provisionc cibariorum per capitaneum alias 


. 


a " ręhop.: pf'culari. b Na marsinesie inną ręką: 16. 


,. 


..L....
		

/Pomorze_020_10_079_0001.djvu

			6.') 


I 
. 


Ftłoką ($) ". hem avenam praedialem confalcastratam tenentur colligere ". 
Quilibet mansus ipsorum protenditur in longitudinem 16 stadia, in latitudinem 
8 !'ulcos; crescere solent in quovis manso siliginis tempore bonae cu1turae 
cass. 20, avenae 5. Scultetia II ibidem pro praedio conversa, ex qua certa pensio 
annua praestatur IDansionariis Wladislaviensibus b f L 30 b. 
D e c i m a spectat ad mensam episcopalem, quam oppidani redimunt 
5 Jast. siliginis, avenae last. 1 
; item conferunt annuatim iudicialium alias 
wi('czowego mediam lastam avenae. 
Sunt in eodem oppido b r a x a t o r e s cereVlSlae 40; pro qualibet 
«:octura cerevisiae convertuntur 14 metretae bordei, a quibus mensura provenit 
media metreta bene conferta. item gr. 2. Computatis omnibus cocturis prov('- 
niunt per annum metretae 60 plus minus; pecW1iae vero fi. 8. Ex quibu
 
metretis emensuratis nW11erari possunt cocturae 4; computando quamlibet 
cocturam per tunnas 10 , erunt in summa tunnae 40; quaelibet per marcam 
UDam facit marcas 40; reductae ad floren os faciW1t fi. 64. Ex quibus deducto 
sumptu pro humulo in quamlibet cocturam 3 metr. per gr. 12, facit fI. 4 - 24.; 
qua pecunia deducta ex superiori summa proveniunt pro cere,.isia fI. 59 - 6. 
A r t i f i c e s: sartores, sutores, figuli, fabri nihil pendunt ratione 
artificii. 
S u m m a p r o v e n t u u m e x o p p i d o R a c z i Ił s tam censuum, 
decimarum, quam etiam pro brasealihus mensuris facit fI. 438 - 28- 
L i m i t e s. - Habeł oppidum Raczias contiguitatem cum bonis nobi- 
lium Cziechoczinek certis fossis distinctam; item cum bonis regalibus Słonsko, 
ubi licet sint scopuli non ita pridem erecti , iam tamen aliqui ex his , praeser- 
tim angulares, disiecti 5W1t; de reliquo habent contiguitatem cum bonie 

piscopalibus. 
De nullis iniuriis et gravaminibus conqueruntur. 


. 


. 


P r a e d i u m R a c z i Ił z. - De oro mansorum agri praedialis nihil 
!Bibi certi constare subditi retulerunt; inseminantur tamen siliginis hiemalil!l 
iW1ctis agris advocatialibus lastae 4 mensurae Nieszoviensis, avenae similiter; 
hordei metretae 40; tritici metrt'tae 7 vel 8 circiter; cre5cere solent siliginis 
ad SW11mum cassulae 400; anno tamen praeterito creverunt tantummodo 
cass. 318; reducta inseminatione et pro victu praedii cedent vendendae 
(cassu]am 3 metretis computando) lastae II per fI. 60, facit fl. 660. A venae 
colliguntur ad summum cass. 200; cassulam computando metretis 4%, 
(letraeta st'minatione et pro usu praedii ct'd('nt [ad] vt'ndt'ndum ]astae ]0 


II Na marGinesie innq ręJ,"q: 16. b I1mq rękq. 


'J 


..
		

/Pomorze_020_10_080_0001.djvu

			e6 


"" 
( 


per fI. 28, facit fI. 280; hordei C8S8. 50, CUiU8 detractis oneribU8 cedent venden- 
dae lastae 1 % per fI. 48, facit fI. 62 [s]; tritici cass. 14. cedit pro usu do- 
mestico. Cassula quaevis siliginis triturata praestat ad summum metr. 3 , ave- 
nae cass. 1 metr 4%; hordei metr. 4, tritici metr. 3. - P e c o r a. Communia 
8unt pecora nro 65, ex his vaccae mulsibilt's 14; iuvenci triennales et superio- 
rum annorum una cum vaccis sterilibus 28; vituli anniculi 10, bimuli 10; 
oves ló5. - A e d i f i c i a p r a e d i a I i a. Domus praedialis pro familia, 
extructa a dno Galczinski, habet atrium capax, hypocaustum et cameras 2 ex 
atrio sub uno tecto stramineo. Stabulum pro ovibus satis commodum, in cuius 
parte superiori frumentum deponi et asservari solet; caulae et £orestae satiB 
bonae et spatiosae. Alodia 2 magna a dno Galczinski extructa, quodlibet 
cum 2 areis. Est etiam aedi£icium vetus et ruinosum, quod pro grana rio 
I!erviebat, sed iam fere nullius usus. - S u m m a p r o v e n t u u m praedii 
Racziąznensis facit fI. 1.002. - B r a 8 e u m. In£ra arcem sub nemore ad 
profłuentem situm a dno Galczinski extr:uctum. Rabet hypocaustum pro 
braxando hordco et całdarium magnum; item alia utensilia vasa et reliqua 
ad cocturam cerevisiae pertinentia. Computari possunt cocturae per annum 
125; deductis omnibus oneribus et sumptu pro hordeo, humulo et salario 
braseatoris ex qualibet coctura cedent lucri fi. 3. Summa totius lucri ex 
omnibus cocturis per annum proveniunt £l. 375. In quamlibet cocturam 
computando hordei metr. 15, quamlibet gr. 24 computandam; humuli 3 me- 
tretae pro qualibet coctur8 convertuntur, quaelibet metreta pro gr. 12. Tunnas 
reddit quaełibet coctura ultra diarium consuetum braseatoris 12; tunna com- 
putatur per fI. 1 - 12.  
ł  


D,mbrowka 


s u b d i t i nro 9: 
Błasius Wieczorek pecorB babet sufficientia pro ferendis laboribus, aedi- 
ficia habet ruin osa. 
Bartholomaeus Chudy rem pecuariam tenuem habet, aedificia com moda. 
Joannes Niezbozy habet pecora pro ferendis laboribus. 
Martinus Suban bene habet et in re oeconomica 8u£ficiens. 
Blasius Kaczka non dissimilis caeteris. 
Marcus Blazek non malus oeconomus, habet pecora 8u££icientia. 
Martinus Klosz - non desunt illi pecora; conqueritur super angusti8 
aedificiis petitque sibi concedi robora pro structura. 
Alhertus villicus ignis detrimentum passus nullaque sibi relicta aedi£icia, 
habel pecora pro laboribus. 
Lucas Latosi habet su££icientia pecora et alia, quae ad rem oeconomicam 
ł!pectant. 


..lo...-
		

/Pomorze_020_10_081_0001.djvu

			ł-ł 
r 


f 
I  


"""""-- 


67 


SinguJi vero coJunt per unum mansum agri possessionati; 3 autem 
desertos aequali sorte inter se diviserunt. Mansus protenditur in longitudinem 
8 stadiis, in latitudinem 16 sulcis. Census quilibet eorum pendit una cum 
portione deserti agri per fI. 2. Capones singuli praestant per 2; iudicialium 
seu wieczowego per l gallum. 
S u m m a: census fI. 18; caponum nro 18; gallorum nro 9, pro avena 
iudiciali quamlibet metr. per gr. 14 , facit fI. 4 - 6, quam singuli ex possessio- 
natis mansis per Unam metr. solvunt, facit metr. 9. Item canapis per mediam 
fasciam alias półki ty. Laborant septimanatim per dies 3, aestate singulis 
diebus; interdum per 2 operarios 2 diebus in septimana, reliquis diebus 
8eptimanae per unum. 
Ibidem ex antiquo erat scultetia 2 mansorum, qui tractu temporis praedio 
fuerunt adiuncti, locantur subditis fI. 8. 
D e c i m a facit fI. 50. 
In uno manso crescere solet siliginis cass. 20 plus minus, hordei cass. 
2 circiter; tritici totidem; avenae cass. 12 ad summ um. 2 ex subditis, videli- 
cet Blasius Wieczorek et Chudy BarthoJomaeus, certa m portionem agri oppigno- 
ramnt suis vicinis consubditis pro comparanda re familiari. 
C o n t i g u i t a s e t g r a n i c i e s. - Habet pro xi mam contiguitatem 
haec villa cum bonis nobilium Umierzin, ubi nuIli intersunt scopuli, iter 
duntaxat minus notabile disterminat. Item cum Sierzchowo nobilium, ubi 
nulla extant signa granicialia; cavendum, ne tractu temporis aliqua difficultas 
finium suboriatur et fundo detrimentum accedat; item cum Wagancze nobilium 
via ignobilis fines designat; item cum bonis nobilium Brudnowo, ubi sunt 
DotabiIia signa; item cum villa Turzno episcopali et Racziąz. 
D e c i m a spectat pro mensa episcopali, quam hoc tempore ohtinet 
rev. dnus Gardlinski ex gratia Illssimi et Rssimi Dni; vendita anno praesenti 
per fI. 50. 
G I' a v a m i n a. - Conqueruntur super crehra podvodarum praestatione, 
quas uJtra solitos lahores coguntur dare; tum vero de lahoribus continuis 
aestivo tempore et ad diversas operas 2 servos miUendos; item conqueruntur 
super praestatione gallinarum, quae non ita pridem tempore dni GaJczinii 
est invecta, videlicet quod pro 2 gr. tenetur quisque galii nam vendere. NuIlis 
vicinorum Jahoribus premuntur. 
H o r t u I a n i. - Laurentius Zydck nihil pendit , providet tamen vineam 
et pomarium; hahet certam portionem agri; conqueritur, quod iuxta con- 
dictum victus sibi ncgetur a dno capitaneo. 
S u m m a p r o v e n t u u m villae Dąmhrowka una cum decima facil 
fI. 80-6 exceptis caponihus et gaIlis datialihu8.
		

/Pomorze_020_10_082_0001.djvu

			68 


Niestu8Z0 WO 


Villam hanc advitalitio iure dnus Petrus Rycharski ad praesens obtinet. 
in qua olim fuerunt subditi 4 , scu1tetus l; ex his tantummodo remansenmt 
2 8ubditi. Modernus posses.sor circa apprehensionem possessionis reperit 3, 
unus a ex his dcsertavit. 
Primus suLditus Gabriel Wasko, alter Stanislaus Przezdziek, awbo suffi- 
eientes, quilibet eorulll colit per mansos 2. Protcnditur mansus in longitu- 
dinem stadiis 7, ad SUll1mum 8, in latitudinem sulcis 14. Crescere solent in 2 
Inansis cassulae 30 siliginis, avenae cass. 15 , hordei cass. 3 citra vel ultra. 
D e c i m a spectat ad mcnsam dni episcopi, quam tamen decimat dnus 
R} charski nescitur quo iure, quae computari potest ad taleros 30. 
Est ibidcm scultt'tia constans 2 mansis, cuius ad pracscns possessor idem 
dnus Rycharski. !tern agros desertatos eolit 4 pro praedio. in quibus creseere 
potest siliginis cass. 150. hordei cass. 20 citra vel ultra, aVl'nae caS8. 100 
eitra vel ultra. 
Ibidem subdili ex I'sarzewo pro censu annuo colunt desertatos mansos 3, 
relictos post olim Lucam Otha. qui praedictos mansos iure bendiciario possi- 
debat. Laborabant seplimanatim dies 3 , nunc vero pro libitu possessoris conti- 
nuis fere diebus. Conqueruntur super vecturis et podvodis frequentibus , qU8!\ 
{>tiam cum l{>vissimis rebus, nempe stramine {>t nlii!!. ad 20 mil1iaria praestare 
('oguntur. 
L i m i t e 8. Habet contiguitatem linium cum Uniemierz nobilium, quam 
via publica Nieszoviam ducens distinguit; item cum oppido Nieszewa , extant 
notaLilia signa; de reliquo cwn bonis episcopalibus. 
A e d i f i c i u 111 cmetonale, in quo modernus possessor habitat. 


tt-  


Turzno. 


s u L d i t i 6: 
Primus Albertus Harczek 
2. Gregoriu8 Michal 
3. Andreas Byk 
Omnes rem familiarem habent sufficientem. 
inguli eorum colunt per 
D1ansos 3 posscssionatos. 
Mansus protenditur in longitudinem 7, ad SWl1mum 3 stadiis, in latitu. 
dinem sulcis 16. In uno manso crcscere solent siliginis plus minus 15 caSl., 
hordei ad summum 8 in 3 mansis; avenae cass. 15 in 3 itidem mallsis; tritici 
aestivalis cas!!. 4 in toto agro 3 Jllansorum. 


4. Lucas Marek 
a. Jacobus Grziwaez 
6. Albertus Piech 


a ". T/;kop.: \lIlum.
		

/Pomorze_020_10_083_0001.djvu

			" 


69  


Cen!!lus quilibet eorum pendit per fI. 4 - 8. {acit fi. 25 - 6 [s]. Caponel 
quilibet eorum 
t. facit capones 24; iudicialium per gallum l; item avenae 
iudicialis pendunt 3 metr. fi. 1-12 et 2 petias. alias 2 kicze canapis omnes 
in uni\ersum. !tern per 30 ova quilibet eorum dat, facit cap. 3. Laborant 
septimanatim per dies 3, aestate singulis diebus. Ibidem sunt deserti mansi 3. 
locantur per subditos a Pszarzewo. eX quibus solvunt fi. 6; item per unum 
caponem et per ova 10, ex quolibet manso , facit ova 60. 
D e c i ID a mensae episcopalis, anno praeterito vendita pro n. 106. Nullis 
nec vicinorum nec capitanei et illius praefectorum gravaminibus premuntur; 
conqueruntur tamen super crebris vecturis podvodarum. 
L i m i t e s habet haec villa cum bonis Ossowka nobilis dni Sebastiani 
Grabski. ubi extant scopuli notabiles; item cum bonis Krusinko eiusdem nobilis 
GrabsJ...i ubi similiter sunt sigoa notabilia; item cum bonis episcopalibus 
Brzezno; item cum bonis Słonkowo nobilium l\lierzwinski, ubi magoa con- 
troversia intercedit finium regundorum estque lis eo nomine intentata; item 
cum bonis Ossno nobilium Grabski extant signa notabilia. 
p o s t u I a t a. - Petunt ii'ibi concedi robora pro construendis et sarcien- 
dis aedifieiis. 
S u m m fi proventuum ex villa Turzno una cum decima fi. 138--18. 


tt- 


Brzf'zno. 


Subditi 7: 
Andreas Piotr habet pecora sufficientia. 
Blasius Jendrach rem oeconomicam curat diligenter. 
Petrus 7assada sufficienter se habet. 
Baltazar Ruta bonus oeconomus et sufficienl'. 
Paulus Olszak caeteris non impar. 
Lampertus Piątek bene tractat rem familiarem. 
Albertus Matka non indigens pater familias. 
Singuli eorum colunt per mansos 3. excepto Alberto Matka, qui eolum- 
modo colit mansos 2. 
Mansu! protenditur in longitudincm ad 6ummum 7 stadia, in latitudinem 
vero per 8 sulcos. 
C r e s c e n t i a. In 3 mansis crescere solt'nt cassulae 30 plus minus, 
hardei eass. 8 , avenae ad summUlll cass. 20, tritici cass. 2 ad summum. 
D e c i m a spectat pro mensa episcopali; anno praeterito vendita pro 
fi. 100. Quilibet illorum solvit census per fI. 4-8, excepto Matka, qui solvit 
tamen fI. 2-4, facit fI. 27-18 [s]. Capones singuli dant per 4; summa capo- 
num 27; Malla capones 3; ova per mediam sexagenam. cap. 3-20; Matka
		

/Pomorze_020_10_084_0001.djvu

			70 


ova 20; iudicialium per gallum l; item gallinam per 2 gr. tenentur vendere; 
avenae iudicialis per metr. 2, facit metr. 14; fI. 6-16; item canapis petiae 3% 
ab omnibus. 
L a b o r e s praestant in septimana dies 3 , aliquando pro arbitrio et 
libitu capibmei coguntur laLorare aestatc singulis diebus. Est in eadem villa 
advocatia possessionis nobilis Kwasieborski, colit mansos 3, operas praestat 
advocatiales iuxta privilegium. 
T a b e r n a t o r unos colit unulll mansum, ex quo dal census annui 
fi. l, ad nulIa onera tenetur praeter propinationem cerevisiae. 
L i m i t es. - Habet confinia ,'illa Brzezno cum Turzno episcopalibu8 
bonis; item cum Kruszino nobilis Sebastiani Grabski, uLi sunt notabiles 
scopuli; item cum villa Koneczko nobilis Grabski , ubi ultra antiquos et attritos 
BCopulos usurpatur fundi certa portio in borra seu nemore; item cum bonis 
Ostrowąsz moniaIium Plocensium, cum his nulIa est controversia graniciaIis; 
item cum bonis Słonkowo nobili s Mierzwinski, ubi ex antiquo dislimitat via 
publica , nunc vero ultra islam viam vindicat sibi partem fundi idem Mierz. 
winski. 
G r a v a m i n a. Coguntur ad labores praestandos nullo merito a dno 
Stanislao Jamielsk.i et Sebastian o Grabski. hem conqueruntur super crebris 
vecturis, ita ut in iumentis eo nomine maxi mam iacturam se pati asserant. 
Conqueruntur, quod aestate singulis diebus cogantur labores praestare iuxta 
antiquam consuetudinem. Iłem conqueruntur, quod gallinas cogantur vendere 
pro 2 gr. 
D e c i m a pertinet ad mensam episcopalem; vendita anno praeterito 
per fi. 100. 
S u m m a r e d i t u u m ex viIla Rrzezno una cum decirna facit fi. 
135-4. 


-ł" 


o t h ł u c z i n o. 


S u b d i ti sunt nro 7: 
Jacobus Pacz haL"t pecora pro laboribos. 
Joannes Paszek negligentior et rem oeconomicam tenuem habet. 
Felix Kopacz sufficiens pater familias. 
Thomas Vladarius habet equos 2 el totidem hoves. 
Martinos Dłuznik mediocriter se haLet. 
Thomas Goscz non indiligens pater familias. 
Stanislaus Popielnik rem rusticam habet sufficientem. 
Possident singuIi per medium mansum; quiIibet eorum pendit censos 
annui per gr. 26; nihil praterea pendunt ob solum sterile et arenosum; facit 
fi. 6-2.
		

/Pomorze_020_10_085_0001.djvu

			71 


c 


D e c i m a e solvunt singuli per gr. 6 B do Słońska plebanowi B; £l. 1-12. 
Cuilibet crescere Bolet ad summum 7 cass. siliginis. Praestant labores per 2 
dies septimanatim ad praedium Racziąznense, aestate laborant singulis diebus. 
S u m m a redituum ex Othłuczino facit £l. 7-29. Hortulanus unus 
solvit annuatim gr. 15 et uno die septimanatim labo rat. 
L i m i t e s. _ Habet proximam contiguitatem cum bonis regalibus 
Słonsko dnae palatinissae Brestensis, ubi nullae certae granicies extant; item 
cum bonis Branno nobilium Branski, ubi in borra sunt granicies et nuna 
intercedit controversia; item cum bonis regalibus ad capitaneatum Dibovien- 

em, ubi similiter nuna est differentia ratione finium; item cum bonis Czerze 
nicze nobilium extant scopuli dislimitantes; borrae cu!'todia competens adhi- 
betur. 
p o s t u l a t a. - Petunt sibi concedi ligna pro sarciendis aedificiis et 
pro foco; nullis vicinorum et capitanei premuntur iniuriis, exceptis podvodis. 

uper quarum crebritatem conqueruntur. 
I\I o l e n d i n a tria: l. Molendinum Michael Koth cum 2 rotis, bene 
reformatum et aedificia habet sufficientia; pendit annuatim ex contractu cum 
dno capitaneo facto last. 2 siliginis et metr. 10; item liberam molituram ad 
arcem et ad praedia iuxta exigentiam et necessitatem praedialem tenetuł 
praestare; circa idem molendinum sunt 2 piscinae commodae pro fovendis 
piscibus. Summa redituum ex molendino Koth facit £l. 130. 
2. Stanislaus Olander - cum 2 rotis bene structum et reformatum, 
pendit annuatim sicut Koth; item liberas molituras praestat pro usu et neceui 
tate arcis et praediorum; ibidem est piscina parva; fI. 130. 
3. Molendinum Kuczek tene
ur molituras braseorum; conqueritur, quod 
cum habere se dicat privilegium super tertiam mensuram, eam non percipiat 
prohibentibu
 ministris capitanei. S u m m a ex suprascriptis molendini. 
facit £l. 260. 


Brzoze 


Subditi 4: 
l. Nicolaus Blath 3. Bartholomaeus Kmiecz 
2. Albertus Rozmus 4. Stephanus Russek 
Omnes in re familiari l!Ufficientes. Singuli colunt per medium In8nsum 
agri; census annui quilibet eorum pendit per £l. l - 22; facit £l. 6 -28. De- 
cimam solvunt capitulo Wladislaviensi. Laborant per 2 dies, aestivo tempore 
!'!ingulis diebus. Crescit in medio manso cass. 7 ad sununum 8 lIiliginis; borrae 
custodia diligens a dno capitaneo adhibetur. 


11-8 Nad wierszem innq rrkq. 


"'--
		

/Pomorze_020_10_086_0001.djvu

			72 


L i m i t es. - Eodem modo fines habent ut in Otłuczino. 
!\ ulii" gra vaminibus nec a vicinis nec a factorihus capitanei premuntur; 
Buper vecturis lrequentioribus conqueruntur. Ripa Istulae locatur piscatori 
Tborunf'nsi, qui solvit annuatim fI. 20 et 3 salmones; quae ripa protenditur 
fere ad medium milliare. In aIia parte Istulae e regione eiusdem vilIae Brzoze 
est insula alias ostrow, quae iam ex difficultatibus litium est vindicata, ubi 
aluntur bOYe!! capitanei Racziaznensis vel conducuntur pro certo pretio laniolli- 
bus Thorunensibus; possunt tamen inde colligi foeni currus 300 circiter , qui 
computari possunt ad fi. 200. Ibidem in borra sunt apisteria deserta no, 
referta apibus 29; ex quibus collecta fuit anno praeterito media twma mellis 
pro fI. 8. Petunt concedi sibi iuxta antiquum morem liberam excisionem Iigno- 
rum pro usu domestico. 
S u m m a r c d i t u u m ex villa Rrzoze facit fI. 234 - 28. 


I 
j 
, 


r/' 


Tupadły 


s u b d i t i 3: Stanislaus Gbur, Petrus Pursch, Ambrosius Zassada; ba- 
bent Bufficientf'm rem rusticam. Colunt agri certas portiones; praestant ornnes 
tres 28 gr. census annui , praeterea nihil pendunt; laborant singuIis diebus. 
Crescere Bolet siliginis cass. 15 ad summ um. 
L i m i t e s sunt intra bona episcopaIia ex una parte. eJ: alter8 parte 
cum Niessowa, uLi extant scopuIi notabiles. 
D e c i ID a parochi Racziąznensis. 
Summa redituum ex Tupadły fi. 0-29 [,,). 


Psarzewo 


s u b d i t i nro 7: 
Simon · bene habeL 
BartholoIDaeus Guzek Bufficiens. 
BartholoIDaeus Piterek rei oeconomicae copiam habet. 
Adamus Styl non impar aIiis. 
Joannes Ostatek diligens pater familias et non male habeL 
Bartholomaeus Sczeczina rei rusticae non inops. 
Petrus Doroli caeteris in copia rustica inferior. 
Colunt certas portiones agri, quae inundatione depravantur. Solvunt census 
annui quilibet ipsorum per gr. 3Y:2, praeterca nihil praestant. Ripa Istulae 
protenditur uhra medium milliare, quae computari potest , uti superius in 
, 


· W (llne miejsce na jeden wyraz.
		

/Pomorze_020_10_087_0001.djvu

			73 


Bnoze cum Othłuczino , pro fI. 20. Laborant singum diebus pedestri opera. 
Crescere solet in agris singulorum per cass. 5 siliginis ad summum, hordei 
.imiliter. 
L i m i t e s. Habet proxima confinia cum SłODl;ko, bonis regalibus, ubi 
non sunt ceł:ti limites; item cum Tupadły et Racziąz. 
Nullis premul1tur gravaminibus nec a vicinis nec a factoribus capitanei. 
S u m m a p r o v e n t u u m ex Pssrzewo facit fI. 20 - 24 1 /2. 3 Decima 
hic desideratur valoris fI. 20 a. 


.ł. 


Stra!lzewo 


S u b d i t i nrD 15: 
Stanislaus Czirąn sufficientem habet Thoma!. 
rem rusticam. Martinus Lyszy bene habet. 
Caspar Kuniewicz sufficiens. Bartholomaeus Marczinek. 
Jacobus Domzał non male Be gerit. Zophia Contorowa. 
Jacobus PachaIski bl'ne habet. Clemens Pedinek. 
Leonardus Religa. Venceslaus PucZł'k. 
Joannes Nossek. Augu
tinus. 
Jacobus Ocor. Simon. 
Habent pecora sufficientia et rem familiarem bene tractant. Singuli possi- 
dent mansos 2, in longitudinem stadia 16, alicubi etiam 8 vel minus, in Iati- 
tudinem 8 sulcis se extendentes. Crescunt in utroque manso siIiginis cass. 20 
ad summum bona cura agri , avenae 10, hordei 10 ad summ um. Censum 
80lvunt singuli per fi. 2 - 4; facit fI. 32; capones 4; Bumma caponum 60; 
ova singuli praestant nro 20. Conqueruntur a dno Galczinski se coactos ad 
capones 4 praestandos, cum ante 2 tantum se dedisse asserant. Iudicialium 
quilibet conf
rt gallum unum , avenae iudicialis per metr. unam, et per l gr.; 
facit fI. 7. 
Ibidem fuit olim s c u l t e t i a, !led tempore dni Galczinski conversa in 
agrum rusticum. Sunt etiam mansi deserti 31f2, qui pro praedio coluntur. 
Laborant triduo in septimana, aestate tamen singulis diebus per 2 opera- 
rios , cum tamen ab antiquo 2 , deinceps 3, laborare consuevissent. 
L i m i t e s. - Habet haec villa confinia cum Koneczko nobilis Grabski, 
ubi nulla Bunt si gna notabilia, via duntaxat disterminat; item cum bonia 
nobilium Syroczkie, ubi certa portio fundi adempta csse dicitur et nulla 
habentur signa granicialia; item cum villa Chrostowo nobilis Rusinowski, 
ubi quoque non sunt certa signa limites designantia; item cum bonis nobilium 


łI-	
			

/Pomorze_020_10_088_0001.djvu

			r  


74 


Wilkostowski Przybranowko, ubi ml\gna portio agri adempta est, via disli. 
mitat, scopuli desunt; item cum bonis Poczałkowo nobilium Jemielski. sb 
annis 2 granicies et scopuli erecti. 
D e c i m a spectat ad mensam episcopalem, quam subditi redimunt pro 
fI. 155; nullis vicinorum laboribus et gravaminibus premuntur. 
G r a v a m i n a. - Queruntur super frequentibus vecturis, quas cogon- 
tur praestare extra diurnos labores cum gravi damno pecorum et equorum 
I!uorum. Conqueruntur etiam, quod assiduis operis et laboribus tempore 
aestatis premantur praeter antiquam consuetudinem; item quod cogantur 
vendere gallinas 2 grossis. 
Hortulani 6 nihil pendunt , labores tamen solitos praestant. 
S u m m a r e d i t u u m ex villa Strassev.o facit fI. 194 - 15. 


P r a e d i u m. Ager praedialis constat Dlansis 4; praeter ea coluntur 
pro praedio mallsi deserti 3%; summa mansorum 7
 praedialium. Crescere 
80lent siliginis cassulae 120 circiter; deductis oncribus possunt vendi I!iligi- 
nis last. 4, facit £l. 120; avenae cass. 60 ad summom, facit £l. 84; hordei 
eass. 20, possit vendi Jasta una fI. 48. SoJet iste ager con8eminari siliginil! 
last. 1 1 2 : triticum non solet seminari. A e d i f i c i a. Est domus praedialis 
cum atrio, ex quo camera est et hypocaustum pro familia; caulae satia 
commodae;. alodia 2, unum cum 2 areis, alterum cum una area; saepimentum 
circum curiam. 
p e c o r a: vaccae mulsiLiles a 22 , steriles vaccac 7, taurus 1; biennales 
iuvenci 4 b, triennales 2, anniculi 6, vituli 5; reliqui pro culina accepti; m 
ł"umma pecorum 45 (s); I!crophae in communi 10 et hae morbidae. 
II o r t u s bonus, pro praediali usu I!ufficiens. T a b e r n a una , ex 
qua census annui provenit marca 1. hem loco decimae dat tabernariul 
taleros 2. 
P a r o c h u s. - Est in eadem villa ecclesia parochialis, habet manilo. 
11
: praeterea neque missalia neque alios proventus habet excepta strena. 
p o s t u I a t a. - Petunt liberam lignorum excisionem siLi concedi in 
borra Revercndissimi pro aedificiis et usu domestico. 
fntra limitf's eorundem bonorum sunt paludes piscibus refertae. Stagnum 
quoque fuerat, sed cius agger impetu aquae disruptus. l\Iolendinum quoque 
fuerat extructum, quod postmodum est confIagratum. Prata et pascua habentur 
sufficientia. 
S u m m a r e d i t u u m ex praooio Stra8eviensi facit fI. 256. 


... 


.
 


a JI" r,kop. często: lIlulgibi1es. mulctibiles. b Poprawione zamiast: 2.
		

/Pomorze_020_10_089_0001.djvu

			7;j 


Puibi.ław 


Cmetone! sunt nro 14: 
Sebastianus Gołąb rem pecuariam habet 
Thomas Kwapich 
Paulus Biemach 
Albertus Prokop 
Albertus Mały 
Venceslaus Sczeczina 
Martinus Kurcz 


sufficientem; 
Stanislaus 
Albertus 
Joannes Niemiecs 
Joannes Recz 
Martinus Kochanek 
Martinus Gaida 


Joannes Nowak 


.... 


Omnes habent pecora sufficientia pro re agraria. Est insuper scultetia, 
quam in praesens obtinent 3 fratres gennani: Mathias, Joannes et Georgius. 
possident 4 mansos agri scultetialis. Praeterea tabernator unus, qui medium 
mansum agri possidet. QuiIibet eorum possidet mansos 2; protenditur manslU 
in longitudinem ad summum 12 stadia, in longitudinem vero sulcis 14. 
Crcsccre solent cas8u)ae 20 in utroque m8nso; avenae cass. 8; hordei 
cass. 5. 
Census annui quilibet eorum pendit per fI. 2 - 6 , facit fI. 30 - 24: 
capones 4; summa caponum 28; ova per 20, cap. 4-40. Judicialium quilibet 
per gr. 2 , summa gr. 28 B; et per unam metr. avenae; canapis in universum 
petias 7, alias kity. Laborant ad arbitrium dni capitanei et eius factorum; 
aestate singulis diebus. 
L i m i t es. - Habet ea "iIla contiguitatem cum bonis nobilium Chro- 
stowo possessionis dni Rusinowski, ubi etsi relatione rusticorum via fines 
designabat, postquam tamen eius villae possessionem acquisivit dnus Russi- 
now!!ki, ruultam portionem agri sibi usurpat et rusticis pascua prohibet pecora 
abigendo et rusticos verberibus afficiendo. hem cum bonis Sendzino capituli 
Plocensis, ubi quoque via disterminat utrumque fundum et in pacifico USD 
conservat; item cum bonis Michałowo nobiliunI, ubi quoque granicies non 
sunt notabiIes, itcr distinguere dicebatur fundum utrumque, sed iam a posses- 
sore Michałowo vis infertur et aratra ultra ,"iam producuntur; item cum 
bonis Bąkowo nobilis dni Dzialinski, ubi fossa limites dividit et nuIla inter- 
cedit differentia granicialis; item cum villa Brodnia mensa e episcopaIis; item 
cum bonis Stanomino nobilium, ubi fiues torrens dividit; item cum Wolia 
nobilium, ubi idem torrens granicies distinguit; item cum bonis Chliewisb 
et Mlieczkowo. 


... 


B Poprawione zamiast: 24.
		

/Pomorze_020_10_090_0001.djvu

			76 


. 


Nullis angarii!" a dno capitaneo premunłur, quinimo a !"erviłute vicinorum 
eunt vindicati. 
G r a v a m i n a. - Conqueruntur contra dnum Russinowski , quod arcean- 
tur a pascuis, etiam in proprio fundo f'orum; item queruntur super crebris 
et longinqui itineris podvodis. 
Ibidem h o r t u I a n i 4 praestant operas 60litas pro necessitate praedii. 
D e c i m a spectat ad mensam episcopalem , quam subditi anno praeterito 
redelllerunt fi. 140; hoc tamen anno ob tenuiorem crescentiam non putant 
Sf' tantum pracsłarf' posse. hem sculteti praestant pro decima fi. 20. 
S u m m a r e d i t u u m ex viIIa Przybisław n. 198 - 8. 
P o s t u I a t a. - Petunt sibi concedi liberam lignorum excisionem talD 
pro sarciendis aedificiis quam etiam pro usu dome;;;tico. 


P r a e d i u m. - Conieetura accepta ex quantitate agrorum cmetonalium 
numerari pOSSW1t mansi pro prsedio lO, computando mansum suIcis 14. In 
UDO C8mpo crescere solent siliginis cassulae 120, in alio campo C8SS. fere 90, 
in tertio campo totidem. Ex his ultra inseminationem et usum praedii possunt 
vendi lastae 4, facit fi. 240; avcnae cass. fere 100; dcductis oneribus praedii 
et pro conseminatione pOSSW1t vendi lastae 5, facit fi. 140. Ex his cedent 
vendendae ultra onera lasta 1, facit fi. 48. - A e d i f i c i a. Domus praediali8 
pro familia cum hypocausto et 2 cameris sub uno tecto stramineo; alodia 2, 
ex his alterum maius cum 2 areis a dno Galczinski extructum; cauIae et 
forestae commodae et bene circummunitae; sepimentum circum praedium 
B8tis bonum. Puteum modemus dnus capitaneu8 in eadem cuda curavit effodi. 
p e c o r a. Vaccae mulgibilcs 10; reliqua in communi pecora 30; summa 
pecorum nro 40; scrophae in commW1i 13. 
S u ID m a p r o v e n t u u m ex praedio Przybislaw facił fI. 428. 


t!" 


Mlieczkowo. 


In ea villa sunt subditi 8 [5]: 
Adam Bergołh 
Lucas 
Albertus Szkory 


Franci!Cus Rataj 
Stanislaus Broda 
Adam Muskała 


Blasius Buska 
Habent singuli pecora sufficientia, tam pro victu, quam pro re agraria. - 
Est practerca s c u I t e t u s unus, Albertus nomine et tabernarius unus, Ven- 
ceslaus nomine, colit unam quartam mansi. Scultetus vero possidet mansos 
1% agri. Subditorum quilibct possidet mansum unum et quartam partem 
mansi, in longitudinem 8 stadiis, in latitudinem 16 sulcis. 


----
		

/Pomorze_020_10_091_0001.djvu

			". 


T7 


C' 


C e n II u s pendit quilibet eorom per fL l, facit fL 8; capones 2 quilibet, 
summa caponum 16; ova 13, facit cap. 1- 44; tenentur etiam vendere gallin8.1 
per gr. 2. Iudicialium conferunt per unom gallom; avenae per metr. unam, 
facit fi. 3 - 22; prandialium per gr. 2, facit gr. 16. Tabernarios ex quarta 
maJ1l!i pendit fi. 6, ex taberna gr. 20; scultetos pendit prandialium gr. 12. 
Laborant septimanatim per 3 dies hieme, aestate vero singulis diebus, quo 
nomine conquesti sunt. 
C r e s c e n t i a. Crescere lIolet in uno manso et quarta siliginis 20 C88S., 
avenae ad summum 10, hordei cass. 2, tritici C8SS. 2. 
H o r t u I a n i 2 solitos labores praestant pro necessitate praedii et arb i- 
trio factorum. 
D e c i m a spectat ad mensam episcopalem , redimitur a f\ubditis fi. 90. 
S u m m a r e d i t u u m ex Mlieczkowo facit fi. 109 - 10 
L i m i t e II. Habet haec villa proxirnam contiguitatem cum villa Stano- 
mino nobilium Wolskich, ubi non extant signa granicialia et differentia Bubo- 
ritur (inium regundorum. Iłem cum Wilkosto . villa nobilium, obi magna 
pars fundi Mlieczkow adimitur et rustici ab usu et possessione arcentur; 
dicuntur adhuc extare aliqui 8Copuli, ultra quos praedicti nobiles sihi uBurpant; 

e reliquo cum bonis episcopalibus Cbliewiska et Przybisław. 
G r a v a ID i n a. Nullis premuntur angariis 8 capitaneo et eios factoribu8; 
a servitute , qua olim a vicinill gravabantur , per modernum capitanf'um viD- 

icati. 


Chliewi.ka unt in villa Chliewiska II u b d i t i 3, scultetm quartus: 1. Gregorius 
1muda; 2. Vitos Zassada; 3. Valentinus Kosczot. Omncs in re familiari suffi- 
cientes, inaequales tamen agri portiones colunt. Duo eorum, videlicet Vitos et 
Gregorios, colunt per 2 mansos; tertim; vero , Valentinos Kosczoth , manSOB 3. 
Protenditur autem mansos in longitudinem stadia 3, in latitudinem 15 sulcos. 
Crescf're solent in 3 mansis cassulae siliginis 15, hordei cass. 3, avenae C8SS. 7. 
C e n s u m pracstant ex quolibet manso per gr. 24: (acit fi. 5 -18- 
Sunt insuper mansi deserti 2, quorum unum et medium eolit 
cultetus et ex iii 
pendit censUS n. 1 - 6. Medium vero mansum desertum eolit tabernator 
Pnibislaviensis et dat annuunl censum gr. 12. Omnes in universum cODferunt 
.('ommunes gallos 18 , ovorum praestant numero 90, ad alias datias non tenen- 
tur. Laborant septimanatim dies. 4, cum ante 3 dies laborare consuevillsent , 
.aestate singulis diebus. 
D e c i m a spectat ad mensam episcopalem, quam redimunt fi. 26. 
S u m m a onmiurn proventuum ex Chliewiska facit n. 33 - 6. 


I"
		

/Pomorze_020_10_092_0001.djvu

			78 


I 
c>- 
) 


F i n e e. Habent contiguitatem cum bonis nobilium WiIkostowo, ubi 
licet pacifica possessione fruuntur, non extant tamen granicialia signa; item 
cum Chrostowo nobilis Russinowski, qui multam agri portionem eiusdem 
villae adimit et ab usu et possessione prohibet subditos; de reliquo cum boni! 
..piscopalibus. 
H o r t u I a n i 3 laborant pro libitu et arbitrio factorum. 
Nullis premuntur gravaminibus a capitaneo et eius factoribus. 
Extat ibidem p:uochialis eccle!'ia. Pleban o conferunt missaIia, quilibet 
eorum quartam partem mcnsurae Thorunensis eiIiglnis tantum. 


) 


Brodnia 


} 


Sunt in vilIa Brodnia s u b d i t i 13 : 
l. PauIus Drygosz 
2. Joannes Dinda 
3. Paulus Wilk 
4. Simon Gaudo 
5. Marlinus Jakubowicz 
6. Martinus Gorski 


7. Andreas Wilk 
8. Petrus Sigmuoth 
9. Vitus 
lO. Mathias Roszol 
B. Laurentius Misiak 
12. Gregorius Bizdro 


\ 


13. Lazarus 


In re familiari sufficientes, nonnuIIi tamen ex iis aes alienum contraxerunt 
pro comparandis bobus et equis agrariis; ex his unus super agrum desertum 
locatus a moderno capitaneo Racziąznensi. Est insuper scultetus Petrus Murzi. 
nek. - Singuli cmelhones colunt agri mansum l et quartam unam. Proten- 
wtur mansus in longitudinem stadia 8, in latitudinem vero 15 sulcos. Scultetus 
possidet mansum 1%; pendit pranwalium gr. 12; tabernator pendit ex quarta 
agri gr. 12. 
Subditi solvunt censum annuatim per fi. 2 - 5, facit fi. 28 - 5; capo- 
nes 4; summa caponum nro 52. Avenae iudicialis per metr. 1 et quartam 
partem metr. Thorunensis et gr. 2, facit fi. 8 -lO. 
e r e s c e r e solent siIiginis in uno manso et quarta agri cassulae ad 
eummum 20, tritici cass. 2, avenae cass. 12, hordei cass. 5. Laborant !leplima- 
natim per dies 3, aestate singuIis fere diebus. 
D e c i m a spectat ad meosam episcopalem, quam hoc tempore redimunt 
lIubditi fi. 150. 
S u m m a proventuum ex Brodnia fi. 186 - 27. 
L i m i t e s. Habent fines cum bonis Stanomino nobilium, ubi sunt eigoa 
notabilia nec quicquam intercedit differentiac; item cum bonis nobilium 
Bąkowo, ubi non extant scopuli graoiciales interceditque finiom controversia; 


... 


..-
		

/Pomorze_020_10_093_0001.djvu

			I 
,). 
\ 


79 


) 


item cum bonis Modlibozycze nobilium Ossieczki, ubi via ignobilis fundum 
utrumque distinguit, sed nulli sunt 8Copuli; item cum bonis episcopalibus 
Wanorze, Ossniczewo. 
H o r t u l a n u s unus Michael Czosnek habet hortum et quartam partem 
agri, ex qua pendit annui census gr. 12. 
Q u e r e l a e: conqueruntur, quod illis adempti sunt agri deserti, quos 
olim tempore dni Gałczinski pro certa pensione colebant, nunc vero a moderno 
capitaneo pro praedio coluntur. A dno Ossieczki ad labores praestandos cogi 
solebant, quibus tamen capitaneus suam defensionem pollicetur. 
p o s t u l a t a. Quidam eorum rem familiarem tenuem habentes, nimirum 
Vitus et Gregorius Byzdrow, Joannes Dindo et Simon Gaudo petunt, ut sibi 
commodentur boves iuvenci in praediis Reverendissimi, seu ut pretio iusto 
vendantur, solutione aliquantisper expectata. 
p a r o c h u s. Est inibi ecclesia parochialis, habct parochum residentem, 
qui possidet mansum unum et quartam l; nihil ei penditur ex ea villa, excepta 
IItrena 4 sol. a quolibet subdito. 


Opoki 


1 


In villa Opoki sunt s u b d i t itres: - 1. Lucas Soboli 2. Petrus Stach; 
3. Joannes Nawroth. - Scultetus quartus, Blasius nomine. 
Rem familia rem habent sufficientem. Duo ex illis aes alienum contraxerunt 
pro emendis pecoribus agrariis. videlicet Lucas Sobol et Joannes Nawroth. 
Colunt singuli per mansos 3; quilibet mansus protenditur in longitudinem 
ad summum 5 stadia, in latitudincm vero 15 sulcos, alicubi 20. Scultetus 
quoque colit mansos 3 scultetiales, ex quibus praestat servitia solita. 
Quilibet eorum dat annuatim c e n 8 u s per fi. 4 - 6, facit fi. 12 -18; 
gallos in communi quilibet ipsorum 8; summa gallorum nrD 24. Ova singuli 
eorum 45, facit cap. 2 -15. Iudicialium gallum l; avenae per metr. unam 
[facit] fi. 1-12; piperalium et porcalium per gr. 5, facit gr. 15; scultetus 
80lvit prandialium gr. 12. 
Sunt ibidem agri deserti mansi 8, quorum 3 colit Miedek ex Nowawieś, 
"illa Reverendissimi, ex quibus solvit censuum annuorum fi. 24. Praeterea 
extat unus desertus mansus, quem colit Lizych, subditus ex Mlieczkowo; solvit 
annuatim fi. 8. Item scultetus unum mansum desertum, ex quo pendit fi. 2. 
S u m m a proventuum fi. 114 - 27. 
Sunt etiam certae portiones agrorum, quae pro praedio coluntur, compu- 
tari possunt ad 3 mansos, in quibus crescere possunt siliginis cassulae 60 plus 
minus, avenae caBS. ad summum 50; quae frumenta convehuntur ad praedium 
Wanorze. In mansi3 cmethonalibus crescere 80lent siliginis cassulae 30, citra
		

/Pomorze_020_10_094_0001.djvu

			80 


vel ultra. hordei cass. 12 ad 8Ulumum , avenae 15. Labores praestant eeptima- 
natim dies 3. aestate tempo re messis quolibet die. 
D e c i m a rnl'nsae episcopaIis. quae redimi fiolet a subditis ibidem 
fI. 66. 
F i n e s. Habent contiguitatem cum bonis Grabie nobilium.vallo mter- 
('edente limites sunt consignati; item cum bonis Ossniczewo nobilium. ibidem 
etiam vallum fines distinguit; item cum bonis Opoki capituli Plocensis, ibidem 
vallo disterminatur uterque fundus; item cum Nowawieś bonis regalibus vallo 
disterminatus fundus. 


, 


OSlliczewko 


Sunt in ea villa s u b d i t i 5 : 


1. Albertus Massek 
2. Joannes WrobI 


3. Laurentius Kołodziej 
4. Mathias Markoth 
5. Mathias Klimek 


IIabent pecora !'Iufficientia pro colendis agris. QuiIibet eorum colit. 
mansos 3 , in longitudinem stadia 4 , aIicubi etiam 3. in latitud.inem vero non 
ubique eodem modo , aIicubi 20, alicubi 15 sulcos. 
Solvunt c e n s u fi per fi. 4 - 8, facit fi. 21 - 10; i udicialium solvit 
per gr. 3 quiIibet eorum, facit gr. 15; casealium per gr. l, facit gr. 5; 
capones 4 , ova 40 b. Avenae iudiciaIis omnes in universum conferunt metr. 61/ 2 , 
facit fi. 2 - 17. Crescere solet cuilibet subdito in 3 mansis cass. siliginie 20 , 
avenae 15. Ibidem sunt agri deserti mansi 7. qui hoc anno primom pro 
praedio coli coeperunt , ex quibus colligi possunt cassulae siliginis ad swn. 
mum 70. Laborant septimanatim dies 3. tempore messis quotidie. 
D e c i m a mensae episcopalis, quam anno praeterito redemerunt fi. 55. 
L i m i t e s. Habet haec villa proximam contiguitatem cum boni!! nobi- 
lium Zagaiewicze, ubi granicies vallo cłc.signantur , qui tamen aratris atterun- 
tur. hem cum bonis regalibus Nowawieś , ubi limites via publica disterminat. 
Iłem cum bonis nobilium 08niczewo, ubi magna agri partio est adempta 
coarałis signis granicialibus. hem cum bonis Stanomino, ubi via distinguit 
fines, scopuli tamen et signa graniciaIia desunt. De reIiquo CUIll Lonis epillCO- 
palibus Wauorze et Brodnia habet contiguitatclIl. 
NuIlis prt>muutur gravamini}'us et bonsm ilIis prsl'stat d('ff'n!'ionem dn... 
<:apiłaneus. 
S u m m a redituuOl in "ilIa Ossnicz!"\\ ko fi. .9 - 17. 


. 


... 


a ". Tę/'Op.: locil. b J1' Tf/mp. za!,,,.nre Ur./"ie: ova 4.
		

/Pomorze_020_10_095_0001.djvu

			81 


Wanorze 


. 


Ibidem sunt s u b d i t i nco 7: 
Sebastianus Chudy possidet mansos 2, habet pecora pro usu rei familiarn. 
Joannes Czosnek possidet mansos 2, rem familiarem tenuem habet; 
indiget aliqua ope. 
Albertus DOInzał colit mansos 2, rem oeconomicam sufficientem habet. 
Joannes Spichala mansos 2 obtinet; rem familiarem habet tenuem et 
pecora insufficientia. 
Petrus Skruch in 2 campis 2 mansos cum medio possidet, bene habet 
et in re familiari sufficiens. 
Paulus Labiski in 2 campis 2 mansos, in tertio 2 cum medio possidet; 
.ufficiens pater familia8. 
Albertus Bączek unum mansum possessionatum cmethonalem, alterum 
tabernalem coli t, non ornnino in re oeconomica 5ufficiens, aere alieno 
obstrictus. 
Franciscus Kruczek colit quoque unum mansum in 2 campis, nunc primo 
eius possessionem apprf'hendit; pro tertio campo petit sibi agrum dari in 
Ossniczewko. 
H o r t u I a n u s ex Brodnia colit in eadem villa portiunculam agri, eJ( 
qua pendit annuatim gr. 12. Est praeterea in eadem villa Joannes Nadolny, 
fi c u I t e t U!l, possidet 2 mansos agri scultetialis; praestat servitia scultetialia 
iuxta privilegium. 
Mansus protendilur in longitudinem 5 stadiis, in latitudinem 14 sulcia. 
C e n 8 u m solvunt hi, qui 2 mansos colunt, per fI. 4 - 9 , qui vero 
colunt 2 cum medio in tertio campo, fI. 4 - 24; facit fI. 31-18. Judicialium 
per gr. 3, facit gr. 21. Avenae itidem per metr. unam mensurae Thorunensis , 
łacit fI. 3 - 8; canapis 2 petiae citra vel ultra. 
Laurentius Misiak eolit etiam unam portionem agri, quo nomine dat 
annuatim gr. 12. Paulus Wilk colit ibidem portiunculam agri, pendit gr. 15. 
L a b o r a n t septimanatim triduo, aestate tempore messis quotidie. 
Capones praestat quilibet per 4, summa eaponum 28; item iudicialium 
per gallu m l; ova quilibet 20, facit cap. 2 - 20. Laborant ab antiquo ad 
Modliboz} cze dni Osieczki, ratione pascuorum et usus fructus borrae 2 dies 

um aratris, ali os 2 falcastrant et 2 dies metunt. 
D e c i m a spectat ad decanum Crusvicif'nsem; conqueritur ex deserti. 
agris praedio applicatis decimam sibi non praestari, antiquitus tamen fertur 
non fuisse ibidem praedium. Anno superiori unus mansus ademptus seuJteto. 
quem olim ex censu colebat annuo, nunc praedio adiunctus. 
S u m m a proventuum ex Wanorze fL 36 - 25. 


, 


lo 


" 


-
		

/Pomorze_020_10_096_0001.djvu

			ti2 


L i m i t e s. Habet haec villa contiguitatem cum bonis Modlibozicze villa 
Dobilis Osieczki. unde ante aliquot annos fere II scopuli sunt erecti, quibus 
magna pars fundi Wanone ad Modlibozicze adiecta. hem cum bonis Parkanie 
t'piscopalibus; item cum villa Spital hospitalis Juniwladislaviensis nuUa inter- 
cedit granicialis Jifferentia; item eum bonis Zagaiewicze nobilis Grabski, ubi 
via Juniwladislaviam ducens limites designat; item cum aliis bonis Zagaiewicze 
nobilium, ubi etiam eadem via distiIlguit fundum utrumque; item cum bOllis 
episcopalibus Osniczewko et Brodnia. 
NuUis premuntur oneribus a capitalleo et eius factoribus. H o r t u l a n i 2 
praestant censum annuum per gr. 4; iudicialium conferunt per gr. 1112. Prata 
habent sufficientia. 
p r a e d i u m. - De numero mansorum praedialium nihil certi constare 
potuit. Inseminari solet ager praedialis last. 4, una cum agris Opoki et 
Ossniczowko; hordei metr. 14. avenae last. 2. Crescentia eorundem frugum una 
cum Opoki et Ossniczowko facit siliginis cass. 330. bona tamen cultura praedii 
multo uberior messis sperari potest; avenae cum Opoki !"t Ossniczowko 120 
cass., hordei 15. l lItra semillationem et usum praedii possunt vendi siliginis 
lastae" 12 per fI. 60, facit fi. 720; avenae deductis oneribus praedii et semina- 
tione possunt vendi lastae 8 per fi. 28, facit fi. 224; hordei possunt (s 1 
vendi lasta una , facit fi. 48. A e d i f i c i a. Est domus praedialis, in eius 
ingressu est atrium parvum, ex quo habetur camera parva; in eadem dom o 
est hypocaustum vetus et ad ruinam propendet. cui adiuneta est camera; 
e regione eius domus extat granarium pro deponendis frugibus; alodia 2 , 
unum recens structum a dno Oborniczki, capitaneo moderno, cum una area. 
alterum vetustius, commodum tamen , cum 2 areis. Ovile, stabulum pro equis 
et bobus fovendis; caulae item et forestae bene tectae et munitae; sepimenta 
circa curiam satis commoda. lIorti 2 commodi pro necessitate praedii suffi- 
cientes. - P e c o r a. Vaccac mulgiLi1es 15. communium vero a1iorum 
pecorum 24; item boves aratorii 4, scrophae nro 16. 
S u m m a provpntuum ex praedio Wanorze facit fi. 992. 
Parkanie 
In eadem villa s u h d i t i sunt 12: 
Jaeobus Kozmin 
Simon Długi 
Jacobus Kubasz 
A1bertus Zeznai 
Joannes WIadarius 
Gasparus J asnik  


S!"bastianus Muslak 
Joannes Simon 
Valentinus Długi 
Benedictus Bulak 
vidua Stamiarkowa 
Mathias Gorączy 


Ił 


a 1f' Tfkop. błfdnie: ca.s.ulat'.
		

/Pomorze_020_10_097_0001.djvu

			ss 


Ił 


Habent aliqui sufficientia pecora, aliqui tamen mediocriter 8e habent. 
Singuli eorum colunt per unum mansum; in longitudinem ad 5 stadia, in 
latitudinem vero sulcis 14 SI' protendit mansus. 
C e n s u s qui1ibet eorum solvit per fi. 2 - 5; facit fI. 26; capones 4, 
facit caponum 48; iudicialium per gr. 3, facit fI. 1-6; avenae iudicialis 
metr. pcr l 
2, facit fI. 8 -12; gallulll iudicialium per l. Coguntur gallinas 
vendere per gr. 2, quam consuetudinem iJlvectam esse aiunt per modernum 
capitaneum. Ova censualia praestat quilibet 20. facit cap. 4. Canapis in uni- 
versum pendunt petias 6. 
Crescere bolent cassulae siliginis in manso rustico ad 8ummum 20; hordei 
callS. 2. avenae cass. 10, tritici cass. 6. 
Laborant seplimanatim per dies 3; tempore messis per unum operarium 
quotidie. Vicinis laborant , videlicet dno Osieczki ad Modlibozicze 2 dies 
mt>tunt siliginem ex antiqua consuetudine propter usum borrae; item laborant 
dno Niemoiewski ad Niemoiewek 3 dies; uno stercora conducunt, altero 
metunt, tertio arant pro seminatione nullo merito , interdicendi essent labores, 
cum neque pascuis eius utantur neque borra. 
D e c i m a 8pectat ad mensam episcopalem, quam redemerunt anno 
praeterito fI. 120. 
Desertatus me(łius mansus, quem ab antiquo colit Gasparus Jasnik, ex 
quo annuatim pendebat fI. 2 , nunc pro praedio capitaneus eum vult adimere, 
Tel ex eo censum augere. 
L i m i t e s. Confinis est haec villa bonis Modlibozicze nobilium, obi 
8unt scopuJi nOłabiles, utrumque fundum distinguentes; item cum Sobiesierna 
nobilium angulariter. item cum Niemoiewo nobilium 8upersunt aliquot scopuli 
notabi1es, intercedit tamen differentia; item cum Baiczewo nobilium, ubi 
signa notabilia eXtant; item cum parvo Baiczewko nobilium, ubi etiam grani. 
('ies sunt notabiles; item cum bonis Slonsko nobilium scopuli notabiles divi- 
dunt utrumque fundum; item cum bonis Wierzbiczany nobilium, ubi mulłam 
portionem agri Parkanensis usurpat possessor Rusinowski una cum pratis 
et paludibus , qui sunt piscibus referti. Causa granicierum a in lite pendet. 
G r a v a m i n a. - Nullis angariis premuntur a capitaneo, immo fatentor 
f!e habere bonam defensionem ab ipso. Conqueruntur contra dnum Rusinow8ki. 
quod ex proprio ipsorum agro pecora abigat, pasrua interdicat et servos 
ipsorum verbt>ribus afficiat. 
H o r t u l a n i 6, ex his 4 pendunt per gr. 20 ratione certa rum portiun- 
cularum agri. quas colunt, facit fi. 2 - 8 [s]; tenentur practerea ad nutum 
factoris labores praestare 80litos. Sunt item certae portiones agrorum , quas 


I 

 


,. 


a JIT "kop.: granicialium. 


-
		

/Pomorze_020_10_098_0001.djvu

			. 


84 


Donnulli colunt et ex iis penduIlt censum annuum, IllmJrum Joannes Simon 
gr. 12, item Jacobus Kubasz gr. 6, Gasparus Jasiak gr. 12 duobus annis conti- 
nuis, tertio nihil; Mathias Gorącz} 2 annis continuis, ut superior, gr. 14, tertio 
nihil, quorum" tertio anno nihil seminatur; Valentinus Długi 2 annis solviL 
gr. 24 , tertio nihil seminat, facit fI. 2 - 8. 
S u m m a redituum ex viUa Parkanie facit fI. 162 - 4. 


P r a e d i u m. - Non potuit haberi informatio sufficiens de certo 
numero mansorum agri praedialis, quia sunt inaequales campi. Crescere 
lIolent in uno campo latiori, ubi nunc steriliter iacet campus, pro semination6 
hiemali cassulae 250 ad summum bona tractatione rei familiaris et cultura 
agri; in alio campo angustiori cass. 160, in tertio campo minori, ex quo 
anno superiori collectae fuemnt cassulae siliginis lIO, tritici cass. 17, hordei 
cass. 20, avenae cass. lIO. Moderatione facta crescentiae possunt vendi singulis 
annis, deductis oneribus praedii et per conseminationem, lastae 6, facit fi. 360, 
hordei possunt [s] vendi lasta l, facit fI. 48; avenae possunt vendi lastae 7, 
facit fI. 196. A e d i f i c i a. Est curia recens circumsepta satis commode. 
Habet domum spaciosam elegantis structurae, in qua sunt 2 hypocausta, ex 
quibus unum habet adiunctam cameram e regione sibi opposita atrio inter- 
medio satis amplo sub uno tedo ex ligneis tegulis. Hypocausta habent integras 
fenestras vitreas cum insignibus regiis et Illmi Rssimi Dni. Sunt etiam in 
iisdem hypocaustis camini murati et fomaces intcgrae. 
P e c o r a. In communi summa pecomm nro 57; ex his vaccae mulcti- 
biles 9, steriles vaccae 4, oves 125, agnelli cuniculi b nro 54, f!crophae 15. 
Summa redituum ex praedio Parkanie facit fI. 604 c. 
Alia domus separata pro factore et familia, structa a dno Galczinski , in 
cuius aditu est imprimis atrium satis capax, ex quo a sinistro latere est hypo- 
caustum maius, commodum cum suis fenestris vitreis. Pavimentum tamen 
nondum est adaptatum et necdum facta superior contabulatio, licet iam asserea 
lIuperimpositi. F omax etiam deest. Caminus extruitur ex cocto latere nondum 
ad summum perductus. 
E regione eius hypocausti est alterum hypocaustum minus vetustioris 
IItructurae, commodum lamcn adhuc; habet fomacem, caminum et fenestras 
integras veteres; cui hypocausto adiuncta est camera. Ex altera parte eiusdem 
hypocausti habetur culina, cui adiuncta est camera pro servandis lacticiniis. 
In eodcm atrio slJbtus est cellariwn bonum; totum hoc aedificium continetur 


. 


" Zapewne winno być: quoniam. b Zapewno winno być: annieuli. c JP' rrkop.: 804.
		

/Pomorze_020_10_099_0001.djvu

			ł. 


85  


!lub uno tecto stramineo. E regione eius aedificii est domus seorsim structa 
a dno Gałczinski, in cuius infcriori parte sunt camerae 2 pro lacticiniis 
aervandis. Super eas cameras est camera una spaciosior ad instar salae, ubi 
quoque servantur lacticinia. Est in cadem curia braseum versus piscinam 
situm cum suo hypocausto et braxatorio, caldario a, vasibus et alia ad cocturam 
cerevisiae spectante supelleectili. In eius superiori parte frumentum deponi 
et asservari solet. Alodia 2, ex his unum pene collapsum est, alterum integrum 
et capax cum duabus areis. Caulae, forestae et stabuJa aliquibus in locis 
indigent reparatione. 
Piscina pro fovendis piscibus noviter erecta et restaurata; ex palu de villae 
propinqua aqua fossis ad eandem piscinam deducta, ita ut perpetuo possit 
habere copiam aquae, opera dni Oborniczki , capitanei Racziaznensis. Horti 3 
boni et pro usu domestico sufficientes. l\łolendinum ventile. 
B r a s e u m. - Computando pro qualibet septimana cocturas 2, prove- 
niunt p!"r annum cocturae 104; ex qualibet coctura cedent lucri fI. 4. Conver- 
tuntur pro una coctura metretae 16 hordei, ex his sumuntur tunnae 14 ultra 
80rtem braxatoris; deductis igitur oneribus pro hordeo, humulo , salario 
braxatoris cedet lucri annui fI. 416 citra vel ultra. 


I 
. 


Łagiewniki. 
In eadem villa s u b d i t i 4: 
Martinu!! Drobnik Albertus Kiełbasza 
Mathias Doczekala Bartholomaus Warny 
Habent pecora pro colendis agris sufficientia; singuli eorum colunt 
per l mansum agri. Crescunt in quolibet manso cassulae 26 siIiginis, hordei 
cass. 6, avenae totidem. 
C e n s u m 80lvunt sin guli per fI. 1-10, facit fI. 5 -10; capones 2; 
iudicialium componunt omnes fI. 1; ova 20 quilibet praestat, facit cap. 1 [s]. 
Laborant septimanatim per dies 3. 
D e c i m a 8pectat ad plebanum Parkanensem. 
L i m i t e s. - Habent confinia cum bonis viIlae Spitał praepositurae 
hospitalis Juniwladislaviensis, ubi nulla intercedit differentia, paludes distin- 
guunt; item cum bonis Gąski nobilium Rusinowski, ubi magna portio pratorum 
ab ipso illis adimitur, ubi quoque paludes dicuntur dislimitare utrumque 
fundum, quas tamen ipse sibi usurpat; item cum bonis Wierzbiczany nobilium 
Rusinowski, ubi quoque iustam agri portionem ademit, nec uUa signa nota- 
bilia e
tant; in reliquo contigua bonis Parkanie et aliis bonis episcopalibus. 


" 117 Trkop.: caldari.
		

/Pomorze_020_10_100_0001.djvu

			Re 


Hortulani olim fuerunt 2, sed tempore dni Galezinski desertati, quorum 
ager locatur Simoni subdito Parkanensi pro gr. 20. 
S u m m a f(.diłuum elC J..agiewniki facit fi. 7. 


Szawłowicze 


s u b d i t i nro 14: 
Mathias Pianla eolit mansos 2. 
Clemens Brzezucha possidet mansos 2 in 2 campis, in tertio vero 2 cum 
medio; habet rem pecuariam sufficientem. 
Proeopius Sklira colit mansos 2 1 4 in omnibus campis. in re familian 
Fufficien!'. 
Malhias Sf'nda co1it mansos 2% in omnibus eampis, in re familiari 
(!Ufficiens. 
I\fathias KroI colit agri mansos 2%, in re agraria diligens et pecorum 
eopiam haLet. 
Andreas With possidet mansos 2, rem rusłicam habet sufficientem. 
Vitus Kur('k eolit mansos 2, habet pecora sufficientia. 
Alberlus Zaparty colit mansos 2, bonus pater familias et sufficiens. 
Renedietus Przybyl eolit mansos 2, non queriłur de inopia. 
Valentinus Zbytek in 2 campis eolit mansos 2%. in tertio campo mansos 3. 
Kilianus Koneczk colit mansos 2 in omnił1Us eampis, equas habet 4, 
boves non habet aratorios. 
Vitus Szmarui l11ansos 2 possidet, bene se gerit et est sufficiens in re 
1)t'Cuana. 
Stanislaus Fliak colit manso!! 2% in omnibus campis , in tertio tamen 
campo queritur sibi dees!!e quartam partem. 
Mathias Peczek colit mansos 2. in rf' agraria diligens et pecora habet 
aufficientia. 
Est ibidem scultetus Martinus nomine , eolit agri mansos scultetialcs 2 , 
ex quibus 80lita 8ervitia praestaŁ Ibidem sunt agri deserti mansi 4 in uno 
campo, in secundo campo mansi deserti 5, in quarto [5] campo mansi 4%; qui 
quidem mansi int('r subditos sunt dispertiti pro annuo eensu, ex quolibet 
deserto per maream l; facit marcas 13%, facit fi. 21-18. 
C e n s u s. Ex mansis emethonalibus pro quolibet manso per mareal11 l, 
faeit marcas 28, fi. 44 - 24. Protenditur mansus in longitudinem stadia 14, 
in latitudinf'm vero 6 sulcos. C r e s c e r e 80let in 2 mansis cass. 8iliginis 30. 
hordei cass. 14 bona rura r('i {amiIiaris, tritiei cas!!. 15 ad summum , avenae 
ad summum eass. 20. Capones praestant censuales quiIibet eorum per 4. summa 
eaponum 56; ova per 20, {acit cap. 4 - 40; ex deserto vero manso quilibet 
per 10. {acit cap. 2 - 20. Iudieialium pendunt ga1łum l; pTandialium eo1Tit 


,.
		

/Pomorze_020_10_101_0001.djvu

			87 


Ił 


..cultelus gr. 12, subditi vero £l. l - 6 omnes in umversum. Avenae pendunt 
per metr. 1%, facil £l. 9-24. Canapis in toto omnes solvunt pelias 7, 
gallinas etiam coguntur vendere 2 gr., super quod conqueruntur subditi. 
L a b o r a n t septimanatim triduo ; aestate vero, tempore messis, singulis 
dit'bus pcr 2 operarios. 
D e c i m a pertinet ad praepositum Crusviciensem. 
Laborant ad Gniewkow ratione ususfructus borrae. 
T a b e r n a una , cui adiuncti erant 2 horti, quorum in usu fuit modernus 
labernarius, iam vero sunt adempti a moderno capitaneo. 
S u m m a redituum ex Szawłowicze facit £l. 77 - 24 e. 
L i m i t e s. - Habel haec villa proximam contiguitatem cum bonis 
Wicczkowicze nobilium , ubi limites sunt aratris disiecti et multa pars agri 
adimitur, supersunt adhuc nonnulla vestigia antiquorum scopulorum; item 
('um bonis nobilium Skarmierowicze, ubi antiquitus dividebat via publica 
luniwladislaviam ducens; sed ultra viam producunt araturam idem nobiles 
ex Skarmierowicze, itcm cum bonis Ostrowo nobilium, ubi nulla similiter 
sunt signa granicialia et magna differentia intercf'dit limitum et lis pendet; 
item cum bonis Słonsko nobilium, ubi supersunt adhuc aliqui scopuli, !'led 
minus notabiles, lIullaque intercedit granicialis differentia. 
G r a v a Dl i n a. Conqueruntur super gallinarum venditione praeter con- 

uetudinem et super auctionem laborum, qui olim 4 dies tantum laborabant 
tempore messis, iam vero coguntur laborare singulis diebus per 2 operarios. 
Conqueruntur etiam contra dnum Oborniczki. quod iIIis hortos ademerit in 
areis deserti.. consistentes. quibus olim pacifice pro certo censu annuo ute. 
bantur. 
H o r t u I a n i 3 praestant labores solitos pro exigentia praedii, nul108 
ct'nsus dant, imo queruntur, quod multis operis graventur. 
p a r o c h u s. - Est ibidem ecclesia lignea vetustae structurae, parochua 
iLidem residens colit mansos 2: item percipit missalia ex eadem villa; quilibet 
-subditus confert ex singulis mansis metr. 1% siłiginis et avenae totidem. 


,. 
I 


P r a e d i um. - De certo numcro mansorum exacta ratio haberi non 
potuit: inseminalum est anno praeterito last. l et metr. 10, deductis oneribus 
et conseminatione possunt vendi lastae 4, facit fi. 240; tritici metr. 5, hordei 
metr. 9. avenae last. l et metr. 40. Crescentia siliginis ann i praeteriti casa. 
120, hordei 76, potesI vendi lasta l, facit £l. 48: avenae cass. 90, possunt vendi 
14; pisa rum 3%; tritici in eo campo, ubi nunc seminabitur pro hieme, cresce- 
re solent cassulae 30, p05sCt vendi lasla l pro fI. 80. 


a W rę1-.-op. 53 - 2-1.
		

/Pomorze_020_10_102_0001.djvu

			-, 


88 


s u m m a redituum ex praedio Szawłowicze facit fl. 480. Pecora sunt in 
comulUni 34, ex his vaccae mulctibiles 20, scrophae 15. 
A e d i f i c i a. Domus praedialis antiqua ha bet hypocaustum cum ca- 
mera et atrio sub uno tecto; caulae et forestae indigent reparatione et meliori 
tcctura; alodium unum cum 2 areis; sepimentwn utrumque commodu.m. 


Łąnczk 


Subditi nrD 4: 
Franciscus Kęmpa Jacobus Gmin 
Albertus Kiełk Gregorius Walenty 
Rem oeconomicam habent sufficientem. Singuli eorum colunt per 2 maD- 
80S in longitudinem 5 stadiis, in latitudinem 12 citra vel ultra se protendentes 
Bulcos. Crescere solet in utroque manso cuilibet ipsorum cass. siliginis 30, tri- 
tici 4 , hordei 2, avenae cass. 12. 
C e n s u m praestant singuli per fI. 3 -n, facit fI. 13 -14 ex utroque 
manso; item ratione piscationis 3 illorum per gr. 15, facit fI. 1112. 
Est insuper piscator unus Martinus Siuchna, qui ratione piscaturae solvit 
annuatim fI. 7 -10. 
Capones singuli subditi praestant per 2, iudicialium per gaIlos 2; avenae 
iudicialis per metr. 1 mensurae Thorunensis, facit fI. 1 - 26. Ratione excisu- 
rae lignorum in rubetis sin guli conferunt per metr. 1112 mensurae Thorunensi!!, 
łacit fI. 2 -24; ova censualia per 20, facit cap. 1- 20. Laborant septimana- 
łirn 3 diebus, tempore messis quotidie. 
D e c i m a spectat ad praepositum Crusviciensem. 
Nullis gravantur vicinorum, capitanei et factorum laboribu!!. 
Lacus aluit utramque villam, Lanczko et D.zwierno. 
S u m m a proventuum ex villa Lanczk facit fI. 26 - 29. 
L i m i t e s habent contiguitatem proximam cum oppido Pakoscz nobi. 
lium, ubi nuHa differentia granicialis intcrcedit; item cum Wielkawie3 nobi- 
lium vallum disterminat alias wjazd; item cum villa Tuczno e, bonis regalibus, 
ubi paludes distinguunt fundum utrumque; item ex altera parte lacus cum villa 
Mielna nobilium, ubi lacus dividit, qui integer spectat ad Lączk. 


