/gazeta_bydgoska_1926.05.19_R.5_nr11300001_0001.djvu

			Dzhdaj lU stron 


\ 


I. 


-. -- 


Cena 20 groszy. . 


rI  . 

 . 
.. 


.. 


!t..: 
\. 
,.." 


i 


t 


:> 


ABON AltlENT 
w Bydgoszczy w ekspedYCJI i aRenturach wraz z dC'datkiem .. Wlsdomosc:l 
Gospodarcze" Izby Przemysłowo - HandloweJ wynosi kwartalnie 
4,95 zł, na pOcztach przez Ustowego w dom 6,03 zł. - Mie- 
sięcznie 1,65 zł, na pocztach przy okienku 1,91 zł, z odnoszeniem do 
domu przez IJstoweRo I w agenturach prowincjonalnych mlelll".-:znlc 2,01 zł, 
z odnoszeniem do domu przez roznoslcleU 1,95. W razie wypadków 
spowodowanych siłą wyższą, przeszkód w zakładzie, strajków lub tp wy' 
dawnictwo nie odpowiada za do
tarcze,?le pl.l:łu
, a prenllmer
torzy 
nic majĄ prawa do odszkodowanIa. Godziny PrzYlęC: od Rodziny 12-14 
P. K. O. Poznan 203644 . 
Adres Redakcji i AdministracjI: Bydgoszcz, Jagiellońska 10. 


OGLOSZENIA 
lS. 
o.zy wiers'ł; milim., sze
oko;;cl 43. ł-"illlJ1., .
a stronie ł> łam. Reklamy 
mIlimetr na strunIe 3-łamowe) !'zerokosCl 90 mlllm. 40 j1;rolizy, w tekście 
na drogiej stronie lub w dalszym tekście 50 groszy, na pierwszej 
stronie zł 1,-. Drobne ogłoszenia słowo tytu!owe 10 gro8zy, każde 
dalsze 5 Kr08ZY, dla poszukujących pracy 50 procent znizki. przy czę- 
stem powtan:aniu udziela się rabatu. Przy konkursach I dochodu', 
niach sądowych ws
elkie rabaty upadaJą. O
łos7enia zagnmiczne 100 pro- 
cent nadwyiki .-................................................... 
krzynka pocztowa nr 54 
Ręk
.

ó;;..
i.;
.;;;ó

.;

;d
...R;d"akcia me zwraca. .. 
P. K. O. Poznali 2CJ6U 
Telefony: RedakcJi 304 I 1044. - Administracji 352. 


Drugi akt. 
Stało się. W stolicy paf1stwa polskieg., w 6smym 
roku niepodległości, pierwszy naczelnik państwa pod- 
niósł sztandar buntu przeciwko prawowitej władzy 
i stan
ł na czele rebelijanckich wojsk. Zbuntowane 
oddziały po krwaW)"ch walkach bratobójczych, pod- 
czas których brat przeciwko bratu skierował lufę 
karabinu i brat w piersi braterskie wbijał ostrze 
bagnetu, zajęły stolicę. Zajęcie stolicy zadecydowało 
o chwiłowem zwycięstwie rebeljant6w i ich wodza. 
Kiedy jednak to się stało, Piłsudski sam się 
zląkł swojego szatańskiego czym 1. Nie wzieł władzy 
pełnej w swoje ręce. Chce dalszemu biegowi wypad- 
ków nadać charakter konstytucyjny i oprzeć lIię na 
prawie. UrzQ.d Prezydenta sprawuje w myśl konsty- 
tucji marszałek 1rowskle:m wyko"Y'trtU podniecenie, wy cele Ich SI dalej ldQ..Oe nit pllsudczyk6w, jednak:ze w: 
wołane :przez OItatnie wypaClkl. Agitatorzy formalnie walce z reakcję. mUW) iśt reka w 
Q z ni.tI11 prze. 
rzucilt lit na wszy,tkle kopalnie, namawiajfłC robot- ciw fUZY8tom. ' 
'! 
Sumienie narodO"We ju,i się budzi w całej pOJSce' 1 1egj:mowe I zaw
ł
ł: ."Zrzucam je, bo mi pfe
1 pa1,-j. 
Najlepszem tego objawem jest czyn księdza kapelana My zrzućmy ze Blel>Ie tchórzostwo i przecilrlsta. wm t 
PaDasi&. Zrzucił on pod nogi generalicji odznaki sle 
 .
		

/gazeta_bydgoska_1926.05.19_R.5_nr11300002_0001.djvu

			Str. 2. 


GAZETA BYDGOSKA, środa, 19 maja 1926 roku 


."
' 


,..!r  "»":r H 


, !. ' ., . .
.,.." 


Nabożeństwo - alo n 
za dusze wszystkich poległych w walkach 
bratob6jczych w Warszawie, odbędzie się 
w przyszłą środę, dnia 19. bm. o g.9 u Fary. 


ł. 


. . 
J 


. , 


.......\ .. 


Z ostatniego dnia walki. . 
"Glos Lubelski" poniedziałkowy podaje szereg do ok leń I w górf, na wiwat. Obraz, godn
 okupacjI 
obrazków z ostatniego dnia walki o Warszawę. nieprzyjaciela. 
Czytamy tam: . · .. · j . N _ 
Przcz nowy $wlat ci
gnle uzbrojony tłum, na UUca, fltolik, przy stohku starszy" strzelec,. : 
 
' . k I tl tk .. ' I ' edz i m ę t y P odmIeJskIe. 
przodzic muz)-ka; prowadzi pochód jakIś andrus w o o um wyros o
v l. ga\V . '.,. _ 
cywilnem ubraniu z wydobytQ. szablą, odebran
 je- S
ar
f strzelec Z
PISU
I? ?azwJsk
 l k
zdemu. z z
_ 
dnemu z oficerów wojsk rządo,,}'ch. Tłum śpIewa, pIsanych wręcza karabm l amunicJę. Nast.ęp
le 
o 
Istna orgja wrzasków. To sprzymierzeńcy Piłsud- muje się oddział i ja
d
 
a Be
weder. Gawledz uhcz- 
skiego w walce z P. Prezydentem Rzeczypospolltej. na rozradowana, maJQ. JUz bron. 
Orkiestrę zabrano 30 p. p.. wlerneqm rządowi I zmu- .. · 
i ' 
.. O bok stoi g ru p ka robotników. Smutnlc patrzą, 
Bzono do gran a 7_ .t':-
.... "".'0.'''''' 
. · · słychać szept: "co to będzi£', ulica ma już broń, może 
Na ulicy 2elaznej grupa strzelców prowadzi od- być tle". InnI trwożnie kolpertują. wieść, że obrabo- 
dział wziętych do nlewoJl Poznańczyków. 
a przo- wano fabr:rkę broni "GcrlachA. i Paliska". Kto im 
dzic prowadz
 oficera (poruqnikat .. ":.: _.""">"}- później broń odbierzc?... 

--=-1 v:-:..:P_V":v :.,..;
 ł:.i.
: _7' p;:; ,.rlJ _1 J 

;'... ..c_t, *. * 

:
"'o,"'

 ""....
;..:.c;.} ił" .:t.;";":3. Tak zaczynali rewo- Przez Nowy świat jedzie samochód pełny żołnie- 
lucJę bołs
ewicy, tak 'poniewiera się dzisiaj godność rzy, na przedzie oficer wymachuje chorą.gwi
 na pra- 
munduru żołnierza. polskIego. wo I lewo, wznosz
c okrzyki: "uciekł", "już zdobyty", 

 · · "vivat". 20łnlerze sekundują. mu. Publiczność ze 
. Spotykano na wszystkich ulicach miasta, .nawet zgrozQ. poznaje sztandar p. Prezydenta Rzeczypospo- 
nnJbardziej od linii bojowt'j oddalonych, grupki strzeł- litej. Milczenie zalega uUcę. Krzyki jadą.cych samo- 
c6w I uzbrojonych "cywilów" z karabinami, goto- chodem szarpiQ. sumienia polskie bolesnem echem. 
wemi do strzału. Potrzę.sajQ. niemi i przy lada spo- .- Ci . 
80bności (uchylone okno i t. p.) oddaj Q. salwę do ka- W Warszawie wszystkie kościoły do późnej nocy 
mlenlc, slejQ.c zniszuenie, poploch, zwlększaj'łC zde- przepełnione tłumami wiernych, śpleszę.cych po uko- 
nerwowanie. jenie i pociechę w modUtwie po przeżytych dniach 
.. · · grozy I zniszczenia. Dnie ognia i miecza w \Varsza- 
MarszałkowskI) i Krakowskiem-Przedmieściem wie obudziły żarliwość religijnQ., ludność modli się 
pęd.zQ. auta pełne strzelców t żolnierzy, strzelają.cych o łaskę dla skołatanej nawY' Ojczyzny. 
_ __ _ _ u _ _ ____ _ _ __ _ ___ : ) 


Sklttki rokoszu.' 
 
Ciężki stan na Sląsku i w Łodzi. Rugi urzędników, które zaczęto chwilowo 
od góry. 
K a to w f c (', 17. 5. (PAT.) Dziś o godz. 10 rano z objawami lichwy żywnościowej, które zaczęły - slę 
rozpoczęło się posiedzenie sejmu ślQ.sklego, które mnożyć w Łodzi z powodu przeszkód dowozu artyku- 
trwało bardzo krótko. Na wstępie marszałek Wolny łów pierwszej potrzeby I masowego wykupywania ży- 
odczytał pismo wojewody śląskiego, zawiadamiajQ.ce WDości przez ludność. 
o rezygnacji Prezydenta WOjciechowskiego I o dymi- Warszawa, 18. 5. (PAT.) W stan nieczynny 
sjl rządu Witosa.. Po uchwaleniu w trzecfem czytaniu przeniesiony podsekretarz stanu w M. S. Z., a ostatnio 
ustawy o finamacłi komunalnych, przyjęto rezolucję kierownik M. S. Z. p. Kajetan Morawskl Na jego 
klubów Chrz. Dem. 1 N. P. R., stwierdzaję.cl), że na mtejsce podsekretarzem stanu w M. S. Z. mianowany 
skutek ostatnich wypadków sytuacja gospodarcza za- były poseł w Angorze, p. Roman Knoll. 
czyna się komplikować. Brak. wagonów węglowych W stan nieczynny przeniesiony podsekretarz sta- 
może poci
gnl)ć za sobę. wzrost lichwy i bezrobocia. nu w M. S. Wewn. p. OlpIński. 
Sejm powinien wpłynQ.ć na odpowiednie władze w W stan nieczynny przeniesiony został naczelnik 
celu zapobieżenia tym brakom. wydziału w Ministerstwie Skarbu, p. Stanisław Kau- 
Ł6dt, 17.5. (PAT.) P. wojewoda łódzki ogłosił zik, oraz kierownik Ministerstwa Robót Publicznych 
dzisiaj rozporądzenle o przymusowem zgłaszaniu za- p. Rybczyński, były podsekretarz stanu w tern Min.). 
pasów iywności. Zarzę.dzenie to pozostaje w zwię.zki sterstwie. 


-- - 


Z Genewy. 
Obrady komisyj. Utworzenie nowych miejsc w Radzie Ligi. 
G e n e w a, 17. 5. (PAT) Podkomitet komisji re- większościę. Ya nie postanowi Inaczej. Z81"omadzenie 
organizacji Rady Ligi Narodów przedstawił komisji może niezależnie od powyżej zaznaczonYch postano- 
sprawozdanie w sprawie punktów, co do których wien zadecydować w każdej chwili większoścIQ. Ya 
osię.gnięto dotychczas porozumienie. Większość ko- głosów o nowym 'W}'borze wszystkich niestałych 
misji WYIK)\\ icdziala się za zwifkszeniem Radyoraz członk6w Rady Ligi Narodów, przyczem zasady tego 
utworzeniem nowych miejsc w Radzie, wreszcie ko- nowego wyboru ustali samo zgromadzenie. IloŚĆ nie- 
misja oświadczyał się za przyznaniem trzech manda.- stałYch członków Rady będzie powiększona do 9. Naj 
tów panstwom południowej Ameryki oraz za syste- bliższe zgromadzenie dokona wyboru. 9-ciu nlesta- 
mem rotacyjnym, ułatwiającym poszczególnym pań- łych członków Rady, z tego trzech na okres 8-letnl, 
stwom wejście do Rady, zgadzaj
c się co do tego, ie trzech na okres 2-letni I trzech na okres 1 roku. 
zgromadzenie może wybrać ponownie do Rady pewne Przedstawiciele Hiszpanjl l. BrazyIjI powstrzymali 
państw
 bezpośrednio po wygaśnięciu Ich mandatów się od głosowania, życzyli sobie bowiem, aby na obe- 
w RadzIe. cnej sesji załatwiono również sprawę powiększenia 
G c n e w 3, 17. 5. \PATJ r1'Lyj
łe I'I"l.ez komisję stałych mandatów w Radzie. Przedstawiciele Chin i 
ceorgani..:acji Rady Ligi Narodów główne postano- Urugwaju domagali się by zaznaczono wyratnie że 
wienia SI) następujące: Niestali członkowie Rady LI. przy rozdziale niestalych miejsc geograficzne punkty 
gi Narodów będę. obierani na okres 8-letni, po upły- widzenia znajdQ. należyte uwzględnienie. 
wie którego mandat ich wygasa, o ile zgromadzenie 


Podziękowanie wiernym 
synom Ojczyzny. 
Ostatni rozkaz Prezydenta \V ojciechowskiego. 
'V a r s z a w a, 18. 5. (Tel. wł.) W "Gazecie War- 
szawskiej Porannej" czytamy ostatui rozkaz Prezy- 
denta. Wojciechowskiego, wydany przed złożeniem u- 
rzędu: 


"SkładajQ.c urzę.d Prezydenta Rzeczypospolitej, 
serdecznei d1.iękuję wszystkim dowódcom I żołnie- 
rzom armji polskiej, kt6rzy do ostatniej chwili wier- 
nie stali przy sztandarze Rzeczn
ospołitej. na straży 
Konstytucji i praw.orządności w państwie i wytnvali 
przy złożonej przysiedze: Podpisano (-) Prezydent 
joWciechowski. Prezydent Ministrów: Witos. :'Uni- 
ster spraw wojskowych: gen. Malczewski. 


