/slowo_pomorskie_1926.12.22_R.6_nr29400001_0001.djvu

			Dzlslal 12 strOll 
- 
. . . 
t . , t 

 . . 
,
 '
 . t 
. . 
'.. . . . . 
. . . . 
.- ' . . . . , 
. . . .- . , 

 . . . , 
." . 
.... A 
. 


Na Lltwie. 


(WrzeDle trwa. - Kto f1DansowaJ prze. 
wrot? - NiemcJ I Anglja w cieDiu.- 
Ostrze przeciw Bosjl i Police. - Trz";' 
ba zachowa6 zlD1I1f krew). 
Przewr6t litewski, wywolany bun- 
tern stolecznych oddzial6w wojsko- 
wych, zostal wprawdzie "ulegalizowa- 
ny", ale mimo to 8pokoju nie przywr6- 
cono i kraj znajduje si
 w rozprz
zeniu 
ktore kryje w Bobie wiele niebezpie- 
czenstw. Litwa jest pa1'lstewkiem ma- 
lem, jej ludnos
 liczy zaledwie 2 mil- 
jony gl6w, ale ten maly kraik moze 
si
 stat przyczynlj. nieobliczalnych wy- 
padk6w politycznych. Na terenie Li- 
twy krzyiujlj. si
 interesy Anglji, Nie- 
miec, Rosji i Polski. 
Podczas kilkoletniego iycia w po- 
zornej samodzielnosci pa1'lstwowej by- 
la Litwa narz
dziem Anglji, Niemiec 
lub Hosji, wyslugujQ.c si
 raz jednemu, 
to znowu drngiemu protektorowi. Eb- 
ploatacja wielkich las6w litewskich 
spoczywala poczl)tkowo w r
kach an- 
gielskich, kierownictwo armji korzy' 
stalo z "uslug" niemieckich, a. polity- 
ka litewaka pozostawala pod wyrat- 
nym wplywem Berlina i M08kwy, kto.. 
re staraly si
 usilnie 0 to, aieby po- 
mi
zy Lltw, a Polsk, utrzymywa
 
"stan wojenny". 
Wilno stalo si
 ko.cit niezgody po- 
mi
dzy dwoma stsiedniemi krajami 
Z Bcrlma i Moskwy podsycano niena- 
wise litewski tak. skutecznie, ie do 
dnia dzisiejszego Kowno nie utrzymu- 
je z Warsuwt zadnych sto8unk6w dy- 
plomatycznych. L!twa zaznac
a I

- 
sze, ze pomi
dzy mQ a PolskI lstmeJe 
"stan wojenny". 
Ostatni przewr6t w. 
ownie. je
t 
bardzo podejrzany. Zadzlwl
 mmll kaz- 
dego obfita pow6dt wiadomosci, mo.. 
wiQcych 0 mozliwosci zatarg6w litew- 
sko-polskich, gdy z drngiej s.trony. po.- 
nuje zagadkowe i gluche mllczellle 0 
I'iiiemczech... Nawet polQ.czenie. tele.fo
 
niczne z Berlina do Kowna Jest JUz 
"przywrocone", jako pierwsze na
iQ.- 
zanie stosunk6w Z8 'wiatem zagramcz- 
nym. 
Jak. to sobie tlumaczyc'l I jak to ro- 
Eumiec'l 
Ze stanowiska interes6w pols.kich 
nalezy stwierddt, ze polska mUSl za- 
ehowaC calkowicie zimnQ krew w spra- 
wie przewrotu na Litwie. Wie
y bo- 
\Viem, ie w Europie istniejt takle pa1'l- 
8twa., kt6re chcialyby nas zo.pl
tac. w 
jakQs 8.wantur
 wojennQ Z RO
JQ. Na.- 
Illawiajlj. nas do niej, 
ebY ul
YC An- 
glji w Chinaeh i w IndJach, gdzle r;tch- 
liwosc sowiecka dokucza bar
zo mte- 
I'esom a.ngielskim. Gd!.b
 "'I
C kto
 

dcilj.gnQI Rosj
 od AZ
I 1 zltpr
lJ.tnl)l 
Jt w Europie, to pohtyc: y a
gIels
>:, 
odetchn
liby Z uig, i Dloghby Sl
 lepleJ 
przygotowac do obrony. . 
Opr6cz Anglji r6wniei i Nlemcy 
eh
tnie widzialyb)- Polsk
 z

ll)ta
Q..w 
\Vojn
 z RosjlJ., a rrzynajmDleJ z LlhvlJ.. 
GdYby bo\\-iem polska byla zm
szona 
do zbrojnego wystlJ.pienia przec

 Ro- 
Sji czy tez Litwie, wtedY. 1'\lem
y 
chciaJyby drogo spnedac. SWOJIj. 
"neutralno
c". A latwo j
5
 s

 d3:
- 
slit, 0 jakiej cenie w BerlIme I w r- 
lewf'u marzlJ.. . 
. t .....ie t blerze- 
llozumuJemy teore YCw . 
Illy pod rozwagO najgorszQ stron
 Dle- 

ezpieczeilstw. A cZyni
y 
 dJ:::i
j
 
ze boimy Bi
 prowokacJI: ' . . _ 
sZY('h stOllUnkaeh nie moz na s
.,le 
_ 
Clbruit Die U%&sadllio neJ napdcl i 'WO) 


Konto CZe1c0tlJ6 E. K. O. Poznu:1t 200 695 


. 'I 
.. , 
, , . . 
-ti... . ., . . 
. . 
. " . . .' , 
. . , .. y 
. : ! .. y 
. . 
. . . 
 
'... . . o' 
j 
-! 
 
. 
. 


. 
... 
, t 
t 
. 
. 
, 
, 
, 
, 
. 

 
, 


'. , 't i ' 
. . 
. . 
. , . .. 
. . . ' 
. . 

 . .. 
t . ., 
. ' . 
) . . 
I .. . 
, 
. 


- 
Dziennik i Gazeta Torunska  ena 20 
oszy 


. 

"']I 
., 
.. 


. 
 
 
, . 
,'. 
. 
'.. 
t 
 

 
.., , 
, 
) 
. . 
. , 


. 
.. 
..  
. 
, 


,- 
,:-" 
.. 
, 
. 
. ' 
t. ,) 
. t  .1.' 
, t
 


.. 


OGr.05ZIIU 
wIe'1 1 mlllm_ Da str. 7.lam. 20 gr
 reklam1 Ea tekatem red 
na Itr 
.Iam. 50 
r., rekl w tek
c
e 70 gr., na 1 atr, 100 gr. 

 oglOlz e
omphk. II zastrzeteDiem m:ejsca 

 nadwyt- 
lu. OgloszeDla drobne: wlersz Dapil. 20 gr., katde na.ste lie 
11011'0 10 gr. Dla poazukuj"cych procy :;0"" tnitkl. Much t
. 
20 gr. v.:1enz redakcyjny. komunikaty 50 gr. Oglue.zen'a 
I I.granlcy lOO
 Dadwytkl. Z Gdal\ska wedlug taryfy kraJ 
Oglos!. do 
 II tylko za BOt6w k-:. PrlY Sl\dowem !lci
8D1
 
nalet)'to6c1 lub prlY 
oDkurs
ch upada wazelkl rabat. Pr l 1 
telef. na
an. oglO8z ole przYJwuj. odpuwiedz. za ewtl N
d1. 
Za termlD. druk i przepll miejsce ogioez Die odpuwladamy 
".JefOD,: &7, 310, IS&. 


AIOIU"IJl1' 
mlesl
czny wraz I dodatkami D . 
Mest.w.in dwutYiodnik Nauko
m 
odz
nny 
 iJuetracJami, 
d)'cJt I 11' ageocjacb 11' Toruniu 2 Th I Literackl. w ek.8pe- 
rumem 2.95 zl.. przez pucz
 'ut' z 
 w ageDCjacb puza ro- 
nosicieli 11' ToruDiu 3.05 zI 
 zTodn
z. 3,11 zl.. pnez rOI- 
sk" 11' Polece 3.20 zI. W Gd'
a::
 2 or

lem S.J5 zl., pod opa. 
zagranic" .6.50 ZI.. do Fre.DCj.i 15 
 i
 

ta.w" 2,30 guld. 
w
padkOw sPUwodowBnycb sil . . z
. W n.zie 
dZle 8trajk6w i l p. wYdawni
 wyts
. prz
k6d w zakla- 
etarczenie pisma a abonenci D
:O DIe odpowlada Ea niedo- 
niedostarez. numer6w. odszkodo
ailma I J" b prawa dUll1agat II
 
u Iwrotu abonamentu. 
Adres: TOlua, 111. tW. &atarzyDJ &. 
Nr. 294 


ny. ani ze 6tron
 R?ljl (jest za slabar), skutecmy 
rodek ()'brony. lea ta.kl, 

l ze strony NIemIec (udaji ie milu- kt6ryby gasll potar, a ni. wmlecal. 
Jt po
6j). . Natomiast motn
 podbu- Polski rzl)d powinien dobrze Eba- 
nyc meobhczalnl Litw-: do sZll.le1'lcze- dac, czy nasi wrogo-wie nie pnygoto- 
go kroku i sk.ierowa
 jQ przeciw Pol- wa.Ii Polsce P ula p kl na Lltwie , . b 
sce w tym celu aZeb y h d . aze y 
E ,n
 wsc .0 zle nas wepchnlJ.t w przygotowant prze- 
uropy 
wolac og?ln
 pozar wOJenny. pd
 nieobliczalnych utarg6w ikon- 
. ZbroJ
e wystQPleDl
 karzelkowate
 flikt6w. Dd8iejszy rZQ.d chwaIi sif 
Lltwy 
Ie byloby grozn-e pod wzgl
- tern, te utrzymuje dobre stosunki z 
dem w,?Jskowym, le
z 
neba pami
ta
 LigQ N'arod6w, Z8 &dohyl tam na" et 
o tern, .
e to wy
tQpI
Dle wiwolaloby z uznanie i powaianie. Jeieli tak jest, to 
la
u wIlka berh1'lslci
go . i moskiew- nalezy si
 spodziewat, ze w chwili dzl- 
sJnego, a toby uogrulo 1 zagmatwaJo Isiejsze j , kiedy nadarza si
 doskonala 
obecnQ . r6wnowag-: IDa p6lnoc
ym sposobno
c wypr6bowania potytecz- 
wschodZl.e Europy. . Po

ka !Du
 za.. nosci i autorytetu Ligi Narod6w, nie- 
k>m paml
ta.c 
 tem, ze Lltwa I Nlemcy be-zpieezeilstwa konflikt6w zostan
 za- 
n!llez
. do IigI N!lr
6w, kt6rej czlon- zegnane nie tylko wysilkiem Polski, 
klem Jest r6wniez 1 Polsu ale takie wplywami pailstw, kt6rl! 
Jestesmy zwolennikami pokoju i prawdziwie mllujt pok6J i sprawie- 
pragniemy zachowa.C pokojowe stOSUll- dliwo!
. 
ki ze wszystkimi. Gdyby za
 Litwa Polska pragnie pokoju I chce go za- 
pod wplywem zewn
trznej namowy chowac. Na. wszelkie prowokacje na- 
popelnila. jll.ki
 szalony krok, to oczy- lezy odpowiedziec zimn, krwiQ i to- 
wiScie godnost nasza musi znalett romem. 


Rok VI 


---------- - 


nej Pra1\icy Narodowej, kt6re odbylo 
siO w Warsu\\-1e, ks. Radzi"iJI wylt.... 
pil z przem6"ieniem, u\\ierajl).Cem 
sensacyjD4 upoWliedt bliskieJ wsp61- 
pracy Prawicy 
arodowej Stanczyk6w 
ze Stronnictwem Chrze
cijat'l8ko - N
 
rodowem. W tym celu oba odlamy 
przyst
pily do opracowywania kon- 
kretnych postulat6w w zakresie tak 
zagadniet'l ustrojowo - praw.nych jak 
i gospodarczych, oraz z dEiedEiny poll- 
tyki zagranlcznej. Wsp61praca nato- 
miast Pra\\icy Narodowej z monarchi- 
stami wilet'lskimi jest 0 tyle trudnQ.. 
iZ monarchLstyczne odlamy w zrozu- 
mieniu prawiey narodowej w nlewl""- 
ciwy spos6b ujmujt zadanle kon.er- 
watyzmu. (Chrzesoijat'lsko - Narodowl 
majl) przrdstawicieli w selmoweJ gro- 
pie Dubanowlcza.. - Red.) 
StaJicZ)'cy a stroDDJctwo Prawlcf 
Narodo"el. 
W a. r s z a w a, 21. 12. (Tel. wI.) 
"Gazeta \\'arszawska." donosl, t. 
w nied2L£'lfJ odbylo 81, w Warsu:\\ie 
posiedzenie Pre wicy Narodowej. na 
kt6rem wy
losn mow
 k
. JanulZ Ra. 
dEiwill, zapowiadajtc konkretnQ. w8p61 
prac
 ..8tailczyk6w" U Itronnictwem 
Prawlcy Narodowej. 


Czy Polska otrzyma p02yczk-: zagranlcznct? 
WyJainlenle Minlsterstwa Skarbu. 
Warszawa, 2/). 12. Ponadto kolportowane II) pogloskl 0 
W o
tatnieb dmacb 
kazaly sl
 w rzckomem wydziyrzawieniu monopolu 
prasie notatki 0 pozyczkach zagranicz- spiQ.tu8owego, wzgl
dnie tytunfowe- 
nycb dfu. Polski, w kt6rych podawana go. Ministerstwo skarbu wyja
nia, te 
jest sum a ewentualnej poiyczki i szcze- wiadomosci, zawarte w tych poglos- 
g610we warnnki tej pozyczki oraz wy- kach, nie odpowiadaj, faktyczn
u 
mieniane SIJ. grupy finansowe, z kt6re- stano\\1 rzeczy. 
mi rZl)d jakoby prowadzi pertraktacje. 


War s z a w a 20. 12. (PAT). 
Stosownie do zapowiedzi r
du, ko- 
misja stabilizacYina dla urz
nikow 
pwstwowych przy prezesie rady mini- 
str6w ro!pocz
la jut s,",'e czynnosci i 
odbyla. pierwsze posiedzenie dnia 18 
grudnia rb., ulatwiajl)c wszystkie 
wnloski stabiliucyjne, kt6re do tego 
czasu z poszczeg61nych ministerstw do 
prezydjum rady ministr6w wplynt:ly. 


Stabillzacja urz-:dnikow. 
Praee komlsjl stabillzaeyjnej. 
Wewraj odbyl sl
 tu w 8all Dorou 
Narodowego wiec Zw. Kolejarzy slut 
by ruchu, warsztat6w i maszynist6w 
przy udziale odlamu Zw. Pocztowc6w. 
Uchwalono rezolucj
 domagaj
ct si
 
poprawy bytu, wprowadzenia. rucho- 
mej mnoznej, oraz przyznania zasilk6w 
w wysoko
ci gll.zy mie!!iecznej. J';a wy- 
padek nieuwzglednienia. tych t,daf1 
wy
uni
to grotb
 \\'szcz
cia akcji dla 
wywolania strajku powezechnego. 


ucbwaJy P. P. s. 
Wa r s z It w a., 21. 12. (Tel. wI.) 
Dwunastu glosami wiekszosci u- 
twierdzil kongres P. P. S. uchwaly 
Centro Kom. Wykonawczego. 
Aprobata opozycji wobec 
u jest 
skutkiem polityki gospodarczeJ r
du 
oraz pewnych &.kt6w zwr600nych prz
 
ciw zasadom demokracji. Opozycja 
nie zmierm do obalenia premjera, .lecz 
do rekonstrukcji rzQ.du przez usun

ct
 
z niego monarchist6 w , zmiane 
l
tyki 
gospodarC2Jej i stosunku do mme)SoZO- 
sci n.arodov. ych. 
W razie zmian w tym kierunku P. 
P. S. ustosunkuje si
 r
!OWO do po- 
litykl rZIJ.du. . 
UwazajQc powstame OboZU. Wiet- 
Jdej Polaki za pr6b
 stworzema fa- 
f!zyzmu w polsce, P. P. S. upowiada, 
ie przeciwstawi 8i
 j
go. poczynaniom 
wszelkiemi m-odkaml 1 z eab
 bez- 
wzgl
no8cl.. Z d.ru6iej Itron,. atwit!r- 
d.za. te pr6by odDOWieni& reaJu:ji D&- 


Przemiany W stronnictwach pol skich. 
Prawlea Narodowa lilCZY sl
 z grup;a Dubanowleza? - Soejallid 
z rz;adem, leez przetlw mlnlstrom. 
rodowo-demokratycznflJ zmuszaj, P. 
P. S. do scislejszego porozumienia 81
 
ze stronnictwami wloSciabskiemi i 
robotnicz£'mi. 
SocjaUjcl 0 n,dzle. 
War s z a w a., 20. 12. (A. W.) 
ObradujQca. od dw6ch dnl rada na- 
czelna PPS. powziela w dDti.u dzLsiej- 
szym nast
pujl!ce uchwaly: 1) rada. 
przyjmuje do \\-iadomo
ci uchwal,. 
CK\V. 0 mj
ciu stanowiska Opozycyj- 
nego wobec fI'Ospodarczej polityki rzt- 
du; 2) opozycja. PPS. zdQ.za. oic do 
obalenia. premjera Pilsud
kiego, lecz 
do rckonstrnkcji jego gabinetu pJUf: 
usuni
cie iywiol6w reakcyjnych. Ra- 
da umaje poW'Stanle Obozu Wielktej 
Polski u. pr6be organizo wania faMY- 
zmu. 
Prawlea Narodowa I CbnMd,aiab · 
Narodowf. 
War!! z a wa. %1. 1%. (A. W.' 
Na ostatniem zebNoW rady D&ezel- 


Sprawy polskle. 


P. PIJIud.kI kODferu'. I mIL Z
 
ski... 
War s z a w a 21. 12. (tel. wi.) 
Wcwraj wiec
r.m odbyla IffJ 'It 
Belwedene dluga narada mledz, 
premjerem a m.in. .praw .....ranic&- 
BYCh. 
KouoUdac:la dlup Polak! wo"" 
Wloch. 
WarsZ8wa, 20. 12. (Pat.) 
W dn. 18 grndnia rb. 0 godz. 1% W' 
poludnie w M. S. Z. zo!!tal podplsany 
przez p. Augu8ta Zalesklego min. spr. 
zagr. oraz p. Maionl posla nadzwycu.J- 
nego i mlnistra pelnomocnego Wloch 
w Warszawie, uklad 0 konsolidacji wo- 
jennego dlugu Polski wobec rz
du wlo- 
skiego, zacitgnietego na dostaw,. m
 
terjo.lu wojennego i transport w latacb 
1918-1919 i 1920. 1est to czwarty zn
 
du ukla.d 0 konsolidacji zagra.n1cwycll. 
dlug6w Polski 
Uwolntenl. dyr. leUa. 
Warszawa, 20. 12. (Pat.) 
Warsza.wski sQ.d okregowy po 5-dnlo- 
wej rozprawle wydal wYT?k unlewin... 
niajQ.cy bylego komlsarza 1 plerwszego 
dyrektora kas,. chorych Hilarego Sel- 
Ia, oskarronego 0 szafowanle ma.jQ.t. 
kiem kll.sy chorych t chaotycm.. go.. 
podarke oraz 0 transakeje budowlane. 
narazajQ.ce skarb k8.8Y chorych na 
atraty. (Okazuje 81
 znowu, Ite "z10- 
dEieJ" - jak 0 nim pisala prasa maJo- 
wa - jest niewinn,.. - Red.). 
Wyrolt w procelle warazewald_, italY 
chorych. 
W aruawa, %1. 12. (A. W.) 
W dnlu wczorajszym oglonoDO wy- 
rok w spra.wie n8.duzyt w katde cho- 
rych. Wyrok akazuj. oskarionego A. 
ChachoWl'kiego i Eugenju
a Sobcza- 
ka na u.mk.ni
cl8 w wi
eoJu na 
pn:ecilJ.g 8-ch mJesitcy. OskartonegG 
Ed Sella, Zag6r!lkiego i Silt&, oraz Ro- 
somC%& uniewinnlono. W cZ8.lie od- 
ezytywenla. wyroku b, dYT.1dor s.n 
atz'acU pnytolllDM6.
		

/slowo_pomorskie_1926.12.22_R.6_nr29400002_0001.djvu

			8tr1. 


Przemd ienie OJea ! w. 
R z y m 20.12. (PAT). 
Dzis rano Ojciec sw. odbyl taJny kon 
sy!torz, na kt6ryrn mianowa.no kardy- 
nalami arcybiskupa turyilsk
ego. msgr 
Gamba oraz nuncjusza paplesklego \V 
Warszawie msgr. Lauri. Papiez wygto- 
sil przem6wie
i
, w kt6rem po przypo- 
mnieniu szcE
shwych wydarze1'1 rok
l 
biezQcego, mianowicie: beatyfikncjJ, 
kongresu euchary!tycz
ego w Chicago, 
uroczlstosci o. o. franClszkan6w, kon- 
6ekracji biskup6w chiilski
h itd. .p
.te- 
pil ponownle przesladowama .rehga
ne 
w Meksyku, WYEtepuj
c przeclwko lch 
okruciellst\\U i nieludEkiej bezecno- 

ci. przesladowania te wedlug ostat- 
nich donieeien, staly 8ifJ je8zcze okrnt- 
niejsze. 

ast«:pnie papieZ wSl?o
nial ? dzla- 
lalnotlci "Action FrancaJse, ktora u- 
trzymuje w podnieeen!u umy
ly (r
n- 
cuskie. Papiez .lodal, ze katohkom me- 
dozwolone jest przylQcza
 !ie I wsp61- 
dzialac w programie, kt6ry stawia po- 
1ityk
 przed religjl).. Poza tem
 katoli- 
kom niedozwolone jest udziela
 popar- 
cia, czytat, lub \Vspomagac dziennikl, 
pozostaj
ce pod kierownictwem ludzi. 
kt6rych publieystyka podlega pot«;pie- 
niu, jako burztca wiare dogmatu i mo- 
J'alnosci katolickiej. 
ltalia r6wniez musiala zapozna
 si«: 
J: burzami. Pierwszt z nich b
.1 wybuch 
oburzenla i pneraZenia. z powodu SZSl- 
leilczego zamachu na zycie czlowieka, 
kt6ry z takQ energjQ kieruje losami 
kraju. Gdy i.ycie takiego czlowieka znaj 
duje lifJ w niebezpieczeilstwie, takie sa- 
mo Diebezpieczenstwo za81'aza calemu 
:Uajo...i. Opatrznose Boska, kt6ra dzia- 
lata tu w spoe6b \\.rfJC£ udowodnieny, 
sprawUa. ie ta pierwsza buna. mogla 
bye niezwlocznie rozwiana przez po- 
ryw radosci dziekczynnej z powodu 
1mikni«:cia zamachu. Tak, jak byllsmy 
pierwei kt6ny otrzymali wiadomo
c 0 
J1iebeqlieczenstwie, na kt6re nar6d byl 
na.rdony, i 0 tak szcz«:sliwem jego oea- 
l.niu, podobnie bylismy pierwsi z po- 
6r6d tych, kt6rzy sifJ zwr6clli ku Panu 
iycla. i 6mierc1 z pod%ifJk
 za to ocale- 
me. 
O)ctec 
w. iywo ubolewa nast
pnic, 
te pOOczas gdy On, blskupi i ksi.;ta. 0- 
ra.z. wszyscy wierni lQ
Q. BiQ w mod- 
lach dz.i
kczynnych, dokonywa si
 w 
tym czasie gwalt6w przecjw.ke osobom, 
rZ&C
m f instytucjom, nie oszcl
dza- 
J4e swietoSci domow Boiych oraz auto- 
rytetu duchownych, przesladujQc naj- 
'\\ierniejszych katolik6w, kt6rzy przez 
6W
 wiare I religj
 
 najsoUdniejs.zy- 
mi 1 najgOl't;tszyml obro1'1caml ladu i 
epokoju spolecznego. Ojdec gw. zapew- 
nia nas
pnie swych drogich synow il: 
znane mu 
 ich cierpienia i ze wraz E 
niIDi dzielil cierpienia, wznosqc modly 
o Ich przetrwanie oraz 0 nawr6cenle sit; 
. tych, kt6rzy cierpienia te spowodowali. 
, Obecnie burze przeszly, pozoslaly )ed- 
I nak suody, wynQ.dzone i wzbudzajQce 
ImoSc ruiny. Wiemy, ze wydane zostaly 
SW'Owe zarzQ.dzen1a w celu z.a.pobieze- 
. nla ora.z 8cigania i karanla wSEelkich 
pelt6w. Radujemy .I
 z powodu tycb 
; l'ouQdnf{:h zarZQ.dzen rZQ.du, gdyz zau- 
faDie na8le jest Jeszcze peine, JezcH 
cllodzi 0 sprawy religijne, kt6re sQ na 
prawdt; najdoni08lejsze dla narodu. 
Zdaje 8ifJ, ie ietniej.. jakie' tajemnl- 
eft pogr6ikl przeciwko organizacji i 
dzielu akcji katolickiej, zdaje sit;, ii ist- 
nieje niebzpieczetlstwo dla sprawy wy- 
chowania mlodz:iezy w duchu chrzesci- 
ja.fiskim zdaje 8iO it ujawDia sit; kon- 
cepe)a p
stwa, niezgodna z konceprjQ 
katolickQ., zdaje sit;, ii niekt6re osoby 
Bie mogly slV pozbyf dawnego sek- 
clarstwa, pozostajQ jednak: Ipolecze1'1- 
stwo i religja. Miejmy nadziej
, 1i nie 
b
.. iatnialy na przysdosc motywy dla 
uyuienia podobnych I-po8trzeietl i u- 
Bt
pi
 wszystkie powody do nieufno
ci 
i te nutQ.pi calkowita wsp61praca orn 
zgoda dla dobra i wsp6lnej pomy81- 
nOBcl 


I 


pogneb ip. Karn IIIcklewlczo.el. 
Dzi' rnno odby1ale pogneb sp. Mar- 
)1 Mirk!ewiczo
eJ,. wdowy po sp. W}a- 
dY81aMe Mlckle
l
zu, zmarlej w St. 
Boten, po kr6tkie) cho1"obie w wieku 
lat 93. Na pogrzeble obeani byli am- 
basador p. Chlapowski z ma1ionkf).. 
pf:rsonel ambasady i konsula.tu. bawiQ.- 
cy w Paryzu po!!!. Thugutt oraz liczn1 
przp.d!tawicicle kolonji polskdej. _ 
Zwlok! zlowno w grobie rodzinnym 
J1& cmentarzu Mentmorencf. 