P r a e d i u m. - De numero mansorum non potuit haberi informatio; 
in 2 campis crescere possunt cassulae siliginis bona tractatione rei {amiliaris 
150, deductis oneribus possunt vendi lastae 4 , facit fI. 240; in tertio UO cass.; 
hordci colliguntur cass. 12, possunt vendl 30 metr., fI. 24; avenae cass. 55. 
possunt vendi last. 3 pro fI. 84; tritici cass. 7. 


e 11' rekop. poprawiono zamiast: Turzno. 


o
		

/Pomorze_020_10_103_0001.djvu

			-, 


SD 


A e d i f i c i a. Ex domo rustica facta curia praedialis ruinosa, unum 
tantum hypocaustum babet et cameram anneX3m , atrium imbribus pluvium 
male tectum; alodia 2, quorum l a moderno capitaneo extructum; caulae et 
forestae utcunque commodae. Est etiam domuncula pro servandis lacticiniis 
eeparatim sita; sepimentum circa domum ipsam praedialem nullum; babet 
hortum pro usu et commoditate praedii. 
p e c o r a in communi 28; ex his vaccae mulctibiIes 9, scrophae 10. Oves 
eunt in eodem praedio, sed dicuntur esse propriae domini capitanei. 
S u m m a proventuum ex praedio Ląnczk facit fI. 348. 


I 


Dzwierzno 


S u b d i t i 6: 
Adam Szenath 
Stanislaus WasI 
Mathias Rask 
Rem familiarem oeconomicam et 
colunt 2 mansos. 
Mansus in longitudinem protenditur 8 stadiis, ad summum 9, in latitudi. 
nem 8 sulcis. - Creseit in mansis duobus singulis siliginis cass. 20, hordei 
cass. l, avcnae 6. 
Census quilibet pcndit ex 2 mansis gr. 25, facit fI. 5 -l [s]; ratione 
piscationis gr. 15, facit fi. 3. Iudicialium avenae sin guli metr. l Thorunensem, 
facit fi. 2 - 24; capones 2; iudicialium quilibet gallum; ova singuli 25, facit 
cap. 2 - 30. Duo eorum minus agri colunt, videIicet Martinus Rask et Mar- 
tinus Czech, verum d [nus] capitaneus additurus est illis tantum agri, ut 
caeteris aequi parentur in censu et aliis datiis conferendis. 
L a b o r e s septimanatim praestant aJ praedium Łąnczko 3 dies, aestate 
singulis diebus. Sunt ibidem 2 mansi deserti, qui subditis locati sunt pro fi. 10, 
caponibus 7, ovis 105. Ratione excisurae in rubetis, quae illis libera permit- 
titur, [pendunt] per metr. 1% mensurae Thorunensis, facit fI. 4 - 6. 
D e c i m a spectat pro mensa episcepali, redimitur fi. 50. 
NuIIis premuntur vicinorum laboribus, excepto quod nobilibus Rudnicz. 
kim laborant ratione pascuorum; nulIam iniuriam a praefecto patiuntur. 
In eodem fundo est merica, ubi rubeta quercina succreverunt. 
Lacus idem aluit, qui etiam Lanczko est contiguus, fluvio Notes inter- 
labente, tracturarum sagenae magnae 30. 
L i m i t e s. Haereditas imprimis contigua bonis nobilium RudniczId 
dictis Złotowo, ubi sunt notabiles scopuli; item cum bonis nobilium .Mocble, 
ubi nulla sunt signa granicialia et multum adim.itur fundi; item cum boni& 


Nicolaus Mędrek 
Lucas Gans 
Martinus Czech 
pecora habent exilia. 


Singuli eorum 


--
		

/Pomorze_020_10_104_0001.djvu

			90 


Leseze nobilium, ubi metam laeus, qui ad Lesez integer spectat, antiquitus 
designat; item cum bonis rega]ibus Tuczno, ubi ut supra ripa lacus dislerminat. 
Taberna ihiclpm horlos 2 habet, solvit censu
 fI. 10, quam subditus dictlP 
Adam Senath possidet. Est ibidem s c u l l e t i a 4 mansorum, possessore dielo 
Andrea defuncto ius advita]itium expiravit; tres 8uccessores ad praesens mino- 
rennes restanł; expedil, ut propler servitia obeunda ad unum scultetia speclet. 
Parochia]is ihidem e c c ] e s i a ruinosa, pro qua spectanl agri mansi 2 
ł't piscatio in flmio Noteś. 
S u m m a rediluum vilIae Dzwierzno beit £I. 85 - L 
M o] e n d i n u m Woida] silum ad £luvium 'Joles cum 3 rotis. male 
sartum tectumque et lapsui proximum. Mo]endinator eiu
 nomine Valentinu!I 
Woida] a quinquennio apprehel1dil possessionem eius molendini; habel pri- 
vilt'gium anliquum Vineentii episcopi de anno 1509. Domus mo]itoris velusta, 
in qua {"sł hypocaustum indigens reparatione. 2 mensuras, quas lenełur dare 
iuxta privilegium, redimit fI. 130, praelerea trilici melr. 24 singu]is annis. 
hem ad 4 praedia tenełur praestare libera m molilionem frugum, nimirum 
ad Sławsko, Lanczk, Parkanie, Wanorze. Querilur, quod siLi impediantur 
rotae et mo]itura oLstacu]is inft'rius faclis a dno Rudniczki. Habet hortos ad 
mo]endinum pertincntt's. In fundo Dzwierznensi 10cat mansum l per fI. 5 f't 
caponem unum. 
S u m m a redituum ex molendino Woida] facil fI. 159. 


Szła wsk o 


Habet haec villa s u L d i t o s 14: 
Ambrofiu
 Zu
czik Vences]au8 Zusth 
Franciscus Martinus Koniczka 
Paulus Stryjak · Anna vidua Sarwarna 
Laurenlius Czech Alberlus Kossyk 
Gallus Sczepanek Lucas Jemisz 
Gregorius Rozenck Lucas Jesst'k 
Pelrus Perzul Jacobus Zyłka 
Fuerunt olil11 copjosjores ID re familiari, nunc tenuius habenl, seJ lame. 
pro sufficientia rei agrariae. Omnes aequa]es agros haLere dt'hent. Quilibet 
eolit per mansos 2, in ]ongitudinem a]icubi 12 sładiis, alicubi eliam 6 et 8, 
in latitudinem S 
ulcis. Crescil unicuiqup in 2 mansis siliginis rass. 24 , tritici 
eass. 20, hordei eass. ] O, avenae cass. 12. 
C e n s u s quilibet solvit per fi. 2 - 21, facit fI. 37 - 2 t Avellae iudi- 
<'ia]is per mediam metr. facil mełr. 7, £I. 3 - 8; capOlIł
s 4. ova per 20. 
Laborant pt'r 3 dit's. tempore mcssis, uli caełeri.
		

/Pomorze_020_10_105_0001.djvu

			91 


D e c i m a speclat ad dnum dodorem Lindnerum, canonicum Crusvicien- 


sem. 
Molendinalor colit unam portionem agri, ex qua pendit talarum l, capo- 
ne8 2, ova 10. 
L i m i t e s. Imprimis confinis esl haec villa bonis Bozewicze et Buskowi- 
cze nobilium Grudzim'ki , ubi sunt signa granicialia notabilia; item cum bonis 
nobilium RoziatoWYI ubi etiam sunt sigl1a nolabilia, ilem f'wn bonis nobilium 
Kobylniki, uhi etiam sunt scopuli distinguendi; item cum bonis regalibU!
 
Cruswicza, ubi uhra signa granicialia usurpatur non nihil agri Sławcensis; 
ilem cum borris nobilium Polianowicze, ubi intersunt scopuli, qui fines de!'i- 
gnant; item cum bonis Stodoły monastf'rii Trzemesnensis; nulla extat contro- 
versia granicialis. 
Nullis vicinorum oneribus nec capitanei et factoris ilIius gravantur, qui- 
nimo praestat iUis bonam defensionem. Propter usum pascuorum laborant 
sponte nobili Kobylniczki vicino. 
Esl ibidem ventile m o 1 e n d i n u m, de quo molendinator BJasius tene- 
lur annuatim metr. 40 Thorunem'e8, quibus tendendis nullo modo sufficere 
potest et debet aliquot metretas, insuper molendinum ipsum vetm'tate confectum 
f't ad ruinam propendet: omnino novum e'(trucndum. F rumenta pro braxa- 
torio moliuntur , aliquando etiam pro usu prllf'dii siligo moli tur. 
Conqueruntur etiam super inaequali commensuratione agrorum. 
Ibidem est taberna , habet adiectam portionem agri, ex qua pendit fi. 1. 
Est etiam scuhetia , quam ad prae8ens obtinet Thomas Szołtysz; possidet 2 
manS08 scultctiales, munera obit scuJtetialia. Est quoque nemus parvum durne- 
fis et corylis refertum pro sepimentis servientibus. 
S u m m a proventuum ex villa Szławsko facit fi. 43 - 8. 


P r a e d i u m. De numf'ro mansorum nec potuit certa haberi cognitio; 
inseminantur tamen lastae 3 , metretae 5 ad minimum; in aliis campis insemi- 
nari possunt lastae 4. et amplius , avenae inseminatae 3 last. et 12 metr.; hordei 
lasla l 1'1 4 metr.. tritici inseminantur melr. :m. Anno prat'terito creverunt 
cassulae siliginis 418. Deductis oneribus t't conseminatione possunl vendi 
lastae 16, facit fi. 960; trilici cre
erunt anno praeterito ca!'!'ulae 60, pos!'unt 
vendi lastae 2 per n. 80. facit fI. 160; avenae cass. 250. dcductis oneribus 
praedii et conseminalione possunt vendi lastal' 15, facit fI. 420: hordei metr. 
37, possunt vendi lastae 1%, facil fi. 72. 
S u m m a proventuum ex praedio Szła wsk facit £l. 1612. 
P e c o r a. Communium pecorum summa 45; ex his vaccae mulctibil
 
l f). boves aratorii 12, reliqua pf'cora communia; sf'rophae in communi cum. 
porcellis 30. 


l
		

/Pomorze_020_10_106_0001.djvu

			A e d i f i c i a. - Est inprimis domus praedialis cum atrio, culina et uno 
tantum hypocausto satis tamen capaci, cui adiuncta est camera eiusdem capa- 
citatis; ex atrio eiusdcm domus est ascensus in partem superiorem. Infra ean- 
dem. domum versus nemus est braseum satis bonum et amplum cum suis vasi- 
bus et aliis ad cocturam cerevisiae requisilis; in cuius superiori parte solet 
deponi frumentum pro coquenda cerevisia. Caulae et forestae egent reparatione; 
stabula pro equis et bobus alendis; alodia 4 satis ampla et spaciosa. Sunt etiam 
nonnulla robora pinea nro 30 per dnum Gałczinski comportata pro structura 
domus maioris, stramine contecta. 
p a r o c h u s habet ex antiqua fundatione mansos 2 ; item percipit mis- 
salia a subditis eiusdem villae, a quolibet per metr. l siliginis et metr. l avenae. 
B r a s e u m. - Computando cocturas per annum 70; ex qualibet coctura 
provenire potest lucri fi. 3, facit per annum totius lucri fi. 210; pro qualibet 
coctura converluntur metretae 12; ex his sumuntur tunnae 10 per fI. 1-12. 


r 
'j 
I 


92 


SUMMA SUl\L\fARUM O:MNIUM PROVENTUUM 


Clavi
 Racziąznensis . . facit fi. 
Summa caponum cx omnibus villis ad clavem Racziąznensem 
spectantibus facit nro 491 " 
Summa galio rum ex villis iisdem facit nro 115 
Summa ovorum datialium facit cap. 47
 
Hic non computantur decimae ex bonis regalibus ad clavem 
Racziąznenssem spectantes 
Lacticinia, stagna plus minus 
Przypłodek z bydła, wełny plus minus . 


9.731-7-" · 


fi. 81-25 
fi. 7-20 
fi. 15-25 


fi. (b) 
fi. 300 
fi. 400 


CLA VIS WOLBORIENSIS 


Oppidum Wolborz 
Crescentia praedii W olboriensis et Komornicensis cum desertis mansis, 
qui coluntur pro praediis in villis notatis: siliginis cass. 466; qualibet cassula 


a Wedlug dokonanego podcz(lj przygotowania tekstu do druku obliczenia dochód 
. klucza Raciąskiego wynosi fI. 9.555-7
, a więc o fI. 176 mniej niż w tekście inwen- 
tarza, a to skutkiem omylek w obliczaniu dochodów wsi Szawlowicze (- 24 £l.) ord 
/olwarku Parkanie (+ 200 fi.). 
Następujące pozycje też wymagają skorygowania: 
galli 113, rachując po 2 gr., czyni . 
capones 492, raChltjąC po 5 gr., czyni 
ovorum kop 48 - 39 rachując po 10 gr., czyni 
b Wolne miejsce.  


fI. 7-16 
fI. 82 
£l. 16- 6
		

/Pomorze_020_10_107_0001.djvu

			l 
,,,  


98 


reddente cor. 2, faciet in summa COl'. 932; ex quibus detractis pro consemina- 
tione et victu cor. 282; restabunt [ad] vendendum cor. 650, quilibet per gr. 40, 
facit £l. 866 - 20. Trilicum propter tenuitatem crescentiae non computatur, 

imiIiter et hordeum; avenae cass. 310; quaIibet cassuIa reddente cor. 2 , facit 
in summa cor. 620; ex quibus detractis pro conseminatione et victu cor. 270. 
restabunt [ad] vendendum cor. 350, quiIibet gr. 15, facit fI. 175. 
Summa £l. 1.0.U-20. 
A e d i f i C i a praedii: est domU! noviter exstructa pro familia praedii, 
in qua est atrium cum hypocausto et camera, in superiori parte praedictae 
domus sunt camerae pro servandis Iacticiniis et frumento. Forestae, stabuIae, 
cauIae satis commodae, horrea 2 nova, sepes undequaque integrae. 
p e c o r a in universum 48, vituli ann i praesentis 15. 
Proventus ex oppido WoIborz. 
Census domorum, hortorum, artificiorum, agrorum facit £l. 64 - 29 -12. 
Braxatorum proventus: ad praesens numerantur braxatores 60, aIiquando 
etiam contingunt pIures; computando cuiusIibet braxaturam unam in 2 septi- 
manis, licet alii singulis septimanis braxant, faciet braxaturas 26 cuilibet; com- 
putatae universae a 60 braxatoribus, faciet braxaturas 1.560; a quaIibet bra- 
xatura provenit mensura, quae viIi pretio computari pote!'t fł. l, faciet In 
ł!umma . . £l. 1.560 
Distillatio cremati seu mensura ab iisdem £l. 60 
Pannificum census computari potest citra veł uItra . £l. 60 
Foralia pecuniaria Ieviter computari possunt. ad £l. 10 
Foralia macellorum pro victu castrensi convertuntur. 
Summa £l 1.754 - 29 
M o I e n d i n a. - 1. MoIendinum Blo
ki, cuius ad praesens est posses- 
eor VaIentinus Bloski. qui septimanntim pendit siliginis cor. 2, facit in anno 
cor. 104; computando cor. unum gr. 40, faciunt in summa £l. 138 - 20. In- 
super tenetuI' saginare porcum unum; ad hoc Iaburat manuaIiter iurta exi- 
gentiam. 
2. Mathias Kurek pendit census et alia omnia onera sustinet, quem ad- 
modum superior BIoski, videlicet siliginis, quod in summa facit £l. 138 - 20. 
3. Martinus Wasz pendit septimanatim siliginis cor. 1 cum una quarta; 
hic donatus est hospitali W olboriensi; laborat tamen servitia castrensia. 
4. Stanislaus Kulia, qui septimanatim pendit siliginis eol'. 1, tritici eol'. l, 
quod per annum efficit siIiginis cor. 52, tritici etiam coretos 52. Siligo com- 
putato cor. uno pro gr. 40 efficit £l. 69 -10; tritici computato cor. uno per. 
fi. 2. efficit £l. 104; 88ginat porcos in anno, laborat, ut superiores. 


B 11. rękop.: pOleR!. 


ł
		

/Pomorze_020_10_108_0001.djvu

			90l 


5. Stanislaus Zaparth hic pcndit septimanatim siliginis ('or. 1, quod in 
anno facit cor. ,')2; computato cordo per gr. 40, efficit fI. 69 -10. Saginat 
porcos et laLorat ad instar superiorum. 
6. l\Iolendinum circa arcem W olborienscm est destinatum pro molendis 
braseis , ex quo mcnsurae cedunt pro arce W oIboriensi. 
Molf'nrlinorum s u m ni a fi. 520. 


Komorniki 


/ 


s u b d i t i. (IUI mtegros mansos colunt, nro l: Mathias \Vaczossek, qui 
census annui sol\, it fi. 1- 2, anseres 2 , galIi nas 2, capones 2, avenae cor. 14. 
ovorum 30; laborat de medio manso septimanatim dies 3, conducit labores 
de medio manso annuatim fI. 5. 
S u b d i t i qui mf'rlios mansos colunt 
1. J oannes Golecz 
2. Jacobus Gomołka 
3. Mathias Krobik 
4. Petrus Rogalia 
5. Thomas Zaczek 
6. Franciscus Zaczek 
7. Laurentius Piorunowsky 
8. Bartholomaeus Pliesz 
9. Albertus Włorlarzik 
10. Martinus Ryntka 
n. Bartholomeus Stossek 
Quilibet istoruru solvit census annui per gr. 16. 
S u m m a census facit £l. 10 - 4 , anserum 19. gallinarum 19, caponum 
19, avenae lastae 2 - 13; ovorum a 6% a. Laborant septimanatim ordinarie 
dies 3. Novem b ex supradictis subditis conducunt labores, annuatim quilibet 
fI. 5, facit £l. 45 c. Insuper iuvant laboribus dies 18, vel eosdem labores 801- 
vunt. 
S u b d i t i, qui quartam 
l. Stanislaus Kusidło 
2. Alexius Piorko 
3. Joannes Pelka 
4. Vidua Kussidlowa 
5. Thomas Putissek 
6. Albertus Putiszck 
7. Mathias Waczossek 


sunt nro J9: 
12. Petrus Mordaczka 
13. Valentinus Mordaczka 
14. Albertus Sobkowicz 
15. Sebastianus Wilik 
16. Thomas Putissek 
17. Alexius Judasz 
18. Lucas Brzoska, civis Wolbo- 


19. 


riensis 
Martinus Koneczka, civis 
W olboriensis 


, 


partem mansi colunt, 8unt nro 14: 
8. Joannes Kowal, civis Wolbo- 


riensis 


14. Joannes 


9. Albertus Wlodarczik 
10. Albertus Ryntka 
11. Petrus Pelka 
12. Albertus Rogalka 
13. Albertus Rogalka 
Kussidło 


. 


a-a Dodll"O póź"iei tq samą rrkq. b Lekcja n;epcU'TUI. c Poprawiono zami4st: 55.
		

/Pomorze_020_10_109_0001.djvu

			-\ 


"I 


95- 


I 
a 


QuiIihet istorwn solvit census annui per gr. 8; summa cen8US facit fi. 
3 - 22; anserum in universum 7, gallinarum 7, caponum 7, avenae in uni- 
versum COl'. 49, ovorum cap. 1 % -15. Hi novem, qui primo ordine positi 
Bunt, conducunt labores annuatim quilibet fi. 2%, facit in universum fi. 22%. 
H o et u la n i: Bartholomaeus Pliesz, vidua Kussidlova, Joannes Kro- 
bik, Paulus Gul}. Quilibet eorum solvit census annui gr. 228; laborant ma- 
nualiter 8Cptimanatim dies 2, sed hi 2, Joannes et Paulus, ad praesen8 labores 
redimunt fi. 4- 
S u m m a census cwn aliis prol/entiLus pcculliariis fi. 94 -11 b, anserunl 
28, gallinarum 28, caponunl 28, avenae last. 3, cor. 16, ovorum cap. 7. 
D e c i m a pertinct ex agris colonorum el horlulanorum ad praepositum 
Wolboriensem; ex pracclio vero ad mansionarios Wolborienses. 
L i m i t e s. - Imprimis cum W olia nobilium Koziczkich, ubi nulla 8unt 
Illigna granicialia et multum £undi adimitur in pratis; deinde progrediuntur 
ad villaOl Szwinsko nobilium, ubi nulla quoque sunt signa, tamen iuxla vete- 
rem usum culturam exarant; interest , ut pro graniciebus agatur; ilem cum 
bonis Krzykowicze nobilium, ubi debet limitare via minus nolabilis, quam 
tamen transilire soleni ex parle Jarzina in fundum episcopalem. 
G r a v a m i n a. - Conqueruntur super nobiles vicinos, quod illis multas 
inferunt iniurias et damna, frumenla depascunt , suhditos conculiunt et alias 
molestias inferunt. quae ()mnia fiunt propter incertos limites. 
J 


P r a e d i um. - Crescentia anni praesentis: siliginis hieOlalis cass. 180; 
UDa cassula reddit trituratione COl'. 2; hordei caS8. 8, manipuli 15 , pisae caSl. 
4, avenae cass. 70. 
A e d i f i c i a. - Gaza exigua pro tractanda re £amiliari vetus et putri- 
da; est etiam aedificium pro siccandis lacticiniis; forestae, 8tabula egent repa- 
ratione; horrea 2 nova et commoda; 8Cpcs circa aedificia nOn sunt. 
p e c o r a in universum sunt 26 , oves 92 , 8Ues 5. 


. 


Chorzęcin 
S u b d i t i. qui inłegros mansos colunł, sunt nro 2: Petrus Pilczik, Si- 
mon Kawana. 
Quilihet istorum solvit census per gr. 28; 8 U m m a census facił fi. 
] - 26, anserum 4 c, gallorum 4 d, caponum 4, avenae cor. 28, ovorum cap. 1; 


8 Innq Tt:ką dodano: n. 2 - 2B. b li' r,kop.: B1 - 4. 
c Poprawione tą samą ręką %ami
t: 2. 
d Zflpe1llne powinno być: gBllinBrum - por. niżej 
tr. 112.
		

/Pomorze_020_10_110_0001.djvu

			96 


laborant ordinarie septimanatim dies 3; conducunt labores ambo. quilibet de 
medio manso per fI. 5; summa facit fI. 10. 
S u b d i t i , qui medios mansos colunt. 
l. Joannes Woch 
2. Stanislaus Piądlo 
3. Martinus Krawietko 
4. J oannes Kowalik 
5. Martinus Woch 
Quilibet istorum solvit census per gr. 14: summa census facit fi. 4 - 6, 
anserum 9 , galIinarum 9, caponum 9, avenae last. l - 3. ovorum cap. 
1% - 15. - Laborant septimanatim dies 1%. Hi 4, qui secundo ordine positi 
8unt, conducunt labores in universum fI. 25 , insuper iuvant laboribus annua- 
tim dies 18. 
Subditi, qui quartam partem msnsi colunt, 8unt nro 6: 
l. Mathias Diba 4. Lucas Woch 
2. Stanislaus Pilsik 5. Adam Mursz 
3. Albertus Dertka 6. Egidius Mały Misko 
Quilibct istorum solvit census annui per gr. 7; 8umma census fadt fi. 
l - 12; anserum in universum 3 , galIinarum 3, caponum 3, avenae cor. 21, 
ovorum 45; omne5 isti conducunt labores in universum fI. 15. 
Taberna, cuius possessores Bunt 3: 1. Simon Mordaka, 2. Mathias Dyba. 
3. J oanne5 Zabiei; omnes isti solvunt census annui e; conducunt labores annu- 
atim in universum fi. 4. 
Summa census cum conductis laboribus facit fI. 62 - 8; anserum 16, 
galIinarum 16, caponum 16, avenae last. 1%, ovorum cap. 3 -15. 
Est ibidem ecclesia parochialis, quae ha bet pro dote mansos 2 agri; d
 
c i m a pertinet ad candem ecclesiam parochialem. 
L i m i t e B sunt salvi et intcgri, quia undequaque contigua viIla bom. 
episcopalibu!l, excepto Studzianki nobilium, obi fIuvius W olborza disterminat. 
Nullis vicinorum gravaminibus premuntur. 


sunt nro 9: 
6. Paulus Namisl 
7. Martinu8 Wolski 
8. Mathias Wolski 
9. Egidius Mały Misko 


God08zewicze 


S u b d i t i, qui integros mansos colunt, sunt nro 2: - Laurentius Protko, 
Alexius Madei. 
Quilibet illorum solvit census annui per fI. l. 8 U m m a census fI. 2; 
anserum in universum 4 , galIinurum 4 , caponum 4, avenae uterque COl'. 28, 


e ", r,kop. nie podane. 


. 


-
		

/Pomorze_020_10_111_0001.djvu

			97 


ovorum uterque cap. 1. Laborant septimanatim pecoribus mes 3, manualiter 
vero, quando iubetur, singulis diebus. 
S u b d i t i, qui medios m.ansos colunt, sunt nro 7: 
Vidua Pliuczina Albertus Godon 
Albertus Kabanka Benedictus Nosek 
Simon Godon Franciscus Ryłka 
Andreas Benedicti 


Quilibet istorum solvit census annui per gr. 15; eumma census fi. 3%; 
1łuserum in universum 7, gallinarum 7, caponum 7, avenae cor. 49, ovorum in 
univł'rsum cap. l1h - 15. 
S u b d i t i, qui quartam partem man!'I colunt. 
unt nro 2: - Lauren- 
lius Protko, Albertus Niebioszek. 


Quorum ulerque solvit census annui in uniVf'rsum"'; summa census facit 
gr. 15, anserum l, gallinarum l, caponum l, avenae cor. 7, ovorum 15. 
S u ID m a r u m census una cum molendinatore et proventibus ex molen. 
dino, ut infra, facit fi. 59 - 18, anserum U, gaJlinarum U, caponum U, 
avenae last. 1- 17, O\-orum cap. 2¥:ł. 
M o I e n d i n u m, cuius possessor est Georgius Pliuskwa, pendit ann u- 
atim siliginis hiemaliscor.39.f1. 52; censU8 pecuniarum fI. 1-18; eaginat 
porcum in annum unum. 
D e c i m a pertinet ad scholasticum Lenciciensem. 
L i m i t e s. Contigua villa bonis nobilium Zawada, ubi sunl notabilee 
scopuli; inde protenditur ad bona nobilium Lagiewniki, ubi nuna est diff&- 
rentia, quia sunt notabiles scopuli; item ad bona nobilium Szwinsko, ubi nulla 
.est differentia; de reliquo sunt contigua villae Chorzeczin episcopali. 
Nullis premuntur nobilium vicinorum gravaminibU8. 


Ziwoczin 


S u b d i t i, qui medios Illansos colunt, sunt nro 18: 
l. Martinus Boxa 6. Mathias Papiotka 
2. Valentinus Miedza 7. Petms Zeliasko 
3. Silvester alias Liaszota 8. Vidua Szawczina 
4. Albertus Nowaczek 9. Laurentius Bąk 
5. Nico]aus Papiotka 10. Vidua Bąkowa 


"' Nie podali e 


7 


J 


-
		

/Pomorze_020_10_112_0001.djvu

			98 


H. Albertus Lossek" 15. Joannes Gaithka 
12. Mathias Borasz 16. Simon Bąk 
13. Mathias Kiernozek 17. Thomas Stoszek 
14. Petrus Panek 18. Jacobus Stary 
Quilibet istorum solvit census annui per gr. 17; summa cen sus fI. 10 - 6; 
anserum 18, gallinarum 18, caponum 18, avenae last. 2 cor. 6, ovorum cap. 
41/2, laborant ordinarie dies 3 in hebdomada. Hi 10, qui primo ordine positi 
eunt , conducunt łabores annuat im quilibet fI. 5, in universum facit fi. 50. 
Iuvant tamen in laboribus annuatim dies 18; prandialium per gr. 1, facit gr. 
18. Est mansus unus desertus, cuius medietas colitur pro praedio Komorni- 
censi; alia medietas data est Jacobo Zegota, piscatori, pro captura piscium. 
Tabernae 2: Petrus Panek, Simon Bąk; quilibet istorum solvit census 
annui per gr. 22; summa fł. 1 - 14. 
S u m m a r u m census cum proventibus pecuniariis fI. 62 - 8; anserum, 
gallinarum etc. ut supra. 
S c u l t e t i a. - Cuius ad praesens possessor est Joannes Niwski, illi- 
que vigore privilegii adiuncti et ad vitam concessi sunt ex subditis episcopali- 
bus cołoni 3 [S], videlicet: Andreas Boxik , Lucas Płaza - per medium man- 
sum obtinent; Scbastianus Pliuta, Petrus Zieliasko - per unam quartam 
mansi obtinent. 
D e c i m a e medietas pertinet ad scholasticum, altera medietas ad prac- 
positum W olboriensem. 
L i m i t e S. - Sunt contigua bona praedicta villis nobilium; imprimis 
cum Wolia nobilium Koziczkich, ubi sunt notabilia signa et nulla differentia; 
deinde cum villa Olszowa nobilium Olszowskich, ubi quoque sUnt signa nota- 
bilia, tamen nobiles praedicti damna inferunt subditis, prata depascunt; item 
cum bonis Rudnik nobilium, ubi quoque sunt signa notabilia, nec quicquam 
differentiae intercedit; item cum bonis Wolia nobilium Wolskich, ubi quoque 
sunt signa notabilia, tempore Karnkowski facta; de reliquo sunt contigua 
bonis episcopalibus. 
G r a v a m i n a nulla habent a vicinis nobilibus. 


ZarnowicZ8 


s u b d i t i , qui integros mansos colunt, sunt nro 4: 
Venceslaus Czieslia Andreas Kazich 
viJua Manczina Mathias Minek 
Quilibet istorum solvit census annui per fi. 1- 4; summa census facit 
fi. 4 - 16; anserum in universum 8, gallinarum 8, caponum 8, avenae per 


lO Lub może: Lissek. 


"
		

/Pomorze_020_10_113_0001.djvu

			,.. 


99 


cor. 14, in universum facit cor. 56; ovorum quilibet per 30, cap. 2. Laborant 
septimanatim dies 3. 
S u b doi t i, qui medios mansos colunt, sunt nro 17: 
l. Sebastianus Kietliarz n. Jacobus l\Iarczega 
2. Jacobus Zdun 12. Joannes Chechlo. _ lsti tre5 
3. Stanislaus Giczdek conducunt labores, quilibet 
4. Mathias Manka fI. 5, facit fI. 15. 
5. Nicolaus Purchała 13. Stanislaus Czichon 
6. Jacobus Przitułka 14. Marlinus Czichon 
7. Stephanus Kuczewski 15. Joannes Popieliawski 
8. Mathias Zaremba 16. Martinus Pesa 
9. Joannes Kuternoga 17. Joannes Baran 
10. Andreas Piłatek 18. Desertus medius mansus 
Quilibet istorum solvit census annui per gr. 17; summa census facit fI. 
9-19"; an!>erum in universum 17, gallinarum 17, caponum 17, avenae Jasta 
1- 59 in univer!>um, ovorum per 15, facit cap. 4 - 15. Laborant septimana- 
tim quilibct dies 1112 , insuper iuvant laboribus annuatim dies 18. 
T a b e r n a t o r, Paruchała dictus, qui 80lvit census annui fI. 1- 6, 
laborat septimanatim manualiter dies 2. 
M o l e n d i n u m, cuius est possessor Stanislaus, soivii census fI. 4 _ 24. 
S u m m a r u m census cum pecuniariis proventibus fI. 35 _ 5; anserum 
25, gallinarum 25, caponum 25; avenae last. 2% - 25, ovorum cap. 6 - 15. 
D e c i m a pertinet ad scholasticum Lenciciensem. 
L i m i t e S. Incipiendo cum bonis nobilium Golesse et Modrzew, ubi sunt 
notabilia si gna et nulla differentia intercedit; item cum Koło abbatis Sulieio- 
viensis , ubi sunt controversi limites; de reliquo sunt bona contigua bonis 
episcopalibus. 
G r a v a m i n a nulla a vicinis nobiIibus patiuntur. 
Garkowicze 
S u b d i t i, qui integros mansos colunt, sunt nro 2: Martinus Perek , Simon 
Krasz. Quilibet istorum solvit census annui per fI. l, facit summa fI. 2; anse- 
rum in universum 4, gallinarum 4, caponum 4; avenae in universum cor. 28. 
ovorum cap. 1. Laborant scplimanatim dies 3; conducit labores l\lartinus Pe- 
rek ex medio manso annuatim fI. 6. Unus mansus integer desertus. 
S u b d i t i, qui mcdios mansos colunt , sunt nro 5: 
l. Andreas Zielonka 3. Simon Peczek 
2. Stanislaus Szoska 4. Mathias Młynarz 
5. Albertus Franek 


" Nad 'ym innq ręką: 10-6.
		

/Pomorze_020_10_114_0001.djvu

			ł" 


100 


Quilibct istorum solvit censu9 annui per gr 15; summa censWl facit n. 
2 - 15 a; anserum in univł'rsum 5, gallinarum 5, caponum 5, avenae in uni- 
versum cor. 35, ovorum pcr 15, facit cap. 1 - 15. Laborant ordinarie septi- 
manatim dies 1112. 
S u b d i t i, qui quartam partem mansi colunt, sunt nro 2. 1. And.reas 
Krzinow, 2. Bartholomaeus Krassik. 
QuiliLct istorum sohit census per gr. 7112; summa census facit gr. 15; 
anserem in uni\ersum l, gallinam 1, caponem l; avenae in universum cor. 7, 
ovorum in universum 15. 
H o r t u I a n i: l. Rartholumacus Peezkowicz, qui !'!olvit eensus aonui 
gr. 23; labo rat septimanatim dies 2. 
S u m m a r u m ccnsus cum conductis laboribus ct 1lI0lendino facit n. 27 b; 
anserum 10, gallinarum 10, caponum 10, avenae last. 1-10, ovorum cap. 2112. 
M o l e n d i n a 2. - l. Mathias molendinator, 2. Albertus Franek. - 
Quilibet istorum soh it census annui secundum tenorem privilegii per fI. 8, quod 
facit fI. 16; saginant per porcum l; facit porcos 2. Laborant annuatim quili- 
bet die.
 12 , quod facit in universum dies 24- 
L i m i t e s imprimis cum bonis nobilium Moscl:cnicza , ubi nulla sunt 
signa granicialia et multum fundi episcopalis adimitur; item cum bonis nobi- 
lium Kossow, ubi maxima ex parte sunt disiecta signa; item cum bonis nobi- 
lium Rckorai, ubi sunt notabilia signa et nulla intercedit differentia; de reliquo 
aUingunt bona episcopalia. 
G r a v a In i n a. - Conqueruntur de dno Petro Bykowski, qui illis pro- 
biLet pascua in proprio fundo episcopali, subditis frumenta depascit; item 
a bonis Kossowo adimuntur prata ultra signa granicialia. 


ł- 


Polikno 


J 


s u b d i t i, qui mt"dios mansos colunt, sunt nro 29: 


l. Mathias Sasinek 
2. Martinus Gorka 
3. Mathias N ogaiek. 
4. Adam Grabik 
5. Andreas Zarębka 
6. Sebastianus Wagus 
7. Andreas Kalietka 
8. Mathias Stelmach 


9. Luca8 Brak 
10. J oannes Czapka 
n. Mathias Czapka 
12. Petrus Kunka 
13. Joannes Garbaczki 
14. Mathias Szobierai 
15. Sebastianus Grabik 
16. Jacobus Gaitka 


II Nie wliczon)' cz)"nsz oBrodnika 23 Br. b Poprawiono zamiast: 5 -15. 


Ił
		

/Pomorze_020_10_115_0001.djvu

			ł" 


101 


ł- 


17. Albertm Szasin 
18. Martinus Domagałka 
19. Joannes Przybyl 
20. Mathias Pawliczek 
21. Petrus Ozegala 
22. Bartholomaeus Kunka 
23. Martinus Kilich 
Quilibet iIlorum sohit cen sus annui per gr. 17; summa censm facit 
fl. 16 - 13; prandialium in summa fI. 1- 6; anserom 29, gallinarum 29, 
caponum 29 , avenae per cor. 7, facit last. 3 cor. 23; ovorum per 15, facit cap. 
7 - 15. Laborant seplimanatim ordinarie dies 3. SWłt inter iIlos II, inrerius 
omnes positi, qui labores conducunt fI. 5, facit in summa fI. 55 ". Ibidem 
mansus unus deserlus, qui pro praedio coli tur. 
S u b d i t i, qui quartam partem mansi cołunt, sunt nro 2: 1. Bartholo- 
maeus Kunka, 2. Jacobus Gaitka; conclucit labores uterque fI. 5. Quilibet 
istorom sohit census annui per gr. 8%, summa gr. 17; anserum uterque l, 
gallinarum uterque l, caponum uterque I, avenae uterque cor. 7, ovorum 
uterque 15. 
T a b e r n a e. - Fdix Domagala, Felix Domagała, Franciscus Szwier- 
czowski, Joannes Kozieł - omnes isti in universum sołvunt censum fI. 3; labo- 
rant manualiter septimanatim dies 3. 
S c u I t e t i a ibidem est 3 mansorum, 3 habet posses8ores, qui iuxta 
privilegiom servitia scultetialia obeunt. 
S u m m a r u m Cf'nSU5 cum proventibus pecuniariis fI. 81 - 6 b; anse- 
rum 30, gallinarum 3D, caponum 30, avenae last. 3%, ovorum cap. 7%. 
L i m i t e s. - Sunt bona contigua cum boni!! Kolo abbatis Sulieioviensis, 
obi magna ex parte sunt di!!iecti scopuli; item cum villa regali Mescze, obi 

unt signa notabilia; de reliquo attingunt bona episcopalia. 
G r a va ID i n a. - Conqueruntur super praerectos abbatis Sulieioviensis, 
quod illis scissura prohibetur in rundo episcopali et secures violenter rapiun- 
tur etc. 
D e c i m a spectat ad 8chołasticum Lanciciensem. 


24. Joannes Dira 
25. Paulus Kowalik 
26. Nicolaus Kunka 
27. Joannes Nogai 
28. Sebastianus Gawętka 
29. Simon Domagałka 


r 
I 
I 
I 


. 


Pr08zin 


S u b d i t i , qui medios mansos colunt, sunt mo 18: 
Alexius Kaczmarz Albertus Pęczek 
Laurentius Grzygorzowicl Joannes Robotka 


" Jf' rrkop. poprawiOM zamia.s': 60. b 11' rrkop.: 80-6. 


A
		

/Pomorze_020_10_116_0001.djvu

			rłł 


102 


Paulus Łagiewka Albertus Derlik 
Jacobus Zielny Malhias Grzegorzowicz 
Jacobus Sczech Joannes Grzegorzowicz 
Bartholomaeus Głąb Slanislaus Tabula 
Albertus Łagiewka Mathias Knak 
Stanislaus Sancha Jacobus Gląb 
Jacobus Popielawski Stanislaus Robotka 
Quilibet istorum solvit c e n 5 u s annui per gr. 24; summa census lacił 
fi. 14-12; anseres, gaIlinas, capones, etc non pendunt. Loco laborum vectu. 
ram, vulgo poclwodYI exercent. 
S u b d i t i, qui quarlaOl partem 
l. Albertus Głąb 
2. Adam Głąb 
3. Paulus Łagiewka 
4. Joannes Łagiewka 
Brozik Kołodzieiek B 
Martinus Kołodzieiek 
Adam Kołodzieiek 


... 


mansi colunt, sunt nro II: 
5. Joannes Kołodzieiek 
6. Joannes alter Kołodzieiek 
7. Bartholomaeus Rogowski 
. 8. J oannes Rogowski 
Isti tres Kołodzieikowie unum man- 
sum integrum oLtinent. 


. 


Quilibct iIIorum solvit census annui per gr. 12, in summa fi. 4 - 24; 
loco laborum vecturam, vulgo podwody, exercent. 
Tabernator unus, Alexius Kaczmarz, qui solvit census annui gr. 20. 
S u m m a r u m totius villae fI. 19 - 26. 
D e c i m a spectat ad archiepiscopuOl Gnesnensem. 
L i Dl i t e s. - Haec villa est contigua villae rcgali l\Iescze, ubi sunt signs 
notabiIia; de rcliquo attingunt bona episcopalia. 
G r a v a m i n a. - A vicinis nobilibus nulla patiuntur. Conqueruntur, 
quod mognis et frcquentibus itineribus gravcntur , ita ut vix 6ufficere queant; 
rogant, ut iIIis de benignitate Reverendissimi hac in parte provideatur et 
aliquos modos non ita frequentium vecturarum et itinerum inveniatur. 


Szwiąthniki 


s u b d i t i, qui integros mansos colunt, sunt nrD 4: 
Alexius Bątko Albertus Tornkowicz 
Michael Rątku Joannes Bątko 
Quilibct istorum pendit c e n s u s annuatim gr. 28; surmna census fi. 
:ł - 22; anserum 8, galIinaruOl 8 , caponum 8, avenae per cor. 4, facit cor. 


, 


.. Trzej ostatni nie Ją numerowani. 


.
		

/Pomorze_020_10_117_0001.djvu

			r 


lOS 


,. 


16, ovorum per 30, (acit cap. 2. Laborant septimanatim singulis diebus, 
super quo graviter conqueruntur. 
S u b d i t i, qui medios mansos colunt, sunt nro 5: 
Thomas Stindarek Joannes Tomkowicz 
J oannes Szowka Lucas Stendarek 
Quilibet istorum pendit census annui per gr. 14; s u m m a census (acit 
fI. 1- 26; anserum 4, gallinarum 4 , caponum 4, avenae per cor. 2, facit 
cor. 8, ovorum per 15, facit cap. l. 
Jankowski, qui ex gratia Illustrissimi medium mansum obtinet. 
S u m m a r u m census (acit fI. 5 - 18, anserum 12, gaIlinarum 12, ca- 
ponum 12, avenae cor. 24, ovorum cap. 3. 
D e c i m a in 2 partes cedit; ex una parte cedit scholastico Lenciciensi, 
ex alia parte cedit pro vicariis W olboriensibus. 
L i m i t e s. ViIIa contigua bonis nobilium Liubiątkowu, ubi !'Iunt scopuli 
notabiIes et nuna differentia intercedit ratione granicierum ; a bonis nobilium 
RudaJ...i £lu" ius dictus W olborza disterminat; in reliquo contigua est villis 
episcopalibus. 
Nullis gravaminibus vicinorum prcmuntur. 


. 


Pszary 


s u b d i t i, qui integros mansos colunt, sunt nro 2: l\1athias Gamrath, 
Gregorius Zalf'k. 
Quilibet istorum pendit census annui per marcam l. Summa cen sUS (aeit 
£l. 3 - 6 B; anserum in universum 4, gaIlinarum 4. caponum 4 , avenae per 
cor. 12, facit cor. 2.1" ovorum pcr 30, (acit cap.l. Conducit labores Mathias 
Gamrath ex integro manso annuatim fi. 10; idem est obligatus iuvare labori. 
bus annuat im dies 18, quos redimit. 
S u b d i t i, qui medios mansos colunt , Bunt nro 19: 
Valentinus Zerek Joannes Klimkowicz 
Clcmens Jacobek Stanislaus Czieslia 
Adam Kotliarz Albertus Zawada 
Joannes Pierek Nicolaus Liescek 
Andreas StiIka Martinus Liesczek 
Lucas Krzessewski Mathias Kowalik 
Albertus Czieslia Jacobus Włodarz Partyczka 
Vidua Skorupina Joannes Jasko 
Valentinus Piekutka Nicolaus Stelka 
Laurentius Rozga 


a " ręl..-op. błędnie: 15-6. 


.
		

/Pomorze_020_10_118_0001.djvu

			]04 


Quilibet istorum solvit census annui per gr. 24; 8umma census facit fl 
15 - 6; anserum 19 , gallinarum 19, caponum 19; avenae per cor. 6, facit 
Jast. 1 cor. 54 , ovorum per I:>. facit cap. 41,2 - 15. Conducunt labores Lau- 
rentius Rozga, Albertu!! Czieslia. Joannes Pierek per fI. 5; facit in summa 
fI. 15. 


s u b d i t i , qui quartam partem 
Clemens Jacubek 
Lucas Krzessewski 
10annes Klimkowia: 
Albertus Zawada 
Joannes Zawada 


mansi colunt, sunt nra 10: 
Nicolaus Liesczek 
J acobus Włodarz 
Mathias Grząnka 
Benedictus 
Deserta. 


... 


Quilibet istorum solvit census annui per gr. 12; summa facit f L 4; 
anserum in universum 41/2, gallinarum 41/2, caponum 4%, avenae per cor. 3, 
facit cor. 27; ovorum per 8, facit cap. 1-8. Ex his sunt S, qui conducunt 
labores redimuntque illos per fI. 21/2, facit fI. 12 -15. 
T a b e r n a e. - l\Iathias Gamrath , Laurentius Omda; quilibet istorum 
aolvit census annuatim per gr. 18 ", quod in summa facit fI. 1- 6, quem co- 
Diunctim pendunt, nam ambo unam tabernam tenent. Conducunt labores re- 
dimuntque uterque annuatim fl 4- 
Subditi, qui ultra consuetam mensuram certas portiunculas agri possident. 
aunt nro 2: - l. Clemens Jakub, 2. Stanislaus Czieslia. - QuiJibet istorum 
aolvit census annui per fI. 1- 16; quod in summa facit fI. 3 - 2. 
S u m m a r u m totiua villae census cum aliis proventibus pccuniariis 
fl 68-5; anserum 27Y2, gallinarum 271;2; caponum 27%; avenae last. 2% 
cor. 15; ovorum cap. 6%-22. 
D e c i m 8 in 2 partes dividitur: una pars spectat ad parochimn in 
Czarnoczin, altera pars ad scholasticum Lenciciensem. 
L i m i t e 8. - Undequaque haec villa attingit bona episcopalia. 


. 


Gosczimowicze 


S u b d i t i, qui integros mansos colunt, sunt nro 3: Petrus W ąchalka, 
Benedictus Zielonka , Stanislaus Pawlik. Quilibet istorum solvit census annui 
per fI. 1- 6; summa census facit fI. 3 -18; anserum per universum 6, 
gallinarum 6, caponum 6; avenam non pendunt, ovorum per 30, facit cap. 1%. 
Laborant septimanatim pecoribus dies 3. 


II ", rfkop. poprau'iono zamiast: fi. 1- 6.
		

/Pomorze_020_10_119_0001.djvu

			,. 


105 


s u b d i t i , qui medi08 mallSos colunt, Bunt nro 38: 


.., 


Gasparus 
Marczinek 
Joannes Marcziossek 
Stanislaus Kędziorka 
Benedictus Kędziorka 
Jacobus Migdał 
Benedictus Kaganek 
J oannes Kitka sive Sokolek 
Stanislaus Kitka 
Bartholomeus Wachałka 
Nicolaus Deczka 
Valentinus Kuba 
Joannes Migdał 
Adam Gorka 
Adam Nossek 
Joannes Kowarka 
Mathias Czwała 
Stanislaus Kopcik 
Paulus Rak 


Stanislaus Rak 
Vidua Pawełkowa 
AIbertus Pastewka 
Joannes Pastewka 
MatMas Kowarca villicus 
Bartho)omeus Krassik 
Stanislaus Marcziossek 
Mathias Zorcek 
Casparus 
Nicolaus Marcziossek 
Valentinus Marcziossek 
J oannes Marcziossek Manda 
Petrus Marcziossek 
Andreas Kuba 
Franciscus Kowarka 
Petrus Kowarka 
Valentinus Kaganek 
Laurentius Kopczik 
Valentinus Kowarka 


Isti 7 a conducunt labores, quilibet illos redimit fI. 5, facit in universum 
fi. 35. Quilibet solvit census annui per gr. 18; summa census facit fI. 22-24; 
8Dserum per 1, in universum facit 38; gallinarum 38, caponum 38; avenam 
Don pendunt; ovorum per 15, facit cap. 9¥:!. Laborant septimanatim dies l ¥.I. 
M o l e n d i n u m, cuius possessor Jacobus Franek, qui nomine census 
pendit annuatim fi. 2 - 24; saginat per annum porcum l; laborat tempore 
hiemaIi in hebdomada dies 2, aestivo diem l. 
S c u l t e t i a est ibidem mansorum 4, quos manS08 7 personae sunt par- 
titae inter se; obeunt onera scultetiaIia iuxta privilegium; insuper prandia- 
lium pendunt [gr. 12] b. 
H o r t u l a n i a e 3: Wosio Kopczik cum filio, qui nomine census pendit 
Br. 22; Martinus Piekarz cum £iliis, qui nomine census pendit gr. 22; Mathias 
Kopczik 80lus tenet; non laborat et census pendit f L 1- 6; laborant de qua- 
libet tabern8 manualiter in hebdomada dies 3. 
S u m m a r u m census facit fI. 67 --8; anserum 44, galIinarum 44, ca- 
ponum 44, ovorum cap. 11; avenam non pendunt. 
D e c i m a pertinet ad scholasticum Lenciciensem. 


a Dotyczy ostatnich siedmiu. 
b Uzupelnienie na podstawie obliczenia dochodu z calej wsi. 


---
		

/Pomorze_020_10_120_0001.djvu

			106 


L i m i t e s. - In primis praedicta villa attingit bona nobilium Mosczeni- 
cza, ubi non sunt signa notabilia et magna differentia ratione limitum inter- 
cedit multumque fundi episcopalis adimitur; item cum bonis nobilium Reko- 
ray, ubi fIu"iu9 dictus Kalniowa dividit et nuIła differentia intercedit; item 
cum bonis nobilium BabYI ubi nuIła sunt signa notabilia et magna pars fundi 
episcopalis auimitur, indc procedunt ad bona Kiełczowa Wolia nobilium, ubi 
sont signa granicierum notabilia et nuIła diffcrentia intercedit; de reliquo 
attingunt bona episcopalia. 
G r a v a m i n a nuIła patiuntur a ,icinis 1l0Lilibus. 


. 


r 


Szwoliszewicze Maior 


s u b d i t i, qui integros mansoS colunt, sunt mo 2: - l. Mathias 
Długosz - 2. Barlholomeus Szmola. 
Quilibet istorum solvit census annui per fI. 1- 6: summa census facit 
fI. 2 -12; anse rum 4 in univcrsum, gaIłinarum 4, caponum 4; avenae per 
cor. 14, facit cor. 28; ovorum per 30, facit cap. 1; humuli per COl'. 2 de in. 
tegro manso, facił cor. 4. Conducunt labores quilibet de medio manso fI. 5, 
facit fI. 10. - Laborant septimanatim ex integro manso singulis diebus. 
S u b d i t i, qui medios mansos colunt, sunt mo 12: 
L Martinus Ryśś 10. Joannes B}linka 
2. MatMas l\Iaczuda 11. Andreas Dindo 
3. Joannes Kopia 12. Petrus Bernath conducit labores 
4. Vidua llelniowa et iuvat laboribus dies 18. 
5. Joannes (hrostek 13. et 14 deserti , qui coluntur pro 
6. Albertus Maczuda praedio; crevit in eisdem siligi. 
7. Thomas Grzegorek nis hiemalis cass. 19, avenae 
8. Albertus Tyrałka cass. 10%. 
9. Vidua Kroslina 
Mathias Maczuda, Andreas Dindo - uterque rationt' piscaturae pendunł 
gr. 24. 
Quilibet istorum solvit census annui per gr. 18; s u m m a census facił 
fI. 7 -6; anserum 12, gallinarum 12, caponum 12; avenae last. 1 cor. 24; 
()vorum per 15, faeit cap. 3; humuli per cor. 1, facit cor. 12. 
S u b d i t i, qui quartam partem mansi colunt. sunt nro 4: 
L Franek 
2. Stanislaus Goworek 
3. Ambrosius Duchal 
4. Martinus Martinka 


isti 2 conducunt labores, quilibet 
redimit illos fI. 2%, facit fI. 10 B. 


d Poprawiono :mmwst: 5. Zapewne więc odnosi się do 4 km.ieci.
		

/Pomorze_020_10_121_0001.djvu

			".. 


107  


Quilibet istorum 80lvit census per gr. 9; summa census facit £l. 1- 6; 
anserum in universum 2, gaIłinarum 2, caponum 2; avenae in universum cor. 
12; ovorum in universum 30; hum uli in universum cor. 2. 
T a b e r n a e sive hortulani 3 d; l. Stanislaus Goworek, iSle ratione horti 
et prati solvit census annui fi. 1-18; 2. Joannes Chrostek, iste ratione 
horti et prati pendit gr. 23. Idem Chrostek redimendo labores de eodcm horto 
pcndit fI. 2
; 3. Joannes Gardzicl rationc prati, quod colit, pendit gr. 18. 
S u m m a census cum laboribus fI. 5 - 14. 
M o l c n d i n a 2: - Joannes Napicrkowski pendit ccnsus annui £l. 16; 
Joannes Bzinka pcndit ccnsus annui fi. 4; s u m m a £l. 20. 
S u m m a r u m ccnsus cum conductis laboribus, molendinis ct piscatio- 
ne £1.57-2, anscrum 18; gallinarum 18; caponum 18; avcnae last. 2-6; 
ovorum cap. 4
; humuli cor. 18. 
D c c i m a pertinet ad scholasticum Lencicicnscm. 
L i m i t c 8. - Undcquaquc praedicta villa cst contigua bonis cpicopali- 
bus, cxcepta vil1a Golossc nobilium, ubi nuIła Bunt signa notabilia; expcdit, 
ut quamprimum pro limitibus iurc agatur, quandoquirlem Rudniczki pro libitu 
cxcindit arborcs. 
G r a v a m i n a nul1a a vicinis nobilibus patiuntur. 
Miserabilis persona vidua Chroslina acdificia nuIła habet , pecora tcnuia 
et cxilia; ncccssc cst, ut iIIi in laboribus indulgeatur. 


SzwoIiszewicze Minor 


S u b d i t i, qui medios mansos colunt. sunt nro 13: 
l. Sigismundus Koliassa 8. :\Iartinus Goworek 
2. Jacobus Maczuda viIIicus 9. Desertus 
3. Petrus Lisz 10. Joanncs Kalano 
4. Pctrus Maczek lI. Joannes Kithlca 
5. Martinus Duchel 12. Salomon Koliasa 
6. Martinus Kalina 13. Adamus Masczek. 
7. Albertus Byzad 
Isti 3 b conducUI,t laborcs, rcdimunt illos quilibct £l. 5, facit £l. IS; iuvant 
insuper laboriLus per annum dies 18. 
Quilibet istorum solvit census gr. 17; summa facit fI. 7 - II c; anscrwn 
12, gallinarum 12, caponum 12; avcnac per cor. 7, facit last. 1- 24; ovorum 
cap. 3, humuli cor. 12. Laborant septimanatim dies 3. 


a 11" rękop.: 2. b Odnosi sir do trzech ostatnich. 
c Poprawione IQ rękop. zamiast: S - 24. 


II
		

/Pomorze_020_10_122_0001.djvu

			r 


108 


s u b d i t i, qui quartam partem mansi colunt , sunt nrD 6: 
L Jacobus Maczuda villicus 4. Mathias Maczuda 
2. Laurentius Piortkowicz 5. Petrus Koliano 
3. Martinus Piortkowicz 6. Joanncs Koliano. 
Isti 31\ conducunt labores, quilibet rt'dimit fI. 2
, facit fI. 71f2. Quilibet 
istorum solvit census annui per gr. 8
. summa census facit fI. 1- 4 [,,] anse- 
rum 3, gallinarum 3 , caponum 3 , avenae cor. 21, ovorum 45 , hurouli cor. 3. 
H o r t u l a n i: Mathias Maczuda , iste pendit nomine census annui 
fI. 1-18; Petrus I\Iaczuda, Martinus Martina - isti 2 pendunt nomine 
census annui per gr. 22. Paulus Maczuda - hic antea non solvebat tantum 
fI. 2, modo aUJ\.it n. 4. Salomon Koliasza pendit fI. l: Petrus Lisz pendit gr. 15. 
Summa n.8-17. 
S u m ID a r u m totius "illae census cum laboribus et aliis proventibus 
pecuniariis facit fI. 39[-17]; anserum 15, gallinarum 15 , caponum 15. A b 
D e c i m a spectat ad scholasticum Lencicien!'em. 
L i m i t e s: undequaque contigua est haec villa bonis episcopalibus. 
G r a v a m i fi anulla patiuntur a vicinis. 


,. 


Zarzęnczin 


-Qui integrwn mansum colit nro l - Bartholomaeus Peska yillicus , qui 
aolvit census annui ex integro manso fI. 1- 6. De medio manso anserum l, 
gallinarum l, caponum l, avenae COl'. 7, ovorum 15. 
Qui medios manS08 colunt, sunt nrD 17: 
Procopius Peska Albertus Ptaszek 
Valentinus Serna Joannes Kopta 
Joannes Przituła Adam Swiętek 
Valentinus Piekarz Albertus Ryś 
Adam Borowiecz Gregorius Dela 
Nicolaus Stosz Albertus Kusz 
Blasius Oszuch Joannes Mikiesia 
Joannes Kowal Albertus Ozegala 
Albertus Boguczki conducit labores redimitque ilIos fI. 5. 
Quorum quilibet solvit census annui per gr. 18; summa census facit 
fI. 10-6; anseruni 17, gallinarum 17, caponum 17; avenae per cor. 7, facit 
last. l - 59; ovorum per 15 , facit cap. 4 - 15. Laborant septimanatim peco. 
ribus dies 1
. 


c- 
i 


I 

 


1\ Odnosi sir du 'rzech osta'nich. b W)'ra;: n;edol.-ońc;(1ny. 


tA 
I 
J 


--
		

/Pomorze_020_10_123_0001.djvu

			109 


II!" 


P i s c at o reB: 
Procopius Pisca Alhertus Ryś 
Valentinus Piekarz Albertus Kusz 
Istorum quilibet pendit piscationis in .fIuvio Pilcza per gr. 6; fadt gr. 24- 
Miserabilis persona Albertus Ozegała nihil fere pecorum habet. 
Ex agro praediali praesenti anno provenit cresct'ntiae siIiginis hiemalis 
cass. 28, avenae cass. 13. 
H o r t u I a n i nro 3: Alhertus Korbul, Adam GU8S , Adam Borowiecz; 
quiłibet istorum solvit census annui per gr. 23, facit fI. 2-9. Ratione vero 
piscationis Adam Gusz pendit annuatim gr. 6. Conducunt laborcs Adam 
Guss et Adam Borowicz annuatim pt'r fI. 2, facit fI. 4. 
M o I e n d i n u m unum, cuius possessor est JoanneJ! Wąsz, qui pendit 
ccnsus annui fI. 6 -12; pendit siliginis ex molendino annuatim coretos 26; 
saginat in anno porcm; 2; item anguillarum pendit annuatim cap. 2
. 
S u m m a r u m cen!'us t't proventuum pecuniariorum cum molendino fa- 
cit fI. 30 - 3; an"erum 18, gallinarum 18, caponum 18, avenae last. 2 cor. 
6, ovorum cap. 41;2. 
D e c i m a spectat ad scholasticum Lenciciensem. 
L i m i t e s. - Imprimis ex una parte f]uvii ad orientem, incipiendo a bo- 
nis Szmarzewicze episcopa1ibus, protenduntur grani{'ics cum bonis Błogie, com- 
munihus 1\ nobilium cum abbate Sulieioviensi, ubi sunt notabiles scopuli; inde 
progrediuntur cum bonis Trzebiatkowo et Zaiączkow nobilium et inde insiliunt 
in fIuvium Pilcza; ex altt'ra vero parte fluvii versus occidentem contigua 
Bunt bonis abbatis Sulieioviensis Barkowicze et Koło, ubi nuUa sunt signa 
meta1ia et enormes difficultates et differentiae intercedunt. 


,. 


Kuznoczin 


S u b d i t i, qui medios mansos colunt, sunt nro 16: 
Stanislaus Broch Stanislaus Parkowicz 
J oannes Gęzek Martinus Lisz 
Bartholomaeus Parkowicz Simon Lisz 
Joannes Godala Joannes Paskuda 
Sebastianus Kro1ik Joannes Migdał 
Alhertus Bombol Mathias Nowak 
Lucas Migdał Plaza Laurentius 
Albertus Pliuta Jacobus Jagiełka 


" W rr:kop.: commune. 


J. 


-
		

/Pomorze_020_10_124_0001.djvu

			110 


,) 


Quilibet illorum solvit census annui per gr. 15; summa facit fi. 8; pran- 
dialium ex laneis 10 gr. 24; anserum 16, gallinarum 16 , caponum 16; avenae 
per cor. 6 , facit last. 1 
 cor. 6, ovorum per 15, facit cap. 4. _ Laborant 
I!eptimanatim dics l ¥2. Conducit labores Joannes Godala redimitque illos 
fi. 5 annuatim. 
S u b d i t i, qui quartam partem mansi colunt, sunt nro 8: 
Thomas Lissek Albertus Rocznik 
Adam Paskuda Laurentius Rocznik 
Valentinus Piodło Stanislaus Biossek conducit labores 
Martinus Piodło Albertus Woithek [fI. 2¥2. 
Quorum quilibet pendit census annui gr. 7
; summa census facit n. 2; 
anserum in universum 4, gallinarum 4, caponum 4; avenae in universum 
[cor.] 24, ovorum cap. l. 
T a b e r n a l; Stanislaus KroI, qui solvit censu!' annui gr. 24; laborat 
Beptimanatim manualiter dies 2. 
S c u I t e t i a est ibidem laneorum 2; onera obeunt iuxta privilegium; 
prandialium solvunt ex scultetia in universum gr. 12. 
S u m m a r u m census et alii provt'ntus pecuniarii fI. 19
 II, anserum 
20, gallinarum 20, caponum 20, avenae last. 2, ovorum cap. 5. 
D e c i m a pertinet ad scholasticum Lenciciensem. 
L i m i t e s. - Imprimis cum bonis Zakrzewo nobilium, ubi nulla 8unt 
8igna graniciaIia et usurpant sibi nobiles multum fundi episcopaIis; item cum 
bonis nobilium Liubiatowo, ubi sunt notabilia signa et nulla differentia inter- 
cedit; item cum bonis nobilium Mosczenicza, ubi similiter sunt notabiles sco- 
puli et nulla differentia; de caetero sunt bona contigua bonis episcopalibus. 
G r a v a m i n a nulla patiuntur a vicinis nobilibus. 
Gadzomia 
S u b d i t i, qui integros mansos colunt, sunt nro l: - l. Stanislaus 
Wiaderko, qui 80lvit census annui fI. l, anseres 2, galIo!! 2, capones 2, avenae 
cor. 14, ovorum 30. 
Prandialia tota villa confert gr. 24. 
Laborat iste subditus septimanatim de medio laneo dies 1%; conducit 
labores de medio manso annuatim fi. 5. 
S u b d i t i, qui medios mansos colunt, sunt nro 8: 
Mathias Posth Joann!'s Pierek 
Joannes Kaczor Geor
ius Kliepacz 
Adam Kaczor Stanislaus Kliepacz 
Stanislaus Kielich Mathias Zerek. 


." 


II Nad tym dopisano tą samą rrkq: 17.
		

/Pomorze_020_10_125_0001.djvu

			,) 


111  


Quilibet istorum solvit census annui per gr. 15; summa census facit 
fI. 4,11; anserum 12, gallorum b 12, caponum 12; avenae per cor. 7, facit last. 
1- 24 [s]; ovorum per 15, facit cap. [s] 3. Stanislaus Kielich et Stanislaus 
Kliepacz conducunt labores, quilibet illos redimit pcr fI. 5, facit fI. 10. 
S u b d i t i, qui quartam partem mansi colunt, su nt nro 8: 
Gallus Pigon Sebastianus Wuitow 
Stanislaus Pigon Joannes Zerek 
Stanislaus Olieiownik Martinus Zerek 
Joannes Dupan Midora Laurentius Omeła. 
Quilibet istorum solvit census annui per gr. 7Y:2; summa census fadt fI. 2; 
anserum 4, gallinarum 4, caponum 4, avenae cor. 28, ovorum cap. 1. 
H o r t u I a n i: Joannel! Pierek, Joannes Zerek, Mathias Zerek; quilibet 
per medium horti tenet; pendunt nomine annui census per gr. 8; summa gr. 
24. Conducunt labores, quilibet pendit redimendo illos per fI. 2 , facit fI. 6. 
S u m m a r u m census cum reliquis proventibus pecumarlls facit 
fi. 29 c -18; anserum 18, gallinarum 18, caponum 18, avenac last. 2 - 6; 
ovorum cap. 41'2. . 
S c u I t e t i a esL ibidem mansorum 3, cuius ad praesens est possessor 
nobilis N. Thokarski; onera scultetialia obit iuxta suum privilegium. 
D e c i m a spectat ad scholasticum Lenciciensem. 
L i m i t e S. - Maiori ex parte cum bonis episcopalibus, item cum bonia 
regalibus Mescze et Rakow parochiae Petrikoviensis, ubi nulIa sunt signa me- 
talia; item cum bonis nobilium Mosczenicza, ubi sunt signa notabilia; gra- 
vamina nulla patiuntur a vicinis nobilibus. 


Mlynary 


I 
-" 


S u b d i t i, qui medios mansos colunt, sunt nro 7: 
Hieronimis Nieczko Gregorius Peczki 
Albertus Nieczko Bartholomaeus Olszyna 
Georgius Rzepiczki Matia Pith Lacki [s] 
Jacobus Szady 
Quilibet istorum solvit census annui per gr. 15; summa census facit fI. 
3Y:2; anserum 7, gallinarum 7, caponum 7, avenae per cor. 3, facit cor. 21; 
ovorum per 15, facit cap. I 
 - 15. Laborant septimanatim manualiter dies 
2 naturalcs, videlicet dicm et noctem computando; conducit labores Gregorius 
Rzepiczki, redimit illos fI. 5. 


II W rfkop. poprauiono zamiast: 6. b Zob. uwac
 dJ do str. 112. 
c 11' rękop. poprawiono zamiast: 31.
		

/Pomorze_020_10_126_0001.djvu

			" 


112 


s u b d i t i, qui quartam 
Martinus Łazarczik 
Petrus Łazarczik 
Gregorim, Osiadło 


partem mansi colunt., sunt nro 6: 
Jacobus Osiadło 
Stanislaus Kuczmerka 
Adam Kuczmerka 


Quilibet istorum solvit census annui per gr. 7'12; summa census facit fI. 
1-15 "; an!	
			

/Pomorze_020_10_127_0001.djvu

			" 


113 


CLA VIS LAZNOVIENSIS 


Łaznow 
S u b d i t i, qui colunt integros mansos dictos antiquos , 8unt nro 10: 
Jacobus Jugo Jacobus 
arusz 
Stanislaus Kurek Simon Rubai 
Stanislaus Sobaczka Petrus villicus 
Stanislaus Kęsik Nicolaus Andriaszek 
Joannes Pieska Stanislaus Ukleia 


. 


Quilibet iIIorum solvit censu!l annui per gr. 40 , anseres 2, gallinas 2, 
capones 2 , avenae cor. 9, ova 30, moliturae per gr. 4. Summa census facił 
fi. 13 -10, anserum 20, gallinarum 20, caponum 20; avenae lasŁ llh. 
ovorum cap. 5, moliturae gr. 40. 
S u b d i t i, qui colunt medios mansos antiquos , sunt nro 22: 
Vidua Waliaskowa Stanislaus Brykczi 

athias Brissik Paulus Czuper 
Mathias Gradzik Stanislaus Gradzik 
Albertus Nikiel Andreas Jendryczka 

ichael Reginka Georgius Chomfntek 
Mathias Skubiszek Stanislaus Kawka 
Paulus Brissik Valentinus Korzemba 

athias 
atera 
athias Jarosławek 
Albertus Nikiel Joannes Łowiecz 
Adam Rubai Stanislaus Skubisz 
Stanislaus Niemiecz Stanislaus Gęssek 
QuiIibet . . . 1\ 
S u b d i t i, qui colunt mecłiOll mansos novos dictos, 8unt nro 21: 
Joannes Brikczy Paulus Czuper 
Albertus Nikiel Paulus Krawczik 
Joannes Jakubik Martinus Koczemba 
Joannes Rubaiek Jacobus Kusza 
Simon Brykczy Joannes Zassada 
Martinus Jarosławek AIbertus Szmołka 
Mathias Gęska Stanislaus Kawka 
Mathias Skorka Paulus Pazdzioro 
Adam Rubai 
artinus Rebzda 
Stanislaus Brykczy Martinus Ssobaka 
Joannes Gołka 


. 


II Zdanie niedokońc:olW. 


II 


,
		

/Pomorze_020_10_128_0001.djvu

			. 


114 


"'li IJ1cdii mallsi ideo novi sunt appellati, quia e;\tirpatione accreverunt
 
ideoque censum et datias maiores pendunt. Quilibet illorum 801vit census 
per gr. 22, anserem l, gallinam l, caponem l, avenae cor. 8, ovorum 15 , moli- 
turae per gr. 2. Summa census fi. 15 - 12, anserum 21, gallinarum 21, capo- 
num 21, avenae last. 2 - -18, ovorum cap. 5 - 15, 1I10liturae gr. 42. 
S u b d i t i, qui colunt quartam partem mansi, sunt nro 22: 
Thomas Kossal Joannes Zassada 
MatMas Brysik Vidua Grzimalina 
Joannes Brykczi Joannes Kowalczik 
Laurentius Trelkn Georgius Chomentek 
Laurentius Nikiel 
fartinus Gamuzik 
Joannes Gołka Alhertus Krawczik 
Stanislaus Niemiecz Paulus SZlDolik 
Jacobus Marusz Simon Maitka 
Stanislaus Gesik Stanislaus Gradzik 
Martinus Kaluska Stanislaus Gessek 
Jacobus Jugo Paulus Krawietek 
Quilibet illorull1 sol" it census per gr. 11, anserem 1 duo illorum conferunt; 
gaUinam unam duo quoque illorum conferunt, caponem unum duo etiam 
conferwlt; avenae quilibet cor. 4 , ovorum quilihet 8. S u m m a census facit 
fi. 8 - 2 , anserum U, gallinarwn 11, caponum 11. avenae last. 1- 28, 
(JVorum cap. 2 - 26, moliturae 22 gr. Suprascripta datia anserum, gallinarum 
et caponum con{ertur per subdilos bis in anno; prima vice solvitur cuilibet 
unus anser pcr ę;r. l, serunda vice per gr. 2; gallinae vero prima vice solvun- 
tur per m('dium gr" s('cunda vire per Ulmm integrum gr., capones v('ro non 
Folvuntur. 
'\1ansu" protcnditur in longitudinem stadiis U citra vel ultra, in latitu- 
dillem sulcis 11 citra vel ultra. Crescentia siliginis in uno integro manso 
solet {ieri ad summum rass. IS. tritici ad !"ummum 5, hordei ad summum 2, 
avenae 8. 
L a b o r e s. - Ex praescripto Illustrissimi laborant illi. (Iui integros 
maIlsos obtinent. dies 
 septimanatim. qui medios mansos ohtinent, diem 
unnm cum dimidiB. qui quartam partem. diem unam. Quoniam v('ro neglectae 
!"unt opf'rae, ad praesclls singulis diebus laborant. 
D e c i m a e (''( agris antiquis pertinent ad scholastiam Lenciciensem; 
f'X agris novis ad prclesiam parochialem Laznoviensem, similiter ex praedio 
l.aznoviensi. 
S u m m a census cum molitura facit fI. 56 - 12 1\; anserum 74, gallilla- 
rum 74. caponum 74, avenae last. 7 - 25, ovorum cap. 18 - 41. 