NI'. : 

 


I 


. 
 , ... \4' 'C ... , ,. " , 
.J ł " I
 .. J ,
 . , . 
,'" .. ") poh( , - 
-... ""Itt. 
'10 I
 .= 
 I 
, ........... 

 

.- i , 
-...... 
. .. 
.. 
a- j -

 
;, "'i4 J ...... 

 ... i 
ł. .- 
... 
, . I 
 .> 
p. 'bo 
.
 ......- 
( - I J 
Je- j , 
.. .... .. 
.
 
 ....:.- 
Jł .. 
 .. .j 
1 .\ 
,I ..... 
.. . ... j . 
... ..
 4- .. 
... 
 
.... 
\ I ) I 
.I' 
.,i. .. .. J , 

 to ........111 
:'lo II" ... 
,M . I n .. 
. 
I '''Y 'i' 
I , ł:r. 1 . 
( ł 
. 
. -. 10 . 
":r 
1 Ił' b: .'1It:... I 
. Ii 
 
.. L1I .. 

 1!. I .' ) 

 .. , - 
. 
oc I .J 
F 
i .. 
:,,!;:> 
, .J 
-
 

 
J 
 'I 
,"q ...ł 

 ,.J "ł._. .
  
:- a, 
li J\ 


I 
I 

 
a 
4 
I 


l,) 
,. 


, I 


< 
} 


i 
& 
f 
I 
J 
r 
, 
I 
t 

 
I 

 
I 
ł 
j 

. \ 
j 
; 
. 
. 
. . 
) 
.. 
.. 
.. 
.. 


... 


. 
"\II 


:- 


... 


. 
- J 
."'\'. 


.. 


..  
.. 
. 
I 
" 
,. 
)- 
.., 
i;l 
.. ... . 
, 
11 
"I; 
/. _ł 
l 


.. 


, 
 


.."'.
  


11 
'. .II 


'1 


1 
I 
I 
j 
, 
1 


.., 


'>. 
 
Ę I 
. I 
.... ...,.J 
'," ..'1: 
> 
).J 1./ 
f .
 t 
., J,.._.-  
J 


-- 


, 
ł 


-, 


'Uj 


'I' 
-
...--' 
'
.
 
" ' 
J 


'" 
- 
 
. 
J 
I 
t 
I 
'J 
I 
:
 
1.,.;.">- 
l..tJ, 
\;iWu 
C- 
L"11e 
br- 

 


I 
. I 
t
A 
- ,t. 
 
. J;"1I1.if. 1; 

 Ci. P.:IL 
[. I 
" & 
'Il
 
'
 ł 
.. '=i.t.'J!\ 
a I 
, j 
" 
 
 
t) 
 
I ., ... at 
t 
... 
<41 --- 
 
J":'
 1 
r ./ 1 
r.. I ........
"'! 
\o 
 
_..'wól 

 
 
. ....
 
p-
 
j .. 


Jr- 


. 
... 
.. 
.. 


-łł .. 

 .... 
...... t ... 
..,... 
" ,. 


...' . 
:.......,> 


-.. ... 
- o,,> 
__oSo 
-.. .. 
- . 

,.) 

 .. 


" 
j.... 


., 


.. 


l ., 
.a .....1 
.... 
j  
'L_ 


 
t..-ą   ...- 


,.. )-00 
( 


..f' .., 
..... ... 


ł 


.- 


J 


I
 


--.# 


-
		

/gazeta_bydgoska_1926.05.19_R.5_nr11300003_0001.djvu

			Nr. itI.  


GAZETA BYDGOSKA, 
roda> t9 maja 1926 roku 


Londy
 11
2T'ał!
U W 
nglji. 
jęto pracę. Dzienniki londyńskie w)' szły dzi
 J P egze
u.t
"vy . omówIl
. z premJerem lub innymi przed- 
łudniu poraz pierwszy od czasu wybuchu s;af
u
 sta
IcIelamI rzę,d.u 
posobY 
prowadzenia w życie 
swej zwykłej szacie Obecnie "'tan P r e . 1 . projektu porozumIemn. wysumętego przez rzę.d. 
. 
. Z SI enIa w prze- Ze skł d k ubl' h I ł d uk ń 
royśle węglowym rokuje nadzieję szybkiego . _ . a. e p lcznyc wp ynę o o czasu 0- 
ślneg o rozwię.zania. Delegacje obu stron pr I dio
i czema stra.]ku powszedmego 55000 funtów szterlin- 
] 'uż na zebraniach, odbytych w P oszc ' l ze l OZ k J y 
ów tytułem ofiar na zasilenie funduszu policyjnego 
zego nyc 1 o rę- Jako dowód a' <:1 ł'b l ., j 
gach węgloW).ch, propozycje w sprawie porozumienia uzn ma za
 ug s uz y po lcy
ne . 
wysuniętą. przez prt'mjera Baldwina. Nad projekte
 wan
ond>:n. ty. 5. 

A:r.) . Funt. szterlIngów .n
to- 
rządowym odbyto dyskusję. W czasie bież ce _ na gIełdz.łe dZIsIeJszeJ w
'zeJ równowaznika 
godnia odbędzie się w Londynie konferenc': d

e t
_ złota., Jest to .plerwsz y wypade
 w ci
 ostatniego 
tów górnicZ\-ch w mipdzyczasie za.
 P r d J t . .g l . 100lecIa, w ktorym waluta angielska oSIągnęła tak 
., .. ze s aWICle e wysoki kurs. 


- 


Prasa polska 
Cała Polska potępia 
bunt Piłsudskiego. . 
Pod takim nagłówkiem pisał sobotni "Głos Na- 
rodu", krakowski organ Ch. D.: 
Z, o
omną. r
dością. stwit'rdzić należy, że wię- 
kszosc pISm potępJła zamach stanu. Duch narodu nie 
jest zatruty. Społeczeństwo wie, gdzie słuszność i 
prawo, a gdzie bunt i zbrodnia. 
Kawet w zajętej \Varszawie niektóre pisma nie 
ulękły się nazwania rzeczy po imieniu. Pod tytułem 
"Bunt" pJsze w ..\\"arszawiance" poS. Stroński: 
..Nie dla takiego dnia, jak 12 maja 1926 r. pod 
Warszawą. i w \Varszawie odbudowywał sobie naród 
polski w stuletnim znoju, cierpieniu i walce, s}Vój ty- 
siącletni niepodległy byt państwowy. Z pokolenia na 
pokolenie, w codziennem zmaganiu się z najeźdźcą. i 
w powstańczych ofiarnych wysiłkach, gorzały serca, 
pracowały umysły, rwały się dusze do wymarzonej 
wolności. A ta wolność, po srogich doświadczeniach 
miała dać świadectwo, że Polska zdoła się rz
dzić: 
wbrew zaborczemu kłamstwu, ładem i prawem. Bunt 
ten jest nietylko zbrodnię., ale i szaleństwem, bo kilka 
pułków nie narzuci woli 3O-miljonowemu narodowi." 
Podobnie pisze śl
ska "Polonia" chadecka: 
"Steroryzować można to i owo środowisko a na.- 
wet stolicę państwa i to powiodło się p. Piłsudskiemu, 
który przez czas rzę.dów gen. Że!igowskiego przygo- 
tował sobie gnmt pod obecne wypadki. Jest to jednak 
sukces i chwilowy i lokalny. Warszawa to jeszcze 
nie cała Polska i rzę.dy w niej możliwe są. tylko za 
zgod
 i wol
 całego państwa." 


W jakim celu? 
Racliunek zysków i strat ostatnich dni. 
Straty: bratobójcza walka Polaków z Polakami; 
kilkuset a nawet więcej rannych i zabitych; podko- 
panie karnośCi żołnierskiej; obniżenie powagi pań- 
stwa nazewnę.trz w okresie rozstrzygania sprawy sta- 
łego miejsca Polski w Lidze Narodów; wielkie straty 
materjalne; utrudnienie dzieła naprawy skarbu; za- 
męt, sprzyjają.cy bezkarności dla szumowin i mętów 
społecznych; zaostrzenie antagonizmów dzielnico- 
. wych, partyjnych i innych. 
A po drugiej stronie rachunku? 
Rzą.d p. marszałka Piłsudskiego: pp. Barteł, 

nodzianowski, Czechowicz, Raczyński, Jurkiewicz. 
A. Zaleski. W znacznej części jest to rzę.d wicemini- 
strów lub urzędJłik.ów poprzedniego rzą.du. Nowy jest 
P. marszałek Piłsudski. który przez kilka lat rzę.dził 
Polskę., p. Bartel, przez długi czas minister kolei, naj- 
bliższy b. współpracownik. p. Lednickiego, p. August 
ZaleskI. . 
Mało jest rzę.dów w historji, które docnodzily do 
władzy takiemi olbrzymiemi kosztami. 
. Dziesięt dni temu p. marszałek Piłsudski odmó- 
'Wił przyj
cia misji tworzenia rzQ.du. 
Ił. III III 
Tak krótko, ale dobitnie określa "Gazeta Poranna 
Warszawska" skutki przelewu krwi bratniej na uU- 
cach Warszawy. Nie mogła pisać więcej, bo wycho- 
d
 przecież pod cenzur
 nowego rZ'ł-du p. Pilsud- 
akIego. 

I !Ol iIi li 
I W tym samym. duchu pisze "Głos Lubelski": 
,,P. Prezydenta Rzeczypospolitej zmuszono do 

czenia si
 urzędu Głowy Państwa i Najwyższego 
ZWIerzchnika sił zbrojnych Polski. RZQ.	
			

/gazeta_bydgoska_1926.05.19_R.5_nr11300004_0001.djvu

			Str. I.. 


Zabici i ranni. 


Druga Ibta ofiar krwawych walk ulicznych. 
Szpital Dz1eci,tka Jezu.. 
Zabici wojskowi: Ryszard Popławski, porucznik 
baonu C. K. M. Rembertów, Jan Iwan, lat 22, szere- 
gowiec, Władysław Leśniewicz, lat 25, szeregowiec 
10 p. p., Ignacy Ziółkowski, szeregowiec, Kazimierz, 
LłCki, lat 25. 
Cywilni: Jan Wójcik, student (Radzyminska nr. 
18), posiadał legitymację Józefa Kurkowskiego, Ste- 
fanja Wiśniewska, krawcowa (Rybaki nr. 19). 
Ranni wojskowi: .Maciej Najda, lat 23, szerego- 
wiec 57 p. p., Poznań, Serafin Selmabowicz, lat 22, 
szerel;owiec 22 p. p., Siedlce, Izrael Szmuklerowski, 
lat 27, szereg. 22 p. p., Siedlce, Henryk 
Iarklewski, 
lat 22, szereg. 7 pUłku ułanów, Jan Janczewski, lat 21, 
szwoleżer 1 pułku, Teodor Iwanow, lat 26, szeregowiec 
37 p. p., Bronisław Miller, lat 21, szereg., Jan !\fa- 
dziar, lat 20, szwoleter l pułku, Józef Jenak, podpo- 
rucznik 37 p. p., Karol Matuszek, szereg. 5 p. P.. Kon- 
stanty Kieliszek, lat 21, szeregowiec 1 pułku legjo- 
nów, Wincenty Lechowicz, szereg., lat 21, Konrad 
Mucha, lat 22, szereg. 68 p. p., Jerzy Zaremba, lat 29, 
por. \Vyższcj Szkoły Wojennej, Jan Kłyszewski, lat 
22, szereg. 5 pułku legjonów, Uljan Motrach, szereg., 
dostał szału ze zgrozy, Ludwik Pacenkowski, lat 22, 
szereg 37 pułku, Mieczysław Szałański, lat 2"2, szereg. 
21 pułku, Józef Ulman, lat 31, kapitan Wyższej Szko- 
Jy wojennej, Jan Łempicki, lat 23, podporucznik szk. 
inŻ., Dymitr Beniuk, lat 22, szkol. inż., Kazimierz 
Kotlicki, lat 27, sierżant wyższej szkoły, Józef Mala- 
chowski, lat 23, Darjusz Krosnowski, lat 18, szereg. 
l pułku łłczności, Stefan Derkacz, lat 20, l pulk łQ.cz- 
no.ści, Symcha Ajzenmesser, lat 21, szereg. 71 p. p., 
Iwan Pajkow, lat 26, 8zereg. 37 p. p., Franciszek Przy- 
wojski, lat 22, szereg. 31 p. p., Władysław Paciorek, 
lat 25, plutonowy 5 p. p., Marjan Osuchowski, lat 22, 
szeregowiec 5 pułku legjonów, Zdzisław Purski, lat 23, 
plutonowy l pułku szwoleżerów, Henryk Lewandow- 
ski, lat 22, Stanisław Stanisławski, ułan 11 pułku, 
Józef Ikow, lat 22, ułan 11 pułku ułanów, Adam Mi- 
kołajczyk, lat 24, kapral 37 p. p., Jan Pabis, lat 22, 
szereg. 36 p. p., Władysław Obrzywołek. lat 23, szere- 
gowizc 
1 p. p., Wacław Baler. lat 21, szereg. 31 p. p., 
Anatol Ochrymowicz, lat 24, kononier C. K.. Jan Neu- 
mann, let 22, szereg. 13 p. p., Lucjan Konarski, lat 21, 
szereg. 87 p. P.. Antoni Nowicki, lat 23, ułan 11 pułku, 
Józef Komajda, lat 25, szereg. 9 pułku legjonów. 
Cywilni: jan Gawin, lat 56, cieśla (Czerniakow- 
ska 18), Juljan Rosołowskl, lat 63, stolarz min. skarbu 
(Rakowiecka 15), Eugenjusz Dostał, lat 12 (Czernia.- 
kawska 7), Marjan Kowalski, lat 19, Teodor Szewczyk, 
lat 26 (Kanlowska 21), Piotr Szmalak, lat 65 (Wilcza 
42), Stanisław Wl)Sewski, lat 20 (Zelazna 4:7), Jan Zy- 
wacz, lat 28 (Długa 18), Władysław Chojnowski, lat 
26, Stefan Zoch, lat 20 (Chmielna 104), Czesław Liliel, 
lat 17 (Wrzesinska 4), Władysław Pilaszek, lat 34 
(Wronia 19), Zbigniew Diksztor, lat 23 (Zórawia 6), 


