/gazeta_bydgoska_1927.07.07_R.6_nr15200001_0001.djvu

			Dzisfaj 10 stron. 


Cena 20 groszy. 


\ dras RedakcJl1 AdmlnlstracJI: BydgOSlCl, Jaglellobka 10. 


Wydawca: 
Drukarola Polllka T.A. w Poaoanlo, Oddalal Byd
ollzcz. 


Telefony: Redakcjl 304 i 1044. - Admlnlstracjl 352 


ABONAMBNT 
.. Bydgoszezy w eksp
yc:ll i agenturacb. wraz z dodatkaml codziennym 
"Pray Rodslnnym St01c" I tygodniowym "Gazeta Sportowa" wy_ 
nosi kwartalnie 6,00 zl, na pocztach, (!rzea Ustowcgo w dom 7,08 al 
- l\1Jeal«;canie 2,00 al z odnoszemem do domu przez listowego 
2,36 al, w agenturacb prowincjllnycb mleal«;caolc 2,- ai, a odoo- 
saenlem do do
o p
ea roanoslclell 2,30 zl. W razie wypadk6w 
lpowodowanycb sit" wyzs:q, przeszk6d w zaktadzie, strljk6w lub tp., wy_ 
dlwnictwo ole odpowiada aa dOlltarczanle plama, I prenumeratorzy 
nle maj... prawa do odszkodowania. Oodziny przyJ
 od godziny 12-14. 
P. &.. O. PozDati 203644 


... 
'" , 


I 


. 


OGLOSZBNIA 
20 croaay wlersz mlllm.. szerokoAd 45 milim., nl str"nie 0 tam. Reldlmy nl 
stronie 4-f1m. szerokoid 67 milim.: za tekstem milim. 50 gt'08ay. w teUcie 
nl drugiej strome lub w dalszym tekscie 75 jtrOlJay, na plerwszej 
stronie aI 1,-. Drobne ogtoszenia stowo tytulowe 20 
a&l' kaide 
dalsze 10 groazy, dla poszukuj"cych pracy 20 procent znWd. Przy cz
 
stem powtlrzlniu udziela sit: rabatu. przy kol1kurslch i dochodzen.acb 
slLdowych wszelkie rabaty upadajll. Ogloszenia zagraniczne 100 proc:ent 
nadwytki. . Skrzynka poatowa nr. 51. 
R.;kopis6w niezam6wionych Redakcja nie ZWIo1CL 
P. K. O. Poanall 2036UI  152. 


Rok VI. 


Byd
oszcz, czwartek, dnia 7 lipca 1927 


Sytuacja polityczna 
w Zakopanem. 
Na martwym punkcie. Zawleszenle 
"G6rala". Prasa sanacyjna. Czy 
odlotenle termlnn wybor6w? 
Zakopane.l. 7.1927. 
W ubleglym tygodniu komisja rekla- 
rnacyjna zakonczyla swe prace, W znacz- 
nej mierze zalatwiajQ.c reklamacje przy- 
chylnie. Wobec tego, jezeli uwzgl
dni- 
loby si
 przepisy ordynacji wyborczej, 
ze rekursy od reklamacji majQ. byt w 
przeciQ8u trzech dni wnieslone do staro- 
stwa, kt6re jest w sprawach reklama.. 
cyjnych ostatniQ. instancjQ., na ukoncze- 
nie pra.c przedwst!,:pnych naIeialoby cze 
kat najdluZej jeszcze osm dni, poczem 
wybory moglyby byt rozpisane. Nic 0 
tem jednak.me slychat i wog6le odnosi 
si
 wrazenie, Ze sprawa wyborow sta- 
n
la na. rnartwym. punkcie. 
Numer 25 tyg. Zw. Lud.-Nar. "Goral" 
zostal przez wladze skonfiskowany a wy 
dawnictwo zawiesiona. Kanf iak
4 m- 
.wieszenie na.stQ.pily na mocy wyroku 
zaocznego sQ.du pow. karnego w NoWym 
SQ.Czu, Z oskarienia prywatnego za nie- 
umieszczenie sprostowania. WielkQ. 
przytem sQ.iy i wladze okazaly spr
zy- 
stosc. gdyz redaklor odpowiedzialny 
"G6rala" otrzymal 
'Tok w poni
ia- 
lek, 13 czerwca, a numer jut we srod
 
(15-go) sk;Jn1iskowano. W wyroku bylo 
2:Q.d.anie, aby s
towanie zamieszero- 
no w najblizszym numerze. Zamieszcze- 
nie go w numerze 25-tym bylo niemozli- 
we, chocby z tego powodu, ze pismo 
drnkuje si
 w Ci£6Zynie, skQ.d we wto- 
rek odchoewnQ. ide
 zasa- JQcego w wojew6dztwach zachodnicti 
dnic
Q.. mianowicie opn'ec projekt na I dlugiego cltaSokresu urz,:dowania, co 
tej zasadzie, ii powiatowy zwiQ.zek ko- jest konieczne r:e wv.gl':du n& cil).glosc! 
munalny jest zWiQ.zkiem gmin, a nie pracy w samor7Q.dach. 
o!:ob fizycznych. Organem uchwalajQ.- Nast!,:pne posiedzenic odb':dzle 8i
 
cym i kontrolujQ.cym jest rada powiato- jutro 0 godz. 11 przed poludniem. 


Nowa prowokacja? 
... 
Okr
ty pruskie plyn2\ do Gdatiska. 
B e r I i n, 5. 7. (PAT). Wedlug iDfor- mieckie okrf;ty wojenne, a mianowicl' 
macji biura Wolffa, senat gdanski 0- okr
t linjowy "Hessen" pod dow6dL- 
trz:ymal urzl,)dowe zawiadomienie, ze w twem kapitana Junkerman i 16di tor- 
dniu 12 bm. w poludnie r:awinie w od- pedowa T. 190. Okrl,)ty zabawlQ. w por- 
wiedziny do portu gdaiJ1'kiego dwa nie- cie gdanskim do 17 bm. .h....\tt- -I' 
o zmian
 ordynacji 
wyborczej. 
War s z a w a, 5. 7. (PAT.) \V dniu stawie ostatnich wybor6w) nalezaloby ,. 
dzisiejszym podkomisja konstytucyjna calym szcregu okr
g6w raczej dodat 
ukonczyla dyskusj
 og6lnQ. nad projek- mandaty ,czego jednak nie proponuje, 
tern ustawy, zmieniajQ.cym ordynacjl,) wskazuje natomiast na koniecznoAt 
wyborczQ.. Referent pos. Popiel (
PR) szeregu zmian, dotyczQcych technikf 
stwierdzil, ze stronnictwa prawicy za wyborczej. 
gl6wnQ. zasad,: ordynacji wyborczej po- Z kolei pOdkomisja przys!4pila do 
cz
tkowo uwazaly zmniejszenie Hosci dyskusji szczegolowej. Do art. 1 i 2, do- 
mandatow. Referent stwierdza, ze h!wi- tyczecego Hosci posl6w i senatorow 
ca opowiedziala si,: zasadniczo przeciw- zgloszono szereg poprawek, z kt6rych 
ko zmniejszeniu ilosci mandat6w, nato- poprawka pos. Proszynskiego (ZLN) do- 
miast za wprowadzeniem instytucji maga si,: zmniejszenia ilosci mandat6w 
zwillZku list w okr
gach. Pos. Popiel w wojew6dztwach wschodnich, popraw. 
podkreslil, iz cala pOdkomisja razem z ka pos. Schneidera i Chruckiego zwi
. 
mniejsrosciami narodowemi wypowie- kszenia Hosci tychze mandatow. 
dziala si
 za zasadQ. zabezpieczenia sto- Wobec rozwini
cia si
 dyskusji for- 
sunkowego reprezentacji polskiej na malnej, czy nalezy dalej rozwazac pro- 
krE'sach, SQ. tylko pewne r6inice co do jekt, przewodni
zqcy 
decydow
1 Odb
t 
sposobu przeprowadzenia tej zasady w glosowanie na jutrzejszem posledzemu 
calen. panstwie. PosilkujQ.c si,: SZCZ
60- podkomisji po rozpatrzeniu 
roj.ekt6w 
1'l\Vemi cyframi, referent dowodzi, iz przez poszcLeg61ne ugrupowama. 
slosujQ.c dzielnik wyborczy 23.981 glo- 
s{w wamie oddanych na 1 man.1at 
!pI7eci
tna dla calf'go pan8twa na p,>d- 


. 


Liczq.c sl,: dalej z tern. ze teren je1'7_ 
cze niedostatecznie jest przez sanacj,: 0- 
panowany. zwleka si,: z rozpisani!'m 
wybor6w. motywujQ.c to r6znemi pr7e- 
szkodami. 1fi
dzy innemi jako pow6d 
podaje si
 seron. 
Nie to jednak' jest. jak si,: 7daje, g16- 
wnym powodem przewlekania stanu 
tymczasowosci w nieskOliczonosc. Po- 
wodu dopatrywac si,: raczej nalezy w 
obawie 0 rezultat W)'bor6w, gdyz. jRk 
doted, nic nie wskazuje na to, aby oMz 
sanacyinv mOI!'l lirzvc na zwyci
stwo. 
Pi. D. 


Pozyczka, pozyczka... 
". a r s z a w a. 6. 7. (Tel. wi.) Umowa 
na pozyczenie 15.000.000 dOlarow, r6w- 
niez jak i poprzednie, dotyrhczas nie 
podpisana. 


Prace Scjmu. 
War s z a \V a, 6. 7. (Tel. wI.) Kon- 
went senjor6w "staHl porzQdek posie- 
dzen sejmow}'ch. A wi
c dzi
 i jutra 
odb
dzie si
 po dwa posicdzenia dzien- 
nie. r6wniez w ponicrlzi:tlek i wtorek to 
sarno Calr ten czas, obliczony na jl) go- 
dzin ma hye tyJswi
c(}ny dcbatorn nad u. 
,,'awami sam-.T7adowemi
		

/gazeta_bydgoska_1927.07.07_R.6_nr15200002_0001.djvu

			St!'. 
 ..Gazel& B,dio.ka", c",aMek, T 1I1'ca 1921 f". 


Nr 152. 


Z Essen do Paryza. 

Iemlecka lotnlczka w 
 godzln przeleciata tt; prze
trzen. 
p.. r y t, It 7. (tel. wI.) DII' 0 godJi- do Par)'ia. \V droc1ZfI \V Bruk.eU do Pa- 
nie 19,48 przyb).la n.a Il'Itnl,ko Ie Bourget ryta !/rnunOna byl. 'rhea nuch. dD II!' 
lotlliczk.. nif'mleclt. 'rhea Ruche, kl6r.. d
w.nia z powQdu braku brnz)'n,.. Ja- 
o godl!nle 12,M .tartowala w E8sen, ko pasaier towlnyu)"1 JeJ Inonter. 
!- 

...' .'. -- 
, 
v
........' 
.J".- 


.. ." , , J.-.' 4
(

io '
?I 
- ,..., 
 _ y 'Ii: 
 '.:... , - ...' ';";<:"'':'
 
: 
." . ....... .. . .. 'II .,. 
 
t,.. ,.f 
.. .':. t.:. ;-.. ;..
 ." 'I; ":'I.
'=';.."4 "... _.
- t I.:

t
 

:. 
.;.
 


. -, 
: I', 


);..j,J... '-'--:-.- 
-)l.f.t. 
 .
. 
.-- - "'t 
Komitet budowy pomnika H. Sienkiewicza w BydgoSICZY 
1I1...lIn.II..........__U......aarnaul I.UI., ....I
..I.....,...I U 'nq..

-- 
STO ZIJOTYCH NT. 2

 
" 


J "'
.'::-'. 
. 
 . . 
-.:: 
t::.:-: :. 
i\....\..: 
- -. = 


:..- 
;i.:; I 
;::.
 
.'.1 
.. ,)II 
...'...-1 


\ 


[2oielka fDn
aloflka 


=.:  
.
. 
.
....'if' 
'L ;;"' t, 
. " 
 .
_.: . . 
. . . 
.. 
, 


1.,.- , 


: ' 


Hs. Prob. Palel [zBPlew.ki. 
Bfszewa 
wplsal sic: w poczet 
fundator6w I'omnika 
nkupujllc 1 codoJkO. 


. 
-
.. 
,.. 


I'. .. 


. 
 . .. 


_ _J,. 'I 
- -c
 . \"..
"\ 
"../ 


Df.l
dskI Dr.1BIza Dr.5U.abelzilskl 
sekrelan I"'ues Rarbblk 


.t 
!" 
:, '. . . 
=.. 


; ..- 


, .:. t .. 


..:. ... 


I 


\.... 
- .Xf . 


.- 
I
f


.
, 
t,

,,':--;:'''
l

 t. ..... t 
'''i''ft.
I.'
 I.... 
I.
. . "-' ,;' 


_ ... ,,- ..:r" ,-" ," . 
 :r
;' -:' : .., *

.'. .'- .-"; : ;.)"> 
. .. ' ) . ...",:.;t.;.:JtE'J. .... ',' < . II
 .::;.h
..'.....-:tI
.J.."""t '.\;;'I., 
 ,;'\"'
.I 
...... '. 
.
.. .." . . -. 