. 
I 


. 


.
		

/Pomorze_020_10_129_0001.djvu

			. 


Ha 


, 


B r a x a lor i u m. - Detracto sumptu pro hordeo, humulo et salario 
braxatorum singulis septimanis computari potest lucri fi. 5; pt'r annUłn 
cedet lucri fi. 260. 
L i m i t e s. - Haercditas praedicta habet contiguitatem cum bonis 
IIobilium B) ko\',ski I1elsczina W olia , ubi sunt notabilia signa metalia scopulis 
designata; item CUIII bonis capituli Cracoviensis Kurowicze et Carpino, ubi 
similiter recenter sunt erecti scopuli graniciales et protenduntur usque ad 
bona Reverendissimi GałkO\\, nihilominus lucratus fundu;; \ indicatur a dno 
Stanislao StokO\\ski ad bona ipsius Bendon, qui aedificia cmethonalia in 
fundo prat'dicto disiecit et usum eiusdem fundi prohibet; multum interest, 
ut pro pracdicta iniuria quamprimum iure experialur; a bonis ,ero Gałkow 
protendunlur limites ad hona Reverendissimi dicta Rokiczin). a boni;; Roki- 
eziny ad bona Janko\', nobilium, cum quibus sunt differentiae ratione limitum; 
inde ad Popieliawy bona Heverendissimi; a Popielawy ad bona Wykno nobi- 
lium, ubi sunt signa notabilia, a W)kno ad bona Bętkow nohilium "pinko\'" 
ubi sunt signa melalia notabilia. 
G r a va m i na. NulIis vicinorum gravaminibus premuntur, excepto 
Janko\\skie, qui ex IJroprio Re\erendissimi fundo peeora subditorum abigunt 
et multas moleslias inft'runt. 


. 


P r a e d i u m. - - Crescentia 8nni praesentis: siliginis hiemalis cass. 376, 
tritici hiemaliscass..14.tritici aestivalis cass. 14 , hordei cass. 26, pisae cass. 15; 
fertur tamen amlis superiorihus crevisse solere siliginis hiemalis ultra 500 
cass.: tritiri hipmalis 120. avt'nap detracta decima cass. 310. 
A e d i f i c i a. - Domus pro Illustrissimo noviter extructa, in cuius parte 
inferiori atrium amplulll, in cuius latere extant 2 cameral'; item hypocaustum, 
cui similiter ud latus adiuncta est una camera; in superion parte eiusdem 
domu;; sala, in altera part!' illius oratorium, ex opposito 2 cameral'; item 
hypocaustum. wla camera cum aliis omnibus pertinentiis, videlicet camini!l. 
fornacibus , fenestri;;. scamnis, ostiis etc. Ex adverso praedictae domus acdi- 
ficium pro familia, in quo PSt atrium, 2 cameral', hypocaustum cum camera 
t't aliis requisilis, utpote fenestris, scaronis, fornace, camino t'te. Prope 
praedictulII aedificium cdlarium, in cuius parte superiori camera vetwet 
minosa: ad O('C3sum vt'rsus forestam domus alia nova pro familia satis com- 
moda cum at rio. in quo 2 camerae existunt cum culina, hypocaustum satis 
capax cum fenestris, scamnis, fornaee, camino et aliis requisitis. Prope eandem 
cuńam in horto extat brnatorium vetus, cuius atrium indiget reparatione 
et tecto; ealdarium aeneum pro coquenda cerevisia; item cacabus pro destilla-  


a Nad tym innq TCkq: 1-14. 


.
		

/Pomorze_020_10_130_0001.djvu

			.. 


116 


tione cremati; forestae satis comrnodae, septa, stabula commoda, nOn'!1Ulla 
egent tecto; horrea 2 nova satis ampla, sepes circa curiam et hortos integrae. 
p e c o r a. - Vaccae mulctibiles 5, proximae fetui 9, anniculi vituli 4; 
rrliqui pecoris 25, sues 13, anseres 26; equirea in universo 35. 


Popieliawy 
S u b d i t i, qui integros mansos colunt, sunt nro 18: 
Mathias Koczko Albertus Sprusek 
Martinus Gniewissek Vidua Pieczowa 
Vidua Komorkowa Mathias Miazek 
Martinus Kurassek Stephanus Kosiorkowicz 
Vidua Mendalina Alexius Cziepłuszek 
Mathias Komorek Petrus Burdinek 
Jacobus Kunka Victorinus Kowalik 
Petrus Gniewisz villicUl Martinus Kaczuba 
Vidua Gniewisowa Joannes Kasiorek 
Quilibet istorwn solvit census annui gr. 40 1\; anseres 2, gallinas 2, capo- 
nes 2; avenae cor. 12, ova 30. Moliturae tota villa pendit fI. 3. S u m m a 
census facit fI. 28 - 24; anserwn 36, gallinarum 36 , caponum 36, avenao 
Jast. 3% - 6. Laborant septimanatim dies 3. 
S u b d i t i , qui medio!! maD80S colunt dietos antiquos, sunt nro 15: 
Matllias Golenka Albertus Byczek 
Albertus Liathomek Albertus Judasz 
Stanislaus Gniewisz Andreas Kochanczy 
Valentinus Watistek Vidua PIiuczina 
Mathias Sewczik Jacobus Drab 
Jacobus Władiszek Paulus Kosiarkowicz 
Thomas Szerwatka Albertus Brutka 
Andreas Skabanka 
Quilibet istorum solvit census annui gr. 24, anserem l, gallinam l, 
caponem l, avenae cor. 6, ova 15. S u m m a census facit fI. 12 , anserum 15, 
gallillarum 15, caponum 15, avenae last. 1
, ovorum cap. 3 - 45. 
S u b d i t i. qui medios mansos dietos novos colunt, sunt nro 10: 
Stanislaus Gniewissek Valentinus Rokithka 
Vidua Krawczowa Andreas Skabanka 
Thomas Baianik Paulus KrepIia 
Valentinus Kunka Jacobus Zaięcz } Isti 2 per 2 me>- 
Bartholomaeus Gaida Mathias Słomka clios mansos tenent. 


ł 


Ił Crfra napuana niewyrainie, zapewne K'inna być: 48.
		

/Pomorze_020_10_131_0001.djvu

			II 


117 


. 


Quilibet istorum solvit census annui gr. 24. anserem l. gallinam l, 
caponem l, avenae cor. 6, ovorum 15. S u m m a census facit fI. 9 - -8. anse- 
rum 12. galIinarum 12 , caponum 12. avenae last. l - 12. Laborant septima- 
natim dies 2. 
S u b d i t i, qui quartam partem mansi colunt, sunt mo 4: 
Martinus Baianik Adam Wuiek 
Gregorius Baianik Albertus Salka 
Quilibet iIIorum solvit census annui gr. 12, anseres 2 in commune solvunt, 
gaIIinas 2, capones 2, avenae quilibet per cor. 3, ovorum a 
S U m m a census facit fI. l - 18. anserum 2 , caponum 2, gallinarum 2. 
avenae cor. 12, ovorum 30. 
Laborant septimanatim diem l quilibet. 
H o r t u I a n i sunt mo 6: 
Nicolaus W oiczik Matllias Gładyssek 
Joannes Zedlo Jacobus Rzanek 
Martinus Chorobka Valentinus Rokitka 
Quilibet illorum solvit census annui per gr. 8; summa census facit 
fI. l - 18. Laborant tempore aestivo dies 2, hieme diem unum manualiter. 
Deserti agri nro sunt 1112, qui coluntur pro praedio. 
S u m m a r u m c e n s u s cum moli tura facit fI. 56 - 18 b, am
erum 65, 
gallinarum 65, caponum 65, avenae last. 6112, ovorum cap. 16 -15. 
D e c i m a maiori ex sorte spectat ad mensam archiepiscopalem, reIiquum 
pro parochia Laznoviensi. 
L i m i t e S. - Incipiendo imprimis a bonis Reverendissimi Rokicziny. 
inde protenduntur ad bona Jankowo , ubi sunt limites controversi et nulIa 
extant signa metalia; a Jankowo vero ad bona nobilium Bukowo, ubi quoque 
fiUboritur controversia de limitibus; a Bukowo ad bona nobilium Olszowa. 
ubi nulla est differentia; inde vero ad bona Wykno nobilium, ubi Dulła est 
differentia. 
G r a v a m i n i b u snullis vicinorum afficiuntur. 


. 


P r a e d i u m. - Crescentia anni praesentis: siliginis hiemaIis casS. 251, 
quoniam anno praesenti minor campus c contingit; fertur in aliis maioribus 
campis crescere solere ultra 400 cas!.; tritici hiemalis cass. 23, hordei cass. 22, 
pisae cass. 10. ciceris cass. 5, avenae cass. 400. A e d i f i c i a praedii: domus 
pro familia competens, videlicet atrium, hypocaustum cum camera, ex opposito 
eiusdem domus promptuarium, ubi in inferiori parte victualia asservari solent, 


a Cyfra nie podana. b Nad tym innq rękq: 1- 24. 
c Miejsce wolne na jeden wyraz.
		

/Pomorze_020_10_132_0001.djvu

			lik 


in superiori lacticinia: forestae. caulae, stabula pro l"IeCoribus commoda ; 
Iwrrea 2 novitt'r e"-tructa, sepes undequaque circumductae et integrae. P e c 0- 
r a in univf'r"o !'unl nro -1.9: vituli anniculi, \.ideliceł anni praesentis, 5. 


Rol..iczill) 


In haf' \ iI/a nemu subditorulll integrum man!'um ('oiiI. :"I u b d i t i , qUI 
ll1t'dios mansos colunt. sunt nro 25: 
Vidua Wachnikowa 
Simon Buczko 
Vidua Jelionkowa 
Joannes Bialczik 
Stanislaus Rokitka 
Albertus Raczek 
Andreas Safranek 
Vidua Raczko\\ a 
Martinus Szewczik 
Stanislaus Rokitka 
J oannes Skorka 
Joannes Pr}"czik 
JaeoLus Gryss 
()uilibet iIIorum soh it ("ensus annui gr. 24, anserem l, gallinam l, capo- 
nem L avenae cor. Ó. o\'a 15. S u m m a census facil fI. 20: anserum pro 
duabus vieihu!' 2.). gallinarum pro 2 vicibus 25. caponum 25; avenae lasL 2112, 
ovorum cap. 6 - L5. Laborant septimanatim e"'{ decreto TlIuslrissimi dies 1112; 
ad praest'ns vero. quoniam operae su nt neglectat'. singulis diebu", de quo gra- 
viter conqueruntur. 
S u b d i I i. qui quartam parh>m man!'orum ('olunt, 
;unt liro 44: 
Ceorgius Krzemyczek 
Laurentius Jakubiczek 1 
Stanislaus Kussionek J 
Mathias Białek 
Stanisław' Kurzinka 
Mathias Caitka 
Thomas Sumka 
Martinus Krzem} czek 
Barthulomaeus Gorai 
Mathias Kussionek 
Valentinus Wieliossek 
"\fartinus Ziętek 


Joannes Voiterka (?) 
Vidua Marezinkowa 
Mathias Zglodek 
Alhertus Swirczik 
Vidua Banachowa 
Joannes Safranek 
Thomas Skorka 
Vidua Pawlieiowa 
Vidua Kejkowa 
'Iathias Wiczik 
J oannes Pakoss 
Andreas Stanczik 


. 


, 


isti 3 nulla habent peeora, tantummodo ma- 
nualem operam praf'!'lanł. 


Joannes Turek 
Bartholomaeus Wioteska 
J oannes Ziętek 
Vidua Listopadkowa 
Mathias Banasiek 
Albertus Wioteska 
Nieolaus Łuczka 
\1artinus Pstrokon 


-- 


.
		

/Pomorze_020_10_133_0001.djvu

			119 


. 


Vidua Listopadkowa 
Petrus Pstrokon 
:\Jicolaus Rosczka 
Valentinus Pryczek 
Lucas W yczik 
Petrus Janusik 
Valentinus Janusik 
Vidua Gulina 
\łartinus Pikartek 
Mathias Zełka 
.T oannes Zełka 


Vidua Manczina 
Albertus Szwiecz 
Valentinus Przywarka 
Simon Jadamek 
Martinus Jadamek 
Albertus Krawiecz 
Paulus Szewczik 
Vidua Wartibułkowa 
'łathias Szewczik 
Jacobus Kurzina. 
Jacobus Minsczik 


, 


Grcgorius I\linszczik in Będzelin manet. 
Adam Lisz manet in Laznow. 
Vuilibet iIlorum solvit census annui gr. 12. Summa census cum conductis 
laboribu!' fi. 27 - - 18, an!'erum pro duabus vicibus 22. gallinarum pro duabus 
vicibus 22, caponum 22, avenae last. 2 - 12, ovorum cap. ;) - 30. Laborant 
Feptimanatim ordinarie iłiec; 2, modo vero propter n('glecta opera 3 dies, 
Fuper quo conq
eruntur. 
Restant t rp!' quartae de!'ertae: una quap apppllatur WieczorkoWska, 
altera Rakowska, tertia Lomi.llska. 
Conducunt labores per fi. 2%: V alentinus Prz
 \I arka, Adam T.iss, Thomas 
Szumka, Bartholomaeus Gorai: !'umma facit fI. lO. 
S u b d i t i. qui colunt octavarn partem mansi. sunt liro B: 
Albertus Jelionek Paulu s Jadamek 
Jacobus Trzonek Vidua Gulina 
Stanislaus Krawiecz Valentinus Przywarka 
Stanislam
 Jezewski Gregorius Lisz 
In universum omne!' soh unt cell!'um fI. 1-18. anseres 2. gallinas 2, 
capon!:'!' 2. a\ enae ('nr. 12, ovorum 30. Lahorant isti omlle<; septimanatim 
coniuncta łJlallU dies per 
mas vices, unius coloni intewi mansi dpbitum 
olJf'undo. 
Ibidem subditus UIIUS pro coctura allnuali cere\'ISlae, qUi m defectu 
.curialis cere\ i!'iap ha het libertatelll propinalldi cerevi!'ialll propriam. pendere 
solet annuat im fI. 50. 
H o r t u l a n i sunt nrD 13. Isti, quoniam saepiu!' locum mutant, ideo 
non specificantur. dllntaxat eorum datiae exprimuntur; quilil,t'ł igitur eorum 
pendit cen sus annui per gr. 20; quod in summa facit fI. n - 20. Habent 
ihidem certas portiunculas agri. Laborant seplimanatim manuali opera dies 2. 
Conducunt laborp!,: 'fathias Banas!'ipk. '\.Tichad Martina. Kilianu!' Kuczik, 


. 


..
		

/Pomorze_020_10_134_0001.djvu

			.. 


120 


Albertus Kowal, Mathias Suliska. Quilibet istorum redimit fI. 2, quod (aeit 
summa fI. 12. Ratione moliturae omnes in universum componunt fI. 4. 
S u m m a r u m c e n s u s universae viIlae huius cum moli tura, coctur8 
cerevisiae et conductis laboribus facit fI. 123 - 26, anserum 49, gallinarum 49, 
caponum 49, avenae last. 41,6 - 24, ovorum cap. 12 -15. 
D e c i m a antiquitus pertinet ad scholasticum ecclesiae Lencieiensis. 
L i m i t e s. - Bona praedicta non attingunt bona nobilium praeterquam 
Jankowo, ubi signa et scopuli multi integri conspiciuntur; in continuatione 
tamen limitum versus Wilkuczicze scopuli nulIi apparcnt, ideo usurpant sibi 
praedicti Janko
sczy multum fund i ultra coniecturam, quam signa et scopuIi 
anteriorum prae se ferre videntur. A bonis vero Jankowo protenduntur limites 
ad bona WiIkuczicze, obi nuIIa signa limitum extant, immo maxima subori- 
tur controversia, siquidem in fundo Illustrissimi extructa est aedicula, quae 
antea disiecta erat; interest, ut quamprimum super limitibus iure experiatur. 
G r a v a m i n a. - NulIis vicinorum laboribus premuntur. Conqueruntur 
tamen super dno Podlodowski , quod eisdem siliginem proprii laboris iam 
maturescentern conculcavit et prostravit. 


ł 
J 


Bendzelin 


. 


s u b d i t i, qui medios mansos colunt, sunt nro 16: 
Valentinus Pysklik Ambrosius Białka 
Mathias Scziborek Stanislaus Czichon 
Martinus Tizik Albertus Kokossek 
Vidua Walkuskowa Bartholomaeus Zyła 
Paulus Kudlik Joannes Pieniek 
Gregorius Pyska Thomas villicus 
Martinus Depka Vidua Misiakowa 
Stanislaus Olexik Laurentius Partika 
Quilibet iIlorum solvit census annui gr. 17. Summa census cum conductis 
laboribus fi. 19 - 2; molilurae in universum solvunt fI. 2 -13; anserum 
pro duabus vicibus 16, gallinarum 16, caponum 16, avenae last. 11,6 - 6, 
ovorum cap. 4. L a b o r a n t septimanatim ex conducto 2 dies, nunc autem 
propler neglectam operam oeconomicam singulis diebus , de quo conqucruntur. 
Conducunt labores, videIicet vidua Misiakowa et Laurentius Partika annuatim 
quiIibet fI. 5, in universum facit fi. 10. Insuper iuvant laboribus annuatim 
dies 18. 


to
		

/Pomorze_020_10_135_0001.djvu

			, 


121 


I 


s u b d i t i, qui quartam partem mansorum colunt, sunt nro 26: 
Stanislaus Domagała Joannes Kurzinka 
AIbertus Kukawka Joannes Niklik 
Gregorius PyskIik Andreas Banarissek 
Valentinus Thomasik Mathias Lissek 
Stanislaus Marek Nicolaus Wioteska 
Joannes Brudak Thomas Łodyska 
Michael Kominek Andreas Jagiełka 
Paulus Baran Thomas Kolaus 
Simon Pasternaczek Vidua Melina 
Stanislaus Pupek Mathias Łodiska 
Mathias Siemionek Laurentius Part}ka 
Jacobus Dzieczioł Paulus Sioczek 
Paulus Sczawinski Stanislaus Pienczik 
Quilibet istorum solvit census annui per gr. 8
; summa facit cum 
conductis laboribus fi. 9 - 26; anserum pro duabus vicibus 13, galIinarum 
pro duabus vicibus 13, caponum 13, avenae last. 1-18, ovorum cap. 3 -15. 
L a b o r a n t septimanatim alternis septimanis, una videlieet duos dies, altera 
unum diem. 
S u b d i t i qui eolunt octavam partem mansi sunt mo 3: 
Laurentius Pichorek, Gregorius Dworaczek, Mathias Lissek; quilibet 
istorum pendit eensus gr. 4 obolos 4
; in summa faeit gr. 13. Omnes in 
universum conferunt anserem 1, gallinam l, caponem l, ova 15, avenae cor. 6. 
L a b o r a n t ad instar aliorum eoniuneta manu. 
H o r t u I a n i a e sunt nro 15: 
Stanislaus Domagałka Joannes Bobrek 
Alexius Jezik Andreas Banarisek 
Thomas Szmalka Albertus Nowak 
Paulus Borek Nicolaus Sasorek 
Albertus Piehorek Andreas Zaremba 
Joanncs Brudak Stanislaus Czichomek 
Mathias Kralka 2 hortulanias obtinet. - Una vero hortulania iacet deserta. 
Quilibet istorum pendit census annui per gr. 12; laborant septimanatim 
manuali opera dies 2. - Conducunt labores per fI. 2 Stanislaus Domagalka , 
Mathias Kralka, Joannes Brudak, Andreas Banarissek, Stanislaus Czichomek, 
Ale"'(ius Jezik, Thomas Szmalka; summa facit fi. 14. S u m m a census cum 
conductis laboribus facit fi. 19 - 18- 
S u m m a r u m census totius villae fi. 51 - 12 , anserum 30, galIinarum 
30; caponum 30, avenae last. 3 , ovorum cap. 7
. 


iste conducit 
[bores fi. 2
. 


la.
		

/Pomorze_020_10_136_0001.djvu

			, 


122 


D e c i m a e ulla sors spectat ad scholasticum Lenciciensem, altera ad 
parochum Laznoviensem. 
S c u I t e t i a est ibidem 2 mansorum. quam dd praesens possidet Stani- 

Iaus Zieliński: unera praestat iuxta privi1egium. 
L i m i t e s. Bona praedicta attingunt fundum nobiliuln Wilkuczicze, 
ubi nulla sunt signa metalia, immo maximae differentiae et multum adimi- 
tur fundi episcopalis; exinde progrediuntur ad bona regalia Redzen, ubi non 
nisi via publica. quae appellatur Lublinensis , pro limitibus habetur; ;nde 
procedunt ad bona Kolniski .. nobilium, ubi quoque haec eadem via LiubJi. 
Ilensis disterminare dicitur. ultra quam quidem viam usurpant sibi fundum 
praedicti nobiles; item prot'edunł ad bona Długie nobilium, haec eadem via 
publica Lublinpnsis disłinJ:!uil. In re'iquo su nt contigu8 honi,. a'iis episco- 
palibus. 
Gra\aminibus !:'t iniurii", nClIlorum nullis afficiuntur, exceptis differen- 
tiis granicicrulll. 


Chrosty 


s u b d i t i, qui medios manso!' 
Mathias Rubaick una cum fratre 
Joalln!:' 
:\Iarlinus Przilułka 
Mathias Przitułka 
o\lberlus Slroimak 
Bartholomaeus KroJ 
Sebastianus Korbel 
Quilihel illoł-Um c!:'nsu" solvit per gr. 24. cum autem CJ\. integro mansu 
tlltidem soh ehantur; in summa facit fi. b; anserum pro (Juabus vicihus in 
univt'rsulII so'vunt 12. gaJlinarum 12, caponum 12, a\-enae per cor. 3; in 
summa CUl". 36: ovorum per 15, in summa cap. 3: mo'iturae in sununa gr. 28. 
Laborant spplimanatim ()rdinarie dies 2, nunc proptpr neglectas operas sin- 
gulis diebus. super quo conqueruntur. 
H o r t u , a n i su nt nro S: 
Bartholomaeus Thossek 
Thomas Nabiał in medio horl" 
Bartholomaeus l\.ozieł 
Qui'ibpt illnrum census annui soh it gr. 12. summa facit fi. 2. Laborant 
septimanatim dies 2 manualiter vel redimunł lahores fI. 3 - 6. Summa cenSUA 
cum conductis J"buribus et molitur8 fi. 14 - 7. 


co'unt, sunt nro 12: 
\lathias 'farusik 
VaJentinus Janczik 
Lucas Przytułka 
Blasius Przytułka una cum filio Pe- 
tro unum integrum mansum 
Jacobus Rubai redimit 'ahort,s fI. 2%. 


. 


Vidua Piotrkowa 
"ucas Vladarius possidpl hortos 11;2. 


a Pt!w,lie "'i",,o b_\ć: Koh",ki. b Liczba nie pOiłan.a. 


1
		

/Pomorze_020_10_137_0001.djvu

			, 


123 


D e c i m a antiquitus spectal ad canonicatum et praebt'ndam ",acełli 
castri W olhoriensis. 
Li ID i t e s. Ab ulla parte cum capitulo Cracoviensi et iam 80pita est 
differentia: ex alia parte cum bonis Przanowicze nobilium, ubi nulla sunt 
signa metalia et Usurpant sibi prae
icti nobiles scissuram lignorum; de reliquo 
auingunt bona episcopalia. 
G r a v a m i n anulla patiuntur a VlClm,... 


SlJl\I:\1r\ VILLARE:\I AD LAZNOW PERTI
E
TIF:\1 
PECl-
1 "-RII PROVEI\TLS 


. 


cemms, lllolilurae braxatorii 
anserum 230, ansere computata per gr. 5, detractis pro 
duabus vicibus super emptione, provenient . 
gallinarum 230, computata per gr. 2 , delractis pro duabus 
vicibus super emptiune provenienl 
caponum 230, computato per gr. 4, provcnit'nt 
avenae las1. 22 cor. 2:i, compulalo coretn pt'r gr. lJ, pru\e- 
nient fI. () 72 - l.') 
ovorum cap. 5.- 41, computata capetia per gr. 8. pro\ enit'lIt fI. 15 -10 
S u ID m a supeńorum facit fi. J .317 - 12 
 
C T e s c e n t i a p T a e d i i L a z n o wet P o p i e I i a W}. - ::)Jliginis 
hiemalis in utroque praedio ca!'s. 627: trituratione' qualiLpt cur. 2 rt'.irlenl." 
faciet cor. 1.254; ex quibu:, detractis pro conseminatione et virtu familiae 
2;)4 cor. ad summum, restaDullt [ad] venrlendum cor. 1000; taxante cor. 
ppr. gr. 40 provenient fI. 1.333 - 10 
Tritici in utroque praediu, tam hiemalis, quam aestivalis cass. 7l; quali- 
hel cass. reddente cor. 1 1 2 , faciet cor. 106 1 2: detracta ('onsl'minatione et 
\ ictu COT. 40, restabunt [ad] vendendum cor. 66t
: taxato cor. uno per fI. 2, 
provenient. fI. 133 
Hordt'i in utruquc praedio ca,..,;. 48. qualibet cassula reddenle cor. 2, 
faciet cur. 96: ex quibus detractis pru conseminatione pl vi{.tu familiae 
('or. 36. rt'stahunł \en	
			

/Pomorze_020_10_138_0001.djvu

			.. 


124 


s u m m a B u m m a r u m omnium proventuum clavis Laznoviensis cum 
crescentia proveniunt fI. 3.322 - 22
, excepto lucro, decimis, boum sagi- 
natione, poenis, honorariis, frumentorum mercimonio. 


, 


CLA VIS SMARZEVICENSIS 


Szmarzewicze 


s u b d i t i, qui integros mansos colunt, sunt mo 2: Simon Glowka, Stani- 
mlaus Nikiel. Solvunt census annui quilibct pcr fi. 1-10; laborant ex me- 
diis mansis dies 3; de reliquis mediis mansis conducunt labores quilibet fI. 5; 
quilibet ansercs 2, gallinas 2 , capones 2; avenae per cor. 14, ova 30, humuli 
pf'r cor. 2. S u m m a census cum lahoribus conductis facit fI. 12 - 20, 
anserum 4, gallinarum 4, caponum 4, avenae cor. 28, ovorum cap. l; humuli 
cor.4. 
S u b d i t i, qui medios mansos colunt, sunt nro 16: 
Franciscus Masczek Laurcntius Gralek 
Albertus Smarkaczki Simon Plichta 
Andreas Bessarth Stephanus Piłath 
Vidua Kubina Paulus Sczeczinka 
Bartholemaeus Swidwa Martinus Ruczki 
Franciscus Kubka Pctrus Prussek 
Stephanus Sczeczinka Thomas Sczeczinka 
Lucas Szwiecz Jacobus Sczipułek 
Quilibet istorum Bolvit census per gr. 20; summa facit fI. 10 - 20; 
Rnserum 16, gallinarum 16, caponum 16, avenae last. l Y2 - 22, ovorum cap. 
4 , humuli cor. 16; laborant septimanatim dies 3. 
S u b d i t i, qui quartam partem mansi colunt, sunt nro 2. - l. Jacobus 
Szipułck, 2. Albertus Smarkaczki; qui solvunt census annui quilibet gr. 9, 
in summa gr. 18; anserum l, gaIlinarum 1, caponum l, avenae in communi 
cor. 7, ovorum 15, humuli in communi cor. 1. Laborant septimanatim eon- 
iuncta manu dies 3. 
T a b e r n a t o r e s, qui hortos et certas portiones agri colunt , Bunt 
nro 3: Jacobus Masczik. Michael Woch, Michalik 2 eolit hortos. Quilibct 
istorum solvit census annui.per gr. 22; Michalik ex 2 hortis solvit fI. 1- 14- 
S u m m a censuS fI. 2 - 28. Laborant septimanatim manuali opera qui- 
libet aies 2, excepto Michałek, qui laborat dies 3. 
A b i g e i sive chałupnicy: Laurentius Rozga , vidua PawIowa; quilibet 
istorum nullum pendit cen sum. Laborant septimanatim manuali opera diem 
unum. 


\
		

/Pomorze_020_10_139_0001.djvu

			& 


125 


s u m m a r u m ccnsus totius villac facit fI. 26 - 26; anserum 21, gal- 
linarum 21, caponum 21, avenae last. 2 - 27, ovorum cap. 5 - 15, humuli 
cor. 2l. 
D c c i m afertur pertincre ad scholasticum Lanciciensem. 
Molcndina sunt 2; molendinum dictum Zieliony, quod confert scptima- 
natim cor. 1 siliginis, annuatim vcro mcdium cor. tritici; saginare porcos a; 
molendinum prope curiam Smarzewiccnscm vcrsus Nagorzicze, quod confert 
scptimanatim cor. 1 siliginis, annuatim vero medium cor. tritici, saginare 
porc08 tcnctur. 
L i m i t e s. - In circumfercntia ista bona sunt contigua bonis episco- 
palibus, cxccpto Białobrze
i nobilium, ubi recentcr sunt erccti scopuli. 
G r a v a m i na. Nullis premuntur laboribus et angariis vicinorum. 


P r a e d i u m. - Crcsccntia ann i pracsentis siliginis hicmalis cass. 96; 
tritici hiemalis cass. 6%, tritici aestivalis cass. 9%, hordci cass. 7, pisae cass. 
7, avcnae cass. 40. P e c o r a in universum 33, sues 12, vituli anniculi 8. 
A e d i f i c i a. Curia clegantissima noviter ab lIIustrissimo extructa cum 
omnibus neccssariis pcnes fIuvium PiIcza; itcm pro familia domus compo- 
tens, hypocaustum cum atrio, forcstae sartae tectae, stabula, caulac commodae; 
horreum unum Batis commodum, granarium proximc braxatorium , caldarium 
acneum, cacabus aeneus; sacpes undequaque circumductae. 


Wiaderne 


I 
I 


s u b d i t i, qui intcgros mansos possidcnt , Bunt mo 2: - l. Joannes 
Adam, 2. Petrus Scmpek; quilibet istorwn Bolvit ccnsus annui fI. 1 - 6 , 
anserum 2, gallinarum 2, caponum 2, avenae cor. 14, ova 30. 
Mansus protcnditur in longitudincm 19 stadiis, in latitudincm suIcis 24; 
laborant Bcptimanatim pecoribus ordinarie dies 3, manuali vero opera, cum 
illis iniungitcr, singulis diebus, idque ex mcdio manso, cx altcro medio 
manso unus conducit operam fI. 5. S u m m a ccnsW! cum laboribus ex mcdio 
manso fI. 7 - 12, anserum 4 , gallinaru
 4, caponum 4, avenac cor. 28, 
ovorum cap. l; prandialia gr. 2, sol. 2. 
S u b d i t i, qui mcdio!! mansos possidcnt, Bunt nro 23: 
Paulus Wronka Albcrtus Matcrląng 
Valentinus Pysz Stanislaus Jakubek 
Pctrus Zaczka Paulus Zcgadlo 
Joannes Markowicz Martinus Zegadlo 
Simon Markowicz villicus Andreas Cziesliczka 


a Zdanie niedokońcwne. 


I 


--
		

/Pomorze_020_10_140_0001.djvu

			126 


Stanislaus Cziesliczka 
Andn>as Liassek 
Stanislaus Mazun>k 
Simon Gronostai 
\1athias 
Iarek 
Martinus Cziesliczka 
Andreas Kuss 
Quilibct istorum soh it ('cnsus annui gr. 18; suullna ceusu,.. facit fI. 13-24; 
dllserum 23, gallinarum 23, caponum 23, avenae last. 2Y2, cor. II, ovorum 
("ap. 5----45: prandialia gr. 15 sol. l. Laborant septimanatim pecoribus dies 
1 1 2; opera ,('w manuali dies 3. 
S u L d i t i, qui quartam partem possident maIlsi, sunt mo 2: Joannes 
Smeido, Stanislaus Kwapisz; quilibet istorum solvit census gr. 9. S u m m a 
rensus facit gr. ]8. anserem l. gallinam l. caponem l; avenae ambo in soli- 
dum cor. 7, ova uterque 15, prandialia sol. 2. Laborant alternatis septimanis, 
videlicet dies 1%. 
H o r t u I a n i sunt nro 6: 
Stanislaus Kierach Stanislaus Zaczka 
Martinus Koczierz Benedictus Liassek 
Laurentius Węsz Vidua Lucia 
Census annui pendunt singuli per gr. 6. Summa fi. l - 6; laborant al- 
tf'rnatis sf'ptimanis, ,idf'licet una septimana dit'm l. altf'ra I'oeptimana dies 2. 
Duo mansi dcserti coluntur pro praedio. 
T a b e r n a t o r e s sunt nro 4: 
Mathias laczka Stanislaus Kwapisz 
Andreas Markowicz Martinus Kukułka 
Quilibet istorum pendit cenSUB gr. 21%, summa fI. 2 - 26; laborant 
f'f'ptimanatim manuali opera quilibet illorom dies 3. 
S u m m a r u m ccnsus cum prandialibus et conductis laboribus ex me- 
dio manso fI. 26 - 141f2; anserum 28, gallinarum 28, caponum 28, avenac 
Jast. 3 - 16, ovorum cap: 7. 
D e c i m a antiquitus pertinet ad scholasticulII Lenciciensem. 
L i m i t e s. - Incipiunt a bonis Kalien nobilium, ubi sunt notabiles 
I!copuli, inde protenduntur ad bona Studzianki, ubi nonnulli scopuli Bunt di- 
Barati; a bonis vero Studzianki protrahuntur limites versus Chorzecin, usque 
ad fluvium W olborza, inde retrocedunt habita contiguitate cum bonis nobi- 
lium Zawada, in quo tramite licet sint notabilia signa m[etalia] a, tamen 
I!unt disie('ta et infertur cultura in (undum ep[iscopi)] II. 


Mathias Bialkowski 
Simon Raczki 
Petrus Liassek 
Joannes Pozdziei 
C aspar Psud 
Jacobus Koszka 


a W¥ra
 ILs;kod
ont skutł.;,.", ro
dar,.;a kart'\' r
koJ>i.sll.
		

/Pomorze_020_10_141_0001.djvu

			127 


G r a v a m i n a. Nullis vicinorum laboribus premuntur. 


P r a e d i um. Crescentia anni praesentis: siliginis hiemalis eB8S. 220; 
aooo praeterito creverunt 250; tritici hiemalis cass. 12112; tritici aestivalis. 
cal!s. 5112, hordei CBSS. 18, pisae cass. 8, avcnae cass. 120. 
A e d i f i c i a p r a e d i i. - Aedificium pro re rwstica coostructum, 
atrium imprimis, cui adiunctuOl hypocaustuOl cum camera , cum reliquis 
necessariis; forestae commodae et stabula pro bobus alendis; horrea 2 nova, 
granarium etc.; hortu!:! pro alenda familia sufficiens. P e c o r a: in univer- 
sum pecorum 45 , o\'ium cum praesentis anni pulIis 92; \'ituli praesenti8 aoni 
11, 8ues 13. 


Sługoszicze 
S u b d i l i, qui manbOS integros colunt, sunt nro 3: Laurentius Kosz, 
Joannes Kosz, Martinus Baran. 
Quilibet istorum sol\'it census annui fI. 1. S u m m a census cum laboribus 
facit fI. 18 - 12, anse rum 6, gallinarum 6, caponum 6, avenae cor. 36, 0\'0- 
rum cap. Ilh. 
[LaLorantJ ... septimanatim pecoribus ordinarie dil"s 3 idque ex mediis, 
[ex alteris autem]. mediis mansis redimunt lahores per fI. 5. quod in 
pumma facit fI. 15. 
S u b d i l i, qui medios mansos obtioent, sunt nro 10: 
Stanislaus Skrzypiecz Joannes Mazur 
Stanislaus Lochan Adam Ruczki 
Martinus Sczesnicz Bartholomaeus Otręba 
Caspar Czubal Valentinus Turek 
Stanislaus Trzeska <\Ibertus Depka 
Quilibct istorum solvit census annui gr. 17, summa facit censu!' fI. 
S - 20. anserum pro duabus vicibus 10, gallinarull1 10, caponum 10, ave- 
nae last. l, o\orum cap. 2112. Laborant septimanatim ordinarie dies 3; 
quibus vero conducuntur opera, redimunt annuatim labores fI. 5. 
U o r t u I a n u s unus, Albertus Karzmarz, isle solvit census annui una 
(:um conducto labo re annuo £l. 3 - 6. 
C h a ł u p n i c y 5, qui tenentur septimanatim laborare diem l. 
S u m m a r u m cen sus annui una cum dalia, hortulanis et laboribus fa- 
cił fi. 27 - 8, anse rum 16. gallinarum 16 , caponum 16. avenae las!. 1¥:!. 
cor. 6. ovorum cap. 4. 


a ", }'TUZY braklLjqce slmtl.';em luz/rodzenia kaTty rękopisu.
		

/Pomorze_020_10_142_0001.djvu

			128 


D e c i m a antiquitus pertinet a 
L i m i t e s: haec villa existit intra limites bonorum fundi episcopaJis. 
G r a v a m i n i b u snullis vicinorum premuntur. 
In hac villa possent augeri commoda , si praedium institueretur ex 8U- 
perfIuis agris cmethonum et eradicatione aliquae silvae. 


Cziebłowicze 


s u b d i t i, qui integros mansos colunt, sunt nro 2: Joannes Stopka, Ja- 
cobus Pass - quilibet istorum census annui solvit fI. 1 - 6. 
S u m m a census facit fI. 2 - 12 , anserum 4, gallinarum 4, caponum 4, 
avenae cor. 4, ovorum cap. 1. Laborant ex mediis mansis per dies 3; ratione 
vero alterorum mediorum mansorum solvunt per fi. 5; in summa facit fi. 10. 
S u b d i t i, qui medios mansos obtinent, sunt nra 22: 
Simon Piechna Jacobus Czurek 
Martinus Golass Joannes Kucz 
Joannes Golass Joannes Kowal 
Jacoblls Rogala Nicolaus Ryss 
Laurentius Jakubczik Egidius Miazel.. 
Jacobus Słomianka Jacobus Zbik 
Jacobus Zembek Benedictus Kutrzebka 
Andreas Gorny Albertus Matanek 
Gregorius Gorny Joannes Warchoł 
Benedictus Wachel Albertus Ruczki 
Stephanus Wachel Mathias W oituchnik 
Quilibet solvit {'ensus per gr. 18; anserum 22, gallinarum 22 , capoDum 
22, avenae cor. 22, ovorum cap. 5¥:!, humuli per cor. 1. 
S u b d i t i, qui quartam partem mansi coJunt, sunt nro 4: 
"Michael Czurek Vidua Grzegorzowa 
Albertus Pass Nicolaus Ryss 
Quilibet istorum solvit census gr. 9; summa census facit fI. 1- 6; aD- 
serum in commune 2, gallinarum 2, caponum 2, avenae per medium cor. - 
8umma 2, ovorum 30; humuli cor. 2. 
H o r t u l a n i 8unt nro [3]: 
Martinus Ryss, Joannes Grzybowski, isti 2 p08Sident certas portioDN 
agri, ex quihus solvunt per gr. 20; Albertus Machanek - iste vero nihil agri 
eolit, dumtaxat hortum, ex quo pendit gr. 6; summa fI. 1-16. 
M o l e n d i n u m, quod pendit census annui fI. 3 - 6. 


. Zdanie niedokońc;olle, II/olne miejsce na kilka lIIierszr.
		

/Pomorze_020_10_143_0001.djvu

			, 


12D 


s u m m a r u m census cum molendino et laboribus fI. 31 - 16 , anserum 
28, gallinarull1 28, caponum 28, avenae cor. 28,_ ovorum cap. 7. 
D e c i m a antiquitus debet pertinere ad 8cholasticum Lenciciensem. 
L i m i t e s. A bonis regalibus Glinniki distcrminat fIuvius Pilcza; de 
reliquo bona sunt contigua honis aliis episcopalibus, excepta villa Białobrzegi 
nobilium. ubi recenter sunt erecti scopuli et nulla intercedit differentia. 
G r a v a m i n i b u snullis vicinorum premuntur. 


Twarda 


s u b d i t i, qui integro5 mansos colunt, sunt nro l: Albertus Rybka , qui 
f'X medio manso 80lvit census gr. 17; de altero medio manso redimendo 
labore solvit fi. 5; 8 U m m a census cum laboribus fi. 5 -17; anserem l, 
,gallinam 1, caponem l, avenae cor. 12, ovorum 30 , prandialium gr. 2. 
S u b d i t i, qui medios mansos colunt, 5unt nro 21: 
Laurentius Koznik Mathias Otręba 
Benedictus Koznik Mathias Wiotsza 
Nicolaus Swiętocha Joannes Stary 
Christophorus fi, hI...a Martinus Rymecz 
Alhertus Wilk Valentinus Bessarth 
Joannes Szyska Albertus Mierzwa 
Martinus Kowal Paulus Malinek 
Simon Nowak Jacobus Woch 
Thomas Bartnik \1athias Woch 
J oannes Kowal Albertus Kroi 
Paulus Otręba 
\1edius mansus desertatus. Quilibet istorum solvit census gr. 17. 
S u m m a census facit fI. 11- 27; anserum 10%, gallinarum 10%, CII- 
-ponum 21, avenae last. 2 - 6, ovorum cap. 5 - 15; prandialium gr. L 
H o r t u I a n u s unus nomine Joannes Maron. qui nullum cpnsum pendit, 
(Iuntaxat septimanatim unum diem laborat manuaIiter. 
T a b e r n a t o r unus qui pendit census fi. 1- 2; habf>t quoque onus 
perferendi litteras pedester, quocunquf> usus postulavf>rit. 
]\f e II i f i c i a ibi experiuntur nro 34. 
B o r r a -inibi est et diligentem habet custodiam. 
S u m m a r u m census cum laboribus et tabernatorf> fi. 18 -16; anse- 
rum II %. gallinarum llli:!, caponum 23, 8Vł'nał' la51. 2 -In. oVorum cap. 
51
 - 15. 
Derima B 


a Zdanie lIicdo1.-OI;uone.
		

/Pomorze_020_10_144_0001.djvu

			180 


s c u l t e t i a, pro qua eoluntur 2 manSl cum suis pertinentiis a; in 
originali privilegio Zbiluti, episcopi Wladislaviensis , eonferuntur mansi 4, 
molendinum et borra; idem privilegium ad probationem limitum eum vieinis 
controversorum scrvit a. 
L i m i t e s. - Bona eontigua imprimis bonis nobilium Uniewki, ubi 
nulla extant signa metalia , inde protenduntur ad bona nobilium Zaiąezkowo, 
ubi quoque incerta sunt signa metalia; ab inde ad bona TrzebiathO\vo nobi- 
limn, ubi Bunt notabiles scopuli et nulla intereedit differentia; de reliquo 
sunt bona eontigua bonis episeopalibus. 
G r a v a m i n a nulla a vicinis nobilibus patiuntur. 


Nagorzieze 


s u b d i t i, qui medios mansos eolunt, sunt nro 18: 
Petrus Smołka Lueas Kowalczik 
Nieolaus Smołka Joannes Tabczek 
Mathias Gothowiecz Lueas Miozek 
Thomas Kruzik Albertus Proboscz 
Paulus Kowal Stanislaus Karslia 
Adamus Den: Mathias Depta 
Joannes Robak Martinus Sczepek 
Stanislaus Robak Andreas Wieczorek 
Albertus Zaczek J oannes Zaczek 
Medius mansus est desertus, qui eonducitur fI. 5. 
Quilibet istorum solvit census annui per gr. 18; summa cenSU9 una cum 
conducto deserto medio manso facit fI. 15 - 24; anserum 18, gallinarum 18, 
caponum 18, avenae last. 2 - 6, humuli cor. 18, ovorum cap. 4%. Laborant 
I6Cptimanatim dies. 3. 
S u b d i t i, qui quartam partem mansi eolunt, sunt nro 2: 
Mathias Gothowiecz, Stanislaus Robak; quilibet istorum solvit cenSU9 
gr. 9, in summa gr. 18, uterque anserem l, gallinam l, caponem l, avenae 
cor. 7, ovorum 15, hum uli cor. l; laborant uterque coniuncta manu septi- 
manat im dies 3. 
T a b e r n a to r e s su nt nro 2. Nicolaus Trucha pendit census gr. 19, 
ratione vcro laboris annuat im fI. 2; Petrus Ponikowski ob eustodiam borrae 
liber a eensu et aliis rustieis oneribus. 
A b i g e i sunt nro 4: 
Vidua Czipulowa 
Nieolaus Kruzik 


Simon Pieola 
Robak Kowal 


8_ Dodane inną rękq.
		

/Pomorze_020_10_145_0001.djvu

			131 


Jsti omncs nullum pendunt censum; laborant septimanatim manualiter 
diem l. 
S u m m a r u m census cum conductis laboribus ex medio manso fi. 
19-1, anserum 19 , gallinarum 19, caponum 19, avenae last. 2 -13; hu- 
muli cor. 19; ovorum cap. 4'l'2 -15. Est ibidem ecclcsia parochialis habens 
pro fundatione 2 mansos agri. 
D e c i m afertur pertinere ad scholasticum Lenciciensem. 
L i m i t e s maiori ex parte contingunt bona episcopalia; tantum bonis 
Zawada nobilium [contigui sunt], ubi sunt signa notabilia granicierum. 
. 
G r a v a m i n i b u s lJullis vicinorum premuntur. 


Brzostow 


S u b d i t i, qui 
Martinus Gomola 
J oanncs Gomola 
Gregorius Zuska 
Mathias Staniss 
Petrus Prussak 
P:mlus Sczip 
Laurentius Sczip 
Paulus W oidelek 
Joann£>s Czapka 
Vidua Kotowa 
Jacobus Sczip senex 
Vidua Siwkowa 
Thomas Gawęda 
Laurentius Pazurek 
Michael Kopacz 
Mathias Kurek 
Mathias Sernik 
QuiIibet istorum solvit cen sus annui per gr. ll. S u m m a census cum 
prandialibus fi. 13 - 6, sol. 2 , anserum 34, gallinarum 34, caponum 34, 
avenae last. 3 - 58, ovorum cap. 8%; prandialium singuli per sol. 2, facit 
gr. 22 sol. 2. Laborant singuli septimanalim dies 2 a. 
Tres medii mansi deserti sunt, ex quibus emensuratis certis portionibus 
pro hortulanis rcliquum colit scultctus tantisper donec locabuntur coloni. 


medios mansos colunt, sunt nro 33: 
Albertus Misczek 
Simon Kosmider 
Andreas Kosmider 
Lucas Kaganek 
Joannes Piska 
Albertus Liaszota 
Albertus Kalabiss 
Stanislaus Kurek 
Mathias Piekuth 
Vidua Dudzina 
Joanncil Kopiek 
Mathias Skrzipczik 
Stanislaus Jendrika 
J oannes Koszel 
Thomas Pazurek 
Martinus Garnek 


a fl:Jch6d obliczc>,.,,- od 34 poddanych.
		

/Pomorze_020_10_146_0001.djvu

			132 


H o r t u I a n i sunl mo 4.: 
Caspar W ypi!!sek 
Kasubik Zebrzik 
I!'ti po!\sident ultra sortes certas agri porliunculas. Lahoranl septimana- 
tim opera manuali 2 dies et nuHa alia opera sustinent. 
T a b e r n a t o r e s sunt nro 2: Sebastianus Tebur. Joannes Kosska - 
quilibel solvil census annui per gr. 15; 
umn18 fI. I; laborant septimanatim 
dies 2 manuali opera. 
S u m m a r u m census cum prandialibus fI. 14. - 6 801. 2; anserum 
ł't reliquorum ut supra. 
.Alvearia et [in] borris, mI'l exoneratur per alvealorem Smarzevicensem. 
S c u I t e t i a e!\t ihidt'm 4 mansorum cum suis pertim>ntiis iuxta privi- 
legi um. 
D e c i m a pertinet ad ludi magislrum scholae Lenciciensis. 
L i m i t e s. - Incipiendo a bonis episcopalibus Slugoczicze protendun- 
tur ad bona Grudzin nobilium. ubi nulla sunt signa granicialia; inde descen- 
dunt ad bona Kamien nobilium. ubi nulla sunt signa sed torrens dieitur 
usurpari pro limit.ibus; ilem cum honis nobilium Krasnicza. uhi nuHa sunt 
signa notabilia. 
ed idem torrens ant.iquitus di
tinguere dicitur; item cum 
bonis regalibus Demhorzf>CJ:ka ad capitaneatum Opocznen
em. ubi hic idem 
torrens distinguit; ad extremum cum honis regalibus Inuwlom. ubi nulla 
cxtant signa metalia et suboriulllur differcntiaf'. 
G r a v a m i n i h u s nu1lis vicinorum nobilium premuntur. 


fI. 18 
fi. 8-28% 
fI. 28 
fi. 203 
S u m m a superiorum fI. 980-191/
 
C r e s c e 1\ l i a p r a e d i o r u JI1 S Z JI1 a r z e v i c e n s i ii m. In 
utwque praedio cre\"it siliginis cass. 316, computando quamlihet cassulam 
per cor. 2. faciet cor. 632, ex quihus cletractis pro conseminatione et victu 18. 
restabunt vf'ndendi cor. 450: quilibet ror. per gr. 40. facit 


SUMMARUM ClA VIS SMARlEVICEi.'.SIS excepto Brzoslo" 
cum aliis proventibus pecuniariis . 
anseres 123%. computato l per gr. 5 prm,enient . 
gallinae 123%, compulata 1 per gr. 2 provenient . 
capones 135 , computato l pt'r gr. 4, provcnient 
avenae lasł. 17 - 18 computato COl. l per gr. 15. prove- 
nient 
(łVorum cap. 33 1 2 - 15, cOlllputata l per gr. 8 provt"lIient 
humuli cor. 56, computato cor. l per gr. 15. provenient 
hraxatorii lucrum 


census 


fI. 149-21% 
fI. 14 -lOY2 
fI. 5- 8 
fi. 18 


In sUllllna 


fI. 600
		

/Pomorze_020_10_147_0001.djvu

			t83 


tritici hiemalis cum aestivali in ulroque, praedio ca8S. 34; qualibet cas- 
IIula reddente cor. lV2, faciet cor. 51; ex quibus detractis pro s£'minatione 
et victu 21 cor. restabunt [ad] vencl£'nclum 30: quilibet cor. per fI. 2, 
provenienl fI. 60 
hordei cass. 25; qualibet cass. reddente cor. 2, faciet cor. 50; detracta 
conseminatione et victu 20, restabunt "f'ndendi cor. 30; computato quolihf't 
per gr. 36, provenient fI. 36 
avenae cass. 160; qualihet cassula reddente cor. 2 , faciet cor. 320; ex 
quibus detractis pro seminatione et usu praedii 120 , restabunt vendendi cor. 
200; quolibet cor. computato per gr. 15, provenient. fI. 100 
S u m m a crescentiae fI. 796 
S u m m a s u m m a r u m proventuum davis Smarze. 


vicensis 


fI. 1.776 - 19 a 


CLAVIS GRABICENSIS. 
Grabicza. 


S u b d i l i, qUI mtegros mansos colunl, sunt nro l: Martinus Bednarz, 
qui census annui solvit de medio manso f L 1- 6; alterius medii operas con- 
ducit fI. 4; anserum 2, gallinarum 2, caponum 2, avenae cor. 2, ovorum 30. 
S u b d i t i, qui medios mansos colunt, Bunt nro 13: 
Joannes Kołodziei Stanislaus Grzesko Legecz 
Nicolaus Mikułka Stanislaus Pieczek 
Jacobus Pieczek Joannes Winik 
Jacobus Winik Mathias Gorai 
Michael Szai Petrus Turzicza 
Caspar Legecz Bartholomaeus Pieczek 
Albertus Czieslicz conducit labores. 
Quilibet iSlorum solvit census annui per gr. 18; summa census cum eon. 
ductis laboribus ex 2 mediis mansis fI. 17, anserum 15, gallinarum 15, capo- 
num 15 , avenae cor. 15, ovorum capet. 31f2 -15. 
Laborant coniunctim pecoribus bini excepta feria secunda singulis diebus; 
ugrum colunt singulis em£'m:urando sulcos 20 per unam diem. 


a ,'astfpUj'l,-e poz)'rje wymagają sprostowania. 
anseres 1231f2 po 5 gr. . 
I!:allinae 1231f2 po 2 gr. 
avenae Inst. 12 - 8, cor. po 15 gr. 
humuli cor. 64 po 15 gr. . 
ovorom cap. 33 - 45 po 8 gr. . 
Buma dochodu z w"i łącznie z brewarem 
"urna dochodu z całego klucza łącznie z folwarkami 


fI. 20 - 171f2 
fI. 8-7 
fI. 369- 
fI. 82 - 
fI. 9- 
fI. 814-16 
fI. 1.610 - 16 


.
		

/Pomorze_020_10_148_0001.djvu

			134 


s u b d i t i, qui quartam partem mansi celunt, sunt nro 2: Laurentius 
Tomczik, vidua Brykcza; quorum uterque solvit census annui gr. 18, anserem 
l, gallinam l, caponem l, avenae cor. l, ovorum 15. Laborant uterque 
6upplendo vicem coloni, qui medium mansum eolit. 
H o r t u I a n i sunt nro 2: Adam Kołodziei, vidua Brykcza, quorum 
uterque solvit census annui fI. 1-10; laborant septimanatim manuali opera 
dies 3. 
R o t i f a b r i 3, quilibet illorum solvit census annui per marcam unam, 
summa fI. 4- 24. - F a b e r {ert fI. 1-10. 
M o I e n d i n u m desertum - molendinator dictus Kusidło solvit census 
de 4 hortis annuatim fI. 2; laborat septimanatim manualiter dies 2. 
S u m m a r u m c e n s u s cum conductis laboribus de 2 mediis mansis 
et molendinatore fI. 27 - 2; anserum 16, gallinarum 16, caponum 16, ave- 
nae cor. 16, ovorum cap. 4. 
D e c i m a pertinet ad scholasticum Lenciciensem. 
L i m i t e s. - Sunt bona contigua imprimis bonis nobilium W olia Ka- 
moczka, ubi sunt signa notabilia et nulla intercedit di£ferentia; deinde dcscen- 
dunt ad hona nobilium Ostrow, ubi quoque sunt signa notabilia; item cum 
honis Borissow episcopalibus. 
G r a v a m i n i b u snullis vicinorum nobilium premuntur neque a Ka- 
moczki; postulant , ut ex silva pro reparatione aedificiorum ipsis concede- 
rcntur ligna. 
p r a e d i u m. - C r e s c e n t i a anni praesentis siliginis hiemalis cas!. 
200; tritici hiemalis cass. 55; hordei cass. 20; avenae cass. 170. - A e d i- 
{ i c i a. Imprimis est domus pro hahitatione Illustrissimi sita iuxta piscinam, 
in qua est atrium; hypocaustum magnum ex atrio versus septentrionem; est 
hypocaustum parvum cum camera; deinde ex eodem atrio versus orientem 
est h} pocaustum parvum. In area non procul ab eadem domo est extructum 
aedificium, sed Ilondum perfectum, pro familia Illustrissimi; extat et aliud 
aedificium pro familia praedii, in quo est atrium, hypocaustum cum camera 
satis commodum et [cum] omnibus pertinentiis; in eadem area est hraxato- 
rium cum omnibus necessariis utensilibus; forestae, caulae, stahula noviter 
extructa satis com moda; horreum amplum et capax; sepes undequaque honae. 


Gremboszow 
S u b d i t i, Iłui medio" mansos agri colunt, sunt nro 8: 
Martinus Dobiech Benedictus Wierussek 
Joannes Brewka Mathias Swiętek 
Marlinus Wniczik Vidua Missowa 
Simon Wierussek Stanislaus Sczesny 


.
		

/Pomorze_020_10_149_0001.djvu

			135 


Quilibet ilIorum pendet census annui gr. 24; summa census facit fi. 
6-12; anserum 8, gallinarum 8 , caponum 8, avenae cor. 48; ovorum cap. 2. 
Labores praestant ad instar Grabicensium; ad praesens conducunt labores; 
annuatim quilibet redimit per fi. 4
, quod facit fI. 36: insuper ultra parcius 
dictos praestant labores 18 dierum. 
H o r t u I a n i sunt nro 4: 
Thomas Kowal Joannes Swiętek 
Albertus Wniczik Stanislaus Rosz a 
Quilibet istorum solvit census annuat im per gr. 12. Lab
rem praesta- 
bunt b septimanatim manualiter dies 2; ad praesens conducunt labores qui- 
libet annuatim per fI. 2. Summa census cum laboribus conductis fI. 9 - 18. 
F a b e r - fI. l - 15. 
S u m m a r u m census cum laboribus conductis fi. 53 - 15; anserum, 
gallinarum etc. ut supra. 
Est in hac vilIa p r a t u m praedii Grabicensis, ex quo colligi solet foeni 
acervi 4. 
D e c i m a perlinet ad scholasticum Lenciciensem, 
L i m i t e s. - Imprimis bona contigua bonis nobilium Krzepczow, ubi 
sunt signa nołabilia scopulis consignata versus fluvium Grabia, ubi in conti. 
nuatione granicierum in prałis adimit nobilis Otha iustam portionem, in qua 
colligi consucvit acervus foeni; inde descendunt ad bona nobilium Druzbicze, 
ubi distcrminat fluvius Grabia, ultra quem transgrediuntur nobiles et prata 
praedictis subdiłis adimunt et verberibus ac aliis molesłiis afficiunt; eodem 
fluvio continuantur granicies ad bona nobilium Kargolwy, qui nobiles trans- 
gresso flumine prata quoque adimunl et pro se usurpant; ab hoc loco pro- 
grediuntur ad bona nobilia Głupicze eodem fluvio disterminante, qui nobiles 
transgresso quoque flumine usurpant sibi prata ; il1de protenduntur ad bona 
episcopalia dicta Dąmbrowka Rupic,zka. 
G r a v a m i n a. - Conqueruntur super violentiis , quas patiuntur a no- 
bilibus Druzbiczkich, pro quibus iniuriis iure agit Kamoczki. 


Głupicze sive Dąmbrowkowie 


S u b d i t i, qui medios 
Stanislaus Dąmbrowka 
Mathias Dąmbrowka 
Hi 2 ultra medium mansum 


mansos colunt. sunt nro 4: 
Stanislaus Dąmbrowh 
Albertus Dąmbrowka 
quilibet quartam coliL 


a Lekcja niepewna. 
b Poprawiono w rękopisie za1l&UJ
t: praestant, oraz wykrdlon) wyraz: ad pracseua.
		

/Pomorze_020_10_150_0001.djvu

			136 


Quilibet istorum 50lvit census annui per gr. 21; neque anseres, nequc 
gallinas pendunt , tantum capones in communi 5; ovorum in communi cap. l; 
ova 15; avenae per cor. 6, facit in summa cor. 30. Ad praesens conducunt 
Inbores in universum fi. 20; insuper laborant dies 18 annuatim ". 
S u m m a census cum laboribus conductis £l. 23 - 15, caponUill 5, ovo- 
rum cap. 1 - 15 , avenae cor. 30. 
D e c i m a pf'rtinet ad scholasticum Lenciciensem. 
L i m i t e s. - Bona contigua imprimis haereditati nobilium Głupicze 
via publica disterminante; item cum bonis nobilium Kocissow, obi sunt clif- 
fl'rentiae occasione granicierum; de reliquo attingunt bona episcopalia. 
G r a v a m i n a. - Conqueruntur super dnum Waliewski de villa Ko- 
cissow, quod in fundo Reverendissimi prohibet subditis Reverendissim.i scis- 
liuram lignorum , secures tollit et alias molestias infert. 


B o r i 8 Z o W. 


s u b d i t i, qui medios mansos colunt, 
Alhertus Klioczek villicus 
Stanislaus Marczinkowicz 
Albertus Marczinkowicz 
Andreas l\ficzanek 
Valentinus Swiętek 
Stanislaus Sczitka 
Mathias Wniecz 
Benedictus Siwek 
Albertus Saganek 
Martinus Sułam 
Quilibct istorum solvit census per. gr. 18. 
S u m In a census cum laboribus conductis fi. 15 - 27; anserum 19. 
gallinarum 19, caponum 38, avenae mensurae Petricoviensis łast. 2 -13; 
ovorum cap. 4Y2 -15. 
Albertus Marczinkowicz conducit labores £l. 4112; insuper annuatim łabo- 
rat dies 18 f't 2 itillf'ra longinqua sustinet. Alii laborant ad instar Grabi- 


sunt nro 19: 
Nicolaus Swiętek 
Stanislaus Swiętek 
Petrus Ziąnczkowicz 
Thomas Koss 
Valentinus Karcz 
Joannes Tamcz 
Petrus Białek 
Nicolaus Koss 
Stanisłaus Socha 


censium. 
Subdili, qui colunt quarlam partem mansi, sunt mo 2: Joannes Reliska, 
Joannes Reliska. qui uterque soh,it in universum census gr. W, anserem l, 


.. Inną ręką dodano: 53.
		

/Pomorze_020_10_151_0001.djvu

			I 
I 
ł 


I 


18; 


gallinam l, capones 2, avenae cor. 7, ova 15. Laborant coniunctis pecoribus 
ad instar unius coloni, qui medium mansum colit. 
H o r t u I a n i sont nro 4: 
Lucas Jendrich 
Pau1us Białek 
Quilibet istorum solvit census 
fi. 2 - 20; laborant septimanatim 
drich conducit labores fl. 3. 
S u m m a r u m census cum 
22 - 5; anseres 20 , gallinas 20, 
rap.5. 
D e c i m a pertinet ad scholasticum Lenciciensem. 
L i m i t e s. - Bona contigua bonis nohilium Krzepczow, ubi signa gra- 
nicialia sunt disiecta et multum fundi usuTpatur; item protendontur ad bona 
nobilium Ostrow, ubi similiter multa signa granicialia disiecta; de reliquo 
attingunt bona episcopalia. 
G r a v a m i n a. - Conqueruntur de nobili Otha , a quo coguntur ad la- 
borem de proprio fundo et praesenti anno nonnulli sunt affecti vulneribus 
circa abactionem pecorum et viduae Sagankowa digitus est abscisus; pecora 
ex forf'Sta prf'tio fi. 4 1 12 redempta. 


Joannes Saganek 
Vidua Maczieiczina 
annui per gr. 20 , quod in summa facit 
manualiter dies 3; unus eorum Lucas Jen- 


omnibus proventibus pecuniariis facit fl. 
capones 4.0, avenae last. 2 - 20, ovorum 


Wadłow 


s u b d i t i, qui medio8 
Mathias Bielecz 
Simon vilIicus 
Jacobus Marcziniecz 
Venceslaus Redzewia 
Mathias Barnath 
Jacobus Kluka 
Stanislaus Koch 
Benedictus Bienkowicz 
Benedictus RusolI 
Stanislaus Kantorek 
Martinus Jagnicz 


mansO!! colont, eunt nro 20: 
Jacobus Kielich 
Joannes Pieczek 
Stanislaus Kastinek 
Petrus Kliuska 
Alhertus Jagnicz 
Mathias Nowak 
I Laurentius Dobiech 
Stanislaus Stasiczka 
f Isti conducunl labores; quilibet illorum dat per 
fI. 41h, facit in summa 27. Ultra conductos par- 
cius laborant annuatim dies 18. 


Labores praestant ad instar Grabicensium ". 
S u b d i t i, qui quartam partcm mansi colunt sunt nro 8: 
Joaunes Kliuka, Joannes Zdziech, Mathias Jendrek; 


" Ich czynsz
 j daniny nit' zostaly podan
.
		

/Pomorze_020_10_152_0001.djvu

			138 


J oannes Kunka 
Gregorius Russolt 
Joannes Zdziech 
Vidua Jendekowa 
Jacobus Zdziech 
Omnes isti solvunt in commune census annui fI. 2 - 12, anseres 4, gaIli- 
nas 4, capones 8, avenae cor. 28, ovorum cap. l. 
H o r t u I a n i sunt nro 3: Andreas Durzicz, qui ratione laboris et cen- 
sus annuatim pendit fI. 2; vidua Stachowa, isła pendit census annuatim gr 26; 
Benedictus Kaczmarz, iste pendit census gr. 26; laborant isti 2 manualiter 
dies 3. 
R o t i f a b e r unus dat census fI. l - 18. 
S u m m a r u m census et alii proventus pecuniarii fI. 50 - 25lh; anse- 
rum 24, gallinarum 24, caponum 48, avenae last. 2lh - 18, ovorum cap. 6. 
D e c i m a perłinct ad scholasticum Lenciciensem. 
L i m i t e s. - Nullos Iimites habent cum nobilibus, tantummodo cum bo- 
nis episcopalibus. 
G r a v a m i n i b u snullis vicinorum nobilium premuntur neque a Ka- 
moczki. 


Isti conducunt labores quilibet fI. 2 - 7lh, quod 
facit in summa fI. 11- 7112. Ultra istud par- 
cius quilibet laborat annuatim dies 8112. 


Pod stoły 


S u b d i t i, qui integros mansos colunt, sunt nro 2: - Marcus Russoit, 
Bartholomaeus Zcłicznik: quilihet islorum solvit census annui per gr. 36; in 
swuma facit fI. 2 -12; anseres in universum 4 , ga1linas 4, capones 4, loco 
avenae solvunt pecuniarum fI. 3 - 6; ovorum in universum cap. l. - Labo- 
rant ad instar Grabicensium. 
S u b d i t i, qui mcdios mansos 
Andreas Russolt 
Andrcas Zelieznik 
Jacobus Zelieznik 
Stanislaus Kałusczik 


colunt, sunt nro 7: 
Martinus Lissak 
Andreas Russolt 
Stanislaus Skorka 


Quilihet istorum solvit census per gr. 18; swmna census facit fl. 4 - 6. 
anserum 7, gallinarum 7, caponum 7, avenac £l. 5 -18, ovorufll cap. l 
 -15. 
S u b d i t i , qui quartam partem mansi colunt, sunt nro 2: Andreas 
Russolt, Stanislaus Kałuska, quorum uterquc solvit census annui in universum 
gr. 18, anscrum 1, gallinam I, cap on [cm] ", avenac gr. 24, ovorum 15. Labo- 
rant uterque coniunctim dies 3. 


a Liczba 1łie padlina. zapeIL'ne winno być; l.
		

/Pomorze_020_10_153_0001.djvu

			lR9 


s u m m a r u m Census et aliorum provcntuum pecuniariorum fI. 16 _ 24, 
anserum 12, gaIlinarum 12, caponum 12, avena redimitur ut supra, ovorum 
cap.3. 
D e c i m a pertinet ad praebendam et canonicatum W olboriensem, cuius 
possessor est ad praesens venerabilis dnus Stanislaus can[oni]cus. 
L i m i t e s circumquaque salvi et integri, cum non habeant contigua 
bona nobilium, sed duntaxat capituli Cracoviensis et episcopalia. 
G r a v a m i n i b u snullis vicinorum premuntur. 


Jutros80W 


s u b d i t i, qui medios 
Valentinus Gołek 
Simon Korzess KroI 
J oannes Kruk 
Albertus Pis!! 
Mathias Priska 
Nicolaus Kitka I . . I ' b d I 4 tl 
Ish conducunt labores, qUI l et at f. 72, 
Nicolaus Post . I b d . 18 Al '. I b 
I msuper a ores praestant les . II a o. 
Mathias lVIamik .. . 
rant ad mstar Grablcen!'lUm. 
Bartholomaeus Rekiczka 
Quilibet istorum solvit ccnsus annui fI. l; s u m Ul a census et aliorum 
proventuum pecuniariorum facit fI. 30; anserum 13, gallinarum 13, capcr 
num 26, avenae last. l - 31, ovorum cap. 3 - 15. 
S u b d i t i, qui quartam partem mansi colunt, sunt nro 10: 
Petrus Drozdek Stanislaus Chmiel 
Jacobus Drozdek Petrus Lomazga 
Joanncs Religa Goliąnka 


mansos colunt, sunt nro 13: 
Joannes Płonek 
Joannes Płonek 
Joannes Niedbała 
Albertus Phi lipek 


J cannes Łomazga 
Joannes Rcliga 
Jacobus Brbęnek 
Albertus I\Iąnik 
Georgius I\Iąnik 


Isti conducunt labores annuatim quilibet fI. 2 - 7¥:!, 
summa fi. 11- 7Y2. - Insuper laborant annuatim 
quilibet dies 9. 


Quilibet istorum solvit census annui per gr. 15 , in summa fI. 10 [$] i 
anserum in universum 5, gallinarum 5, caponum 10 , avenae cor. 35, ovorum 
cap. l - 15. Laborant qui li bet iIlorum pecoribus dics 1% septimanatim. 
H o r t u I a n i sUnt nro 5: Andrcas Siwy, Thomas Skowronek, Jacobus 
Pycz, Albertus Surowy, Petru!! Manik. Quilibet istorum hortulanorum nihil 
pendit census ; laborant manualiter septimanatim dies 2
		

/Pomorze_020_10_154_0001.djvu

			HO 


Tabernator l - Albertus Witf'k solvit census annui gr. 22; nihil labori.. 
praestat, quia custodit borras. F a b r i ferrarii 2, vidclicet Ambrosius et 
Jacobus; quilibct iIIorum ratione fumigatiollis carbonum" pendit annuatim 
per marcas 5, summa fI. 3 - 6; insupf'r laborant septimanatim quilibet dies 2. 
S u m m a r u m census cum proventibus pecuniariis facit fI. 55 - 5%, 
anserum 18, gallinarum 18, cnponum 36, avenae last. 2 - 6, ovorum cap. 41y2- 
S c u I t e t i a. - Est ibidem scultetus, qui unum mam.um obtinet pro 
.cultetia et obit munera scultetialia. 
D e c i m a pertineł ad scholasticum Lenciciensem. 
L i m i t e s. - Bona praedicta "unt imprimis contigua bonis Gorga 
nobilium, ubi sunt signa llotnhilia. recenter tf'mpore Goscziminski facta; 
de rcliquo attingunt bona episcopalia. 
G r a v a m i n anulla habenta vicinis nobilibus. 
C r e s c e n t i a ex agris, quos Kamoczki conseminavit , de quo subditi 
conqueruntur, siliginis hiemalis cass. 50. 


Sczukwin 


s u b d i t i, qui medios mansos colunt, sunt nro 10: 
Albertus Marczik Petrus Lomazga 
Joannes Wielunski villicus Laurentius Krolik 
Paulus Sikulka Andreas Koczen 
Stani!iOlaus Sikulka Georgius Szlomek 
Adam Sikora \ (sti conducullt labores quilibet fi. 4%; summa fI. 9. 
Mathias Tata I 
Quilibct istorum solvit census per gr. 21; 8 U m m a census cum proven- 
tibus pecuniariis fi. 16. anserum 10 , gallinarum 10, caponum 10. avenae 
cor. 40 , ovorum cap. 2Y2. Laborant ad instar Grabicensium. 
S u b d i t i, qui quarłam partem mansi colunt, sunt nro H.: 
Joannes Tatha Stanislaus Buzik 
J oannes Selomek Mathias Buzik 
Sigismundus Czieslik Martinus Czieslik 
Andreas Maloska Adam Techowicz 
Albertus Buzik Martinus Tf'chowicz 
Valentinus Buzik 
Jacobus Krotki 
Mathias Paczesik 
Stanislaus Michalczik 


I Conducunt isti 3 labores quilibet fi. 
summa fi. 6 - 22%. 


