/gb_8_1929.10.27_24900001_0001.djvu

			Dzisiaj 20 stron. 


Adres RedakcJI I AdministracJI: 
B y d g o tI Z C Z, JagleUo6ska 10. 
Nr. 24'9. 


Przesilenie we Francji. 
Aby rozeznać i ocenić czynniki obe- 
cneg-o pr
esilenia we Francji t eba 
uwzg-Iędmć: ' rz 
l) 
otychcza.sowe uKrupowanł wi .... 
)[sZOŚCI w Izbie, e >t- 
. 2) da.żenia do zmia.n lewicy która 
Jest w opozycji, ' 
3) zaniepokojenie większości p . 
C()wo-
rodkowej polityka. zafl;ranir:z Wl - 
WIększość ob
cna w Izbie ma u 
. 
staw Ufl;rupowame stronnictw w lipc
 
19
6 
 przewo?nictwem p. Poinca- 
re 
o a r
towarua skarbu i franka 
bankructwIe Kartelu Lewicy z r 19
 
Była to wi.ększość szeroka, obej
ui . 
cała. praWIcę, cały środek a z le
 
fO'upę p. Briand'a, oraz 
elkę. IO'Upe 
radykałów s
ocznych p. Herriot'a. 
\
ybory z.ma1a 1928 nie naruszyły tej 
Wlę.kszoŚCI. a nawet wzmocniły prawi- 
cę 
 środek, jako iej g-łównę. 1 wystar- 
c
a1ę.cę. ost01ę. W październiku 1928 
zjazd r
dYkałów społecznych w An
ers 
uch
ahł wyrofanie trzech ministrów 
s
oIfh, PP. Herriot'a, Sarraut'a i Que- 
D111
a z rzaĄu, czyli przejście do opo- 
z
.c]1. P. P01Dcare podał się do dymi- 
S]l. ale otrzymał ponownie zadame 
utworzepia :rza.du, który przebudowaJ 
w oparcIU o prawicę i środek WYłę..cznie. 
Wtedy to p. Tardieu przeszedł z teki 
robót publicznych na teikę spraw we- 
wnętrznych, a senator Charon objel 
tekę skarbu. po p. Poincare. który za- 
chował. sobIe sarnę. prezesure mini- 
strów l nadzór o
ólny. 
Na te zatem większ

 prawicy 
ł środka składały si,
 JłrawicGwo-środ- 
kowa JO'Upo. p. Marin'a 101 
łos6W 
(z p. Bonnefous w Rza.dzie), prawicowo- 
środkowa. p. MaJ:ńnot'a 29 (z P. MaJ:ńnot 
w Rzę.dzle), środkowa t. ZW. republ. 
le'Y. 64 (z p. Leyg-nes i Ta.rdieu W Rze- 
dZle), środkowa ku lewicy t. zw. lew 
rad. 52 (z p. u>ucheur'em w Rzę,dzie), 
między środkiem i lewicę. t. zw. rep- 
społecz. 20 (z p. Briand'em i Painleve 
w Rzę.dzie), katolicka dem.-Iud. 18 
środkowa lew.-społ. p. Franclin-Bouil
 
lon'a 17. oraz około 40 
łosów JO'UPY 
luźnych i im:ych, czyli około 350 gło- 
sów na 609 całości. 
G;Jy p. I?oincare w końcu lipca 1929 
musIał złozyć urzę,d (g-dYż miał przed 
sobę. pow
żnę. operację podwójnę., któ- 
ra właśme W tych dniach szczęśliwie 
się odbyła już w druJ:ńeJ swej części). 
został p'rezesem ministrów p. Briand, 
kt6ry obję.ł obok spraw z8JO"anicznych 
prezesurę, a pozatem rzę.d został całko- 
wicie .niezmiooiony. Większość zatem 
mog-ła też pozostać niezmieniona.. Ale 
nie było to już tosamo, 
dYż 'P'ł'awica 
stale miała zaufanie znaeznie mniejsze 
do p. Briand'a. niż do p. Poincare'
o. 
który był dla niej rękojmię. pewne
o 
trzeźweg-o uzupełnienia także polityki 
zafO'8,nicznej p. Briand'a. 
W tym stanie rzeczy dotychczaso- 
wym, jako jednym czynniku, drwOm 
z kolei czynnikiem, a nawet 
ł6wnym 
czynnikiem ruchu. była lewica. 
Składa sie ona naprzód ze 121 rady- 
kałów społecznych, których przewodnI- 
czę.cym jest pos. Daladier. osobę. sztan- 
darowa. pos. H errio t, wpływowym 
członkiem senator Caillaux. W skład 
jej wchodze dalej socjaliści w liczbie 
101 pod przewodnictwem p. Bluhm'a 
l z p. paul-Boncour'em jako przedsta- 
wicielem kierunku bardziej umiarko- 
waneJ
o. Zalicza się do lewicy także 
mała JZTUpa t. zw. republ.-społ. w liczbie 
12. a dołę.czaię. się do niej luzem nie- 
którzy posłowie z IU'UP pośrednich 
mniej zwartych. Razem jednak nie do- 
chodzi się do 250 RłOSów, czyli niema 

iększości. Komuniści ide osobno 
l_mai a. tyłko 11 Rłosów. 
Lewica. a przedewszystkiem JO'1lP& 
radvkałów społecznych. przyzwyczajo- 
na do udziału w rzę,dach. od t'hwili wy- 
stę.plenia z szerokiej większości za cel 
swój uważa znalezienie się znoWU 

 więk.szośrli w rzędach, ale przesu- 
ll1ętych na lewo. Jeden sposób toodbu- 
dowanie Kartelu Lewicy z socjalistami 
l z ud7.lałem socjalit"t6w w Rzędzie, na 
co możeby i S'lli niektórzy socjaliści, 
a.le np. prze w 6dca Jdówny p. Blum 
W mowie 
owej z 20-Ro b. m. 
oPOwiedział sie przeciw temu. DruKa 


Dzisiaj dodatek Z i 
tt yc e". 


e 


KURJER BYDGOSKI 
Druka Dl Wydawca: 
B dr. a Po
a s, A. w PoznaDla, Oddział BydllOlZC:L 
y goszez, niedZiela, dnia 27 października 1929 r. 


" , 

',. 
""'--.. 
 
. 
A. . 
\
 
" . 
........ , 
T f 
. . -" 
. . 
 
"- 
> 
" 
" 
ł-.j.'

. A' 
. .' 
: , l. 
, > 
". 
, 


:

,
.
 


..'fi c  


" 


n 
, 
'- 


-. 


"-.,;: 


 . 


.
 : 


:"f-:,.,;.... A 


Przywódca radykałów lewicowych De I di . 
wego gabinetu francuskiego. W rachu ba er h

mał lI!1
ję utworzenia no- 
kałów prawioowych ęP:
eł Boncrg:;Iez przywódca rady- 


Deputowany Deladier 
otrzymał misję utworzenia gabinetue 
ii P ar y t, 25. 10. (PAT.j Dziś o godz. porozumienia się z wybitnemi osobisto. 
d
O rf
:

:: do Pałacu Elizejskiego A
iami sw.ego stronnictwa, które jeszcze 
p' blor" udział w kongresie radykał6w 
m ary
, 25.10.. (PAT.) Deputowane- Przed wyjazdem swym był u Brian. 
u\u Dela
Ier p?wlerzona została misja da, s którym odbył dłuższ" konferencję 
worzen.ła gabmetu: . . co 
o ewentualnego udziału jego w for- 
\e J ' Deladl
r .m t a udzlehć odpowiedzi w mUJ"cym się rz"dzie. Briand propozycji 
sprawIe JU_ ro. t('j nie odrzuc!l. . 
. P a l' y t, 25. 10. (PAT.) Deput. Dela- - Zarówno w Izbie Jak I W senacie oł- 

er'bl

 
tóreKo zwrócił się prezydent było się kilka posiedzeń rozmaitych 
pu l. l Qumergue 
 propozycją sfor- grup. kt-óre nie powzięły jedn
 stanow- 
mowa
la QOwego' gabmetu, przyjął j" czych decyzyj: Każda grupa utrzymy- 
z';t,,:dIIC
O,' · zBSt
zeg
jlłC sobie jednak wał
 zaa
dniczo swe stanowisko, mot- 

 te ende odpowiedZI ostatecznej na na }ednak zauważyć, te szanse udziału 
JU r De 0 I gO . z. 3. . socjalistów w rz"dzie S" coraz większe. 
adler wyjechał do Reims celem 


Krwawe przytłumienie spisków 
kontrrewolucyjnycbe 
Kilkadziesiąt wyroków śmierci. Wykrycie sprzysięzeń PO- 
wstańczych w Dagestanie i Kubaniu. 
B e l' l i. n, 25. 10. (PAT.) Prasa tutej- północnym wielkiej organizacji monar- 
s
a don
sI z Moskwy, że w ciągu osta\- chistycznej, kł-óra przygotowywała 
DICh dm na podstawie zleceń G. P. U. zbrojne powsta
ie przeciwko istniej". 
wykonano 42 wyroki śmierci. cemu systemowI. 
W Rostowie stracono 13 kierowni- Organizacja istniała jako sekta re1i- 
kó.w sekty r
ligi
nej. Sekta powyższa gijna. Należeli do niej członkowie 
mIała 
w" SiedzIbę w ruinach osiedla związku białogwardzistów. Zarząd &PO- 
tatarskiego nad morzem Czarnern. uywał w ręku l zw. rady 12-sl,u, która 
Oprócz tego stracono 3 osoby w Po- urzędowała we wsi w okolicach Soczi 
krowsku i w Samarze 6 osób. w pobliżu najwyiszego łańcucha g6r- 
Mosk w a, 25. 10. (PAT.) Agencja skiego Kaukazu. Istniał rownież szereg 
Tass donosi o wykryciu na Kaukazie zarząd6w lokalnych. rozrzucooJch po 
Kaukazie. Na czele orR'anizacji stali bra- 


możliwość to stworzenie wit:kszości. zło przeprowadr.ił w Rzę.dzle odłotenle tej 
żon ej z radykał6w społecznych i z IO'1lP rozprawY do czasu po 
6lneJ rozpra- 
środka, bliższych lewicy, ale bez pra- wie budżetowej, a następnie wYsłePłł 
wicy p. BarLn'a i zapewne prawicowo- z tem żlłdaniem w Izbie i zwiazał z niem 
środkowej IO'UPY p. MaA'inot'a, a z bo- sprawę zaufania., cześć posłów prawicy 
cznę. życzliwoście socjalistów. która i środka nie uleg-Ia temu żę.daniu. 
jednak musiałaby być okupiona lewi- Ponieważ zaś lewica Rłosowała. Jak 
cowem! zapędami w polityce rzędowej, staJe, przeciw rzedowi. a z prawicy 
cz
o środek nie chce, a nawet nie chCIł i środka dołęczyło ele około 50 
łosów 
nlekt6rzy radykali. KonlO'es doroczny na. tle niezadowolenia z zalO'anlczneJ 
radykałów, który odbywa się tym ra- polityki p. Bria.nd'a, jako zbyt ustępli- 
zem w Reims i zaczę.ł się 2+-
o b. m., wej wobec Niemiec, co znowu lewica 
ma ustalić stanowisko radykał6w-6po- uważa za dobre, brakło RłOSów do 
łecznych. a w niedziele, 27-go b. m., większości, bo za wnioskiem Rzędu 
obraduje socjaliści. o porzę,dek obrad było 277, przeciw 288, 
Na prawicy i w środku zaostrzyło wstrzymało się 31. 
sie niezadowolenie z polityki zafO'3,nI- W rozwiQ.zywaniu obecnego przesł- 
cznej p. Briand'a po Hadze. Nawet lenia wejdę. zatem w lO'e te włdnie 
członek Rz
u p. l\Ia.p,inot w dwu ko- czynniki. Czy utnyma sie dotychcza- 
lejnych mowach, wYRłoszonych w kra- sowa. wiekszość prawicowo-środkowa 
ju. uznał za konieczne stwierdzenie, że na podstawie uzyskania pewne
 wzmo- 
ewakuacja Nadrenji nie może być bez- cnienia polityki zalminicznej., Czy 
 
warunkowa. jak wYRIę.daćbY m
ło wstanie większość z przewagę. lewico- 
z um6w w Hadze, ale ściśle uzależniona wę. I z niepewnym zacj.udem Rłosów, 
przynajmniej od istotne
o wejścia bo niema takiej większości lewicowej! 
w życie Planu YounR'a. Na prawicY Czy utworzY się w środku coś mniej 
i w środku uważano za konieczne. po I wyratnep:o i przeiściowe
'l W obrębie 
pol1ownem zebraniu sie Izb dnia 22-RO tych możliwości będzie sie toczyło prze- 
b. m., natYt'bmiastowe omówienie po- silenie. 
IitJ"ki zafO'anicznei. Gdy D. Briand Sł. SŁ 


--.., 


Cena 20 groszy. 


eS 


I 

 


T....ouy Redalu:iI: 3M 111M&. 
T....ou Admlulatracil: su. 
Rok VIII. 


I cia Grigorewiczowle, z których jeden 
był pułkownikiem a drugi kapitanem 
armji carskiej. 
Gr
orewiczowie orBZ czJonkowie ra- 
dy i2-stu zostali skazani na śmierć. Inni 
w.ybitniejsi uczestnicy na r.-łO lat zasła- 
Dla do obozów koncentracyjnych. \VJ'*' 
rok został wykonany. 

 e l' 11 n, 26. 10. (Tel. wf.) Donie- 
elema z Moskwy mówilł o krwawem 
stłumieniu przez GPU dwóch r07.gałQ-< 
zlonych tlplsk6w antytlowle('klch. 
CzekiścI eowleccy prawie r6wno-o 
cześnie wpad
 na trop sprzysl\:tenla 
powstańczego w republice BowleckleJ 
Dagcstanle oraz w stolicy prowincji 
kubańskieJ, Krasnodarze. 
Szef GPU wDagestanie Jewdokl.. 
mow doniósł do Moskwy, te rentkf 
formacji monarchltltycznej ks. Czan.. 
temlrowa oraz generałów Ułagaja . 
Chwostikowa, przyjlłwszy dla pozoru: 
formę Bekty religijnej, przygotowy- 
wałJ powstanie zbrojne, majłce n. 
celu obalenie władzy sowietów Da 
Kaukazie. 
Centrala agitacyjna spfskowcó1lt 
mieściła się w ustronnem domostwie 
chłopsklem u podnóża Kaukazu. D1I1 
chowym przyw6dc, eprzYtllężenla by. 
ta b. przeorysza klasztoru Iberyjekl84 
go Mawra Makarowskaja, nlegdy6 za., 
unnlca rodziny canldej. SplakowcJ! 
agitowali gl6wnle wśród kozak6w. 
wykorzystujlłc niechęć samodzlelnJch 
chłopów do akcji rz
owej, maj
cel 
na celu tworzenie gospodarstw kollelt4 
tywnych. 
Przyw6dcy Bplsku. dwaj bracia 
Gregrowicze, oraz cała. rada 12-etu 
sekty zostaU rozstrzelani. POZOtlta-o 
łych Bplekowc6w zesłano do oboSÓWl 
koncentracyjnych. 
Na czele sprzyslt:żenia wykrytegQ 
w Krasnodarze tltał b. rosyjlIki mln'" 
tlter sprawledllwoAcI Zawadzki, kt61'7. 
w łatach 1920 I 1921 wspólpracował . 
Denlldnem. 
U Bpiskowc6w znaleziono broń . 
karabiny maszynowe. 
Mlejtlcowy oddział GPU bez Jakl8
 
kolwiek procedury B,dowej wykona( 
9 wyrok6w śmlercl Pozostałych 11..1 
resztowanvch zesłano na Sybir. . 


F ala konfiskat. 
Warszawa. 26.10.29. Tel. wł. 
Wczoraj ekonflekowano ,,Polonję" w 
Katowicach, "Słowo Pomorskie" w To- 
runiu. ,.ziemię Chełm1ńsk," w Cheł.. 
mnie i "Gazetę Warszawsk," w War< 
sza wie. 