"''':-r.
r''D...:-!' .': . 
, :' '.'- ......£
...m., I ... ..:., .::011;:... . ""':'1 

.
 .!!:;,
:.>'II.:...
II.:.
I..}.'
. .:i.
 
. . , ''f<,i
+ .- .. 

 ,.,.s:._7........
.T.. ._"
(I 
" ., _ t-... ..'+.'.;' ;"
+" ",+ - _ _ -',
 ...:....::. , Ji!o+' f,--

 ...::.+ :i.+_'.,:,,+
:_"', +-;-':r-;-t.:..

r

; 


-
 
Gada pruskiego .'
 
niczem nie uglaszczesz... 
Gdansk,5. 7. (PAT.) Wczoraj od. nagrodt dill. zwyclQuywmwoda.eb l)1y.. 
byJo 1110 w Sopotach otwarcie t. zw. ty- wacldch Pollka--Gdaiulk OT&Z pQmt.no 
godnla 
porlo\Vego w obecnoscl cdon- udzialu kil1\unJ.Stu kluMw polsk1ctl w 
k6w komitetu honoro\\ ego. w kt6rym In. zawodach - nIe, uWlI.tal I!:& wakazane 
i. usiada kornJea.r.z generalny Rz;pliteJ wywie8i
 w So}')ot.a.eh a.ni jed.nej flacl 
min. Strassburger. Zarztd z:drojowillka, polsklej, wywielu.JQ.C natomJaat na. na.
 
organizuj,cy w
pomniany tydzien epor- CJelnem miej!JCu. ()lbrzY1!rl. flltgi Jt
- 
towy mfmo, It w konutecie honorow)'fn s
y Niemt.c1deJ, a 1'1& dalasem mt.Jeeu 
luiada. przedatawiciel RzpliteJ. mimo male flap Gdatuska 1 Sopot. 
ii. min. Stras!lburgrr ofia.rDwal cenno  


... 


........ 


Sprawa zatrucia 
, zolnierzy we 
Paz nail, 6. 7, (Tel. wI.) Wla.dze woj 

kowe 1 cywl1ne przeprowadu.Ju. ener. 
sieEne sledztwo w glosneJ sprawie z.a.- 
trucia mi
em w garnizonie we Wrze- 
I4ni. Aresztowano neznfka Stan
lawa. 
Orchowekiego, Jego ion,:, wsp61nika Nie 
dl1chowic
 I pomocnika Boguslawskie- 
go. Wkr6tce jcdnak W}"puszcwno i<:b 
na wolnosc. Jest podejrzenie. ze zatru- 
de spowodowalo miQso padlej krowy, 
ukupioneJ W okolicy z.a. 96 z.}. Jak ai
 

 
 
 . 


mi
sem 
W rzesni. 


. 


okualo, zachorowaJo '" 
 Ueqee) 
ze 
l
du na. twi
e rer.erw14t6w 
1,200 lu.dI.t. Wype.dk6w Iimterte1n
b 
nle bylo. Obecn!e J.t jsllZOf'A 1 chon': 
we Wrzesni, a w upitalu woJ8k
 
w Pozna.n1u 12. Wlzyst1de:hm.e werwJe 
SI) nieprawdzlwe. Uf;ratl!- iycl& nie STOZi 
nikomu u. wyJ"tkiem W}'J)I.dku Jedne- 
go, w kt6rym za.cl1odzt komplik.&cJ. ner 
kowa Dow6dc.a O. K. VII wyda w tej 
sprawie speeJalnY komunik..t. 


Za 


88-letnla staruszka 
· w samolocie. 


Wi e den. 5. 7. (Tel. wI-) 88 letni& 
rnatka prezydenta AustrJi Ha.in1scba, 
odbyla. wczoraj w t01varzystwie syna 
godzinny lot nad Wiedniem. 


Stahlhelm 
napada na Polak6w.
		

/gazeta_bydgoska_1927.07.07_R.6_nr15200003_0001.djvu

			Rr. 15
. 


Zale i postulaty 
,V ilczal(a. 


Pif;knic jest - szczeg61nie na wiosn
 
( w lecic - w zacieruon)"ch alejach nad 
star)"m kanalem. To tei tysil!czne Hu- 
my spacerowiczow przesu\\ aj
 si
 tam 
codziennie, dziesil!tki t)"si
cy w pogodne 
dni S\\ i
teclne. Nape\\"Do nieraz i ktos 
r; czlonk6w naszego Magistratu i z przed- 
sta\\ icieli "Iadzy policy jnej zaiyl spa- 
ceru wzdlui f)ch najwif;kszych i pel- 
nych uroku plantac)"j; ale nikt z nlch - 
a juz od czasu wzgl
nego doprowadze- 
nia do porUJdku alei i plantacyj nape- 
wno nikt z nich nie pomyslal, ze obok 
t)"ch pi
kn
 ch miejsc g.pacerowych ciq.- 
gnie g.i
 gf;
to zaludnione przedmiescie, 
IiczQ.ce razem z 
1iedz)"niem okolo 8000 
mieszkancow i ze to przedmiescie ma 
wiele i powaznych zalow i boIQ
zek. 
Przez siedem lat siedzial \Vilczak 
ticho. spokojnie i cierpliwie "\\wski 


. ..... . 


,  


'l 


t'

 
,4 


.
 ..' 
. 
"\ 
,.. 


'\Ii\ I 


. 
....  . 


?
 


.
.;
 


Na !ewo Ul'na 7 ziemiQ. francuskq. z gro- 
bu Siowackiego. Urn
 t
 umieszczono 
wraz z zwlokami na \Vawelu. Napis 
na urnie brzmi: lOW tej urnie znajduJe 
si
 ziemia Francji, goscinna wygnaJi.com 
polsldm.. W niei sooczywal Juliusz 810- 
 


.' 


'. 


.£.  


.- 


r
'  


\ 


,- 


. 
T, 


wacki od 3. 
. 1849 do 1.4 6. 1927". Na 
prawo pl'ol. Edward Pozerski z paryskie 
go Instytdtu Pasteura, kt6ry OdWlOzl 
do I{rakowa urn
 z ziem
 francuskQ. 
.z grobu Juljusza Slowackiego tt.1. 


obraz W}TZysk, III nagr. biust SfJOpena 
Kcynia., IV n&gr. obraz Polanowo. 
'Vyniki ws
ystklcb k61 
piewaaych 
wOOlug punkt6w przedstawiajQ. 
il; II&- 
stepujq.co: Naklo 21 
 pkt.. BYUg06ZC2 
"Dzwon" 21 pkt., "lIalka" 8robin 19 pkt. 
Miaswczko 17
 pkl, Wyrz
k 17 pkt., 
Kcnda 16Yo pkt., Polanowo t5
 pkt., 
By
oszcz "Mon" 14
 pkt., B
'dROSZCI 
"Kolo Drukarzy" H pkt_. Paterek 13
 
pkt., S7.aradowo 13
 pkt. 
KadrniPTIie wypada, ze Tow. SpieW\1 
"IIalka" Szubin wystepowalo z utwo-. 
rem kat. I "Burm na morzu" Prosna.- 
ka, bardzo trudnym do \\ ykonania, CO 
jej r6wniez przedstawici(>le jury przy. 
znali. Dyr)"gent p. Perl oraz cz.Jonkowi. 
eh6ru nleszcz
zi1i sil i trudu, by WY4 
s
pie na zjeidzie, zaco publicznoS6 
i czlonkowie innych towarzystw nle 
szcZQd.zili im dlugotrwalych oklask6w. 
Pi
kny zjazd. kt6rego program ru. 
mowa bylo wykonae tak Jak przewidz\81 
no I to z POWodli zmlennej pogody. ZII.4 
szczyciU SWQ. obecno
ciq. starosta szu- 
binskl p. Kutzner, pow. ll'k. wet. p. Saen 
gel' i wielu goscl pozamiejscowych. 
0' godz. 9 rozpocz
la siO zabawa tane- 
cma w dWQch salach. BawiOllo siQ ().o 
chocZo I w milym nastroju do blAle&i8 
rana. 
Zjazd te.n aczkolwiek przeplat.any de.. 
Slczem pozostanie w milej pamlQCI mlej 
seowemu spoleczenstwu i goSciom za,. 
mlejscowym. w-n. 
1 


U mowa paszportowa 
polsko-nlemlecka. 
War s z a w.a, 5. 7. (P AT.) W dnhJ 
4 Jipca b. r. wymieniono dokumenty l'a.- 
tyfikacyjne umowy poloSk<>-niemieckiej 
w sprawie obOop6lnej odprawy celnej i 
paszportowej oraz w sprawie ruchu ko- 
lejowego w Korzenio\\ ie, podpblanej W 
BerUnie dnia 16 czerwca 1926 roku.  


. 
J }- 
 ,,,£, 
LI 
Q;? wf
.!.- 
,- ..... !
 -:"IC' 

;-J
 .
 
I ",:ti 


Programy Radiofoniczne. 
Czwartek. 7 Upca. 
Warszawa. fala 1111 m., moc 10 kw. 
17.00--17,25. O. ..
krzynk.a pocr-towa" -- In!. 
BroniewskL 
19.:»---20.00. O-18.:;0. Nadprogram w}'gtN'i ran Fr. 
Ryll, artysta Teatru Polskiego. 
l!i:.o-19.15. Prregll\-19,35. Komunikaty gospodare'.e. 
1935-20.00. O	
			

/gazeta_bydgoska_1927.07.07_R.6_nr15200004_0001.djvu

			t'ftr. .. 


Gazeta ByiIgoaka lr , czwarf.$Ii, 7 11pea. 1927 1". 


Nr. IS!. 


Morderstwo 
s. p. Kozlowskiego. 
Morderca na wolnosci za kaucJ
. Koleg6w zamordowa- 
nego traktowano w urz
dacb panstwowych jak zloczyIic6w. 
Znana jest n8l!zyD1 czrtelnikom spra- Bandrci P. P. S. nie pozostawali dlu- 
lWa mOMflr!tw.a., dokonanego w przed- go w komisarjacle. Niebawem zajecba- 
Idzien wyborOw do Rady Miejskiej mla- 10 po nicb auto P. P. S. f pojeC'bali sobie 
llta WaTszawy na OfIdbie 
. p. MiChala wolno na miasto. 
K01Jowtlkiego przez boj6wke P. P. S. Gdy w polkji wyjaSnii IIj
 istotny 
o eprawie tej wUllzawska pr&88. naro- stan rz
, gdy si
 oke.ulo, ze koro 
. 
t:fowa nie pru>sta.je pisat, <>6\\-ietlajQ.(: p. Kozlowskie.go podrzucono rewolwer, 
Dhyd.n4 2Jbro
 coraoz dobl1.niej na pod- w.tedy zac
to pollzukiwanla banrlyt6w. 
Ma:wu ustalonych fakit6w. ome.tnl0 "Ga- S. p. KozloWiSki zyl j6STJCze i da
 odpo- 
Ut.a. Warszawllka Poranna" po!wioca jeJ wiednie z.eznaroe. 
IUl6twuj
 artYku1: SztuC'Lka si, nle uda1a. Szaj'ka mor- 
Nad spTawo. z.a.mordowania 
. p. Mi- derc6w, badana. w poUeji, skompromi- 

8I1a Kozlow5ldego nie przejdziemy tak tow8JIa siO zezD8JI1iami 1. widD)C, Ze zbro- 
latwo do po1"1.Qdku dziennego. Nie po- Ifnia ukryc 610 nie da - wydala mor- 
S mm y jej, gdy ten szlachetny mlo- derq. Jest nim nieja.'ki DymaszewsJd 
iee leZM w 32\Pi1alu w stanje pra- (Grocl1owsk.a. 8). 
e bemadziejnym. ani przed pogrze- Zd.aWlalo sie, :fe sprawa jest ja&na. 

. DzU jOOne.k 
 j
t, by publicz- Tym.eza8eIll okazaro efe, 2:8 I!IbrodniarzIJ 
J1<111t pomala III:l:i'&.e kuJisy tej sprawy. t.raktowanl ee. tak s&mo, jak O5Oby na- 
Jak dz1alali zb6je z p6loficjalne1 be- paBtowane. A nawet trocho ina.czej: 

 ' (wszak wy
puje jaWll1ie z paJ- z komiMrjatu policji b&ndYCi odjechali 
rewolwerowe. wobec poUcH. jak
. do Ratusza doroiksmi @amochodowernl, 

le PeI'lal). a napadni
tY'Ch powieziono tam bude. 
Cofn1;my -10 do 22 maja. Dni& teso wiezt.enne.. 

