Annales Academiae Medicae Bydgostiensis 2002 tom XVI

AKADEMIA MEIYCZNA illl. LUIWIKA RYIYGIERA 
W BYJ}GOSZCZY 


ISSN OS60-2379 


ANNALES 
ACADEMIAE MEDICAE 
BYDGOSTIENSIS 


TOM XVI 


ROCZNlK 2002
>>>
AKADEMIA MEDYCZNA im. LUDWIKA RYDYGIERA 
W BYDGOSZCZY 


ANNALES 
ACADEMIAE MEDICAE 
BYDGOSTIENSIS 


TOM XVI 


ROCZNIK 2002
>>>
KOMISJA DO SPRA W WYDA WNICTW 


Przewodnicz
cy: Iprof. ZW. dr hab. Bog d a n Rom a n s k il 


Czlonkowie: prof. dr hab. W I ad i m i r B 0 Z i low, prof. zw. AM; 
prof. dr hab. Ale k san d erG u t s z e, prof. zw. AM; dr E u g e n ius z 
J a now i c z; prof. dr hab. G era r d Dr e w a, prof. nadzw.; 
prof. dr hab. R LJ man M a z u r, prof. zw. AM; prof. dr hab. R y s z a r d 
o I ins k i. prof. zw. AM; prof. dr hab. Wi e s I a w S z y man ski. prof. zw. AM; 
prof. dr hab. K a r 0 I S Ii w k a, prof. zw. AM 


Opracowanie i redakcja 
Wanda Buze 


@ Copyright by Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, 
Bydgoszcz 2002 


WYDA WNICTWO UCZELNIANE AKADEMII MEDYCZNEJ im. LUDWIKA RYDYGIERA 
85-095 BydgDSZCZ, ul. M. SkIDdDwskiej-Curie 9, tel. (052) 585 3325 
Wyd, 1. Naklad 170 egz. Format B-5 
Oruk i Dprawa: Zaldad PDligraticzny "ABEDIK', BydgDszcz 


BYDGOSZCZ 2002
>>>
SPIS TRESCI 


str. 


STRESZCZENIA PRAC DOKTORSKICH 


And r z e j A dam 0 w i c z - Wplyw podazy selenu (Se) i erytropoetyny 
na stf(zenie Se i aktywnosc peroksydazy glutationowej we krwi cho- 
rych leczonych przewlekle hemodializami ..,....._ 
Be r n a r d A I ski - Wybrane parametry hemostazy we krwi chorych 
na raka jelita grubego . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , . . . . . . . . 
Be a taB ad ens k a - Analiza przyczyn wielokrotnych hospitalizacji 
w okresie wczesnego dziecinstwa . . . , . . . . . . , . . . . . . , . , . . . . . . . . . . . 
J ace k Bud z y n ski - Parametry lipidowe i hemostatyczne u m
zczyzn 
z zespolem zaleznosci alkoholowej leczonych odwykowo . . . . . . . . . . ., 11 
Paw e I Bur d u k - Ocena aktywnosci enzym6w antyoksydacyjnych, 
lizosomalnych i poziomu produkt6w peroksydacji lipid6w a standardowe 
wykladniki stanu zapalnego w przebiegu przewleklego zapalenia migdal- 
k6w podniebiennych przed i po operacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J 0 I ant a C z u c z e j k 0 - St
zenie selenu, zredukowanego glutationu, 
aktywnosc enzym6w glutationozaleznych oraz dysmutazy ponadtlenko- 
wej we krwi os6b z przewleklymi chorobami w
troby . . . . . , . , . . . . . .. 
 
I g 0 r G r e c z k 0 - Elektrofizjologiczne badania oddzialywania ambrokso- 
lu i serotoniny na transport jon6w w drogach oddechowych ......... 
M a I g 0 r z a taG u z ins k a - Ocena por6wnawcza diklofenaku sodu 
i indometacyny stosowanych miejscowo na szerokosc zrenicy pod- 
czas operacji zacmy oraz na wczesny odczyn zapalny po usunif(ciu 
zacmy ..................................,............... 
R e n a t a J ace w i c z - Polimorfizm DNA trzech system6w VNTR: 
D7S21, Dl2S1 L, D5S11O w populacji centralnej Polski i jego wykorzys- 
tanie w dochodzeniu ojcostwa . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 
J a k u b J, K a I u z n y - Usuni
cie soczewki przezroczystej w wysokiej --... 
niemiarowosci - wyniki wlasne . . . . . . , . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . .. ( I:) 
E w a K r z y z y n s k a - M a I i now s k a - St
zenie produkt6w peroksyda- 
cji lipid6w oraz aktywnosc wybranych enzym6w antyoksydacyjnych i li- 
zosomalnych u chorych na luszczyc
 leczonych metodami konwecjonal- 
nymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17 


J 
/' 
11  


14 


14 


5
>>>
A I e k san d e r Lap u c - Elektrowaporyzacja i waporesekcja jako mody- 
fikacja klasycznej elektroresekcji przezcewkowej w leczeniu chorych 
z lagodnym rozrostem. stercza ., 0 - 0 , 0 0 . . . . , . 0 . . 000 . . 0 . . 0 0 . . 000 o( 18 ) 
J 0 ann a Lit c k a - Zmlany metabohzmu ekto-puryn w Imazdzycy tlttmc 
 
czlowieka. - 0 0 0 0 . . 0 0 . . 0 . . . 0 . . . 0 0 . . 0 0 . . 0 0 . . 0 . . 0 0 . . 0 . . , 0 0 . 0 18 
E w a Los - R Y c h a r s k a - Analiza wybranych czynnik6w epidemiolo- 
gicznych oraz manifestacji klinicznej zakazen HGV u dzieci z wybrany- 
mi schorzeniami w
troby . 0 . . 0 0 . . 0 0 . . _ . . 0 0 0 . . 0 19 
K r z y s z t 0 f Mac i e j e w ski - Aktywatory i inhibitory fibrynolizy 
w lozysku. miltsniu macicy i osoczu kobiet rodz
cych . 0 . . . 0 . . . 0 . . . 20 
G r a z y n a Mat k 0 w s k a - Ocena przydatnosci radiologicznych badan 
diagnostycznych u chorych kwalifikowanych do operacji tlttnic szyjnych 21 
A g n i e s z k aMi k u c k a - Oportunistyczne gatunki coryneform w zaka- 
zeniach szpitalnych 0 . . . . . . . 0 0 . . . 0 . . 0 . . . . 0 . . 0 0 . . 0 , 0 , 0 0 22 
Art u r M 0 s c i b rod a - Oddzialywanie bumetanidu i lidokainy na sty- 
mulowany transport jon6w w drogach oddechowych in vitro. 0 . . . 0 0 . .. 22 
M a I g 0 r z a taN a w rot - Wartosc tomografii komputerowej wysokiej 
rozdzielczosci w diagnostyce wybranych sr6dmi
zszowych chor6b pluc 
- w azbestozie i sarkoidozie oraz w mukowiscydozie , . . . . . . , . , . 0 . . 23 
Mar i a Pie c hoc k a - Z a k u r z e w s k a - Ocena parametr6w stresu 
oksydacyjnego powodowanego planowan
 operacj
 chirurgiczn
. 
Por6wnanie wplywu anestezji og61nej uzupelnionej morfin
 z anestezj& 
og6ln
 uzupelnion
 fentanylem . 0 0 , . 0 . . 0 . . . . . . . 0 , . , . . .. 24 
J 0 I ant a Pow i e r s k a - C z a r n y - Ocena przydatnosci multipleksowej 
analizy loci DlOS197, D21S1436, D21S11, D1S103, THO!, D18S51, 
FGA w wykrywaniu utraty heterozygotycznosci (LOH) i niestabilnosci 
sekwencji mikrosatelitarnych (MI) na przykladzie raka sutka 25 
Ann a Pur z y c k a - J a z don - Osteoporoza odcinka Iltdiwiowego krlt- 
goslupa i niekt6re czynniki jej ryzyka u mltzczyzn po 50 roku zycia 0 . . 26 
K r z y s z t 0 fRo s z k 0 w ski - Analiza produkt6w tlenowych uszkodzen 
DNA w moczu pacjent6w chorych na nowotwory poddanych radioterapii 26 
Paw e 1St r 6 z e c k i - Echokardiograficzna ocena pacjent6w hemodiali- 
zowanych ze schylkow
 niewydolnosci
 nerek leczonych alfakalcidolem 
z powodu wt6rnej nadczynnosci przytarczyc . . . 0 . . . . 0 . . . . . . . . . 0 0 . " 27 


6
>>>
Wit 0 I d Wit k 0 w ski - Farmakologiczna analiza dzialania ergotaminy, 
dihydroergotaminy i bromokryptyny na perfundowan
 tlttniclt ogonow
 


szczura .. 


K 0 n r a d WI 0 d arc z y k - Badanie enzym6w ukladu antyoksydacyjnego 
u chorych z przewleklym niedokrwieniem kOllczyn dolnych poddanych 
terapii ozonowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , . . 29 
Mal g 0 r z a taW y s z 0 m i r s k a - G old a - Poziom specyficznego 
polipeptydowego antygenu tkankowego oraz inter1eukiny-lO w raku 
i lagodnym rozroscie stercza . . . , . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 


Z ZYCIA UCZELNI 
Inauguracja roku akademickiego 2001/2002 . . . . . . . . . . . . , . , . . . . . . 
Przem6wienie J.M. rektora Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera 
w Bydgoszczy, prof. zw. dra hab. n. med. Jana Domaniewskiego 
M i e c z y slaw a C z e r w ion k a - S z a f1 a r s k a - Alergia - epidemi
 
XXI wieku (wyklad inauguracyjny) . . . , . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 


KRONIKA 


Zmiany organizacyjne i osobowe . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . , . . 47 
NOlninacje . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , . . . . . . , ., 49 
Doktorat honoris causa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 49 
49 
56 


Habilitacje i doktoraty ....,.............,.............,.,...... 
Odznaczenia i nagrody . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 
Powolanie do miltdzynarodowych i krajowych towarzystw i instytucji 
naukowych . . . . . . . . . . . . . . , . , . . 
W spotpraca naukowa z zagranic
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zjazdy, sympozja, konferencje, sesje, uroczystosci organizowane przez 
katedry, kliniki, zaklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , . . . . . . , . , . . . . 
Inne wydarzenia ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . 


BIBLIOGRAFIA 
publikacji pracownikow Akademii Medycznej w Bydgoszczy 
za rok 2000 . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . .. 81 
WstltP. . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
Wykaz czasopism i skr6ty ich tytu16w ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 84 


28 


31  
", 


61 
63 


76 
79 


7
>>>
Wykaz wazniejszych skr6t6w wyraz6w typowych . . 
Bibliografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . 
Indeks autorski . . , . . . . . . 


88 
89 
299 


Wykaz publikacji wg przynaleznosci autor6w do jednostek organiza- 
cyjnych AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 
Indeks przedmiotowy ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 314 


WYKAZ PRAC MAGISTERSKICH 
studentow Wydzialu Farmaceutycznego Akademii Medycznej 
im. L. Rydygiera w Bydgoszczy w roku akademickim 1999/2000 . . . .. 325 
lndeks przedmiotowy prac magisterskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
>>>
ANNALES ACADEMIAE MEDICAE BYDGOSTIENSIS 
TOM XVI - 2002 


STRESZCZENIA PRAC DOKTORSKICH 


ANDRZEJ ADAMOWICZ 


Wplyw podaiy selenu (Se) i erytropoetyny na stfienie Se i aktywnosc 
peroksydazy glutationowej we krwi chorych leczonych przewlekle hemo- 
dializami 


Celem pracy bylo oznaczenie st
zenia Se i glutationu (GSH) oraz aktywnosci 
peroksydazy glutationowej GSH-Px w skladowych cz
sciach krwi chorych z 
przewlekl
 niewydolnosci
 nerek (PNN) niedializowanych i leczonych hemo- 
dializami (HD) oraz ocena podazy Se i ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny 
(rhEPO) u chorych z PNN. leczonych hemodializami na st
zenie Se w sklado- 
wych cz
sciach krwi oraz na aktywnosc GSH-Px w krwinkach czerwonych i 
osoczu oraz na st
zenie GSH w krwinkach czerwonych. 
Chorych leczonych HD podzielono na 4 podgrupy w zaleznosci od podawa- 
nego preparatu: a) placebo - droZdze piekarskie, bezselenowe - grupa (placebo), 
b) rhEPO, 2000 U 3 x w tygodniu po kazdej HD - grupa (rhEPO), c) drozdze 
wzbogacone w selen (300 Jlg po kazdej HD) - grupa (Se), d) drozdze selenowe + 
rhEPO (dawkajw.) - grupa (Se + rhEPO). 
Badania prowadzono przez okres 3 miesi
cy, oznaczaj
c badane parametry 
przed rozpocz
ciem podazy oraz po 1,2 i 3 miesi
cach. Grup
 kontroln
 stano- 
wily osoby zdrowe. Wykazano, ze w grupie chorych z PNN niedializowanych 
st
zenie Se w skladowych cz
sciach krwi oraz aktywnosci GSH-Px byly zna- 
miennie statystycznie nizsze niz w grupie kontrolnej. We krwi chorych leczo- 
nych HD st
zenia Se byly znamiennie wyzsze w por6wnaniu z grup
 chorych 
niedalizowanych. Podawanie placebo i rhEPO nie wywolywalo zadnych zmian w 
st
zeniu/aktywnosci badanych parametr6w. Podawanie Se oraz Se l
cznie z 
rhEPO prowadzilo juz po I miesi
cu do wzrostu st
zenia Se do wartosci wyz- 
szych niz w grupie kontrolnej. RhEPO, podawana z Se, w por6wnaniu z samym 
Se wywierala korzystniejszy wplyw na st
zenie tego pierwiastka we wszystkich 


9
>>>
skladowych cz
sciach krwi. W krwinkach czerwonych chorych, kt6rzy otrzy- 
mywali Se oraz Se razem z rhEPO obserwowano wzrost aktywnosci GSH-Pxjuz 
po 1 miesi
cu. W osoczu krwi obserwowano niewielki wzrost aktywnosci GSH- 
Px, ale po trzech miesi
cach aktywnosci te nie r6znily si
 od wartosci wyjscio- 
wych. Brak wzrostu aktywnosci enzymu w osoczu swiadczy 0 duzym stopniu 
uszkodzenia nerek. 
W pracy wykazano, ze: 1) pomimo podazy se1enu chorym z PNN HD nerki 
nie syntetyzuj
 peroksydazy glutationowej, 2) rhEPO podawana l
cznie z sele- 
nem przyczynia si
 do znamiennie (statystycznie) wyzszego gromadzenia si
 
selenu w skladowych cz
sciach krwi. 


BERNARD ALSKI 


Wybrane parametry hemostazy we krwi chorych na raka jelita grubego 


Przebadano grup
 83 chorych, u kt6rych ustalono rozpoznanie raka jelita gru- 
bego na podstawie badania mikroskopowego wycink6w uzyskanych drog
 
wziernikowania jelita grubego, a nast
pnie na weryfikacji diagnozy poprzez 
ocen
 ostateczn
 resekowanych operacyjnie guz6w. 
Grup
 kontroln
 stanowilo 41 os6b zdrowych w podobnym przedziale plci i 
wieku. 
W osoczu krwi badanych oznaczono metod
 ELISA st
zenie czynnika von 
Willebranda (vWf), kompleks6w trombina-antytrombina III (TAT), plazmina 
alfa-2-antyplazmina (PAP), poziomu fibrynogenu oraz antygenu karcinoembrio- 
nalnego (CEA). W osoczu krwi chorych na raka jelita grubego w por6wnaniu do 
os6b grupy kontrolnej stwierdzono podwyzszone st
zenia vWf. kompleks6w 
TAT. PAP. fibrynogenu i CEA. 
Jak wynika z przeprowadzonych badan, rak jelita grubego powoduje w orga- 
nizmie chorego uszkodzenie sr6dblonka naczyn oraz wzrost potencjalu koagula- 
cyjnego krwi, a elementem przywracaj
cym r6wnowag
 jest zwi
kszona aktyw- 
nose fibrynolityczna. Sledzenie wzrostu st
zenia antygenu CEA jest najszyb- 
szym sygnalem powstawania przerzut6w lub wznowy nowotworu po resekcji, 
zgodnie z danymi z pismiennictwa. 


10
>>>
BEATA BADENSKA 


Analiza przyczyn wielokrotnych hospitalizacji w okresie wczesnego dzie- 
ciftstwa 


Material pracy stanowilo 210 wielokrotnie hospitalizowanych dzieci (do 3 
r.z.) w r6znych bydgoskich szpitalach w latach 1994-1999. Celem pracy byla 
analiza przyczyn wielokrotnych hospitalizacji w okresie wczesnego dzieciI1.stwa. 
Wykazano wi
kszy udzial odsetkowy najmlodszych niemowl(lt plci m
skiej, 
mieszkaj(lcych w miescie, dzieci obci(lzonych wczesniactwem, mat(l urodzenio- 
W(l mas(l ciala, hipotrofi'l, obecnosci(l wrodzonych wad rozwojowych, karmio- 
nych sztucznie, narazonych na bierne palenie, 0 niskim statusie spoteczno- 
ekonomicznym. Czynniki te istotnie statystycznie cz
sciej wyst
powaly wsr6d 
dzieci wielokrotnie hospitalizowanych w por6wnaniu z cz
stosci(l ich wyst
po- 
wania w populacji dzieci (do 2-3 r.z.) w Polsce. 
Stwierdzono takze pewne nieprawidlowosci w funkcjonowaniu opieki zdro- 
wotnej, kt6re moglyby swiadczyc 0 jej niedostatecznej dost
pnosci i wplywae na 
wielokrotne hospitalizacje. R6wnoczesnie stwierdzono tendencj
 spadkow(llicz- 
by dzieci wielokrotnie hospitalizowanych w por6wnaniu z dwoma okresami 
trzyletnimi: 1994-96 i 1997-99, co moze bye pozytywnym sygnatem zmian w 
dzialalnosci podstawowej opieki zdrowotnej. 


JACEK BUDZYNSKI 


Parametry lipidowe i hemostatyczne u mfzczyzn Z zespolem zaleznosci 
alkoholowej leczonych odwykowo 


Celem pracy byta ocena wplywu odstawienia alkoholu na poziom wybranych 
czynnik6w ryzyka miazdzycy u m
zczyzn uzaleznionych od alkoholu w okresie 
6 miesi
cy abstynencji. Zbadano 54 m
zczyzn z zespotem zaleznosci alkoholo- 
wej (zza), kt6rzy pili alkohol nie wczesniej niz 2 tygodnie przed wt(lczeniem do 
badan oraz 20 zdrowych m
zczyzn, kt6rzy negowali picie alkoholu w cictgu 
ostatniego miesi(lca. U kazdego z badanych trzykrotnie, na pocz(ltku badania, po 
4 tygodniach i 6 miesi(lcach abstynencji, oznaczano st
zenia lipid6w osocza, 


11
>>>
parametry plytkowej, osoczowej i sr6dblonkowej hemostazy oraz wskazniki 
r6wnowagi antyoksydacyjnej ustroju i st
zenie czynnika martwicy nowotwor6w 
(TNF-alfa). 
M
zczyzni z zza w por6wnaniu z grup'l kontrolnq mieli istotnie wyzsze st
- 
zenia marker6w aktywacji proces6w trombinogenezy i plazminogenezy in vivo 
oraz fibrynogenu; st
zenie P AI-l:Ag bylo u nich nizsze. Po 4 tygodniach u pa- 
cjent6w z zza obserwowano istotne zmniejszenie st
zenia cholesterolu HDL i 
lipoproteiny(a) oraz zwi
kszenie st
zenia cholesterolu LDL. Po 6 miesiqcach 
abstynencji stwierdzono zwi
kszenie sredniej obj
tosci plytki krwi oraz zmniej- 
szenie st
zenia fibrynogenu, antytrombiny III, trombomoduliny, marker6w gene- 
racji trombiny i plazminy in vivo. 
Z pracy wynika, ze po odstawieniu alkoholu u m
zczyzn z zza moze docho- 
dzi6 do wzrostu ryzyka wystqpienia incydentu wie6.cowego na drodze proatero- 
gennych zmian st
zen lipid6w osocza oraz aktywacji krzepni
cia krwi. 


PAWEL BURDUK 


Ocena aktywnosci enzymow antyoksydacyjnych, lizosomalnych i pozio- 
mu produktow peroksydacji lipidow a standardowe wykladniki stanu 
zapalnego w przebiegu przewleklego zapalenia migdalkow podniebien- 
nych przed i po operacji 


Przewlekle zapalenie migdalk6w podniebiennych jest jednym z najcz
sciej 
wyst
pujqcych schorzen w otolaryngologii. Uwalniane w trakcie reakcji zapalnej 
w nadmiarze wolne rodniki t1enowe i enzymy proteolitycme Sq odpowiedzialne 
za uszkodzenia tkanki i utrzymywanie si
 przewleklego stanu zapalnego. 
Celem pracy byla ocena generacji wolnych rodnik6w t1enowych oraz przesle- 
dzenie zmiennosci aktywnosci enzym6w antyoksydacyjnych i lizosomalnych w 
por6wnaniu ze standardowymi wykladnikami stanu zapalnego w przebiegu 
przewleklego zapalenia migdalk6w podniebiennych przed i po operacji. Bada- 
niem obj
to grup
 60 chorych i 32 osoby zdrowe jako grup
 kontrolnq. 
Po przeprowadzeniu badan stwierdzono istnienie zaburzenia r6wnowagi pro- 
oksydacyjno-antyoksydacyjno-proteolitycznej w przebiegu przewleklego zapale- 
nia migdalk6w podniebiennych. Zastosowanie oznaczania i monitorowania ak- 


12
>>>
tywnosci enzym6w antyoksydacyjnych i lizosomalnych oraz st
zenia produkt6w 
peroksydacji lipid6w (dialdehyd malonowy) moze bye przydatne w diagnostyce 
przewlektego zapalenia migdalk6w podniebiennych i odpowiednio wczesnej 
kwalifikacji chorego do operacji. 


JOLANTA CZUCZEJKO 


Stfzenie selenu, zredukowanego glutationu, aktywnosc enzymow gluta- 
tionozaleinych oraz dysmutazy ponadtlenkowej we krwi os6b z przewle- 
klynli chorobami wqtroby 


Badaniami obj
to tqcznie grup
 123 os6b z przewleklymi chorobami wqtroby, 
kt6rych podzielono na 2 grupy: I grupa - chorzy z przewleklym uszkodzeniem 
w£ttroby 0 etiologii pozapalnej (n = 59) oraz II - chorzy z przewleklym zapale- 
niem w£ttroby 0 etiologii poalkoholowej, autoimmunologicznej lub kryptogennej 
(n = 64). Dodatkowo obie grupy chorych zostaly podzielone na podgrupy w za- 
leznosci od aktywnosci aminotransferazy alaninowej (AlA T). 
Celem pracy bylo oznaczenie st
zenia selenu (Se), zredukowanego glutationu 
(GSH) oraz aktywnosci peroksydazy glutationowej (GSH-Px), transferazy gluta- 
tionowej (GST), a takze dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) w skladowych cz
- 
sciach krwi. 
U chorych z przewleklym uszkodzeniem wqtroby, bez wzgl
du na przyczyn
 
choroby, zaobserwowano, zar6wno w petnej krwi jak i w osoczu, znamiennie 
nizsze st
zenie Se w por6wnaniu z grup£t kontrolnq. Uszkodzeniom wqtroby 
towarzyszyto r6wniez znamiennie nizsze st
zenie GSH w krwinkach czerwo- 
nych. U chorych z podwyzszonq aktywnosci£t AlA T zaobserwowano znamiennie 
\V)'ZSZq aktywnose GSH-Px, GST i SOD w osoczu, natomiast u pozostalych cho- 
rych aktywnose GSH-Px i GST w erytrocytach byta znamiennie nizsza. 
Wyzsza aktywnose enzym6w antyoksydacyjnych w osoczu chorych z pod- 
wyzszonq aktywnosci q AIAT moze swiadczye 0 adaptacji organizmu do usuwa- 
nia wolnych rodnik6w i skutk6w ich dzialania. 


13
>>>
IGOR GRECZKO 


Elektrofizjologiczne badania oddzialywania ambroksolu i serotoniny na 
transport jonow w drogach oddechowych 


W celu okreslenia oddzialywania ambroksolu - leku optymalizujqcego proce- 
sy oczyszczania dr6g oddechowych oraz serotoniny - neuromediatora wyst
pu- 
jqcego w strukturach nablonkowych, na transport jon6w w izolowanej scianie 
tchawicy kr6lika mierzono niepobudzony przeznablonkowy potencjal elektrycz- 
ny - PO, a takze potencjal po stymulacji mechanicznej blony sluzowej tchawicy 
- dPD, oraz op6r elektryczny - R. Urzqdzenie pomiarowe skladalo si
 z kornory 
Ussinga, w kt6rej w izotonicznym, wieloelektrolitowym plynie mocowano i sty- 
mulowano izolowanq scian
 tchawicy (po jej wyci
ciu z uspionego w CO 2 zwie- 
rz
cia), oraz z elektrycznej aparatury pomiarowej (wzmacniacz, przedwzmac- 
niacz i rejestrator) dost
pnej komercyjnie. 
Badania wykonano na 139 odcinkach tchawic z 49 kr6lik6w. Wykazano, ze 
zar6wno ambroksol, jak i serotonina oddzialujq na stymulowany transport jon6w 
- dPD, natomiast nie wykazano oddzialywania na PD. W obecnosci bumetanidu 
dodatek ambroksolu do plynu stymulujqcego zwi
kszal hiperpolaryzacj
, a w 
obecnosci amilorydu zmniejszal jq_ Dodanie serotoniny do plynu stymulujqcego 
zmniejszalo hiperpolaryzacj
 w obecnosci amilorydu. 
Z opisanych doswiadczen wynika, ze modyfikujqce oddzialywania serotoniny 
i ambroksolu dotyczq transportu jon6w sodowych. Uwaza si
, ze to oddzialywa- 
nie wsp6ldecyduje 0 stanie plynnej wysci6lki dr6g oddechowych, gdy receptory 
wrazliwe na bodice mechaniczne Sq pobudzone (np. w czasie kaszlu). 


MALGORZATA GUZINSKA 


Ocena porownawcza diklofenaku sodu i indometacyny stosowanych 
miejscowo na szerokosc irenicy podczas operacji zacmy oraz na wczesny 
odczyn zapalny po usunifciu zacmy 


Celem pracy byla ocena wplywu i por6wnanie skutecznosci diklofenaku sodu 
i indometacyny podawanych miejscowo na szerokosc irenicy podczas operacji 
usuni
cia zacmy wykonanej technik q zewl1qtrztorebkowq oraz metod q fakoemul- 


14
>>>
syfikacji, a takze na wczesny odczyn zapalny po tym zabiegu. Dodatkowym ce- 
lemjest ocena, czy sr6doperacyjna srednica zrenicy zalezy od barwy t
cz6wki. 
Material i metodyka: Badaniem obj
to 193 pacjent6w z zacm(l starcz(l i 
przedstarczq, kt6rych losowo podzielono na 3 grupy. Pierwsza grupa otrzymy- 
wala przed i po operacji usuni
cia zacmy 0,1 % diklofenaku sodu, druga 0,5 % 
indometacyn
, a trzecia grupa stanowila grup
 kontroln(l. Por6wnywano szero- 
kosc zrenicy w trakcie zabiegu usuni
cia zacmy oraz cechy odczynu zapalnego w 
pierwszej, czwartej i mi
dzy 12 a 14 dob(lpo operacji. 
Wnioski: Badane leki podane miejscowo skutecznie hamuj(l sr6doperacyjne 
zw
zanie si
 zrenicy. Barwa t
cz6wki nie ma wplywu na utrzymanie szerokiej 
zrenicy w czasie operacji usuwania zacmy. Badane leki skutecznie przeciwdzia- 
laj(l wystqpieniu nasilonych odczyn6w zapalnych. Bardziej skutecznym srod- 
kiem okazal si
 diklofenak sodu w por6wnaniu z indometacyn(l. 


RENATA JACEWICZ 


Polimorfizm DNA trzech system ow VNTR: D7S21, D12S11, D5S110 w 
populacji centralnej Polski i jego wykorzystanie w dochodzeniu ojcostwa 


Celem pracy bylo zebranie bazy danych populacyjnych dla najcz
sciej bada- 
nych w dochodzeniu ojcostwa minisatelitamych loci VNTR: D7 S21, D 12S II, 
05S110. 00 badan wykorzystano technik
 RFLP l(lcz(lc(l analiz
 restrykcyjn(l z 
zastosowaniem enzymu Hinf 1 oraz hybrydyzacj
 z pr6bami molekularnymi, 
specyficznymi dla poszczeg61nych loci: MS31, MS43A, MS621. Polimorfizm 
zmiennej dlugosci fragment6w restrykcyjnych uwidaczniano z zastosowaniem 
detekcji chemiluminescencyjnej. 
Uzyskane w populacji centralnej Polski rozklady fragment6w restrykcyjnych 
swiadczq 0 tym, ze badane uklady nalez(l do wysoce polimorficznych i charakte- 
ryzuj(l si
 najprawdopodobniej ciqg;lym rozkladem alleli. Por6wnanie populacji 
16dzkiej z innymi populacjami europejskimi wykazalo znaczne podobienstwo w 
zakresie analizowanych uklad6w, z charakterystycznym unimodalnym przebie- 
giem rozkladu w lokus D7S21 oraz bimodalnym w lokus 012S11. Nie stwier- 
dzono statystycznie znamiennych r6znic w lokus D5S 11 0 mi
dzy populacj(l 
centralnej i poludniowo-wschodniej Polski. Odmienne rozklady alleli odnoto- 
wujemy przy zestawieniu populacji 16dzkiej z azjatyck(l i afrokaraibsk(l. Ta 


15 


---.J
>>>
ostatnia charakteryzuje si
 najwi
kszyrn zr6znicowaniem alleli w badanych re- 
gionach VNTR. Ocena bl
du porniaru wykazala, ze calkowita wartosc tego bl
du 
nie przekracza 4,6 %. Por6wnanie uzyskanych i oczekiwanych rozklad6w DNA 
przy zastosowaniu grupowania fragment6w w przedzialach co 5 % ich wielkosci 
nie ujawnilo istnienia odchylen od prawa r6wnowagi Hardy'ego-Weinberga w 
populacji centralnej Polski. Wykazano brak korelacji mi
dzy allelami w obr
bie 
trzech badanych uklad6w, a takze niezaleznosc dziedziczenia pomi
dzy tymi 
ukladami, co umozliwia ich l(lczne stosowanie do analiz. 
Uzyskane dla badanych system6w wartosci: heterozygotycznosci, wskaznika 
informacji 0 polimorfizmie oraz sily dyskryminacji przekraczaj(l odpowiednio: 
92 %, 91 % i 93 %. Prawdopodobienstwo przypadkowej zgodnosci tr6jlokuso- 
we go profilu w populacji centralnej Polski wynosi 1,3 · 10-3. Teoretyczna szan- 
sa wyl(lczenia ojcostwa waha si
 w zaleznosci od ukladu w granicach 84-88 %, a 
uzyskana sila wylqczenia wynosi 94-95 %. Jednoczesna analiza trzech uklad6w 
daje teoretyczn(l szans
 wyl(lczenia - 99,7 % i skutecznosc wyl(lczania nieojc6w 
- 99,99 %. Badanie poszczeg6lnych uklad6w zwi
ksza szans
 ojcostwa srednio 
9-12 razy, a l(lczna ich analiza 1100 razy. Jednoczesne badanie trzech uklad6w w 
41 sprawach z potwierdzeniem dato wartosc prawdopodobienstwa ojcostwa: 
98,47-99,97 %. Analiza dziedziczenia fragment6w restrykcyjnych mi
dzy rodzi- 
cami a dziecmi wykazala, ze cz
stosc mutacj i w ukladach: D7S21/Hinf 1 oraz 
D 125 Il/Hinf 1 jest wysoka i wynosi 1 %. 
Uzyskane wyniki wskazuj(l na to, ze badane uklady nalezy zaliczyc do naj- 
bardziej informatywnych marker6w VNTR 0 wysokiej przydatnosci w aspekcie 
ustalania pokrewienstwa, jakim jest dochodzenie spornego ojcostwa. 


JAKUB J. KALUZNY 


Usunifcie soczewki przezroczystej w wysokiej niemiarowo

ci - wyniki 
wlasne 


Celem pracy byla ocena wynik6w usuni
cia soczewki przezroczystej z 
wszczepieniem sztucznej soczewki do komory tylnej u os6b z wysok(l niemiaro- 
wosciq, a takze cz
stosci wyst
powania powiklan po tym zabiegu. 
Material i metodyka: Material stanowilo 46 oczu (42 oczu kr6tkowzrocznych 
i 4 nadwzrocznych). Przedoperacyjny ekwiwalent sferyczny wady refrakcji w 


16
>>>
przypadku kr6tkowzrocznosci wynosil srednio minus 16,75 D, a w nadwzrocz- 
nosci +7,25 D. Czas obserwacji wynosil srednio 25,6 miesictcy. Zabiegi prze- 
prowadzono technik't zewn'ttrztorebkowego usunictcia soczewki przezroczystej. 
Wyniki: Sredni ekwiwalent sferyczny wady refrakcji po operacji wynosil u 
pacjent6w z kr6tkowzrocznosci't -3,28 0, natomiast w oczach nadwzrocznych 
+2,37 D. W jednym oku (2,17 %) 2 lata po zabiegu doszlo do odwarstwienia 
siatk6wki. 
Wniosek: Usunictcie soczewki przezroczystej w wysokiej niemiarowosci daje 
dobre wyniki refrakcyjne i czynnosciowe. 


EWA KRZYZYNSKA-MALINOWSKA 


Stfzenie produktow peroksydacji lipid6w oraz aktywnosc wybranych 
enzymow antyoksydacyjnych i lizosomalnych u chorych na luszCZYCf 
leczonych nletodanli konwencjonalnymi 


Grupct badan't stanowilo 67 os6b (22 kobiety i 45 mctzczyzn), pacjent6w Ka- 
tedry i Kliniki Dermatologii choruj'tcych na luszczyCct zwyk1't. Czas trwania 
choroby wynosil do 3 do 34 lat. Wszyscy chorzy leczeni byli preparatami ze- 
wncttrznymi. Celem pracy badawczej bylo oznaczenie stctzenia produkt6w perok- 
sydacji lipid6w wyrazone stctzeniem dialdehydu malonowego (MDA) w krwin- 
kach czerwonych i w osoczu, aktywnosci wybranych enzym6w antyoksydacyj- 
nych w krwinkach czerwonych oraz aktywnosci enzym6w lizosomalnych w su- 
rowicy krwi. 
Obserwowano wyzsze stctzenie MDA w krwinkach czerwonych i w osoczu u 
chorych na luszczycct przed leczeniem. Aktywnosc dysmutazy ponadtlenkowej 
(SOD), katalazy (CAT) i peroksydazy glutationowej (GSH-Px) byla nizsza u 
os6b chorych na luszczyCct. Aktywnosc kwasnej fosfatazy i katepsyny D byla 
wyzsza w por6wnaniu z grup't kontroln't. R6znice w aktywnosci arylosulfatazy 
w por6wnaniu z grupq kontroln't nie byly istotne statystycznie. 
Zastosowane leczenie zewncttrzne spowodowalo poprawct stanu miejscowego 
sk6ry i powolny powr6t aktywnosci oznaczanych enzym6w do wartosci prawi- 
dlowych. 


17 


-
>>>
ALEKSANDER LAPUC 


Elektrowaporyzacja i waporesekcja jako nzodyfikacja klasycznej elektro- 
resekcji przezcewkowej w leczeniu chorych z lagodnym rozrostem stercza 


CeJem pracy bylo por6wnanie skutecznosci elektrowaporyzacji (BV AP) i wa- 
poresekcji (TUVRP) z eJektroresekcj't przezcewkow't (TURP) w usuwaniu prze- 
szkody podp
cherzowej u chorych z lagodnym rozrostelTI stercza oraz ocena 
dzialania r6znych typ6w eJektrod waporyzuj'tcych i tn'tco-waporyzuj'tcych. 
Operowano 96 chorych w wieku 49-90 lat podzielonych na trzy grupy: I - 31 
chorych, u kt6rych wykonano eJektroresekcj
, II - 34 chorych, u kt6rych wyko- 
nano eJektrowaporyzacj
 i III - 31 chorych, u kt6rych wykonano waporesekcj
. 
U wszystkich chorych okreslono badaniem USG wieJkose gruczolu krokowego. 
Poddano ocenie czas operacji, dlugose utrzymywania cewnika po operacji i dlu- 
gose pobytu w szpitaJu po operacji. Por6wnano wyniki maksymaJnego przeply- 
wu cewkowego, wyst
puj'tce doJegJiwosci i ocen
 jakosci zycia wg mi
dzynaro- 
dowej skaJi IPSS oraz zaJeganie moczu w p
cherzu po mikcji. Badania te wyko- 
nywano przed operacj't oraz 1,3 i 6 miesi
cy po operacji. 
Uzyskane wyniki wykazaly por6wnywaJn't skutecznose elektroresekcji, elek- 
trowaporyzacji i waporesekcji w usuwaniu przeszkody podp
cherzowej u cho- 
rych z lagodnym rozrostem stercza. IJose powikla6 po waporesekcji jest staty- 
stycznie znamiennie mniejsza niz po elektroresekcji przezcewkowej. Podczas 
eJektrowaporyzacji najbardziej efektywne Set eJektrody kolczaste (spiked electro- 
de), natomiast V APORCUT elektrody Set najskuteczniejsze podczas waporesek- 
CJI. 


JOANNA L
CKA 


Znziany nzetaboliznzu ekto-puryn w miaidiycy tftnic czlowieka 


Opracowana w pracy metoda izokratycznego rozdzialu HPLC RP e-puryn 
krwi pozwaJa na ilosciow't i jakosciow't anaJiz
 wi
kszosci pochodnych adeniny. 
AnaJiza por6wnawcza puryn we krwi os6b zdrowych i chorych na t
tniaka aorty 
wykazala, ze sumaryczne st
zenie e-puryn we krwi chorych bylo bJisko dwu- 
krotnie wyzsze od wyznaczonej normy i wynosilo 123 JlM. R6znice (zdro- 


18
>>>
wi/zdrowi) w ilosci oznaczanych zwi'tzk6w, opr6cz ADP, by1y istotne staty- 
stycznie. St
zenie ADP pOIllilll0 braku r6znic istotnych statystycznie bylo u cho- 
rych 2 razy wyzsze. Wykazano brak korelacji pomi
dzy wiekiem os6b zdrowych 
a st
zeniem oznaczanych e-puryn. We krwi os6b chorych ilosc cholesteroJu tylko 
nieznacznie przekraczala wyznaczon't nonll
. Wykazano, ze z endoteJium zwi't- 
zanych jest pi
c enzym6w metabolizuj'tcych e-puryny: e-apiraza, e-A TPaza. 
e-5' -nukleotydaza, deaminaza e-adenozyny i po raz pierwszy zidentyfikowana e- 
kinaza adenylanowa. 
Wyznaczono podstawowe paral11etry kinetyczne i wlasciwosci zidentyfiko- 
wanych enzym6w. Pozwolilo to na stwierdzenie, ze e-miokinaza wyznacza do- 
puszczalne st
zenie e-ADP we krwi. W chorych t
tnicach aktywnosc e-5' -nu- 
kleotydazy byla istotnie statystycznie wyzsza w por6wnaniu z t
tnicami zdro- 
wYlni. Aktywnosc e-A TPazy ulega tylko nieznacznemu obnizeniu, a aktywnosc 
pozostalych e-enzYl116w jest istotnie statystycznie nizsza w por6wnaniu z aktyw- 
nosci't obserwowan't w t
tnicach zdrowych. Aktywnosc enzYl116w oznaczana na 
fragmentach tej samej t
tnicy wykazala spadek aktywnosci w tych cz
sciach, 
kt6re posiada1y wyraine zmiany miazdzycowe. Dowodzi to, ze obserwowane 
zmiany w aktywnosci e-enzym6w t
tnic z miazdzyc't Set wynikiem uszkodzen 
struktury tych naczyn. Wykazano, ze wybrane leki stosowane w leczeniu nadci- 
snienia oraz hamuj'tce agregacj
 p1ytek zmieniaj't aktywnosc enzym6w kontro- 
luj'tcych poziom e-puryn we krwi. 
Uzyskane wyniki sugeruj(b ze POZiOI11 e-puryn we krwi czlowieka jest wyni- 
kieln zmian aktywnosci enZYl116w 111etabolizuj'tcych te cz'tsteczki i ilustruje sto- 
pien uszkodzenia struktury t
tnic. 


EW A LOS-RYCHARSKA 


Analiza wybranych czynnikow epidellziologicznych oraz llzanifestacji 
klinicznej zakaien HGV u dzieci z wybranYlni schorzenialni wqtroby 


Wykryty i opisany przed pi
ciu laty wirus G zapaJenia w'ttroby (HGV) sta- 
nowi niewyjasniony problem dla naukowc6w. Celem przeprowadzonych badan 
byla ocena cz
stosci wyst
powania zakazen HGV u dzieci z wybranymi choro- 
baJlli w'ttroby, ustalenie czynnik6w ryzyka oraz znaczenia klinicznego zakazenia. 


19
>>>
Badaniem obj
to 150 dzieci w wieku od 2 do 15 lat, z wybranymi chorobanli 
wCltroby. Wykonywano u nich oznaczenia obecnosci Inaterialu genetycznego 
wirusa w surowicy. Nast
pnie analizowano dokumentacj
 lekarskCl. 
Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, ze zakazenie wirusem G 
zapalenia wCltroby u dzieci z chorobami wCltroby jest cz
ste i wynosi 20,7 %, bez 
r6znic zwiClzanych z plciCl i wiekiem oraz obciClzeniem przebytymi hospitaliza- 
cjalni, zabiegalni, chorobCl nowotworowCl, przetoczeniami, chorobCl wCltroby w 
rodzinie. Uznano jednak, ze wszystkie badane dzieci, ze wzgl
du na koniecznose 
stalej opieki hepatologicznej, sCl pacjentami z grupy ryzyka zakazeil drogCl pa- 
renteralnCl. Zakazenie wyst
puje cz
sciej u pacjent6w niezakazonych wirusami 
typu B lub C zapalenia wCltroby oraz rzadziej u dzieci, kt6re w przeszlosci byly 
leczone interferonenl alfa. Zakazenie HGV nie zlnienia w istotny spos6b prze- 
biegu podstawowej choroby wCltroby oraz nie wp
va na funkcj
 takich uklad6w 
pozawCltrobowych, jak uklad krwiotw6rczy i uklad moczowy. Nie stwierdzono 
zwiClzku obciClzenia chorobCl nowotworowCl z obrazem klinicznym zakazenia 
HGV. Wykazano, ze u niekt6rych dzieci z izolowanym zakazeniem HGV docho- 
dzi do uszkodzenia wCltroby, jednakze obserwowano tez bezobjawowe nosiciel- 
stwo wirusa. 
Na podstawie przeprowadzonej analizy nie mozna jednoznacznie potwierdzie 
ani tez wykluczye znaczenia chorobotw6rczego wirusa G zapalenia wCltroby. 
Dalsze badania powinny bye ukierunkowane na to, jakie czynniki mogCl warun- 
kowae patogennose wirusa. 


KRZYSZTOF MACIEJEWSKI 


Aktywatory i inhibitory fibrynolizy w loiysku, mifsniu macicy i osoczu 
kobiet rodzqcych 


Badano st
zenie dwu aktywator6w plazminogenu (TP A i UP A) oraz dwu in- 
hibitor6w aktywator6w plazminogenu (P AI-I i P AI-2) w mi
sniu macicy, lozy- 
sku i osoczu kobiet rodzClcych. Skrawki 10Zyska i mi
snia macicy oraz krew po- 
bierano w czasie ci
cia cesarskiego (34 przyp.). Poslugiwano si
 metodCl ELlA 
(pomiar st
zenia w homogenatach tkankowych i osoczu). 


20
>>>
Wykazano, ze mi
sien macicy jest zr6dlem aktywator6w i inhibitor6w fibry- 
nolizy, podobnie jak lozysko. St
zenie wszystkich czterech substancji bylo wie- 
lokrotnie wyzsze w badanych tkankach niz w osoczu (przeliczenia w odniesieniu 
do bialka calkowitego). 
Wyciqgni
to m.in. wniosek, iz substancje te mog£l odgrywae patogennq rol
 
w przedwczesnie odklejanym lozysku, kiedy to mog£l si
 one znaleze w krwiaku 
pozalo-zyskowym. 


GRAZVNA MA TKOWSKA 


Ocena prz)'datnosci radiologicznych badan diagnostycznych u chorych 
kwalifikowanych do operacji tftnic szyjnych 


Celem pracy byla ocena wynik6w badan TK glowy, USG-duplex i angiografii 
DSA t
tnic odchodz£lcych od luku aorty i ich gal
zi w diagnostyce niedokrwie- 
nia m6zgu i kwalifikacj i do leczenia operacyjnego. Oceniano r6wniez wsp61za- 
leznose obraz6w USG i TK glowy z wynikami badan angiograficznych. Podj
to 
pr6b
 okreslenia grup chorych, kt6rym mozna zaoszcz
dzie obarczonej powikla- 
nielll diagnostyki inwazyjnej, jak£l jest angiografia t
tnic luku aorty, oraz opra- 
cowania schematu post
powania w zaleznosci od nasilenia objaw6w klinicz- 
nych. 
Badan£l grup
 stanowilo 119 chorych z objawami niedokrwienia m6zgu; 
sredni wiek pacjent6w wynosil 58,4 lat. 
Wykazano znam ienn£l zgodnose wynik6w grupy badan USG-duplex i angio- 
grafii oraz nieistotn£l dla grupy badan TK glowy-angiografia. Stopien zaawanso- 
wania zmian n1iazd-zycowych w obr
bie t
tnic szyjnych mial istotny wplyw na 
zgodnose wynik6w analizowanych grup badan diagnostycznych. W grupie pa- 
cjent6w z niewielkimi zmianami miazd-zycowymi najwi
cej informacji uzyskano 
w badaniu USG-duplex, w zmianach zaawansowanych zgodnose obrazu wyst£l- 
pila u 92,6 % chorych, a w przypadku niedroznych naczyn - u 74,6 % chorych i 
takim grupolTI chorych mozna zaoszcz
dzie angiografii t
tnic szyjnych. Ocenia- 
jqC wyniki TK glowy, wykazano narastaj£lc£l cz
stose wyst
powania ognisk nie- 
dokrwiennych m6zgu przy nasilaniu zmian miazd-zycowych. 


21
>>>
AGNIESZKA MIKUCKA 


Oportunistyczne gatunki coryneform w zakaieniach szpitalnych 


Do grupy coryneforrn zal iczane Set Gram-dodatnie paleczki nalezetce do 15 
rodzaj6w. Wiele gatunk6w, gl6wnie rodzaju Corynebacteriunl, stanowi mikro- 
flor
 sk6ry i blon sluzowych czlowieka. Bakterie te coraz cz
sciej opisywane Set 
jako czynniki etiologiczne zakazetl szpitalnych. W pracy oceniono wyst
powanie 
poszczeg6lnych gatunk6w corynefornl w materialach kl inicznych, okreslono ich 
wrazliwosc na antybiotyki oraz wlasciwosci, kt6re moget miee znaczenie w wi- 
rulencji. 
Badaniem obj
to 200 szczep6w izolowanych z material6w klinicznych 
(92,0 %) i innych zr6del (8,0 %). Najcz
sciej izolowano szczepy z rodzaju cory- 
nebacteriurn, gatunki C. arnycolatunl, C. urealyticunl, C. striatunl, z wymaz6w z 
ran (33,2 %) i z moczu (25,0 %). Wrazliwosc na antybiotyki okreslono metodet 
kretzkowo-dyfuzyjnet oraz Inetodet E-test6w MIC dla glikopeptyd6w. Szczepy 0 
wielorakiej opornosci na antybiotyki stanowily 44,0 %. Oceniono zdolnosc hy- 
drolizy duszcz6w oraz wlasciwosci proteolityczne coryneform. Wlasciwosci 
powierzchniowe kom6rek oceniono w tescie agregacji w soli i tescie adhezji do 
paraksylenu. Byly one r6zne w zaleznosci od uzytego testu. 
W tescie hemaglutynacji do naturalnych i taninowanych erytrocyt6w ludzkich 
i baranich oceniono wlasciwosci adhezyjne coryneform. U badanych szczep6w 
stwierdzono mannozowrazliwy i manozoopomy typ hemaglutynacji. 
Corynefornl Set drobnoustrojami oportunistycznymi, kt6re moget miec znacze- 
nie w zakazeniach szpitalnych, dlatego nie powinny bye pOlnijane w toku bada- 
nia mikrobiologicznego. Zagadnienie wYlnaga jednak dalszych badatl. 


ARTUR MOSCIBRODA 


Oddzialywanie bumetanidu i lidokainy na Stylllulowany transport jonow 
w drogach oddechowych in vitro 


W celu okreslenia wplywu inhibitora transportu jon6w chlorkowych - bu- 
metanidu i blokera przewodnictwa nerwowego - lidokainy na transport jon6w w 
izolowanej scianie tchawicy kr6lika mierzono niepobudzony przeznablonkowy 
potencjal elektryczny - PD, a takze potencjal po stymulacji mechanicznej blony 


22
>>>
sluzowej tchawicy - dPD oraz op6r elektryczny - R. Urz£ldzenie pomiarowe 
skladalo si
 z komory Ussinga, w kt6rej w izotonicznym wieloelektrolitowym 
plynie 111ocowano i stYl11ulowano izolowan£l scian
 tchawicy (po jej wyci
ciu z 
uspionego CO 2 zwierz
cia), oraz z elektrycznej aparatury pomiarowej (wzmac- 
niacz, przedwzmacniacz i rejestrator) dost
pnej komercyjnie. 
Badania wykonano na III odcinkach tchawic z 65 kr61ik6w. Inkubacja tkanki 
W obecl1osci bUl11etanidu wywolala zmniejszenie PD, a nie wykazano zmian w 
zakresie dPD, natomiast natychmiastowe oddzialywanie bumetanidu zmniejszalo 
dPD. Inkubacja tkanki w obecnosci lidokainy znacznie zmniejszala oba te para- 
metry. 
Z opisanych doswiadczen wynika, ze zar6wno jony sodowe jak i chlorkowe 
poprzez oddzialywanie wewn
trzsciennych kom6rek nerwowych bior£l udzial w 
reakcji hiperpolaryzacji po stymulacji mechanicznej, a reakcja ta wsp6ldecyduje 
o stanie plynnej wysci6lki dr6g oddechowych, gdy receptory wrazliwe na bodice 
mechaniczne S£l pobudzone (np. w czasie kaszlu). 


MALGORZATA NAWROT 


Wartosc tomografii komputerowej wysokiej rozdzielezosei w diagnostyee 
wybranyeh srodmiqiszowyeh ehoroh plue - w azhestozie i sarkoidozie 
oraz w nlukowiscydozie 


Przedilliotem pracy byla ocena przydatnosci zdj
cia klatki piersiowej oraz 
tomografi i komputerowej wysokiej rozdzielczosci (HRCT) w wykrywaniu zmian 
srodmi£lzszowych, oplucnowych, powi
kszonych w
zl6w chlonnych wn
k i 
srodpiersia u chorych na sarkoidoz
 i u os6b zawodowo narazonych na wdycha- 
nie wl6kien azbestu. Badano takze przydatnosc tych metod obrazowych w wy- 
krywaniu rozstrzeni oskrzeli u chorych na mukowiscydoz
. Oceniano r6wniez 
zaleznosc wyst
powania zmian na zdj
ciu rtg i w badaniu HRCT od wieku pa- 
cjent6w, czasu trwania choroby, czasu zawodowego narazenia na dzialanie py- 
low azbestu, stopn ia zaawansowan ia sarkoidozy. 
Badanie wykonano u 57 pacjent6w, kt6rych podzielono na dwie grupy - 
pierwsz£l stanowily osoby chore na sarkoidoz
 i azbestoz
, drug£l - osoby chore 
na mukowiscydoz
. 


23
>>>
- 


Wyniki bada6 pozwalaj£l stwierdzic, ze zastosowanie badania HRCT znaeznie 
zwi
ksza ezulosc i swoistosc diagnostyezn£l w wykrywaniu zmian sr6dITIi£lZSZO- 
wyeh, opluenowyeh, rozstrzeni oskrzeli oraz powi
kszonyeh w
zl6w ehlonnyeh 
wn
ki sr6dpiersia w sr6dmi£lzszowyeh ehorobaeh plue (azbestozie i sarkoidozie) 
oraz w mukowiseydozie w por6wnaniu z konwenejonalnym zdj
eiem P A klatki 
. . . 
PlersloweJ. 
Nie wykazano zaleznosei mi
dzy wyst
powaniem zmian na zdj
eiu rtg i w 
badaniu HRCT a wiekiem ehoryeh, ezasem trwania ehoroby i narazeniem na 
dzialanie pylu azbestowego oraz stopniem zaawansowania sarkoidozy. 


MARIA PIECHOCKA-ZAKURZEWSKA 


Ocena paralnetrow stresu oksydacyjnego powodowanego planowanq 
operacjq chirurgicznq. Porownanie wplywu anestelji ogolnej uzupelnio- 
nej morfinq Z anesteljq ogolnq uzupelnionqfentanylelll 


Jednyn1 z waznyeh zadan anestezji jest zmniejszenie odpowiedzi stresowej 
powodowanej operaej'b w tym stresu oksydaeyjnego. W praey por6wnano ane- 
stezj
 og61n£l z uzyeielTI fentanylu (grupa I) i anestezj
 og61n£l z uzyeielTI morfiny 
(grupa II) na parametry stresu oksydacyjnego: SOD, CAT, GSHPx, oznaczaj£lc 
ich aktywnosc w krwinkach oraz oznaczaj£lc zawartosc MDA w osoczu i krwin- 
kach. 
Badania przeprowadzono u 99 pacjent6w, z czego 63 to pacjenci operowani 
ze sredni£l wieku 37,11:13,15 lat: 25 kobiet i 38 m
zczyzn. Grup
 kontroln£l sta- 
nowilo 36 badanych, ze sredni£l wieku 40,181:13,53 lat. Zabiegi operacyjne to 30 
operacji ortopedycznych (29 operacji kolana) z zastosowaniem opaski uciskowej 
i 33 operacje chirurgiczne. 
Por6wnuj£lc obie grupy operowanych pacjent6w stwierdzono znamiennie 
wYZSZ£l aktywnosc SOD i CAT w grupie, w kt6rej zastosowano morfin
. Por6w- 
nuj£lc takze grup
 kontroln£l z grup'b w kt6rej zastosowano morfin
, stwierdzono 
wyzsz£l aktywnosc SOD i CAT w tej drugiej. Aktywnosc GSHPx nie r6znila si
 
znamiennie statystycznie w grupie I i 
I. Czas stazy nie korelowal istotnie z zad- 
nym z badanych parametr6w stresu oksydacyjnego. 


24 


----.J
>>>
JOLANTA POWIERSKA-CZARNY 


Ocena przydatnosci l1lultipleksowej analizy loci DlOS197, D2lSl436, 
D2lSll, DlSl03, THOl, Dl8S5l, FGA w wykrywaniu utraty heterozy- 
gotycznosci (LOH) i niestabilnosci sekwencji mikrosatelitarnych (Mf) na 
przykladzie raka sutka 


Praca koncentruje si
 na charakterystyce r6znic pOll1i
dzy tkank't nowotwo- 
row't (carcinoma ductale invasivul1z l1zal1zl1zae) i zdrow't wyst
puj'tcych na po- 
ziomie wybranych sekwencji mikrosatelitarnych. W pierwszym etapie bada6 
opracowano system multipleksowej analizy PCR loci STR D21S1436, DIOS197 
oraz locus amelogeniny. Oceniono wplyw poszczeg6Inych parall1etr6w reakcji 
na niezawodnose systemu oraz prawidlow't interpretacj
 utraty heterozygotycz- 
nosci i niestabilnosci sekwencji repetytywnych obserwowanych w wybranym do 
bada6 typie nowotworu. 
Po ustaleniu optymalnych warunk6w analizy sekwencji STR, zar6wno przy 
uzyciu skonstruowanego systemu tripleksowego jak i hexapleksowego rutynowo 
wykorzystywanego na potrzeby medycyny s'tdowej, przeprowadzono analiz
 70 
przypadk6w nowotwor6w typu carcinorna ductale invasivul1z l1zarnl1zae i 70 
przypadk6w odpowiadaj'tcej tkanki zdrowej. 
Najcz
sciej oznaczono utrat
 heterozygotycznosci w sekwencji mikrosateli- 
tamej FGA i D18S51, a najrzadziej w locus DIOS197. W przypadku 5 marker6w 
mikrosatelitarnych (DlSl03, D18S51, THO I, D21S11, FGA) stwierdzono wy- 
soki odsetek utraty heterozygotycznosci, kt6ry moze wskazywae na lokalizacj
 w 
poblizu gen6w supresorowych zaangazowanych w rozw6j raka sutka. W przy- 
padku zar6wno zmian typu MI jak i LOH stwierdzono ich cz
stsze wyst
powa- 
nie w nowotworach pochodz'tcych od os6b w starszym wieku i bardziej zaawan- 
sowanym procesie rozwoju raka sutka. Stwierdzono istotn't statystycznie zalez- 
nose pomi
dzy obecnosci't zmian w wybranych sekwencjach STR a wyst
powa- 
niem nowotworu. 
Przeprowadzone dot'td badania nowotwor6w sugeruj't potencjaln't rol
 analiz 
sekwencji mikrosatelitamych zar6wno dla ceI6w diagnostycznych jak i progno- 
stycznych. 


25
>>>
ANNA PURZYCKA-JAZDON 


Osteoporoza odcinka lfdiwiowego krfgoslupa I niektore czynniki jej 
ryzyka u nlfzczyzn po 50 roku zycia 


Osteoporoza jako uog61niona choroba metaboliczna kosci stanowi powazny 
problem wielu kraj6w. 
Celeln pracy bylo okreslenie cz
stosci wyst
powania OP w odcinku l
dz- 
wiowYln kr
goslupa w populacji m
skiej powyzej 50 roku zycia oraz pr6ba 
ustalenia ewentualnej korelacj i Ini
dzy poziomeln testosteronu calkowitego i 
wolnego w surowicy a g
stoscict mineralnct kosci. Ocenie poddano takze dziala- 
nie niekt6rych czynnik6w ryzyka (dieta, aktywnosc fizyczna, palenie papiero- 
s6w) na g
stosc mineralnct kosci. 
U 100 zdrowych m
zczyzn w Sf. wieku 661:7,7 lat zbadano za pomocct QCT 
g
stosc Inineralnct kosci (BMD) w obr
bie trzon6w kr
g6w l
dzwiowych oraz 
oznaczono st
zen ie testosteronu calkowitego i wolnego w surowicy. 
Osteoporoz
 rozpoznano u 36 % badanych m
zczyzn. Potwierdzono takze, ze 
coraz starszy wiek m
zczyzn koreluje istotnie ze zlnniejszajctcct si
 g
stoscict 
mineralnct kosci. Ponadto wykazano istotnct dodatnict korelacj
 mi
dzy st
zeniem 
testosteronu wolnego i Inasy kostnej. Nie stwierdzono natomiast zaleznosci Ini
- 
dzy st
zenien1 testosteronu calkowitego w surowicy a BMD. Sposr6d czynnik6w 
ryzyka rozwoju osteoporozy palenie ponad 20 papieros6w dziennie przez okres 
przynajlnniej 10 lat wictze si
 z istotnie nizszymi wartosciami BMD w por6wna- 
niu z niepa1ctcymi In
zczyznami. 


KRZYSZTOF ROSZKOWSKI 


Analiza produktow tlenowych uszkodzen DNA w Inoczu pacjentow cho- 
rych na nowotwory poddanych radioterapii 


W prezentowanej pracy doktorskiej podj
to pr6b
 stwierdzenia wplywu ra- 
dioterapii na ilosc wydalanych z moczeln 8-oksydG i 8-oksyG u pacjent6w z 
chorobct nowotworowct. W badaniach zastosowano opracowanct przez pracowni- 
k6w Katedry i Zakladu Biochelnii Klinicznej technik
 opartct na wst
pnym 
oczyszczeniu metodct HPLC frakcji moczu zawierajctcych zar6wno 8-oskydG jak 
i 8-oksyG i p6zniejszej analizie obu tych zwictzk6w za pomocct metodyGC/MS. 


26
>>>
Por6wnywano zawartosci 8-oksydG w moczu chorych na chorob
 nowotworowq 
z grupq os6b zdrowych, przeprowadzono analiz
 zawartosci 8-oksy-2' -deoksy- 
guanozyny w moczu pacjent6w poddanych radioterapii z rozpoznaniem choroby 
nowotworowej. Uzyskane wyniki wskazujq na wyzszy 0 okolo 50 % POZiOl11 
srednich wartosci 8-oksydG u chorych na nowotwory w por6wnaniu ze zdrowy- 
mt. 


Podj
to r6wniez pr6b
 oceny zaleznosci l11i
dzy wiekielll a ilosci q wydala- 
nych w ciqgu doby z l110czem 8-oksydG i 8-oksyG. Stwierdzono brak korelacji 
ilosci 8-oksydG i 8-oksyG z wiekiem w grupie chorych na chorob
 nowotworo- 
Wq, jak r6wniez brak takiej zaleznosci w grupie ludzi zdrowych. Wyniki ozna- 
czen w doboWYlll wydalaniu 8-oksyG w grupie os6b, kt6re zareagowaly pozy- 
tywnie na radioterapi
, wykazaly znaczqcy spadek srednich wartosci tego para- 
metru po leczeniu. Spadek taki moze swiadczye 0 tym, ze u wi
kszosci kom6rek 
napromieniowanych naprawa uszkodzen DNA ulega regresji, a kOl116rki 1110gq 
bye kierowane na drog
 apoptozy. 


P A WEL STROZECKI 


Echokardiograficzna ocena pacjent6w helnodializowanych ze schylkowq 
niewydolnosciq nerek leczonych alfakalcidolem z powodu wt6rnej nad- 
czynnosci przytarczyc 


Celem pracy byla echokardiograficzna ocena przebudowy serca w trakcie 
przewleklej hemodializoterapii, ocena zaleznosci l11i
dzy st
zenielll parathormo- 
nu (PTH) a budowq i czynnosci q serca oraz ocena wplywu leczenia wt6rnej nad- 
czynnosci przytarczyc alfakalcidolem na budow
 i czynnos6 lewej kOl11ory u 
pacjent6w hemodializowanych. 
Badanq grup
 stanowilo 65 chorych hel11odializowanych ze schylkowq nie- 
wydolnosci q nerek. Zakres bada6: ocena kliniczna, badania laboratoryjne PTH, 
badanie echokardiograficzne. Chorych z wt6rnq nadczynnosci q przytarczyc le- 
czono pulsacyjnym podawaniem alfakalcidolu. Por6wnano chorych z poprawq 
po leczeniu z ChOryllli bez poprawy oraz z grupq kontroln
 nie Ieczonq alfakalci- 
dolem. 
Wnioski: Populacja pacjent6w hemodializowanych jest obciqzona cz
stym 
wyst
powaniem przerostu Iewej kOlllory (75 %) i uposledzenia funkcji rozkur- 


27
>>>
czowej lewej komory (73 %). W trakcie leczenia hemodializami dochodzi do 
przebudowy serca charakteryzuj'lcej si
 post
pUj'lCYlll powi
kszanielll jatll lewe- 
go przedsionka i lewej komory z towarzysz'lcYlll wzrostem kurczliwosci lewej 
komory. Znacznie podwyzszone st
zenie PTH przyczynia si
 do przerostu lewej 
kOlnory, zaburze6 funkcj i rozkurczowej lewej kOlllory, powi
kszenia lewego 
przedsionka oraz zwapnien zastawek serca. Skuteczne leczenie wt6rnej nadczyn- 
nosci przytarczyc pulsacyjnym podawaniem alfakalcidolu zapobiega post
puj'l- 
celllU przerostowi lewej kOlll0ry i powi
kszaniu jamy lewego przedsionka. 


WITOLD WITKOWSKI 


FarUlakologiczna analiza dzialania ergotaminy, dihydroergotanliny l 
bro111okryptyllY Ila perfundowanq t
tnic
 ogonowq szczura 


W pracy pr6bowano sprecyzowae mechanizm skurczu Ini
sni6wki gladkiej 
spowodowanego alkaloidami sporyszu. Badania prowadzono na perfundowanych 
t
tnicach ogonowych szczura. Za wykladnik skurczu naczyn przyj
to zmian
 
cisnienia perfuzyjnego. 
Stwierdzono, ze skurcz mi
sni6wki wywolany alkaloidallli wyst
puje tylko 
w6wczas, gdy w plynie zewn'ltrzkol116rkowym S'l obecne jony Ca 2 -. Na podsta- 
wie dalszych badan mozna przyj'le, ze ergotatllina, dihydroergotamina i bromo- 
kryptyna posiadaj'l kOlllponent
 odpowiedzialn'l za wczesne dzialanie, wi'lz'lC'l 
si
 z receptoralni: ergotamina - receptory CXI- i cx2-adrenergiczne, dihydroergo- 
tamina - cxl-adrenergiczne, dopaminergiczne, bromokryptyna - receptory dopa- 
minergiczne i w mniejszym stopniu cx-adrenergiczne. Ergotamina i dihydroergo- 
tatnina posiadaj'l drug'l komponent
, dzialaj'lc'l bezposrednio na wolny kanal 
wapniowy, odpowiedzialn'l za p6ine i trudno odwracalne dzialanie. 
Uzyskane wyniki i brak zjawiska ergotyzmu w przypadku bromokryptyny po- 
zwalaj'l s'ldzie, ze dla tego alkaloidu ten drugi typ komponenty nie wyst
puje lub 
nie jest aktywny. Analiza mechanizmu dzialania ergotaminy i dihydroergotaminy 
na wolny kanal wapniowy pozwala przypuszczae, ze antagonisci kana16w wap- 
niowych mog'l bye skuteczni w zablokowaniu dlugotrwalego skurczu wywolane- 
go ergotamin'l. Analiza ochronnego dzialania "protection effect" pozwala za- 
uwazye r6znice w punkcie uchwytu ergotailliny i dihydroergotaminy z bialkami 
wolnego kanalu wapniowego. 


28
>>>
KONRAD WLODARCZYK 


Badanie eniymow ukladu antyok
ydacyjnego u chorych z przewleklym 
niedokrwieniem konczyn dolnych poddanych terapii ozonowej 


PodstawowYln celeln pracy bylo zbadanie, czy stosowanie Inieszaniny tleno- 
wo-ozonowej w celach leczniczych wywoluje zlniany w enzynlatycZnYln ukla- 
dzie antyoksydacyjnYln u chorych z niedokrwieniem konczyn dolnych, a jezeli 
tak, to w jakim kierunku post
puj'l te zlniany; ponadto ocena wartosci leczniczej 
tej metody w odniesieniu do tradycyjnych zabieg6w balneologicznych. 
BadaniaIni obj
to 95 pacjent6w z objawami niedokrwienia konczyn dolnych 
na tie Iniazdzycy i cukrzycy. Wyr6zniono 3 grupy chorych: 1) chorzy z niedo- 
krwieniem kOllczyn na tie Inakroangiopatii (MD), 2) chorzy z miazdzyc'l zaro- 
stow'l konczyn dolnych (AO), grupy MD i AO stanowily gl6wn'l grup
 badaw- 
czq, 3) chorzy z niedokrwieniem kOllczyn dolnych leczeni tradycyjnYlni Ineto- 
dami balneologicznymi - grupa por6wnawcza (GP). Grupa kontrolna obejmo- 
wala 31 0s-6b zdrowych, u kt6rych wykonano badanie enzym6w jednorazowo. 
Grupa badawcza chorych z niedokrwienietn konczyn dolnych (AO + MD) byla 
leczona zabiegalni ozonowymi. Oznaczano 3 enzYlny nalez'lce do ukladu anty- 
oksydacyjnego, tj. dyslnutaz
 (SOD), katalaz
 (CAT), peroksydaz
 glutationow'l 
(GSH) i marker peroksydacji lipid6w malonylo dialdehyd (MDA). Badania wy- 
konano trzykrotnie: przed, w czasie i po zakonczeniu terapii. Przed i po leczeniu 
oznaczono cholesterol calkowity i jego frakcje, st
zenie fibrynogenu w surowicy 
oraz pozioln kwasu moczowego. Poza tym u kazdego chorego wykonano przed- 
Iniotowe badanie lekarskie wg ustalonego protokolu. 
Na podstawie otrzymanych wynik6w wysuni
to nast
puj'lce wnioski: a) tera- 
pia Inieszanin'l tIenowo-ozonow'l nie powoduje istotnych zmian w aktywnosci 
enzYlnatycznego ukladu antyoksydacyjnego (SOD, CAT, GSH Px) u chorych z 
niedokrwienietn konczyn dolnych, b) nie dochodzi do powstania znacznego stre- 
su antyoksydacyjnego w organizmie w czasie stosowania leczenia, gdyz nie 
zlnienia si
 wartosc st
zenia MDA, c) terapia ozonowo-tlenowa okazala si
 bar- 
dziej skuteczn'l metod'llecznicz'l w czasie poprawy ukrwienia tkanek w stosun- 
ku do tradycyjnych metod balenoJogicznych, d) stwierdzono r6wniez, ze u cho- 
rych z niedokrwieniem konczyn dolnych na tie miazdzycy i cukrzycy wyst
puje 
wi
ksze wytwarzanie wolnych rodnik6w tlenowych niz u os6b zdrowych, ale 
pod wplywetn terapii mieszanin'l tlenowo-ozonow'l takiego efektu nie obserwo- 
wano. 


29 


------.J
>>>
MALCORZA T A WYSZOMIRSKA-COLDA 


POZi0111 specyficZllego polipeptydowego alltygellu tkallkowego oraz lll- 
terleukiny-IO w raku i lagodnym rozroscie stercza 


Celem pracy bylo zbadanie przydatnosci oznaczania specyficznego polipep- 
tydowego antygenu tkankowego (TPS) r6wnoczesnie z inter1eukin'l-1 0 (IL-1 0) w 
diagnostyce r6znicowej znlian rozrostowych stercza. 
Oznaczenia wykonano \V 1] 7 surowicach pochodz'lcych od 45 m
zczyzn z 
rozpoznanym rakiem stercza (RS) G 1, G2 i G3; 26 chorych ze stwierdzonym 
lagodnynl rozrosteln stercza (-LRS), 15 m
zczyzn z zapaleniem gruczolu kroko- 
wego lub z zakazenielll ukladu moczowego oraz od 3] nl
zczyzn bez zmian cho- 
robowych. Sposr6d pacjent6w z RS i LRS wyodr
bniono 20 chorych z pozio- 
mem PSA w zakresie tzw. "szarej strefy", tj. od 4-10 ng/ml. Wyniki oznaczen 
antygenu TPS u chorych z RS i LRS odnoszono do poziomu PSA calkowitego. 
St
zenia TPS i [L-I0 oznaczono Inetod'l imnlunoenzynlatycZn'l ELISA. 
Stwierdzono statystycznie znamienne r6znice w pozionlach antygenu TPS i 
IL-l 0 l11i
dzy chorymi z RS i LRS. Mediana st
zet1 antygenu TPS byla wyzsza u 
chorych z rakienl, natolniast IL-IO u chorych z lagodnynl rozrostem gruczolu 
krokowego. W przypadku znlian 0 charakterze zapalnym uzyskano podwyzszon'l 
Inedian
 st
zell IL-I0 i nOfillaln'l median
 poziom6w TPS. Nie stwierdzono ko- 
relacj i statystycznej l11i
dzy wartosciami TPS i IL-] 0 w surowicy a stopniem 
zlosliwosci histologicznej raka stercza. Wsr6d chorych z poziomel11 PSA od 4-10 
nghll I wykazano statystycznie znaillienn'l r6znic
 l11i
dzy wartosciami nledian 
TPS u chorych z RS i LRS. R6wnoczesne podwyzszenie st
zen TPS iPSA 
stwierdzano cz
sto u chorych z rakiem, a bardzo rzadko u chorych z lagodnYl11 
rozrostem stercza. 


30
>>>
ANNALES ACADEMIAE MEDICAE BYDGOSTIENSIS 
TOM XVI - 2002 


Z ZYCIA UCZELNI 


INAUGURAClA ROKU AKADEMICKJEGO 2001/2002 


PRZEMOWIENIE J.M. REKTORA AKADEMII MEDYCZNEJ 
1M. LUDWlKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY, 
PROF. ZW. DRA HAB. N. MED. JANA DOMANIEWSKIEGO 


Wielce Szanowni i Dostojni Goscie, droga Mlodziezy! 
Przypadl mi w udziale zaszczyt powitania Pa6stwa na kolejnej, juz osiemna- 
stej inauguracji roku akademickiego w Akademii Medycznej im. Ludwika Rydy- 
giera w B ydgoszczy. 
Szczeg61nie serdecznie witam z tej okazji przedstawiciela Prezydenta Rze- 
czypospolitej Polskiej, pana Aleksandra Kwasniewskiego, w osobie pana mini- 
stra Edwarda SZYlnanskiego. 
Uprzejmie witam par1amentarzyst6w naszego regionu. 
Gor'lco witam pana Michala loachimowskiego, I wicewojewod
 kujawsko- 
pomorskiego. 
Serdecznie witam Jego Ekscelencj
 ksi
dza biskupa Bogdana W ojtusia. 
Uprzejmie witam pana lana SzopiI1skiego, wiceprzewodnicz'lcego Zarz'ldu 
W ojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Gor'lco witam pani'l Felicj
 Gwincinskq, przewodnicz'lc'l Rady Miasta Byd- 
goszczy. 
Serdecznie witam pana Wieslawa Olszewskiego, wiceprzewodnicz'lcego Ra- 
dy Miasta B ydgoszczy. 
Uprzejl11ie witam pani'l Elzbiet
 Krzyzanowskq, wiceprezydenta miasta Byd- 
goszczy. 
Gor'lco witam pana Kazilllierza Krasowskiego, przewodnicz'lcego Rady Po- 
wiatu B ydgoskiego. 
Serdecznie witam pana Romualda Kosieniaka, wicestarost
 bydgoskiego. 
Uprzejmie witalll pana generala brygady, pilota Zbigniewa Bielewicza, do- 
w6dc
 2. Korpusu Obrony Powietrznej. 


31
>>>
Gor't co witam pana podinspektora Jana Albrechciilskiego, komendanta wo- 
jew6dzkiego policj i. 
Serdecznie witam pana pulkownika dra Czeslawa Kamrowskiego, szefa sluz- 
by zdrowia Pomorskiego Okr
gu Wojskowego, reprezentuj'tceg o generala dywi- 
zji Leszka Chyl
, dow6dc
 Pomorskiego Okr
gu Wojskowego. 
Uprzejnlie witam rektor6w uczelni wyzszych regionu: 
pana prof. dra hab. Janusza Selnprucha, Jego Magnificencj
 rektora Aka- 
demii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy; 
pana prof. dra hab. Andrzeja Michala de Tchorzewskiego, Jego Magnifi- 
cencj
 rektora Akadenlii Bydgoskiej iln. Kazilnierza Wielkiego; 
pana prof. dra. hab. Marka Zaidlewicza, prorektora ds. nauki i wsp6lpra- 
cy z zagranic't Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu; 
pani't prof. dr. hab. Mari
 Murawskq, prorektora ds. dydaktycznych Aka- 
demii Muzycznej w Bydgoszczy; 
pana pulkownika Jana Majkuta, prorektora ds. dydaktyczno-naukowych 
Wyzszej Szkoly Oficerskiej im. Gen. J6zefa Bema; 
pana prof. dra hab. Stanislawa Mazurkiewicza, prorektora ds. klinicznych 
AkadeJnii Medycznej w Gdatlsku; 
pana prof. dra hab. Jacka Jastrz
bskiego, zast
pc
 dyrektora ds. klinicz- 
nych CentrUJn Medycznego Ksztalcenia Podyplomowego; 
ksi
dza pralata dra W ojciecha Szukalskiego, dyrektora Bydgoskiej Sekcji 
Wydzialu Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po- 
znanlU. 
Gor'tco witanl pana prof. zw. dra hab. Bogdana Romanskiego, doktora hono- 
ris causa naszej uczelni. 
Serdecznie witam pana prof. dra hab. J6zefa Kaluznego, prof. zw. AM, Jego 
Magnificencj
 rektora naszej uczelni w latach 1990-1996. 
Uprzejmie witam Ich Magnificencje rektor6w niepublicznych uczelni wyz- 
szych regionu. 
Gor't co witam prezes6w izb lekarskich i piel
gniarskich regionu, dyrekcj
 
Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych oraz dyrektor6w szpitali re- 
glonu. 
Serdecznie witam przedstawicieli wojska, policji i s'tdownictwa. 
Uprzejnlie witam przedstawicieli duchowienstwa, towarzystw naukowych 
plac6wek kulturalnych. 


32
>>>
Gorqco witam przedstawicieli jednostek sluzby zdrowia oraz zaklad6w pracy 
i instytucji finansowych. 
Serdecznie witam przedstawicieli lokalnej prasy, radia i telewizji. 
Uprzejmie witam innych Gosci przyby1ych na dzisiejszq uroczystosc. Dzi
- 
kujemy, ze przybyliscie Panstwo do nas i uswietniliscie swojq obecnosci q ten 
szczeg61ny dla nas dzien. 


Droga Mlodziezy! 
Was witam szczeg61nie serdecznie, zwlaszcza tych, kt6rzy po raz pierwszy 
przekraczajq progi Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Zycz
 Wam ternlino- 
wego ukonczenia studi6w oraz dobrych lat w naszej uczelni i w naszym miescie. 


Szanowni Panstwo! 
Uroczystosc inauguracji nowego roku akademickiego lqCZYlllY dzis z obcho- 
daIlli wyjqtkowej dla srodowiska medycznego okazji, jak q jest jubileusz pi
c- 
dziesi
ciolecia nauczania medycyny w Bydgoszczy. 
Po zakonczeniu II wojny swiatowej poza koniecznosci q szybkiego wyksztal- 
cenia nowej kadry lekarskiej nie mniej waznym zadanielll bylo zorganizowanie 
szkolenia podyplomowego. Podkreslic nalezy, ze lekarze, przeciqzeni w6wczas 
pracq uslugowq, nie mieli wiele czasu na samoksztalcenie, dlatego tez niezb
dne 
bylo stworzenie im do tego odpowiednich warunk6w. 
W roku 195], a wi
c przed pi
cdziesi
cioma laty, kierownictwo Ministerstwa 
Zdrowia, wysoko oceniajqc poziom medycyny klinicznej i aspiracje naukowe 
srodowisk medycznych naszego miasta, powolalo w Bydgoszczy, pierwszy w 
Polsce, Zaklad Doskonalenia Lekarzy, kt6ry podjql si
 ksztalcenia podyplomo- 
wego lekarzy z calego kraju. 
Dwa lata p6zniej, z chwil q utworzenia w Warszawie Instytutu Doskonalenia i 
Specjalizacji Kadr Lekarskich, powolano w Bydgoszczy 9 jego zaklad6w 0 r6z- 
nych specjalnosciach klinicznych. 
W roku 1959, po przeksztalceniu tegoz Instytutu w Studiunl Doskonalenia 
Lekarzy, utworzono w Bydgoszczy II Klinik
 Otolaryngologii. Nadal prowadzo- 
no tez w naszYlll 111iescie og6lnokrajowe szkolenie podyploillowe na kursach 
podstawowych i doskonalqcych z zakresu chor6b wewn
trznych, zakaznych, 
chor6b dzieci, chirurgii og61nej, poloznictwa, ginekologii, denllatologii, radiolo- 
gii, diagnostyki laboratoryjnej, patomorfologii i okulistyki. 


33
>>>
13 lat p6iniej, w miejsce szkolenia lekarzy, Centrum Medyczne Ksztalcenia 
PodyplolTIowego w Warszawie zorganizowalo w Bydgoszczy Studium Farmacji, 
doksztalcajqce farmaceut6w z calej Polski. 
W roku 1971 powolano w Bydgoszczy Zesp61 Nauczania Klinicznego Wy- 
dzialu Lekarskiego gdanskiej Akademii Medycznej, ksztalcqcy student6w medy- 
cyny ostatnich rocznik6w. 
Po czterech latach utworzono w naszym miescie fili
 gdanskiej Akademii 
Medycznej z Zamiejscowym Oddzialem Wydzialu Lekarskiego, kt6ry liczyl 19 
klinik i zaklad6w. 
W roku 1979 oddzial ten zostal przeksztalcony w II Wydzial Lekarski Aka- 
demii Medycznej w Gdansku z siedzib q w Bydgoszczy. 
Najwazniejszy dla nas moment nast'l}Jil w lipcu 1984 roku, kiedy to Sejlll 
przyjql ustaw
 0 utworzeniu Akademii Medycznej w Bydgoszczy. 
W roku 1987 powolano drugi, po Lekarskim, Wydzial Farmaceutyczny, a 10 
Jat p6iniej Wydzial Piel
gniarski, przeksztalcony w roku 2000 w Wydzial Piel
- 
gniarstwa i Nauk 0 Zdrowiu. 
W roku akademickim 2001/2002 Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygie- 
ra w Bydgoszczy b
dzie prowadzila na Wydziale Lekarskim trzy kierunki na- 
uczania: lekarski, fizjoterapia i biotechnologia; na Wydziale Piel
gniarstwa i 
Nauk 0 Zdrowiu dwa kierunki: piel
gniarstwo ze specjaJnosci q poloznictwo i 
zdrowie publiczne z czterema specjalnosciami: medycyna ratunkowa, dietetyka, 
kosmetologia oraz organizacja i zarzqdzanie w sluzbie zdrowia; a na Wydziale 
Farmaceutycznym kierunek analityka medyczna ze specjalnosciami biollledycy- 
na laboratoryjna i biomedycyna informatyczna. Kolejny kierunek na tym wy- 
dziale - farmacja - jest obecnie w trakcie organizowania. 
Podtrzymujqc bydgosk q tradycj
, nadal prowadzimy tez ksztalcenie pody- 
plomowe lekarzy, piel
gniarek i pracownik6w innych zawod6w zwiqzanych z 
medycynq. 
W roku akademickim 2000/2001 powi
kszyJismy w znaczqcy spos6b naSZq 
baz
 dydaktyczno-naukow£t, uzyskujqc dla uczelni koJejne budynki. Jesieni q 
przej
lismy od CMKP budynek po Studium Farmaceutycznym przy uJ. D
bowej, 
kt6rego remont i adaptacja zostanq sfinalizowane z koncem paidziernika. Wio- 
snq przekazano narn w calosci budynek przy rondzie JagieJJon6w, kt6rego re- 
mont i adaptacj
 pJanujemy zakonczyc z uplywem semestru zimowego. W sierp- 
niu Sejmik Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego podjql uchwal
 0 wyrazeniu 


34
>>>
woli przekazania Akademii Medycznej dw6ch kolejnych budynk6w - przy ul. 
Gimnazjalnej i przy ul. dra Meysnera. Ponadto wystqpilislny z wnioskiem 0 
przekazanie naszej uczelni nast
pnego budynku, kt6ry znajduje si
 przy ul. 
Dworcowej. W szystkie te obiekty Sq potrzebne do prowadzenia dzialalnosci 
naukowo-dydaktycznej na nowo tworzonych kierunkach nauczania, dla katedr i 
zaklad6w, na sale seminaryjne i wykladowe. Wiosnq dokonalismy odbioru tech- 
nicznego ll-kondygnacyjnego budynku w szpitalu klinicznym, jednak ze wzgl
- 
du na nieprzekazanie nam przez Ministerstwo Zdrowia srodk6w finansowych na 
wyposazenie, 5 klinik nie Inoglo rozpoczqC w niln dzialalnosci. 
W mijajqcym roku akademickim powolalislny kolejne nowe jednostki organi- 
zacyjne: Katedr
 i Klinik
 Geriatrii, Katedr
 Medycyny Ratunkowej i Katastrof 
z Klinik q Medycyny Ratunkowej oraz Katedr
 i Klinik
 Chirurgii Plastycznej. 
Kliniki te zlokalizowane zostaly w szpitalu klinicznym, zas na bazie W ojew6dz- 
kiego Szpitala Dzieci
cego w Toruniu powolalismy Katedr
 i Klinik
 Chirurgii 
Dzieci
cej i Traumatologii. 
Na bazie Regionalnego Centruln Onkologii utworzylismy Katedr
 Onkologii 
z Zakladem Onkologii Zachowawczej i Zakladem Onkologii Zabiegowej. Do 
RCO przeniesiona zostala tez Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej. 
Powolalismy takze Katedr
 i Zaklad Genoterapii, Katedr
 i Zaklad Genetyki 
Molekularnej Kom6rki, Katedr
 i Zaklad Neurolingwistyki, Katedr
 i Zaklad 
Fizyki Medycznej, Katedr
 i Zaklad Chemii Srodk6w Spozywczych, Katedr
 i 
Zaklad Dietetyki i .lywienia oraz Zaklad Organizacji Opieki Psychiatrycznej i 
Promocji Zdrowia Psychicznego. 
Lqcznie studia w roku akademickim 2001/2002 rozpocznie 1131 nowych stu- 
dent6w, w tym 528 na studiach dziennych, 129 na wieczorowych i 474 na stu- 
diach zaocznych. 
Na trzech wydzialach b
dziemy w nowym roku akademickim ksztalcili 2990 
student6w, co w por6wnaniu z Jiczb q 2063 z roku ubieglego stanowi wzrost 0 ok. 
45 %. Liczba ta z roku na rok b
dzie szybko narastala w zwiqzku z przechodze- 
niem na wyzsze lata przyj
tej w tym roku przeszlo 1000-osobowej grupy Inlo- 
dzieZy . 
Nasza oferta dydaktyczna znacznie wzrosnie za rok, gdy rozpoczniemy re- 
krutacj
 na kolejny nowy kierunek ksztalcenia - w czerwcu 2001 roku Senat 
podjql bowiem uchwal
 0 utworzeniu na Wydziale Farmaceutycznym kierunku 
farmacja i rozpocz
ciu rekrutacji w roku 2002. Przyczyni si
 to w ciqgu kilku lat 


35
>>>
do zwi
kszenia liczby studiuj'lcej w naszej uczelni mlodziezy do okolo 6000. W 
tym miejscu chc
 przypomniec, ze przed pi
ciolTIa laty mielismy jedynie 1000 
student6w. 
Obecnie czynimy starania maj'lce na celu pozyskanie salTIodzielnych pracow- 
nik6w nauki ze stopniem doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych - kan- 
dydat6w na stanowiska kierownik6w 11 katedr i zaklad6w, niezb
dnych do za- 
bezpieczenia pelnego toku nauczania na pi
cioletnich studiach magisterskich z 
farmacji. 
W roku akadelTIickim 2000/200 1 rozw6j kadry naukowej przebiegal zgodnie 
z naszymi oczekiwaniami. Zakonczono 56 przewod6w doktorskich, a wszcz
to 
54 kolejne. Centralna Komisja ds. Tytulu Naukowego i Stopni Naukowych za- 
twierdzila 8 habilitacji, a trzy osoby uzyskaly tytul naukowy profesora. 
Rok 2001/2002 rozpoczynamy z 409 nauczycielami akademickimi. Zatrud- 
niamy 91 samodzielnych pracownik6w naukowych. Na stanowisku profesora 
zwyczajnego i nadzwyczajnego S'l 73 osoby, w tym tytul profesora posiada 38 
os6b. Doktor6w habilitowanych na stanowisku adiunkta zatrudniamy 18. Poza 
tym stopiet1 naukowy doktora posiada 209 naszych nauczycieli akademickich. 
W kwietniu tego roku uczelnia nadala tytul doktora honoris causa panu profe- 
sorowi Jeanowi Natali z Francji oraz panu profesorowi Bogdanowi Romanskie- 
mu. 
W roku sprawozdawczym realizowalislTIY 24 projekty badawcze finansowane 
z KBN; kontynuowalismy wsp61prac
 z National Institute of Standards and 
Technology w USA; nadal uczestniczylismy w badaniach w ramach strategicz- 
nego progralTIu rZ'ldowego (SPR-I), kt6rego koordynatorem jest Centralny In- 
stytut Ochrony Pracy; prowadzilismy tez badania w ramach UITIOWY zawartej z 
Instytutem "Pomnikiem - Centrum Zdrowia Dziecka". Ponadto wsp61pracowali- 
smy z finansowan'l przez rZ'ld USA Mi
dzynarodow'l Komisj'l Os6b Zaginio- 
nych z Sarajewa. Nawi'lzalismy takze wsp61prac
 z Instytutem Biologicznych 
Problen16w P61nocy w Rosji. 
W mijaj'lcYITI roku akademickim uczelnia zawarla 2 umowy 0 wsp61pracy z 
uczelnianli amerykanskimi: The University of Texas Health Science Center w 
Houston oraz Lake Erie College of Osteopathic Medicine w Erie. 
W 2000 roku pracownicy AMB opublikowali 327 prac naukowych 0 zasi
gu 
krajowym oraz 72 prace 0 zasi
gu mi
dzynarodowym, a w I p61roczu 2001 opu- 
blikowali 208 prac naukowych w czasopismach krajowych oraz 93 w recenzo- 


36
>>>
wanych czasopismach zagranicznych. 277 razy nasi pracownicy naukowi repre- 
zentowali uczelni
 na konferencjach naukowych (w tym 122 razy na mi
dzyna- 
rodowych) prezentuj'lc 172 referaty. 
Praca naszych klinicyst6w, wielokrotnie nagradzana za szczeg6lne osiqgni
- 
cia, zostala w tym roku doceniona po raz kolejny - Minister Zdrowia przyznal 
panu doktorowi Zbigniewowi Wlodarczykowi, kierownikowi Kliniki Trans- 
plantologii i Chirurgii Og6lnej, nagrod
 za szczeg6lne osiqgni
cia w dziedzinie 
ochrony zdrowia w roku 2000. Zostala ona przyznana w uznaniu zaslug dra 
Wlodarczyka dla propagowania idei oraz przeprowadzania rodzinnych prze- 
szczepow nerek. 
Uczelnia nasza prowadzila w minionym roku staze podyplomowe kilkudzie- 
si
ciu lekarzy i piel
gniarek oraz szkolenie specjalizacyjne lekarzy w systemie 
rezydenckim, umow cywilno-prawnych oraz na zasadzie oddelegowania przez 
mac i erzysty zaklad pracy. 
Samorz'ld Studencki i organizacje studenckie prowadzily ozywion'l dzialal- 
nose. Ukonstytuowal si
 zarz'ld Studenckiego T owarzystwa N aukowego, kt6ry 
razem z samorz'ldem zorganizowal Og6lnopolski Przegl'ld Prac Naukowych 
Student6w Medycyny i Lekarzy Stazyst6w, w kt6rym uczestniczyli czlonkowie 
k6l naukowych z wszystkich akademii medycznych w Polsce. Natomiast nasz 
oddzial Mi
dzynarodowego Stowarzyszenia Student6w Medycyny zorgan izowal 
I Og61nopolskie Dni Edukacji Medycznej, w kt6rych r6wniez udzial wzi
la mlo- 
dziez z wszystkich uczelni medycznych. 
Studenci naszej uczelni mog'l tez poszczycie si
 osiqgni
ciami sportowYllli - 
podczas XXI Mistrzostw Akademii Medycznych reprezentanci Klubu Uczelnia- 
nego AZS zaj
li [II miejsce w zawodach pilki noznej halowej oraz II miejsce 
wsr6d kobiet i III miejsce wsr6d m
zczyzn w lekkiej atletyce, gdzie ekipa AMB 
zdobyla 5 zlotych, 8 srebrnych i 3 br'lzowe medale. Ponadto zdobylismy ] zloty i 
2 brqzowe medale podczas zawod6w w judo. 


Szanowni Panstwo! 
Wiosn'l tego roku kierownictwo resortu zdrowia wprowadzilo nowy algorytm 
dla uczelni medycznych wypracowany w oparciu 0 ocen
 rozwoju kadry i wyni- 
k6w naukowych, wedlug kt6rego na przestrzeni ostatnich trzech lat uzyskalismy 
najwyzsz'l ocen
 dynamiki rozwoju ze wszystkich akademii medycznych kraju. 


37
>>>
MijajClcy rok akademicki byl pierwszym od roku 1998, gdy pozwolono rekto- 
rOln kontrolowac dzialalnosc dyrekcji salnodzielnych publicznych szpitali kli- 
nicznych. Przeprowadzona w lutym br., po uzyskaniu uprawnien, kontrola Szpi- 
tala Klinicznego im. dra A. Jurasza stwierdzila szereg nieprawidlowosci i do- 
prowadzenie tego szpitala do wyjCltkowo trudnej sytuacji finansowej. Ponadto 
nie uzupelniano w nim sprz
tu medycznego, doprowadzajqc do obnizenia po- 
ZiOITIU uslug nledycznych i spadku konkurencyjnosci. 
Przeprowadzona w sierpniu br. kontrola ponowna, juz nowej dyrekcji, 
stwierdzila poczCltki poprawy. 
Sprawowanie przez uczelni
 prawidlowego nadzoru nad Samodzielnym Pu- 
blicznym Szpitalem Klinicznym im. dra Antoniego Jurasza stanie si
 obecnie 
jeszcze bardziej skuteczne z uwagi na uchwalenie przez parlament i podpisanie 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawy 0 zmianie organu zalozyciel- 
skiego dla szpitali klinicznych i podporzCldkowanie ich rektorom akademii me- 
dycznych. 
Wszystkim pracownikom Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w 
B ydgoszczy i Szpitala Klinicznego im. dra Antoniego J urasza oraz wszystkich 
szpitali Bydgoszczy, Torunia i Ciechocinka, na bazie kt6rych dzialajCl kliniki 
naszej uczelni, gorClco dzi
kuj
 za ich codziennq, pelnCl poswi
cenia prac
, bez 
kt6rej nie osiqgn
libyslny tak wiele. Jestesmy wszystkim Panstwu wdzi
czni za 
wysilek i poswi
cenie - dostrzegamy je i docenialny. Pragn
 tez podzi
kowac 
naszym studentom, zwlaszcza tym, kt6rzy przyczyniajCl nanl dobrej slawy za- 
r6wno w dziedzinie nauki, jak i poprzez inne osiqgni
cia. 
Zycz
 Panstwu, aby rozpoczynajqcy si
 rok akademicki 2001/2002 uplywal 
pod znakielTI licznych osiqgni
c i sukces6w zawodowych oraz dobrego zdrowia i 
wszelkiej pomyslnosci osobistej. 
Rok akademicki 2001/2002 uwazam za otwarty. 
Quod felix, faustunz fortunatumque sit! 


38
>>>
MIECZYSLA W A CZER WIONKA-SZAFLARSKA 


Alergia - epidemi
 XXI wieku 
(wyklad i nauguracyj ny) 


Choroby alergiczne stanowiet obecnie jeden z najistotniejszych problem6w 
zdrowotnych ludzi na calym swiecie. 
Najwi
ksze emocje w dzisiejszych czasach wywoluje AIDS, nowotwory, 
choroby ukladu kretzenia, gdyz Set to schorzenia odpowiedzialne za wi
kszosc 
zgon6w we wszystkich wsp61czesnych spoleczenstwach. Choroby alergiczne 
stanowiet mniej istotny problell1 pod tym wzgl
dem, ale z uwagi na rozpo- 
wszechnienie urastajet do rangi g16wnego zagadnienia zdrowia publicznego. 
W drugiej polowie XX wieku zacz
to postrzegac wr
cz lawinowy wzrost 
przypadk6w chor6b alergicznych, a zachorowalnosc z tego powodu wykazuje 
sta1et tendencj
 zwyzkowet. 
Historia chor6b alergicznych si
ga czas6w starozytnych, kiedy to Hipokrates 
i Galen zauwazyli, ze niekt6rzy ludzie chorujet po spozyciu pospolitych pokar- 
m6w. W XVII wieku postrzegano napady dusznosci po stycznosci z kurzem do- 
mowym. W XIX w. Blackley zwr6cil uwag
 na zwietzek przyczynowy zespo16w 
spoj6wkowych, nosowych i oskrzelowych wyst
puj'tcych sezonowo. 
W 1906 roku Pirquet wprowadzil poj
cie "alergia" dla okreslenia zmienionej 
odczynowosci organizmu na ponownie wprowadzony antygen. 
W nowoczesnym uj
ciu alergia jest rozwazana jako zaburzenie immunolo- 
giczne, w wyniku kt6rego dochodzi do powstania szeregu miejscowych odpo- 
wiedzi zapalnych lub powstania objaw6w og61nych 0 r6znym stopniu nasilenia. 
Wynikajet one z narazenia na kontakt z alergenem, kt6ry w czasie wczesniejszej 
ekspozycji spowodowal powstanie gotowosci ustroju (czyli wytworzenia prze- 
ciwcial) do natychmiastowej reakcji. 
W latach dwudziestych ubieglego wieku amerykanscy naukowcy Cook i C:;oca 
zauwazyli, ze u licznych czlonk6w okreslonych rodzin wyst
puje patologiczny 
spos6b reagowania organizmu na pospolite substancje srodowiskowe, wziewne 
lub pokarmowe. Obserwowanet predyspozycj
 0 najwyrazniej dziedzicznym cha- 
rakterze nazwali atopiet (z greckiego: dziwna choroba), a dotkni
te niet osoby 
atopikami. Atopia wietze si
 wi
c z wrodzonym, genetycznie przekazywanym 
bl
dem sprawnej eliminacj i antygen6w i nadmiernym wytwarzaniem przeciwcial 


39 


----.J
>>>
klasy IgE przy najmniejszej nawet ekspozycji na alergen. U atopik6w organizm 
wytwarza swoiste przeciwciala przeciw substancjom naturalnie wyst
pujctcym w 
srodowisku, takim jak pokarmy roslinne i zwierz
ce, pylki roslin, nask6rek zwie- 
rzctt donl0wych, roztocza kurzu donl0wego, zarodniki grzyb6w plesniowych itp. 
Atopia w tym uj
ciu jest wyrazem wadliwej adaptacji ustroju do otaczajctcego 
srodowiska. 
W krajach zachodnich interesowano si
 chorobami alergicznymi dose dawno. 
W tym czasie w Polsce choroby atopowe nie wzbudzaly zadnego spolecznego 
zainteresowania, a co gorsza, srodowisk lekarskich. Inicjatywa podejl11owania 
problel11atyki alergologicznej zrodzila si
 w Polsce dopiero w latach szescdzie- 
sicttych w gronie nielicznych entuzjast6w, wsr6d kt6rych g16wnym propagatorem 
byl niewcttpliwie prof. zw. dr hab. n. med. Bogdan Ronlanski, doktor honoris 
causa naszej uczelni, kt6ry slusznie uzyskal w srodowisku alergolog6w imi
 ojca 
alergologii polskiej. Do najwi
kszych w tym zakresie osiqgni
c Profesora Ro- 
manskiego mozna zaliczyc: 
. w 1974 roku powolanie pierwszej w Polsce Kliniki Chor6b Wewn
trznych i 
Alergicznych w Bydgoszczy, kt6rct przez wiele lat kierowal, 
. wprowadzenie specjalizacji z alergologii dla specjalist6w If z pediatrii, cho- 
r6b wewn
trznych, dermatologii, laryngologii; obecnie ok. 700 lekarzy uzy- 
skalo tytul specjalisty w zakresie alergologii, 
. powolanie w 1982 roku w Bydgoszczy Polskiego Towarzystwa Alergologicz- 
nego, kt6rego zalozycielem i wieloletnim przewodniczctcym byl Profesor 
Bogdan Romanski, 
. doprowadzenie do podj
cia produkcji alergen6w dla ce16w diagnostycznych. 
Pierwsza w Polsce Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii powstala 
r6wniez w Bydgoszczy, kt6r(t mal11 zaszczyt prowadzic. 
Badania epidemiologiczne opublikowane w koncu lat dziewi
cdziesi(ttych w 
Bialej Ksi
dze wskazuj'l, ze predyspozycja atopowa wyst
puje u okolo 250/0 
mieszkanc6w Ziemi, a ujawnione zaburzenia chorobowe n
kaj(t az 150/0 ludno- 
sci. Ten sam raport wykazuje r6wniez trzykrotny wzrost wyst
powania astmy 
oskrzelowej w tych samych grupach wiekowych na przestrzeni lat, co jest spo- 
wodowane mi
dzy innymi wzrostem cz
stosci schorzen 0 podlozu atopowym 
oraz skazen iem srodowiska naturalnego czlowieka. 
Predyspozycja uwarunkowana genetycznie jest konieczna, lecz niewystar- 
czaj(tca do rozwoju alergii. Wystqpienie choroby alergicznej zalezy r6wniez od 


40
>>>
stopnia ekspozycji na alergeny znajdujClce si
 w danynl srodowisku. Uwaza si
, 
ze u atopik6w niekorzystne czynniki srodowiskowe nl0gCllniee Wplyw na wystCl- 
pienie pierwszych objaw6w chorobowych, w p6zniejszym czasie natomiast na 
wyst
powanie zaostrzen procesu chorobowego. 
Czynniki uczulajClce i drazni(tce, ulatwiajClce alergizacj
 nl0zna podzielie na 
czynniki zwiClzane z mikrosrodowiskiem donl0WYln, a wi
c bezposrednim oto- 
czeniem czlowieka oraz na czynniki makrosrodowiskowe. 
Alergia ITIOZe wyst
powae jako alergia wziewna, kontaktowa i pokannowa. 
Najcz
sciej, szczeg61nie u doroslych, obserwujelny postacie 111ieszane. Wedlug 
danych epidemiologicznych, w skali swiata najcz
sciej wyst
puje alergia na 
pylki roslin: drzew, traw i chwast6w. W latach dziewi
edziesiCltych cierpialo z 
tego powodu ponad 20 milion6w obywateli Stan6w Zjednoczonych Ameryki. U 
os6b uczulonychjuz 100 pylk6w w 1 n1 3 powietrza prowokuje wyrazne objawy. 
Naukowcy przyczyny wzrostu zachorowan doszukujCl si
 w narastajClcYln za- 
nieczyszczeniu srodowiska naturalnego. Wykazano bowieln, ze cz
stose wyst
- 
powania pylkowicy jest paradoksalnie wi
ksza w strefie miejskiej niz na wsi. Na 
dow6d tego wykazano, ze pylki roslin ITIogCl przenosie zanieczyszczenia obecne 
w powietrzu atmosferycznym, a pod wp1ywem pochodnych ozonu moze dojse do 
tzw. szoku chemicznego pylk6w, polegaj(tcego na zmianie ich struktury, powo- 
dujClcej zwi
kszenie zdolnosci alergizowania oraz lepszCl penetracj
 do dr6g od- 
dechowych alergik6w. Z kolei gazy spalinowe zawarte w powietrzu atmosfe- 
rycznym mogCl powodowae produkcj
 przeciwcial IgE przeciwko pylkonl roslin. 
I tak na przyklad w Japonii obserwowano wzrost uczulen na pylki cedru u dzieci 
mieszkajClcych w poblizu autostrad zwi(tzany z wp1ywem spalin z silnik6w Die- 
sla. Mimo duzej ilosci drzew cedru w talTItych rejonach przed erCl rozwoju ruchu 
samochodowego nie notowano alergii na pylki cedru. 
Wiele obserwacji wskazuje takze, ze okreslone warunki meteorologiczne mo- 
get wywierae znaczny wp1yw na przebieg chor6b alergicznych. Zmiany tempera- 
tury, wilgotnosci, cisnienia atmosferycznego mogCl powodowae zaostrzenie ast- 
my oskrzelowej, niezytu oskrzeli, wystqpienie ostrego niezytu nosa lub spoj6- 
wek. U os6b predysponowanych wystqpie mogCl takze fotoalergie, czyli uczule- 
nie na swiatlo sloneczne. Objawalni tej postaci nadwrazliwosci scl odczyny sk6r- 
ne 0 charakterze zmian wypryskowych. Mechanizm tego zjawiska polega na 
powstawaniu w sk6rze pod wp1ywem promieni slonecznych substancj i uczulaj(t- 
cych. Fotouczulaczami mogCl bye takze sulfonamidy, barbiturany, zwiClzki zlota. 


41 


----.J
>>>
II 


Przez dlugi czas uwazano, ze klasyczne alergeny kontaktowe, takie jak ko- 
slnetyki, odziez, metale wywoluj(t zlniany alergiczne tylko wtedy, gdy dotykajct 
sk6ry. Obecnie wiadomo, ze szereg tych substancji w wyj(ttkowych sytuacjach 
powoduje nadwrazliwose przenikajctc przez drogi oddechowe lub przez przew6d 
pokarmowy. I tak u kobiet noszctcych tanict niklowanct bizuteri
 oraz u murarzy 
uczulonych na cenlent lub innych os6b nadwrazliwych na chrom, kobalt i nikiel 
mogct powstae nieoczekiwanie zmiany alergiczne po myciu si
 lub wypiciu wody 
zawierajctcej uczulajctce metale. 
Do bardzo silnie uczulajctcych czynnik6w nalez(t bez w(ttpienia alergeny 
"wewncttrzdonl0we". Pod koniec lat siedemdziesicttych w pismiennictwie aler- 
gologicznym pojawilo si
 okreslenie "zespolu chorego budynku" - Sick Building 
Syndrome - SBS. Termin ten oznacza r6znorodne dolegliwosci powstale wsku- 
tek dlugotrwalego przebywania w budynkach, kt6rych konstrukcja i wyposazenie 
mogct bye szkodliwe dla zdrowia. Gl6wnymi zanieczyszczeniami wewncttrz po- 
mieszczen s(t zanieczyszczenia organiczne, zwictzki powstale podczas spalania 
material6w sluzctcych do ogrzewania pOlnieszczen mieszkalnych, dym papiero- 
sowy oraz zwictzki chemiczne wydzielane przez wyposazenie wn
trz budynk6w. 
Nadreaktywnose oskrzeli wzmagaj(t r6wniez substancje zapachowe wykladzin, 
klej6w, farb i srodk6w czystosci. Czynnikami alergizuj(tcymi mogct bye takze 
lakiery, meble, pasty polernicze. Na szcz
scie wi
kszose zaburzen zdrowotnych 
powstalych w zwi(tzku z przebywaniem w zanieczyszczonych pomieszczeniach 
jest odwracalna i ust
puje po przerwaniu ekspozycji. 
W 1987 roku Swiatowa Organizacja Zdrowia ustalila list
 objaw6w mog(t- 
cych powstawae w "chorych" budynkach. Znalazly si
 na niej nie tylko dolegli- 
wosci ze strony sluz6wek oczu, nosa, krtani i oskrzeli, astma oskrzelowa, ale 
takze objawy dotychczas nie lctczone z alergi'l, jak b6le glowy, zm
czenie i roz- 
draznienie, zaburzenia koncentracji oraz gor(tczki klimatyzacyjne. List
 powyz- 
szych chor6b okresla si
 mianem Building Related Illnesses. Szczeg6lnie nieko- 
rzystnym oddzialywaniem na uklad oddechowy odznaczaj(t si
 zwi(tzki powstale 
podczas spalania drewna w piecach i kominkach, stctd wi
c powstaly zalecenia 
dla chorych na astm
 przebywania w pomieszczeniach ogrzewanych energi(t 
elektrycznct. 
lone realne zagrozenie dla atopik6w stanowict alergeny plesni oraz pylk6w ro- 
slin i zwierzctt, zag
szczone w fIe klimatyzowanych pomieszczeniach. W krajach 
rozwini
tych, w kt6rych warunki dOlnowe ulegly znacznej poprawie przez 


42
>>>
wprowadzenie system6w klilTIatyZacyjnych, urz(tdze6 grzewczych, dywan6w i 
wykladzin alergia na roztocza kurzu domowego stanowi powszechny problelTI 
zdrowotny. Roztocza mozna spotkae przede wszystkim w nlateracach i dywa- 
nach, a najlepszymi warunkami ich rozwoju jest temperatura 22 - 2SoC oraz 
wilgotnose wzgl
dna 80%. W naszej strefie geograficznej najcz
stsZY]TI przed- 
stawicielem roztoczy jest Dermatophagoides pteronyssinus, a w klimacie su- 
chym Dermatophagoides farinae. 
KolejnCl cz
stCl przyczynCl chor6b alergicznych jest oddzialywanie alergen6w 
siersciowo - nask6rkowych zwierzClt dOITIowych. Wiadomo, ze najbardziej agre- 
sywnynl alergenem zwierz
cym jest alergen nask6rka kota, kt6ry choeby obecny 
na odzieZy wlasciciela kociego ulubie6ca moze wywolae napadowe reakcje aler- 
gicme u os6b majClcych z nim kontakt. Co wi
cej, w kilka lat po opuszczeniu 
przez kota mieszkania, w jego obr
bie moze znajdowae si
 ilose alergen6w wy- 
starczajClca do wywolania uczulenia U os6b maj(tcych sklonnose do atopii. Aler- 
genowose psa wydaje si
 bye mniejsza i zalezy od rasy. 
Wsr6d czynnik6w szkodliwych najcz
stszym i wszechobecnym w srodowisku 
jest dym tytoniowy. 0 jego niebezpieczenstwie powiedziano i napisano tak wie- 
le, ze przytocz
 tylko kilka danych. Badania sugerujCl 50-proc. wzrost ryzyka 
zapadalnosci na astm
 oskrzelowCl u dzieci w srodowisku miejskim i az 80-proc. 
w srodowisku wiejskim w domach os6b pal(tcych. Wykazano r6wniez scislCl 
zaleznose "dawka - odpowiedz" mi
dzy sk6rnCl reaktywnosciCl na pospolite aler- 
geny u dzieci a liczb(t papieros6w wypalanych przez rodzic6w. Stwierdzono 
takZe wyzsze st
zenia IgE we krwi p
powinowej u noworodk6w nlatek pal(tcych 
w czasie ci(tZy. 
Bardzo wazn(t w udziale schorzen alergicznych jest alergia pokarmowa. Juz 
Galen i Hipokrates obserwowali u niekt6rych ludzi niepoz(tdane reakcje po spo- 
Zyciu pospolitych pokarm6w: mleka i sera. Alergia pokarmowa jest uznawana za 
pierwszy sygnal kliniczny potencjalnej chorobyatopowej w wieku p6zniejszym. 
Przez alergi
 pokarmow(t rozumiemy zesp61 zjawisk klinicznych narz(tdo- 
wych i ukladowych powstalych w organizmie ludzkim w nast
pstwie spozycia 
pokarm6w lub zwiClzk6w do niego dodanych, b
dClcych wynikiem nieprawidlo- 
wej odpowiedzi imrnunologicznej ustroju. To niekorzystne zjawisko dotyczy 
okolo 5 - 8% dzieci i mlodziezy i okolo 1 - 30/0 ludzi doroslych. Wsr6d dzieci z 
dodatnim objawem atopowym cz
stose alergii pokarmowej si
ga nawet 20%. 


43
>>>
W okresie niel110wl
ctwa i wczesnego dzieciilstwa najwi
kszy problem sta- 
nowi alergia na bialko mleka krowiego, poniewaz jest ono g16wnym skladnikiem 
diety. Niell1owl
ta kanl1ione od urodzenia sztucznie podlegajCl Inasywnej ekspo- 
zycji
 spozywajClc 80 - 120 ml mleka krowiego na kilograln masy ciala w przeli- 
czeniu na sredniCl mas
 ciala czlowieka doroslego, to tak jakby wypijaly 6 - 10 
litr6w mleka dziennie. Kliniczne objawy alergii na 1111eko u dzieci obciClzonych 
atopiCl ujawniajCl si
 nie tylko podczas zywienia sztucznego, ale cz
sto r6wniez 
w trakcie kannienia piersiCl w zwiClZku z mozliwosciCl penetracji alergen6w z 
przewodu pokanl1owego matki do krClzenia systemowego i gruczolu piersiowego. 
Stosunkowo cz
sto dolClcza si
 nadwrazliwose na inne pokarmy, zwana polialer- 
gi'!, a w pewnej grupie ujawnia si
 astma oskrzelowa i alergiczny niezyt blony 
sluzowej nosa, z dodatkowym uczuleniem na alergeny inhalacyjne, tzw. marsz 
alergiczny. Lista pokarm6w spozywanych przez dziecko stale si
 wydluza wraz z 
wiekiem. Cz
stYll1i alergenami pokarmowymi Scl alergeny bialka jaja kurzego, 
ryb, skorupiak6w (krewetki, homary, langusty), orzeszki zielnne, bialka zb6z czy 
mi
so zwierzClt. Z warzyw najcz
sciej uczula seier, pOll1idor, groszek i ziemniak, 
z owoc6w - cytrusy, banan, jablko. 
W zwiClZku ze stalym post
pell1 w przemysle rolno-spozywczYll1 i upo- 
wszechnieniell1 si
 konsumpcji tzw. zamerykanizowanej zywnosci, szczeg6lnej 
wagi nabiera problem tzw. alergen6w ukrytych. Wynika on z szerokiego stoso- 
wania substancji zag
szczajClcych, poprawiajClcych smak i barw
 pokarmu. Nad- 
wrazliwose na owe produkty "zamaskowane" 1110Ze bye przyczynCl ci
zkich re- 
akcji klinicznych ze wstrzClsem anafilaktycznym wlClcznie. I tak opisano przypa- 
dek ci
zkiej dusznosci, kt6ra rozwin
la si
 u dziecka po otwarciu celofanowego 
opakowania i spozyciu suszonych owoc6w konserwowanych dwutlenkiem siarki. 
Z kolei ze spozyciem glutall1inianu sodu wiClzany jest tzw. zesp61 chiilskiej re- 
stauracji, kt6rego objawy obejmujCl uczucie gorClca, mrowienia, pocenie, b61u w 
klatce piersiowej po spozyciu potraw 0 charakterystycznym "chinskim slnaku". 
Problem bezpiecznego odzywiania si
 przez osoby z alergiCl pokarmowCl zo- 
stal r6wniez dostrzezony przez Komisj
 Kodeksu Zywnosciowego na poczCltku 
lat dziewi
edziesiCltych. Mimo to przeoczono pewne zagrozenia dla aJergik6w, 
wynikajClce z wprowadzenia do zywnosci szeregu preparat6w enzymatycznych. 
JednYll1 z nich okazal si
 lizozym, stosowany powszechnie do produkcji ser6w 
dojrzewajClcych. B
dClC jednym z bialek jaja kurzego poczCltkowo uznany zostal 
jako bezpieczny. Po kilku latach stwierdzono, ze to bardzo silny alergen. Podob- 


44
>>>
ny problem dotyczy alnylaz stosowanych jako sk!adniki ,
polepszaczy" pieczy- 
wa. Wedlug swiatowych autorytet6w, uczestnik6w KOlnisji Kodeksu Zywno- 
sciowego, obecnose silnych alergen6w w zywnosci powinna bye specjalnie 
oznakowana. Ich zdaniem, ryzyko wystqpienia reakcji alergicznej zalezy od 
wrazliwosci danej osoby na alergen wywoluj'lcy okreslon'l reakcj
 klinicznq, 
nast
pnie od mocy tego alergenu oraz jego ilosci wprowadzonej do ustrojll. 
Innym problemem XXI wieku jest zywnose transgeniczna, czyli rnodyfiko- 
wana genetycznie. Za ponl0c'l inZynierii genetycznej uzyskano np. zielnniaki 
zwalczaj'lce stonk
 oraz rosliny oporne na insekty, wirllsy czy grzyby. lednak 
europejscy eksperci twierdzq, ze ten rodzaj zywnosci jest staranniej niz inne 
przebadany i mozna j'l lIznae za szczeg61nie bezpieczn'l. Brak jest natolniast 
danych 0 nlniejszych lub wi
kszych w!asciwosciach alergogennych wspomnia- 
nej Zywnosci. 
Nast
pny bardzo interesuj'lcy problem stanowi'l alergie krzyzowe; spotyka si
 
je przede wszystkim 1I doroslych, rzadko 1I dzieci. Charakteryzuj'l si
 one wyst
- 
powaniem objaw6w klinicznych u osoby wykazllj'lcej nadwrazliwose np. na 
alergeny pokarmowe, alergi
 wziewn'l lub kontaktow'l. U obserwowanych pa- 
cjent6w, u kt6rych stwierdzano obecnose IgE dla orzech6w, wraz z wiekiern 
narasta!o sIgE dla py!k6w drzew wczesnopyl(tcych, przede wszystkiln brzozy. 
Obserwowano takze zwi(tzek mi
dzy alergi'l na py!ek brzozy a uczulenialni na 
jablko i brzoskwini
. Z kolei alergia na lateks, tak cz
sto spotykana w zawodach 
medycznych, wsp61istnieje z lIczulenieln na ban any, awokado, kiwi i brzoskwi- 
nie, a ostatnio pojawily si
 doniesienia, ze r6wniez na ziemniaki i pomidory. W 
pislniennictwie opisano r6wniez przypadki wstrz'lsu anafilaktycznego po zjedze- 
niu indyka z kasztanarni czy wypiciu soku z owoc6w egzotycznych, gdzie po 
wnikliwej analizie stwierdzono alergi
 na lateks. 
Alergia - plag
 dwudziestego pierwszego wieku? Na pewno tak, bior'lc 
pod lIwag
 liczb
 os6b zagrozonych jej wystqpienieln, liczb
 choruj'lcych oraz 
ciqgle wzrastaj(tc'l ilose potencjalnych alergen6w w najblizszynl srodowisku 
cz!owieka. Choroby alergiczne pogarszaj(tjakose zycia w ciqgu d!ugich okres6w, 
staj'lc si
 przyczyn'los!abionej zdoJnosci tw6rczej i zwi
kszonej absencj i choro- 
bowej. 
Mirno tak pesYlnistycznych prognoz nasza przysz!ose nie powinna jednak 
uplywae w skrajnie hipoalergicznych warunkach, z butl'l tlenow'l na plecach i 
garsci'l tabletek - substytllt6w sztllcznej zywnosci na talerzu, z lysYln kotem Ilib 


45
>>>
psenl przy boku. Z tym ostatnim cz
sto bywa odwrotnie. Niedawne testy, wyko- 
nane przez naukowc6w z Kr6lewskiej Szkoly Weterynaryjnej w Edynburgu, 
potwierdzily, ze coraz wi
cej domowych czworonog6w jest uczulonych na ludzi. 
Obliczyli oni, ze co najmniej 750 tysi
cy kot6w i ps6w w Wielkiej Brytanii cier- 
pi na rozlTIaite dolegliwosci alergiczne, kt6rych zr6dlelTI jest czlowiek. Reakcj
 
chorobowCl wywoluje u zwierz(tt bezposredni kontakt z ludzkCl sk6r(t lub tez wy- 
dzieliny roztoczy unosz(tce si
 w kurzu domowym wdychanYlTI przez naszych 
ulubietlc6w. 
Czy uda nmTI si
 w przyszlosci zapobiegac wyst
powaniu chor6b alergicz- 
nych? 
W tYITI kierunku zrobiono j uz bardzo duzo poprzez: wczesne rozpoznawanie 
skazy atopowej, stosowanie hipoalergicznej diety u kobiet z atopiCl w trzecim 
trynlestrze ciClZY, stal(t eliminacj
 alergen6w pokarmowych z diety oraz alerge- 
n6w "domowych". lednak wyniki tej profilaktyki s(t nadal niezadowalajClce. 
Teoretycznie problem atopii mozna by rozwiClzac najskuteczniej oddzialujClc 
na uklad genetyczny czlowieka, wymieniajClc geny odpowiedzialne ia przekazy- 
wanie skazy, oraz immunologiczny, gdzie rozwaza si
 1110zliwosc zablokowania 
produkcji IgE ustroju na poziomie molekularnym za pomocCl odpowiednich 
przeciwcial anty - IgE lub tzw. peptyd6w immunogennych. 
ZdumiewajClcy post
p genetyki i immunologii w ostatnich latach pozwala 
spekulowac, ze taka mozliwosc moze pojawic si
 w niedlugiej przyszlosci. 


46
>>>
K 


R 


o 


N 


I 


K 


A 


Rok 2001 


ZMIANY ORGANIZACYJNE I OSOBOWE 


· Na Wydziale Lekarskim: zarzCldzeniami Rektora AM z: 
26 stycznia 2001 r.: 
· Zaklad Kardiologii Inwazyjnej zostal wlClczony w struktur
 Katedry Kar- 
diologii i Chor6b Wewn
trznych. 
· Ustalona zostala struktura organizacyjna Katedry Kardiologii i Chor6b We- 
wn
trznych w nast
puj'tcy spos6b: 
Katedra Kardiologii i Chor6b Wewn
trznych z: 
a) KlinikCl Kardiologii i Chor6b Wewn
trznych, 
b) Zakladem Kardiologii Inwazyjnej. 
· Utworzona zostala Katedra i Klinika Chirurgii, Onkologii i Traulnatologii 
Dzieci
cej na bazie W ojew6dzkiego Szpitala Dzieci
cego w Toruniu. 


9 kwietnia 2001 r.: 
· Zaklad Kardiologii Inwazyjnej, funkcjonujClcy w strukturze Katedry Kar- 
diologii i Chor6b Wewn
trznych, przeksztalcono w Pracowni
 Kardiologii 
Inwazyjnej i wlClczono do Katedry i Kliniki Kardiologii i Chor6b Wewn
trz- 
nych. 
· Zmieniona zostala nazwa Katedry i Kliniki Chirurgii, Onkologii i Traulna- 
tologii Dzieci
cej na Kat e d r 
 i K I i n i k 
 Chi r u r g i i D z i e c i 
 c e j 
i Traumatologii. 


14 maia 2001 r.: 
· Utworzona zostala Katedra i Zaklad Genoterapii. 
· Oddzial Kliniczny Chirurgii Plastycznej zostal przeksztalcony w Katedr
 i 
Klinik
 Chirurgii Plastycznej. 


12 lipca 2001 r.: 
· W ramach Oddzialu Fizjoterapii utworzona zostala Katedra i Zaklad Neuro- 
lingwistyki. 


47
>>>
6 wrzesnia 2001 r.: 
. Katedra i Klinika Chirurgii Og6lnej i Naczyn zostala przeksztalcona w: 
Katedr
 i Klinik
 Chirurgii Og6lnej i Naczyn 
oraz 
Katedr
 i Klinik
 Chirurgii Og6lnej i Endokrynologicznej. 


24 wrzesn ia 200 1 r.: 
. Na kierunku biotechnologia zostal utworzony Oddzial Biotechnologii. 
. W ralnach Oddzialu Biotechnologii utworzono Katedr
 i Zaklad Genetyki 
Molekularnej Kom6rki. 


. Na Wydziale Farmaceutycznym zarz£ldzeniami Rektora AM z: 
6 wrzesn ia 2001 r. utworzono: 
. Katedr
 i Zaklad Fizyki Medycznej. 


24 wrzesnia 2001 r.: 
. Wy1£lczona zostala ze struktury Wydzialu Farmaceutycznego i przeniesiona 
na Wydzial Piel
gniarstwa i Nauk 0 Zdrowiu: 
- Katedra Kosmetologii z: 
a) Zakladeln Chemii Surowc6w Kosmetycznych i Zapachowych, 
b) Zakladeln Kosmetologii z: 
- Pracown i£l Kosmetycznq, 
c) Zakladem Technologii i Fonny Kosmetyku. 


5 paidziernika2001 r.: 
. Utworzone zostaly nast
puj£lce katedry i zaklady: 
1) Katedra i Zaklad Biofarmacji i Farmakodynamiki, 
2) Katedra i Zaklad Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, 
3) Katedra i Zaklad Bromatologii, 
4) Katedra i Zaklad Chelnii Lek6w, 
5) Katedra i Zaklad Chelnii Nieorganicznej i Analitycznej, 
6) Katedra i Zaklad Chelnii Organicznej, 
7) Katedra i Zaklad Farmakognozji, 
8) Katedra i Zaklad Marketingu i Ustawodawstwa Farmaceutycznego, 
9) Katedra i Zaklad Technologii Cheillicznej Srodk6w Leczniczych, 


48 


------.J
>>>
10) Katedra i Zaklad Technologii Postaci Leku, 
11) Katedra i Zaklad Toksykologii. 


. Na Wydziale Pielfgniarstwa i Nauk 0 Zdrowiu zarz'ldzenialni Rektora 
AMz: 
26 stycznia 200] r. utworzono: 
· Katedr
 i Zaklad Zywienia i Dietetyki. 


11 czerwca 2001 r.: 
· Zinieniona zostala nazwa Katedry i Zakladu Organizacji Pracy Piel
gniar- 
skiej na Kat e d r 
 i Z a k I adO r g ani z a c j i i Z a r z '1 d z ani a . 
* 


Prof. dr hab. n. med. Ed m u n d N art 0 w i c z, wieloletni kierownik Kate- 
dry i Kliniki Kardiologii i Chor6b Wewn
trznych, przeszedl na emerytur
. 


NOMINACJE 


Tytul naukowy profesora nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
otrzymali: 
dr hab. n. med. Waldemar Placek (6.04.2001), 
dr hab. n. med. Gerard Drewa (8.06.2001), 
dr hab. n. med. Mariusz Wysocki (18.06.2001), 
dr hab. n. med. Czeslaw Klyszejko (30.11.2001). 


DOKTORA T HONORIS CAUSA 


Senat Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy nadal ty- 
tu1y doktora honoris causa prof. drowi Jean Natali oraz prof. zw. drowi hab. 
Bogdanowi Romanskiemu. Uroczystosc odbyla si
 6 kwietnia 2001 r. 


HABILITACJE I DOKTORATY 


Habilitacie 
· dr 11. med. Maciej Sniegocki: Generacja tlenku azotu w okresie okoloopera- 
cyjnyn1 w plynie /110zgowo-rdzeniowynl u chorych z krwawienien1 podpaj
- 


49 


-----.J
>>>
czynowkowynz z p{kni
Jego t
tniaka naczyn nzozgowych (kolokwium habili- 
tacyjne 9.03.2001 r.) - zatwierdzona przez CK. 


Doktoratv 
Decyzj'l Rady Wydzialu Lekarskiego Akademij Medycznej irn. Ludwika Ry- 
dygiera w Bydgoszczy w 2001 roku stopien naukowy doktora nauk medycznych 
otrzYll1aly nast
puj'lce osoby: 
. w zakresie medycyny: 
1. Andrzej Adamowicz z Katedry i Kliniki Kardiologii i Chor6b Wewn
trz- 
nych AM w Bydgoszczy (24.01.2002): Wplyw podazy selenu (Se) i erytropo- 
etyny no st
zenie Se i aktywnosc peroksydazy glutationowej we krwi chorych 
leczonych przewlekle henzodializanzi. 
Promotor: prof. dr hab. Bronislaw Zachara. prof. zw. AM. 
2. Bernard Alski ze Szpitala Rejonowego w Szubinie (27.06.2001): Wybrane 
paranzetry helnostazy we krwi chorych na raka jelita grubego. 
Promotor: prof. dr hab. Maria Kotschy, prof. zw. AM. 
3. Beata Badenska ze Szpitala Miejskiego im. E. Warminskiego w Bydgosz- 
czy (24.01.2001): Analiza przyczyn wielokrotnych hospitalizacji w okresie 
wczesnego dziecifzstwa. 
Promotor: prof. dr hab. Mieczyslawa Czerwionka-Szaflarska, prof. zw. AM. 
4. Maciej Bierwagen z Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii 
AM w Bydgoszczy (7.03.2001): St
zenie tlenku azotu (NO) w plynie nzozgo- 
wo-rdzeniowyn1 pacjentow z chorobq krqzka lni
dzykr
gowego kr
goslupa. 


Promotor: prof. dr hab. Heliodor Kasprzak. 
5. Jacek Budzynski z Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Chor6b Naczyn i 
Chor6b W ewn
trznych AM w Bydgoszczy (27.06.2001): Paranzetry lipido- 
I 
we i henlostatyczne u m
zczyzn z zespolem zaleznosci alkoholowej leczonych I 
odwykowo. I 
Promotor: dr hab. Maciej Swi'ltkowski, prof. nadzw. AM. I 
6. Pawel Burduk z Katedry i Kliniki Otolaryngologii AM w Bydgoszczy I 
(28.03.2001): Ocena aktywnosci enzynl0w antyoksydacyjnych, lizosonzal-I 
nych i poziomu produkt6w peroksydacji lipid6w, a standardowe wykladnikil 
stmm 2upalMgo VJ pnebiegtl przewleklego zapalenia migdalk6w podnie- 
biennych przed i po operacji. I 
Promotor: prof. dr hab. Stanislaw Betlejewski, prof. zw. AM. I 


50
>>>
7. Joanna Drewa z Katedry i Zakladu Fizjologii AM w Bydgoszczy 
(14.02.2001): Aktywnosc wybranych hydrolaz lizosomalnych w surowicy 
krwi chorych z niedokrwieniem konczyn dolnych poddanych terapii ozono- 
we]. 


Promotor: dr hab. Malgorzata Tafil-Klawe, prof. nadzw. AM. 
8. Igor Greczko z Zachodniopomorskiej Regionalnej Kasy Chorych w Szcze- 
cinie (28.03.2001): Elektrojizjologiczne badania oddzialywania anzbroksolu 
i serotoniny na transport jonow w drogach oddechowych. 
Promotor: dr hab. Tomasz Tyrakowski. prof. nadzw. AM. 
9. Tomasz Grzela z Katedry i Kliniki Chirurgii Og6lnej AM w Bydgoszczy 
(27.06.2001): Ocena przewleklej niewydolnosci iylnej konczy17... dolnych przy 
pOlnocy klasyfikacji CEAP. 


Promotor: prof. dr hab. Arkadiusz lawien. 
10. Malgorzata Guzinska z SPSK w Bydgoszczy (28.11.2001): Ocena porow- 
nawcza diklofenaku sodu i indonzetacyny stosowanych nziejscowo na szero- 
kosc irenicy podczas operacji zacnlY oraz na wczesny odczyn zapalny po 
usuni
ciu zacnlY. 
Promotor: prof. dr hab. J6zef Kaluzny, prof. zw. AM. 
11. Aleksander Hermelin ze Szpitala Miejskiego im. dr. E. Wanni6skiego w 
Bydgoszczy (30.05.2001): Ocena wplywu odnlY otrze'wno-wej dwutlenkowej i 
znlian pozycji ciala na wybrane paranletry oddechowe pacjentek operowa- 
nych metodq laparoskopowq. 
Promotor: dr hab. Malgorzata Tafil-Klawe, prof. nadzw. AM. 
12. Jakub Kaluzny z Katedry i Kliniki Chor6b Oczu AM w Bydgoszczy 
(24.01.2001): Usuni
cie soczewki przezroczystej w wysokiej nienliarowosci 
- wyniki wlasne. 
Promotor: prof. zw. dr hab. Ariadna Gierek-Lapinska ze Sl. AM w Katowicach. 
13. Anita Kazdepka-Zieminska z Katedry i Kliniki Poloznictwa i Chor6b Ko- 
biecych AM w Bydgoszczy (17.10.2001): Wplyw st
ienia honzocysteiny w 
plynie p
cherzykowyn1 na stopien dojrzalosci oocytow. 
Promotor: prof. dr hab. Wieslaw Szymanski, prof. zw. AM. 
14. Marek Kornet z Katedry i Kliniki Chirurgii Dzieci
cej AM w Bydgoszczy 
(27.06.2001): Wplyw zabiegu operacyjnego orchidopeksji na pozionz prze- 
ciwcial przeciwplelnnikowych 
Promotor: dr hab. Olgierd Sarrazin, prof. nadzw. AM. 


51
>>>
15. Ewa Krzyzynska-Malinowska z Katedry i Zakladu Biologii AM w Byd- 
goszczy (10.01.2001): St
zenie produkt6w peroksydacji lipid6w oraz aktyw- 
nose wybranych enzym6w antyoksydacyjnych i lizosomalnych u chorych na 
luszczyc
 leczonych nletodanli konwencjonalnynli. 
Promotor: prof. dr hab. Gerard Drewa. 
16. Aleksander Lapuc z Katedry i Kliniki Urologii AM w Bydgoszczy 
(28.11.2001): Elektrowaporyzacja i waporesekcja jako nlodyfikacja klasycz- 
nej elektroresekcji przezcewkowej w leczeniu chorych z lagodnym rozrostenl 
stercza. 


Promotor: dr hab. Zbigniew Wolski, prof. nadzw. AM. 
17. Ewa Los-Rycharska z Katedry i Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroente- 
rologii AM w Bydgoszczy (24.01.2001): Analiza wybranych czynnik6w epi- 
denliologicznych oraz nlanifestacji klinicznej zakazen HGV u dzieci z wy- 
branymi schorzenianli wqtroby. 
Promotor: prof. dr hab. Mieczyslawa Czerwionka-Szaflarska, prof. zw. AM. 
18. Krzysztof Maciejewski ze Szpitala Miejskiego w Gdyni (10.01.2001): Ak- 
tywatory i inhibitory aktywacji jibrynolizy w lozysku, mi
sniu macicy i oso- 
czu kobiet rodzqcych. 
Promotor: prof dr hab. Mieczyslaw Uszynski, prof. zw. AM. 
19. Magdalena Mackiewicz-Milewska z Katedry i Kliniki Rehabilitacji AM w 
Bydgoszczy (10.01.2001): Wplyw biostymulacji laserowej na reakcje alfa- 
adrenergiczne t
tnicy ogonowej szczura. 
Promotor: dr hab. Leszek Szadujkis-Szadurski, prof. nadzw. AM. 
20. Grazyna Matkowska z Katedry i Zakladu Radiologii i Diagnostyki Obra- 
zowej AM w Bydgoszczy (10.01.2001): Ocena przydatnosci radiologicznych 
badan diagnostycznych u chorych kwalifikowanych do operacji t
tnic szyj- 
nych. 


Promotor: dr hab. Wladyslaw Lasek, prof. nadzw. AM. 
21. Ewelina Milewska z Katedry i Kliniki Chirurgii Dzieci
cej AM w Byd- 
goszczy (30.05.2001): Odlegle wyniki leczenia chirurgicznego gl
bokich 
oparzen u dzieci ze szczeg61nq ocenq stosowania presoterapii. 
Promotor: dr hab. Olgierd Sarrazin, prof. nadzw. AM. 
22. Artur Moscibroda z SP ZOZ "Zdroje" w Szczecinie (28.03.2001): Oddzia- 
lywanie bunletanidu i lidokainy na stylnulowany transport jon6w w drogach 
oddechowych in vitro. 
Promotor: dr hab. Tomasz Tyrakowski, prof. nadzw. AM. 


52
>>>
23. Wlodzimierz Mucko - Dreamline Cruises Monako - lek. okr
towy 
(28.03.2001): Ocena operaeyjnego leezenia zlaman seiany dolnej oezodolu. 
Promotor: prof. dr hab. Arkadiusz Jawien. 
24. Malgorzata Nawrot z Katedry i Zakladu Radiologii i Oiagnostyki Obrazo- 
wej AM w Bydgoszczy (10.01.2001): Warto
c tonl0grajii komputerowej wy- 
sokiej rozdzielezosei w diagnostyee wybranyeh sr6dnliqzszowyeh ehor6b 
plue - azbestozie i sarkoidozie oraz nzukowiscydozie. 
Promotor: dr hab. Wladyslaw Lasek, prof. nadzw. AM. 
25. Elibieta Nowakowska z Wojew6dzkiego Szpitala Gruiliey i Chor6b Plue w 
Bydgoszczy (27.06.2001): Miejsee i wartosc biopsji aspiraeyjnej cienko- 
iglowej pod kontrolq USG w diagnostyee guz6w klatki piersiowej. 
Promotor: prof. dr hab. Zdzislaw Boron, prof zw. AM. 
26. Marzena Petrus z Wojew6dzkiego Szpitala im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy 
(14.02.2001): Badania reakeji galki oeznej na inlplantaej
 soezewki z nzeta- 
krylanu nzetylu. 
Promotor: prof. dr hab. J6zef Kaluzny. prof zw. AM. 
27. Maria Piechocka-Zakurzewska ze Szpitala MSWiA w Bydgoszczy 
(7.03.2001): Ocena parametr6w stresu oksydacyjnego powodowanego pla- 
nowanq operaejq ehirurgieznq. Por6wnanie wplywu anestezji og6lnej uzu- 
pelnionej morjinq z anestezjq og6lnq uzupelnionqfentanylem. 
Promotor: prof. dr hab. Gerard Drewa. 
28. Anna Purzycka-Jazdon z Katedry i Zakladu Radiologii i Oiagnostyki Ob- 
razowej AM w Bydgoszczy (27.06.2001): Osteoporoza odcinka l
diwiowe- 
go kr
goslupa i niekt6re czynnikijej ryzyka u m
zczyzn po 50 roku zycia. 
Promotor: dr hab. Wladyslaw Lasek, prof nadzw. AM. 
29. Krzysztof Romatowski z Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii AM w Bydgoszczy (7.03.2001): Ocena analgezji pooperacyjnej i 
stabilnosci henl0dynanlicznej chorych poddanych znieczuleniu og6lnemu i 
znieezuleniu lqezonemu z uzycienl bupiwakainy i ketanziny do leczenia ope- 
racyjnego dyskopatii odcinka l
diwiowo-krzyzowego kr
goslupa. 
Promotor: prof. dr hab. Heliodor Kasprzak. 
30. Krzysztof Roszkowski z Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy 
(28.11.2001): Analiza produkt6w reperacji tlenowych uszkodzen DNA w nl0- 
czu pacjent6w chorych na nowotwory poddanych radioterapii. 
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Glinski, prof. zw. AM. 


53
>>>
31. Pawel Strozecki z Katedry i Kliniki Nefrologii i Chor6b Wewn
trznych 
AM w Bydgoszczy (10.01.2001): Echokardiograficzna ocena pacjent6w 
henl0dializowanych ze schylkowq niewydolnosciq nerek leczonych alfakalci- 
dolem z powodu wt6rnej nadczynnosci przytarczyc. 
Promotor: prof. dr hab. Edmund Nartowicz, prof. zw. AM. 
32. Andrzej Wadowski z SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie (10.01.2001): Analiza 
rehabilitacji ruchowej wsponzaganej terapiq llzanualnq w dysfunkcji lancu- 
cha biokinellzatycznego obejnnljqcego kr
goslup l
diwiowy, nliednic
 i sta- 
wy biodrowe. 
Promotor: dr hab. Miroslaw Janiszewski, prof. nadzw. AM. 
33. Konrad Wlodarczyk z Katedry i Kliniki Balneologii i Chor6b Przemiany 
Materii AM w Bydgoszczy (27.06.2001): Badanie enzym6w ukladu antyok- 
sydacyjnego u chorych z przewleklym niedokrwienienz konczyn dolnych pod- 
danych terapii ozonowej. 
Promotor: prof. dr hab. Irena Ponikowska. 
34. Bartosz Wozniak z Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii 
AM w Bydgoszczy (28.11.2001): Aktywnose enzym6w antyoksydacyjnych i 
st
ienie produkt6w peroksydacji lipid6w u pacjent6w Z uraze111 rdzenia kr
- 
gowego w odcinku szyjnYI1I. 
Promotor: prof. dr hab. Heliodor Kasprzak. 
35. Malgorzata Zarzycka z Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy 
(28.03.2001): Wartose pooperacyjnego napromieniania w leczeniu chorych 
na zaawansowanego raka nerkowokol116rkowego. 
Promotor: dr hab. Zbigniew Wolski, prof. nadzw. AM. 


. w zakresie biologii medycznel: 
36. Wienczyslawa Adamczyk z Katedry i Zakladu Fizjologii AM w Bydgosz- 
czy (28.03.2001): Reaktywnose ukladu oddecho11'ego nafizjologiczne bodice 
chel1ziczne (hipoksja i hiperkapnia) u kajakarzy i wioslarzy. 
Promotor: dr hab. Malgorzata Tafil-Klawe, prof. nadzw. AM. 
37. Grazyna Chodakowska-Akolinska z Katedry i Zakladu Oiagnostyki Labo- 
ratoryjnej AM w Bydgoszczy (28.03.2001): Wplyw zmian hornlonalnych na 
I1letaboliZln tkanki kostnej u kobiet w okresie okolomenopauzalnyn1 i pome- 
nopauzalnym. 
Promotor: dr hab. Grazyna Odrowqz-Sypniewska, prof. nadzw. AM. 


54
>>>
38. Jakub Czarny z Katedry i Zakladu Medycyny S'ldowej AM w Bydgoszczy 
(10.01.2001): Badanie polimorfizmu wybranych ,nikrosatelitarnych uklad6w 
DNA i ocena ich przydatnosci w medycynie sqdowej. 
Promotor: prof. dr hab. Danuta Miscicka-Sliwka, prof. zw. AM. 
39. Jolanta Czuczejko z Katedry i Zakladu Biochemii AM w Bydgoszczy 
(24.01.2001): St
zenie selenu, zredukowanego glutationu, aktywnosc enzy- 
m6w glutationozaleznych oraz dysmutazy ponadtlenkowej we krwi os6b z 
przewleklymi chorobami 1vqtroby. 
Promotor: prof. dr hab. Bronislaw Zachara, prof. zw. AM. 
40. Renata Jacewicz z Akademii Medycznej w Lodzi (27.06.200]): Polilnor- 
fiznz DNA trzech system6w VNTR: D7S21, D12S11, D5SI10 w populacji 
Polski centralnej i jego wykorzystanie w dochodzeniu ojcostwa. 
Promotor: prof. dr hab. Danuta Miscicka-Sliwka, prof. zw. AM. 
41. Joanna Lfcka z Katedry i Zakladu Biochemii AM w Bydgoszczy 
(28.03.2001): Zmiany nzetabolizmu ekto-puryn w n1ia=diycy t
tnic czlowieka. 
Promotor: dr hab. Michal Komoszyilski, prof. nadzw. 
42. Krystyna Matysek z Centrum Rehabilitacyjno-Opiekunczego w Lodzi 
(24.01.2001): Wplyw dlugotrwalej stynlulacji polen1 n1agnetycznym na sku- 
tecznosc rehabilitacji pacjent6w po przebytych udarach n16zgu. 
Promotor: dr hab. Miroslaw Janiszewski, prof. nadzw. AM. 
43. Agnieszka Mikucka z Katedry i Zakladu Mikrobiologii AM w Bydgoszczy 
(28.11.2001): Oportunistyczne gatunki corynefornl W zakaieniach szpital- 
nych. 


Promotor: dr hab. Eugenia Gospodarek, prof. nadzw. AM. 
44. Grzegorz Paprocki (28.03.2001): Ocena przydatnosci test6w neurodyna- 
micznych u chorych ze spondylozq szyjnq. 
Promotor: doc. dr hab. Adam St
pieil z WIML w Warszawie. 
45. Jolanta Powierska-Czarny z Katedry i Zakladu Biologii AM w Bydgosz- 
czy (28.03.2001): Ocena przydatnosci multipleksowej analizy loci Dl0S197, 
D21SI436, D21S11, DISI03, THO I , D18S51, FGA w wykrywaniu utraty 
heterozygotycznosci (LOB) i niestabilnosci sekwencji mikrosatelitarnych 
(MI) na przykladzie raka sutka. 
Promotor: prof. dr hab. Danuta Miscicka-Sliwka, prof. zw. AM. 


55 


----.J
>>>
46. Jerzy Staskiewicz ze Szpitala Miejskiego w lnowroclawiu (30.05.2001): 
Ocena okresu okoloklimakteryeznego u kobiet leezonyeh w poradniaeh dla 
kobiet ZOZ-u Inowroelaw. 


Promotor: prof. dr hab. Wieslaw Szymanski, prof. zw. AM. 
47. Witold Witkowski z Farmac. Sp6ldz. Pracy "Filofarm" w Bydgoszczy 
(27.06.2001): Farnlakologiezna analiza dzialania ergotaminy, dihydroer- 
gotanziny i bromokryptyny na perfundowanq tf2Jnie
 ogonowq szezura. 
Promotor: dr hab. Leszek Szadujkis-Szadurski, prof. nadzw. AM. 
48. Marcin Wozniak z Katedry i Zakladu Medycyny S'ldowej AM w Bydgosz- 
czy (10.01.2001): Konstrukcja i optynzalizacja reakcji heksapleksowej PCR 
do oznaezania wybranyeh uklad6w DNA i oeena ieh przydatnosei w medyey- 
nie sqdowej. 
Promotor: prof. dr hab. Danuta Miscicka-Sliwka, prof. zw. AM. 
49. Maria Wyrzykowska z SPSK w Bydgoszczy (28.03.2001): Badania opinii 
pacjent6w 0 warunkach hospitalizacji w Sanzodzielnym Publicznym Szpitalu 
Klinicznynz w Bydgoszczy. 
Promotor: dr hab. Ferdynand Tyloch, prof. nadzw. AM. 
50. Malgorzata Wyszomirska-Golda z Katedry i Zakladu Patomorfologii Kli- 
nicznej AM w Bydgoszczy (30.05.2001): Poziom specyficznego polipepty- 
dowego antygenu tkankowego oraz interleukiny-IO w raku i lagodnym roz- 
rose ie stercza. 
Promotor: dr hab. Jacek Michalkiewicz, prof. nadzw. AM. 


Ponadto tytul dra n. medycznych otrzymal Andrzej Lebioda. Tytul rozpra- 
wy: Ocena dawek ryzyka dla popromiennej przetoki pochwowo-odbytniczej u 
chorych na raka szyjki nzacicy. Promotor: dr hab. n. med. Roman Makarewicz 
(CentrUITI Onkologii - Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie - 
13.06.2001). 


ODZNACZENIA I NAGRODY 


Odznaczenia 


Krzyz Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 
prof. dr hab. n. fiz. Aleksander Gutsze, prof. zw. AM, 
dr hab. n. med. Leszek Szadujkis-Szadurski, prof. nadzw. AM. 


56
>>>
Krzyz Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
dr hab. n. hum. Zenon Grabarczyk, prof. nadzw. AM, 
dr hab. n. fiz. Bronislaw Grzegorzewski, prof. nadzw. AM, 
dr n. 111ed. Stanislaw Skublicki. 


Zloty Krzyz Zaslugi 
dr n. med. Andrzej Kapala, 
dr n. med. Maria Mikolajczyk, 
dr hab. n. med. Marek Orkiszewski, 
dr n. med. Franciszka Protas-Drozd. 


Srebrny Krzyz Zaslugi 
mgr Maria Arndt, 
lek. med. Irena Bulatowicz, 
mgr Wanda Buze, 
Krystyna Cybulska, 
dr hab. n. med. Piotr Cysewski, 
mgr Cecylia Fr'lckiewicz, 
dr n. med. Albert G6micki, 
dr n. med. Grzegorz Grzesk, 
dr hab. n. med. Olga Haus, prof. nadzw. AM, 
dr n. med. Iza Iwan-Zi
tek, 
dr n. med. Andrzej Kurylak, 
dr n. med. GraZyna Malukiewicz- Wisniewska, 
dr n. med. Grazyna Mierzwa, 
dr n. med. Anita Olczak, 
dr n. med. Ewa Pilaczynska-Jodkiewicz, 
inz. Urszula Ritter, 
dr n. med. Dariusz Soszynski, 
dr n. l11ed. Pawel Str6zecki, 
dr n. med. J erzy Talkowski, 
Anna Wesolek, 
dr n. med. Piotr Winiarski, 
mgr inz. Wieslaw Wos. 


57
>>>
Medal Komisli Edukacli Narodowel 
dr hab. n. med. Andrzej Dziedziczko, prof. nadzw. AM, 
dr n. hum. Eugeniusz Janowicz, 
dr hab. n. med. Czeslaw Klyszejko, prof. nadzw. AM, 
dr hab. n. med. Barbara Ksi'tzkiewicz, prof. nadzw. AM, 
dr n. Ined. Miroslawa Rozwodowska, 
dr n. med. Renata Sujkowska, 
dr n. med. Edward Szymkowiak. 


Medal 
,Za szczeg6lne zaslugi dla Akademii Medycznei iln Ludwika Rydygiera 
w B ydgoszczy" 
dr hab. Andrzej Dziedziczko, prof. nadzw. AM, 
prof. dr hab. Maria Kotschy, prof. zw. AM, 
prof. dr hab. Zygmunt Mackiewicz, prof. zw. AM. 


Nagrody 


Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznei 
. zesp6l Katedry i Zakladu Biochemii Klinicznej w skladzie: 
prof. dr hab. Ryszard Olinski, 
dr Karol Bialkowski, 
dr Pawel J aruga, 
dr Marek Foksinski 
za cykl 4 prac pt. Badania nad oksydacyjnynli uszkodzenianli DNA i enzynla- 
/11i uczestniczqcymi w ich naprawie - implikacje dla procesu nowotworzenia, 
. dr n. med. Zbigniew Wlodarczyk za wklad w rozw6j transplantologii w re- 
gionie kujawsko-pomorskim, 
. dr hab. Waldemar Halota, prof. nadzw. AM, za szczeg6lne zaangazowanie w 
dziatania na rzecz os6b zyjqcych z HIV i chorych na AIDS. 


Nagroda Ministra Edukacli Narodowei 
- prof. dr hab. Roman Ossowski za dzialalnosc w Radzie G16wnej Szkolnictwa 
Wyzszego. 


58
>>>
Nagroda Woiewody Bydgoskiego 
- prof. dr hab. Danuta Miscicka-Sliwka, prof. zw. AM. 


Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy - stypendium naukowe 
- dr n. med. lakub Czarny z Katedry i Zaktadu Medycyny S£tdowej za dotychcza- 
sowy dorobek naukowy oraz na realizacj
 dalszych projekt6w badawczych. 


Nagrody Rektora 1 0 
· dydaktyczne indywidualne: 
prof. dr hab. Karol Sliwka, 
dr hab. Zbigniew Wolski, prof. nadzw. AM, 
dr hab. Czestaw Ktyszejko, prof. nadzw. AM, 
dr hab. Sronistaw Grzegorzewski, prof. nadzw. AM, 
dr hab. Andrzej Dziedziczko, prof. nadzw. AM. 


Nagrody Rektora 11 0 
· naukowe indywidualne: 
dr Dariusz Soszynski, 
dr hab. Przel11yslaw Staszewski, 
dr hab. Grazyna Odrow£tz-Sypniewska, prof. nadzw. AM, 
dr Witold Hryncewicz. 
· naukowe zespotowe: 
1) zesp6t 1: 
- prof. dr hab. Mieczystaw U szynski, 
- dr Ewa Zekanowska; 
2) zesp6t 2: 
- dr Agnieszka Mikucka, 
- dr hab. Eugenia Gospodarek, prof. nadzw. AM; 
3)zesp6t3: 
- dr Matgorzata Pawtowska, 
- dr hab. Waldemar Halota, prof. nadzw. AM; 
4) zesp6t 4: 
- dr Albert G6rnicki, 
- prof. dr hab. Aleksander Gutsze, 
- prof. dr hab. Zenon Gwieidzinski; 
5) zesp61 5: 
- mgr Wiestaw Wos, 
- dr Elzbieta l
drasik, 


59
>>>
- mgr Marcin Wroblewski, 
- dr Mari usz DClbrowski, 
- dr Lidia Jasinska, 
- dr Ewa Kopkowska, 
mgr Dorota Kaczynska, 
- mgr Renata Studzinska. 
· dydaktyczne indywidualne 
prof. dr hab. Henryk Kazmierczak, 
prof. dr hab. Danuta Miscicka-Sliwka, 
dr Eugeniusz Janowicz, 
dr Renata Sujkowska, 
dr Stanislaw Skublicki, 
dr Edward Szymkowiak, 
dr hab. Piotr Bilinski, prof. nadzw. AM, 
prof. dr hab. Mariusz Wysocki, 
mgr M iroslawa Felsmann, 
dr Witold Doroszewski, 
dr hab. Tomasz Tyrakowski, prof. nadzw. AM, 
dr Hanna Pawluk, 
mgr Franciszek Waleron, 
dr hab. Piotr Cysewski, 
dr hab. Danuta Rose, prof. nadzw. AM, 
dr Anna Drozniewska, 
dr Walentyna Korpalska, 
prof. dr hab. Mieczyslawa Czerwionka-Szaflarska. 