-- - -- -  


Przymusowy urlop pik. 
Maleszewskiego. 
War 8 Z a w a 28. 10. Tel. wł. "Wie- 
czór warszawski" donosi, te komen- 
dant 
łównej policji państwowej, pul. 
kownik Maleszewtlki, udaje elę na 
dłUższy urlop. 
Urlop ten stoi w ZWllłZku z wystQ.- 
pleniem pułkownJka Małeszewskl
o 
w prasie oraz z rew
acjami "MyśU 
NIepodległej" , 


- .I 


Z posiedzenia Rady 
Ministrów. 
Warszawa. 25.10. (PAT). Rada. 
Min. uchwaliła przedłożyć Prezydento- 
wi Rzplitej wnioski o mianowanie do- 
tychczasowep:o dyr. depo w min. skar- 
bU Stefana Sta.rzyńskie
o pod!!ekreł.a.. 
rzem stanu w temje ministerstwie do- 
tychczasowego wicewojewodę krakow- 
skiego dr. Kazimierza Ducha, dyrekto.- 
rem depo w min. spraw wewn. I Ed- 
warda Sturm de Szt.rema dyrektorem 
głównego urzędu trtatystycznello. pa- 
nie Dr. Helenę z Grabowskich Wilma.. 
nowQ.. zastępco. profesora języka sans.- 
kryckieRo na Uniwersytecie Jap:iplloń- 
skjm i pa.nilł Cezarynę EhrenkreU7, 
nadzwyczajnym profesorem etnografii 
na Uniwersytecie w Wilnie.
		

/gb_8_1929.10.27_24900002_0001.djvu

			tr. 2. 


Piszczany w domu! 
DARCIE W PLECACH. 
W)'WOI'uJe pob)"t w pokojach wysta.v,oo- 
nych na przecie,g. NI.e D!Llety tej'O za.n1e- 
dbywać. WASZ lekan: domowy przepwze 
\Vam Piszc.zallskl okład mułowy "Gamma 
Kompresse", po kt6rego 3O-krotnem zasto 
8OW&n4U, O8Iągacle zoowu ewobodQ ru- 
cb6w, uMl.lniaiąc się od wszystklc:h cier- 
pień Glówny sklad I bezpł. inform. ust- 
nie: Dioro P1szczasny, Poznall, uL Maszta- 
larska 7. Tel. 1895 pisemnie przez: Biuro 
PI.s7JCt.amy dla Polsk.i, CIMZ}""l1. 
- 


Awantury, na zgromadzeniu 
gdańskiego. 


.GAZETA BYDGOSKA" D
ed'Zlela, 27. f)8fdzlerm'k8 19'29 p 
L " . _______ 


Skon dra M. Greka. 
We środę dn. 23 bm. zmarł we Lwo_ 
Wie. w 66 roku tycia dr. Michał Grek, 
adwokat, prezes Izby adwokatów we 
Lwowie, b. poseł do parlamentu Wie- 
def1skieKo i Sejmu IwowskieKo. Śp. dr. 
Grek należał do rzędu najlepstych 
obrollców zwłaszcza w Bprawach kar- 
nych. 


Gdańsk, f5. 10. (PAT). WczoraJ- 
sze posiedzenIe Sejmu gdańskiego u. 
jawniło szereg poważnych różnic po- 
między posłami obecnej koalIcji se- 
nackiej. W dyskusji doszło do bardzo 
burzliwych scen. Głównym powodem 
tajść była sprawa awansu oficera po- 
licji Schupo, naleilłcego do stronnic- 
twa. socja.listycznego. Sprawa ta wy- 
wołała sUne wrtJurzenle zarówno na 
lawach socjalistów, jak i w łonie cen- 
trowł:6w i Iiberał6w, tworzecych wraz 
z 8Ocjal1staml obecno koalicjQ aenac- 
k
 Poseł liberalny Siebenfreund 0- 
świadczył, że jego stronnictwo potę- 
pia jaknajostrzej postępowanie socja- 


-
 


Czytajcie Gazetę Bydgoską! 


Naokoło akcji plebiscytowej 
w Niemczech. I 


B er 11 n, 25. 10. (Tel. wł.), "Reichs- 
aU8schuss" dla spraw plpbiscytu wy- 
dał odezwo. w której stwierdza, że 
niemiecka prasa rz'łdowa. w fałszy- 
wem świetle przedstawia dotychcza- 
Bowe wyniki zapisywania się na 11- 
ity plebiscytowe, podając cyfry tylko 
z niektórych miast. a przemilczając 
zupełnie rezultaty zapisów na wsI. 
Odezwa twierdzi, że rzlłd Rzeszy I jeKo 
podwładne organy stoauje wobec ak- 


Nr. UD. 

 


. 
SejmU 


listów, którzy w Bwem przemówien' 
ostro zaatakowali oficerów poli I
 
Schupo, nia nalet,cych do partjl sC JI 
cjal-derookratów. Takie postępow o. 
nie zdaniem p. Siebenfreunda _ a- 
tł:udnia. n
ezwykle. współpra.cQ koali: 
cJI. Dalej poseł lIberalny stwierdz'ł 
że centrowcy przez podanie mYlnY
h 
faktów uzyskali wyższQ pensjQ dl 
swego Importowanego niedawno a 
Niemiec senatora dr. Ałthoffa. z 
\
 końcu p
siedzenla przYjęto w 
trzecIem czytamu ustawę, skierowan 
przeciwko polsk
m robotnikom Bez:' 
nowym na terenIe w. ID. Gdańska. 


cjl plebiscytowej terror I te Niemcy 
przestały byc! państwem, w którem 
panuje prawo. Na. zakoilczenie ode- R b k d . b d t , 
zwawzywaobywatelfdodalszegowpi- a UD OWY napa an y OWe 
sywanla siQ na listy plebiscytowe. . - . 
Podpisani se pod odezw, m. i. HU- / Bandyci zatrzymali autobus. Ograblh wszystkich podr6fnych. 
genberg z ramienia partji niemlecko- Sędziów trybunału. jadacych na proces. zamordowali 
narodowej, Seldte jako przywódca .. . 
"Stahlhelmu" I HitU er, przywódca t. S o f j 8, 25. 10. (PAT). W górzystej I w Sawljewie, którzy Jechalf do Suche- 
zw, narodowych socjalfstów. okolicy około Trojan, która. opanowa.- go Dołu, gdzie miał się rozpoc2l
ć pro- 
na jest od dłuższego czasu przez ban- ces. Przewodnlczecy trybunału Kun- 
dQ słynnego herszta Doczo Uzonowa.. czew, prokurator Manczew I radca 
autobus, kursujlłcy pomiędzy Sawlje- Doczew t!o dluższem znet'aniu się zo- 
wem a Suchym Dołem, wpadł w za.- stali zamordowani pr
ez band)"łów w 
sadzke. Zaskoczony przez gęst, strz& oczach reszty obezwładnionych po- 
laninę z obu stron drogi, szofer za. dróżnych. Po dokonaniu tej ohydnej 
trzymał autobus, a wówczas napastni- zbrodni bandyci zbiegli. Władze za- 
cy ograbiU wszystkich podróżnych wiadomione o wypadku, wydałY' nie- 
Pozatem bandyci znecali slQ na jad'ł- zwłocznie zarządzenia, celem wykry- 
cymi autohu
em sedziami tnbunah' da. zbrodniarzy. 


- 


. 
Rzekomy inżynier fałszerzem 
dwuzłotówek. 


W Kostrzynie miał urządzenie do wyrabiania monet 
dwuzłotowych. 
. p o z n a ń, 26. 10. (tel, wł.) I ni a, Tadeusz Kirszanek. Pod tem na- 
Przed kilku tygodniami w składzie zwisklem KirszaDek komunikował 
p. Goguiskiej, na. Rynku Lazarsklm się z Władysławem Maciejewskim. b. 
przytrzymano dwu osobników, płacę.- urzędnikiem Banku m. Poznania., 
cych fałszywemi dwuzłot6wkami. _ aresztowanym w Jarosławiu za pod- 
ByU to zamieszkały w Fabjanowie jęcie na sfalszowany przekaz około 40 
Bronisław Płotkowiak, b. komisarz tys. zł. w jednym z banków poznań- 
obwodowy I 32-letni Władysław Sta- sklch z konta pewnego ziemianina. 
chowIak, zamieszkały przy ul. 
ko- .Klrs7.anka. wkrótce zwolniono z 
weJ 20. więzienia we Wrześni, ale w czasie 
Jak .iQ okazało, pozostawaU oni w pó:tniejszej rewizji w domu jego w 
8\osunkach z uchodzIłcym za Inżynle- Kostrzynie znaleziono całkowite bar. 
:ra Tadeuszem KIrszankiem, kt6ry dzo umiejętne urzlłdzenle do wy
abia- 
jest oficerem rezerwy. l{irszanek, ro- nla monet dwuzłotowych. Była tam 
dem z Jarosławia. w Małopolsce, mle- nowocześnie urządzona prasa do tło- 
szku w Poznaniu przy \Vałacb Zyg- c2enla monet, które Kirszanek wyra- 
munt
 Augusta I Św. Marcinie ł5 a w .biał z mosiądzu, 'Posrebrzajec je spo- 
ostatmm czasie w KostrzynIe, gdzie 
obem galwanicznym. Falsyfikaty 
rzekomo był wła.ścJcielem domu. pod względem technicznym wykona- 
Ciekawy ten Inżynlęr od dłuższego ne były bardzo udatnie. 
już czasu zajmował siQ bardzo nie- W ostatnich dniach aresztowano 
.wyratnymi interesami I pod nazwi- znów przyjaciółke Kirszanka, Stefa- 
akłem ,Stefana Śn1ałacza wyjeidżał njQ GolniewiczównQ z Kostrzyna za- 
'Cło Poznania, gdzje miał przyjaciółkę. mieszkałlł poprzednio w Poz
aniu 
W połowie b. mieslę.ca w czasie przy Św. Marcinie 45. 

armarku we Wrześni, na żedanle je- By
 może, że niebawem szerszy o- 
,dnego z tamtejszych obywateli aresz- gół dowie się jeszcze wiele ciekawych 
tow:ł no dwu osobników, rozpowsze- ?erzy o rzekomym inżynierze, który 
bmaJIłCych fałszywe dwuzłot6wkl. - ł swych znajomości technicznych 

yll to niejaki Stefan Nowak I poda- '
"u fałszowania pieniedzy. ł-) 
J8CY (IQ za Stefana Śnlatacza z Pozna- 


Wykrycie tajnego skladu I 
broni. 
. Berlin, 25.10, PAT. Z Bamberga / 
d
osze, że w miejscowości szlezwic- 
kle] Schrettfeld wykryła policja w je- 
d
ym. Z domów tajny skład broni, za- 
wler:łJecy 15 skrzyil amunicji i kilka- 
!lAŚCle ba
netów. Właściciel teg'() domu 
jest. członkiem terorystycznej organl- 
zac]i .Landsvolku. 


Krótkie wiadomości. 
'reatry lwowskie .ydzferłBwlouo 
dyr. CzamoWSklego. 
Lw6w, 26. tO. 29. (Tel. v,1.) Sprawa te 
atrów IWQwsikch zostala nareszcie rozw1ą- 

na. Mi.anowicle: rada przyboczna ucl1wa 
łila wczoraj oddać teatry w dziEll'1awQ dy- 
1'9ktorowł Czarnow6kie.mu, , 
BelglJcZJcy ewakauJ. AkwlzqraL 
Berlin, 25. 10. PAT. Biuro "'olffa dono. 
si, te ev,-e.kuacJa mio8!a Akw!
 Dast" 
pl w dn. S listopada. Wyoofwnle załogi bel 
gij3k.iej z dru.giPj strefy olmpacyjnej roz- 
pocznie się d:n. 10 Jjstopa.da br. 
Falazerz mODeł otruł BI.. 
_ Berlin. 25. 10. PAT W mieisoowuki 
ti8;'w.a.rsldej F(lhrth poUeja v,ykryła \\ 
mIeszkanIu rytQ\\'mika fabrykę fałs!y. 

-y<:b monet. W cusie rev,izj1 wJaścicleJ 
mieszkania., korzystając z nieuwagi. urzę- 
d.IJ1k6w polkjl kryminalnej, :r.e.tył truci- 
my skutkiem czego zmarł. 
Nominacja wicewojewody poznańskiego. 
Waruawa, 26. 10. (Tel v,I.) Rada 
tniD.i.st.r6w uch"1alUa nomlllacJe Sta.ndsla- 
v,1& Typrowiem. st.aroety z Nowego Sącza 
Dl. 
e\\"Ojewodę poGlańsklego. 


Komitet narodowy do prezydenta 
Dommergue. 


P ar y Ż. 25. 10. (PAT.). Komitet na- 
rodowy w sprawie ewakuacji Nadrenji. 
klóremu przewodnicz)ł g-enerał Mor- 
dac. wręczył prezydentowi republiki 
aJres, w którym zwraca uwap;e prezy- 
denta, że izba deputowanych na swe-m 
posiedzenIu w dniu 22 października 
Jasno postawiła sprawę. za
naczaiac 
swój protest przecIw polityce ustawo- 
dawstwa, które podkopuje równowag-ę 
finansową. oraz bezpieczeństwo narodu 
rra-ncuskieg-o i przyszłość pok01U. Zwa- 
żywszy. że nowe ustępstwa, poczynione 
Niemcom w sprawie dług-ów niemie- 
ckich doprowadziły ich naleźności do 
śmiesznej sumy, komitPt zwraca uwaKę 
prezydenta republiki na jasno wyrażo- 
na wolę narodu francuskie
o nIeprzy- 
jęcia rzs.du. który nie chciałby uszano- 
wać najświętszych praw narodu fran- 

uskieg-o. okupionych tylu zKliszczaml 
l krwia przelane. Komitet wyraził na- 
dzieję, że pełne zaufanie do prezydenta 
republiki przyczyni się, iż zaleci on 
ulworzyć rzad tylko takiemu ug-rupo- 
waniu, które przyjmie na siebie zobo- 


, J%- 


{; 
 v. 
/ł '" 
'
ń 
_ '\ ł:' 

 :'/
; ,. 
0<1 d . 
//'
'
..\ \. 
/. 
1" 
'l' 

 
ł . 
. " 


1-' 
t. 


,'/ 
i ; '/ 
 
IJ1 ,I \ . 
,4 " l ' 
 
! 
 
 
II ' '/ 
" ,:({ 
 1\ 
- 
-, - ...:." 
'r 
 ,El:) EG fE> 


/ // 


...... 


DETALICZNIE 
KALOSZE 


III 9/° 
.J 11,- 


dam.ki. Da It;ykotow.j pocł... 


lII,oli. .. 


.. 


. 


, 
SNIEGOWCEd&llłl.;. .. pocł... 
epr.. wi.......1. 15 50 
j.....y esamy. .... wyJog. i .1.mr" si , 
wienc1. . g.hard. eaaraej Ju" broD!I 18 - 
. .k.. wyJog, i lJ.mr" . . , . si , 
caJe . gumy, ..u.. e..n.. lub beige 20 - 
.pne...w.gWl:.iem ..tn...owym si , 


BUTY 


00",'1: 
IU'. lub beige · bJy.lew. 38 - 
.alD1u.ięe,,,,,, . . . . . . . .1 , 
ZĄDAJCIE WSZĘDZIE TYLKO MARKI 
..PEPEGE" Z PODKOWĄ I 


wis.zanle stosowania bez żadnych wa. 
bań traktatu wersalskieKo. Gdyby na. 
rady. prowadzone obecnie okazały !i
 
bezskuteczne, komitet J)1'osi iżeda, abJ 
prMyderit rozwis.zał parlament I zaa. 
pelował do narodu. 


WF Zmilitaryxowanie 
P.A.T.'a. 
Warszawa, 26. 10. 29. Tel, wl. 
Prasa rzedowa donosi, że klero\V-nic- 
two ,.Pata" po Góreckim, obejmie ma. 
jor dypl. Roman Starzyński, dotych- 
czasowy szef wydziału organizacyjnego 
w M. S. Wojsk. 


Tragiczny wypadek 
na polowaniu. 
S t a rOK a r d, 26. 10. (tel. wł.). \V 
powiecie staroKardzkim, w maję.tku 
Sucumln p. Albrechtowej, wydarzył sie 
trag-Iczny wypadek podczas polowania. 
Na polowaniu tem był zlęć p. Al. 
brechtowej, Diltey, dyrektor departa- 
mentu ministerstwa spraw .zalO'anicz- 
nycb w BerIlnie. który udaję.c sie na 
swoje stanowisko w lesie. potknę.ł sie 
o pieniek i upadł, P'Owodujec Wyslrzal 
z dubeltówkI. 
Nabój u9;odzn KO w płuca i serCf 
i spowodował śmierć na. miejscu. 