1i 
 
eja.nie afi.ww .,dwu- Wm;ysc'l wymieoleni pruz nas, !!PO- 
5 
. p. Michal Kozlow61d, Ian tojnl cl1lopcy, zostali uwlezienI. Trzy- 
ka, Jan Nowicld., Jan Sant&rek. mano icb przez caly d'Zieh wyfbor6w do 
6mf R08ifurkJ, Teodor Sz:reder, Mieczy- Rady Miej.skiej i dopiero nazajutrz, k&- 

 Ko1owdedd i Bogumil Lakomski. 10 poo1udnia, wy'pUBJJCZOno. To sarno 

 Ikniu. Poezl1 IIA p-08bt wybor- zrobiono z szajke. mrodnfarzy. 

o ko
tu 12-Jd w Groobowie. At.&- Malo tego. Gdy wypuszcrono tych 

 na.jemne 8zumowiny Ilie 2Idzieraly "pnJe8tw06w", cbciano LakoID81dego 

Ia:k&
w:, 
li d
 d.r&b
nt. Nie .byli Nowickieg
 i Gwimka. zakuc W kajda
 

l'UJeru: na 8 Ju.d2n. mieli... 3 laski ny i przewletc do. komisa.rjatu dla f;pra- 
I Aby na ;r&DO !praa 2:>yla wyiko.nczona, wodzenia t0iZs8moscf. Powodem bylo to, 
I'OZpocztU jfI. 0 
ie. Jm 0 3-ej byli te cl 3-('j mieszkali nie w samym Gro- 
kolo gar.b8mi Konarzewskiego. Zabie- ebowie, eboc rowniei: n.a. Pf'adze. 
r8JU lIi
 do roboty, S'(ly !Daraz z; za. topoli I to nie wszystko. Ty-1:h siedmlu 
:w:padla. na nicb szajka t.? ludzi Z okrzy- ktOn;y \lISzU kul ibrodniarzy, zobowi,: 
kwm: "stat dWU!Dastkal Padl I'Ozkaz mno do ootygooniowego meldowania 151 0 
,.rek
irowae im plakaty"... Opryszlki w ko
tsa
jacie policH, innemi slowy, 

uc
1y eie na "dwun
stke. Wymie- tl'aktuJe 1510 l'Ch ciegle, jak przesttPc6W. 
mem przez na5 Z nar:waka m1odzien
y W tych warunkach niezwylclej wagf 
porzuci
i drdJin
, kulbel, plakaty - nalliera inny faltt: morderca 14. p. Ko:- 
uch<>no kieruje rewolucyjnemi i ultra- 
stwerh nazwano wyk8fM.Jlie przemoine- kOlDserwatyv.nemi czynnikami 8wiata., 
go wplywu tydostwa na wszystk.1e dzle- majQ.c r6wn
 potegQ zarewno w komuni 
dziny tycia arnerykanski.ego. stycz:nej Rosji. jak i w kapitalistycznej 
Mi
Z)"11arodowe tyd06twO OpaDOW8.- AngljL Ono. kieruje przedsiebiorstwa- 
10 pa.Dstwow, organiza.cjo skarbowQ. mi °teatratnemi i kinematograficz,nemi, 
Stan6w Zjednoczonycb az do najwyZ.- 1 uza.lei;n1a od siebie gospodarstwo ro.ble, 
szych instytucyj wlQ-Cznie, utwierdzilo ono wreszcie m
 mOZnost decydowania 
Bj
 w rz.Q.dzie, zagarn.
o finansow, i e- 0 wojnie i rokoju. (Kap). .. 
konomiczne. sfeTQ., posia.dlo praso, wy- _ 


List dzi€tkczynny Episkopatu Polski ego 
do Ojca swi
tego. 


Ojcze Swioty! 
W ostatnich dniadi zgromadzili E!i
 
prawie wszyscy biskupi Rzeczpoepolitej 
Polskiej na dwie urocZYoStosci. z kt6rych 
jedna odbyla si
 w \Varszawie, w cza.sie 
kt6rej mianowanemu pnez 'Vasz, Swie- 
tobliIw06c sw.,.RzylMkiego Koscio1a Kar- 
dynaiowi Hlondowi Prezyde.nt Rreczy- 
pospolitej natoiyl biret kardynalski. 
druga w \Vilnie. gdzie cudoW!D.Y ObMZ 
Boga Rodzicy, w obecnoed Prezydenta 
Rzeczypospolitej, rze.du i nieprzeliczo- 
nycl1 thIm6w wiernych, zostal ukorono- 
wuy drogocenne. koronQ. Uroczystot\ci 
te za"dzi
czamy 1agkawosci i niezwy- 
klej ojco"\\"'Skiej iyczliwo
cl Wa.szej 
SwiQ.tobli"\\"U
ci '\VIZgl
em. naszego na- 
rodu t dlatego z serea. wduocznosc
 
przepelnionego, ko
c sio u st6p Waszej 
S"i,to.bli'Wo
ci. skladamy jak najgor
t- 
Ale dziekl, tak za. PUl'!P"lU"Q kardynalak
 
kt.6rQ. Arcypasterz GnietnieftSki I P&- 
znanskf ozdohiony 7JOstal, jak \ za koro- 
nacjo cudownego obre.zu Boga Rodz1cy 
oW Wilonie. Te dowody zyczlilwosci 'W'7g1
- 1 
dem Rzeczypospolitej Pols'kiej, pnez 
WasZf SwI,t.obliwosc okaza.ne. j'66Zeze 
6cis:ej, 0 fie to mozliwe, 
 ducha 
calego narodu ze StoUq APOSt
8k, 
I imio Waszej Sw1,tobli
ci zapi6ujQ. 
gl
fej W sercach nuZ)"Ch 1 w niewy: 
ga.slej pamiocl. 
Blag.ajjJc kornie 0 Nogoslawieflstvro 
apostolskie, pozostajemy Swie.toblilwo
ci 
WS8zej na:joddan.szyrml sy:n.ami w Chry- 
stusie. 
Alek.sander Kard
'11al Kakows.kI, August 
Kardynal Hlond, Adam Sapieha, Metro- 
pollta Krakow';!ki, Boleslaw Twazdowskt. 


ArcybiBktip LwoW'ski, Romua;}d Jalbny- 
kOWISki. ArcybisktIq') Wilenski, Piotr 
Maftkow-ski, Arcybiskup, Adolt SzeLly 
zek, BiskUlp Lucki, Zygm'1nt Lozinski, 
BilIkup Phiskt, Leon WaI
a, Biskup 
TamO\W!ki, Anatol NOWI8.k, BLskup Prze- 
myeki. Antoni luljan Nowowiejski. Bi- 
skup Plocki, Henryok Pr7Jeidziecld, BI- 
sku'P PodJaski, Stanislaw Lu'Iromskf, 
BiskU(p Lonri:yDski, Win-centy Tymienie- 
c.ki. Biskup L6dzki, Wladyslaw Krynickf 
WikarjU'sz Kapi1.ulny Wloc1a'W.ski, Teo- 
dor KuJbin.a, Biskup 
ochowBki, Sta- 
nislaw Okoniewski, Biskup Cbelmiftskf. 
Arkadjusz bsiecki" Biskup S1Q.skf. AdoU 
Joref Jellowicki, Suiragan Llilie15ki Ka- 
rol J. F
er, Sufragan Przemyski: Cz.e- 
fflaw Sdkol'Ow.ski, Sufrag&n Podl8!Sk.I, 
Wojde-c'h Koczarek, Sufragan Wloclaw- 
ski, Antoni LaUlbit2l, Sufragan Gnie- 
tnienski. Kazimierz Mikolaj Michalkie- 
wiIcz. Sufragan Wilenski. Stani&law 
Ro.spOilld. Sufragan Krakowski. 
Teror w Rosji. 
Warszawa., 6. 7. (Tel. w1.)' We- 
dlug doniesien z Moskwy otrzymala G. 
P. U. dalsze pelnomocnictwa. Godne 
uw.agi jest to, Ze ra.zem z WZil"astajQ.cym 
ta.k zwanym czerwonym terrorem r6w- 
niez wzrasta teror przeciw r74dowi so- 
wieckiemu. W Czern.i.howie iostal zabi- 
ty korespondent "Prawdy". W repu- 
blice tata.r6w dw6ch obywateli ska.za.n.o 
na. k.aro smierci z powoou zbroj.nego 
przeciwstawienia sie przeciw milicjL 

tlro po wyd8Jliu tego wyroku wypel- 
mono go. 


Pr
emytnicy. 
II- PowIeli45 BtpoUta Aud.vai. 
(CIM dalszy). 
- Ja., hmbta Herve de Breen P"ZY- 

 11& hoooc. ie pa.nU,. U8ZMuk - 

kl PJerland ll1"Ony
cte. - No 

odt pe.ni. Nfe chco. abys 11lia.1a 
- 
W tam marnie. 
Fernanda powt6rzy}a: 
- Hrabia Herve de Breenl 
Pota.rla 
k4 czoIo. JRkgdyby 
 Jej 
tDySli uWlszsly. 
Pierland opu8cil je. na chw.ilO, wako- 
lUyl do Mdkl, odczepw lailcueh i 7JDOw 


 do niej zbliiyL 
FerJl8Ild& wa.hala si
 jesreze. Przy 
hladem Bwietle ksieiyca widziala, jak 

 faJe zapelnily 8t&tek. Wynio- 

8 j
 brzeg:i rowna.ly 8ie juz z wode.. 
iJeszc:z.e p&X\i: sekund., a za.padlaby sie 

 ze Btat.k1em. 
- Cbodt })8.nil - wy:kn;yk.q.l Piu- 
IImd. 
WJBkocr;yl. soowyd1 j, w p61 i pnJe- 
Il.i66J do 16dki 
Potem wzitl wioek do 
 i dopIy- 
bIl do bJ::;r.t>gu. 
XL 
8p margrahbay. 
W tyro 68myIn 00111. kiedy to si
 

tko odbylo ma.rgr&bina, ta sama, 
kio ktbreJ Fernandt pe'Wnej nocy z ta- 
Idcn1 tajemn.iamn.i wprowadzono 0- 
II!II;romo6ci&mi, pnyjmowala u a1ehie 
pma. BroussooeL 
- Achl wttam ci
 kochany p&nie 
.... ",AI _ 
 do ni8£o z poufa.. 
) 


. 


IoScl4. do kt6rej j
 dlugoletnle upowa.t- serce, p
nf margrabino, od dzieclf1atwa I - Tak. zaj
to jej rneble. MajQ.
 mi. 
nlaly stoeunkl. - Dobrze pan tram. dzi
 nadutycla, nie staraje.c ele nauczy . e go ljon frank6w W kteszeni! D o C 7" go to 
zoba<:z,yaz mego. syn&. Kontent para je8t! c eg APt .-....IM .... 
JeZel1 . nie. to jEl8t pan niew.....'...m y, b o z o. 0 em spos...___ pa.n., ze ten doprowadzic rnog, obyczaje. 
T ...Mft_ 
 spos6b poatepowania wyprowadzUby z. ., 

,,-.. pana bardzo powaZa. Siadaj pana na zebra.ka.. . - aJoc
e. -:- powt6rzy
a ma..rgra- 
pan. _ . W p rost do. dobrocz""""""
t 
..........." b b 
 ' - I me Wladomo, gdzle ona p
 
Notarjusz sklonU si
. .1-- . :Y'
 .1 ..
 