SLOWO PODIORSKIE - troda 22 ! . dn!a 1128 


Chiny na rozdroiu. 
Rozb!etne Interesy AnglJI. Amerykl I Japon)l. 
tonych do rz,du brytyjskiego utrzymu- 
JQ., ze not & z awl e ra bezstronnQ. 0- 
c e n t wypadk6w chinskich, jakle roz 
grywaly si
 w okresie od konferencji 
was-zyngto1'1sklej, kt6ra miala miejsee 
w r. 1922, at do chwili obeenej ! 0 par 
t" na tej ocenie k 0 n c ep c j t przysz- 
lej politykl, kt6rQ. TZQ.d brytyjski Ea- 
mlerza stosowat, uwai.ajQ.c jQ. za 10- 
giczny skutek zmian, zaszlych w sy- 
tuacji wewn
trznej Chin. KomentujQc 
powyzsq. note, "Temps" przypuszcza, 
ze Z&\\'iera ona rownie! propozycje co 
do politykf podatkowej pa1'1stw euro- 
pejskich w Chinach. 


No", kUri poUtyki au.glelakieJ w Chi. 
nach.; 
Lon d y n 20. 12. (P AT). 
Z pekiJ1u donosZQ., te brytyjskl char- 
ge d'affaires przeslal tamtejszemu kor- 
pusowi dyplomatycznemu note, w kt6- 
rej zawiadamia 0 pragnieniu rZQdu 
brytyjskiego przyJ
cia nowego kursu w 
poUtyce pailstw europejskich w stosun- 
ku do Chin. Podobne zawiadomienie 
wystosowane ZQstalo do przedstawiele- 
11 obcych mocarstw w L<>ndynie. Jak- 
kolwlek trd
 noty trzymana jest 
ci
le 
w tajemnicy, to jednak w kolach, !bU- 


Wynikl wYbor6w na \V
grzech. 
Zwycl
stwo rZ'ldu. 


Bud ape s z t, 20. 12. (pAT.) dat6w zjednoczol1e partje lewJcy i 8 
Un
dowe rezultaty wybor6w SQ na- mandaty bezpartyjni sympatyey lewl- 
2 5 cy. . 
st
puj,ce: Z og6lnej Uczby 'mal1- Stronnictwa S p nyjaj-ce rzadowl 0- 
dataw - 171 mandat6w uzyskala po- ... y 
zostajQca pod przewodnictwem hr. Be- sif).gn
ly wif:c 209 mandat6w, czyli 85,2 
thlena partja jednosci; 35 mandatuw proc. og61nej lic
y, ZM opozycja 36 
chrzdcijansko _ spoleczna partja go- mandat6w, czyh .4.8 proc. . W po- 
spodarcza. kt6rej przyw6de"", jest hr. .przednlch wy
rach stronnlctwa sprzy 
Zichy; 5 mandat6w !ctprzyjajQcy rz
do- JajQ.ce rz,doWl uzyskaly 167 mandn- 
wi be
partyjni; 10 mandat6w zloi:ona t6w, czyh 68,' proe., za
 epozycja 71 
z paru grup opozycja prawicowa; 14 mandat6w, czyli 31,6 proe. 
mandat6w 8OCjal-demokrad; 9 man- 


Lltwa PO przewrocie. 
stan nlepewny. - Sprzeczne wladomo!cI. - Przygotowanla 
strzelcCtw. - Poliltzen
e z Berllnem. 
Jak 51, rozpoczQl przewr6t. wiedzlala si
 przeciwke rz
owi WaJ- 
Be r Ii n, 20. 12. (PAT.) demarasa, podejmujQc marsz na Kow- 
"Vossische Ztg." zamieszcza obszer- no. "Danziger Volksstimme" zaznacza, 
ny i wyezerpujQcy opis wypadk6w, te wladza rq.du W8:ldemarasa o81'ani- 
kt6re towarzyszyly przev.Totowi ko- c
a sie do samego Kowna i jego najbliz 
wieilsk.iemu w noey z czwartku na piQ- szych okolic, natomiast na prowincji 
tek ubieglego tygodnia. Z relacji lej, "'i
kszo
c wojsk mia.la pozostac wiern, 
pochooVjcej od Awiadka zaj!t podaje dawnemu rzQ.dowi. 
dziennik nag
pujQ.ce ciekawe szcze- Waqdzle to lIaJI1O. 
g6ly: 
lnicjatywa rokoszu wyszla <>d 00- W II noW. 12. (PAT). 
dztalu wojskowego, stacjonowanego \Vedlug wladomo
ci, otnymanych 
na przedmiekJu 'Saatlce. Szwadron dzi
 rano 3 Kowna.. do niepowodzenia 
ka\\'8lerjl wdarl sf
 przemocQ de pa}a
 akcj1 opotycyjnej przeciwko nowemu 
cu pretydenta GriniuSl8.. Na z
danie' M:Q.dowi przyczynilo sie aresztowanie 
rebeljant6w prezydent podpi98.1 dwa natychmia.st po przewrocie .kierujQ.- 
de1lrety, jed
 w kt6rym oglasu SWQ. eych o8()bisto
cI nalezQ.-Cyeh do uprzed- 
dymt5j
, drugi rozwiQzujQcy 8ejm. niego n
du, w8kutek czego brak bylo 
NastfJpnie prezydenta aresztowano i oS6b, kt6reby mogly kierowac akcjQ.. 
odwierlono go de ministerstwa wejny, 
kt6re w mi
zyczasie opanowali rewo- WaIkI "olsk zbuntowanych I rqdo- 
lucjonisci. Sejm, kt6ry w tym czasie wych. 
obradowal, nle w.iedzial ruc 0 wypad- R y g a, 20. 12. (A. W.) 
kaeh. Gdy oficerowie na czele uzbro- Wedlug doniesien z Kowne., weJska 
jonych iolnierzy wkrouyli do sali po- 
dowe wyslane z Kowna na Ma.rja
 
sieduil, powst.a.la wt\r6d posl6w pani. pol, przeszedlszy Niemen dotarly do 
ka. Niekt6rzy poslowie pr6bowaU Wejwer, gdzie nastQpilo starcie ze 
stawiae op6r, wzbraniajl)c si
 epuklt zwol
nnikami dawneltO 
du. Roz- 
s.a1Q. miaJ4y I dokladny przebleg walk trud- 
Nazajutrz cale mlaeto bylo opanQ- no jest dot.Qd ustalif. 
wane. Na ulicach obozuj
 wojskowe 
oddzialy. Esplanada zamknit;t&. _ NlemcJ W Bzeregach buntoWDlk6w. 
Pned palacem prezydenta ustawion<> R y g a, 20. 12. (A. W.) . 
wZDlecnionQ stra.i. Sejmu nle obsa- Nade8z1y tu z Kowna wiademeAcl, 
dzono, ale nikogo Die wpU8Zczono do z kt6rych wynikaloby, it w
r6d kie- 
wn
trm. Sztah rewoluejQnist6w znaj- rownlctwa wojskowego rewolty ko- 
dow8.l aifJ w6wezas w m.inlsterstwie wietlskiej znajdowe1 8i
 szereg once- 
woiny. Tegoz dnia dzlennlki nie uka- r6w n i e m i e c k i c h. Oficerowie cI 
zaly 610 weale i informacyj Zadnych rekrutowali si
 nie tylko z niemiecklCh 
nie udzlel8lDO. oficer6w sztabowych, ale tei i z dz1ala- 
ObecnJe -. jak donosi informator czy niemieckich organizacyj bojowych. 
..Vossische Ztg." - mlmo zalegalizo- 
wania przewrotu, aresztowanla trwajQ Nlema anlau.y . Ito.uDku do LlIwJ'. 
w dalszym ciQgu. Organ socjalnyeh Wi e de ill 20. 12. (PAT.) 
ludowc6w zostal zawleszony. R6wniei "N. Fr. Freese" zamieszcza. z poln- 
pisma robotnicze zawleszono. Z k61 formowanyeh k61 polskich za.przecze- 
przyw6dc6w robotniczych are&ztowano nie wiadome'ci, jakoby ze strony Pol- 
przeszlo 100 086b. Korespondeneja ski na8
pllo przesuniecie wojsk w 
konczy siQ stwierdzeniem powagi polo- kierunku granicy lltewskiej. Wiado- 
zenia obecnego ze wzgl
du na mozU- mo
cl te - pisze dzienni.k - 81) (al. 
wo

 .kemplLkaeyj zagran.lcmych. szywe, podobnie jak wladomokl z cu- 
Nlepewn0i6 poIoieDla. SOw zawarcia traktatu 8Owiecko - 11- 
tewskiego. W6wczas r6wniet m6wio- 
G d a tl s k 20. 12. (PAT). no 0 pnygotowaniach wojennych I 0 
..Baltische Presse" donosl z Klajpe- rzekomem wzhurzeniu opinj.i publicz- 
dy. Tutejszs kola polityczne uwaiaj, nej w Polsce. W rzeczywiBtoscl rzQd 
nowy gabinet litew8k.i za. sprzyjaJQcy polski mjQ.1 stanowisko spokojne I wy- 
N i e m com. Dalej wyratajQ w tutej- c
ekujQ.ce. a bieg wypadk6w usprawie- 
szych kolach pl'zekonanie, ie nowy dliwil w zupelno
c.i to atanowi&ko. _ 
rZQd unika
 bf;dzie wszystklego, coby Dzi
 kiedy zamaeh atanu oa. Litwle 
moglo wtrQcle kraj w zbrojne zawikla- jeet raczej reakcjQ. przeciwko traktato- 
nia. Garnizon Klajpedy podporzt,dko- wllitewsko _ rosyjskiemu, 8tanowisko 
wal sie rZQdowi Waldemarasa. R6wno- Polski b
zie r6wn.iei spokojne I 
czesnie inne pisma gdailskie stwierdza- wstrzemletliwe, jek w6wczas. Zaj'cia 
if).. ie wed Ie otnymanyeh przez nle w Kownie nie przynioSQ. zadnej z.mlJ1.- 
informacyj, poloienie na Litwie jest w ny w etosunku Polski do L1twy I nie 
dalszym - ciQ.gu niewyjasnione i ze dadz.il Za.dnego powodu do zan.iapoko- 
zna.czna. cz
f woJsk litew8kich wypo- Jeoia. 


Nr. 294 
- 
------- 
Oduwa Utewskich Itrzelc6w 
Ryga, 20. 12. (Pat.) . 
W prasle kowienskiej z dn. 19 b 
ogloszona zostala przez !wilJ,zek 8z II1. 
Us6w odezwa trdci nast
puj,cej. t
- 
tewscr szau
isi! Centralny zarzQd 
\Vi 1: 
zku htewsklch 
trze1c6w, licz
c sl
 
z 
powstalQ. sytuacJ
, zebral sie \\ dn III 
gnl
nia r
. 	
			

/slowo_pomorskie_1926.12.22_R.6_nr29400003_0001.djvu

			Nr. !9j 


Gen. Sikorski I 
gen. Neugebauer 
. 
L w 6 w, 16. grudnia. 
W szeregu "1"bitnych sta . k 
f plac6wek w armji _ jed
n 
?s 
Lw6w nie ulegl dotl}d _DJe n .
n
 
. . kt6 . ....
 IczeJ 
IIIHa
Ue, rQ. . ruewQ.tpliwie blob 
u
um
cie gen. Sikorskiego ze ;tan:- 
wI
ka 
ow6dcy okr
gu lwowskiego 
Ta.Jemmce st
unk.u mi
zy p. Pilsud- 

Im a Re
 Sikorsk.im poruszano jut 
k1lka.krotme w. pr.asI
,. ale nie potrafio- 

 rugdy.nalezycle JeJ wyswietlic. _ 
Nle. na
ezy i do .mnie rozstrzygac _ 
Jakim Jest wlaAcl\vie ten stosunek: 
chc
. zanotowac szereg objaw6w, kt6re 
JX?wmny SCharakteryzowac te tajem- 
nlc
. 
Gen. Sikorski Die wyslal ja.k wia. 
domo, w m
ju od
zial6w ze'Lwowa na 
pomoc p. PIlsudskiemu, ale i nie doszly 
one . w suku:s oddziarom I'zQ.dowym. 
A mlmo to me"'Q.tpliwie gen. Sikorski 
znalazl si
 Da liscie niel1lski dyktatora 
ma
owego. Bo - ook
lwiek m6wicb)' 
D.1ozn
 0 stosunku dzudejszym p. PiI- 
sudekl.ego do gen. Sikorskiego - nie 
moma g? nazwac przyjamym. Obaj 
wyczekuJQ. z tem, ze p. Pi
udskl woU 
miec b. premjera w general skim muD.- 
durze ": 8Zere
ach armji i w rygorze 
dyscyplmy wOJskowej - 8Ildieli na 
wolnosci'" w cywUnym ka.peluszu. 'Si- 
korski - general wydaje sie p. Pilsud- 
skiemu 0 wiele bezpieczniejszy niZ 
Sik?rsk
 :- c
jJ. Moze i ma racj
, 
moze d JeJ - me ma.. PnymoAc okaie 
Dzls jest jedno faktem, ze we Lwo- 
wie toczy me gra okolo oeoby gen. Si- 
k.oTskiego. Malo sie 0 niej m6wi w 
opinji. jeszcze mniej sie wie, bo wal- 
ka., choc za.cieta. nie toczy sie osten- 
tJa,cyjnie ale z 
chowaniem wszelkich 
pozor6w panujQ.cej rzekomo zgody. Do 
czego ta walka zdQia, jaki ma. cel PiI- 
BUd.ski, a jaki SikOJ"6ki - trudno sie 
domyslaC. M6wil}.. ze chodzi 0 mlU- 
szenie gen. Sikorskiego do podania 
si
 0 dym.i
je; z drugiej strony sly- 
chac, ze gen. Sikorski postanowil ze 
stoicyzmem mosic szykany. I mosi 
je rzeczywiScie z podziwu godnym spo- 
kojem., chociai z tamtej strony robi 
si
 wszystko, aby gen. Sikorskiego wy- 
prowadzlc z pl'ostolinijnej r6wnowagi. 
lesuze w sierpniu do Lwowa. przy- 
flzedl gen. Norwid - Neugebauer. \\'y- 
myslono nowe we LwoVl-ie d

 niego 
stal11Owisko inspektora armJ'l. Sam 
1 wyh6r tego wlaSnie generala na to sta- 
Dowisko we Lwowie - tuz pod bokiem 
gen. Sikorski ego, maj
cego w pamie ci 
niejedno z cus6w w. wojny 0 nowym, 
lwowskim inspektorze armji - nasu- 
walo odram mysl1, ze ze strony n
- 
czelnych czynnik6w w armji nle moz- 
na takiego posuniecia. D'!Z'Yac t
ktem. 
Okazalo si
 jednak wkrotce, !e zgo- 
la nie chodzilo 0 takt. ale WTec Z 00- 
wrotnie 0 - nietakt. 
Pobyt gen. Neugebauera we L,,:o- 
wie jest jednym s!eregiem ba.: dzo me- 
przyjemnych scysyj na gTUnCle Ivy
'Y- 
.8kim, kt6re pnykrem echem odblJaJ
 
si
 w opinji. Stosunki ml
!Y gen. 
Sikorskim & geIL Neugebaue:rem, na 


BI.OWO POMOftSKIE - troda Z2 grudnfa 1926 
Su. S. 
kt6re patrzy opinja publicma., s
 zim_ / gell. Sikorski . -- 
ne, 
ztY
\'ne, a dzi
ki gen. Neugebaue- baueTa \V I - mema ge
. Neuge- prez
nt8InCie rz
u i nie Z\\TftCa.jllc ZU- 
roWl maJ
 niejednokrotnie niemiJ . Yp ynylo !-O sUJ.d, z.e na sze- r pel me uwagi na prestige gell. Sikor- 
smnk skandalu. y po- r e 81;1 
oCzr
tosN, k-IOOy obaJ genera- / skit'go, kt6ry jest wyl
cznie wlucJ,. 

edewszystJdem weszlo 1V zwy- b


 ZJaW I
 sit' ra!em, gell. Neuge- w:rm przedstawidelem armji na ze1"- 
craJ, ze nigdy obu general6w nie mo?- r starszeilstwa b
e

om zwyczaj
, n
trz -. we Lwo...ie. Ta.k IIf
 IItalo 
na zoba.czyc w oficjaln ch tQ. . _ .. 1.. U - 
8uwal Sl
 
l
dzy Innemi na Targach W8cbod- 
nlach - razem. Tam.,y gdzi7ss.t!:
 nt a ple!
sze DlleJ8ce, . robil. to demon. nIch. Takie post
pov.anie doprowa. 
Ie s racYJme, usadaw1aJ
 sle pny re- dzilo do tego, ze gen. Sikonl1d slus.;n-ie 
usun
1 si
 od. uroczystoki, na kt6rycla 
r:najduje s.iIJ gen. Neugebauer. 
SytU8.cjIJ zaostr!yllakt, ie gen. Neu- 
ge-b8.uer kiIb.akrotnie, E pomini
iem 
gen. Sikorskiego, otrzymal miBj., re- 
preZ(>ntowania. nrinlstra spraw wojsk. 
Mi
zy inncml tak si
 stalo w drriu 
I-go listopada podcr.a..s iarobnych uro- 
cEysto
ci wojskowych i w dn. 22-80 Ii- 
stopada podczas 
wi
enia krzyZ. 
na szkole Sienkie\,:lcza, pierwuej re- 
duty obrony Lwowa. Nie trzeba doda- 
wat, jak fatalne v.razenie na. spole- 
c:zenstwie wp' O!lO
. 
Gen. 
jkorskf nfe potrzehuje szukAt 
s!tucznych nastroj6w dla sit'ble - be 
je ma zupeln.e nolituralnt'. 
Jesli pilsudczy!na. spoddewa sfO, te 
u!lunlt:c1e 
en. SfkOJ"!'lkfe
 ze Lwow& 
byloby nlepopularnym kroktem na 
grunc1e l\\"ow
k.m - to 8i
 we mylL 
Dlatego ogranicza. 8i
 olla do ,,08ac..... 
nia" gol Odebrala mu dotyrhCzasow&o 
go 8zefa sztabu, usun
a gen. Thul1le- 
go i 1. d, A nad W!I!Y8tkfem czuw. 
oko gen. Neugebauera, ktory wytrwale 
spelnla. 8V.
 tajemniczl) role wobec D. 
O. K. Lw6w Jest to tei jedna z 
 
dek ,.przewrotu majowego", nucajQca 
ponure 
wiatlo ne smutne praktykl 
"zwyci
zc6w" z pod Belwederu. 
lUaadlaa Brabyk. 


Walka 0 zyele nlemowlat 
. Dr. CaImette nalezy do owych wiel- 
kiCh dobroc!yilc6w ludzk.o
ci 0 kt6rym 
m6
i sie i pisze stosunk.ow
 nieduzo 
gdr z praca ich nie jest obliczon& n
 
dZIS, .le
z na d
lekie jutro. Przyznaj- 
my. Sle ze pra.wle nikt z nas nie wie, co 
to Jest "B. C. G.... a jednak te trzy lite- 
ry to broil z pomoCQ. kt6rej Francja 
uratowala od bezlitosnej smierd 11,208 
swych noworodk6w. Wedlug ostatnich 
da
y
h statystycznych, 82 procant 

Zlecl urodz. z rodzic6w gruzlicznych 
Jeszcze w niemowlectwie umiera 
na suchoty. A jest przeclez I'zecz
 wia- 
dom')., ze suchoty nle 
 dziedziczne, 
wiec te d
ieci urodzily si
 zdrowe 1 
p6iniej, w otoczeniu gruiliczem ulegly 
zakazeniu. Na.jwymowniej m6"il) tu 
cyfry: ! 265 dzieci urodzonych z eu- 
chotniczych rodzic6w, a przeniesio- 
nych zaraz po uTodzeniu w zupelnie 
zdrowe srodowisko, nle umarlo ani 
jedno. Aby jednak. ratowac w ten spo- 
s6b spoleczeilstwo, trzeba olbrzymiego 
og61nego uswiadomienia i olbrzymich 
srodk6w. JedynQ. mozliwQ. do zastoso- 
wania spolecznego metodQ. jest uodpor- 
nianie noworodk6w przedw suchotom. 
Na tem polega w}asnie epokowy wy- 
nalazek dra Calmette i jego wsp6lpra- 
oownika dra Guerin. 
rc.zonym tym udalo si
 po 13-tu la- 
tach uci
ZIiwej pracy wyhodowac 


-"j> .' 1, 


°t 
.
 il'
 


\ 


230-te pokolenie bakteryj Kodra., kt6re 
w tej generacji IS
 zupelnie nieszkodli. 
we dla organizmu ludEkiego, a peeia- 
dajQ. naOOmiJast ogromn
 zdolno
 do 
wytwarza.nia antytoksyn, kt6r).ch 0- 
becno
c we krwi jest najlepsz
 broni, 
przeciw zakusom bakteryj Kocha. 
"B. C. G." daje si
 dzledom ad I do 
9 dnia zycia w postaci ocukrzonej 
emulsji. \V)'twarzaj
ce ai
 a.ntytokay- 
ny nie dopmuza.j
 do zakaienia orga- 
lIir;mu gruiliCl), ale organizm musi 
by
 zupelnie 
'olny Gd B"Izlicy. Dlate- 
go "B. C. G." .t08Owa
 moZn& tylko u 
niemowle.t, 
yt prawle kftidy z ludzl 
nieco stars!ych od ",jeku pieluszek ma 
w sobie zlosliwe ba.kc:yle. 
Tymczasem metoda dra Calmette 
daje wyniki fenomenalne. 000 cyfry: 
smiertelnoSc war6d dzieci nieszc!epio- 
nych wyTai;a sic: we Francji potworn" 
cyfrQ. 25 proc., a dried flzczepionych 
1 proc.. ale w tej jedynce niema. ani 
jednego wypadku smierci na grutlic
. 
"B. C. Go" jest moze plerwszem real- 
nem zwyci
stwem nad tym odwiecz- 
nym wrogiem ludzko
ci, jakim je8t 
gruZlica. WszystkJe dotychczasowe 
metody zapobiegawcze dQ.zyly tylko 
do ogr.aniczenia zla. Dr. Calmette 
pi€nvszy mu si
 sprzeciw1a: de.iy on 
do wytworzen.ia nowej rasy ludd, !U- 
pelnie gruilicy nle podlegaj
cych. 