Nagrody Bydgoskiei Fundacii Onkologicznej 
- dr n. Ined. Dariusz Bala za rozpraw
 doktorskCl pt. Znaczenie poziomu anty- 
genu karcinoembrionalnego z popluczyn otrzewnowych w ocenie klinicznej 
pacjent6w Z rakienl jelita grubego, 
dr n. med. J olanta Powierska-Czarny za rozpraw
 doktorskCl pt. Ocena przy- 
datnosci nlultipleksowej analizy loci DIOSI97, D21 S1436, D21 S11, Dl S103, 
THO 1, D18S51, FGA w wykrywaniu utraty heterozygotycznosci (LOR) i nie- 
stabilnoL
ci sekwencji mikrosatelitarnych (MI) na przykladzie raka sutka, 
dr n. med. Andrzej Lebioda za rozpraw
 doktorskCl pt. Ocena dawek ryzyka 
dla popronziennej przetoki pochwowo-odbytniczej u chorych na raka szyjki 
maclcy. 


60
>>>
POWOLANIE DO MI
DZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH 
TOWARZYSTW I INSTYTUCJI NAUKOWYCH 


Dr hab. n. med. Z big n i e w Bar t u z i (Katedra i Klinika Alergologii i 
Chor6b Wewn
trznych) jest wiceprzewodnicz,!cym Polskiego Towarzystwa 
Gastroenterologicznego Oddzialu Kujawsko-Pomorskiego (od 1999 r.) oraz wi- 
ceprzewodnicz,!cym Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Oddzialu Kujaw- 
sko-Pomorskiego (od 2000 r.). 
Prof. dr hab. n. rned. S tan i s I a w Bet I e j e w ski (Katedra i Klinika Oto- 
laryngologii) zostal przewodnicz,!cYlTI Sekcji Onkologicznej (8.06.2001) oraz 
wiceprzewodnicz,!cym Sekcji Rynologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynola- 
ryngolog6w, Chirurg6w Glowy i Szyi (14.09.2001). 
Prof. dr hab. n. chern. Mar c i n Dr a ITI i 6 ski (Katedra i Zaklad Chemii 
Og6lnej) zostal czlonkiem International Society Nucleosides, Nucleotides and 
Nucleic Acids (1.01.2001). 
Dr hab. n. med. E u g e n i aGo s pod are k, prof. nadzw. AM (Katedra i 
Zaklad Mikrobiologii), zostala przewodnicz,!c,! Polskiego Towarzystwa Mikro- 
biolog6w, Oddzial w Bydgoszczy (26.03.2001). 
Dr n. rned. Mar i an G r y g i e I (Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatolo- 
gii Narz,!du Ruchu) zostal czlonkiem Zarz,!du Polskiego Towarzystwa Chirurgii 
R
ki (5.10.2001 r.). 
Dr n. rned. G r z ego r z G r z e s k (Katedra i Zaklad FanTIakologii i Terapii) 
jest czlonkiem European Society for Clinical Investigation oraz International 
Society for Heart Research. Pelni takze funkcj
 sekretarza Oddzialu Bydgoskie- 
go Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego (od czerwca 2000 r.). 
Dr n. med. Wit 0 I d H r y n c e w i c z (Katedra i Klinika Chirurgii Og61nej i 
Naczy6) zostal czlonkiem Zarz,!du i skarbnikielTI Polskiego Towarzystwa Ultra- 
sonograficznego, Oddzialu Kujawsko-Pomorskiego. 
Dr n. med. W i e s I a w J u n d z i II (Katedra i Klinika Chirurgii Og61nej i 
Naczy6) zostal czlonkiem Zarz,!du i KOITIisji Rewizyjnej Towarzystwa Chirur- 
g6w Polskich, Oddzialu Bydgosko- Toru6skiego, a takze czlonkiem Zarz,!du i 
skarbnikiem Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, Oddzialu Bydgoskiego 
(styczen 2001). 
Dr n. med. Pi 0 t r J u r k 0 w ski (Katedra i Zaklad Patofizjologii) jest 
czlonkiem Szwajcarskiego Towarzystwa Biomaterialowego afiliowanego przy 
Europejskim Towarzystwie Biomaterialowym (The Society for Biomaterials 
affiliated with the European Society for Biornaterials) od 2001 roku oraz Mi
- 


61
>>>
dzynarodowego Towarzystwa Biostatyki (International Society for Clinical Bio- 
statistics) od 2000 roku. 
Prof. dr hab. n. med. J 6 z e f Kat u z n y (Katedra i Klinika Chor6b Oczu) 
zostat ponownie wybrany prezesem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. 
Prof. dr hab. n. med. Hen r y k K aim i e r c z a k (Katedra i Klinika Otola- 
ryngologii) od 1999 r. jest przewodnicz,!cym Zarz,!du G16wnego Polskiego Sto- 
warzyszenia Uzytkownik6w Videonystagmografii. 
Prof. dr hab. n. med. Z y g m u n t Mac k i e w i c z (Katedra i Klinika Chi- 
rurgii Og61nej i Naczyn) zostat ekspertem Europejskiego Konsensusu ds. Terapii 
Uciskowej (1.09.2001). 
Dr hab. n. med. Rom a n M a k are w i c z (Katedra Onkologii i Zaktad On- 
kologii Zachowawczej) zostat przewodnicz,!cym Oddziatu Kujawsko- 
Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (1.12.2001). 
Prof. dr hab. n. med. J ace k Man i t ius (Katedra i Klinika Nefrologii i 
Chor6b Wewn
trznych) zostat cztonkietn Kotnisji Rewizyjnej Zarz,!du Gt6wne- 
go Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego (8.09.2001). 
Dr hab. n. med. S tan i s I a w Mol ski (Katedra i Klinika Chirurgii Og61- 
nej i Naczyn) jest wiceprezesem Polsko-Francuskiego Towarzystwa Angiolo- 
gicznego (od 1 utego 2001), a takze cztonkiem Zarz,!du Gt6wnego i Komisj i Re- 
wizyjnej Polskiego Towarzystwa Chirurg6w Naczyniowych (od marca 2001) 
oraz cztonkietn Zarz,!du i skarbnikietn Towarzystwa Chirurg6w Pol skich, Od- 
dziatu Bydgosko-Torunskiego (od wrzesnia 2001). 
Dr hab. n. med. G r a z y n a 0 d row '!Z - S Y P n i e w s k a, prof. nadzw. AM 
(Katedra i Zaktad Diagnostyki Laboratoryjnej), zostata wiceprezesem Polskiego 
Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (4.09.2001) oraz czlonkiem Mi
dzyna- 
rodowej Federacji Towarzystw Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej 
(!FCC LM) jako reprezentant (Polish National Representative) PTDL 
(4.09.2001). 
Prof. dr hab. Rom an 0 s sow ski (Katedra i Zaktad Psychologii Klinicz- 
nej) jest czlonkienl Rady Gt6wnej Szkolnictwa Wyzszego (od grudnia 2000 r.). 
Dr n. med. Paw e t S t r 6 z e c k i (Katedra i Klinika Nefrologii) zostal 
czlonkieln KOlnisji Rewizyjnej Oddzialu Gdansko-Pomorskiego Polskiego To- 
warzystwa Nefrologicznego (22.09.2001). 
Prof. dr hab. n. med. L e s z e k S z ad uj k is - S z a d u r ski (Katedra i Za- 
ktad Fannakologii i Terapii) petni funkcj
 zast
pcy przewodnicz,!cego Oddziatu 
Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego (od czerwca 2000 r.). 


62 


J
>>>
Lek. med. W i r gin i a To ill C Z a k - W a t r a s (Katedra i Klinika Nefrolo- 
gii) zostala czlonkiem Zarz'tdu Oddzialu Gdansko-POITIOrskiego Polskiego To- 
warzystwa Nefrologicznego (22.09.2001). 
Dr n. med. Z big n i e w W I 0 d arc z y k (Klinika Transplantologii i Chi- 
rurgii Og6lnej) zostal czlonkielTI Krajowej Rady Transplantacyjnej (22.02.2001) 
oraz Komisji Rewizyjnej Zarz'tdu Gl6wnego Polskiego Towarzystwa Trans- 
plantacyjnego (20.04.2001). 
Dr hab. n. med. And r z e j Z i e Ii n ski, prof. nadzw. AM (Katedra i Klini- 
ka Chirurgii Plastycznej), zostal przewodnicz'tcym K0l11isji Etyczl1ej Polskiego 
Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej (12.10.2001). 


WSPOLPRACA NAUKOW A Z ZAGRANIC1\ 


WYDZIAL LEKARSKI Z ODDZIALEM FIZJOTERAPII 
I ODDZIALEM BIOTECHNOLOGII 


KA TEDRA I KLINIKA ALERGOLOGII I CHOR6B WEWN
TRZNYCH 


Dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi uczestniczyl w: 
XX Kongresie Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Kli- 
nicznej w Ber1inie (9-13.05.2001), przestawiaj't c 2 prace (wsp.), 
XI Mi
dzynarodowych Warsztatach I1t. CanlPylobacter i Helicobacter we 
Freiburgu (1-5.09.2001), przedstawiaj't c 4 prace (wsp.), 
9. Europejskim Tygodniu Gastroenterologii w Amsterdamie (6- 
10.10.200 I); wystqpienie. 


KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ 
I NOWOTWOR6w 


Dr hab. n. med. Janusz Kowalewski uczestniczyl w Kongresie Europejskiego 
Towarzystwa Chirurg6w Klatki Piersiowej i Europejskiego Towarzystwa Chi- 
rurgii Serca i Klatki Piersiowej w Barcelonie (15-20.09.01). 


63
>>>
KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII OG6LNEJ, 
GASTROENTEROLOGICZNEJ I ONKOLOGICZNEJ 


Dr hab. n. med. Marek Jackowski oraz lek. med. Jacek Pi'ttkowski uczestni- 
czyli w 9. Mi
dzynarodowym Kongresie Europejskiego Towarzystwa Chirurgii 
Endoskopowej w Maastricht (13-16.06.2001). 
Dr n. med. Grzegorz Jarczyk uczestniczyl w 4. Swiatowym Kongresie Raka 
Zol'tdka w N owym J orku (29.05.-2.06.200]), a takze w Europej skich podyplo- 
ITIowych warsztatach chirurgii dr6g z6lciowych i trzustki w Amsterdamie (22- 
23.02.2002). 
Prof. dr hab. n. med. Waldemar J
drzejczyk uczestniczyl w kongresie chirur- 
gii wqtroby i trzustki w Rijece (27-29.09.2001), wyglaszaj'tc referat. 
W Klinice goscil prof. dr hab. med. WaldelTIar Kozuschek z Kliniki Chirurgii 
Uniwersytetu w Bochum. 


KA TEDRA I KLINIKA CHIRURGII OG6LNEJ I NACZYN 


Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Mackiewicz przewodniczyl sesj i Kolegium 
Francuskiego ds. Patologii Zylnej w Paryzu (czerwiec 2001). 
Dr n. med. Witold Hryncewicz i dr n. lTIed. Wieslaw JundziU wzi
li udzial w 
9. Spotkaniu Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurg6w Naczyniowych w 
Bautzen (Niemcy) w czerwcu 2001, wyglaszaj'tc 2 referaty. 
Dr W. Hryncewicz uczestniczyl w IV Kongresie Towarzystwa Chirurg6w 
Naczyniowych w Londynie (czerwiec 2001), przedstawiaj'tc 1 prac
. 
W Klinice goscil prof. Jean Natali z Akademii Chirurgicznej w Paryzu, kt6ry 
na posiedzeniu Towarzystwa Chirurg6w Polskich wyglosil wyklad (czerwiec 
2001). 
Prof. Zygmunt Mackiewicz jest czlonkiem Mi
dzynarodowego Komitetu Na- 
ukowego Journal de Chirurgie Vasculaire oraz Komitetu Redakcyjnego Inter- 
national Venious Digest by Fox San Diego (USA). 


KATEDRA I KLINIKA CHOR6B OCZU 


Dr n. med. Jakub Kaluzny wzi'tl udzial w Kongresie Amerykanskiego Towa- 
rzystwa Soczewek Kontaktowych - 2001 w Las Vegas (9-17.02.2001), przed- 

\
\\I)
)
t t\
\\.
\ \w'S'PJ. 


64
>>>
W XIII Kongresie Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego, kt6ry odbyl 
si
 w Istambule (3-7.06.2001), uczestniczyli: prof. dr hab. n. med. 16zef Kaluz- 
ny, dr n. med. Ewa Szweda, dr n. med. GraZyna Malukiewicz- Wisniewska, dr n. 
med. Elzbieta Olejarz, dr n. med. Joanna Stafiej i dr n. med. Jakub Kaluzny. 
Przedstawiono referat (J.J. Kaluzny) oraz plakat (G. Malukiewicz-Wisniewska i 
1. Stafiej). 
Dr n. med. Iwona Ciesli6ska, lek. med. Grzegorz Czajkowski oraz lek. med. 
Bartlomiej Kaluzny uczestniczyli w XIX Congress of ESCRS w Amsterdamie, 
przedstawiaj,!c referat (wsp.) i plakat (wsp.). 


KA TEDRA I KLINlKA CHORGS ZAKAWYCH 


Dr n. med. Anita Olczak i dr n. Ined. Malgorzata Pawlowska uczestniczyly w: 
11. Mi
dzynarodowym Kongresie Immunologicznym w Sztokholmie (22- 
27.07.200 I), przedstawiaj,!c 4 prace (wsp.), 
8. Europejskiej Konferencji "Aspekty kliniczne i leczenie zakaze6 HIV", 
w kt6rej wzi,!l udzial takze prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota (Ate- 
ny, 28-31.10.2001) - I praca (wsp.). 
Prof. W. Halota i dr M. Pawlowska wzi
li udzial w Kongresie Europejskiego 
Towarzystwa 8adan nad W'!trob,! w Pradze (17-22.04.200 I). 
Dr M. Pawlowska uczestniczyla w spotkaniu badaczy prowadz,!cych leczenie 
chorych zakazonych HIV (Amsterdaln, 25-26.06.2001). 
Dr A. Olczak wzi
la udzial w konferencji "Post
py w leczeniu zakaze6 HIV" 
w Barcelonie (1-4.03.2001) oraz w mi
dzynarodoWYln kongresie "Lipodystrofia 
u chorych zakazonych HIV" w Cannes (18-22.04.2001). 
Lek. med. Dorota Kozielewicz uczestniczyla w mi
dzynarodowej konferencji 
"Leczenie zakazonych HIV" w Sorrento (9-12.03.2001). 
W Klinice goscili przedstawiciele Towarzystwa Infektolog6w Ukrainy, zaj- 
lTIUj,!CY si
 problemalni zakaze6 HIV (26.11.2001). 


KATEDRA I KLINIKA DERMATOLOGII 


Prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek uczestniczyl w: 
- zjeidzie nt. psychodermatologii w Barcelonie (21-25.03.2001), 


65
>>>
- zjeidzie Towarzystwa Mikroskopii Elektronowej w Pradze (26-29.04.2001), 
wyglaszajClc referat oraz przewodnicz'tc sesj i, 
- zjeidzie "Choroby przenoszone drog't plciow't" w Berlinie (25-27.06.2001), 
- X Kongresie Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii w Mona- 
chium (10-14.10.2001), przedstawiaj't c plakat, 
- zjeidzie nt. dermatologii estetycznej i kosmetycznej w Bratyslawie (7- 
8.12.2001), wyglaszaj'tc referat i przewodnicz'tc sesji. 
Dr n. med. Franciszka Protas-Drozd oraz dr n. med. Slawomir Urbanowski 
wzi
li udzial w X Kongresie Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii 
w Monachium (10-14.01.2001). 
Lek. med. Lucyna Kaluzna uczestniczyla w: 
- Kongresie Amerykanskiego Towarzystwa Soczewek Kontaktowych - 2001 w 
Las Vegas (11-14.02.2001), 
- XIII Kongresie Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego w Istambule (3- 
7.06.2001), 
- Regionalnym Zjeidzie 11t. Edukacji w Dermatologii w Rodos (6-9.09.2001), 
gdzie za plakat "The ocular aspects of rosacea" otrzymala III nagrod
. 
Klinika wsp61pracuje z Klinik't Dermatologii w Berlinie w zakresie badan 
PCR w chloniakach. 


KA TEDRA I KLINIKA GASTROENTEROLOGII, CHORGB NACZYN 
I CHORGS WEWN
TRZNYCH 


Dr n. med. Maria Klopocka, dr 11. ITIed. Krzysztof Grad i dr n. med. Jacek Bu- 
dzynski uczestniczyli w VI Mi
dzYl1arodowym SympozjulTI nt. Chor6b Zapal- 
nych Jelit organizowanym przez Fundacj
 dra H. Falka w Istambule (3- 
5.09.2001), przedstawiaj'tc 3 prace (wsp.) w fonnie plakat6w. 


KATEDRA I KLINIKA GERIATRII 


Dr hab. n. med. Kornelia K
dziora-Kornatowska wzi
la udzial w: 
XXXVIII Kongresie Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Eu- 
ropejskiego Towarzystwa Dializy i Transplantacji w Wiedniu (24- 
27.06.2001), wyglaszaj'tc referat (wsp.) oraz na sesji plakatowej don ie- 
sienie (wsp.), 


66 


----.J
>>>
72. Kongresie Europejskiego Towarzystwa Miazdzycowego w Glasgow 
(20-23.05.2001), przedstawiajClc na sesj i pJakatowej 2 doniesienia (wsp.). 


KA TEDRA I KLINlKA KARDIOLOGI1 I CHOR6B WEWN
TRZNYCH 


Dr n. med. Zbigniew Orzalkiewicz, lek.med. Gwidon Polak, dr n. med. Grze- 
gorz Grzesk, lek. med. Teresa WodYI1ska, dr n. l11ed. Zofia GrClbczewska, dr n. 
med. Romuald Przybyl i dr n. l11ed. Marek Radolllski uczestniczyli w XXIII 
Kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Sztokholmie, przed- 
stawiajClc 4 prace, kt6rych streszczenia zostaly opublikowane w European Heart 
Journal, vol. 22 Abstract Supp. 
Klinika bierze aktywny udzial w mi
dzynarodowych badaniach naukowych. 
W 2001 r. rozpocz
to badanie RAPSODY (A multicenter, randomised, do- 
uble-blind, placebo - controlled, dose-ranging, safety and efficacy study of re- 
combinant P-Selection glycoprotein ligand - Ig in combination with thromboly- 
tic therapy in patients with acute myocardial infarction). 
Kontynuowane byly badania CIBIS 11, SPICE, VALUE. 
W Klinice goscil prof. Webb-Peploe 


KA TEDRA I KLINIKA ORTOPEDIJ I TRAUMA TOLOGI1 NARZ1\DU 
RUCHU 


Dr hab. n. med. Piotr Jacek Bilinski, prof. nadzw. AM, z ramienia ZG PTO- 
iTr. jako delegat narodowy oraz dr n. med. Edward Szymkowiak uczestniczyli w 
68. Dorocznym Spotkaniu American Academy of Orthopaedic Surgeons 
(AAOS) w San Francisco (26.02-4.03.2001) oraz w Wilnie na "Wiosnie ortope- 
dycznej (28.04.-1.05.2001) wyglaszajClc referat. 
Dr n. med. Jerzy Talkowski i dr n. med. Piotr Pawlowski uczestniczyli w 
sympozjum chirurgii kolana - warsztatach artroskopowej rekonstrukcji wi
zadel 
krzyzowych kolana w Istambule (18-19.05.2001). 
Dr P. Pawlowski przebywal na szkoleniu w szpitalu uniwersyteckim w Hra- 
dec Kralove oraz w klinikach w Havlickuv Brod dot. zakladania endoprotezy 
stawu kolanowego przez dra Pawla Kubata z wykorzystaniem narz
dzi endo- 
protezy Genesis I (3-6.09.2001). 


67 


----.J
>>>
Prof. P.I. Bilinski jako krajowy delegat PTOiTr. uczestniczyt w dorocznej 
nli
dzynarodowej konferencji SICOT/SIROT w Paryzu (30.08.-1.09.2001). 
W Klinice goscili: 
_ prof. Massimo Morandi z F ACS Orthopaedic Traumatology Ilizarow Tech- 
niques Detroit (USA), kt6ry na sympozjum w Wiktorowie wyglosil2 referaty 
(13.06.2001); 
_ wiceprezydent SICOT, prof. Cody Bunger, kierownik Kliniki Ortopedii Uni- 
wersytetu Aarhus w Danii (14-15.12.2001), kt6ry na synlpozjum "Post
py w 
ortopedii i traul11atologii" z okazji 25-lecia Kliniki Ortopedii wyglosil wy- 
klad. 
Klinika prowadzi badanie "PROTECT", zatytulowane "Randomizowane, 
prowadzone nletod q podw6jnie slepej pr6by wieloosrodkowe badania por6wnu- 
jqce skutecznosc i bezpieczenstwo dwoch dawek doustnej EMISPHERETM 
SNAC/heparyny z sol£l sodoW£l enoksaparyny podawan£l podsk6rnie w zapobie- 
ganiu incydentonl zakrzepowo-zatorowynl po planowej, catkowitej chirurgicznej 
wymianie stawu biodrowego" oraz badanie SANOFI dot. eksperymentu "Wielo- 
osrodkowe, nli
dzynarodowe, randonlizowane, podw6jnie slepe badanie zasto- 
sowania soli sodowej fondaparinuksu (Oge 31540-SR 90107 A) podawanej pod- 
sk6rnie w por6wnaniu z placebo 0 przedluzonej profilaktyce zylnej choroby 
zakrzepowo-zatorowej u pacjent6w leczonych operacyjnie z powodu zlal11ania 
kosci udowej". 


KATEDRA I KLINIKA OTOLARYNGOLOGII 


Prof. dr hab. n. nled. Stanislaw Betlejewski uczestniczyt w posiedzeniu Ko- 
nlitetu Wykonawczego Mi
dzynarodowej Federacji Towarzystw Otolaryngolo- 
gicznych w Londynie (7-9.12.01). 
Prof. dr hab. Henryk Kaznlierczak wzi£ll udzial w: 
- 28 Congress of the NES w Alghero (Wlochy) od 4 do 6.05.2001, wyglaszaj£lc 
referaty, 
- 24. Mi
dzynarodowym Kongresie nt. epilepsji w Buenos Aires (13-18.05.01), 
wyglaszaj£lc referat, 
- Kongresie Anlerykanskiej Akadenlii Otolaryngologicznej w Denver (USA), 
9-12.09\01, wyglaszaj£lc 2 referaty. 


68
>>>
KA TEDRA I KLINIKA PEDIA TRII, ALERGOLOGII 
I GASTROENTEROLOGII 


Prof. dr hab. n. med. Mieczystawa Czerwionka-Szaflarska uczestniczyta w 
23. Mi
dzynarodowym Kongresie Pediatr6w w Pekinie (9-14.09.2001), przed- 
stawiaj£lc 2 prace w fOfll1ie plakatu. 
Dr n: med. Agnieszka Chrobot oraz dr n. med. Anna Szaflarska-Szczepanik 
wzi
ly udzial w IX Europejskim Tygodniu Gastroenterologicznym w Amsterda- 
mie (6-11.10.2001). 


KA TEDRA I KLINIKA UROLOGII 


Dr hab. n. med. Zbigniew Wolski, prof. nadzw. AM, uczestniczyl w: 
International Cardura Faculty Meeting 2001 w San Juan (Puerto Rico), 9- 
11.02.2001, 
Urological Intervention Forum. Lates issues in LUTS. Sympozjum na- 
ukowe i warsztaty "Lagodny rozrost stercza". Slovan Catering Cancer 
Center, Nowy Jork (17-19.03.2001), 
XVI Kongresie Europejskiego Towarzystwa Urologicznego w Genewie 
(7-10.04.2001), 
96. Kongresie All1erykanskiego Towarzystwa Urologicznego w Anaheim, 
USA (2-7.06.2001). 
Prof. Z. Wolski, dr n. med. J. Siekiera, dr n. med. A. Lapue, dr n. med. A. 
Petrus wzi
li udzial w konferencji naukowej "Jakose zycia pacjent6w z tagod- 
nym rozrosteJl1 gruczolu krokowego" w Kopenhadze (21-23.09.2001). 
Prof. Z. Wolski, dr J. Siekiera i dr A. Wronczewski uczestniczyli w 13. 
Swiatowym Kongresie Wideourologii: Gdansk-Sopot-Gdynia (27-30.06.2001). 
Dr A. Petrus, dr n. med. T. Drewa wzi
li udzial w 5. Zjezdzie Bialoruskiego 
Towarzystwa Urologicznego, 4. Dorocznych Bialorusko-Polskich Warsztatach 
Urologicznych i 2. Seminarium Europejskiego Towarzystwa Urologicznego na 
Bialorusi w Minsku (13-16.02.2001). 
Dr med. T. Drewa uczestniczyl w 6. Dorocznym Europejskim Kursie Urologii 
(AECU) w Rzymie (1-5.09.2001), a takze w ramach Europejskiej Szkoly Urolo- 
gii w kursie urologii w Minsku (15-16.06.2001) i zjezdzie na temat raka p
che- 
rza i prostaty w Budapeszcie (7-8.09.2001). 


69 


----.J
>>>
Dr n. med. M. Mikulska przebywata w Europejskiej Szkole Urologii w Buda- 
peszcie (8-9.09.2001) i na stazu szkoleniowyn1 w Klinice Urologii Instytutu Chi- 
rurgii w Nowyn1 Sadzie (10-30.09.2001). TelTIaten1 szkolenia byta onkologia 
urologiczna i endourologia. 
Dr A. Lapue, dr A. Wronczewski uczestniczyli w spotkaniu szkoleniowym na 
telTIat prowadzenia badania klinicznego "Wieloosrodkowa, podw6jnie slepa, 
prowadzona w grupach r6wnolegtych pr6ba kliniczna, maj£lca na celu ocen
 
wptywu terapii tan1sulosyn't (0,4 n1g raz dziennie) w por6wnaniu z placebo, na 
przerost sciany p
cherza, przy uzyciu ultrasonograficznej n1etody oceny przybli- 
zonej wagi p
cherza (ultrasound estimated bladder weight - UEBW), u chorych 
z objawaITIi ze strony dolnych dr6g lTIoczowych (LUTS) oraz ze zw
ZenielTI uj- 
scia p
cherza l11oczowego (bladder outlet obstruction - BOO)" - Wieden (8- 
10.07.2001). 
Dr n. med. Janusz Tyloch przebywal w celach naukowo-szkoleniowych w 
Klinice Urologii Uniwersytetu WittenlHerdecke w Wuppertalu, pogt
biaj'tc 
wiedz
 n1.1n. z zakresu wskazan i techniki operacyjnej prostatektomii radykalnej 
(9-28.07.2001). 
W Klinice, w zwi'tzku z XXXI KongreseJTI Polskiego Towarzystwa Urolo- 
gicznego, przebywalo wielu gosci z zagranicy (p. s. 77). 
Klinika uczestniczy w lTIi
dzynarodoWYlTI progralTIach badawczych: 
1) "Wieloosrodkowa, podw6jnie slepa, prowadzona w grupach r6wnolegtych 
pr6ba kliniczna, n1aj'tca na celu ocen
 wptywu terapii talTIsulosyn't (0,4 lTIg 
raz dziennie) w por6wnaniu z placebo, na przerost sciany p
cherza, przy 
uzyciu ultrasonograficznej Inetody oceny przyblizonej wagi p
cherza (ultra- 
sound estimated bladder weight - UEBW), u chorych z objawami ze strony 
dolnych dr6g n10czowych (LUTS) oraz ze zw
zeniem ujscia p
cherza Ino- 
czowego (bladder outlet obstruction - BOO". 
2) "A European Multi-Centre, Randomised, Double-Blind, Parallel-Group Stu- 
dy to Evaluate Tolerability of Apomorphine SL, Administered as a Dose Ti- 
tration Regimen, and Placebo in Patients with Erectile Dysfunction. Protocol 
APO- EC40 1" . 
3) "An Open, Multicentre, phase IV study to assess the Efficacy and tolerability 
of Diphereline SR 3, 75 mg in Polish Patients with advanced prostate can- 


" 
cer . 
Kontynuuje wsp6lprac
 naukowo-badawcz't z: 
Klinik£l Urologii w Wuppertalu (Niemcy), 


70
>>>
Klinik'l Urologii w Halifax (Kanada). Mi
dzy Katedr'l i Klinik'l Urologii 
w Bydgoszczy a Klinik'l Urologii Uniwersytetu Dalhousie, Halifax w 
Kanadzie podpisana zostala przez J .M. Rektor6w obu uczelni umowa 0 
wsp61pracy naukowej, 
Klinik'l Urologii Uniwersytetu Karola w Pradze (Czechy), 
Klinik'l Urologii Uniwersytetu w Padwie (Wlochy), 
Klinik'l Rosyjskiej Akadelnii Nauk w Sankt Petersburgu (Rosja). 


KATEDRA I ZAKLAD BIOCHEMII 


Dr Urszula Trafikowska przebywa na uniwersytecie w Lund jako stypendyst- 
ka Instytutu Szwedzkiego (od wrzesnia 2001), prowadz'lc prace badawcze. 


KA TEDRA I ZAKLAD BIOLOGII 


W zaktadzie przebywat prof. dr Dieter Otto Schachtschabel z Institut ftir In- 
terdisziplinare Gerontologie und Angewandte Sozialethik (rGS) Philipps- 
UniversiUit w Marburgu (17-24.08.2001). On1awiano dalsz'l wsp61prac
 w zakre- 
sie badan nad Melanorna malignum i innyrni nowotworami. Opracowano wsp61- 
n'l publikacj
 i przygotowano do druku w czasopisn1ie "Neoplasrna". 


KA TEDRA I ZAKLAD GENETYKI KLINICZNEJ 


Dr hab. n. rned. Olga Haus, prof. nadzw. AM, wzi
la udziat w Trzeciej Euro- 
pejskiej Konferencji nt. Cytogenetyki (TECC) w Paryzu (7-10.07.2001) przed- 
stawiaj'lc plakat. 


KA TEDRA I ZAKLAD MEDYCYNY SADOWEJ 


Dr n. chern. Ewa Pufal przebywala w Mosbach (Nierncy) na XII Syrnpozjurn 
Niemieckiego Towarzystwa Toksykologii i Chen1i S'ldowej (26-28.04.2001), 
przedstawiaj'lc referat. 
Dr n. bioI. Jaroslaw Bednarek przebywal w Witebsku (Bialorus), pracuj£lc 
przy ekspertyzach antropologicznych na n1iejscu ekshumacji szcz'ltk6w ofiar 
NKWD i gestapo (10-16.06.2001). 


71
>>>
Dr n. n1ed. Jakub Czarny uczestniczyt w II europejsko-amerykat1skim inten- 
sywnyn1 kursie [lledycyny klinicznej i s'ldowej w Dubrowniku (Chorwacja) od 3 
do 14.09.2001, przedstawiaj'lc poster. 
Dr n. med. Tomasz Grzybowski uczestniczyt w 19. Kongresie Mi
dzynaro- 
dowego Towarzystwa Genetyki S'ldowej w Munster (28.08-1.09.2001), przed- 
stawiaj'lc 2 postery oraz w II europejsko-amerykat1skim intensywnyn1 kursie 
medycyny kl inlcznej i s'ldowej w Dubrowniku (3-14.09.2001), przedstawiaj'lc 
poster. 
Dr n. med. Marcin Wozniak przebywat w Monachiul11 w celu ol116wienia wy- 
nik6w atestacji GEDNAP (9-10.02.2001), a w dn. 28.08-1.09.2001 uczestniczyt 
w 19. Kongresie Mi
dzynarodowego Towarzystwa Genetyki S'ldowej w Mtins- 
ter, przedstawiaj'lc 2 postery. 
W Zaktadzie goscita dr Miroslava Derenko z Instytutu Biologicznych Pro- 
blen16w P6tnocy w Magadanie (Rosja), kt6ra prowadzita badania filogenetyczne 
populacji azjatyckich w oparciu 0 techniki molekularne (1-21.08.2001). 
Zaktad Medycyny S'ldowej wsp6tpracuje z Mi
dzynarodow'l Komisj'l ds. 
Os6b Zaginionych (powotan'l przez rZ£ld USA) i Instytutem Os6b Zaginionych w 
Sarajewie (Bosnia i Hercegowina) w dziedzinie genetycznej identyfikacji ofiar 
wojny w bytej Jugostawii. 


KA TEDRA I ZAKLAD OPIEKI PALlA TYWNEJ 


Dr 11. n1ed. Matgorzata Krajnik wzi
ta udziat w: 
_ n1i
dzynarodowyn1 sympozjum ekspert6w nt. receptor6w opioidowych oraz 
r6znic fizykochen1icznych n1i
dzy opioidami w Oxfordzie (17-18.05.2001) 
wygtaszaj'lc wyktad, 
_ n1i
dzynarodowym kursie dla zaawansowanych w zakresie b61u i leczenia 
objaw6w, zorganizowanyn1 przez Mi
dzynarodowe Centrum Medycyny Pa- 
liatywnej w Oxfordzie, kt6ry odbyt si
 w Newcastle (14-15.2001), wyglasza- 
j'lC wyklad, 
_ II Konferencji Hellenistic Society of Palliative Care of Cancer and Non Can- 
cer Patients w Atenach (18-23.1 0.2001), wyglaszaj'lc 2 wyklady. 
Dr M. Krajnik przebywata na Uniwersytecie w Cardiff (9-10.02.2001), 28- 
30.06.2001), gdzie uzyskala certyfikat w zakresie n1edycyny paliatywnej ("Di- 
ploma in Palliative Medicine"). 


72
>>>
Chemicznej, Mi
dzynarodowy Instytut Standard6w i Technologii) w Gaithers- 
burgu (USA). 
Dr Karol Bialkowski przebywal w National Cancer Institute (Narodowy In- 
stytu Raka) w Frederick, Maryland (USA), na stazu naukowym (16.08- 
16.11.2(01). 
Mgr Daniel Gackowski przebywal na stazu naukowym w ranlach grantu Unii 
Europejskiej "ESCODD" w Department of Public Health, Panum, University of 
Copenhagen (Instytut Zdrowia Publicznego, Uni wersytet w Kopenhadze) oraz w 
Department of Clinical Pharmacology, Rigshospital, Copehagen (Zaklad Farnla- 
kologii Klinicznej, Szpital Kliniczny Uni wersytetu w Kopenhadze), 22.10- 
5.11.2001. 
Mgr Rafa! R6zalski przebywal na stazu naukoWYln w Laboratoire Lesions des 
Acides Nucleiques, DRFMC/SCIB (Laboratorium Uszkodze6 Kwas6w Nukle- 
inowych Centrum Energii Atomowej) w Grenoble (9.07-5.08.2001). 


KA TEDRA I ZAKLAD BIOFIZYKI 


Dr hab. Bronis!aw Grzegorzewski, prof. nadzw. AM, uczestniczyl w mi
dzy- 
narodowej konferencji Correlation Optics w Czemiowcach (Ukraina), 10- 
13.05.2001. Byl czlonkiem komitetu progralTIowego konferencji i przewodnicz(t- 
cym sesJl. 
Prof. dr hab. Aleksander Gutsze przebywa
 2-krotnie w Berlinie na Freie 
UniversiUit (25-28.06.2001, 1-15.10.2001) w celu om6wienia wsp61pracy na- 
ukowej. 
Mgr Wlodzinlierz Masierak przebywal na stypendium "Marie Curie" w In- 
stytucie Chemii Organicznej Preie UniversiUit w BerIinie (12.03.-12.06.2001). 


KATEDRA r ZAKLAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ 


Dr hab. n. I1led. Grazyna Odrow(tz-Sypniewska, prof. nadzw. AM, oraz dr n. 
Ined. GraZyna DYl1lek wzi
ly udzial w: 
35. Zjeidzie Europejskiego Towarzystwa 8adan Klinicznych (ESCI) w 
8arcelonie (2-6.05.2001), przedstawiaj(tc 4 plakaty, w tYl1l jeden we 
wsp61pracy z Katedr(t i Klinik£l Ortopedii, jeden we wsp61pracy z Katedr(t 
Patofizjologii oraz jeden we wsp6lpracy z Katedr£l i Klinik(t Nefrologii, 


74
>>>
Kongresie Europejskiego Towarzystwa Otylosci (EASO) w Wiedniu 
(31.05-2.06.2001). 
Prof. G. Odrow'lz-Sypniewska, dr G. Dymek, lngr Kinga Zielonka
 nlgr Anna 
StefaIlska oraz dr n. nled. Slawolllir Manysiak uczestniczyli w Mi
dzynarodo- 
wym Kongresie Chemii Klinicznej "Euromedlab" w Pradze. Prof. G. Odrow'lz- 
Sypniewska wsp6lprzewodniczylajednej z sesji. 
Przedstawiono 2 referaty w sesjach naukowych oraz 6 plakat6w, w tym 3 we 
wsp6lpracy z Katedr'l Patofizjologii. 
W Zakladzie goscili: prof. Victor Blaton, prezydent FESC (Federacji Euro- 
pejskich Towarzystw Chemii Klinicznej) ze szpitala klinicznego w Brugii (Bel- 
gia), kt6ry uczestniczyl w 14. Zjezdzie Polskiego Towarzystwa Diagnostyki La- 
boratoryjnej (5-6.09.2001), wyglaszaj£lc referat na sesji plenarnej oraz prof. 
Marcin Krotkiewski, kierownik kliniki leczenia otylosci szpitala uniwersyteckie- 
go w Goteborgu (Szwecja), kt6ry takze uczestniczyl w zjezdzie PTD, wyglasza- 
j'lC referat w sesji plenarnej. 


KA TEDRA I ZAKLAD P A TOFIZJ OLOG II 


Dr hab. n. rued. Danuta Rose, prof. nadzw. AM, uczestniczyla w XVIII Kon- 
gresie Mi
dzynarodowego Towarzystwa Trolllbozy i Henl0stazy w Paryzu (6- 
] 2.07.2001), na kt6rynl przedstawila zakladowe doniesienia zjazdowe wydruko- 
wane w Journal of ThrOl1zbosis and Hael1zostasis, supl. 2001. 


WYDZIAL PIELF;GNIARSTWA I NAUK 0 ZDROWIU 


KA TEDRA I ZAKLAD PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI PIEL
GNIARSKIEJ 


Dr hab. n. hunl. Irena Wrollska, prof. nadzw. AM, uczestniczyla w zorgani- 
zowanej przez ICN w Kopenhadze (10-15.06.2001) mi
dzynarodowej konferen- 
cji, wyglaszaj'lc referat n1. zr6del i kierunk6w edukacji piel
gniarek w Polsce. 


75
>>>
JEDNOSTKI MIF;DZYWYDZIALOWE 


STUDIUM MEDYCYNY SPO-LECZNEJ 


Dr n. hum. Walentyna Korpalska uczestniczyla w VIII Zjezdzie Polsko- 
Niemieekiego Towarzystwa Historii Medycyny w Wittenberdze (6-8.09.2001), 
przedstawiaj't c poster. Otrzyn1ala nagrod
 w sesji plakatowej. 


STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI J
ZYK6W OBCYCR 


Dr hab. n. med. Zenon Grabarczyk, prof. nadzw. AM, przebywal (sierpiel1 
2001) na Uniwersyteeie Surrey (Wlk. Brytania); eel: kwerenda biblioteezna. 


ZJAZDY, SYMPOZJA, KONFERENCJE, SESJE, UROCZYSTOSCI 
ORGANIZOW ANE PRZEZ KATEDRY, KLINIKI, ZAKLADY 


Katedra i Klinika Balneologii i Chor6b Przemiany 
Mat e r i i byla organizatoren1 VIII Og6lnopolskiego Kongresu Balneologicz- 
nego (Sopot - 20-23.09.2001). Tematyka: Choroby metaboliczne w lecznictwie 
uzdrowiskowyn1; post
py w n1edycynie uzdrowiskowej, balneoehemii i bal- 
neotechnice. Uczestniczyli goscie z USA, Francji, Litwy. 
Kat e d r a K I i n i k a Chi r u r g i i 0 g 6 1 n e j N a c z y n byla 
wsp6lorganizatoreiTI og6lnopolskiego przegl'tdu prac naukowych student6w me- 
dycyny i lekarzy staZyst6w (Bydgoszcz, maj 2001). 
Kat e d r a i K I i n i k a C h 0 r 6 b Z a k a z n y c h byla organizatorem kon- 
ferencj i naukowo-szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Epidemiolog6w i Leka- 
rzy Chor6b Zakaznych pt. "Zakazenia og61noustrojowe - wsp6lczesne zagroze- 
nie" (20-22.09.2001). W sr6d uczestnik6w byli takze goscie z Ukrainy. 
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Chor6b Naczyn i 
C h 0 r 6 b We w n 
 t r z n y c h zorganizowala krajow't konferencj
 naukowo- 
szkoleniow't pt. "Somatyczne i psychiczne szkodliwosci nadmiernego picia al- 
koholu" (15.09.2001). Wygloszono kilka wyklad6w i zaprezentowano 21 plaka- 
t6w. 


76
>>>
Kat e d r a i K Ii n i k a N e u r 0 log i i byla wsp6lorganizatoren1 I Zjazdu 
Polskiego Towarzystwa Udaru M6zgu w Juracie (4-6.10.2001). 
Kat e d r a i K I i n i k a 0 r top e d i i zorganizowala w Wiktorowie sym- 
pozjUI11 nt. "Chirurgia rekonstrukcyjna" (13.06.2001). Wykladowcalni byli 111.in. 
prof. Massimo Morandi z Ford Hospital w Detroit, prof. Krystian Zolynski i dr 
Andrzej SZll1igiel, obaj z W AM w Lodzi. 
Z okazji 25-lecia Kliniki Ortopedii zorganizowano w Bydgoszczy sympozjum 
"Post
py w ortopedii i traumatologii" (14-15.12.2001). Z tej okazji w klinice 
zostala odsloni
ta tablica upaJlli
tniaj'lca tw6rc
 polskiej szkoly rehabilitacji- 
profesora Wiktora Deg
, kt6ry byl pierwszyn1 ordynatorelll oddzialu ortopedii w 
latach 1937-1939. Uroczystosci z tej okazji odbyly si
 w Filhanllonii Pomor- 
skiej. Wsr6d wielu gosci byl takze wiceprezydent SICOT, prof. Cody BUnger, 
kierownik Kliniki Ortopedii Uniwersytetu Aarhus w Danii, kt6ry wyglosil wy- 
klad. 
Kat e d r a i K I i n i k a 0 t 0 I a r y n g 0 log i i byla wsp6lorganizatoren1 
VI Sympozjum Rynologicznego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngolog6w - 
Chirurg6w Glowy i Szyi nt. wsp6lczesnej diagnostyki i nowoczesnych metod 
leczenia zachowawczego i operacyjnego chor6b nosa i zatok przynosowych 
(Szczawno-Zdr6j, 14-16.09.2001). Prof. dr hab. Stanislaw Betlejewski byl prze- 
wodnicz'lcym KOlllitetu Naukowego Sympozjum. 
Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroente- 
r 010 g i i zorganizowala wsp6Inie z Centrum Zdrowia Dziecka: 
konferencj
 "Szkola Zywienia" (10.11.2001), kt6rej ten1atem bylo zywie- 
nie noworodk6w, nielll0wl'lt i dzieci w wieku poniemowl
cym oraz le- 
czenie Zywieniowe dojelitowe w chorobach, 
konferencj
 "Pediatria w praktyce lekarza rodzinnego" (wsp6lnie z "Ago- 
r'!."), kt6rej telnatelll byly zagadnienia alergiczne, kardiologiczne, ga- 
stroenterologiczne, genetyczne i psychologiczne (8.12.2001). 
Kat e d r a i K 1 i n i k a U r 0 log i i byla organizatorelll XXXI Kongresu 
Polski ego Towarzystwa Urologicznego (Bydgoszcz, 24-26.05.2001). Wsr6d 
uczestnik6w byli goscie z 14 kraj6w, m.in. prof. Ladislav Jerolin z uniwersytetu 
w Pradze. prof. Armulf Stenzl z uniwersytetu w Innsbrucku, prof. Jivan Stojkov 
z kliniki urologii w Nowym Sadzie (Jugoslawia), prof. Francesco Pagano z uni- 
wersytetu w Padwie, prof. Stefan Loening z kliniki urologii w Berlinie, prof. 
Stase Micelyte z Wilna, prof. Antonio Cistermino z Wenecji, dr Serdar Deger z 


77
>>>
kliniki urologii w Berlinie, prof. Pierre Buerton z kliniki urologii w Paryzu, prof. 
Helmut Madersbacher, przewodnicz'lcy EBU, z Austrii, prof. Jasenko Djozic z 
kliniki urologii w Belgradzie, prof. K.H. Kurth z kliniki urologii w Amsterdamie, 
prof. Richard Norman i prof. Jerzy Gajewski z uniwersytetu w Halifaksie (Kana- 
da), prof. Mostafa Elhilali, sekretarz Mi
dzynarodowego Towarzystwa Urolo- 
gicznego (SIU) z Kanady, prof. Mikolaj Niczyporenko z kliniki urologii w 
Grodnie. 
Katedra Onkologii i Zaktad Onkologii Zachowawczej 
zorganizowal w Regionalnym Centrun1 Onkologii w Bydgoszczy (16.11.2001) 
forum onkologii - Radioterapia nowego wieku. Wsr6d zaproszonych gosci byl 
prof. Klaus Trott z Niemiec. 
Kat e d r a i Z a k lad B i 0 c h e n1 i i K J i n i c z n e j zorganizowal w AM 
w Bydgoszczy (18-22.04.2001) konferencj
 grupy ten1atycznej grantu Unii Eu- 
ropejskiej (EUROFEDA) n1. "Wplyw zwi'lzk6w antyoksydacyjnych zawartych 
w zywnosci na szeroko poj
te zdrowie czlowieka". Wsr6d uczestnik6w byli tak- 
ze goscie z zagranicy: dr Helen Griffith, University of Aston, Birmingham; dr 
Alfonso Pompella, University Siena; prof. Aalt Bast, University of Maastricht; 
prof. Joe Lunec, University of Leicester; dr Steffen Loft, University of Copenha- 
gen; prof. Andrew Collins, Rowett Research Institute, Aberdeen. 
Kat e d r a i Z a k lad D i a g nos t y k i Lab 0 rat 0 r y j n e j byl organi- 
zatorelTI i przewodniczyl IV sesji plenarnej 14. Zjazdu Polskiego Towarzystwa 
Diagnostyki Laboratoryjnej (Pozna{l - 7.09.2001), przewodnicz'lc sesji autor- 
skiej p1. "Biochemiczne l11arkery zaburzen funkcji tkanek i narz'ld6w". W IV 
sesj i plenarnej p1. "Nadwaga i otylosc" udzial wzi
li: prof. Victor Blaton z Bel- 
gii i prof. Marcin Krotkiewski ze Szwecji. 
Kat e d r a i Z a k } a d L e k a r z a Rod z inn ego byl organizatoren1: 
III Konferencji Naukowej Lekarzy Rodzinnych Kujaw i Pomorza "Scho- 
rzenia serca i naczyn" w Wenecj i k. Znina (9-10.06.2001); 
IV Kujawsko-Pomorskiego Sympozjum Medycyny Rodzinnej w Toruniu 
(29- 30.09.2001). 
Katedra Zaklad Medycyny S'ldowej zorganizowal sesj
 
"Diagnostyka molekularna w identyfikacj i zr6znicowania genetycznego" 
XXXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (13.09.2001). 
Kat e d r a i Z a k I adO pie kiP a I i a t y w n e j wsp61nie z Regionalnym 
Zespolel11 Opieki Paliatywnej - Domen1 Sue Ryder, Bydgoskim Towarzystwem 


78
>>>
Opieki Paliatywnej, Polsk'l Szko1'l Medycyny Paliatywnej i Torunskimi Zak1a- 
datni Materia16w Opatrunkowych zorganizowa1 w RegionalnY]TI Zespole Opieki 
Paliatywnej - Domu Sue Ryder w Bydgoszczy ]TIitdzynarodowq konferencjt 
"Palliative Care Regional Education Programs" w ramach grantu z Open Society 
Institute w Nowym Jorku (24-30.09.2001). Wsr6d wyk1adowc6w byli: dr Marc 
Des]TIet z Belgii i dr Zbigniew Zylicz z Holandii, a wsr6d uczestnik6w 17 innych 
os6b z zagranicy. 
Katedra i Zak1ad Pedagogiki i Dydaktyki Pieltgniar- 
ski e j by} organizatore]TI konferencj i naukowo-szkoleniowej pt. ,
Transformacja 
systemu kszta1cenia pieltgniarek" (Pieczyska, 24-25.05.2001). 
Kat e d r a i Z a k 1 a d Pie I t g n i a r s t waS pol e c z n ego byl wsp6l- 
organizatorem konferencji naukowo-szkoleniowej nt. "Transformacja systemu 
kszta1cenia pieltgniarek" (Pieczyska, 24-25.05.2001). Odbyly si
 nasttpuj'lce 
sesje tematyczne: 1) Akredytacja jednostek organizacyjnych a wymagania Unii 
Europejskiej, 2) Rola edukacyjna pieltgniarki, 3) Ksztalcenie podyplo]TIowe, 4) 
Motywy wyboru studi6w pieltgniarskich, 5) Obrady okrqg1ego sto1u: Modele 
praktycznej nauki zawodu. Realizacja progra]TI6w szczeg610wych z zakresu pie- 
l
gniarstwa klinicznego i przed]TIiot6w og61nych. Ewaluacja procesu ksztalcenia. 


INNE WYDARZENIA 


Dr hab. n. med. Pi 0 t r 1 ace k B i I ins k i zosta1 konsultante]TI klinicznY]TI 
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy w Toru- 


. 
n]u. 
Prof. dr hab. A Ie k san de r Gut s z e (przewodnicz'lcy sesji), dr hab. 
B r 0 n i s 1 a w G r z ego r z e w ski, prof. nadzw. AM, dr A I b e r t G 6 r n i c _ 
k i, dr Mal g 0 r z a taP y ski r, mgr A g n i e s z k a Nowak - Bel t e r, mgr 
E w a K 0 wa I i it s k a i ]TIgr Mac i e j B 0 s e k uczestniczyli w International 
Conference of Medical Physics w Poznaniu (18-20.10.2001). 
Prof. A Gut s z e wzi'll udzial w 19 th International Seminar RAMiS 2001 w 
Poznaniu (6-10.05.2001). 
Dr hab. n. med. 0 I g a H a us, prof. nadzw. AM, by1a cz1onkie]TI KOITIitetu 
Naukowego XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematolog6w i Transfuzjolo- 
g6w (Bialystok, 12-15.09.2001). 


79
>>>
,1!1 


Lek. med., lek. med.: Jakub Kaluzny, Alicja Orzalkiewicz i 
G r z ego r z C z aj k 0 w ski zdobyli I nagrodt w konkursie na najlepszy plakat 
na Kongresie AlnerykaI1skiego Towarzystwa Soczewek Kontaktowych 2001 
(ponad 2 tys. uczestnik6w z calego swiata). Tytul plakatu: "Zlniany grubosci 
rog6wki u pacjent6w nosz'lcych Initkkie soczewki kontaktowe systematycznej 
. " 
wymlany . 
Dr Mal g 0 r z a t a K a In i it s k a z Zakladu Pieltgniarstwa Polozniczo- 
Ginekologicznego wzitla aktywny udzial w II Podlaskiej Mitdzynarodowej 
Konferencj i Naukowo-Szkoleniowej: "XXI wiek - nowe wyzwania pieltgniar- 
stwa" (Bialystok 17-20.05.2001), wyglaszaj'lc referat; w Initdzynarodowej kon- 
ferencji naukowo-szkoleniowej "Transformacja systelnu ksztalcenia pieltgnia- 
rek" (Pieczyska, 24-25.05.2001) - 2 referaty; w mitdzynarodowej konferencji 
naukowej ,,1 akosc zarz'ldzania - zdrowie i choroba" (Poznan, 28-29.09.2001) - 
referat. 
Dr n. med. Mal g 0 r z a t a K r aj n i k uczestniczyla w Advanced Palliative 
Medicine Course zorganizowanYln przez Katedrt Opieki Paliatywnej AM w 
Poznaniu oraz Sir Michael Sobell House, Oxford w Puszczykowie (14- 
] 8.05.2001), wyglaszaj'lc wyklad. 
Kat e d r a i Z a k I adO pie kiP a I i at y w n e j uczestniczy w dzialal- 
nosci Polskiej Szkoly Medycyny Paliatywnej w zakresie prowadzenia kurs6w 
specjalistycznych dla lekarzy z calej Polski z tnedycyny paliatywnej oraz kursu 
kwalifikacyjnego dla lekarzy rodzinnych. 
Dr hab. n. Ined. W lad y s I awL a s e k, prof. nadzw. AM, byl czlonkiem 
Komitetu Naukowego i przewodnicz'lcyn1 sesji XXXVI Zjazdu Radiolog6w 
Polskich w Lublinie (6-9.06.200]), a takze czlonkiem Komitetu Naukowego IV 
Mitdzynarodowego Kongresu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Rehabilitacji 
(Bydgoszcz, 29.08-1.09.2001). 
Prof. W. Lasek zostal konsultanteln klinicznym Kujawsko-Polnorskiego 
Centruln Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy w Toruniu (6.09.2001). 
Dr hab. n. hum. Ire n a W r 0 n s k a, prof. nadzw. AM (Katedra i Zaklad Pe- 
dagogiki i Dydaktyki Pieltgniarskiej), zostala przewodnicz'lc'l Krajowej Komisji 
Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego Ministerstwa Zdrowia (14.10.2001). 
Bib 1 i 0 t e k a G l6 w n a AM dzitki przystqpieniu do konsorcjurn uzy- 
skala dosttp internetowy do nowej pelnotekstowej bazy czasopism EIFL 
DIRECT. 


80
>>>
AKADEMIA MEDYCZNA im. LUDWIKA RYDYGIERA 
W BYDGOSZCZY 
BIBLIOTEKA GLOWNA 


BIBLIOGRAFIA 


publikacji pracownikOw 
Akademii Medycznej w Bydgoszczy 
za rok 2000 


BYDGOSZCZ 2002
>>>
RedaUor: 
dr Eugeniusz Janowicz 


Opracowanie: 
mgr Cecylia Fr,!ckiewicz 
dr Eugeniusz Janowicz
>>>
.. 


W:-'T
P 


Blbhografia zawiera informacje 0 pubhkacjach 319 pracowmkow Akadcmll Medyc7nCj W 
R}dgoszczy oraz innych autorow, 0 ile '\ygmmali s\\'oirn naL\\iskicm te pubhkacjejako wspotauto- 
fZY. btdi tez - w przypadku strc
7C7en prac doktorskich - uLy
J...ali doktoraty w naszcj uczelni. 
Pr:ty naz\\lskach nicktorych autonm LamiesLcLono n')\',.mcz OpIS)' tyeh publikacji z lal ubie- 
gl}'ch. kt6rc z przycZ)n nie7ale:i"n}ch ()d biblioleki nit: L.nalazly si
 \\ poprzedllich bibliografiaLh. 
Blbliografia obeJmuje: 
...J.2 artykul:y opublikO\\3nC W cZll'\opismach LagranicLnych. 
. 17 rcfcraln\\' I tJl.) o;treszczcn rderato\\' (\\ lvm 28 plakatl'w,:) drukmvanych w matcnalach konle- 
rencyjnych I CZdSOPISrfl3ch zagramcLnych. 
.221 artykulO\'i opublikowanych \.\ czasopismach krajow)ch, 
- 88 referato\\ i 276 
tn::szc.len referat6w (w tym 59 plakat6\q drukm\an:ych w materialach konfe- 
rem.}Jnych I czasopismach kraJO\vych. 
- 34 fragmenty wydawniczc drukowane w kraJu. 
- 3 ksi4\zki \\')danc w kraju. 
- 5 
krypt6w. 
- 6 prOle redakeYJnych. 
-.. prace habilitacyjne. 
.30 streszczcn pmc doktorskich. 
- 12 mnych pubhkacji. 
0rlsy bibhograficzne zostaly sporLldzonc z autopsji. Matenal u
Leregm\ano alfabel)eZmC 
wedlug naz\\isk autoro\V. Numcracja eyframi pogrublOnymi ,..::.kazuje na hC7blt puhlikaCJi wyli:o- 
l1dnych w uczelni. natomiast numcraeja w nawiasach, podana pod ka.zdym nazv.'iskiem. dot)'cz) 
hczb) puhlikaeji wymieniuncgo autora. Autorzy - pracownic)' Akademii Medycznej - \\}'stcpujq 
za\\sze 7 nd.!\....iskiem i peln)m imicmem. natOimast autorzy spoLa Akademii - 7 naz\\iskiem i 
pierwsz'lliteq imienia. 
Opr6ez opis6w publlkaqi bibliografia zawiera 
-w)kaz cza..opism i skr6ty ieh tytulow 
- w\'ka7 Wi17I11ejsL} ch skr6t6w wyraz6w typm\ ych, 
- mdek.. dutorski. 
- \\')'laz publikacji wg prZ) nalcznosci autor6w do jednostek organizacYJnych AM 
. mdeks przedmiotowy 
Uibliografia zostala sporzqdzona pr7} pomoc}' speqalnego programu kompuIerowego 
IJzi'tkujemy wSL)stkim Autorom za udost
pnienie nam do opraco\\ania t
ch rublikaql. I\to- 
T)eh hibliotcka me posiada w swoich 7blOrach. 


83
>>>
. 


W" KAZ CZASOI'ISl\11 SKR{HY lCH TYTll OW 


Acta Angiol. 
Actd BIUChlm. Pol. 
Actd BIOI Cr .lCO\'. SeT. Boldmea 
Acta Hdcmatol. Pol. 
Ac.:ta Hi
tochem. 
Acta Nt:ophllol. 
Acta Pneumonol AliergoL PcdJatr. 


Ad\ Clin. Exp. Med. 


Alcohol Alcohol. 
Alergla Aslrna Immunol 
Alkohol. Narkom. 
Allergy 
Allergy Clm. Immunol. Int. 
Ann. Acad. Med. Bydg. 
Arch. Immunol Ther Exp. 


Balneol. Pol. 
BIoI. Sport 
BlUlelyn InformacYJny 


Bf. J Haemalol. 
Cmcer Detect. Prev 
CarcinogenesIs 
ChiT Pol. 
Chn Chern Lab. Med 
Cor V 3sa 
CLynmh.i RY7yka 
Olabetol. Pol. 
Di3gn. Lilb. 
Dig. Surg. 
Electrophoresis 
Environ. Health Perspect 
Eur Heart J 
Eur Clin. Invest 
Eur. J. Neurol 
Em. J. Obstet. Gynel.ol Reprud BIOI. 


EUf- J Dph.hal 
Eur J. Pediatr Surg 


84 


Act.. AnglOloglca 
ACid BlOchlmlca Polomca 
ALla BlOlogica Cracoviensia Series Botanica 
Acta HacmalOloglca Polomca 
Acta Histol"hcmica 
Acta Neophilologlca 
Acta Pneumonologlca et Allergologlca Pedlatri- 


ca 


Advanced In ClimcaJ and E-.xpcnmental Melh- 


cme 


Alcohol and Alcohohsm 
Alcrgla. Astma. Immunologla 
Alkohol171111 Narkumama 
Allergy 
Allergy dnd Clinical Immunology InternalJon.lI 
AnnaJes Acadcmiae Medlcae Bydgostiensis 
Archivum Immunologiae et Thcraplc Expen- 
mcntalis 
BaJneologla Polska 
Biology of Sport 
Biuletyn InformaC}jny - Okr
gO\va ILba Plell;- 
gniarek i Polozn)ch Regionu Bydgosklego 
Bntlsh Journal of HaemalOlogy 
Cancer Detection and Prevention 
CarcinogenesIs 
Chlrurgla Poh.ka 
Clinical Chemi!o.try and Lahomtory MedICine 
Cor et Vasa 
C7ynnikl Ryzyka 
Diabetologld Polska 
Diagno!tyka LaboratorYJna 
Digestive Surgcry 
Electrophoresis 
Environmental HCdlth Perspectives 
European Hearl Journal 
European Journal ofChmcallnvestigatlOn 
European JournaJ of Neurology 
European Journal of Obstctncs. Gynecology. 
.md Reproductive Biology 
European Journal of Ophthalmology 
European Journal of Pediatric Surgery
>>>
Eur. NeuropsychopharmacoJ. 
Eur Psychiatr 
Eur. Rcspir. J. 
Exp. ClIO Cardiol. 
Farmakoter. PsychJatr. Neurol 
Foha Otorhmolaryngol. 


European Neuropsychopharmacology 
European Psychiatry 
European Respiratory Juurnal 
Expcnmema] and Chmcal Cardiology 
Farmakoterapia w PsychJatrn i Neurologii 
Folia Otorhinolaryngologlac et Pathologiae 
Resplratoriac 
Free Radical Biology and MedlCme 
Free Radical Research 
Fresenius' Journal of Analytical Chemistry 
Gastroenterologla Polska 
Geromologia Polska 
Gmekologla Polska 
Ginekologla Praktyczna 
Gynecological EndocrInology 
Hearr 
Hematology -'ourna] 
HepatologJa Polska 
Immunology Letters 
Injury 
InternatIonal JoumaJ of Neuropsychopharma- 
cology 
Journal of the American SOCiety of Ncphrology 
Journal of Animal Science 
Journal of Biomatenals Applications 
Journal of Heart FailUie 
Journal of Hepatalogy 
Journal of Hypertension 
Journal of Inorganic Biochemistry 
JournaJ of Mathematical PhysICs 
Journal of PediatrIc Gastroenterology and Nu- 
tritIOn 
Journal of Physics. A: Mathematical and Gene- 
ra] Physics 
Journal of Physics. 0: ApplIed Physics 
JournaJ of Vascular Access 
KardlOlogla Polska 
Khnika Oczna 
Klinika Pediatryczna 
Kwallalnik Ortopcdyczn} 
Lekarz WOJskowy 
Listy Biometryczne 
Magazyn Pie1
gniarki i Poloi:.neJ 


Free Radlc. BIOI. Med. 
Free Radlc. Res. 
Fresenius J. Anal. Chern. 
Gastraenterol. Pol. 
Gerontal. Pol. 
Ginekol Pol. 
Ginekol. Prakl. 
Gynecol. Endocrlnol. 
Heart 
Hematol. J 
HepatoI. Pol. 
Immunol. Leu. 
Injury 
Int. J. Neuropsychopharmacol. 


J Am. Soc. Nephrol. 
J Anim.SCI. 
1. Biomatcr. Appl 
1. Heart Failure 
1. Hepalo!. 
J Hypertens. 
1. Inorg. BlOchcm. 
J Math. Phys. 
J Pedmtr. Gastrocntcrol. Nutr. 


1 Phys. A, Malh. Gen 


J. Phys. D; AppL Phys. 
1. Vasc. Acce'\s 
KardlOl. Pol. 
Klin. Oczna 
Klin. Pedlatr. 
Kwart.Ortop. 
Lek. WOJsk. 
Listy Biometr. 
Mag. Pie1/tg. Poloz:. 


85
>>>
\1agn Resun. Med. 
Mcd. Dos\\'. Mikrobiol. 
Mcd Metabol 
Med Pedlatr. Oneal 
Med. Prakl. 
Med. SCI. MOnitor 
Med. Wleku R07w 
Medicographia 
Mcdycyna po Dyplomie 
Mmerva CardlOanglOl. 
Mol. Phys. Rep 
Ned. TIJdschr. Palhal. Zorg 
Nefrol Dml. Pol. 
Nephrol Dial Transplant. 
Nephron 
Neural. Neurochu. Pol. 
Neuro;kop 
New Med OLOrhlnolarynllol.. 
Nowa Med 
Nowiny Lck. 
Nowotwory 
NucleIC ACids Res. 
Onkol. Pol. 
Open Sys. Information Dyn. 
Ortop. Traumata!. Rehab. 
Otalaryngol. Pol. 
Palhum - Tljdschr. Palliat. Zorg - Pal hum 
Pedmtr. Pol. 
Pediatr. Wsp6lcz. 


Physlea SCripta 
Pneumonol. Alergol. Pol. 
Pol. Arch. Med. Wewn. 
Pol. J. Chern. 
Pol. J Pathol 
Pol. Med. RodL 
Pol. Merkunusz Lck. 
Pol. PrLegl. Chir 
Pol. Przegl. Radiol. 
Post
py Biochern. 
Posl{:py Dermatol. 
Postt;py I-hg. Med. OOS\\/. 
Po;t
py Nauk Med 


86 


Magnetic Re;onance in Mediclllc 
Medycyna DoswmdeLalna 1 Mikrobiologla 
Medycyna Metabohczna 
Medical and Pediatnc Oncology 
Medycyna Praktyezna 
MedIcal Science Monitor 
Medyeyna Wieku RozwoJO\vego 
Mcdicogl aphia 
Mcdycyna po Dyplomie 
Mmcrva CardioangioJogica 
Molecular Physics Reports 
Ncderlands Tijd
chf1ft voor Pall13t1eve Zorg 
Nefrolog13 I Dlallzoterapla Polska 
Nephrology DialY
ls Transplantahon 
Nephron 
Ncurologla I Neurochlrur1!;Ia Polska 
Ncuroskop 
New Medicine Otorhinolaryngology 
Nowa Medycyna 
Nowmy Lckarskie 
Nowotwory 
Nucleic Acids Research 
Onkologm Polska "- 
Open Systems and InformatIon Dynamics 
Oltopedla Traumatologla RchablhtaCja 
Ololaryngologl8 Polska 
Tijdschrift over Palhaheve Zorg 
Pedlatna Pol;ka 
Pcdiatna Wsp6kze
na. Ga;uoenterologm, 
Hcpatologia i Zyv.,'ienie DLieci 
Physlca Scripta 
Pneumonologl3 i Alcrgologm Polska 
Polskle Archlwum Medycyny Wcwn
trznej 
Polish Journal of Cheml;try 
Pohsh Journal of Pathology 
Pol
ka Medycyna Rudzinna 
Polski Merkunusz Lekarskl 
Polski Przcglqd Chirurgiczny 
Polski Przcglqd Radiologii 
PostltPy Biochemii 
Post
py Dermatologll 
POSlft?py Higieny i Medycyny Do£\vmdczalneJ 
Posl
py Nauk Mcdyc7n)'ch
>>>
Pu
t
py Ps}chiatr. Neural 
Pr. Nauk St. Nauki Jt;z. Obc
'ch Polii. \hoc 


Pnmum Non Nocere 
Prabl. Higleny 
Prabl Lek. 
Probl Med. Rod7 
Probl. Piel'tgn. 
Proc. Inti Soc Mag. Reson. Med. 


Prog. Pallial Care 
Przegl Dermatol. 
Przegl. Epldemiol. 
PrzegL FleboL 
Przegl. Lek. 
Przegl Pedlatr 
Przegl. Urol. 
Przew. Lek. Ginek. 
Przcwodnlk Lekarza 
Psychlatr. Pol. 
Rechtsmedlzin 
Rep Pract. Oneol. Radiother. 
Scnpta PcnOlhe.a 
Signal Process. 
,)Iuzba Zdrmvia 
Ultrasonografia 
l'rol Pol. 
ValelUdin.afl.a - Post. Med. Kim. WOJsk 


Vldeochlrurgla 
Wiad. AkddcmJe. 
Wmd. Lek. 
\Vsp6tcz. Onko!. 
Z Zagad. Nauk S
d. 
Zesz Nauk. 51. AM Kat Lakl. Med. S
d. 


Zesz. Probl. Post. Nauh Rol. 


I
 \\ C Lion Mctab. 


Posl
py Psychiatrii i Ncurologll 
Prace Naukowe Studium Nauhi J
zyk6w Oh- 
cych Pohtechniki Wrodawskiej 
Pnmum Non Nocere 
Problemy Higleny 
Prohlemy Lekarskle 
Problemy Medycyny RodzmneJ 
Problemy Piel
gniarstwa 
PlOcecdmgs of the Intemdtlonal Society lor 
MagnetIC Resonance in MedIcIne 
Progress in Palliative Care 
Pr7eglqd Dermatologiczny 
Pr7eglqd EpldclTIJ0loglc7ny 
Przegl
d FlehologiCLny 
Przeglqd Lekarski 
Przeg);td Pediau)'czn) 
Pr7eglqd UrologlCzny 
Przewodmk Lekarza Ginekologa 
Przewodnik Lekarza 
PsychllUtna Polskd 
Recht!omcdlzm 
Reports of Practical Oncology and Radiotherapy 
Scripta Pcnodiea 
Signal Processing 
Slu£ba /drowia 
Ultra\onografia 
Urologla Polska 
Valetudinaria - Post
py Medycyny Klinic7nej 
WOJskowcJ 
Vldeochlrurgl3 
W mdomosci Akademlckle 
Wiadomosci Lekarskic 
Wc;p6lczesna Onkologla 
Z 7 agadmen NauJ... Sqdowych 
/esz)ty Naukowe Slqskiej Akademii Mcdycznej 
Katedra i Zaklad Medyq. ny Sqdowej 
Lt:
7yty PmblcmO\....e Post
PO\... NdUJ... Rolm- 
C'7}'ch 
Z}v.ieOlc CLlowieka i Metaholizm 


87
>>>
AM 
aut. 
h.rn. 
hlbliogr. 
C7. 


Fdb}. 


m. 
1m. 


k 


m.m. 
nr 
nt. 
ok 
oprac. 
PAN 
popr 
paz. 
P'- 
PW!\ 
PZWL 


R. 


Tee 
Red 


,. 
seT. 

tresZC7 
!'Uffi. 
supl.. suppl. 
T 
lab 
uwp 
Yol 
W 
wyd. 


L. 
710. 
Zsfg 


88 


WYKAL WAZNIEJSZYCH SKROT('W WYRAZ()W TYPOWYCII 


Akademia Medycznd 
autor. autoT7Y 
brak ffilej!\ld wydanld 
blbllUgrafia 
czc: sc 
EduoTlS) 
lanm 


Iffilema 
karta 
mi
dL} innymi 
numer 
na lemat 
ololo 
opracO\vanie. opraco\l,al 
Polskd Akadcmia NdUk 
poprawlOny 
POLYCJd 
pod t}tulcm 
PailstwO\\e W'yda\\nJc(w(} Naukowe 
Panst\\'O\\} LaJ..Jad W,ydm.vnict\\ I ek.arskich 
rok 
Rocznik 
recen7ja 
Redaktor. Rec..ldkqa 
strona. strony 
sena 
\tre
LczenIC 
summary 
suplement. supplement 
Tom 
tahele 
u7upelnlony 
Volume 
\\.. ki&z:ce 
wydame 
7CSZyt 
zmiemone 
711sammcn tasung
>>>
III B L lOG R A }' I A 


ADAMCZAK IWDNA 


(I) Andlysls of committed errors 01 ge\tallOnal age defining on basIs roulin ultrasonogra- 
phlc monitoring. [A.ut.) Rafal Adamczak, Wiesla\\ S7}manski. Czeslaw KIYSLCjko. DanusL No- 
wak. Iwona Adamczak- Acta Bioi CracOI! Ser. Bmalllca 2000 Vol 42 suppl. I s 16. _ XXIV 
Conference on Embryology: plants. animals. humans. Podleslcc. Poland. 24-26 V 2000. Ah"tracL... 
I (2) The analysIs of frequency of hody's posture failures eXistence In children and teena- 
gers In age of 7-15 year.. old In chosen regions of kUJaw\ko-pomorskie. tAut) Iwana Adamczak.- 
Scripta Periodica 2000 Vol 3 nr 3 s. 429-414. - Intcrnatlonal Conp:re!'; of AnthropologlcaJ SClcn- 
ces "Anlhropology 2000" Bydgoszcz. 23-25 VI 2000 
Toz:- Saipta Periodica 2000 Vol 3 nr 2 '\uppl. III s. 185-190. -(Tek;t \V j
z
lu polsklmJ. 
Streszczenia rcferat6w: Scripta PCTlodica 2000 Vol 3 nr 2 ;. 20-21 
(3) AnalysIs of human emhryos and fetus gestational age on basl
 of bipanetal didmeter 
[Aut) Rafal Adamczak. Wie
:law Sz}maJlski. Czes:law k:l
"sLeiko. Dariusz Nowak. Iwona Adam- 
czak.- ACTa Bioi. CracO\'. Sa. Rotauica 2000 Vol 42 suppJ. 1 s. 16 - XXIV Conference on Em- 
bryology: plants, ammals. humans. Podlesice, Poland. 24-26 \' 2000. Ab"\tracts 
2 (4) Cz
stosc \\}st.;powania \\fad posta\\}' data a stopieti 7.aa\\ansowania TOl:\\'oju soma- 
tycznego i plciov.ego [Aut.J Iwona A.damc.mk. A. Malinowski. \Vladimir Bo.1.i:low. Piotr [Jacek) 
Bilinski,.fan Talar.W. Antropolugiu u medvcwlG i prol1lmja ;Oroww Pod red. Alldr:.eja Maliuou 
skiego. Ilenryka Slolarc:::1'ka. Wieslawa Lorkiewic=a T 3 L6d= Wydaw UL. 2000. s. 57-71. _ II 
Ogolnopolska Konferenqa Ndukowa nt. Antropologia d mcdycyna i promoCja 7drowl3. Lodz. 25- 
261X 1997 


(5) Pr7ydatnosc rutynowo stosO\van}ch normogrammv celem ultra!\onograJic7nego okre- 

Ienia v.'ieku ciqzO\\ego Larodk6w i plodow ludl'kich. [Aut.] R[aJhl] Adamcza...., W[icslaw] S7Y- 
manski, [r\\onaJ A.damczak. D[ariusL] Nov.'ak W. II KOllferencja Allatolllii Klillic:Jlcj Wars'::Q)\.'G, 
17-/9 Xl 2000 Ksiqzka stres=c=et"l Wdr;7CIwa. '2000. s. [24 
3 (6) The studies of corelations between somatic development and the eXistence of body.
 
po!.turc failures of youth in Bydgoszcz district I Aut] Iwona Adamczak.- Scripta PerlOd,ca 2000 
Vol. 3 nr 3 s. 435-440. -Intcrnational Congress of" Anthropological Sciences "Anthropology 2000" 
Bydgo;zcz, 23-25 VI 2000 
10.1.:- Scripta Periodica 2000 Vol. 3 or 2 supp!. III s. 191-196. - [TeJ...st '\,' j
7YJ...U polskim] 
Stres7czenld rcleratow. Scripta Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 s. 21-22 
(7) The thickness of heart wall; In mtrau(ennc hfe with regard sexual differences. [Aut] 
DariusL NO\\aJ... Wfadimir Bozilo\\'. Rand Adamc7ak. h\lona Adamczak - Acta Riol. Craeo\'. Ser 
Botanica 2000 Vol. 42 suppl. I s. 53. - XXIV Conference on Emhr)'ology: plants. animals. humans 
PodleslCe. Poland. 24-26 V 2000 Abstracts. 
(8) Ultrasonograficzna ocena tempa wzrastania plod6w 7 ci
L pojcdync.t)'ch i blizma- 
c7)ch. [Aut I W[icslaw] S7
mi.Ulski. Rfafal] Adamczak. 1[\\onaJ Adamcnk. l1[ariu;71 NO\\ak W: 


89
>>>
Il Konferencju Anatomii Jr.../mic;;nC} Wars::awa, 17-19 XI 2000 KSIl:t=ka !itres::czen. Wars7awa, 
2000, s. 113 


ADAMC7 AK RAFAL 


.. (I) Anolly"s of committed errors of gestallonal olge defimng on hasls routm ultrasonogra- 
phlc monitormg. [Aut] Rafat Adamczak. Wiesla\\ S7ymallski, Czcsl8\\. KI)SLejko. OariusL No- 
wak. l\lvona Adamczak.- A.au Rio/. CracOi Ser Botanico 2000 Vol. 42 suppl. I :.0.. 16. - XXIV 
Conference on Emhryology: plant... animals. humans. PodleMce. Poland. 24-26 V 2000. Ah..tract... 
5 (2) Analysis of human embryo
 and fetus gestational age on basis ofblpanetal diameter. 
[Aut I Rafal Adamczak. Wieslaw SL\.marhki. CLe,la\\ KIY
7eit...o. Dariusz NO\..at.... h\ona Adam- 
czak.- Acta Bio/. Craco'l.- Sa Botonico 2000 Vol 42 ..uppl. I ... 16. - XXIV Conlerence on Em- 
bryology: plant... ammals. humans. Podlesice. Poland. 24-26 V 2000. Ah..tracts 
(3) Boldama w7fastania aortv W T07wOjU prenatalnyrn CLlnwieka. [Aut.] Drariu"7J Nm\ak. 
W[ladimir] BoziIO\\. II. K0710wska. R[afal] Adamczat.... W: /1 Konferencja Anotom;; KI;nic:.nej. 
Ullrs=awa, 17-/9 U 20()O KSlq:::ka stres:::c::en. Wars7awa. 2000. s. 44 
(4) Badarfia wymiarow zc\..n
trzn}ch serca u plod6w lud7kich \\ II i III tr}mestrze ciqz). 
[Aut.] D[anu",z) Nowak. Wlladlmir] Bozilow. H KOLIO\\ska. R[al
dJ Adamczak.W'1l KonfaeuCja 
-1natomii Khmc;:nej. Wars::awa 17./9 XI2nnn Ksiqzka stres=czen Warszawa. 2000. s. 83. 
(5) Occna wplyv.u stc:.i.enia homocy..temy na ohral morfologiczny oocyt6w [Aut] Wie- 
:-Iaw S7yman.."i. Anita Kaldcpt...a-.liemmska. Cze
la\\ Kly,zeJko. I ilia Senterkx:v.iC7 E\\a Jen- 
dryCLka-Mackie\lvlcz. Ratal Adamczak, J. JcndC)CLt...a.- G;llekol. Pol. 120001 supl. 
. 40. - XXVII 
Kongr('
 Pols"-le!!.o Tm"''afzystwa GinekologlcLI1ego. SfC7ccm. 13-16 IX 2000. Streszc'lema. ITekst 
rownolegly v. jf\:z}'ku polskim i angielskirn). 
6 (6) Przydatnosc rut
nov.o stosowanych normogram6w celem UIUd"iOnograficwego okre- 
"ilenia v.jd:u ci,\zowego Larodkb\'.... i plodow lud7klch. [Aut.] R[atal] AdarncLak, W[ie
lawJ SLY- 
manst...i. Hwonal Adamczak. O[ariusL] NO\\ak. W Il KOIiferellcja Allatonll; Klinic:llcJ Wars.:.awa. 
/ - - / Y XI 2()()() A.nq=t.a 'itres=c::en W olrszawa. 2000. s 124 
(7) Skuteczllosc zabiegow laparoskopm\)ch u pacjentek lecLonych z pO\\!udu policy- 
styczn)ch jajmko\\' (Pcas) i ci.\7Y et...topo\\ej w aspekcic przyszlej plodnosci. [Aut] Wieslaw 
';7}manskL Maret... Grabiec. Raral AdamC7.ak. Marek S7yman
ki. G Lud\\ikowski.- C;lJekoCPol. I 
2000] 
upl 
. 27. - XXVII Kongrcs Pob-klego Tov..'arzystwa Gmekologlcznego. SzcLecm. 13-161
 
:WOO Streszczenia [I ek..t rov.nolegly \.... j
zyku polskim i angiel
kim]. 
(8) The thickness of hedrl wall.. in mtrautenne life with regard sexual differences. [Aut.] 
!Janusz NO\\ak. v...'ladinur BOLiIO\.._ Ralal Adamuak, Iwona Adamczak - Acta Riol tracm'. Ser. 
Bntlmic-u 2000 Vol. 42 supp!. I s. 53. - XXIV Conference on Embryology: plants. animals. humans. 
Podleslce. Poland. 24-26' 2000. Abstracts. 
(9) lJltrasonografic7na ocena tempa \\zrastania plodow L CiqL pojedyncLych i bliinia- 
CL}'ch. [Aut.1 Wpc...I
,\\) S.I
mail
t...i. R[afdll AdamcLat.... I[\\ona) Alh1mcLak. D[ariusL] NO\\ak.W 


90
>>>
II KonferetlCja Anatomil Klimc::neJ Wars::awa, /7-/9)(J 2()O() K.slq::ka stre...=c::en WarsLawa. 
2000, s. I I3 
(10) Wczesne rozpoznanie ci&zy ektopowej i dabze jej los) rAut.1 G Ludwlkows"l. 
Wieslaw Szymanski. Rafal Adamczak. K. Adamczc\'.'ika. Mare" £Jrabiec.- Ginekol. Pol I 2000) 
sup!. S :!69. - XXVII Kongrcs Polskiego Towar7ystwa Ginekologicznego SLcLc(.m. 13-16 IX 
:WOO. Stre
zczenia.lTekst r6wnolegly w j
Lyku pol skim i angieliklml. 


ARASZKIEWICZ ALEKSANDER 


(I) Comparison of dlscrimmation effectIVeness of classical and kernel method... In dia- 
gnosing schi70phrenia upon quantitative EFG. [Aut.J MLalgorLata) (\vd.,iinska-JurkO\\ska. P[iotrJ 
Jurkowski. AllcksandcrJ ArasLkiewicz. W[ iktorJ Dr67.dz W: Statistics and clinical pracllce. Lectll- 
re Notes of the /CB Seminar Warszawa, V/l000. Fd. L. Bobrowski [i m.]. War"l/.3Wol. 2000. i 44- 
-17 


(2) Companson of spectral EFG profile m 
chlzophremc patients and control healthy 
subject [Aut.J Mralgorzatal Jurkowska. W[iktorJ Drozdz. P[iotrJ JurkO\..ski. A[leksander] Arasz- 
klewicL.- Listy Biometr 2000 Vol 37 nr I. [IJ s - The Fiftieth SCientific Sess10n of the Polish 
Blometric Society dedicated to Pmfessor fadeusz PrL}bysz on his 70th birthday Nal
cz6\\[. 19-20 
V 2000. SummaTles of communications. 
(3) DifferentiatIOn betwcen schlLophrenic and heahhy persons oased on EEG wuh the use 
of discriminant analysis. fAutJ Mlalgorzatd] Jurkowska, Wliktorl Dr67dz. PfiotrJ Jurko\\':o-.ki, 
A[leksander] Araszklcwlez.- Listy Biometr 2000 Vol. 37 nr I s. 56 - Thc Fiflleth SCientific 
SessIOn of the Pohsh Blometflc Society dedICated to Professor TadeusL Pr7ybysz on his 70th birth- 
day. Nal
cz6\v. 19-20 V 2000. Summaries of communi eat ions. 
(4) Graphical aid of dl3gnosmg schlzophrema upon spectral EEG parameters. [Aut.] 
M[algorzataJ C\'.ildmska-Jurko\'.ika. ppotrJ Jurkowski. \[Ieksander] Araszkie\\'icz. W[iktorJ 
Dr6zdz W.-S.tot;stics and clinical practice. Lecmre NOI(s of the ICB Semll1ar. War.cawa vI20no 
Ed. L. Bobrowski [i in.]. Wars73wa. 2000. s 48-52 
7 (5) IAterwe
cic 

e w \\'arunkach sluzhy woj::.ko\\cJ. [Aut J Aleksander ArasLJ...lc 
wicz W: LdrowlC psvchic=ne ::olnier::v. Pod red Antoniego Florkowsklego I WOJciecha Grlls;:c::yn- 
skiego Lid! Wojskowa Akademia Medyc::na, }(){)() b._244-256. 
8 (6) I c;k i depresja - trudnosci diagnoityczne w pod
tawO\\'ej opiece medyczncj. (Cz. 2) 
[Aut I Alcksander Araszkiewicz. Wiktor Dr6zdz. A Piekarska.- PrimulIl Non Nocere 2000 nr 10 5. 
9-11. 
9 (7) 4k i depresja problemem interdy
cyplinarnym w medycynie. [Aut.] Aleksander 
Araszkiewicz.- Prunllm NOll Nocere 2000 nr 9 s. 8. 
un Ucena skutecznosci i toleranCJI wenlalaksyny \N Jcczeniu depresji. [Aut] Malgorzata 
Dtbkow...ka. Ewa Pilaczynska-Jodkiewicz Aleksander Ara'\7kie\'.ic7. E. Chimlak-DrozdLU\\ska.- 
Psvchiatr Pol. 2000 T. 34 nr 4 sup!. .... 65-69. -IX Gdaf1
lle Om I eC7nict\\a Ps}chlatr)cznego. 


91
>>>
Leczenie zaburzen pS}l.hicLn)ch - w}'brane zgadmema. Pod rcd. Zbignie\\'3 No\\ickiego I Janus7a 
Jalo:ltowlC73. 
(9) Skuteczno':;c nahreksonu i dw6ch rodZ3JOW psycholeraplI W Lapoblcgamu nawrolOwl 
Plcia u paclenlow uzaleznlOnvch od alkoholu. LAut I \V[ojcicch] Kosmowski. M[arcml /uJlko\\ski. 
A[leksander] Araszklcwicz. J[anus7) Rybakow!okl.- Alko/tol. Narkom. 2000 T. 13 nr I 
 140 
SlresLczcma domeslen 7 Konfcrencji Naukowo-SLkolenioweJ "Genelyczne 1 srodO\\lskO\'ie UW3- 
runkowania uzale7nienia od all--oholu" Szczecin_ I'" IV 2000 
(10) Skulecznosc tianept)n)' i uwoch rodLiJO\" PS}ChOICrapii w zapobicganlll na\\fotowl 
prcia u paCjl:nto\\ uLaleznlOnych od alkoholu (AutJ M[arcIll17iolkow
ki. "''TojcicchJ Kosmo\\skl. 
A[lcksander) Ar.dS7kiewicz. J[anuS7] Rybakowskl.- Alko/1o/. N(Jrkom. 2000 T 13 nr 1 
. 154.- 
Slres7czenia uOlllcslen z Konferencji NaukO\HJ-
7k.olcmo\\eJ "Genetyczne i srodo\\iskowc uwa- 
runkowania uzale7nlenm od alkoholu".Szczecin. 14 IV 2000 
10 (II) Trudnusci diagnosl)'c7ne w podS13nO\Vej opicce med}C7nel fCz. I). [Aut.) Aleban- 
der Ara..zkic"icz. Wiklor Drozdz. A Piekarska- Pr;mllIU NOli Nocere 2000 nr9 s. 9-10. 
(12) Wpty\\ lec2'enia risperyuonem na ObJ3\\} p
ychopalOloglc7ne oraz na wymkl wy 
branych teslow neuropsvchologlc7nych i okulomelrycznych u chorych na schiLofreni
. [AUll Alina 
Borkow
ka. JanusL Ryhakowski. A. Rajewski. Aleksander ArasLkiewlcz.- Psych;atr Pol. 2000 T 
34 nr ... '\up!. s. 7-17 - IX Gdal1.skie Dni I eC7ll1ch\a P..ychmtf)cznego I eC7.enie LaburLen psy- 
chlc7nych - wyhranc zgadnlema. Pod red. Zbiglllcwa Nowicklego I JanusLa J.dkltowlc7a. 


AIJGI'STYNSKA BEATA 


11 C1) AJ....t}'\\nosc wybran}ch en7Y
 I ..t
zenic immunoglobulin w surowicy osob uzalcz- 
nionych od alkoholu \\ czasie mie
czncj kuracji odw,yko\\e). (Aut.] Bleataj Augustyriska. L[cch) 
forlinsJ....i. 
[17bletaj Senmka. Mlarcm) /iolko\\sJ....i.W: XXXVI Lja7.£l Pn/;kiego Tnwarvslwa 
BlOchem;cnego Po;:nan 2()(J(J Stres;:c;:en;a (B.m.. 2000]. s 338. 
12 (2) Analrza uwarunkow3n srodo\..'iskowych osob uLaleLmonych od alJ....oholu ho;,pltahzo- 
\\aJ1)ch na Odd7ialc Leczenia I Jzalcznien Katedry i Kliniki Psychialrii Af\1 \\' By'dgoSLCLY. [Aut.) 
B[calaj Augustynska. M[arcinJ Zi6Iko\\
ki.W: J Ogt5lnopolskie S\mpo;jllln Medyonv Zapoble 
gawc;:eJ ".irodowlskowe mmrrmkowama =drow;a publlc;:nego" Bvdgos;:c;:. 7_R J J 2(JO(J Plakaty 
[BydgoSLCL. 2000]. s. 28 
(3) C7ynlllki genetyczne a wymkl laboratof}]ne chorych hospllahzowanych f pnwoc.lu 
uzalcznienia od alkoholu. [Aut J 
[arcinJ Ziolkowski. B[eataJ Augustynska. J[anuszj Rybakow'\ki. 
L[ech) Torlinski.- Alkohol. Narkolrl. 2000 T 13 nr I s 153-154. - StreszczcllIa donie;'len 2' Konfe- 
rcnCJI Nauko\\'o-SzknleniO\\'cj "Genetyc7ne i srodO\"lskowe u\varunkowanra uzaleznienia od alko. 
holu" SLczecm. 141V 2000. 
13 (4) De..ialowana tran!ofef}'na (CO I) I \..}hranc hialJ....a 
urowicy krwi jako wskainiki bio. 
chemiczne naduzywania alkoholu i utrz)mywama abst)nencji u m
zcz}zn uLi1leznionych od alko- 
holu. [Aut) Beata Augu;'l)n
ka.-I\lln. Acad. Aled. Brdg 2000 T. I'" s. 9. - SIIC;,7C7. ro7pr dokr 


92
>>>
14 (5) Dcsialm...ana transler)na i inne bialkowe biochemicznc wskaLl1iki nadu7)'wania al("o- 
hulu. [Aut.) Reata Augu
1yti'\ka, Marcin Zi6Ikm\s(..i. Lcch I Orlil1Skl. Janusz R}ba(..ow'\kl.- Alkohol. 
Narlwm 2000 T 13 nr I ... 33-43. 
(6) Dyslipoproteinemra jako marker ryzyka przcd\\czesncJ mia7dz)C) u pacjt:ntO\\/ pnd- 
danych 6-mieslC;cznej terapii od\....ykowcj [Aut.! b[lzt))ctaj Seroy.,kd. Llechj rorliriski. B[edta] 
Augustyris(..a. M[dIcin] ZlOlkows(..i W' XXXVI 7Ja:.d Polskiego Towarzvstwa Biochellllc:.,rego. 
Po;:nan, 20(){) Stres;:c::ema [B m. 20001. s. 337-338 
(7) Korelacja klinicLnej po::.taci uzalcznienia z parametrami odporno
ci humoralncj 
[Aut] Marcin Zi6IkO\....ski. Beata Augu'\t}li'\ka. Elzbieta St:rowka. Lech Torlil'1skLW: XXXVI7ju-.tJ 
Polsklego Towar;:ystwa B;ochemicnego PO'::nan lO{)() Streszczema (B.m.. 20001. s 30Q 
15 (R) Ocena prLydatnoscl \\}bran)ch badai'Llahoratoryjn}ch do kontrolowania utrzymywa- 
nia abslyncncji prze7 chorych uLaleznion)ch od alkoholu. [Aut 1 B[cata1 J\ugustyn'ika. r[17bletal 
';erO\"ka. M[arcin] Li6Iko",..ki. L[ech] Torliri..ki - Alkohol. Narkoln. 2000 T. 13 nr I 
 I31 - 
Streszczenia donicsieia L Knnferencji Naukowo-S7koleniov..ej "GenetycLne i 
rodO\\Jsko\\'e u\"a- 
runko\\ama uzalcznicnia od alkoholu" Szczecin. 14 IV 2000. 
16 (9) Wpl}w uwarunkowan srodO\'iiskowych na ocen
 wybranych parametrow bialkow)ch 
U os6b uLalt:znionych od alkoholu. [Aut. I B[eataJ Augu...t)ri'ika, E[lzbieta] Serciu\..a. M(arcinl 
ZI6Iko\\'ski. L[echl Torlinski.W: I Og6/nopolskle S..1!mpo=jum Medycyny Zapobiegawczej "5'rodo- 
w;skowe uwarunkoh'ania ;:drow;a pllblic:?lJe.
o". Bvd,r!.oszc. 7-8 VI 2000. Plakary [Bydgoszcz. 
20001. s. 29. 
(10) Wybrane parametry go
podarkl lipldowej u osob Z L.espolem u7.ale7mcma alkoholo- 
wego jaJ....o wskazm\..i utrzym}\\anid dh..t,yncncji prLe.l f, miesi.-:c) [Aut.] E[lLbietal Serowka. 
Rleatal Augu
tYI1ska, Mlarcin] Ziol(..ow
ki. 1 Tech] Torliilski.- Alkohol. NarkOIn 2000 T 13 nr I 
. 
149 - StreszcLenia domcsien Z Kunferencji Nauko\\'O-
LkulellloweJ "Genct}C7nC i srod()wi
kowe 
uwarunkowania uzaleznienia od alkoholu".sLczecin. 14 IV 2000 
17 (II) Zmlany w profilu cn7ymatycLnym surowlcy w okresle czterotygodmowCj abstynen- 
cji alkoholowej u m
LCZ}Zn z 7espolcm zalezno
ci od alkoholu. [Aut.] Bfcatal August)nska. 
qlzbieta] Serowka. M[arcm] ZiolkO\\i:-.ki. I [ceh) Torlin..ki.\\i; I O,r!.olnopolskie SHlIpo:jllm Medv- 
CVIl1! Zapoblegawc;:ej ",
rodnw;skm.,,'e uwarunkowan;a zdrawia Pllbhc::nego" B,,'dgoszcz. 7-8 VI 
2000. Plakatv. [Byugoszcz, 2000], s. 27. 


BALCAR-BORON ANNA 


(I) Analiza cz
'\tosci "yst
pO\\iania genot}po\V wirusa IICV u chorych na Lapalenie 
wqlroby oraL u bezobja\',mvych l10sicieli w rMnych reglOnach krnju - badania wicloosrodkm\e. 
(Aut.] E. BroJer. P. GrabarC7yk. J Medynska, Z. Moraczeu"ska. 
yh....ia Koftan, [i in.]. Anna Bal- 
car-Roron. Ii in.J.- HepalDl. Pol. 2000 T. 7 nr I "i 53-54. - War
Ltaty Hepatologicznc. Starc Jablon- 
kl, IV .1999 


18 (2) Analiza eL
sto';ci \\l)'st
pov..ania i rodzaju \\lrodzon}ch wad w7wojO\...ych na teremc 
regionu (..uJd\\sko-pomor...klego u dLicci urodzonych w roku 199R. IAut) Anna Balcar-Boron. 


93
>>>
Miecz}''ilav.a Czer\\ionka-Szaflarska. Wieslaw S7ymatiski. G. JMwick.a. ""ojciech J6:i:\....icki. J 
Szulcz)ri!\ki. P korbal, D Gnszczyriska. Olga Ifaus. A. Materna-Kiryluk. J MejnartO\.....icz. t\ 
Latos-Bielenskd. B. Bilyk. J Czarnecki, 1-1. Dlf.bro\'.'\ka. J. Dwornikiewicz, M Dwornikiewicz- 
Lewandowska. B Iglelska. E. Kustra. I Nowakowska. J OCLachowska. Mlarekl Orklszewskl. G 
Pikula. J. Sadkiewicz. Jlerzy) Sarap, ZldLista\\') SJ..ok. Cz Stacho\'\I,iak-NO\....icka. A Wargulska W: 
POSlfiPV neonaloloJ;!li ]()()() supl I s. 36-39. - rX\' Og61nopolskle SympozJum Neonatologlczne. 
Poznmi-Kiekrz. 28-30 IX 2000). 
(3) Bacterial l10ra In infections in ch1ldren up to the two first years of life - hospitah
ed 
"ncc 199' "II 1998. [Aut.) D[anuta] Kurylak, A[ndrzcjJ Kurylak, K[atarzyna] Dylewska. I[rcna] 
Drapiilska. M[ariola] Osiilska-Kr6Iak. B St-:pien-JasLO\...ska. I Wojak A[nna) I3alcar-13orOli.W 
/"uropaediatrics 2000 The UNEPSA and CESP Ellropean Congress of Paediatrics Rome, 18-21 
m 2000. Ab,tract book. [B m., 2000], ,. 160 IN-310 
(4) Rak.tericmlc gronkowcowc u gorqc7kujqcych dZleci z chorobq no\\'otworO\\q w okre- 
sle neutropenii IAut I Allcksandra] Kindracka. K[atarzyna) Dyle\\ska. R. Dcbski. M[ariusz] Wy 
:-.ocld, t\lnna) I3alcar-I3orOli, A[ldona) lankowska. G[rzegorz] Grzesk.W: KOllferencja Polskiej 
Crupt' Pedwtrvc::nej ds Lec::ema Bwlac::ek , CI1lonIQk6w ora:: Gu::ow Litvch. Gd0l1Sk 26-28 r 
/999. [Rm, 1999], [I] s. 
(5) Baktcnemie paciorkowcowe u gor&czkujacych dZleei z chorob& no\\ot\\oro\....& w 
okresie neutropenii. [Aut.] Alleksandra] ....indracka. k[dtarz)na) Dylewska. R. D
bs\..i. M[ariusL] 
W}socki. t\[nnd)l3alcar-Boron. Mfariuld) O'iiriska-Knilak.W: KmiferCllcja Polskiej (imp... Pedla- 
tryczne) ds. Lec::enia Bialaczek i Chlomakow ora;: Gu::ow Linch. Gdal1sk 26-28 ,-" 1999 [B.m., 
1999J, s. 98. 
(6\ Lpukmlologl3 ehoroby trLe\\neJ u dLleel wOJ. bydgosklego. IAut.] MLlecLysla\.....a] 
CLer\\ionka-Szallar'ika. G. Pelc. M Pankowski. J[adwiga) Korenkiewicz. A[nna) Balcar-Boron.W 
.\l:mpo::jum Gastroenterologlc::ne nt Bole br::ucha u dzieci ora;: postfpv w gastroenterologii d::ie- 
clf.ce} Rvdgos::cz. 23-24 IX 1988 Stres::czenia referatow [B.m.. 20001. s. 76-78. 
(7) EpidemIOlogical aspects and preventive strategy of viral hcpahtl!o B dnd C In Cdncer 
children. [Aut] -'[an] Slycz)Jiski, M[ariusz] Wysocki, 
[ylwia] Kolt,,", A[ndrzcj] Kurylak, A[nna] 
Balcar-Boron.- Cancer Delect. Prevo 2000 Vol. 24 supp!. S-151 
(81 EpidemIOlogical aspects 01 hepatitis C ViruS infection In children with cancer. 1 Aut. 1 
Shh\ial Kohan. MlariusL] WysockL ALndrzej] Koltan, J[an] Styczyriski, A[nnal Balcar-Borori. R. 
Dcrbski. W: Europaediatrics 2000 1 he UNEPSA alld CESP Europeall Con.
ress of Paediatrrcs. 
Rome, 18-2111I2000. Abstract book. [B m.. 2000J, s. 140 HE-263 
(9) Flora bakter)ina \.... 7akazemach U dzieci W pierw::.zych dv.oeh latach z)eia hospitali- 
zowanych W okresle od ]QQ'\ do 1998 roku. Cz I [AuL] Danuta Kurylak. AndrzeJ Kurylak, Kata- 
rz}na Dylewska. Irena Drapiri::.ka. Mariola Osiilska-Krolak. B St
pien-JasLowska, 1 Wojak, Anna 
Balci.lr-Boron.- Pediatr. Pol. 2000 T 75 nr 4 s. 267-273 
(10) An infection risk in [ami lies of cancer children chronically infected with hepatitis (' 
virus. [Aut.] Sfyh...ia) Kohan. M[ariuszl W)SOCkl, Wlaldemar1 I-Ialota, Afndrzej1 koltan. R[oman) 
Grac7}'kO\\'ikl. I Narol'\ka. Afmld)l3alcar-BoTOli. M. LJorau. t\.flcksandra] Kindracka W: Europa- 


94
>>>
I'diatrics 2000. The UNEPSA and CESP Elirnpean Congre..... of Paediatric\". Rome. 18-2111J 2000 
Abstract book. IB.m., 2000J, ,.147 HO-281. 
( II) Ld.,owrazliv.osc tlor) bah.teT).Incj \\ zakazemach u dZleCI \\ pierwszych dv..och 
la£ach zycia hospitdlizO\\anych W okresie od 1995-199X rolu. C7 2. [Aut] Danuta Kurylak. An- 
drzej Kur)lak, Katar7yna Dylc\'iska. Irena Drapinskd. Mariola O
inska-""f{)lak. B Stcplen- 
JasLo\\ska. I. Wojak. Anna Balcar-Boroii.- P{'diatr Pol 2000 T 75 fiT 4 s. 275-281. 
(12) Long-term effects of vaccmahon agamst hepatitis B viru
 rnfecuon in chlklren with 
neoplastic disca...,e. [Aut.] J[an] Sl}'CL)'iiski. M[anusL] W)socki. S[yhvia] Kohan. Afndrzej] Kury- 
laL ALnnal Ralcar-I3ofOli.\\/: Europaediatrics 2000 Th{, UNEPSA alld CESP FlIropeun COlIgrcu 
of Paediatrics. Rome. 18-2111I2000 Abstrdct book. [B.m.. 20001. s 147 HO-2S:! 
(13) los)' dzicCI 7 7espnlami 71ego wchlaniania I "pla..k(\ SllW)\"k.,f' IAut] 
M[ieczyslawal Czerwionka-SLatlarska. \Inna] Balcar-Roron. G Pelc. M[algorzatal Pa\\'IO\\::.ka. 
J[adwlga] Korcnklewlc7. W' SWllpO:;jllnJ Lastroenternlogicalt' nt. Bole br
lIcha If dzieci ora:. po 
\t
py w gastroenterologii dziecirce) Bvdgos=cz, 23-24 IX 1988 Stres=c=ema reJerarow [B.m.. 
2000J, s. 81-83. 
]9 (14) Nle 7aluj't. ze wybralam B}dgoszc7.[Aut] Anna Balcar-I3orOli.- Prilllum NOli N{)("c 
,,2000nr4s.15-16 
(15) OccupatIOnal risk of inlel'hon with hepatitis Band C viruses III pedidlnc oncology 
ward. [Aut] tvl[ariusz) W}socki. S[).lwia] Koltan_ t\[ndrLej] holtan. A[nnal Balcar-Bor0l1. 
Rloman) Graczykow
ki. L Narolsh.a. Jlan) SI)cz)n..ki. R. D
bski.\\/: Ellropaediatrics 2000 Till' 
fiNEPSA alld CESP European Congress of Paediatrics. Rome. 18-21 III 2000 Ab
lract book. 
[B m.. 2000). s 139 HE- 262 
(16) Occna wy"l
powania pierwsL:ych obja\vrm \\e wczcsnej diagnostyce neurofibroma- 
toz. [Aut] A. WojlkiewicL, Sr.yh\ia] Kohan. V[iolettaJ S\\iQtkicwicz G. Sergol-Marl)nO\\sla. 
A[nna] 13akar-BorOli. MranusL] Wvsockl. W I' ()golnopols/.:,e Dni Nellro/vgi; D=leciecej O/..=t1''', 
21-23/X 2000. Stres:c:e"ia [B.m.. 20001. s. 174-175 
T07:- Pol Med Rod7. 2000 T. 2 z 3 s. 458-459. - 1 Kongres Polskiego TQ\.\iarzystwa Medycy- 
Il) RodLlIlnej Wroclaw. 6-8 X 2000 
(17) Ocena zapotr7ebm\alll3 \V Polsce l1a poradnictwo genet}czne po urodzemu si
 
dZlecka z wallamt roLwojowyml - dane 7 Pol'\klcgo Rejestru Wrodzonych Wad R07woJowych. 
[Aut J A Lalos-Bielcnska. R Glazar. A Matcrna-KiT)luk. J. Mcjnano\\icL. 1. Limon. M Kraw- 
czyi1sh.i. M. Wisnie\\ska. D. Wolnik-RrzozO\\,..ka. A Ignys. B. Rloriskd-Polarczyk. D. Lubinski. M. 
Sqsiadek. Olga Baus. B Kaluzcw'\ki. L. JakubO\\l!-.ki. M. hrav...cz)liski. Anna Balcar-Borori, I 
Gajewska. M WalcLak. J Stan(7)k E. Szwalkie\\lCL-\Varowlcka. A. Koo;salowska-Krajev...ska. 
\\'Ie..law SLymanski. P Korbal. J. Szulc7ynski. S Zaj'lczek. J. \Vierzba. W: PostfPY neonatologll 
1000 supl I ,. 434-438- 
(18) PopulaCje limfoC)tow B. T oraz komorck NK u dzieci 7 ci
zJ...imi 7.ah.aZeniami bakte- 
ryjnymi lub grZ}bicL)'mi.IAut.] A[ndrzt:J] Kur)-Iak. D[dnuta] KUT)'lak. R. Dc:bskl. S[)h"ra) Koltan. 
K[atar7)na] Dyle\\.ska. Arllna] I3alcar-BorOli.- Prz.egi. Epidemiol lOOn T 54 sup!. 2 _" Zakazcnia- 
elJ'opatogeneza. cpidemlologla. k1inikd, profilaktyka. leczeme" Pod red W[aldemaral Haloly I 


95
>>>
M[algorzatyl Pawtov.'skiej." 7()-RO XV JubJleu
LOwy ZJdzd Pol5.kicgo Towarzystwa EpldcmlO- 
log6w I Lekarzy Choruo Lakalnych. BydgoszcL. 21-23 IX 2000 Strcszczema sesji plakatowej. 
(19) The problem of alcohol abuse in Bydgoszcz school pupils. (AuLI A[ndrzej] Galaj. 
t\[nna] Balcar-Bor0l1. P Korbal.W. Europaed;atr;cs 2000. The UNtPSA and CESP European 
Con

ress of Paed;Cl1r;cs. Rome. 18-21 1112000. AbsnacI book [B.m.. 2000]. AM-34. 
(20) Problemy diagnostyczne i lecLnicze \\i zak.a.zcnmch grzybiczych u niemO\\!lqt. [Aut.] 
O[anutal Kurylak. I Palgan. Klatarzynal Dylew'\ka. I[renal Orapin
ka. K JankO\\ska. Alnnal 
Balcar-Roron.- Przegl. Epidem;ol. 2000 I. 54 supl 2 -" Laka.zcma - ctlOpatogencza. epidemlOlogia. 
klinika. profilaktyka.leczenie". Pod red W[aldemara] Halot) i Mlalgorzaly) Pav.Jo\\!skiej. s. 79 - 
XV lubilcuszowy Ziwd Polskiego Im\arzy"lv.a Epldemlologo\\ I Lck.arLY Chor6b 7akainych. 
Bydgo"LCZ. 21-23 IX 2000. Streszczcma sesjl plakatoweJ. 
(21) Wyniki leczcnia ostrej bialaczki limfoblast} cznel (OBL) u dLleci \\... osrudku 
T.c£.e- 
ciriskim i bydgoskim. [Aut I J. Peregud-PogorzelskL M[ariusz] Wysocki. A Rrodkie\\icL. 
t\[ndrzcil Koltan. 1 Urasiri.ski. A[ndrzej] Kurylak. J. F}dryk.. A[nnal Balcar-Borori. W: Konferen- 
cja Ncmkmtn-S;).:olen;owa Pol\kiego lowar;\lstwa Hematologow ; I rail 'i{u;}olog6w. Hematologra 
2000. Warszav.a. 13-15 IX 2000 Material}' konferencyjne. [Rm.. 2000). 5.. 86. 
(22) Zcspol) zlego '\ichlamania u dLieci - w swictlc obscrwacji v.lasnych. [Am.] 
M[icCL)sla\\al Czerwionka-Szaflarska. G[razyna] SWIllCO..... G. Pclc. M. Janczewska. M. Pankow- 

ki. Alnna] Balcar-Borori.W. 5vmpo;jllm Gastroellterolog;c:.ne nt. Bole brZJl(ha II d;:;eci ora; 
poslf;py w gaftroenterologll d;:;ec;eceJ Bvdgoszcz. 23-2-1 IX 19RR Stres;:c;:en;a referat(jw lB.m.. 
2000], s. 79-80. 


BALA GRAZYNA 


20 (I) \I...ty\\nosc enzym{)\\ ant yoks) dac) jnych w przebiegu zapalenia blony sluzowej 
zolqdka I d\\Und
tnicy u dLled. [Aut.) Glra7)na) Bala. M[iccz)
lawa] CLcrwionka-Szaflarska. 
Aigmeszkd) M Chrobot.- pr;,egl Pediatr 2000 Vol 30 supl 1 5..59 - I Kongre'\ Polo;;klcgo Towa- 
rzystwa Gastroenterologii. Uepatologii i Z\wicnia Ozieci. Lodi. 21-23 IX 2000. [Tekst rov.nolegly 
\\ j
zyku anglclsklm). 
(2) Cz
sto5C wspolistnienia odpl}\\u zolijdkO\\o-przelykowego z Lapaleniem blony 51u- 
zowcj zolqdka I/lub d\\Una
lnicy I z zakazcnicm lIe1icooacIer pylori. [Autl G[razynal Mierzwa, 
G[ra.zynaJ Bala. 1[7.abelal Lielinska. M[icczysl3\\!a] Czerwionka-Szaflar
ka - Przegl Pediatr. 2000 
Vol 30 sup!. 1 s. 63. -I Kongre'i Pobkiego Towarzystwa Gastroenterologii. Hepatologii i Zywienia 
Dzieci. Lodz. 21-23 IX 2000 [Tckst ro\\nolegly w j
zyku angielskimJ 
(3) Metaplalja zolijdkowa dwunastniq u dLieci - obscrwacje wlasne. [Aut.] Grazyna 
Mlerz\\a. MlccLyslav.a CzcrwlOnka-Szat1arska. Jad\\iga Korenkie\\lcz. Grazyna Baja - Gastroen 
teral Pol. 2000 T 7 nr 3 s. 171-174. 
(.t) Rodzaj szczepow lIelicobacIer pylon u d7ieci z zapalenicm blon} sluzoweJ zolqdka 
i!lub d\\!unastnicy [Aut 1 G[razyna] Micrz\\a. oranuta) Miscicka-Sli\\ka. G[r37yna] Bala. 
M[lccz) "Il\\a] CLerWlonka-
Laflarska. I. \\ioiniak - Pr;egl. Ped;atr. 2000 Vol. 30 5.upl 1 s. 63. - 1 


96
>>>
I-...ongres Polsklego T o\\.arzystwa Ga
troenterologii. Hepatologii i Zy\vienia Dzieci. L6di. 21-23 IX 
2000. [Tekst r6\....nok:gly w J
zyku angielsklml 
21 (5) Wplyw suplementacji v.itaminami antyoksydacyjnymi dLieci z przewleklym na\\.ra- 
caj\.cym zapaleniem blon)' sluzoVvej zoltdka i dwunastnicy - badania wstl;pne. [Aut] G[razyna] 
Baja. M[ieczyslav.a] Czcrwionka-Szal1arska. fi[ra.zyna] Mierzwa. GIerardI Drewa.- Przegl. Pe- 
dialr 2000 Vol. 30 supl. I s. 114. - I Kongrcs Polsklego Towarzystwa Gastroenterologll. Hepato- 
logii i Z\v.ienia DziecL Lodi.., 21-23 IX 2000. [Tekst r6\'..nolegly W J;:zyku anglel"ikiml. 


BANACH-W A WRZENO'YK EW A 


22 (I) Flbnnolysis system In patIents v.lth hronchlal asthma. [Aut] Ewa Banach- 
WawrLericz}k, AndrLej D7iedzicLko. Danuta Rosc.- Med. Sci. Monilor 2000 Vol. 6 nr I "i 103-107. 
23 (2) lJklad fibr)nolizy u chorych na astm
 oskrzelov.'i po leczeniu prednizonem. [Aut.] 
E\Va Banach-Wawrzenczyk. Andrzcj DLied7iczko. Danuta Rosc.- Pol. Merkurillsl uk 2000 T. 8 
nr43 s. 9-11 
(3) Wymki te"itu pro\\iokacji \1,'LlewneJ hismmin'l, u pacjcnt6w z nadreakt}\vnosclq lub 
pra\vidlowq n:akt
wnosclq oskrLeli w badaniu prospektywnym. [Aut.] Andr7ej Dziedziczko. Ewa 
Banach-Wawrzeli.czyk. Jacek Tlappa.- Va[ellldillar;a . Posl. Med Klin. Wojsk. 2000 T 5 nr 3-4 s 
30-36 


(4) Wyst
powanie chor6b alergicznych Vv Polsce. [Aut.] J. MalolepsLY. J. Liebhart. B 
Wojtyniak, K. PisieVvicz. T Plusa. [i in.]. Andrzej DZlcdziczko. Ewa Banach-WawrZCnCL)k_ Jacek 
Tlappa. Ii in.].- Alerg;aAslmu Immullol 2000 T. 5 sup!. 2 s. 163-169. 


BANASZKIEWICZ ZBlliNIEW 


2-1 (I) DNA damage. antioxidant vltamms concentration and Iron metabolism m colon can- 
cer patients. [Aut.] D. GackoVvski. M Kruszewski, Zbignicw Banal\7kiewicz. Arkadiusz Jawieli.. 
Ryszard Olinski. W. Free Radicals lI1. Hiologv and -\1edlcll1.e - 51h Symposmm. Lod:.. 7-10 J 1 200n 
AbHracl
.L6dz.2000.s. 121 
2S (2) Faecal occult blood (FOB) testing and sigmOidoscopy for pahenlS with gastromtesh- 
nal symptoms. [Aut.] P. Jarmoclk, Z[bigniew] Banasz"-iev.icz. K. Tojek. Arrkadiusz] Ja\VietL- Dig. 
Sllrg 2000 Vol. I7 suppl. I s. 10. - internatIOnal Society for DIgestive Surgery 17th World Con- 
gress. Hamhurg. Germany. 6-9 IX 2000. Ahstracts. 
26 (3) Krwawienie do lorbleh TZckomeJ trzustkl - OplS przypadku. [Aut.[ P. Jarmocik. Zbi- 
gniew Banaszkiewil:z. A. SWI&tkie\\[ic7, Arkadiusz Ja\\ien.- Gaslroelllerol. Pol. 2000 T 7 nr 3 s 
225-227 
27 (4) Post
powanie diagnostyczne i lecfenie w krwawieniu do torbieli rzekome) tr7ustkl. 
[Aut.) P. Jarmocik. Zbtgmew BanasLkiewlcz.- Pol. Pr;:,egl Chir. 2000 T. 72 nr 4 s. 390.194. 


97
>>>
28 (5) Role of screening in early detection of colorectal cancer (Aut.] Z(blgmew] Bana- 
szkiewicz. P. Jarmoclk. A[rkadiusz] Ja\',.ien. K. Tojek.- Przegl. Lek. 2000 T. 57 sup!. 6 s. 53.- 
EuropedIl Society of Surgery 4th Annual Meeting. Krakow. 3-6 XII 2000. Abstract book 
29 (6) Wartosc polipektomii endoskopo\',ej w leczeniu polip6w zlosliwych jelita grubego 
lAm I Zlblgmewl Banaszklewlcz, K. TOjek, J[adwlga] KorenklcwlcZ. P. J.lrmoClk. A[rkadlusz] 
Jawien.- Gastroetilerol Pol. 2000 T 7 sup!. I s. 96. - LX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroe- 
nterologii. [Tckst r6wnolegly \\' jctzyku angielskim]. 
30 (7) W}'stctpowanie dziedzicLnej predyspozycji do zachorowania na raka jelita grubego w 
wOjew6dztwlc bydgoskim. [Aut.] Z[bigniew] Banaszklewicz. K TOjek. P. Jarmoclk. A[rkadlusz] 
Jawien.- Nowotwof1l 2000 T. 50 supl.3 s. 33. 
(8) Znaczenie poziomu CEA w popIuczynach otrze\\now}'ch u pacjent6w z rakiem jclita 
grubego. [Am j D Rala. A(rkadiuszl Ja\....ien. Z[bignie\'..] Banaszkiewicz. W. Czechowlcz - Ga- 
!)lroenleroi. Pol. 2000 T. 7 sup!. I s. 94. - IX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologll. 
[Tekst rownolcgly w j
zyku angielskim]. 


BARTUZI ZBIGNIEW 


31 (I) Correlation between Helicobactcr pylon mfeCtlon and food allergy in chromc gastn- 
tb. [Aut] Lblgmew Bartuzi, Jadwiga Korenkie\',.icz. Bogdan Romanski.- Med. Sci. Monitor 2000 
Vol. 6 nr 3 s. 530-538. 
32 (2) Evaluating the profile of selected cytokmes m patients with foud allergy and chronic 
gastrills [Auq 7higniew Rartuzi. Magdalena ZbikO\....
ka-Gotz. Bngdan Romanski. Wladyslaw 
Sinklewicz.- Med. Sci. Monilor 2000 Vol. 6 nr 6
. 1128-1135 
33 (3) Macroscopic picture of gastnc mucosa m enuo
coplc exammahon of patients with 
chronic gastritis and food allerg). [Aut.] Zbignie\'i Bartu7i, Ewa Gawroriska-Ukleia. Bogdan Ro- 
manski.-Med. Sci. Monilor20oo Vol 6 nr6 s 1203-1208. 
3
 (4) Ocena histopatologicma blon}' sluzowej zolquka przed i po prowokacji swoistym 
alergenem p)lkowym u chorych na pylkowiq:. [Aut.] Zbignicw Bartuzi. Jadwiga Korenkiewicz. 
Bogdan Romariskl.- Valeludinaria - PO'll. Med. Klin Wojsk. 2000 T. 5 or 1-2 s. 53-60. 
(5) Promflammatory cytokines IL-I beta and IL-6 serum changes during pravastatin 
treatment patient; with hypercholesterolaemia II B. [Autj W[ladyslawj Sinkiewic7
 R[obert] Bu- 
jak, J[an] BlaZejewski. A[ndrzej) Hoffmann, J[acck] Budzynski. Z[bigniew) Bartuzi, A[ndrzej] 
D7Iedzlczko.- Allergy 2000 Vol. 55 supp!. 63 poz. 914. - XLXth Congress of the European Acade- 
my of Allergology and Clinical Immunology. Lisbon, Portugal, 1-5 VII 2000. Abstract. 
(6) Promflammator)' cytokmes IL-I beta and IL-6 serum changes dunng pravastatrn 
treatment patients with hipercholesterolaemia II B [Aut.] Wlad)slaw Sinkiewicz, Rlohertl BUJak. 
Jran] Blazejewski. A[nurzejJ HofTmann. J[acekl Budzynski. P. Sobanski, M Dowgwillowicz- 
Nowlcka, AlndrzeJI D7lcdzlczko. Z[blgOlewj Bartuzl- Czvnf1lki Ryz.vka 2000 sup!. 8 s. 64. - VIII 
Naukowy Zjazd Polskiego TO\I,.arzystwa BadaiI nad Miazdzycq. Krqg k. Koszalina, 23-26 X 2000 
Program I strcszczenla. 


98
>>>
3S (7) Reakcja blony sluzowej zolqdka na S\\lOlSty alergen pylhm.y u chorych na pylkowiq: 
w endoskupowej oceme makroskopowej. [Aut] Zblgmew Bartuzi.- Valellldinaria _ Post. Med 
Klill Wojsk. 2000 T. 5 fiT 1-2 s. 47-52. 
36 (8) Rola czynmka alergicznego w cuopalogenezie przewleklych Lapaleil zolqdka. [Aut] 
Zbignlew Bartuzi. Bydgoszcz: Wydaw. ucz. AM. 2000, 170 s. - Praca habilitacYJna. 


BEREN1 JARO
LAW A 


37 (I) Slatystyczna ocena \\'}nik6w badan DNA w identyfikaeji slad6\.... biologicLnych. 
[Aut] Jaroslaw A. Berent, Jakub Czarny. Marcin Woznl3k. Danuta Miscicka-Sliv.ka. W: Pmblemv 
wspolc=esne} krvmmQ/istyk; Umwers)'/e/ Warszawsk; Wlldzial Prawa ,. Adnllnistracji Zaklad Kry 
nllIla/is/vki, PolsJ.ie Tmtarzys/wo Krvmina[islvczne. {B III, 2000} , s. 29-33. 


BLI LFJrWSKI 51 ANISI A W 


(I) A case of HPV infectton In a neonalUS. [Aut] Au Sinkiewlcz. Hanna MackiewIcz 
Sianislaw Betlejewski, Renata Sujkowska.- New Medicine 1999 Vol. 3 s. 64-65. 
(2) A case of Kartagener's syndrome In child. 1 Aut] Hanna MackiewIcz. A.. Smklcwicz 
Stamslaw I3etlejewski.- New Medicine 1999 Vol. 3 s. 35-36. 
(3) Endoscopic C02 laser adenoidectomy after velopharyngeal surgery [Aul) P[awel] K 
llurduk, S[tanislawJ Bctlejewski. D Burduk. A. Szym3liska-Skrzypek W 4th Furopean Congress 
OfOlo-Rhino-Laryngologv Head and Neck Surgef1l. Berlin. 13-18 V 20UU lB.m.]: Monduzzi Edlto- 
re, 2000, s. 499-503. 
38 (4) Experimental tracheal reeonstrm..tion in rabbns. [Aut.J Stanislaw BetlCJcv.skl. 0 
Burduk. Hanna MackiewICz. A. Owc7arek. Piotr WlmarskL- Folia Olorh;nolaryngol 1999 Vol. 5 
nr 3-4 s. 47-49 
(5) Kostniakochrzr:
tmak krtanl. IAut J Pa\\el 13urduk. Renata Sujkov.-ska, Stanista\\ 
BcUeJewskl, D. Burduk- Ololaf1lngol. Pol. 2000T. 54 nr2 s. 185-188- 
39 (6) Laser C02 in endoscopic nasal surgery. rAuL.] SHamslim.1 Retlejewskl W 41h Furo- 
pean Com;ress OfOlo-Rhino-LarVllgologv Head and Neck Surgery. Berlin, 13-18 V 2000 [B.m.]: 
l\londuzzi Editore. 20oo,
. 387-389. 
40 OJ Rhinospi rography III evaluation of respiratory disorders in patients with central ne- 
rvous system tumors. [Aut.] Stanislaw Betlejewski. L Janicka-Beuth. Wojclech Beuth.- Med Sci 
Mon;lor20oo Vol. 6 fiT I s. 81-83. 
(R) Sudden deafness among paticnts with mitral valve prolapse. [Aut.1 P(awelJ K. Bur- 
duk. P Rurduk. D. Burduk., M. Ruchalski. J. Karwowski. S[tanislav.] 13etlcjewski. W: 41h European 
Congresf of U/o-Rhino-wf1Ingologv Head and Neck Surgery. Berlin, 13-18 V 2000. [B.m.]: Mon- 
duzzi Edltore. 2000. s. 241-245 
41 (9) Wplyw operacji wFIO\\ej szyi na hemodynamik
 kntzenia szyjnego i m67gowego. 
[Aut.] Stani
law Betleje\\fski. Hanna Mackiewlcz-NartO\\icz. D BunJuk. Jacek Rudy _ O/olan.'I1- 


99
>>>
gal. Pol. 2000 T 54 supl. 31 s. 79-81. - Malena!y VIII SympozJum. UnJ...ologra W otolaryngologii. 
K,elce. 17-20 VI1


 
42 (10) Zastosowanie lasera C02 w chirurgil endoskopowej. [Aut.) 
ltani
law] BeUeJcw- 
skl.W: / Reg;ona/ne Sympo=Jum Polsko-ll/tem;eckle Szczecm, 24-25 I/I2()OO. Uaterialy Sympo- 
jum Sz:cz.ecin. 2000. s. 104. - (T ekst r6wno1egly w j
zyku niemieckum. s. IDS]. 


BEUTI-J WOJClECH 


( I) Aktywnosc wybranych enzymow antyoksydacYJnych u pacjent6v. z urazem rdzenia 
kr
gowego w odcinku s7yjnym [Aut.) H[eliodorJ ArdamJ Kasprzak. Arlinal Woimak. GlerardJ 
Drewa, Mlac1tl1 Smegockl. W[ojciech] Beuth_ B ""ozniak.W Zja;.d Po/skiego Towar7\'stwa 
Neurochiru r g6w Bialystok /.1.-/6 IX 2000 Streszczen;o [B.m., 20001, s. 68. 
(2) Cerebro
pmal memnglUs with the presence of Acinetohacter spp [Aul.] Eugenia 
Go
podarclo.. K Krasnicki. G. Ziolkowski. lIe1iodor Ka
przak. Wojciech Beuth.- Med Sci Monitor 

OOO Vol. 6 nr I 50-54 
43 (3) Czynmk von Willehranda u chorych 7 krwotokiem podpaj
cLynowkowym. [Aut J 
Wlojciech) Beuth. Hleliodor] Kasprzak. B W()zniak. Arrieta) Kuh\ds, t\.1fariaJ KOlschy. D[anutaJ 
Rose. MfaciejJ Smegocki.W' ?ja::d Po/skiego lowar;:ystwa Neurochirurg6w Bialystok. H-/6/X 
20()(). Stres;.czellia. [B.m.. 2000], s. 72. 
Toz:- Acta Angiol. 2000 T 6 
upl. I s. 17. - IV Zjazd Polsklego Towarzystwa Anglologiczne- 
go. Lublin. 18-20 V 2000. Streszczenra 
(4) Dlagnostyka obrazowa spondylozy sZYJneJ. [Am.] Heliodor Adam Kasprzak, MdcieJ 

megockl. s. Sosnowski. P. Czy..zkowskL Wojciech Beuth. Jan Tatar.W: Sympozjum nt. Diagno- 
o;tyka obrazowa w chorobach krf.goslupa i kanalu krf.gowego Wroclaw. 26-28 X 20()O rB.m.. 

OOOI, poz. I L 
44 (5) Endotelina W osoczu i plynic mozgowo-rdzt:niO\vym chorych po urazach czaszkowo- 
mozgowych [Aut.] W[ojdcchJ Beuth. H[eliodorJ Kasprzak. M(ana] Kot...chy. B Wozniak. 
A[rletaJ Kulwas. M[acieJI Sniegocki.W: Zja;:d Po/skiego Towarzystwa Neurochirurgow Bialystok 
14-16 IX 2000. Srres
czenia [B.m.. 2000], s. 70. 
(6) GUZ} olbrzymie kijta mostO\vo
m6Ldi:kowego (Aut J Maciej Sniegocki. Heliodor 
Adam Kasprzak.. S. Sosnow
ki. B. Wozniak. M Bierv..agcn. Wojclech Beuth.- NeuTOskop 2000 T. 
I nr 2 s. 83-86. 
(7) Obr3Lo\'.anie zlaman kr
goslupa piersiowego i I
diwiowego - zlamania patologlczne. 
IAut.) S. Sosnowiiki. Maciej Smegocki. Hehodor Adam Ka.przak. P. CZ}'ii7ko\'.ski. WO.iciech 
Beuth. Manan SkI-zyneckl. J Frasz. W: Sympozjum nt Diognostyka obrazowa w chorobach krf.go- 
slupa I kanalu krf.gowego. Wroclaw. 26-28 r 200{). rB m., 20001, poz. 26. 
(8) Operacyjne leczcnie patologii pogranicza czaszko\Vo-kr
goslupowego. (Aut.] Madej 
Sniegocki. S. SosnO\....ski. B. Wozniak, Heliodor Adam Kaspr7.ak. Wojciech Beuth, M Blef\\iagen. 
Abu Sitta AI-Drawl.- Orlop Traumato/. Rehab. 2000 R. 2 nr 3 s. 25-27. - SympozJum: Uraz} 
odcmka SL)Jnego kr
goslupa C7. 2. 


100
>>>
(9) PeroksydaCJa lipldow u pacjent6w z urazem rdzenia kn;gowego W odcinku szyjnym. 
[Aut.] A[linal Woiniak. H[eliodor] A[daml Kasprzak. G[erardl Drewa. M[aciej) Sniegocki. 
\\[ojciechl Beuth. B. \Voiniak.W: Z:iazd Po/skiego TowarzVSl1iia .fl/eurochirllrgow Bialystok /4-/6 
IX ::!Ono Streszc:.en;a. [Rm.. 2000]. ';. 69. 
(10) Postenor stabilization III dens fracmres. rAul.] Hlchodor] Kasprzak. S Sosnowski. 
MacieJ Smegockl, \Vojciech Beuth. M. Bierwagen. B \Voiniak.W. World Spine /. Berlin, 27 VIII- 
/ /X 2000. Fino/programme [B.m., 2000], [IJ s 
(II) Rhinosplrographv in evaluation of respiratory disorders in patients with central 
nervous system tumors. [Aut.) Stanislaw Betlejewski. L. Janicka-Beuth. \Vojciech Beuth.- Med. 
Sci. Mon;tor 2000 Vol. 6 nr I s. 81-83. 
(12) Stabilizacja wysokiego zlamania kr
goslupa piersiowego Opis przypadku [Aut.] 
Maciej Sniegocki. S. Sosnowski. Wo)ciech Beuth. Heliodor Adam Kasprzak. B. W07niak. M. 
Blerwagen.- Ortop. 1 raumalol. Rehab. 2000 R 2 nr 3 s. 50-51 - Sympozjum: Urazy odcinka szyj- 
nego kr
goslupa. C7. 2 
(13) Transpedlcular stabdizahon of spme m different pathologies. [Aut. I H[eliodor] 
Kasprzak. S Sosnow
ki. MLaciejl Snicgocki. \VLojciechl Beuth. M. Bief\vagen. B. \Voiniak. \V: 
World Spine / Berlin. 27 VIII - / IX 2000. Final programme. [80m.. 2000].[ I ]s. 
45 (14) \Vybrane czynniki ukladu krzepnif;cia krwi i fibrynolizy wosoczu i plynie m6zgo- 
wo-rdzeniowym chorych z knvotokiem podpaJ
cLyn6wko\',,'ym. pourazowym krwiakiem sr6dm6- 
zgowym I guzaml m6zgu. [Aut.) \VoJciech Beuth.- Valetudinaria - POSt. Med K/in. Wojsk 2000 T. 
5 nr 1-2 s. 12-26 


BlAI KOWSKA ANETA 


46 (I) OXidatIve DNA damage In fetal tissues atier transplacental exposure to 3'-azido-3'- 
deoxythymidine (A7T). LAut.] Aneta Bialkowska. Karol BialkO\\i
ki. M Gerschenson. B.A DI- 
wan, A.B. Jones. O.A Olivero. M.C'. Poiner. L.M. Anderson, K.S. Kasprzak, M.A. Sipowicz.- 
Carcinogenesis 2000 Vol. 21 nr 5 s. 1059-1062. 


BlAI KOWSKI KAROL 


47 (I) Activity of the antimutagenic enzyme 8-oxo-2'-deoxyguanosme 5'-triphosphate 
pyrophosphohydrolase (8-oxo-dGTPase) in cultured Chmese hamster ovary cells: effects of cell 
cycle. proliferation rate. and populatIon density [Aut 1 Karol Bialkowski. K.S. Kasprzak.- Free 
Radic. Bioi. Med. 2000 Vol. 28 nr 3 s. 337-344. 
48 (2) Inhibition of antimutagemc enzymes. 8-oxo-dGTPases. by carcinogenic metals. R("- 
cent developments. [Aut.] K.S. Kasprzak. Karol Bialkowski.- J. Inorg. Biochem. 2000 Vol. 79 s. 
231-236. 


(3) OXidative DNA damage in fetal tissues after transplacental exposure to 3'-azido-3'- 
deoxythymidme (AZT). [Aut 1 Aneta Bialkowska. Karol BialkO\....
ki. M. Ger
chenson. R A. DI- 


101
>>>
wan, A.B. Jones. O.A. Olivero. M.C Pomer. L.M. Anderson. K.S. K.asprzak. M.A. SlpOWICZ.- 
Carc;nngenes;s 2000 Vol. 21 nr 5 '" 1059-1062. 


BIELINSKA-WA-Z DOROTA 


49 (I) Matrix elements orrq III relativistic Quamum defeci orbital theory. [Aul.J L Manm. J 
Kar\.\loVvski. O[orota] Bielinska-Wqz.- J. Phvs. A: Math Gen. 2000 Vol. 33 s. 823-830. 


BILINShl PIU I R JACLK 


50 (I) Artroskopla metodij z wyboru \.... rozpoLnawaniu i leczeniu urazow stawu kolanowego. 
(Aut I PLiotr] J[acck] Bilinski, JLcrzy] Talkowski, P Pawlowski.W: XXXIII Zjazd Nallkowv Po/- 
skrego Towar..ySlwa OrlOpedvCZlle.
o; TraumalOloRlc;:"e.
o. Krakow, 21-23 IX 2000 S,reszczema 
1.2. Krak6w, 2000, s. 1Q6-IQ7. 
(2) Assessment of bone tumower in peri menopausal 
'iOmen. [Aut.) G(ra7ynal Syp- 
niew'\ka, G Chodakow",ka-Akolinska. P(lotr] JLaeck] Bilinski W: SIROJ/CS()S 2UUU China. Shan- 
ghai-BeiJing, China, 5-10 V 2000. Ahstracls. [Rm.. 2000J, s. 53. 
(3) Cz
stost W)st
powama wad postav,ry dala a stopien zaawansowania rozwoju soma- 
tyczncgo i plciowego. [Aut.] (wona Adamczak, A. Malinowski. \Vladimir BoziIO\..... Piotr (Jacek] 
Bilinski, Ian Talar. W: Antropolog;a a medvcvna ; promocja zdrow;a. Pod red. Andrzeja Malmow- 
skIego, Henrylw Siolarc::ylw, W;eslawa Lorklew;cza T 3 Lod=. 
Yydaw I II, 2noo, s. 57-71. - II 
Ogolnopolska Konferencja Naukowa nt. Antropologia a medycyna I promocja zdrowia. Lodz. 25- 
26 IX 19lJ7 
51 (4) Czy istnieJe zalez.nosc pomi
dzy g
stosci
 masy kostnej a wlasciwosciami biomecha- 
mCLnyml blizszego konea kosci udoweJ? [Aut.] P[iotr] J[aeek] Bilinski. K. Olsze\.v",ki. Rlomuald] 
\Volaii.ski. \V: XXXJll Zjazd Naukow}' Polsk;ego [owarzystwa Orlopedycmego i Traumatologiczne- 
go. Krakow. 21-23 IX 2000. Stres;:.czema. T. 2. Krakow, 2000,
. 248. 
52 (5) Czy koksartrozajest ujemnym czynniklem ryzyka osteoporozy? [Aut.] P[iotr] J[acek] 
Bilinski, RlomualdJ Wolanski. K. Olszewski.\\--': XXXJll Zjazd Nallkowv Polskiego Towar.:ysrn'a 
Ortopedyc;:flego; [raumatolog;anego. Krakow, 21-23 IX 2UUU. 
tres:i.czen;a. f. 2. Krakow. 2000. 
s. 244-245. 
53 (01 005w13dczcnia wlasnc v. realloplastycc stawu biodrowcgo. [Aut.] PLiotr] J[acck] 
Bilinski, F[dward) Szymkowiak. O(ariuszl rvtijtewski. J. Puchala. M Sniegowski. W: XXXlll Zjazd 
Nauko»'y Polskiego Towarzysrn'a OrtopedycZllego i Traumalolog;clllego. KrakoH.', 21-23 IX 2000. 
Streszczen;a T I. Krakow. 2000, s 88-89. 
54 (7) Leczenie czynnosciowe w niestabilnoSciach pierwszego stopnia stawu kolano\',,'ego po 
uS7kodzemu wlt;zadla krzyzowcgo przedmego. (Aut.] W Hagner. Piotr Jacek Bilinski. M Jedwa- 
binski.W: XXXIII Zjazd Naukow}' Polskiego Towan')stwa Orropedvc;:nego ; Traumatolog;cznego. 
Krakow, 21-23 IX 2000 Stres:c:en;a. T.2. Krakow. 2000. s. 203. 


102
>>>
SS (8) Ocena lorduzy lft:diwiowej u churych z koksartroz'l. [Aut] Piotr Jacek Bilinski. M 
Sniegowski. \\": XXXIII Lja:d NaukoW\! Pob,kiego Towarzvstwa nrlopedycznego i TrUlmlatologicz 
nego. Krakow. 21-23 IX 2000. Slreszczen;u. T. 2 Krakow. 2000, s. 263. 
(9) Postepowanie rehabilitac}:ine po urazach czaszkowo-m6zgowych. [Aut] Hellodor 
Adam Kasprzak. W. Hagner. S. Sosnowski, S. Frankowski, Maciej Sniegockl, Piotr Jacek Bilinski, 
Jan Talar.- KH/arl. OrlOp. 2000 supl. s. 262-275. - VII SympozJum Sekcji Neuroonopedii Byd- 
goszcz, 30 IX - 2 X 1999. 
S6 (10) Za
ady leczenia zlamari. dalszej c7ft:sci kosci udowej. [Aut.] P[iotr] J[acekl Blliri.- 
skl.W. XXXIII ZJIN.d NauJ..owy Po/skiego Towurzv
l",u ()rlopedvcznego i Traumulologic::..nego 
Krakow, 2/-23 IX 2000. Slres:czellia. T. J. Krakow, 2000. s. 122-123. 


BLOCII-130GUSI AWSKA ELZBlLfA 


(I) Zgon w nastft:p.;;t\....ie odurzania sift: halonem 1211. [Aut.] Ewa Pufal. G. Lis, Marzena 
Sykutera, Elzbicta Bloch-Bogu
lawska. Karol Sli\\-ka.- Zes=. :'l/auk. SI AAI Kat. Zakl Aled. Sqd 
::!:OOO nr 8 s. 33-34. - V O!!olnopolska Konterenqa Nauko\\oa "Sqdo\\oo-Lekarskle Prohlemy Nar- 
komanii" Bielsko-Biala. 17-19 V 2000. Streszczenia rdcralo\\-. 


BLAZEJEWSKI IAN 


«() Proinflammatory cytokines IL-I heta and IL-6 serum changes during pravastatin 
treatment patients with hypercholesterolaemia II B. [Aut.) W[ladysla\v] Sinkiewicz. R[obert] Bu- 
jak. J[an] Blazejewski. A[ndrzcj] Hoffmann. J[acek) Budzyflsl';J. Zlblgme\....] BdrtUZl, A[ndrzeJJ 
Dziedzlczko.- Allergy 2000 Vol. 55 suppl. 63 poz. 914. - XIXth Congress of the European Acadc 
my of Allergology and Chnlcallmmunology. Lisbon. Portugal. ]-5 VII 2000. Abstract 
(2) Proinflarnmatory cytokines IL-I heta and IL-6 serum changes during pravastatin 
treatment patients \\ith hipercholesterolaemia II B. [Aut] Wladyslaw Sinklc\....icz. Rlobert] Bujak. 
1lan] Blazejewski, A[ndrzej] Hoffmann. J[acekj Budzyflski, P. Sobanski, M. Dowgwillowicz 
Nowicka. Alndrzej] Dziedziczko. Z[blgmew) Bartuzi.- C:ynniki Ryzylw 2000 supl. 8 s. 64. - VIII 
Naukowy Zjazd Polsklego TO\varzystwa Badan nad Miazdzyc.\. Kr&g k KOSLalma. 23-26 X 2UOU 
Program i stresLczenia. 
(3) The serum Immunoglobulin IgE, Inlerleukm-4 .md soluble form receptor CD23 dy 
namic changes In patJents with hipercholeslerolaeffiJa II B treated with pravastatin. [Aut.] 
\\'[Iadyslaw] Sinkiewicz. Alndrzcj] Hoffmann. 1[an] RtaZejewski, R[ubert] Bujak. J[acek] Budzyn- 
ski. M. Blkowska, Klrzysztot] Palgan.- Allergy 2000 Vol. 55 suppl. 63 poz. 913. - XIXth Congress 
of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Lisbon. Portugal, 1-5 VII 
2000 Abstract 
(4) The serum immunoglobulin IgE. inlerleukin-4 and soluble form receptor CD23 dy- 
namic changes m patients with hipercholesterolaemld II B treated with pravastatm. [Aut.) 
\\[Iadyslaw] Sinklewicz, A[ndrzej] Hoffmann. J[an) BlaZejewski, R[obert] Bujak. J[acek] Budzyil- 


103
>>>
ski, M[agdalena] Lbikowska, K[rzysztol] Palgan.- Ellr. Heart J. 2000 Vol. 22 supp!. 
. 155. - XXII 
Congress oflhe European Society of Cardiology. Amsterdam. 26-30 VIII 2000. Abstract. 
(5) The serum Immunoglobulin IgE, Interleukin-4 and soluble form receptor CD23 dy- 
namic changes in patients with hlpercholesterolaemld II B treated with pravastaun. r Aut.] 
Wlladyslaw] Sinkie\vlcz. A[ndrzeJI Hoffmann. J[an] Blazejewski. R[obert] Bujak. Jlacek] 13ud7yri- 
ski. Magdalena Zbikowska. K[rLy
ztofl Palgan.- Czynniki Ry;:vka 2000 supl. 8 
. 59-60 - VIII 
Nauko\\y Zjazd Polsklego To\\arzystwa Badari nad MiaLdzycQ. Krqg k. Ko..zalina. 23-26 X 20nO 
Program I stre
zczema. 


BDDURKA JERLY 


57 (I) Analysl' of physical mechanisms ot respiration-induced tMRI signaJ changes. [AuL] 
Jlerzy] Bodurka. X. Zhao. S.J. LI.- Proc I"tl. Soc Mag. Reson. Med. 2000 Vol. 8 s. 1006. 
58 (2) So-fluctuatIOn-induced temporal vanation In EPI Image ..cnes due to the disturbance 
of steady-state free precession. [Aut.] X. Zhao. Jerzy Bodurka. A Jesmanowlcz. S.J. Li.- Magti. 
Reso". Med. 2000 Vol. 44 s. 758-765. 
S9 (3) Bo-fluctuahon-mduced temporal variation m EPI m1age series due to the disturbance 
of steady-stale free precessIOn (SSFP). [Aut.) X. Zhao, J[erzy] Sodurka. A Je
manowlcz. J.S. 
Hyde. SJ. LI.- Proc. Inll. Soc Mag. Reson. Med. 2000 Vol. 8 s. 397. 
60 (4) Power spectral density imaging to expand the nyqUist limit on phantom with local 
temporal fluctuation. [Aut] R. Tong. J[erzy] Bodurka. R W. Cox.- Proc. 11111. Soc. Mag. Resoll 
Med. 2000 Vol 8 s. 1732 
61 (5) SimulatIOn of interplay between bdrkground and shce selection gradlcnts In fMR) 
[Aut) Jlef7Y] Bodurka. X. Zhao. SJ. LI- Proc Inll. Soc. Mag Resoti. Med. :!OOO Vol. 8 s. 821. 


BOGDAN MARIA 


62 (I) AnaliLa retrospektywna cLynmkow progno
lycznych jednorocznej umleralnosci u 
97°0 chorych z prze\\'lekl'l niewydolnosci q serca. [Aut) Maria Bogdan. Edmund Nartowicz, Lofia 
Grijbczewska.- Wiad Lek 2000 T. 53 nr 7-8 s. 372-380. 


BDRKDWSKA ALINA 


( I) Badanie aktywacji p61kulowej m6zgu u d7ieci Z Lespolem deficytu uwagi 7 nadru- 
chliwoscict. [Aut] Malgorzata DQbkowska. Alina Borkowska V/. Zabur
enia psychicme dZled i 
mlndzlezy wybrane zagadmenia Pod red. Ireny Namyslowskiej. KrakOw: Komllet Redah:yjno- 
WvdQl.1.'nici"}' Po/skiego Towar,:yslwQ Psychiatrycznego, 2000, s. 35-39. - BlhhOleka Psychlatril 
PolskleJ 


(2) Comparison of nsperidone. olanzapine and phcnotiazines on cognitive functions In 
patients with ,chlzophrenla. [Aut J Janusz K Ryhako\Vskl. A[hna) Borkowska- Inl. J. Neuropsy- 


104
>>>
Lhopharmacol. 2000 Vol. 3 suppl. I 5103. Abstracts fmm the XXlInd CINP Congress Brussels. 
9-13 VII 2000 
(3) Czynniki demograficzno-kliniczne w gruple mlod71cZY podcJmuJ(!ceJ pr6h} samob6j- 
cze w wybranych latach trzech ostatnich dekad. (Aut.] Malgorzata D(!bkowska. Alina Borkow- 
ska. \V' Zaburzenia psych,czne dzieci i mlodzie
. wvbrane =agadmema Pod red. /reny l\'amvslow- 
skEej. Krakow. Komilel Redakcvjno-W\'dawlIlC?\' Pohkiego Towarzvslwa PH'chialr\'f.:nego, 2000, 
s. 153-157. - Bibhoteka Psychiatru Polskiej. 
(4) The effect of atYPical vs typical antipsychotic drugs on the resuHs of neurocognltlve 
tests m schlLophrenlc patients. [Aut.) Janusz K. Rybakow.!kl. Alima] Borkowska.- £llr. Neurops\-' 
chopharmacol. 2000 Vol. 10 suppl. 3 5309. - Ahstract!o of the 13th Congress ot the European Col- 
lege of Neuropsychopharmacology. Munich. Germany. 9-11 IX 2000. 
63 (5) Factors associated with therapeutic effect of rispendone on psychopathology and 
working memory in schi70phrenie patients. (Aut.] A[lina] 13orkm..ska. A Kucma. JJanusz] K 
Rybakowski.- Eur Psvchialr. 2000 Vol. 15 suppl. 1 s. 389s. - 10th Congres
 of the AssOCiation of 
European Psychl3trists. Prague. 28 X - I XI 2000. 
(6) NeuropsychologicLna oeena dysfunkcji C7otowej u dzieci i mlodziezy z ADHD. 
[Aut 1 Malgorzata Dilbkowska, Alina Borkowska. \V: ZaburzenlG psychrczne d:uecl , mlodzlezl.r 
w}brane zagadniema Pod red. Jrenv Namyslowskiej Krakow. komitet Redakc)}no-WvdawnicZ} 
Polskiego TowGrzyslwa Pn'ehialrvcznego. 2000, s. 41-46. - Blbhoteka P"ychldtnl PolskieJ. 
64 (7) Wplyw lecLenia risperydonem na objawy psychopatologicLne oraz na wyniki wybra- 
nyeh testO\\I neuropsychologie70ych i okulometrycznych u choryeh na schizofrenic:. [Aut] Alina 
Borkowska. Janusz Rybakowskl. A. Rajewski. Aleksander Araszklewlcz.- Psvchwlr. Pol. 2000 T 
34 or 4 sup!. s. 7-17. -IX ud3l1.skic Dni Lcc7nict\\3 Psychiatryeznego. Lcczenie zaburzen psy- 
chlcznyeh - wybrane zgadnienia. Pod red. Zbigmcwa Nowlckiego I Janu"7a Jakllowlcza 


HORON ZD/ISLA W 


«() BlOpsja aspiraqjna eienkoiglowa RAC guz6w pr7ysciennyeh klatki piersiowej wy- 
konywana pod kontrol\ ultrasonografii. [Aut.] S[tani
law] Pilecki. E. Nowako\\s
a. Z[dzl"ila\\.] 
Boron, W[ladyslaw] Lasek.- Pol. Przegl. Radiol. 2000 T 65 nr 4 ,. 245-250. 
65 (2) Przydalnosc ultrasonografii w chorobach chirurglcznych brLueha II dziecl [Aut.] 
Z[dzislawJ Boron. O[lgierd] Sarrazin. \VLladyslawJ La...ek. E Czyzc\\ska- Stefaniak. \\.': SrlllpozJum 
Gastroenler%gic=ne nl Bole brzucha u d::leci oraz poslfPY w gaslroenlerologH (bec"
ceJ 8yd- 
gOSz.cz., 23-24/X /988. Slres:::czenia referalow. fB.m., 2(00), s. 19. 
66 (3) Z hlstorii ultrasonografii reglonu bydgosklego (....'spomniema weterana). [Aut.] ZdZl- 
sla"" Boron.- Ullrasollograjia 2000 nr 4 s. 80-81. 


105
>>>
BDRDWIECKI MAClEJ 


67 (I) Rozpowszechnienie borehozy W wOJcw6dztwic bydgoskim w lalach 1995-1996 
(Aut.] MaclcJ Borowiecki, Roman Gmczykowskl.- Prob!. Higieny 1997 or 54 
. 142-147.- 
Borelioza z Lyme - zapohieganie swoiste, diagnostyka. leczcme I epidemiologia. Matenaly Milt- 
dzynarodowej KonferenCji Naukowej zorg. przez Polskie Towarzystwo Higlcniczne I Polskie 
rm..arLyshvo ErHdemiolog{)\\ i Lekarzy Chor6b LakaLnych. \VarS7..aV.ia. 5 XI 1996 


BOZILOW WI ADIMIR 


68 (I) Anlropologia 2000. [Aut] Wladimir B07ilmv.- Primllm Non Nocere 2000 or 7/8 s. 6. 
69 (2) Badania histogenezy i rozmcO\....ama sil; brodawek jc;Z} kowych i gruczol6w blon)' 

luLowej jc;zyka ora7 rozw6j ich unerwienia. [1\ut.] \V(ladimir] Bozilo\\-. ALlicjal Niewinska.- 
Scripta PenodicQ 2000 Vol. 3 nr 2 s. 128-129. - Mi
dzynarodO\v) Kongres Nauk AntropologlcL- 
nych "Antropologia 2000" BydgoS7CZ. 23--25 VI 2000. Strcszl"Zenia referatow. 
(3) Badania histologicLnt: budowy i rozv..oju brodawek jcrz}kowych i kubkew smako- 
wych w ronvoju prenatalnym czlowieka. [1\ut] Allicja( NlewlIl.ska. \V(tadimir] BOLtlOW.- SCripta 
Periodic:a 2000 Vol. 3 or 2 s. 129. - Mi\;dzynarodowy Kongres Nauk Antropologicznych "Antro- 
pologia 2000". Bydgoszcz. 23-25 VI 2000. Streszczema referatew. 
(4) Badania wzrastania aorty w rozwoju prenatalnym czlowieka (Aut] D[ariusz] Nowak. 
\V(ladlmir] BOlitow. H. K07IO\vska. RLafal] Adamczak.\\-": II KOI
ferenCJa Anntomil Klimc:.nej. 
Warszawa, /7-/9 'f/2nnn KSlq:::kastres:::czen Warszawa, 2000. s. 44. 
(5) Badama wym13r6w Le\\n
tr7nych '\erca u plodew ludzkich w II i III trymestrze ci£l:z} 
[Aut] D[ariuszl Nowak. W[ladimir] Bozilov... H. Ko.dO\\'\ka. Rlatal] 1\damcLak W: II Ko,iferencja 
.fnatom" Klmic:::ne} U'ars:::awa 17-/9 X/ 2nnn Ksiqzka streszczen War'\zawa, 2000, s. 83. 
(6) Badanie zaleznosci mledzy typem budowy ciata a skladem ciala u kobiet w reznym 
\\ieku. LAut.] Mlilan] Cabric. WLladimir] BOLitov... Hlelenal Krakowiak. R Janczak, D(arius7] 
Nowak.- Scripta PerlOd,ca '2000 Vol. 3 nr 2 suppl. III s. 244-249. - Mi
d7ynarodow:y Kongres 
Nauk Antropologicznych "Antropologia 2000" Bydgoszcz. 23-25 VI 2000 Pami
tnik Kongresu. 
Streszczcnia rderat6\\': Scripta Periodica 2000 Vol. 3 or 2 s. 24 [Tekst w j
zyku angielskim 
. 
1641 


(7) Budowa krypt gruczof{wi jelita grubego v.. roLWOjU plodowym cztowicka [Aut.] 
Atnna] Drozmew:-.ka. W(ladimlr) Bozilo\V. D[anus7) Nowak.- Scripta Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 
S 120 - Mi
d7) narodowy Kongrcs Nauk Antropologicznych "Antropologia 2000". 13ydgoszcz, 23- 
25 VI 2000. StrcszcLenm referatow. 
70 (8) Cytodifferentiation of satellite cells from the islets of Langemans during the human 
development. [Aut] Z. Findeisen. W[ladimirl Bo7itow. S. Ismail, S. Sirmanova. S. Donev.- Scripta 
Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 s. 116-117 (254] - Mi
d7ynarodowy Kongres Nauk Antropologiczll}ch 
"AntropologlJ. 
OOO" BydgoSZC7. 23-25 VI '2000 Stres7C7ema referat6w. 