_ Bardzo szcz
sliwy b
O zobaczyt pam. - Niech pan! margrahina zechce 
pana Lucjana. Co za.S do ukontentowa- - Wiec dales pan temu pok6j? sama rozwazyt. jakim to sposobem na- 
nia mego, oSmielam 5iO powiedziec ze - Tak. To jest, nie... m.sm jesroze S
Pilo: W terminie kwa.rta.lnym, w 
jest tu! zupelne, gdy zda.rza mi siO 
po_ b
dzo dobre seree, ale tam, gdzie na.- etyczmu, gospodarz, nie otrzymawszy 
8Obn

, mw.ze dla JIl!l11e drogocenna, lezy. Panna Fernanda w istoc1e nie komo.rnego, kazal jej natycbmiast dort)- 
zlotenJa panf ma.rsrabinIe mojego UUa- zasiuguje na najmniejeze pobla.ta.nie. czyc 
rzez woinego wezwamie do opu- 
nowania. Pomyslee eobie, Ze noga jej u mnie wie- sz.cZeIUa. lokalu, kt6re to wezwanie do. 
_ In! P8Il IrWOje zrobil Komple- cej nle poetala, u m.n1e, kt6ry mIa.lmn 
zono. str6zce domu. Gospodarze, 
mcm.t tn.fn do celu. Teraz ei8.da.j pan. dla nieJ prawdziwie ojcoWBkie przywiQ.- bezwQ.tpu!Dia maj, !!erce., ale spole- 
_ Jeteli pan! m&rgr8bina pozwoli. za.nle,. kt6ry pragnQ.lem wyn.a.leZe jej czef1stwo, podkopane w swoich podsta- 
Notarjuaz uaiadl w tot.elu. mda! Z ja.kQ.Z ra.dJ06c1Q. spls}'Wa.lbym wa.ch, niechybnieby nm
lo. gdyby lu- 
Margrabina przysun
 aiQ do niego. jej kOilltrakt 
lubny, a tymczaaem obra.- dzie powa.Zni. bez miary ulegali pory- 
_ A Fernanda' _ zapytaJa. ca.l jej mUjon<>wym tunduszeml N1e mo- wom swego serea.. 
P. Brouseonnel poklwal amumie g,: poj
. Kl.lka.krotnie sam elQ udawa- - AleZ, pa.nie Broussonnel! 
glowt- lem do panny Ferna.ndy. - Niooh. pa.ni p6zwoli, jest kwestja., 
- Nic! - pytala dalej. _ Zadnej - No f c6t;? do kt6rej naleZy" PrzystQ.pie bez ogro- 
Wiadomo6ci! To trudne do uwlerumia.. - Nle ma jej, pan! ma;rgnIrlno, dek. RuchomoSci, nalezycie opisa.ne i 
- Kontrakt 141ubn.y IIYDA pa.n1 m&r- wcip jej nie ma.1 Ja mam doMe eerce, odd.aIM pod. do.z6r, 
dQ. wysta"ione na 
8't'8hiny - zacq.l notarjUft. bezw,tplenda, 
 wuyetko to jest J!,,- sprzeda.Z dla zaspokojenia wyzej wspo- 
- Nie, to nieelych8.M1 _' ciMn
a kiell podejrzane. Proeze za.uwaty
, ze mnianego gospodarm w surnie trz
-5tu 
daJej ma.rgra.btna. - M6wmy 0 Jl'ernan- z& kaJ;dym razem 
ta.wialem m6j bi- fran.k6w, tyle bowiem w
'nosi zalegle 
dsie, pani. not.ujuazu. Przeciot. pan let wlzytowy z zagiOtym 
 Ba.r- komorne za dwa kw&r-LEaly, pr6cl; tego 
w1dzf, te chef mowle z panem 0 Fer- dzo Innfe martwUa ta. my61. Ze 1& ml
 dla pokrycla czte"'r-'tu "wuG:riestu sie- 
na.udzle. ktobleta ma. w Nku z.nacml) 8umt i m.e dmiu fra.nk6,v sze
edtil'
i
ciu pi
ciu 
- A ja, za pozwolen1em p",ni, mogO przynoel jej do IDID.1e. Z mojem eeJ'cem.... c£.ntym.6w przyma.nych kmzt6w. Co w 
m6wl
 0 pa.nn1e Ferna.ndzl.e trlko w - Ta.k, ta.k. wiem 0 tam, kochany tem jest na.jkomicmiejszego., to to, ie 
tym. celli, &by pa.n1 powi
, t:. nie pa.nle Broussone1. miem.am.ie za.j
te jest "obecnie przez 
ma jut 0 niej 00 m6wic. Pottc;powanlu - Narecszc1e, slusmie bardzo c:r;ujq.c dw
 wojskowych, kapitana i porucz.. 
jej trudno je6t dat n.a.zwisko. la mam sie uraZony zdecydowalem 8io wyslat nika. I gdyby pa.nna Fern.a.nda n.1espo- 
da.w8.lEal tego. IIcZiM I przer6:i:ne dOW'()- tylko jedn
o z molcl1 u.rzednfk6w dziewanie powrocila w nocy i chelala 
dy. cl1lopc& Zl"esz,te, bardzo Zl"QCmego. vJ 510 doMaC do mieszkania, .Q.dzQ.
. z& do 
- Ta:c. ro
1 - przerwaJa mu I tycb dniaeh dowiedzialem 6i
 od. niego., niej jes7..CZ8 naleZy. Ale bal'dzo b).c mo- 

1IuL - 
1e mogleL4 napotka.t U u pa.nny Fernandy zrobiono za.kcie. ie, Ze zmiMiono zamek. 
wedoli. Die &ta.ra.je.e sl, jej dODOm6d1.. - U Ferna.ndyL (Cie.g da.lsz
 naatQ,pi)_
		

/gazeta_bydgoska_1927.07.07_R.6_nr15200005_0001.djvu

			Nt". 15!,. 


..Gauta Bydgoaka u . ezwart&k. 1 Upra 1927 1". _ 


KRONIKA. 


JULENDARZYK. 

 6 lipoe.. Dom1n.iki P. M. I Lueji 
P. M. 
Czwa.rt.ek. 7 I1poa. Cyryla. i Metodego 
B. W. 
Wach6d slonc:a.g. 3,u. ZachOd 81. g. 19,5'. 
Wsch. ksitzy"c& g . 12,13. Z ach. ks. g. 23,
. 
Dytnr nocny w aptekach: 
Od poniedzialku 4. bm.. do poniedzial- 
t:u 11 bm. dyzuruiQ. nas
pujQ.Ce apteki: 
Apteka pod ADloJem, ulica Gdansk&. 
Apteka Kulaj.. ulica Dlug&. 
Apteka pod Labfdzle m. ul. Gdanska. 
Kalenlluzyk '1'eatralny. 

 "Kawl8.l'enka.". wys
p A. Fert- 
ner&. 
Czwartek, ..Ks.wial'enka.... wystep Fen- 
nera. 
PiQ.tek. ..Kawiarenk&". wye
p Fel"tner&. 
Sobota, .,Kawiarenka". wys!eP Fertnera. 
Ni6d%.iela. ,.Kawiarenka". wyswp Fert- 
nera. 


Z Obozu WleUdej PolakI.' OboZny m. 
l1ydgoszczy arch. J6zef Grodzkl zyj- 
muje c:donk6w i zwolennik6w Obozu 
Wielkiej Polski w blurze swym Plec 
W olno
ci 2. III pietro. CO«ulennie od go- 
dziny 18-20. R6wniez nabywat mozna 
odznald I wskazanla programowe. 
Bibljoteka Ludowa (J ana Ks.'zimie- 
rza 9) otwarla. codziennie z wyjQ.tkiem 
nied:uJ I 
wfl
t od godz. 12-13, nadto 
we wtorki i soboty od g
 15-19, we 
uwart.ki od godz. 17-19. 
Huzeum Mlejalde przy Starym Ryn- 
1m otwarte codziennie od 9-3, w aobote 
do 2, w niedziele od 11-1. - 
Czytebda Tow. Alliance FraD(;aIae, 
'" giron. Kopemika. od I-go Iipca d«? 
15-go 8ierpnia otwana bedzie we wtorkl 
t piQ.tk.1 od godz. 6-' wieczorem. Ilu- 
IStracje. tygodnikl oraz wypoZyczalnla 
k6iQ.zek bogato up&8aZona w nawosci 
beletrystykl francuskiej . 
_ Z Tealnl IUejaJdego. Antoni Fert- 
ller. NajznakomitsZY komik w Polsce, 

wietny artysta, kr61 humoru, wystQ.pi 
dz
, w SrOOQ po raz plerwszy w glo- 
snej, uwienczonej na ekranle komedji 
Tristaha Bernarda. p. t. .,Kawiarenka.". 
Antoni Fertner kNacjlJ. kelnera pobudza 
wszystkich do ustawicznych wybuch6w 

miechu I weaolo8ci. Dalszo. obS8.de teJ 
doskonalej komedji twOl"ZlJ. p. p. Moro- 
zowiczowa (ladwiga). M&a.'5s6wna (1a- 
kobina). Piek8.l'czyk6wna (Pomywacz), 
Sarnecka (Iwona). Sokoluwske. (Kasjer- 
ka), ZastrzeZynsk8 (Izabela). Zahorska 
(Berengere). Andrzejewski (I goS
). Ba- 
czynski (Artur), Dominiak (Bigredon), 
D
bowiCZ (Ksawery). Klimaszewski (Ga- 
sUnet), Lenk (Philibert), Strzelecki 
(Plonvier). Wronski (D
nni.ks.rz). WI- 
toldowicz (nof.a.rjusz). Zastrzezyf1sk.i 
(General Kerkoadec), Zoner (Veeniche-- 
nu). Dekoracje pendzla Stanislawa W
 
grzyna.. ReZyserja R. Wronski ego. BUe- 
ty zam6wione. a niew)'kupione do godz. 
2 pp.. kasa. sprzedaje. Jutro I dni na- 
8
pnych "Ka.wiarenka". 
- Teatr Popularny. Dzisiaj. w erode 
w daJszym ciQgu efektowna. oparetka, 
obfitujQ.ca w prawdzi.wie szampailSki 
humor. budzlJ.C& niewstrzymane kaska- 
dy smiechu ,,Lotnik zwyciezca" z p. B. 
Mierzejewskim w roll tytulowej. zdo- 
byWCY sere nlew1escich I przestworza.. 
DrugQ. g16W1lQ. rol
 wykona zawsze mile 
widzia.na. zbierajQ.ca salwy niemiJkne- 
cych okla.sk6w. p. Celii1ska. W czwar- 
tek"wystawia Tootr Popularny aktualD4 
re\yje bydg. "Cos dla dam". Bedzie to 
nowa sensaeja dla ZQ,dnych prawdziwej 
rewjety. obfitujQ.cej w aktuaJnoSci m1ej- 
scowe. Rewja wystawiona przez Teatr 
Popularny otrzyma wyjQ.t
Q. oprawe 
sceniczIllJ.. urozmairona. 
dzie l'lzere-- 
giom ostatntch 'naw
ci piosenkowych 
w wykonaniu najlepszych sU teatrn. 
K!ierownictwo muzyczne objQ.1 zn.any 
f 
lony kapelmistrz p. Sommerfeld. 
W przygotowanlu ,.,Baron cyga.i1.l'lki", 
makomita operetka Stra.ussa. Bilety 
wCzeSniej nabywa,t motna. w ksi
gami 
p. Gieryna, PI. Teatralny, wieczorem od 
6,80 w ka.Sle tea.t:ru. . 
- W1eIk1 Konoert .. 8tzzelnlGy, . la.k 
aiQ dowi&dujemy, urzQ.dr.a. Zarqd XXI 
Okregu K61 
piewaczych w niedziele, 
dnla 10. 7. Zl r. w Strzelnlcy wielki kon,. 
c:m instrumetltalno-wokalny. PoczQ.tek. 
o godzinie 
 popol Program przewiduje 
wystepy pojedyflczych Towarzystw spie-- 
wa.czych ora.z zjednoczonych ch6row me- 
skich i mieezanych. Dla urozmalcenia 
przygrywae 
dzie doborowa orkie!tra.. 
Podczas koncertu r6zn
 nlespodzianki. 
Wst
p do ogrodu SO grosz).. miejsce re. 
zerwowe 1 d. Obywatelstwo, a. zwla- 
UCZ& mllo8nik6w liDiewu DOlskluo 


uprasm si, 0 wziocie jak najUczniejsze.. 
go udzi&hi. Po koncercie zabawa t&- 
neczn&. A wiec: w niedziele do Strzel- 
nicyl 
- Z MQeum Mlefsldego. Frekwen- 
cja w miesiQ.Cu czerwcu byla nast
- 
puj
ca: Korpus Kadet6w Nr. 2 Chelm- 
no 3 ofic. I 100 kadet6w. Szkola Przemy- 
slowa DoksztalcajlJ.ca 87 ucznl. Szkola 
Powuechna Naklo 62 uczni. GiDlIUlr- 
zjum Humanistyczne Bydgoszcz 52 ucz- 
nl, Szkola Powszechna Nowodworska 
Bydgoszcz 34 ucznl. Szkola Powszech- 
na Trzeciewnka p. N aklem 34 uczni, 
Szkola WYdzialowa Brodnica 26 uczn1, 
Szkola Powszechna Trzepczyk p. Chelm- 
no 16 uczni. Razem 
14. ucmL W mie- 
siQ.cu tym. zwiedzllo Muzeum og61em 600 
os6b. 
- Z Towarzystwa KrajoznawCZ8Qo. 
Dzh;iej:sze zebranie w sprawie dluiszej 
wydeczki w Tatry odbedzie si"J w giro- 
nazjum im. Kopernlka. 0 godz.tnie 8 w1
- 
cz:orem. W nadchodUj.clJ niedziele pl'()oo 
jektowana jest wycieczka do Kruszwicy; 
w programie. opr6cz zwiedzenia zabyt- 
k6w, zwiedzenie zna.nej v;ytworni "in 
Makowskiego. W dni.ach 16 I 17 lipca 
organizuje Towarzyst"l"O Krajoznawcze 
wycieake do Brodnky i na pojeziorze 
'brodnickie. jeden z' naj'Piekniejszych 
'krajobraz6w zaqtk6w Polski. 
- W aprawJ.e Wloaek Koicluakow- 
akleh odbylo siQ wczoraj zebran1e w 
Magistracie, zwolane przez gen. Klocz. 
kowskiego. 0 znaczenlu Wlosek Kojciu- 
szkowskich i dotychczasowej Ich orga- 
nizacji referowaJ ppulk. Kark08iek. Po 
obszernej dyskusji zebra.n1 przyszU do 
przekonanla. ze stworzenie Komitetu 
Miejscowego jest . eszcze za. wczesne, na- 
tomiut utworron
Tymcza80WY Komitd 
Organizacyjny z Ken. Kloczkowskim, 
jako przewodnlcZQ.Cym. W sklad Komi- 
tetu tego wchodzlJ. daJej dyr. Poc!t I Te- 
legraf6w Zakrzewski. dyr. Llceum Han- 
dlowego S\talski i przedstawiciele pra- 
sy. Komitet po zebraniu dokladn1ejsze- 
go materjalu zwola ponownie zebranle. 
W pierwszem zebranlu bralo udzial 14 
os6b. Wioskl K
ciu8zkawskie majl) byt 
zywym pomnikiem dla Kosciuszld. 00- 
lem ich jest wyehowanie i ksztalceni
 