. 


. ,\'i-: 


. ", 


... 


. . r 


I ... 
.
".., . 

 


I 'f 


\ .I
 . 
jJ! .' 
'-/ ........ 

 


13 


Bu. BazIa. 
Dawlda Blrot 
(CiQg dalay). 
I Q.dne" 
Umiala zwalcza6 ta.k
e .!n ere: zn6w 
8krupu1y posilkujll-C sie U'?nJ
 dla ble- 
Uda.n
 lagodnosciQ. i po:Ja

m Dot.Ych- 
d6w mlodyd
 

cb d :
o 
iszczyc te 
eza. za.wsze JeJ Sl
 u a'a zakorzenione 
pierwotne, slaJ>o zr esz -. ak machy 
pojecia religijne, kt?re, J pot:m nie 
hUdowa.ne niestaranDle'd.a. ra.ne obraca- 
JIOdb-zymywane i Diepo 
,':.a.mi
 za u- 
Iy sl
 szybko w gruzy. nnY Hackuin 
traconQ. \\-iare, wykla.dY pa cale szeregi 
dawaly tym dziewczt tkom forme trak- 
zda.n banalnych, ubranycb W z wielkQ. 
tatu moralnego, glol!Zonego 
.. " wnU1'l\ systemem. 
ata.nOWCZOscIQ. 1 pe ." - koD,YWslY sle 
Zdolnicj.sze uczeD1
e" P
osz:one p
ez 
"'kr6tce, ze. "praw .y. przynies c za.- 
I'- Hac:kuin roe moglJ lID blade i za slabe, 
dnego pozyt1w? b
IY.'£& Jub stanowi- 
aby kjerowa.ly lch z.yclem, SD1utkach.- 
ly jakQkolwiek J?OClcchO 
olejOne, gdyi 
Tworzyly tylko lstOty w:1 bwiat wiarQ. 
h).ly dose sHoe! . &1:!
 zac koletanki 0- 
Da.wida. dluzeJ nlz Inne at Boga. "si- 
Plerald. sie !emu. 
y naz
t.raconQ. zlu- 
It nieznan
", cterpUi
 n&d kt6ry j.. ko- 
dt tego Ojca w niebloM-ch!de. chwlli i1. 
chal, opiekowal tlit "'I ka
.dt JDiloeier- 
eia, ...dztl z nieoJTU c;.wtedliwie, a 
ddem, lea zaWII
1. tI U M 41&tqo, .. 
JlnedeWlllifstkiem gu,aup 


'.' '.. '.
I; 
>'; " , 
i . 1 4 . 'i 
1" 
'1 t
' .
 
, . :
,
 t 
.....-...... 
\
. '.
t " 1 
, ,, \ 1, ,,' 
... y,," > , -', 
". " t..
 -: 
, 
'
i' 
. 
 . i 0 '
.' . -': l ,i . \. . 
> I 
 : . . .'_ 
...:. 
 \,.1 
; i zystkic:b fara.- 
onow egipsklch; wie co jest w dem" W 
gwiazdach i w brzuchu ja.szczurkil md. 
nla rachunkowe odrabia. w paml
c:l tak 
87Jbko, fe nie zdtzylbym w tym a.&BIe 
wymlerzyt komu
 poUczkal Towarzy8zel 
moja ,cOrtI!. jest tem, czem jab)"m by!, gdy- 
bym otrzymal wyksztalcenle. leJ. m.... 
dro
t to owoc pracy calego mego zyda! 
A c:o:udalo mi sie't" leden z koleg6w 00- 
powiedzial: . 
_ Twoja prac:a Btrot, pozwol1la ci tabe 
zhudowac ten dom, kt6ry nIe moZe 
 po- 
r6wnae Z iadnym innym w mlddel 
_ To prawda, ale Z domu nle je8tem 
takt dumny. jak z c:6rkl No paw1do, 
wstail, i opowle
 

 panom baJke. 
_ Alei ojue! Ja. JUZ wyroslam Z haJekl 
mam lat 191 
_ No to wlenze! wiuz, te, co to moi- 
na plakat przy nlch, gdy je wypowiadaM 
swym diwlecznym «Ioaikieml 
- lezioro't 
_ Pe-wno, Ze to ..lezloro". No,lIuchaj- 
del A ty mat.ko, przynleiA butelko ,so"'" 
go likierul .. 
Podczu «dy ojc1ec D&lewal OItrotn 
IIlder Dawlda. stala w'r6d tyc:b nieokru- 
sanyc'h robotnlk6w, deklamujoe eudnJ' 
wiersz Lamart.ina. 51ucbal1 VI Iku
lenlu, 
chat nie wlZYstko rozumteli, poJmujfC 
tyJko ie must to bJ'i arcydzielo, tlkoro tak 
kot i;h stroskane serc:a, a m Y ' t6 1 odrJ j w
 OIl 
demll star. matka Btrot. k re kl w 011 
iu* mocno poaiwi&17. atawaJa rwr . w 


dnwla.c:h otwartycb, kryjlJc fllO za nlem!, 
IJdJ' wybuchal 
mot oklask6w. Nle lu- 
bila teraz: halasu, nleporzl)dku i Z rado'ci. 
mylJala. 0 chwlli, w kt6rej ei w8zysc1 
mez;czytnl opusza;. jej dom I przetrtan.. 
brudzlt podlagO tlweml grubeml butamU 
tymczaseD1 krtzyl& po wazYltklcb 1M>!'«!; 
j&eh a przedeW8Zystklem po ,,saJon
. 
potem azla do kucbnl, lub do plwn1cJ', po- 
wlerzonej jej 8zcug61nej plecr,y; zaglt-<1a,. 
1& do ogr6dka, w kt6rym mlmou. wyn»1a 
jui na duZe drzewo, a platany I lip,. roe- 
wlnelr .we r:1elone korony. - 
W patdzierniku 1005 roku. Dawtda ... 
8tal& umlanowana nauczyclelk. pornO&- 
!dez. w wielklej tnyklaaowej 8zkole po- 
w8Zochnej w Rochefort, mleAcie pol«>io- 
nem nad At/antyktem. SNdziwszy tam S 
lata, uzy&kala bardzo poc:hlebne 'wtadec- 
two uznajl)re jej zdol
c1 pedagollcz
e 
za zupelnie dostatec
, ale do6t 8Um. 
zapadla na zdrowlu. ZawMwany I.un 
06wladczyl, ie nle sluty jet w11a-otny kll- 
lDat tamtejllZJ', a azezes6Jnl. bll8koU m
 
na wyw!erajq.cego na nIekt6re organkm, 
bardzo ailnJ', a ujemny wplyw. BIroto- 
wIe zmartwU1 lie tem budro, . Birot wy- 
syakal awe wplYW1 poJitJ'czne w tea aJ» 
a6b, u jednego jego alO1'.. ltarCQ'Jo D& W. 
b.J' iy('zeniu .talo .It zadoU. 
I oto Dawtda K08ta1. natJ'cbmJut .. 
m1anowana nauczycfelk. pomocnJ
 " 
Ardezjl, w obwodzie Malne-et-Loire. Oho- 
wltzek ten pelnfla od 8zdefu mlufecy I 
wla.8nte akonezyla 23 lata w dn1u !--JO 
a1.rc:z.nia. gdJ' lak.6b )l&ieul P'Z7
 
ak.os* Qlr6dak.
		

/slowo_pomorskie_1926.12.22_R.6_nr29400004_0001.djvu

			IStr.j. 


SLOWO PO.ODI!EIB . lro4a 12 gra dllla 1121 ____ 
- " 
prr.erwaDiu akcjl W'skutek za.lam8l11a. ai, W my.1 taklego pr:r.dwladczen1a, jui I 
spekulacyjnycb zakupOw 1 przeladowa.nla obeonle wSZ)'stkle 1dl)Ce prz.ez PetrOlla.t 
chlod!U w Herllnle. ChcQ.e dopom6c ap6l- traaulporty, Jakkol\-liek 1dQ. do Nlem1.ec, at 
ddelnJom W' trudnem polozenlu. Patron at kwallfikowane prz;ed wysy
 I gonze ga.. 
\nnowU wysylki do Angljl. jednak wsku- tunkl wyklucza si
 od ek8portu, aprzeda- 
tPlk bardzo zlycb konjunktur ta.mtejszyeb, jQ.e je Il4 wewn,:tn;nym rynku. Poza tem 
trzeba bylo plan &kcjl zmleni
 I pnysto- przydzlclony Patrona.towI przez londyil- 
80wat e.Upor1 rOwiniei do l')'II1ku nieml
 skiego odbi
 ekspert - 8pecja.Usta ra- 
kiego. zem a wydzialem mleaarskim Patronatu 
W porozumfenlu a odbiorCQ. 8.Il1gleJsJdm, prow8dzi w mleczarola.ch roboto. majQ.q 
ktOry zdecydowal sl
 wmo\Vlc swoje w na celu ujedlnoUcemle na.szej produkeji I 
czasie wojny prz.edllt&wlck!lltwo w Ber- robi wszelk, nadzlejo. Ie do w'.iQsny, kie- 
linJe, rozpoa.;ty so.taI a IePSZ)"1D rezulta.- dy poe.wdopodobnle eksport do Anglji sta- 
tem eksport do Niemiee. nie 8i
 aktualnym. b
zje moma. cz.;Ac na- 
Jut samo W)"!!IOkle zalntel'e8OW8l1le Mej produkcji &bye tam jako Wwu jedno- 
londy6sklej ftrmy na!lzym ek!iportem do- lity I majQ.cy jut peWD8 dane do ubiega- 
wodd, 1Z ma on wszelkie dAne do roz.. nia 1510 0 wyteq ceoo. nli notow8ID1a ma- 
M>ju I jakkolwiek oceny nuz.ego mask ala ayberyjaklego. . 
nadsylane z Angljl Die byly jesZCZ43 zbyt Jak olbrzymia jest r6inlca cen sa. ma- 
pocblebne. jed-nak zaznaczaly sW, po- slo na J')'Dku a.ngulskhn dow0dz4 nota- 
prawo I nioely zacbet.t do dD.lszej pracy. wanl& ostatnicb mlealecy: I tak notowa- 
Anglj&, jako odblorca w dutym stopo1u u- no WI petdzifn1.iku: 
o1ezaJeiniaj,ea naa od Niemeow. daje nam maslo duil8kie 185 azylmg6w, maslo .. 
Sllel"eg i.nClycb jeszcze konyad. ml.;dzy stoiusJde 158 ez.ylmg6w. mulo lotewskle 
kt6remi niepoAledl1i4 wact08
 pned8ta;wi4 150 IIZylingOw. mulo IYberyjalde 1 polskie 
wla8nie wlellta wybrednogt I wY80kle wy- 126 e). 
masalJie tamtejazego rynku. WystcpujQ.c Wldzim,. I powytezego. b! oplac1 e1C 
na rynkf zt'owuetrzne z naszym nlejedno- bardzo popra.eowat nad podniesienlem jn- 
litym towarND, naraZenl jestesmy przy koed eksportowane80 ma&la, gdyz otrzy- 
wsp6lza.wodnicC1w1e z kmeml kraj&ml na ma.m,. cene 050 proc. wyiSZQ. n1Z obeonie. 
najoh:rdniejszy 
ysk 1 b
 radykalnej P0CZ4tki BQ. zawsze tlvdne. jednak 
poprawy nie oslfgnle
y n gdy mar
1 wlp6lne dtterua 1 wysflki niew,tpliwie 
s
ddnej. ani oP
JI pochle
ej Die' mU8Zf doprowadric do dobrych rezult.a- 
zjednamy 8Obl.e. NI
JednokrooDle EOStaJO tOw jetE'U potra.fimy tak zjednoczyt sile 
stwierdzone. t.e w Berlinie najlep8ze na- 1 W
IO Ja.k tego dzlsieJsze t.rudne warun- 
ce maslo idzie. w b3andl
 jako prIma nie- kJ wy
agajQ.. 
ml
kie lub tez baItY
kle, natomfast goer- N80 wszystklcb tycb rynkacb importu- 
SEe g&tun.ki nazywa. SIC pohoklem maelem j
cycb znajdzle sie mleJsce I dla. DIIJ.S, Je- 
I w pras I 8 fachoweJ rol 
o od notatl
 511 bedzlemy wytrwale do tego dQ.zyli ra- 
wyszYMaj,cr ch . 1 krytykOJfCycb ':aIr: zem w zrzeszenlacb 8Olld::w-nle dzialaj,- 
sche unvea-kaufhcbe \Vue. Tym pos eych Je!'!11 z.aA nodal bedziemy szll w roz- 
bem nie dojdziem,. nigdy do zby
u pewne- sypk
 wkr6tce stBJ!11e mleCZ8J'8two nasze 
go 1 j8;kotako korzystq}eg
, tote
 przy
: tak p;.ywame jak !lp61dzlel
 wobec kry_ 
SOW&nIe .siV do wymagan rynk a.ng zysu bardzo cieikiego 1 brzeml8Dl1ego w 
skiego, Jest dla mlcczanLw& naszego zgubne n
tepatwa. 
szkolQ. I impulsem do doskooalBIDla pro- 
dukcji, kl6ra. i w Nlemez
h zczasem 
u- 
81 z06tat oomona. W cbodacb i moinoki placenta podatk6w. to 
. od z} . l ub d br . 11. od I cl mysl tycb 
ycz.e
 wydal I'Ztd rozporz,dze- w Interesle spolec&nYnI, aby nie dopuscle 
moce eJ 0 eJ wo n cucz - nie 0 koleJno6c1 naladunk6w, ehe,c tym do zan1epokojenla siO maa konsument6w. 
'Woaci lub ucuiwokJ. wreszde od kon- sposobem zaspokolc najpilnlejsze potrze. Faktem j est. te cale mlalta na Pomorzu I 
I junktury w tak wysoklm atopnlu, Ze Die b y w g 61 ul aC d tar za a- 
. 
Q. w stanie kaida na swo J ." rek" prze- i 0 e ureg ow os c Die w w Wlelkopolsce .. prawle r:upelnle pozba- 
... 'W gon6w otwartych dla doataw w
slowyeb. wione wegla dla cel6w r domowycb. Stano- 
elwstawiat siC, ani obroo1t. Pam tem nie Motnaby przyj,c. te sprawa jest tym wlsko w tycb sprawacb przedstawiciela 
uJega. w,tpUw
i. It Niemcy. 0 ite 
zio- sposobem na. dobrej drodze, tem wlcceJ, kolel nle moglo zadowoJit tak 1ntereaan
6w 
my tylko od Ich rynku ztlleml. za,wez.e na.s Ze strajk gomik6w anglelsk1cb ekonczyl jak 1 przed8tawlcleJ1 urzt d 6w wojewodz- 
bed.. pO. kuple
u w
ysklwat I bed, tei si
 ostatecznie. a tem samem pOdjeto po- kicb. 
Ift()gl
 
 odpowiednJej ehwiU w oelu wy- nownie produkcjo w
gl8o w AngJjl. co z na- laskrawe 6wl8otlo n80 f80talne skutkl biu- 
warela pt?Utycznego naclsku utrodll1it lub , t\1l"y rzeczy mU81 wplyDQ.t na. odpr.;zenle rokra.tyczne«o 8tosowanla rozpol'ZAdzenla 
1D1.femoz
lwlc Dam wyw6z mula. sytu80eji transportowej w Pol8ce. 'fymeza- wepomnlanego nutaj, nast
puj,ce fakty. 
PoWYZM.e 
IQdy Iprawlaj" If: eo
 sem trzeba stwierdzic, ze sytuacja na ryn- Szereg przedsl,:blorstw przemyslowycb 0- 
wi
eej pnflDlka do. 'w
omokl lepleJ ku wf;glowym l5i
 ponownie wlkla. I wla.'- trzymal na ekutek zgloszenia zapotrzebo- 
Cll'Jentujll-Cyeb aiQ klerown.ik.6w mlecZ8l'i1 nie wspomnia.ne rozporztdzenie przyczy- wanla mles1ec:znego caly kontyngent nle- 
J)&BZyeh zrozum1enie: nUo sl
 do tego. Obrazem niedomagail 0- spodziewa.nle odrazu, co nle odpowlada 
1) konlec:mIoAd zneszooego dzIalania w becnycb byla konferencja w Ministerstwie ani potrzebom tych przedsl
blorstw, a.nl 
zakreaie eksportu. Kolei, odbyta w poniedztalek. dn. 13 bm. mozno
c1 pla.tnlczej w obecnym czasle bra- 
2\ niez.bednoscl zab
pleczenla 80bte w sprawie za
patrzenia. w
g
em naszych ku gotOwki. Instytucje rZQ.dowe, ja.k woj- 
zbytu na ionyeb rynkach. zi.em zac
odnlch. Prze
odlllCZfCY zehr
: skowe i kolejowe. figurujQ.ce w pla.nie ko- 
Pa '_n. Z . k S..v.ldz.t.el
' ctziaIa- ma. p. Zlem
iewlez, wlceprezes dyrekcJl lejnoAci na przedzie, otrzymuj
 nadmlar 
.. VI_ WlQ.Z u}'" 
 warsz&wskieJ, powolany obecnle do pel- wegta, co powoduje trudno6c1 w wyla.do- 
J4c: w mysl tyeh wskaza.n I uzna.j,c AnglJO nlenia. w za.st-:pstwie ministra komunika- waniu 1 ulok.owanlu tyeb zbyt wlelkleb 
za. ta.ki
o wlaanie odbiorce, kt6ry 1 
ezo- eji funkcyj komlsarza wegJowego uzasad- ll05d w
gla. Jest to dowodem. ie ZUlusza 
nowo (mlM1owlcle '! lede) 1 . w c:bwllacb nial konieczno8C interwencji ze strony 1'ZoQ.- siV koncemy weglowe do wysylanla wegla 
krytycznyeh - moze nam 810 okuac po- dUo Plan zaopatrywanla. przewiduje eta- wewn
trz kraju whrew w8zelklm d06wiad- 
iytecznym, zapoczttkowal w aerwcu b. wienie do dyspozycjl dla d08taw weglo- czenlom bandlowym 1 wbrew wskazaniom 
'W)"W6% do Angljl wych mlesiccznle j500 wagonow, z czego wyptywaj,cym u znajomo8cl naazego 
Jak.kol
.lek Zoap0c74tkowarrle I18.8t.Q.pllo pnypada na. ekaport okolo 34-00 wagonow. T}'IJku. 
.. okresle, ldMy wlaAnle powtklasnta na Og6101e ladowano W ostatnim miesl,
u 
I"JDlm nlemiecklm daly siO mlecza.rnlom 1000 wago
6w wi.;cej dla potrzeb. kraJo- 
'We makl. Jednak ca1y splot okoliezn06cl wyeh. anlzell poprzednlo- Reeztkl zapa- 
meprzyja:mvcb spmwU Ii plerwsza proba s6
 wagonowych ponad ten kontyngent 
Daog61 n1.e wypadt& Uk konyetnle, jak :

:/{
I!t

:
fl
o;
t
 
 
me epodLiewano. przystosowaly &0 jesz.cz.e slery zaint.ereso- 
. ,?rzedewI!ZY8tkle
 towar 'Daft mocno wa.ne do wymagan rozpol'ZQ.dzenia, eo jest 
l11eJednolity. tak ;p.ko6c1owo. jak 1 pod zdaniem komle&rza powodem nlezMpo- 
wzglf)dam opakowania (bra.k beaek .taII- koJenta dof4d potrub nleklorych przed- 
dal"\(mych) na .W)"brednym I wymagaJ,- si.;bloratw Do wymlenlonyCh juz. w roz- 
e
 l'J'Dku anglelskim. musl
 sl
 zado- porzQ.dzenlu uprzywUejowanyeh mstytu- 
woht notowa.nia.ml maela sybUYJufego. cyj mozna dodae jeszez.e kilka lnnyeh. 
eo Jedna.k . . h trana- 
portach dJ:::: =
 S;

OkQ.. Prze
stawldele kuplectwa opalowego 
P6tuleJ8ZJ' ...... It f ta n.terUtDB& w zwrncah uwa.gO na trudno6c1 bandlowe, 
k do a.....e un. . . . wywola.ne q,danlem zalQ.czenla poAwlad- 
ft08U!l u. z1olego powaznte Juz ObDlzyl cz.en upowa.inieb do zgla.8zanla zapotrze- 
kalkuII'l.C Jt .. a konju
tura D.& rynku us- bowanla lmienlem fabryk 1 ro'nictw8o. _ 
&lelfJ
lm w6kutek .u-&.Jku wWiowego. 1'6- Tym sp080bem wprowadza 8tf; biurokraty- 
w:nfez poga.r8zat att 
la. podcza.a. gd,. czne metody w handlu w
glowym. Uprzy- 
r6wnolf'gle na .TY1lku nlemMckim zaa.;1a. wllejowanle nlekt6ryeh firm W otrzymy- 
6i
 mocn.a. zwyzka. Jak .l
 w naat.ePStwie wanlu wagon6w zmlenla zasadnicze sto- 
Ok8Ulo, 8
kula
yjna. Te WIIZystkte ezyn- sunki konkurencyjne I wplywa nil. dezor- 
nlki sprawlly, Iz po wysylce ok. 1000 
 ganlza('j() rynku. Ma
lstraty. Izby prze- 

f'.Jt, trLeba bylo traP.1sportJ' do Angljl myslowo-Handlowe I Stowarzyszentll. Do- 
przerwac. odkladajQ.e wmowienle leh do zoru nad kotla.ml r.le zajmujQ. 8i
 u nas 
lepszych konjunktur. handlem wegla. I figurujQ. nlepotrzebnle 
I 1m6w przrszly wahllllfa D& rynku me- nil. lisde koJejno
cI za przemyglem. Skoro 
mieeUm. 
t6l'e n&SttpUy bezpo6red;n1o po n1ema dostatecznej lIosci wagon6w dla na- 


.) 1 azyling = 2.15 zI. czyll za mulo 
dui1skie oslQ.ga 1110 franco Londyn za cen
 
nu 
7.75 &1., z& pollkie 270.90 d. 