106
>>>
(9) Cz
stosc wyst
pO\....ama wad postawy ciala a stopien zaawansowania rozwoju 
oma- 
h-cznego i plciowego. [Aut.] Iwona AdamcLak. A. Malinowski, Wladlmir Bozilow. Piotr l1acek] 
Bilinski, Jan lalar.\V: Amropolo.
ia a medrcyna i prollloC)a :.drowia. Pod rei!. Andr;eja Malinow- 
skiego lIenrylw StolarC::v'ka, Wleslawa Lorklewic:,a. 1 3 L6d= Uj.'daw. UL, 200n, 
. 57-7 L - II 
Og61nopolskd Konferencja Naukowa nl Antropologl3 a rncdycyna I promoCja zdrowla. Lodz. 25- 

61X 1997 
(10) Dojrze\.vanie pkiowe dLiewcz
J miasl i wsi reglonu bydgosklego. [Aut] H(elena1 
I\.rakm....lak. \V[ladimlr) Bozilow. D[ariuszJ Nowak.- Scripta Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 suppl. III 
s. 291-297. - Mi
dzynarodO\...) Kongrcs Naul Antropologicznych "Antropologia 2000". Byd- 
goszcz, 23-25 VI 2000. pamiftlnik Kongresu. 
71 (II) The etfeci of acute hypobanc hypoxia on hlslopatologlcal changes III the heart of 
mice. [Aut] WLladimir) Bozilow, D(ariuSL] Nowak. H. l\.o7Io\'.!ska. A. Karlucinska-V./i
ckow
ka. 
J Rowiilski.- Poi. J. PalllOi. 1998 Vol. 49 nr 3 s. 196 - XIV Congress of Polish Society of Patho- 
logists. Abslracts. BydgoSLCZ. 9-12 IX 1998. 
72 (12) Enzymohlstochemlstry of cenlroacInar cells m Lhe pancreas of guinea pig. lAut] S. 
Ismail, L. Findeisen, \Vlladimir) Bozilow. P Pellov. S. Done\.- Scripla Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 
s 117-118 [253-254). - Mi
dLynarodowy Kongrcs Nauk Anlropologicznych "Antropologla 2000" 
Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. Streszczema referat6w. 
(13) Frequency of anatomic vanalions of heart v3!oculature In prenatal human life. (Aut.] 
D(ariu;zl Nowak. \V(ladimir] Bo:iilow.- Exp. Clin Cardiol. 2000 Vol. 5 nr 1 s 43. - Abslracl of the 
Imernaltona] Symposium on the Developing Heart. 
73 (14) IIistologia szczcg610\....a. (Aut] \Vladlmir Bozilow.Bydgo;ZC7 W}da\..... IJcz AM. 

O()(), 34Q s. 
(15) Melabohc parameters in patlems with unstable angina [Aut.] MlalgorLala) Roz\....o- 
dowska, D[anusz( Nov.-ak. P. Burduk, \V(tadimir] Bozitov.. G[erardl Drewa, A[linal \Voiniak.- 
Hearl 2000 Vol. 83 suppl. 2 poz. 104. - European Conference on Managemenl of Coronary Heart 
Diseasc. Nice, France. 17-19 IV 2000. Ahstracts 
74 (16) Neuroprotection of secondary disluTbanccs. [Aut.) V. Bosne\.'. \V(ladimir] Bo:iituw. 
AlndrLcJ] Nowak. D[anmal Kallas.- Scripla Periodica ZOOO Vol. 3 nr I s. 53-58 
(17) The thickness of heart walls In Intraulenne life wllh regard sexual diffeTences. [Aut] 
Dariusz Nowak, Wladirnir Bozitow. Raf
d Adamczak. I\\-ona Adamczak.- Acta Bioi. CracolJ. St'r 
Bolamca 2000 Vol. 42 suppl. 1 s. 53. - XXIV Conference on Embryology: plants, animals, humans. 
Podleslce. Poland, 24-26 V 2000. Abslracls. 
(18) Zmiany sprawnosci fizyczneJ W CItgU roku sLknlnego dzieci wiejskich badanych 
Europejskim Testem SprawnoSci Fi7ycznej. [Aut.1 E(v.a] Sokolowska. W[ladimirl Bozilow. 
K[rzYSLIOf] G6mlczyk. Hlelena] KrC!kowlak.- Scripta PerlOd,ca 2000 Vol. 3 nr 2 supp!. 1/2 s. 690- 
698. - Miedzynarodov.y Kongres Nauk Antropologicznych "Anlropologia 2000". Bydgo;zcz. 23- 
15 VI 2000. Pami'l:;tnik Kongresu. SlrcsLczcma rcferalow: SCripta Penodicd 2000 Vol. 3 nr 2 s. 67- 
681137( [Te"'
t w 1
7yku angiebkim s. 267]. 


107
>>>
75 (I')) Zur vlelachslgkclt der re7eptoren. [Aut.] Wladimlr Bozilow.- SCripta Per;od;ca 2000 
Vol. 3 nr I !'.. 29-33. 


BRAZIS PAVEL 


(I) Brachiocephalic trunk in human fetuses [Aut. I Pllotrl rli
li1.skl. I:,[lLblcta] Krako- 
v.iak-Sarnowska. M[ichat) S7pinda, P[avell Brazis. W[oJciech] Szcz
sny.- Scripta Per;odica 2000 
Vol. 3 nr 2 s. 255. - MI
dzynarod()wy Kongres Nauk Antropologlcznych "Antropologia 2000" 
Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. Streszczema referat6v. 
(2) Lmiennosc t
tnicy plsLcLelowcl przedmel u c7Io\Vleka. [Aut.] Michal SLpinda. Elz- 
hieta Krakowiak-SarnO\\"ska. Zdzislaw Skok. Piotr Flisii1.ski. Pavel Brazis.- Scripta Per;odica 2000 
Vol. 3 nr 2 suppl 1/2 s. 795-798. - Mi
dzynarodowy Kongres Nauk Antropologicznych "Antropo- 
logia 2000" Bydgoszcz. 23-25 VI 2000. Pamu

tmk I\..ongresu. StresLczema referatow: Scripta 
Periodica 2000 Vol 3 nr 2 s. 2151Tek'\t w j
zyku angielskim]. 


BUCZKOVVSKIKRZYSZTDF 


( I) Czy istnieiil zale7nosci pomi
dzy niekt6rymi zaburzeniami metabolic7n)tmi a "vybra- 
nymi wskainikami uszkodzenia nerek u chorych z nicleczonym pierviotnym nadcisnicniem t
tni- 
czym'J IAut I M. Kretowlcz. Malgorzata UklcJa-Adamowlcz. Pawel Strozecki. Krzysztof Bucz- 
kov.'ski, Katarzyna Klucz. Grazyna Odrm'iijL-Sypniewska, Jacek Manitius.- Pol Arch Med Wewn 
2000 T 104 nr 3 s 563-567 
(2) Is there any relationship between carbohydmte metabolism and tubulo-mterstltlal 
injury In essential hypertensive patient'\? [Aut.] M. Kretov.icL. M[algorzata Ukleja-Adamov..icz, 
P[awel] Strozecki. l\..[rzysLtol] Buczkowski. Klatarzyna) Klucz. G[razyna] Odrow}Z-Sypniewska. 
J[dcek] Maniliu!'..- J. H"perlel1s. 2000 Vol. 18 suppl. 2 SlOB. - Tenth European Meetmg on Hyper- 
tension. GOleborg. Sweden. 29 V - 3 VI 2000. Abstracts. 
76 (3) KomuOikowanie werba1ne I nlcwerbalne. [Aut.] M. Rogiewlcz, Krzysztof Buczkow- 
'\kl.W: Komrm;kowan;e SEe lekar::a:: pacjentem Pod red. Jaroslawa Baransk;ego, Edmunda Wa- 
s:::)'1hbego. Andrzeja Slec;wki Wroc/aw W,,'daw Astrum, 2000. s. 86-91. 
77 (4) Poro7umie"...anie Sl
 lekarza L pacjenlem I paCjenta L lekarLem. [Aut] M. Rogiewicz, 
Krzysztof BUC7kowskl. V....'. Komunrkowan;e Slf /ekarza z pacjentem. Pod red Jaroslawa Baran. 
;k,ego, Edmunda Was::ynsklego. Andr::eJa Steciwkl. Wroclaw Wvdaw Astrum. 1000. s. 39-62. 
(5) Wplyw wybranych zabwzen metabolicznych na runkcjft srodmiilzs7u w nieleczonym 
pierwotnym nadcisnieniu tfttniczym (NT) i pierwotnych klftbuszkowych zapaleniach nerek 
(PKZN). [Aut.] M Kretowlcz. M[algorzata Uklela-Adamowicz. Plawell Str6zecki. K[rzysztofl 
Buczkowski. Kfatar7)na] Klucz. G[raLyna] Odrowijz-Sypnie"ska. W; VII Zjazd Po/skiego Towa- 
rzvstwa ;\lldnsnrema Tecnlc::ego KalO
';ce. /9-2/ \'2000. I\SEq:::ka stres:::c:::en (B.m.. 2000].
. 20. 


108
>>>
(6) Zagadmenia pedlatrycznc w prdktyce lekarza rodLmnego na podstawle ohserw3CJI 
\
fasn}ch. [Aut.j Slawomu CL8Chow;;ki. Kr7ysztofUuczkowskl- Prohl. Med. Rod: 1999 Vol. 1 nr 
2 s. 20-22. 


nUDZvN
KI JI\CEK 


(I) Aktywacja krzepni
cia krwi u chorych na wrzod7iejijce Lapalenie jelita grubego. 
[Aut] Maciej Swiiltko\\ski. Krzysztof Grad. Maria Klopocka. Jacek Bud.l}'llskl. [wa Zekanov.'ska. 
Mana Kotschy.- PoL. Arch Ml'd WeWtl 2000 T 103 m 1-2 s. 47-51 
(2) Changes In gallbladder motlhty In three-dimensional ultra!.ound estimatIOn In alcohol 
dependent male patients during abstinence perIOd. [J\.ut.) M[anal Klopocka. Jlacek] Bud7yns....i. 
M[aciej] Swiqt....owski. K[rzY;;7tol] Grad. M[arcinJ Zi6Iko"'..s....i. W: Steatohepatitis (NA\"JI Clnd 
ASH). Falk SVllIposillm no. 121. De" HaaR. Nnherlatlds. /4-15 X 2000 Abstracts. pO'iler abstracn. 
[B.m, 2000], s. 34. 
78 (3) Choroba refluksowa przelyku jako wazny element diagnostykl roznicowei b61u \\ 
klau..e plerslov.ej. (Aut.] Jacek Budzynski. Mclfla Klopocka. Maciej Swiijtkow;;ki.- Pol Arch. Med 
Wewn 1999 T 102 nr 3 s. 807-8]4 
(4) Czynnikl delermmu.i&ce ol1raz hi
topatologic7n} blon} ;;Iuzov."ej zolqdka i dwunastnl- 
C) u paejentow z chorobq v.rzodowQ dwunastniq [Aut] Maciej Sv.i'ltkowski. Jacek BudLynski. 
Mana Klopocka. .Tad\'..iga Korenkie\'iicL. Karol Suppdn. Gerard Drewa - Valetudmana Post. Med 
Klin WOJsk. 2000 T. 5 nr 3-4 ;;. 37-44 
(5) Dobon"a zmiennosc f)'tmu zatokowego serca jako wskaznik akty\\nosel autonomicz- 
nego ukladu nerwowego u m4t?7CZ}Zn z zespolem 7alez.no'ici alkoholowej w okresie abstynencji. 
[Aut I Maria Klopocka. Jacek Budzynski. Robert Bujak. Maciej Swi'ltkowski, Wladyslaw Smkie- 
wlez. Marcin 7i6Iko\\ski.- Alkohol. Narkom. 2000 T 13 nr 4
. 491-501 
(6) Dobowa zmiennosc rytmu zatokowego serca jako wskaz.nik aktywnosci autonomicz- 
nego ukladu nerwO\\iego u mcrze7).I.n L zespolem zaleznoSci alkohoIO\\"ei \\ okresie abstynenCJI 
(Aut] M[ana] Klopocka. Jlaeek] Budzynski. R[obert] Bujak. M[acieil 4;)\\li'ltkO\',:ski. \V(ladyslaw] 
Smkiewicz, M(arcin] Ziolkowski.- Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 nr I s. 135-136. - Slreszczcma 
doniesieii z Konferencji Naukowo-SzkolenioweJ "(ienet)czne i srodo\\iskowe uwarunkowania 
uzaleznienia od alkoholu" Szczecin. 14 IV 2000. 
(7) Hemostatyczne markef)' aktywacji srodhlonka naC7}'n u chof)'ch na \\rzodziejQce 
Lapalenie jelita grubcgo. [Aut.] Maciei Swi'ltkowski. .Tacek Bud7yliski. Maria Klopocka. Ryszard 
Paezuskl. Maria Kotschy.- Valewdillaria - Post. Med. K/in Wojsk. 2000 T. 5 nr 3-4 s. 53-59. 
79 (8) Lipoprotema (a) i inne lipidowe czynniki f)'zyka miazdzycy u m
zcz)zn z zespolem 
za1cZnosci alkohoIO\',:ej \\- okrcsie czterotygodniowej abstynencji. (Aut.] J[acekJ Budzyn;;ki. 
M(acicj] SniQrko\'..'ski. M(aria] Klopoeka. M[arcmJ LlOlkowski.- Alkohol. Narkom 2000 T. 13 nr I 
Ii. 133. - Stres7ezcna doniesien L Konfcrencji Naukowo-Szkoleniov.cj "(n:netYl.zne i ;;rodo\\iskO\\oe 
U\\arunkuv.ania u731ezmcma od alkoholu". SLc7.ccin. 141V 20Un 


109
>>>
(9) Makro i mikroskopuwe \'vykladnikl u
zkodzenla bluny SIULowCj pfLclyku a motoryka 
dolnego odcinka przelyku. [Aut.] MLaciej] Swi:jlkowski, L[esla\','] Sobczynski. J(acckl Budzynski. 
Jlad\\(gal Korcnkiewlcz. Mlarial Klopocka. Klr7ys7tofJ (jrad.- Gauroenlerol. Pol. 2000 T. 7 sup!. 
I ".47. - IX Kongre!. Polskiego TowarLyMwa Gastroenterologli. ITckst rownolcgly w j';7yku an. 
glelsknnJ 
HO (10) Naltre"son wywlera korzy...tny \\plyw na gospodarkc: lipldow"t u mf\:ZcLyzn uzalez- 
nionych od alkoholu. [Aut] J(acek] Budzynski. Jlanusz] Rybakov.ski, M[aciej) Swiqtkowski, 
LLech) Torliiiski. MLariaJ Klopocka. \V[ojclech] Kosmowskl. M[drcin] Li6Ikowskl.- Alkohol Nar- 
kom 2000 T. 13 nr I OJ. 131-132. - Streszczenia doniesieiI 7 Konferencji Nauko\Vo-Szkoleniowej 
"Gcndyczne i srodowiskowe uwarunkowania uzaleznienia od alkoholu". SLl.Lecin. 14 IV 2000. 
HI (II) Naltrexone exerts a favourahle effect on plasma lipld
 In abstment pallent" with 
alcohol dependence. [Aut I Jacek [3udzyn
ki. Janu
z Rybakuwski. Maciej S\.\-iqtko\\ski. Lcch 
lorlin'\ki. Maria Klopocka. Wojciech Kosmowski. Marcm Zi6lkowskl.- Alcohol Alcohol. 2000 
Vol. 35 s 91-97. 
H2 (12) Niekt6re parametry ukladu hemosIazy u mc:zeLYLn L Lt:spolem Laleznosci alkoholo- 
wej \\ okre'\ie ezterotygodnionej abstyneneji. [Aut.1 Jlacekl Budzynski, M(aciej] Swiqtkowski. 
Mlarial Klopockd. M[arcin] Zi6Ikowski.- Alkohol. Nar/..om 2000 T. 13 nr 1 s 132-133.- 
Stre
zczenia doniesieii z Konferenqi Naukowo-S7kolemowe) "Genet}czne I srouowlskO\\'e uwa- 
runkowania uzalcznienia od alkoholu". Szczecin, 141V 2000. 
(13) Ocena potencjalu antyoksydac}]nego u paqentow z zespolem zaleLnoscl alkoholo- 
wej \\ okresie 6-miesi
cznej kontrolowanej abstynencji. [Aut] E[wa] KopcL)'iiska. L(cch] Torlin- 
ski. J[acck) Budz}r1ski. M[aciei] Swiijtkowski.- Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 nr I s. 138-139.- 
Streszczema doniesien 7 I\..onferenc.:ji Naukowo-Szkoleniowej "Genetyc7ne i srodowiskowe uwa- 
runkm.....ania uzaleznienia od alkoholu". Bydgoszcz. 141V 2000. 
(14) PH v.'cv.nqtrzprzelykowe a motoryka dolnego odcmka przclyku. (Aut] M[aciej] 
SwiqtkO\'r'ski. J[acckl Budzynski, L(esla\'r] SobcLynski, MLaria] Klopocka.- Gastroenterol. Pol. 
2000 T 7 sup!. I s. 51. - IX Kongreo;; Polskiego fowarzystwa Gastroenterologii. n ek"t rownolegjy 
w j
z}'ku angielskim] 
(15) Promfl.lInmalOry cYlOkines IL-I bem and IL-o serum changes dunng pravastalin 
treatment patients with hypercholesterolaemia II B (Aut.] \V[ladyslawl Sinkiev.icz. R[obert] Bu- 
Jak, J[an) Blazejew;ki. A[ndrzej] Hoffmann, J[acekl Budzynski, L[bigniew] BartuLi. A[ndrzej) 
D7Iedzlczko.- Allergv2000 Vol. 55 supp!. 63 p07. 914 - XIXth Congress of the European Acade- 
my of Allergology dnd Clmicallmmunology. Lisbon. Portugal, 1-5 VII 2000. Ab
tract. 
(If) Promnammatory cytokines IL-I beta and IL-6 serum ch.mges dUring prav3Staun 
treatment patients with hipercholesterolaemia II B [Aut.1 \Vtadyo;;law SinkiewicL. R[obert] Bujak. 
J[an] Blazelewski, A[ndrzeil HotTmann. Jlacckl Budzynski, P Sobanski. M. Dowgwillowicz- 
Nowlcka, A[ndrzcj) Dziedzicl.ko. Z[blgmewl BartU7i.- C
ytJniki Rv
ylw 2000 supl. 8 s. 64 
 VIII 
Naukowy Zjazd polskiego IO\\arL}
twa Badan nad Mia7dzycq. Krqg k. KosLalina. 23-26 X 2000. 
Program I streszczenia. 


110
>>>
83 (17) RelatIOnships between gastnc pH and the liver funcuon tests levels In alcohol de- 
pendem males during abstinence penod [Aut.] J[acckj Budzynski. M[aria] Klopocka. M(aciej) 
Swi(llkowski. G[rzegorz) PulkO\\!ski, M[arcin] Ziolko\Vski. W: Steatohepafitis (NASII and ASH). 
Folk Symposium 110. 121. Dell Haag, Netherlands. 14-15 X 20no Abstracts, poster abstracts. [8.01. 
2000J, S. 8- 
(18) Roznicc odpowled71 mOlOf}CZnej dolnego odcmka przelyku na rdluks kwasny u 
pacjentow L. patologl(;znym i fi7jologicznym refluksem zol\dkO\\!o-przelykowym. [Aut.] M[aciej] 
S\\i\lkowski. J[acck] Budzynski. L[eslawj Sobczyn
ki. M[aria) Klopocka. Kfrzysztot] (jrad.- 
Gastroemerol. Pol. 2000 T. 7 supl. I s. 52. - IX Kongres Polskiego Towdfzyslwa Gastroentcrolo- 
gii. f lekst r6wnolcgly w i
zyku angielsklm). 
(19) The :.erum Immunoglobuhn 19b. mlerleukm-4 and soluble form receptor C023 
dynamic changes m paucnts with hipcrcholesterolaeml3 II B treated with pravastatin. [Aut.) 
W[ladyslaw] SinkiewicL., A[ndrL.ej] Hoffmann. J[an] Blazejewski. R[obcrt] BUJak. Jlacekl Budz)n- 
ski. M BikO\'r'ska. K[rZ)SLtof) Palgan.- Allergy 2000 Vol. 55 suppl. 63 poz 913. - XIXth Congrcs:. 
of the European Academy of Allergology and Chmcal Immunology. Lisbon, Portugal. 1-5 VII 
:moo. AbstracL 
(20) Thc serum immunoglohulm IgE. interleukm-4 and soluble form recepWr C023 
dynamic changes In patients with hlpercholeslerolaemm II B lreated with pravastalin. [Aut.] 
W[ladyslm.'rj Sinkic",icz, A[ndr7.ej] Hoffmann, Jlan) Blazeje\\ski. R[obertj Bujak, Jlacek] Budzyn- 
ski, M[agdalena] Zbikowska. K[r7)'sztof] Palgan.- Eur. neart J 2000 Vol. 22 suppL s. 155. - XXII 
Congress of the European Soclely of CardIOlogy Amsterdam, 26-30 VIII 2000. Abslract. 
(21) The serum Immunoglobulin IgE. mtcrleukm-4 and soluble IOrm receptor C023 
dynamic changes In pallcnls with hlpercholestemlaemia II B trealcd Wllh pravaslatm. [Aut.) 
W[lady
la\\!1 Sinkie\','icL.. A)ndrze.i] Hoflhmnn. J[an] BlaLeJe\....ski. R[obert] Bujak. J[acekl Budzyn- 
ski. Magdalcna Zbikowska, Klrz)
ztofl Palgan - C:\IImik, R\I;:vka 2000 supl 8 s 5Q-60. - VIII 
Nauko\',v LJazd Polskicgo Towarzyslwa Badan nad Miazdzyc(l. Kr
 k. KosLalina. 23-26 X 2000 
Program i streszczenl3. 
84 (22) Tumor necrosmg tactor-alfa (TNF-alfa) level m alcohol dependcnt male.., il's rela- 
tion 10 liver injury and gastri: pH. [Aut.] J[acek] Budzynski. M[ana] Klopocka. M(acieJ] Swi&t- 
kowskl, G[rzcgorz] Pulkow
ki. M[arclnj Zlolko\\'skL M[agdalena] Zbikov..ska.W. Steatohepatitis 
(NASH and ASH) Falk Symposium no. 121 DOl Haag, Netherlallds. 14-15 X 20nO. Abstracts, 
poster abstracts. [8.m, 20(0). s. 7. 
(23) Wplyw Ickow stosowanych W lerapii zapobiegaj&cej na\\fotowi picia alkoholu na 
poziom "prob w&.trobowych". [Aut I M[arial Klopocka. J[acekj Bud7)'nski. M[arcin] Liolkowskl. 
M[acieJ) S\\i\lkowski. J[anusLj R)bakowski. W[ojciech] Kosmowski.- Alkohol. Narkoll!. 2000 T 
13 nr 1 s. 137. - Streszczenia doniesien z Konferencji Naukowo-Szkolcniowej "Gcnelyczne i sro- 
dowiskowe u\...'arunkowania u7.alcznienia od alkoholu". S7czecin. 14 IV 2000. 
(24) Wplyw palenia t)10niu na motorykl; dolnego odcinka przelyku (dop). [Aut.j M(ana] 
Klopocka, J(acckl I3ud7)'nski. Mfacicjl S\\'i
lkO\\
ki. G[rzegorL] Pulko\\'skl Klr./)';:ztofl Grad- 


III
>>>
Gas/roen/erol. Pol 2000 T. 7 supl. I s. 48 - lX Kongres PolskIego Towarzystwa Gastroenterolo- 
gii. fTekst r6wnulegly" j
Lyku angielskim]. 
85 (25) Wpl}\.... palenia tytomu na zmiany pH sr6dpr7c1ykowego TAut I .fTacckl Budzynski. 
M[aria] ....Iopocka. M[aciej) Swiltkowski. J[acek] Fabisiak. K[arol] '\uppan.- Gas/roen/erol. Pol 
2000 T. 7 supl. 1 s 55. - IX Kongres Polskiego TO\!rarzystv..a Gastroenterologii. [Tekst r6wnolegly 
\!r jl;7yku angielsklm] 
86 (26) Wskazniki stanu czynnosciowcgo i mortologicznego przelyku S,\ niezaleznymi 
czynnlkami delcrmlnuJQ.cymi przebieg pr6by wysilkowej. [Aul.) Jlacek] Budzynski, M[ana) Klo- 
pocka. M[acicj) Sv..iltkowski, G[rzegorz) Pulkowski, J[acck] Fabisiak, Rlobcrt) Bujak, 
W[lady::.law] Sinkiewiu.- Gas/men/erol. Pol. 2000 T. 7 'iupl I 
. 54. - IX Kongre\ Polsklego 
I ov.arzY"it\!r8 Gastroenterologii. [1 ekst fll\\nolegly \\l j
zyku angieiskimJ 
87 (27) Lakazenie H. pylori (Hp) jest niezale:znym czynnikiem determinuHcym zmian) 
pozlOmu wykladnik6w ustroJoweJ r6wnov..agi antyoksydaC)]nel u lec70nych paCjent6w z choroha 
wrzadow&. d\\unastnicy (D1 I. [Aut.] J[acek] BudL)'rlski. M[aria] Klopocka. M[aciej] S\\i'ltkowski. 
K[arol] Suppan. G[erard] Drewa. R(adoslawl Macl3k. J[adwiga] Korenkiewicz.- Gaslroel1lerol. 
Pol. 2000 T. 7 supt. 1 s. 73. - IX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologil. ITckst r6w- 
nolegly w j
zyku angiclskim) 
(28) Zaleznosci mi
dzy intcnsywnoscl&. kolonlzacjllI. pylori (Hp) I obra7em hl'itopatolo- 
gicznym sluzowki zolQ.dka i dwunastnicy u pacjent6w L chorob&. wrzodowt dY'iunastnicy (DU). 
(Aut I M[aria) Klopocka. .f[acek] Rud7}iIskl. M[ac1e.iJ S\\'ittkov..ski. Jladwlga] Korenklev.'lcz. 
K[arol} Suppan. K[rzysztof} Grad.- Gas/roen/erol. Pol. 2000 T. 7 supl. I s. 77. - IX Kongres Pol- 
skiego rO\\arz)sl\va Gastroenterologii. rTekst ro\\:nolcgly w iczyku anglclsklml 
(29) ZaleLnosci mi
dzy pH wewnttr7pr7elykowym a ocen&. hi"itopatologicznt. g6rnego 
odcinka przewodu pokarmowcgo (gopp). [Aut] Mraciei] Swittko\\'::.ki. J[acek] BudL)'nski. M[aria) 
....Iopocka. Jiadwigal Korenklev.ICZ.- Gas/roen/erol. Pol. 2000 T 7 supl. I S. 53. - IX Kongrcs 
Polskiego Towarzystwa Ga
troenterologii. [Tekst rownolegly w jczyku angielskim]. 
RR (301 .IaleznOSCI miedzy pH we\\natrzprzclykowym i parametraml zmlennosci rytmu 
LalokO\vego serca. [Aut.] J[acek) Budzynski. M[aria] Klopocka. M[acie.iJ Swi&.tkowski. R[obert] 
Bujak. W[lady
l.n\'] Smklewlcz.- Gaslroemerol. Pol. 2000 T. 7 sup1. I s. 54. - IX Kongre!3 Polskie- 
go Towarz)'Stwa Gastroenterologii. [Tekst r6wnolegly w jl;zyku angielskim]. 
(31) Zaleznosci miCdzy wynikami badania endoskopowego przelyku i dobo\\'ej pH-metrii 
pr7c1yku [Aut) M[acicil Swiqtkov.skL M[anaJ Klopod..a. J[acck] Budz)nskl. qcslaw] Sobczyn- 
ski. K[rzysztof) Grad.- Gas/roenterol. Pol. 2000 T 7 supl I s. 53. - IX Kongres Polskiego Towa- 
rLy
twa Ga
troenterologii. [Tekst rownolegty w j
zyku anglelsklm] 
(32) Zale.tnosc mi
dzy endoskopowym i histopalologicznym obrazem blony sluzowcj 
przelyku. rAut.] M[aciej] SwiQ.tko"ski. qeslaw] SobczyiI
ki. J[adwiga] KorenkiewicL, M[aria) 
Klopocka. J[acek] Budzynski. K[rzys7tofJ Grad.- Gas/roell/erol Pol 2000 T 7 sup!. 1 s. 52 - IX 
Kongres Polskiego Towarz)stwa Gastrocnterologii. [Tekst rO\!rnolegly w j
zyku angielskim] 
89 (33) Zale.tnosc mi
dzy parametrami 24-godzmnego monltorowama mOlorykl dolnego 
odcmka pr7el}ku I zmienno
cit f)lmu LalokO\\'cgo serca. IAut.( Jlacek)l3udz}iIski. M(ariaJ Klo- 


112
>>>
pOLka. M[aciejJ SwittkO\\'skl. R(ohertl BUJak. Wfladyslav.( SmklcwlcZ - uaslroenlerol. Pol. 2000 
T 7 supl I s 47. - IX Kongrcs Pob.kiego lowarzy..twa Ga..troenterologii. r I eht rownolegly \I. 
j
zyku anglelskiml 
(34) .Ialeznost mic:d7Y v.ynikami badama endoskopowego i histopatologlcznego blony 
'iluzowej przdyku oraz dobowej pH-mctrii przcl} kowcj u pacjcnt6v. diagnozowanych z powodu 
metypo\\}ch bOiow w klatce plerslO\\ej [Aut.) MaclcJ Swi&tkO\\..ki Lco;,;la\\ Sobczyno;,;kL Jacek 
Budzynski. Maria Klopock.a. Krzyszlof Grau. Jau\viga Korcnkicv.icz.- Valetlldillaria - Post. Med. 
Klill. Woj\"k 2000 T. 5 nr 3-4 s. 45-52. 
90 (35) Laleznosc \\) nikl)\\r elcktrokardiograticzncJ pr6b) wysilkO\vej od pH we 
wnQ.tr7pr7el
kowcgo u m
LcLyLn L niet)powyml b61ami w k.latee pier
imH
I. [Aut.] .fact:k Budzyn- 
'il..i, Maciej ;wi&tknwski, Maria Klopocka. Jacek Fabisiak, Robert Bujak. Wladysla\\. Sinkic\.....ic7- 
Pol. Arch. Med. We}1m. 2000T. 103 nr 3-4 s. 133-138. 
(36) Zmiany oblc:to';ci i motorykJ p
chcrzyka z61cIOwcgo w trojwymiaroweJ oct:nie 
ultrasonograficznej U m
zczyzn 7 zespolem zaleznosci alkoholowej w okresie abstynencji. [Aut.] 
Maria Klopocka. Jaeek BudLynski. MacleJ Swi"ltkowski. Marcm Zi6Ikowski.- Va/etudinaria - Post 
Med Kim Wojsk 2000 T 5 nr 3-4 s 60-64. 
(37) 7miany obrazu makro- i mikroskopowt:go blony SIULUWt:J g6rnt:gu odcinka przewo- 
du pokarmo\.vcgo (gopp) U mczczyzn uzalez.nion}ch od alk.oholu w okresie 4 tvgodmowC) absty- 
nencji. [Aut.] M[aria] Klopocka. J[adwigal Korenkiewicz. J(acekl Bud7):nski. M[arcinl Li6Ikov.- 

I-.I. M[aciel) Swiatkowski. K[rLYSLtof] Grau.- Gastroentl'rol. Pol. 2000 T 7 supl. I s. 81. - IX 
Kongres Polskiego Towarz)stwa Gastrocntcrologii. [Tekst r6wnolegly w j
zyku angic1sl-.iml. 
(38) Lmiany obrazu makro- i mlkroskopO\...cgo blony slu7.0\\ej g6rnego odcinka przewo- 
du pokarmowego U m
zczyzn uzalcznionych od alkoholu W okrcsic 4-tygodniowcj abstynenc.ii. 
I Aut ] M[arial ....Iopocka. J[adwigal Kon::nl-.It:\\fleJ'. I[aeek] BudL)'Ilski. M[arcinl Zi6IkO\\'\ki. 
r-,-1[aciejj S\.\ iltkm....ski - Alkohol. Nwiom 2000 T 13 nr I s. 138 - Streszczenia donie'\ien z Konfe- 
rencji Nauko\\io-Szkoleniowej "Genetyc7ne i srodoniskowe uwarunkowania uzale7nienia od alko- 
holu". SZC7.ecm. 141V 2000 
(39) Zmian} pH wewnqtr7zolqdkowego W okrcsic cztcrotygodniO\vel abstynencji alko- 
holoweJ u m';Lczyzn z zespolem 7.aleznosci alkoholO\\eJ [Aut] Mlanal Klopocka. J(dcck] Bu- 
dL)llski. M[aeiej] Sv.iQ.tko\\...ki. Mrdrcin] Liolkowski - 11.111.0110/. Narkom 2000 T 13 nr 1 s 136- 
137. - Strcszczcnia donicsicil z Konfcrenqi NaukO\....o-SzkoleniO\\'ej "Genct}'cLnc i srodO\\iskone 
uwarunkov.ania uLale.tnienia od alkoholu". S7.£Lccin, 14 IV 2000 
(40) Zmian} pH LolQ.dkowego w okresie c7terotygodniowcj abstynencjl alkoholowej u 
m
7czyzn z zespolem zaletnosci alkoholowcJ [Aut j Mana Klopocka. lacck Bud7)rl'\kl. Maciej 
")\\iqtkO\\....ki. Marcin /i6IkO\\ski.- AU.ollOl. NarkOIll 2000 T. 13 nr 4 s. 503-511 


113
>>>
BUGALSKI ROMAN M. 


(I) Wlasciwosci lipolityc.we \vyhranych gatunk6w gronkowcow [Aut I Ewa kruszynika. 
GraLyna Janicka, Roman Bugalski, D WOJciechm..ska. Malgorzata WOJda.- Diagll. Lab. 2000 T. 
36 Lis. 121-126. 


BUJAK ROBERT 


(I) Dobowa Lmiennusc r:1mu zalokowego serea jako wskainik akty\\.no"ici autonOffiJCZ- 
ncgo ukladu ncrwowego u m
zczyzn 7 zespolem zale.tnosci alkoholowej \\ okrcsie abstynencji. 
LAut.] Mana Klopocka. Jaeek Budzynski. Robert Bujak, Maciej Swi'ltkowski. Wladysla\\' Sinkle- 
\\ICZ. Marcin Ziolko",,
ki.- Alkohol. NarkOIll_ 2000 T. 13 nr 4 s. 491-101 
(2) Dohowa zmicnnosc r)'tmu Latoko\vego serea jako w"ikaznik aktywno:;ci autonomicz 
nego ukladu ncn"'O\\'cgo u meLczyzn z zcspolem zale7nosci all--oholoweJ W okrcsie abstyncncji. 
IAut.J M[ariaJ Klopocka, J[acck] Budzynski. R[obertJ Bujak, M[aciej] Swii!tkowski, W[ladyslaw] 
SinkicwicL. MJarcin] Zi6lkO\\!ski - Alkuhol. Narkom 2000 T. 13 nr I s 135-136. - Strcszczem3. 
domcsicll z ....ontercnCJi Naukowo-Szloleniowej "Genetyczne i srodowiskowe uwarunko\...ania 
u7.aleznienia od alkoholu. Szczecin. 14 IV 2000. 
(3) Promflammalory cytokmes IL-l beta and IL-6 serum changes during pravastatm 
treatment patients \\ith hypercholestcrolaemia II 8. [Aut.] W[!ady..law] SinkiewicL. R[obertl Bu- 
jak, JIan] Blazejev.'ski. Afndrze.il Hoffmann. l[acekJ BudL}'nski, frblgnic\\ 1 Bartuzi. A[ndr7..eJ] 
DLledziczko - AlIerg}' 2000 Vol. 55 supp!. 63 poz. Q14. - XIXth Congress of the European ACdde- 
my of Allergology dnd ClmicaJlmmunology. Lisbon. Portugal. 1-5 VII 2000 Abstract. 
(4) Promflammalory cytokines IL-l beta and lL-6 serum changes during pravastatin 
treatment patients with hipercholesterolaemia II B. [AUl.1 Wladyslaw SinkiC\!ricz. R[obert] Bujak. 
J[anl BlazeJew..ki. A[ndrLej] Hoffmann. J[acek] Budzynski. P. Soban..ki. M Dowgwillowlcz- 
Nowlcka. A[ndrzej] DziedLil'fko. Z[blgmew] BartuZl.- Cz.vtJIliki R\':::\'ka 2000 supt. 8 s. 64. - VIII 
Naukowy Zja.ld Polskiego Towarzystwa Badan nad Miazdzyc£!; Kr&g k. Koszalina. 23-26 X :WUU. 
Program I streszczema. 
(5) The serum immunoglobulin IgE. Interlcukm-4 and soluhle Torm receptor CD23 dy- 
name changes In patients With hlpcrcholesterolaemm II B treated with pravastatin. [Aut.] 
Wltad.y
la\"" Sinkiev.icz, Alndrzej] Hoilmann. J[anJ Blazejewski. R[obert] Bujak. J[acekl Budzyn- 
",kl. M. Bikowska, K[rzysztol1 Palgan.- AllerRY 2000 Vol SS supp!. 63 pOl. 913. - XIXth Congress 
of the European Academy of Allergology and ChmcaJ Immunology. LI
bon. Portugal. 1-5 VII 
2000 Ahstract 
(6) The serum immunoglobulin IgE. interleukin-4 and soluble form reccptor CD23 dy- 
namic changes in patients with hlpcrcholesterolaemla II B treated with pravasraun. IAut I 
W[lad
sla\\'] Smkle\'iicz. A[ndrzejilioffmann. l[an] Bla7ejewski. R[obert] Bujak. 1[acekJ Budzyii.- 

ki. M[agdalena] 7bikov.ska. K[r7ysztot] Patgan.- Ellr. Fleart J. 2000 Vol. 22 supp!. s. 155. - XXII 
Congre

 ot the Europe..m SOCiety of Cardiology. Am
terd.lm. 26-30 VIII 2000. Abstrdet 


114
>>>
(7"1 The serum Immunoglobulin IgE. mtcrleukm-4 and soluhlc form receptor CD23 dy- 
n311llc changes in patients with hipercholesterolacmla II B treated with pravastatin. [Aut.} 
\\[Iadysla\\] Sinkic\!ricz. A[ndrzcJ] IIotTmann. JLan] BtaLejewski. R[obert] Bujak. J[aeckl Bud7)n- 

"I. Magdalena /bikowska. Klrzysztoll Palgan.- C7Y'1IIiki RFyka 2000 supl. 8 s. 59-60. - VIII 
\aukow,y L.jazd Polskiego TO\varzystwa Badafl nad Miazdzyc& Kr&g k Koszalina. 23-26 X 2000 
Program i stre;7czenia. 
(8) Wskai:niki stann cLynnosciowego i morfologicLnego przdyku 
L\ nicLalcZn\mi czyn- 
m JITli determmujqeymi przcbicg pr6hy w:ysilko\\lcj. [Aut.] '[aeck] Budzynski. Mlarial Klopoeka. 
\'1(aciej] S\\iqtkow..ki. G[r7.egorzl Pulkm....ski. J[acck] fabisiak. R[obert] Bujak W[ladysla\\] 
Smklcwlcz - Gastroeflterol. Po/ 2000 T. 7 supl I s. 54 - IX Kongres Po]sklego Towarzystwa 
Gastroenterologii. ITekst r6\\nolcgly w jczyku angielskim]. 
(9) /ale7nosci ml
d7Y pH \\'e\VnqtrLprLclyko\\)ffi i pammcnami zmlcnnosel rytmu zato- 
kov.cgo serC3. [Aut] J[acek] Budz)n
ki. M[arial Klopocka. M[aciej] S\\lqtkm!rski. R[obcrt] Bujak. 
\\'[ladysta\\] Sinkic\\icz.- Gaftroenterol. Pol. 2000 T. 7 sup!. 1 
 54 - IX Kongres Polskiego 
TOv.arL)st\'ia Gm.troenterologll [I'ekst ro\\-nolcgly w.iczyku angid..klml. 
(to) Zalcznosc miCdL)' parametrami 24-god7innego monitorO\\'ania motor) ki dolnego 
odcinka pr7e1yku i zmlennosciq rytmu LatokO\\ego ::.erca. [Aut.! J[\eek] BudL)nski. M[ana] Klo- 
pocka. M[aciej) Swiqtkowski. R[obert] Bujak. W[lady
la\\] Sinkiewicz.- Gastroellterol. Pol. 2000 
1. 7 
upl. I s. 47 - IX Kongres Pobkiego lowar7)stwa Gastroenterologii. [1 ek...t ro\\-nolegl) w 
j;zyku angielskim]. 
(11) Zaleznosc wynik6\\,' elcktrokardiograficmej pr6by wysilkowej od pH we- 
wn&trzprzelykO\\ego u m
7c7Y7n z metypowyml bolaml w klatce plcrslowcj [Aut.j .Iaeek Bud
ll- 
s1-1. Maeiej S\!riqtkowski. Maria Klopocka. Jaeck Fabisiak. Robert Bl
1ak. Wladyslaw Sinkiewic7.- 
Pol. Arch Med. Wewn 2000T 103 nr 3-4....133-138. 


BURDUK PAWEL K. 


( I) The actIvity of antioxidant enzymes in Ted hlood cells of patients with unstable an
n- 
na. [Auq P. Burduk. P. GU71k. M Picchocka. U[crard] Dre\\.a. M. Bromsz. M. Jazdon. A. Rozek. 
P[a\\'eI] K. 13urduk. I [omas7) Orewa W: XXI Congress of the European Societv of Cardi%gv. 
Barcelona. 28 VI/I -J IX 1999 CD-ROM. AmJlerdam: CONIFER Information SYstem, [20001. 
PI 549. 


91 \2) The ac1Jvlty of 
upcroxlde dlsmutasc. cmalase and glutathIOne peTOxlda!'e m red blood 
cells of patients with acute myocardial ischemia. [Aut.] P. I3urduk. P[a\!rel] ..... Burduk. G[erard1 
Drewa. P GU7ik. M. Bronisz.- J. Hearl failure 2000 Vot. 6 nr I pOL. 509 - Abstracts of the 7th 
World Congress on Heart Failure - Mechamsms and Management. Vdncouver B.c.. Canada. 9-12 
V1l2000 
92 (3) Endo!'coplc C02 laser adenOIdectomy after velopharyngeal surgery. [Aut.] P[awcl] K. 
Burduk. Sitanista\\ 1 Betlejewski. D Burduk. A. S7yma(lska-S1-r7ypek. W: 4th European Congress 


115
>>>
of ()In-RhilJo-Larvngologv lIead alld Neck Surge"" Berlin, I 
-18 V 2000 LB.m.): Monduzzi Edi(O- 
rc. 2000. s. 
99-503. 
93 (4) ....ostI1lakochrz
stnldk krtani [Aut] Pand Burduk, Renata SujkO\...ska. Stanislaw 
Betlejev.'skl. D. Burduk.- OlolarYllgol. Pol. 2000 T. 54 nr 2 s. 185-188- 
9-1 
5) Preconoltlonmg III unstable angma patients treated with morphine. LAut( P. Burduk. 
P[a\...el) ..... Burduk, G[erardj Drena. P. Guzik. M. Bronisz. M Ja.ldon.- J. JJ('art Tailure 2000 Vol. 
6 nr 1 poz. 501. - Abstracb uf the 7th World Congress on Hean Failure - MechJ.llIsms and Mana- 
gement. Vancouver B.c.. Canada. Q-12 VII 2000 
95 (6) Sudden deafnes
 among patients with mitral valve prolapse. [Aut.] Plawcl( K Bur- 
duk. P. Burduk. D. Aurduk. M. Ruchalsl-.L J. ....arno\\-',ki. S[tanislaw] Betlcjcwski. W: 4th Europea1l 
Congress of Oto-Rhino-Larvngologv Head and Neek Surgery Berlin. 13-18 V 2000. [B.m.]: Mon- 
duzzi Edllore. 2000. s. 241-245. 


BUZE WANDA 


96 (I) Annales Academme Medlcae Bydgostiensis. ROLznik. Oprac. I red. Wanda Buze 
Bydgozcz: Wydaw. Ucz. AM, 2000. T. 14.330 s. 


CIII;SY GAI3RIEL 


( I) Influence of exercise un arylsulphatasc and aCid phosphatase acu Vilies III blood serum 
of kaYdkers and rower;. [Aut.] G[erard) Drcwa. R[adoslawj Maciak. A[linal Woiniak, G[abriel] 
Ch
s)'. A. Rakowski. 8. Woiniak. M[algor7ataj ROLwudo\...;ka - Bio/. Sport. 2000 Vol. 17 nr 4 
 
289-297 


CII
;SY MAGDALENA 


( I) Akt} \"TIm
c wybranych enzym6w lizosomalnych w tkankach f07nych galUnkovv ryb. 
[I\ut I Gerard Drewa. Magdalena Ch
sy. Alina Woiniak. W: XVI/] Zjazcl Ib'clrobiologow Polskich. 
50acunek dla wodv Bialystok. 4-81A 2nnn. Materialy ojaodowe. [80m., 20001, [I J s. 
(2) wptyw tr,ybu zycia \\}branych gatunkO\.... ryb na akty\\nosc enLym{n.'o' antyoksydaC}j- 
nych. [I\ut) Gerard Dre\...a. Magdalena Chcrs}. Alina Woiniak.W. XVIII Ljazd IIvdrohwlogow 
Po/skich S=acunek dla wody Bialyslok, 4-8 IY 200n JJatenalv =Ja=clowe (S.m.. 2000]. [I) s. 


CHOJNOWSKI JACEK 


97 (l) Ocena gcrstosci mas)' ko
tnej os6b z otylo
ciq roznego stopnia. [Aut.] Jfacek] ChoJ- 
nowski. P Kalmus. l[rena1 POllIkowska.- Scripta Perindica 2000 Vol. .\ nr 2 s Q5-96. 
Micrdz)narodow} Kongres Nauk Antropologicznych "Antropologia 2000". B)Jgoszcz. 23-25 VI 
2000 StresLCZel1la rcfemuJw 11 dst \V .i
£)ku anglelskim s. 222-223]. 


116
>>>
(2) Wyniki odleglc lecLenia mleszaninl tlenO\\lo-ozonO\\'l chorych z niedokrwicnicm 
!.-one7}'n doln}eh. [Aut.] Konrad WlodarC7yk. Irena Pomkow..ka. Iwona SLcLawinska. Jacek Choj- 
nowskl.- Bableol. Pol. 1999 T. 41 z. 3-4 s. 72-82. 
(3) Zmrany skladu ciata U Olylych w ",'yniku leczenia redukuj(lcego mas
 data. [J\ut.] I. 

zczawinska. K[onradl Wlodarczyk, P Adamczyk. J[acek( Chojnow
ki.- Scripta Periodica 2000 
Vol. 3 nr 2 s 107 - MI
dzynarodO\\lY Kongres Nauk Antropologlcznych 
 Amropologla 2000" 
B)dgoSLCZ. 23-25 VI 2000. Stre..zczenia referalow [Tcksl \'v j
Lyku angielskim s. 233-2341- 


CIIROBOT AGNIESZKA MONIKA 


(I) Akty"nosc enzym6w anlyoks)daC)'lnych w przebiegu zapalcnia blon} sluzO\\cJ 
lot'ldka i d\\'unastnlc)' u dLieci. [Aut. ( G[ra2.yna] Bala. M[iccz}stawa] C7erv.ionka-Szallarska. 
A.rgnicszka] M. Chrohot.- Przegl Pediatr. 2000 Vol 30 ",upl. I 
. 59 - I Kongres Polsklego Towa- 
rz}st\\la Gaslroenlerologii. Hcpatologlll /ywienia DLieci.1.6di. 21-23 IX 2000. [Iekst rownolcgly 
\\ .i
zyku angiclskim]. 
98 (2) Anuoxldanl ueiensc In children with chrome viral hepatitis Band C. IAut.1 Agmeszka 
M. Olrobot. Anna Szaflarska-SLczepamk. Gerard Drcwa.- .wed Sei. MOllitor 2000 Vol. 6 nr 4 s 
713-7]8 
99 (3) Ocena st
zenia dialdehydu malonO\\ego oraz aktywnosci d) ...mutazy ponadtlenkowej. 
kalal8.1Y. oraz peroksydaLY glutationov,iej u dLieci z przewleklym wirusowy'm zapaleniem "ltroby 
(Aut.] Agnleszka Chrobot.- Ann. Acad. Med. lJydg. 2000 T. 14 "'. 9-10. - Slrcszcz. TOlpr. dokt 
(4) Prze\\lekle zapalenie \'iqtroby typu C w
poli!:otnicjqce z zaka.zcniem HGV u 12-letniej 
dZlcwcZ)'nki. [Au1.) Anna SLaflarska-Szczcpanik. Ewa I os. Anna Kren......a-Wiqeek. Agnicszka 
Chrobof..- Pol. Mer/..llrillS? Lek. 1999 T. 7 nr 37 s. 21-22. 
100 (5) Reactive oXigen species and their effecr on hepauc fibrosIs In chitdTen with chrome 
hepatitis C [Aut.] A[gnieszka] M. Chrobot. M[ieczysla\\"'a] Czerwionka-Szaflarska. A[ndrzej] 
Chrobot W. Elfropaediatrio 200D. The UNEPSA and CESP European Congre
s of Paediatrics 
Rome, 18-211112000. Abstract book. [B.m.. 2000]. HE-258. 
101 (6) Reaktywne formy tlenu u d7ieci z przewlekl)m wirusowym zapa1cnicm \'illroby typu 
C (Aut I A[gmeszka] M. Chrobol. M[iecz}sla\'ia] Czen'iIOnka-S7.aflars....a. A[ndrzeJj Chrobot.- 
Pr:.egl. Pediatr. 2000 Vol. 30 supl. I s. 93 - I Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologll. 
Hepatologii i Zywienia Dzit:ci 1.6di. 21-23 IX 2000. [Tckst r6wnolegly \'i 1
7yku anglclsklmj 


CHROBOT ANDRZEJ 


( I) Badania nad skutecznoscit leczenia interferonem alfa przewleklego zapalenia \'ittrob} 
t\PU C u dLieci. (Aut.( MlieCL}stawa] Czerv.ionka-SLatlarska. A(ndrzcjj Chrobot. A[nna] Szatlar- 
ska-Szczepamk.- Pr::.egl. Pediatr. 2000 Vol. 30 supl. I s. 94. - I Kongres Polskiego Towarzystwa 
Gastroenterologii. Hcpalologii I LY\\lenia Dzicci. LodL. 21-23 IX 2000 [Tchl w\\noleg!y \\' 
l
z
ku anglcbl-.lm]. 


117
>>>
(2) Reaclive oxigen species and their effect on hepatic fibrosis In children with chromc 
hepatilis C [Aut] A[gnlcszka] M. Chrobot, M[ie(7)slawa] Czen\lOnka-Szatlar..ka, A[ndrzej] 
Chrobot W. Europaediatri£." 2000. Ihe UNEPSA and CESP European Congress of Paediatric5. 
Rome, 18-2111I2000 Ab,tract book [B m.. 2000[. HE-258. 
(3) Redkt} \\nc formy tlenu u dzieci z przewleklym wirusowym zapaleniem ""'ltrob} typu 
( [Aut.) Algnie
zka1 M Chrobot. MliccLy::.!awa] Czenvionka-SLaflar
ka. A[ndrzei1 ChrobOl- 
P":.egl. Pedialr. 2000 Vol. 30 sup!. I s. 93_ - I Kongres Poh.klego Towarzystwa Gastroemerologil. 
Hepatologii i L}\'denia Dzieci.1.6dz. 21-23 IX 2000.ITekst r6\\lnolegly w j
Lyku angiclskim]. 
(4) Studies of the effectiveness of Interferon alpha treatment for chromc hepalItl; C in 
children [Aut.] rvhecz}
la\\a Czcrwionka-Szaflarska. AndrLej Chrobol. Anna Szaflarska- 
Szczepamk.- Med Sci. Monitor 2000 Vol. 6 nT 5 
. 964-970. 


CIECIERSKI MAREK 


102 (I) Choroba i zesp61 Rdynauda [Aut. I Marek Occlcrski, A. Mlgdalskl, ArkadlUsz Ja- 
v.icn.- PrZl'Hodnik Lekarw 2000 nr 6 s. 64-66. 
(2) Lower extremity deep vems as arterial conduit in repair of graft mfec(ion afler dOnO- 
Iliac surgery [Aut.] Alrkadiusz] Jawien. M[arek] Ciecicr
ki. 1 Grzela. R. PimrO\...'icz. W. Rmna- 
muk.- Przegl. l..ek. 2000 T. 57 supl 6 ;. 97. - European Society of Surgery 4th Annual Meetlng_ 
Krakow, 3-6 XII 2000. Ahstrac( book. 
103 (3) Obrz
ki hmfatyc7ne - lecLcme. rAut.] R. PIOtrowICL. Marek Ciecierski. ArkadiusL 
la\vien.- PrzewodtJik Lekarza 2000 nr 7 s. 66-69. 
10... (4) Obrz
ki hmfatycLne - patomccham7m i diagnostyka. [Aut.] R. Piotro\\.icL. Marek 
ClcClcrskl. Arkadiusz Jawien.- Pr:ewodnik l..ekar:o 2000 nr 7 s. 70-72. 
105 (5) Ocena tcstu 10kalneJ prowokacjl tcrmiczneJ u chorych L ohJawcm Raynauda. IAut.] 
M[are k 1 Clecicrskl. 1. I3anasze\\
ka. 
. DudLlak, W KaLmierczak, I\[rkadiusz] Ja\\ieJ'1.- Acta 
AtJgiol_ 2000 T 6 supL I s. 19 - IV Zjazd polsklcgo Towarzystwa Angiologlcznego Luhhn, 18-20 
V 2000. Strcszczema. 
106 (6) Przewlekla nic\v}dolnosc zylna - objav.'Y i leczenie. [Aut.j Mdrek Ciecicrski. R. Pio- 
tro\\iCL. ArkadiusL Ja\vlen.- Prz.eH.'odniJ.. Lekarza 2000 nr I s. 70-75. 
107 (7) Udar mozgu spo"odowany miazdzyc'l l
lnic sz}jnych. [Aut.] Marek Ciecierski. T. 
Romaniuk. Arkadiusz Jawien.- Pr:.ewodtJik Lekar:.a 2000 nr 10 s. 59-62. 


CYSEWSKI PIOTR 


IOH (I) Ab mitlo calculations of (he painng of four canonical DNA bases with three thymine 
derivatives gcnerated hy hydroxyl fddlcal In anaerohlc conditions. rAut.] P[IO(r] Cy..cwskl.- Pol. J. 
Chem. 2000 Vot. 74 ;.245-256. 


118
>>>
CZACIlOWSKI SLAWOMIR 


109 (I) Zagadnienia pedmtrycznc w praktyce lekarza rodzinnego na podstawle ob..erwacjl 
\\lasll}ch. (Aut.] SJa\\!omirCLachO\'iski. KrL}'sLtofBuczkowski.- Probl. Med. Rod:: 1999 Vol I nr 

 s 20-22 


CZAJKOWSKI RAFAI 


110 (I) LaburLema kontroh tazy U} cyklu komorkowego podczas unkugenezy (Aut J Rafal 
Czajkowski, Tomasz Drewa, Dorota Olszewska. Alina Woi:niak.- Pos/fPY Biochem 2000 T 46 nr 
h 309-317 


CZARNY JAKUB 


(I) Ekspenyza hemogcnetyczna w identyfikacji plam krwi i innych slad6w biologicznych 
u progu trzcciego tysl&clecia.IAul.l Danuta Mi
cicka-Sli\\ka. Karol Sliwka. Jakub C7.arny, Marcin 
Woiniak. Tomasz GrzybO\'iski.W: Problemv wspolczesnej kryminalistvki. uniwersytet Uarszawskl 
Wnbal Prawa I AdnunlstraC)1 Zak/ad Krymmallstvki. Po/she 7owar=\'srwo Krymmalrsryc=ne 
/8 m. 20001 ' s. 275-294. 
(2) Statystyczna m:ena v.ynik.6w badail DNA w idcntyfikacji sladow biologicLnych. 
[t\.ut.] Jaroslaw A. Berent. Jakuh CLamy. Marcin Woiniak.. Danuta Mi
cicka-Shwka.W: Problemy 
wsp6/c:esne} krymmalistyki Umwersylel Warszawski W\,d=101 Prawa I Adminislracji Zak/ad Krv. 
minalisl\.J,.i. Polskre Towar.:vsl1VO KF)'nunahstvc:.ne. {B.m.. 2000J. s. 29-33 


CZERWIONKA-SZAFLARSKA MIH')'YSI AVvA 


( I, Aktywno
t enzym6\v antyoksydaq:inych w przcblcgu zapalenia blony sIULo\\cj 
lolildka i dwunastnicy u dzicci. [Aut. I (i[razynal Bala. Mfleczyslav.aJ CzcrwlOnka-Szanar
ka. 
Aigmeszka] M. Chrobot.- Przegl. Pedialr. 2000 Vol. 30 supL I s.59 - I Kongres polsklego Towa- 
rz)sh\a Gastroenterologii. Hcpatologii I Lyv.ienia Dzieci.1.6dz. 21-23 IX 2000. [Tckst r6wnolegly 
w J
zyku angiclskim). 
(2) Analiza CZ
SlOSCI \vys[
powania celiakii u rodzenstw chorych dZleci \\... maLeriale 
wlasnym. [Aut.] Afnnal Szaflarska-Szczepanik, Mfieczysla\va] CLerwionka-Szaflarska.- Pr:.egl. 
Pedia/r. 2000 Vol. 30 supl. I s. 101. - I Kongres Po)skiego Towarzystwa Gdstroenterologii. Hepa- 
tologii i Zywienia Dzieci.1.6dz. 21-23 IX 2000 [Tekst r6wnolegly w i
7yku anglelsklm]. 
(3) J\naliLa cz
stosci wyst.;powania i rodzaju wrodzonych wad fOLWOJowych na [ereme 
reglOnu kujawsko-pomor..kiego u dZlecl urodLonych \\ roku 1998. (Aut.] Anna Balcar-BorOll, 
Mieczyslawa Czerwionka-Szanar
ka. Wieslav. SL)maiiski, G. .t6iwicka. Wojciech J6ZWICkl, J. 
Szulcz}1iski. P. Korbal. D. GosLczynska. Olga Haus. A MaLerna-Kiryluk, J Mejnartowicz A 
Latos-13ielenska. B Bilyk..1 Czarnecki. II. Dqhrow..ka. J. D"vornikic",,'icz. M Dwornikiev.-icL- 


119
>>>
I..ewandowslw. B. 19ielsi..a, E. Kustra. I Nowakowska. J. OCL3chowska, Mlarekl Orkls7cwskl. G. 
Pii..ula. J SaJklc\\.iC7. J[erL}) Sarap. /ldLl
la\V1 Skok. Cz. Stachowiak-Nuwicka. A. Wargulska.W: 
PostfPY neonal%gli 2DOn supl I s. 36-39. - [XV Og61nopolskie Sympo7Jum NeonalOloglczne. 
POLnan-Kiek,," 28-30 IX 20001. 
111 (4) Analiza parametr6w gospodarkl hpidoweJ u lIzlecl Z rodLin ryzyka wCLe
ncj midZ- 
dzyq.. [J\ut.! E. lIapyn. M Nikiel. Mieczyslawa Czef\\!lOnka-Szaflar..ka.- Pedllltr. Pol. IQ9Q T. 74 
nr 10 s 1007-1012. 
(5) Analiza porov.'nawcLa cz
stosci ","yst
pO\"'ania i pr7eblegu klinicznego biegunck 0 
ctiulogii rotawirusowCj u dzieci. [Aut.! (j[raz)na] "\.\incow. M[iecz}slawal Czerwionka- 
Szallarska - Pr.:,egl. Pediatr 2000 Vol. 30 supl I s. 24. - I Kongres Polsklcgo TowarzY!!olwa Ga- 

trocntt:rologii. Ilcpatologn i .I)\\'lcma Dziecl.16dz. 21-23 IX 2000 [Tckst Townolcgly w .i
zyku 
.mglclsklmj 
(6) Analysis of a prevalence of cehac disease among slhlm{!.s of cehae dl"ease Lhlldren in 
own malenal. [Aut.] A[nna( S7allar.\ka-Szczepanik. M[ieczyslawa) Czef\\fioni..a-Szaf1arska.- J. 
Pediatr Gastroenterol. Nutr. 2000 Vol. 31 suppL 2 p07. 839. - World Congress of Pedl3tne Ga- 
stroenterolugy. Hepatology and Nutnuon. Boston. Massachusetts. 5-9 VIII 2000. Abstracts. 
112 (7) Badania nad skuteczno
ciq leczenia interfcronem alfa przcwleklego Lapalcnia wqtroby 
typu C u dzieci [Aut.j Mpeczy
la\..al CLerv.lOnka-Szaflarska. J\(ndrzeJJ Chrobot. A[nna) Szaflar- 
ska-S.fczcpamk.- Pr.-e

/. Pediatr 2000 Vol. 30 supL I s. 94 - I Kongres Polskiego Towar7ystwa 
Gastroentcrologii. Hepatologii i Zywienia Dzu:ci. t odL. 21-23 IX 2000 [Teht rownolegly ,.. 
i
zyku angicbkimJ. 
(8) Changmg chnlcal picture of celiac disease in Polish children. [AU( I A[nnal SLalldf- 
ska-SzeLepanik. M[lccz}sla\.\aJ Czer\vionka-Szaflarska.- Allergy Ilin Inl1lllllJol. Int. 2000 supp!. 2 
P-542. - XVlllntemational Congress of Allergology and Clinical Immunology Sydney, Australia, 
15-20 X 2000 Abstracts. 
(9) CL

toSC \\
p6Iislnienia odpl}\\iu zol&dkowo-prLetykO\....ego z Lapalcniem hiony slu- 
70\.\Cj zohtdka i/lub dwunastniq I z Lakazeniem Helicobacler pylori. [Aut] G(raz}nal Mlcrzwa. 
G[razynal Bala. Ifzabcla) Lielin,ka. Mlleczysla'..aJ Czerwionka-Szaflarska.- Pr;:.egl. Pediatr. 2000 
Vol. 30 supl. I s.63 - I Kongres Polskiego Towarzystwa Gastruenlerologii. HepalOlogii i Zywlenia 
Dzieci. L6d7
 21-23 IX 2000. fl t:kst r6wnolegly w Jczyku angielskimj. 
( 1 0) Cz
stosc wystcpowania odplywu zolqdkowo-przclykowcgo u dzieci 7 nawTaC3.lqcy- 
mi Lapaleniaml pluc. obturac}jn}mi zapalemami o'!:'krzcli i astm... uskrzelm..q. [Aut.( I[zabela] 
/iclili!ooka. M[ieczyslawa( CLef\\ionka-S7.aflarska - Pr;:.egl. Pediatr 2000 Vol. 30 supl I s. 53. _ I 
Kongrcs Polsklego fowarzystwa Gastroenterologii. Ilepatolugii i i.YWlcnia DZlcci. t adz. 21-23 IX 
2000 (Tek
t r6wnolegly \\ j
7yku anglclsklln) 
(II) Cz
"tosc zakazcnia Imv i HCV u dzieci Le schorLeniaml serca. (Aut.] Barbara 
fyezynska-Hoffmann. Miec7ysla\\3 Czcrwlonka-S.f.all1rska. AndrLt:i No\\.ak. Grai:yna S\\incow.- 
Pedilltr H:\po1c. 2000 Vol. 3 nr I s. IQ7-200. 


120
>>>
(12) Cz
slm;c zaka2:enia wiru...em G zapalema w
lroh} u d£lecl z wybranyml schorze- 
niaml w(llroby - badama w;t
pne_ [Aut.] Ewa los. Mieczyslawa Czcn",'ionJ...a-Szaflarska _ Pedialr. 
IIsp6lcz. 2000 Vol. 3 nr I s.201-205. 
113 (13) Czy v.irus (j zapalema \\(llmb)' maze hyc 7\\i(lLan) z palologi q po£a\v'llrobow(l. 
{Aut.] Mieczyslawa Czcrwionka-S£aJ1arska. Ewa I 05.- Hepatol. Pol. 2000 T. 7 nr I s. 33-37_ 
114 (14) Enzymatic efficlcncy of erythrocyte antiOXidant barner and lipid peroxidallOn In 
children from families with high risk of early atherosclerosis. [Aut.] F Hapyn. MiccLy.slawa Czer- 
wionka-Szallarskd. Gerard Drewa_- Med. SCI. Monitor 2000 Vol. 6 nr 1 s. 112-116_ 
115 (15) EpidemlOlogm chorohy trze\vnej u dzieci woj. bydgoskiego. [Aut.] M(ieczyslawa] 
CLerwionka-Szallarska. G. Pele, M. Pankov..'!o.ki. Jladwiga] Korenkie\'dcz. A[nnal Balcar-Bormi. W 
Svmpo=jum Gaslroenteroloj!ic::ne nt Bole br::ueha II d::ieci ora= pn.f1fPY w gastroenterologll d::le- 
ClfCej Bydgoszez, 23-2-1 IX 1988. Streszczema re(eratow IB.m.. 20001. s. 76-78. 
(16) Hepalltl
 C ViruS mfection In hO"ipltalised children. (Aut.! Bdrh.ua TyczyIiska- 
Hoffmann. Anna Szaflarska-Szczepanik. Graz:yna Swincow. L Adamska. K. Michalska, Ewa Los. 
Mieczysla\\'a Czerwionka-Szaflar.;ka. - Med. Sei Mon.itor 2000 Vol. 6 nr 2 s. 361-364_ 
(17) Immunological estimate In children with chronic gastntis. (Aut.] A[nnaJ Krenska- 
Wi(lcek. M[ieczystawa) CLerwionka-Szaflars!..a.W: Ellropaediatrics 2000. The lINFPSA GIld ("ESP 
European. Congress of Paediatrics. Rome. 18-21 III 2000. Abstract book. I B.m . 20001. GN-230_ 
116 (18) Los)' dzieci z zespolami zJego wchlaniania i "plask
 sluz6\\k\,'_ lAut.j 
M[ieczysJawa] Czerwionka-S.laflar"ka. Arnnal Ralcar-Boron. G. Pele. M[algor7ataJ Pawlowska. 
J[adwigal KorenkiCWICL. W Sympo;jlwl Gas1rocllterologieme lit. Bole brillcha II d:.ieci ora;:. po- 
stfPY '"' Kastroenterologil dziecireej Bydgoszez, 23-24 IX /988 
lres::c:::ema re{eratow. IB.m.. 
2000], s. 81-83- 
(19) Melaplazja .loJqdkowa dwunastniq u dLieci - obsenvaqe wla
ne. [Am] Grazyna 
Mierzwa, Mlec7}'slawa Czerwionka-Szaflar
ka. Jadv..iga Korenklewicz. Grazyna Bala - Gastroen- 
terol.Pnl.2oo0T 7nr3s_171-174. 
(20) Ocena wartosci badan diagnosl)cznych w alergologii pedl3tryc£neJ. IAut_J Gra7yna 

\\incO\\'. Mieczyslawa Czerwionk.a-Szaflarska. Ewa Sobkowiak - Acta Plleumon.ol Allergol 
PedialT. 2000 Vol. 3 nr 3 s. 25-30. 
(21) Ocena wybranych cech somalo"kopO\\ych u dzieci z chorob q trzewn
 [A.ut.] E[ \\a) 
Sobkowiak, M[ieczyslawa] Czcrwionka-Szaflarska.- Przegl. Pedia1r. 2000 Vol. 30 !o.upl. 1 s. 100 _ 
I Kongres POlskiego Towarzyslwa Gaslroenterologii. Hepatologii 17ywienia Dzicci. L6dz.21-23 
IX 2000 [Tek;t r6wnolegJ}' w jerz}ku angiebkim). 
(22) Ocena wybranych paramctr6w odpowledLI immunologlcznej u dZlecl I mlodzle7)' 7 
prze\vleJ...J}'ffi zapaleniem blon)' sluzowej i'.ol(ldka i d\,,'unastnicy ze w.spolistniej
cym zak3L.emem 
Hdicobacter pylori - badania wstl:pne. [Aut.1 Anna Krcnska-Wi(lcck. Miecz}'slan'a Czer\VlOnka- 
Szaflar"ika. Manus7 Wysocki. Magdalena Zblkow"ika-Gotz.- Pedla1r JVspole:: 2000 Vol 3 nr I s. 
175-180. 


(23) Ocena wybranych parametr6w odpo\Vlcdzi immunologlcznel u dzieci z przcwlekl} m 
zapaleniem hlony sluzowcj 2:ol q dka i d\\'unastniC) ora7 \\sp6h
tnicj'lC)m 7akazcnicm II P) lori. 


121
>>>
1:\u1.] A[nna) Kren'\la-Wi&cek. M[icczystawa] Czen....ionka-Szatlarska. M[agdalend] Lbikow...ka- 
GOt7.- Pr;.egl. Pedialr. 2000 Vol. 30 supl. I s 65. - I Kongres Polskiego Towarzystwa Ga
troente- 
rologil. lIepatologil I Z}\...ienia OLieei. Lodz. 21-23 IX 2000 [Tck;t rownolegly w jft:7yku angiel- 
skim1- 
117 (24) OUlcomes of con..ervauvc lTealmCnl of pnmary vcslcoureleral retlux In children 
IAut.) R. Kuczynska. MicCL}sJa\\'a Czerwionka-Szaflarska - Med Sei. Monilor 2000 VoL 6 nr 5 s 
951-956 


(251 ReactIve oXigen species and their effect on hepatic fibrosis in children "',lIth chronic 
hcpatili
 C. [Aut.) A[gnieszka] M Chrobot. M[iec7)'
Jawa) Czerv.'ionka-Szaflarska. A[ndrzej] 
Chrohot. W. Europaedialrics 2000 The UNFPSA and CESP Ellmpcan (.OIlgress oj Paedialrics 
Rome, 18-211112000. AbsiracI book. [B.m.. 20001. HE-258 
(26) Reaktywnc formy Ilenu u dzieci 7 pr7ewlekl}m wirusowym zapalemem w&lrob) 
t)PU C. [Aut] A[gnieszka] M. Chrobol. Mlleczyslav.a] Czerwionka-S7aflarska, A(ndrzcj] Chro- 
hot.- Przegl. Pedialr 2000 Vol. 30 supL I !o;. 93 - I Kongres Pol..klego Towar7y
twa Gastroente- 
rologii. lIepatologil I ZY\\lcma Oneel . 6di_ 21-21IX 2000 [Tekst rownolegJy \" ift:7yku angiel- 
skim]. 


(27) Rodzal '\ZC7CPO\\: Hehcobactcr pylori u dzieci 7 7apalemem blony sluzowej Lol&dka 
iflub d\\una
tniey. [Aut.) Glrazvna) MierLv,.a. D[anula] Miscicka-Sliwka, G[razyna] Bala, 
Mllcc/'}'sla\\a) CLerwionka-Szaflar"ka, T Wozmak.- Pr:egl Pediatr 2000 Vol. 30 supl. Is. 63. - I 
Kongres Polskiego Tmvarzystwa Gastroenterologii. Hepatologii i Zywienia Ozieci. L6dz, 21-23 IX 
2000. [Tek'\t r6wnolegly", j
.lyku angielskim). 
]]8 (28) StU(.hes of Ihe cffeCtlvcness 01 mterferon alpha treatment for chronic hepatitis C In 
children. [Aut.) Mieezy..lawa Czerwionka-Szaflarska. Andrzej Chrobot. Anna Szaflarska- 
S7czepamk - Med Sci. Monitor 2000 Vol. 6 nr 5 s. 964-970 
] 19 (29) Wartosc kliniczna IgA-EmA. we wC7esnym f07po7nawaniu celiakii i rOLnicowaniu z 
\\tornymi 7espolami zlcgo \',:chlaniania. [Aut.] Mficc7ysJawa) Czcn.....ionka-Szaflarska. T. ChorLel- 
...kl. J Sulcj. W: Svmpo::jum Gaslroenrernloglc::ne nl Role brzllcha u d::,en oraz postfPY w gastroe 
nterologll d::ieciecej Rvdgns;:cz, 23-14 L-'t /988. Stres::c::enia reftralOw [8.m.. 2000], s. 96-97 
(3(H Wplyw suplemcntacji v.ltammaml anlyok'\ydaC)jnymi d7ieci z prze......leklym na\....ra- 
caj&cym Lapaleniem blony slu7.owej 7ol&dka i dwunastnicy - hadania wsb;pne [Aut.] G[razyna] 
Bala, M[ leczyslmva] CLerwlOnka-Szaflar"ka. Gr raZyna) Mierzwa. G[erard] Orewa.- Pr::eRI. Pe- 
diarr. 2000 Vol. 30 supl. I s. 114. - I Kongres Polsklego Towarzyslwa Ga....troemerologil. Hepato- 
logii i /p\lcnia OZled. L6di.. 21-23 IX 2000. [Tekst r6wnolcgJy w i
zyku angielskim). 
(31) W) nili badan nad wsp61istnienicm odplywu zol&dkoWCi-przelykowego 7 alergi& u 
dZleci. [Aut] A[ndrzej] Nuwak. T Janiszc\...ska. M[iecL}'sla\\:a] Czerwionka-S7aflarska.- Pr::.eRI. 
Pedialr. 2000 Vol. 30 supl. I s 27. - I Kongres Polsklego Towarzystwa Gastroenterologli. Hepa- 
tologii i Zywicnia Ozieci. L6di, 21-23 IX 2000 [Tekst r6\\nolegly w jft:z,yku angielskimj. 
120 (32) ZaburLenia wzro'\tu u d71ecl z chorob& trzcv.n& [A.ut.] Mlcczy'\la\\:a C7cnvlonka- 
Szaflarsla. ILabcla l'ielilhka - Gll\Iroelllerol Pol 2000 T 7 nr 2 s. 125-129. 


122
>>>
(33) ZakaLenia wiru
em typu G 7apalema wquob} u dZICCI LC schoucniami \...qtroby 
[Aut I I::wa Los. M[ieczYilav.a] Czerwionka-Szaflarska.- Przegl. Pedialr 2000 VoL 30 sup!. I s. 
35 - I Kongres Polskiego Towarzystwa Gaitrocmcrologii. Hcpalologii I Zywienia I1zlcci. L6dz 
21-23 IX 2000. IT ekst r6wnolegly w J
zyku anglel,kim! 
(34) Zakaienic ukladu mocLowego u noworodkoVv i niemov.'lql - rozpoznanie prawdZl- 
\\e/falszywe. (Aut] Andrzcj Nowak. J. KochanO\'r'ska. Barbara lyczynska-I-Ioflmann. Mieczysla- 
\lia CLerwionka-Szaflarska.- Pr;:egl. Pedialr 2000 Vol. 30 nr 2 s. 114-116 
121 (35) Zespoly zlcgo wchlanianm u dLieci - W s\\-Ielle obserwaqi wlasnych. [Aut] 
M[ieezyslawaj CLcrwionka-Szaflarika, G[razyna] Swineo\\'. G. Pelc. M. Janczewika. M. Pankow- 
ski. \[ nnaJ Balcar-BorOli. W Sympozjum Gaslroe1llerologicznc III. B6le br;:.uel1a u d:leci ora: 
post('pv w gaslroenterologu dZleClfCej Rvdgos:::.c=. 23-24 1\ 19H8 Streszczema referato» IB m.. 
2000], s. 79-80. 
(36) ZmieniaJ4cy si
 ()braz kliniczn,y celiakii u dzicci polskich. [Aut) AlnnaJ SL.Iflarika- 

zczcpal1lk. M(iecLyslawaJ Czerwionka-Szaflarska - Pr:.egl. Pediatr. 2000 Vol. 30 sup!. I s. 40. _ I 
Kongres Polskiego TO\\larzystwa Gastroenterologii. Hepatologii IZ}Wlema DLiecl. I 6di. 21-23 IX 
2000. [TeJ...st r6wnolegly w J
zyku anglelskim]. 
(37) Znaczenic angiogenczy w progresji raka jclita grubcgo [Aut.) KrL}
LIOf Patgan. 
Gerard Drewa, Micczyslawa CLerwionka-Szaflarska. I. Pal!!an.- Gmlmf'f1terol. Pol. 2000 T. 7 nr 4 
s. 273-276 


CZTERNAS11:K MARIA 


122 (I) Rys historycLny i dZlcn d7l'iiejsz} chirur,gii pla.itye7.ncj [Aut 1 Maria CLternastek. 
Marek Wisnic\Vski.- Wiad Akademic. 2000 or 2 s. II. 


CABRIC MILAN 


123 (II Badal1Jc zale7no
ci mi
dzy typem budowy ciala a skladem ciala u kobiet w r6znym 
\\ieku. [Aut.] Mlilan] Cabric. W[tadimir] BOLito\\-_ H[dena) Krakowiak. R. JancLdk. l1[anuszj 
Nowak.- Scripla PerlOdica 2000 Vol. 3 nr 2 suppl. III '" 244-249 - MI
dzynarodowy Kongres 
Nauk Antropologicznyeh "Antropologia 2000" Bydgoszcz, 23-25 VI 2000 Pamic;tnik Kongresu. 
Streszc.lenia referat6w: SCTlpm PeTlOdlCa 2000 Vol. 3 nr 2 s. 24 [Tckst w jc;zyku angielskim i 
164] 
124 (2) Badanie z.alcznosel mic;dL}' l)-pem budo\\-y dala a skladcm clala u mlodych m
z- 
cZY7n. (Aut.) M[ilan] Cahrii:. H[elena) Krakowiak. Dldriuszl Nowak.- Scripla Per;odica 2000 Vol. 
3 nr 2 suppl. III s. 250-254. - Mi
dzynarodowy Kongres Nauk AntropologlCzn}'ch "Amropologia 
2000". BydgosZCL. 23-25 VI 2000. Pamu:lnik Kongresu 
125 (3) Bac..lame zale.l.nosci mi
dzy \...ybranymi cechami morfologieLnymi a sprawnosciq 
fiz)cznQ. u kobiet \v r6zn}m \vieku. [Aut I M[ilan] Cahrii:. H[elenal KrakO\\/lak. Ffwa] Sokolow- 
",ka, R JanC7ak.- Scripta PeriodJw 2000 Vol. 3 or 2 suppl. 1/2 
. ")41-546. - Mi
dLynarodo\\-y 


123
>>>
Kongres Nauk Antropologlcznych "Antropnlogia 2000". Bydgoszcz. 23-25 VI 2000. Pam"
tllik 
kongresu. Streszczenia referat6w Scripta Pcriodica 2000 Vol. 3 nr 2 s 50-51. llekst \\1 j
zyku 
dnglclskim s. 187-1881- 
126 (4) Ellect of hyperbaric oxygenation on recovery proces
 atier extensive physicaJ exer- 
tiun. (Aut J M[ilanl Cabric. H. Kmacevic. M Zivkovic.- Scripta PerlOdica 2000 VoL 3 nr 3 s. 181- 
18f1.. - MIf;dzynarodow)' Kongre'\ Nauk AntropologicLnych "Antropologia 2000" B)dgoszcz.23- 
25 VI 2000. - StresLcLema referatow: Scripla Periodlca Vol. 3 nr 2.. 187. 
127 (5) Morphometnc analvses off cardlak mu..cle or congemla1ly dystrophic dy2j/dy2] nuce. 
[Aut) M[ilanl Cabric. NT James.- Scripta Periodica 2000 Vol. 3 nr 3 s. 340-347.- 
Mi
dz)narodowy Kongres Nauk AmropologiC7nych "Anlropologiua 2000". BydgoSLL7. 23-25 VI 
2000. 
12H (6) Program komputerO\\y do occny typu budo\\') ciala. sUadu ciald I sprawnosci fizycz- 
nejj. (Aut (M[ildnl Cabnc.- Scripta Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 s. 138. - Mif;dzynarodo\\'y Kongres 
NdUk AntropologlCznych 'Antropologia 2000" Bydgoszcz. 23-25 VI 2000 StresLcLemd refcrat6w. 
129 0) Program Nutrition - dieta prowadLOna komputerowo [Aut.] MPlanJ Cabric.- Scripta 
Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 s. 140 - Mi
dzynarod()\\'y Kongres Nauk Antropologiczn}ch "Antro- 
pologm 2000". Bydgo!oLCZ. 23-25 VI 2000. StresLCLema rcfer3.t6w. 
BO (8) Quantitative analyses of
keletal mu'\cles of handball players. [Aut.] M(ilan] Cabric.- 
Scripta Pcriodica 2000 Vol 3 nr 3 s 187-192. - Mi
dz
narodo\\'y Kongres Nauk Antropologicz- 
nych "AntropologlU3 :!OOOK. Bydgo..zcz. 23-25 VI 2000. 
131 (9) The relationship between some anthropometric measurements and phY
lcan efficlcncy 
In women [1\uLI M(ilan] Cahric. H[elena( KrakO\\lak. E(\\a) Sokolow'\ka - Scripta Periodica 
2000 Vol. 3 nr 2 s. 187-188. - MII
d7ynarodO\\-y Kongre"i Nauk Antropologicznych "Antrnpologia 
::!OOO". Bydgoszcz. 23-25 VI :!OOO. StresLczema refermow. 
132 f 1m StatiMlcal analyses of the chromatin staining patterns of exercised muscles of the rat. 
(Aut.) NT James MIJIanJ Cabric.- Scripta PerlOdica 2000 Vol. 3 nr 3 S 355-367- 
Mic;dz)narodo\\) Kongres Nauk 1\ntrnpologicwych "Antropologiua 2000". Bydgoszcz. 23-25 VI 
2000. 


C'WIKIINSKJ\-JlIRKOWS"-A MALGORLATA 


133 (I) Boundarlcs of classification regions for disnimlnant and probablhty distribution In 
distingui.shed populations. [Aut.] M[algorzata] Cwikiinska-JurkO\\lska, P(ioul Jurko\\'ski.- List\! 
Biometr. 2000 Vol. 37 nr I. s 49. - XLIX Scientific Se..slOn of the Poh..h Blometric SOCiety. Po- 
Lnan. 4 II 2000. Summaries of communicati()ns. 
13-1 (2) Companson of dlscnmmahon effecllveness of classical and kernel methods In dia- 
gnosing schizophrenia upon quantitath'e EEG. [Aut.] MlalgorzataJ C"iklin
ka-Jurkowska, ppotrJ 
Jurkowski. AllcksandcrJ Aras7klewicz. W[iklOrJ DroLdz. W: Statistics alld clilllcal practICe. Lectu- 
re Notet o.fthe IrR Seminar Wan;::mm, VI2{)OO Ed L. Bnhrowski [i Ill.] Warszawa. 2000. '\. 44- 
P 


124
>>>
135 (3) Companson ot '\pectral EEG profile In schiLophremc patients and control healthy 
subject. [Autl M[algou.ata] Jurkmvska. W[iktorl Drotdz P[iotr) Jurkowski. Alld.sander) Arasz- 
kiewlc7.- Listy Rinmetr 2000 Vol 37 nr I. II] s . The Fltlleth Scientific Se..sion of the Pohsh 
Biometric Society dedicated to Professor fadeusz Przyb}sz on his 70th birthday Nal
cLow, 19-20 
V 2000 Summanes of communicatIOns. 
136 (4) Differcntl3tion between schizophrenic and healthy per;ons ba
ed on EEG with the USf' 
of discrimmant anal}sis. rAul.] M[algor7ata] Jurko\\ska. W[iktor] Dro7dz, P(iotrl Jurkowski. 
A(leksander] Aras7klewlcz. - List... Riometr. 2000 Vol. 37 nr I \. 56 - The Fltlleth Scientific 
Ses
ion oflhe Polish Blomelnc Society dedicatcd to Proles
or TadeU!!t7 PrzyhY;7 on his 70lh birth- 
dd
. Na1crc7l'm. 19-2U V 200U Summaries or communicalions. 
(5) Early children asthma diagnosIs with the use of discnmmanl analy
i,. [Aut] Photr] 
JurkO\vski. M[algorzata] (\vikliri::.ka-Jurkowska.W. 21st Meetlllg of the /Iltematiollu/ Societ\' Jor 
C1inical Biostatistics. Trellto. 4-8/X 2000. Book ofab!r.lracts. (B m., 2000]. s. 149 
137 (6) Graphu..,.tl aid of dldgnosmg sdllzophrcma upon speclral EEG paramctcrs. (Aut.) 
\I[algorzata] C\...iklinska-Jurkowska. Pliotr] Jurlo.o\\ski. A[leksander) Aras7kicwic7. W[iktorl 
Drozdz. W. Statistics wId clinical practice. l.ecture Notes of the ICR Semmur War
=:(Hm. VI lOOO 
Ed L. Bobrowski [i m.]. Warszawa, 2000, '\ 48-52 
138 (7) Multidimensional metric scaling and cla..'\ificallon prohlems on the basio; of a medical 
examplt: [Aut.] M[algorLatal C\\!iklinska-Jurko\\ska. P[iotrl Jurkov.ski.- Lwv Bwmetr 2000 Vol. 
37 nr l. s 48. - XLIX Scit:nhtie Session ofthe Polish Biometric Society. P07.naf1. -1- II 200(J. Sum- 
mafle
 and ("ommuniLJ.lion
. 


Dl\lJKOWSKA MAl GORZATA 


139 (1) Badanic akly'\\acii p61kulowej rnozgu u d7ieci L zespolem dcficytu uwagi z nadru 
chli\\Osci4. IAu1.1 Malgorzata Dthkowska, Alina Horkonska.W 7.abur.ema psw/uc:lle d:lecl I 
mlod=ie=:v wvbrane =agadniema Pod red Ireny l\aml'slowskwj. Krakow Konillet Redaknjllo 
W",dawuiczy Polskiego Towar:-\,stwQ P.\vcltiatrvc:.nego, 1000. s. 35-39. - BibhO\eka P..ychiaull 
Polsklej. 
1-10 (2) Cl"ynmki demograficzno-kliniczne \.... grupie mlodLiez) podejmujtcej praby 
amoboJ- 
cze w \\iybranych latach trzech ostatnkh dekad [Aut} MalgorLata DL\bko\\'\ka. AJina Rnrkow- 
ska W: /abur=enia psychic=ne d=ieCl , mlod=ie=y ltybrane =agadniema. Pod red lrellY Nam1!!
I{)w 
{kle} Krakon.': Komitet RedakC\'jll{)-"')'damlic
v Polskic!!o Towar.zv'.twa Ps\"chiatrw.znego, 2UOO. 
s. 153-157. - Bibhoteka Psychmtrii Pol
klej. 
141 (3) Neurops)chologiczna ocena dy::.funkqi czoIowcJ u dZleci i mlodzlt:Z)' L A.DIID 
IAut] Malgorzala D&bkowska. Alina Borkowska.W. Zabur=ema psychic=ne d=len j mlod::le::y 
wybrane :::agadmenia Pod red Ireny VamH#mt.'skiej Krakow Komitet Redakcyjno-Wl.'dawnicZ\' 
Polskrego Towar:vstJ.1.u Ps\!c1ualrvc
tle80' 200U. s. 41-46. - Blhholeka P..ychmtm PohkleJ. 
.-12 (4) Oceoa 
kutccLl1o
ci i lolerancji \\enlalhksyny w leczeniu depr
sji. [A.ut.) Malgor7-31a 
[)
bko\\...,ka. r\\
\ PiiaCL) ll...ka-10lIkie\\icL. A1cks:mder Ard
7\...ic\\iC/, r Chimlah-Dmll'7lm::.ka.- 


125
>>>
Pn'chiatr Pol. 2000 T. 34 nr 4 supl ,. 65-69 - IX Gdanskie Dni Lecznict\';(1 Psychiatryczncgo 
LecLenie zabuTzen psychicmych - w}brane zgadnienia. Pod red. Zbignicwa Nm...ickiego i Janu..za 
JakitowiC7a 
.43 (5) Risk factors of school phobia. [Aut.] M[algorzata] Dqbkowska - Eur. Neurops".'- 
chopharmacol 2000 Vol. 10 suppl 2 P.3.27 - Abstracts of the 5th ECNP Regional Meeting. 5t 
Petersburg. Russia. 15-17 IV 2000. 
.44 (6) /'a
tosov.anie moklobemidu w leczeniu zaburzen psyehiczn:ych LJ dzieci i mlodziczy- 
doniesienie wst
pne. rAuq Malgorzata DqbkO\\ska.- farmakoter. Ps\'chialr. Nellrol 2000 nr I s. 
348-354 


DAIJ"OWSKI MIROSI A W 


.45 (I) R07po\"'
L.echnienie i cz
stosc U7} wama suh..tancji uzalezniajqcych wsr6d uczni6w 
klas piqt}ch \'.ielkomiei
kich szkol podstawn\\'}ch. [Aut.] Mirosla\\ Dqbko\\ski. Jakub Woiniak. 
MacieJ Khmarczyk.W: 7aburzenia psychic::ne d:::ieci I mlod:::ie;:y wybrane zagadmenia. Pod red 
Irenv Vamyslowsklej. Krakow. Konutel Redakc}Jllo-Wvdawmc;:y Polskiego Towar::rsl1va Psvchta- 
trVGllego, 2000. ,. 171-175 - Blbhoteka Psychiatrii Polskiej. 
.46 (2) SzcLegolo\...a analiLa klmicLna lecLenia dzieci rispcrydoncm. LAut] M Fryze. J. 
Gromska. Miroslaw Dqbko\\ski. A Rajewski. G KrzykO\....ski.- Psychiatr. Pol. 2000 T. 34 nr 4 
supl. 
. 19-24. - IX Gdanskle Dni Lec7nict\\a PsychiatryC7negu. 1 eczenie .I.aburzen p..ychiczl1}'ch - 
wyhranc zgadmema. Pod red Zblgmewa Nnwlcklego I Janusza Jdkltowicza 


Di\I1ROWSKI MARIllSZ 


147 (I J Wybrane zagadmenia 7 chemii ogoll1ej. [Aut.) Mariu..z Dqbnmski. Lidia Jasinska. 
Fwa Kopkowska. Wicsla\\ Wos.W: Elememv chernii og61nej i orgwJic
'Jej. Pod red Marcilla Dra- 
minskiego Bydgosx::' Wvdau-' Ue:: of ,fJ,I. 2000, 
. 33-168. 


DOMANIEWSKI JAN 


14M (I) Przemowleme lege Magmficcncjl Rcktora AM prof. zw. ura hah. 11 meu. Jana 00- 
mamewsklego Inauguraqa roku akademlcklego 2000/2001. (Aut] Jan DOmat1leWskl.- Wiad. 
Akade11lic. 2000 nr 2 s. l-5. 
149 (2) W:ystijpienie Jego MagnificenCji Rcktora Akadcm11 Mcdyczncj im. Ludwlka Rydygie 
ra w ll)dg()
zcz}' z okazji Mi
dL}narodo\\-'ego Dnia Zdro\\ia. nadama prze7 naS7.q {Jc7.elni
 dokto- 
rowi Miralowi Dizdaroglu tytulu "Doctor Honoris Causa" oraz promoqi doktOfi)\\ nauk med}C7- 
nych. (Aut.] Jdn Dom:..1.mcw
kl.- Wiud. Akadl'1ntc 2000 nr I s. 2-3. 


126
>>>
DOMBEK MALGORZA TA 


150 (I) Analiza morfomelryczna kola t
lniczegu mozgu u tch6r7.ofrctkl_ rAm] MaigorwI3 
Dombek.- Anll. /l.cad Med. B\'dg. 2000 T 14" 10. - Streszcz. fOLpr. dokt 
(2) Morphometr) of the pancreas in human fetuses. [Aut I E(I:ibielJ.l Krakm'iiak- 
Sarnowska. prlOlr] Flisiriski, M[ichalJ S.rpinda. Jran] 
arnO\vski. Mlafgorzatal Dombek - Scripta 
Periodica 2000 VoL 3 nr 2 s. 261. - Mi
dz)narodO\\} Kongre
 .\Jauk Antropologic.znych "Antro- 
polopa 2000". BYUgU:OLCL. 23-25 VI 2000. Streszczenld referaI6w 


DOROSZEWSKA G 


151 (I) Hiperinsulinemia i hiperlipoproteinemie \y zawrotdch gIO\\'}. :-.zumach usznych I 
niedo"iluchu odbiorC7ym [Aut] Gra7}m:l Doroszc\\i'ska.- Arm Acad ll,lll.d lJ\'dr:_ 2000 T. ]4 s. II 
Streszcz. rozpr. dokt. 


DIV\MUiSKI MARCIN 


152 (I) Flementy chemii ogoillej i organlc.meJ. Pod red. Marcina Oramin!\kicgo B}dgoszcz 
Wydaw Uez. AM. 2000, 258 s 
(2) OtrLymywame tidLolo(3-2alpuymldynon6v. L 3-N-alhlo-2-t1Ouracyh.. !Aut] Renata 
Stud7ili.ska, Marcin Draminski.W: llibilellszowy Zja;:.d Po!skieKo Tm1.'Or.::vstH'a Chemic:nego I 
Siowor::ys=enia In-::ynierow I Techmkow Pr;:emvs/u ChenuczneRo liJdf. 10-151-\ 20()O [B.m.. 
20001. SJ/S9 P17. 


DRAPINSKA IRENA 


(I) Bacterial flora In mfectlons m children up to the two flr
t years of life - hospnalised 
smee 1995 till 1998. [Aut.] D[anu'al Kurylak, AlndrzeJI Kurylak, K[atarzyna] Dylewska, I[rena] 
Drapinska. M[ario(a] Osinska-Kr6\ak, B. St
pien
Ja
LU\vska. I Wojak. Alnna] Ba1car-Bormi.\V 
Ellropaedllltrio 2UOO. The ('NEPSA alld CFSP European Con

ress of Paediatrics Rome. 18-21 
11I2000. Abstract book. [B.m.. 2000[. s. 160 IN-3lO. 
(2) F10Ta bakteryjna w zaki17cniach u dLleCI W pler"sz}"ch dwoch latach 7'ycia h(}
pitali- 
zowanych W okrcsie od 1995 do 1998 roku. C7. I [Aut.] Danuta Kurylak. AndrzeJ Kurylak. Kata- 
r7)'na Dykwska. Irena Drapillska. Mariola Ositi.ska-Kr6Iak. B. Stc;picri-Jaszowska. I. Woiak. Anna 
Ha1car-Boron.- Pedialr. Pol 2000 T 7; nr4 s. 267
273 
(3) Lekowrazli\\-usc flory bakteryjnej \\I LakaLcmach u dLiecl w plerwszych dw6ch hnach 
zycia hospitalizo\\,'anych w okre
ie od 1995-1998 roku Cz. 2 [A.ut.1 Danuta Kurylak, Andrzej 
Kury1ak. Katarzyna Dyle\....ska. Irena Drapinska. Mariola Osili'\ka-KrolaJ.... B. Stc;picri-Ja''7o\\ska. I. 
WOlak. Anna Ba1car-Bol"mi.- Pl'dialr. Pol. 2000 T 75 nr 4 or.; 275-281. 


127
>>>
(4) Problemy' dmgnostycZ11c i Icczniczc \\- Lakaieniach grzybicL)'ch u niemowl.tL [Aut] 
D(anuta) Kurylak. I. Palgan. K[atarzyna) Dylewska. I1renal Drapinska. K. JankO\....s....a. A(nna) 
Bakar-Boron.- Pr:.eg/. t:'pidemiol. 2000 T 54 sup!. 2 -" Zakazenia - etiopatogeneza. epidemiologia. 
khnika. protilaktyka. leczenie". Pod red. Wlaldemara( Haloty i Mlalgorzaty) Pa\\IO\vskici. s. 79.- 
X V Juhileuszow}' 7jazd Polskiego Towarzyswia Epidcmiolog6w i Lckarzy Chor6b Zakainych 
Bydgos7-cz. 21.23 IX 2000. Stres7.CZeni3 
esji plakatowej. 


DRELA MARIA 


153 (I) OLcna funkcjl krtJ.nI po stosowJ.mu sterOld6w w71cwnych w tcrapll astmy oskrzclo- 
weJ (Aul.l A Smklewlc7. B. Lm.lwlkov.",ka. Mana Drela.- OIO/urVT!!;ol. Pol 2000 T. 54 nr 3 ... 
111-313 


DREW A GERARD 


154 (I J The activity of antloxldmu enLymes m red blood cells of patients with unstable angi- 
na (Aut.) P Burduk. P. GULik. M. Piechocka. G[erardJ Dre\\'a. M. BronisL. M. J3Ldon. A Rozek. 
P(a\\'el) K. Burduk. T(omasLJ Dre\\a. W: XX/ COligress of lhe European Society of Cardi%g}'. 
Barcelona. 2R VI// I IX 199CJ In-ROM A,mlerdllm: ('ONIFER /I
formali(JIl S\iSlem. (2000(. 
PI549 


(2) The dltIvny uf ..uperoxlde di
mutdse. cataJase and glutathione peroxidase In red blood 
cells of patients with acute myocardial ischemia. LAut J P I3urduk. PLawelJ K l1urduk. Glcrard] 
Drewa, P. Guzik. M. Bromsz.- J Hear! Tai/tlre 2000 Vol. 6 nr I p07. 509 - Abstracts of the 7th 
World Congress on Heart Failure - Mechanisms and Management Vancouver B.C.. Canada. 9-12 
VII 2000. 


en Ai-..tywnosc v.ybranych cnzym6w ant)oksydaqjnych u paejent{n,.... z urazem rdzenill 
kr
gov.ego \\ odcinku sz}jnym. IAut.ll-lreliodorl A(daml Ka
przak. A(lina) Wozniak. G[erard] 
Drewa. M[acu:j] Sniegockl. W[ojciech) Beuth. B. \\lo.i:niak. W: Zja:d Po/skiego Towar,:yslwa 
\'ellrochi,.urgow Bialyslok /4-16 I' 2000. Slres=:c;:enia [B m.. 2000], s. 68 
155 (4) A.ktywnosc w)'branych enLym6w lizosomalnych w tkankach r6znych gatunkO\\l r) b 
(Aut.) Gerard Drc\\-a. Magdalena Ch
sy. Alina W07niak. W. XVI/I Zja:d H\'drobiolog6w Po/skich 
5'=llcunekd/awody BialYslok. 4-8/X2{)()() Malerll1ly:::.ja=:dowe [B.m.. 2000). [11 
 
('\) AntiOXidant dcfcnse in children with chromc VITaJ hepatitis Band C. (Aut] Agnies7ka 
M Chrobot. Anna Szaflarska-Szczepamk. Gerard Drcwa.- Med. Sci. Monitor 2000 Vol. 6 nr 4 s 
713-718. 


(6) Czynniki determinuj.tce obraz histopatologiczny blony sluzowcj zol.t.dka i dwunastm- 
cy U p3qemow z chorob:j wrzodow.t dwunastnlcy. (AutJ MacieJ Sv.i.ttkmvski. Jacek Budzynski. 
\;Iaria Klopocka. Jadwiga I\.orenk.iev.icz. Karol Suppan. Gerard Drcv.a - VlllelIldillllria - PO!'.l. Med 
Klill W(Jjs
 :!OOO T S nr 3
 
 37-.U 


I:!R
>>>
(7"1 Enzymatic efficiency of erythrocyte dnuoxldam barrier and lipid pemxidauon In 
children from famlhes with high risk of carl} atherosclcro..i'i. [Aut) r lIap}n_ fv1icCL\slawa C/.cr 
wlOnka-Szallarska. Gerard Drewa - Med. S,,- Monitor 2000 Vol 6 nr I s. 112-116. 
156 (8) Inlluence of exercise on aryl..ulphatase dIld aCid pho..phdtase activities In hlood serum 
of kayakers and ro\\er
. [A.ut I G[erardl Drewa. R[ddosla\\ I Maciak. Allinaj W07niak. Glahriel) 
Ch
s)'. A RakO\,\'"ski. H \\ininmil.. Mlal
orzatal Roz\\odO\\ska- Riol Sport 2000 Vol. 17 nr4 
 
289-297 


157 (9) The mlluence of OXidative stress on left vemnclc performam::e in paucnb with acute 
myocardial mfarction. [Aut.J P. GuLik. P Burduk. M I3ronisL. \1. lOll-don. A Rozek_ 1\..1 Plt:cho( 
kat G[erardl Drewa W' XXII Congre

 of ti,e t:llmpean 
ociet\ oICardiolog\ Amsterdam, 26-30 
V/ll 2000. CD-ROM. AI1I"'erdam. iDN/Ff.R /nfonllation .\\'slem. 12000]. P677 
(10) Metabohc parameters in patients \\ith un
table angina. [Aut I M(.dgorzata) Rozwo- 
dO\v
ka. D[ariu"7) Nov.ak. P. I3urduk. W(ladlmlrl BoziIO\\. G[crardl Dre\',a Allinal Woilliak.- 
Hearl 2000 Vol. 83 suppl. 2 p07. 104 - European Conference on ManagemeOl of Coronary Heart 
Disease. Nice France. 17-191V 2000 Ah..uac[s. 
(II) fV1ltochondriai diseases. [Aut.] Malgorzala R07\\'odm\ska. Gerard Drc\\a. Zblgmew 
Zbytnlewskt. Alina \VoLOiak. F\\d Krz}z}liska-Malino\\ska. Rados.a\\ Mdciak.- Med. 
ci Monitor 
2000 Vol. 6 nr 4 s. 817-822 


(12) Peroksydacia lipidow u pOlcjento\\ L urazem rdzcma kr
gO\\ego w odcinku 'L
jnym. 
[Aul] Allinal Wozniak. [[[diodorl Alddm] Kasprzdk, G[erard] Drewa, M[dclell Sniegocki. 
V.'[ojciechl Beuth. B. W07niak.W: Zja:::d Po/skiego Towar=\Jstwa I"'euroclurlll"gow Bll1h'slok I.J-/(j 
IX 200(). Stres
c:.elUa. IB.m.. 20001. s. 69. 
(13) Precondltlonmg in unst.lble dngina pauents treated with morphme. IAut.) P Burduk. 
Plav.ell K Burduk. G[erard) Dre\\a. P GU7ik. M. Rroni::.J'. f\.1 .137don - J. /learT FlJUure 2000 Vol 
6 nr I p07 '\01 - Abstract.. of the 7th World Congress on Heart Failure - Mcchml
ms and Mana 
gement. V dm.ouver B.C. Canada. 9-12 VII 2000. 
(4) Rozmcc 7mian ro\\nO\\agi ant)'oksydacY.lnej u koblet i m\;ZCZ}Ln L chorobij \\ien 
cov.t. lecwnych statynami. IAut.l .Iacek rabi,iak. Karol Suppan. Gr7egofl Pulkn\\
ki. (Jerud 
Drewa.- Kardiol. Pol. 2000 T. 52 sup!. 4 s. 21 pJf.43 63 Konferencja Naukowa Polskiego To- 
\\arZ}st\\oCi Ki.lrdiologicznego. Choroby ukladu krq7.fnia u kobiet ....ri.1k{m 19-20 V 200{). 
(15) Wply\\ 
uplcmcntacii witaminami dnl}ok
}daC}jn}mi d7ieci L prze\\lekl
m nm\fa- 
cajqcym Lapaleniem blon) SIU70\...'ej wlijdka I d\\'unaslmc
 - badania w"l
pnc TAul] Glraz
ni11 
BOlla. M[lcczysla\\aj CLCT\\IOnka-SLaflarska. G[razynal Mierz\\a Glerlrdj Dre\\i1 - Przegl PI' 
diatr. 2000 Vol 30 supl I 
 114. - I Kongres Polsklego Towar7Y
lwa GJ.
troenterologll. Hcpato 
logii i 7y\\ienia D7ieci. L6di. 21-23 IX 2000 r I ehi r6wnolegly \\ .ipyku angiclskim] 
ISH (lb) Wplyw tr)bu z\cia w
hran}ch gatunkow ryb na akt)\\nosc enz}mow ant)uks)-da- 
C)Jnych. [Aut.j Gerard Drc\\a. Magdalena Ch
s}. Alina Wn;niak \\: XVIII Zja:d Ihdmbiolo.f!.OH 
Po/skich S=acunek dla wodv BlUlvstok .J I) IX 2nn() \faterwly;:;ja-dowe. [B.m.. 20001. III s 
(17) Zakazcnie II p}lori (lip) Je
t niezale7n
m cZ}lmiklCm dcterminui&c}m LmJany 
pULlomu \\)kI3dnikrm u
troJO\\CI Tl}\\110\\C1gi dnt
{)k::-)dac
lnelu lec7nn
ch paCIt:l1t{l\\ 7 chorob£l 


1
9
>>>
_. 


\....rzodo\\'il dv.unastnicy (DIJ). [Aut.} J[acekl Budzynski, Mlana) Klupocka. M[aciejJ Swi\lkO\'iski. 
K[arol] Suppan. Glefard] Dre
a. R[adostav.} Maciak, J[adwigaj Korenkn::wlcz.- Gaslroenlerol 
Pol 2000 T. 7 supl. I s. 73. - IX Kongres Poh,klego Towarzystwol Gastroenterologll. [Tckst r6w- 
nolegt:y ,\ jc:zyku angieh.kiml. 
(18) LnacLeme angiogt::nezy w progresji raka jelita grubego. IAut J KrL)'szlof Patgan. 
Gerard Drev.a. Miecz)shw.a Czerv.ionka-Szaflar:-.ka. I. Patgan.- Gaslroemerol. Pol 2000 T. 7 nr 4 
s.273-276. 


DREW A TDMASZ ADAM 


(I) The actiVity of antioxu.1ant enzymes in red blood cells of pahems with unstahle angi- 
na. (Auq P. BurJuk. P Guzik, M. Piechocka. G[crard] Drewa, M. Bronisz, M. Jazdon. A Rozek. 
P[a\\cI) K. BurJuk. llomaszl Drcwa.W: XXI Congress of the Europeall Societ)' of Cardiology 
Barcelolla. 28 VIII -J IX 1999. CD-ROM. Amsterdam: CONIFER It
fornllllinti System. 120001. 
P1549 


(2) Apoptoza. czyli zaprogramowana smierc komorki w mektorych chorobach gruczolu 
krokowego. [Aut.] Zblgmew Wolski. TomaSL Drewa.- Urol. Pol. 2000 T. 53 z. 3-4 s. 305-319 
159 (3) Wplyw nowych kompleks()\\! platyn) na prLynale.i.nosc i apOplOZ!; komorek czerniaka 
BI61 CI 591 In vuro. [Aut.) Tomasz Adam Drewa.- Ann. Acad. Med. Bydg. 2000 r 14 s. 12-13. 
5treszcz. rozpr. dokt. 
(....) Zahurzema kontroIi fazy G 1 eyklu kum6rkowego podezas onkogenezy. [Aut.] Raral 
CLajkO\\lSki, Toma.iz Drc\\-a. Dorota Olsze\vska, Alma \\'o7niak - Pos/
py Biochem 2000 T. 46 nr 
4,.309-317. 


DREWNIAK WANDA 


(I) Plasmmogen activators (t-PA and u-PAI and plasmmogen activators mhlbltors (PAl-I 
and PA.I-2) ID 
ome m)eloproliferatJve syndromes. [Aut.] Danuta Rosc_ Elzhleta I\..remplev.
k.a- 
:'oJi1lezyta, G. Gadomska. E\',a Zastawna, ArkadlUsz Michalski. Wanda Drcv.niak.- Med. Scr. Mo- 
nitor 2000 Vol. 6 nr 4 s. 684-691. 


DROLNIfWSKA ANNA 


160 (I) Budowa krypt gruczolo\', .Ie1na grubego w rozwoju plodowym czlowicka. [Aut.] 
A[nnal Dro7lllewska. W[ladimir) Bozi1ov.. D[ariuszl Nowak.- Scripta Periodicl1 2000 Vol. 3 nr 2 

. 120. _ Mi
dz:ynarodnwy I\.ongres Nauk Antropologu:Lnych "Antropologia 2000". Bydgo
LCZ. 23- 
25 VI 2000 Stres7CLeni3 referatow. 


130
>>>
. 


IJROZU/ WIKTOI{ 


(I J Companson of dlscnmmatIon elfecuveness of cldSSlcal and kernel methods In dla- 
gl sing schizophrenia upon quantitati\e EEG [Aut.] M[aJgorzata] Cwiklinska-Jurkm..ska. P[iotrJ 
Jurko\\"iki, Allek.
anderJ Ara
zkie""lcz. Wliktor] DroLdz.W: Statistics and clinical practice Lectll- 
re ''Votes of rile ICB Semmar Wars.wwa, v/2000. Ed L. Bobrowski [i m.]. Warszawa. 2000. s. 44- 

7 


(21 Comparison of spectral EEG prolile In \chlzophrcnic pauents and control healthy 
sub.iect [Aut] M(algorzataj Jurko\',ska. W(iktor] Dn)LdL, P[iotr] Jurkowski. A[lcksandcrj Arasz- 
kiewlcz- Usn" Bi{)lIIelr. 2000 Vol. 37 nr I. [I] ;. -The Fiftieth SCientific Session 01 the Polish 
Biometric SOl::iet} dedicated to Professor ladeus7 Prz}bysz on hi
 70th birthdav Nall;czow, 19-20 
V 2000 Summane.. of commumcatIOns. 
(1) DifferentiatIOn between schizophrenic and healthy persons based on EEG with the use 
of discriminant analysis. [Aut) M(algorzala) Jurkm\'
ka. W[iktor) Dro7-C1z. P(iotr) Jurkov.si..i. 
A[leksander] Aras7kiewlcz.- LISt\! BlOmetr. 2000 Vol. 37 nr I s. ,6. - The Fiflleth Scientific 
Ses'\lOn of the Polish BiometTlc Society dedicated to Professor Tadeusz PrzybY!o.L on hi!o. 70th blrth- 
da) Nah;czow. 19-20 V 2000. Summaries ofcommumcation
. 
(4) Graphical did of diagnosing schlzophrema upon spectral EEG parameters. [Aut.] 
M[atgorzata) C\.viklinska-Juri..O\\'\ka. P(iotr) JurkO\\si..i. A(lebander) Araszkie\\lcz. W(iktor) 
Drozdz W' Slaliuin and clinical practice. Lecture Noles of the ICB Snllillllr Wurs:.awu, VI 2000 
Ed L Bobrowski [i 10.] WarsLawa. 2000. s. 48-52 
(5) L
k I depresJa - trudnosci diagno!o.1}C7ne w podsla\\'O\\eJ oplece medyc7nel (C7 2t 
IAut 1 Alc
ander Araszkiewicz. Wii..tor Drozd? \. Piekarsi..a.- Primum NOli Nocere 2000 nr 10!o.. 
9.11 


(6) lrudno,,;cl diagno'\tyczne \\1 podstawowej oplece medycmej (C/. I). 1Aut.) Aleks.m- 
der ArasLkiewicL. \Viktur Drozdz. A Piekarska.- Pr;mlllll NOli Nor..erc: 2000 nr 9 ::. 9-10 


DRYGAS ANDRZEJ 


(1) Pr6ba ocen) akt}'v.'flu..ci \\ zai
ciach \\oychO\\ania fi7}C7nego studentow Akademii 
Medyc7ncj w Bydgo!o.zczy W latach 1992-97. [Aut. I Jan Talar. AndrLej Drygas. Fr.mClszck W.llc- 
ron W. Kultura fi=.yc::na sllldentow w okresie lronsformacji szkolniclWa wyzs::ego w Polsce I W clr- 
..zawa. 5-7 XI 1999]. Red. Zbignic\'v DLiubii1
ki.13oguslaw Gor!o.ki. War!o.Lawa. 2000, s. 325-330. 
Polltechnlka W M!o.zawska 
161 (2) Roz\\oj i spra\\nosc tizyczna kand)dalu\\ na OddzidJ Fizjoterapii W
dziaJu Lekar- 
..Ioego Akadcmii Med)CLneJ \\ 13ydgoszczy w latach 1998 i 1999. [Aut.] Andrzej Df)gas. WludLI- 
Imerz Michalski. Jan Ta]ar - Scripta PerlOdiCll 2000 Vol. 3 nr 2 supp!. 1/2 s 571-574.- 
Mi
d7}narodu\\} Kongre.s NdUk Antropologlcznych "Amropologia 2000". BydgosZCL 23-25 VI 
:WOO Pamil;lnii.. Kongresu. Stre'\7c7cnia refcrato\\'. Scripta Periodica 200n Vol. 3 nr 2
. 5.1. [Tekst 
\\ j
L"i..U angiel'ikim 'i. 1911 


131
>>>
162 (3) Z pi
tnaslolecia dzialalnosci Sludium Wychu\\'ania FizycLnego i Spurtu oraz klubu 
UCLdmanego Akademickicgo 7\...itzku Sportowego I\kadcmll Med}cLncj im. Ludwikt R)uygiera 
\Ii Bydgo'iizczy [Aut] Andrzej Drygas. Franclszek Waleron.- Wiad Akademic 2000 nr2 'ii :22-:24 
163 (
) Zmiany sprawnoscl fi7)CZlleJ studcnl«.m Akadcmii Medyczncj w Bydgoszcz) \', 
okre
ie pierws7ych trzech lat studlow. ob
erwowane w latach 1992-1997. [Aut I AndrzeJ Drygas. 
Jdn Talar. FranCl
zek Wdleron.W: Auhologia a promocja ;t/rowia Pod red. A'Jdr
.eja Jopkie

ic;.a 
T 2 Kielce Kielce-be Towar:.\Stno Nallkowe. 2UVO. s. 13-20. II Og61nopolska Konferenqa 
NaukO\\a. Polska Akademia Nauk - Oddzial \\i KrakO\\le, Kieleckie TowarLystwo NaukO\\c 


DUDKO DONALITA 


16-t (n BauamJ. 
pektrflskopowe zeoli16w Cu-ZSM-5 mctod& FPR. (Aut.! Donalita Dudko. 
Aleksander Gut'ii7c.W: J"ll Forum Zeoillowe Kolobr=eg. 1-4 .:r lOOO. [B.m.. 2000]. s. 26. 


DYBOWSKA DOROTA 


165 (I) Ognisko \...Io:;nicy \\ \...oje\H)dztwie kuja\...skl1-pomorskim [Aut) DlorotaJ [)ybow- 
ska. A[nna) Olczak. E. Narolskd. R[omanl GracLykowskl.- Pr;egl Epidemiol. 2000 T. 54 supI. 2- 
Zakazenia - etiopatogeneza, epidemiologl8. khnika. profilaktyka. leczcme". Pod red W(aldemaral 
Baloty i M(algorLaty] Pav..lowskiej, :0.. 39-40. - XV Jublleuszowy Zja7d Pobkiego Towarzystwa 
EpidemlOlogow i Lckar7
 Chorob Zakainych. 13ydgOSZC7_ 21-23 IX 2(}OO Strcs7c7enia 
C
JI pla- 
kdtoWej. 


DYLEWSKA KAT ARZYNA 


( I ) BJ.ctenal flora in mfectlOns in chIldren up to the two first year'ii of lire - hospltahsed 
...ince 1995 ull 1998. [Aut] D[anula) Kurylak. A[ndrzej] Kurylak, K[atarzyna] Dylew'iika. I[renal 
Drapmska. M(anolaj Osin:-.ka-Kr6Iak. [l Slctpien-Jaszowska. 1 Woiak. l\[nnal13alcar-Boron. W 
Fllropaediatrics 2000. The lJNEPSA and CESP European Congress of Pa('diatrics Rome. 18-21 
11I2000 Ahstract hook. [B.m., 2000), s. 160 IN-3lO. 
(2) Bakleriemie gronkowcowe u gor
c7kuj\cych dzieci L chorob q no\\'ot\\oro\\& \\ okre- 
sie ncutropenii [Aut) A(leksandra) Kindracka. K[atarL\'naj D)le\\ska. R n:bski. M[ariusz) Wy- 

ocki. A[nnaj Ralcar-13oron. A(ldond] Janko\\';;ka. G[rzcgor7) GrLesk W: KOIifercllcja PolskieJ 
(impy Pediatrycznej ds Lec=enia Bwlac=ek i Chlomaki»v ora;: Gll=OW Lltyeh GdD11sk. 26-28 f 
1999 [R.m__ 19991, II] s 
(3) Bakteriemie paciorkO\\cowe u gor&cLkuj&c}'ch dzicci z chorob q nO\\ot\...oru\\''l \V 
okresie neulropenii. [Aut] A[leksandral Kindracka. K[alarzynaj Dylew3ka. R. D«:bski. M[drius7] 
Wysocki. A[nna] Balcar-Roron. M[ariola) O
inska-kr6Iak.W KOIiferencja Pn/sk.iej (jrupv Pedia- 
1r}'(=tIeJ ds. Lecelllo Rllllae=ek. I Chlomak.ow vra= GlCOW I il\ch GdansJ.. 26-28 I /999 [B.m. 
19991. s. 98 


132
>>>
(4) Flora bakler)Jna w zakazcmach u dZlecl W plcrw;Z\ch d\\och lalach zycla hospllali- 
zowanych v..' okresie od I QQ'5 do 1998 roktl. Cz I. (Aut. I Danuta Kurylak. AndrzeJ Kuryldk. Kata- 
rzyna D) Icwska. Irena Drapinska. Marlola Osinska-Krolak. R Sv;.pien-.1aszo\!'ska. I Wojak Anna 
nalcar-Boron.- Pedialr. Pol. 2000 T. 75 nr 4 s. 267-273 
(5) Lekowra2:li\\osc flor) haklcryjneJ \\1 zakazeniach u dzicci W pierW"7)'ch dwoch latach 
zvcia hospilaliLOwanych \\'. okreste od 1995-t99R roku. Cz. 2 [Aut) Danuta kurylak. Andrze1 
Kurylak. Kalarzyna Dyle\..sJ..a. Irena Drapinska. Mariola Osiilska
Krolak. B. Stctpieil-Jaszo\V;;J..a. I 
Woiak. Anna Balcar-Boron.- Pl'dialr. Pol. 2000 T 75 nr 4 
. 275-281. 
(6) Pnpulacje limfocylow B. T oraz kom6rck NK u dz\eci z cict:ikimi Liika7eniami bakte- 
I')jn}mi lub grz)biczymi.(l\ut.] A[ndrzejl Kurylak. D(anutal Kurylak. R. Df;bsJ..i. S[)I\\ial Koftan. 
K(atarZ\na) Dyle\\'ska. A[nnd) nalcar-Bowf\.- Przegl. EpldcmlOl. 20UU T. 5-1- sup!. 2 _It LakaZenia- 
etiopatog:eneza. epldcmiolog1a. klinika. profltdktyka. leczemc". Pod Ted W(aldernaTd) Ha1o\) . 
M[atgorzat}) Pa\\lowsklej. s. 79-80. - XV Jut-nleuszo\Vy ZJazd Pobklego TowarzY"lwa Epldemlo 
logow i LeJ..arzy Chor6b Lakain
ch. B
dgoSLCZ. 21-23 IX 2000 Streszc7enia se
JI plakatoweJ. 
(7) Prohlcmy Gmgno:styczne i 1eczmcLc w zukazenidch grzybiez)ch u niemO\\'1(}1 lAut.] 
D[anutaJ Kur)lak. I Palgan. K[atar7)'na] Dyle\\.sJ..a. Ilrena) Draplli...ka. K JdnkO\\;;ka. I\[nnal 
Halcar-BorOli.- Pr:.egl. Epidemiol 2000 T. 54 ..upl. 2 _" ZakaZcnia - etiopatogeneLa. epidcmlOlogia. 
kiimka. profi1dktyka. \eCLemc". Pod red W(aidemaral Ha10ty I Mla\gorzatYI PawIO\\skleJ. s 79 
XV JubileusLoW)' Zjazd PolsJ...iego To\!,o'arz)stwa Fpiderniologow i Lekar7' Chor6b Zakain:ych. 
Byd!!oszcz. 21-13 LX 2000. StrcszczemdsesJI pldkalOweJ. 


DYMEK GRAZYNA 


(I) Association between homocysleme and folate leve1s in relation to hplu and antico- 
agulant risk factor.. of cardiovascular dl'ieasc [Aut.( G(raZ}nal S)'pnie\\ska. FI\..al .tendrye7ka- 
Mackiewic7 L[illa) ScntcrJ..iewic7. G[raL)'na) D)meJ...- Fur J. Clin 1"1'('sl. 2000 Vol. 30 suppl 1 
s.35 - Abstracts ofthc ESCI34th Annual SCientific Mectmg. Adrhus. Denmark. 17-20 \' 2000 
166 (2) Cukrzyca. fAut I Gra7}na Dymek.W. Wvbralu' :.agodnienia:. diagnoslvki laboralo- 
rvjnej. Pod red. Hannv po::natiskieJ-Linde i Gra-:vny Odrowqz-SYPl1lewskle) Bydgos
cz IV1'dau 
lie AM, 2000, S 71-86. 
167 (3) Fizjologia i patofizjologia uktadu hemostaLY [Aut.] GraL}'na DymeJ... W W\'brane 
=agadmel1la :: dlagnostykl laboratorv}lleJ Pod red Hann}. Po;:nat1skieJ-Lmde I Gra::ynv Odrowq::- 
S\pniewskiej. B\'dRos:::c:: W\.dw. lie: AM, 2000. s. 33-69 


DZIEDZICZKO ANDRZEJ 


(I) Thc activity of mastocytes e..tlmated hy means of tryptase and endogenous heparm 
concentration in patients with favourable and unfavourable course of myocardial mfarction [AULT 
\\l(tad}
t3\\] Sinkle\\icz. I3[ogdanl Romallski. [(\\a] 7cJ..ano\\sJ..a. M(aria] ....o['ichv. AfndrzeJI 


133
>>>
nLiedzIC7ko.- Allergy 2000 Vol. 55 suppl. 63 poz. 917. - XIXth Congress of the European Acade- 
my of Allergolugy and Cllnlc.d Immunology. LI..bon. Ponugal, 1-5 VII 2000. Ab
tract 
(2) Flhrmolysl5 system in patients with bronchial asthma. (Aut I Ewa B.mach- 
\\'a\\Tzencz)k. Andrzej D7icdzicLko. Danuta Rosc.- Med Sci. Monitor 2000 Vol. 6 nr I 
. 103-107. 
(3) Genetyczne aspekty 8..'.trny oskrzelO\\e.J. (Aut] Kr7y..ztofPalgan. Andr7ej Dziedzlcz- 
ko - Vukl"dinaria - Post. Med Klin. Woj.
k 2000 T 5 nr 3-4 s 19-22. 
168 (4) Ocena toleranqijazdy rowcrem w tereme u chorych na a'\tmft: osk.rzclow
. [Aut II\. 
Mulczynsl..i. l\ndrzej Dzicdziczko.- Med. Sport 2000 R. 16 nr 111 s. 28-32. - Praca wygloszona 
POdC7a5 XII ....ongresu Polskiego TO\\ar7yst\Hl FiL.loterapli. 16di. ]999 
169 (5) Occna toleranql jazdy rowcrern w terenie u cho[}ch na a'\tm
 oskrzclow,!. (Aut1 
Andrzej Dziedzic7ko. K Mulcz)n'\J...i.- Valellldinaria - Pm;'. Med. Klin. Wojsk 2000 T 5 nr 3-4 ,. 
23-29 


(61 Promtlammatory cytokme
 IL-I beta and IL-6 serum changes dUring pravastatin 
treatment patients with h)pcrcholcsterolaemm II R. (Aut.] \\l[lad:yslawJ Sinkle\'iicz. R[ohertJ Bu- 
jak. J[dnl I31azcjc\\ski. A[ndrzej) Hoffmann. J[acck) BudJ')'nski. L(bigniew] BMtuzi, A[ndrzq] 
DziedLlczko.- Allergv 2000 Vol. 55 suppl 63 poz. 914. - XIXth Congress of the European Acade- 
my of Allergology and Cllmcallmmunology Li
hon. Portugal. 1-" VII 2000. Abstract 
(7) Promllammatory cytokmes IL-I heta and IL-6 serum changes during pravao;tatm 
tredlmem patlems v,ith hipercholcstcrolaenlla II n. (Aut.! Wtad}staw Sm"-IC\\ICL R(ohertl BUla).. 
J[an) Bla7.cjcwski. l\[ndrzej1 Hollmann. J(acek) Budzynski. P Sobanski. M. Dov,g\\itlowlcz- 
Nowicka. A[ndrLeJ] DZledZlC'7ko. Z[blgmew] Banu7l.- C:'Yllniki R\':vka 2000 sup!. 8 s. 64. - VIII 
Naukow) Zjazd Polskicgo TO\\arz)stwa Radmi nad Miazd:;yc& Krt,g k. Koszalina. 23-26 X 2000. 
Program i stre'iizczema 
(8) Rola komorck tuc7nych \v rcal..cjach Lapalnych. [Aut.) KrL} o;71of Palgan. .I. Kotakow- 
-.;ka. Magdalena Zbikowska-GolZ. Andrzej Dzicdziczko. I. Palgan.- Pllellmonol Alergol. Pol 2000 
1'.68 nr 11-12 ,. 603-609 
(9) Ul..lad fibrynolizy u chorych na astmc oskTLelm....& po leczeniu prednizoncm. [Aut) 
Lwa Banach-Wa\HLencL)k. Andrzej DzicdzicLko. DanUla Rosc.- Pol Merk"rill
;:' Lek 2000 T 8 
nr43 s. 9-11 
170 (10) Wyniki testu prowoJ...acji \\i7Iewncj histamint u paqent6w L nadreakt)'\\nosci& lub 
pra\\idlo\\& reaktywnoscl& osJ...rzcli w badamu prospcktywnym. (Aut.1 Andrzcj Dziedzic7ko. Fwa 
B.mach-WmvrLencz}k. Jacek Tlappa - Valetudillaria - Post. Med KI;Il. Wojsk 2000 T 5 nr 3-4 
 
30-36. 
171 (II) Wystt;powanie chor6b alergicLnych w Polsce. (Aut.) J. Maloleps7Y. J Liebhart.13. 
WlJjt}niak. .... Pisie\\icL. T. Plusa.1i in.l. AndrzeJ D7led7iczl..o_ E\...a Bdnach-Wa\\rLenCL)k. .Iacek 
Tlappa. [1111.1.- Alergia AHnw llllnllfllol 2000 T. .5 \Up!. 2 s 163-169 


134
>>>
FABISIAK JACEK 


172 (1) Roznice zmian r6wnO\\-agi anlyoksydac}jnej u kobiet i m
zcz)/:n 
 churob.. v.'ierico- 
\\'lleczonych Slal}nami. [Aut] Jacek Fabisiak. Karol Suppan. UrzegoT7 Pulkow
ki. Gerard Dre- 
W8.- Kardiol. Pol. 2000 T. 52 supt. 4 s. 21 poz. 43. - 63 Konlerencja NdukO\\'a polskiego Towdr7Y- 
stwa Kardiolngic.lm:gu. Choroby ukladu kri:tZema u kobiet Krakm..... 19-20 V 2000. 
(2) Wplyw palenia t)1oniu na 7miany pH srodprzdykowego. [Aut.) J(acek] Budzynski 

1[arial Klopocka. M[aciej) Swittkowski, J[acek) Fabisiak, K[arol] C;;uppan.- Gaslroemernl. Pol. 
2000 T. 7 supl I s. 55. - IX Kongres Pol'iikiego Tnwarzyslwa GastroenteroJogii. (Tekst rownolegl) 
\\ j
L)'ku angiclskimj. 
(3 J Wska.lniki stanu czynnoscumego i morfologlczncgo przeJyku SQ nieLale.i:n)rni CZ)Tl- 
mkami deterrninujtqmi pr7ebieg pr6by wysilkowej. [Aut.! Jlacck) Budz)Iiski, M(arial Klopocka 
M[aclejl SwittkO\\iski. G[rLcgorz) Pulkowski, J[acek) Fabisiak. Rlobert' Bujak. W(ladyslawJ 
SinkteWlc7.- (;astroenterol Pol. 2000 T 7 sup!. I '). 54 - IX Kongres Polskiego Towarzystwa 
Gastroenterologii. [Tekst r6\\!nolegly w j
zyku angiclskim] 
(4) Zaleznosc wymk6w elektrokardiografic7nej pr6by \\'Y
itkowej od pH \\'e\\nttr7prze- 
Iykowego u m
zczyzn z nictypowymi b61ami w klatce picrsiO\vej. (Aut.] Jacek BudLyn.ski. Maciej 
Swiqtkowski. Maria Ktopocka. Jacek Fabisiak. Robert BUlak. \\lladyslaw Sm"-te\\lcz.- Pol. An h 
Med Wewn. 2000 T. 103 nr 3-4 s. 133-138. 


HI S'v1ANN MIROSI AWA 


173 (I) Empatm poz'1danQ cechct plcl
gmarkl w modelu opieki wcdlug Calli.sty Roy [Aut.j 
Miroslawa Felsmann.W: Mu:d...".narodowa Konferencja ll,"aJlkowa. Pie/
gtllarstwo no pr=elomie 
tyslqclecl. Lublin, /6-/8){/ 2{){)() Stres=czema (S.m.. 2000]. s. 124. -lTekst rownolegly w.lczyku 
angielskim). 


FERENC ALEKSANDRA 


(I) Cytogenetic momtonng of childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL. IAut.] 
O[lga) Haus. M[ariuszl Wysocki. 13[arbara) Mucha. Andrzcj KUf)'lak. Agnies7ka Zuryii. V[ioletta) 
S.wiqtklcv.icz. A[lekandraj Ferenc. K(l)styna) Soszynska.- Med. Sci. Momtor 2000 Vol. 6 suppL 2 
s. 33. - International SymposIUm on Pediatric Hematology and Oncology focused on Current Con- 
cepts in Pediatric Stem Cell Tran;;plantation. Wruclaw. 14-17 VI 2000. LlSINSKI PIOTR 


(I) AUrIcular tubercle m children and adults. r Aut.j Michal Szpinda. Elzbicta Krakowiak- 
SarnO\'I/ska. StdfJi
ta\\ Molski. L \1arszalck. Piotr flisinski. Jan 
arnowski.- Scripta Periodica 

OOO Vol. 3 nr 3 s. 384-388. - International Congress of Anthropological Science
 "Anthropology 


135
>>>
-- 


2000" Bydgo..zcz. 23-25 VI 2000. S[re
ZCLema referat6w: SLnp13 Pcriodica :WOO Vol 3 nr 2 s 
215. 
17-1 (2) Bnu::hioccphahc trunk in human fetuse
. [Aut.] P[iotrl Flisinski. ELlzblctal Kmko- 
\\lak-SarnO\\ska. M[ichall SLpmda. P[avelj Brazis. Wlolclcchl SzcL
!:on}.- Scrrpta Paiodica 2000 
Vol. 3 nr 2 !:, 255 - Mi
dL) narodO\'t\ hongre!' Nauk AntropologicLn}ch "Antropologia 2000" 
Bydgoszcz. 23-25 VI 2000 StresLczema referat6w 
11) Clinical aspects of the development of the mtenor 11mb.. drtenes In man. (Aut J 
M(ichal] Szpinda. 
lldl1lsla\\ J Molski, Pliotrl Flisinski. rllzbleta) Krakowiak-SarnO\\!ska. 
LLdLlsla\\) Sil.ok - !Jcrlpta PenOd,("U 2000 Vol 3 nr 1 s. 262. - Mil;:dL)narodO\\}' Kongrcs Nauk 
AntropologlcLnych "Antropologla 2000"0 Bydgo'iizcz. 23-25 VI lOaD. StrcsLCLenia referatow 
175 (41 Common caroud drtefles In human fetu
es. [Aut) Pliotrl Flisinski_ E[lzbietal Krako- 
wiak-SarnO\...s
a. W[ojclechl "'L
L
Sn). M(ichall Szpinda. M Flisinski - Scripta Paiodiw 2000 
Vol. 3 nr 2 s. 254 - Mit:dz\narodow)' hongres NauJ... Antropologicznych "Antropologia 2000" 
Bydgoszcz. 23-25 VI 
ooo Stres7C7ema reterat6w. 
(5) Morphometl)' of the pancreas in human Fetu'\es. [Aut.1 E(lzbieta) KrakowIak. 
SarnO\\"'
d. P[lOtrJ flisiliskl. M[ichatJ Szpmda. J[an] SdrnO\\ski. Mlalgorzam] Dombek.- SCriptll 
Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 
. 
61. - Mit:dzynarodowy Kongrcs Nauk Antropologicznych "Antro- 
pologIa 2000" BydgoS7CZ. 23-25 VI :WOO. Strc
LCLema reFerat6w 
(6) fhe pancreatoduodenal arterics in human fetal de\clopment. (Aut.] 1::[Izblctai Krako- 
\\li:Ik-SarnO\\",
I. P[iotrl Flism...ki. M[ichalj S7pinda. M. Flisinski. J[an] Sarnowski.- Scripta Perio- 
dieD 2000 V nl. 3 nr 2 'ii. 261. - I\.'h
dz} narodo\\) hongres N auk Antropologicznych "Antmpologia 
2000". Bydgoszcz. 23
25 VI 2000 Streszczcnia referat6w 
(7) Zmlcnno",c tt:tniq plszczdowei przednlej u czlov. ieka [Au!.] Michal Szpmda. [11:- 
bieta hrakowiak-Sarnov..sJ...a. ZdLislav. Skok. Piotr Flisinski. Pa\"cll3razi
.- Scripta Periodiea 2000 
Vol 3 nr 2 suppL 1/2 s. 795-798 - MIt:dzynarodO\\}' Kongre
 Nauk Antropologicznych "Antropo- 
logia 2000" B
dgoszcz. 23-25 VI 2uno Pami
tnik Kongresu. Streszczcnm releratO\\i: Scnpta 
Pt:f1odicd 2000 Vol. 3 nr 2 
. 215 r I eht \\ jeZ) ku angieiskimJ. 
tR) Zmiennm.c 1\:tll1cy Plszczelo\\ej t
lnej u c710\\ieka [Aut] rVllchal SLpinda. Piotr 
l-li!ooinski. lad\\iga Korenkiev.icz. rl7blela KrakO\\iak-Sarno\\ska. Marcin Wisnie\\ski - Scripta 
Perwdiea 2000 VoL 3 nr 2 suppl. 1/2 s. 800-803. - MI
d7}narodow:y .....ongres Nauk Antropolo. 
gicLn}ch "Antropologia 2000". B}dgoszcz. 23-25 VI 2000 Pami
tnik Kongresu. "\treszczenia 
referatow. Scripta Pcnodica 2000 Vol. 3 nr 2 s. 216 [Tck...t \V j
Lyku angielskiln] 
(9) Zmienno
c t
tnicv ')trzalkowej u cLlov.icka [Au!.] Michal S7pmda. MaclcJ rhc\\s. 
Piotr Fhsili!\J...i I::!zbicta Krak()\\ia
-SarnO\\ska. Jadwiga Korcnklewicz.- Scripta Periodiea 2000 
Vol. 3 nr 2: suppl 1/2 'ii. 80-1.-807 - Mi
dzynarodowy Kongrcs Nauk Antropologicznych "Antropo- 
logla 2000". BydgoS7CZ. 23-2:5 VI 2000. Pamic:tnik Kongre...u. StresLCLcnia referat{m: Scripta 
PenodIC3 
(JtJO Vol. 3 nr 2 
. 
lb [I ek...[ \\ 1
7}ku angiel...kim] 


136
>>>
FOKSIN
KI MAREK 


176 \ 1) Badanl.a oks)dacyjnych uszkodLei10NA Izo)owanego .£ tJ...anel.. I limfocyt(m pacjen- 
tek chol)ch na nowolwory rnaciC}. [Aut! Marel Foksil'l$k.i.- Ann Acad Mcd. Bvdg. 2000 T 14
. 
13 - StrcSLl"z. rOLpr. dab 
177 (2\ The level of typical bIOmarker of oXidative stre
s 8-oxo-2"-deoxyguanosine is higher 
in uterine m) omas and correlate'ii \....ith tt1t: siLt: uf the tumour (Aut J Marek Fobinsli. Roman 
Kotzbach. Wieslav..' S7}'Jnanskl, Rys7ard Olinski. \\' Free Radicals in Binlogv and M('dicinF 5th 
5..vmposium. LbdZ, 7_J() 
J 200n Abstract
 L6di. 2000. s. 119 
178 (3) The level of tYPical bIOmarker of OXidative stress 8-hydroxy-Z"-deox.yguanm;il1e tS 
higher In uterinc myomas than In control tiSsues and correlates with the SI7C of the (umor. [Aut.] 
Marek foksinski. Ruman Kut7bach. Wieslaw Szymanski. Ryszard Olinskl - Free Radie Hio/. /'t1ed 
2000 Vol. 29 nr 7 ,. 597-601. 


FRACKlrWICZ CECYLIA 


179 (I J Blbhografia pubhkdCJI praco\....mkow Akadcmu McdYl"7neJ w Byc..lgolizczy za rok 
1998. (Red.) Fugeniu'\z Janowicz [Aut.] Cecvlia Fqckie\\'icz. Eugeniu
z Janowicz - Ann. Acad 
Med Bl'dg. 2000 T. 14 s. 89-322 


GAIDA MIECZYSLA\'. 


180 (1) PrzerLut raka jasnokom6rkO\....ego nerki do serca. [Aut) Miecz)'\lan Gajda. JanUS7 
Tyloch. Ferc..lymmd lyloch. fdLi
law Skok- Ural. Pol. 2000T. 53 z. 3-4 s. 419-423 


GALAJ ANDRZEJ 


181 (J) The assesment of n.-,sullS of vaccination agamsl flu among the AT&T Telfa employees 
trom the pomt llf view of efficiency and economics. [Aut.) A[ndrzejJ Galaj. L[es.lekJ Szadujkis- 
Szadurskl. M. SInJab. W' 9th International Congress 011 Infectious Diseases Buenos Aire.\', Arxentl- 
na, 10-0 IV 2000. Absr,"clS. IB m., 20001, s. 57. 
182 (2) The problem of alcohol abuse in BydgosZC7 school pupils. IAut.! Alndrzcj] Gala_i. 
A[nna] Dakar-Boron. P Korbal W. Europaediamcs 2000. The UNEPSA alld CESP Furopcan 
Con
ressofPuedJarrics. Rome. 18-2111I2000. Abstract book. IB.m.. 20001. AM-34. 
183 (3) Problem palenia papicws6\\! i picia alkoholu wsrod uCLni6w \-\}bran}ch 
Lkol B}d- 
gn
zc7Y. [Auq Andr7ej Galaj.- AIlII. Acad. tj,f('d Bvdg. 2000 T 14 s. 14. - Slre
7CL. rOLpr. uokt 


137
>>>
CiA \\ RON
KA-IIKLEJA EW A 


( I) Macroscopic picture of gastnc mucosa in endoscopic eX3ffilnation of patients with 
chronic gastritis and food allergy. [Aut.) Zbigniew Bartuzi. fwa GawfOilska-lJldeja. Bogdan Ro- 
mm'lski - Med. Sa Monitor 2000 VoL 6 nr 6 s. 1203- J 208 


GNILKA WLO[)/iMIER/ C/. 


IX'" (I) Badania anatomlczno-hlOmetrYC7ne i mlkroskopowe budowy aorty brLuszneJ w roz- 
woju prenatalnym c710\....leka [Aut.] \\llod£lffilcrz Gnilka.- Ann. Acad. Med. lJvdg. 2000 T. 14 s. 
14-15. - Strcszcz. rozpr. dokt. 


GOCKI JACEK 


(I) Anafilabja r Aut 1 Bogdan Romanski. lace!.. Gocki - Valelltdinaria - Pmil. Mrd. Klin. 
WojrA 2000T 5 nr3-4s. 11-18. 


GOSPODAREK EUGENIA 


(I) Analysis of the bactena] strains isolated from urme samples of hospitalized and am- 
hulatory patIents. [Aut.] Iwona Kama, Eugenia Goo;podarek. Beata Ulatowska.- Med. Sci. Momlor 
2000 Vol. 6 nr 6 'ii.1122-1127 
185 (2) Antybiotykoopome szezepy AeinetobaCler baumannii \....yst
pujQ.ce \.... Polsce (Aut) 
Eugenia Gospodarek. G. Zi6IkO\\'ski - Prz.eg/. Epldenuol. 20UO r. 54 sup!. I - I ekoopomosc drob- 
noustroj6w - wybrane zagadnienia. Pod red. \\l[ aldemaraJ Halot)' i M[ atgorzat} J Pa\\ilowskiej. .... 
88-96. - Konfcrencja Naukowa Polsklego TOW.H7Y'iiIWa Epidemlolog6w I Lekarzy Chor6b Zakai- 
nyeh. BydgoS7C7. 2-4 IX IQQ9 Releraly 
(3) Bakterie rodzaju Serratiajako ezynnik ctiologiczny zakazen szpitalnych. [AuI) Beata 
Ulatow
k.a. Eugema Gospodarek.W: 1 Ognlnopnlskle Sym.pozjllm Medycvny Zapoblegawc::ej "Sro- 
dowiskowl' llwarunkowania zdrmt.'ia pllblic:.nego". B\-'dgos
cz. 7-8 VI 2000 Plakaiv. [Bydgoszez. 
2000], s. 19 
186 (4) Cerebrospmal menmgltl!. wilh the presence of Acinetobacter spp. [Aut] Eugenia 
Gospodar
k. K. l\.rasnicki. G Ziolkowski. Heliodor Kasprzak_ Wojciech Beulh.- Med Sci Momlor 
2000 Vol. 6 nr I 50-54 
(5) Corynebacterium urealylicum w zakazeniach '\zpitalnych. [Aut.] Agnies7ka Mikucka. 
bugema Gospodarck. M. Papr7ycka.- {Imi. Pol. 2000 T 53 z. 2 s. 188-198. 
(6) Corynebacterium urealylicum \\ J'.aka7efliach szpitalnych. (Aut.) Agnicszka Mikucka. 
Eugema Go
podarek.W: I Og6Inopol...kIC Stmp()
/llm Hedt"ynv Zapobiegawc=ej "SrOdCM-'ISlwwe 
llwanmkolt'lll1ia ;:drolt'ia public"eg()". Brd
{)sx:, 7-8 \'12000. Plakal\'. [Bydgoszcz. 2000]. s. 18. 


138
>>>
(7) Coryneform a Lai-.aLenia ukladu moczowego. [Aut.) A(gnic
Lkal Mikucka. E(ugcnia) 
Gospodarek.W: n Sympo::mm. Post
pv w medvcyme ::aka::erl War.'i::awa, R-9 .1110()(} (B rn 

OOO]. ,. [23 I. 
187 (8) CL)f palec7kl AcmclObacler sp \\y1\\arL3Ji"t 
i-Iaktamazy 0 roL
Lcrzonym 7akrcsle 
dZlalama! (Aut.) E[ugenia] Gospodarek. A(gules7ka) Mikucka. B[eatal LJI81owska. 1. Lwierz 
lhlewskl.W: /I' s..vmpo::}um Postfipv W medYC1Jnie =aka::e,i Jrars::awa S-9 \/1 :!OOO. {B nI. , 2000], 
5 [28]. 


(9) Entcrokoki Jako cLynmk etiologlCzny baktcnemll I posocLnicy u paCjcnt6w Samo 
dZlelnego Puhhc7nego Szplt31a Khmczncgo y,' Bydgos7c7Y. [Aut.J l[won3J K,mla. Elugema] Go 
"podarek. F[waJ KrusL)'Ii
ka. BlcataJ LJlatO\v'ika. A(hcjaJ S
ko\\ska.W: /I. Svmpo::}um Postepv \1 
medvcynie zaka::en Wars::au,a, 8-9 1(// lOOO (B m .2000]. s. 1301 
(HI) Poro\\manic rOLn,ych metod diagnost)czn}ch 'itosowanych w v.y'kr):'\\aniu 7akazcnia 
lIelicohacter p:ylori \\ grupie pacjcnto\\ prze\\'lekle tlialiLO\\anych. [Aut ( Zofia Grijbcze\\ska 
Edmund Nartowlcz. Ja(hvlgd Korcnklewlcz. Eugemd OO'ipodarek.- Nefra/. Dial. pol. 2000 T 4 nr 

, 230-233. 
(II) PorO\\inamc wrazhwosci szczep6w Serratia 'ip. ESI3L (+) 1 ESf.L (-) na .mtyhlOtykl 
spoza grupy 13-laktam6w. (Aut] B[eataJ Ulatowska. E[ugenial Gospodarek.W. IV SWJpo;:jum. 
PostfWl.' w med.-vcvme =aka=en. Wars.:::awa, 8-9.\1/ 2000 (B m. .2000]. s. 125] 
IHR (12) Transfer of vestibular habituatIOn bctween reactions to rotatory and caloric stlmuh. 
[Aut] A. Krzyzaniak. Eugenia Gospodarek. I-Ienl)k Kazmierczai-..W: 20.000 \'('IU SOltS I'ULMER. 
First Sciem
fic Conference of the POII
1z VNG - l!l MFR Associatio1l. poland Bvdgos::.cz. 27 IV 
2000. Marseille: SYNAPSIS, 2000. s. 23-26. 
(13) Wieloopornosc COl)ncbacterium sp. IzolO\\anych z matenalow klinlcLnych. [Aut] 
Agnieszka Mlkucka. Eugcma Gospodarek.- Pr:;cgl. Epidemiol. 2000 I 54 supl. 2 -" Zakazenia - 
etiopatogenc7a. epldemiologl3. khmk.t, profilaktykd. Icacmc" Pod red. W[aldemaral Balmy I 
M[algorzdt} I Pa\..lowskicj. S 103-104 - XV Jubileuszowy Zjazd Pobkiego Towarzystwa Eplde- 
miologoy. i Lekarzy Choroh Zakainych. B}dgoszcz. 21-23 IX 2000 Streszc7.enia !\esji plakatowcJ. 
(I.J.) Wplyw \varunkow hodowli na hvdrofob(}\\e \\laSclwoki palecLek z rodzaju Serra- 
tia. [Aut] Agmcs7ka Mlkucka. Eugema Gospodarek. Beata Ul81owska.- Aled Dosw \1ivohiol 
2000 R. 52 nr 15.9-15. 
(15) Wykry\\anie (-Iaktamaz typu ES(Ls) u palec7.ek z rodLaju Serratid. [Aut. I Beata 
Ulatowskd. Eugema Gospodarek, Agmcs7ka Mikucka. W: I ORol1lopolskie Sympoz}lIm Med..n'1H' 
Zapohlegau'L::ej '
irnd(Jwlsk(Jwe uwarunkowama ::drowia Pllhlic::nego" Bydgos::c:: 7-8' I 200{) 
PlakalV. [Bydgoszcz. 2000], s. 20 
(16) W}st
powame j3-laktamaL typu rOjUL u palccLci-. z rodzaju Serratia. (Aut) Beata 
l1181owsk3, H Czajkowski. Eugenia Gospodarek. AgniesLka Mlkuckd.- Med Dosw \llkrobiof 
2000 R. 52 nr I s. 17-2
. 
(1 7 ) Wyst
p()\"'anie i antybiotykO\\razli\\osc szczep6v. Streptococcus p:yogenes pocho 
dz&.cych z zakazcn ropn}!.:"h tkanek mi
ki-.ich. [l\ut)I(\\onal Kanl8. E[ugcnial (Jo
podarck. IJleatal 
LJldlowsk:.t.- Pol. Makurill'i:: fR/... 2000 T 9 nr 52 s. 684-686 


139
>>>
l 


189 (18) L..kd7xma 
/pltalnc - 
puJrzeme mlkrobiologa. (Aut.] Flugcmal Gospodarck v...: I 
Ogo/napa/skIe S
mpo=jum Medycyny Zapobiegawc::ej. "Srodowir;kowe uwarutlkowania ::drOWlQ 
public:'l1f'go" Hydgo\":cz. 7-8 VI 2000. Rejerat\! l dOlJiesielJia jawm'v'c. I Bydgo
7.cz. 20001. s. 13 


GORALCZYK KRZYSZTOf 


( I) Zmiany 
pranno
ci fiz}l:zne.l \... CI&gU roku szkolncgo dLieci \...iejsklch hadanych 
[uropej
kim Iestem Sprawnosci Fiz}'unej [Aut.) ....(\...a) Sokolm\ska. W[laJimirJ Bozilow 
K[rzysztofl G6ralczyk. Hlelcna] Krakowmk.- Scripta Periodica 2000 Vol. 3 nr2 suppl. 1/2 s. 690- 
698 - Mi
d7ynarodowy Kongres Nauk Antropologicznych "Antropologia 2000" Bydgoszcz.23- 
25 VI :WOO Pamlf;tnik Kongrcsu. StresZC7cm3 referato\v: Scripta Pcriodica 2000 Vol. 3 nr 2 s. 67- 
68 [137) [Iek'iit \-v ict7)ku angielskim s. 267J 


G6RNICKI ALBERT 


IYO (I) nadama "in Vitro" \\ply\\u skoJar7onego dzialania pola magnetycznego i promlemo- 
wania laserowego malej moey na \\ zrost \\) bnmYl:h gatunkl)\\' grzyb6w chorobot\\6rczych. [Aut.] 
Albert Gornicki. Lenon Gv.lcZdzinski.- Post
\' Dermatol 2000 T. 17 s. 267-275. 
191 (2) BaJania "in vitro" wrazliwosci \\}branych gatunk6w grzyb6v. chorobotw6rczych na 
...rodki fotouc7ulul'!cc. [Aut] Albert Gormd.l. Franclszka Protas-Drozd. Lenon G\vieidLiilski.- 
Post(pv Dermulol. 2000 T 11 s. 277-283. 
192 (3) C7)' aloes 7nalduje zastosO\vanie we \\"pOIc7e
nej terapii dermatologiczncj? 
(Aut.! Albert Gornid.l. Lenon u\\lcLdLln:-.j..I.- Postcpv Vermatol 2000 T. 17 'ii. 211-220. 
193 (4) In vitro effects of OLOne on hurndn erythrocyte membranes: An EPR study. [Aut] 
Alben G6rmckl. Aleksanucr Gut'iizc.- ACla Biochim. Pol. 2000 Vol. 47 nr 4 s. 963-971. 
19
 (5) In vivo influence of etretmate on erythrocytes membrame fluidity m p
ona'iil
. An 
EPR spm lahel study. {Aut.] A[lbert] G6mu:k1.W. XIX lmemallollal COllference on Magnellc 
Remllunce 111 Biological Systems Florence. ltalv. 20-25 VII/ 2000 Late abstracl.
 [B.m.. 20001." 

63 


195 ((») Studies or erythrocytes membrane flUidity m psonas1s by electron paramagneltc reso- 
nance (EPR). (Aut.] A[lbert] G6micki. A[leko..dnderl Gutsze.W: XIX International Conference on 
Ma
lIelic Resonallce in Biological Sntems. Florence, ftalv, 20-25 Vl/f2000. Late abstracts. [B.rn.. 

O()()I, s. 262. 


GRABARCZYK ZENON 


196 (I) The enghsh used In rneulcme. [Autl Zenon Grabarczyk W A miscellany of papers in 
l'llgllsh pl.ilolog\'. Bydgos;,:c:.. Wvdaw Uc: WSP, 2000. s. 33.47. 
197 (2) Medical enghsh In texts and exercl'..e!\. (Autl Zenon Grabarc/ykBydgoszcz: Wydaw 
III .\M. ::!OOO. ::!I:! 
 