GAZETA BYDGOSKA, środa, 19 maja 1926 roku 


Zygmunt Stemplewskl, lat 15 (Sandomierska 21), 
Józef Paruch (Aleje Jerozolimskie 93), 
ogus 2 ł
W ) te: 
żowski, lat 27, student W. S. H. (KoS
ykowa , ' n 
toni Wiśniewski, lat 19, rymarz (Chmlel.na 34),. Stefan 
Zagalski, lat 20 (Belgijska. 16), Stef8.f.1 MIlewskI, lat 20 
(Madalińskiego 22), Eugenjusz Kurhnker, lat 
O, rze- 
źnik (Pańska 94), Kazimierz Bura, lat 43 (D
ika 63), 
Andrzej Brudzynski, lat 42 (poznań), Marj
n Mo- 
szczyiIski (Browarna 20), Ignacy Żak, lat 21 .(
orczew- 
ska 14), Walenty P
sik, lat 32, służący (
Vlejska 11), 
Stanisław Zapust, 10 mies. syn szofera (SIedlecka 66), 
\Vładysław Kraf, lat 34 (Marszałkowska 
4), Jan Rząd- 
kowskl, lat 41, hand!. (Aleje UjazdowskIe 4?), Wa.le
- 
ty Sypniewski, lat 64 (Krucza 13), Zygm. l\.
odowskl, 
Jan Kostuch, lat 25, Jakób Zieliński, lat 50 (PlI;
kna 38)! 
Leon Jabłoński, lat 47 (Czerniakowska 16ą), Antom 
Domeradzki, lat 50 (Emilji Plater 13), FrancIszek Sty- 
trzyński, lat 20 (Pailska 58), Józef Nadolny (Kroch- 
malna 75), Tadeusz Trapszo, lat 25 ('
spólna 61), Jan 
Świecki (Wronia 36), Icek Ksi
żenickl, la
. 21 .(Koper- 
nika 3), Stefan Fiedor, lat 19, Józef SłO\"\'lnskl, lat 16 
(Tarczynska 11). Piotr Antolok, lat 46 
?elazna 42), 
Czesław Rozum lat 25 Władysław Osmski, lat :w 
(Piekna 45), St
ran Lipkowski, lat 23 SWi
jska 5), 
Bronisław Fonderski Stanisław SzemphńskI, lat 24 
(Xowe Brzeziny. gm. 'Jabłonna), Józef Tr!miel, .lat 3
 
(Wronia 4), Zygmunt Piotrowski lat 22, Jozef AJewskl 
lat 20, służący Szpitala Dziecię.tka Jezus. (ranny pod- 
czas ostrzeliwania szpitala), \VaWrZ)LlleC Szlapka, 
szereg<>wiec 1 pułku saperów, Jakób Marcinkow
ki, 
lat 56 dozorca domu Edward Ratajewski, referent 
min. k
lei, Władysła
 Szabeniowski, lat 25. student 
Politechniki (Podwale 6), Kazimierz Fronczak, lat 18, 
student (Szcz
śliwice), 7-miu meżczyzn nieustalonycb 
nazwisk, Ela Nagelówna, lat 18, ekspedjcntka (Hoża 
15), Wiktorja Skrzyczanowska, lat 26, służ1J,C3. (Mar- 
szałkowska 59), Helena Walentówna., lat 34 (Krucza 
13), Antonina Maciejewska, lat 58 (Górna 21), Sala 
Pestówna., lat 10 (Zelazna 39), Marja WÓjcikówna. 


Baczność! 
 


(ę{ « 


RP. t!łt 


l t 12 (RWlzyńska 18), Irena Zlejówna, lat Z (KoP1ńsk" 
1
), Agrypina ezerw1:bska, lat 55 (Aleje lerorrol1msk1e 
125) l ł . d 
\V walkach pod Belwederem po 
 .Je en z 8flju. 
tantów przybocznych Prezydenta. \Vojclechowsluego. 
porucznik Adam Sołtan. 
Szpital UJ8Zdo
 
W szpitalu Ujazd
wsk
 znajdowało się w czwar_ 
tek wieczorem 75 zabItych I.około 300 r
nych. 
Sanitarjusze przynieśli j
dn
go zabItego oficera. 
Jest nim porucznik pomorskI MIchał z 1 pułku arty- 
lerji przeciwlotniczej. 
Wśród rannych znajduje sl
 10 oficerów. Cywil- 
nych leży w szpitalu 2o-t1L 
Ambulatorjum przy Szpitalu DzlecI4tka Jezus. 
Ranni wojskowi: Władysław Zymsz, kapralI puł- 
ku szwoleżerów, Zacharjasz Suszny, szereg.. 37 p. p., 
Piotr Sułżycki, szereg. 7
 p. p., Jan 
ytka, s
ereg. 
28 p. a., Konstanty KlimlUk, szeregOWIec Stamsław 
Trembla., szereg. 4: p. oddz. sztab. 
Cywilni: Stanisław Miecznikowskl, Antoni Ró. 
życki, Karol świątek, B
onisław Oberkoch, Antoni 
Nowakowski Stefan Uchjasz, Mieczysław Kozłowski, 
Jan. Rytko, Czesław Frydrychowicz, ętani
ław Tysz. 
kiewicz Marjan Konop1ńskl, LudWIk SIwakowski, 
Piotr ?\f:azurkiewicz, Edward Rogalski, Aleksander 
Wegrowski Jakób Szerm.er, Jan Matulko, Józef Mar- 
kusfeld, Al
ksander Przyłuski, Andrzej Rosiak. 
Szpital Dzieciątka Jezus przy ulicy Zlotel Nt.. 7L 
Ranni: Marjan Jatczuk, lat 33, szewc (TopIel 8), 
Jan Święcki, lat 35 (Wronia. 36),. Romuald Kozłowski, 
lat 35, tftzodownik 4-go komlSarjatu (Złota 56), Stani- 
sław Pr6chnicki, lat 28 (Filtrowa 80), Cudyk Szafran, 
lat 22 (Wołyńska 23). 
Zabita Zofja. Gwiazdowlczowa, lat 18, tona robot- 
l'lika (Krochmalna 57. Zmarli wskutek odniesionych 
ran: Sawicki Juljan, Sawleki Henryk, Kawalek Bo- 
lesław Szymanski Ksawery, Ziomek. Jan. WQ.Szewskl 
stanisiaw, Grabowski Bronisław. 
Ogółem w dniu U b. m. znajdowało się w sqll- 
talu Dziecię.tka J eros zabitych i zmarłych z odnie- 
sionych ran 15 osób oraz 145 rannych. 
W klinice polołnłczeJ przy szpitalu Dz1eclttka Jezus. 
Zabici: Meżczyzna niewiadomego nazwiska, lat 
około 50, przy którym znaleziono kwit Kasy Chorych: 
na nazwisko Stanisław Beńka l Wiktor Plskorskf. 
lat 86, szUfarz (Koszykowa 87). oraz żydówka nie- 
wiadomego nazwiska, lat około 35. 
Ranni: Jan Keszubek, }>orucznlk 87 p. P.. Win- 
p. p. Ogółem w kltn.1ce znajdowalo się 3 osoby zabite 
i " ranne. 
Szpital PrzemlenIenIa PaAaJdego. 
Zabici wojskowi: Hobod Kazimierz, kapral 71 p. 
p., Aleksander Osiecki, szereg. 36 p. y.. WładysłaW' 
Sowiński, szereg. 36 p. p. 
Cywilni: Szypowski Henryk, Pietka Piotr (1łlało- 
stocka 27), dwóch mężczyzn o nieustalonych nazwi- 
skach. 


W rocznicę Wrześni. 
1901-1926. 
w XXV rocznicę męczeństwa dzieci polskich 
we Wrześni. 
(Doko:bczenle.) . 
Stwicrdzonem zostało, że pedagodzy niemieccy 
usiłowali wprowadzić rodziców polskich i dzieci pol- 
skie w błQ.d, jakoby nauki reUgji w jezyku niemie- 
ckim dla dzieci polskich odbywała się z przyzwolenia 
Stolicy Apostolskiej, 8zczególnie za zgodl) arcybiskupa 
gnJefnleńsko-poznamklego ks. Florjana Stablewskie- 
go, który czuł się wewolony zgłosić listownie na ręce 
przewodnicZQ.Cego sę.du ziemskiego w Gnieźnie sta- 
nowczy sprzeciw w świętem oburzeniu przeciwko ta- 
kłemu kłamstwu, tłOIIl8.CZQ.C znaczenie słow.a Impri- 
matur na podręcznikach do nauki rellgjl 
"Jeteli nauczyciele staraję. się wpływać na. dzle- 
d przy pomocy takich wykrętów i podstępów, to jest 
rzeczę. zupełnie zrozumiałl!, że rodziców rozgorycza 
to do głębi". Słusznie powiedział obrońca oskarto- 
nych pan mecenu Woliński, do głebi dotkniety fak- 
tem nadużywania dla celów niemieckich autorytetu 
katolickich władz kościelnych - dotkniety wykrę- 
tnem oświadczeniem prokuratora, że niema takiego 
dogmatu katolickiego, któryby zakazywał nauczania 
religJi w mowie nlerodzinnej, że "tylko w naszych die- 
cezja.ch władze kościelne ze względu na dzieci naro- 
dowości polskiej wprowadziły podobnę. taktykO przy 
udzielaniu religji". Choć katolik, niemiecki pan pro- 
kurator nie był i nie chciał być wtajemniczony w za- 
sady kościoła katolickiego i przeszedł lekceważłco do 
porzQ.dku dziennego nad przemówieniem, w którem 
p. obrońca Woliń.skl, przytoczył przepisy Soboru try- 
dencldego, Że nauka religji winna być wykładana dla 
ludu według skali pojęć dziecko. i w języku codzien- 
nym rodziców. . 
Te i inne jeszcze momenty i fakty z procesu gnie- 
tnień.skiego dobitnie ś\\iadcZl) o moralnem poniżeniu 
szkoły niemieckiej, niemieckich pedagogów, admini- 
stracji szkolnej i .ądownictwa, o zaniku u nich po- 
czucia prawdy i sprawiedliwości To zjawisko skon- 
statowali już ludzie światli w sferach prawodawczych 
i potepiali goI'lłco terafniejs
 wykretnl) wykładnię 
prawa. Oto słowa obroncy oskarżonych. posła p. 
Dziembowskiego. 
:\'adto powiatowy inspektor Winter, sam wyslę- 
pujQ.Cy w procesie jako wsp6łoskarżyciel dopuścił się 
tak karygodnego przestępstwa jakiem jest zachęca- 
nie l wzywanie do zakazanych czynów. takich jak 7a- 
dawanie ran, rozlew krwi. gdy nie zachodzi potrzeba 


. -. 


I " 


Listowi przyjmują prenumeratę 
"qaze/Ij Eljdgosklej" 
na czerwiec 


do dnia 25. b. m. 


Cena prenumer
ty mlesiE:cznej włączni
 
opłaty pocztowej zł 2,01. 


obrony. IHedy już dokonano przesłuchania świad- 
ków, obronca Wolinski wniósł o zwolnienie - na czas 
trzydniowej przerwy w rozprawach sę.dowych - z wie 
zienia śledczego do domu oskarżonej Piaseckiej, cież 
ko zachorzałej bł;dQ.cej w przededniu krwotoku żołąd 
kowego, traWionej prócz tego tęsknotł I niepokojem 
o dzieci i matkę. Świadectwu dr. Krzyżagórskiego, 
stwierdzajQ.cemu niebezpieczne stadjum choroby. 
przeciwstawiono odmienny wynik badania sQ.dowo.le- 
karskiego, dokonanego przez lekarza - Niemca. Sę.d 
nie uwzglednił wniosku obroncy. Zatrzymano Piase- 
ckł w wiezieniu, gdzie w trzy dni pótniej dostała isto- 
tnie cieżklego krwotoku. 
W dniu 19-tym listopada nastę.piło ogłoszenie wy- 
roku. 
nmo niewinności oskarżonych, udowodnionej 
przez obronców - bo jedyną. chyba winI} oskarżonych 
było - "że chcieli tylko wyrazić swojł niecheć do 
nauki religji po niemiecku I swoje oburzenie na okru- 
tną chłoste dzieci" - (słowa p. adw. obroncy Wolin- 
skiego) - skazani zostali jako winni cieżkiego prze- 
stepstwa buntu i zakłócenia spokoju krajowego na 
ka.rę od ł-ch tygodni aresztu do 2-ch i pół lat wię- 
zienia. 
Przeważnie wymierzone zostały kary wyższe od 
l-go roku wzwyż. NieszczęśliwQ. Piaseckę. dotkneła 
kara najwyższa: 2 i pół lat więzienia. Na 9 miesięcy 
więzi
nia skazano oboje rodziców chłopca, którego nie 
lu
zkle. postepowanie nauczycieli pruskich przypra- 
wiło az o kalectwo. 13-letni Antoś Korzeniewski 
przypłacił swojł ciekawość chłopiecł więzieniem ł-ch 
miesięcy i 2-trgodniowym aresztem. 21-letnia Bedna- 
rowic
wa od niedawna zamężna, zapisana na liście 
oskarzonych jeszcze jako Jerzykiewiczówna, skaza.- 
na zos!ała na 1 rok wiezienia za - uśmiech ironiczny 
WIadomość o tak okrutnym i niesprawiedliwym 
wyroku przeniknęła w oka mgnieniu bliższe i dalsze 
okollc
 Po.ls
ie, wsie i miasta, rozbiegła sie poza gra- 
nice cle
ęzone.j Polski i gnebiQ.cych ję. Niemiec, po 
wszystk
ch krajach Europy, dotarła aż poza ocean, 
wywołuJQ.
 Wszędzie potepienie dla barbarzyiIskiego 
systemu, jego sprawców. holdowników oraz wyko- 
nawców. 
P?
ypały się W)Tazy współczucia i sympatji dla 
PolskI I hołdu dla narodu. który ma takich ofiarn:rch 
bohaterskich rodziców i takie dzieci. 
Xa czele opinji polskiej stanQ.ł duchowy wódz na 
rodu znakomity pisarz, Henryk Sienkiewicz któreO"o 
..list ot.warty" w.ymownie charakteryzuje niemleckQ., 
zbrodnlczę. krucjatę przeciw dzieciom polskim. 
I\: r 3. k ó w, 
 listopada. 
Zflpadł nieslychan
. \\ 
 rok! 
Xie podniesiono na żadn(!'
o ze szkolnych kat6w 
I
ęki, nie b)'ło naDaści ani czynów przemocy. a iednak 