sierot po poleglych Z8. Ojczyzn(l. M
l ta 
powstala w 100 rocznicQ 
mierci Ko- 
kiuszkl. 
- Zebran1e PrzewodnJDhra OkrtD u 
V. W poniedzialek, 4: lipca odbylo siQ ze- 
branie Przewodnictwa OkTegu V. kt6re 
zagail I przewodniczyl prezes Okregu p. 
MalczewskL Protok61 pisal sekretarz 
Wallo. Najpierw zdal sprawozd.anie ze 
Zlotu naczelnik. okregowy, z kt6rego wy- 
nika, ze Zlot pod kaZdym wzgled-em si
 
udal, i ie jest pos!eP od roku zeszlego 
na calej Jinji wldoczny. Wiceprezes 
Okregu p. 2mudzi.f1skl podnl6sl zaslugi 
gospodarza p. Zwierzyckiego, ' kt6rego 
staraniem bylo Me drui;ynie nletylko 
obiad, ale wyzywienie ca.lodzlenne bez- 
platnie. Dlatego Przewodn1ctwo wyrata 
najserdeczniejsze podziekowanie druho- 
wi Zwierzycklemu za 
 niezmordowaD4 
pre.ce d1& dobra sprawy sokolej. W dn. 
17 lipca br. odbedzie sie wyc1eczk, okre- 
gowa do Brzozy. Zbi6rka dla pieszych 
Plac Poznanski 0 godz. 5 ra.no. stassi ja,.. 
dQ. kolejQ. Uchwalono wyslat twiczQ-Cych 
na koszt Okregu do GrodzlQ.d.za. dajQ.c 
1m wolnQ. podr6z w obie strony. Straw- 
ne ponie
t winny gniazdA, (bed-de ono 
minimalne, bo 0 wyiywienie postara siQ 
GrodziQ.dz). Wyra.i:ono pochwale Tow. 
2eilskiemu Sok61 Bydgoszcz, kt6re bar- 
dz.o dodatnio wys
pilo na docie, 
a szczeg6lnQ. atrakcjl) byly 
czenia 
specjalne tego gniazd& z tamborynamJ.. 
Uz:naDie ta.k samo naJeZy sie najmlod- 
szemu gniazd.u zenskiemu w Wlwldo- 
wie, kt6i"e ba.rdzo zasluguje na po- 
chwaole. N a wniosek p. .tmudziiIsklego 
uchwalono ZWOIM zjazd prezes6w 1 na- 
czelnik6w na 2' Jipca w lokalu Resursy 
Kupieck1eJ. Na Zlot Okregu Vll1 wyde- 
legowano prezesa Malczewskiego f wi- 
ceprezesa 2mudzi:llskiego. Za.checa sifJ 
ntniejszem gniAZd.a. OkrWu V do JI.k 
najl1czn.iejszego obeslanta I wzitcta 
udzialu w Zloc1e OJt.regu VIII. kt6ry, 
jak. wtadomo. odbedzie me w niedzlele, 
10 b. In. 
16rka. 0 god%. 10 przed gl6w- 
nym dworcem, odja.zd 0 godz. 10,
. Po 
wYczerpaniu porzQ.dkuobrad zamk"Q'J 1 
prezes zebra.nle. 

 80dallcja lIarjaUka Naa.czyc1.e1l 
.. POZDaDIu pnypomin&. ie rekolekcje 
dla. nauczycieIi odbQdQ. sic w tutejszem 
sem1narjum duehownem od poniedzla.l- 
ku. dnia 18 lipca. godz. , wieczorem. do 
cZ".artJtu, dnia 21 lipc& przedpoludnia. 
Zgloszenia z; dolQ.Czeniem 15 zl. na utrz
'- 
manie prosimy czempredzej wYlilae na 
roc.a JroL Modzel8'W'8kieao. Pomail, D. 


I bi8c. Bzowa 6. z dokladnem podwem 
swego adresu. "Ta.kz6 koleg6w. kt6rzy 
w seminarjum zamleezka.t roe prBgnQ., 
prosimy 0 donlesienie. ie w rekolekcjach 
udzial wezme.. 
ZanQ.d Sodalicjl Nauayc1ell 
- Wofew6d.zk1 Zarz,d Zwfozku In. 
wal1cJjw Wofennych R. P. we Lwowie 
uniewaznia wydane w S\,"oim czasie za.. 

wiadczenie amatorow seen pol skich na 
podstawie kt6rego upowatniono teme 
ZwiQ.zek do dawanla przedstawlen na 
rzecz wd6w i sterot po InwaUdach. Po- 
nlewaZ ZwiQ.zek ten. prz:eksztalcil sif,l 
obecnie na ZwiQ.zek Mno
nik6w Scen 
PoJskich i korzysta nadal z wydaneKo 
zaSwiadczenia, upraszamy, by w raz.ie 
legitymowanla sie za
wiadczeniem. wy- 
danem przez Za.rzQ.d Wojew6d.zkl 0 za. 
k",.estjonowanle takowego. Prue pro- 
wlncjonaJnIJ. upraszamy 0 laskawy prze. 
druk nlniej8zej notatki. 
_ Bacznoi' uozeatnlcy oboz6w let. 
BIehl Wsp6lny wyjazd z Bydgoszczy do 
Wielkiej \Vai do oboz6w huIc6w sz.kol- 
nych nastQ.pi w dn. 6 lipca. Zbi6rka do 
odjazdu dn. 6. VII. 0 Kodz. 8,30 na drle- 
dzincu koszar 62 p. p. przy uJ. War- 
szawskiej ,. Wyjazd do oboz6w: Wy- 
chowania Fizycznego. Mlodzie"iy Pol- 

kiej. oraz Zl'nskich nasto.pi w dniu 11 
lipca b. r. Zbi6rka do odjazdu dnia 11. 
VII. 0 godz. 8,30 na dziedziilcu k08Z&l' 
62 p. p.. przy ul. Warszawskiej ,. 


Jfro/JIJiAwm. 
- Ujoto: , kobiety za przekroCZ'enie 
przepis6w sanitamo.o1:Iycza.jo
h. 2 pl- 
jakbw, 1 7.&. awantury i odgraianle sle 
rodzinie swej zabiciem, 1 'W'}6czeg
. 
- Kradzld na poczcie. Podczas na.- 
dawania got6wki na poczcie skradl ja..- 
kie 
szonkowiee p. Kamadule Franci- 
szkowi, zam. w Bydgosz.r-zy. prz;y ul. To- 
ronskiej Nr. 42 z zewnetrznej kleszenl 
surduta. 530 d.. jakie wlunie mial na- 
da
. Przy tej spoeobnoAci zwraca l'IiiJ 
uwage, by nie nosit got6wke w kiesz&- 
niach zewnetrznych, I to tak, ze bank- 
noty wyglQ.da.jlJ. z k.ieszenl. zwluzcza 
w natloku. 
- Ladny kandydat DB mtlal W ga.- 
zetach bydgoskich oglaszal 1).1eja.ki An- 
toni Slebieda. lat 38. Zonaty, robotnik, 
zam. w Byd@:oszczy przy ul. Gda.f1skiej 
Nr. 36. pod ..T. M.... Ze jest wdowcem, 
urzednikiem. kt6ry w celu matrymon- 
jalnym chce za.wrze
 znajomOt\ci z pan- 
nIJ., lub. wdowl). majQ.CIJ. wlasne ml&- 
szkanfe, 
lednie got6wke. Dowie- 
dziaw!lzy aie, ie kandydatka ma plenlQ.- 
dze, staral sIe got6wke 
 podstepnfe wy- 
lu
zi
. Poszkodowane przez wymienlo- 
nego zechclJ. siQ zglaszat w tuteJszyn1 
Wydziale 
ledczym, przy ul. J88ieUon- 
skiej Nr. 21, pok6f 71lub S5-a. 
- Czyj zegarek W Komisarjac:ie III, 
przy ul. 
w. Tr6jcy Nr. 18 znajduje eie 
jaden zegarek srebrny 3 kopertowy. kt6- 
ry zna1eziono nad 
Iuza.mi. Poszkodow... 
ny odbierze go w godzinach 
owych. 
- wtelka luadzlet. Urze,d. Sled.czy 
miMta Warszawy doni6s1 tutejszemu 
WrdziaJowi sledczemu, Ze nleznani 
.prawcy dokonaIi rozprucia kasy ognio- 
trwalej ,... blurze ZarZQ.du Kolejowego 
w Warszawie, przy ul. Czerwonego Krzy- 
:ia 20. skl)d skradU okolo 1.000 d. w go- 
t6wce oraz papiery warto8ciowe. a mia- 
nowicie: 6% pozyczk
 dolarow
 po 100 
dol. sztuka, razem 4.554 zl. numeracji 
27976. 97995, 98003. 98014, 98015, 4 obli- 
gacje 5% potyczki pailstwowej konwer- 
syjnej z roku 1m. po 500 d.. nurner 

522, 4066521. 4066520. 4066519 razem 
2.000 zl. l1st za.sta.wny Tow. Kredytowego 
Zlem1af1skiego we Lwowie seria IV nu- 
mer 08356. 56 sztuk'obligacji 8% potycz. 
klzlotowej po 50 zl na. 8UIIle 1.800 d., 
25 sduk obliga.cjl 8% poiyczkl zlotowej 
po 10 u. od 821501 wlQ.cm1e. uygna
 
Skarbu Polskfego K. 832848 na 100 ko- 
ron. 7 obligacji 10% poZyczki kolejowej 
Nr. 0041 do 004:7 na surne 10 frank6w 
zlotych, 5 obligacji 5% Ba.nku Ziemskie- 
go po 3.000 Ink. polskich numery 20052-', 
200531, 500711 do 500712, 9,5 % dlugoterm. 
pot. pailstw. za rok 1920 selia C. 619823 
na 1 COO mk.. 2 miljon6wki 168917. 
I (099816 po 1.000 mk. pol., obUgacje 
kr6tk. term. pot. pailstw. za rok 1920 
numer 000414. na 100 mk. pol. 1 00697 na 
500 mk. pol.. uygnatQ Skarbu Paflstwa 
numer P. 59'012 I P. 697013 na. 100 ro- 
bU. Paplery w8.ri.Oltdowe na og6JllQ. 8U- 
m
 9.114:..'t Powyisze podaje 8ie do wi... 
dornaScl bat1k6w z pro
Q. 0 ewentua.lne 
ratrzymanie wymlenionych pap"ier6w i 
powia.domienie tut. Wydzfalu 
Iedczeso. . r. 


hsht 


\\' czasie od 15 cEerwca do t lipca bt'. 
skazano w SQ.dzle Pawiato'Wym w Byd- 
goszczy nastepujq.ce o90by za rozne pne.. 
!:tepstwa: . 
Juljanna Rakowska z; Bydgoszczy na 
2 dni w
zienia za kradziei kartofii 
i wegli, Franciazek Szr6der z Torunia 
na 10 lini wie
enia za miewag
 urzQd- 
nika 1 opUstwo. Wladyslaw Marendo 
z Bydgoszczy 11& , dni wi
zfenia za kr
 
dziez szor6w, Roman UlSewski bez sta.- 
lege miejsca zamie!!zkania na , dni wie- 
zi<,nia za kradziei 32,50 fl., Gustaw Dahl- 
ke z Bydgoszczy na 
 tygodnie wiQ7.ie- 
nia za kradziez "' work6w zbot&, lSD 
Mocny. J6zef Siuchnlnski. J61
f 
t"e- 
leckf i Wlady81aw Bogdanski. bez etale- 
go miejsca zamieez.kania. po "' tygodnie 
arl'I"rtu i przekazanie do I{rajo'\\'l'go Do- 
mll Pracy za wl6cz
gostwo, Katarzyn. 
Aga.clnska z Bydgoszczy na. 5 tygodnl' 
wiezienia I 2 tygodnle aresrtu za. znie- 
wage urz(ldnika t uprawianie nlerqdu. 
Leon Zaj"kala.. Wladyslaw Zietak I 16. 
zef polasik z Lucimla po 3 dnf wiezie- 
nia za kradziez pszerUcy. J6zef Kochan. 
eki z Lucinlia na 2 mie
i4ce wiezienls 
za poplecxnictwo (sprzedaz skradzioneJ 
pszenicy). Stefan Woigt i Marj8l1 Wojlrt 
z Bydgoszczy po 1 dniu wiezienla. ZIII 
kradziez i paserstwn fj sk6r. Marja M

 
iydlo z 2oledowa na "' tygodnie wlezie.. 
nia za zniewage urzednika., oszczent."MI 
t fa.lszywe obwinfenieo. Helena BialMie- 
win z BydgOf!zczy na 14. dnl wferlenfll 
za op6r wladzy I znlewage 
dn!ka, 
Katarzyna Szynklelev.1cz z B
'dgol'lzcZ)'l 
na 14: dni wfezienia t "' dni aresrtu Z8 
op6r wladzy i uprawia.nie nlerzQ.du. Ed- 
ward Jatwiflski z Bydgoszczy na 3 mle- 
lIiQt'e wi(:Uenia za zniewage pollcji f SQ.- 
du, Emma Pastert z. Bydgoszeu' na"3 dnl 
wiezienia za kradziez pienledzy. Ry. 
szard Neumann z Bydlro!izczy na 3 mie- 
sfQ.ce wiezienfa za cieikl uraz clele8ny 
z niedbalstwa 
terunkowego Pol. P. 
Jana Kulczaka. Ryezard Neumam 
z Bydg08ZCZY na 1 mlesl.4C "i
zien!a Z8 
zniewag,: zolnierzy polskkh. I{onstanty 
Gunther i Wladyslaw Wyrzykowskl 
z Bydgoszczy po 3 tygodnle ,,1ezlenia 
za kradziez welny. r6Zn)'ch !!Ik6r bvdle- 
cych I roweru na szkode Roberta. Schlel- 
fa, Franci8zek Nardzin8ki z BydgoszczY 
na 3 tygodnie wiezienta za p8!!erSNO, 
Salomeja SIY'Sz z Osowej G6ry na jeden 
miesi.Q,c wlerlenla za falszowanle mleka. 