2 - 7112; 


.. " rt:kop.: cambunum.
		

/Pomorze_020_10_155_0001.djvu

			- 


141 


Quilibet istorum Bolvit census per gr. 10%; summa fI. 4 - 27, anserum 7, 
gallinarum 7, caponum 7, avenae cor. 28 , ovorum cap. 1%-15. 
H o r l u I a n i mo 4: 
Martinus Bochenek 
Stanislaus Macziołek 
Quilibet istorum solvit censm\ annui 
fI. 3-6 [s]. 
A b i g e i vuJgo chałupnicy mo 5: 
Stanislaus Porziszeika 
Andreas Lomazga 


Albertus Betka 
Vidua Thomkowa 
per gr. 22, quod in 


summa facit 


Quilibet istorum 
Dlanualiter dies 2. 
Rotifaber 
fi. I - 18. 
S u m m a r u m census cum proventibus pecuniariis fi. 32 - 13%; anse- 
rum 17, gallinarum 17, caponum 17, avenae lasł. 1-8; ovorum cap. 4 -15. 
S c u I t e t i a esl ibidem mansorum 1112: t'xercet munt'ra scultetialia 
iuxta privilegium. 
D e c i m a pertinet ad scholasticum Lanciciensem. 
L i m i t e s. Bona praedicta imprimis attingunt bona Ciuchowo nobilium, 
ubi sUnt conlroversi limites; ind e ad Colikowo nobilium, ubi similiter est 
differentia de limitibus; item cum bonis Wodin, ubi sunt notabilia signa; 
ind e ad bona Szyski, ubi nulła sunt signa; tum ad bona nobilium Dziwli. 
ubi nuna sunt signa; inde ad bona Kozuchy nobilium , ubi sunt signa nota- 
bilia et nuna differentia; inde ad bona Russoczin episcopalia et Jutrossewo; 
ad extremum cum Corka nobilium, ubi recenter sunt si gna erecta et nulła 
differentia. 
C r a v a m i n i b u s nulłis vicinorum premuntur. 


Joannes Koczurok 
Albertus Czieslik 
Albertus Cziolek 
censum pendit; laborat quilibet 


septimanatim 


nuHum 


- Andreas Łomazga {:..mmm pendil ratione artificii 


P r a e d i u m. Crescentia ann i praesentis: siliginis hiemalis cass. 139; 
hordt'um confalcastratum propler tenuem crescentiam: avenae caS8. 102%, 
pisae ca:>s. SV2. A e d i f i c i a: domus competens pro oeconomia rustica. 
videlicet atrium. h}'pocaustum cum camera. horreo, forestae, caulae sati!! 
('ommodat', sepes undt'quaque intt'gr8t'. P t' C o r a in univt'rsum sunt 12. 


Uadoczin) 
S u b d i t i, qui colunt integros mansos, sunt mo l: Adam Sełomek, qUI 
!!olvit census annui fI. 2, anseres 2. galii nas 2 , capones 2, avenae cor. 14., 
OVR 30; conducit Jahores de medio manso annuatim fi. 4%.
		

/Pomorze_020_10_156_0001.djvu

			142 


s u b d i t i, qui colunt medios mansos , sunt nro 14: 
Albcrtus Korzessek Martinus Panek 
Martinus Korzessek Joannes Gerassek 
Nicolaus Korzessek Joannes Philipek 
Vidua Barthosowa V cnceslaus Przewiesisek 
Thomas Russolt J cannes Cholewa 
Valentinus Russolt Vidua Przewiesiskowa 
Gregorius Gerassek Matllias Cholewa 
Quilibct istorum sol\"it census annui per fI. l; summa census facit fi. 14, 
anserum 14, gallinarum 14, caponum 14 , avenae last. I 
 - 8, ovorum 
cap. 2
 - 20. Laborant ad instar Grabicensiun1. 
T a b e r n a t o r Simon Gerassek pendit census annui gr. 24. - R o t i- 
f a b r i 2: Simon et Nicolaus Gerassek. 
H o r t u I a Ił i 9, qui nullos pendent census, tantummodo laborem 
praestant manualiter septimanatim dies 2. 
S u m m a r u m census cum proventibus pecuniariis fI. 21 - 9, anse- 
rum 16, gallinarUIll 16 , caponum 16, avenae last. l 
 - 22, ovorum cap. 
3-20. 
D e c i m a pertinet ad praebendam W olboriensem, cuius est ad praesens 
possessor dnus Poddęmbski, concionator Wolboriensis. 
L i m i t e s. Contiguitas cum bonis nobilium Gorga, ubi sunt granicies 
erectae et nulla differentia intercedit; item cum bonis nobilium Thąssewy, 
ubi sUnt signa notabilia et nulla differentia; de reliquo contiguitatem habpnt 
cum bonis capituli Cracoviensis, villa Dłotowa et bonis episcopalibus Rudo- 
czini. 
G r a va m i n i b u s nullis nobilium vicinorum premuntur. 


Russoczin 


S u b d i t i, qui medios mansos colunt, sunt nro 8: 
Andreas Kudla Andreas Bareła 
Joannes Macziosek Stanislaus Patala 
Albertus Szai Bartholomaeus Jaskołka 
Martinus Kozarz Joannes Say 
Quilibet istorum solvit census annui per gr. 18; summa census facit 
fi. 5 - 4, anserum 8, gallinarum 8, caponum 8, avenae cor. 8, ovorum cap. 2. 
S u b d i t i, qui quartam partem mansi colunt , sunt nro 7: 
Stalłislaus Kudła Valentinus Goraiek 
Benediclus Kudła Joannes Goraiek 
Quilibet istorum solvit census per gr. 9.
		

/Pomorze_020_10_157_0001.djvu

			143 


Joannes Deczka, Mathias Deczka, Martinus Deczka - isti tres fratres 
unum mansum inter se sunt partiti, cuius nomine quilibet illorum pendit 
census per gr. 12. 
Labores rusticos praestant ad instar Grabicensium. 
R o t i f a b er ratione artificii pendit £l. l -18; s u t o r pendet 
fI. l - 18. 
A d v o c a t i nro 3: Bartholomaeus Srzoda, Stanislaus Gołck, Albertus 
Kędzierza; obtinent in universum 3 mansos agri, pendunt pro se £l. 10. 
S u m m a r u m census et reliqui proveritus pecuniarii fI. 20 - 22, 
anserum 12, gallinarum 12, caponum 12, avenae cor. 12, ovorum cap. 3. 
D e c i m a antiquitus pertinet ad capitulum Wolboriense. 
L i m i t e s: contigua bona nobilium bonis Lubonie et Liuthoslawicze, 
ubi sunt notabilia signa scopulis notata; de reliquo attingunt bona episcopalia. 
G r a v a m i n i b u snullis vicinorum nobilium premuntur. 


Mąkoszyn 


S u b d i t i, qui medios mansos colunt, sunt nro 7: 
Benedictus Rzezniczek Andreas Wetklik 
Stanislaus Manierek Petrus Wc1klik 
Sebastianus Parzissek Andreas Parissek 
Bartholomaeus Burza 
Quilibet istorum pendit census per gr. 12; summa census cum reliquis 
proventibus pecuniariis fi. 17 - 8, caponum 7, avenae cor. 21, ova cap. 
l ¥2 - 15, prandialium per gr. 2. 
Proptcr sterilitatem et angustiam fundi laborant manuali opera septima- 
natim dies 1%; ad praesens conducunt operas annuatim [quilibet) eorum 
per fI. 2; insuper iuvant alios in operibus rusticis, quilibct dies 6. 
S u b d i t i, qui quartam partem mansi colunt, sunt nro 8: 
Mathias Parzissek, Joannes Parzissek, Albertus Parzissek - i5ti 3 rratrcs 
germani colunt 5 quartas, ex quibus coniunctim pendunt census ona cum 
prandialibus fi. l - 15; item ratione conductorum laborum fI. 5. 
Jacobus Parzissek Andreas Parzissek 
Vidua Parzisskowa Bartholomacus Burza 
Josepbus Warda 
Quilibet istorum pendet census annui per gr. 6 , prandialium gr. I, quod 
facit in summa fi. 1- 5, caponum in universum 5, avenae cor. 30 a, quoniam 
unus mansus desertus, qui partitus est inter subditos, avenam non pendiL 


a Zapewne winno być: 9, gdyż 30 wynosi danina owsa z calej wsi. Pominięte te:' 
zostały jaja, zapewne: kop. 1-15.
		

/Pomorze_020_10_158_0001.djvu

			J44 


Conducunt labores quilibet fi. l; quod facit fi. 5. 
S u m m a r u m census, prandialium, conductorum laborum et aliorum 
pecuniariorum prnvt'ntuum fi. 29 - 28 a, caponum 12, 8venae cor. 30, ova 
cap. 3. 
S c u I t e t i a est ibidem 2 lant'orum, servitia praestat iuxta privilegium. 
D e c i Dl a pertinet ad scholasticum Lenciciensem. 
L i m i t e S. - Sunt bona contigua bonis nobilium, imprunis villae 
Sirosław, ubi sunt signa notabilia et nulla differentia intercedit; inde proten- 
duntur ad bona nobilium Liutosławicze , ubi nuUa sunt signa, tantum secundum 
veterem usum conservantur; item cum bonis nobilium Siski, ubi similitt'r 
nuIla sunt granicialia signa et ultra vt'terem U8um profertur cultura in fundum 
Reverendissimi; expedit, ut iurc quam primum experiatur; item cum bonia 
W odzin nobilium, ubi sunt signa scopulis consignata. 
G r a v a m i n i h U!l nulli!' vicinorum nohilium prpmuntur. 


Wodzin 


s u b d i t i, qui integros mansos colunt , 6unt nro l: Bartholomaeus Zwoi. 
qui census annui solvit fi. 1-18, capones 2, ova 30 , avenae cor. 12; conducit 
labores ex integro man80 annuatim fI. R insuper iuval alimi subditos )aboribus 
annuatim dies 18. 
S u b d i t i, qui medio!' manS08 colunl , sunl nru l: Joannes Faliek, qui 
('ensus annui solvit gr. 24. caponem l, ova 15 , avenae cor. 6; conducit labores 
annualim de medio manso fi. 4; insuper iuvat laboribus annuatim dies 9. 
S u b d i t i. qui quartam partem mansi colunl, sunt nro 2: Joann
 
Frinda, Matthaeu!! Faliek, quorum uterque solvit rensus annui in universum 
gr. 24; dat uterque caponem l, ova 15 , avenae cor. 6; conducunt labores 
annuatim in universum fi. 4: iuvant laboribus annuatim dies 9. 
S u m m 8 r u m census cum lahoribus conductis fi. 19 - 6, cBpOllUm 4, 
ovorum cap. 1. avenae cor. 24. 
D e c i m a pertint't ad scholasticum Lenciciensf'm. 
L i m i t e s eosdem habent , quos villa Mąkossin. 
G r a y a m i n i b U!i nulli8 vicinorum premuntur. 


\10LENDINA Il'I TOTA CLAVE GRABlCENSI 
In Chinowo ubi posst'ssor est Andn'as molf'ndinalor. qUi 
annuatim pt'ndit census . 
In Wadlow Stanislaw" \\łąka. qui dal cell8US anllui . 


fI. 11-6 
fI. 4 - 24.  " rr1..op.: 29 - 18. 


I
		

/Pomorze_020_10_159_0001.djvu

			145 


mtra hoc tenetur saginare in anno porcum l; extat ibidem rota pro 
asseribus secandis et sunt asseres parati nro 60. 
In eodem Wadlow Joannes Depczik, qui dat census fI. 9 -18 
Ultra hoc saginat porcum l. 
In eodcm fundo Wadlowiensi Joannes Koczielek dat census fI. 4 
Ultra hoc saginat porcum unum. 
In eodem fundo Wadloviensi vidua Koczielkowa dat census fI.. 4 
Ultra hoc saginat porcum unum., 
In fundo villae Borissow vidua Choliewina de molendino 


census 
Saginat porcum l. 
In eodem fundo Borissoviensi vidua Frankowa 
In fundo Wadloviensi Przykaza . 
l'1tra hoc saginat porcum l. 
S u m m R r u m proventuum molendinorum census 
E1I: saginationf" 8 porcorum lucri, per 3 fI. de uno. 


fI. 4 


fI. 3 
fI. 4 


fI. 44-18 
fi. 24_ 


Chinow 


s u b d i t i, qui medios 
Pctrus Michorck 
Mathias Sinki 
Petrus Michalczik 


mansos colunt, sunt nro 6: 
Fdix Zaczek 
Albertus Miazdzik 
J oannes Sczesnicz 


Quilihct i8torum solvit census annui pel' gr. 18. S u m m a census 
fI. 3 -18, anserum 6, galIinarum 6; reliqua non solvunt. Laborant septima- 
natim manualiter dies 6: unus f'orum, Pet rus Michalczik. conducit labores 
fI. 4. 
S u m m a census cum conductis laboribus fI. 7 - 18. 
n o r t u l a 11 i sunt nro 7, qui septimanatim laborant dies 2 manualiter; 
3 eorum conduxerunt labores, videIicet: Jacohus Dussinka, Edviges vidua, 
Margaritha vidua; quilibet illorum per marcam l, quod in summa facit 
fI. 4-24. 
S u m m a r u m census cum conductis laboribu!! fI. 12 - 12, anserum 6, 
gallinarum 6: reliqua non pendunt. 
D e c i m a pertinet ad scholasticum Lenciciensem. 
L i 111 i t e s. - Haec villa est contigua bonis nobilium Kocissewo, obi 
non sunt certa signa granicialia et multum fundi adimitur et elevatione aggeris 
alIuviones patiuntur in pratis et segetibus; in reIiquo sunt contigua hood 
capituli Cracoviensis et episcopalibus, ubi nulIa est differentia. 


10
		

/Pomorze_020_10_160_0001.djvu

			146 


s U M M A Ił U M PROVENTUUM PECUNIARIORUM 
Tonus CLA VIS GRABICENSIS 


Census, conducti laborcs, molendina, prandialia etc. fi. 429 -151;2 
Saginatio porcorum molitoriorum 8 propter victum familiae praedialis 
non computatur prout in caeteris. 
Anserum 149, computando l per gr. 5, provenicnt . 
gallinarulU 147, computando l per gr. 2 , provenient 
caponum 226 , computando l per gr. 4, provenient . 
avenae la st. 12 - 24, computata lasta per fi. 45 , prove- 


fi. 
fi. 
fi. 


17--t. 
6 
30-4 


nient 


fi. 552 
fI. 10-20 


ovorum cap. 40 - 20, computata cap. gr. 8, provenient 
B r a x a t o r i u m. - De braxatorio, uti ex braxatoris 
relatione colligi potuit, lucri per annum computari 
potest 
S u III m a supcriorum facit II 


fI. 150. 
fi. 1.230 - 20h 


C r e s c e n t i a G r a b i c e n s i s: siliginis hiemalis in Gra bicza 
cass. 200, trituratione quaclibet cassula non amplius reddere solet, uti referebat 
villicus, quam cor. 1112, cedet in summa cor. 300; ex quibus detractis 100 cor. 
pro conseminatione, item pro victu familiae cor. 40, restabunt vendendi 
cor. 160; computato coreto l gr. 40, provenient . fi. 213 -10. 
Tritici hicmalis cass. 5.') b; qualibet cassula reddente, prout idem villicus assere- 
bat, cor. 114 provenient in summa cor. 69; detracta conseminatione et pro 
victu cor. 24 restabunt vendendi cor. 45; computato l per. fi. 2, facit fi. 90. 
Hordei cass. 20; qualibet cassula reddente cor. 1%, lacit cor. 30; ex 
quibus detractis cor. 10 pro conscminatione et victu rf'stabunt vendcndi cor. 
O; 
computato quolibet per gr. 36 , facit in summa. fi. 24. 
Avenae cass. 170 , qualibet cassula reddente cor. 1112, facit cor. 255; 
ex quibus detractis pro conseminatione et victu cor. 155 , restabunt vendendi 
cor. 100; computato quolibet per gr. 15, facit in summa. fI. 50. 
C r e s c e n t i a S c z u k w i n e n s i s: siliginis hiemalis cass. 139, 
qualibet cassula reddente cx rclatione villici cor. 11,4 proveniunt cor. 174 , 


II Wymagają sprostowania ntMtrpujqce pozycje: 
cen5U5 etc. 
anserum 149 po 5 gr. 
gallinarom 149 po 2 gr. - 
avt'Dac la5t. 12 - 51 
Summa superiorom 
b Wrękop.: 15; por. wyżej, s. 134. 


fI. 429 - 20 
fI. 24-25 
fI. 9-28 
fI. 580 - 15 
fI. 1.235 - 22
		

/Pomorze_020_10_161_0001.djvu

			147 


ex quibus oetraclis pro con6eminatione et victu familiae cor. 90, restahunt 
vendendi cor. U-t, computato quolibet per gr. 40 provenient in summa fł. 112. 
Avenae cass. 102
, qualihet cassula reddente cor. 11;'2, facit cor. 154, 
ex quibus detractis pro conseminatione cor. 54, restabunt vendendi cor. 100; 
computato quoliLet cor. per gr. 15, facit . fl. 50. 
S u m m a crC'scentiae utriusque praedii facil . fł. 539 - 10. 


s u m m a summdrum omnium prm'entuum Grabicensium facit fl. 1.758 B. 
C o m m o d o r u m augendorum ratio: in viIla Ruszoczin si sculteti 
inutiles eximerentur et aliquot coloni amoverentur , extirpatis mericis inutilihus 
praedi,!m institueretur, uhi crescentia uherior quam in Crahicza redundari 
possil; tum et molendinum commodum extrui possit. 


CLA VIS CZARNOCINENSIS 


Czarnoczin 


s u h d i t i, qui integros mansos colullt, sunt mo 3: Stanislaus Symkowicz , 
Petrus Czamek, J oannes Swigno; quilihet istorum solvit census annui per 
fI. 1- 6, anseres 2, gallinas 2 , capones 2, avenae cor. 14, ova 30; prandialium 
per sol. 4. S u m m a cen sus et aIii proventus pecuniarii fl. 13 - 22, anse- 
rum 6, gallinarum 6, caponum 6, avenae cor. 42, ovorum cap. 11;'2. Laborant 
ex medio laneo ordinarie dies 1 %, nunc vero propter negIectas operas singulis 
diebus, de quo conqueruntur; de aIio medio manso conducunt labores, 
excepto J oanne S" igno, quilihet ann uatim fł. 5. 
S u h d i t i, qui medios mansos colunt , sunt mo 24: 
Nicolaus Dzieika Joannes Drah 
Mathias Dzieika Casparus Karczik 
J oannes Mroczek Mathias Zak 
Jacohus Mroczek Andreas Fortaczek 
Blasius Moskwa Laurentius Russek 
Valentinus Moskwa Nicolaus Knap 
Bartholomaeus Takiel Nicolaus Pissarek 
AIbertus Surmak Joannes Podolak 
Joannes Dziupka Joannes Ruszek 
Andreas Szapanek Laurentius Drahik 
Adam Kucharz Bartholomaeus Fortaczek 
Martinus Szwigno J oannes Mamelka 


B W rę1.op.. fi. 1.758. Z ohrachunku wypada: fi. 1.775 - 2 (por. przyp. b do s. 146).
		

/Pomorze_020_10_162_0001.djvu

			148 


Est unus medius mansus dcsertus , qui colitur pro praedio. 
Quilibct istorum solvit census annui per gr. 18; prandialium per sol. 2- 
S u m m a census cum prandialibus facit fi. 15 - 16, sol. 2 , anserum 25, 
gallinarum 25, caponum 25; avenae last. 2112 - 25, Ovorum cap. 6 -15. 
T a b e r n a t o r e s, qui et h o r t u I a n i dicuntur, sunt mo 8: 
Joannes Ziemba, Paulus Jakie], Georgius Czuba, - isti 3 habent certas 
portiones agri, de quibus pcndunt census annui per fl. 1-18. 
Stanislaus Czuba - iste pendit annuatim fi. 2 - 8. - Vidua Swigien- 
kowa ". - Joannes Cziemirga, Laurentius Szyląm, Andreas Partika - isti [3] 
vero pendunt per fi. l - 26. - Quilibet istorum solvit prandialium per sol. 2- 
Laborant septimanatim manualiter dies 2; aestivo vero tempore prout necessitas 
exigerit. - S u m m a ccnsus cum prandialibus facit fi. 14 - 13 sol. 1. 
S u m m a totius villae census cum a]ii9 proventibus pecuniariis facit 
fi. 43 - 22; anserum 31, gallinarum 31, caponum 31 , avenae last. 31
 -7. 
Qvorum cap. 7th -15. 
S c u I t e t i a est ibidem 3 laneorum; onera subit iuxta suum privilegium , 
cuius ad praesens est possessor nobilis Albertus Godlowski. 
D e c i m a pertinet antiquitus ad ecclesiam parochialem Czarnocinensem. 
L i m i t e s. - Haec villa altingit bona nobilium Zamoscie, ubi sunt signa 
notabilia nec quicquam interccdit differcntiae; item cum bOlIis Ronisse-- 
wicze nobilium, ubi quoque sunt signa notabilia neque ulla dubietas iutercedit; 
item cum bonis Bies\\ody cpiscopali, Biskupia Wolia, Podoliny, Tichl)w: 
item cum bonis Da]kow capituli Cracoviensis, ubi sunt signa notabilia neque 
ulla diffcrentia interccdit. 
G r a v a m i n i b u s Ilullis vicinorum nobilium premulllur. Conqucrunłllr 
tamen de auctione census, qui recenter tempore Gosczimiuski super taherna- 
tores est imposiłus in duplo: item idem Gosczimin!	
			

/Pomorze_020_10_163_0001.djvu

			149 


M o I e n d i n u m, cuius molendinator dictus Abraamus pendit septima- 
natim pro usu praedii siliginis medium cor. facit per annum cor. 26; item 
tenetur saginare porcos pro usu praedii 2 vel 3. 
B r a x a t o r i u m, cuius lucrum deductis oneribus potest computari 
annuatim ad 150 n. 
A e d i f i c i a. - Est domu5 noviler exlrucla, sed imperfecta pro 
Revercndissimo; est aIia domus ad portam curiae pro factore, in qua est 
atrium, hypocaustum cum 2 cameris; item domus pro familia cum braxatorio, 
granarium, aedificium pro servandis lacticiniis, forestae", caulae , stabula 
noviter extructa, satis commoda et ampla; horrea 2 bona et ampla. P e c o r a 
in universum 41, oves 22, sues 14, anseres 24. 


Biskupia Wolia 
S u b d i t i, qui medios mansos colunt, sunt mo 16: 
Andreas Swalka Petrus Rinda 
Vidua Macziolkowa Mathias Gawin 
Vidua Markowa Leonardus Gawin 
Martinus Faromek Martinus Macziolek 
Nicolaus Lyssiecz Mathias Macziek 
Valentinus Czaika Joannes Tolka 
Valentinus Baran Joannes Cziulka 
Joannes k.ucharzik } lsti 2 conducunt labores; quilibet illorum dat ex 
Joannes Bartczel medio manso annuatim per fi. 5. 
QuiIibet istorum solvit census annui per gr. 24. Summa census cum 
conductis laboribus n. 22 - 24, anserum 16, gallinarum 16 , caponum 16, 
8venae last. 1% - 22, ovorum cap. 4. Laborant septimanatim ordinarie de 
medio manso dies 2. 
S u b d i t i , qui quartarn partem mansi colunt, sunt nro 12: 
Albertus Jaronek Joannes Kwaśny 
Valentinus Macziolek Stanislaus Kwaśny 
Valentinus Czaika Leonardus Szawin 
Paulus Czaika Leonardu! Lysiecz 
Alexius Bładzik Albertus Tolda 
Martinus Bładzik Paulus Tolda 
Quilibet istorum solvit census annui per gr. 12. S u m m a census cum 
conductis laboribus facit fI. 7 - 9; anserum in universum 6, gallinarum 6, 
caponum 6, a\	
			

/Pomorze_020_10_164_0001.djvu

			1:-){) 


H o r t u I a n i sunt mo 2: Alhertus Faromek, qui 80lvit census annui 
fI. 1- 18; vidua l\Iarkowa , quae solvit cen sus annui fi. 3 - 6; nihil laboris 
praestant. 
S u m m a r u m census cum proventibus pecuniariis fi. 34 - 27; anse- 
rum 22, gallinarum 22 , caponum 22, avenae last. 2% - 4, ovorum cap. 5%. 
D e c i m a pertinet ad ecclesiam parochialem Czarnoczinensem. 
L i m i t e s. Praedicta villa habet contiguitatem imprimis cum bonis nobi- 
lium Kalska W olia, ubi sunt signa notabilia et nulla intercedit differentia; 
item cum Kiełczowa W olia nobilium, ubi similiter sunt signa notabilia, item 
cum villa Baby nobilium, ubi sunt signa notabilia; inde protenduntur ad 
bona Gosczimowicze, Podolny episcopalia, item ad Szimszycze nobilium, ubi 
magna pars episcopalis fundi adimitur eo, quod nulla signa notabilia extant, 
de reliquo attingunt bona episcopalia. 
G r a v a m i n i b u snullis vicinorum nobilium premuntur. Conqueruntur 
tamen super mensura avellae, prout subditi Czarnocinenses; hortulani de 
auctionf' in duplo census annui. 


Tichow 


s u b d i t i, qui integros mansos obtinent, sunt mo 2: 
Stanislaus Płachczik, Alhertus Kossiorek; quilibet solvit census annui 
per gr. 40; in summa facit fI. 2 - 20; ansere!! quilibet 2, gallinas 2, capo- 
nes 2. avenae per cor. 14, ova 30. Laborant septimanatim dies 3, sed conducunt 
operas annuatim quilibet fi. 5, in summa fI. 10. 
S u b d i t i, qui medios mansos colunt, sunt nro 17: 
Petrus Drozdek Albertus Jaromek 
Mathias Kroi Joannes Sczepanek 
Martinus Smiczek Jacobus Drozd 
Albertus Somala \lathias Sallia 
Nicolaus Drozdf'k J oannes Rechta 
l\fathias Kapka !\'icolaus Sczepanek 
Petrus Burda :\Iartinus Riernatek 
Jncobus I aznowski ViduH Plachczina 
1\Iatllias Pliebanek 


Quorum quilihd solvit cen sus annui per gr. 20; s li III 111 a census facit 
fi. 11 - 10. anserum 17. gallinarum 17, caponum 17, avenac Jast. 11
, ovorum 
cap. 4 - 15. 
H o r t u I a n i 2: vidua Plachczina, quae conducit labores annuatim 
fi. 2 -- 12; vidua Sinkowa ; habent certas portiones agri et solvunt nomioe
		

/Pomorze_020_10_165_0001.djvu

			151 


.census per gr. 29; summa fI. 1- 28; laborant septimanatim manualiter 
.(Iies 2. 
S u m m a totius villae census cum laboribus conductis fI. 28 -10; 
anserum 21, gallinarum 21, caponum 21; avenae last. 2 - 27; ovorum 
cap. 5 - 15. 
D e c i m a antiquitus pertinet ad scholasticum Lenciciensem. 
L i m i t e s. - Villa contigua bonis Szymssicze nobilium, ubi non sunt 
granicies notabiles, immo detractata est pars certa de fundo episcopali; inde 
progrediuntur ad bona Podolini episcopalia; post ea ad bona Rzepki nobilium I 
ubi torrens dividere debet; ultra tamen praedictum torrentem inferunt sese 
pracdicti nobiles in fundum episcopalem; de reliquo sunt contigui bonis 
episcopa]ibus. 
G r a v a m i n i b u 8 nuIlis vicinorum nohi]ium premuntur. 


Bieswody 


S u b d i t i, qui integros mansos colunt, sunt nro 2: vidua Grzegarzkowa , 
vidua Jcdinaczkowa, quarum quaelibet so]vit cen sus annui per fI. 1. Summa 
census facit fI. 2, anserum 4, gaIlinarum 4, caponum 4, avenae per cor. 14. 
in summa cor. 23, ovorum per 30, in summa cap. L Laborant septimanatim 
dies 3; ,idua Grzegorzkowa condueit ]abores de medio manso fI. 5. 
S u b d i t i, qui medios mansos obtinent, su nt nro 10: 
Stanis]aus Morawiecz Albertus Wdowik 
Laurentius Kopecz Jacobus Dziekon 
A]bertus Micha]ek Jacobus Wass 
Albertus Gwazda Joannes Jendrissek 
Simon Kopeez Vidua ł.usczina 
Quilibet istorum solvit censu!'l per gr. 15; summa census fI. 5, anserum 10, 
gallinarum 10, caponum 10, avenae per cor. 7 ]a!'lt. 1-10. ovorum cap. 2%. 
S u b d i t i, qui quartam partem mansi colunt, sunt nro 2: Andreas Gun- 
tarz, Albertus Gwazda, quorum uterque in communi so]vit cen sus gr. 15, 
anserem in eommuni 1. gallinam l, caponem l, avenae cor. 7. ova 15. 
S u m m a r u m census cum ]aboribus conductis fI. 12 - 15, anserum 15, 
.gallinarum 15, caponum 15, avenae last. l V2 -15 , ovorum cap. 3% - 15. 
S c u ] t e t i a est ibidem 2 mansorUID. 
D e c i m a dividitur; pars una ad ecclesiam parochia]em in Brzeziny. 
allera ad paroehia]em Czarnoczinensem pertinet. 
L i m i t e s. - Villa praedicta est imprimis contigua bonis nobilium 
Henissewicze. sunt notabilcs scopuli; prope tamen villam Besswod}, consisten- 
tem vix uno stadio distantiae et aliqui scopu]orum sunt in parte aratris distracti;
		

/Pomorze_020_10_166_0001.djvu

			152 


inde protenduntur ad bona nobilium Kaliska W olia, ubi nuUa sunt signa 
notabilia et infertur cultura a praedictis nobilibus in fundum episcopalem; 
de reliquo sunt bona contigua bonis episcopalibus. 
G r a v a m i n a. - Conqueruntur insuper nobiles Spinki, qui in fundo 
proprio episcopali mericam violenter funditus exciderunt, ubi praecipua 
pascua habebant", quibus ad praesens cum summo incommodo carent; item 
adiguntur ad laborem ratione inaquationis tum et pascuorum a dno Nicolao 
Ronissewski; quorum laborum respectu superioribus [annis] indulgebatur 
ilIis opera praediaIis , . 'ad praesens nulIa ratio habetur. Item conqueruntur 
super advocatam Zebrowska, quod prohibet illos in fundo advocatiali ada- 
quare pecora cum summo illorum detrimento et iactura pecorum. 


Podoliny 


S u b d i t i, qui integros mansOs colunt, sunt nro 2: - J oannes Micha- 
łowicz, 2. Joannes Dybała, quorum quilibet solvit census annui per fi. 1-10. 
S u m m a census facit fi. 2 - 20, anserum in universum 4, gallinarum 4, 
caponum 4 , avenae per cor. 14; in summa cor. 28, ovorum per 30, summa 
cap. 1. Laborant septimanatim ex integro manso dies 3 ordinarie; conducit 
uterque labores de medio manso per fi. 5. 
S u b d i t i, qui mewo::! mansos colunt, 
Stan:slaus Trzeciak 
Martinus Guslia 
J oanncs Maczieika 
Andreas Kuchta 
Jacobus Trzeciak 
Joannes Piątek 
Laurentius Kusnierz 
Martinus Rusko 
Joannes Kolanek 
J oannes Skowera 
Bartholomaeus Kupka 
Stanislaus Ligęza, Jacobus Deczka, vidua Sulczowa - isti 3 conducunt 
labores, dant in communi fi. 15. 
Quilibct istorum solvit cen sus annui per gr. 20; prandialium in univer. 
sum tota villa gr. 20. S u m m a census cum prandialibus fi. 18, anserum 26, 
gallinarum 26 , caponum 26, avenae last. 3 - 2, ovorum cap. 6%. 


sunt nro 26 b: 
Stanislaus Ziębka 
1\Iartinus Plachta 
Joannes Plachta 
Joannes KuLa 
Stanislaus Płachta 
Joannes Jelionek 
Mathias Jarek 
Stanislaus Szowa 
Stanislaus Czybulka 
Stanislaus Tech 
Stanisłaus Zaferek 


.. W r,kop.: habebunt. b Wymieniono 25.
		

/Pomorze_020_10_167_0001.djvu

			158 


Stanislaus 
Isti 9 conducunt labores. 


mansi colunt, sunt nro 19: 
Michael Skorka 
Vidua Siecziekowa 
Martinus Piątek 
Jacobus Knip 
Zych 


s u b d i t i, qui quartam partem 
Martinus Kuchta 
Martinus Biały 
Joannes Wartka 
J oannes Kuchta 


Joannes Dd:iesczik Nicolaus Pietro 
Vidua Dębiechowa Martinus Zych 
Vidua Kuchczikowa Jacobus Plachta 
Vidua Siecziechowa Petrus Dybalka 
Jacobus Dybala Vidua Dybalina 
Est una quarta pars mansi deserta. Quilibet illorum solvit census per 
gr. 10; s u m m a cum conductis laboribus fI. 28 - 25, anserum 9%, gallina- 
rum 9%, caponum 9%, avenae last. l-n %, ovorum cap. 2!f2 - 22. 
H o r t u I a n i sunt 4: 
Mathias Dona 
Vidua Sulczowa 
Quilibet istorum solvit ex 8UO 

 u m m a facit fI. 6 - 12. 
S c u I t e t i a est ibidem 3 mansorum; ad praesens est divisa, cuius 
possessores Bunt 8: · 
Joarmes Chełpiczki 
Vidua Chełpiczka 
Albertus Miska 
Joannes Kuba 


J oannes Gotarczyk 
Mathias Białły 
horto census annui per n. 1- 18, 


in 


Gotardus Joannes 
Albertus Biak 
J oannes Białowicz 
Stanislaus Czacholka 


Qui omnes 8 in universum dant et componunt ratione servitiorum 8culte- 
tialium fI. 8, prandialium gr. 12; custodiunt borram dictam Niedzwiecz. 
S u m m a r u m census cum aliis pecuniariis proventibus fI. 89 - 9 a, 
anserum 40, gallinarum 40, caponum 40, avenae last. 4% - n %, ovorum 
cap. 10 - 22. 
D e c i m a pertinet ad scholasticum Lenciciensem. 
L i m i t e s. - VilIa praedicta est contigua villae Simszicze nobilium, 
ubi nulła extant signa granicialia et multum adimere dicitur fundi episcopalis; 
item cum bonis nobilium W odzin, ubi sunt signa notabilia et nulła contro- 
versia intercedit; item cum bonis nobilium Dąmbrowa, ubi licet extent signa 


a W T,kop.: 87 - 21.
		

/Pomorze_020_10_168_0001.djvu

			154 


granicialia, ultra illa tamen spatio 3 stadiorum producunt culturam in fundum 
episcopalem, subditos concutiunt, frumenta depascunt; item cum bonis nobi. 
lium Rekoraj, uLi fIuvius Grzmecza disterminat et nulla est controversia. 
G r a v a m i n a patiuntur a vicinis nobilibus propter incertas granicies. 
praesertim vero a nobilibus Gesmiecz de Dąmbrowka; conqueruntur de 
mensura avenae , quae extorquetur ratione spisnego ab exactoriLus castri 
W olboriensis. 


Sroczki e 


s u L d i t i ibidem tabernatores 3: Joannes Tarbiczki, Michael Kowal, 
Georgius Stamek; quilibet istorum obtinet certa s portiunculas agri in uno 
campo, C"" quibus sin guli pendunt per unam marcam; s u m m a fI. 4 - 24. 
Laborant per annum dies 4 manualiter. 
S u b d i t i, qui non nisi domuncu]as habent , sunt mo 7: 
Petrus Ratuski Vidua Ka]ieczina 
Stanis]aus Wiewiorka A]Lertus Klimek 
Feli"'l( Plowek Jacobus Kaluza 
Stanislaus Ratuśny 
Quilihet istorum pendit per gr. 12; s u m m a fi. 2 - 24; laborant 
allnuatim rlies R mallUaliter circa hortorum purgationem. 
S u In m a r u m fi. 7 - 18- 
D e c i m a pertinet ad scho]asticum Lenciciensem. 
G r a v a m i n a. - Conqueruntur de nobilibus Dąmbrowskie, qui depas. 
-cunt illis frumenta, eosdem E'ubditos concutiunt. 


(,.\ 


SUMMARUM CLA VIS CZARNOCINENSIS 


cen"us CUIII proventibus pccuniariis . 
anserUID 129, computatis per gr. 5. provenient 
gallinarum 129 , computatis per gr. 2. provenient . 
caponum 129 , computatis per gr. 4, provenient 
avenae last. 15 - 4%, cor. l per gr. 15 provenient 
0\ orum capeciarum 32'% - 7 computatn cnp. l per 
gr. 8 , provellient 
S u m 111 a r li m superiorUlII facit . 


fI. 214 - 23 
fI. 16-211/2 
fI. 5 - 18 
fI. 17- 6 
fI. [452-7%]. 


fI. 8 - 20 
fI. <) t.8. 


S u ID m a r u m c r e s c e n t i a e C z a r n o c z i n e n e i s : siliginis 
cass. 178; qualiLet ca"su]a rcddente cor. 2, facit cor. 356; ex quibus detractis 
pro seminatione et victu cor. 116, restaLunt vendendi 266 cor.. computata 


. Liczba nie podana. 


l
		

/Pomorze_020_10_169_0001.djvu

			" 


15.'i 


in hoc mensura moIendini cor. 26; quoIibet coreto computato per gr. 40 , 
provenient . fI. 354 - 20. 
Triticum, hordeum et pisa non computantur propter tenuitatem crescentiae. 
Avenae cass. 70; quaIibet cassuIa reddente cor. 2, cedet avenae cor. 140, 
ex quibus detractis [pro] seminatione et victu praedii coretis 90 restabunt 
vendendi cor. 50; computato cor. 1 per gr. 15 provenient . fI. 25. 
S u m In a summarum omnium proventuum clavis Czarnoczinensis cum 
crescentia facit . fI. 1.319 - 20 Ił. 


SUM
IA SUMMARUM IN UNIVERSA CLA VE WOLBORIENSI 
omnium et singulorum provcntuum videlicet census. crcscentiae, conductorum 
laborum, braxatoriorum , molcndinorum etc. facit . 
anserum 954, detructo sumptu. qui pro iisdem insumitur, 
proveniunt 
gallinarum 948, delracto sumptu. qui pro iisdcm insumitur. 
proveniunt 
capollum 1.042 1 '2, computato uno per gr. 4, provenient 
avcnac Iast. 92 - 61f2, computato qualibet lasta per fi. 45, 
proveniunt . 
O\'orum cap. 232; qualibet computata per gr. 8, proveniunt 
humuIi cor. 89, quoIibet cor. computato per gr. 15 proveniunt 
Iter IstuIae, si saltem media pars subditorum redimerct, 
provenirent . 
S u m m a s u m m a r u m facil . 


0,.1 


ft Wyma{i(ają sprostowania następujące pozycje: 
census etc. (zob. wyżej s. 153) 
an!'eres 129 po 5 gr. 
gallinae 129 po 2 gr. . 
Pominięty w tekście dochód z braxatorium w Czarnocinie 

uma dochodu z wsi klucza Czarnocińskiego . 
Suma wszy"tkich dochodów klucza Czarnocińskiego łą('7nie 
z folwarkiem 
b Lic=ba nie podana. 
c Z poprzednich danych wynika: 
Census ele. . 
anserom 954 
gallinarum 9.J
 
caponum 1.042 1 2 
ovorum cap. 24.'1 -16 
humuli ror. 97 
iter Islulae . 
Summa summarum 
a\enae lasl. 92 - 3
2 


l 


fI. 9.549 - l:) 
fI. lU-9 
fI. 
fI. 
fI. [4.149-15] b 


39 
144-20 


fI. 62 
fI. 44-15 


fL 250 
fI. 14.344 - 14 " 


fi. 216 -II 
fI. 21 -15 
fI. 8-18 
fi. 150- 
fI. 724 - 171f2 
f1. 1.254 - 7 


fi. 8.936 - 61
 
fi. 131- 9 
fI. 49-23 
fI. 139- 
fI. 265 - 12 
f1. 48-15 
fi. 2;;0 - 
n. 13.762-20 
fi. 4.142 -14
		

/Pomorze_020_10_170_0001.djvu

			,. 


156 


CLA VIS NIESUŁKOVIENSIS 


Nieszułkow 
S u b d i t i , qUI mtegros mansos colunt, sunt nro 2: l\fathias Petrika. 
Simon Jajko - quilibet eorum solvit census annui per gr. 16. S u m m a 
census facit fi. 1- 2, anserum 4, gallinarum 4, caponum 4, a\"enae cor. 4. 
ovorum cap. 1. Laborant de integro manso septimanatim dies l
. 
S u b d i t i, qui mcdios mansos colunt, sunt nro 21: 
Sebastianus Kozera Adamus Korzonek 
Andreas viJJicus Gregorius Przilok 
Joannes Giza Albertus Cziolek 
Antonius Nawroth Jacobus Panniczek 
Adamus Nawrotek . Stanislaus Domagala 
F elix Z3wissny Albertus Sitko 


Laurentius Jagustinek 
Joannes 
Iroczek 
Joannes Wieczorek 
Bartholomaeus Pietraszek 
Martinus Jerzik 
Isti 9 conducunt labores per fI. 4, in summa facit fi. 36. 
Quilibet iJJorum solvit census annui per gr. 8; summa census facit 
n. 5 - 18, anserum 25; gaIJinarum 25, caponum 25, avenae cor. 31
, ovorum 
cap. 5 - 15. Laborant dies l 
; prossa in universum COl'. 26. 
H o r t u I a n i 6: 
Albertus Sitko Joannes Giza 
Joannes Pietrassek Joannes Jerzik 
Isti 4 conducunt labores - quilibet per n. 4; facit in universum n. 16. 
Laurentius Gawel Valentinus Fruth 
Quilibet illorum solvit census annui per gr. 8; s u m m a census facit 
n. 1-18; anseres , gaJIinas, capones, ova non pendunt. - Avenae per cor. l. 
quod in universum facit cor. 6. - Laborant dies l
. 
S u b d i t i, qui mediam partem hortulaniae colunt, sunt nro 4: 
Adamus Nawrotek, Albertus Cziołek, Mathias K!awiecz - conducunt 
labores per fi. 2; facit fI. 6; laborant dies 1
. Andreas viJJicus nihil pendit. 
S u m m a r u m totius viJJae census cum conductis laboribus, molendino 
etc, fi. 204 - 28 c, anserum 29, gallinarum 29 , caponum 29 , ovorum cap. 
6 - 15, avenac cor. 41th. 


Adamus Xik" 
Mathias Kiernozek 
Jacobus Szwawolny 
Martinus Jer7.ik b  


.. Lekcja niepe1L"na. b W Tfkop. W)'kTeślono: Adamus Korzonek. 
c W Tękop.: 209-14. 


.. 
I
		

/Pomorze_020_10_171_0001.djvu

			Ik 


157 


.... 


M o I e n d i n u m. Est ad praesens possessor Stanislaus, qui iuxta pnvl- 
legium septimanatim tenetur solvere cor. 2 siliginis per annum, facit cor. 104; 
computato uno cor. pcr gr. 40, facict fi. 138 - 20; item saginat porc09 
annuatim iuxta arbitrium tenutarii. Conqucritur gravitcr super hac pensiooe 
6iliginis, quandoquidcm molcndina in vicinia sunt constructa nro 7, quae 
sibi emolumenta proripiunt, atque inde fit, quod nulla ratione iuxta privilegii 
tenorcm oncra pracdicta sustincrc possit. Humiliter orat, ut de praedicto onere 
sibi aliquid indulgeatur et remittatur. Alioquin vercndum est, ne desertum 
relinquat molcndinum, siquidem annis supcrioribug ad comparandum {rumeo- 
tl!ffi assignatum potiorem partem pecorum distrahere ac divendere sit coactus, 
ita ut illi modicum restat. 
Est ibidcm e c c l e s i a parochialis, quae pro dote habet agri mansos 
 
A e d i f i c i a p r a e d i i. - Curia pro Reverendissimo, in parte infe- 
riori domus ampla cum atrio, in supcriori parte hypocaustum pro Rever
n- 
dissimo cum adiuncta camera, sala ampla; item ad partem meridionalem 
8edificium cum 2 hypocaustis, una camera ct atrio b, cuius teclum indiget 
reparationł'; ad partcm septentrionalem domus altera cum h} pocausto, atrio 
ct camcra; itcm domus pro re occonomica satis commoda et capax cum 
omnibus nccessariis; forestae, caulae, stabula bona et commoda; horrea 2 , 
unum antiquum. aliud novum commodum et capax, scpes undcquaque bonae 
ct integrae. 
C r e s c e n t i a a n n i p r a e s e n t i s: siliginis hiemalis cass. 78; 
una cassula rcddct cor. 1%, facict in summa cor. 117, qui pro victu ct conse- 
minatione vix sufficient, uti ex villici rclatione constare potuit. 
Siligiois aestivalis cass. 32, qualibct cassula [reddente] cor. l, faciet 
in summa cor. 32, qui similitcr vix sufficiunt pro conseminatione ct victu. 
Tritici aestivalis cass. 15, qualibet cassula rcddcnte cor. 2 , facit in summa 
cor. 30; ex quibus pro conscminatione ct victu dctractis cor. 10, restabunt 
vcndendi cor. 20: quolibct computato fi. 2. facict fI. 40. 
Hordci cass. 16; qualiLet cassula rcddcnte cor. 2, facict in summa cor. 32; 
ex quibus detraclis pro conscminatione et usu praed.ii cor. 20, restabunt ven- 
dendi cor. 10 [s]; quilibct cor. per l - 6, facict . fi. 12. 
Avcnae cass. 50; qualibet cassula rcddcntc COl. 3, facit ID summa 
cor. 150; ex quibus detractis pro conseminatione ct usu praedji cor. 90, 
restabunt vcndendae last. l; faciet fI. 45. 
S u m m a c r e s c e n t i a c fł. 97. 


. Liczba ni
 podana. b'" rrkop.: atrium. 


".
		

/Pomorze_020_10_172_0001.djvu

			II 


1[.8 


B r a x a t o r i u m. - Lucri annui deductis oneribus et expensis cedere 
pole!;t ciłra vel ultra fi. 80. 
S u m m a r u m totius villae census cum crescentia , braxatorio etc. facit 


fi. . 


381 - 28- . 


D e c i m a specłat ad praepositum Brzesinensem. 
L i m i t e s. Imprimis haec villa babet contiguitatem cum bonis Strykow 
nobilium dni Maskowskie, ubi sunt sigoa notabilia; item cum bonis Bratho- 
szewicze nobilium, ubi multum fund i ademerunt episcopalis Brathoszewsczy 
et, ut fertur, anno praeterito auctoritate privata consignaverunt signa cum 
maximo damno [fundi] episcopalis Nieszulkoviensis; item cum bonis nobilium 
Lubowicza, ubi sunt signa bene notabilia et nulla differentia intercedit; de 
reliquo contigua sunt bonis episcopalibus. 
G r a v a m i n anulla patiuntur a vicinis. 


Lipka 


sunt nro 17: 
Alexius Pila!'! 
Petrus Woch 
Andreas Woch 
Albertus Sidlo 
summa facit fi. 32. 
Hieronimus Gręda 
Michael Zlobek 
Andreas MaIik 
Stanislaus Zaiącz 
StanislaW! Dimo 
QuiHbet illorum solvit census per gr. 8. S u m ID a census facit fi. 4 - 16, 
anserum 17 , gallinarum 17, caponum 17, ovorum per 15, facit cap. 4 -15, 
Bvenae per cor. 1%, facit cor. 25%, laborant dies 1%. 
S u b d i t i, qui quartam partcm colunt, sunt nro 2: Michael Rozumak, 
Alexius Rozumak; quilibet illorum solvit census per gr. 4, facit gr. 8i labo- 
rant diem 1'2. 


S u b d i t i, qui integros mansos colunt , sunt nro 3: 
Ambrosius Jendrzejek, Adamus Mierzwa, Blasius Złobeki - quilibet 
illorum solvit census per gr. 16. S u m m a census facit fi. 1- 18 , anserum 6, 
gallinarum 6, caponum 6, ovorum cap. 1 'h, avenae cor. 6. Laborant septima- 
natim dies 1 'h. 
S u b d i t i, qui medios manso!> colunt, 
Alexius Razumak 
Stanislaus Dimo 
Albertus Flak 
Laurentius Domagalka 
Hi octo conducunt labores per fi. 4, m 
Gregorius W ozny 
Thomas Koprek 
Scbastianus Zlobek 
Valentinus Flak 


u 


· W rf!kop.: 386-14; por. uyżej przypis do str. 156. 


II
		

/Pomorze_020_10_173_0001.djvu

			II 


]59 


s u m ID a r u m t o t i u s v i II a e ccnsus cum laboribus conductis 
fi. 38 - 12 , anserum 24, gallinarum 24, caponUID 24, ovorum cap. 6, avenae 
cor. 33. 
D e c i m a pertinet pro vicariis Brzesinensibus. 
L i m i t e s. - Imprimis villa haec est contigua bonis nobilium Sierzn() 
dni Maskowski, ubi sunt signa bcne notabilia et nulla differentia interced.it; 
de reliquo contigua boni s episcopalibus. 
G r a v a m i n anulla patiuntur a vicinis. 


Poczwiardowka 


... 


Stephanus Domagała Martinus Jachol 
Conducunt labores de intcgro manso quilibct per fi. 4 ". 
Vidua Jachclowa Petrus Benka 
Conducunt labores df' mcdio manso per fi. 4. S u m m a conductorum 
laborUID facit fI. 24 [s]. 
Bartholomaeus Jachol Albertus Bogdan 
J oannes Włodarczik Thomas Bortka 
Quilibet illorum solvit census per gr. 16. S u m m a census facit fi. 4. - 8, 
anserum 16, gallinarum 16, caponum 16, ovorum cap. 4, avenae per cor. 2, 
facit cor. 16. Prandialium per sol. 5, facit gr. 13 den. 6. Laborant dies 1%. 
S u b d i t i , qui medios mansoS colunt, sunt nrD 9: 
Franciscus Czesnik, Martinus Kotus, Bartholomaeus - conducunt laborcs 
per fi. 4, facit in summa fI. 12. 
Stanislaus Cziesnik Valcntinus Jachol 
Valentinus Kosmuczki Joannes Wasko 
Adamus Giepa Jacobus Sczodrek 
Quilibct illorum census pendit per gr. 8; s u m m a census facit fi. 2 -12; 
prandialium gr. 171f2, anserum 9, gallinarum 9, caponum 9 , ovorum cap. 
2 - 15, avenae per cor. 11;2, facit cor. 131;2. Laborant dics 1%. 
H o r t u I a n i 4: 
Stanislaus Czessnik Joannes Irzik 
Thomas Burtka Mathias Roziczki 
Quilibet illorum pendit census cum conductis laboribus per fi. 4 , quod in 
II u m m a facit fi. 16: anseres , capones , gaUinas non pf'ndunt; avenae per 
cor. l, summa cor. 4- 
M o l e n d i n u m. - Jacobus Poczwiardowski eolit medium mansum 
agri, conducit Jaborem de eodem medio per fi. 4, deinde per 2 cor. siliginis 
pendit septimanatim, quod per annum facit cor. 104; computato uno COl. 


" Zap
lCne winno być 8. 


II 


.J--
		

/Pomorze_020_10_174_0001.djvu

			. 


160 


gr. 40, facit i n s u ID ID a fi. 138 - 20. Saginat porcos annuatim iuxta 
arbitrium tenutarii. 
S u m m a t o t i u s v i II a e census, prandialium, molendini cum con- 
ductis laboribus facit fi. 202 -10 - 15 ", anserum 25, gaUinarUJn 25 , capo- 
num 25, ovorum cap. 6 -15, avenae cor. 33%. 
S c u l t e t i a est ibidem unius lanei, cuius sunt 2 possessores, qui inter 
se praefatum laneum partiti sunt: l. l\Iathias Roziczki, 2. Stephanus Domała, 
qui iuxta privilegium onera obeunt scultetialia. 
D e c i m a pertinet pro vicańis Brzezinensibus. 
L i m i t e s. - Habet praefata viUa contiguitatem cum bonis nobilium 
Wolia et Liubowicza, item nobilium; signa sunt notabilia et nulla differentia 
intercedit , ultra tamen ea proferunt culturam in fundum Poczwiardowka; 
expedit, ut pro iniuria praefata iure agatur. De reliquo sunt contigua bonis 
episcopalibus. 
G r a v a m i n a nulla patiuntur a vicinis. 


. 


N o w e S t a w y. 


S u b d i t i, qui integros mansos colunt , sunt nro 5: 
Gregorius Szobierai, Mathias Siuka - conducunt laborcs per fi. 8; in 
summa facit fI. 16. 
Thomas Jarek, Martinus Bursz:a, Lucas Skub - laborant septimanatim 
diei %. 
Quilibet istorum solvit census gr. 16; s u m m a census facit fI.2 - 20; 
prandialium gr. 10, anserum 10, gaUinarum 10, caponum 10, ova cap. 2%, 
avenae cor. 10. 
S u b d i t i, qui medios mansos colunt, 
Sebastianus Bclinla 
Joanm>s Giza 
Albertus Giza 


[J 


Isti 7 conducunt labores 
dies 1%. 
Ambrosius Cziemka 
Stanislaus Dzierzawa 
Christophorus Pierdzimaka 
Martinus Snitka 


sunt nro 16: 
Mathias Surek 
Petrus Komossa 
Mathias Ferma 
Jacobus Mędrek 
per fi. 4, facit fi. 28. Laborant 


septimanatim 


Jacobus Baber 
Vidua Dziwakowa 
Bartholomaeus Piotrasek 
Petrus Przeorek 


to 


Desertus 


1\ 11' "kop.: 190-1. 


41
		

/Pomorze_020_10_175_0001.djvu

			161 


. 


Quilibet ilIorum !!olvit eensm per gr. 8; s u m ID a censm facit £1.. 
4 -- 8; pranrualium gr. 6 , anserum 16, gaUinarum 16, caponum 16 , ovorUDł 
J.'ap. 4 , avenae per eor. 1% - eor. 24. 
I-ł o r t u I a n u 8 l - Simon Szrlrek solvit cen sus gr. 7, avenae pendit 
-cor. l. 
S c u l t e t i a est ibidem unim lanei, quem a inter Be praefatum laoeum 
partiti sunt Valentinus et Joannes sculteti, qui iuxta privilegium obeunt onerB 
E('uhetialia. 
In eadem viUa Nowe Staw} s u b ił i t i dieti p l e b a n s c y, qui in- 
tegros mansos colunt, sunt nro 6: 
Joannes Cziolek Valentinus Szumigai 
Mathias Firma Albertus Mross 
Petrus Komossa Desertus mansus 
Idem Pet.rus Komossa Desertus [mansus] 
Conducunt laborcs quilibet per fi. 4, faeit fi. 24; quilibet illorum solvit 
.census per gr. 15; s u m m a census facit fi. 3. anserum 12, gallinarum 12, 
avenae quilibet per leor., facit eor. 6. Caponcs et ova pendunt paroch o Nie- 
flulkoviensi. Laborant annuatim per dies 2. 
S u b d i t i. qui medios man!'os colunt, ,;unt oro 4-: 
Molendinator Niesulkoviensis Petrus Misio 
Nicolaus Szumigai Petrus Komossa 
Quilibet illorum solvit census per gr. 7
. S u m m a census facit fi. l, 
8nserum 4, gallinarum 4, avenae in universum eor. 2; caponcs et ova pro 
parocho. Conducunt labores quilibet per f L 2, facit fi. 8; laborant per 2 dics 
manualiter. 
S u m m a t o t i u s v i I I a e: census, eonductorum labo rum, prandia. 
Hum etc. facit fi. 87 - 21, anserum 32, gallinarum 32, eaponum 26 , quia 
alii parocho pendunt; O\,orum cap. 6%, avenae eor. 43. 
D e c i m a pertinet ad praepositum Brzezinensem. 
L i m i t e s. - Habet praefata villa contiguitatem cum bonis nobilium 
Orzelki Bratossewskich , ubi multum f WId i adcmerunt episcopalis praefati 
Bratoszewsczy; sunt tamen signa Ilotabilia et, ut fertur, anno praeterito aueto- 
ritate privata eonsignarunt signa cum maximo damno [fundi] episcopalis 
Niesulkoviensis; de reliquo contigua sunt bonis episcopalibus. 
G r a v a m i n a nuna patiuntur a vicinis. 


u 


Dąmbrowka 
S u b d i t i, qui integros mansos colunt, su nt nro 3: Martinus Bzik. Frall- 
.ciscus Fortunka, Joanncs Proga; quilibet istorum solvit census per gr. 15. 
a Jl' Tfkop.: qui. 


1\ 


41 


--L 
-
		

/Pomorze_020_10_176_0001.djvu

			162 


Summa census facit fł. 1-15; prandialium per sol. 4, facit gr. 4; anserum 
per 2, facit 6, gallinarum 6, capOIlUm 6, ovorUID per 20, facit cap. l; avenae 
per eor. 2, facit eor. 6. 
S u b d i t i, qui medios mansos colunt, sunt nro 17: 
l\1athias Seliga Sigismundus Delia 
Sebastianus Krawiecz Simon Goczek 
Valentinus Dolist Mathias Bania 
Bartholomaeus Polak Laurentius Słomka 
Valentinus Polak Simon Proga 
Bartholomaeus Mikołaiewicz Caspar Tiska 
Paulus Gaiewnik Albertus Grządziolek 
Joannes Biskupek Sehastianus Jagusio 
Petrus Przybył 


Vincentius Kampa 
Christophorus Macieika 
Isti 4. inopes et nihil omnino pendunt. 
Quilibet istorum pendunt census annui per gr. 7
. S u m m a census 
facił fI. 4 - 7
; prandialium per sol. 2, facit gr. 11 et sol. l; anserum 17, 
gallinarum 17, eaponum 17, ova per 10, facit cap. 2
 -20; avenae per 
cor. 1
, eor. 25
. Conducit labores Laurentius Smolka [s], redimit fI. 4- 
Qui pendunt plus eaeteris: Simon Goczek ratione agri, euius maiorem 
portionem eolit, pendit gr. 40; Paulus Gaiewnik gr. 15; Franeiscus Fortunka" 
gr.15. 
D e s e r t i m a n s i 7: mansus Przegiętowski. Zdunowski, Wieczorkow- 
ski, Wrzoskowski, Bienkowski, Mcslowski sive Kawczensli, Kusczinski. 
H o r t u I a n u s unus Jaeobus Koliassa, pendit census fI. l; laborat 
manualiter. 
S u m m a r u m t o t i u s v i I I a e, census prandialium, conductorum 
laborum ae proventus pecuniarii facit fI. 13 -18; anserum 23, gallinarum 23, 
caponum 23 , ovorum cap. 3112 - 20, avenae eor. 31 
. 
D e c i m a pertinet ad praeposituram in Brzeziny. 
L i m i t e S. - Imprimis incipiunt cum bonis Grzmiacza nobilium, ubi 
nuIla sunt signa gr8nicialia et muhum fundi episcopalis adimitur; item cum 
bonis Buczek nobilium ubi sunt notabiles scopuli et nuIla diffcrentia. Item 
cum bonis nobilium Sierznia, ubi sunt notabiles scopuli et nuIla differentia 
intercedit; ex alia parte cum bonis nobilium Kolaczino, ubi fIuvius Mrozicza 
disterminat; item cum bonis Wolia nobilium, ubi similiter idem fIuvius Mro- 
zieza distinguit et nuIla esł diffcrentia. 


-\ndreas Piecziwoda 
Joannes Sczurek 


, 


" Brak go w wykazie wr=ej.
		

/Pomorze_020_10_177_0001.djvu

			163 


G r a v a m i n a. - Nullis vicinorum iniurris afficiuntur, praeter Plichta, 
a quo violenter illis depascunlur frumenta, ipsi adiguntur ad labores et diver- 
eis molestiis afficiuntur. 


Gałkow Minor 


s u b d i t i, qui integros mansos colunt, sunt nro l: l\Iartinus Korzeczicz, 
qui annui census solvit gr. 24; conducit labores de medio manso annuatim 
fi. 2. Laborat de medio manso septimanatim dies l Y:a; pendit anseres 2 , 
gallinas 2, capones 2, ova 20, avenae cor. l, prandialium de medio manso 
integro gr. 1. - S u m m a pecuniarii proventus facit fI. 2 - 25. 
S u b d i t i, qui medios mansos colunt, sunt --rłro 10: 
Mathias Serowy Andreas Rup 
Albertus Łysczarz Egidius Dziupik 
Albertus Sajduda 
Isti 5 conducunt labores , quilibet per fi. 3; facit in universum fl 15. 
Gregorius Kubiczek Petrus Goworek 
Albertus Korbusik Joannes Kursina 
Stanislaus Sczurek 
Quilibct istorum solvit census annui gr. 12. S U m m a cemms facit fi. 4; 
prandialium per gr. ¥2, facit gr. 5; anserum 10, gallinarum 10, caponum 10; 
ovorum cap. 1-40, avenae per medium cor., facit cor. 5. Duo medii mansi 
Bunt deserti. 
S u b d i t i, qui quartam partem mansi colunt, su nt nro 4: FranciscWl 
Buczka, Joanncs Kursina, Gregorius Skoneczka - isti 3 conducunt labores 
per fi. 2, facit fi. 6. - Jacobus Skoneczka. - Quilibet istorum solvit census 
per gr. 6. Su m m a census facit gr. 24, anserum 2 , gallinarum 2, caponum 2, 
ova 20, avenae cor. 1. 
H o r t u la n i: 1. Joannes Kursina, 2. Petrus Goworek, 3. Albertus 
Lysczarz - quilibet conducit laborcs per fi. 2, facit fi. 6; laborant manuali. 
ter septimanatim dies 1
, 4. Gregorius Miazdzik, 5. vidua Miśkowa, 6. Bar- 
tholomaeus Czarka. - Quilibet solvit census annui per gr. 9; s u m m a 
census fi. 1 - 24. 
S u m m a r u m census cum conductis laboribus et aliis proventibus 
pecuniariis facit fi. 36-19; anserum 14, gallinarum 14, caponum 14; ovorum 
cap. 2-20; avenae cor. 7. 
D e c i m a pertinet ad scholasticum Lanciciensem. 
Li m i t e s utriusque Galkow. - Imprimis cum bonis Przanowicze nobi- 
lium, ubi nulla sunt signa metalia, usus tamen antiquus utrinque observatur; 
exp('dit tamen quamprimum fieri limites; item protenduntur cum bonis 
nobilium Withkowicze, ubi fluvius Pustułka dislimitat; item cum bonis Mal- 


ł\
		

/Pomorze_020_10_178_0001.djvu

			164 


czew nobilium , ubi sunt notabilia sig na et nulla differentia; item cum bonis 
nobilium Rendon , ubi nulla sunt signa metalia et multum fundi episcopalia 
usurpatur tam in agris quam in silvis ; prohihel" scissuram lignorum in 
proprio fundo episcopali, concutit rusticos ete; inde protenduntur ad bona 
capituli Cracoviensis Curowiczc, disłimitatur fluvio Miassa dieto. 
P r a e d i u m. - C r e s c e n t i a anni praesentis: siliginis hiemalis 
cass. 40; una cassula reddit cor. 1%; tritici aestivalis cass. 6; una cassula 
reddit cor. l; hordei cass. 6; avenae cass. 30. Quae omnia non computantur, 
quia vix pro victu et conseminatione sufficiunt. A e d i f i c i a. Domus pro 
oeronomia rustica 8uHiciens , caulae, stabula , forestae-.(:ommoda, horrea 2 
capacia et !'ufficientia; sepes undequaque integrae. 


Galkow Maior 


s u b d i t i, qui integros mansos ('olun1, sunt mo 5: 
Bartholomaeus Kopetek Fmnciscus Nik 
Jacobus Pozdziei Venceslam: Rozga 
Mathias Koziel 
Quilił,ct iłłorum pendit cen sus per gr. 24. S u m m a eensus facit f L 4 , 
anSl"rum 10, gallinarum 10 , caponum 10, avenae pf'r cor. l, facit cor. 5, 
ovorum per 20, facit cap. 1- 40; prandialium totn vilIa gr. 18. Conducunt 
omnes mediorum mansorum labores per £l. 4, facit fi. 20. Laborant septima- 
natim dies l
. 
S u b d i t i, qui ml"dios mansos colunt, sunt mo 28: 
Albertus Peroa Jaeobus Gomola 
Martinus Gomola Jacobus Rzutek 
\lathias Zołądz Ąlartinus Pa\\aliecz 
Franciscus Parunski Andreas Apostołek 
Franciscus Sluch '\Ibertus Kijek 
Stanislaus Kunina Albertus Marczi 
Isti 12 conducunt labores , quilibet eorum per £l. 4, facit £l. 48; et insupel" 
laborare consueverunt annuatiqł dies 12. 
Martinus Peroa 
Albertus villicus 
Valentinus Cholewa 
Albertus Sliega 
Martinus Kopytl"k 
Laurentius Kraska 
Simon Finka 
Sebastianus Słabr 


\ndrl"as Kolanka 
Mathias Powelit"Cz 

im()n Kraska 
Albertus Prl) kaza 
Petrus Kwinka 
Laurentius Kwaśny 
J oannes Mizera 
Mathias Glianek 


\o 


a 7apewne właściciel dóbr BenIlon. 


ł.
		

/Pomorze_020_10_179_0001.djvu

			165 


mansi colunt, sunt nro 8 [5]: 
Jacohus Kazubka 
Laurentius Kistom('k 
Paulus Kistomek 
Isti conducunt labores per fi. 2, facit fi. 10. Laborant per vices una !ep- 
timana l diem, altera vero 2 dies. Quilibet eorum pendit census gr. 6. S u ID m a 
census facit fi. l, anserum in universum 4., gallinarum 4, caponum 4, aven'le 
cor. 2, ovorum 40. 
H o r t u I a n i 6 [5]: Andreas Biess, Gregorius Kussi.) - isti rationc 
laborum pendunt per fi. 2. Stanislalli! Zgurzina, Jacobus Slięzak - isti vcro 
ratione laborum pendunt per fi. 3 - 6: facit f1. 10 -12. Joannes Slięga. - 
Quilibet iIIorum pendit census per gr. 14; s u m m a census facit fi. 2 -10. 
Laborant septimanatim manualiter dies 1%. 
S u m m a t o t i u s v i II a e: census. cum proventibus pecuniariis fi. 
107 - 16, anserUIn 42, gallinarum 42 , caponum 42, ovorum cap. 6%, avenae 
cor. 21. 
D e c i m a spectat pro scholastico Lenciciensi. 
S c u I t e t i a est ibidem 2 mansorum, quos inter se partiti sunt, quorum 
!'Iculll-ti onera scultetialia obeunt iuxta privilegium. 
L i Dl i t e s ut supra. 
G r a v a ID i n a. - Conqueruntur super dnum Stanislaum Stokowski, 
qui eos saepissime concutere solet. equo!!, currus , secures violenter accipit et 
caeteras molestias infert nemine defendenle et ad labores illos cogiL 


Quilibet iIlorum census pendit per gr. 12. Su m m a census fi. 11 - 6, 
anserum 23 , gallinarum 28, caponum 23. avenae per medium cor. facit cor. 
14, ovorum per 10, facit cap. 41h. 
S u b d i t i , qui quartam partem 
Franciscu!! Słabiczek 
Stanislaus Dozek 


Zakowiczt"_ 


. 
... 


S u b d i t i, qui medius mansos colunt, sunt nro 2 - Paulus Samadal, 
Petrus Imodzik (?) - quilibet eorum pendit census cum conductis laboribua 
per fi. 2 - 21, facit fI. 5 - 12; caponum per l; reliqua non pendunt. 
hem medius mansus conducitur n [obili] Jacobo Lissowski per fi. 2-21; 
item molendinatori Alberto Rochna, subdito dni Lassoczki, pro eodem pretio 
conducitur medius mansus per fi. 2 - 21; item medius mansus recenter loca- 
tus eodem pretio, uti caeteri, videlicet fi. 2 - 21. - Insuper laborant 6 dies 
annuatim. 
S u m m a r u m pecuniarii proventlli! fi. 13 - 15. 
S c u I t e t i a est ibidem unius mansi; onera scultetialia obit iuxta privi- 
legium: prandialium soh'it per gr. 12. 


A 


-
		

/Pomorze_020_10_180_0001.djvu

			166 


D e c i m a !;pectat pro concionatore Lenciciensi. 
L i m i t e s imprimis incipiunt a bonis nobilium Prząnowicze , ubi nuUa 
sunt signa granicialia; inde protenduntur ad Zakowicze nobilium, uLi similiter 
nulIa sunt signa granicialia; de reliquo su nt contigua bonis episcopalibus; 
multis vicinoru1l1 suprallominatorum iniuriis afficiuntur, tam in personis 
suis, quam etiam iumentis, pecoribus f't frumentis, quas illis depascuntur. 


Łodzia oppidum 


C e n s u s et p r o v e n t u s ex eodem oppido proveniens: areae sunt 
nro 80; de qualibet area solvuntur gr. 2, summa facit fI. 5 -10; mansi 
agrorum sunt nro 24; de quolibet manso provenit per gr. 8, facit fI. 6-12; 
braxatores, qui 
ulgo kotłowe solvunt , sunt nro 6; quilibet pendit kotłowego 
per gr. 12, facit fI. 2 - 12. Idem braxatores pendunt mensuram a qualibet 
coctura tres quartas cor. raro tamen et vix decies per annum singuli coquunt; 
facit in summa mcnsuras 60; qualibet mellsura computata per gr. 24, facit 
fI. 48. - Additamenta agrorum, vulgo Przimiarki, sunt nro 81 %, de quolibet 
provenit census gr. 2; facit in summa fI. 5 -13. - Horti Bunt mo 45; 
de quolibet horto pendunt census annui per gr. 2, facit in summa fi. 3. _ 
Ratione artificii provenit census fI. 3 - 25. Ratione propinationis cerevisiae 
gr. 21. Capones datiales, tam ratione domorum, arearum, agrorum etc. in 
universum proveniunt 93. 
S u m m a r u m pro\entuum pecuniariorum oppidi t'xcepti" caponibus 
facit fI. 75 - 3. 
D e c i m a pertinet ad scholasticum Lenciciensem. 
S c u l t e t i a est ibidem, cuius possessor est ad praesens Laurentius 
Kurmess, qui licet non exbibuit privilegium, asseruit tamen fundatam esse 
praedictam scultetiam in mansis 5 in diversis locis, vidclicet in Widzewo 
mansos 2, in antiqua Lodzia mansos 2 et in oppido mansum l. 
L i m i t e s. - Imprimis inchoantur a boni s Choiny nobilium. deinde pro- 
tenduntur ad bona capituli Cracoviensis Rokiczie, Rzetkinia , Bruss, ubi recen- 
ter sunt certa signa metalia et nuIla est differentia; item cum bonis nobilium 
Radogosie, Bałuki. Doły, ubi quoque recenter sunt erecti scopuli granicialcs; 
item cum bonis Kepini, cum qua [5] saltim scopulus angularius intercedit; 
item cum bonis Wyskitno capituli Cracoviensis , ubi sunt granicialia si gna. 
G r a v a m i n a. Conqueruntur imprimis contra tenutarium et arendato- 
rem Radogoscensem Kossowski, qui in fundo episcopali subditis pecora abigit, 
currus cum cquis de silva propria episcopi ligna devehentes ad curiam Ra- 
dogosse violenter abducit, ch"es subditos episcopales in aedibus eorum pro- 
priis invadit et concutit , quin etiam et consulem ipsum non ita pridem ver- 


.
		