HallepSIJm TWJm wsp01PfatOWDikiem lest 
Klieua Adt@lowa Pallkl 


dl. .2JOa 
Handlu. PnemJShI. 
Rzemlasll Rain. 11aZ Z 1.1. Gdaftskiem 
WJd
wni[t\YD: T-wa Beklamy Mledzynarodowej 
SP. I o. o. 
IlL npr. h4.11 11m, lanzall, larna",,,s'llr. 12'- 
Do n.bycla w kli
8arni.cb I wydawnletwl.. 


Itaidy chrzeicijanln nlenawldd 
y- 
de, bo to wr6g Cbryslusa. Z pewno- 
seI, tei I ty, zaileplony PoJaku, kl6ry 
u niego kupuJesz. go me lubls.. A 
JedDak pcpleruz ao, hodule.. imiJv 
Da .wel plenL DJaczego to? Gdzie 
rOZ8
dek I zdrowe uczudQ? 


Nr. 291 

 
popleraJcle fundusz ..Domu Pracy 
Instruktor6w OSwlatowyth". 
Zbllia alii! Nowy Rok. W POprzedzaj 
cym go okresie wzrasta zazwyczaj of
 
nose n
8zego og
lu na cele spoleczne. ...: 
Przeswladezen
, z
 sp
awa podniesienia 0. 
swiaty, wytcplema ClemnOLY - zWiQ.Z&na 
z lep8:Gem jutrem naszego kraju - Je 
dz1s najwainiejszQ. w odrodzonej POlsce
 
osmielamy sle zwr6cic do og61u 0 popar- 
de materjalne funduszu budowy w IItoli_ 
cy Domu Pracy In!ltruktor6w Oswlato. 
wycb I Dom ten, k t6re
o kOllzlorYI ople- 
wa na 8.000.000 zI. powstanle staranielJ1 
instytucji naszej. pn. .,Skarb Praey OSwia- 
towo-Kulturalnej". bOdQ.eej zrzeszeniell1 
17-tu tegoz rodzaju Instytucyj jak: Zrze. 
szenle SamoTZQ.d6w Powiatowych, lnllt)'_ 
tut Oswlaty 1 Kultury 1m. Sta8zlca, Cen- 
tralne Bluro Kur86w dla. Doroslyrh Ilnnl5. 
Skarb pracy Oswlatowo - Kulturalnej 
cieszy siC protektoratem pana. prezydent& 
Rzeczypospolitej prof. Ignaeego M06cickie- 
go. ora.z wielu wysoko postawionych 080- 
bistscl 
W r. 1925 Skarb Praey Oswlatowo-Ku)- 
turalneJ olrzymal od rZQ.du plac 0 po. 
wierzehni 16.000 lokcl kw. w Warszawle 
pod budowV powyt8zego Domu Pracy In- 
8truktorsklej, wedtug planu int. Choynow- 
skiego. W domu tym zna.jd, pomleszcze- 
nle: biura In8tyturyj zrzeszonych, wzoro- 
we bibljotekl. uczelnie dla mlodoclanyeh 
I doroslych. 6wletliee, schroniska wydeclt' 
kowe, bursy. ezytelnie ete. 
W I,rznoscl z budowQ. Domu, - kt6rr- 
by stal siO ehlubQ. nowej, odrodzonej Pol. 
ski. - Instytueja nasza rozwija obecn1. 
intensywnQ. akcj.;, majQ.c na. celu pozyska- 
nie Srodk6w na budowO domu. W tym 
eelu zwrara. siC do wszystkich os6b, Awla- 
domycb watnoscl sprawy podnleslenla 
kultury mas i wyt,:pienla riemnoty, 0 po. 
parde fina.nsowe instytucjil 
Czlonka.mi rzeezywistymi man by
 in- 
stytucje kul
uralno-oswiatowe. 
Czlonkaml poplera.j
cymi - InBtytu- 
tje oplacaj
ee IIkladke roczn, najmnlej 2S 
d. OT8.Z o8oby oplaeajQ.('e S zL roez:nle. 
Czlonkarrll doiywotnimi - oplacajltJ 
jednorazowo 60 d. 
Rachunek P. K. 0.: - 5.050. 
Pop1erajcle Skarb Pracy otwIGWI' 
K1IltualDeji 
Za Komltet WI. Woydyno. 


Z nuzel womolel btd' sl, imlaU 
obey dop6k1 111. zrzuclmy Z liebl. I.. 
nJD
 iydoW8k1ego. Tak lesl. ..,da. 
lemy ai, Imle.myml, Dlepewuyml 
Awiatu . l1awel aoble. Do cayl 10 Dia 
.zczyt lm1eszm»AcI I gtapoty gloll6. it 
II, I..t wolDym" kledy 81, le.t OIlat- 
DIm nlewoJn1klem, bo Dlewomlt... 
rasy natb.nldel nlewolDlczeJ. up.atll 
I podapadlejf? 


-= 


nStrze 
 ha.. Wyszedl nr. 27 te
 
manego jut na
zym czytelnikom ty 
godnika. Tre
t ja.k zawsze obflta t u; 
rozmaicona. Ja.k np. dwa artykul, 
stosunkaeh 8Poleemo-politycz
yeh :; 
SlQ>Sku Opolskim. nast. w ser}l op
s I 
p. t.: "Nasze wsie 1 mla.sta" kar y 
dzieJow pra.sotarego i przepit:kneg o r;;. 
du Ra.c1boTza. "List z Karpat", Le La d. 
domowy, Rozma.ito
c1, Humor i 
a wreszcie kilka aktualnycb 
J

. 'l'1" 
W tych dniach na wolywah
mY e 
telnik6w do poplerania na.szej prasy n: 
81Q.8ku Opolskim. kt6ra walezy I: nl st- 
slychanemi trodnoAciami. Tyeb w
zYtej 
kieh, kt6rzy me b
Q. mog
f porn i
e- 
prasie winny spos6b, proS1IDY wobrotl- 
niu l1
szych nieustraszonyeh JlU8li 
c6w polSHOsci nad OdrQ., by r isD1 
swc poparcie przez abona

n .: dO- 
opolskich. Sq. one ta.nie a Je 

ecba." 
brze redagowan
. Ta.k np.,,
 'at b
 
zapowiada, ze od 1. !. 27 kosz o
 1IIie- 
due tylko 0,50 m. memo n:, ca 
t\Vi
r. 
silJ.cI T anszego i jak jut wera\ dla 
d%ili
my - .1epszego tygodlU c
 Jest 
W6zY$iklch Dlema w ca.le.J POl' za tnOz ' 
wprost obow-iQ.zklem kazdeg \\"61 cbci 
niejszego PoJaka. by a.
no Nt.etn- 
Jedno z ri8ID prasy poJ8k. le J VI 
czech. . StrzechS" 
Nadmicnl;lmy Jeszcz
. f;e., iZ 'ch 11- 
b.;dzie bardzo zac1ekawlal
 n
i
 prz&- 
cmych krajoznaweow. Moze
y n8\\'Co
' 
konaly 0 tem kola kraJoz Radb6rS 
Adrcs ..Strzechy": Niemcy! 
(Ratibor), Gartenstr. 9 (ROLnik
uedYkt. 
.,PDyJaclel 4zlaoI." Wieraza .jcz&. Wy. 
Herlz&. RY8unk.i KamiJa Mack}e1l poaterult' 
dawnlctwo Gauty pollcy!neJ .:

 b
I' 
ku". Cena 1 rt W. gr. Ksil\
ecz
 I do%iecia(
 
mQw',C& 0 po.lsklm poIlCJ
CI
ietnycb 
 
podajl\ca W cJekawej form.. 
ktYCZDe WS k 
sunk6w I wesoJych w),erszy pr a 11& ulicY- 
z6wkl jak a!4: zacbowat D&lety ozny podaro- 
stanowi Daprawd
 mUy I Potyt
ell ni' !!1
1
 
nek plazdk.owy. Wydawcy 
at IOu ...--- 
dobry pom:v.el ale i &dolalJ D __ 
Wl\ .za
. _ 
 
=- I polBlde 
leiell cbcesF- ratowil6 dd e : .ad. d 
w OdaDaku. akladaj ollar.
 
Suo". (.Am OUvaertor Z ·
		

/slowo_pomorskie_1926.12.22_R.6_nr29400005_0001.djvu

			Nr. 294 


R6tne. 


NoW}' I'rzrrz,d do polowlI 01 I 
dnle mCirza. m omlc Da 
Pisma angielskie dono 
wynalazKu Int. Hergena :z: 0 donioslym 
rou udalo 8i
 skon
tl"uowac YdD:ey, ktore. 
rat, umo:iiiwiajQ.cy zanurza s
erJ
lny apa- 
rzu do glebokosri 100 m A me SIl,: W mo- 
staci wielkiego dzwon
 m parat ten w po- 
patl'zony jest w specjalne :rtalowe
o zao- 
tryczne, sluzlJ.ce do 'u" . zlJ.dzeme elek- 
. h '" "mlercanla Ib 
rolC osrnlOrmc zyjIJ.C}'ch n d' 0 rzy- 
Przy pomoey odpowiednio a me oceanu 
nych ()J:;e
gow metalowych skonstruowa_ 
tac moze te POLWOl'Y zaL." 
ure;k chwy- 
clesnie prl<-dem elekt;yczn

JIJ.
 Je jedno- 
dzone pr.:et; wynalazce pr6b. rz
p
owa- 
Tahiti,. 
aly znakomite rezJ
 okol1cach 
lazek mz. Bergena posiada d 
. Wyna- 
wyl'az znaezenie b. . omosle nad 
. OWlem skora o
m. . 
mp. tardzo w)-sokQ. warto
c I' . lOrmr 
gen zamierza zorganizowat nzymer Ber- 
ny pol6w osmiornic na francSY

matycz- 
brzczu Atlant)ku. us lem wy- 
Sztaczny calder. 
Pisma amerykai1skle donosZQ. 0 d i 
slym wynalazku dra Ball y kH on 0- 
dalo si" otr ' - , wremu u- 
... zymac cuk.er z pewnych rzez 
niego wynalezicnych skladnik6w d 
 I 
J "c na nie " ' Zla a- 
'y pr
mle
lami ultrafioletoweml 
Sztuezny cukler DIe r6zni sie nlczem od 
cukru, wytwar.lanego z trzeiny, wzgled- 
Die burak6.w cukrowych, w szczegolno
cI 
Ilie uste
uJe on. zwyklemu cukrowi w ni- 
:D.1 srnaklem, ani wartoscit Sl'o- 
Lot jagoslowlaiulkl dookola malej en ten- 
ty I do Indyj. 
Obok lotn.
rt'Ya 
ojskowego rozwija sle 
w Jug?SlaWjl slime i lotnictwo cywilne 
zorgamzowane w bialogrodzkim Aeroklu
 
hie, k
6re
0 prezesem jest ksiQ.ze Pawel. 
W lecle Hl2
 r. Aeroklub zamierza urzlJ.- 
dzlc lot okr:
zny dookola pailstw malej en- 
tenty. Lotmey startowac bedt dnia 1 kwie- 
tnia w Bezanji i poleeQ. przet; Prage, War- 
szaw
 1 Bukareszt zpowrotem do Bezanji. 
tan Rownoczesnie inzynier awiatyki, kapi- 
Tadeusz Sondermajer, zamierza doko- 
nac lotu do Indyj. Chee on otrzymac pier- 
w
 nagrodf,: za najdluzszy lot bez I
do- 
wama 1 w ten spos6b zdobyc dla Jugosla- 
wj1 plerwszy rekord 
wiatowy. 
Skandal bankowy W WledDfu.. 
lak !llycha
 prezydent Austrjacklego 
Banku. Narodowego, dr. Reisch, polecil 
zabe
pleczyc wszystkle akcje Bosela, za.- 
stawlone W Pocztowej Kuie Oszczedno- 
8&iowej w Wiedniu, a nawet, jak twier- 
dzt inne ir6dla, naloty' areszt na akeje, 
zastawione w tejze kasie przez wi
ksze 
banki wledenskie za kredyt w sumie 600 
miljard6w kOl'on. Niekt6re dzienniki wie- 
deoskie donosz
, ze komisja gospodat- 
cza otrzymala ananimowe doniesienie 
przeciwko poczL Kasle Oszczedno
dowej 
o sfalszowanie przez niQ. bilansu z:lotego. 
$Iedztwo w toku. Obecnie policja prze- 
Iluchuje caly szereg wybitnych osobil!to- 
8cl, w tern b. kanclerza dr. Rameka. 
W pOlSZUkJwanla nleZDaIlJch zwlen,'- 
Wsr6d ludno
ci tubylczej w Kongu bel- 
gijskiem utrzymujt sie uporczywie poglo- 
I!kl 0 istnleniu tajemnlczych zwierz
t w 
okoHcach jezior Kiwu I Alberta, jakotez 
w puszczy podr6wnikowej Hawi. W szcze- 
g6lno
ci zye ma tam olbrzymi bialy lew, 
o ct:tkowanej eiersci, z:wany przez krajo- 
wc6w "Irizema.... Ksi
ie szwedzki Wil- 
helm, pOlujQ.cy przed laty w tych okoJi- 
cach, widzial wlzerunki tajemniczego bia- 


BLOWO POMOft5JUS 

ego .Iwa, wyryte na dn 
J
wrow, jednak' I ewa
h przez kra- popotama In' 
Ille spotkal ze n .gdy zWlerzecia tego nich wi k osoroz ca ., lea dwa razy oil 
Konga belgijs
fe:
m wy e U p 
al
 sif} w. glQ.b ziora Kfw
e

ik

l
kr
h I okolicac
 je- 
pod przewod . aVia my
l1wska dzie na z " . enn pOICi\\aC be.:- 
a
gielskiego,
:'nf:a
ego mysliwego ni
ce 
ie 

Q. 
ebies
.i
 g0l1: le , r6i- 

Il1erza blalego Iw d a enna, kt6ry za- rem ich sler
ci ,J 
o
y 1 Je
yme kolo- 
Z}'wcem Poza a 0 naletc I sehwytac prawa r n la' res
{'Je anglelska wy- 
F
nna POSZUki::r bWJ
rawa pulkownika nia kaJo
at:gobY srLwytac w Kongu slo- 
nleZnanych z - e. e Innycb jeszeze pod nazw i '"znanego.wsr6d tub}"1r6w 
Konku belgij:;:frz
t,
yjlJ.eYCh rzekomo w lowatego 
;
::I. O. i
tllleniu slonla kar- 
i :

 znal::
nie f1j
r;
:

: fe

r6iY po A1ry
az


y wpi
P
 
I _ nGwo nego, podobnego do bJ- (CEPS). 


noda Z2 gradD!a tin 


'-'. . 


.
, ... 


" .
 


Str.5. 
el
lf!skiej Nr. 1. nnJeiy donosic wszel 
Ie w!adome wypadki sprzedawcz} kostw
 
polsklE'go, oszukanstwa iydowsklego itp. 


The British and Polish Trade 
Bank A. 6. w 6daniku. 
W Gdaf!sku powstala nowa InstytucJa 
fln
nsowa pod HI'mt The British and 
Po.l1sh Trade Bank A. G. Z kapitalem ak- ?m pelnowplaconym 3.000.000 guIde- 
Nowy: bank powstal przy wsp6Iudz:.fa- 
Ie powaznych sfer finansowych anglel- 
ski
b, zgrupowan).ch okolo Anglo Inter- 
naLlonal 
ank w Londynic oraz kapit&- 
lu polsklego. reprezentowallego przez: 
Bank Gospodarstwa Krajowego. 
No
a instytut'ja przej
la dotychcza- 
s
we mteresy gdnI
skiego oddzialu Bri- 
tish 
radl! Corporation i zamierza ponad- 
to wZltC zywy udz.lal w finansowanlu 
polsklego eksportu zagranlcz:nego 1 racjo- 
nalnego Impor'u do PolskI. 
Do Hady 
adzorrzej banku naleil, Ja- 
ko przewodmcz
ey Rady NadzorczeJ Sir 

ama
 Greenwood-Ba.rt, tajny radca 

\.r61. 1 b. czlonek gabinetu anglelskiego 
Jako drugl 'przewodniczQ.cy dr. Jan Kanty 
Steczkowskl, prezel! Hady Nadzorcz:eJ 
Banku Gospodarstwa Krajowego zaj ja- 
ko czlonkowie Rady Nadzorczej' Arthur 
\}eorge Mitton Dickson, D}Tektor The 
Anglo Inte
nati.onal Bank w Londynle, 
Euslachy horwm-Szymanowl!kl, nacz:elny 
dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowe- 
_ «0, dr: Franclszek hr
ckl, dyrektor Dan- 
k
 KWll
ckl, Potocki I S-ka, Boleslaw 
MikulskI, dyrektor Dn.nku CUkrownldw, 
prof. dr. Ludwik Noe. dyrektor The In- 
ternational Shipbuilding et Engineering 
Co., Henri Palart, czlonek Hady Nad- 
zorezeJ Banku }<'ranco-Polonalse, Karol 
Roschlld, dyrE'ktor Bnnku Gospodarstwa 
Krajo\\ ego. W ski ad dyrekcjl wchooz. 
dr. Albert Knaur, Mr. Philip Frederick 
Rann. 


Leoaard d. Verdmon .Iacqa... Kuaela 
roll1Dna. 
1050 rad 1 wskaz6wek jak leczyc dolamt I 
srodkaml domowcml. Opls dol lecznl- 
rzych. Wydanle drug Ie. Wydanle M. Arc- 
ta w Warszawic. 
Kurarja. roslinna ad nlepamletnyeh 
czas6w poslada ogromne znaczenle w leer.- 
nictwie, jak wiadomo bowlem pods taw. 
wi
kszo
c1 lekarstw s
 dola, ..;., spet'jalny 
spos6b spreparownne. Tak zwane 6rodk1 
prababek", ktore t dzlA ratuj, nl

az lu- 
dziom zyele. polesajl) pnewatn1e na kom- 
binsrjl od\\'ar6w z z161. Dlatego tei zna- 
jomosc roslin poiytecznych w I(!('znfctwle 
umozliwla samopomoc Ipkarsk. I pozwala 
leczyc rhoroby bez uclE'kanla slO do spec- 
jalist6w. OczywlArie, tam gdzle Idzie 0 
powazniejsze rapadnlet'ie na zdrowlu, kai- 
dy ucteka slf} do porady lekarza, lerr. wie- 
le jest drohny( h, a nader dokucz:liwych 
clerplen, wiele chronicznych dole
liwojd 
ktore usunl).c moina 7.apomOel) zl61 I nle 
dopuscJc do przejl\cia w powazn1eJIZI) rho- 
robo. (nv) 


ChrzeAcllame, POlaeyl Hie wa.rell..t... 
de Ddeclttka .I.us, aI. warel 1..te6cU 
wlaanych dz1eci, akoro tch mlente I daaq 
8fJUllalecie pohrcrowl tydowsklema. 'talE 
bowtem zdradza,.le I okradacle ,wole dzIe. 
ct. A zato apal!nle Da was Dal.tra'zmlua 
kara: DZ18d przekUaa6 btd, wlauJoIi n- 
dzlc:6w. 


menta"- Ogromarle wesola I dowcl
ie na ber; r;wycle stwa ". Jest to lan- 
napisana k!'iQZeczka. Jakie wprost z ty. tastycm& I poetycznej alegorji p<>lna hi- 
cia wziete 
 szkolne trudnosci Rysia, storja 0 tern ja.k dzieci zbuntowaly sie 
nieprzyjato jego z atramentelIJ, nlespe- przeciw urokowi bajek I wypowiedzialy 
. " dzia.nki, wyJ"Zlldzane malemu leIJIluszkowt im walke, \M"7.4dzajlJ. c wielklJ. wyprawe wo- 
.,KsIQ.zki rOZowe" I ..KsI
iki bl
kltne. przez liglarne klf'ksy t psotne Utery - jennlJ. Lec7. gdy KTOI Bajek m;4pll dobro- 
P..-jodyt:zne wydawnictwo i1ustl'O'Wanycb jak pelna pmvabu podr6i dzieci do czaro- wolnle z. ca.1ym swolm czarodziejsklm 
ksjQ.tAk dla dzieci i mlodziezy. dziejsk.lej kraimlY kr6la Atramoota. Pomy- dworcm, ze.Jegla demie atmosfera tak rze. 
Jllkie wesoJo 1 obiecujQ.Co brzmiQ. te slowe i1ustracje uzupetniaj
 gladklm I cwwo powaina 1 I!kupiooa, Ze t
sknot& 
za.powiedzi tem wi
cej, gdY bB!dZO 
br- 12twym wlerszero opisa.ne przygodY, totet dzieci przyzwala mo.v na ratunek swIat 
kowaifla cena udosl«,:pnia ':' J
k naJszer- ksiQ.zeczka ta bedzie miala z peIWTlo
ci
 bMnl, by uprzyjemnil tyciE" swym cza.rem. 
8zyeh rozmiarach z.apOZiIJ,Ame Sl«,: z: nowem licznych przyjaciol. E d m u n d J e z i e r I! k t " W y I! P a 
"'Yda.wnictwem . i gdY 


ie, wywola.n
 He 1 e n a Dun I n 6 w n 8 ,,0 C Z em E I e k try c z n a". prz:rgody dwoch mlo- 

 pierwsze Jego tomikl Jest bezwarun 1 m 6 w I I y j as k 0 I k i ". W pr7yrodni- dych emigroot6w polsk1ch - IniynienL I 
kowo korzystne. w czem opawladanlu kre
1i autorka biPlorje pedagoga - na tajemniczej wyspie, 1\9. 
. Ruehli.wa ksiegarni-a. E. Wendeg
nim rodzt!lY ja.sk6Iczej. odlot za morza, przy- kMJ'f 101! rzucillch po rozbiclu statku I!ta,. 
\\
zaWte .zapo
tko
v
la .'11 O::wni- godY na ziemi afrykanskiej i tt:sknote do nowlt treSC tej ciekawej kslQ.teczki. Wy- 
CZ8.s1e wymlenlont wyzt'\l serjl,.! wi . I I stron rodzm
}.ch Zajrouj
co i przyste
 spa. Jest opa.oowan a pn;ez grona przyby- 

, ktOra mo
e prz
idt'! dzi?'tw t e .vle&
 1 - nie naplsana ksl
ieczka dOl!tarczy pr6cz I!z6w r. calej kuli ziemskiej, wyna.laz:co w I 
UClecby I poiytku, 0 lie zos
a.n]e u rzym rozrywkl takte niet'o w1:ldomosci nauko- uczOIlycb, kt6rzy I!tworzyli tam warunki 
na na dot
chczasowy
 p.:m?mie. twor6w wycb i zblizy malych czyteJnikow do przy- bytu, przypominajt ce "WYB
 Cudowll4" 
Oto tytuly tych pler,vsz)ch u... . rody zapoznajQc ich z niektOremt jej ta- J. Verne'a, loll Dom Elektrycz.ny na wy- 
Wiec naprz6d: KsIlJ.zki ro
owe!. '.. / st&wiE'brytyjskiejwWembleY,Q.YW:Dl1&- 
__ . od I t 5-8 mnleJ Jem.mcaml- I I 
;,.Owiedz.iane historje' 0 roa.nycb i zawsze c e r ski m s z t a. n d are m." W opo
'Ia- 'I'Iy - wszystkle te tr6dla energjl z,ostaJy 
IUblonych postacincl1 z dziednnego kr61e- damiach tycb brzmlt j6SZcze H:ha wOJny, ujarzmione pnez wladeow wyspy, kt6rzy 
stwa bajek. Znae:zna liczba 

."'n}'c Wl 
 e o- le mamY tu bowlem czyny i przygody mlo- jedn
kowoz uzywajt 
olsty
e 
woc6w 
brazk6w spra\\i przyte m dZleClom d
utkich bohat.er6w z pod zlll'ku srebrnej swych wynalazk6w 1 me wabaJ
 8JY przed 
rado
ci. Iilji KsI
zka tchnie gorQoC. milo
ci
 oj- okrulJne
1 z:l>rf?dn1a.mi dla oku
!lema SW6- 
d er.yzny i 8'lczelj m idealizmem. I go pokojU 1 taJemDIcy. przy teJ spo90bno- 
E u g e n j a Soh k a "p r z Y goY Z 0 I j a Dr 0 m I e w ic r; 0 w a "W 0 j- 
cI rozwija autOt" 1fW
 zasade etycm
: pe- 
Zosl I Rysia u kr61& Atra- 


Dobre wydawnictwa 
dla dzieci i mlodzieiy. 