Aresztowanie zama- 
chowców ukraińskich. 
L w 6 w, 26. 10. (tel. wł.). policja 
lwowska ares2towała wczoraj jeszcze 
ł członków ukraińskiej organizacji 
wojskowej. 
Wśród aresztowanych jest studenl. 
ka uniwersytetu. która pełniła funkcje 
wywladowczs. w orKanizacjl ukrai
- 
skiej oraz jeden akademik wetervn&r]l, 
który był kierownikiem technicznym 
zamachów. Pozostali dwaj. jeden 1'01- 
nik i jeden uczeń drukarski. braU 
udział w napad2fe na ffljQ j}ocztowę. we 
Lwowie. 


------- 
 


Leczenie raka naftą. 
L o n d y n. 26. tO. (tel. wł.) Z Nowe! 
Zelandjl donoszs.. U jeden z mieszkań. 
ców miejscowoścI WelllnKton odkryl 
rzekomo system leczenia raka przY po' 
mocy zastrzyków z nafty. Leczył się on 
w clS.KU lat trzech w szpitalU bez ja' 
kieKokolwiekbs.dt wynikU i w koilc U 
postanowił wypróbować r6żne sposobY 
leczenia. 
W clelro caleRo prawie roku doko- 
nywał podskórnych zastrzyków z naf. 
ty roz
rzanej a lekarze-spl'rJali
rl 
o. 
zbada.niu choreRo orzekli, 1i wszystlt19. 
narośla rakowate zniknełY.
		

/gb_8_1929.10.27_24900003_0001.djvu

			lir. 
9. 


-=  

, 


.' 


- 


.. 


Premjer angielski Ramsay Macdonald 
który bawi obecnie w Ameryce, i pre: 
Eydent Stanów Zjedn, Herbert Hoover, '-"'ł(' 

 ', " ,'" 'O GI""\ 
, OJ) _'
 I ,\ 
. . 
 ""'.. 
..... 
 
 

--
" 
 
 
"--' 
"iiiiII"l1mtf A ,.:-rłwr 
Programy radiofoniczne. 
Niedziela. 'D. paidzternlka 1921. 
Warszawa, 211,5 kc., 12 kW., U11,7 m. 
10.15. Naboteńswro z Pozoo.ruia. 
12.10. Poranek symf. z Fi.lh. Wa.rsza.wy. 
U.W. Muzyka.. 
11.50. ł1uzY'ka.. 
1520-16.00. M1lZ)1ka. 
lG.ro-16.40. Muzyka płyt gramot. 
16.55-17.15. Murzy1a. z płyt gnwłof. 
lHO. Koncert OII'kiestTy P. P. 
20.M. Slocbov.isko s Katowdc... 
:!O 
O Koncert papuI.: Orkiestry P. R. 
21 :25. D. C. koncertu. 
23.oe-2&.OO. Mruzy.k.a tamJoc.zna z "OMy". 
Poznań 896 kc., 1,5 kW, 334.8 In. 
10.10-11.45. Nabot. z Kat. Poz.n.ańskieJ. 
17.00-17 45. Koo.rert z płyt gramotonowych 
18.50-19.15. Audycja. wakaIma. 

O.30--22.00. Koncert wieczorny. 
2300-24.00. Muzyka. ta.n1!cma. 
Katowice, 734 kc., 10 kW 
 408, 7 m. 
i('.I:.. Tral!!ml nałoteństwa z Puznatrla. 
12.1U.-1400. Tran.sm z W
wy. 
1:),00--15 200. Transm. z W8l'lSlUl w y. 
16.ro-17.::0. Konce-rt popularny. 
17.40--19.f0. 'i'ra!l1
m. z Warsz.awy. 
i?0:>0-22.00. Tra1ism. z Kra'ko\\a. 
n 00-24 00. Tra.nsm. z \Va.rsmwy. 
Rndlo .- zagranicą. 
11 f.O WiedeJ\. Ko.Dcert WiedeńilleJ Ork. 
S\ mfc-n.icznej. 
W j>. WiI:del\. ,.Orłów" - operet1ka Gra- 
niorhstaoocef1a. 
PonłedZiałek 28 pafdzlemlka 1929, 
Wanzawa, 211,5 kc., 12 kW.. 1411,7 In. 
12 ffi-13 HJ. Muz
"ka z płyt gramot, 
hU5. Program dla dzieci. Bajka o "J
nku 
komil!1iarczyku i o dymiącym pIecu. 
k.r6I6 Stasi" 
164
1715. Muzyka. gramol. 
71.45. Mun:ita lekka z 
GaBtrooomj;i". 
91.2:>--1943 Muz:rka z płyt gramot. 
20.30. Konoort waec.wrny. 
2300-
4 00. l\Iuzy>ka. lelkke z "Oazy". 
PoznaJ\ 896 kc., 1,5 kW. 334.8 m. 
13.05-B.CO. Koocert z pł}t gramot. 
17.45-1845, I\:oncert popołudniowy. 
;:U,30-22.00. Koncert IDI1Z)"ki cZe6kóej (z o- 
kazji ś\\ięta czeskiego). 
Katowice, 7M kc., 10 kW., ł08, 7 m. 
12.05-13.00. honcert z płyt gram()t. 
1615-16 4
1. Transm. z We.rszawy. 
17.45-184:). TransID. z Krakowa.. 
2\),00-23.00. T:ra.nan. z W
. 
R"dfo - ugraolclt. . . 
20.01' Praga. Koncert z Filhann. Czc
 kle). 
W.30.Ryga. Koocert k8.mera.1ny. 
20.45. Kopenhaga. Kooce.rt kameraLny. 
21.00 Bukareszt. TI'I88IlI!IID- S ()peory. "Sprr.e 
a.d:na 
.. 


W dZl - en Chrystusa Krola I gu wygłaszał sw6j odczyt. 
. . Wobec t
'ch wszystkich objawów, 
T ,.. . . . które pow
'Ź('j pokrótce naszklcowaliś.. 
. .egoroczna uroczyswść ..Dnia Kato- . Tyle r-;a]wyzSlr. Z\\
erzrhmk Ko- m
.. a które godlę. w Kościół kato.lIcki, 
hc
ego" przypada na jutrlejszę. nie_ śnola na
ze
o. 9JcI
C sw. zna dos
o- iycie religijne i zdrowie moralne na- 
dzielę 27 bm., w dzień Chrystusa Kr6- !1al
. poło
eme. KoścIOła w Polsce, J8;k slego narodu, my katolicy nie moil'my 
la.. U:roclyst.ości te maję. w naszych ar- l Dlebezplec
enstw
 które m.u gł'?zę. pozostawać niemymi świallkaml. Nie 
chiKhecezjach gnieź.nianskiej i poznan- 
e strony taJ.nych, ciemnych sil, .usllu- wolno nam nimi pozostać. l\lamy przy, 
skiej już swoje ustalon
 trad)'cję. Te- Jscych o!'la
lć 
'ply\\:y I zna
ze!1le mo_ pomnieć sobie obowiszek pracy kato- 
goroczny ..Dzień Katolicki" jest już r!lln.e. tak I\oścl
!a, Jak 
 wIary kato- lickiej. Ten obowiSlek. kt6ry przypo.. 
szóstym z nędu. Iwk!t
J MasonerJl chodll przede-wszy- mniał nam Polakom Ojciec św. w. 
Hasłem jego jest "Misja Wewnętrz- !ltki
m. o zatruc
e 
ucha młodzieży swem przemówieniu do l)if'lgl'z)'m.k.I 
na", współpraca katolików świeckich ftol.sr:
e). o usumę.cle ze slkół llI
u
1 polskiej w dniu' bm., kiedy POWl91 
z duchowieństwem nad poglęb:eniem rehg]l i 
tosowama prakt)'k rellglJ- dział: "Trzeba z takę. energjl}, z takim 
życia religijnego i zasad katolickich w n
'ch. Szkoły, prowadzone w duchu poświęceniem 7apal'ciem się siebie I 
życiu społecznem. katolickhn. sę. już wielokrotnie ':ł nie- zapałem prac()\\ać i działać. jak gdy" 
Jeżeli kiedy, to w obecnej chwili, łasce. a n

czycielstw
 katolickIe od- byśmy tylko na siły swoje licz>:ć m
 
praca taka posiada ogromnie doniosłe suwane rueJednokro.lme od stanowisk gli 1 od naszych wysiłków zalew 
 
znaczenie tak dla Kościola jak i naro- wpływO\\>ych. Prasa notuje co chwiIQ Eułtat naszej pracy". 
du i państwa naszego. Żywioly roz- podo
ue zatrważajl}ce.. w
adomoś
1. Co to z.n.aczy'l To znaczy, i. nie 
kładu wciskaję. się coral więcej do KrecIa. robota masoner]l me ustaje, wolno usuwać BiQ z szeregów, stawać 
wszystkich komórek życia społecznego przeci\\'J.ic wzmaga się I nabiera COra:L na uboczu w gromadzie widzów obo- 
i: jednostkowego. Różne ciemne siły więcej 
miałości i buńczuczności. W Jętnych ale trzeba nAm brać iywJl 
sprzysiężyły się poprostu, aby niszczyć ostatc:m czasie zwróciła już uwagQ i CZyn
y udział w pracach Koścloln. 
w duszach poiskich i katolickich wszy na harcerstwo. nasze polskie, kt6re ręka. w rękQ pracować z nasze m du.. 
stko to, co jest w nich najdroższem i radaby przeksltałcić na młod'ł armJQ chowieństwem przeciwko wallłc
.m się 
najświętszem. Masonerja pracuje "kielni i mIota". zasiekom i blję.cym w !asady KoścIola 
wszelkie mi silami nad tem, aby opa- Pamictajmy o tem, że mamy w I wiary katolickiej taranom. Trzeba 
nować nasze życie publiczne i je zJe- Polsce już '7 najrozmaitszych sekt. wszelkiemi siłami, z zaparciem. po_ 
prawo\\ać. Na niebezpieczeństwo, z tej których ..robota" zwraca się bę.dź ja- święceniem i heroizmem pracować \1 
strony nam zagrBŻajece. Iwr6cił !uż wnie bsdź skrycie przeciwko Kośd
 życiu społeczno-publlcznem nad umoc 
uwagQ sam Ojciec św., gdy w prlemó- łowi katolickiemu. Mówi i pisze SIQ nieniem zasad katolickich. 
wieniu swem do jubileuszowej piel- coraz śmielej i coraz częściej o wpro- Na ostatnim Zjeździe Katolickim J. 
grzymki polskiej, na. której czele znaj_ wadzeniu ślubów cywilnych, o rolWO- E. ks. Kardynał Prymas lIIond w 
dowalo się dwóch arcybiskupów i dach małżeńskich, co ma być sank
jo- swem przem6\\ i{'niu po\\> iedział pomlę. 
trzech biskupów Polski, powiedział po nowanem osobneml ustawami panst- rzy innerni, że "Polakow trzeba l)rzl'lle 
między Innemi tak: wO'w
mi, o rozdziale Kościoła od pail- wszystkiem wYJ!rowadzlć z chaosu po. 
"Muszę ostrzec Was, jak ongiś stW:l itp. DoSllo przecież już do tego, jęć, w)'leczyć z' płynnoścI zasad, wy. 
Chrystus ostrzegał Apostołów, mówię.c że różui "wolnomyśliciele", czerpię.cy swobodzlć z niewoli duc'ha czasu. aby 
do nich: "Czuwajcie i módlcie się", natchnienia swe w Moskwie bolsze- się stali odpornymi na wpły\\ y nowo- 
Czuwajcie, gdyż grożę. Wam niebezpie- wi('kiej, urzę.dzili w Łodzi publiczne czesneKo pogańst\\a". 
czeństwa i zasadzki podstępne. Wróg odczyty agitacyjne. w których znle- Trzeba się nam latem otrzssnęć z 
wszelkiego dobra. którego Chrystus ważali nietylko już Kościół katolicki I bezwładu. obojętności. op!rs7ało'ki, 
Pan nazwał bramami piekielnemi, nie jego hierarchję, ale nawet Bosk'ł Oso- martwoty. a pracować prawdziwie \V 
śpi, ale czuwa i działa wśród \
a.s. bQ samego Zbawiciela. Taki "wolno- duchu katolickim. Mamy pod tym 
Mam tu na myśli przedewszystklem mrśliciel", niejaki Mojżesz Haneman. wIl(lcdem już pracę ulatwlOJlIj.. ['o..ia. 
5ekt
 masońskę., która szerzy swe prze w odczycie swym nie krępował sIę w damy bowiem rozbudowane już orFa- 
wrotne zasady i zgubne wpływy rów- wypowiadaniu bluźnierstw publicz- nizacje katolickie. Mamy wlcc swwa- 
nież i w Polsce, usiłuję.c w szczególno- nych. A 
y przeciwko temu zaprote- rzyszenla katolickie młodzleiy mę- 
ści zniszczyć WasZQ. święt, i cennę. stowano ze strony przygodnych słu- skiej i żeńskiej. Doro.słych katolików 
spu{;ciznQ ducho.wę. i religijnę., która chaczów. to na żl}danle o.becnych na do. pracy w duchu lIatolirkim zrzP
7a- 
stanowi moc 1 chlubę Wasze. Dlatego sali żydów protestujl}cy obywatel ze- ję. Towarzystwa Hobotników Katolir- 
też. powtarzam, czuwajcie, gdyż wróg stał usunięty z sali odczytowej I aresz- kich. Kobiety katolickie Fromadzę. slQ 
nie śpi, a wi
c i Wam nie wolno za- towany za zakł6cenie p01"lSdku pu- w Kawl. Stow. Ko.biet Pracuj/łrych, 
sypiać". bUcznego. a bluźnierca w dalszym cię.- ObronQ ogólnych Interesów katolic- 
--- kich, praw Kościola, \\alkę E sekclar- 
I!Itwem i publicz.nę. dl'm 
'::'
 

 


. 1  .
- ł.. 
") " ... 
.. . -)t 
.. 


t, .
...
.... 
, 


- 


.. 
-> 


( 


:j. 


.ł.. 


- 


,. 


. 


..... 


.ł- 


\ 


.. 


, , 
-' 


, 
. 


, 


" 


" 


- , 
.
 
fi 
"I 
h' " 
, 
"," 
« 

< 'ł 
': 
-. 

,,!. .. 
.. 
. "' 
Q 


1>1 1 1 

.!>' 


, r ;. .. 


:; 
... 
. 


... 

 


..:.. 
.. .... 
 
"f'itt 
ł"" 


Jj;;. '! .... 
.. " 
..' .. 
fi' _.., 
-:. 
 
,o( 


- 


.i  


Krwawa walka cyganów. 
Bnlfn, U. 10. PAT. Na jedmem z 
pned.mle&! Berlina dosrło ubieglej nocy 
do IIlOJ'deoruJej \\
lki porni.ędJzy d\\iem& 
koczu
 tam ł>a.ndaml CYgBlllów. Do- 
pIero po 1d,1I1rog00zó.'Imej 
'ElDCjl uoo.- 
ło 8ię po1J[«:ji 
 k.rwa_ pora- 
cbunkl 
Na. p1800 boJu pooroet.e.ło C1.:teIrech clęt- 
iko rannych cyganów oru 11 pokłutych 
-Łyletami cyg&nek 
Do p!el'\\1SZych la'dków mePl"zyj.adel- 
sk.icl1 d.o6:t1o oe. Ue mIotów pewnego r:y- 
g8l)& do ledlleJ z cyguJeiIt R	
			

/gb_8_1929.10.27_24900004_0001.djvu

			Str. &. 


.GAZET A BYDGOSKA" n'edr.iela.. 27. pafd,:d8f'Di'k& 1929 ,. r. 2ł9.  


"Glos Prawdy" oskaria się. 
w sanacyjnym "Głosie Prawdy" (nr. 
2721 czytaliśmy niedawno takie pi4;kne 
słowa: 
- ..Powaga Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej Jako osoby, i Jako insty- 
tucji - osłollięta je
t dość potężn'ł 
slł'ł nIe tylko na ro, aby być niety- 
kalnę.. ale I na ro ró\\ nlei, żeby 
wszelkie działanIa przeciw niej 
oslę,,;rnęły ten tylko skutek. że 
sprawcy ich 
orzko opłakiwać bęclą 
dzień I godzinę, która ;00 podobne 
nasunę/a zamiary". . 
Jest to piękna i sluszna zasada. 
Szkoda tyłko, że ję. panowie z "Glosu 
Prawdy" rozumiejl} dopiero dzisiaj, a 
nie uznawali jej w maju 1926 r., kiedy 
na prez. Wojciechowskie
o rzuc81i 
ło- 
wne i 
iste kule armatnie i k:Jrabl. 
II owe. A wiadomo, że prez. Wojcie- 
chowski był wybrany w r. 1!J22 głosami 
dzi!'rtejs7.ych... sanatorów. 
Czyżby już żałowali swe
o czynu? 
Czy obawf.aję. się, że "J.!orzko opłaki- 
wa
 będę." ówczesny "dzień i E\'od7inę'l" 
W każdym razie jest to skrucha i 
aam()()skarżellie, które jednak przy- 
chodzi nieco... zapóźno. 