/Pomorze_020_10_181_0001.djvu

			167 


beribus affecit, vincula puhlica violat et multas violentias et iuiurias nemine 
prohibente infert. 


Antiqua Łodzia 


s u b d i t i, qui iutegros mansos colunt, suut nro 5: 
Vidua Karowa 
Augustinus Wolek  


Błazek 
Antonius Slissio 
Mathias villicus 
Quilibet istorum solvit census annui per fI. 1- 6; s u m m a census 
fI. 6, anseres quilibet per 2, facit 10, galliuas 10, capones 10, ovorum per 30, 
facit cap. 2 1 4, aveuam non pendunt. - Laborant septimanatim dies 2; labore9 
non conducunt. 
S u b d i t i, qui medios mansOs colunt, sunt mo [2]: Mathias Wołek, 
Bartholomaeus Dclphin, uterque solvit census annui fI. l - 6, ansercs 2, 
gallinas 2, capones 2, ova 30. 
R o t i f a b r i: Blazek, Mathias Wolek - quilibet istorum ratione arti- 
ficH solvit per gr. 12, iu summa gr. 24. 
S u m m a r u m t o t i u s y i 1 } a e: census et proventus pecuniarii 
fI. 8 , anserum 12, gallinarum 12, caponum 12, ovorum cap. 3. 
D e c i m a pertinet ad scholasticum Lenciciensem. 
L i m i t e s. - Haec villa continetur in limitibus , qui circumscripti sunt 
in oppido Łodzia. 
p r a e d i u m. - Crescentia ann i praesentis siliginis cass. 30, tritici cass. 
P1!, hordei cass. 61
, avenae cass. 13; quae omnia non computantur, cum vix 
pro conseminatioue et victu sufficiunt. Aedificia praedii sufficientia pro oeco- 
nomia rustica. 
M o I e n d i n a. - l. Circa ipsuOl oppidum est molendinum, cuius ad 
praesens est possessor Albertus, qui septimanatim pendit siliginis cor. l, 
proveniunt in anno cor. 52; computato coreto uno per gr. 32, proveniunt 
£l. 55 -14; saginat porcum in anno. 
2. Molendinum est etiam in ipso fundo Łodziensi, cuius 
possessor Adamus Kulam, qui tertia mensura contentatur; 
fL 15; saginat porcum in anno. 
3. MoleudinuOl, cuius ad praesens est possessor Jacobus Krupa; tertia 
mensura etiam contentatur; computatur ad £l. 15. 
4. Molendinator Chrapek scultetialis , solvit census ratione agri couducti 
annuat im gr. 24. 
5. Molendinator Petrus Chrapek plebanalis pendit census annui ratione 
agri conducti gr. 24. 
S u m lU 8 r u m molendinorum facjt fI. 87 - 2. 


ad praesens est 
computatur ad
		

/Pomorze_020_10_182_0001.djvu

			a 


liS 


Wolka .ive MierzIłczka 


s u b d i t i, qui integros mansos colunt , sunt nro l: Simon J ugo, qui 
census annui solvit fi. l - 18, anseres 2, capones 2, gallinas 2, ova 30, avenae 
cor. 2; conrlucit labores fi. 8; insuper laborare tenetur 24 dies annuatim et 2 
itinera cum fTUmento ad Istulam. 
S u L rl i t i. qui medios mans"!' colunt, 
.l\1athias Swiecz 
Stanislaus Jugowicz 
Isti conrlucunt Iabores per fi. 4; 
natim rlies 1%. 
Michael Czichowicz 
Martinus Jugowicz 
Andreas Kuliaska 
Joannes Kuliaska 


sunt nro 13: 
Kilian 
Thomas Kiersczik 
facit in summa fi. 16; laborant septima- 


Paulus Simaniecz 
Simon Tłuczek 
Caspar Kierdo 
Virlua Czichowka 
Joaones Piętka 
Quilibet illOTUm census solvit annui per gr. 
fI. 10 - 12, anseTUm 13 , gallinarum 13, caponum 
3 - 15, avenae cor. 13. 
S u b d i t i , qui quartam partem colunt, sunt Dro 2: Martinus Jugowicz, 
Stanislaus Jugowicz; quilibet eorum penrlit census annui gr. 12, facit gr. 24; 
anserem uterque l, gallinam l, caponem l, ovorum 15 , a"enae cor. 1. Labo- 
rant septimanatim per rliem l; conrlucunt Iabores per fi. 2, facit fI. 4. 
H o r t u I a n i: Joannes Piętka, qui et tabernator, ratione tabernae, 
horti et laboris solvit fi. 2. Simon Tłuczek, Mathias Swiecz - solvit census 
quilibet gr. 12; laborant septimanatim diem l. Ad praesens conrlucunt labo- 
rf'S annuatim. videlicet Simon TIuczek fi. 2; Mathias Swiecz fi. 4. 
S u m m a r u m c e D s u S, conductorum labo TUm et alii proventus pecu- 
niarii fi. 49 - 18. anseTUm 16. gallinaTUm 16 , caponum 16. ovorum cap. 4, 
avenae cor. 16. 
D e c i m a pertinet ad 
L i m i t e s. In eadem 
.illa ut E'upra. 


24. Summa facit census 
13, ova per 15, facit cap. 


concionatorem W olboriensem. 
circumferentia granicierum continetur praerlicta 


ł 


Widzew 


S u b d i t i, qUi mtegros mansos colunt sunt nro 3: Stanislaus Grabka 
conrlucit labores fI. 6 -12; - Mathias Pędziwiatrek, J08nnes Morda, quili- 
bet mOTUm solvit census fi. l - 6; 8 U ID m a census facit fi. 3 - 18; anserum 


A
		

/Pomorze_020_10_183_0001.djvu

			-- 


160 


per 2 facit 6, gaIlinarUIn 6 , caponum 6, ova per 30 facit cap. 1112; avenam 
non pendunt. Laborant septimanatim dies 3. 
S u b d i t i, qui medios mansos colunt, sunt nro 3: Ambrosius Kliescz. 
Jacobus Pietoch, Blasius Pietrzik - quilibet eorum soIvit census per gr. 18; 

 u m m a census facit fI. 1 - 24, anscrum 3, gallinarum 3, caponum 3, 
ovorum per 15. facit ,1,5; avenam non pf'ndunt. Desf'rti 2 medii mansi. Labo- 
rant dies 1112. 
S u m m a I' u m census cum conductis Iaboribus £l. 11 - 24, anserum 9, 
gallinarum 9, caponum 9, ovorum cap. 2 - 15, avenam non pendunt. 
D e c i m a pertinet ad scholasticum Lenciciensem. 
L i m i t e 8 in eadem circumferentia continentur prout supra. 


R o z I' a z e w novae fundationis. 


IncoIae nro sunt 19; Ilon dum ad plenum extirparunt agros; restat il1is 
adhuc libertatis anni 3; ad praesens nihil pendunt et laborant. 
L i m i t e s. Magna differentia intercessit cum villa nobilium Choiny, 
ubi magna portio adimitur silvae episcopalis dissipatis antiquis 8copulis et 
lIignis metalibus, aliquot iam dicuntur erecti cum detrimento bonorum eccle- 
siae; interest plurimum, ut pro graniciebus agatur; de reliquo contiguitatem 
babet cum bonis episcopaIibus et capituli Cracoviensis. 
G I' a v a m i n a. - Conqueruntur super dnum Jacobum Stokowski, quod 
eos ad labore!\ cogit et muItis afficit iniuriis. 


SUMMA SUMl\łARUM PECUNIAIUI PROVENTUS 
TOTlUS ET UNIVERSAE CLA VIS NlESULKOVIENSIS: 


pecuniarum census etc . 
anserum 226 , computatis 2 per gr. 7, provcnient 
gallinarum 226, computatis 2 per gr. 2!h, provenient 
caponum 313, computato l per gr. 4, provenicnt 
ovorum cap. 47, computata 1 per gr. 8, provenient . 
avenae Iast. 3 1 -'2 -16, computata Iasta l per fI. 26, facit 
Summa summarum 


£l. 1.094 - 27 
fI. 26-11 
fi. 9-12
:! 
fI. U-22 
fi. 12-16 
fi. 96 
£l 1.280-28
2. 


. 1F ymagają sprostowania następujące po
ycje: 
pecunlarum cenSU8 etc. 
avenae last. 3 - 46 
Summa summarum 


fI. 1.111- 6-15 
fI. 97 - 2B 
fl. 1.298-26- 6 


j
		

/Pomorze_020_10_184_0001.djvu

			170 


CŁAVIS SOBCOVIENSIS 


Sobkowy 


S u b d i t i mo 15: 
Alberłus diełus Dusza. eolit manso!! 3, rem oeconomicam et pecora ad 
praestandas operas rustieas habet suffieientia. Miehael Noch colit mansos 4; 
hic eonqueritur super inopiam pecorum pro laboribus subeundis. 
Fabianus P'iecz eolit mansos 4, in re familiari est sufficiens. 
Anna Noehowa vidua eolit mansos 
, in re occonomiea non cedit BUpe- 
. rioribus. 
Christopherus SprudO\u:ki eolit mansos 4, in re oeconomiea sufficicns. 
Georgius Stal eolit mansos 5, inops et egenus pecorum. 
Laurentius Hineza eolit mansos 4, in re oeconomica caeteris non po- 
sterior. 
l\1athacus Lengi eolit mansos 5. oeconomira re et peeoribus non cedit 
aliis subdiłis diłioribus. 
Jaeobus Wiek eolit manso
 4 ellm 1'1edio , rem oeconomieam bene tractat 
ł't cst sufficiens. 
Jaeobus Piątek eolit mansos 4, pecoribus inops, eget subsidio. 
Jaeobus Łowisk eolit mansos 3; eget subsidio in peeoribus, 
Martinus Bonus, eolit mansos 4. rem oeeonomieam medioerem habct. 
I\Iathias Jant'k eolit mansos 5, rem oeeonomieam mcdioerem habet. 
Adamus Bala eolit mansos 2, in re oeeonomiea insuffieiens. 
Stani!'laus Sprudowski eolit marsos 4, in rc oreonomiea minus sufficiens. 
Est ibidem scultctus Joannes, qui 4 mansos possidct; iuxta tcnorem privi- 
legii seultctialia munera obito 
'\1:ansorum rusticorum mus constat 60%; dc quolibct manso pendunt 
eensus per gr. 16 et sol. 2. - S u m m a census faeit fi. 33 -18 sol. l. 
Mansus in longitudinem protenditur stadiis ad summum 10, in latitudincm 8 
suleis. Ex manso uno quilibet eorum pendit per 2 eapones. Summa cap. 
nro 121. 
F r u m e n t u m d a t i a I e. Ex singuIis mansis singuli conferunt sili- 
ginis Ilirmalis per metr. 3 mensurae Dirsehoviensis; faeit last. 3, metr. 1%; 
tritiei , hordei, avenac similiter. - De c r c s c c n t i a frumentorum nihil 
eerti ct explorati ronsequi potuit, affirmantibus subditis nunquam observatam 
eonsuetudinem. ut cassulas consignent. 
Septem eorwn a e r e a I i e n o sunt obstrieti propter eoemptionem fru- 
mentorum aestivalium pro eonseminationc, tum etiam pro eoemcndis pecori- 
Ims, videlieet: Albertus Dusza tenetur dno capitaneo fi. 20, aestimando mctre- 


a) 
I
		

/Pomorze_020_10_185_0001.djvu

			171 


. 


tam unam hordei fI. l, avenae gr. 20; item Michael fI. 26 - 20; Georgius 
Stal eodem dno capitaneo fI. 46; Jacobus Piątek fI. 13 -10; Jacobus Łowisk, 
qui circiter 150 fI. debet multis in vicinia. !tern Martinus Bonus tenetuI' 
multis in vicinia, circiter 40 fI. praeter debita, quac contraxcoont ap ud vicinos 
confines. 
Rationc p a s c u o r u m iuxta pri"i1t'gium Illustrissimi in Miłoband.z 
locatorum pendunt 700 marcas Pruth. quae faciunt fI. Pol. 466 - 20, excepto 
onerc fovcndorum et alcndorum boum 20 in eisdcm pascuis; casu vcro quo 
non fovcrint vel aluerint boves 20, praestarc tenentur II solutionem a singulis 
bobus ali dcbitis iuxta consuetudinem observatam ". 
T a b c r n a e sunt 4, carum posscssore8 divcrsum pendunt censum; unm 
corum solvit fI. 2, secundus fI. 1-10; tcrtius pendit gr. 20, quartus fI. 4, 
rationc horti sibi adiuncti. 
L i m i t c s. - Hacreditas contigua est imprimis bonis rcgalibus Gorze- 
d.zin , ubi signa notaLilia extallt, itcm cum bonis regalibus Slącza. ubi similiter 
nihil diffcrentiae interccdit; itcm cum bonis abbatiac Pclplinensis Slącza, ubi 
fovea egesta fines disterminat; item cum bonis regalibus Greblino, ubi lapi- 
dibus sunt con!'ignatae granicies; item cum bonis abbatiae OIi\"iensis Ra- 
dostowo, ubi fO\ea distcrminat gmnicies; item cum bonis eiusdcm abbatiac 
Brzuiscze, ubi quoque signa granicit'rum extant; item cum bonis eiusdem abba- 
.tiae Wilgłowy, ubi notabiles ,"unt limites. 
Est praetcrea in eadem villa pistor, qui pendit fI. 2 ratiune do mus. 
L a b o r a n t pro fibitu et arlJitratu capitanei , tam in e....colenda sorte 
agrorwn praedialium, quam in caeteris ob!'equiis et rusticis laboriLns obeun- 
dis. 


G r a v a m i n a. CUllqueruntur s,!per crebra pudvodarum "ectura; item 
f'uper continua lignorum vcctura pro braxatorio, cnm tamen antea foveban- 
tur 4 equi in praedio propter repentinas vccturas pracdiales, pruut etiam hoc 
idem ordinatione IIIustrissimi ann i 1590 docuerunt; item conqueruntur, quod 
t'adcm onera subire coguntur , quae pridcm in cultura agri et aliis laboribus 
subditi Grembicenses praestare solebant; item conqueruntur, quod ultra privi- 
legium lIIustrissimi super pascua iIlis concef'sum superrogant fI. 20, 
siquidcm dicunt pro libitu capitanei pecora ex praedio Miłobądz ad praefata 
pa
cua f'olere abigi et pro liLitu eiusdem b depclli, nihilo ab iisdelll ccnsum 
tamquam nunquam poscerentur rcpeti c. hem conqueruntur super scissura 
lignorum praedialium, tum etiam braxatorii , quae quidem opera antca per 
hortulanos pcrficiebantur. hem JacoLus Gerka conquf'ritur dedisse rationc 


II-a Innq rękq. b W ręI1.Op.: :isdetn. c Sens zdania niejasn). 


6)
		

/Pomorze_020_10_186_0001.djvu

			172 


mulctae fI. unquam 10, eo nomine, quod quidam transfuga Sobkoviae detentus 
et in carcerem coniectus noctu evasit, qui non capitalis poenae , sed repeten- 
darum rerum ablatarum causa in vincula fuerat coniectus. Conqueruntur item, 
quia morte patfis familias interveniente ratione divisionis et dispositionis 
rerum post mortem defuncti derelictarum capitaneus boyem vel equum praeci- 
puum pro se toIlit. Postulant, ut domus in medio villae eorum lignis et sumptu 
moderni possessoris constructa, seu potius census ex ea domo pro subsidio villae 
ab Illustrissimo concf'daIUr; quandoquidem ea intentione ab iisdem fuit erecta , 
ut pro f'ubsidio communi villae census ex eadem aedicula cedat. Conquerun- 
tur item non mullo ante invl'ctum f'osdem onu!! conff'rendi 
iliginum per 
unam mf'tr. rectori scholae. 
Est ibidem m o I e n d i n u m, in quo frumenta pro braxatorio moliuntur 
et pro usu praedii siligo. - S t a g n u m quoque ad idem molendinum adia- 
cet pro fovendis piscibus; piscina item pro praedio in medio villae; sunt item 2 
piscinae mediocres in summitate stagni supranominati, quas (,'l:pediret repur- 
gari. 
NuIlis vicinorum iniuriis opprimuntur. 


P r a e d i u m. - De numero mansorum praedii nihil certi consequi po- 
luiL Quattuor tamf'n viIlae praedium praefatum pro sorte consignata excolunt a 
et in sorte Sobkoviensis cuhurae crescere solent cassulae plus minus 200 , 
tri lici ad summum 30, hordei ad summum 200; avena in eorum sorte seminari 
non solet, eo quod commodior et uberior seges hordei pro natura glaebae 
crescere soleat. Alia sors praedii colilur per subditos de Brzezno, in qua sorte 
inseminari solet u:la Jasta, crescere solent cassulae citra vel ultra 80; triticum 
in ea sorte non seritur; hordei crescerc polest 20 cass" avenae 12 cass. Tertia 
pars praedii coli tur per subditos ex Miesczino, inseminari solet una lasla 
!liJiginis citra vel uhra, crescere solent cassulae 80 citra vel uhra. hordei 10 , 
avenae cass. 30. Quarta pars praedii colitur per subditos de Malinino, inse- 
minari solet una lasta, crescere solent siliginis cassuJae HO citra vel ultra, 
hordei plus minu'! 50: avcna in ea sorte non seritur. 
Collectis sortiLus accedit crescentia ad 440 cass. cassula una aestimari 
potest melretis 3 mem,urae Gedanensis. cedet siliginis 22 Jast. detracta semi. 
natione et usu praedii reslnre possunt vendendae lastae plus minus 16 , lasta 
vendita pro 60 fi. cedent fi. 960. Tritici ad summum una lasta, detracta se- 
minatione et usu prnedii; hordei ex omnibus sortibus coIligi potest 280 cass. 
computata qualibet per metr. 4 cedunt lastal' citra vel ultra 17; detracta seDli- 
natione et usu praedii vendi possunt ad minus Jastae 16; vendita lasta pro 


a JIT rrkop.: elcolil
		

/Pomorze_020_10_187_0001.djvu

			17
 


4.8 fi. , proveniet summa fI. 768"; avenae crescerc solet plus minus 42 cass., 
quae non computantur ob mediocrem satis crescentiam. Siliginis cassula tri- 
turatione rcdundat ad 3' metr.; triticum 2Yz, hordeum metr. 4. - P r a t a 
pro usu praedii sufficientia. 
B r a x a t o r i u m. - Pro una coctura exponunlur metretae 40; coctura 
autem quaelibet capit tunnas pro tabernarum propinatione 20, pro usu vero 
praedii 2. T unna venditur pro fI. 2 - 20; qualibet septimana computari po- 
test una coctura, pro una coctura cerevisiae exponuntur 4 metretae humuli ; 
metreta comparatur l £l" metretam vero hordei computando per 26 gr.; sump- 
tus hordei et humuli facit £l. 3&- 20; crescit igitur lucri ex singulis cocturi!j 
oetracto sumptu et victu praedii et sałario braxatoris mediocriter computando 
£l. 14; venit lucri annui £l. 728 levitcr computando. 
A e d i f i c i a. Curia murata sumptuoso opere ad commod.itatem et ele- 
gantiam wmmque necessarium erecla; braxatoriwn capax et spaciosum cum 
omni supellectili et utensiliLu5, caulae, forestae, staLula, holodia pro usu 
praedii non incommoda; horti pro usu praeJii sufficientes. P e c o r a b 
P a r o c h i a. - Ad parochiam Sobkoviensem spectant 4 mansi; item ra- 
tioue missalium ex quolibet manso singuli subditorum conferunt per mediam 
metr. siliginis et mediam metr. avenae. Organario item pendwlt 4 metr. siligi- 
OlS. 


Brzezno  


s u b d i t i mo 4: 
Andreas Olszewski 
Caspar, Nowy Gbur dictus 
Quilibet eorum colit 4 manso!! 
liaris et oeconomicae. 
Est ibidem scultetus Georgius, dictus Goły, qui !!cultetialium agrorUDl 
habet mansos 2, duos vero ex censu antea colebat. Mansorum rusticorum 
Jlumeru!! constat excepti!! scultetiaIibus 18; de quolibet man!!o !!olvunt per l fł.; 
item singuli ex quolibet manso per 2 gallos. - S u m m a census facit fI. 18; 
gaUorum nro 36 - Ratione vero laboris 2 mansorurn. quos colit scultetus, 
quiIibet ex subditis pendit per gr. 25: facit fI. 3 - HI. - Mansus in longitudi- 
nem protcnditur ad summum 4 stadiis, in latitudinern vero 5 sulcis. 
Singuli eorum sunt obstricti aere alieno ob coemenda pecora pro labori- 
bus exercendis. De crcscentia frumentorurn idem retulerunt quod et Sobku- 


Thomas Patocza 
Bartbolomaeus Dm'za 
nemoque eorum laborat inopia 


rei fami- 


vien!!es. 


.. ". rrkop.: 648. b Zdanie lliedokończ01
e, mIeJsce u:oLlle na 1.iL1.a wiersz,..
		

/Pomorze_020_10_188_0001.djvu

			174 


L i m i t es. - Haereditas contigua est bonis regalibus Raikowe, ubi fIu- 
vius Wierziezka disterminat, item eum bonis regalibus Rywał, ubi nulla signa 
granieialia esse dieuntur et iusta portio agri adempta asseritur j item eum 
bonis nobilium Spragawi, ubi similiter nulla signa granieialia extant et di!- 
ferenliae oriunturj item eum bonis nobilium Zduny, ubi itidem nulla appa- 
rent signa granieialia; item eum bonis nobilium maius Warczimierze, ubi 
carlem difficultas ob dcfectum signorum intercedit , inde venit granicies ad 
bona Radostowo abbatiae Oliviensis, ubi sunt notabilia signa. 
L a b o r e s. - Laborant pro li bitu et arbitratu capitanei. 
G r a v a m i n a. - Conqueruntur super labores frequentes, quos prae- 
stare solent ad bona Warczimierz, item eonqueruntur super frequenti vectur8 
lignorum, itineris hine inde sex miUiarium, ita ut una septimana ter coguntur 
ducere ligna ultra aIios labores; eonqueruntur etiam, quod plagis praeter 
antiquam consuctudinem caeduntur; postulant potius , ut aliquo eompetenti 
carcere vd clausura puniantur iuxta veterem consuetudinem. 
Est ibidem laeus non tamen piseosus. - Nullis vieinorum laboribus pre- 
muntur. De excessibus quaesiti, nullos esse wXerunt. 


Miesczino 


s u b d i t i nro sunt 6: 
Tiburtius KIiescz, anno praeterito loeatus est; rem oeconomieam tenuem 
habet , eolit mansos 2. 
Nieolaus eolit mansum l, suffieiens est in re oeeonomica. 
Fabianus eolit mansos 3, medioeriter in re oeeonomiea provisus, praeser- 
tim in pecoribus. 
Tiburtius ManhoIt eolit mansos 3, rem tenuem oeconomicam et pecora 
pauca habet. 
Stanislaus eolit mansos 3, in re oeconomica suffieiens. 
Valentinus tabernator eolit mansos 3"łh, suffieiens in re famiIiari. 
l\Iathias Brozda coli t mansos 3, praeter 2 boves nullam supellectilem 
oeeonomiae habet, nune primum agrum !?uscepit. 
Clemens scultetus, qui ultra 2 Olansos seultetiales, ex quibus onera sculte- 
tialia praestat, mansum unum eolit. 
In summa numerus mansorum aceedit ad 19Y2. Mansus protenditur in 
longitudinem ad summum 4 stadiis, in lalitudinem sulcis 8. - Census ex 
quolibet manso provenit gr. 13 et sol. l. 
S u m m a census faeit fI. 10 - 7 a. - Item sunt in cadem haeredi- 


a W rękoj1.: fJ. 5 -13, sol. l.  
I
		

/Pomorze_020_10_189_0001.djvu

			175 


, 


late rubeta pro paseuis destinata, ex quibus pendunt in eommuni gr. 27. - 
Tabernator ratione census tabemalis pendit gr. 20. 
F I' U m e n t u m d a t i a I e: ex quolibet manso pendunt siliginis metr. 3; 
in communi autem ratione paseuorum conferunt metr. (i; in summa provenit 
siliginis una lasta, metr. 4%; tritiei; hordei, avenae similiter. - Capones ex 
quolibet manso 2; summa eaponum nro 39. 
De c r e s c e n t i a quaesiti, idem responderunt, quod et Subkoviense!. 
exeepto uno subdito, dieto Golten, singuli eorum multa debent propter eon ta- 
gionem equorum et peeudum, tum etiam grandinem , quo nomine damnum 
passi mutuari eogebantur et propter inopiam nonnulli eorum ex integro non 
conseminarunt tam hiemalia quam aestivalia frumenta. 
Ratione paseuorum in Miłobandz fere a 9 annis, quae antea gratuito ha- 
bebant, pendunt annuatim fI. 17Y:z, de quo summopere conqueruntur. !tern 
scultetus pendit unum talerum. 
L i m i t e s. Haereditas praedicta contiguitatc:m habet cum bonis regali- 
bus Dąmbrowka, ubi sunt notabiles granicies; item cum bonis nobilium Sta- 
nisławie, ubi lieet eortis lapidibus granieies fuerint assignatae , usurpatur ta- 
men ultra certa portio agri; item cum bonis nobilium Lukoczin, ubi nulla 
differentia intereedit, siquidem granicies non ita pridem sunt consignatae; 
item cum bonis episcopalibus Malin et Milobandz. 
L a b o r e 8. - Nullos eertos dies septimanales habent, sed pro libitu et 
arbitratu capitanei et neeessitatis [5] laborant. 
Gravamina a 


'-, 


Malinino 


S u b d i t i nro 9: 
Silwester Szowa Lucas Lamca 
Paulus Dominik Jacobus Zeiwer 
Albertus Smuga Joannes l\Iaier. 
Quiłibet eorum eolit mansos 3; rem familia rem sufficientem habet. 
Michael Woi,h eolit mansum unum , 8ufficiens est in re oeconomiea. 
J oannes Halba eolit mansos 2, suffieiens in re familiari. . 
Bartholomaeus Szowa eolit mansum unum, in re oeconomiea tenuis et 
inops. 
Mansus in longitudinem protenditur ad summum stadiis 6, in latitudinem 
suJcis 14. - Est ibidem scultetus, qui seultetiales agros possedit 2, ex quibus 
ministeria scultetialia praesłat, 2 vero mansos desertos eolit ex censu. S u m- 
m a mansorum exeeplis seultctialibus duobus 24. 


a Zdanie niedolcończone, miejsce wolne na kilka wierszy.  
I 


.
		

/Pomorze_020_10_190_0001.djvu

			176 


Scultetu5 pendit census ex 2 desertis fi. 8; singuli subditorum eJ: man.so 
uno per gr. 13 et solid. 1. Proveniet s u m m a in toto fi. 17 - 23 soL 1. Ra- 
tione caponum pt'ndit pullos quilibet illorum 2: prm,eniet summa pullorum 
Dro 48. 
F r u m e n t u m d a t i a l e: siliginis hiemalis ex quolibet manso pendet 
quilibet metr. 3 , ex mansis igitur 24 proveniet siliginis lasta una metr. 12; 
triciti, hordei, avenae similiter. - De c r e 1:1 e e Ił t i a quaesiti idem , quod 
superiores viIlae, dixerwlt. 
Ratione pascuorum ex pratis seu fundo Miłobądz solvunt fi. 38 -20. 
:::'inguli fere multa debita eontraxt'runt propter coemt'nda iumenta et exiguam 
snni praeteriti crescentiam. 
T a b e r n a ibidem una, quat' habt't adiunctum hortum, ex quo pendit 
gr. 121f2. 
L i lU i l e !o. - Possessio contigua cum boni!! nobilium Lukoezill, ubi no- 
tabilia signa extant; item cum bonis nobilium Dalwino, ubi quoque sunt signa 
granieialia conspicua; item cum bonis Rembielcz hospitalis Gedanensis, ubi 
differentia ratione granicierum intercedit, siquidem in fundom episcopalem 
aTaturas suas proferunt; item cum bonis nobilium Kolnik, ubi nihil est con- 
troversiae: de cat'tero ('urn bonis episeopalibus l\Iiłobąclz et Miesczino. 
L a b o re s. - Nullos certos dies scptimanales habent, sed pro libitu et. 
.arbitratu eapitanei laboranL 
G r a v a m i n a. In !"criptis protult'runt a 


\fiłobąndz 


s U b d i t i nro 13 [5]: 
Gregorills eolit mansos 2; rem tenuem habet pecuariam et oeconomicam. 
Petrus Balczer colit mansos 2; sufficiens in oeconomia. 
Burchardus Clina eolit mansos 2; rem oeconomicam sufficientem habeL 
Burchardus seultetus, qui uItra 2 mansos 5CuItełiales, ex quibus praestat 
mini"terium seultetiale. eolit mansum unum; rei oeconornicae non inops. 
Bartholomaeus Rikezin eolit manso!" 2; in re oL"eonornica tenuis. 
SigislUundus Rikezt'n eolit mansos 2: in re oeconomiea sufficiem;. 
Simon Tila eolit mansos 2; non est indigens rei oeconomicae. 
Alberto" Klimpan eolit mall!.'os 3: oeeonomiam habet sufficielltem. 
Jaeobus Klimpąn eolit mansos 3 , in oeconomia est suffieiens. 
Stanislaus eolit mansos 2, non inops rei oeconomicae. 
Gregorius tabernator eolit mansurn unum: in oeconomia est sufficiens. 


.. Zdanie nie.lo1.ończone. mie;sce wolI/e na kilka wiersz). 


.
		

/Pomorze_020_10_191_0001.djvu

			tTi 


Benedictus tabernator colit mansum unum; in re ueconomica non poste- 
rior. 
M a n s u s in longitudinem protenditur stadiis 6, in latitudinem sulcis 7. 
Summa mansorum exceptis scultetialibus 2 nro 25. - Ex quo li bet manso pen- 
ditur census gr. 15. .S u m m a census proveniet fI. 12 -15. - Tabernato- 
rum unus pendit fi. 4, aIter eorum fi. 3 -10. 
Sunt ibidem sartores 2; quilibet eorum pendit census per fi. 1-10 , ra- 
tione aedicularum et hortorum. 
F r u m e n t a d a t i a I i a: ex quolibet manso siliginis metr. 3 prove- 
niet; ex 23 mansis las ta. una metr. 15; tritici, hordei, a\"enae sim ili ter. - 
Capones pendunt ex quolibet manso 2; summa caponum nro 50. Con- 
queruntur, quod ea consuetudo duntaxat ab 8 annis est invecta , nam antea 
pullos 2 quilibet ex manso pendehat. 
De c r e s c e n t i a quaesiti, responderunt ut supra. 
Multa in universum d e b i t a contraxerunt, cum propter deflagratio- 
nem, tum propter operosos labores et servitia rustica. 
p a s c u a. - Ratione pa
cuorwn pendunt fI. 29 - 10. 
L i m i t e s. - Bona contigua cum haereditate regali Zaiączkow, ubi nul- 
la conspiciulltur signa granicialia et ingerunt sese in fundum l\1iłobądz; item 
cum bonis regalibus Dąmbrowka, ubi similiter nulla sunt signa granicialia; 
item cum bonis Miesczino et Malinino episcopalibus; it{'m cum bonis nobi- 
lium Kolinko, ulli nulla e"\.tallt signa granicialia; item cum bonis Gedanen- 
Elium Getlino, ubi nulla differentia intercedit: item cum bonis regalibus Der- 
sau. ubi nulla ilifficultas grallicierum intercedit. 
Item Gcmlicenses ratione p a s c u o r u m Bischodorff in circumferentia 
haereditatis I\liłobąilz iacentium conferunt fI. Pol. 666 - 20. 
L a b o r e s" prBestant, ut cacteri, pro necessitate ad libitum et manda- 
tum dni capitanei. 
G r a v a m i n a. - Conqueruntur super crebram vecturam lignorum 
itineris 4 milliarium hiemali tempore quotidie non solum ad braxatorium in 
l\Iiłobądź, sed et ad Sobkowr et Warczimierz, ullde maximam iumentorum 
8uorum iacturam patiuntur. Conqueruntur item, quod antea subditi ex Mali- 
nin et Miesczino adiuvabant eosdem in excolendo praedio Miłobądz, nunc 
ipsi hoc idem praedium in Miłobądz excolunt, siquidem praefatae villae pro 
excolendo prBedio Sobkoviensi sunt destinatae. 
Onus eisdem antiquitus impositum aggeris Istulae providendi et 8ar- 
ciendi 15 corylorum alias prentow. ratiune cuius oneris donati sunt iisdem 


" "yraz powtórzony. 


u 


--
		

/Pomorze_020_10_192_0001.djvu

			178 


6 (uansi pratorum, ultra prata Grodziska. contigui finibus Oir.-choviensibus: 
quem usum et pacificam possessionem hucusque continua nt. 
p r a e d i u m. - Pro praedio coluntur IDansi 8; ex coniectura agrorum 
cmetonalium crescerf' potcst in eisdem siliginis cass. 2.')0 plus minus. Com- 
putando trituratione cassulam ad 3 metr., accedat ad last. 13; detracta semi- 
nationf' et usu praedii vf'ndi possunt lastae 9; lastam per 60 fi. computando. 
proveniet summa n. 510. - Hordei crescerf' solet cass. 180 plus minus; vendi 
possmlt ultra liSum praedii et conseminationem lastae 10 [5]; quaelibet com- 
putata per 43 n. facit summa fi. 384. - Triticum proptf'r exiguitatem crescen- 
tiae non computatur; avena similiter. 
B r a x a lor i u m. - Cocturae per annum computari possunt 52; pro 
qualibet coctura exponuntur metr. 20; metretam computando a 24 gr. insu- 
metur pecuniae pro cadem comparanda fi. 16. Humuli pro qualibet coctura 
metreta una comparatur gr. 24; sumptus unius b cocturae accedit ad fi. 17. 
Quaelibet cm'tura capit tunnas 12, tunna una venditur fI. 2 - 20; detracto 
itaqU(' omni sumpIu cedpt lucri qualibct sC"ptimana fI. 14 1 :!: cC'det lucri annui 
drciter fI. 754. 
A t' d i f i c i a. - Pro re oeconomica et re familiari tractanda non in- 
commoda ; caulae, forestae , stabula cOIDmoda , holodium capax et spaciosum. 
p t' (' () r a L nulla sunt lUustrissimi, sed propria dni capitanei. Sunt ibi- 
dem p r a t a seorsiva prope Miłobądz, Grodziska dicta, morgorum 40; quili- 
bet mor;,;us vemłitur 2 taleris; in summa facit fi. 96. - S t a g n a seu pisci- 
nae pro fovendis piscibus sunt commodissima recenti aqua perpetuo decur- 
rente. H o r t i sunt commodi pro usu praedii. 
P a r o c h i a. - Est ibidem parochialis ecclesia; 2 mansi pro eadem 
spectant; item quilibet ei missalia sol\'"it ex quolibet manso per unam metr. 
siliginis et ppr mediam metr. avenae. 


Maczkowy 


s u b d i t i nro 5: 
Laurentius scultetus colit mansos 3 ultra scultetiales 2, ex quibus munera 
!;Cultetialia praestat; rei familiaris et oeconomicae non indigens. 
Joannes J\.lednik colit mansos 4, in re oeconomica sufficiens. 
Bartholomaeus colit mansos 2, non indigens rei oeconomieae. 
Maximilianus colit mansoS 4, sufficiens in re oeconomica. 
Pet rus Bem eolit mansos 5. sufficiens in oeconomia. 


. JP rękop.: cumputan..!o. b 11 rękop.: una,'. c lI'yraz powtórzony.
		

/Pomorze_020_10_193_0001.djvu

			179 


M a n s i in toto exceptis scultetialibus 2 sunt 17. - Mansus in longitu- 
dinem protenditur stadiis ad summum 4, in latitudinem 9 sulcis. - Ex quo- 
Jibet manso pendunt census quilibct gr. 15. 
S u m m a ccnsus prov£'nict fI. S¥2. 
F r u m e n t a d a t i a l i a: cx quolibel manso siliginis hicmalis 3 mtr.; 
in summa provcnict siliginis hicmalis metr. 51; tritici similiter, hordci siroili- 
ter, avcnac totidcm. 
In codcm fundo Constantinus Ferberus po""iJct ccrtam portionem funw.. 
in quo ct hortos habct ct agri iustas sortcs colit iuxta privilcgium sibi ab Illu- 
strissimo anno 1597 COl1eessum, cuius copia nobis cst pracscntata; census 
Jlcndil fI. .')0. 
Capones pendunt ex singulis mansis 2; provcnicnt capones nro 34; itcm 
redilpcndo laborcs praediales pcndunt talcros 40, faciunt fI. 48; cum antea 
duntaxat fI. 17 pendebant, a 12 annis supcradditus census. 
Dc c r e s c e n t i a quat>siti idt'm, quod supcriores, rt'sponderunt. 
T a b e r n a pcndit fI. l. 
L i m i t c s. - Possessio contigua cum bonis Gcdanensium"; item cum 
honis Gedant>l1sium, dicti.. Ht'rbcrga, ubi sunt signa granicialia conspicua; 
itcm cum bonis Gcdancnsium dictis Lipcza, quac bona sunt hospitalis Gcda- 
ncnsis, ubi nulla diffcrcntia granicicrum intereedit; itcm cum bonis nobilium 
Genothowski, ubi nulla diffcrentia granicierum interccdit, itcm cum bonis 
Schcnwelth, ubi ctiam nulla diffcrcntia intcrccdit. 
L a h o r c s. - Laborant pro libitu ct arbitratu dni capitanei. 
G r a v a m i n a. - Conqueruntur, quod in bonis Warczimicrz et in 
Kaczko laborf'!l t>xt>rct>nt. lict>t labores ad iHos pertincntes pecunia rcdimunt. 


S. Adalbcrti viII a 


s u b d i t i nro 7, qui duntaxat hortos colunt: 
Georgius Hamau colit hortos 5, ex quolibct horto pendit fI. 1 - 20; in 
summa vcnit ab co fI. 8 - 10. 
Pctrus Wolff colit 4 hortos, ex quolibet pendit fI. 1-20; in summa eol- 
vit fi. 6 - 20. 
Gcorgius Jarliach coli t hortum Ullum, pcndit fi. l - 20. 
Simon Sthein colit similitcr hortum unum, cx quo pendit £l. l - 20. 
Salomon Rcin eolit medium hortum, pendit gr. 25. 
Cristina vidua eolit mcdium hortum, pendit gr. 25. 


II JP olne miejsce na ;eden wyraz. 


-.........
		

/Pomorze_020_10_194_0001.djvu

			180 


T a b e r n a t o r item unus, ex taberna pendit fI. 20; conqueritur, quod 
antea duntaxat £l. 10 pen debat, a 3 annis duplum oneris ei superimpositUID; 
supplicat, ut iuxta veterem consuetudinem censum pendat. 
S u m m a census ex hortis tantum fi. 20. Omnes et singuli in universUID 
confcrunt gallos 24. Laborcs nullos praestant praeter deportationem littera- 
rum. 
L i m i t es. - Possessio contigua cum villa Gedanensium Pruiscz, ubi 
notabilia signa extant; item cum villa Gedanensium Kiemliat, ubi sunt signa 
granicialia conspicua, item cum villa Gedanensium Migrenhelm, ubi etiam 
sunt signa granicialia conspicua. 
p a r o c h i a: ad parochiam S. Adalberti spectant mansi 4; item ex 
villa Maczkowy ratione missalium confcrunt per mediam metr. siliginis et per 
mediam mctr. avenae. 
G r a v a m i n a. Conqueruntur gra" iter, quod dnlea in universum sin- 
guli census conferebant fi. 12, nunc duntaxat a 3 annis supraadditi fi. 8; po- 
stulant humiliter, ut iuxta veterem consuetudincm 12 fI. pt'ndant; item con- 
queruntur super inusitati!:o laboribus , quos praestare coguntur in villa Kaczko 
3 milliaribus illinc distante" aestivali tempore, quo nomine ita gravatos Be 
deplorant, ut desercndi bagrum necessitatem habitu ros sese afferunt. 


Kaczko 


s u b d i t i mo 6: 
Albertus colit mansos 3, in re oeconomica suHiciens. 
Joanncs colit mansos 3, qui adiutu" est re oeconomica a dno capitaneo 3 
iumentis. 
Joannes colit mansos 2. sufficiens in re oeconomica. 
Thomas colit mansos 3. sufficiens in re oeconomica. 
Petrus colit mansos 3, sufficiens in re oeconomica. 
Svetoslaus colit mansos 3 , sufficiens in re oeconomica. 
Joannes scultetus colit mansos scultetiales 4; scultetialia obsequia prae- 
staŁ 
M a n s u s protcnditur ad sUlmnum stadiis in longitud.inem 5, in latitud.i- 
nem sulcis 10. - Ex quolibet manso pendunt fI. l; capones similiter ex quo. 
liliet manso proveniunt 2. 
S u m 111 a census ex 17 mansis fI. 17, exceptis scultetialibus; caponUDl 
111"034. 


.. " "kop.: distranIt.. b 11 'fkop.: desertUJ"O».
		

/Pomorze_020_10_195_0001.djvu

			181 


De c r e s c e n t i a quaesiti idem responderunt, quod et alii superiorea 
villani. 
T a b e r n a una, quae pendit gr. 20 ratione prati ad tabernam adiuncti. 
L a b o r a n t septimanatim iumentis 2 dies, manuali autem opera dies 3; 
aestate prout necessitas postulaverit. 
H o r t u l a n i 3, qui nihil pendunt, sed pro necessitate praedii laborant. 
M o l i t o r ratione census ex molendino ac mensurae, tum etiam certae 
portionis agri pendit fI. 5 - 10. Molitionem quoque exercet pro praedio, tam 
pro braxatorio, quam aliis pro praedio frumentis necessariis. 
p a s c u a et prata pro necessitate sufficientia. 
L i m i t e s. - Imprimis contigua bona bonis Kaczko civis Gedanensis 
Rozemberok, ubi notabilia sunt signa graniciaIia; item cum bonis aLbatiae 
OIivensis Sopothy, ubi similiter notabiles granicies existunt; item cum bonis 
eiusdem abbatiae Wyszoka; item cum Lonis nobilium Dobrzewino; item cum 
bonis Boianie dni Werden, civis Gedanensis, ubi notabilia sunt signa granicia- 
Iia; item cum bonis nobilium Bisling, ubi" distinguunt limites. 
G r a v a m i n a. NuIlis premuntur iniuriis a dno capitaneo; petunt ta- 
men, ut iIIis liberior usus silvae admittatur. Conqueruntur item, quod in duplo 
ratione missalium pendunt plebano praesenti 6 metr. siliginis , cum antea dun- 
taxat qui li bet eorum 3 conferebat; haec autem pensio superiori anno est 
inchoata. 
p a r o c h i a. - Ad parochiam spectant mansi 4. 
P r a e d i u m. - Coluntur pro praedio una cum desertis 6 mansis cir- 
citer mansi 20; item col;tur descrta portio novae extirpationis Januszewo dicta. 
Crescere solent 100 cassulae siliginis plus minus; proveniunt 2 lastae ubra 
usum praedii et conseminationem; item hordei cass. 40, avenae 40 citra vel 
ultra. Siligo crescit nimis ferax grani, ideo usu et seminatione detracta una 
lasta duntaxat vendenda destinatur. Tritici plus minus una lasta cum media; 
avena non computatur. 
B r a x a t o r i u m. - Pro una coctura cerevisiae exponuntur metr. 20; 
metretam unam computando 24 gr. accedit sumptus UDa cum humuli 2 metre- 
lis, in quem insumuntur fI. l - 18, fI. 17 - 18. Cocturae per annum com- 
putari possunt 30 citra vel ubra; coctura una capit tunnas 10 ubra usum 
praedii; tunna venditur fI. 2 - 20; cedent lucri singulis septimanis fI. 9. Per 
ann um accedet lucri ad fI. 270. 
A e d i f i c i a. - Pro re oeconomica domus satis commoda, alia domus 
pro dno capitaneo satis apta et bene constructa; caulae , stabula commoda, 
holodium capax et spaciosum. Braxatorium opportunum cum suis utensiIibus. 


.. JI1 olne miejsce na jeden wyraz.
		

/Pomorze_020_10_196_0001.djvu

			lR2 


Pecora nuUa sunt IUustrissimi, sed propria dni capitanei. LaCU8 ibidem 
unus 5 tracturarum; piscioae ibidem 5 pro fovendis piscibus. 
S a e p i m e n t a in circumferentia commoda. - S i I v a e multae fagi- 
nales et quercineae. 


Kwasczino 


:; u b d i t i nro 13: 
Joachimus Baum a trienn.io incolit villalU , habet pecora et rem farniliarem 
IlUfficientem. 
Gregorius Czinga, rem oeconomicam tenuem habet. 
Stanislaus Paiąk mediocriter in re faroiłiari provisus. 
Mathaeus Tidman desertum nunc primum agrum suscepit, pecora non- 
dum sufficientia habet. 
Jacobus Bula sufficiens In re 
Georgius Pipt'r 
Joannes Top 
Joallnes Fischer 
Georgius tabernator 
In re familiari sunt sufficientes. 
Quilibet eorum colit mansos possessionatos 2; ex quolibet manso pen- 
dunt census quilibet gr. 25. - Sunt autem deiertorum agrorum mansi nro 15. 
Deserti locantur agri inter subditos, ex quolibet manso quilibet pendit fi. 3. _ 
Propinator panis pendit fl. 1-10; hortulanus pendit gr. 10; textor pendit 
gr 10. - hem tabernator ratione tabernae pendit fi. 2 - 20. - !tern draszo- 
wego communiter universi solvunt fi. 15. Fadt In s u m m a c e n s u I cum 
taberna et desertis agris fi. 7l - 10. 
Est ibidem s (' u I t e t u s, qui colit mansos S ratione !	
			

/Pomorze_020_10_197_0001.djvu

			183 


multum sibi fUlldi vindicant , silvas extirpant b Item cum Lonis Boianie dni 
\Jerdae, ubi nuIla differentia granicierum intercedit; item cum Wiczlino bo- 
nis nobilium, ubi sunt notabilia signa et nihil di££erentiae intercedit; item 
cum Lonis Kaczko episcopalibus; item cum bonis Wyszoka abbatiae Olivensis. 
ubi diffcrentia granicialis intercedit et adimitur portio silvae, similiter et 
prata; item cum bonis Barniewiecz eiusdem abbatiae Olivensis, ubi nihil est 
-('ontroversiae. 
G r a v a m i n a. - Conf}ueruntur, quod negligentiores fIagris vulgo kor- 
hacz appeIlato puniuntur, rogant, ut antiquitus consuetis vinculis et sessione 
potius in eos animadvertatur. Postulant item , ut usus aliquis in silvis ilIis 
concedatur. Conqueruntur super adaucto onere fenne a 3 annis solutionil 
draszowego sive triturationis, a qua universi communiter solvunt fI. 15. 
P a r o c h i a. Est ibidem [ecclesia] parochialis, pro qua spectant 4- 
mansi agri; conft'runt iIli tacam ex quolibet manso UDam metr. siliginis pt 
metr. avenae. 
Est ibidem I a c u s 4 tracturarum sagenae magnae. 


Smolno 


s u b d i t i nro 13: 
Jacobus Długi 
Martinus Scriver 


Svetoslaus Wisk 
Jacobus Skwit'rcz 
Simon Czijra. 


In rt' familiari Illcdiorriter provisi. 
Lucas Horth 
Simon Rycz 
Georgii Niczk uxor , idua 
Christopherus Marszulka 
III re familiari sunt sufficientes. 
Quilibet eurum co]it mansos 2 possessionatos, ex uno manso quilibet 
pelldit census fI. 1. SUllt etiam mansi df'Sprti 4, qui locantur inter suhditos, 

x qui],us pcndunt census fI. 4. - Est etiam ibi scultetus, qui colit manso!! 
scultetialł's 3: oh
cquia scultf'tialia redernit fI. 9; idem scultetus colit etiam 
mansum UllUm desertum, ex quo pendit fI. l; privilegium nuUum habet super 
scultptiam. - Redimendo labores quiIibet eorum pendit fI. 8 - 10. 
;; U 111 m a census tam ex desertis quam possessionatis et scultetiali loca- 
tiollt' fI. 'w. 5urmna locationis laborum facit fI. 108 -10. - GaUos com- 


Lucas MarschuIka 
Lucas Olscząn 
Mathias Rimbirth 
Joannes Czapa. 


b Zaunie n ie,[o!.oń,"=oll c, wollle l/Iiej..ce na f..ilka u'iers
).
		

/Pomorze_020_10_198_0001.djvu

			184 


munes qui li bet eorum ex 2 mansis pendit 4%, per vices pendunt uno anno 4, 
altero 5. Summa gallorum 52. 
L i m i t e s e t i n i u r i a e. Haereditas contigua bonis Zelistrzewo no- 
bilium, ubi \\ eier maiorem partem possidet, adiacet ita prope, ut vix medii 
stad ii intervallo distet a Smolno, ubi notabilia signa constant. !tern cum bo- 
nis regalibus Brzezno, ubi scopuli sunt depravati leviter tractu temporis, ita 
ut vix 2 supersint integri; inferuntur aratra et cultura agri quolibet anno pro- 
greditur in fundum Smolno et anno superiore iustam portionem agri proprii 
Smolnensis coaravit, ita ut paulo non sint habituri spatium pellendi pecora 
ad prata et paludcs pro pascuis destinatas supranominatas et certe non alia 
intentione vindicarc videtur praesens capitaneus, nisi ut in eas angustias coni. 
ciat miseros subditos , ut amissa vel in arctum redacta pellendi consuetudine 
opera et laboribus eorum absolute abutatur, vel ut necessitatem imponat ven- 
dendi et pro libito suo comparandi Smolno. Protenditur vero contiguitas enor- 
mi iniuria continuata, tam in campis quam paludibus et pratis spatio medio- 
cris milliaris usque ad Slawutowo bona terrcstria eiusdem Weier, non ita pri- 
dem comparata, ubi nulla intercedit controversia. !tem cum bonis regalibus 
Polchowo , ubi simili tractu protenduntur granicies sicut et Brzezno et eadem 
iniuria comilante, siquidem signa granicialia disici, disarari et dissipari la- 
pidesque e\.turbari curavit et infert ac ingerit culturam in proprium fun- 
dum Smolnensem. łntra terminos quoque eorulU pratorum, quae in longitudi- 
nem protenduntur ultra 20 stadia, in latitudinem 10 citra vel ultra, praecipua 
prata sibi vindicat, quae et confalcastrare et convehere miseri subditi cogun- 
tur, ex proprio fundo, ubi ctiam pascua iIlis prohibentur et ratione pascuomm 
pracfatas operas praestant. Angaria vero praefata eo praetextu et initio est 
invecta: Mathias W olszewski I haeres quondam in Rzuczewo, precaria et bene- 
ficiaria conniventia et admissione prato iIlo usus erat, quo defuncto uxor 
superinduxit alium Stanislawski, qui similiter continuabat usum prati eiusdem; 
demum per commutationis contractum Lois, civis Gedanensis, bona ilIa est 
consecutus, qui similiter eodem potiebatur agro; bona deinde Loisorum in 
pcrlucris ct involucris iuris Weier apprehendit et inter alia bona Rzuczewo 
ac eooem imo satis iniquo usu prati praefati continuat; item cum bonis Sła- 
wutowo nobilis Weger , ubi nulla suborta est differentia, non ita pridem bona 
eadem comparavit; item cum bonis regalibus Celibowo, ubi nolabilia sunt 
"igoa granicialia.. 
G r a v a m i n a. Praeter dominum Weier neminem habent acerbum, qui 
occasione nacta ex quadam transactione ab annis 4 facta liberius eosdem 
gravat ad labores cogendo, ex proprio fundo pecora abigendo, inusitatum 
pretium forestae , alias oborne, exigendo et aliis innumeris modis vexando; 
suhditi tam haereditarii quam tenutae Weger bonorum regalium in bonU. 


........
		

/Pomorze_020_10_199_0001.djvu

			18.') 


Smolno gratuito pascunt, ipsi Smolnenses ex proprio pascuo labores exercere 
coguntur. Expedit omnino, ut quamprimum commissio expediatur, qua limites 
consignentur, tum et aliae rationes sunt investigandae, auxilium regium implo- 
randum, mandata penalia expedienda; item actio ratione occupationis Lubie- 
niecz, Chabrowo, Osiek instituenda. 
Sunt ibidem nemora et silvae faginales 2 ". 


Czetnowo 


Nulli sunt subditi, zrzeti dicuntur esse 10. Zrzet autem continet mansum 
cum medio, faciet mansos 15. Praedium est constructum, ubi aedificia pro 
tempo re modico constructa, tam in aedicula pro familia quam in forestis ex 
vepribus confectis, bimiliter et olodio exiguo neque ad diuturnitatem 
erecto. Ager arenosus et sterilis habet ripam maris, ubi salmones certo tern- 
pore capiuntur. - Locatur illa possessio fIorenis 10, spectat etiam certa portio 
prati in Smolno ad eadem bona Czetnowo, quam ad praesens locat scultetus 
Smolnensis fi. l. 
Ł i m i t e s. Haereditas contigua bonis nobilium Poczernino, ubi limites 
et signa sunt notabilia; item cum bonis regalibus Lopczicze, ubi sunt signa 
notabilia; item cum bonis rcgalibus Strzcliczc , ubi similiter sunt granicies; 
ilem cum bonis regalibus Chłapowo versus mare, ubi sunt limites conspicui; 
inde defIcctit in mare; item cum Wielka Wieś regali, quae angulariler in 
mare deflectitur, ubi et ripa in mari adimebatur et in fundo signa deprava- 
bantur. 


Stolczemberg. 


S u b d i t i nro 3: 
Jacobus Antel colit mansos possessionatos 2; 
Paulus Dominik colit mansos possessionatos 3; 
Lorens scultetus 2 mansos colit, tertium scultetialem a censu et laboribus 
liberum. 
Praediales mansi 4; ex his colit Jacobus Antel unum cum medio, Paulus 
Dominik unum, Cristinus tabernator unum mansum, scultetus medium. - 
Mansus constat 30 morgis. - Census pendit quilibet ex uno manso gr. 15; 
gallos 2; ratione laborum alias sarwark quilibet ex uno manso fI. 1- 24. 
Mansi igitur possessionati sunt 8, nonus scultetialis. Ex quibus proveniet ratione 
laborum summa fI. 14 -12; census 5 u m m a fI. 4 b. 


.. rolne miejsce na kilka wierszy. b " rękop.: fi. 4-17 1 / 2 .
		

/Pomorze_020_10_200_0001.djvu

			186 


F r u m e n t u m d a t i a I e: ex quolibet manso metr. 3 , faciunt in uni- 
versum siliginis metr. 24; tritici similiter , hordei similiter, avenae similiter. _ 
T a b e r n a t o r pendit ex taberna ccnsus aIlnui FI. 2 - 20. - Ex 4- 
p r a e d i a I i b u s mansis ex quolibet manso fi. 20 pendunt, in summa fI. 80. 
Est ibidem pratum retro Sothland 10 morgi, de quo solvunt fI. 20. 
L i m i t e s. - Haereditas contigua bonis, quae sunt in tutoria hospitalis 
S. Jacobi, ubi lapide certo consignati sunt limites, in quo impressum est 
insigne civitatis Gedanensis, ubi excussus est numerus primus; cum iisdem 
bonis continuantur granicies lapidp altero consignatae, in quo similitf'r 
excussum cst insigne Gf'danense cum nro 2; inde protenduIltur granicies cum 
bonis Gf'danensibus Miesczino, ubi similiter in convaUi erecto lapide consignari 
eoepit limes cum insigni Gedanensi cum nro 3; et inde pt'r suhmontana 
continuatur lapidibus usque ad bona Bischowbergk, in universum lapidibus 33 
cum signis similibus iuxta serit'm numeri ordint'm continuando circa bona 
Sothland; illinc transeundo fIuvium Radunia usque ad fIuvium l\1otława , 
circa quem pratum consistit, ubi controversi sunt limites; inde cum Open- 
bruck abbatis Pelplinensis, ubi nuna similiter su nt signa notabilia; inde proten- 
ditur tractus granicierum ad bona Uranie. ubi quoque disarantur signa grani- 
eialia; itpm cum bonis Mit'sczino st'u a \Vowemht'rg a. ,iJ)a Gt'danensi et CUIII 
Sidlicze, qui in fundo monasterii S. Brigittae locatu
 est. 
H Ił r t u I a n i b 3; quilihet eorulIl pendit gr. 10, gallos 2 et sf'rvilia 
rustica praestant; hi conqueruntur, quod in Kaczko messim exercent. 
Nullis g r a v a m i n i b u s nec vicinorum nec a capitaneo subditi premun- 
tur. conqueruntur tamen super frequentes seu potius continuas vecturas. 


B i s ,. h o " L t' r g 


Domus nro 35; uon tamen ab iisdpm domibus, 
ed a corylis sive prętia 
ceusum pendunt idque diverso modo ita, ut nihil certi al' solidi definiri possit; 
siquidem Frequenter incolae commigrationem mutant et artifices plus pretii 
pt'ndere solent. quam hi, qui nunum exercent artiFicium, nam non modo ex 
areis, sed etiam ex artificiis pendunt censum. Nunc sub hac militis regii 
praesentia colligi non poterant, nam perterriti et sibi et fortunis consulentes 
res suas universi ad civitatem Gedanensem deportarunt et ibidem ipsi haere. 
bant; uti tamcn ex annorum praeteritorum coniectura colligi poterat, proventus 
piusdem accedit ad summam fI. 66 citra vel ultra; iIlud vero metuendum est, 
quod Ferme aliquot aediculis exccptis, reliquas Gedanenses in debitis contract.is 


a Innq rrkq. b 11' t"raz powtórzony.
		

/Pomorze_020_10_201_0001.djvu

			187 


obtinent et ibidem inquilinos suos fovenŁ Cavendum, ne praetextu aedificiorum 
fundum vindicent. Litteras quoque deferunt, ubi usus postulaverit. Item in 
adventu Reverendissimi tenentur ad culinam servitia et operas praestare. 


Sodlanth 


Domus ibidem sunt 102, sed non modo ab aedibus et areis, sed etiam ab 
artificiis, mercibus, monopoliis censum solvunt, nec quolibet anno unifonniter, 
itaque nihil aliquid certi investigari potuiŁ Neque vero universi propter metum 
militaris praesentiae convenire potuerunt; uti tamen ex conieetura potuit 
deprehendi possessoriLus, inquilinis, artificibus. mercatoribus, tabernis compu- 
tatis accedit summa ad 1.000 fI. citra vel ultra, exceptis decimis, pretiis, quae 
in venditionibus percipi solent, item spoliis defunctorum et aliis extraordinariis 
reditibus repentinis. super quos graviter conquesti sunt. 


Wysziny 


s u b d i t i mo 17: 
Vidua Kruezkowa eolit mansos 3. 
Martinus Banthnider colit man"os 2. 
JacoLus Dalk colit mansos 3. 
Stephanus colit mansos 2. 
Rem familiarem tenuem habenŁ 
Paulus Serek colit mansos 3. 
:\lathaeus Becher tabernator eolit mam.os 3. 
\.ristinus Zoraikow eolit mansos 3. 
\Iathaeus Lolia eolit mansos 2. 
.\Ibertus tabernator colit mansoS 3. 
A ndreas Pitk colit mansos 3. 
Joannes kołodziei colit mansos 2. 
Rt'm familia rem medioerem habt'nt. 


l\Iathias Jarahueh eolit mansos 1.. 
Stanislaus JarabUl'h eolit manso!' 2. 
Petru!' Jarabuch {'olit lIIansos 4. 
Andrt'as Koska eolit mansos 3. 
Valentinus Kohielia eolit man!'os 4. 
Cregorius Zorawik colit manso" 4. 
Rt'm familiarem hahent bonam et !'uffieipntem. 


Est ibidem s e u I t e t u s, qui eolit mansos scultetiales 6, ex quibus cl 
sen itia scultetialia praestat pt eensus pendit fI. 5.
		

/Pomorze_020_10_202_0001.djvu

			188 


H o r t u l a n i 6, quilibet eorUIll pendit gr. 15, facit fI. 3,' 
T a b e r n a t o r e s 2 pendunt ex 2 tabernis fI. 1- 23 soL l. Ex 
quolibet manso pendunt per gr. 25. !tem ratione laboris praedialis ex quolibet 
manso per I talerum. 
S u m m a tam census quam datiae scultetialis, tum etiam redemptionis 
laborum facit fI. 106 - 20. - Capones ex Sillgulis mansis 2, facit capones 
mo 100. - Ultra conductos labores laborant in Sobkowo unam septimanam. 
Est ibidem p a r o c h i a, ad quam spectant 4. mansi , ultra taca videlicet ex 
quolibet manso media metreta siliginis et media metr. avenae. 
L i m i t e s t r i u m h a e r e d i t a t u m: Wyszino, Skrz}"dowo dni 
Francisci Garczinski, Satarpa viIIa. - Haereditas contigua cum bonis nobilium, 
quae vocantur Liubiesin, ubi nuIla signa granicialia extant; item cum bonis 
nobilium Lipinski et dni Erthmani Czarlinski, [ubi] incerta satis signa grani- 
cialia extant; item cum bonis regalibus Trzepowo, ubi extant signa grani- 
cialia satis conspicua; item cum bonis Gołembiewski , ubi etiam silPl a grani- 
cialia non sunt; item cum bonis nobilium Staro\\ietcze, ubi sunt signa grani- 
cialia conspicua; itcm cum bonis Iłownicza nobilium Fabiani Klinski et 
Felicis Wojano\\",ki, ubi etiam sunt signa granicialia conspicua; item cum 
bonis nobilium Piat}. ubi etiam nuIIa signa granicialia e'1::tant; e'1::pedit, ut 
quamprimum actio granicierum instituatur, nam in fundum episcopalem infe- 
runt aratra, gai extirpantur, ligna prohibentur in proprio fundo. Est ibidem 
confinis haereditas Wysinko dicta, quae inter subditos ex Wysino partita est 
loco adchtamcntoTum. 
Est ibidC'm l a c u s 3 tractur8rum pro sorte episcopaIi spectantium; 
reliqua pars eiusdcm lacus spectat haeredibus Veteris Wiecz a ad bona eoron- 
dem pertincntia a; prope villam Wyssino 8rea stagni desertati propter rup- 
turam aggeris. 


Skrzidlowo. 


:; u b d i t i mo : Bartholomaeus Discher, Joannes Smukała, Alldreas; in 
re oeconomica sunt sufficientes. Omncs ex aequo colunt agros, nondum 
tamen metam dcstinatam extirpationi contigerunt. Quilibet eorum pendit 
15 marcas Pruthenicales. - Scultetialium agrorum su nt mansi 4, quos iidem 
subditi locant pro 15 marci3 Pruthenicalibus. 
In universum facit summa ratione Jaborum , census et agrovum sculte- 
tialium fI. 40. Quilibct eorum capones pendit 4. Ad Sobkoviense praedium 
tCllcntur laborare dies 6. 


..- Niejasne.
		

/Pomorze_020_10_203_0001.djvu

			ISg. 


Est ibidem m o I e n d i n u m, ex quo antea solvebatur siliginis lasta 
una, sed [moJendinator] rem molitoriam pessime tractabat, aedificia non 
resarciebat, igitur arnoto eodem susceptus alius Cristinus sub conditione 
reformationis aggeris, aedificiorum et aliarum rerum necessariarum; insuper 
anno praesenti solvere tenebitur 40 metr. siliginis, annis posterioribus plus 
soluturus. 
H o r t u l a n u s unus, qui pendit censum fI. 1. 
G r a v a m i n a nulIa a tenutario inferri sibi dixerunt, duntaxat a vicinis 
ratione limitum. 


Satarpa 
Albcrtus Sniadała in re oeconomica sufficiens. 
Petrus Keczog in re oeconomica etiam sufficiens. 
Alexius l\Iruza in re oeconomica non inferior caeteris. Certas portiolle3, 
uti in Skrz} dłowo, colunt nondum ad finem extirpatas. - Ratione census 
et laborum pendunt fI. 12. Singuli eorum per 2 galIos pendunt. U1tra ea 6 
dif'S laborant ad praedium Sobcoviense tempore messis ". 


SUl\I:\IARIUS PROVENTUUM CLA VIS SOBCOVIENSIS 


SiJiginis hiemaJis crescere solent cassulae 790; cass. qualibet computata 
3 metr. faciet last. 39; detractis 8 last. pro seminatione, 4 pro usu praediorum, 
restabunt vendendae last. 27 citra vel ultra; siliginis datialis last. 7, metr. 39. 
In summa siliginis faciet last. 34. metr. 39. Lasta una vendita pro fI. 60 
provf'niunt . fI. 2079. 
Tritici praedialis una lasta, datialis vero 7 , metr. 39; in summa tritici 
facit last. 8. metr. 39; lasta qualibet vendita pro fI. 90 provenient fI. 77-;). 
Hordei praedialis lastae 29, datialis 7 metr. 39; in summa facit hordei 
last. 36 metr. 39: lasta vendita pro 48 fI. faciet in summa. fI. 1.759 - 6. 
Avenae datiaJis lasL 7 metr. 39; Jasla qualibct vendita fi. 28, faciet in 
summa fI. 219-6 
Summa census una cum tabernis, locatis laboribus, hortulanis, desertis 
agris. reditibus Sodlanthiae et Bischoffdorff facit . fI. 1.871 - 3 b 


II Reszta strony i cala naslfpna wolne. 
.. Nasl{'pujnce pozycje tł'YT>IO{{ajq sprostowania: 
avenae datiałiq lasl 7 metr. 39 łaciet in 6umma 
8umma census etc 
ratione pascuorum [et pratorum] 
Summa summarum faell 
",umma caponum 572. 


fi. 214- 6 
fi. 1.863 - 16 
fi. 1.278 - 20 
fi. 9.721-18
		

/Pomorze_020_10_204_0001.djvu

			190 


ratione pascuorum provenient 
lucrum ex braxatoriis accedit ad summam 
S u rn Dl a s u m m a r u m farit 
Summa caponum 553. 
Hic non computalltur episcopalia, quae quotannis ex villis Gedanensium 
et Dirschovien:.ium solvuntur; dicuntur acredere circiter fI. ISO. 
Item avena praedialis non cornputatur; item capones, exceptis quoque 
his, quae industria humana acquiri possunt a. 


fI. 1.335 - 22 
fI. 1.752 
fI. 9.791-1. 


CLA VIS KOi\lOnSCENSIS 


. 


Nowe Komorsko 
Huius aedi£icia in curia haec sunt: oomus maior cum atrio , 3 hypocaustis 
et tol cameris sub uno tecto ex tC"gulis ligncis: est altera domus minor ad 
meridiem cum alrio, hypocausto et camera. Ad septentrionem est stabulum 
novum satis capax. E regione sunt aliquot camerae seorsim aedi£icatae ad 
ruinam proximae. Non longe post sunt forestae et caulae satis spaciosae; 
quae quamvis aliquibus in locis sunt reparatae, indigent tamen caetera et 
meliori reparatione. HaLet etiam haec curia horrea 3. Est ad haec braseum 
cum suis pC"rtinentiis ad cocturam cerevisiae. lIaec omnia aedificia sunt una 
sacpe circumcirrasat'pla. Guae rum plurihus in locis sit ruinosa, indiget bona 
reparationC". 
p e c o r a hat'C inv
niunlur: vact.:ae 11. iuvellcae iuniores communes 
trium, duorum et unius anni 10; viiuli tam biennales, quam anniculi 10; 
taurus l, sues maiores 50 in univC"rsum, iuniores vero 10; ansC"res 50. 
M a n s i in universum in hac vilIa reperiuntur 60. Subditi excolunt cum 
tabernario 43 mansos, quilibet eorum 2 mansos possidendo. Quorum nomina 
f't cognomina haec sunt: 
Dworak 
Wypich 


Plewa 
K urf'k 


Hi mC"diocriter se habent 
Piotr Dziewiątka 
Urban Stykai 
Vilk 
Czurdiev 
Gusz 
Szurom 


Smaracz 
et caeteris sunt egentior
. 
Mańka 
Gorka 
Grzywacz 
\fikolai 
Kielbasza 
Gburek 


8 Reszta strony wolna 
 brak nas'f'pnej karh 185.
		

/Pomorze_020_10_205_0001.djvu

			Hit 


Omnes hi tam in curanda re familiari, quam in copia pecorum habent 
bonum testimonium. 
Kucharz KaczDlarz excolit unwn mansum. 
D i m e n s i o a g r o r u m in istis bonis dicitur esse Culmensis, quorum 
latitudo et longitudo haec invenitur: in campo versus septentrionem, ubi nunc 
est conseminatio hiemalis, unus mansus 8 sulcos, stadia vero 17 complectitur. 
Hic conseminari solet siliginis 13, tritici 3 metretis. Inde crescentia siliginis 
una cum tritico ad 25 cass. vulgo ascendere solet. In altero campo versus 
occidentem, ubi ad praesens est conseminatio aestivalis, ad stadia 13, sulcos 
vero 8 mansus protenditur; conseminatur siliginis et tritici metr. 13. Colli- 
guntur ex ista conseminatione plus minus 20 cassulae. Tertii campi versus 
septentrionem et meridiem sulcis 8, stadiis 14. mansus constat; conseminatio 
et crescentia similis superiori. 
O n e r a s u b d i t o r u m: labores ibidem in praedio praestant, pod- 
vodas pro ncces
itate expediunt. Censum per gr. 20, tritici 2, avenae 4. metr. 
capones 2, singuli ex singulis mansis pro festo S. 1\1artini solvunt. - Kucharz 
Kaczmarz ex uno manso , quem excoli!, propter officium ministcrialiaque 
nullos labores praestat, solvit tamen censum per gr. 20, tritici metr. I, ave- 
nae 4, gallos 2; ralione vero tabernac pendit fi. 1- lO, sculteto vero gr. 20. 
- Thomas S} n ex domo et horto solvit gr. 20; est et alter tabernarius Szoth, 
qui agri nihil possidet. solummodo ex taberna solvit fi. 1- 10 , sculteto 
gr. 20. - Sunt hortulani 7, qui quoniam aediculas a subditis in ipsorum 
areis aedificatas inhabitant, iisdem census solvunt singuli per gr. 15. 
S u m m a in eadem villa pensionum: census fi. 26, tritici metr. 86. 
avenae last. 2 - 52, capOl.wn nrD 86. 
I n i u r i a e s u b d i t o rum. - Conquerontur: l. Quod singulis diebus 
etiam festivis laborare coguntur; ideo supplicant, ut certum numerom dierwn 
ad laborandum instar aliarum villarum habere possint. - 2. Quod frequenti 
vectura alias podwodami a dno Czapski onerantur, cum et od bona ipsius 
patrimonialia et ad diverS3 loca ipsius consanguineorum causa saepius excur- 
runt, suis enim equis minime utitur, sed omnia itinera vecturis rusticorom 
expedit, ita ut etiam dies festos Iiberos minime habeant, saepius etiam in 
ipsius mere necessitate vecturas faciendo pro traiectione Istulae de proprio 

olvere coguntur aliquandoque ob tempestates et inundationem fłuminis unum 
fi. a singulis curribus expendunt. - 3. Quoad subditi villae WarIiub, labores 
non in praedio Komorsko, sed in ipsius bonis paternis praestant, unde ipsi" 
nimiis laboribus gravantur. Supplicant, ut onera custodiae in curia in tritu- 
ratione b frugom possint sublata habere, cum eiu'imodi oneribus nunquam 


lO J1' rękop.: ipse. b fi' rękop.: Iriturationis. 