., 


... 
, 


nie odkladac nil iufro. 
lecK D.t7chmI..t ... lez 7 
odnowi
 Drenumerate 
L


:
 P Po
or
klel'o" na .tyczet\ lub I. kwartat 
rZYJm
Jq %8m6wienie z powotlu 
willi 
t7 L o clo 23. bm. w1lleznie. 


,:-1 


,.. 
 
.-=-t:" 


_ ,1 


" ........f
.;..... 


Do Polak(jw-chrze
ciJan I 
Stolmy W ohliczu wlelk1ego nJ
bezPle- 
czenstwa utraty Ilaszego dorobku gospo- mi 
rodk
mi," gdyt 0 lie elQ.:lQcej ku 
darczego i moralnego tak dezko zdobyte- nam I!,-Wlny zydowsklej w zaraniu nie 
go w ostatnirh dziesi
tkach lat przed i opanuJe
y I powstrzymamy, w niedlu- 
po 
Iel.klej wojnie, zdobytego dziekl zro- glm czasle Torun jak I cale Pomone w 
zumle
1U dobrej sprawy, usilnej, wy- handl
 i przemysle opanuj
 Zydd. 
trwaleJ I soUdarnej wsp61pracy calego Jakie skutki z tego dla spoleczenstwa 
spoleczenstwa naszego. naszego bylyby na przyszlo
cY 
Niebezpieczenstwo to ujawnia slO w Zbytecznem jE'st nad tern sic dlugo za- 
naplywie Zyd6w. _ W ostatnich kilku stanawiac, najlepszy pl'zyklad mamy w 

atach a szczeg61nle W ostatnim czasle b. KongresOwce. - Zydzi tam posiadaj
 

ydostwo z Innych dzielnic prz}-puszcza, w swem rf,:
u lJezmala caly pr.lemysr i 
Jakoby generalny atak do naszE'go mla- h
ndel, mlasta brudne i demne robot- 
sta, odnoszQ.c niejednokrotnie sukces y . mk nedzarz bez pracy szukac Jei musi 

 na Zachodzie lub za granicarnl panstwa 
ydom zalezy na opanowaniu naszego syn obrwatela chrzescijanskiego na kup= 
handlu i przemyslu. PlacQ. onl kazdQ. ca nl
 Idzie bo 
ydzi przyszlo
c mu za- 
cene za lokale handlowe i przemyslowe mykaJ
 przez nieuczciw
 konkurencje.- 
bez wzgledu na Ich rzeczywist
 wartosc. Jednem .slowem 
ydzl trZ:ymaj
 wszystko 
PozyskujQ. tem niejednokrotnie wlasc1cte- w garscl a nar6d gospodarz we wlasnern 
Ii domow, kt6rzy zacheceni chwilowemi panstwle jest bezsilnym pacholkiem i,y- 
korzrsciami materjalneml, zapominaj
 0 dowskim. 
swych obowiQ.Zkach obywatelskicb i Pamietajmy 0 tern, te przemYl!1 i 
chrzescijaoskicb i wbrew interesom spo- handel to drabiny, po kt6 ry ch Z y dzi sta - 
lerznym i ze I>ZkodQ. dJa reflektant6w " I 
ehrzescijan za judaszowskie srebmikl raJQ. s e doj
c do opanowanla kapltalu 
id" Z y dom na r"k" , odda J ..... 1m W arszta - mledzynarodowego tern samem do ujarz- 
y .. ,,_ rnienia narod6w. 
ty pracy I miesL.kania. Nie bQ.dimy malodusznymll 
Nie nato walczyll
my przeciw 2:ydom Niech nas nle ludzt chwllowe kony- 
niemieckim, &ieby teraz dla chwilowych 
ci I - B
dtmy taklmi, jakimi byli
my 
korzy
ci niekt6rych niesumiennych sprze- w przeszlo
ci, obfwatelaml ofiamyml I 
dawczyk6w i szabesgoj6w wpuAcic do sumlennymi. - Nie pozwolmy, by kogo 
nas - zywiol iydowski 0 wiele gorszy I z nas muslano nazwac sprzedawczykiem 
niebezplecmiejszy od poprzednlego. szabesgojem itp. , 
Pami.etajmy: 0 .tem, ie w paiultwle Nierh czysto
c polsko-chrze
cijanskle- 
naszem zyje WleceJ Zy J6w, jak w calej go charakteru naszych miast 1 mlaste- 
prawie Europie. Ze ci 
ydz1 zamieszk
- I czek b
dzie nam 
wiet
 
JQ. w .b. 
o.ngres
wce i Malopolsce, a 
e Popierajmy przeto prz:emysl i hande) 
tam 1m JU& za ClasnO,. przeto szukaJQ. polski pracQ. polsko - chrzescijansk
 I 
upl}'WU. do naszy
b dZlelnj
 zachodnlch, Niech iyje nasza solido.rnc
c! 
kt6
 
l1e bedQ.C Jeszcze zazydzone przed- Preez z Zydaml i szabesgojaml I 
stawlaj
 dla tych oszust6w mle d 1q'naro- ." 
dowych jakoby demle oblecanlJ.. I ..Rozw6J Tow. Samoobrony Spclecznej 
przeeiw inwazji Zyd6w do naszycb Oddzlal w Torunlu. 
dzielnic trzeba nam sif;1 bronic wszelkle- Uw.: Do biura "Rozwoju" przy ullcy 


step techniczny, udoskonalCIDle warunk6w 
bylu dll.l. wygody mnlejsmAci nle mag, 
&tanowic Istotnego celu iyela, skoro IOCZ.. 
slf} z wyzyskiem pl'acujlJcego ogl>lu i II 
cl
:lklemi zbrodnlam1 - pol!tf,:P alutyt po- 
\\ inlet) dla dobra ogolu. 
Ksi,!zka naphllala jest barwnle, sty1em 
latv.ym, bez nadmlemego bala.stu azcze- 
golow technlcz.nych. tote;; mott> r;a.jlJc Die 
tylko mlodLiei, ale bodaj 1 doroslycb. Ma.- 
Io jest u no.s adcpt6w Wells&, wiec naleiy 
zaznaczyc z przyjemnoAci
 pojawlenle aft; 
takl:>go ut\\oru. Dla doklod1106c1 jednak 
W)'p3.da zazno.czyc, ie tak J. VbI'f1e, jRk t 
Wells przedstawial; I!woje n;ekom. wyna- 
lazkl bU'dzlej naukowo I 
ci8le. 


"D z I , 1 Jut r 0" dwutygodmk ena 
mlodzieiy tensklcj. Sympalyczne to pl- 
semko jest malo :mane, a. zn.sluguje na 
szerokie rozpc1Wszechnlenle, wypelniajQ4 
powainl) luk«,: w naszycb wyda.WIIlictwacb. 
lIustrow...ne I bo.rdzo I!ta.rnnnie wydaOe 
zeszyty zawleraj
 treAt r6znorodn
 I obtl- 
tt. m6wl
 0 wszystklem, co zajlJ.c mote 
mlode dzlewczeta, jak l1p. sprawy religlj- 
ne, spoleczne. na.rodowe mods, IIOW. 
kslQzki etc., prz
-nosq. takie utwor1 beleo 
tryl!tyCZll16. ZapocZQ.tkowane jako orgaD 
dawlIl} cb uczenic ss. ursz:ulanek w Krako- 
wie, pi54'mko rozroslo sle i wzbogacl&o W 
trest, tak, ie czyta 1!1f;1 z prz:yjem. nOlld .. 
(Adres ad m inislracj I: Xrak6w - uL 
Starowi8lna 3). 7. 8.
		

/slowo_pomorskie_1926.12.22_R.6_nr29400006_0001.djvu

			tyto 
Psaenlca 
J-:czmien 
J
czmien brow. 
OWles - . 
Mllka tytnia 7
/o a work stander. 
M"ka iytnia 651.1'0 . . 
M"ka pszen. ti5DJo 
Ospa iytnla 
Ospa pszenna 
Wyka latowa 
l'eluszka 
Ziemniaki fabryczne . 
Groch polny - 
Groch Vicloria - 
Seradela 
Gorczyca 
-) Cena 
informacyjne. 
Usposobienle spokoine, 
KOJ:l..J1.6at M.it.ji>Lego Urz
o.u Targu Poz- POZ) cZKi konwersyjnej po 0.50 w place- U WAG I, Groch Victoria w wybotowyclt 
aatunkach ponad notowanla. 
naDskiego. niu. Pa.piery lokacyjne POUl. Ziemstwa Owsa z powodu braku obrotu nie notowll\O. 
Mi.ejski t.:rzEl.d T
I'gU Pozmulskiego komu- 

C?yt 8 0wego 
 obrotach slab
ch, miano- Ceny za ziemn;aki fabr y czne -tacone 511 __ 
.nik.uje. Ie obecnie ba1o\i w Polsce pr.zedsta- \HCle . proc. h
ty dola:owe tJ.85-:6.80 w sze ,ub niisze odnojnie do zawarro
ci 5krobi..l
 
wi.ciel Targu PO'ZnalJ.skie
o Z Persji p. Asla- placeruu; dla tJ proc. hst6w r.bOZOWYCb 
noff, kt.6ry ostatn_o prz.ed przyjaroem do 1'01 l1ie w)-mieni(jno nawet kursu sprzeda.zy .Obec,:!a walla standardowu a) na .yto po- 
ski odbyl podr6! na Wscbodzie, zwiedZBjl\f". I znanskle 1 pomorskle 690,5 IIr. (116.& f. w. h). b) 
caly szereg mi6:St Persji. Iraku Mezopota.wj:. wzgJ«;:dme. kupna. na ps.enic
 poznanskq i pomorskll 741.5 gr. (125,1I 
S) rj.i, Li.rnmu, AraLji i Egiptu i ktl)ry ma ZII.- Z akcYJ bankowych handlowano jedy- L walli hol.). c na i-:czmien browBJ'Owy poznanski 
miar odv.1edz:
 oprocz PQz.nan;a r6wnie1 nie Hk. ZwiQ.z.ku po 5.50. i pomor:ski 671 IIr. U13 L w. h.,. 
Warsza'W
. L6d:i i Bia1rstok. ewootualnie Akcje handlowo-przemyslowe nal1al w Notowania m"ki tytniel lIa podstawle usta- 
inoo miasta. P. Aslanoff prz)"\\-i6zl ze 8Qbq kursach utrzymanych i przy iywszem loneao standardu, 
szereg wzor6w oraz kalkulacyj cen na rynk'l 
ainteresowaniu. OddawaD;o tylko Maya Reda lIietdowa uchwalita na swem posledze' 
miej.."CQW)-m. 
a I')nkacb Bli6ki€go Wscbodu 1 Sp. DrzewnQ., reszta papler6w byla W niu dnia 13 12. r. b co nestc:puje: 
znajdf\ dQbry zbyt nMt-:pujq
 artykuly: P laceniu d 
. . .. . Z P owodu 'wi..t Bote ll o Narodzenia odb
 zie 
mqka pszenna, deski taD.sze (sosna). cement Z pa ler6w m f C J ain h la .. 
ema.;jowaoo i alum-D J -owe naczynia, szkln _ p eo 1 yc p cono za si
 ostatnie zebranie IIleldowe pried 'wi-:tami.. 
Akwm-at 55.00, za Nobla 2.00 1 za Bank 'rod"- dn a 22. b. m., 8 nast-: p ne zebranie po '..e- 
okienne, szklane naczynia r6:tne, skorzane Cuk . · 00 i d ... 
wyroby i galant.erja.. obuwie, galanterja. (gu_ rowmctwa
.. natom ast 0 dawa- tach w jrod-: dnia 29. b. m 
z.iki nid, grzehienie) metalowe dfQbne (gw
:i. no Hank Polski po 82.00, prz,yczem uka- Zi.mlopJody. 
dzie, drut etc.), IOOtalowe przybory do gospo- zal si«;: wi«;:kszy materjal. BE R L IN 20 12. Zbote I naslona olelm 
darstwa. 16tka me-talowe. krze8_a gi
te. "'0- Tendencja: Utrzymana. za 101JO kll. lo
o stacja zaladowcza, mllka I otr
bJ 
szykowe wyroby i meble. chem'czne i faroy, Dewizy: Czek Nowy Jork 9.(r,,- za 1011 kll. loco Berlin. Jllczn1e z workiem. inna 
pokosty. pe.ndzle, IioZC1.9t.ld r6tnego rodznju. III 100 k,. Pszenica march. 265-268. .yto 
voA 
cera18, linoleum, fajaDs, rury do wooocil\gow. NleoficJalDe uolowBD1a. 2iS-230, i-:czlIlien jary brow. 217-245, lunO
 
msszyny i narz-:. Wyda\'l'Dictwo}l Arcta w Wa
zaWle. 
Ktll
eczka 18 daje DB. 50 etronWach calo- 
k.s
talt tej wlaAnie popularnej w:iedzy radjo- 
wej, bez kt6rej wszelkie radjoamatol'tll wo 
jeM CZC
. powierr;cbowDl\ zabawkl\. Au
or 
Om&W18 pokr6tce niez.bedne wiadomoacJ i 
te.rmin). I e1ektfQtechniki, Dastwnie drganla 
mecll&nkzne, ruch fa.!ov.'Y, fale glQ80WB, na- 
kl&d&nie si
 fa.!. dudnienie, zjawiko rezonan- 
su. drgaIlia elektrycz.ne, obwody w-gaii otwar 
te i zamkni
te fale ele-ktromagnetyczne, wy- 
syraffe fa.! Uumionych, iskiernik Markonie- 
go, wyt'ylaa takowy fa.! n.!eHumionych, dlu- 
g
 fali wysylacza. rezonans elektryc.zuy. 
Wykiad popularny :r;av.-ier8 zaledwie pB.rP, 

zor6w mat.cmatyoznych, zrozumialych po- 
W8%echnle. 


Zeszyt gwiazdkowy "My
n Narodowe'". 
Nowy \tt) numer ,.),1) Sli 
el-odo'" ej", b-:d(j,cy 
jut jednorzeiln:e zesz)"tem gwiazdkow:rm, \" 
cz
ici polityczDej p
W
l'OllY je.s\ przedewsl.)"- 
s\kiem powstaniu (}bozu Wi.iJkiej Polski. GI;:- 
boko ujmuje r;nac.ze.nie h:
,orycz.ne tegQ faktu 
arlykul ''''s
pn). prof. B. WasiutyIiskiego. Te- 
mat ten pC.Wr8<'a nast-:pnie w irrtcresujf\cyw 
"B:.Ian..">ie h polrocz.n
'cb rzEl.d6w poma.jowych. 
pi6ra 
O\'Usa. w ..przeg:l\dzie polityc7.n
-m" i 
w .,Gtosacb". 
WI(1
j jesxcze. nit r.wykle. po{mi
cono w 
ost&'Dim numerze miej!.'Ca. literatur.le. Znako 
mity poo18 I\arol Hubert Rost.wofQV> ski za- 
roie-"dl pi
kDY, gl..:boki wiersz p. t. 
Cyt-.:' 
Stanisla."" }1Haszewski dai mistrwwski prze- 
klad wE'panialej noweli Heidenstama p. t. 
.Ciemna jutrzn.ia". W dma1e kr)'t).ki na uwa- 
gf: 
Iugujl' zakonczeo.e sum.ienne.go stud- 
ium ". J. Cb""aJewika: 
Czy Conre.d jest pi- 
SIU"rom polskim?", oraz 5wietny. z n:l'l.w)klq 
wen\"1\ nap'san). art)-kul St. P:eD.ko\"ski.cgo p. 
1.: .,Poezja kr)"JJtot)-dowska". Poza tern 1i(':7ne 
spra"ozdania literackie, tea
ralne i malar- 
skie. Cf'na ze:;zytu 1 zl Prenumerat.a kwa.rtaJ- 
na 6 zl. Adres adm'ni
ra.cji: W\U"S7.8.wa.. .\1 
Jerozolimskie 17. (rw}. 


.Beroj. czyli klechdy greckie 0 boha- 
luach". Opowiedzial dzieciom swoim 
Cherles Kingsley, przelozyl W. Berent. 
'\\' srod ksi
k dla mlodziezy, jakie u- 
kaza.ly sit; w tegorocznym okresie gwiazd- 
kowym ..Herojom" Kingsleya nalezy sie 
jedno Z pierwszych miej8C. Ksi
zka, napi- 
sana w r. 1855 doczekala. sie mn6st\\-a wy- 
daft. U nas ukazuje sie obecnie w slirz- 
nym przekladzie Wadawa Berenta, a wy- 
danG jQ. tak gustownie i starannie, ze dzie- 
10 przynosi zaszczyt tloczni WI. Lazarskie- 
go, gdrle zostalo wykonane. Zdobi je 11 
przesIicznych barwnych ilustracyj wed- 
lug akwarel W. Russel Flinta. ro;akladem 

bethnera i woma. (rw). 


Ukazal si
 gv. iazdkowy numer .,Ko- 
billy w jwlecie I w Doma". niez'wykle 
barwny i zajmujQ.CY. Pozyteczne to pi- 
smo, tak popuJarnie rozpowszechnione, 
z tego 08tatniego w tym roku numem u- 
ezyn.ilo prawdzi\\ie rekordawy numer. - 
Przedewsz.ystkiem powiekszony jest at 0 
eztery kolumny druku. Poza tekstem 
mleszcZQ. sie dwa ladnie wykoDane kolo- 
rowe rysunki. Jeden przedstawia pi«;:kny 
wz6r aplikacji do sukni lub bluzki. dru- 

 modny str6j na ladnie obmy
lanem 
tie. Na tre
t skladajQ. sie artykuly oct 
ktOrych jut idzie tchnienie 

t i kar- 
nawalu, a wl!IZ}'l!Itkie za.wierajQ. jak zwy- 
kle duio cennych rad i wskaz6wek. - 
Dwie pi
kne nowele - Jedna oryglnalDa 
i taMe aktualna 11& chwile obecDQ.. am- 
ga tlumaczona, twOl"ZQ. mial cZ}'sto-lite- 
rac.kL Dzial rozrywek umyslowych I a.r- 
kUlIZe \\"%or6w dopelniajQ. niez\\ykle sta.- 
rannej 'IV dobone ca.lo
ci. Gwia.zdkowy 
muner ,,Kobiety 'IV 
wiecie i w Domu" 
toG btn.y ul!lzyt albumowy. k
ry powl- 
nl.n lIi
 malezc w kazdym domu. (rw.) 


,.. PlaktJnlJl godamklem gwiazdkowym 
 
. 
]BI DOBRA K1IUKA. 


PrWl1l1l1vatorolll "Slcnra Pomorakiollo" 
oddalemy 
Ksiqlki 
.,Iiblloteki Dzid Wyborowych" 
4zi.l. wybltnych autor6w 
. dohl-ej i trwalej p16ciellnel oPrllwie 
tvlko po zI. 1,60 
%a..I.\Kowym prenumeratorom wysylamy 
,. "'duhlniu bitu abonamentowrlO, zt. 
1,tO or.. 11'. 15 na kant, wysylki- 


IIiI... 


Wydawnlctwo 
..Slow. POmOnklegO...... 


.. 


SLOWO POMORSKIE - jrod. 22 arudma 1921 


. '-f' 

 .\ ,. t 


 .., 
 h ",. 
. -,..",' 
 
, 4.,. 1 
\. >.r.. ;'.;{:..
 :'1, k -_-:' 
" 'I '''t..I.' 
i'&
I'h.
o;
.
 - , 

 - \.' I, f.' 1 ':"""")"'J"'/;\.' f 
I 
 .": '

 . " 
 iit'.: .....
" '
. 
.
 1 ( - 
 
, '--.,-'.; I 
", ,, .,.. f
 

.. ,..or.. 
 " 1 '
" '--'
 . \ '.,' 
 . 
,-
\-, .' "..,.. -"r... I , '-" 
 '\ ' 
_,\\\, - .....':'!). '/Ii , ..... ;, " ,''7''''. 
\ , 
 ... . '- ' 
... = v;'. 'I '" 
 'fo 

 .' .,.' 1.1" 
.. ..:.
.ijjf, 
 " 


: ".r' I d
W/Jlfjn I. ,


. A. ,. 
...., - iN.' ." I , " 'I " 
h," '.
.. ':
 '


_ '. ' 
., " 
... .'", ,,:...
 -2
" If/) '(/Iv. 
'< 'r
:W
 
 
...-..  


Wszyscy znali1 i dla!ego UIVWi1iil wylilcznie 


KYDtO - PERFUK 
WODf; KOLONSIL\ 
:: PUDER :: 


145
 


r 
· POZNAN. 


J. i S. STEHPNIEWICZ 


( 


DZIAI:, 


GOSPODARCZY. 