Bilans Banku Polskiego 
\. za II dekadę b. m. 
\Varu&wa, 24. 10. PAT, Bilans 
Banku Polskiego za druR's. dekadę om. 
wykaruje zapas złota 673.JI8.000 zł. tj. 
o 68.000 zł. więceJ, niż w poprzedniej 
dekadzie. pienls.dze i należności zagra.- 
II.kzne. zaliczone do pokrycia zmniel- 
.zyły siQ o 11.UO.OOO do sumy 
&11.405.000, natomiast pieni,dze i nale_ 
*nośc.i zaR'l'aniczne nie zaliczone do po 
kr)'da wzrosły o 7.051.000 do sumy 
87.883.000. Portfel wekslowy powięk- 
pył się o 18.722.000 i wynosi 738.513.000 
pożyczki zastawo we spadły o 1.fl8i.OUO 
do sumy 74.478.000, inne aktywa 
IEn 1 niejszyły się o 5.1G8.000 do sumy 
134.650.000, natychmiast płatne ,.obI) 
wiQ.7ania zwiększyły się o 44.470.000, 
lIatcmiast obie
 biletów bankowych 
w /rósł o 9.248.000. Inne pasywa powięk 
6ZYły się o 8.378.000 (146.931.000). S+o- 
!!I\.,nek procentowy pokrycia obiegu bł- 
łet&w 1 natychmiast p'łatnych zobowio).' 
zań Banku wyłę.cznie złotem wynosi 
37,72% (7,72
 ponad pokrycia etatuw. 
we). zaś pokrycie kruszcowo-walutowe 
60,90% (20,90% ponad pokrycie statu- 
towe), wreszcie pokrycie złotem sa- 
meR'O tylko obiegu biletów bankoWYch 
wynQsl 52,81%. 
..... 


Nowoczesna ekspedycja 
misyjna do pol.-zachodniej 
Afryki 
(KAP.) Niedawno załotane tltow&rzy- 
uenie misyjne, to zw. ..Miva
, którego ce- 
lem jest ułatwienie katolickiej pracy mi- 
eyjnej dzi
ki zastosowaniu nowoczesnych 
środków komunikacyjnych, jak samoch(). 
dy, samołoty, łodzie motorowe, rozpocz
ło 

ut swoją działalność. ł..ódt motorowa 
Pius Xl
 przybyła jut do zatoki WieIory- 
&;iei i stąd została przetransportowana do 
()kawango. Pierwsza ekspedycja wyruszy 
IW północne okolice pOłudniowo-zachodniej 
;Afryki. Wyprawa rozporządzać bedzie 10 
!Samochodami, 2 samolotami i 3 motor6w- 
łka
. PodstawQ operacyjną posiadać be- 
lClZ1e wyprawa w Tsumeb i Groot-fonteiD 
miejaoowościach połotonych niedaleko od 
Ikrailcowej stacji kolei, wiodącej od zatoki 
IWgłąb kraju. Wyru6zenie wyprawy na- 
stąpi na. początku roku, przyszlego, po 
przyjetdzie kierowników wyprawy O. 
Schułte I kapitana !{óhla. 


EAPI'lAN DANRIT 


ŚMIERĆ EUROPIE 


(Ciąg dalszy.) 


62) 
Przed wieczorem minęli zwrotnik, 
pn:ebywszy \V clę.gu dnia 1.040 kilome- 
trów. Saladin uznał, że chwila b)'ła 
sposobna do zatrzymania się ł zaczę.ł 
zniżać balon. W okolo zupe-Ina rozcię.- 
gała slO pU8t)'nia. 
- Studniał - zawołał starszy Tua- 
reg, wSkazując na czarny 'otwór, obję- 
ły kamieniami. 
ZnaJdowali siQ o 50 metr6w nad 
ziemię.. 
- El Garamai - rzek młodszy 
Tuareg, rozglę.dajQc się wokoło. 
Sa\adin słyszał nieraz to nazwisko 
I wiedział, jakie łę.czy slQ z niem wsp."' ważnej sile. Taki sam 


Obchód lO-lecia uwolnienia Bydgoszczy. 
W stycmiu przyszłego roku, a więc łeczeństwem Shrrym Rynku pnem6- 
za trzy miesls.ce, przypada dzifSlęcl- skich. 


Minister Zaleski w Rumunji. 
Podpisanie polsko-rumuńskiego traktatu pojednawczo-roz.. 
jemczego, Konferencja prasowa. Wizyty i przyjęcia. 
B u kar e s z t, 25. 10. (PAT.). Dziś kres trzyletnI. Inne artykuły trakta- 
o godz. 18 w ministerstwie spraw za- tu ustalaję. sposób utworzenia i funk- 
granicznych odbyło się pOdpisanie cjonowania komisji pojednawczej tr)'- 
traktatu poJednawczo. rozjemczego bunalu rozjemczf'go. Traktat ratyfłko- 
między Rumunj
 i Polskę,. Traktat wany będzie w możliwie najkrótszym 
pOdpisany został przez ministrów MI- czasie. Wymiana dokumentów ratyf1- 
ronescu i Zaleskiego w obecności sze- kacyjnych nastąpi w \Varszawle. 
regu dyplomatów obu kraj6w. Traktat Traktat wchodzi w życie 30-go dnia po 
oparty jest na zasadach, służących za wymianie dokumentów ratyfikacyj- 
podstawQ podobnych układów, zawar- nych. 
tych w ostatnim czasie. . Trakt8t został zawarty na okres 
Polska i Rumunja zobowlązuj
 się 5-ciu lat, przyczem dla każdego z rzę..- 
pOddawać procedurze pojednawczej, a dów Eastrzega się możnoM wypowie- 
w razie potrzeby arbitrażowi wszyst- dzenia po upływie 2 lat z uprzedze- 
Ide zatargi, któreby nie mogły być u- niem f.tzeMmłesięcznem. 
regulowane na drodze dyplomatycz- B u kar e s z t, 2. iO. (PAT.) Podczas 
nej, z wyjQ.tkiem kwestyj, które prawo konferencji prasowej w poselstwie pol- 
międzynarodowe poddaje wyłę.cznej skiem mi.n. Zaleski przedstawił ogólne 
kompet
ncjl państw oraz sporów, p do zagadnienia rewizji traktatu 
który będzie m6gł być uregulowany wys!Iwanego. przez Wę-gry, mini
ter 
sposobem powyższym, zostanie podda- ośwIadczył, że p
Lska Jest zasa
Ic
 
ny procedurze pojednawczej, o ile tyl- przeciwna wszelkIm planom rewIzJom. 
ko obie strony nie zgodzę. siQ odwołat'! stycznym, co stale pOdkreśla. 
bezpośrednio do arbitrażu. Bukareszt, 25. iO. (PAT.) Człon- 
. W wryadku, gdyby jedna ze stron kowie regencji ks. Mikołaj. patryarcha 
me przł-Jęła propozycji komisji pojed- Miron Cristea oraz Saraceanu podejmo- 
na'Ycze.J, zatarg poddany bQdzle arbl- wali. dziś min. Zaleskiego śniadaniem 
t
azOWI na wniosek jednej ze stron 'W w ścISłem gronie. 
CIągU 6-ciu miesił:cy. B u kar e s z \, 25, 10. (PAT.) Min. 


 wymianie dokumentów ratyfi- Zaleski z maUonk" zaproszony został 
kacJI tr

tatu utwonona zostanie sta- dziś telegraficznie przez królową-matkę 
ła kOmISja pojednawcza, złożona s do rezydencji jej w Balcie, położonej 
trzech członków, wyznaczonych na 00 nad t. zw. srebmem wybrzeżem morza 


Czarnego:. Wobec 
yjazd':1 ministra do 
rezydencjI królowej-matkI, ministrowi 
wwarzyszyć będ,,: min. Mironescu dyr 
SzumIakowski i sekretarz KościaikQw. 
ski. 
Pobyt 
inistra. w Rumunjj prze
Ju. 
żony będzIe o i dZIeń. Powrót do kraj\: 
nastąpi prawdopodobnie we wtorek. 
Minister Zaleski odbył dzi
 dłuższ/l 
konferencję I prezesem Rady min, Ma. 
niu. min. spraw zagr. Mironescu i min 
handlu Madgearu. 
Oficjalny komunikat o przebiegu 
konferencji nie został dziś wYdany. 
Bukareszt, 25. iO. (PAT.) POIli 
osobami odznaczonemi jut z okazjj 
przyjazdu min. Zaleskie
o, odznaczeni 
zostali przez; rząd rumuński: prof. Ju. 
ljan Makowski komandorją z gWiazdą 
dł:r. protokołu dyplomatycznego Rome; 
wIelką wstęgą korony rumuńskiej oraz 
sekretarz osobisty ministra p. Kościal. 
kowski krzyżem oficerskim z gWiazdą 
rumuńsk". 
Odmaczenia wręczone zostały osobi. 
ście przez min. Mironescu, . 
.

kareszt,25. iO. (PAT.) W dniu 
dz!slejszym j
ko w 8-mą rocznicę Uro- 
dzm kr61a MIchała odprawione zostlllo 
w Katedrze uroczyste Te Deum. 
Po nabożeństwie czlonkowie rządu 
i dostojnicy państwowi udali się do pa 
łacu królewskiego celem złożenia krć: 
lowi tyczeń,. Dz!ś prasa 
 całym kraju 
podkreśla wIelkIe przywiązanie ludno- 
ki do osoby młodego króla. 


- 
Pierwsza msza św. 
b. wybitnego dziennikarza 
(KAP) W dniu 30 sierpnia rb. przy wiei. 
kim ołtarzu hazyliki na Monte Cassino 
odprawił BW" pierwszą mszę Aw, Don Gio. 
vannl Libri. 
Don Giovanni Librl, 110kt6r praw I b. 
oficer wojsk radjotechnicznych włoakich, 
po wOJnie był przez dłutllzy czas redakto- 
rem pism "Epoka" I "Stampa". W dniu 27 
lipca 192' r. wstąpił on do klasztoru opa- 
ctwa benedyktyilakiego na Monte Cassi- 
no. Po odbyciu nowicjatu i ukończeniu 
studjów teologicznych złotył Ol. w dzień 
świ
ta iw. Benedykta 21 marca rb. uro- 
czyste śluby zakonne i otrzymał tegot 
dnia nitsze Awiecenia kapła.ńakie.  . <.
 
-, 
."i 

\\ 
 

 
 , 
 l. 

 
l

 
 ". .': 

d . 
 ' 
IZ 
" 

 !ł \ (b ,-' ., 
"""t'
 
&.."\ 

 ... 
...... 
. . .. \ . 
.. 

;.':.:: 
 ... e ..; "..., 
.
_: ,." J.... 

 , O 
"":
/ł(
1 
;/ , ;. '
 

I/
 
 
"'Ą
/iv
' 
 
... 
Marin i Maginot, których taktyka była 
powodem obalenia 12-go gabinetu 
Bria.nda. 


- 


los spotkał, 'Ye dwanaJcle lat pótnłeJ' 1 obu Tuaregów zrozumiał, że skorzysta- raz należało zast"' p ić ten cI"żar Inn y m 
wyprawQ. major
 Bonnier'a. j, z pierwszej chwiU swobody, żeby balastem. 
 " 
S
la
m rozeJrzał siQ wokoło, przy- umkn,ć, Nie mógł siQ obejść bez ich S 
pommaJ"c Bobie Bzcze 6ł ta I d b ługi b . łońce z!liżało się ku zachodowi. 
. 
 g y wyczy ne pomocy o o s alonu trzeba było kIedy Saladm S p u
c I ' ł się po drabi nie 
w dZIennikach. Jeden z Tuareg6w najmniej trzech ludzi. 
przymosł d T i li t k któ j i oskardem zaczę.ł rozbijać granitowI) 
. . :. o r po su e ę, w re - Ani się ruszl - zawołał g roźni e skał ę . W ś r ód odłamów, spostnzegł llcz - 
mlesclł się dziennik, prowadzony .. . . 
przez pułkownika Flattera'a. Jakiś Eu- Tuareg siQ zawahał; ZIemIa pOClę.- ne białawe żyły i krzyknę.ł z radości: 
I'Opejcz)'k przypadkiem dostał go w rę- gała go z nieprzepartę.. siłlł. ale tłu- poznał glin, który stanowi podstawQ 
ce i podał do publ1cznej wiadomości' macz wzl
ł karabin I tym argumentem kamieni zwanych korundami, pomię- 
otóż Flatters, na dwa dni przed śmier: go przekonał. dzy kt6remi s
 białe I błękitne szafiry, 
cis. wspomina, że w kamienistym w,- . - Jeżeli do końca będziecie mi słu- topazy, rubiny, ametysty i szmaragdr. 
wO.li
, kt6rego położenie wSkazuje wy- zyć wiernie, .z8:prowadze was do sulta- Wyję.ł kilka kamyków podobnych do 
razme, odkryto kopalnię granatów na, który hOjme nagrodzi wasze trudy 
zkła I rozbiwszy je-den, przekonał się, 
i rubinów. - rzekł Saladin; - jeżel1 będziecie ze trysnęły z nich iskry I!Izkarłatne. 
Brło to o Bześćdzlesi,t kilometr6w slQ starall uciec za dnia, zabijQ was . Oczy nędznika błyszczały chciwo- 
od EI-Garama. Saladin, zamiast BiQ jak szakali; jeżeli Bkorzystacle z mego ŚClę.. 
spuścić do studni zmienił zamiar i po- snu, żeby mlQ opuścit'!, przekleństwo -:- Gdy nawet wszystko inn
 mię 
lec!a! 
u północy. W trzy kwadranse A
la.ha spadnie. na wasze głowy i nie za.wIOdło, mam w rękach niewyczer. 
pózmej! zarzucił kotwlcQ w głębokim mmle was zasłuzona kara. pan e tródło bogactwa - rzekł do sie- 
wąwozIe, otoczonym plaszczystemi - Ineh Allahl - oświadczył stary bie. 
wzgórza
ł. Wśród piasku, sterczały Berber, calujQ.c go w ramiQ. Zawołał obu Tuareg6w J kazał łado- 
olbł-:zYDUe głazy czarnego granitu' nl- T ó ł t'! " wać na balon jak najwięcej brył granI- 
gdzIe nie było śladu roślinqoścl. ' opus;
:
 m g by pewnym, Ee go me towych. 
oc zapadła, kiedy złożono na 
Kotwica zawadziła o skały l balon PrzedewBz stkle t platformIe ostatnie brzemiQ. 
s
ę zat!,zymał. Kiedy Spu8.lczono dra- zbyć BIQ trze
 tru p 
w r


a br ło p	
			

/gb_8_1929.10.27_24900005_0001.djvu

			. tlt. 


- 
--- 


GAZETA BYDGOSKA" 
 -n. pafcbłernfka 19:.'91'. 


.-- 


Str, 5, 


... 
G P,RA'ł!,
"'IWĄ .PRZYJEM NOS ClĄ 
A;. ", , 
 JE PR
:NIE "'.. 
C\, 
.. :MYDtEMJE[EŃ 
CHICłiT ,. 
. , 


,I 
. I 
li: 
 ' 

. 
.
;i 
... 


=- . I 


W niedziel.. premiera I 
Eddie Polo 
w sensacyjnym dramacie p L 
I,NASZYJNIK RAMONY" 


In 


x Ił' '.I U'A 


KALENDARZYK. 
Sobota., dnia 26 patdzierThika.. Ewe,r)st.
 