.....
		

/Pomorze_020_10_206_0001.djvu

			192 


ł;ravabantur. - 4. Quod emphiteosis [$] parochi Novensis ipsis et praedio 
pascua, ligna ademit. - 5. Denunciant , quod dnus capitaneus lignorum et 
rubetorum alias chrostorum Holandris anno praesenti plus minus 60 currU9 
vendidit, unde lignorum ad braxatorium aliasque necessitates et chrostow ad 
saepes faciendas subsidium non mediocre haberi potuit; borris etiam damna 
inferre dnum capitaneum dicunt, non quod divendat, sed fulcimenta ad ligna 
quae ex bonis paternis Gedanum per Istulam transmiUit ex borris Reveren- 
dissimi excidere solet. - 6. Hortulani conqueruntur, quod et laboribus inde- 
bitis et filis ex lino pro tela aptandis sine ulla mercede onerantur. ScultetWl 
conquestus est, quod in equis ipsius famuli dni capitanei venationibus saepiWl 
dant operam aliaque itinera etiam longissima expediunt; inde iUi melior 
equus anno prae8enti interiit, quem tamen solvere dnus capitaneus recusaŁ 
Ad haec sclopetum ipsius vi penes se tenet. 


A g e r p r a e d i a I i s: hic habet 3 campos, unusquisque eorum 10 
mansos continet. Primus campus , ubi ad praesens hiemalis conseminatio est, 
in 6 mansis sulcos 48 in latituclinem et longitudinem 10 stadia complectitur; 
reliqui 4 mRnsi 32 sulcis in longitudinem, 17 stadiis in latitudinem proten- 
duntur. Conseminari 801et 2 lastis et aliquot metr. tam siliginis quam tritici; 
crescentia ascendere potest plus minus ad 200 cass. - In secundo campo 
versus occidentem, ubi ad praesens est conseminatio aestivalis, mansus 8 sulcos, 
stadia vero 13 complectitur; conseminari solet siliginis 13, tritici 3 metr. , 
inde colligi possunt tam siliginis quam tritici plus minus 20 cassulae; in 
tertio campo mansus constat ex sulcis 8. stadiis 14; conseminationem et 
crescentiam habet superiori similem. - In priori campo ex omnibus ID mansis 
cassulae 212, ex reIiquis duobus cassulae 200 siliginis una cum tritico plus 
minus colligi possunt, cum agrorum bona cultura constercoratioque accesseriŁ 
Est in eadem villa m o I e n d i n u m, ex quo solvitur siliginis lasta l 
et media, tritici metr. 8; ad haec 6 ad minus porcos in anno alere et insaginare 
tcnetur. Piscinae sunt 4, omnes absque piscibus. P r a t o r u m est ea copia, 
quod anno pracsenti praeter necessitatem praedii in Komorsko, ad bona 
paterna dni CZ3pski centum currus, ut ex relatione subditorum constat, trans- 
miserit. Mellificia, in quibus apes reperiuntur "; mel et cera ex iIlis aestimań 
potest " 
In praedio aquavita coquitur; coctura una metreta hordei quoque ona 
constat; singula coctura facit lucri fi. 1-17 deductis oneribus. Singulis 
scptimanis coquitur et ad tabernas divenditur una coctura; facit igitur lucń 
per ann um fi. 81 -14. 


" Liczba nie podana.
		

/Pomorze_020_10_207_0001.djvu

			193 


H r a x a t o r i u m singulis septimanis binas facit cocturas, quamvis ex 
n
latione hortulanorum, qui in braxatorio inserviunt, aliquando facere trinas 
prae-prtim in aestate didicimus. Computando tamen bina!' cocturas in septi- 
mana ascendit summa ad cocturas 104 in anno. SinguJa coctufa constat media 
la
ta. facit last. 52. Reddit una coctura tunnas 15, facit per annum tunna!! 
1.5óU: !'ingula tunna venditur fI. 3: facil per annum fi. 1-.680. 
O n e r a b r a x a t o f i i. - Una Jasta hordei comparatur fi. 48, facit 
pl'r annum £l. 2.496. Lupuli dantur ad unam cocturam metr. 3, facit metr. 312; 
!lna metreta comparari soJet gr. 10, facit per annUm fI. 104. Blaseator cum 
\ ictu et salario una cum hortulanis. qui iIlum in coctura iuvant, £l. 60 videtur 
pu,..se expediri. Necessitatem mensae capitanei taxandam relinquimus. Igitur 
deductis expensis braxatorium anno praesenti facit [fI.] 2.020. His te!'timoniis 
f'st credendum. quod tot cocturac in anno divenduntur. 
L i m i t e s. - Ad septentrionem habet confinia cum villa regia Rzowf', 
uhi !'St differf'ntia cum magnifico dno Zborowski. capitaneo Cradnensi; ad 
orientem cum villa Bekowo dni Czapski; ad meridiem cum ,-iJla Warliub 
Rf'verendissimi: ad occidentem cum oppido Nowe, ubi penes IstuJam suhditi 

icullt partem fundi e.5Se ademptam. 
M c I i 11 r a t i u in his bonis haec cs,..e putest: si agri dumetis ubsiti 
extirpentur; si maior ('opia pecorum in praedio haLeatur, CUIII focni abun- 
dantiam bona ista habcre possunt: si fossae in pralis et silvis fodiantur , nam 
prata. pascua £'t agri ad longe meliorem (;undilionem redigi jJossent. Maior 
adhuc melioratio in dictis honis fieri pm."it. si cum iIlis, qui penes IstuJam 
haLJt"llI possessiones, bonis viLIae Komorsko cOllfines, ineatur ratio, quo modo 
per fossiolles £luviolus I\lontav.a dictus aJio alveo ad Istulam avertatur et 
deducatur. prohiheretur ("nim hac eversione inundatio aquarum ah agris. pratis 
et pascuis. 


Pieniąskowo. 


Man"u" in umversuJll haec villa 20 habet; ex quibu!' parochus 3 cum 
medio possidet. Scultetus i cum medio t'xcolit, videlicet pro scultetia 3, 
quarLum let quintum] ratione tabl:'rnae la H.cverendissimo muderno donalos" 
2 vero cum medio inslar aliorum suhditorum cum consuetis onerilms pussideL. 
lleliquos 4 suhcliti ae1lualiter cli\ isos pussident. quilibet eurum binos cum 
JIledio exculendo. H.atione horum mansorulll singulis annis omnes in univer- 
!'Ulll fI. 50 soh unt: scultetus vero ex taLerna fI. 2 -- 20 penclit; s u Dl łll a 
facit fI. 52 - 20: avcnae metr. 25. caponł-'s 2;;. 


n
		

/Pomorze_020_10_208_0001.djvu

			J94 


c o g n o m i n a s u b d i t o r u m: B1asius Pękala scultetus, Medarz. 
Czielioch, Wilk, Macziega ". Omnes hi sunt boni patres familias habentque 
pecora pro sustinendis laboribus sufficientia praeter ultimum J\lacziega, qui 
in curanda re familiari ceteris est negligcntior. 
Praedicti subditi aedificatis in suis areis acdiculis singuli hortulanos 
amo" ibiles fovent, qui tamen am.iquitus 2 dies capitaneo in Komorsko tempore 
mcssis laborare ipsorumque uxores fila ex lino pro 5 ulnis telae aptare et 
pracparare sunt astricti. E
t in t'adem villa m o I e n d i n u m, ex quo deductis 
oneribus quo li bet anno 43 metr. solvuntur. Penes quod molendinum piscina 
absque piscibus tamen invenitur. Est et lacus, cuius medietatem dnus Kono- 
paczki po!"sidet; nulInm tamcH utilitatem modernus capitaneus ex ilIo percipit 
nulIasque piscationes ibi exercet, tum quod dnus Konopaczki quotidie fere 
per totum lacum piscando piscium inopiam łaciŁ 
I n i u r i a e s u b d i t o r u m: a capitaneo nulIis se af£ici iniuriis 
dicunt, nisi quod limites a nobilibus vi occupatos neque iure neque per amica- 
bilem compositionem vindicat stque defendit; unde pascuis. lignis et rubetis 
alias chrostis ad saepes faciendas privantur. 
D e p a r o c h o conqueruntur, quod iIlis certos hortos areae parochiali 
adiacentes ademit; parochus etiam vicissim ipsos accusat, quod medium man- 
sum parochialem inter agros suos diviserunt, cum enim dicat 4 mansos in 
erectione expressos se possidere debuisse, tantummodo 3 cum medio ad 
praesens idque cum notabili diminutione praedictorum mansorum excolit 
atque possidet, longe enim in ilIis diversa in latitudine dimensio, ut iIle dicit, 
quam in mansis ipsorum reperitur . Hortulani de capitaneo conquesti sunt, 
quod uxores ipsorum ad fila ex lino aptanda praeter consuetudllem pro 
15 ulnis telae singulae adiguntur. 
L i m i t e s. - Ad meridicm habent haee bona confinia cum vilIa WIo- 
sienicza dni Konopaczki, ubi nulIa est differentia; ad orientem cum oppido 
Nowe, villa Bochlino nobilium et viIla Kozicliecz etiam nobilium; cum his 
omnibus sunt magnae differentiae magnaque pars fund i cum notabili iniuria 
eccIesiae propter negligentiam capitaneorum adimitur; ideo expedit, ut quam- 
prim um iure cum ilIis agatur. Ad septentrionem cum villa Pułwsie dni 
Olieski, ubi etiam dnus Olcski magnam partcm agrorum et borrae vi et iniu:ste 
occupat. Ad occident
m cum villa Ostrowite eiusdem dni Oleski, Lalkowo 
villa H£'vcrendissimi et Luchowo dni Konopaczki; sunt cum his omnibus 
limites notabiles. 


" Na marginesie innq ręką: nb. Goryaka Kurak.
		

/Pomorze_020_10_209_0001.djvu

			195 


Warliub 


Habet haec villa mansos 44; - triginta duos sedecim subditi [colunt] 
quiIibet eorum 2 mansos excolit; 4 !>unt deserti, quos tabernarius cum 
aliis !>ubditis ex annuo censu atque laboribus" coliŁ Scultetus 4 mansos 
possidet; pro praedio 4 excoluntur. - Unus mansus ordinarie 9 sulcis in 
latitudinem, in longitudinem vero in uno campo 15, in altero 6, in tertio 
10 stadiis protendilur. - Conseminari solet hiemali conseminatione siliginis 15, 
tritici 3 cilra vel ultra metr., aestivali vero avenae łO, pisa rum l, hordei 7 
plus minus metr. Crescentia ascendere potest ad 30 siliginis, tritici ad 6 plus 
minus cass. 
O n e r a s u b d i t o r u m: consuetos labores in praedio Komorscensi 
tenentur subire, podvodas pro necessitate expedire; censum per 2 fI., avenae 
per 6 metr., capones 4 singulis annis singuli solvunt. De 3 laneis desertis 
conduetis b ex singulis fI. 8, ex quarto fi. 10 pendunt c, ad haec ex iisdem 
df'sertis mansis capones 2 ex quolibet manso et avenae metr. 3 dare solent. 
Ex pratis, mansis praedialibus adiunc1is, solvunt omnes in universum anseres 8, 
tabernarius ratione tabernae solvit censum fI. l, ex horto deserto gr. 10. 
S u m m a c e n s u s fI. 59 - lO, avcnae metr. 105, caponum 70. 
Nomina et co gnom in a subditorum: 
Szmarz Cziurek 
Kaska Janek 
Sizda 
Isti sunt egentiores nf"gligentioresque ID re familiari administranda. 
Pawel Węndrosz 
J acub Pyszek 
Gbur Warda 
Pozny Kłowka 
Piotr Sp} ch 
Kustek Błazek 
Hi omnes habent pecora sufficientia et agriculturam bene curant. Hortu- 
lani sunt 7, qui acdiculas sumptu subditorum aedificałas possident , iisdem 
ccnsus per gr. 15 solvunt, labores tamen ex consuetudine in praedio Komors- 
censi praestant. 
I n i u r i a e. - Subdiłi nullas se pati a capitaneo affirmant; supplicant. 
ut certum numerum dierum, quibus laborare capiłaneo debC'rent, assignatum 
habere possint, quotidie enim fere laborare coguntur. - Conquesti sunt de 


.. Il rfl.op.: a!f1tJe labm-ibu8 ex amJUO cenpu. b W rt.:kop.: conductitiis. 
( Jf' por'sumou:an;lł dochodów rcsi i klucza uwzględniono 2 a nie 3 lany. 


.......
		

/Pomorze_020_10_210_0001.djvu

			]!I6 


dno parocho I\ovellsi. quod iIlis parlem pralorum el pa
cuorum, quap in 
Veleri Komorsko ipsiu
 emph} tt'osi adiacent. a quibu!> censum alltiquitus sol- 
\lUIII. adimere vuh. Roganl igilur. Ile dictis pascuis 1'1 pratis privenlur, ('um 
nuUa alia prała pro pecoriLus hieme sustentandis haheant. Ad hae(' suppJi- 
canto ul in (Iictis pralis dislimitalinrwm per c()mmi"'sarios He, ert'lIdissimi 
"imul CUIII priviJegio in praedirta prata hahere possint. ipsi vero maiorem 
('anOllem sive censum daturos se promiuunt. ScuJtetus conqueritur, quod in 
ftłuis ipsius tam venationes quam varia aJia ilinera ppr suos famulos capitaneus 
expedil. Hortulani supplicant. ne uxores ipsorum a capitaneo filis ex lino 
faciendis gravelltur. uli gravantur, in 15 enim uJnas fila pro leJa aplare 
cop;untur. 


A g e r p r a e d i a l i s. 4 mansos , ut dictum est, pro praedio capitaneus 
eolit: verum solummodo 2 campos habent; unus, in quo anno praesenli hiemalis 
conseminatio est 63 sulcos in latitudinem, in longitudinem vero 7 stadia com- 
pJectitur. habet praelerea seorsive partem agri praedio adiunctam, quae con- 
stat 24 sulcis in latitudinem. in longitudinem vero 3 stadiis. Conseminatus 
('st istt' l'ampus prapdiaJis in \V arii uh anno praE':'ellti ulla JasIa et aliquot 
melr. siliginis t't ID avenae. Secundus campus 32 sulcos in latitudinem, stadia 
'ero 15 in longitudinem conlinet. Conseminari solet hiernali consemillatione 
plus minus lasta l. 
Habet 2 l a c u s: unus Pszinko. al1C'r Zawada app..llatur; in his medietas 
aquae ad mensam episcopalem spectat, altera vero medietas servit pro nobilibus, 
cum quibus confinia habentur; est et piscina in medio villae, ex istis omnibus 
pisces vix pro usu et necessitate capitanei habt'ri possunt. 
L i m i t e s. - Ad orientem habet contiguitatem cum Bękowo dlli Czapski I 
ubi sunt notabilia signa; ad meridiem cum Plochoczino et Mieliwy villis 
nobilium. ubi etiam notabilis differentia non reperitur. Ab occidente cum 
oppido :'tJO\\(' et Vt'leri Komorsko. ,iI/a deserta. arl st'ptelltrionem cum Nowo 
Komorsko. 
\1 e I i o r a r i harc bona possunt: si agri dumetis et rubetis ohsiti.. 
extirpentur et excolantur. tam ut tertius campus, qui dt't'st , constituatur, quall1 
ul reliqui 2 call1pi augeantur: siquidem augeri commode praedicta extirpa- 
tione possunt. Si 4 deserti mansi cum aIiis 4, qui pro praedio serviunt, coniun- 
gantur ac excolantur, praesertim cum ad culturam est copia subditorum: si 
ibidem euria et praedium aedificetur pecoraque habeantur pro stercoratione 
agrorum. cum sint admodum steriles. - Expedit, ut subditi habeant terminum 
ad extirpandos agros praefixum, nam eiusmodi libera extirpatione bona 


a" rf.:ł..OJl.: oh"ili. 


I
		

/Pomorze_020_10_211_0001.djvu

			197 


diminuuntuf f'\ cle!>ectalltuf; ne ;;ubcliti ligna ex borris pro agris extirpatis a 
ad Istulam cleducant vendantque, sed pro usu domestico convertant, nam his 
venclitis alia ex borris excidunl; sih,arum maiorem atque diligentiorem custo- 
diam capitanei habeant. \"identur enim propter illcuriam ipsorum silvae b 
£lesertari. 


komorsko Stare 


Haec villa est deserta debetque habere dimensionis Culmensis mansos 50; 
ad orientem habet partem agri ad praedium Nowe Komorsko pertinentem, 
cuius latitudo plus minus 200 sulcis, longitudo vero alicubi uno, alicubi 2 ad 
summu)U 3 8tadii8 constat; conseminari solet hiemali conseminatione Jasta 
l et 20 plus minus metr. 8iliginis; crescentia excedit cass. 100; aestivalem 
vero cOllscminationem ex hiernali faci]e iudicare. Ad meridiem et occidentem 
silvas et borras complectitur. Ad septentrionem vero prata et silvas continet, 
quorum pratorum Ga8parus. civi;; NO\ ensis,unam partem, alteram vero longe 
maiorem parochus ibidem Noven8is in emphyteosim a Reverendissimo con- 
('essam possidet. Gasparus singulis annis solvit canonis fi. 100; in anno vero 
futuro videlicel ];)99 - 120 fi. persolvere tenebitur: parochu s autem 25 fI. 
pendit. Ibidem etiam suhditi ex villa Warliub eorundem pratorum et pascuorum 
partem conducunt , a quibus so]vunt fi. 8, avenae ]astam unam, capones 36 , 
anseres 16: quaequidem pascua parochus Novensis eis impedit et adimere 
conatur. S u m m a census fi. 153. 


Jezewo 


Habct curiam circumcirca sat'ptam, aliquibus tamen \Ił locis saepes indi- 
f!;ent reparatione. Est domus vetustae structurae cum atrio, hypocausto et 
camera; sunt et forestae, caulae pro pecoribus satis capaces. Horrea 2 ve- 
lustiora reperiuntur, quae in tectis indigent reparatione. 
p e c o r a. - luvencae trium I vel] quattuor allnorum 8; ex quibus 5 cli- 
cUlltur esse dni Czapski; taurus L sues in universum maiores 30 , minores 9. 
\\1 a n s i in har villa 47 vulgo numerantur; unus mansus in campo. 
ubi est ad praesen" conseminatio hiemalisinlon{!itudinem5.alicubi6.ad 
summ um 7 8tadia, in lalitudinem vero sulcos ID complectitur, conserninari 
so]et 15 metr. plus minus; siliginis inde colligulltur 20 cassulae. In secundo 
campo, ubi est conseminatio aestivalis, ]ongitudinem et latitudinern superiori 

imilem habet. - Tertii longitudo est 8 8tadiorum, hic consemillari solet 


a Wrrkop.: exlirpata. b II rękop. skreślone: se 


I
		

/Pomorze_020_10_212_0001.djvu

			198 


17 metr. 8 subditi 16 mansos excolunt, quilibet eorum 2 mansos possidendo, 
ex quibus labores consuetos ad praedium praestant; podvodas ad baec expe- 
dire tenentur. 
C e n s u m ex uno manso fi. l, avenae metr. 2, capones 2 solvunŁ Ta- 
bernarius absque laboribus possidere se dicit solummodo medium mansum. 
ex quo fi. l, capones 2 pendiŁ 
A p i a r i u s medium mansum ab omni censu et labore liberum possi- 
deŁ - S c u I t e t u s 4 mansos, p a r o c h u s 3 excolunt. 
Nomina et coknomina s u b d i t o T u m: 
l'vIartinus Klioska Valentinus Krzyza 
Bieniek BaJthaz ar 
Bartholomaeus Sam Przyscdł Andreas Przybył 
Mathias Krzyząn Thomas Mazur 


Omnes fere commiseratione digni ob suam inopiam. 
A g e r p r a e d i a l i s. - Hic constat ex mansis desertis 19 in latitudine 
et longitudine mansis subditorum similibus. nisi quod unus campus, ubi nunc 
est conseminatio hiemalis, ultra dictos mansos habet pro praedio partem agri 
a dno Mikołaiewski extirpatam, cuius latitudo 160 sulcis, longitudo vero 100 
stadiorum '\ Idem campus conseminari potest 2 lastis et media citra vel ul1ra 
siliginis. Crescentia vero, si bona cultura et constercoratio agrorum accederet, 
ascendere posset ad 2GO casS' 1 nunc vero vix ad 100 in tanta desertatione et 
steriIitate ascendit. Reliqui 2 campi conseminantur plus minus 2 lastis siligi- 
nis, colligique possent citra vel uJtra 200 cassulae. 
Habet eadem villa lacus :>: - Jezewko , Trzell1es
ewko, {'uius medietatem 
dnus Konarski possidet; Plesewko, medietas itidem servit pro dno Konarski; 
Ostrow, Kliokuie. - Sunt ibidem horti 4: - l. tabernarius possidet, ex quo 
solvit gr. 18; - 2. Niedbała tenet, solvit ex illo gr. 50: - 3. Sczesny Sizą.n 
colit, pcndit ex eo gr. 8; - 4. pro praedio excolilur. 
M e I I i f i c i a in borra sunt b; a quibus mełlis 8nll0 praesenti una turma 
collecta est; venditur his temporibus fi. 25. 
S u m m a paratae pecuniae fi. 50 -16; avenae metr. 32; caponulll 34; 
cives Svecenses conducunt ligna iacentia in borris, solvunt ab uno equo in 
anno fi. l; numerus illorum sacpius variatur, nunc 6 esse dicuntur. 
I n i u r i a e s u b d i t o rum. - Podvodis onerantur frequentissimis , 
frequentiores nunquam se habuisse dicunt; proficiscuntur Thucholium, Łabi. 
sinum etc., satis in loca remota idque saepius diebus £estivis. Singulis diebus 


t
 


a 11' Tf!kop.: suIcoruru. b Lic%ba me podana 


.
		

/Pomorze_020_10_213_0001.djvu

			199 


laborant; petunt sibi assignari dies certos ad laborandum. Conqueruntur. 
quod Warliubienses, qui cum illis labores in hoc praedio praestabant, in 
Bękow, praedio arendatoris, laborant. Petunt sibi dari aliquam partem pra- 
torum in antiqua villa Komorsko, a quibus censum solvere volunt, potissima 
enim est causa paupertatis illorum pascuorum et foeni defectus. - Tabernator 
petit sibi dari mansum agri integrum, prout possidere debet iuxta antiquam 
consuctudinem a, nunc etiam mansum habet a. 
L i m i t e s. Ad orientem cum Taszewo dni Konarski confinia habet; ibi- 
-dem est differentia circa prata parochi sopita post commutatione lacus idque 
sine iniuria utriusque partis b; ad seplentrionem cum oppido Nowe; ad occi- 
dentem cum villa Czersko dni Waliewski, ad meridiem cum Lipinko dni Li- 
piński. 
M e l i o r a t i o b o n o r u m esse potest. Ad extirpandum sunt loca 
multa et spaciosa. Fertilitas agrorum esse longe amplior, si pecorum copia 
in praedio aleretur; quod non difficile esse potest, cum e'l: Komorsko foeni 
sufficicntia, quod alias divenditur, suppeditari possiL 


I 


SU:\IMA REDITUUM CLA VIS KOMORSCENSIS 


Censuum in paratis pecuniis facit . £l. 341 - 16 
Braxatorium deductis oneribus solius lucri facit n. 2.020 
Coctura aquavitae lucri facit . fI. 81- 14 c 
Ex molendinis 2 siliginis last. 2 - 13 pro victu et usu praedii assignatur. 
Trilici tam ex molendino quam a subditis lasta l - 33 
vendi potesl . n. 120 
Avenae n subditis provenit last. 6 - 3B. vcndi pole.st fI. 90 
Caponum 249, anserum 28 [s]. 
C r e s c e n t i a. Siliginis tempo re bonae culturae provenire possunt cassu- 
lae 450; nunc vero in ista sterilitate agrorum vix 300 co1ligi possunt, tritici 
cnss. plus minus 70, hordei cass. plus minus 40 colligi possunt. Avena pro 
conseminatione et usu praedii assignatur. - Ex 300 cass. emensurari solent 
lastae praeserlim Gedanenses 20; detracla conseminatione quae ad 4 last. el 
metr. 40 ascendcre potest. vendi possunt last. 15 - 20; si vendantur fi. 60 , 
facit . £l. 900. 
Ex 70 cass. tritici emensurari possunt last;e 3 cum media; media lasu 
pro conscminatione rdicta. 3 lastae fi. 80 vendi possunt. 


 
 
 


a-a Być może zdanie zniekształcone. b Na marginesie innq ręką: ....d...... bela privi- 
legii servil ..pis... c ".. rękop. ten wiersz przekreślony. 


ł
		

/Pomorze_020_10_214_0001.djvu

			200 


Ex -lO t."ass. hordei 3 lastae possunt emensurari; detracta una lasta pro 
nlnSt'l11inationt> t>t usu prae(1ii 2 last. . fI. 70 
vt>ndi possunt. 
S u 111 111 a nmniUIII rPdituulII a!;cendit ad ' 


fi. 3.863. 


CLA VIS PIEHI\.OVIENSIS 


Pi erko w 


s u b d i t i pu,","t'Ssinnati mo 14. c..lunt 
Joanm's Skrain} 
'\łathias Skraim 
Stanislaus Kuczek 
\Iathias Korzt>ń 
\1 athias W ołO\\ iecz 
łlabcnt pecora sufficientia ad rem oeconomicam; quilibet medium man- 
sum eolit ct>nsusque solvit per gr. 15; item siemiennego gr. 3. 
Joanm
 Białek, Joannł'S Riałek. Rcnedietus Gaidka - isti 3 pecora minus 
sufficientia habent, per medium manswn etiam colunt tantumque census et 
siemiennego. ut supt>riores, praestant. - Joannes Kassuba , Albertus Abram - 
isti vero 2 habent sufficientia pecora: colunt per unum mansum agri, solvit 
quilibt>t census fi. l, siemiennego 
. 6. 
Ex agris extirpatis ultra prae(Hctos laneos fi. l; tabernae 3 obtinent 
laneum unul11. sol\ unt cen sus fi. 4. - Laneus in longitudinem protenditur ad 

ummull1 I I "tadiis, in latitudinem sulcis 24.. Gleba mediocris. - Cresci. 
cuilibet ilIorull1 in Idnt>u ad "UIl1I11UI11 siliginis ('a"s. to. tritici cas!!. Ó. honh.j 
('ass. 12, avt>nat> eass. 30. 
'Jullos labort>s ad pracdiulI1 prap,.,tanl, pracłerquam quucl 
en itia iuruentiil 
pxpediunt ad 3 miIliaria ad libitull1 dni capitanei: custodiam etiam non 
praestant ad curiam. spisnego I'X larwo sol. l; capones pendunt t>x laneo 3. 
ova per 30. 
S u m m a ceusu" totius fI. 11 - 20 - 12 a, capuuull1 25. uvorull1 cap. 
4-15: dt>cimae fi. 65. 
D e c i m a spcctat ad praediull1 Pietkovjt>nsc. quam subditi cupiunt redi- 
mere fI. 65; potest tamen aestimari fi. 70. 
De usuris et caeteris excessibus quaesiti, nihil compertum. 
G r a v a m i n a. - Conqueruntur. quod familia ipsorum male traetatur 
a faetoribus dni eapitanei. 


laneos 8: 
-\Ibertus kit>rdall 
Joannes Kowal 
Benedictus Barząll 
Laurt>lItius Lan 


a 11 Tf'kop.: 15 - II - 5. 


.
		

/Pomorze_020_10_215_0001.djvu

			201 


L i m i t e s. - Undequaqut> certi; con{inia habent cum villa nobilium 
Wron owo, ubi granicies scopulis distinctae usque ad villam Konin nobilium 
Borkowskich, ubi similiter granicies nuper sunt {actae et multum silvae ademp- 
tum; item cum villis episcopalibus, videlicet Piotrow et Nieskorzew. 
S i I v a extat, in qua pro aedificiis arbores diversi generis valentes, 
protenditur in longitudinem incipiendo a graniciebus villae Witoslawicze usque 
ad villam Patroczna W olia .abbatis S. Crucis, in longitudinem ad 2 milliaria, 
in latitudinem vero ad 1 milliare , citra vel ultra. 


I 


P r a e d i u m. - Pro praedio coluntur lanei in quolibet campo ad 
summum 7. Crescere solet siliginis cass. no, siliginis aestivalis cass. 30, 
tritici cass. lO; st>minis dicti orkisz cass. 
o. hordei cass. 70, pisae cass. 12, 
ciceris cass. 40, avenae cass. 160. - Ex una cass. siliginis trituratur cor. 1 ¥2. 
ex tritici cor. 11,4, ex una cass. avenae cor. 2; ex reliquis {rumentis una cassula 
producit cor. 114. Horti boni et commodi pro necessjtate praedii; pomarium 
pro neccssilate; piscinae 3 et 1 dt>serta. Lupuli crescere solet ad summum 
cor. 21. venditus unus cor. gr. 10 {acit fI. 7 - 10. H o r t u l a n i 3, qui 
senjtia ad praedium praestant iuxta consuetudinem. 
B r a x a t o r i u m. - Cocturae {iunt in anno 80 citra vel ultra; ad 
quamlibt>t cocturam 8 cor. {rumenti includuntur, videlicet tritici 5, hordei 3: 
comparatur triticj cor. gr. 26, hordei gr. 18, {acit fI. 6-4; lupuli cor. P2 gr. 
15; ex qualibet coctura 8 tunnae; qualibet tunna "endi potest fi. l - IB. 
facit fi. 12 - 24; deducto sumptu pro frumento et )upulo, videlicet {I. ó -19. 
restabit lucri ex una coctura fi. 6 - 5. Venditur tamen tunna anno praesenti 
gr. 40. dicit dnus capitaneus. S u m m a lucri ex braxatorio facit fI. 493--10. 
A e d i { i c i a. - Domus pro Reverendissimo noviter extructa, in cuius 
parte in{eriori atrium. stuba una maior et e regione altera ; item camerae 
2 ex t>odem atrio; in parte superiori una sala, ex qua h} pocaustum et una ca- 
mera; e regione una capella et camera. hem domus pro familia commoda. in 
(Iua atrium. h}pocaustum pro capitaneo maius. ex eodem aliud parvum; ca- 
merae ;); e regione vero stuba pro familia, item atrium et camera. Cella pe- 
naria 8 in parte inferiori t>t superius una camera; item alia domus pro factore. 
in qua atrium. h} pocaustum. camerae 2. sub eodem tecto cella pen aria, stuha 
parva et balneum. Porta, in qua 2 camerae inferius et superius stuba; 2 came- 
rae et atrium; item ante portam domus antiqua, in qua atrium t>t 3 camerae 
in{erius; superius vero atrium et 2 stubae parvae cum una camera; item stabu- 
lum maius pro equis et aliud pro bobus alendis; item holodia 2 et forestae 2; 
item braxatorium, pencs quod 2 stubae cum camera, atrio et braseatorio, item 
culina et camera. 


.. JF Tfkop.: p....inaria 


.
		

/Pomorze_020_10_216_0001.djvu

			202 


P e c o r a: vaccae mulsibiles 17, vaccae praegnantes 4 , vaccae steriles 3, 
iuvencae 4 annorum 4, iuvencae 2 anno rum 9, iuvencae 3 unius anni; iuvenca 
l unius anni, boves ad laborem 3, iuvenci 4 anno rum 3, iuvenci 3 annorum l, 
iuvenci 2 annorum 4, iuvenci l anni 5, vituli praesentis anni 9, taurus l, 
oves 24, agneIIi 20, arietes 4, scropllae 12, porci 9, porcelli 5, anseres 22, 
gallinae lI. 
C o m m o d o r u m a u g e n d o r u m o c c ais i o: prata possunt augeri 
ita. ut singulis annis fI. 20 vendi possint. 


Piotrow 


s u b d i t i possessionati nrD 15. colunt laneos 9Y2, scultetus l. Qui colunt 
per integrum mansum , sunt nro 4: 
Joannes Korzen 
J oanncs Ras 
Habent sufficientia pecora; census 


J oannes Rasik 
Mathias Biczek 
quilibet solvit gr. 16; 


siemiennego 


gr. 6. 
Qui medios mansos colunt. sunt nro lI: 
Thomas Dobrzik , Martinus Bulan, Paulus 
sufficientia. 
Matthaeus Piwowart>k 
Vidua Skraina 
Erasmus 


Zapchło - habent pecora 


Laurentius Robak 
Martinus Urbanek 
'\łau.haeus Pazdzioro 


l 


Paulus Sobaka 
Minus sufficientia pecora habent. 
Bartholomaeus Piwowarek obtinet desertum medium laneum. Quilibet 
solvit census ex medio manso gr. 8 , siemiennego gr. 3. 
Lanei dest'rti 2, qui nec coluntur, nec conrlucunlur: - t a b e r n a e 2 , 
solvunt singulae per fI. 4, facit fI. 8. - H o r L u I a n i 4. solvunt census per 
gr. 6, facit gr. 24. ltem hortulaniac 2 conducuntur, e"'{ una solvuntur fi. 2, ex 
altera fI. 1-18; facit fI. 3 - 18. - Advocatus prandialium gr. 12, subditi 
univcrsi gr. 2 f t; avenae datialis dc quolibt't lanco pt'l1dunt per COl'. 6. Caponffi 
de quolibt't lant'o 3, o\a 30; spisnego pt'r sol. l. - Septimanatim labo- 
rant 3 dies de quolibct laneo. Hi vero, qui carent iumentis, manualem operam 
praestant per 2 dit's. Pascua habcnt satis sufficientia. Faciunt iter sine die ad 
BorzfCzin. - Advocatus colit O1al1"os 2, cuius poss
sor est Hieronimus SWa- 
rze\'oski. 1\Iunera scuht'tialia obi t iuxła privilcgium. 
D e c i m a spectat ad praedium Pierkoviense, taxuri potest ad fI. 25. 
S u m m a census fI. 20 - 20 - 3; decimae fI. 25; caponum 28%; ovo- 
rum cap. 4 - 45; avenae datialis cor. 57. 


.
		

/Pomorze_020_10_217_0001.djvu

			203 


L i m i t e s non sunt certi, neque bona scopulis distincta cum villa Je- 
lieniew et Podle!!iany nobilium l\łiękiczkich; confinia habent cum bonis episco- 
palibus Pierkow et Zebkowa W olia. Et eadem silva adiacet, quae circa 
Pierkow. 


Nieskorzew 


I 


s u b d i t i possessionati nro 46, colunt laneus 25%. 
Advocatus dnus Joannes Lipniczki, capitaneus Pierkoviensis. eolit 2 lane09 
1!cultetiales, exemptus privilegio ab omnibus oneribus. praeterquam quod ad 
granicies in clave Pierkoviensi unum equitem debet sistere. 
S u b d i t i, qui integrum mansum colunt, sunt mo [5]: 
Michael Ratai Thomas Gręda 
Stanislaus Kudarda Benedjctus Stachera 
Albertus Wieczorek 
Habent pecora sufficientia isti 5; census quilibet solvit gr. 18, siemiennego 
gr.6. 
S u b d i t i , qui medium mansum colunt, su nt nro 41: 
Stanislaus Bernad Alhertus Połowny 
Mathias Gniotek Stanislaus Stassek 
Benedictus Piątek Mathias Gadai 
Gasparus Gładis Gregorius Gardian 
Albertu" Pissarz Stani;;laus Piątowicz 
Laurcntius Wawrzek Stanislaus Woz 
Benedictus Ułan Martinus Baran 
Adamus Swiecz Paulus Piwonia 
Benedictus Woz Stephar1l1s Kochan 
Joannes Pazdzior Mathias Opaczek 
Mathias Gr{'dka Petrus Zyła 
Jacobus Luca I\fathias Piątek 
Habent pecora suffiC'ientia: cen sus solvunt per gr. 9; siemiennego gr. 3. 
Pet rus Czech Martinus Kuss 
Joannes Raczek AILertus Szczodrek 
Albertus Kon Laurcntius 
fiska 
Lucas Sierota Paulus Durny 
Joannes Giesko Thomas Szasak 
Mathias Brzozka Andreas Chodur 
Stanislaus Kowal Joannes Kucharz 
Istj vero pecora minus sufficientia habent, census tamen solvunt, prout 
eaeteri, per gr. 9, siemiennego gr. 3. 


......
		

/Pomorze_020_10_218_0001.djvu

			04 


SilllOIl "-opeez wladdrius cunae servit. nihil praestat. 
Gregorius Gaili" lIi"-. Albertus Gaiownik - censum ad praesens nuIlum 
ambo prat>stant. solum pl'r unUnI eor. avt>nae, eo quod custodiam borrae 
:-;upplent. 
Taberna una haLet certam portinnem agri, solvit census fi. 3. Laborl'S 
eonclucunt 6 coloni. solvunt annuatim per fi. 5. facit fI. 30; ex eertis al!"rJs 
eunductis solvunt fi. 2 - Ił; ex deserto laneo fi. 3. 
fi II r t u I a n i sunt 5, nułlum ecnsum penclunt. laborant septimanatim 
UllUm tantum diem. R o t i f a b r i 6 solvebant censum per marcam unam. 
"ed ipsis est intcrdidum ppr dnum capitan£'um. ne ex silvis episcopalibus ro- 
bora exeindant. 
Ex quolibt>t laneo pcndullt eaponcs 
. ova 30. avenae per cor. 6: pran- 
dialium subditi universi gr. 24, scultetus gr. 12, ad praesens est exemptus; 
spisncgo ex quolibct lali£'0 sol. L: ansprem l quilib£'t e'C laneo tem'tur tIar!' 
pro praecHo semel in anllo: soluti" 2 gr. pro singulis, facit ł- 22. 
:'ieptimallatim I a b o r a n t ex laneo dies 3; ex medio laneo, qUI lU- 
mentis caren!, manualem operam praestant 2 dies; item tenentur ex consuetu- 
dine 2 eurm" ad 20 miIIiaria mittere sumptu proprio; item pro adv£'hendo 
malmatieo ten£'ntur eontribuere prout caeteri sem£'l in anno. 
D e c i m a spectat monachis ad WieIgomłyn. 
G r a va m i n a. - Conqueruntur, quod crebris vecturis premuntur Wol- 
boriam. Pra£'misliam in Russiam f't ad caetera loca remotiora; item quocl 
vectura ma]matiei gravis sit et onerosa. hem petunt, ut habeant facu]tatem 
liberam componendi de decima cum monachis. 
S u m m a: ef'nsus et laborum conductorum et totius facit fi. 60 - 111/ 2 Ił: 
caponum 761/ 2 b. ovomm cap. 12 - 1-:>. aVl'nap datialis cor. IS3. 
L i m i t p s c non sunt distincti a bonis Witoslawieze et \V ronu', nobi- 
lium. sunt tamen scopuli acia]es notabiles ex utraque parte; item confinia 
hahenl cum bonis episrnpalihus Olszewicza t>t Pirko\\. Ead!'m silva adiacet. 
quap circa Pirkow. 


ł
agowska Wolia 


s u h d i t i pnssl'!!",ionati nro LO. - Scultelus dictus Gładvsz eolit la- 
I1I'US 2; munpra scultetialia 11011 adimplpt 1'1 pri\ilegium non produxit. 
Suhditi. qui colunt ppr unum mansum, sunt nro 3: vidua Slawko\\a, 
Bartho]oma£'us Szocha, Joann£'S Szoeha: quilibet sohit Cf'llSUS p£'r gr. 48. 


Ił JT rrl. up.: 60 1"71 
. b rr rrkup.: 66 1 :!. c JT' \ raz pO'I'Iór;:ony. 


I 
I 


I 
1 


.
		

/Pomorze_020_10_219_0001.djvu

			205 


s u h d i t i. qui medio" 
Benedictus Kilian 
Joannes Kocziei 

tanislaus Bratkowicz 


ł118n"0,.. ['olul11. sunt nro I: 


Albertus Łaszl 
\ndreas CZf'rv.if'cz 
Alhf'rtus Bartkowi{'z 


;\4ieolaus Silora soivii rationt' laburi!- n. 3. Quilibf't 
..h il (,f'nsu". pcr 
gr. 2-1.. T a b f' r n a una hal1P1 Cf'rtalll portiolH'rn agri. solvit ('f'nSU!l 
annuatim gr. 24. 
Hortulani 6: 
lahoribm; fI. 3. "f'"\.tu"' 


quattuor solvunt per gr. 18, quintus pro conductis 
similitf'r pro conductis lahoribus fI. l - - 26. facit 


, 


fI. -; - 8 a. 
.t. subditi conducunt labor
s, quilihf't iIlorum solvit annuatim fi. 2 - 10, 
facit in sUlllma fi. 9 - 10. Prandialium universi solvunt gr. 24. advocatus 
jlr. 12. Quilibct iIlorum pt'ndit de laneo capones 3. ova 30, spisnego sol. 1. 
laborant sf'ptimallatirn de uno lallt'o manualem operam 3 dies, de 2 vero 
2 dies. 
II f' c i rn a 'ipedat ad praf'dium l'if'rkoviense, cupiunt iIlam rf'dimere 
fi. 36. 
S u 111m a: cC'nsus et laborum conductorum n. 31- 6, caponum nro 14, 
moruli! cap. 3 -15, decimae fI. 36. 
!\1 o l e n d i n a extant 2: - 1. Dictum Czerv., obtinet illud Gregorius 
molendinator. Singuhs annis ratione Ult'nsurae pt'ndit siliginis cor. 102. vide- 
licet pro qualibf't septimana computando cor. 2 et defalcando 2 cor. pro die- 
bus Iestis; tritici veTO singulis annis cor. 2: item tenetur alere 2 porcos sin- 
gUli,.. anr.is; ikm braseur.J sille mt'n,..ura ad praf'diurn Pierk..\< iense rn"lere; 
itern aedificia tenelur construert' et antiqua reparare una cum caett'ris molen- 
dinatoribus. 2. Molendinum dictum Strasze,\	
			

/Pomorze_020_10_220_0001.djvu

			206 


c o m m o d o r u m a u g e n d o r u m occasio: censum maiorem praesta- 
re possunt vel łabores, quandoquidem habent agros et pascua satis sufficien- 
tia, rubeta pro pascuis valentia. 


Szędek. 


s u b d i t i possessionati nro 6: 
Albertus Strikowski, scultetus, eolit laneos 2; rnunera scul1etialia adimplet 
iuxła privilcgium. 
Quilibet eolit ad summum 6 stadia. 
l\lartinus Vibiez ratione mellifieii gr. 


15 solviL 
J oannes Pałka 
Stanislaus Krokosz 


J oannes Gaida 
Benedietus Sisz 
Stanislaus Dziura 
Solvit quiIibet census gr. 16. 
Quilibet illorum pendit eapones 2, ova 30, prandialium universi gr. 24; 
advoeatus prandialium gr. 12; spisnego singułi per sol. 1. Tegulas ligneas 2 ex 
praedictis faciunt; quilibet pendit cap. 20, bcit cap. 40; quaelibet computata 
per gr. 1%, facit £l. 2. - Septimanatim non laborant, sed ratione laborum 
pro qualibet septimana solvunt gr. 6, facit in summa fI. 7 -12, exceptis 
septimanis 8 tempore messis, quibus labores praestant .ad praedium Pierko- 
vicnse; iłem exeeptis 7 seplimanis quadragesimae, quibus laborare non eon- 
sueverunt, eo quod antiquitus tenebantur tantum ad venationem et eustodiam 
retium. 
D e e i m a spectat ad praedium Pierkoviense , aestimari potest iuxta com- 
munem aestimationem fI. 11 - 6. 
S u m m a eensus totius et labo rum eonductorum fI. 14-11, decimae 
fi. 11- 6; eaponum nro 12, ovorum cap. 3. 
G r a v a m i n a nulla habent, praeter quod a eapitaneo Sidloviensi pre- 
muntur propter ineertos et non distinetos limites. 
L i m i t e s II undequaque incerti et nullia 8eopulis metalibus distincti, 
vidł'licet a villa Bardo, palatini Podołiae, Czizow ad capitaneatum Sidloviensem 
et Lechow episcopi Cracoviensis , ex una tantum parte securitatem habent cum 
bonis episeopaIibus oppidi Lagow. 
Silva diversi generis pro aedjfjciis et usu commoda extenditur incipiendo 
a graniciebus oppidi Lagowet villam Czyzow, videlicet ad unum miliiare in 
Iongitudin('m et latitudinem medium miIliare. 


II Wyraz pou.tórzony. 


...
		

/Pomorze_020_10_221_0001.djvu

			207 


Liechow 


s u b d i t i posscssionati nro 6 colunt per stadia 12: 
Joannes Skorzcwski, scultctus, colit laneos 2, muncra scultctialia iuxta 
privilegium adimplct. 
Joanncs Piętka Stanislaus Bienick 
Paulus Gałka Albcrtus Głuch 
Procopius Lass Thomas Kuch 
Quilibct cen sus solvit gr. 14; eapones non pcndunt, sed pcndcre possunt 
pcr 2; ova similitcr pcr 30; spisncgo pcr dcn. 3; _prand.ialium universi gr. 24, 
seul1etus gr. 12. 
Septimanatim non laborant, sed ratione laborum pro qualibet scptimana 
I!olvunt gr. 6, facit in summa fi. 7 -12, cxecptis septimanis 8 tcmpore messis. 
quibus laborcs pracstant ad pracdium Picrkovicnsc, itcm cxccptis 7 scpti- 
manis quadragesimae, quibus laborarc non consucvcrunt eo, quod antiquitus 
tcncbantur tantum ad venationcm ct eustodiam rctium. 
D e c i m a spectat ad pracdium Picrkovicnsc. Aestimari potest et cupiunł 
cam rcdimcrc fi. 12 - 24. Ex subditis 4 faciunt tegulas ligncas, quilibct iIIo- 
rum tcnetur darc cap. 20, facit cap. 80, qualibct taxata pcr gr. 1 %, facit fi. 4. 
S u m m a: ccnsus et laborum eonduetorum fI. 15 - 14; eaponum nro 12, 
ovorum cap. 3, deeimae fi. 12 - 24- 
G r a v a m i n anulla habcnL 
L i m i t e s II inccrti a bonis episeopi Cracoviensis, villa maiori Licchow, 
I!unt tamcn paciiiei; itcm cum bonis rcgalibus Czizow, ubi similiter granicies 
non sunt distinctac; itcm cum bonis abbatis S. Crucis, vidclicet villa Papro- 
cziczc similitcr granicics non sunt distinctac; contiguitatcm ctiam habcnt eum 
bonis Lagow episcopi Wladislavicnsis. 
C o m m o d o r u m augcndorum occasio: praedicti subditi proptcr com- 
rnoditatem agrorum et pascuorum vel ccnsum maiorcm augcre vel labores 
pracstarc possunt. 
S i I v a divcrsi gcneris incipicndo a villa Maiori Liechow, villa cpiscopi 
Cracovicnsis, usque ad villam Paprotna Wolia abbatis S. Crueis extcnditur, 
in longitudincm ad unum milliare, in latitudincm ad medium milliare. 


Ząb kowa Wolia 


S u b d i t i posscssionati nro 5; colunt pcr stadia 8: 
Scultctus Albcrtus Jclicniowski eolit lancum unum , privilcgium incendio 
dicit esse combustum, tamcn muncra scultctialia obiL 


II Wyraz powtórzony.
		

/Pomorze_020_10_222_0001.djvu

			20M 


-\Ib('rtu" \farsLalek 
Jacobu!o Hpłiaspk 
Martinus Hełiasek 
Census quilibet solvit gr. 12 , spisnego den. ;) universi; prandiaJium UIII- 
versi solvunt gr. 24, seultf'tus gr. 12; eapones et ova non pendunt. saltem ali- 
quid praestare possunt. 
Septimanatim non laborant, sed ratione labo rum pro qualibet septimana 
>,olvunt gr. 6. facit in summa fi. 7 - 12, exeepti.., septimanis 8 tempore messis. 
quibus labores praestant ad praedium Pierkoviense; item exceptis 7 septiruanis 
quadragesimae, quibus laborare non eonsueverunt eo, quod antiquitus tene- 
bantur tantum ad venationem et eustodiam retiuIII. Ex praedictis subdihs 
3 iUorum tegulas faeiunt, quilibet iUorum dat per cap. 20, qualibet aestimata 
per gr. }li, facit fi. 3. 
D e c i m a "pectat ad praedium Pierkoviense: aestimatur fi. 8. 
S u m rn a census et laborum conductorum fi. 13 -18; deciruae fI. 8- 
G r a va m i n anulla habent, praeterquam quod a vicinis ratione incerta- 
rum differentiarum. pracsprtim ab abbatc S. Crucis, prohihentur ah e"l(eisiollt, 
lignorum. 
L i m i t e s a non sunt determinati, videlieet in eonfinibus episcopi Cra- 
{"oviensis ,illa Liecho\'o. et a bonis abbatis S. Crucis villa Paproezicze et a ViUd 
nobilium Miękiczkich Podłesiany, itpIII ("()nfinia habent cum oppido Lagow. 
Ead/'m silva. quae adiacet Liechow. 


Paulus Białek 
Thomas Skoczek 


Wsachow 
S u b d i t i pus"e""ionati nro 15 eołunt laneo,; 10%: 
Seultetus unus Martinus Mietelski eolit laneos 2, mu nera seultetialia iuxta 
privilegium adimplet. 
Qui integros łanem. culunt, sunt nro [6]. 
Ałbertlli' Wieczor/'l .\lathia... 'lasU! b 
MaUhaf'u," Buchała Vidua Luczina 
\Ibertus Lanek Joannes Forma 
Quilibet istorum solvit censu" gr. 12, pecora sufficif'ntia habent. 
Qui medios laneos eolunt, sunt nro [9]. 
Stephanus Swięcha \Ibertus Pa\\lil 
Michael Roth Mathias Lam'l 
Gregorius Po\\aga :'Itani"łaus nalie
('ił-. 
Martinus Ordpł :\'Iathias Dałieski 
Simon Szasał-. 


a rP ,-ra: pcu'tór:OIn. b " rrl.op. u.,kres/ulI\: Stalli
lau, DalieS<'7ik.
		

/Pomorze_020_10_223_0001.djvu

			209 


Quilibet istorum solvit censU8 gr. 6; pecora suHicientia habent. - 
T a b e r n a e 3, qualibet illarum solvil fI. l, annuatim facit fI. 3. 
H o r t u l a n i 12, ex quibus 9 solvunt per gr. 16; 3 reliqui per fI. 2. 
quia labores redimunt. Item vidua Borkowa habet unam hortulaniam, cenSU9 
solvit fI. l - 18. 
Ex praedictis cmethonibus conducunt labores 7 coloni per fI. 5, facit 
fl. 35; prandialium universi subditi solvunt gr. 24, scultetus gr. 12. Ex uno 
laneo capones pendunt 3, ova 30; avenae datialis cor. 6, spisnego sol. 1. 
Septimanatim laborant ex uno laneo dies 3, ex medio laneo dies 2: item te- 
nentur uno curru iter facere, quoties necessitas exegeriL 
R o t i f a b r i reperiuntur 3, solvebat quilibet per marcam unam, ad 
praesens ligna ex silvis ipsis interdicta sunt. 
D e c i m a spectat pro plebano Lagoviensi, item siemienne. 
S u m m a census et laborum conductorum fI. 55 - 27
; caponum nro 
31
, ovorum cap. 5 -15; avenae datialis cor. 63. 
G r a v a m i n a. - Conqueruntur, quod crebrae vecturae alias podvodae 
sint ipsis graves et onerosae, quas solent facere W olboriam, Praemisliam et 
Leopolim et ali a loca remotillra. De usuris et aliis exc
,.ibus interrogati. nihil 
est compertum. 
L i m i t e s a undequaque certi, quia habent confinia cum bonis episco- 
palibus, videlicet cum villa Pierkow, Zbieliuthka, Lagowet Woli a Skoliankowa 
nobilium, ubi sunt granicies certae et scopulis consignatae. 
S i l v a e 2 diversi generis; una dicta Sienny Lass, altera Rudny Lass, 
(luae protenduntur cum mericis usquP ad villam Zbieliuthka. 


P r a e d i u m ibidem non extat, sed agri praediales coluntur, in quibU3 
crescere solet siliginis cass. 166, avenae cass. 120 crescere potest, anno praete- 
rito creverunt cassulae 90. Crescentia praedicta devehitur ad horreum Pier- 
koviense. 
1\1 o l e n d i n a 2: - 1. Dictum Chrosczesewski, obtinet illud Stanislaul 
Zamęth; solvit ratione mensurae eX conducto fI. 8; tenetur, ut caeteri, ad 
rcparationem aedificiorUlD; porcos non aliL Penes praedictum molendinUlD 
est stagnum; habet laneum agri. prata pt pascua sufficientia: privilegium 
nullum habeL 
2. MolendinUlD dictum Krowoniecz obtinet illud Andreas Krowieniec!:; 
solvit census annuatim ex conducto fI. 8, maior lamen census crescere potest; 
onera, ut caeteri, tenetur obire; penes praedictum molendinum est stagnUlD; 
habet certas portiones agri et prata minus sufficientia; privilegium non habet. 


a 11" yraz powtórzony. 


I"
		

/Pomorze_020_10_224_0001.djvu

			210 


Zbieliuthka 


s u b d i t i posses
ionati nro 20 , colunt mansos 13. Joannes Kęmpiczki 
advocatus colit laneos 2, inutilis ct rcbcllis scultctus ct qui iurisdictioncm 
Rcvcrendissimi subtcrfugit ct cum quo lis pcndct coram iudicio tcrrcstri. 
S u b d i t i , qui intcgrum lancum colunt, sunt nro 6: 
Sigismundus Kruk Laurcntius Oszczcpała 
Andreas Tworck 
fathias Marck 
Joanncs Gawcł Blasius Plifbanczik 
Quilibct solvit census cx lanco gr. 18, sicmicnncgo gr. 6. 
S u b d i t i, qui colunt mcdios lancos, sunt nro 14: 
Paulus Tribala Joanncs Vinccnti 
Stanislaus Stach Pctrus Wczislik 
Clcmcns Chrapck Mathias Oszczcpała 
Lucas WIadarius Franciscus Jazwiecz 
Mathias Pochwał Joanncs Jcbiliuthko 
Albcrtus Makula Pctrus Sybała 
Joanncs Liss, Albcrtus Bania - isti 2 minus sufficicntia pecora habcnL 
Quilibct ccnsus solvit gr. 9, sicmiclmcgo gr. 3; pecora sufficientia habcnL 
T a b e r n a c 3 solvunt ccnsus fi. 8. - H o r t u I a n i nro 8; singuli 
lIolvunt per gr. lO, facit fi. 2 - 20. 
Ex praedictis suhditis 3 conducunt laborcs; annuatim solvit quilihet fI. S, 
facit fI. 15. Prandialium univcrsi gr. 24; advocatus gr. 12, spisncgo ex uno 
lanco sol. I, avcnac datialis ex lanco quolibet cor. 6, capones 3, ova 30, 
anscrem cx lanco l quilibct tcnetur darc solutis 2 gr. facit gr. 26. - R o t i- 
ł a b c r UIIUS solvcrc dcbct fI. l, pomarium fI. 3, alvearium fI. 3. 
Scptimanatim laborant dics 3 cx uno laneo, ex medio vcro laneo dics 2; 
itcm tcncntur darc currum unum iuxta ordincm ad 20 miUiaria; item tcncntur 
contribucrc pro advehendo malmatico prout cactcri scmel in anno. 
D c c i m a spectat pro Rcvcrcndissimo ad pracdium in Zbicliuthka, vcn- 
dita anno praeterito fi. 80, potest tamcn augcri et asccndcre ad fI. 85. 
S u m m a ccnsus ct laborum conductorum fI. 45 - 8 - 6, decimae fi. 85. 
caponum 39 , ovorum cap. 6%. avcnae datialis cor. 78. 
G r a va m i n a. Conqucruntur, quod crebris ct longioribus itincribus 
rcdigantur; itcm quia advocatus insolcntcr sc gcrit, subditum unum vulneravit, 
aliis damna in tul it, adactus tamcn est ad satisfacicndum. 
L i m i t e s II a villa Radostowo dni Lipniczki ccrtis scopulis distincti, 
a villa Sumsko nobilium vallum ct signa mctalia in parte disarantur; itcm 
a villa Zalcsic palatini Podoliac omnino inccrti et maxima diffcrcntia intcrce- 


II Wyraz powtórzony.
		

/Pomorze_020_10_225_0001.djvu

			211 


. 


dit, silvae et agrorum maxima pars adimitur; item confinia habet cum bonis 
episcopalibus Gesicze. - Silvae diversi generis in locis diversis. 


P r a e d i u m. - Pro praedio coluntur in quolibet campo 4 lanei; crescit 
siliginis cass. 70, item siliginis aestivalis cass. 7, tritici cass. 4, hordei cass.30, 
ciceris cass. 10, avenae cass. no. Trituratur ex una cass. siliginis cor. 2, 
eX cass. siliginis aestivalis cor. l; ex una cass. tritici cor. 1%; ex una cass. 
hordei cor. 1%, ex una cass. avenae cor. 2, anno tamen praeterito cassulae 
minus producebanL 
A e d i f i c i a. - Domus commoda, in qua atrium, hypocaustum pro 
familia et ali ud pro factore, camerae 2, stabulum. Receptacula pecorum ve- 
tustate consumpta; horreum l et granarium; horti 2 commodi pro oleribus; 
piscina una; pomarium vendi potest fi. 3. Alvearia noviter reparata 40, ex 
quibus 4 lantum apibus referta, quae taxari po!>sunt £l. 3. 
P e c o r a: vaccae mulsibiles 9. steriles 2, praegnantcs 2, iuvencae 3 
annorum l, 2 annorum 2 , iuvenci 2 annorum 2. l ann i 2. iuvencae l anni 2, 
taurus l. bovcs 5 annorum 2. 


Gęszicze 


s u b d i t i possessionati nro 5 colunt laneos 3: 
Mathia8 Pazera colit unum laneum, solvit census gr. 28 , habet sufficientia 
pecora. 
Bartholomaeu;; Pustoła pecora II sufficientia habeL 
Thomas Miech, Albertus Dziura, Laurentius Siedlik isti vero pecora 
minus sufficif'ntia habenL 
Per medium laneum colunt, census quilibet solvit gr. 14- 
T a b e r n a una solvit census fi. 2; h o r t u I a n i a ex qua census 
gr. 12; caponcs dantur ex uno laneo 3, ova 30, spisnego soL l; avenae datialis 
f'X uno laneo cor. 6, anserem l ex laneo tenentur dare solutis gr. 2, facit gr. 6. 
Septimanatim I a b o r a n t ex uno laneo dies 3, ex medio 2. Tenentur 
iuxta ordinem iter facere curru simul cum villa Sathkow, similiter cum 
caeteris contribuunt pro advehendo malmatico. 
D e c i m a spectat pro organis in Lagow. 
S u m m a census £l. 5 - 13, caponum 9, ovorum cap. 1%, avenae datia- 
lis cor. 18. 
G r a v a m i n a eadem hahent prout caeteri; conqueruntur, quod 
ec- 
luńs premantur. 


a Skreślony wyraz: miOIUl. 


_..łł.....
		

/Pomorze_020_10_226_0001.djvu

			212 


. 


L i m i t e s a undequaque certi. quia sunt circumsaepti viUis episeopali- 
hus; extant mericae ad extirpandum conunode valpntes. 


Szathkow 


s u b d i t i possessionati 
medium laneum. 
Laurentius Tribunek 
Joannes Chrapek 


nro 13, colunt lane06 61;2. - Quilibet colit per 


StanislauB Pazerll 
Albertus Marek 


Joannes 
Isti pecora sufficientia hahent. 
J oannes Piętka 
Stanislaus Casior 
Andreas Daliesczik 
Mathias Szapala 
Isti "ero minus sufficientia ppcora 
Census quilibet solvit gr. 16. 
Taherna una habet certas portiones agri, solvit census fi. 6 -12. Ex laneo 
pendunt capones 3, ova 30; avenae datialis ex laneo cor. 6, spisnego sol. 1, 
anserem 1 de laneo tenentur solutis gr. 2, facit gr. 13. Septimanatim lahorant 
de medio laneo dies 2; item ad currum unum tenentur pro vectura et contri- 
buere pro advehendo malmatico. 
D e c i m a spectat pro organis Lagoviensibus. 
S u m m a census fi. 13 - 2S b, raponum 1<)%. a\pnae datiali!' ror. :l9 , 
ovorum cap. 3 - 15. 
C r a v a m i n a eadem hahent cum caeteris, quod crebris vecturis pre- 
muntur; item quod premuntur a palatino Podoliae, qui ip....is adimit multum 
agri ratione controversarum differentiarum. 
L i m i t e s II non SUllt scopulis metalibu!> distincti, a villis palatini Podo- 
liae Zalieszam et Bardo, ubi maxima differentia intercedit; expedit quam- 
primum eam termillari, habita prius amicabili compositione cum capitaneo 
Sidłmiensi de agnoscendis scopulis; item confinia habent cum bonis episco- 
palibus Zbieli utka et \\ olia Lagowska. tanislaus Cargol 
Joann('S Wieczorek 
\fathias Wdowka 
B1asius Poniedzialpk 
habent. 


Olszewnicza 


s u b d i t i posse.ssionati nro 13, colunt lalleos ll: 
Scultl'tiam obtinet vidua dicta Warsawska , colit 2 mansos, munera seul- 
tetiałia proptpr inopiam et decrcpitam aetatem non adimplet. 
S u b d i t i, qui integros mansos colunt. Bunt nro 9: 


a ". ,raz pou.tó'zom. b " 'f/WP.: 10 - 9 1 /,.
		

/Pomorze_020_10_227_0001.djvu

			2J3 


Matthaeus Stary 
Benedictus Czeczok 
F elix Kossarz 
Vidua Wosiowa 
Matthaeus Bernath 
Solvit quilibet censum gr. 16, siemiennego gr. 6: pecora suHicientia 
habenŁ 


Christopherus Planeta 
Petrus Baka 
Stanislaus Skiranda 
Blasius Sieprcz 


s u b d i t i, qui medios laneos colunt, sunt nro 4: 
Laurentius Grego, Martinus Kiełbaska - pecora 8ufficientia habent; 
Stanislaus Lebok, Matthaeus Kobierała - isti vero minus suf£icientia. 
Censum quilibet solvit gr. 8, siemiennego gr. 3. 
2 lanei subditorum desertorum pro praedio coluntur. Taberna una habet 
certa m portioncm agri, solvit census £l. 2. - Quilibet illorum ex laneo pendit 
capones 3, ova 30, avenae datialis cor. 6, spisnego sol. 1; prandialium subditi 
universi gr. 24, scuhetus prandialium gr. 12, anserem 1 tenentur, persolutis 
gr. 2, facit gr. 22. - Septimanatim laborant dies 3 ex laneo, ex medio vero 
laneo 2; item tenentur vecturam facere iuxta ordinem et contribuere cum 
caeteris pro advehendo malmatico. 
D e c i m a spectat pro Reverendissimo ad praedium Pierkoviense, soluta 
anno praeterito £l. 56, potest tamen aestimari fi. 60. 
S u m m a census fi. 12 - 3 - 12 , caponum 33, ovorum cap. 5%, avenae 
datialis cor. 66, decimae fI. 56. 
G r a v a m i n a. - Conqucruntur, quod consumantur vecturis crebris 
et longioribus, petunt cum caeteris, ut census ratione vedurarum constituatur. 
L i m i t e s a undequaque certi, videlicet a bonis Bukowiany ducis Ostro- 
viae, quae certa via dislimitat; item a bonis nobilium Golusicze Rusieczki 
8copulis distinguuntur; item cum bonis episcopalibus Zerniki et Baczkowi- 
cze. 
 - Rubela et pascua valentia. 


P r n e d i u m non extat, sed pro praedio coluntur 2 lanci, in quibus 
cresc('re solet siliginis cass. 30 citra vel uhra et crescentia advehilur ad prae- 
dium Zerniki. 
N e m o r a in eisdem bonis diversi generis reperiuntur in longitudinem 
ad ullam quartam partem milliaris, pro aedificiis tamen non serviunt solummo- 
do pro saepibus: in latitudinem ad 12 stadia extenduntur. 


a Wyraz powtórzony. b Miejsce wolne 116 jeden wyraz. 


.......
		

/Pomorze_020_10_228_0001.djvu

			214 


Zerniki 


s u b d i t i possessionati nw 9 , colunt laneos 7¥2: 
Qui colunt II per unUffi a integrum laneum, sunt nro 6. 


Joannes Baka Valentinus Griss 
Joannes Griss Thomas Koczmiss 
Joannes Baka Laurcntius Kemłia 
Quilibct solvit census gr. 22, siemił"lIlIcgo gr. 6; pecora su£ficientia habenL 


Stanislaus Kołastik 


Michael Michalek 


Pecora minus sufficientia habent; census tamen solvunt per gr. U, !!ie- 
miennego gr. 3. 
Mauhaeus Mozd,,-en solvit census gr. lI, siemiennego gr. 3; pro plebano 
Modliboliensi dicunt pcrtinere ne5citur quo iure. cum ad alienam parochiam 
pertineat, similiter et decima ; et ex eadem viIla d e c i m a m babet episcopus 
Wladislaviensis. 
Ex laneis et agris desertis conductis antiquitus solvunt fI. 7, sed potest 
augeri ita, ut faciat fI. 10, cum sint agri hene culti. Crescere solet in uno laneo 
8iliginis cass. 20, tritici cass. 2, hordei cass. 3, avenae cass. 6. 
T a h e r n a e 3 habent certas portiones agri: unus solvit fI. 2 , 2 autem 
fI. 3 - 6; h o r t u I a n i a e 2 solvunt census gr. 12. Quiłibet eorum pendit 
ex lanco capones 3, ova 30, avenae datialis cor. 6, spi
nego sol. l; anserem l 
tenentur dare, persolutis 2 gr., facit gr. 15. Scptimanatim laborant ex laneo 
dies 3, ex medio vero dies 2: contribuere tenentur cum caeteris pro advehendo 
malmatico. 
D e c i m a spectat pro Reverendissimo ad praedium Pierkoviense, ven- 
dita anno praeterito n. 45, potest vendi 48. 
Pomarium facit fI.5. 
S u m m a census et conducturum laborurn fI. 25 - 51;
 b, caponum 22%, 
ovorum cap. 3 - 4.'>. avenae datialis cor. 38 c: decima{' £l. 48. 
G r a v a m i n a uf cacteri ead{'m habent. 


L i m i t E' S d undequaquE' ('{'rti ł"t dislimitati. videlicet a bonis nobilium 
villa Golszicze scopulis metalibus distincti; item a villa Modlibozicze abbatis 
S. Crucis scopuli e dislimitant: ite
 a bonis nobilium Piskrzin vallis metalibus 
distingunntur; item cum bonis episcopalibus viIla Baranow. 


a-a 1f,"rtU dodany u 8ór)" inną rękq. b 11' rrkop.: 26 - 20Y2' c JT'i,mo być: 
. 
d 11'"}"raz powtórzony. " 11'" rękop.: o;Covu1i
. 


....
		

/Pomorze_020_10_229_0001.djvu

			216 


P r a e d i u m. - Pro praedio coluntur lanei 5, in quibus anno praete- 
rito creverunt cassulae 135, anno fertiliori crescere possunt 150; siliginis 
.aestivalis cass. 4, hordei cass. 36, pisae cass. 3, ciceris cass. 15, avenae 
.:ass. 105. 
A e d i f i c i a. - Domus pro familia commoda, in qua atrium, stuba, 
camerae 3, granarium, olodium novum, forestae noviter extructae, stabulum 
pro hobus alendis; horti 2 pro necessitate praedii. Pomarium vendi solet 
fI. 5; in eadem villa stagnum extat. 
P e c o r a: vaccae mulsibiles 10, steriles 6, praegnantes 2; iuvencae 3 
.annorum l, 2 annorum l, l ann i 5; iuvenci 4 annorum l, 3 annorum l, 
2 annorum 4, l ann i 4; taurus l; vitelli anni praesentis 8. scrophae 10, 
porcelIi lI, anseres 20. 


Baczkowicze 


s u b d i t i possessionati nro 5, colunt laneos 3: 
Michael Krai eolit l laneum, pecora sufficientia hahet. census solvit £l. l, 
siemiennt>go gr. 6. 
Albertus Łobeth Gregorius Sobierai 
Mathias Osaha Christopherus Sczepan 
Isti 4 colunt per medium laneum, pecora hahent sufficientia, exceptis 2 
inferioribus; census .solvunt gr. 15, siemiennego gr. 3. 
T a h e r n a e 2. hahent certas portiones agri, solvunt census fI. 4. H o r- 
t u l a n u s unus. laborat septimanatim diem l; pendere potest cen sus gr. 6; 
crescere solct siliginis in uno lanco cass. 20, hordei cass. 8. avenae cass. 15. 
_ Quilibet iIlorum ex laneo pendit czpones 3. ova 30, avenae datialis cor. 6, 
spisnego sol. 1, anserem l tenentur dare-persolutis 2 gr., facit gr. 6. - Sep- 
timanatim laborant ex lanco dips 3, ex medio vero 2. Tenentur etiam cum 
caeteris contribuere pro advehendo malmatico. 
D e c i m a spectat pro Reverendissimo ad praedium Pierkoviense, ven- 
	
			

/Pomorze_020_10_230_0001.djvu

			216 


P r a e d i u m. - Pro praedio coluntur ad summom 4 lanei; crescere 
solet siliginis cass. 78, siliginis aestivalis cass. 5, hordei cass. 12, pisae cass. 7. 
avenae cass. 50. 
A e d i f i c i a. - Domus commoda pro familia I in qua atrium, stuba et 
camera; holodium novum, forestae commodae; horti 2 sufficientes et com- 
modi. 
M o I e n d i n u m obtinet Joannes Liozik, quolibet anno pendit ex anti- 
quo ratione mensurae siliginis cor. 36, item porcos alit et ad structuram 
aedificiorum tenetur. - Stagnum, ex quo vendi possunt pisces fi. 20 tertio 
quolibet anno; agris, pratis et pascuis .taret. 
P e c o r a: vaccae mulsibiles 5, steriles l; iuvencae 3 annorum 3, l anni 
2; vituli 3 annorom l, l anni l; taurus l, vitelli 5, 
rophae 11, porcelli 7. 
anseres 25; gallinae cum pullis 29. 
C o m m o d o r u m augendorum occasio: rubeta diversi generis extir- 
pari possunt ob maiorem agrorum praedialium quantitatem et utilitatem. 


