/borucki_ziemia00001_0001.djvu

			ZIEMIA KUJ A-W
KA 


pod. 
zglę;de:tn 


hiótorycznym, jcograficznym, archeologicznym, 
ekonomicznym i 
taty
tyczngm 


.. 


opisa.na. przez 


. 


JIlAKSYJ1ILIANA j30F\..UCKIEGO. 


. 


--I 


. . 


... 


'VŁOC A. 'VEK 
Nakładem i Drukiem Hermana Neumana. 


"'J'J'J .J"-""'_ 


\Y YfARSZAWIE f KŁAD P-ŁÓWNY U P-EBETHNERA I YfOLFFA. 


1882_
		

/borucki_ziemia00002_0001.djvu

			" 


)- 


- 


, 


. 
1119 .2YJ
		

/borucki_ziemia00003_0001.djvu

			" 


ł 


ZIEMIA KUJAWSKA. 


!t  


.... 

 
.....
- 


..
		

/borucki_ziemia00003a_0001.djvu

			Z I 11 nIT I A I( li J A '11 S J { A 
- li id li tJ tl Ył 1 . 


pod. 
ględ.erA 
I 


hictorgczngn1, jccgl"aficzngln, ctrchcologicz
!-Jm, 
cko'ncmiczrlgll1. i ,
tctt9
t!-Jczn9m 


opisana przez 


}VlAKSYJAILIA
A j30P\!JCKIEGO. 


<.. 


", .-L:
 

':::tik:'.:::' 

/
.3';:i:!';.
;;

 

' f1 " . . I ' 1i.1 ":
:
 
.> 
 tli'" -:_
 
::",£:" ,'"", ,\, i . '" / ,. .- ' 

' .
. - /
 ' 
''<.. '.1 "-""' . ' )tJ
/} f0 ' . 
-
" "';1,.-
 ,'X 1/' 'lJ" 

"'.:
- - ...
 
 t 
,.; f l :
 £."#, 1 
;' ' 
 \ tj.J .r
': 'j 
;t'!," ' . ) .:...£"
::h' 
. .
 =.T..-", 

 J.""'
/'./'1" 
 ,..".-.::-/ 


}J;> }':,.', -'1 . ',
 
rr ",-." .1 1 
 ...........

 
0/; ,....."'
 
i: ", 
'1 .. 
1fZ:." 
 . 

- 
r-....: ,'; l "
 " . 
t: 
'/
- 
'\'>' .1, ci' :c.\), " 
 ;\ 

 - . " -.1 
! . ' AJIO . 
\, "'\"'l/r' <1""- 
P::\': . 
 '
 

F .,
 0.... 


.
:

 

 
C

<-.
..t
 
, l 


,y IJ O U fA ,A. "\, rE IC 
Nakładem i Ol'ukiem Hermana Neumana. 


"'_'../'"...r J J"'. 


Yf y!ARSZAWIE PKŁAD FŁÓWNY t! FEBETHNERA I )YOLFFA. 


1882_
		

/borucki_ziemia00003b_0001.djvu

			-- 


--- I 
. 
II. 


III. 


IV. 
v. 


'TI. 
'TlI. 
VIII. 
IX. 
x. 


XI. 


XII. 
XIII. 


XIV. 


XV. 


, 


SPIS' PRZEDMIOTÓW. 


._
* 
 


"\V stęl). 
Histor3 Ta . 
Granice Ksieztwa J{ujawskiego, położenie jeografic
ne i późlliej- 
., 
sze podzia1y. 
Ziemia Do1JrzYliska wraz ze spisem właścicieli ULljątków tej ziemi 
'v r. 1789. 
Senatorowie i inni dostojnicy ziemscy. . 
O sejmikach prowincyonalnych, Sądach l{:aptnrowych i I{01
llnissyi 
Porządkow,ej. 
Starostwa. 
l(ró]ewszczyzny, "\Yybraniect"\va iSolectwa. 
Fundac)-"e i dobra DucllOWiełistwa. 
'Vyciągi genealogiczne dawnej szlachty I{ujawskiej. 
Spis majątków ziem3kich w dawnych "\Vojew'Jclztwach Brzeskielll 
Kujawskiem i Inowloclawskiem z wymienieniem nazwisk 
właścicieli w epokach lat 1-189-156°/80-1788. 
Epoka Rządu pruskiego z wymienieniem dóbr rozdarowanych 
przez króla pruskiego. 
Epoka J(sięztwa "\Varszawskiego. 
Epoka. Królestwa. Polskiego w której opisctlle granice I{uja,v 
od strony I)ruskiej! zarządy powiatowe i różne instytucye 
i'ząclowe w powiatach Włocławskim i Xieszawskim Droo-a 
. ., b 
Zclazna "\Y" arszawsko- Bydgoska, urządzenie miast, reforma 
podatkowa, starostwa. królewszczyzny i llla.j'ltki poduchowne 
z któryeh utworzono Ekonomie, luajątki sprzedane, oddane 
w wicczysh! dzierżawę i darowane w lnajoraty, tudzież plan- 
tacya tarniny. 
Geologia, rolnictwo, przemysł: ludność, oświata i charakterysty- 
ka l{ujaw. 
Pochodzcnie, obyczaje i charakter ludu, oraz urządzenie stosun- 
ków 'wlośchniskich przed reforma. 
" 