140
>>>
19M (3) A miscellany of papers in enghsh philology Red. Zenon Grabarczyk.Bydgoszcz 
Wydaw. Uu WSP. 2000. 247 s. 
199 (4) 0 roli polaj'(zykowego \'r glottodydaktyce. [Aut.] Lenon Grabarczyk.-I\cla Neophi- 
101 2000T. 2 s. 21-32 
200 (5) The readmg of LSP text... (Aut.] Zenon GrabarcLyk.- Pr 
"'allk. SI. Vauk; J
=. Obcych 
PoW Wroc 2000 nr 36. Konfcrenqe nr 3 s. 89-99 
201 (61 A review of positive and negdtl\/e aspects of multllingua.h
m. (Aut.] Zenon Grahar- 
('zyk.W: A miscellalJY of papers ill ellg/i.;h phi/olog\' B\'dgosz.cZ" W\'daw. Vc WSP, 2000, s. 19- 
3
. 


202 (7) Some prohlcmo;; related to the lingUlo;;tle world-view: .1 review of the hnguistic rela- 
tivity hypothesIs. [Aut.] Zcnon Graharc7Yk.W. A miRel/an\! vf papers In f'llglish phi/olog\!. Bvd- 
gOS;fCl: 
\"daU'. Vcz. WSP. 2000. s 7-17. 


GRABIEC \1ARH. 


( I ) Andlysis of method
 used to the trellment of the eaoplc pregnancy. (Aut 1 Whe
Ja\\) 
SL)manskl. M[arek] lJrabicc. CJ'resJav. J KIY
Leiko. M[arek] S7ymmiski - GUJecol. f.ildocrilJo/ 
:!OOO Vol. 14 suppl. 2 s. 170 P61. - Abstracts of the 8th World Congress uf Gynecological EmlocfI- 
nology. Florence. Italy. 6-9 XIII 2000 
203 (2) Cdrboxy-termmal cross linked tclopeptide of type I collagen (lCTP) and hormone 
con(.-entrations In follicular fluid stimulated cycles m V)[TO fertilization patients. (Aut.] M(drekl 
Grablcc. W(lesla\\1 S/vmano;;ki. M(arck] S7)'manski. Cz[t:staw) KlyszeJko.- Gvneco/ Elldocrillol. 
2000 Vol. 14 
uppl. 2 s. 147 PIS. - Abstracts ofthc 8th World Congre

 ufGynecologlcal Endocn. 
nology. Florence. Italy. 6-9 XIII ::!OOO. 
204 (3) PrL)datno'ic kliniczna wybranyeh cL)nnikow plynu pcreherz)kov.ego u pacjentt:k 
leczonych z po\\odu niepJodnoscl malzen.....l.lcl. [Aut.] Marek Grablec.Bydgoszcz: W\daw. lJc7 
AM, 2000. I"::! s.. - Praca habllitacYJna 
205 (4) Przydatnosc silikonO\vych kr'tLkow sz,yjkO\\}ch w profilaktyce porodow prZCdv.cLe- 
snych. [Aut.] 1'v1arck Grabiec. Wiesla\\ Szymanski. CLeslaw Klyszcjko. Marek Szymanski. P. 
Chwarseianek.- Ginekol. Pol. [20001 supl. s 56. - XXVII Kongres Polskiego Towarzystwa Gine- 
kologic7nego Szczecin. 13-16 IX 20UO Strcszczcmd. (rek..t rownolegly w jf;zyku polskim i an- 
gielsklm] 
(5) Skutccznosc zableg6w laparo
kopow)'eh u paqentek leczonych L powodu policy- 

tyeznych jajnikov. (peOS) i citLY ektopov.cj v. aspekcie przyszlej pJodnosci [Aut.] WiesJaw 
'-;7)mmiski. Marek Grabiec. Rafal Adamczak. Marek Szymanski. G. I udv.ikowskl.- Gillekol. Pol. I 
2000] supl s.::!7 XXVII Kongres Polsklego Towarzystwa Ginekologlcznego Szczecm. 13-161X 
:WOO Streszczenia. [Tekst r6wnolegl) w .i1;7)ku polskim i angiclskim]. 
206 (6) St
Lenie MMP-1. TIMP-1. komplckso\\ 1'v1MP-I/TI1\W-I i I elP w plynic p
cherzy- 
ko\\ym w odniesieniu do wskaznika zapJodnienia komorek jajO\\'}ch u kobiet lee70nych metodt 
zaplodnic.::md p07i1u....troJO\\cgo. [Aut] r-,.:Iarck Grablec. Wicsla\'r Sz)manskl. Marek "LYlJldn
kl. J. 


141
>>>
Jendryczak. G Polak. M Gogacz. T Rechberger W. Il S\"lpo;jum: Nauki podslCJ.woh'e \'v' gmek(} 
lagH Lublin - Pulaw}'. ]0-12 n /999 Stres::czenia. [B.m.. 1999]. s. 45. 
(7) Wczesne rozpoznanie Ci&lY ektopowcj I dalsLe .lei losy. [Aut.) G. Ludwik()\\ski. 
Wieslaw Szymanski. Rafal Adamczak. K. Adamczewoo;ka. Marek Grabicc.- Ginekol. Pol. I 20001 
supl ... 269 . XXVII Kongres Pol..klego Towarzy.!!.lwa Gmckologiczncgo. SLczecm, 13-16 IX 
2000 Slrcs7czenia ITekst ro\...nolegl
 w jczyl...u polskim i angiel
kiml 


GRACZYKOWSKI ROMAN 


( I) An Infeuion risk m famihC\ 01 cancer children chromcally Infected wnh hcpaulJs ( 
\Iru.!!.. rAul) Slyh\la] Kollan, MLariuszj Wysocki. W[aldemar)lIaIOla, A(ndrLej] Koltan. R[oman] 
Graczyko\\"ki. E. Narolska. ALnna] Balcar-Boron. M Dorau. A[lt:ksandral Kindracka W: Europa- 
('dialrics 2000 the UNEPSA and CFSP European (ollgress of Paedialrrcs. Rome. 18-21 III 2000 
At,,'raCl book.IB m" 2000), s. 147 HO-28L 
(2) Occupational fisk of infection with hepatlu.. Band r vlru
es In pcdlatnc oncology 
ward rAm.] Mlariu!o.z] W)::.ocki. '5lylwial Koltan. ALndrzcl] Koltan. ALnnaj Dalcar-Boron. 
Rlomdnl Grac7ykm...ski. 
. Narolska, JI.:m] 
tYCZYI1Skl. R. D
bsk.I.W; Europaedlalrlcs 2000. Ine 
UNEPSA and CESP European Congress of Paediatrics. Rome, 18-21 III 2000. Abstract hook 
[B m" 20(0), s 139 HE- 262 
(3) Ognisko wlosnicy w wojewodzt\'.ie kujawsko-pomorskim. (Aul.l D(orolaj D}bow- 
,ka, A(mta) Olczak. E. Narolska. R(omanl Grat;Lykow..kl.- Pr:t:gl. t:pidemiol. 2000 T 54 supl. 2 
Zakaienia _ etiopalogeneza. epidemiologia, klinika, profilaktykd, leczcnlc". Pod red W[aldcmaral 
Haloty i MLalgorzatyl Pa\\lo\\::.kiej, s. 39-40. - XV Jubileuszowy ZJazd Polskiego Towarzyslwa 
Epidcmiologo\v i LekafLY Chor6h Zakaznych. UydgOSLCL. 21-23 tX 2000 Streszczenia sesji pla- 
katoweJ. 
207 (4) Pmfilaktyka przeclwgrypowa zddamem lekarzy podstawoweJ upleki zdrowotneJ I 
..peqahslow [Aut] Roman GraczykowskJ.- Pol hft:rJ..llrius=: Lek. 1))) T. 7 nr 39 s. 143-147 
(5) ROzpowsLechmenie borclioL}' W wOJew6dztwie bydgoskim w Idtach 1995-1996 
[Aul.) Mdclej Borowiecki. Roman Graczykowski.- Probl Higil'In' 1997 nr 54 s. 142-147 
Borcho73 z Lyme - Lapobiegame swoisle, dmgnostyka. lecLenic i epidemiologia. Materialy Mi
- 
dzynarodowej Konferencji Nauko\VeJ zorg. prLez Polskle Towar7y
two Higlemcznc I Polskie 
TO\\lar7)'....lwo Epidemiolog6w i Lckarzy Chor6b Lakainych. Warsza\\la. 5 XI 1996. 


GRAD KRZYSZTOF 


( I) Akty\\acja krzepni
cm krwi u chor)ch na \\fLodzlcl&.ce Lapalenie jelila grubego 
(Aut.l M.u:icj S\\i&lkow
ki. Krz}s7tof Grad. Maria Klopocka. Jacek BudZ}'lhki. E\\'a Lekanowska 
ManJ. Kotschy - Pol Arch. Med ",e\VII. 2000 T. 103 nr 1-2 s. 47-51 
(2) Change.!!. in gallhladder motlhty In three-dimensional ultrasound eSlimauon in alcohol 
dependent male paucllh during absllncnce pCrlod. lAut I Mrana] Klopocl...a. .Tlacek] Bud7\i1ski. 


142
>>>
\lrac",
j] SWI£1tkowskl. KIr7Y'iztof] Grad rVl[arcinl Zi6Ikuwski.W. Srcawheparill' (NASH wld 

SH) Falk S\'mposillm nn. 12/. DOl Haag. Nelherlands. /4-/5 X 2000 Abslra{
/s. pfJHerab\1racr
. 
IR m, 2000j, s. 34. 
(3) Makro i mikro
kopO\\'c wykladniki u5zkodzenia blony sluLO\vej przel}ku a motOf}ka 
J{ Jegu udcinka prLdyku. [Aut.] 1'vllaclei I Swi£llkm\
ki. Ue
lawl Sobczynski. J[acek] Budzyn
ki. 
Jladwiga] Korenkiev.icz. M[aria] Klopocka. K[rzysztof] Grad.- Gaslroenlerol. Pol 2000 T 7 supl. 
Is.47 -IX Kongres Polskicgo TowarzY"it\\a Gastroentcrologii. [Tebt f{mnolegty w j.;zyku an- 
.!I' o;klO1]. 
(-1-) Ruznice odpowiedzi motor}C7nej dolnego odcinka prLd}ku na retluks kwasn} u 
pacjel1low z pmologiczny'l11 i lizjologlc71l)m rclluksem zolqdko\\o-przcl)kowym [Aut.] M[aciej] 
SwiqtkO\...ski. .T[acck] BudLyn
ki. LresJawl Sobczy'nski. M[arial Klopod,a. K[rL}SLtof] Grad.- 
Gaslroenlerol. Pol 2000 T. 7 supl. I s. 52. - IX Kongres Pobklego Towar7yslwa Gastroemerolo- 
gii [Tckst r{nvnolegly w .i
7yku angiclskim] 
(5) Wplyw palenia tytoniu na motoryk
 dolnego odcinka pr7c1)ku (dop). [Aut] M[aria] 
Klopocka, J(acck] Budzyn"iki. 1'v1[aciej] Swn
tkowskl. Grrzegor71 Pulko\\ski. K[rzysztof] Grad- 
Gmiroellieroi. Pol. 2000 T 7 supl. I s. 48. - IX Kongres Polskiego Towar7ystwa Gastroenterolo- 
gll. rT eksl ro\vnolegly w JCzyku angielski01] 
(6) /ale7nosci mi
dzy intens) v.nosci q kolonizacji H. pylori (lIp) i obrazem histopatolo- 
glcznym sluzo\\ki zolqdka i dwuna.'\tnicy u pacjent6w 7 chorob
 \HLOdowij d\',unaslmc
 (DU,. 
IAut I M[aria] Ktupocka, I[aeekl Budzynski. M[aciej1 Swiqtkowski. J[ad\',iga1 Korenkie\vicz. 
K(arol) Suppan. K[rzysLtoll Grad.- Ga
lroenlerol Pol 2000 T. 7 sup!. I s 77. - IX Kongre
 Pol- 
\kiego rO\...arz}stwa Gastrocntcrologii. [Tcbt rmvnolegly w Jc:z}ku anglelsklm). 
(7) Zaleznoki mi
dzy wynikami badania endoskopowcgo prLcI)'ku i dobm'iej pH-metrii 
przclyku [Alii.] M[acie.T1 S\\I&tkowski. M[aria1 Ktopocka. Jlacek] BudLynski. Lleslawl Sobc7vn- 
ski, K[r7ysztof] Grad - Gaslroenlerol. Pol 2000 T. 7 supl. I s. 53. - IX Kongres Polskiego Towa- 
rzysh...a Gastrocnterolugii. [I ek..t rownoiegly w jt;Lyku angielskiml. 
(8) ZaleLnosc mi
dzy endoskopowym i histopatologicznym obrazem blony sluLowej 
przel)ku. [Aut] M[aeicjJ Swiltkowski. I [eslav.1 Sobczyn
ki. J[adwiga1 Korcnkicwicz. M[aria] 
klopocka. Jlacekl Budzynski. K[rLy
ztof] (jrad.- Gasiroelllerot. Pnt. 2000 T. 7 "upl. I s 52. - IX 
kongres Pobkiego Towarzystwa Gastroenterologii.(Tekst rownolegly \v j
z}'ku angielsklml. 
(9) ZaleLnosc l11i
d7Y v.ynikami badama endoskopov.cgo I histopatologicLnego blony 
sluzowej przelyku oral. dobowej pll-mctrii przcl}kO\\ej u pacjent6w diagnozo\\an)ch z pO\'iodu 
nictypowych b616\.., \\ klatce pier"iiuv.eJ [Aut] Maciel Sv.iqtkowski Lcslaw Sobczynski. Jacek 
BudzynskI. r.:laria Klopocka. KrzysLtof Grad. Jad\.viga Korcnkic\\icz - \/aleilidinllria PoSI. Wed 
Klin. Wnjsk. 2000 T. 5 nr 3-4 s. 45-52. 
( 10) 7miany obraw makro- 1 mlkroskopowcgo blon) sluzoweJ g6rnego odcinka pr7e\\O- 
du pokar01O\'iego (gopp) u m
zczyzn uzaleznionych od alkoholu w okresie 4 tygodniowej abst}- 
nencji. [Aut.1 Mlaria] Klopocka, J[adwiga] Korenkiev.lcz. Jlacck1 BudLynski. M[arcm1 ZiOlkow- 
ski. M[aciej1 Swiqlkowski. Klrzysztof] Grad.- Gasirnelllerol Pol. 2000 T 7 
upl. I ". g I. - IX 
Kongre
 Polsklcgo TOv.1rL)Sh\a Ga
troellterolngll [Tckst fO\\nnlegly \\ ilt7yku anglcl
klml 


143
>>>
- 


GRI\IJC7FWSKA ZOHA 


(I) Analiza retrospekt
"'na cL}nnikow progno
lyc7llych jcdnorocznej umicralnosci u 
97% ChOT)ch L przt:\\lcklij nie\\ydolnoscla sereB. [Aut.1 Maria Bogdan. fdmund Nar1O\\lcz. 70fia 
Grtbczewska - ",iad. IRk 2000 T 53 nr 7-8 s. 372-380. 
20H (2) Poro\\.nanie ro7nych metod diagnostvczn)l:h 
toso\\anych w W} krywamu Lakazema 
Helicobactcr pylon \\' grupic pacjentow prze\vleklt: dializowanych. [Aut.) Zolia Grtbczev.ska 
Edmund NartowicL. Jadwiga Korenklewlcz. Eugema Gospodarek.- Nefrol. Dral Pol. 2000 T 4 nr 
4 s 230-233 


GRZANKA ALINA 


209 (I) Immunoelectron mlcroscuplcalldentlticauon of the c-erhB-2 oncoprorem 111 patients 
\\"ith laryngeal squamous cell carcinoma tAut J Alina Grzanka. Zdzi
law ';kok. Alina Janiak. D 
GfLanka.- Acta HistDellem. 2000 Vol 102 
. 403-..u I 


GRZEGORZEWSKI MAREK 


( I) Proba okreslenia norm wymiaro\\ komor bocznych mozgu za pomocq pr7ezcicmi'tCz. 
kowego badama sonograficznego u zdrowych noworudk6w w plerws7eJ doble po urod7cmu. [Aut.] 
W[ladY31i:1\\] I asck. M[arekl Grzegorzew3ki. St[anislawj Pilecki. IlwonaJ Trzcinska- Scripta 
Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 s 127-128 - Mi
d7ynarodo\\y Kongres Nauk AntropologicLnych 
"AmropologI32000" Bydgoszcz. 23-25 VI 2000. Strcs7czema referatow. 
(2) Przerost blaszki wewn
trzncj kosci sklepienia czaszki a badanie elektroencefalogra. 
fiLLne. [Aut I Wlad
/slaw I asck. Mdrek Grzegnr7e\\"'sli. D Woimal. P Przyb}lowski.- Valetlldl. 
naria - Post. Med. Klin Wojsk. 2000 T 5 nr 3-4 s. 90-95 
(3) S7erokosc i dlugmk kom6r boczn}ch mozgu u nmvof{)dk6w badanych dwukrOlmc v. 
plef\...szcJ i trLcciej doblc po urod7eniu. [Aut.( W[larlyslawj Lasek. Mlarekj Grzegorzewski. 
St[anisla\...J Pilecki. I[wonal Trzcinska.- Scripta Period;cQ 2000 Vol. 3 nr 2 s 128.. 
Mi
d7}narodO\\iY Kongrcs Nauk Antropologlcznych "Antropologla 200()". l3ydgos.lcz. 23-25 VI 
2000. Streszczema referat6w. 


GRLESK ;RLEoGOR7 .I. 


II} l3a"-tcflcmlc gronlo\\cowe u gorqc.lkuj...cycl1 dzicci z choroh q nO\\ot\"ormv... \\ okre- 
sie neutropenii. [Aut J Alleksandra] Kindracka K[atarzyna] D}lewska. R. D
bsJ...i. M[ariu:-..l] Wy- 
socli. A[nnaj Balcar-Boron. Alldona] Jankov.ska. Glrzegorzl Grzesk.W. Konferellcja pol.:kiej 
Grupv Pediatryc=nej ds I eczema Bialac
ek i Chlomakim ora= (iU=6'H LltvCh. GdW1Sk 26-28 I 
/999 IB m, 19991.111 s. 


l-t-t
>>>
(2) Effect of phenylephrme and carbachol in the bisected rat and human vas defferens 
(Aut) Leszek Szadujkis-SLadurski, Grzegorz Grzes"-.- CUr. J. Clin. Invest. 2000 Vol 30 ;uppl. I s 
. - Abstracts of the ESCI 34th Annual Scientific Meetmg. Aarhus. Denmark, 17-20 V 2000. 
210 (3) Mmoxldll-assoclated pleuropencardial effusIOn: case reporL [Aut] G(rzegorz] 
IJrzesk. Z[bigniew] Orzalkiewicz. Rlomuald] Przybyl, G. Polak.W. VII World Conference on 
Clmical PhannacoloRY and Therapeutics and 4th Congress of the Europt:on Associationfor Clini- 
--at Phannacology and Therapeutics. florence, /5-20 VII 2000. Ab..tracts. [B m.. 2000]. s. 146. 
(4) Pharmacological characterizatIOn ot the dopammerglc receptor in prostatic parts of 
the rat vas dcftereni. [Aut.j Lcszck SzaduJkis-SLadurski. lJrzegorz Grzcsk.- Eur J Clin IIn'est 
2000 Vol. 30 suppl. I s. 4. - Ahstracts of the ESCI 34th Annual SCientific Meetmg. Aarhus. Den- 
mark, 17-20 V 2000 
(5) Role of cGMP in modulation of G-protein coupled receptors III human and rat vas 
deferens [Aut.] L[eszek] Szadujkii-Szadurski. G(rzegorz] Grzesk. W: VI/ World Conference on 
ninical Pharmacology and Therapeutics and 4th Congress of the European Association for Clini- 
cal Pharmacology and Therapeutics. florence, J 5-20 V1/2000. Abstracts. [B m.. 2000]. s. 233. 
211 (6) Spontaneous heahng of coronary dissection due to artery spasm. [Aut] G(rzegorz] 
Grzesk, Z[bigniew] Or7.atkie\\icz. G. Polak. R[omuald) Przybyl.- Cor. Vasa 2000 Vol. 42 nr 7 K 
148. 


212 (7) Up and down regulation by lipopolisaccharides and angiotensin II of the vasocon- 
strictor respon
e. [Aut.! Glr7egorz] GrzcSk. Lre
zek] SLadujki!:l-Szadurski. Z[bigniew) Orzalkie- 
WICZ.W: Vl/ World rOliference on ('finical Pharmacologv and Therapeullcs and 4th Congress of 
the European Auociatiollfor Clillical Pharmacologv and Therapelltics. Florence. /5-20 V1l2000. 
A.bstracts. I B.m._ 2000]. s. 14b. 


GRZYBOWSKI TOMASZ 


( I) Ekspert}'La hemogenetyczna w identyfikacji plam krwi i innych slad6w biologicznych 
u progu trzcciego tysitclecia [Aut.) Danuta tvhsclcka-Sliwka, Karol Sliwka, Jakub Czarny. Marcin 
WOLniak. Tomasz Grzybowski. W: Problemy wspolczesnej krymrnalistyki Un;wersytet Wars=awski 
Wvd=;al Prawa I Admrnlslracji Zaklad Krymmallstykr. Polskre Jowarzysrwo Krymltlullstyczne 
[B.m., 2000J , s. 275-294. 
213 (2) Extremely high levels of human mnochondnal DNA heteroplasmy III single hair 
roots. (Aut.] Tomasz Grzybow
ki - Eleclrophoresis 2000 Vol. 21 s. 548
553. 


GlJMANSKI RYSLARD 


214 (I) Wply\\' alloplastyki sta\\iow blodrowych na funkcje kOliczyn dolnych [Aut I Ryszard 
Gummiski.- Ann. Acad. ,wed. Bvdg. 2oo0T. 14 ". 15-16. - Strcszcz rozpr. dokt 


145
>>>
GUTSZE ALEKSANDER 


(I) Badania spektroskopowe zcoJitow Cu-ZSM-5 metod
 EPR. [Aut.] Donalita Dudko, 
Alcksander Gutsze.W: Vf/ Forum Zeobtowe. Kolobr=eg, 1-4 X 2000 [B.m., 2000]. s. 26. 
215 (2) CO-templatmg as a new tool for substitution of Cr; taIlonng of the crysta1s and cha- 
racleristics of CrAPO-5. [Aut.] J. Komato\\Iski, G.. Zadroznn, l.A. Lercher. B. P£ldlyak, 
A[leksander] Gutsze, M. Rozwadowski.W: Vl/ Forum Zeolitowe. Kolobrzeg. 1-4 X lOOO [B m.. 
2000j, s. II-B. 
216 (J) EPR mveshgatLOns of chromwm centers In the tramework of CrAPO-5 moJecuJar 
sieves. [AUL] B. Padlyak, J. Kornatowskl, A[leksanderJ Gutsze.W VII Forum Zeolltowe. Kolo- 
broeg, 1-4 X 2000. I B.rn., 2000j, s. 24-25. 
(4) In vitro effects of ozone on human erythrocyle membranes: An EPR study. [Aut.] 
Alhert Gornick), Aleksander Gutsze.- Acta Biochirn. Pol. 2000 Vol. 47 nr 4 s. 963-971. 
217 (5) Q-band rectangular TE102 cavIty for low-temperature EPR Investigations. [Aut] A. 
Francik, AleksanderGutsze. S. Walesiak.- Mol. Pill/s. Rep. 2000 Vol. 29 s. 78-81. 
(6) Studies of erythrocytes membrane fluidity In psonasis by electron paramagnetic reso- 
nancc (EPR). [Aut] AUbert] Gormck!, A[leksander] Gutsze.W: XIX International Conference on 
Magnellc Re.sonance in Biological Sysrems. Florence, Italy, 20-25 VIl120()O. Lace abscmcrs. [B.m., 
2000], s. 262. 
218 (7) The temperature dependence of proton spin-lattice relaxatIOn times in highly concen. 
trated protein so(utions. [Aut.) K. Szuminska, A(eksander Gutsze, A. Kowakzyk - Mol. Phys. Rep 
2000 VoL 29 '.153-156. 


GWIEZDZINSK[ ZENON 


(I) Badania "in vitro" v.iplywu skojarzonego dzialania pala magnetycznego i proI1lienio- 
wania la5efOwego ma\ej mocy na \Vzrost wybranych gatunk6w grryb6w chorobotw6rczych. [Aut.] 
Albe.rt G6rmcki, Zenon GwieidzulskL- Post
 Dermatol 2000 T. 17 s. 267-275 
(2) Badania "in vitro" wrazliwosci wybranych gatunk6w grzyb6w chorobot\v6rczych na 
srodki fotouczulaj'lcc. [Aut.] Albert Gornick!. Franciszka Protas-Drozd. 7..enon Gwieidzinski.- 
PostliPY Derma/Ol 2000 T. 17 s. 277-283. 
219 (3) Baklerxinc i wirusowe zakazenia sromu. [Aut.] Lenon GWlcidzinski.- Gmekol. prakl. 
2000 R. 8 nr 1 s. 14-17. 
(4) Blofarmaceutycznc aspekty podawania mikonazolu na 
k6r
. [Aut.] J. Kuczyliska o 1. 
Piwowarska, 1. Pachecka, Franciszka Protas-Drozd, Anna Wankicwicz Zenon GwieidLinskL- 
Postepy Dermato!. 2000 T 17 s. 61-68. 
220 l5) Choroby przenoszone drog&. plclOw&. u m
iczYLn. C7. I. LAut.] Zenon G\VICZdZlllSki.- 
hzeg/. Urol. 2000 nr 4 s. 35-37. 


146
>>>
221 (6) Choroby warg i blony sluzowej jamy ustnej. [Aut.] Zenon GwieidzHi
kl_ Franclszka 
Protas-Drozd.W: Dermatologia pediatryczna. Pro zbior pod red. Miec=}'slawy Mlklaszewskiej i 
Feliksa Wqsika. T. 2. Wroclaw- Volumed. 2000. s. 575-593. 
(7) Czy aloes znajduje zastosowanie we wsp6tczesnej terapii dermatologicznej? [Aut.] 
Albert G6rnicki, Zenon Gwieidziilski.- POSlepy Dermatol. 2000 T. 17 s. 213-220. 
(8) Diagnostyka gatunkowa w kandydozie srOffiU i pochwy - wrazliwosc na nystatyn
. 
[Aut.] M. Lisiak, Czeslaw Kly
zejku, Z. Marcinkowski, Zenon G\'iieidziilski.- Ginekol. Pol. 2000 
T. 71 nr Q s. 959-%3. 
222 (9) Grzybice narzqd6\'.- plciowych_ [Aut.] Zenon G'....ieidziilski.- Przewodllik Lekarza 
2000 nr 4 s. 84-88- 
223 (10) Nowoczesne leczenie p61pasca. fAut.] Zenon Gwieidziilski, Franciszka Prolas- 
Drozd.- Przewodnik Lekarza 2000 nr 9 s. 58-60_ 
(11) Ocena in vitro wraZliwosci sLczep6w Candida albicans izolowanych z pochwy na 
podstawie antymikotyki. [Aut.] 1'\-'1. Lisiak, Czeslaw Klyszcjko, Z. Marcinkowski, Zenon Gwici- 
dziilski.- Ginekol. Pol. 2000 T. 71 nr9 s. 971-974 
224 (12) Post
puj'lcy zanik potowicz}' twarzy_ LAut.1 Zenon Gwieidziii.ski, M_ Blaszczyk, L 
Krohck1, S. lablonska_- Przegl. Dermatol. 2000 T. 87 nr 1 s. 23-27 
225 (13) ZakaZenia grzybiczc narz'ld6w plciowych kobiet. [Aut.] Zenon Gwieidzinski.- 
Prz.ew. Lek. Ginek. 2000 nr 2 s. 3-10. 
226 (14) ZakaZenia grzybicze sk6ry i blon sluzowych - nOWOC.lesne leczenie_ [Aut.] Zenon 
Gwieidziilski.- Pr;:;cwodnik Lekar:m 2000 nr 8 s. 90-95. 
(15) Zapalenle opryszczkowe sk6ry a protililpoprolein. LAut.J Anna Wankiewlc7. Zenon 
Gwieid7itiski.- przegL- Dermalol. 2000 T. 87 nr 5 s_ 429-432. 


HALOTA WALDEMAR 


(I) Analiza odpowiedzi humoralnej na szczepienie p/wzw A u dzieci z przewlektym 
zapaleniem w£ltroby (pzw). [Aut.] M[algorzata] Pawlowska, E Smukalska, W[a(demar] Halota.- 
Przegl. Epldemiol. 2000 T_ 54 sup!. 2 _" Zakaienia - etiopatogeneza. cpldemiologia, kJinika. profi- 
laktyka, leczenie". Pod red. W[aldcmara] Haloty i M[algorLaty] Pawlowskrej, s. 97. - XV JubIle- 
u::.zo\'.-)' ZjaLd Polskiego Towarzystwa Epidemiologow i Lekarzy Chorob Zakainych. Bydgoszcz, 
21-23 IX 2000. Streszczenia sesji plakatoweJ. 
(2) Aspekty immunologiczne zakazen HCV. [Aut.l Malgorzata Pawlowska, Waldemar 
Halota.-Post
NaukMed 2000T.13nrt s 13-17. 
(3) Cz
stosc wystf;:powania przeciwcial p/toksoplazma gondii, CMV, wirusowi r6zyczki 
oraz Chlamydia trachomatis wsr6d kobiet ci
zarnych. [Aut.] Mlalgorzata] Pawlowska, E. Smukal- 
ska, W[aldemar] Halota, M. Dorau. S[tanislaw] Skublicki, W[ieslaw] S7ymafIski.- Przegl_ Epide- 
miol. 200U T. 54 sup!. 2 -., ZakaZenl3 - etiopatogeneza. epidemiologia. klinika, profilaktyka, lecze- 
nie"_ Pod red. W[aldemara] Haloty i Mfalgorzaty] Pawlowskiej, s. 115. - XV Jublleuszowy Zjazd 


147
>>>
Polskiego Towar7ystwa Epidemiolog6w i Lekarzy Chor6b Zakainych. Bydgoszcz, 21-23 IX 2000. 
Streszczenm sesjl plakatowej 
(4) Czy alkoholizm usposabia chorych z patologi£l \vttroby do kandyduLY przetyku? 
[Aut.] J. Jaskowska. D[urota] Kozielewlcz. M[atgorzata] Paw!owska. W[aldemar] Haluta _ Przegl. 
Epidemiol. 2000 T. 54 sup!. 2 _" Zakazenia - etiopatogeneza, epidemiologia, klinika, profilaktyka., 
leczeme". Pod red. W[aldemara] Haloty i M[atgorzaty] Pmvlowskiej, s. 72. - XV Jubileuszowy 
ZJazd Polskiego Towarzystwa Epidemiolog6w i Lekarzy Chor6b Zakainych. Bydgoszcz, 2] -23 IX 
2000. Strcszczenia sesJi plakalowej 
227 (5) Domniemane drogl zakazenia HCV w Polscc. [Aut.] W[aIdemarJ Halota, E[wa] Top- 
czewska, M[atgorzatal PawtO\vska. B. Gorzelak.- Przegl. Epidemiol. 2000 T. 54 supl. 2 -" Zakaze- 
nia - etiopatogeneza, cpidemlologta, khmka, profilaktyka. leC7eme". Pod red. Wlaldemara] Haloty I 
M[algorzatyJ Pav.40wskicj, s. 52. - XV Jublleuszowy ZJazd Polskiego Towarzystwa Epidernlolo- 
go\-\' i Lekarzy Chorob Zakaznych. Bydgoszcz, 21-23 IX 2000. Streszczema se
ii plakatO\vej. 
(6) HAART z wykorzystamem didanozyny (ddl. Videx) i hydroksymocmika w .
hvietlc 
dotychczasowych bada.t1. [Aut.] Matgorzata Pa\vlowsk.a. Waldemar lIalota.- PrzeRl. Epidemiol 
2000 T. 54 supl. I - Lekoopornosc drobnoustroJ6w - wybrane 7agadnienia. Pod red. W[aldemara] 
Haloty i M[atgorzaty] Pawlowskiej, s. 122-127. - Konferencja Naukowa polskiego Towarzystwa 
Epidemiolog6w i Lekarzy Churcb Zakainych. Bydgoszcz. 2-4 IX 11j99. Reteraty. 
228 (7) HCV - wsp6lczcsne zagrozenie. [Aut.] Waldemar Halota.- Przegl. Epidemiol. 2000 T. 
54 sup!. 1 - Lekoopomosc drobnoustroj6w - wybrane zagadnienia. Pod red. Wlaldcmara] Ilatoty i 
Mlalgorzaty] Pa\vlowskiej, s. 128-135. - KonferenCja Naukowa Polskiego Towarzystwa Epide- 
miolog6w i I.ckarzy Chor6b Zakainych. Bydgoszcz, 2-4 IX 1999. Referaty. 
(8) Immunological evaluation of nbavlflne and mterferon-alpha therapy 10 patients with 
chronic hepatitis C. [Aut.] M[algorzata] Pa\vlowska, Waldemar Halota.- .I. /-{epatol 2000 vol. 32 
suppl. 2 s. 96. - Abstracts of the 35th Annual Meeting of the European ASSOCiation for Study of the 
LIVer. Rotterdam, 29 IV - 3 V 2000. 
(9) Immunological recovery markers in patlcnts wnh chromc hepatitis C treated with 
interferon-alpha and ribavirinc Or interferon-alpha alone. [Aut.] r-,.:t[algorzata] Pawlowska, 
W[aldemarl Halota.W: 9th International Congress on Infectious Difeases. Buenos Aires, Argenll- 
UU, /0./3 IV 2000. Abstracts. [80m., 2000], s. 295. 
(10) An infection risk in famihes of cancer children chronically mfected with hcpatItis C 
virus. [Aut.] S[ylwia] Koltan, r-.,'tlariusz] Wysocki, Wraldemar] Halota. A[ndrzql KOftan. R[oman) 
Graczykowskl, F. Narolska. A[nnaJ Balcar-Boroil, M. Dorau, A[leksandra] Kindracka.W: Europa- 
ediatrics 2000. The UNEPSA and CESP European Congress of Paediatrics. Rome, 18-21 III 2000. 
Abstract book. [80m.. 2000], s. 147 HO-28L 
229 (II) Lcczenie przcwleklych zapaleil wqtroby etiologii HBV i HCV - stan obecny i per- 
spektywy. [Aut.] Waldemar Halota.- Przegl. Epldemiol. 2000 T 54 supf. 3 -" Zakazenia - etiopato- 
geneza, epidemlOlogia, klinika, profilaktyka, Jeczcnic". Pod red. W[aldemara] Haloty i 
M[algorzaty] Pa\vlo\vskiej, s. 253-257. - XV Jubileuswwy ZjaLd Polsklcgo Towarzystwa Eplde- 


148
>>>
miolog6w i Lekarzy Chor6b Zakainych Bydgoszcz, 21-23 IX 2000 Referaty wygloszone w trak- 
cie SesJi Naukowych Zjazdu. 
230 (12) Leczenie prLewleklych zapalen wttroby 0 etiologii HBV i HCV. [Aut.] Waldemar 
HaJota.- Sluzba ZdrowlQ 2000 nr 80-81 s. 18,26. 
231 (13) Lekoopornosc drobnoustroj6w - wybrane zagadniema. Pod red. Wfaldemaral Haloty 
i M[algorzaty Pawlowskicj.- Pn:egl. Epidemiol. 2000 T. 54 supl. I. 148 s - Referaty wyglos7.0ne 
podczas Konferencji Naukowej PTE i LCHZ "Lekoopomosc drobnoustrojow - wspolcLesne zagro. 
zenie". Bydgoszcz, 2-4 IX 1999 
(14) Occna wybranych parametr6w cytologicznych i immunologicznych w popluczynach 
oskrzeiowo-p
cherzyko\Vych (BALF) u zakazonych HIV hloniesieme wst
pne). [Aut.] D[orota] 
Kozielewicz, A[nita] Olczak, J. Jaskowska, W[aldemarJ Halota.- Przegl. Epidemiol. 2000 T. 54 
supl 2 -" Zakaz.enia - etiopatogeneza, eplderniologia, klinika, profilaktyka, leczeme". Pod red. 
\V[aJdemara] Haloty i M[algorzaty] Pawlowskiej, s. 30. - XV Jubileuszowy Zjazd PolskJego Towa- 
rzystwa Epidemiolog6w i Lekarzy Chor6b Zakaznych. Bydgoszcz, 21-23 IX 2000 Streszczenia 
sesji plakatoweJ 
232 (15) Patomechani7m raka pierwotnego wqtroby w przebiegu zakazen HBV. [Aut.] Wal- 
demar Halota.W: II SympozJum Hepatologlczne nt Wsp61czesne mozliwoSCI leczema zakazen 
Wlrusem B zapalenia wqtroby. Falenty k Warszawy, 24-25 X/2000. [B.m.. 2000], s. 16. 
233 (16) Serum 19B levels in HIV infected patients in Poland. [Aut.] A Muszyii.ska, 1. Kru- 
szewski, W[aldemar] Halo!a, J. Slusal'czyk, M. Klos.- Allergy 2000 Vol. 55 s. 883-884. 
(17) Uwa,gi do prognozowania skutecznosci leczenia przewleklych zapaleii. wtLroby typu 
C mterthonem -alfa I rybawlrynt w 
wletle wlasnych obserwacji - domeslenie wst
pnc. [Aut.) 
Malgorzata Pa\vlmvska, A Horban, Waldemar Halota, H. Berak.- Prz.egl. Epidemiol. 2000 T. 54 
supl. 3 -" Lakazenia - etiopatogeneza. epidemiologia. k1inika, profilaktyka, leczenie". Pod red. 
W[aldemara] Haloty i M[algorLaty] Pawlowskiej, s. 270-273 - XV Jubileuszowy Zjazd Polsklego 
Towarzystwa Epidcmiologow i Lckarzy Chor6b Zakainych. Bydgoszcz, 21-23 IX 2000. Referaty 
wygloszone w trakcie Sesji Naukowych Zjazdu. 
(18) WplY\'i \vielkosci wiremii HIV na zachowanie si
 surowiczych st
zeiI CD8 i TNF- 
alfa. [Aut.] ]\v1lalgorzataJ Pav.''lowska, W[aldemar] Haluta. A[mta] Olczak. B. Jaruga.- Przegl. Epi- 
demiol. 2000 T. 54 sup!. 2 -" Zaka.zenia - etiopatogeneza, epidemiologia, klinika, profilaktyka, 
leczenie". Pod red. W[aldcmara] Halot} i M[algorzatYJ pawlowskiej. s. 29. - XV Jubileuszowy 
Zjazd Polskiego TowarL)'stwa Epidemiologow i Lekarzy Chor6b ZakaZnych. Bydgoszcz, 21-23 IX 
2000. Streszczema ses.l1 plakalOwej. 
(19) Wybrane parametry irnmunologiczne u chorych na przewlekle zapalenie wttroby 
typu C Icczonych intcrferonem-alfa i rybawirynt. fAut.] Malgorzata Pawtowska, Waldemar Halota, 
Ewa Topczewska, B. Jaruga, ArkadlUsz Kuzlemskl.- Lek. Wojsk 1999 R. 75 nr7-8 s. 397-399. 
234 (20) Zakazenia - etiopatogeneza, epidemiologia, klinika, profilaktyka, leczenie. Pod red. 
W[aldemara] Haloty i Mlalgorzaty] Pawlowskiej.- Przegl. Epidemiol. 2000 T. 54 sup!. 2 I supl. 3, 
120 s. i 338 s. - XV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Epldemlolog6w I Lekarzy Chor6b 


149
>>>
Zaka.znych. Bydgoszcz, 21-23 IX 2000. Supl. 2 zawiera streszczenia sesji plakatowej. Sup!. 3 
ZR\Vlera referaty wyglos7one w trakcie sesji naukowych zjazdu. 
235 (21) Zakazenia HCV - problem spoleczny i klinicmy [Aut.] Waldemar Halota.W 
Transfuzj%[{ia - Quo Vadls wczora), dzis, jUlro XX Jubi/euszowa Konferencja Naukowo- 
Szkoleniowa Transfiqolog6w Wojskowych ZL1kopane, 5-7 X 2000. Program, stres:.czen;a. [B.m., 
2000], s. 20-21 


HAUS OLGA 


(I) Analiza cz
stosci wyst
powania i rodzaju wrodzonych wad rozwojowych na terenie 
reglOnll kujawsko-pomorskiego u dzieci urodzonyeh \V roku 1998. [Aut.] Anna Balear-Boron. 
Mieczyslawa Czerwionka-Szaflarska, Wieslaw Szymatl.ski, G. J6iwicka, Wojciech J6iwicki, 1. 
SzutczyiIski, P. Korbal, D. Goszczynska, Olga Haus, A Materna-Kiryluk, J. r-.,'tejnartowicz, A 
Latos-Bielenska, 13. Bilyk. 1. Czarnecki. H. Dqbrowska. J. Dwornikiewicz. M. Dworniklewicz- 
Lewandowska, B. Igielska, E. Kustra, I. Nowakowska, J. Oczachowska, M[arek] Orkiszewski, G. 
Pikula, 1. Sadklewicz, J[erLY] Sarap, Zfdzislaw] Skok, Cz. Staehowiak-Nowicka, A. Wargulska. W: 
Postepy neonatologii 2000 supl I s 36-39. - [XV Og61nopolskie Sympozjum NeonatologlCzne. 
Poznmi-Kiekrz, 28-30 IX 2000]. 
(2) Analizy rodowodowo-kliniczne i badania molekularne w rodzinach obciq:zonych 
chorobami nowotworowymi. [Aut.] Hanna Janiszewska, O[lgal Haus, R. Laskowski, B. G6rskJ, 
M[agdalena) Pasinska. R. Koztowska. N. 1'vliodonska. Z. Pawlo\vicz. W: KonferenC}a 'Nowotwory 
lciedzlczne - projilaktyka, dwgnostyka, leczenie". lvfl(
t.L"}'zdroje, 23-24 VI 2000. [B.m, 2000], !'. 
40. 


236 (3) Chloniaki u os6b zaka.zonych HIV. [Aut.] S. Kotlarek-Haus, Olga Haus.- Acta Ho- 
emolol. Pol. 2000 T. 3 I or 3 s. 249-259. 
237 (4) Cytogenetic analysis of lymph node cells of patients suspected of non-Hodgkin lym- 
phoma. [Aut.] O[lga] Haus, G. Mazur, E DuszeiIko, 1. Makowska, M. Je1eil, A. Kielan, r. Wrobel, 
K. Kuhczkowskl.- Med. Sci. Monitor 2000 Vol. 6 supp!. 2 s. 30. - InternatIOnal SymposIUm on 
Pediatric Hematology and Oncology focused on Current Concepts in Pediatric Stem Cell Trans- 
plantation. Wrodaw, 14-17 VI 2000. 
238 (5) Cytogenehc monitoring of chIldhood acute lymphoblastlc leukemia (ALL). [Aut.] 
O[lga] Haus, M[ariusLj Wysocki, B[arbara] Mucha, Andrzej Kurylak, Agnies7ka 7uryn, V[ioletta] 
Swi£ltkiewicz, A[leksandra] Ferenc, K[rystyna] Soszyii.ska.- Med. Sci. Monitor 2000 VoL 6 suppl. 2 
s. 33. - International Symposium on Pediatric Hematology and Oncology focused on Current Con- 
cepts in PediatrIc Stem Cell Transplantation. Wrodaw. 14-17 VI 20UO. 
239 (6) Efektywnosc badatl. cytogenetycznych u dzieci chorych na ostrq bialaczk
 limfobla- 
stycznt, a niekt6re parametry cyklu komorkowego i dane hematologiczne. [Aut.] Olga Haus, Ma- 
riusz Wysocki, Barbara Mucha, R. D
bski, Krystyna Sos7ynska, Andrzej Koltan.- Acta Haematol. 
Pol. 2000T. 31 nr Is. 51-58. 


150
>>>
(7) Founder mutatJOns m the BRCAI and BRCA2 genes m Poland famtlies wlth breast- 
ovanan cancer. [Aut.] B. 06rskl, A. Jakubowska, T Byrski. T. Huzarski, J. Menkiszak, J. Oron- 
wald. A. Ptuzanska, M. Bebenek, 1.,. Fiszer-Ma1iszewska, E. Grzybowska, H(anna] Janiszewska. 
O[lga] Haus, H. ZdLiebkowska, S.A. Narod, J. Lubinski.W. Konferencja .. NowolwOry dziedziczne 
- projilaktyka, diagnostyka, leczeme". ,
11edzyzdroJe, 23-24 V12000. [Rm.. 2000], s. 15. 
240 (8) The genes of mterferons and interferon-related factors: localization and relationships 
with chromosome aberrations in cancer. [Aut.] Olga Haus.- Arch. Immunol. Ther. Exp. 2000 Vol. 
48 s. 95-100. 


241 (9) Inzynieria genetyczna - ratunek w chorobie czy niebeLpieczny eksperyment. [Aut.] 
Olga Haus. - Wiad. Akademic. 2000 nr I s. 16-17. 
242 (10) Ocena zapotrzebowania w Polsce na poradnictwo genetyczne po urodzeniu si
 
dziecka z wadami rozwojowymi - dane z Polskicgo Rejcstru Wrodzonych Wad ROLWOjowych. 
[Aut.] A. Latos-Bielenska, R. Glazar, A. Materna-Kiryluk, J. Mejnartowicz, J Limon. M. Kraw- 
czynski, M. Wisniewska, D. Wolnik-Brzozowska, A. Ignys, B. Bloiiska-Polarczyk, D. Lubinski, M. 
Sijsiadek. Olga Haus. B. Kaluzewski. L. Jakubowski. M. Krawczynskl. Anna Balcar-Boron. E. 
Gajewska, M. Walczak, J. Stanczyk, F Szwalkiewicz-Warowicka, A. Kossakowska-Krajewska J 
Wieslaw Szymanski. P. Korbal, 1. Szulczynski. S. Laj'lczek. J Wierzba.W: POS1€Py neonarologii 
2000 supl1 s. 434-438. 
243 (11) Opornosc i wraz:liwosc komorek nowotworowych na leki cytostatyczne. [Aut.] Olga 
Haus.W: Zarys chemlOterapii nowotwornw narzqdowych i ukladawych. Pod red. Krystyny Vrze- 
chowskiej-Juzwenko. Wroc/aw. Volumed, 2000, s. 75-94. 
244 (l2) Ryzyko genetyczne tnsomii 16q w rodzmach zareJestrowanych w PolskleJ Kolckcjl 
Translokacjl Chromosomowych W7ajemnych. [Aut.] B. Stasiewicz-Jarocka, I. Barisic, E. Kostyk, 
L. Zergollern. J. Luberda-Zapasnik, R. Usinskiene. B. Krzykwa, A. KOCLllf, O[iga] Haus, B R'lcz- 
kiewicz, A. Marcinkowska J A. Rybalko, S. Stengel-Rutkowski, A.T. Midro.W: V Ogolnopolskie 
Dm Neurologii Dzieciecej. Problemy genetyczne w neuropediatrii. Olsztyn, 21-231X 2000. [Rm., 
2000], s 142. - [Teksl r6wnlegly wj
zyku angielskim, s. 143J 
245 (13) Telomerase activity in acute leukaemia. [Aut.] B. Jaiwicc, K. Kapelko-Slowik. S. 
Celiiiska, D. Urbaniak-Kujda, O[lga] Haus. K. Kuliczkowski.- Hematol. J. 2000 Vol. 1 suppl 1 
poz. 429. - Abstracts for thc 5th Annual Meeting of the European Haematology Association. Bir- 
mmgham, UK, 25-28 VI 2000. 
246 (14) Terapia gcnowa nowotwor6w. [Aut.] Olga Haus.W: Zarys chemiolerapii nowotrvo- 
row nar=qdowych i ukladawych Pod red Krystyny Or.:echowskiej-Juzwenko Wroclaw. Volumed, 
2000. s. 137-158- 
247 (IS) Three novel RB-l gene constitutIOnal mutations in patients with familial and/or 
bi1ateraJ retinoblastomas. [Aut.] A. Jakubowska. S. Zaj&.czek. B. Gorski. O[lgal Haus. J. Limon, E. 
Kostyk. K. Krzystolik, J. Lubif1.ski.W: Konferencja " Nowolwory dziedziczne - profilaktyka, dia- 
gnostyka, [eezenie". Mifd.."}odroje. 23-24 VI2000 [B.m., 2000], s. 48- 


151
>>>
248 (16) Zmiany cytogenetyczne w Ph-dodatniej [Ph(+)] przewlekJej bialaczce szpikowej VI 
czaSle leczeniif interferonem alfa (IFN-a). [Aut.] Olga Haus, S. Kotlarek-Haus, I. Makowska, E 
Duszenko, B Jaiwiec, K. Kuliczkowski.- Pol. Arch. Med. Wewn. 2000 T. 103 nr 1-2 s. 15-22. 


HOFFMANN ANDRZEJ 


249 (I) Choroba v.'lencowa u kobiet - nadal klopotliwy problem dlagnostycLny. [Aut.] An- 
drzej Hoffmann, Wladyslav. Sinkiewicz, M. Dowgwiliowicz-NoV\iicka.- Pol. Arch. Med. Wewn 
2000 T 104 nr 2 s. 479-484. 
(2) Promflammatory cytokines (L-l beta and IL-6 serum changes during pravastatm 
treatment patients with hypercholesterolaemia lIB. rAut.l W[ladyslaw] Sinkiewicz, R[obert] Bu. 
jak, J[an] Btal.ejewski. A[ndrzej] Hoffmann. J[acek] Budzynski. ZlbIglllewj Bartu7i, A[ndrzej] 
DZledziczko.- Allergy 2000 Vol. 55 suppl. 63 PO? 914. - XIXth Congress of the European Acade- 
my of Allergology and Climca1 Immunology. Llsbon, Portugal, 1-5 VII 2000. Abstract. 
(3) Proinflamrnatory cytokmes IL-I beta and lL-6 serum changes dUrIng pravastatin 
treatment patients with hipercholesterolaemia 11 B. [Aut.] Wladyslaw Sinkiewicz, R[obertl Bujak, 
J[an] Blazejewski. A[ndrzeJ] HotTmann, J[acek] Budzynski, P Sobanski. M. Dowgwillowlcz- 
Nowicka, A[ndrzej] Dziedziczko, Z[blgmew] Bartuzi.- Czynniki Ryzyka 2000 supL 8 s. 64. - VlIl 
Naukowy ZjaLd Polskiego Towarzystwa Badan nad Miazdzyc,!. Kr'lli k. Koszalina. 23-26 X 2000 
Program i stresLczema. 
250 (4) Projekt wykorzystama interneLU do realizacii wicloosrodkowego programu oceniajq' 
ccgo echokardiograficznie mas
 lewej komory serca w Polsce. [Aut.] Andrzej HoITmann, P. GuzIk, 
T Zdrojev,.'ski, J. Kasprzak, J. Drozdz, K. Narkiewicz, A Minczykowskii, Wladyslaw Sinkie- 
wicz.W: Internet medycmy 2UOO. 5 Konferencja internetu medyc::llego Poznan. 2000. [B.m., 
2000], s. 44-45. 
(5) Rola cytokin w rozwoju miazdzycy i lej powiklan. [Aut.] W[ladysiawJ Smklc\\'lcz. P. 
Sobmiski, A[ndrzej] Hoffmann.- Czynniki RFyka 199912000 nr 4/1 s. 37-45. 
(6) The serum Immunoglobuhn IgE, interleukin-4 and soluble form receptor CD23 dy- 
namiC changes in pattents with hlpercholesteroJaemia II B treated with pravastatm. [Aut.] 
W[ladyslaw] Sinkiewicz, A[ndrzej] Hoffmann, J[an] Blazejewski, R[ubert] Bujak. J[acek] Budzyn- 
ski, M. BikO\v
ka. K[rzysztof] Palgan.- Allergv 2000 Vol. 55 supp] 63 poz. 913. - XIXth Congress 
of the European Academy of Allergology and Chnical Immunology. Lisbon, Portugal, 1-5 VII 
2000. Abstracl. 
(7) The serum immunoglobulm IgE, interleukin-4 and soluble form receptor C023 dy- 
namic change
 in patients with hlpercholesterolaemla II B treated with pravastatm. [Aut.l 
W[ladyslaw] Sinkiewicz, A[ndrzeJ] Hoffinann, J[an] Blazejewski, R[obcrt] Bujak, J[acek] Budzyn- 
ski, M[agdalena] Zbikowska, K(rzysztof] Palgan.- Ellr. Heart J. 2000 Vol. 22 supp!. s. 155. - XXII 
Congress of the European Society of Cardiology Amsterdam, 26-30 VllI 2000. Abstract. 
(8) The serum immunog]obulm IgE, mterleukin-4 and 'ioluble form receptor CD23 dy- 
namiC changes m patients with hlpercholesterolaemla II B treated with pravastatm. [Aut. I 


152
>>>
Wlladyslawj Sinkiew'icz. A[ndrzcjj Hoffmann. j[all] Bla2
.lewski. R(obertj BUJak. llacek] Bud7)'n- 
ski. Magdalena Zbikowska. Klrzys,lluf) Palgan.- CZY1llliki RVl.vka 2000 supl. 8 s. 59-60. - VIII 
Naukowy Zjazd Polskiegu Towarzyst\va Badan nad Miazd7Yc&.. Kr
g k. Kos.lahna, 23-26 X 2000. 
Program i stres7czenia 
251 (9) Wskal.ama do leczenia operacYjnego nabytych zastawkowych wad serea f Aut] An- 
drzej Hoffmann. M. Missirna. D.Karasck.Bydgus7cz: Wydaw. Uez. AM. 2000. 51 s. 


HRYNCEWICZ WITOLD 


252 (1) OopplerO\...ska oeena przeplywu krwi w l
tnieaeh pr.lcdramienia u chor)eh z przctok\ 
t
tmezo-zyln'l promlenimvo-odpromieniow\ w okolicy nadgarstka [Aut] Witold Hrynee- 
wicL.Bydgoszcz: WyddW. WM. 2000, 58 s. 
(2) 25 [dwadziescia pierc] lat chirurgii akadcmlckiej w Bydgoszczy Katedra i Klimka 
Chirurgii Og61nej i Nac7yit Akadcmii Medycznej im. Ludwika R}dygiera w Bydgosze.lY. Zesp61 
red.: Z(ygmuntl Mackiewic.z. Wlitoldl l-Iryncewie7. Wruiciechl S/c7
sny. Wloicicch) Legar- 
shBydgoSLCZ: Wyd. WM, 2000, 51 s. 
(3) The 'slceve" anastomosis method for hemodialysis shunts: an eleven-year follow-up 
study. [1\ut.] A(ndrzcJ) Kapala, WLuJclechl Szcz
sny. Wlltuldl Hryncewlc.l. Z(ygmuntJ Mackie- 
wicz, Wfojeicch] Zegarski.- J. Vase. Access 2000 Vol. I nr 3 s. 81-83. 


IW1\N-/.II;TEK 17A 


253 (I) Proces hcmosta7Y we krwi chorych na lus.lczYCfit. [Aut.) 17a h\an-Zi
tck.Bydgoszcz; 
Wydaw. Vez. AM, 2000, 155 s. - Praca habihtacyjna. 


JACHIMOWICZ-WOLOS/YNfK DOROT1\ 


25-1 (I) Ksztalcenie picl
gniarck a sal}'sfakcja z wykonywancl pracy W .lawodzic. [Aut.] 
Dorota JachimO\\"icz- Woloszynck, Danuta Rose. W: .Hi
d=ynarodowa Kon.ferenCja .Vallkowa: 
Plel
gniarslwo aJakosc ZyClQ czlowieka Krakow, 7-8 IX 20no Slreszczenia. [B.m., 2000J, s. 211- 
214. - [Stres.lczenic w j
7yku polskim i angiclskim, s. 88]. 
255 (2) Ocena .lakosci oplekl plel
gmarsklc.l "... odd7tale pedJatryC7nym w aspekclc przcstrze- 
gania praw dziecka chorego. (Aut.] Dorota Jachimowicz-Woloszynek, Danuta Rose, H. Koryc- 
ka.W: 1vfic.d=ynarodowa Kon.ferenCja Nallkowa: Plel
gmarslwo na przelonlle 'yslqcleCl. Lublin. 16- 
18 XI 2000. Slreszczenia. (B.m., 2000], s. 106. - [Tekst r6wnolegly w j
zyku angiclsk1rnl. 


JACKOWSKI MAREK 


(I) AnalIza przyc7yn wczesnych laparotomii po operacjaeh laparoskopO\vych 7. wyl\czc- 
nicm kalcctw3 dr6g z()lciowych. (Aut] Hrubcrt] Juik6w. M. Zalucki. M[arek) JackO\...ski. I. S.lcli- 


153
>>>
ga, W[ alrlcmar] j
rlrzejc7yk.- Videochirurgia 2000 R. 5 nr 2 s. 45. - IX SympozJum SekCJI Vide- 
ochirurgii Towarzystwa Chirurg6w Polskich. Wrodaw, 14-16 IX 2000. 
256 (2) ApplicatIon of nonlmear methods In analysis of blood flow dynamics III human caro- 
tId artery - prehminary results. [Aut.] J. Szeliga, M. Janowski, M[arek] Jackowski. W[aldemar] 
.1
drzejczyk. A Karbowski. G. Osinski, S. L
gowski, S. WasiIe\vski.- Przegl. Lek. 2000 T. 57 sup!. 
6 s. 86. - European Society of Surgery 4th Annual Meeting. Krakow, 3-6 XII 2000. Abstract book. 
(3) Biopsja ekscesyjna w'itroby pudczas cholecystcktomii laparoskopowej (CHL). [Aut.] 
Wraldemar] J
dr7.ejczyk, J. Szeliga, M[arek] Jackowski, Hlubcrt] Juik6w.W: Post(.PY w chlrurgii i 
transplantacji wqtroby. 2nd 1nternational Symposium. Warszawa, 17-19 XI 2000. [Rm., 2000], s. 
52. 


257 (4) Kalectwo dr6g z6Jciowych po cholecystektomii laparaskopowej - 8 tat dos\\-'iadczefl. 
(Aut.] MLarek] Jackowski. W(aldemaf] J
drzejczyk, J. Pi&.tkuwskl, H[ubertJ Juik6w, J. Szeiiga.- 
Videochirurgia 2000 R. 5 nr 2 s. 40. - IX SympozJum SekcjI Videochirurgii Towarzystwa Chlrur- 
gow Polskich. Wrodaw. 14-16 IX 2000. 
258 (5) Laparoscopy and microlaparo'\copy m diagnosIs of traumatic cases -own expenench. 
[Aut.J J. Pi£ttkowski, Mrarek] Jackowski, H[ubertl Juikow, M. Zalucki, J. Szeliga, M. Nowak.W 
ll. lntemational Slovak-Cz.ech-Polish Symposium on Videowrgery a III. Sympozium Endoskopickej 
Chirurgie. Zt/ina, Slovak Republic, 23-25 lJ 2000. Book 0.( abstracts. [B.rn., 2000], s. 48. 
(6) Laparoskopia dlagnostyczna w ocenie zaawansowania nowotwor6w jamy brzusznej - 
dosw
adczenia wtasne. [Aut.] H[ubertl Juik6w, J. Szeliga, M[arek] Jackowski, \VlaldemarJ J
- 
drzcjczyk, J. Pi&.tkowski, M. Zatucki.- Videochirurgia 2000 R. 5 nr 2 s. 46. - IX Sympozjum Sekcji 
Videochirurgii Towarzystwa Chirurgow Polsklch. Wrodaw. 14-16 IX 2000. 
259 (7) Study of injurIes to recurrent laryngeal nerves mflicted in the course of operations on 
the gOiter performed in the Surgical Clinic of TorUli in the years of 1990-98. fAut.] M[arck] Jac- 
kowski, J. Pi&.tkowski, 1. Szeliga, M. Zalucki. Wfaldemar] J
drzejczyk. W: 8th Intemational Con- 
gress of the European Associarion.for Endoscopic Surgery. Nice, Frane, 281- J 11 2000. Proce- 
edings. Ed. J. Mouiel, A Monton. [B.m.]: Monduzzi Editore, 2000, s. 399-406 
260 (8) Study of injuries to recurrent laryngeal nerves mflicted in the course of operations on 
the goiter performed in the Surg1cal ClImc oflorufi m the years of 1990-98. [Aut.] Mlarek] Jac- 
kowski, J Pi£ttkowski, 1. Szeliga, M. Zatucki, W[aldemar] J
drze.iczyk.- Przegl. Lek. 2000 T 57 
supl. 6 s. 03. - European SOcIety of Surgery 4th Annual Meeting. KrakOw, 3-6 XII 2000. Abstract 
book. 
261 (9) Wczesne OlwafCIe Jamy brzusznej po operacjach laparoskopowych. [Aut.] M. ZaJucki, 
M[afekl Jackowski, J. Pi£ttkowski, 1. ')zeliga, H[ubertJ Juik6w, W[aldemarJ J
drze.iczyk.- Vide- 
ochirurgia 2000 R. 5 nr 2 s. 45. - IX Sympozjum Sekcji Vldeochuurgii TowarLystwa Chirurgow 
Pol;kich. Wrodav.', 14-16 IX 2000. 


154
>>>
JANIAK ALINA 


(1) Immunoelectron Ill1croscoptcalldentIficatIon of the c-erbB-2 oncoprotem III patients 
with laryngeal squamous cell carcinoma. [Aut.] Alina Grzanka, Zdzislaw Skok, Alina Janiak, D. 
Grzanka.- Acta Histochem. 2000 Vol. 102. s. 403-411. 


JANICKA GRAZYNA 


(I) Antibiotic-sensItIvity of MoraxelIa catarrhalis isolated from clinical materials in 1997- 
1998. [Aut.] Agnieszka Mikucka. Grazyna Janicka. D. Krawiecka. J. Kochanowska.- Med. Sci. 
MonilOr2000 Vol. 6 nr 2 s. 300-304. 
262 (2) Concanavalin A (Con A) bmding by some spcCles of coagulase-negative staphylococ- 
ci (CNS). [Aut.] G[razyna] Janicka, M[algorzata] Wojda, E[wa] KruszyI'lska, A[licja] Jurczak.- 
Med. Sci. Monitor 2000 Vol. 6 supp!. 3 paz. AIP-26. 
263 (3) Ocena \vlasciwosci proteolitycznych gronkowcow koagulazo-ujcmnych. (Aut. I Gra- 
zyna Janicka.- Diagn. Lab. 1999 T. 35 z. 4 s. 611-617. 
(4) W!asciwosci Iipolityczne wybranych gatunk6w gronkowc6w. (Aut.] E\va Kruszynska, 
Grazyna Janicka, Roman Bugalski, D. Wojciechowska J Malgorzata Wojda.- Diagn. Lab. 2000 T. 
36 z. I s. 121-126. 


264 (5) WrazIiwosc na antybiotyki niekt6rych gatunk6w rodzaJu Enterobacter izolowanych z 
roznych materiat6w klinicznych. LAut.] Grazyna Janicka, Iwona Kania, Czestaw Ktyszejko, M. 
Wrohlewskl. Beata Ulatowska.- Wiad. Lek. 2000 T. 53 nr 9-10 s. 493-498. 


JANICKA-BEUTH L 


265 (1) Stan powoniema w wybranych grupach os6b. [Aut.] L. Jamcka-Beuth.- Ann. Acad. 
Med. Bydg. 2000 T. 14 s. 16. - Streszcz. rozpr. dokt. 


JANISZEWSKA HANNA 


266 ll) Analiz}' rodowodowo-kliniczne i badania molekularne v. rodzinach obciijZonych 
chorobami nowotworowymi. [Aut.] Hanna Janiszewska, Oflga) Haus, R. Laskowski, R G6rski, 
M[agdalena] Pasiiiska, R. Kozlowska, N. Miodoiiska, Z. Pawlowlcz.W: Konferencja .. Nowotwory 
dzlCdziczne - profilaktyka. diagnostyka. leczenie" Af1f.d-....yzdroje. 23-24 VI 20nn [Rm., 2000]. s. 
40. 


267 (2) Founder mutations III the BRCAI and BRCA2 genes III Poland famtJies with hreast- 
ovarian cancer. [Aut.] B. GOrski, A. Jakubowska. T. Byrski, T. Huzarski, J. Menkiszak, J. Gron- 
wald, A. Pluzanska. M. Bc;;benek, L. Fiszer-Maliszewska, E. Grzybowska, Ilf anna] Janiszewska, 
O[lga] Haus, H. Zdziebkowska, S.A. Narod, 1. Lubiiiski.W: Konferencja " Nowotwory dziedziczne 
- profilaktyka. diagnoscyka. Jeczeme". Aflf
d=J.-::droJe, 23-24 V1200() [B.rn., 2000], s. 15. 


155
>>>
JANKOWSKA '\LDONA 


(I) Bakteriemie gronkowcowe u gor'lczkuj£lcych dzieci z chorob& nowot\VOOow&. W okre- 
sie neutropenii. [Aut.] A[leksandral Kindracka, K[atarzynaj Dylewska, R. D
bskl. M[ariuszl Wy- 
socki. Alnna] BaIcar-Boron, AfidonaJ Jankowska, Gfrzegorz] Grzesk.W Konferencja Polskiej 
Grupy Pedwtrycznej ds. Leczenia Bwlaczek I Chloniak6w ora= Guzow Litych. Gdansk 26-28 1" 
/999 [B.m., 19991, [I] s. 


JANOWICZ EUGENIUSZ 


(I) Bihhografia publikaCJi pracownik6w Akademn MedycLoeJ w Bydgoszczy za rok 
1998. (Red.) Eugemusz JanowIcz. IAut] Cecyha Fr&ckiewicz, Eugeniusz Janowicz.- Ann. Acad. 
Med. Bydg. 2000 T 14 s. 89-322. 
26S (2) Biblioteka GI6wna Akademii Mcdycznej 1m. L. Rydygiera w Bydgoszc:lY I JeJ serWI- 
sy. [Aut.] Eugeniusz Janowlcz.- Wiad. Akademic. 2000 nr 1 s. 10-11. 
269 (3) Dnia 24 wrzesnia 2000 roku zmarl prof. AM dr hab. n. med. Roman Wankiewiez. 
[AuL.J Eugcniusz Janowicz.- Primum Non Nocere 2000 or to s. 15. 
270 (4) Serwisy biblioteczno-informacyjne Biblioteki Gt6wnej AMB. [Aut.] Eugemusz Ja- 
nowicz.- PnnlUni Non Nocere 2000 nr 3 s. 21. 


JARUGA P A WEL 


271 (1) Endogenous OXidative DNA ba
e modifications analysed with repair enzymes and 
GC/MS technique. I Aut.] Pawel Jaruga, E. Speina, D. Gackowski, B rudek. Ryszard Olinski.- 
Nucleic Acids Res. 2000 VoL 28 TIT 6 E16. 


JASINSKA LIDIA 


(I) Wybrane zagadnienia z chemii og6lnej. [Aut.] Mariusz O&.browski, Lidia Jasiilska, 
Ewa Kopkowska, Wicslaw Wos. W. Elementy chem;; o1!,Olnej i or1!,anicznq Pod red. Marcina 
Draminskiego Bydgoszcz. Wydaw. Uc=:. AM. 20no, s. 33-168. 


JAWIEN ARKAlJIUS7 


(1) Choroba i zesp61 Raynauda. [Aut.! Marck Ciecierski. A. MigdaIski. Arkadiusz Ja- 
wien.- Przewodnik Lekarza 2000 or 6 s. 64-66 
(2) DNA damage, antioxidant vitamins concentration and iron membohsm In colon can- 
cer patients. [Aut.] n Gackowski. M. Krusze\vski. /bigniew Banaszkiewicz, Arkadiusz Jawien, 
Ryszard Olin
ki.W: Free Radlcals In BIOlogy and Afedicine - 5th Symposium L6JZ. 7-10 VI 2000. 
Abstracts. Lcd?, 2000. s. 121. 


156
>>>
(3) Faecal occult blood (FOB) testmg and sigmoidoscopy for patIents with gastrOintestI- 
nal symptoms. LAut.] P. Jarmocik, Z[bignicw] Banaszkiewicz, K. Tojek, A[rkadiusz] Jawicn.- Dig. 
Surg. 2000 VoL 17 supp!. I s. 10. - Intematloiml Society tor Digestive Surgery 17th World Con- 
gress. Hamburg, Germany, 6-9 IX 2000. Abstracts. 
{4) Krwawieme do torbieh rzekorncj trzustki - OplS przypadku. [Aut.] P. Jarmoctk. Zbl- 
gniew Banaszkiewicz, A. Swi&.tkiewicz, Arkadiusz Jawien.- Gastroenterol. Pol. 2000 T. 7 or 3 s. 
225-227 
272 (5) List od Rydygler6w. [Aut.j Arkadiusz Ja\vien.- Primul1l Non Nocere 2000 nr 11 s. U, 
17. 


273 {6) Lower extrenuty deep vems as anenal conduit In repan 01 gran infectIOn after aorto- 
iliac surgery. [Aut.] ALrkadiusz] Jawien, M[arek] Cieeierski
 T. Grzela, R. Piotrowicz, W Roma- 
niuk- Pl7.egl. Lek. 2000 T. 57 supl. 6 s. 97. - European Society of Surgery 4th Annual Meeting. 
Krakow, 3-6 X II 2000. Abstract book 
(7) Obrzct:ki limfatyczne - lec.Lenie. lAut.1 R. PiotrowicL, Marek Ciccierski, Arkadiusz 
Jawien.- Przewodnik Lekar;:a2000 or 7 s. 66-69. 
(8) ObrL
ki Jimfatyczne - patomechanizm i diagnostyka. LAut.] R PiotrowieL, Marek 
Ciecierski, Arkadiusz Jfl\vien.- P1Zt!wodnik Lekar:a2000 nr 7 s. 70-72. 
(9) Ocenajakosci zycia chorych w starszym wlcku po amputacji konczyny dolnej. [AuL] 
M[aria] Szewczyk, A[rkadiusL] Jawien.W: Afu:d..-ynarodowa KonlerenCja Naukowa. Pie/
J:niar- 
stwo a Jakosc =J'cia czlowieka Krakow. 7-8 IX 2000. Streszczenia [E-m., 2000], s. 18. - [Tckst 
r6wnolegJy w j
zyku angielskim]. 
(10) Oeena testu lokalneJ prowokacjl termlczneJ u chorych z objawcm Raynauda. [Aut.] 
M[arekj Ciecierski, L l1anaszewska, S Dudziak, W. Kal.mierczak, A[rkadiuszl Tawiei1.- Acla 
AnglOl. 2000 T. 6 sup!. I s. 19. - IV ZJazd Polsklego Towarzystwa Anglologicznego. Lublm. 18-20 
V 2000. Streszczema. 
(11) Przew[ekJa nicwyddnosc 7y
na - objawy i lcczenie. CAuL) Marek Ciecierskl, R. 
PiotrO\VICZ, ArkadlUsz Jawien.- Przewodnik Lekar:a 2000 nr 1 s. 70-75. 
(12) Role of screemng II1 early detection of colorectal cancer. [AUL] Z[blgniew] Bana- 
szk
ewlcz, P. Jarmocik. A[rkadiusz) Jawien. K. 10jck.- Przegl. 1..ek. 2000 T 57 supl. 6 s 53.- 
European Sonety of Surgery 4th Annual Mcetmg. Krakow, 3-6 XII 2000. Abstract book. 
274 l13) Treatment of chromc venous m....mfficlency when should we start'? Controversial 
question. [Aut.] Arkadiusz Jawien.- Medicographia 2000 Vol 22 nr 3 s. 16B. 
(14) Udar m6zgu spmvodowany mial:dzycq t
lmc szyjnych. [Aut] Marek CiecierskL T. 
Romamuk, Arkadiusz Jawiell.- Przewodnik Lekarza 2000 nr IO s. 59-62. 
(15) Wartosc polipektomii 
ndoskopowej w Jeczcniu polip6w zlosliw)'ch jelita grubt:go. 
[Aut.] Zfbigniew] BanasLklewlcz. K. TOJek. J[actwiga] Korenklewlcz, P. JarmoClk, Arrkadiusz] 
Jawien.- Gastroenlerol. Pol. 2000 T. 7 supl. 1 s. 96. - IX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroe- 
ntcroiogii. [Tekst r6\\/nolcgly w j
zyku angielsklnlJ. 


157
>>>
(16) Wystf;powanie dZledzicznej predyspozycji do zachorowania na rakajelira grubego w 
wojew6dztwie bydgosklm. [Aut.] Z[bIgmew] Banaszkiewicz, K TOJck, P. Jarmocik, A[rkadmsz] 
Jawien.- Noworwory 2000 T. 50 supl.3 s. 33. 
275 (17) Znaczenie pOLiomu CEA w popluczynach otrzewnowych u paCjent6w z raklem Jelita 
grubego. [Aut.] D. Bata, A[rkadiuszl Jawien, Z[bigniew] Banaszkiewicz, W. Czcchowicz.- Ga. 
slroenlerol. Pol. 2000 T. 7 supl. I s. 94. - IX Kongres Polskicgo Towarzyslwa Gastroenterologll. 
[[ekst r6wnolegly w j
zyku angielskimj. 


JENDRYCZKA-MACKIEWICZ EWA 


(I) Association between homocysteme and 10late levels III relation to lipid and antico- 
agulant risk factors of cardiovascular disease. [Aut.j G[razyna] Sypniewska J E[waj Jendryczka- 
Mai:kiewlcz, L[illal Senterkiewicz, G[razynaj Dymek.- Eur. J. Clin. Invest. 2000 Vol. 30 suppl I 
s. 35. - Abstracts ofthe ESCI 34th Annual Scientific Meeting. Aarhus, Denmark, ]7-20 V 2000 
276 (2) LipIdy i lipoproteiny oSOC:la. (Aut.] Ewa Jendryczka-Mackie\.vicz.W: Wybrane za- 
gadnienia z diagnostyki laboratoryjnej. Pod red. Hanny Poznat1skiej-Lmde i Grazyny Odrawq::- 
S}pniewskiej. Bydgoszcz: Wydaw. Va. AM, 2000, s. 87-103. 
(3) Ocena wplywu stf\:zema homocysteiny na obraz morfologlczny oocyt6w. [Aut.1 Wle- 
slaw Szymanski, Anita Kazdepka-Zicrninska, Czeslaw Klyszejko. Lilia Senterkiewicz, Ewa Jen- 
dryczka-Mackiewlcz, Rafal Adamczak, J. Jendryczka.- GmekoL Pol. [ 2000J supl. s. 40. - XXVII 
Kongres Polskiego Towarzystwa GmckologIcznego. Szczecin, 13-16 IX 2000. Streszczenia. fTekst 
r6wnolegty w jezyku polskim i angielskim]. 
277 (4) Zaburzenia metaboliczne jako czynnik ryzyka cheroby niedoknvlenneJ serca u rnc;;z- 
czyzn [Aut.] E[wa] .1endryczka, G[razyna] Odrow'lz-Sypniewska, L[ilIaJ Senterkiewicz.- Med. 
Metabol. 2000 T. 4 nr ] supl. s. 27-28. - III Zjazd Polskicgo Naukowego I'owarzystwa Otylosci i 
Przerniany Matern. Warszawa, 30 III - I IV 2000. 


JIjDRASIK ELZBlETA 


278 (I) Zarys jakosciowej analizy kation6w i anionow [Aut. J Eli:bleta Jf\:drasik. M. Wr6blew- 
ski.W: Elementy chernii ogolnej I organicznej. Pod red. Afarcina Dranw1skiego. Bydgoszcz: Wy- 
daw. Vcz. 11M, s. 17-32. 


J
;lJRZEJCZYK WALDEMAR 


279 (1) Analiza chorych operowanych z powodu tf;tniaka aorty brzusznej w okresie to lat. 
[Aut] M Janowski, W[aldemar] J
drzejczyk, 1. Szeliga.- Chir. Pol. 2000 T. 2 supl. 2 s. 99. - 28 
Mif\:dzynarodowy Kongres Torako-Kardio-Angiochirurg6w. Krak6v.., 13-16 I 2000. Streszczenia. 
(2) AnahLa przyczyn wczcsnych laparotornll po operacjach laparoskopowych z wyl'lcLe- 
niem kalectwa dr6g z6tciowych. [Aut.] H[ubert] Juik6w, M. Zalucki, M[arek] Jackowski, J. Szeh- 


158
>>>
ga, WI aldemar] J
drzejczyk.- Videochirurgia 2000 R. 5 nr 2 s. 45. - IX SyrnpozJum Sekcji Vide- 
ochirurgii Towarqstwa Chirurg6w Polskich. Wroclaw, 14-161X 2000. 
280 (3) Antrektomia blony sluzowej z wytworzeniem snucznego odiwiernika i wagotomiC\, 
pniow&. w Jeczeniu nawrac
l&.cego wrzodu dwunastnicy i cz
sci odi:wiernikowej zolqdka. [Aut.] G. 
.Iarczyk, Waldemar J
drzejc7Yk.- Pol. PrzegL Chlr. 2000 T. 72 nr 7 s. 646-653. 
l4) ApplicatIon of nonlInear methods m analySis of blood flow dynamics In human caro- 
tid artery - preliminary results. IAut.] J Szeliga, M Janowski, M[arek] JackowskI. W[aldcmarj 
J
drzejczyk A. Karbowski, G. Osinski. S. L
gowski, s. Wasile\"'ski.- Przegl. Lek. 2000 T. 57 supl. 
6 s. 86. - European SOClely of Surgery 4th Annual Meetmg. Krakow. 3-6 XII 2000. Ahstracl book 
28] (5) Biopsja ekscesyjna wqtmby podczas cholecystektomii laparoskopowej (CHL). [Aut.] 
W[aldcmar] J
drzcjczyk. J. Szeliga, M[arek] Jackowski, H[uhert] Juik6w.W: POSCfiPY w chlrurgii 1 
transplantacji wqtroby. 2nd International Symposium. Wars=awa, /7-19 Xl 2000 (B m., 2000], s. 
52. 


(6) Kalcctwo drag z6lciowyeh po cholccystektomii laparaskopowej - 8 lat do.;;wmdczefL 
[Aut.j M[arck] Jackowski, Wlaldemar] Jydrzejczyk, J. Piqtkowski, H[ubert] Ju:ik6w, J. Szeiiga.- 
Videochirurgla 2000 R. 5 nr 2 s. 40. - IX Sympozjum SekCJi Vldeochlrurgii Towarzystwa Chirur- 
g6w Polskich. Wroclaw, 14-161X 2000. 
(7) Laparoskop\a diagnost.yczna W oceme 7aawansowama nowolworow .Iamy brzuszneJ - 
doswiadczcnia wtasne. [Aut.) H[ubert] Juik6w, J Szeliga, M[arek] Jackowski, Wraldemar] J
. 
drzejczyk, J Pi&.tkuwski, M. l'alucki.- Vid('ochirurgia 2000 R. 5 nr 2 :'0.. 46. - IX Syrnpozjum Sekcjl 
Videochirurgii Towarzystwa Chirurg6w Po1skich. Wmda\.v, 14-16 IX 2000 
282 (8) Mucosal antrectomy with artificial pylorus and truncal vagotomy in the treatment of 
duodenal ulcer. [Aut.] W[aldemarl Jftdrzejczyk. G. Jarczyk. P. MarcinkO\,,"ski.- Przegl. Lek. 2000 T 
57 supt 6 s. 15. - European Society of Surgery 4th Annual Meetmg. Krakow, 3-6 XII 2000. Abs- 
tract book 
(9) Study of mjuries to recurrent laryngeal nerves mflJcted in the course of operatIons on 
the goiter performed in the Surgical Clinic of Torun in the years of 1990-98. [Aut.] Mlarck] Jac- 
kowski, J. Pi&.tkowski, J Szeliga, M. La!ucki, W[aldemarJ Jftdrzejczyk W: Rch InCn7zacional Con- 
gress of the European Association for Endoscopic Surgery. Nice, Frane, 28 I - J Il 2000. Proce 
edings. Ed. J. MOUlel. A. Montori. [Rm.]: Monctuzz! Edltore. 2000. s. 399-406. 
(10) Study of inJunes to recurrent laryngeal nerves inflIcted in the course of operatIOns on 
the goiter performed 10 the Surgical Clime of Torun in the years of 1990-98. rAULI Mrarek] Jac- 
kowski, J. Piqtkowski, J. Szeliga, M. Lalueki. W[aldernar] J
drzcjczyk.- Przegl. Lek. 2000 T. 57 
supl. 6 s. 63. - European Society of Surgery 4th Annual Meetmg. Krakow, 3-6 XII 2000. Abstract 
book. 


(II) Wczesne otwarcle ]Rmy brzuszne] po operaqach laparoskopowych. [Aut.] M. Zaluc- 
ki. Mlarek] Jackowski. J. Pi::t-tkowski 1. Szeliga. H[ubert] Juik6w. W[aldernar] J
drzejczyk.- Vide- 
ochirurgia 2000 R. 5 nr 2 s. 45. - IX Sympo7jum Sekcji Videochirurgii TowarLystwa Chlrurgow 
Polskich. Wroclaw. 14-161X 2000. 


159
>>>
283 (12) Wlclokrotne wyci
cie przerzutow do w&.troby z 5-lctmm prLezyclem [Aut.J W 
Czechowicz, W[aldemarl J
drzejczyk, D. Bala, J. Piech.W: Postftcpy w chirurgii I transplantacjl 
wqtroby. 2nd lnlernatjonal Symposium Warszawa. 17-19 XI 2000. [Rm.. 20001, s. 50 
284 (13) WynikllecLenia operacyjnego niedokrwienia konczyn dolnych w materiale wlasnym 
W okresic 10 lat [Aut.] M. JanO\....ski, W[aldemar] J
drzejczyk, J. Szcliga.- Chir. Pol. 2000 T. 2 
sup!. 2 s. 120. - 28 Mi
dzynarodov..'y Kongres Torako-Kardio-Angiochirurg6w. Krakow. 13-16 1 
2000. Streszczema 


J6ZWICKI WOJCIECH 


(I) Analiza cz
stosci wyst
powania i rodzaju wrodzonych wad roLwojowych na terenie 
regionu kujawsko-pomorskiego u dzieci urod7onych \., roku 1998 [Aut.] Anna Balcar-Boron, 
Mieczystawa Czcrwlonka-Szatlarska. Wiesla\" SzymanskI. G J6iwlcka, Wojciech J6:l\vicki. J 
S7ulczynski, P. Korbal, D. GoszczyiIska. Olga Haus, A. Materna-Kiryluk, J. Mejnartowicz, A. 
Lalos-Bielenska, B. Bilyk. J. Czarnecki. H. Dqbrowska. J. Dwornikiewicz. M. Dwormkiewicz- 
Lewandowska. B. 19lelska, E. Kustra, I. Nowakowska, J. Oczachowska, M[arek] OrklsLewski, G. 
Pikula, J. Sadkiewlcz, J[erzy] Sarap, Zfdzislawl Skok, Cz. Stachowiak-Nowicka J A Wargulska. W: 
PostWY neonatologll 2noo supl I s. 36-39. - [XV Ogolnopolskie Sympoz]um Neonatologiczne. 
Poznafl-Kiekrz, 28-30 IX 2000]. 


JUNK STANISLAW 


285 (1) The role of fluoroscopy in avoiding rotational deforrmty of treated femoral shaft 
fractures: an anatomical and clinical study. [Aut] M. Braten, K. Tveit, S[tanislawl Junk, A. Aamo- 
dt, SAnda, T Terjesen - ['yury 2000 Vol. 31 nr 5 s. 311-315. 


JURCZAK ALICIA 


(I) Concanavalm A (Con A) binding by some species of coagulase-negative staphylococ- 
ci (CNS). [Aut] G[raZyna] Janicka, M[algorzata] Wojda, E[wa] Kruszyns
 A[licja] Jurczak- 
Med. Sci. Monitor 2000 Vol. 6 suppl. 3 paz. A/P-26. 


JURKOWSKI PIOTR 


(I) Boundaries of classification regIOns for discriminant and probabIlity dlstnbution In 
di
tinguished populations. [Aut.] Mlalgorzala] Cwiklinska-Jurkowska, P[iolr] Jurkowski.- Listv 
Biometr. 2000 Vol. 37 nr I, s. 49. - XLIX Scientific Session of the PolIsh Biometric Society. Po- 
znan. 4 II 2000. Summanes of communications. 
(2) Comparison of discrimmation effectiveness of classical and kernel methods III dia- 
gnosing schiLophrenia upon quantitative EEG. [Aut.] Mfalgorzataj CWikliiiska-Jurkowska, P[iotr] 


160
>>>
Jurkowski. A[1cksander] AraS7klewicz. W[iktor] Dr6zdz.W: Statistics and clinical practice. Lectu- 
re Notes of the ICB Seminar. Warszawa, VI 2000. Ed. L. Bobrowski [i in.]. Warszawa. 2000. s. 44- 
47, 


(3) Cornpanson of spectral EEG profile in schizophrenic patients and control healthy 

ubject. [Aut.] M(aJgorzata] Jurkowska.. W[iktor] Dr6zd7, P[iotr] Jurkowski, A[leksander] Asasz- 
kiewlcz.- Listy Biometr. 2000 Vol. 37 nr t. [I] s. - The FIftieth SCientific SessIOn ot the Polish 
Biometric Socicty dedicatcd to Professor Tadeusz Przybysz on his 70th birthday Nal
czow, 19-20 
V 2000. Summanes of commUnications. 
(4) DltTerentmtJOn between schizophrcmc and healthy persons based on EEG with the use 
of discnminant analysis. [Aut.] Mlalgou:ata] Jurkowska, W[iktor] Dr6Ldz, P[IOIr] Jurkowski, 
A[leksanderl Araszkicwicz.- Listy Biometr. 2000 Vol. 37 nr 1 s. 56. - The F1ftieth Scientlfic 
SessIOn of the Polish BlOmetric Society dedicated to Professor Tadeu
z PrzybysL on his 70th birth- 
day. Nal
cz6w, 19-20 V 2000. Summaries of communications. 
286 (5) Early children asthma d\Bgnosis with the use of du;criminant analys1s. [Aut.] P[lOtr] 
Jurkowski. M(aJgorzataJ Cwiklinska-Jurkowska. W: 2 J st Meetl1lg of the International SOcletv for 
Clinical Biostatistics. Trenlo, 4
8fX 2000. Book of abstracts. [B.m.. 2000]. s. 149. 
\6) GraphKal aid of diagoosm.g schl.zophrenia upon speclIal EEG paramelers. [Am.] 
M[algorzata] CwikJinska-Jurkowska, P[iotr] Jurkowski, A[leksander] Araszkiewicz, W[iktor] 
Dr6zdz.W: Statistics and clinical practice. Lecture Notes of the fCB Seminar. Warszawil, VI 2000. 
Ed. L. Bobrowski [i m.]. Warszawa, 2000, S 48-52. 
(7) MultIdimensional metric scalmg and classificatIon problems on the basIs of a medical 
example. (Aut.] M[algorzataJ Cwiklinska-Jurkowska. priotr] Jurkowski.- LISty Bwmetr. 2000 Vol. 
37 nr I, s. 48. - XLIX Scientific Session of the Po1ish Biometric Society. Poznan, 411 2000. Sum- 
manes and communicatIons. 
287 (8) Physical propertIes and blood compatIbility of poly(ureLhaneamldelmide) and 
poly(urethaneureas) With a1iphatic side chams. [Aut.] G. Calusmskl. B. Masiulanis, P[iOIr] Jurkow- 
skI.- J. Btomatcr. Appl. 2000 Vol. 15 nr2 s. 106-117. 
(9) Zaburzenia krzepnil;cia u noworodk6w. Zasto",owanie preparat6w antytromhmy 
[Aul.] P. Korba1. Ewa Zekanowska. Czcslaw KIysz
iko. Piotr .Turkowski.- Klill. Pediatr. 2000 Vol. 
8 nr 3 s. 337-344. 


JU:lxow HUBERT 


28S (]) Analiza przyczyn wczesnych laparotoillu po opcracjach laparoskopowych z wylqczc- 
niem kalectwa dr6g z6lciowych. [Aut.] H[ubcrt] Juzk6\-'v, M. Zalucki, MLarek] Jackowski, J. Szeh- 
ga. W[aldemar] J
drze.iczyk.- Videochirurgia 2000 R. 5 nr 2 s. 45. - IX SympozJurn Sekcji Vlde- 
ochirurgii Towarzystwa Chirurg6w Polskich. Wrodaw, 14-16 IX 2000. 
(2) BlOpsJa ekscesyjna w'l.troby podczas cholecystektomii laparoskopowej (CHL). rAuL] 
Wlaldemar] J
dr7e.iczyk, J. Szeliga, M[arek] Jackowski, H[ubert] Jui.k6w.W: Post£;.py w chlrurgri i 


161
>>>
transplantacji wqtroby. 2nd International Symposium. Warszawa. 17-19 Xl 2()Oo. [B.m., 2000], 
. 
52. 


(3) Kalectwo dr6g z6J.clowych po choLecystektomii Laparaskopow
i - 8 lat doswiadczen. 
[Aut] M[arek] Jackowski, W[aldemar] Jl'drzejczyk, J. Pi'ltkowski, H[ubert] Juik6w, J. Szeliga.- 
Videochirurgla 2000 R. 5 nr 2 s. 40. - IX SympozJum Sekcji Vldeochlrurgn Towarzystwa Chirur- 
g6wPolskich. Wroclaw, 14-16 IX 2000. 
(4) Laparoscopy and mlcrolaparoscopy In diagnosIs of traumatic cases -own expenench. 
[Aut.J J. Pi'ttkmvski, M[arekJ Jackow
ki, Hrubcrt] Juikow, M. Zalucki, J. Szeliga, M. Nowak.W: 
11. International Slovak-Czech-Po/ish Symposium on Videosurgery a 111. Sympoziunt Endoskopickej 
Chlrurgle. Zllma. Slovak Republic. 23-2511 2UOO. Book of abstracts. [B.m., 2000], s. 48. 
289 (5) Laparoskopia diagnostyczna w ocenie zaawansowania nowotwor6w jamy brzusznej _ 
do
wiadc7..ellla wla
ne. rAm.) H[ubert] -'uik6w. J. SLeliga. M[arck] Jackowski. W[aldemarj J
- 
drzejczyk, J. Piqtkowski, M. Zalucki.- Videochirurgia 2000 R 5 nr 2 s. 46. - IX Sympozjum Sekcji 
Vidcochirurgii Towarzyslwa O1irurg6w Polskich. Wrodaw, 14-16 IX 2000. 
(6) Wczesne ot\varciejamy brzusznej po operacjach laparoskopowych. [Aut.] M. Zalucki, 
Mrarek] Jackowski, J. Pi'ltkowski, 1. Szeliga, H[ubert] Juik6w, W[aldemar] JcdrLejczyk.- Vide- 
ochirurglG 2000 R. 5 nr 2 s. 45. - IX Sympoz-,um SekCJI V1deochirurgii Towarzystwa Chirurg6w 
Polskich. Wroclaw, 14-161X 2000. 


KACZYNSKA DOROT A 


290 (I \ Wybrane zagadnienia z chemii organicznej. [Aut.] Dorota Kaczyn
ka, Renata Stu- 
dziri.ska.W: Elementy chernii ogolnej i orgamczne] Pod red. Marcma Draminskiego. Bydgoszcz: 
Wydaw. Vez. AM, s. 169-257. 


KALLAS DANUTA 


291 (I) Badania mikroskopowt:: przebit:gu r6Lnicowania siC kom6rek podstawnych i powsta- 
wanie za\,,'l¥kow wytwor6w nask6rka (wlosy i gruczoJ.:y). [Aut.] D[anuta] Kallas.- Scripta Perio- 
dica 2000 Vol. 3 nr 2 s. 124. - Mi
dzynarodowy Kongres Nauk AntropologlcLnych "Antropologm 
2000". Bydgoszcz. 23-25 VI 2000. Streszczema rcfcrat6w. 
292 (2) Budowa gruczol6w poto\\ych i lojowych w roLWOjU prenatalnym cz}owieka. [Aut.] 
D[anuta] Kallas.- Scripta Penodlca 2000 VoL 3 nr 2 s. 123-124. - Mi
d7ynarodo\\'y Kongres Nauk 
Antropologicznych "Antropologia 2000". Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. Slreszczcnia rcferat6w. 
293 (3) Budowa wlosow w rozwOJU prenatalnym czlowicka. [Aut.l D[anural Kallas.- Scripta 
Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 s 124 - Mi
dzynarodowy Kongres Nauk Antropologicznych "Antro- 
pologia 2000" Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. Streszczenia referat6w. 
(4) Neuroprotection of secondary disturbances. [Aut.] V. Bosnev W[ladimir] Bozilow. 
A[ndrzeJ] Nowak, D[anuta] Kallas.- Scrip/a Periodica 2000 Vol. 3 nr 1 s.53-58. 


162
>>>
KALUZNA LUCYNA 


(I) Stwardnienie guzowatc - opis przypadku. LAut.] E. Kropinska, A Mierzejewski, 
Jakub J6zefKaluzny, Lucyna Kahu:na, M. Nawrot.- Klin. Oczna 2000 R 102 nr 4 s. 271-277 


KALUZNY JAKUB JOZEF 


294 (I) Dmzy tarczy ncnvu wzrokowego - opis przypadku. [Aut. J E. Kropiliska, Jakub J. 
Kaluzny, A. Mierzejewski, J. D
bo\Vska-Weiss.- Kiin. OC
l1fl2000 R. ]02 nr 3 s. 209-212. 
(2) Ocena powierzchni nowych soczewck wewnqtrzgalkowych w dcktronowym mikro- 
skopie skaningowyrn LAut.] Jl6zct] KaluLny, J. Szatkowski, R.I. Kaluzny, J[akub] J. KaluLny.W 
V Sympozjum Wszczep6w Wewnqtrzgalkow.1'ch i Chirurgll Refrakcvjnej Pu/skiego T()war::yslwa 
Okuli.wycmego. Bvdgoszcz, 23-25 X/2000. StreslCZelllG. [B.m.. 2000J. s. 71. 
295 (3) Stwardnieme guzowate - opis przypadku. [Aut.] E. Kropiii.ska, A Mierzejewski. 
Jakub J6zefKalu7ny. Lucyna Katuzna, M. Nawrot.- Klin. Oczna 2000 R. 102 nr 4 s. 271-277. 
296 (4) Usuni
cie soczc\vki prze7roczystej w wysokiej kr6tkowLrocznOScl. [Aut.J Jakub J 
Kaluzny.- Klin. Oczna 2000 R. 102 nr 1 s. 29-32. 


KALUZNY JOZEF 


297 (I) Ocena powierzehni nowyeh soczewck wewl1ttrzgalkowych w elektronowym mikro- 
skopic skaningowym. LAut.] J[6zef] Kaluzny. J. Szatkowski, B.J. Kaluzny. J[akub] J. Kaluzny.W: 
r 
ympozjllm Wszczepow Wewnqlrzgalkowych I Chirurgii RefrakcY.Jnej Po/skiego Towar::ystwa 
Oku!ist....'CZtlego. Bydgoszcz, 23-25 XI 2000. Streszczenia. [B.m.. 2000], s. 71. 
298 (2) Wszczepy soczewek v.'ewn'1trzgalkowych u dzieci. [Aut.] J[6zcf] Kaluzny.W: V 
Sympozjum Wszczep6w Wewnqlrzga/kouych I Chirurgii RefrakcY.Jnej Polskiego Towar::ystwa 
Okulistyc;:ne,:w B}'dgoslC;':, 23-25 X/2000. Streszczenia. [80m., 2000], s. 4. 
299 (3) Wyniki operacji zacmy z wszczepem sztucznej soczcwki u dzieci v. wieku od 18 
miesi
cy do 8 lat. [Aut.J J[6LCf] Kaluzny. A Koszewska-KotodziejcLak.W: V Sympozjllnl Wszcze- 
pDw Wewnqtrzgalkow)'ch I Chirurgii RefrakcJ!inej polskiego Towarzyslwa Okulistycznego. Byd 
goszcz. 23-25 X12000. Slreszczenia. [80m., 2000], s. 58. 


KANIA IWONA 


300 (I) Analysis of the bacterial strains Isolated from unne samples of hospitalized and am- 
bulatory patients. [Aut.] lwona Kania, Eugcma Gospodare
 Beata Ularowska.- Med. Sci. Monitor 
2000 Vol. 6 nr6 s.1122-1127. 
301 (2) Enterokoki Jako czynnik etiologlczny bakteriemii i posocznicy u pacjent6w Samo- 
dZlclncgo Pubhcznego S7pltala KlmlcLnego w Bydgoszczy. [Aut.) l[wona] Kania, E[ugenia] Go- 


163
>>>
spodarck, E[wa] Kruszyriska, Bleata] Ulatowska, A[licja] S
ko\'...ska.W: IV Sympoz}um. PostWY w 
mech-cynie zaka::en. Warszawa. 8-9 XI/200D. (B.m. , 2000], :so [30]. 
(3) Wraz:ll\,iosc na antybiotykl niekt6rych gatunk6w rodzaju Enterobacter izolowanych z 
r6znych material6w klinicznych. [Aut.] GraZ}l1a Janicka, Iwona Kania, Czeslaw Klyszejko, M. 
Wroblewski, Beata Ulatowska.- Wiad. Lek. 2000 T. 53 nr 9-10 s. 493-498. 
302 (4) Wyst
powanie i antybiotykowrazliwose sl:czep6w Streptococcus pyogenes pochodzq- 
cych z zakazeri ropnych tkanek mi
kkIch. [Aut.) l(wonal Kania, Efugema] Gospodarek, Bleatal 
Ulatowska.- Pol. Merkuriusz Lek. 2000 T. 9 nr 52 s. 684-686. 


KAPALA ANDRZEJ 


303 (1) The "sleeve' anastomosIs method for hemodIalysIs shunts: an eleven-year fonow-up 
stud). [Aut.] 1\fndrzej] Kapala, WLojciech] Szez
sn}, W[itold] Ilryncewicz, 7[ygmunt] Mackie- 
wicz, W[ojciech] ZegarskI.-J. Vase. Access 2000 Vol. I nr 3 s. 81-83. 


KASPRZAK HEUODOR ADAM 


304 (I) Aktywnose \\r)'branych enzym6w antyoksydacyjnych u pacjent6w z urazem rdzenia 
kn;gowego w odcinku sz)jnym. [Aut.] H(eliodor] A[dam] Kasprzak.. A[lina] Woiniak, G[erard] 
Drewa, M[aciej] Sniegocki, W[ojciech) Beuth, B. Woiniak.W: Ljazd Polskiego rowarrysrna 
Neurvchlrurgow Bialystok 14-16/X 2000. Streszczenia [B.m., 2000], s. 68. 
(2) Algorytrny postctpowania u tetraplegik6w i paraplegik6v.... [Aut.J Maciej Snicgocki, S 
Sosnowski. Hehodor Kasprzak, E. Filip, J Tywomuk, M Bierwagen, P. Winkler.- Kwarl. Ortop. 
2000 supl. s. 210-218. - VII SympozJum SCkCJI NeuroortopediI. Bydgoszcz. 30 IX - 2X 1999. 
305 (3) Badania rozkladu cisnieit na siedzisku w6zka inwalidzkiego przy uzyciu poduszek 
przeciwodlezynowych - wyniki badaf1 i ocena por6wnawcza. [Aut.] S. Sosnow
ki, L. Jurdziitski. 
Hcliodor Adam Kasprzak.- Kwarr. Orlop. 2000 supl. s 276-285. - VII SympozJum Sekcji Neuro- 
ortopedii. Bydgoszcz, 30 IX - 2 X 1999. 
306 (4) Bioszkla i szklo-ceramika bioaktywna jako perspektywiczne materialy w neuroorto- 
pedii. [Aut.] M btczka, Heliodor Kasprzak, S. Sosnowski, Maciej Sniegocki, M Feismann, K. 
Cholcwa-Kowalska, A. Lqezka-OsycLka.- Kwarr. Orlop. 2000 L. 3 (39) s. 141-146. - VII Sympo- 
zjum SekcjI Neuroortopedii. Bydgoszez, 30 IX - 2 X 1999. 
(5) Cerebrospmdl memngItIs with the presence of Acmctobacter spp. [Aut.] Eugenia 
Gospodarck, K. Krasnicki. G. Zi6lkowski, Heliodor Kasprzak.. Wojciech Beuth.- Med. Sei. Monitor 
2000 Vol. 6 ill I 50-54. 
(6) Czynnik von Willebranda u chorych z krwotokiem podpaj
czyn6wkowym. IAut.] 
W[ojcieeh] Beuth, H[eliodor] Kasprzak, B Woiniak, A[rleta] Kulwas, M[aria] Kotschy, D[anuta] 
Rose, M[aciej] Sniegocki.W: Zjazd Po/skiego Towar;vstwa Neurochlrurgow. Bwlystok, 14-16 L\. 
2000. Streszczenia. [B.m., 2000]. s. 72. 


164
>>>
To.z:- Acta Angiol. 2000 T. 6 supl. 1 s. 17. - IV Zjazd Polskiego Towarzystwa AnglOloglCzne- 
go.. Lubhn, 18-20 V 2000. Streszczenia. 
(7) Diagnostyka elektronystagmograticzna I vldeonystagmo.graficzna w guzach kqta 
mostowo-m6zdzkowego. [Aut.] P. Osinski, Katarzyna Pawlak-Osillska, Heliodor A Kasprzak, 
Henryk KaLmierczak.- Neurol. Neurochir. Pol. 2000 T. 34 nr 4 s. 707-717. 
307 (8) Diagnostyka obrazowa spondylo7Y szyjnej. [Aut.] Hehodor Adam Kasprzak, MaCIej 
Sniego.cki, S. Sosno.wski, P. Czyszkowski, Wojciech Bcuth, Ian falar.W: Sympoz;um Ilt. DiaRno- 
styka obrazowa w chorobach kregoslupa i kanalu kregowego. Wroclaw. 26-28 X 2000. [Rm., 
2000], paz. I L 
(9) Diagnoslyka obrazowa urazow pogramcza czaszko.wo-kr
gosJupowego.. [Aut.] Maciej 
Sniegockl, S. Sosno.wski, Heliodor Adam Kasprzak, P. Cz)'szkowski, Ian falar, J. Bizoil..W: Sym- 
pozjum nt. Diagnvstyka obrazowa w chorobach kregoslupa i kanalu kregowego. Wroclaw. 26-28 X 
2000. [Bm. 2000], paz. 24. 
(10) Endo.telina w osoczu i plynie m6zgowo-rdzeniov.'ym cho.rych po. urazach czaszko.- 
wo-m6zgowych. rAut.] W[ojclech] Beuth, Hlehodor] Kasprnk. M[aria] Ko.tschy, B. Wozniak, 
A[rleta] Kulwas, M[aciej] Sniegocki.W: Zjazd Po/skiego Towarzystwa Neurochirurgow Bialystok 
I4-I6 IX 2000. SrreS7czcnia. [RID., 20001. S. 70. 
308 (I]) Estunation o.f select parameters of bone metabo.1ism in para- i tetrapleglc patients. 
[Aut.] S. Sosnowski, A Marszalek, B. Marszalek, Heliodor Adam Kasprzak.W: World Spine I. 
Berlm, 27 VIII - llX 2000. Final programme. [B.m., 2000], [11 s. 
309 (12) Fa
tum zel - lek pierwszego rzutu w urazach spo.rto\'.ych. [Aut.] S. Sosnowski, J. 
LachowIcz, A. Kowalska, A Rakowski. W. Hagner. Helio.dor Adam Kasprzak.- Med. Sport. 2000 
R 16 nr 107 s. 30-32. 
310 (13) The granuflex In the trearment of bedsores in para- and tetrap]eglc patients. [Aut.] S. 
Sosnowski, A. Marszalek, Hc1iodor Adam Kasprzak, B. Marszalek, L. Jurdzif1ski, M. Szudrowicz, 
Maciej Sniegocki. W: World Spine J. Berlin, 27 VIII - 1 IX 2000. Fin.al programme. [Rm., 20001, 
[I]s. 
311 (14) Guzy kana!u kr
gowego w diagnostyc
 obrazowcj. [Aut.] Helio.dor Adam Ka
przak, 
Maclej Sniegocki. S. SosnO\vski. P. Czyszkowskl. W!adysJaw Lasek, R. Swi
cicki.W: Sympozjum 
n.t. Dwgnostyka obrazowa w chorobach kregos1upa I kanalu kregowego Wroclaw, 26-28 X 2000 
[RID., 2000], poz. 2. 
(15) Guzy olbrzymie kqta mostowo-mozdzko.wego. [Aut.] Maciej Sniegocki, Ileliodor 
Adam Kasprzak, S. Sosnowski, B. Wo.7niak, M. Bierwagcn, Wojciech l3emh.- Neuroskop 2000 T. 
I nr 2 s. 83-86. 
(16) 1 eczenie odlezyn z zastosowaniem opatrunku hydrokoloidowego. [Aut.] S. So.snow- 
ski, Maciej Sniego.cki. Heliodor Adam Kasprzak. K. Rye. I. Staryhrat, M. Bierwagen, J Modrzew- 
Ski, M. Szudrowicz.- Kwart. Orrop. 2000 supl. s. 219-225. - VII Sympozjum Sekcji Neuroorto.pe- 
du. BydgOSLcz, 30 IX - 2 X 1999. 


165
>>>
(17) Leczcnie z}aman szY..inego odcinka kr
goslupa. [Aut.] Maciej Sniegocki. S. SosnoVv- 
ski, HeIiodor Adam Kasprzak. Jan Talar. Manan Skrzynccki.- Kwart. Ortop. 2000 supl. s. 252- 
261. - VII Sympo7.jum Sekcji Neuroortopedll. Bydgoszcz, 30 IX - 2 X 1999. 
312 (18) Naczyniaki mozgu - strategie post
po\'..'ania i wczesne wyniki leczenia. [Aut.l Jaro- 
slaw MaciacLyk, Cyprian Swi
taszczyk, Heliodor A. Kasprzak W: Poznanski Kongres Student6w 
Medycyny Poznan, 28-29 V 2000 Bwletyn. Poman: AM.. 2000, s. 27. - Opiekun SKN: Hcliodor A. 
Kasprzak. 
(19) Obrazowanie zlaman kr
goslupa piersiowego i I
diwiowcgo - zlamania patologicz- 
ne. [Aut.] S. Sosnowski. Maciej Sniegocki. Heliodor Adam Kasprzak. P. Crys7kowski, Wojciech 
Beuth. Marian SkrzyncckI, J. Frasz.W: Sympozjum nt Dwgnostyka obrazowa w chorobach krfc!go- 
s/upa I kuna/u kr
gawego. Wroclaw, 26-28 X 2000. [Rill., 2000], poz. 26. 
(20) Occna analgezjl pooperacyjnej i stabilnosci hemodynamicznej chorych poddanych 
znieczuleniu og6lnemu i znieczuleniu I
czoncmu w chorobic dyskowej. [Aut.] Krzysztof Roma- 
towskl. Hehodor A. Kasprzak. Manan Skrzyneck1. E. Romatowska.W: Zjazd Polsklego Towarz:y- 
stwa Neurochirurg6w. Bialystok l4-l6/X 2000. Streszczenia [Rrn., 2000], s. 168. 
313 (21) Ocena odruch6w posturalnych w chorobach kr
goslupa szyjnego. [Aut] P. Osinski, 
Heliodor A. Kasprzak. Katarzyna Pawlak-Osinska. Henryk Kazmierczak.W: Zjazd Polskiego To- 
warzystwa Neurochirurg6w. Bwlysrok 14- 16 IX 2000. Streszczenia. [B.m., 2000J, s. 167 
(22) Odpowiedzi sluchowe z pnia mozgu u chorych z guzami okolicy k}.ta mostowo- 
m6zdzkowego. [Aut.] Katarzyna pawlak-Osiriska. Heliodor A. Kasprzak, Henryk Kazmierczak, 
Jan Talar.- Neuroskop 2000 T. 1 nr 2 s. 89-91. 
(23) Operacyjne leczenie obraZeri kr
gostupa sqjnego. [Aut.] Maciej Sniegocki, S. So- 
snowski, Heliodor Kasprzak, M. BleTwagen, Ian Talar, MarIan Skrzynecki, M. Dobrowolskl.- 
Kwarl. Or/op. 2000 z. 3 (39) s. 187-190. 
(24) OperacYJne lecLenie patologii pogranicza czas7kuwo-kr
gostupowego. [Aut.] Macicj 
Sniegocki, S. Sosnowski, B. Wozniak.. Heliodor Adam Kasprzak, Wojciech Beuth, M Bierwagcn. 
Abu Sitta AI-Drawi.- Orrop. Traumato!. Rehab. 2000 R. 2 nr 3 s. 25-27. - Sympozjum: UTazy 
odcmka sz)'jnego kr
goslupa. Cz. 2. 
(25) Peroksydacja lipid6w u pacjent6w z urazcm rdzcnia kr
gowego W odcinku szyjnym 
[Aut] A[lina] Wozniak, H[eliodor] A[dam] Kasprzak, G[erard] Drewa, M[aciej] Sniegocki, 
Wrojciech] Beuth, B Wozniak.W: Zja;:d Po/skiego Towar:::ystwa Neurochirurg6w. Bwlystok 14-16 
IX 2000. Slreszczenia. [Rm., 2000], s. 69. 
314 (26) Posterior stabilization in dens fractures [Aut.] H[cliodorl Kasprzak, S. Sosnowski, 
Maciej Sniegocki, Wojciech Beuth, M. Bierwagen, B WozniakW: World Spine 1. Berlin, 27 VIll- 
I IX 2000. Final programme. [Rm.. 20001, [1 J s. 
315 (27) Post
powanie rehabilitac)jne po urazach czaszkowo-m6zgowych. [Aut.] Heliodor 
Adam Kasprzak, W. Hagner. S. Sosnowski, S. Frankowski, Maciej Sniegocki, Piotr Jacek BiJinski, 
Jan Talar - Kwarr. Ortop. 2000 supl. s. 262-275. - VII SyrnpozJum Sekcji Neuroortopedll. Byd- 
goszcz, 30 IX - 2 X 1999. 


166
>>>
316 (28) Problemy teczenia od]ezyn u pacjcnto\\. zc .wacznie ograniczon'l. aktywnosci'l. TU- 
chow'l. [Aut. I S. Sosnowski, Heliodor Adam Kasprzak, Maciej Sniegucki.- Ortop. Traumato/. 
Rehab. 2000 R 2 TIT 3 s. 81 
84. - Sympozjum: Urazy odcinka szyjnego kr
goslupa. Cz
 2 
317 (29) Przygotowanie psychlczne paCjenta do zabiegu operacyjncgo - przygotowanie do- 
kumentacjt. [Aut.] E. Nowak. S. Frankowski. W. Hagner. S. Sosnowski. Heliodor Adam Kasprzak, 
Marian Skrzynccki.- Kwarl. Orlop. 2000 sup\. s. 226-235. - vn Sympozjum SekCJi Neuroortopedli. 
Bydgoszcz, 30 IX - 2 X 1999. 
318 (30) Rota psychologa we wsp61pracy z pacjentami po urazach kr
goslupa i rdzenia kr
- 
gowego. [Am.] S. Sosnowski, K. Zakrzewska, He1iodor A. Kasprzak, Maciej Sniegocki, E. FiJip, 
B. Alaszkicwic7, P. Winkler, J. Tywoniuk. R. S\..i
cicki, G. Ldrojewska.- Kwarr. Orlop. 2000 sup]. 
s. 202-209. - VII Syrnpozjum Sekcji Neuroortopedn. Bydgoszcz, 30 IX - 2 X 1999. 
319 (31) Sk&d sil; bior& t
tmakI t
tmc mozgowych? [Aut.] Cyprian Swivtaszczyk, Jaroslaw 
Maciaczyk, HeJiodor Kasprzak.W: PoZnanSki Kongres Student6w Med)'Cyny. Poznan. 28-29 V 
20UU. Billletyn. Poznari: AM, 2000, s. 25-26. - Opiekun SKN: He]iodor A. Kasprzak. 
320 (32) Stabilizacja kr
goslupa szyjnego z zastosowaniem plytki tytanowej. [Aut.] S So- 
snowski, lIeliodor Adam Kasprzak, Maciej Sniegocki, B. V/oiniak, M. Bierwagen, P. Winkler.- 
Orrop. Traumatal. Rehab. 2000 R. 2 nr 3 s. 20-21. - Sympozjum: Urazy odclOka szyjnego krQgo- 
slupa Cz. 2. 
(33) Stabilizacja wysolieg,o zlarnania kn
gos-lupa picrsiowego. Opis przypadku. [Aut.l 
Maciej Sniegocki, S. Sosnowski, W ojciech Beuth, Heliodor Adam Kaspr7ak, B. W oiniak, M 
Bierwagen.- Or/op. Trallmatol. Rehab. 2000 R. 2 or 3 s. 50-51. - SympozJum: UraLY odcinka szyj- 
nego kr«gostupa. C7. 2. 
321 (34) The static body pressure distribution in moving. [Aut.] S. Sosnowski, L. Jurdziilski, 
Hetiodor Adam Kasprzak, Maciej Sniegocki.W. World Spine I. Berlm. 27 Vll/- I IX 2000. Final 
programme. [B.m., 2000], [1] s. 
322 (35) Sredmo-ci
zkie urazy czaszkowo-m6zgowe. [Aut.] Hreliodor) A[dam] Kasprzak.- 
Med. Prakt. 2000 nr I s. 35-38- 
323 (36) TTanspedicu1ar stabilizatlon of spme in different patho1og1es. [Aut.] H[eliodor] 
Kasprzak, S. So;;nowski, M[aciej] Sniegocki, W[ojciech] Bcuth, M. Bierwagen, B. Woimak.W: 
World Spine 1. Berlin, 27 Vlll-11X 2000. Final programme. [Rm, 2000], [1]5. 
(37) Wptyw opiek1 psychologiczneJ najakosc zYCIa po urazic kT
goslupa. [Aut.] Roman 
Ossowski, K. Zakrze\vska, S. Sosnowski, M[aciej] Sniegocki, l-Ieliodor Adam Kasprzak.- Kwarr. 
Orrop. 20nO supl. 5.243-251. - VII SympoZ;lurn Sekcjl Neuroortopedii. Bydgoszcz, 30 IX - 2 X 
\999. 


324 (38) Wsp6kzesne pogl&dy dotycz'lce kurczu naczyniowego w przebiegu Imvawienia 
podpaj
czynowego. [Aut.] Sebastian Moskal W: Poznanski Kongres Sludent6w Medycyny Poznan. 
28-29 V 2000. Billletyn. Poznan. AM, 2000, s. 28. - Opickun SKN: Heliodor A. Kasprzak. 


167
>>>
KA7DEPKA-LIEMINSKA ANITA 


(1) Ocena wplywu stftzenia homocystemy na obraL morfologiczny oocyt6w. [Aut.] Wie- 
slaw Szymanski, Anita Kazdepka-Zieminska, Czeslav. Klyszejko, Lilla SenterkieWlcz, Ewa Jen- 
dryczka-Mackicwicz. Rafal Adamczak, J. Jendryczka.- Ginekol. Pol. [2000] supl. s. 40. - XXVII 
Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologlcznego. Szczccm, 13-16 IX 2000. Streszczenia. ITekst 
r6wnolegly w i
zyku polskim i angielskim]. 


KAZMIERC7 AK HENRYK 


325 (1) Betahlstine dihydrochloride (Betaserc) In vestibular pathology. [AuL) Hcnryk KaL- 
mierc7ak, Katarzyna Pawlak-Osinska.W: 2V,DOO yell\" sous I'ULMER. First Scientific Conference 
of the Polish VNG - ULMER Association. Poland, Bydgoszcz, 27 IV 2000. Marseine: SYNAPSIS, 
2000, s. 63-65. 
326 (2) Cupular-owlith integration examinatIOn and its usefulness in neurootologlcal dIagno- 
sis. [Aut] lIenryk Ka1mierc7.ak, Katarzyna Pa\vlak-Osiriska.W: 20,000 veux sous I'ULMER First 
SClentific Lonference of the Polish VNG - ULMFR Association. Poland, Bydgoszc7.. 27 IV 2000. 
Marseille, SYNAPSIS, 2000, s. 57-59. 
327 (3) Czynmkl ryzyka \V ehorobach ueha \Vewn
trznego. [Aut] G. Doroszewska, H[eoryk] 
Kaimierczak, W. Doroszewski.- Pol. Merkuriusz Lek. 2000 T. 9 or 53 s. 751-754. 
(4) Oiagnostyka elektronystagmografiezna i videonystagmograficzna w guzach k'lta 
mostowo-m6zdzkowego. [Aut.] P Osinski, Katarzyna Pawlak-Osinska, Heliodor A. Kasprzak, 
I-Ienryk Kaimierczak.- Neural. Neurochir. Pol. 2000 T. 34 nr 4 s. 707-717. 
328 (5) The influence of opwkinetIe stimulatIon on the vestibulospinal reflexes. [Aut.] Hen- 
ryk Ka:imiercLak, Katarzyna Pawlak-Osinska, D. Rudzinski.W: 20,000 yeux S01l.S I'ULMER FirSl 
Scientific Conference of the Polish VNG - ULMt:R Association. Poland, Bydgoszcz. 27 IV 2000. 
Marseille SYNAPSIS, 2000, s. 19-20. 
(6) Oeena odruch6w posIUralnyeh w ehorobach kr
goslupa szyjnego. [Aut] P. Osinski. 
Heliodor A Kasprzak, Katarzyna Pawlak-Osinska, llenryk KaZmierczak. W: Zjazd Polskiego To- 
warzysrwa Neurochirurgow. BialyslOk /4-16 IX 2000. Streszczema. [Rm., 20001. s. 167. 
(7) Odpowledzi sluehowe z pnia m6zgu u ehoryeh z guzami okolicy k£l:ta mostowo- 
mM:dzkowego. [Aut.] Katarzyna Pawiak-Osiiiska, Heliodor A Ka';;przak, Henryk KaZmierczak, 
Jan Talar.- Neuro
kop 2000 T. 1 nr 2 s. 89-91. 
329 (8) The sigmficance of the cerebellum in the vestibular compensation - experimental 
study. [Aut.] Henryk Kaimierczak, Katarzyna Pawlak-Osinska W: 20.000 yeux sous [,ULMER. 
First Scientific Conference of the Polish VNG - ULMER Association. Poland, Bydgoszcz, 27 IV 
2000. Marseille, SYNAPSIS, 2000, s. 17-18- 
(9) franstcr of vestIbular habituatIon between reactions to rotatory and ealOTIC stimuli. 
[Aut.] A. Krzyzaniak., Eugenia Gospodarek, Hcnryk Kazmierezak.W: 20,000 yem suus l'ULMER. 


168
>>>
First Scielllific COllference of the Polish VNG - ULMER Association. Poland, Bydgoszcz, 27 IV 
2000. Marseille, SYNAPSIS, 2000, s. 23-26. 
330 (10) Vestibular findings in basal skull fracture. [Aut.) Henryk Kaimierczak, Katarzyna 
Pawlak-Osinska. P. Osin::.ki.W: 20,000 yelH sous rULMER. First Scientific Conference of the 
Polish VNG - ULMER Association. Poland, Bydgoszcz, 27 IV 2000. Marseille: SYNAPSIS. 2000, 
s.60-62. 


(11) The videonystagmographlcal stud) in cervical diseases - long term obscrvauons. 
[Aut.] Katarzyna Pawlak-Osinska, P. Osinski. Hcnryk Kazmierczak, Jan Talar.W' 20,000 yeux SOliS 
['ULMER. First Scientific Conference of the Polish VNG - ULMER Association. Po/alld. B}'d- 
goszcz, 27 IV 2000. Marseille: SYNAPSIS, 2000, s. 9-12 


KINALSKI RYSZARD 


331 (I) Cz
stosc publikowania \V)"nik6w badan potencjaJ6w wywuJanych w kazuistyce okrc- 
su ostrego udaru mozgu. [AuLI Ryszard KmalskI.W: Lja7d Polskiego Towarzystwa Neurochirur- 
goo. Bialystok 14-16 IX 2000 Streszc::enia. [B.m., 20001. s. 192. 


KINDRACKA ALEKSANDRA 


332 (1) Bakteriemic gronkowcowc u gor&.cLku.i
,cych dzieci z chorobt nowotworow&. w okre- 
sie neutropenii. [Aut.] ALleksandra] Kindracka. K[atarzyna] Dylcwska. R. Dctbskl. Mfariuszl Wy- 
socki, A[nna] Balcar-Boron, A[ldona] Jankowska. G[rzegorzj Grzesk.W' Konferen(ja Polskiej 
Grupy Pediatrycznej ds Leczenia Bialac=ek i Chloniakow ora:: Guzow LltyCh. GdQ'flsk. 26-28 l" 
/999. [Rm, 1999], [I] s. 
333 (2) Baktenemle paciorkowcowc u gor&.czkuj&.cych d7ieci z chorobt nowotworowq w 
olcresie neutropenii. [Aut.j A[leksandra] Kindracka, K[atarLynal Dylewska. R. D
bski, MlariusL] 
Wysocki, A[nna] Balcar-Boron. M[anolaj Osniska-Kr6Iak.W: Konferencja Po/skiej Grupy Pedia- 
tryc=neJ ds. Leczenia Bialaczek i Chloniak6w oraz Gu;:6w Litych Gdansk, 26-28 V /999. [B.m., 
1999J, s. 98- 
(3) An infection risk in families of cancer children chronically infected with hepatitis (' 
virus. [Aut.J S[ylwia] Koltan, Mfariusz] Wysocki, W[aldemar] Halota. A[ndrzej] Koltan. RLoman] 
Graczykowski. E. Narolska. A[nnal Balcar-BorOli, M. Dorau, A[leksandra] Kindracka W: Europa- 
ediatrics 2000. The UNEPSA and CESP European Congress of Paedialrics. Rome, 18-21 1112000. 
Abstract book. [RID., 2000], s. 147 HO-28L 


KLUCZ KATARZYNA 


(I) Czy istniejt zaleznosci pomi
dzy niekt6rymi zaburzeniami metabolicznyml a wybra- 
nymi wskainikami uszkodzema nerek u chorych z nieleczonym pierwotnym nadcisnienicm t
tni- 
czym? [Aut.] M. Kreto','icz, Malgorzata Ukleja-Adamowicz, PaweJ Strozccki, Kr7)'sLtof Bucz- 


169
>>>
kow;;ki, Katar7yna Klucz, Grazyna Odrow&.z-Sypniewska, Jacek Manitius.- Pol. Arch. Med. Wewn. 
2000 T. 104 nr 3 s. 563-567 
(2) Is there any reJatmnship hetween carbohydrate metabolism and tubulo-interstit131 
mjur) in essential hypertensive patients? fAut.] M. Kretowicz, M[algorzata Ukleja-Adamowicz, 
P[awel] Srrozecki. K[rzys7tof] Buc.Lkowski. K[atarzyna] Klucz. GLrazynaj Odrow&.7-Sypniewska, 
J[acek] Manitms.- J. Hypertens. 2000 Vol. 18 supp!. 2 S108. - Tenth European Meeting on Hyper- 
tenSIOn. Goteborg, Sweden. 29 V - 3 VI 2000. Abstracts. 
(3) Wplyw wybranych ZabUrLen metabolicznych na funkcj
 sr6dmi&.zszu w nieleczonym 
pienvotnym nadcisnieniu t
tniczym (NT) i pierwotnych kl
buszkowych zapalemach nerek 
(PKZN). [Aut.] M. Kretowlcz. M[algorzata Ukl
Ja-Adamowicz, P[awet] Str6zecki, K[rzysztof] 
Buczkowski, K[atarzyna] Klucz, GJraZyna] Odrow&.Z-Sypniewska.W: Vll Zja::.d Polskiego Towa- 
rzystwa Nadcisnienia n
tmczego Katawice. 19-21 X 2000. KSlqj:ka streszczen. LB.m.. 2000]. s. 20 


KLOPOCKA MARIA 


(I) Aktywacja krzepniftcia km:i u chorych na wrzodLiejqce zapaleni(; jclita grubego. 
[Aut) Maciej Swittkowski. Krzysztof Grad. Maria Klopocka, Jacck Budzynski, Ewa Zekanowska, 
Maria Kotschy.- Pol. Arch. Med. Wewn. 2000 T. 103 nr 1-2 s. 47-51. 
334 (2 J Changes m gallbladder motility m three-dimensional ultrasound estimation m alcohol 
dependent male patients during abstinence period. [Aut.] M[aria] Klopocka, J[acek] Budzynski, 
M[aciej] Swi&.tkowski, K[rzysztofJ Grad, Mrarcin] Ziolkowski. W: Steatohepatitis (NASH and 
ASH). Falk Sympo"ium no. 121 Den Haag, Netherlands. 14-15 X 2000. Abstracts, poster abstracts. 
[B.m, 2000], s. 34 
(31 Choroba ret1uksowa pr7etyku Jako wa7ny clement diagnostyki r6znicowej b61u w 
klatce piersiowej. [Aut.] Jacek Budzynski, Maria Klopocka, Maciej S,.,."ittkowski.- Pol. Arch. Med. 
Wewll. 1999 T. 102 nr 3 s. 807-814. 
(4) C7ynniki determinuj&.ce obraz histopatologiczny blony sluzO\vej zol&.dka i dwunastm- 
cy u pacjent6w z chorob& wrzodowt dwunastnicy. [Aut.] Maciej SW1&tkowski, Jacek Budzynski, 
Maria Klopocka. Jadwiga Korenkiewicz, Karol Suppan, Gerard Drewa - Valetudinaria - Post. Med. 
Klill. Wojsk. 2000 T. 5 nr 3-4 s. 37-44. 
335 (5) Dobowa zmiennosc rytmu zatokowego sercaJako wskainik aktywnosci autonomicz- 
nego ukladu nerwo\.vego u m
zczyzn 7 7espotem zaleznosci alkoholowej w okresie abstynencji. 
JAut.] Maria Klopocka, Jacek Budzynski, Robert Bujak.. Maclej SWl&tkowskL Wladyslaw Sinkle- 
WiCL, Marcin Zi6Ikowski.- Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 or 4 s. 491-501. 
336 (6) Oobowa zmiennosc rytmu zatokowego serca jako \'rskamlk aktywnosci autonomlCL- 
nego uktadu nerwowcgo u m
zczyzn z zespolem zaleznosci alkoholowej w okresie abstyncncji. 
[Aut.J M[aria] Klopocka, J[acek] Budzynski, R[obertJ Bujak, M[aciej] Swi
tkowski, W[ladyslaw] 
Sinkiev.'icz, M[arcin] Zi6Ikowski.- Alkohol. NarkolI!. 2000 T 11 nr I s. 135-136. - Streszczenia 
doniesien L Konferen
ii Naukowo-S7koleniowej "Genetyc7l1e i srodowiskowe uwarunkowania 
uLaleznienl8 od a1koholu". Szczecin, 14]V 2000. 


170
>>>
(7) Hemostatyczn
 markery aktywaqi sr6dblonka naczyn u chorych na wrzodziej}.ce 
zapaleme Jelita grubcgo. [Aut.] Maciej SwiCltkowski, Jacek BudLynski, Maria Klopocka, Ryszard 
Paczuskl, Maria Kotschy.- Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2000 T. 5 nr 3-4 s. 53-59. 
(8) Lipoproteina (a) i inne lipidowe czynnikI ryzyka miazd7ycy u m
zczyzn 7 zespolem 
zaleznosci alkoholowej w okresie cLterotygodniowej abstynencji. [Aut.] J[acek] Budzynski. 
M[aciej] Swi£}.tkowski, M[aria] Klopocka, M[arcmj Zi6tkowski.- Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 nr I 
s 133 - Streszczena doniesicn z Konferencji Naukowo-SzkoleniO\v
i "Genelyczne i srodowiskowe 
uwarunkowania uzaleznienia od alkoholu". Szczecin, 14 IV 2000. 
(9) Makro I mlkroskopowe wykladniki uszkodzcnia blony sluzowej przelyku a motoryka 
dolnego odcinka przelyku. [Aut.] M[aciej] Swi£}.tkowski, {.[eslmv] Sobczynski, J[acek] Bud7ynski. 
J[adwiga] Korenklewlcz. M[aria] Klopocka. K[rzysztoI] Grad.- Gastroenterol. Pol. 2000 T. 7 supl. 
I s. 47. - IX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologli [Tekst r6wnolegly \\' j
zyku an- 
glelskim]. 
(10) Naltrekson \vywiera korzystny wplyw na gospodark
 lipidoWCl u m
zczYLn uzalez- 
nionych od alkoholu. [Aut.] J[acek] Bud.t:ynski, J[anusz] Rybakowski. M[acicj] Swi&tkowski. 
L[ech] Torlinski. M[aria] Klopocka. WloJcieeh] Kosmowski, M[arcin] Zi6Ikowski.- Alkohol. Nar- 
kom. 2000 T. 13 nr I s. 131-132. - Streszczenia doniesicn z Konferencji Naukowo-Szkolcniowej 
"Genetyczne i srodmviskowe uwarunkowania uzalezniema od alkoholu". Szczecin. 14 IV 2000. 
(II) Naltrexone exerts a favomable effect on plasma lipids in abstinent patients with 
alcohol dependence. LAut.] Jacek Budzynski, Janusz Rybakowski. Maclej S\.viCltkowski. Lech 
Torlu'i.skl, Maria Klopocka, Wojciech Kosmowski, Marcin Zi6Ikowski.- Alcohol Alcohol. 2000 
Vol. 35 s. 9]-97. 


(12) Niekt6re parametry ukladu hemostazy u m
zczyzn z zespolem zaleznosci alkoholo- 
wt.:.i w okresie cztcrotygodniow
i abslynencji. [Aut.] J[acek] Budzynski, Mfaciejj Swi£}.tkowski, 
M[aria] Klopocka, Mlarcin] Zi6Ikowski.- Alkohol. Narkom. 2000 T. L3 nr I s 132-133.- 
Streszczenia doniesie6. z Konferencji Naukowo-S7koleniowej "Genetyczne i srodmviskowc uwa- 
runkowania uzaleznienia od alkoholu". Szczecin, 14 IV 2000. 
(13) PH wewn
trzprzelykowe a motoryka dolnego odcinka przelyku. [Aut.] Mfaciej] 
Swi£}.tkowski, J[acek] Budzynski, L[eslawl Sohczynski, M[aria] Klopocka - Gaslroenrerol. Pol. 
2000T. 7 supl. Is. 51. - IX Kongrcs PolskIego Towarzystwa Gastroenterologii. [Tekst r6wnolegty 
w.i
zyku angielskim]. 
(14) Relationships between gastric pH and the liver functIon tests levels In alcohol de- 
pendent males during abstinence period. [Aut.] J[acek] Budzynski, M[ariaj Klopocka, M[aciejl 
Swi
tkowski, G[rzcgorz] Pulkowski, M[arcin] Zi6Ikowski.W: Stearohepatitis (NASll and ASH). 
Falk Sympo.5ium no. 121. Den Haag, Netherlands, 14-15 X 2000. Abstracts, poster abstracts. [B.m, 
2000], s. B- 
(15) R6zmce odpowiedzi motorycznej dolnego odcinka przelyku na refluks kwasny u 
pacjent6w z patologicznym i fi
iologicznym reflukscm zoICldkowo-przelykowym. [Aut.] MfacicjJ 
Swi
tkowski, J[acek] BudLynski, Lfeslaw] SobC7:ynski, M[ana] Klopocka, K[r.t:ysztof] Grad.- 


171
>>>
Gastroellleroi. Poi. 2000 T. 7 supl. I s. 52. - IX Kongres Polsktego Towarzystwa Gastroenterolo- 
gii. [Tekst r6wnolegly w jitzyku angiclskim]. 
(16) Tumor necrosing factor-alfa (TNF-al[a) level in alcohol dependent males, it's rela- 
tion to liver injur} and gastric pH. [Aut] J[acek] Budzynski, M[arial Klopocka, Mfaciej] SWl£\(- 
kowski, G[rzegorzl Pulkowiki. Tvf[arcm] Ziolkowski M[agdalena] Lbikowska. W: Sleatohepatilis 
(NASIl and ASH). Falk Symposium no. /21. Den Haag, Netherlands, 14-15 X 2000. Abstracts, 
poster abstracts. rRrn, 2000], s. 7 
337 (17) Wplyw Ick6w stosowanych w terapii zapobiegajqcej nawrotO\vi picia alkoholu na 
poziom "pr6b wttrobowych". [Aut.] M[aria] KJopocka, J[acek] Budzynski, M[arcin] ZiOlkowski. 
M[aciej] SwiCltkowski. J[anuszj Rybakowski. W[ojciech] Kosmowski.- Alkohol. Narkom. 2000 T. 
13 nr 1 s. 137. - Streszczenia doniesieri z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Genetyczne i sro- 
dowiskowe uwarunkowama uzalcznienia od alkoholu". Szczecm, J41V 2000. 
338 (18) Wptyw palenia tytoniu na motoryk
 dolnego odcinka prze1yku (dop). [A.ut.] Mfaria] 
Ktopocka, J[acek] Rudzynski, M[aClej] Swiqrkowski, Gfrzegor71 Pulkowski. K[rzysLtof] Grad.- 
Gastroefl/erol. Pol. 2000 T. 7 supL 1 s. 48 - IX Kongres Polo;klego Towarzystwa Gastroenterolo- 
gii. [Tckst rownolegty w jitzyku angielskim]. 
(19) Wptyw palenia tytoniu na zmmny pH sr6dprzel y KowcgO. [Aut.] JLacek] Budzynski, 
M[aria] Klopocka, M[acicj] Swiqtkowski. J[acek] Fabisiak, K[arol] Suppan.- Gastroenterol. Pol. 
2000 T. 7 supt. ] s. 55. - IX Kongres Polskiego Towar7ystwa Gastroenterologll. [Tekst rc)\\!nolegly 
w j
zyku angielskim] 
(20) Wskainiki stanu czynnosciowego i morfologicznego przeJyku sq nie7.aleznymi 
czynnikaml determinuj&cymi przebicg proby wysilkowej. [Aut.] J[acck] Bud7ynski, M[aria] Klo- 
pocka, M[aci
i] Swiqtkowski, G[rzegorz] Pulkowski. .1 [acekj Fabisiak, R[obert] I3ujak, 
W[tadyslaw] Sinkiewicz.- Gastroenterol. Pol. 2000 T. 7 supl. 1 s 54. - IX Kongres Polskicgo 
Towarzystwa Gastroenterologii. [Tekst rownolegly w jctzyku angielskim]. 
(21) Zakazcnie H. pylori (Hp) jest niczaleznym c7ynnikiem determmuJ'lcym zmiany 
pnziomu wykladnik6w ustrojO\vej rownowagi antyoksydaC}:inej u leezonych pacjent6w z ehorob& 
wrzodow&dwunastnicy (DU). [A.ut.] J[acek] BudLynski, M[aria] Klopocka, Mraciej] SwiCltkowski. 
K[arol] Suppan. G[erardj Drewa, Rradoslaw] Maciak, J[adwiga] Korenkiewicz.- Gaslroenterol. 
Pol. 2000 T. 7 supl. I s. 73. - IX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologll. [Tekst row- 
nolegly w J
zyku angielskim j 
339 (22) Zaleznosci mi
dzy intens)"\vnosciq kolonizacji H. pylori (Hp) i obrazem histopatolo- 
gie.ll1ym sluz6wki zolqdka i dwuna
tnicy u pacjentow z chorobq wrzodowCl dwunastmcy (DU). 
[Aut.] M[aria] Ktopoeka, J[aeek] Budzyii.ski, M[aciej] SwiL}tkowski, J[adwiga] Korenkiewicz. 
K[arol) Suppan. K[rzysztof] Grad.- Gaslroenterol. Pol. 2000 T. 7 supl 1 s. 77. - IX Kongres Pol- 
skiego rowarzystwa Gastroenterologii. [Tekst rO\h.'nolegty w j
zyku angielskiml. 
(23) Zaleznosci mi
dzy pH wewnqtrzprzetykowym a oeCfl&. histopatologiczll& g6rnego 
odcinka przewodu pokarmowego (gopp). [Aut.J M[aclej] Sv..lqtkowski, J[acek] Budzynski, M[aria] 
Klopocka, J[adwiga] Korenkic\vicz.- Gastroenlerol. Pol. 2000 T. 7 supl. 1 S. 53. - IX Kongres 
Polskiego TO\\larzystwa Gastroemerologii. [Teksl rownolegly w j
zyku angielskim]. 


172
>>>
(24) Za1cznosci mictdzy pH wewnttrzprzelykO\'iym i paramctrami zmiennosci rytmu 
zatokowego scrca. [Aut.l J[acekl Budzynski, M[arial Ktopocka, M[aciej] Swi
tk(}wski, R(obert} 
Bujak, WLladyslaw] Sinkicwicz.- Ga'ilroenternl. Pol. 2000 T. 7 sup!. I s. 54. - IX Kongres Polskic- 
go Towarzyshva Gastroenterologii. [Tekst r6wnolegly w J
zyku angielskim]. 
(25) Zaleznosci mi4\;dLY wynikami badania endoskopowcgo przelyku 1 dobow
i pH-metrii 
przelyku. [Aut] M[aciej] Swiqtkowski, M[aria] Klopocka, J[acek] Budzynski, L[esJaw] Sobczyn- 
ski. Klrzysztot] Grad.- Gaslroenlerol Pol. 2000 T. 7 sup!. I s. 53. - IX Kongres PolskIego Towa- 
rzyst\va Gastrocnterologii.lTekst r6wnolegly w j
zyku angich.kim]. 
(26) Zale:lnosc mictdzy endoskopowym i histopatologicLnym obrazcm biony sluzoweJ 
przelyku. [Aut.] M[aCl
il Swiqtkowski. Llesla\vl SObCZyi'ISki, J[adwiga] Korenkiewicz, Mlaria] 
KJopocka, J[acekl Budzynski, KrrzysztofJ Grad.- Gastroenterol. Pol. 2000 T. 7 supt 1 s. 52. - IX 
Kongre
 Polskicgo Towarzys1:wa Gastroentcrologii. [lekst rownolcgly w j
zyku anglelskImJ- 
(27) Zaleznosc mi
dzy paramctrami 24-godzinncgo monitorowania motoryki dolnego 
odcinka przetyku i zmiennosci q rytmu zatokuwego serca. [Aut.] Jfacek] BudLynski, MIana] Klo- 
pocka. M[acieJ] S\\'Ittkowskl, RLobert) Bujak, W[ladyslav.] Sinkiewicz.- Gastroenferol. Pol. 2000 
T. 7 supt I 
. 47. -IX Kongrcs POlskiego 1ov.'3fzyst\\la GastrocnteroJogii. [Tekst r6\\'I1olegJy w 
jc;zyku angidskirnl. 
(28) Zaleznosc mi
dzy \\o')'nikami badania cndoskopowego i histopatologicznegu blony 
sluzowej przclyku oraz dobowCJ pll-metrii pr7clykowcJ u pacjentov.' diagnozowanych z po\Vodu 
nietypowyc11 bolo\-\' w k1atce piersiowej. [Auq Madej Swiqtkowski, Leslaw Sobczynski, Jacek 
Budzynski, Maria Klopocka, KrzYSLtof Grad, Jad\vIga Korenkiewicz.- Valetudinaria - Post. Med. 
Klifl. Wojsk. 2000 T. 5 nr 3-4 s. 45-52 
(29) Zaie7.nosc wynik6w c1cktrokardiograficznq proby wysilkowej od pH wc- 
wnqtrzprzelykowego u m
l:czyzn z nietypowymi boiami \v klatce pler;:iowej. [Aut.] Jacek Budzyn- 
ski, Macicj S\viqtkowski, Maria Klopocka, Jacek Fabisiak, Robert BUJak, Wladyslaw Sinkicwicz _ 
Pol. Arch. Med. Wewn. 2000T. 103 nr 3-4 s. 133-138- 
340 (30) Zmiany obj
tosci i motoryki PlCcherzyka z6Jcio\'\I'ego w tr6jwymiarowej ocenie 
ultrasonograficznej u mczczyzn z zespoJem Lalc1:nosci alkoholowej w okresie abstynencji. [Aut.] 
Mana Klopocka. Jacck Budzyn;:kL Maciej S\viqtkO\vski, Marcin Zi6lkowski - Valetudiflaria - Post. 
Med KU". Wojsk 2000 T. 5 nr 3-4 s. 60-64. 
341 (31) Zmiany obrazu m:ikro- i mikroskopowego hlony sIu7.owt:.i g6rnego odcinka przewo- 
du pokarmO\vego (gopp) u m
zczyzn uzaleznionych od alkoholu w okrcsic 4 tygodniO\vej absty- 
nencji. [Aut.] M[aria] Klopocka, J[adwigal Korcnkiewicz, J[acek] Budzynski, M[arcinl Ziolkow- 
ski. M[acieJJ SWi'ltkowski, K[rzysztof] Grad.- Gastroenferol. Pol. 2000 T. 7 sup!. I s. 81. -IX 
Kongres polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. [fckst r6wnolegly w j
zyku angiclskiml- 
342 (32) Zmiany obrazu rnakro- i mikruskopowego blony sluzOWt.:.1 g6rnego odcinka przev"o- 
du pokarmO\vcgo u m
zczyzn uzaleznionych od alkoholu W okresie 4-tygodniowej ahstym:ncjl.. 
[Aut.] M[aria] Klopocka. J[adwiga] Korenkic\vlcz. J[acek] Budzynski. MlarcinJ Ziolkowski, 
Mlacie.iJ SWi£ttkowski- Alko/wi. Narkom. 2000 T. 13 Dr 1 s. 138. - Streszczenia doniesicn z Konfe- 


173
>>>
rencji Naukowo-Szkolcmowej "Genetyczne i srodowlskowe uwarunkowania uzaleznienia od alko- 
holu". Szczecin, ]4 IV 2000. 
343 (33) Zmiany pH wewn
trzzoJ
dkowcgo w okrcsie cztcrotygodniowej abstynencji alko- 
holO\vej u m
zczyzn z zespolem zaleznosci alkoholowej. [Aut.] M[aria] Klopocka, J[acek] Bu- 
dzynski. MlacleJ] SWl
tkowskL M[arcm] Zl6tkowskl.- Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 nr 1 s. 136- 
137. - Streszczenia doniesieii. z Konferencji Naukowo-Szkolcniuwej "Genetyczne i srodowiskowe 
uwarunkowania uLaleLnienia od alkoholu". SLcLeein, 14 IV 2000. 
34-1 (34) Zmiany pH zol
dkowego w okresie czterotygodniowcj abstynencji alkoholowej u 
m
zczYLn L .le
polem zalt:znosei alkoholowcj. [Aut.] Maria KJopocka, Jacek Budzynski, Madej 
Swi
tkowski, Marcin /.i6Iko\\-ski.-l\lkohol. Narkom 2000 T. 13 nr 4 s. 503-511. 


KLYSLEJKOA 


345 (I) Uklad fibl)'nolityczny w plynic owodniowym kobiet rodzQcych. Por6wnanie z oso- 
czem. [Aut.] A Klyszejko.- Ann. Acad. Med. Bydg. 2000 T. 14 s. 17. - Streszcz. rozpr. dokt. 


KJ .YSZEJKO CZESL". W 


346 (1) Analiza rozszcrzonych badan profilaktycmych w regionie Paluk w latach 1985-1999. 
Cz. 1. Program czynnej profilaktyki. [Aut.] Czeslaw Klyszejko, W. Ilnicki, D. KJyszejko, J. Porada, 
W. SLcz
sny. I. LalOch. G. Szymezak.- Ginekol. Prakt. 2000 R. 8 nr 6 s. 3-6. 
347 (2) Analiza rozszerzonych badan protilaktyc7nych w regionie Paluk \v latach 1985-1999. 
Cr. 2. Wyniki LAut.) Czeslaw Klyszejku, W. Ilnicki, D. KJyszejko. J. Porada, W. Szez
sny, I. 
Latoch, G. Szymczak - Ginekol. Prakt. 2000 R. 8 or 7 s. 14-17. 
(3) Analysi
 of committed errors of gestational age defining on basis routm ultrasonogra- 
phic monitoring [Aut.] Rafal Adamczak. Wieslaw S7ymanski. C7..estaw KJyszejko. DariusL No- 
wak, Iwona Adamczak.- Acta Bioi. Cracov. Ser. Botanica 2000 Vol. 42 suppl. 1 s 16. - XXIV 
Conference on Embryology: plants, ammals, humans. Podleslce, Poland, 24-26 V 2000. Abstracts. 
(4) Analysis of human embryos and fetus gestational age on basis of biparietal diameter. 
[Autj Rafal Adamczak, Wieslaw S7ymanski, C7eslaw KJyszejko, Dariusz Nowak, Iwona Adam- 
czak.- ACIa Bioi Cracov. Ser. BOIanica 2000 Vol. 42 suppl 1 s 16. - XXIV Conference on Em- 
bryology: plants, amma1s, humans. Podlesice, Poland, 24-26 V 2000. Abstracts. 
(5\ Analysis of methods used to the treatment of the ectopic pregnancy. [Aut.] WLieslawJ 
Szymanski, M[arek] Grabicc, Cz[eslaw] Klyszejko, Mrarekl Szymanski.- Gynecol. Endocrinol. 
2000 Vol. 14 suppl. 2 s. 170 P61. - Abstracts of the 8th World Congress of Gynecological Endocn- 
nology. Florence, Italy, 6-9 XIII 2000. 
(6) Carboxy-terrnmal cross linked telopepttde of type I collagen (ICTP) and hormone 
concentrations in follicular flUId stimulated cycles m vitro fertilization patients. [Aut. I MlarekJ 
Grabiec, W[icslawJ Szymanski, M[arekl Szymanski, Cz[eslaw] Klyszejko.- GYllecol. Endocrinol. 


174
>>>
2000 Vol. 14 supp!. 2 s. 147 PI5. - Abstracts of the 8th World Congress of Gynecological Endocri- 
nology. Florence, Italy, 6-9 XIII 2000. 
348 (7) Diagnostyka gatunkowa w kandydozlc sramu i pachwy - wra71iwosc na nystatyn
. 
[Aut.] M. Lisiak, Czcslaw Klyszejko, Z. Marcinkowski, Zenon Gwiei.dziilski.- Ginekol. Pol. 2000 
T 71 nt 9 s. 959-963. 
(8) Evaluation of cGMP plasma concentratIOn in women In normal pregnancy, during 
labour and 24 hours post partum. [Aut.] Marek Szymanski, Wieslaw Szymanski, Czcslaw Klyszej- 
ko, SltanislawJ SkubIicki.- Gynecol. Endvcrinol. 2000 Vol. 14 suppl.2 RT46. - Abstracts of the 8th 
World Congress of Gynecological Endocnnology. Florence, Italy, 6-9 XIII 2000 
349 (9) Kandydoza pochwy - CZCSlOSC wyst
powania i czynniki ryzyka. LAut.j M. Lisiak, 
Czesla\v Klyszejko, 1. Picrzchalo, L Marcinkowski - Ginekol. Pol. 2000 T. 71 nr 9 s. 964-970. 
350 (10) Ocena in vitro wraLliwosci szcLep6w Candida albicans izalm....anych z pochwy na 
podstawie antymikotykl. LAut.! M. Lisiak, Czeslaw Klyszejko, Z. Marcinkowski, Zenon Gwici- 
dzinski.- Ginekol. Pol. 2000 T. 71 nr 9 s. 971-974. 
(11) Ocena skuteczno
ci immunoprofilaktykl w kont1ikcie serologicznym anty Rh. [Aut.J 
Roman Kotzbach, Czeslaw Klyszejko, Z. Sobocinski, L Wlodarczyk, M. Kotzbach.- Ginekol. Pol. 
2000 T. 71 nr 8 s. 859-862. 
(12) Ocena st
zenia cGMP v... osoczu krwi kobiet w przebiegu ciLI?Y prawidlowej i po- 
cZqlku fizjologiczncgo porodu. [Aut.] \1arek Szymanski, Wicslaw Szymanski, Czeslaw Klyszcjko, 
Stanislaw Skublicki.- Ginekol. Pol. 2000 T. 71 nr 8 s. 789-793. 
(13) Ocena wplywu st
zenia homocysteiny na obraz morfologicLny uocyt6w. [Aut.] 
Wleslaw S7ymanski. Anita KaLdepka-ZiemiI1ska. Czcstaw Klys7ejko, Lilla Senterkiewicz, Ewa 
Jendryczka-Mackiewicz, Rafal Adamczak, .r. Jendryczka.- Ginekol. Pol. I 2000J supI. :0.. 40.- 
XXVII Kongres Polskiego Tow3TLystwa Gmekologlcznego. Szczccm. 13-16 IX 2000. StresZCLe- 
m3. [Tckst r6wnolegJy w j
zyku polskim i angielskim]. 
(14) Odplyni
cie plynu m..'odniowego w II trymestrze CI&ZY. [Aul.] Wfieslaw] Szyman- 
ski, SLtamslawl Skublicki, L. Wasile\vski, Cz[eslaw] Klysz
iko.W: Lubelskie Dni Medycyny Peri- 
natalnej "Porod przedwczesny" Lublin - Nab;czow, 9-11 V12000 Program I streszczema prac. 
[8.111., 2000], s. 35. 
351 (15) Opcracja wysitkowego nietrzymania moczu u kobiet metod£!, TVT (Tension-free 
Vaginal Tape) - doniesienie wst
pnc. [A.ut.] S Listopadzki. P. Jarzemski. Czeslaw Klyszejko.- 
Ginekol. Pol. { 2000] supl. s. 215. - XXVII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologlczncgo. 
Szczecin, 13-16 IX 2000. Streszezcnia. [Tekst r6wnolegly w j
zyku polskim i ar.glelsklrn]. 
(16) przydatnosc silikonowych krq.1:k6w szyjkowych w profilaktyce porod6w przedwcze- 
snych [Aut.] Marek Grabiec, Wieslaw Szymanski, CLesla\' Klyszejko, Marek Szymanski, P. 
Chwarscianek.- Gillekol. Pol. {2000] supl. s. 56. - X.'CVII Kongres Polskiego Towarzystwa Gme- 
kologicznego. Szczecin, 13-16 IX 2000. Strcszczenia. [Tckst r6wnolegly w j
zyku polskim i an- 
gielskirnl. 


175
>>>
(17) Wrazliwosc na antybiotyki niekt6rych gatunk6w rodzaju Enterobactt::r I.l:Olowanych 
z r6Lnych material6w klinicznych. [Aut] Grazyna Jamcka. Iwona Kania, Czeslaw Klyszejko, M. 
Wroblewski, Beata Ulatowska.- Wiad. Lek. 2000 T. 53 nr 9-10 s. 493-498. 
(18) Zaburzel1la krzepni
cIa u noworodkow. Zastosowanie preparat6w antytrombiny. 
[Aut.] P Korbal, Ewa Zekanowska, Czesla\.v Klyszcjko, Piotr Jurkowski.- Klin. Pediatr. 2000 Vol. 
8 or 3 s. 337-344. 