Baranow 


s u b d i t i possessionati nro 14, colunt laneos 
S c u I t e t i a m obtinet nobilis Christophorus 
verendissimi; colit 2 mansos. 
Qui colunt per unum integrum laneum. 
Simon W oss 
Andreas Stach 
Paulus Chylia 
Clcmens Kisiel 
Mathias Baka 
Laurentius Lioza 
Pecora sufficientia habent, cem,us 


13: 
Kamiński, £amiliaris Re- 


sunt nro 12: 
Venceslaus Zylka 
Mathias Karwol 
Stanislaus Pieniązek 
Mathias Baran 
Mauhaeus Chaia 
Viuus Guss 
solvunt pcr £1. l gr. 18, siemiennego 


gr. 6. 
Mathi
 Philip, vidua Dutkowa - isti 2 per mcdium lancum colunt; 
pccora minus sufficientia habent; cen sus solvunt per gr. 24, siemiennego gr. 3. 
T a b e r n a e 2, ex quibus una penes Piskrzik , solvit fI. 2, altera vero 
'Iolvit gr. 24; ex cultura certae portionis agri gr. 8. 
II o r t u I a n i a una solvit census gr. 12 et manualem operam praestat 
semel in scptimana. 
Quilibet subditorum pendit ex laneo capones 3 , ova ex laneo 30 , avenae 
datialis cor. 6, spisnego sol. 1, anserem l, persolutis 2 gr., facit gr. 26. 
Septimanatim laborant ex laneo dies 3, ex medio vero dies 2, idque 
manualem opcram pracstant, possent tamen laborare iumentis vel maior
		

/Pomorze_020_10_231_0001.djvu

			217 


censU8 instituendus, cum habeant agros, pascua, prata sufficientia. !tern te- 
nentur iuxta ordinem curru vecturam facere et contribuere cum caeteris pro 
advehendo malmatico. Item tenentur frumenta de praedio Zerniki et Baczko- 
wicze ad praedium Pierkoviense devehere, ultra laborem 3 dierum praedicto- 
rum. 
D e c i m a spectat pro Reverendissimo ad praedium Pierkoviense, ven- 
dita anno praeterito fI. 80, potest tamen ascendere ad fI. 90. 
p r a n d i a I i u m subditi solvunt gr. 24 , advocatus gr. 12, ad praesens 
cet exemptus. 
S u m m a cenSU8 fI. 28 - 20, decimae fI. 90, caponum 39, ovorum cap. 
6%, avenae datiaHs cor. 78. 
G r a v a m i n a. - Petunt, ut caeteri, ratione vecturarum censum ali- 
quem constitui. 
L i m i t e s a certi, vallis distincti, videlicet a bonis nobilium Piskrzin, 
item a villa Janczicze praebendarii S. Georgii, ilem confinia habent cum bonis 
episcopalibus Nieskorzew et Zerniki. Rubeta ad extirpandum pro pascuie 
valentia. 
M o I e n d i n u m obtinet ValentinU8 Gorczycza, penes parietem Piskrzin 
habet unum laneum agri fertilis, item pascua, prata, hortos ad sufficientiam 
habet. Item unam piscinam habet; solvit tantum fł. 6 -12 ex antiqua con- 
8uetudine; potest tamen augeri census, quia habet prata et agros fertiles, ita 
ut focnum vendere solcat fI. 10 vel 12; summa fI. 6 - 12. 
Łagow op pi dum 
Cives nro 120, qui ł.abent domus suas noviter extructas, licet aliqui non- 
dum easdem perfecerunt. - Advocatiam in eadem civitate obtinet dnue Lip- 
niczki, capitaneus Pierkoviensis; eolit laneos 2. 
A r t i f i c e s. F i g u l i nro 21; ex antiqua consuetudine tcnentur qua- 
libet septimana per 50 ollas ad praedium Pierkoviense conferre, qualibet taxata 
per gr. 3, facit fI. 5 -12 [5]; item tenentur fornaces vetustas in Pierków 
reparare sine ullo pretio; item in adventum Reverendissimi tenentur ollas 
8uppeditare pro necessitate, quamdiu Reverendissimus in clave Pierkoviensi 
manserit. 
F a b r i f e r r a r i i 9 tenentur pro necessitate Reverendissimi in toto 
episcopatu vasa continentia in se cap. 100 clavorum parvorum pro teguli!;, 
persolutis 2 fI. suppeditare, cum aliis vendunt fI. 3. Censum ex areis et agris 
80lvunt ut caeteri. - S u t o r e s nro 6, nihil praestant, tantum ex areis. 
B r a s e a t o r e s nro 5, mensuras pro praedio Pierkoviensi tenentur 
a quolihet braseo medium cor.; braseum autem conficitur ex communibus 


a Wyraz powtór:lony.
		

/Pomorze_020_10_232_0001.djvu

			218 


frwnentis. Ratione cocturae nihil ad praesens solvunt, extat tamen antiquum 
privilegium Joannis episcopi cum sigillo capitulari, quod ex qualibet taberna 
fertonem unum tenentur, sed dicunt id esse extinctum, quod mensuras loco 
fertonum pendunt. Censurn solvunt ut caeteri ex areis et agris. Mensurae 
arendatae fuerunt civi Lagoviensi fI. 60. 
S a r t o r e s 2, r o t i f a b e r l, p i s c a t o r e sS; sartores petunt 
fraternitatem alias cech per Reverendissimum erigi; hi nihil solvunt prae- 
terquam ex arcis et agris. - L a n i o n e s 6: quilibet ilIorum tenetur ununi 
lapidem sevi praeparali, ex quibus tertius dcbetur advocato: facit fi. 5 - 26. 
Foralia exigua, quia non celebrantur nundinae et forum septimanale, con- 
ducta sunt fI. 3 - 6. Censum solvunt ex qualibet area in circulo gr. 3, in 
plateis gr. 2, nonnuIli per gr. 1%. 
hem censum solvunt ex quolibet laneo gr. 8 iuxta privilegium Joannis 
episcopi, ducis Opoliae; ad praesens solvunt tantum ex laneis 17 per gr. 8. _ 
E"tirparunt de nova radice laneos 50 citra vel ultra. - S u m m a census ex 
laneis et areis Ił fI. 41 - 2. 
D e c i m a dt'helur pro Rev
rendi;;simo dno episcopo dno fundi, vendita 
anno praełt'rilo fI. 200. 
G r a v a m i n a. - Conqucruntur, quod post conflagralionem prohibentur 
ipsis arbores pro aedificiis; item quod a nonnullis advocatis iniuriis affi- 
ciuntur, udacti tamell sunt ad satisfaciendum. Usurae ratione oppignorationis 
et muluata!' pecuniae repertae, qua!' prohibitae et ad extenuationem redactae. 
- Sortilegia reperta et punita. 
L i m i t e s certi, quia undequaque SUllt circumsaepti villis episcopalibus. 
M i n e r a e s t a n n e a e in fundo Lagoviensi reperiuntur. 
'\1 i n e r a e f e r r a r i a e. - Primam obtinet Jacobus Duracz, solvit 
census fI. 19- - 6, item 3 currus ferri, quilibet taxatus per fi. 2, facit fI. 6, 
prout ad prae!'ens venditur; bonam curam habet minerae et rem familiarem 
bene tractat: colit 2 lanem,. agri: horto!' habet suffirientes; prała et pascua ad 
necessitatel1l habet. 
2. Obtinet l\łartinus Glosa, solvit cellsus fI. 19 - 6, ilem 3 rurrus ferri. 
quilibet tu"alus ver fi. 2, faeil fi. 6: habet honam curam minerae et rem 
oeeonomieum bene tradal: eolit 2 laneos agri. hortos bahet commodos. prata 
et paseua suffieientia: itt'm hahet stagllum et molendinum. 
3. Oblinet Andreas Kozłowski, solvit census fi. 19 - 6, item 3 eurrus 
ferri, quilibet taxalus per fi. 2, facit fI. 6: mediocrem curam habet minerae 
propter inopiam; eolit unum laneum agri. hem hortos habet commod08, 


.. Jr TfJ.oP. poprau';ono za",ja.I: agris.
		

/Pomorze_020_10_233_0001.djvu

			2HI 


prata et pascua habet sufficientia; privilegium nullwn habet, dicit iUud esse 
aqua desumptum. 
4.. Obtinct Thomas Vimicnski, solvit census £L 16, item 3 currus fcrri. 
quilibct taxatus per £L 2, facit fL 6; rem minerariam hene tractat; colit unUlli 
laneum agri fertilis. alterum habct in villa Sachow. penes agros praediales; 
item rubeta multa ad extirpandum commoda , hortos, pascua. prata E'uHicicntia 
habet. I 
S u rn m a c e n s u s minerarurD ferri £L 97 - 18. 
O f f i c i n a e v i t r e a r i a e. Primam obtinct SimQll Sliwka circa vil- 
lam Ząbkowa Wolia, solvit census annuatim £l. 11- 6, itcm vitreorum cap. 6 
vitri boni ad instar venetici expurgati tcnetur annuatim dare; unam capetiam 
vcndere solct £l. 2, facit £l. 12. 
2. Obtinct Stanislaus Sliwka dictus Małaczcntowski, solvit ccnsus ll- 6; 
itcru 6 cap. vitreorum vitri boni ad instar vcnetici expurgati tenetuT annu- 
atim dare; unam capetiam vendcre solcnt £L 2. facit fi. 12. - Habet ccrtas 
portioncs agri; pascua habet suHicicntia. 
Circa pracdictas mineras c"-tant ruLeta. pro pascuis valentia: quae ad 
unum milliare cxtenduntur. 
S u m m a c e n s u s oHicinae vitrcariac £l. 4.6 - 12. 


Porzęczin 
S u b d i t i possessionati nro 5: 
Joanncs Kowalik, Joanncs Russek, Stanislaus Bratek - habcnt ccrtas 
portiones agri; solvunt census per gr. 36. Grcgorius Noga, Mathias Szasak - 
habcnt ccrtas portiones agri, ccnsus solvunt per gr. 12, sed, quoniam extirpa- 
runt agrum, possint solvere ut cacteri gr. 36. T a b e r n a l solvit census fL 4 , 
colit lIancum agri. 
Manualcm opcram pracstant diebus 2 in anno. Alia emolurncnta exinde 
]Julia provcniullt et plus damni ob vastationcm silvarum quam cmolumenti 
aclferunł.. S u m m a census fI. 10 - O - l!). 


Alii provcntu". qui iuxta 
possunt augcri: 
pascua boum aliellorum 
lucri ex bobus . 
JllInerae ferrariae ab cxternis 
lupuli 
stagna, piscinae 
silvarum emolumcnti avenae cor. 24, facit 
Ferinam abundc suppcditat davis Picrkovicnsis. 


anlluum in t o t a c I a v e P i c r k o v i c n s i 


fI. 20 
fi. 100 
£L 30 
£l. 7-10 
£l. 100 
£l. 12 


.....
		

/Pomorze_020_10_234_0001.djvu

			220 


c o m m o d o r u m a u g e n d o r u m o c c a s i o. - L In oppido Ła- 
gow exiguus census, videlicet fI. 41 , ex laneis tantum 17 solvunt, noviter vero 
extirparunt circiter laneos 50, ex quibus nihil pendunt , cum in privilegio 
locationis oppidi habeant, quod de quolibet lane o culto solvere debeant census 
gr. 8. 
2. In clave Pierkoviensi magna occasio augendorum praediorum et pra- 
torum, cum sint multae mericae et rubcta ad extirpandum. 
3. In villa Satkow deest praedium, expediret, ut constitueretur propter 
sufficientiam agrorum. 
4. Officinae ferrariae 2 sufficerent, quia minerae deficiunt et silvis damna 
inferuntur; duae autem possunt applicari pro praedio, quia habent agros 
fertiles et rem minerariam male tractant propter inopiam. 
5. In Zbiliutka desunt prata pro praedio, !mbditi vero habent sufficien- 
tissima; pro necessitatc eorum essent assignanda, reliqua vero ad praedium 
convertenda. 
6. Subditi universi dicunt se valde ad inopiam redigi vecturis longiori- 
bus, pctunt, ut ipsis ccnsus imponatur nomine vecturarum et capitaneus dicit 
cum maiori utilitate esse coniunctum mensae episcopalis, quia augerctur cen- 
sus fI. 300 et necessitates vecturarum possent expediri fI. 100; tum capitanei 
non abuterentur vecturis, quas solcnt ad possessiones suas et necessitates 
applicare. 
7. Prata penes Pierkow possunt augeri ita, ut singulis annis fI. 20 vendi 
possint. 
8. Censum 20 marcarum capitaneus dicit extinctum anno praesenti prop- 
ter prohibita ligna rotifabris. 
9. In villa Liechow exiguus census ex antiquo, sed iam propter commo- 
ditatcm agrorum, pascuorum, silvarum vel censum maiorem vel labores praes- 
tare possunL 


SUMl\fARIUS PROVENTUUM CLA VIS PIERKOVIENSIS 


Crescentia siliginis hiemalis ex omnibus praediis cass. 589; quaelibct 
computata per cor. 2 1 h, facit last 24, cor. 32¥:!, in quamlibet lasL 60 cor. 
comput'łndo. Deducto usu praediorum et conscminatione restabunt pro vcn- 
ditione lastae 17, quaelibet vcndita fI. 70, facit . fI. 1.190 
Crescentia tritici in toto cass. 44, quaelibet computata per cor. 1 VI, facit 
cor. 55; dcduC'to usu praediorum, exclusa conseminatione, quia non est semi-
		

/Pomorze_020_10_235_0001.djvu

			221 


natum triticum, restabunt pro venditione cor. 53% Ił; vendito ror. gr. 26 , facit 
fL 46-11. 


Crescentia hordei cum orkiss cass. 178, qualibet computata per cor. 1%" 
facit cor. 222%; deducto usu praedii et conseminatione restabunt pro vendi. 
tione coreti 146%, venditus coretus per gr. 24, facit. fI. 117 - 6 
Crescentia avenae in toto cass. 1\95. qualibet computata per cor. 3, facit 
lastas 24 - 45 b; deducta conseminatione restabunt pro venditione lastae 18, 
qualibet "endita fi. 30 facit fł. 540 
Jucri ex braxatorio fI. 493 - 10 
lucri ex bobus fL 100 
mensurae arendatae civi Lagoviensi fI. 60 
foralia conducta fL 3 - 6 
lacticinia . £l. 62 
molendina fL 313 - 26 
avenae datialis las1. 10 - 8. \ endita quaelibet fI. 30, facit £l. 30
 
S u m m a c e n s u s laborum conductorum cum datiis 
pecuniariis et minera rum facit 
Summa decimarum 
caponum nrD 361, per gr. 4 facit . 
ovorum cap. 67 - 45 per gr. 10, facit 
pascua boum praetereuntium . 
lupuli 
minerae ferrariae ab externis . 
silvarum emolumenti avenae cor. 24, facit 
stagna, piscinae 
sevi lapides 4, facit 
oUae datiales . 
Pisa, cicer, scrutum et reliqua minutiora rei domesticae 
hic non computantur, nec taxantur; insuper ferinam et vpc- 
tilia c ahund{"' suppeditat davis Pirkoviensis. 
S u m m a s u m m a r u m farit . 


fi. 555 -12 
fi. 649 - 24 
fI. ,1-8- 4 
fI. 22-17% 
fI. 20 
fi. 7-10 
£l. 3U 
fI. 12 
fi. 100 
fI. 5-26 
fi. 5-12 


fI. 4.685-2111z Ił 


.. 11' rękop.: 3S
2; $pro
t(Jwallo dzieląc fl. 46 -ll przez 26. 
b Sumujqc kre$cencję jolu'arków otrzymujemy OW$a 545 kop., co odpowwcla 27 - 15 
lw;ztom. c Zapewne wyraz zniek$ztalcony; może winno być: vktualia lub volaliliB. 
d Należy $prostować następujące po::ycje: 
8ummB census elc. 


summa 
UlnmarU'1ł 


fI. 560-10% 
fl. 49-12 
fi. 4.691- 21 


cBponum 371 '12
		

/Pomorze_020_10_236_0001.djvu

			222 


STATIA WYMOWNA STAROSTY WOLBORSKIEGO 


co powinien dać na każdy tydzień, a niedziel 22 statiej ma dawać. Anno 1596. 
4 
2 
4- 
15 
5 
22 
36 
50 
2 
3 
II 
6 
2 
2 
17 
2 
24 
15 


Wołów dobrych, tłustych 
jałowic dobrych 
cieląt 
skopów 
jagniąt 
gęsi 
kapłunow 
kurów . 
słoniny połci 
masła fasek 4 valori!l 
jajec kop . 
gomółek kop 
krup korcy 
grochu korcy 
mąki rżanej korcy . 
mąki p"z('nnej korc} 
piwa pszcnnego beczek . 
piwa jęczmiennego beczek 
śledzi półbeczki; 
ryb wedle potrzeby albo na nie. 
soli korcy . 
cebule korzec 
oleju kwart 
octu beczka 
miodu przasnego kwart . 
powideł kwart . 
pieniędzy na pachołki . 
legumin ogrodnych co potrzeba; 
owsa łastow. . 
siana według potrzeby albo brog 
jabłek, gruszek, wiśni. śliw suchych co potrzeba do kuchnie; 
indyków na 16 niedziel 
słomy według potrzeby albo brog . 
jarząbków i kuropatw co może dostać; 


zajęcy . 
sarn co może dostać;  


fI. 


fI. 30 
l 
l 
6 
l 
3 
4 
fI. 20 


3 i korcy 15 wolborskich 


l 


10 
l 


" 


........
		

/Pomorze_020_10_237_0001.djvu

			223 


kaczek dzikich co może dostac; 
cietrzewi 2 
kasz drobnych rozmaitych do stołu Jego Mości co potrzeba, wetów do stoło 
JMci rozmaitych, videlicet, serów, śmietanek, masła , gruszek , jabłek, śliw. 
wiśni, orzechów , według potrzeby; gościa każdego podejmować i tego, coby 
miał koni 30, a co nad trzydzieścia przyjdzie. to Jego Mość ma podejmować. 


......
		

/Pomorze_020_10_238_0001.djvu

			.......
		

/Pomorze_020_10_239_0001.djvu

			INDEKS RZECZOW\ 


Nic podano stron przy pozycjach występujących w opi
ach wszystkich lub nit'mal 
woaystkich wsi. Terminy o zbliżonym znaczeniu zostały połączone przy pomocy od
yłaczy. 


\bbas S. Crucis 201. 207--8. 214 
- Suleioviensis 99. 101, 109 
abbatia OIivensis 171. 174. 181. 183 
- Pelplinensis 171. 186 
ahigei siwe chałupnicy 124--5, 141 
acervi 33. 50, 52. 54--6. 135. 222: zob. 
. bróg 
acetum 222 
additamenta agri 8, 58. 166, 188 
adulteria 21 
advocata 152 
advocatia 7. 70, 217 
- man8i (agri) 14. 35, 38, 6S 
advocatiales operae 70 
advocaliale fundum 152 
advocatus 143, 202-3. 2O
, 210. 217--8 
aedicula 7. 9. 22. 43, 120. li2. 177, 185- 
6. 191. 194--5 
al'	
			

/Pomorze_020_10_240_0001.djvu

			226 


- Wolboriensu 94, 148 
lł86eres 42-3, 59, 84, 145 
attagines (jarząbki) 222 
atrium 22. 27. 31, 39, 54, 66, 74. 82, 84, 
88-9,92-3,115,117,125,127,134,141 , 
149, 157, 190, 197, 201, 211, 215-6 
auxilium 24-5 
avena pass. 


Baculum 43 
balneum 201 
- civile 3 
beczka 222; zob. tUDna 
bombarda 9 
bona Gedanensium 177, 179--80, 186 
- nobilium :zob. nobiles 
- regalia 12, 25, 71, 73, 80, 88, 904 
102, 111, 122, 129, 132, 169, 171, 174- 
S, 177, 184-5, 188, 193, 207 
borra 1-2,6-8,34.36,41 , 43,47,50-1. 
55--6, 58. 61, 63. 70--2, 74, 81, 83, 
87, 91. 129-30, 132, 140, 153. 192, 
194, 197-8, 204 
- pinatica 33, 36 
boves pallS. 
- alieni (praetereuntes) 219, 221 
brasealia 65 
braseator 66. 193, 217 
braseatorium 201 
braseum 59, 66, 71, 85, 92, 94, 190 , 205, 
217 
braxatores 65, 85, 93, 115, 146, 166, 173 
braxaloTium 3, 21, 30--1, 33. 38, 40. 45, 
48, 51-2. 54. 59. 63. 85. 91, 113. 115, 
123, 125, 132, 134, 146, 149, 155, 158. 
171-3, 177-8, 181, 189, 192-3, 199, 
201, 221 
braxatura 93 
brog 27, 222; por. 8cervi 
brzegowe 2 
bułyrum 223; zob. masło 


Cacabus 115, 125 
caldarium 66, 85, 115, 125 
camera 21, 27, 31, 39, 54, 66, 74, 76, 82, 
84-5.88-9, 92-3, 115, 117, 127, 134, 
141, 149, 157, 190, 197, 201, 211, 
21S--6 


camlni 84, 115 
campus pass. 
canapi 63, 67. 69-70, 75, 81, 83, 87 
canon 196-7 
canonicatus Crusviciensis 29 
- Wolboriensis 123, 139 
canonicus Crusviciensis 27, 39, 91 
cappella 201 
capitulum Cracoviense 115, 123, 139 
142, 145, 148, 164, 166, 169 
- Crusviciense 17. 20, 23, 29 
- Plocense 75. 80 
- Wladislaviense 2, 11-2, 14, 17. 29 
38-9, 71 
- Wolboriense 143 
capitaneus I, 4, 7-9, 13, 17. 25, 33- 
40-1, 43, 46, 48-9, 52, 55-6, 64, 
67, 69-73. 7S--g(). 82-3, 85, 87-9 , 
91. 170--2, 174--82 , 184. 186. 192-7, 
200-1, 203--5, 217, 220, 222 
capones pass. 
capreae 43; zob. samy 
carbones 140 
carcer 172, 174 
carnes l 
carpiones 47 
caseatia 80 
caseu!! siccatus 222-3; zob. lacticinla 
cassula pass. 
caslellanus Landensu 53 
castrum W olboriense 123, 154 
caula 8. 17, 22, 50-2, 54, 66, 74, 76, 82, 
85, 88-9, 92-3, 118, 125. 134, 141 , 
149, 157, 164, 173, 178, 181, 190, 197 
cebula :zob. cepa 
cech 218 
cella penaria 201 
ceIlariwn 84, 115 
census pass. 
cepa 222 
cera l, 192 
cerasi 222-3 
cerevisia 7-8, 11 , 21, 23, 26, 29, 31-3. 
38. 40-3, 45, 48, 51-2, 54, 61-2, 
65-6, 70 , 85, 92, 115, 119-20, 166. 
173, 178, 181-2, 190, 222 
chałupnicy 124, 127, 141 


......
		

/Pomorze_020_10_241_0001.djvu

			c:hr08ty 9, 192, 194; zob. rubet4 
cibaria M 
cicer 63, 117 , 201, 211, 215, 221 
cielęta 11, 222; zob. vituli 
cietrzewie 223; zob. tetraones 
circulum (rynek) 218 
cives 41, 166, 217 
- Gedanenses 181, 184 
- Lagovienses 218, 221 
- Novenses 197 
- Svecenses 198 
- Wolborienses 94 
clausura 174 
clavi pro tegulis 217 
coctura cerevisiae l. 3, 21, 30. 43, 45. 
52-3, 61, 65-6. 85, 92, 119-20, 162, 
166, 173, 178, 181. 190, 192--3, 199, 
201, 218 
coloni 95, 147 
columba 9 
commissio 43, 50, 185 
commodorum augendorum ratio (occasio) 
8, 12, 27, 48, 50, 59, 62, 128, 147 , 196, 
202, 206-7, 216, 220 
concionator Lenciciensis 166 
- W olboriensis 142, 168 
conclave 22 
condictus 67 
confalcastratio 65. 81, 141, 184 
conflagratio 44, 55-6, 61, 74, 177, 218 
conquestio 10, 12, 14, 17, 20, 26, 43-4, 
M-5, 67----8, 70-2, 74, 76-7, 79, 81, 
83. 86-7, 90--1, 95, 100-3, 118-20, 
122, 135-7, 140, 147----8, 150, 152 , 154, 
157, 165-6, 169-72, 174-5, 177, 179 
----81, 183, 186-7, 191-2, 194--6, 199 
-200, 204, 209-11, 213, 218, 220 
conseminatio zob. seminatio 
constercoratio 192, 198; zob. etercora 
consu1 166 
consuetudo (antiqua, vetus) 44, 70, 74, 
83, 171, 174, 180, 194. 199, 201, 204, 
217; zob. mos, usus 
contabulatio 84 
cont4gio equorum et pecudum 175 
contractus 71 
controversia (differentia) granicialis pUl. 


...... 


227 


coretus pass. 
- W olboriensis 222 
coryli 91, 177 , 186; zob. pręty 
crematum 93, 115 
crescentia 3, 8, 10-2, 14-7, 20--4, 26- 
35, 37----8, 40-9, 51-9, 62-3, 65 , 
67-9, 71----80, 82-93, 95, 109, 114-5, 
117 , 123-5, 127, I32
, 140-1 , 146- 
8, 154-5, 157----8, 1M, 167, 170, 172- 
3, 175-9, 181-2, 189, 191-2, 195. 
197-201,209,211,213-6,220-1 
cruces 36 
cu1ina 74, 84, 92, 115, 187, 201, 222 
curia 22, 44, 46-7 , 59, 61, 74, 76, 82. 
84-5, 89, 115, 125, 149, 157, 166, 173. 
190--1, 196---7, 200, 204 
currus l, 41 , 43, 72, 165-6, 191, 204, 
209-12, 216, 218-9; zob. iter, podwo- 
da, vectura 
custodia 43, 46-7 , 49, 51, 55, 59, 61, 71, 
129-30, 140, 153, 191, 197, 200, 204, 
206---8 
- in arce 7 


Dammissiones ( ?) 3 
damna 20, 41, 95, 98 
debita 171, 175-7, 186 
decanus Crusviciensis 81 
decima 7, 9, 11-2, 14, 17, 21, 23-4, 
26-7, 29-36, 38-41, 43, 4$-8, 50, 
52, 55, 57, 65, 67-74, 76--8, 80-3, 
85, 87-9, 91-2, 95-9, 101-5, 107- 
12. 114-5, 117, 120, 122--6. 128-9, 
131-2, 134-45, 148, 150-1 , 153---4, 
153-63, 165-9, 187, 200, 202, 204--15. 
217----8, 221 
decuriones 2 
defensio pass. 
deflagratio zob. confJagratio 
denarus pass. 
detrimentum ignis 66 
depastio frumentorum 154, 163, 166 
diarium 31, 35, 48, 66; zob. obroki 
differentia granicialis pass. 
dimensio Culmensis 171, 197 
distillatio cremati 115 
dornicilium W-l
		

/Pomorze_020_10_242_0001.djvu

			228 


domuncu1a 11, 15---6, 21, 39, 41. 154 
domus l, 3, 27, 31, 35, 39, 51, 59, 61, 64, 
84--S, lIS, 141 , 149, IS7. 164. 166, 
171-2', 181, 186--7, 190, 191, 197, 201, 
211, 217 
- advocaliaI
 l 
- curialis 21. M 
- praedialis 17, 74, 76, 82, 84, 88, 92 
pro familia 50, 52, S4, 66. 84, 93. 115. 
117, 12:;, 149, 201, 215--6 
pro habilalione 134, 149, 201 
draszowe sive triluratio 182-3 
dubas 2 
dumela 91, 193, 196 
dymowe W-l 


Ecc1esia cathedralis \\ ladi
laviensis 38 
eccle;;ia parochialis 10, 12, 14, 74. 78-9. 
87, 90, 96, 114, 131, 118, 150-1 , 157, 
178, 183; zob. parochia 
Plocensis 41
, 52 
..Jclalio 145 
c01ensuratio 6ulcoru01 133 
4'01olu01enl. 63, 157, 219, 221; zob. re- 
dilUS 
- silvaru01 221 
emphileosis 192, 196-7 
emplio frumenlorUDl 170 
emptor 61 
eradicalio silvarum 128 
episcopalia 190 
episcopu!! Wladislaviensis 13, 24, 30, 36, 
67, 90, 102-3. 114, 118, 125--6. 130, 
134, IS7, 171-2, 178-9, 182, 196, 199, 
207, 210, 213-5, 217-8, 223 
- Cracoviensis 206--8 
- PJocensis 54 
eques 203 
equirea 116 
equU!! paS!!. 
exacl ioncs 12 
exactorcs 148, 154 
excessus 174, 200, 209 
exdsio zob. ligna 
extirpalio 3S. 51-2, 113. 128, 147, 169, 
181, 183, 188-9, 193, 196-200. 211 , 
21>-20 


Fabri 3, 7, 47-9, 51, 65, 134-5 
- ferrari i 30, 140, 217 
- . Iignarii 3 
factores 12, IS, 22, 43, 72-3, 75. 77-8, 
82---4. 88, 91, 149. 200--1. 211 
falcastratio wb. confalcaslralio 
falx 182 · 
familia 8. 22, 31. 50, 66, 74. 76. 84. 93, 
1IS, 117, 123. 12S, 127, 134, 149, 185, 
200--1. 211, 215--6; zob. domu!! pro 
familia 
caslrensis 3 
- praedialis 30. 146-7 
famiIiaris 216 
bmuJi (pacholkowie) 9. 192, 196, 222 
fJ.rina siliginea zob. mąka rżana 
- triticea zob. mąka p8Zenna 
fascia alias pólkily 67. 7S 
feneslrae 84, 115 
ferina 219. 221 
ferrum 218-9 
f..rlo 218 
feslum S. Marlini 191 
figuli 3, 44, 49, 6S, 217 
fila ex lino 192, 194, 196 
nagra 183 
£Jorenus pass. 
lluvius 22. 30. 36, 41, 54-7. 61, 89, 90, 
96, 103, 106, 109, 126, 129, 13S, 154, 
162, 164, 186 
fOt"num 10, 4.3, 50, S2, 54--6, 72, 135, 
192-3, 199, 217, 222 
foralia l, 93, 218 
- conduCla 221 
foreolac 8. 11, 15, 17, 22, 27, 31, 50--2, 
54, 66, 76, 82, 8S, 88-9, 92-3, 95, 
lIS, 118, 125. 127, 134, 137, 141, 149 , 
IS7. IM. 173, 178, 184-5, 190. EJ7 , 
201, 215--6 
fornacf'!! 84. lIS, 217 
forum septimanale 218 
fossa 9, 26, 39, 6S, 7S, 85, 193 
fossiones 193 
fralernitas alias cech 218 
fumigatio carbonum 140 
frenga 43 
frumenta 20-1, 33, 55, 59. 62. 66. 79 


..
		

/Pomorze_020_10_243_0001.djvu

			85, 91-3, 95, 100, 154, 163. 166, 168, 
170, 172, 175-7, 179, 186, 217
 
fulcimenta ad ligna 192 
fundum plebanale 61, 86 
funty 61 


Gaius 41, 188 
gaIli pass. 
galii na!' pa

. 
gaIlus lndicus zob. indyki 
gaza 95 
glaeba pass. 
gomułki zob. caseus siccatus 
gość zob. hospes 
grabić 7 
granaria 2-3, 22, 54. 66, 82, 125, 127, 
149. 211, 215 
grando 175 
granicies pass.; zob. limites 
gratia (episcopiJ 29, 67, 103 
gravamina 7, 11, 14, 17. 20, 22, 26, 30, 
41. 43---4, 64-5, 67, 70, 72-4, 76-8, 
80, 83, 87
, 91, 95-103, 1
, 
110---1, 115, 117, 120, 122-3, 125. 
127-32, 134---44, 148---52. 154, 158- 
61, 163, 165--6, 169, 171, 174--7 , 179-- 
81, 183-4. 186. 189, 200. 204-15. 
217
 
groch zob. pisa, cicer 
grossus pass. 
I'ruszki 222-3, zob. pira 


Haereditas pass. 
harengus zob. śledzie 
holodia 66, 74, 76, 82, 85, 88-9, 92, 173, 
178, 181, 185, 201, 215-6 
honoraria 12-' 
bordeum pass. 
horrea 2, 8, 11, 15, 17, 21-2, 27. 31, 33. 
40, 50---2, 54--!-6, 93, 95, 115, 118, 125, 
127, 134. 141, 149, 164, 157, 190, 197, 
209, 211 
horti 7-9, 11, 15, 21 , 31, 39, 40, 45, 47-9. 
51-2, 56, 60, 62-3, 74, 78-9, 82, 85, 
89, 90, 93, 107, 111, 115, 124, 128, 
134, 153-4, 166, 168, 171, 173, 176-9, 
191, 194-5, 198, 201, 215-9 


.......  


- molendinatoria 59 
- pro alenda familia 127 
- pro oleribus 3, 27
, 211 
_ tabemales 10---1 , 28, 54-5, 57
 
hortulani 7, 9, 11, 1
, 21, 35, 39 , 41, 
43, 46, 49, 51 , 52 , 5
, 61-2, 67, 
71, 74, 76-9, 81-3, 86--7 , 95, 100, 
107-9, 111, 117, 119, 122, 126-9, 
131-3, 135. 137-9, 141-2, 145, 148, 
150, 153, 156, 159, 161-3, 165, 168, 
171, 181-2, 186 , 188-9, 191-6, 201- 
2, 204-5, 209-10, 215 . 
hortulaniae 105, 121, 156, 202. 209, 211, 
214, 216 
- conductae 202 
hospes 223 
hospitalis Gedanensis 176, 179 
_ Juniwladislaviensis 82, 8S 
- S. Jacobi 186 
- Wolboriensis 93 
bumulus l, 3, 21, 30-1. 45-6, 53, 65--6, 
85, l
, 112, 115, 124-5, 128. 
130-2, 155, 173, 178, 181; zob. lu- 
polus 
hypocaustum 8, 15, 17, 31, 39, 54, 66. 
74, 76, 82, 84, 88-90, 92-3, 115, 117, 
12S. 127. 134, 141, 149, IS7, 190, 197, 
201, 211 


lnaquatio 152, 
incendium 2, 207; zob. conf1agratio 
indyki 222 
inquilini 187 
iniuriae 7, 65, 71, 89, 95 , 115, 122 , 135. 
160, 163, 166-7, 169, 172, 181, 184- 
191, 194-5, 198-9, 218; zob. mole- 
stiae 
insignia Gedanensia 186 
- regia 84 
insula 59, 72 
inundatio 72, 191, 193; zob. alluvio 
iter (podwoda. vectura) 29, 102, 136. 163. 
174, 177, 191-2, 196. 202, 209-11 
- Wistulal' 155 
iudicialia (wieczp) plL'IS. 
iudicium terrestre 210 
- wieczowe 62
		

/Pomorze_020_10_244_0001.djvu

			I 


280 


iumenta 43, 70, 166, 177, 180-1,200,202. 
204, 216 
inramentum 12 
ius advitalitium 68, 90 
- beneficiarium 68 
jnvencae lI, 46, 50, 190, 197, 202, 21I, 
215, 216, 222; zob. jałochny 
iuvenci 66, 74, 79, 202, 2lI, 215 


Jabłka 222-3 
jagnięta zob. agnelli 
jałochny lI, 222; zob. iuvencae 
jarząbki zob. attagines 


Kaczki dzikie zob. anates 
karczmarz 32; zob. tabernator 
kita zob. półkity 
korbacz 183 
korzec zob. coretus 
kotłowe 166 
krupy 222-3 
kuropatwy 222; zob. perdix 
kwarta 222 


Laborare in commune 16 
labores paSB. zob. operae 
- conducti 9. 2
, 28, 33, 40, 94--6, 
98--101, 103--12, lI9-12I, 123--4, 
126-7, 129, 131, 133--153, 15
. 
158-165, 167-9, 188, 204-10, 214. 
221 
- locati 189 
- manuales 14, 20, 23, 25, 99, 105, 
1I0-I, lI7, 123. 129, 131, 134--5. 
137-9, 141-2, 145, 148, 151, 154, 
162-3, 165; zob. opera manualia 
- redempti 9, 27, 104---8, lIO-lI, 122- 
3, 127, 129-30, 135, 179, 183, 188 
lacticinia 22, 63, 84-5, 89, 92-3, 95, 
lI8, 149, 221-3 
lacus 2, 24, 31, 33, 36, 4{)-1, 52, 54-6, 
62, 88-90, 174, 182-3, 188, 194. 196, 
198--9 
lanei (zob. mansi) 12, 144, 148, 160-1, 
195, 200-3. 208, 210--6, 219-20 
lanifices l 
laniones 72, 218 


- 


lapides graniciales 26, 30, 171, 175, 184, 
186 
- sevi 2IS, 221 
lardum zob. słonina 
lasta pass. 
- Gedanensis 199 
lateres 2, 84 
lateriIicium 56 
leguminy ogrodowe 222 
lemanus 49, 55 
lemania 55, 62 
lepores 222 
libertas 169 
licbtan 2 
ligna 20, 26, 36, 43, 50, 55-6. 62, 64, 
71-2, 74, 76, 88-9. 101, 123, 134, 136. 
164, 166, 171-2, 174, 177, 188, 192. 
194, 197-8, 208--9, 220; zob. arborea 
lignifaber 48 
limites pass. 
linum 63; zob. fila 
lilterarum portatio 129. 180, 187 
locatio oppidi 220 
ludi magister 132 
lucrum pass. 
lupulus 193, 201, 219, 221; zob. humulus 


Macellum 93 
mala 222-3; zob. jabłka 
malmaticum 204, 210-5, 217 
manipulus pass. 
- tertius 13--4 
mansus pa
s.; zob. lanelL
 
- civiles l 
- lemanales 50 
- leves 51 
- conducti 165, 195 
- locati 165, 188 
- tabernales 17, 21, SI 
mansionarii Wolborienses 95 
- Wladislavienses 65 
marca I, 7, 9-10, 12, 21, 26, 30, 32, 38, 
40, 45, 65, 74, 86, 103, IM, 140, 145, 
154, 204, 209, 220 
- Pruthenicalis 171, 188 
mare 185 
masło 222-3 


......-
		

/Pomorze_020_10_245_0001.djvu

			- 


mąka riana 222 
- pszenna 222 
lJ1el l, 41-2, 46, 72, 132, 192, 198, 222 
mellificia 46, 63, 129, 192, 198, 206; zob. 
alvearia, apisteria 
melioratio 193, 196, 199 
mensa archiepiscopalis 117 
- episcopalis 7, 9, 21, 26, 29, 33, 40, 65, 
67-70, 74--8, 80, 83, 89, 196, 220, 
223 
mensura 65, 93--4, 154 
- braseatoria l, 217-8 
- a braxatoribus 93, 166 
- ex braxatorio 218, 221 
- Dirschoviensls 170 
- Gedanensis 64, 172 
- ex molendino 7, 31 , 59, 71 , 90, 9oi, 
155, 167, 181, 205, 209, 216 
- Nieszoviensis 65 
- peculiaris 148 
- Petricoviensis 136 
- Thorunensis 45, 78, 81, 88--9 
- WIadislaviensil 45 
mercatores 187 
- frumentorum 2 
mercatura 63 
mercimonium frumentorum 124 
merces 187 
merica 62, 89 , 147, 152, 209, 211, 220 
- betulina 62 
messis 10, 12-3, 29, 80-3, 87-8, 90, 
186, 189, 194, 206-8 
metreta pass. 
- Thorunensia 78, 89, 91 
miedlenie 7 
milites 186--7 
mi11iaria 36, 5
, 61, 68, 72, 174, 177, 
180, 184, 200--1, 204, 206-7 , 210, 213, 
219 
miód przaśny 222; zob. mel 
minerae ferrariae 218-21 
- stanneae 218 
ministri capitanei 71 
missalia 78, 87, 92, 173, 178, 180-1 
molendinator 3, 35, 42, 59-60, 90-1, 
97, 100, 134, 144, 149, 161, 165, 169 , 
189, 205 


231 


molendinum 3, 7, 30-1, 36, 42-3, 47-8, 
54, 59-61, 63--4, 71, 74, 90-1, 93- 
4. 97, 99-100, 105, 107, 109, 112, 125, 
128-30, 134, 144-7, 149, 15>-7, 159 
-60, 167, 172, 181, 189, 192, 194, 199, 
205, 209, 21
, 221 
- ventile 85, 91 
molestiae 64, 95, 115, 135---6, 163, 165; 
zob. iniuriae 
molitio 59, 90, 181 
molitor 42-3, 90, 181 
molitura 59, 71, 113--4, 116-7, 120, 
122-3, 189 
monachi 204 
moniales 40, 48, 70 
monopolia 187 
morgi 60, 64, 178, 185--6 
mos antiquus 72; zob. colUluetudo, 1IIUI 
mulctae 17, 26, 172; zob. poenae 
muratores 3 
mutuata pecora 13 
- pecunia 218 
mutuatio 175 


Necessaria bellica 24 
nemus 66, 70, 91-2, 185. 213 
nobilei 1-3, 8, 10 , 23, 28-30, 33-6, 
38-40, 43, 47-58, 62, 64-5, 67-71. 
73-5, 77-00, 82-3, 85, 87-91, 95- 
100, 102-3, 106-7 , 109-12, 115, 117. 
120, 122-3, 12
, 129-32. 134-45, 
148, 150-4, 158--ó4, 166, 169, 174-7, 
179, 181
, 188, 194, 196, 199, 201. 
203--4, 208-10, 213-17 
nuces 223 
nundinae 218 


Obroki 31; zob. diarium 
oborne 184 
ocet zob. acetum 
oeconomia pasa. 
olIa 217, 221 
olej zob. oleum 
olera 3. 27---8, 211 
oleum 222 
oHiciales 148 
officinae ferrariae 220
		

/Pomorze_020_10_246_0001.djvu

			2fł2 


- yitreariae 219 
ODera pau. 
- lemaDi 49 
- molendini 157 
- praedii 76, 84. 88; zob. U8US praedii 
operae pass.; zob. labores 
- conductae 125, 127, 133, 143, 150-1 
- manuales (opera manualla) 3, 25, 38, 
49, 62, 64, 101, 118-9, 121, 123-6, 
130, 132-3, 143. 181, 202, 2M-5, 216, 
219 
- neglecłae lI8-9, 120, 122, 147 
- pedestres 73 
operarius 73, 83, 87 
oppidum 64, 88,93, 100--7, 19
, 199, 
217. 220 
oppidani 64-5 
oppignoratio (agrorum) 6, 10. 12-4, 16 
-7. 2
7, 38, 5S--9, 67, 218 
oratorium 115 
ordinatio episcopi 171 
organa 43, 211-2 
organarius 173 
organista 36 
orkisz 201, 221 
orzechy 223 
oetia 115 


ova pass. 
OVe8 8, 27. 39. 50. 65. 84. 89. 95, 127, 
149, 202 
ovile 82 


Pachołki 222; zob. famuli 
pali 23 
poena capitalis 172 
pOen8f" 124; zob. muleta.. 
paludes 74, 83. 86. 88. 184 
panis 182 
pannificell 93 
pannitoneor 3 
parochia 104, 111, 173, 178, ISO- .>.1, 183, 
]88, 214 
- Laznovieru;is lI7. 122 
parochialie area 194 
- ecclesia zob. ecclesia 
- mansU8 178, 180-1, ]83. 19
 
parochU8 72, 74, 79, 87 , 92, 122. 161. 
192-4. 196-9; zob. plebanus 


pascua 10-2, 14, 17, 20-3, 26, 28, 29, 
39, 4], 52-4, 58, 61, 64, 7
, 81. 
83, 89, 91, 100, 152. ]71, 17>-7, 181. 
185, 189, 192-4, 196, ]99, 202, 206- 
7, 209, 213, 2]&--221 
- conducła 197 
pascuaria 8 
pavimentum 84 
pecora pass. 
pecora mutuata ]3 
pecuaria res 20 
pecunia pass. 
- mutuata 218 
pellifex 44 
pensio annua 65 
perdix (kuropatwa) 222 
petia (wiązka, kita) 69, 70, 75, 81, 83, 
87; zob. fasela 
pignus 17; zob. oppignoratio 
pmus 36 
piperalia (pieprzowe) 61, 79 
pira 222-3 
pisa 8, 10-2. 14-5,63. 95, lI5, 117, 125, 
127. 141. 148 , 195, 201. 21:--.6, 221- 
2; zob. cicer 
piscatio 41, 88--90, 107, 109. 194 
piscatores 3, 31, 35. 48, 72. 88, 98, 109. 
218 
piscatura 61, 88, 106 
pisces 21 , 33, 43, 47, 63, 71, 74, 83. 85. 
98, 172, 178. 182, ]92. 194, 196, 216, 
222 
piscina 10. 21, 43. 47. 71, 85. 1M, 172, 
178, 182. 192, 194, 196, 201, 211. 217, 
219, 221. 
pistores 3, 48, 171 
piwo zob. cerevisia 
platea 3, 218 
plagae 174 
plebanalle molendinatoc 167 
- ager 90, 92 
- subditi 161 
plf"banus 7, 13-5, 23, 29, 35, 39. 47, 
49-50, 55, 57-8, 71. 78. 85. 181, 209, 
214; zob. parochu8 
pocillator villae 12, 35 
podwody 17, 20. 26. 43, 64, 67-9, 71, 76, 


.......
		

/Pomorze_020_10_247_0001.djvu

			102.171.191.195, 19B, 209; zob. currus, 
iter, vecturs 
poena capitalis 172 
poenae 124; zob. mulctae 
pomarium 3, 45, 54, 67, 201, 210-1, 214 
-5 
porcalia 79 
porcelli 91. 202, 215--6 
porci 3, 31, 59-60, 93--4, 97, 100, 105, 
109, 125, 145-6, 149, 157, 160, 167, 
192, 202, 205, 209, 216 
possessor 41, 68, 75, 90, 172, 187 
postulata 64, 69, 71. 74, 76, 79, 134, 172, 
174, 180, 183 
powidła 222 
półkily 67, 69, i5; zob. fascia, petia 
praebenda sacelli castri W olboriensis 123 
- Wolboriensis 139, 142 
praeLendariu
 S. Georgii 217 
praediales agri \mansi) 12, 21, 24, 40, 
74, 109. 171. 185--6, 192,196,209.219 
praedium 3, 8, 1
1, 15, 17, 20--2, 27. 
29--30 , 32-3, 35, 38-41, 
, 48, 
50--2, 54--6, 59, 62, 64-5, 67-8, 71, 
73--4, 76-7, 79----84, 87-92, 95, 98, 
101. 106, 114-5 , 117, 123, 125-8, 
132-5, 141, 146-8, 155, 164, 167, 
172-3, 177-8, 181, 185. 188-9, 191 
-3, 195---202. 204-11, 213-7, 220 
praefectus 7, 17, 30, 43, 89, 101 
praelatus l 
praepositura in Brzesiny 162 
- hO!'pitalis Wladislaviensis as 
praepositus Brzesinensis 158, 161 
- - Crusviciensis 87-8 
- W olboriensis 95, 98 
praesidium oeconomicum 4, 24-5, 44--5 
prandialia 27-8,44.46-7,49--50,52-8, 
77-9, 87, 98, 101, 105, 110, 125-6. 
129, 131-2, 143--4, 146-8, 152-3, 
159-65, 202. 204-10, 213, 217 
prandium. 62 
prata S-9, 11, 15, 17, 2
21, 26, 33--4. 
39---42, 49--56, 58, 00-1, 64, 74, 82- 
3, 85, 95, 98, 100, 107, 135 , 145, 173, 
176, 178, 181, 183-6, 192-3, 195---7. 
199, 202. 209, 216-20 


1# 


w 


- conducta 47, 50 , 197 
pretium 187, 217, 220 
pręty 91, 177 , 186; zob. coryli 
privilegium 24, 27 , 31 , 35-6, 39 , 41, 4ł, 
47 , 50, 52--5, 61, 7
1, 81, 90, 98, 
100 , 101, 105, 11
1, 122 , 130, 13Z, 
141, 144, 148, 157,100-1,165-6, 170- 
l, 179, 183, 196, 199, 202 , 2OJ.--4. 
206-9, 21S-20 
promptuarium 117 
proplnatio cerevisiae 7, 8, 11 , 21, 23, 26, 
29, 31-3, 
2, 48, 51-2, 61-2. 
70 , 119, 166, 173; zob. cerf'visia 
propinator panis 182 
prossa (proso) 156 
proventus zob. reditus 
pruni siccati 222-3 
przypłodek z bydła 92 
ptik (?) alias molitura 59 
pull i 176-7, 216 
- ovium 8, 39, 127; zob. agne1li 
pulmentum 222 
puls zob. krupy 
purgatio hortorum 7, 154 
puteus 76 
Quadragesima 2()6-g 
quarta 222 
querelae 79; zob. conquestio 
quietationes 64 


Rastra 14, 25 
receptacula pecorum 211 
rector scholae 11, 172 
reditus PlIS!!. 
- advocatiaIis 2 
- civilis 2 
reformatio aedificiorum 3 
I'e& oeconomica pass. 
retia 41. 206-8 
ripa 72 
- marle 185 
ripalia 2 
rivulus 9, 40; zob. torrf'n
 
robora 66, 99, 204 
- pinea 92 
rotee (in molf'ndino) 3. 31. 59--60. n. 
90, 145
		

/Pomorze_020_10_248_0001.djvu

			2M 


rotifabri 134, l3B, 141-3, 167, 204, 209- 
10, 218, 220 
rotifex 49 
rubeta 11, 33-4, 41, 88-9, 175, 192, 194. 
196, 206 , 213, 21>-7, 219-20 
rumbi 41 
ryby zob. pisces 
rymarz 3 


Saccus 46 
eacellwn castri W olboriensis 123 
eaepes 22 , 27, 50, 84, 93, 95, 115, 118, 
125, 134, 141, 157, 164, 190 , 192, 194, 
197, 213 
eaeplmentwn 74, 76, 82, 88-9, 91, 182 
saepta 115 
eagena 24, 33, 52, 183; zob. tractura 
- magna 36, 54--6, B9 
saginatio bown 124 
- porcorum zob. porcus 
sal 222 
sala 85, 115, 157, 201 
aalarium braxatoris 85, 115, 173, 193 
- braaeatoris 66 
salmones 72, 185 
eamy 222; zob. capreae 
eartores 3, 44, 65, 177 , 218 
lIIIrWark 185 
18][8 granicialia 61; zob. lapłdes 
scamna ll5 
9C8pha 2 
sc10petum 192 
echola 132, 172 
- parochialis 11 
scholasticus Lenciciensis 97, 99, 101, 
103-5,107-12, 114, 120, 122, 12
, 
129, 131-2, 1
, 140-1, 144-5, 
151, 153-4. 163. 16
7, 169 
- Wolboriensis 98 
scopuli 12, 14, 17, 22, 36, 38, 45, 47, 51, 
54-6, 61, 65. 67. 70-2, 74, 77-00, 
82-3, 87, 89, 91, 97, 101, 109, 115, 
120, 125--6, 129-30, 143, 151, 162, 
166, 169, 184, 201, 203-6, 209-10, 
212-4 
5Crophae 46, 50, 74, 76, 82, 84, 88-9, 91, 
202, 215--6. 


scrutum 10, 63, 221; zob. pr080 
ecultetia 44, 65, 67-8, 73, 75--6, 90-1. 
98, 101, 105, 110-1, 122, 130, 132, 
140-1, 144, 147-8, 151, 153, 160-1, 
165-6, 170, 173, 175--8, 180, 182-3, 
193 , 212, 216 
scultetiales agri 24, 26, 28, 33, 40, 7
, 
81, 173, 175--6, 188 
- datiae 188 
- lane! 203-4, 206--8 
- mansi 7 , 13, 27, 29, 35, 36, 39, 40-1, 
54-5, 57, 59, 62, 76, 79, 86, 90, 91, 
174, 176-80, 183, 185, 187, 202, 212 
- ministeria 175--6 
- munera 36, 44, 49-50, 91, 140-1, 170, 
178, 202, 204, 206-8, 212 
- necesaaria 31 
- obsequia 180, 183 
- onera 27-8, 34, 39, 41, 46-7, 52, 54, 
105, 110-1, 122, 1411, 160-1, 165, 17
 
182 
- opera 411 
- servitia 24, 31, 79, 81, 86, 90, 101, 
144, 153, 182. 187 
scultetu8 7, 24, 27-9, 31, 33-6, 39-41, 
44, 46-57, 59, 61-2, 68, 76-9, 81, 
86-7 , 98, 101, 131, 140, 147, 161, 170, 
173---8, 180, 182-3, 185, 187, 191--6, 
198, 202, 204, 206-10, 213 
secures 41, 101, 136, 165 
segetes 145 
seminatio 3, 7-8, 11, 17, 21, 30, 33, 45, 
55, 63, 65, 74, 76, 82--4, 87, 91, 93, 
123, 132-3, 140, 146-7, 154-5, 157, 
164, 167, 170, 172, 175, 178, 181, 189, 
191-2, 195-200, 220-1 
- in commune 6, 10, 14. 16, 19--m. 
25--6, 59 
8erifaber 3, 61 
servi 67, 83 
servitus 76-7 
s
rvitia castrensia 93 
- hortulanorum 52, 201 
- scultetialia zob. ecultetial611 
sepcs zob. l8epes 
8epta 115 
8essio 183; zob. C81"CM
		

/Pomorze_020_10_249_0001.djvu

			sery 222-3; zob. casei 
sevum 218, 221 
siano 222; zob. foenum 
siemienne 200, 202-3, 209-10, 213-16 
lIigillum capitulare 218 
Iligna granicialia (metalia, notabilia) pass. 
lIiligo pass. 
lIiliquae l 

i1va 40, 51, 63--4, 128, 134, 166, 169. 
181, 183, 193. 197, 201, 203--4, 206- 
11, 219-21; zob. borra, rubeta, me- 
ricae 
- betulina 41 
- faginalis 182, 185 
- quercinea 31, 182 
skopy 222; zob. vervex 
lllioza 7.ob. IIzluza 
słoma 222; zob. IIlramen 
IIlonina 222 
eolidus pass. 
8Olulio a bobus 171 
BOlek 39 
sortilegia 21. 27, 218 
-sól 222 
spisne 17-20, 23, 27
, 36--8, 46-8. 
58, 62, 148, 154, 200, 202. 204---16 
IIpolia defunctorum 187 
IIprzęża 20 
slabulum 11, 22, 27, 39, 50-1, 54, 66, 
82, 85, 92-3, 95, 115, 118, 125, 127, 
134, 149, 157, 1M, 173, 178, 181, 190, 
201, 211, 215 
<:Iadium (miara powierzcbni p61) pass.' 
stadnik 8, 17; zob. taurull 
lltagnum 2, 33, 43, 47, 50-2, 54, 62-74, 
92, 172, 178. 188, 205. 209. 215-6, 
218-19, 221 
!ltatia wymowna 222 
starosia 222; zob. capitaneus 
IItercora 83; zob. constprcoratio 
IItercorisatio 51. 62. 196 
lItramen 20, 68, 222; zob. tectum 
11trena 74, 79 
Illróża 7, 38; zob. custodia 
IItuba 21, 31, 201, 215-6 
!lubditi pass. 
- plebana1es 38 


235 


subsidium 170, 172: zoh. prapsidium oe. 
conomicum 
suburbium l, 2 
sues 17, 27, 95, 116. 125. 127, 149, 190, 
197 


sulcalio hortorum 7 
lIulcus pass. 
summa redituum (proventuum) pass. 
sutores 3. 7. 16, 44, 48, 65, 143, 217 
śledzie 222 
śliwy 222-3 
śmietanka 223 
szklarze 3 
szluza (slioza) 59. 60 


. 


Taberna 7
, 10-1, 14, 16, 19, 21, 23, 
26, 29, 33, 38, 40, 42, 44, 46-9, 51-5, 
57--8. 61-2. 74, 77, 87, 90-1, 96, 
98, 101, 104-5, 107 , 110, 161, 168, 
171, 173, 176. 17
2, 186--9, 191-3, 
195, 200, 202, 204-5, 209-19 
tabernales mansi zob. mansus 
tabernalia 20--1 
tabernalor (tabernarius) 15-6, 38, 42--3, 
48, 70, 74---8, 87, 99, 102, 124-6, 
129-30. 132, 140. 142, 148. 154, 168, 
174-7. 180, 182, IB5-8, 190-1, 195, 
198-9 
taca 55, 57, 183, 188 
talarus 7, 45, 68, 74, 91, 175, 178-9, 188, 
190, 197, 202, 211, 215-6 
taurus 8, 17, 46, 50, 74, 76, 88. 190, 197 , 
202, 211, 215-6; zob. lltadnik 
tectum stramineum 66, 85 
tegula 84, 190, 206-8, 217 
tela 192, 194, 196 
tenutarius 10, 157 , 160, 166, 189; zob. 
arendator, possessor 
tetraones zob. cietrzewie 
textor 182 
tłoka 7, 65 
torrens 75, 132, 151; zob. rivulus 
traclura 24, 31, 33, 36, 52, 54--6, 89, 
182-3, 188; zob. lIagena 
trans fuga 172 
Tribunal Regiae Mtis 48 
triticum pass.
		

/Pomorze_020_10_250_0001.djvu

			236 


. 


trituratio 11, 4.'>, 66, 95, 123, 146,178,191, 
201, 211; zob. dr8SZ0we 
truncus 42 
tunna (cerevisiae i in.) I, 3, 8, 21, 30, 
41-2, 45-6, 53, 65-6, 72, 85, 92, 
173, 178, 181, 193, 198, 201, 222 


Ugór 4--5 
wna 194 
undemiae zob. vindemiae 
usura 21, 27, 200, 209. 218 
UBurpator 10. 12 
usus arcis 71 
- praedii 45, 63, 65, 71. 74. 76, 82, 87, 
91. 93, 133, 149, 155, 157, 172-3, 
178, 181, 189, 199-200, 220-1; zob. 
onera praedii 
- vetus 95, 129; zob. consuetudo, mos 


Vacca 8, 11, 17, 21, 27, 39, 46, 50. 66, 74, 
76, 82. 84, 88-9. 91, 116, 190. 202, 
211, 21
 
vallus 14, 29. 39, 50. 58, f>2. 80. 88, 210, 
217 
vasa 66, 85, 92, 217 

ectio lignorum 30 
vectura 17 , 20, 26, 41, 64. 6&-70, 72. 
74, 102, 171, 174, 177, 186, 191, 204, 
209, 211-5, 217, 220; zob. CUITu,;, 
iter. podwoda 
venatio 192, 196, 206-8 
venditio 63. 65-6, 74, 76-7, 79, 82--84, 
87-ł1, 91, 93, 123. 132-3, 146-7, 
154--5, 157, 172, 178, 181 , 187, 189. 
193, 199-201, 210. 214--5, 217-ł1, 
220-1 
ventilabria 50, 54 
verbera 64, 75. 83, 13.'>. 166 
verveces 222 
vicarii Brzesincnscs 159-160 
- Wolb.rienses 103 
vicecapitaneus Radzieioviensis 22 
vi
decanatu
 Wladi
laviensis 43 


vicini 7 , 11-2, 14, 17, 20-2, 26, 28, 30. 
32-4, 67, 69, 71-2, 74, 76-7, 83. 
88-9, 91, 95-9, 102-3, 1
 lIl). 
-l, lIS, lI7, 120, 122-3, 125, 127- 
32, 134, 138--44, 148. 150-1, 154.- 
158-61. 163. 166, 171-2. 174, 186, 
189, 20B 

ictualia 17, 20, 26, 117, 221 
victus M-S, 67, 132-3 
- castrensis 93 
- familiae 123, 154-5, 157, IM. 167 
villa pass. 
- praestimonialis 12 
villicus 9, 11, 15, 20, 36, 66, JOB, 11
 
125, 140, 146, 156-7, 167 
vinea 67 
,incula 167. 172. 183; zob. carcer 
vindemiae 16, 25, 33---5, 37 , 40 
violentiae 135, 167 
vitelli 21
; zob. iuvenci, vituli 
,itrom 84, 219 
viIuli l, 8, 17, 27, 46, 50, 66, 74, 93, 116
 
118. 125, 127. 190. 202. 216. 222 
,'olalilia 221 
vulnera 137 
,ulneratio 210 


Wantuch 46 
wełna 92 
wety (do stołu) 223 
wiecze (wieczne, wiecwwe) 6, 8, 10-1- 
17, 20, 23. 26. 28. 62, 65. 67; zob_ 
iudicia 
'" ięciorlU 41 
wi8nie 222-3 
wjazd BB 
wladarius ]6. 204 


Zające 222 
znet 185 


ląć 7; zob. n)('
'IS 


.
		

/Pomorze_020_10_251_0001.djvu

			I
DEł\.S GEOGRAFłCZ!'.Y 


W indeksie starano się w za
aclzif' ustalić dzisiejsze hrzmienie nazw topograficznych. 
O ile forma występująca w tekście in"entarza różni się od obecnej, podano ją w nawia- 

ch; gdy różnica jest bardzo znaczna, zastosowano odsyłacze. Starano się zlokalizowar 
wszy
tkif' mif'jscowości przf'Z podanie gmin i powiatów. przy tym posługiwano się Skorowi- 
dzem miejscowo.
ci Rzecz}pospolitej Polskiej opracowanym na podstawie w}ników pierwsze- 
80 powszechnego spisu ludno.ki... Warszawa 1925, tudzicz szczegółowymi mapami oraz Słow- 
Iłikicm Geograficznym Królestwa Polskiego. Opuszczano nazwy gmin id"l1tyczne z nazwami 
danych wsi oraz przy nazwach ohszarów dworskich w b. zaborze pruskim. Nazwy o nie- 
pewnej lokalizacji opatrzono znakiem -;.-. Nazwy posiadło
ci biskupich. opisanych w in- 
wentarzu. porlano drukiem rozstrzf'lonym. Nazwiska właścici..li podano o ilf' ",y
lępuj, 
w inwentarzu. 


f 


Bahy, szlach., gm. Bogusławiee, po"'_ 
Piolrków 106, 150 
Bachorza, szlach., (?). gm. Srdzin, pow. 
Włocławf'k 10 
Baćkowice (Baczko",icze), wie
 i fol- 
wark. pow. Opatów 213, 215-7 
+ Baiczcwko pow. Inowrocław 83 
Balezewo (Baiczewo). szlach.. po..-. Ino. 
wrodaw 83 
Hałuki, szlach., zapewne oL. BałulY, rlziel. 
nica m. Lodzi 166 
B a r a n ó wek (Baranów), wieś, gm. 
Baćko",ice, pow. Opatów 214, 216-7 
Banio wojf'wody podolskif'go, gm. Rem- 
bów. pow. Opatów 205-6. 212 
Barkowice (Barkowicze), opata sulejow- 
lIkiego, gm. Łączno, pow. Piotrków 109 
Barniewice (Bamiewiecz), opactwa oliw. 
skiego. pow. Kartuzy 183 
Baśkowo (Baskow), wieś, pow. Ino- 
wrocław 26, 28-9 
Bartłomiejowice (zapewne BartboJowieze), 
Zakrzewskiego. im. Osięciny, pow. Wło- 
dawf'k 10 , II 


a 


Baruchowo (Baruehow), pow. Włocławf'k 
40 
Bąkowo Wekowo, Bękowo, Bękow). Czap- 
skiego, pow. Świecie 193, 196. 199 
Bąkowo Działyńskiego. pow. Inowroclaw, 
75. 78 
Będków (Bętkow), pOll. Spinków, pow. 
Brzeziny 115 
Będoń Wendon), Stanisława Stokowskiego. 
gm. Gałkówek, pow. Brzeziny 115. 1M 
B ę d z e li n (Bendzelin), wieś, gm. Miko- 
łajów, pow. Brzeziny 119-22 
Białohrzegi, szlach., gm. Unewe1, pow. 
Opoczno 125, 129 
Bienkowski. mansus WP wsi Dąhrówka 
(zob.) 162 
Bierzgiel młyn w kluczu ciechocińskim. 
może oh. Bierzgło. folw.. gm. Nowo- 
gród, pow. Lipno 59 
B i e ż y w o d y (Bieswody ), wies, &Ul. 
Czarnocin. pow. Łóclź 148. 151-2 
Bischoffdorff, Bischowberg. 
wieś, ob. w obrrhie m. Gdańska 186-7, 
189
		

/Pomorze_020_10_252_0001.djvu

			238 


. 


Biskupia Wola, wieś. gm. Czarno- 
cin, pow. Łódź 148.50 
Bisling, zob. Wiczlino 181 
Błogie, 8z1ach. i opata Sulejowskicgo, za- 
pewne ob. Błogie Szlacheckie, gm. Ow- 
czary, pow. Piotrków 109 
Bochlin, szlach., gm. Kozielec, pow. 
Gniew 194 
Bodzanowo (Bodzonowo), król., gm. Sę- 
dzin, pow. Nie Grudziilskich. 
pow. Strze1no 91 
Branno Drańskich, pow. Inowrocław 7l 
Bratoszewice (Brathoszewicze) Bratoszew- 
skich, pow. Brzeziny 158 
Brodnia zob. Brudnia 
Broniewo Mniewskich, gm. Radziejów 
pow. Nieszawa 26 
Bronisław Norbertanek płockich, gm. Ra- 
dziejów, pow. Nieszawa 26 
Brudaki (Rudaki). szlach., gm. Bogusła- 
wice. pow. Piotrków 103 
B r u d n i a (Brodnia), wid. pow. Ino- 
wrocław 75, 78-82 
Brudnowo, szlach.. gm. Slraszewo, pow. 
Niesznwa 67 
Bruss Kapituły krak., pow. Łódź 166 
BrzeŚĆ (Breslia) 12, 29 
- starostwo 2 
- szpital 7 
- wojewodzina 71 
Brzezie Brzezinskich, gm. WienieC, pow. 
Włocławek 2, 6-7, 43 
Brzezie Janusza Sierakowskiego, gm. Bo- 
guszyce, pow. Nieszawa 33 
Brzeziny - ecclesia parochialis 151 
- praepositura 162 


1 


- praeposilus 158, 161 
- vicarii 159-60 
Brzeźno (Brzezno), wieś, gm. Straaz&- 
wo, pow. Nieszawa 69-70 
B rz e ź n o (Brzezno) , wieś, pow. Staro- 
gard 172-4, 184 
+ Brzezno, król., graniczy ze Smolno 
(zob.) 
Brzostów, zob. Brzustów 
Brzoza (Brzoze), wieB. pow. Toruń 
71-3 
Brzusce (Brzuiscze) opactwa oliwskiego, 
pow. Tczew 171 
Brzustów (Brzostow), wieś, gm. Une- 
wf'l, pow. Opoczno 131-2 
Huczek, szlach.. gm. Lipiny, pow. Brzf'7i- 
ny 162 
Buków (Bukowo), wach., gm. Ciosny. 
pow. Brzeziny 117 
Bukowiany ducis Ostroviae, gro. Modlibo- 
rzyce, pow. Opatów 213 
+ Buskowice Grudzińskich, zapewne płn.- 
zach. od Kruszwicy 91 
Bycz, szlach., gm. Piotrków, pow. Niesza- 
wa 36 
B y c z y n a (Byczina), wit'"Ś i folwark, gm 
Sędzin, pow. Nieszawa 15-7, 21 
Bzowo (Bzowe), król., pow. Swiecie 193 


Carpino zob. Karpin 
Celbowo (Celibowo), król., pow. Puck 184 
C e t n i e w o (Czetnowo), wie!i i folwark, 
pow. Puck 18.'j 
Chabrowo, zapewne attynencja Smolna 
(zob.) 184 
Chaino (Chalino), szlach., gm. Czamanin, 
pow. NieSl:awa 36 
C h e ł m c e (Chełmcza), pow. SlrzeJno 
17-24, 26 
Chełmce (Chełmcze) Kapituły kru
zwic- 
kiej, pow. Strzel no 20, 23 
Chełmno -C u1mensis dimensio agrorum 
191, 197 
Chełmonie (Cheimanie), szlach., pow. W,- 
brzf'Źno 48 
Chełmia, pow. Toruń 62 
C h i n o w zob. Chynów 
- młyn w kluczu Grabickim (zob.) 144 


.
		

/Pomorze_020_10_253_0001.djvu

			1  


C h l e w i. k a, wieś, pow. Inowrocław 75, 
77-8 
Chłapowo, król" pow. Puck 185 
Chojny (Choiny), szlach., pow. Łódź 166, 
169 
Chorz
cin (ChorzecIn), wieś, gm. Ła- 
zisko. pow. Brzeziny 95-7; 126 
Chrosczesewski młyn, należący do wsi 
WSZ8chów (zob.) 209 
Chr05towo Rusinowskich, pow. Inowrocław 
73, 75, 78 
C h r u s t y (Chrosty) , wieś, gm. Mikoła. 
jów, pow. Brzeziny 122.3 
C h was z c z y n o (Kwasczino), wieś, pow. 
Wejherowo 182.3 
Chynów (Chinow), wi
 gm. Wadlew, 
pow. Piotrków 1<14-5 
Ciebłowlce (Cziebłowicze), wi,.ś, gm. 
Unewel, pow. Opoczno 128-9 
Ciechocin (OjechQczin). wieś i fol. 
"Wark, gm. Nowogród, pow. Lipno 44-6, 
48, 52, 55-6, 64 
- braxatorium 45, 51, 6.1 
- elavis 22 
- curia 46-7, 60 
- laterificium 56 
- plebanus 47, 58 
- praedium 46, 51, 56, 59 
Ciechocinek (Cziechoczinek), szlach., pow. 
NiesZ8wa 65 
+ Ciemięga (Czemięga) praedium 3 
Colo zob. Koło 
Cracoviense capitułum zob. Kraków 
Crusvica zob. Kruszwica 
Cwmensis dimensio zob. Chełmno 
C z a r n e M a ł e jez. koło Włocławka 2. 
41 
Cza rn e W i el ki e jez. koło Włocław- 
ka 2, 41 
C z a r n o ci n (Czarnoczin), wieś i fol. 
wark (ob. zapewne Czamodn Podu- 
chowny), pow. Łódź 104, 147-9 
- braxatorium 155 
- crescentia 154 
- ecclesia parochialis 148, 150-1 
- subditi 150 


, 
'I 


. 