( r- /; -( 
GUUDZIADZ 


. Z ratuza. P. prez;ydent miasta POo\ 
wrOcH ze swej pOarOiy do Wars

 
I Krakowa, gdzie brat udrlal w urocZyJ 
stoSclach pogrzebowych zwlok Slowa.c
 
klego. Z dn. 1 llpca pan prezydent ro:r:
 
POCZlll sw6j urlop wypoczynkowy i uda,.. 
je sie Il8.I!amprz6d do rodziny w Lu.. 
bawskfm. shy okolo 15 b. m. wyjecha
 
do Szwajcarji celem brania udzialu WI 
wszecMwtatowym zjetdzie Zwilizku K04 
mun. Z Szwajcarji udaje sie do mlejsco- 
wo
d kQ.pielowej Vichy I WTa.Ca do Gnl- 
dri
dza w pieT"W8zej poIowie sierpnia, 
aby przyjmowat P. Prezydenta R. 
., 
kt6rego miasto oczekuje przy okazjf 
Wszechpolskiego Zjazd.u Bra.ctw Strze- 
leckich i Zlotu Sokola Pomorskif'8o. 
UroczystOiki te odbede sie w dn. 13 I 1.1 
sierpnia r. b. i obchodzone bl;dQ. z wielklJ 
okazalo
ciQ.. . 
. Bolany eiol spotkal zupelnie DIe- 
spodziewanie proboBuza ks. pra.la.ta 
Dembka. N88I
 smierci
 zakonczyl sw6j 
zywot w 82 wio!Onie zyeia ojclec jego. 
s. p. Adam, zamieszkaly w 
ydgoszczYj 
a urodzony w Czoprowicach, pow. Luba- 
wa. Zmarty obchodz.U jeszcze przed t.ne. 
IDa laty zlote gody malienskie w domu 
jedynego ayna-kaplana. Ks. prolat za- 
wiadomiony telegraficznle 0 niebezpieez. 
nym stanie zdrowia swcgo oje&., pod4- 
Zyl natychmi.a.st do jego lois, lecz za.- 
sta! jut trupa.. Cala parafja.. grudz1
zka 
wSp6lczuje z nieaze

ciem. Jakie spo
 
kalo jej dmzputerza. 
. Otwarcle Wyslawy PC)mon1det 
8zkoJ, 8ztuk Pltknycb, Porn. Szk. Szt. 
Pieknych cieezy ale wlelkiemi sympa.- 
tjami spoleczeilstwa pomoJ"8
lego J 
 
i opiekl ze 8trony wladz miejskich. ak 
1 rZQ.dowych. Kaszubski mala.rz..uty8t& 
prot. W. Szczebll'wski. JeJ taloi:yC'.leI. 
umial podnieet j/i. z malych zaC7.Q.tk6w 
do powaznych wYZ) n. W przecietnie nl60 
d!ugim cza.sie lJWego "iatnien.i& azkoUl 
rozwiqla. niejeden ukrJty talent t .....00\ 
cz.ynI,la. .s1o 117 
8,("
1 mlerze da.Jr"-W
		

/gazeta_bydgoska_1927.07.07_R.6_nr15200006_0001.djvu

			tr. 8. 


- 


go wykonanla zawodu.. kladQ.C nieraz 
f
nd&menty pod przyszloM utalentows,. 
nego ucznia. Rok rocme wystawy daj
 
obraz 0 post
pach poszczeg61nych adep.. 
t6
 8ztuki. Z szczeg61nIJ. pieczolowito- 
sci
 mistrz przygotowal tegoroczD.Q. wy- 
stawl: swoich uezniow jako w piQ.t4 rocz.- 
nic
 zalozl'nia !.zkoly. W niedziell:, na 
otwarcie zehrala sil; smietanka. Towa- 
rzystwa i grudziQ.dzki swiat artystycL- 
ny. Otwarcia dokonal senator mec. Szy- 
ehow
kf. prrew. rady miejsklej, wska- 
zujQe na. frlecie istnienia instytucji, jej 
nadcr szybki rozw6j i ogromne post
py 
uczni6w, z}.ez
c wystawie ja.k najlcp- 
szego powodzenia. \Vystawa miesci sif,;1 
w muzeum miej
kiem w 2 salach pierw- 
szego pi
tra. Otwarta jest codziennie az 
do przyszlE'j niedzieli od godz. 9-18. 
. Dzlei1 ..Sokola". Juz rychlym ran- 
kiem pojawily sic na uliea.ch i placach 
miasta nasze nadobne Sokolice z pusz- 
kami ofiarnemi w rQ.czkach. Milutkl 
usmieszek dodal i najnie
mielszemu 00- 
" wagi. Posypaly si
 groszaki i OOezwalo 
8i
 znow 710te serce grudziQ.d.zkie. 
. Bach nledzielay wycieczk.owy zwla- 
fizcza w rannych godzina.ch byl nadzwy- 
czaj oiywiony. Na dworcu okienka bi- 
Iptowe byly obl
Zone przez wycieczkow- 
cow. Kto nie m6g1 wyjechat za miasto, 
ten dl}.iyl wraz z rodzinQ. do naszego 
wspa.nialego Iasku miejskiego, aby 
uchroni
 si
 przed upalem t za.czerpnQ.t 

wl8iego chlodu. Niefltety deszcz WYN- 
dzil wszystkich do miasta. 
. Ceny targowe z dn. 2 b. m. Ryby: 
Uny t. 1.30-1.40 d., szczupaki 1.60, w
- 
gorze 2.50. raki t.50-1.80 za mendel. Na- 
blal: maslo f. 2.00-2.20. smietana Itr. 
1.80-2.00. jaja mdJ. 2.30. ziemniaki sta- 
re ctr. 1
-13 zl.. mlode f. '0-90 gr., sa- 
lata 3 gl6wki 10 gr.. marchew wiQ..Z8Jlka 
20 gr.. groszek f. 70-80 gr., agrest f. 
40-50 gr., kalafjor gl6wka 30-100 gr., 
og6rek 40-80 gr.. truskawki t. 0.90-1.50 
71.. lesne czcrwone jagody ltr. 1.50-2.00 
grzybki Itr. 3J gr. Drob: kura star
 
4.00-5.00 zl.. kurczf,;1ta para <1.50-6.00 
zl., golQ.bki para 1.50-2.00 zl., ka.czka 
4.50-5.50 zl. Czcresnie - nawieziono 
duro, lecz wodniste - f. 0.90-1.00 71. 
Ochronne przepisowe zielone siatki. przy 
6tr
anach rzeinickich nadawajl) ryn- 
kowi 8zczeg61ny wyglQ.d. a osiQgni
ta 
a:Yl'lto

 zwlaszcza przez niedot)'kanie 
towaru ze strony klicnteli, zapra!;za tem 
anileJ do zakupOw. Pomimo ostrych prze- 
pis6w policyjnych grasowa}y jeszcze 
handlarkl, zwlaszcr.a. iyd6wki, kt6re "y- 
kupywaly juz wczesnym rankiem maso- 
wo drob. 

u
h bardzo oiywiony, jak po 
1-szym mleSlQ.Ca. 


C ,., 0 J' 
 '. C D 
Okrutna. matka. Niezam
Zna Jadwiga 
Schulte.k Jest matkQ. dwojga dzieci. Jui 
C?d dly
zego czasu zauwaZyli SlJ.sied..zi, 
Ire dZlC(:l. a szczeg61nlc 6-1etnia Gertru- 
da, cz
sto pla.kaly. Matka, idl;j.c do pracy 
wyslala syna do szkoly; natomiast maI
 
Gertrud
 zamykala w mieszkaniu l1a 
k1ucz. Ostalnio w ublegll) sobot
 znowu 
rol.legal si
 rozpaczliwy krzyk dziecka. 
S.Q.Si
d2J. udali sie na policjl: z donie- 
_mem 0 c
stym pla.czu dziecka w 

kni
tym mieszkaniu. Policja udala 
&
 . do mieszkania Schultk6" ny. Js,. 
Jd£'z byl0 .zdziwie
e policji i sQ.Siadow. 
gdy weszh do mleszkania i znaleili 
dziecko przywi
zane rQ.czkami do gory 
przy ha.kach od pieca. W tej przykrej 
postawie dziecko musialo siaC od 8 ra- 
no do 3 popohldniu. Policja uwolnUa 
dziecko z przykrej sytuacjt i zabrala je 

 O
wactl. Okrutna. 'matka twierdzi, 
Ee d
ecko dl
tcgo. przywiQ.zywala rQ.cz- 
k
ul11 do I}
kow plCca. poniewai w jej 
!U
becnoscl bralo sobie chleb. Sprawl: 
e1nerowano do 8
d u. 
Dzlen Sokola. W ni£'dziE'I(', dn. 3. VII. 
t)d})yl si
 w Chojnicach .,Dzil'n Sokola". 

d wc
esnpgo r
a uwijali sif;J sokoli 
1 sokohce po uhcach. '" poludnie przv- 
gl"y'vala. kapela, orkieStl'a Sokola z Cze'r- 
Elka na rynb.u. 
. Za.bawy w Chol.nleach. W ubieglQ. 
nl
Zll'le " odb
 Iy 81<: n
t
puj
ce zaba- 
wy. w ?l;oweJ .Amer).ce zabawa letnia 
z.. Z. 
. ..

dZl
1 Robotnik6w i Rze- 
nueSlnl
6\\ . W parku. miejskim zaba- 
wa letma T<,>w. I??wstal?C6w i W ojak6w. 
a w ogrodzle "Jlhl'lmmki zabawa let- 
nia Nil'mc6w-Katolik6w. 
Ceny 
ivsa i wyrob6w mi98nych. 
Na ostatDll'm posiedzenlu komisji do 