P.M. 
WachM s.loń
 g. 6.19. Zac.h6d sł. g. 16.23- 
N
la., dma 27 patdz:iernika. Sabimy 
\VechM słońca g. 6.21. Zaeh6d sł. g. 16,20. 
DJtur DOcny aptek: 
Od dnIa 21. 10. do dnLa 27. 10. dyturuj/\: 
AplllEa Ceutralna, uL Gdańska. 
Apteka pod Lwem. Oko le. 
Cer graiII w klaacb' 
Corso: WdęceJ ga.ZlL 
Krtatal: Hrabia Monte Christo. 
ltarysle:6ka: Księtniczka Olala. 
NowoAci: Walka o Rót
 Marję. 
Wojskowe: "Fa.ł S7JY'W'Y ksi/\ te". 
W"ołyczalnla bllliek ,,Lektor", ulica 
Gdadska lU. dział polski I francuski, otwar 
ta codzien.nde od 8 rana do 6 wieczorem. Te. 
lefon 17-39. 


Iluminujcie okna! 
Nalepki na Dzień Katolicki po 10 gr. 
Bę. do nabycia we wszystkich kance- 
larjach parafjalnych oraz w następuję.- 
cyc h księKarniach: 1. Idzikowskiego, 
Gdańska. 16-17, Braci BRŻańskich, 
Gdańska 13, N. Gieryna, Plac Teatral- 
ny 3, J. Cirockiej, Dworcowa 18a. M. 
CzajkowskieJ, Św. Trójcy 22&. 


Ks. Biskup Laubitz na 
Szwederowie. 
w niedzielę, 27 bm., o godz. 2,30 po pol. 
nastąpi przy nowym kościele na Szwede- 
rowie odsłonięcie I poświecenie obrazu 
Matki BoskieJ Nieu9taJącej Pomocy. Aktu 
poświęcenia raczy łaskawie dokonać 08(}- 
biścle Najprzewiełebnlejszy KB. Biskup. 
Obraz wykonany jest w wiety z kamie- 
nia przez utalentowanego ucznia prof. Ge- 
cewlcza p. Kowalewskiego, uchodźcy z pie- 
kła bolszewlcklego. 
Przy tej spoeobnoścl gor/\ce na1ety wy- 
razić uznanie dla wszystkich tych para- 
fjan, którzy po całodzienneJ 8weJ pracy 
wieczorn/\ godzln/\ bezinteresownie pom<>- 
C" słutyll, obnltając w ten sposób wydatk.I 
na ten cel. 


KI. Konopczy6skl, probOtlzcz. 


Z Ligi Katolickiej 
Bielawki. 
Dnia Z1 bm. odbędzie się o godz. ł po 
naboteństwie uroczysta AkademJa na salce 
K8. Ks. Misjonarzy z następujf\Cym pro- 
gramem: 
l) Zagajenie; 
2) Hymn ku czci Chrystusa Kr6la (śpiew 
dzieci); 
3) Deklamacja - "U studni": 
ł) Referat - Ks. Dr. L. Maska; 
5) Deklamacja - "I zebraoo": 
6) Zakończenie - śpiew "My chcemy 
Boga". 
Wszystkich paraf jan oraz gorliwych 
PolakÓ'W-Ka.tol1ków uprzejmie zapra&za 
Zarz/\d. 


Odezwa 
VI Dnia Katolickiego. 
świat katolicki przetywa wielki czas. 
Ojciec św. Pius XI, uwieńczył swoje pano- 
wanie szeregiem umów I konkordat6w z 
paf1stwami, usun/\ł bolesny konflikt "-łoch 
z Kościołem. - Stworzył w ten spos6b 
atmosferę pokoju, potrzebną do tw
rczej 
pr8(:Y. Oddawna nie wrzał dział mIsyjny 
w Kościel takiem tyciem na zewn"trz, jak 
w chwili obecnej. - Na wewną.trz zaś od- 
bywa się pod oeobistym kierunkiem Pa- 
pieta celowa przebudowa ruchu społeczn e - 
([O wd hasłem Akcii Kat<>lickiel. 


Przejście w stan spoczynku zasłuIonej z życia Kola Absolwentów 
działaczki M" K I k - - Szkól Handlowych. 
pe arJI owa s leje Dnia 17 bm. od.b)lo alę w Strzelnicy 
Opuściła .6ZEIJ'egi szkolni.ctwa w n&- trudności. w krótkim czasie tawiła 5 waln
 zebranIe Koła, na którem zdawał 
8z
m m
eśCle jedna z naj starszych i j/ł p. Kowalska na sw p nl pos ki ustę.puJ/\cy z&rZł\d egzamm I cał01:ocr.neJ 
:naJzasłuzeńszych sił na. tem . u wyso 
o IweJ pracy. 
przechodz n wł polu. rozwoJu ku pełnem'! zado
lenlu Prezes Kalka zagaił zebranie, witając 
spOCZynkU
dy:ekto

ę.
fl
o J '

e ) 
 s
ian :r ładz szk pod 0lnych h i Z8J. s ntere nl sowa.nych przedst
wlciell Szkoły Handlowej w O6Obie 
I Hand1' . o- er gos arczy
. a.ma ezwykle dyr. WItka i prof. Hanusiaka, gołd i 52 
l . .owej i Do
ztałcajęcej Szkoły pracowita i sumIenna, obdarzona wy- członk6w Kołn Oddano przewOOnlctwo 
m
fle
klej p. Marja 
owalska. A. nie b
tneml zdolnościami pedagogicznemi, d)T. Wilkowi, k't6ry powołał Jako aekreta. 
y ęs czasu., bo I11emal pół Wle
u kl
r0'Yala przez lat dziewięć tę. odpo- na p. Kowalko\Vskiego i lawników pp. CI- 
p
wala m olbrzymia siła. Pr)'1Das Polski J. Em. 
Ks. Kardynał August Hlond określił blltsze 
zadania tych organizacYI jako "Misję we- 
wneti"zn/\". Dniem mabilizacyjnym ruchu 
katolickiego stało się święto Chrystusa- 
Króla. 
Corocznie odbywa się w tę uroczystość 
Dzień Katolicki: w roku biet/\cym - szó- 
sty z rzędu. 
\V tym dniu jest jakoby przegląd sil, 
werbowanie nowych zastęp6w i gromadze- 
nie zasobów moralnych I materjalnych na 
dalsz/\ pracę. 
KaMy katolik poczuwa się w tym dniu, 
czem kto mote, a więc modlitw/\, wsp6ł- 
działaniem, groszem ofiarnym, do zado- 
kumentowania swej przynaletnoścl do 
wlt'lkiego obozu Chrystusowego. 
W biet/\cym r<>ku ma Dzień Katolicki 
jako hasło .,}I!sję wewnętrzn/\". 
Misia wewalltuua powinna podjąć wal- 
ke z niebezpie
zethtwami zagra.tajl}c
! 
obecnie jedhol!tń"\\\ 'l 7\':r "..U".. 


się z gorącym apelem do czlonków naszych 
zwi/\zków i wszystkich katolików, rozu- 
miej/\cych znaki cza&u, aby potetnie po- 
parli VI Dzień KatolickI. 
Pomooty się tym \\"6pólnym wysiłkiem 
chwała Bota, zbawienie dUM nieśmiertel- 
nych i wzmocni" sKutecmle podstawy 
Polski! 
Do dzIeła wlecI 
Ceneralny Komitet VI Dula KatoUc1dego, 
LIga Katolicka Ks. J. PrądzyńskI. Zwi/\zek 
Młodziety PolskieJ Ks. L. Jal'08z. Związek 

lłodych Polek Ks. J. Schulz. Zw. Katot. 
Tow. Robotników Polskich KB. Cz. MIcha- 
łowicz. Zw. Kobiet Pracuj/\cych Ks. Fr. 
Foreckl. Zw. Tow. Dobr. "Carltaa" Ks. SI. 
Janiak. Ka.tollcki Związek Abstynent6w 
KB. T. Gałdyński. 


VI 


Dzień 


Katolicki 


Bydgoszczy- 


w 


W święto Chrystusa Króla, 27 bm., Bierzmy gor,cy udzial 
obchodzimy doroczny Dzień Katolicki. - w publicznych nabożeństwach ,,( 
Program VI. Dnia Katolicldego w Dnia Katolickiego, 
Bydgoszcyz jest następuję.cy: - tłumnie stawmy się na uroczystycb 
We wszystkich kośc:lołach parafjal- akademjach, 
nych suma uroczysta z kazaniem 1 wy- - nie skępmy grosza na cele naszych 
stawieniem Najśw. Sakramentu. Zwlszków. 
2) Kwesta uliczna przeznac7.ona na - ofiarujmy naszę. gotowość do dal- 
akcję katolick/ł. szej pracy organizacyjnej, 
8) Akademje uroczyste: a) w domu - dekorujmy nasze okna nalepkami 
Katolickim przy Farze o godz. ł po poło iluminacyjnemi I wywieśmy cho- 
referat p. insp. KI6skowskiego. b) w rłgwlel I 
parafii św. Trójcy, w sali Teatru Po- Zadokumentujmy w VI Dniu Kato- 
pulamego w ogrodzie p. Kocerki o lickim nasze uczucia katolickie naze- 
Kodz. 7 wlecz., słowo wstępne ks. prob. wnętrz tem gorliwiej, że będziemy 
Skoniecmego, referat p. prof. Góral- mieli szczęście gościć w mieście na- 
czyka. szem J. Ebcelencję ks. Biskupa Lau- 
c) w parafji Serca Pana Jezusa w bUza z okazji poświęcenia dzwonów u 
sali pod ,,Lwem" przy ul. Jarielloń- Fary. 
skiej (naprzeciw .,Gazety BydgoskIej") Zwycięskim wodzem naszym Chry- 
o 
dz. 
5 po poło stu. - Król. 
d) w parafii Matki Bosklel 
i{'- Komitet Honorowy: 
ustaięcei Pomocy (Szwederowo) w StaroSta Dr. Bereta, prezes RadY MieJ- 
Domu Katolickim przy ul. Orła o Kodz. skiej Beyer, wiceprezydent Dr. Chmie- 
7 wiecz.. referat p. rekt()ra Wnuka. larski, ks. prob. Konopc7.yński, prezes 
e) w parafjl św. Wincentego a Pau- Konferencji Pre7.esów !\Iateckl, ks. su- 
lo w salce parafialnej o Kodz. ł po poło perjor :Vloska, ks. rJidca Stepcł:yńskl. 
f) w Czyżkówku w salce parafialneJ I Kom1te
 Wykonawczy: 
o Jl'odz 6 wiecz., referat p. prof. Mo- Ks. prob. Skorueczny, prezes. Dr. La- 
k17vckieRo siński. sekrętarz. Ks. prof. lIaneit, skar 
. ł

jolicyl Otrzsśnijmy z siebie obo- bnik. Cywiński, insp. KI6skowski, insp. 
;pj nośĆ i biern
ść I :\Iodr.:ewsld. Dr. PM1ek.
		

/gb_8_1929.10.27_24900006_0001.djvu

			Str. 6. 


Biit.ue wiadomości bl;dą jeszcze w odpo- I 
wlednim czasie podanI'. Majątek Koła 
J;rzpd'\ta" ia ohecnie wartość 1.708,50 zł. I 
p<,",If:k"7.ony zostal w ciąl{u roku ubległe- 
f1.o o 500 zł. Po sprawozdaniu prezesa za- 
bra; 1l10S ,Jrzpwodniczl\CY komisji rewlzYJ- 
(lej w:iknzlljąc nA pewne uch)'bienla w 
pracy zarządu. jednakte Rlawiając wnio- 
sf'k o udzielcnie zar7qdowi absolutorjum, 
f1.dyt caloksztAlt pracy pr7edstawia się za- 
d..waIRjqco Wnio
pk j"dnomyślnie przy- 
Je l .). 
Przf!"tąpiono d" ",)'boru nowego zarzą- 
du Przez jeI1n.glo
ny wybór wybraJlY p. 
"'dka powtornip prp7P!I('m, a dalszy sklad 
ohpclI"
o zll.rzltrlu Iworzą pp. Kalas I \\'01- 
n;kowqka - \\ \l'eprezI'QI. sekr - p. Kło- 
d ,(,;;ki. aknrhni:. - p. Kopczanka. biblJo- 
tpkę powicru)no p. ł":owako",sklemu, dal- 
!l7p rłmkcjp pp. Drońcowi. ClszlU1ce, Klo- 
IIOw!llkiej. 1\1. Konie<'Zkównie, Frelichow- 
!lkiemu I Piweckiemu. Skład komisji re- 
wizyjnej pozostaje niezmicniony w osobach 
przew. p. Wolnikowski I pp. Konieczk6wna 
I Pętlinowski. Sqd honorowy tworzą prof. 
Hanuslak I pp. Dagniewski i Frelichowska. 
Delegatem przy związku stowarzyszeń w 
\Varszawie mianowano p. Hamana. 
Poniewat statut koła zmieniono o tyle, 
te odtąd' miejsce kuratora zajmować bę- 
dzie prezes honorowy, wybraJlo Jednogło- 
'nie dyr. Witka prezesem honorowym 
Koła. 
Po przyjęciu wniOlków o uroorzenle do 
pewnych granic zaległych składek człon- 
kowskIch przez zarząd na pisemne wnio- 
tiki, I po uzgodnieniu paragrafu statutu, 
te członkiem Kola mote być tylko chrze- 
'cljanin, prezes Kalka SOIWOWM zebranie. 
Zebrania Koła odbywają się co wtorek 
po katdym pierwszym miesiąca w Strzel- 
nicy. SekretarJat Koła przy ulicy Snla- 
deckich 18-, parteT, jest czynny codziennIe 
od godz. 19. Tamte załatwia się wszelkie 
sprawy bietące. 


Nowy związek 
artystów - plastyków. 
w Bydgoszczy, z okazji otwarcia w 
Muzeum Miejskiem wystawy artystów 
z Bydgoszczy i okolicy. zawiązało sie 
nowe zrzeszenie artystów plastyków 
pod nazwę.: Zwię.zek Plastyków w 
Bydgoszczy. 
Zrzeszenie obejmować może artystów 
mieszkaję.cych w naszem mieście, 
w całej Ziemi Bydgoskiej oraz na Po- 
morzu. Tworzy się ono dla obrony in- 
teresów pracuje.cych na tym terenie 
artystów oraz dla ułatwienia. zrzeszo- 
nym dost{>łpu do większych wystaw 
krajowych 1 ew. zagranicznych. 
Zapisało sie do zrzeszenia dotych- 
czas dziesięciu członków. a zarzę.d sta- 
nowię.: PP. Karol Mondral - prezes, 
Jerzy Rupniewskl - - wiceprezes, Ko- 
nitzer - skarbruk, Borucki, kustosz 
Muzeum Miejskiego -- sekretarz. 
Napewno ilość członków poważnie 
IIlę zwiększy, gdy zapiszę. się do nowe- 
IlO Zwię.zku artyści z dalszych stron 
Pomorza. 
Recenzję z obecnej wystawy w Mu- 
zeum Miejskiem ze względów technicz_ 
nych odkładamy do iednego z następ- 
nych numerów "Gazety". 


Swit, dzień i noc. 
w dniu wczorajszym mieliśmy 
znowu w murach naszego Teatru 
Miejskiego gości 'llielada: Malicka. ł 
Węgierkę, jako świetJnych, wprost ide- 
alnych wykonawców pogodnej komedji 
Niccodemiego .,Świt, dzień i noc". 
I wczoraj podobnie, jak na poprze- 
dnich występach tych artystów, sala 
wypełniona była po brzegi, a zachwy- 
cana ich gra. publiczność nie szczędzi- 
ła mHym gościom objawów gOrQ.cego 
uznania. 


- Z Teatru MieJskiego. Dziś traosml- 
IJa do Radja Poznańskiego operetki Leha- 
ra ..Carewicz". Bl;dzie to zarazem jedno 
I: ostatnich przedstawień teJ melodyjnej 
ł pięknej operetki. która w pełni powodze- 
nia 
hod.z,i z repertu\!1.ru. - Jutro, w me- 
dzielI;. dwa przedstawienia. Po południu 
po cl'nach znitonych "Sybilla", operetka w 
3 aktach Jaoobi'e
o, wieczorem zaś operet- 
ka Straussa "Teresina" z P. Przestrzelską 
w roli tytulo",ej. - NajbIitsze premJery: 
.. \V czppku urodzony" Rapackiegu OII'az 
..2;6Ity kaftan" (Kraj uśmiechu) Lehara. 
- Koncert lublłeuszowy. Jutro, w dniu 
27 bm" odbf:dzie się o f1.0dz. 8 wieczorem 
w Strzelnicy symfoniczny koncert jubileu- 
azowy z okazji 2,'J-lecia istnienia konser- 
wRtOl'jum 1'. Winterfelda. W programie: 
Moznrta - "S)mfonia c-dur", Karłowicza 
- Sprennda na orkiestrę smyczkową. \Vie- 
niawskipgo - koncert d-moll, tercet i ch6r 
z oratorjum lInydna ,.Stworzenie świata". 
Ja.ko solistka "1 s1q.pi r. Hecht-HeufeldlOwe. 
Bilety do nabycia wcześniej w księgarni 
i skllldzie nut p. Idzikowskiego, Gdańska 
16-17. 
- Rekołekcie dla Stowarzynenia Dzieci 
MarII w kaplicy św. Florjana rozDoczna 


..GAZETA łnOGu:::.h.A" rłie 
"';#' - r 
"{ , '- 
,
U.": 
..> 


, ' , 

 ' 


L . 
" . 
.
.-. 
.k>,. )./.' . 
,"' . 


r.c . ' 
...... ...
 