239 


Czemiewice (CzemowIC7Ą wenlewiez{!, 
Czemiewicze), pas. domini Boruczki. 
gm. Smiłowice, pow. Włocławek 38-9 
Czemiewice altaryRty Katedry Włocław- 
skiej, ibid. 
Czersk Swiecki (C.zersko) Walewskiego, 
pow. Swiecie 199 
Czerw, młyn we wsi Ł a g o w s k a 
W o I a (zob.) 205 
+ Czerzenicze, być może Czerniewice. 
pow. Toruń 7l 
Czetnowo zob. C e t n i e w o 
C z i-e b ł o w i c z e zob. Ciebłowice 
Cziechoczin zob. Ciechocin 
Cziechoczinek zob. Ciechocinek 
Czołowo, krÓl., gm. Radziejów, pow. Nie. 
szawa 20 
Czyzów, król., gm. Remb6w, pow. Opatów 
206.7 


Dąbrówka Połajewska, zapf'1me Dąmbr6w- 
ka Boruckiego. gro. Kłobka, pow. Wło- 
cławek 38 
D . b rów k a , wiei, gm. 
RaciQŻek, pow. Nieszawa 66-7 
+ Dąbrowka Rupiczka graniczy z wsi, 
Gremboszów (zob.) 135 
D, b rów k a (Dąombrowka), wieś, gm. 
Niesułków. pow. Brzf'Ziny 161.3 
Dąbrówka (Dąbrowa), szlach., gm. Podo- 
lin. pow. Piotrków 153-4 
Dąbrówka 	
			

/Pomorze_020_10_254_0001.djvu

			240 


D o b r z e j e w i c e (Dobr7ł"Wiczd, wie;; 
i folwark, pow. Lipno 49-51 
Uobrzewi<'u zapewne winno być Dohrzewi- 
no 182 
Dobl"U'wino, wach., pow. Wejherowo 181 
Dobni.ensis iudn 49 
DołY. ....Iach.. ((m. Radogoszcz, pow. Łódź 
lb6 
Druibice (Hruzbicze), szlach., gm. Wadlew, 
pow. Piotrków 135 
Drwęca (Drwecza) rz. 48, 56, 61 
Dulsk (Dulsko), szlach., gm. Sokołowo. 
pow. Rypin 53.4, 57 
Dybowskie staro
two. pow. Toruń 7l 
Działyń, szlach., gm. Mazowsze, pow. Lipno 
52,54-5 
U z i a r d o n i c e (Dzianlonicze), folw.. 
gm. Kowal, pow. Wlocławek 3, 38-40 
D z i e m i o n e k Club'" ił'mionek), jez. ko- 
ło Wlocławka 2, 41 
Dziewa. Kapituły Wlocławskiej. pow. Ino- 
wrocław 29 
DziwIe (Dziwm, szlach., gm. Grabica, pow. 
Piotrków 141 
Dzwierzchno (Drzwier7.J1o), wieś, pow. Ino- 
wrocław 88-90 


Elglszewo. wieś, pow. Wąbrzeźno 48 


Falborz (Faliborz), szlach., pow. Wlocła. 
wł'k 9 
Faliszewo Jana WoL
kił'go. gm. By toń. pow. 
Nił'SZ8Wa 14 
Gajewo. szlach., pow. Wąbrzł'"£no 48 
G a j k o w i c ł' (Garkowiczt', w inw. 1534 
Gaikowicze). wił'., gm. Podolin. pow. 
Piotrków 99.100 


G a ł k 6 w (Gałkow 
laior), wił'ś, gm. Gal. 
kówek, pow. llrzeziny lIS. 164.5 
Ga ł k ó w M a ł y IGa kow Minor). wiei 
i folwark, gm. Galkówek, pow. Brzezi- 
ny 16'ł-4 
G a z o m i a (Gadzom ia), wił'., gm. Bogu. 
sławice. pow. Piotrków l1 n _l 
Gą.ki Ru.iro,
-ki h. pow. Inowrocław 85 
Gda,isk iGł'd
nia) IQ? 
Cedanł'nses 17
, 186 


- boDa 177, 179-80, 186, 190 
- civis 181, 184 
- dvitas 186 
- hospitalis li6. 179, 186 
- insigne 186 
-lasu 199 
- mensura 64, 172 
Gctlino, zap. ob. ltlania, niem. Giiuland. 
pow. Gdańsk 177 
G ę s i c e, wif'Ś, pow. Opat6w 21I 
Glinnik (Glinniki), król., gm. Lubochnitł. 
pow. Rawa Mazowiecka 129 
Głębokie Głębockich, pow. Strzelno 20 
Głojkowo (Zglajkow) Borzewickich. po... 
Inowrocław 29 
Głuchów (Gluchowo), !'Izlach., gm. Zero- 
min, pow. Łódź 141 
Głupice, szlach., gm. Wadlew, pow. Piotr- 
ków 135-6 
G ł u p i c e (sive D,browkowie). gm. Wa- 
dlew, pow. Piotrków 135-6 
Głuszynek (Glu;inko) Jaronowskiego. gm. 
Czamanin. pow. Nił'szawa 36 
Głuszyriskie jez. ibid. 36 
Gniewkowo (Gniewkow), pow. Ino'Wrocła,. 
87 
Gniezno 12 
archiepiscopus 102 
- mł'noa archiepiscopalis 117 
G o d a s Zł' w i c z e (Godoszewiczł'). wie	
			

/Pomorze_020_10_255_0001.djvu

			(:.onędzi
J ( ! I ł Gorzędzin). króJ.. pow. 
Tczew 171 
(; o li c i m o w i c e I. Gosczimowiczc), wieś. 
gm. Podolin, pow. Piotrków 104-6, 150 
Grabia n., prawy dopływ n. Widawki 135 
(;rabi('a (Grabicza). wip," i folw.. pow. 
Piotrków 133-4. 146.7 
praedium l3
 
- 5ubditi 136.40. 142-3 
(;rabie, I!ZInch.. pow. Toruń 80 
C. r a b k o w o (Grabkow). wipś. gm. Ko- 
wal, pow. Włocławek 36-8 
Gradnensis capitaneus 193 
Gręblin (Greblino), król., pow. Gniew 171 
Grę b o sz ó w (Gremboszow), wieś, gm. 
Wadlt'w. pow. Piotrków 134.5 
Grembicpnses subditi 171, 177 
Grodno.. jez. należące do wsi N o wo- 
gród (zob.) 56 
-Grodziska, łąki we ",
i \1 i ł o b II d ź 
(zob.) 178 
(;rudzeń (Grudzin), szlach.. gm. Janków, 
pow. Opoczno 132 
'Grzmecza, zap. Gnmiąca. dopł)w !\{oez. 
czanki 154 
Grzmi,ca (Grzmiacza), szlach.. gm. lipi- 
ny, pow. Brzeziny 162 
Grzywna (Gniwna), wieii i folw., pow. 
Toruń 61-4 
.L Gumowo. króL w okolicy Oobrzf'jt'wic 
50 


+ Helszczina Wola Bykowskich, graniczy 
z ł.aznowem (zob.) 115 
+ Herberga, być mo1.e obecnip Lipicz. 
niem. Guteherberge, pos. mieuczan 
adańskich. pow. Gdańsk ]79 


Jłowruca I Iłownicza) , Fabiana Klińskiego 
i Feliksa Wojanow
kiego, pow. Ko- 
kierzyna lB8 
Tnowłódz, król., pow. Rawa Mazowiecka 
]32 
Inowrocław (luniwladislavia) 82. 87 
- h08pitalis 82, 85 
Istula zob. Wisła 


HI 


! 


24J 


J an('Zyce Ij anczicze I, po,;. praebendarii S. 
Georgii. gm. Baćkowice. pow. Opatów 
217 
Janków Oankowo). sr;iach., gm. CI()8ny, 
pow. Brzeziny 115, 117, 120 
Janocin (zap. Ninoc;ioo\ Tarnowskich, 
pow. Stnelno 20 
Januszewo, altynencja folw. Kack (zob') 
181 


Jaranówt'k Oarooowko) 
bkiego, gm. Wieniec, 
6.7, 9 
Jarantowice (Jarootowicze) Krusińskiego. 
gm. ORięciny, pow. Nieszawa 14 
+ Jarzyna (Janina), w okolicy WollK'- 
rza 95 


Jana Jaronow- 
pow. WłocławeI.. 


Jpleniów, gm. Gnpgonewicze. pow. Opa- 
tów 203 
Jcżcwko (Jezpwko), jpz. WP wsi JeŻt'wo 
(zob.) 198 
Jeżewo (Jezt'wol. wit'ś i fulwark. pow.. 
Swiecie 197.9 
Juniwladislavia zob. Inowrocłsw 
J u t r o s z e w (Jutr

w). wiei, gm. 
Grabica, PQW. Piotrków 139-140 


Kack (Kaczko). pos. Rozemberoka, mie- 
szczanina p;dańskip(lo, pow. W,.jhero- 
wo 181 
K a c k (Kaczko), wipś i folw.. pow. Wpi- 
ht'rowo 179-83, 18ti 
K a c z e w o, wieś i folw., gm. RadriPjów, 
pow. Nieszawa 21-2 
K a c z o rek zob. Kaszczorek 
Ksień (Kalien), ciach.. gm. Goleszt'. pow. 
Piotrków 126 
K a l e n c z i n o zob. Kawęczyn 
+ Kalieoczka n. w okolicy Lubotynia 
(zob.) 30 
Kalniowa n. graniczna wii Go.;cimowicze 
(zob.). zap. doplyw rz. MCI"zczanlu 106 
Kalska Wola, szlach.. gm. Czarnocin, pow- 
Łódź ISO. lfi2 
Kamień. szlach.. gm. Kuniczki, pow. 
Opoczno 132 
+ Kargolwy (?). szlach., nad n. Grabic,. 
pło..zach. od Piotrkowa 135
		

/Pomorze_020_10_256_0001.djvu

			242 


Karpin (Carpino), Kapituły Krakowsklej, 
gm. Czarnocin, pow. Łódź 115 
Kaszczorek (Kaczorek), wieś, pow. 
Toruń 60-1, M 
Kawczenski łan we w5i Dąbrówka 'zob.) 
162 
K a w ę c z y n (Kalenczino), fol w., gm. Lu- 
botyń, pow. Koło (w inw. 1534: Ka- 
laczino; u I n g lot a o. c., mapa: KB- 
węczynek 29-31, 33-4 
Kawęczyn (Kaweczyno), szlach., gm. 
Obrowo, pow. Lipno 50 
Kąty zob. Kęty 
K e m p i s t e, jez. koło Włocławka 2 
+ Kępiny (Kepinj), graniczy z m. Łódź 
166 
Kępka (zap. ob. Kępka Księża), Kapituły 
Włocławskiej, gm. Kowal, pow. Włoc- 
ławek 38 
Kępka (zap. ob. Kępka Szlachecka), pos. 
Kęmpskiego, gm. Klóbka. pow. Wloc- 
ławek 38 
Kęty (Kąnty), pos. szpitala w Brześciu, 
gm. Wieniec, pow. Włocławek 7 
K i c k o (Kiczko), pow. Strzelno 21, 23-4 
Kiczkowo zap. winno być Kiczko 
20 
Kiełczowa Wola, szlach., (może ob. Kieł. 
czówka), gm. Podolin, pow. Piotrków 
76, 150 
+ Kiemladld (? Kiemlat), pos. mieszczan 
gdańskich, pow. Gdańsk (Słown. Gt'. 
ogr. IV 43) 180 
JGiokvie jez. zob. Krokwie 198 
K ł ó t n o (Kłothno). wieii i folw.. gm. 
Baruchowo, pow. Włoclawek 39-41 
Koci5zew (Kocia.ow) Walewskiego, gm. 
Bujny, pow. Piotrków 136, 14.'> 
Kobylnica (Kobylnicza), szlach., gm. Wi- 
towice, pow. Strzelno 20 
Lbylniki znp. Kobylnickich, pow. Strzel. 
no 91 
Kolnik (Kolinko), wach., pow. Gdańsk 
176-7 
Koluszki (Kołniski), gm. Gałkówek, pow. 
Bl'U'2iny 122 


Kolcin (KoJaczino), szlach., gm. Mrop 
Dolna, pow. Brzł'Ziny 162 
+ Koło (Colo) ? 22 
Koło , pos. opata sulejowskiego, gm. ł..cz.. 
no, pow. Piotrków 99. 101, 109 
K o m o r n i k i, wieś i folw.. gm. Bogu- 
slawice, pow. Piotrków 93-5 , 98 
Komorsk zob. Nowe Komorsko. Stare Ko- 
morsko 
Konary, Jana Borawickiego. gm. Osięcin,. 
pow. Nieszawa 12, 29 
Koneck (Koneczko) Grabskiego, gm. Slra 
szewo. pow. Nie.ozawa 70, 73 
Konin zoh. Kunin 
Kora b n i k i. wieś. gm. Łęk. pow. Włn 
cławek 43-4 
Koski, młyn we wsi 'dodzerowo 
(zob.) 42 
Kosów (Kossow), szlach.. gm. Bogusławi- 
ce. pow. Piotrków 100 
Kowal. król., pow. Włocławek 39. 41. ,.
 
- kościół 10 
- las 41 
- starostwo 2, 41 
Kowalewo, król.. pow. Wąbueźno 4R 
Kozielec (Kozieliecz), szlach., pow. Gnie.- 
194 
+ Kozuchy. szlach.. między DziwIe i Ro- 
sociny (zob.) 141 
Kraków 
- capitulum 115, 123, 139, 142. 14.,'>. 
148, 164, 166, 169 
- episcopus 206-8 
Maśnica (Krasnicza), szlach., gm. i pow 
Opoczno 132 
Krobia, król., gm. Dobrzyń. pow. Lipno 50 
Krowol1iecz młyn we wsi Wszachów :lOb. 
:'>C9 
Krukwie (Kliokvie) jez. we wsi Jw...f' 
(zob.) 198 
Kruszwica 91 
- capitulum 17. 20, 23, 29 
- canonicus 27, 29, 91 
-. rlecanus 81 
- praepositus 87-8 
KlllSZyn (Kruszin). gm. Śmilow1ce. pow. 
Włocławek 12
		

/Pomorze_020_10_257_0001.djvu

			Kru	
			

/Pomorze_020_10_258_0001.djvu

			244 


Lącko 11.4nczk. Ląnczko, Lanczk). wi.." 
i folw., pow. Inowrocław 88-90 
+ Łąk i (Lankit'). jt'zioro koło Wloc- 
ławka 2. 41 
ŁąŻyn (wino, Lasino). szlach., gm. Ma- 
zowsze, pow. Lipno 51)..1 
ł., ą ż y n r' k (Ląnzinf'k, La$inko). wif'
 
i folw., gm. Dobrzf'jewice, pow. Lipno 
50-1 
Ł..bcz zob. 10pczicz.' 
Lrczyca 
- concionator 166 
- I'ccłt'sia 120 
- 6chola 132 
- scholastia 114 
- I'cholasticus W, 99. 101, 103.5. 107-12. 
114. 120. 122. 125-6, ]29, 131-2, 134-R. 
140.1. 144-5, 151. 153-4. 163, 165-7, 
169 
ł.,ęg (Lank, Ląng). wieś. po",. Włocła- 
wek 41-3 
Ło('zia antiqua. wif'8 i folw.. graniczy zm. 
Łódź 167 
ł ".Iź (Lodzia), opp. 166-7 
Lojszewo (Loiszewo), gm. Baruchowo. 
pow. Włocławek 39 
ł. o m no (Lomno), jezioro koło Włoda",- 
ka 2. 41 
Ło..towice (Schenwf'hh) niem. Schonfeld, 
pow. Gdańsk 179 
Lukocin (Lukoczin), !Ulach.. pow. Tez.'''' 
175-6 


\ł a ć k i (Maczkowy), wit'ś, pow. Gdańsk 
17F-RO 
M a c i k o w o (Maczikowo. Maczicikow i. 
wieś i folw., gm. Nowogród, pow. Lip- 
no 52-6, 64 
M.l e n i n (Malin, Malinin. Ma1inino), 
wieś, pow. Tczew 172, 175-7 
\łałczew (Malczew), szlach., gm. Gałkó- 
wek, pow. Brzeziny 164 
M a ts z y c e (Ma1szycze, Malsyczd, wie
. 
gm. Bohrzf'jewice, pow. Lipno 47, 51. 
64 
\łaszenicf' Marlowskiego, pow. Strzel no 26 
\łąkoszvn. S1Jach.. gm. nogu
zyce, pow. 
!IIił'SZ8Wa 36 


'I ą k o s z y n, wif'
. gili. Grahica, I>OW' 
Piotrków 143-4 
\fątawa (Montawa), n.. dopły", Wi_t). 
po,,". Świecie 193 
\1....slowski sive Kawczen
ki mansus w.. 
wsi Dąbrówka (zob.) 162 
!.leszcze (Mescze). król., gm., {ls:t.CZyn, 
pow. Piotrków 101-2. Ul 
\liazga (Miassa), rz.. dop1yw Wolhorki. 
pow. Brzeziny 164 
T M i a z g o wo (dc8t'rta) między N 0- 
wogród i Nowawieś (zob.) 56 
Michałowo. szlach., jtm. Sędzin. pow. Ni..- 
,,:r.8wa 75 


l\Iit'lno (l\1i..Jna I. szlach., po". \łoę;ilno RH 
Mif'rzączka. zob. Wulka 
\lierzynt'k (Mierzinko. Mirzinek). szlach.. 
gm. Dobrzejewice. pow. Lipno 47. 51 
1\1 i e s z C Z Y n C\1iesczino) , wi..
. pow. 
Tczew 172, 174.7 
\lil'sczino 70b. WO"'l'mhcrg 
+ Migrenhelm, pos. mieszczan gdańskich, 
graniczy z woią Święty Wojciech (zob.) 
180 
" i I r' S Z e wo ł Milif'!!z"wy. Miliszf'wy. 
\Iileszewo), gm. No"ojtrod. pow. Lip. 
no 45, 51-2. 58-60. 63-4 
\lilt.wo (Mieli"yl. szlach.. po", Świeci.. 
196 
M i ł o b ą d z (Miłobąndz.I. "Ie
 i folw.. 
pow. Tczt'w 171. 17'i-l! 

fł e c z k o w o. wie", pow. I nowrocła w 
75-7. 79 
'lIyniec Elżanowski,'go. gm. I>obrzej,'wi 
CI'. pow. Lipno 22, 45. 47.8 
\1 ł y n a r y, wiei gm. flogu-Ia"ice. po... 
Piotrk,)w 111-2 
+ Mochle, szlach.. Lyć moie \locht'lel... 
pow. Inowrocław, międLY Jordanowf'm a 
Złotnikami Kuj. 89 
\łodliborzyce (l\Iodlibo')cle) Osi,'ekit-h. 
pow. Inowroclaw 79. 81.3 
\Iodliborzyce. opactwa Ś". Krn'La, po... 
Opatów 214 
- plebanus 214 
+ Modrzew. szlach.. być możt' ob. ,Mo- 
drzewek. gm. Golt'
7e. pow. PiolrL,iw 9'1
		

/Pomorze_020_10_259_0001.djvu

			M o d z e r o w o I Modzorowo). Wleli, gm. 
Łęg, pow. Włocławf'k 41, 43 
\Iokre, pos. m. Toruń. pow. Toron 61 
Monlawa, rz., zob. Mątawa 
+ Morzyce CMorzicze), Morzyckich, zap. 
ob. Morzyce Stare, gm. Lubotyń. poW. 
Koło 30, 34 
\łorzyczka. rz., ibid. 30 
Moszczenica (Mosczenicza), 
zlach., gm. 
Bogusławice, pow. Piotrków 100, 106. 
110-1 
\froqca (Mrozica). rz., dopływ n. Mroga. 
pow. Brzeziny 162 


N a d o l n i k, młyn w kluczu Ciechociń- 
Wrn 51) 
I'i agórzyce (Najl;orzicze), wieś, gm. 
Golesze, pow. Piotrków 125, 130-1 
Niedzwiecz, bór należący do wsi P o d o- 
I i n (zob.) 153 
Niemojewek (?), (Niemojewo) Niemoje". 

kiego, pow. Inowrocław 83 
:IIiemojewo, szlach.. pow. Inowrocław 83 
:IIieskorzew, wieś, gm. Piotrków, pow. 
Opatów 201, 203-4. 217 
N i e s t u s z e w o. WIeB, gm. Racią7ek. 
pow. Nieszawa 68 
'l i e8 u ł k ó w (NieszIlIkow), wieś i [01,,_. 
pow. Brzezony 156-8 
- molendinator 161 
- parochU!l 161 
Nieszawa (Nieszewa, Nicssovia I m. 68. 72 
- mensura 65 
Ninoczino, zob. Janocin 
:IIoteć (Notes, Noteś), rz. 89-90 
+ Nowa Wieś, król., pow. Toruń, okolk.. 
Złotorii 50 
+ Nowa Wieś, król., graniczy z wsiQ O- 
poki i Osnwczewko. pow. Inowrocław 
80 
N o w a W i e Ś, wieś, gm. Nowogród, po'" 
Lipno 46, 52, 56, 59, 79 
.... ow e Ko mo rs ko, wieś i [01w., ob. 
zap. Wielki Komol'!\k , pow. Świecie 
190-7 
Nowe m. 193-4. 196. 199 
eivis 197 


245 


- parochus 192, 196.7 
N o w o g ród, wieś, pow. Lipno 52, 55-7 

owostawy, (Nowe Stawy). wieś, gm. 
Nił"'ułków. pow. Brzeziny 160.1 


+ Oculie iJ1
ula, zap. na rz. Drwęcy w klu- 
czu Cie.::hocińskim 59 
Oczlom"i, zob. Os!onki 
Olivf'nsis abbatia 171, 174. 181, 183 
Olszowa Olszow.kich, gm. Łazi.ko. pow. 
Brzł"'iny 93, 117 
O Is z o w n i c a (Ol
zewnicza), wieś i 
fol w.. gm. Barkowiec. pow. Opatów 
204, 212-3 
Oku ni owo. je7. kolo Włocławka 2 
+ Openhruck opata pelplińskiego. okolica 
Gdańska 18fi 
Opoczno 
- starostwo 132 
+ O p o k i, wieś. mo.re rlzi; Opoczki. 
pow. Inowrocław 79-80 
Opoki, Kapituł) Płockiej 80, 82 
O r1 e (Orlie), wieś, 7ap. ob. Orle i Orl.. 
PoduchownI', gm. Czamanin, pow. Nif'- 
szawa 31, 34-6 
Oruuia (Uranie) ob. przedm. Gdańska IB6 
Onf'łki BratO!'sew
kich, gm. Bratoszewicc. 
pow. Brzeziny 161 
+ Osiek. zap. allynf'ncJa Smolna izold 
184 


Osifciny iOsiencziny), s7Iaeh.. pow. "Iie. 
szawa 10.1 
Osłonki (Oczlomki). kośc., jl;1II. O.ięciny. 
pow. Nieszawa 12 
Ośniszczl'wo (Ossniczewo). szlach., pow. 
Inowrocław 80 
O ś n i s z c Z e w k o (Osniczewo. Ossnicze- 
wo, 088niczowko. Qsniczewko), wieś, 
pow. Inowrocław 79-82 
· \oino (Ossno) Gra!...kich, graniczy ;. wsi
 
Turzno (zob.). zap. gm. SłuLf'wo. pow. 
Nieszawa 69 
('śno (Oszna). zap. Osieńskich, ob. kilka 
l"i.
j(.C()w
ci tCJ nazwy, gm. Coguaz" 
U, 
ow. Nieszawa 30, 34 
(lvówka Sebastiana Grabskiego. gm. SlIa- 
OZf'WO. po". Nieszawa 69
		

/Pomorze_020_10_260_0001.djvu

			246 


Ossowo, szlach., być mw.t' ob. Ossówek, 
gm. Ban..chowo, pow. Włocławek 32 
O s t o w e, jez. koło "\\ łocławka 2 
Ostrowąs (Ostrową-z) mniszek płockich, 
gm. Straszewo, pow. Nieszawa ?G 
Ostrów ( Ostrow ). szlach., gm. Grabica, 
poW Piotrlci,w 1;:,... i..;"j 
O s . r o w, jez. naleŻące do wsi Jeż e- 
wo (zob.) 198 
Ostrowo, szlach.. pow. Ioowroclaw 87 
O t ł o c z y n (Othłuczino), wipś. pow. To- 
Tuń 70-3 
Ozorzyo (Ozorzyno) Trzebllchowskiego. 
gm. Lubolyń, pow. Koło 33 


Pakość (Pakoscz) m., pow. Mogilno SB 
Palczewo Kossowskiego, gm. Piotrków, 
pow. Nieszawa 22 
Papiesz, zap. ob. Papros (zob.) 
Paprocice, opactwa Św. Krzyża, gm. La- 
gów, pow. Opalów 207-8 
Paprof' (Papiesz), Kapitu'y Kruszwicki..j. 
pow. Slrzelno 29 
-\- Paprolna Wola. opactwa Św. Krzyża. 
. graniczy v; wsią Lechow (zob') 207 
P a r c h a o i e (Parkanie), wif'ś i folw.. 
pow. Inowroclaw 82-6, 90, 92 
+ Patroczna Wola opactwa Św. Krzyża, 
graniczy z wsią Piotrków (zob.) 201 
Pczinino zob. Pścinno 
Pelplin 
- opactwo 171, 186 
Piaski. 1'1Iac],.. po",. Strzf'lno 28 
Pieniążkowo (Pif'oiąskowo), wipś. 
pow. Gniew 193-4 
Pieranie Osieckiego, pow. Inowroc1aw 29 
Pilica (pilcza) rz. 109, 12'). 129 
Pilichowo (Pilchowo) D7ia'Yo1skiL-h, gm. 
Osięciny, pow. Nieszawa 17 
Piotrkowo (Piolrkow), szlach., gm. Ma- 
ZOWSZl'. pow. Lipno 52. 58 
Piotrków m. 
- mensura 136 
- parochia 111 
Piotrków Linowskiego, pow. Nieszawa 22 
P i ó r k ó w (Pierkow), wie
 i folw., pow. 
Opatów 200-4. 209, 217. 220 


- capitan..u.. 203, 217 
- horreum 209 
- praf'dium 202, 205.8, 2]3-5, 217 
P i o t r ó "'. ",ieś gm. Piórków, pow. Opa- 
tów 202-3 
Pj..krzyn. szlach., gm. Mo"liborzyce, pow. 
Opatów 214, 216-7 
Pleszewko (Plf'Sf'wko). jez. nalf'żące 
00 wsi Jeżewo (zob.) 198 
Płachty (Plaly), Hlach., pow. Kościerzy- 
na 18R 
Płochocin (Plochoczino), szlacb., pow. 
Ś"iecie 1% 
P} o c i c z o o. jez. koło "\\ łoc1awka 2 
P'ol.k 
Ploceu8e capilulum 75, BO 
- cIau8trum S. Norberti 26 
Plocf'llsi8 ecclfsia 4.5-6, 52 
- cpiscopns 54 
Plocpnses monialcs 70 
Płowcf' (l'łowcze). 8zlach.. gm. Osięciny_ 
pow. Nieszawa 14; zob. Płowki 
Płowki (P'OWCZl'), król.. gm. Radziejów, 
pow. Nif'szawa 20, 26 
P o ć w i a r d ó w k a (Pocz"iardowka). 
wif'ś. gm. Nip;:ułków. pow. Brzeziny 
159-60 
Poczałkowo Jemielskich. gm. Służewo, 
pow. NiesZ8wa 74 
Poczernino, szlach., pow. Puck 185 
Porlborowe. attynencja wsi Wieniec (zob.) 
8 
+ Podlf'siany Miękickich, graniczy z wsi, 
Piotrów (lOb.), może ob. Podlesie, gm. 
Piórków. pow. Opatów 203, 208 
P o d o l i n (Podoloy, PodoIiny), wieś, 
pow. Piotrków 148, 150.4 
P o d s t o la (Podsloły). wif'ś. gm. W.- 
olew. pow. Piotrków 138.9 
Polanowice. szlach., pow. Strzel no 91 
P o I i c h n o (Polikno), wieś. gm. Dogu- 
sławowice, pow. Piotrków 100-1 
Polonisz (Pol}enisz), szlach., gm. LubolvIi 
pow. Koło 33 . , 
Połchowo, król., pow. Puck 184 
P o m o r z a n y, wles, gm. Nowogród. 
pow. Lipoo 56 


"
		

/Pomorze_020_10_261_0001.djvu

			" 


Popieławy (Popieliawy), wieś i {ol...., 
gm. Łaznów, pow. Brzeziny 115-8 
- pracdium 123 
p o r a z a stagnum i młyn koło Włocław- 
ka 2-3 
+ Porzęcim wie
 Vi klucLU Piotrkow
kim. 
(w inw. 1534 nie występuje) 219 
Poznań 12 
Pólwieś (Pułwsie) OIeskiego, pow. Gniev. 
194 
Proszenie (Pro
zin), wieś, gm. Bogu- 
sławowice, pow. Piotrków 101.2 
Pruszcz (Pruiscz), wieś mieszczan gdań- 
skich. pow. Gdańsk 180 
Przanowice (Przanowicze), szlach., gm. 
Gałkówek, pow. Brzeziny 123. 163, 165 
Przegiętowski mansu
 we wsi Dąbrówka 
(zob.) 162 
Przemyśl (przemislia) 204, 209 
Przybranówek (przybranowko) Wilkostow- 
skich, gm. Słuzewo, pow. Nieszawa 74 
P rz y b y s la w (Przibisław), wieś i {olw., 
pow. Inowrocław 75, 77 
Przydatki, attynt'ncja wsi Wieniec (zob.) 8 
P r z y m i ark i. grunta naleiące do m. 
Ł o d z i 166 
P s a r y (Pszary), wit'ś, gm. Bogusławice, 
pow. Piotrków 103-4 
+ p s a r z e wokoło Sierzchowa, graniczy 
z R a c i ę ż k i e m 68, 72-3 
P s z i n k o, jez. na gruntach folw. Warlu- 
bie 196 
Pścinno (Pczinino), Pczyńskit'go, gm. By- 
toń, pow. Nieszawa 14 
Pułwsie zob. Półwieś 
Pustółka, rz., zap. dopływ rz. Mroga, pow. 
Brzeziny 164 


Rachultowo zob. Rakutowo 
R a ci ą 2- e k (Racziąz, Raczias), moko 
folw.. pow. Nieszawa 64-7, 71, 73 
- capitaneus 72, 78, B5 
- parochus 72 
Radocziny zob. Redocziny 
Radogoszcz (Radogosse), szlach., pow. 
Łódź 166 
Radogoscensis tt'nutarius K08SOWW 166 


247 


+ Radojewice (Radowicze), szlach., zap. 
pow. Inowrocław 28 
Radostów Lipnickiego, gm. Rembów, pow. 
Opatów 210 
Radostowo opactwa oliwskil'go. pow. 
Tczew 171, 174 
Radunia rz. 156 
Radzit'jów m., pow. Nieszawa 22 
- podstarości 22 
- starostwo. ibid. 26 
R a d y s z y n o, (Radissino, Radiszino), 
jez. koło Włocławka 2, 41 
Rajkowy (Raikowe), król., pow. Tczew 
174 
Raków. król.. gm. Uszczyn. pow. Piotrków 
111 
Rakowska część łanu we wsi 119 
Rakutowo (Rachultowo), król., gm. Ko- 
,,'ul. pow. W'l)dawek 40 
Rrh;elcz (Rembielcz), pos. szpitala gdań- 
ski£f,o. I,OW. Gdl\ńsk 176 
R-def'7 Krukowy (Redecz). Jaronowskie- 
go. j!:m. Falborz. pow. Włocławek l
 
R e d o ci n y (Radocziny), wieś, gm. Wa- 
dlt'w, pow. Piotrków 141.2 
Rt'dzeń (Rt'dzen), król., gm. M;ko}ajów, 
pow. n.,N:iny 122 
Rękoraj (Rt'korai), szlach.. gm. Podolin, 
)'OW. Piul1ków, 100. 106, 154 
Remiszewice (Ronissewicze), szlach., gro. 
Czarnocin. pow. Łódż 148. 151 
Retkinia (Rzt'tkinia), Kapituły Krakow. 
r-kid. 
m. Bmss, pow. Łódź 166 
Rogalin (Rogalino) Wilkootowskiej, gm. 
Piotrków, pow. Niesza...a 22 
Rcl..icit' (Rokiczie), Kapituły Krakowskiej, 
gm. Bruss, pow. Łódź 166 
Rok i c i n y (Kokicziny), gm. Łunów, 
pow. Brzeziny 115, 117-20 
Roski, zob. Ruszki 
Roswczin, zob. Rusociny 
+ RoziatoWJ, szlach., zap. ob. RÓŻnilIty, 
pow. Strzelno 91 
+ Rozrazew, graniczy z wslę Chojny 
(zob.) 169 
Ruda, zob. Rudny 
Rudaki, zob. Brudaki
		

/Pomorze_020_10_262_0001.djvu

			2.łł:1 


Ruda.. I Rudaw. Rudawa). wif"ś i (ol.... 
gOL Nowogród, pow. Lipnu 51-3. 56. 
59, 64 
- broutorium 63 
Rudnik. szlach., gm. Będkuw. pow. Brze. 
Zln,. 98 
R u d n y, slognum i młyn kolo Wlocławka 
2.3 
Rudny Lug, lo!' na gruntach wsi W 8 Z a- 
chów (zob.) 209 
Rusociny (Russoczin), 1\Iie!i. glU. Gra. 
bica. pow. Piolrków 141-3, 147 
Rus
io 204 
Ruszki. Ruskowskiej. gm. Osięcin). pow. 
Włoclawek 10 
Rw:iec (Ruziecz), rz., lewy doplyw Drwę- 
cy 54, 56.7 
Roże (Ru.z). wi..ś bi
kupa płockiego, gm. 
Sokolowo, pow. Rypin 54 
R y b n o, jez. kolo Włocławka 2, 41 
Rywald I Rywal), król., pow. 
Iaragard 
174 
RLeczyca, ri.. doplyw Gopla. pl)nie od 
wsi Kaczewo 22 
RzepkL ......Ioch.. gm. :teramin. po". ŁiKli 
151 
Rzetkinia Lob. Relkinia 
Rzuce..o (Rzuczewo). Maci..ja Wol'\Zcw- 
skiego, pow. Puck 184 


S. Crucis aLLil» zoli. 
... 
rz)Ż 
S a c h o w zob. W 8 z o c h o w 219 
Sadków (Salhkow. Szathkow). wie
. 
gm. G
ice. pow. Opatów 211-2. 220 
Salionki zob. Szalonki 
Schenwelth zob. Łostowice 
S c h o IIa n d (Sodlanlhia. Solhland, 
u' 
dlant) pod Gdańskiem 186-7, 189 
Sek, młyn w kluczu Clechocińskim. zap. 
ob. Sęk, gm. Nowoj!:ród. pow. Lipno 
47,60 
Seroczki (Syroczkj), wach.. gm. Slraszr. 
wo. pow. Nieszawo 73 
Sędek (S
ek). wieś. gm. Lagow, pow. 
Opalów. 206 
Srdzin (Sendzino), Kapituły Płockiej, 
pow. NiesMwa 75 
+ Sie.lli'"2e. kok. okolice Cdllllska 186 


Siedlimm. wie... 110m. Wieniec. pow. Wlo- 
cławek 7 

ienny Las, 18.8 na grunlach w.i 
 "Zol 
chów (zob.) 209 
Sierosłow (Sir
law), szloch., gm. Podo- 
lin, puw. Piolrków ]44 
Sierzchowo. szlach., gm. Lubanir, po,", 
Nieszawa 67 
Sierznia (Sicrzno), Mi8.8kow
kiego, gro 
Nie"ułków. pow. Brzeziny ]59, 162 
Silno (Silino). kroI.. pow. Toruń 50 
S i t n o (Sylhno), wieś. p;m. Nowogród. 
pow. Lipno 53-4, 64 
Skałmierowice (Skarmierowicze), qzlach. 
pow. Inowrocław 87 
S kolon k o w o \t o l o (Skolankowskll 
WoliD.). gm. Malkowice, pow. Opató. 
209 
Skolniki, !..ról., I>0W. Slrzelno 25-6. 28 
Skrzydowo FranciJ;zka (;orczyńskiego. pow. 
KO,łcierzyna ]88 
"k rz y d ł o w o (Skrzidlo..ol. ...ie
, pow 
Kościerzyna 188-9 
S la W" k o (Szławsko;, ..i..
 folw.. 
pow. Mop;iJno 90.2 
:;łOWUIOWO, po..,. Wei,'ra. pow. Puck ]84 
Slomkowo (Slonkowo). 
łierzwiń5kiego. 
gm. Stro
ze..o, pow. Nieszawa 69-70 
Słońca (Slącu), król., pow. Tczew 171 
Słońca (Słącza), opaclwa P..Jplińskiego 
pow. Tczew 171 
Słońsk (Słonsko), król.. gm. Raciąż..k. 
pow. Nie!lZllwa 65, 71, 73 
Słońsko (Slonsko), szlach., po... lnowru. 
cław 83, 87 
S ł u g o c i c e (S I ugoczicze, Sługo'!Ziczt" I, 
wieś. gm. Unewel, pow. Opoczno 127.f!. 
]32 
S ł u p n o. jez. nal"żIJCO' do wsi Nowogród 
(zob') !>6 
S m a r d z e w i c e (Sz.marzewicze), wie; 
folw.. jl;m. lJnewel. pow. Opoc.7.J\o 10'ł, 
124-5 
- alvealor 132 
- curia 125 
S m o l n o, wieś, pow. Puck 1
.5 
SobkoWJ zob. Subkowy 


ł 
I
		

/Pomorze_020_10_263_0001.djvu

			I 
I 
f 


Sobiesiernie ł Sobie>	
			

/Pomorze_020_10_264_0001.djvu

			2f)() 


Tczew (Der
au, Dirschoviemoeo;), król. 
177-8 
- mensura 170 
- villae 190 
Tobółka (Tobilka), król., gm. Dobnejewi. 
CI', pow. Lipno 56 
Toruń 29, 61 
Thorunen
es 61 
- laniones 72 
- mensural' 45, 78, 81, 88-9 
- metretae 78, 89, 91 
- moniale!! 48 
- piscatores 72 
Tnebiatów znp. Trzebiatkowo, szlach., gm. 
Zajączków, pow. Piotrkow 109 
Trzebiatowo zob. Góry - Trzebiatów 
T r z e m e s II e w k o, jez. należące częśc. 
do ,",si Jeżewo (zob.), częśc. do Ko- 
narskiego 198 
Tneme
zno 91 
Trzepowo. król., pow. Gdailsk 188 
Tuchola 198 
Tuczno, król., pow. Inowroclaw 88, 90 
Tulibowo, szlach., gm. OIeszno, pow. Lip- 
no 41 
+ T u p a d ł y, wieś w okolicy Nieszawv 
iRaciążka 72-3 
T u r z n o. wieś, gm. Raeiążek, pow. Nie. 
szawa 67-70 
T war d a, wieś, gm. Zajllczków, pow. 
Opoczno 129-30 
T y c h ó w (Tichow), wieś, gm. Czarnocin, 
pow. Łódź 148, 150-1 


Ujeścisko. zob. Wowemberg 
Ułomie, kapituły krlJszwickiej, j!:m. Sędzin, 
pow. Nieszawa 17 
+ Uniemierz lub Umienin, szlach., mię- 
dzy Nieszawą i Racią1kirm 67, 68 
+ Uniewki, może ob. Unewel, pow. 
OporZDo 98, 130 
Uranie zob. Orunia 


Waćmien: (Warczimierze Maiu!!), wach., 
pow. Tczew 174, 177, 179 
Wad I e w (Wadlow), wie;' pow. Piotr. 
ków 137-8 


Wadlew (Wadlow), młyn w kluczu 
Grabickim 144.5 
Waganiec (Wagancz!'), szlach., gm. Luba- 
nie, pow. Nirszawa 67 
Wanorze zob. Won o rz e 
Wapowska Wola (Wola), wieś, pow. 
Strzelno 20, 26-8 
Warczimierz zob. WaĆJnierz 
War I u b i e (\hrliub), wieś i folw., pow. 

wiecie 191. 193. 195-7, 199 
Wą
rwo (Wąszowo) Wą.
70wskich, gID.. 
Radziejów. pow. Nieszawa 20, 22 
Węgiersk (Węgiersko), wieś j!:1TI. No- 
wogród. pow. Lipno 52-3, 56.7. 64 
W i a d e r n o (Wiaderne), wieś i folw., 
Kffi. Golesze, pow. Piotrków 125-7 
Wiczlino (zap. również BisIing), szlach., 
pow. Wejherowo 181, 183 
W i d z e w (Widzewo, Widzew), wieś, gm. 
Chojny, pow. Łódź 166, 168.9 
Więcławice? (Wieczkowicze), szlach., 
pow. Inowrocław 87 
Wieczorkowski łan we wsi D ą b rów k. 
(zobJ 162 
Wieczorkowski łan we wsi Rok i c i n , 
(zob.) 119 
Wielgie (Wielkie), szlach., gm. Sokołowo, 
pow. Rypin 54 
Wielgłowy {Wilgłowy) opactwa Oliwskie- 
go, pow. Tczew 171 
Wielgomł)ny (WieIgomłyn), pow. Nowo- 
radomski 204 
Wielka Wieś, król., pow. Puck 185 
Wielkowieś (Wielkawieś), szlach., pow. 
Inowrocław 88 
Wiemionek zob. Dziemionek 
Wieniec (Wirniecz), wieś folw., pow. 
lno,",rocław 3-9 
Wienbiczany Rusinowskich, pow. Inowro- 
cław 83, 8.'> 
Wierzbie Siewicrskiego, gm. Boguszyce, 
pow. Nieszawa 30 
Wierzyczka rz., zap. dopływ Wierzycy 174 
Wilkostowo. szlach., pow. Inowrocław 77-8 
Wilkowice {Wilkowicze), wieś, Boruckie- 
go, gm. Śmiłowicze, pow. Włocławek 38 


1
		

/Pomorze_020_10_265_0001.djvu

			'I 


WiJkucice (Willuczicze), gm. Ciosny, pow. 
Bn:eziny 120, 122 
Wi
kitno, kapituł) krakowskiej, pow. Łódź 
166 
Wibła (Istula) 41, 72, 155, 177. 191.3, 197 
Wistka (ob. istnieją W. Szlach. i W. 
Król.). gm. Dohiegniewo, pow. Wło- 
cławek 41 
Witko"ice (Withkowicze), szlach., gm. 
Lipiny, pow. Brzeziny 164 
Witosławice, gm. Boksyce, pow. Opatów 
201, 204 
Witowice (Witowicze), szlach., pow. Strzel- 
no 23 
Witowo, 1\ieś i fol w., gm. By toń, pow. 
Nieszawa 13-5, 21 
Władislavia zob. Włocławek 
Włocławek l, 3, 7-8, 17, 20,26,43 
(Wladislavien8is) arx 3, 8-9 , 42-3 
- capitaneus 40 
_ capitulum 2, lI-2, 14, 17, 29, 38.9, 71 
- ecc1esia cathedralis 38 
_ episcopus 13, 24, 30, 36. 67, 90, 102-3, 
lI4. lI8, 125-6. 130, 134, 157, 171-2, 
178.9, 182, 196, 199. 207, 210, 213-5, 
217-8, 223 
- mansionarii 65 
- mensura 45 
_ praepositura hospitalis 85 
- vicedecanatus 43 
Włosienica (Wlosienicza) Konopackiego, 
pow. Gniew 194 
Wodzin (Wodin), gm. Zeromin, pow. Łódi 
141 , 144, 153 
Wodzi n, wieś 144 
Wojdal, młyn nad Notecią, we wsi Ozwie- 
rJ:chno (zob.) 90 
Wola (Wolia), zap. Wapowska Wola 
(zob.) 
Wola (Wolia). zap. Wola Stanomińbka, 
szlach., pow. Inowrocław 75 
Woła (być może ob. Wola Cyrusowa), 
8złach., gm. Dmosin, pow. Brzeziny 160, 
162 
Wola Kamoch, szlach., gm. Grabica, pow. 
Piotrków 134 


251 


WoJa K07ickich. graniczy ze w5ią :2; y w 0- 
C i n (zob.) być możp. ob. Wulka Krzy- 
kowska lub Wułka l\Ialcza. gm. Lai- 
s),.o, pow. Brzeziny 95, 98 
Wola Lago wsk a 212 
Wo l a S kar b k o w a, wieii i folw., gm. 
Osięciny, pow. Nieszawa 9-12, 20 
+ Wola Wolskich, graniczy z wsią 1. y- 
wocin (zob.) 98 
Wo I b o r z (Wołooria) m. 92-4, 20-1, 209 
Wolboriensis arx 94, 148 
- capitaneus 222 
- canonicatm 123, 139 
- capitułum 143 
- castrum 123, 154 
- concionator 142, 168 
- corelus 222 
- hospilalis 93 
- mansionarii 95 
- praebenda 123, 139, 142 
- praedium 92 
- praepositus 95, 98 
- sacellum castri 123 
- 5chołasticus 98 
- vicarii 103 
Wolborza (Wolborka) rz. 96, 103, 126 
Wo I i c a (Wolicza), wieś, gm. Wieniec, 
pow. Włocławek 7-9 
Wólka. pnstosz klucza Lubotyńskiego 35 
W ó I k a (Wołka sive Mierzączka) ob. w 
granicach m. Lodzi (ul. W ólczań
ka) 
168 
 
Won o r z e (Wanorze), wieś i folw., pow. 
Inowrocław 79-82, 90 
Wowemberg, pos. mieszczan gdańskich. 
zap. ob. Ujeści
ko, niem. Wonneberg, 
pow. Gdańsk 186 
Wróble (Wrobie), szlach., pow. Strzelno 
28 
Wronów (Wronowo), szlach., gm. Boksyce, 
pow. Opatów 201. 204 
Wrzo,kowski łan we wsi Dąbrówka (zobJ 
162 
Wszachów (Wsachow), wieś i folw., 
gm. Baćkowice, pow. Opatów 208-9, 
219
		

/Pomorze_020_10_266_0001.djvu

			252 


\\-)knv. szlach., 
Ill. Liv-ny, po.... Brzezin> 
ll5. 117 
\\ Y8in (Wyssino, Wyszim). wie';. po". 
Ko;Cien)na 187-8 
W y s i n k o - grunta podzldon,' międz,- 
poddanych w
i W y s i n 188 
Wysocin (Wyszoczino), Wysockiej. [lm. 
Bądkowo, pow. Włocławek 10 
Wysoka (W}8zoka) Opactwa Oliwsl..i"j!:o. 
pow. Wejhero
o 181. 183 


Zagajcwice (Zagajowicze), Jana Boruckie- 
go, gm. Osięciny. pow. Nieszawa 10 
Zagajewice Grabskie
o, pow. Inowrocław 
B2 
Zagajewiee. 
zl8Ch.. pow. Inowrocław BO. 
82 
Zagarowko, folw. 8zla£"h. 10 
Zaj!ł£"Zków. szlach.. pow. Piotrk,iw 109 
Zajączków (Zajączkowo), "zlaeh.. po... 
Opoczno 130 
i'ajączkowo (Zajączków). król.. pow. 
Tczew 177 
7akrzew (Zakrzewo), szlaeh.. j!:1n. llol(usłll' 
wicze, pow. Piotrków 110 
Z akr z e wo. wic; i folw., gm. I uboI,,;. 
pow. Koło 31.3 
laknewo Tomasza Zakrzew
kiego. gm. lIa- 
ruchowo, pow. Włocławek 40 
Zal
ie wojewody podol
kiego. gm. Rem- 
bów. pow. Opatów 210 
ZaJeszany. b)"ć może ob. ZsJ.'
ie, gm. Rem. 
bów, pow. Opatów 212 
Zamość (Zamo
cie), IIZlach.. gm. Rrdkó... 
pow. Brzeziny 148 
Zapielnicze, być może łączy 
if z ob. Opit" 
lanka, pos. Sieroszewskiego, gm. Cu. 
manio. pow. Niesz.awa 36 
Za.tredni, młyn w kluczu Cil'Chocińskim 59 
Zawada. szlach., gm. Łazisko, pow. Rrzl" 
;Dny 97. 126. 131 
7..awada, jez:.. na grunlach folw. War I ... 
bie (zob.) 196 
7..awada Wolka (ob. Zawada) Piekankie- 
go, gm. Baruchewo, pow. Włocławek 
40 


7al'z
cin łZarz
czinl. wies, gm. L. 
jączków, pow. Opoczno 108.9 
I. Ił b k o wola lub Zamkowa Wola (Ząl, 
kowa Wola. Zebko..a Wola), gm. La. 
j!:ów, pow. Opatów 203, 207-8, 219 
Zbi('lutka (Zbipliuthka), wieś i folw., gm 
Gęsice, pow. Opatów 209.12, 220 
I. b l ą g, wie;. gm. Falborz, pow. Włocła- 
wek ll-12 
Zhojno Małe. wach. loh. istnieją: Zbójno. 
Zbój('nko'. gm. Sokołowo, pow. Rypin 
;)01 
Idunow
ki łan we w
i D ą b rów k a 
Izold 162 
IJuny, szlach., pow. Starogard 1.4 
Zegocozino. szlach.. graniczy ze ""Id 
(;rabkowo 	
			

/Pomorze_020_10_267_0001.djvu

			WYDAWNICTWA 
TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORLJNIU 
(p o woj e n n e) 
SPRAWOZDANIA TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU 
Nr l (za okres 1. I. 1947 - 30. VI. 1948) Toruń 1949, s. 179, zł 15,- 
Nr 2 (za okres l. VII. - 31. XII. 1948) Toruń 1950, s. 88. 


W druku 
Nr 3 (za okres l. 1. - 31. XII. 1949) s. ok. 200 


ROCZNIKI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU 


J>AWŁOWSKl BRONISŁAW: Warszawa w roku 1809. Toruń 1948, s. 161 - 
Rocznik 45-50 - zł - 16,80. 
.śLASKI KAZIMIERZ: Dzieje Ziemi Kołobrzeskiej do czasów jej germanizaCJi. 
Toruń 1948, s. 116, mapa l - Rocznik 51, z. 1 - zł 11,55. 
BARTKOWIAK MARIAN: Towarzystwo Jaszczurcze w latach 1397-1437. Toruń 
1948, s. 58 - Rocznik 51, z.. 2 - zł 4,95. 
OSMOLSKA-PlSKORSKA BOZENA: Towarzystwo Pomocy Naukowej na Pomorzu, 
pół wieku istnienia i działalności 1848-1898. Toruń 1948, s. 218 - Rocznik 52, 
z. 1 - zł 13,20. 
'CHWALlBIŃSKA JADWIGA: Ród Prusów w średniowieczu. Toruń 1948, s. 176 
mapy 3 - Rocznik 52, z. 2 - zł 18,90. 
ZDROJKOWSKl ZBIGNIEW: ..Praktyka kryminalna" Jakuba Czechowicza, jej 
źródła i system na tle rOLwoju współczesnego prawa karnego Zachodniej 
Europy. Toruń 1949, s. 179, iłl. 4 - Rocznik 53, z. 2 - zł 12,- 
TYNC STANISŁAW: Dzieje Gimnazjum Toruńskiego. Tom II Toruń 1949, s. 256 
- Rocznik 53, z. 1 - zł 15,- 
.MATYSIK STANISŁAW; Prawo nadbrzeżne aus naufragii), studium z historii 
prawa morskiego. TIJruń 1950, s. 266 - Rocznik 54, z. 1 - zł 18,- 


W druku 


LECHICKA JADWIGA: Rola dziejowa Stanisława Leszczyńskiego oraz Wybór 
pism. s. ok. 500 - Rocznik 54, z. 2. 
Jr..ORANYI KAROL: Bibliografia historyczno-prawna za lata 1937-1947. s. ok. 
600 - Rocznik 55, z. 1/2.
		

/Pomorze_020_10_268_0001.djvu

			PRACE PREHISTORYCZNE 


HOŁUBOWlCZ WŁODZIMIERZ: Studia nad metodami badań warstw kulturowych 
w prehistorii polskiej. Toruń 1948 Nr 2, s. 208 zł 13,50. 
HOŁUBOWICZ WŁODZIMIERZ: Garncarstwo wiejskie zachodnich terenów Bla- 
lorusi. Toruń, 1950 Nr 3. s. 283. - zł 30,- 


FONTES 


Korespondencja Hieronima Rozrażewskiego (2. VII. 1582-1600). Wyd. Czaplewski 
Paweł ks. Toruń 1939-1947, s. 635 - Fontes Tom 31 - zł 45,- 
Inwentarz Aktów Sejmikowych Prus Królewskich (1600--1764) cz. l. Wyd. Górski 
Karol, Toruń 1950, s. 250 - Fontes Tom 34 - zł 22,50. 
Inwentarz Aktów Sejmikowych Prus Królewskich (1600--1764). C'Z. II. Wyd 
Górski Karol, Toruń 1950, s. 244 - Fontes Tom 34. 
Formularz Jerzego, pisarza grodzkiego knrkowskiego z lat 1399-1413. Wyd 
Górski Karol, Toruń 1951, s. 113 - Fontes Tum 35. 
Inwentarz dóbr stołowych biskupstwa włocławskiego z r. 1598. Wyd. 2ytkowlcz 
Leonid, Toruń 1951, s. 234 - Fontes Tom 36. 


, 


FONTES SERIES II: ROTULI PHOTOGRAPHICI . 


Recessus comitiorum Terrae Prussiae Torunenses 1506-1633. Ed. Górski Carolus 
Toruń 1948 Rotuli 1-6 Pars l Imag. 250. 
Recessus comitiorum Terrae Prussiae Torunenses 1506-1633. Ed. Górski Carolus. 
Toruń 1948 Rotuli 7-12 Pars II Imag. 249. 
Matricularium ReRni Casimiri IV Regis inscriptorum et decretorum ab anno 1456 
usque ad 1466. (Vol. II). Ed. Górski Carolus, Toruń 1949 Rotuli 13-16 
Imag. 153. 
Acta Conventus Prussiae Ducalis (Landtags Acta) 1541-1542-1543-1544. 
Ed. Górski Carolus, Toruń 1949 Rotuli 17-19 Pars I Imag. 51 l. 
Acta Conventus Prussiae Ducalis (Landtags Acta) 1541-1542-1543-1544. 
Ed. Górski Carolus, Toruń 1950 Rotuli 20-22 Pars II, Imag. 524. 
Acta Conventus Prussiae Ducalis (Landtags Acta) 1541-1542-1543-1544. 
Ed. Górski CaroIus, Toruń 1950 Rotuli 23-25 Pars III Imag. 520. 
Acta Conventus Prussiap. Duccrlis (Landtags Acta) 1546-1547. Ed. Górski Carolus. 
Toruń 1950 Rotuli 26-28 Pars, I, Imag. 534. 
Acta Conventus Prussiae Duccrlis (Landtags Acta) 1546-1547. Ed. Górski Carolus. 
Toruń 1950 Rotuli 29-32 Pars II, Imag. 593. 
Acta Conventus Prussiae Ducalis (Landtags Acta) 1548-1549. Ed. Górski Carolus, 
Toruń 1950, Rotuh 33-39 Imag. 11 10. 
Acta Conventus Prussiae Ducalis (Landtags Acta) 1564. Ed. Górski Carolus. 
Toruń 1950 RotuIi 40--41 Imag. 353. 
Acta Conventus Prussiae Ducalis (Landtags Acta) 1565. Ed. Górski Carolus 
Toruń 1950 Rotuli 42--46 Imag. 810. 


. 


ZAPISKI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU 


TOM Xl z. 5-12 Toruń 1939-1945, s. 50 zł 4,50. 
TOM XII Toruń 1947, s. 100 zł 1,50. 
TOM XIII - Pokłosie I-go Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Pomona 
i Prus, odbytego w Toruniu w dniach 19-20 1947 Toruń J948, s. 131 zł 8,55. 
TOM XIV Toruń 1949, s. 180 zł 15,- 
TOM XV z. 1-2 Toruń 1949, s. 222 zł 15,- 
TOM XV z. 3---4 Toruń 1950, s. 168 zł 12,- 


......
		

/Pomorze_020_10_269_0001.djvu

			W przygotowaniu 


TOM XVI z. 1-2, s. ok. 150. 
PRACE WYDZIAŁU FILOLOGICZNO-FILOZOFICZNEGO 
RUTSKI JAN: Doktryna Hume'a o prawdopodobieństwie. Uwagi w spra\\1e jej 
interpretacji. Toruń 1948, s. 53, Tom I. z. 1. s. 53 zł 5,70. 
SŁAWIŃSKA IRENA: Tragedia w epoce Młodej Polski. (Z zagadnień struktury 
dramatu). Toruń 1948, s. 184. Tom. I. z. 2. z. 11,25 
MIROWlCZ ANATOL: O grupach syntaktycznych z przydawką. Toruń 1948, 
s. 130. Tom l. z. 3. zł 12.45. 
KRYSINIEL-JOZEFOWICZOW A BARBARA: De quibusdam Plaut1 exempla- 
ribus Graetis. Toruń 1949, s. 109. Tom II. z. 2. zł 10,50. 
ZGORZELSKI CZESŁAW: Duma - poprzedniczka ballady. Toruń 1949, s. 308. 
Tom n, z. 3. zł 18,- 
PREISSNER WALERIAN: Stosunki literackie polsko-włoskie w latach 1800-1939 
w świetle bibliografii. Toruń 1949, s. 292, s. 292. Tom III. z. 1. zł 22,80. 
HRABEC STEFAN: Elementy kresowe w języku niektórych pisarzy p:>lskich 
XVI i xvn w. Toruń 1949, s. 160. Tom III. z. 2. zł 13.50. 
SREBRNY STEPHANUS: Critica etexegetica in Aeschylum. Toruń 1950, s. 60. 
T. n. z. 1. 
LEWICKI ANDRZEJ: Zapominanie nazwisk, T. III. z. 3. 


WYDAWNICTWA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO 
HURYNOWlCZ JANINA: Wpływ niektórych środków nasennych i narkotycznych 
na zmiany chronaksyjnej pobudliwości układu błędnikowego u królików. 
Toruń 1947, s. 95. zł 6,- 
PRUFFER JAN: Studia nad motylami Wileńszczyzny. Toruń 1947, s. 490, tab. t. 
PRUFFER JAN: Studid nad motylami Wileńszczyzny. Toruń 1948. indeks, s. 46. 
(2 tomy zł 33,30). 


STUDIA SOCIETATIS SCIENTIARUM TORUNENSIS 


ł 


Sectio A. 
Volumen l 
JASKOWSKI STANISŁAW: Trois contributlons au calcul des propositionll 
bivalent. (Trzy przyczynki do dwuwartościowego rachunku zdań), Toruń 11}48, 
s. 15. Vol. I nr l. 
Sur les variabies propositionnelles d
pendantes. (O zmiennych zdaniowych 
zdleżnych). 1948, s. 5. Vol. I nr 2. 
Sur certains groupes forml!s de classes d'ensembles et leur appllcation 8'UX 
definitlons de nombres. (O pewnych grupach klas zbiorów i ich zastosowaniu 
do definicji liczb) 1948, s. 13. Vol. I nr 3. 
SKORKO EUGENIUSZ: O pewnych własnościach optycznych kryształów chry- 
zenu i antracenu zabarwionych naftacenem, 1948, str. 20. Vol. I nr 4. 
JASKOWSKI STANISŁAW: Rachunek zdań dla systemów dedukcyjnych sprzecz- 
nych, 1948, str. 21. Vol. I nr 5. 
TURCZYŃSKI WACŁAW: Wyznaczanie stałych optycznych metali w części 
widzialnej widma i w nadfiolecie 1949, str. 21. Vol. I nr 6. 
STENZ EDWARD: Zagadnienie klimatów suchych w świetle wyparowania, 
1949, str. 68. Vo). I nr 7. 
JASKOWSKI STANISŁAW: O koniunkcji dyskusyjnej w rachunku zdań dla 
systemów dedukcyjnych sprzecznych. 1949, str. 2; Vol. I nr 8. (zł 15,). 
Volumen n. 
HOHENDORF EUGENIUSZ: Dotychczasowe metody obliczeń dzielnika opado- 
wego a metoda średnich dziesięcioletnich, Toruń 1949, str. 64. Vol. n nr 1.
		

/Pomorze_020_10_270_0001.djvu

			CZEŻOWSKI TADEUSZ: Przyczynek do sylogistyki Arystotelesa, 1950, str. 12. 
Vol. II nr 2. 
JASKOWSKl STANISŁAW: O interpretacjach zdań kategorycznych Arystote- 
lesa w rachunku predykat6w, 1950, str. 14. Vol. II nr 3. 
W druku 
HANUSOWA WANDA: Oscylator torsyjny, VoI. II nr 4. 
GORCZY
SKl WŁADYSŁAW: O Insolacji Gdańska, Sopotu i Gdyni w porówna_ 
niu z Warszawą, Vol. II nr 5. 
GORCZYfJSKl WŁADYSŁAW: O wahaniach długoletnich wysokości rocznej 
opad6w i dzielnika opadowego, Vol. II nr 6. 


Sectio E. 


Volumen I. 
WENGRlS JANINA: Badania nad rozmieszczeniem mrowisk w zależności od 
warunków ekologicznych, Toruń 1948, str. 79 z tablicami. Vol. I nr l. 
PRUFFER JAN: Z badań nad komikami lasu Zakretowego pod Wilnem, 1948. 
str. 40 z tablicamI. Vot. I nr 2. 
OGIJEWICZ BORYS: Układ nerwowo-czuciowy I narządy zmysłowe odnóiy 
chu:ąszczy, 1948, str. 50 z tablicami. Vol. I Dr 3. 
WENGRlS JANINA: Rośliniarki (Tenthredinłdae) okolic Oszmiany, 1948, str. 19. 
Vo1. l nr 4. 
PRUFFER JAN: Przyczynek do znajomości motyli Wołynia, 1948, str. 5. Vol. I 
nr 5. 
MARKIEWICZ ELEONORA: Przyczynek do badań Dad zimowaniem w podłożu 
leśnym niektórych zwierząt bezkręgowych ze specjalnym uwzględnieniem 
cbrząszczy, 1948, str. 29. Vol. l, nr 6. (zł 18,-). 


Volumen H. 
KLIMEK LUCJAN: Ważki (Odonata) Województwa Pomorskiego, Toruń 1949. 
litr. 16. Vol. II, nr l. 
GROMADSKA MELITYNA: Wpływ temperatur stałych i przemiennych na Ilość 
wyprodukowanego CO!, przez poczwarki różnych owadów, 1949, str. 28. 
Vol. II, nr 2. 
RACIĘCKA MARIA: Z badań nad unerwieniem kończyn u larw Molanna angu- 
stata Curt (Trich.), 1949, str. 15. Vol. II nr 3. 
MIKULSKI J. Sl: Uwagi o zastosowaniu wskaźników środowiskowych Stan- 
ley'a w ekologii płazów, 1949, str. 8. Vol. II, nr 4. 
PRUFFER JAN i SOŁTYS EDWARD: O niektórych nowych lub rzadkich moty- 
lach Pomorza, 1950, str. 15. Vol. II, nr 5. 
PRUFFER JAN: O pewnych właściwościach entomofauny rezerwatu cisowego 
WIerzchlas, 1950, str. 32, Vol. II, nr 6, (zł 15,-). 


Sectio D. 


V o l u m e n l. 
SIENlCKA ANTONINA: Włoski na zoocecidiach wywołanych przez Myzus ribis L 
na porzeczkB'Ch (Rlbes.) Toruń 1950, str. 48 , Vot. I, nr l. 
Supplementum I 
(zawiera rezultaty badań zespołowych wydmy Zadroże pod Toruniem) 
OKOŁOWICZ WŁADYSŁAW: Opis geograficzny wydmy Zadroże, str. 8 
GAJDOWNA EUGENIA: Badania piasku wydmy Zadroże, str. 4. 
ŁOSIfJSKl J. - MlKULSKl J. St.: Obserwi'lcje mikroklimatyczne na wydmi" 
Zadroie koło Torunia, str. 11.
		

/Pomorze_020_10_271_0001.djvu

			- 


.  


ANlKlEJOWNA CZ. - GORSKA J.: Stosunki florystyczne fitosocjologiczne 
wydmy Zadroże, str. 10. 
LEWANDOWSKI JERZY: Grzyby wydmy Zadroże, str. 2. 
PŁOSKONIOWNA MARIA: Galasy wydmy Zadroże, str. 2. 
PRUFFER JAN: Badania zoocenozy wydmy Zadroże, str. 16. 
GROMADSKA MELITYNA: Fauna kwiatów wydmy Zadroże, str. 25. 
SOŁTYS EDWARD: Motyle wydmy Zadroże (Macrolepidoptera). str. 5. (Toruń 
1949, zł 7,50). 


S u p p l e m e n t u m II. 
(poświęcony pamięci Mieczysława LimanowskIego) 
LlMANOWSKI MIECZYSŁAW: O Tatrach, str. 16. 
PASSENDORFER EDWARD: M. Limanowski jako geolog, str. 14. 
GALON RAJMUND: M. Limanowski jako geograf, str. 3. 
GOETEL WALERY: Wspomnienie o Limanowskim, str. 4. 
STECKI KONSTANTY: Wspomnienie, str. 6. 
GORSKl KONRAD: O stosunku M. Limanowskie
o do dz.ieł literackich, str. 6. 
SREBRNY STEFAN: Limanowski w Reducie, str. 16 
ZNAMIEROWSKA-PRUFFEROWA MARIA: Limanowski - twórca widowiska 
baśniowego, str. 7. 
ROSZKOWNA LUDMIŁA: Ze wspomnień uczenlcy prof. M. Limanowskiego, 
str. 4. (Toruń 1950, zł 10,50). 
S u p p l e m e n t u m III. 
KOŁACZKOWSKA MARIA: 32 klasy krystalograficzne, Toruń 1951, s. 61. 


BIULETYN OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO 
UNIWERSYTETU M. KOPERNIKA W TORUNIU 


(BulIetm of the Astronomical Observatory of N. Copemlcus University In Toruń) 
Nr 4 (1948) 
RAKOWIECKI TADEUSZ: D
termlnation de 1'0rbite d'une bInalre spectrosco- 
plque iI. l'aide de deux posltions. 
(Wyznaczenie toru podwójnej gwiazdy spektroskopowej z dwu pozycyj). 
str. 11. 
DZIEWULSKI WŁADYSŁAW: Visual observations of the variable star S Z Cygni. 
(Obserwacje wizualne gwiazdy zmiennej S Z Cygni) str. t. 
Visual observations of the variable star R Z Cephei. 
(Obserwacje wizualne gwiazdy zmiennej R Z Cephei), str. 2. (zł 2,10). 
Nr 5 (1948) 
SZELlGOWSKl STANISŁAW: Perturbacje wiekowe małej planety ..Amor" 
(1221), wywołane działaniem ośmiu wielkich planet. 
(Secular perturbations of (1221) Amor, arising from the actions of the elght 
Major Planets), str. 8. 
DZlEWULSKl WŁADYSŁAW: Secular perturbations of the Minor Planet (1414), 
arising from action of the eigbt Major Planets. (Supplement). 
(Perturbacje wiekowe plenetoidy (1474), wywołane działaniem ośmiu planet. 
(Dodatek), str. t. 
DZIEWULSKI WŁ. and IWANOWSKA W.: Visual observations of the variable 
star RX Aurigae. 
(Obserwacje wizualne gwiazdy zmiennej RX Aurigae.), str. 2. 
DZIEWULSKA ANIELA: Reduction of the vlsual observations of the varlable 
star A W Cassiopeiae. 
(Opracowanie obserwacyj wizualnych gwiazdy zmiennej RW Casslopelae), 
Itr. 2. 
Reductlon of the visual observatlons of the variable Itar AH Cephei. 


-
		

/Pomorze_020_10_272_0001.djvu

			(Opracowanie obserwacyj wizualnych gwiazdy zmiennej AH Cephel), Itr. 2. 
(zł 2,10). 


Nr 6 (1948) 
DZIEWULSKI WLADYSLAW: Photographic observations ot the varlable star X 
Cygni. 
(Obserwacje fotograficzne gwiazdy zmiennej X CYRnl), str. 7. 
DZIEWULSKI WLADYSŁA W - IWANOWSKA WILHELMINA: Vlsual ob ser- 
vations of the variable star X Cygni. 
(Obserwacje wizualne gwiazdy zmiennej X Cygni) str. 4. 
DZIEWULSKI WŁADYSŁAW: Visual observations of the variable star S Saglttae. 
(Obserwacje wizualne gwiazdy zmiennej S SaRittae), str. 3. 
Observations of the long-perlod varLible star X Cygni. 
(Obserwacje gwiazdy długookresowej X Cygni), str. 2 
Observations of meteors. 
(Obserwacje meteorów), str. t. (zł 2,10). 


Nr 1 (1949) 
DZIEWULSKI WŁADYSLAW: Perturbacje wiekowe planetoidy (1009) Syreny 
wywołane działaniem Marsa, str. 5. 
GADZIKOWSKA H.: Perturbacje wiekowe planetoidy (1009) Syreny wywołane 
działaniem Wenery, str. t. 
IWANISZEWSKI H: Perturbacje wiekowe planetoidy (1009) wywołane działa- 
niem Neptuna, str. 2. 
DZIEWULSKI WŁ.: Perturbacje wiekowe planetoidy (1009) wywołane działaniem 
Merkurego, Ziemi, Jowisza, Saturna I Urana, str. 2. 
Perturbacje wiekowe planetoidy (1009) wywołane działaniem ośmiu wielkich 
planet, str. 2. 
Obserwacje wizualne gwiazdy zmiennej X Cygni, str. 2. 
Obserwacje wizualne gwiazdy zmiennej V 36,? Cygni, str. 3. 
Obserwacje meteorów, str. 2. (zł. 2,10). 


Nr 8 (1950) 


S. p. Marian Kabn!ercza'k 
DZIEWULSKI WŁ., ŁUBIEfJSKA C. and IW ANISZEWSKI H., VIsua1 Obser- 
vations of the Long-period Variable Star X Cygni. 
Obserwacje wizualne gwiazdy zmiennej długo-okresowej X Cygnl. 
DZIEWULSKI WŁ. and IWANOWSKA W., Visual Observations of the Va- 
riable Star KR Cygnl. 
Obserwacje wizualne gwhrzdy zmiennej KR Cygn!. 
DZIEWULSKI WŁ., VIsual Observations of the Varlable Star CD Cygnl. 
Obserwacje wizualne gwiazdy zmiennej CD Cygnl. (zł 2,10). 
Nr 9 (1950) 
Profesor Dr Władysław Dziewulski, Rys biograficzny ew. Iwanowska). 
Professol' Dr W1adysław Dziewulski, Biographical Note. 
ZONN W, ' Apsidal Motion or the Eclipsing Binary CO Lacertae. 
Ruch linii apsydów gwiazdy zmiennej CO Lacertae. 
IWANOWSKA W., The Spectrophotometric Study of Some HIgh Veloclty Stars. 
Badania spektrofotometryczne gwiazd szybkich. 
ŁUBIEŃSKA C., On the Phase Dlfference between the Light Curves and the 
Radial Velocity Curves of Cepheids. 
O różnicy raz pomiędzy krzywą jasnością a krzywą prędkości radialnych 
(.eCeid. 
GADZIKOWSKA H. and IWANISZEWSKI H., The Sun's Motion re1atlve to 
the Double Stars. 
Ruch słońca w przestrzeni w odnieslenJu do gwiazd podwójnych. 


--