A.nla. cen, kOmisja nie przychylila sil: 
de? wnlosk
 cec
u rzetnickiego w spra- 
Wle p<>?wyzszewa ceny mi
 i wyro- 
b6w IDl
nych. Zatem ccny mil:sa i "\\').- 
rob6w miQSDyW Dadal obow
 te 
ktln m82istralt. astaliI. ' 


jeszcze dosye wcze
nie zatrzymaC i w I w pal'&fji naszej Misja., ktDrej nie bylo 
ten spos6b wi
kszemu wypadkowi nie- u nas 00 lat 30. Miewal kl'l. D. w niedzie- 
szczesliwemu zapobiec. W przypadku Ie i swil:ta na rannem naboienstwie 
tym dziecko uleglo tylko liejszym obra- krotkie kaza.nia, wskutek czego wil:cej 
ieniom cielesnym. Przypadek ten niech ludzi przychodzilo na ranne naboien- 
bedzie przestrogl) dla rodzic6w szczeg61- stwo. Z dzieemi przychodzl;J.cemi na n.a- 
nie w obecnych czasa.ch coraz bardriej ukl: przygotowawcze. do Sakrament6w 
wzmagajQ..cego si
 ruchu automobilo- Sw. cwiczyl ta.kZe piesni koscielne; a n.a 
wego. sposobnos
 do spowiedzi 
w. to chyba 
juZ nikt nie mote narzeka
. Zaintereso- 
wal ai
 ks. D. takte projektem budowy 
koSciola w OOdalonem od. Unislawia Sie- 
moniu; popieral gorv-co prz.eprowadze- 
rue tego projektu u ks. Biskupa i u in- 
nych wladz. Gdy pra.ca wszechstronna 
ksi
 dr. Dunajskiego zaczl:la pierw. 
sze wydawa
 owoce, gdy ooraz to lep. 
szy duch zacZl;j.I opanowywac mlodzie
 
to Wladza Biskupia odwolala niespo- 
dzianie ks. administratora, powierza- 
jQ.C mu inne stanowisko. Narn parafja- 
nom unislawskim tal bardzo. ze ks. Bi- 
skup tak niemill) nam uczynil niespo- 
dzia.nkl:, kt6ra zasmucila serea. para- 
fjan. Ale mamy tez mocIll;j. nadziejl:, ie 
praca przez ks. D. ro.zpocz
ta w tupel- 
nosei si
 utrzyrna 1 wzmocni jeszcze 
przez dalsze. gorliwl) pracl: ks. probo- 
szcza, kt6remu niech Pan BOg dae ra- 
czy jakna
dlUZsze iyci
 i zdrowie! Gdy 
ks. D. mlal opuszczac nasZl;j. parafjl: 
chcielismy my parafjanie zgotowaC :Qla: 
IIJ niespodzianke na dworcu; lecz nie- 
atety nie zdradzil nam ks. D. ani dnia, 
ani gOdzi.ny swego odjazdu; odjechal 
po cichu, uniewimliajlJ.C sll:, ze tak. ma.- 
lo uczynil dla parafjL Ale my parafjs,. 
nie inne mamy zdanie 0 jego dzialal- 
no
ci, czemu d.8.jemy wyra.z w tej k.o- 
respol1dencji. 
Baltowo. pOW. tc%ewski. 
Poiwifcenle Botel IIItkL Ubiegle) 
nledzieli nastl;j.pilo poSwil:cenie wzni&- 
sionej przez pp. Stencl6w figury MatkJ 
Boskiej. Pil:kna ta uroczystosc zgroma- 
dzila licme zastl:PY nietylko ze wsi Bal- 
dowa, ale i z miasta. Obecna byla. takze 
delegacja tut. Tow. Ludowego ze sztan- 
d
ami. Po OO
piewaniu pieSni wyglo- 
Sll ks. proboszcz i posel Kupczyilski bar- 
dzo pil:kD.Q., za.stosowanQ. do okoliczno- 

ci przemow
. po kt6rej nastl;j.pil uro- 
czysty akt poSwi
cenia. U stop s-wiei;(] 
poSMI:COnej figury Matk.i Boskiej Orl:- 
do
v
iczki 1 Pocleszycielki wiernych 0<1.- 
mOWlOno w skupieniu litanj
 loretan- 
skQ., r:oczem. dzieci z miejscowej szkoly 
pod klerowructwem swego nauczyciela 
wykonaly bardoo udatnie piesn kosciel- 
nl) na glosy. Na zakonczenie odspiewano 
piesn "Serdeczna Matko" na ublaganie 
Krolowej Niebios, aby roztoczyla aWQ 
szczegolnQ. opiekl: nad wsiQ., kt6ra przy- 
ozdobila :>
 J ej. posQ.giem, aby zadoku- 
mentowac po Wleczne czasy aWl) wier- 
noSc dla kosciola Rzymsko-katolickiego. 
Koscierzyna. 
Osoblste. W pil)tek. dnia 8 Jipca oJJ. 
-chOOzi znany ur
nik kOlejowy, pan 
Jan Massow Z>-lecie swej pracy zawo- 

owej p
y 'k
lei. Jubilantowi zyczymy 
doczekama 811: w oorowiu zlotego jU'b" 
leuszu. 


.. 


"Ga.zeta Bydgoska-, czwa.rtek, 7 lipca 1927 1". 


.\ 


. .. 
"W"C.'Z.E1V" 


Z Bractwa Strzelecklego. Uroczysto- 
sci polQ.czone z strzelaniem 0 godnoS
 
kr6la kurkowego rozpocz
ly sie juz ubie- 
glej niedzieli wielkim koncertem, kt6ry 
na Rynku wykonala orkiestra korpusu 
podoficerow rezerwy z Grudzil;J.dza pod 
kierownictwcm p. kapelmistrza Blasz- 
kiewicza. Od godz. m .ruezamoinym. Z tej sposobnosei 
powmm wszyscy w jak najwiekszej mie- 
rze skorzystaC. (e) ,. 
Z posledzenla rady miejskieJ w dnJu 
28 czerwca 1927 r. Nagle posiedzenie ra.- 
dy miejskie
 zwolano gl6wnie w sprawie 
bu
owy poljlmika Matki Boskiej KrolO- 
weJ Korony Polskiej. Przewodniczl)«:y 

czytal uchwal
 magistratu w spra.- 
me budowy. 
wego ponmika.. Kapt. 
\Vandke WYJaSma obszernie spraw
 zja.- 
zdu i pomnika i dla.czego sprawa ta ta.tc 
dlugo sil: przedluZa. Stary pomnik nie- 
miecki ma bye sprzedany za 3.000 gul- 
denow. . f>1:zewodni-czQ,cy zarzuca Mag1- 
stratowl, ze dotychczas Magistrat bar- 
dzo malo sil: trosuzyl 0 budowl: pom- 
ni
a. Za.st
pca burmistrza p. BQ.czkow- 
ski usprawiedliwia Magistrat. Po 01-- 
szernej dyskusji, w kt6rej omawiarm 
szczeg61y budowy pomnika uchwalono 
aby s!-R!1Q.I. pomnik z piaskowca w par
 
ku mleJsklm, tarn. gdzie stal dawnif'j 
P?mnik niemiecki. Rada miejska pol"- 
cila d.alsze zaIatwienie sprawy budoW'y 
pom
a 
tI:PCY burmistrza p. BQ.c1.. 
kowsklemu 1 wybrano komisj'.! dora.:vniczy Golunski, kapitM 

\ andtke 1 radni Luiski" Cylkows
 
1 Kolka.. Pomnik bedzie pobudow
		

/gazeta_bydgoska_1927.07.07_R.6_nr15200007_0001.djvu

			fir. 1

. 


w najbliZs
ym (:zasie. Uk ie na wi,lId 
zja.z4 " .ierpniu b
d
te ,otoWY. po'wtc- 
cenil!. dokona ka. bfl!kup (,)kunJewskt. 
Omawi-.no tal-ifl IPr"w9 budow)' now,. 
so domu Jlrzy ul. Bamhora. Po obszer- 
llej dy
k1J
jj w tej liprawio PfJy.tUliono 
do wolny
h wnlrtsk6w. (e) 


Gleldy. 
.oQa6alla 01ol4a Pf.ealttna. 
Na dzisiejszem ze)Jraniu gieldow
m 
JliJlowal nastr6J njeco mocni.j.
y i za- 
Wferano l1ezniejsze transakcje. aniZeli w 
dniach poprzednich. 
Z papier6w lokacyjnych Pozn. Ziem. 
Xredyt. notowaly 8 proc. IUlty dolarQw
 
98-93 J /, proc. w od4a.nh! (pny kur.h, 
dewizowym 8.93). 6 proto llsty 
botowe 
bY'y w uoUarowaniu pel 2:1.75 (
. 1. etr. 
mtr.). Za Po!;n. listy zastawne wojenne 
pl.cono S7.00 (u. 1.000 f!'1k. nom.'. Z pa. 
J'ier6w pail.twowycb o4dll.we.no I) pt'oe. 
pozyez]u; prelr1Jow, po 
3
 (1& 1 aztuk
 
&-c1oJarowQ.). 
W j'fUpiCt bwow.j nie do.Jlo dD.iId- 
l1ych notQwllil, idyi nfe b)'Jo oddaw
w, 
1'\a l'YJiku ..Jeeyj pr
emYL!lowo-bln. 
dlowyC:b wiek
z. otywieole 
 )cUffY 
nfoco mocnfej.UI. Z", <:. Jiartwin. ptaco. 
no iO,OO. za R. Maya 79,Oo--.8
.OO;. C& lJ
 
Jt 2(1.00 t u Wblo 10,00; odc1aw-.no J.. 
c!ynie L1Jbanla po 
5.00. 
z papleJ'6w nteofl
jalnYch pla.cono q 
Bank 
llkt 129.00. odda.wano 11e.tQ. 
lI'1t
t Akwa.wit po U3.0 0. 
.. JronkOW1kJ, 
DnlA. 
Sprawozdant. J: handJu 
bo!a 1 nasi
n. 
Plloono d. u tOO kg. Na.siona: Za 
kOJ!.fczynQ ez,orwonll- 3M
30. 
" kpnf- 
er;yn, !lial.. 280--330. !A kOl1iczyn
 


PRZETlIRGI - ----=---
 


\  
..Guat& B,.t!go.'k..... e
ut.k, '7 Ifpea 1927 r. 


/ 


. 


Str. t. 


SZ1Vedz.kt 320-$60. za konicz
.n
 iOU
 Bank POlski plac1 d:41a' Upoa 1137 roku. \ Sok61 Bydgoacz L ZebrlLUie plener 
200-220, lie. leonjczn'\, toU, w lu
b,h Dolary amerykailskil 8.87-8,88. dOlary n. odbodzle 11
 w czwartek. "I b. m. 0 8 
80-90, ze.'inkarnatkc 
O-
. za prz.- kanad.yj.lde a,86. funty anltelskie 4,3.24, wier!. W lok
lu p. Bilckera przy ul. Sw. 
lot 280-300. 
a ra . jgr.1! kra)ow)' 130-150. frank1 flwajcar5kic 171.41. frenki Iran. Tr6jcy. Tamze 0 lo
ir;. "I wiectorcm 
c. 
,;a t
 l'I'Iotke 
O-5;), la 
('ra-. Z tarawa " BydaotzOlY. w .aU. klubowei. ReturlY. Kup.leek'
j. 
za proso 30-35, za kukurydzQ "K0I1!" 5
60, za kuk1U'Ydz, rurnunsk, m<o 2.ftO-2,80 zt.. j.ika. 2,40 z:1.. 8mie- BDemo
6 R.Uucqoa,1 Zebr.ntl pIe- 
33-36 tanl!. 2.00-2.20 d.. rAharhar 10 AT.. rzod- name od
r.ie si
 we er;wANk. '1 b. 1'1., 
. kiewki 10 gr., c('bula 50 p:r., og6rki 1.00 ° godzinle 1!1 w "Op:ni'Sku". Przn?omi. 
d.. salata 5 gr_. kr61iki 1,50--4,00 zl., go- namy, ie 
rzelania. oobywaj" !le W 
It;bie i)-we 2.10-6,00 zl.. p:ol
bie zabite kaids. sobot
 0 goozinfe 15,30 na st.r
l. 
1,00 zl.. g
si zabite 1,60 zl., g
si iywe nie\" wojsk
:rwE'i. Za",d. 
1,00-1.10 z:1. itlab MaudoUniatOw .,Lutnla". Mifllo 
.... 5i

ne zebranle odbe<\J;\e 8t
 w pi,t.k, 
	
			

/gazeta_bydgoska_1927.07.07_R.6_nr15200008_0001.djvu

			Sir. 1". 


..Gazefa. Bydgos'l{a.-, czws.rlek, 11tpca 1927 1". 


Nr. 152. 


Od dnia 7 -go lipca 
do 15-go lipca 1921 roku 


W T ele 


"  "..:o; 
 I 
/I' 
?", 

':::/ 


Panom Urz
dnikom 
dogodne warunki splaty! 


ram 


, 


Kto w obecnych ci
lkich warunkach chce 


Na wszystkie materjaJy letnie pomimo 
udzielac b
d
 bez wzgl
du na dotychczasowCl cen
 10-20°10 rabatu. 
duzo pieni
dzy zaoszcz
dzic powinien z tej niebywaJej okazji 
Zwiedzenie magazynu bez obowiilzania. 


rozpoczynamy dzis. 


Wielkq wyprzedaz posezonowCl 
jUI tak niskich cen 


skorzystac. 


11f\8 


Fr. Sikorski, Dworcowa He 31 
Detaliczna i hurtowa sprzedai bl'awat6w. 


Napl.owy wler.z tlU8ty 20 
r. katdc d.laze OGLOSZENIA DROBNE Znak ofcrtl (na pnyklad: z 1864, n 2735, 
.Iowo 10 
r., 5 IIcab = I .'owo. 3582 ltd.) = I .Iowo. 
I, w, a, a = katde .tanowl.'owo. na ten sam dzleo. przyjmnje .1,= tylko do g. 10 rano. Dla posznknJe,cych po.ad 50 proc. znJtkl. 