KOLTAN ANDRZEJ 


352 (I) Chnopathologlcal characterisation of chlldren with grey zone' lymphoma III the 
experience ufthe Polish Paediatric Leukaemia/Lymphoma Study Group. fAut.] 1. Maldyk. Ii in. I, 
A[ndrzejJ Koltan, [i in.].- Med. Sci. Monitor 2000 Vol. 6 supp!. 2 s. 8. - International Sympos1Um 
on Pediatric Hematology and Oncology focused on Cunent Concepts 111 PedIatnc Stem Cell Trans- 
plantation. Wrodaw. 14-17 VI20UO 
(2) Efcktywnosc badan cytogenetycznych u dzieci chorych na ostr'l bialaczk
 limfobla- 
stycLnq, a mckt6re parametry cyklu kom6rkowego i dane hematologiczne. [Aut.] Olga Haus, Ma- 
riusz Wysocki, Barbara Mucha, R. Dr.;:bski, Krystyna Soszyiiska, Andrzej Ko1tan.- Acta Haematol. 
Pol. 2000 T. 31 nr I s. 51-58- 
(3) Epidemiological a:.pects of hepatitis C virus mfection in children with cancer. [Aut.] 
S[ylwiaJ KoHan, M[ariusz] Wysocki, A[ndrzcj] Kohan, J[an] Styczyiiski, A[nnaJ Balcar-BorOll, R. 
D
bski. W: Ellropaediatrlcs 200U. The UNEPSA and CESP European Cnngress of Paediatrics. 
Rome, 18-2111I2000. Abstract book. [8.111.,2000], s. 140 HE-263. 
(4) An mfectlon risk in families of cancer children chronically mfectcd with hepatItIS C 
virus. [Aut.] S[ylwia] Kohan, M[ariusz] Wysocki, W[aldemar] Halota, A[ndrzej] Kohan, R[oman] 
Graczykowski, E. Narolska, A[nna] Balcar-Boron, M. Dorau, A[lcksandra] Kmdracka.W: Europa- 
ediatrics 2UUU. The llNEPSA and CESP European CongreJs of Paediatrics. Rome, 18-21 III 2000. 
Abstract book. [8.111., 2000], s.147 HO-28L 
(5) OccupatIOnal fisk of mfectlon with hepatitis B and C ViruseS in pediatnc oncology 
ward. [Aut.J M[ariu::.z] Wysocki, S[ylwia] Kohan, A[ndrzej] Kohan, A.[nna] Balcar-Boroii, 
R[oman] Graczykowskl, E Narolska. J[an] Styczynski. R. D
bski.W: Europaediatrics 2UOO. The 
UNEPSA and CESP European Congress of Paedialrics. Rome, 18-21 III 2000. Abstract book. 
[8.m., 2000], ,. 139 HE- 262. 
353 (6) Relation between the initial symptoms of children lymphomas and clinical stage of 
disease at the LIme of dIagnosis. Report of the Polish Pediatnc Lcucemias and Lymphomas Group. 
[Aut.] B. Sopyto. [i in.], A[ndrzejJ Kohan, [i in. 1.- Mcd. Sci. Monitor 2000 Vol 6 suppl. 2 s. 8.- 
International SymposIUm on PediatrIc Hematology and Oncology focused on Cun-ent Concepts in 
Pt;diatric Stem Cell Transplantation. Wroclaw. 14-17 VI 2000 
354 (7) The results PEG-Asparaginase treatment In children with acute lymphoblastic leuke- 
mia. [Aut.] D. Sikorska-Fic, R. Rokicka-Milewska, A. Ploszyiiska, A Balcerska, AndrzeJ Koltan, 


176
>>>
Mariusz Wysocki. K. Makowska.W: 2nd Biennial Hannover Symposium on Childhood Leukemia 
and Lymphoma. lIannover, Germany, 12-141/12000. Abstract booklet. [80m.. 2000J, [11 s. 
(8) Wyniki leczcnia ostrej bialaczki limfoblastycznej (OBL) u dzieci w osrodku szczecin- 
skim i bydgoskim. [Aut] J. Peregud-Pogorzelski, M[anus7] Wysocki, A Brodkiewlcz, A[ndrzej] 
Kohan. T. Urasinskl. Alndrzejl Kurylak, J. Fydryk, A[nna] Balcar-Boron.W: Konferencja Nauko- 
wo-Szkoleniowa Pobkiego Towarzystwa Hematologow i Tramfuzjologow. Hematologia 2000. 
Warsza\va, 13-15 IX 2000. Materia!)' konfcrel1C}jne. [13.m.. 2UOU], s. 86 
(9) Wystftpowanic guzov. OUN u pacient6w z nerwiakowJ6kniakowatoscit. [Aut.] A 
Wojtkiewicz, V[ioletta] Swittkiewicz, A[ndrzej] Koltan, SLylwia] Kohan, G. Sergot-Martynowska. 
M[anusz] Wysocki. W: II Sympozjum Neuroonkologll DZleCl{;Cej. Warszawa JadwislYl., /9-2/ X 
2000. [B.m., 2000], [I) s. 
355 (10) Zastosowame PEU-Asparaginazy u chorych na ostrt bialaczk
 limfoblastyczn'l: 
uczulonych na L-Asparaginaz
 E. coli i Erwinaz
. LAut] B. Sikorska-Fic, R. Rokicka-Milewska, I. 
Malinowska. A Ploszynska, A l3alcerska. Andrzcj Kohan. Mariusz Wysocki. K Makow;ka - Acta 
Haematol. Pol. 2000 T. 31 nr I s. 73-77. 


KOLrAN SYLWIA 


356 (1) Analiza cz
stosci wystftpowama genotyp6w wlrusa HCV u chorydl na zapalenie 
wttroby oraz u bezobjawowych nosicicli w r67nych regionach kr'!iu - badania \vieloosrodkowe. 
[A.ut.] E. Brojer, P. Grabarczyk, J. Medynska. Z. Moracze\\'ska. Sylwia KoJtoo. [i m.], A.nna Bal- 
car-Boron, [i in.].- Hepalo!. Pol. 2000 T. 7 nr 1 s. 53-54. - Warsztaty Hepato1ogiczne. Stare JabJon- 
ki, IV 1999. 
(2) EpIdemiological aspects and preventive strategy of viral hepatitis Band C in cancer 
children. [Aut.] J[an] Styczynski, M[ariusz] Wysocki, S[ylwia] Koltoo, A[ndrzej] Kurylak, A[nna] 
13alcar-Boron.- Cancer Delecl. PrH'. 2000 Vol. 24 suppl. S-151 
357 (3) EpidemIOlogical aspects of hepatitis C virus mfectIon m children with cancer. [Aut.] 
S[yhvla] KoJtan, MlariuszJ Wysocki, A[ndrLej] Koltan. JLan] Styc7ynski. Afnna] Balcar-BorOli, R. 
D
b
ki.W: Europaediatrics 2000. The UNE."'PSA and CESP European Congress of Paediatrics. 
Rome, 18-211lI 2000. Abstract book [B.m, 2000], s. 140 HE-263. 
358 (4) An mfection risk m families of cancer children chrol1lcally infected with hepatitis C 
virus. [Aut.] S[ylwia] KoJtan, M[ariusz] Wysocki, W[aldemar] Halota, ALndrzej] Koltan, R[oman] 
Graczykowski. E. Narolska. A[nnaJ Balcar-Horon, M Dorau, Afleksandra] Kindracka.W: Europa- 
ediatrics 2000. The UNEPSA and CESP European Congress of Paediatrics. Rome, 18-21 III 2000. 
Abstract book [Bm, 2000], s. 147 HO-28L 
(5) Long-term effects of vaccmation against hepatItis B ViruS mfectlOn in ch11dren with 
neoplIDotic disease. [Aut.] J[oo] Styczynski, Mlariusz] Wysocki, SLylwia] KoJtan. AlndrzeJ] Kury- 
lak. A[nnaJ Balcar-Boroi1. W: Europaedialrics 2000. The UNEPSA and CESP European COIlgress 
of Paediatrics. Rome, 18-21 11I2000. Abstract book [B.m., 2000), s. 147 HO-282. 


177
>>>
(6) Occupational nsk of mfection with hepatJUs Band C VIruses m pedIatric oncology 
ward. [Aut.] MrariuszJ Wysocki, S[ylwia] Kohan, A[ndrzej] Kohan, A[nnal Balcar
13oron, 
R[oman] Graczykowski. E. Narolska, JLan] Styczynskt. R D
bskI.W: t.:uropaedlUtrtCS 2000. 1he 
UNEPSA and CESP European Congress of Paediatrics. Rome, 18-21 III 2000. Abstract book 
[Rm.. 2000J, s. 139 HE- 262. 
359 (7) Ocena wystgJOwania pierwszych objaw6w we wczesnej diagnostyce neurofibroma- 
toz. [Aut.) A Wojtkiewicz, S[ylwIaI Kohan, V[ioleua] Swi4tkiewicz, G. Sergot-Martynowska, 
A[nna] Bakar-Boron, M[ariusz] Wysocki.W: V Og6lnopolskie Dni Neurologii 11=lecie.cej. Olsztyn 
21-23 IX 2000. Streszczenia. [Rm., 2000], s. 174- 175. 
Toz:- Pol. Med. Rodz. 2000 T. 2 z. 3 s. 458-459. - I Kongrcs Polsklcgo TowarzysLwa Medycy- 
ny Rod7innej. Wroda\v, 6-8 X 2000. 
(8) Populacje limfocyt6w B. T oraz kom6rek NK u dzieci z ci
zkimi rakaLcmami bakte- 
ryjnymi lub grzybiczymi. [Aut.] A[ndrzej] Kurylak, D[anula] Kurylak, R D,bski, S[ylwia] KoUan, 
K[atar7.yna] Dy[ewska, Alnna1 Bakar-Boron.- pr.:.egl. Epidemiol. 2000 T. 54 supL 2 -" Zakazenia- 
etlopatogeneza. epidel111ologia, klimka. profilaktyka. leczenie" Pod red. W[aldemara] Baloty I 
M[algorzatyJ Pawlowskiej, s. 79-80. - XV Jubileuszowy ZjaLd Polskiego Towarzystwa Epidemio- 
logow (Lekarzy Chor6b Lakainych. Bydgoszcz. 21-23 IX 2000. Streszczema sesjl p(akalGwcj 
(9) Results of treatment hepatitis B and (' In chIldren wIth leukaemia and lymphoma. 
(Aut.] R RokIcka-Milewska. [i in.]. M[ariusz] Wysocki, S[ylwia] Koltan.- Med. Sci. Monitor 2000 
Vol. 6 suppl. 2 s. 16. - Intcmalional Symposium 011 Pedratric Hematology and Oncology focused 
on Current Concepts in Pediatric Stem Cell Transplantation. Wrodaw, 14-17 VI 2000. 
(10) Wystcr:powanie guzow OUN u pacjent6\.v L nerwiakowlokmakowatosci q . tAut.] A 
Wojtkiewicz, V[ioleual Swiqtkicwicz, A[ndrzej} Kohan. S[ylwia} Kohan, G. Sergot-Martynowska, 
M[ariusz] \Vysocki.W. 1I Sympnzjum Neuroon.kologii D=leci(;cej. Warszawa JadwiEm, 19-21 X 
2000. [Rm., 2000], [I] s. 


KOPCZYNSKA EW A 


360 (1) Occna potencjalu antyoksydacyjnego u pacjcntow 7 zespolem zaleznOSCI alkoholowe.i 
W okresic 6-miesicr:czncj kontrolowanej abstynencji [Aut.] E[wa] Kopczynska, L[ech] Torliii.ski, 
J[acek] Budzynski. MLaciejl Swiqtkowskl.- Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 nr 1 s. 138-139. 
Streszczcnia donie
ien z Konferencji Naukowo-SLkoleniowej "Genetyczne i srodowiskowe mva- 
runkowanl3 uzalcznienia od alkoholu" Bydgoszcz. 14 IV 2000. 
361 (2) Ocena zmian natezenia stresu oksydacY.lnego u mezczyzn u7aleznionych od alkohoIu 
poddanych 3-miesiecznej farmakoterapii odv"ykowej. [Aut.] Ewa Kopczyii.ska, Lech TorIir'iski, 
Marcin Ziolkowski, Magdalena Lampka. Janusz Rybakowski.W: XXXVI ZJazd Polskiego rowar.:.y- 
stwa Biochemiczn.ego. Poznan. 2000 Streszczema. [B.m., 2000], s. 335. 
(3) St
zenie 8-epi-prostaglandyny F2a W SUfOWICY os6b poddanych rerapn odwykoweJ. 
LAut] Lech rorliii
ki, Ewa Kopczyns
 Magdalena Lampka, M. Duda, M. Jagod7iiiska, Marcin 


178
>>>
Zi6Jkowski.W: XtA17 Zjazd Polskiego Tawar
.stwa BlOchemicznego Poznan, 2000. Streszczema. 
[B m., 2000], s. 306 
(4) WpJyw 30-dniowej abstynencji na profil gospodarki zelazowej surO\vicy krwi m
z- 
czyzn z zcspoJem u7alt:l':nienia od alkoholu. [Aut.l Magdalena Lampka, Lech TorIinski, Marcin 
ZI6tkowski, Ewa Kopczynska, Janusz Rybakowski. W: XXXVI Zjazd Polskiego lowarz}'stWQ Bio- 
chemicznego. Poznan, 2000 Streszc=enlO. [B.m., 2000], s. 336. 
362 l5) WpJyw leczenia naltreksoncm oraz tmnseptyn& na parametry stresu oksydacyjnego u 
m
zczyzn z zespoJem uzaleznienia od alkoholu. [Aut.] ELwa] Kopczynska, L[echl Torlinski, 
Mlarcinl Zi6Jkow;ki, M[agdalenal Lampka, J[anusz] Rybakowski.- Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 
nr I " 139-140 - StresLczenia donicsicn z Konferencji Naukowo-SLkoleniowej "Genctyczne 
srodowiskowe uwarunkowania u7.aleznicnia od alkoholu" Szczccin. 14 IV 2000. 
(6) Laburzcnia gospodarki zclazowej i metaboli7mu lipoprotein u os6b naduzy\V
i&.cych 
alkoholu. [Aut.] Magdalena Lampka, Lech Torlinski, Marcin Li6Jko\.vski, Ewa Kupczynska, Janusz 
Rybakowski.- Alkohol. Narkom. 2000 T. I3 nr 2 s. 213-222. 
(7) Zmiany w profilu lipidowym SUroWICy krwi, W okresie 30-dmowej abstynenqi, u 
mfzcLyzn z 7espotem uzale7niema od alkoholu. [Aut.] M[agdalena] Lampka. L[echJ Torlinski. 
M[arcin] Ziolkowski, E[\va] Kopczynska, J[anusz] Rybakowski.-Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 nr 1 
s. L42-143. - Streszczcnia doniesien z Konferencji Naukowo-Szkolemowej "Genetyc7ne i srodov.']- 
skowe uwarunkowallla uzale7nienia od alkoholu". Szczccin_ 141V 2000. 


KOPKOWSKA EW A 


(1) Wybranc zagadnienia z chemii og6lnej. [Aut.] Mariusz D&browski. Lidia Jasiilska. 
E\.va Kopkowska, WiesJaw Wos.W. Elementy chemii og6/nej i organicznej. Pod red. Marcina 
Draminskiego. Bydgoszcz: JVydaw lfcz A.H, 2000,
. 33-168. 


KORENKIEWICZ JADWIOA 


(1) Correlation between Helicobacter pylon infectIon and food allergy in chronic gastri- 
ti
. [Aut.J Zbigniew Bartuzi, Jadwiga Korenkiewicz, Bogdan Romanski.- Med. Sci. Monitor 2000 
Vol. 6 nr 3 s. 530-538- 
(2) Czynniki determinujijcc obraz histopatologiczny blony sluzowe) zoJqdka I dwunastm- 
cy u pacjcntow L chorob&. wrzodo\Vq dwunastnicy. [Aut.] Maciej Swi&tkowo;ki, .Iacek Budzynski, 
Maria KJopocka, Jadwiga Korenkiewicz, Karol Suppan, Gerard Drewa.- Valetudinaria - Post. Med. 
Kiln. WOJsk. 2000 T- 5 fir 3-4 s. 37-44 
(3) Epidemiologia choruby trzewncj u dzieci woj. bydgoskiego. IAut.] Mliec7.ysJawa] 
Czerwionka-SLaflarska, G. Pelc, M. Pankowski, .Ifadwiga] KorenkiewiCL, A[nna] Balcar-Buron. W: 
Sympozjum Gastroenterologiczne nt. Bole brzucha u dZleci oraz postfPY w gastroenterologu dzie- 
Clfcej. Bydgoszcz, 23-24 IX 1988. Stres:zczenia referat6w [B.m., 2000}. s. 76-78. 


179
>>>
(4) Losy dzieci z zespolami zlego v.'chlaniania i "p1ask'lsluz6wh(. [Aut.] M[ieczyslawa] 
C7.erwionka-Szaflarska, A[nnal Balcar-BorGll., G. Pete, M[algorzata] Pawlowska, J[adwiga] Ko- 
renkIewJcz. W: Sympo
um Castroenterologiczne nt Bole brzucho II dziecl ora:: postfPY w gastroe- 
merologll dZleclficej Bydgoszcz. 23-24/X 1988. Streszc=ema referatow [Rm., 20001, s. 81-83. 
(5) Makro i. mikroskopowe wykladnikI uS7kodzenia blony sluZQW
1 przdyku a rnotoryka 
dolnego odcinka przelyku. [Aut] MLaciej] Swi
tkowski, L[eslawl Sobczynski, JLacek] Budzynski, 
Jlad\'ilgal Korenkiewlcz. M[aria] Klopocka, K[rzyszwf) Grad.- CastrO(:nterol. Pol. 2000 T. 7 sup!. 
I s. 47. -IX Kongres Pdskiego Towarzystwa Gastmcnterologii. [Tekst rownolegly w .I
zyku an- 
glelskiml. 
(6) MetaplazJa zoJ&dkowa dwunastnicy u dZleci - obserwaCje wlasne [Aut] Grazyna 
MIerzwa, Mieczyslawa Czcrwionka-Szaflarska, Jadwiga Korenkiew1cZ, Grazyna Bala.- CastrDen- 
lero!. Pol.2000T 7nr3' 171-174 
(7) Oeena histopatologiezna blony sluzowcj zol;'tdka przed i po prowokaeji swoistym 
alergcnem pylkowym u ehoryeh na p
,lkowie
. [Aut.] Zbigniew Bartuzi, ]ad'wiga Korenkicwiez, 
Bogdan Romanski.- Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2000 T. 5 nr 1-2 '\. 53-60 
(8) Por6wnanie r6znych metud diagnostyeznych stosowanych w wykrywaniu zakai:.enia 
Hdicobaeter pylori w grupie paejent6w przew1ekie dIalizo\-vanych. [Aut.} Zolia Grabczcwska, 
Edmund NartowlCz, Jadwlga Korenkiewiez, Eugema Gospodarek.- Nelrol. DiaL Pol. 2000 T 4 nr 
4 s. 230-233. 
363 (9) Przypadek raka systemowego dotycz'lcy obu sutko\\' i migdalka podniebiennego. 
[Aut.] M. 13ankowska-Woiniak, T. Gospodarek, K. Rye, Jadwiga Korenkiewicz, J. Sir.- Valetudi- 
nariG - Post. Med. Klin. Wojsk. 2000T. 5 nr 1-2 s. 124-128. 
(10) Wanose polipektomli endoskopowej \v lec7cniu polip6w zJosliw)'ch jelita grubego. 
fAut.] Zfbigmew] BanaS7kiewicz, K. TOJek, Jfadwigal Korenklewlcz. P. Jarmoeik, AfrkadlUszl 
Jawien.- GaJ.troenterol. Pol. 2000 T. 7 supl. I s. 96. - IX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroe- 
nterologii. ['I ekst rownoIcgJy w j
z'yku angleJskim] 
(II) Zakazenie H. pylori (Hp) jes1 niezaleznym czynnikiem determinuja.cym zmiany 
poziomu wykJadnik6w u5trojowej r6v./Oowagi amyoksydaeyjnej u leezonyeh pacjent6w z chorob(l 
\Vfzodo\-vq dwunastniey (DU). [Aut.] J[acek] Budzynski, M[aria] KJopoeka, M[aeleJ] SWlqtkowski. 
K[arol] Suppan, G[erardl Drewa, R(adoslaw] Maciak, J[adwigal Korcnkiewic7_- Castroenterol. 
Pol. 2000 T. 7 supI. 1 s. 73. - IX Kongres Polsklego Towarzystwa Gastroenlerologil. [Tekst TOW- 
nolegly w jf;Lyku angielskim] 
(12) Za\eznosci mi
dzy intensywnoSCH\ kolomzacjl H. pylon (HpJ 1 obraLem hlstopatolo- 
gicznym sluzowki zotqdka i dwunastnicy u pacjent6v, z chorob",- wrzodow;'t dwunastnicy (DU). 
[Aut.] M[ana] Klopocka. J[acek] BudLynski, Mraciej] Swiqtkowski. J[ad\\,jga] Korenkiewicz, 
K[aroI} Suppan, K[rzysztot] Grad.- Casfroenrerol. Pol. 2000 T. "7 supf 1 s. 77. - IX Kongres Pol- 
skiego Towarzystwa Gastrocnterologii. [Tekst rownolegly w j
zyku angielskimJ. 
(13) Zaleznosci mi
dzy pH wewn&.trzprzetykowym a oeeml histopatologicZD(l g6rnego 
odcinka prLewodu pokarmowego (gopp). [Aut.] M[ac.i
11 Swi.\tkowski, J[acek] Budzynski, M[aria] 


180
>>>
Klopocka, J[adwiga] Korenkiewicz.- Gastroenterol. Pol. 2000 T. 7 supl I S. 53. - IX Kongres 
polskiego Towarzystwa Gasrroemcrologli. [Tekst rownoLegly w jc;zyku angielskim] 
(14) ZaLeznosc mic;dzy endoskopowym i histopatoLogicznym obrazem blony sluzowej 
przelyku. [Aut.] MJaciej] S\viijtkowski, L[eslawl Sobczynski. J[adwiga] Korcnkiewicz. Mlana] 
Klopoeka. J[aeek] Budzynski, K[rzysztoI] Grad.- Gastrocnterol. Pol. 2000 T. 7 sup1. I 
. 52. - IX 
Kongres PoLskiego Towarzystwa Gastroel1tcrologii. [Tckst r6wnolt:gly w jC.lyku angielsklm]. 
() 5") ZaIe:znusc mic;dzy wynikami badanl3 endoskopowego i histopatologicznego blony 
sluzow
i przdyku oraz dobowe.1 pH-metrH przelykowej u pacjent6w diagnozowanych z powodu 
nictypowych bolo\"- w klatce pier
lowei. IAut I Maclej Swiqtkowski. Leslaw Sobczyn;ki, .Taeek 
Budzynski. Maria Klopocka, Krzysztof Grad, Jadwiga Korenkiewicz.- Valctudinaria _ Post. Med. 
Klin Wojsk. 2000 T 5 nr 3-4 s. 45-52. 
(16) ZmJ3ny obrazu makro- I mlkro:;,kopowego bleny sLuzowej gornego odcinka przewo- 
du pokarmowcgo (gopp) u mr:zezyzn uzaleznionych od aLkoholu w okresie 4 tygudniowej absty- 
nencji. [Aut.] M[ariaJ Klopocka, J[adwiga] Korcnk1ewicz, Jlacck] BudzyTIski, M[arcin] Ziolkow- 
ski. M[aciej] Swiqtkowski. K[rzyszrof] Grad.- Gastroenterol. Pol 2000 T. 7 supl. I s. 81. - IX 
Kongres Polskiegu Towarzystwa Ga
troenterologii. [Tekst r6wnolegly w j
.lyku angielskim]. 
(17) Zmiany obrazu makro- i rnikroskopowego bioDY sluzowej gorncgo odcinka przewo- 
du pokarmowego u m
zczyzn uzalcznionyeh od alkoholu w okresie 4-tygodmowej abstyneneji. 
[Aut.] M[aria] Klopocka. J[ad\vigal Korenkiewic7, J[acek] Budzynski, M[arcin] Ziolkowski. 
M[aciejl Swi\;tkowski.- Alko/1.ol. Narkom. 2000 T. 13 nr 1 s. 138. - Streszczenia doniesien z Konfe- 
rencji Naukowo-SzkoLeniowej "Genetyczne i srodowiskowc uwarunkowania uzaleznienia od alko- 
holu". Szczecin, 14 IV 2000. 
(18) Zmiennosc tlttnicy pisLczelower tyinej u eztowieka. [Aut.] Michal Szpinda. Piotr 
Flisinskl, Jadwiga Korenkiewicz, Elzbieta Krakowiak-Sarnowska, Marcin Wisniewski.- Scripta 
Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 supp!. 1/2 s. 800-803. - Mi
dzynarodowy Kongres Nauk Amropolo- 
gicznych "Antropologia 2000". Bydgoszcz. 23-25 V] 2000. PamiC;hlik Kongresu. Streszezenia 
referatow: Scripta Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 s. 216 [Tekst w j
zyku angielskim] 
(19) Zmiennosc t
tnicy strzalkowej u czlowieka. [Aut.J Michal Szpmda, Maciej rhews, 
Piotr Flisiii.ski, E1zbieta Krakowiak-Sarnowska, Jadwiga Korenkiewiez.- Scripta Periodica 2000 
Vol. 3 TIT 2 supp). 1/2 s. 804-807. - Mic;dzynarodowy Kongres Nauk Antropologicznych "Antropo- 
Logia 2000". Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. Pami
tnik Kongresu. Streszczenia referat6w: Scripta 
Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 s. 216 [Tckst w j
zyku angicl;kim]. 


KORPALSKA WALENTYNA KRYSTYNA 


364 (I) Lekarze bydgoscy 1815-1921. [Aut.] Walentyna KOIpalska.W: XIX Krajowy Zjazd 
Polskiego Towar2}'st1va HWoril A1edycyny l Farmacji. Poznan. 22-24 IX 2000 Streszczema refe- 
ralbw. [PoznaiJ., 20001. s. 94 - [Tekst r6wnolegly w j
Zykll angielskim]. 
365 (2) Wspommemc 0 prof. AM de. hab. n. med. Roman1e Wankiew1czu. [Aut.] Walentyna 
Korpalska.- Wiad. Akademic. 2000 nr 2 s. 25. 


181
>>>
KOSMOWSKI WOJCIIoCH 


(i) Na)trekson wywiera kor7ystny "...pl) \\ na gospodark
 lipidow'1. u m
zc7yzn u7alcznio- 
nych od aLkoholu. [Aut.] Jfacek] Budzynski, J[anusz] Rybakowski, M[aciej] S\'vi&tkowski, Llech] 
Torlinski, Mfaria] Klopocka, W[ojciech] Kosmowski, Mfarcin] Zi61kowski.
 AlkohoL Narkom 
2000 T. 13 TIT 1 s. 131-132. - Streszczcma domesien z Konfcrencji Naukowo-Szkoleniowcj "Ge- 
netyczne i srodowiskowe uwarunkowania uzalezmenia ad alkoholu". Szczccin, 14 IV 2000. 
(2) Naltrcxone exerts a favourable effect on plasma lIpids in ab..tmem patients with alco- 
hol dependence. [Aut.] Jacck Budzynski, Janusz Rybako\\-'ski, Madej Swi&tkowski, Lech Torlinski, 
Maria Klopocka, Wojciech Kosmowski, Marcin Zi6Jkowski.- Alcohol Alcohol. 2000 Vol. 35 s. 91- 
97. 


366 (3) Skutecznosc naltreksonu I dw6ch rodzaJ(J\\l psychotcrapii w zapobieganiu nawrotowi 
picla u paCjent6w uzalctnionych ad alkoholu. [Aut.] W[oJciechl Kosmowski, MfarcII11 Ziolkowski. 
A(leksander] Araszklewlcz, J[anusL] Rybakowskl.- Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 nr 1 .. 140.- 
Streszczenia duniesieti 7 Konfercncji Naukowo-SzkoLeniuwej "Genetyczne i srudowiskowe uwa- 
runkowania uzaleznienia od aLkoholu". Szczecin, 14 IV 2000. 
(4) Skutecznosc tianeptyny i dw6ch rodzaj6w psychoterapii "' zapobieganiu nawrotowi 
picia u pacjent6w uzalcznion}'ch od alkoholu. [1\ut.] MLarcin] Li6lkO\vski. W[ojciechl Kosmowskl. 
A[Leksandcr] Araszkiewlcz, J[anusL] Rybakowski.- Alkohol. Nark(ln!. 2000 T. 13 nr 1 s. 154.- 

trcszczenia donicsieti z Konfercncji Naukowo-SzhJleniowej "Genet}'cLne i srodO\viskowe uwa- 
runkowania uzaleznienia od alkohoLu". Szczecin, 14 IV 2000. 
(5) Wply",,. Lekaw slOsQwanych w terapil mpobiegaj\;ccj nawrotowi pieia alkohGlu na 
poziom "pr6b wfttrobowych". [1\ut.] M[arial Klopocka, Jfacek] I3udLynski. MLarcinJ Z.olkO\vski. 
MLaciejJ Swi&.tkowski. J[anusz] Rybakowski, W[oiciech] KosmO\vski.- A/kohol. Narkom. 2000 T. 
13 nr 1 s. 137. - Streszczenia domes
en z Konferencji Naukowo-Szko
eniowej "Genetyczne i sro- 
dowiskowc uwarunkowania uzaleinienia od alkoholu". Szczecin, 14 IV 2000. 
367 (6) Zmmny lic7by leukocyt()v, i liczebnosci ieh frakcji u mJ:zcLyzn uzaLezmonych od 
alkoholu po trzyd7\eSlodmowej abstynenCJ\ w warunkac_h szpitalnych. r Aut.] Wojciech Kosrnow- 
ski. Marcin Zi6lkO\vski, JanusL Rybakowski.-Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 nr I s. 75-81. 


KOTSCHY MARIA 


(I) The activity of masLOcytcs estImated by means of tryptase and endogenous heparm 
concentration in pal1ents wIth favourable and unfavourabie coun.e ot rnyocardiai infarction. [Aut.] 
W[ladyslaw] Sinkiewicz, B[ogdall] Romanski, E[wa] Zekallowska, M[aria] Kotschy, A[lldrzej] 
DZledziczko.- Allerg)' 2000 Vol. 55 suppl. 63 paz. 917. - XIXth Congres
 of the European Acade- 
my of AHergoiogy and Ciimca} Immunology. Lisbon. Portugal. 1-5 V1l2000. Abs
ract. 
(2) Aktywacja krzepni
cia krwi u chorych na \vrzodLiej'lce zapalenie jelita grubego. 
[Aut.] Maciej Swi(}tkowski. KrzysztofGrad, Mana Klopocka. Jacek BudLynski, E\'ia Zekanowska. 
Maria Kotschy.- Pol. Arch. Med. Wewll. 2000T. 103 or 1-2 s. -t.7-51. 


182
>>>
(3) Alterations m antithrombm 111 activity and other blood coagulation parameters after 
retinal detachrnent surgery. [Aut.] G[raLYna] Malukiev..'icz-Wisniewska, M[aria] Kotschy.- Eur. J. 
Ophtha!. 2000 Vol. 10 nr 4 s. 318-323. 
(4) Antithrombin 1II activity in subretinal fluid. [Aut.] G[razyna] Ma]ukic\
'icz- 
Wisniewska. M[aria] Kotschy.- Eur. J. Uphlhal. 2000 Vol. 10 nr 3 s. 244-247. 
(5) Choroba von Willebranda i problem jej dziedziczenia na wybranych przykladach. 
IAut.l Ryszard Paczuski, P. Korba!, Maria KOlschy.- Scripta Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 suppl. 1/2 
;. 961-967. - Mi
dzynarodowy Kongres Nauk Antropologicznych "Antropologia 2000". Byd- 
goszcz, 23-25 VI 2000. pamift:tnik Kongresu. Streszczenia referat6w: Scripta Periodica 2000 Vol. 3 
or 2 s. 112 [Tekst w jft:zyku angielskim s. 243]. 
368 (6) Concentration of plasmm-alfa 2 antiplasmin complexes and other fibrynoh.t1c para- 
meters in ischemic strokc. [Aut.] D. DZl3nott-PabIJan. B Mastowska. M. Lewandowska. Maria 
Kotschy.- Eur. J. Neural. 2000 Vol. 7 supp!. 3 P 4211. - Abstracts ofthe 5th Congress ohhe Euro- 
pean Federanon of NeuroLog1cai Soc1et1es. Copenhagen, Denmark. 14-18 X 2000 
(7) Czynnik von Willebranda we krwi chorych na niestabiln"l duszniq: bolesn"l. [Aut.] 
R[yszard] Paczuski, E[\val Wisniewska, T. WodyIiskJa, A[rleta( Kulwas, M[aria] Kotschy.- Acta 
Angio!. 2000 T. 6 supl. 1 s. 46. -IV Zjazd PoIsk1ego Towarzyslwa Angiologicznego. Lubhn. 18-20 
V 2000. Streszczenia. 
(8) Czynntk von WdJebranda u chorych z krwotoklem podpaJ
czyn6wkowym. [Aut.J 
W[ojciech] Beulh, H[eliodor] Kasprzak, B. Wozniak, A[rleta] Kulwas, M[aria] Kolschy, D[anula] 
Rose, M[aciej] Sniegocki.W: Zja=d Po/skiego Towar::vstwa Neurochlrllrg6w. BlG{vstok. 14-16 IX 
2000. Streszczenia. [Rrn., 2000], s. 72- 
Toz:- AClQ Angiol. 2000 T. 6 sup}. 1 s. 17. -IV ZJazd Polskiego TowarzysIwa AnglO)oglczne- 
go. Lublm. 18-20 V 2000. Streszczenia. 
(9) Endotelina W osoczu i plynie m67gowo-rdzeniowym chorych po urazach czaszkowo- 
m6zgowych. lAut.j W[ujclechl Beuth. H[eiiodorj Kasprzak, Mlaria] Kotschy, R Wozmak, 
A[rLeta] Kulwas, M[aciej] Sniegocki.W: 
iazd Polskiego Tmvar.:ystwa Neurochirurgow Bwlystok 
14-161X 2000. Slreszczenia. [Rrn., 2000], s. 70. 
(10) fJbrinolyhc activity of subretina! fluid after cryopexy. [Aut.] G[razyna] MaLukie- 
wicz-Wisniewska, M[aria] Kotschy.- Eur. J. Ophlhal. 1999 Vol. 9 nr 4 s. 291-296. 
(11) Hemostatyczne markery aktywacji sr6dblonka naczyii u chorych na wrzodziej'lce 
zapalenie jelita grubego. [Aut.] Maciej SWl'ltkowski, Jacek Bud7yflski, Maria Klopocka, Ryszard 
Paczuski, Maria Kotschy.- Valewdinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2000 T. 5 nr 3-4 s 53-59. 
369 (l2) Kompleksy lrombina-antytrombina III (TAT) we krwi chorych na udar nicdo- 
krwienny m07gu. [Aut.] M. KorbaL D. Dzianott-Pabijan. M. Lcwandowska. B. Mas!owska. 
M[aria] Kotschy.- Acta AngioL 2000 T. 6 sup!. 1 s. 33. - IV Zjazd Polsk1cgo Towarzystwa Anglo- 
loglcznego. Lublin. 18-20 V 2000. Strcszczema.. 
(13) Kompleksy trombina-antytrombina III w osoczu i p!ynie podsiatk6wkowym u cho- 
rych z przedarciO'wym odwarstwienicm siatk6wki. [Aut.] Gratyna Matukiewicz-Wisniewska, 
Maria Kotschy.- Klin. OC:Jw 2000 R. 102 nr 4 s. 267-270. 


183
>>>
(14) O
oczowe st
zcnie czynnika von wIllcbranda w okresie CICizy i porodu przyczyn- 
kiem do wyjasnienia wysoki
i cz
stosci skaz krwotoczl1ych klasyfikowanych jako choroba von 
Wiliebranda. [Aut] Ryszard Pac7uskL Mana Kotschy, M. MalencLYk.- Scnpta Periodica 2000 
VoL 3 or 2 supp\. 1/2 s. 955-960. - Mi
dzynarodowy Kongres Nauk Antropologicznych "Antropo- 
logia 2000". Uydgoszcz, 23-25 VI 2000. PamiCIl1ik Kongresu. Stres7..czenia refcrat6w: Scripta 
Periodica 2000 Vol. 3 or 2 s. 111-112 [Tekst w j
zyku angielskim s. 242-2 4 3j. 
370 (15) Tkankowy aktywator plazminogenu (t-PA) I Jego inhibitor (PAl-I) we krwi chorych 
na udar medokrwlcnny m6zgu. [Aut.] D Dztanott-PabiJan. M Korhal. M. Lewandowska. B. Ma- 
sJO\\/ska, M[aria] Kotschy.- Acta Angiol. 2000 T. 6 sup!. 1 s. 25. - IV ZJazd PolskJego Towar7ystwa 
Angiologlczoego. Lublm. 18-20 V 2000. Streszczema. 
(16) Trombomoduhna (TM) we krwi chorych l1a niestabiLnCi dusznicc;: bolesn&.. [Aut.] 
Elwa] Wisniewska. 1. Wodynskla. R[yszardl Paczuski, AfrLetal Kulwas. I:[dmund] Nartowicz, 
M[aria] Kotschy.- Acta Angiol. 2000 T. 6 sup!. 1 s. 59. - IV Zjazd polsktego Towarzystwa Anglo- 
loglczllego. Lublin. 18-20 V 2000. Stre
zczema. 
(17) Wybrane czynniki uszkodzenia sr6dbtonka nacLyn u cl10rych na niestabilnt dusznic
 
bolesnq. [Aut.] Ewa Wisniewska, T. Wodynskla, Maria Kotsehy, Arleta Kulwas.W: Molekularne l 
kliniczne aspek.ty zabur:::en nemosta..."}'. IV Warsztaty Naukowe Il1ler-Hemoslaza LOtE, 22-23 Xl 
2000. L6d;;, 2000, s. 28. 


KOTZBACH ROMAN 


(1) The level of typical tuomarker ot OXidatIve stress 8-oxo-2'-deoxyguanosme IS higher 
in uterine myomas and correlates w\th the size of the tumour. [Aut.] Marek Foksinski, Roman 
Kotzbach, \Viesta\v Szymanski. Ryszard Oliilski.W: Free Radicals in Biology and Medicine - 5th 
Symposium. tOtE. 7-10 Vl2000 Abstracts. L6di.2000, s. 119. 
(2) The level of tYPIcal biomarker of oxirlahve stress 8-hydroxy-2'-dcoxyguanosine 15 
higher in uterine myomas than 10 control tissues and correlates with the size of the tumor. LAut.1 
Marek Fokslnski, Roman Kolzbach, WiesJaw Szymanski, Ryszard Olii'lski.- Free Radie. BioL. Med. 
2000 Vol. 29 TIT 7 s. 597-601. 
371 (3) Ocena skutecznosci immunoprofilaktyki w konflikcie serologlcznym anty Rh. (Aut.] 
Roman Kotzbach, Czcstaw K!yszeJko. Z. Sobocinski, L. Wlodarczyk, M. Kotzbach.- Ginekol. Pol. 
2000 T. 7\ nf 8 s. 859-862. 


KOZIELEWICZ DOROTA 


372 (1) Czy alkoholizrn usposabm chorych "l paLoLogul, wqtroby do kandydozy prLelyku? 
fAut.] J. laskowska, D[orota] Kozielewiez, M[atgorzata] PawJO\\/ska, W[aLdemar] Halota.- Przegl. 
Epideminl. 2000 T 54 supl. 2 -" Lakazenia - etiopatogeneza. epidemiologJa, klimka, profiIaktyka. 
leczenie". Pod red. W[aldemara] Halot} i M[algorzaty] Pawlmvskie.i, s. 72. - XV JubJleuszowy 


184
>>>
Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiolog6w i Lekarzy Chor6b 7akainych. Bydgoszcz, 21-23 IX 
2000. Streszc7enia !!.esji p]akmoweJ. 
373 (2) Ocena wybranych parametr6w cYlOloglcznych i immunologlcznych \v popJuczynach 
oskrzelowo-p
cherzykowych (BALF) u Lakazonych HIV (donicsienie wst
pne). [Aut.! D[orota] 
Koztelewlcz, A[nlta] Olczak. J. Ja..kowska, Wfaldemar] Halota - Przcgl. Epidemiol. 2000 T. 54 
sup!. 2 _II Zakazenia - etiopatogcneza, epidemiotogia, klinika, profilaktyka. Icczenie". Pod red. 
Wlaldemaraj Halot)' i M[aJgorzaly] PmvJowsklcJ, s_ 30. - XV Jubileuszowy ZJazd Polskiego Towa- 
rzystwa Epidemiolog6w i Lekarzy Chor6b Zakainych. Bydgoszcz, 21-23 IX 2000. StreszcLenia 
sesjl plakalowej. 


KRAJNIK MALGORZATA 


374 (I) B6L [Aut] M[algorzataj Krajnik.- Ollkol. Pol. 2000 T. 3 supL I s.70. 
375 (2) Bot neuropat}'czny. [Aut.] Malgorzata KraJmk.W: PostWJY W opiece paliaty wf1 i!.i 
Bydgoszcz. 27-28[[1999. [BydgoS7CZ, 1999J, s. 43. 
376 (3) B61 nowotworowy nocycep(}'wny. [Aut.] MaJgorzata KraJnik.W: PostWJY W opiece 
paliatywneJ. Bvdgoszcz. 27-2811 1999. [BydgoszcL, 1999], s. 41- 
377 (4) Jeuk bij maligne aandoeningen. [Aut.] Z. Zylicz, M[aJgorLaral Krajmk.- Ned. Tijd- 
schr_ Palliat. Zorg 2000 Vol. I nr 3 s. 65-69. 
378 (5) Jeuk bij maligne aandocningen: Zeldzaam, maar hardnekkig. [Aut_] L. 7ylicL, MaJgo- 
rzata KraJmk.- Patlilun - Tijdschr_ Palliat. Zorg 2000 s. 20-23. 
379 (6) Leki wpJywaj,!ce na centralnq regulac:i
 oddychania. [Aut.] Malgorzata Krajnik.W: 
Dusznosc W zaawansowanych chorobach wewnflrznl'ch. Bydgoszcz. 26-27 Xl 1999. [Byctgoszcz_ 
1999J, s. 47-51 
380 (7) Nowe metody lcczenia objawowego chorych z bole
nym owrzodzemcm nowotworo- 
wym, dusznosci}. i s\viqdcm sk6ry. [Aut.] MaJgorzata KrajnikW. lJspoldzwlanie onk%gu i opieki 
paliaty.mej w poprawie jakosci ::ycia chorych z chorobq nowotworowq Bydgoszcz, 27 II 1999. 
[Bydgoszcz, 19991, s. 14-15. 
381 (8) Paracetamol.- Prog. Palliat. Care 2000 Vol. 8 nr 4 s. 198-202. - The Oxford Intema- 
bonal Centre for Pa1hative Care TherapeutJc Highlights Therapeutic Semmar - Eynsham Hall. 
Oxfordshire, VI 1999. Participant,,: Robert Twycross, [i in.], MalgorzataKrajnik, [i in_]. 


KRAKOWIAK HELENA 


(l) Badanic zaleLnosci miedzy typcm budowy ciata a skladem ciala u koblet w rM:nym 
wicku. [Aut.] M[ilan] COOrie, W[ladimir] BOZllow, H[elena] Krakowiak, R_ JanC7.ak. D[ariusz] 
Nowak- Scripta Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 supp!. 1/1 s. 244-249. - Mied7ynarodowy Kongrcs 
Nauk Antropologicznych "Antropologia 2000" Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. Pami
tnik Kongresu. 
Streszczenia referat6w: Scripta Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 s. 24. [Tekst w jezyku angielskim s. 
164]. 


185
>>>
(2) Badanie zaLeznoSci mi
dzy typem budowy ciala a skladem ciala u mlodych mct:z- 
czyzn. [Aut.] M[iLan] Cabric, H[elena] Krakowiak, Dfanusz] Nowak.- Scripta Periodica 2000 Vol. 
3 nr 2 suppl. III s. 250-254. - Mi
dzynarodowy Kongres Nauk Antropologicznych "Antropologia 
2000". Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. Pamietnik Kongresu. 
(3) Badanie zalcznosci mict:dz} W) branymi ccchami morfologicznymi a sprawnosci't 
fizyczn(t u kobiet \\ r6znym wieku. [Aut.] M[iLan] Cabric. H[elena] Krakowiak, E[wa] Sokotow- 
ska, R. Janc7ak.- Scripta Perlodica 2000 Vol. 3 nr 2 suppL. 1/2 s. 541-546. - Mi
d.lynarodo\'..y' 
Kongrcs Nauk Antropologicznych "Antmpologia 2000". 13ydgoszcz, 23-25 VI 2000. Pami
tnik 
Kongresu. Stres7.czenia referat6w: Scripta Periodica 2000 Vol 3 nr 1 s. 50-51. ITcksr w J
zyku 
anglelsklm s. 187-188]. 
382 (4) Dojrzewanie plciowe dziewcz&t miast i wsi regionu bydgoskicgo. [Aut.] Hldena] 
Krakowtak. Wlladimir] Bozilow. D[allusz] Nowak.- SCripta Periodica 2000 Vol. 3 or 2 suppl 1/1 
s. 291-297. - MiedzynarodO\\)f Kongres Nauk Antropologicznych "Antmpologia 2000". Byd- 
goszcz, 23-25 VI 2000. Pamietnik Kongresu. 
(5) The relatIOnship between some anthropometrIc measurements and physicall efficiency 
in women. [Aut.] M[ilan] Cabric, H[elenal Krakowiak, Er\va] Sokolowska.- Scripra Periodica 
2000 Vol. 3 nr 2 s. 187-188. - MiedzynarodO\'..y' Kongres Nauk Antropologicznych "Antropologia 
2000". BydgoS7.cZ, 23-25 VI 2000. Streszczenia referat6w. 
(6) Zmiany sprawnosci fizycznCJ w cit£u roku sLkoLnego dZlcCI wleJ",kich badanych 
Europejskim Testem Sprawnosci Fi7ycznej. [Aut.] E[wa] Sokolowska, W[ladimirl Bozilo\V, 
Kfrzysztof] G6ralczyk, HlcLena] Krakowtak.- Scripra Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 suppL. 1/2 s. 690- 
698. - M1cdL)'narodowy Kongres Nauk Antropologicznych "AntropoLogia 200()" BydgoSLCZ, 23- 
25 VI 2000. pamietnik Kongresu. Streszczenia referat6w: Scripta Periodica 2000 VoL. 3 nr 2 s. 67- 
68 [137] [Tckst w j\,zyku anglelskJrn s. 267] 


KRAKOWIAK-SARNOWSKA ELZBIET A 


(1) Auricular tubercle in children and adults. [Am.l Michal Szpinda. Elzbicta Krakowlak- 
Sarnowska. Stamsta\v Molski, L MarsLalek, Piotr Flisiii::.ki, Jan Sarnowski - Scripta Periodica 
2000 Vol. 3 nr 3 s. 384-388. -International Congress of Anthropological Sciences "Anthropology 
2000". Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. Strcs7czema reteratow: Scripta Periodlca 2000 Vol. 3 nr 2 s. 
215. 


(2) Brachiocephalic trunk in human fetuses [Aut.] P[iotr] Flisinskl. E[lzbletaJ Krako- 
wiak-Sarnowska, M[ichal] Szpinda, P[avel] Bra7is, W[ojciech] Szcz
sny.- Scripta Periodica 2000 
Vol. 3 nr 2 s. 255. - Mi
dzynarodowy Kongres 1\Jauk Antropologicznych "Antropologta 2000". 
Bydgoszcz. 23-25 VI 2000. Strcszczenia referat6w. 
(3) Climcal aspects of the development of the inferior limbs arterie::. In man. [Aut.] 
Mfichal] Szpinda. Sltanislaw] Molski. P[iotrl rLisinski, E[lzbieta] Krakowiak-Sarnowska, 
Z[dzisla\v] Skok.- Scripta Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 s. 262. - Miedzynarodowy Kongres Nauk 
Antropologlcznych "Amropologia 2000". Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. StresLczema rclerat6w. 


186
>>>
(4) Common carotid arteries in human fetuses. [Aut.] P[iotrl Flisiilski, E[lZbieta] Krako- 
wlak-Sarnowska, W[ojclcchl Szcz
sny, Mfichal) SzplI1da, M. Flisinski.- Scripta Periodica 2000 
Vol. 3 Dr 2 '5. 254. - Mi
dzynarodowy Kongres Nauk Antropologicznych "Antropologia 2000". 
Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. Slreszczcma referatow. 
383 (5) Morphomctry of the pancreas in human fetuses. [Aut.) E[IZbieta] Krakowlak- 
Sarnowska, P[iotr] Flisinski, M[ichal] Szpinda, .Ifan] Sarnowski, M[algorzata) Dombek.- Scripta 
PerlOdica 2000 Vol. 3 nr 2 s. 261. - Mi
dzynarodowy Kongres Nauk Antropologlcznych "Antro- 
pologia 2000". Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. Streszczenia referalow. 
384 (6) The pancreatoduodenal arteries m human fetal development rAut.) E[lzbietal Krako- 
Vo,,'mk-Sarnowska, P[iotr] Flisiilski, MLichal] Szpinda, M. Flisiilski, J[an] Sarnmvski.- Scripta Perio- 
dica 2000 Vol. 3 nr 2 s. 261. - Mi
dzynarodowy Kongres Nauk Antropologi
Lnych "Antropulogia 
2000". Bydgoszcz. 23-25 VI 2000. Streszczema reterat6w 
(7) Zmiennose tetnicy Plszczelowej przedniej u czlowieka. fAut.] Michal Szpinda, Elz- 
biem Krakowiak-Sarnowska, ZdzisJaw Skok, Piotr Flisiliski, Pavel 13ra7is.- Scripta PerlOdica 2000 
Vol. 3 nI" 2 !o,uppl. 1/2 s. 795-798. - Miedzynarodowy Kongres Nauk Antropologicznych "Antropo- 
logia 2000". Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. Pamietnik Kongresu. Strcszczcnia rcferatow: Scnpta 
Penodica 200n Vol. 3 Dr 2 s. 215 [Tekst w j
zyku angielskim]. 
(8) Zmiennosc tetnicy piszczelowej tylnej u cLtowieka. rAuq Michal Szpinda, fiotl 
Flislliski, Jadwiga Korenkiewlcz. Elzbicta Krakowmk-SarnO\vska. Marcin W,smew;ki.- Scripta 
Periodiea 2000 Vol. 3 nr 2 suppl 1/2 s. 800-803. - Mi
d7ynarodow) Kongres Nauk Antropolo- 
glcznych "Antropologia 2000". Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. Pami
tnik Kongresu. Streszczenia 
referatow: Scripta Pcriodica 2000 Vol. 3 nr 2 s. 216 p ekst w j
zyku angielskim]. 
(9) Zmiennose £etnicy strzalkowcj u cLlowieka. fAut.] Michal Szpmda, Maclej fhews, 
Piotr HislllSki, F.1:;bieta Krako"vmk-Sarnowska, Jadwiga Korenkiewicz.- Scripta Periodiea 2000 
Vol. 3 nr 2 suppl. 1/2 s. 804-807. - Mi
dzynarodowy Kongres Nauk Antropologicznych "1\ntropo- 
logia 2000". Bydgoszcz. 23-25 VI 2000. Pamict:tnik Kongresu. Streszczel1la reterato\,v. Scripta 
Periodiea 2000 Vol. 3 nr 2 s. 216 rTekst w jezyku angielskim). 


KREMPLEWSKA-NALEZYT A ELZBIET A 


(I) Plasffimogen activators (t-PA and u-PA) and pJasffilnogen activators inhibitors (PAl-I 
and PAI-2) in some myeloproliferative syndromes. [Aut.] Danuta Rose, Elzbicta Kremplewska- 
Nalczyta. G. Gadomska. Ewa Zastawna. Arkadiusz Michalski. Wanda Orewniak.- Med. Sei. Mo- 
nitor 2000 Vol 6 Dr 4 s. 684-691 


KRENSK1\-WII\CEK ANNA 


385 (1) ImmunologICal estimate in chIldren with chronic gastritis. [Aut.] A[nna1 Krcnska- 
Wi'lcek, M[ieczysJawa] Czerwionka-Szaf1arska.W: Ellropaediatrics 2000. the UNEPSA and CESP 
Ellropean Congress of Paediatrics. Rome. 18-21 III 2000. Ab
tract book. [Rm.. 2000]. GN-230 


187
>>>
386 (2) Ocena wybranych parametr6w odpowiedzi immunologiczncj u dzieci i mlodZlezy z 
przewlektym Lapalemem blony sluzowej z.ot
dka i dwunastnicy ze wsp6listniejtqm zakazeniem 
Helicobacter pylori - badania wst
pne. [Aut.] Anna Krenska-Witcek, Mieczyslawa Czerwionka- 
Szaf1arska, Mariu
L Wysocki Magdalena Zbikowska-Gotz.- Pedwtr Wsp6lcz. 2000 Vol. 3 nr I 
. 
175-180 


387 (3) Ocena wybranych parametr6w odpowiedzi immunologicznej u dzieci z przewleklym 
zapalemcm blony sluzowej zol
dka i dwuna
tnicy oraz wspolistmejtcym zakazenicm H pylori. 
fAut.l ALnna] Krenska-Witcek, Mfieczyslawa] Czerwionka-Szaflarska, M[agdalcna] Zbikowska- 
Gotz.- Prze}!.l. Pedialr. 2000 Vol. 30 supl. 1 \. 65 - I Kongres Polsklego Towarzystwa Gastroemc- 
rologii, Hepatologii i Zywicnia Dzieci. L6dz. 21-23 IX 2000. [rekst r6wnolegly w j
zyku angie1- 
sklml- 


(4) Przewlekle zapalenie wi\troby typu C wsp6tistniej&ce z zakazenicm HGV u 12-letmeJ 
dziewczynki. [Aut.] Anna Szaf1arska-Szczepanik, Ewa Los, Anna Krenska-Wi&cek, Agnieszka 
Chrobot.- Pol. Merkur;usz Lek. 1999 T. 7 nr 37 s. 21-22. 


KRUS/YNSKA EWA 


(1) Concanavalin A (Con A) bmdJl1gby some species ofcoagulase-negatlve staphylococ- 
ci (CNS). [Aut.] G[razyna] Janicka, MLatgorzataj Wojda, Elwaj KruszYllska. 1\[hqa] Jurczak.- 
Med. Sci. Monilor2000 Vol. 6 suppl. 3 poz. A/P-26. 
(2) Enterokoki Jako czynnik etlOloglczny baktenemii I posoczmcy u paqcnt6w Samo- 
uzielnego PubhcLnego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy. [Aut.ll[wona] Kania. E[ugcnia] Go- 
spodarek, E[wal Kruszyiiska, B[catal Ulatmvska, Aflicjal S
kowska.W: IV s.vmpozjum: PoslWJY W 
medJ'Cynie zaka=en Warszawa. 8-9 Xll 2000. (B.rn ,20001, s_ 1301. 
388 (3) Wlasciwosci lipo1ityczne wybranych gatunk6w gronkowc6w. [Aut.j Ewa Krus7ynska, 
Gra2.yna Janicka, Roman Bugalski, D. WOJclechowska, Malgorzata WOJda.- Diagn. Lab. 2000 T. 
36, Is. 121-126. 


KRZY LAN1AK A. 


389 (I) Badania kliniczne 7jawiska pr7ckazywania habituacji oczopl
su przedsionkowego i 
optokinctyczncgo. LAut.) A Krzyz.aniak.- All/l. Acad. Med. Bydg. 2000 T. 14 s. 17-18. - Streszcz. 
rozpr. dokt. 


KR/Y7YNSKA-MALINOWSK1\ EW A 


(I) Mitochondrial diseases. fAut.l Malgorzata Rozwodowska, Gerard Drewa, Zblgmew 
Zbytniewski, Alina Woiniak, Ewa Krzyzynska-Malinowska, Radoslaw Maciak.- Med. Sci. Mon;tor 
2000 Vol. 6 nr4 s. 817-822. 


188
>>>
KUBlCKA MALGORZATA 


(I) CD4+CD8+double-posltlvc acute Iymphoblasuc leukemia. [Aut.J Jlanl Slyczynski, R. 
D
bski, M[algorzata] Kublcka. 13lozena] Langer.W: Ellropaediatrics 2000. the UNEPSA alld 
(,ESP European Congress of Paediatrics. Rome, 18-21 III 2000. Abslracl book. I B.m., 2000]. s. 
144 HO-272. 


(2) Intracellular daunorublcm accumulatIOn and retention in childhood acute leukemias. 
[Aut.] Ian Styczyilskr, Malgurzata Kubick Bozena Langer. R. D
bski. Manus7 Wysocki.- Med. 
Sci. Monllor 2000 Vol. 6 supp!. 2 s. 32. - International Symposium on Pedlatnc Hematology and 
OncoLogy focused on Current Concepts in Pediatric Stem Cell TransplantatIon. Wroclaw. 14-17 VI 
WOO. 


(3) Kom6rkowosc sLpiku kostnego "". ostrej bialaLzce limfoblastycLnej u dzieci L Auq 
Jan Styczyftski, Malgori:ata Kubicka. I30Lcna Langer. Manusz Wysocki, R. Dc;:bski, F. WoLska, M 
Polanska.- Wiad. Lek 2000 '1'.53 nr 9-10 s. 507-512 
(4) PossibLe relevance of the intracellular daunorublcm accumulatHJn and retention to 
drug resistance mecham
ms in childhood acute leukemias. [Aut.] J[an] Styczyftski, R. D
bski, 
Arndrzej] Kurylak, M[algor7.3ta] Kubicka, 130zena Langer, Mlariu
z] Wysocki. W: V MlfcL-ynaro- 
dowa Konferencja C.vtometrii. Rvma. 27-29 X 2000 I Rm., 2000], s. 40. 


KUCZvNSKA R. 


390 (I) Dlugofalowe 
moczowodowymi. [AutJ R 
rozpr. dokt 


ob:serwacje dZlecl L wstecznymi odptywaml 
KucryTIska.- Ann. Acad. Med. Bydg. 2000 T 14
. 


p
cherzowo- 
18. - Strcszcz. 


KULWAS ARLETA 


(1) Czynnik von Willebranda \ve krwi chorych na nieslabiln£l, dUS70ic
 bolesn£j,. [Aut] 
R[yszard] Paczuski, E[\','a] Wisniewska, T. Wodyriskla, Arrieta] Kulwas. Mraria] Kotsehy.- Acta 
Angiol. 2000 T. 6 sup!. I '\.46. - IV Zjald Polskiego Towar7ystwa AngiologlCznego. Lublin, 18-20 
V 2000. Streszczema. 
(2) Czynnik von WiHebranda u chorych z krwotokiem podpaj
czyn6wkowym. [1\ut.] 
V/[ojeiech] Bcuth, H[e1iodor] Kasprzak, B. Wozniak, A[rleta] Kulwas, M[aria] Kotschy, D(anula] 
RoM:, M[aeiej] Sniegocki.W; Z.flcd Po/sklego Towarzystwa Neurochlrurgow Bialystok, 14-16/)( 
2000. Streszczenia. [Rm, 2000], s. 72. 
Toz:- Acta Angiol. 2000 T. 6 sup!. 1 
. 17. - IV Zja7d Polsklego Towarzystwa AnglOlogrczne- 
f!;o. Lublin. 18-20 V 2000. Streszczenia 
(3) Endotelina w osoezu i plynie m6zgowo-rdzeniowym chorych po urazach CZas7k:O\VO- 
m6zgowych. [Aut.] W[oJciech] Beuth, H[eliodor] Kasprzak, M[aria1 Kot..chy, B. Wozniak, 


189
>>>
A[rLeml Kulwas, M[aciej] Sniegocki.W: ZJa-::d Po/skiego Towarzysm'o f'./eurochirurg6w Bwlystok 
14-/6 EX 20(J{). Stres'icI.enia. [B.m., 2000], s. 70. 
(4) Trombomodulina OM) we krwi chorych na nicstabiln&. dusznic? bolcsn'l. LAut.] 
ElwaJ Wisniewska, T. Wodynskla, R[yszard] Paczuski, A[rletal Kulwas, E[dmund] Nartowicz, 
Mlaria] Kotschy - Acta Angiol. 2000 1'. 6 supi 1 s. 59. - IV Z}3.Ld PoIsk1cgo Towarzyslwa Ang1O
 
loglcznego. LublIn, 18-20 V 2000. StresLc7..enia. 
(5) Wybrane czynniki uszkodzcma sr6dblonka naczyii u chorych na nie
tabiln& du
znic
 
oo(eso&.- lAut.l Ewa Wisniewska, T. Wodynskla, Maria Kotschy, Ar\eta Kulwas.W: MDlekularne I 
klimc::ne aspekty zaburzen hemosraz)' IV Warsztaty Naukowe lnter-Hemostaza. L6di, 22-23 Xl 
2000. L6di, 2000, s. 28. 


KlJROWSKA KRYSTYNA 


(1) Aktywnosc llzyczna chorych dializowanych. [Aut.] }[oanna] Rucif1ska-/andt;cka, A 
Adamowicz. K[rystyna] Kurowska, A. Starczcwska.- Vaietudillaria - Post. Med. Kiin. Wojsk 2000 
T. 5 nr 1-2 sup!. s. 23. - XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - Polskie Towarzystwo Nefrolo
 
glCzne. BydgoszC7, 16-18 VI2000. 
(2) Akt)"..nosc zyciowa chorych diaLizo"vanych [Aut.] Joanna Rllcinska-Landecka. 
Krystyna Kurowska.W: Mlf;.d::ynarodawa KonJerencja Nal1kowa. Pie/f[:niarstwo na pr=elomw 
tys;qclec;. Lublin. 16-J8 Xl 200() Streszczen;a. IB.m., 2000], s. 159. - ITckst rownolegly w jftzyku 
anglelsklml. 
391 (3) CeL: wyszkolony personel. [Aut.] Krystyna Kurowska, Danuta Ponczek.- Mag. Pielfg. 
P%z. 2000 nr 7 s. lO-lL 
(4) Metoda inscenizacji i sytuacjl na 7.ajftcIach w pracowni umicj
tnosci pielftgniar
kich a 
komunikatywnosc 
tudentek. fAllt.] Danuta Ponczek, Krystyna Kurowska.W: lfifdzynarodowa 
Konferencja ,1\'allknwa. Ptelfgnwrstwo na przelonue tysiqcleCi. Lubltn, /6-18 Xl 2000 Streszcze
 
nio. [80m., 2000], s. 81. - [Tekst ro\vno1cgly w jftzyku angiclskiml. 


KURYLAK ANDRZEJ 


392 (I) Analysis of lymphocytes Band T populations and NK cells in different phases of 
infcctious diseases in children. [Aut.] A[ndrzej) Kurylak, D[anutal Kurylak. M[ariusz] Wysocki, R. 
Di(hski, J[anl Styczynski. A. Balccrska.W: Europaediatrics 2000. The UNEPSA and CESP Euro
 
pean COllgress of Paediatrics. Rome, 18-2111I2000. Abstract book. [Rm., 2000], s. 151 IM-284. 
(2) Bactenal flora in infections III children up to the two first years of life - hospltalised 
smce 1995 till 1998. [Aut.] D[anutal Kuryhlk. A[ndrzeJ] Kurylak, K(atarLyna] DyIewska. Hrena) 
Drapinska, M[ariola] Osinska-Krolak, B. Stftpien-Jaszowska, I. Wojak, A[nna] Balcar-Boron.W: 
Ellropaediatrics 2000 the UNEPSA and CESP Europeall Congress of Paediatrics. Rome, 18-21 
III 2000. Abstract book [Rill., 2000], s. 160 IN-31O. 


190
>>>
(3) Chemotherapy combmed with IDvolved field radIOtherapy for 883 children with 
Hodgkin's disease (HD) treated In 1971-1998: comparative effectiveness in four consecutive perio- 
ds. [Aut.] W Balwlerz. b 10.], tvUanusz] Wysockt, Atndrzej1 Kmy1ak.- Med. Sri. MOl1ilOr 2000 
Vol. 6 suppl. 2 s. 7. - International Symposium on Pediatric Hematology and Oncology focused on 
Current ConcepIs in Pediatric Stem Cell Transplantation. Wrodaw, 14-17 VI 2000 
(4) Cytogenetic monitoring of chIldhood acute lymphoblastic leukem1a (ALL). tAut.) 
O[lga] Haus, Mrariusz] Wysocki, B[arbara] Mucha, Andrzej Kurylak, Agnieszka Zuryn. V[iolcttal 
S"\vlltklewlcL. Apcksandral Ferenc. Krrystyna] Soszynska.- Med. Sci. Monitor 2000 Vol. (] suppl. 2 
s. 33. - International Symposium on PedIatric Hematology and Oncology focused on Current Con- 
cepts in PediatTlc Stem Cell rransplamalion. Wrocla\v. J4-17 VI 2000. 
(5) EpIdcmiological aspects and preventive stlategy of vlra1 hepahtl." E and C In cancer 
children. [Aut] J[an] SlycLyJ\ski, M[ariusz] Wysocki, Slyl",ia] Koltan, Alndrzej] Kurylak, A[nna] 
Balcar-Boroii - Cancer Detect. Prevo 2000 Vol. 24 suppl S-151 
(6) Flora bakleryina W 7..akazeniach u d7ieci w pierwszych dw6ch latach zycia hospitali- 
zowanych W okresle od 1995 do 1998 roku. Cz. 1. rAut.l Danuta Kurylak. Andrzej Kurylak. Kata- 
rryna Dylew
ka, Irena Drapinska, Mariola Osiiiska-Kr6Iak
 B. St;pien-Jas70wska, L Wojak, Anna 
Balcar-BofOll.- Pedialr. Pol. 2000 T. 75 or 4 s. 267-273. 
(7) KLiniczne znaczenie opornosci na C) 10statyki w ostrej bialaczce limfohiastyc7neJ u 
dzieci. Cz. I. Mechanizrny i mozliwosci badania korn6rkO\vej opornosci na cytostatyki. (Aut.1Jan 
Styczynski, Mariusz Wysocki, Andrzej Kurylak, R D
bskl.
 Pediatr. Pol. 2000 T. 75 or 2 s. 139- 
143. 


(8) KJiniczne znaczenie oporno:':'ci na cytostatyki W ostrej bia1aczce (irnfoblastyczncj u 
dzied. Cz. 2. Grupy Jek6v.. [Aut.] Mariusz Wysocki, Jan Styczynski, Andf7cj KuryJak, R. Dybski.- 
Pediarr. Pol. 2000 T. 7S nr 3 s. 223-229. 
(9) Lekov./razliwosc f1Qry bakteryjnej w zakateniach u dzieci w pierw;7ych dwtlch latach 
zycia hospitalizowanych W okrcsie od 1995-1998 roku. Cz. 2. [Aut] Danuta KUfylak. Andrzcj 
Kuryfak, Katarzyna Dylewska, Irena Drapin'ika. Manola Osulska-Krolak.. B. St\=pien-Jaszow
ka, L 
Wojak, Anna Bakar-Bof()n.- Pediarr. Fol. 2000 T. 7S nr 4 s. 275-2£1. 
(10) Long-term effccts of vaccination agamst hcpautls E ViruS mfecllon m children with 
neoplastic disease. [Aut.] J[an] Styczynski, M[ariusz] Wysocki, S[yJwia] KoHan, A[ndrzcj] Kury- 
lak, A[rma] Balcar-Boron..W: Europaedimrics 2000. The VNEPSA and CESP European Congress 
of Paediarrics. Rome, 18-211lI 2000. Abstraci hook. [B.m., 2000], s. 147 HO-282. 
393 (11) Manifestacja brzuszna chloniaka B-komorkowcgo u dzieci - interwenqa chirurgicz- 
na i wynikt leczenia. Raport PPGLEC. (Aut.} B Kamnows\a. Ii m.}, Andrzej Kury\ak. b 10.1. 
Mariosz Wysocki. [i in.].- Med. Wieku Rozw. 2000 T. 4 or I sup!. 2 s. 57-66. - Zjazd Onkolog6w 
Dzicci\=cych. Gdansk. 26-28 V 1999. Post\=py w leczelllu bialaczek I chloniakow. 
394 (12) O
iawy niepoz&.dane lecLenia preparatalTI\ L-asparaginazy u chorych z nieziarm- 
czym chloniaklCm Llosliwym typu NB W oparclU 0 material Polskicj Pediatrycznej Grupy ds. Le- 
czenia Bialaczek i Chloniak6w /Josliwych 1I Dzieci. [Aut.] G. Wrobel, [i in.], Andr7cj Korylak., [i 


191
>>>
m.]. Manusz Wysockl.- Med. Wieku Rnzw. 2000 T. 4 nr 1 supL 2 s. 67-72. - Zjazd Onkolog6w 
Dzicci
cych. Gdansk., 26-28 V 1999. Post
py w leczeniu bialaczek i chloniak6\\-. 
395 (13) Populacje limfocyt6\v B. T oraz komorek NK u dzieci z ci
zkimi zakazeniaml bakte- 
rxinymi lub grzybiczymi. [Aut.] A[ndrzej] Kurylak, D[anuta] Kurylak, R. D
bski. S[ylwiaj Koltan. 
K[atarqn
] Dylewska, A[nn
] Bakar-Eoron.- Przegl. Epidemiol. 2000 T. 54 sup!. 2 -" Zakazcnia- 
etlopatogeneza, epidemiologia, klinika, profilaktyka, lecLeme". Pod red. W[aldemara] Haloty i 
M[algorzaty] Pawlowskiej, s. 79-80. - XV jubilcuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemio- 
logow i Lekarzy Chorob Zakainych. Bydgoszcz. 21-23 IX 2000. StreszczeOla seSjl plakatowej. 
(14) PO'i;slhle relevance of the mtracellular daunorubicin accumulatIon and retention to 
drug resistance mechanisms in childhood acute leukemias. [Aut] l[an] Styczynski. R. D
bski. 
Afndrze.i] Kurylak, MLalgorzata) Kubicka, Bozcna Langer, M[ariusz] Wysocki.W: V MifcL'!,'naro- 
dowa KOIlJerencja C.vtometrii. Rynia. 27-29 X 2000. fB.m., 2000], s. 40. 
396 (15) Pov.'iklania kardiotoksyczne u pacjentow z guzem Wilmsa leczonych antracyklina- 
m1. [Aut.] A. Ealcerska. [i in.], Andrzej Kurylak, [i m.].- Med. Wieku: Rozw. 2000 T. 4 nr I sup!. 2 
s. 111-119. - Zjazd Onkolog6w Dzieci
cvch. Gdansk. 26-28 V 1999. Post
py w leczeniu bialaczek 
i chloniakov.. 
(16) Results of Immunosuprcslve trcatment III children with acqUIred severe aplastic 
anaemia. [Aut.] R. Roklcka-Milewska, [I in.], M[ariusz] Wysocki, A[ndrzej] Kurylak.W: Konfe- 
rencja Nau:kowo-Szkoleniowa Polskiego lowarzystwa Hemutolog6w i Tran.ifu.zjnlog6w. llematolo- 
gia 2DOO. War;;zawa. 13-ISIX 2000. Matenaly konferenc}jne. [B.m., 2000], s. 101. 
foz:- Med. Sci. Monitor 2000 Vol. 6 suppl. 2 s. 7. - Intcrnauona1 Symposium on Pediatric 
Hematology and Oncology focused on Current Concepts m PedJatnc Stem Cell Transplantation. 
Wrodaw, 14-17 VI 2000. 
397 (17) Soft tJ'i;sue sarcomas - treatment and results. A repon of the Pohsh Pediatric Sohd 
Tumour Group (PPSTG). [Aut.] B. Kazanowska, [I In.], A[ndrzej] Kurylak, [i in.], M[anusz] Wy- 
socki. [i in.].- Med. Sci. Monitor 2000 Vol. 6 suppl. 2 s. 14. - International Symposium on Pediatric 
Hematology and Oncology focused on Current Concepts in Pediatric Stem Cell Transplantation. 
Wroclaw, 14-17 VI 2000. 
398 (18) Venooccluslve liver disease (VOD) as a comphcatlon of Wllm.s tumor management 
in the series of consecutive 206 patients. [Aut.] P. Czaudema, K. Kqtski, J. Kowalczyk, A[ndrzej] 
Kurylak, B. Lopatka. G. Skotnicka-Klonowicz, K. Sawicz-Birkowska, 1. Godzinski.- Eur. J. Pe- 
diatr. Surg. 2000 Vol. 10 s. 300-303. 
399 (19) Wrodzony guz Wilmsa u nO\\lorodka przedwczcSnic urodzoncgo - opis przypadku. 
[Aut.] I. Sadow'i;ka-Krawc7Cnko. P KomaL Andrzej Kurylak. Olglerd SarrazIn.W: Postf.PY neo- 
natologii2000 supl1 s. 196-199. 
(20) Wyniki leczcma ostreJ bmlac7ki limfoblastycznej (OBL) u dziec1 \\1 osrodku szcze- 
ciii.skim i bydgoskim [Aut.] 1. Peregud-Pogorzelski. M[ariuszj Wysocki, A. Brodkiewicz, 
A[ndrzcjj Koltan. T. lJrasiii.ski, Afndrzej] Kurylak, 1. Fydryk, A[nna] Balcar-Boroii..W: Konferen- 
cja Nallkowo-Szkolelliowa Polskiego fowarzystwa Hematolog6w i Transfuzjologow. llematolngia 
2000 War
.Iaw". 13-15 IX 2000. Materialy konferenC}jne. [B.m., 2000j, s. 86. 


192
>>>
400 (21) Wyniki leczema zespolow mielodysplastycznych (MDS) uzyskane prze7 Polsk q 
Pediatrycznq Grupct: ds. Leczenia llialaczek i Ch1oniakov-. u D7icci. [Aut.] A Chybicka, [i m.], 
Andrzej Kurylak, [I m.], Manus£ Wysocki.- Med. Wieku Rozw 2000 T. 4 or 1 sup!. 2 s. 85-()Q. 
Zjazd Onkolog6w Dziecict:cych. Gdansk, 26-28 V 1999. PostWY VI leczeniu bialaczek i chlonia- 
k6w. 


KliRYLAK DANLITA 


(I) AnalysIs of lymphocytes Band T population!o. and NK cells in dIfferent phases of 
infectious diseases m children. [Aut.] AlndrzeJ] Kurylak. D[anuta] Kurylak. M[afJuszJ Wysocki, R 
D
bski. .I[an] Styczyri.ski, A. Balcerska W: Europaedialrics 2000. The UNEPSA and CESP Euro- 
pean Congress of Paedinfric
. Rome, 18-21 1112000 Abstract book. [B.m., 2000J. s. 151 IM-284. 
401 (2) Bacterial flora in infectIons III children up to the two first years of life - hospilalised 
since 1995 till 1998. [Aut.J D[anutal Kurylak, A[ndrzcJJ Kurylak. K[atarzynaJ Dylcwska, I[renaJ 
Drapiil
ka. M[anola] Osiilska-Kr61ak. B. StCPlcn-Jas7owska, I Wnjak, A[nna] Balcar-l3oron.W. 
Europaediatrio 2000. The UNEPSA and CESP European Congress of Paediatrics. Rome, 18-21 
11I2000. Abstract book. [B.m., 20001, s. 160 IN-3lO. 
402 (3) Flora bakteryjna W Lakazeniach u dzieci w picrwszych dw6ch latach zycia hospitali- 
zowanych W okresie od 1995 do 1998 roku. Cz. 1. [Aut.J Danuta Kurylak, Andrzej Kurylak, Kata- 
rzyna Dylewska. Irena Drapinska, Mariula Osiilska-Krolak, B. St
pieii-Jaszowska, I. Wojak, Anna 
Balcar-Bororl..- Pediatr. PoL 2000 T. 75 nr 4 s. 267-273. 
403 (4) Lekowrazliwosc flory bakteryjnej w zakazenmch u d7ieci w plerwszych dw6ch latach 
zyeia hospitali70\vanych \V okresie od 1995-1998 roku. Cz. 2. fAut.] Danuta Kurylak. Andrzej 
Kurylak, Kalarzyna Dylewska, Irena Drapliiska. Mariola Osinska-Kr6Iak. B. 
l
pien-Jaszowska. I 
Wojak, Anna Balcar-Boron.- Pediatr. Pol. 2000 T. 75 nr 4 s. 275-281 
(5) Populacje Iimfocyt6w B, T oraz kom6rck NK u dzieci z cl
zkimi zaka7emami bakte- 
ryjnymi lub grzybiczyml. [Aut.] A[ndrzejJ Kurylak. D[anuta] Kurylak, R. D
bski. S[yl wia l Koltan. 
Kfatarzyna] Dyle\'iska, A[nnaJ Balcar-Boron.- Przegl. Epidemiol. 2000 T. 54 supl. -z -"_ZakaZenia- 
etlopatogene£a, cpldell1lologta. khmka. profilaktyka. leczel11e". Pod red. W[aldernaraJ Haloty ] 
M[algorzaly] Pa'\vlO\vskiej, s 79-80. - XV Jublleuszowy Zjazd polskiego Towarzyslwa Epldemio- 
IlIg6w i Lekar£y Chor6b Zakainych. Bydgoszcz, 21-23 IX 2000. Slreszczema sesJI p)akaloweJ 
404 (6) Problemy diagnostyczne i lecznicze w zakazeniach grzybiczych U nIcmO\vl:j,t. [Aut.] 
D[anutal Kurylak, I. Palgan. K[atarzyna] Dylew
ka, l[renal Drapil1ska, K. Janko\',"ska, Arnna] 
Ralcar-Boron.- Pr.::egl. Epidemiol. 2000 T. 54 ""up!. 2 -" Zakazcnia - etiopatogeneza, cpidemiologia, 
klinika, profilaktyka, leczenie". Pod red. W[aldcmara] Haloty i M[algorzaty] PawlO\vskicj, s. 79.- 
XV Jubileuszowy Zjazd Polsklego Towar7ystwa EpldemlOlog6\v I Lekarzy Chor6b 7akainych. 
Bydgosz17. 21-23 IX 2000. Strcs7..czenia sesJi plakatowej. 


193
>>>
KUZIEMSKI ARKADIUSZ 


(1) Wybrane parametry immunologiczne u chorych na przewlekle zapalenie w
lroby typu 
C lcczonych interferonem-alfa i rybawirynil. [Aut.] Malgor.lata pawlowska, Waldemar Halola, Ewa 
Topczcwska.. B. Jaruga, Arkadmsz Kuziemski.- Lek. Wojsk 1999 R. 7S nr 7-8 s. 397-399. 


LAMPKA MAGDALENA 


(I) Diagnostyka laboratory.ina ZabUf.len rov.'nowagi kwasowo-zasadowej. [Aut.] lIanna 
Poznanska-Linde. Magdalena Lampka.W: Wybrane zagadtlienia z diagnostyki laboratoryjnej. Pod 
red. Hanny Poznansklej-Lll1d4? i Gra..-yny Odraw
-Sypl1le\Vsklej. Bydgoszc:: ltydaw Ucz. AM. 
2000, s. 149-156. 
405 (2) Dyslipoproteinemia i zaburzenia gospodarki zelazowej jako markery abstynenqi u 
os6b uzaleznionycb od alkoholu. [Aut.J Magdalena Lampka.- Ann. Acad. Med. Byd8. 2000 T. 14 s. 
19. - Stres7cz. rozpr. dok[ 
(3) Ocena zmian nat
zenia stresu oksydacyjnego u m
Zczyzn uzaleznionych od alkoholu 
poddanych 3-miesi y cznej farmakotempii odw)'kowej. [Aut.1 Ewa KOPCZYllSka, Lech Torliilski, 
Marcin Ziolkowski. Magdalena Lampka, Janusz Rybakowski.W: XXXVI Zjazd Polskiego Tnwarzy- 
sova Biochemlcznego. Poznan, 2000 Streszc:=enia [Rm., 2000], s. 335. 
(4) St
zef\ie 8-epl-prostag1andyny F2a Vi surowicy os6b poddanych terapll odwykowej. 
[i\.ut.J Lech Torlinski, Ewa Kopczynska, Magdalena Lampka, M. Duda, M. Jagodzinska, Marcin 
Ziolkow
ki. W: .\.:.\:),1-"1 Zja::d Po/skiego Towar::.yslWa BlOchemlczneRo. Poznan., 2000 Streszczema 
[E-ID., 20ooJ, s. 306. 
406 (5) Wply", 30-dniowej abstym:ncji na profit gospudarki zelazov.'cj surowicy krwi mcz- 
cZ)'Ln z zespolem uLaleZnienia od alkoholu [Aut] Magdalena Larnpka, Lech TorJinski, Marcin 
Ziolkowski, Ewa Kopczyilska, Janusz Rybakowski.W: XXXVI Zja.t1 Polskiego Towarzystwa Bio. 
chemrcznego Poznan.. 2000. Streszczema [B.m.. 2000], s. 336. 
(6) Wplyw leczenia naltreksonem oraz tianseptynt na parametry stresu oksydacyjnego u 
m
zczyzn z ze
potem uzatezOienia od a}koholu. [AUL] E[\val Kopczynska, Llcchl Torlinski, 
M[arcinl Ziolkowski, M[agdalena] 1 ampka, J[anusL] Rybakow!-.ki - Alkoho/. Narkom. 2000 T. 13 
OJ I S 139-140. - Streszczenia doniesicn z Konferencji Naukowo-SLkolcniowej "Genetyczne I 
srodowiskowe uwarunkowania uzaleLnienia od alkoholu". SZC7eCIn. 14 IV 2000 
407 (7) Zaburzenia gospodarki zelazowej j mctabolazmu lipoprotein U os6b naduzywaj1tcych 
alkoholu.[Aut.] Magdalena Lampka. Lech TorIinski. Marcin Ziolkowski. Ewa Kopczynska. Janusz 
Rybakowsh-Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 nr2 s. 213-222. 
408 (8) Znuany w profilu lipldowym surowlcy krWI. w okresle 30-dmowcj abstynenCJ1, u 
m
zc7yzn z zespolem uzalcznienia od alkoholu. [Aut.] M[agdalena] Lampka, L[ech] Torliilski. 
M[arcin] Li6fkowski, E[wal KopczYr1ska, J[anuszl Rybakowski.-Alkohol. Narkom 2000 T. 13 nr J 
s. 142-143. - Streszczema donie
leil L. Konterenc.11 Naukowo-S7koIeniov.'cJ "Genctyc7r'C 1 smdoWl- 
skowc uwarunkowania uzalcznienia od alkoholu". SLczccin, 14 IV 2000. 


194
>>>
LANDOWSKI J. 


409 (I) Zastosowanie tomografii komputerov..ej w diagnostyce guz6w pIllC metod q biopsji 
aspirac}jnej clenkoiglowej. [Aut.] J. Landowski.- Anlt. Acad. Med Bydg. 2000 T. 14 s. 19-20.- 
Streszcz. rozpr. dokl. 


LANGER BOZENA 


(1) CD4+CD8+doub1c-positivc acute lymphoblastic leukemia [Aut.] .I[an] Styczyn::.ki. R. 
D
bski, M[algorzata] Kubicka, B[o7ena] LangeLW. Europaediatric
 2000. the UNEPSA and 
CESP European ConR,ress of Paediatrics. Rome, 18-21 III 2000. Abstract book. fB.m., 2000], S 
144 HO-272. 


(2) IntraceJlular daunorubicin aLcumulallon and retenLion In chIldhood acute leukemias. 
[Aut.) .Ian Styczynskl. Malgorzata Kubicka, Bozena Langer. R. D
bski, Marius7 Wysockl.- Med. 
Set. Monitor 2000 Vol. 6 suppl. 2 s. 32. - International Symposium on Pediatric Hematology and 
Oncology focused on Current Concepts in Pediatric Stem Cell Tran
plantation. Wrodaw, 14-17 VI 
2000. 


(3) Kom6rkowosc SLPlku kosmego w ostrej bialaczce limfoblastycznej u dzicci. fAut.] 
Jan Styczynski, Malgorzata Kubicka, Bozcna Langer, Mariusz Wysocki, R. DCbski, E. Wolska, M. 
Polaliska.- Wiad. Lek 2000 T. 53 nr 9-10 s. 507-512. 
(4) PossIble relevance of the intraceUular daunorubicin accumulatIon and retcntIon to 
drug resistance mechanisms in childhood acute leukemias. [Aut.] 1[a11] Styczynski, R. D
bski, 
A[ndrzej] Kurylak. M[algorzata] Kublcka. Bozena Langer. MLariuszJ Wysocki. W: V Ml(fdz)'naro- 
dowa Konferencja CylOmelrii. Ry"ia, 27-29 X 2000. [8.m., 2000], s. 40. 


LASEK WLADYSLA W 


(1) BlOpSJa asplracy.Jna clenkoiglowa HAC guzov..' przysclennych klatkl plersloweJ wy- 
konywana pod kontrol£lultrasonografii. fAut.] Sftanislawl Pilecki, E. Nowakowska, Z[dzislawJ 
Boron, W[ladyslaw] I asek.- Pol. Przegl. Radiol. 2000 T. 65 nr 4 s. 245-250. 
(2) Guzy kanalu krftgowego w diagnostyce obrazowej. fAut.]lIeliodor Adam Kasprzak, 
Maclej Sniegocki, S. Sosnmvski, P. CZ)'S7kowski, Wladyslaw lasek, R. Swi
cicki. W: Sympozjum 
nl. Dwgnostyka obrazowa w chorobach kr.:.goslupa i kanalu krt;gowego. Wroclaw, 26-28 X 2000 
[B.m., 2000], poz. 2. 
41U (3) Porownanie wartosci hadaft ultrasonograticznych 7 hadaniami cyntygraficznyml. 
cytologlcznyml I hlstopatologicznymi w dmgnostycc chor6b tarczycy oraz pr6ba ustalenia na Ich 
podst3v,'ie algorytmu post
powania diagnostycznego. [Aut.] S. Jeka. Wfladyslawl Lasek, T. Szyl- 
berg, K. Komorowski, W. Zasieczn), St[anislaw] Pilecki.- Scripta Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 
suppJ. 1/2 s. 941-954. - Mi
dzynarodowy Kongres Nauk Amropologicznycl1 Antropologm 2000. 
BydgosZC7, 23-25 VI 2000. Pami
tnik Kongresu. 


195
>>>
411 (4) Pr6ba okreslenia norm wymiar6v..' kom6r bocznych m6Lgu La pomOCq przezclemiqcz- 
kowego badania sonografiC7nego u zdrowych noworodkow w pierwsze] dobie po urodzeniu. [Aut} 
W[ladyslawl Lasek, M[arek] Grzegorzewski, St[anislaw] Pilecki, I[wona] Trzciiiska.- Scripta 
Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 s. 127-128. - Mi
dzynarodowy Kongres Nauk Antropologieznych 
"Antropologia 2000". BydgoSLCZ, 23-25 VI 2000. Streszczcnia referatow. 
412 (5) Przerost blaszki \vewn
trznej kOSci skleplenia ezaszki a badanie elektroencefalogra- 
fiezne. [Aut.j Wladyslaw Lasek, Marek Grzegorzewski, D. Woi:niak, P. Przybylowski.- Vaietlldi- 
llaria - Post. Med. Kiill. Wojsk. 2000 T. 5 nr 3-4 
. 90-95. 
(6) Pr7ydatnosc ultrasonografii w ehorobach chirurgieLnych brzucha u dzieci. [Aut] 
Z[dzislaw] Boron, O[lgierd] Sarrazin, W[ladyslaw] I asek, 1::. CLYzcwska- Stefaniak. W: Sympoljllm 
Gastroencerologiczne I'll. Bole brzucha u dZleci oraz poslWY w gaslroenterologll d::leclfcq Byd- 
gOSZC1. 23-24 IX 1088. Streszaenia rejera/ow. [E.m., 2000], s. 19 
413 (7) Rola ultrasonografii w diagnostyec r6znieowej schorzeii narzqdu ruchu. [Aut.] S. 
Jeka. 1'. Szylbcrg, A. Chyc7..ewska. Wlady"la\', Lasek.- Valetudillaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 
2000T 5 nr 1-2 s. 87-91. 
414 (8) Szerokosc i dlugosc kom6r bocznych m6zgu u noworodk6w hadanyeh dwukrotnie w 
pierwszej i trzeciej dobie po urodzeniu. [Aut.] Wftadyslmvj Lasek, Mfarek] Grzcgorzewski, 
Stfanislaw] Pilecki, I[wona] Trzcinska.- Scripta Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 s. 128.- 
Mi
dzynarodo\Vy Kongres Nauk Antropologicznych "Antropologia 2000". Bydgoszez, 23-25 VI 
2000. StreszC7enia refemtow 
415 (9) lJltrasonograticzna ocena wodobrzusza za pomoc&: sondy 0 C7{stotliwosei 12 MHL. 
[Aut.) A. Chycze\\lska, Wladyslaw Lasek, Stanisla\'v' Pilecki, F. Draghi, L. Madonia, R. Campani.- 
Pol. Przegl. Rodiol. 2000 T. 65 nr 1 s. 37-39. 
416 (10) Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce schorzen narz(td6w ruchu. [Aut.] S. 
Jeka, T. Szylberg, A. Chyezewska, Wladyslm.v Lasek.- ValelUdillaria - Post. Med. Kim Woj
k 
2000 T 5 nr 1-2 s. 92-96. 


LESIEWSKA-JUNK H. 


417 (1') Ocena rog6\vki po operacji 7acmy. [Aut.] H. Lesle","ska-Junk.- Ann. Acad. Med. B\!dg. 
2000 T. 14 s. 20-21. - Strcs7cz. rozpr. dokt. 


LEWANDOWSKI ANDRZEJ 


418 (I) Z badan r6znic modologicznych i motoryeznych mlodzie:ty studiujqcej medycyn
 
trybem dZlennym i zaoczno-wleczorowym. [Aut.] Andrzej Lewandowskl.- Scripta Periodica 2000 
Vol. 3 nr 2 suppl. 1/2 s. 629-635. - Mi
dzynarodowy Kongres Nauk Antropologlcznych "Antropo- 
logia 2000". Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. Pami
tnik Kongresu. Streszczenia referatow: Scripta 
Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 s. 61. [Teksl \\1 .i
7yku angielskim s. 195]. 


196
>>>
LEWANDOWSKI MAREK 


419 tI) J\'ietyp()w
 lokalizaqa raka JOlJnlka - carcmoma mesonephrogenes. (Aut.] M[arek] 
Lewandowski, K Cichewicz, Z[dzislaw] Skok, Z. Oomaracki, K. Rye.W: Il KonferellcjaAnalonrii 
Klinicznej Warszawa. 17- J 9 Xl 2000. KSlqikn streszczen. Wars7awa, 2000, s. 64. 
(2) Rakjajo\\-'odu imituJilcy raka trLDIJU maciC}. (Aut] Z[dzislaw] Skok, M[arekl Lewan- 
dowski, Z. Domaracki, K. Rye.W: II Konferencja Anatomii Klinicznej. Warszawa, 17-19 X/2000. 
KSlqzka srreszc:=en Warszawa, 2000. s. 103. 
420 (3) Rola koJorowego Dopplera I antygenu Ca 125 w diagnostyce guz6w ja]nika. [Aut.] 
M[arck] Lewandowski, Z. DomarackJ. Z. Marcmkowski, B. Kurek.W: 1I KOllferenqa Anatomii 
Klimcznej. Warszawa. 17-19 XI 20no KSiq;:ka streszc=en. Warszawa, 2000, s. 62. 
421 (4) Thorax: study gUIde and review manual. [Aut.] J. Glelecki, Marek Lewandowski, H. 
Ko.dowska. Warsaw: Medical University, 2000, 155 s. 
422 (5) Zaawansowany rak JaJowodu - problemy roLp07nawcze i lccznicze - opis pr7ypadku. 
[AutJ M[arekl Len'BndOtvski, Z[dzislawl Skok. Z. Domaracki. K Rye. W: 1I Knnferencja Allatomii 
Klinicznej. WarszQwQ, 17-/9 XI 200(). Ksiqika streszczen. Warszawa, 2000, s. 65. 


LF;CKA JOANNA 


423 tl) Alteration ofectopurine metabolism III vascular disease. [Aut.] JroannaJ Lecka [L\;?c- 
ka). S[tanislaw] Molski, M. Komoszyr'iski. W: Ecto-ATPQSes and related eclonucleOlida
es Ed:. 
Luc VandufJell, Raf Lemmens. Maastricht: Shaker Publishing B.V., (2000] s 167-174.- 
Proceedings of the Second International Workshop on Ecto-A TPases and Related Ectonuc1eotJda- 
ses. Oiepenbeek, BelgIUm, J4-18 VI 1999. 
424 (2) Enzymatyczna regulacja ekto-puryn w naczyniach krwionosnych czlowieka. [Aut.] 
Jroanna] L
cka, M. KomosLynski. W: XXXVI Zjazd polskiego Towurzystwa Biochemlczne1!,o. Po- 
zl1on, 2000. Streszc:=ema [B.m., 2000], s. 161. 


I,OS EWA 


425 (I) Cz
stosc LakaZenia wirusem G Lapalenia w'ltroby u dZJccl £ wybranymi schorzemami 
\vqtroby - badania wst
pne. [Aut.] Ewa Los, Mieczyslawa Czerwionka-Szaf1arska.- Pediatr 
WSp6lC2 2000 Vol. 3 nr I s. 201-205. 
(2) CL)' \Virus G zapalenia wCltroby moze bye zwiqzany z patologi(j, pozawiltrobowJ,. 
[Aut.] Mieczyslawa Czerwionka-Szaf1arska, Ewa 1.05.- Hepatol. Pol. 2000 T. 7 or I s. 33-37. 
(3) Hepatitis C ViruS infection III hospltalised children. [Aut.) Barbara Tyczynska- 
Hoffmann, Anna Szanarska-Szczepanik, Grazyna SWincow, 1. Adamska, K. Michalska. E\\'a Los, 
Micczystawa Czerwionka-Szaf1arska.- Med. Sci. Moniror 2000 Vol. 6 nr 2 s. 361-364. 


197
>>>
(4) Przewlekk zapalemc w4tmby typu C wsp6listnieJwe L zakazemcm HGV u 12-letniej 
dziewczynki. [Aut.) Anna Szaflarska-Szczepanik. EVia Los. Anna Krellska-Wiftcek, Agnieszka 
Chrobot.- Pol. Merkuriusz Lek. 1999 T. 7 nr 37 s. 21-22. 
426 (5) Zakazenia wirusem typu G Lapalcnia wijtroby u dzieci Le schorzeniami w4 trob y. 
[Aut.J Ewa Los. M[ieczyslawa) Czerwionka-Szaf1arska.- Przegl. Pediatr. 2000 Vol. 30 supl. 1 s. 
35. -I Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologli, Hepatologii i Zywienia Dzieci. L6di, 
21-23 IX 2000. [Tekst r6wnolegly w j
zyku anglelskim]. 


UIKOWICZ MALGORZATA 


(I) The evaluation of efficiency of patients after laryngectomy during their first rehabili- 
tation period. fAut.] lJ. Kazmierczak..fan Talar. Malgorzata Lukowicz.- Balneol. Pol. 2000 T. 42 z. 
1-2 s 46-52. 
(2) Przyczyny obrazen rdzenia kr
gowcgo w odcinku sLyjnym kr
goslupa. [Aut.] S. 
Krajewski, Jan Talar, Malgorzata Lukowicz, I. Bulakowicz.- Kwart. Ortop. 2000 z. 3 (39) s. 167- 
173. 


(3) Przyczyny uraz6w rdzenia kr
gowego w odcinku piersiowo-ICdz\"...iowym. fAut.] Jan 
ralar. J. Kaimierski, Malgorzata Lllkowicz.- Kwart. Ortop. 2000 sup!. s. 300-316 - VII Sympo- 
zJum SekCJI Neuroortopedll. Eydgoszcz. 30 IX - 2 X IQ99. 
(4) Rehabilitation fixed periods as a method of treatment of pauems after total laryn- 
gectomy [Aut.) lJ. Kazmlerc7ak, Jan Talar. Malgor7.ata Lllkowicz.- Ealneoi. Pol. 2000 T. 42 z. 1-2 
s. 38-45 


(5) The rehabilitation in cervical spondyloSIs. [Aut.) .Tan Talar. Malgorzata Lukowicz.W: 
20,000 yeux SallS l'ULMER. First Scientific Conference a/the Polish VNG - ULMER Associatioll. 
Poland, Bydgoszcz, 27 IV 2000. Marseille: SYNAPSIS, 2000, s. 43-46. 


MACIAK RADOSLA W 


(I) Influence of exercise on arylsulphatase and acid phosphatase activIties in blood serum 
of kayakers and rowers. [Aut.] G[erard] Drewa, R[adoslaw] Maciak. A[Iinal Wozniak. G[abriel] 
Chft:sy, A Rakowski. B. Wozmak, M[algorzataJ Rozwodowska.- BioI. Sport. 2000 Vol. 17 or 4 s. 
289-297. 


(2) Miwchondnal diseases. [Aut.) Malgorzata RozwodQ\,vska, Gerard Drewa, Zbignicw 
l'hytnie\vski, Alina Wozniak, Ewa Krzyzyilska-Malinowska, Radoslaw Maciak- Med. Sci. Monitor 
2000 Vol. 6 nr 4 s. 817-822. 
(3) 7akazenic H. pylori (Hp) jest niezaleznym cLynnikiem determinujqcym Lmlany po- 
ziomu wykladnik6w ustrojowej r6wnowagi antyoksydacyjnej u leczonych pacjent6w z chorobft 
wrzodowft d\vunastnicy fDU). (Aut.] J[acck] Budzynski, M[aria] Klopocka, M[aciej] Swi'ltkowski, 
Klarol] Suppan, G[erard] Drewa, R[adoslaw] Maciak, J[adwiga] Korenkicwic7.- Gastroelllerol. 


198
>>>
Pol. 2000 T. 7 sup!. 1 s. 73. - IX Kongres PolskJego Towarzystwa Gastrocntcrologii [Tekst r6w- 
nolegly w j
zyku angielskim]. 


MACIEJEWSKA-KA7MIERCZAK MARIA 


(I) Wp-lyw hormonalnej terapii zast
pczej na stan)' depresyjne u kobict w okresie oko-lo- 
menopau7alnym. [Aut. ( Wieslaw Szymanski. Mana MacleJewska-Kazmierczak. 1. Skrzypek.- 
Gil1ekol. Pol. I 2000] supL s. 255. - XXVII Kongres Polskiego Towarzystwa Gmekologicznego. 
SzcLecin. 13-16 IX 2000. Streszczenia. LTcksl rownolegly w j
zyku pol skim i angielsklmj. 
427 (2) Wp-lyw hormonalnej terapii zast
pczej na zmiany srednich st
zen badanych hormo- 
now v. zaleznosci od wartosci BMI i WHR u kobiet z nadwag(l '" okresie pomenopauzalnym. 
[Aut.] Maria MacieJcwska-Kazmierczak, Wies-law SzymafJski.W: Menopauza. Pod red. Tomasza 
Pertynskiego. Sympozjum Menopauza 2000. L6di, 9-11 III 2000. Lodi: Wydaw. AD I, 2000, s. 
119-126. 


MACKIEWICZ ZYGMUNT 


428 (1) Chirurgi
 polsk'l ogarn
la gb;;boka za-loba. [Aut.] Z(ygmunfl Mackle\vicz.- Primum 
Non Nocere 2000 or 3 s. 14-15. 
429 (2) 25 lat chnllrgii akademicklcj w Eydgoszczy. [Aut.] Zygmunt Mackiewicz.W: 25 
[dwadzleScia plt;.Cj lat chlrurgU akademlCklej w Bydgoszczy. Katedra i Klinika Chirurgii Og6lnej i 
Naczyn Akademii A1edycznej im Ludwlka Rydygiera w Bydgoszc::y. Zesp61 red.: Z[ygmuntJ Mac- 
kiewicz Ii in.). Bydgo:iZCZ: Wyd. WM, 2000, s. 9-20. 
430 (3) 25 [dwadziescia pi
c] lat chirurgii akademickit:.i w Bydgoszczy. Katedra i Klinika 
Chirurgii Og6Inej i NaczyiJ. Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Zesp61 
red.: Z[ygmunt) Mackiewicz. Wfitold] Hryncewlcz, W[ojciech] Szcz
sny, W[ojciech] Zegar- 
SkLBydgoszcz: Wyd. WM, 2000, 51 s. 
431 (4) Przepukliny brzuszne. rAut.] Zygmunt MackiewicL. Stam
law Prywinskl.W: Przeglqd 
Plsmiennictwa Chlrurgicznego /999 T 7. Pod red Wojciecha Noszczyka. Warszawa: FundaCJa - 
Polski Przegl£id Chirurgiczny, 2000. s. 232-239. 
(5) The "sleeve" anastomosis method for hemodialysis shunts: an eleven-year follow-up 
study. [Aut] Afndrzej] Kapala, W[ojciech] Szcz,sny, W[ilold] Hryncewicz. Z[ygmunt] Mackie- 
WICZ, W[ojclechl ZegarskJ.- J. Vase. Access 2000 Vol. 1 nr 3 s. 81-83. 


MACKIEWICZ-NARTOWICZ HANNA 


432 (1) A case of HPV infection in a neonmus. [Am.] A.. Sinktewlcz, Hanna MackiewIcz, 
Stamslaw Betlejcwski, Renata Sujkowska.- New Medicine 1999 Vol. 3 s. 64-65. 
433 (2) A case of Kartagener's syndrome in dlJld. [Aut.] Hanna MacklewlcL, Au Smklewlcz. 
Stams-law' Bctlejewski.- New Medlcme 1999 Vol. 3 s. 35-36. 


199
>>>
(3) Expenmental trachea1 reconstruction in rabbits. [Aut.] Stanislaw Betlejc\vski. D. 
Burduk, Hanna Mackiewicz, A. Owczarek, Piotr Wimarski.- Folia OlOrhinolaryllROI 1999 Vol. 5 
nr 3-4 s. 47-49. 
434 (4) Ocena duzych naczyri. szyjnych metod q duplex Doppler u pacjcnt6w z gULami szyi. 
[Aut] Hanna Mackiewlcz-Nartowlcz.- Ann. Acad. Med. Bydg. 2000 T. 14 s. 21-22. - Streszcz. 
rozpr. dokt 
435 (5) Occna dzialania preparatu Efrinol l'Yo na cZ}11nosc nasa (Aut.( WOJciech Kazmier- 
czak, Karolina Rqk. Urzegorz Jamkowski.W: PoznGllsk, Kongres StudentCrn' lvfedycyny. Poznan, 
28-29 V 2000. Biuletyn. Poznan: AM, 2000. s. 30. - Oplekun SKN: Hanna Mack1ewlcz-Nartowicz 
436 (6) Wplyw lek6w stosowanych w mczytach nasa na transport sluzowo-rz
skowy. (Aut] 
J. CiesciIlski, J. G6rska, G Janikowski. A. Koczaj, A. Seidner.W: Poznanski Kongres StudenlOl1 
Medycyny Poznan, 28-29 J' 2000 Bmlecyn Poznan: AM. 2000. s. 71. - Oplekun SKN- Hanna 
Macklewlc7-Nartowicz 
(7) Wplyw operacj i w
zlowej szyi na hemodynamik
 krqzcnia sZ}:incgo i m6zgowego. 
[Aut.J Stamslaw Retlejewski. Hanna Mackiewic7-Nartowicz, D. Burduk, Jacek Rlldy.- Otolaryn- 
gol. Pol. 2000 T. 54 supl. 31 s. 79-81. - Matcrial) VIII Sympozjum. Onkologia w otolaryngologii 
Kielce, 17-20 VI 1999 


MAKAREWICZ ROMAN 


437 (I) Badania nad rolq brachyterapii HDR w lecLcniu chorych na zaawan
ov...'ancgo niedro- 
bnokom6rkowego raka pruca. (Aut.] Roman Makare\.vicz.Bydgoszcz: Wydm... Ucz AM, 1999, 
160. [8] s. - Praca habihtacyjna. 
438 (2) Badania nad rolq brachytcrapii IIDR w leczcmu chorych na zaawansowancgo niedro- 
bnokom6rkowego raka pluca [Aut.] R[oman] Makarewicz.- Rep. Pract. Oneol. Radiolher. 2000 
Vol. 5 nr 1 s. 13-14. - Abstracts submitted [or [he Brachytherapy Conference. Jumta. Poland, 6-7 X 
2000. 
439 (3) Brachyterapia prz)' llzyciu irydu 192 w leczcniu odrost6w glejak6w m6zgu. [Aut.] 
R[omanJ MakarewECz, J. Furtak. M. Harat. T. Szylberg, J. Terhklewicz.- Rep. Pract. Oneol. Ra- 
diother. 2000 Vol. 5 nr 1 s. ] 6-17. - Abstracts submined for the Brachytherapy Conference. Jurara, 
Poland, 6-7 X 2000. 
440 (4) Brachyterapia raka gruczotu krokowego. [Aut.] A. Wronczewska, R[omanl Makare- 
wicz, A. Wronc£ewski.- Wspolcz. Onkol 2000 T. 1 s.33-36 
441 (5) High dose rate brachytherapy boost in patients with ghoblastoma multi forme. [Aut.] 
R[oman] Makarewicz, J. Furtak, M. Harat, T. Szylberg.W: 10/h Inferna/ional Brachylherapv Con- 
ference. Madrid. Spain. 11-14 X120UO. Program and abstracts. [Rm., 20001, paz. 45. 
442 (6) Optyma1izaqa dawki w stereotaktyczneJ brachyterapil HDR guz6w m6£gu. [Aut.] R. 
Kabacinska, R[oman) MakarewIcz, A. Zuchora. B. DrLcwiecka.- Rep. Pract nt/col. Radiother. 
2000 Vol. 5 nr 1 s. 28. - Abstracts submitted for the Brachytherapy Conference. Jurata, Poland, 6-7 
X 2000. 


200
>>>
443 (7) Procedury kontroli aparatu microSelectron HDR w prakIyce klimcznej Oddzlalu 
Brachyterapii RCO w Bydgoszczy. [Aut.] R. Kabacll1ska, M Jastrzembski. R[omanJ Makarewicz, 
A Zuchora, B Drzcwiecka.- Rep. Pract. Oneol Radiother. 2000 Vol. 5 nr I s. 30. _ Abstracts 
submItted for the Brachytherapy Conference. Jmam, Poland, 6-7 X 2000 
444 l8) Wplyw leczema chirurgicznego na ryzyko wystijJienia popromiennych przetok po- 
chwowo-odbytniczych u chorych na raka szyjki rnaclcy poddanych radioterapll. [Aut.] A Lehioda, 
R[ oman] Makarewicz. - Rep. Praet. Oneol. RadiOlher. 2000 Vol. 5 nr 1 s. 8-9 - Abstracts submitted 
for the Brachytherapy Conference. Jurata, Poland, 6-7 X 2000. 
445 (9) Zastosowanie optymahzaCji geometryczneJ w hrachyterapil HDR raka piersi _ anah7a 
parametr6w r07kladu dawki. [Aut.] A Wroncze\vska, R. Kahacinska, R[omanj Makarewicz, A 
Zuchora, A Lcbioda, 1. Tcrhkiewicz.- Rep. PraCl. Oneol Radiother. 2000 Vol. 5 nr 1 s. 28. _ 
Abstracts submItted for the Brachytherapy Conference. Jurata, Poland, 6-7 X 2000. 


MALUKII:WICZ-WISNIEWSKA GRAZYNA 


446 (I) Alterations in antithrombin III activity and other blood coagulation parameters aftcr 
retmal detachment surgery [Aut.] G[raZ)TIa] Malukiewicz-Wlsniewska, M[aria] Kot
hy.- Eur. J. 
Ophtha/. 2000 VoL lOor4s. 3]8-323. 
447 (2) Antithrombin HI activity in subretinal fluid. [Aut.] G[razyna] Malukiewicz- 
Wisniewska, M[aria] Kotschy.- Eur. J. Ophthal. 2000 Vol. 10 nr 3 s. 244-247. 
448 (3) Fibrinolytic activity ofsuhretmal t1U1d after cryopexy. [Aut.j G[razyna] Malukiewicz- 
Wismewska, M[aria] Kotschy.- Eur. J. Ophthal. 1999 Vol. 9 nr4 s. 291-296. 
449 (4) Kompleksy trombina-antytrombina III w OSOC7U I plynie podsiatk6wkowym u cho- 
rych z przedarciowym odwarstwienicm siatk6wki. rAuL] Grazyna Malukiewicz-Wisniewska, 
Mana Kotschy.- Klill. Oczna 2000 R. 102 nr4 s. 267-270 
450 (5) Odlegle wyniki utraty komorck sr6db
onka po operacji Lacmy. [Aut.] H. Lcsiewska- 
Junk, G[ra7yna] Malukicv...icz- Wisniewska. W: V Sympozjum Wszczep6w Wewnqtrzgalkowych I 
Chirurgii Refrakcyjnej Polskie}?o Towarzvstwa Ukuli.flycmego. Bydgos;;cz, 23-25 Xl 2000. Stresz 
czenia. [Rm, 2000], s. 66-67. 
451 (6) Odwarstwienic siatk6wki w oczach pscudofukijnych w materialc wlasnyrn. rAut.] J 
Stafiej, Gra2yna Malukle\VIC7-Wisniewska, L Jaworowska-Cieslinska.- Klill. Oana 2000 R. 102 nl" 
3 s. 173-176. 
452 (7) Pacjcnci z zacmt starcz
 I przedstarcz
 - por6wnanie grup z 1990 i 2000 roku. [Aut.] 
II. Junk, G[ra:iyna] Malukiewicz-Wisniewska.W' V Sympozjum Wszczepow WewnqtrzgalkoHych I 
Chirurgii Refrakcyjnej PolJ-kiego Towarz)'slwa Ukulistvcznego. BydgOfza, 
3-25 Xl 2000. Slresz- 
czenia. [Rm., 2000], s. 73. 


201
>>>
MANITIUS JACEK 


453 (I) Albuminuria reductIOn by oral sulodexlde in TIllCTO- and macroalbuminunc IDDM and 
NIDDM diabetic patients. [Aut.] Jacek ManltJus.- Minerva CardioQngioi. 2000 VoL 48 supp!. I s. 
80. - 2nd InternatIOnal Congress ofthe Central European Vascular Forum. Rome, 14-16 IX 2000. 
(2) Blood selemum and glutathione concentrations and glutathIOne peroxIdase activity in 
patients with different stages of chronic renal failure. [Aut.] Bfronislawl A. Zachara, A. Adamo- 
WICZ, U[rszula] Trafikowska, Alnna] Trafikowska, J[acek] Manitius.W: Mengen- und Spurenele- 
mente. 20. ArbeitstagllflR_ lena, Friedrich-Schiller-UniversltGl. J -2 XlI 2000. [Rm., 2000], s. Q40- 
947. 


(3) CardIac valve calcifications in hemodialysis patients. [Aut.! P[a\veJl Str6zecki. 
E[dmund] Nartowicz. G[razyna] Odrowl7-Sypniewska, Z[bigniewJ Wlodarczyk, l[acekJ Mani- 
tius.W: XXXVI! Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant 
Association. Nice, France, 17-20 VIlI 2000. Abstracts. [Rm., 2000], s. 203 
Toz:- Nephrol. Dial. Transplant. 2000 Vol. 15 nr 9 A138. - XXXVII Congress of the European 
Renal Association European Dialysis and Transplant AssociatIOn. Nice. France. 17-20 VIII 2000 
Abstracts. 
(4) Chronobiologia w medycynil;. [Aut.] Adam Plewa, J. Kotodzicjczyk. G. Zarzvcka- 
Lindner, Jacek Mamtius.- Pol. Arch. Med. WeH-n 2000 T. 104 nr I s. 427-432. 
(5) Czy istnit:.il zaleznosci pomi
dzy niekt6rymi zaburzeniami metabolic7nymi a wybra- 
nymi wskainikami uszkodzenia ncrek u chorych z llIelcczonym pierwotnym nadcisnienicm t
tni- 
czym? [Aut.] M. Kretowicz, Malgorzata Ukleja-Adamowicz, Pawel Str6zecki, Krzysztof Bucz- 
kowski, Katarzyna Klut:Z, Grazyna Odrowijz-Sypnie\vska, Jacek Manitius.- Pol. Arch. Med. Wewn. 
2000 T. 104 nr 3 s. 563-567. 
(6) Dccreased plasma glutathione peroxlda.'!.e activity in uraeITIlC patients. fAut.] Broni- 
slaw A. Zachara, A. Adamowicz. LJrszula Trafikowska, Adam Pilecki, Jacek Manitius.- Nephron 
2000 Vol. 84 s. 278-279. 
(7) Effect of erythropoietin therapy and selemum '\upplementation on some antioxidant 
parameters in blood of uremic patients on long-term hemodialysis. [Aut.] B[ronislm....-J A. Zachara, 
A. Adamowicz, U[rszula) Trafikowska, A[dam] Pilecki, Anna Trafikowska, E[dmund] Nartowicz, 
J[acek] MamtlUs.W: Trace elements in man and animal... 10. Ed.. A.M. ROllssel, R.A. Anderson, 
A.E. Favrier. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers. 2000, s. 643-644. 
454 (8) Erytropoetyna - co jeszc7e warlo wiedziec. [Aut.J W. Tomczak-Watras, B. Bromar- 
czyk, J[acek] Mamlius.- Prob/. Lek. 2000 R 39 nr2 s. 117-120. 
(9) Is there any reiatlOnsh1p between carbohydrate metaholism and tubulo-interstitial 
injury in essential hypertensive patients? [Aut.] M. Kretowicz, M[algor7..ata Ukleja-Adamowicz, 
r[awel] Str6zecki, K[uysztof] BuczkO\vski, K[atarzynal Klucz. G[razynaJ OdrowL1i-Sypniewska, 
J[acekJ Manitius.- J llvpertells. 2000 Vol. 18 suppl. 2 S108 - Tenth European Meeting on Hyper- 
tension. Gotcborg, Sweden, 29 V - 3 VI 2000. Abstracts. 


202
>>>
455 (10) Long-lasting reduction of albununuria by oral sulodexldc III micro- and macro- 
albuminuric type 1 and type 2 diabetic patIents The DI.N.A.S. TrIal. IAut.! G. Gambaro, Jracek] 
Manitius, P. Pont'uch, L Skrha.- J. Am. Soc. Nephrol. 2000 Vol. 11 !.. 114-115A. - 33rd Annuat 
Meeting and 2000 Renal Week. Toronto, Onlano, Canada. 10-16 X 2000. Program and abstracts. 
(II) Ocena hczby potencjalnych dawcDw rodzmnych w reglOnie kujawsko-pomorskIm. 
[Aut.j Z[bigniewl Wlodarczyk, J[acek] Manitius, M. MuSZ)towski, J. Ostrowski, L. Sadowski. R 
StankiewIcz, W Tomczak, S.. Trudnowskr.W: IV KonJereneja Naukowo-Szkoleniowa Po/skiego 
Towar::ystwa Transplantacyjnego. Przewlekle odrzucenie przeszczepu. Jurata, 5-7 V 200(). (B.m. , 
2000], V-P 23. 
(12) Rytm dobowy cisnienia t
tniczego u chorych z przew1eklt niewydolnosciq nerek. 
[Aut.] Adam Plewa, J. Kolodziejczyk, G. Zarzycka-Lindner, Jacek Manitius.- Pol. Arch. Med. 
Wewll. 2000 T. 104 nr I s. 433-438 
(13) Selemum supplementation docs not mcrease the lowered pla
ma glutathIOne peroxi- 
dase activity in advanced chronic renal failure patients. [Aut. I B[ronislaw] A. Zachara, A. Adamo- 
wicz, Urs7ula Trafikowska, Jacek Mamtius.W: 7th International Symposium on Selenium in Bio- 
logy and Medicine. Selenium 2000. Venezia, Itaty, 1-5 X 2000. Abstracts. [B.m.. 2000t s. 167 
(14) Skutecznose leczenia ludzk'1 rekombinowanq erytropoetyn'1 chorych hemodIahzo- 
wanych z wt6rn'1 nadczynnosci'1 prz)1arcLYc. [Aut.] A. Polak, Pawel Str6ze
ki, Grazyna Odrowqz- 
Sypnlewska. Jacek MamtlUs.- NeIro/. Dial. Pol 2000 T. 4 nr 3 s. ] 69-172. 
(15) St
zenie sc1enu i aktywnosc peroksydazy glutationowej w osoczu chorych z prze- 
wlekt'1 niewydohloscia nerek leczonych przewlekle hemodializami i suplementowanych se1enem 
[Aut.] A. Adamowicz, U[rszula] Trafikowska, J[acek] Manitius, O[ronisla\....] A. Zachara.- Valetll- 
dinaria - POM. Med. Klin. Wojsk. 2000 T. 5 nr 1-2 supl. s. 65. 
(16) St
zenie selenu i glutationu oraz aktywnosc scIcnoLaleznej peroksydazy glutationo- 
wej we krwi choryeh z przewleklt niewydolnoscit nerek. [Aut.] Urszula T rafikowska, A. Adamo- 
wicz, Adam Pilecki. Anna Trafikowska, Bronislaw A. Zachara, .I[acek] Manitius.- Zyw. Czlow 
Metab. 2000 T. 27 sup!. s. 227-231. - Krrtiowa Konferencja Naukowa. I-ligicna zywnosci i Lywienia 
podstawq zdrowla. Szklarska Por
ba. 22-24 IX 1999. Material) Red. sup!. J. Bertrandt [i in.] 
(17) UkJad fibrynolizy we krwi chorych na paewlekJq niewydolnose nerek poddanych 
hemodializie. [Aut.] Danuta Rose, M. Bronisz, Ewa Zastav.'na. Jacek Manitius.- Nefrol. Dwl. Pol. 
2000T 4 Or 3 s. 156-160. 


MANYSIAK SLA WOMIR 


456 (I) Kontrola jakosci badaii laboratOTY..lnych. [Aut. I Slawomlr Manysiak.W' Wybrane 
zagadnzenia z dwgnostykl laborato'Y.Inej. Pod red Hanny Poznanskiej-Lmde i Grazyny Odrowqz- 
Syplliewskiej. Bydgoszcz: 
vdaw. Vez. AM, 2000, s. 2J-31. 


203
>>>
M1\TEWSKI DARIUSZ 


(I) Doswiadczenia wlasne w realloplastyce stawu biodrowego. [Aut.] P[iotr] J[acek] 
Bilinski, E[dwardl Szyrnkowiak, D[ariusLl MC}te\Vski, J. Puchala. M. Sniegowskl.W: XXXlIJ Zjazd 
Naukaw}' Polskieg() Tmvarzystwa Orropedycmego; Traumalologicznego Krakow, 21-23 IX 2000. 
Slreszczenia. T. J. Krakow, 2000. s. 88-89 


MICHALSKI ARKADIUSZ 


(I) Plasmmogen activators (l-PA and u-PA) and plasminogen activators mhIbnors (PAI-l 
and PAI-2) in some myeloproliferative syndrorne
. [Aut.] Danuta Ro
c. Elzbieta Kremplewska- 
Naletyta. G. Gadornsk.a, E\.va Zastawna, Arkadiusz Michalski, Wanda Drewniak.- Med. Sci. Mo- 
llitor2000 VoL 6 nr 4 s. 684-691. 
(2) Tissue plasmmogen activator and plasmmogen activator inhibitor type I In patients 
with ischaemia of lower limbs as. arterial obliterans .md diabetes mellitus dependent. [Aut.] A. 
Zalewska-Rydzkowska, Danuta Rose, R KO\valewska. Arkadiusz Michalski, Irena Ponikowska. M. 
Ryd7kowskl - Acta Allgiol. 1999 T. 5 nr 3/4 s. 93-96. 


MICHALSKI WI"UDLIMIER7. 


(I) Rozw6j i sprawnosc fizyczna kandydat6w na Oddzial Fizjoterapii Wydzialu Lekar- 
skiego Akademii Medyczn.:i w BydgoszcLY \V latach 1998 i 1999. [Aut.] Andrzej Drygas, Wlodzl- 
mlCr? Michalski. Jan Talar.- Scripta Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 suppl 1/2 s. 571-574.- 
Mi
dzynarodow)' Kongres Nauk AntropologicLnych "Antropologia 2000". B.ydgos7cz, 23-25 VI 
2000. Pami
tnik Kongresu. Streszc/enia referat6w: Scripta Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 s. 54. [Tekst 
wj
zyku angielskim s 1911. 


MIERZWA GRAZVNA 


457 (I) C7
stosC wsp61ismienia odplywu zoltdkowo-prLelyko\vcgo z zapa1eniem blony slu- 
zow
i 701£tdka illub dwunastnicy i ? zakazeniem Helicobactcr pylori. LAut.] G[raz:yna] MieT7wa, 
G[razynaj BaJa. ILzabela] ZieliiIska. MLiecLyslmval Czerwlonka-Szaflarska.- Pr::egl. Pediatr. 2000 
Vol. 30 supt. 1 s. 63. -I Kongres Polskicgo 'I O\varzyslwa Gastroenterologii, Hepatologii i /.ywienia 
Dzieci. L6di, 21-23 IX 2000. fTckst rownolegly w jc;zyku angielskim]. 
458 (2) Metaplazja zottdkowa d\vunastlllcy u dzieci - obserwacje \',.lasne. [Aut.] Gra7yna 
MicrLwa. Micczyslawa CLerwionka-Szaflarska, Jadwiga Korenkiewicz, Grazyna 13ala.- Gastroen- 
tero/. Pol. 2000 T. 7 nr 3 s. 171-174. 
459 (3) Rodzaj szc7.ep6\v Helicobacter pylori u dzicci z zapaleniem blony sluLowej zottdka 
i.-Iub d\vunastnicy. [Aut.] G[razyna] Mierzwa, D[anuml Miscicka-Sliwka. GlraLyna] Bata. 
M[leczysta\val Lzen....ionka-SLaf1arska, T. Woiniak.- Pr:z.egl. Pedialr. 2000 Vol. 30 supl. Is. 63.-1 


204
>>>
Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Zywienia DLieci. L6di, 21-23 IX 
2000. [Tekst r6wnolegly w J
zyku angielskim). 
(4) Rozw6j frzyczny dzicci z przebytym wt6rnym zespolcm zlego wchlaniani". TAut.] 
E[wal Sobkowiak, I[7abcla] Zielii1ska, G[razyna] Mierzwa. G[raz.ynal Sv.'incow, A[nnal Szaflar- 
ska-SLczcpanlk.- Pol. MerklirilHZ Lek. 2000 T 8 nr48 s. 40lJ-41O. 
(5) Wplyw suplementacji witarninami antyoksydaC}jnymi dzieci 7 prLewkklym nawra- 
c
i&cym zapalenlcm blony sluzowcj zolqdka i dwunastnicy - badania wsu

pne. [Aut] G[raZyna] 
Bala, M[ieczysla\'\/aj Czerv..'ionka-Szaflarska, G[razyna] MierZ\va, G[erard] Drewa.- Przcgl. pp- 
diatr. 2000 Vol. 30 supl. 1 s. 114. -I Kongre
 Polskiego Towarzystwa Gastroenlerologii. Hepato- 
logii i Zy\vienia DLieci. L6di., 21-23 IX 2000. [Tcksl rOwnolegly w j
zyku anglelsklm]. 


MIKUCKA AGNIESZKA 


460 (I) Anliblolic-scnsltlvily of Moraxella catarrha1is Isolated from cliniCal malenab in 1997- 
1998 [Aut.] Agnies7ka Mikucka, Gra7yna Janicka, D. Krawiecka, J. Kochanowska.- Med. Sci. 
Monitor 2000 Vol. 6 nr 2 s. 300-304. 
461 (2) Corynebacterium urealyticum w zakaLemach ;;zpitalnych. L Aut.] Agmes:zka Mikucka. 
Eugenia Gospodarck. M. Paprzycka.- Urol. Pol. 2000 T. 53 z. 2 s. 188-198. 
462 (3) Corynebacterium urcalytlcum W 7akazeniach szpitalnyeh. [Aut.] Ag,nieszka Mikucka, 
Eugenia Gospodarek.W: I Og6lnopolskie 
vmpoZ}um lvledycyny Zapobiegawc::ej "Srodmriskowe 
uwarunkowllma zdrowza public;:.ne80". BydgoJzc;:, 7-8 VI 2000. Plakaty. [Bydgos7cL, 20001. s. 18. 
463 (4) Coryneform a zakazenia uktadu ffioczowego. [Aut.] A[gnieszkaJ Mikucka, E[ugenial 
Gospodarek. W: IV SympOZ]Jtn1. PostfPY w medycyme zokazeii. Warszawa, 8-9 XU 2(}OO {B.m 
2000], s. [23]. 
(5) Czy pateczki Acinctobacter sp. .....ytwarzaj& ()-Iaktamazy 0 roLsLerzonym zakrcsie 
dzialania? [AuLj E[ugema] Gospodarek. A[gnleszka] Mikucka. l3Lcma) Ularowska. T Zwierz- 
chlewskl.W: IV S)'1J1pozjum: Postepy w medycyme zOkazet1. Warszawa, 8-9 XU 2000. (B m. ,2000J, 
s.128]. 
464 (6) Wielooporno.;;c Corynebacterium sp. izolowanych z malerialow klimcznych. IAut.) 
AgmesLka Mlkucka, Eugema Gospodarek.- Przegl. Epidemiol. 2000 T. 54 supl. 2 _" Zaka7enia - 
ehopatogcncza, epidcmiologia, khnika. prnfiiaktyka. 1cczemc". Pod red W[aldcmaral Ha\oty 1 
M[algorzaty] Pawlowskiej, s. 103-104. - XV Jubileuszowy Zjazd polsklcgo Tov.'arzystwa Epldc- 
miolog6\'.. i LekafL:y Chorab Zakajnych. Bydgo
zcz. 21-23 IX 2000 StresLczenia sesji plakatoweJ. 
465 (7) Wplyv.' warunkbw hodowli na hydrofobowe wlasciwosci paleczck L rodzaju 
erratJa. 
l.A.ut.] Agmeszka Mikucka, Eugcma Gospodarek. Beata Ulatowska.- Med. Dosw. MikroblOl. 2000 
R. 52 nr 1 s. 9-15. 
(8) Wykrywanie (-laktamaz typu ES{Ls) u palec7ek z rodz-'!.iu Serratia. LAut.] Beata 
Ulatowska. Eugenia Gospodarek, Agnicszka Mikucka. W: J Og6lnopolskle Sympozjllm MedycYfl}' 
Zapobiegawczej 1If,'rudowiskowe U'rrarunkmvania ZdroW1Q pub/icznego". Bydgoszcz, 7-8 VI 2000. 
Plakaty. [BydgoSl.cL, 2000], s. 20. 


205
>>>
(9) Wyst
powame f)-laktamaz typu ESI3L u pa\eczck z roc.1zaJu Serratra [Aut.] Beata 
Ulatowska, H. CzaJkowski. Eugema Gospodarek, Agmeszka Mikucka.- Med Dosw Mikrobiol. 
2000 R 52 nr I s. 17-24. 


MISCICKA-SLlWKA DANUT A 


466 (1) Dos-wiadczenia z atestacji badah DNA w identyfi.kacji slad6w biologlcLnych prowa- 
dLoncj przcL Polskie Towarzystwo Mcdycyny S&.dow
i i Kryminologii. [Aut.] Danuta Miscicka- 
Sliwka. W: Problemy wsp61czesnej ktyminalistyki. Umwersytet 1Varszawski Wvd=ial Prawa i Admi- 
nistracji Zaklad Krymmalistykl, Polskie Towar;:)'stwo Kryminalistyczne [B.m. 2000] ,s. 295-300. 
467 (2) EkspcrtYLa hemogcnetyczna \V identyfikacji plam krwi i innych slad6w biologicznych 
u progu trzcciego tysi&.clecia. [AUL] Danuta Miscicka-Sliwka, Karol Sliwka, Jakub Czarny, Marcin 
Wol:niak, romasz Urzybowski.W: Problemy wsp61czesnej J.r)'minalist)'kl. Uniwersytet Warszowskl 
Wydzwl Prawa i Adminislrocji Zoklad Kryminahstyki, Po/skie Tawar:::.ystwo Kryminalistyczne. 
(B.m., 2000{ , s. 275-294 
(3) Genetically determmed coeliac disease In three family members. [Aut.] Anna Szaf1ar
 
ska-SLczepanik, Danuta Miscicka-Sliwka.- Med. Sci. Monitor 2000 VoL 6 nr 6 
. \182-1185. 
(4) Rodzaj sLczep6w Helicobacter pylori u dzieci z zapaleniem blony sluzowcj zol£tdka 
i/lub dwunastnicy. [Aut.] G[razyna] Mierzwa, D[anuta] Miscicka-Sliwka, G[raz)na] 8ala, 
Mlieczyslawa] Czerwionka-,szaflarska, r. Wozruak.- Prz.egl. Pedialr. 2000 Vol. 30 supl. 1 s. 63. - 1 
Kongres Polskicgo Towarzystwa Gastroenterologii. Hepatologii i Zywienia Dzieci. L6di, 21-23 IX 
2000. [Teksr rownolegly w j
zykll angielskimj. 
468 (5) Rozwaiania teoretyczne oraz. 
 \V} nikajqce z analizy akt sqdowych - uwagi praktyczne 
dotYCL'lCI: medycLnych aspektew wykorzystania dowouu z badari DNA i innych dowod6w biolo- 
gicznych w proccsach () ustalenie ojcostwa [Aut.] Danuta MiScicka-Sliwka. W. Daw6d z badan 
DNA a illite dowody w procesach 0 flslalenfe ojcoslwa. (Pod red. Wandy Stojanowskiej). Warsza- 
wa: W:vdow. Prawnicze. 200U, s. 39-177. 
(6) Statystyczna ocena wynik6w badah DNA \\ identyfikacji slad6v. biologicznych. 
[Aut.] Jaroslaw A. Berent. Jakub Czarny, Marcin Wozmak., Danuta Miscicka-Sliwka. W: Problemy 
wsp6lczesnej ktyminallstyki. Uniwersytet Warszawsla Wvcbal Prawa i Administracji Zokiad Kry- 
minalistyki, PoLskie Towarzystwo Kryminalistyc71le. [B.m., 2000} ,s. 29-33. 


MOLSKI STANISlAW 


(I) Alteration of ectopurine metabohsm In vascular disease. [Aut.] J[ oanna] Lecka IL
c- 
ka], Srtamslav,;] Mo/ski. M. Komoszynski.W: Ecto-ATPases alld rewted ectollucleotidases. Ed:. 
Lite Vandliffell, Raf Lemmells. Maastricht: Shaker Publishing B. V., [2000} , s. 167-174.- 
Proceedings of the Second lnternational Workshop on Ecto-A TPases and Related Ectonucleotida- 
ses. Dicpenbeek, BelgIUm, 14-18 VI 1999 


206
>>>
(2) AUricular tubercle in children and adults. [Aut.] Michal Szpinda, Elzbieta Krakowiak- 
Sarnowska, Stanislav. Molski, L. Marszalek, Piotr Flisiil
ki, Jan Sarnowski.- Scripta Periodica 
2000 Vol. 3 nr 3 s. 384-388. - InternatIOnal Congress of Anthropological SCiences "Anthropology 
2000". Bydgoszez, 23-25 VI 2000. Stres7czema referatow: Scripta Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 s. 
215. 
469 l3) Badanie anatomiezne zyl ramiennych u czlowieka. [Aut.] Stanislaw Molski, Mrchal 
Szpmda, M. Molski.- Przegl. Flebol. 2000 T. 87.1 s. 11-18- 
(4) Climcal aspects of the development of the mferior limbs arteries in man. [Aut.] 
M[lchat] Szpinda, S[tanislaw] Molski, P[iotr] Flisiilski, EnzbletaJ Krakowiak-Sarnowska, 
Z[dzislaw] Skok.- Scripta Periodica 2000 Vol 3 nr 2 s. 262 - Mi
dzynarodowy Kongres Nauk 
Antropologinnych .. Antropologia 2000". Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. Streszczema referatow. 


MUCHA BARBARA 


(1) Cytogenellc momtonng of chIldhood amte lymphoblastic leukemia (ALL). [Aut.] 
O[lga] Haus, M[ariusL] Wysocki, B[arbar.l] Mucha. Andrzej Kurylak, Agnieszka Z.uryii. V[ioletta] 
Swittkiewicz, A[leksandraJ Ferenc, K(rystynal Suszyriska.- Med. Sci. Monitor 2000 Vol. 6 suppl. 2 
s. 33. - InternatIonal SymposIUm on Pediatnc Hematology and Oncology focused on Current Con- 
cepts in Pediatric Stem Cell Transplantation. Wrodaw. 14-17 VI 2000. 
(2) Efektywnosc badari cytogenetycznych u dzieci chol)'ch na ostr£t bialaczk
 lirnfobla- 
stycznll:, a nickt6re parametry cyklu kom6rkowcgu i dane hematologiczne. [Aut.] Olga Haus, Ma- 
riusz Wysocki, Barbara Mucha. R. D
bski, Kl)'styna Soszyriska, Andrzej Koltan. _ Acta lIaemalOl. 
PoL 2000 T. 31 nr Is. 51-58- 


NAPIERAI-A A 


470 ll) Moczeme nocne u dzieci w wieku szkolnym (7 do 15 lat) ucz'icych si
 w szkulach 
pods1awowych miasta i gminy Wyrzysk. [Aut.] A. Napierala - Ann. Acad. Med. B.vag. 2000 T. 14 s. 
22. - Strcszcz. ruzpr. dob. 


NAROLSKI W 


471 (I) Wczesne i odlegle wyniki Ieczenia operacYJnego chol)'ch z nv£t kulszow& porazenn&. 
[Aut.] W. NaroIskl.-Ann. Acad. Mpd Hydg.2000T 14 s. 22-23. _ Streszcz. rozpr dokt. 


NARTOWICZ EDMUND 


(1) Analiza retruspektywna czynnikow prognustycznych jednofOcznej umiera]nosci u 
97% chol)'ch z przewlekl& niewydolnusci£t serca. [Aut.] Maria Bogdan, Edmund Nartowicz. Zofia 
Gr£tbczewska.- Wiad. Lek. 2000 T. 53 nr 7-8 s. 372-380. 


207
>>>
(2) Cardiac valve calcifications in hemodialysis patients. [Aut) P[awet] Str6zecki, 
E[dmund] Nartowicz, G[raiyna] Odrow
z-Sypniewska. Z[bigniew] WlodarcLyk, J[acek] Mani- 
lIUS.W: XXXVII Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant 
Association. Nice, France, 17-20 VI/f200D. Abstracts. [Rm., 2000J,
. 203. 
Toz:- Nephrol. Dial. Transplalll. 2000 VoL 15 or 9 A138. - XXXVII Congress of the European 
Renal Association European D1alysis and Transplant Association. Nice. France, 17-20 V]]I 2000. 
Ahstract
. 
(3) Effect of erythropOietIn therapy and selemum supplementation on some antIOXIdant 
parameters in blood of uremic patients on long-term hemodialysis. [Aut.] B[ronislawl A. Zachara. 
A AdamowIcz, U[rszulaJ Trafikowska. A[damJ Pilecki. Anna Trafikowska. E[dmund] Nartow1cz. 
J[al:ek) Manitius.W: Trace elements in man alld animals /0. Ed.: A.M. Roussel, R.A. Anderson, 
A E. Fal/ria. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2000, s. 643-644. 
(4) Inncascd plasma glutathIOne peroxidase activity in patients with acute myocardial 
infarction. [Aut.] B[ronislawJ A. Zachara, Malgorzata Ukl
ia-AdamO\",,"icz, J[oanna] Lecka [L
cka], 
E[dmund] Nartowlcz. W: Trace elements in man and animals 10. Ed.: A.M. Roussel, R.A. Anderson, 
A.E Favrier. New York: Klllwer Academic/Plenum Publishers, 2000, s. 574. 
(5) Porownanie r6znych metod diagnostycznych stosowanych w wykrywaniu zakazcma 
Helicobacter pylori w grupie pacjent6w przcwlekle dializowanych. [Aut.] Zofia Grqbcze\"iska, 
Edmund Nartowicz, Jadwiga Korenklewlcz. Eugcma Gospodarek.- Nelrol. Dial. Pol. 2000 T. 4 nr 
4 s. 230-233. 
(6) Trombomodulina (TM) we krwi chorych na niestabiln4 dusznic
 bolesn'l:, [Aut.) 
E[wa] Wisniewska. T. Wodyn
kla. R[ys7ard] PaczuskL A[rleta) Kulwas, E[dmuml] Nartowicz, 
M{aria] Kotschy.- Acta Angiol. 2000 T. 6 supl I s. 59. - IV ZJazd Poisbego Towarzystwa Anglo
 
logicznego. LublIn. 18-20 V 2000. Streszczema. 


NIEWINSKA AliCIA 


(I) Badama histogeneZ) i r6znicowania si
 brodawek j
zykowych i gruc7016w blony 
sluzowej jltzyka oraz roLw6j Ich unerwlenia. LAut J W[tadlmlr) Bozilow, A[licja] NiewiIi.ska- 
Scripta Periodica 2000 Vol. 3 or 2 s. 128-129. - Mic;:dzynarodowy Kongres Nauk Antropologicz- 
nych "Antropologra 2000". Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. Strcszczema referatow. 
472 (2) Badania histologiczne budov,.'}' i rozwoju brodawck jc;:zykowych i kubk6w smako- 
wych w rozwoju prenatalnym czlowieka. [Aut.] A[licja] Nie\Vliiska. WfJadimir] Bozilow.- Scripta 
Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 s 129 - Mi
dZ)'narodowy Kongles Nauk AntropologicLnych "Antro- 
pologra 2000". Bydgo!.zcz. 23-25 VI 2000. Streszczema refcrat6w. 


208
>>>
NOWAK ANDRZEJ 


(I) Cz
stosc zak.aLenia HBV i HCV u dzieci ze schorzeniami serca. [Aut.] Barbara Ty- 
czynska-Hoffmann, Mieczystawa Czerwionka-Szaflarska, Andrzej Nowak, Grazyna Swincow.- 
Pediatr. Wspolcz 2000 Vol. 3 nr 1 s. 197-200. 
(2) Neuroprotection of secondary disturbances. LAut.] V Bosnev. WlladlmlrJ Bazilow. 
A[ndrzej] Nowak, D[anuta] Kallas.- Scripta Periodica 2000 Vol. 3 ill 1 s. 53-58. 
473 (3) Wynikl hadaii nad \vsp6hstnieniem odplywu zol&dkowo-przelykowego z alergI& U 
dzieci. [Aut.] ALndrzej] Nowak, T. Janiszewska, M[ieczyslawa] Czerwionka-Szaflarska.- Przegl. 
Pediatr. 2000 Vol. 30 supt 1 s. 27. - I Kongres Polskiego Towarzyslwa Gastrocnterologii, Hcpa- 
tologii i Zywienia Dzieci. L6di, 21-23 1:?C 2000. [Tekst r6wnolegty w j
zyku angielskim]. 
(4) Zakazenia HCV i HBV w grupie dZleci ze schorzeniami ukladu krqzenia. [Aut.] 
B[arbara] Iyczyiiska-Hoffmann, A[ndrzej] Nowak, G[ra.zyna] Swincow.- P'
gl. Pediatr. 2000 
Vol. 30 supl. 1 s. 88. - I Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Zywienia 
Dzieci. L6di, 21-23 IX 2000. [Tekst rownolegly w j
zyku angielskiml. 
474 (5) ZakaZenie ukladu moczowego u noworodk6w i niemow1tt - rozpoznanie prawdzi- 
we/falszywe. [Aut.] Andrzej Nowak, 1. Kochanowska, Barbara Tyczyf1
ka-Hoftlnann, Mieczysla- 
wa Czerwionka-Szatlarska- Przegl. Pediatr. 2000 Vol. 30 or 2 s. 114-116. 


NOWAK DARIUSZ 


(1) AnalysLs of committed errors of gestational age defining on basIs routin ultrasonogra- 
phic monitoring. [Aut.J Rafal Adamczak, Wieslaw Szymanski, Czeslaw Klyszejko, Dariusz No- 
wak. Iwona Adamczak.- Acta Bioi. Cracov. Ser. BOIanica 2000 Vol. 42 wppl. 1 s. 16. - XXIV 
Conference on Embryology: plants, ammals, humans. Podleslce. Poland, 24-26 V 2000. Ahstracts. 
(2) Analysis of human embryos and fetus gestational age on basis of biparietal diameter. 
[Aut.] Rafal Adamczak, \Vieslaw SLYmaitski. C7.estaw Klyszejko. Dariusz Nowak. Iwona Adam- 
czak.- Acta Bioi. Cracov. Ser. Botanica 2000 Vol. 42 suppl. I s. 16. - XXIV Conference on Em- 
bryology: plants. ammals. humans. PodlesLce. Poland. 24-26 V 2000. Abstracts. 
475 (3) Badania w7rastania aorty w rozwoju prenalalnym czlowieka. [Aut.] D[ariusL] Nowak, 
W[ladimir] BoziIO\,v, H. KOLlowska, R[afall Adamczak W: Il Konferencja /l.natvmii Klinicznej. 
Warszawa, 17-/9 X/200n. Ksiqzka streszc::en. Warszawa, 2000. s 44. 
476 (4) Badania ,,,,')'miar6w zcwn
trznych serca u plod6w ludzkich w II i III trymestrze citzy. 
[Aut.] D[ariusz] Nowak, W[ladimir] Bozilow. H. Kozlowska. Rlafal] Adamczak.W: II Konferencja 
Anatomll Klimcznej. Warszawa, 17-19X12000. Ksiqzkastreszczen. Warszawa, 2000, s. 83. 
(5) Badanie zaleznoscl mi
dzy typem budowy ciala a skladem dala u kobiet w roznym 
wieku. [Aut.] M[ilan] Cabric, W[ladimir] BozHow, H[elena] Krakowiak, R. Janczak, D[ariusz] 
Nowak.- SCripta Periodica 2000 Vol 3 nr 2 suppl. 1/1 s. 244-249. - Mi
dzynarodowy Kongres 
Nauk Antropologicznych "Antropologia 2000". Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. Pamictmk Kongrcsu. 


209
>>>
Streszczcnia referatow: Scripta Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 s. 24. [fekst w jfi:zyku angielskim s. 
164]. 


(6) Badanie zaleznosci mift:dzy typem budowy ciata a sktadem ciata u mtodych m
z- 
czyzn. [Aut.] M[ilanl Cabric, Hfelena] Krakowiak, D[ariusz] Nowak.- Scnpta Perlodica 2000 Vol. 
3 nr 2 supp!. III s. 250-254. - Mi
dzynarodowy Kongrcs Nauk Antropologicznych "Antropotogia 
2000". Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. Pami
tnik Kongresu. 
(7) Budowa krypt gruczotow jelita grubego VI rozwoju ptodowym cztowieka. [Aut.] 
A[nnaj DroLniewska, W[tadimir] l3oziloVl, D[ariusz] Nowak- Scripta Periodica 2000 Vol. 3 or 2 
s. 120. - Mi
dzynarodowy Kongres Nauk Antropologlc7nych "Anlropologia 2000" BydgoS7CZ, 23- 
25 V[ 2000. Stres7-czenia referat6w. 
(8) Dojrzewanie pJciowe dziewCL4I miasI i wsi regionu bydgoskiego. [Aut.] H[clcna] 
Krakowlak, W[ladimirj Bozilow, D[ariusz] Nowak.- Scripta Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 supp!. III 
s. 291-297. - Mi
dzynarodoW) Kongres Nauk Antropologicznych "Antropologia 2000". Byd- 
goszcz, 23-25 VI 2000 Pami
tnik Kongresu 
(9) Thc effect of acutc hypobaric hypoxia on histopatological changes in the heart of 
mice. [Aut.j W(tadimir] Bozilow, D[ariusz] Nowak. Ii. Koztowska. A Karkuclilska-Wi
ckowska, 
1. Rowinski.- Pol. J. Pat/zol 1998 Vol. 49 nr 3 s. 196. - XIV Congress of Pohsh Society of Patl1O- 
logist
. Abstracts. BydgosZCL, 9-12 IX 1998. 
477 (1m Frequency of anatomic variations of heart vasculature in prenatal human life. [Aut.] 
D[ariuszj Nowak, W£ladimir] Bozitow.- Exp. Gin Cardiol. 2000 Vol 5 nr 1 
. 43. - Abstract ofthe 
ImernatlOnal SymposIUm on the Developmg Heart. 
478 (II) Kos.lty oplck1 zdrowotnej przy dobrej kontroli pozlOmu ghkemii. [Aut.] Danusz 
Nowak, P. Burduk.- Primum Non Nocere 2000 nr 2 s. 14-15. 
(12) Melabolic parameters in patients \vith unstable angina.. [Aut.] M[algorzata] Rozwo- 
dowska, Dlariusz] Nowak. P. Burduk, W[ladimir1 Bozilow, Gferard] Drewa, A[lina] Woiniak.- 
Hearl 2000 Vol. 83 supp!. 2 poz. 104. - European Conferem,.''C on Management of Coronary Heart 
Disease. Nice, France. 17-19 IV 2000. Abstracts. 
(13) Przydatnosc rutynowo stosowanych normogram6\v ce1em ultrasonograficznego 
okreslenia \vicku ciqzowego zarodk6v. i plod6w ludzkich. [Aut.] R[afat] Adamczak, W[ieslaw] 
SLymanski, [[wona] Adamc7.ak, D[ariusz] NowakW: II Konferellcja Anatomii KliIllC71lej. WarS7fl- 
wa, 17-/9 X/200G Kszqika streszczen. Warszawa, 2000, s. 124. 
479 (14) Studium anatomii i patomechaniki stawow sr6d
czno-palicLkO\\'ych rc:ki prawidlo- 
weJ I u chorych z reumatOidalnym zapalemem staw6w. [Aut. J M. Frankowska, S Frankowsk1, 
Danusz Nowak, S. Sosnowski.- Kwart. Ortop. 2000 z. 1 (37) s. 5-11. 
480 (15) The thickness of heart walls In mtrautenne lIfe with regard sexual differences. [Aut.] 
Dariusz Nowak, Wladimir Bozilow, Rafal AdamczaK, Iwona Adamc7ak.- Acta Bioi. Cracov. Ser. 
Botanica 2000 Vol 42 suppl. 1 s. 53. - XXIV Conference on Embryology: plants. ammals. humans. 
Podleslce, Poland, 24-26 V 2000. Abstracts. 
(16) Ultrasonograficzna ocena tempa wzrastama plod6w 7 ci&z pOJedyncL)'ch I bliinia- 
czych. [Aut.1 W[lcslawj Szymanski, R[afat] Adamczak, I[wooa] AdamcLak, D[ariuszl NowakW: 


210
>>>
II Konjerencja Anaiomii KlmiCZnej Warszawa, /7-19 XI20UD. Ksiqzka streszczen. Warszawa. 
2000, s. 113 


ODROW 1\Z-SYPNIEWSKA GRAZYNA 


481 (I) Assessment of bone tumower in perimenopausal women. [Aut.] GlraZynaJ Syp- 
niewska. G. Chodakowska-Akoliiiska, P[iotr] J[acck] BiIiiiski.W: S/ROT/CSOS 2000 Chilla. Shan- 
gha,-Bel]mg. China. 5-10 V 2000. Ahslract'. [B.rn., 2000], s. 53. 
482 (2) Association between homocysteme and folate levels In relatIOn to hpld and ant1co- 
agulant risk factors of cardiova
cular disea..e. [Aut.] G[razyna] Sypnie\vska. Efwa] Jendryczka- 
Mackiewicz, L[illa] Senterkiewlc7, G[razyna] Dymek.- Eur. J. Clin /Il\)e
.l. 2000 Vol. 30 suppl 
s. 35. - Abstracts of the ESC] 34th Annual Scientific Meeting. Am.hus. Denmark. 17-20 V 2000. 
(3) Badania poziomu ostcokalcyny I ClOssLaps u chorych L ostcopeni& i chorob& Z\\y- 
rodnieniow& sta\vo\v. [Autl P. Kalmus, Konrad Wlodarczyk, Grazyna Odrow
z-Sypniewska.. G. 
Chodakowska-Akolinska, Irena Ponikowska.- Balneo/. Pol. 1999 T. 41 z. 3-4 s. 92-98. 
483 (4) BlOchemiczne markery obrotu kostnego I Jch zastosowanie w dtagnostyce ostcoporo- 
zy i monitorowama leczcnia - stan obeeny, perspektyw) na przyszlosc. [Aut.] Grazyna Odrow&z- 
Sypniewska.W: Dekada kosci i stawow 2000-2010. Rok pierwszy: EpidemlOlogia, stan profilakty- 
ki, diagnostyki i leczenia chor6b ukladu kostno-sta\vO\vego w Polsce. Krakow, 2000, s. 225-230. 
484 (5) Bone turnover markers and estradiol level III postmenopaunl women. [Aut] 
Glrazyna] Sypnicwska, G. Chodakowska-Akoliiiska.- Clill Chern. Lab. Med. 2000 Vol. 38 m II s 
1115-1119. 
485 (6) Bone turnover markers and estradiol level In postmenopausal women LAut.] 
G[razynal Sypniewska, G. Chodakowska-Akoliitska.W: European Meeting on Bwrnarkers of Or- 
gan Damage and Dysfunction. EMBODY 2000. Cambridge, UK, 3-7 IV 2000. Abstract hook. 
[B.rn., 2000], s. 7 '- 
(7) Cardiac valve calcifications in hemodmlysis patients. [Aut.] Pla\.vd] Strozecki. 
E[dmund] Nartowicz, G[razynal Odrow¥-Sypniewska, /[bigniew] Wlodarczyk, J[acek] Mani- 
tius. W: XXXVII Congres.f oj the European Renal A.ssociation European Dwlysis and Transplalll 
Association. Nice, France, /7-20 Vll12000. Abstracts. [B.rn.. 20001. s. 203. 
Toz:- Nephrol. DiaL Transplant. 2000 Vol. 15 nr9 A138. - xxxvn Congre
s of the European 
Renal AssOCIatIon European DialysIs and Transplant ASSOcIatIOn. Nicc, France, 17-20 VIII 2000. 
Abstracts. 
(8) Czy istnicj£t zaJeznosci pomi
dzy niekt6ryml zaburLcniami metabolic7nymi a wybra- 
nymi wskai:nikami uszkodzenia nerek u chorych z nieleC70nym piecv.'otnym nadcisnieniem t
tnl- 
czym? [Aut.} M. Kretow1cz. Malgorzata Uklcja-Adamowlcz. Pawel Strozecki. KrLyszlOf Bucz- 
kowski, Katarzyna Klucz, Grazyna Odrow¥-Sypniewska. Jacek Manitius.- Pol. Arch. Med. Wewn. 
2000 T. 104 nr 3 s. 563-567. 


211
>>>
486 (9) Omgnostyka laboratoryJna zawalu ml
sma sercowego. [Aut.] Grazyna Odrow&.z- 
Sypmewska.W: Wybrane zagadmenia z diagnostyki laboratof)Jnej. Pod red. Hanny Poznahskiej- 
Lmde, Gra......ynyOdrowqz-Sypmewskiej. Bydgoszez. Wydaw Vez AM, 2000, s.105-112. 
487 (10) Diagnostyka metabolicznych chor6b kosci ora? zaburzeil metabolizmu mineralnego. 
[AuL] Gra.zyna Odrow&.7-Sypmewska.W: Wybrane zagadnienia z diagnostyki laboralOryjnej. Pod 
red. Hanny Poznanskiej-Linde i GrCL'j'TlY Odrowqi-Sypniewskiej Bydgoszcz. Wydaw Vez. AM. 
2000, s. 129-148 
488 (11) Diagnostyka zaburzen funkcji tarczycy. [Aut.] Grazyna Odrow&.z-Sypniewska.W: 
Wybrane zagadnienia z diagnostyki /aboratoryjnej. Pod red. Hanny Poznahskiej-Linde i Grazym J 
Odrowqz-5)1pmewskiej. Bydgoszcz' Wydaw Vez. AM, 2000. s. 181-188. 
(12) Is there any reJationshlp between carbohydrate metabolism and tubulo-interstitial 
injury in e::.sential hypertensive patients? [Aut.] M. Kretowicz, M[algorzata Ukleja-Adamowicz, 
P[awel] Str6zecki, K[rzys7tof] Buczkowski, KLatarzyna] K1ucz. GLrazyna] Odrow'tz-Sypnicwska. 
J[acek] Mannius.- J. Hyper/ens. 2000 Vol. 18 suppl. 2 S108. - Tenth European Meeting on Hyper- 
tensIOn. Goteborg, Sweden. 29 V - 3 VI 2000. Abstracts. 
(13) Monitonng of asparaginase activity on different asparaginase preparations. [Aut.] K. 
Jankowska, Mariusz Wysocki, Grazyna Odrow&z-Sypniewska, 13. Jendryczka, Jan Styczyilski.- 
Med. Sci. Monitor 2000 Vol. 6 suppl. 2 s. 32. - InternatIOnal Symposium on Pediatric Hematology 
and Oncology focused on Current Concepts in Pediatric Stem Cell Transplantation. Wrodaw, 14- 
17 VI 2000. 