1oIot 'ł .. 

'i:
 " 
- }\ 
-
  '4 


." 
rj,L 


-?'¥ 


-.;I 


... . .. "g,'''''':' 


'fi' 


1" 

 . 


j 


.; 

 ..!l;;,. 
. iJ to - 
.. 
.
.,) f ... .
........ 

. 


...
 


..-i:...

 _ 


.:....
'.: 

--;:;:' "';;;;';;":'1 . 
:
--:
..
: .
 :.'-,
 ' - - ...:-
,. 


.'., 


Olbrzymi hydropląn "DO X" jest największym na 
wiecie aparatem lotni- 
czym. Budowano go przeszło rok w zakładach DOI"Illera. Potwór ten po- 
wi
trZl1Y wzmósł się w tych dniach w powietrze, maję.c w swem wnętrzu 
169 osób którzy razem z aparatem ważyli 1440 ctr, (..Zeppelim." zabrał na 
 
kład tylko 85 osób). 'Dwa samoloty typu tego zamówił już rzą.d włoskL  . ' - .. ' 
.
 ",,
 
. -- 
Ą' - 
"'7"
_ "..' 

'.., 

 c
-.;.... 
 
," 


przy zapewnIenIu oaczyli krwionoA- 
nych m6zgu l serca, u:t)lwając oodtzliealIllie 
ma&lą ilość IlIIltu=Jnej wedy gorekiej FnLn- 
r:Lszka-Jóte-fa t)6jęg>:1 s;oę łatWie '\\-yprotnre- 
nie. WybiiId profesorowde - kierow.nicy 
.klinik chorób \\
""nętrznych Mwm U 1111- 
d
i z pol'3te1I1!iem połowy c:,alra 09iqgn
1i 
za poII1lJcą wlOdy Franci97.ka-Józ.eofa dl(J- 
sk4- 
 
.... -,t\ ł _.,. :-. 
, 

. .... 
 
r'
 .;. ......:.:. 
....... .... . 


... 


". :I:' 


',y 

: 


. ; 


.;-., 
"   


" 


g6lnie poświęconych na modlitwę za zmar- 
łych, pomodlić się za dus;ze ukoch8Jlych 
I drogich osób, i na ten czas przyozdabiają 
ich groby. Naj
awienniejszą i najchwa- 
lebniejszą rzeczą jest złowna w tej inten- 
cji ofiara w miarę IDOtności na ubogich. 
I dlatego panie ze Stow. św. Wincentego 
a Paulo, na wzór roku zeszłego, będą spne- 
dawały chorągiewki w salce pa.rafjalneJ 
przy kościele Serca Jezusowego, począwszy 
od poniedziałku at do czwartku przyszłe- 
go tygudnia od godz. 9,30 do 11 codziennie, 
a w piątek przed kościołem. Fundusz, 
otrzymany za chorągiewki, będzie utyty 
na gwiazdkę dla ubogich. Gorąco zatem 
poleca się paraf janom nabywanie coorą- 
giewek i uprasza o hojne datki na zasiłek 
funduszu na ubogich, których w naszeJ 
parafji jest pokaźna liczba. Komitet. 
- Konferencja Pali św. Wincentego do- 
nosi, te 6 listopada odbędzie sil; tradycyjna 
wenta na rzecz biednych par. Farnej. 
Ii!- 

ze szczegóły w następnym numerze. 
- "Kawalerska Jazda- s-wlera. Rozpl). 
rządzenia policyjne, wydane w dpI). 
wiedzialoości kierowców rÓVl"llie! robią po- 
stępy. Są jednak jeszcze wyjątki, które 
kpią sobie z przepisów bczpieczeństwa i w 
naj ruchliwszych punktach miasta upra- 
wiają "kawalerską jazdę". Lekkomyślny 
szo:er !lamochodu PZ 43932 nieomal spowo- 
dował we wczorajszy piątek o godz. 18,30 
wypadek, który w skutkach sw)'ch mógł 
stać się bardzo powa.:tnym. WyjeMtając 
bowiem z ulicy Pomorskiej, w pein)-m. bie- 
gu skrl;cił w ulicę Gdańską, nie bacząc na 
wąt przechodniów, krzytujących ulicę 
DWQrcową. Szczęśliwym zbicgiem okoli- 
czności wśród przechodniów w chwili tej 
nie było starszej osoby. ?nodzi wiekiem 
zdołali na szczl;ście w ostatnim momencie 
usunąć się. Posterunkowy ruchu, dyw- 
rujący zwykle na tem miejscu, nie był w 
danej chwili obecny. A szkoda - byłby 
śmiałka niewątpliwie zapisał do kary. Za- 
słutył bow.iem na to! 


, , 


<-+. 
 "." 


. ---..". 


> , 
-
:f- 


, . ,. 
1 'i 
....'" 
./ '.....). 


',I 


II 
! . 
,,; 
,

: 


:'f 
,.' \, .. 


. '
-- 
.r }

 


.... 


w
: .......:.
 


.........-. ,
 ""'Y 


.... 


"""""  


Japonja coraz więcej nabiera cecb zachodnioeuropejskich. Kursuję. tam dziś 
tramwaje, samochody i taksówki. Nie podoba to się .,rikszom", których byt 
jest zagrożony. Ostatnio w 


 stolic:y JapOtIlji, ,,rikszowie" urzę.dzi:li 
demonstrację przeciwko tramwaiD>:n_ ni£zczac wiele wozów. 


!Ii... 2411. 


J I Nlem.aa leo.zeJ:;o 
1 1 fł!A
 zeg


Y:6bb


ika 

) Hamburg - flmer.ka 


- Cech 
tolars
i 
 B:vdgoszcl:V urzą- 
dza kurs bejcowania I polyskowanla drze. 
wa bejsami \\yrobu krajowego "Pier",szPj 
polskiej Wytw6rni Zapraw (bejc) o Drze, 
wa A. S. Grudziądz". Prelegent, udzieiają 
cy kurs, jest kierownikiem działu cherni, 
cznego we wspomnianej firmie i pt3iada 
długoletnią praktykę zagraniczną Kurs 
rozpoczyna się w p?nie
zialek, 28 brn., po 
poł. o godz. 3 w ubIkacjach fabryki mebli 
p. Jana Zborowskiego, Dworoowa 77. i 
trwać będzie 8-10 dni. Wobec tel!"o pofą- 
dane jest, by kaMy stolarz, prowadzący 
samodzielny warsztat stolarski, z tej oka- 
zji skorzystał w celu postawienia Sw)'ch 
wyrobów meblowych na wy:tszy poziorn 
Nieczłonkowie Cechu oraz kierownicy dzia- 
łu bejcowni w większych firmach wzgl. fa- 
brykach mebli, mający zamiar w kursie 
brać udział, winni się zgł	
			

/gb_8_1929.10.27_24900007_0001.djvu

			Nr. 249.  


.GAZETA łł\DGOSKA" ni«We J.a. . 
'Z1. pataaiern1k& 1929 P. 
I dz:.eń 23. 10. 29. obywa'd1..",,- __'- .- 
rozu
 ............., """"rlllUe po. 
. \WI.wcze celem omÓl\1,i . I 
zWYCJętenia. kryZFS\1 gospodar
 
JJe: 
panuje w INII9Zem mieś . . 'z.&8O J3k:i 
nie b)'lo v,,1jelkle. Albo 
 Za.intere9Qw&- 
p Kowralews . wiem. &atkll. hotelu 
śćmi Refera
 Przepełwona. byla go. 
popra\H\ ruchu ta.r8Q- 


- Co to Jest homeopatja? - Na te . 
resuj
cy temat \\ ygłosi we wtorek 
91
te- 
w sali Ka<>yna Cywilne g o o g o d 8 ' . m., 
. kł d z. wlecz. 
W) a znany u nas meta- p s y c hol 
C bak A k . P og prof 
zer - rs I z oznani a, P rz y b Ś . . 
. . h o ja nIe- 
mu sw,c wywodów obrazami świetl I 
Wykład prelegenta, wygłoszony w u
::ł' 
\\,:<>rek, wyw
łał w calem mieście t w
 
zalDteresowame tak 8""""'bem r ed Y t 
. . dk ' ..

 p z s a- 
wlema o rycia znak6w tajcmniczych na 
tecz6
ce oka, zapomocą kt6rych motna 
okreśhć przeszło
ć i przyszłośĆ (diagnoza 
I pł:ognoz
) orgamczną człowieka, ale i sze- 
regIem ciekawych przykład6w Z m 
t l d k . agne- 
yzmu 
 z lego, ujęty
h sposobem ściśle 
naukowym. Homeopatja, tak mało jeszcze 
zn
na u nas w kraju, wzbudza na Zacho- 
dZIe kolosalne cainteresowanie - to tet 
wykład ten zaciekawi wszY8tkich, kt6rzy 
zechcą z .ust fac
owca usłyszeć poglądy na 
Is!-<>tę tej nowej metody. Pozatem zapo- 
"':Iada. prelegent nowe pokazy ze swej do- 
nl?sł
J pr?,kty
i magnelopotycznej, co oczy. 
wIścIe śCIągnIe na wykład całą elitę umy- 
słową Bydgoszczy. 
- Kino Corso. Dziś po raz ostatni wy- 
ś\\ietla try
kającą szampaf1skim humo- 
rem komed]a p. t. "Mont y wywiadowcą" 
I g.enjalnym 
omikiem Mont Y Banksem w 
roll tytułowej. Nadprogram farsa pod tyt, 
"Bac
ność świńkał" oraz "Tygodnik". _ 
W medzielę premiera sensacyjnego dra- 
matu p. t. "Naszyjnik Ramony" z kr61em 
sensacji Eddie Polo w roll główneJ oraz 
bogaty nadprogram. 
- Kino Krlsta1 daje a.rcydzieło francu- 
skie p. t. "Hrabia Monte Christo". Film 
zrobiony jest interesująco I z potętnym J'OZ- 
m
hem.. Ak
ja posiada. 8zy.kie tempo, 
zacIekawIa wIdza od pIerwszej Bceny I 
tr:zyma jego. uwagę na uwięzI. Aktorzy, 
bl?rą
y udzIał w tym obrazie, wykazują 
wIelkie zdolności. Obraz śmiało nazwać 
motna najlepiej wykonanym Z wszystkich, 
które w ostatnim czasie oglądaliśmy w 
Bydgoszczy. - W nadprogramie wspaniałe 
zdjęcia z Karpat I Tatr. 
- Kino MaryBie:6ka. Dziś galowa pre- 
mjera filmu nad wyraz miłego p. t. ,,Księ- 
tnlczka OIala". W roll tytułoweJ rasowa 
Carmen BonI. Przepych wnętrz Iq>arta- 
ment6w z fachowo skonstruowanym sce- 
narjuszem. Wydarzenia niedoświadczone- 
go w miłości następcy tronu u kształcącej 
go w tym kierunku rutynowanej Madame 
Ol ala, a właściwie u swej narzoczonej 
kslętnlczkl Olgi, efektownie zaczęto I efek- 
townie rozwiązano. Doskonały to I pogo- 
dny film. 
- Kino Nowości dało wczoraJ fiJm o ty- 
tule skromnym "Walka o Rótę Ma.rję", lecz 
o treAcI odrębnej I niebywale ciekawej. Ma- 
my tu nietylko miłość idealną, ale poświę- 
cenie lokropn" zemstę, zemstę ofiary, kt6- 
rej pada kilka niewinnych ludzi. Zdjęcia 
do filmu dokonane w przepięknych zakąt- 
kach Ameryki. Wspaniałe Iceny w gó- 
rach. Potętne bryły lodowe na oceanie, za. 
pratające istnieniom ludzkim, imponują- 
ce, chociu pełne zgrozy. Joan Grawford I 
Jack Murray Intensywnie wzywaj" Blę w 
odtwarzaniu przez siebie postaci. Tygo- 
dnik "Z dnia na dzień" ilustruje najaktual- 
niejsze przejawy tycia wsp6łczesnego. 
_ Kino Wojskowe 62 pp., ul. Sowińskie- 
go. Tylko 3 dni: piątek I sobota., dnia 25 
I 26, godz. 7 i 9; niedziela gOOz. 5, 7 I 9 "Fał- 
8ZYWY ksiąt
.., największa komedja sezo- 
nu. Wesoła przygoda Amerykanina, któ- 
ry przez pomyłkę zostaje podejmowlllIlY ja- 
ko ksiątę. Film bardzo wystawny I weso- 
ły. \V rolach głównych występują: Anita 
Steward I Sidney ChapIin. 


;
m 


.'.:, ,EFZV iłi 
Srebrne gGdy. MałtonlkQ\\;e Stnisła.w 
Treuchel I Anną z d.omu Kozłowską ob- 
chodziLi w dniu 23. 10. 29 srebrne gOOy 
malteńskie. Błogosł6O\\-deńst\\"e. Botego u- 
d2Jiel:ł ks. prolJoo9zcz Kłos w kośoiele Far- 
nym. Pw Treuchel Wl0rowy urzedoik Po- 
Iycj
 Państw.. rel
gij1JY ka.tohk, mimo 
szczuplej peIloSji ul'Zf:Obaj mu j
 ojcow- 
skie trudy na starość pociecbę prz) niosą. 
Ad mlJJt09 alJDQ8. 
O popraw, gospodarki mieJskiej, Miej- 
.scov.... TO\\"IłrH07vstWO Kupc6w zwołało nil 


. ... ,,'....-......... 
...- ,. .:.:- __- .. 
 r-T' 
. . -.ł--'" 
 '.... 
.,.j
_ł
 
t ;;::- "


 : 
 ;r.' 1 4 l '" 

 f 
::: ,
 ' lII' ,. 
I 
i ---- _'_'h . , 
->J _l
.1l:
:,.,_.;_ Ił], 
1 
". 't 
.. "'J» .... r.
..:: 'ł. 'ł v ł . 1 """ - 
, -ń:, 
i l '-;''': _ 
.:h ,. '."""'f
' '" . 
'. ....._
 
-..:-...- 
 
T 
f "' ,
 ,..' -. ': 
 ,I 
---« :-...... 


.. 


.- 


r,
 


_go wygłosi1 p. AUI)'1S Ryg;
I
ki Wszy- 
ecy w zgodńe r.Mt.a.nawieli si
 nad popra 
\\" 
}"lU'. U
h
1I.lono rezuluqę, domagaj,,- 
Cą &1ę ZDleSlena opłat szla.baoDowych i taor. 

\\")"Ch, a pol
pia-jącą handel domo
y 
1 fatalną gospodarkę dziertawy wte]8Z)
 
młynów.  - ..
' 


.. -.' 


ł",
... 


'
,' 


-....,; 


"\ 


..;:0....;: 


Nowy typ wozów tramwajowych. Dlu/!,o4ć J
o w
i 23 m. i może zabrać 
ze sobę. 170 osób. 


._ ,0,.'. 
 . 
. '.J(JŁ 
' 
Ztar g N. '. '. 
u.. a oslatnkm targu przy obfi. 

y
 dowozIe placono: maslo 2.ł!O--3.00 zł 
Ja]
 3.20-3
 zł, Ber 030--0.50zl kur; 
ł.-i! zł,kacz.k1 4.50---6.00 1-1. gęsi 1000-1500 
zł, kapusta 0.20-0.50 zł ka.rtofl e 2 . 00 _9' 50 
zł . d . .- 
. porna ory O.
50 zł. grus1"ki OłO- 
0.60 zł, jaMka 0.70-0.90 zł. i śli.wk.l 0:40- 
0.60 zł. 
NleszczęiUwy wypadek w Cakrowuł 
W tutejszej cukro\\"'l1.i wa'ł"'z)'l sie \\ p \\"10: 
rp
 I1I1I1!0. o 9 nj.e.sz("zf:
Iiwy \\"}pa&k. A 
mllll'
W:bC'Je ślusarz Edward RacomE1kl za 
trud'l1U.ony w elf'ktrowni przy z:ł.kladaniu 
przewodów elpktr)'cznych zestal rawny 
prą'
 
. . .{o.... '", 
 
 


l' 


.- 


:.
---: 


'X' 


-
.  