WILLA 
7 pokol, Jadny, morgowy 
orr6d, eens 35000 zl. Zaplata 
wedJug umowy, Swarzl:d
. 
ul. Dworcowa nr. 9. d-2014 


BILARD MOTORU DZIEWCZYNA ZASTIlPCY JIIIESZKANIE 
SPRZEDAZE ' w dobrym stanie tanio na elektrycznego, 4-6 koni, 440 uczciwa, sumienna. czysta. z dla odwiedzenia prywatnych 2-3 pokojowe poszukuje od 

 _ sprzedat Gniezno Mikolaja 4 wolt, utywanego poszukuje dobrem gotowaniem, do wszel odbiorc6w towar6w tekstyl- uraJi lub p6iniej. Tentros9 
Meble d-2055 celemkupna. WladyslawTra. kiej praey potrzebna od 15. nych na spJaty miesi
clne Jagielloilska 32. - d-5Q 
winski, Poznan, ul. Wroniec- 7. Szuleowa, Srem, Mickiewi- poszukiwani. Oferty pod 10 u / J I 
atala okazja pierwszorzl)d- . WILLA ka 12. tel 27-43. d-2046 cza. d-2050 do Elias Wolf, Bielsko d-2052 ZGUBY :; 
.. . . 7 POkOl, ladny morgowy og- 
oycb me
h: lada.lkl, 8YP1
1: r6d, cena 35000 zJ ZapJat;. .. Chi 
I1le, pok,?Je ml:Skle I 8,,:lon
kl wed lu g umow y . Swarz"dz. opca ZAGUBION A 
oraz pOJedytJcze W wlelklm I D d " - d I k k . t h . . 
 
bo ze AI M bl' u. worcowa nr 9. -2028 0 posy e poszu uJe na yc - kSll\teczke wOJskowl\ oa naz. 
S
lad
ckleh 5'tl 8Zyn d
82
 miast ..Impreg
acja" Byg- wlsko, Aleksander Siewodnlk 
WILLA ;. clenne gOSUl:, ul. 1aglelloilska 17. zamieszkal y P rzy ul. Hetmail- 
pil)trowa w Inowroclawiu, '" 
 0 69 
SAMOCHOD tentrum Solanek, 
 jednem - skiej uniewatnia si
 21. II p. 
Steiger 6-osobowy-, kryty., ko- mieszkaniem 8-pokojowem. r 0 Z k I a d Y J - 8 Z d Y SZO
ER d-3301i 
rzystnle CIo nabYCla. ObeJrzet stajnia-garatem, dutymogro- do Buicka i Fords mote sle I 
motna w Gnletnle ul. 
w dem owocowo.warzywnym zaraz zgJosif. SZl\.motuly, 1. ROZNZ 
Wawrzyilca 2). d-2029 kt6ry jest r6wnocze
nie 3 Kawaler. d-2035 . 
SPRZEDAM. f:

e

m
 Jf
tn:e
 :;
::
f
 (dwukolorowe). Cena 30 groszy. POMOCNIKA SKRADZIONO 
samoch6d Austro-Dalmler okazja dla lekarza lub pod do nabycia fryzjersklego damsko-ml)s- mi ksi[\teczke wpjskowl\ pluto 
8/20 P. S., ,"osobowy, z nasa- budowl) Sanatorjum, okazyj- Rd . . I .. 6 I 8 d kiego poszukuje J. Hilde- re
er Ma!t0wsk
ego, ora
 zd- 
d
k", cykloneta 4-cyllndrowa, nie do sprzedania za 6000 W MIDIS f a" )1 a ze Y Y g brand. Wejherowo (Pom) wladezeme akwlzytorskle Ga 
I "o
obowa, motocykl N. S. dolar6w WiadomoAt: Apteka U
 U . Gdailska 56 d-2002 zety Bydg.. oa nazwisko. Ma- 
u., 2', P, S,. Nowy Tomy
I, radziecka ToruiJ. d-2009 kowski .Stefan kt6r
 to zgu- 
PlszCEola. d4386 . . '. SZOFERA be sie unlewatnla. d-20SS 
DO SPRZEDANIA dzlelnego, trzetwego Isumlen 

ON warsztat 
Iusarsko-blachar- .' nego przyjmie ale zaraz Re- ! BABKA. 
kucyk 51etnl bez bll)du sprze- !:>kl. Wiadonio
f ul Kujaw flektanci tonsei zechc& oso- Pensjonat ..Primavera". P
 
dam tanlo. K':-'7 Skorupki 13. ska 107, J. Malinowski. d-49 
 _ . _ POSZUKUJE. SIll 

1

 f
:

Si
v,:s&
'
 


o::::
:e, U

'::::

n: 
JADALN IE DZJERZAWY .' zaufanego podr6tuJf\cego 
ro. Banku Wzajemnych Ubezpie- ElektrycmoAf, wOdaci&g, ka. 
WOZEK werzyst
) do branty papler- iI 'w P . I. F I' . . k fl A 
t . eleBanckie tanio na sprzeda! niczei Da Pomone. Mala kau- R cze ta .' zak OZD , anlU' t u l
a I r. n.a et lucJa i P!ece T a owe' i P b o l ' 
dziecil:cy w dobrym s anle Slolarnia. \Vroclawska 3 LOKALE . t d Of t d G a JC . a ,
par er l'om e- Cl na m eJscu. Brasy a - 
sprzedam. Jackowskiego 17. d-51' c)a po & ana. er!.
. az. dzy gOdzlDl\ 1-2. d-20jl) kony do poludni&. Kuchnia 
d45 obszerne, vrzy rynku w Chel- Bydg. pod ..Podr6tu)l
cy d-53 _ w,-kwintoa. i dyetycma. Na- 
ROWER mty, w kt6rych dotychczas, CZELADNIK turalAe kl\plele solankowe 
SPRZEDAM K'" . . mie
ciJ aie Bank. nadajl\ce DZIEW CZYNY piekarski, piecowy potrzebny -ad d d 20"2' 
domek z mieszkaniem mor- 
P:;:

t. S
:letk
Z
\
: sil) na skJadv, 
i
ra lub t. p. z :otowa
iem i pra80
aniem. zaraz. Swarzl)dz, Rynek 15. J owe w omu. - . 5 
ge ziemi, z owocow 
 ogro- 90. d-5'" z
raz do wynaJl)cla. ZgJosze- 0 ezn
neJ z praC& ro nl\ po- d 2050 J ,. I M II k - 
dem za 6000 zl p¥ k 37 
 D1a uprasu sie kierowat do 9zukuJ
. Skrzycka, Umulto- oze e e S I 
d-i' l
 na - .,Rolnika" w Chelmt1. Tel. wo p Poznail. d-2051 KSL\ttOWEGO 
I KUP"O 43 i 61. d-2059 POSZUKUJIl pownego bila
isty p08Zuk
- 
M 1 a I .' Jemy naty
hmlast. Zgloszenl8 Dluga 50 
b I od 15 hpca mJodeJ F!'anc:us piAmienne Nitsche i Ska, Poz- . 
e e PLATFORM
 WOL"E POSADY ki lub studentki Polkl.z bar- nail ul. Kolejowa 1/3. d-2057 poleca poilezochy, skarpetki. 
30-50 ctr., utywaneJ. dobrze . _ dzo dobrym francusklm do rekawiczki blelime oraz ga. 
utrzymanej poszukuje eel em POMOCNIK dw6ch dziewczynek na czas a j lanterJ
 
 cenach nfskich. 
"Y6cielane kupuJe si
 najko- ku.p
a. WJadystaw Trawin- fryzjerski potrzebny na 45 0 0 wakacyj. Zgloszenia przyj- POSAD POSZUK. d-39 
rzyBtniej u facbowca jako ski Jr.. PoznaiJ. uI, Wroniec- R6tailski, Poznan, G6rna muje Korylowska. Grocbowi- . . 
spec. fabrykuje m
ble ka 12. Tel 2743. d-2045 Wilda 8:!. d-67 ska lRogowo}. d-2036 . mcow 
sk6rzane 
 nauczyclelka Zaklad Bydropatycmy, 
O' 
...... Byla naucz. pailstw. wladaj(\- p
ana po grun
ownym remon- 
Stanislaw D rzazga .,;. ca jl)zykiem pol skim i niemie- cle. urucbomlony zostal 
 

 < ckim lat 24 posladajl\ca 
wia' dnlU :1 czerwca pod klerowDl- 
taplcer. Gdailska 63. nl609 # . _ .. dectwo rZl\doWl!, poszukuje ct'Y em prof. d.ra 
. Ko
zyil- 
, . ,. " posady od 1 sierpnia. I..aska- skiego, Infor
acJI ud
lela co 
" 
 we zgloszenla prosze sklero- do zakJadu I. pensJ.onat6w 
''''' . ""-- . , waf do Agentury Gazety Byd- Zarz&d U
dro
lska OJc6
 S. 
. I . 
 . '"' . .. .. goskiei, w Sk6rczu. 0-63 Akc. w OJcowle. d-
015 

 ..' :
 
 
· ,
 . - BONA K .. R I 
'. :g j - wychowawczyni. z kilkolet- aWlarnla oya 
. .- . nil\ praktykl\ P rz YJ 'mie P osa- f f.KawaHerbataLody,PiwCJ 

 ' t\ 
 \ de zaraz lub p6tniej. l.ask. n-2991 

 t: zg)oszenia pod adr 6; teka- 

 . . , . .. . , nowskll. Grudzif\dz. MaJe Tar- . D
A. 
\ \ ", I' , pno, Grudzi&dzka 11. fr:anc
skleh dZlec1. dzlew,:zyn 
. ,,
.' . ., \ .., \. .. "'. kl 33 I cblopczyka 7-letDlego 
t . ." c UCZEN poszuk.uje oa czas wakacyj 

 /_ ., .> 
 -
 maj[\ly cbl)f ",-yuczyf sie cu- pobytu na wsi, w polskim do- 

 ' kiernictwa poszukuje ad za- mu. Oferly do ,,Par", Poznail 
i t raz nauki oa prowincji. Zgl. AJ. Marcinkowskiego, nr 11 
do Gazety Bydg. pod "F. B. J" pod Dr. 62,218 d-2058 
d-2036 
ZAKLAD 
KRAWCOWA Serca JezuBOwego w Srod
is 
zdolna, obeznana w pracy po8zu
uje na ezas wakacyj- 
k
nierskiej poszukuje pra- ny kSll:dza. d-2048 
cy w maj&tku. Zglosz Ko
- 
ciao. WrocJawska 11 w skla- PAmEI 
dzie kolonjalnym. d-2043 Panowiel Niebywala okazja. 
I. - Zl\dajcie prospektu Warsza- 
MIESZKAltIA 1 wa, skrzyoka pocztowa 
66 
_ Wysylamy za nadeslanlem 
maczka pocztowego. d-204-7 
Mieszkooio Oafod ReSUfSY Kupieckie; 

 2 tub 3 pokojowego poszuku- ul. Jagielloilska 25, codziennie 
;' d je mlode maJteilstwo Warun- OliN C I N G 
. kl wedlug ugody. Oferty 
, , uprasza sie PQd "R R." do n.31115 
. .
 I . 
 \ ,>:_ Gaz. Bydg. "- 

 '- --- ... _. LI:'lNISKO 
ZAKOPANB -, r' ,"'" MJESZKANIA na Jipiec, slerpieil, pokojs 
Biuro J. KUbiilllkiego spne- :It-",(.' . 3-ch pokojowego 
 wszelklmi oddzJelne bez po8ciell, elek- 
dat wilJ, pensjonat6w, parcel pr.zYnaJetno
ctaml w centrum tryczno
f,kanaUzacja,obl!lzer- 
dziertawa pensjonat6w, na- Lotnik t t.. .' mlasta-, motllwie wprost od ny park, calodzienne utrzy- 
jem mieszkaiJ. 10kaIi sklep6- ransa lantyckl BY
d na tle Jednego z trzech motorow swego pla- gospodarza poszukuje sie, manie pi
t zlotyeh dziennie. 
wych. Infonnaeje be%platnie. towea, na kt6rym przeleClal Atlantyk. W otoezeniu lotnikow Nevillego Czynsz.za rok z g6ry. Ofertr. Maj&tek Ostrowo poczta i 
Tel. 117. d-2O'....
 i Bennetta. pod ..Mleszkanie 3 pokojowe' stacj
, Wieleil neA Notecil\ 
do Ad G. B. d-2(}5,fj 


I 


, 
, ." 
, 
 -, 


Z POWODU 
zwinll)cla eukierni kompletne 
urzadzenie natychmiast na 
sprzedat. A. Wentzkowski 
cukiernla, Caerllk. d-2027 


SAMOCHOD 
f-osobowy, got6w do jazd}' 
sprzeda u :?500 d 1asinskl 
W
rzezno, WolnoAcl 42. ' 
d-:?026 


;-
 


" 


". 


DOli[ 
z piekarniq od wielu lat dob- 
l'ze zaprowadzona w mieAcie 
Zerkowie sprzedam zaraz. 
Zgloszenia przyjmuje Zyg- 
munt Deplewski Jarocin. ul. 
Dl\browskiego II. d-:?OU 


,  .' 


- 
.. 
... 


1 


AKCJE 
..Browarv Grodziskie", 100 
l!Iatuk spnedam. Oferty do 
Gu. Bydg. pad d-2034 


"f.:.. .
 


Spodnie 
do pracy, Ubranka do Ko- 
munji Aw. sprzedaje tanio 
Ian Wilczewski, Bydgoszcz. 
Sw. Tr6jcy 22&. 11-1718 


.' 

 
I 

 

 


... 
;- 


.: ""' 


. 
. 


..