(14) Ocena wartosci przeciwcial przeciwko transglutaminazie tkankowej w rozpoznawa- 
niu I momtorowaniu leczenia choroby trzewnej - badania wst
pne. [Aut.] Anna Szaflarska- 
Szczepanik, Grazyna Odrow'tz-Sypniewska.- Pediatr. Wspolcz. 2000 Vol. 3 nr I s. 151-155. 
489 1I5) Osteoporoza. [Aut.] W. Horst-Sikor::.ka, R.. Lorenc, J. Badurskl, G[razyna] Odro- 
w&.z-Sypniewska.W: Dekada kosci i stawow 2000-2010. Rok pierwszy: Epldemiologia, stan profi- 
laktyki, diagnostyki i leczenia chorob ukladu kostno-stawowego w Polsce. Krakow. 2000, s. 217- 
222. 
490 (16) Osteoporoza u os6b w zaawansowanym wieku. [Aut.] Grazyna Odrow'tz- 
Sypmewska.W: Sympozjum Naukowe Po/skiego Towar.::ystwa Gerontologic=ego I Wyd=lOlu IV 
Lekarskiego Poznan.skiego Towar;:ystwa Przyjaci61 Nauk "Geronto/ogia estetyczna" Poznan, 29- 
30 IX 2000. Streszczenia. [B.m., 2000], p07. 114.22-23 
(17) Pr6ba analizy wartosci przeciwcial przeciwko transglutaminazie tkankowej w rozpo- 
znawaniu choroby trzewnej u dzieci - badania wswpne. [Aut.] A[nna] Szaflarska-Szczepanik, 
G[ra.zyna] Odrow&Z-Sypniewska.- Przegl Pediatr. 2000 Vol. 30 sup1. 1 s. 111. - I Kongres Pol. 
skiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Zywienia Dzieci. L6di, 21-23 IX 2000 
ITekst r6wnolegty w J
zyku anglelsklm] 
(18) Skutecznosc leczenia ludzk& rekombinowan& erytropoetYll\ chorych hemodiali7o- 
wanych z wt6rn& nadczynnosci& przytarczyc. [AuL) A. Polak, Pawel Str6zecki, Grazyna Odrow&.z- 
Sypniewska, Jacek Mamtius.- Nefrol. Dial. Pol. 2000 T. 4 nr 3 s. 169-172 


212
>>>
(19) Wplyw wybranych zaburzen metabolicznych na funk
i
 sr6drni&.zszu w nieleczonym 
pierwotnym nadcisnieniu t
tniczym (NT) i pierwotnych kht
buszkowych zapaleniach nerek 
(PKZN) [Aut.] M KretO\vicz, M[atgorzata Ukleja-Adamowicz. P[awe1] Str6zecki. K[rzysztof] 
Buczkowski, K[atarzyna] Klucz, G[razyna] Odrow
rl:-Sypniewska.W: VII Zjazd polskiego Towa- 
gstwa Nadcismenia Tetmc=ego. Katowice, 19-21 X 2000. KSlqzka slreszczen. [B.rn., 2000], s. 20. 
(20) Wybrane zagadmenia z diagnostyki laboratoryneJ. Pod red. Hanny Poznansklej- 
Linde i Gra.zyny Odrow
rl:-Sypniewskiej.Bydgoszcz: Wydaw. Ucz. AM, 2000, 212 s. 
(21) Zaburzenia metaboliczne jako czynnik ryzyka chomby niedokrwienncJ serea u m
z- 
czyzn. [Aut.] E[wa] Jendryezka, G[razyna] Odrow&z-Sypniewska, L[illa] Senterkiewicz.- Med. 
Metabol. 2000 T. 4 nr 1 supl. s. 27-28. - III Zjazd polskiego Naukowego Towarzystwa Otylosci i 
Przemiany Matem. Warszawa, 30 IIl- 1 IV 2000. 


OLCZAK ANITA 


(I) Oeena wybranyeh paramctr6w cytologIcznych i lrnmunologicznych w popluczynach 
oskrzelowo-p
cherzykowych (BALF) u zakazonych HIV (doniesienie wst
pne). [Aut.] D[orota] 
Kozlelewlcz, A[ntta] Olczak. J. Jaskowska. W[aldemarl Halota.- Przegl. Epidemiol. 2000 T. 54 
supl. 2 -" Zakai:enia - etiopatogeneza, epidemiologia, klinika, profiLaktyka, ieczenie". Ped red. 
W[aldemaral Haloty i Mlatgorzaty] Pawlowskiej, s. 30. - XV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towa- 
rzystwa Epidemiolog6w i Lekarzy Chor6b Zakainych. Bydgoszcz, 21-23 IX 2000 Streszczenia 
sesji plakatowej. 
(2) Ognisko w{osnicy w woje\v6dztwie kuj3\vsko-pomorsktm [Aut.] DlorotaJ Dybow- 
ska, A[nita] Olczak, E. Narolska, R[oman] Graczykowskl.- Przegl. Epidemiol. 2000 T. 54 sup1. 2
" 
Zakazenia - etiopatogeneza. epldemiologia. klinika. profilaktyka. (eczeme". Pod red. W[aldcmara] 
Halot) i M[algorzaty) Pawlowskiej, s. 39-40. - XV JUblleUSZOWY Zjazd Polsklego Towarzystwa 
Epidemiolog6w i Lekarzy Chor6b Zakainych. Bydgoszcz, 21-23 IX 2000. Streszczenia sesji pla- 
katowej. 
491 (3) Standardy post
powania 11 zakazonych HIV. Cz. I. Rozpoznawanie zakazenia HIV. 
Pod red. Anny Boron-KaczrnarskteJ [Aut.] Anita Olczak. Matgor7..3ta Pawlowska.- Medvcyna po 
Dyplomie 2000 wyd. spec. s. 108-110 
(4) Wplyw wielkosci wiremli HIV na zachowanie si
 surowiczych s
zen CDS i TNF- 
alfa. [Aut.] M[algorzata] Pawlowska, W[aldemar] HalUla, A[nita] Olczak, B. Jaruga.- Pr:J!gl. Epi- 
demiol. 2000 T. 54 supl. 2 _" Zakazema - etiopatogeneza, epidemiologia, klinika, profilaktyka, 
leczenie". Pod red. W[aldemara] Haloty i M[algorzaty] Pawlowskiej, s 29. - XV Jubiieuszowy 
Zjazd Polski ego Towarzystwa Epidcmiolog6w i Lekarzy Chor6b Zakainych. Bydgoszez, 21-23 IX 
2000. Streszczenia sesji plakatowej. 


213
>>>
OLINSKI R YSZARD 


492 (I) Compan'\on of different methods of measuring 8-oxoguanine as a marker of oxidative 
DNA damage. [Aut.] A.R. Collins, J. Brown, M. Bogdanov, [i in. I. R[yszardl Olillski. [i in.].- Free 
Radic. Res. 2000 Vol. 32 nr 4 s. 333-341 
(2) DNA damage, antioxIdant vitamins concentration and iron metabolism in colon can- 
cer patients. [Aut.] D. Gackowski, M. Kruszewski. Zbigniew Banaszkiewicz, Arkadiusz Jawien, 
Ryszard Oliiiski. W: Free Radicals in Biology and Medlcme - 5th Symposium LatE, 7-10 VI20nO 
Abstracts. L6di, 2000, s. 12] 
(3) Endogenous oXidative DNA base modifications analysed with repair enzymes and 
G('/MS technique. [Aut.] Pawel Jaruga, E Speina, D. Gackowski, B. Tudek, Rys7ard Oliilski.- 
Nucleic Acids Res. 2000 Vol. 28 nr 6 E16. 
(4) Fapyadenine is a moderately efficient chain tenninator for prokaryotic DNA polyme- 
rass. [Aut.] M.A. Gqziewicz, Tomasz H. Zastawny, Ryszard Ol1l1skL E Speina, J. ;;iedlecki, B. 
Tudek.- Free Radic. Biol. Med. 2000 Vol. 28 nr I s.75-83. 
493 (5) Laudacja na czesc doktora Mirala Dizdaroglu z oka
11 nadama Mu tytulu "Doktor 
Honoris Causa" Akademii Medycznej w Bydgoszczy. [Aut.] Ryszard OliIi.ski.- Wiad. Akademic. 
2000 nr 1 s. 4-5. - Toz. W: Primum Non Nocere 2000 nr 5 s. 6-7. 
(6) The level of Iyplcal biomarker of oXldatJve stress 8-oxo-2' -deoxyguanosme is higher 
in uterine myomas and correlates with the si7e of the tumour fAut.] Marek Foksiilski, Roman 
Kotzbach, Wies!aw SLymanski, Ryszard Olinski.W: Free Radicals in Biology and Medicine _ 5th 
Svmposillm Lt5di, 7-10 VI2000. Abstracts. Lodi., 2000, s. 119. 
(7) The level of typical biomarker of oxidative stress 8-hydroxy-2'-deoxyguanosme is 
higher m utenne myomas than in control tissues and correlates with the size of the tumor. [Aut.] 
Marek Fok.siflski. Roman KotLbach, Wies!aw Szymanski, Ryszard Oliflski.- Free Radic. BioI. Med 
2000 Vol. 29 nr 7 s. 597-601 
494 (8) Problems In the measurement of the background level of oXidative DNA damage; do 
\ve know the real values? [Aut.l Rys7..ard Oliflski.W: Free Radicals In Biology and Medicine _ 5th 
Symposium Lt5di, 7-1n VI2000. Abstracts L6di., 2000, s. 62. 


OLSZEWSKA DOROTA 


495 (1) Wp!yw wybranych chemioterapeutykow na przezywalnosc i proces apoptory w ko- 
m6rkach czcrniak6w mysich lion Bl6 i Cl S91 10 vitro. [Aut.] Dorata Olszewska.- Ann. Acad. 
Med. Bydg. 2000 T 14 s. 23. - Strcs7cz. rozpr. dokt. 
(2) Zaburzenia kontroli faz)' GI cyklu kom6rkowcgo podczas onkogenezy. [Aut.] Rafa! 
Czajkowski, Tomasz Drewa, Durota Olsze\.vska, Alina WOiniak- PostfiPY Biochem. 2000 T. 46 or 
4 s. 309-317. 


214
>>>
ORKISZEWSKI MAREK 


(I) Analiza cz
stosci wyst
powania i rodzaju wrodzonych wad rozwoJowych na terenie 
reglOnu kujawsko-pomorskiego u dzieci urod7onych \V Toku 1998 [Aut.] Anna Balcar-BcTOIl. 
Mieczysla\"ia Czcrwionka-Szaflarska, Wieslaw Szymanski, G. J6iwicka, Wojciech J6iwicki, J 
Szulczynski, P. Korbal, D. Goszczynska. Olga Haus, A Materna-Kiryluk, J. Me)nanowicz, A. 
Latos-BleleIiska. 13. BHyk, J. Czarnecki, II. D'lbrowska. J Dwornikiewicz, M. Dwornikiewicz- 
Lewandowska, B. Iglelska, E. Kustra, L Nowakowska, J. Oczachowska, M[arek] Orkiszewski, G. 
Pikula, J. Sadkiewicz. J[crzy] Sarap, L[d?islawJ Skok. Cz. Stachowiak-Nawieka, A Wargulska.W' 
PostfiP}' neonatologil 2000 supl 1 s. 36-39. - [XV Og61nopolskle SympozJum Neonatologiczne. 
Poznan-Kiekr7, 28-30 IX 2000]. 


ORZAlXIEWICZ ZBlGNIEW 


(I) MinoxJdil-associdted pleuropericanlial effusIOn: case report. [Aut.] G[rzegorz] 
Grzesk, Z[bigniew] Orzalkiewicz. R[omuald] Przybyl. G. Polak W: VlI World Conference on 
Clinical Pharmacology and Therapeutics and 4th Congress of the European Association for Clini- 
cal Pharmacology and Therapeullcs. Florence, /5-20 VlI 2000. Abslracls. [Rm., 2000]. s. ]46. 
(2) Spontaneous healing of coronary dissection due to artery spasm. [Aut.] G[rzegorz] 
Gr7esk, Z[bigniew] Orzalkiewicz, G. Polak, R[omuald] PrzybyJ.- Cor. Vasa 2000 Vol. 42 nr 7 K 
148. 


(3) Up and down regulation by lipopolisaccharide
 and angiotensin II of the vasocon- 
stnctor response. [Aut.] G[rzegorz] Grzesk. L[eszek] Szadujkis-Szadurski. Z[blgnlew] Orzalkie- 
wicz. W. VlI World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics and 4th Congress of 
the European AssoClationfor Clinical Pharmacology and Therapeutics. Florence, /5-20 VlI 2000. 
Abstracts. [B.m, 2000], s. 146. 


OSINSKA-KR6LAK MARIOLA 


(I) Bactenal tlora In mfectlons III children up to the two first years of life - hospItahsed 
smce 1995 till 1998. [Autl D[anuta] Kurylak, A[ndrzej] Kurylak, K[atarzyna] Dylewska, Ilrena] 
Drapinska, M[ariola] Osinska-Kr6lak, B. St
Plen-Jaszowska, I. Wojak. A[nna] Balcar-Boron.W: 
Europaediatrics 2000 The UNF.PSA and CESP European Congress of Paediatrics. Rome, 18-21 
III 2000. Abstract book. [B.m., 2000], s. 160 IN-3IO. 
(2) Baktenemle paclOrko\vcowe u gorlczkujqcych dzieci z chorob q nowotworoWq W 
okresie neutropenii. [Aut] A[leksandra] Kindracka. K[atarzyna] DyJewska, R. D
bski, M[ariusz] 
Wysocki, A[nna] Bakar-Boron. M[ariola] Osinska-Kr6IakW: KoriferenCJa Polsklej Grllpy Pedia- 
tryczne) ds Leczenia Bwlac::ek l Chloniak6w oraz Gzc6w LltyCh. Gdansk, 26-28 V /999 (B.m.. 
1999], s. 98. 


215
>>>
(3) Children with acute lymphoblastic leukemia: IS there any subgroup of children witho- 
ut elevated thrombm generation? A prehminary :.tudy utilizing measuremems of thrombm- 
antithrombin HI complexes. [Aut.] Mieczyslaw Uszyilski, Mariola Osiilska. Ewa Zekanowska. E. 
Zi6Ikowska.-Med. Sci. Monitor 2000 Vol. 6 TIT 1 s. 108-111. 
(4) Flora bakteryjna w zakazemach u dzieci w picrwszych dw6ch latach zycla hospitaJi- 
zowanych w okresie od 1995 do 1998 roku. Cz. 1. [Aut.] Danuta Kurylak, Andrzej Kurylak, Kata- 
rzyna Dylewska. Irena Drapiilska. Mariola Osinska-Kr6Iak, B. Sr{:plen-Jaszowska, l. Wojak, Anna 
Balcar-Boron.- Pediatr. Pol. 2000 T. 75 nr4 s. 267-273. 
(5) Lekowra1liwosc f10ry bakteryjnej w zakai..eniach lJ dLieci w pierw:'Lych dw6ch latach 
zycia hospitalizowanych w okresie od 1995-1998 roku Cz. 2. [Aut.] Danuta Kurylak, Andrzej 
Kurylak, Katarzyna Dylewska, Irena Drapiilska, Mariola Osiilska-Kr6Iak, B. St
pieii-Jaszowska, L 
Wojak, Anna Balcar-BorOll.- Pediatr. Pol. 2000 T. 75 nr4 s. 275-281. 


OSSOWSKI ROMAN 


496 (I) Wplyw opieki psychologicznej najakosc zycia po urazie kr
goslupa. [Aut.] Roman 
Ossowski, K. /.akrzewska. S. Sosnowski. M[aciej] Sniegocki, Heliodor Adam Kasprzak.- Kwarl. 
Orlop. 2000 supl. s.243-251. - VII Syrnpozjum Sekcji Neuroortopedii. Bydgoszcz, 30 lX - 2 X 
1999. 


OWCZARCZYK-SKOCZvNSKA M. 


497 (1) Hydrosonografia - metoda diagnostyczna stosowana do rozpoznawania, r6znicowania 
i sledzema przebiegu przewleklego wrzodziejqcego zapalema Jellta grubego [Aut.] M Owczar- 
czyk-Skoczyilska.- Ann. Acad. Med. Bydg. 2000 T. 14 s. 24. - Streszcz. rozpr. dokt 


PACZUSKIRYSZARD 


498 (I) Choroba von Wiliebranda i problem jej dziedziczenia na wybranych przykladach. 
[Aut.] Ryszard Paczuski, P. Korbal, Maria Kotschy.- Scripta Periodica 2000 VoL 3 nr 2 suppl. 1/2 
s. 961-967. - Mi
dzynarodowy Kongres Nauk Antropologlcznych "Antropologia 2000" Byd- 
goszcz, 23-25 VI 2000. Pami
tnik Kongresu. Streszczenia referatow: Scripta Pcriodica 2000 Vol. 3 
nr 2 s. 112 [Tekst w i
zyku anglelskim s. 2431- 
499 (2) Czynnik von Willebranda we krwi chorych na niestabiln'l dusznic
 bolesnq. [Aut.] 
R[yszard] Paczuski, E[wa] Wisniewska, T. Wodynskla, A[rJetal Kulwas, Mlaria] Kotschy.- Acta 
AngioL 2000 T. 6 supl. 1 s. 46. - IV Zjazd Po1sklego Towarzystwa Angiologicznego. Lublin, 18-20 
V 2000. Streszczenia. 
(3) Hcmostatyczne markery aktywacji srodblonka naczyn u chorych na wrLOdziej'lce 
zapalenie jelita grubego. [Aut.l Maciej SWi'ltkowski., Jacek Budzynski, Maria Klopocka, Ryszard 
Paczuski, Mana Kotschy.- Valerudinaria - POSl. Med. Klin. Wojsk. 2000 T. 5 nr 3-4 s. 53-59. 


216
>>>
500 (4) Ludzkie bialka w materiale kostnym ze sredniowiccznego cmentar7yska v.' miej
co- 
wosci Koldus (woj. pomorsko-kujawskiet fAut.j Ryszard Paczuski, T. Kozlowski.- Scripta Perio- 
diea 2000 VoL 3 nr 2 suppl. 1/1 s. 135-139. - Mi
dzynarodowy Kongres Nauk Antropologicznych 
"Antropologia 2000". Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. Pami
tnik Kongresu. Streszc7..ema referat6w: 
Scripta Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 s. 16. [Tekst w j
zyku angielskim s. 158]. 
501 (5) Melody oznaczania czynnika von Willebranda (vWf). [Aut.] Ryszard Paczuski.- 
Dwgll. Lab. 2000 T- 36 z. 3 s. 369-376. 
502 (6) Osoczowe st
zenie czynnika von Willebranda W okresie ci&.z)' i porodu przyczynkiem 
do wyja.snienia wysokiej cz
stosci skaz krwotocznych klasytikowanych jako choroba von Wille- 
branda. [Aut.] Ryszard Pac7uski, Maria Kotschy, M. Malenczyk.- Scripta Periodiea 2000 Vol. 3 nr 
2 :.uppl. 1/2 s. 955-960. - Mi
dzynarodO\vy Kongres Nauk Antropologicznych "Antropologia 
2000". Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. Pami
tnik Kongresu. Streszczcnia referat6w: Scripta Periodica 
2000 Vol. 3 nr 2 s. 111-112 [Tekst w j
zyku angiclskim s. 242-2431- 
(7) Trombomodulina (TM) we krwi chorych na niestabiln&. dusznic
 bolesn&.. [Aut.] 
E[wa] Wisniewska, T. Wodynskla, R[yszard] Paczuski, A[rIeta] Kulwas, E[dmund] Nartowicz, 
M[ana] Kotschy.- Acta AIl
iol. 2000 T. 6 supt. 1 s. 59. - IV Zjazd Polsklego Towarzystwa Anglo- 
logicznego. Lublin, ]8-20 V 2000. Streszczenia. 
503 (8) Zastosowanie testu wi&zania kolagenu (CBA) dla oznaczania akty\\'nosci czynnika 
von Willebranda. [Aut.] Ryszard Paczuskl. W: Moleku/arne i kliniczne aspekty zaburzen hemosta..-y. 
IV Warsztaty Naukowe Inter-Hemostaza. Ladi, 22-23 XI2oo0. L6di:. 2000, s. 29. 


PALGAN KRZYSZTOF 


504 (I) Genetycznc aspekty astmy oskrzelowej. [Aut.] KrzysztofPalgan, Andrzej Dziedzicz- 
ko.- Valetudinaria - Post. Med. Klill. Wojsk. 2000 T. 5 nr 3-4 s. 19-22. 
505 (2) Rola komorek tucznych w reakcjach zapalnych. [Aut.] KrzysztofPalgan, J. Kolakow- 
ska, Magdalena Zbikowska-Gotz, Andrzej Dziedziczko, L Palgan.- Pneumonol. Alergo!. Pol. 2000 
T. 68 nr 11-12 s. 603-609 
(3) The serum immunoglobulin IgE, mlcrlcukin-4 and soluble form receptor CD23 dy- 
naITllC changes III patients wIth hipercholesteroIaem13 II B treated with prava
tatm. [Aut.] 
W[ladyslawj Sinkiewicz, A[ndrzejj Hoffmann, J[an] Blazejewski, R[obertj Bujak, J[acek] Budzyn- 
ski, M. Bikowska, K[rzysztulJ Palgan.- Allergy 2000 Vol. 55 suppL 63 p07. 913. - XlXth Congress 
of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Lisbon, Portugal, ]-5 VII 
2000. Abstract 
(4) The serum immunoglobulin IgE. mlerleukm-4 and soluble form receptor CD23 dy- 
naffilC changes in patients with hipercholesterolaemia II B treated with pravastatm. [Aut.] 
W[ladyslaw] Sinkiewicz, A[ndfLej] Hoffmann, J[an] Blazejewski. Rlobert] Bujak. J[acek] Budzyn- 
ski, M[agdalena] Zbikowska. K[rzysztof] Patgan.- Eur. Hearl J 2000 VoL 22 suppl. s. ]55. - XXII 
Congress of the European Society of Cardiology. Amsterdam, 26-30 VIII 2000. AbsrraC[. 


217
>>>
(5) The serum immunoglobulin [gEt mterleukm-4 and soluble form receptor CD23 dy- 
namic changes In patients wlth hipercholesterolaemia II B treated with pravasrann. [Aul.] 
W[ladyslawJ Smklewlcz, A[ndrze.iJ Hoffmann, J[an] Blazejewski, R[obert] Bujak, Jracekl Budzyn- 
ski. Magdalena ZbikO\vska, K[rzysztof] Palgan.- C;.ynniki Ryzyka 2000 supl. 8 s. 59-60 - VIII 
NaukO\vy ZjaLd Polskiego Towarzyslwa BadaiJ. nad Miazdzyc&. Kr
 k. Kos7alina. 23-26 X 2000. 
Program I streszczema. 
506 (6) Znaczenie angiogencLY w progresji raka jelila grubegu. [Aut.] Krzysztof Palgan, 
Gerard Drewa, Mieczyslawa Czerwionka-Szaflarska, L Palgan.- Gastroenterol. Pol. 2000 T. 7 nr 4 
s. 273-276. 
507 (7) Znaczeme angIOgenezy w reumalOIdalnym zapalemu stawow. [Aut.] Krzysztof Pal- 
gan.- Post'iPY f[.g Med Dosw 2000 T. 54 m 6 s. 855-865. 
508 (8) Znaczeme genisteiny w roZViOJU nieklorych nowotwor6\v. [Aut.] K[rzysztof] Patgan.- 
Czvllniki Ry::.yka 2000 nr 2-3 s. 53-57. 


PASINSKA MAGDAl.ENA 


(I) Analizy rodowodowo-klimczne I badama molekularne w rodzinach obci&.zonych 
chorobaml nowotworowymi. [Aut.] Hanna Jamszewska, O[lga] Haus. R. Laskowski, B. Gorski, 
M[agdalena] Paslnska. R. Koztowska, N. MiodOilska. Z. Pawlowicz.W: Konferencja "Nowotwory 
dZledzlczne - projilaktyka, diagnostyka, leczenie" Afi{!d..-yzdroje, 23-24 VI2000 [B.m., 2000], s. 
40. 


PA WLAK-OSINSKA KA TARLYNA 


(I) Betahistme dlhydrochloride (Betaserc) in vestibular pathology. [Aut.] Henryk Kaz- 
mierczak, Kalarzyna Pawlak-Oslnska.W: 20,000 yet/x SOliS l'ULMER. First Scientific Conference 
of the Polish VNG - ULMER Association. Poland. Bydgoszcz. 27 IV 2000. Marseille: SYNAPSIS, 
2000, s. 63-65. 
(2) Cupular-otolith Integration examination and Its usefulness In neurootological diagno- 
sis. [Aut.] Henryk Kazmierczak, Katarzyna Pawlak-Osinska.W: 20,000 yet/x sous l'ULMER. First 
Snelltific Conference of the Polish VNG ULMt."'R Association. Poland, Rydgoszcz, 27 IV 2000. 
MarseilIe, SYNAPSIS, 2000, s. 57-59. 
509 (3) Diagnoslyka dektronystagmograficzna I videonystagmografic7na w guzach k&.ta 
mostowo-m6zdzkowego. [Aut.] P. Osinski, Katarzyna Pawlak-Osinska, Heliodor A. Kasprzak, 
Henryk Kaimierc7ak.- Neural. Neurochir. Pol. 2000 T. 34 nr 4 s. 707-717. 
(4) The mtluence of optokinetic stimulation on the vestibulospinal reflexes. [AUL] Hen- 
ryk Kazmierczak, Katarzyna Pawlak-Osinska, D. Rudzinski.W: 20.000 yeuf SOl-lS l'ULMER. First 
SCIentific Conferellce of the Polish VNG - llLMER Association. PolQfld, Bydgoszcz, 27 IV 2000. 
MarseIlle, SYNAPSIS, 2000, s. 19-20. 


218
>>>
(5) Ocena odruch6w posturalnych w chorobach kr
gostupa szyjnego. [Aut.] P. Osinski. 
Heliodor A Kasprzak, Katarzyna Pawlak-Osinska, Henryk Kazmierczak.W: ZjcJzd Polsklego To- 
warzystwa Neurochirurgow Bialystok 14-/6 IX 2000 Streszczenia. [B.m.. 2000], s. 167. 
510 (6) Odpowiedzi sluchowe z pnia m6zgu u chorych z guzami okolicy k(lla mostowo- 
m6zdzkowego. rAut.] Katarzyna Pawlak-UsiJiska. Hehodor A Kasprzak, Henryk Kaimierczak, 
Jan Talar.- Neuroskop 2000 T. 1 nr 2 s. 89-91. 
(7) The signific,mce of the cerebellum 111 the vestibular compensatIon - experimental 
study [Aut.] Henryk Kazmierczak, Katarzyna Pawlak-Osiilska. W: 20,000 yeux SOliS I'ULMER. 
First Scientific Conference of the Polish VNG 
 ULMER AssociatIOn. Poland, Bydgos;;cz. 27 IV 
2000. Marseille: SYNAPSIS, 2000, s. 17-18. 
(8) Vestibular findings in basal skull fracture. [Aut.l Hcnryk Ka7miercLal, Katarzyna 
Pawlak-Osinska, P. Osiilski.W: 20.000 yeux sous ['ULMER. First Scientific ronference of the 
Polish VNG - ULMER Association. Poland, Bydgoszcz. 27 IV 2000. Marseille: SYNAPSIS, 2000, 
s.60-62. 


511 (9) The videonystagmographical study m cervical diseases - long term observations. 
[Aut.] Katarzyna Pawlak-Oslnska, P. Osinski, Henryk Kazmierczak, Jan Talar. W: 20,000 veux sous 
I'ULMER. First Scientific Conference of the Polish VNG - UI.MER Association. Poland, Ryd- 
gO,.zco, 27lV 2000. Marseille: SYNAPSIS, 2000, s. 9-12. 


PAWLOWSKA MALGORZATA 


512 (I) Anah7.a odpowiedzi humoralnej na szczcplenie p/wzw A u dzieci z przewlektym 
zapaleniem wqtroby (pzw). rAut.] M[algorzata] Pawtowska, E. Smukalska, W[aldemar] Halota.- 
Przegl. Epidemiol. 2000 T. 54 sup!. 2 -" 7akai.enia - etiopatogene7.a, epidemiologia, klinika, profi- 
laktyka, leczenie". Pod red. W[aldemara] Haloty i M[atgorzaty] pawlowskicj, s. 97. - XV Jubile- 
uszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa EpidemioIog6w i Lekarzy Chor6b 7akaznych. I3ydgoszcz, 
21-23 IX 2000. Streszczenia sesJi plakatowej. 
513 (2) Aspekty immunologiczne nkazenllCV. rAuL] Malgorzata Pawlowska. Waldemar 
Halota.-Postep)'NaukMed 2000T.13 nr 1 s.13-17. 
514 (3) Cz
stosc wystc:pmvania prLeciwcial p/toksoplazma gondii, CMV, wirusowi r07yczki 
oraz Chlamydia lrachomatis w.srud koblet cl
zarnyeh. [Aut.l M[algorzata] Pa\vtowska, E. Smukal- 
ska, W[aldemar] Halota, M. Dorau, S[tanislawl Skublicki, W[ieslaw] SLymanski.- przegl. f.pide- 
miol. 2000 T. 54 supt. 2 -., Zakazenia - ctiopatogencza. epidemlOlogla. klimka, profi.laktyka, leczc- 
nie". Pod red. W[aldemara] Haloty i M[algorzaty] Pawlowskiej, s. 115. - XV Jubtleuszowy ZJazd 
Polskiego Towarzystwa Fpidemiolog6w i Lekarzy Chor6b Zakainyeh. Bydgoszcz. 21-23 IX 2000. 
Streszczema ..esji pJakatowej. 
(4) Czy alkoholizm usposabia chorych L. patologi q v.'qtroby do kandydozy przelyku? 
[Aut.] J. Jaskowska. D[orola] K07lelewlcz. MLatgorzata] Pawlowska, W[a1demar] I-Ialota.- przegl. 
f.pidemiol. 2000 T. 54 supf. 2 _It Zakazenia - etiopatogcneza, epidemioJogia, klinika, profilaktyka, 
leczenic". Pod red. W[aldemaral Haloty i M[atgorzaty] Pawtowskiej, s. 72. - XV JubileuszO\vy 


219
>>>
Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiolog6w i Lekarzy Chor6b Zakainych. Bydgoszcz. 21-23 lX 
2000. Streszczema seSJI plakatoweJ. 
(5) Domniemane drogi zaka.Zenia HCV w Polsce. [Aut.1 W[aldemarl HalOla, Ehvaj Top. 
czewska, Mratgorzata] Pawlowska. B. Gorzelak- przegl. Epidemiol. 2000 T. 54 supl. 2 -" Zakaze- 
nla - etiopatogeneza, epidemiologia, klinika, profi[aktyka, leczenie". Pod red. W[aldernara] Haloty i 
M[atgorzaty] Pawtowskiej, s. 52. - XV Jubtleuszowy ZJazd Polsklego Towarzystwa Epldemiolo- 
g6w i Lekarzy Chor6b Zakainych. Bydgoszcz, 21-23 IX 2000. Streszczenia sesji plakatowej. 
515 (6) HAART z \vykorzystaniem didanozyny (ddL Videx) i hydroksymocznika w swietle 
dot)'chczasowych badail. IAut.] Malgorzata Pawlowska. Waldemar Halota.- Przegl. Epidemiol. 
2000 T. 54 supl. I - Lekoopornosc drobnoustroj6w - wybrane Lagadnienia. Pod red. W[ aldemaraj 
Halot)' i M[atgorzaty] Pawtowskiej, s. 122-127. - Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa 
Epidemiolog6w i Lekarzy Chor6b Zakainych. Bydgoszcz, 2-4 IX 1999. Referaty. 
516 (7) ImmunologIcal evaluation of nbav1fme and Interferon-alpha therapy In patients with 
chronic hepatitis C. [Aut.] M[algorzata] Pawlowska, Waldemar Halota.- .1. Hepatol. 2000 vol. 32 
suppI. 2 s. 96. - Abstracts of the 35th Annual Meeting of the European AssOCIation for Study of the 
Liver. Rotterdam, 29 IV - 3 V 2000. 
517 (8) Immunological recovery markers in patients With chronic hepatitis C treated with 
imerferon-alpha and ribavirine or interferon-alpha alone. [Aut] M[atgorzata] Pawlowska. 
W[a1demar] Ha1ota.W: 9th International Congress on Infectious Diseases. Buenos Aires, Argenti- 
na, 1O-l3 IV 2000. Abstracls. [RIll., 20001, s. 295. 
518 (9) XV Jubtleuszowy Zjazd polskiego Towarzystwa EpideI11lolog6w i Lekarzy Chor6b 
Zakainych. Bydgoszcz. 21-23 IX 2000. [Aut.j Matgorzata Pawlowska.- Wiad. Akademic. 2000 nr 2 
s.19-20. 


(10) Lekoopornosc drobnoustroj6w - wybrane zagadnienia. Pod red. W[aldemaral Haloty 
I M[algorzaty Pawlowskiej.- Przegl. Epidemwl. 2000 T. 54 supL I, 148 s - Rcferaty \vygtoszone 
podczas Konferencji Naukowej PTE i LCHZ "Lekoopornosc drobnoustroj6w - wsp6Jczesne zagro- 
Lenie". Bydgoszcz, 2-4 IX 1999. 
(II) Standardy post
powania u zakazonych HIV. Cz. I. Rozpoznawanie zakazenia HIV. 
Pod red. Anny BorOli-Kaczmarskiej. [Aut.] Anita Olczak, Malgor7am Pawlowska.- Medycvna po 
Dyplomie 2000 wyd. spec. s. 108-110 
519 (12) Uwagi do prognozowania skutecznosci leczenia przewlektych LapaleiJ. w'ltroby typu 
(' imerferoncm -alfa i rybawiryo'l w s\vietle wlasnych ohserwacji - doniesienie wst
pne. [Aut.] 
Malgorzata Pa\vtowska, A. Horban. Waldemar Halota, H. Berak.- PrzegL Epidemiol. 2000 T. 54 
supl. 3 -., Zakazenia - etiopatogcneza. epidemlologia, klinika. profilaktyka. leczeme". Pod red. 
W[aldemara] Haloty i M[atgorzaty] Pawlowskiej. s. 270-273. - XV JubIleuszowy Zjazd Polskiego 
Towarzystwa Epidemiolog6w i Lekarzy Chor6b Zakainych. Bydgoszcz, 21-23 IX 2000. Referaty 
wygtoszone w trakcle ScsJi Nauko\','ych Zjazdu. 
520 (13) Wirusowe zakazcnia wertykalne. [Aut.] Matgorzata Pawtowska.- Sluzba ZdrowlQ 
2oo0nr80-81 s.27-28. 


220
>>>
Toz:- Przegl. Epidemiol. 2000 T. 54 sup!. 3 _to ZakaZcnia - etiopatogeneza. epidemiologia, 
klinika, profilaktyka. leczenie". Pod red. W[aldemara] Haloty i M[algorzaty] Pawlowsklej, s. 199- 
203. - XV JubJleusLowy Zjazd polskiego Towarzystwa Epidcmiolog6w i Lekarzy Chor6b Zakai- 
nych. Bydgoszcz o 21-23 IX 2000. Referaty wygloszone w trakcie Sesji Naukowych Zjazdu. 
521 (14) Wirusowe zakaz.enia wertykalne. [Aut.] Malgorzata Pawlowska.W; TransJuzjologia 
- Quo Vadis: wc
oraj. dZlS. jutro. XX Jubileuszowa KoriferenCjQ lv'aukowo-Szkolemowa Transfu- 
z)olog6w Wojsk{lwJ'ch. Zakopane, 5-7 X 200n. Program, slreszc
nia. [B.rn., 2000]. s. 21. 
522 (IS) Wplyw interferonu na \\yst
powanie autoprzeciwcial u dzieci zakaionych HBV i 
HCV. fAut.] E. Smukalska. M[algorLatal Paw!o\-vska. M. Sawilska-Tanska.- Pr
egl. Epidemiol. 
2000 T. 54 sup!. 2 _to Zakazenia - etiopatogcneza, epidemiologi
 klinika. profilaktyka. leczenie". 
Pod red. W[aldemara] Haloty i MJalgorzatYl Pawlowskicj, s. 93-94. - XV JubJleuszowy Zjazd 
Polskiego Towarzyst\
a Epidemiolog6\\' i Lekarzy Chor6b Zakainych. Bydgoszcz, 21-23 IX 2000. 
Streszczenia sesji plakatoweJ. 
523 (It!) Wplyw wleJkoscl wuemii IIlV na zachowanie siet:: surowiczych stet::zeii CD8 i TNF- 
alfa. [Aut] M[algorzala] Pawluwska, W[aldemar] Halala, A[aila] Olczak, B. Jaruga.- Przegl. Epi- 
demiol. 2000 T 54 supl. 2 -" Zakazenia - etiopatogeneza. epidemiologia. khnika. profilaktyka. 
leczenie". Pod red. W[aldemara] Haloty i M[afgorzaty] Pawlowskiej, s. 29. - XV Jubileuszowy 
Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologow i Lckarzy Chor6b ZakaZnych. Bydgoszcz. 21-23 IX 
2000. Streszczenia sesji plakatowej. 
524 (17) \Vybrane parametry immunologiczne u chorych na przewlekle zapalenie w£llroby 
typu C leczonych intcrferoncm-alfa I rybawiryu&._ [Aut.] Malgorzata Paw}(lwska, Waldemar ((alota, 
Ewa Topczewska, B. Jaruga, Arkadmsz KULlcmski.- Lek. Wojsk. 1999 R. 75 nr 7-8 s. 397-399. 
525 (J 8) Wybrane wykladnikl immunologiczne zdrowiema chorych z przcwleklym zapale- 
niem w&.lroby typu C leczonych intcrferonem i rybawu)'fI&.. [Aut.] Malgorzata Pawlowska.- Pr.:.egl. 
Epidemiol. 2000 T. 54 sup!. I - Lekoopomosc drobnouslroj6w - wybrane zagadnienia. Pod red. 
\V[aldemara] Haloty i M[algorzaly] Pawtow
kiej, s. 141-148. - Konferencja Naukowa PolskIego 
Towarzystwa Epidemiolog6w i Lckarzy Chor6b Zakainych. Bydgoszcz, 2-4 IX 1999. Referaty. 
526 (19) ZachowanJe siet:: wybranych wykladnikow Immunologicznych \V pr7ebiegu leczenia 
inlerferonem oraz interferonem i ryba\viryn& chorych na prZewlekle zapalenie wijtroby typu C 
[Aut.] MatgorzataPaw!owsk8.- PostWY Nauk Med 2000 T. 13m 1 s. 7-12. 
(20) Zakazenia - etiopatogeneza, epiderniologi
 klinika, profilaktyka, lecLcnie. Pod red. 
W[aldemara] Haloty I M[algorzaty] Pawtowskiej.- Przegl. EpJdemiol. 2000 T. 54 supl. 2 i supl. 3, 
120 s. i 338 s. - XV Jubileuszowy Zjazd Po)sklego Towarzystwa Epidemiolog6w i Lekarzy Chor6b 
Zakaz.oych. Bydgoszcz, 21-23 IX 2000. Supl. 2 zawiera streszczenia scsji plakatowej. Supl. 3 
zawlera referaty wyg!oszone w trakcle scsJi naukowych zlazdu. 


PILACZYNSKA-JODKIEWICZ EWA 


(1) Ocena skutecznosci i toleraneji wcnlafaksyny w lec7emu depresjl. rAut.) Malgorzata 
D&.bkowska, Ewa Pilaczynska-Jodkiewicz, Aleksander Araszkiewicz, E. Chimiak-Drozdzowska- 


221
>>>
Psychiatr. Pol. 2000 T. 34 nr 4 supl. s 65-69. - IX Gdanskie Oni I ecznictwa Psychiatrycznego. 
LecLenie LaburLen psychicznych - wybrane zgadniema Pod red. Lbigniewa NO\vickiego i Janusza 
Jakitowicza. 


PILECKI ADAM 


(I, Decreased plasma glutathione peroxidase acuvny In uraemic pauems. [Aut.] Brom- 
slaw A Zachara, A Adamowicz, Urszula rrafikowska, Adam Pilecki, Jacek Manitius.- Nephron 
2000 Vol. 84 ,. 278-279. 
(2) Effect of erythropOietin therapy and selenium supplementation on some antIoxidant 
parameters in blood of uremic patients on long-term hemodialysis. [Aut] B[ronislawj A Zachara, 
A AdamowIcz, U[rszulaJ Trafikowska. A[damJ Pilecki. Anna Trafikowska. E[dmund] Nartowicz. 
J[acekJ Manitlus.W: Trace elements in man and alllmals 10. Ed.: A.M. Roussel, R.A. Anderson, 
A.E. Favrier. New York: Kluwer AcademiclPlenum Publishers. 2000, s. 643-644 
(3) Selemum concentration in human milk and the dally Se mtake by breast-fed infants in 
tht: wt:stern part of Poland. [Aut] B[ronislav..] A Zachara, A[damJ Pilecki.W: Trace elements in 
man and animals 10 Ed.' A.M. Roussel, R.A. Anderson, A.E. Favrier. New York: Kiliwer Acade- 
miclPletlllln Publishers. 2000, s. 482-483. 
(4) Selenium concentration 111 the milk of breast-feedmg mothers and Its geographic 
distribution. [Aut.] Bronislaw A Zachara, Adam Pilecki.- Em'iron. Health Perspect. 2000 Vol. 108 
nr II s. 1043-1046. 
527 (5) Stan odzywienia mineralnego w Se i Zn niemowlqt karmionyeh piersi q oraz st
zcnie 
tyeh plerwiastk6w w mleku matek na terenie Sl q ski1, Malopolski i Podkarpacia. [Aut.] Adam Pilec- 
ki. Bronislaw A. Zachara.- Zyw Czlow. Metab 2000 T. 27 supl. s. 158-163. - KraJowa Kontercncja 
Naukowa. Iligiena zywnosci i zywienia podsta\v'l. zdrowia. Szklarska Por
ba, 22-24 IX 1999. 
Materia!y. Red. supl. J. Bertrandt [i in.]. 
(6) St
zenie selenu i glutationu oraz ak"1}"Nnosc selenozaleznej peroksydazy glutationo- 
\veJ we krwi ehorych z przcwJeklq nie\',ydolnosciq nerek. [Aut.] Urszuta Trafikowska, A. Adamo- 
wicz, Adam Pilecki, Anna Trafikowska, Bronisl8\\ A. Zachara, J[acek] Manitius.- Zyw. Czlow. 
MelGb 2000 T. 27 supl. s. 227-231. - Krajowa Konferencja Nauko\va. Higiena zywnosci i zywicnia 
podstawq zdrowia. Szklarska Porcba, 22-24 IX 199Q Materialy. Red. supl. 1. Bertrandt [i in.]. 


PILECKI S I AN ISLA W 


528 (I) Blopsja aspiraeyjna cienkOiglowa BAC gUZO\V przysciennych klatki plersiowcj wy- 
kony\\ana pod kontroltt ultrasonografii. [Aut.] Sltanislawl Pilecki, E. Nowakowska. Z[dzislaw] 
Boron, W[ladyslaw] La
ek.- Pol. Przegl. Radio/. 2000 T. 65 or 4 s. 245-250. 
(2) Porownanie wartosci badaii. ultrasonograficznych L hadaniami scyntygraficznyml, 
cytologicznymi i hlstopatologicLnymi w dmgnostyce chor6b tarczycy oraz pr6ba ustalema na Jch 
podsta\Vle algorytmu postcpo\vama diagno
tycLnego. [Aut.] S. Jcka, W[ladyslav.'] Lasek, T. Szyl- 


222
>>>
berg, K. Komorowski, W Zasleczny. StLams1aw] Pilccki.- Scripta Penodica 2000 Vol. 3 nr 2 
supp!. 1/2 s. 941-954. - Mi
dzynarodowy Kongres Nauk Anlropologicznych Antropologia 2000 
Bydgoszcz. 23-25 VI 2000. PamiCtnik Kongresu. 
(3) Proba okreslenia norm wymmr6w kom6r bocznych mozgu za pomocq przeLClemlqCZ- 
kowego badama sonograficznego u Ldrowych noworodk6w w plerwszej Gobie po urodzeniu. [Aut.] 
W[ladyslaw] Lasek, M[arckl GrLegorzewski, St[anisJaw] PileckI. I[\',.'ona] Trzcinska.- Scripta 
Perwdlca 2000 Vol. 3 nr 2 s. 127-128. - Mi
dzynarodO\vy Kongres Nauk I\ntropologicznych 
"Antropologia 2000". BydgosZC7. 23-25 VI 2000. StresLczenm referatow. 
(4) SLcrokosc i dlugosc kom6r bocznych m6zgu u noworodk6w badanych dwukrotnie w 
pierwszej i trzeciej dobie po urodzeniu. [Aut.) W[ladysla\v) Lasek, MLarek] Grzegorze\','ski. 
St[anislaw] Pilecki, I[wona] Tr7citi.ska.- Scripta Periodica :!OOO Vol 3 nr 2 s 128.- 
Mi
dzynarodowy Kongre
 Nauk Antropologic7nych "Antropologia 2000". Bydgoszcz, 23-25 VI 
2000. Streszczema referat6w. 
(5) Ullrasonograficzna ocena wodobrzusza za pomocq sondy 0 cZQstotliwosci 12 MHz. 
[Aut.] A ChyczC'\v:-;ka. Wtadystaw Lasck. Stamslaw Pilecki, F. Draghl, L Madonia, R. Campani.- 
Po/. Pr;;eg/. Radio/. 2000 T. 65 nr I s. 37-39. 


PLANUTIS G. 


529 (I) Badanie st
zcnia dialdehydu malonowego oraL aktywnosci dysmutaLY ponadtlenko- 
wej. katalazy I pcroksydazy glutationu u chorych z guzem m67gu. [Aut.] G. Planut!s.- Ann. Acad. 
Med Bydg. 2000 T. 14 s. 24-25. - Slreszcz. rozpr. dokt. 


PLEWA ADAM 


530 (1) Chronobiologia \".. medycynic. [Aut.] Adam Plewa, J Kolodzicjczyk, G Zarzycka- 
Lmdner. Jacek MamtIus.- Pol. Arch. Med. Wewll. 2000 T. 104 nr I s. 427-432. 
531 (2) Rytm dobowy cisnicnia t
tnic.l:cgo u chorych z przewleklq nie\V}'dolnosci q nerek. 
[Aut] Adam Ple\va. J. KolodLiejczyk. G. Zarzycka-Lindner, Jacek Manitiu
.- Pol. Arch. Med 
Wewn. 2000 T 104 nr I s. 433-438. 


PONCZEK DANUTA 


(I) Cel: wyszkolony pcrsonel. [Aut.] Krystyna Ku.rowska. D
muta Ponczek.- Mag Pie/(
g. 
P%z. 2000 nr 7 s. 10-11 
532 (2) Metoda II1scemzaCJi i sytuacji na zaj
ciach \V pracuwm Ulmci
mosci piel
gniarskich a 
komunikat}'\\110SC studentek. [Aut.] Danuta Ponczek, Krystyna Kurowska.W: MlfcL-ynarodowa 
KonferenC}a ,l\,'allkowa: Pie/fgmarstwo na pr::elomle tysiqcleCl. Lublin, 16-18 XI 2000. Streszcze- 
Ilia. [B.m.. 2000], s. 81 - [Tekst r6\vnolegly w j
zyku angiebkim]. 


223
>>>
PONIKOWSKA IRENA 


(I) Badama pOZiomu o
teokalcyny i CrossLaps u chorych Z osteopeni4.l i chorab&. zwy- 
rodnieniow'l stawow. [Aut.] P. Kalmus. Konrad Wlodarczyk. Grazyna Odrowqz-Sypniewska. G. 
Chodakowska-Akolinska, Irena Ponikowska.- Balneol. Pol. 1999 T. 41 z. 3-4 s. 92-98. 
(2) Ocena g
stosci masy kostnej os6b Z otylosci q r6znego stopnia. [Aut.] J[acek] Choj- 
nowski. P. Kalmus. I[rena] Pomkowska - Scripta Periodica 2000 Vol 3 nr 2 s. 95-96.- 
Mi
dzynarodowy Kongres Nauk Antropologicznych "Anlropologia 2000". Bydgoszcz, 23-25 VI 
2000. Streszczema referatow ITekst \V Jc;:zyku angielskim s. 222-223 J. 
533 (3) Ocena wplywu miesLaniny ozonu i powietrza na ilosc bak"1erii v. jednostce objlttosci 
atmosfery_ [Aut.] B. Marszalek. S. Sosnowski. A Marszalek. Irena Ponikowska. Wlodzimierz 
SLmurlo.- Kwart. Ortop. 2000 supt. s. 286-299. - VII Sympozjum Sekcjl Ncuroortopedli Byd- 
goszcz, 30 IX - 2 X 1999. 
(4) Tissue plasmmogen act1Vator and plasminogen activator inhibitor type] in patients 
with ischaemia of lower limbs as arterial obliterans and diabetes mellitus dependent. [Aut.] A. 
Zalewska-Rydzkowska. Danuta Rosc. B. Kowalewska. Arkadiusz MichalskI. Irena Ponikowska. M. 
Rydzkowski.- Acta Angiol. ]999 T. 5 nr 3/4 s. 93-96. 
(5) Wyniki leczema reumatOidalnego zapalenia staw6w zablegaml krioterapeutycznYlll1 i 
peloidowymi [Aut.] P. Kalmus, Konrad Wlodarc7yk, Irena Ponikowska, E. Piotrowska. A. Szu- 
fllcka.- Balneol. Pol. 1999 T. 4] z. 3-4 s. 83-90. 
(6) Wyniki odlegle leczenia mieszanin&. tlenowo-o7onow&. chorych z niedokrwieniem 
konczyn dolnych. [Aut.] Konrad Wlodarczyk. Irena Ponikowska, hvona Szc7awiIi.ska, Jacek Choj- 
nowskI.- Balneol. Pol. 1999 T. 41 z. 3-4 s. 72-82. 


PORZYCH MARCIN 


534 (I) Chirurgia bydgoska \v dwudziestoleciu miftdzywojennym. [Aut.] Marcin Porzych.- 
Ann. Acad. Med. Bydg. 2000 T. 14 '\. 2"-26. - Streszcz. rozpr. dokt. 


POLNANSKA-IINDE IIANNA 


535 (11 Diagnostyka laboratoryjna chor6b nerek i ukladu moczowego. [Aut.] Hanna Poznan- 
ska-Linde. W "V.vbrane zagadnienia z diagnostyki laboratoryjnej. Pod red. Hanny Poznanskiej- 
Linde l Graz)'ny Odrowqz-Sypniewskil!;' Bydgoszc=: Wydaw Ucz. AM, 2000, s. 113-]28. 
536 (2) Diagnostyka laboratorY.ina zaburzen r6wnowagi kwa.;;owo-zasadowej. [Aut.] Hanna 
Poznanska-Linde, Magdalena Lampka.W: Wybrane zagadnienia z diagnostyki laboratoryjnej. Pod 
red Hanny Poznaizskiej-Lmde i Gra....my OdroW{t:-Sypniewskiq Bydgoszcz: Wydaw Vcz. AM, 
2000,.. 149-156. 


224
>>>
537 (3) Laborator)jna diagnostyka stan6w z6ltaczkowych. [Aut.] Hanna Poznaf1ska-Linde. W: 
Wybrane zagadniema z dwgnosrykJ laboratory]nq Pod red Hanny PoznanSklej-Lmde I GrCL....vny 
Odrowqz-Sypniewskiej. Bydgosze H"ydow. Ucz.AM. 2000, s.163-179 
538 (4) Wprowadzenie do diagnostyki laboratoryjnej. [Aut.] Ilanna Pozmmska-Linde.W: 
Wybrane zagadmenia z diagnostyki laboratory]nej. Pod red. Hanny Poznan.skiej-Lmde i Grazyny 
Odrowqz-Sypniewsklej. Bydgoszcz. Wydaw. Ucz. AM. 2000, s. 13-20. 
539 (5) Wybrane zagadnienia z diagnostyki laboratoryn
i. Pod red. Hanny POLnanskleJ-Lmde 
i Grazyny Odrowqz:-Sypniewskiej.BydgusZC7: Wydaw. Ucz. AM, 2000, 212 s. 
540 (6) Zaburzenia gospodarkJ wodno-ciektrohtoweJ. fAut.J Hanna Poznanska-Linde.W: 
Wybrane zagodniema z dwgnostykl laboratoryjnej. Pod red Hanny Poznan.sklej-Linde i Grtc)'ny 
Odrowqz-Sypniewsklej Bydgoszc:: Wvdaw. Ucz. AM. 2000, s. 157-162. 


PRACKA DARIA 


541 (I) Fototerapia w leczeniu zaburzen snu. [Aut.] Daria Pracka.W: IV Zjazd Polskiego 
Towar::ystwa Badan nad Sf/em [R.m, 2000} , s 46. 
542 (2) Torpor okolodobowy nietopcrza - nocka duzego (Myotis myotis) charakterystyka 
eleklruencefalograficzna a temperatura ciala - problem dlugu sennegu. fAut.] E. T
guwska, M. 
Wujciechowski. Daria Pracka. Tadeusz PrackL D. Warenczak. W: LV Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Badon nad Snem [Hm.. 2000J, s. 56. 
543 (3) Wplyw selekty\vnego agonist)' receptora GABAa na czynnosc EEG \v procesie zasy- 
piama u zdrowych ochotnik6w. [Aut.] K. Ciesielczyk, Daria Pracka, Tadeusz Prackl.W: LV Zjazd 
PolskJego Towar=ystwa Badan nod Snem. [B m., 2000J , s. 12. 
544 (4) Wplyw zolpidemu na czynnosc EEG w procesic zasypiania. [Aut.] Daria Pracka, 
Tadeusz Pracki, K Ciesielczyk.- PSJ'chiatr. Pol. 2000 T 34 nr 4 s. 641-648. 


PRACKITADEUSZ 


(1) Torpor okotodobowy nietoperLa - nocka duzego (Myotis myotis) charakterystyka 
elektruencefalografic.Llla a temperatura ciala - problem dlugu sennego. [Aut.] E. Titgowska. M. 
Wujciechowski, Daria Pracka, Tadeus7 Pracki, D. Warenczak.W: IV Zjazd Polskiego Towarz)'stwa 
Badon nad Snem. [Hm.. 20001 ' s. 56. 
(2) Wplyw selektywnego agonisty receptura GABAa na czynnosc EEG w procesie zasy- 
piania u zdrowych ochotnlk6w. [Aut] K. Clesielczyk, Daria Pracka, Tadeusz Pracki.W: IV Zjazd 
Polsklego Towar:ystwa Badan nad Sf/em. [B m., 2000J . s. 12. 
(3) Wplyw zolpidemu na czynnusc EEG w procesie zasypiania. [Aut.] Daria Pracka, 
Tadeu
L Prackl, K. CiCSlclczyk.- Psychiarr. Pol. 2000 T. 34 nr 4 s. 641-648. 


225
>>>
PROT AS-DROZD 
RANCISZKA 


(1) Badania "in Vitro" wraZliwo
ci wybranych gatunk6w gr7yb6w chorobolw6rczych na 
srodki fotouczulaj&ce. [Aut.] Albert G6rnicki, Franciszka Protas-Drozd, Zenon GwicidzillSki.- 
Poslepy Dermolo!. 2000 T 17 s. 277-283. 
545 (2) Biofarmaceutyczne aspekty podawania mikona701u na skare. [Aut.l J. Kuczynska, J. 
Piv'iowarska, J. Pachecka, Franciszka Protas-Drozd. Anna Wankiewicz. Zenon GwicidzHlski.- 
Postepy Dermalo!. 2000 T I7 s. 61-68- 
(3) Chorab)' warg i blony sluzov....ej jam)' ustnej. [Aut.] Zenon GWlcidLinski, Franciszka 
Protas-Drozd.W: Dermatologw pedwf1J'Czna. Pro zhinr pod red. Mleczyslawy Mlklaszewskle] i 
Fehksa Wqslka r 2 Wroc/aw: Volumed, 2000. s. 575-593. 
(4) Nowoczesne lcczenie p61pa'ka. [Aut.) Zenon GWleid7iilski, Franciszka Protas- 
Drozd.- Przewndnik Lekarza 2000 nr 9 s. 58-60. 


PRYWINSKI STANISLAW 


(I) Przepukliny brzuszne. [Aut.] Zygmunt Mackiewicz, Stanislaw Pryv.'"in
ki.W: Przeglqd 
Pismiermictwa Chirurgicznego 1999 T 7. Pod red Wojciecha Noszczyka. Warszawa; Fundacja _ 
Polski Przeglqd Chirurgiczny, 2000, s. 232-239 


PRZYBYL ROMUALD 


(I) Minoxldll-assocIated pleuropericardJal effusion: case report. [AuLl G[rzegorz] 
GrzeSk, Z[bigniew] Orzalkiewicz. R[omuald] Przybyl, G. Polak.W: VII World Conference on 
Clinical Pharmacology and Therapeutics and 4th Congress of the European Associationfor Clini- 
cal Pharmacology and Therapeutics. Florence. 15-20 V1l2000. Abstracts. [B.m., 2000], s. 146. 
546 (2) Ocena angiograficzna t
tnic wiencowych u chorych z pr.t:ebytym zawatem mi
snia 
sercowego bcz Latamka Q. fAut.] Romuald Przybyl.- Ann. Acad. Med. B\'dg. 2000 T. 14 s. 26-27.- 
Streszcz. rozpr. dokt. 
(3) Spontaneous healing of coronary dissection due lo artery spa'\m. [Aul.] Glrzegorz) 
GrzeSk, Zfblgniew) Orzalkie\vicz. G. Polak. R[omuald] Przybyl.- Cor. Vasa 2000 Vol. 42 nr 7 K 
148- 


PUFAL EWA 


547 (I) AnalysIs of estazoldm in post-mortem material. [Aut.l Ewa Pufal, Marzena Sykutera, 
G. Lis, G. Rochholz, Karol Sliwka.- Z Zagad Nauk Sqd 2000 Vol. 43 s. 208-216. - 37th Tiaft 
Tnennial Meeting Cracow. 


226
>>>
548 (2) Determmation of cephalosporm antibIOtics in po'\t-mortem material [Aut] Ewa Pufal, 
Marzena Sykutcra, Karol Slhvka.- Z Zagod. Nauk Sqd 2000 Vol. 41 s. 37-51. - [Tekst r6wnulegly 
\'1/ j
zyku angielskim i polskim]. 
549 (3) Determmation of par.K:etamol (acetammophen) in different body fluids and organ 
samples aftcr sohd-phase extraL1lOn usmg HPLC and an nnmunologlcal method. lAut.] E[wa] 
Pufal, M[arzena] Sykutera, G. Rochholz, H.W. Schutz, Karol Sliwka, H.J. Kaatsch.- Fresenius 1. 
Anal. C11em. 2000 Vol 367 s. 596-599. 
550 (4) IdentifiZierung und bestImmung von Bromchlordifluormethan (Halon 1211) aus 
Kbrperflusslgkelten und Organmaterial mit Headspace-GCIMS. [Aut.] E[wal Pufal, Mlarzena] 
Sykutera, G. Roehholz, G. Lis, Karol Sliwka - Rechtsmedizin 2000 Bd 10 supp). I S15 P-57. - 79. 
Jahrestagung def Deutschen Gesellschat"t fur RechtsmedlZln. Essen, 27-30 IX 2000 Abstracts. 
551 (5) Zgon \\1 nast
pstwle odurzania si
 halonem 1211. [Aut.] Ewa PufaL G. Lis. Marzena 
Sykutera, Elzbieta Bloch-Boguslawska, Karol Sliwka.- Zes2. Nauk. St. AM Kat Zakl A1ed Sqd. 
2000 nr 8 s. 33-34. - V Og61nopolska Kunferencja Naukowa "S£lduwo-Lekarsklc Problemy Nar- 
komanii". Bielsko-Biala, 17-19 V 2000. Stres7C7enia referat6w. 


PULKOWSKIGRZEGORZ 


(I) RelatlOm.hlps between gastric pH and the liver functIon tests levels III alcohol depen- 
dent males during abstinence period. [Aut.] J[acek] Budzynski, M[ariaj Klopocka, M[aciej] Swiqt- 
kowski, G[rzegorz] Pulkowski, M[arcin] Zi6Ikowski.W: Steatohepatitis (NASlJ and ASH). Falk 
Symposium no. 121. Den Haag, Netherlands, 14-15 X 2000. Abstracts. poster abstracts. [Rm, 
2000], s. 8- 
(2) R6znice zmian rownowagi antyoksydacyjnej u kobiet i m
zczyzn z chorub'l. wieii.co- 
wq leczonych statynami. [Aut.j Jacek Fabisiak, Karol Suppan, Gr7egorz Pulkowski, Gerard Dre- 
wa.- Kardiol. Pol. 2000 T. 52 supl. 4 s. 21 p07. 43. - 63 Konfcrcnqa Naukowa Polsklego Towarzy 
stwa Kardi010gic7nego. Choroby ukladu krqzenia u kobiel. Krakow, 19-20 V 2000. 
(3) Tumor necroslllg facLOr-alfa (TNF-alfa) level III alcohol dependent maJes, it"s relauon 
to liver injury and gastric pH. [Aut.] J[acek] Budzynski. M[aria] Klopocka, Mfaciej] Swiqtkowski, 
G[rLegurL] Pulkuwski, M[arcin] Zi61kuw
kl, MLagdalcnaj Zbikowska.W: Steatohepatitis (NASH 
and ASH). Falk Symposium no. 121. Den Haag, Netherlands, 14-15 X 2nOO Abstracts, po.\"1er 
abstracts. [B.m, 2000], s. 7. 
(4) Wplyw palema tytomu na mOLOryk
 dolnego odcmka przetyku (dop). [J\ut.] M[aria) 
Klopocka, J[acekj Budzynski, MLaciejj S\\'i'l.tkowski, Gfr7egorz] Pulkowski, K[rzysztof) Grad.- 
Gastroenterol. Pol. 2000 T. 7 sup1- 1 s. 48. - IX Kongrcs Polsklcgo TowarzysLwa GasIrocnterolo- 
gii. [Tekst r6wnolegly w j
zyku angielskim]. 
(5) WskaLniki stanu czynnosciowego i murfologicznego przeJyku 
t niezaleznymi czyn- 
nikami detenninuj'l.cymi przebieg pr6by v.'ysilko\\-'cj [Aut.] Jfacek] Budzynski, M[ariaj Klopocka. 
Mfaciej] S\,,'i'l.tkowski, G[rzegorzj Pulkowski, J[acek] Fabisiak, R[obert] Bujak, Wfladyslaw] 


227
>>>
Smklewlcz.- Gastroenterol. Pol. 2000 T. 7 sup!. 1 s. ,}4. - IX Kongres POlskiego Towarzystwa 
Gastroenterologii. [Tekst r6wnolegly w.i't=zyku angielskim]. 


ROMANSKI BOGDAN 


(I) The actIvity of mastocytes estimated by means of tryptase and endogenous hepann 
concentration In patients with favourable and unfavourable course of myocardml infarction. [Aut.J 
W[ladyslaw] Sinkiewicz. B[ogdan] Romanski. FLwaJ Zekanmvska, M[aria] Kotschy, A[ndrz
i] 
D7iedzicLko.- Allergy 2000 Vol. 55 supp!. 63 paz. 917. - XIXth Congress of the European Acade- 
my of Allergology and Clinical Immunology. Lisbon, Portugal. 1-5 VII 2000. Abstract. 
552 (2) Anafilaksja. [Aut.] Bogdan Romanski, Jacek Gocki.- Valetudinaria - Post. Med. Klin. 
Wojsk. 2000T. 5 nr 3-4 s. 11-18- 
(3) Correlation between Hehcobacter pylori infection and food allergy in chromc gastri- 
tis. [Aut.] Zbigniew Bartuzi, Jadwiga Korenkiewicz, Bogdan Romanski.- Med. Sci. Monitor 2000 
Vol. 6 nr 3 s. 530-538- 
(4) Evaluating the profile of selected cytokmes m patients with food allergy and chronic 
gastritis. [Aut.] Zbigniew Bartuzi, Magdalena Zbikowska-Gotz. Bogdan Romanski. Wladyslaw 
Sinkiewlcz.- Med. Sci. Monitor 2000 Vol. 6 nr6 s. 1128-1135. 
(5) Is higher concentration of lmmunoglobulin E In patients with myocardtal mfarctlon 
induced by underlymg allergy? [Aut.] Wfladyslaw] Sinkiewicz, B[ogdan] Romanski.- Allergy 
2000 Vol. 55 supp!. 63 paz. 915. - XIXth Congress of the European Academy of Allergology and 
Clinical Immunology. LIsbon. Portugal. 1-5 VII 2000. Abstract. 
(6) Macroscopic plcture of gastric mucosa in endoscopic exammation of patIents with 
chronic gastritis and food allergy. [Aut.] Zbigniew Bartuzi. Ewa Ga\VrOilSka-UkJeja. Bogdan Ro- 
manski.- Med. Sci. Monitor 2000 Vol. 6 or 6 s. 1203-1208. 
(7) Ocena histopatologicL.na blony sluzowej zolqdka przcd i po prowokaCJi swoislym 
alergenem pylkowym u chorych na pylkowic
 [Aut.] Zbigniew BartuLi, Jadwiga Korenkiewicz, 
Bogdan Romanski.- Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2000T. 5 nr 1-2 s. 53-60. 
553 (8) Zagrozenia I \vyzwama wsp61czesneJ medyeyny u '\chylku XX wieku. fAut.] Bogdan 
Romatiski.- Wiad. Akademic. 2000 nr 2 s. 15-19. 


ROMATOWSKI KRZYSZTOF 


554 (I) Ocena analgezji pooper.ll:yjnej i stabilnosci hemodynamicznej chorych poddanych 
znieczuleniu og6lnemu i znieczuJeniu htczonemu w chorobie dyskowcj [Aut] Krzysztof Roma- 
towskl. Hehodor A. Kasprzak. Marian Skrzyneckl. E. Romatow'\ka.W: Zjazd polskiego Towarzy- 
..twa Neurochlrurgbw. Bialystok 14-16 IX 2000 Streszczema. [RID., 2000], s. 168. 


228
>>>
Rose DAN UTA 


(11 Czynnik von Willebranda u chorych z krv.otoklcm podp
kczyn6wkowym [Aut.] 
W[ojciech] Beuth, H[eliodot] Kasprzak, B. Wozniak, A[rleta] Kulwas, M[aria] Kotschy, Dfanuta] 
Rose. MfacieJ] Sniegocki.W: qQzd PolskieJ{o 1bwag'Stwa Neurochlrurgow. BialyslOk. /4-/6IX 
2000. Slreslclenia. [Rm., 2000], s. 72. 
Toz:- AClQ Angio!. 2000 T. 6 !!.upl. 1 
. 17. - IV Zjazd Polsklego Towarzystwa Angiologlczne- 
go. Lublm, 18-20 V 2000. Streszczema 
(2) Fibrinolysis system 10 patlcnts wIlh bronchial asthma. [Aut.] Ewa Banach- 
Wawrzenczyk. Andrzej Dziedziczko. Danuta Rosc.- Mcd. Sci. Monitor 2000 Vol 6 nr I s. 103-107. 
(3) Ksztakenie piel
gn]arek a satysfakcja z wykonywanej pracy w zawodzie. [Aut.] 
Dorota Jachimov..'iC7-Woloszynek, Danuta Rosc.W: Mu;cL---ynarodowa Konferenqa Naukowa" 
Piell:.gmarstwo ajakosc ;?)'Cia c::lowleka. Krakow, 7-8 IX 2000. Streszczenia [B.m., 2000], s. 211- 
214. - [Streszczenie w jltzyku polskim i angielskim, s. 881- 
(4) Occnajakosci opieki piel
gniarskiej w oddziale pediatI)'cznym w aspekcle przestrze- 
gania praw dziecka chorego. LAut.] Dorota Jachimowicz-Woloszynek, Danuta Rose, H. Koryc- 
ka. W: Mi
d::ynarodowa KonjerenCja Naukowa: Plel
gnIarstwo na przelomle tysiqcleci. Lublm, J 6- 
18 X/2000. Streslczenia. [Rm., 2000], s. 106. - [Tekst r6wnolegly w j
zyku angielskim]. 
555 (5) PlasmInogen activators {(-PA and u-PA) and plasmmogen actIvators inhibitors (PAI-l 
and PAI-2) in some myeloproliferative syndromes. [Aut.] Danuta Rose, Elzbieta Kremplewska- 
Nale7yta, G. Gadomska, Ewa Zastawna, Arkadiusz Michalski, Wanda Drewniak.- Med. Sci. Mo- 
nitor2000 Vol. 6nr4 s. 684-691 
556 (6) TIssue plasminogen activator and plasminogen activator inhibitor type 1 III patients 
with Ischaemia of lower limbs as arterIal obliterans and diabetes mellitus dependent. [Aut.] A. 
Zalewska-Rydzkowska, Danuta Rose, B. Kowalewska, Arkadiusz Michalski, Irena Ponikowska, M. 
RydzkowskI.- Acta Angiol. 1999 T. 5 nr 3/4 s. 93-96. 
557 (7) frombinogeneza w plynie wysiltkowym pourazowego stawu kolanowego [Aut.] W. 
Powierza, Danuta Rosc.W. XXXIll Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego I 
TraumutologiCZJ1ego. Krak6w, 21-23 IX 2000. Streszczenia. T 1. [B.m.. 2000]. s. 233-234. - [Tekst 
r6wnolegly w jezyku angielskim]. 
(8) Uklad fibrynolizy u chorych na astmlt oskrzelow't po leczeniu predmzonem. [Aut.] 
Ewa Banach-Wawrzenczyk, Andrzej Dziedziczko, Danuta Rosc.- Pol. Merkuriusz Lek. 2000 T. 8 
nr43 s. 9-11. 
558 (9) Uklad fibrynolizy we krwi chorych na przewlekll niewydolnose nerek poddanych 
hemodl8lizie. [Aut.l Danuta Rose, M. Bronisz, Ewa Zastawna, Jacek Manitius.- Nefrol. Dial. Pol. 
2000 T. 4 nr3 s. 156-160. 


229
>>>
RO/WODOWSKA MAl GORZATA 


(l) Influence ot exercise On arylsulphatase and aCid phosphatase activitIes m hlood serum 
of kayakers and rowers. [Aut.] G[erard] Drewa, R[adoslaw] Maciak. A[lina] Woiniak, G[abriel] 
Ch
sy, A Rakow!-oki. B. Wozniak, M[algorzata] Roz\\'odo\vska.- Bioi. Sport. 2000 Vol. 17 or 4 s. 
289-297 


559 (2) Mctabolic parameters in patients \\lith unstable angina. [Aut.] MLatgorzata] Rozwo- 
dowska, D[ariusz] NO\vak, P. Burduk, W[ladimir] BoLitow, G[erard] Drewa, Aflinal Woiniak.- 
Heart 2000 Vol. 83 suppl. 2 paz. 104. - European Conference on Management of Coronary Heart 
Disease. Nice. France, 17-19 IV 2000. Abstracts. 
560 (3) Mitochondrial diseases. fAut.] Malgorzata Rozwodowska, Gerard Drcwa, Zbigniew 
Zbymie\Vski, Alma Woimak, Ewa KrzyzyIiska-Malinowska, Radoslaw Maciak.- Med. SCl. Monitor 
2000 Vol. 6 nr 4 s. 817-822 


RUCINSKA-ZANDFCKA JOANNA 


561 (1) Aktywnosc fizyczna chorych dializowanych. [Aut.] J[oanna] Rucmska-Landecka. A. 
AdamowIcz. K[rystyna] Kurowska, A. Starczewska.- Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2000 
T. 5 nr 1-2 sup!. s. 23. - XII Konferenqa Naukowo-Szkolemowa - Polskle Towarzystwo Nefrolo- 
giczne. Bydgoszcz, 16-18 VI 2000. 
562 (2) Aktywnosc zyciowa churych dializowanych [Aut.] Joanna Rucinska-Zandecka, 
Krysl yna Kurowska. W: 'vfl(
dzynarodowa Konferenc;;a l\/oukowo Pieh
gniorstwo 1'20 przelomie 
tyslqcleci. Lubltn, 16-18 Xl 200f). Streszczemo. [Rm., 2000], s. 159. - [rekst r6wnolegly w j
zyku 
angielskIm] 
(3) Opinia pielcgniarek wobec zachodz,!:cych zmian we wsp6tczesnym piell;gniarstwie. 
[Aut.] Halma Zielinska-Wi
czkowska, Joanna Ruclnska-Zandecka.W: l\fled..-ynarodawa Konferen- 
cja Naukowa: Pielegniarstwo na przelomle tyslqcleCl. LublIn, 16-18 Xl 2000 Slreszc=enia. [Rm., 
2000J. s. 187. - [Tekst r6wnolegly w j
zyku angielskimj 


RUDYJACEK 


(I) Wplyw operacji w
zlowej szyi na hemodynamik
 kngenia szyjnego i mozgowego 
fAut] StaI1lstaw Betleiewski. Hanna Mackiewicz-Nartowicz, D. Burduk, Jacek Rudy.- Otolaryn- 
got. Pol. 2000 T 54 supl. 31 s. 79-81. - Materialy VIII Sympozjum. Onkologia w otolaryngologii. 
Kielce, 17-20 VI 1999. 


RYBAKOWSKIJANUSZ 


563 (I) Brak asocjacji pomi
dzy polimorfizmem gen6w DRD2 i DRD3 a schizofreni&.. [Aut.] 
J. Hauser, P. Czcrskl. M. Czarny-Ratajczak, P. KapelskI, S. Godlewski, F. Rybakowskl. M. Dmi- 


230
>>>
trzak, A. [eszczyn::.ka, A. Latos-Biclcnska, Janusz K. Rybakowski.- Posl
y Psychialr. Neurol. 
2000 T 9 z. 2 s.149-157. 
564 (2) Comparison of rispendone, olanzapine and phenotIazines on cogmtive functions in 
patIents with schlzophrema. [Aut.l Janusz K. Rybakowski, A[hnal Borkow5ka.- 1m. J. Neuropsy- 
chopharmacol. 2000 Vol. 3 suppl. I 8103. - Abstracts from the XXllnd CINP Congress. Brussels. 
9-13 VI12000. 
(3) Czynnikl genetyc7TIe a wymkl laboratorYJne chorych hospitahzowanych z powodu 
uzaleznienia od alkoholu. [Aut.] M[arcin] Ziolkowski, B[cataJ Augustynska, J[anusz] Rybakowski, 
LlechJ lorlif1ski.-lllkohol. Narkom 2000 T 13 nr 1 s. 153-154. - Streszczenia doniesieil 7 Konfe- 
rencji Naukowo-SLkoleniowej "Genetyczne i srodowiskO\ve uwarunkowania uzaleznienia od alko- 
holu". Szczecin, 14 IV 2000. 
(4) Desialowana transferyna i inne bialkowe biochemicznc wskainiki nadui:ywania alko- 
holu. [Aut.] Beata Augustyilska, Marcin Ziolkowski. Lech Torlinski, Janusz Rybakowski.- Alkohol. 
Narkom. 2000 T 13 nr 1 s. 33-43. 
565 (5) The effect of atypical vs typical antIpsychotic drugs on the results of neurocogmtJve 
tests III schlzophremc pattents. [Aut.) Janusz K. Rybakowskl. A[lma] Borkowska.- Eur. Neuropsy- 
chopharmacol. 2000 Vol. 10 supp!. 3 5309. - Abstracts ofthe 13th Congress of the European Col- 
lege of Neuropsychopharmacology. Munich, Germany, 9-13 IX 2000. 
(6) Factors associated with therapeutic effect of rispcndone on psychopathology and 
working memory in schizophrenic patients. [Aut.] Allina] Borkowska, A. Kucma, J[anusz] K. 
Rybakowski.- Eur Psychiatr 2000 Vol 15 suppJ. 1 s 3895. - 10th Congress of the Assocl8tJon of 
European Psychiatrists. Prague, 28 X-I XI 2000. 
566 (7) Farmakologiczne i kliniczne wlasnosci citalopramu. [Aut.] J. Landowski, Janusz 
Rybakowski.- Farmakoter. psychiatr. Neural. 2000 nr 4 s. 358-373. 
567 (8) Farmakologlczne i klinic7ne wlasnosci reboksetyny. [Aut.] Janusz Rybakowski, J 
Jaracz.- Farmakoter. Psychiatr. Neural. 2000 nr s. 74-82. 
568 (9) Farmakologlczne i klimczne wlasnosci weniafaksyny, nowego leku przeciwdepresYJ- 
nego. [Aut.] JanusL Rybakowskl, J. Jaracz.- Farmakoter. Psychialr. Neural. 2000 nr 1 s. 83-96. 
(10) Naltrckson \V)'\viera korzystny wplyw na gospodark
 lipidow&. u m
zczyzn uzalez- 
nionych od alkoholu. [Aut.] J[acek] I1Ud7yilski. J[anusz] Rybakowski, M[aciej] S\....ittkowskl, 
I [ech] rorlinski, M[ariaJ Klopocka, W[ojciech] Kosmowski, Mlarcin] Zi6Ikowski.- Alkohol. Nar- 
kom. 2000 T. 13 nr 1 s. 131-132. - Streszczenia domesien z Konfcrcncji Naukmvo-Szkoleniowej 
"Genetyczne i srodowiskowe uwarunkowania uzaleznienia od alkoholu". Szczecin, 14 IV 2000. 
(11) Naltrexone exerts a favourable effect on plasma lipids in abstinent patients with 
alcohol dependence. [Aut.] Jacek Budzynski, Janusz Rybakowskl. MacleJ SW1£ltkowski. Lech 
Torlinski, Maria Klopocka, Wojciech Kosmowski, Marcin Zi6Ikowski.- Alcohol Alcohol. 2000 
Vol. 35 s. 91-97. 
(12) Ocena zmian natczcnia stresu oksydacyjnego u mCzczyzn uzalemionych od alkoholu 
poddanych 3-miesi
cLnej farmakoterapii odwykO\vej. [Aut.] Ewa Kopczyn::.ka, Lech Torlinski, 


231
>>>
Marcin Ziolkowski, Magdalena Lampka, Janusz Rybakowski.W: XXXVI7Ja
d Po/skiego Towarzy- 
stwa BlOchemicznego. Poznan, 2000. Streszczema fRm.. 2000J. s. 335. 
569 (13) Retleksja na temat psychiatrii mijajqcego XX stulecia. [Aut.] JanusL Ryhakowski.- 
PostfiPY PsychlGtr. Neurol. 2000 T. 9 z. 2 s. 527-528. 
(14) Skutecznosc naltreksonu i dwoch rodzajow psychoterapii w zapobieganiu nawrotowi 
picia u pacjentow uzaleznionych od alkoholu. [Aut.] W[ojciech] Kosmowski, M[arcin] Ziolkowski. 
A[leksander] Araszkiewtcz, J[anuszj Rybakowskt.- Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 nr 1 s. 140.- 
Streszczenia domesien z Konferencji Naukowo-SLkoleniowej "Genetyczne i srodowl
kowe uwa- 
runkowania uzalel:niema od alkoholu".Szczecm. 141V 2000. 
(15) Skutecznosc tianeptyny i dwoch rodzajow psychoterapii w zapobieganiu nawrotowi 
picia u pacjent6w uzaleznionych od alkoholu. [Aut.] M[arcin) Ziolkowski. W[ojciech] Kosmowski. 
A[1eksander] Araszkiewlcz. J[anusz] Rybakowski.- Alkohol. Narkom. 2000 T 13 nr 1 !'.. 154.- 
Streszczenia doniesien z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Genetyczne i srodowiskowe uwa- 
runkowania uza1cznienia od alkoholu". Szczecin. 14 IV 20nO. 
570 (16) Typologia Cloningera a sytuacja picia alkoholu i doswiadczania pokuS)' picia u 
m
zczyzn uzaleznionych od alkoholu. [AuLJ E. Maludzlnska. J[anusz] Ryhakowski, M[arcin] 
Ziolkowskt.- Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 nr 1 s. 143-144. - Streszczenia doniesicn z Konfcrencji 
Naukowo-SLkoleniowej "Genetyczne i srodowiskowe uwarunkowania uzale7nienia od alkoholu". 
Szczecm, 14 IV 2000 
(17) Wplyw 30-dniowej abstynencji na profil gospodarki LcJazowcj surowlcy krwi m
z- 
czyzn z zespotem uzaleznlcnia od alkoholu. [Aut.! Magdalena Lampka, Lech Torlinski, Marcin 
Ziolkowski, Ewa Kopczynska, Janusz Rybakowski. W; XXXVI Zjazd Polskiego Towurzystwa Bio- 
chemlcznego Poznan. 2000. Streszczenw [B.m., 2000], s. 336. 
(18) Wplyw leczenia naltreksonem oraz tianseptynq na parametry stresu oksydacyjnego u 
m
zczyzn z zespolem uzaleZnienia od alkohoJu. [Aut.] Ef\',a] Kopczynska. L[ech] Tor1inskl. 
M[arcin] Ziolkowski. M[agdalenaJ Lampka, J[anusz] Rybakowski.- Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 
nr 1 s. 139-140. - Streszczenia doniesien z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Genelycznc i 
srodowiskowe uwarunkowama uzaleznienia od alkoholu". Szezecin, 14 IV 2000. 
(19) Wptyw leczenia risperydonem na objawy psychopatologiczne oraz na wyniki wy_ 
branych testow ncuropsychologicznych i okulometrycznych u chorych na schlzofTeni
. [Aut.] Alina 
Borkowska. Janus7 Rybakowski, A. Rajewski, Aleksander Araszkiewicz.- Psychiatr. Pol. 2000 T. 
34 nr 4 supl. s. 7-17. - IX Gdari.skie Dni Lecznictwa Psychiauycznego. Lcczenie zaburzen psy- 
chlcznych - wybrane zgadmema. Pod red. Zbigmewa !\IoWJckicgo I Janusza Jakitowicza. 
(20) Wplyw lekow stosowanych w terapii zapobiegajqcej nawrotO\"rj picia alkoholu na 
p07iom "pr6b w&trobowych". [Aut.] M[ana] Klopocka, J[acekJ Budzynski, M[arcin] Liolkowski. 
M[aciej] SWiqlkowski. J[anusz] Rybakowski, W[ojciech] Kosmowski.- Alkohol. Narkom. 2000 T. 
13 nr 1 s. 137. - StreszcLcma doniesieri. z Konferencji Naukowo-SzkolcmowcJ "Genetyczne i sro- 
dowiskowe uwarunkov,'ania uzaleznienia od alkoholu" Szczccin, 14 IV 2000. 


232
>>>
(21) Zaburzenia gospodarki zelazowej i metabolizmu lipoprotein u os6b naduzywaj£i.cych 
alkoholu. [Aut.] Magdalena Lampka, Lech Torliilski. Marcin Zi6lkowski. Ewa Kopczyilska. Janusz 
Rybakowskl- Alkohol. Narkom. 2000 T 13 nr 2 s. 213-222. 
(22) Zmiany liczby leukocytow i liczebnosci ich frakql u mryzczyzn uzaleznionych od 
alkoholu po trzyd7lestodmoweJ ahstynenqi w warunkach szpltalnych. [Aut.] Wojciech Kosmow- 
ski. Marcin Ziolkowski, Janusz Rybakowski.-Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 nr 1 
. 75-81. 
(23) Zmlany w profilu hpldowym surowicy krWI. w okresle 30-dnioweJ abstynenql, u 
mct:zczyzn z zespolem uzaleLnienia od alkoholu. [Aut.] M[agdalena] Lampka, L[echl Torliilski, 
M[arcin] Ziolkowski, E[wa] Kopczyilska, J[anusz] Rybakowski.-Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 nr I 
s. 142-143. - Strcszczenia doniesieil L Konferencji Naukowo-S7koleniowej "Genetyczne i srodowl- 
skowe uwarunkowania uzaJeznicnia od alkoholu". Szczecin, 141V 2000. 


SARAPIERZY 


(J) Analiza cZf;stosci wy
tf;powania i rodzI;.ju wrodzonych wad rozwojowych na terenie 
regionu kujawsko-pomorskiego u dzieci urodzonych w roku 1998. [Aut.] Anna 13alcar-Boroil. 
Mieczyslawa Czerwionka-Szaf1arska, Wieslaw Szymanski, G Joiwicka. Wojciech Joiwicki. J. 
Szulczynski, P. Korbal, D. Goszczyilska, Olga Haus, A Materna-Kiryluk, 1. Mcjnartowicz, A 
Latos-I3ieleilska, B. Bilyk. J. Czarnecki. H. Dqbrowska. J Dworniklcwicz, M Dwornikiewicz- 
Lewandowska, B. Igielska, E. Kustra, I. Nowakowska, J. Oczachowska, M[arek] Orkiszewski. G. 
Pikula, J. Sadklewicz, JlerzyJ Sarap, Z[dzistaw] Skok, Cz. Stachowiak-Nowicka. A Wargulska.W: 
Postf.PY neonatologli 2000 sup! 1 s. 36-39. - [XV Og61nopolskie Sympozjum Neonatologiczne. 
Poznar\-Kiekrz, 28-30 IX 20001- 


SARNOWSKI IAN 


(I) Auricular tubercle in children and adults. [Aut.] Michal Szpinda, Elzbicta Krakowiak- 
Sarnowska. Stanislaw Molski, L. Marszalek, Piotr Flisinski, .Ian Sarnowski.- Scripta Periodica 
2000 Vol. 3 nr 3 s. 384-388 - InternatIOnal Congress of Anthropological SCiences "Anthropology 
2000". Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. StresLczenia rcfcrat6w: Scnpta Penodlca 2000 Vol. 3 nr 2 s. 
215 


(2) Morphometry of the pancreas in human fetuses. [Aut.] E[lzbieta] Krakowmk- 
Sarnowska, PLiotrJ Flisinski. M[ichal] Szpmda. J[anJ Sarnowski, M[a}gorzata] Dombek.- Scripta 
Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 s. 261. - Mic;:dzynarodO\'vY Kongrcs Nauk Antropologicznych "Antro- 
pologIa 2000". Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. Streszczenia referat6w. 
(3) The pancreatoduodenal arteries in human fetal development. [Aut.] ElIzbicta] Krako- 
wiak-Sarnowska, P[iotr] Flisiiiski, M[ichalJ Szpinda, M. F!isiilski. Jranl Samowski.- Scrlpra Perio- 
dica 2000 VoL 3 or 2 s. 261 - Mict:dzynarodowy Kongres Nauk Antropologicznych "Antropologia 
2000". Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. Streszczenia referat6w. 


233
>>>
SARRAZIN OLGIERD 


(1) Przydatnosc ultrasonografii w chorohach chirurgicznych brzucha u dzieCi. [Aut.j 
Z[dZJsla\.vl Boron. O[lgierd] Sarrazin, W[ladyslaw) Lasek, E. Czyzewska- Stefaniak.W: Sympozjum 
Gastroenterologiczne 11.1 Bole brzucha u d;::ieci ora:?: post€py w gastroenterolOKii dzieCl(!C€j. Byd- 
,r?OSZCZ. 23-24 IX 1988. Slreszczenia referat6w. [B.m., 2000], s. 19 
(2) Wrodzony guz Wilmsa u noworodka przedwczdnie urodzoncgo - opis pr7ypadku 
(Aut.] I. Sadowska-Krawczenko, P. Korbal, AndrzC] Kurylak. Olglerd Sarr3Ztn.W: PostfijJy neo- 
natologii 2000 supll s. 196-199 


SENTERKIFWICZ LILLA 


(1) A!.soclatlOn between homocysteme and folate levels in relation to lipid and antico- 
agulant risk factor.. of cardiovascular disease. [Aut.] G[ra7ynaJ Sypnie\vska, Erwa] Jendryczka- 
Mackiewicz, L[illal Senterkicwicz. G[ra7yna] Dyrnek.- Eur. J. Clill. Invest. 2000 Vol. 30 suppl. 
s. 35. - Abstracts oflhe ESCI34th Annual Scicntdic Meeting. Aarhus. Denmark, 17-20 V 2000. 
571 (2) Diagnoslyka endokrynuloglczna w ginekologli. fAut.] LIlla Senrerklewlcz.W: 
vbra- 
ne =agadnienia z diagnostyki /aboratoryjnej Pod red. Hanny Poznansklej-Linde i Gra...-yny Odro. 
wqz-5.vpniewskiej Bydgoszcz Wydaw. Vc=. AM, 2000. s. 189-197. 
(3) Ocena wplywu stlCzenia homocysteiny na obraz morfologiczny oocyt6w. [Aut.] Wie- 
slav.' Szymanski, Anita Kazdepka-Zieminska, Czeslaw Klyszcjko, Lilla Senterkiewicz, Ewa Jen- 
dryczka-Mackiewicz, Rafal Adamczak, J. Jendryczka.- Giltekol. Pol. [2000] surl. s. 40. - XXVII 
Kongrcs Polskiego Towarzystwa Ginekologic7nego. Szczecin, 13-16 IX 2000. Streszczcnia. [Tekst 
r6wnolegly w j;zyku polskim i anglelskiml 
572 (4) Odrcbnosci biochemiczne okresu ci&.z). L Aut] Lilla Senterkicwicz. W: Wybrane w- 
gadnienia z diagnostyki laborato'Y.Jnej. Pod red Hanny Poznanskiej-Linde i Gra...-yny Odrowqz- 
Sypmewskiej. Bydgosz.cz: Wvdaw. Vez. AM, 2000. s 199-212 
(5) Zaburzcnia metaboliczne jako czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mICZ- 
czyzn. [Aut.l [[wal Jendryczka. G(razyna] Odrow&.7-Sypniewska. L[illal ScnterkleWICZ.- Med. 
Metabol. 2000 T. 4 nr 1 supl. s. 27-28. - III Zj:ILd Polski ego Naukowego fowarzystwa Otylosci i 
Przemiany Matenl. Wars7awa, 30 III - IIV 2000. 


SEROWKA ELZBIETA 


(I) Aktywnosc wybranych enzym6w i stlCzenic immunoglohulm w surowicy os6b uLalez- 
nionych od alkoholu w czasie miesiccznej kuracji odwykO\vej. [Aut] B[eatal Augustyiiska. L[ech] 
Torlinski, E[lzbieta] Ser6wka, M[arcinl Zi6Ikowski.W: XXXVI Zjuzd Polskiego Towar.::ystwa 
Biochemlcznego. Poznan, 2000 Streszczenia. [B.m.. 2000], s. 338. 
573 (2) Dyslipoproteinemia jako marker ryzyka pr7edwczcsnej miazdzycy u pacjent6w pod- 
danych 6-micsiccznej terapii odwykowej. [Aut.] Epzbictal Ser6wka, L[echl TorJinski, B[eata] 


234
>>>
Augus[ynska, M[arcm) Ziolkowski. W: XXXVI 7Juz.d Polskiego Tmvarzystwa Biochemicmego. 
Poznan, 2000. Streszczenia. [B.m., 2000], s. 337-338. 
(3) Korelacja klinicznel postaci uLalezmema z parametrami odpomosci numoralnt;.l. 
[Aut.j Marcin Ziolkowski, Beata Augustytiska, Elzbieta Serowka, Lech Torliriski.W: XXXVI Zjazd 
Po/skiego Towarz)'sl1va Bwchemicznego. Poznan., 2000. Streszczenia. [B.m., 2000]. $. 309. 
(4) Ocena przydatnosci wybranych badari laboratoryjnych do kontrolowania utrzymywa- 
nia abst:nencji przez chorych uzaleznionych od alkoholu. [Aut.j B[cata] Augustyri.ska. E[ll:bieta] 
Serowka, M[arcin] Ziolkowski. L[ech] Torliriski.- AlkohoI. Narkom. 2000 T. 13 nr 1 s 131.- 
Streszczcnia doniesien z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Genctyczne i srodowiskowe uwa- 
runkowania uzaleznienia od alkoholu".S7czecin, 14lV 2000. 
(5) Wpl)'\\r uwarunkowan 
rodowiskov,)'ch na ocen
 wybranych parametr6w bialkowych 
u os6b uzaleznionych od alkoholu. [Aut.] 8[eata] Augustyf1ska, E[17bieta] Serowka, M[arcin] 
7iolkowski. Lrech] Torlinski. W: I Og6lnopolskle Sympo?jum Medycyny Zapobiegalf"c::ej "Srodo- 
wiskowe llwarunkowania ldrowia publicznego". Bydgos7CZ, 7-8 VI 2000 Plakaty. [Bydgoszcz, 
20001, s. 29. 
574 (6) Wybrane parametry gospodarki lipidowej u osob L zespolem uzalcznienia alkoholo- 
wego jako wskaznikl utrzymywania abstynencji przez 6 miesiccy. [Aut.] E(l:i'bletaj Serowka. 
BLeata] Augustynska, M[arcin] Ziolkowski, L[echj Torliri.ski.- Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 nr 1 !.. 
149. - Streszczenia doniesicii z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "GenetycLnc i srodowiskmve 
uwarunkowania uzalc7nlenia od alkoholu".Szczecm, 14 IV 2000. 
(7) Zmiany w profilu enzymatycznym surowicy w okresie czterotygodniowej abstynenCJi 
alkoholowcj u m
7..czyzn z Lespolem zaleznosci od alkoholu. [Aut.] B[eataJ Augustyriska, 
E[lzbietal Scr6wka, M[arcin] ZiOlkowski, L[ech] Torliflski W: I Og6lnopolskie Sympozjum Medy- 
cyny Zapoblegawc::ej "Srodowiskowe uwarunkowania zdrowia publicznego" Bydgoszcz, 7-8 VI 
211()(1. PlakalY. [Bydgoszcz, 20001, s. 27. 


SI;\KOWSKA AliCIA 


(I) Emerokokl Jako czynmk ettologlCzny baktenemu i po
oC7mcy u paqent6w Samo- 
dZleinego Publicznego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy. [Aut.] I[wonaJ Kania, E[ugenia] Go- 
spodarek, E[wa] Krus7yliska, B[eata] Ulatowska. A[liCJa] S
kowska.W: lJ" Sympozjum: Postepy w 
med."vcynie zaken Warszawa, 8-9 XII 2000. (B.m. , 2000], s. [30]. 


SINKIEWICL WLADYSLA W 


575 (I) The activity ot" mastocytes estImated by means of tryptasc and endogenous hepann 
concentration in patients with favourable and unfavourablc course of myocardial infarction. [Aut] 
W[tadyslaw] Sinkiewicz, B[ogdan] Romanski, Efwa] 7ekanowska, M[aria) Kotschy, A[ndrzej] 
D7Jed71czko.- Allergy 2000 Vol. 5S supp!. 63 poL. 917 - XIXth Congress of the European Acade- 
my of Allergology and Clinical Immunology. Lisbon, Portugal. 1-5 VII 2000. Abstract. 


235
>>>
(2) Choroba wleneowa u kobiet - nadal klopotliwy problem diagnostyczny. [Aut.] An- 
drzej Hoffmann, Wladyslm..v Sinkiewicz, M. DowgwiUowicz-Nowicka.- Pol. Arch. Med. Wewn 
2000 T 104 nr 2 s. 479-484. 
576 (3) Chrotimy wartosci ponadczasowe! (Slowo wst
pnc na konferencji "Etyka i moralnosc 
na przelomie tysitcleci - zagrozenia i wyzwania". Bydgoszcz, 8 kwietnia 2000 roku). [Aut.j Wla- 
dyslaw Sinkiewicz.- Wiad. Akademic. 2000 nr 1 s. 15. 
(4) Dobowa zmiennosc rytmu zatokowego sercajako wskainik aktywnosci autonomicz- 
nego ukladu nerwowego u m
zczyzn z zespolem zaleLl10sci alkoholowej w okresle abstynencji. 
[Aut.] Maria Klopocka, Jacek Budzyf1ski, Robert Bujak, Maciej Swittkowski, Wlady..law Sinkie- 
wicz, Marcin Lio-ckowski.- Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 nr4
. 491-501. 
(5) Dobowa zmlennosc rytmu zatokowego scrcajako wskainik aktywnosci autonomicz- 
nego ukladu nerwowcgo u mcrzczyzn z zespolem 7aleznoSci alkoholowej W okresie abstynencji. 
[Aut.] M[aria] Klopocka, -'[acek] Budzynski. R[obcrt] Bujak, Mracie]] Swialkowski. W[ladyslaw] 
Sinkiewicz, M[arcin] Liolkowski.- Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 nr 1 s. 135-136. - Streszczenia 
donieslen z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Genetyczne i srodowlskowe uwarunkowania 
uzaleznienia od alkoholu. SLczecin, 14 IV 2000. 
(6) Evaluatmg the profile of selected cytokines m patients with food allergy and chronic 
gastritis. LAut.j Lblgnlev. Bartuzi. Magdalena ZhlkO\v
ka-Gotz. Bogdan RomanskI. Wladyslav. 
Smklewlcz.- Med. Sci. Monitor 2000 Vol. 6 nr 6 s. 1128-1135. 
577 (7) Is higher concentratIOn of immunoglobulin E in patIents with myocardial mfarclton 
induced by underlying allergy? [Aut.] W[ladyslaw] Sinkiewicz, B[ogdan] Romanski.- Allergy 
2000 VoL 55 supp!. 63 poz. 915. - XIXth Congress of the European Academy of Allergology and 
Clinical Immunology. LIsbon, Portugal, 1-5 VII 2000. Abstract. 
578 (8) Proinflammatory cytokines IL-I beta and IL-6 serum changcs dunng pravastatin 
treatment patients with hypereholesterolaemra II B. [Aut.] W[ladystmv] Smkiewlcz. R[obertl Bu- 
jak, J[anj BlaZejewski, A[ndrzej] Hoffmann, J[acek] Budzynski, Z[bigniew] Bartuzi, A[ndrz
i] 
Dziedzlczko.- Allergy 2000 Vol. 55 suppl. 63 paz. 914. - XIXth Congress ofthe European Acade- 
my of Allergology and Climcal Immunology. Lisbon, Portugal, 1-5 VII 2000. Abstract. 
579 (9) Proinflammawry cytokines IL-l beta and IL-6 serum changes during pravasraun 
treatment patients with hipercholesterolaemia II B. [Aut.] Wladys1aw Sinkiewicz, R[obert] Bujak. 
J[an] Blazejewski, A[ndrzej] Hoffmann, J[acek] Budzyf1ski. P. Sobanski, M. DowgwillowlCZ- 
NowlCka. A[ndrzej) D7ied7lczko, Z[blgmewl Bartu7I.- Czynniki Ryzyka 2000 sup!. 8 s. 64. - VIII 
Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Badan nad Miazdzyc&.. Kr'l:g k. Koszalina, 23-26 X 2000. 
Program I streszczenia. 
(10) Projekt wykorzystania internetu do realizacji wie1oosrodkowego programu ocemajt- 
cego echokardiograficznie maSI; lewej komory serea \.v Polsce. [Aut.] Andrzej Hoffmann, P. Guzik, 
T. Zdrojewski, J. Kasprzak.. J. Dr6Zd.i., K Narkiewicz, A MincLykowskii. Wladyslaw Sinkie- 
WICZ.W: Internet medycZllY 2000. 5 Konferencja internetu medycznego. Poznan, 2000. [B.m., 
2000], s. 44-45. 


236
>>>
580 (II) Rola cytokin w rozwoju miazdzycy i jej powiklaii. [Aut.j W[hu.1yslaw1 SinkIev.'icz. 
P. Sobanski, A[ndrLej] Hoffmann.- Cz}'nniki Rvzyka 199912000 nr 4/1 s.37-45 
581 (12) The serum Immunoglobuhn IgE, interleukin-4 and soluble form receptor C023 
dynamic changes m patIents with hlpercholesterolaenua II B treated with prava,'"tatm. (Aut.) 
W[ladyslawl Sinkiewicz, A[ndrzej] Hoffmann. J[an1 Blaz:ejew'iki, R[obert] Bujak, J[acek] Budzyn- 
ski, M. BikO\vska, K[rzysztofj Palgan.- Allergy 2000 Vol. 55 suppl. 63 paz. 913. - XIXth Congress 
of the European Academy of AHergology and Clinical Immunology Lisbon. Portugal. 1-5 VII 
2000. Abstract 
582 (13) The serum Immunoglobulin IgE. interleukm-4 and soluble form receptor CD23 
dynamic changes m patients with hipercholesteroIaemla II B treated wIth pravastatm. [Aut.] 
W[ladyslaw] Sinkie\.vicz, A[ndrzej] Honmann, -'fan] Blazejewski, Rlobert] Bujak. J[acek] Budzyn- 
ski, Mlagdalenal /bikowska, K[rzysztof] Palgan.- Eur. Heart J. 2000 Vol 22 suppl. s 155. - XXII 
Congress of the Europcan SocIety of Cardiology. Amsterdam, 26-30 VIII 2000. A.bstracL 
583 (14) The serum imn1lUloglobulm IgE. interleukm-4 and soluhle form receptor CD23 
dynamic changes in patients with hlpercholesterolaemia II B treated with pravastatm. r Aut.] 
W[tady
law] Sinkicwicz, A[ndrzejj Honmann, J[an] Blazejewski. R[obertj BUJak. Jlacek) RudLyn- 
ski, Magdalena Zbikowska, K[rzysztof] Palgan.- C
ynniki Ryzyka 2000 supl 8 s. 59-60. - VIII 
Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Badan nad Miazdzyc&.. Krqg k. KoszaIina. 23-26 X 2000. 
Program I streszczema. 
(15) WskaZniki 
tanu czynnosciowego i morfologiczm:go prLeIyku s&. niezaleLnymi 
c7ynnikaml detcrminuj&.cymi przcbieg pr6by wysilkowej. [Aut.] J[acek] Budzynski, M[aria] Klo- 
pocka, M[aciej] Swi
tkowski. G[rzegor7j Pulkowski. J[acek] Fabisiak, R[obert] Bujak, 
W[hldyslm....] SinkIcwicL.- Ga.
troenterol. Pol 2000 T. 7 sup!. I s. 54. - IX 
ongres Polsklego 
Towarzystwa Gastroenterologii. lTckst rownolegly w j
zyku angielskimj. 
(16) Zaleznosci mi
dz) pll wt:wnqtrzprzctykowym i parametrarni zmiennosci rytmu 
zatokowego serca [Aut.] JLacekJ Budzynski, M[aria] Klopocka.. Mfaciej] Swi&.tkowski, R[obert] 
Bujak, W[ladyslawj Sinkiewicz.- Gastroenterol. Pol. 2000 T. 7 supl. J s. 54. - IX Kongres Polskie- 
go Towarzystwa Gastrocnterologii. [Tekst r6wnolcgly w .I
zyku angielskim]. 
(17) Zaleznosc mi
dzy parametrami 24-godzinnego monitorowania motoryki dolnego 
odcinka przelyku i zmiennosci& r)!Tmu zmokowego serca. [Aut.) J[acek] Budzynski, Mrariaj Klo- 
pocka, M[aciej] Swi&.tkowski, R[obert] Bujak. W[ladyslaw] Sinkiewicz.- Gastroenterol. Pol. 2000 
T. 7 sup!. I s. 47. - IX Kongres Polskiego Towarzystwa Gaslroemerologii. [Tekst r6wnolegly w 
j::zyku anglelsklmJ. 
(18) Zalemosc wynik6w elektrokardiograficznej pr6by wysilkowej od pH we- 
wn
trzprzelykowego u m
:7czyzn L nietypowyml bolami w klatce piersiowej. [Aut.} Jacek BudLyn- 
ski, Maciej Swi&.tkowski, Maria Klopocka, Jacek Fabisiak, Robert Bujak, Wtadyslaw Sinkicwicz.- 
Pol. Arch. Med. Wew". 2000 T. 103 nr 3-4 s. 133-138. 


237
>>>
SKOK ZDZISLA W 


(I) Analiza CZf;stosci wystct;powania i rod7..aju wrodzonych wad rozwojowych na terenie 
regionu kujawsko-pornorskiego u dzieci urodzonych W Toku 1998. [Aut.] Anna Balcar-Bof0I1, 
Micczyslawa Czerwionka-Szaflarska., Wieslaw Szymanski, G. J6iwicka. Wojciech loi.wicki, J. 
Szulczynski, P. Korba), D. Goszczyiiska, Olga Haus, A Materna-Kiryluk, J MeJoartowicz, A 
Latos-Bielenska. B. Bilyk, J. Czarnecki, II Dqbrowska, J D\vornikiewicz, M. DwornikiewiC7- 
Lcwandowska, B. 19lclska. E. Kustra, I. Nowakowska, J. Oczachowska, M[arek] Orklszewski, G. 
Pikula, J. Sadklewlcz. JLerzy] Sarap, L[dzislav,'J Skok. Cz. Stachmviak-Nowlcka. A Wargulska.W: 
Postrpy neonatologii 2000 supl I s. 36-39. - [XV Og61nopolskte SympozJum NeonaLologlczne. 
POLnan-Kiekrz, 28-30 IX 2000] 
(2) Clinical aspects of the development of the inferior limbs artenes in man. [Aut.l 
M[ichal] Szpinda, Sftanislawl Molski, P[iotr) Flisiiiski, E[1zbieta] Krakowiak-Sarno\V
ka, 
Z[dzi
law] Skok.- Scripta Periodica 2000 Vol 3 nr 2 s. 262 - Mi
dzynarodowy Kongres Nauk 
AntropologlCznych "Antropologia 2000", Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. Streszczcnia rcfcratow. 
(3) Immunoelectron microscopical identification of the c-erbB-2 oncoprotein m patients 
with laryngeal squamous cell carcinoma. [Aut.] Alina Grzanka, Zdzislaw Skok, Alina Janiak, D. 
Grzanka.- Acta His1Ochem. 2000 Vol. 102. s. 403-411 
(4) Nietypowa lokahzacja raka Jajmka - carcinoma mesonephrogenes. [AuL] M[arek] 
Lewanduwski, K. Cichewicz. Z[d7islaw] Skok. Z. Domaracki, K. Ryc.W: 11 KonferencjaAnatomii 
Klmicznej Warszawa, /7-/9 X/2000 K.
lqzka streszczen Warszawa, 2000, s. 64 
(5) PrzerLut raka jasnokom6rkowego nerki do serca. [Aut.] Mieczystaw Gajda, Janusz 
Tyloch, Ferdynand Tyloch. Zdzis!aw Skok.- Ural. PoL 2000 T. 53 z. 3-4 s. 419-423 
584 (6) Rakjajowodu imitujtcy raka trzonli macicy. [Aut.] Z[dzislaw] Skok, M[arekJ Lewan- 
dowski, Z. Domarackl, K. Ryc.W: 11 KOllferencja Analomii Klinicmej. Warszawa, 17-19 XI 2000. 
Ksiqzka streszczei1. Warszawa. 2000. s. 103. 
(7) Zaawansowany rak jajowodu - problemy rULpOLnaWCLe I lel:LnicLe - Opl
 przypadku. 
[Aut.] M[arek] Lewandowski, Z[dzislaw] Skok, Z. Domaracki, K. Ryc.W. Il Konfereucja AnalOmii 
Klinicznej Warszawa, 17-19 Xl 2000. Ksiqika streszczen Wars7awa, 2000, s. 65. 
(8) Zmlennosc t
tnicy piszczelow
i przedmej u czlowieka. [Aut.) Michal Szpinda. EI1:.- 
bieta Krakowiak-Sarnowska, Zdzislaw Skok, Piotr Flisiiiski, Pavel Brazis.- Scripta Periodica 2000 
Vol. 3 nr 2 suppl. 1I2 s. 795-798. - Mlt:dzynarodowy Kongres Nauk Amropologicznych "Amropo- 
logia 2000" Bydgoszcz. 23-25 VI 2000. Pami
tnik Kongrcsu. Strcszczcnia rcferat6w: Scripta 
Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 s. 215 [Tekst w j
zyku angielskim]. 


SKRZYNECKI MARIAN 


(1) Leczenie zlaman sz)jncgo odcinka krct;goslupa. [Aut.] Maciej Sniegocki, S. Sosnow- 
ski. Heliodor Adam Kasprzak, Jan Tatar. Marian Skrzyneckl.- Kwart. Ortop 2000 
upl. s. 252- 
261 - VII SympoLJum SekCJi Neuroortopedii. Bydgoszcz, 30 IX - 2 X 1999. 


238
>>>
(2) Obrazowanie zlarnan kr
goslupa piersiowego i l
diwiowego - zlamania patologicLoe. 
[Aut.J s. Sosnow
ki, Maciej Smegocki, Heliodor Adam Kasprzak. P Czyszkowski, Wojciech 
Bcuth, Marian SkrLynecki. J. Fras7.W: S'ympozjum nt Diagnostyka obrazowa w chorobach kr
go- 
slupa I kanalu krf.gowego JVroclaw, 26-28 X 2000 [B.m., 2000], poz. 26. 
(3) Ocena analgezji pooperacyjnej i stabilnosci hemodynamicznej chorych poddanych 
7nieczuleniu og61nemu i znieczuleniu I q c70nemu w chorobie dyskowej. rAm.] Kr7yszLOf Roma- 
towskl, Heliodor A. Kasprzak. Marian Skrzyneckl. E Romatowska W. Zjazd Pol
kiego Towarzy 
Sl1va Neurochu-urg6w Bwlystok 14-/6 IX 2000. Streszczenia [B.m.. 2000], 
. 168. 
(4) Operac)jne leczenie obrazen kr
goslupa szxinego. [Aut I MacleJ Sniegocki, S. So- 
snowski, Heliodor Kasprzak, M. Bierwagen, Jan Talar, Marian Skrzyneckl, M. Dobrowolski.- 
Kwarl. Ortop. 2000 L 3 (39) s. 187-190 
(5) Przygotowame psychlCzne pacjcnta do zabiegu opcracYJnego - przygotowanic doku- 
mentacji. [Aut.] E. Nowak, S. Frankowski, W. Hagner, S Sosnowski, Hehodor Adam Kaspr7ak. 
Marian Skrzynecki.- Kwart. Orlop. 2000 supl. s. 226-235. - VII SympozJum Sekcjl Neuroortopcdu 
Bydgoszcz, 30 IX - 2 X 1999. 


SKUBLICKI S rANISLA W 


(I) Citza v..'iclop{odowa Jako pr7yczyna porodu przedwczesnego. LAut.] Wieslaw Sq- 
manski, Stanislaw Skublicki, H. Fagas, J. Marzec-Ostrowska.- Ginekol. Pol. 2000 T. 71 nr 11 s 
1464-1468. 


(2) CLcrstosc wystftpmvania przeciweial p/toksoplazma gondii, CMV, wiru::.owi r6zyezki 
oraL Chlamydia trachomati::. w.sr6d kobiet ei
zarnych. [Aut] M[algorzata] Pawlowska, F Smukal. 
ska, WLaldemar] I-Ialota, M. Dorau, S[tanislaw] Skublieki, W[ieslaw] Szymanski.- Przegl Epide 
miol. 2000 T. 54 supl. 2 -" Zakai:enia - ctiopatugencLa, epidemlOlogla, klinika, profilaktyka. lec7.e- 
nie". Pod red. W[aldemara] Haloty I MLalgorzaty] Pawlowskiej, s. 115. - XV Jubllcuszowy ZJazd 
Polskiego Towarzystwa Epidemiolog6w i Lekarzy Chor6b Zakain:yeh. I3ydgO::'LCL. 21-23 IX 2000 
Stre::'LcLema sesJi plakatoweJ 
(3) Evaluation of cGMP plasma concentration in women III normal pregnancy, during 
labour and 24 hours post parlum. IAut.] Marek SLymaiIski. Wieslaw Szymanski. Czeslaw Klyszej- 
ko, Sltam;lawJ Skublicki - Gynecol Endocrillol. 2000 Vol. 14 suppl. 2 RT46. - Abstracts of the 8th 
World Congress of GynecologICal Endocrinology. Florence, Imly, 6-9 XIII 2000. 
(4) Oeena st
zcllla e(iMP W OSOC7U krwi kobiet w przebiegu eiqZy prawidlowej i pocz'!t- 
ku fizjologieznego porodu. [Aut.] Marek Szymanski, Wieslaw Szymanski, Czeslaw Klyszejko, 
Stamslaw Skublieki.- Gillekol. Pol. 2000 T. 71 nr 8 s. 789-79:1. 
(5) Odplyni
eie pl)11u owodniowego v. II trymestrze ci&.zy. [Aut.] W[ieslaw] Szymanski, 
SLtanislaw] Skublicki, Z. Wasilewski, Cz[eslav,'] Klysz
iko.W: LuheLskie Dill Medycvny Perinatal- 
nej "P()rod przedwczesny" Luhlm - Nalf.e6w, 9-1/ VI 2000. Program i stre!lzeenia prac [B.m., 
20001, s. 35. 


239
>>>
585 (6) Wp{yw sposobu prowadLema porodu bhiniaczego na wymki poloznicze. [Aut.] Stam- 
slaw Skubhcki. Wiestaw Szymanski, I. Jagiebka, K. Bcrnaciak.- G;nekol. Pol. 2000 T. 71 nr 11 s. 
1451-1457. 


(7) Wplyw \-\yro\.vnanla glikemli u ci
zarnych z cukr7Yc&. na CZftSLOSC porod6w przed- 
wczesnych. [Aut.] W[ieslaw] Szymanski, M[algorzata] Tyloch, S[tanistaw] Skublicki. Z. Ru- 
prccht.W: Lube/skie Dm Medycynv PermalalnC] "Porod przedwczesny" Lublin - Naf(£cznw, 9-11 
VI 2000. Program i streszcz.enia prac. [Rm., 2000], s. 17. 


SLOWIK-GABR YI:LSKA ANNA MARIA 


586 (I) Sr6dmi,¥s7.Qwe zml8ny rozsldne w ptueach u choryeh kliniki ehor6b plue. rAut.] 
A[nna] Slowik-Gabryelska.- Pol. Merkurillsz uk. 2000 T. 9 nr 52 s. 679-683. 


SMUCZYNSKI A. 


5H7 (I) Badanie al"t}'wnosci dysmutazy ponadtlenkowej, katalazy oraz st
zenia substancji 
reagujqeych z kwasem tiobarbiturowym (dialdehydu malonowego) 1I ehorych z krwotokiem pod- 
paj
Z)'nowkmvym 7 p
km
tcgo t
tnl8ka [Aut. J A. Smuczynski.- Ann. Acad. Med. Bydg. 2000 T 
14 s. 27-28. - Streszcz. rozpr. dokt. 


SOBCZYNSKII.ESLAW 


(1) Makro i mikroskopowe wykladniki uszkodzenia blony slu70wej prze1yku a motoryka 
dolnego odcinka przelyku. [Aut.] M[aciej] Swi&.tkowski, L[eslaw] Sobezynski, J[acek] Budzynski, 
J[adwiga] Korenkiewicz. M[aria] Ktopocka. K[rzysztof] Grad.- Gastroenterol Pol. 2000 T. 7.supl. 
1 s. 47. - IX Kongres Polsklego TowarzysLwa Gastroenterologii. [Tekst r6wnolegl) w j'i?zyku an- 
glelsklml 
(2) PH wevvTIqtrzprzelykowe a motoryka dolnego odcinka przelyku. [Aut.] M[aciej] 
Swiqtkowski. J[acek] BudLynski, Lrestaw] Sobczynski, M[ana] Klopocka.- Gaslroenterol. Pol. 
2000 T. 7 supl I s.51 - IX Kongres Polsklego Towarzystwa Gastroentcrologii [Tekst r6wnolegly 
w j
zyku angielskim]. 
(3) Rozniee OdPOWICdzl rnotoryc7nej dolncgo odcinka przelyku na refluks kwasny u 
pacjcnt6w z patologieznym i fizjologicznym reflukscm zolqdko\Vo-przelykowym. [Aut.] M£aciej] 
SWlqtkowski. J[acek] Budzynski. L[eslaw] SobczyflSki. Mlana] Klopocka. K[rzysztol] Grad.- 
Gastroenterol. Pol. 2000 T. 7 supl. I s. 52. - IX Kongres Polski ego Towarzystwa Gastrocnterolo- 
gii. [Tekst r6wnolegly w iczyku angielskim]. 
(4) Zaleznosci rni
dzy wynikami badania endoskopowego przetyku i dobowej pH-rnetrii 
przelyku [Aut.] M[aciej] Swiqtkowski, M[aria] Ktopoeka, J[acek] Budzynski, Lfeslawl Sobczyii- 
Ski, K[rzysztof] Grad.- Gaslmenterol. Pol. 2000 T 7 sup]. I s. 53. -IX Kongres Polsklego Towa- 
rzystwa Gastroenterologii. [Tckst r6wnolegly w .i
z)'ku angielskim]. 


240
>>>
(5) Zaleznosc mi
d.l} endoskopO\'vym i histopatologicznym obraLem blony sluzowej 
przetyku. [Aut.] M[acicjj SWlttkowskl. LLestaw] Sobczynski, J[adwiga] Korenkiewicz, M[aria] 
Klopocka, J[acek] Budzynski, K[rzysztof] Grad.- Gastroenterol. PoL 2000 T. 7 supl I 
. 52. - IX 
Kongrcs Polskiego TowarzysIwa GasIroenterologii. [Teht ri)\\molegly w J
7yku angleJsklm]. 
(6) Zaleznosc mi
dzy wynikami badania endoskopowego i histopatologicznego btony 
sluzowej przclyku ora? dobowej pH-mctrii przetykowej u pacjentow diagnozowanych 7 powodu 
nictypowych bolow w klatce picrsiowej. [Aut.] Maciej Swiqtkowski, Le...Jaw Sobczynski. Jacek 
Budzynski, Maria KJopocka. Krzysztof Grad, Jad\viga Korcnkic\vicz.- Valerudiflaria - Post. Med. 
Kli". Wojsk. 2000 T 5 nr 3-4 s. 45-52. 


SOBKOWIAK EW A 


(1) Ocena wartosci badan diagnostycznych \v alergologii pedimrycznej. [Aut. I Gra:7yna 
Swincow, Mieczysta\va Czerwionka-S7..aflarska, Ewa Sobkowiak.- Acta PneumonoL AI/ergol. 
Pediatr 2000 Vol. 3 nr 3 s. 25-30. 
588 (2) Occna wybranych cech somatoskopowych u dLleCI z chorobq trzewnq [Aut.] E[\\aj 
Sobkowiak, M[ieezyslawa] Czerwionka-Szaflarska.- Przegl. Pediatr. 2000 Vol. 30 supl. I s. 100. - 
I Kongre.s Polskicgo Towar7yst\"ia Gastroemcrologil, Ilepatologii i Zy\\.'ienia Dzicci. L6dz. 21-23 
IX 2000 [Tekst r6wnolcgty w j
zyku angiel'ikim]. 
589 (3) Ruzwoj fizyczny dzieci L przebytym wt6rnym zcspotem zlego wehJaniania. [Aut.] 
E[wal Sobkowiak. I[zabela] LleJjnska, G[ra.zynaj Mlerz\va, G[razyna] Swineow, ALnna] Szaflar- 
ska-Szczepanik.- Pol. Merkllriusz Lek. 2000 T. 8 nr48 s. 409--410. 


SOKOl OWSKA EW A 


(I) Badanie zaleznosci mi
dzy wybranymi cechami morfologicznymi a sprawnosciq 
fizyczn£l: u kobiet w r6znym wieku. [Aut.] MLiJan] Cabric, Hlclena] Krakowl8k, ELwa] Sokulow- 
ska, R. Janczak.- Scripta Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 o;;uppl. [/2 s. 541-546. - Mi
dzynarodowy 
Kongrcs Nauk Antropologicznych "Amropolugia 2000". Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. Pamifttnik 
Kongresu. StreszC7cnia rcferat6\v: Scripta Periodlca 200n Vol. 3 nr 2 s. 50-51. [Tckst w jftzyku 
angielskim s. 187-188J- 
(2) The rclatJOnship beIween some anthropometnc measurement!. and physlcall efficiency 
in womcn. [Aut.] MLilan] Cabric, H[clena] Krakowiak, E[wa] Sokolowska.- Scripta Periodica 
2000 VoL 3 nr 2 
. 187-]88. - Mi
dzynarudowy Kongres Nauk Amropologlcznych "Anlropologm 
2000" Bydgoszez. 23-25 VI 2000 Streszczentareferatow. 
590 (3) Zmiany sprawnosci fizycznej w ci}gu roku szkolncgo dzieci wiejskich badanych 
EuropeJskim Tcslem Sprawnosci Fi7ycznej. [Aut.j E[wa] Sokolowska. W[tadimir] B07iluw. 
K[rzysztof] G6ralczyk, H[elena] Krakowiak.- Scripta Periodica 2000 Vol 3 nr 2 suppL 1/2 s. 690- 
698. - MiftdLynarodowy Kongres Nauk AnlropoJogiczny...n "Antropologia 2000". I3ydgo
zcz. 23- 


241
>>>
25 VI 2000. Paml
tnik Kongrcsu. StreSZC7ema referat6w. Scripta Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 s. 67- 
68 [1371 [Tekst w j
zyku angielskim s. 267]. 


SOKUP ALINA 


591 (1) Nmve lekl hlpoglikemlzuJ&ce w leczeniu cukrzycy typu 2. [Aut.] Alma Sokup, Maciej 
Swi![tkowski.- przegl. Lek 2000 T. 57 nr 6 s. 349-352 
592 (2) Zakres sIf;zenia peptydu C na czczo jako parametr r6zmCUlqcy subpopulacje chorych 
na cukrzyc
 typu 2 z otylosci q . Cz. I. Badania korelacji stftzenia peptydu C na czczo L wybranymi 
parametrami klinicLnymi i biochemlcznyrm. rAuL] Alina Sokup, Maclej S\viqtkow
kI.- Diabetol. 
Pol. 2000 Vol. 7 nr I '.26-33. 
593 (3) Zakres st
zenia peptydu C na 
ZC70 jaKu paramctr rOLnicujqcy subpopulacje chorych 
na cukr7YCft typu 2 Z otylosci q . C7. 2 Badanl3 korelacji stftzenia peptydu C w tescie glukagono- 
\\'Y m w relacji do leczenia hipoglikemizujqcego or8Z korelacji .st
zenia pcptydu C 7.0 wybranymi 
parametraml klinicznymi i biochernic7nymi po lec7eniu hipoglikemizuJqcym. [Aut.1 Alina Sokup, 
Maciej Swia..tkowski.- Diabelol. Pol. 2000 Vol 7 TIT I s. 34-40 


SOSZYNSKA KRYSTYNA 


(1) Cytogenetic momtonng at chIldhood acute lymphoblastlc leukemia (ALL). [Aut.] 
O[lga] Haus, M[ariusL] Wysocki, B[arbara] Mucha, Andr7ej Kurylak, Agnieszka Zuryn, V[ioletta] 
Swiqtkiewicz, A[leksandra] Ferenc, K[rystynal Soszynska.- Med. SCl. MOnitor 2000 Vol. 6 suppl. 2 
s. 33 - InternatIOnal Symposium on Pediatric Hematology and Oncology focused on Current Con- 
cepts in Pediatric Stem Cell Transplantation. Wrodaw, 14-17 VI 2000 
(2) Efektywnosc badan cytogenetycznych u dzieci chorych na ostrq bialaczkft limfobJa- 
styczl1£l:, a niekt6re parametry cyklu kom6rkowego i dane hematolugiczm:. [Aut] Olga Haus, Ma- 
riusz Wysocki. Barbara Mucha. R. DCbskL Krystyna Soszynska, Andrzej Koltan.- Acta Haematol 
Pol. 2000 T. 31 nr I s. 51-58 
594 (3) Standaryzacja mewdy RT-PCR dla gen6w homeolycznych LbxI I Hoxil [Aut.] 
KrystynaSoszynska, K Jagla.-Adv. Clin. Exp. Med. 2000 Vol. 9 nr 2 s. 119-124. 


SOSZYNSKI OARHJSZ 


595 (l) Mechamzmy wLbud7ama tolerancjl na powtarzane inlekcje pirogen6w egzogennych 
[Aut.) Dariusz Soszynski.- Postt'P}' Hlg. Afed D()8-w. 2000 T. 54 nr 4 s. 537-551. 


STANKIEWICZ WOJCIECH 


596 (J) POLiom lcukocytoLY w zapaleniu wyroslka robaczkowego. [Aut.] Tomas7 Oerkowski, 
Marcin Gawronski, Wojciech Jaros7ewski, Lukasz Pokrywka, Leszek Ruszkowski, GrLegorz 20- 


242
>>>
l
dziewski. W: 38 KrakowskI Przeglqd Prac Naukowych Studentow Medycyny. Speklrum 2000. 
Krakow, 26-27 V 2000. Sup!. do material6w konferencyjnych. Stre
zczenia prac. [Rm., 2000]. fI] 

. - Opiekun SKN: Wojciech StankiewIcz. 
597 (2) Stan zapalny pecherzyka z6tclowego a wczesniCjsza appendektomia. [Aut.] romasz 
Derkowski, Marcin Gawronski, Wojciech Jaroszewski, Lukasz Pokrywka, Leszek Ruszkowski, 
Grzegorz ZoledLiewski.W: 38 KrakowskI Pr.::eglqd Prac Naukowych Studenlow Medycyny. Spek- 
trum 2000 Krako'\\'. 26-27 V 2000. Supl do matenal6w konfercncyjnych. Streszczenia prac. [Rm.. 
2000], [1] s. - Oplekun SKN: Wojciech Stankiewicz. 


ST ASLAK-KOW ALSKA RADOSLA W A 


598 (I) Wyniki lcczenia dzieci chorych na przewlcklQ. bialaczk
 szpikO\vQ. (CML) w matenale 
Polskiej Pediatrycznej Grupy ds Leczenia Bialaczek i Chloniak6w u Dzieci. [Aut.] A. Chybicka. [i 
in.]. Radoslawa Staszak-Kowalska, [i in.]. Mariusz Wysockl.- Med. Wieku Ro::w. 2000 T. 4 nr 1 
sup!. 2 s. 49-55. - Zjazd Onkolog6w Dzieci
cych. Gdaii.sk, 26-28 V 1999. Post
y w leczemu 
biataczek i chloniak6w. 


STASZEWSKI PRZEMYSLAW 


599 (I) Quantum stochastic dllIerenllal equallon for unstable systems. [Aut.] V.P. Bclavkin, 
PLrzcmyslaw] Staszewski - 1. Math Phy.\. 2000 Vol. 41 nr 11 s. 7220-7233. 
600 (2) The study of a continuously observed quantum particle. [A.ut.] Przemyslaw Staszew- 
ski. G. Staszewska.- Ph
vsica Scripta 2000 Vol. 62 s. 117-122. 
601 (3) Transient effec
 for continuously observed quantum particle II. [Aut.] Przemyslaw 
Stas7cwskl, G. Staszewska.- Open Sys. l1
rormation Dyn. 2000 Vol. 7 s. 77-89. 


STEFANSKI KRZYSZTOF 


602 (I) The plasma phenomena in three-photon ionization of Ca. [Aut.] R.S. Dygdala, K. 
Karasek. K[ rLysztof] Stefanski. A LawadLka. R. Rumianowski, M. Zielinski.- J. Phys. D: AppL 
Phys. 2000 Vol. 33 s. 41-53. 
603 (2) Semiclassical adiabatic mode] for nonergodlc bouncmg-ball states of the stadIUm 
billiard. [Aut.] KrzysztofStefan
ki.- Open Sys. Jriformalion Dyn. 2000 Vol 7 s. CJI-IOO 


STROZECKI PA WE\. 


604 (1) Cardiac valve calCifications m hemodialysis patiems. [Aut.l P[awell StroLecki, 
E[dmund] Nartowicz, Gfrazyna] Odrow
z-Sypnie\Vska. Z[bigniew] Wlodarczyk, JLacek] Mani- 
tius.W: XXXVIl Congress of the European Renill Associacion European Dialysis £Ind Transplant 
Association Nice, France, 17-20 VI1I2000. Ab.
lracts. [B.m., 2000], s. 203. 


243
>>>
Toz:- Nephrol. Dial. Transplant. 2000 Vol 15 nr 9 AI38. - )LXXVII Congres
 of the European 
Renal AssociatIOn European Dialysis and Transplant ASSOCiatIon. Nice, France, 17-20 VIII 2000. 
Abstracts 
(2) Czy istniejt zaleznosci pomi
dzy mekt6rymi zaburzemami metabohcznyml a wybra- 
nymi wskainikami uszkodzenia nerek u chorych z nieleczonym pienvotnym nadci
nieniem t
tm- 
czym? [Aut.] M. Kretowicz, Malgorzata Ukleja-Adamowicz. Pawcl Str6zecki, Krzysztof Bucz- 
kowski, Kararzyna Klucz. Grazyna Odrowaz-Sypmewska, Jacek Manitius.- Pol. Arch. Med. Wewn. 
2000 T. 104 nr 3 s. 563-567. 


(3) Is there any relationship between carbohydrate metabolism and tubulo-interstltial 
injury III essential hypertensive patients? lAut.] M. Kretowicz, M[algorzata Uklcja-Adamowiez, 
P[awetj Str6zeeki, K[rzysztof] Buczkowski, K[alar7yna] Klucz, G[ra.zyna] Odrowqz-Sypniewska. 
J[acek] MamtlUs.- J. l/ypertens. 2000 Vol. 18 suppL 2 S108 - Tenth European Mecting on Hyper- 
tension. Goteborg, Sweden, 29 V - 3 VI 2000. Abstracts. 
605 (4) Skmeczno:;c leczenia ludzkq rekombmowan'l erytropoctyn'l chorych hemodializowa- 
nych z \N16rnt nadczynnoseiq przytarezyc. [Aut.j A. Polak, Pawel Str6zeeki, Grazyna Odrow'lZ- 
Sypmewska. Jacek Manitius.- Nefrol. Dial. Pol. 2000 T. 4 nr 3 s. 169-172. 
(5) Wplyw wybranyeh Laburzeil metabolicznych na funkqcr sr6dmi'lzszu w nieleczonym 
pierwolnym nadcisnieniu tcrtnicZ)1l1 (NT) I pierwotnych kh:bu
zkowych zapalemach nerek 
(PKZN). [Aut.] M. Kretowicz, Mlalgorzata Ukleja-Adamowicz, Plawel] Str6zeeki. Kfrzysztof] 
Buczkowski, K[atarzyna] Kluez. G[ra.zyna] OdrowqL-Sypnicwska.W: VJf Zjazd PolskieRo Towa- 
rzystwa Nadclsmen;a Tetn;czego. KatO\Vlce. 19-21 X 20{)() KSlq=:ka streszczen. (Rm., 2000J. s. 20. 


STUDZINSKA RENATA 


606 (1) Otrzymywanie tiazolo[3-2a]plrymldynon6w z 3-N-alliJo-2-uouracyh. [Aut.] Renata 
Studziilska, Marcin Drarnniski.W. Jubilellszowy Zja:.d Polskiego Towarzystwa Chemic;:.nego i 
Stowarzyszenia 1n......vnier6w ; Technik6w Przemyslu Chemlcznego L6di, 10-15 IX 2000. fRm., 
2000], S3/59 P17. 
(2) Wybrane zagadnienia z chemii organicznej. [Aut.] Dorota Kaczynska, Renata Stu- 
dziilska. W: Elementy chern;; og6lnej i organicznej. Pod red Marcma Draminskiego ByJgoszc=: 
Wydaw. Un. AM, s. 16q-257. 


STYC7YN5KI .IAN 


(1) Analysis of lymphocytes B and T populations and NK cells in different phases of 
mfectlous diseases in children. [Aut.] A[ndrLeJ] Kurylak, D[anuta] Kurylak, M[anusz] Wy
ocki, R. 
Dc;:bski, J[an] Styczyilski. A Balcerska.W: Ellropaediatrtcs 2000. The UNEPSA and (,ESP Euro- 
pean Congress of Paedialrics. Rome, 18-211112000. Abstract book (B.m., 2000]. s. 151 IM-284. 
607 (2) CD4+CD8+double-positive acute lymphoblastic leukemia. [Aut.] Jlan] Styczynski. R. 
D
bski, M[algor7ataj Kublcka, B[ozena] Langer.W: Europaediatrics 2000. The UNEPSA and 


244
>>>
CESP Furopean Congress of Paediatrics. Rome, 18-21 111 2000. Abstract book. fE-m., 2000], s 
144 HO-272. 
(3) Different treatment results In children with the standard risk acute lymphoblastic 
leukemia (ALL-SR) recelvmg 5 g/m2 and 3 g/m2 methotrexate (MTX) - a report of the Polish 
Pediatric Leukemia ILymphoma Study Group. [Aut.] P. Kotecki. [i in.J, M[anusz] Wysocki, J[an] 
Styczynski, [i in.].- Med. Sci. Monitor 2000 Vol. 6 suppl. 2 s. 5. - International Symposium on 
Pediatric Hematology and Oncolog) focused on Current Concepts m Pediatric Stem Cell Trans- 
plantation. Wrodaw, 14- I 7 VI 2000. 
(4) Drug resistance m childhood acute leukemia
. [Aut] M[ariusz] WYSOCkI, J[an] Sty- 
czynski, [i m-J.- Med. Sci. Monitor 2000 Vol. 6 suppl. 2 s. 14. - International SymposIUm on Pedia- 
tric Hematology and Oncology focused on Current Concepts in Pedmtnc Stem Cell Transplanta- 
tion. Wrodaw, 14-17 VI 2000. 
608 (5) EpidemiologICal aspects and preventive strategy of viral hepatItis Band C In cancer 
children. [Aut.] 1[an] Styczynski, M[ariusz] Wysocki, S[yhvia] KoHan. A[ndrzej] Kurylak. A[nnal 
Balcar-Boron.- Cancer Detect. Prevo 2000 Vol. 24 suppl. S-151. 
(6) Epidemiological aspects of hepatitis C virus infection in children with cancer. [Aut] 
S[yhvia] Kohan, M[arlUs7] Wysocki. Alndrzej] KoHan. J[anl Styczynski, ArnnaJ Bakar-Boron, R 
D
bski.W: Europaediatrics 2000. The UNEPSA and CESP European Congress of Paediatrics. 
Rome, 18-21 III 2000. Abstract book. [RID., 20001, s. 140 HE-263. 
609 (7) In vitro drug resistance profiles of adult versus childhood acute lymphoblastic leuka- 
emia. [Aut.] Jan Styczynski, R. Pieters, D.R Hui
mans, G.]. Schuurhuis, Mariusz Wysocki, A.J.P 
Veerman.- Sr. J. Haematol. 2000 Vol. 110 s. 813-818. 
610 (8) In vitro drug resistance profiles of adult versus childhood acute lymphoblastic leuke- 
mia. [A.ut.] J[an] Styczynskl. R. Pieters. D.R. HUismans, G.J Sehuurhuis, M[ariusz] Wysocki. 
AJ.P. Veerman.- Med. Sci. Monitor 2000 VoL 6 suppL 2 s. 32. - International Symposium on 
Pediatric Hematology and Oncology focused on Current Concepts III Pediatric Stem Cen Trans- 
plantation. Wrodaw, 14-17 VI 2000. 
Toz:- Med. Pediatr. Oncol. 2000 Vol. 35 nr 3 
. 222. -internallonal Society of Paediatric On- 
cology SlOP XXXII Meetmg. Amsterdam, The Netherlands, 4-7 X 2000. Abstracts 
611 (9) Intracellular daunorubicin accumulation and retention In childhood acute leukemias. 
[Aut.] Jan Styczynski. Matgorzata Kubicka. Bozcna Langer, R. D
bski, Mariusz Wysocki.- Med. 
Sci. Monitor 2000 Vol. 6 suppl. 2 s. 32. - International SymposIUm on PedIatric Hematology and 
Oncology focused on Current Concepts 111 Pedmtric Stem Cell Transplantation. Wroclaw. 14-]7 VI 
2000. 


(10) Is Idarublcin better than daunorublcm m the treatment of childhood acute non- 
lymphoblastIc fcukemJa? Preliminary results of the Polish Pediatric LeucaemialLymphoma Study 
Group ANLL-98 protocoL [Aut.] A Dluzniewska, W. Balwierz, P. Kotecki, R. Rokicka-Milewska, 
D. Sonta-.Takimczyk. M[arius7] Wysocki. [i in.], J[an] Styczynski, [i in.].- Med. Sci. Monitor 2000 
Vol 6 suppl. 2 s. 22. - InternatIOnal Symposmm on Pediatric Hematology and Oncology focused 
on Current Concepts in Pediamc Stem Cell TransplantatIOn. Wrodaw, 14-17 VI 2000. 


245
>>>
612 (II) Kliniczne znaczenie opornosci na cytostatyki w ostrej bialaczce limfoblastycznej u 
dzieci. Cz I. Mechanizmy i mozliwosci badama komorkO\vej opornosci na cytostatyki. [Aut] Jan 
Styczyilski, Mariusz Wysocki, Andrzej Kurylak, R. D
bski.- Pediatr. Pol. 2000 T. 75 nr 2 s. 139- 
143. 


(12) Klinicznc znaczenie opornosci na cytostatyki W ostrej bialaczcc limfob]aslycLnej u 
dzieci. Cz. 2. Grupy leko\.... [Aut.] Mariusz Wysocki, Jan Styczyilski, Andr7ej Kurylak, R. Dctbski.- 
Pediatr. Pol. 2000 T 75 nr 3 s. 223-229. 
613 (13) Komorkowosc szpiku koslnego "" o
lrej bialaczce limfoblastycznej u d7ieci. [Aut.] 
Jan Styczynski. Malgorzata Kubicka, Bozcna Langer, Marius7 Wysocki, R. D
bski. E. Wolska. M. 
Polafiska.- Wiad Lek 2000 T. 53 nr 9-10 s. 507-512 
614 (14) Long-term effects of vaccination against hepatitIs B ViruS mfectlon In children with 
neoplastic disease. (Aut] Jlan] Styczyilski, M[ariusz] Wysocki, S[yh....ia] Kollan, A[ndrzej] Kury- 
lak, A[ nna] BaLcar-Boron. W: Europaedialrics 2000. The UNEPSA and CESP European Congress 
of Paediatrics. Rome, 18-21 11I2000. Abstract book [Bm. 20001. s. 147110-282. 
615 (15) Mechanizmy opornosci w bialaczkach - problem terapeutyczny. [Aut.] Jan Slyczyn- 
ski, Manus? Wysocki.-Adv. Clin. Exp. Med. 2000 Vol. 9 nr2 s. 153-161. 
(16) Momtoring of asparagmase actiVity on different asparaginase preparations. [Aut.] K 
Jankowska, Marius7 Wysocki, Grazyna Odrow
z-Sypniewska. B. Jendryczka, .Ian Styczynski.- 
Med. Sci. Monilor 2000 VoL 6 '\uppl. 2 s. 32. - lntematlOnal SymposIUm on PediatrIc Hematology 
and Oncology focused on Current Concepts in Pediatric Stem Cell Transplantation. Wroclaw, 14- 
17 VI 2000. 


(17) Occupational risk of infection with hepatitIs Band C viruses m pediatrIC oncology 
ward. [Aut] Mrariusz] Wysocki, SLylwial Kottan, A[ndrzej] Kohan, Alnna] lJalcar-Boroil, 
R[oman] Graczykowski, E. Narolska, l[an] Styczynski, R. D
bski.W: Europaediatrics 2000. The 
UNEPSA and CESP European Congress of Paedialric
'. Rome, 18-21 III 2000. Abstract book. 
[Rm__ 2oo0J, s. 139 HE- 262. 
(L8) Ostra biataczka limfoblastyczna u dzieci w grupie duzego ryzyka. Wslctpne obserwa- 
cje po wprowadzemu kolejnej modyfikacji (1997) protokolu Now) York dostosowanCJ do wlcku. 
Raport Polskiej Pediatrycznej Grupy d
. Leczenia Bialaczck i Chloniak6w. [Aut.] Sz. Skoczen, [i 
in.l. Mariusz Wysocki. Jan Styczynski.- Med. Wicku R07W. 2000 T. 4 nr L supL 2 s. 23-32. - Z.Iazd 
Onkologow Dziecictcych. Gdansk, 26-28 V 1999. Post
py w leczeniu bialaczek i chtoniak6w. 
(19) Pohsh Pediatric Leukemia/Lymphoma Study Group (PPLLSG): results of treatment 
of chlidren with high-risk acule lymphoblastIc leukemia (HR-ALL). [Aut.] K. KLus, [I m.], 
M[ariusz] Wysocki. JLan] Styczynski.- Med. Sci. Monitor 2000 Vol. 6 suppl. 2 s. 6. - Internalional 
SymposIUm on PediatrIc Hematology and Oncology tocused on Current Concepts m Pedlatnc Stem 
Cell Transplantation. Wroclaw, 14-17 VI 2000. 
616 (20) Possible relevance of the imracellu]ar daunorublcm accumulatIon and retentIon to 
drug resistance mechamsms in childhood acute leukemias. [Aut.] l[an] StYC7ynski, R. D
bski, 
A[ndrzej] Kurylak, M[algorzata] Kubicka, BO:7cna Langer, M[ariu
L] Wy
ocki.W: V Mi€d-::ynaro- 
dowa Konferencja Cytometrii. Rynia, 27-29 X 2000. [B.m., 2000],.s 40. 


246
>>>
617 (21) Profil opornosci in vitro na cytostatyki w osnej bialaczce limfobla"iIycznej u dzieci i 
doroslych. [Aut.] J[an] StYC7ynski. R. Pieters, D.R. Huisrnans, G.J. Schuurhuis, M[ariusz] WY"iOC- 
ki, AJ.P. Veerrnan.W: Kon[ereflcja Naukowo-S;:koleniowll Polskiego Towarzystwa Hemnlolog6w i 
TransfuZJolog6w. Hematologia 2VVU. Warszawa. 13-15 IX 2000. Materialy konferencYJne. lA.m., 
2000], s. 117. 
(22) Treatment results in the predmsone poor-responders WIth the standard fIsk acute 
lymphoblastic leukemia. [Aut.] K Derwich, [i in.], M[ariusz] Wysocki, J[an] Styczynski.- Med. 
SCt. Monitor 2000 Vol. 6 
uppl. 2 
. 5 - InternatIOnal SymposIUm on Pediatnc Hematology and 
Oncology focused on Current Concepts in Pediatric Stem Cell fransplantation. Wrodaw, 14-17 VI 
2000. 


SUJKOWSKA RENATA 


(I) A case of HPV mfection In a neonatus. [Aut] Au Sinklcwicz, Hanna Mackiewlc7, 
Stanisla\v Betlejewski, Renata Sujkowska.- New Medicine 1999 Vol. 3 s. 64-65. 
(2) KostniakochfL
stniak krtani [Aut.] Pawel Burduk., Renata Sujkowska, Stanislaw 
Betlejewski, D. Burduk.- Otolaryngol. Pol. 2000 T. 54 nr 2 s. 185-188. 


SUPPAN KAROL 


618 (I) Analiza wybranych wyktadnik6w og61noustrojowej r6wnowagi antyoksydacyjnej u 
pacjcnt6w z chorab q wrzadowq zotqdka i dwunastnicy LakaLonych Helicobacter pylori. [Aut.] 
Karol Suppan.- Ann. Acad. Med. Bydg. 2000 T. 14 s. 28-29 - Streszcz. roZpl. dokt 
(2) Czynniki determinujqce obraz histopatologiczny blony sluzowej zolqdka i d\'iUnastni- 
cy u pacjcnt6w z chorob q wr70dowq dwunastmcy. [Aut.] Maciej Swiqtkowski. Jacek Budzynski. 
Maria Klopocka, ladwiga Korenkiewicz, Karol Suppan, Gerard Drewa.- Valetudinaria - Post. Med. 
Klin. Woj.'k. 2000 T. 5 nr 3-4 s. 37-44. 
(3) R6.i.nice zmian rownowagi antyoksydacyjnej u kobiet i m
zczyzn z chorob q wieii.co- 
Wq lecLonych statynami. [Aut.] Jacek Fabisiak, Karol Suppan, GrLegorz Pulkowski, Gerard Dre- 
wa.- Kardiol. Pol. 2000 T. 52 supl 4 s. 21 poz. 43. - 63 Konferenqa Naukowa Polskiego Towarzy- 
stwa Kardiologiczncgo. Choroby ukladu krqZenia u kobiet. Krakow, 19-20 V 2000. 
(4) Wplyw palenia tytoniu na Lilliany pH srodprzelykowego. fAut.] J[acekl Budzynski. 
M[aria] Ktopocka, M[aciejJ SWiqtkowski, J[acek] Fabisiak, K[arol] Suppan.- Gastroenterol. Pol. 
2000 T. 7 supl. 1 s. 55. - IX Kongres Polskiego Towarzysrwa GasrroemeroJogii. [Tekst r6wnolcgly 
wj
zyku angielskim]. 
(5) Zakazenie H. pylori (Hp) jest niezaleznym czynnikiem determinujqcym zmiany po- 
ziomu wyktadnik6w ustrojowej r6wnowagi antyoksydaC}jnej u leczonych pacjent6w z chorobt 
wrzodow£t dwunastnicy (DU). [A.ut.] J[acek] Budzynski, M[aria] Klopocka, M[aciej] Swiqtkowski, 
K[arol] Suppan, lj[erard] Drewa, RLado
taw] Maciak, J[adv,'iga] Korenkiewic7.- Gastroenterol. 


247
>>>
Pol. 2000 T. 7 sup] 1 s. 73. - IX Kongres Po]sklego Towarzystwa Gastrocnterologli. [Tekst raw- 
nolegty w j
zyku angiclskim]. 
(6) Zaleznosci mi
dzy intcnsywnosciQ. kolonizacji H pylori (Hp) i obrazem histopatolo- 
gicznym sluzawki zotQ.dka i dwunastnic) u pacjent6w z chorob q wrzodowq dwunastnicy (DU). 
[Aut.] M[aria] Klopocka, Jlacek] Budzynski. M[aciej] S.wlQ.tkowc;kl, JLadwiga] Korenkiewiez, 
K[arol] Suppan, K[rzysztof] Grad.- Gastroenterol. Pol. 2000 T. 7 supL ] s. 77. - IX Kongres Pol- 
skiego Towarzystwa Gastroenterologii. [Tekst rawnolegty w J
zyku angielskim]. 


SWINCOW GRAZYNA 


619 (I) AnaliLa por6\vnawcza ezcstosci wystepowania i przebiegu kliniczncgo biegunek u 
etiolugii romwiruso\vej u dZleci. LAut.] G[razyna] SWIOCO\V. M[Icczyslawaj CLerwionka- 
Szatlarska.- Pr;;:(gl. Pediatr. 2000 Vol. 30 supl. 1 s. 24. - I Kongres polskiego Towarzystwa Ga- 
stroentcrologii. I-Iepatologii i Zywienia Dzieci. L6di, 21-23 IX 2000. rTekst r6wnolegly w j
zyku 
anglclskim]. 
(2) Czestosc zakai:.cnia HBV i HCV u dzieei ze schorzeniami serca. [Am.] Barbara Ty- 
eZYI1ska-lloffmann, Mieczysfawa Czerwionka-Szaflarc;ka, Andrzej Nowak, Grazyna Swincow- 
Pediatr. Wsp6/cz. 2000 Vol. 3 nr I s. 197-200 
(3) Hepatitis C ViruS mfec[lon In hospltahsed children [Aut. J Barbara Tyczyiiska- 
HotJinann, Anna Szaflarska-Szczcpanik, Gra.zyna Swineow, 1. Adamska, K. Michalska, Ewa Los, 
MiecL)'stawa Czerwionka-SLaflarska.- Med. Sci. Monitor 2000 Vol. 6 nr 2 s. 361-364. 
620 (4) Ocena wartosci badan diagnostycznych w alergologii pcdiatryc7nej. [Aut.] GraZyna 
Swincow, Micczyslawa CLerwionka-Szaflarska, Ewa Sobkmviak.- Acca Pneumonol. Allergol. 
Pedimr. 2000 Vol. 3 nr 3 s. 25-30. 
(5) Rozw6j fizyczny dLieci 7 przebytym \Vt6rnym zespotem zlego wchlaniania. [Aut.] 
E[wa] Sobkowiak, I[zabelal Ziclinska, Gfrazynal Micrzwa.. G[razyna] SwmcO\v. Alnna] Szaflar- 
ska-Szc7epanik - Pol. Merkuriusz Lek. 2000 T. 8 nr48 s. 409-410. 
(6) ZakaL.enia HCV i HBV w grupie dzieci ze schorzemami uktadu kI¥enia. [Aut.] 
B[arbara] fyczynska-Hoffmann. Alndrzej] Nowak. G[razyna] Swineow.- Przegl. Pediatr. 2000 
Vol. 30 supl. I s. 88. - I Kongres polskiego Towar7ystwa Gastrocnterologii, Hepatologii i Zywienia 
DLieci. L6di, 21-23 IX 2000 [Tckst rownolegly w j
zyku angielskim] 
(7) 7espoly ztego wchlaniania u dzieci - w swietle obserwacji wlasnyeh. [Aut.j 
Mricczyslawdj CLerwlonka-Szaflarska, G[razynaj Swincow. G. l'elc. M. Janczewska, M Pankow- 
ski, ALnna] Balcar-Boroi1.W: Sympozjum Gastroenterologic
.lle nl. Bole brzucha u dzieci oraz 
postlW)' w gaslroenterologii dzieclf.c'cej Bydgoszc, 23-24 IX /988. Streszczema refCrat6w. [Rm.. 
20001. s. 79-80. 


248
>>>
SYKliTERA MARZENA 


(1) AnalysIs of cstazolam In post-mortem matenal. [Aut.] Ewa Pufal. Marzena Sykutera, 
G. Lis, G. Rochholz, Karol Sliwka - Z Zagad Nauk Sqd 2000 Vol. 43 s. 208-216. - 37th Tiaft 
Trienmal Meeting Cracow. 
(2) Determmation of cephalosporin antiblotlc
 In po
l-mortcm material. [Aut. I Ewa Pural, 
Marzena Sykutcra. Karol Sliwka.- Z Lagad Nauk Sqd. 2000 Vol. 41 s. 37-51. - LTekst r6wnolegly 
w.ictzyku angielskim i polskimj. 
(3) Determination of paracetdmol (acetaminophen) In different body fluids and organ 
samples after sohd-phase extraction using HPLC and an Immunological method. [Aut.] E[wa] 
Pufal, M[arzena] Sykutera, G. Rochholz, HW. Schu17, Karol Sliwka, H.J. Kaatsch.- Fre
enius J. 
Ana/. Chern. 2000 Vol. 367 s. 596-599. 
(4) Idcntifizierung und bestimmung von BromchlordlfluormeLhan (Halon 1211) aus 
Kbrperflusslgkcltcn und Organmatenal mlt Headspace-GC/MS [Aut.] E[wa] Pufal, M[arzena] 
Sykutera, G. Rochholz, G. Lis, Karol Sliwka.- Rechlsmedizin 2000 Bd 10 suppl. I SI5 P-57. -79. 
Jahrestagung der Demschen GeseUschaft fur Rechtsmedl7ln. Essen. 27-30 IX 2000. Abstract'\. 
(5) Zgon w nast
ps(wie odurzania sill; halonem 1211. [Aut.] Ewa Pufal, G. Lis, Marzena 
Sykutera, EI.zbieta Bloch-Boguslawska, Karol Sliwka.- Zesz. Nauk Sl. AM Kat. Zakl. Med Sqd. 
2000 nr 8 s. 33-34 - V Ogolnopolska Konferencja Naukowa "S&.dowo-Lekarskie Problemy Nar- 
komanii". Bielsko-Biala, 17-19 V 2000. Streszczenia referat6\.v. 