. >:;a. 
 "j' . 
,-...,....----. 


--- 


;{ 


, 


'f.........-
 


, . 


.Y. 


MC8;Thlewsk
 pozat.em AI.bum je.st boga 
to ilustroW1BDY IriIjęciar;ni fotograficznem1 
z tycia wszyst.kich T
-a.rtYstw Kupiec- 
k.lch, wybitrrlejszych osób tycia gospodar- 
OZCF:0 oru powatniejo!nych filrm hanc!lo- 
W)'c!l ZallZą.d GI6wny ULmierza \\
zyć 
tę. 
Ibum .z oopo\\;ed'ILiemi ded.}ilcjam.i p. 
M'n

tro\\-ł Prz('m
-slu i Handlu. p. \VoJe- 
wooz:le I J. E. X. BiJlkupoW'i Okoolewsk1e. 
mu, a takle rozeszle do na.jp
lItndejszych 
Ol g>a:Jizacjl i i'ł*y1ucji metyl!\[o w caJeJ 
l'ol81"e ale I zaE1'ra.n.ką Konsulallom pol. 
skim, ja.ko prz)'cI)'np.k do tak watnej dle. 
nas propajl:andy Pomorza. Wrdaw'lDolwo 
to słaoI1m\-i pil"rw
 m{)noj!'ra.fje ha.n
'lu 
pomorskif'go. mleć będzie ogromną \\1111" 
to
ć hi6tocyczn/\ i bęodz.ie ozdoobą katdeJ 
bibljooU>.ki P1j'\\"1łt nf'j I publJcznej. Ce11 mu bT'OSlzurowi!go 20,- zł a w opn- 
\\;t' :xJ,--zł. Z3m6wi
nia przyjmuje Ceontra 
In Zwioązku TO\\1Irzystw Kupi
kich na Po 
morzu w Grudz:l!\dzu, ul. Wybickiego 39. 
telefon 193. 
Kradzleie. P. Janlinie Macior
, Z18JIl. 
przy ul. :\lickiewic7A 23. s-kraodz,iono z mle- 
szkani.&. 180 zl P l{ościerow'icz()Wi B<>le- 
sławowi. zaID )Yzy ul Forteocz.nej 11. Pikra 
IWiono rury Ś<';
kowe, \\.a.rlości 30 zł P 
K!osiń5.k'emu J6zefO'\\i 8i.eorzat1
owi ze.m 
w Konw
ch Lol.nisko skra.doz)ooo 1 zege,. 
rEg, I 3:> zł. 
Szewc w maudurze kapitana OIzuałem. 
POliocja aresz.towllła w Ta.rnowi4! nieja.kd4!- 
go Jana Pod'\rojskiego z zawodu Brewce., 
pochod.r.ąoego z Grupy. PodMojskl j.a.ko 
fałszywy kapitan naciągał I wYłudzał od 
oby\\
teli więkSJJe &umy pieni
, popel- 
niając oszustwa na tereni,e całej Połsld i 
był jut od dłut8z.ego czaau Migany przez 
urzędy poldcyjne. Fa.tBzywy kapi . 


\ 
-, , 


L ;/If; 
\' I 
t 


.......\, - 


.- 
,t,  


*
 '  


r" 


.!..  . 


,. 


x 


Typ awjdy 
OCZ} wIŚcie t)-tko w t)"\\ M'1 kwi
IU 1"&- 
rRm :?80 sztuk. Z sprawozdaJl'la p In6p. 
Wodwuda d()\\"\eodzi
hł.my s1
 T. U. M za.. 
łotył. DOwe ogr6dk.l przy ul l\&ru1.o\\'I('Z8, 
i KaliłD.ko\\'I("j dla mlflsz.kające-j t&m naJ- 
b\ledmp
J ludooto.."I!. TObotIlołczeJ l ogI'6d.- 
ki przy porado! Grutłloz:nej. P
 re&- 

y w parkach mieJskich w4ęce,J 
ła\\
k. Rozmle&ZCzooo klbkadz.ieslą.t no- 
W}och koszy do odpadków I pa.pieru oru 
tabli>c4! 
ące do fjlW:hawv.nia c
)'8'ł.o- 
lici miasta. Na.st
pnde p. Jan N
"'8ik je.- 
ko akubni!k zdał aprawozd&n!e kaMw6. W 
kuWl na rok 1929/30 Jeet około 600 d. W 
imi.eolu Jwmlbj1 rew1ZYjneJ JlC'ZI!IID6W111 
p ra&:a KoppeI. prom.ąc fJ&branych o u- 
dzJ.ele
 
owi &beolut.orjum, któ- 
re jPd'l1{)głośnde uazlelono. P. p
eDt 
Włooek I ks pra.l Dembek w aerdecm
h 
Błowach podziękowaLI znrządowl T. U. 
M. za troli1tę I w6p6łpre.ci z 
em.. De,. 
leJ tII-ybraDO zanĄd ten sam p. r&ek6 KlIm 
k1em jako prezesem na czele. Do komle)l 
rO\\Uz)jneJ wybraoo pp. szcz, dnia 25. 10. 1929 1'. 
Zarz,d Oddziała Bydgoskiego Zrzesze. 
Dla Rodak6w z WarmJI. Mazar I Ziemi 
Malborskiej. 
W. Itoczorowskl, prezes 
K. Małycha, sekretarz. 


- --- 


1 


r 
I" 


- 


l 
POIMANSlUitb. PWRlA 
BARCIN. 
Pokaz gazcrwy. Dn. 23 bm. zjeohal na 
bBl'ciilsk.i d\\wzec "'agon poka'lu galJ)- 
wego. PubhCtliDOśĆ zwieda4ła go LicznIe I 
ałuch&1a objfl.Śl!\.ień. 
Z tycła Powltdc6w. Na niedzielę za,. 
powied1li&n4! zebranie Tow. PO\\'6tańc6w I 
WoJak6w, na godz. 5 po pol. w &alce pa- 
raSjaloej n4e odbylo się. z powodu nie pny 
bycia członk6w, 00 jest 80dne potalo"1&- 
cia. Tr.1doo jednak określić czy tu witlQ 
poI)08i I8rząd. ay tet czlonkowie Tak go- 
dne tow. jakiem Jest Tow. PowsL I W:)j. 
powlonlel1 kaMy obywa.tel popierać 
zebnnle Tow. Rob. Katolickich odbę- 
&.e mę w n1edz,Wlę, dnia 27 b. m. na 1!8JI- 
ce pualjalnej o fiJdz 430 Z powodu Yol&- 
tnjcll 
w prosi się wezy1lb1dc.h czlun- 
k6w o punktualne przybycie. 


II 


.
		

/gb_8_1929.10.27_24900008_0001.djvu

			Str. 
. 


STRZELNO. 
Przedstawienie teatralne, Dn.. 13 bm 
wiecz. w ee.li JI. pjątkowsl;kego odby.ło się 
pJ'Zled8tawieDie teatlraLne, urządzone &la- 
ranlem Tow. Kom. P. W. ! W F. Docb6d 
pr:rezn.ae.zono tła ('cle Tow. {{om. P. W. 
t W F. Zl'Sp6ł ams.torSl1ci p. \Vlad. T
"'ZOC 
kim' na czele odegrał bow,em we60łą kO- 
medję w 3 aktach Sto Turskiego p t. "Czar 
muodut'U", <::tyli «dyoons w zalotach. 
p
;>tawicnie dzięki dolJrej grze amaw- 
rów w}1)adlo doborze. Następnie odlJyła si\: 
zabal"'\&. tanocwa_ 
TORtrn. 
Dyrekcja KOD8l!rwatorJum Muzycz- 
I1ego w Toruulu 2-8.w.itidwni.a UCZoI1l6\\-, U 
'W dinIie 1 1 2 LisLopa.da br. (Wsz.ystkich 
i>więtych i DzietJ Zad.uszm.y) nauki nJ(' 
bęplanją i II POlonją od: 
będą się w nied
je
. 27 bm, o godz 11 
przed pol. na. bOIsku Szkoly Oficerskiej. 
Zawody zapowiadają 51ę Interesująco, gdy2 
obie drutyny wystą.pią w naj silniejszym 
składzie, aby z tych zawod6w v. yjść zwy. 
cięsko. 
I. KoL K. S, "Sparta" - L K. S. ,,Iron", 
powytsze zawody odbędą się w niedzl& 
lę, 27 bm., o godz. 15 na boisku "SParŁy" 
Ze względu na tO,lt "Sparta" Prowadzi gr
 
w kIMie C oraz "Iron", spodziewać się na. 
lety bardzo ciekawych zaWQdów. Przed. 
mecz o godz. 13. 


GIEŁDY 
Giełda Poznańska. 
Cedula urzędowa z 25 paidzlerulka 1929 r. 
Papiery procen:owe: 
(Kurs w procentach nominału) 
5%' Potyczka konwersyjna 50% + 
8 % dolarowe listy POZ\). Ziemstwa Kreiiyt. 
91,50-91,25 % P. 
(Kurs w złotych) 
ł" Prem. Potyczka Inwestycyjna 116,50 T 
. AkcJ. bankowe: 
(Kurs w złotych za 1 akcję) 
Bal)k Zw. Sp6łek Zarob, I em. zl 78,50 P. 
Tendencja: Bel zmiany. 


Giełda wanlawska 
dnia 25 patdziernika 1929 r. 
Waluty Got6wka 
DoL St, Zjedn. tr. 8,90 1 /. sp. 8,92 1 /, lnrp.8,881J, 
D.wlzy: 
trans. Bprzed. kup. 
Holaniija 3£>9,63 360,53 868,71 
Kopenhaga 239,00 239,60 238,tO 
Londyn 043,5C 1 /. 048,61 1 /.a Oł3,
 
Nowy Jork 008,891/.. 008,91'1. 008
7'/. 
ParyS 085,131'1 085,22 035,05 
Praga 02
42 026
 026
 
SzwaJcarja 172,83 173,26 172,łO 
Wiedeń 125,27 125,58 124,98 
WłochY 04.6,73 1 /. 0ł6
5 046,62 
Papiery państwowe I obligacl8t 
4" poło fnwest. . I 000,00 126,50 U7,25 
5% pot. premj. doL . 000,00 (j63,00 062,00 
10% pot. kol. . . . . 000,00 000,00 102,óO 
Akcje wzlotych: 
Bank Handlowy I I . I . 000,00-119,00 
Bank Polski , . . . . . 165,00-164,50 
Ba.ok Z
. Sp. Zarobk. . . OOO,OO-O78,
 
KIJewskl i . . . i I . . OOO;oo-o!lO, 
Elektrownia w Dąbr. . . . OOO,()()-085,oo 
W. T. F. Cukru, 
 . . . . 000,00-029,25 
Firley i . I . , . . . . OOO,0Q-()51,OO 
Modrzejów . . ; . . . . 000,00-018,00 
Ostrowieckie zakłady . . . ooo;o!>-{l83,OO 
Starachowke . . . . . . OOO,OO-02J.25 
Haherbusch , . I . . . . oro,OO-I00,()(' 


Sank Polsld placl 28 paft!zlem1ka 1921 za: 
dolaay amery11re.ńsk.ie 8.M-8.85, doII8Iry 
k8ln8dyjeilke 8.73, fUI1lty a.ngieLsiIke ł3.33, 
fremlki szwa
8.iI'skle 172.U, tr&Dikd 1NiJDCU- 
sIde 34.99, k8!D.k.i. be1gij9kJ.e 12!.29, liry wIo 
&k.Ie 46.55, guldeny holeDdersk4e 358.19, 
korony czeskie 26.31, korony szwedr1Jkie 
328.67, kol"OOly duń9Ide 238. 04, korony DOr 
weskie 238.04, SzylJmgl austrjackie 124.77, 
marki niemiookie 212.40, guldeny pńskie 
173.28, marka złota 2.12340. rubel zloty 
ł.5869. 


:.. 


\ 


 


 


  


 

 
 
 

 

 


 


 

 

 

  
BLAS
 
,HEli O'  


NAJlEPmp
OmI(H
l)łAN
 
, P.WE IAH I E.ElI .; .
.

,u.."",
 


.
 
. bt..'ł-...\;:". 
......... 

....... 
b...
 .;" 
D O n a b y c i a w s z ę d z i e. 
Wyroby marki ..BLASK" nagrodzone zostały na 
W. R. zlotYD1 ntedalelll- 


P.
		

/gb_8_1929.10.27_24900009_0001.djvu

			Nr. 249. 


Przy chorobach żołądka - jelit 
serca - wymianie materji. 
ZdroJowisko calv rok otwarte. 


- 


- 


r.C-
ZRTA HYDGOSKA" niMziela. !'T. paftłwle
 19:!9 f. 


t 


c 


Sir. 9. 


Jnformad. co do zdrojowiska , 
KuracJI domov)'( b 
..ic r6....... proopdtl, plon , 
Mlchnł Kandel 
Poznań. M...I.I.ulll...r l. T.I I.... 


Urzędowa ceduła 
Giełdy Zbożowej I TowaroweJ 
w Poznaniu 
PoznaiI. dDla 2:;. 10. 1929. 
WarunkI: Bandel hurtoWJ, parytet Po- 
zaa6, laduald wagonowo, doala.. bieżąca 
z. 100 kg.1 
Zyto I . . . i . , ł. 2250-23.00 
Usposobienie alabe. ' 
Pszenica. . ,. I ... 34,75-38,75 
Usposobienie tlłabe. ... 
Jęczmieil przemialowy I 
 , 
Jęczmieó browarowy "" 
Uspoaobienie epokojne. 
Owies .. . . Ii i li . . I . 
U@pQsoblenle sookoJfJe_ 
Mąka tytnia wl. wGrkach wa- 
dług urzędowo ustalonego 
typu (70%) . i . i I I I 
Uef,olohlenle Rłabe. 
Mąka pllenna 65" "-'I. worka 
Ulposobienie slabe. 


TARGOWISKO 
łEJS!IE 
Un..ło_ spr......al. I.qe_ 
KomisU Noto.
ala Celi. 
POl1lU, dnia 25.. 10. 1929- 
SI-
zono woł6w 2. buhaj6w 8 krów 23, 


 a 88, ś
i6 2i2. cielili' 76.' owiee 16, 
oz -, prosIąt"""' Razem zwienął S96. 
Z powodu małego apędu DOtowlU1 ale 
nrreprowadzono. 


- 


25.00-26.00 
26,00-2".00 
21,60-23,50 


n.uc 
. - O\VAD ł" ó1\YA( 


S4,
O 
54,00-118,00 


Związek 'lowarzy..1w Powstatlców I Wo- 
lak6w, Obwód BydgouCZ, BacznośćlOsta- 
tnie strzelanie obwodu bydgoskiego w ro. 
ku bietącym. Strzelanie szkoine w nie- 
dzielę, 27 hm., o godz. 13. Punkt zborny 
na strzelnil:y wojskowej. Wzywa sili WIlZY- 
atklch członków o Jak najlicznlejlZY ud%iał 


, 
MARYSIENKA 
pocz. 6 45 I 8 45 
Vi niedzielę 330 Bilety wol 
Dego wstpf'U d7.if!i i niedzie- 
le .1. waine 


Dziś premiera! 
IUlUIIWlIIlIlIIlIIBlIllIIlUllllllllllllllllllllnllllł 
Dlieje racH staou lawikła- 
ni dworu kr6lewskle
o oraz 
J1ny
6d mistrzyni milol'ci p. t 


"lE ZWLEKAJMY I 
N-ł kt . n'e laprze
zy, te motorem aily ludlklei jeat 
P! eD1 l1 dz . On daje pewoość siehi.. on daje IDaCze- 
nae, OD ułatwia Dam spelnlenie swveh obowlazkOw 
wobec spftłeeler'latwa, wobec rOdziny I siebie samegu 
Zatem nfe zWlekajmy, bo jut dnia 11 listopada b.r. 
roz()oczyO" Się 1-l2e bogate clągnlen'e 20.eJ LoterJI 
Państwowej, w kt6rej z łatwością wygrać motna 
kolosalne sumy, sięgające do kIlkudziesięcIII mil) 
zł, II!:dył co drllR'1 num"r wygrywa. Sam. tUS t'I, 
wygr.n)"ch losów w tel loterii w,noll 32 Ul. OOU zl 
I1rzycreID oa jeden los \\'ygrąć m )tna 7S11 000 zlotych. 
Ceny losów pomimo powlekslenia wygranych zo- 
s
aly nlezmleoione i nadal II. kosztuje tylko 10 zł 
Bezwzględnie katdy- z oaa IJra6 pewlnien, bo tylko 
tędy droga d,., urzeclywistnienla naszych marzeń I 
n allii. 
-ł wiat .. laQJII 
 ..:nbDJ i ..]ł-li1lSllj bł-lll1_ ł--tI. 
,
Uśmiech Fortuny", Ed. Chamski 
Bydgoszcz. III. Pomorska 1. Tel. 39. 
gdzie nlew;"lk
 le..cze 1I0śf lo.ów i<$! do nIlb r. da. ZIImlel5COwym 
wysylll al. lo,y ..alyehm'atl po olozyman u ..",6wlen].. 