.
		

/borucki_ziemia00003c_0001.djvu

			XVI. 
XVII. 
XV III. 


XIX. 
XX. 
XXI. 
XXII. 
XXIII. 
XXIV. 


xxv. 
, ' 


XXVI. 


XXVII. 


VI 


O
ieulellie Żydów. 
Starożytnośei i pamiąt.ki historyczne. 
I{ościoly parafialne, klasztory i korporacyc duchowne z domie- 
szczeniC11L historyj szkól pijarskieh w Radziejowie. 
Semillaryulll 'Vłocławskie. 
Biskupi I{ujawsvY i l{ateul'a 'Vloclawska. 
J\liasta i osady w I{ujawach polskielI. 
Jeziora, rzeki i bagno Bachorza oraz rze.ka. ""\Yisla. 
Drogi. 
J\Iiasta odpadle na kongresie 'Viedeilskim P9d berlo pruskie pod 
nazwą I(si
ztwa POZl1ailskiego z opisem ka
edry I{ru
wickiej. 
Spis majątków ziemskieh w r. 1881 w powiajaeh: \Vlocł:1,wskim, 
i N"ieszawskim tutlzież w ]{ujawach o(ll'adlych do monarchii 
. 
 
pruskiej, z wymienieniem ,yłaścicieli luajątków. 
Spis posiadlo
ei wlościallskicl1 i miejskieh w ty(
hie poy,-iatach, 
oraz 'v majątkach odeszlych do innych poWiat{)\y i ogólna 
statystyka obszerności dawnego powiatu 'Vloclawskiego. 
I{arta jeograficzlla. 


';'9 


. 


"
		

/borucki_ziemia00004_0001.djvu

			" 
'- 


.. 


w S TĘP. 


- --
- 


,.., 


--ł"" 


'Vładyslaw Syrokomla (Ludwik Kondratowicz) w czasie wycieczek 
prowincyonalnych z Litwy, w roku 1858 zwiedziwszy Poznań, Gniezno, 
Kruświcę i okolice nadgoplańskie: zebrane z tych wycieczek wrażenia 
opowiedział rymem w miesiącu Sierpniu tegoż roku w mieście Piotr- 
kowie byłem Trybunalskim. Kujawy uważał on jako jądro pierwotnych 
siedzib jednoplemiennego ludu 'Vielkopolski , który pierwszy przyjął Chry- 
stusową naukę, udzielając światło nowej wiary pobratymczym prowincyom 
Polski. A ponieważ nie było jeszcze zbiorowego pisma o Kujawach, 
przeto on właśnie dał mi pobudkę do zajęcia się tą pracą. 
Jakoż wkrótce przedsięwziąłem zbiór materyał6w do monografii 
Ziemi kujawskiej, stanowiącej dawniej odrębne ciało polityczne jako udziel- 
ne Księztwo Kujawskie, składające się z Województw Brzeskiego-Ku- 
_ j
wskiego i Inowłocławskiego. 
Lecz w późniejszym czasie z powodu zmian politycznych i nowej 
organizacyi kraju tutejszego, oraz przejścia majątków duchowieństwa na 
skarb, a od roku 1864 reformy włościańskiej i miast, wynikły zmiany 
w dziale statystycznym, do których zastosować się i dopełnić należało. O ile 
więc siły pojedyńczego czlowieka w tym względzie wydołać mogą, staralem 
się zamierzoną pracę opisania tej pamiątkowej prowincyi dawnej Polski, 
gdzie popioły przodków wielu żyjących jeszcze rodzin spoczywają, dopro- 
wadzić do końca, a przy tern uzupełnić wiadomości tyczące się tych 
miejscowości, które dotąd mylnie, lub wcale nie były opisane.  


I. 
l 


. 


f 


r-  
.\