SZADUJKIS-SZADURSKI LESZEK 


(1) The assesmcnt of results of vaccinatJOn agamst flu among the AT&T Telra employees 
from the point of view of efficiency and economics. [Aut.] A.lndrzej] Galaj, L[eszek] Szadujkis- 
Szadurskl. M. Sin]ah W. 9,h International Congress on Infectious Diseases. Buenos Aires, Argenti- 
na, /0-13 IV 2000. Abstracts. [RID., 2000], s. 57. 
621 (2) Effect of phenylephnne and carbachol in the bisected rat and human va'\ deffcrens. 
[Aut] Leszek Szadujkis-Szadurski, Grzegorz GrzeSk.- Eur. J. Chn. Invest. 2000 VoL 30 suppl. 1 s 
4. - Absuacts of the ESCI 34th Annual SCientific Meetmg. Aarhus. Denmark. 17-20 V 2000. 
622 (3) PharmacologIcal characterization of the dopammcrgIc receptor in prostatic parts of 
the rat vas dcfferens. [Aut] Leszck Szadujkis-Szadurski, Grzegor7 Grzesk. - Eur. J. CUll. Invest. 
2000 Vol. 30 suppl I s. 4. - Abstracts of the ESCI 34th Annual Scientific Meetmg. Aarhus, Den- 
mark, 17-20 V 2000. 
623 (4) Role of cGMP m modulation of G-protein coupJed reccptors in human and rat vas 
deferens [AutJ L[esLek] Szadujkis-Szadurski, G[rzegorz] GrLesk.W: VI! World Conference on 
Clinical Pharmacology and Therapeutics alld 4th Congress of the European AJ.sociation for Clini- 
cal Pharmacology and Therapeutics. Florence, 15-20 VI!20v0. Abstracts. [Rm., 20001. s. 233. 
(5) Up and down regulation by lipopolisaccharides and angiOlensm II of thc vasocon- 
strictor response. [Au1.] G[rLegorzl Grzesk, L[eszek] Szadujkis-SLadurski, Z[bigninvl Orzalkie- 


249
>>>
wicz.W: VIl World Conference Oil Clinical Pharmacology and Therapeutic.! and 4th Congress vf 
the European Association for Clinical Pharmacology and I herapeutics Florence, i5-20 V/1 2000 
Abstracts. [Rm., 2000], s. 146. 


SZAFLARSKA-SZCZEPANIK ANNA 


624 (I) Anali7a cz
stosci wys
pU\vania celiakii u rodzcnstw chorych dzicci w materiale 
wlasnym. [A.ut] A[nna] Szaflarska-Szczepanik, M[ieczyslawa] Czerwionka-Szaflar
ka - Przegl. 
Ped;atr. 2000 VoL 30 sup!. 1 s. 101. - 1 Kongres Polsklego Towarzystwa GastroentelOloglI. Hepa- 
tologii i Zywienia Dzieci. LOdi, 21-23 IX 2000. [Tckst r6wnolcgly w j
zyku anglclskimj. 
625 (2) AnalysIs of a prevalence of cehac disease among sIblings of celiac disease children m 
own material. [Aut.] A[nna] Szaflarska-Szczepanik, MLieczyslawaj CzerwlOnka-Szaflarska.- J. 
Ped;mr. Gaslroenterol. Nutr 2000 Vol. 31 suppL 2 poz. 839. - World Congress of Pedlatnc Ga- 
stTOenterology, Hepatology and Nutntlon. Boston, Massachusetts, 5-Q VIII 2000. Ab'\tracts. 
(3) AntioXidant defense in children with chrome viral hepatitis Band C. [Aut.] Agmeszka 
M. ChTObot, Anna Szaflarska-Szczepanik. Gerard Drewa.- Med. Sci. Monitor 2000 Vol. 6 nr 4 s. 
713-718. 


(4) Badania nad skutecznoSciQ.leC7enm interferonem alfa przewleklego 7apalenia wQ.troby 
typu (' u dzieei. [Aut.] M[ieczyslawa] Czerwionka-Szaflarska, A.[ndrLej] Chrobot, A[nna] Szaflar- 
ska-SLcLepanlk.- Pr:egl. Pediatr. 2000 Vol. 30 
upJ. 1 
. 94. - I Kongre
 Polskiego Towarzystwa 
Gastroenterologii. Hepatologii Zywienia Dzieci. L6di, 21-23 IX 2000. [Tekst r6wnolcgly w 
j
zyku angielskim] 
626 (5) Changmg cllmcal pIcture of cehac disease m Polish children. [Aut.] ALnna] Szaflar- 
ska-Szczcpanik, M[ieczyslawaj Czerwionka-Szaflarska.- Allergy Clin. Imnlll1lol. Int. 2000 supp!. 2 
P-542. - XVII InternatIOnal Congress of Allergology and Clinica1lmmunology. Sydney, Austraha, 
15-20 X 2000. Abstracts. 
627 (6) Genetically determmed coeliac dIsease m three family members. [Aut] Anna Szaflar- 
ska-Szczcpanik, Danuta Miscicka-Sliwka.- Med. Sci. Monitor 2000 Vol. 6 nr 6 s. 1182-1185 
(7) Hepatitis C virus infection in hospitalised children. [Aut.l Barbara Tyczynska- 
Hoffmann, Anna Szaflarska-Szczepanik. Gra.zyna Sv,/incow. I. Adamska. K. Michalska. Ewa Los. 
Mieczyslawa Czerwionka-Szaflarska.- Med. SCI. Monitor 2000 Vol. 6 nr 2 s. 361-364. 
628 (8) Ocena wartosci przeciwcial przeciwko transglutaminazle tkankowej w rozpoznawaniu 
i monitorowaniu leczenia ehoroby trzewnej - badania wst
pne. LAut.j Anna Szaflarska-Szczepanik, 
Gra7yna Odroww-Sypniewska.- PediQlr. Wsp6lc:? 2000 Vol. 3 nr 1 s. 151-155. 
629 (9) Postawa d7ieci i mlodych doros!ych wobec chomby trzewnej. [Aut.] Anna Szaflarska- 
Szczepamk.- Pediatr. Pol. 2000 T. 75 nr 2 s. 103-106. 
630 om Prevalence of celiac disease among first degree reLatives. fAut.l Anna Szaflarska- 
SLcLepanik.W: The Second international Congress on Pediatrics in the Community (SIPCC). Jeru- 
zalem. Israel. 9-13 IV 2000. Program and abstracts. [B.m.. 2000], s. 189. 


250
>>>
631 (11) Pr6ba anahzy \Vartose1 przeCl\Vcial przeci\vko transglutaminazic tkankO\ve.i w rozpo- 
znawaniu choroby trzevmeJ u d7ieei . badanm \Vstft:pne. [Aut.] A[nna] Szatlarska-Szczepanik, 
G[ra2:yna] Odro\V1Z-Sypniewska.- Pr::.egl. Pediatr. 2000 Vol. 30 supl 1 s. III - I Kongres Pol- 
skIego TowarLy
twa Gastroenterologii, Hepatologli i ZYVo,.'icnia D7ieci. L6di. 21-23 IX 2000. 
[Tekst r6wnolegly w j
Lyku angielsklm). 
632 (12) Przeci\\ciala skierO\vane prLeciwko transglutaminazic tkankO\vej . nowy marker 
choroby lrze\vnej. [Aut.] Anna SLaflarska-SLcLepanik, L. Zielezinska.- Gaslroeillerol. Pol. 2000 T 
7 m 2. 131-133. 
633 (13) Przewlekte Lapalenie w£l.troby typu C wsp6listnlcj&.ce 7 zaka7.emem H.GV u 12- 
letnit.j dLiewczynki. [Aut] Anna Szaf1arska-Szczepanik. Ewa Los, Anna Krenska-Wi&.cek, 
Agnieszka ChroboL- Pol. Merkllriu.lZ LeA. 1999 T. 7 nr 37 s. 21-22. 
(14) ROLW6j fiL)'CLny dzicci L pr.lebytym wt6rnym ze
polem zlego wchlaniania. [Aut.] 
E[viaJ Sobkowiak. I[zabc1aJ Zielniska. G[razyna] Mierz\va. G[razyna] SWll1cO\".... A[nna] Szatlar- 
ska-Szczepanik - Pol. Merkuriusz Lek. 2000 T. 8 nr48 s. 409-410. 
(15) StudIes of the erlectiveness of interferon a1pha treatment for chronic hepatitb C in 
children. LAut.] Micczyslawa Czcnvlonka-Szatlarska. Andrzej Chrobol Anna 
Lanarska- 
S7czepamk.- Med. Sci. MOllilor2000 Vol. 6 nr 5 s. 964-970. 
634 (16) Trudnosci \V fOLpoznawaniu mukowiscydoLY. (Aut.] L. Zlcle7lnska, A[nnal Szaflar- 
ska-Szczepamk.- Pol. Merkurill.sz Lek. 2000 T. 8 nr 43 s. 43-44 
635 (17) /:mieni
i&.C)' si
 obra7 kiinic7l1Y celiakii u dzieci polskich. [Aut.] A[nna] Szaf1arska- 
Szczepanik, Mfieczyslawa] Czerwionka-SLaDarska.- Przegl. Pediatr. 2000 Vol 30 supl. 1 s.40 - I 
Kongres Polskiego Towarzyst\va Gastroenterologii, Hcpatologii i Zywicnia Dzieci. L()d.i.. 21-23 IX 
2UUO. [Tekst r6\\'TIolegly w j
zyku angielskim]. 


SZCZA WINSKA IWONA 


(I) Wynikl odlcglc Icczcma mleszanm&. tlenowo-ozonow&. chorych z nicdoknvleniem 
konczyn dolnych. [Aut.] Konrad WlodarcLyk, Irena Ponikowska.. Iwona Szczawinska. Jacek ChoJ- 
now
ki.- Balneol. Pol. 1999 T. 41 L 3-4 s. 72-82. 
(2) Zmiany skJadu ciala u otylych w wyniku leczenia redukuj&.cego mas
 ciala. [Aut.) 
I[wuna] Szcza\\inska, Klonrad] Wlodarc7yk, P. Adamczyk, J[acek] Chojnowski.- Scripta Periodi- 
ca 2000 Vol. 3 nr 2 s. 107. - Mi
dzynarodowy Kongres Nauk Antropologicznych "Antropologla 
2000". Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. Strcszczenia referat6w. f rekst w j
zyku angiclskim s. 233-234]. 


SLCZI;
NY WmCIECH (anat) 


(I) Brachiocephalic trunk in human fetuses. [Aut.] P[iotrJ Flisinski, E[lzbieta] Krako- 
\viak-Sarnowska, M[ichal] Szpinda, P[avel] Bnuis, W[ojciechJ Szcz
sny.- Scripta Periodica 2000 
Vol. 3 nr 2 s. 255. - Mi
dLynarodO\vy Kongrcs Nauk Antropologicznych "Antropologia 2000". 
Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. Streszczenia referaLow 
(2) Common carotid arteries in human fetuses. [Aut.] P[iotr] Flisiilski, E[lzbicta) Krako- 
wiak-Sarnmv
ka, W[ojciechJ SzcL
sny. MLichal] S7pinda, M. FlisinskL- Scripta Perwdica 2000 


251
>>>
Vol. 3 nr 2 s. 254. - Mi
dzynarodowy Kongres Nauk Amropologicznych "Antropologia 2000". 
Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. Stres7ezenia referat6w. 


S7CZ
SNY WOJCIECH 


63ft (1) Apteka "Radzlecka" cLyli 0 etyce. deontologii i mozejeszcze 0 czyms. [Aut.l \\70j- 
eiech Szez
sny.- Primum Non Nocere 2000 nr 3 s. 18. 
(2) Braehiocephahe trunk in human felUses. [Aut.) P[iotr) Flisiitski, Enzbietal Krako- 
\\iiak-Sarnov.ska, M[ichalj SLpinda, P[avel] Brazis, W[ojciech] SLc7
sny.- Scripta Periodica 2000 
Vol. 3 nr 2 s. 255. - Mi
dzynarudoWJ Kongres Nauk Antropologicznych "Antropologia 2000". 
Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. Streszezenia referal6w 
(3) Common carotid arteries in human fetuses. [Auq PLiotrl Flisiilski, r::[lzbieta] Krako- 
wiak-Sarnov..'ska. W[ojcicch] SzcL
sny. M[iehat] Szpinda, M. Flisiitski.- Scripta Per;odica 2000 
Vol. 3 nr 2 s. 254. - Mi
dzynarodoW) Kongres Nauk Antropologicznyeh "Antropologia 2000" 
Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. Streszczema referarow. 
(4) 25 [dv,'adzieseia pi
c] fat chirurgii akademickiej w Bydgoszczy Katedra i Klimka 
Chirurgii Ogolncj i Naczyn Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszcz)'. Zesp61 
red.: Z[ygmunt] Mackicwic7, \X.-'[itold] Hrynce\vicz. W[oJciechl Szcz
sny. W[ojciech] Zegar- 
SkLBydgoszczo Wyd. WM, 2000, 51 s. 
637 (5) 0 eutanazJi raz Jeszcze ... Wobee spraw ostalecznych pozoslamcmy benadnl. fAut.] 
Wojciech Szcz
sny.- Primum NOll Nocere 2000 nr 10 s. 18. 
(6) The "steeve" anasmmosls method for hemodialysis shunts. an eleven-year follow-up 
study. [Aut.] A[ndrzeJ] KapaJa, WlojciechJ Szcz
sny. WLitoldl HryneewicL, L[ygmunt] Mackie- 
WICZ. W[oJclcch] Zegarskl.- J. Vase. Acrn.'. 2000 Vol 1 nr 3 s. 81-83. 
638 (7) Uczniowie mistrza Po
ikarpa. [Aut.] Wojciech Szczesny.- Pru»um Non Nocere 2000 
nr II s. 14-15. 
639 (8) XXI wick Lpolemikal. [Aut.l Wojcieeh SzezQsny.- Primum Non Nocere 2000 nr 5 s. 


9 


SZEWCZYK MARIA T. 


640 (I) Jakosc opieki picl
gniarskiej a oczekl\vanla chorych chlrurglcznych. [Aut.] Maria T. 
Szewezyk.W: Plqta Ogolnopolsk11 KonferenCjo "Jakosc w op;ece zdrowotnej" Krak6v., /2-/4/V 
2UOO. Krakow, 2000 s. 246-25 L 
641 (2) Ocena czynnik6w ryzyka rozwoju odlei:yn u chorych po amputacji konczyny dOlnej 
n3 tic por6wnawczym. [Aut.] Mana Teresa S.lewezyk.W: Mif.dzynarodowa KonferenCJa Naukowa 
Piel(lgniarstwo ajakosc zvcia czlowiek11 Krakow, 7-81X 20no. Streszczenia. [Rm., 2000], s. 47- 
55. 


642 (3) Ocena jakosei zycia chorych w star;zym \vleku po amputacji kOI1czyny doInej. [Aut.] 
Mlaria] Szewczyk, A[rkadiusz] Jawien.W. Miedzynarodowa Konftrencja Naukowa. Pielegniar- 


252
>>>
stwo a jakosc 
cia czlowleka Krak6w, 7-8 Li 2000 Streszczenia. [Rm., 2000], :0.. 18. - [Tekst 
r6wnolegly w j
zyku angielskiml 
643 (4) Znaczeme diagnozy \v plel
gniarstwie. [Aut.] Maria T. Szewczyk.- BiuietYI1/11forma- 
cyjny - Okr€gowa lzba Plei€gniarek i Poloinych ReglOnu Bydgoskiego 2000 nr 1-2 s. 7-9. 


SLMIJRLO WIODLIMIERL 


(I) Ocena wplywu mieszaniny 070nu i powietrza na ilosc bakterii w jednostce obj
tosci 
atmosfer). [Aut.] B. Marszalek, S. Sosno\.vski, A. Marszalek, Irena Ponikowska. Wlodzimierz 
Szmurlo.- Kwart. Onop. 2000 supl. s. 2t56-299. - VII Syrnpo7Jum Sekcji Neuroortopedil. Byd- 
goszcz. 30 IX - 2 X 1999. 


SZPINDA MICHAL 


644 (I) Auncular tubercle in children and adults. [Aut.] Michal SLpinda, Elzbieta KrakO\viak- 
SarnO\vska, Stanislaw MOlski, L. Marszalek, Piotr Flisinski, .Tan Sarnowski.- Scripta Periodica 
2000 Vol. 3 nr 3 s. 384-388. - International Congress of Anthropological SClences "Anthropology 
2000". Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. SLrcszczenia referat6w: Scnpta Penodlca 2000 Vol. 3 nr 2 s 
215. 


(2) Radanic anatomiczne zyl ramiennych u czlowieka. [Aut.] Stanislaw Mobki, Michal 
Szpinda, M. Molskl.- Pr::.egl. Flebol. 2000 T. 8 z. I s. 11-18. 
(3) BrachlOcephalic trunk in human fetuses. [Aut.J P[iotr] Flisiilski, E[lzbietaJ Krako- 
wiak-Sarnow
ka, M[iehal] Szpinda, P[avel] Brazis. W[ojeiech] Szcz
sny.- Scnpla Periodica 2000 
Vol. 3 nr 2 s. 255. - Mi
dzynarodO\\y Kongres Nauk Antropologicznych "Antropologia 2000". 
Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. StresLczcma referatow. 
645 (4) Chlllcal aspects of the development of the mfenor hmhs arteries in man. [Aut.] 
M[ichal] Szpinda, S[tanislawJ Molski, P[iotrJ Flisiilski. ELlzbieta] Krakowiak-Sarnowska, 
Z[dzislaw] Skok.- Scripta Periodica 2000 Vol. 3 TIT 2 s. 262. - Mi
dzynarodow) Kongres Nauk 
Antropologlc7nych "Antropologm 2000". Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. Slreszczenia referarow. 
(5) Common carotid arteries in human fetuses. [Aut.] P[iotr1 FIislliskl, E[li:bletal Krako. 
wiak-SarnO\vska, WLojciech] Szcz
sny. M[ichal] Szpinda, M Flisinski.- Scripla Periodica 2000 
Vol. 3 nr 2 s. 254. - Miitdrynarodow)' Kongres Nauk Antropologicznych "Antropologia 2000". 
Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. Sueszc7ema refcratow. 
(6) Morphometry of the pancreas in human fetuses. [Aut.1 E[lwleta] KrakowIak- 
Sarnowska, P[iotr1 Flisinski, M[ichal] Szpmda, l[an1 Sarnowski. M[algorzata] Dornbek.- Scripta 
Period,ca 2000 Vol. 3 or 2 s. 261. - Mi
dzynarodO\vy Kongres Nauk Antropologicznych "Antro- 
pologla 2000". Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. Streszczenia rcferat6w 
(7) The pancrcatoduodcnal artencs III human fetal development. [Aut.J E[lzbietaJ Krako- 
wiak-Sarnowska, P[iotr) Flisinski, M[ichal] Szpinda, M. Flisiilski, -'[an] SarnO\vski.- Scripta Perio- 


253
>>>
dlca 2000 Vol. 3 nr 2 s. 261 - Mi
d7ynarodowy Kongres Nauk Antropologicznych "Antropologia 
2000". Bydgoszcz. 23-25 VI 2000. Strcs7czenia referat6w 
646 (8) lmiennosc t
tnicy piszczelowej przednicj u czlowieka. [Aut.J Michal Szpinda, EI2':- 
bleta Krakowiak-Sarnow"ika. Ldzlstaw Skok. Piotr Flisinski. Pavel Brazis.- Scripta Periodica 2000 
Vol. 3 nr 2 suppl. 1/2 s 795-798. - Mi
dzynarodowy Kongres Nauk Antropologicznych "Antropo- 
logia 2000" BydgosZCL 23-25 VI 2000. Paml
tnik Kongre
u. Streszczcnia referat6w: Scripta 
Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 s. 215 [Tekst \"ij
zyku angielskim]. 
647 (9) Zmiennosc t
tnicy pi3LcLdowej ty1ncj u cztowieka. [Aut.] Michat Szpinda, Piotr 
Flisinski, Jadwiga Korenkie\vicz, Elzbieta Krakowiak-Sarnmvska, Marcin Wismcwskl.- SCripta 
Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 suppt 1/2 s. 800-803. - Mit;:dzynarodov,'y Kongrcs Nauk Antropolo- 
gicznych "Antropologm 2000". Bydgoszcz. 23-25 VI 2000. Pamietnik Kongresu. Streszczcnia 
refcmtow: Scripta Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 s. 216 [Tekst w j
7yku angielskimj. 
648 (I{)) Zmiennosc tt;:tnicy strzatkowcj u czlowieka. [Aut] Michal S7pinda, Madej Thew5, 
Piotr Fli.sinski, Elzbicta Krakowiak-Sarnowska, Jadwiga Korenkiewicz.- Scripta Periodica 2000 
Vol. 3 nr 2 suppt 1/2 s. 804-807. - Micdzynarodowy Kongres Nauk Antropologicznych "Antropo- 
logia 2000". Bydgoszcz, 23-25 VI 2000 Pamictnik Knngresu. Streszczema referato\v: Scripta 
Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 s. 216 fTekst w j
zyku angielskim]. 


SZYMANSKI MAREK 


(I) Analysis of methods used to the treatment of the ectopic pregnanq. [Aut.] Wfiestaw] 
Szymanski, M[arek] Grabicc, Cz[eslaw] Klysz
iklJ, M[arekJ Szyman
ki.- Gynecoi. Endocrinol. 
2000 Vol. 14 suppl. 2 s. 170 P61. - Abstracts of the 8th World Congress of GynecologIcal Endocri- 
nology. Florence, Italy, 6.9 XIII 2000. 
(2) Carhoxy-termmal cross linked telopcptlde of type I collagen lICTP) and hormone 
concentratIOns in follicular fluid stimulated cycles III vitro fertihntlon patients. [Aut.] M[arek] 
Grabiec, W[ieslaw] Szymanski, M[arekl Szymanski. Czfestav"l Klysz
iko.- Gynecol. Endocrinol. 
2000 Vol. 14 suppl. 2 s. 147 PIS. - Abstracts of the 8th World Congress of Gynecological Endocn- 
nology. Florence, Italy, 6-9 XIII 2000. 
649 (3) Evaluation of cGMP plasma concentration III women in normal pregnancy. dUrIng 
labour and 24 hours post partum. [Aut.] Marek SzymaI'lski, Wieslaw SLymaI'lski, Czeslaw KtyszCj- 
ko. Sltanislaw] Skublicki.- Gvnecol. Endocrinol. 2000 Vol. 14 suppl. 2 RT46. - Abstracts of the 8tl1 
World Congress of GynecoJoglcal Endocrinology. Fiorence, Italy, 6-9 XIII 2000 
650 (4) Ocena st
zenia cGMP w OSOCLU krwi kobiet w przebicgu ciqzy pravildto\"iej i poczqt- 
ku fiLjologicznego porodu [Aut.] Marek SzymaI'lski, Wiesta\.... SzymaJ1ski, Czeslaw KlysLejko, 
Stanislaw SkublJcki.- Ginekol. Pol. 2000 T. 71 nr 8 s. 789-793. 
(5) Pr7ydatnosc silikonowych krq.zkow szyjkowych w profilaktyce porodow przedwc7e- 
snych. [Aut.] Marek Grabiec, Wiestaw SzymaI'lsk;, Czestaw Klyszejko, Marek Szymanski. P. 
Chwarscianck.- G;llekol. Pol. [2000) supl. s. 56. - XXVII Kongres Polskiego Towarzystwa Gine- 


254
>>>
kologlcznego. Szczecm. 13-Ib IX 2000. Streszczenia. [Tekst r6wnolegly w J
zyku polsklm i an- 
gielsk:Jrn]. 
(6) Skutecznosc zableg6w laparo::.kopowych u paCjemek leczonych z pO\vodu policy- 
stycznych jajnik6w (PCOS) i ciqzy ektopowcj w aspekcie przyszlej ptodnosci. [Aut.] Wieslaw 
SzymaI'lski, Marek Grabiec, Rafal Adamczak. Marek Szymanski, G Ludwikowski.- Gmckol. Pol. f 
2000] sup!. s. 27. - XXVII Kongre::. Polsklcgo TowarLystwa Gmekologicznego SLczecin, 13-161X 
2000. Streszczenia. [Tekst r6wnolcgl} w j
zyku polsklm i angielskim]. 
(7) Stczenie MMP-I, TIMP-L kompleb6w MMP-IITIMP-1 i I err w plyme p
cherzy- 
kowym Vi odniesieniu do wskainika zaplodnienia kom6rek jajowych u kobiet leczonych metod,! 
zaplodnienia pozaustrojowt:go. [Aut.] Marek Grablec, Wieslaw S7ymaI'lski, Marek SzymaI'lski, J. 
Jendryczak, G. Polak, M. Gogacz, T. Rechbcrger.W: 1I Sympozjum: Nauki podstawowe w gineko- 
logii Lublm -Pulawy, 10-12 VI 1999. Streszczenia fB.m., 1999], s 45. 


SZYMANSKI WIESLA W 


(I) Analiza cz
stosci wyst
powania i rodzaju wrodzonych wad rozwojO\vych na terenie 
regionu kujawsko-pomorskicgo u dzieci urod7onych w roku 1998. [Aut.l Anna Ba1car-Boroii., 
Mieczyslawa Czerwionka-Szatlarska, Wieslaw SzymaI'lski, G. J6iwicka, Wojciech J6iwicki, J. 
SLukzyn
ki, P. Korbal, D. Go
zc7ynska, Olga Haus, A. Matcrna-Kiryluk, J. Mejnartowicz. A. 
Latos-Bielenska, B. Bilyk. J. Czarnecki. H l)tbrow
ka. J. Dwornikiewicz, M. Dwornikiewicz- 
Lewandowska, B. Igielska, E. Kustra, L Nowakowska, J. Oczachowska, M[arek] OrkisLewskl, G. 
Pikula, 1. Sadkiewic7., J[erzYJ Sarap, Zfdzislaw] Skok, Cz. Stachowiak-Nowlcka. A. Wargulska.W: 
Postrpy neonatologil 2000 supl I s. 36-39. - [XV Og61nopolskle Sympozjum Neonatologiczne. 
Poznali-Kiekrz, 28-30 IX 2000]. 
(2) Analysis of committed errors of gestational age defining on basis routin ultrasonogra- 
phic monitoring. [Aut.] Rafat Adamczak. Wieslaw SzymaI'lski, Czesla\V Klyszejko, Darius7 No- 
wak. Iwona Adamczak.- Acta Bioi Cracov. Scr. Botanica 2000 Vol 42 supp!. 1 .. 16. - XXIV 
Conferencc on Embryology: plants, animals, humans. Podlcsice, Poland, 24-26 V 2000. Abstracts 
(3) AnalysIs of human embryos and fetus gestational age on basIs of bIparIetal diameter. 
[Aut] Rafa1 Adamczak. Wieslav,' SzymaJ1ski, Czesla\\ Kly
zejko, Dariusz Nowak, Iwona Adam- 
czak.- Acta BioI. Cracov. Ser. Botanica 2000 Vo1. 42 supp!. I s. 16 - XXIV Conference on Em- 
bryology: plants, animals. humans. Podlesice, Poland, 24-26 V 2000. Abstracts. 
651 (4) Analysis of methods used to the treatment ofthe ectopic pregnancy. [Aut.] W[ies1aw) 
Szymanski. Mlarek] Grablec. Cz[esla\vJ KlyszeJko, MLarck] Szymaii.ski.- Gynecol. Endocrinol. 
2000 Vol. 14 supp!. 2 s. 170 P61. - Abstracts of the 8th World Congress of Gynecological Endocn- 
oology. Florence, Italy, 6-9 XIII 2000. 
(5) Carboxy-termmal cross hnked telopepLIdc of type I collagen (ICTP) and hormone 
concentratIom. III follIcular flUid stimulated cycles III vuro fertilizatIon patiems. fAut.] Mfarek] 
Grabiec, W[icslaw] SLyman
ki, M[arekJ Szymanski, CL[eslawl K1yszejko.- Gynecol. Endocrinol. 


255
>>>
2000 Vol 14 '\uppl. 2 s. 147 P15. - Abstracts of the 8th World Congress of Gynecological Endocri- 
nology. Florence, Italy, 6-9 XIII 2000. 
652 (61 Ci'lza wielopJodowa Jako przyczyna porodu przcdwczesnego [Aut.l Wicslaw I;)zy- 
manski, Stanislaw Skublicki, B Fagas, J. Marzec-Ostrowska.- Gil1ekol. Pol. 2000 T. 71 nr lIs 
1464-1468 
(7) Cz
stosc wyst
powania przcciwciat pftoksoplazma gondii. CMV. \virusowi r67yczki 
oraz Chlamydia trachomatis wsrad kobiet ci
zarnych. [Aut.] M[aJgorzata] Pawlowska, E. Smukal- 
ska, W[aldemar] Halota, M. Dorau, S[tanislawl Skublicki, W[iesJaw] SzymaI1ski.- Przegl. Epide- 
miol. 2000 ]. 54 supl. 2 -" ZakaLenia - etiopatogencza, epidemiologia, klinika, profilaktyka, lecze- 
me". Pod red. W[aldemara] Halot) i M[algorzatYl Pa\vlowskleJ, s 115. - XV Jublleu'\zowy Zjazd 
Polskiego TmvafLystwa Epidemiolog6w i Lekarzy Chor6b Zakainych. Bydgoszcz, 21-23 IX 2000. 
Strcs7czema sesji plakaroweJ. 
(8) Evaluation of cGMP plasma concentration In women in normal pregnancy, dUrIng 
labour and 24 hours post partum. [Aut] Marek SzymaiJ.ski. Wie
law Szymanski, Czcslaw Kh'szeJ- 
ko, SLtamslav,'] Skublicki - Gynecol. Endocrinol. 2000 Vol. 14 suppl. 2 RT46. - Abstracts of the 8th 
World Congress of Gynecologica1 Endocrinology. Florence, Italy, 6-9 XIII 2000. 
653 (9) 15 lat Katedry i Kliniki Poloznictwa i Chorab Kobiecych Akadcmii MedyczneJ w 
l3ydgoszczy. [Aut.] WiesJaw Szymai1ski, J. Burczyk, J. Sadkiewic7.- Ginekol. Prakt. 2000 R. 8 nr I 
s.38-40. 


(10) The level of typical biomarker of oxidative stress 8-oxo-2' -dcoxyguanosine is hlgher 
in uterine myomas and correlates with the size of the tumour. [Aut.] Marek Foksinski, Roman 
Kotzbach, Wleslaw Szymai1ski, Ryszard Olinski.W: Free Radicals in Biology and Medicine - 5th 
SymposiUm. Ladi, 7-10 VI 2000. Abstracts. L6di., 2000, s. 1 J 9 
(II) The level of typical bIOmarker of oxidatIve stress 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine is 
higher m uterine myomas than in control tissues and correlates with the Size of the tumor. [Aut.] 
Marek Foksinski, Roman Kotzbach, Wieslaw S7ymmlski. Ryszard OliiIski.- Free Radie. Bioi. Med. 
2000 Vol. 29 nr 7 s. 597-601 
(12) Ocena st
zcnia cGMP w OSOC7U kf\vi kobiet w prLebiegu ciilZY prawidJowej i po- 
CL'ltku ti7Joiogicznego porodu [Aut.] Marek Szymanski. Wieslaw SzymaiIski, Czeslaw Klyszejko, 
Stanislaw Skublicki.- Ginekol. Pol. 2000 T. 71 nr 8 s. 789-793. 
654 (13) Ocena \vplywu st
L.enia hQmocystcmy na obraz mortologlcLny oocyt6w. (Aut.] 
Wiestav. SzymaJ1ski, Anita Kazdepka-Zieminska, Czeslaw Klyszejko, Lilla Senterkie\vicz. Ewa 
Jendryczka-Mackiewicz, Rafal Adamczak, j Jendryczka.- Ginekol. Pol. I 2000J sup!. s. 40. 
XXVII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologlcznego. Szczecm, 13-16 IX 2000. Streszcze- 
nl8 [Tckst rawnolegly w.iltzyku polskim i angiclskim]. 
(J4) Ocena zapotrzebowania w Polsce na poradnictwo genetyczne po urodzeniu si
 
dLiecka z wadarru rozwojowymi - danc 7 Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. 
[Aut.] A. Latos-Bielenska. R. Gla7ar. A. Materna-Kiryluk, J. MeJnartowlcz, J Limon. M. Kraw- 
c7yflski, M Wisniewska, D. Wolnik-Br7ozowska, A Ignys, B. Blonska-PolarcLyk, D. Lubinski, M. 
Stsiadek. Olga Ilaus, n Kaluzcwski, L. JakubO\vski, M. Krawczynski, Anna Ba1car-Boron. E. 


256
>>>
Gajewska, M. Walczak, J. StaI'lczyk, E. Szwalkie\Vicz-Warowicka, A. Kossakowska-Krajewska, 
Wiestaw Szymanski, P. Korbal, J. Szulczynski, S. Zai&czek, J. Wierzba.W: POSl€py neonato[oRll 
2000 supl I s. 434-438. 
655 (IS) adplyni
cie plynu owodniowego w II trymestrze ci&.zy. LAut.] W[icslaw] SzymaI'l- 
ski, S[tanislaw] Skublicki, Z Waslle\....skL CzLeslawl KlyszeJko.W: Lubeb;kie Dni Medyqny Per- 
matalnej "Porod przedwczesny". Lublm - Nal(;c:::ow, 9-1 J VI 2000. Program i slreszczenia prac. 
[B.m., 2000], s. 35. 
(16) Przydatnosc rutynowo stosowanych normogram6v. celem ultrasonograficzncgo 
okreslenia wieku ciqzowego zarodk6w i plodo\\ ludzkich. [Am.] R[afall Adamczak, W[iestawl 
Szym8l1ski, '[wona] Adamczak, D[ariusL] Nowak.W: II Konferencja AnGlomii Klmicznej. Warsza- 
wa, 17-19 Xl 2000 Ksiqika streszczei,. Warszawa, 2000, s. 124. 
(17) Przydatnosc silikonov.:ych krq:zkow sZYJkowych w profilaktyce porodow przcdwcze- 
snych. [Aut.] Marek Grabiec, Wieslaw Szymaiiski, Czeslaw Klyszejko, Marek SzymaI'lski, P 
Chwarscianck.- Ginekol. Pol. [20001 supl. s. 56. - XXVII Kongres POlskiego TOW3fLyslwa Gmc- 
kologiczncgo. Szczecin, 13-16 IX 2000. Slre;zczenia. [Tekst rownolegly w jitzyku polskim i an- 
giclsklm]. 
656 (18) Skutecznosc zabiegow laparoskopowych u paqentek leczonych z powodu pohcy- 
stycznych jajnikow (PCaS) i ci&.zy cktopowcj \'If aspekcie przyszlej plodnosci. [Aut.j Wiesla\'v 
Szymanski. Marek Grabiec. Rafal Adamczak. Marek Szymanski. G. Ludwlkowski.- Gmekol. Pol. I 
2000] supl. s. 27. - XXVII Kongres PolskIego Towarzystwa Gmekologlcznego. Szczecin, 13-16 IX 
2000. Streszczenia. LTckst r6wnolcgty v. .iczyku polskim i angielskim] 
(19) St,zenie MMP-I, TlMP-I, kompleks6w MMP-IITlMP-1 i I CTP w plynie p,che- 
rzykowym w odniesieniu do wskaiJlika 7aplodnienia komorekjajow)'ch u kobiet leczonych metud4 
zaplodnienia pozau
trqiowego. [Aut.] Marek Grabiec, Wicslaw Szymanski, Marek Szymanski, J 
Jendryczak, G. Polak, M. Gogacz, T. Rechberger.W: II Sympozjum: Nauki podstawowe w gineko- 
logll Lublin - Pulal-ty. 10-12 VI199Y Streszczenw. [B.m.. 1999], s. 45. 
657 (20) Ultrasonograficzna ocena tempa wzrastania plod6w z ciqz pojedynczych i bliinia- 
czych. LAut.j WLieslawj SzymaI'lskI. R[aflli] Adamczak, I[wona] Adamczak. DLarlUs7.] Nowak.W: 
11 Konferencja Anatonlli Klinicznej. Jfarszawa, 17-19 Xl 2000 Ksiqika streszczen Warszawa, 
2000, s. 113. 
658 (21) Wczesne rozpoznanie ciqzy ektopowej i dalsze jej losy. [Aut.] G. LudwikowskI. 
Wieslaw Szymanski, Rafal Adamczak, K. Adamczewska, Marek Grabiec.- Ginekol. Pol. [ 2000] 
sup!. s. 269. - XXVII Kongrc
 Polskicgo TowarzyMwa Ginekologicznego. Szczecm. 13-16 IX 
2000. Streszczenia. [Tckst r6wnolegty \V j
zyku polskim i angiclskim]. 
659 (22) Wplyw hormonaln
1 lerapli LaSlitPCLej na slany depresyjne u kobiet w okresie oko- 
lomenopauzalnYITI. [Aut.] Wieslaw Szymanski, Maria Maciejewska-Kaimierczak, r. SkrLypek.- 
Gmekol. Pol. [ 20001 supl. s. 255. - XXVII Kongrcs Polskiego Towarzystwa Ginekologlcznego. 
Szczecin, 13-16 IX 2000. Streszczenia. [Tekst r6wnolegly ,.v j
zyku pOlskim i angiclskIm]. 
(23) Wplyw hormonalnej terapii zastitpczej na zmiany srednich st
zen badanych hormo- 
now '\v Laleznosci od wartosci BMl I WHR u kobiet 'Z nadwagq w okresie pomcnopau'Zalnym. 


257
>>>
LAut.] Maria Maciejewska-Kaimierczak, Wicslaw Szymanski.W: Menopallza. Pod red. Tomasza 
Pertynskiego. Sympozjum Menopallza 2000. L6di, 9-11 III 2000. L6di: Wydaw. ADI. 2000, s 
119-126. 


(24) WpJyw sposobu prowadzenia porodu bliiniaczego na wyniki poloznicze. [Aut.] 
Stamslaw Skublicki, Wieslaw SL)waf1ski. I. Jagielska. K. Bcrnaclak.- Ginekol. P{)l. 2000 T 71 nr 
11 s. 1451-1457. 
660 (25) Wplyw v.:yr6\vnania glikemli u cic:zamych z cukrzyc't na cz
stost porod6w przed- 
\'icLesnych. [Aut.] W[ieslawj SLYmanski, MLalgorzata] ryloch, S[lanislaw] Skublicki, L. Ru. 
precht.W: Lubelskie Dni Medycyny Permatalnej "Porod przedwc:::esny". Lublin - Nalfc:::6w, 9-11 
V/2000. Program I stresz.czenia prac. [Rm., 2000], s. I7 


SZYMCZYNSKI GRZEGOR7 A 


661 (1) Badania ankietowe dotycz&.ce ukladu plciowego m
skiego wsr6d mlodych lekarzy i 
studentow bydgoskich uczelni wyzszych. [Aut.] Maciej Socha, Przemyslaw Gal&.zka, Przemyslaw 
Muzalcwski, Michal Czerebiej. W: Poznanski Kongres Student6w Medycyny. Poznan, 28-29 V 
2000 Biuletyn. Poznan: AM. 200U. s. 17. - Oplekun SKN. GrzegOlz A. Szymczynski. Opiekun 
pracy: Zbigniew Seratin. 
662 (2) Mi
dzynarodowa Konferenqa "Andrologl3 dZlslaJ - Bydgoszcz 2000". [Aut.J Grze- 
gorz A. Szymczynski.- Wiad. Akademic. 2000 TIT 2 s. 20-21 


SZYMKOWIAK EDWARD 


(I) Doswiadczellia wlasne w realloplastyce stawu biodrowcgo. [Aut] P[iotr] Jfacckj 
Bilinski, L(dwardl SzymkO\viak, D[ariuszj M£Ltewski, 1. Puchala, M. Sniegowski. W: XXXIII Zjd 
Naukowy Polskiego Towarzystrva 011opedvcznego i TraumalOlogiczllego. Krak6w. 21-23 IX 20UU. 
Streszczenia. 1: 1. Krakow, 2000, s. 88-89 


SLIWKA KAROL 


(1) AnalysIs of estazolam III post-mortem material. [Aut] Ewa Putal, Marzena Sykutera, 
G. Lis, G. Rochholz, Karol Sliwka.- Z Zagad. Nauk Sqd. 2000 Vol. 43 s. 208-216. - 37th Tmft 
Tnenmal MeetIng Cracow. 
(2) DetermmatIon of cephalosponn antibiotics in post-mortem matenal. [Aut.J Ewa pural, 
Marzena Sykutera, Karol SIi\.vka.- Z Zagad. Nauk Sqd 2000 Vol. 41 s. 37-51. - [Tekst rownolegly 
W Jc:zyku angielskim i polskim]. 
(3) Determination of paracetamol (acetammophen) III different body fluids and organ 
samples after solId-phase extractIon usmg HPLC and an immunological method. [Aut.] E[wa] 
Pufal, M[arzella] Sykutera, G. Rochholz, H.W. Schutz, Karol Sliv,'ka, H.1. Kaatsch.- Frescnius J. 
Anal. Chem. 2000 Vol. 367 s. 596-599. 


258
>>>
(4) Ekspertyza hernogenetyczna W IdentyfikaCjl plam krwil mnych sladow biologicznych 
u progu trzeciego tysulclecia. [Aut.] Danuta Miscicka-Sliwka, Karol Sliwka, Jakub CLarny, Marcin 
Wozniak, Tomasz Grzybowski.W: Problemy wsp6lczesnl!i kryminallstyki. Umwersytet Warszawskl 
Wydzwl Prawa i AdmimstraCji Zak!ad Krymma/istvki. Polskie Towarzystwo Krymina/istyczne 
{Rm.. 2000J , s. 275-294. 
(5) IdenufiLicrung und besummung von Brornchlordlfluormethan (Halon 121 I) aus 
Korpertlussigkeiten und Organmaterial mit Headspace-GC/MS. [Aut.] E[wa] Pufal, M[arzena] 
Sykutera, G. Rochholz, G. Lis, Karol Sliwka.- Rechtsmedizin 2000 Bd 10 suppl. I SI5 P-57. - 79. 
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fur Rechtsmedizin. Essen, 27-30 IX 2000. Abstracb. 
(6) Zgon w na:'it
pstwie odurzania si
 halonem 121 L [Aut.] Ewa Pufal, G. Lis, Marzcna 
Sykutera, Elzbieta Bloch-Boguslawska, Karol Sliwka.- Zesz. Nauk Sl. AM Kat. Zakl. Med. 
'qd 
2000 nr 8 s. 33-34. - V Og61nopolska Konferencja Naukowa "Sqdowo-Lekarskie Problem} Nar- 
komanii". Bielsko-Biala, 17-19 V 2000. Streszczcnia referat6w. 


SLUSARZ ROBERT 


663 (I) Nowotwory jelita gruhego. [Aut] Robert Slusarz.- Mag. Pie/
g. Poloz. 2000 nr 5 :0.. 
14-15. 
664 (2) Pacjent z urazem ezaszkowo-m6zgO\\ym. [Aut.] Rohert Slusarz.- Mag. Piel
g Po-loi. 
2000 or 5 s. 18-19. 


SNIEGOCKI MAClEJ 


(I) Aktywnosc wybranych enzym6w antyoksydaqjnych u pacjent6w L urazem rdzenia 
kr
gowcgo \V odcmku szyjnym. [Aut.1 H[eliodor] A[darn] Kasprzak. A(linaJ Woiniak. G[erard] 
Drewa, M[aciej] Sniegocki. W[ojciechl 13euth, R Wozniak.W: Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Neurochirurg6w. Bwlystok /4-/61X2000 Streszczema. [Rm., 2000), s. 68. 
665 (2) Algorytrny post
powania u tetraplegik6w i paraplegik6w. [Aut.) Maciej Sniegocki, S. 
Sosnowski, Heliodor Kasprnk, E. Filip, J. Tywoniuk, M. Blerwagen, P. Wmkler.- Kwart. Ortop. 
2000 supl. s. 210-218. - VII Sympozjum SekCJI Neuroortopedli. Bydgoszcz, 30 IX - 2 X 19QQ 
(3) Bioszkla i szklo-eerarnika bioaktywna jako perspektyv.iczne materialy w neuroorto- 
pedi!. [Aut.] M. L q C7ka, Heliodor Kasprzak. S. Sosnowski, Maciej Sniegocki. M. Feismann. K. 
Cholewa-Km......alska, A. L'lczka-Osyczka.- Kwart. Ortop. 2000 z. 3 (39) s. ]4]-146. - Vll Sympo- 
Zjum Sckcji Neuroortopedii. Bydgoszcz, 30 IX - 2 X 1999. 
(4) CLynnik von Willcbranda u chorych 7 krwolokiem podpaj
czyn6wkowym. [Aut.) 
W[ojcicch] Beuth, H[eliodor) Kasprzak, B. Wozniak, A[rleta] Kulwas, M[aria] Kotschy, D[anuta] 
Rosc, M[aciej) Snlegoeki.W: Zjc.c:d Po/skiego Towar.:v...twa Neurochirurg6w Bialystok, 14-/6 IX 
2000. Streszczenia. [B.rn., 2000J, s. 72. 
Toz:- Acta Angiol. 2000 T. 6 supl I s. 17. - IV Zjazd Polsklego Towarzystwa Anglologlc7ne- 
go. Lublin, 18-20 V 2000. Strcszczenia. 


259
>>>
(5) Dmgnostyka obrazowa spondylozy sZYjnej. [Aut.] Heliodor Adam Kasprzak, MaClej 
Sniegocki, S. Sosnowski, P. Czyszkowski, Wojciech Beuth, Jan Talar.W: Sympozjum nt. Diagno- 
sryka obra::owa w chorobach kr€gosh.lpa l kanaiu kregowego Wroclaw, 26-28 X 20nO [B.rn., 
2000], paz. I L 
666 (6) Diagnostyka obrazo\.va urazo\',' pogranic7a czaszkO\vo-kn
gosJupowcgo. [Aut.] Maciej 
Smegocki, S Sosnowski, Heliodor Adam Kasprzak, P. Czyszkowski, Ian Talar, 1. BiZOIl.W: Sym- 
pozjum nt. Diagnosryka obrazowa w chorobach kregoslupa i kanaiu kregowego. Wroclaw, 26-28 X 
2000. [Rm., 2000], paz. 24. 
(7) Endotelina w osoczu i plynie mozgowo-rdzeniowym chorych po ura7ach czaszkowo- 
m67gowych. [Auq W[ojclech] Beuth, H[eliodor] Kasprzak. MLana] Kotschy, B. Wozniak. 
AfrietaJ Kulwas, Mfaciej] Sniegocki. W; Zjazd Po/skiego Towarzystwa Neurochirurg6w. Bialystok 
14-/6 IX 2000. S"e,-zczeniu. [Rm., 2000], s. 70. 
(8) The granuflex in the treatment of bedsores in para- and tetraplcglC patients. [Aut] S 
Sosnowski, A. Marszalek. Heliodor Adam Kasprzak, B. Marszalek, L. lurdzinski, M. Szudruwicz, 
MaCiei Sniegocki.W: World Spme J. Berlin, 27 Vlll- J IX 2000 Final programme fB.m., 2000], 
JI] S 


(9) Guzy kanaJu kr
gowego w dmgnoslyce obrazowej. [Aut.] Hehodor Adam Kasprzak. 
Maciej Sniegocki. S. Sosnow::.ki, P. Czyszkmvski, WJadyslaw Lasek, R. Swi
cicki.W. Sympo;:jum 
nt DlGgnostyka obrazowa w chorobach kregoslupa I kanaiu kreRoweRo. Wroclaw, 26-28 X 2000 
[Rm., 2000), paz. 2. 
667 (10) Guzy olbrzymie k4.ta mostowo-moLdzkowego. [Aut.] Maciej Sniegocki, lIeliodor 
Adam Kasprzak. S. Sosnmvski. B. Wozniak. M. Bierwagen. Wojciech Reuth.- Neumskop 2000 T 
I nr 2 s. 83-86. 
668 (11) Leczenie odlezyn Z LaslOsowaniem opatrunku hydrokoloidowego. [Aut.] S. Sosnow- 
ski, Maciej Sniegocki, Heliodor Adam Kasprzak.. K. Rye, r. Starybrat, M Bierwagen, 1. Modrzew- 
ski, M. Szudrowicz.- Kwart. Ortop. 2000 supl. s. 219-225. - VII Sympozjum Sekqi Neuroonope- 
dli. Bydgoszcz, 30 IX - 2 X 1999 
669 (12) Leczenie zlamaI'l szyjnego odcinka kr
goslupa. LAut.J Maciej Sniegocki, S. Sosnow- 
ski. Hehodor Adam Kasprzak. Jan Tatar. Marmn SkrzyneckI.- Kwart. ()rtop. 2000 .;;upL s. 252- 
261. - VII Sympozjum Sekqi Neuroortopcdil. Bydgoszcz, 30 IX - 2 X 1999. 
670 (13) Obrazowanie zJamaI'l kr
gosJupa piersiowego i I
dzwiowego - zJamama patologicz- 
ne. [Aut.] S. Sosnowski, Maciej Sniegocki, Heliodor Adam Kasprzak, P. Czyszkowski, Wojciech 
Bcuth, Marian Skrzynecki, J. Fra
L.W: Sympo
ium nr DiaRnosryka obrazowa w chorobach krego- 
slupa 1 kanalu kreg()wego Wroclaw, 26-28 X 20no. [B.rn., 2000J. pOZ. 26. 
671 (14) Operacyjne leczenie obraJ'en kr
goslupa sZ)jnego. [Aut.] Maciej Snicgucki, S. So- 
snowski. Heliodor Kasprzak. M Blerwagen. Ian Tatar. Manan Skrzyneckl, M Dohrowolski.- 
Kwurl. OrlOp. 2000 z. 3 (39) s. 187-190. 
672 (15) Operacyjne leczcnie palOlogii pogranicza czaszkowo-kn
gosJupmvego. [Aut.] Maciej 
Sniegocki, S. Sosnowski. B. Wozniak, Heliodor Adam Kasprzak, Wojciech Beuth, M. Bierwagen, 


260
>>>
Abu Sma AI-Drawl.- ()rtop. Traumatol Rehab 2000 R 2 nr 3 s. 25-27 - Sympozjum: Urazy 
odcinka szyjnego kr
goslupa. Cz. 2. 
(16) Peroksydacja lipid6w u paCjent6w z urazem rdzema kr
gowego w odcinku sZyjnym. 
[Aut] A[lina] Wozniak, H[eliodor] A[dam] Kasprzak, G[erard] Drewa, M[aciej] Sniegocki, 
W[oJciech] Beuth, B Woiniak.W: qa=d Po/skiego Towar;rstwa Neurochlrurgaw Bialystok 14-16 
IX 2000. Stresz.czenia. [B.m., 20001, s. 69. 
(17) Posterior stabIlIzation In dens fractures. [Aut.1 H[eliodor] Kasprzak, S. SosnowskI, 
Maclej Sniegocki. WOJclcch Bcuth. M 1:31erwagen.13. Wozniak.W. World Spine I. Berlin, 27 VIII- 
1 IX 2000. Final programme. [B.m., 2000]. [I] s. 
(18) Post
powanie rehahilitacy.Jne po urazach czaszkowo-m6zgow)'ch. [Aut.1 Heliodor 
Adam Kasprzak, W Hagner, S. Sosnowski, S. Frankowski, Maciej Sniegocki, Piotr Jacek Bilinski, 
Jan Talar.- Kwart. Ortop. 2000 supI. :.. 262-275. - VII Sympo7.jum Sekcji NeurooHopedii. Byd- 
goszcz, 30 IX - 2 X 1999 
(19) Problemy leczenia odlezyn u pacjent6w ze znacznie ograniczonq aktywnosci q TU- 
chow&. [Aut.] S. Sosnowski. Heliodor Adam Kasprzak. MacieJ Smegockl.- Ortop. Traumato/. 
Rehab. 2000 R. 2 nr 3 s. 81-84. - Sympo
ium: Urazy odcinka szyjnego kr
goslupa. Cz. 2. 
(20) Rola psychologa we wsp61pracy z paqentami po urazach kr
gosiupa i rdzenia k
- 
gO\vego. [Aut.] S. Sosnowski, K. Zakrzewska, Heliodor A. Kasprzak, Maciej Sniegocki, E. Filip, 
B. Alaszkiewicz, P. Winkler, J. Tywoniuk, R. Swi
cicki, G. Zdrojewska.- Kwart. Ortop. 2000 supl. 
s. 202-209. - VlI Sympoz]um Sekcjl Neuroortopedn. Bydgoszcz, 30 IX - 2 X 19C)C) 
(21) Stabilizacja kn
goslupa szyjnego z zastosowaniem plytki tytanowej. [Aut.] S. So- 
snowski, Heliodor Adam Kaspr7ak. Maciej Sniegocki. B. Wozniak. M. Bierwagen. P. WinkJer.- 
Ortop. Traumatol. Rehab. 2000 R. 2 nr 3 s. 20-21. - Sympozjum: Urazy odcinka sz):inego kr
go- 
siupa. Cz. 2. 
673 (22) Stabilizaeja wysokiego zlamania kr
goslupa piersiowego. Opis przypadku. [Aut.] 
Maeiej Sniegocki, S. Sosnowski, Wojciech Beuth, Heliodor Adam Kasprzak, B. Woi.niak, M. 
Blerwagen.- ()rlop. Traumatol. Rehab 2000 R. 2 ill 3 s. 50-51. - SympozJum: Urazy odcinka sZYJ- 
nego kr
goslupa. Cz. 2. 
(23) The static body pressure distribution in moving. r Aut.l S. Sosnowski. L. J urdZ1l1Skl. 
Ileliodor Adam Kasprzak, Maciej Sniegocki. W: World Spine J. Berlin, 27 VIII - J IX 2000. Final 
programme. [B.m., 2000], [I] s. 
(24) Transpedicular stabilization of spme III different pathologies.[Aut.] H[eliodor] Ka- 
sprzak, S. Sosnowski, M[aciej] Sniegocki, W[ojciech] Beuth, M. Bierwagen, B. Woiniak W: 
World Spine I. Berlin, 27 VIII - I IX 2000. Final programme [B.m.,2000].Ll]s 
(25) Wplyw opieki psychologiczncj na jakosc zycia po urazie kr
goslupa. [Aut.] Roman 
Ossowski, K Zakrzewska. S. Sosnowski. M[aeiej] Sniegocki. Heliodor Adam Kasprzak- Kwart. 
Orrop. 2000 supl. s.243-25I. - VII Sympozjum SekCjI Neuroortopedll. Bydgoszcz, 30 IX - 2 X 
1999. 


261
>>>
SWIA I KIEWICZ VIOLETI A 


(I) Cytogenetic monitoring of childhood acute lymphoblasnc leukemia (ALL). fAut.l 
O[lga] Haus. M[ariusz] Wysocki. B[arbara] Mucha, Andrzej Kurylak, Agnieszka Zuryn. V[ioleUa] 
Swittkiewicz. A[leksandra] Ferenc, Krrystyna] SoszyiIska.- Med. Sei. Monitor 2000 VoL 6 suppl. 2 
s. 33. - International SymposIUm on Pediatnc Hematology and Oncology focused on Current Con- 
cepts in Pediatric Stem Cell Transplantation. Wrodaw, 14-17 VI 2000. 
674 (2) Management ofhepatoblastoma In Poland -experience of the polish study for pedlatnc 
liver tumor 1996-1999. [Aut.] P Czauderna, [i in.], V[ioletta] SWittkiewicz, [i in.J-- Med. Sci. 
Monitor 2000 Vol. 6 suppL 2 s. 11. - International Symposium on Pcdiatnc Hematology and On- 
cology focused on Current Concepts in Pedtatnc Stem Cell Transplantation. Wrodaw, 14-17 VI 
2000. 


(3) Ocena wyst
powama picrwszych objawow we wczesnej diagnostyce neurofi.broma- 
toz. [Aut.] A Wojtkiewicz, S[ylwiaj Koltan, V[iolctta] Swiqtkiewicz. G. Sergot-Martynowska, 
A[nnal Balcar-Boron, M[ariusz] Wysocki.W: V Og6lnopolskie Dnz Neurologll. Dzieci
ceJ. Olsztyn. 
2/-23 IX 2000. Streszczenia. [B.m., 2000], s. 174-175. 
Toz.:- Pol. Med. Rodz. 2000 T. 2 z. 3 s. 458-459. - [Kongres POlskiego Towarzystwa Mcdycy- 
ny Rodzinnej. Wrodaw. 6-8 X 2000. 
675 (4) Preliminary results of germ cell turnoUTS treatment in children. Experience of the 
Polish Paediatric Group for Solid TurnoUTs 1998-1999. [Aut.) S. Popadiuk. [i in.], Vpolctta] 5;wlqt- 
kiewicz. [t in.].- Med. Sci. Monitor 2000 Vol. 6 suppL 2 s. 10. - International Symposium on Pe- 
dialnc Hematology and Oncology focused on Current Concep[s in Pedmtric Stem Cell Transplan- 
tation. Wrodaw. 14-17 VI 2000. 
676 (5) Wst
pne wyniki leczenia zlosliwych guz6w zarodkowych u d7ieci wt:dlug programu 
TGM 95. DoswiadczeniaPPDDL. [Aut.) S. Popadiuk. [i in.j, V[lolettal Swiijtkiewicz, [i in.).W: III 
Sympozjum: Postepy w leczeniu guzOw litych u dzieci i mlodzlezy. De.be, 23-24 Xl 2000. [B.rn., 
2000], s. 26. 
677 (6) Wyst
powanie guz6w OUN u pacjent6w z nerwiakowl6kniakowatosciij. [Aut.] A. 
Wojtkiewicz, V[ioleua] Swiijtkiewicz, A[ndrzej] KoHan. S[ylwia] Kohan, G. Sergm-Martynowska, 
M[anusz] Wysockl.W: II 
ympozJum Neuroonkologii Dziecie.ceJ. Warszawa JadwisltJ, 19-21 X 
2000. [B.m., 2000], [I] s. 


SWIATKOWSKI MACIEl 


678 (1) Aktywacja krzepni
cia krwi u chorych na wrzodziejijce zapalenie jelita grubego. 
[Aut.) Maciej Swittkowski, KrzysztofGrad, Maria Klopocka, Jacek Budzynski, Ewa Zckanowska. 
Maria Kotschy.- Pol. Arch. Med. Wewn. 2000 T. 103 nr 1-2 s. 47-5L 
(2) Changes in gallbladder motility in three-dimensional ultrasound estimatIOn in alcohol 
dependent male patients during abstmence penod. LAut.] M[ana] Klopocka. J[acekl Budzynski, 
M[acicj] Swiijtkowski, K[rqsL1of] Grad, M[arcin] Zi6Jkowski.W: Stcatohepatitis (NASH and 


262
>>>
ASH). Falk Symposium no. 121. Den Haag, Netherlands, 14-15 X 2000. Abstracts, poster abstracts. 
[Rm, 2000], s. 34 
(3) Choroba ref1uksowa przdyku jako wa7ny element diagnostyki r6znicowej bolu \Iv 
klatce piersiowej. [Aut.] Jacek BudLyiIski, Maria Klopocka, Maciej SWittkowski.- Pol. Arch. Med. 
Wewn.1999T 102nr3 s. 807-814. 
679 (4) Czynniki determinujtce obraz histopatologiczny blony sluzoweJ zoltdka i dwunastnl- 
cy u pacjcnt6w z chorob&. wrzodow& dwunasmicy. TAut.] Maci
i Swi&tkowski, Jacek Budzynski, 
Maria Klopocka, Jadwiga Korenkiewicz, Karol Suppan, Gerard Drewa.- Valetudinaria - Post. Med. 
Klin. Wojsk 2000 T 5 nr 3-4 s. 37-44. 
(5) Dobowa zmiennosc rytmu zatokowcgo serca jako wskainik aktywnosci autonomlCL- 
nego ukladu nerwowego u mt;:zczyzn z zespoJem zaleznosci alkoholowej w okresie abstynencji. 
[Aut.] Maria Klopocka. Jacek Budzynski. Robert Bujak. Maciej SWitlkowski. Wladyslaw Sinkie- 
wicz, Marcin Li6Ikowski.- Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 nr 4 s. 491-501. 
(6) Dobowa zmiennosc rytmu Latokowego sercajako wskaznik aktywnosci autonomicz- 
nego ukladu nerwowego u mt;:zezyzn z zespolem zaleznosci a1koholowej w okresie abstynencji. 
[Aut.] M[aria] Klopocka, J[acek] Budzynski, R[obert] Bujak, M[aciej] Swi'!tkowski, W[ladyslaw] 
Sinkiewicz, M[arcin] Zi6Ikowski.- Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 nr ] s. 135-136. - Streszczema 
donicsien z Konferencji Naukowo-S7koleniowej "Genetyczne i srodowiskowe uwarunkowania 
uzaleznienia od alkoholu". SzcLeein, 14 IV 2000. 
680 (7) Hemostatyezne markery aktywacji sr6dblonka nacryn u chorych na wrLodziej£lce 
zapa1enie jelita grubego. [Aut.l Maciej Swi£ltkowski, .facek Budzynski, Maria Klopocka, Ryszard 
Paczuskl, Mana Kotschy.- Valetudinaria - Post. Med. Kiin. Wojsk. 2000 T. 5 or 3-4 s. 53-59. 
(8) Lipoproteina (a) i inne lipidO\ve ezynniki ryzyka miazdzycy u m
zczyzn 7 zespolem 
za1eznosci alkoholoweJ \\ okresle czterotygodnloweJ abstynenCJI. [Aut.] J[acckl Budzynski. 
M[aciejl Swi£ltkowski, M[aria] Klopocka, M[arcin] Zi61kowski.- Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 nr I 
s. 133. - Streszczena doniesien z Konfereneji Naukowo-Szkoleniowcj "Genetyczne i srodowiskowe 
uwarunkowania uzaleznienia od a1koholu". Szczeein, 141V 2000. 
681 (9) Makro i mikroskopowe wykladniki uszkodzenia blony sluzowej przelyku a motoryka 
dolnego odcinka przelyku. (Aut.] M[aciej] Swittkowski, L[eslaw] SobezyiIski, J[acck] Budzynski, 
J[adwiga] Korenkiewicz, M[aria] Klopocka, K[rzysLtof] Grad.- Gastroenterol. PoL 2000 T. 7 supl. 
I s. 47. - IX Kongres Polsklego Towarzystwa Gastroenterologii. [Tekst r6wnolegJy w j
zyku an- 
gielskim]. 
(10) Naltrekson wywiera korzysmy wplyw na gospodarkt;: lipldoW£l u mt;:zczyzn uzalez- 
nionych od alkoholu. [Aut.j JLacek) Budzynski, J[anusz] Rybakowski, M[aciej] Swi£ltkowski, 
L[ech] Torlinski, M[arial Klopoeka, W[ojciech] Kosmowski, M[arcin] Ziolkow
ki.- Alkohol. Nar- 
kom. 2000 T. 13 nr 1 s. 131-132. - Streszczenia doniesien z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 
"Genetyczne i srodowiskowe uwarunkowania uLalezmenia od alkoholu". Szczecin, 14 IV 2000. 
(11) Naltrexone exerts a favourable effeet on plasma lIPIds In abstment patlenlS with 
a1cohol dependence. [Aut.] Jacek Budzynski, Janusz Rybakowski, Maciej SWi\tkowski, Lech 


263
>>>
TorliIi.ski, Maria Klopocka, Wojciech Kosmowski, Marcin Zi61kowskl.- Alcohol Alcohol. 2000 
Vol. 35 s 91-97 
(12) Niektore pararnetry ukladu hemostazy u m
zczyzn z 7espolem zaleznosci alkoholo- 
wcj W okresle czterolygodniO\vej abstynenCJL IAut.] J[acek] Budzynski, M[aciefJ Swittkowski. 
Mjaria] Klopocka. M[arcin] Zi6Ikowski.- Alkohol. Narkom 2000 T- 13 TIr I s. 132-133.- 
Streszczcnia donieslen z Konferencji Naukowo-Szkolemowcj "Genetyczne I srodO\\/lskowe uwa- 
runkowania uzalcznienia od alkoholu". Szczecin, 14 IV 2000. 
(13) Nowe leki hipoglikemizujtce w leczeniu cukrLYcy IYpU 2. lAm.] Alma Sokup. Ma- 
eiCJ SV.,'I£\tkowski.- Przegl. Lek. 2000 T. 57 rn 6 s. 349-352. 
(14) Ocena potencjalu antyoksydacyjnego u pacjentow L. Lespolem Lalcznosci alkoholo- 
wt;i w okresie 6-mieslf
:cznq kontrolowanej abstynenCJI. [Aut.] E[wa] Kopcrynska, L[ech] [orIiIi.- 

ki, J[acck] Budzynski. MLaciej] Swiqtkowski.- Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 rn I s. 138-139.- 
Stre
zezenia donicsieii z Konfereneji Naukov.'O-Szkoleniowej "Genetyezne i srodowiskowc m...'a- 
runkowania uzale7nienia od alkoholu". Bydgos.lcz, 14 IV 2000. 
682 (15) PH wewnttrzprzelykowe a motoryka dolnego odcinka przeJyku. [AuI.] M[aciej] 
Swiqtkowski. J[acek] Budzynski, L[eslaw] Sobczynski, M[aria] Klopocka.- Gaslroenterol. Pol. 
2000 T. 7 supl. I s. 51. - IX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii [Tekst r6wnolegly 
'v j
zyku angielskim]. 
(16) RelatIonships between gastric pH and thc liver function tests levels in alcohol de- 
pendent males during abstinence period. [Am.] J[acek] Budzynski. M[ariaj Klopocka.. M[acieJj 
Swiqtkowski. G[rzegorz] Pulkowski. M[arcin] Zi6Ikowski.W: Steatohepatitis (NASH and ASH). 
Falk Symposium no. 12/. Den Haag, Nelherlands. 14-15 X 2000. Abslracls, pOSler abslracts. [B.m, 
2000]. s. 8- 
683 (17) R6znice odpowiedzi motorycznej dolnego odcinka przctyku na ref1ub kwasny u 
pacjcm6w z patologicznym i fizjologicznym refluksem zolqdkowo-przelykowym LAut.] M[aciej] 
Swi£\tkowski, J[acek] Budzynski, L[eslaw] SObCZYllSki, M[aria] Klopocka, K[rzysztof] Grad.- 
Gas/roenteral. Pol. 2000 T. 7 supl. 1 s. 52. - IX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterolo- 
gii. [Tekst r6wnolegly w j
zyku angielskim] 
(18) Tumor necrosing factor-alfa (TNF-alfa) level In alcohol dependem males, It's rela- 
tion to liver Injury and gastric pH. [Aut.] J[aeek] Budzynski, M[ariaJ Klopocka.. M[aeiej] SWi£t:t- 
kowski, G[rzegorL] Pulkowski, M[arcin] ZiOlkowski, M[agdalena] Zbikowska.W: SlealOh(patitis 
(NASH and ASH). Falk SvmposlUlrl no. 121. Den Haag, Netherland.,., /4-/5 X 2()()() Ahslracts, 
poslerabslracls. [B.m, 2000], s. 7. 
(19) Wplyw lek6w stosowanych w terapii zapobiegajace.l nawrotowl piela alkoholu na 
p07iom "pr6b wttrobowyeh". [Aut.] M[arial K.lopocka, J[acek] Budzynski, M[arcin] Ziolkowski. 
M[aeiej] Swittkowski, J[anuszj Rybakowski, W[ojciech] Kosmowskt.- Alkohol. Narkom. 2000 T. 
13 nr 1 s. 137. - Streszczema doniesieIi. L Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Gcnetyczne i sro- 
dowiskowe uwarunkowania uzaleznienia od alkoholu". SzcLecin, 14 IV 2000. 
(20) Wpryw palcnia tytoniu na motoryk
 dolnego odcmka przelyku (dop). [Aut.] M[aria] 
Klopocka, J(aeek] BudL)1J.ski, M[aeiej) Swittkowski. G[rzegorz] Pulkowski, K[r7ysztof] Grad.- 


264
>>>
Gaslroenlerol. Pol. 2000 T. 7 supl. 1 
. 48. - IX Kongre
 Polsklego Towarzys[wa Gas[roen[erolo- 
gii. [Tekst rownolegty wJ
zyku angielskim] 
(21) Wplyw palenia tytoniu na zmiany pH srodprzelykowego. [Aut.] J[acek] Budzynski, 
M[arial Klopocka, M[aciej] Swi&.tkowski. J[acek] Fabisiak. K[arolJ Suppan.- Ga.'Irroenrerol Pol. 
2000 T. 7 supl. I s. 55. - IX Kongres Polskiego Towarzyslwa Gastroenterologii. [Tckst rownolegJy 
w j
zyku angielskim]. 
(22) Wskai:niki stanu czynnusciowego i morfologiczl1ego przeJyku sll niezalezl1ymi 
czynnikami determinuj&.cymi przcbieg pr6by wysi1kowej. [Aut.] J[acek] Budzynski, Mfarial Klo- 
pocka. M[aciej] Swi&.tkowski. U[rzegor7) Pulkowski, J[acek] Fabisiak. R[obert] Bujak, 
W[ladysJaw] Sinkiewic7_- Gasrroenlerol. Pol. 2000 T. 7 supt. 1 s. 54_ - IX Kongres Polskiego 
Towarzystwa Gastroemerologii. [Tekst rovl'nolegty w j
zyku anglclskim). 
684 (23) Wst
p. Otwarcie konferencji. Podsumowanie konferencji. [Aut.] Maciej S\viqtkow- 
skI. W: Poprawa stanu zdrowLQ ludllOSCI w Polsce popr.:ez podnoszenie jakoscl zdrowolnej .:)-wno- 
.Vei i raCjonallzQcj€ sposobu zywlenia A/aleria/),' z konferencji zorganizawanej przez przewodniczq- 
cego senackiej Komisji Zdrowia. Kullury Fl=ycznej i Sporlu oroz lnstylul z:vwnosci ,. Z)'Wlenia. 
[Warszawa], 17 V 2000. Warszawa: OziaJ Wydawmczy Kancelarii Senatu , 2000. s. 5-6, 7-8, 66. 
(24) ZakaZenie II. pylori (Hp) jest niezaleznym czynnikiem detcrminuj&.cym 7miany 
pOLiomu wykJadnikow ustrojowcj rownowagi antyoksydacyjnej u leczonych paCJent6w L chorob q 
wrzadow,! dwunastnicy (OU). [l\.ut] J[acek] Budzynski. M[aria] Klopocka, M[aciej] Swi&.tkowski. 
K[aroI] Suppan, G[erard] Orcwa, R[ado:-.taw] Maciak, JladwLgal Korenkiewicz.- Gasrroenlerol. 
Pol. 2000 T. 7 supl I s. 73. - IX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroemerologii. [Tekst row- 
nolegly w j
zyku angiclskim). 
(25) Zakres st
zenia peptydu C na czczo jako parametr r07Jlicujqcy suhpopulacje chorych 
na cukrzyq: typu 2 z otylosci&. Cz. I. Badama korclacji stftzenia peptydu C na CZC70 z wybranymi 
parametrami klinicznymi i biochemlc7nymi. fAut] Alina Sokup. Maciej Swi&tkowskl.- Diaberol. 
Pol 2000 Vol. 7 nr 1 s. 26-33. 
(26) Zakres st
zenia peptydu C na CZCLO jako parametr rozmCulijcy subpopulacje chorych 
na cukrzYCft typu 2 z otylosclt. Cz. 2 Badania korclacji st
zenia peptydu C w tdcie glukagono- 
wym w relacji do leczenia hipogIikcmizuj&.cego oraz korelacji st
zenia pcptydu C z wybranymi 
parametrami klimcznymi i biochemicznymi po leczeniu hLpoglikemI7u)qcym. [Aut.] Alina Sokup, 
Maciej Swittkowski.- Diabelol. Pol. 2000 Vol. 7 nr 1 s. 34-40. 
(27) Za1eznosci mkdzy intensywnosci q kolonizacji H. pylori (Hp) i obrazem histopatolo- 
gicznym sluZQwki zolqdka i dwunastnicy u pacjentow 7 chorob&. wrzodow&. dwunastnicy (DU). 
IAut.] M[arial Klopocka, J[acek] Budzynski, MLaciej] Swittkowski, Jradwiga] Korenkiewicz, 
K[arol] Suppan. KlrzysztofJ Grad.- Gasrroenlerol. Pol. 2000 T. 7 supl. 1 s. 77. - IX Kongres Pol- 
skiego Towar7ystwa Gastroenterologii. [Tekst r6wnolegJy w jftzyku angiclskim]. 
685 (28) Za1e:tnosci mi
dzy pII wewnqtrzprzeJykowym a ocent hlstopatologicznq g6rnego 
odcinka przewodu pokarmowego (gopp). [Aut.] M[aciej] Swiqtkowski, J[acekl Budzynski, M[aria] 
Klopocka, J[adwiga] Korenkicwicz.- Gaslroenlerol Pol. 2000 T. 7 supL I S. 53_ - IX Kongres 
Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. [Tekst r6wnolegly w j
zyku angielskim]. 


265
>>>
(291 Zaleznosci mi
dzy pH wewl1qtrzprzetykowym I parametraml zmlcnnOSCI rytmu 
7atokowego serca. [Aut.) J[acek) Budzynski, M[ana) Klopocka, M[aciej] Swiqtkowski, R[obert] 
Bujak, W[ladyslaw) Sinkiewicz.- Gaslroenterol. Pol. 2000 T. 7 supl I s. 54. - IX Kongres Polskie- 
go Towarzystwa Gastroentcrologii. [Tekst r6wnolegly w j
zyku angielskim] 
686 (30) Zaleznosci mi
dzy wynikami badania endoskopowego przelyku I dobowej pH-metrii 
przelyku. [Aut.] M[aciej] Swi'ltkowski, M[aria] Klopocka, J[acek] Budzynski, L[eslaw] Sobczyn- 
ski, K[rzysztof] Grad.- Gastroenterol. Pol. 2000 T. 7 supl. 1 s. 53. - IX Kongres Poisiaego Towa- 
rzystwa Gastroenterologii. [Tckst r6wnolegly w j
zyku angielskim). 
687 (31) Zalcznosc mi
dzy cndoskopowym i histopatologicznym obrazem blony sluzowcj 
przetyku. [Aut.) Mlaciel) SWilJIkowski, Ueslaw) Sobc7ynskl, Jiadwigal Korenkiewicz, M[aria] 
Klopocka, J[acek) Budzynski, K[rzysztof] Grad.- Gaslroellteral. Pol. 2000 T. 7 supL 1 s_ 52. - IX 
Kongres Polskiego rowarzystwa Gastroenterologil. [rekst r6wnolegJy w j
zyku angielskunl. 
(32) Zaleznosc mi
dzy parametrami 24-godzinnego monitorowania motoryki dolnego 
odcinka przelyku i zmiennosciq rytmu zatokowego serca. [Aut.] Ifacekl Budzynski, Mfaria) Klo- 
pocka. M[aciej] Swiqtkowski. RJobert] Bujak., W[ladysJa\v] Sinkiewicz.- Gaslroenterol. Pol. 2000 
T. 7 supl. I s. 47. - IX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. [Tekst r6wno1egly w 
jc;zyku angiclskiml. 
6HH (33) Zaleznosc mi
dzy wynikami badania endoskopowego i histopatologicznego blony 
SIUZOv.iej przelyku oraz dobowej pH-metrii przeJykowej u pacjent6w diagnozowanych z powodu 
nietypowych hol6\v w klatce plerslOweJ_ LAut.J MacH
1 Sv.ilqtkowskl. Leslaw SobczynskL Jacek 
13udzynski, Maria Klopocka, Krzysztof Grad, ladwiga Korenkiewicz.- Valetlld;nar;a - Post. Med. 
Klin. Wojsk. 2000 T. 5 nr 3-4 s. 45-52. 
(34) Za1eznosc wynik6w elektrokardiograficLl1ej pr6by wysilkowej od pH \\'e- 
wl1lJtrzprzefykowego u mezczyzn z nietypO\\'"ymi b61ami w klatce piersiowcj. [Aut.) Jacck Budzyn- 
ski, Madej Swiqtkowski., Maria KJopocka, Jacek Fabisiak, Robert 13uJak, WladysJaw Sinkiewicz.- 
Pol. /lrch. Med. Wewn. 2000 T. 103 nr 3-4 s. 133- 138- 
689 (35) ZespOJ Minz71 w endo;kopoweJ cholanglopankreatogratii wsteczneJ. LAut.] Cz. 
Swiqtczak, M[aciei) Swittkowski, A Olejarz_- Gastroenterol. Pol. 2000 T. 7 supl. 1 s. 271. -IX 
Kongres Polskiego fowarzystwa Gastroenterologii. [Tekst r6wnolegly w j
zyku angidskIm]. 
(36) Zmiany objct=tosci i motoryki pecherzyka z6lciowego w tr6wymiarowej ocenie ultra- 
sonograficznej u mezczyzn z zespolcm zalcznosci a1koholowcj W okresie abstynencji. [Aut.) Mana 
Klopocka, Jacek BudLynski. Madej S.wiqtkowski, Marcin Zi6Ikowski.- Valetud;nar;a - Post. Med. 
Klin. Wojsk. 2000 T. 5 nr 3-4 s. 60-64. 
(37) ZmJany obrazu makro- I ffilkroskopowego blony sluzowCJ g6rnego odcmka przewo- 
du pokarmowego (gopp) u mezczyzn uLaleznionych od a1koholu w okresie 4 tygodniowej absty- 
nencji. [Aut.] M[aria) Klopocka. l[adwiga] Korenklcwicz. J[acck] Budzynski, M[arcm] Zi6lkow- 
ski, M[aciej] Swiqtkowski, K[rzysztof] Grad.- Gastmenterol. Pol_ 2000 T_ 7 supl I s. 81. - IX 
Kongres Pol;kiego TowarzysIwa Gastroenterologii. [Tekst r6wnolegly w jezyku angielskim]. 
(38) Zmiany obrazu makro- i mikroskopowego blony sJuzowej gornego odcinka przewo- 
du pokarmowego u m
zczyzn uzaleznionych od alkoholu w okresie 4-tygodniowej abstynencji. 


26b
>>>
[Aut.) M[aria] Klopocka, J[adwigal Korenkiewicz, J[acek) Budzynski, M[arcinl Zi6lkowski, 
M[acie.iJ SWIC\.tkowski.-Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 or 1 s. 138. - Streszczenia doniesien z Konfe- 
rcncji Naukowo-S7koleniowej "Genetyc7ne i srodowiskowe uwarunkowania uzaleznienia ud alko- 
holu". Szczecm, 14 IV 2000. 
(39) Zmiany pH wewnqtrzzot&.dkowego v. okresie czterotygodniowej abstynencji alko- 
holowej u m
zczyzn z zespolern 7.aleznosci alkoholO\vej. fAuL] Mfaria] Klopocka, J[acek] Bu- 
dzynski. M[aciej] S\'v"lqtkowski, M[arcin] ZI6Ikowski.- Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 nr 1 s. 136- 
137. - Streszczenia doniesien z Konferencji Naukowo-Szkoleniuwej "Genetyczne i srodowiskowe 
uwarunkowama uzaleznienia od alkoholu". SZCZeCll1, 141V 2000. 
(40) Zmiany pH zot&.dkowego w okresie czterotygodniowej abstyncncji alkoholowej u 
m
zczyzn z zespotem L.aleznoSci alkoholowej. [Aut.] \1aria Klopocka. Jacek BudzynskI. Maciej 
SWlqtkow;ki, Marcin Zi6tkowski.- Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 nr 4 s. 503-511 


TALAR JAN WLODZIMIERZ 


(I) Cz
stosc wystypowania wad postawy ciala a stoplen 7.aawansowania rozwoju soma- 
tycznego i plciowego. [Aut.] Iwona Adamczak, A Malinowski, Wladimir B07itoVv, Piotr [.lacek] 
Bilinski, Jan Talar.W: Antropolop,ia a med.\-'cyna; promocja ;:drowia. Pod red. Andrzeja Maiillow- 
skiego. Henryka Stoiarc::yka, Wleslawa Lorklewlcza T. 3 LiJdi: Wydaw UL. 2000, s. 57-71.-11 
Og61nopoIska Konferencja Naukowa nL Antropologia a medycyna I promoCja 7drowia. L6di, 25- 
26 IX 1997. 
(2) Diagnostyka obrazowa spondyIozy szyjneJ. lAut.] Heliodor Adam Kasprnk, MacieJ 
Sniegocki, S. Sosnowski, P. Czyszkowski. Wojciech Beuth, Jan Talar.W: Sympozjum Ilt Diagno- 
styka obrazowa w chorobach kr(goslupa ; kanalu kr(gowego. Wroclaw, 26-28 X 2000 [B.m., 
2000], poz. I L 
(3) Diagnostyka ohrazowa uraz6w pogranicza czaszkowo-kr
goslupowcgo. [Aut.] Maciej 
Sniegocki, S. Sosnowski, I-Ieliodor Adam Kasprzak, P. Czyszkowski, Jan Talar, J. Bizon. W: Svm 
pozjum nt Dwgnostyka obrazawa w chorobach kr€goslupa i kanalu kr(gowego. Wroclaw, 26-28 X 
2000. [RID., 2000], poz. 24. 
690 (4) The evaluation of effiClcncy ofpatJents after laryngectomy dunng their first rehabilI- 
tation period. [Aut.] lJ. Kaimierczak, Jan ralar, Malgorzata Lukowic7.- Baineol. Pol. 2000 T. 42 z 
1-2 s. 46-52. 
(5) Leczenie zlarnari szyjnego odcinka kr
go
llIpa. [Aut.] Maciej Sniegocki, S. Sosnow- 
ski, Heliodor Adam Kasprzak, Jan Talar, Marian Skrzyneckl.- Kwart. Onop. 2000 supl. s. 252- 
261. - VII SympozJum SekCJi Neuroortopedll. Bydgoszcz, 30 IX - 2 X 1999. 
(6) Odpowiedzi sluchowe z pnia m6zgu u chorych z guzami okoticy k\t8 O1ostowo- 
m6zdzkowego. [Aut.] Katarryna Pawlak-Osinska, HelIodor A Kasprzak, Henryk Kaimierczak, 
Jan Talar.- Neuroskop 2000 T. 1 nr 2 s. 89-91. 


267
>>>
(7) Operacyjne leczenie obrazen kr
goslupa szyjnego. [Aut.] Madej Sniegocki, S. So- 
snowski, Hehodor Kasprzak, M. Bierwagen. Jan Talar, Manan Skrzyneckl, M. Dobrowolski- 
Kwart. Or/ap. 2000 z. 3 (39) s. 187-190. 
(8) Pnst
powanie rehabilitacyjnc po ura7ach czaszkowo-moLgowych. [Aut. I l-Ieliodor 
Adam Kasprzak, W_ Hagner, S. Sosnowski, S. Frankowski. Maciej Sniegocki, Piotr Jacek Bilinski, 
Jan Talar.- Kwart. Ortop_ 2000 supL s 262-275. - VII SympozJum SckCJI Neuroortopedii Byd- 
goszcz, 30 IX - 2 X 1999. 
691 (9) Pr6ba oceny aktywnosCL w 7aj
ciach wychowania flLycznego studen16v. Akademii 
Medyc7nej w Bydgoszczy w latach 1992-97. [Aut.] Jan Tatar, Andrzej Drygas, Franclszek Wale- 
ron.W: Kulturafi::ycna studentbw w okresie transformacji szkolnictwa 1ty:"szego w Polsce. [War- 
::ozawa, 5-7 XI 1999). Red_ 7higmew DZlUbu1ski. Boguslaw Gorski. Warszawa. 2000. s. 325-330.- 
Politechnika Warszawska. 
692 (101 Przyczyny obrazen rdzcnia kr
gowego w odcinku szyjnym kr
goslupa. [Am.] S. 
Krajewski. Jan Ta1ar, Malgorzata .Lukowicz, I Bulakowicz.- Klvart. Or/op_ 2000 z. 3 (39) s. 167- 
173. 


693 (11) Przyczyny urazo\\-, rdzcnia kr
gowego w odcinku piersiowo-l
d:7wlowym_ [Aut.] Jan 
Talar. J. Kaimierski. Malgorzata Lukowic7.- Kwart. Ortop. 2000 supl. s. 300-316 - VII Sympo- 
zjum Sekcji Neuro0l1opedii. Bydgoszcz. 30 IX - 2 X 1999. 
694 (12) Rehabilitacja funkcji wykonawczych po zamkni
tych uraLach czaszki. [Aut.] M 
P£1chalska. J[an] Talar. P. Baranowski, B.D. MacQueen.- Ortop. TrulimalOL Rehab. 2000 R_ 2 nr 4 
s.77-87. 
695 (13) RchabihtatlOn fixed perious as a method of treatment of patients aftcr tolal laryn- 
gectomy IAut.] lJ. KaZmierczak, Jan Talar. Malgorzata LukowicL.- Balnenl. Pnl. 2000 T. 42 z. 1-2 
s.38-45. 


696 (14) The rehabilitation in cervical spondylosis. [Aut.] Jan Talar, Malgorzata Luko- 
wicz.W: 20,000 yellx SOilS I'ULMER First Scielltific Conference of the Polish VNG - ULMER 
Association. Poland, BydgoszC7, 27 IV 2000. Marseille: SYNAPSIS, 2000. s. 43-46. 
(15) R07\voj i sprawnosc fizyczna kandydatow na Oddzial Fizjoterapii Wydzialu Lekar- 
skiego Akadcmu Medycznej w Bydgo
zczy w latach 199R i 1999. [Aut.] Andrzej Drygas, Wlodzi- 
mierz Michalski. Jan Talar.- Scripta Periodica 2000 Vol 3 nr 2 suppL 1/2 s. 571-574_ 
Mi
dzynarodowy Kongres Nauk Antropologicznych "i\.ntropologia 2000". Bydgoszcz, 23-25 VI 
2000. Pami
tnik Kongresu. Strcszczenia referatow: Scripta Periodica 2000 Vol. 3 or 2 s. 54. fTeksl 
w j
zyku angielskim s_ 191]. 
(16) The vldeonystagmographica1 swdy In cervIcal diseases - long term observations. 
[Aut.j Katarzyna Pawlak-Osinska. P. Osinski. Henryk KaLmierczak, Jan Talar.W: 20,000 yellx SOilS 
I 'ULMER. First Scient
fic Conference of the Polish VNG - ULMER Association. Poland, Bycl- 
goszc" 27 IV 2/100. Marseille: SYNAPSIS. 2000, s 9-12. 
(17) /miany sprawnosci fizycznej studentow Akademii Medycznej v. Bydgoszczy w 
okresie pierws7ych trzech lal studiow. obscrwowane w latach 1992-1997. rAnt.] Andrzcj Drygas, 
Jan Talar. Francis7..ck Waleron.W: Allksologia a promocja z.drowia. Pod red. Andrzeja Jopkiewiczn. 


268
>>>
T. 2. Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe. 2tJOu. s. 13-20. - II Og61nopolska Konfcrencja 
Naukowa. Polska Akademia Nauk - Oddzial w Krakowie, Kieleckie Towarzystwo Naukowc. 


TALKOWSKI JERZY 


(I) Artroskopia metod
 z wyboru w rozpoznawaniu i leczeniu uraz6w stawu kolanO\vego. 
[Aut.] PLiotr] l[acekJ Bilinski, .Trerzy] TalkO\vski. P. Pawlowski. W: XXXIII 7jaz.d Naukowy Pol- 
skiego Towar,:.vslwa Ortopedyczllego i TrallmatologlclI1ego. Krakow, 21-23 IX 20()(). Streszczenia. 
T. 2. Krak6w, 2000, s. 196-197. 


THEWS MACIEl 


(I) Zmicnnosc t
tmcy strzalkoweJ u czlowleka. IAut.] Michal Szpinda, MaciC] Thews, 
Piotr Flisinski. Elzbicta Krakowiak-Sarnowska, Jadwiga Korenkiewicz.- Scripta Periodica 2000 
Vol. 3 nr 2 suppl. 1/2 s. 804-807. - Mi
d.l)'narodo\Vy Kungrcs Nauk Antropologic.lnych "Antropo- 
logia 2000". Bydgoszcz, 23-25 VI 2000. Pami
tnik Kongresu. Streszczenia refcratow: Scripta 
Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 s. 216 [rekst w j
L)'ku angiclskiml 


TLAPPAlACEK 


(I) Wyniki testu prowokacji wziewnej histamin'l u pacjent6w z nadreaktywnosci
 lub 
prawidlow,! rcaklywnosci,! oskrzeli w badaniu prospektywnym. [Aut.] Andrzej Dziedzic7ko. Ewa 
Banach-Wawrzenczyk, Jacck Tlappa.- Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2000 T. 5 nr 3-4 
. 
30-36. 


(2) Wyst
powame chor6b alergicznych w Polsce. LAut.] J. Malolcpszy, J. Liebhart, B. 
Wojtyniak, K. Pisiewicz, T. Plusa, [i in.], Andrzej Dziedziczko, Ewa Banach-WawrLcnczyk, Jacek 
Tlappa, [i in.l-AlergiaAstma lmmunol. 2000 T. 5 supl. 2 s. 163-169. 


TOlEK K 


697 (1) Wplyw Labiegu opcraq:inego na Lw.;howanie si
 wybranych parametrow fibrynoliL)' 
we krWI chorych na rakaJchta grubego. [Aut.] K. TOJek.- Anll. Acad. Med. Bydg. 2000 T 14 s. 29- 
30. - Streszcz. rozpr. dokt. 


TOPCZEWSKA-STAUBACH EW A 


(I) Domniemane drogi zakaZenia HCV w Polsce. [Aut.] Wfaldemar] Halota, E[wa] lop- 
czewska, M[algorzata] Pawlowska, B. Gorzelak.- Przegl. Epidemiol. 2000 T. 54 supl. 2 -" ZakaLe- 
nia - ctlOpatogeneza, epldemlOlogia, klinika, profilaktyka. leczcnle". Pod red. Wlaldcmara] Haloty i 


269
>>>
M[algorzaty] PawlmvskieJ. s. 52. - XV Jubileuszowy Zpzd Pob.kiego Towarzystwa EpldemJOlo- 
gow i Lekarzy Chorob Zakainych. Bydgoszcz, 21-23 IX 2000. Streszczenia sesji plakatowej. 
(2) Wybrane parametry Immunologlczne u dlOrych na prLewlekle zapalenie w
Iroby rypu 
C leczonych interferonem-alfa i rybawirynq. [Aut.] Malgorzata Pawlowska, Waldemar Halot
 Ewa 
Topczewska, B. Jaruga, Arkadiusz Kuzlemski.- Lek. Wojsk. 1999 R. 75 nr 7-8 s. 397-399. 


TORLINSKI LECH 


698 (I) The acute phase protems conccntratLon changes III the per
ons with bum disease. 
[Aut.] A Chlebna, M. Sobieska, L[eeh] Torliiiski, M. Iskra, W Myszka, H.. Kara-Perz. W: Glyco- 
immunologv of inflammation alld cancer. Satellite Sympmium EFtS 2000. Wroclaw, 22 IX 2000. 
Program and abstracts. l B.m., 20001, s. 24. 
699 (2) Aktywnosc lipolityczna frakcji al 1131 globulin surowicy os6b z mia7.d7ycq. [Aut.j 1. 
SLwajca, K. Swidziilska, Lech Torliiiski, G Mielcar7.W: XXXVI Zja;:d Polskiego Towarzystwa 
BlOchemlcznego Poznan. 2000. Stres;:czema. [B.m., 20001, s. 97. 
700 (3) Aktywnosc SOD (erytrocyty) i ccruloplazminy oraz st
zenie Zn. Cu (surowica) w 
IGT [Aut.] M Zowczak, E. Wysocka, Lcch TorliIiski, W. Myszka, A Chlebna.W: XXXVI Zjazd 
Po/skiego Towar.:ystwa Biochemicznego Po::nan. 2000. Streszczema [B.m., 20001, s. 312 
(4) Aktywnosc wybranych enzym6w i stct:zenie immunoglobulin w surowicy osub uzalez- 
nionych od alkoholu \v czasie miesiftcznej kuracji odwykowej. [Aut.] Bleata] i\ugustyiiska. L(ech] 
Torliilski, ELlzbieta] Ser6wka, M[arcin] Zi6Ikow.ski.W: XXXVI Zjazd Polskiego Towarz:ystwa 
BlOchemlcznego Poznan. 2000. Streszczema. [Rm., 2000J, s. 338. 
701 (5) Badama biochemiczne w diagnostyce I profilaktycc zmmn patologlcznych w wieku 
starszym. [Aut.] W. Myszka, W. .lak, L[ech] Torlitlski. M. Zowczak.- Gerontol. Pol. 2000 T. 8 nr 3 
s.9-17. 
702 (6) Comparison of influence ofZn2+ and Cu2+ on the lipolytic enzyme activity in arterial 
wall and plasma ai-globulin fraction. [Aut.] T. Szwajca. K. S\vid7inska. G. Mie1carz. L[ech] Tor- 
liiiski.W: Mengen- und Spllrenelemente. 20. Arbeitstagung. lena, Friedrich-Schiller-Universitat, J- 
2 XII 2000. [RID., 2000], s. 502-507. 
703 (7) Correlation between the fructosamme concentration, some antIOXidant status and cell 
defence parameters in the blood of men with Impaired gJuco
e tolerance. lAut.1 E. Wysocka, 
L[echJ lorlllhki, A. Rro7.ek. W. Myszka.W Glycoimmunologyofinjlammatioflandcancer. Satel- 
lite Symposium EFIS 2000. Wroclaw, 22 IX 2000. Program and abstracts. [Rm., 2000], s. 26-27. 
(8) Czynniki genetyczne a wymki laboratorYJne chorych hospltahzowanych z powodu 
uzale7nienia od alkoholu. [Aut.] M[arcin] Ziulkow
ki, B[eata] Augustynska, Jranusz] Rybakowski, 
Lfechl Torliiiski.-Alkohol. Narkon1. 2000 T. 13 TIr I s 153-154. - Streszczenia doniesieii z Konfe- 
ren
ii Naukowo-Szkoleniowej "Gcnetyczne i srodowlskO\ve uwarunkowania uzaleznienia od alko- 
ho)u". Szczecin, 14 IV 2000. 


270
>>>
(9) Destalowana transferyna i inn
 bialkowe biochemicLne wskainiki naduZ\iwania alko- 
holu. [Aut.] Beata Augustyri.ska. Marcin Ziolkm\!ski, Lech Torliii.ski, Janusz Rybakowski.- Alkohol. 
Narkom. 2000 T. 13 nr I s. 33-43. 
(10) Dyshpoproteinerma Jako marker l:yzyka przedwczesneJ mlazdzycy u pacjento\v 
poddanych 6-miesi
cznej terapii odwykowej. [Aut.] E[17bicta] Ser6wka, L[ech] TorliI'Iski, R[eata] 
Augustyii.ska, M[arcin] Ziolkowski. W: XXXVI Z}azd Polskiego Towarzystwa BiochemicZllego. 
Poznan, 2000 Streszczenia. lB.m., 2000], s. 337-338. 
(1 J) Immediate actIon of toluene diisocyanate (TDI) on mrway elCCtrlca] potential diffe- 
rencc. [A.ut.] T[oma
z] f:yrakmvski. Llech] Torliii.ski, K. Cqzewska, B. Banach, S. Cofta.- Eur. 
lIespir. J. 2000 Vol. 16 suppL 31 s. 295 P2084. 
(12) Korelaqa khnlczncj postaci uzaleznrenia z parametraml odpornosci humoralnej. 
[Aut.] Marcin Ziolkowski, Beata Augustyilska, Elzbieta Ser6wka, Lcch Torliilski. W: XXXVI Zjazd 
Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Poznan, 2000. Srreszczenia rB.m., 2000], s. 309 
(13) Na1trekson wywicra korzystny wplyw na gospodark
 lipidow
 u mct:zczyzn uzalez- 
nionych od alkoholu. [Aut.] J[acek] BudLyri.ski, J[anusz] Rybakowski, M[aciejl Swi&tkowski. 
L[ech] Torliii.ski, M[aria) Klopocka. W[ojclechJ Kosmowski, MLarcin] Zi6Ikowski.- Alkohol. Nar- 
kom. 2000 T. 13 nr 1 s. 131-132. - Streszczcnia doniesieii. z KonfCrencji Naukowu-S7koleniov....ej 
"Genetyczne i srodowiskowe uwarunkowanra uzalezmenia od alkoholu". Szczecin, 14 JV 2000 
(14) Na1trexone excrts a favourabJe effect on plasma lipu.ls in abstment patienb wIth 
alcohol dependence. [Aut.] Jacek Budzyii.ski, Janusz Rybakmvski, Madej Swi
tkowski. Leeh 
Torliii.
ki, Maria Klopocka. Wojciech Kosmmvski, Marcin Liolkmvski.- Alcohol AlcohoL 2000 
Vol. 35 s. 91-97. 
(15) Ocena potcncjalu antyoksydacY.lnego u pacjent6w z zespolem zaleznosci alkoholo- 
wcj w okresie 6-miesi
cznej kontrolowanej abstynencji. LAut] E[\vaJ Kopczynska, L[ech] rorliiI- 
ski, J[acek] Budzyii.ski, Mfaciej] Swiijtkowski.- AlkohoL Narkom. 2000 T. 13 nr I s. 138-139.- 
Streszczenia doniesieii. z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Genetyczne i srodowiskowc uwa- 
runkowania uzaleznienia od alkoholu." Oydgoszcz, 14 IV 2000 
(16) Ocena przydatnosci wybranych badan laboratof)jnych do kontrolowania utrzymy- 
wania abstyncncji przez chof)'ch uzale7nionych od alkoholu. LAut.] B[eata) Augustynska, 
ELlzbieral Ser6wka, M[arcin] Ziolkowski. L[ech] Torlinski.- Alkohol Narkom. 2000 T. 13 nr J s. 
13 L - Streszczcnia doniesieii. z Konferencji Naukowo-SLkoleniowej "Genet:yczne i srodowiskowe 
uwarunkowania uLa1eznienia'od alkoholu" Szczecin. 141V 2000. 
(17) Ocena 7mian nat
zenia stresu oksydacyjnego u m
zczyzn uzaleznionych od alkoholu 
poddanych 3-miesi
cznej farmakorerapii odwykO\vcj. rAut.] Ewa Kopczyilska. Lech Torliii.ski. 
Marcin ZiolkO\vski, Magdalena Lampka, Janusz Rybakow
ki.W: XXXVI Zjazd polskiego Towarzy- 
stwa Biochemicznego. Poznan, 2000. Slreszc:=enia [B.m., 20001. s. 335. 
704 (18) Serum oxidase activity of ccruloplasmm and concentratIOns of copper III patients 
v.lith various types of cancer. [Aut.] M. Zo\.vczak, M. Iskra, E. Wysocka, L[ech] Torliii.ski. M. 
Manczak, J PasLkowski.- Immllnol. Lelt. 2000 Vol. 73 nr 2-3 s. 262. - Abstracts ot the 14th Euro- 
pean Immunology Meeting EFiS - 23-27 IX 2000. 


271
>>>
70S (19) St
zenie 8-epi-prostaglandyny F2a w surowicy os6h poddanych lerapii odwykowcj. 
[Aut.] Lech Torliii.ski, Ewa Kopczyii.ska, Magdalena Lampka, M. Duda, M. Jagodziii.ska, Marcin 
Zi6Ikowski.W: XXXVI ZJazd Polsklego Towar;:ystwa Bwchemlcznego Poznan,2000 Streszczenia. 
[B.rn., 2000], s. 306. 
706 (20) Toksyny mocznicowe - transport przez blon
 otrzewnowq in vitro. [Aut.] B. Szary, 
K. Czyzewska, Lech rorlinski.W: )(XX11 Zjazd Polskiego Towarzystwa Bwchemicznego Poznan. 
2000 Srreszezenia. [Rm., 2000J. s. 305. 
(21) Wplyw 30-dniowe.l abstyncncji na profil gospodarki l:da.wwcj surowicy krwi m.;z- 
cLyzn Z Lespotcm uzaleznienia ad alkoholu. [Aut.] Magdalena Lampka, Lech Torliii.ski, Marcin 
Zi6lkO\vskl. E\.va Kopczyi1
ka. Janusz RybakO\vski. W' XXXVI Zja;:d PolskieRo Towarzv.ftwa Bio- 
chemicznego. Poznan, 2000 Streszczemo. [Rm.. 2000), s. 336. 
707 (22) Wpl:yv. Jonow rnetab na enzym lipohtyczny frakCJl a l-globulinowCJ. [Aut.] K 
S\.vidLinska. 1. Szwajca, G. Mielcarz, Lech Torliii.ski.W: XXXVI Zja7d Pnlskiego Towarzystwa 
BlOchemicznego. Po;::nan, 2000. Srreszc=ema [Rm., 2000). s. 96. 
(23) Wplyw leczenla naltreksonem oraz tianseptynqna parametry strcsu oksydacY.lnego u 
m
zczyzn L Lespolem uzaleznienia od alkoholu". [1\ut.] E[wa] Kopczynska, L[ech] Torliii.ski. 
M[arcin] Ziotkowski. M[agdalcnal Lampka. J[anusL] Rybakowski.-l\lkohoL Narkom. 2000 T. 13 
or I s. 139-140 - Strcszczenia doniesieri z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Genetyczne i 
srodowiskowc uwarunkowania uzalezniema od alkoholu" Szczecin, 14 IV 2000 
(24) Wplyv. uwarunkowari srodowiskowych na ocen
 wybranych paramctr6w hialko- 
wych u us6b uzaleznionych od alkoholu. [Aut.] B[eata] Augustynska, E[lzbieta] Ser6wka, M[arcinl 
Zi6lkmvski. L[ech] Torlinski.W: I Ogolnopolskie Sympozjum 1\le{{vcJ'ny ZapoblegawCZej "Srodo- 
wiskowe uwanmkowania zdrowia publicznego". Bydgoszc::. 7-8 VI 2000 Plakary. [Bydgoszcz, 
2000]. s. 29. 
708 (25) WpIyw \.v)'silku fizycznego na parametry ukladu antyoksydacyjnego kr\.....i u os6b z 
IGT. [1\UI.] E. Wysocka. Lcch Torlinski, A Brozek, A Chlebna, M. Zowczak. W: XXXVI Zjazd 
Polskiego Towarzystwa Bwchemicznego. Poznan, 2(JnO. Streszczenia. [Rm., 2000], s. 311 
(26) Wybranc parametry gospodarki lipidowej u osob z zespolcm uza1eznienia alkoholo- 
wego jako w
kazniki utrzymy\."ama abstynencji przcz 6 mlesi
cy. [Aut.] E[lzbieta] Ser6wka. 
B[cata) Augustyriska, M[arcin] Ziolkowski, L[ech] Torliii.ski.- Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 m 1 s. 
149. - 
treszczenia donieslcii. z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Genctyczne I srodowiskmvc 
uwarunkowania uzaleznicnia od alkoholu". SLczecin, 14 IV 20GO. 
(27) Zaburzcma gospodarki zelaLowcj i mctabolizmu lipoprotein u us6b naduzywajqcych 
alkoholu. [Aut.] Magdalena Lampka, Lech 1 orliriski, Marcin Ziolkowski. Ewa Kopczyriika. Janusz 
Rybakowskl.- Alkohol. Narkoln. 2000 T. 13 m 2 s. 213-222. 
709 (28) La:-.tosnwanie metod "suchej chemli" \..... dmgnostyce zaburLeii. gospodarkl w
glowo- 
danowej w podstawowej opiece zdrO\....otnej. [Aut.] W. /ak, W. Myszka, L[echl Torliii.ski, L Wy- 
socka.- Nmvmy LeI:. 2000 R. 69 nr 8 s. 683-691. 


272
>>>
710 (29) Zmiany st
zei1 Ca. Ln i Cu \v soku trzlistkowym u paqento\\,' L Pancreatitis chronica 
[Aut.] G. Mlelcarz. K. Lmke. Lech TorI1l1.;kI.W. XXXVI Zjazd Pnlskiegn Tnwar:;}'.;'wa Biochemicz 
nego. Poznah, 2000 Slreszczema. [B.m., 20001, s. 302. 
(30) Zmiany transportu jonow sodow)ch w nablonku tchawlcy pod wplywcm mecha- 
nicznych bodicow drazni&.cych drogi oddcchowe. [Aut.] A Nowlcka-Lipska, TLomaszj Tyrakow. 

ki, L lechj TorliI1ski.\v: XXXVI /jazd Po/skiego Towar=ysTWa BlOchemicznego Poznan. 2000 
Stre..:czenia. LB.m., 2000), s. 338. 
(31) ZmJany w profilu enzymatycLnym ,urowlcy w okresie czterutygodnioweJ abstynen- 
cji alkoholo\\-ej u m
zc7yzn 7 zcspolem Laleznosci od alkoholu [Aut.1 B[eata] Augustynska, 
E[lzbieta] Ser(m.ka, M[arcin] Ziolkowski, L[eehj Torlinski.W. I Og6lnopohkie Sympozjltm Medy- 
cyny Zapobtef(m-vcze; "Srodowlskowe uwarll11kowama zdrmwa publfcznego". lJydgoszcz --tJ H 
2000. Plakatv. LBydgoszcz, 2000], s. 27. 
(32) Zmiany w profilu lipidowym 
urowlCY krwl, W okresle 30-umowej abstynclICJI, u 
m
.iczyzn z zcspolem uzale7l1ienia od alkoholu. [Aut.] MLagdalena] Lampka. I,[eeh] lorlinski, 
rvl[ardn] ZiolkO\vski, E[wal Kopczynska, J[anu
7] RybakO\\-ski.- Alkuhol. Nurkom. 2000 T. 13 nr I 
s. 142-143. - Streszczenia dome
len z Konferenql Naukowo-S7kokniowcj "Genetyczne i srodo\\'I- 
skm,,'e U\varunkmvama uzaleLnienia od alkoholu". SLczecin, 14 IV 2000 


TRAFIKOWSKA URSLULA 


(I) Blood selenium and glutathIOne concentratU)J1S and gJutathione peroxidase activIty in 
patients \.,.ith different stages of chronic renal failure. [Aut] B[ronislawJ A Zachara, A Adamo- 
wicz. U[rszula) Trafikowska. A[nnaJ Trafikowska. J[acekJ MamtlU;.W: Mnlgell- lmd Spltrenele- 
mente. 20. Arbeitstagllng. Jena, Friedrich-Sehiller-Unh'ersitat, J -2 XII 2000. [B m.. 2000], '. 940- 
947. 


(2) Decreased plasma glutathione peroxidase activIty in urdcmlc patients. [Aut] Brom- 
slav,' A 7aehara, A Adamowicz, UrszlIla TrafikO\vska, Adam Pilecki. Jacek Manitius.- Nephrun 
2000 Vol. 84 s. 278-279 
(3) Effcct of erythropOletm thcrapy and selenium supplementation on :.ome antioxidant 
parametcrs in blood of uremic patients on long-term hemodialY;ls. IAut.) I1Lronistawj A Zachara. 
A Adamowicz, U[rswla) Trafikowska, A[dam) Pilecki, Anna Trafikowska. E[dmund) Nartowlcz. 
Jlacek] Manltius.W: Tract' elements In man Gild allllllals 10. Ed.: AM. ROUJiel. R.II. II.nderson, 
A.F.. Favrier. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2000, s. 643-644. 
711 (4) The influence of dietary selemum as selenium yeast or sodium ,elcnne on the con- 
centration or selenium In the milk of suckler cow, and on the selenium status ofthclr calves. [Aut.] 
B. Pehrson. K. Ortman, N. Madjid. U[rszula] Trafikowska- J Anim. Sci. 1999 Vol. 77 s. 3371- 
3376. 


(5) Selenium supplementation docs not increase the lowercd plasma glutathione peroxI- 
dase activity in advanced chronic renal failure patients. IAut.j B[ronislaw] A /achara. A. Adamo- 


273
>>>
wicz, Urszula Trafikowska, Jacek MamtlUs.W: 7th InternatiOnal Symposium on Selenium in Bio- 
logy and Medicine. Selenium 2000. Venezia. Italy. 1-5 X 2000. Abstracts. I B.m., 20001. s. 167. 
712 (6) Stftzenie selenu i aktywnosc peroksydazy glutationowCj W osoczu chorych z przcwle- 
ktt mewydolnuScit nerek leczonych przcwlekle hemodializami i suplementowanych selenem. 
IAut.] A. AdamO\....icz. U[rszula] TrafikO\....ska, JLacekl Manitius. BJronlslawl A Zaehara.- Valetu- 
dinana - Pm'!. Med. Klin. Wojsk. 2000 T. 5 nr 1-2 sup!. s. 65. 
713 (7) St
zenie selenu i glutationu oraz aktywnosc selenozaleznej perob.ydazy glutationo- 
wcj we krwi chorych z przewlekl& niev,'ydolnosci q nerek. LAut.] UrsLula Trafikowska, A Adamo- 
wicz, Adam Pilecki, Anna Trafiko\v:-.ka, Bronislaw A Zacnara, J[aeek] Manitius.- Z:l'w. Glow. 
Metab. 2000 T. 27 supl. 
. 227-231. - Krajowa Konferencja Naukowa. Higiena zywnosci I 7ywicnia 
podstaw& 7drO\via. Szklarska Por
ba, 22-24 IX 1999. Materialy. Red. sup!. J. Bertrandt [i in.]. 
714 (8) Zmvartosc selenu w glcbie pol upra\mych i l&k okolic Bydgoszczy. [Aut.] Urszula 
TrafikO\vska, L Kuczynska.- Lesz. Prahl. Post. Nauk Rol. 20007.471 cz. 1 s.567-572. 


IRZCINSKA HANNA 


715 (I) Piel
gniarka \v percepqi spolcczllosci szkolne). [Aut.] Hanna frzclnska.W: Mi{!dzy- 
narodawa Konferencja Naukowa. Plel{!gniarstwo na pr=elomIe tysiqcleCl. Lublin, 16-18 Xl 2000 
Streszczcnia. [Rm.. 2000], s. 83. - [Tekst rownolegly w J
zyku angielskiml 
716 (2) postawy proLdrowotnc UCLI1IOW. rodLic6w i nauczycieli LAut] Hanna Trzcillska.W: 
Mi{!d..-ynarodowa Kotif€rencja Naukowa. Piel{!gmarstwo na pr=elomic tysiqcleci. Lubltn, 16-18 XI 
2000. Stres::,czenia [Rm.. 2000], s. 82. - [Tekst rownolegJy \v jr;zyku angiel;kim] 


TRZCINSKA IWONA 


717 (I) Ocena wyst
powania osteoporozy na podstav'iie purniaf{)\v g
stosci rnineralnej kosci. 
v.'ykonanych przy pomocy ilosciuwcj tomografii komputerowcj u churych na astm
 oskrzclow'l. 
leczonych glikokortykosteroidarni. [Aut.] h\iona Trzcinska.- Anfl. Acad. Med. Bydg. 2000 T. 14 s 
30. - Strcszcz. roLpr. dokt. 
(2) Proba okreslcnia norm wyrniarow komar bucmych mOLgu za pomoct pr7e7ciemi q cz- 
kowego badama sonograficznego u zdrowych noworodkow w plerwszeJ doble po urodLemu. [Aut.] 
Wiladyslaw] lasek, rvl[arek] Grzegorzewski, St[anislaw] Pilecki, I[wona] Trzcinska.- Scripta 
Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 s 127-128. - Mi
dzynarodowy Kongrcs Nauk AmropologicLnych 
"Antropologla 2000". Bydgoszcz. 23-25 VI 2000. Streszczema referatow. 
(3) SLerokosc i dlugusc kom6r bocznych m6zgu u noworodkow badanych dwukrotnie w 
pierw
LeJ i trzeciej dobie po urodzcniu. [Aut.] W[ladyslaw] Lasek, Mlarck] Grzegurzewski, 
St[anislav..] Pilecki, If won a] Trzcinska.- Scripta Periodica 2000 Vol. 3 nr 2 s. 128.- 
Mir;dzynarodowy Kongres Nauk Antropologlc7nych "Anlropologia 2000". BydgosZCL, 23-25 VI 
2000. Strcszczenla rc[cratow. 


274
>>>
TYCZYNSKA-HOFFMANN BARBARA 


718 (I) Cz
sto.s{; zakazenia HBV I HCV u dZleCi ze schorzeniami serca. [Aut.] Barbara Ty- 
czyi1ska-Hoffmann, Miec7)'slawa Czcrwionka-SLaOarska. Andrzej Nowak. Grazyna Swmcow.- 
Pediatr Wsp6lcz. 2000 Vol. 3 nr I s. 197-200. 
719 (2) Hepatihs C vuus mfection in hospitahsed chlldren. [AUL] Barbara TycLynska- 
Hoffmann, Anna Szaflarska-Szczepanik, Grazyna Swincow, I. Adamska, K. Michalska, Ewa Los, 
Mieczyslawa Czerwionka-Szaflarska - Med. Sci. Monitor 2000 Vol. 6 nr 2 s. 361- 364. 
720 (3-) Zakazenia HCV i I-InV w gruple dLJeci Le 
chorzemaml ukladu krq7..ema [Aul.J 
13[arbara] Tyc7ynska-Hotlmann, A[ndrzej] NO\vak, G[razyna) Swincow.- Przegl. Pediatr. 2000 
Vol 30 sup!. 1 s. 88. - I Kongrcs Polski ego TO\varzystwa Gastroenterologli. Hepatologii I 7ywiema 
Dzieci. L6di:, 21-23 IX 2000. [Tckst r6\vnokgly \v j'tzyku angielskiml. 
(4) Zabuenie ukladu moczowcgo u noworodk6w i niemowltt - rozpoznanie pra\',dLI- 
\ve/falszywe. [Aut.] Andrzej Nowak, J. Koehanowska, Barbara Tyczynska-Hoffmann, MiecL)'sla- 
wa Czerwionka-Szaflarska.- Przegl. Pediatr. 2000 Vol. 30 nr 2 s. 114-116. 


TYLOCH FERDYNAND 


(I) Przerzul raka jasnokom6rkowego nerki do serca. [Aut] Mieczy
}aw Gajda, Janusz 
ryloch, Ferdynand Tyloch, Zdzis}aw Skok.- Urol. Pol. 2000 T. 53 L. 3-4
. 419-423 


TYLOCH JANUSZ 


721 (1) pahalywne, inwazYjnc i nicinwazyjne lcczenie raka slercza i p'tcherza mocLQ\.vego. V 
SyrnpOLjUm Urologii OnkologlcZnej. Bydgo
zcz, 8.10.1999 r. [Aut.] Janusz Tyloch, Zbigmcw 
Wolski.- Urol. Po/. 2000 T. 53 z. 3-4 s. 455-462. 
(2) PfLer7ut raka Ja
nokum6rkowego nerkl do scrca. (Aut.) Mlcczyslaw Gaida, janu
z 
Iyloch. Ferdynand T)'loch, Zdzislaw Skok.- Urol. PoL 2000 T. 53 z. 3-4 S. 419-423 
722 (3) Radykalna proslalektornm w raku stercza. IV Sympozjum Urologii Onkologicznej. 
BydgosZC7. 27.11.1998 r. [Aut.] Janusz Tyloch. Zblgmcw Wolski.- Urol. Pol. 2000 T. 53 z. 3-4 s. 
442-454. 


723 l4) Selcnlum level, glmathlOne peroxu.lase and glutathlOne-S-transferasc actlvltlcs III 
malignant tissue of prostate cancer patients: A preliminary study. [Aut.] J[anusz] Tyloch, 
K[arolina] Szewczyk-Golec, N. rvllod7ik, Z[bignicw] Wolski, B[ronislawJ A Zachara.W. Mengen- 
llnd Spurenelemente. 20. Arbeilstagllng. lena, Friedrich-Schiller-Univer!.itat, 1-2 XII 2000. [B.m., 
2000], s. 766-773. 


275
>>>
I YLOCH MALGORLA T A 


(I) \\iplyw \"..yrovmama glikelmi u ci
zarnych 7 cukrLYC& na cz
stost porod6w przed- 
\vczesnych. [Aut] W[iesJaw] SzymaJiski, M[algorzataj Tyloch, Sitanislav..] Skublicki. Z. Ru- 
prechLW Lube/skie Dm }vled)'cyny PermalalneJ "Porod przedwczesny" Lublm - Vale.cz6w. y_/ J 
V/2U()(). Program i streszczenia prac. [B.m.. 2000], s. 17. 


TYRAKOWSKITOMASZ 


724 ll) Immedlatc action of toluene dnsocyanate (TD}) on airway electrical potential diffe- 
rence. [Aut.] T[OITIill7] T:yrakO\vski, L[ech] Torlinski, K. CZY7.e\vska. B. Banach, S. Cofta.- Eur. 
Respir. -'. 2000 Vol. 16 ,"ppL 31 s. 295 P2084 
725 (2) PharmacologlCaJ modification of ionic currents elIcited In epithelia by sensory neUlo- 
peptldc
_ [Aut] D.L Koslk-Bogacka, B Banach, Tomasz Tyrakuw
kl. B. Bilicka.- Mell. Sci. Mo- 
nitor 2000 Vol. 6 nr 5 s. 887-891 
726 (3) Wplyw blokO\....ania receptor6w adrencrglcznych I chohnergicwych na transport 
jonow W scianie Jclita gruhego kr6lika. [Aut.] D. Ko,,;ik-l1ogaeka. Tromasz] TyrakowskLW. Ogol- 
lIopolska Konfer('llcja Towarzystwa Ferapii Monitorowancj. Chorohy cywilizacyjne - terapia kOIl- 
trolowana. Ml(;d:
,=droJe. /-1 V/2000. Streszczeme. [B.m., 20001, s. 43. 
727 (4) \Vplyw receptor6w adrencrgicznych na transportjon6w na modclu iLolo\vanej sk6ry. 
[Aut.) D. Kosik-Bogacka, B Banach. T[omasz) Tyrakowskl.W: XXXVI Zjaz.d PolskieRo Towarzy 
Shva Biochemicznego. Po:;nan. 2000. ::"treszczenia [B.rn., 2000]. s. 156-157. 
728 (5) /miany transportu jon6w sodowych \v nablonku tehawicy pod '\vpty\'
!em mcchanicz- 
nych bodie6", drazniCl,eych drogi oddechowe. [Aut.] A. No\vicka-Lipska. T[omaszJ ryrakowski. 
L[cch] TurliiIski.W: XXXVi 4azd Po/skiego Towar::ystwa Biochemicznego. Poznan, 2000. Stresz 
c:::ellia. [B.m., 2000], s. 338. 


UKLEJA-1\DAMOWIC7 MALGORZA fA 


729 (I) Czy istniej&. zalcznosci pomi
dz) niekt6rymi zaburzeniami metabulicznymi a \....ybra- 
nymi \vskainikami uszkodzenia nerek u chorych L meleC70nym pierwotnym nadclsmemem t
tni- 
czym? [Aut] M. Kretowicz. Malgorzata Ukleja-Adamowicz, Pa\vel Str6:7ecki, Krzysztof Bucz- 
kowski. Katarzyna Klucz. Gratyna Odrow1z-Sypniewska, Jacek Manitius.- Pol. Arch. Med. WewJ1. 
2000 T 104 nr 3 s. 563-567. 
(2) Increased plasma glutathione peroxidase activity in patients with acute myocardial 
infarction. [Aut] B[ronisla\\-'J A. Zaehara. Malgorzata UkleJa-AdammvicL_ -'[oanna] Lccka [L
ckat 
Erdmund] Nartowicz.W: Trace elements in man and animals 10. Ed.: A.M. Roussel, R.A. Anderson, 
ILE. Favrier. New York: Khn'v'er Academic/Plenum Publishers, 2000. s. 574 
730 (3) Is there any relationship between carbohydrate metabolism and tubulo-interstitial 
injury 111 cs;,ential h}'pertensivc patients? [Aut.] M KrctowicL Mlalgorzata Ukleja-Adamowlcz. 


276
>>>
P[awell Str6zccki, K[rLYSZlof] 13uc7kowski. K[atarzyna] Klucz. G[rw}'naj OdrmV&L-Sypmewska. 
JLacckl ManitlUs.- J. Hvpenem. 2000 Vol. 18 suppI. 2 S108. - Tenth European Meeting on Hyper- 
tenSIOn. Gotcborg, Sweden, 29 V - 3 VI 2000. Absuacts. 
731 (4) Wplyw ,.vybranych zaburzen metabolicznych na funkcjit sr6dmiqz
zu w nieleczonym 
picrwotnym nadcisnieniu t
tniczyrn (NT) i pienvotnych kh;buszkowych zapalemach nerek 
(PKZN). [Aut] M. KretO\vicz. M[algorzata UkleJa-Adarnowicz. P[awel] Str6i:.ecki, K[rzysztofJ 
BUCLkowski, Kfatarzyna] Klucz, G[ra7ynal OdrO\v&z-Sypniewska.W: VII Zia::.d Polskiego Towa- 
r=J-'Shva NadclSniemQ Tr:tnlczego. Katowice, /9-2/ X 2000. Kslqzka streszczen (B.m.. 2000). s. 20. 


ULATOWSKA BEATA 


(I) AnalysIs of the bacterial strams Isolated trom urine samples of hospltahzcd and am- 
bulatory pauents. LAut.llwona Kania. Eugenia Gospodarek. Beata Ulatowska.- Med. Sci. Monitor 
2000 Vol. 6 nr 6 s.1122-1127. 
732 (2) Bakterie rod7aJu Scrrauajako czynnik etlologlczny zakazen szpitalnych. [Aut.] Beata 
Ulatowska, Eugenia Go
podarckW: I Og6lnopolskie SympOZ}lJn1 AIel
vcYl1V 7apobiegawczej "51'0 
dowiskowe I/h'arunkowallia zdrowia pubhL;:JWgO". Rydgoszcz, 7-8 VI 2000. Plakaty. 1 Bydgos7c7. 
2000J, s 19 
(3) CZ) palcczki Acinelobacter sp. wyt\','arzaj& fi-Iaktamazy 0 ro7s7crzonym zakresie 
dLialania ? [Aut.l E[ugcnia] Uospodarek. A[gnicszkal Mikucka. Bleata) Ulatowska. r. Z\vicrz- 
chlewski.W: IV Sympozjum. PostWY w medycynie zakaien. JVarszawa, 8-9 XfJ 2000 (B.m ,2000), 
s. [28]. 


(4) Entcrokokl jako czynnik etiologlC?ny bakterielTIli i pOSOCLnlCy U paCJent6w Samo- 
dzielnego Pubhc7l1cgo Szpitala Klinicznego w Bydgu
LCLY. [Aut] ILwona] Kama, Elugcmd] Go- 
spodare!\.. E[wal Kruszynska. BleatallJlatO\\'ska, A[licjal Sct:kowska W. IV S.:vmp02jIJnl. PostWY w 
mem'L1'nie zaka=eil. Warszawa, 8-9 XI/2000 /B m. ,2000], s. 130). 
733 (5) Por6wnanie wra2.1iwosci szczep6w Serratia sp. ESr3L (+) I ESJ3L (-) na antyblotykl 
spoza grupy f)-laktam6w. [Aut.] B[eata] Ulatowska, ELugema] Gospodarek.W: IV Svmpozjwn: 
Post
py w medycynie zaka:::en. Warszmva, 8-9 XfJ 2000 (B m. , 20001, s. f251- 
(6) Wply\\-' '\.varunk6w hodowli na hydrolobowe wlasciwosci paleczek z rodzaju Serratia. 
IAut.) Agmeszka Mikucka, Eugenia Gospodarek, Beata Ulatowska.- AIed Dosw Mlkrobiol 2000 
K 52 nr Is. 9-15. 
(7) Wra2.liwosc na antyblOtyki niekt6rych gatunk6w rod7lJu Enterobacter izolowanych z 
rOLnych matenal6w klinlcznych. [Aut.] Gratyna Janicka. Iwona Kania. Czesla\.... Klyszejko. M 
Wroblewski. Beata Ulatowska.- Wiad. Lek. 2000T. 53 nr9-1O s. 493-498. 
734 (8) Wykrywamc (-Iaktamaz typu ES(Ls) u paJeC7ek z rodzaju Serratia. [Aut.l Beata 
Uldtowska, Eugema Gospodarek, Agmcs7ka Mikucka. W; I Og6lnopolskie Sympozjum Medycyny 
/apobiegawczej "5rodowlskowe uwarunkowama zdrawlU publtcnego". Bydgo.fZCZ, 7-8 VI 2000 
Plakary. [Bydgoszcz, 2000], s. 20. 


277
>>>
735 (9) Wyst
powanie 
)-Iaktamaz typu ESBL u paleczek z rodzaju Serratia. [Aut.] Beata 
Ulatowska. H. Czajkowski. Eugenia Gospodarek, Agmes7ka Mlkucka.- .Hed. Dosw Mikrobiol. 
2000 K 52 nr I ,. 17-24. 
(1 0) Wyst
po"vanie i antybiotykowrazliwosc szczep6w Streptol:UCCU
 pyogenes pocho- 
dz
cych z zakazen ropnych tkanek mi
kkich. [Aut.] [[wona] Kania. E[ugenia] Gospodarek, BleataJ 
Ulatowska.- Pol. Merkuriusz Lek. 2000 T. 9 nr 52 s. 684-686. 


URBANOWSKI SLAWOMIR 


736 (1) Grzyblca paznokci. [Aut] S[lawomir] Urbanowski.- Prohl. Lek. 2000 R. 39 or 3 s. 
167-179 


USZYNSKI MIECZYSLAW 


737 (1) Children wIth aeute lymphoblastic leukemia: is there any subgroup of children witho- 
ut elevated thrombin generation? A plehmmary study utIlizing measurements of thrombin- 
antithrombin III complexes. [Aut.] Mieczyslavi Uszynski, Mariota Osinska, Ewa Zekanowska, E. 
ZiMkowska.- Med. Sci. Monitor 2000 Vol. 6nr I s. 108-111 
738 (2) Issue factor pathwa) inhibitor (TFPI) in amniotic fluid. [Aut.] M[icczyslaw] Uszyn- 
ski, E[waj Zekanowska, J. Kuczynski. W: XVI FICO World Congress 0/ Gynecology and Obstetri- 
cs Washington. 3-8 IX 2UaU. Book o/abstracts. [Rm.. 2000), pOZ. 3.17.10. 
739 (3) Plasminogen, o.2-antiplasmin and complexes of plasmin-a2-antiplasmm (PAP) in 
amniotic fluid and blood plasma of panuriem women. [Aut.1 Micczyslaw Uszynski, A KIY
L:ejko, 
Ewa ZekanO\vska- Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Bioi. 2000 Vol. 93 nr 2 s. 167- 171. 
740 (4) Wplyw radioterapii na profit koagulologiezno-hematologiczn} kobiet 7 nowotworami 
zlosliwymi narz
du rodnego. [Aut.] J MiodOilska, E. Ziolko.ws"-a. Mlecz)'sl8\v Uszynski.- GlIIekol. 
PoL. 2000 T. 71 nr 5 s. 406-41 '- 
741 (5) Wytwarzanle substanqi trombogennych przez nowotwory: czynmk TF I prokoaguIam 
rako\vy. Skutki patogenne. [Aut.] Mieczyslaw Uszynski.- Ginekol. Pol. 2000 T. 71 or 10 s. 1287- 
1292. 


WALERON FRANCISZEK 


(1) Pr6ba oeen)' aktywnosci w Laj
eiach wychowania fizyc7-nego student6w Akadcmii 
MedyczneJ w Bydgoszczy w latach 1992-97. {Aut.] Jan TaJar, AndrzeJ Drygas, Franclszek Wale- 
ron.W: Kulturafbyczna studentow W okresie transformacji szkolmctwa wyiszego w Po/see. [War- 
szawa, 5-7 XI I 999l Red. Zblgmew D7iubinski, Boguslaw Gorski. Warszawa, 2000.
. 325-330.- 
Pohtechnika Wars7awska 


278
>>>
(2) Z pi
tnastolecia dzialalnosci StudlUm Wychowama Fizycznego i Sportu oraz Kluhu 
UC7e1nianego Akademickiego Zwiqzku Spurtuwego Akadcmli MedYC7nej im. Ludwika Rydygiera 
w Bydgoszczy. LAut] Andrzej Drygas, Franciszek \Valeron.- Wiad. Akademic. 2000 nr 2 s. 22-24. 
(3) Zmiany sprawnosci fizycznej student6w Akadcmn Medycmej \V Bydgoszczy w 
okresle plerwszych trzech lat studi6w. obserwowane w latach 1992-1997 [Aut] Andrzej Drygas. 
Jan Talar, Franclszek Walemn.W: Auksologia a promocja wrowia. Pod red. Andrzeja .fopkiewicza. 
T. 2. Kielce: Kieleckie Towar
yslwo Naukowe, 2000, s. 13-20. - II Og61nopolska Konferenqa 
Naukowa Polska Akademia Nauk - Oddzial \v Krakowie, Kieleckie Towarzyshvo Naukowe. 


W ANKIEWICZ ANNA 


(1) Biofarmaceutycznc aspekty podmvania mikonazolu na sk6rr:. [Aut.] J Kucryi1ska, J 
Piwowarska, J. Pachecka, Francis7ka Prolas-Drozd, Anna Wankiewicz, Zenon Gwieidzii1ski.- 
PostWY Dermatol 2000 T. 17 s. 61-68. 
742 (2) Zapalenie opryszczkowe skory a profiJ hpoprotein. r Aut.) Anna Wankiewicz, Zenon 
Gwicidzii1ski.- Pr::.egl. Dermatol. 2000 T. 87 nr 5 s. 429-432. 


WINIARSKA L 


743 (1) Badania anatornicLne i histopatologiczne slinianki pod.l.uchwowej \.... r07\voju prma- 
talnyrn czlowieka. [Aut.] L. Winl3rska.- Atilt. Acad. Med. BydR. 2000 T. 14
. 31. - Strcszcz. rozpr. 
dokt. 


WINIARSKI PIOTR 


(1) Experirnemal trachea1 reconstruction in rabbits. [Aut.] Stanislaw Betlcjcwskl. D. 
Burduk. Hanna Mackiewicz, A OWC7arek, PIOtr Wmiarski- Folia Otorhinolaryngol. 1999 Vol. 5 
nr3-4 s. 47-49. 


WISN IEWSKA EW A 


(I) Czynnik von Willebranda \ve krwi chorych na niestabilnq dusznicr: bolesnq. [Aut.] 
R[yszardl Paczuski, E[wa] Wisniewska. T. WodyiJ.skla. A[rletal Kulwas. M[arial Kotschy.- Acta 
Angiol. 2000 T. 6 supt. 1 s 46. - IV Zjazd Polsklego Towarzystwa Angiologicznego. Lublin, 18-20 
V 2000 Stre;zczcma. 
744 (2) Trornbornodulina (TM) we krwi chorych na niestabilnq dusznic
 bolesnq. [Aut.] 
E[wal Wisnicwska, T. Wodyriskla, R[yszard] Paczuski, Arrlcta] Kulwas, E[drnund] Nartowicz, 
Mrana] Kotschy.- Acta AnglOl. 2000 T. 6 supI. I s. 59. - IV Zjazd Polskiego Towarzystwa AnglO- 
loglczncgo. Lublin, 18-20 V 2000. Streszczenia. 


279
>>>
745 (3) Wybrane czynniki uszkodzenia srodbtonka naczyfi u chorych na niestabiln£\ dusznic
 
bolesl1&. LAut] EVI"'a Wisniew
ka, r. Wodyilskla, Maria Kotschy, Arleta Kuhvas.W. Molekulame I 
kltntcne aspekty ::aburzen hemosta
v'. n' JVarsztaty Naukol1}e /nter-Hemost.ra L6di 22-23 \1 
2000. L6di, 2000, s. 28. 


WISNIEWSKI MARCIN 


(I) /mlennosc t
tnicy piszczelowcj tylnej u czlov..'icka. [Aut] Michal SLpinda, Piotr 
Flisiri
ki. Jadwiga Korcnklcwicz. Elzbicta KrakO\viak-Sarnowska, Marcin Wisniewski.- Scripta 
PalOd,ca 2000 Vol. 3 nr 2 suppl. 1/2 s. 800-803. - rvli
d7ynarodow) Kongres Nauk Antropolo- 
glCznych "Antropologia 2000". Bydguszcz, 23-25 VI 2000. Paml
tnik Kongrcsu Strcszczcnia 
refcrato\v: Scripta Pcriodica 2000 Vol. 3 nr 2 s. 216 [reksr \V i
Z}'ku angielskiml 


WISNIEWSKI MAREK 


(I) Rys historyczll} i dzicn dzisiejsz} chirurgii plastycLnej. [Aut.] Mana CLlernastek, 
Marek Wisnie\\'ski.- Wwd. At.adenuc. 2000 nr2 s. 11. 


WLODARCZYK KONRAD 


746 (1) Badania pOLiomu o
teokalcyny i Cro

Laps u chorych z usteopeni£l i chorob£l zwy- 
rodmenlow&, stawow. [Aut. I P Kalmus. Konrad WlodarcLyk. (jrazyna Odrow1L-Sypnlewska. G. 
Chodakowska-Akolifiska, Irena Ponikowska.- Raineol. Pol. 1999 T 41 L. 3-4 s. 92-98. 
747 (2) Wymki leczema reumatOidalnego zapalcnia staw6w zablegaITIl knoterapeutycznyml I 
pcloidowymi. [Aut] P Kalmus, Konrad Wlodarczyk, Irena Ponikowska, E PiotrO\vska, A Szu- 
!licka.- Balneol. Pol. 1999 T. 41,- 3-4 s. 83-90. 
748 (3) Wyniki odlegle leczenia mieszanin£l tlenowo-o7onow&. chorych 7 niedokrwieniem 
konczyn dolnych. [Aut.J Konrad Wtodarczyk, Irena Ponikowska, [wolla SLCL3\vinska, Jacek ChoJ- 
nowskI. - lJa/llcol. Pol. 1999 T. 41 L 3-4 s. 72-82 
749 (4) Zmiany skladu ciata U olytych w wyniku lecLenia redukujqcego masit ciata. [Aut] 
l[wona] Szczawiliska. Kronrad] Wlodarczyk. P. Adamczyk. J[acckl Chojnowski.- Scripta Periodi- 
co 2000 Vol. 3 nr 2 s 107. - Miltd7.ynarodowy Kongres Nauk AntropologiC7nych "Antropologia 
2000". 13ydgoszcz, 23-25 VI 2000. Streszczenia referat6w rTekst w J
zyku angielskim s. 233-234]. 


WI.ODARCZYK ZBlGNIEW 


(I) Cardiac valve calcifications in hemodialysis patients. [Aut.] P[mvel] Str6zecki, 
E[dmundJ NartO\\iicz. GLr
na] OdrO\vqz-SYPllIcwska. Z[bigniew] Wtodarczyk. J[acckl Mam- 
uus.W: XXXV/l Congress of the European Renal A
sociation European Dialysis and Tramplant 
Associatioll. Nice, France, 17-20 V/1l2000. Abstracts. [B.m., 2000], s. 203. 


280
>>>
roz:- Nephrol. Dial. Tra1zspla1l1 2000 Vol 15 nr 9 Al38. - XXXVlI Congrcss of the European 
Renal A!"
ociatIon European DialysIs and Transplant ASSOCiation. Nice, France, 17-20 VIII 2000. 
Ah"tract". 
750 (2) Ocena hczby potencjaJnych dawc6w rorl7lnnych w reglome kUJawsko-pomorskIm. 
[Aut.) /[bigniew] Wlodarczyk, j[acckl Manitius, M. MusZ)towski, J. Ostrowski. L. SadO\vskl. R. 
Stankiewicz, W. TomcLak. S.. Trudnowskl.W' IV Krmferellcja Nallkown-S?knleniowa Pol
kiego 
Towar::)'slwa TransplantoCJ:Jnego Pr::::ovlekle odr::::ucenie przes:!c::::epu Jurata, 5- 7 f' 200D. (B n1. . 
2000J, v-p 23. 


WO!lJA MALGOKLATA 


(1) Concanavalin A lCon A) bmdmg by 
ome 
pcLle
 of coagulase-negatJvc staphylococ 
ci (CNS). [AuLj G[razyna] Janicka, M[algorzata] Wojda, E[wal KrusLytiska. A[licja] Jurczak.. 
Med. Sci. Monilor 2000 Vol. 6 supp!. 3 poz. A/P-26. 
(2) Wla.sciwosci lipolityc7ne wybranych gatunkow gronkowcow.lAuLl Ewa Kru
.fynska. 
Grai:yna Janicka, Roman Bugalski, D. WojciechO\vska. Malgorzata Wojda.- Diagn l.ab. 2000 T 
36 z. Is. 121-126. 


WOLANSKI ROMlJALD 


(I) Czy istnieje zaleznosc pomi
d7Y g
stosciq mas)' kostncj a wlasciwosciami biomecha- 
nicLnymi blizszego konca kosci udmvcj? fAut.] P[iotr] .Tface"] Bilinski. K. Olsze\vski, Rfomuald] 
Wolanski.W: XXXI/l Zja;:d Nauknwy Pohkiego 1ol1'arzyslwa OrfopedycZlzego i TranmalologicZ/le- 
go. Krakow, 2J-23IX 2000. Slresiczenia. T. 2. Krak6w, 2000, s. 248. 
(2) Czy koksartrozajest ujcmnym czynmkiem rYLyka osteoporozy'J LAut.] prlOtrJ Jlacekl 
Bilinski, RLomualdl Wolanski, K. ObLcwski.W. XXXIII 7.Ja:d Naukowy Polskiego Towar1.yMwa 
OrIOpedycZflego i TraU1nalologic
nego. Krakow. 21-23 lX 20()0. SlreSl.czema. T. 2. Krak6w.2000. 
s. 244-245. 


WOLSKI ZBIGNIEW 


751 (1) Apoptoza, cLyli zaprogramowana 
mierc kom6rki w nicktol)'ch chorohach gruczolu 
krokowego. rAu[ 1 Zblgnlew Wolski, Tomasz Drcwa.- Ural. Pol. 2000 T. 53 z. 3-4 s. 305-319. 
(2) Paliatywne, inwazyjnc i nieimvaL)jne leczeme raka stercza i p
cherza moczowcgo. V 
SympOLjUm UrologJl Onkologicmej. Bydgoszcz. 8.10.1999 r. rAut.] Janusz Tyloch. Zblgniew 
Wolski.- Tlrol. Pol. 2000 T. 53 z. 3-4 s. 455-462. 
752 (3) Die Purinwechselstbrungen in der Pathogenese der Nlcrcnsteinkrankheit. [Aut.J Zbl- 
gmcw Wolski. M. Mlkulska. G. Zarzycka-Lmdner, M. Manltius.W: Urologe A. 52. Kongresj der 
Deul
chen Gesellschaftftlr Urologie e. V. Hamburg, 20-23 IX 20{)(). [B.m., 2000). S35. 


281
>>>
(4) Radykalna prostatektomla w raku stercza. 1\1 Sympoz.jum Urologn OnkologlczneJ. 
ByrlgOSLCZ, 27.11.1998 r [Aut.] Janusz Tyloch. Zblgmew Wo1sk1.- (Jrol. Pol. 2000 T. 53 1 3-4. s. 
442-454. 
753 (5) Radykalne, oszcz
dzajqce cewkQ wyciltcie pltcherza moczQ'wego u koblet z w}1wo- 
rzenicm zaswpczcgo p
cherza lelitowego. [Aut.] Zbigmew Wolski.- Nowa Med. 2000 R. 7 nr 5 s. 
49-56. 


(6) Selemum level, glutathione peroxidase and glutathione-S-transferase activitIes in 
malIgnant tissue of prostate cancer patients: A prehmmdry study. [Aut.} J[anu
z] Tyloch, 
K(arolina1 Szewczyk-Golcc, N. tvtlodzik, Z[bigniew] Wot"ki, B[ronislaw] A. Zachara W: Mengen- 
LInd Spurenclemente. 20. Arbeltstagllng. lena, Friedrich-Schiller-Universitat, 1-2 XU 2000. [Rm.. 
2000], s. 766-773. 


WOS WIESLA W 


t I) Wybrane zagadnienia L chemli og6lneJ. [Aut.} Mariusz Dqbrowski. Lidia Jasinska, 
Ewa Kopkawska, Wieslavv Was. W Elementy chernii og6lnej i organic:;nej. Pod red. Marcina 
Draminskiego B)'dgoszcz. Wvdaw. Va. AAl, 2000. s. 33-168. 


WOZNIAK ALINA 


(I) Akty\vnosc wybranych enzym6w antyoksydaC).jnych u pac.ient6w z urazem rdzenia 
kr
gawego w adcinku sz):inym. [AUt.] H[eliadar] A[dam] Kasprzak, A[lina] Wozniak, G[erard] 
Drewa, M[aciej] Sniegocki, W[ojciechJ Beuth, 13. Woiniak.W: 7jazd Polskiego Towar?ystwa 
,l\.'eurochirurgow Bialvstok /4-16 lX 2{)OO Stres2czema. [Rm., 20001. $. 68. 
(2) AktY\'inOSC wybranych enzymow lizosamalnych w tkankach r67nych gatunkow ryb. 
(Aut.] Gerard Drcwa, Magdalena Ch
sy, Alina Wainiak. W: XVIII Ljuzd l1ydrobiolog6w Po/skich. 
Szacunek dla wody. Bialystok, 4-8 IX 2oo!l. \1aterraly zJozdowe. [B.m.. 2000], [11 s. 
(3) Influence of exercise an arylsulphatase and aCid phosphatase activitIes in blaod serum 
of kayakers and rO\vers. [Aut.) GLerard] Drewa, R[ados1awl Maciak, J\[lina] WOL.mak, G[abriel] 
Ch

)', A. Rakowski. B. Woiniak. M[algorzatal Rozwooowska.- Bid. Sport. 2000 Vol. 17 nr 4 s. 
289-297. 


(4) Metabalic parameters in patients with unstable angina. lJ\ut.j M(algorzata) Razv..o- 
do\Vska, D[ariusz] Nowak. P. Burduk, W[\adimir] Bozilow, G[erard] Drewa, A\1ina] Woiniak.- 
Heart 2000 Vol. 83 suppl. 2 poz. 104. - European ConleTence On Management of Caronary Heart 
Disease. Nice. France, 17-19 IV 2000. Abstracts. 
(5) M itochondriai diseases. [Aut.] :v1a1gorzata ROLwodmvska., Gerard Drewa, Zbigniew 
Zbytnie\vski, Alina Woiniak, Ewa Krzyzynska-Malinowska, Rados-l:aw Maciak.- Med. Sci. MOllltor 
2000 VoL 6nr4s. 817-822. 
754 (6) Peroksydacja iipjd()\\/ u pacjentbw z urazcm rdzema krQgowego W odcinku szyjnym. 
[Aut.( A[lina] Woiniak, H[e1iodor] A[dam] KasprLak, Gferard] Drewa, Mlacicj] Sniegocki. 


282
>>>
W[ojciech] Beuth. B. Woi.niak.W: Lja::d Polskiego Towal'::ystwa Neurochirurg6w BiQrystok 14-16 
IX 2UUO. Strr.f::.;czcllia. [E-m.. 2000j, s. 69 
(7) Wplyw trybu zycia ,\ ybranych gatunkow ryb na aktywnosc cnzym6w antyoksydacyj- 
nych. [Aut.] Gerard Drcwa, Magdalena Ch
sy, Alma Woiniak.W: XVIII Zjazd JJvdrobivlo
6w 
Pols/ach. Szacunek dla Jt
. Bialystok, 4-8/X 2(){)f) Afaler/ary zjozdowe. [B.m., 2000]. I]] s. 
(8) Zaburzenia kontroli fazy GI cyklu komorkowego pOdC7.a
 onkog;;::nezy. [Aut.] Rafal 
Czajkowski, Tomas? Drcwa, Dorota Olszewska, Alma Woiniak.- Postepy Biochern 2000 T. 46 nr 
4 s. 309-317. 
755 (9) Zarys helmintologii lekarskiej. [Aut.] Alina WoiJ1iak.Bydgoszcz: Wydaw. Ucz. AM. 
2000, 87 s. 


WOZNIAK MARCIN 


(I) Ekspertyza hemogenctyczna ,.v identyfikacji plam knvi i innych slad6w hlOJoglczn}'ch 
u progu trzeciego tysi£tclecia. [Aut.l DanuLa Miscicka-S1iwka, Karoi Sliwka, lakub Cnrny, Marcin 
Woimak, Tomasz Grzybowski. W: Problemy wsp61czesnej krynllnalzstyki. Umwersytet rFarszawskl 
Wydzial Prawa i Adminlstl'aeji Zaklad Kryminallsrykl. Polskie Towar:yslwo Klyrninalistyczne. 
[Rm.. 2000J , s. 275-294. 
(2) Statystyezna oeena wyniko\v badan DNA w idenlyfikacji slad6w biologicznych. 
[Aut.] Jaroslaw A. Berent, lakub Czarny, Marcin Vioiniak, Danuta Miscicka-Sliwka. W: Problemy 
w::.p6fczesnej krymmalistyki f!niwersytet Wonzawskt Wydzial Prawa l AdmmistraCjl Zaklad Kry- 
minalistyki, Polskie Towarzystwo Krymil1alistyczne. [E-m., 2000J . s. 29-33. 


WRONSKA IRENA 


756 (1) 0 nowy '''ymiar humanizmu w piel
gniarstwie. [Aut.] Irena Wronska.W () nowy 
humanizm wedukacji. Afaterialy nodeslone na og6lnopolskq konferencjf;. naukowq. (pulowy, 18-20 
IX 2000). Pnd red. Janusza Gajdv. Krak6w: IMPULS. 2000. s. 145-147. 
757 (2) Parare1igia w swiadomosci mlodziezy szk61 picl
gniarskich. [Aut.] Irena Wronska, J. 
Marianski.- Prob! Pie1egn 2000 L ] s. '25-37. 
758 (3) Pedagogika a zdrowie. [Aut.] Irena Wrm'tska, M. MroL-Duda.W: Zdrowie w medycy- 
me 1 naukach spolecznych. Red. Teresa Bernadeua Kulik. Irena WrOl1.ska. Szalawa Wola Oficyna 

\'dalt.flic;:.a Fundacji Uniwersyta.:kiej, 2000, s. 173-191 
759 (4) Piel
gniarstwo mi
dzy pr&dami ponowoczesnosci i filozofii humaniLmu personah- 
slycznego. [Aut.] Irena Wr0l1ska.W. I Pndlaska KnnJerenqa Naukowo-Szkoleniawa nt Plelegnzar- 
stwo we wsp6lc::esnej medycJ:nie Bialystok, 19-20 V 20nD. lvJaterialy Koriferencjl. Bialystok, 2000, 
, 11-16. 
760 (5) Piell;gniarstwo u progu XXI \vieku. rAuq Irena Wronska.- Mag. Pie/fig Polo:! 2000 
nr 1-2 ,.10-11. 


283
>>>
761 (6) Ldrowle w medycyme I naukach spolccznych. Teresa Bernadcua Kulik. Irena WroiI- 
ska.Slalowa Wola: Oficyna Wydawnlc7a Fundacji Uniwersytecklej. 2000. 2)5 s. 


WYSOCKI MARIUSZ 


(J) AnalysIs of Iymphocyte!\ Band T populations and NK cells 10 dlt1erent phases of 
mfectlous diseases 111 chIldren. [Aut.] A[ndrzeJ] Kurylak. D[anuta] Kurylak. M[ariu
z] Wysocki, R 
D
bski, J[an1 StyczyiIski, A Balccrska W: Ellropaedialrics 2000 711e UNEPSA and CESP Euro- 
pem! Congress of Paediatrics. Rome. )8-21 III 2000. Abstract book. [B.m., 2000], 
. ) 51 IM-284. 
(2) Bakteriemie gronkowcuwe u gor£!czkuj£!cych d7jeci 7 chorob£! nowotworow£! W okrc- 
sie ncutropcnl1. lAut.j A[lcksandra] Kindraeka. KLatalzynaJ Dylewska. R. Dft:b"il-.i. Mlallu!\zl Wy 
\ocki, Alnnal nalcar-Roron, A[ldona] Jankowska. G[rLegorL] GrLesk. W: Konfercl1cja polskiej 
Grllpy Pedwlryeznej ds Leezenw Bialaezek i Chloniak6w oraz Guz6w Litych Gdml.'ik, 26-28 '" 
1999 [B.m.. 1999), [I] s. 
(3) Baktenemie paclOrkowcU\ve u gor£!czkui£!cych dZleci z chorob£! nO\votv,orowif. w 
okresic neutropenli. [Aut.J A[leksandra] Kindraeka, K[atarzyna] Oylev,:ska, R. Dft:bski, M[ariusz] 
Wysocki, AlnnaJ Balcar-BoroiI. M[ariola] Osinska-Kr61ak.W: K01
fcrencja polskiej Grupv Pedia- 
lrvcnej ds Lec:zenia Bialncek 1 Chlomak6w orer Gll::::OW Lltych Gdansk. 26-28 V JC)C)C) [E m.. 
1999], .. 98. 
762 (4) ChemlOterapm w osteosarcoma W oparclU 0 wymkl PolskJcJ PedmtrycZl1Cj Grupy ds. 
GUZQW Litych. [Aut.] A. Chyblcka, [i in.]. M[ariusz] Wysocki, II m.].W: 1/1 SympOZjllm: Postr:pyw 
leczenill gllZGW litych u dzieci i mlodZlety Drbe, 23-24 X/2000 [B.m., 2000],
. 16. 
763 (5) Chemotherapy combmed wIth involved field radiotherapy for 883 children with 
Hodgkin'
 disease (HD) treated In 1971-1998: comparative effectiveness III lour consecutive perIO- 
ds. [Aut.! W. BalwlerL. [i in.], M[anusz] Wy
ockJ. A[ndrzej1 Kurylak.- Med. Scl. Momlor 2000 
Vol. 6 supp!. 2 s. 7. - International SymposIUm on Pcdmtnc Hematology and Oncology focused on 
Current Concepts in Pediatric Stem Cell Tran
plantation. Wroclaw. 14-17 VI 2000. 
(6) Cytogenetic monitoring of childhood acute lymphoblasLIc leukemia (ALL). [Aut.] 
Opgal Haus, Mlariusz] Wysocki. B[arbaraJ Mucha. AndrLej Kurylak. Agnieszka Zuryn. Vliolettal 
Swittkiewicz, Alleksandra1 Ferenc, Krrystyna) Sos7ynska.- Med. Sci. Monilor 2000 Vol. 6 suppl 2 
s. 33. - International Symposium on Pediatric Hematology and Oncology focused on Cunent Con- 
cepts in Pedmtric :--'tem Cell T ransplantaLJon. Wrodaw. 14-17 VI 2UOO. 
764 (7) Dlffelent beatment re"ult
 in chlldlen with the standard n
k acute lymphoblastic 
leukemIa (ALL-SR) recelvmg 5 glm2 and 3 g/m2 methotrexate (MTX) - a repon of the Polish 
Pediatric Leukemia ILymphoma Study Group. [Aut.] P. Kotecki, [i in.l M[ariuszJ Wysocki, J[an1 
StyczyiI
ki. [i m.J.- Med. Sci. MOl1ilor 2000 Vol. 6 
uppl. 2 
. 5. - International Sympos1Um un 
PcdIatnc Hematology and Oncology 10cused on Cunent Concepts In PedIatnc Stem Cell Trans- 
plantation. Wroclm.v. 14-17 VI 2000. 
765 (8) Drug resistance In childhood acute leukemias (Aut.l 
(anu
z] Wy
ockJ. J[an] Sty- 
C7ynski. P in.l.- Med. Sci. MOllilor 2000 Vol. 6 supp!. 2 s. 14. - International Symposium on Pedla- 


284
>>>
tTic Hematology and Oncology focused on Current Concepts III Pediatric Stem Cell fransplanta- 
tion. \\froctaw. 14-17 VI 2000 
(9) Efekty\"no
c badan cytogenctycznyeh u dzieci chorych na ostnl bialaczk
 Iimfobla- 

tyczn&, a mekt6re paramctry cyklu kom6rkowego i dane hematologicme. r Aut.] Olga Haus. Ma- 
riusz Wysocki, Barbara Mucha, R Dt;bski. Krystyna Soszynska, Andrzej Kohan - Ana l/aemalOl. 
Pol. 2000 T. 31 nr Is. 51-58- 
766 (10) Eficacy of ALL REZ BFM 96 protocol III children with ht relapse of acutc Iymph- 
ohlastic leukemia (ALL) III expellcnce of the Polish Pcdl8tr1c Leukemia/Lymphoma Study Group. 
[Aut.] A. Chyblcka. II m.], M[anus7] Wysocki, [i m.J.- Med. Sci. Monitor 2000 Vol. 6 suppl 2 s. 
6. - InternatIonal SymposIUm on Pedlatnc Hematology and Oncology focused on Current Concepts 
in Pediatric Stem Cell Transplantation. Wroctaw. 14-17 VI 2000 
(II) Epidemiological aspects and preventive strategy of viral hepatlLIs Band C III cancer 
children. (AlIt.1 J(an] Styczynski. M(arius7] Wysocki. Slylwia] KolLan. Atndrzcj] Kurylak. ALnna] 
Balcar-BorOll..- Cancer Detect. Prevo 2000 Vol. 24 supp!. 5-151 
(l2) Epidemiological aspect
 ufhepatitts C virus infectIOn III children with cancer. IAut.J 
Slylwm] Kultan. M[anuszJ Wysocki, J\[ndr7cjj Ko-ltan, J(an] Styczynski, Atnna] Balcar-Boron. R 
D
bski.W: Europaediatrics 2000. The UNEPSA and CESP European ConRress of Paediatrics. 
Rome, 18-2111I2000. Abstract book. [E-In.. 20001, s. 140 HE-263 
767 (13) Extraabdommal manifestatIon of B-NHL In chIldren - treatment result
. A Report of 
Pohsh Leukemia/Lymphoma Study Group (PLLSG). (Aut.] B Kazanowska. fl in.], M(anusz] 
WY''iOcki. \1 Gacka - Med. SCt. MOlHtor 2000 Vol. 6 supp!. 2 s. 9 - Intemational Syrnpo'\lUm on 
PedIatnc Hematology and Oncology focu
ed on Currem Concepts In Pcdmtnc Stem Cell Trans- 
plantation. Wroda\\. 14-17 VI 2000 
768 (14) G-CSF I GM-CSF W leczemu neutmpenil pu dlcmlOlerapn nowOlwOloW u dLlecl. 
[Aut.] A. ChyblCka, [i in.], Manus./. Wysocki. II m.I.- Med. Wiekll Rozw 2000 T. 4 nr I supl. 2 s. 
121-129. - Zjazd Onkologow Dzjeci
cych. Gdansk, 26-28 V 1999. Post
py v,' leczeniu bialaCLek j 
chloniako\',' . 
(15) In vItro drug reSistance profiles of adult versus childhood acutc Iymphobldsuc leuka- 
emia. rAlIt.J Jan StyczyiIski, R. Picter:-.. D.R. HlJJ.smans. G.l Schuurhuis. Mariusz Wysocki. A.J P. 
Veerman.- Br. J. Jlllematol. 2000 Vol. 110 s. 813-818 
(16) In Vitro drug resistance profiles of adult versus childhood acute lymphoblastic leu- 
kemia. (AUL( Han) Stycz}'llski. R. Pieter
. D.R. HllIsmans. G.J Schuurhui". Mlariusz] Wysocki. 
A.J.P Vccrman.- Med. Sci. Monitor 2000 Vol. 6 :;.uppl 2 s. 32. - InternatIOnal Sympo'\lUm on 
Pedmtnc Hematology and Oncology focused on Current Concepts In Pedmtnc Stem Cell Trans- 
plantation. Wroclaw, 14-17 VI 2000. 
Toz.- Med. Pediatr. Oncol. 2000 Vol. 35 nr 3 s 222. - Imemational Soclcty of Paedlatnc On- 
cology SlOP XXXII Meetmg. Am\terdam, The Netherlands, 4-7 X 2000. Abstracts. 
(17) An mfection ri:;.k m families of cancer children l.hromcally infectcd with hepatIti.. (' 
virus. rAU[.j S(ylwiaJ Koltan. Mlariuszj WysockI. W[aldcrnar] Halota, A(ndrzej] Koltan. R(omanl 
GraC7ykO\v
ki, E. Narolska. A(nlla] Balcar-BorOll., M. Dorau. A(lcksandraj Kindrad..a. W: Europa- 


285
>>>
edwcrics 2000. 'lite UNEPSA and CESP European Congress of Paediatrics. Rome. 18-21 11I2000 
AbslTaCI book. [B.m., 2000], s. 147 HO-28L 
(18) Intracellular daunorublclll accumulation and retention III childhood acute leukemias 
r Aut.! Jan StyczynskL Malgorzata Kubicka. Bozena Langer. R. Debski. Mariusz Wysocki.- Med. 
Sci. Monitor 2000 Vol. 6 suppl. 2 s. 32. - IntcrnatJoni:l1 Symposium on Pediatric Hematology and 
Oncology focused on Current Concepts in Pediatric Stem Cell Transplamat1On. Wroetaw, 14-17 VI 
2000. 