rodziców tych małych dz1ec.t, skatowanych przez pro. 
skę. szkołę, sę.dy pruskie ukarały długiem Więzieniem 
za to, że pod wpływem rozpaczy i litości, wypowi&- 
dzieli zbyt głośno słowa oburzenia przeciw takiej 
szkole i takim nauczycielom.. 
Wszędy, gdzie zwyrodniona kultura nie przeszła 
w stan dzikości, nawet wśród tych Niemców, którzy 
woleliby w dziejach innę. rolę, niż rolę zbirów pro- 
skich, wyrok ten wzbudzi jednakę. zgrozę i pogardę - 
a zarazem napełni serca trwogę. o przyszłość i zdu- 
mieniem. 
My jedni, którzy od czasu, gdy cześć narodu na" 
szego weszła w skład Pros, znę.m.y bliżej to środowi- 
sko - nie powinniśmy się ą.nl dziwfć, ani też poprze- 
stać na słowach i załamywaniu r
k! 
Tak jest! Zdziwienie nie byłoby na miejscU. 
Wszakże ich własny niemiecki pisarz wypowiedział 
niegdyś znamienne słowa, iż złudzeniem jest, aby nie 
moralna polityka mogła nie znieprawić społeczenst\\ a 
i przyszłych jego pokolen. Stało się wiec, co się stać 
musiało. Od czasu Fryderyka II i jeszcze dawniej- 
szych polityka pruska była nieprzerwanym ciQ.giem 
zbrodni, przemocy, podstępów, pokory wzgledem sil- 
nych, t)Taństwa względem słabszych. kłamstwa, nie- 
dotrzymywania umów. łamania słów I obłudy. 
Jest to zdanie nietylko obcych, ale niemiecki
h 
niepodległych historyków, a zatem cóż dziwnego, 
 
w takich warunkach nastę.pił ogólny rozkład dusz, 
e 
zwyrodniało poczucia sprawied1iwo
ci i prawdy! ze 
zanikł zupełnie zmysł moralny, a w ogólnem rozłajda- 
czeniu szkoła stała się katownię., a spodlałe sę.dr po- 
wolnem narzedziem dzikich instynktów i przemocy. 
Więc gdy nakoniec taki organizm społecz
Y 
wskutek zbiegu nieszczesnych wypadków uczuł 
IQ 
zarazem pailstwem silnem. musiało dojść do objawóW' 
tak potwornych, jak między innemi ostatnie proces
: 
torunskl 1 wrzesiński.MoŻDa się pocieszyć myślIJ. 
e 
t.o wszystko nie może trwaf. Historja śwIadczy, ze 
budowy wznoszone tylko na t)Tanji, złości i głuPO- 
cie, nie trwaly nigdy długo. Rosja, która jęczała. pod 
równie bezecnem jarzmem tatarskiem, zdołała Je 
 
koncu zrzucić. Okrutne władztwo hIszpanskie we 
ostało sie w Flandrji. Chrześcijanskie i kult
raln8 
narody nie mogę. podlegać barbarzyństwu. NIemcY 
nie mogQ. także przez całę. wieczność podlegać pTU!a- 
ctwu - więc przyszłość musi przynieść jakQ.ś olbrzy- 
miE,!. ewolucje i ekspiację. ł 
A tymczasem co mamy czynić my, nad któlj'1X1 
zbrodnia i dzikość ciąży b('Zpośrednlo'l . dO 
\'"ogóle - wytrn.ać! a ,-,. szczególności pomoC. 
v.")-trwania tym, kt6riy się stali bezpośredniemi Ofl&-, 
rami łotrostwa i prze
y.
		

/gazeta_bydgoska_1926.05.19_R.5_nr11300005_0001.djvu

			r. 113. 

 I 
Ranni wojskowi: Radoniewicz Juljan, porucznik 
22 p. p., l{opeć Szczepan, szereg. 22 p. p., :\liszczak 
stefan, sze
eg. 22 p. p., szeregowcy. 3(; p. p., Barylczuk 
n Andzm Jan, Szwora Antom, Marciniak Józef 
ial
ńSki Władysław, Olszewski Władysław Sidoruk 
D
mitr, Gajczy Franciszek, Kargol Kazimie;z Igiełko 
1ankiel, Jachowski Juljan, l\1ieczykowski \Vacław, 
szereg. 13 p. p., Konarzewski .Ądam, szereg. 13 p. p., 
1eżyno wskl Czesław, st. szereg. 13 p. p., szeregowcy 

1 p. p.: I{sil:żopolski Zygmu!lt, 
omunia.k Kirył, My- 
rz,-ńs ki Aleksander, Froncklewlcz Stamsław, Plaga 
stefan Pawelczyk Wacław, R)'nfeld Paweł, kapral 
71 p. p., Kiełkiewicz Czesław, podchor
ży 36 p. p., 
Kamiński Roman, st. szereg. 36 p. p. 
c)"wilni: Koronowski Lucjan, lat 26, polerownik 
(Kawęczyńska nr. (5), IUelak Stanisław, lat 22, robot- 
nik (Targówek), Papa E
mund.' lat 20, student (Gro- 
dzienska 41), ZakrzewskI Stamsław, lat 38, tramwa- 
jarz (południowa. 3'.. Ambrozik Roman (Białostocka 
35), Krzysz
opolski .Zrgmunt, lat 14, uczeń szkoły 
JIO\Vsz
ch!leJ. (GrodZIe.nska 2
). Ogółem w Szpitalu 
prZf'InIemema Pańsku'go dma H b. m. znajdowało 
fię 7 osób zabitych i 36 rannych. 
Szpital św. Rocha. 
Zabici: Porucznik Sobieski Józef, lat 25, z 13 p. p. 
oraz Szczerbka Stanisław, lat 21, uczeń (Długa 29). 
Ranni wojskowi: Wię,czek Stefan, lat 2'2, szereg. 
komp. sanit., Gąska Stanisław, lat 24, szereg. 1 pułku 
strzelców ,I{omorowski Stanisław, lat 21, szwoleżer 
1 pułku, Kiszko Jan, lat 21, szwoleżer l pułku, Wali- 
nowicz Józef, lat 24, szereg. 1 pułku piechoty, Rze- 
piński Władysław, szereg. 71 p. p., Bendowski Antoni, 
szereg. 58 p. p., Zbierun Ludwik, lat 20, szereg. 71 p. p., 
Moszy Antoni, lat 21, szereg. 1 p. p., Starczewski Sta- 
nisław, lat 22, szereg. 31 p. p. (Kutno). 
Cywilni: Wiener Rubin, lat 41, nauczyciel (ulica 
Chmielna. 41), Kotarska. Janina, lat 21 (Wolność 2), 
Młodzianowski Henryk, lat 21, robotnik (Natolińska 
8), Barwiński Stanisław, lat 38, rzeźnik (Dzika 62), 
Fabjański Franciszek, lat 52, wotny (2;ytnia 18a), 
Giełda Franciszek, lat 65, robotnik (Wieś Ludnia- 
Łomża), Kordecki Piotr, lat 44, robotnik (Iwicka 27), 
Ferde Ryszard, lat 36, tłómacz przyjezdnych (Hotel 
Bristol), Pała Wojciech, lat 63, robotnik, Solec, lat 21, 
robotnik (Natolińska 3), Barań-Plater, lat 20, Henryk 
Hergz. lat 26, urzędnik ,Kowalewska Bronisława (pię- 
kna 8), Hejdenberg Czaskiel, lat 3ł, handlowiec (prze- 
mysłowa. 11), Obarski Jan, lat 23, szwoleżer 1 pułku. 
Ogółem. w Szpitalu ŚW. Rocha w dniu 1ł b. m. znaj- 
dowało się 2 osoby zabite i 24 rannych. 
I 
Szpital Iw. Ducha. 
Zabiel wojskowi: Józef Niedzielski, porucznik e 
pułku legjonów i Franciszek Borowiecki, szeregowiec 
86 p. p. , 
Ranni wojskowi: Kazimierz Zysko, lat 20, szereg. 
1 pułku łę.czności, Władysław Kowalczyk, szeregowiec 
1 pułku łę.czności, Józef Rudzki, lat 23, szeregowiec 
87 p. po, Ołasiuk Józef, lat 22, szereg. 1 pułku łą.czności, 
Teodor Licewicz, szereg. 1 pułku ł
czności, Józef Mas, 


GAZETA BYDGOSKA', środa, 19 maja 1926 roku 


lat 49, wachmistrz l pułku szwoleżerów, Jakób Zwic&, 
szeregowiec 10 p. p., Jan Kozulek, podporucznik 37 
p. p., Fudała Józef, lat 23, szeregowiec 57 p. p., Ze- 
maj tel Józef, lat 21, szeregowiec 17 p. p., Stolarski 
Zygmunt, lat 21, szeregowiec 32 p. p., Szuska Kauma, 
szeregowiec 37 p. p. 
Cywilni: Kuśmierek Kazimiert lat 19, robotnik 
(Łucka 19), Pilaszek Józef, lat 19, murarz, Izaak A- 
leksandra, lat 30, krawcowa (Węgierska 13), Skrzelc 
Jan, 
Iajewski Józef, lat 33, urzędnik P. K. O (Hoża 
16), Olbrycht 
lichał robotnik, Burzyńska Bronisława 
lat 38, (Fabr
'czna 8), PoteraIski Stanisław, lat 27, ro- 
b?tnik (Fabryczna 8), Wers Aleksander lat 19, rzeź- 
mk (Fabryczna 4), 
Ułoszewski Damazy, Borowski 
Ludwik lat 24, szofer (Oświęcimska 8), Opalińska Ja- 
nIna, lat 28, telefonistka (Wronia 2), Tryber Franci- 
szek.. lat 28, szewc (Towarowa 60), Szurman, lat 26, 
kupiec, Bauer Klementyna lat 28 (Grójecka 24). Ogó- 
łem w tym szpitalu znajduje się dwie osoby zabite I 
27 rannych. 
Szpital św. StanWawa Da WolL 
Dziewczynka ranna lot około ł, niewiadomego 
nazwiska. 
Szpital Czerwonego Krzyta. / 
Zabici wojskowi: Kud1iilski Kazimierz, sl:Wole- 
żer l p. p., nieustalonych nazwisk: kapral 13 p. p. 
i szeregowiec 1 pułku strzelców. 


Na miesiąc czerwiec kosztuje 


.65 
"qazeta gyoąoskd' 


zł 


wraz z dodatkiem: 
codziennym .Przy Rodzinnym Stole w 
0dbierana w ekspedycji lub agenturach. 


Z odnoszeniem do domu 
przez listonosza . 


zł. 1.95 
2.01 zł 


. 