Do Kolekturr "Uśmiech Fortun," . 8,dgoSlClr, 
Ninlelszem U....Wlllm do I..J klo'1 LoterJI Pllflalwowe' 
_ 1016w 
larlek po 10 zł. 
_. pel6wek.. 20 zl. n-1125 
_.. elllych .. 40 zl. 
"aletylolf zł. ulszes
 po olrzymllhtu losów blanklelem 
p, K. O. p,za. firmq P"JaJ/llny... 


1m1" I nlllwllko 
BliislY IIdre. 


!
e

8 

. aprze. . 1 
dawać będę przy ul. Pomorskiej 8 oojwlęcej dającemu za 
gotówke oraz natychmiastową :zaplatą. 
1 zegar slo;ący, 1 siół. rozciąoany 6 krzeseł 
II 1127 Kową1skl. komornik s"dowy w B"rlttolzCZY 


Przetarg przymusowy 
w ponledzlalek, 2810 29 o godz, lI,3U przedpol. sprze- 
dawać będę przy al SleDIEt.wfllza aa najwięcej dającemu 
la gotówkę orllz natYchmiastowa zapłatll 
I rower damski 


łl1128 


KowalskI. komornik sadowy w Bydlł'oSICZY 


Przetarg przymusowy 
w pODledzfalek, 28. tO. t9 o godz. t2 w poludal. 
.przedawać bedę przy ul. Matejki 5 Dajwięcej dającemu 
la gotówkę oraz natychmlastow/\ &8plat/\ 
1 biurko. 
111129 Kowalski, komornik sądnwy w Bydgoszczv 


w strzelaniu. 
'ro.. Powsl. I Wol. BieleWJ-Sknetasko 
\V 
iedzielę. 
7 bm., o godL 13 ostre Itr
 
larlle "" !!Itrzplnlcy wcjskowl'j. 
Zwllł.ek Pedoflcer6w Rezerwy. W nie- 
dzielę, 27 bm., dOl'()('zne ostre strzelanie 
na Itrzelnlcy IJlLM1lzoooweJ o mistnoEltwo 
koła. Zbi6rka o godz. 1,30 po pol. na mo- 
ście przy Fkspedycjl Towarowej. Upraaza 
sie o j;,.k najllrzniejszy udział kolegów. 
'row. Powsł. I Woj. ,.Macierz". Ost.atnle 
w roku bietllcym I><'tre i'trze:anle w nie. 
dziele. 
7 bm., o BOdł. 13 na strzelnicy woJ- 
IkoweJ w Jacbcicarh. Przybycie wszyst- 
kich członków obowil,zkowe. 
WydL Cz.I.d. pny WollI. Cechu Kre.. 
Zebranie 29 bm., o godz. 8 ...i
z. w DołllU 
Czeladzi przy dworcu. O Jak najlicznie)- 
szy udzlal pro8i Zarząd. 
KoL It. S. ..Spert.... Dlt. o godz. 19-taJ 
Ichadlka informacyjna w DyrekrJI Kole- 
joweJ. Z. względu na niedzielne Kwadr 
uprasza aie o punktualne Itawienie się. 


" - 


-- .. 


"Dawne. W nledz'\ł'1ę, 27 bm.. śple\\ a- 
my w \w)klele hlu)'aek na Yu, jw. o go- 
4zinie 11,30. CI\rasu Ilę o punktualne I 
grt'mjlłlne przybyrie. 
JUt. To.. Rob. Połsko par. Serca Jezua. 
apeluje do w$z
irh człl>ł1k6w, aby Ila- 
wlllllll, Wil}ICY w niedzipJł=. 27 bm., o g("lrlL 
3,90 nil Placu P1U1o\Hkim. tlkąd rll"'zRmy 
na UI'OCZYIUt, akadetllJę z okazji \"I Dnia 
Katolicłl.lego . dJ11a Chr}'slusa Króla. Itó- 
...nlet przyjO('ie rzlonków w sall ..Pod 
Lum
 (.,Oplako". 
Z"'U" .....'t6. pUd.. I reuclst6w 
donoli, te dhJ$QIt!1ul u!ollpk ZRr7q	
			

/gb_8_1929.10.27_24900011.djvu

			Nr. 2ł9 


-- 


PEIO 'U" Po'skle Tow. Wf:g!owe l o P 
" "BY
aoszcz. Krasińskleoo 14. parter. lei: 32l 
:::::
:: W

iel. i Ko

 


g6rno
l. 
l-ej lako
cI 


dla przemysłu. rolmctwa I opału domowego 
z reprezenlowenych Pol. Koplllń Skllrbowych 
,,-2725 Król. Bfelszowlce I Knurów 
Skladnlcll delII I.: ul. Radawitka 14 tel. 378. 


KOMUMALNI KISa OSICI{ONOSCI 
Instytucja pupilarnej pewności 
Bydgosl:cl:, ul. Jaglenefiska 89 - Telelon 2008 I 2007 
przyjmuje Wkład, oszcz,=dnośclowe począwszy od 1.- zł Z8 
wysokim oprocentowaniem. 
Załatwia wszelkie czynnołc'. wchod
ce w zakres banko. 
z. ",sl:elkle I:obowhll:anla Komu.alne. Kasy OS.cl:ędnołcl Mla.ta Byd: 
gOSZCI:Y, odpowiada mla.to całym majlltklem. n
35 


..GAZET A BYDGOSKA u nlego olJuwia damskie- mocno uszkodzo.pą. Oferty do rekcyji (od 
odz. 1
-1) na- tądane. Zp;loszpnla do Gaze. 
110 i ml)skiego podlug nąjnow- Gaz. Bydg p01 d-2857 letv przpdlołv
 śWIadectwa "OSAD POSZUR. 'y Bydgoeklpl pod d-2829 
szycb turnali. A. I:!ac!łewslu szk61ne, wykaz dotychc.zaso- 
1:J)'dg08ZCZ. ul. Sobieskiego 9" wych zaję
 oraz wszelkie re- UBZI,DNIK DWOCa KAWALEROW 
n.8GO DZIERŻAWY ferpncje . n-112' gospod. wiek starszy ponu. kupc6w brunet I blondyo, la' 
kule posady w mająlku ewU 31 I 26 'rednlel1:o wzrostu 
MAI. KOPCZ'YNOWO t KSIĄ
KOWł; pi9aua wymagania ekromne kaid,. posll\da dobrze pros- 
w dziertawi polowanie Ugo- l uClennlcę biurowa POSZ
kU- lub dzlerławy z lIilka mo. perlljący skład, pragną po. 
J y na miejscu Teren do po' je zaraz M. .Sentkowski urt7 rRaml, mam S 000 zł. Zgłosze- znać panie w celu 
atr
- 
l:wsDla nad!wyczajdobry.Na 10W. kolDn) n-111 Ola do Gaz. Bydg. pod d-2863 moojainym, i 
ylkO Inleh- 
. iśmiE'nne nie od- genlne panie mlłrgo u.po.o 
zJ!ło
zrD1a p . ław OSIafin APTFKA Dlenia dla ..p6ln@l!o dobra 
cowladam. Sta:
 2866 na Nowym Miejście w Tcze- ZGU.Y z maj
lkiem 10-15 tyslęcv 
DOM maj. Knpczyno II- "iI' p0911Jkuia od 1 listopada raczą nedpslać .we ofert v 
2 skladem KoJonjalnem rrzy ROWERY br. k wul;' sił"'. DO I E'.R"
:J"! ZGUBIONĄ wraz z fotografią, kl6r" SIl' 
len, krod(ue to\\ary w do. . d"" ia lUD wpracowuuel Jnl'SkleJ Sl- b' I . 1\ az- pod slowem honoru z\\raca 
1.1
1[, loloteniu )e:!t zaraz wlr6wkl maszyny o 

"c. I tech Łaskawe oferly z po- kartę mO II zacy)
 n. n skierować do Gaz Bydg. pod 
korzy sinie na eprzeda:!. .Gdzie \\ szel.kie częśc!.sPrEedaJe n
r lł iem" warunków do Gazety wiskO K. Boruclll unle:-:iś d-28'" . 
\Iskała skład knlonjalny, tanie) ,,Rnwer Gdai1ska . BY
II:' pod d-286ł ułam. 
tdańsha 71 n.1126 d-MI 


Obrońca -prywatny Futra ' I 
wszelkie wykonuje reperuje 
zalatwla ws!elkle, chotby pnerablam modnie tanio. 
1I8jtrudniejs!e sprawy sądo Kuśnierz, ul. Pomorska 3ł 11 
we, karne, procesowe. epad- II p n-90(' 
kowe. hipoteczne. waloryza- 
cyjne. lIontr
k
owe,sI!6Ikowe TA P E T Y 
Dajmu. admlnlslracy)ne, po- 
datkowe, ściąganie nalstnoścf 
i t. d. 
St. Banaszak 
Cles.kowsklego 2. 
Tel.fon 130&. 
DługolełalA praktyka. 
dl972 


POMORSKA 8. 

IA TRAK 
z gospodarstwem sprzedam. 
GenD. 10.000 zł. wpłata 6000 
zł. prywalne bez długu. Rysz. 
kowskl Slbiory pow. Szubln 
lPoznańskiel n-11' 6 


SPRZEDAŻE 


DORO%KIi 
prawie nową 1I0rEystnle .prZe 
dam. Oferty do Gaz Bydg 
pod "D.Jrotkę-' d-5i3 


Meble 


KUP"O 


MĄSZ'YNY DO SZYCIA 
Polł'ca w ",ielkiem wybOrEe 
IISjta1Jiej takte na dogodnych 
\larunkach. \Vasielewski 
[)\\orcowa lh. n.8'6 


J 


.... 


wykonuje szybko i starannie 
Drukarnia Polska 
Sp. Akc. 
Oddział Bydgoszcz 
Jagiellońska 10 - Tel. 352 


BlłNDLOWE 


I  KAWALER 
P()mOrEan'n zsporna mlodą 
. towarzvszk., w Bydłtouczv 
t. cośkolwiek lfot6wką Zgło- 
!zeńia pod ,Kawaler" do 
Gazety Hydl/;o!!lkiel. d.571 
ksh:
owo'c:I, lIon.ponc'lencjl 
i stenografjl ud2lela PANNA 
G. Vorreau lat 28 wysoka przystojnA (po- 
'!Itlg 10.000 zł ) Sluka znajomO' 
rewizor kslllg 
fl Intell(!entnegn palla chęt- 
.,d..s.c. nie kupca kl6remu chce być 
al. lagl.1l06.lIa U. uczciwą tonl\. w!lp6łpracow- 
rl-
6' nlczką i przyjaciplem. La.ka- 
KURSY M II IURILHE w. Igło.lenla o ile motno'
1 
Ił z loto
raflą proszę złoSyć w 
I DokształcajlIce. Seb.taria. "kspedycjl Gazety Uydg pod 
Kr61. Jadwl
1 7. n-2283 d-2865 
KOREPETYCJI PANIĄ 
ud!lelą 8 klasl.tka zą .tan- materjalnle niefaletną pra. 
cj., s utrzymaniem w miel, gnie pOInać kupiec lat 32 Cel 
Acie od uraL Adres Vi Ga! matrymonjalny
 Dyskre.ja 
Bydg. d-57;! peWDa. Oferty do Gaz. Bydg 
pod d-28'
 


Nauki 


..... 


OŻE"KI 


NOŻ"E 


Sporządzam 


bilansy i tadam kslątki 
han110we 


Andrzei Burzyński 
rewizor kslęg 
zaprzysietony przez Izbe 
Przemy.łowo. Hadlową 
dawniejslY 
Państw.naczelnysekrełarz 
UnQdu PadaŁko.ogo 
BYDGOSZCZ 
a" Slenklewlcu nr li 
tel. 206 'ł-38
J
		

/gb_8_1929.10.27_24900012.djvu

			bLI'. J.A 
"'- 


.GAZ/<;CA HYDGOSKA" DJedzlela. 27 patdziermk& 1929 P. 


----- 


I BANK BYDGOSKI , 


 
Spółdzielnia z ogr. odpowiedzialnością 'eca na dogodnych waru n- 
W BydgosZCZY, ul. Mostowa nr. 6 '(ał;ULJAN NOWAK 
przFJr:naJe eszczędDoid za korzystnpm oprocpn.tow ..;zpitalna 8 Tel_ 1223 
w7PezFcza IKarboDIII dla drobnych oszczędnoścI 
urządza racbuDKl tJletące I czekowe n.822 
IDKalu.e weKIle i inne dokumpntv 
w1Koauje przeKaz,. na wszelkie miejscowości kraju 
I zaltranicę. 
Załatwia wszelkie inne sprawy bankowe 


DZIERŻAWY 


SPRZEDAŻE 


PłASZCZYKI 


KINO 
w 8 mia5tacb, okazyjnie, 
powodu wyjazdu zagrsnlcę, 
atałe. z wyrobioną publlcz- 
ności
 bez konkurencji sprze 
dam natychmiast. Cena 5500 
zł. Oferty do Gaz. Bydg. pód 
d-2813 


KAMIENICli 
nowoczesną aprzeda bezpoś- 
rednio właścicIel. Cena zł 105 
000 wpłata do umowy. Oferty 
do Gaz. B)-d
. pod d-2789 
OKAZYJNA SPRZEDAZ, 
150 m6rg pszenno-tytnlej zie. 
mi wtem wlekllza cegielnia 
polowa warsztat wyrob6
 
cementowycb zabudowania 
plerw.szej klasy Inwentarz 
nadkompletny z pełnem tni- 
wem, dnie plantncje wikliny 
własna akładnica wodna do- 
bra komunikacja 5 klm od 
powiatowego mlaata. Cena 
80 tYli.. wpłaty 'O tys.. zaraz 
na sprzedat z powodu cbo- 
roby Zgłoszenia do Gazety 
Bydg. qod d-28ł8 
 


-
 


- 
-- 


Meble 


Najtailaze tródło sOlidnej ro- 
boty pod gwarancją komplet- 
ne demb. ladalki, sypialki po- 
koje m
akle. kucboie. biur 

(a, auty, ł61ka, materace, 
Itoły, krzesła, kanapy, leJan- 
iU, luatra I wszelkie meble. 
Jd najwykwintnlejszycb do 
£wyczajnycb. korzystny za- 
tUp dogodne warunki po- 
.eca: Staolsław Dobr,;yilskl 
lł.Dłnp;a ł. d-1'SI 
PANIENKA 

 porządnej rodziny, uczci- 
"'!l, aumienna, przyjmie po- 
(8d
 do lłejazycb prac. Zgł 
10 Gazety Bydgoskjej pod 
d-280H 


Nr. m. 


Po ukończonych pracach rolnych otwiera 
SZKOŁA ZAWODOWA ZErtSKA W BYDGOSZCZY 
tak jak roku ubiegiego n-l086 
p61roczny kurs 905lPO
ar5twa d.omow
gO 
czyli kurs gotowania, pieczenia, szycia IkrOIU, pfantll, pfasoWanta, porz_ądk6w I 0061- 
neqo kształcenia. - Wafunkl bardzo dogodne. początek kurau 6 hatopada br. 
lllplsy przyjmuje s:ę codziennie od 10-12 przed poludnler;n w Szkole Zawod. leńskiej 
ulica Gdllńska 67.   


ł POSAD POSZC&.2 
URZĘDNIK 
!!'ospodarczy ka\\