&1.50- &1.00 
3.00- 3,10 
o. 9,00 
O. 5.50 
O. - 1,50 


Nr. 291 


1 


-----...;;: ---.;;.,,
 
o. - .; 
o. - 4200 
0. - 140 
o. - 3800 
2.90- 2J5 
20,00- 21 00 
o. - 3'00 
67,00_ 67'50 
0. - 2'20 
1.90 - 2:00 
o. - 16.00 
O. - 9300 
O. - 8
 
0. - 1:15 
1,12_ 1.13 
2.07- 2
 
0. - 10'65 
O. - l'US 
O. - 68'00 
Spirytus VI em. . 0. - 1:60 
Notowania ziemlcplod6w . POlDan11l. 
z dnia 18 grudnia 1926 r. 
Ze 100 ka. loco atacja laladowcza. 
37.25-38.25 
46,50-49.50 
28.00-31.00 
31.50-36,50 
-.---,- 
-54.25 
-55.75 
70.00-73.00 
26.00 -21,00 
. -
.GO 
36.00-S8.00 
31.00-33,00 
1flJ/o O. - 6,50 
51.00-56.00 
78,00-8800 
21.00-23,00 
63.00-83.00 
transakcy!nl\, ceny bez awialdii 


PuIs 
EelektrycznoU 
Brown Bro¥erl 
Oostewice 
W. T. F. Cukru . 
Firley 
Wysoka - - 
w. r. K, Wt;ale 
Nobet 
Fitzner 
Lilpop 
Norblin 
Ostrowieckie ZaUad, 
Pocisk 
Rudlkl 
Starachowice 
Zyrard6w - 
Borkowski 
Haberbusch 


Do wladomo$cI automobilistow. 
Od znanej firmy automobiJow
j "Hart- 
wig i 8-ka" w Toruniu otrzymuJeIIlY J1&- 
st.;pujQ.ce praktyczne uwagi: il . k& 
W czasie chlod6w, rozruch II III 
Forda zrana moze przedstawiac p
wne 
trudnosci, chcQ.c im zapobiec pod
Jemy. 
prosty spos6b, kt6ry znacznie ulatwl roz- 
ruch w zimnQ. pogod.;. - 
Ja.k kaidemu fordzi
cie wiadomo, 
sprz.;glo sklada si
 z 12 
al
ch i 13 duo 
zych tarczek, kt6re pracuJQ. Jako dr zw
 
calo
t gdy samoch6d jedzle 11&. US" 
przekladnl Gdy samoch6d zosta]e za.trZ
_ 
many i lewarek recznego hamulca P&". 
ciQ.gni.;ty, tarcze sie rozchodZQ., a 
w. 
z przekladni pokrywa je .grub/) wars.& i 
Gdy silnik ostygnle, ohwa krZeplll ta.k 
zlepia ta.rcze BP:.;z.;gl!l- 
i
dzy so
 
 
ze przy obracamu sllnika. rozrus 
utrudnionQ. prace. . ochO' 
Dlatego tez przy WS.taWla.nlU. 88.IIl za.- 
du wieczorem do gara.zu, nal.
Y I
arek 
trzymaniu silnika przestaWl e by s&- 
recznego hamulca. naprz6.d, tak . gdyt 
moch6d mial wll)czony ble
 drUg l . czkl i 
wtedy sprezyna sprzegla 
clska. tar jest 
oliwa. b.;dQ.C wciQ.z jeszc
e gor


i
t& z 
w stanle plynnym i zostaJe wr C1S 
pomiedzy tarczek. - nast
p- 
Przy umchamiamu sam
chod: Jewarek 
nego ranka, nalezy przycu
.g:Q. rozl
Y 
hamulca. 
cznego, co zn Vi. b
dZJe 
tarczki, lecz miedzy ni
mi n
 silnik& 
zlepiajQ.cej oliwy, to. t.ez r()1¥\1 
b.;dzie macznie latwleJszy. -- 


 
Odczyty sportowe przez radJ
kro- 
W 8Obot
 d-ir Miel
ch prz
stt refe- 
fonem Polskl.ego Rad)a 
'Y.g oinej 1V 
rat na temat "Rozw6j pdkl n ch do' 
Polsce". Z danych statys
yczr
i noi- 
wiedzielismy si
 0 po.st.

le 
'{)kU 1920 
nej w kraju. Mianowl c1e .. W i 480 gra- 
P. Z. P. N. liczyl 26 klUbO
 kl uboW I 
czy. W roku 1924 - 51. \V ro ku 
przelSzlo 17 tY05if:c.y gr!l-cg'50 0 graczy, 
1925 - 517 klubow 1 . 19753 JJle- 
przyczem rozegrano og6Je
_ ro ku 19".!6 
cz.e na 216-tu boisk8;ch. '. cy gra czY , 
istnieje 520 klub6w 1 28 
ySol
 (C. 
.) 
nalezQ.cych do P. Z. P. N. KroIiki e \\lfZ 
R6wniez w sobot
 rtm. telI1 at pO' 
wyglosil kr6tki relerat 
a za oc ea - 
bytu trzech ka walerz)"sto W (c. S.) 
nem
		

/slowo_pomorskie_1926.12.22_R.6_nr29400007_0001.djvu

			-
- 
--= SLOWO POMORSKIC - Aloda 22 grudn1a 1928 
( WIADOMO$CI ZBLlS
A 
_ . I ZDALEKA ] 
. AplJl do "pp. fotonra1 o " w WlQoCe sie kal-b'd d I 
t ::1' 1 1 chlopczykOWi 1 em a y 2 i p6Uetniemu 
lama orow na Pomorzu. 
 mu' 
 Mroza. kawalek, mo- 
Chcqc nasz dzial aktuolnfM . . uWierzYl'wze':;o.)t 
elek.. Chlopczyk 
J 'aIe najbardziej urozmaic l '" CI pomorsklc . h lek karbid\L 
k a
)'\\'1e poIk.n4l kawa- 
. . . J Ii, ZWrOCOTn y SID dzie.cko ,u. 1e80 byly straszne, 
mmeJszem uO szystkich p t. ... Rodzice 
az-10 wsr6d okropnych boleSci. 
i amotor6w na Pomorzu z p. Jotograf6w dz:ic dzlec
 i lekan nie mcgli stwier- 
o dostarczenie nom zdJllC !;;q? k "! h opelem . na co .dzleck
 
h
rowalo. Dopiero 
aln -" c i , e a IC oktu- po pogrzebie dowledzieh SiA -"'.' 
II'> 
yczy.n. 8" ... HI\ulce 0 
Pozqdane sq zdillcla z uro . jest fat Ie. mlerCL Poialowamia godn)" 
., . . cZystoScl 0- W'J ' d t, 
 matka bawiQ.cych sit> dz;
 I ' , 
g(JIm
}szego znaczema, w
 p odk6w b . 
c te m be . ... """ 
lVoAcl przyrody, cenniejszych zob 'Y tk6 oso It. szkodzila im e w z:
 za.ba.we. nie prze- 
ki i t. p. w sztu- 
Prosimy 0 nadsylonie tylko d' C L
EK. pow. iwieckL 
trych i no blyszczqcym papierze z X-al;:- S
,sUwy pol6w pOUCyjDY przedo- 
tel dolqczyc kr6tkie, treSciwe db } '" !' st8: true j niedzieJi podczas zab': wy taneCl- 
Punktem b _II oomeme nej odbywa j ' . . 
. . onoru Uta naszych przyjoci61 le\\

kie k 
cej S1
 w. lokalu p. loti'&- 
na prowmcJI wmno byc wzbo C . 2 . go,. rotko po polnocy za.uwawno 
go dzialu aktualnoAci pomors

c;:me nosze b - pr


m


 p

:ce niezw;rklem tempem 
IVszechstronny w spos6 . \\ IOS e w klE'runku Sliwic - Po- 
. '. no CZflm zyska ; pismo splech ten wzbudzil podejrzenle' u prze- 
I Vlszyscy nasI czytelnicy. 
h
dzajQCych si
 przed lokalem gosci, a 
': Q.cy obecny na zabawie mie j 'scow y P O- 
sterunkow y P P . . 1 . 
I -. . pUSCI Sl
 za wozaml 
Z POMORZA. w .po
Ol\.. Po dluzsz:rm wysilku dopadl 
, najbhzszej furmanki i powstrzymal jQ. 
a

 
dy funnani uderzyli nan zapalcz:)"
 
\\ Ie I g\Va
tem pr6bowali umknQ.c. POCZQJ 
strze.I
.(\ .. tern wreszcie nastraszeni, po- 
rzucI.1I oble p
w6zki z kOllmi i materja- 
lem I. um
nch do lasu niepoznani. Fur- 
!llanki w'Zleto wtenczas do wsi I zbadano 
Ich ladunek. Okazalo sie, ze bvlv nala- 
dowane gcsiami, kurami i . r6znym 
sp

tem. pochodZQ.cJ'm z kradziezy. Zlo- 
dZlejom Je
na
 zal bylo porzuconych fur- 
man
k, .\\'leC Jeden z mch po 2 dnlach 
zglosd SI': po swego rzek. skradz. kon1a z 
wozem. Wzicto go jednak w ogien krzyzo- 
wy badan, przyczem chcQ.c nlechcQ.c 
przr
nal si
 .do. wsz)"stkiego, wydajQ.C ..0- 
\VDlez i wspolnik6w swycb. Oto okazalo 
sic, ze byJi to 
waj mniej zamoznl go- 
spo
arze z RzepI
zny, kt6l'zy pojecbali 
so.ble !13 k':l-dzl
z do Sieroslawia swel 
wlO.skl rodzmneJ, z kt6rej stosunkaml 
byh dobrze obeznani juz z dawniejszych 
c.zas6w. Poszk
dowani w Sieroslawlu by- 
II j malorolni 1 chalupnicy, kt6rzy skra- 
dziony im dr6b i rzeczy otrzymali zpo- 
WTotem, z czego gcsi i kury c
8ciowo 
juz . zabite: Zlod
ieje zas p6jdQ. pod sQ.a, 
gdzie zanuast g
my dostanie si
 im ko- 
zina". - Dzielnemu posterunkowem
 z 
LQ.zka, kt6ry z narazeniem swego tycia 
przylapal rzezimieszk6w, nalezy sic za 
tak odwainX- £zyD. gorQ.ce 1lp1
nie. 
SULNOWKO. pow. AwfeckL 
ZmIana Dauczyc1ela. Z dniem 1 gru- 
dnia przenioslo kuratorjum O. S. P. tut. 
kierownika szkoly powsz. p. Daua. Ko- 
szowskiego na jego wlasnQ. prosbe na po- 
sade samoistnego stalego nauczycipla do 
Malociechowa, pow. swiecki. Z zalem 
iegnano odchodZQ.cego p. Je dzlecl b&- 


Kamieniu j rodz . 
te my, l'8I1.em 9 osob; wsku- 
k teg? ub.yUm spnedaje obecnie tute}- 
sza gDUna zydo\\ska. b6i.n.icC w Kami('niu 

 roz})io
k
. Fakt powyiszy nie dowodzi , .Z8 niebezpiecu>D.stwo tydowskle 
J
 uun
o; Prrec.lwnie, w ostatm.im czasie 
osiA:ll? siC ':iroczyste zaprzyslezenle 
no\\.ozacl{'zny
h zolnierzy. Po naboiei1- 
stWle 'II kosclele parafjaln)"ID f>kladano 
prz)"si{'g
 na rynku wedlug ustalonej ro- 
ty dl!" kaidej narodowo
cI wzglednie wy- 
znanu,:. W poIudnie odbyl si
 obiad &01- 
nlers.1 u ',V kos
ach z udz1a1em prr.ed- 
stawlcieh miejscowego spolecz:enstwa. 0 
g. 2 woj!'kOW8 k61ko amatorskie ul'ZQ.dz1- 
10 w 
okolniC1.owce przedstaw1en1e z u- 
rozmalconym programem. 0 S-tej Tow. 
Czyt. Lud. 'II auli panstw. glmnatjum u- 
17.Qdzilo bezplatny odcz:yt z przeaocza.m! 
pi. ..Dzieje polskiej jQl;dy". Ij.: historJc 
polskiego pulku I£>kkokonnego z czu6w 
napoleoilskich. 
Z LlIJi IIonldel I RzecmeJ. Miejscowy 
oddzlnl Llgi Morskiej I Hzecznej Ul'ZI)dzll 
propA.gandowy wiecz6r, poIQ.CZOny z cd- 
czytem por. maryn. hand!. Prumbsa. 0 
uroc,ej podr6iy morskiej statku Lw()- 
wa" do Braz)'ljl. Licznie 2:ebranl si
cha- 
ae, wSr6d kt6rych przewaiala mlo- 
dzie
, sluchali z niezw}'klem zaintereso- 
wamem tego clekawcgo wykladu. - Na 
przYII
lym wykladzle U91Y8zymy nleco 0 
rodzajach, n8%Waeh I budowie srodk6w 
nawigacyjnych. 


TCZEW. 
Z tycfa wojacldego. Tow. Pow'9t. 1 Wo- 
jak6w odbylo w 8Obot
 mlesiQC7Jl1e ,ebr&- 
uie. Referat 0 konl
zn08c1 i maczm1u 
wychowanla tlzYClJ11ego i przyspoeoblen.l& 
wOj!'kowego, srzcug61nW u na.'1 w Tczewk 
wyglosll major p. Stettn('t", oftcer instrllk: 
cyjny PrLY P. K. U. StaTogard. - Dotych- 
czasorwy prezee Towanystwa, p. 8I;dzia 
ChudziiIski, zapowiedzlal jes7.c.e jOOno 
nadzwycz:ajne zebl'amle. kt6re siQ od- 
bQdzie prted uplywem bl.eiQ.cego l"Oku. 
Zelnl11e to 
I.e mjalo za ,..ad8.lOO \V'J'- 
Mr nowego prezesa, poIDiewa.Z p. B
ia 
Chudzinski, opuazemjQ.C dotyc.hczaaowe 
SW8 stanowisko DAl.Cwlnika sQ.du powlato- 
wego w Tczew1e, opus.zcz& tak.ie i Tczew, 
, Ow1azdke dIe ubogic:h dziecL Stara- 
niem si6str zaldadu 8W. Wincentego 00- 
byla si
 19 bm. w sail Domu Mfejakf.ego 
uroczystose gwIazdkowa dla bioonyc.h 
dziecl lUUIZej ochrony. Maly ludek ocl1ro- 
IfIiarski sP'awU oboonym nnd:Dwyczaj mi- 
l" nle6p1)(Uia.nlu,1, r.lobklem. pIMn1amt. 
deklamo.cJe.mt. a wkoilcu tyro t.a.k pn.cz 
dziecl oczek£Wooym gwla.zdorem z pod&- 
runkaml. - Podnie
c tu tz'zeba przede- 
WSZY8tkieW1 nterunordOW'81l4 prlU:Q ..... 
!IZych siostr ochroni8l'ek., kt6re, Slml8 nfe- 
wiele posladajQ.C, tym maluczkim jeszcze 
podarunki skupujIJ.. podarunki takle, kt6- 
re t)'ID 114jba.rdzlej potrz.ebuj,cym na zl- 
me tak 8Q. konlec:me. 
Z w
 tIe - bez w6d1d taUe. Zda- 
nyl sle w mie
zk:81nlu p. 1M. 
 bardzo n1e- 
mily wype.dek w CZ&8le uroczystoSct im1!C- 
'llinowej. Pan Z., zapewne zag()l"1,&ly pro- 
p88at.or 8I1tyalkoholizmu. ..t*lJ:Iral" BW()- 
i
h za.cnych goAd czys1.Q.._ wodQ.. KiOOy 
na.I.e.no do kielisz.k6w ,,czystej", by uezeic 
eoleniz.amta i za.bl'an.o sl
 do 
chylema. 
zdrowia. 
ie doplero zau:wa.iy'U ,,ka- 
waI" gospod.a.rza domtL UWaZajIJ.C takie 
wystl).plel11e za. obrat&jQ.Ce, rozpoczc1o i- 
mienlny kJotn1f), a zakoflcwno Ie wkrOtee 
b6jk,. 


KO&cIERZYNA. 
Postedznl. Rady II1eIUleJ. Ostatnle))e 
eled,7.enle Hady Miejt!kiej od\Jylo e1iQ 17 1m.. 
Doflt ob....urny p
ek obrad za.latwiono w 
stP8UnkOWO!'U'dku obrad 7.O&tll.1 
pominll:ty ponlewd nSDano za :zb)"leome "'Y' 
bt.eranie mwego pnew. Had,. Mlejekii.ej, 
ya 
po Nowym Roku od
 el.l\ noM! wybory. 
Druglm punk.tool obrad bylo 8pl'&wozdan.le p 
burmistrza \Viewy, ktOre 
yje\o po trOt- 
kJoej dyskusj i. N1I8tA:'Pni.e oo«,zyta! 7.8BI.4:pca 
przew. p. Zimny eta.t.ut Mieja1Uei Kuy O.z- 

nollcl. kt6ry po kr6\.k.lej dyskuejl plUyj,- 
to. Na uruchomleme Kasy OI!zc
nobci za 
mlerza miaBto na9'l'.e u.oiRgnq
 dlugot.cMl1JOf>- 
11'4 po2y
 w kwocie 100.000:zl DluUZ4 
dyekusja wylornla eiI: na tie :zakufJu przybb- 
rOW elekt.ryomycb u finny SiCt; 1111 11' GdaJ\- 
sku. W IIprawie teJ cz.abral gl08 p. ilWlP. IIzkol- 
ny Cbmieleck.i, ol!wi8d£zaj4C. it wszelkie po. 
dobne pNyr:z.E¥ly naldy kupo\\at t}lko. 
Polace, a gdy odnollD& wytwbrrrla poIllka ni.e 
ifI'Inieie. oa.1ety 
 z za
lpem ZTo'rOcl
 do IUIJ 
firm zagr&Dicw}cb w Pol8ce. UII kaJl\c tern 
!	
			

/slowo_pomorskie_1926.12.22_R.6_nr29400008_0001.djvu

			Str.8 

 -
 


ulat1riony Da korzyAt m!asta.. tylko k06Zt&. 
mi 1000taly obie strony roWDO obc 
tODe. Cc. 
do podatku doc.hodowego 
w'adnyt p. bur- 
mistn Wie!'zbe.. it Zapla.cODY byt mua1. natG- 
mIaat, co do tlprawy podatku dJ'08Qwego. kt6- 
f'1 pragnie ki
gat W) dzi.al Paw:atowy od 
mlasta, nale!y 8praw
 bezwarunkowo odd84! 
el\dqw: admLnistracyjnemu do I'OZIStrzygnil:- 
cia Wniotlek p. Kula&.ewskiego. podolmy do 
o
wiadczenia p_ burm., przyjl:to jednogloilnie. 
oraz ,,'ybra.no do zalal\\ienia tej sprawy ko- 
mbjl: w sklad kt6rej we& i: pp. dr. Wysocki, 
Kul
zewski i AI. P echowski W dyskusji 
nad spra\\
 likw:dacji sztoly kosz)'karslCt'i 
ubral glOEl p. Zimny motywuj(\C potrzeiw, 
takiej szkoly ora.z potJ't:e
 Btaran'a si4:. alJ)' 
anltola ta 
 :I06taBt zli.kwidowa.na. r\ast4:pn e 
przedsta\\H p. insp .ChmieleclU 1000Y 9Zkol)'. 
kt6ra jako s!kola paf1stwowa przestanie idt- 
ni
. Utrzymana mogtaby byt Ii tylko ja
(' 
IIzkola m:ejska lub prywatna Do ..bada.ni" 
tej epra"y i szukania odpowieOCZQ.tku 19 wieku przewa.- 
-jtea cz
sc starych rodzin gdanskich u- 
tracila sw6j dobytek. Za reszt4i: maj
tku 
bztalcily rod..dny te syu6w swych no. ofi- 
cer6w I W'ZP1i.k.6w. Jedynie rodzina KIa.- 
wUterow stanowi pochwaly godny wyjl}_ 
tek". Ze sl6w powyiszych prezyd. aematu 
wynik.a Jasno. Ze w Gdansku 
pil jut 
dawoo mnik sta.rego kupieckiego ducha 
haozeatyckiego, i;e n&tomia...t panuje u nas 
duch prt
kh oficer6w I '.Jn
dnikow. In- 
taresujQ.C6 jest 1.ei tiWierdzenie Sahma, Ze 
na pocz.Q.tku 19-9o wieku pl'ZewaZna cZeSc 
starych rodzin gdaf1skich ntradla sw6j do- 
brnbyt. Z tw1erdzenia I.cgo wnioskowat 
moi:na. ie prezydent senatu gdanskiego 
pnyszed} nareszcie do pnekonania. ie 
wcielenie Gdailska do Prus zn.iszc.zylo ku- 
Piectwo gdai1skie. 
Jeacza aprawa zm1an., koutytae'l 
gdaDsk1eJ. Jak. wiadomo. wni6s1 seDat 0- 
beeny do sejmu projekt zariany &oosty- 
tucji, wedlug kt6rego naleZaloby zreduko- 
waC ll
 posl6w z 120 DB 72 a liubl} s&- 
na.t.or6w z 22 na 16. z kt6ryi:hby 6 bylo 
glownych. a 10 parlamentarnych. W spl'&- 
JWie tej zabra.la teraz glos r6wnlei. niemle- 
eko-gdailska partja. ludowa. w organie swo- 
bn ..Die neue Zeit.. i domaga sil}, "y licz.. 

 poslaw D'edukowano na 50, a Jicz.be se- 
lUIior6w na 5. lecz tylko parlamel1t&mych 
t w zupeln
cl odpowiedzlalnych przed sej- 
mem.Poaa. tem domaga lIi
, &by zmleniooo 
kon
ucJe w tym sensie, by eala IUdnoSt 
wybieralo. bMpo8rednio naezemika Wol- 
Dego Miasta, kt6remuby nad.a.no rowniei 
prawo roDWIQ.Z8.llia eejinu. Wkotu:u pro- 
ponuje p8l'1.ja ta przywr6cenie da.wnleJ- 
szego ustroJu magiatl'ackiego dlo. mia.sta. 
naazego. 
Wld.U s tego. te spraIWe. mnianr kon- 
Mytucji zac:zynajQ. siQ w mieScie Daa
em 
coraz iyw1eJ intel'esowac. z czego WDI05- 
kowat naleir, ze obrady sejmu nad pro- 
Jettem sen.a.tu w tej tweetJi 
 bal'dzo 
otJ'wiODe. 
..Kto trzyma Ii PolakamJ. to lotr". Na. 
Jednem 
 osta.tnich 

i1 se
m? gdaiI- 
skiego pozwolili soble nacJona.bSCI mowu 
na. wybryk przeciw Polakom: p!>sla.nka 
Gru:ndmanD z okazji przem6wlema posla 
IIOCj&llstyczaugo dr. Ka.mnltzera w komisji 
gl6wneJ w ktOrej okreslil dwullcowe. tak- 
tykP 
onego senatu wobec Pfllskl jako 
bvdzo szkodliwQ. dla interes6w Wol-nego 
Miaata, da1a. upust nienawiscl swej i rzu- 
e.ila pod adresem posla Kamnitzlt-a slowa: 
..Kto tnyma Z Polalta.mi, 
 lotrl". 
Podczas mowy posla soejalistycznego 
Drilla wojownii:Z& ta hak.atystka powt6- 
nyla. to zdanie. 
Chankterystyczn.em je81, Ie marszalek 
&eJmu nle uw8ial za. stosowne powolat jej 
ani razu do 
dku. Drobny ten na. poz6r 
87JCzeg61 cba.rakteryzuje dosadnle usposo- 
bieme, Ja.kiem od:zma.cza.jQ. ait; pt'IWIle kola 
gdai1skie w lItosunku do Polski i Polak6w 
1 to wlaanle w ebwm obeonej, kiedy Wol- 
nemu Miastu Z8.1et.ee powmno no. tem, aby 
n.1e dntnic Polski, od kt6reJ dobrej woll 
duio zalezy, czy Gdanskowi uda siQ pne- 
Jrowadzic sana.cjQ fina.n80WQ.. 
o sehroDisko dIa al6ab 4omlnlkanek. 
8wj;ltry rlomiTlikllJnkl. ot.a,r. 7A ie.NI opieke. 
8Woje. oslem ochrooek polsklcb na terenie 
Wolnego Miasta. do kt6rych uez
8ZCZa 0- 
kolo 
 dzleci. maj, 8woje. siedzibl: w ba- 
raku obok Gimnazium PolskiPgo. Drew- 
niMly ten barak zaczyna juz gnlc i proch.. 
mile!. lada ai}lniejsZ& burza mote go 
 