Po skatowaniu dzieci skazano na więzienie ro- cywilizowanej Europy przed hord barbarzyńskich za- 
dziców, którzy pracowali na ich chleb. JednI) z ob- lewem, obecny zaś poziom jej kultury utrzymuje się 
winionych, ubogą mątkę siedmiorga drobiazgu, zam- też stale na wysokości tak w literaturze i sztuce, jak 
knięto na dwa i pół lata,.. Czy chodziło również o to, w nauce. 
by bohaterskie dzieci pomarły z głodu? W społeczeń- ...Wstrętne okrucieństwo tych pl'ocederów bole- 
Btwie Hakaty doprawdy i to motliwe! sne wywołuje oburzenie we wszystkich serca.cli, idea- 
Więc niech się poruszl) serca wszystkich naszych łem pokojowym przejętych". 
ma.tek. Dajmy chleb dZieciom, przynieśmy tę pocIe- Najżywiej odczuł krzywdę Polski i najgorętszy 
thę skowanym. rodzicom, że ich rJeszczęsne dzieci nie dał wyraz współczucia i solidarności z narodem pol- 
będę. zmuszone żebrać. Prawo Boże, prawo chrześcl- skim naród włoski. 
jańskie nakazuje litość nad dziećmi wszystkiemi. a ,,Protest Włoch - pisała m. i. p. Marja Konopni- 
cóż dopiero - gdy chodzi o takie dzieci nam. cka - przeciwko gwałtom pruskim, dokonywanym 
H e n ryk S i e n k i e w i c z. na dzieciach polskich w Poznańskiem, zamknięty zo- 
W myśl wezwania z całej Polski posypały się da- stał dnia 30 lipca 1902 r. liczb'ł około 120000 głosów 
ry dla rodziców, dotkniętych barbarzyńskim wyro- cona.jmniej. 
kiem sę.du. Nawet wśród Niemców znaleźli się "spra- ...Protestowano w sposób dwojaki: już to przez 
Wiedliwi", którzy stanęli w obronie uciśnionej poJ- podpisywanie list imiennych, zaopatrzonych krótkim 
skości, wyrażając podziw dla bohaterskiej dziatwy. określają.cym cel akcji 'nagłówkiem, już to instytu- 
Niemiecki duchowny przysłał dla osieroconych dzie- cjami i stowarzyszeniami z tekstem protestu dowol- 
ci uWięzionych Polaków w Wrześni 50 koron z napi- nych na ogólnych, lub umy
lnie w celu tym zwoła- 
sem "dla polskich buntowników". nych zebraniach uchwalonych, a przez odnośne ko- 
Gazeta niemiecka "Breslauer Gericht Zeitung" w mitety podpisa
ym. 
artykule "Dzieci jako Męczennicy" pisze: "Czoła u- Listy imienne podpisywały wszystkie warstwy 
chylić musimy przed mężnemi dziećmi szkolnemi, któ społeczne ze znacznę. przewag
 żywiołów ludowych. 
re raczej gotowe były zawlec się na rusztowanie, niż Obok starych rodowych nazwisk... tudzież zashrl:o- 
sprzeniewierzyć się swym świętym przekonaniom.. nych imion..., ZDajduj'ł się całe szeregi Jist. na które 
I takie dzieci bywają bite. Gdybyśmy w państwie na- doś
 spojrzeć, aby poznać, że przechodziły przez ręce 
szem mieli takie dzieci, jakich zacnych, jakich szla- ciężko pracuję.ce, do pióra nienawykłe. Znajduję. się 
chetnych ludzi mogliby z nich zrobić światli wycho- też i takie listy, na których jedna ręka kładzie wiele 
wawcy". nazwisk za - analfabetów. Jak bowiem świadczy 
O sprawie wrzesińskiej mówi jeden z posłów; p. Teodor Ferma, bibljotekarz królewskiej akademji 
,,lestem z urodzenia, tradycji rodowej i z przekona- marynarki w Livorno, gromady rybaczek przychodzi- 
nia pruskim patrjotę. i wiernym sługę. mego króla, ły tam z pobrzeża. prosz
c, aby za nie "polski papier" 
kości przodków moich bielej
 na wszystkich polach podpisać. Nieraz też drżę.ce pióro suwa się w grubych 
bitew, gdzie chodziło o honor i całość mojej ukocha- palcach po ołówku, a człowiek, który w ten sposób 
nej ojczyztly. Ja, dawny żołnierz, mówię, że truchleję kładzie swój wierzytE'lny podpis na proteście, przy- 
na widok tego, co się dzieje w Wielkopolsce: Wol
ł- szedł z wioski głęboko w Apeniny zapadłej". 
bym widzieć przed sobQ. linję bagnetów meprzYJa- Obok warstw robotniczych stanęły włoskie uni- 
cielskich, jak te opuchnięte rę.czk.i poiskich dzieci". wersy tetr. Inicjatywę wziął Rzym, w którym l marca 
Obok głosów z poszczególnych krajów odzywały 1902 roku zawię.zał się "Centralny Komitet Narodo- 
się zbiorowo opInje zrzeszeń międzynarodowych. wy". Komitet, uchwaliwszy odezwę, powołuj'lcl) inne 
Oto wyję.tek z odezwY "Wszechświatowego Zwię.- uniwersytety włoskie do współdziałania, ogłosił w 
zku Kobiet dla Pokoju przez W)"Chowanie", liczącego rz) mskiem .,Secolo" wezwanie do Rektorów uniwer- 
5 miljonów członków: sytefkich, aby się do akcji. protes
u przYłę.czaIl, a pro- 
"Dzieci odpowiadaj
ce milczeniem na brutalny test swój na .metrowej wIelkoścI białych arkuszach, 
rozkaz modlenia się do Boga w nieznanym i nledo: na których czarnemi ogromnym.1 literami widniało 
brze rozumianym przez nie języku zostały do knvl wypisane hasło "Pro Polonia" rozlepił w aulach i na 
PObite. ulicach Rzymu w tym właśnie czasIe, kiedy kanclerz 
Najmniejszym nauczr ciel wyłam
'ał r
ce i u
tc- niemiecki, luminiarz hakatyzmu hr. Bulow zjechał 
czka rozdzierał, jakby to b)-ła. regulammem przeplsa- do Włoch". 
na kara. ...nie przestając chłostać małych Mieci pol- ...Oto wyję.tek z przrtoc
onej przez Konopnicką. 
skich. I to dzieje się w okolic
' Gniezna, tej kolebki odezwy. Centralnego Konntetu uniwersytecldego 
etarodawnej Polski która Druz długie wieki broniła _ w RzymIe: 


&!!P. f. 


Cywilni: Kwilant Józef lat 80, ślusarz (Piilsk)'. 
Ranni wojskowi: Szłachtowlcz Bronisław, lat 29, 
plut. 1 p. strzelc. konnych, l<.ierentcz Józef, szereg. 5 
p. saperów, Sopczyn Karol, szereg. 1 p. strzelców kon- 
nych, Rybak PIotr, szwoleżer 1 p. p., KOłodziejczy1t 
Józef, szereg, 1 pułku strzelców konnych, Stańczyk 
Stefan, szereg. 1 pułku strzelców konnych, Szydłow- 
ski Józef, szereg. 58 p. p., Zielonka Wacław por. wyż. 
szkoły wojsk., Mę.dry Aleksander, szereg. 1 p. strz. 
kon., Płatek Józef, szereg. 1 p. strz. kon., Majaks Ste- 
fan, szereg. 1 p. suz. kon., BiałokurowiC'Z Jan, szereg. 
1 p. strz. kon., Więcek Sylwester, kapral 58 p. p.. 
Chmiel ak \Vładysław, szeret. 1 p. strz. kon., Kowalek 
Stanisław, szer. 10 p. p., Pechał Józef, chor
ży 21 p. 
p., Oleksiuk Aleksander, ułan 11 p., Banachowski Jó- 
zef, st. ułan 11 pułku, Osób Karol, ułan 21 p., Lis Ste- 
fan, szer. 58 p. p. (Poznań), Kaczyński Antoni kpt. 1 
pułku czołgów, Matkowski Wilhelm szereg. 71 p. p., 
Józefiak Jan, lat 22, szereg. 1 pułku łę.cznośd, Sucha- 
rzewski Bolesław. szer. 71 p. p., Kadros Piotr, lat 22, 
szereg. 71 p. p., Laszczuk Samson, lat 22, szereg. 11 p. 
strz. kon., Iwasiuk Mikołaj, st. szer. 21 p. p., Kona- 
rzewski PIotr, lat 21, szereg. 13 p. p., Ru
lewski Ed- 
ward, lat 23, szwoleżer 1 pułku, Przybiński Kazi- 
mierz lat 21, szw()leżer 1 pułku. :\fak6ymiuk Nikodem 
lat 24, szereg. 71 p. p., Bogdanowicz Piotr, lat 22, ner. 
71 p. p., Brzeziński Szczepan, szer. 51 p. po, Woroniec- 
ki Piotr, szer. 1 pułku legjonów, Kenigsberg Jan. szer. 
13 p. p., Chrzanowski Jan, !lIZel'. 13 p. p. 
Cywilni: Gał
zka Jerzy lat 14, u('Zcń (Browaru, 
15), Karlicki Edward, lat 22, kotlarz (Krak. Przedm. 
26-28), Turek Michał (Łużycka 4), Wawrzyniak Kazi- 
mierz (Czerniakowska 12), Kamelak Józef (CzernIa- 
kowska 1łO), Cichoc.ka Józefa (Czerniakowska 2M). 
Milczarek Antoni lat 48, Lukomska Marja lat 18, słu- 
żę.ca (Przemysłowa 2), Siedlecki Stanisław lat 16, Ku- 
charczyk (Przemysłowa 28), Raczkowska Marja, lat 
43, żona kolejarza (Dobra 57). 
.A.mbalatorJam Kasy Chory£h przy uL Solec Dr. D1 
Ranni: Zygmunt SkonIeczny (Hoża 30), Antoni 
Skrzyński (Fabrycma 4), Eugenja Pniewska (Mar- 
szałkowska 95), Antoni Kołaczyuski (Świętokrzyska 
1), Kazimierz Jakczak (Wilcza. 25), Stanisław Pucza.l- 
ski (Czerniakowska 212). 
. Leeznl£a św. Antoniego. 
RannI: St.cfan Krynnik lat U, uczeń gimnazjum. 
miejskiego (Drewniana 83), mężczyzna niewiadomego 
narz;wi!!tka. 
Szpital starozakonny£h na Czystem. 
Zabici: Jakób N1kończyk lat 21, szereg., i kobIe- 
ta niewiadomego nazwiska. 
Ranni wojskowi: Michał Luć, lat 33, s1enant 31 
p. p., Ignacy Ostrowski, lat 22, szereg. 31 p. p., Anto- 
ni Szelign, lat 22, szereg. 37 p. p., Szulim Kumchorn, 
lat 21, szereg. 31 p. p., Wasyl Kabłak, lat 23, szereg. 
31 p. p., Kazimiem Osiedl, lat 23, kapral 11 p. ula- 
nów, Józef Dynko lat 23, kapral 11 p. ułanów, Antoni 
Kasprzak lat 23, szereg. 31 p. p., Stanisław BachaIski 


"KIedy Henryk SienkIewicz podał wIadomość o 
gwałtach pruskich we WrześnI przej!!ł nam serca, a 
okrzyk jednogłośnego oburzenia odpowiedział na jęk 
nękanych dzieci. 
,,Na młodzIeż włoskę., na spadkobierców pokole- 
nIa męŻÓw, którzy o niepodległość ojczyzny walczyU, 
spada w pienvszej linji obowię.zek protestowania 
przeciw okrucieństwom pruskim i przesłania. bohater 
skim dzieciom polskim bratnich życzeń i bratniej za- 
chęty". ..."Cała prasa włoska była Polsce przychylna, 
nie było pisma, któreby przeciw naszej sprawie wystę- 
powało i akcji protestów szkodziło, nawet wśród Wch, 
które należały do organów trójprzymierza. z NIem. 
cami". 
Tworzyły się samorzutnie komitetu "Pro PolonIa" 
Z owych pokoleń włoskich dzieci i młodzieży pro- 
testuj
cych przeciw gwałtom pruskim w Wielkopolsce 
podaj
cych dłoń bratnię. polskiemu uciemIężonemu 
narodowi, katowanym dzieciom polskim, wyrośli 
współcześni sprzymierzeńcy Polski, gorę.cy zwolenni- 
cy, wierni - towarzysze pracy faszystowskiego rz
du 
Mussoliniego, popierający jego sIlny głos i siln, rękę 
w polityce wewnętrznej i zewnętrznej w stosunku do 
Niemców i Niemiec. 
Iście opatrznościowy zbieg okoliczności. 
"Jeżeli dyplomacja głucha jest na głos uciśnio- 
nych, tysiące duchów szlachetnych i t)'siącc serc go- 
rących solidaryzuje się z tymi, którzy łaknę. wdlności 
i sprawiedliwości... Odwagi! Dzieje uczą, iż chrzest 
męki poprzedza zaWSze gobinę tlj'umfu i zwycię- 
stwa. Co do nas wyznajemy się dziś i na zawsze od- 
dani świętej polskiej sprawic". 
Takle to prorocze słowa zawierał protest Kole- 
gjum Wyższej Szkoły rzemiosł we Florencj.i 
Trrumf i zwycięstwo Polski ciałem się już stały: 
na szali sprawiedliwości Bożej j Boiego miłosierdzia 
nad Polską. zaważyły i do tę.(} ważą łzy i krew polskich 
dzieci i matek, męczonych przez pruskich katów. 
Xa szali sprawiedliwości Bożej i Bożego miłosier 
dzla nad Polskę. zaważyła i dotąd waży wierność na- 
rodu polskiego dla. ojców wiary, mow)', obyczaju, oj- 
ców ducha, wierność dla Boga, Kościoła i Ojcuzny. 
Na szali sprawiedliwości Bożej l Bożego miłosierdzia 
nad Polskę. rozstrzygnę. się i rozstrzygnl) dalsze losy 
Polski, iż gdy pomoże sobie sama, dopomoże jej Bóg 
i stanie się mocarstw'cm bezpiecznem i silnem moral- 
n
, fiz)'czną, gospodarc
 tężyznę. narodu i jego szc

 
śliwościę.. 


Zofja SokolDicka, posłanka n& Sejm.
		

/gazeta_bydgoska_1926.05.19_R.5_nr11300006_0001.djvu

			Str. 8. 


:: 


GAZETA BYDGOSKA, środa, t9 maja 1926 roku 


Nr. 11
. 
:::::::: 


Dziś Premiera! Czarująca powabna, piękna I urocza 
Lya de Putti :,Mil
;;; s
;i
; 
Miłosny Szał to tragedja kobiety. o której mówią jej narzeczonemu 
"Poznałem ją na ulicy". n2684 


Nadprogram: 
"DQla Sublokatora" 
Groteska w 2 akt. wywołująca bezustanny śmiech 
z nienównanym komikiem Harold L:oydem. 
Dziennik Pathe - Z całego świata. 


Kino 
Kristal 


6.40 8,40 


lat 21, szereg. 11 p. ułanów, Czesław Klus lat 20, 11 p. 
ułanów, Alfred Berek lat 22, szereg. 25 p. p., Gabryel 
Krukowski, lat 20, szereg. 5 p. legjonów, Jan Baran 
lat 21, szereg. 1 p. strzelców konnych, Edward Ma- 
szyński,lat 22, szereg. 11 p. ułanów, Wasyl Muriłło, 
lat 24, szereg. 31 p. p. 
Ranni cywilni: Jan Dominiak lat 37 (Górczew- 
ska 50), Józef BQ.kowski lat 30, tokarz (Tarc.zyńska 
15), Stanisław Kardynalczuk, lat 19, uczeil (Tarczyń- 
ska 2), Józef Didrich lat 14, uczeil (Bema nr. ł8), Jó- 
zef Pęd racz, lat ł4, (Solec 33), Stefan Zaję.ć lat 18, 
szewc, Loon Osuchowski lat 33, Janusz Giebel, lat 25, 
student, Antoni Augustyniak, lat 21, robotnik. Wa- 
lenty Suprycki, lat 19, r-obotnik, Bogumił Urhanek, 
lat 12 (Szczęśliwa 12). Anna PlewczYliska lat 56 przy 
mężu (Winnicka 7), Stanisław Roczniak lat 16, (Wol- 
ska 37), Anna Goldbergowa lat 24 przy mężu (Dale- 
ka 13). Antoni Bajor lat 28, koźlarz (Opaczewska. 12). 
Artysta Teatru N arod-owego \\"ladysław Stasz- 
kawski (Szczygla 1), idę,c do swej córki Marji Zarf'm- 
bianki. artystki teatru im. Fredry, przez pl. Trzech 
Krzyży. został ugod1wny kulą w klatkę piersiową. 
Rannego w stanie ciężkim prze
hodnie przewieźli do 
E-zpitala ŚW. ROcha. 
\V walkach przed Szkołą. podchorę.żych zabity 
kpt. Stf'fan StebeIski, d-owódca bataljonu il p. p. 