769 (19) Is idarublclll better than uaunorubic1O 10 the treatment of childhood acute non- 
lymphoblastic leukemia? Preliminary results of the Pohsh Pediatric LcucaerrualLymphoma Study 
Group ANLL-98 protocol. IAut.] A. Dluzniewska, W. Balwicrz, P Kolecki, R. Rokicka-Milewska, 
u. Sot'ita-Jakimczyk. M[ariu
zl Wysocki. [i in.], J[anj Styczynskl. [i in.].- Med. Sci. Monitor 2000 
Vol. 6 suppl. 2 s. 22. - International Symposium on Pedmtnc Hcmi:ltology and Oncology focused 
on Current Concepts in Pediatric Stem Cell TransplantatIon. Wrodaw, 14-17 VI 2000. 
(20) Kliniczne znaczenie opornosci na cyto
tatyki w ostrej bialaczce limfoblastycznej U 
dZleci. Cz I. MechaniLmy i mozliwosci badania kom6rkowej upornosci na cytostatyki. rAuq Jan 
Styczynski, Mariusz W:ysocki, Andrzej Kurylak, R. D
bski - Pediatr. Pol. 2000 T. 75 nr 2 s. 139- 
143. 


770 (21) Klimcznc znaczenie opornosci na cytostatyki w ostrej bialaczce limfoblastyczncj u 
d7ieci. C7. 2. Grupy lekow. [Aut.] Mariusz Wysocki, jan StyczYllski, Andrzej Kurylak, R. D'tbski.- 
Pedialr. Pol. 2000 T 75 nr 3 s. 223-229. 
(22) Komorkowosc szpiku kostnego w ostrej bialaezee limfoblastyc7nCJ u dZlecl. [Aut.] 
Jan Styczynski, Malgorzata Kubicka, I30zena Langcr, Mariusz Wysocki, R. D'tbski, E. Wolska, M. 
Polal1ska. - Wiad. Lek. 2000 T 51 nr 9-10 s. 507-512 
(23) Long-term effects of vaccinatIon against hepatItI
 B ViruS infcctlOn in children WIth 
ncoplastic discasc [Aut.l .I[an1 StycLynski. MLanus7] Wysocki. S[ylwia] Kaltan. A[ndrzejl Kury- 
lak, AL nnaj Balcar-Boroil. W: ELlropaediatrics 2000. The UNEPSA and Ct."'SP European Congress 
of Paediatrics. Rome, 18-21 1112000. Abstrac[ book. I B.m.. 2000]. s. 147 HO-282. 
(24) Manifestacja brzuszna chloniaka B-kom6rkowcgo u d7ieci - intenvencja chirurgicz. 
na I wymkI leCLemi:l. Raporl PPGLBC. [Aut] B. Kazanowska. [I m.], Anurzej Kury1ak, [I in.], 
MariuSL Wysocki, [I m.].- Med. Wieku R07W. 2000 T. 4 nr I sup!. 2 s. 57-66. - ZJazd Onko]og6v, 
Dzicci
cych. Gdansk, 26-28 V 1999. Postcpy w leczeniu biataczek i chloniak6w. 
(25) Mcchanizmy opornosci w bialaczkach - problem terapeutyczny. [Aut.] Jan Styczyn- 
ski, Mariusz WYSOCkL-Adv. Clill. Exp. ,wed. 2000 Vol. 9 nr2 s. 153-161. 
771 (26) Momlonng of asparaginase activny on differem asparaginase preparatIons. [Aut.] K. 
Jankowska, Mariusz Wysocki, Grazyna Odrow(1z-Sypniewska. B. JcndrYC7ka, .Tan Styczynski.- 
Med. Sci. Monitor 2000 Vol. 6 suppl. 2 s. 32. - InternatIonal SymposIUm on Pcdlatric Hematology 
and Oncolog) focused on Current Concepts in Pediatric Stem Cell I ransplantatIon. Wrodaw. 14- 
17 V I 2000. 
(27) ObJa\v} nIcpozqdane lecLenia preparatami L-a-'''paragmazy u chorych 7 nieLiarnt- 
c7}'m chloniakiem zto
liwym typu NB W oparciu 0 material Polskiej PediatI)'cznej Grupy ds. Le- 


286
>>>
czenia Bialaczek i Chloniak6w 1.l0shv.''Ych u Dzieci. [Aut] G. Wrobel. [i 111.], Andrzej Kurylak, [i 
in.). Manusz WysoCk1 - Med Wieku ROlw. 2000 T. 4 nr 1 supI. 2 s. 67-72. - ZjaLd Onkolog6w 
Dzieci
cych. Gdal1sk, 26-28 V 1999. Post
py w leczcniu bmlaczek I chtoniak6\-v. 
772 {28) Occupational risk of mfectlOn with hepatitis Band C vlfuses m pediatric oncology 
ward. [Aut.] M[ariuszl Wysocki, S[ylwia] Kohan, A[ndrzej] Koltan, Alnna] 13alcar-BorOl1., 
R[oman] GracLykowski, E. Narolska, J[an] StycLynski. R. D
bskI.W: Europaediatrics 2000. The 
UNEPSA alld CESP European Congress of Paediatrics. Rome, 18-21 III 2000 Abstract book. 
[B.m, 2000), s. 139 HE- 262. 
(29) Ocena wybranych parametr6w odpowledzl immunologicLnej u dzieci i mlodziezy 7 
przewleklym zapaleniem blony sluzowej zotqdka i dwunastnicy ze \vsp6tistmelqcym Lakazeniem 
Helicobacter pylori - badania \v
1
pnc [Aut.J Anna Krenska-Wiqcek. Mieczy
ta\va CLerwionka- 
Szaf1ar
ka, Marius7 Wysocki, Magdalena Zbikowska-Gotz.- Pediatr H:\polcz. 2000 Vol. 3 nr I s. 
175-180 


(30) Ocena wyst
powania pienvszych objaw6v\" we wczesnej diagnostyce neurofibroma- 
toz. [Aut.] A. Wojtkiewicz, S[ylwiaj Kohan. V[iolettaj Swiqtkic\vlcz. G. Sergot-Martynowska. 
1\[nna] Balcar-Boron. Miarius7J Wysocki. W. V Ogo/nopo/skie Dm lv'eur%gii DziecifCej Olsztyn, 
2J-23IX 2000. Streszczenia. [Rm., 20001, s. 174-175. 
Toz:- Pol. Med. Rom. 2000 T. 2 z. 3 s. 458-459. - I Kongres Polskiego Towarzy
twa Medycy- 
ny Rodzinnej Wroclaw, 6-8 X 2000 
773 (31) Ostra bialacLka limfoblaslyczna u d7leci w gruplc duzego 1)'Lyka. WSlftpne obscf\va- 
cjc po wprowad7eniu kolejnej modyfikacji (1997) protokolu Now}' York dostosowanej do wicku. 
Raporl Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Bialaczek i Chlomak()\v. [AuL) S7. Skoczen. [I 
in.], Mariusz Wysocki. Jan Styczynskl.- Med. Wleku Rozw. 2000 T. 4 nr I supl 2 s. 23-32. - ZJazd 
Onkolog6vl" Dzieci'tcych. Gdansk, 26-28 V 1999. Post
py w lecLeniu bialaczek i chloniak6w. 
774 (32) PediatrIc CML in Poland - from interferon era to alternative transplants. Is there a 
therapeutic progress over last 15 years? Update of the Pohsh Leukemia/Lymphoma Study Group. 
LAut.) A. Chyblcka, [i in.). M[anus7J Wysocki, [i in.].- Med. Sci. MOllllOr 2000 Vol. 6 suppL 2 s 
7. -InternatIOnal SymposJUm on PedIatric Hematology and Oncology focused on Current Concepts 
in Pediatric Stem Cell Transplantation. Wrodaw, 14-17 VI 2000. 
775 (33) Polish Pediatric Leukemia/Lymphoma Study Group (PPLLSG): results of treatment 
of children with high-risk acute lymphoblastic leukemia (HR-ALL). [Aut.] K. Klus. fi m.). 
M[ariu
z] Wysocki, Jlanj Slyc7}'l1ski.- Med. Sci. Monitor 2000 Vol. 6 suppL 2 s. 6. - IntcrnatIonal 
Symposium on Pedmtnc Hematology and Oncology focused on Current Concepts in Pedlatnc Stem 
Cell Transplantation. Weodaw, 14-17 VI 2000. 
(34) Po....ibJe relevance of the intraceIJular daunorubicin accumulation and retentlOn to 
drug resistance mechanisms in childhood acute leukemias. [Aut.] J[an1 Stycz)'liskI. R. D
bski. 
Alndrzejl Kurylak. M(algorzataJ Kublcka, BOLena Langer, MLariusz] Wysocki. W. V Alifdzynaro- 
dowa Konferencja Cytometrii. Rynia, 27-29 X 2000. [B.m.. 20001. s. 40. 
(35) Profit opornosci in Vitro na cyto
tatyki W ostrej bialaezce limfoblaslycznej u dzieci i 
doro..tych. [Auq.l[an] Styczynski, R. Pieters. D.R. I-Iuismans, G J. Schuurhuis. Mlariusz] Wysoc- 


287
>>>
kt. A.J P Veerman.W: Konferellcja Naukowo-Sz.ko/elliowa Pol
kie80 Towarz}'
twa Hcmatolog6w i 
Fransfuzjologow. Hcmotologia 2000. WarsLawa. 13-15 IX 2000. Materialy konferencYJne. IB.m., 
20001, s. 117. 
776 (36) Re!\uhs of chIldhood myeiodysplasLIc syndrome therapy In Poland. a retrospective 
analysIs ofnallon wide survey. [Aut 1 A. Chyblcka. [I 10.], M[anusz] Wysocki. II m.J - Med Sci 
Monitor 2000 Vol. 6 suppt. 2 s. 6. - InternatJ(mal Symposium on Pediatnc Hematology and Onco- 
logy fOCl\;ed on Current Concepts In Pcdiatnc Stem Cell rran
plantation. Wroclaw. 14-17 VI 
2000. 
777 (37) Results of Immunosuprcslve treatment In children with acqUired severe aplastic 
anaemia. IAut.1 R. Roklcka-Milewska. [i in.], Mlarius7] Wysocki. A[ndrzeJ] Kurylak.W: KOl1fe- 
rencja Naukowo-Szlcolcniml/a Polsklego Towarzyslwa llematolog6w i Transfil\iolog6w. Hematolo- 
gia 2000. Wars7awa. 13-15 IX 2000. Matcnaly konferenC):ine. [B.m. 2000J. ;. 101 
rOL:- Med. Sci. Monitor 2000 Vol. 6 "iUppl. 2 s. 7 - International Sympo
lUm on Pediatnc 
Hematology and Oncology focused on Current Concepts in Pediatnc Stem Cell TransplantatIon. 
Wroclaw, 14-17 VI 2000 
778 (38) The results oi therapy of children with CML. Rapon of the Polish Children Leuke- 
mIa/Lymphoma Study Group. [Aut.] A Chyblcka, h in.], M[ariusz] Wysocki, II in.I.W. Ninth 
Ill1eml1tiona/ Congress 011 Anti-Cancer Treatment Paris, France, 2-5 II 1999. Abstracts [Rm., 
1999], P 249 
779 (39) Results of treatment hepatitis Band C III children with leukaemia and lymphoma. 
LAut.j R. Rokicka-Milewska. [i in.]. Miarius7J Wyocki. S[yl\\.m] Koltan.- Med. Sci Monitor 2000 
Vol. 6 suppl. 2 s. 16. - International SymposIUm on Pediatnc Hematology and Oncology focused 
on Current Concept" in Pediatric Stem Cell Transplantation. Wrocla\\', 14-17 VI 2000. 
(40) The results PEG-A"iparaginase treatment ITI children with acutc lymphoblastIc leu- 
kemia. [Aut 1 B. Sikor
ka-Fic, R. Rokicka-Mile\vska. A Pioszynska, A. Balcerska, Andrzej Koltan, 
Manu';7 Wysocki. K. Makowska.W. 2nd Biennial Hanllover S\'mpo
il(m on Childhood Leukeuua 
and Lymphoma Hannover, Germany, 12-14/11 20()(). Abstract booklet. [Rm.. 2000(, 11 J S 
(41) Soft tI
sue sarcomas - treatment and results. A report of the PolIsh PedIa[flc Sohd 
Tumour Group (PPSTG). [Aut.] B. Kazanowska. [I in.], A[ndrzejl Kurylak. hIll.]. M[arius71 Wy- 
socki. [I in.].- Med. Sci. Monitor 2000 Vol. 6 suppl 2 S 14. -InternatIOnal Symposmm on Pcdmtru.: 
Hematology and Oncology focused on Cunent Concepts in Pediatllc Stem Cell Transplantal1on. 
Wmeta\\'. 14-17 VI 2000. 
780 (42) Treatment results in the predm!one poor-responders with the standard nsk acute 
lymphoblastic leukemia. LAut.1 K. Derwich. Li in.l. MrariusL] Wysocki, 1Lanl StyczYI1ski.- \fed. 
Sci. Monitor 2000 Vol. 6 suppL 2 s. 5 - InternatIOnal SymposlUm on Pedmtnc Hematology and 
Oncology focused on Current Concepts in Pediatric Stem Cell Transplantation WlOdaw. 14-17 VI 
2000. 


781 (43) Wstftpne wyniki lcczenia i nawrotu ostrej bialaczki limfoblastYC7nej COBL wg 
programu BFM 96 u dLieci w materiale Polskiej Pcdiatrycznej Grupy ds. Lec7enia Bialaczek I 
Chtoniakow. [Aut.J A. Chytncka, [i in.j. Mariu"iz Wysod.l. [i I11.J.- Med WIck" Rozw. 2000 T. 4 nr 


288
>>>
1 supl 2 s. 43-48. - Zjazd Onkolog6w Dzieci
cych. Gdansk, 26-28 V 1999. Post
py w leczeniu 
blalaczek i chloniakow. 
(44) Wyniki leczenia dzieci chorych na prze\vleklt bialaczk
 szpikow
 (CML) w mate- 
riale Polskiej PediatI)'cznej Grupy ds Leczcnia Bialaczek i Chloniak6w u Dzieci. [Aut.] A. Chybic- 
ka, [i in.]. Radoslawa Staszak-Kowalska, [i in. j, MariusL Wysocki.- Med. Wieku Rozw. 2000 T. 4 nr 
I sup!. 2 s. 49-55. - Zjazd Onkolog6w D;lieci
C}'ch. Gdansk, 26-28 V 1999. Post
py w leczeniu 
bialaczek i chlomak6w. 
782 (45) Wyniki leczcnia ostrej bialaczki limfoblastyczncj (OBL) u dzieci w osrodku szcze- 
cinskim i bydgoskim. [Aut] J. Peregud-Pogorzelski, M[ariusL] Wysocki. A Brodkicwicz. 
A[ndrzej] Kohan, T. Urasinski, A[ndrzejl Kurylak, J. Fydryk, A[nna) Balcar-Bor0l1.W' Konferen- 
cja Naukowo-S:::.koleniowa Polskiego Towarzystwa Hematolog6w i Transfuzjolol{ow. HemawloRia 
2000. Warszawa, 13-15 IX 2000. Materialy konferenC)jne. [B.m., 2000], s. 86. 
(46) Wyniki leczenia zespol6w mielodysplastycznych (MDS) uzyskane przez Polsk
 
Pediarrycznt Grupe ds. I eczcnia Bialaczek i Chtomakow u D7ieci. LAut.j A. Chyb1Cka. LI m.I, 
Andrzej Kurylak, [i m.], Manusz Wysocki.- Med. Wieku Rozw. 2000 T. 4 nr 1 sup!. 2 s. 85-90. - 
Zjazd Onkolog6w Dzieci
cych. Gdansk, 26-28 V 1999 Post
py w leczeniu bialaczek i chlonia- 
k6w 


(47) Wyst
powanie guz6w OUN u pacjcnt6w L nerwiakowI6kniakowatosci
. [Aut.j A. 
Wojtkiewicz. V[ioletta) SWIttkJewlcz, A[ndrzej] Kohan, S[ylwiaj KoltaJ}. G. Sergot-MartynO\vska, 
M[anus7] Wysocki.W: II Sympoz)um I'v'euroonkologii Dzieci
cej. Warszawa JadWl!iin, 19-21 X 
2000. (B.m., 2000], II] s. 
(48) Zastosowame PEG-Aspar.iginazy u chorych na ostri} bialaczk
 limfoblastycznCL 
uczulonych na L-Asparaginaz
 E. coli i Erwinaz
. [Am.] B. Sikorska-Fic, R. Rokicka-Milewska. I. 
Malinowska, A. PtoszyiIska, A. Balcerska, Andrze.1 KoHan, Mariusz Wysocki, K. Makowska - Acta 
Haematol. Pol. 2000 T. 31 nr 1 s. 73-77 


ZACHARA BRONISLA W A 


783 (1) Blood selenium and glutathione concenlrations and glutathione peroxidase activity in 
patients with different stages of chronic renal failure [Aut] B[ronislmv) A. Zachara. A. Adamo- 
WICZ, U[rszuld] Trafikowska, A(nna] Trafikowska, J[acek] Manitius.W: Mengen- llnd Spurenele- 
mente. 20. Arbeilslagung. lena, Friedrich-Schiller-Universitat, 1-2 Xll 2000. [Rm., 2000], 
. 940- 
947. 


784 (2) Decreased plasma glutathione peroxidase activity III uraemic patients. (Aut.] Brom- 
slaw A Zachara, A. Adamowicz, Urszula Trafiko\','ska. Adam Pilecki. Jacek Manitius.- Nephron 
2000 Vol. 84 s. 278-279. 
785 (3) Effect of erythropOletm therapy and selemum supplementation on some antioxidant 
parameters in blood of uremic patients on long-term hemodialysis. [Auq B[ronislaw) A. Zachara. 
A. Adamowicz. U[rszula] Trafikowska. A[daml Pilecki, Anna Trafikowska, E[dmund] Narlowlcz, 


289
>>>
J[acek] Mamtius.W: Trace elements in man and animals 10. Ed.: AM. Roussel, R.A Anderson, 
AE. Favrier. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2000. s. 643-644. 
786 (4) Increased plasma glutathione peroxidase activity in patients with acute myocardial 
infarction. [Aut.] I3[ronislaw] A. Zachara, Malgorzata Ukleja-AdamO\vlcz, Jroanna] Lecka [L
cka]. 
E[dmund] Narlowlcz.W: Trace elements in man and animals iO. Ed.: AM. Roussel, R.A Anderson, 
AE. Favrier. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishns, 2000, s. 574. 
787 l5) Selen i mektore skladniki pokarmowe a rozw6j raka sterCza. [Aut.] Bronislav. A. 
Zachara. KarolIna Szewczyk.- Ural. Pol. 2000 T. 53 z. 2 s. 143-155. 
788 (6) Selemum conCenlraIIOn In human mIlk and the daily Se intake by breast-fed mtants m 
the western part of Poland. LAut.] B[ronislaw] A. Zachara, A[dam] PiIecki.W: Trace elements in 
man and animals 10. Ed.. AM. Rous.\el, R.A Anderson, A.E. Favrier. New York: Kluwer Acade- 
miC/Plenum Publishers, 2000, s. 482-483 
789 (7) Selemum concentration in the mIlk of breast-feeding mothers and Its geographic 
disuibullon. [Aut.] Bronislaw A. Zachara. Adam PilcckJ.- Environ. Health Perspect. 2000 Vol. 108 
nr II s. 1043-1046 
(8) Selemum level, glutathione peroxidase and glutathlone-S-transferase actIvities III 
malignant tissue of prostate cancer patIents; A preliminary study. [Aut.] J[anusz] Tyloch, 
K[arolina] Szewczyk-Golec, N. Mlodzik, ZLbigniew] Wolski, B[romslaw] A. Zachara.W: Mengen- 
und Spurenelemente. 20. Arbeitstagung. lena, Friedrich-Schiller-Universitat, i-2 XlI 2000. [Rm., 
2000], s. 766-773. 
790 (9) SelenIUm supplementatton does not mcrease the lowered plasma glutathione peroxi- 
dase activity in advanced chronic renal failure patients. [Aut.] B[ronislawl A. Zachara, A. Adamo- 
wicz, Urs7ula Trafikowska, Jacek ManitlUs.W' 7th international Symposium 011 Selenium In Bio- 
logy and Medicine. Selenium 2000. Venezia, Italy, 1-5 X 2000. Abstracts. [B.m., 2000], s. 167. 
(10) Stan odZywienia mineralnego w Se i Zn niemowl£lt karrnlOnych piersitt oraz su:zenie 
Iych plerwiastkow w mleku matek na terenie SI£lSka, Malopolski i Podkarpacia. [Aut.l Adam Pilec- 
ki, Bronisla"" A. Zachara.- 21.'w Czlow. Metab 2000 T. 27 supl. s. 158-163. - Krajowa Konferencja 
Naukowa. Higiena zywnosci i zywienia podstaw&. zdrowta. Szklarska Porftba. 22-24 IX 1999 
Materialy. Red. sup!. J. Bertrandt [i in.]. 
(11) St
zeme selenu i aktywnosc peroksydazy glutahonoweJ W osoczu chorych z prze- 
wleklt niewydolnosci&. nerek leczonych przewlekle hemodializami i suplementowanych selenem. 
IAut.] A. Adamowicz, U[rszula] Trafikowska, J[acekl Manitius, B[romslawl A. 7achara.- Valetu- 
dmarw - Post. Med. Klin. Wojsk. 2000 T. 5 or 1-2 sup1- s. 65 
(12) St
zenie selenu i gIutationu oraz aktywnosc 
elenoza1eznej peroksydazy glutationo- 
wej we krwi chorych z przewlekl q niev,'ydolnoscl£l nerek. IAut.] Urszula Trafikowska, A. Adamo- 
wicz, Adam Pilecki, Anna Trafikowska, Bronislaw A. Zachara, 1[acck) Manitius.- .z:.vw. Czlow 
Metab. 2000 T. 27 sup!. s. 227-231. - KraJowa Konferencja Naukowa. Higiena zywnosci i 7)'wienia 
pOdSLawqzdrowia. S7klarska Por
ba, 22-24 IX 1999. Materialy. Red. sup!. J. Bertrandt [i in.l. 


290
>>>
ZASTAWNA EWA 


(1) Plasminogen activators ((-PA and u-PA) and plasminogen activators inhibitors (PAl-I 
and PAI-2) in some myeloproliferative syndromes [Aut.] Danuta Rose, EI7bieta Kremplewska- 
Nale7yta, G. Gadomska, Ewa Zastawna, Arkadius7 Michalski. Wanda Drewniak.- Med. Sci. Mo- 
nitor 2000 Vol_ 6 nr 4 s. 684-691. 
(2) Uklad fibrynoliz) we krwi chorych na przcwIcklq niev,'ydolno.;c nerek poddanych 
hemodiah71e. [Au1.j Danula Ro
c, M. Bronisz, Ewa Lastawna, Jacek Manilius.- Nefrol. Dial. Pol. 
2000 T 4 nr 3 s. 156-160. 


ZAST A WNY TOMASZ H. 


791 (1) Fapyadeninc is a moderately efflClcm cham terminaLOT for prokaryouc DNA polyme- 
Tass. [Auq M.A GrV1ewlcz. Toma!-.z H. Zastawny, Ryszard Glinski, E. ")peina, 1. "Iiedlecki, R 
Tudek.- Free Radic. BioI. Med. 2000 Vol. 28 nr 1 s. 75-83. 


ZBYTNIEWSKI ZBIGNIEW 


(I) Mitochondrial diseases. [Aut.] Malgorzata Rozwodowska, Gerard Drewa, Zblgniew 
Zbytnicwski, Alina Wozniak, Ewa Krzyzynska-Malinowska, Radoslaw Maciak.- Med. Sci. Monitor 
2000 Vol. 6 nr 4 s. 817-822. 


ZEGARSKI WOJCIECH 


(I) 25 [dwadzicScia piitc] lat chirurgii akademickiej w Bydgoszczy. Katedra i Klinika 
Chirurgii Og61ncj i Naczyn Akadcmii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgu
.lczy. Ze
p61 
red.: /.Lygmuml MackiewIcz. W[itold] Hryncewicz. W[ojciech] Szcz
sny. W[oJclech] Legar- 
shBydgoszcz: Wyd. WM, 2000, 51 s 
(2) The "sleeve" anastomosis method for hemodialysIs 
hunts: an eleven-year follow-up 
study. [Aut.] A[ndrzcj] Kapata. W[ojciech] S.lcz
sny. W[itold] Hryncewlc7, 7lygmuntJ Mackie- 
WICZ, WLojciech] Zegarski.- J. Vase. Access 2000 Vol. 1 nr 3 s. 81-83. 


ZIELINSKA IZABELA 


(1) Cz
stost wspolistnienia odplywu zol&dkowo-przeJykowcgo z zapaleniem blony slu- 
70wej zol&dka illub dwunastnicy i L zakaieniem Helicobacter pylori. [Aut.] G[razyna] Mierzwa, 
G[razyna] l3ala, l[zabela] Lielinska. M[ieczyslawa] Czerwionka-Szaflarska.- Przegl. Pediatr. 2000 
Vol. 30 sup!. I s. 63. - I Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologil, HepatoIogii i Zywienia 
Dzieci. L6di, 21-23 IX 2000. [Tekst r6wnolegly w jCzyku angielskim]. 
792 (2) Cz
stosc wystcpowania odplywu .lol&dkowo-przelykowcgo u dzieci z nawracaJ'lcymi 
zapaleniami pluc, ohturacyjnymi zapaleniami oskrzeli i astm&. oskrzelow&.. [Aut.] l[zabeIa] Zielin- 
5ka, ML icczyslawa] C7erwionka-Szaflarska.- Przegl. Pediatr. 2000 Vol. 30 sup!. 1 s. 53. - I Kon- 


291
>>>
gres Polsklego lowarzystwa Gastroentcrologii, Hepatologli i Zywienia Dzieci. L6di, 21-23 IX 
2000. [Tekst r6wnolegty w j
zyku angielskim). 
(3) Rozw6j fizyczny dzieci z przebytym \\Iornym zespoJem zlego wchlaniania. [Aut.] 
E[wa) Sobkowiak, I[zabcla] Zielinska, G[razyna] Mierzwa, G[razyna] Swincow, A[nna] Szaf1ar- 
ska-Szczepanik.- Pol. Merkur;usz Lek 2000 T. 8 nr48 s. 409-410. 
(4) Zaburzenia \vzrostu u dzieei z ehorob£j, trzewn£j,. [Aut) Mieczyslawa CzcrwlOnka- 
Szaflarska, Izabela Zielinska.- Gastroenterol. Pol. 2000 T. 7 nr 2 s 125-129 


ZIELINSKA-WII;CZKOWSKA HALINA 


793 (I) Opinia piel
gniarek wobee zachodz,!cych zmian v.'e wsp6tcLesnym piel
gniarstwie. 
[Aut.) Halina .lieli6.ska-Wi
czkowska, Joanna Rucinska-Zandecka. W: Mu;d..-ynarodowa Konferen- 
C)a Naukmva. P,elegniarstwo na przelomie lys;qcleci. Lublin, 16-18 XI 2()()(). Streszczema [B.m., 
2000], s. 187. - (Tekst r6wnolegly w j
zyku angielskiml. 


7l[JLKOWSKA E. 


794 (1) Wplyw leczenia energi&.promlenist4na uklad fibrynolityczny osocza chorych na raka 
pluca. [Aut.] E. Zi6tkowska - Ann. Acad. Med. Bydg. 2000 T. 14 s. 32. - Stres7cz. r07pr. dokt. 


ZIOLKOWSKI MARCIN 


(I) Aktywnosc \\}branyeh enzym6w i st
zenie immunoglobulin w surowicy os6b uzalez- 
nionych od alkoholu w czasic miesi
eznej kuracji odwykowej. [Aut.] I3leatal Augustyi'tska. Lleeh] 
Torlinski, E[lzbieta] Ser6wka, M[arcin] Zi6Ikowski.W: XXXW Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Biochemicznego. Poznan, 2000. Streszczenia. [B.m., 2000], s. 338 
(2) Anali7a uwarunkowaii srodowisko\\ yeh os6b uzalezmonych od alkoholu hospltalizo- 
wanych na Oddziale Leezenia Uzaleznieii Katcdry i Kliniki Psychiatrii AM w Bydgoszczy. [Aut.l 
B[eata] Augustynska, M[arcin] Zi6Ikowski.W. I Og6lnopolskie Sympozjum Medycyny Zapobie- 
gawczej "Srodowlskowe uwarunkowama zdrowlQ publicznego". Bydgos:zcz. 7-8 VI 2000. Plakaty 
[BydgosZCL, 2000], s. 28- 
(3) Changes in gallbladder motility in three-dimensional ultrasound est1mation 111 a1cohol 
dependent male patients during abstinence penod. LAut.] M[arial KJopocka. J[acek) Budzynski. 
M[aciej] Swiqtkowski. K[rzysztof] Grad, M[arcin] Liulko"v
ki.W. Steatohepatitis (NASH and 
ASH). Falk Symposium no. 121. Dcnllaag, Netherlands, 14-15 X 20()(}. Ab.;tracts, poster abstracts. 
[B.m, 2000], s. 34. 
795 (4) Czynnik1 genetyczne a wymki laboratoryjne chorych hospitahzowanych z powodu 
uzaleznienia od alkoholu. [Aut.] M[arcinJ Zi6lkowski, B[cata) Augustyiiska, J[anusz] Rybakowski, 
L[ech) Torliiiski.- Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 nr I s. 153-154. - Strcszczcma doniesien z Konfe- 
rencji Naukowo-Szkoleniowej "Genctyczne i srodowiskowc uwarunkowania uzaleznienia od alko- 
holu. Szezecm, 14 IV 2000. 


292
>>>
(5) Desialowana transferyna i inne biaJkowe biochemiczne wskainiki naduzywania alko- 
holu. [Aut.j Beata Augustynska, Marcin Ziotkowski, tech Torlinski, Janusz Rybakowski.- Alkohol. 
Narkom. 2000 T. 13 nr 1 s. 33-43. 
(6) Dohowa 7miennosc rytmu Latokowego sercajako wskainik aktywnosci autonomicz- 
nego ukJadu nerwowego u m
zczyzn z zespolem zaleznosci alkoholow
i w ()kresie abstynencji 
[Aut.j Maria KJopocka, Jacek Budzynski, Robert Bujak.. Maciej Swi&tkowski, WJadysJaw Sinkie- 
wicz, Marcin Lu}lkowski.- Alkohol. Narkom. 2000 T 13 nr 4 s. 491-501. 
(7) Dobowa zmiennosc rytmu zatokowego serca jako wskainik aktywnosci autonomicz- 
nego ukJadu nerwowego u m
zczyzn z zespoJem zaJeznosci alkoholowej w okresie abstynencji. 
[Aut] M[aria] Klopocka, J[acek] Budzynski, R[obert] Bujak, M[aciej] Swi'[tkowski, W[ladys!aw] 
Sinkiewicz, M[arcin] Li6Jkowski.- Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 nr 1 s 135-136. - Streszczema 
dome
ien z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Genetyczne i srodowiskowe uwarunkowania 
uzalezmenia od alkoholu" Szczecin, 141V 2000. 
(8) Dyslipoproteinemia jako marker ryzyka przedwczesnej miazdzycy u pacjent6w pod- 
danych 6-miesi
cznej tcrapii odwykowej [AuL] F[lzbietaj Serowka. L[ech] Torlili.ski. B[eata] 
Augustynska, M[arcin] Zi6Ikowski.W: XXXVI Zjazd Po/skiego Towarzystwa Biochemicznego. 
Poznan, 2000 Slreszczenia. [B.m., 2000], s. 337-338. 
796 (9) Korelacja klinicznej postaci uzalel:oiema z parametraml odpornoscl humoralneJ. 
[Aut.] Marcin ZioJkowski, Beata Augustynska, ElzhJeta Ser6wka, Lech TorIinski.W: XXXVI Zjazd 
Polskiego Towar::ystwa Biochem;cznego. Pozna11, 2000. Slreszczenia [Rm., 2000], s. 309. 
(10) Lipoproteina la) i inne lipidowe czynniki ryzyka miazdzycy u m
zczyZJ1 z zespoJem 
zaleznosci alkoholowej w okresie czterotygodniowej abstynencji. [Aut.] J[acek] Budzynski, 
M[aciej] Swi
Jkowski, M[aria] KJopocka, M[arcin] Ziotkowski.- Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 or 1 
s. 133. - Streszczena doniesien z Konlerencji Naukowo-Szkoleniowej "Genetyczne i srodowiskowe 
uwarunkowania uzalcznienia od alkoholu". Szczecin, 14 IV 2000. 
(II) Naltrekson w)'wicra korzystny wplyw na gospodark
 lipidow
 u m
zczyzn uzalez- 
nionych od alkoholu [Aut.] J[acek] Budzynski, J[anusz] Rybakowski, M[aciej] S\.vi&tkowski. 
L[ech] Torlinski, M[aria] KJopocka, W[ojciech] Kosmowski, M[arcin] ZiotkO\vski.- Alkohol. Nar- 
kom. 2000 T. 13 or 1 s. 131-132. - Streszczenia doniesien z Konferen
ji Naukowo-Szkoleniowej 
"Genetyczne i srodowiskowe uwarunkowania uzaleznienia od alkoholu". SLcLecin. 14 IV 20UU. 
(12) Naltrexone exerts a favourab1e effect on plasma lIpIds in abstinent patIents with 
alcohol dependence. [Aut.] lacel: Budzynski, Janusz Rybakowski, Maciej Swi&tkowski, Lech 
Torlinski, Maria KJopocka, Wojciech Kosmowski. Marcin Ziolkowskl.- Alcohol Alcohol. 2000 
Vol. 35 s. 91-97. 
(13) Niekt6re parametry ukJadu hemostazy u m
zczyzn z zespoJem zalcznosci alkoholo- 
wej w okresie cLterotygodniowej abstynencji. [Aut. I J[acekl Budzynski. M[aclej] SwiQ.tkowski. 
M[aria] Klopocka, M[arcin) Zi6!kowski.- Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 nr 1 s 132-133.- 
Streszczenia doniesien z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Genetyczne i srodowiskowe uwa- 
runkowania uzaleznienia od alkoholu". SLczecin, 14 IV 2UUU. 
(14) Ocena przydatnosci wybranych badaii laboratoryjnych do kontrolowama utrzymy- 
wania abstynencji przez chorych uzaleznionych od alkoholu. [Aut.] B[eatal Augustynska, 


293
>>>
E[lzbieta] Ser6wka. Mlarcin] Ziolkowski. L(ech] TorlillSki.- Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 Dr 1 
. 
13 L - Streszczenia doniesieiI z Konferencji Naukowo-SLkoleniowej "Genetyczne i srodowiskowe 
uwarunkowania uzaleznienia od alkoholu". Szczecin, 141V 2000 
(15) Ocena zmian na
zenia stresu oksydacyjnego u mctzczyzn uzaleznionych od alkoholu 
poddanych 3-miesi
cznej farmakoterapii odwykowej. [Aut.] Ewa Kopczynska, Lech Torlinski, 
Marcin Ziolkowski, Magdalena Lampka, Janusz Rybakowski.W: XXXVI 'Z,;azd Polskiego Towarzy- 
stwa Biochemlcznego Poznan. 2000. Streszczenia. [Rm.. 2000], s. 335. 
(16) Relationships between gastnc pH and the lIver function tests levels in alcohol de- 
pendent males during abstinence period. [Aut.] J[acek] Bud7yiIski, M[aria) Klopocka. M[aciej] 
Swi&tkowski. G[rzegorz] Pulkowski. M[arcm] Zlolkowski.W: Steatohepatitis (NASH and ASH). 
F alk Symposium /lO. 121. Den Haag, Netherlands. 14-15 X 2000. Abstracts, poster abstracts. [Rru, 
2000], s. 8- 
(17) Skutccznosc naltreksonu I dwoch rodzajow psychoterapii w zapobieganiu nawrotowi 
picia u pacjent6w uzaleznionych od alkoholu. [Aut.] Wfojciech] Kosmowski, M[arcin] Ziolkowski, 
A[leksander] Aras7k1ewicz, J[anusz] Rybakowski.- Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 or 1 s. 140.- 
Streszczenia doniesien z Konferencji NaukO\vo-Szkoleniow
i "Genetyczne i srodowiskowe uwa- 
runkowania uzaleznienia od alkoholu. Szc7ecin. 14 IV 2000. 
797 (18) Skutecznosc tianeptyny i dwoch rodzaJ6w psychoterapu w zapoblegamu nawrotowi 
picia u paejentow ULaJeznionyeh od alkoholu. LAut.] M[arcin] Liolkowski, W[ojeiech] Kosmowski, 
A[leksander] Araszkiewicz, J[anusz] Rybakowski.- Alkohol. Narkom. 2000 T 13 or I s. 154.- 
Streszczenia doniesien z Konfereneji Naukowo-Szkoleniowej "Genctyezne I srodowiskowe uwa- 
runkowania uzaleznlema od alkoholu. Szczecin. 14 IV 2000. 
(19) St
zenie 8-epi-prostaglandyny F2a w surowicy os6b poddanych terapii odwykoweJ. 
[Aut.] Lt:ch Torlif1ski, Ewa KopezyiIska, Magdalena Lampka, M. Duda. M. Jagodzlnska. Marcin 
ZiOlkowski. W: X.UVI Zjazd Polskiego Tawarzystwa BlOchemicznego. Poznan, 2000. Streszczenia. 
[B.rn.. 2000J, s. 306. 
(20) Tumm necrosmg factor-alfa (TNF-alfa) level in alcohol dependent males. It.S rela- 
tion to liver inJury and gastric pH [Aut.] J[acck] Budzynski, M[aria] Klopoeka, M[aciej] SWi&t- 
ko\Vski, G[rzegorz] Pulkowski, M[arein] Ziolkowski, MLagdalena] Zbikowska.W: Steatohepatitis 
(NASH and ASH). Falk Symposium no. 121. Den Haag, Netherlands. 14-15 X 2000. Abstracts. 
poster abstracts. [B.rn, 2000]. s. 7. 
(21) Typologia Cloningera a sytuacja piela alkoholu i doswiadezania pokus} pieia u 
mctzezyzn uLaleznionych od alkoholu. [Aut.] E. Maludzinska. J[anusz] Rybakowski. M[arcm] 
Zi6Ikowski.- Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 nr I s. 143-144. - Streszczenia doniesieiI L Konfereneji 
Naukowo-Szkoleniowej "Genetyezne i srodowiskowe uwarunkowania uzaleznienia od alkoholu. 
Szczecin, I41V 2000. 
(22) Wplyw 30-dniowej abstyneneji na profit gospodarki zelazowej surowiey krwi m
z- 
czyzn z Lespolem uzaleznienia od alkoholu. [Aut.] Magdalena Lampka, Leeh Torlinski, Marcin 
Ziolkowski, Ewa Kopczynska, Janusz Rybakowski. W: XXXVI Zjazd Polsklego Towar;::ystwa Bio- 
chemicznego Poznan, 2000. Streszczenia. [Rm., 2000], s. 336. 


294
>>>
(23) Wplyw leczenia naltreksonem oraz tianseptyo&.oa parametry stresu oksydacyjnego u 
m
zczyzn z zespolem uzaleznienia od alkoholu. [Aut] E[wa] Kopczynska, L[ech] Torlinski, 
M[Mein] Zi6lkowski, Mlagdalenal Lampka, J[anusz] Rybakowski.- AlkohoL Narkom. 2000 T. 13 
nr 1 s. 139-140. - Streszczenia doniesien z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Genetyczne i 
srodo\Viskowe uwarunkowania uzaleznienia od alkoholu. Szczecin. 14 IV 2000 
(24) Wplyw lckow stosowanych w terapii zapobiegaj(tcej nawrotowi piela alkoholu na 
poziom "prob w'\;trobowych". [Aut.] M[aria] Klopoeka, Jracek] Budzynski, M[arcin] Ziolkowski, 
M[aeiej] Swi&.tkowski, J[anusz] Rybakowski. W[ojciech] Kosmowski.- Alkohol. Narkom. 2000 T. 
13 nr 1 s. 137. - Streszczenia doniesien z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Genetyczne i sro- 
dowiskowe uwarunkowania uzaleznienia od alkoholu. Szczecin, 14 rv 2000. 
(25) Wplyw uwarunkowaii srodowiskowych na ocen
 wybranych parametrow bialko- 
\\1'ch u os6b uzaleznionych od alkoholu. [Aut.] R[eata] Augustynska. E[lzbietaj Serowka. M[arcin] 
Ziolkowski, L[ech] Torlin
ki.W: f Og6lnopolskie Sympozjum A1edycyny Zapobiegawczej "Srodo- 
wiskowe uwarunkowania zdrowia public:mego". Bydgoszcz, 7-8 VI 2000. Plakaty. [Bydgoszcz, 
2000], s. 29. 
(26) Wybrane parametry gospodarki lipidowej u os6b z zespolem uzaIeznienia alkoholo- 
wego jako wskaLniki utrzymywania abstynencji przez 6 micsi
cy. [Aut.] E[lzbieta] Ser6wka, 
13[eata] Augustynska. Mlarcin] Ziolkowski. L[echl Torlinski.- Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 or I s. 
149. - Strcszczcnia doniesien z Konferencji Naukuwo-Szkoleniowej "Genetyczne i srodowiskowe 
uwarunkowania uzaleznienia od alkoholu. Szczecin, 14 IV 2000. 
(27) Zaburzenia gospodarki zelazowej i melabolizmu lipoprotein u osob naduzyw(IJ&.cych 
alkoholu. [Aut.] Magdalena Lampka, Leeh Torlinski, Marcin Ziolkowski, [,wa Kopczynska, Janusz 
RybakowskI.- AlkohoL Narkom. 2000 T. 13 nr 2 s. 213-222. 
(28) ZmIRny liczby leukocytow i hczebnosci ich frakCJI u m
zczvzn uzalczmonych od 
alkoholu po tr7ydziestodniowej abstynencji w warunkach szpita1nych. [Au!.] Wojclech Kosmow- 
ski, Marcin Ziolkowski, Janusz Rybakowski.-Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 nr 1 s. 75-8I. 
(29) Zmiany obJ
tosci i motoryki p
cherzyka z61clowego w tr6jwymiaroweJ ocellie 
ultrasonograficznej u m
zczyzn z zespolem zaleznosci alkoholowej w okresie abstynencji. [Aut.] 
Maria Klopocka, Jacek Budzynski, Maciej Swi'ltkowski, Marcin Zi6tkowski.- Valetudinaria - Post. 
Med. Klin. Wojsk. 2000 T. 5 nr 3-4 s. 60-64. 
(30) Zmiany obrazu makro- i mikroskopowego blony sluzowej g6rnego odcinka przewo- 
du pokarmowego (gopp) u m
zczYLn uzaleznionych od alkoholu w okresie 4 tygodniowej absty- 
nencji [Aut.] M[ana] Klopocka. J[adwigaj Korenkiewicz, JLacek] Budzynski, M[arcinj Ziolkow- 
ski, M[aciejj Swi'ltkowski, K[rzysztof] Grad.- Gastroenterol. Pol. 2000 T. 7 supl. I s. 81. - IX 
Kongres Polskiego Towarzy::.twa Gastroenterologii. [Tekst r6wnolegly w i
zyku angieJskiml. 
(31) Zmiany obrazu makro- i mikroskopowego blony sluzowej gornego odcinka przewo- 
du pokarmowego u m
zczyzn uzaleznionych od alkoholu w okresie 4-tygodniowej abstyneneji. 
[Aut.] M[arial Klopocka, Jiadwigal Korenkiewicz, J[acek] Budzynski, M[arcin] Zi6lkowski, 
M[aciej] Swi&.tkowski.- Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 nr 1 s. 138 - Streszczenia doniesien z Konfe- 
rencji Naukowo-Szkoleniowej "Genetyczne i srodowlskowe uwarunkowania uzaleznienia od alko- 
holu". Szczecm, 14 IV 2000. 


295
>>>
(32) Lmiany pH wewnqtrzzolqdkowego w okresie cL1erotygodniowej abstynencji alko- 
holowej u m
L:czyzn z zespolem zaleznosci aIkoholowej. [Aut.j M[aria] Klopocka, .T[acek] Bu- 
dzynski, M[acie.il Swiqtkowski, M[arcin] Zi6tkowski.- Alkoltol. Narkom. 2000 T. 13 nr 1 s. 136- 
137. - Streszczcnia doniesien z KonferenCJi Naukowo-Szkoleniow
i "Genetyczne i srodowiskowe 
U\varunkowania uLaleznienia od alkoholu. Szczecin, 14 IV 2000. 
(33) Zmiany pH zolqdkowego W okresle cztermygodmoweJ abslynenCJI alkoholowej u 
m
zczyzn z zespotem zaleznosci alkoholowej. [Aut. I Maria Klopocka, Jacek Budzynski, Maciej 
Swiqtkowski, Marcin Ziolkowski. - Alkohal. Narkom. 2000 T. 13 nr 4 s. 503-511. 
(34) Zmlany w profilu enzymatycznym ,!o,urowlcy W okresle cZlcrOlygodnloweJ abslynen- 
cji alkoholowej u m
zczyzn z zespolem zaleznosci od alkoholu. [Aut.] B[eata] Augustynska, 
F[lzbieta] Ser6v.'ka, M[arcin] Zi6lkowski, L[ech] Torlinski.W: I Og6lnopolskie Sympozjum Medy- 
cyny Zapobiegawc::ej "Srodowlskowe uwarunkowania zdrawia pubhcznego". Bydgoszc::, 7-8 VI 
2000. Plakatv. [Bydgoszcz, 2000], s. 27 
(35) Zmiany w profilu hpidowym surowicy krwi, w okresie 30-dmowej abstynenCJI, u 
m
z.czyzn Z Lespolem uzalcz.nienia od alkoholu. [Aut.] Mlagdalenal Lampka, L[ech] TorlinskL 
M[arcin] J:iolkowski. E[waJ Kopczynska, J[anusz] Rybakowski.- Alkohol. Narkom. 2000 T. 13 nr I 
s. 142-143. - Streszczenia doniesieii z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Genetyczne i srodowi- 
skowe uwarunkowania uzalez.nienia od alkoholu. Szczecm, 141V 2000. 


ZBlKOWSKA-GOTZ MAGDALENA 


(I) Evaluatmg the profile of selected cytokines III patients wiLh food anergy and chrome 
gastritis. [Aut.] Zbigniew Bartuzi, Magdalena Zbikowska-Gotz, Bogdan Romanski, Wladyslav, 
Sinkiewlcz.- Med. Sci. Monitor 2000 Vol. 6 m6 s. 1128-1135. 
(2) Ocena "rybranych parametr6w odpowiedzi immunologicznej u dzieci i mlod7iezy z 
przewlcklym zapaleniem blony sluzowej zotqdka i dwunastnicy ze wsp6JisLniejqcym zakazeniem 
Helicobacter pylori - badania wst
pne. [Aut.( Anna Kren!\ka-Wiqcek. Mieczyslawa Czerwionka- 
Szaflarska, Mariusz Wysocki, Magdalena Zbikowska-Gotz.- Pedwtr Wsp6lcz. 2000 Vol. 3 nr 1 s. 
175-180. 


(3) Ocena wybranych parametr6w odpowicdzi immunologiC7nej u dzi.eci z przewleklym 
zapaleniem blony sluzowej zolqdka i dwunaSLnic) OTaz wsp61istniejqcym zakazeniem H. pylori 
[Aut.] A[nnal Krenska-Wiqcek, M[ieczyslawa] Czerwionka-Szaflarska, M[agdalena] 7bikowska- 
GOtz.- Przegl. Pediatr. 2000 VoL 30 supl. 1 s. 65. - I Kongres POlskiego Towarzystwa Gastroente- 
rologii. Hepatologii i Zywienia Dzieci. L6di, 21-23 IX 2000. [Tekst r6wnolegly w j
zyku angiel- 
skim]. 


(4) Rola kom6rek tucznyeh w reakCJach zapalnych. [Aut.) KrzysztofPalgan. J. Kolakow- 
ska, Magdalena Lbikowska-Gotz, Andrzej Dziedziczko, L Palgan. - Pneumonol. Alergol. Pol. 2000 
T. 68 Dr 11-12 s. 603-609 
(5) The serum Immunoglohulin IgE. Illterleukin-4 and soluble form receptor CD23 dy- 
namic changes in patJents W1Lh hlpercholesteroJaeml8 II B treated with pravastatin. [Aut.] 
W[lady!\tawl Sinkiewicz, A[ndrzejJ Iloffmann, J[an] Blazejewski, R[obertj Bujak, J[acek] BudzyiI- 


296
>>>
ski. M[agdalena] Zbikowska, Kfrzyszwfl Palgan.- Eur. Hearl J. 2000 Vol. 22 suppI. s. 155. - XXII 
Congress of the European Society of Cardiology. Amsterdam, 26-30 VIII 2000. Abstract. 
(6) The serum immunoglobulin IgE, mterleukin-4 and soluble form receptor CD23 dy- 
naIll1C changes in patients with hlpercholesterolaemla II B treated with pravastatm [Aut.] 
W[ladyslaw] SinkIewlcz, A[ndrzcj] Hoffmann, J[an] Blazejewski, R[obert] Bujak, J[acek] Budzyn- 
ski, Magdalena Zbikowska. K[r7ysztof] Palgan.- Czynniki Ryzyka 2000 supl 8 s 59-60. - VIII 
Naukowy Zjazd Polskiego rowarzystwa Badan nad MiaZdzyct. Kr&g k. KosLalina. 23-26 X 200U. 
Program I streszczenia. 
(7) Tumor necrosing factor-alfa (TNF-alfa) level III alcohol dependent males, it's relation 
to liver injury and gastric pH. rAut 1 J[acek] BudzYl1ski, M[aria] Klopocka. M[acicj] SwiLltkowski. 
G[r7..egorz] Pulkowski, M[arcin] Ziolkowski, M[agdalena] Zbikowska.W: Steatohepatitis (NASH 
and ASlI). Falk Symposium no. 121. Den I/aag, Netherlands, 14-15 X 2000. Abstracts, poster 
abstracts. [B.m, 2000], s. 7. 


Zr:KANOWSKA EWA 


(1) The actIvity of mastocytes estimated by means of tryptase and endogenous hepann 
concentration m patIents with favourable and unfavourable course of myocardial infarctIon. [Aut.] 
W[ladyslawl Sinklewicz, B[ogdanj Romanski, E[wa] Zekanow
ka. M[ariaj Kotschy, A[ndrzejj 
Dziedzlczko.- Allergy 2000 Vol. 55 suppl. 63 paz. 917. - XIXth Congress of the European Acade- 
my of Allergology and Clmical Immunology. LIsbon, Portugal, 1-5 VII 2000. Abstract. 
(2) Aktywacja krzepm
el3 krwi u chorych na wrzodziej&.ee zapalenie Jelita grubego. 
[Aut.] Maciej Swiqtkowski, KrzysL10f Grad, Maria Klopocka, Jacek Budzynski, Ewa Zekanowska, 
Maria Kotschy.- Pol. Arch. Med. Wewn. 2000 T. 103 nr 1-2 s. 47-51. 
(3) Children with acme lymphoblastIc leukemia: is there any subgroup of children witho- 
ut elevated thromblO generation? A prelimmary study utilizing measurements of thrombm- 
antithrombin III complexes. [Aut.] Miecz)'slaw Uszyftski, Mariola Osinska, Ewa Zekanowska, E. 
Zi6tkowska.- Med. Sci. MOllilor2000 Vot 6 or I s. 108-111. 
(4) Issue factor pathway inhibitor (TFPI) in amniotic fluid. [Aut.] M[ieczyslaw] Uszyn- 
ski, E[wa] Zekanowska, J. KuczyiIski.W: XVI FICO World Congress ofCynecology and Obstetri- 
cs. Washington, 3-8 IX 2000. Book of abstracts. [B.m.. 2000], paz. 3.17 .10. 
(5) Plasmmogen, a2-antiplasmm and complexes of plasmin-a2-antiplasmm (PAP) m 
amniotic fluid and blood plasma of parturient women. [Aut.] Mieczysla",' lJszynski, A. KlysLejko. 
EwaZekanowska.- Eur. J. Obstet. Cynecol. Reprod. BioI. 2000 Vol. 93 nr2 s 167-171 
798 (6) Zaburzenia krzepni'tcia u noworodk6w. Zastosowanie preparat6\'
. antytrombiny. 
rAut.] P Korbal, Ewa Zekanowska. CLe
taw Ktyszejko, Piotr Jurkowski.- Klin. Pediarr. 2000 Vol. 
8 nr 3 s. 337-344. 


297
>>>
ZOl TOWSKI MARIUSZ 


799 (1) An adaptive reconstruction of chaotIc attractors out of their smgle trajectones. [Aut.] 
MariusL Z6Itowski.- Signal Process. 2000 Vol. 80 s. 1099-1113. 


ZlJRvN AGNIESZKA 


(I) CytogenetIC momtoring of chIldhood acute lymphoblastic leukem1a 
ALL). [Am.] 
O[lgalllaus. M[anusz] WysockI. BLarbara] Mucha. Andrzej Kurylak, Agnieszka Zuryn, Vfiolettal 
SWi&tkiewicz, A[leksandra) Ferenc, KLrystyna] Soszyl'iska.- Med. Sci. Monitor 2000 Vol. 6 suppl. 2 
s. 33. - InternatIunal Sympo
lUrn un Pediatric Hematology and Oncology focused on Current Con- 
cepts In PediatrIc Stem Cell Transplantation. Wrodaw, 14-17 VI 2000.
>>>
INDEKS AUTORSKI 


Aamodt A 285 
Adamczak Iwona 1-6, 480, 657 
Adamczak RafaI4-6, 475, 476, 480, 654, 656- 
658 
Adamczcwska K. 658 
Adamczyk P. 749 
Adamowicz A 561, 712, 713, 783-785, 790 
Adamska 1. 719 
AI-Drawl Abu Sltta 672 
Alaszklewicz B. 318 
Anda S. 285 
Anderson L.M. 46 
Aras7klcwicz Aleksander 7-10. 64, 134-137, 
142, 366, 797 
AugustynskaBeata 11-17, 573, 574, 795, 796 


Badursk] .f. 489 
Balcar-Boroti Anna 18, 19, 115, 116, 121, 182, 
242,332,333,356-359,395,401-404,608, 
614, 772, 782 
Balcerska A 354, 355, 392, 396 
Balwlcrz W. 763,769 
Bala D. 275, 283 
Bala GraZyna 20,21. 457-459 
Banach B 724, 725, 727 
13anach-Wawrzenczyk Ewa 22, 23,170,171 
BanaszewskaJ.I05 
BanaszkIewJcz Zblgniew 24-30. 275 
Baiikowska-Woiniak M. 363 
Baranowskl P. 694 
Barisic I. 244 
Bartuzi Zbigmew 31-36. 578. 579 
B'!k Karolina 435 
Belavkin V.P. 599 
Berak H. 519 
Berent Jaroslaw A 37 
Bernaciak K 585 
Betlejewski Stanislaw 38-42, 92, 93, 95, 432, 
433 
Beuth WOJclech 40. 43-45. 186,304,307,314, 
323,667,670,672,673,754 


B
benek M. 267 
Bialkowska Aneta 46 
Bialkowski Karol 46-48 
Bieliiiska-Wijz Dorota 49 
Bierwagen M.P. 314, 320, 323, 665, 667, 668, 
671-673 
Blkowska M. 581 
Bihcka B. 725 
Bilinski Piotr Jacek 2, SO-56, 315, 481 
Bilyk B. 18 
Bizon J. 666 
13loch-Boguslawska El:i'hieta 551 
BlaszcLYk M. 224 
Blazejewski Jan 578, 579, 581-583 
Bfonska-Polarczyk B. 242 
Bodurka Jerzy 57-61 
Bogdan Maria 62 
Bogdanov M. 492 
Borkowska Ahna 63. 64, 139-141,564,565 
Boron ZdLlslaw 65, 66, 528 
BorowIecki Maclej 67 
Bosnev V. 74 
Bozilow WladimIf 2. 68-75, 123. 160. 382, 
472.47'-477.480,559,590 
Bratcn M. 285 
Brazis Pavel 174, 646 
BrodklewICz A. 782 
Brojer E. 356 
Broniarczyk B. 454 
Bronisz M. 91,94,154,157,558 
Brown J. 492 
Brozek A 703, 708 
BucLkowski Krzysztof76, 77,109,729-731 
Budzynski Jacek 78-90, 334-344, 360, 578, 
579,581-583,678-683,685-688 
Bugalski Roman M. 388 
Bujak Robert 86, 88-90, 335, 336, 578, 579, 
581-583 
Bulakowicz I. 692 
Burczyk J. 653 
Burduk D. 38,41,92,93,95 


299
>>>
Burduk P. 91, 94, 95,154,157,478,559 
Burduk Pawel K. YI-95, 154 
Buze Wanda 96 
Byrski T. 267 


Calusmskl G. 287 
Campam R. 415 
Cclillska S. 245 
Chl'sy Gabriel 156 
Chl'sy Magdalena 155. 158 
Chimiak-Drozdzowska E. 142 
Chlebna A 698, 700, 708 
Chudakuwska-Akolinsk. G. 481, 484, 485, 
746 
ChojnowskI Jacek 97, 748, 749 
Cholewa-Kowalska K. 306 
Churzelski T 119 
Chrohot Agmeszka Mamka 20. 98-10 I. 633 
Chrobol AndueJ 100, 101, 112, 118 
Chwarscianek P. 205 
Chybicka A 400, 598, 762, 766, 768, 774, 776, 
778, 781 
Chyczewska A 413, 415, 416 
Cichewicz K. 419 
CieclerskI Marek 102-107,273 
Cies1eIczyk K. 543. 544 
Cidcinski J 436 
Cofta S. 72..t. 
Colhns AR. 492 
Cox R.W. 60 
CyscwskI PlOtr 108 
Czachov./ski Slawomir 109 
CzajkowskI H. 735 
Cz'!ikowskl Rafal 11 U 
Czarnecki J. 18 
Czarny Jakub 37, 467 
Czarny-RaIajczak M. 563 
CLauc..lerna P. 398. 674 
CzechowlcZ W. 275, 283 
C7erebiej Michal 661 
Czerskl P. 563 
C7erWlOnka-S7atlar..ka Mleczyslawa 1 K 20. 
21, 100, 101, 111-121,385-387,425,426, 


300 


457-459, 473, 474, 506, 588, 619, 620, 
624-626,635,718,719,792 
Cztcmastek Maria 122 
Czyszkowskl P. 307, 311, 666, 670 
Czyzewska K. 706, 724 
Czyzcwska- Stefamak E. tiS 


Cabric Mdan 123-132 
Cwiklinska-Jurkowska Malgorzata 133-138, 
286 


D&bkowska Malgorzata 139-144 
D&.bkowski MirosJaw 145, 146 
D&.browska H 18 
Dqbrowski Mariusz 147 
Derkowski Tomasz 596, 597 
Derwich K. 780 
D
bowska-Weiss l. 294 
Dl'hski R 239, 332, 333, 357, 392, 395, 607, 
611-613,616,770,772 
Diwan B.A. 46 
DJuzmewska A. 769 
Dmitrzak M. 563 
Dobrowolski M. 671 
Domaniewski lan 148. 149 
Iornarack.Z. 419,420,422, 584 
Dombek Malgorzata 150, 383 
Donev S. 70, 72 
Dorau M. 358, 514 
DoroszewskaG. 151,327 
Doroszewski W. 327 
DowgwiJlowicz M. zoh. DowgwlJlO\vicz- 
Nowlcka M. 
DowgwillowlcZ-Nowlcka M. 249. 579 
Iraghl F. 415 
Dramil1ski Marcin 152, 606 
Drapinska Irena 401-404 
Orela Mana 153 
Drewa Gerard 21, 87,91,94,98, 114,154-158, 
172,304,506,559,560,679,754 
Drewa Tomasz Adam 110, 154, 159,751 
Drewmak Wanda 555 
Drozniewska Anna 160
>>>
Drozdz J. 250 
Drozd?: Wiktor 8, ]0_ 134-137 
Drygas Andrze] 161-163, 691 
Drzewlccka B. 442, 443 
Duda M. 705 
Dudko Donahta 164 
Dudziak S. 105 
Duszeilko L 237. 248 
Dworniklewlcz 1. 18 
DwomikIewlcz-Lcwandowska M. 18 
Dybowska Dorota 165 
Dygdala R.S. 602 
Dylewska Kalarzyna 332, 333, 395, 401 -404 
Dymek Grazyna 166. 167.482 
D7ianott-PabiJan D. 368-370 
D7,edzlczko Andrze] 22, 23, 168-171, 504, 
505,575,578,579 


Fabisrak ]acek 85, 86,90, 172 
Fagas B. 652 
Feismann M. 306 
Felsmann Miroslawa ] 73 
Ferenc Aleksandra 238 
Filip E. 318, 665 
Fmdeisen Z. 70, 72 
Fiszer-Malisze\vska L 267 
Flisinski M. ] 75, 384 
Flisiriski Piotr 174, 175, 383, 384, 644-648 
Foksitiski Marek] 76-178 
FranClk A. 217 
Frankowska M. 479 
Frankowski S. 315,317,479 
FrasL J. 670 
Frqckiewicz Cecylia 179 
Fryze M. 146 
FurtakJ.439,441 
Fydryk 1. 782 


Gacka M. 767 
Gackowskl D. 24, 271 
Gadomska G. 555 
Gajda Mlcczys!aw I 
O 
G
ewska E. 242 


Galaj Andrzej 181-183 
(jaltzka Przemyslaw 661 
Gambaro G. 455 
Gawronska-Ukleja Ewa 33 
Gawronski Marcin 596, 597 
Gerschenson M. 46 
Gielecki J. 421 
Glazar R. 242 
Gnilka Wlodzlmierz Cz. 184 
Gockl Jacek 552 
Godlewski S. 563 
Godzinski J. 398 
Gogacz M. 206 
Gorzelak B. 227 
Gospodarck Eugema 185-189, 208, 300-302, 
461-465,732-735 
Gospodarek T. 363 
Goszczyti.ska D. IS 
G6ralczyk Krzysztof 590 
G6rnicki Albert 190-] 95 
G6rska J. 436 
Gorskr S. 247. 266, 267 
GraharC7yk P. 356 
Grabarczyk Zenon 196-202 
Grab,ec Marek 203-206, 651, 656, 658 
Gracryknwski Roman 67,165,207,358,772 
Grad Krzysztof 334,338,339, 341, 678, 681, 
683, 686-688 
Grijhczewska Zofia 62, 208 
Grl?iewicz M.A. 79] 
Gromska 1. 146 
Gronwald J. 267 
Grzanka Alma 209 
Grzanka D 209 
Grzegorzcwski Marek 41 1, 412, 414 
Grzela T. 273 
Grzesk Grzegorz J. 210-212, 332, 621-623 
Grzyhowska E. 267 
Grzybowski Tomasz 213, 467 
Gumanski Ryszard 214 
Gutsze Aleksander 164,193,195,215-218 
Guzik P. 91. 94,154,157,250 


301
>>>
Gwieidzif1ski Zenon 190-192. 219-226. 348. 
350,';45,742 


HagnerVV. 54, 309, 315,317 
Halma VValdemar 227-235, 358, 372, 373, 512- 
517,519.523,524 
Hapyn E Ill, 114 
Harat M. 439, 441 
Haus Olga 18,236-248,266,267 
Hauser J. 563 
Honmann AndrzeJ 249-251, 578-583 
Horban A- 519 
HorsI-Slkorska W. 489 
Hrynccwic7 Witold 252, 303, 430 
HUlsmans D.R 609, 610, 617 
Hunrskl T. 267 
HydeJ.S. 59 


Igielska B. 18 
Ignys A- 242 
ilnicki VV. 346, 347 
Iskra M. 698, 704 
Ismml S. 70, 72 
Iwan-Zi
tek Iza 253 


Jablonska S. 224 
Jachimowicz-Woloszynek Dorota 254, 255 
Jackowski Marek 256-261, 281, 288, 289 
Jaglelska L 585 
Jagla K. 594 
Jagodziilska M. 705 
Jakubowska A. 247, 267 
Jakubowski L 242 
James NT 127, 132 
Janc7ak R 123, 125 
Janczewska M. 121 
Jamak Alina 209 
Janicka Grazyna 262-264, 388, 460 
lanicka L zob. Janicka-Beuth L 
Jamcka-Beuth L. 40,265 
Jamkowskl Grzegorz 435. 436 
Janiszewska Hanna 266, 267 
Janiszcwska T. 473 


302 


Jankowska Aldona 332 
Jankowska K 404, 771 
Janowlcz Eugeniusz 179. 268-270 
JanowskI M. 256, 279, 284 
Jaracz J. 567, 568 
Jarczyk G. 280, 282 
Jarmocik P. 25-30 
Jaroszewski WojClcch 596, 597 
Jaruga B. 523, 524 
Jaruga Pa\vel 271 
Jarzemski P. 351 
Jasinska Lidia 147 
Jaskowska J. 372. 373 
Jastrzernbski M. 443 
Jawien Arkadiusz 24-26, 28-30, 102-107,272- 
275,642 
Jaworowska-Cieslif1ska I. 451 
Jazdon M. 94, 154, 157 
Jaiwiec B. 245, 248 
Jedwabif1ski M. 54 
Jeka S. 410, 413. 416 
Jelen M. 237 
Jendryczka B. 771 
Jendryczka Ewa zob. lendryczka-Mackiewicz 
Ewa 
Jendryczka J. 206, 654 
Jendryczka-Mackie\.vicz Ewa 276, 277, 482, 
654 


Je
rnanowlcz A. 58. 59 
J
drasik Elzbicta 278 
Jl'drzejczyk Waldemar 256, 257, 259-261, 279- 
284,288,289 
Jones A.B. 46 
J6iwicka G. 18 
J6iwicki Wojcicch 18 
Junk H. zob. Leslewska-Junk H 
Junk Stanislaw 285 
Jurczak AliCJa 262 
Jurd7inski L 305, 310, 321 
lurkowska Malgorzala zob. CWlklinska- 
Jurkowska Malgorzata 
Jurkowski Piorr 133-138, 286, 287, 798 
Juik6w Hubert 257, 258, 261, 281, 288, 289
>>>
Kaalsch HJ. 549 
Kabacinska R 442, 443, 445 
Kaczynska Omata 290 
Kanas Danula 74,291-293 
Kalmus P. 97, 746. 747 
Kaluzewski B. 242 
Kaluzna Lucyna 295 
Kaluzny RJ. 297 
Kaluzny Jakub J6zef294-297 
Kalu2ny J6zef297-299 
Kania Iwona 264,300-302 
Kapala Andrzej 303 
Kapelko-Slowik K. 245 
Kapelski P. 563 
Kara-Perz Hu 698 
Karasek D. 251 
Karasek K 602 
Karbowski A. 256 
Karkucinska-Wi
ckowska A. 71 
Karwowski J. 49. 95 
Kasprzak Hehodor Adam 43, 44, 186. 304- 
324,496,509,510,554,665-673,754 
Kasprzak J. 250 
Kasprzak K.S. 46-48 
Kazanowska B. 393, 397, 767 
Kazdepka Anita zob. Kazdepka-Zierninska 
Anita 
Kazdcpka-ZlemiiIska Anita 654 
Kazmlcrczak Ilenryk 188, 313, 325-330, 509- 
511 
Kaimierczak U _ 690, 695 
Kazmierczak W 105 
Kazmierczak Wojciech 435 
Kaimierski J _ 693 
K
tski K. 398 
K.elan A- 237 
Kmalski Ryszard 331 
Kindracka Aleksandra 332, 333, 358 
Klimarczyk Maciej 145 
KlucL Katarzyna 729-731 
Klus K. 775 
K!opocka Maria 78-90, 334-344, 678-683, 
685-688 


Klos M. 233 
Klyszejko A- 345, 739 
Kly£ejko Czeslaw 4, 5, 203, 205, 264, 346- 
351,371.649-651.654.655,798 
Klyszejko D. 346, 347 
KochanowskaJ. 460, 474 
KOCLaj A. 436 
Koczur A. 244 
Kolakowska J. 505 
Kolecki P. 764, 769 
Kulod7iejc£yk 1. 530, 531 
Koltan Andrzej 239. 352-355, 357, 358, 677, 
772, 782 
Kohan Sylwia 356-359, 395, 608, 614, 677, 
772,779 
Komorowski K. 410 
Komoszynski M. 423, 424 
KopczyIiska Ewa 360-362, 406-408, 705 
Kopkowska Ewa 147 
Korba! M. 369. 370 
Korba!P. 18, 182,242,399,498,798 
Korenkiewlcz Jadwiga 29, 31, 34, 87, 115, 
116, 208, 339, 341, 342, 363, 458, 647, 
648.679.681.685,687,688 
Komatowski 1. 215, 216 
Korpalska Walentyna Krystyna 364. 365 
Korycka H. 255 
KOslk-Bogacka D.L 725 
Kosmowskl Wojciech 80, 81, 337, 366, 367, 
797 
Kossakowska-KraJewska A. 242 
Kostyk E. 244. 247 
Koszewska-Kolodziejczak A. 299 
Kotlarek-Haus S. 236, 248 
Kmschy Mana 43,44,368-370,446-449,498, 
499,502,575,678,680,744,745 
KOlzbach M. 371 
Kmzhach Roman 177, 178,371 
KovacevIc H. 126 
Kowalczyk A. 218 
Kowalczyk 1. 398 
Kowalewska B. 556 
Kowalska A. 309 


303
>>>
Kozielewlcz Dorota 372, 373 
Koz!owska H. 71, 421. 475, 476 
Kozlowska R. 266 
KOLlmvski T. 500 
Krajewski S. 692 
Krajnik Malgorzata 374-381 
Krakowiak Elzbieta zob Krakowrak- 
Sarnowska Elzbieta 
Krakow,ak Helena 123-125, 131,382,590 
Krakowiak-Sarnowska EILbieta 174. 175. 383. 
384, 644-648 
Krasnicki K. 186 
Krawczynski M. 242 
Krawlecka D. 460 
Kremplewska-Nalezyta Elzbieta 555 
Krenska-Wiqcek Anna 385-387. 633 
Kretowlcz M. 729-731 
Kropin
ka E. 294. 295 
Kr6licki L. 224 
Kruszewski J. 233 
Kruszewski M. 24 
Kruszynska Ewa 262.301.388 
Krzykowskl G. 146 
Krzykwa B. 244 
Krzystohk K. 247 
Krzyzaniak A 188, 389 
KrL)'zynska-Ma1inowska Ewa 560 
Kubicka Malgorzata 607,611,613,616 
Kuczynska L 714 
Kuczynska J. 54S 
Kuczytiska R. 117,390 
Kuczynski J. 738 
Kucma A. 63 
Kuliczkowskl K. 237, 245. 248 
Kulwas Arleta 43, 44, 499, 744, 745 
Kurek S. 420 
Kurowska Kryslyna 391, 532, 561. 562 
Kurylak Anurzej 238. 392-403. 608, 612. 614, 
616,763,770,777,782 
Kurylak Danuta392, 395, 401-404 
Kustra E. 18 
KULiernski ArkadlUsz 524 


304 


Lachowicz J. 309 
Lampka Magda]ena 361. 362, 405-408, 536, 
705 
Landowski J. 409, 566 
Langer Bozena 607, 611, 613, 616 
Lasek Wladyslaw 65, 31 I. 410-416, 528 
Laskowski R. 266 
Latoch L 346, 347 
Latos-Bielenska A 18. 242. 563 
Lebioda A 444, 445 
Lercher J.A. 215 
Lesiewska-Junk H. 417, 450, 452 
LeszcLynska A. 563 
Lewandowska M. 368-370 
Lewandowski Andrzc] 418 
Lewandowski Marek 419-422. 584 
Li S.J. 57-59, 61 
Llebhart J. 171 
LImon 1. 242, 247 
Lmke K. 710 
LIs G. 547,550,551 
Lis.ak M. 348-350 
Listopadzk, S. 351 
Lorenc R. 489 
Luberda-Zapasmk J. 244 
Lubinski D. 242 
Lubinski 1. 247, 267 
Ludwikowska B. 153 
Ludw,kowsk, G. 656, 658 


Lqczka M. 306 
L£lczka-Osyczka A. 306 
L
cka Joanna 423, 424, 786 
L
gowski s. 256 
Lopalka B. 398 
Los Lwa 113, 425, 426, 633, 719 
Lukowicz Malgorzata 690, 692, 693, 695, 696 


MacQueen B.D. 694 
Maciaczyk Jaroslaw 312, 319 
Maciak Radosla\',. 87, 156,560 
Macle]ewska-Kazmlcrczak Mana 427,659
>>>
MackIewlC7 Hanna zoh. MackJewlc7- 
Nartowlc7 Hanna 
MackIewIcz Zygmunt 303, -1-28-431 
MackiewicL-Nartowicz Hanna 38, 41, 432-436 
MadJ,d N. 711 
Madoma L 415 
Makarewicz Roman 437-445 
Makowska I. 237, 248 
Makowska K. 354, 355 
Malenczyk M. 502 
Malinowska L 355 
Malinowski A. 2 
MaludLiiIska E. 570 
Malukle\Vlcz-Wisniewska Gra2yna 446-452 
MaldykJ.352 
Malolcpszy J. 171 
ManitlU' Jacek 453-455, 530, 531. 558. 604. 
605,712,713,729,730,750,783-785,790 
MamtlUs M. 752 
Manysiak Sla\\!omir 456 
Manczak M. 704 
Marcmkowska A. 244 
Marcmkowski P. 282 
Marcinkow
kl Z. 348-350, 420 
Marianski J. 757 
Mars7.alck A 308, 310, 533 
Marszalek B. 308, 310, 533 
Marszalek L 644 
Marlm L 49 
Marzcc-Ostrowska J. 652 
MaslUlams B. 287 
Maslowska B. 368-370 
Matcrna-Klryluk A. 18. 242 
MazurG 237 
Mqtewski Darius7 53 
Medynska J. 356 
Mqnartowicz J. 18. 242 
McnkIszak J. 267 
Michalska K. 719 
Michalski ArkadlUsz 555, 556 
Michalski Wlodzimlcrz 161 
M,dro AT. 244 
Mlelear7 G. 699, 7[J2, 707, 710 


MlcrzeJewskl A. 294, 295 
Mier7wa Grazyna 21. 457-459. 589 
M'gdalsk. A. 102 
Mikueka Agnieszka 187,460-465,734,735 
Mikulska M. 752 
Minczykowski A. 250 
Miodonska J. 740 
Miodof1ska N. 266 
Mlsslma M. 251 
Miscicka-Sliwka Danuta 37. 459. 466-468 627 
Mlodzik N. 723 
Modrzewskl J. 668 
Molski M. 469 
Molski Stanislaw 423. 469. 644. 645 
Moraczewska Z. 356 
Mo
kal Sebastian 324 
Mr67-Duda M 758 
Mucha Barbara 238, 239 
MulczYllski K. 168, 169 
Muszyilska A. 233 
Mu
zytowski M. 750 
MULalewski Przemy
law 661 
Myszka W. 698, 700, 701,703,709 


Napierala A. 470 
NarkJewlcz K. 250 
Narod SA 267 
Narolska E. 165,358,772 
Narolski W. 471 
Nartowiez Edmund 62, 208, 604, 744, 785, 786 
Nawrot M. 295 
NlewiJlska J\liCJa 69. 472 
NlklelM.lll 
Nowak Andr7ej 74, 473, 474, 718, 720 
Nowak Danus7 4-6, 71, 123, 124, 160, 382, 
475-480,559,057 
Nowak E. 317 
Nowak M. 258 
Nowakowska E. 528 
No\,'akowska L 18 
Nowicka M. wb. Dowg\',iHowiC7-Nowicka M 
Nowicka-Llpska A. 728 


305
>>>
OCLachowska J. 18 
OdrowqL-Sypnie\\.'sKu GraL)'na 277. 481-490. 
539.604.605,628,631.729-731,746,771 
Olczak Amta 165, 373, 491. 523 
OlcJarz A. 68Q 
Olinski Ryszard 24, 177, 178. 271, 492-494. 
791 
Ohvero O.A. 4b 
Olszewska DOiota 110.495 
Olszewski K. 51, 52 
Orkiszew
ki Marek 18 
Ortman K. 711 
OrLalkle\vie7 Zbignie\'," 210-212 
Osil1ska Mariola zob. Osinska-Krolak Mariola 
OsiI1..J...a-Kr61ak Mariola 333, 401-403, 737 
OSiI1SJ...i G. 250 
Osinski I' 313, 330, 509, 5Il 
Ossowskl Roman 496 
Ostrow:-.kl J. 750 
O\\czarc7yk-Skoczynska M. 497 
Owczarek A. 38 


Pachccka J. 545 
Paczu:-.kl RysLard 41)
-503. 680. 744 
Padlyak B.V. 215, 216 
Pa!ganl.404.505,506 
Pafgan Krzys?tof504-508, 581-583 
Pankowski M. 115, 121 
PaprLycka M. 461 
Pa:::.inska Magdalena 266 
Paszkowskl 1. 704 
Pawlak-Osinska Katarzyna 113, 325, 326, 32R- 
330.509-511 
Pawlowic7 /. 266 
Pawlow.;ka Malgorzma 116. 227. 231. 2],-1-. 
372,491. 512-526 
Pa\dow
ki P. 50 
Pijchabka M. 694 
Pehr...on B. 711 
Pclc G. 115, 116, 121 
Peregud-PogorLelski J. 782 
Petko\' P. 72 
Piqtko\VsJ...i J 257-261,289 


306 


Piech J. 283 
Pieehocka M 154. 157 
Plekarska A. 8. 10 
PlcrLcha!o r 349 
Pieters R. 609, 610, 617 
Pikula G. 18 
Pilaczynska Ewa zob. Pilacz)/11ska-Jodkie\vicz 
Ewa 
PilaCLynska-Jodkiewic7 Lwa 142 
Pilecki Adam 527, 713, 784, 785, 788, 789 
PilecJ...i Stamslaw41O, 411, 414. 415. 528 
PIOtroWIC7 R 103, 104, 106. 273 
PlOtlOwska E. 747 
Pisiewlc7 K 171 
Pl\vowarska J. 545 
Planutr... G. 529 
Plewa Adam 530, 531 
PiosLYl1ska A. 354. 355 
Plusa L 171 
Plul:anska A. 267 
Pomer M.C. 46 
Pokryv,ka LlikasL 596, 597 
Polak A. 605 
Pnlak G 206.210,211 
Polanska M. 613 
PoncLek Danllta 391. 532 
Pomkow
ka hcna 97. 533, 556. 746-748 
Pont'uch P 455 
PopadlUk S. 675, 676 
Porad" J. 346, 347 
Porzych Marcm 534 
PO\VlcrJ'a W. 557 
PozI1aJ1ska Hanna z()b. Poznaflska-Lindc Han- 
na 
PoznaJ1ska-Lmde Ilanna 535-540 
PracJ...a Dana 541-544 
Prackl Tadeusz 542-544 
Protas-Drozd FraneisLka 191. 221. 223. 545 
PrywlIisJ...i 
tani
law 431 
Prz)byl Romuald 210, 211, 546 
PrLybylO\\/skl P. -1-12 
Puchala J. 53 
Pufa! Ev.'a 547-551
>>>
Pulkowskl GrzegofL 83. 84. 86. 172. 338 


Rajewski A. 64. 146 
Rakowski A. 156. 309 
Rqczkicwicz B. 244 
Rechberger T. 206 
RochholL G. 547, 549, 550 
Rogiewicz M. 76. 77 
Roklcka R. zob Roklcka-Mllewskd R 
Rokicka-MIlcwska R 354,355,769,777,779 
Romaniuk T 107 
Romamuk W. 273 
Rommlski Bogdan 31-34. 552. 553. 575. 577 
Romalowska E. 554 
Romllowskl KrzysLtof 554 
Rose Dano!a 22, 23, 43, 254, 255, 555-558 
Rowinski J. 71 
Rozwadowskl M. 215 
R07\vodmvska Malgor7ata 156, 559, 560 
Rozek A. 154. 157 
Ruchalskl M. 95 
Rucin.ska Joanna 70b Rucinska-/andccka 
Joanna 
Rucinska-Zandecka Joanna 561, 562, 793 
Rody Jacek 41 
Rudzinski D. 328 
Rummnowskl R. 602 
Ruprecht Z. 660 
Ru
zkowskl Leszek 596. 597 
R ybakowski F. 563 
Rybakowski Janow 14, 63, 64, 80, 81. 337, 
361,362,366.367,406-408,563-570,795, 
797 
Rybalko 1\. 244 
Rye K. 363. 419,422, 584, 668 
RydLko\Vskl M. 556 


Sadklewlc7 J. 18,653 
S.ldowska- Krawczcnko I 399 
SddowskJ L 750 
Sarap Jcrzy 18 
Sarnowski Ian 383, 384. 644 
SalTl17m Olglerd 65, 399 


SdWlc7-Birkow
ka K. 39R 
Sa\'.. ilska- T anska M. 522 

q'iiadek M. 242 
Schul7 1-1. W. 549 
Schuurhllls G.J 609,610.617 
Selchtcr A. 436 
SentcrkieWlcz LJlla 277.482, 571, 572, 654 
Sergol-Martynow
ka G. 359. 677 
Ser6wka EIzbieta II. 15-17,573.574,796 
S
kowska Alicja 30 I 
Siedlecki J. 791 
Slkorska-Flc B. 354. 355 
SmJah M. 181 
Smklewic7 A. 153.432,433 
Sinkie\',''icz Wlady
law 32, 86. 88-90. 249. 250, 
335,336,575-583 
Sipowicz M.A. 46 
Sir J. 363 
Sirmanova S 70 
Skoczcn SL. 773 
Skok ZdLislaw 18. 180. 2OG, 419, 422, 584, 
645,646 
Skotmcka G. wh. Skuhllcka-KlonowlcL G 
Skolnicka-Klonowlcz G. 398 
Skrha J. 455 
Skrzyneckl Manan 317, 554. 669-671 
Skrzypek T. 659 
Skublickr Stanislaw 514. 585. 649. 650. 652. 
655,660 
Slowik-Gabryelska Anna Maria 586 
SmuC7yfJ.ski A 587 
Smukalska F. 512, 514. 522 
Sobailski P. 579. 5RO 
Sobcz)'Iiski Leslaw 681-683, 686-688 
Sob,eka M 698 
Sobkowiak Ewa 588.589.620 
Sobocinski Z. 371 
Socha MacieJ 661 

okol{)wska Fwa 125, 131.590 
Sokup Alina 591-593 
SOilta-Jakimczyk D. 769 
Sopylo 8. 353 


307
>>>
Sosnowski S. 305-311, 314-318, 320, 321, 
323,479.496,533,665-673 
Soszyi1ska Kr)'
tyna 23&, 239, jQ4 
Soszynski DariusL 595 
SpcmaE.271.791 
Stachowlak-Nowicka Cz. 18 
Siafiej J 451 
StankiewicL R. 750 
Stankiewicz WojClcch 596. 597 
StaIiczyk J. 242 
Starczcwskd A 561 
Starybrat T. 668 
Staslcwlcz-Jarocka B. 244 
SlasLak-Kowalska Radosla\.....a 598 
Staszcwska G. 600, 60 I 
Staszewski Przemyslaw 599-60 I 
Stefaii
ki KrzYS7tof 602, 603 
Stengel-Rutkowski S. 244 
Slftpien-JaszO\vska B. 401-403 
Str6zecki Pav.'Cl604, 60S, 729-731 
Studzinska Renata 290. 606 
StyczYliski Jan 357. 392. 607-617, 764. 765. 
769-773, 775, 780 
SUJkowska Renata 93,432 
SuleJ J. 119 
Suppan Karol 85, 87.172,339,618,679 
Swinco\'.! Grazyna 121,589,619,620.718-720 
Sykutera Marzena 547-551 
Sypniewska Grazyna zob. Odrowqz- 
Sypniewska Urazyna 
S7adujkis-Szadurski LeSLek 181,212,621-623 
Snllarska Anna Lob. SLaflarska-Szczcpamk 
Anna 
SLaflarska-SzC7cpamk Anna 98. 112. 118.589. 
624-635,719 
SLary B. 706 
SLatkowskl J. 297 
SLczawm
ka Iwona 748. 74
 
Szcz
sny W. 346, 347 
Szcz
sny Wojciech (anaL) 174. 175 
SLcL
sny Wojciech 303, 430, 636-639 
Szeliga J. 256-261. 279, 281, 284, 288, 289 


308 


SzewcLyk Karohna Lob. S7..cwczyk-Golec 
Karolina 
SLewczyk Maria T. 640-643 
Szewczyk-Golec Karolina 723. 787 
S7murlu WlodzimicrL 533 
Szplllda Michal 174. 175.383.384. 4W. 644- 
648 
SzudrowicL M. 310, 668 
Szuflicka A. 747 
SZUIc7}'11Ski J 18. 242 
Szumll1ska K. 218 
Szwajca T. 699, 7[12, 707 
S7walkiewH.;L-Warowicka E. 242 
Szylberg T. 410, 413, 41!J, 439, 441 
';7ymmlska-Skrzypck A. 92 
Szymanski Marek 203,205,206,649-651,656 
Szymah'iki Wit:slaw 4-6. 18. 177, 178. 203, 
205, 206, 242,427, 514, 585, !J49-660 
Szymczak G. 346, 347 
S7ymc7)'nski Grzcgorz A. 661. 662 
Szymkowiak Edward 53 


Sliwka Karol 467, 547-551 
Slu
arczyk J. 233 
SlusarL Robert 663. 664 
Sniegocki Mdciej 43. 44. 3U4. 306. 307. 310. 
311, 314-316, 318, 320, 321, 323, 496, 
665-673,754 
Sniegowski M. 53, 55 
Swiqtczak Cz. 689 
Swi&tkicwicz A. 26 
Swiqtkicwicz VIOletta 238, 359. 674-677 
Swi&tkowski Maclej 78-90, 334-344. 360. 591- 
593. 678-689 
Swidzitiska K. 699, 702, 707 
Swiitcicki R. 311, 318 
Swi
ta.'''LCLyk Cyprian 312. 319 


I alar Jan Wlod7imier7 2, 161. 163, 307. 315, 
510,511,666,669,671,690-696 
Talkowski Jerzy 50 
TerJesen T 285 
Terlikiewlc7 J. 439, 445
>>>
T
gowska E. 542 
Thews Macie] 648 
Tlappa Jacek 170, 171 
Tojek K 25, 28-30, 697 
Tomczak W. 750 
Tomczak-Walras W. 454 
Tong R 60 
Topczewska Ewa Lob. Topczewska-Stauhach 
Ewa 
TopcLewska-SLauhach Ewa 227,524 
Torlinski Lcch II, 14-17. 80. 81. 36U-362. 
406-408,573,574,698-710,724,728,795, 
796 
Trafikow!o.ka Anna 713,783,785 
Trat'ikowska Urszula 711-714,783-785.790 
Trudnowskl S. 750 
Trzciri.skaHanna 715,716 
Trzciri.skaIwona411,414,717 
Tudck B. 271, 791 
Tvcit K. 285 
Tyczyii.ska-Hoffmann Barbara 474, 718-720 
Tyloch Ferdynand 180 
Tyloch Janusz 180.721-723 
Tyloch Malgorzata 660 
Tyrakowski Tomas7 724-728 
Tywomuk J. 318, 665 


Ukleja-Adamowicz Malgorzala 729-731, 786 
Ulatowska Beata 187,264, 300-302, 465, 732- 
735 
Urasinski T 782 
Urbaniak-Kujda D. 245 
Urbanowski Sla\vomir 736 
Usinsklenc R. 244 
Uszynski Mieczyslaw 737-741 


Veenmn AlP. 609, 610, 617 


Walczak M. 242 
Walcron FrancIs7ek 162, 163,691 
Walesiak S. 217 
Wanklewicz Anna 545, 742 
Warenczak D. 542 


Wargulska A 18 
Wasilewski S. 256 
Wasilewski Z. 655 
Weiss J. zob. D
bowska-Weiss J. 
Wierzba J. 242 
WInlarska L 743 
WIniarski Piotr 38 
Wmkler P. 318, 320, 665 
Wisniewska Ewa 499, 744, 745 
Wisniewska M. 242 
WiSlllC\.....skl Marcm 647 
Wisnie\vski Marek 122 
Wlodarczyk Konrad 746-749 
Wlodarczyk L 371 
Wlodarc7yk /hlgniew 604, 750 
Wodynskla r. 499, 744, 745 
Wojak L 401-403 
WOJclechowska D. 388 
WOjciechowskI M. 542 
Wojda Malgorzata 262, 388 
WOjtkIeWIcz A. 359,677 
WOJtYOlak B. 171 
Wolaii.ski Romuald 51, 52 
Wolnik-Brzozowska D. 242 
Wolska E. 613 
Wolsk, Zblgmcw 721-723, 751-753 
Wos Wicslaw ]47 
Wozniak Alina 110, 155, 156, 158, 304, 559. 
560, 754, 755 
Wozniak B. 43, 44, 156, 304, 314, 320, 323. 
667,672,673,754 
Wozniak D. 412 
Wozniak jakub 145 
Wozniak Marcin 37. 467 
Woiniak T. 459 
Wronczewska A. 440, -145 
Wronczewski A. 440 
WrOilska Irena 756-76] 
Wr6bel G. 394 
Wr6bel T. 237 
Wr6blewski M. 264, 278 
Wysocka E. 700, 703, 704, 708, 709 


309
>>>
Wysocki Manusz 238, 239, 332, 333, 354, 
355,357-359,386,392-394,397,400,598, 
608-617,677,762-782 


Zachara Bronislaw A 527, 712, 713, 723, 783- 
790 
Zadrozna G. 215 
Zaj'!czek S. 242, 247 
Zakrzewska K 318, 496 
Zalewska-Rydzkow
ka A 556 
Za!ucki M. 258-261, 288, 289 
Zarzycka-LindnerG. 530, 531, 752 
Zasieczny W. 410 
Zastawna Ewa 555, 558 
Zasrawny TomaSL H. 791 
Zawad7ka A. 602 
Zbytniewski Zbigmew 560 
Zdrojewska G. 318 
ZdrojewskI T. 250 
Zegarski Wojciech 303, 430 
Zergollem L 244 
Zhao X. 57-59, 61 
Zieleziriska L 632, 634 
Zicliriska Izabela 120,457,589,792 


310 


Zielif1ska-Wi
czkowska Halina 793 
Zielinski M. 602 
Ziolkowska E. 737, 74U. 794 
Ziolkowski G. 185, 186 
Zi6lkowski Marcin II, 12, 14-17, 79-84, 334- 
337,340-344,361,362,366,367,406-408, 
570,573,574,705.795-797 
Zivkovic M. 126 
Zowczak M. 700, 701, 704, 708 
Zuchora A. 442, 443, 445 
ZWlerzchlewskI T. 187 
Zylicz Z. 377, 378 


Zdziebkow
ka H. 267 
Zak W. 701. 709 
Zbikowska Magdalena zob. Zblkowska-Gotl 
MagdaJcna 
Zbikowska-Gotz Magdalena 32, 84, 386, 387, 
505.582.583 
Zekanowska Ewa 575, 678, 737-739, 798 
Zot
dziewski Grzegorz 596, 597 
Z6!towski Mariusz 799 
Zuryii Agmeszka 238
>>>
WYKAZ PUBLlKACJI WEDLUG PRZYNALEZNOSCI 
AUTOROW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH AM 


WYDZIAL LEKARSKI 


Katedra i Klinika Alergologii i Chor6b Wewn
trznych 22, 23, 31-36, 84, 86, 88-90, 133, 135, 136, 
168-\71,249-251,286,335,336,386,387,504,505,552,553,555,575-583 
Katedra I Khnika Anestezjologii I IntensywneJ Terapii 317. 534, 554, 669-671 
Katedra i Klinika Chirurgii Dzieci'tcej 65,399,470 
Katedra i Klinika Chirurgii Og6lne] 24-30, 102-\07,272-275,642,697 
Katedra i KlinikaChirurgii Og61nej, Gastroenterologicznej I Onkologlcznej 256-26], 279-284, 288, 
289 
Katedra i Klinika Chirurgii Og61nej i Naczyii 252, 303, 423, 428-431, 469, 596, 597, 636-639, 644, 
645,648 


Katedra i Klinika Chirurgii Dzieci
cej i Traurnatologii 18 
Kmedra I Klinika Chirurgil Plastycznej 122 
Katedra I Klinika Chor6b Oczu 294-299, 417, 446-452 
Katedra i Klinika Chor6b Plue, Nowotwor6w i Gruilicy 586 
Katedra i Klinika Chor6b Zakainych 165. 227-235. 358. 372, 373, 491. 512-526 
Katedra i Klinika Dermatologii \90-\92,2\9-226,295,348,350,545,736,742 
Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii 555 
Katedra 1 Klinika Gastroenterologii, Chor6b Naczyn i Chor6b Wewn
trznych 78-90, 172,334-344. 
360,578,579,581-583,591-593,618,678-689 
Katedra i Klinika Kardiologii i Chor6b Wewn
trznych 62, 208, 210-212, 546, 604, 744, 785, 786 
Katedra i Klinika Nefrologii i Chor6b Wewn
trznych 453-455, 530, 531, 558, 604, 605, 712, 713, 
729-731,750,783-786,790 
Katedra I Klinika Neurochirurgli i Neurotraumatologii 40, 43-45, 186,304-324,471,496,509,510, 
529,554,587,665-673,754 
Katedra i Klinika Neurologu 41 
Katedra i Klinika Onopedii i Traumamlogii Narz&.du Ruchu 2, 50-56, 214, 285, 315, 481 
Katedra i Klimka Otolaryngologii 38-42, 91-95, \53, \54, \88,265,313,325-330,389,432-436, 
509-511,743 
Katedra 1 Klinika Pediatrii, Alergologii 1 Gastroenterologii 18,20.21.74.98-101. 111-121. 151. 
385-387,390,425,426,457-459,473,474,506,588,589,6\9,620,624-635,7\8-720,792 
Katedral Khmka Pcdiatrii, Hematologii i Onkologli 18,19, lIS, 116, 121, 182,238,239,242,332, 
333,352-359,386,392-404,598,607-617,674-677, 737, 762-782 
Katedra i Klimka Po!oznictwa i Chor6b Kobtecych 4-6, 18, 177, 178,203-206,242,264,346-351, 
37\,427,475,476,480,514,585,649-660,798 


311
>>>
Katedra, Khnika Psych,atni 7-10. 14.63.64.80,81, 134-137, 139-146,337,361,362,366,367, 
406-408,563-570,795,797 
Katedra I Khnika Urologii 180,721-723.751-753 
Katedra Onkologii ZakJad Onkologii Zachowawczej 437-445 
Klinlka Transplantologn i Chuurgli Og6lneJ 604,750 
Katedra ,l'aklad Anatomii Prawidlowej 150,174,175,383,384,419-422,469,584,644-648 
Katedra i Zaklad Biochemii 423, 424, 527, 711-714, 723, 783-790 
Katedra i Zaklad Biologii 2'- 87. 91. 94. 98. 110. 114, 154-159, 172,304,495,504-508,559,560, 
581-583,679,751,754,755 
Katedra, Zaklad Chemii Og61nq 147,152,278,290.606 
Katedra i Zaklad Farmakologii i Terapii 181-183,210-212,332,621-623 
Katedra i Zaklad Fizjologii 156,541-544,595 
Katedra i Laklad Genetyki Klinicznej 18, 236-248, 266, 267, 594 
Katedra i Zaklad Histologii i Embriologii 1-6,68-75,123,124,160,184,291-293,382,472,475- 
480,559,590,657 
Katedra i Zaklad Lekarza Rodzinnego 76, 77, 109, 729-731 
Kaledra i Zaklad Medycyny S'ldowej 37, 213, 459. 466-468,547-551. 627 
Katedra i Zaklad Opieki Paliatywnej 374-381 
Katedra i Zaklad Patomorfologii KlinicLnej 18,29,31,34,87,93,115,116,148,149,180,208, 
209,339.341,342,363,419,422,432,458,584,645-648,679,681,685,687,688 
Katedra i Zaklad Radiologii i Diagnostyki Narzqdowej 65, 66, 311,409-416,497,528,717 
Zaklad Andrologii Klmicznej 66 L 662 


Wydzial Lekar-ski Oddzial Fizjoterapii 
Katedm i Kllmka Balneologli I Chor6b Przernlany Materii 97, 533, 556. 746-749 
Katedra i Khmka Rehabilitacji 2,161,163,307,315,510,511,666,669,671,690-696 
Katedra i Zaklad Antropologii 123-132,382,590 
Katedra i Zaklad Fizjologii Wysitku Fizycznego 125, 131,590 
Katedra i Zaktad Neucofi:zjologii KlimczneJ 313, 325, 326, 328-331, 509-511 


WYDZIAL FARMACEUTYCZNY 


Katedra i Zaklad Biochemii Klinicznej 24,46-48,176-178,271,492-494,791 
Katedra i Zaklad Biofizyki 49,57-61,164,190-195,215-218 
Katedra i Zaklad Chemit FizyczneJ 108 
Katedra i Zaklad Diagnostyki Laboratoryjnej 276, 277, 456, 481-490,535-540,571,572,604,605, 
628,631,654,729-731,746,771 
Katedra i Zaklad blektrofizjologii Tkanki Nablonkowej i Sk6ry 724-728 
Katedra i Zaklad Higieny i Epidemiologii 67, 165,207,358,772 


312
>>>
Katedra i Zaklad Mikrobiologii 185-189,208. 262-264, 300-302, 388, -160-465, 732-735 
Katedra i Zaklad PatoblOchcmli t Chemil Klimc7nCJ 11-17.80,81.360-362.405-408.536.573. 
574,698-710,724,728,795,796 
Katedra i Zaklad Patofizjologii 22, 23, 43, 44. 46, 133-138, 166, 167,253-255,286,287,368-370, 
446-449,482.498-503.555-558,575,678,680,737-739, 744, 745, 798 
Katedra i Zaklad Propedeutyki Medycyny 345, 737-741, 794 
Katedra Podstaw Teoretycznych Nauk BiomedycLnych I Informatykl MedycznCj 
Pracownia Informatyki MedyczncJ ]34, 137. 138,799 
Zaklad Modelowania Matematycznego w Naukach Biomedycm}'ch 599-601 
Zaklad Teorii Ukladow Biomedycznych 602, 603 
Zaklad Genotoksykologll 79] 


WYDZIAL PIELJ;GNIARSTWA I NAUK 0 ZDRown 


Katedra i Zaklad Pedagogiki i Dydaktyki Piel
gniarskiei 173,391,532,561,562,640,715,716, 
756-761,793 
Katedra i Zaklad Piel
gniarstwa SpoJecznego 180 
Katedra i Zaklad Psychologti KlimcLnej 496 
Katedra i Zaklad Organizacji i Zarztdzania 254, 255 
Katcdra Piel
gniarst\Va Klinicznego i Rehabilitacyjnego 
Zaklad Piel
gniarstwa Chirurgicznego 640-643 
Zaklad Piel
gniarstwa Neurologicznego i Ncurochirurgicznego 663, 664 
7aklad Piel
gniarstwa Psychiatrycznego II, 12, 14-17,79-84,334-337,340-344.361,362. 
366,367,406-408,570,573,574,705,795-797 


JEDNOSTKI MIJ;DZYWYDZIALOWE 


Studium Mcdycyny Spo!ecznej 364, 365 
StudlUm Praktycznej Nauki J
zyk6w Obcych 196-202 
StudlUm Wychowama Fizycznego i Sportu ]6]-163, 418, 691 


JEDNOSTKIOGOLNOUCZELNIANE 


Bibliotcka GI6wna 179,268-270 
Zesp61 ds. Wydawnictw 96 


3/3
>>>
INDEKS PRZEDMIOTOWY 


AberraCJa chromosomowa 240, 248 
Aemetobacter 185, 186, 187 
Adenoldektomia 92 
AIDS 236 
Akadem'3 Medyc70a - Bydgoszcz 148. 149, 
162,179,429,430,653 
- Bydgos;zcz - Blblioteka Glowna 268, 270 
- Bydgoszcz - Toczniki 96 
Aktywator plazminogenu tkankowo-swoisty 
370,448 
Aktywatory plazminogenu 555 
Aktywnosc fizyczna 56 J 
- studenci 691 
Albumina surowicy byd1ltcej 218 
Albummuna 453, 455, 729 
Alergeny 34, 35 
Alergin 17 L 577 
- diagnostyka - dzicci 620 
- dzieci 473 
Alergia poknrmowa 31, 32, 33, 36 
Alkohohzm 12, 13, 14, 15, 16, 17,79,82, 83, 
84, 334, 335, 336, 340, 341, 342, 343, 
344, 360, 367, 372, 406, 407, 408, 570, 
573,574,796 
- genetyka 795 
- leezeme II. 80, 81, 337, 361, 362, 306, 405, 
705, 797 
Arnputacja 641, tJ42 
AnafiJaksja 552 
Analgezja 554 
Analiza dyskrymmacyjna 133, 134. 136, 137. 
138, 286 
AnaLomia - podrltczniki 421 
Andrologin - zjazdy 662 
Angiogeneza 506. 507 
Angiografia 211, 295 
Angiopatie cukrzycowe 556 
Angiotensyna II 212 
Amrekwmia 280. 282 
Antropologm - zJazdy 68 
Antybiotyla 264 
- stosowame lecznicze 300, 302 
Antybiotyki laktamowe 460 
Antygen karcynoembnonalny 275 
Antygeny 420 


314 


Antyplazmma 739 
Antytrombina 1lI446, 447,449 
Aorta 475 
- angiografia 546 
Aorta brzuszna 184 
Apendektomia 597 
Apoptoza 71, 159,495,751 
Arylosulfotazy 156 


Badania masowe przcsiewowe 28, 346. 347 
Badanie kwasnosd zohtdka 343, 344 
Badanie posmiertne 547. 548. 550. 55J 
Balcar-Boron Anna J 9 
Biataczka - diagnostyka 245 
- leczenie 615 
- leczenie - dzieci 765, 769, 776 
BiaJaczka limfocytowa ostra - c1Lieci 238, 239. 
607,613,737 
-'eezenie 609, 610, 617 
- leezcnie - dzieei 354, 355, 611, 612, 616, 
764, 766, 770, 771, 773, 775, 780, 781, 
782 
Rialaczka szpikowa ostra 611,616 
Bia}aczka szpikowa prze\dekla - leczemc 248 
- leczeme - dZlecl 598,774. 778 
l3ialka 14, 15, 16,500 
Bialka krwi 13 
Biatka ostrej fazy 698 
Bialko G 623 
Bibliografie medyczne 179 
Blcgunka - dzieci 619 
Biopsja 281 
BiopsJa asplracyjna 528 
Blona sluzowa nosa 435, 436 
Blona sluzowa zoJadka - histopatologia 34. 
35,679 
Borelioza - epldemiologla 67 
Bol -Icczeme 374_ 375, 376 
Bol w klatce piersiowej 78, 90 
Brachyterapla 437, 438, 439, 440, 441, 442, 
443,445 
BrodawkJ 219 
Brzuch - choroby - dzieci 65 
Budowaeiala 123, 124, 125, 128, 131
>>>
CandIda 348, 350 
Cefalosporyny 548 
Cehakia 628, 632 
- dmgnostyka 625. 630 
- dtagnostyka - dZleci 119,626,631 
- dzieci i mtodziez 588, 624, 629, 635 
- epiderniologm - dzieci 1 ] 5 
- genetyka 627 
- powiktania - dzieci 120 
Chemia og61na - podr
czniki 147, 152,278 
Chernia organiczna - podn;czniki 152, 290 
Chuurgia - Bydgoszcz 429, 430, 534 
- powikJania 273 
ChirurgIa operacyjna 317 
Clurmgia plastyczna 122 
Chtoniak 236 
- dZleei 352,393, 769 
Chlomak mezmrniczy - leczenie - dzieci 394 
Cholangiopankreatografia endoskopowa 
wsteczna 689 
Cholecystektoll1l3 laparoskopowa 281 
- powiklania 257 
Cholesterol 559 
Choroba Raynauda 102, 105 
Choroba Romberga 224 
Choroba von Willebranda498 
Choroba wlencowa 78. 90 
- czynmkl ryzyka 277 
- dlagnostyka 249 
- leczeme 172 
Choroba zwyrodnieniowa staw6w 746 
Choroby - diagnostyka 701 
Choroby atopowe 34, 35 
Choroby dziedziezne 244, 247, 266, 267 
Choroby gruczolu krokowego 751 
Choroby jamy ustnej 221 
Choroby klatki piersiowej - diagnostyka 528, 
688 
Choroby kosci metaboliczne 487 
Choroby krl'goslupa 311. 313 
- leczenie 323 
Choroby krtani 93 
Choroby krwi II 3 
Choroby naczyn m6zgu 107,368,369, 370 
Choroby narzqd6w ptciowych zenskich 225, 
346,347 


Choroby narz'ld6w ruchu - diagnostyka 413. 
416 
Chorohy nerek 535, 730, 731, 750 
Chorob}' pIlle - diagnostyka 409 586 
Choroby przenoszone drag\. ptciow&. 220 
Choroby serea - dzieci 718 
Choroby skory - leczenie 192 
Choroby sramu 219 
Choroby szpiku rozrostowe 555 
Choroby tarczycy 488 
- diagnostyka 410 
Choroby ueha 327 
Choroby ukladu krq2enia - dzieci 720 
Choroby ukladu nerwowego osrodkowego 40. 
45 
Choroby ukladu oddechowego - dzieci 792 
Choroby warg 221 
Choroby w
troby 113, 372, 537 
- dZleel 398,425.426 
Choroby w
troby alkoholowe 83, 84, 337 
Choroby zakaine 514 
- zjazdy 234, 518 
Choroby zol£t:dka i jelit 25 
Chronobiologla 530,531 
Ci'jZa 514, 572, 649. 650 
. ehoroby 502 
- diagnostyka 658 
- dlagnostyka ultrasonograficzna 4, 5 
- patologia 655 
CiiZa ektopowa - leczenie 651. 658 
Ci£lza mnoga 585, 652 
Ci£lza w cukrzycy 660 
Corynebacterium 461, 462. 463, 464 
Cukrzyea 166, 453, 455, 478 
- dlagnostyka 709 
Cukrzyca insulinoniczalczna 592, 593 
- leczeme 59] 
Cykl kom6rkowy 47, 110, 239 
Cyok 702. 710 
Cytogenetyka 237, 238, 239 
Cytokiny 32. 386, 387, 578, 579, 580 
- s[Qsowame lecznicze 768 
Czaszka412 
Czerniak 159, 495 
CZ
Slosc skurczow serca 88 
Czynmk nekrotyzuj£lCY nowotwor 84 


315
>>>
Czynnik von Wiliebranda 43, 4QQ, 501, 502, 
503 


Cwiczenia fizyczne 156 


Dawcy organ6w 750 
Depresja 8. 10 
- leczeme 142, 566, 567, 568, 659 
De.loksyguanozyna 46. 47, 48,177,178 
Dmgnostyka labormorYJna 166, 167,276,456, 
486, 487, 488, 535, 536, 537, 538, 539, 
540, 57 I. 572 
Dlagnostykaohrazowa 307.311.666.670 
Dmgnosryka ultrasonografiC7na 41, 66, 252. 
295,340,413,415,416,497,528 
- dziecl 65 
- noworodki 411 
Diagnosryka ultrasonograficzna doppJerowska 
420,434 
Diagnosryka ulrrasonograficzna laparoskopo- 
wa 258 
Dlahza otrzcwnowa 706 
Dleta 129 
Dlzdaroglu Miral dr h. c. - laudaqa 493 
DNA 37, 47. 108. 466.791 
- anall.la 468 
- naprawa 271 
- uszkodzenie 24, 46, 48,176,271,492.494 
DNA mirochondrialny 213, 560 
Dojrzewanie plciowe - dzieci i mlodzicz 382 
Dusllllca bolcsna 211 
Duszmca bolesna niestabJlna 154, 499, 559, 
744, 745 
- teczeme 94 
Dus.lnosc 379. 380 
Dwutlenek wlt?gla 388 
Dychawlca oskrzelowa 22. 168. 169. 170 
- dlagnostyka - dzieci 286 
- genetyka 504 
-teczeme 23.153.717 
Dystrofia mi
sniowa 127 


EchokardlOgrafia 157. 250 
Elektroencefalografia 134, 135,136,137,412, 
542,543,544 
Elektronystagmografia 330. 509 
Endodezoksyrybonukleazy 271 


316 


Enterobacter 264 
EnterokokI 300, 301 
Enzymy II, 17,47,72.424,699,702,707 
EnLYmy lizosomalne 155 
Epldcmiologia - zjazdy 5]8 
Erytrocyty 193 
Erytropoetyna - stosowanie ]eczmcze 454 
605, 785 
Estrogeny 177, 178, 484, 4S5 
Etyka 553, 576 
Etyka lckarska 636 
Eutanaz]a 637,639 


Fenylefryna 621 
Fibrynoltza 22, 23, 45, 345,448, 558 
- parametry 368, 697, 794 
Flawonoidy 508 
Fluoroskopla 285 


Genetyka 241 
Cenotyp 356 
Ceny 240, 247, 266, 267,498,594 
Glejak - Icczemc 439, 441 
Glejak siatk6wkl 247 
Glikemia 660. 709 
Glikokortykosterydy stosowanie lec7mcze 
23 
Glukoza we krwi 700, 703, 708 
GlUlatIon 713, 723, 783 
Glucltota 95 
Gor&.czka 595 
- dZlecl 332, 333 
Gruczoly lojowe 292 
Gruc.loly polowe 292 
Grypa - profilakryka 207 
Grzyblca paznokcl 736 
Grzyblca sk6ry - leczenie 220 
Grzyhlce 222 
Grzyby chorobotw6rcze 190. 191 
Guz m6zgu 40 


Habltuaqa 188, 325, 389 
Helicobacter pylon 31,33,87,208,339,458, 
618,679 
- dzieci 386. 387, 457, 459 
Helmintologia - podr
czniki 755
>>>
Hemodiahza 208, 303, 53], 561, 562, 604, 
605 
Hemodynamika 252 
Hemostaza82.167,253 
- noworodkl 798 
Hibernacja 542 
Hipercholesterolemia -leczemc 578. 579. 581, 
582,583 
Hipennsulimzm 151 
Hiperlipoproteineml3151 
Hipoksja 71 
Histologia - podr
czniki 73 
HIV46 
HormonOIcrapm 427.659 
Hormony 203,571 


Identyfikaqa osohnicza 213 
IgA 119 
IgE 170, 233, 504, 577, 581, 582, 583 
Immunoglobulmy 11 
Implanty sztuczne 306 
Informacja naukowa medyczna 268, 270 
Inhibitory aktywatora pla7minogenu tkanko- 
wo-swolstcgo 370, 448 
Inhibitory aktywator6w plazminogenu 555 
Inhibitory enzym6w 48 
Interferon 240 
- stosowame leczmcze 522 
Intcrteron alfa - stosowamc leczmcze 112, 
1]8,248,516,517,519,524 
Interferon alfa-2B - stosowanlc leczmczc 525. 
526 
Interleukiny 118,516,524,526,581,582,583 
Internet 250 


Ja]cczkowanie 654 
JaJnik - guzy - dmgnustyka 420 
- lcczeme 656 
jakosc zycia 254,496,641.642 
JeIito grube 160 
j
zyk 69, 472 
j
zyk (komunikacja) 200, 201, 202 
J
zyk angielski 196, 197, 198 
j
zykoznawstwo 198, 199, 20 I, 202 


Kadm 48 
Kamica moczowa 752 


Kandydoza 372 
KandydoLa pachwy i SfQmu 348. 349. 350 
Karbachol 621 
Karcynogeny 48 
Karmienie piersiil 527, 788, 789 
Klt m6zdzkowo-mostowy 509 
- patologia 510, 667 
Klatka plersiowa - anatomla 421 
Kobalt 48 
Kolo t
tnicze mOLgu 150 
Komara serca 250 
Komory m6zgu- nowoTOdkl411, 414 
Komorki nablonkowe 72 
Kom6rkl szpiku 613 
Kom6rla tuczne 505. 575 
Komunikowame Sl
 lekarz-paCJcnt 76. 77 
Konczyna dolna 642 
Kof1czyna g6rna 252 
Kostniakochrz
stniakowatosc 93 
Kosci 97, 481,484,485, 500 
Kosc udowa - urazy 285 
KrLlZenie m6zgowe 41 
Krew - hemodynamlka 649,650 
Krctgi s7xine 671, 692 
Knoterapla 747 
Kr6tkoWLrocznosc - leczeme 296 
Krtan 153 
Krwotok podpaJ
czyn6wkowy 43. 324. 587 
Krzepni
cie krwi 45, 678 
noworodkl 798 


Laparoskopl3 dlagnostyczna 289 
Laparoskopm operacyjna 656 
- powiklania 261, 288 
Laparotomia 288 
Laryngektomia - rehabilitaqa 690, 695 
Lascry - stosowamc lcczmczc 39, 42, 92 
Lekarze - blOgrafie 272, 428 
- blOgrafie - Bydgoszcz 19. 269 
- Bydgoszcz 364 
- doctor honorIs causa AM Bydgo'7cz 493 
- wspomnienia 365 
Lckarzc rodzinm 109 
Leki - dzialanie szkodliwe 547, 548 
- farmakologia 142, 146, 566, 567, 568 
Lemmocyty 70 
Leukocytoza 596 


317
>>>
Leukocyty 367 
Ll'k 8, 10 
LImfocyly 392, 395 
LlpaLa 388 
L,pidy 80, 81. 276, 408. 482. 573. 574. 705. 
707. 754 
- dzicci 11J 
Llpopohsacharydy 212 
L,poproteiny 79, 276, 407, 742 
Lordoza 55 


Luszczyca 194,195 
- krew 253 


Mab:owiny uszne 644 
Markery blologlczne 177, 178, 405 
Markery metabohzmu kostnego 481. 483. 
484,485,746 
Mdrtwlca 71 
Medycyna - prace popularne 637, 638, 639 
Mcdycyna s'[dowa 37,466,467 
Medycyna spo1eczna 553 
Menopauza 427,481, 484, 
85, 659 
Metaboh7m 277, 
23, 702, 729, 730, 731 
Metaplazja 458 
Metotreksat - stosowanie leczmcze 764 
Miazdzyca 107, 423, 699 
- czynmkl ryzyka ] 14, 482, 580 
- genetyka III 
Miedi 48, 702. 710 
Mi
sak - Jeczcme - dLleci 397 
Mi
sak kostnopochodny - leczenie dzieci 
762 
Mi
sniak gladkokom6rkowy 177, 178 
Mi
snie 127, 130, 132 
- patologta 711 
Mlkonazol - farmakokinetyka 545 
MikrOSkOPl3 elektronowa 209 
Mitochondria 560 
Mleka kohlece - cynk 527 
- selen 527, 788, 789 
Mocz 535 
Moczeme ITI1mowolne - d7ieci 470 
Moczmca 784 
Moralnose 553 
Moraxella catarrhalis 460 
Martina - stosowanie leczmcze 94 


318 


Mozdzek 329 
Mukowiscydoza - dZleci 634 
Mutaqa 247,560 


Nablonek 724, 725, 728 
Naczynia krwionosne 424 
Naczyniak kf\vionosny 312 
Nadcisnienie 210 
Nadcisnienie 
tnicze 530, 531, 729, 730, 731 
Nadczynnosc przytarczyc wt6rna 605 
Naduzywanie substancji chemicznych 
uczmowie 145 
Naltrekson - stu
uwanie lecLnicze 80, 81, 362, 
366 
Narzqd przedsionkowy 329 
Narz£ld r6wnowagi 326. 328. 330 
Narzqdy plclOwe m
sklc 661 
Nasiemow6d 621, 622, 623 
Nask6rek 291 
Natlenianie cisnieniowe 126 
Nauczanie fachowe 196,197,200 
Nefroblastoma - dZIecl 399 
- leczeme - dZleCi 396. 398 
Nefropatle cukrzyoowe 453, 455 
Nerw wzrokowy 294 
Ncrwy krtaniowe - urazy 260 
Neuropeptydy 725 
Neutropenia - dzieci 332. 333, 768 
Nledokrwieme konczyn dolnych - leczeme 
284. 748 
Niedokrwistosc -leczcnie 454 
- leczenie - dzieci 777 
Nielubowicz lan 428 
Nicmiarowosc 86, 89, 335, 336 
Nieplodnosc - leczenie 204 
Nietrzymanie moczu wysitkowe 351 
Niewydolnosc nerek przewlekla 113, 531, 
558,713,783,790 
-Ieczenie 210, 454, 712,785 
Nlewydolnosc serca zastoinowa 62 
Nlewydolnosc zylna 106. 274 
Niezgodnosc grup krwi 371 
Niezyt nosa 436 
Niezyt zol£ldka - dzieci 385 
Niezyt zo!'[dka alergiczny 31, 32, 33, 36 
Nlkiel 48 
Nos - chlrurgla 39, 42
>>>
Nowotwory ] 10, 240, 375, 376, 377, 378, 
704, 74] 
- chcmiotcrapia - dZleci 768 
- diagnostyka 4]9, 422, 584 
- diagnostyka - dzieci 353 
- dZlecI 332, 333, 352, 357, 358, 608, 614, 
772 
- genetyka 266, 267 
- leczenle 246. 283. 380 
-leczeme - d7iecI 397, 675. 676, 767, 779 
- opomosc na Icki 243 
- powiklania 444 
- profilaktyka 508 
Nowotwory brZucha - dlagnostyka 289 
NowotWOf) gruc701u krokowego 440, 723, 
787 
Nowotwory jajnik6w419, 420 
Nowotwory jajowodu 422, 584 
Nowotwory Jelita grubego 24, 275, 506, 663, 
697 
- dlagnostyka 28 
Nowotwory Jchta grubego dZledzlczne mepo- 
lipowate 30 
Nowotwory krtani 209 
Nowotwory macicy 176, 177,178 
Nowotwory migdalk6w podniebJennych 363 
Nowotwory m6zgu 439, 442, 529 
NowotWOf) narzQ.dov. plciowych zenskich 
radioterapia 740 
Nowotwory nerek 180 
Nowotwory p
cher7a moczowcgo - chirurgia - 
kobiety 753 
Nowotwory plue 437. 528 
- lecLenie 438. 794 
- leczeme pahatywne 374 
Nowotwory sutka 363, 445 
Nowotwory SZYJkl maclCY - leczcmc 444 
NOV%twory ukladu nerwowego - dzieci 677 
Nowotwory w
troby 232 
- dLiecl 674 
Nuklemydy 423 
Nukleozydy 423 


Obrz,k 103, 104 
Ochrona zdrowla 553 
Oczopl&s 188. 389 
Oddychame - LaburLema 379 


Odlezyna -Ieczenie 310, 316, 533, 668 
- profilaktyka 305, 64] 
Odpomosc humoralna 796 
Odwarstwienie siatk6wk1449. 451 
- chlrurgia 446.447.448 
Ojcostwo - ustalame 468 
OksydoredukCja 271 
Oksydoreduktazy 20,21, 87, 91, 99,100, 10], 
11 L 114. 154. 158, 172, 304, 360, 529, 
587,618,703,704 
Onkologia - zJazdy 721,722 
Oparzenia 698 
Opieka piel
gniarska 255,317,640,668 
Opicka psychologiczna 7,317,3]8,496 
Opieka zdrowotna - koszty 478 
OplOidy - stosowanie lecznicze 376. 379. 380 
Opomosc drobnoustroj6w na leki 185. 302, 
348,350,403,462,464,733 
- zJazdy 231 
Opornosc na leki 243, 612, 615, 770 
Osteopema 746 
Osteoporoza 52. 308. 483. 489. 490. 717 
Otrzewna 415 
Otytosc 97 
- leczeme 749 
Otylosc w cukrzycy 592, 593 
Owrzodzenie - leczenie 302 
Ozon - stosowanie leczmcze 193.748 


Palee r,ki 130 
Palenie tytomu 85, 338 
- uczmOWle 145, 183 
Papiliomavirus - noworodkl 432 
Paracetamol 381 
- oznaczame 549 
Paraplegia 308, 310, 32], 665, 693 
Pararehgta 757 
Pedagogika 758 
Peptyd-C 592, 593 
Peroksydaza glutatlOnowa 712, 713, 723, 783, 
784, 786, 790 
Pcroksydan lipldowa 114 
Pc;cherzJelitowy zast
pczy - kobiety 753 
P
cherzyk z6kiowy 334, 340 
Picie alkoholu 182 
- uczmowle 145, 183 


319
>>>
Piell'gmarsrwo 173,643,663,664,757,759, 
760, 793 
- ksztalccnie 254. 391. 532. 715.756 
Plcn ramlenno-glowowy 174 
Pirogeny 595 
Pirymidynon - pochodne 606 
Plazrnina - kompleksy 739 
Plazminogen 739 
Plodnosc 656 
Plyn owodniowy 345, 655, 738, 739 
Plyn Pl'cherzykowy 203. 204, 206, 654 
Polimorfizm (genetyka) 563 
Polipy Jclit - leczeme 29 
Pohurcrany - zas[Qsowame 287 
Polska - Bydgoszcz - zJazdy 9, 68, 23 I. 234, 
518,576,062,721.722 
Popruczyny oskrzelowo-p
cherzykowe 373 
Porod 502, 585, 649, 650 
Porod przedwczesny 652, 660 
- profilaktyka 205 
Posoczmca - dzieci 332. 333 
Postawa ciata - dzieci i mlodLiez 1,2, 3 
Postawa wobec zdrowia 561, 562. 716 
Potencjaly wywolane sluchowe 510 
Potpasiec 223 
Prace doklorskie 13, 99, 150, 151, 159, 176, 
183, 184, 214, 265, 345, 389, 390, 405, 
409, 417, 434, 470, 471. 495. 497. 529. 
534.546.587.618.697.717,743,794 
Prace habililacYJnc 36, 204, 253, 437 
Prawa paCjcnta 255 
Predmzon - stosowanlC lecznicze 780 
Programy komputerowe 128, 129 
Promiemowanie - zastosowanie w medycynie 
190,191 
Proteza stawu biodrowego 214 
Pr6by czynnosciowe narz
du przedsionkowe- 
go 328, 329 
Pr6by na krew utajont25 
Proby samob6jcze - dzieci i mlodziez 14U 
Przeciwcmla 628.631,632 
Przelyk 85, 86, 88, 89, 338, 681, 682, 683, 
685,686,687 
Przeplyw krwi 256 
Przepukhna brzusma 431 
Przerzuly nowotworowe 180,283.415 
Przetoka t
tniczo-zylna 252, 303 


320 


Pr7ew6d pokarmowy - zaburzenia 83. 84. 85. 
86, 88, 89, 338. 341. 342. 681. 682. 683. 
685.686,687 
Przew6d trzustkowy 72 
Psychiatria 569 
- zjazdy 9 
Puryny 424 


Rak jasnokom6rkowy 180 
Rak pluc niedrobnokom6rkowy 437 
- teczenie 438 
Reakcja lancuchowa pohmerazy (PCR) 594 
Rccep[Ory 75, 623 
Receptory adrenergiczne 726. 727 
Receptory adrenergiczne alfa 621. 622 
Receptory chohnerglCzne 726 
Receptory dopammerglClllc 622 
Refluks p
cherzowo-moczowy - dzieci L 17. 
390 
Re!]uks Loltdkowo-przelykowy 78, 90, 683, 
688 
- dzieC1457, 473, 792 
Rczonans magnetyczny 58, 59, 295 
Rezonans magnctycLny .ia.drowy 57, 60, 61. 
218 
Rczonans paramagnetyczny elektronowy 164. 
193,194,195,216,217 
R
ka 479 
Rog6wka 4 I7 
R07W6j dZiecka 382 
ROZ\"i6j fizyczny - dzicci i mlodziez 2, 3, 589 
- sludenci 161,418 
Rozwoj plodu 4, 5, 69, 70, 160, 174, 175, 184, 
291, 292, 293, 383, 384, 472, 475, 476, 
477, 480, 743 
- diagnostyka ultra
onograficzna 6, 657 
R6wnowaga kwasowo-zasadowa 536 
R6v.'Oowaga wodno-elcktroh[Owa 540 
Ruchy oczu 139 
Rwa kulszowa - chlrurgla 471 
Rybawiryna - stosowanie leczmcze 516, 517. 
519,524,525,526 
Rydygier Ludwik 272 
Rylmy okolodobowe 530, 531, 542 


Schl7.ofrenia 134. 135. 136. 137 
- genetyka 563
>>>
- lcezeme 63, 64, 564, 565 
Selen 712, 713, 714, 723, 783, 785, 790 
Selen w diecie 711. 787 
Sen 543, 544 
Seree - anatomaa 477, 480 
Seree plodu - biometria 476 
Serralia 465, 732, 733,734,735 
Skazy krwotoczne 498, 502 
Skurcz oskrzeli 168, 169 
Soczewkl wewntttrzgalkowe 297 
- dzieci 298 
Spondyloza sZYJna 307, 511 
- rehabllitaqa 696 
Span - srudenCl 162 
Sprawnosc tlLyc.wa 125. 128. 131. 690 
- dzieci I mtodziez 59U 
- sludenel 161, 163,418 
Slaphyloeoeeus 262, 263 
Staphylococcus aureus 388 
Starzenie si
 - patofizjologia 701 
Slatyslyka 135 
Slaw biodrowy - chirurgm 53, 214 
Slaw kolanowy - urazy 50, 54, 557 
Sterydy - stosowanie lecznicze 153 
Streptocon:us pyugenes 302 
Sires oksydaeyjny 46, 98,157,177, ]78, 361, 
362, 700, 708 
Stres psychologlcLny 7 
Studenci medycyny - Bydgoszcz 163, 691 
Stwardmenie rn6zgu guzowate - diagnostyka 
295 
Szczepiema ochronne 181. 207 
- dzieci i mlodzicz 512, 614 
Szum w uszach 151 
- leczenie 325 
Szyja - urazy 511 
- w
zly - chirurgia 434 


Slimanki 743 
Srodki przcciwnowotworowe 243 
Srodkl przeclwutleniajqce 21, 24 
Srodowisko 12, 16, 155, 158 
St6dblonek naczyniowy 506, 680, 744, 745 
Sr6dblonek rogowkowy 450 
Swiqd - leczenie 380 


Tchawica 728 


Terapta genowa 246 
Testy neuropsychologlczne 64,141,565 
Tettaplegla 308. 310. 321. 665. 692 
T
tniak aorty - chirurgia 279 
T
tniak m6zgu 319 
T
tnica biodrowa - chirurgia 273 
T,tniee 2]2, 384, 702 
T
tnice konczyn dolnych 645, 646, 647, 648 
T
tnice sz}:ine 175 
- hemodynamlka 41, 256, 434 
Tomografia komputcrowa 295.409,717 
-. orbiet trzustki - powiklania 26, 27 
Transfer ladunku 706 
Transferryna 13, 14, 15 
Ttansportjon6w 724, 725, 726, 727, 728 
Trombina - kompleksy 369, 449, 678, 737 
Trombinogeneza 557,741 
Trombocyty 446 
Trzustka 383 
Tymina 108 


Ucho wewnittrzne 327 
Udar mozgu 331 
Ukl.d limfatyezny 103, 104 
Uklad nerwowy autonomiczny 88, 335, 336 
Uklad nerwowy osrodkowy - pato1ogta 74 
Uklad podw7gorzowo-przysadkowy 571 
Umleralnosc 62 
Urazy brzucha - diagnostyka laparoskopowa 
258 
Utazy glowy 44, 322, 664, 666 
- leczeme 314, 672 
- rehabIlItacja 315, 694 
Urazy kt,gos!upa 318, 496, 666, 670 
-leeLenie 314, 320, 669, 671, 672, 673 
Urazy m6zgu 315 
Utazy tdzcnia kt,gowego 304, 318, 669, 692, 
693, 754 
Urazy sportowc6w - leczeme 309 
Urologia - zjazdy 72 L 722 
Utrala sluchu cz
sciowa 151 


V1I11S hepatItis - dzieci 98 
Virus hepatItis B 229. 522 
Virus hepatitis C 118, 227, 228, 229, 235, 
522, 719 
- genotypy 356 


321
>>>
Vuus hepatitIs G 1 J 3.426 


Wady rozwojowe 18,242 
Wady serca 251 
Wagotomia 280, 282 
Wankiewicz Roman (1919-2000) 269, 365 
WapIi 710 
W
ch 265 
Wct?zly chlonne 41, 237 
Wict?zadla stawowe - urazy 54 
WiremIa 515, 523 
WlruS RNA 633 
Wlosy 293 
Wlosnica 165 
Wl6kmakonerwlakowatosc - dZlecl 359. 677 
Woda 155, 158 
Wodobrzusze 415 
Wole - chirurgIa 259, 260 
Wolne rodniki 47, 99, 271, 791 
Wrz6d dwunastnicy 87, 339, 679 
- chlrurgia 282 
Wrz6d trawienny 280, 618 
WychowaTIle fizyczne 162 
Wypadamc platka zastawki dwudzlelneJ 95 
Wysi
k stawowy - badanie 557 
Wysilek fizyczny 126. 168. 169,708 
Wyspy trzustkl 70 


Zaburzenla oddychania 40 
Zaburzema przystosowania 7 
Zaburzenia psychiczne - dmgnostyka 8 
- epidemiologia 10 
- leczenie - dzieci i mlodziez 144, 146 
Zaburzenia snu - leczenie 541 
Zaburzema uwagl Z nadruchliwosci£l139, 141 
Zaburzenla wydalama moczu - dZICCI 470 
Zaburzema wzrostu 120 
Zacma - chirurgia 417.450.452 
- dZlecl 299 
ZakaL.enie - dzieci 392 
7akazenie bakteryjne 219 
- dZlecl395, 401, 402, 403 
Zakazenie grzybicze 225 
- dzieci 395, 404 
7akazenie herpeswirusami 219 
ZakaZenie HIV 233, 236, 373, 523 
- dIagnostyka 491 


322 


- leczenie 515 
ZakaZenie narz£ld6w moczowych 300. 461. 
463 
- dzieci 390,474 
Zakai:enie oportunistyc7ne 463 
ZakaZenie rotawirusowe 619 
ZakaZenie szpitalne 189,462,732 
- dZIecl 719 
ZakaZenie uk!adu oddechowego - 1eczenie 
460 
ZakaZenie wcrtykalnc 520, 521 
Zakazenie wirusami 520, 521 
Zakazenie wirusami 7apalenia w&troby 227, 
235 
- dZlecl425, 522, 718, 719, 720 
7akOIl.cZema nerwow 75 
Zakrzepy 741 
Zapalcnie blony rna7iowej 413, 416 
Zapalenie blony sluzowej zohl.dka - dzieci 20, 
21,386,387,457,458,459 
Zapalenie dwunastOlL)' - dzieci 20, 21, 386, 
387,457,458.459 
Zapalcnie jeliLa grubego wrzodziej(l.ce 678, 
680 
- diagnostyka 497 
ZapaleOle kostnostawowe blodra 51, 52, 55 
Zapaleme opon mozgowo-rdzemowych 186 
Lapaleme p
chcrzyka z6kiowego 597 
Zapalenie przelyku 6RR 
Zapaleme sk6T)' opryszczkowe 742 
Zapalenie staw6w reumatoidalne 479, 507 
-leczenie 747 
Zapalellie trzustki 710 
- powiklania 26 
Zapalenie w£tLroby 356 
- dzieci 608, 614, 772, 779 
Zapalenie w£ltroby B 232 
- dZlecl 99, 718 
- leczel11e 230 
Zapalenie w&.troby C - dzicci 99. lUO. 101. 
357,633,718 
- irnrnunologia 513 
.Ieczenie 230,516,517,519,524,525,526 
-Ieczenie - dzieci 112, 118 
Zapalenie w&.troby G - dzieci 425. 426 
Zapalenie w£ttroby przewlekle ak"tywne 
dzieci 358, 512
>>>
- leczenie 229 
Zapalenie wyrostka robaczkowego 596 
Zaplodnienie in VItro 203, 206 
Zastawkl serca 604 
Zatoki przynosowe - chirurgia 42 
Zatrucia 550, 551 
Zawa! serea 71, 91, 157,546,575,577 
- diagnostyka 486 
- selen 786 
Lawroty glowy 151 
Zdrowle pubIrezne 553, 684, 758, 761 
Zeohty 164,215,216 
Zespolema chuurglczne 303 
Zespoly dysplastyczne szpiku 400, 776 
Zespoly uposledzonego wchlaniania 589 
- dZleei 116, 119, 121 


Zesp61 Kartagenera - dzieci 433 
Ziarnica zlosliwa - dzieci 763 
Ziamina 668 
Zjawisko Dopplera 252 
Zlamania czaszki 330 
Zlamania kosci udowej 51, 52 
- leczenie 56 
Zw
zenie tchawlcy 38 


Zelazo 24. 406. 407 
Z-6ltaczka 537 
- diagnostyka 689 
Zyla ramienna - anatomia 469 
Zywienie 129, 684, 787 
Zywnosc 684
>>>
WYKAZ PRAC MAGISTERSKICH 
STUDENTOW WYDZIALU F ARMACEPTYCZNEGO 
AKADEMII MEDYCZNEJ 1M. L. RYDYGIERA W BYDGOSZCZY 
W ROKU AKADEMICKIM ]999/2UOO 


Rcdaktor dr EugeniusL Janowicz 
Opracowamc: mgr Halina Wanalowska 


ABRAMCZYK ANNA 


1. Zanicc7ys7czeme haktenami z rodzaju Campylohactcr ryb I pTZclwor6w rybnych I Anna 
Abramczyk; Akademm Medyczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz: AM, 2000. - 50 k.: wykr. kolaL 
Katedra i ZaUad Higieny I [pldemiologii. promotor: dr n. med. Jacek Klawc 


BIELIS LILIANA 


2. Plazminogcneza w przewleklej bialaczce szpikmvcj / Liliana BIChs ; Akademia Medyczna w 
Bydgoszczy. - Bydgoszcz, AM, 2000. - [6), 45 L wykr. kolor. 
Katcdra i Zaklad Patofizjologii, promotor: dr hab. Danuta Rose, prof nadLw AM 


CZYZNIKOWSKA-BALCERAK ZANETA 


3. Niedobor ,vitaminy B12 i kwasu foliowego w populaCJi mcz:czyzn w wieku od 22 do 50 lat i 
ry7yko 7 tym zwillzane I Zaneta Czyznikowska-Balcerak ; Akademia Medyczna w Bydgo
zczy. - 
Bydgoszcz ; AM, 2000. - 63 k.: [)'S. kolor.. wykr. kolor. 
Katcdra i Zaklad Diagnostyki Laboratoryjnej. promotor: dr hab. Grazyna Odrow&.z-Sypniewska, 
prof. nadzw. AM 


DUDA MONIKA KAT ARZYNA 


4. StQzenie 8-epi-prostaglandyny F2a w surowiey krwi osob uzaleLnionyeh od alkoholu podda- 
nych tcrapil odwykoweJ L zastosowaniem naltrcksonu I Momka Katarzyna Duda : Akademia Me- 
dyczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : AM, 2000. -77 k.: wykr. 
Katedra i Zaklad PatobIOchemll i Chemii KhmezneJ, promotor: prof. dr hab. Lech Torlinski 


DYCHA ZANE r A 


5. Kompleksy plwmina - alfa - 2- antyplazmina (PAP) na tic mnyeh parametr6w fihlynolizy 
we krwi u choryeh na medokrwlenny udar m6zgu I Zaneta Dyeha ; Akademia Medyezna w B yd- 
goszczy. - Bydgoszcz : AM, 2000 - 90 k.: rys., wykr. kolor 
Katedra i Zaklad PatofiL';.jologii, promotor: prof dr hab Maria Kotschy 


F1GIEL KATARZYNA 


6. Inhibitor czynnika tkankowego ( fFPI) w osoezu i plynie owodnimvym kobiet rodL1cyeh " 
Katarzyna Figlet ; Akademl3 MedycLl13 v. Bydgoszczy. - BydgoSLCL : AM, 2000. - 56 k.. rys.. 
wykr. 
Katedra i Zaklad Propedeutyki Medycyny, promotor: prof. dr hab. Mieczyslav.' U
zyi1ski 


325
>>>
GACKOWSKA LIDIA 


7 OznacLenie stct:zenia blalka C-reakt)wnego u chorych na raka stercL3 w korelaCJi z PSA I LI- 
dia Gackowska ; Akademia Medyczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : AM, 2000. - 44 k.: fot., rys., 
wykr. (w tyro kolor.) 
Katedra i Zaklad Patomorfologii Klinicznej, promotor: dr n. med. Barbara Kempiilska 


GAJEWSKI MAClEJ 


8. Oznaczanic bialek antygenov.'ych w kritzltcych kompleksach immunologicznych u chorych z 
rakiem i'ldra / Maciej GaJewski; Akademia Mcdyczna w BydgosZC7Y. - BydgoSLCZ : AM, 2000. - 
53 k.: tot., wykT. kolor. 
Katcdra i Zaktad Patomorfologii Klinicznej, promotor: dr Barbara Kempu1ska 


GLOW ACKA AGNILSLKA 


9 St
L:enie amoniaku na stanowiskach pracy w wybranych zaktadach Bydgoszczy I Agnieszka 
Glowacka; Akademia Medyczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz: AM, 2000. - 81 k.: wykr 
Katedra i Zaklad Higieny i Epidemiologii, promotor: dr Jacek Klawe 


GNAT AGNIESZKA 


10. Lipoprotcina(a) - nit:Lalezny cLynmk ry7yka choroby wiencoweJ U m
Lczyzn w wieku 22- 
50 lat I AgnIe
.lka Gnat; AkademIa MedYC7na w Bydgoszczy. - Bydgoszcz: AM. 2000. - 43 1.. [2] 
k. tabl. kolor.: f)'S-, wykr. kolor. 
Katedra I Zakfad Diagnostyki Laboratoryjnej. promotor: dr hab. Grazyna Odrow&.7-Sypniewska, 
proto nadzw. AM 


GODLEWSKA MAGDALENA 


11. Naprawa oksydatywnie zmodyfikowanych zasad azotowych w limfocytach bialaczkowych 
LSI78Y/S I Magdalena Godlewska ; Akademia Medyczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : AM. 
2000. - 53 k.: wykr. kolor. 
Katedra i Zaklad Biochemii KlinicLnej, promotor: dr hab. Tomasz H. Zastawny 


JAGODZINSKA MALGORZATA 


12. St
7enie 8-epi-prostaglandyny F2a w 'iurowicy krwi os6b uzalcznionych od alkoholu pod- 
danych terapl! odwykowej z zastasowamem tianeptyny I Malgorzata Jagodziilska ; Akademia 
Mcdyczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz: AM, 2000. - 59 k.: wykr. kalor. 
Katedra i /aklad Patobiochcmii I Chemii Klill1C7neJ, promotor: prof. dr hab. Lech Torliilski 


326
>>>
JASTRZI;BSKA EVY rA MAGDALENA 


13. Fragmenty protrombiny F 1+2 na tie innych parametrow ukladu krzepni
cia u chor)'ch na 
luszczy
 I Edyta Magdalena Jastrz
bska ; Akademia Medyczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz 
AM, 2000. .76 k: wykr. (w Iym kolor.) 
Katedra i Zaktad Patofizjologii, promotor. prof. dr hab. Maria Kutschy 


P A WI,OWICZ MAGDALENA 


14. S7ybkosc obrotu kostnego u kobier \V okresic postmcnopauzalnym I Magdalena PawlowIcz. 
AkademIa MedYC7na w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : AM. 2000. - 67 k.: wykr. kolar. 
Katcdra i :laklad Diagnostyki Laborator):jnej, promotor: dr hah. f.faiyna Odrow&z-Sypniewska, 
prof. nadzw. AM 


PIl\TEK ANNA 


15. CZ,ynniki ryzyka miazdzycy a p07iom testosteronu i siarczanu dehydroepmndrosteronu u 
rn
zczyzn w wieku od 18 do 55 lat I Anna Piqtek ; Akademia Medyczna w Bydgoszczy . Byd- 
goszcz , AM, 2000. - 52 k: wykr. 
Katedra i Zaklad Diagnostyki Laboratoryjnej, promotor: dr hab_ Grazyna Odrow&.z-Sypnicwska, 
prof nadLw. AM 


RADTKE BEATA 


16 Czynnik tkankowy (TF) w plynie owodniowym I osoczu kohlet rOdL'lcych I Bcata Radtke, 
Akademla Mcdyczna w BydgoSLCZY_ - BydgoszC7 : AM, 2000. - 61 k..: rys., wykr. kolor. 
Katedra i Zaklad Propcdcutykl Medycyny or3Z Katedra i 7aklad Patofi.z;jologii, promotor: prof. 
dr hab. Micczyslaw 1 Jszynski 


ROGOZINSKA MONIKA 


17 Badanie mcchanizm6w naprawy DNA V'I fibroblastach ludzkich nadwrazliwych na dziala- 
nie promieniowania joniz
i£lcego I Monika Rogoziii.ska , Akademia Medyczna w Bydgoszczy. _ 
Bydgoszcz , AM, 2000. - 62 k.: wykr. kolor. 
Katedra i Zaklad Biochemii Klinicznej, promoror: dr hab. 10masz H. Zastawny 


ROZALSKI RAfAI 


18. Analiza produktow repcraCJI oksydacyjnych uszkodzen DNA w moczu cLlowieka I Rafal 
R6zalski : Akademla Medyczna w Bydgoszczy. - BydgosZCL : AM, 2000_ - 52 k.: wykr. (w tym 
kolor.) 
Katedra i Zaktad Biochemii Klinicznej, promotor: prof. dr hab_ Ryszard Olinski 


327
>>>
SIEKIERKA MONIKA 


19. Badania populacYJne nad rozpowszechnlanlem Hclicobacrer pylori w wybranych narz'ldach 
wcwn
lrznych czlowieka W oparclU 0 diagno
tyk
 molckularn£j, bakterii / Manika Siekierka ; Aka- 
demla Mcdyczna w Bydgo'\ZC7Y. - Bydgoszcz : AM, 2000 - 65 s.: fat.. wykr. kolor. 
Katedra i Zaklad Medycyny S'ldowej, promotor: prof dr hab. Danula Misclcka-Slrwka 


STEFANSK/\ ANNA 


20. Zaleznosc pomi
dzy poziomcm homocystemy we krwi a czynmkann ryzyka choroby wiel1- 
cowej u m
zczyzn w wieku od 22 do 50 tat I Anna Stefan;;ka ; Akademia Medyczna w Bydgosz- 
CLY. - Bydgoszcz : AM, 2000. - SS k.: wykr. 
Katedra i Zaklad Oiagnostyki LaboratoryJncj, promotor: dr hab. Grazyna Odrow£j,z-Sypniewska, 
prof. nadLVv_ AM 


STOP AREK EW A 


21. Kompleksy uombina-anryrrombina III (TAT) na tie innych pararnetrow uktadu krzepOlf\:cla 
u chorych na niedokrwlenny udar mozgu I Ewa Stoparek : Akademla Medyczna w Bydgo",zczy 
BydgoS7CZ : AM, 2000. - 96 k.: rys.. wykr. kolor. 
Katedra i Zaktad PatofizJologii. pmmotor: prof dr hah Maria K01'\chy 


SZWARC JUSTYNA 


22 Transformujitcy czynnik wzrostu typu beta (TGF-
) W osoczu krwi oraz wycitgach guza u 
chorych na niedrobnokomorkov...ego raka p}uca I Justyna S7warc ; Akademta Medyczna w Byd- 
goszczy. - Bydgoszcz: AM, 2000. - 68 s.: rys., wykr. 
Katcdra i Zaklad PatofiLjolugii oraz Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowel. promotor: 
prof. dr hah. Mana Kotschy 


suZ KAT ARZYN/\ 


23 Wydolnosc orgamcLnej metody lzolacji DNA W \\rybranych tkankach pobranych ze zwlok 
noworodkow I KatarLyna Sli7: Akademia Medyczna Vol Bydgoszczy. - Bydgoszcz: AM, 2000. - 45 
k.: tot., wykr. kolor 
Katcdra i Laklad Mcdycyny Sitdowcj, promotor: prof. dr hab. Karol Sliwka 
ZIELONKA KINGA 


24. Analiza paramelr6w charaktcryzujtcych metaholizm zelaza w surowicy krwi chorych na 
miazd.i.ycf\: I Kinga Zielonka ; Akademia Medyczna w Bydgoszczy. - Bydguszcz : AM, 2000. - 62 
k.: wykr. 
Katcdra i Zaklad Biochemii Klimczncj, promotor: prof. dr hab. Rys7ard Glinski 


328
>>>
INDEKS PRZEDMIOTOWY PRAC MAGISTERSKICH 


Alkohohzm - 4. 12 
Amoniak - 9 
Antyplazmina - 5 
Antytrombina 111- 21 


M
zc.£yini - 3,10, IS, 20 
Miazdzycd - 15, 24 
Mm:z - 18 


Bialaczka 'i7pikmva przewlckla - 2 
Bialka - 8 
Bialko C-reaktywnc - 7 


Na1trekson - 4 
Naprawa DNA - 17 
Nlcdob6r kwasu foliowego - 3 
Niedob6r \Vitaminy B 12 - 3 
Nledokrwlenic m67gu - 21 
NoworodkI - 23 
Nowutwory gruczolu kroko",,"ego _ '7 
Nowutwory j&d
r - 8 
Nowotwory plue - 22 


Campylohacter - I 
Choroha \.viencmva - 1 D. 15, 20 
Choroby naczyn m6zgu - 5, 21 
Cyjanokobalamina - 3 
C7ynnlk tkankowy - 16 
Czynnik \vzrostu lransfonnuj'lcy - 22 
Czynniki ryLyka - 10, 15,20 


Osocze - 6, 22 
Osteuporoza - 14 


DNA - II, 17, 18,23 


Plazmmogen - 2 
Plyn ov.'odniowy - 6. 16 
Por6d - 6. 16 
Promieniowaniejonizuj'lce - 17 
Prostaglandyny - 4. 12 
Protrornbma - 13 
Przet wory rybne - 1 


Fibroblast)' - 17 
Flbrynohzyna - 2, 5 


Hehcobacter pylon - 19 
Hemocysteina - 20 
HcmostaLa - 2, 6, 16 
Higiena pracy - 9 


Rak plue medrohnokom6rkowy - 22 
Ryby-I 


Inhibitor ezynnika tkankowego - 6 
InlllbItory aktywator6w plazminogenu - 2 


Smrczany - 15 
Substaneje zagra:zaj£j,ce - 9 


Kobicty - 14 
Kompleks antygen-przeeiv,/clalo - 8 
Kosei - 14 
Krcw - 4.12, 20, 24 
Krzepni
cie krwi - 6_ 13,21 
Kwas tollowy - 3 


Tcstosteron - 15 
Tmneptyna - 12 
Trombma - 21 


Lirnfocyty - 11 
Llpoprotemy - 10 


US7kodzenie DN A - 11, 18 
Uzaleznienie od substancji ehemieznych - 4, 
12 


Luszezyea - 13 


Zanicezyszezenie zywnoci - 1 
Za
ady azotowe - 11 
Zwloki - 23 


Medyeyna s£j,dowa - 23 
MenopauLa - 14 


7claLO - 24 


329
>>>