SLOWO POIIORSKIE .- 'rod. 22 gru4uJa tl21 


Nr. 294 


----- - - ------- 
 
I
 I A kf By mie
 dla Iis6w pokarm, prOW& dz --: 
wrOcM i pozbarw s ostry domlnJk8Jll I 
 . r6wnolegle hod . owle droblu , g ol" bl L81
 
dachu Dad glowQ.. Z DALSZYCB STROH. .. aJUl1 
Totez zaJ"'7Ad Gmln y Polskle j .......deJ eg o- kow, dostarczaJQ.cych taue futer
k I . 
-- 
.1 tei jagniQ.t karakulowych. lib 
waJ prezesa p. J6zefa Czyzewskfego I p KORONOWO. 
Romana Ogrynaka do miarodajnych czyn- BIALA, wo'. krakoWlk1e. 
nik6w, kt6rym przedstawUi koniecznos
 Zakaz sptdu bydla Da targL Zaraza 
wyszuka.nia dlo. sl6str dominik.."\IIlek odpo- prY8L.t"Z)cy 8t.erz,y sil} na tereuie .powiatu l:al08l1y komee .aDecZkowaDia. ez, 
wiedniego schronlska; olrzymali oni przy- bydgoskiego w spos6b zast.rast.aJQ.cy. - tarny.w bielskiej "PlaC6wce Kresowej": 
I MWlerdzono bowiem prYSZCL.)'CI} u bydla. W ublegll} srod
 nasza mlodziez 8zkoln; 
rz.ecze.nie. Ze spra.wa. zalatw.iona 
z e po- K i I WI uradowana. P lerwsz y m snieo l ' em wyr - 
myslnie. w Glinkach. Byszewie, rQ.p ewe, s- . t b '''-''' 
 , II- 
W J sf , J mle kitnie, 
!irowicach I MyslenCJnku. Z le- 8zyla za mlas.o, . y uZYUWlt!portu 8a.neC1.- 
amaga ,ea . opozyc a w Be d . k d b dla I ko ''' ego . Ponlewaz do t oru saneczkowe 
d . 1.1- N 61 )' b 1 20 16 go powo u Jest za azany sP'; Y n go 
g ans
 a og nQ. lCZ .; pos W z,a- innych zwierZQ.t racicowych no. targl I w cygailskim tesie do
c daleko, wi 
Jicza sit; do partyj pop.iera.jQ.cych sanat ok. . J d k . d 6 W ' l lP ks 'osc udala sl" W p r ost n a gO 
 CI ' nl ec e 
60-66 I A.. R . . . jarmo.rki w b.-R}"sposobieDia wvi.kowego. Dla w.al8; c;to p6znego. wieczora. Lecz licho 
skrajnej prawicy mliczyc motna do opo- Tow. Gimnasl.,)Ct.nego ..So...61" I S1I...w. me Spl; saneczkl. na kt6rych siel1z1alo 
zycji. Pon
ewa.z w poszC2:eg6lnych partjach Mlodziezy M.;skiej .,PromieiI.' rozpocL.
1 trzecb uct.ni6w szkoly prt.emY8lowej 
nastt;pujl} od cusu do czasu zmia.ny, nie si
 tu kurs przysposobienia. wojskowego, dzit;!ki ciemnosciom, z calym pf;dem wpa: 
Jest wi
c w)"kluczone. t.e oP9 500 guld. Tymcza.sem Katastrofa samochodowa. Wleczorem tunel, zrobiony przez wOJsk!l nu,mleckie 
okaWo si
. Ze masy upadloSclowej niema 13 bm. ok. 9-ej w pobliiu majQ.tku Zloto- a ci,gn
cy si.; pod torem az 
 metr6w. 
Zadn.ej, wobec czego upa.dlo
c nie zostala- pole, odleglego od Lipna 0 4: klm., s
la Totez wladze kolejowe dla bezpleczeilstw& 
by wQF6Je ogloszona. gdyby wienyc1el(' nie 81.; katastrof-a samochodowa i tylko dZlW- rucllU zarzQ.dzily przejscie poci,g
w przez 
byli wp1acUi w tym celu 600 guld. Poore- n)"IIl zbiegiem okoliCmloSci skonczylo sie na miejsce niebezpieczne z szybko
c
 5 klm: 
wat kwota. ta zostala jut wydana., iIlda n1emaczmem zdrapaniu naskorka u iJn- na. godzin
 I przystEJ.Pi!y do e
erglczneJ 
Z8.1'ZQ.dca upadlo
ciowy od wienycieli spektora finny ..Pump-S('.p" p. Smajdra I likwidacji pozostaloScl wojenneJ. 
wplaty dalszych 1000 guJd. POIliewai: je- kierowcy samochodu Pietrzaka. Samoch6d LUNINIEC. 
dnak wierzvcieJe nie chcieli kwoty teJ . b't I '1 
wpl 8ei
 , "Ad P rawdo po dobnle umorzy po- zosW prawle doszcz-:tme roz I y Sll} Pdar miasteczka. W ub. czwartek w 
"Y .....Au na zakrt;cie drogi widoczme prq ha- . . 'al y 
steporwanie upadloSciowe. - Wif'I"EYciele YY'" . nocy wladze kolejowe w Lunmcu ros, 
wyszli wiec na. tyro in.teresie. ja.k Zablocki mowaniu rzucony do przydroznego rowu. telefonlcznie zawiadomione, ze w ml&st,: 
nil. mydle KATOWICE. czku Lachwo. wybuchl pozar. Jednoczes- 
,,- a1n L I so .....- kt - GdaAllk1l 4. 11 nle zaz"dano nadeslania pomocy, .ponl
 
avDer y..oasu Wllllft; - . Bodowla IlsOw Da G. A l ts k1l . Prze
 II. - a. w -:niasteczku niema. strai:y pozarneJ. 
W niedziel.; prLybyl do miasta nasugo z ku m.les
ami. po.wstal pod 
a
owlcaml :ni z zadn y ch P rzyrz,d6w do gaszenia ag. 
Warizawy nowy geD6I"6my konsul so- zaklad hodowh hs6w srebrz
stych. Za- . Na skutek polecenia centralnych 
wiecki w Gd.a.nsku. dr. Kalma. klad posiada narazie 2 pary p


nych ere- ::I
dz kolejowych niezwlocznie wyslano 
UjfCIe zbrodDlarJd W tych dniach u- brzyste-czarnych I1s6w 0 
mezno-blalem na. mie'sce straz pozamQ. kt6ra. po przy. 
dalo 8i-: :i..andarmowl w Golt;Q.iewle w POW. zakoil('zeniu kity, co jest charakterystycz- b . Jrz y st
pila do gas
enla rozszerza. 
Gdanskie Wyzyuy ujQ.cpewnQ. niewla.st
. ne. cechQ. tej odmiany Ils6w. Cena d?brej . YClU P i coraz bardziej pozaru. _ Nad 
ktOra. przekroczyla zielOll.ll gra.nice z POI- sk6rki Usa srebmego dochodzi obec
le do 
:


 
o\ar ugaszono. Spalilo sle og6- 
ski do W olnego Miasta.. Podala ana .Zan- 250 dolar6w, a. cena pa
 hodo
laneJ 
OOO I lem 20 dom6w drewnianych. Str8.ty wY' 
darmowi najpierw falszywe nazwlsko, dolar6w. Jedna. para I1MW daJe roczme " kilkadziesie.t tysl.;cy zlotych. 
poczem przyzna.la sie jedm.ak, ie nazywa do 6 mlodych, wobec czego hod
wla taka I nosZQ. 


?J;':
 i t 
 ::h:;:OP;;:<;or,;;U DZI '\ 
Z A 
 0 KOLinj 
dokooala B. kilk.a wiekszych k.ra.dzrezy. za - tarzynie Preuss, 
co grorl ieJ kilkoletnie ciezkie witzien1e. 0 Repert1lar 'l'eatru lIIeJsldego w Gn. targu lIobotnieg
: P: K
 39 kwote 60 
Choiny przed Dworem Artus. plo
ce dzitdzu. We wtorek 21 bm., srod.; 22 b. zam. prt.y ut 


n
leej 'Z8J1l. przy 
w osta.tnie tygodnle prz.ed Bozem Narodze- m., czwartek 23 bm. I piQ.tek 
 bm. zl., p. Leao 
 Jl e
 60 zi, p. RozalJI 
nlem od 18,20 w swietle licznych eJektrycz- teatr nieczynny. - Teatr nieczynny Jest ul. Dwor
oweJ 3!J, sUus
ewie sumfJ 120 zJ., 
nych i:ar6wek. W tych doniach od 1830 do przez caly tydzien przed
wiQ.teczny. W Grobel!le
. zamS
 Jk kiej za,m. prZf 
19,5O grywac bedzle- przed Dworem Artusa tym CZ8.sie zaprowo.dza dyrekcja. nowe. p. KaZlmler.z.e ., a ows 120 d. _ xu- 
orklestra kolendy. numeracjt; krzesel i balkonu. Opr6cz tego ul. RzezalmaneJ 22, h su
: Ju'8.dzleie ... 
Z porta gdaAsklego. W zeszlym tygod- caly foyer teatralny b
dzie odnowlony. - k.a os6b podejrZB:nyc 0 
nIu zawilneto do portu Da.szegO ogOlem 128 Teatr otworzy swe podwoje w pierwszy resztowano. bardzo zar&" 
etatk6w, z tych 99 puowc6w. Ii .statkow chien swlQ.t czyli w sobot
 dn. 25 bm. na 0 Choroby zakafDe. No. Ia.misty, za- 
motorowych,2 Zaglowce. 6 holowmk6w 17 przedstawieniu wieczorowem. tliwQ. chorob
 i to no. tyfus 
 przy ul. 
lichtug morsklch. W tyro samyro cz
le 0- No. nadchodzQ.ce 8wit;!ta pnygotowuJe padl niejaki Pie.tkowski. za ;"iatoWY p. 
puscilo port 138 statk6w. z tych 117 p
- 8i-: sztuke Leonichosa And.rejewa .,Ten uroga LQ.kowa 13. Lek
 PObezzwloczne 
rowcow. 8 statk6w motorowych, 6 holW'lll- ktorego bij
 po twarzy", oraz 8ztukl} dr. Lachowski zarZQ.dz itala mleJ- 
k6w i lichtugi i 1 dlra.ga. Co do narodo- Gabrjela Dregeli ..Dobrze skrojony frak". przewieziet
ie cho
ego do zsztolowan o I 
w
1 to bylo i6 wzgl. 56 niem
ckich, 38 0 Wielkl Bal Sylwestrowy. Dyrekcja skiego. Mleszkam
 zara 
wzgl '36 8Zwedzkich. 1.7 wgzl. 
6 du.itsklcn. Teatru Miejsklego ur
dza dorocznym poddano dez.y
fekcJi u U. bm. II&" 
5 norweskich, j polskle, i angle
sk!e. po % zwyczajem wielkl bal I!ylwest.rowy 0 do- 0 ZagIDl,c.le. 
d w
ork Goldin. zalll. 
gdaiIskie. framcuskie, finlandzkJe 1 lotew. borowym I obfitym program Ie. Wst
p glnQla 15-letma Wl.ktorJtddaUla siQ 011& 
po 1 hol. i lit. Poza tern za,.willl.;ly do portu tylko za zaproszeniami. przy ul. B)'dgoskie
 8. t chcz Bl nie 
na.szego 3 statki belgijskie. kt6re sI.; tu w 0 Oscbiste. P. Marja Szmandzina lie- z domu rodzicielsklego I do tran a Vi sU' 
ostatnim CZ8.sie rzadk.o kiedy poka.zuJ
. krewka Tow. 
ytelni Ludowycl1 w Gru- wr?cil
. Jes
 to blOndYnk
kf czar n8 plyt- 
Pasazer6w przybylo drogl} mOFskl} w tym dzi
d7U oPUSCll
 z. dn.. .18 grudnla sta- knl
 zlelon('J .barwy, buc
czoCbY. 
czagie Ul, wyjechalo za.8 47i. nowlsko przez sleble zaJ
owane, cel
m kie i czarne Jedwabne po barcerlf. 
objecia. posady w redakcJ
 "Przewod.mk
 0 Nominac'a kL kapelaa a przeft'O" 
LEBCZ. pow. puckL h.atolickiego" w Poznamu. ObOWl,zkl Przed kilku dniami otrzyroa.la Y pis mo 
sekretarki . Tow. CzyL Lud. .pelnlla 3 10.- dnlcz
ca Kola Przyjaci61 HarC
D1ieniern 
Wiecz6r wlgUiJny cUa dzieeL Dorocz- ta, oddaJ
c znaczne uslugl odno
nemu d zarz
du oddzlalu z zawl a iilsld za- 
nym z
ycza.jem sz.kola po",:szechna. 
 fowarzystwu. fz najprzew. ks. biskup cb J 
:nowsklego 
Lebczu \lI'ZQ.d.za 24 grudnla \necz6r wlgl- 0 Bird PdB1'D4 weZWRno w sobo
 mlanowal ks. profesora. icb 91 Gtu"' 
lijny die. d.z1a.twy szkolneJ. Uroc:zystezplat- bm. dwaj karciarze; t to Mamoj Stanlsl. lotnictwo komumkac}'Jne. o w x.a nC8 un iJt. 
ne. Dla ludzi stal'szych przedstaw
eme. to z zawodu piekarz i Danlec Ignacy. z za- nlczego klubu sPorlowef Nowy s 
powt6rzy si.; w pierwsze dwa dm sWl41. wodu kupiec, obaj zamleszkali w botelu 31" iek trzymotoro,;{ Z 
wiata. 
tj 25 I 26 grudnia. tut. pod Zaglobl), kt6rzy ograll w 3 kar- 5) Przegll}d pracy. e =-
 
. ty w pociQ.gu kolej. p. Ostapowkza Ta- 
 " . 
- 
- - - -- - - - -- - -- - deu!lza z Gdyni no. suml} 100 zl. . d . R edakCJ. 
CbrzetcllanlaJe, IRk imlesz przest,1JI6 0 ZgIC8Zc.ne kradzie:le. Przy rozwoZe- Odpowle ZI "anO" 
r6 iW1ftyDl chrzricljai1skiej zaprzedaw- niu chleba. skradziona z w6zka r
cznego I rostoVi81'!18 . n S ' 
:zy gpol'rzedalo lII.ble, a.., wlar
, awe dzi. p. Michalowi Lewandowsklemu, zam. P. P. w. 111' PD
k,!-- ,,
p za,wiescunY, (or) 
el :tydom tym odwlecmym 1II'rogom Chry- I przy ul. Groblowej 1. bochenk6w 22. - nlmowego oezywi Cle tl1
 
atuaa I ehuetcijanl' I Zlodzleje k.leszonkowi wadli podcza.s daje sle tylko ..do kosz& .
		

/slowo_pomorskie_1926.12.22_R.6_nr29400009_0001.djvu

			I'r. !91  
Obrazy I obrazki. 
enwa._,. 
Sib,. Ima paazcZ&, 00 I kJatld 
z Jerz
 kly blale, rwat, 8Z4rpa
 wyMera 
J Dad gramcy germailaka it 'ot.owe - 
J Pol6C41 zwraar. potwom" IJ 6l(:bewebra 
J8kat nienswlAt I m6clwo
 :,Iow
.... 
I tdego D'em
 JeJ .eZYDU przebljll.l
zuw. I 
, 81oWa.cb. dlnalamacb odtywa, 'Ieb CO dnl. 
I\C niby iadowit& tInlj&... 1mlo- 


- 


. II.OWO PO.ORum - IrocJ. 22 gracJlI!a 1M1 
Zali c
 wyt;nle tej . 
aerca.cb Diemieclticbt 


I h.-cae.. 
ry w8zq kJ1Z . e. ..uu jII.k met sta 
D!
 l1i 
 Yta
k:ego gad!! I1Ie ugluzc - 
rue I!'IOdny ch':...rn 
 DI da.ry; OD 
zo 
ruoA'D '. V\; potarl t&k wiel e, z- 
T rOZdZlera gardziele".) D& I'MZte 
OOy gotowa
 ot . . 
obronnyeh, kt6 m emy si4;l 61111410 do "''"alk 
ski zn()w okryl r:1

lr:!d jll«Dl, by orlj! pol- 
dem, lub jak pod Plo:.
k pod Grunwal 
.) Mickiewicz, "Gratyna". 


AU. 


Wielkl proces mYdlan y ' 
Nadufycla W lab c · 
W P f-tek 17 bm W . ry e mYdla .Swltef. 
... . plerwszeJ Izb. 
1 rnej t;idu okregowego w To . Ie 6l0wycb w tem trzech 
: >ez,! eie proces przeciwko 1r:I: roz- ksifZkowych. neezoznaweOw - 
J arsklemu, bylemu fabryk 
owl W pilltek 17 b 
'sp6lnlkowi fabrykl mydla S


Y:'.
 1 rozprawy z POWOd
' s;r Pierw

m dnlu 
Drunlu. Trybunalowi przew
c.lni ez w P, Jaeobsona Iwanow
 czr o zeznan 
j !8I1eckl. oskarza prok. Nlklew c:r b dr. 6wiad
a biu;allstki tej tab J6ni g a,.. a 
1 oskarzonego adw. Przysiecki 8 , ro- Soczynskiej. B4d zarZfdzil ry Lud\\'lkl 
Akt oekarz. zarzuca B ze . . nad Soczyn!k
 . ako ,!,reszt 61eduy 
, ocnik i wsp61nik fabrY.ki !arlno- szywe 
eUlania. \v pt


r;.
: W 
al- 
kode wsp6Jnlk6w te w w na w druglW dniu roz raw ° I!' 
po.rzenla. 8ob1!, korzy
cl 
e

tJioa;
j kaucji przez pUlko
nik: B
ooz:-

:
 
ozyl 8wladoIDle falszywe zapewni . ne w wysoko
c1 5000 rJ. Soczyilska. 00- 
] 
ud SQ.dem Okregowym te eme, zyska!a wolnosc. 
'_Iszywe.mi faktami i ukrywajQ.C Z


jC . Te
ot. dnia po przeeluc:hanfu W!!
 et- 
yrzfdZJI dr. Jacobsonowl 8zkod p ma 
' klch 
wI
dk6w i rzeczoznawc6w kJrz 
. 
w.. ie jako dluznlk przy po:te o
a: zeznaj.l).. 
e. ksifZki prowadzone hylY nJ; 
nu upadlo
ciowem usunl).l got6wko PI ka.- u
olme ° 1 ze I tych wszystklcb zaplak6w 
y I wykazal dlugi zmysJone i . 
e wozna soble wyrobic iadnej 0 in'l 0 
,1rowadzll w porzQ.uku ksiQ8 ltd e 
e mteresach tabrykJ, s
d na wnloae
 tro- 
; Jwi zbrodni
 z 
 2f16 ust. I. 1.'2 c 23 : j kuratora postanowfl powolat jeszcze je- 
. , post. upadl. 263, 156 k. k. art. 10U . "t' dnego rzeczoznawce I 0 godz.1nle 21 odro- 
23 dz. u8t. 58. paz. U2, oraz 73 I n kUk. c:zyl.rozprawo do czwartku 23 bm. na 
Do 
ozprawy powolano 30 Awlallk: . 1 ggdz
ne 9-tt rano. Da
szy elM 8prawo- 
oozewaznle ze efer bandlowycb przc::';
 z alUa - po ukoDczemu rozprawy. 


WtoreK 21 grudnia I K R 0 I 
Tom;:: :wI'tna I L mln> N I. K A_ 
"d


daIa J 
r um _ 2.8, maximum 0.0. Wiatr 5E 1.,NaJPleknieJ8Z8; Z koblet .go6dnny wy- 

.an pogody: pochmurno. 6nleg. . 81 e !. p. Salom61 Rutkowsklej. 
S!-R n wody w Wit\le z dnia tl. 12. 26 r. Z
mlan. wclDych bllet6w do te"lr1L 
.lwlcholt + 180, Waruawa + 206 Plock Dyrekcj& Teatru Pomorsklego wTorunlu 
r 180, Toruil + 249. Fordon '+ 260, proll 

y
tkich posiadaczy legftymacyJ, 
I lelmno + 258. Grudzl,ch + S07 KOo upowazmnjl).
ych do wolnego wstepu na 
r en,l
wo + 8«, Pieklo + 329, Tc:zew przedstawlema teatralne, do zgloszema 
r 
 EinJage + 250, Scbiewenl10fat sle w kancelarji teatru. celem wymlany 
+ 200. dotychcz&sowycb na nowe. - Wymlana 
Na g6rnej WI
!e _ bez znacmleJ- musi byt uskutecznJona najp6inleJ do 
.-ycb zmlan. Da m-odkowej 1 dolnej wo- dnla 23 bm. w godzlnacb wieczornycb od 
Ia opada.. 18_SO do 19.30. 
( .. ZwtfZ8k '1'owanyatw w '1'onullu 
KOMUNIKATY. . poda]e do wladomoad w uzupelnieniu 
I kalepdarz9. zabaw w bieZQ.('ym 8ezonle, 
te Drozyna Blekitn::L przy Zwi,zku Hal- 
lerc:zyk6w Plae6wka Toruli, urqdza w 
dniu I-go styeznia 1927 r. na ma!eJ sail 
parku .,Wiktorja" uroczyaty obchOd 
gwiazdkowy poltczony z przedetawleniem I 
arnatorskiem 1 zabaw, taneczn.. 


-'\ 
Dyta2 DOCDY apteke 
Od soboty 18 grudnia do czwartku 23 

rud.nia wl
cz:nie dyzuruje npteka ,,Pod 
Idem", Rynek Staromiejski. tel. 7. 
.. 
uzeum IlleJsk!e (w ratulzu) otwarto 
If oledzlele. wtorkl i pil\tkl od godz. 11-13-ej_ 
Isl4blca lI1eJska 1m. Koperulka (WyolO- 

 12. tel. &WI otwarta eodzieoDie I IlIlyj4 t - 

z: nlec!zlel i Awl", od 0.30-12 I od 16- 
D!blJoteka '1'. C. L. 13"' uJ. WYlokfej I! 

t\\arta codziennie cd godziny l1-ej do 13 ej 
I ad 15.00 do IS.ro. w niedziele tylko od l1-ej 

O 

ej FilJa na Jak6bsk'em pr
edmie
ciu .UI 
. U 1 1

 64) tylko w nledzlele ad godz. I""ej 
JO a-e] 
Wntawa obru6w Ap. ... puffkego W 1&- 

Cb To.. Przyj. Sztuk Piljknycb we Dwor
e 
rtUBa otwarta we wtorkL czwsrtki. 5000ty 
i nledzfele OIl g. 11-16-ej. Wst
p 50 gr.. d1a 
.. 'l'eatr mlej.kL Dzis. we wtorek, 21 

In. po raz ostatni przed swietami zna- 
omlt& operctka W. Bromme pt. ..Nsj- 
pleknieJeza. z kobiet" z golicinnym wyste- 

m primadonny ecen warszawskich 5. 
utkowsklej. 
W 'rode, 22 bm. 0 godZ. 
ej po pol. 
Pl'!mjera bajek 8wi
tecznych dla dzieci z 
\Vielce urozmaiconym program em. w 
Bklad ktOrego wejdQ "Wesele lalkl" t 
..Dziewczynka z zapalkami" wed lug bajkl 
Andersen&, przerobiona ns. sceno przez 

1&lentowanQ literatke p. Marje Raazl«: 
J
w8k," Bajeczka La osnuta na tie wlgl- 
lijnem 'IV bogatej 1 pi
knej aucle dekora- 
gjne j . Ryei.eweklego. wedlug p!o]ekt6 w 
BCeDlZRcYJnych rezysera 8t. ::i[1'lOc z yn- 
Bkl
o oraz w wykonaniu p. Li8lcklej 
gra]Q.C:ej biednf dziewczynkQ. kt6ra w 
k'lec:zo r wigllijny, chodz."c: bez przytul- 
U po uUcac:b rniuta. cbelwle zagl,da 

 okna na rozbawfono pl'Zy cbolnce dzle- 
;- zasypla _ widzt.c we '!lie zaczaro- 
pan, kraine, r; kt6rej wema powro tu . 
It Oblniejaze role znajd.. dosJ.onal
Ch wy- 
oDawc6w w osobach pp. ElertowlCzowej, 

i

lawekleJ, Kozloweklej. Krzymu
ktej, 
C;UZltJ.llkiego, Malkowskiego i innycb. - 
Dy mlejsc najn.iZsze: od 25 gr. do 1.50 
tlotycb. 
lee. We czwa.rtek 23 brn. 1 w piftek U bm. 
tr nieczynny. 
1kJe" aepertuer Awt,t8CZl1f t..tru 7 
I-:!- 

 go. W 8Obote 25 bm. 0 godZ. - 3 
tk ajpl
knlejsza r; koblet" opere
ka 'II 
Sa tach W. Bromme, wystep goscinDY p. 
lomel Rutkowsklej. 
W niedzlel, 26 bm. 0 godz. 3.30 po 
Pol. ..sprudana narzeczo na " kolDlcz na 0- 

era w 3 aktach Fr. Smetany. 0 godz. 
"8
 wiecz. "Demon" opera w . a,ktacb A. 
Ublnstelna 
\V poniedzJa1ek :7 bID. 0 ,odJ. 7.30 w. 