HINO CORSO 


Naiwytw6rniejszy program z naj- 
młodszą i najslodszą gwiazdą ekranu 


BlIBY PEGGY 


Wesoło-8ensacyjny dramat w 9 akt. p. t. 
"Glos Krwi" 


n..2682 


1 t t 


ID 11\ 


;' 
K-ft 


o 
 'I."K "
 
. .#," 


KALENDARZYK. 
Wtorek, t8 maja: Feliksa M., Wenancju!:za M. 
Środa, 19 maja: Piotra Celest.yna P. W.. Iwona. 
Wschód &ońca o godz.. 3,37; zachód o godz. 7,27. 
Wschód księżyca o g. 10,2'l r.; zachód o g. 1,19 pn. 


.. 


Dyłar nocny w aptekach: 
Od poniedziałku 17 bm. do poniedziałku 24 bm 
iirturuJę. następuję,ce apteki: 
Apteka Centralna, ul. Gdańska. 
Apteka pod Lwem. na OkohL 

l 
Muzeum IUeJskle. Muzeum Miejskie przy Sta. 
rym Rynku otwarte codziennie od godz. 9 do 3; w 
niedzielę od godz. 11 do 1. Obecnie w Muzeum wy- 
stawa grupy artystów wielkopolskich "Plastyka". 
Wstęp 50 gr, dla młodzieży 20 groszy. 

IJoteka Miejska (St. Rynek 1) otwarta z wyj. 
nledz. I świet od godz. 9-U i 17-20. Wypożyczalnia 
od 11-13,80 po pol. tylko w poniedziałki, środy i so- 
boty od 17-18,45. 
Biblioteka Ludowa (ul. Kazimierza 9). Wypoży- 
czalnia otwarta codziennie z wyjątkiem niedziel 
ł świę.t od godz. 12-13 i 17-19, nadto dla dzieci 
t młodzieży we wtorki i soboty od 15-17. 
Wystawa obraz6w artysty-malarza, znakomitego 
Jnarynisty. Władysława Stachowskieg-o, otwarta jest 

dziennie dla publiczności YV salac1l. Hotelu pod 
(kłem. 


Teatr Miej$Jd: ,,Nasi Najserdeezniejsr'. 
!"eatr Popularny: "Wierna Kochanka". 
Kino KrisIal: "Miłosny sla,ł". 
Emo Nowości: "Kobieta bez skazy'". 
Emo Marysieńka: "PUŚĆ go kantem". 
Kino Corso: "Ba.by Peggy". 


Komunikaty teatr a I n e. 
- Z 'I'eatru MieJskiego. Dziś we wtorek, dnia 18 
maJa. po ru drugi pełna finezji i dowcipu komedja w 
ł akttI.Ch Sardou ,,Nasi Najserdeozniejsi" z pp. Troja- 
nowske, Kosiilskim, Lenkiem, Ryczerem w rolach 
głównych. W środę, dnia 19 maja po raz trzeci Xasl 
N'ajserdecmiejsi". W czwartek, dnia 20 maja "
1P 
o dwóch żonach". krotochwila w 3 aktach Coo'inoa. 
- 'I'eatr Popularny. Dziś, we wtorek 18 ma.ja, 
komedja Fijałkowsklego "Wierna Kochanka" która 
na premjerze wstępnym bojem zdobyła serca Publicz- 
ności, darzecej wykonawców rzęsisteml brawami. W 
środę "Proboszcz wśród bogaczy'. Z Józefem Karbow- 
sk..im w roli tytułowej. 
..... .,PoUtyka I MUoiH' w Teatrze Popularnym. 
Na ukofl(
zeniu próby JI! aktualnej sztuki Rączkow- 
skiego "Polityka i Miłość". która. niebawem wejdzie 
!l& repertuar i'eatnJ Popularnego. Reżyseruje p. Jó- 
zef Cornobis. 


_ Operetka Warszawska w Teatrze popularnym. 
W czwartek 20 i pię.tek 21 odbędą się w Te

ze P?-, 
pularnym dwa wieczory opertki Warszaws
leJ:, Dma 
:!O w)'stawiona będzie "Kochanka pr
mJera . a 
1 
"Królowa cyrku". \V operetce wy
t
Plę. 
oścIDme 
czołowe siły Operetki WarszawskIeJ, z 
toryc
 na 
pierwszem miejscu wymienić musimy 
ło
n.ę. prIma- 
donnę Operetki Warszawskiej i PoznanskleJ, Blankę 
Orszaliskę., znanę. i w naszem mie
cie z 
eszłorocz- 
nych występów, która kreować będzIe .p
pISOWI) rolę 
w "Kochance Premjera". Świetnym Jej partnerem 
będzie urodziwy amant operetkowy, Luskowski, hu- 
mor reprzentować będzie godnie Antoni Kaczorow- 
ski, przyjmowany wszędzie owacyjnemi. oklaska

 
Irena \"ę.sowicz-Kaczorowska naiwna Warszawsk
eJ 
Operetki, Derliczówna, Bernatowicz, świetny komik, 
Sozański i cały szereg innych. I\ipzwykłą okr8.Są sce 
niczn,< obu operetek będę. tańce i ewol.ucje ukł
du 
znakomitego baletmistrza tpatru "QUl-Pro-QUO w 
Warszawie, p. Ciesielskiego. Pomimo. 0-łbrzymich 
o- 
sztów D)"rekcja Operetki WarszawsklPJ w zrozumIe- 
niu obecnych ciężkich czasów ustanowiła najniższe 
"prost ceny bil€tów wstępu. które umożliwiaję. każ- 
demu wysłuchanie obu piękn:rch operetek. Z powodu 
o
rollJnego zainteresowania należy pospieszyć się z 
za;'UPT1'=Iil LiI
tów, które po cenach najniższrch s
 
już d.) nab).cia. w księgarni p. N. Gieryna. 


- Szkoła Wydzlalowa Męska przyjmuje zglosze- 
nil:i do egzaminu wstępnego, który się odbędzie przy 
końcu czerwca, codziennie w przedpołudniowych go- 
dzinach. NaJeiy przedłożyć świadectwo urodzenia i 
szczepienia ospy. 
- BlblJoteka '1'. C. L. na WiIczaku podaje do 
wiadomości, że odtąd wymiana księ.żek odbywać się 
będzie w środy pomiędzy godzinę. 
7 do 
8 wie- 
czorem. Podkomitet. . 
- Wzrost drołymy. Ceny na artrkuły !:pożyw- 
cze w pierwszej połowie miesiąca maja br. wzrosły 
w Brdgoszczy o 10,53 proc. Zwyżki Innych artyku- 
łów pierwszej potrzeby nie zauważono.' 
. 
- .,Miłosny azal.. - to tytuł arcydzieła, które 
z dniem d
isiejszym wchodzi na ekran "Kristalu". 
W obrazie tym główną postać kreuje pełna uroku 
Lya de Puti. Nadprogram ..Dziennik Parthe" i no- 
wości filmowe. 
- Kino "Nowoki" .wyświetla dziś jeszcze arcy- 
film p. t. "Kobleta bez skazy.. 
- Kino "Corso" daje dziś wytworny program z 
najmłodszl) i najsłodszę. gwiazdę. ekranu Baby Pe
gy 
p. t. ..Głos krwi". dramat wesoło-sensacyjny w 9 
aktach. 


Pakoi
 (Jarmark.). Jarmark odbędzie się w tut. 
mieście \\e wtorek, dnia. 8 czerwca br. Spęd bydła 
rogatego na jarmark jest dozwolony. 


WSPIERAJCIE NASZYCH NIEWIDOMYCHI 
Towarzystwo Opieki nad Niewidomymi 
przyjmuje zamówienia na wszelkie 
prace Igliczkowe 
(swetry, skarpetki, pończochy, haIki i t. d.), 
n& k O I Z e do węgli, drzewa itd.. 
na k r z e si a do wyplatania 
w Schr
u dla Niewidomych, ul. KoU,IaJa 13 Ił, 


/ 
1-( 
G ilU OZIADZ 
;o: 
eałr Miejski w GnulzI,d.za we wtorek 18 b
 
zamkmęty z powodu wyjazdu .zespołu. 
. :e" ..KUlo .,Apollo.. 'Wielki dramat morski ..Przed 
bItwł według słynnej powieści Claude Farrera.. 
lo Kino .0rz8ł". "Kobieta na sprzooaż". 
..- Zaprowa
 cenzury prewencyjnej w Gra- 
dziodzu. .W ZWIązku z obwieszczeniem p. WOjewody 
PomorskIeg? co do wprowadzenia stanu wyjetkowe- 
go. na terem8 Pomorza, zastosowano cenz1ll"ę prewen- 
CYJnę. z dniem 15 bID. aż do odwołania. 
li. 
dn
 .,Domu Zdrowia". Od iklIku dni 
odnaWIa SIę zewn
t;.zny wygl
d kamienicy. zwt.nej 
j

 '!Do
 . ZdroWIa prty ul. Sienkiewic;.za, gdzie siO 
ml
s
1 klInika p
atna dr. Zygmunta Grygiera. Da- 

nIeJszl) 5;Zarl), mepozornl) szatę kamienicy zastąpi 
Jasna,. poplel!l-ta. barwa, wskutek czego kamienica 
pięknie będzIe się prezentować. 
. : 
W8&t
 W?Q.dziło Pomorskie Tow. Opieki nad 
dZlecIDI w medzlelę, 16 bm. PO d ha słem R t . . 
dz'ec' I '. D tk ' ł .. a uJcle 
. I l. a. I na og6 chętnie dawano, tak, że zebrał 

I
 prZYZ:V0lty fundusz na wysyłkt ,,'ażnl) chwilę, odracz.a Bractwo s
oje tegoroczne 
strzelanie królewskIe az do odwołama. Tem samem 
ustaję. ćwiczebne strzelania. PI:Zedświ
teczne.. Rozka: 
ruję Braciom Strzelcom wzIęcIe udZIału w załobneJ 
Mszy św. za poległych w bratobójczej walce w War- 
szawie żołnierzy, która odbędzie się w środę, dnia 19 
bm. rano o godz. 9 w Farze. 
Klnb lIrIandoUnlst6w ..Lutnia". Miesięczne zebra.- 
nie odbędzie się we wtorek, dnia 18 bm. o godz. 7 
wiearorem w lokalu .,Domu Czeladzi" przy ul. Zyg- 
munta Augusta. Po zebraniu lekcja. Uprasza się 
członków o liczne i punktualne stawienie. 
Zarząd. 
Bacmoś6 piekarze polscy. Miesięczne zebranie 
koła śpiewu odbędzie się w środę, dnia 19 bm. o godz. 
4 l p6ł. Po zebraniu l€kcJa śpiewu. Na porządku wa- 
żne sprawy. Wszystkich członków cz)-nnych i nie- 
cz)-nnych komplet pożądany. Za
Q.d. 
'I'ow. gImn. SoUl Bydgoszcz III. Zebranie mie- 
sięczne odbędzie flię w śr
, dnia 19. 5. 26 o godz. 8. 
wieczorem na salce p. Jarnatha, ul. Jana Kazimie- 
rza. Zebranie za.rqdu godzinę wcześniej. Zal"Z1!d. 
Bydgoskie Tow. Wloślarskte. Ze względu na W/l- 
ŹDe sprawy, będące na porządku obrad plenarnego 
zebrania, w środę 19 bm. wiecz. o godz. 8 w Resursie 
Kupieckiej. uprasza. si
 o liczne przybycie członków. 
Zarząd. 
'I'ow. lIrInzycme. Próba Sekcji Chóralnej odbę- 
dzie się w środę, dnia 19 bm. o godz. 8 wieczorem w 
salI "Harmonja" ul. Marcinkowskiego 1. Obecność 
wszy!:tkich członków obowlę.zkowa. Gospodarz. 


Redaktor odpowiedzialny: Stanisław Lewand..,wskL 


Kwit miesięczny na zam6wienie gazety. 
Niżej podpiilaoy zamawia w urzędzie pocztowym: 


Tytuł gazety Miejsce Czas przedpłaty A bon. Odpr. Ra;/;. 
wvdanlą " man 
fiazeta Bydgoska Bydgoszu miesil\C 1.65 0.36 I 2.01 
czerwiec 


Gaze
 pros
 dostarczy6 mi do domu, a przedpłatę ŚCIągnąĆ 
przez listonosza 


Imię. nazwisko l dokładny adres zamawiającego. 
Pokwitowanie poczty: 
Z odebrania powyższej sumy kwitujemy. 


dnia 


-----.-----..------..-----------.---....--------------.---.- 


Kwit miesięczny.... zamówienie gazety. 
NtuJ podpisany zamawia w urzędzie pocztowym 


o: 
Tytuł gazety Miejsce Czas przedpłaty Abon. Odpr, Raz. 
wydania Iman 
6azeta BydUDSka l BydgOSltZ miesiąc 1.65 t36 2.ot 
czerwiec 


Gazett pr
 dostarczyć mi do domu,. a pnedpła
 
'1ąć 
przez IJstonosz& 


Imlę, nazwIsko I dokładny adru zam.wIaJ
 
Pokwitowanie poczty: 
Z odebrania poWY
J UUJn1 kwttujeID1. 
. dnia 


-
		

/gazeta_bydgoska_1926.05.19_R.5_nr11300007_0001.djvu

			r. 113. 