...:::; 


...............- 


{, 


..;
 


.. 


. ;:-
 


1- 

 


.t.+:."' 


- 


.......
 


- 


J ' 


., 'i 

. 
i 


"  

." 
  


wlIreatk. toru6sklego koDk1ln1l ..' 
IIMazd, filmo... 


'.. .", 0- 


.... . > 


4.,. 
\, 


.... 


"  


'. 


( 


.,t 


: "'.
.
,' 


1',,_ 
:,,"0 


. ;:
 . 


. ; 
 iJ 
'
o , 

. 
....14
;. ..

., .. 


,. 

 


.
.. 


P Hsl1Da Genka, kt6ra nn konkur- 

Ie hndydatek na artystko filmow, 
w klnfe "Palace" we czwartek 16-go b. 
ID. zdoby!a najwi
ks
 Uo6c glos6w - 
P. G. jest wnuczkQ. powstaiIca 63 r.,'ze- 
slancgo na Syberyj
, urodzUa &0 w 
Lbajlaszi w Chinacb. do Polski przy- 
byla w r. 1920. 


z. JUub WloAlarsJd. Wiecz6r wIgiUJ11Y 
odbedzie aie w 
rode 22 bm. 0 godz. 20,30 
wlecz. w bane "Pomorzaoka" I bardzo u- 
ro
malconym programem. Uprum sJo 
czlonk6w 0 p
}-:-jeeienle prN:eot6w w pa- 
czkach nmiej cennycb jak humory8tycz- 
nych, ktOre rozda gwi.azdor. 3706 
I WlADOMOaCI POTOCZNB. I 
I UliS otwBnle SIiZDBWki :rz;:Jrz)'pU8Zczac nalezy, ie wi adze kol. 
JOWl u:jmt wlasclwe 8tenowiako Y1obeo 
tak ,,)oJalnego" urzednika I W)"Cfun. 
stQ.d odpowlednle konsekwencje. 
-- '1'an1e plwo. Uwagc Czytelnlk6w 
zwracamy na ogl08zenie w dzisiejuym 
none f-my "Browar 1'orunskl Tow. Ake." 
w Torunlu, polecajtce doborowe .atunk1 
pi'll po cenach b. niskicb. 
_e KradzWe. P. StanisJ. BucbolZOWI 
skradztono Ikn.ypc:e wartoAcl 50 II.. Po 
Selersk!emu a Soc:baczew& Ikraddono 
gotOwke 700 d. I 29 do!.. p. ZleliftllkJ. 
mu - .00 d. got6wkl; p. JaranowUJej 
2 c:tn. wegla; p. Schon1a8owl - row.. 
wartoad 156 II.; p. Lewandow8klemu - 
zegarek warto
cf 18 d.; p. NichmeroWl- 
cEowl - a plaazcze dam8kle I 1 auknl, 
og61neJ warto6cl 500 zl. P. JezIorski qlo- 
..1.1 w pol1cJI aprzenlewlerzeo.le rowen!. 
_. Wykryte pneet,,.tw.. Przed kil- 
ku tygodnlaml nlemanl zloczyneJ wi.. 
mall 1110 do sklepu p. Skalaklego PnJ ul. 
Szeroldej I Ikradlt rozmaityeb towa.r6w 
na .ume 1000 zl Po mozolnych po.zuld- 
wanlach pollcjf udalo ele wpdt! na trop 
z.lodzieja, ktOrym okazal sle nlejakl Z., 
nIe maj'C:1 lltalego mlejllC8. zamlesr,kanla. 
On tei prawdopodobnle ma Da lumlenlu 
kradzlei w skladzle krawlecJ..fm Zlotar- 
skiego. Czy m1a.1 wep6ln1k6 w - 1VJ'
 
dalaze dochodzenia. Jako paeera narazle 
przytrzymano tei: wI6
BO nJeJak1ego 
Z. F. 
_- Z IEroaIJd PUUoJIDei. W 4ft!u 
wc:zorajszym policja toruoeka Bl"eaztowa- 
1& wzgl. prr.ytrz)'mala: 1 oacbO za 8prte- 
nlewlerzenJe, 3 o.oby za poplecmlctwo. 
2 polzuklwane przez qdf, 1.. walOa&- 
nie alO. Z za kradziei z wiaman1em, I za 
podrzucenie dzleeka, 1 podejrzan. 0 
I- 
lar' w po6r6d dw6ch Ullolk6w. Po 6plew1e 
pnem6wil W 
rdecz.nych !Ilowa.cb..Ww. 
Mikolaj" do l1cznie zebrac.j dztatw1 0 
milosci Boga, rodzlc6w 1 OJczymy. pot.em 
prz:em6wll w J
ych IIllJWach do rod1t- 
cOw oraz dzleci drub prezel 8krzypeza.k, te 
Jak rok roemll' - ta.k t tcgo rnku 11M}" 
siIJ choe! nie bogat.Q. - lea z tern wlQk&l4 
serdecmo8ci4 urztdzlt gwlazdko I obd&- 
rzye! Bwyeh maluczklcb. Po wydanlu kar- 
tec:uk przez druh& t@uetana. ustaJwiono 
dZieci w lIZeresi, a gwlazdor. kt6ry przf'-eha.- 
dr.a.l alt po _Ii pilnowal porztrlku. Obda- 
nono przeszlo 500 d.zfect. Prutelo 30 dziect 
wygJosilo deklamacje, za. kt6re takte Je 
nMa.rronO. Na zakoi1c:zen1e tr6tkte przed- 
ienie magtc:zne. 
larL400wf nalety fie 8ECHI'e uzn8l11e 
z.a [l0-nlellon. trudy, -pnede w ezY8tkiem 
jednak naJety Ii
)ak najszczersu "B6g 
zaplac" druhowl prezeeow1. kt61'1' nle 
Izc z IJdz4c czasu 1 grona przygotoWaJ oam 
tak w.panlal, uroczYIlt08t. - CUtlt mu 
za. tol Obeony byl t&kie p. dyr. Klifllkl Z 
maltonkt- Pow. tem Die r.auw
yJUD1" 
nikogo mtmo r.aproezenia pruJ gazett I 

. offcer6w reL, mimo I!IZCzerycb przJ1'M- 
Ei&b. ZUq.d ok.r
gOW1' 1ei b'. nieobeonf. 
8mull1l _ . pnwdztwel .,.pe.t,1r.
		

/slowo_pomorskie_1926.12.22_R.6_nr29400010_0001.djvu

			U'. to.  


BLOWO POMORSKIB - boda 22 . ,dnla It. 


Nr. !gt 
Odpowledzl Reda

I
 
R. B. Nalety f;J\1&cl
 15 proc 
zl. Poo.i

 te.mili1 jeIt o.kreiloGYt.
. 
1ttl 
ce sameJ. me potn.eba wypow ed it- 
nieSl' wie-rzyciolowi pi('nri
ze d
 :nIl.. 
2&dac kwitu mazaJnego, Podp
 JnU°!l1tll 
do\\-nJc hili nota.rj6lnie potJwierd II u/f __ 
\\ie.rz)'ciel ni
 pJTlyjmie 
 ZOt:Iy. le:u 
di,ie i sk.arty
 0 k\\it mtlUlny OWat " 
A. K. Wnieec odwolane €It. T 
d
a .spraw ub€>r.pieczeil spolecznych" rybuna, 
tJaDJU. 1J Pt 


J[oIo Akadem1k6w:& Krea6w ZaohodDIch 
J1DJ WYUzyc:h u""nlach we Lwowie. 
I 
Ot.J's!;"mujemy n&8tfPuj,.cy komW1ikat: 
W crerwcu rb. zawio-za1o siC; we Lwo- 
wi. przy W)'zsz)'ch uczelniach kolo pod 
1I&r\\',,: ,,Kolo Akademik6w z Kresow Za- 
chodnich przy WyzlSz)"ch Ucz€'lnia.ch we 
Lwowi.... OrganUacja ta skupia w sobie 
etudent6w urO dniA P. Z. P. N. nie wy- 
pelni warunk6w, zawartych w uchwale 
Z. Z. z dnia U. 11., b
z1e on definityw- 
nie zawieswny. 


Kronika sportowa. 
Sa gwinzd:k
 . Na gwiazdk-: 
I.yiwy, saneczkl, Darty I 
SPORT-B&.OIH 
ToruA,sw. Katarzyny 5 B,d.o..cz Gdailaka 158 
tel. 276. d3338 tel. 1568 


Sprawa zawieszenia P. Z. P. N. przez 
z. z. 
(C
) Zan..d Zwit-zku l:wipk6w 

portowyd1 R. peaiedzeniu plena.rnem 


..... 
.... 


, 
_.' '\,.'- 
_...
. . 


,. 


',"  


--- 
Kenfee dzialu redakcyjnego. 
Za redakcj
 edpewicdzialny Stefan S. , 
w ToruDIU. 
Druk. i nakladem Drukarni TOMlil8kfej T. 


Chrzettc1JanJe. POlaey' Jrto btchie m6g1 
.. spekojnem s nmienle m chwali
 Dziecl,t- 
ko Jena. jeteU w sam. iw. wigllj, zanlOsl 
JudaaowaJde groe_ do 
)'da. lego AmJer- 
Wugo wroge DdZ8gO Jezu.. P..... 


Kslitiki 
Slulby domowei 
do nllbycill 
W ekspe4,cti Stowa '..onIU.... 


Gdzie 


kupuje 81
 uJtaniej 
na gwlazdk
? 


w gl6wnym skJadzie flrmy 
UfRMAnn IUIMA
 


Tonu'i, Rynek NowomleJskl 
(l\8przeciw kokiola nowomiejskie
o) 
Pierniki. rniodowniki. ozdoby na 
choike, konfitury. czekoladc. keksy, 
biszkopty. suckerki, (staro torUl1skie) 
(Moppenrolchen). rurki, pierniki) 
artystyczne gwiazdory z piernike i ld. 
Marcepan, herbatniki. kartofelki 
marcepenowe polecemy i dostar- 
czarny noli wage podfug zatn6wienia. 
d J7Jt} 


-'f 


.' 


oft, 
f..
 

q; ct, 

cfi 
c,
 

t& 

 


, .... ( .' 
.
 c .t 
,. , 6-:', I 
@  
4:. % 

 \ 


 

 

  II \. 
 

l
 
Dnia 20. bm. rano dokonal zacnego i precowitego zywote, 
. p. 
Juzef i.ulczyc
 i 
Dyrektor przy SC!dzie Okr
gowym w Toruniu. 
Zmerl opatrzony 
w. Sakramentami. po cit;zkiej i dlugo- 
trwafej chorobie, do ostatniej prewie chwili wykonujqc obo- 
wiilZki sluzbowe. 
Tracimy w Zmartym zacnego i rnilego Kolege, niezwykle 
zdolnego pracownika. czlowieka krysztalowego charakteru. 
Pamiee Jego zostanie miedzy nami na zawsze! d370S 
Pt2Ie
i, 
enlin
ie, Plokutatoll), aUUkan[i 
i U'l

ni[J !

OW Jorufilki[
. 
W czwertek 0 godzinie 8. nabozenstwo zalobne w ko
cie)e 

w. Jak6ba w Toruniu, 0 godz. 15. wyprowadzenie zwtok z domu 
zaloby, ul. Kazimierza Jegiellonczyke nr. 2. ne crnentarz. 


.\. 


najstarsza I jedyna pnlska fabryka kapeluslJ wfnsDI)[b , lo' I i 
pod znan
 firm
 
KAROL GOEPERT 
poleea kapelusze m
sk1e. 
Sprzedat w T oruniu tylko u firm: d3701 
Kazimierz Wilkowski, Szeroka 19 
I 'elidan Kostrzewski, Stary Rynek 
(daWDle I The Gentlemann) naroin. Zeglarska 3. 
- - 


"- 


Na gWi8Zdk
 polecamy: 
 
OZdOb71 choinkowe 
.

' 
M7Idla toeletowe e
 
K 0 5 met 71 k .. Q 
 tfJIf,o 
.itt' 
Perfum u 
. "'
. 
t't oC 


. 


. 


Na swi
ta!, V- 
polecam . .. .""
,_ 
 
wszelkle tow
uy kolonJalne, spozy- w wlelklm wyborze, poleca d3696 
wcze, delikatesy, plernUd, czekola- Pa I T T .&. 
dy cukierki t t. d. U arrev, OrUn, 
Wina, w6dki, likiery Telefoll 188. ...r' R,..ek 2t. 
kraj. i ogr. w. melk. wlbone po ceD8cJa zniz. 
Wyrobr t)1,uI110W8. Sprzedaz okowit1 
do palenia t splrytusu na cele 
domowe t lecznicze. 
RestauracJa aesta1araeja 
Fr. Raczynski, 
T 0 a u ii, IIIcklewlcza 127. Telef.205. 
(dawniei Mendel). d3709 


Kto sprobuJe -Ien chwali I 
Piwo DSZenne 
najdelikatniejsze plwo petn
odowe 
mUosmaczne, ubogle w alkohol, 28 
to bogate w warto«
 poiywnokiow
 
i pasteuryzowane. 
Piwo dubeltowe 
%awier.j
ce najwif:kaz
 uwartoU slo- 
du jeat najpbsllnlejaze 
Z Browaru A. Freininga. 
Toruli, Podmurn. 50. Telef. 334. d:f70! 
"awe 
J" meiUJinie .' . 
tI.)e "Yopu.mlft · oddawna WY
6bo"'lIny i naukowo Ko no rty l d rukl n m 
..-.e'-UIf ,"4.. 51..weII 12 ".tych ze .,..obom II Ii U Ii 
utycIe. 111,. 
Ire ....fA- .. ea.. 'T*ftR. tIN. 224. 


Wielki w7b6r 
Pllyborow tDalemWJ[
. 


I , d. I 
NajJepazll lokaba o.zcz
dno'cl jest abezpleczenlea a 
. " 
KRAJOWE UBEZPIEQENIE NI ZYCIE 
w PUZNANIU 
Jedyna instytucja s.morz"dowa w Polsce. aawieraJ,OI 
ubezpieczenia ty
iowe 0 charektene publiczno-prawny
 
... ... nie obliczone na zysk a dla dobra o,61u. ... .. 
lawlera ubnpleczenla tJclowe wlZElklegD rodliia I rewl. 
zlilIlkarUiII bez relllzlllBkarakleJ na 1'011. Iraalu I dalar, 
aez bad.... le..l'sJLle
e .. III II. 3000 aI.IYc'" 
Z badeDie.. le.anlde.. .. 3011 zlea,cla ,eu,w..".  
It 
... 


I enI iycio.... 
NaJpewnleJszli lokat.t posagoWIiJeat ubezpleez e __ 


-- 


I ZalDlast TRANU 
polecali
znanyiod JECOROL H.....,.. 
I I.t wlelu zlIlec.ny ft. lIukowstlrl 
przez WPP. Lek.rzy uje .i 
Syrop 0 przyjemnym smllku. bard"zo ch
tnle pnez dziea 1'r&y!mo k 
.
Y' st
 "" 
. ,przy anemji oll61nym wyczerpaniu, chorobie .",Iels Ie). 
Sprzedat we wllyStkich aptekach i skl.dllch aptecsn)'cho __III 
U W A a A, i"d.t tylko . CZ.r_oft7_ podpi.... ..A. .,UKO 
,-, I m.rk, ecAro,,*, - Tr6jk,t &I ...ty..... .-1 
WJrwtrz..... ... .......waI..... 


w kaldei HOSt! pOlm 
Orokarnia TOfUDSka AT.
		

/slowo_pomorskie_1926.12.22_R.6_nr29400011_0001.djvu

			Doktor d3641 Kompletne [entralne DIUeWanie 
W.AnlDnlewlcz u.yw.ne, leci w dobrym .t.nle, .kl.dal,a. -" .. .to". 
rozpOCIII' prn l ,=cie chorych cella pleca I r.dialord. ria d..ndcia UltlbeJllIA 011'"' 
II B)'OIIl 15. I . p. ...ei.cle I .anle par,. zar.1 korayatnl. do oddenl.. 
.' Chemlnlkiej od 9- n I 5 - II II. Oferty naldy Ikl.da6 do dnl. U. It. 1ft. . blur" 
budowlanym pOWI.tONYIII. ,machu Staro.t.. Torv
 W.I, 
C h 0 I - n k . pokd, nr. H, ,dlle lie rdwni.. lIal.., ..r
 ..... 
I obelraenla komalatu. 
W. p. IV. ma,'18. k 1101 
b PI'..wCHlD1cUlcy Wyd.laJu Powtatow..o. 
WJ orowe a'.ro.t. I 
po Dr. 80' 0... 
I cenach umiarkowanych 
ft8 sprzedai 
kolo 
poczty 


Od 1. atyanla 19Z1 r. na aprzedat W%el
dni. odo od- 
dztedawlenla I 
. 
I 
na Pomorzu VI midcie powlatowem ca. 38 ar6w, clo.. 
mleazka JD 1 6 pokol, 'plchlel'z, atodo!a, .taJnl. I cI
. 
azopy Budynki 'II dobrym atanic. Nieruehomost n.dllJe 
5i
 dla- przedsh:biorstwa handlowelo. 1<1107 .... 
Zgloszenia powdnych reflektant6w do Biur. O,
s2tj' 
"PAR" w Poznaala, AI. MarcinkowskJe,o 11 pod nr. , . 


Nr. 29. 


--= 


ILOWO POMORSKm _ 


dnJ. tl21 


'rod. 22 - ---- 


.. ......1-. > ' 

 


',.t. .....r 


:
 ,. 


,. . 


". 


.' . 


IIII
. ..... .. 
MAIDIuIi/strda; 
'" 
I . .". IIIdteiI: 
. "- . :-
 . 't _ _ 
 , '--- . 
 . '. i Niniejsrym mamy t 
wadzonym remo


:ay poda
 do wfadomo
cI. te po prtepro- 

 f'.. " .I urzlldzeft najnowszeml apar

:zeigo browaru I uzupelnlenlu naszych 
.... -.. - IT .' II n l as wy a tW r arz a an
 m go. Na e !z . a speC
I
:;tt i tOCZ
Ii
mY sprzedat plwa d P


 
.
 
 0 J 
..;i 
U:SI 
'1\7MWtE I I 
, : :;.::::..l / i wy,obione pny Diy I d- e ne 
_I.YC;' : 
 QJ
ru _ .' lepsz.ych material6
 
a
fe
a zlwelo :N
d
 
armelowego, jako tei naj- 
, ! '. ,'_ - '.
II du
el lIo
cl ekstraktu je t ma 0 0 0 u, zd wskutek zawarto
cl 
.. '.'.-, ',' wzmacniau
cym dl h' t Ono eennym 4rodklem potywiaj'lcym I 
fJ
OJV""R !TORUIiJJu=. mi
cych motek _a c oryc... rekon
alesens
w, malokrwistych, kar- 
c..N'i) IP !/bRUNIU C't..J dla katdego. po za tern napo)em przy)emnym I pokrzeplaillcym 
Plwo "Karamel ll :d

lemy nletylko 
 beczkach, tect. dIe zabezpieczenla fako
cI 
sU fachow
ch. Dla ochrony przed ze suel
ach, napelmanych 'II naszym browarze pod nadzore
 
wywanla, PIWO butelkowe "KARAMlLuc1b m sh:. I by nadat plwu motno
t dlutszeQo przeeho- 
C ywa u nas pasteuryzowane. 
R6wnoczdnle pOle
8 d
tal.iclna: 30 Ir. 18 butelke. 
y znane J ze swel dobrocl piwa brow. Kuntersztyn T.A. z Qrudzi\dza a mlanowlcie 

.ne plwo (gatunek Pilzeftski) · I 
6 clemne piwo (gatunek MonachijskI) 
sar wno w beakach fait tet I w butelkach. 
Sprowadzanie piwa prosimy uskutecznllr 

. przez odnognych przedatawlcieli (skladnice piwa) 
10. przez naszych wotnic6w 


3. telefonlanle (telefon nr. 164) lub 
4. przez poczt
. 
Browar Toruiiski Tow. Akc. Toruniu 
IlL Browarna 1-6 Tel.loD Dr. 164.  
...... 


J... .j 
'.(, ,  "i/>:
. 


'. :< 


" . I'" . 
r.."..'......................................................................................................................................."........................................................... 


I 


JANI 
SZCDlna 13. 


15'0 
. 
KAPCZVNSKD 


, 


Telelon 3711 280. 


Szeroka 13. 


Pedwny, myella toaletowe, kremy do pleJ
gDacJI, pudry, 
plldernlczkl, manlkury, paaty, grzeblenie, brzytwy, artykaly 
pmowe, ozdoby cholnkowe,. azczotki wazelkJego rodraJu, 
mydla I pJ'oazJd do pranla, ora .azelld. Inn. artykaly domowe. 


:, 
'
 
,
..
} 
11/ . , .. i1 
1.\,ji; 
 ... 
1I.\!i.' 
II,t I to 
- .. 


......n.""" . 


..... .-.................... .. 


I 
.. .............."'".......H....."".""I'......n."....n..w......'.................'.-... 


..' 
 


';..) ..... 


- 


knJ
u 
trunl 
wioloDUele 
'
nttabaSJ. mandolinJ, 
gitary, Jutme 
ItI!llIJkI. IIlr.o"l 
I 1S1llkie ilsllll.1I .,tl let. 
poleu 


Rozpowszechniajcie SI:OVJO POMORSKIE. 


- 


,\ / 
'./ 11 .. - 
/j..... ' 


... .1, 
..*- 
/'1'. 


" 
9
 

 .' 


, ' 
.... " 

- 
"'/".... 


. 

.ln[
Dwl
i,


:
 
'oNi. CbebDl-,sU 11 
Telelon 351. . d33S6 
Jedyna lacho.a obllulI' 
na miej.cu. 


.'  
 
 


\ 
.. 


.. . 


, 


. 


.; 


SiT. II. 


-= 


I 
"' I 
I 


lIyzwy, sanki 
i SzerQka 35. 


PoaK1lk.y. elt; 


skladu 
mol1lwl. larll 0 lie motno'a! I prayle,l)'III mll..kIRl.. 
w ruchllwel uhcy. '" lIIielscowojci.ch. Grudzi,da rCl
_ 
lub T
run. ZII'oucnJa do .PAR" POln.
, Alaj. Marcin- 
kowski.,o 11 pod Itr. 55,46.. U084 


I Wi

i, Ii
iery : 
i pra"dziwe nraki, konjaki E 
I wazelkle. rodzaje wina b polec.my jak r 
naJtanlel _ naszeeO o,ato ..opa- e 
_ traoneio detallcznelo .k
adu , 

 1 [

Rj
fii 1[
iun!D. i 
j fubryka Iikier6w 
nledotclQnlonel jako'd. .." 
. 


Ludwik Kanig 
Fabryk8 cukierk6w, mareepaou, 
pralinek i drazetek 
poleca GOI 


Da Da
[


ll[e iwi
ta 
swole wyroby dobrel lako.el, 
po puyat
pnych cenach. 
Fabryka Sklad detaliczoy 
TonaA-Mokr.. IlL a.Cl'Oka to. 
Teiefon.443. Telefon 437. 


. 


- 


Czop ki hemorojdalne O,seckiegc 
(a 1I0(Utklem) u.uwa', b61, plecan1-. krw.wlenl.. I." 
cbenle, .mnieJ.llili IIUZY I.yl.kl). kUIO. 
Spr..dat, ap..aL 


ZWAPNIENIE Zyt 
et.n zdenerwow.nia. lI",rot, III0w,. Pro.lm, IItilda. 1tez. 
olatnel bro.aurkl 0 leczenlu domo.em niesakodliwom In 
I.L Ir. ..1.. . Ir.IElnBRDR I eL GGa/llll111L 11.1502 


------- -- 


h 


II' II' 
se