...0.... 


GAZETA BYDGOSKA, środa, 19 ą.1aja 1926 roku 


!Str. I. 


. . 


.. 


..- . 
Wydzierżft\.vienie trawy w rowach szosowych PI. składowe 
składnice , 
w powiecie wyrzyskim odpędzie się drogą publicznej licytacji najwięcej garaże 
dającemu za natychmIastową zapłatą w dniach następujących: stajnie 
1. W Wyrzysku, dnlo 21 mojo br o O Dodz. 10 przedpoł. n.253
0 WY
::I
a -

 
 , 
2. W N;
:d

e2i';oiulb;
u ;

d;:;er;
;
ludmu l
n

: 5 tt
t 1 
t
 


 L! 
 
( ..,' 
na obwód nakielski, w lokalu pana Teofila Pieczynskiego; ,r l 
3. W Mroczy, dolo 21 majo br. o Dodz. 6 popołudniu 
 I 
na o

ód KonsMowo. w lokalu pana flnŁ Pajzderskiego; .1n
lleiRnUYń1ki WYDł e el a cze Hexe ". 
4. W BlołosllWlu, dnia 22 molo br. o godz. 10 przedpoł. III. Sienkiewicza 47. u" 
na obwód Białośliwie, w lokalu pana F\ndryszaka; TeiefoR 208. n-
28 poleca 
5. W Łobtemcy. dniu 22 mulu br. o godZ. 4 DODolUdnlu 6ornos
ski węgiel J\DOLF KRftUSE & to lz O D.. 
na 
bwód .Rataje, wpoczekałni dworcowej Wyrzyskiej Kolejki koks h
tnicz y Tel. 646. Toruii-Mokre Tel. 646. 
PowIatoweJ. - ' 
Warunki dzierżawy zos
aną przed terminem opublikowane. SDClIedrzewo,SZCZDDY 
rtnlęte ł rąbane 
węgiel drewniany. 
Oddział II. 
biuro porad 
w IIprawach podatkowych. 
pwtwowych. n-2ł57 

 
Kto 
się Uczy Z 
gOlówkq 
niech kupuje 
Oft rftly 
po cenach 
golóWkOWYCh 
Ubrania 
Płaszcze 
Magazyn Odzlety 
LncjuoSzulc 


- 


t 


. .,"- 


" 


D
ia 16-go zmarł nasz WYf;oce ceniony KOlega ś. p. 


'. 


'. " 


I 


.1 


mistrz ślusarski. .. 
\\" zmarłym tracimy długoletnieO'o czlon ka kto ' r P 
. k ł . . k .s ć . o. y rzez 
swoJ
 '0 czeili' o
 1 gorliw
 pracQ dla rozwoju n <: 
rze.r:mosła w. z
rzadzie w komisji egzaminacyjnej zas
:
::'
 
sobIe uzname l szacunek. ,l 
Pamięć o nim zachowamy na zawsze w poszanowaniu. 
Cech ślusarzy, puszkarzy I pilnikarzy 
w Bydgoszczy. d.2ii2 


- . .. 


-ł'r. ' 'i .rf, 


-IL
 .. 


, ! 


;>. 


" , 


,- 


'-;.fo.- 


.. . 
'. 


..A, 


l. 


L !669) 


Zarząd Drogowy 
powiatu wyrzyskiego. 


.. 


< 
fl 


· r .
 fa 
. Jll 


orD  

 ...ł
 
 
., Ą 
.. 
\ ' 

 I' \ 11 
,:- 
'{

ł
j. 


/ 


./ 


,., 


" 

  
.,1 


/ 
/ 


_ _...
 11''IIUIt J j 
----- a 
I 
 
"

 edypie ąoj FP'SZJ1f1J pros.. ".". 
f/i) 1Ł1'ania, nal/aJe ł/pliz/110 BIlNvzą, biafc.śe. 
oszczędza ems,pacę' i pieniąt1ze. 
£)1. '\VEM)fi'm MJl(f. 1A.1łJnvŃ 

DO. NABYCIA WSZĘDZIE l- 
 


Lóżka dziecięce 
korzystnie 
w wielkim wyborze 
F. KRESKI 
Gdańska 7. 


. . , Najtadsze 
. .. Snladania 
Obiady 
n-2630 RolacJe 
poleca 
"Ognisko" 
.TaKielloń!lka 71 


,aDa Kazimierza 2. II1I11II1 I II11I1I1I11U 1I111111"lt1ll1ll1l1llll11ll111111 
ABAŻURY 


do lamp kałdego rodzaju, 
laW Da czaJniki. kapelusze 
damskie 
wykonuję starannIe ł 
po cenach przystępnych 


IRENA KAŁAS 
Podgórna 19. 
"11 '! , 1'" 


I 


pierwszorzędnej jakości kupuje się najkorzystnIej 
z fabryki I hurtowni forteplan6w 
B. S MERFELD 
BYDOOSZCZ 
tylko ul. Sniadeckich 56, tel. 883 ł 918 
f i Ij8: Orudzlądz, ul. Groblowa 4, teJ. 229. 
zał. 1906 r. 111692 


Sprzeda z licytacyjna. 
w sobot
 d.da 22. bm. o Kodzlnlo 10. przedpol'ld. 
sprzedam w Bydgoszczy przy III. Jagiellońskiej nr. 35 c. 
przez licytacje najwięcej dającemu 2a gotówkę 


LokolD.obile 


d 2jil 


IIUr 12 koni do :zapędu młocarni (firmy Flocter). 1f 
Kozłowski kom. sęd. w Bydgo!!zczy. 


Roń, uprząż 
i piatlorIDa 
w dobrym stanie na sprzedat 
Oferty pod "D. N" z podaniem adresu 
składać do Admłn. Gaz. Bydgoskiej. 


,------------------
 
I Wino "ZIOlo Renelo" i 
I i inne gatunki win firmy n 2657 I 
I H. Makowski, Kruszwica I 
. 1 zdobyly najwyższQ. nagrodę - Wielki medal l . 
złoty Państwowy na wystawie Spożywczo- 
. Higjenicznej w Warszawie 18/4.-3/5 1926 r. . 

------------______I 


Saletre chilijska 
nOryglnaln2ł11 polecamy loko Bydgoszcz 
do natychmiastowej dostawiJ 
"Rolnik W Bydgoszczy" 
Sp6łdzlelnla rolniczo handlowa z o. o. 
Splchrzl Herm_nna Frankego nr. 10 
Telefon: 336, 1336 ł 1337. .n-2683 


Drukarnia Narodowa 
Telef. 352. Bydgoszcz Jagielloł\ska 10 
wykonuje wszelkiego rodzalu 
druki handlowe I bankowe Il!Ik: 
rllchunkl. IIsłowmkl, koperty. 
kwIty. kslięgl handlowe I ł. ci. 
SpecjaIn. : Bloki kasowe "Paragon"
		

/gazeta_bydgoska_1926.05.19_R.5_nr11300008_0001.djvu

			. 


Str. 10. 


GAZETA BYDGOSKA środa 19 maja 1926 roku 
, , 


Nr. 113. 


== 


Naplaowy wlerllz tłusty 10 
r. kat.de dalII ze 
slowo 5 Kr., 5 liczb = l lilowo. 
l, w, z, a = kat.de stanowi slowo. 


OGŁOSZENIA DROBNE 


ZDak oferty (Da przykład: s 1864, D 2735, 
b 3582 ltd.) = 1 slowo. 
Dla poszuknJl\cych posad 50. proc. zDłtkl. 


na teD Bam dzień, przyjmuje BI
 tylko do g. 10 rano. 
OSZUKUJł; BIURALISTKA DO 
Obrońca P r\.'watn y KAMIENICA 170 MÓRG P d dł tsz praktyką biurową rentującego się przedsięblor_ 
J w. śródmieFciu, 2 składy. staj- ziemi rszenno-tyt
iej. zabu- gospodarstwa w
orł
:e


O 
be
an: z korespondencją stwa od kil
u lat załutonego 
załatwia wszelkie choćby me. garat podwórze mało dowama dobre.. lDwentarze IW-150 mó G g , p d ł'ł 
I 2 osiadająca jez. polski, fran- z pewną khJentelą poszuku_ 
najtrudniejsze spra
y sądo. lo
at.oró
, komorne 1200 zł kompl
tne (stacJ
. szosa). - zł. Zgł. do az. po . . 
uski, niemiecki i rosyjsk;i, ję w.sp6lnika z bardzo małym 
we. karne. procesowe. spad- 
lesleczDle. Ccm. 85000 zł C
na 
6(,OO "Gmot, Wl\gro- KUPIł; pisząca hieg/e na maszY
le kapltałem. 
g

sz. do Ga7.. 
kowa hi p oteczne walor y za. \\ p/atA. połowę. - OfE'rty do wlec Rynek -. d-4389 d t '''ca trochę stenogryfJę pod "Wspólmk . d-ł345 
. ' : Gaz. D 'dK. od d- 1324-. zaraz gospo arstwo prywa ne znaj.. , 
cYJ.ne. kODtr
k!o\\ie s
6łkowe .} p PRAWDZIWA OKAZJA doprą ziemie. za gotówkę poszukuję posady 
araz Z
ł. W 
najmu. admIDlstracYJDe po- ,7000 zł. Zgłoszenia do Gaz po Gaz pod "zaraz - d-4369 Zywam 
datkowe, ściąganienaletności Jadalnie 
 cent rUI?- !Dla
ta zaraz ta- B 'd d .Ku p no". d-4332 
i t. d ... mo do objęcIa meduty skład } g. po . POMOCNIK 
dębowe. .Fyptalnae sprzedaJe bar- !stnieJący 
d 4 lat z towarem KUPIli z branty t.elaza, porcelany i 
St Banaszak rlzo tanIo I na raty. fabryka I urządzen'em Oferty pod. k ł6 b dowl znający 
· 
Iebll. ul, Jackuwskiel1:o 33. n2356 Złotych 4000" składać do kami£:DIcę Do
oc7esną w d
- art k .y t
 w ś u suka odpow niniejszem pp. 167efa Fiszera 
Cleazkowsklego 2 d .. ., G B d brem połoteDIu przy wpłacIe SIli owo C. z. ulica Dworcowa 59 i Teofila 
T I f O . OKAZJAI a mmlstracJl _ azety y g <1'-' 5 000 
 ł . Wy czE'r p u j '''ce P osady Laskawe oferty do K k I M t . k ' 
e e on 13 ,. n 26',8 "" · .. ... . a pod A B" aczmar a u. a e) I nr, 8 
Długoletnia praktyka. Samoch6d-karetka -I< osobowa - oferty do Gaz pod ,.Wpłata' DIDIeJszego pls,m ,. do wykupienia w terminie do 
d1111 .
fathis". nowa. wprost ze IlASZYNY d 4391 d-ł29ł dnia 25 maja rb. zastawionej 
składu fabr. o,kazyjnie do dowyrabillDiakE'ks6w sztanc' SZUKAM KSIĄ!KOWY 
 mnie m
szyny do pi
nia 


 y sprzedan'a zaraz za got6wkę. maszyna \\alc6wka 12 form kupna młyna wodnego z zie. . t g afje pisanie fIrmy .Remmgton 
 dnIU 15 
SPR%E&)AZ
 Zgł. do Gaz Bydg pod ..Mat. gniotownik rak utvwllne mia Wpłacę zaraz około 40 znający s .eno ł r dający biegle styczDla rb. 
 term'nem wy- 
...... his" d-432C sprzedam Oferty do Gazpty tysięcy Zgłoszenia pod "Szu- 
am:.sZYnll:.w !leckim w'sło- kupu d
 dma 15 
utego r
. 
SKLAD pod Sprzedat., d-43< 9 k h do Gaz B y d g d-ł386 Je
y, I
m 
:lIem
.,. . d w przeclwnym bowlem razIe 
. .. PLAC am " wle l plśmleposŁUAU]e posa Y zostanie takowa sprzedaną na 
z mieszkaD1em na
aJ.llcy sle z szopamI. stajnia na 2 konie WOZEK Oferty do Gaz. Bydg. pod nr pokrycienaletności. Bolesław 
fu
 
 k


?e
I

:ł:


 z zapędem elektrycznym i pi- sportowy na srrzedat.. lacJ1- celem k

::

:
z dutym .333". d-4335 Stankiewic
_


zubska 9. 
dzeniem w centrum m' t łą t
rczową lub be
 do sprze- clce, ul 
redn.a 15. d-2170 O g rod"m owocowym lub po- PANI ENKA 
.' . las a dama - Zgłoszen:a do Gaz . d B d 
GnIeznanatycbmlast dosprze- B d od Pla" d-ł26ł DOM lem me aleko y goszc
y. z dobrej rodziny z ukoilczo- 2-'000 ZL 
()a
a. 
gł Stan. Kw.;atko
 y g p c . Wpłacę 
 zł resztę p6tmeJ nem 6 klas gimnazjum przyj- pot.yczki poszukuje na wysoki 
Skl. Gmezno ul. MonIlIszkI 5 M b l dwup
ętrowy sprzedam cpna ZgłoSzf'nl
 do Gazety Bydg mie posadę w biurze w han- procent, gwarancja zapewnio- 
Telefon 862. d-ł368. . e e 25 tysU\cy zł ,wPłata 13-15(){oO pod M100 d-4007 dlu lub na wyjazd jako Elew. na. Oferty do Gazety Bydg. 
3 pokolA '""0 UP . Oferty Gaz . 
.. ka. Mote przvsposobić dzieci pod ..Gwal'8ncja". d-4301 
IlAJĄTKI Bydg. pod D R d 4351 DZIERŻAWY ,I':' do gimnll.zjtim Of. do Gazety 
gospoda..stwa. domy. wUle .'" S I. , d oC - ki 'T pod ,Gimnazistka". d-2727 W . I P " 
poleca i poszukuje Biuro Po- wyści
łll:ne kupuJe Slę na.Jko- M a r ze.£D 
C te e an 
Jonla. Parkowa 3 Tel. 698 r!ystnIeJ u fachowca. Jako z mieszkaniem i urządzeniem. POSZ
KUJI.!. 5000 zL . 
Hotel pod Orłem n-2577 spec. fabrykuję meble z powodu wyjazdu zaraz do dnertawy majątku zlemskle- kaucji. Urzednikgospodarczy, ., . 
k r objecia Grudziądz ul. Kosza- go od. 600-800 mórg z kup: tonaty, łO lat. z 16-to letnią dotB.d Dle Wl
, t.e wlele motna 
GOSPODARSTWO S orzane rowa 30 rzetnictwo. n-26
9 nem Inwentarza t.ywego l praktyką po wiekszych ma- przy zakuple kapelusza o: 
I martwego Oferty do Gazety. . d szczedzać u A. GawecklE') 
prywatJ?-e, 63 morgi. 
O łĄki. Stanl . sław Drzazga ' pod nr 222 F R. d-4288 )ątkach. poszukuje samo z St. Rynek 5:6. Kupicie tanio! 
budynki murowane IDwent KUPI'tO posady zaraz lub od 1. VII dobrze gustownie. n.2ł56 
kOUl f letne Cena 16000 wpła- tapicer. Gdailska 63. 02242..--. POSZUKUJĘ 1926 r. luchowski, Chełmno 
ty 1 000; Zgłoszenia do Gaz. dziertawy lub kupna mająt- Pom., Parkowa 8. d 4357 NAD KORZEM 
BydgoskIej pod d-4310. Z PO
O
U . na cele rek

:

e stare nie- ku d?brej ziemi wprost od BYŁY Kartut.a, 
olendry i Kutnie.a 
SPRZEDAM 
yprowadzeDIa Sll
 zagraDlc
 mieckie niewatne 10((1 mar- właścIcela Wpłaty 55000 
! prokurent banku w Gdailsku Hel pensJon
tr. Marksowe
- 
. jest bardzo dobry, 
aprowa: k6wki z czerwoną, pieczątką Zgł. do Gazety pod "Kupno (olak' z akademickiem wy- HorbaczewskleJ. - otwarcIe 
natychmlast dawno zapr
wa- dzony warsztat sIOdlarskI Zgłosz. do Gazety B
-dg. pod . d-4371 : tł' b' gły kore- l-go cz
rwca La
 sosno
y. 
dwny Bk.ład z mieszkamem. lzałot.ony w roku 1887) z nr d-4358 sz a ceme
. le I' plata plekna, tennls. dancID
. 
towarem lub bez, nadający wolnem mieszkan. i wszyst- . POSZUKUJĘ sJ?on
ent 
 )ezyka
h po sklm, utrzymanie bardzo obfitA 
ei.ę na katdą bra!1tę .w Toru- kleml na rzed ziarn i dobremu GOSPODARSTWA dz1ertawy lub kupna składu DlE'mleC
!m. rosY1sklm 
ra
 ł razy dziennie, ceny naitaIi- 
DIU przy gł6wne) uhcy. Of. fachowcowi do odstąpienia. kolonjalnego lub delikatesów francusklm. do
ry ?rgamza sze. Zgłoszenia: \Varszawa. 
do Gazety Bydg, pod d.ł300. Ęgzystencja gwarantowana. z obert
. składeD? lub. bez z mieszkaniem Zgłoszenia tor-b?chalter pIsanIe na ma- Mazowiecka 10, m. 6. Hor. 
Do objec.ia potrzeba 3000 zł. poszukuję 
 pobl
tu miasta do Gaz. Bydgoskiej podd4382 sZY
leoraz?g61
emwykszta
- baczewska. d-4
iI 
SKLAD Oferty proszę nadsyłać do oraz dobrej okoh
y c
lem cemem kuplecklem p
szukuJe 
towąr6w telamych i sprzet6w Gazety Bydgoskiej pod d-ł334. ku
nn z pry . watneJ rekI. za 8 ' I t posady. Oferty ..Par,,' Toruń Letol . sko 
rolniczych I mi
!!Izkaniem w gotowkę. Oferty z 
odan!em Z e ZD C W O Szeroka 46 pod ..3641 d-4381 
powiatowem meście gdzie ,I, warunk6w 
desłal'. "!3 C1Ur- . ..- 
wllzystkie wytsze uczelnie .. odz lok9 Katow'ce, ul. Wo]ew6dz- urządzone z mieszkaniem do OSOB
. w 
kohc
ch. By.dg
s
czy 
:tenskje i męskie na najgł6w- 
 ka 
6 a. d 4327 wydziertawienia Pobiedziska młods
,. pracowlta. suml
n' w .plekDe
 lesIstej mleJscowo- 
njejszeJ ulicy miasta. jest do .. Łunkiewicz. n-2680 na, UmleJą
a gotować. znaJą- Ś
l, poko.1 e .z całem utrz} ma- 
oda rzedania. Do ob' cia 0- taglowa i mne na wiosła KUPIli ca 
s!elkle prace domowe mem . z .dnIem. 1 czerwca 
o 
tr
8 7000 zł Z łos
ę nia Pd nowe okazyjnie natychmiast utywanV' lecz w dobrym sta- - -', ,.-, 
","''''-'''' 'przeJmle posadę zaraz lub wynaJęcIa. \Vladomość mu:. 
G&zety pod Skł:d" e d-ł2
 na dogodnych warunkach na nie samocbód otwarty lub 
 WOLI'tE POSADY p6tniej. Zgłoszenia do Gaz. dzy godz. 2-ł pp Wilenska 
. " . sprzedat. Okazja tanieKo kup- kryty. z starterem i elektrvcz- ,
 \ pod ..Osoba". d-43fi5 9 I p. Egierska. 
M b I I na. K. Klis:!:czyński Poznań nem oświetleniem Zgłoszenia , · 
e e Rynek 
rodecki 12. Drogerja z podaniem marki. opisu i Podrozuj a cy r h KUCHMISTRZ ZBIERAli KOMPLET 
n-26.{5 ceny najnitszej uprasza sie " 1.1 starszy, samotny, z dobremi dla dzieci od lat 4-8 w go- 
pod "S:tmoch6d" do Gazety . świadectwami, długoletnią dzinach popołudniowych od 
l'łaJta:6sze irodło zakupu kom- ZA 2900 ZL Bydg. d-4380 b:ntJo t.elaza :mga
Ję..,
!l

 praktyką. poszukuje posady. 3-6 1 /, poświeconych wyłącz: 
pletnych ladalnl, pokol. męskich, sprzedam h Iko za got6wkę - c k łącZ

"751' P ,,- al Miejscowość obojetna. Oferty nie na spacery i wycieczkI 
1B1P1.aln1. "kuchni. oraz poJedyń- dobrze zaprowadzony maga- KUPIł; - proszę do Gazety pod "N N" do lasu, gimn
stYkę i g
y 
ClJch meblI. IIOlldnego wykona- zyn kapeluszy damskich w gospodarstwo około 30 m6rg &00 ZL d-4343 ruchome na śWletem pO
le 
ola na dobrych warunkach po- mieście powiatowem. Tylko przy mieście powiatowem. miesi czni I Posiuku' ws:!: _ trzu. Zgłoszenia przy u)?cy 
leca: Jpac:r Grajaert, 8:rd- powatni reflektanci. Zgł
sz ziemia I kl., budynki inwen dzie 
anó'; katdego IA
nu d
 
OSZUKUJIi. Padere
skiego 33 od godzmy 

 Dworcowa" Te1.1921 do Gaz. Bydg. pod "Tamo". tarz. Zgłos

nia do Gazety njecia pisemnego w własnem p
s
dy jako 
osp
ym na 11-12 l od 3-5- 
D2584 d-4.30ł! pod "Kupno. d-4340 mieszkaniu Kapitału nie po- WJes )u
 
 mIeścIe.. !"I
te 
Licytacj a. 

:'
'
.l
i :f

;
:
::

 
:ore;
:k:" 
'Yycbiertawienie .nluj podany:ch al.el.owoco
ych na szosach pow. wyrzyskiego, PoszukuJ - e 

f


:
ąZt,:
o

a

c:- ,
 - 'onat WI,g 
Gdbę
e się drogł\ pubhcznej licytaCji naJWlecej daJą.cemu za natychmiastową, zapłatą: rykailską 
 dłutszą pl'8ktyką Sle
szorz.. pe
::(";kowskjel 
W cz ...... artek dni 27 ala br g d 11 d lud się od zaraz na stałą i pewną w Urzedzle Skarbowym, - oi:.:r'f°

 l czerwca. Prze- 
.. , a m . o o z. prze po . P osad" samodzielne g o facho- który by mógł reA"U I owal' . y . k J ' e z 
" k" .. śhczne słoneczne po o 
111 lokalu pana Teofila Pleczy
skle g o w Nakle. wego cukiernika do wyrobów w
zel le pod
tk
, z sWletn
- tarasami na morze kuchnia 
konfekt6w i wszelkich twar- mI referenC)aml poszukuje k . t owoczesn eurzą- I 
. d k . tk I b . . wy WID na. n, . 
. . _ d
ch gatunk6w na mIasto po- posa, y . SIli owego u l
eJ dzenia. cenv na czerwiec rnl- 
Kazwa drogi odcinek drogi czere-)a . grusz orze- razem wlatowe na pomorzu. Zgło- za msklem wynagrodzenIem t Z ł d d 'a 1 czerwca 
śnie błom eh6w drzew szenia z podaniem pensji, od- Oferty 

 "O 100" do Gaz 
ne. g - o ĘI
ktoralna 28 
pisu świadectw i referencji Bydgosklej. d-ł385 Te
:';
7.3ł D-266Z 
133 do Gazety Bydg. pod H. St. . . . . 
_ 
100. d- 1671 OŻEI'tKI TECHNICZNA 
352 Ił i . Szkoła korespondency-jn a -- 
479 POSAD POSZUK. .- Krak6w, Bernardyńska 13, 
. . PRZYJAźNI przyjmuje wpisy PP mecha- 
271 starsz. człowieka inteligent nikow. ślusarzy i t. d jako
el 
KUCBIIISTRZ . s:z:lachetn, z towarzystwa po- nie fachowc6w na \\ydZIl
ł 
sta;szy, samo.tny, z dobreD?l szukuje samotna inteligentna maszynowo _ elektrotecb
l. 
śWladectwaml. d
ugoletnlll pani Cel matrymonjalny - czny. Uczy wysyłając mle- 
209 pr.a
tyką. 'pos
uJe posady. Oferty do Gaz. Bydg. d-ł3Q7. siecznie do zapisanych dru- 

l1eJscowosć obojętna, Oferty _ kowane wykłady przVgoto- 
do Gaz. Bydg pod d-ł319. ł J wujące do egzaminów. Koszta 
264 UKCJE minimalne. zaA wyniki. ma. 
. PO
AD
 komite, poprawa bytU, Ilcm
 
38 wyrec
clelkl panI domu po- STENOGRAFn uznania świadczą o wart?ŚCl 
s
u
mJe .od 1 .czerwca osoba wyucza listownie instytut tej nauki. Na wyczerpuJB,cY' 
Ob- 6 d Lo - b oL enlea. w s
edD1m wleku. z ?obrej stenograficz. Warszawa Kru- program posłać 50 grosrY' 
- Ol; rodzl
Y. nawskroś sumIenna. cza 26. Ządajcie bezpłatnych w markach. n-2625 1 
Lob!enica- g ranica P OW. 13 13 ObOWlązkowa., z doskonałą prospekt6w. n-2619 - 
praktyką.. ZgłollZenia do Gaz. nllllmnlllnllll"''''''IIII11I11I1I1111l11mmnUI1I J I I II 
Lobłenica-Dzwiersno 850 850 Bydg. pod "ł-280". ' . ,,- '\ 
 
Qbw6d BIBlośllwle. f.nteIigent

O

dnim wle- Pel !:!l- gonle T a P e t y 
ku obeznllD8.zgospodarstwem &&a 
By d 1łOSZCZ-PUa OkaJiniec-Grabowo 140 92 232 domowem Jposzukuje zajecia bluszczowe na balkony w najnowszych wV)rach J?O 
W'iSr6w!ec-Zlotowo Błałoślfw!e 40 40 do zarządu domem w mieście przystępnej cenie do J18,byC1& 
Wągrówlec-Zlotowo BialośJiwie-Krzyż6wka 134 120 254  r":' Zgł. do Gd


 Flance J ' I PrODZ o, 
Wągrówiec-Zlotowo Krzyt6wka-Wysoka 138 126 264 kwiatowe l w&rZ)-wne O Z e 
 
\Vągr6w1ec-Złotowo Wysoka-granica pow. 122 72 194 wszechs
r=ztałcOny Pomidory 
o' . . .. poszuk?je posady jako kas- z doniczek, poleca Zaklad Pom orska 8. 
Warunki dotyczQce dzlerzawy zostaną. przed termmem opublIkowane. Jer - kSlątkowy na większy Ogrodniczy O. Rościszew- 
...-sJ ZlIRZl\D DROGOWY pow. wyrzyskle
o. :;

e
d . do Gazety 
:ł
:ol


le Sc1et.ka 1
:2
OO IIIIUIIIIIHllllllllllnllmlllllllllllllllllllllllllll!! 
'- 


t.p. 


l. 
1. 
3- 
4. 


Bydgoszcz-Nakło 
Nakło-Olszev.ka 
Nakło-Kamowo 
Poznań-Nakło 


Nakło- Labaszcz 


133 


342 


10 


479 
271 


L 
2. 


B1dgoszcz-pn. 
Bydgoszcz-Pila 


Obnd Wyrzy
 
Ruda-W)'rZ)I6k 
Nietychowo-- 
Tomaszewo 
Osiek- Wyrzyk 


209 


264 


a. 


Osjek-Lob!enica 


38 


L 
2. 


O.fek-Lobtenlca 
Lobtenica-Runowo 


I. 
2. 
3- 
4- 
5.